Page 1

Showcase Digital Magazine Free download august 2013

Vol.8 Artist Interviews Design Fashion Music Illustration Photography Motion/Film Lifestyle


artist : THINK LIKE TIGER


สวัสดีครับเรามาพบกันอีกครัง้ เดินทางมาก็แปดเล่มแล้ว ผมได้พบ เจอเรื่องราวต่างๆมากมาย เรื่องราวที่ไม่เคยรู้ ทุกอย่างทุกสิ่งคือ สิ่งใหม่ วงดนตรีมีมากขึ้นงานดนตรีมีมากขึ้น และงานศิลปะก็เพิ่ม มากขึ้นเช่นกัน นั้นคือจุดเริ่มที่ดีในการเกิดพื้นที่ เกิดการลงมือท�ำ เห็นอะไรใหม่ๆจากผู้คน บางคนออกเดินทาง บางคนค้นหาสิ่งใหม่ และไม่นานผมเองก็จะออกเดินทาง หาสิ่งใหม่ๆและท�ำให้มันเกิดขึ้น ถึ ง ...ทุ ก คนที่ เ ริ่ ม ท� ำ ตามความฝั น ขอให้ เ ป็ น จริ ง ในวั น หนึ่ ง .... สวัสดีวนั ทีแ่ ดดอ่อน และเดือนทีฝ่ นตกครับ น�ำพงศ์ หมุดค�ำ บรรณาธิการ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VIEWPLUSMAG www.facebook.com/viewplusmagazine Contact : Tel. 086-194-5747 E-mail : viewplusmag@gmail.com 134/42 Moo.1 Tonpao Sankumphang , Chiang Mai 50130


contents august 2013

vol.8

-evenTAssignment 4+5 Comma Comics ghost in riverside -artBKK BROS. ART JEENO oatlish StudiAO Cafeine Toism Blue pen Paintiw BHATARASAK KRUECHAI -musicRecap Space360 Stoondio -film-

นิเทศ พันธุ์ดิบ


Assignment 4+5 19 July 2013 Minimal Art Gallery , Chiangmai

event


Comma Comics

27 june-23 july 2013 Pongnoi Community Art Space , Chiangmai

event


event

ผี ต าโบ๋

ghost in riverside 28 July 2013 The Riverside , Chiangmai


e

Photo by Baz Station


COVER DESIGN BY

Krisakorn Tantitemit

“ Dragon Dog ”


Krisakorn T

BKK B


Tantitemit

BROS. Bangkok, Thailand Contact : www.facebook.com /bkkbros


BKK BROS.


BKK BROS.


BKK BROS.


BKK BROS.


BKK BROS.


BKK BROS.


BKK BROS.


BKK BROS.


BKK BROS.


BKK BROS.


