Page 1

Showcase Digital Magazine Free download january 2013

Vol. 1

Artist Interviews Design Fashion Music Illustration Photography Motion/Film Lifestyle


เราอยูก่ บั ความอยากมานาน อยากท�ำโน่นท�ำนี่ อยากต่างๆ แต่ไม่ได้ ท�ำหรือได้ลงมือท�ำสักที เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่ยังอยู่ก็คือความอยาก ที่ไม่ได้หายไป ผมเป็นคนหนึ่งที่มีความอยาก อยากท�ำหนังสือที่รวม งานศิลปะจากที่ต่างๆ มีพื้นที่ให้คนที่ท�ำงานได้แสดงผลงาน ได้รวม ตัวกัน ถึงงานเราจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็จะมีโอกาสได้แสดงร่วมกัน จากทุกทิศ ทุกที่ได้มาเจอกัน จนวันนี้ความอยากที่มีมานานได้เริ่มท�ำ ขึ้นมาแล้วสักที viewplus เล่มนี้อยากจะให้คุณได้เห็น ได้พบกับงาน ศิลปะจากศิลปินต่างๆ ว่ามีหลากหลายมากมายเพียงไดทีเ่ รายังไม่รจู้ กั ให้ได้พบกันทีต่ รงหน้าจอของหนังสือเล่มนีก้ นั ครับ ในครัง้ นีก้ ารเริม่ ต้น อาจมีผิดถูกบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับ แต่ยังไงเราก็ได้เริ่มแล้วครับ ฝากเล่มแรกถึงทุกๆคนด้วยครับ น�ำพงศ์ หมุดค�ำ บรรณาธิการ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VIEWPLUSMAG www.facebook.com/viewplusmagazine Contact : Tel. 086-194-5747 E-mail : viewplusmag@gmail.com 134/42 Moo.1 Tonpao Sankumphang , Chiang Mai 50130


contents january 2013

vol.1

-evenLive On Mars Boomtown’s Tune Concert 2013 -artSurajate tongchua sathipong sanin Pirawayt Krasaesom BAZSTATION GUSZULRUS ATDAYBREAK Chawalit Chipukham AUNGKANA TAWANA Supachai Chuamuangpahn -musicNap a Lean After Blues Moon -filmDEMON INTERCEPTORS


Live On Mars

event

Wednesday 26th December 2012 Warm Up Cafe’


Photo by Baz Station


Boomtown’s Tune Concert 2013 5 January 2013 Kat Choeng Doi Market

event

Photo by Khingies


สุรเจต

Sura tongc

ChiangMa


ทองเจือ

ajate chua

ai,Thailand


สุรเจต ทองเจือ เปน ศิษยเ กา จาก คณะวิจติ รศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป จจุ บัน สุ ร เจต ก าวเข าสู อาชีพที่เรียกว าศิลปนอิส ระ ( จากสถาบั น และ การใหคะแนน ) โดยในป2011 สุรเจตไดเริ่มแสดงตัวตนผานการแสดงผลถึง4นิทรรศการ โดยผลงานสวนใหญของ สุรเจต นั้น จะเปนผลงานศิลปะ ที่ ถู ก เรี ย กได  ว  า เป  น ผลงานแบบ ศิ ล ปะเชิ ง แนวคิ ด (Conceptual Art) และ ยังใหแงคิดกับสังคมบานเมือง ประเทศ ไปจนถึงสังคมโลกในปจจุบัน


สถิตพงษ

sathi san

Think li


ษ์ สารอินทร์

ipong nin

ike Tiger

ChiangMai,Thailand Contact : www.thinkliketiger.com


พีรเวทย์ ก

Piraw Krasa


กระแสโสม

wayt aesom Bangkok,Thailand Contact : facebook.com/ Peerawet.Krasaesom


BAZSTATION


TATION ChiangMai ,Thailand Contact : bazstation@hotmail.com www.facebook.com/bazlab


Facebook: Mamie.lomo.cmcm

ร้าน mamie Lomo Camera, Toy Cam ฟิล์มต่างๆ มากมา หลายยี่ห้อ หลายประเภท แนะน�ำการถ่ายภาพจ


