Page 1

TỶ GIÁ HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ Nước hồ chứa Melbourne

54.0%

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 18/3/2011 – 24/03/2011

Mỗi ngày trung bình một gia đình dùng tới 147 lít

12:00 trưa ngày 17/03/2011: AUD $1 = USD 0.9798

VND 20,912

Dùng Mobile Phone Application của Viet Times tại địa chỉ: viet-times.com.au

Vietnamese Weekly Magazine distributed throughout Melbourne and Sydney

Melbourne: (03) 9792 3675 • Sydney: (02) 9037 2905

Trong số 665 tuần này:

Các con đường nổi tiếng không "đụng hàng" trên thế giới

Liverpool: Cảnh báo về một người đàn ông chuyên "gạ tình" nữ sinh

Bà Keneally sẽ đầu tư $4 tỷ cho cải cách dịch vụ y tế Sydney: Bị bắt vì giấu $2.5 triệu không rõ nguồn gốc Villawood: Một người đàn ông tử vong do bị xe tải đâm Bankstown: Cảnh sát điều tra cái chết của cô gái trẻ

Warwick Farm: Cảnh sát phát hiện và tịch thu một lượng cocain trị giá $50,000

Fairfield: "Khó có thể bắt tận tay các tài xế taxi vi phạm"! Fairfield: Một cảnh sát bị cáo buộc tội nhận hối lộ Liverpool: Hai vụ mất trộm tại hai tiệm bán rượu

Tiền bạc nhiều liệu có đảm bảo được hạnh phúc lứa đôi?

Khi đàn ông quá nhạy cảm • Nghệ thuật nói một lời xin lỗi Thói quen cần thiết của cha • Tốc độ gây hại của rượu, thuốc lá Phụ nữ và thói quen sai vặt • Để anh ấy phải gọi lại mình! Thị trấn có cái tên nhạy cảm • Tìm lại vẻ đẹp sau khi sinh nở

MENZIES INSTITUTE OF TECHNOLOGY 355 Spencer Street, Melbourne VIC 3003 • Tel: 1300 244 002 Website: www.menzies.vic.edu.au ology n h c n! al Te Dent ming Soo Co 60183-660/HTO/11

Hãy chọn khóa học dựa trên CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM.

Công nghệ điện tử Công nghệ xe hơi

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!

Nghề làm bánh mì Quản lý & Thương mại

BUSINESS & MANAGEMENT

Khoá học tiếng Anh

MENZIES

• Certificate IV in Business (6 Months) - $4,000 • Diploma of Management (6 Months) - $4,000 • Certificate IV in Business & Diploma of Management (1 Year) - $7,000

CÓ CÁC KHOÁ HỌC ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ

ENGLISH CENTRE

New Stream in AUTOMOTIVE TECHNOLOGY has been developed:

IELTS CLASS (CUỐI TUẦN) $80/tuần

Cert III in Automotive Mechanical Technology (Motorcycle)

- Nằm trong tòa nhà riêng - Phòng học rộng rãi - Trang thiết bị hiện đại

Chỉ

Các khóa học Công nghệ xe hơi của Menzies được thiết kế để giúp học viên dễ kiếm việc làm sau này.

$

190/tuần

Specialists in Technology CÔNG NGHỆ XE HƠI, QUẢN LÝ & THƯƠNG MẠI CÓ LỚP HỌC VÀO CUỐI TUẦN! CRICOS: 02815M


2

MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

Le

Tour noäi ñòa

ã Ho

äi Phaùo H

CAÀN GIÔØ, TIEÀN GIANG, BEÁN TRE, ÑOÀNG THAÙP, VUÕNG TAØU,

oa Ñ aø

BÌNH CHAÂU (1 Ngaøy) - Khôûi Haønh Chuû Nhaät haøng tuaàn

Naüng

29-04-2011

PHAN THIEÁT, CAÀN THÔ, CHAÂU ÑOÁC (2N) - KH thöù 7 haøng tuaàn ÑAØ LAÏT, NHA TRANG, NHA TRANG - ÑAØ LAÏT (4,5N)

3,5,6 ngaøy

- KH thöù 357 haøng tuaàn

BUOÂN MEÂ THUOÄT, ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT - PHAN RANG (3N) - KH thöù 6 haøng tuaàn

CHAÂU ÑOÁC - HAØ TIEÂN - CAØ MAU - SOÙC TRAÊNG - BAÏC LIEÂU -

Tour Quoác teá

HAØN QUOÁC

PHAN THIEÁT - ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT - PHAN RANG - NHA

5,6 Ngaøy

- KH thöù 7 haøng tuaàn

HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG - HUEÁ - HAØ NOÄI (5,6,9,11N) - KH thöù 2 haøng

248 USD

KH 26/03 - 6,8,13*,21,26*/04

XUYEÂN VIEÄT, XUYEÂN VIEÄT - SAPA (13,15,16,18N) - KH thöù 2, 7 haøng tuaàn

HAØ NOÄI - CHUØA HÖÔNG - TAM COÁC - HAÏ LONG - SAPA APA

KH thöù 5 haøng tuaàn

199 USD

(4 ñeán 9N)

KH 19/03 - 12,15,26*/04

468 USD

768 USD

KH haøng tuaàn

628 USD

7 Ngaøy

VienDong Tourist Service: (02) 7525.7242

St Albans:

YES TRAVEL: (03) 9356.0555

(03) 9001.8832 9001.8838

Hot Line

(daønh cho khaùch ñaêng kí tröôùc 7 ngaøy )

SAØI GOØN – HUEÁ – HAØ NOÄI (13N-KS 4 sao) 19.285.000ñ/1 khaùch

(Giaù chöa bao goàm tieàn thueá + dòch vuï)

(03) 9419.8152

Cabramatta:

BUOÂN MEÂ THUOÄT – PLEIKU – KONTUM (5N) - KH thöù 6 haøng tuaàn PHUÙ QUOÁC - KH thöù 7 haøng tuaàn

KH 31/03

688 USD

(03) 9689.8989 Sunrise Internatinal Services: (03) 9689.1030 Hanah Travel: (03) 9687.9081

Fitzroy:

- KH thöù 7 haøng tuaàn

TR.QUOÁC: B.KINH - T.HAÛI - H.CHAÂU - T.CHAÂU

HoaHop Central Travel:

Kim Travel:

CHAÂU ÑOÁC – HAØ TIEÂN – CAØ MAU – BAÏC LIEÂU – SOÙC TRAÊNG – CAÀN THÔ (6Ngaøy) - KH thöù 7 haøng tuaàn CAØ MAU – BAÏC LIEÂU – SOÙC TRAÊNG – CAÀN THÔ (4N)

KH 28/03 - 18/04 - 20/05

HOÀNG KOÂNG - DISNEYLAND

4 Ngaøy

- KH thöù 2,3,4,7 haøng tuaàn

Giaûm 5%

HONG KONG - THAÅM QUYEÁN - QUAÛNG CHAÂU 6 Ngaøy

Footscray:

- KH thöù 7 haøng tuaàn tuaàn

SINGAPORE - MALAYSIA

6 Ngaøy

SAØI GOØN - HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG - HUEÁ - PHONG NHA (7,8N)

KH 29/04

CAMPUCHIA

4 Ngaøy

TRANG, PHAN THIEÁT - NHA TRANG - ÑAØ LAÏT (4,5,6N)

(5 Ngaøy)

918 USD THAÙI LAN

GIAÙ TOUR MUA TAÏI AUSTRALIA BAÈNG MUA TAÏI VIEÄT NAM

CAÀN THÔ, PHUÙ QUOÁC (3,4,5,6,7N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

DU LÒCH VAÊN HOÙA VIEÄT Luoân tieân phong veà chaát löôïng

Truï sôû: 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873

CN Haø Noäi: 8 Phaïm Nguõ Laõo, Q.Hoaøn Kieám, T.p Haø Noäi Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526

Website: www.dulichvanhoaviet.com.vn Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn

The Best of VietNam

TRUNG TÂM IMPLANT NHA KHOA NHÂN TÂM 801-803 Đường 3 /2, P.7, Q.10, TPHCM, Việt Nam • Tel: (+84 8) 3509 5755 - 989 9 016 780 www.nhakhoanhantam.com • www.implantvietnam.info • Email: drnhan@hotmail.com m

Trung Tâm Implant tiêu chuẩn Quốc Tế tại VIỆT NAM Thạc sĩ, Bác sĩ:

VÕ VĂN NHÂN • Giám đốc trung tâm trực tiếp cấy ghép Implant • Tu nghiệp Implant và cấy ghép thẩm mỹ tại: Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc. • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (I.C.O.I) Hoa Kỳ, (I.T.I.) - Thụy Sỹ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại nhất thế giới được trang bị và áp dụng thành công tại Trung Tâm Implant Nhân Tâm.

Máy X Quang cắt lớp 3 chiều (Dental CT Scan For Implantology)

Implant: Giải pháp trồng răng hiện đại nhất • Giống như răng thật

Nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant: • Khảo sát hình ảnh 3 chiều xương • Cấy ghép Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng • Đảm bảo an toàn tuyệt đối • Nhẹ nhàng không đau • Răng sứ trên Implant đạt chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu

Những yếu tố cấy ghép Implant thành công. • Kinh nghiệm, sự hiểu biết, chọn lọc và phối hợp ưu điểm của nhiều hệ thống Implant trong từng trường hợp. • Đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương (1) • Đặt Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng (2) (1) (2)

Hai tiêu chuẩn này chỉ đạt được nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant

IMPLANT ÁP DỤNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT RĂNG Trước khi cắm Implant

Sau khi cắm Implant

Hoàn thành

Mất một răng

Mất vài răng Hình ảnh 3 chiều

Phẩn mềm cấy ghép Implant

Đặc Biệt: Tại trung tâm Implant Nhân Tâm • Do Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc trung tâm Võ Văn Nhân trực tiếp điều trị • Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều trước, trong và ngay sau khi cấy ghép Implant nhằm đạt kết quả tối ưu hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra và đánh giá kết quả ngay khi điều trị. • Phối hợp 3 kỹ thuật hiện đại: Cấy ghép Implant - Phục hình răng sứ - Tạo hình thẩm mỹ nướu và xương trong khi thực hiện kế hoạch điều trị toàn diện • Trang bị và chọn lọc ưu điểm của nhiều hệ thống Implant nổi tiếng thế giới như: Nobel Biocare, Straumann, Ankylos, DIO... để phù hợp với từng trường hợp mất răng.

Răng sứ trên Implant

Bảng giá tham khảo: - Trám răng: $10-$15 AUD - Răng sứ : $55-$200 AUD - Tẩy trắng răng: $60-$120 AUD - Implant: $600-$700 AUD - Abutment: $200-$300 AUD - Răng trên implant: $100-$260 AUD

Để được tư vấn miễn phí ngay tại Úc, xin gọi (03) 9988 6943 (Thay cho số trước đây là 03 9001 6753)

Mất tất cả các răng

Thời gian điều trị răng sứ:

Điều trị Implant:

10188-652/RE/10

Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều

- Cả 2 hàm (trên 20 răng): Khoảng 20 ngày, trong đó Từ 1 tháng đến 9 tháng (từ lúc bắt có 10 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. đầu đến khi kết thúc điều trị) tuỳ - Chỉ 1 hàm: Thời gian khoảng 1 tuần cho 6 lần hẹn thuộc vào chất lượng xương. - Một vài răng: Khoảng 4 ngày cho 3 đến 4 cuộc hẹn MIỄN PHÍ CHỤP PHIM KHI MANG - Một răng: Khoảng 3 ngày cho 3 cuộc hẹn THEO MẪU QUẢNG CÁO NÀY


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

3

Nâng cao bằng cấp từ Diploma lên

ADVANCED DIPLOMA tại GIT

Advanced Dipl p oma of Business lity

SCHOOL OF BUSINESS

SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY

‡Diploma of Business ‡Diploma of Management ‡Advanced Diploma of Business

‡Diploma of Information Technology (Networking) ‡Diploma of Information Technology (Software Development)

SCHOOL OF ACCOUNTING

Wesley College Melbourne là một trong những trường trung học hàng đầu dành cho cả nam sinh và nữ sinh với chương trình giảng dạy cởi mở.

SCHOOL OF HOSPITALITY

‡Diploma of Hospitality ‡Certificate III in Financial Services (Accounts Clerk) ‡Advanced Diploma of Hospitality ‡Certificate IV in Financial Services (Accounting) SCHOOL OF ENGLISH ‡Diploma of Accounting ‡General English ‡English for Academic Purposes

Mở cửa từ ngày 18.1.1866, Wesley College là nơi trau dồi và rèn luyện của hàng ngàn bạn trẻ trong suốt lịch sử hơn 140 năm của trường.

KHÓA KHAI GIẢNG 2011 • 7 March (khai giảng đặc biệt) • 25 April • 18 July • 3 October

Các chi nhánh: Elsternwick: Mẫu giáo - lớp 9 Glen Waverley: Mẫu giáo - lớp 12 St Kilda Road: Mẫu giáo - lớp 12 Ngoài ra, còn có chương trình nội trú lớp 9 ở Clunes, và ba phân khu giáo dục ngoài trời ở Paynesville, Healesville và Portland trong tiểu bang Victoria.

CÁC KH Ó ĐƯỢC C A HỌC HÍNH P TÀI TRỢ * HỦ . Liê n lạc vớ i chúng tôi để b iế thông ti n chi tiế t thêm t. * dàn

GIT

Chất lượng giáo dục tuyệt hảo: Các học sinh từ các nước, tôn giáo và nền văn hóa khác nhau chọn ghi danh học tại Wesley vì chất lượng giáo dục, tiện nghi học tập và các chương trình hỗ trợ học sinh tuyệt vời.

h cho si nh viên đủ điều kiện

Bên cạnh đó, học sinh lớp 11 và 12 có thể chọn theo học 60 chương trình học khác nhau ở trường theo • Bằng tú tài quốc tế • Bằng VCE • Chương trình huấn nghệ

Chương trình đôi (cocurriculum): Wesley College có nhiều chương trình đôi (cocurriculum) dành cho học sinh như: dạy nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thể thao, khoa học xã hội và các chương trình giáo dục ngoài trời.

australia

Visit us at: 28-32 Elizabeth Street, Melbourne, VIC 3000 Ph: (03) 8639 9000 | Fax: (03) 8639 9001 Email: study@gurkhas.vic.edu.au Web: www.gurkhas.vic.edu.au

Con đường dẫn đến các trường đại học hàng đầu. Join us on www.facebook.com/gurkhasinstitute

Gurkhas Institute of Technology Pty Ltd trading as GIT Australia. National Provider No. 22088 ABN 68 127 999 160 CRICOS Code 03002G

60130-661/HTO/11

I N T E R N AT I O N A L C O L L E G E

Tel: (03) 8102 6888 www.wesleycollege.net CRICOS 00354G

A True Education

60252-616/TH/9

Advanced Diploma of Hospita


4

MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

NEWS IN 168 HOURS

TIN TỨC TRONG TUẦN QUA

Local News: Phương Nguyên • World News: Huệ Trần, Hồng Hà

Chính phủ Lao động sẽ áp dụng luật mới về phòng chống tội phạm có tổ chức

Giúp trẻ giỏi hơn và thông minh hơn! DHA Super 45 Complex

tổ chức và những tên đầu sỏ đứng đằng sau những băng nhóm đó.

Bà Keneally sẽ đầu tư $4 tỷ cho cải cách dịch vụ y tế

Nếu đảng Lao động giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp diễn ra trong tháng này, Thủ hiến bang NSW Kristina Keneally dự định sẽ áp dụng một số quy tắc của Luật phòng chống mafia ở thành phố được mệnh danh là Big Apple (New York, Mỹ) để triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở tiểu bang NSW.

Thủ hiến bang NSW, bà Kristina Keneally, mới đây cam kết sẽ đầu tư thêm $2.3 tỷ cho các kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng cho dịch vụ y tế và tuyển thêm nhân viên ngành y tế, trong đó sẽ dành $24 triệu để nâng cấp phòng cấp cứu cho bệnh viện nhi Children's Hospital tại Westmead. Bà Keneally tuyên bố về chính sách y tế của đảng Lao động trong khuôn khổ chiến dịch tranh cử, nhân chuyến thăm bệnh viện nhi tại khu vực phía Tây Sydney nói trên.

Nằm trong khuôn khổ chương trình về giải quyết nạn phạm tội, bảo vệ an toàn cho cộng đồng của đảng Lao động, các bộ luật mới được đưa ra nhằm ngăn chặn những đối tượng phạm tội có thể thoát tội một cách dễ dàng khi đẩy tội cho những đối tượng cấp dưới. Theo Đảng Lao động, luật pháp mới về phòng chống tội phạm (RICO) được xây dựng theo mô hình luật chống mafia của New York, và tất cả những khoản tiền thu được theo luật này sẽ được dùng để hỗ trợ nạn nhân của hành vi phạm tội. Theo quy định mới, những đối tượng là thành viên các băng nhóm tội phạm có tổ chức sẽ bị kết án với những tội danh nghiêm trọng nếu bị cáo buộc từ hai tội danh liên quan đến tội phạm có tổ chức trở lên, kể cả những tội danh có tính chất ít nghiêm trọng.

Theo chính sách mà bà Kenearlly tuyên bố, đảng Lao động cam kết sẽ đầu tư $4 tỷ trong vòng 4 năm, trong đó có $2.3 tỷ cho kế hoạch cấp vốn mới, bao gồm cả những biện pháp đã được công bố và những cam kết đầu tư mới như khoản tài trợ $24 triệu cho bệnh viện nhi nói trên. Cũng nằm trong kế hoạch đầu tư kéo dài trong 4 năm trên đây, đảng Lao động sẽ đầu tư $7.2 triệu cho bệnh viện Wyong Hospital, $29 triệu cho bệnh viện Tamworth Hospital và $10 triệu cho bệnh viện Armidale Hospital. Ngoài ra, gói hỗ trợ được cam kết trong chiến dịch tranh cử lần này của đảng Lao động còn có khoản $245 triệu cho kế hoạch cải tạo tổng thể bệnh viện Blacktown & Mount Druitt Hospital, và $194 triệu nâng cấp bệnh viện Campbelltown Hospital. Bà Keneally cho hay chính sách này thể hiện tầm nhìn của đảng Lao động khi quyết định

Các hình thức xử phạt bao gồm kéo dài thời gian phạt tù, bị tước quyền, nộp tiền phạt, bồi thường dân sự và nghiêm cấm tham gia vào hành vi phạm tội có tổ chức về sau. Luật pháp mới mà chính phủ Lao động đưa ra còn nhắm vào những băng nhóm tội phạm có

www.selectchiropractic.com.au

HIỆN CÓ MẶT TẠI 2 ĐỊA ĐIỂM MỚI

TẠI SAO BẠN PHẢI TIẾP TỤC CHỊU ĐAU CỔ VÀ ĐAU LƯNG!

Trong giai đoạn khuyến mãi, bạn sẽ được tặng hộp sữa dê 300 viên. Hàng có giới hạn. Hiện có bán tại các tiệm thuốc tây của người Việt. Xem nhãn hiệu để biết thêm thành phần cấu tạo.

Chúng tôi có thể giúp bạn điều trị:

Chỉ có tại:

• Đau lưng, đau thắt lưng • Đau cổ, mỏi cổ • Nhức đầu/chứng đau nữa đầu • Đau dây thần kinh tọa • Các triệu chứng đau và nhức mỏi khác và được tận tình tư vấn giúp đở.

Khám lần đầu giá $45, bao gồm: • Lập hồ sơ bệnh án • Kiểm tra các động tác, tư thế • Chụp hình bàn chân bằng máy tính

70313-650/HTO/10

60141A-662_2/HTO/11

• Chụp X-ray nếu có chỉ định lâm sàng


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

5

128A Police Rd, Springvale 3171

JV MULGRAVE Đến JV Mulgrave để biết thêm chi tiết!

JV ĐÃ CÓ HÀNG IPHONE 4 ĐỀ LẤY LIỀN!*

0411 225 888

BIG CAP &

$29

SON SONY ONY ERICSSON XPERIA X10I XP PE

Phone đẹp ! cảm ứng & sành điệu

Được gọi

$450/tháng

Trước chỉ có $190/tháng LẤY PHONE MIỄN PHÍ

LG OPTIMUS ONE

BIG CAP

IPHONE 4 16GB/32GB

Phone nóng bỏng nhất thế giới!

$54/tháng Được gọi $300/tháng Đặc biệt quý khách gọi nhiều chỉ trả $99/tháng. Được gọi thoải mái không giới hạn tới bất cứ phone và network nào! (Optus, Telstra, Vodafone, 3) * Conditions apply

LẤY IPHONE 4 16GB MIỄN PHÍ

$29

Phong cách mớig! đẹp và sang trọn

$450/tháng $190/tháng

Được gọi Trước chỉ có

70052-655/HTO/11

Mob:

9574 0376

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

JV Mulgrave mở cửa 7 ngày trong tuần (Chủ nhật xin hẹn trước) JV HEAD OFFICE: SHOP 5/119 HOPKIN ST, FOOTSCRAY 3011. TEL: 03 9689 3999 Với số vốn rất ít để mở chi nhánh JV Mobile, tự mình làm chủ thay vì làm công! Kinh nghiệm sẽ được huấn luyện.


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 đầu tư vào lĩnh vực y tế trong tương lai. Mục đích của chính sách này là nhằm tăng cường hệ thống y tế để khắc phục những khó khăn của tình trạng dân số già đi, sự gia tăng những căn bệnh mãn tính cũng như gia tăng chi phí dịch vụ y tế.

Year 14th, Edition 665 • Friday, 18/3/2011 Published by AdPro Media Pty Ltd • Incorporating Viet Times

GENERAL INFORMATION Editing and Advertising: 9792 3675 • Fax: 9791 7863 Email: info@viet-times.com.au News Online: www.viet-times.com.au

LIÊN LẠC – WHO TO CALL Melbourne Head Office: Suite 7, 4 St. James Ave, Springvale.

Telephones: 03. 9792 3675 • 03. 9095 2743 Mailing: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 Productions: Tham H, P Hong Editing Staff: Ng. Luu, Phương Dzung, Bảo Tú, Hong Ha, Hue Tran, Le Don, Phuong Nguyen, Chu Tat Tien Artwork Dept: Hoang To, Hong Pham, Tham Huynh Advertising Department: • Van Le 0408 454 299 • Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO – ADVERTISING SENIOR ADVERTISING QUẢNG CÁO: Trang trong – 5 MANAGER: giờ chiều Thứ Ba Rao Vặt – 4 giờ chiều Thứ Tư MRS. Bán Hạ Giá – 10 giờ sáng Thứ Năm. BÀI VỞ: HEAD Mọi đóng góp về bài vở, thư gópDEPT: ý, Thông Báo OFFICE – ADVERTISING Cộng Đồng, xin email về toà soạn trước 5 giờ chiều Thứ Tư.

Van Le 0408 454 299 03. 9095 2743

TEL: Email: adverts@viet-times.com.au

THÔNG BÁO • Mọi quảng cáo trên Viet Times đều đã được qua các bước kiểm soát cẩn thận cần thiết trước khi in ấn. Tuy nhiên nếu có sai sót về kỹ thuật và lỗi đánh máy là ngoài ý muốn của chúng tôi. • Nội dung và hình ảnh trong quảng cáo được cung cấp bởi các nhà quảng cáo. Xin quý độc giả xem xét thận trọng trước khi sử dụng, Viet Times và AdPro Media Pty Ltd không chịu trách nhiệm về những gì mà nội dung của quảng cáo có thể gây nên cho người tiêu thụ. Các nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về những dịch vụ và các sản phẩm của họ đã quảng cáo trên Viet Times.

Print Post Publication Number: PP 344356/00028

Nhận biết dấu hiệu của căn bệnh ung thư buồng trứng

Ung thư buồng trứng đã được giới chuyên môn đặt cho cái tên "kẻ giết người thầm lặng", bởi hầu hết phụ nữ đều không chú ý tới những dấu hiệu cảnh báo cho tới khi quá muộn. Tuy nhiên, căn bệnh này cũng có những triệu chứng nhất định, mặc dù rất khó để nhận biết được những dấu hiệu sớm, và khi có những triệu chứng rõ ràng hơn thì khối u cũng đã phát triển lớn hơn. Một số triệu chứng của căn bệnh này bao gồm liên tục đau vùng xương chậu và đau bụng, vòng bụng ngày một to, ăn không ngon miệng và nhanh no. Ngoài ra, có thể có thêm một số triệu chứng trong các trường hợp khác, như thường xuyên muốn đi tiểu tiện, hay mệt mỏi hoặc đau lưng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng không phải tất cả những triệu chứng trên đây đều là biểu hiện của căn bệnh ung thư này. Hầu hết phụ nữ bị chẩn đoán mắc bệnh sau khi khối u đã lan ra ngoài cả buồng trứng, có thể lan đến cả bề mặt ruột, hoặc các cấu trúc khác của vùng bụng. Nếu phát hiện bệnh muộn sẽ rất khó để điều trị, nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn không còn hy vọng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy những phụ nữ ít mang thai hoặc không mang thai bao giờ sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao gấp hai lần so với những phụ nữ từng mang thai hai hoặc ba lần. Thuốc ngừa thai và việc cho con bú cũng có tác dụng phòng ngừa căn bệnh này.

Sáng Chủ nhật tuần qua, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến vụ hành hung một tài xế taxi ở khu vực Liverpool. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 2.15am, khi nạn nhân, một tài xế taxi 62 tuổi, bị một người đàn ông đánh đập gây chấn thương nghiêm trọng ở vùng mặt, và có khả năng bị gẫy xương hốc mắt bên phải. Vụ hành hung xảy ra trên đường Macquarie, một nhân viên bảo vệ của khách sạn gần đó phát hiện và giữ chân được thủ phạm trong khi chờ cảnh sát đến. Nạn nhân được sơ cứu ngay tại hiện trường, sau đó được đưa tới bệnh viện Liverpool Hospital. Còn thủ phạm đã bị cảnh sát bắt

Tài xế chiếc xe tải, một người đàn ông 42 tuổi, không bị thương trong vụ tai nạn. Sau khi trải qua cuộc xét nghiệm máu và nước tiểu theo yêu cầu của cảnh sát, người đàn ông này đã gửi bản tường trình cho các điều tra viên ngay tại bệnh viện Fairfield Hospital. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường Woodville Road bị ùn tắc trong thời gian cảnh sát điều tra hiện trường.

Liverpool: Cảnh báo về một người đàn ông chuyên "gạ tình" nữ sinh

Cảnh sát đang kêu gọi các bậc cha mẹ và học sinh về việc nâng cao cảnh giác sau khi có hai nữ sinh bị một người đàn ông "gạ tình" tại khu vực Liverpool tuần trước. Vụ việc xảy ra vào khoảng 4pm hôm thứ Năm, khi

Miễn phí đồng phục khi mang theo quảng cáo này! 40%

GIẢM 50%

PHÍ ĐĂNG KÝ

DI TRÚ - DU HỌC BẢO HIỂM

AETC Consulting Groups

Website: www.aetc.com.au

8%

đến ngày 31/07/2010

Liên lạc: (03) 9791 3011 Lầu 1, 207 Lonsdale Street, Dandenong reception.ddg@musictimeschool.com.au www.musictimeschool.com.au

Do nhóm tư vấn luật Di Trú tốt nghiệp tại Úc đảm trách

Liverpool: Một tài xế taxi vô cớ bị hành hung

Chiều hôm thứ Sáu tuần trước, tại khu vực tây nam Sydney đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, trong đó làm một người đàn ông tử vong do bị xe tải đâm phải. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5.10pm, khi nạn nhân bị một chiếc Iveco Prime Mover đâm phải trên đường Woodville Roard, thuộc khu vực Villawood. Vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nạn nhân khoảng ngoài 40 tuổi, chưa xác định được danh tính.

70038-641/RE/10

48% học viên của chúng tôi đã đạt được điểm cao trong kì thi AMEB.

Cả hai thủ phạm trên đây, một người 25 tuổi, trú tại Auburn, và một người 26 tuổi, đến từ Sydney, đều được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử tại tòa án Downing Centre Local Court vào ngày 19 tháng Tư tới đây.

Villawood: Một người đàn ông tử vong do bị xe tải đâm

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận được một bài học MIỄN PHÍ

Kết quả khảo sát năm 2009

Liên lạc: (03) 9887 9883 Suite 3, 20 Kingsway, Glen Waverley reception.gw@musictimeschool.com.au www.musicacademy.com.au

DI TRÚ

Chuyên đảm trách: • Visa du lịch, du học, di dân có tay nghề, thương nghiệp bảo lãnh. • Xin gia hạn visa. Khiếu nại các hồ sơ chậm trể. • Chuyên đảm trách mọi hồ sơ khiếu nại với Tòa Di Trú (MRT).

60496-630/HTO/10

Bảo đảm con của bạn được huấn luyện tốt nhất để thành công trong tương lai.

Cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông sau khi phát hiện hai người này cất giấu $2.5 triệu tiền mặt tại khu vực nhà ga Central Railway Station. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11.30am thứ Bảy tuần trước, khi hai người này vừa xuống khỏi chuyến tàu chạy từ Perth. Sau khi xuống khỏi tàu, cảnh sát thuộc Đội điều tra tội phạm thành phố phát hiện hai người này có hành vi khả nghi. Sau khi khám xét hai vali mà hai người đàn ông này đang mang, trong đó phát hiện một lượng tiền mặt trên $2.5 triệu. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt giữ hai thủ phạm này và đưa tới trạm cảnh sát thành phố, với cáo buộc tàng trữ tiền có nguồn gốc phạm tội.

giữ và đưa đến trạm cảnh sát Liverpool, tại đây tên này đã bị cáo buộc tội danh hành hung, cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Tên này sau đó được bảo lãnh tại ngoại với điều kiện không uống rượu nơi công cộng, không đến gần các tài xế taxi sau khi uống rượu trong khoảng thời gian chờ xét xử tại Tòa án Liverpool vào ngày 4 tháng Tư sắp tới.

SAMURAI KARATE

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

Sydney: Bị bắt vì giấu $2.5 triệu không rõ nguồn gốc

Trường dạy Karate hàng đầu tại Melbourne cho trẻ em và người lớn!

54A Station Place, Sunshine

Tel: 9364 8000 • Mob: 0414 500 886

DU HỌC • Hoàn tất hồ sơ du học, gia đình hoặc người giám hộ đi cùng. • Xin gia hạn visa. Chuyển trường hay ngành. • Tư vấn chọn trường, đại diện các trường phổ thông, cao đẳng, đại học toàn nước Úc. Nếu bạn đang học ELICOS hay nếu ngành học không còn trong ngành nghề được thường trú hay sắp hoàn tất khóa học cần tìm trường phù hợp với khả năng và có cơ hội thường trú sau này. • Đặc biệt du học sinh đang ở Úc. • Xin visa thường trú hay hay visa tạm trú lấy kinh nghiệm 18 tháng. • Giải quyết khó khăn trong quá trình học, visa bị hủy.

* Có thể có một vài điều kiện nhỏ áp dụng

BẢO HIỂM Uy tín, chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà. Đại diện chính thức: Medibank Private • OHSC: Giảm 6% cho tất cả bảo hiểm sức khỏe cho du học sinh nếu trên 1 năm. • Working/business: Bảo hiểm cho quý vị đến Úc làm việc dài và ngắn hạn.

Aussie Travel cover • Du lịch trong và ngoài nước. • Cho người sang Úc du lịch.

SỐ ĐĂNG BỘ: 0962676 & 0958583

Lầu 3, 480 Collins St., Melbourne VIC 3000 • Xin liên lạc cô TRÂM LÊ • Mob: 0411 067 511 • Tel: 9005 1199 • Email: info@aetc.com.au

70123-642/HTO/10

6


Online eNews: www.viet-times.com.au

Bankstown: Cảnh sát điều tra cái chết của cô gái trẻ

10076-650/RE/10

Khi đến nơi, họ phát hiện một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi, đang nằm trên nền đất và được một số người bên cạnh cấp cứu. Lực lượng cứu hộ đã đưa cô gái đi cấp cứu tại bệnh viện Bankstown, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Ít nhất 10 người trong số những người có liên quan có mặt tại hiện trường lúc đó đã được đưa tới trạm cảnh sát Bankstown để thẩm vấn. Cảnh sát cũng đã lập hiện trường phạm tội để phục vụ công tác điều tra.

Fairfield: "Khó có thể bắt tận tay các tài xế taxi vi phạm"!

Hàng năm, có tới hàng nghìn hành vi đậu xe nguy hiểm và trái phép của các tài xế taxi đang bị Hội đồng thành phố Fairfield làm ngơ. Một lá đơn đề nghị về quyền Tự do thông tin mới đây phát hiện lực lượng bảo vệ của Hội đồng thành phố Fairfield đã xử

SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CHO CON CỦA BẠN!

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật! • Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam (Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ EM nhận giữ trẻ từ 6 tuần - 12 tuổi

Hot line: (+84) 908 330 062

Tel: (84 8) 3955 1812 • (84 8) 3955 1813

Full time - Part time - Casual Weekend Care - Overnight Care - Respite Care

Family Day Care

9689 0720

(03) 9988 3931

Liên lạc: 0431 197 730 - 0401 459 671

• Đặc biệt dạy TIẾNG ANH và TOÁN tiểu học • Chương trình dạy lấy lại căn bản nhanh chóng • Giáo viên có bằng cấp và đăng ký với VIT Nhận dạy các vùng PHÍA TÂY & PHÍA BẮC Vui lòng liên lạc chúng tôi:

Hillside Educational ChildCare Services • Chăm sóc trẻ ân cần chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và môi trường thân thiện.

Liên lạc chúng tôi ngay hôm nay:

7 Evergreen Ave, Albanvale 3021

• Nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.

