Page 1

Showcase Digital Magazine Free download march 2013

Vol. 3

Artist Interviews Design Fashion Music Illustration Photography Motion/Film Lifestyle


เวลาผ่านไป ฤดูผ่านไป สิ่งต่างๆที่เคยพบเจอ แล้วก็ผ่านไป แต่สิ่งที่ จะยังคงอยู่เสมอคือ ความทรงจ�ำ เราอยู่กับความทรงจ�ำทั้งในเรื่องดี และเรื่องเศร้า มันคือประสบการณ์ให้เราเรียนรู้ ในวันที่โลกยังไม่ หยุดหมุน เรายังคงมีเวลาเสมอ ใช้ให้คุ่มค่า จากวันนี้ เวลานี้ และต่อ จากนี้ไป น�ำพงศ์ หมุดค�ำ บรรณาธิการ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VIEWPLUSMAG www.facebook.com/viewplusmagazine Contact : Tel. 086-194-5747 E-mail : viewplusmag@gmail.com 134/42 Moo.1 Tonpao Sankumphang , Chiang Mai 50130


contents march 2013

vol.3

-evenPig art & music festival 2013 CONCERT: 10th ANNIVERSARY NO SIGNAL INPUT SYMMETRY PROCESSING -artPatibut Preeyawongsakul sherol kanitsart semanopparat Tanphun Kanacharoen Widespread Blabeer Lamun Lamai Red-Tea pangmera Supalerk Laipawat KRERKBURIN KERNGBURI 134340 -musicZiriporn Fhiking Lost Flower LASUR -film-

แปลก


event

Pig art & mu festival 201 25-27 January 2013 Chiangmai , Thailand


usic 13 Photo by เสกสิทธิ จารุจินดา


event

CONCERT: 10th ANNIVERSARY NO SIGNAL INPUT 17 February 2013 Chiangmai , Thailand


event

SYMMETRY PROCESSING Typographic Exhibition by Sirin 2nd - 31st March 2013 Minimal Gellery Chiangmai , Thailand


ปฏิบัติ ปรีย

Pati Preeyawo


ยาวงศากุล

ibut ongsakul

Bangkok , Thailand Contact :

www.narm.deviantart.com


Patibut Preeyawongsakul


Patibut Preeyawongsakul


Patibut Preeyawongsakul


Patibut Preeyawongsakul


Patibut Preeyawongsakul


Patibut Preeyawongsakul


Patibut Preeyawongsakul


Patibut Preeyawongsakul


Patibut Preeyawongsakul


Eakaphot N

sher


Naphachot

rol Chonburi , Thailand Contact : www.sherol.cghub.com


sherol


sherol


sherol


sherol


คณิตศาสตร์

kanit semano


เสมานพรัตน์

tsart opparat Chiang Mai , Thailand Contact : www.facebook.com/malibook


kanitsart semanopparat


kanitsart semanopparat


kanitsart semanopparat


kanitsart semanopparat


kanitsart semanopparat


kanitsart semanopparat


kanitsart semanopparat


kanitsart semanopparat


kanitsart semanopparat


kanitsart semanopparat


Tanp Kanach


phun haroen Chiang Mai ,Thailand Contact :

TanzaNyde@hotmail.com


Tanphun Kanacharoen


Tanphun Kanacharoen


Tanphun Kanacharoen


Tanphun Kanacharoen


Widesp


spread Bangkok ,Thailand Contact : www.facebook.com/ widespread.kj


Widespread


Widespread


Widespread


Facebook: Mamie.lomo.cmcm

ร้าน mamie Lomo Camera, Toy Cam ฟิล์มต่างๆ มากมา หลายยี่ห้อ หลายประเภท แนะน�ำการถ่ายภาพจ


จ�ำหน่าย mera , กล้องโพลาลอย ายหลายชนิด พร้อมกับให้ค�ำปรึกษา จากกล้องเหล่านี้

นิมมานเหมินทร์ ซอย 11 เปิด 13.00 – 18.30 ทุกวัน สนใจโทร 086-1968866, 082-3888014, 081-8815040 E-mail : peper_mintty@hotmail.com


