Page 1

Showcase Digital Magazine Free download July 2013

Vol.7


artist : Fixed Me


บรรยากาศตอนฝนตกและฝนหยุ ด ตก หรื อ ตอนที่ เ มฆมา รู ้ สึ ก เหงาจริ ง และรู ้ สึ ก มี ค วามสุ ข จริ ง ๆ ในแต่ ล ะคนมี ค วาม รู ้ สึ ก ที่ แ ตกต่ า งกั น ฤดู ฝ นนี้ มี อ ะไรให้ นึ ก ถึ ง สิ่ ง ที่ ผ ่ า น หรื อ ให้ เก็บความรู้สึกกับสิ่ งใหม่ที่ พบเจอในบรรยากาศ...... ทุ ก บรรยากาศ ทุ ก ฤดู มี ค วามทรงจ� ำ เสมอ : ) น�ำพงศ์ หมุดค�ำ บรรณาธิการ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VIEWPLUSMAG www.facebook.com/viewplusmagazine Contact : Tel. 086-194-5747 E-mail : viewplusmag@gmail.com 134/42 Moo.1 Tonpao Sankumphang , Chiang Mai 50130


contents july 2013

vol.7

-evenTRead me Summer Disc Meeting Street connect Bangkok-Chiangmai -artWATCHARIN RIAM Jeng Paper the kid Triple P YUTH 305STOP DF -music-

ชฮม. สายกลาง สบาย คูเมือง -film-

เมื่อฉีกโปรดให้ขาดออกจากกัน


Read me 15-16 July 2013 กาดสวนแก้ว , Chiangmai

event


Photo by Khingies


Summer Disc Meeting 21 June 2013 ร้าน ณ เชียงใหม่ , Chiangmai

event


Photo by Baz Station


event

Street connect Bangkok-Chiangma 5 July 2013 Warmup Cafe , Chiangmai


ai


COVER DESIGN BY

วัชรินทร์ เรียม “ นิยายภาพลายเส้นไทย ”


วัชรินท

WATCHARIN


ทร์ เรียม

WATCHARIN RIAM

Nonthaburi , Thailand Contact : www.facebook.com/ Watcharin.riam


วัชรินทร์ เรียม


วัชรินทร์ เรียม


วัชรินทร์ เรียม


วัชรินทร์ เรียม


Jen


ng Bangkok , Thailand Contact : www.facebook.com/ happydrawing


Jeng


Jeng


Jeng


Jeng


Jeng


Jeng


Jeng


Jeng


Jeng


Jeng


Jeng


Jeng


บริพัตร เ

Paper t


เชียงฝาง

the kid ChiangMai , Thailand Contact : www.facebook.com/ paperthekid


Paper the kid


Paper the kid


Paper the kid


Paper the kid


Paper the kid


Paper the kid


Paper the kid


Paper the kid


Paper the kid


Paper the kid


พุฒิธร

Trip


ผ่องใส

ple P Bangkok , Thailand Contact : www.facebook.com/ imadeitstudio


Phichayut

YUTH


t Thepsiri

YUTH Bangkok ,Thailand Contact : www.facebook.com/ YUTARTWORK


YUTH


YUTH


YUTH


YUTH


อัมรินท

305S Bangkok , Thailand Contact : www.facebook.com/ 305STOPSTUDIO


ทร์ โอชา

STOP


D

(Daddy (de


DF

eaw) Funny)

Bangkok , Thailand Contact : www.facebook.com/

DADDY.FUNNY.DESIGN


DF (Daddy (deaw) Funny)


DF (Daddy (deaw) Funny)


DF (Daddy (deaw) Funny)


DF (Daddy (deaw) Funny)


DF (Daddy (deaw) Funny)


DF (Daddy (deaw) Funny)


DF (Daddy (deaw) Funny)


DF (Daddy (deaw) Funny)


ชฮม.

music

ชฮม. หรือ ชาฮาโม โปรเจคเดี่ยวพิเศษ ของ วิชา เทศดรุณ (พี่ชา) นักร้องน�ำแห่งวง harmonica sunrise เกิดขึ้นจากการที่ พี่ชามีเพลงที่ แต่ ง เอาไว้ แ ละอยากท�ำออกมา ในรูปแบบเพลงที่เป็ นแนวเฉพาะตั ว ในแบบที่อยากน�ำเสนอ เพลง Acoustic Pop เบาๆเนื้อหาฟังสบายและ ให้ ก� ำ ลั ง ใจ แต่ ง เพลงเรี ย บเรี ย งและท� ำ ดนตรี ด ้ ว ยตั ว เอง