Gọi ngay hôm nay:

9390 2100

73 John Paul Drive, Hillside 3037

70172-645/HTO/10

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, NHIỀU LỢI ÍCH VÀ ĐƯỢC GIẢM THUẾ.

9310 7077

• Giờ giấc linh hoạt,nhiều lợi ích và được giảm thuế. • Nhân viên chăm sóc trẻ nhỏ chuyên nghiệp có hơn 15 năm kinh nghiệm. • Business trong gia đình làm chủ. • Luôn được công nhận về chất lượng đào tạo và giáo dục cho nhân viên.

Muốn biết thêm chi tiết xem tại website: www.elfdc.com.au

Tiền phí: $6.50/ngày Trẻ mẫu giáo 4 tuổi sẽ không cần trả phí nếu có thẻ Healthcare Card! 86-90 Gove Street, Springvale 3171

9546 4429

PRESCHOOL ACTIVITY HOUSE CHILDCARE CENTRE

• Nhận giữ trẻ từ 6 tuần đến 5 tuổi • Giờ giấc tiện lợi 7am-6pm (Mon-Fri) • Mở cửa suốt school day • Được Chính phủ tài trợ 1 Bellavista, Springvale South 3172 Tel: 9546 2659 - 0488 423 235

“DỊCH VỤ GIỮ TRẺ MIỄN PHÍ“*

nếu bạn được Chính phủ tài trợ. * Có điều kiện

60079-617/HTO/10

60428-630/HTO/10

• Chuyên luyện thi VCE cho lớp 11 và 12 • Nhận kèm từng em hoặc nhóm nhỏ vào trường tuyển theo nhu cầu • Dạy căn bản dể hiểu

TRUNG TÂM GIỮ TRẺ

Vùng RICHMOND, BOXHILL hoặc lân cận xin gọi chi nhánh NORTH BALWYN: 9857 7654

70009-634/HTO/10

LỚP NHỎ, TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP

LA KOSTA

Có nhân viên giữ trẻ nói tiếng Việt! 1177 Heatherton Rd. Noble Park 3174 Ph: 9546 1100 Fax: 9546 1133

47-51 Branton Drive Hampton Park 3976 Ph: 9798 0999 Fax: 9798 0899

53 Heatherton Rd Endeavour Hills Ph: 9700 0155

eh@rosegardenchildcare.com.au

• Chương trình giáo dục tính cách • Nhiều chương trình mẫu giáo cho lứa tuổi 3-4 • Có tài trợ của chính phủ • Cung cấp đủ mọi thứ từ tã cho đến bữa ăn... • Cơ sở mới rộng lớn & khu vực chơi sạch sẽ.

Mở cửa: 9:15am - 2:45pm

• TOÁN, LÝ, HÓA và ANH VĂN từ mẫu giáo đến lớp 12 • Do tiến sĩ BÙI THIỆN CHÍNH và một nhóm thầy cô Việt - Úc đảm trách

SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Road VIC 3020

maidstone@rosegardenchildcare.com.au

• Pre-kinder (3 tuổi) • Kindergarten (4 tuổi)

VA MẦM NON

9857 7654 - 0413 347 679

Level 1/50 Hampstead Rd Maidstone Ph: 9317 0411

Trường mẫu giáo nhận giữ :

Trung tâm dạy kèm

Liên lạc cô Thương để ghi danh:

Tìm ở đâu dịch vụ giữ trẻ chất lượng 5 sao???

9366 7658

SANDOWN PARK KINDERGARTEN

70171-645/HTO/10

Trung tâm giữ trẻ

Nhận giữ trẻ nhỏ mới sinh đến 12 tuổi!

60197-630/HTO/10

PROFESSIONAL PRIVATE TUTORING

70156-641/HTO/10

NHẬN DẠY KÈM Nhóm sinh viên Đại học Y khoa nhận dạy kèm tại gia hay tới nhà các môn Toán, Lý, Hóa, Khoa học và Anh văn từ lớp 6 đến luyện thi VCE. Nhận dạy tại các vùng Springvale, Clayton, Dandenong và các vùng phụ cận.

70342-657/HTO/11

Điện thoại liên lạc tại Úc:

Tel: email: kidsheaven@hotmail.com

Chuyên nhận dạy kèm Math & Physics từ lớp 6 - 12 và luyện VCE cho từng nhóm nhỏ chỉ 1, 2 em.

Xin liên lạc: 03 9711 5529

Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Website: www.nhakhoahoamy.com

Unit 5/6 South Road, Braybrook VIC 3019

Dạy kèm Toán & Lý lớp 6 - 12 Do giáo sư nhiều năm kinh nghiệm, tận tình đến nhà hướng dẫn thuộc vùng Springvale, Dandenong, Keysborough và các vùng lân cận

70227-660/HTO/11

KIDS HEAVEN

70348-658/HTO/11

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra các tình huống xung quanh cái chết của một cô gái trẻ ở khu vực Banktown sáng thứ Bảy tuần trước. Cảnh sát cho hay vào khoảng 3.45am, họ được gọi tới khu vực North Terrace, gần

Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30

60352-602/TH/9

Qua sự việc kể trên, cảnh sát cũng kêu gọi các bậc phụ huynh cần tăng cường cảnh giác với con cái mình, đồng thời yêu cầu các em học sinh thực hiện theo một số chỉ dẫn của cảnh sát như: Luôn chắc chắn rằng ba mẹ hoặc người lớn biết rõ các cháu đang ở đâu; Đi thẳng về nhà hoặc đến nơi mà các cháu cần đến; Biết rõ nơi nào là nơi an toàn - cửa tiệm, trạm xăng, trạm cảnh sát, thư viện hoặc trường học. Nếu thấy sợ hãi, các cháu cần đến một trong những nơi kể trên và nhờ họ gọi cảnh sát; Không nói chuyện với người lạ và tuyệt đối không được lên xe của người mà các cháu không biết. chống tội phạm theo số 1800 333 000.

nhà ga Bankstown, sau khi nhận được báo cáo về một vụ ẩu đả đang xảy ra ở đây.

NOLA-DEE CHILD CARE CENTRE

34 Morton St, Clayton • Tel: 9544 8783 www.noladeechildcarecentre.com.au

Năm 2010 còn chỗ! Mở cửa Xmas! Nếu bạn muốn con mình được quan tâm và chăm sóc tại một trường tốt nhất, hãy liên lạc với chúng tôi! • Nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi • Trung tâm mới với phương tiện hiện đại, ấm cúng • Có nhiều chương trình giúp trẻ phát triển khả năng • Bữa ăn chất lượng, giáo viên kinh nghiệm cao

70042-641/RE/10

Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, người đàn ông này tiếp tục lái xe về phía bé gái thứ hai và cũng đưa ra những lời nói và hành vi tương tự. Cả hai nữ sinh sau đó đã báo lại vụ việc với ba mẹ và họ báo lại với cảnh sát. Hiện nay, cảnh sát đang kêu gọi sự hỗ trợ của người dân trong việc truy tìm người đàn ông nói trên. Được biết, tên này là người Cáp-ca, khoảng 45-50 tuổi, thân hình mập và đầu hói.

7

Có nhân viên nói tiếng Á châu. Liên lạc Judy ngay hôm nay! Mở cửa: Mon-Fri 7.30am-6.00pm

ACTIVE LEARNING CHILD CARE • Giờ mở cửa thuận lợi • Nhận giữ trẻ trong dịp holiday 20 Clive St, Springvale Tel: 9547 2538 67 Balmoral Ave, Springvale Tel: 9547 0699 Thứ hai - Thứ sáu 6.30am - 6.00pm A CARING ENVIRONMENT FOR YOUR CHILD

60081-617/HTO/10

hai bé gái, cả hai đều mới 12 tuổi, vừa xuống xe bus tại khu vực đường Memorial Ave để đi bộ về nhà. Lúc đó, một người đàn ông lái chiếc xe hơi nhỏ màu đỏ dừng xe ở gần một trong hai nữ sinh. Sau đó, người đàn ông này vừa "gạ tình", vừa có những hành vi khiêu dâm với bé gái, khiến cô bé sợ hãi và chạy thẳng về nhà.

MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011


8

MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 phạt tất cả 20,438 trường hợp vi phạm quy định về đậu xe trong khu vực thành phố. Tuy nhiên, chỉ có 54 trường hợp trong số đó là tài xế taxi, vì họ cho rằng rất khó có thể bắt phạt tại chỗ đối với các tài xế taxi. Tình trạng đậu xe gây nguy hiểm vẫn tiếp diễn suốt từ năm 2005-06, năm mà Hội đồng thành phố xử lý tới hơn 20,000 trường hợp vi phạm quy định về đậu xe, song chỉ có 30 trường hợp là các taxi. Các trường hợp vi phạm gồm nhiều hành vi khác nhau, từ việc đậu xe quá lâu ở một chỗ, đến những trường hợp có thể gây nguy hiểm như đậu xe chắn ngang đường, gây cản trở giao thông, và đậu xe hai lần.

Trường mẫu giáo Cradles to Crayons

Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Hội đồng thành phố cho rằng nguyên nhân của việc ít lái xe taxi bị bắt phạt là vì rất khó có thể bắt phạt tại chỗ đối với lái họ. "Hội đồng thành phố không có bất kỳ thỏa thuận nào với ngành taxi hay tài xế taxi, theo đó cho phép họ đậu xe quá thời gian quy định. Hội đồng cũng không cho phép taxi đậu ở những khu vực cấm. Tất cả những khu vực cần thiết đều có lực lượng tuần tra và sẵn sàng xử phạt đối với bất kỳ trường hợp vi phạm nào", người phát ngôn này cho biết.

• Chương trình mẫu giáo dành cho trẻ từ 8 tuần đến 5 tuổi. • Cung cấp bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. • Có giáo viên người Việt chăm sóc tận tình chu đáo.

70168-651/HTO/10

Fairfield: Một cảnh sát bị cáo buộc tội nhận hối lộ

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 Tel:

9356 9466

Sỹ quan cảnh sát nói trên bị cáo buộc ba tội danh về nhận hối lộ, một tội danh về làm giả giấy tờ và sử dụng giấy tờ giả. Hiện viên cảnh sát này đã được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử. Đồng thời, người đàn ông này cũng bị tạm đình chỉ công tác. Liên quan đến vụ nhận hối lộ này, cảnh sát cũng bắt giữ hai người đàn ông, một người 27 tuổi và một người 30 tuổi, đều trú tại St Johns Park. Hai người bị cáo buộc tội danh đưa hối lộ, cung cấp và tàng trữ ma túy. Cả hai sẽ được xét xử tại Tòa án Fairfield vào ngày 28 tháng Ba này.

Trung tâm dạy kèm tiếng Anh

A+ ENGLISH • Chuyên dạy kèm tiếng Anh từ lớp 7 đến lớp 12 • Chọn nhóm nhỏ ít người 1:1 • Khu vực vùng phía Tây

Liên lạc ngay Josefa

0419 324 667

70353-659/HTO/11

Từ lớp 7 - Luyện thi VCE

Liverpool: Hai vụ mất trộm tại hai tiệm bán rượu

Cảnh sát đang tìm kiếm hai thủ phạm có liên quan đến hai vụ mất trộm khác nhau xảy ra tại hai tiệm bán rượu ở khu vực Liverpool trong thời gian gần đây. Cảnh sát cho hay liên quan đến vụ mất trộm sáu chai rượu các loại tại tiệm Liquorland, Chipping Norton hôm thứ Năm tuần trước là một người đàn ông. Còn thủ phạm

Vùng Parramatta: Một học sinh bị xe hơi tông khi đi bộ sang đường

Chiều hôm thứ Sáu tuần trước, tại khu vực Parramatta CBD đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, khiến một học sinh phải nhập viện do bị trọng thương. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1.30pm, khi người phụ nữ điều khiển chiếc xe hơi chạy dọc đường Phillip St theo hướng Đông, đến gần đoạn ngã tư với đường Smith St thì xảy ra tai nạn. Những người chứng kiến vụ việc kể lại rằng chiếc xe đâm phải một cậu bé khi cậu đang đi bộ sang đường trên đường Phillip St. Vụ tai nạn xảy ra ngay bên ngoài nhà hàng Barnaby’s Restaurant, cách điểm dành cho người đi bộ sang đường khoảng 40m. Cảnh sát và đội cứu hộ có mặt tại hiện trường đã khẩn trương đưa cậu bé đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến đường Smith St bị tắc nghẽn trong khi cảnh sát đang thẩm vấn người phụ nữ lái chiếc xe gây tai nạn và những người chứng kiến. Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Warwick Farm: Phát hiện và tịch thu một lượng cocain trị giá $50,000

Hôm thứ Sáu tuần trước, cảnh sát đã tiến hành một đợt kiểm tra đột xuất về nạn sản xuất và buôn bán ma túy tại khu vực Liverpool, trong đó phát hiện và tịch thu được một lượng cocain trị giá hơn $50,000. Đồng thời, cảnh sát cũng đã bắt giữ người đàn ông liên quan đến số cocain này. Thực hiện điều tra theo báo cáo về đường dây sản xuất ma túy tại Liverpool, cảnh sát đã khám xét một căn hộ trên đường Freeman St. Tại đây, họ phát hiện một lượng bột trắng, cân, túi nhựa giấu trong một số phòng của căn hộ này. Ngoài ra, họ còn tìm thấy $6000 tiền mặt. Lượng bột trắng, được cho là cocain, nặng khoảng 161g, có giá trị ước tính khoảng $56,000. Liên quan đến vụ việc này, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi với các tội danh cung cấp và tàng trữ ma túy. Người đàn ông này đã được xét xử ngay hôm thứ Bảy tuần trước tại Tòa án Parramatta. Phương Nguyên 70037-640/HTO/10

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 6:30am - 6:30pm

Một nhân viên cảnh sát mới đây bị cáo buộc tội danh nhận hối lộ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10pm hôm thứ Tư tuần trước, khi một sỹ quan cảnh sát 25 tuổi, được biệt phái tới phòng cảnh sát khu vực Tây Bắc. Sỹ quan cảnh sát này đã bị các nhân viên thuộc Đội điều tra tiêu chuẩn nghề nghiệp bắt giữ tại khu vực Wetherill Park sau cuộc kiểm tra tổng thể của đội này.

lấy trộm 7 chai rượu whisky tại tiệm Dan Murphys ở Casula, hôm 26 tháng 2, là một phụ nữ. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm thủ phạm của hai vụ trộm nói trên. Bất kỳ ai biết thông tin liên quan đến hai vụ trộm này hãy liên hệ với Phòng cảnh sát Liverpool theo số 9821 8444 hoặc thông qua Đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.

"Âm nhạc chuyên nghiệp" Hãy đến showroom chúng tôi để lựa chọn các loại đàn piano mới hay pre-loved upright, grand hay digital


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

Khi đàn ông quá nhạy cảm

9

phải có trách nhiệm với anh nhiều hơn. Tình trạng kéo dài khiến một lúc nào đó người phụ nữ sẽ thấy hình như không còn chỗ cho riêng mình trong quan hệ tình cảm hai người. Mặc dù, việc người đàn ông biết cởi mở lòng mình là một ưu thế nhưng cái đó vô hình chung sẽ tạo ra cảm giác không an tâm cho phụ nữ.

Đừng nên than vãn nhiều

Bồi đắp thêm sự dịu dàng

Theo các nhà tâm lý học, đàn ông nhạy cảm sẽ rất hấp dẫn phụ nữ. Nhưng nếu anh ta không học cách kiểm soát cường độ sự nhạy cảm của mình sao cho phù hợp với nhu cầu của người phụ nữ thì có thể sẽ gặp rắc rối với chính điều tưởng như quý giá đó. Khi người phụ nữ khao khát sự dịu dàng, mềm mại ở người đàn ông, không chỉ là để được che chở mà còn để tìm lại bản tính hiền dịu, nữ tính của riêng mình. Sự bù đắp này diễn ra một cách vô thức. Bản thân phụ nữ nghĩ rằng mình thích tuýp người đàn ông mềm mại nhưng đó là một quá trình tâm lý. Sự bù đắp này nếu quá đi sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy thừa. Điều này lý giải vì sao, một số phụ nữ khi mới yêu thích những người đàn ông dịu dàng. Nhưng sau một thời gian họ lại đâm ra ghét, cảm thấy khó chịu. Đó không hẳn là sự nhàm chán về cảm xúc. Theo các nhà tâm lý, khi tính nữ vô thức họ đã được thỏa mãn từ người đàn ông, phụ nữ sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với chính điều này. Nhạy cảm bao gồm cả ưu thế cởi mở nhưng cũng bao gồm cả sự yếu đuối. Người ta thường hay nhắc tới phụ nữ với bản tính hay than vãn. Tuýp người đàn ông nhạy cảm cũng hay than vãn và hay khóc như phụ nữ vậy. Người phụ nữ lúc này bỗng phải gánh vác cả sự yếu đuối của mình và những cảm xúc khổ sở của người đàn ông trong cuộc sống thường ngày. Dần dần cuộc sống đôi lứa trở nên mệt mỏi và mọi ý tưởng lãng mạn trở nên vô nghĩa đối với họ.

Tuy nhiên, các nhà tâm lý học thường khuyên phụ nữ trước hết nên biết tự bảo vệ và coi trọng bản thân mình. Học cách chiêm nghiệm cảm xúc của mình một cách độc lập, không lệ thuộc vào đối phương. Có nhiều phụ nữ vừa chia tay một người đàn ông “mít ướt” xong, đã dặn lòng rằng không bao giờ vướng vào mối tình nào như thế nữa nhưng rồi ngay lập tức, thói quen và sự yếu đuối vì lệ thuộc tình cảm khiến họ bập ngay vào một người đàn ông tương tự và rồi tiếp tục diễn vở kịch che chở. Tính nữ không được tìm thấy nhưng chỉ thấy mình ngày một trở nên buộc phải cứng rắn hơn để lắng nghe và tham gia giải quyết những than vãn và vấn đề của chồng. Nhà tâm lý học người Mỹ John Gray cho rằng, mẫu người đàn ông phụ nữ tìm kiếm là người nhạy cảm với cảm nhận của họ chứ không chỉ đơn thuần là người nhạy cảm chung chung. Nói cách khác, đó phải là người biết tôn trọng và chia sẻ cảm xúc với người phụ nữ mình yêu chứ không phải suốt ngày chỉ than vãn những khó khăn của mình. Biết được điều này, đàn ông sẽ phát huy được điểm mạnh của tính cách nhạy cảm mà vẫn không trút gánh nặng lên vai người phụ nữ. Theo Ninh Anh

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách Chuyên dạy:

TIẾN SĨ KHOA HỌC

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm • Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308 10178-654/RE/10

Khi điều này xảy ra, nhiều khi sự mệt mỏi của họ khó nhận biết. Bởi chính người phụ nữ lại dấu cảm xúc thật của mình dưới cái gọi là sự thông cảm đối với người đàn ông của mình. Khi người đàn ông quá nhạy cảm và luôn than phiền mọi nỗi niềm của bản thân, người bạn đời của anh sẽ cảm thấy

Chuyên gia tâm lý phân tích: Phụ nữ rất dễ thông cảm, đó là bản năng của một người mẹ. Vì vậy, họ đón nhận những than phiền của người khác rất nhiệt thành. Nó khiến thỏa mãn được bản năng muốn được che chở của phụ nữ. Tuy nhiên, về bản chất, sự che chở này là sự che chở của một người mẹ với con. Trong quan hệ khác giới, nếu chỉ có một chút điều này thì sẽ góp phần khiến mối quan hệ thêm lãng mạn. Tuy nhiên, “nồng độ” sự che chở “mẹ- con” này quá nhiều không thích hợp cho đời sống lứa đôi.

60139A-643/HTO/10

P

hụ nữ luôn thích những người đàn ông nhạy cảm. Đó không chỉ là nhu cầu cần được chăm sóc, âu yếm mà còn là một sự đòi hỏi vô thức để làm tăng thêm tính nữ của họ. Tuy nhiên, nếu phải sống lâu với một người đàn ông quá nhạy cảm, “mít ướt” thì họ sẽ chán nản. Sống với người đàn ông nhạy cảm, họ có cảm giác là một bà mẹ hơn là một người vợ, người yêu.

Không ít phụ nữ than phiền rằng, người bạn đời của mình chỉ biết nói mà không biết lắng nghe. Lúc nào anh cũng muốn giãi bày lòng mình, còn chị chỉ muốn làm sao giải quyết vấn đề cho nhanh. Có khi anh muốn vun đắp quan hệ tình cảm đôi bên nhưng khi chị chỉ muốn né tránh mà thôi. Kiểu nghịch đảo vai trò này tạo ra nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng theo các nhà tâm lý thì giải pháp tối thượng vẫn là tìm lại sự cân bằng trong đời sống tình cảm của mỗi người.

10067-637/RE/10

Hình minh họa

* 71

Phạm Ngọc Thạch

(Duy Tân cũ)

P.6, Q.3, Sài Gòn, VN ĐT: (84.8) 3820 4103 * Số điện thoại tư vấn:

0913 63 66 93 (Bác sĩ Kim Chi)

* Tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9999 7401

Website: www.nhakhoavietgiao.com.vn

Email: info@nhakhoavietgiao.com.vn


10 MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

Chuyeân baùn vaø bôm möïc maùy in, maùy photocopy & fax. Möïc chai vaø hoäp möïc töï bôm.

Hình minh họa

Tiền bạc nhiều liệu có đảm bảo được hạnh phúc lứa đôi? T

. Ñuû loaïi, haøng chính haõng hoaëc töông thích. . Giao haøng mieãn phí trong ngaøy* . Baûo ñaûm giaù reû nhaát trong vuøng*

refill & upsaveto

(Reû hôn Officeworks, Cartridge World, Dick Smith, Wholesale Toner, Inkspot, vaø caùc tieäm khaùc trong vuøng.)

ừ lâu, người ta đã cho rằng, nhịp đập nóng hổi của con tim và hơi lạnh của đồng tiền là hai thứ kỵ nhau như nước với lửa. Nhưng ngày nay trong cơ chế kinh tế thị trường, làm sao để tình yêu không bị đồng tiền vùi dập? Tiền bạc không thể mua được tình yêu nhưng chắc chắn nó có khả năng tô điểm cho tình yêu của bạn. Muốn tặng nàng mấy bông hoa đẹp nhân ngày sinh nhật? Muốn có một bữa ăn ấm cúng và lãng mạn chỉ hai người ở một nơi nào đó? Làm thế nào đây nếu dốc ngược hầu bao chẳng có một xu?

70

%

. Möïc chai töø 100ml ñeán 1 lít. Keøm tôø höôùng daån. Hand tools.vv.. . 100% quality products, lifetime guaranty!

Printgear cuõng laø coâng ty baûo trì caùc loaïi maùy in vaên phoøng, coù thôï ñöôïc caáp baèng chuyeân moân IT vaø Electronics, kinh nghieäm trong ngheà töø naêm 1997 ñeán nay.

PrintGear

.......................................... www.printgear.com.au Phone: (03) 95460400 - (03) 99493474 100 lightwood road. Noble Park. VIC 3174

PGEAR-659/HTO/11

Dòch vuï bôm möïc vaø taát caû caùc saûn phaåm möïc in cuûa PrintGear ñeàu coù baûo haønh. vaø chæ duøng caùc loaïi möïc toát nhaát, hoaøn toaøn töông thích, nhö theá seõ khoâng laøm maát tình traïng baûo haønh chính haõng treân maùy moùc c?a khaùch haøng.

Có người cho rằng, thời buổi kinh tế thị trường, cái gì cũng phải sòng phẳng. Cả tình yêu cũng thế! Tạp chí “Money” của Mỹ nêu vấn đề: “Tại sao bây giờ nam nữ bình đẳng mà khi ăn xong, các cô gái cứ thản nhiên ngồi đợi bạn trai trả tiền như là “giời sinh ra thế”? Lẽ nào vì chàng trai đã có niềm vui

Cả nhà dọn về Việt Nam, bán tất cả

đồ đạc trong nhà với giá bèo!

được cùng ăn với người đẹp? Thế còn phái đẹp, chẳng lẽ các cô không vui?”. Nữ chuyên gia tâm lý Bettina Arnt cũng thừa nhận: “Sự bất bình của đàn ông trong trường hợp trên không phải không có lý nhưng đã tính toán thì phải chi li. Thực ra, để nuôi dưỡng tình yêu, phái đẹp tốn kém hơn nhiều. Đàn ông lúc nào cũng chỉ tung hô “Cái đẹp muôn năm!”. Chẳng lẽ họ không biết rằng, để được khen là đẹp, phụ nữ đã phải chi bao nhiêu phí tổn. Nào là quần áo luôn thay đổi để hợp mốt, mỹ phẩm để điểm trang, những cái đó không rẻ đâu. Đó là chưa kể các chàng trai thường đến nhà cô gái, nhưng muốn có một buổi tối tâm tình cũng phải chuẩn bị cái gì để vừa trò chuyện vừa nhâm nhi chứ? Chẳng lẽ những thứ đó không phải mua bằng tiền? Phải thừa nhận rằng những người có nhiều tiền có rất nhiều lợi thế trong tình yêu và hôn nhân. Có anh chàng tấn công một cô

CẦN NGƯỜI ĐẦU TƯ VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI 70329-656/HTO/11

Ti vi 42” 4 loa hiệu JVC của Nhật

Tủ lạnh 420L Westinghouse bằng kim loại của Mỹ

100 đô

500 đô Bàn ăn gỗ hardwood và 6 ghế của Malai

Tủ trưng bày rượu

950 đô

Ghế dựa sắt và gỗ ngoài vườn

850 đô

70 đô

1 Ghế dựa Trung Quốc và 1 ghế nhỏ để chân

Bàn và ghế gỗ hardwood ngoài vườn

Trung Tâm Thư Giãn

150 đô

300 đô

70245-664/HTO/11

SPA - SAUNA - STEAM - FOOT & BODY MASSAGE

Chậu mai tứ quý cao hơn 1 m

400 đô

Chậu sung việt nam

300 đô

...và còn nhiều vật dụng trong nhà có giá trị, xin mời quý khách đến xem bán giá rất rẻ!

Chậu lựu kiểu bonsai đẹp

300 đô

Xin liên lạc: 11 Mark Crt, Chadstone ĐT:

0412 794 032

Sang trọng và lớn nhất ở tại Melbourne • Kỹ thuật massage cao cấp của Trung Hoa và Mã Lai • Hơn 10 nhân viên trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý vị • Phòng LUXURY rộng rãi, Foxtel TV, miễn phí nước uống

547 Elizabeth Street, Melbourne 3000 Tel:

9328 4886

www.royalcityrelax.com.au

Mở cửa 7 ngày Từ 1pm đến 2 am

Nhà hàng BBQ Bar không khói sang trọng, máy nghe nhạc Musicbox KTV tại Ground floor. Điện thoại: 9326 7880


Kinh nghiệm từ các phiên toà ly hôn cho thấy nhiều cuộc hôn nhân lúc đầu rất đẹp nhưng rồi về sau lại bị rạn vỡ vì những nguyên nhân ai mà lường trước được. Lúc đó, người phụ nữ thường ở lại với con và dù muốn hay không, họ cũng phải đương đầu với những khó khăn về kinh tế. Cho nên, ở nhiều nước phát triển hiện nay, trước khi kết hôn, hai người thường có một quy ước bằng văn bản, trong đó có cả vấn đề tài chính. Mỗi người có tài khoản riêng ở ngân hàng, tài sản cũng mang tên riêng. Lỡ có xảy ra chia tay khỏi mất thì giờ của toà

Khi kết hôn, chúng ta thường mang theo vào cuộc sống chung nhiều ước vọng. Chẳng ai muốn nghĩ đến tiền nong vì nó không ăn nhập chút nào với cái vẻ lãng mạn của tình yêu. Nhưng số liệu từ các toà án cho thấy không dưới 1/3 các cuộc hôn nhân tan vỡ vì lý do tài chính. Khi gia đình êm ấm, tài sản thường là của chung, đứng tên ai cũng được. Nhưng chính điều đó lại gây không ít khó khăn cho các vị chánh án. Nếu ngay từ thưở ban đầu, chúng ta không thống nhất với nhau quan niệm về đồng tiền thì chẳng khác nào dắt tay nhau mò mẫm đi tìm hạnh phúc. Bởi vì, thực tế đã cho thấy, con người thường nhìn nhận cách sử dụng đồng tiền trước và sau khi cưới không giống nhau. Chẳng hạn cô gái nào không thích những chàng trai hào phóng, biết mạnh tay mở ví trong trong những cuộc vui bạn bè. Nhưng rồi chính cô gái đó khi đã thành người vợ lại gọi tác phong ấy của anh ta là “đồ phá của”. Người ta thường bị chinh phục bởi những gì không mấy liên quan đến tiền nong nhưng tiếc rằng khi lấy nhau, người ta lại thường bị thuyết phục bởi tài năng của người bạn đời trong việc kiếm tiền. Một nghiên cứu ở Mỹ mới đây cho thấy, trong số những đàn ông bị vợ bỏ có đến 82% là những ông gặp khó khăn về tài chính. Tỷ lệ những ông chồng có nhiều tiền hoặc có thu nhập cao bị vợ đòi ly hôn chỉ có 13%. Khi yêu rồi lấy nhau, không mấy ai quan tâm đến tiền bạc, vì có quan tâm cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng ngày nay, cơ chế kinh tế thị trường đang kéo theo nhiều thay đổi mà có khi chúng ta không ngờ tới, trong đó có cả cách nhìn nhận vai trò đồng tiền trong hạnh phúc lứa đôi? Phương Dzung biên soạn

VANSSING FINANCE SERVICES • Phát triển gia cư • Vay tiền mua xe • Vay nợ thuế chấp nhà

Chấp nhận mau và dễ dàng Mức lờ i THẤP Để được hướng dẫn tận tình, xin gọi ngay Thùy Dương

0402 996 397

ĐẶC BIỆT: RĂNG SỨ ZIRCONIA

• Vinh dự là đơn vị Nha khoa duy nhất tại TP.HCM được nhận kỷ niệm chương Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2008. • Được bầu chọn là một trong những Doanh

nhân thời đại mới năm 2009.

• Tại Nha khoa Trường Thành, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp sẽ mang lại cho bạn nụ cười đẹp để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

276 Trần Não, P Bình An, Quận 2, TP.HCM Tel: (+84 8) 5402 3009 - Hotline: (+84) 933 363 939

Website: www.nhakhoatruongthanh.com.vn

Để được tư vấn miễn phí, xin liên lạc số điện thoại tại Úc: Tel: (03) 9988 6958

HƯNG GIA DENTAL Smile for Life

• Tẩy trắng răng chuyên biệt • Chuyên làm răng sứ thẩm mỹ, chỉnh nha • Dịch vụ chuyên nghiệp cấy ghép Implant

Giảm 20% phí điều trị (Cạo vôi, trám răng) Giảm 10% các dịch vụ Implant, Răng sứ Tư vấn hoàn toàn miễn phí! Website: www.hunggiadental.com

Hotline: (+84) 918 255 767 Email: info@hunggiadental.com

Smile For Life

Nha Khoa Hưng Gia R4-67 Hưng Gia 4, P Tân Phong Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Registered Migration Agent (MARN 0964816)

70242-663/HTO/11

n cá nhâ ch ợ n y í a V đa lợi i ố t g để tăn iảm thuế. được g

Giảm 10 - 20% cho tất cả các dịch vụ!

DI TRÚ & DLT DỊCH THUẬT

ACL: 397 590

AO công C h n à h t Mức

Nhân dịp Noel và năm mới, Nha khoa Trường Thành

DLT Immigration & Translation Services

CHUYÊN CHO VAY TIỀN NHÀ VÀ THƯƠNG VỤ

• Vay tiền mua nhà • Vay tiền kinh doanh • Vay tiền mua nhà và trọn gói

CHUYÊN PHỤC HÌNH RĂNG SỨ VÀ IMPLANT

LỢI ÍCH CỦA CHÚNG TA! Mọi chi tiết xin liên lạc: 759 Geelong Road, Brooklyn VIC 3012

Do nhân viên làm việc trên 20 năm với Bộ Di Trú đảm trách

Tel: (03)8307 0878 Fax: (03) 9318 9389 Email: pham_louisa@y7mail.com

VĂN PHÒNG KẾ TOÁN - LUẬT SƯ HOÀNG GIA REGISTERED BAS AGENT & ACCOUNTANT - VIETNAMESE LAWYER - PROFESSIONAL TRANSLATOR (NAATI) Đăng ký giữ quốc tịch VN từ $200 Call: M: KHAI THUẾ CÁ NHÂN TỪ $60

0402 615 711

1. Khai thuế-Kế toán (Thuế hoàn trả 7-14 ngày): Khai BAS, giữ sổ sách kế toán, lương bổng, workcover, Superannuation, Khai thuế (do TDN Tax Agent thực hiện). Vay mượn tiền nhà bank. 2. Dịch thuật-Điền đơn (NAATI). 3. Luật sư Vinh đang hành nghề Luật VN tại VIC, NSW, QLD, ACT, SA, WA, TAS và NT đảm trách về: a/ Dịch vụ pháp lý: Quốc tịch VN, Passport, Visa; Di trú; Nhà đất; Đầu tư tại Úc - VN; Hôn nhân gia đình; Dân sự; Hình sự. b/ Đại diện ủy quyền/Đại diện thương mại tại Úc và VN. c/ Tố tụng tại Toà án VN. E: vinhpham62@yahoo.com W: www.hoanggia-scct.com

66A Baker St, Richmond Vic 3121 (góc Nhà hàng Vân Mai, Victoria St) Có sân đậu xe.