เทวินทร์ โก

Blab


กศลสาธิต

beer Bangkok ,Thailand Contact : www.facebook.com/ blabeerstory


Blabeer


Blabeer


Blabeer


Blabeer


Blabeer


Blabeer


Blabeer


Blabeer


Blabeer


Lam Lam


mun mai Bangkok ,Thailand Contact : www.facebook.com/ LamunLamai.design


LamunLamai


LamunLamai


LamunLamai


LamunLamai


LamunLamai


LamunLamai


Red-


-Tea Bangkok ,Thailand Contact : www.facebook.com/ red.is.more


Red-Tea


Red-Tea


Red-Tea


Red-Tea


Red-Tea


Red-Tea


Red-Tea


Red-Tea


Anchisa Ie

pangm


empimpan

mera Bangkok ,Thailand Contact : www.pangmera.tumblr.com


pangmera


pangmera


pangmera


pangmera


pangmera


pangmera


ศุภฤกษ์ ล

Supa Laipa


ลายประวัติ

alerk awat ChiangMai ,Thailand Contact :

www.facebook.com/tumfoto


Supalerk Laipawat


Supalerk Laipawat


Supalerk Laipawat


Supalerk Laipawat


Supalerk Laipawat


Supalerk Laipawat


Supalerk Laipawat


Supalerk Laipawat


เกริกบุรินท

KRERKBURIN KERNGBURI


ทร์ เกิ้งบุรี

KRERKBURIN KERNGBURI ChiangMai ,Thailand Contact : www.therockermania. tumblr.com


KRERKBURIN KERNGBURI


KRERKBURIN KERNGBURI


KRERKBURIN KERNGBURI


KRERKBURIN KERNGBURI


KRERKBURIN KERNGBURI


KRERKBURIN KERNGBURI


KRERKBURIN KERNGBURI


KRERKBURIN KERNGBURI


KRERKBURIN KERNGBURI


KRERKBURIN KERNGBURI


มัทนา โพ

1343


พธิ์ประสาท

340 Samutprakan ,Thailand Contact : www.facebook.com/ photomute


134340


134340


134340


134340


134340


134340


134340


music

Ziriporn Fhiking


Photo by Khingies


ศิริพรไฟกิ่ง ชื่อนี้มาจากการที่วงก�ำลังนั่งแต่งเพลงอยู่หน้าบ้าน ไปเจอกับป้าย หมู่บ้านศิริพร พอเห็นก็นึกขึ้นได้ แต่ศิริพรมันธรรมดาไป เห็นไฟกิ่งเลยเอาไฟกิ่งมา ต่อ เป็น ศิริพรไฟกิ่ง ไปรู้จักพวกเค้ากันครับ ศิริพรไฟกิ่ง รวมตัวกันมาจาก วงที่ เล่นดนตรีโฟค์ซองกันอยู่สามคน เริ่มท�ำเพลงตัวเองกันมาเรื่อยๆและเพิ่มสมาชิกกัน มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น แต่ ล ะคนก� ำ ลั ง ศึ ก ษาอยู ่ ชั้ น ม. 6 จากต่ า งโรงเรี ย น และมี


Play Video

Show Booking: 089-5591215 Web : Ziriporn Fhiking สิริพรไฟกิ่ง เพลง นาที


“นัท” (ปัจจุบัน มือกีตาร์วง Counterclockwise) เป็นคนเริ่มโปรเจกแต่งเพลงเกี่ยวกับเชียงใหม่ จนมี เพลงเป็นของตัวเอง ในโปรเจกครั้งนั้น ก็เป็นจุดเริ่ม ต้น อย่างจริงจังที่อยากจะท�ำวงจริงๆในแนวทาง ดนตรีที่ชอบขึ้นมา การรวมตัวสมาชิกวงมาจากการ ทีบ่ า้ นของแต่ละคนอยูใ่ กล้กนั แล้วชวนมาเล่นด้วยกัน จนเป็นวงและเกิดเป็นเพลงที่ชื่อ “นาที” โดยเอิร์ต เป็นคนแต่งเนื้อร้อง ความหมายของเพลงมาจาก การที่คนรักได้จากกันไป และไม่อาจย้อนเวลาให้ คนรักเรากลับมารักกันใหม่ได้ ท�ำได้เพียงแค่การ คิดถึง ตอนนี้ศิริพรไฟกิ่งก�ำลังท�ำเพลงต่อไปอยู่ ชื่ อ เพลง “ตามหลอกหลอน” อยากให้ ทุ ก คน ติดตามวง post rock - alternative จากเชียงใหม่ กันด้วยนะครับ “ศิริพรไฟกิ่ง” สมาชิก วีรภัทร อุดเลิศ เอิร์ต นักร้อง ธีรวัฒน์ ธ�ำรงวิทย์ จัมโบ้ มือซิน จิรายุทธ จันแดง จ๊อบบี้ Guitar วรนนท์ พรหมเหรียญชัย นนท์ Guitar นายรัชศาสตร์ สังข์จันทร์ แชมป์ Guitar Bass ภัทรมงคล กาชัย ยุ้ย Drums & Percussion