แล ะ มี เ พื่ อ นๆมาช ่ ว ยอั ด เ พลงบ้ า ง เพลงแรกที่ ท� ำ ออกมา ในนาม ชฮม. ชื่ อ เพลง “เด็ ก ดอยคอยเธอ” เป็นเพลงที่ แต่ ง ให้ กั บ ค่ า ยอาสา ใช้ ใ นค่ า ยอาสา “เบาแผ่ น ดิ น ” เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ๆร้ อ งร่ ว มใน กิจกรรมค่าย จากนั้น ชฮม. ก็ท�ำดนตรีแต่ง เพลงมาเรื่อยๆ เพลง “คนยังไงถึงท�ำกับหมา อย่ า งนี้ ” เป็ น เพลงเพื่ อ การกุ ศ ล ช่ ว ยใน โครงการเกี่ ย วกั บ หมา แรกเริ่ ม ก็ ม าจาก แต่งไว้เพื่องานต่างๆ บางเพลงก็เอาไปใช้กับ วงหลักใน harmonica sunrise หลังจาก นั้ น ได้ อ อก EP. เฉพาะกิ จ ชฮม. ขึ้ น มา ต่อมาก็ได้ท�ำเพลงในแนวการให้ก�ำลังใจ เช่น

Play Video

เพลง “วันแรงงาน” เพื่อให้ก�ำลังใจคนใช้ แรงงานในวั น แรงงาน นอกเหนื อ จาก งานเพลง ชฮม. ก็ มี ทั้ ง งานเขี ย น งานศิลปะ ที่มาจากความชอบส่วนตัวของ พี่ ช า ผลงาน ล ่ าสุ ดตอน นี้ คื อเ พ ล ง “ใจชาหน้าฝน” เป็นเพลงเพราะๆเบาๆฟัง สบาย ในฤดูฝน แอบเหงานิดๆในเนื้อเพลง ได้ รุ ่ น น้ อ งน้ อ ง ไบร์ Brightside มา ช่วยในการท� ำ MV และ พี่ น้ อ งเพื่ อ นๆ มาร่ ว มแสดง ต่ อ จากนี้ ชฮม. ก็ จ ะมี เพลงต่ อ ๆไปให้ ไ ด้ ฟ ั ง กั น รวมทั้ ง งานเขีย น งานภาพถ่ าย จากศิ ล ปิ นจาก เชียงใหม่คนนี้ ในนาม ชฮม. ครับ

ชฮม. เพลง : ใจชาหน้าฝน Show Booking : 086 4073536 Web : www.facebook.com/chaharmo


Photo by Khingies


สายกลาง music


สายกลาง จินดาสุ หนุ่มรักเสียงดนตรี เมื่องแพร่ จบการศึกษาจาก คณะโบราณคดี รั้วมหาวิทยาลัย ศิลปากร (ท่าพระ) กรุงเทพฯ ทีร่ กั ภาษาบ้านเกิด บวกกับ มีความรักในเสียงดนตรี สายกลางจึงเลือกหยิบกีต้าร์ ที่ ต นเองถนั ด มาเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการแต่ ง เพลง ในแบบฉบับของ “สายกลาง” เอง ..... บรมครู จรัล มโนเพ็ชร คือแรงบันดาลใจของเขา คนนี้ ดนตรี Acoustic ที่น�ำมาผสมผสานกับค�ำเมือง กลายเป็นดนตรีร่วมสมัยที่คนรุ่นใหม่ สามารถเข้าถึง ได้ ไ ม่ ย าก.... เกิ ด ความสุ ข จากเสี ย งดนตรี ในแบบ Lanna Acoustic


เพลง “ฮักแต๊ฮักว่า” ที่มีเนื้อหากล่าวถึง ความรัก ทีม่ อบให้กบั ผูห้ ญิงคนหนึง่ แม้วา่ เธอจะไม่พรัง่ พร้อมด้วย หน้าตา รูปลักษณ์ภายนอก แต่ความรักจากผูช้ ายคนหนึง่ ทีม่ อบให้ ก็มากเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นค�ำพูดได้... ทั้ง ที่ไ ม่ มี เวทมนตร์ หรื อ ยาเสน่ห์ใดๆ มาหลอกลวง ไม่ แ น่ ใ จว่ า เป็ น โชคชะตา หรื อ ฟ้ า ก� ำ หนด แต่ ก็ รั ก มากมายไม่ มี วั น เบื่ อ หน่ า ย และจะมอบความรั ก “ความฮั ก ” (ในภาษาเหนือ) ตลอดไป... พร้ อ มกั บ ได้ Producer ฝี มื อ ดี แ ห่ ง วงการเพลง เชี ย งใหม่ “ชวด สุ ด สะแนน” ที่ เ ข้ า มาช่ ว ยดู แ ล เพิ่มสีสัน Solo Guitar slide ให้เพลงมีมิติแบบ Lanna acoustic มากยิ่งขึ้น Play Video