DI TRÚ: Tận tâm, chuyên lo tất cả hồ sơ liên quan đến luật di trú, lo trọn gói, đặc biệt các loại visas:

ĐĂNG KÝ GIỮ QUỐC TỊCH VN TRƯỚC 1/7/2014 HƯỞNG QUYỀN LỢI NHƯ NGƯỜI VN (nhưng không chịu nghĩa vụ pháp lý như người VN):

• Bảo lãnh Vợ chồng, Quan hệ đồng tính, Du lịch, Du học sinh, Tay nghề • Gia hạn Visas, khiếu nại tất cả loại đơn bị từ chối • Đặc biệt khiếu nại đến tòa đơn từ chối diện vợ chồng

• Nhập cảnh vào VN không cần xin Visa-xin miễn Visa. • Đi du lịch vào các nước ASEAN không cần Visa. • Thường trú tại VN không cần xin visa hồi hương. • Đầu tư-kinh doanh, mua chứng khoán không hạn chế (như nhà đầu tư trong nước), sở hữu nhà tại VN không bị hạn chế. • Làm việc tại VN không cần Giấy phép lao động và còn được quyền làm công sở.

CON SINH TẠI ÚC SẼ ĐƯỢC SONG TỊCH.

DỊCH THUẬT, ĐIỀN ĐƠN 70362-665/HTO/11

(03) 9428 1035

Liên lạc THU BANNAN 0439 887 432 hoặc 9687 7437

4. Thực hiện dịch vụ Kiểm toán-Kế toán-Thuế tại Việt Nam.

Chuyên Gia Di Trú (Số đăng bạ chính thức 0964816)

Tại VN do Công ty Tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia-SCCT thành lập từ năm 1992 trụ sở số 46 Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, Sài Gòn và VP Hà Nội B18 P6 Khu Kim Liên đảm trách.

Lầu 3, 480 Collins St, Melbourne Vic 3000

10053-639/RE/10

Phụ nữ bây giờ thường kết hôn muộn, vì thế trước khi bước lên xe hoa, nhiều người đã có hàng chục năm làm việc với một tài khoản đáng kể, đã có xe riêng, có khi cả nhà riêng. Nghĩa là họ đem vào cuộc sống chung những tài sản không phải là không có giá trị. Mà một khi phụ nữ đã trao trái tim cho ai thì cũng có nghĩa là trao luôn cả tài sản riêng của mình cho người đó. Phải chăng đó cũng là một lý do giải thích vì sao phụ nữ thành đạt ở các nước phát triển ngày càng nhiều người không muốn kết hôn, nhất là với những anh chàng chưa hết tháng đã hết tiền.

án. Nhưng người ta nhận thấy, chính những đôi có quy ước rõ ràng như thế lại sống với nhau thoải mái và bền chặt hơn.

60213-620/HTO/10

gái trẻ đẹp nọ bằng cách tung tiền lấy lòng tất cả những người có liên quan. Thế là từ cha mẹ đến anh chị em ai cũng nhận được những món quà mình thích. Lại thêm cách cư xử tế nhị nữa nên ai cũng vun vào khiến cô không phải người tham tiền nhưng cũng khó mà không nghiêng ngả khi mỗi lần anh ta đến chơi được cả nhà hồ hởi đón tiếp. Cô đành chia tay với chàng kỹ sư nghèo đang đi xin việc, theo đuổi cô đã lâu, để lên xe hoa với người chồng giàu, mặc dù hơn cô đến hai chục tuổi. Còn trong cuộc sống vợ chồng thì khỏi phải nói đến sức mạnh của đồng tiền. Nó đáp ứng gần như tất cả những mong muốn của gia đình. Tất nhiên không phải cứ có tiền là hạnh phúc nhưng nó giảm đi rất nhiều cuộc cãi nhau không đáng có chỉ vì tiền.

10079-653/RE/10

MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 11

Online eNews: www.viet-times.com.au


60083-629/HTO/10

12 MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 ORIENTAL MASSAGE THERAPY • Cơ sở mới khai trương • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ !!!

47 Dickson St., Sunshine 3020

TEL:

9311 9 9 9 4

SHINING HANDS MASSAGE

Massage chuyên nghiệp, tận tình với các cô gái Trung Quốc và Việt Nam trẻ đẹp

“Cần nhiều nhân viên có kinh nghiệm”

Tel: 9347 9264 Tel: 9362 0277

60436-631/HTO/10

60086-620

Mở cửa 7 ngày! 84 Elgin St Carlton 3053 28A Wingfield St, Footscray 3011

Cắt tóc kiểu Hàn Quốc Hình minh họa

Cắt tóc 6 lần được một lần cắt free

9546 6673

hững mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng đôi khi chỉ cần một lời xin lỗi là có thể ngăn chặn được những đổ vỡ không đáng có. Nhưng nhiều người vẫn quyết không nói dù biết mình có lỗi. “Xin lỗi”, một câu nói tuy nhỏ bé nhưng có thể ngăn ngừa được những cơn giận dữ hoặc những đổ vỡ không đáng có. Nhưng câu ấy, nói với người ngoài có vẻ dễ, vậy mà nói với vợ chồng nghe cứ khách sáo, vì thế nhiều người quyết không nói dù biết lỗi là do mình.

70041-640/HTO/10

377 Springvale Road Springvale VIC 3171

Nghệ thuật nói một lời xin lỗi N

Chúng tôi chuyên về: • Uốn, cắt tóc kiểu Hàn Quốc • Nhuộm tóc • Clinic, Up style • Uống tóc kỹ thuật số • Stting perm • Điều trị tóc hư, dưỡng tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay Thứ 2,4,5 & CN: 9am-6pm Thứ 6: 9am-7:30pm Thứ 3 Thứ 7: 9am-6:30pm đóng cửa!

Terry PC Solution Máy mới và Refurbished Laptops

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

• Lắp ráp tất cả các máy vi tính

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn) Tel: 95467974 Mob: 04 8881 0888

• Cung cấp các loại thiết bị cho các danh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

Chỉ cần một lời xin lỗi

60416-628/HTO/10

Đại Hạ Giá Computer

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí

Một cô vợ trẻ rất được chồng cưng chiều, nhưng anh chồng cũng có một con vật nuôi mà anh ta cưng nó từ hồi con chưa biết và say mê vợ. Biết chồng quý con vẹt đó nên hàng ngày người vợ cũng thay chồng chăm sóc nó. Nhưng có một lần cho vẹt ăn, để vẹt ra khỏi lồng, vì mải nghe điện thoại, cô vợ đã

để con vẹt đi lang thang và bị mèo vồ. Đây quả là chuyện đau lòng của người chồng, nhưng nếu cô vợ trẻ chỉ cần nói: “Xin lỗi, em sơ ý quá” thì người chồng có tiếc có buồn nhưng rồi cũng sẽ nguôi ngoai.

Nhưng phiền nỗi cô vợ lại quá kiệm lời, khi thấy chồng vò đầu bứt tai vì tiếc thương con vẹt thì cô đã gầm lên: “Hóa ra là anh coi con vật cưng hơn cả vợ. Để tôi đi mua lại cho anh một con như thế, đắt quá không có tiền mua tôi sẽ bán trang sức đi mua”. Anh chồng đang lúc buồn thấy thái độ của vợ như đổ thêm dầu vào lửa, lên tiếng thách đố cô vợ mua được một con vẹt khôn như thế. Như vậy, cách ứng xử của cô vợ đã vô tình làm cho mối quan hệ vợ chồng có một vết nứt không đáng có. Sau này có hàn gắn chắc vẫn không thể xóa mờ vết rạn mà nếu như chỉ cần một lời xin lỗi, sự việc đã chuyển sang một hướng khác.

TRUNG TÂM Y KHOA & PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Úc – Á Châu

DR. KIM SON VU Australian Trained Cosmetic Surgeon Australian Trained Procedural General Practitioner

TRUNG TÂM GIẢI PHẪU THẨM MỸ

B. App. Sc, MBBS, MD, AACSM, FRACGP, FARGP (Surgery)

Hãy đến với Skinique Beauty, chúng tôi chuyên những dịch vụ giúp làn da của bạn trẻ hóa, mượt mà.

Bác sĩ toàn khoa và bác sĩ chuyên phẫu thuật thẩm mỹ, bác sĩ Vu Kim Son thường xuyên tu nghiệp phẫu thuật tại Hongkong, Shanghai, Singapore, Korea và USA BÁC SĨ GIA ĐÌNH: Khám và trị bệnh toàn khoa cho người lớn và trẻ em.

CÔNG NGHỆ MỚI RF: Làm căng da mặt, nhỏ nộng cằm, thon gọn mặt, săn da bụng và đùi. Tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể không cần giải phẫu

PHẪU THUẬT THẨM MỸ: Phẫu thuật mắt, mũi, miệng, tai, căng da mặt, căng da bụng, hút mỡ bụng, bơm mỡ, nâng ngực, thu gọn đầu ngực, plus labiaplasty và botox & fillers

DIAMOND - DERMABRASION: Tẩy bỏ da cũ sần sùi, làm trẻ và mới làn da không đau và rất hiệu quả PHUN XÂM VÀ XÓA XÂM: Xâm viền mắt, chân mày, viền môi và trọn môi. Gây tê không đau

ĐẶC BIỆT: Xóa rãnh nhăn bằng Botox và Restylane, dưỡng da bằng mỹ phẩm của Rational và Jane Iredale Mineral Makeup

Bác sĩ

Nguyễn Trọng Hiếu

MBBS, AACS (Hội viên giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ) CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẨU THẨM MỸ • Cắt mắt, lấy mỡ mắt • Sửa mũi và cắt cánh mũi • Nâng chân mày • Căng da mặt • Sửa ngực, căng ngực • May vá thẩm mỹ, trị sẹo

ỆT ĐẶC BI Giảm

20%

011 y 31/03/2 Đ ến n gà

RICHMOND: 87 Elizabeth St Tel: 9428 5350

60438-663/HTO/10

ĐẶC BIỆT: LÀM ĐẦY MÔI, HAI MÁ, CẰM VÀ NÂNG MŨI KHÔNG CẦN GIẢI PHẪU! FOOTSCRAY: 38-42 Byron St Tel: 9687 1817

PHẪU THUẬT TỔNG QUÁT: Carpal Tunnel Release, Trigger Finger Release, Hernia Repair, Varicose Vein, Circumcision, Vasectomy, Skin Cancer Surgery (medicare & private insurance only)

GIỜ MỞ CỬA THỨ HAI - THỨ BẢY 10:00 AM - 5:00 PM

LASER REJUVENATION: làm da mặt trẻ đẹp, xóa nếp nhăn da mặt, xóa toàn bộ thẹo lòi lỏm, mặt rổ, mặt nám bằng hệ thống máy laser đời mới (Fraxel Fractional Re-Store System & Cutera Fractional Laser system)

CHẤN THƯƠNG: nhức mỏi, đau nhức khớp xương Sport injury, Work injury, Work Cover, TAC, Rehabilitation: điều trị bằng phương pháp chạy điện, massage điện, châm cứu và siêu âm. CHÂM CỨU: bằng Laser & Needle, Moxa và tia hồng ngoại (Medicare Bulk Billing) MAX-VAL E PHYSIOTHERAPY: Trung tâm có sự cộng tác của các y sĩ chuyên khoa vật lý trị liệu chuyên trị đau nhức. Có thể trả bằng private health insurance hoặc medicare cho các trường hợp đau nhức mãn tính.

29 Balmoral Ave Springvale 3171 Tel: 9548 2626 Fax: 9548 2622

Website: www.australasiancosmetic.com.au

70303-649/HTO/10

IPL/LASER: Triệt lông trên mặt và cơ thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Tấy xóa vết nám, tàn nhang, mụn ruồi và đồi mồi, thu hẹp lỗ chân lông trên mặt, điều trị các vết thâm


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 13

Online eNews: www.viet-times.com.au Thông thường, phụ nữ thường dễ nói xin lỗi chồng hơn là đàn ông nói xin lỗi vợ dù là lỗi của họ có to tày trời. Vì sao lại vậy? Đàn ông vốn vẫn được cưng chiều, tự ái của họ luôn được người đời và cha mẹ vuốt ve từ tấm bé nên càng nhiều tuổi thì mặc cảm tự tôn của người đàn ông càng cao. Vì thế, việc phải nói lời xin lỗi vợ đối với đàn ông có vẻ khó khăn hơn. Tuy nhiên, các bà vợ cũng không nên quá khắt khe với chồng. Họ có thể không nói hẳn ra câu “Anh xin lỗi”, nhưng họ có nhiều cách rất riêng để làm dịu cơn giận của vợ, người vợ hãy nên coi đó như là một lời xin lỗi chân thành của chồng. Dưới đây là những cách làm thay lời xin lỗi điển hình của đàn ông: Từ bỏ thú vui riêng: Anh ấy chấp nhận bỏ những buổi cà phê với bạn bè, không đi xem đá bóng, về nhà sớm hơn, từ chối lời mời đi nhậu. Hành động ấy đồng nghĩa với câu: “Anh rất lấy làm tiếc. Xin lỗi em”. Tặng quà: Rất nhiều chàng trai không bao giờ tỏ rõ sự hối lỗi trước mắt người yêu hay vợ nhưng họ giấu lời xin lỗi đằng sau một bó hoa hay bữa cơm tự nấu (dẫu còn vụng về). Điều đó là một lời xin lỗi chân thành và rất đáng yêu. Làm việc nhà để lấy lòng vợ: Bước vào nhà, bạn kinh ngạc khi thấy sàn sạch bong, đến mức có thể soi mặt. Bao nhiêu ngày tháng qua, chàng đã biến ngôi nhà mình thành bãi chiến trường của những đống quần áo bẩn, sách báo, tạp chí vứt lung tung, lon nước ngọt, hộp bánh... Giờ đây anh ấy đã dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Tất cả vì anh ấy muốn nói lời xin lỗi. Một vòng tay ôm thật chặt: Theo các chuyên gia tâm lý, đây là cách xin lỗi được phụ nữ rất ưa chuộng. Vòng tay như muốn

nói: “Anh thật hư vì đã làm em buồn. Đừng giận anh nữa nhé”.

Andre

Lắng nghe: Trong những cuộc tranh cãi, chúng ta thường dành phần lớn thời gian để nghĩ ra những lời buộc tội đối phương, thay vì nghe xem họ nói gì. Thế nhưng khi lòng tràn ngập hối hận, chàng sẽ dẹp bỏ tự ái sang một bên và lắng nghe bạn nói. Đấy là vì chàng nhận ra một chân lý: Là người chiến thắng không quan trọng bằng bị trở thành một kẻ cô đơn.

Nghệ thuật nói lời xin lỗi

60400-616/RE/10

Ai dễ nói lời xin lỗi?

Nhận lỗi là việc rất khó khăn, nhất là khi lỗi ấy còn mơ hồ chưa biết thuộc về ai. Nhưng nhiều khi không có lỗi mà vẫn nhận, đó là cách cư xử cao thượng khiến bạn đời phải cảm kích. Nhận lỗi càng sớm càng tốt. Nếu để vài tuần vài tháng sau, lời xin lỗi sẽ chẳng còn đơn giản là: “Mình xin lỗi” nữa. Lời xin lỗi phải được nói ra một cách chân thành nhất có thể. Và tránh lời xin lỗi chung chung như: “Mình rất tiếc vì những gì đã xảy ra với bạn”. Tuy vậy, nói: “Đó hoàn toàn là lỗi của mình” lại rất nguy hiểm. Sau khi xin lỗi, hãy giữ yên lặng và lắng nghe người đó nói về cảm giác của họ như thế nào. Lời xin lỗi nhờ đó sẽ thực sự hiệu quả. Vợ chồng với nhau chứ không phải như với người ngoài xã hội, lỗi lầm đâu cần phải phân minh rạch ròi để phân xử. Nhiều khi chính sự nhận lỗi tự nguyện, cả khi không có lỗi sẽ khiến tình hình trở nên êm dịu hơn, khi ấy gia đình mới thực là nơi êm ấm cho mỗi người trở về sau mỗi sóng gió bên ngoài. Theo Ngọc Anh

MENSWEAR HOUSE Tiệm Thời trang Nam Giới lớn nhất vùng Đông Nam • Nơi bán đủ loại thời trang nhập thẳng từ Châu Âu • Chất lượng tuyệt hảo, nhiều size để chọn lựa • Giá luôn rẻ hơn các tiệm khác rất nhiều

Mob App: viet-times.com.au

Nhanh chân để có bộ đồ vừa ý!!!

FACTORY (OPEN 7 DAYS)

SHOP (OPEN 6 DAYS)

6/35 Garden Rd, Clayton 3168

309 High St, Northcote 3070

Tel: 9558 5244

Tel: 9482 2270

LDT NAIL AND BEAUTY SUPPLY Cung cấp tất cả các trang thiết bị & sản phẩm cho ngành nail. • Uy tín • Chất lượng • Giá cả hợp lý • Phục vụ tận tình

Có nhiều loại nước sơn để cho bạn lựa chọn! ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 2:

Giảm 20%

cho tất cả các loại lotion! (hoặc mua 4 tặng 1 miễn phí)

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30AM - 5:00PM Thứ Bảy: Xin vui lòng hẹn trước Chủ nhật: 10:00AM - 5:00PM

store n w e N soo g n i n ope ybrook! in Bra

70228A-663/HTO/11

Scrub Ice: Mua 1 thùng (4 gal) Thùng thứ 2 : giảm 1/2 giá 10A Parsons Ave, Springvale VIC 3171 Tel: 9548 0851 • Fax: 9548 0549 Mob: 0401 328 838 Email: ldtnailsupply@optusnet.com.au


14 MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

Thói quen cần thiết của cha

L

àm cha bận rộn, khó khăn, thậm chí đầy bối rối. Song để có các con là “người hâm mộ nhí” của mình, người cha cần tỏ rõ vai trò trụ cột, bằng cách dạy con, hiểu con, luôn ở bên con và biến mình thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng.

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy camera quan sát, DVRs

Cha và con là bạn

Hãy tham gia nhiều hơn nữa vào những công việc của con. Thả diều, đi bơi, chạy bộ cùng con mỗi sáng, đá banh, tại sao lại không nhỉ? Có nhiều cách để hòa nhập với con hơn là chỉ làm tài xế đưa đón con đi học mỗi ngày. Mỗi phút bên con là một cơ hội để bạn hiểu chúng hơn, hãy lắng nghe những chuyện con chia sẻ, nắm bắt được sở thích của con, và làm quen với cả bạn bè của chúng. Bọn trẻ sẽ gắn bó với bạn hơn.

Cương quyết

Có 2 vấn đề, trong đó, bạn nhất thiết phải chứng tỏ được sự kiên định. Một là, phải chắc rằng, những gì bạn đã nói, bạn sẽ làm. Đứa trẻ nào cũng cần phải biết rằng nó có một người cha đáng tin, vì vậy, nếu bạn đã hứa sẽ đến xem con biểu diễn ca nhạc ở trường, đưa con đi sở thú hay mua sách mới cho con, không có lý do gì để từ chối thực hiện cả, bất kể sau đó có chuyện gì xảy ra. Vấn đề thứ hai, hãy quan tâm đến kỷ luật. Nhớ rằng các con của bạn không phải người hoàn hảo, bất kể bạn có yêu và tự hào về chúng thế nào. Chính vì thế, chúng cần những chỉ dẫn từ cha mẹ. Trong quá trình rèn luyện con thành người có tính kỷ luật, hãy dạy con các quy tắc, và giúp con hiểu rằng, quy tắc rất cần trong cuộc sống, càng học được sớm bao nhiêu, cuộc sống của các con càng dễ dàng hơn bấy nhiêu.

Cha cũng là thầy

Có thể bạn sẽ nghĩ mình chẳng biết gì nhiều lắm để có thể truyền dạy cho con, nhưng hãy tin rằng, mỗi điều cha dạy, dù rất nhỏ, cũng được con nâng niu, trân trọng hơn bạn tưởng. Bạn biết chơi ghi-ta chứ? Bạn là bậc thầy về giải đố ô chữ? Bạn có biết thay dầu xe máy không? Hãy chỉ cho con những công việc ấy. Có thể con bạn cũng sẽ học được các kỹ năng này đâu đó trong cuộc đời, nhưng nếu học được từ bạn, chúng không chỉ nhớ bài học, mà còn nhớ cả người thầy, người cha tuyệt vời đã truyền lại cho chúng.

Tạo dựng “nếp nhà”

Bạn có thể nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và công ty mọi lúc mọi nơi bằng IPHONE hoặc LAPTOP của bạn! Mọi chi tiết, vui lòng liên lạc: 218 Broadway, Reservoir Mob: 0430 149 890

MỞ CỬA: 9:00AM - 6:00PM • THỨ HAI - THỨ BẢY

9462 1712

70014-646/HTO/10

Đừng trút giận lên con cái

Làm cha, bạn cần chú ý hình thành những thói quen, nề nếp. Ví dụ bữa ăn gia đình sẽ diễn ra vào một giờ nhất định và khi ấy không thể thiếu mặt bất cứ thành viên nào, trước giờ đi ngủ sẽ có giờ đọc truyện cho con nghe, sẽ có một tối muộn các con được ngồi chơi game với cha hay cả nhà quây quần xem chương trình truyền hình yêu thích. Những nếp sống nhỏ trong gia đình nhưng có vai trò vô cùng lớn trong việc hình thành “khoảnh khắc của gia đình” và đó sẽ là quãng thời gian bọn trẻ luôn trông đợi.

Hẳn nhiên là rất khó thực hiện, nhưng hãy tin rằng bọn trẻ không đáng phải gánh lên mình nỗi tức bực của người lớn. Ở tuổi các con, chúng đã có đủ nhiều việc khác phải làm: Lớn lên, đi học, khám phá và trưởng thành. Thay vì phàn nàn với con về những khó khăn của mình, hãy dành thời gian lắng nghe chính những chuyện của con. Cố gắng giữ lại những vấn đề về công việc, tài chính cho riêng mình, đừng để những khó khăn ấy thay đổi thái độ vui tươi của bạn khi có mặt bọn trẻ.

Huệ Trần biên soạn

(REAR SHOP) 319 SPRINGVALE ROAD SPRINGVALE 3171 Tel: 9540 8868 - 0411 499 778 • Fax: 9540 8865

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 11am-7pm • Thứ Tư và Chủ nhật đóng cửa.

Nơi bán DVD & VCD lớn nhất Melbourne Cung cấp hơn 10,000 titles bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Hoa và Nhật. Chúng tôi đang giảm giá Karaoke và Manga cartoons!

MONDEO/FOCUS08/S-MAX 2007-2010

CAMRY 2006-2010

MAZDA 6 2002-2007

OUTLANDER 2007-2010

Mở cửa Thứ hai - Chủ nhật 11am - 6pm Thứ Tư nghỉ

Rear Camera

DVD/VCD/CD/MP3/ MP4/JPEG/WMA/ Built-in Games/ SD/USB Port input Headrest Universal MAZDA 3 2004-2008

Mọi hệ thống đều có 6.2 đến 8 Inch Touch-screen TFL LCD/DVD/VCD/CD/MP3/MP4JPEG/WMA/ Built-in GPS/Bluetooth SD/USB Port/Radio TV camera input/ Remote control

NEW MAZDA 6 2008-2010

Toyota Corolla & Yaris & 2002-2006 Camry & Hilux 1996-2005 RAV4 & old Landcruiser Tarago HONDA CRV 2007-2010

LANDCRUISER 2007-2010

Digital Screen, 800*480 Resolutions KỶ NIỆM 10

Cree R2 LED Torches *Uses the very latest aviation aluminum alloy 100 meters long throw - Highly Water resistant Runtime: more 3 hours long with charger & batteries

Color Video Door Phone

H LẬP

NĂM THÀN

% 0 2 T BMỚ NG! ỌI MẶT HÀ

Chúng tôi chuyên nhập khẩu, bán sỉ-lẻ và lắp đặt các hệ thống Camera bảo vệ an toàn cho nhà và xe hơi.

Lần đầu tiên ULTRA HIGH RESOLUTION 600 TVL có mặt trên thị trường!

VS-D206SNH-3 3.5-8mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Model 4/8/16 CH DVR L! SUPER SPECIA System included 1000GB HDD L! SUPER SPECIA

VS-D210SNH-3

VS-406SNH-3

6mm Sony Lens 600 TVL

4-9mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Taiwan product

Indoor Scanner

With 16mm Lens and Power Supply

Display Frame Rate 120/100fps 240/200fps 480/400fps Recording Frame Rate 60(NTSC)/50(PAL)fps 60 (NTSC) 50(PAL)fps 120(NTSC)/ 100(PAL)fps

Day & Night 270x Zoom Sony 480 TVL $399

31621-646/RE/10

We Import, Wholesale, Retail & Install

All prices are included GST and prices are subject to change without any notice

Email: goldenstar@michael-eye.com • bpbb5814@bigpond.net.au Xem them chi tiết tại website của chúng tôi: www.michael-eye.com


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 15

Online eNews: www.viet-times.com.au

Tốc độ gây hại của rượu, thuốc lá dùng miếng dán có chứa chất nicotine.

Thuốc lá: 3 giây

“Ảnh hưởng của việc hít khói thuốc lá vào người là rất nhanh”, GS Robert West, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ung bướu Anh Robert West cho biết. Chỉ mất vài giây, khói thuốc đã vào đến phổi, làm cho tim hoạt động khó khăn hơn và gây tăng huyết áp. Khói thuốc cũng gây kích thích và viêm nhiễm đường hô hấp, có thể gây ho ngay lập tức ở những người hút thuốc lần đầu và ở những người hút thuốc lá lâu năm, ho có thể kéo dài không dứt sau đợt rít thuốc đầu tiên. Chỉ sau 7 giây, nicotine đã lên não, làm tăng tiết hooc-môn dopamine tạo ra cảm giác dễ chịu. “Nhiều người hút thuốc đã bị phụ thuộc vào thuốc lá chính do khả năng tăng cường hooc-môn dopamine của nó”, GS West cho biết. Điều này không diễn ra khi

Mỗi ngày

Xem truyền hình giải trí tiếng Việt của các đài:

Đài truy n hình Sài Gòn

Cafein: 30 phút

Nửa tiếng sau khi uống cà phê, chất cafein sẽ ngấm vào máu, tới da và các nội tạng. Hợp này cũng tác động tới tế bào thần kinh, làm tăng tiết hooc-môn adrenaline mà tạo cho cơ thể cảm giác lâng lâng hay bứt rứt. Kéo theo đó là nhịp tim, huyết áp và tuần hoàn máu tới các cơ tăng nhưng lại giảm lượng máu tới da và các cơ quan nội tạng.

Đài truy n hình C n Th

• Tiền lắp đặt: $350 Xem 6 tháng: $548 • Giới thiệu bạn bè tới Pacific Media, quý khách được thưởng 1 tháng xem miễn phí

Rượu: 6 phút

Nghiên cứu tại Đức cho thấy mất 6 phút để rượu gây tổn thương cho não. 15 người đã chụp não sau khi uống 2 vại bia hay 3 ly rượu. Sự tập trung của những chất giúp bảo vệ não sẽ giảm xuống khi nồng độ cồn trong cơ thể tăng lên. Trong khi những ảnh hưởng của việc uống rượu ở mức vừa phải lại hoàn toàn ngược lại. <

Máy hút hơi bếp cực mạnh HÀNG MỚI

Giải thưởng nghiên cứu sáng tạo

PRH-654/HTO/10

Sản phẩm chính hiệu từ Đài Loan, được Cơ quan Giám định chất lượng quốc tế công nhận ISO 9002

AS 760

AS 900

dễ lắp đặt, tháo ráp PR300 (60cm width) PR936

RẤT ÊM, TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH

• Làm sạch - Hoàn toàn tự động trong 38 giây, không cần tháo ra, thải bỏ chất dầu bám rất nhanh Hợp đồng sản xuất bởi Đức và Đài Loan, làm tại chỉ cần bấm nút một cái là xong. Đài Loan, phổ biến ở Mỹ, Canada, Hồng Kông, Đài • Êm - Thiết kế tuyệt đối êm, rất thoải mái nhẹ nhàng! Loan. Mọi kiểu đều phù hợp với tiêu chuẩn Úc. • Phù hợp với sức khỏe - Không cần đầu lọc, cánh • Máy hút hơi - Hãy chọn loại lớn thật lớn, 6 vận tốc, quạt vẫn sạch, giảm dơ và dầu bám bên trong. Tiết vùng hút rộng hơn bình thường, sẽ cho bạn một sức kiệm tiền, thì giờ và công sức! • Chúng tôi còn nhiều kiểu khác dễ dàng lau chùi hút mạnh vô song! Mời quý khách đến xem và mua sản phẩm của chúng tôi tại các cửa hàng sau Head Office: Unit 34, 41 - 49 Norcal Rd, Nunawading (Melway 48 G10)

Service Hotline: 1300 880 069 Thứ Hai - Thứ Sáu: 10am-5pm Thứ Bảy: Xin hẹn trước

www.pacificrangehoods.com.au

Harvey Norman 396 Whitehorse Rd Nunawading

Newtone Retravision 216 Barkly St, Footscray

Origin Energy Shop 240 Whitehorse Rd, Nunawading 3/97 Chifley Dr, Preston

Camberwell Electrics Superstore 1110 Toorak Rd, Camberwell

Quang Thuan An 182 Victoria St Richmond

Tin Dat Electrical 7 Buckingham Ave Springvale

291 Springvale Rd, Springvale (near station)

60108-661/HTO/11

A

i cũng biết rằng, hút thuốc, uống rượu bia... có hại cho cơ thể nhưng chúng ảnh hưởng nhanh tới mức nào thì không phải ai cũng rõ...

Cacbon monoxide, chất độ không màu, không mùi nhưng lại là khí thải xe hơi chết người, có trong thuốc lá cao hơn 600 lần so với mức độ an toàn cho phép. Với mỗi lần rít thuốc, cacbon monoxide sẽ vào thẳng máu vì vậy chúng sẽ đạt mức đỉnh trong cơ thể chỉ vài phút sau khi hút hết điếu thuốc. Chất độc này sẽ “đẩy” các phân tử ôxy ra khỏi tế bào hồng cầu, có nghĩa là sẽ các cơ quan trong cơ thể sẽ nhận được ít ôxy hơn. Nồng độ ôxy trong máu sẽ trở lại bình thường sau 6 tiếng ngừng hút thuốc. Và một điếu thuốc có thể gây tổn thương gen mạnh nhất sau 15 phút hút thuốc. Một nghiên cứu trên 12 người hút thuốc đăng tải trên tạp chí Chemical Research in Toxicology cho thấy nồng độ các chất gây ung thư như polycyclic aromatic hydro cacbon (PAH) sẽ cao nhất sau hút thuốc 15-30 phút.


16 MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 đắc. Họ hào hứng mang chuyện chồng con phục tùng ra khoe kiểu như: "Hôm qua về nhà sướng rơn, mình một mạch đi thẳng lên phòng, mấy việc vặt vãnh bổ đầu ba cha con, ai làm phần nấy", "ở nhà mình chẳng có chuyện mẹ đã sai mà lại không làm hoặc bầy biện lý do này nọ". Và đáp lại câu chuyện ấy là những cái suýt xoa kiểu "sướng thế, phởn nhé, oách nhỉ" của người nghe, tất nhiên cũng toàn phụ nữ. Cũng có khi đáp lại là một giọng chua chát: "Thế chứ, đằng này ở nhà, mình chẳng khác gì ô sin bận quắn lên mà chẳng thể bảo được ai" và rồi thì trăm thứ khổ đau nhọc nhằn cứ theo đà đó mà tuôn ra ầm ầm.

Với Viet Times, tất cả mọi người

đều có lợi!

Sai có nghề có nghệ

Hình minh họa

Tại công ty Adpro Media Pty Ltd và báo Viet Times, chúng tôi không những mang lại cho độc giả một tờ báo hữu ích với các tin tức thiết thực trong vùng họ cư ngụ, mà chúng tôi còn mang lại cho các nhà quảng cáo sự hữu hiệu cho đồng tiền họ bỏ ra để làm các khuyến mãi. Muốn biết thêm chi tiết về cách thức chúng tôi quản lý, quảng cáo và khuyến mãi giúp quý thương gia, xin liên lạc:

Tel: (03) 9792 3675 hay ghé thăm website:

www.viet-times.com.au

Phụ nữ và thói quen sai vặt Đ àn bà không biết sai vặt thì khác nào đàn ông chẳng bao giờ say. Nhưng đàn ông chẳng thể say triền miên, trong khi đàn bà lại có thể sai vặt hết ngày dài đến đêm thâu...Sai vặt dường như không chỉ là một nhu cầu của phụ nữ mà còn là một thói quen đầy ngẫu hứng.

Sai mọi lúc mọi nơi

Phụ nữ có thể sai vặt bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi đâu. Như thể đó là đặc quyền của phái yếu (kiểu như sinh con hay làm đẹp vậy). Ở ngoài đường, họ chẳng ngại ngần vẫy tay khi cần dắt xe, đạp nổ... Đến cơ quan, chuyện "ới" anh ngồi bên phải lấy cho tờ giấy in, huých em bên trái bật quạt, giật người ngồi phía trước cầm hộ cái USB, quay lại người phía sau bảo nhặt cho cái bút với họ là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng "bản tính" sai vặt của các quý bà bộc lộ đầy đủ nhất là khi trở về ngôi nhà của họ.

Bạn có biết giờ này người thân của bạn đang làm gì? Dịch vụ thám tử tư

D x: 33155 Lalor ACN: 123 413 721 ABN: 62 120 108 177

INVESTIGATIVE SOLUTIONS P/L Họ về nhà trễ mà không có lý do gì? Có phải họ đang che đậy, cố gắng bảo vệ điện thoại di động của họ không?