Lo Flow music


ost wer


Lost Flower เริ่มขึ้นในปี 2011 โดย เอก และ บ๊วย หลังจากนั้นจึงเริ่มชวน สมาชิ ก คนอื่ น ๆ เข้ า มาร่ ว มท� ำ งาน ด้วยกั น อั ล บั้ ม แ ร ก เ ร า ใ ช ้ ชื่ อ ว ่ า “ Lost Flower Side EP. “โดยปล่อย เพลง “ รับรู้ไว้เพียงว่า “ เป็น Single แรก และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ต่อ มา ในปี 2012 ได้ ช วน เบิร ์ด และ เจต เข้าร่วมวง เริ่มท�ำเพลงกันด้วยกัน

มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น กั บ Single ที่ 4 “เพียงพริบตา” “เพี ย งพริ บ ตา” ได้ รั บ โอกาสจาก คลื่ น วิ ท ยุ ที่ ข อนแก่ น FM. 88.0 Wetradio สถานีตัวเปียก ให้พื้นที่ใน การเปิ ด Single นี้ เ ป็ น ที่ แ รก อี ก ทั้ ง ยั ง มี โ อกาศได้ เ ป็ น เพลงแนะน� ำ ในช่ ว ง New Arrival ของ คลื่ น Nimman St a t i o n ค ลื่ นวิ ทยุ ที่


เชี ย งใหม่ และ ได้ เ ป็ น Bedroom Songlists ของ คลื่น Fat Radio ท�ำให้ กลุ่มผู้ฟังเพลงของ Lost Flower กว้าง มากขึ้นจากเพลงนี้ แนวเพลงของวงทางวงอยากให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องคนฟั ง ในการตั ด สิ น ว่ า เห็ น Lost Flower เป็ น อย่ า งไรเพราะพวก เค้าไม่ต้องการจ�ำกัดแนวทางของตัวเอง Single ล่ า สุ ด ของเราในตอนนี้ ชื่ อ ว่ า “เพียงพริบตา” เนื้อเพลงเล่าถึงความรัก ข อ ง ค น ๆ ห นึ่ ง ซึ่ ง เ ป ็ น ค ว า ม รั ก ที่ ไม่สามารถเป็นความจริงได้ ในส่วนของ ดนตรี ทางวงตั้ ง ใจถ่ า ยทอดออกมาให้ ชวนฝัน และล่ องลอยมากๆ เพื่อให้เ ข้า กับอารมณ์ของเพลงอย่างที่สุด สมาชิก เอกชัย ภู่มาลา (เอก) กีตาร์ ริททึ่ม เชิดศักดิ์ ราชนวม (บ๊วย) ร้องน�ำ เจษฎา เนตรประไพ (เจต) กีตาร์ เบส ธรวัชร์ อยู่เจริญ (เบิร์ด) กีตาร์ โชโล่


Play Video

Web : Facebook/Lost Flower Show Booking: 089-0209771 , 083-0750795 เพลง เพียงพริบตา


music

สมาชิก โจ๊ต เรวัฒน์ ทองแสง (ร้องน�ำ - กีต้าร์) แซม ธนกฤต อมรนุกูล (เบส) เบนซ์ ธนาวุฒิ แก้วศรี (กลอง)


