Page 1

may 2014

Vol.17 Showcase Digital Magazine Free download Artist Interviews Design Fashion Music Illustration Photography Motion/Film Lifestyle


artist : toddy in the mood


Showcase Digital Magazine Free download

TEAM Editor numpong mudcome Columnist Khatthleeya Srikanta Sukkanok Thongsuk 12091979 Py Indie Campfire Nattawat Sombat Smalllike Graphic designer Smalllike Photographer Khatthleeya Srikanta Sukkanok Thongsuk Smalllike Bazstation Khingiesss Disc jockey Viewplusplay Dj Boss Arnon Chaiyakham Dj Nook Nick Dj Fangko Dj Tony Jabb

ในวันทีร่ อ้ นมากๆทัง้ วัน ก็ยงั มีฝนตก หลังฝนตก จะมีลมเย็นๆพัดมาให้เราเย็น ความสุขแม้เพียงนิด ก็คอื ความสุข เย็นใจแน่จริง : ) น�ำพงศ์ หมุดค�ำ บรรณาธิการ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VIEWPLUSMAG www.facebook.com/viewplusmagazine Contact : Tel. 086-194-5747 E-mail : viewplusmag@gmail.com 134/42 Moo.1 Tonpao Sankumphang , Chiang Mai 50130


contents may 2014

vol.17

-artERRoR Sikarin Sawetwiharee Baslien -musicKijjaz Monotone -filmInclusiveEducation For Children With Disabilities -Writer-

วอลเลย์บอลสอนยิ้ม


event event

“น้อย นิ่ง งาม”

mini concert open house : minimal records 26 เมษายน 2557 Maldives@nimman , Chiangmai

Photo by Bazstation


‘Rising Sun Tour’ A Bon Voyage Live for Nanakorn Mini Bar

30 เมษายน 2557 @ ณ นคร มินิบาร์ , กรุงเทพฯ

Photo by Smalllike


“When will I see you again”


COVER DESIGN BY

ERRoR Mr. Ohm Chanitrapirak


ERR


ERRoR Nonthaburi , Thailand Contact : facebook.com/errorohm


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


ERRoR


Sika Sawetw


arin wiharee Chiang Mai ,Thailand Contact : www.facebook.com/ mamielomo.chiangmai


Sikarin Sawetwiharee


Sikarin Sawetwiharee


Sikarin Sawetwiharee


Sikarin Sawetwiharee


Sikarin Sawetwiharee


Sikarin Sawetwiharee


Sikarin Sawetwiharee


Sikarin Sawetwiharee


Sikarin Sawetwiharee


Baslien Chiang Mai ,Thailand Contact :