• Có vết son môi hay mùi hương lạ trên quần áo nhưng không phải của bạn • Có sợi tóc nào đó trên xe hơi hoặc trên quần áo • Bắt đầu ăn mặc chải chuốt hơn • Thường xuyên về trễ với lý do đi làm hay đi họp • Có người bạn mới mà họ nói là không đẹp, nhưng bạn thấy là hấp dẫn • Viện cớ không gần gũi thân mật với bạn • Mua quà tặng hoặc có những biểu hiện tốt bất thường • Nghe điện thoại của người lạ nào đó nhưng nói là đồng nghiệp • Trả lời điện thoại rất nhỏ, tắt ngay khi bạn bước vào phòng

70121-635/HTO/10

CÓ PHẢI BẠN ĐANG LO LẮNG VÀ NGHI NGỜ về chồng, vợ hoặc đối tác làm ăn không?

Thám tử tư Patrick: 0404 164 001 (Nói tiếng Anh) Thông dịch viên Anna: 0407 176 695 (Nói tiếng Việt)

9483 0293

9404 5747

Ph: Fax: Email: investigativesolutions@telstra.com

P.O Box 246 Epping Victoria 3076 1st Floor Suite 19, The Stables Shopping Centre 314-360 Childs Road, Mill Park Victoria 3082

"Anh à, lúc nào về nhớ qua nhà bà ngoại lấy bộ đồ ngủ cho em rồi qua siêu thị mua sữa cho cu Tí, mua phô mai cho bà, nhân thể lấy luôn một chai dầu hào, một lọ cà dầm cho em nhé. À mà đừng có quên vụ mua siro cho con nữa đấy nhé...". Cứ thế, vừa nhoay nhoáy tra chìa vào ổ khóa, nàng vừa thao thao điện thoại "nhờ" chồng những việc mà "ở gần chỗ cơ quan anh đấy" hoặc "trên đường anh về". Trở về nhà sau giờ tan sở, nơi đầu tiên mà đàn bà tìm đến là cái bếp và đây cũng chính là lãnh địa là họ có nhiều cái cớ để ai vặt nhất. Kho được nồi cá thì nhờ ba đập xả, bóc hành, bảo con nhặt chuối xanh, cạo me. Pha chén nước chấm thì sai con cắt chanh, ba tìm hộ lọ đường. Mỗi khi mẹ đã nổi lửa là rộn ràng lắm. Nào con cuống cuồng chạy ngược lên tầng tìm họ hạt tiêu, nào ba không vội chìa lọ bột ngọt thì cũng lảng vảng quanh đó mà chờ lệnh, léng phéng chậm chân là thể nào cũng bị đầu bếp càu nhàu. Rồi mẹ mà đã dọn mâm thì ba phải tự biết đường mà bê lên nhà cũng như khi mẹ rửa chén thì con đừng lảng tránh việc úp chúng lên kệ. Sự góp sức của các thành viên cho bữa ăn gia đình là thứ gia vị mà các bà nội tướng yêu thích nhất thì phải. Chẳng cứ khi làm lụng tất bật mà ngay cả lúc thảnh thơi thư giãn phụ nữ cũng không quên sai vặt: xem tivi thì nũng nịu bảo chồng lấy cho cái điều khiển, đi tắm thì nhõng nhẽo gọi chồng đưa khăn, đọc xong báo í éo giúi vào tay chồng cất hộ, thậm chí lên giường rồi còn "thả mùng em với chồng ơi". Cứ thế chỉ đến khi nào chìm vào giấc ngủ họ mới thôi sai vặt. Không hiểu có phải do khao khát khẳng định uy thế của mình trong gia đình hay không nhưng rõ ràng là phụ nữ rất lấy làm hãnh diện mỗi khi sai được chồng con. Họ nhắc đến chuyện chồng đã "chịu" nghe họ sai như thế nào với vẻ mặt dương dương tự

VĂN PHÒNG DI TRÚ

Phụ nữ mà đã nhờ vả thì các đấng mày râu khó mà buông lời từ chối. Họ nhờ vả một cách ngọt ngào và nghệ thuật đến mức như thể đó là một lời tâm tình, một sự tin tưởng hay thậm chí một cách quan tâm đặc biệt. Họ che đậy hành động "chỉ tay" của mình trong những thứ được gọi là "làm cùng cho vui", "việc này không muốn người khác động vào", hoặc "biết là anh rành lắm em mới nhờ...". Họ điều khiển người khác ngay khi vừa mới giận nhau, vừa phán "chẳng trông chờ gì ở ông ấy đâu". Nhưng không phải họ bạ đâu sai đấy đâu nhé. Họ rất biết sử dụng những bai cảnh "tiện đường", "tiện tay", "nhân thể lên trên đó", "một công ở dưới này", hay "làm cùng một thể...". Ấy vậy nhưng phụ nữ cũng rất nhạy cảm với việc sai chồng, rất biết tùy cơ ứng biến. Những câu chuyện vui vẻ, những cái hả hê, hoan hỉ hay đắc thắng vì sai được chồng chắc chắn chỉ thấy ở những cuộc "dưa lê" toàn phe mùng 8/3, hoặc có mặt liền ông nào đó thì hẳn cũng chẳng có gì liên quan đến ông xã ở nhà. Chứ còn trước mặt chồng đố có thấy chị nào dám hả hê vì có một ông chồng dễ bảo hay dương dương tự đắc vì có uy sai chồng. Họ thừa khôn khéo để biết tránh động vào máu sĩ diện của đàn ông và hơn nữa họ vẫn muốn có lần sau "sai được nữa". Nói như thế không hẳn là phụ nữ không đả động gì đến chuyện "chồng được việc" trước mặt ông xã. Nhưng họ khéo đả động kiểu như công nhận thành tích hay chí ít cũng là bày tỏ sự cảm động trước sự giúp đỡ của chàng. Còn khi nhà có khách hoặc nhất là có ba mẹ chồng đến chơi thì có đố phụ nữ cũng chẳng dám đằng thẳng chỉ tay sai chồng. Nếu có sai thì cũng chỉ ẩn náu dưới những mỹ từ như “làm hộ”, "nâng đỡ" hay "giúp một tay...". Họ rất biết giữ thể diện cho chồng và hơn nữa phần nào họ cũng hiểu sai chồng không phải là việc... danh chính ngôn thuận. Và phụ nữ nói chung rất tài tình trong việc "pha chế" đúng liều và đúng lúc để thói quen sai vặt của họ trở thành một thứ gia vị đặc sắc làm nên "món" hạnh phúc gia đình. Phương Dzung biên soạn

Tiệm Hoa Tươi

BA (HON)

Nhiều năm kinh nghiệm

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi cho các dịp: Đám cưới, đám hỏi, đám tang, sinh nhật, tân gia, tiệc tùng, văn phòng và nhà thờ. • Có bán cây Mai và các loại Hoa Lan • Giao hàng tận nhà và các nơi trên thế giới. ĐẶC BIỆT: Hoa khô, hoa giả và các loại cây kiểng!

Nhận cố vấn và hoàn tất mọi thủ tục:

• Di trú • Du lịch • Du học • Khiếu nại • Dịch thuật 9 Windsor Ave, Springvale VIC 3171

Shop mở cửa 7 ngày/tuần!

Mở cửa: 10:00am - 5:30pm, Thứ Hai - Thứ Bảy

70002-633/HTO/10

Tel: 9558 5366 Fax: 9574 2298 Mob: 0402 989 508

Đưa voucher khi thanh toán, quý khách được

giảm 10%

1471 Centre Road, Clayton VIC 3168

9558 6661 - Mob: 0403 374 984 Email: pixiekinks@bigpond.com Website: www.pixiekinks.com.au

Tel:

70346-662/HTO/11

MARN: 9367342


MAGAZINE 168 â&#x20AC;˘ Friday, March 18, 2011 17

Online eNews: www.viet-times.com.au

West World International Travel 7285ĂŻĹ&#x2022;&%,ĹŠ7 2g0Ă y n

Ä?áť&#x192; anh Ẽy phải gáť?i lấi mĂŹnh! P h᝼ nᝯ cĹŠng cĂł lĂşc dĂ nh tháť?i gian ngáť&#x201C;i bĂŞn mĂĄy Ä&#x2018;iáť&#x2021;n thoấi Ä&#x2018;áť&#x192; cháť? Ä&#x2018;ᝣi cuáť&#x2122;c Ä&#x2018;iáť&#x2021;n thoấi cᝧa anh chĂ ng mĂŹnh mĂŞ mẊn. Ä?áť&#x192; khĂ´ng rĆĄi vĂ o tĂŹnh huáť&#x2018;ng th᝼ Ä&#x2018;áť&#x2122;ng nĂ y bấn cần phải cĂł sĂĄch lưᝣc khiáşżn anh ta gáť?i cho bấn vĂ o bẼt cᝊ lĂşc nĂ o. DĆ°áť&#x203A;i Ä&#x2018;ây lĂ  3 cĂĄch mĂ  Cosmopolitan mĂĄch bấn.

NĂłi tráťąc tiáşżp

"Ä?Ă n Ă´ng khĂ´ng tinh nhanh Ä&#x2018;ưᝣc nhĆ° ph᝼ nᝯ vĂŹ tháşż náşżu muáť&#x2018;n gĂŹ bấn phải nĂłi váť&#x203A;i anh ta", bĂĄc sÄŠ Jenn Berman, chuyĂŞn gia váť liáť&#x2021;u phĂĄp tĂŹnh cảm vĂ  quan háť&#x2021; hĂ´n nhân nĂłi. Ä?ᝍng bắt anh Ẽy phải giải mĂŁ kiáť&#x192;u nĂłi chuyáť&#x2021;n cᝧa bấn. Anh Ẽy cĂł tháť&#x192; Ä&#x2018;áť&#x2018;i xáť­ váť&#x203A;i bấn cĂšng máť&#x2122;t cĂĄch mĂ  chĂ ng tᝍng lĂ m váť&#x203A;i 5 cĂ´ bấn gĂĄi trĆ°áť&#x203A;c Ä&#x2018;ây. HĂŁy chᝧ Ä&#x2018;áť&#x2122;ng lĂ m viáť&#x2021;c Ä&#x2018;Ăł Ä&#x2018;áť&#x192; cĂł Ä&#x2018;ưᝣc káşżt quả bấn muáť&#x2018;n. Thᝧ tháť&#x2030; váť&#x203A;i chĂ ng: â&#x20AC;&#x153;RẼt thĂş váť&#x2039; náşżu anh gáť­i tin nhắn nhĆ°ng náşżu nháş­n Ä&#x2018;ưᝣc cuáť&#x2122;c gáť?i cᝧa anh thĂŹ còn gĂŹ báşąngâ&#x20AC;?.

Ä?Ć°a ra láť?i Ä&#x2018;áť&#x2122;ng viĂŞn tĂ­ch cáťąc

Nhᝯng láť?i khen ngᝣi vĂ ca t᝼ng cᝧa bấn dĂ nh cho chĂ ng luĂ´n cần thiáşżt máť&#x2122;t khi bấn

giĂĄ

* $3+,6th9uáşż 5

.KÓŁLKjQK

1HZ<RUN3KLODGHOSKLD:DVKLQJWRQ'&0RWUHDO 4XHEHF

o Ba gĂłi n áť? r t

5 ,3th9uáşż 2 $+

Ä&#x2C6;Ҥ,+Ó&#x153;,< 1+$ 'ŃŹÓŚ& WUrQWRjQWKÓ&#x192;JLÓ&#x;LQJj\WKiQJ WŇĽL&DQDGD+m\WKDPJLDWRXU0ÓťYj&DQDGD .KÓŁLKjQKQJj\

1ng5Ă y giĂĄ

$3,295 áşż

+ thu

Ä&#x2C6;Ҥ,+Ó&#x153;,*,$/21* WUrQWRjQWKÓ&#x192;JLÓ&#x;LQJj\ WKiQJ WŇĽL0Óť+m\WKDPJLDWRXU0ÓťYj&DQDGD .KÓŁLKjQKQJj\ %DRJÍŤPNKiFKVĚšQYpPi\ED\Ä&#x192;QViQJGLFKX\Í&#x203A;Q

Bấn cĂł biáşżt Ä&#x2018;iáť u gĂŹ lĂ m anh ta kinh hĂŁi khi phải gáť?i Ä&#x2018;iáť&#x2021;n khĂ´ng? Ä?Ăł lĂ : sᝣ mĂĄy bấn, sᝣ cuáť&#x2122;c trò chuyáť&#x2021;n dĂ´ng dĂ iâ&#x20AC;Ś VĂŹ tháşż, Ä&#x2018;ᝍng Ä&#x2018;áť&#x192; chuyáť&#x2021;n Ä&#x2018;Ăł xảy ra. Máť&#x2122;t vĂ i Ă˝ tĆ°áť&#x;ng cho máť&#x2122;t cĂş Ä&#x2018;iáť&#x2021;n thoấi dáť&#x2026; dĂ ng.

Huáť&#x2021; Trần sĆ°u tầm

Kháť&#x;i hĂ nh ngĂ y 23/12/2011

%DRJÍŤPYpPi\ED\NKiFKVĚšQGLFKX\Í&#x203A;QÄ&#x192;QViQJ

Biáşżn cuáť&#x2122;c gáť?i tráť&#x; nĂŞn dáť&#x2026; dĂ ng

- Náşżu anh ta muáť&#x2018;n kĂŠo dĂ i cuáť&#x2122;c nĂłi chuyáť&#x2021;n nhĆ°ng bấn biáşżt mĂŹnh phải nĂłi nhanh thĂŹ hĂŁy nĂłi váť&#x203A;i anh Ẽy váť tháť?i gian ngay tᝍ Ä&#x2018;ầu.â&#x20AC;&#x153;Anh yĂŞu, em cĂł 5 phĂşt trĆ°áť&#x203A;c khi cuáť&#x2122;c háť?p diáť&#x2026;n ra", váť&#x203A;i câu nĂ y, anh Ẽy sáş˝ khĂ´ng cảm thẼy báť&#x2039; cháť&#x2018;i báť?.

9 y Ă ngTOUR M᝸ VĂ&#x20AC; CANNADA

muáť&#x2018;n anh ta nhẼc mĂĄy lĂŞn. HĂŁy nĂłi váť cảm xĂşc, sáťą hᝊng thĂş vĂ niáť m vui náşżu nháş­n Ä&#x2018;ưᝣc Ä&#x2018;iáť&#x2021;n cᝧa anh ta. Cháşłng anh chĂ ng nĂ o nᝥ tᝍ cháť&#x2018;i cĂ´ gĂĄi khi nghe nĂ ng rĂłt vĂ o tai câu: "Em sáş˝ cháť? Ä&#x2018;ᝣi cuáť&#x2122;c gáť?i cᝧa anh táť&#x2018;i nay Ä&#x2018;Ẽy. Giáť?ng nĂłi cᝧa anh tháş­t tuyáť&#x2021;t váť?i".

- Giᝯ cho cuáť&#x2122;c Ä&#x2018;áť&#x2018;i thoấi khĂ´ng quĂĄ 10 phĂşt. Ấn Ä&#x2018;áť&#x2039;nh tháť?i gian náşżu bấn cần. KhĂ´ng Ä&#x2018;Ć°a ra nhᝯng tin xẼu Ä&#x2018;áť chĂ ng phải nghe.

HONG KONG - DISNEYLAND - MA CAU THẨM QUYáşžN - QUẢNG CHĂ&#x201A;U - CHU HẢI

1ng9Ă y

9 ngĂ y *

$3,695

BAO Ă&#x201C;I TRáť&#x152;N G

$1,888

áşż

+ thu

7285+21*.21*&+,1$0$&$8

Ă&#x2020;8&+Ă&#x2020;87285

.KÓŁLKjQKQJj\

.KÓŁLKjQKQJj\ %DRWUÍĽQJyLEDRJÍŤPNKiFKVĚšQVDRYpPi\ED\Yp YjRFÎ&#x2026;DQJĚ ÍľLSKzQJÄ&#x192;QXÍŠQJGLFKX\Í&#x203A;Q

Bao tráť?n gĂłi gáť&#x201C;m: VĂŠ mĂĄy bay, thuáşż, vĂŠ vĂ o cáť­a, khĂĄch sấn, di chuyáť&#x192;n, Ä&#x192;n uáť&#x2018;ng, HDV

60145B-665/HTO/11

HĂŹnh minh háť?a

Ä?Ă&#x201C;N GIĂ NG SINH VĂ&#x20AC; TáşžT TĂ&#x201A;Y áť&#x17E; HONG KONG

* Ă p d᝼ng cĂł Ä&#x2018;iáť u kiáť&#x2021;n/ cĂł HDV Ä&#x2018;i tᝍ Ă&#x161;c.

Ä?áşśC BIáť&#x2020;T:

â&#x20AC;˘ CĂł tour Ä&#x2018;i khắp nĆĄi trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i â&#x20AC;˘ BĂĄn ve mĂĄy bay tᝍ Australia Ä&#x2018;áşżn máť?i nĆĄi trĂŞn tháşż giáť&#x203A;i (vĂ ngưᝣc lấi) mĂ  khĂ´ng cần vÄ&#x192;n phòng

Liên lấc Kim Tel: 03 9318 7880 Fax: 03 9689 2228 Mob: 0433 201 776

www.westworldtravel.com.au â&#x20AC;˘ info@westworldtravel.com.au

Ä?áşśC BIáť&#x2020;T VĂ&#x2030; Ráşş Váť&#x20AC; VIáť&#x2020;T NAM $430

Dáť&#x160;P Láť&#x201E; PHᝤC SINH Tᝪ ChuyĂŞn bĂĄn vĂŠ mĂĄy bay vĂ tour Ä&#x2018;i khắp TOUR Ä?áşśC BIáť&#x2020;T tháşż giáť&#x203A;i vĂ  khắp nĆ°áť&#x203A;c Ă&#x161;c Ä?ẢM BẢO Sáşź KHáť&#x17E;I HĂ&#x20AC;NH NGĂ&#x20AC;Y 14/04/2011 17 NGĂ&#x20AC;Y TOUR NHẏT BẢN, HĂ&#x20AC;N QUáť?C VĂ&#x20AC; Ä?Ă&#x20AC;I LOAN $3850

TOUR Máť&#x161;I

GIĂ TRáť&#x152;N GĂ&#x201C;I.

Bao gáť&#x201C;m vĂŠ mĂĄy bay & 4 Ä&#x2018;ĂŞm khĂĄch sấn. SAIGON/HA NOI MA LAI BANGKOK PHUKET SINGAPORE

$690 $770 $710 $740 $720

ChuyĂŞn lo thᝧ t᝼c visa vĂ nháş­n Ä&#x2018;ạt khĂĄch sấn khắp tháşż giáť&#x203A;i Cung cẼp bảo hiáť&#x192;m du láť&#x2039;ch váť&#x203A;i giĂĄ tháş­t ráşť

Ä?áşśC BIáť&#x2020;T 16 NGĂ&#x20AC;Y TOUR VIáť&#x2020;T NAM - CAMPUCHIA $2690 ThÄ&#x192;m viáşżng: Hanoi (Ha Long Bay), Hue, Danang, Hoian, Nha Trang, Phan Thiet (Mui Ne), Saigon, Siem Riep (Angkor Wat, Angkor Thom), Phnom Penh. Kháť&#x203A;i hĂ nh: 02/04, 25/06, 18/09/2011 Ä?áşśC BIáť&#x2020;T 15 NGĂ&#x20AC;Y TOUR TRUNG QUáť?C $2680 ThÄ&#x192;m viáşżng: Bắc Kinh, Tây An, Quáşż Lâm, VĂ´ TĂ­ch, TĂ´ Châu, Thưᝣng Hải. Kháť&#x203A;i hĂ nh: 31/03, 09/04, 25/06, 17/9/2011 CUáť&#x2DC;C DU NGOáş N 12 NGĂ&#x20AC;Y TOUR TRUNG QUáť?C $1980 KhĂĄm phĂĄ: Bắc Kinh, Nam Kinh, VĂ´ TĂ­ch, TĂ´ Châu, HĂ ng Châu, Thưᝣng Hải. Kháť&#x;i hĂ nh: 12/04, 26/06, 18/09/2011 CUáť&#x2DC;C DU NGOáş N 15 NGĂ&#x20AC;Y NĂ&#x161;I HOĂ&#x20AC;NG SĆ N $2680 Tham quan: Bắc Kinh, Nam Kinh, VĂ´ TĂ­ch, TĂ´ Châu, HĂ ng Châu, Thưᝣng Hải, NĂşi HoĂ ng SĆĄn. Kháť&#x;i hĂ nh: 03/04, 25/06, 17/09/2011 11 NGĂ&#x20AC;Y TOUR NHẏT BẢN VĂ&#x20AC; HĂ&#x20AC;N QUáť?C $3550 Kháť&#x;i hĂ nh: 26/03, 02/04 vĂ  09/04/2011 15 NGĂ&#x20AC;Y TOUR NHẏT BẢN, HĂ&#x20AC;N QUáť?C VĂ&#x20AC; TRUNG QUáť?C $3680 Kháť&#x;i hĂ nh: 23/03, 06/04 vĂ  13/04/2011

Ä?áşśC BIáť&#x2020;T VĂ&#x2030; MĂ Y BAY BANGKOK........................................ $550 THƯᝢNG HẢI .................................. $530 MALAYSIA ....................................... $590 SINGAPORE..................................... $530 HONGKONG .................................... $650 BẎC KINH ........................................ $530 QUĂ&#x192;NG CHĂ&#x201A;U ................................. $530

Ä?áşśC BIáť&#x2020;T: Ä?I M᝸ THẏT Ráşş .... Tᝪ $850 * GIĂ TRĂ&#x160;N CHĆŻA BAO Gáť&#x2019;M THUáşž PHI TRĆŻáť&#x153;NG

Ä?ạc biáť&#x2021;t chuyĂŞn lo vĂŠ vĂ visa khẊn 24/7 Ä?Ć°a Ä&#x2018;Ăłn ra phi trĆ°áť?ng Melbourne giĂĄ tháş­t ráşť!

20145-663/HTO/11

CHO MĂ&#x2122;A HOA ANH Ä?Ă&#x20AC;O Náť&#x17E;


18 MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

HOLIDAY TRAVEL

Hafeet cao 1.249 mét trên mực nước biển. Dài 11,7 km, đường núi Jebel Hafeet là một công trình khá hoàn hảo. Với 60 đoạn cua, Jebel Hafeet trở thành thử thách hấp dẫn đối với nhiều tay lái.

TRANG DU LỊCH, NGHỈ NGƠI Biên tập viên: Huệ Trần, Phương Dzung

khách sẽ đặt chân đến 3 địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng nhất nước Áo, đó là công viên quốc gia Hohe Tauern, núi Grossglockner cao 3.798 mét và sông băng Pasterze. Đường Grossglockner High Alpine kéo dài 48 km với 36 đoạn cua và nằm trên độ cao 2.504 so với mực nước biển. Trong suốt hành trình, du khách có thể chiêm ngưỡng những cảnh vật thiên nhiên kỳ thú như đồng cỏ, rừng tự nhiên, vách đá sừng sững và băng tuyết trắng xóa.

Đường Timgad – Algeria

Cầu Seven Mile – Quần đảo Florida Keys, Mỹ

Các con đường không "đụng hàng" Các con đường dưới đây gặp nhau ở một điểm chung, đó là vẻ độc đáo mà không phải ở đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp.

Atlantic Ocean Road – Na Uy

Được gọi với cái tên Atlanterhavsveien tại bản địa, con đường Atlantic Ocean Road là một phần thuộc quốc lộ 64 của Na Uy. Nối giữa hai ngôi làng Karvag và Vevang, Atlantic Ocean Road hiện đang nằm trong tốp những con đường đáng nhớ nhất đối với khách du lịch khi đến với đất nước Na Uy. Đồng thời, Atlantic Ocean Road còn được bình chọn là Công trình Kiến trúc Thế kỷ của Na Uy. Bắt đầu được xây dựng vào năm 1983, Atlantic Ocean Road “ngốn” 6 năm để

hoàn thiện chiều dài 8,3 km. Trong suốt thời gian xây dựng, con đường đã phải đối mặt với không dưới 10 trận bão lớn. Điểm khác biệt của Atlantic Ocean Road chính là dùng những hòn đảo đá nhỏ để chống đỡ. Khi đi qua đây, mọi người thường cảm thấy thích thú với cảnh sóng nước mênh mông bên dưới.

Đường núi Jebel Hafeet – Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Trong số những công trình xây dựng độc đáo nhất tại Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, không thể không kể đến con đường núi Jebel Hafeet. Con đường cho phép người dân leo lên ngọn núi Jebel

Đúng như tên gọi, cầu Seven Mile dài gần 7 dặm, nối giữa đảo Knight's Key với Little Duck Key và nằm trên Đại Tây Dương. Vào thời điểm xây dựng là năm 1982, Seven Mile đã trở thành đã trở thành cây cầu phân đoạn dài nhất thế giới. Nằm trên mực nước biển 20 mét, cầu Seven Mile cho phép thuyền bè đi lại bên dưới và có thể chịu được sức gió lên đến 322 km/h. Là kỳ quan của ngành xây dựng thế giới, Seven Mile hiện tại được xây dựng trên một cây cầu cũ sở hữu cái tên khá dài Knights Key-Pigeon Key-Moser Channel-Pacet Channel. Bản thân cây cầu cũ đã gần như bị phá hỏng sau một trận bão năm 1935. Seven Mile nổi tiếng đến mức cứ tháng Tư hàng năm, chính quyền địa phương lại đóng cầu trong 2,5 tiếng để mọi người tham gia sự kiện Seven Mile Bridge Run nhằm kỷ niệm ngày xây dựng.

Đường Grossglockner High Alpine – Áo

Đây là con đường núi nối giữa hai bang Salzburg và Carinthia của Áo. Sau khi đi hết con đường Grossglockner High Alpine, du

Được xây dựng dưới đế chế Trajan từ năm 100 sau Công nguyên, đường Timgad là công trình cổ của Algeria vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay. Nằm giữa con đường là vòm Trajan cao 12 mét. Qua con đường Timgad, có thể thấy rõ trình độ xây dựng của người Roman cổ đại. Sau bao nhiêu năm tồn tại, con đường Timgad vẫn duy trì được tình trạng khá nguyên vẹn như ban đầu.

Transfagarasan – Romania

Giữa ngọn núi Carpathian vốn bị đồn đại là nơi sinh ra của quỷ Dracula, có một con đường dài 90 km mang tên Transfagarasan nối thành phố Sibiu với Pitesti. Nằm trên độ cao 2.034 mét, con đường Transfagarasan đầy những đoạn cua và vòng xoắn. Không chỉ mang du khách đến với những phong cảnh kỳ thú, Transfagarasan còn đưa họ từ mùa hè sang mùa đông khi đi từ cuối đường đến đỉnh cao nhất. <

Công Ty Du Lịch

HỮU NGHỊ Friendly Travel Services Pty. Ltd 370 VICTORIA ST, NORTH MELBOURNE VIC 3051 Tel: (03) 9326 9899 Fax: (03) 9326 3588 CHUYÊN BÁN VÉ MÁY BAY VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH ĐI KHẮP NƠI… LO MỌI THỦ TỤC VISA VÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI GIÁ HẠ! TOUR MỚI: Chuyến du lịch 20 ngày North & South Europe. Thăm viếng Denmark, Germany, Switzerland, Monaco, Spain, Portugal, France...$6580. Nếu đăng ký trước 30/11/10, bớt $300. Khởi hành 01/06/2011. TOUR MỚI: Chuyến 21 ngày du lịch Tongren (Đồng Nhân) Phoenix Ancient City (Thành Phố Cổ Phượng Hoàng), Zhangjiajie (Trương Gia Giới), Changsha (Trường Sa), Chengdu (Thành Đô), Leshan (Lạc Sơn), Emei Mountain (Núi Nga Mi), Jiuzhaigou (9 Làng Thung Lũng), Lijiang (Lệ Giang), Kunming (Côn Minh) và Jiuxiang. Khởi Hành: 19/03/2011. $3380 Nếu đăng ký trước 15/01/11. TOUR MỚI: Chuyến 20 Ngày Canadian Rocky Mountain, Alaska Cruise và South Korea Tour. Khởi hành: 13/08/2011. Thăm viếng: Vancouver, Victoria Island, Kamloops, Golden, Banff, Columbia Icefield, Lake Louise, Vernon, Kelowna, Seattle, Golden Princess Cruise Ship and Seoul. Khởi hành: 13/08/2011. $5690 (Nếu đăng ký trước 30/04/11 sẽ được bớt 300 cho mỗi người.) TOUR MỚI: Chuyến 19 ngày du lịch nhật Bản, Hồng Kông & MaCau. Khởi hành: sẽ thông báo sau. TOUR MỚI Chuyến 13 ngày du lịch Dubai, Hồng Kông và Macau. Khởi hành: sẽ thông báo sau.

Để biết thêm thông tin và hình ảnh về các tour, vui lòng xem tại website: www.friendlytravel.com.au hoặc email: sales@friendlytravel.com.au

Chuyến 20 ngày du lịch USA và Canada $5380. Khởi hành 21/05/2011 và 26/09/2011. Thăm viếng: New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Boston, Los Angeles, San Francisco, Grand Canyon và Las Vegas. (Bảo đảm sẽ đi đúng ngày). Chuyến 13 ngày du lịch Nhật Bản & Đại Hàn $3950. Khởi hành: 22/09/11 (Hotel 4 sao và 5 sao, miễn phí xem ca vũ nhạc Đại Hàn). Chuyến 14 ngày du lịch Đài Loan, Hồng Kông & Macau. Khởi hành: sẽ thông báo sau. Chuyến 21 ngày du lịch Âu Châu và Hồng Kông $5390. Khởi hành 22/05/11 và 24/09/11. Thăm viếng Hòa Lan, Pháp, Italy, Thành Phố Vatican, Áo, Belgium, Đức, London, Luxemburg và Hồng Kông. Chuyến 6 ngày du lịch Thái Lan $610.00 (+ vé máy bay). Chuyến 15 ngày du lịch Tây Nam Trung Quốc $2730. Viếng thăm Quảng Châu, Quế Lâm, Kôn Minh, Dali và Ligiang (Sẽ được thông báo sau). Chuyến 15 ngày du lịch Trung Quốc $2680: Singaporean Airlines. Khởi hành ngày 16/04/11 & 21/05/11. Thăm viếng Bắc Kinh, Tây An, Núi Hoàng Sơn, Nam Kinh, Hàng Châu và Thượng Hải. Chuyến 18 ngày/16 đêm Special Vietnam and Cambodia Discovery Tour. Khởi hành: sẽ thông báo sau. Thăm viếng: Hà Nội, Hạ Long Bay, Hải Phòng, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết (Mũi Né), Mekong Delta, Củ Chi Turnels, Hồ Chí Minh City, Siem Reap và Phnom Penh. (số chỗ giới hạn, xin book sớm, cám ơn).

Tham gia TOUR NHẬT BẢN VÀ ĐẠI HÀN sẽ được tặng MỘT BỘ MỸ PHẨM ĐẠI HÀN

FREE 70102-664/HTO/11


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 19

Online eNews: www.viet-times.com.au

vời để xem cá voi. Nhiều người đã đến định cư ở đây vì lượng cá và cá voi phong phú.

Địa danh "Dildo" xuất hiện ít nhất từ năm 1711, mặc dù người ta vẫn chưa biết chính xác cái tên này xuất hiện như thế nào. Ban đầu, nguồn gốc của từ "dildo" khá tối nghĩa. Nó được sử dụng vào đầu thế kỷ 16 để miêu tả cho một vật hình trụ giống bộ phận sinh dục của đàn ông (ống nghiệm). Nó cũng được xem như món đồ chơi tình dục. Cái tên này sau đó được viết lệch thành "Dildoe" và lần đầu tiên được áp dụng cho đảo Dildo ngoài khơi thị trấn Dildo hiện nay.

D

ildo là một thị trấn ở phía đông nam của vịnh Trinity trên đảo Newfoundland, vùng Newfoundland và Labrador, Canada. Dildo nằm giữa South Dildo và New Harbour. Dildo là tên thị trấn và một hòn đảo nằm cách thị trấn không xa. Cũng giống như nhiều thành phố du lịch khách, phong cảnh Dildo rất đẹp. Tuy nhiên, điều khiến du khách tò mò nhất về thị trấn này lại không nằm ở phong cảnh sơn thủy hữu tình mà nằm ở ý nghĩa tên Dildo. Trong tiếng Anh, dildo là một loại đồ chơi tình dục. Cụ thể là bộ phận sinh dục của đàn ông được làm giả.