ART J


JEENO Chiang Mai , Thailand Contact : www.facebook.com/ Artjeeno.page


ART JEENO


ART JEENO


ART JEENO


ART JEENO


ART JEENO


ART JEENO


ART JEENO


ART JEENO


Nipat Ne

oat


ewwave

tlish Lopburi , Thailand Contact : www.facebook.com/ oatlish


oatlish


oatlish


oatlish


oatlish


oatlish


oatlish


oatlish


oatlish


Studi


iAO Phetchaburi , Thailand Contact : www.facebook.com/ StudiAO


StudiAO


StudiAO


StudiAO


StudiAO


StudiAO


StudiAO


StudiAO


StudiAO


Cafeine


e Toism Bangkok ,Thailand Contact : www.facebook.com/ cafeinetoismpage


Cafeine Toism


Cafeine Toism


Cafeine Toism


Cafeine Toism


Cafeine Toism


Cafeine Toism


Blue Nakhonratchasima Thailand Contact : facebook: Blue pen


e pen


Blue pen


Blue pen


Blue pen


Blue pen


Blue pen


Blue pen


Blue pen


Blue pen


Blue pen


Saksun

Pain


n suriya

ntiw Chiangrai , Thailand Contact : www.facebook.com/ Paintiw


Paintiw


Paintiw


Paintiw


Paintiw


Paintiw


Paintiw


BHATARA KRUECHAI


HATARASAK RUECHAI Chiang Mai , Thailand Contact : www.facebook.com/ bhatarasak


BHATARASAK KRUECHAI


Recap music


Recap Recap วงพังค์ร็อคจากเชียงใหม่ ก�ำเนิด มาจาก จีนมือกลอง และ จา มือกีต้าร์ เพื่อนสอง คนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันที่ โรงเรียนมงฟอร์ต ในตอน ม.2 ทั้งสองได้เห็นรุ่นพี่ วงฮูลิแกนเล่น ดนตรี ซึ่งเป็นดนตรีแนวพังค์ จึงท�ำให้ทั้งสองคน ชื่นชอบและตามหาฟังเพลงจาก กระปุกดอทคอม ในยุคนั้น ท�ำให้อยากมีวงดนตรีขึ้น จึงชวนเพื่อน อีกสองคนมาก่อตั้งวงกัน โดยเพื่อนอีกคนร้องน�ำ และอีกคนเล่นเบส พอฟอร์มวงเล่นด้วยกันมา ซักพัก นักร้องและมือเบส ก็อยากไปท�ำตามฝันใน สายนักบิด รถแต่งท่อ และอีกคนไปเล่นฟุตบอล พอ ม.4 จา ก็ได้ชวนตุ้ย เพื่อนที่นั่งรถเดือนด้วย กัน มาเล่นเบส เพราะเห็นว่าหน่วยก้านดี และ หน้ า ตาหน้ า จะชอบแนวพั ง ค์ เ ลยเกิ ด เป็ น วง พังค์ร็อคสามชิ้นขึ้นมา โดยจา รับต�ำแหน่งร้องน�ำ และเล่ น กี ต ้ า ร์ โดยมี ชื่ อ วงว่ า รี แ คบ ซึ่ ง ที่ ม า มาจากละครช่องเจ็ดในยุคนั้น เรื่องอุ่นไอรัก เติ้ล ตะวัน เป็นพระเอก เป็นช่างซ่อมรถ วงอยากได้ชื่อ ฝรั่ ง เลยค้ น หา เจอค� ำ ว่ า Recap ซึ่ ง แปลว่ า


“ปะยาง” หลังจากนั้นมา ม.5 ทางวงเริ่มมองหา มือกีตา้ ร์เพือ่ เสริมให้ดนตรีแน่นขึน้ เลยชวน ชุมพล เพื่อนที่โรงเรียนมงฟอร์ต มาเล่นจนถึงปี4 มหาลัย ชุมพล ก็ได้ออกจากวงไปตามแนวทางของตน จีน เลยชักชวน โย่ รุ่นน้องในคณะเดี่ยวกันกับจีน มา เล่นในต�ำแหน่งมือกีต้าร์ในปัจจุบัน วง Recap แสดงครั้งแรก ในตอน ม.3 ที่โรงเรียนพระหฤทัย เป็นวงจาก ม.ต้น เปิดตัวด้วยเพลงแรกคือเพลง หลุยส์ฝ่าฟัน เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมา เพื่อนักบุญ หลุยส์ หลังจากนั้นก็เริ่มอัดเพลงจริงจัง เพื่อรวม อยู่ในอัลบั้มรวมเพลงวงพังค์หน้าใหม่ในตอนนั้น คือเพลง Global Warming และเริ่มท�ำเพลงใน แบบที่ ช อบมาเรื่ อ ยๆ ผลงานต่ อ มาก็ มี เพลง เกาหลี , กาดหลวงหายไป , เอวี , กลับ , และ เพลงล่าสุดคือเพลง เธอชูใจ ทั้ง 4 คน เล่นดนตรี ด้วยความสนุกและโชว์ทุกครั้งก็มีรอยยิ้มจากผู้ชม ในการแสดงที่ติดตลกเน้นฮาๆ ในสไตล์วงที่เล่น ดนตรีด้วยความสุข อยากให้ทุกคนติดตามผลงาน ต่ อ ๆไปของศิ ล ปิ น พั ง ค์ ร็อกอิสระจากเชีย งใหม่ วงนี้ด้วยนะครับ Recap


สมาชิกคณะ Recap จา - จามิกร ใบงิ้ว : กีตาร์/ร้องน�ำ โย่ - ศุภปัญญ์ จันทรานุสนธิ์ : กีตาร์/ร้องตาม ตุ้ย - พงศธร ชีรัง : เบส/ร้องตาม จีน - ธีรัช สว่างปัญญางกูร : กลอง/ร้องตาม Play Video

Recap เพลง : เธอชูใจ Show Booking :084 4041777 Web :www.facebook.com/recapchiangmai