LASUR LASUR รวมตั ว เกิ ด จากปลายปี 2011 ตอนน�้ ำ ท่ ว ม แซมได้ ก ลั บ บ้ า นที่ เ ชี ย งราย ซึ่งตอนนั้นแซมท�ำโปรเจกใช้ชื่อวง RARABAA น้องเบ็นซ์มือกลอง เป็นลูกพี่ลูกน้อ งกับแซม ได้แนะน�ำให้ โจ็ตนักร้อ งได้ฟ ัง โจ็ดเกิดชอบ จึง อยากได้ค�ำแนะน�ำจากแซม และเพิ่งมารู้ว่า น้ อ งตั ว เองตี ก ลองเป็ น แซมจึ ง ชวนโจ็ ต และ เ บ็ น ซ ์ ท� ำ โ ป ร เ จ็ ก ชื่ อ M u s h r o o m ในเพลง ทุ ก ๆครั้ ง ต่ อ มาแซมได้ แ ต่ ง เพลง “เพิ่ ง จะรู ้ ใ นไม่ ช ้ า ” แล้ ว ส่ ง ให้ โ จ็ ต กั บ เบนซ์ เรียบเรียง แล้วพากันไปอัด Demo ทางห้องอัด เห็นว่าเพลงน่าสนใจ จึงแนะน�ำให้ค่าย Leesaw record รู ้ จั ก ได้ เ กิ ด การ Audition และ


ได้ ม าอยู ่ ใ นสั ง กั ด Leesaw record กั บ วงที่ มี ชื่ อ ว่ า LASUR มี ผ ลงาน ในตอนนี้ 2 เพลงงาน คือเพลง “เพิ่งจะรู้ในไม่ช้า” และ “เชิญ” LASUR เป็น ดนตรี แ นว อิ้ น ดี ร็อ ก กลิ่นอายวินเทจ เป็นวงดนตรี 3 ชิ้น ซึ่งตอนนี้ก�ำลัง เรียบเรียงเพลงที่ 3 อยู่ครับ ติดตามฟังผลงานของ LASUR ได้ เดือนเมษานี้ ครับผม


Play Video

Web : www.facebook.com/iamlasur Show Booking: 085-0323486 เพลง เชิญ


Film

แปลก a short film by Tiger Bro Production

โจ้ เป็นนักศึกษาทั่วๆไปในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แต่ โจ้ เป็นคนที่มีความเชื่อที่ไม่เหมือนกับคนอื่นๆ ทั่วๆไป ซึ่งสิ่งนั้นท�ำให้โจ้ดูแปลกและแตกต่างออกไป (ซึ่งกลายเป็นที่มาของชื่อ ภาพยนตร์สั้น) และในทุกๆ วัน โจ้ จะต้องท�ำบางอย่างที่เกี่ยวกับความเชื่อส่วนตัว ของโจ้ ซึ่ ง การกระท� ำ นี้ ท� ำ ให้ เ พื่ อ นๆ มองว่ า โจ้ เกี่ยวข้องกับ สิ่งลึกลับที่วิ ทยาศาสตร์ ไ ม่ ส ามารถ พิสูจน์ได้

อยากให้คนที่ชมภาพยนตร์เข้าใจว่า คนที่มีการใช้ ชีวิตต่างกัน กินต่างกัน เชื่อแตกต่างกับเรา ไม่ใช่ว่า เค้าจะแตกต่างจากเรา เราไม่ควรไปแบ่งแยกว่าใคร คิดไม่เหมือนเราเชื่อไม่เหมือนเรา แปลกแยกจากเรา ไม่ใช่พวกเรา เพราะจริงๆแล้ว เหตุผลในความเชื่อ ของเขา อาจะเป็นสิ่งส�ำคัญที่เรามองข้ามไปก็ได้


Play Video

ด�ำเนินการผลิตโดย : Tiger Bro Production อ�ำนวยการสร้าง : Tiger Bro Studios ก�ำกับภาพยนตร์ : นันทพัชร์ โฆษิตรัฐพัชรสุข บทภาพยนตร์ : นันทพัชร์ โฆษิตรัฐพัชรสุข ก�ำกับภาพ : สันติสุข ศรีสุข,พงศกร ทองติ่ง,ยุทธชัย ทองไหล ล�ำดับภาพและเสียงประกอบ : ยุทธชัย ทองไหล www.facebook.com/tigerbrostudios


www.facebook.com/viewplusmagazine

viewplusmag vol.3  

viewplusmag vol.3 March 2013 Showcase Digital Magazine / Artist Interviews Design Fashion / Illustration Photography / Motion / Film / Lifes...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you