Tuy nhiên, trước đây, Dildo được gán với ý nghĩa lạng mạn hơn rất nhiều. Người ta từng nghĩ rằng cái tên bắt nguồn từ Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha hoặc là tên một loại cây của người Anh-điêng hoặc là hình dạng của vùng đất mũi. Nơi này nổi tiếng với những phong cảnh đẹp tuyệt vời và là một nơi tuyệt

Nhà khoa học xã hội William Hamilton Baillie chú ý rằng thuyền trưởng James Cook và trợ lý của ông Michael Lane đã vẽ bản đồ Newfoundland vào những năm 1760. Họ luôn cười ngặt ngẽo trước cái tên kỳ dị này. Thậm chí nó còn bị đe dọa không xuất hiện trên bản đồ vì có thể xúc phạm đến người đọc. Cái tên Dildo luôn mang lại phiền phức và tai tiếng cho những người sống ở đây. Trong thế kỷ 20, rất nhiều chiến dịch đổi tên xuất hiện nhưng tất cả đều thất bại vì người dân quá quen với cái tên lạ lùng này rồi. Dildo đã được Tạp chí Harrowsmith trao tặng danh hiệu một trong những thị trấn nhỏ đẹp nhất ở Canada. Chính danh hiệu này cùng với ý nghĩa kỳ dị của tên mà Dildo rất thu hút khách du lịch. Tại đây, người ta xây nhà nghỉ, xây dựng cửa hàng bán đồ thủ công, kho thực phẩm và nhà hàng để phục vụ du khách ngày càng tăng. Khu vực này chỉ cách sân golf Pitcher's Pond Golf Course khoảng 20 phút. Đây cũng là thiên đường của động vật biển có vú, chim biển và động vật hoang dã khác, các loại đã sinh sống ở đây nhiều thế kỷ. Các dịch vụ biển ở đây phát triển mạnh mẽ như bơi thuyền và câu cá. <

HA’S TOUR 21 BALLARAT ROAD, MAIDSTONE 3012 ABN: 45 301 121 221 LIC: 32629

TEL & FAX:

(03) 9318 5614

PHỤC VỤ NHU CẦU VÀ THUẬN LỢI CHO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG

SPECIAL EASTER’S TOUR 22/04/2011 1. TOUR CANBERRA-SYDNEY-WOLLONGONG ÐI XE BUS giá $383/1 NGƯỜI (Phòng 2 người) Đi 4 ngày: Ði ngày 22/04đến 25/04/2011 CANBERRA: Parliament House, Các Tòa Đại Sứ, Núi Ainslie, Viện bảo tàng chiến tranh WOLLONGONG: City Tour, Chùa Nam Thiên SYDNEY: Opera House, Harbour Bridge, The Rocks, Darling Harbour TOUR BAO GỒM: 3 đêm khách sạn 3.5 sao 3 buổi ăn sáng Hướng dẫn viên chuyên nghiệp

2. TASMANIA TOUR 5 NGÀY GIÁ $760/1 NGƯỜI(Phòng 2 người) Đi 4 ngày: Ði ngày 22/04đến 26/04/2011 Đi tàu The Spirit of tasmania Devonport - Lauceston - Port arthur - Cradle Mountain - Hobart TOUR BAO GỒM: Bus Tour khi ở Tasmania 3 đêm khách sạn và 3 buổi ăn sáng Hướng dẫn viên chuyên nghiệp

Đặc biệt: nhận đưa đón phi trường.

70118-651/HTO/10

Thị trấn có cái tên nhạy cảm

Book các Tours trong & ngoài nước - Bán vé máy bay giá rẻ đi ngoại quốc MỌI BOOKING, ĐIỆN THOẠI CÔ HÀ:

9318 5614 - 0422 878 614

ABN 31 831409517

License #: 32799

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965 Email: tnholidaytravel@gmail.com Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách: • Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Visa khẩn

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu. Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

Xin book nhanh để được giá vé rẻ! Tất cả các hãng hàng không hiện có giá

10460-636/RE/10

RẤT ĐẶC BIỆT Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Tư vấn miễn phí và đặt vé ngay tại Úc: (03) 9001 0198

Hương Trần 0413 527 552

50205-653/RE/10

ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE


70228-661/HTO/11

20 MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

BỔ RƯỢU ỜNG CƯ TĂNG ĂNG N KHẢ LÝ SINH

Tặng

F 10VOUOCHFER

$

Quý khách đưa Voucher này khi thanh toán sẽ được

APHRODOPE

GIẢM $10

HERBAL LIQUEUR Chế tạo từ 18 loại thảo dược khác nhau. Ngon miệng và hiệu quả!

cho chai Aphrodope Liqueur loại 500ml. Có giá trị đến ngày 20/05/2011.

Để biết thêm thông tin chi tiết xem tại website: www.aphrodope.com

Sản phẩm hiện có bán tại các cửa hàng sau: IGA Yarraville 12 Anderson St, Yarraville D’Amore Cellars McKimmies Rd, Lalor Thirsty Camel Seddon 180 Victoria St, Seddon Bennet Street Liquor 9 Bennet St, Dandenong Noble Park Cellars 18 Douglas St, Noble Park Lucky Cellars 275 Springvale Rd, Springvale Cellarbrations 320 Cheltenham Rd, Keysborough Foodworks 9-13 Alpine Rd, Ferntree Gully Menzies Cellars 52 Menzies Ave, Dandenong Ice Cool Liquor 393 Chandler Rd, Keysborough Liquor Legends 247 Lonsdale St, Dandenong Liquor Legends 129 Jackson Rd, Noble Park Dandenong Cellars 106B Herbert St, Dandenong Cellarbrations 35 Police Rd, Mulgrave IGA 2-4 Linden Place, Doveton Bottle-O 2 Raymond McMahon Blvd, Endevour Hills Steve’s Liquor 561 Springvale Rd, Springvale T.A.Bottleshop 12 Buckingham Ave, Springvale Psarakis Market 2-8 Clarendon St, Thornbury Reynor Cellars 3c Leonard Ave, Noble Park Duncan’s on Church 196 Church St, Richmond

Tel:

Tẩy trang nhanh và hiệu quả

trên tạp chí Allur : “Tôi lấy làm lạ là tại sao một số phụ nữ lại dùng khăn giấy cho trẻ em để tẩy trang. Thật sự nó không hề có hiệu quả”. Một vài phụ nữ nghĩ rằng khăn giấy cho trẻ em được sản xuất để phù hợp với làn da nhạy cảm của em bé nên nó cùng sẽ phù hợp với da mặt. Nhưng bạn phải biết rằng mông em bé không bao giờ được trang điểm nên nó sẽ không thích hợp cho biệc tẩy trang của bạn một chút nào.

N

Hình minh họa

gày nay phụ nữ ra ngoài thường không quên trang điểm nhưng ít người biết cách tẩy trang đúng cách. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các bước tẩy trang nhanh nhất và hiệu quả nhất qua lời khuyên dưới đây của chuyên gia thẩm mỹ.

(03) 9532 0404

Tưng bừng khai trương!

Tẩy trang trước khi đi ngủ: Nếu bạn muốn thức dậy với một làn da mịn màng hồng hào vậy tốt nhất hãy tẩy trang trước khi đi ngủ. Không cần sử dụng nước toner: Rất nhiều phụ nữ dùng nước toner để tẩy trang vì họ thấy nó giúp da sạch hết cả bụi bẩn, chất nhờn và trang điểm. Tuy nhiên các chuyên gia về sắc đẹp thì lại cho rằng sử dụng nước toner là không cần thiết. Hầu hết các sản phẩm sữa rửa mặt ngày nay đều có thể tẩy trang rất tốt, thậm chí dù bạn trang điểm rất đậm. Hơn nữa nước toner đôi khi có thể làm mất đi chất nhờn tự nhiên trên da bạn khiến da bạn trở nên khô. Trừ khi da bạn thuộc loại da cực nhờn thì hãy sử dụng nước toner.

70064-645/HTO/10

Lingerie • Adult DVDs • Adult toys • Adult books •

326A Kororoit Creek Rd Williamstown Nth 3016

9397 2134

Cung cấp quần áo, phim ảnh, đồ chơi, sách dành cho người lớn! Thứ Hai - Thứ Năm 12:00pm - 10:00pm

Thứ Sáu - Thứ Bảy 12:00pm - 12:00am

Muốn có nữ trang vừa để làm đẹp, vừa để chữa bệnh?

Chủ Nhật 1:00pm - 10:00pm

Không nên sử dụng khăn giấy ướt cho em bé: Chuyên gia thẩm mỹ Lauura Mercier nói

Tẩy trang cho da khô: Nếu da bạn là da khô thì bạn nên sử dụng sữa rửa mặt có tính dầu. Bà Mercier khuyên bạn nên thoa một lớp dầu lên mặt sau đó massege nhẹ cho vùng mắt, môi, cằm để lớp trang điểm dần bong ra. Sau đó lấy một miếng bông có thấm dầu lau nhẹ trên da, đừng chà mạnh trên mặt mình mà chỉ nhẹ nhàng thấm thôi. Sau đó rửa sạnh mặt với sữa rửa mặt dạng gel hoặc dạng tạo bọt rồi dùng khăn ấm để thấm nước. Cuối cùng là bôi kem dưỡng ẩm khi da bạn vẫn còn ẩm. Tẩy trang mascara không thấm nước: Bạn nên sử dụng một loại tẩy trang mắt đặc biệt nếu bạn dùng mascara không thấm nước. Dùng một miếng bông hình vuông, ấn nhẹ xuống mắt và lau nhẹ cho tới khi đi hết lớp trang điểm. Mẹo nhỏ: Bạn cũng có thể dùng cánh này để tẩy trang son môi giữ màu. Không cần rửa lại bằng sữa rửa mặt vào buổi sáng: Mặt bạn không hề bị dính bụi bẩn khi bạn ngủ trên một chiếc gối sạch, chính vì vậy mà bạn không cần thiết phải rửa lại mặt bằng sữa rửa mặt vào buổi sáng. Rửa mặt quá nhiều như thế sẽ khiến da bạn bị khô. Nếu như bạn thức dậy với một lớp nhờn thì chỉ rửa bằng nước ấm để làm sạch lớp chất nhờn đó đi thôi. Phương Dzung ST

Vòng đá màu Amber sang trọng, chữa nhiều bệnh.

HIỆN CHÚNG TÔI ĐANG CÓ GIÁ RẺ!

Rẻ! Đẹp! Sang trọng!

Vòng đeo cổ làm bằng hạt gỗ quý và đá quý lâu năm

• Mỗi thứ chỉ có duy nhất một kiểu, không có kiểu thứ 2

Còn nhiều kiểu nữa, xin gọi Lisa để xem ngay hôm nay!

• Trị được nhiều loại bệnh tật • Giúp cơ sở làm ăn phát đạt hơn • Được người Trung Quốc ưa dùng trong nhiều ngàn năm qua

• Giá trị, sang trọng

Để có được một món nữ trang, vừa làm đẹp, vừa chữa bệnh và để cầu may mắn, xin liên lạc:

Lisa Quách

Mobile: 0432 818 899 Email: lisaquach@hotmail.com

Vòng đeo tay với hoa đá nhiều ngàn năm tuổi, chữa nhiều bệnh

www.charisphotography.com.au P: (03) 9778 5263 | M: 0438 788 999 60142-655/HTO/11

• Hoàn toàn thủ công

Vòng đeo tay làm bằng hạt đá nhiều năm tuổi

31618-633/RE/10

Vòng đeo tay làm bằng hạt đá nhiều năm tuổi


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 21

Online eNews: www.viet-times.com.au

Những món ngon khi tới Huế

T

ừ bao giờ các món ăn về hến là đặc sản của thành phố Huế, có lẽ vì vậy mà trong sổ tay của khách du lịch luôn có ghi chú về món ngon này. Tại Huế, phố Trương Định nổi tiếng với các quán cơm hến, trong đó, hiệu cơm cô Thủy với 15 năm đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân. Đó là một quán xinh xinh, với những chiếc bàn nhỏ, ghế nhỏ. Trên bàn lúc nào cũng đặt sẵn một vài bó nem và giò để khách ăn “chống đói”.

Và sau 5 phút, một chén cơm hến được bày ra trước mắt bạn. Trên những hạt cơm trắng muốt là hến, giá, tóp mỡ chiên giòn, khế, đậu phộng, rau mùi…. Đầu tiên, bạn sẽ trộn đều tất cả, sau đó xúc từng muỗng và cảm nhận hương vị của món ngon xứ Huế. Người Huế vốn tinh tế và nhẹ nhàng, vì thế, các món ăn cũng không trưng nhiều ngồn ngộn, mà lưng lửng giữa chừng chén. Nên dù rất "mãn nguyện" với bát cơm hến, nhưng bạn chắc chắn vẫn chưa đủ no, và sẽ còn… khối món ăn thú vị khác để bạn lựa chọn.

Ngoài ra, một tô bún mắm cũng là gợi ý không tồi. Món ăn là một trong những hương vị quê nhà mà những người con xứ Huế khi đi xa rất đỗi nhớ nhung. Ở quán cô Thủy, bún mắm thuộc hàng nhất nhì đất cố đô, đủ cho bạn cảm nhận được vị ngon của món ăn này. Mắm nêm được làm từ các loại cá biển, không quá ngọt cũng không quá mặn, hơi cay và thường chỉ vắt thêm ít chanh và ăn kèm rau sống chứ không pha chế gì thêm. Ở các nơi khác, để ăn một đĩa hến xào thì khá đắt đỏ, trong khi ở Huế chỉ có giá là 15.000 đồng mà hến thì tươi ngon hơn hẳn. Hến xào với tóp mỡ nhưng qua bàn tay khéo léo của chủ quán thì không hề ngấy, mà vừa bùi vừa thơm. Với một đĩa hến xào, bạn cũng sẽ trải nghiệm cảm giác "tập thể", khi mọi người cùng bẻ một miếng bánh đa, cùng xúc muỗng hến, cùng "vét" cho sạch đĩa. <

T:

9347 8848 F: 9347 0688 Email: withu@withutravel.com

Bán vé máy bay nội địa và quốc tế, vé xe bus, xe lửa và tàu thủy Bán tour nội địa và nước ngoài Đặc biệt: Du lịch trọn gói (package tour) đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... Có hướng dẫn viên nói tiếng Việt Bảo hiểm du lịch đi các nước và cho người thân từ Việt Nam qua Úc Dịch vụ visa, miễn thị thực, cấp đổi hộ chiếu mới nhanh chóng Dịch vụ chuyển tiền qua Western Union: Nhanh chóng, thuận lợi

qua Úc: Vé về Việt Nam và Việt Nam

Bảo đảm vé rẻ nhất!

VN

660 giá $ 2 /04 từ 01

+t h u

ế

2011 2/09/

Vé và visa khẩn 24giờ/7ngày, xin gọi: Thảo: 04 6666 7289 Ni: 0422 881 988

V I

S

A

(Răng giả từng cây hoặc nguyên hàm)

Tel:03.86835800 ext 888 9243 467 Tel/Fax:84-8-39318704/62645930 Mob:(84)0903073161- 0919460488 Email: dulichsylai@yahoo.com

Add: 390/4 CMT8, P.10, Q.3, HCM (tại ngã ba Tô hiến thành & CMT8)

vấn DU LỊCH CóMiễnVisa:phỏng 3 - 4 Tuần 160 usd 150 usd DU HỌC Miễn IELTS - Miễn phỏng vấn Hướng dẫn chứng minh tài chánh

ến Mãii Khuyn gó

• Relines

(Làm đều răng)

trọ

• Repairs

(Sửa chữa răng)

Hơn 100 Tours www.sylaitravel.com

Khởi hành thường xuyên. Quà tặng đặc biệt Từ 01/11/2010 nhận đăng ký Tours Tết 2011 Đăng ký từ 2 khách - Hưởng giá Tour hấp dẫn

Cambodia 5N4D

• Mouthguards

176 usd

Dental Prosthetist Marina Nemcek

Mecure Hotel Complex 234 Caroline Springs Bourlevard Ph: 8390 2702 - 0432 165 310

iệt về

Nhận hs du lịch Visa 676 & 679. Nhận cứu xét HS bị từ chối Visa Dịch thuật hs Du lịch trong 2 ngày. Hỗ trợ Sổ tiết kiệm không cần thế chấp

• Full and Partial Dentures

Suite 3, First Floor Business Centre

ặc b Vé đ

Chuyển hàng về Sài Gòn $4.5/kg, Hà Nội $5.5/kg

www.sylaitravel.com

TRUNG TÂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG

K/s 3*- 4*

70361-665/HTO/11

• Medicare Scheme (EPC) • Veterans Affairs • Victorian Denture Scheme

701 SWANSTON S ST, CARLTON VIC 3053

SYÕ LAI

DENTURE CLINIC

Licence No 32718

Gần Lygon gon St, Carl Carlton (Có nhiều xe Tram ngay trước cửa và nhiều chỗ đậu xe rất thuận tiện ngay sát shop)

Bên cạnh cháo hến, bạn cũng có thể gọi một tô bún thịt nướng. So với cơm, cháo hến thì bát bún thịt nướng đắt hơn… 3.000 đồng, nghĩa là có giá 10.000 đồng/tô. Thịt nướng không cắt thành từng miếng nhỏ mà là những tảng lớn được ướp ngọt vừa phải và hơi cay, ăn kèm với bún cùng nước chấm đúng kiểu Huế.

Caroline Springs Blvd

(Dụng cụ bảo vệ hàm)

ABN 94121053898

HK - TQ

6N5D: 718 usd 7N6D: 739 usd

K/s 3*- 4* lẻ & khách Đoàn Hotel: Khách từ Bắc đến Nam VN

VÉ MÁY BAY

Giá rẻ - Nhiều khuyến mãi

SG - Thái Lan

Tết: 308 - 398 usd 7N6D: 298 usd 6N5D: 308 usd 5N4D: 285 usd

SIN - MAL 6N5D: 528 usd

7N6D: 538 usd

K/s 3* - 4*

SYLAI-650/RE/10

Hình minh họa

ĐỒNG HÀNH

70339-660/HTO/11

Đó có thể là một tô cháo hến, với giá cũng 7.000 đồng. Cháo được nấu loãng, hến béo ngậy đã được xào qua với hành, mỡ ăn rất đậm vị. Để ngon hơn, bạn có thể cho thêm một ít hạt tiêu, ớt bột, vừa thơm vừa cay cay, kích thích vị giác muốn ăn hơn nữa. Tuy nhiên, với người miền Bắc quen ăn cháo xay hoặc cháo hầm thật nhuyễn thì chưa thể ưng ý với cháo hến của người Huế. Bởi, hạt gạo được nấu không nhừ, vẫn còn chưa nở bung, đủ độ mềm cho một tô cháo.

Công ty Du Lịch

Nhận đăng ký Tours, Hotel, Vé MB qua phone, email Thanh toán Tiền Mặt,Chuyển Khoản Xem chi tiết tại: www.sylaitravel.com


22 MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

Giúp con gái làm chủ bản thân

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHẨN

0411 222 626

T

rong các gia đình đơn thân, người cha thường gặp khó khăn trong tình huống con gái đến thời kỳ dậy thì, không biết dạy dỗ hoặc tâm sự với con thế nào. Lý do bởi cho dù là tự nhiên hay có sự phân công, trong các gia đình, người mẹ thường là người dạy dỗ, bảo ban con gái về giới tính, người cha sẽ phụ trách giải quyết các vấn đề tâm sinh lý của con trai.

Dịch vụ visa theo diện: • Cha mẹ / Người phối ngẫu / Tay nghề / Thân nhân cuối cùng / Thương mại • Nghề nghiệp của bạn KHÔNG còn trên danh sách tay nghề Skilled List? • Kháng án toà MRT và Liên bang về việc huỷ hay từ chối visa? • Xin visa thường trú New Zealand?

GENERAL SKILL MIGRATION

FAST

ENT

GEM

LOD

Hãy liên lạc với đội ngũ luật sư hoặc chuyên viên tư vấn di trú giàu kinh nghiệm của chúng tôi để có được những tư vấn thiết thực!

Xin mời các bạn sinh viên mới tốt nghiệp đến gặp chúng tôi để có được những thông tin mới nhất về di trú và nhập cư từ ngày 1/7/2010 và những thay đổi về cách tính điểm từ ngày 1/7/2011.

Tư vấn miễn phí

Giảm giá

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật di trú Chuyên nghiệp – Chất lượng – Uy tín – Kết quả cao 195 Victoria Street West Melbourne VIC 3003

BS Nguyễn Khắc Viện, một người nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý trẻ em, trong những cuốn sách để lại của ông cho rằng, trẻ em gái người Việt được chơi quá ít và thiếu tự do. Từ những nếp sống, nếp suy nghĩ cho rằng con gái là phải dịu dàng, kín đáo khiến các bậc làm cha làm mẹ luôn ngăn cản con gái nhảy nhót, chơi đùa như

Fax : (+61 3) 9328 4388 Mobile : 0411 222 626

Tel: 9329 7786 enquiry@newlandmigration.com

Từ việc dạy con gái có kỹ năng làm chủ bản thân, người cha sẽ dạy cho con cách tự bảo vệ bản thân. Ngay từ nhỏ, từ lúc các em bắt đầu có ý thức, người cha phải dạy cho bé biết cách phản ứng, không cho người khác được tùy tiện động chạm, sờ mó vào chỗ kín của cơ thể hoặc có bất kỳ hành động thô lỗ nào đối với các em. Bạn cần nói cho trẻ biết ai là người có thể chạm vào cơ thể trẻ và chạm vào như thế nào, để làm gì. Sự ảnh hưởng của người cha rất quan trọng trong quá trình phát triển của con gái. Nếu người cha thành công trong việc đưa đến cho con sự tự tin và hiểu biết về những thay đổi tâm sinh lý khi trẻ bắt đầu lớn đó là đã thành công cơ bản để trẻ gái lớn lên lành mạnh, không dễ bị hại hay bị gây tổn thương. Kỹ năng phòng tránh mọi rủi ro cũng là điều quan trọng mà cha mẹ cần dạy trẻ trong những bước phát triển tiếp theo. Phương Dzung biên soạn

MELBOURNE EDUCATION AND INFORMATION CENTRE

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI NHÂN VIÊN GIÀU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC UY TÍN

Chúng tôi đại diện cho các trường đại học hàng đầu tại Úc: Deakin University, La Trobe University, Monash University, RMIT University, Swinburne University, Victoria University, Bond University, Central Queensland University, Charles Sturt University và nhiều trường khác…

MEIC OFFICE

Swanstons St

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc Jarunun Hemnithi - Rogers Manager(Thailand,Vietnam) tel: 03 9600 0090 fax: 03 9600 0091 mob: 0409 023 312 email: jarunun@meic.com.au jarunun-meic@hotmail.com

70077M-649/HTO/10

www.migrationtoaustralia.com.au MARN: 94858 David Chua

Có một "kinh nghiệm" được truyền bá như thế này: Người đàn ông để cầm được tay con gái Châu Âu thì rất dễ nhưng để cầm được tay con gái Việt Nam lại rất khó. Có điều, cầm được tay con gái Châu Âu lại là chuyện bình thường, còn đối với con gái Việt Nam hễ cho một chàng trai cầm tay thì ranh giới đến với "chuyện ấy" đã rất gần. Chuyện này chưa bàn đến tính chính xác đến đâu, nhưng điều ấy đáng suy nghĩ ở chỗ, khả năng làm chủ bản thân của con gái chưa cao, mặc dù những ràng buộc về đức hạnh, dư luận xã hội là rất lớn. Vậy, nguyên nhân từ đâu và người cha có thể giúp con gái làm gì để làm chủ bản thân?

Theo BS Nguyễn Khắc Viện thì, những lễ nghi, phong tục có thể dụng lên chung quanh con gái những bờ rào bảo vệ nghiêm ngặt nhưng trong cuộc sống sẽ có những lúc bị cám dỗ gay gắt. Những lúc ấy, chỉ có những ai đã quen làm chủ xác thịt mới giữ mình khỏi sa ngã. Trò chơi vận động thể thao chính là rèn luyện khả năng làm chủ ấy. Giáo dục giới tính không đơn giản là giảng một vài bài sinh học hay đạo đức, mà bắt đầu bằng cách luyện cho trẻ em gái làm chủ cơ thể mình.

60263A-657/RE/11

IAA 201001368 New Zealand Immigration Adviser

Sự khác biệt giới tính và đặc biệt là những quan niệm cũ khiến rào cản cha - con gái ngày càng xa cách trong vấn đề trao đổi, giáo dục giới tính cho con. Song, nếu những người làm cho có kiến thức và hiểu rõ vai trò của mình thì vai trò giáo dục giới tính của cha đối với con gái lại hết sức quan trọng và có hiệu quả.

Bạn cần trợ giúp?

70221-654/HTO/10

David Chua Managing Director MARN 94858

con trai. Chính điều này đã tạo ra những người phụ nữ rụt rè, thiếu tự tin, thiếu mềm dẻo vì không được thực hành sự khéo léo trong vận động.

QV

Lonsdale St

Level 1, 270 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000 phone: (03) 9600 0090 email: info@meic.com.au


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 23

Online eNews: www.viet-times.com.au

Tạo thói quen đọc sách cho bé

Đọc sách không chỉ là thú tiêu khiển, giải trí mà còn là cách rất tốt để tiếp thu kiến thức, cải thiện vốn từ ngữ và nâng cao nhận thức về thế giới xung quanh. Bởi vậy, việc đọc sách không nên chỉ gói gọn trong khuôn khổ nhà trường mà mỗi gia đình nên tự trang bị một tủ sách và tạo thói quen cùng nhau đọc sách.

Hỏi về những gì con được học ở trường hơn là kết quả mà chúng đạt được

Theo các chuyên gia tâm lý, nếu kết quả học tập của con bạn không bằng những đứa trẻ khác, điều đó không có nghĩa là con bạn lười học và không có gì tiến bộ. Bởi vậy, tốt hơn hết bạn hãy hỏi con về những gì mà con được học ở trường hơn là khăng khăng đòi xem bản điểm cho bằng được. Điều này không những không quá gây áp lực cho con mà còn giúp con trẻ nâng cao được kỹ năng trình bày, lập luận vấn đề và ghi nhớ bài học lâu hơn.

Tạo điều kiện để con phát huy hết sở trường, sở thích và được bày tỏ quan điểm, thái độ và cảm xúc

Những phần quà nho nhỏ hay nhưng lời khen ngợi dành cho những nỗ lực mà con bạn đã cố gắng đạt được có ý nghĩa rất lớn. Khi ấy con bạn sẽ cảm thấy hứng khởi học tập hơn và mọi khó khăn thử thách kế tiếp đối với chúng dường như không còn quan trọng nữa.

Chia sẻ với con những điều mới mẻ

IELTS preparation

Bạn đừng ngần ngại chia sẻ, thảo luận với con về những đề tài hay thông tin mới lạ mà bạn vừa biết, tất nhiên là không vượt quá khả năng hiểu biết của con bạn. Điều này tạo điều kiện để con bạn mở mang kiến thức và có hứng thú tìm hiểu, học tập hơn.

Biến mọi hoạt động hay sự kiện hàng ngày thành những bài học thực tế

Bất cứ sự kiên gì xảy ra hằng ngày đều là những bài học thực tiễn có giá trị giáo dục rất lớn. Điều tích cực mang lại những bài học khuyến khích noi theo; và ngược lại, điều tiêu cực mang lại những bài học có ý nghĩa răn đe. Ngoài ra, việc khuyến khích con bạn liên hệ và áp dụng những lý thú vào thực tiễn cũng gây cho chúng hứng khởi rất lớn.

and job search make you stressed? IELTS

TÌM VIỆC

• Bạn đã từng thi IELTS nhưng kết quả không được như ý? • Quy định di trú mới khó hơn với đòi hỏi điểm Band 8! • Tăng điểm band score nhanh chóng và hiệu quả với sự hỗ trợ của chúng tôi! • Các giảng viên giàu kinh nghiệm, là những nhà khảo thí IELTS có đăng bạ. • Chúng tôi sẽ tìm ra những điểm yếu của bạn và có những trợ giúp hiệu quả.

• Tìm việc ngày càng khó vì bạn không có kinh nghiệm và chưa có PR? • Không biết làm cách nào để biến giấc mơ nghề nghiệp thành hiện thực? • Không cần phải thất vọng. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một chuyên viên tư vấn nghề nghiệp có thể giúp đỡ bạn. • Hãy nói với chúng tôi mục tiêu của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được ước nguyện đó!

Don’t waste your time any more!!! Call or email us now for an obligation-free consultation!!!

Phương Dzung biên soạn

KEILOR K KE E ORR DOWNS DOW OW COLLEGE

Tất nhiên, việc con bạn được trang bị những kiến thức phổ thông là điều không thể thiếu, nhưng bạn cũng nên tìm hiểu những kỹ năng và lĩnh vực mà con bạn thật sự nổi trội và yêu thích để hướng chúng phát triển theo

Tán thưởng những kết quả mà con bạn nỗ lực đạt được

70321-659/HTO/11

Tạo thói quen đọc sách

đó. Lòng đam mê sẽ giúp con bạn trở nên ham học hơn và thế mạnh về kỹ năng sẽ giúp chúng dễ thành công. Ngoài ra, việc rèn luyện bằng cách tự trình bày quan điểm lập trường hay biểu lộ cảm xúc của mình trước những gì được học sẽ giúp trẻ tự tin và có hứng học tập hơn.

Quý vị đang tìm một chương trình học thú vị và đầy thách thức cho con em vào bậc trung học?

Chương trình tuyển SEAL của Keilor Downs College là câu trả lời. Chương trình học tuyển SEAL (Select Entry Accelerated Learning Program) đã được giảng dạy tại Trường Trung Học Keilor Downs từ năm 2002. SEAL là chương trình học tuyển dành cho các học sinh có năng khiếu tự nhiên. Chương trình này được thực hiện nhằm để nâng cao chương trình học cho các học sinh giỏi, và đồng thời cũng thách thức và giúp các em tiếp tục đạt thành quả xuất sắc trong vấn đề học tập. Học sinh được tuyển vào chương trình SEAL sẽ được xếp chung trong nhóm - nhà (homegroup) để các em dễ dàng xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với các bạn học cùng lớp, đồng thời nhận được sự hỗ trợ như nhau. Chương trình này sẽ đem đến cho học sinh: • Một môi trường học thú vị và thách thức hơn • Một chương trình học tốc dộ với nhiều cơ hội tiến xa hơn • Cơ hội tham khảo về những vấn đề và văn học một cách sâu sắc và trừu tượng hơn • Cơ hội làm việc đơn phương và đồng đội chung với những bạn học cùng khả năng và sở thích • Cơ hội học những lãnh vực yêu thích • Cơ hội tham gia những cuộc thi của tiểu bang và toàn quốc như cuộc thi giải Khoa học Rio Tinto, giải Toán của Westpac và giải Khoa học và Kỹ sư của Đại học Victoria. Học sinh đang theo học lớp 6 và sẽ lên lớp 7 vào niên học 2012 có thể đăng ký tham gia cuộc thi tuyển vào chương trình SEAL, được tổ chức vào ngày 21/05/2011. Ngày hết hạn đăng ký sẽ là Thứ Sáu, ngày 6/05/2011. Nếu quý vị có ý định đăng ký cho con em tham gia chương trình, quý vị có thể đến trường tiểu học của con quý vị và hỏi xin đơn đăng ký.

Keilor Downs College 100-110 Odessa Ave, Keilor Downs. T: 03 9367 4200 www.kdc.vic.edu.au T

Xin liên lạc thầy chủ nhiệm chương trình SEAL: Thầy Nathaniel Becher Tel: 9367 4200 Email: becher.nathaniel.m@edumail.vic.gov.au Chi tiết và đơn ghi danh tại: www.kdc.vic.edu.au

60114A-665/HTO/11

Không phải lúc nào con bạn cũng luôn có ý thức cao trong học tập. Các lời gợi ý nhỏ sau đây phần nào giúp bạn làm cho việc học hành của con trẻ dễ dàng hơn.


60390-657/RE/11

Your Eye Care Professionals


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 25

Online eNews: www.viet-times.com.au

Các sai lầm khi dùng phấn phủ

B

ạn đừng nghĩ rằng chỉ đánh thật ít phấn thôi thì da mặt trông mới mỏng mịn, tự nhiên. Thật ra, có khi bạn đánh rất “nhẹ tay” mà mặt trông vẫn toàn phấn là phấn đấy. Có một số nguyên do.

Da quá khô: Nếu da bạn đã khô lại nhiều tế bào chết thì dù có “phết” một lớp phấn mỏng, mặt bạn vẫn sùi ra, các hạt phấn đua nhau “tự bộc lộ”. Vì vậy trước hết bạn hãy tẩy da chết cái đã, rồi bôi kem làm ẩm da, sau đó có muốn trang điểm gì hãy trang điểm. Chọn sai màu phấn: Nếu da bạn ngăm ngăm mà lại chọn phấn trắng thì chắc chắn thiên hạ sẽ cảm thấy mặt bạn bự phấn, dù bạn đánh không đến nỗi dày. Tình hình càng tệ nếu bạn chỉ lo “là lượt” cho phần mặt mà quên mất phần cổ. Cái cổ đen nhẻm sẽ khiến mọi người cảm thấy lớp phấn trắng trên mặt bạn có thể cắm tăm vào được. Chọn sai loại phấn: Tiêu chuẩn của một loại phấn trang điểm tốt là hạt phấn nhỏ, mịn, để đánh lên mặt không bị dày nhưng vẫn che phủ tốt. Tuy nhiên, có khi bạn mua phấn xịn

Máy móc khi trang điểm: Nhiều bạn khi sử dụng phấn nền dạng lỏng thường định lượng bằng cách lấy ra số giọt đúng như mấy cô nhân viên bán mỹ phẩm vẫn làm khi đánh thử cho bạn tại quầy. Rồi bạn ngạc nhiên sao các cô ấy đánh mịn thế mà mình đánh thì dày thế. Đó là vì bạn thoa phấn lên mặt bằng tay, trong khi cô ấy dùng miếng mút. Phấn bị thấm vào miếng mút khá nhiều nên chỉ để lại lớp mỏng trên mặt bạn. Vì vậy nếu không dùng miếng mút để tán phấn, bạn hãy lấy thật ít thôi. Ngoài ra, việc tán phấn không đều, chỗ dày chỗ mỏng cũng làm mặt bạn có vẻ bự phấn. Vì vậy, hãy tán kỹ một chút. Nếu bạn dùng phấn phủ dạng bột mà không kiểm soát được lượng phấn đưa lên mặt, hãy dùng cọ phủi bớt phấn thừa sau khi trang điểm xong. Huệ Trần ST

SPECIALISE IN HAIR, SKIN, AND BODIES

31 Ryan Street, Footscray VIC 3011 • Tel: 03 9687 6828 • Mob: 0400 199 168 Beauty: Facial - Waxing - Body Massage - Tẩy nốt ruồi, tàn nhang - Uốn và nhuộm lông mi Hair: Cắt - Uốn - Gội - Nhuộm - Bới tóc - Trang điểm - Đặc biệt có dưỡng tóc Globe Keratin Treatment

ĐẶC BIỆT

70030-657/HTO/11

Với sản phẩm của ALPHA-H bạn sẽ có làn da mịn màn tươi trẻ!