baslieninmars.wix.com/portfolio


Baslien


Baslien


Baslien


Baslien


Baslien


Indie Campfire

Thai Indie Revolution by: py Indie Campfire


Kijjaz Monotone กิจจาศักดิ์ ตริยานนท์


“เราไม่ใช่ครูเพราะเราถือว่าทุกฝ่ายที่เรา พี่เขาครั้งแรกตอนที่มีการประกวดดนตรีของ มหาวิทยาลัยสมัยผมอยู่ปี 2 พี่กิจเล่น ท�ำงานด้วยนั้นก็เป็นครู” คีย์บอร์ดแล้วก็สลับมาเล่นกีต้าร์หลังจากครั้ง พวกเราทุกคนคงจะได้ยินค�ำว่า “พรสวรรค์” นั้ น ก็ ไ ด้ เ ห็ น พี่ เ ขาเล่ น เครื่ อ งดนตรี อื่ น ๆอี ก กับ “พรแสวง” กันบ่อยๆว่าพรสวรรค์จริงๆ หลายชนิดจนผมรู้สึกทึ่งมากว่าท�ำไมพี่เขาเล่น แล้ ว เป็ น เพี ย งส่ ว นน้ อ ยของความส� ำ เร็ จ ได้ดีทุกอย่างเลยเป็นคนที่ช่างมีพรสวรรค์ทาง เท่านั้นโดยพรแสวงที่เกิดจากความเพียร ดนตรีจริงๆผ่านมาอีกหลายปีผมถึงได้มารู้จัก พยายามนั้นมีความส�ำคัญมากกว่า แต่แล้ว กั บ พี่ เ ขาตอนที่ ก ลุ ่ ม โมโนโทนรวมตั ว กั น ท� ำ บางครั้ ง เราก็ จ ะได้ พ บเห็ น คนที่ ห ยิ บ จั บ ร้านอาหารชื่อว่า Stu-fe’ ซึ่งเพื่อนผมคนหนึ่ง อะไรก็ท�ำได้ดีไปหมดหรือเรียนรู้อะไรเพียง คือ ถั่วโมโนโทน เป็นหุ้นด้วยแต่ก็เพิ่งมีครั้งนี้ ไม่ น านก็ เ ก่ ง แล้ ว เหมื อ นได้ รั บ พรจาก ล่ะครับที่ได้นั่งคุยกับพี่เขาจริงๆจังๆ สวรรค์จริงๆแล้วก็มามองตัวเองว่าท�ำไมเรา เก่งไม่ได้อย่างเขาบ้างหรือท�ำไมเราเรียนรู้ Kijjaz Monotone คือใคร... ได้ ไม่เ ร็วอย่ า งเขาบ้ างความสามารถบาง ผมถามพี่กิจถึงความเป็นมาของโมโนโทนว่า อย่างอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากสรีระหรือ เป็นอย่างไรพี่กิจก็เลยเล่าถึงตั้งแต่แรกเริ่มว่า มาจากยี น ส์ ที่ ไ ด้ รั บ มาจากพ่ อ แม่ ห รื อ ท�ำเพลงกับคุณใหญ่โมโนโทน ซึ่งเป็นเพื่อนกัน บรรพบุรุษแล้วเคล็ดลับของพรสวรรค์มัน ตั้งแต่สมัยประถมว่า “เราท�ำกับใหญ่สองคน ช่วยกันแต่งเพลงใหญ่จะแต่งเนื้อส่วนเราท�ำ คืออะไรกันแน่ล่ะ... ดนตรีช่วยกันท�ำแล้วช่วยกันฟัง ถ้าชอบเพลง Kijjaz Monotone ชื่อจริงว่า กิจจาศักดิ์ กันทั้งสองคนก็โอเค” และแล้วพวกเขาก็ได้ ตริยานนท์ หรือชื่อเล่นอื่นๆว่า ป้องกิจ หรือ เป็นสมาชิกเว็บไซต์ชอื่ ว่า thaiunderground.com กิจจ๊าซ เป็นรุ่นพี่ร่วมมหาวิทยาลัยกับผม ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของคนที่ชอบท�ำเพลงด้วยตัว แต่คนละคณะ ผมได้เห็นความสามารถของ เองสมัย ปี 2000 ต้ นๆเป็ น เว็ บ ในต� ำ นาน


ที่เกิดมาก่อน Myspace ที่สมาชิกสามา รถโพสต์เพลงตัวเองและคอมเม้นท์เพลง ของกันและกันได้แต่น่าเสียดายที่ได้ปิด ตัวไปนานแล้วเว็บนี้เป็นสิ่งที่ท�ำให้พี่โทนผู้ ก่อตั้งกลุ่มโมโนโทนติดต่อและรวบรวม คนท�ำเพลงเองในยุคนั้นมารวมกลุ่มกัน กลายเป็ น กลุ ่ ม โมโนโทนขึ้ น มาในที่ สุ ด “จริ ง ๆแล้ ว โมโนโทนเป็ น กลุ ่ ม ของนั ก ดนตรีไม่ใช่วงดนตรีแต่พออยู่บนเวทีด้วย กันเขาก็เลยเรียกว่าเป็นวงแต่โดยตัวมัน เองแล้วคือชมรมดนตรีมากกว่า ซึ่งคนใน โมโนโทนก็ ท� ำ โปรเจ็ ก ต์ ต ่ า งๆแล้ ว แต่ ที่ อยากท� ำ โดยที่ นั ก ดนตรี ใ นกลุ ่ ม ก็ จ ะมา ช่วยๆกันท�ำงาน ไม่ใช่แค่ส�ำหรับในโปร เจ็ ก ต์ ตั ว เองเท่ า นั้ น เวลาออกงานเราก็ อยากไปออกงานพร้ อ มๆกั น ไปช่ ว ยกั น ขายของช่วยกันออกบูธอย่างงาน Fat Festival เป็นการช่วยกันท�ำกันเองจริงๆ โดยไม่ได้แบ่งแยกเป็นวงนัน้ วงนี”้ พีก่ จิ เล่า ตอนนี้พี่กิจก็ได้ท�ำโปรเจ็กต์ของตัวเองที่ แยกมาจากโมโนโทนชื่อว่า Pollen Sound ซึ่งท�ำมาได้ 5 ปีแล้วแต่ก็ยังคงท�ำงานร่วม กับคนโมโนโทนอยู่ “เราไม่ได้แยกวงกัน นะเพราะงานที่เราท�ำก็ยังชวนคนโมโนโทน