Space360

Space360 คืองานดนตรี อิเล็กโทรนิค หลากหลายรูปแบบของ เบนซ์ อัฏรัฐ โพธิท์ องนพคุณ อาจารย์พิเศษภาควิชา Audio Production For Multimidia ของสถาบัน DCI ด้วย ความหลงใหลในเสียงสังเคาะห์ และดนตรีอิเล็กโทรนิค เป็นแรงบัลดาลใจ เขาจึงได้ เรียนรู้การท�ำดนตรีด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ 17 ในปี 2002 Space360 มีซิงเกิลแรกออกกับค่ายเพลงอินดี้เล็กๆค่ายหนึ่ง (BAMA Record) หลังจากนั้นเขาได้มีโอกาสหาความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางดนตรีเพิ่มเติม จากการเรียนดนตรีและการเป็นดีเจไปพร้อมๆกัน


music


ปี 2005 เขาได้มีโอกาสไปท�ำงานเพลง เบื้ องหลังให้ กั บเคเบิ้ ล ที วี ช ่ อ งหนึ่งแต่ด้วย ความต้องการท�ำเพลงในแบบตัวเอง ท�ำให้เขา ตัดสินใจลาออกมาเดินตามความฝันของตัวเอง “Forward” Mini Album ออกขายในปี 2006 โดยอั ล บั้ ม นี้ ตั ว เพลงนั้ น ฟั ง ง่ า ยและ ไม่ซับซ้อน ปลายปี 2007 “Dream” เพลงอิเล็ก โทรนิกก้าจังหวะลอยๆกับเมโลดี้สวยๆได้ถูก น�ำไปรวมในอัลบั้มรวมเพลงกับศิลปินอิเล็ก โทรนิ ค อี ก 13 วง ชื่ อ อั ล บั้ ม Passion Sound N.E.R.D. Project 1.0 ด้ ว ยความชอบในการแสดงดนตรี อิ เ ล็ ก โทรนิ ค แบบสดๆ และได้ รั บ การ สนั บ สนุ น จากเพื่ อ นๆที่ ท� ำ เพลงคล้ า ยๆกั น ท�ำให้เขาได้ก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่า delicate ขึ้นมา เพื่อสนับสนุนและเปิดโอกาสให้นักดนตรีอิเล็ก โทรนิคได้มีเวทีส�ำหรับปลดปล่อยดนตรีในรูป แบบที่เ ป็นตั ว ของตั ว เองรวมถึง การจัดเวิค ช้อบดนตรีตามสถานทีต่ า่ งทัง้ กรุงเทพ,เชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ดนตรีอิเล็กโทรนิค

เชิงทดลองให้เป็นทีร่ จู้ กั ของกลุม่ ผูฟ้ งั มากขึน้ ในปี 2010 Space360 ได้ ย ้ า ย มาอยู่ที่เชียงใหม่เป็นการถาวรและได้เปิด สตูดโิ อสอนดนตรีอเิ ล็กโทรนิค Computer Music ชื่ อ delicate music school นอกจากนั้นเค้าได้เริ่มต้นการเดินทางทัวร์ แสดงดนตรีใ นเอเชี ยตะวั น ออกเฉี ยงใต้ และในหลายเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าสนใจรวมกับศิลปินอิเล็กโทรนิคชั้นน�ำ จากหลากหลายประเทศทั่วโลกเช่น - Hanoi Sound Stuff 2010,2011 ฮานอย เวียดนาม - Fete dela WSK, มะนิลา ฟิลิปปินส์ - Syndicate, Singapore - Hanoi rock city, Hanoi, Vn - Culture One 2010, Bkk Thailand - Fete de la Musica ( เทศกาลดนตรี ฝรั่งเศษ ) - Dubway, BKK - delicate decibel 2009 - 2012 ฯลฯ


อัลบั้มและผลงานที่ผ่านมา - BAMA The Samp ๑ and ๒ (Nov.2002) - Electronic pop Movin’ album in 2005. - EP Forward (limited edition CD) in Aug. 2006. - N.E.R.D. passionsound compilation in Nov 2007 - delicate resonance CD compilation in Feb 2009 - Bangkok Consciousness CD compilation in Nov 2009 - evil ICU : EP in Nov 2009 - delicate decibel compilation CD in Aug 2010 - EP Space Tracer in June 2011 - Gain compilation CD in Dec 2012 Space360 Fan Page : https://www.facebook.com/space360music SoundClound : http://soundcloud.com/space360 MixClound : http://www.mixcloud.com/Auttaratt Play Video

*** ติดตามฟัง ep ล่าสุด “ Recover “ ได้ที่ : http://www.youtube.com/watch?v=IQNLYqYddKA ดาวโหลดที่ : http://space360.bandcamp.com/track/recover