GIẢM 30% KHI LÀM TREATMENT VỚI SẢN PHẨM

GLOBE KERATIN TREATMENT

Thời trang - Trang sức- Chuyển tiền & quà

• Quần áo thời trang nam nữ trẻ em luôn có đồ mới đẹp mỗi tuần • Chuyển tiền và gởi quà về Việt nam • Nơi bán đủ loại nữ trang mới đẹp vàng 18k, 24k, hột xoàn, cẩm thạch và đá quý • Bán mỹ phẩm Pola - EV Princess (nổi tiếng trị nám), các loại dược thảo... • Có nhận sửa quần áo

60437-634/HTO/10

Hình minh họa

mà mặt vẫn dày, do nhầm lẫn phấn phủ và phấn nền, đều là loại phấn được nén thành bánh. Phấn phủ (dùng cuối cùng sau kem lót và phấn nền) thường rất mỏng và xốp, nhẹ. Nếu không thoa phấn nền mà dùng luôn nó thì sẽ không che phủ được khuyết điểm, lại nhanh bay. Loại này trên hộp thường có ghi là powder, press powder hoặc compact powder. Loại khác là phấn nền và phủ hai trong một (thường ghi là compact foundation, twin cake, two way cake). Sau khi thoa kem lót, bạn dùng nó là đủ tạo lớp nền mượt mà, che các khuyết điểm nhỏ của da (với khuyết điểm lớn thì phải dùng kem che khuyết) mà không cần phủ thêm lớp nào nữa. Loại này hạt phấn “nặng” hơn. Nếu bạn đã dùng phấn nền dạng nước hoặc dạng kem rồi mà còn dùng nó phủ ngoài nữa thì mặt sẽ rất bự phấn. Vì vậy, bạn nên xem nhãn khi mua phấn phủ, nếu không rõ thì hỏi người bán hàng.

Imagery Hair & Beauty Concept

Shop G10, Springvale Shopping Centre 46-58 Buckingham Eva., Springvale 3171 Tel: 9548 2994 Fax: 9558 5450

CLOTHING

HẠ GIÁ ĐẾN 50-70% 60145-664/HTO/11

Hàng Đẹp! Hợp Mốt!! Giá Rẻ ! Không Ngờ!!

5

Boy’s Pants from $

10

Men’s Pants from $

240(Rear) Springvale Rd, Springvale 3171 (Gần nhà hàng Trường Tiền và Hòa Trân)

Đồ dạ hội nữ

1/2 PRICE

Mob:

Đồ Formal Wear

1/2 PRICE

0412 140 280


26 MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

Thói quen làm biến dạng vòng 1

trưởng của núi đôi, phụ nữ vẫn nên tiêu thụ chất béo vừa phải. Ngoài ra, chú ý kết thân với các nguồn chất béo thực vật như đậu nành, các loại hạt, mỡ cá…

Mở cửa 6 ngày/tuần (Đóng cửa Thứ Ba) Giờ mở cửa: Bữa trưa: 11:30am-3:00pm Bữa tối: 5:30pm-10:00pm

Ăn ít thịt

Tiệc Buffet Đồ biển và Lẩu tươi

Hàng đêm!

Đồ biển: Hào tươi, cá hồi tươi, cua xào gừng hành, điệp xào gừng hành, cá biển, tôm hấp, mussel. Lẩu: Cừu cuốn, bò cuốn, cá viên, đậu hũ tươi, cua biển, tôm, muscle, rau tươi… và tới 24 món lẩu khác nhau. Đồ chiên: Gà chiên, mực chiên, chả giò, cà ri chiên, me viên chiên. Đồ ăn nóng: Vịt quay, heo quay, bò quay, kem chuối chiên, gà hấp tẩm xì dầu. Súp nóng: Gà nấu súp sâm, súp đồ biển, súp bí đỏ Các thứ khác: Đồ ăn ướp lạnh, bánh mì tỏi, pizza, đồ xào đủ loại, sushi, bánh ngọt, kem trái cây các loại, cà phê, trà, v.v… BỮA TỐI (Mon-Thur) Người lớn: $19.80/pp Người già: $17.80/pp 8-11 tuổi: $16.80/pp 4-7 tuổi: $13.80/pp Dưới 3 tuổi: FREE

Để kích thước núi đôi không bị biến dạng và nhỏ dần, tốt nhất là phụ nữ nên tránh một số thói quen xấu dưới đây.

BỮA TỐI (Fri-Sun) Người lớn: $26.80/pp Người già: $26.80/pp 8-11 tuổi: $19.80/pp 4-7 tuổi: $16.80/pp Dưới 3 tuổi: FREE

ĐẶC BIỆT ĐỒ BIỂN CUỐI TUẦN! Thêm thức ăn và đồ biển tươi mỗi ngày! Lẩu: Chỉ trả thêm $4/lẩu

Uống quá nhiều cà phê

60132-664/RE/10

BỮA TRƯA Người lớn: $14.90/pp Người già: $11.90/pp 8-11 tuổi: $11.90/pp 4-7 tuổi: $8.90/pp Dưới 3 tuổi: FREE

Hình minh họa

Một nghiên cứu ở Thụy Điển chứng minh rằng kích thước núi đôi có xu hướng giảm đi nếu phụ nữ tiêu thụ hơn 3 tách cà phê/ ngày. Nghiên cứu cũng cho thấy, hầu hết phụ nữ có một gene làm cho mô mỡ bị thu nhỏ từ việc uống cà phê quá nhiều. Để hình thành và duy trì kích thước núi đôi, bạn nên hạn chế uống cà phê hoặc uống với một liều lượng hợp lý. Nếu bạn cần nhiều caffeine để tỉnh táo khi làm việc thêm giờ, hãy thay thế bằng vài ly trà nóng.

Ăn quá ít chất béo 1563 High Street, Glen Iris VIC 3146

Tel: 9886 0688

Chất béo lành mạnh rất tốt cho các mô núi đôi. Song chế độ ăn uống quá nhiều chất béo và dầu mỡ không chỉ ảnh hưởng đến sự cân bằng của các chất dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến hình dạng và kích thước núi đôi của các phụ nữ. Vì thế, trong thời kỳ tăng

Có rất nhiều chỗ đậu xe. Mel Ref: 59 K8

Các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì hình dạng và kích thước núi đôi chính là các sợi collagen. Sợi này tham gia vào xây dựng các mô da và giữ quá trình lão hóa chậm lại. Mặc dù các loại thịt khác cũng chứa nhiều chất xơ nhưng cánh gà là một trong những nguồn chính của collagen. Bên cạnh đó, chức năng collagen cũng cần được hỗ trợ bởi lượng vitamin đặc biệt từ các loại rau và trái cây.

Uống ít nước hàng ngày

Khoảng 80 % cơ thể con người bao gồm các chất lỏng, do đó một số tế bào sẽ bị co lại kích thước nếu hàm lượng nước trong cơ thể giảm. Theo đó, các chuyên gia kiến nghị rằng uống 8 ly nước mỗi ngày là đủ để giữ cho làn da núi đôi và các mô mỡ vững chắc. Hạn chế cà phê, vì cà phê có tác dụng lợi tiểu vào dịch cơ thể.

Uống quá nhiều rượu

Uống nhiều rượu tuy không ảnh hưởng trực tiếp trên kích thước núi đôi nhưng nó lại ảnh hưởng tới các chất chống oxy hóa khiến các mô cơ thể bị lão hóa. Nhiều nghiên cứu cũng cho rằng uống quá nhiều rượu cũng có thể gây nguy cơ bị ung thư vú. Khi ấy, việc điều trị bằng hóa trị và xạ trị tuy không giết chết tế bào ung thư nhưng các biện pháp triệt để ngăn ngừa lây lan của nó chắc chắn sẽ làm thay đổi hình dạng và kích thước của ngực. Do đó, nếu gia đình có tiền sử mắc bệnh ung thư trong gia đình, phụ nữ không nên uống rượu. <

Thực phẩm CHAY Địa Cầu Xanh FUNCTION CENTRE

Xem thêm chi tiết tại Website: www.globalgreenvegetarian.com.au

CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI THỰC PHẨM CHAY & THUẦN CHAY DINH DƯỠNG (Đồ đông lạnh chay, đồ khô chay, tương chay, gia vị chay...) • Nếu khách hàng có hứng thú với nấu đồ chay hoặc có những câu hỏi liên quan đến các món chay, xin quý khách vui lòng đến với cửa hàng chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của quý khách. • Phục vụ giao hàng cho Chùa, Nhà hàng, Food Carerers, Take away Outlet, Tiệm tạp hóa... • Giao hàng tận nơi

525-531 Frankston – Dandenong Rd, Dandenong Để biết thêm về các chương trình biểu diễn sắp tới, vui lòng vào website: www.villaadriana.com.au

9768 3822

OFF 15%

Đồ khô chay

Đồ đông lạnh chay

Nước tương chay

CAG WAREHOUSE SALE THỰC PHẨM Á CHÂU BÁN SỈ VÀ LẺ

Special!!!

$1/chai

CAG WAREHOUSE SALE 20 Tower Court, Noble Park VIC 3174 GIÁ RẤT RẺ VÀ ĐẶC BIỆT! Bán đủ loại thực thẩm Á Châu

Tel:

8683 5708

70112-643/HTO/10

• Nhận tổ chức tiệc sinh nhật, họp mặt, hội họp, tiệc cưới, các sự kiện lớn… • Thực đơn hấp dẫn phong phú và đủ cho các dạng tiệc như tiệc đứng (cocktail function), buffet… • Có các chương trình ca nhạc và live show vào cuối tuần!!!

dịp Nhân i trương ha k i ớ m Shop

60435-632/HTO/10

Địa điểm lý tưởng cho các bữa tiệc và hội họp!

70231-662/HTO/11

105 South Road, Braybrook VIC 3019 • Tel/Fax: (03) 9939 8566 Mở cửa 7 ngày, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Phương tiện giao thông công cộng: Đi xe bus 216, 219


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 27

Online eNews: www.viet-times.com.au

Trung tâm Đông y, Châm cứu, Trật đả

139 Bách Thảo Đường BAI CAO TANG • CHINESE MEDICINE CENTRE

LINH CHI

NHÂN SÂM

Linh Chi Concord (1 hộp tặng 10 viên)

Đông trùng hạ thảo Concord (1 hộp tặng 10 viên)

Hình minh họa

(có thể dùng cho người tiểu đường và cao huyết áp).

Tìm lại vẻ đẹp sau khi sinh nở

Sau khi sinh, đa số phụ nữ đều bị rạn da ở ngực, bụng, mông và đùi với nhiều mức độ khác nhau, tùy theo cơ địa. Đây là một hiện tượng hoàn toàn bình thường để thích nghi với sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế bớt tình trạng rạn da bằng việc kiểm soát cân nặng hợp lý khi mang thai, đồng thời chọn lựa một trong những phương pháp dưới đây để khắc phục sau khi sinh. - Massage: Massage từ từ nhẹ nhàng kếp hợp thoa kem dưỡng ẩm đều đặn mỗi ngày ở những vùng da bị rạn bằng các sản phẩm đặc trị có chứa vitamin A, acid chiết xuất từ hoa quả để kem thấm sâu vào lớp biểu bì bên trong, kích thích quá trình tái tạo da trên lớp biểu bì, giữ ẩm cho da, làm mềm và sáng da, giúp các vết rạn giảm dần. - Chiếu tia laser tại bệnh viện, trung tâm thẩm mỹ có uy tín: phương pháp này đã được sử dụng với kết quả khá khả quan, thời gian điều trị tùy thuộc vào độ rạn và màu sắc trên bề mặt da. - Phẫu thuật thẩm mỹ: Khi massage thông thường không cải thiện được tình trạng thì có thể nghĩ tới phương án phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, trước khi quyết định phẫu thuật, bạn nên lắng nghe tư vấn của chuyên gia thẩm mỹ có uy tín để biết biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, việc điều trị đa phần giúp

Da sạm, nám

Nám là vấn đề thường gặp trong lúc mang thai do ảnh hưởng của tuyến hormone nữ kích thích sự sản sinh sắc tố melanin. Nám thường hay gặp ở vùng mặt, biểu hiện bằng những vết thâm hai bên má. Phụ nữ không nên nghe theo lời mách bảo sử dụng thuốc tự chế hoặc kỳ vọng vào kem trị nám, đa phần các vết nám sau khi sinh đều tự giảm đi, nhất là với những người trẻ tuổi. Với những vết nám cứng đầu tốt nhất bạn nên nhờ cậy các bệnh viện chuyên khoa da liễu, trung tâm thẩm mỹ có uy tín. Tuy nhiên, nên nhớ nám chỉ có thể khỏi từ 60-90% tùy thuộc và từng cấp độ nám, cơ địa và chế độ sinh hoạt của từng người. Bà mẹ cũng cần lưu ý chỉ nên điều trị nám sau khi cai sữa để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

(1 hộp tặng 10 viên) Sâm dạng viên

Các sản phầm Linh chi Nissan, Xích linh chi của Nhật cũng có khuyến mãi.

Dầu gió Singapore

Nếu quý vị muốn mua nhân sâm chính gốc đạt chất lượng, mời đến cửa hàng chúng tôi.

Thích hợp để làm quà cho thần nhân tại Việt Nam

ĐẶC BIỆT: Trung tâm có thầy thuốc Đông y chuyên châm cứu, bắt mạch khám và trị các bệnh cho nam, phụ, lão, ấu, nội ngoại toàn khoa. CÓ THỂ XIN HỒI KHẤU (CLAIM) NẾU CÓ BẢO HIỂM.

139 Hopkins Street, Footscray VIC 3011

(03) 9687 3388

ĐẶC BIỆT

10%

cho tất cả bớt điện! m cơ i các nồ

Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trung:

• Phó chủ tịch Hiệp hội Đông y toàn thế giới • Chủ tịch hiệp hội Đông y và Châm cứu liên bang Úc • Người thành lập ban Đông Y và Châm cứu tại Đại học RMIT • Giáo sư thuyết giảng Đại học Đông y Nanjing Trung Quốc

Tel:

9546 2417

5 Buckingham Ave, Springvale 3171 0432 480 549

THẦN NÔNG

Chuyên trị:

• Tiến sĩ danh dự Y khoa và Dược phẩm Đại học Yemaneli (UK)

0406 49 50 51

• Bán các loại bàn ghế inox cho nhà và nhà hàng • Bán các loại lò khè & phụ tùng lò cho nhà hàng • Chúng tôi nhận đến sửa nồi cơm điện, bếp lò nhà hàng bất cứ mọi nơi trong Melbourne.

Phòng mạch Đông y, Châm cứu và Trật đả.

• Tiến sĩ Y khoa Đại học Nam Kinh, chuyên khoa nội, gan.

Mob:

THIỆN TRUNG SỬA CHỮA

Phương Dzung

Giáo sư Chaing Lin, J.P. (Lâm Tử Cường)

Sâm dạng củ

 CHÚ Ý:

GIÁ RẤT RẺ!

Các bà mẹ sau sinh cũng cần biết rằng khỏe chính là đẹp, vì vậy trước hết hãy “đầu tư” vào sức khỏe của mình bằng một chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý kết hợp với tập luyện. Sức khỏe tốt cùng với một tinh thần thoải mái, vui tươi, chắc chắn người mẹ sẽ đẹp, tự tin, rạng rỡ trong mắt tất cả mọi người.

NHÀ THUỐC BẮC

NHẤT

TOÀN CẦU

Sâm dạng cao

Tuy không nghiêm trọng nhưng viêm da sẽ đem đến sư khó chịu cho mẹ và ảnh hưởng đến việc chăm sóc bé. Đừng nghĩ là thuốc bôi ngoài da sẽ không ảnh hưởng đến nguồn sữa. Việc dùng thuốc điều trị tình trạng viêm da phải được bác sĩ chỉ định, để dùng đúng loại thuốc dành cho bà mẹ đang cho con bú.

Mobile Internet: www.viet-times.com.au

SẢN PHẨM TỐT

YẾN: Tổ yến, huyết yến và các loại yến hộp đã pha chế sẵn.

Tel:

Viêm da

Sâm dạng bột

70188-652/RE/10

Rạn da

thu nhỏ kích thước và biến đổi màu sắc của vùng da rạn để gần giống với màu sắc của vùng da lành xung quanh mà thôi.

Sản phẩm cao cấp Concord 3-in-1

70224-653/HTO/10

V

ấn đề lớn nhất của bà mẹ sau khi sinh là làn da chưa thể đàn hồi như cũ, lớp mỡ bụng chảy xệ, những vết rạn da, vết sạm nám... khiến người phụ nữ sau sinh cảm thấy rất mất tự tin. Tùy từng tình trạng da, phụ nữ có thể chọn những phương pháp điều trị khác nhau để tìm lại làn da thiếu nữ căng mịn rạng rỡ như ngày nào.

Chúng tôi là đại lý độc quyền cho các sản phẩm Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG chính hiệu của Hàn Quốc Thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới được văn phòng độc quyền chính phủ Chosun đưa ra dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Th B uố án c B đủ ắc cá &S cl âm oại Nh un g!

ISABEL LA BEAUTÉ • Tất cả các bệnh nội khoa và trật đả • Thuốc bổ cho làn da quý cô • Dị ứng, Hayfever, đau về khí quản, suyển trở nên trắng mịn. • Bệnh đàn bà, kinh nguyệt không đều • Lọc thận làm tăng cường • Bệnh bất lực của đàn ông, sinh lực và bổ dưỡng • Cai thuốc lá, giảm cân dùng cho cả nam lẫn nữ. • Đau nhức khớp xương, đau lưng, đau đầu • Thần kinh, đau bao tử

6 Paisley St, Footscray 9689 1571 • 265 Springvale Rd, Springvale 9547 8154

70012-650/HTO/10

và các bệnh về bộ phận tiêu hóa...


28 MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

Sử dụng năng lượng mặt trời, vừa sạch lại vừa tiết kiệm tiền! Có ngay được một hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời (Solar System), vừa tiết kiệm tiền, vừa giúp trái đất có được khí hậu tốt hơn! Lắp một hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà ngay hôm nay: • Công suất 1.5 kW (có thể nâng cấp) • 8 tấm chất lượng cao, kỹ thuật hiện đại với công suất 190W mỗi tấm • Bảo hành 10 năm ròng • Lắp ráp bởi công ty uy tín có đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, có bằng cấp

Giá đặc biệt cho độc giả Viet Times:

$2,290

Chúng tôi sẽ giảm 5% cho bất cứ nào cùng sản phẩm và quy cách.

Khảo giá miễn phí, đo đạc miễn phí, lắp ráp chuyên nghiệp ở đâu?

YINGLI SOLAR www.yinglisolar.NET.au LÀM VIỆC 7 NGÀY TỪ 9AM - 5PM

22 Manton Road Oakleigh South 3167

Tel: 9543 1991

PRESTON STORE • TEL: 9470 3099

70232-663/RE/11

NHẤT! BẢO ĐẢM GIÁ THẤPđơn khảo giá


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 29

Online eNews: www.viet-times.com.au

Làm gì khi trang điểm quá tay

màu nâu phủ nhẹ lên toàn bộ hai lông mày cho thật đều, sau đó lấy cọ trang điểm cứng chải ngược lại chiều mọc của lông mày, tức thì phần đậm vừa nãy sẽ biến mất.

1. Một cặp loa 200W chuyên nghiệp 2. Một cặp Micro không dây cao cấp 3. Màn hình 19" cảm ứng 4. Có thể cập nhật các bài hát KTV Selector 5. Amplifier có 3 ngõ vào 6. Máy chiếu HITACHI chuyên nghiệp chất lượng cao (tuỳ chọn) 7. Điều chỉnh từ màn hình máy chiếu (tùy chọn) 8. Đèn Laser chiếu sáng (tùy chọn) ĐẶ

Phấn nền quá trắng?

Đánh mắt màu xanh?

Hình minh họa

S

au khi trang điểm xong, bạn nhìn vào gương và thấy mình đã trót quá tay hoặc lựa chọn cách make up chưa phù hợp với gương mặt. Đừng lúng túng và vội vàng làm lại từ đầu, hãy sáng tạo những lỗi trên thành nét phá cách riêng trong mắt người đối diện.

Viền mắt bị nhòe?

Nếu chẳng may gặp phải trường hợp này, bạn chớ vội dùng nước tẩy trang để lau đi phần chì bị nhòe quanh mắt bởi nếu không cẩn thận thì sẽ làm vết nhòe loang ra rộng hơn. Thay vào đó hãy dùng cọ mút tán nhẹ xuống gần bầu mắt và nhấn ở phần đuôi, bạn sẽ có đôi mắt đen độc đáo, huyền bí.

Lông mày quá đậm?

Khi trót vẽ lông mày quá đậm, bạn đừng lấy tay hay giấy lau chùi vì đường vẽ dễ bị nhòe ra trông càng đậm hơn. Hãy dùng phấn nền

Nếu không biết kết hợp phù hợp với trang phục thì đánh mắt màu xanh sẽ khiến bạn trông rất lố bịch và chói mắt. Tuy vậy đừng vội xóa đi thành quả make up của mình, hãy dùng phấn mắt màu đồng hoặc vàng đậm phủ lên trên, trong nháy mắt bạn sẽ có một đôi mắt màu vàng chanh rất quyến rũ đấy. Ngoài ra bạn cũng có thể phủ phấn nâu lên trên nếu muốn có một đôi mắt màu khói độc đáo.

Má quá hồng?

Giải pháp táo bạo lúc này là bạn chỉ cần thoa son môi thật nhạt thôi nhé. Với cách này, điểm nhấn trên cả khuôn mặt sẽ nằm ở đôi má hồng rực rỡ. Song lưu ý là màu của phấn má và son môi phải tương ứng và hài hòa với nhau, nếu không trông bạn sẽ rất thiếu thẩm mỹ. Đồng thời, nên kẻ viền mắt với đường chì đậm hơn cách trang điểm thông thường một chút để tạo chiều sâu và nét kiêu sa cho gương mặt nhé. <

THE SAMSUNG GALAXY S

EXCLUSIVELY IN WHITE

Dàn Karaoke cao cấp

C BIỆ G iá c h T ỉ từ

Chúng tôi bảo đảm lắp đặt chuyên nghiệp

2235

Ghế Massage TOKUYO

Tapping Belt

$

(Giải trí chuyên nghiệp cho gia đình)

Độc quyền Comfort Living, được thiết kế từ Nhật Bản

Giúp bạn massage vùng cổ, vai hoặc giảm đau bắp đùi

1. Không trọng lực Was $350 2. Massage vai giúp thư giãn $ Now cơ thể 3. Massage cánh tay Máy massage 4. Theo nhịp độ âm nhạc bàn chân 5. Chỗ để chân tự động mở rộng

189

& chân

3500 Now $480 Comfort Living

Was $6200 Now

$

Was $650

70325-654/HTO/10

Muốn biết được điều này, hãy so sánh làn da đã đánh phấn trên gương mặt với vùng da ở cổ. Nếu màu da ở cổ sẫm hơn rõ rệt tức là bạn đã quá tay trong lúc đánh phấn nền trên mặt. Lúc này, trước hết bạn nên dùng cọ cứng chải tán một lớp phấn mỏng, tiếp đó dùng chổi trang điểm lông mềm chấm nhẹ lên hộp phấn má hồng rồi xoa đều khắp vùng da trên mặt. Màu trắng sẽ dịu hẳn đi, thay vào đó là làn da có màu trắng hồng tự nhiên mà vẫn rất mịn màng và rạng rỡ.

Shop 46, Blackburn North Shopping Centre Cnr Springfield Rd & Williams Rd, Blackburn North 3130

9894 4588

0412 807 936

Mob. Wilson Ho: Tel. (03) Show Room:15 - 19 Railway Ave, Oakleigh Các phone đẹp với lựa chọn hấp dẫn này chỉ có tại:

TELECHOICE SPRINGVALE

TEL: 9574 2882

WORK OR PLAY

Galaxy S Built-in GPS

5 Megapixel Camera

4” Touch Screen

Available in Dark Silver or Silver

Swipe Teting

20150-663/HTO/11

Available in White or Black

Terms & Conditions apply, please see in store for full details


Vietnamese Community Weekly Newspaper

These businesses can be found online at: www.viet-times.com.au/directory

Điện thoại:

9792 3675

TRADE & SERVICES 30

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

30

   

• Trung tâm chống lạm dụng tình dục vùng miền Tây Melbourne đang cần tuyển 1 nhân viên tư vấn và bênh vực (Senoir Counsellor Advote). Người xin việc cần có bằng cấp trong ngành xã hội, tư vấn, tâm lý hoặc kinh nghiệm tư vấn và bênh vực những nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Có hạnh kiểm tốt và thẻ làm việc với trẻ em (Police Check &

Working with Children Check), biết nói và viết khá tiếng Anh và tiếng Việt, biết sử dụng máy vi tính và có xe để đi làm. Việc làm bán thời 4 ngày/tuần, lương trả từ $75,000 đến $84,000/năm. • Công ty bán tấm pin năng lượng mặt trời (solar panel) vùng Preston đang cần tuyển 2 nhân viên bán hàng qua điện thoại (Telephone Sales). Ứng viên cần có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại, nói, hiểu được tiếng Anh, Việt nếu biết tiếng Hoa là một lợi thế. Có kỹ năng giỏi trong giao tiếp, thuyết phục khách hàng và vi tính căn bản. Việc làm toàn thời, lương trả theo kinh nghiệm. • Hãng sản xuất thực phẩm vùng Brunswick đang cần tuyển 1 Trợ lý sản xuất (Production Assistant). Người xin việc cần có tối thiểu chứng chỉ cấp I và II về an toàn thực phẩm (Certificate I&II in Food Handling), có kinh nghiệm lấy hàng theo đơn đặt hàng, quản lý kho, biết sử dụng các phần mềm vi tính như: ERP, Excel, Word, MYOB và

Khảo giá miễn phí 60090-619/HTO/10

758 809

RELIABLE

ĐIỆN LẠNH TNT

LICENSED

EXPERIENCED

* Đèn LV Downlight an toàn * Nâng cấp các Switch Boards * Thiết bị cảm ứng * Chống sét * Garage * Hồ bơi và Spa * Hệ thống nước nóng * Lò điện * Cầu dao điện an toàn * Chuông báo khói

Lic No. : 51148

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng...

BẢO ĐẢM - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

0411 190 650

THỢ ĐIỆN

8307 2210

nguyen t e c h n ic a l s olut ion s

INDUSTRIAL - COMMERCIAL - DOMESTIC ABN 171 935 699 69 REC 14909

Tony Kiranci

0409 341 069 Fax: 9711 1734 Web: www.tkelectrical.com.au Email: tkelectrical@optusnet.com.au

Liên lạc: Đạt Nguyễn 0403 360 636 AdvDip Elec Engineering • Electrical License: D12596 Chuyên lắp đặt: • Hệ thống Ăngten cho digital TV • Lắp mới hay tháo gỡ các loại • Plasma and LCD TV máy lạnh cho nhà và shop • CCTV camera & alarm system • Kiểm tra an toàn các thiết bị • Door bell intercom và dụng cụ điện và điện tử. • Cài đặt và sửa chữa mạng Đặc biệt!!! máy tính Muốn có giá rẻ, xin liên lạc ngay hôm nay! 60293-644/HTO/10

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Lắp hệ thống báo động cho nhà một tầng Giá $1300 Hàng của Úc.

REC 18759

• Switch an toàn • Hệ thống báo cháy • Switch board • Rewire • Intercom • Ăng-ten

• Underground main • Nâng cấp main capacity • Làm điện nhà mới • Hệ thống báo động • Extension

0404 037 522

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

ELECTRICAL

Chuyên dịch vụ về điện cho gia đình, thương vụ và nhà xưởng

Agrade: A3161J R.E.C: 13230

Chuyên về điện gia đình, thương vụ & nhà xưởng

Mọi chi tiết xin liên lạc Nhâm Vo (Chris) Mob. Email: northwestet@optusnet.com.au

*** 40 NĂM KINH NGHIỆM ***

60077-617/HTO/10

• Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm, ...

QUALIFIED

Lắp đặt - tìm lỗi hư * Electrical Emergencies và sửa chữa * Đèn và điện * Điện 3 pha 60412-629/HTO/10

Chuyên điện dân dụng và thương mại

thợ cưa và 1 thợ lắp ráp (Furniture Painter, Sawyer and Assembler). Người xin việc cần có kinh nghiệm làm việc, không cần Anh ngữ, có sức khỏe tốt và xe để đi làm. Công • Cửa hàng bán lẻ vùng Richmond việc toàn thời, có thể bắt đầu ngay, đang cần tuyển 2 nhân viên bán lương trả theo kinh nghiệm. hàng (Sales Assistants). Ứng viên cần có kinh nghiệm bán hàng, nói, • Tiệm làm móng tay vùng hiểu được tiếng Anh, Việt nếu biết Canterburry đang cần tuyển 2 thợ tiếng Hoa là một lợi thế. Có kỹ làm móng tay (Nails Technicians). năng giỏi trong giao tiếp và phục Người xin việc cần phải có kinh vụ khách hàng. Việc làm toàn thời nghiệm làm chân tay nước, đắp hoặc bán thời, có thể bắt đầu ngay, móng bột và gel nếu biết vẽ móng và xoa bóp chân tay là một lợi lương trả theo kinh nghiệm. thế. Tiếng Anh giao tiếp khá để • Văn phòng Nha Sĩ vùng Richmond giao tiếp với chủ nhân. Việc làm đang cần tuyển một cô Phụ Tá cho toàn thời hay bán thời, có chỗ nha sĩ (Dental Assistant). Ứng viên ở cho người ở xa, lương trả theo cần phải nói, hiểu được tiếng Anh, kinh nghiệm. Việt nếu biết tiếng Hoa càng tốt. Có kỹ năng giỏi trong giao tiếp và • Công ty sửa chữa và mua bán cơ phục vụ khách hàng. Việc làm bán giới đang cần tuyển gấp một thợ thời 2 ngày/tuần, có thể tăng giờ sửa xe máy dầu (Diesel Mechanic). thêm trong tương lai, lương trả theo Người xin việc cần phải có kinh quy định trong ngành y tế hoặc nghiệm sửa xe máy dầu, không cần Anh ngữ. Việc làm toàn thời theo kinh nghiệm. hay bán thời, ổn định, làm việc • Xưởng sản xuất đồ nội thất vùng vùng Braybrook, lương trả theo Preston cần tuyển 1 thợ sơn, 1 kinh nghiệm. Outlook. Nói và viết khá tiếng Anh, tiếng Việt, có kiến thức về thực phẩm là 1 lợi thế. Việc làm toàn thời, lương trả theo kinh nghiệm.

NHÀ XƯỞNG CỬA HÀNG NHÀ Ở

ELECTRICAL DATA SECURITY REC 19117

TK

Rất nhanh chóng, dễ dàng và hiện đại nhất.

ELECTRICIAN

ALARM - ĂNGTEN – THỢ ĐIỆN

Liên lạc Thành

www.viet-times.com.au

30-32 Lennox St, North Richmond - VIC 3121 (03) 9428 9078 - Fax: (03) 9428 9079 Email: info@avwa.org.au Website: http://www.avwa.org.au

Australian Vietnamese Women’s Association

Anh: Hoàng Hải/ Anh: Lý Hùng Điện thoại: 9396 1922 Lầu 1, 144 Nicholson St, Footscray Website : www.avwa.org.au

Xin liên lạc: 0425

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION AVA MIGRANT TRAINING & EMPLOYMENT CENTRE +Ӝ,3+Ө1Ӳ9,ӊ7Ò&

Quý chủ nhân muốn tìm người làm việc cho thương vụ hay hãng xưởng của mình, xin quý vị liên lạc với nhân viên Nhân Dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm người có đầy đủ khả năng, kinh nghiệm phù hợp với công việc quý vị đang cần. Chương trình phục vụ của chúng tôi hoàn toàn MIỄN PHÍ. Muốn biết thêm chi tiết về các công việc bên dưới đây, xin quý vị liên lạc với: Cô: Anh Thư / Anh: Quang Minh Điện thoại: 9428 9078 30-32 Lennox St, North Richmond Email: employment@avwa.org.au

60393-618/HTO/10

Muốn nhanh chóng?