มาท�ำงานด้วยกันเพราะเราเป็นเพื่อนกันและเรา ก็สนุกที่ได้ท�ำงานกับเพื่อน” โดยผลงานที่โดด เด่ น มากที่ สุ ด ของพี่ กิ จ ในตอนนี้ ก็ คื อ เป็ น โปรดิวเซอร์ของ สิงโตน�ำโชค นั่นเอง Pollen Sound คืออะไร... พี่กิจเล่าให้ฟังว่า Pollen Sound ในตอนนี้เป็น ทั้ ง หมด 2 อย่ า งอย่ า งแรกเป็ น Music Production หรือทีมท�ำเพลงลงทุนในด้านการ ท�ำเพลงทุกอย่างมีสตูดิโออัดเสียงของตัวเองใน ทีมประกอบไปด้วยพี่กิจ พี่นิตติ้ง ซึ่งเป็นพี่สาว ของพี่กิจเองและ สิงโตน�ำโชค ซึ่งลักษณะใน การท�ำงานคือในที ม จะช่ว ยกั น คิ ดเรื่อ งเพลง แล้วเพื่อนๆจากโมโนโทนก็มาช่วยกันแต่งเพลง และเล่นดนตรีอัดเสียงแล้วพี่กิจจะเป็นคนท�ำ ในส่วนของรายละเอียดการผลิตและอัดเพลง ทุกขั้นตอนอย่างที่สองคือเป็น A&R หรือ Artists & Repertoire ซึ่งความหมายคือคนที่ ค้นหารวมถึงพัฒนาศิลปินใหม่ๆให้เกิดขึ้นมา โดยพี่กิจเล่าว่า “เราไม่ได้เป็นค่ายแต่เราอยาก ท� ำ ศิ ล ปิ น เองแล้ ว ไปร่ ว มโปรเจ็ ก ต์ กั บ ค่ า ย มากกว่า” ซึ่งตอนนี้ Pollen Sound ก�ำลังท�ำงาน ร่วมกับค่าย Believe Records ที่จะช่วยดูแล ในด้านการโปรโมตถ่ายภาพถ่าย MV หางาน ต่างๆเช่นงานพรีเซ็นเตอร์โฆษณาฯลฯให้กับ


สิงโตน�ำโชคพอมีก�ำไรจึงค่อยมาแบ่งกันซึ่ง พี่กิจเล่าว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าและไม่เสีย เปรียบเมื่อเทียบกับรูปแบบการท�ำงานกับ ค่ายแบบปรกติ “ตอนนี้เราท�ำศิลปินอยู่ 2 แบบคือแบบสิงโต น�ำโชคที่นั่งท�ำกับศิลปินเลยเกี่ยวข้องกับทุก กระบวนการไม่ว่าจะการแต่งการอัดเราจะ คุมโทนให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการน�ำเสนอ อีกแบบคือท�ำงานให้ศิลปินอื่นที่ไม่ได้อยู่ ภายใต้การดูแลของเราเช่น Plastic Plastic, แป้งโกะ, Alarm9 ซึ่งทางค่ายมีคอนเส็ปต์ อยู่แล้วเราก็จะควบคุมแค่ส่วนการท�ำเพลง ในสตูดิโอเท่านั้น” พี่กิจท�ำงานโปรดิวซ์อย่างไร... “งานที่เราโปรดิวซ์หลายๆคนฟังแล้วจะจ�ำได้ เพราะบางทีเราจะเล่นดนตรีเองซึ่งเราจะมีวิธี การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่บาง โปรเจ็กต์ก็ไม่เล่นเลยนะเช่นวง Plastic Plastic ส่วนกลิ่นการโปรดิวซ์เราจะมีความ ดิบในการท�ำงานไม่ใช่ว่าต้องอัดให้เนี้ยบเกิน ไปท� ำ แบบปล่ อ ยๆเล่ น ตามอารมณ์ ค วาม รู ้ สึ ก ของศิล ปิ น มากกว่ าโดยพยายามเก็บ โทนที่นักดนตรีเล่นแล้วอยากฟังในตอนนั้น