จ�ำหน่าย mera , กล้องโพลาลอย ายหลายชนิด พร้อมกับให้ค�ำปรึกษา จากกล้องเหล่านี้

นิมมานเหมินทร์ ซอย 11 เปิด 13.00 – 18.30 ทุกวัน สนใจโทร 086-1968866, 082-3888014, 081-8815040 E-mail : peper_mintty@hotmail.com


GUSZULRU ATDAY


ZULRUS AYBREAK ChiangMai ,Thailand Contact : guszulrus@hotmail.com


Chaw Chipuk


walit kham ChiangMai ,Thailand Contact : ok.designs2011@gmail.com


AUNGK TAWANA


KANA TAWANA ChiangMai ,Thailand Contact : AUNGKANA_ARch40 @hotmail.com tel 086 5546376


Supac Chuamua


chai angpahn

ChiangMai ,Thailand Contact : khingiesss@live.com


music


Nap a Lean “ได้ยินข่าว” คือชือ่ เพลง แนว alternative pop

ทีผ่ มได้ฟงั ในคลืน่ วิทยุ โดยทีไ่ ม่รวู้ า่ ใครเป็นเจ้าของ เพลงนี้ เพราะไม่ทันฟังประโยคที่ dj พูดชื่อวง จึงท�ำให้อยากรู้มากขึ้น จึงค้นหาใน youtube จนพบว่ า เป็ น เพลงของวงที่ ชื่ อ nap a lean วงอิสระที่ท�ำดนตรีกัน เอง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ท�ำให้เรา vewplusmag อยากท�ำความรู้จักกับ วงนี้ ม ากขึ้ น จึ ง ได้ นั ด พู ด คุ ย เป็ น เวลาอั น สั้ น แต่ท�ำให้ได้รู้จักพวกเค้ามากขึ้น วง nap a lean เป็นวงที่ประกอบไปด้วยสมาชิกเพียงสองคน คือ โต้ ธนพล ทองสวัสดิ์ (Acoustic Guitar & vocal) และ ฮัว้ พิสฐิ สมบัตพิ นิ พง (Electric Guitar &vocal) เริ่มต้นโดยเกิดจากการที่ทั้งสองพบเจอ กันบ่อยมากๆในร้านอาหารที่ ฮั้วท�ำงานอยู่ และ ทั้ ง สองต่ า งเล่ น ดนตรี แ ละมี เ พลงที่ แ ต่ ล ะคน แต่งเอาไว้ จึงได้ตกลงลองท�ำวงของตัวเองขึ้นมา และเนื่องจากแต่ละคนเล่นดนตรีเวลากลางคืน ท�ำให้บางครัง้ ก็มอี าการเหนือ่ ยล้าจนงีบหลับกันไป จึงเกิดเป็นชื่อวง nap a lean


และลงมือท�ำเพลงกันโดยเพลงแรกที่ทุกคนรู้จักคือเพลง “ได้ยินข่าว” โดยฮั้ว เป็นคนแต่งขึ้น จากเรื่องจริงของเพื่อน โดยเพลงนี้มีเพื่อนๆพี่ๆศิลปินวงดนตรี จากเชียงใหม่ด้วยกันมาช่วยเล่นและอัดเสียงด้วยคือ ดอน วง Sustainer เล่นกลอง , บาส วง วงอุษาสวาท เล่นเบส , ไปร์ วง Diary Day บันทึกเสียง และ มาย เพื่อนสนิทเป็น โปรดิวเซอร์


เพลงของ nap a lean ในตอนนี้ไ ด้ส่งเพลงใหม่ล�ำดับที่ส องออกมาแล้วคือ เพลง “ค� ำ สั ญ ญา” และได้ ติด ชาร์ตเพลงคลื่น FAT Radio ไปเป็นที่เรียบร้อ ยแล้ว และ สองหนุ่ม nap a lean มีเพลงให้ติดตามได้ทาง ช่อง VERY TV ทาง truevisions 85 ในรายการ Boomtown’s Tune ท่วงท�ำนองของเชียงใหม่ ไปท�ำความรู้จักพวกเค้า เพิ่มขึ้นด้วยกันครับ