สายกลาง เพลง : ฮักแต๊ฮักว่า Show Booking : 081 4727234 Web : facebook.com/madeincnx


สบาย music สบาย (แพรวไพลิน กาศโอสถ) เป็นสาวเหนือ ที่รักการร้องเพลง ชอบทุกสิ่งที่บรรยายออกมาเป็น เสียงดนตรี ท�ำนองได้ เธอท�ำตามฝันของเธอมาตั้งแต่ ยังเยาว์ จนพร้อมแล้วกับซิงเกิ้ลแรก กลั่นเป็นท�ำนอง เพลงที่ฟังสบายๆ สมชื่อนักร้องสาว “กล้าๆ หน่อย” เป็นค�ำเปรียบเปรย ที่หลายคน อยากตะโกนบอกความรู้สึกให้อีกฝ่ายรับทราบ แต่พูด ในใจได้แค่ให้เขาคนนั้นกล้าที่จะบอกค�ำที่เรารอฟังอยู่ เช่นกัน สไตล์เพลงบ่งบอกถึงความเป็นอะคูสติกป๊อบ ซึ่งได้ “สายกลาง จินดาสุ” แต่งเนื้อหาพร้อมมอบเสียง กีตา้ ร์ฝากไว้ในเพลงให้ ทัง้ ยังมี “หนึง่ เกรียงไกร วงศ์วานิช (หนึ่ง Friday)” มาช่วยในส่วนของเนื้อร้องและท�ำนอง รวมถึ ง ช่ ว ยดู แ ลการผลิ ต จนสมบู ร ณ์ ใ นฐานะ โปรดิวเซอร์ ทีค่ นุ้ เคยและถูกชะตาในเสียงใสๆ ของสบาย


เหมือนในเนื้อเพลงท่อนหนึ่งที่ว่า “เปิดใจแล้วจนหมดใจ จะรอดูคำ� ว่า ..รัก.. ชนะความกลัว ของเธอได้หรือเปล่า..” ท� ำ ให้ ค วามรู้สึก กลัว ในตอนแรกที่ไม่ก ล้าบอกสิ่ ง ที่ อยู่ในใจ เปลี่ยนเป็น ความกล้า ได้ไม่ยากทีเดียว Play Video

สบาย เพลง : กล้าๆ หน่อย Show Booking : 081 4727234 Web : facebook.com/madeincnx


คูเมือง

music


คูเมือง วิวสวยๆ บรรยากาศใสๆ ในแบบ Slow City ของเชียงใหม่ หล่อหลอม ให้กลุ่มเด็กหนุ่มที่เกิดในยุคปัจจุบันแบบนี้ คะนึงหาแนวคิด ภูมิปัญญา วิถีชีวิต แบบดั้งเดิมของล้านนา มาปรุงและสร้างเป็น Story Series เพลงแบบร่วมสมัย ใน Style; Modern Pop Lanna Music


การรวบรวมความคิด ความเหมือนอย่างลงตัว เริ่มจาก กิว กวีพนั ธ์ สิทธิส์ น (Vocal) กับ เอิรธ์ ไตรภพ ปัตตะพงศ์ (Guitar) ที่เล่นดนตรีแนว Metal ในเชียงใหม่เป็นทุนเดิม เกิดอยากท�ำเพลงแนวช้าๆ ฟังสบายๆ ด้วยการดีดกีต้าร์ โปร่งเพียงหนึ่งตัว ผสมสานเพิ่มค�ำร้องแบบค�ำเมืองลงไป ในเพลง..... เริ่มแรกได้ให้กลุ่มเพื่อนๆ ชาว Metal ฟัง มีหลายเสียง กล่าวขานว่าเพลงฟังง่าย น่ารัก สบายๆ หลงใหลได้ไม่ยาก จึงเป็นแรงบันดาลใจพร้อมกับขับเคลือ่ นให้ทงั้ คู่ เริม่ แต่งเพลง เพิ่มอีกหลายเพลงและน�ำคลิปเพลงเหล่านั้น ออกสู่สายตา มวลชนผ่านเว็บไซต์ Social Media VDO Sharing จาก ทั่วโลกอย่าง youtube สร้างผลตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆ ท�ำให้ พวกเขาทั้งสอง ต้องการเพิ่มเติมสมาชิกของวง จึงได้ เต๋อ นเรศ อินทเนตร , เพชร – เพชรสุวรรณ วรรณโชดก (Drum) , ชานนท์ เติมเสรีวงค์ (กีต้าร์) เป็นวงเต็มๆ โดยให้ชื่อว่า “Crew Murng” เนื่องจาก Crew = Cool (การออกเสียง คล้ายคลึงกัน) เป็นนามที่บอกความเป็นเชียงใหม่และตัวตน ของวงได้เป็นอย่างดี เพลง “จักรวาลชุบแป้งทอด” แนวเพลง ; Contemporary Lanna เป็นเพลงแนวความรักสดใส ฟังสบาย ในภาษา เมืองเหนือ อย่างภาษาค�ำเมือง มุมมองที่ถามถึงคนรักว่า รักฉันมากเท่าไหร่ จักรวาลที่มีให้คงน้อยไป จึงกลายเป็น เพลงชื่อว่า จักรวาลชุบแป้งทอด