รู้สึกตอนนั้น” พี่กิจได้เล่าโดยยกตัวอย่าง ว่าการอัดกลองนั้นพี่กิจจะให้มือกลองคน นั้นตีอย่างที่อยากตีส�ำหรับเพลงนั้นๆไม่ว่า จะเป็นน�้ำหนักหรืออารมณ์แล้วพี่กิจก็จะ คิดหาวิธีการตั้งไมค์และปรับสิ่งต่างๆให้ได้ เสียงที่เหมาะกับเพลงมากที่สุดออกมา นอกจากนี้ พี่ กิ จ ก็ ไ ด้ พู ด ถึ ง ประสบการณ์ การโปรดิวซ์ให้สิงโตน�ำโชคว่า “การท�ำงาน กับสิงโตเป็นช่วงที่ชีวิตเปลี่ยนไปเลยสมัย ก่อนเราอยากใส่เครื่องดนตรีทุกอย่างให้ เต็มที่ท�ำงานเนี้ยบแต่สิงโตเป็นคนพิเศษที่ เป็นคนเก่งฝึกฝนมาเยอะสามารถเล่นเรียบ ง่ายแล้วเพราะเลยซึ่งท�ำให้คิดว่าสมัยก่อน เรารู้สึกว่าท�ำเพลงรกใส่อะไรเยอะจนรู้สึก ไม่เพราะแต่พอฟังสิงโตถึงจะน้อยแต่แค่นี้ ก็เพราะแล้วนิตอนนี้เราคิดว่านักดนตรีบาง คนพยายามจนเยอะเนี้ยบแล้วหมกมุ่นกับ เทคนิ ก เกิ น ไปจนจิ น ตนาการหมดไปแต่ สิงโตเล่นแล้วอารมณ์มันออกมาการท�ำงาน กับสิงโตนั้นเราไม่ได้บังคับให้สิงโตเป็นเรา แต่เรารับความเป็นสิงโตมาด้วยเราเลยได้ เปลี่ยนแนวคิดจากการท�ำงานให้เนี้ยบเป็น ความรู้สึกดิบๆง่ายๆจริงใจๆแทน”


โปรดิวเซอร์ที่ดีควรเป็นอย่างไร... “ส�ำหรับเราโปรดิวเซอร์ควรจะเป็นคนที่มีมุม มองซู ม เข้ า ซู ม ออกได้ ม องใกล้ ม องไกลได้ พร้อมกันคือคิดแบบภาพรวมก็ได้หรือดูแบบ ละเอียดก็ได้เช่นศิลปินมาแบบนี้เราควรจะท�ำ ยั ง ไงเราเป็ น โปรดิ ว เซอร์ ส ายนั ก ดนตรี ใ น ฐานะ arranger เราต้ องท� ำงานกับเครื่อง ดนตรีหลากหลายเพราะฉะนั้นเราก็พอจะรู้ อยู่บ้างว่าเครื่องไหนเล่นยังไงเราจะสังเกตได้ ว่านักดนตรีเขาเล่นยังไงถนัดมั้ยมันมือมั้ยเรา คิดว่าโปรดิวเซอร์ที่ดีควรจะต้องรู้จักเครื่อง ดนตรีค่อนข้างกว้างแล้วก็ควรจะเรียนรู้จาก นั ก ดนตรี โ ดยตรงคุ ย กั บ เขาโดยตรงได้ โปรดิ ว เซอร์ บ างคนก็ อ าจจะถนั ด เป็ น บาง อย่างอย่างเราจริงๆแล้วถนัดสายร็อคแต่เราก็ ต้องท�ำเพลงสายอื่นด้วยซึ่งส�ำหรับคนอื่นแล้ว ก็คงต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการปรับ ใช้เพราะฉะนั้นโปรดิวเซอแต่ละคนอาจจะท�ำ หลากหลายแนวก็ได้หรือจะเจาะก็ดีแล้วแต่ว่า เขาอยากฝึกไปทางไหนมากกว่า” พี่กิจเป็นโปรดิวเซอร์แบบไหนระหว่างครู โค้ชเบ๊หรือนักจิตวิทยา... จากประสบการณ์ ข องผมเองรวมทั้ ง ที่ เ คย อ่านๆมาผมรู้สึกว่าโปรดิวเซอร์นั้นมีหลาก