Thai Indie Revolution by: pie Indie Campfire

Stoondio

Indie Campfire


คุยกับ ตูน Stoondio โชติกา ค�ำวงศ์ปิน ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างเช่นใน ปัจจุบัน อุปกรณ์และโปรแกรมซอฟต์แวร์ การบันทึกและเรียบเรียงดนตรีที่มีคุณภาพ ดีนั้นมีราคาที่ถูกลงกว่าเมื่อก่อนมาก และก็ หาซือ้ ได้ไม่ยากนัก นักดนตรีอสิ ระ ไม่จำ� เป็น ที่จะต้องเข้าห้องอัดดีๆหรือใช้อุปกรณ์แพงๆ ก็สามารถท�ำเพลงดีๆออกมาได้ด้วยตัวเอง คุณ ‘ตูน’ โชติกา ค�ำวงศ์ปิน มีงานประจ�ำ เป็นกราฟฟิกดีไซเนอร์ แต่ในอีกด้านหนึ่ง เธอคือ Stoondio ศิลปินอิสระที่ท�ำเพลงเอง ขายเอง หรื อที่ ภ าษาอั ง กฤษเรีย กว่า DIY artist (ซึ่ง DIY ย่อมาจาก Do-It-Yourself) เธอเคยมีผลงานเพลงชื่อว่า เสียดาย ที่เคย ขึ้นสูงถึงอันดับ 2 ในชาร์ตเพลงของสถานี วิ ท ยุ Fat Radio มี อั ล บั้ ม เป็นของตัวเอง ชือ่ ว่า Lost-Unfound และยังได้เข้าชิงรางวัล ศิลปินหญิงเดี่ยว ยอดเยี่ยมของคมชัดลึก และสีสันอวอร์ดอีกด้วย เพลงที่ดีในความคิ ด ของคุ ณตูน คืออะไร ขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง “เป็นค�ำถามที่ตอบได้ยาก เหมือนกับถาม ว่าอะไรสวยที่สุดในโลก” คุณตูนตอบอย่าง อารมณ์ดี เธออธิบายไว้ว่าเพลงจะดีหรือไม่ดี

นั้นน่าจะขึ้นอยู่กับมุมมอง ทัศนคติของคน ฟัง หรือเวลามากกว่า เธอบอกอีกด้วยว่า “เพลงที่ดีนั้นคงขึ้นอยู่กับช่วงเวลามากกว่า เหมือนตอนเด็กๆก็ชอบอย่าง โตขึ้นมาก็ ชอบอีกอย่าง เพลงเหมือนท�ำหน้าที่ที่โตมา ตามตั ว ตามความรู ้ สึ ก ณ ขณะนั้ น ๆ มากกว่า” ก ร ะ บ ว น ก า ร ท� ำ เ พ ล ง ข อ ง คุ ณ ตู น เป็นอย่างไร คุณตูนบอกเราว่าเธอชอบแต่งเพลงเล่น มาตัง้ แต่สมัยเรียนมัธยมแล้ว แล้วก็ชอบแชร์ ไปให้เพื่อนสนิทฟังอยู่เสมอ เธอท�ำเพลง ไม่ใช่เพราะหวังจะดังหรือผลก�ำไร แต่ท�ำ เพลงด้วยมุมมองของคนฟังเพลงที่รวบรวม เอาสิ่งที่ชอบ ดนตรีที่ชอบ มาผสมเข้ากันจน กลายเป็นตัวของตัวเอง คุณตูนบอกว่าเวลา แต่งเพลงๆหนึ่ง จะใช้เวลาแค่ 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมงเท่านั้นเอง เธอบอกว่า “ถ้ามันนาน เกินกว่านั้นมันเหมือนมันต้องปรุงแต่ง ต้อง ประดิษฐ์ประดอย แต่ถ้าเรามีอะไรที่อยาก เขียนมากๆ มันเหมือนน�ำ้ ทีเ่ อ่อจนจะล้นแก้ว ค�ำพูดทั้งหลายมันเหมือนจะพรั่งพรูออกมา ได้เอง และแต่งได้ดีกว่า”


