Page 1

VIEÄT TOÄC & NHOÙM ANH CHÒ EM VUØNG HOA THÒNH ÑOÁN

Khung caûnh buoåi daï tieäc

NHOÙM THIEÄN NGUYEÄN VUØNG HOA THÒNH ÑOÁN HÖÔÙNG VEÀ CAÙC EM THIEÅU SOÁ BAÁT HAÏNH TAÏI VIEÄT NAM, VAØ MÖØNG HOÄI VIEÄT TOÄC TROØN 10 TUOÅI.

HÌNH AÛNH CAÙC BUOÅI LAØM VIEÄC CUÛA NHOÙM .

Ngaøy 28 thaùng 2 naêm 2009, Nhoùm Thieän Nguyeän vuøng Hoa Thònh Ñoán ñaõ toå chöùc buoåi daï tieäc qui tuï gaàn 600 khaùch. Buoåi daï tieäc ñaõ thu ñöôïc gaàn 30,000 ñoâ la ñeå yeåm trôï Hoäi Vieät Toäc cuûa Linh muïc Traàn Coâng Vang. Hoäi Vieät Toäc cuûa Linh muïc Traàn Coâng Vang ñöôïc thaønh laäp caùch nay 10 naêm. Chöông trình nhaém tôùi vieäc giuùp ñôõ caùc treû em ngöôøi daân toäc vuøng Taây nguyeân Vieät nam voán chòu nhieàu thieät thoøi veà maët vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn. Nhoùm Thieän Nguyeän ñaõ coù nhöõng chuyeán ñi khaûo saùt thöïc teá cuûa moät soá anh chò em trong nhoùm, vaø hoï thaáy roõ nhu caàu cuûa chöông trình Vieät Toäc. Vì theá, trong nhöõng naêm vöøa qua, caùc anh chi Sôn Haïnh, Traéc Phi&Thaéng, Long&Tuyeát, Thuùy Höông, Duõng, Trang, Ngoïc Xuaân, Thu Haèng&Thònh, Phöôïng, Kim Thanh, Tieåu Muoäi, Leâ Thieän,Traâm...ñaõ laàn löôït ñöùng ra toå chöùc caùc buoåi daï tieäc laïc quyeân nhaèm giuùp ñôõ Hoäi Vieät Toäc thöïc hieän caùc chöông trình ñaõ ñeà ra. Ñaminh Phaïm

Hai buoåi gaëp gôõ cuûa nhoùm taïi nhaø chò Trang vaø anh Sôn tröôùc khi ñònh moät chöông trình cho ñeâm daï tieäc.

1


Ngaøy 27/2/2009, Nhoùm ñaõ tham döï moät thaùnh leã, moät böõa aên chung tröôùc khi böôùc vaøo thaøo luaän taïi nhaø Anh Sôn. Ñieàu naøy cho thaáy möùc ñoä noäi löïc cuûa nhoùm vaø coâng vieäc coøn laïi chæ laø maët kyõ thuaät. SINH HOAÏT KHÔÛI ÑOÄNG CUÛA NHOÙM TRÖÔÙC GIÔØ KHAI MAÏC

Nhoùm trieån khai keá hoaïch phaân coâng

Hoï noái voøng tay caàu nguyeän

vaø khuyeán khích nhau baét tay vaøo vieäc...

2


Vôùi taám hình naøy Nhoùm Anh Chi Em vuøng Hoa Thònh Ñoán muoán ghi laïi moät kyû nieäm gaëp gôõ vôùi caùc anh chò ñeán töø California, Connecticut, Florida, North Carolina, Pensylvania...ñeå noái voøng tay lôùn trong muïc tieâu phuïc vuï. KHAI MAÏC ÑEÂM DAÏ TIEÄC

Nhoùm ñaõ lloâi cuoán khaùch döï tieäc baèng keá hoaïch chaøo ñoùn vaø nghi thöùc möøng Hoäi Vieät Toäc 10 tuoåi. Thaønh vieân cuûa nhoùm tieáp taân ñeàu maëc trang phuïc cuûa ngöôøi daân toäc, keå caû ca só Don Hoà, Haï Vy.

3


Don Hoà vaø Haï Vy trong trang phuïc ñoàng baøo Taây Nguyeân

Chò Phi, ngöôøi thöù nhaát töø beân traùi, ñaõ phaân hoái toaøn boä 570 veù theo keá hoaïch döï truø.

Anh Sôn, ngöôøi thöù nhaát töø beân traùi, Tröôûng Ban Toå Chöùc.

Nhoùm giôùi thieäu vôùi khaùch veà moät taám hình theâu ñeå ruùt thaêm.

Don Hoà vaø Linh muïc Traàn Coâng Vang haùt taëng khaùn giaû moät baøi haùt vui khi khaùch tham döï ñoùng goùp vaøo keá hoaïch xaây 11 beå nöôùc cho caùc buoân laøng. Caùc Sô cuõng ñoùng goùp moät tieát muïc muùa raát duyeân daùng.

4


Linh muïc Traàn Coâng Vang vaø Chò Nhung, ngöôøi daãn chöông trình, nhaän nhöõng taám chi phieáu cuûa khaùch ñoùng goùp vaøo keá hoaïch xaây 10 gieáng nöôùc cho caùc buoân laøng. Hai hình beân khaùch kyù chi phieáu tri giaù 1000 ñoâ ñeå trao cho Ban Toå Chöùc

Don Hoà, Haï Vy ñeán caùc baøn cuûa khaùch ñeå nhaän tieà uûng hoä vaø chuïp hình löu nieäm vôùi khaùch

5


Linh muïc TCVang ñeán caùc baøn ñeå caûm ôn veà nhöõng ñoùng goùp cuûa caùc thöïc khaùch veà vieäc baûo trôï hoïc sinh.

Anh Thieän, ngöôøi ñoàng höôùng daãn chöông trình vôùi Chò Nhung, caûm ôn veà nhieät tình quyeân goùpcuûa Ca só Haï Vy, vaø daãn chöông trình vaøo phaàn boác thaêm moät aønh ngheä thuaät Ñöùc Meï Maria ñöôïc theâu treân luïa. Hình beân, moät ngöôøi khaùch bieåu loä caûm xuùc khi nhaän ñöôïc taám aûnh giaù tri.

MÖØNG CHO CHAËNG ÑÖÔØNG 10 NAÊM ÑAÕ VÖÔÏT QUA.

6


TIEÃN KHAÙCH

7


Töø traùi qua phaûi, caùc chò Haïnh, Phöông, Kim Thanh, Traéc Phi toång keát chi thu.

Don Hoà

Haï Vy

Chaân thaønh caûm ôn anh chò em Vieät Toäc vuøng Hoa Thònh Ñoán ñaõ nhieät tình goùp phaàn xaây döïng Nhòp Caàu Yeâu Thöông. Lm. Traàn Coâng Vang, DCCT

8

Nhip Cau Yeu Thuong  

Viet Toc Fundraiser

Nhip Cau Yeu Thuong  

Viet Toc Fundraiser