หลายแนวมากไม่ว่าจะนิสัยวิธีการท�ำงาน หรือแนวความคิดผมก็เลยลองตั้งค�ำถามนี้ กั บ พี่ กิ จ ดู ว ่ า เ ข า คิ ด ว ่ า ตั ว เ อ ง เ ป ็ น โปรดิ ว เซอร์ แ บบไหนซึ่ ง พี่ กิ จ ก็ ต อบข� ำ ๆ อย่างอารมณ์ดีว่า “เราไม่ใช่ครูเพราะเรา ถือว่าทุกฝ่ายท�ำเราท�ำงานด้วยนั้นก็เป็นครู แต่เราคงจะเป็นโปรดิวเซอร์แนวเบ๊มากกว่า เพราะเราท�ำเองซะเกือบหมดคิดเองแล้ว เล่นเองท�ำเองเยอะมากๆส่วนเรื่องจิตวิทยา การคุมห้องอัดเราจะท�ำให้บรรยากาศใน การท�ำงานสนุกและสบายที่สุดเราจะหลีก เลี่ยงการใช้ค�ำพูดบางอย่างเช่นเราจะไม่พูด ว่านักร้องร้องเพี้ยนนะหรือนักดนตรีเล่น ผิดนะเพราะจะท�ำให้บรรยกาศจริงจังเกิน ไปซึ่งจริงๆแล้วสไตล์การคุมของแต่ละคนก็ ไม่เหมือนกันบางคนก็ดุแล้วก็ได้งานดีออก มาแต่ความรู้สึกเราคืออยากท�ำให้งานสนุก มากกว่า” หลักการท�ำงานของพี่กิจคืออะไร... “ถ้าสนุกก็ท�ำท�ำงานมันต้องสนุกถ้าไม่สนุก ต้องไม่ท�ำแต่ถ้าต้องรีบท�ำต้องท�ำใจให้สนุก ก่ อ นแล้ ว ค่ อ ยท� ำ บิ๊ ว ให้ ตั ว เองสนุ ก ก่ อ น อย่างไปเล่นกับหมาให้สนุกก่อนค่อยกลับ มาท�ำงานเพราะความสนุกมันจะสะท้อ น


ออกมาในผลงานและคนฟังจะรู้สึกได้นะ ถึ ง แม้ ว ่ า เราจะท� ำ เนี้ ย บเท่ า ไหร่ ก็ ต ามยก ตั ว อย่ า งการท� ำ งานกั บ นั ก ดนตรี ส� ำ หรั บ เครื่องดนตรีเล่นตอนเครียดอาจจะฟังไม่ ค่ อ ยออกแต่ กั บ นั ก ร้ องเนี่ ยความเครีย ด หรืออารมณ์ณขณะนั้นไม่ว่าจะอารมณ์ดีไม่ ดี ข� ำ ๆซนๆทุ ก อย่ า งมั น จะออกไปกั บ น�้ ำ เสียงหมดเลยเพราะเสียงร้องมันเหมือน เสียงพูดที่อารมณ์มันจะออกมากับน�้ำเสียง ทั้งหมด” พี่กิจยังได้พูดถึงกระบวนการเรียนรู้ของตัว พี่กิจเองว่าพี่กิจนั้นจริงๆแล้วไม่ได้เรียน เกี่ ย วกั บ การท� ำ เพลงการอั ด หรื อ การโป รดิวซ์เลยเคยได้เรียนรู้กับพี่หนุ่มโมโนโทน ซึ่งเป็นคนชอบโปรแกรมซอฟต์แวร์การท�ำ เพลงอยู ่ บ ้ า งแต่ ที่ เ หลื อ คื อ อยากรู ้ อ ะไร อยากท�ำอะไรก็ลองท�ำเองหรือเรียนจากใน อินเตอร์เน็ตเอา “ส่วนใหญ่เราเรียนรู้จาก การท�ำงานด้วยตัวเองไม่เคยเป็นศิษย์ใคร เราฝึกการท�ำงานมาจากการท�ำโมโนโทน แล้วก็ท�ำตามหูของตัวเองเรียบๆง่ายๆแล้ว ขอให้เพื่อนๆในวงการต่างๆช่วยคอมเม้นท์ บางทีก็จะให้คนทั่วไปฟังให้นักดนตรีด้วย กันเองฟังบางทีก็เข้าไปถามนักดนตรีคนอื่น

ที่เอาเพลงเราไปเล่นหรือแม้แต่ซาวด์เอ็นฯ เพื่อหาข้อมูลซึ่งเราจะได้ความรู้จากการคุย มากเลย” นอกจากนี้พี่กิจยังได้แชร์เทคนิกการท�ำงาน เวลาอัด tracking คือการท�ำ color coding เช่นถ้าเทคไหนที่ชอบก็จะท�ำเป็นสีหนึ่งอัน ไหนไม่ชอบก็เป็นอีกสีหนึ่งอันไหนเป็นเทค สุดยอดที่ท�ำอีกไม่ได้แน่ๆก็จะมีสีพิเศษไว้ใช้ ฯลฯซึ่งพี่กิจบอกว่าระบบนี้ใช้ได้ดีที่สุดเวลา ง่วงๆแล้วจะจ�ำไม่ได้ว่าเทคไหนคือเทคที่ดี ที่สุดระหว่างที่ก�ำลังอัดอยู่ พี่กิจเป็นคนที่...เนิร์ด...มากๆ... ผมชอบนิยามตัวเองว่าเป็นคนเนิร์ดเพราะว่า ผมชอบดูพวกสารคดีมากกว่าดูหนังดูละคร ชอบคุยเรื่องมีสาระมากกว่าเรื่องบันเทิงก็เลย รู้สึกว่าค�ำว่าเนิร์ดนั้นเป็นค�ำชมจากการได้ เคยนั่งคุยและติดตามอ่านโพสต์ต่างๆในเฟส บุ๊คของพี่กิจ ส�ำ หรั บ ผมแล้ ว พี่ กิ จ เป็ น คนที่ เนิร์ดสุดๆเป็นคนเก่งฉลาดใฝ่รู้และมีหลักกา รมากๆผมก็เลยพูดกับพี่กิจว่าพี่กิจเป็นคนที่ เนิร์ดมากซึ่งเป็นค�ำชื่นชมของผมที่มีต่อเขาพี่ กิจก็ข�ำด้วยแล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขา ก�ำลังสนใจและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกระดูก


สันหลังอย่างจริงจังเพราะว่าสนใจเรื่องอาการ บาดเจ็บจากท่าทางการเล่นดนตรีที่ผิดวิธีเช่น มือกีต้าร์ไฟฟ้าที่ชอบถ่ายน�้ำหนักไปที่ขาข้าง เดียวโดยที่อีกข้างเอาไว้เหยียบเอฟเฟกต์จะมี ปัญหาปวดเอวหรืออาจรุนแรงจนกระดูกสัน หลั ง คดได้ อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ มื อ เบสแบบ upright ไม่ควรใช้นิ้วดีดเบสแต่ควรใช้กล้าม เนื้อแขนแทนไม่เช่นนั้นภายในไม่กี่ปีนิ้วจะมี ปัญหาจนเล่นไม่ได้อีกต่อไปเป็นต้น การเปิดรับเพื่อเรียนรู้อยู่เสมอคือสิ่งที่ส�ำคัญ ที่สุด... พี่ กิ จ เล่ า เรื่ อ งกระบวนการการเรี ย นรู ้ โ ดย เปรียบเทียบกับศิลปะการต่อสู้ว่าเป็นวงจรที่ มีอยู่ 4 ขั้นด้วยกันคือขาว, ขาวไปด�ำ, ด�ำและ ด�ำไปขาวและวนเป็นวงจรอย่างนี้ไปเรื่อยๆ โดยขาวหมายถึงความว่างพร้อมเปิดรับการ เรียนรู้ขาวไปด�ำหมายถึงการเรียนและการฝึก ให้ช�ำนาญด�ำจะหมายถึงการรู้ที่มากพอซึ่งไม่ จ�ำเป็นต้องแปลว่าเก่งแต่มีความสามารถมาก พอที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบงานต่ า งๆที่ ไ ด้ รั บ มอบ หมายได้จากนั้นด�ำก็ต้องวนกลับมาเป็นขาว เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาตัวเองต่อไป

“คนที่เป็นนักดนตรีเราอยากฝากเรื่องการ ฝึกดนตรีให้มากๆเพราะการฝึกดนตรีมัน ควรจะครบซึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นการฝึก skill แบบ 1-2-3 ตามต�ำราแต่ขั้นแรกเราต้องว่าง ก่อนเหมือนว่าไม่เคยรู้อะไรมาก่อนแล้ว เปิดรับไม่ว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนข้อมูล ใหม่ๆในโลกหรือจากเครื่องดนตรีชิ้นนั้น เองอย่าได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งอะไรจากนั้นก็ ฝึกทักษะการเล่นของเครื่องดนตรีนั้นๆใน สไตล์ ที่ ตั ว เองอยากฝึ ก แล้ ว ท� ำ ให้ ตั ว เอง สามารถรับผิดชอบเล่นในต�ำแหน่งนั้นให้ได้ พอรั บ ผิ ด ชอบได้ ก็ ใ ห้ ก ลั บ มาที่ เ ดิ ม คื อ ความว่างถ้าฝึกให้ครบแบบนี้ได้จะท�ำให้เรา เปิดกว้างมีความสามารถและท�ำงานได้” พี่ กิ จ จะฝากอะไรไปถึ ง คนอ่ า นบ้ า งมั้ ย ครับ... “เราอยากสนับสนุนให้ดนตรีเป็นงานอดิเรก อยากให้เล่นดนตรีแล้วมีความสุขท�ำให้มัน เป็นเรื่องสนุกแล้วอย่าไปห�้ำหั่นกับมันมาก จนเกินไปส�ำหรับเราเรายังรู้สึกว่าดนตรีเป็น งานอดิเรกเพราะว่าเราท�ำแบบมีความสุข และไม่ ไ ด้ ค าดหวั ง กั บ มั น สู ง เกิ น ไปไม่ ทะเยอทะยานเกินไปนอกจากนี้เรื่องที่เรา