9791 7863

SERVICE

36

Bán Xe ............................................................ 36 Cần Người ...................................................... 36 Dạy Guitar – Trống ........................................ 37 Dọn Dẹp Nhà Cửa ......................................... 37 Đăng Ký Thương Vụ ..................................... 37 Hình Album ................................................... 37 Lời Nguyện..................................................... 37 Nhà Bán ......................................................... 37 Nhận Dịch Thuật .......................................... 37 Phim Người Lớn............................................. 37 Sức Khoẻ –Làm Đẹp ...................................... 37 Sang Thương Vụ ............................................ 37 Shop Bán Nhà Bán ....................................... 37 Thuê Shop, Share Shop ................................. 38 Thuê Nhà, Share Phòng ................................ 38 Tìm Ngườ Thân ............................................. 38 Truyền Hình Satellite..................................... 38 Water Tanks For Sale ..................................... 38 Video, Dvd, Băng Nhạc ................................. 38

Gửi quảng cáo qua bưu điện:

EMPLOYMENT

Alarm - Ăngten – Thợ Điện .......................... 30 Cây Cảnh, Bonsai, Làm Vườn ....................... 30 Chỉ May, Len Đan .......................................... 31 Chụp Hình Đám Cưới ................................... 31 Cửa Cuốn, Roller Shutter .............................. 31 Cửa Sổ – Cửa Chính ...................................... 31 Dọn Nhà – Chuyển Nhà................................ 31 Đổ Nền, Ủi Móng Nhà .................................. 31 Đưa Đón Phi Trường ..................................... 31 Dạy Nhạc ....................................................... 31 Dạy Lái Xe ...................................................... 31 Đám Cưới – Dịch Vụ ..................................... 31 Giặt Thảm ...................................................... 32 Giàn Móc Đồ, Kệ ........................................... 32 Handyman...................................................... 32 Hàng Rào – Cổng Sắt .................................... 32 Hồ –Thợ Hồ, Thợ Mộc, Sơn ......................... 33 Khoá – Thợ Khoá .......................................... 33 Kế Toán – Tài Chánh .................................... 33 Kiếng, Gạch Men ........................................... 33 Lót Gạch ........................................................ 33 Mái Hiên – Verandah..................................... 33 Mái Nhà – Roofing ........................................ 33 Màn Cửa – Curtains, Blinds .......................... 33 Massage – Bấm Huyệt .................................... 33 Máy Tính – Mực In........................................ 34 Nhà Bếp – Design & Install ........................... 34 Nhà Bếp, Tủ Âm, Phòng Tắm....................... 34 Ống Nước - Thông Ống Nghẹt ..................... 34 Phong Thuỷ – Bói Toán ................................. 34 Rangehood –Máy Hút Hơi ............................ 34 Sàn Gỗ, Trải Lót Sàn Gỗ................................ 34 Sơn – Trang Trí Nhà Cửa............................... 34 Sắt Cho Nhà Và Hãng ................................... 34 Thiết Kế Xây Dựng Nhà Cửa ........................ 34 Tiệm Bông, Tiệm Hoa.................................... 35 Vật Nuôi – Thú Nuôi .................................... 35 Vẽ Biển Quảng Cáo ....................................... 35 Xi Măng – Đổ Nền Nhà................................. 35 **** Dịch Vụ Người Lớn * ........................... 35

RAO VẶT

Xin ghi rõ tên, họ, địa chỉ và số điện thoại

classifieds@viet-times.com.au

70323-654/HTO/10

Fax:

Từ 9.00am – 5:00pm

Suite 7, 4 St James Avenue

Split System Air Conditioning • Chuyên gắn máy Split System và máy trên tường • Nhận làm việc tất cả mọi vùng. Giá rẻ không ngờ! Bảo đảm 100% Licensed: Liên lạc Cường

70196-648/HTO/10

quá dễ dàng!

Email:

0430 190 518

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au CÂY CẢNH, BONSAI, LÀM VƯỜN CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK • Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam! Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

60137A-640/HTO/10

trên Viet Times

Gặp tại Springvale:

70113-633/HTO/10

Đặt quảng cáo rao vặt

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm cửa cuốn.

Giảm giá 10% các mặt hàng Giảm giá 10% -30% các chậu cây cảnh

• Chuyên bán sỉ và lẻ • Các loại cây cảnh, bình chậu và dụng cụ chơi cây cảnh • Nhận trang trí và gói quà • Đất trồng và đá sỏi • Bộ sưu tập các loại cây cảnh bonsai

60191-629/HTO/10

Mở cửa 6 ngày/tuần, THỨ BA ĐÓNG CỬA Thứ Tư - Thứ Hai 10:00AM - 5:00PM

Để được đo đạc và khảo giá miễn phí! Xin gọi ngay Eric

Tel: 9449 5274 Mob: 0412 288 476 CỬA SỔ – CỬA CHÍNH

CHỤP HÌNH ĐÁM CƯỚI ẢNH LỢI PHOTOGRAPHICS NHẬN CHỤP hình cưới, hình chân dung, lưu niệm đủ loại – Có nhiều package cho đám cưới để lựa chọn. Xin liên lạc: 0411 467 893 hay (03) 9689 7411

60353-604/TH/9

Tony Wedding Photo Nhận chụp hình: • Đám cưới (từ $650) • Đám hỏi, sinh nhật, lễ hội • Ghép hình, sửa hình...

Xin gọi:

70318-651/RE/10

CỬA CUỐN, ROLLER SHUTTER

CỬA CUỐN WINDOW SHUTTERS Các loại cửa cuốn nhôm cao cấp, điện tử, điều khiển tay hay tự động. Nhận làm khắp mọi vùng MIỄN PHÍ ĐO VÀ KHẢO GIÁ Bảo hành 10 năm! Vui lòng liên lạc:

Ph.

VINA WINDOWS & DOORS Chuyên thay đổi tất cả các loại cửa cho Nhà & Shop • Thay kiếng splashback cho nhà bếp • Nhiều kinh nghiệm, tận tình

Giá cả phải chăng! Liên lạc: Anh Mỹ 0421 616 723

• Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Hãy gọi Claudio:

Khảo giá miễn phí

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng!

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

70176-632/HTO/10

70162-642/HTO/10 70044-642/HTO/10

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

FIRST PASS DRIVING SCHOOL

Springvale - Melbourne - Airport Bus

Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

Xin liên lạc Hồng 0402 457 767 Hùng 0434 006 434

AUTO và MANUAL

• Nhận dạy bao, dạy giờ cho mọi trình độ, tất cả các dùng miền Tây • Có nhiều plan cho bạn chọn (5 tiết, 10 tiết or 20 tiết) + 2 lần thi ĐẶC BIỆT: Giảm giá cho học sinh, người thất nghiệp. HỌC SINH LẦN ĐẦU ĐẬU TRÊN 85%

Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432

459 456

ĐÁM CƯỚI – DỊCH VỤ

DẠY NHẠC Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE. Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

Dandenong

• Đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, sinh nhật, đầy tháng tại nhà hoặc Hall. • Tất cả các vùng Melbourne. • Phục vụ từ A-->Z

9887 9883 Glen Waverley

Vui lòng xem quảng cáo tại trang 8 (Magazine 168) và voucher khuyến mãi tại trang Vouchers

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

- 0466 434 755

NHẬN NẤU TIỆC CƯỚI VÀ CHO THUÊ BÀN GHẾ

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

9791 3011

• Thâu Karaoke giọng ca của mình vào CD lưu niệm với bạn bè • Sang các loại băng tape, video, camera film gia đình vào DVD • Bán và cho thuê dàn máy Karaoke • Thâu luyện giọng thi Idol Australia • Gởi CD đến các trung tâm băng nhạc • Nhận quay phim & chụp hình party/đám cưới & đám tang Liên lạc: David 0423 495 813

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

SECURIT Y DOORS

Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa:

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

KARAOKE LƯU NIỆM

Telephone: 9713 0268

Giá quảng cáo ô này:

5 tuần quảng cáo*

Miễn phí đo và khảo giá!

Xem thêm chi tiết tại website: www.doorstar.com.au

www.northernshutters.com.au

Tặng thêm

0430 067 836

1A Meriton Place, Clayton South VIC 3169

9402 5782

$250/năm

ĐƯA ĐÓN PHI TRƯỜNG • Đưa đón quý đồng hương từ Springvale và các vùng phụ cận đến phi trường Melbourne • Làm việc 7 ngày trong tuần • GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

0401 155 171

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

Tel: 9314 4702

Chuyên cung cấp các loại cửa gỗ chất lượng cao! (bán trực tiếp đến khách hàng)

Xin liên lạc: Thuận

L P

Mob: 0403 349 455

Tất cả các công việc đều được bảo đảm.

*có điều kiện áp dụng

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

Đặng Tuyển

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ!

Liên lạc

0421 116 052 - (03) 9711 5296 (Sau 6pm)

• Dạy các vùng lân cận: Carlton, Sunshine, Hoppers Crossing, Werribee, Broadmeadows, Bundoora Vic Roads.

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

70053-643/HTO/10

9793 3530

179 Lonsdale St, Dandenong 3175

Chúng tôi chuyên cung cấp các cửa sổ nhôm và thay các loại cửa: • Aluminium Sliding Windows • Awring Windows • Casement • Sliding Doors • Stacker Doors • Security Doors • Fly Screens • Bán các loại ổ khóa và phụ tùng cho cửa nhôm và Sliding Doors • Bán đủ size Angle nhôm

60218-650/TH/9

Màu sắc đa dạng • Giá cả phải chăng

• Hướng dẫn thi 32 CÂU LUẬT và bài thi trên máy tính “HAZARD PERCEPTION” miễn phí

8 Mitford Pd, West Footscray

60169-622/HTO/10

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHỈ MAY, LEN VÀ DỤNG CỤ ĐAN SỢI

70186-647/HTO/10

Knit ‘n’ Purl

Nam và Nữ huấn luyện viên

nhiều năm kinh nghiệm (Cert 3 & 4)

• Dạy bao: 25 giờ/3 lần thi = $1,350

Công ty Công Chánh

• Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

NHẬN DẠY XE TỰ ĐỘNG VÀ SỐ TAY

• $25 cho giờ học đầu tiên + Miễn phí giờ học trước khi thi + Phí thi lại *

ĐỔ NỀN, ỦI MÓNG NHÀ

9 Warrick Avenue Springvale 3171 Tel: 9548 5960 Fax: 9548 0429 Liên lạc Hải Mob: 0432 780 380

CHỈ MAY, LEN ĐAN

0431 536 421

DRIVING SCHOOL

TDL CONTRACTORS P/L

11 Mahoneys Road Reservoir VIC 3073 (Melway ref: P8 H11) Tel: 9469 5026 • Fax: 9460 3059 • Mob: 0411 551 699 Email: orient_bonsai@hotmail.com • Website: www.orientbonsai.com.au

Tel:

Xin liên lạc Trúc

8511 4979 - 0417 667 858

THUẬN

DỌN NHÀ • Nhận chuyên chở cho shop/cửa hàng • Nhận dọn nhà vào cuối tuần

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

70107-632/HTO/10

• Nhận trả bằng thẻ tín dụng

70059-644/HTO/10

• Chất liệu tốt nhất với tay nghề cao

50232A-559/RE/6

ORIENT BONSAI NURSERY

Vui lòng liên lạc Minh Long Huynh Mob: 0423 633 566 Tel: 9332 6338

• Chuyên làm cửa cuốn, cửa an toàn, lưới sắt, lưới ruồi • Cố vấn, phục vụ tận tâm, trung thực và thân thiện

70330-657/HTO/11

60383-614/HTO/10

0431 168 816

391 Victoria Street, Abbotsford

ROLLER SHUTTERS

20313-608

Xin gọi trước, hẹn giờ xem hoa

60496-625/HTO/10

Giá cả phải chăng

Trường dạy lái xe

• Chuyên nhận dọn nhà • Nhận mọi dịch vụ chuyên chở lớn nhỏ • TRONG VÀ XUYÊN TIỂU BANG

0466 438 864

60177-626/HTO/10

EXCLUSIVE

• Trong nhà và ngoài vườn • Mùa đông và mùa hè • Nhiều màu sắc ...

Hội chợ cây cảnh lớn nhất tại Melbourne!

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

Cung cấp sỉ & lẻ các loại Hoa Lan

Mob:

PREMIUM DRIVING SCHOOL

DỌN NHÀ VÀ VẬN CHUYỂN

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

Nature’s Hidden Treasure

Trường dạy lái xe

REMOVALS

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Tự động hay tự điều khiển

0418 105 871

DẠY LÁI XE

MINH LONG

70136-637/HTO/10

L/l Tài:

DỌN NHÀ – CHUYỂN NHÀ

70226-654/HTO/10

•Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng

60247-645/HTO/10

60455-617/HTO/10

50112-544/RE/8

70334-657/HTO/11

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN

9792 3675

Liên lạc Chị Huệ:

0422 069 248 31


9792 3675 CÔNG TY TRẢI THẢM & GIẶT THẢM

HOME & MAINTANENCE SERVICES • Nhận làm vườn, trồng cây cảnh, lót gạch, decking, retaining wall và hệ thống nước trong nhà • Gắn hệ thống nước tưới cây, trồng cây và cỏ. • Tân trang phòng tắm, sơn nhà trong và ngoài, và mọi dịch vụ về nhà cửa… • Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm

NHÀ - NHÀ HÀNG - VĂN PHÒNG

Jacqueline Celestin Corentin

KỸ LƯỠNG VÀ UY TÍN

LIÊN LẠC BẢY: 9312 7248 - 0417 345 593

GIÀN MÓC ĐỒ, KỆ

Tel: 9429 1495 Mobile: 0400 649 588

• Nhận sơn sửa nhà cũ và mới • Tất cả các công viện lớn nhỏ về handyman • Nhận lắp đặt lớp cách nhiệt cho nhà cũ và mới • Nhận lắp đặt ăng-ten digital TV

Chuyên giặt thảm nhà, nhà hàng, xe hơi, salon... Nhân dịp kỷ niệm 20 NĂM ngày thành lập

20%

TỪ NAY ĐẾN CHRISTMAS

(Có điều kiện áp dụng)

0418 372 155 - 0451 412 799

An Giặt Thảm

0466 323 948 PRO CONTRACTOR Liên lạc Lộc:

• Chuyên giặt thảm cho nhà, hãng xưởng, cơ sở thương mại, sofa, xe cộ... • Dùng máy lớn và tối tân nhất được mounted trong xe truck. Dùng hóa chất tốt, an toàn cho sức khỏe, nước nóng 900 giết hết bọ rệp nên thảm rất sạch.

Nhận: sơn nhà, làm plaster, lót gạch, đánh

bóng sàn gỗ, tân trang phòng tắm, toilet, cửa...

www.viet-times.com.au

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

60617-622/HTO/10

SAN’S

QUÂN HANDYMAN

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Nhận sơn sửa nhà và shop, nới thêm phòng, lót gạch, máng xối, carport, lót sàn... GIÚP XIN GIẤY PHÉP

HÀNG RÀO – CỔNG SẮT

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

9544 7180 • 0432 871 744

Gọi ngay An hôm nay

TÂN TRANG VÀ BẢO TRÌ NHÀ CỬA

Bảo đảm chất lượng • Giá cả phải chăng

Làm việc tận tâm, vui vẻ

Liên lạc: 0401 720 678 - 0422 332 158

LT BUILDING PTY LTD

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi : Vinh 0466 880 518 Hiền 0431 383 845 Tòng 0423 085 195

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

Đặc biệt: Giặt 2 lần, nhà 3 phòng: $50!

0413 690 948 - 0416 546 936

Liên lạc LIÊM: 9312 7903 - 0413 320 766

ABN: 26931108177

Vùng Springvale và các vùng phụ cận.

Công việc kỹ lưỡng

• Sửa nhà shop, nới phòng, đóng vách, lót gạch, làm nhà tắm, thay bình nước nóng • Thông ống cống bị nghẹt • Xin giấy phép đổ Driveway, tráng nền xi măng

LỘC HANDYMAN

VINA GIẶT THẢM

60166-622/HTO/10

60468-623

Liên lạc Hùng 0412 948 395 - Chọi 0413 115 725

Chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua! • Guarantee money back • Tốt nghiệp trường TAFE • Bảo đảm quý vị hài lòng Xin vui lòng liên lạc Dũng:

32

• Tráng nền xi măng • Nới rộng phòng • Phòng tắm, toilet

60401C-642/HTO/10

topreinz-508/TH/6

GIẶT THẢM

GIẢM

23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1

• Carport • Nhà bếp • Plumbing

Tel: 9689 3855

(Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

SƠN SỬA NHÀ • Nhận đổ xi măng, làm hàng rào • Làm phòng tắm, toilet, lót gạch • Nhận sơn nhà, ngăn phòng...

Chuyên nhận làm các công việc handyman:

0419 368 214

60064A-643/HTO/10

P.O. Box 4020, Keilor Downs VIC 3038

Ph: 9310 8771 Mob: 0412 070 573 Website: www.crack-a-jack.com.au

Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray

Liên lạc Định: 8502 8232 - 0412 605 501

Xin liên lạc anh

Ngân Nguyễn

60480-632/HTO/10

• Cho các dịp lễ hội • Múa lân • Đám cưới • Mừng năm mới • Khai trương kinh doanh

Uy tín - Đẹp - Chắc chắn

L/l: Châu 0432 124 074 - 03 8787 8685

CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH Chuyên cung cấp các loại pháo bông trong nhà và ngoài trời:

• Thay máng xối • Lót gạch trong, ngoài nhà • Làm garden • Phòng tắm, toilet

60489-622/HTO/10

HANDY MAN

Trên 10 năm kinh nghiệm, chuyên: • Tráng nền xi măng • Làm carport • Làm hàng rào colorbon

296 Bridge Rd, Richmond 3121

• Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3)

• Nới phòng, làm móng nhà, máng xối, sơn sửa nhà, phòng tắm, bếp... Làm carport, decking, cổng và hàng rào các loại. Vùng Springvale và lân cận. • Có ABN, xin giấy phép

70317-658/HTO/11

Ngày 15-16/01/2011

0413 93 22 77

SƠN SỬA NHÀ-SHOP

605 317

60495-623/HTO/10

• Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

Minh Mẫn: 0432 942 389 - Mây: 0403 297 026

60422-629/HTO/10

Liên lạc Dung Tran: 0431

• Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới

Total Renovation

Cân sàn nhà, thay cột cây hoặc xi măng. Nhà bị lún, cửa đóng không được. Thay nhà bếp mới, phòng tắm, nới phòng, sơn, lót gạch, máng xối, mái hiên, hàng rào (cây hoặc colorbond), xi măng và mọi việc linh tinh.

Bảo đảm chất lượng, giá phải chăng.

Nhận nới phòng, bọc garage, sửa chữa nhà cửa, sơn nhà, làm car port, lót gạch đặc biệt nhà tắm... Khắp tất cả các vùng trong Victoria

• Trên Internet: www.puritycakes.com.au

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392 Cân sàn nhà và Handyman

Handyman

Quý vị có thể xem kiểu bánh:

Liên lạc: Justin

60193-639/HTO/10

HANDYMAN

BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

Chủ nhân người Việt kính mời!

HANDYMAN HOA

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

60195-630/HTO/10

50239-650/RE/10

60339-600/TH/9

Tiệm Bánh Bích Thuần

• Bánh được đem đến tận nhà bạn

PHÁO BÔNG AUSTRALIA

Mọi chi tiết xin liên lạc: Tel/Fax: 9363 8418 Quốc Mob: 0418 582 017 Hãng: 20C Second Ave, Sunshine Nhà: 28 Dresden Way, Sunshine West

L/l Tiến: 9364 3214 - 0432 455 669

70255-644/HTO/11

(Có thể đưa qua phòng mạch bác sĩ Thông tại Footscray)

Việc làm giá rẻ, kỹ lưỡng, tận tân!

* HÀNG RÀO * CỔNG SẮT * CỔNG ĐẨY M. 0421 759 632 H. 9078 9803

50162-627/HTO/10

60499-624/HTO/10

70334-659/HTO/11

Xin liên lạc ông Bùi Huy Điện 5/30 Fehon Street, Yarraville - Tel: 9314 4442

Hải 0433 357 555 • 9798 6161 Sơn sửa nhà cũ, nới phòng, đóng plaster, lót gạch, thay cửa, cửa sổ nhôm, ổ khóa, làm phòng tắm...

• Nhận cất nhiều kiểu dàn móc máng đồ cho hãng may, hãng ủi, cất gác và dàn móc trên gác • Bàn cắt chân sắt tháo ráp • Xe trải vải thường hoặc có gắn dao cắt • Mobile rack • Nhiều kiểu trolley đựng hàng cho hãng may, hãng ủi, hãng giặt đồ laundry.

Phiên dịch viên cấp 3 NAATI nhận dịch mọi giấy tờ Việt-Anh, điền đơn - Lệ phí nhẹ

• Chuyên sơn sửa nhà, shop • Lót gạch, gắn floatingboard • Hàng rào colorbond • Nâng cấp và làm mới phòng tắm, toilet, nhà bếp. Nới rộng phòng

TD HANDYMAN

QUỐC - RACKING P/L

PHIÊN DỊCH

Trading as PURITY CAKE DESIGN Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers) Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches

70130-636/HTO/10

• Mọi việc làm do chủ nhân chuyên nghiệp đảm trách

9546 0756 - 0417 542 840

0422 069 248

• Bánh Pháp (kem), bánh Úc (Icing)

• Bảo đảm rất sạch và mau khô

102 View Rd Springvale, VIC 3171

Liên lạc Chị Huệ:

• Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật

• Sử dụng máy tối tân & lớn nhất hiện nay để giặt thảm

70060-644/HTO/10

CATERING

613-664

• Nhận sửa chữa thảm đùn, cháy rách, thảm bị ngập nước...

Đám cưới và tất cả các lễ lạt Giá rẻ phải chăng Nhận đi tất cả các vùng

SUPER STAR

Hoàng: 0413 597 379

• BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ so với các nơi khác

Chứng Hôn Nhân

Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: Tel: 9370 1816 hoặc cô Bình: 0413 137 648 266-268 Maribyrnong Rd, Moonee Ponds 3039 Website: www.goldenchefcooking.com

• Nhận đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, sinh nhật, đầy tháng tại nhà hoặc Hall • Cho thuê rạp, bàn ghế... • Tất cả các vùng Melbourne • Phục vụ từ A-->Z

• Chuyên trải thảm, cung cấp mọi loại, từ việc nhỏ đến lớn

Celestin Corentin Civil Celebrant

70021-636/HTO/10

Chuyên dạy nấu ăn và làm đủ loại bánh • Nhận đặt bánh sinh nhật và bánh cưới. • Nhận đặt làm các món ăn Á Châu đặt sắc và bánh tây cho tiệc/party. • Nhà hàng trang trí lịch sụ là nơi lý tưởng đãi khách cho mọi trường hợp (50 chỗ ngồi) với các món ăn Hoa - Nhật - Việt độc đáo và có karaoke. • Phía sau nhà hàng có bãi đậu xe thật rộng rãi.

60117-609-658

70015-636/HTO/10

70259-665/HTO/11

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Liên lạc Dũng: Mob:

0401 678 599

- Chất lượng! Làm tại Úc nhưng bảo đảm bạn tiết kiệm ít nhất 30% LSQ-467/RE/6

60429-630/HTO/10

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

Peter: 0410 446 161 - 5968 2985

Miễn phí khảo giá - Thân thiện - Chất lượng!

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

Thợ khóa BWT Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

60399-624/HTO/10

LÓT GẠCH

Trên 20 năm kinh nghiệm

26 Central Ave, Sunshine VIC 3020 Tel.

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ

Khảo giá miễn phí

0421 898 866

9077 1353

Chuyên làm:

gọi tới từ báo Viet Times! MÁI HIÊN – VERANDAH

KẾ TOÁN VÀ KHAI THUẾ

383 Corrigan Rd, Keysborough VIC 3173

V R D ACCOUNTING SERVICES

• Khảo giá miễn phí cho người Việt • Chuyên làm các loại hàng rào, các kiểu cửa, cộng tự động • Lắp ráp cửa an toàn, verandah (mái hiên) và các loại carport • Giá cả phải chăng, có bảo hành! Xin liên lạc anh Bình ngay hôm nay!

ABN 43 633 077 976

27 Salmond Street, Deer Park VIC 3023

• Dịch vụ làm sổ sách kế toán • Hướng dẫn và tư vấn kế toán

Tel: 9363 8734 • Mob: 0422 632 218

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

Email: in_styleblinds@yahoo.com

MASSAGE – BẤM HUYỆT

Full Body Massage Massage chuyên nghiệp với các cô gái Việt Nam. Giá cả hợp lý.

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Tel: 9311 0198 Tel: 9077 7620 Tel: 9004 1477

QUÝ KHÁCH ĐAU LƯNG, ĐAU ĐẦU, NHỨC MỎI?

MÁI NHÀ – ROOFING

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

Sunshine: 5 City Place Nth Mel: 305 Queensberry St Ascot Vale: 219 Ascot Vale Rd

Quý khách cần sức khoẻ để làm việc?

Muốn có một đời sống khoẻ mạnh, vui vẻ, thoải mái? Điểm

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí

Lâm Hữu Lộc

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

Xin Liên Lạc Dũng (Steve)

0406 373 557 hoặc 03 8361 7642

Huyệt Massage 60104-591/TH/9

Xin liên hệ 0433 916 235

60155-615/RE/10

Accountant & Business Advisor

31645-463/RE/6

70354-659/HTO/11

TÔ GẠCH, TƯỜNG

Tất cả việc làm được bảo đảm & nhanh lẹ

60076-616

70328-656/HTO/11

Tel: (03)9711 5529 Mob: 0431 689 051

Đo & Khảo giá miễn phí Phục vụ 7 ngày cho mọi vùng trong Melbourne

HB Metal Chuyên nghiệp về Hàng rào và Hiên nhà

Chuyên về Booking Services: Hướng dẫn làm sổ sách kế toán, MXOB software.

0411 507 076

• Màn Phủ Đứng (Vertcial) • Màn Gỗ (Timber) • Màn Hòa Lan (Holland/Roller) • Màn Vải Xếp (Roman) • Màn Sáo Ngang (Micro/Slimline)

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

ACOUNTANT

Mob.

IN-STYLE Blinds

Muốn được giảm giá?

Văn Phòng Kế Toán

Đảm nhận tất cả các dịch vụ

Wall Cladding & Coating P/L

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Miễn phí đo & khảo giá

LÓT GẠCH

Reg. Tax Agent

HỒ –THỢ HỒ, THỢ MỘC, SƠN

để tìm các món lời từ rao vặt và được đăng quảng cáo miễn phí!

• Màn gỗ • Màn Hòa Lan • Màn Venetian • Màn ngang • Màn đứng • Màn vải xếp • Lưới ruồi • Cửa an toàn • Lều vải bố

Liên lạc Lee/Thiện:

KẾ TOÁN – TÀI CHÁNH

8 Libbet Ave, Clayton South VIC 3169 Tel/Fax: 9548 2854

www.viet-times.com.au

60179-627/HTO/10

DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG 24 GIỜ! Liên lạc: David 0408 094 102 - 3 Quarry Rd Tottenham 3012

Thiết kế & làm hàng rào nhôm và sắt với nhiều kiểu đẹp Chuyên ráp hệ thống cửa tự động

Thăm website:

Thương mại - Gia dụng - Tự động

• Chuyên mở khóa - làm chìa khóa mới • Sửa chữa, lắp ráp và cung cấp các loại khóa

Aluminium & Steel Fence Maker and Designer Automatic Remote Control Gates

ABN 20 675 105 069

Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí

Tel: 9796 9908 • 0409 996 936 WESTPOINT LOCKSMITHS

Để biết thêm chi tiết xin xem website: www.fivestarfencing.com.au

No. 11/Factory 4, Malcolm Crt, Kealba 3021 Tel: 9364 4489 Fax: 9364 4491 Melbourne: 0412 310 217 Sydney: 0432 650 773 www.ultratexwallcladding.com.au

rkcm@bigpond.net.au

60481-621/HTO/10

Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại hàng rào, cửa gỗ, cổng sắt , cổng điện, điều khiển từ xa...

• Nhận làm tất cả các kiểu tô gạch • Đa dạng màu sắc và độ nhám khác nhau • Cung cấp và lắp ráp nhựa polystyrene • Đường chỉ (moulding) & vữa đặc (Solid plaster)

Tel: 9796 9441

Liên lạc tiếng Anh 9512 3363

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified)

60482-621/HTO/10

FIVE STAR FENCING & GATES

Mob: 0401 905 932 www.remotecontrolaccess.com.au

Liên lạc: Ross

MOBILE LOCKSMITH

70137-638/HTO/10

Liên lạc Hậu:

- Chúng tôi có thể giới thiệu các thợ kinh nghiệm để giúp bạn lắp ráp, làm mới các loại phòng tắm và bạn cũng có thể tiết kiệm ít nhất 10%. BẢO HÀNH 10 NĂM

Chúng tôi nhận làm đủ các loại: • Verticals (màn đứng) • Màn cuốn (Roller) • Màn La Mã các loại • Plantation Shutters • PVC cafe (rèm che) • Awinings 60470-620

70335-656/HTO/11

P.J. GARAGE DOORS P/L Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại cửa

MÀN CỬA – CURTAINS, BLINDS

60402/HTO/10

70355-659/HTO/11

* Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

ABN 21 087 901 460

garage xe, điều khiển từ xa, cổng điện. MIỄN PHÍ KHẢO GIÁ!

KIẾNG NHÀ TẮM - Chúng tôi chuyên về buôn bán các loại kiếng nhà tắm. Bán thẳng từ Warehouse ra Public nên bạn tiết kiệm nhiều.

QUYÊN – LOCK SMITH

Factory: 15/12-18 James Ct, Tottenham

Làm việc 7 ngày í Khảo giá miễn ph

0423 674 935 0432 026 201 Nhà: 8502 7870

KIẾNG, GẠCH MEN

76 Mitchells Lane Sunbury VIC 3429

KHOÁ – THỢ KHOÁ

Chuyên làm hàng rào - Cổng sắt Cổng tự động - Carport - Veranda

REMOTE CONTROL ACCESS

Xin gọi anh Cường

575*hong1

MINH CÔNG Minh: 0422 597 622

Giá rẻ, làm việc tận tâm, hiệu quả cao.

Tel 03 8502 8639 (Tax) 38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 Tel 03 9512 3699 (Super) Mon – Fri 9am - 6 pm Sat - Sun 10am – 5 pm Fax 03 8502 8619 (Tax & Super) www.newworldtaxation.com.au • www.newworldsuper.com.au

70225-654/HTO/10

9367 3165 (AH)

làm hàng rào color bond • Sơn trong nhà, ngoài nhà • Nới phòng, bọc garage

640-690

0422 875 956

• Chuyên sơn ngói, thay máng xối,

Peter Lai Nguyễn (Chuyên viên trị liệu tốt nghiệp tại Úc) 1/14 Rich St, Noble Park VIC 3174 Tel: 9546 2715 • Mob: 0411 275 353

PHONG MASSAGE

Sau những giờ làm việc mệt mỏi!!! Nếu bạn có cảm giác nhức mỏi, đau lưng đến với Phong Massage bạn sẽ có cảm giác thư giãn. Điện thoại:

0457 595 144

70332-656/HTO/11

Liên lạc Đức:

Chúng tôi chuyên về: • Lập công ty & family trusts • Giúp khai thuế thu nhập • Lập kế hoạch hướng dẫn khai thuế doanh nghiệp • Lập & khai thuế quỹ hưu trí • Thanh tra quỹ hưu trí

60460-618/HTO/10

60397-616/HTO/10

• Việc làm cẩn thận và bảo đảm • Khảo giá miễn phí • Giá đặc biệt cho pensioner

• Nới phòng (bao xin giấy phép) • Sơn nhà, shop • Thay nhà bếp, phòng tắm • Làm plaster • Gắn hệ thống Security Camera, báo động Alarm

CƯỜNG-SƠN NGÓI

60088-644/HTO/10

ABN 60 953 626 384

60214-582/TH/9

New World Taxation Pty Ltd New World Super Pty Ltd

ĐỨC FENCING THỢ MỘC - SƠN Chuyên làm hàng rào colorbond và gỗ

9792 3675

33


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

PHONG THUỶ – BÓI TOÁN

• Lắp ráp tất cả các máy vi tính

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn) Tel: 95467974 Mob: 04 8881 0888

15 Mckirdy Street,Springvale VIC 3171

PHONG THỦY GIA CƯ

SUNSHINE KITCHEN Chúng tôi nhận đóng và thiết kế

Mob: 0400 060 390

4/235 Sunshine Rd, Tottenham 3020 Tel: 9314 1811 • Fax: 9314 1677 Hiển:

Sửa chữa - Nâng cấp - Bảo hành - Linh kiện

Chuyên gia hàng đầu về máy tính xách tay!

9555 8755

Tel:

• Chuyên đóng và thiết kế bằng 3D và các kiểu nhà bếp hiện đại hoặc theo ý thích của khách hàng

HOÀ BÌNH KITCHEN CABINETS • Uy tín và chất lượng • 7 năm bảo hành • Giá rẻ tại hãng

Miễn phí đo & khảo giá! 60461-622/HTO/10

Khảo giá miễn phí

9546 6352 - Thái Hòa 0434 596 416

Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

để tìm các món lời từ rao vặt và được đăng quảng cáo miễn phí!

34

70023-637/HTO/10

VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate

0421 590 889

Painting for you ABN: 77 881 289 885

• Sơn nội thất và ngoại thất • Sơn mới và sơn lại nhà cửa • Sơn dân dụng và thương mại

Miễn phí đo và khảo giá Liên lạc ngay Tâm:

- Đặt nền floor laying. - Đánh bóng bằng dung dịch không gây độc (non toxic waterbased hand staining)

0433 300 501

SẮT CHO NHÀ VÀ HÃNG

DỊCH VỤ RẤT TẬN TÌNH & CHUYÊN NGHIỆP

4792 – 0411 165 292

TIMBER FLOOR SANDING & POLISHING

119 McIntyre Rd, Sunshine

9364 9636

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

Chuyên làm sắt cho nhà và nhà hàng BUILDER LINTELS

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392

ỐNG NƯỚC - THÔNG ỐNG NGHẸT

Thắng Flooring

HỒ PLUMBING & GAS

Chuyên lót sàn gỗ. Đặc biệt lót laminate • Hoàn tất (full): $35/m2 (8mm); $45/m2 (12mm) • Hoặc công (labour): $15/m2

• Thợ chuyên nghiệp có licence 52080 • Sửa chữa và thay hệ thống nước nóng lạnh • Chuyên về lắp ráp và sửa các loại Gas • Sưởi âm/tường, lò nước nóng, nấu ăn • Thay máng xối, gắn bồn nước mưa • Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt • Làm phòng tắm • Sửa chữa vòi nước rò rỉ • Lắp đặt toilet • Lắp đặt máy lạnh Chuyên vẽ nhà mới/cũ, shop/ hãng xưởng Liên lạc Nhanh:

Liên lạc

9547 5205

0402 88 66 99

0401 446 714 60496-620

Chúng tôi chuyên: • Lắp đặt • Đánh bóng • Tẩy vết dơ • Chà nhám • Phục hồi, sửa chữa • Re-coating 60452-639/HTO/10

www.viet-times.com.au

Liên lạc Huy:

60401A-626/HTO/10

K.E. KITCHEN PTY/LTD 18 Annesley St, Braybrook VIC 3019

Thăm website:

MINH THỢ SƠN

Chuyên nhận mọi công việc về sơn nhà mới, cũ, trong, ngoài nhà, shop, hãng xưởng... Việc làm kỹ lưỡng - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp, Bảo đảm chất lượng cao! GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Liên lạc Minh: 0431 421 442 - 9798 1753

Chúng tôi chuyên về:

Chuyên đánh bóng & lót sàn gỗ (polishing & sanding)

Liên lạc: ZIBI 8707

FACTORY: 2/2 Regal Drive, Springvale (Mel 79K8)

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

Liên lạc Anh Minh 0412 650 902

TARNO FLOORS

Cung cấp các oven, cooktop, rangehood và dụng cụ cho tủ bếp!