Play Video

Web : http://www.facebook.com/napalean เพลง ได้ยินข่าว music video by Infiniti House


music


After Blues Moon


After Blues Moon เป็นวงหนึ่งที่

ได้เสนอชื่อเข้าชิง รางวัล BEDROOM ARTIST OF THE YEAR ของคลื่น Fat Radio ปี 2012 มีเพลงที่ท�ำเรา รู้จักกันดีในเพลง “ดาวตก” หรือเพลง “หลับฝันดี” After Blues Moon เกิดขึน้ จากการรวมตัวกันของเพื่อนๆที่ท�ำงาน NERDz Magazine ด้วยกันโดยมีวง เริ่มแรกคือวง Summer Improvise และด้วยเหตุที่สมาชิกแต่ละคนแยกย้าย กั น ไปท� ำ งานและมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น สมาชิ ก ใหม่ จึ ง อยากจะจั ด วงให้

เป็ น รู ป เป็ น ร่ า งมากขึ้ น จึ ง เกิ ด เป็ น วง After Blues Moon ในความหมายของ ชื่อวงที่ว่า “หลังจากค�่ำคืนที่เลวร้ายได้ผ่าน พ้นไป จากวันนี้ไปคือ วันใหม่ที่ดี” และ ได้ อ อกซิ ง เกิ้ ล แรกของวง คื อ เพลง “หลับฝันดี” จนสามารถติดชาร์ต คลื่นวิทยุ Fat Radio สูงสุดถึงอันดับที่ 20 ในนาม ศิลปินอิสระ และในปัจจุบันนี้ได้อ ยู่ใน สังกัดค่ายเพลง No More Belts โดยมี โปรดิว เซอร์คือพี่ หนึ่ง จาก Sleeper1 เป็นโปรดิวเซอร์ ได้ออกอัลบัม BELTER4 อัลบัมรวมศิลปินจากค่าย No More Belts


Play Video

Web : facebook.com/AfterBluesMoon Show Booking: 08- 83489992 เพลง ขอบคุณ Music video By Klyzen Production


เมื่ อ ปลายป ี 2 012 และมี ซิ ง เกิ้ ล ใหม่ เ พลง “แม้ จ ะหยุ ด เวลา” ของAfter Blues Moon รวมอยู่ในอัลบั้มนี้และเร็วๆนี้ในปี2013 พวกเขาจะ มีผลงานมาให้เราติดตามกัน เพราะนี้เป็นเพียง จุดเริ่มต้นของการเดินทางของวงนี้เท่านั้น ทางวง ขอบคุณเพื่อนๆจาก Summer Improvise ที่ร่วม เดินทางมาด้วยกัน ขอบคุณปอน์ด ส�ำหรับเพลง ดาวตก และ เบียร์ ส�ำหรับเสียงเพลงที่เริ่มต้น ด้วยกันมา หวังว่าเพลงของ After Blues Moon อาจจะท�ำให้คุณได้พักผ่อน และสุขใจในทุกๆครั้ง ที่ได้ฟังเพลงของพวกเค้าครับ สมาชิก ลุง - ธนวันต์ กิตติวุฒิ กลอง เบีย - อัจฉนันท์ จิรัสอัษฎา ร้อง/กีตาร์ เนม - ศราวุฒิ ชัยโภคานนท์ กีตาร์โซโล่ ต้อม - กฤษณัฐ กันทาผาม เบส


Film DEMON INTERCEPTORS a short film by Thep Pilan Phongparnich

Play Video

งานหนังสั้นซีรี่ส์อิสระ แนว exploitation / thriller ในอารมณ์ grade b อย่าง “อีสาวแสบล่าผีกินคน - Demon Interceptors” ผลงานการก�ำกับของ เทพ ปิ ลั น ธน์ พงษ์ พ านิ ช (หนึ่ ง ในงานทดลอง project การศึ ก ษาและ การน�ำเสนอภาพยนตร์ในแนว Exploitation / Cult ของเขา) Directed by: Thep Pilan Phongparnich Written: Thep Pilan Phongparnich & Samart Imkham Copyright: 2012 - Summer Reel Official Teaser by “KLYZEN PRODUCTION” Directed of photograph & Edited by “Under.Dog”


www.facebook.com/viewplusmagazine

viewplusmag vol.1  

viewplusmag vol.1 January 2013 Showcase Digital Magazine / Artist Interviews Design Fashion / Illustration Photography / Motion / Film / Li...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you