รู้สึกและอยากสะท้อนคือชีวิตคนเราถูกน�ำ หน้ า ด้ ว ยความไม่ รู ้ ก ่ อ นความรู ้ แ ละการ ท�ำงานต้องได้ลองอะไรใหม่ๆเสมอบางทีเรา อาจจะอยากตั้งให้มันเป็นทฤษฎีแต่พอมา ปฏิ บั ติ ก็ อ าจจะไม่ ใ ช่ ท� ำ จริ ง มั น ก็ คื อ การ ทดลองล้วนๆเป็นไลฟ์สไตล์ที่สนุกดีเหมือน ว่ า เราให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ประสบการณ์ มากกว่ า ความรู ้ เ พราะความรู ้ คื อ อดี ต แต่ ประสบการณ์ คื อ สิ่ ง ที่ จ ะได้ รั บ ในตอนนี้ สุดท้ายคือเราเรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานได้ เยอะมากไม่ ต ้ อ งให้ เ ขาท� ำ ในแบบที่ เ รา ต้องการก็ได้เพราะเราเรียนรู้จากกันและกัน ได้เสมอ...” การได้นั่งคุยกับพี่กิจในครั้งนี้ท�ำให้ผมได้ เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและท�ำให้เข้าใจว่า พรสวรรค์ที่แท้จริงแล้วเกิดจากการเปิดใจ รั บ การเรี ย นรู ้ จ ากทุ ก ด้ า นและพยายาม เข้ า ใจสิ่ ง ต่ า งๆอย่ า งถ่ อ งแท้ ด ้ ว ยการ พยายามทดลองและท�ำอะไรๆด้วยตัวเอง ผมขอขอบคุ ณ พี่ กิ จ มากๆครั บ ที่ ส ละเวลา และชวนผมไปนั่งคุยและสัมภาษณ์ถึงที่บ้าน ผมรู้สึกว่าได้รับความรู้และความคิดดีๆกลับ มามากมายและหวั ง ว่ า คนที่ ไ ด้ อ ่ า นบท

สั ม ภาษณ์ นี้ จ ะได้ รั บ เหมื อ นกั บ ผมด้ ว ย หากว่าอยากรู้จักพี่กิจ Kijjaz มากกว่านี้พี่ กิ จ เปิ ด รั บ ให้ เ ข้ า ไปพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น ความคิดเห็นได้ที่ Facebook ส่วนตัวของ เขาได้เลยครับ


www.facebook.com/kijjaz

แล้วก็ไปเยี่ยมชมเพจของ Pollen Sound ได้ที่นี่ครับ www.facebook.com/pollensound

บทสัมภาษณ์ โดย พาย IndieCampfire www.facebook.com/indiecampfire

http://indiecampfire.wordpress.com

(เว็บรวมบทสัมภาษณ์ย้อนหลัง)


Film

InclusiveEducation For Children With Disabilities พวกเขาคือ “นักดนตรี“ รับฟังแนวคิดและ รู้จักพวกเขาให้มากขึ้น......

สัปดาห์แห่งการรณรงค์เรื่องการศึกษา ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 (Global Action Week 2014) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Inclusive Education For Children With Disabilities” ด�ำเนินงานโดย มูลนิธิรักษ์เด็ก สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไท­ยภูเขา ในประเทศไทย และ มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ สนับสนุนโดย Pestalozzi Children’s Foundation ประเทศไทย


Play Video

http://youtu.be/pYP1fgTsXMs


Writer

วอลเลย์บอลสอนยิ้ม ผู้เขียน : หมีขาว


ในช่วงเวลาที่ นั ก กี ฬ าของไทยเราต้องท�ำหน้า ที่ในการแข่ ง ขั นกี ฬ าระดั บ ชาติ ในฐานะคนไทยคนหนึ่ ง ถ้า มีก ารถ่า ยทอดสดผ่า นทางฟรี ที วี ผมมั กไม่ พ ลาด ที่จะคอยส่ ง ก� ำ ลั ง ใจเชี ย ร์พ วกเขาผ่า นทางหน้า จอ เวลาเชี ยร์ มั นรู ้ สึ กฮึ กเหิ ม เมื่อ พวกเขาท� ำ แต้ ม ได้ เสีย ดายแทนเมื่อพวกเขาท�ำพลาด ดีใ จด้วยเมื่ อได้ ชั ย ชนะและอยากบอกว่า ‘ไม่เ ป็นไร ให้สู ้ ต ่ อ ไป’ เมื่ อ เขาพ่ ายแพ้ ผมว่านี่เ ป็ น ความรู ้ สึ ก ที่ พิเ ศษของการเชีย ร์นะ มันคล้า ยกั บ แบบที่ ใครหลายคน มีใ ห้ต ่อ คนในครอบครั ว หากพูด ถึ ง ที ม นั ก กี ฬ าที มชาติที่ได้รับเสีย งชื่นชมและการแข่ ง ขั น ก� ำ ลั ง เป็ น กระ แสในเวลานี้ ค งไม่ มี ใ ครที่ไม่รู้จัก ทีมวอลเลย์บอลหญิง ของไทย อย่ างน้ อ ยต้ อ ง เคยเห็น ตามสื่ อต่ าง ๆ ในบ้า นเรามาบ้า ง ผมเป็นหนึ่ ง ในคนทั้ ง ประเทศที่ส่งใจไปช่วยเชีย ร์พ วกเขาในทุ กเกมการแข่ ง ขั น