Garage Band เป็นโปรแกรมการอัดและ มิกซ์เพลงง่ายๆที่ติดมากับเครื่อง Mac ที่ คุณตูนใช้ ซึ่งเธอก็ได้ใช้มันเพื่ออัดเพลงไว้ ‘กันลืม’ มากกว่า มีไอเดียอะไรก็อัดเก็บไว้ แต่พอเธอได้ท�ำเพลงชื่อว่า Untitled 001 เสร็จก็รู้สึกว่าเพลงมันเต็มแล้วก็เลยลองส่ง ไปที่รายการ Bedroom Studio ของสถานี วิทยุ Fat Radio ซึ่งได้ผลตอบรับดีถึงขั้น ได้ ติ ด เข้ า ไปในชาร์ ต เพลงและไต่ ขึ้ น ไป อันดับค่อนข้างดีอีกด้วย ประกอบกับว่าช่วง นั้นก�ำลังจะมีงาน The Last Fat Fest ก็ เลยตัดสินใจอยากน�ำเพลงเก่าๆที่มีอัดเก็บ ไว้ 30-40 เพลง คัดออกมาท�ำขาย แต่ตอน นั้ น เหลื อ เวลาแค่ เ ดื อ นเดี ย วซึ่ ง เป็ น ระยะเวลาที่สั้นมาก แต่ก็บังเอิญว่าพี่ปอย Portrait มาชอบเพลงของเธอเพลงหนึ่งจน มาขอซื้ อ ซึ่ ง คุ ณ ตู น ก็ เ ล่ า ให้ เ ราฟั ง ว่ า ถึ ง เหตุการณ์ตอนนั้นว่า “เราไม่ขายแต่ไปขอให้ เขาท�ำ mastering ให้ซึ่งสงสารพี่ปอยมาก เพราะเขาดูเหนื่อยมาก เพราะเวลาน้อย เขา ก็ต้องใช้เวลาช่วงเดียวกันท�ำเพลงของเขา เองด้วย” ตอนท�ำ mastering นั้น ถ้าคิด เป็ น ตัวเลข คุ ณตู น บอกว่ า เสีย งประมาณ 90% นั้น เอามาจากที่ เคยอั ดในโปรแกรม Garage Band มาปรั บ ท� ำ ให้ มั น ฟั ง

ดูสะอาดขึ้น แล้ ว มิ กซ์ ผ สมกั บ อี ก 10% ที่ เป็นการร้องใหม่และ sound ที่เพิ่มเติมเข้าไป เธอบอกอีกด้วยว่า “ถึง track ที่เอาออกมา จาก GarageBand จะมีทั้งร้องเพี้ยน กีต้าร์ เพี้ยน ดูมีความผิดพลาดในนั้น แต่เราก็ชอบ แบบนั้นแหละ” ซึ่งฟังน�้ำเสียงเธอแล้วนึกออก เลยว่าเธอก�ำลังพูดอย่างมีความสุขมาก ท� ำ เพลงขายเองอย่ า งนี้ แ พงมั้ ย ต้ อ งใช้ งบประมาณเท่าไหร่ งบประมาณการท�ำอัลบั้มของคุณตูนแทบ จะเป็นศูนย์เลยทีเดียว เป็นเพราะว่ามีแรง ช่วยเหลือจากคนหลายคน และงานบางอย่าง เธอก็ท�ำเองได้ จะเสียค่าใช้จ่ายจริงๆก็แค่การ ท�ำแผ่นซีดีกับตัวปกอัลบั้มเท่านั้นเองซึ่งก็หุ้น กับพี่ที่บริษัท ผนวกกั บ ที่ เ ธอท� ำ งานอยู ่ ใน วงการโฆษณาอยู่แล้วก็เลยรู้ช่องทางในการ ประหยัดได้ เช่น รู้วิธีการโปรโมตแบบไม่ต้อง ใช้เงิน ส่วนเรื่อง packaging ก็ออกแบบเอง เพราะเป็นนักออกแบบอยู่แล้ว พี่ที่เป็น AE ที่บริษัทก็มาช่วยเขียนบทความให้ เพื่อนที่ เป็ น ช่ า งภาพก็ ช ่ ว ยถ่ า ยรู ป ให้ และพี่ ป อย Portrait ก็ช่วยท�ำ mastering ให้