Play Video

คูเมือง เพลง : จักรวาลชุบแป้งทอด Show Booking : 081 4727234 Web : facebook.com/madeincnx


Film

เมื่อฉีกโปรดให้ขาดออกจากกัน Directed by Thai Pradithkesorn

เง็ ก คื อ หญิ ง สาวอายุ ยี่ สิ บ เอ็ ด เง็ ก กลั ว ฝนอย่ า งไร้ ส าเหตุ ถ้ า ต้ อ งเปี ย กฝนเธอจะตั ว สั่ น หอบหื ด ก� ำ เริ บ และต้ อ งวิ่ ง หนี เง็ ก ถึ ง ขั้ น ย้ า ยไปอยู ่ ห อพั ก อั บ ๆ ที่ ไ ม่ มี ห น้ า ต่ า ง เธอโดดเรี ย นในวั น ที่ พยากรณ์ อ ากาศบอกว่ า จะมี ฝ น เธอเลื อ กท� ำ งานเอกสารเพื่ อ จะได้ ห ลบอยู ่ แ ต่ ใ นห้ อ งทั้ ง วั น และเลื อ ก จะหนีฝนด้วยการหนีเข้าโรงภาพยนตร์ วันฝนตกวันหนึ่ง เง็กก็หลบฝนเข้าโรงภาพยนตร์ตามปกติโดยที่ ไม่ ไ ด้ อ ยากดู ห นั ง เธอสุ ่ ม เลื อ กหนั ง มาเรื่ อ งหนึ่ ง ซึ่ ง ก็ ดั น เป็ น หนั ง รั ก เกาหลี ที่ มี ฉ ากฝนตกเสี ย อี ก ปารี ส ์ เคยเรี ย นห้ อ งเดี ย วกั บ เง็ ก สมั ย อนุ บ าล เธอเป็ น ดาวโรงเรี ย น ทั้ ง น่ า รั ก ขี้ เ ล่ น และมี ชี วิ ต ชี ว า วั น หนึ่ ง ปารี ส ์ บั ง เอิ ญ มาหลบฝนด้ ว ยการดู ห นั ง ที่ โ รงภาพยนตร์ เ ดี ย วกั บ เง็ ก ทั้ ง สองจึ ง ได้ พู ด คุ ย กั น และเข้ า ไปดู ห นั ง ด้ ว ยกั น ในโรงหนั ง ที่ ทั้ ง คู ่ เ ข้ า ไปดู ห นั ง มี แ ต่ ค นประหลาด และเป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของทั้ ง สองในการท� ำ ความรู ้ จั ก กั น


Thailand / 2012 / 15min Original Title : Reminisce Language : Thai Genre : Drama Fantasy Starring Wassachol sirichanthanun, Sarak Kingmali Producer / Assistance director Sasiphon Chinakat Line Producer Jirassaya Wongsutin Editor Teerath Whangvisarn Based on short story by Jiraporn Wiwha Adapted screenplay by Kawitsara Phannapanukul Cinematographer Peera Phewkleng Art Director Kawitsara Phannapanukul Sound Man / Prop Master Sitthirat Pongsinpornrak Special Effect by Takeshi Ueki, Surasak Pongsorn, Somdej Kanitakron, Polthep Nanan Grip Lorenzo Fofi Directed by Thai Pradithkesorn

Play Video

ภาพยนตร์สั้นโดยทุนสนับสนุนของอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ มูลนิธิหนังไทยฯ แรงบันดาลใจจากเรื่องสั้น เมื่อฉีกโปรดให้ขาดออกจากกันโดย จิราภรณ์ วิหวา


viewplusmag vol.7  

viewplusmag vol.7 July 2013 Showcase Digital Magazine / Artist Interviews Design Fashion / Illustration Photography / Motion / Film / Lifest...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you