ผมติ ด ตามการแข่ง ขันของพวกเขาอย่า งต่อเนื่อ งมาได้ ซั ก ระยะ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ผมเห็นและเชื่อว่า ทุก คนที่เ ชีย ร์อยู่เ ห็นเหมื อ นกั น นอกเหนื อจากความมุ่ง มั่นและทุ่มเท นั่นคือ พวกเขาเล่ น กั น อย่า งมีความสุข ทุก คนมีร อยยิ้ ม ให้ กั น แม้ ใน ยามที่ เป็ น ฝ่ ายตกเป็นรอง ก็ยังส่งยิ้มให้คนข้างๆเสมอ รอยยิ้ ม ที่ มี อยู ่ บ นใบหน้า เปรีย บเสมือนเครื่องส่ ง ก� ำ ลั ง ใจ ที่ ส ่ ง ต่ อหมุ น เวีย นให้กันภายในทีมตลอดทั้ง เกม และในบาง เกมที่ ต้ องพบกับความพ่า ยแพ้ พวกเขาก็ ยั ง โอบกอดกันทั้ง รอยยิ้ม มันเป็นรอยยิ้ มของนั กสู ้ อย่ างแท้ จ ริ ง ที่ ย้ิมรับได้กับทุก สถานการณ์ที่เ กิดขึ้น ในเกมของ ตั ว เอง มั น เปี ่ ยมล้นไปด้วยพลัง ใจ พลัง ใจที่ทุก คนในที ม มอบ ให้ กั น


ส�ำ หรั บ ผมนี่ อาจเป็นสิ่งส�ำคัญสิ่งนึง ที่ท�ำให้พ วกเขา สามารถเอาชนะ ในเกมการแข่ ง ขั นที่ย าก ๆ ได้และยัง คงมีความสุ ขในเกมของตั ว เอง ทุก ครั้ ง ที่ ไ ด้ ล งเล่ น แม้บางครั้ง จะต้องผิดหวังก็ตาม เราทุ ก คนมี ทีม ของตัวเองมาตั้ง แต่เ ราเกิด ทีมที่เ รี ยกว่ า ‘ครอบครั ว ’ ทีม แรกและที ม ที่ ส�ำคัญที่สุดของทุก คน พอโตมาก็ ต ามมาด้ ว ยเพื่ อ น ฝูง คนรั ก และเพื่ อนร่วมงาน ทั้ง หมดนี้ สิ่ ง ที่ ส� ำ คัญที่สุดในการก้า วผ่า นช่วงเวลาร้ าย ๆ และ อุป สรรคไปกั บที มในเกมชีวิตนั้นอาจต้องเริ่มมาจากก� ำ ลั ง ใจที่ มี ให้ กัน ที ม ที่ ดี อาจไม่จ�ำเป็นต้องเก่ง แต่อยู่ร ่วมทุก ข์ร ่ ว มสุ ขและมี ความ เห็ น อกเห็ น ใจให้ กันเสมอ หัน หน้ ามายิ้ ม ให้ กันในวันที่ไม่มีใครยิ้มให้เ รา รอยยิ้ ม ในชั ย ชนะของทีมจะมีความหมายได้อย่า งไร หากเราไม่ เคยยิ้ มให้คนที่อยู่ข้า ง ๆ กันในวันที่พ ่ายแพ้ ม าก่ อ น # หมี ข าว เพจงานเขีย น หมีขาว Facebook : www.facebook.com/mheekaw


www.facebook.com/comonfolks


ติดต่อโฆษณา 086 -194-5747


viewplusmag vol.17  

viewplusmag vol.17 May 2014 Showcase Digital Magazine / Artist Interviews Design Fashion / Illustration Photography / Motion / Film / Lifest...

Advertisement