แนวคิดที่มีต่อศิลปินอิสระ “เรามาค้นพบว่าคนที่ชอบ Stoondio นั้น ชอบทั้งตัวเพลงและบทความในปกอัลบั้มนะ ไม่ใช่แค่ตัวเพลงนะ” และคุณตูนก็เสริมด้วยว่า ส�ำหรับเธอแล้ว เธอคิดว่าดนตรีนั้นเป็นเรื่อง lifestyle มากกว่าไม่ใช่แค่ตัวเพลง เหมือน อย่างพี่เล็ก Greasy Cafe ที่คนไม่ได้ชอบแค่ เพลงของเขา แต่เป็น lifestyle ของเขาด้วยที่ ท� ำ ใ ห ้ ค น อ ย า ก ติ ด ต า ม น อ ก จ า ก นี้ ประสบการณ์ดนตรีต้องเป็นแบบบูรณาการ ต้องมีอะไรที่คนฟังจะได้ไปมากกว่าตัวเพลง เพียงอย่างเดียว ซึ่งคุณตูนก็เปรียบเทียบให้ฟัง ว่า การขายของแบบหนึ่งชิ้น ขายได้เสร็จมันก็ จบและแป๊บเดียวก็หายไป แต่ถ้าขายเป็นเซ็ต มั น มีเ รื่อ งราว มี ส ตอรี่ มั น น่า สนใจมากกว่า เยอะ คุณตูนยังเสริมอีกว่า โดยส่วนตัวของเธอ เธอมองว่าศิ ล ปิ น ต้ องมี ค วามจริง ใจให้กับ คนฟังก่อน ไม่ใช่ทำ� แค่ตวั เพลงออกมาอย่างเดียว ถึงจะได้ใจของผู้ฟังด้วย เช่น คุณตูนอัพโหลด และแชร์เพลงของเธอใน 4shared และบอร์ด ต่างๆ และให้โหลดได้ฟรีอีกต่างหาก โดยไม่ได้ หวังว่าจะได้อะไรกลับมาเป็นตัวเงิน แต่เป็น เพราะว่าอยากให้คนได้ยินได้ฟังเพลงของเธอ เยอะๆแต่ก็กลับกลายเป็นว่าก็ยังมีคนมาซื้อ เพลงจากเธอเอง แถมขายได้ ห มดทั้ ง

1,500 แผ่น เลยอี กต่ างหาก คุ ณ ตู น นั้ น ท� ำ ดนตรี เ ป็ น งานอดิ เ รก มีงานประจ�ำเป็นกราฟฟิกดีไซเนอร์ที่เธอ รักและมีความสุขกับมันมากๆ โดยส่วน ตัวแล้ว คุณ ตู นมองว่ าการจะเอาอาชี พ ดนตรีเป็นอาชีพหลักจริงๆคงท�ำได้ยาก ยกเว้นว่าจะต้องดังมาก มีค่ายเพลงที่ดูแล และมีช่องทางทางธุรกิจอื่นๆ เธอบอกอีก ว่าการมีอาชีพประจ�ำอยู่แล้วจะดีต่อชีวิต กว่ามากๆ และควรให้ดนตรีเป็นงานอดิเรก ส�ำหรับเธอนั้น การท�ำเพลงมาจากความ รู้สึกแฮ็ปปี้และอยากท�ำ ถ้าเราท�ำให้ดนตรี มันกลายเป็นงาน ความสนุกที่เคยมีก็จะ หายไปซึ่ง คุณ ตู น เปรี ยบเที ยบให้ ฟ ั ง ว่ า “ถ้าดนตรีเป็นงานอดิเรก เราจะเป็นนาย มัน ถ้าพอมันกลายเป็นงานจริงๆ มันจะ เป็นนายเรา” ขอขอบคุณคุณตูนมากๆนะครับที่สละ เวลามาให้เราสัมภาษณ์ครับผม

บทสัมภาษณ์ โดย พาย IndieCampfire

www.facebook.com/indiecampfire


Film

นิเทศ พันธุ์ดิบ “Freshmen of the Dead” หรือ “นิเทศพันธุ์ดิบ” หนังปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจ� ำ ปี 2556 ภาพยนตร์ รั บ น้ อ งที่ จ ะฉี ก รู ป แบบหนั ง รั บ น้ อ ง¬มหาลั ย ที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร ทั้ ง ความโหดมั น ส์ ฮ าในอารมณ์ Exploitation Film และซึ้ ง ในมิ ต รภาพของเพื่ อ น-พี่ - น้ อ ง ร่ ว มรั้ ว มหาลั ย ต่ า งคณะ กั บ วิ ก ฤติ ก ารเหนื อ ความคาดหมายที่ พ วกเขาต้ อ ¬งฟั น ฝ่ า


Play Video

สร้างโดย ทีมงานนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ web : www.facebook.com/freshmenofthedead


viewplusmag vol.8  

viewplusmag vol.8 August 2013 Showcase Digital Magazine / Artist Interviews Design Fashion / Illustration Photography / Motion / Film / Li...