Tel:

SƠN – TRANG TRÍ NHÀ CỬA

Giá cả phải chăng!

• Thợ nhiều năm kinh nghiệm • Sẽ hướng dẫn quý vị mua máy hút với giá đặc biệt, tiết kiệm nhiều tiền.

60468-620

Hãng chúng tôi chuyên thiết kế và đóng các loại nhà bếp và bar rượu theo ý thích của quý vị.

hongtrungthai@yahoo.com.au Website: www.vnttimber.com.au

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

SÀN GỖ, TRẢI LÓT SÀN GỖ

• Sản xuất tại hãng các loại cửa gỗ(timber door) cho tủ bếp và laminate benchtop (giá sỉ) ĐẶC BIỆT:

0402 932 077 Tel: 9312 3329

Chuyên nhận sơn trong và ngoài nhà mới, cũ và shops...

RANGEHOOD – MÁY HÚT HƠI

Kiên 0413 515 418

*

HUY-THỢ SƠN

RANGEHOOD –MÁY HÚT HƠI

nhà – Bảo đảm không còn lại mùi dầu mỡ sau khi nấu)

9410 4090 - Mob: 0432 092 660

NHÀ BẾP – DESIGN & INSTALL

321 178

• Chuyên gắn máy hút hơi cho nhà bếp và nhà hàng (Gắn ống hơi thoát thẳng qua nóc

Kitchens 4 All

Ph: David (Tiếng Việt) 9546 0400 www.printgear.com.au

PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

Thầy Phong Thủy Gia Cát: 0412

Liên hệ Châu: 90 Elizabeth St, Richmond VIC 3121

HP-Canon-Lexmark-Brother-Epson • Bán sỉ và lẻ bình mực in mới. Giá thật rẻ. • Bảo đảm chất lượng tốt.

Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

Chuyên cố vấn phong thủy cho cơ sở doanh nghiệp, shop, công ty, nhà hàng, nhà, các công trình xây cất, building, apartment... Đặc biệt nhận xây nhà theo thiết kế phong thủy (lo từ A-Z) để có được một căn nhà “Cát Tường“. Coi đất (tốt, xấu) trước khi xây dựng. Nhiều năm kinh nghiệm.

• Chuyên sửa chữa, tân trang nhà shop • Đóng mới các loại nhà bếp và Cabinet

BƠM & BÁN BÌNH MỰC IN

Tel:

60457-618/HTO/10

KT CHIEF ARCHITEC

23/260 Wickham Rd (Via Commercial Rd) Moorabbin Melway 77 J8

70127-635/HTO/10

70248-664/HTO/11

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30 - 6:00 và thứ Bảy: 10:30 - 3:00

60100-622/HTO/10

Xem thêm chi tiết tại website:

www.apacnotebooks.com.au email: sales@apacnotebooks.com.au

Tel:

THỦY “GIA CÁT“ 0402 383 705 PHONG Địa lý Bát Trạch • Huyền không Phi Tinh • Phong thủy tâm linh

Chuyên về các loại cửa: • Cửa gỗ đặc, chất lượng Nhiều năm kinh nghiệm! • Cửa bọc nhựa vinyl Việc làm bảo đảm! • Cửa tráng nhựa

2 $28/m Gỗ Fully Lay Laminate

Liên lạc John Trung:

Chuyên cố vấn coi phong thủy cho: Nhà ở, nhà hàng, văn phòng, công ty, doanh nghiệp, ... Nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, chỉ dẫn cách thay đổi phong thủy thành một môi trường may mắn và thuận lợi cho người ở. Xin liên lạc: Danny Chan (tiếng Việt và tiếng Hoa)

các kiểu nhà bếp mới theo ý khách hàng.

ĐẶC BIỆT

Chúng tôi bảo đảm hàng chất lượng với giá rẻ nhất!

Cho tất cả các loại sàn gỗ Liên lạc: Nam

Tel: (03) 8361 9541 Mob: 0411 456 735

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Việc làm bảo đảm Giá cả phải chăng

Liên lạc: ANDY LU O411 989 178 Fax: 9464 2265 Email: austarc@gmail.com Hãng: 349 Settlement Rd, Thomastown

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ CỬA

BenGee Homes DBU-20471

• Nhận xây nhà mới, townhouse, multi-unit • Nhận vẽ và thiết kế kiểu nhà theo ý khách hàng Đảm bảo 6 năm cho nhà mới! Mọi chi tiết xin liên lạc Guner Mob: 0403 598 822 - Tel: 5222 3553 Email: bengeehomes@yahoo.com

60407-626/HTO/10

• Cung cấp các loại thiết bị cho các danh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

Chỉ xem từ thứ Năm đến Chủ Nhật Tel: 8502 7725 – 0422 246 098

70151-650/HTO/10

Máy mới và Refurbished Laptops

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

60416-628/HTO/10

Đại Hạ Giá Computer

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ!

664-715

Terry PC Solution

Xem Gia đạo, tình duyên Bói bài, quẻ dịch, phong thủy

60188-652/HTO/11

NHÀ BẾP, TỦ ÂM, PHÒNG TẮM

Gọi cho chúng tôi để được

70360-664/HTO/11

Website: www.keyman.net.au

Nhà lý số MINH AN

60478-637/HTO/10

Email: newkeyman_kitchen@yahoo.com.au

70145-639/RE/10

60261-664

22 Terra Cotta Dr, Blackburn 3130

Tel: (03) 98941868 • Fax: (03) 98941867

Ted Wu 0423363688

0431 088 428

60137B-641/HTO/10

Xin vui lòng liên lạc Phong:

60488-622/HTO/10

• Thợ chuyên nghiệp có đăng ký đàng hoàng • Có giá tốt nhất cho mọi công việc lớn nhỏ • Chỉ cần 2 tuần để hoàn thành công việc

70114-634/HTO/10

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas

• CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI GỖ VÁN SÀN NHÀ • Các loại gỗ đặc của Úc với chất lượng cao và bảo đảm theo tiêu chuẩn janka rating từng loại gỗ • Gỗ đặc Prefinished (đã đánh bóng), Engineered Floating Floors, Laminate Floors với giá thật rẻ và nhiều loại màu sắc khác nhau • NHẬN LẮP RÁP SÀN GỖ VÀ BẢO HÀNH KHI ĐẾN CÔNG TY • Hãy liên lạc với anh John Trung với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gỗ để được GIÁ ĐẶC BIỆT.

60464-619/HTO/10

and SHOPFITTING

MÁY TÍNH – MỰC IN

ABN 12 470 342 449

• Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

NEW KEYMAN KITCHEN

0469 029 004

70226A-654/HTO/10

Xin liên lạc Jason:

VNTTIMBER TRADING

Thợ sửa ống nước + Gas

Công ty uy tín chuyên làm nhà bếp và nhận trang trí shop

Massage Thư Giãn

9792 3675

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


VẬT NUÔI – THÚ NUÔI

First

YARRAVILLE VETERINARY CLINIC

5

Hãy chọn đúng Builder

70334-657/HTO/11

Dzung Pham G r ap hi c Ar t

Tel. 9364 5746 Mob. 0425 772 221

Xin liên lạc NAM NGUYEN Mob: 0421 084 504 Tel: (03) 9332 2717 60463-620/HTO/10

XI MĂNG – ĐỔ NỀN NHÀ

Victoria Concrete Works Tráng nền xi măng kiểu slate, stencil & exposed aggregate cho nền garage, arage, lối xe vào, lối đi và verandahs.

Việc làm chất lượng. Giá cả phải chăng.

Chuyên xây dựng nhà cửa dân dụng

BẢO HÀNH 7 NĂM!

TIỆM BÔNG, TIỆM HOA

fmflorist/TH/6

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

433/MFR433/TH/5

Phiến & Ngọt Kính mời

417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

Tel: 9416 3038

**** DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN *

Vui lòng liên lạc D. Care: 9364 9380

31702-559/RE/8

Ghé thăm website: www.dandybelles.com

Tel: 0423 963 707

50153-641/RE/10

D B • Địa điểm giải trí tại Dandenong qua hơn 20 năm • Nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý khách • Có 6 phòng sang trọng, giường Queen, máy lạnh, Tivi LCD, phim, bàn bida. Chỗ đậu xe an toàn, kín đáo • Mở cửa: Sun-Wed: 10am-3am • Thu-Sat 10am-5am

• Footpath, pavement, drive way • Car park, garage...

Nền móng và xi măng

15-17 Maxwell Street Dandenong VIC 3175

CALIFORNIA CONCRETE

9792 0166

• Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông • Tiện nghi, phục vụ tận tình, chu đáo, thoải mái

• Có nhiều cô gái trẻ đẹp từ các nước châu Á, được thay đổi mỗi 2 tuần. 6 Bignell Road Moorabbin East

9553 0192 PCA 7023B

Liên lạc: 0427 439 456 Xin gọi

TIỆM HOA KIM QUẾ

9793 1080

JO JO FLORIST

Đặc biệt: Bán cây kiểng lạ, cây ăn trái

MỞ CỬA 7 NGÀY Xin liên lạc:

Chấn 0403 260 582 Trường 0425 899 655

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

CONCRETE-XI MĂNG

Thư giãn

Không có việc nào là quá nhỏ cả. KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ

Phục vụ tất cả các vùng có người Việt Caroline Springs, Hillside, Deer Park, St Albans, Sunshine, Footscray, Springvale, Dandenong...

Liễu 0432 823 585

65

$

Đổ xi măng từ $300

Thứ Hai - Thứ Bảy 10am - khuya Chủ nhật 11am - khuya

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Full Services

80

$

từ

Những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ và lộng lẫy!

17 Nicole Way, Dandenong South Tel:

9793 2988

70178-646/HTO/10

• Các loại hoa cho tân gia, văn phòng, nhà hàng, phúng điếu, nhà thờ… • GIAO TỚI NHÀ VÀ BỆNH VIỆN

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông

60458-647/HTO/10

•Bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa cưới (nhiều kiểu để chọn lựa)

ngay!

AZNTEK CONCRETE 60023-574/RE/9

Tel: 9310 9983

6

PCA100be

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng.

62 Alfrieda St, St Albans

60087-619/HTO/10

LADIES ALWAYS WELCOME

0408 505 626

60466-621/HTO/10

SR CONCRERE Nhận đổ tất cả các loại xi măng

Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

FAIR LADIES 417 • Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

Liên lạc với chúng tôi: Darren

Trung tâm giải trí và thư giãn

Beautiful Ladies

Miễn phí khảo giá!

0419 003 075 – 0414 849 280

• Nhận giao bông về Việt Nam

Tel: 9689 8434

NHẬN THẦU HỢP ĐỒNG ĐỔ XI MĂNG

cho tất cả các công việc

Tiệm Hoa Footscray Market

PCA 5709b

• Stencil Concrete • Crossovers • Slate Concrete • Driveway • Coloured Concrete • Garages • Plain Concrete • Exposed Aggregate and much more...

Khảo giá miễn phí

1 Primary Place, Maribyrnong VIC 3032

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848

9309 0700 • 0411 174 000

60475-621/HTO/10

0402 042 816

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne • Có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp • Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

ALL TYPES CONCRETING

D&F CONSTRUCTIONS 60421-650/HTO/10

DB-U 28422 ABN 44312270169 Master Builder 131760 Mật An Nguyễn

• Nhà mới - Units - Townhouses • Tư vấn cho chủ xây dựng • Giá cả phải chăng - Chất lượng tuyệt vời

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG, CỘT TRỤ, XÂY MÓNG NỀN NHÀ • Bảo hiểm đầy đủ • Được Chính phủ tài trợ • Bảo hành 15 năm • Được Chính phủ cấp giấp phép • Làm phẳng 100% bằng máy tính • Sử dụng máy bơm bê tông • Trên 15 năm kinh nghiệm Miễn phí khảo giá và tư vấn

Chuyên đổ tất các loại xi măng và bê tông

Alex: 0425 200 663 63

MAT’S MODERN HOMES

REBLOCKING & UNDERPINNING

Liên lạc Simon:

70239-663/HTO/11

Building Engineer Register Building Practitioner Hội viên Hội Kỹ Sư Úc

PCA 492B

NSB-645/RE/5

Đảm trách tất cả các dịch vụ chuyên về QUẢNG CÁO VÀ IN ẤN

741 Geelong Road, Brooklyn VIC 3012

Tel: 03 9314 4242 - www.club741.com.au

FIVE STAR

STAR

• Xây nhà mới - Units - Townhouses • Thiết kế và xin giấy phép • Bảo đảm đúng tiêu chuẩn Úc • Tận tâm - Uy tín • Bảo đảm 6 năm

• Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ sẵn sàng phục vụ chu đáo, tận tình • Đặc biệt các người đẹp tới từ Châu Âu

50168-628/RE/10

VẼ BIỂN QUẢNG CÁO

Design & Build

GỌI MICHAEL NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT! Website: www.firstandlastreblocking.com.au

Ph: 9314 8945

NAM CONSTRUCTIONS

Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này!

Tel: 9323 9666 Mob: 0404 999 969

291 Wiliamstown Rd, Yarraville 3013

Nói tiếng Việt và tiếng Tàu

PCA6260BE

CÓ DỊCH VỤ ESCORT!

70203-650/HTO/10

Thứ Hai - Thứ Sáu 9am - 7pm Thứ Bảy 9:30am - 2pm

BEST IN TOWN!

Chúng tôi chuyên làm: • Cọc gỗ hoặc bê tông cho gốc cây • Có giấy phép của Council • Nới rộng nhà và xây thêm lầu • Tất cả việc làm bảo hành 15 năm • Khảo giá và tư vấn miễn phí

60453-617/HTO/10

Mở cửa:

70253-664/HTO/11

Nhận khám và chữa bệnh tất cả các loại thú nuôi

Jukey 9366 9173 • 0422 830 299

DB-U 15357

Bác sĩ Ian Burns

HOTPUSSY-541

M.J RENOVATION

Last

60164-644/HTO/10

ĐỦ MỌI DỊCH VỤ THÚ Y chăm sóc cho vật nuôi của bạn

and

REBLOCKING & UNDERPINNING

Viện Thú Y Yarraville

• CHUYÊN XÂY: Carport; Pergola; Sunroom; Verandah; Gazebo and Decking. • RENOVATION: Tân trang nhà cửa, Plasterboard, design phòng tắm, Toilet, Wardrobe tủ âm design theo khách. • LO GIẤY PHÉP: Building construction certification permits.

9792 3675

Pca No. 3702be

60483-646/HTO/10

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

35


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Hot Gossip Dịch Vụ $100 Đặc Biệt

PCA 7085BE

•Tất cả nữ nhân viên phục vụ đều được thay mới

$105

60015-647/0

• Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available!

PCA 5109be

1/2 giờ

Albemarle St. Here

Koroit Creek Rd.

Maddox

Mason St.

18 Albemarle St, Williamstown North

TEL: 9399 9740

Mở cửa 7 ngày 11am đến khuya

www.clubkeysstudio.com

• Nơi giải trí sang trọng và Giá đăc biệt: cao cấp cho quý ông • Nhiều tiếp viên mới mỗi ngày, xoa bóp toàn thân • Có giá đặc biệt vào ban ngày Xin ghé thăm website www.melbournecolosseum.com.au

45-47 Tope Street, South Melbourne 3205

Telephone:

9366 6444

Mel: Map. 26 Ref: H5

Southern Comfort International Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông Tiện nghi và thoải mái nhất ở vùng Đông Nam Melbourne

• Thư giản từ $40 • “Dịch vụ đặc biệt” từ $57

Xin gọi Katharina hay Steven (03)

Thứ Năm – Thứ Bảy đến 6am hôm sau

PCA6646B

Hot Live by Twin Sex Shows Thứ Bảy 8pm • Thứ Hai (Trưa – 1pm) Thứ Năm (Trưa - 7pm & 8pm)

Telephone:

9793 5289

16 Citrus St, Braeside, VIC 3195 Tel:

PCA 4015BE

Tel: 9555 8100

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

• Position will be casual for 3 months and then full • Time option will be offered • Beauty experience an advantage but not essential • We offer full in house training to the right person • Flexibility with hours is required and a current • Victorian Drivers Licence.

RAO VẶT HÀNG TUẦN

70218-664/HTO/10

Mở cửa 7 ngày/tuần từ 11AM đến khuya

9588 0743 Melway 88 A8

JUST LASHES DOCKLANDS Please send CV to info@justlashes.com.au or call

BÁN XE

•Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ • Phục vụ vui vẻ, tận tình và chu đáo • Bảo đảm quý khách hài lòng khi ra về

MITSUBISHI VERADA ET 2000 reg 10/2011 mâm đúc, kiếng màu, rear spoiler, alarm, air con. Xe đẹp, hoàn hảo. Bán $6.250 bao RWC.

639-690

665-669

BÁN XE LANDROVER

CẦN THỢ HỚT TÓC

Liên lạc (03) 8518 2432 – 0431 024 702 657-666

SWA 7660B/7665B

Liên lạc chị Thảo 0403 181 355 Xe hoàn hảo từ trong ra ngoài. Giá $8,000. //

TELEMARKETER(S) WANTED

Liên lạc: Lý 0419 580 966 - 9363 1356.

Ph: 9720 4044

Viet Times / Adpro Media is seeking to employ part-time telemarkerter(s). The applicant(s) require to have the follows: clear voice, good command of spoken English & Vietnamese, interpersonal & communications skills and a can-do attitude. If interested, please call Minh Tran 0402 234 157 or send resume to mtran@viet-times.com.au

Nhiều cô gái trẻ và đẹp từ nhiều nước Nữ sinh từ 18 tuổi trở lên Lady welcome! Phục vụ tận tình, chu đáo và vui vẻ

Khu đèn đỏ của Melbourne

CÓ NHIỀU CHỖ ĐẬU XE KÍN ĐÁO!

• Kia Carnival 2000 • Xe 7 chỗ ngồi • Số tự động • Màu: Blue/Silver • Air Condition • Registration to December 2011 • Registration No’s – XKF 326 • Bán $6,000 bao giấy Road Worthy (RWC)

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hạnh (B): (03) 9310 2949 (MB): 0411 507 830

CẦN NGƯỜI

PCA NO. 5531B

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo! LADIES WELCOME!

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp!

Tel: 9543 8820 • 9543 8837

661-670

CẦN NGƯỜI Cửa hàng thời trang có uy tín vùng Brunswick cần tuyển một nhóm thiết kế / thợ may thời trang đồ dạ hội phụ nữ. Làm việc với đội ngũ nhân viên hiện tại của chúng tôi, may khoảng 30 món đồ thời trang mỗi tuần. Cơ hội việc làm quanh năm.

Xin liên lạc John 0431 640 444. 665-669

TUYỂN TRỢ LÝ / THƯ KÝ

Cơ sở vật lý trị liệu (chiropratic office) cần tuyển một trợ lý / nhân viên tiếp tân để làm việc cho văn phòng chúng tôi ở St Albans và Sunshine. Ứng viên cần năng động và kỹ năng giao tiếp. Sẽ được đào tạo thêm. Xin fax CV về 9356 4733 hoặc email đến darcywillaert@hotmail.com.

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

//

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN

70230-661/HTO/11

70258-665/HTO/11

BÁN XE 7 CHỖ

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya!

36

Cần nam nữ chạy bàn nhà hàng vùng Hampton Park, làm việc part-time.

Toàn bộ tự động, V6, máy rất tốt.

895 Mountain Hwy Bayswater 3153

44A Winterton Road Clayton VIC 3168

Cần người

Landrover, free lander 2000. Màu trắng.

Flame Angels

0438 245 555

Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm việc full time / part time tại vùng Springvale South. Nhận sinh viên làm việc sau giờ học.

-------------------------------------------------- 664-667 ------------------------------------------------------------------------------------------

26 Rhur Street, Dandenong VIC 3175

9530 4355

BEAUTY WORKER/ EYELASH TECHNICIAN

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya

PCA3337BE

S T U D I O

• Ban đầu làm việc casual. • Lương khởi điểm tốt. • Cần biết chút tiếng Anh.

42 Cromer Avenue, Sunshine North

Tel: (03) 9696 9199

67 Keys Rd, Moorabbin

Cần tuyển nhiều nhân công fish processing filleters hoặc meat /chicken boner cho hãng cá ở Oakleigh South.

60094-620/HTO/10

Dưới sự quản lý mới

CẦN NGƯỜI

1/2 giờ

Ban ngày

60226-584/TH/9

• Mới tân trang

gọi tới từ báo Viet Times!

PCA 7218BE

Tuyệt vời nhất miền tây

• Nhiều thiếu nữ mới trẻ đẹp đủ quốc tịch

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

SASK-661/HTO/11

60384-614/HTO/10

JUSTLASHES-659/HTO/11

Sea Pearls of Melbourne

9792 3675

Toà soạn Viet Times đang cần một cộng tác viên / tình nguyện viên để làm việc cho dự án radio online. Người tham gia dự án cần có: thông thạo tiếng Anh – Việt; giọng nói rõ ràng, “ăn micro” (microphone friendly) và diễn đạt tốt; khả năng giao tiếp tốt. Ưu tiên cho nữ và sinh viên học ngành truyền thông (media studies). Liên lạc: Minh Tran 0402 234 157 • E: mtran@viet-times.com.au. 659-671

MAKERS WANTED Black Apple is seeking experienced makers to produce a wide range of knits and wovens.

Michael on 9547-8211 Address: 1 Regal Drive, Springvale, VIC, 3171 VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds 660-665

LỜI NGUYỆN

CẦN NGƯỜI

Công ty kim hoàn và nữ trang cần người làm piece work & beading. Có thể làm việc tại nhà hay theo giờ giấc thuận lợi của bạn. Tiền mặt $12-15/giờ. Chỉ cần nữ. Xin liên lạc 0417 657 425

664-668

FACTORY STAFF Person to work in flysreen door / window manufacturing factory. Experience not required as training will be provided. Please call Christine 5940 2225 Mon – Fri, between 10am & 12pm

LỜI NGUYỆN

gồm 5 ghế, 2 bàn gội, có phòng thẩm mỹ. Nằm trên con đường chính khu thương mại.

658-671

Xin liên lạc Peter 0415 084 140

SANG TAKE AWAY SHOP

664-668

Cần sang gấp tiệm fish & chips. Mở cửa 6 ngày/

BÁN BAKERY EQUIPMENTS

tuần trong Aldi Supermarket Shopping Centre.

Thiết bị lò bánh mì ít dùng, gần như mới, cần bán gấp: 1 meat slicer ($300), cake mixer 20lit ($800), spiral mixer 25kg ($1000), meat mincer ($600), s/s cold cake display counter 1200mm ($1500), two door upright freezer ($3000), bakbar turbo fan 6 tray convection oven ($4000), bakbar prover ($2000), pastry sheeter 520mm ($3000), 200 pie warmer ($1500), pie filling depositor ($1000)… và nhiều dụng cụ mới hơn một năm.

Giá $450,000 USD ONO Liên hệ:

Paul 0408 380 040

Giá sang chỉ có $49.000 ONO.

Diện tích 4.2m x 25m, xây cuối năm 2008, gồm 4 lầu Cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe, khu vực nhiều người nước ngoài ở với nhiều nhà hàng, cửa hàng, bars, siêu thị và chợ. Gần trường học quốc tế (mẫu giáo, cấp 1, 2, 3). Để xem ảnh ngôi nhà, xin vui xem đường link http://house-images.ning.com

Yingli Solar là một công ty 100% Australia chuyên cung cấp và lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời. Chúng tôi hiện cần tuyển nhân viên lắp đặt thông thạo và nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Việt, nói thêm tiếng Quan Thoại sẽ được ưu tiên.

Tiệm bánh / café San Remo cần sang gấp. Nằm trên đường chính đi Philip Island, doanh thu cao khoảng $760.000/năm, partially managed, hợp đồng thuê dài hạn (trên 9 năm). Thiết bị chất lượng tuyệt vời. Sang giá $480.000 plus SAV. Để biết thêm chi tiết, xin gọi:

Cần sang tiệm tóc & thẩm mỹ vùng Clayton. Tiệm

CẦN BÁN NHÀ PHỐ

CẦN NGƯỜI

SAN REMO BAKEHOUSE

HAIR SALON FOR SALE

Thảo Điền, Quận 2, Sài Gòn, Việt Nam

662-667

659-671

664-676

NHÀ BÁN

Xưởng làm cửa và cửa lưới cần tuyển nhân viên. Không cần có kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo. Xin gọi Christine 5940 2225 (từ 10am – 12pm, Mon-Fri).

Carlos (+84) 908 120 451 Email: c.smollen@hcm.fpt.vn Phương (+84) 908 633 362 Email: phuongsmollen@hotmail.com

NHẬN DỊCH THUẬT

Tiệm rộng có bàn bên trong và bên ngoài. Thiết bị còn mới, tiền thuê thấp. Doanh số $7.500 – 8.000. Giá bán $285.000. Xin liên lạc:

George (03) 5995 3887 – 0413 706 019 657-669

Xin liên lạc 0439 388 789

SANG HÃNG GÀ Hãng gà chuyên bán sĩ và lẻ nằm ngay trung tâm thương mại sầm uất vùng Đông Nam cần sang gấp. Thương vụ dễ điều hành, lợi nhuận cao. Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Xin gọi 0488 272 870.

663-675

Ứng viên thích hợp cần trên 30 tuổi và có trên 3 năm kinh nghiệm trong nghề. Xin gọi 9543 1991 hoặc email CV đến info@yinglisolar.net.au.

663-675

KHOA ART

SANG TIỆM CÀ PHÊ WILLIAMSTOWN

Chuyên dịch thuật các tài liệu Anh ngữ, nhận thảo văn thư, hướng dẫn viết tiếng Anh - Việt - Hoa. Có bằng NAATI cấp III. Nhận vẽ bảng hiệu tiệm, làm menu, logo, catalogues, websites... Có bằng cao học chuyên ngành.

DẠY GUITAR – TRỐNG

Liên lạc 0413 783 949

NHẬN DẠY GUITAR/DRUM với cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng, chơi giỏi trong 12 tuần lễ. Bài học đầu miễn phí. L/l: Minh 9795 0707 hay 0422 082 016 -------------------------------------------------- 608-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

DỌN DẸP NHÀ CỬA 649-675

SANG THƯƠNG VỤ

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nếu ai đọc lời nguyện này chín lần, đọc càng nhiều càng linh nghiệm. Cầu gì được nấy.

659-671

9792 3675

THANH HẰNG CLEANING SERVICES

PHIM NGƯỜI LỚN DVD PHIM NGƯỜI LỚN: HÌNH ảnh rõ ràng, chất lượng. Giao tận nhà các vùng St Albans, Deer Park, Kings Park, Cairnlea, Sunshine, Footscray, Richmond và các vùng phụ cận. Nhận gửi đi xa. Xin liên lạc 0451 655 004 (3pm – 8.30pm, Thứ bảy và Chủ nhật nguyên ngày). -------------------------------------------------- 655-706-------------------------------------------------------------------------------------------

SỨC KHOẺ –LÀM ĐẸP 616-667

GIẢM CÂN NHANH

Phương pháp làm tan mỡ bụng bằng thực phẩm dinh dưỡng, thơm ngon, giúp tăng sức đề kháng, chống lão hóa. Sản phẩm đặc chế tại Mỹ, hơn 30 năm và được nhập vào 73 quốc gia. Các mỹ phẩm giúp tóc bớt rụng, làn da mịn màng. Khách liên lạc sẽ được tặng hàng mẫu để dùng thử.

ĐĂNG KÝ THƯƠNG VỤ

Poultry Supplier (Wholesale & Retail) Located in one busy shopping centre in South East suburbs. Highly profitable, easily manageable. Opportunity not to be missed. Enquiries to 0488 272 870 657-669

SANG SHOP SUNBURY Hair & Beauty Salon & Fashion Boutique cần sang gấp. Thương vụ hoạt động trên chín năm ở khu thương mại sầm uất vùng Sunbury, lợi nhuận cao. Thương vụ gồm các dịch vụ về tóc, waxing, làm đẹp, massage, spraytan, bán hàng thời trang, nữ trang…. Bao gồm thiết bị, đồ dùng và stock. Hợp đồng thuê dài hạn. Thu nhập $4680 mỗi tuần, lợi nhuận ròng $2000 mỗi tuần. Giá $85.000. Để thêm chi tiết, xin gọi Simon 0408 177 650.

662-674

TRẠI NUÔI NAI TASMANIA Cần bán trang trại nuôi nai ở Bắc Tasmamia, gồm 400 nai, lò mổ, licensed kitchen, nhà trọ B&B cottage, farm sheds và ngôi nhà 3 phòng ngủ. Trại đã thành lập 20 năm, nuôi & gây giống và bán thịt nai cho nhà hàng ở Tasmania và Melbourne. . Nguồn nước tự cấp và không trả phí. Trang trại nằm dưới chân đồi Great Western Tiers, cách Mole Creek town khoảng 5 km. Gần trường tiểu học địa phương, có xe buýt đến trường trung học ở Deloraine, Launceston & Devonport. Chủ nhân nghỉ hưu và cần bán business và bất động sản cho chủ mới quan tâm đến những khách hàng hiện có của trang trại. Sang thương vụ bao gồm trang trại, nai, cây trồng và máy móc. Giá $1 triệu AUD ONO.

Dịch vụ dọn dẹp nhà và văn phòng với giá rẻ.

Xin liên lạc 0421 475 489.

Tiệm café / sandwich bar vùng Williamstown mở cửa 6 ngày trong tuần từ 6am – 4pm (trừ Chủ nhật). Trung bình bán 15 kg cà phê mỗi tuần, thu nhập $10.500 (cao hơn vào mùa hè). Tiệm có 40 chỗ bên trong và 15 chỗ ngoài trời, tiệm sạch đẹp và trang thiết bị còn tốt, thực đơn gọn nhẹ, nằm trên con đường chính khu thương mại sầm uất. Hợp đồng thuê 3+3+3+3 bắt đầu từ tháng 5/2009, tiền thuê $865 mỗi tuần. Thương vụ có tiền lời cao, chủ cần sang gấp vì lý do gia đình. Giá $269.000. Xin liên lạc 0418 174 119.

CẦN NGƯỜI PHÂN PHỐI HÀNG part time/full time Tiếng Việt: Như 0422 839 889 – 9773 3014 • Tiếng Anh: Selwyn 0411 438 348 • Tiếng Hoa: Uyên 0432 311 188

657-669

SANG THƯƠNG VỤ Café – bistro – take away chuyên bán fish & chips ở Tasmania. Thị trấn du lịch đẹp với trên 6.000 xe đến mỗi ngày. Thương vụ mới được 12 tháng tuổi. Bày trí đẹp, thiết bị hoàn toàn mới. Mở cửa 7 ngày trong mùa hè, 5 ngày trong mùa đông. Doanh thu 12-14K mỗi tuần. Doanh nghiệp có thể tăng gấp đôi nếu điều hành tốt. Lợi nhuận cao, thích hợp cho gia đình. Giá $150.000 plus stock (approx. $20.000). Giá thuê $50.000/năm plus outgoings.

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Phone: (03) 6363 1282 • 0427 522 527 625-676

DỊCH VỤ THẨM MỸ SPRINGVALE

Website: www.springfielddeerfarm.com Email: vaughantas@activ8.net.au

Giá rẻ cho mọi dịch vụ làm đẹp!!! Nối lông nheo $70, làm mặt $25, nail full-set $20…

LIÊN LẠC TONY 0427 521 731 662-674

Xin liên lạc Dương 9574 6288 – 0421 925 157

SANG COMMERCIAL CLEANING SERVICE

THẨM MỸ VIỆN XUÂN YẾN 43 Anna St, St Albans VIC 3021 SĂN SÓC VÀ TRỊ LIỆU DA: Chuyên trị mụn, nám da, tàn nhang, nhăn, nếp nhăn. Dùng mỹ phẩm của Bác sĩ chuyên khoa và Laser Máy IPL tối tân, kết quả nhanh chóng.

• Đặc biệt khám da miễn phí! CHUYÊN NGHIỆP - PHUN XÂM THẨM MỸ: Môi hồng, mí mắt, thuê lông mày, xóa vết xâm hư và làm lại nét xâm mới thích hợp. CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẪU THẨM MỸ: Đặc biệt may vá thẩm mỹ cho phụ nữ. LÀM MÔI DẦY MỘNG VĨNH VIỄN: Do cô Yến nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, tốt nghiệp tại Úc, Hongkong và bác sĩ chuyên khoa.

HÌNH ALBUM

CÔ YẾN KÍNH MỚI!

GIÁ ĐẶC BIỆT

70211-652

Thăm website:

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

viet-times.com.au/directory để tìm các dịch vụ mà bạn cần và tiết kiệm từ các vouchers giảm giá!!!

70237-662/HTO/11

70329-656/HTO/11

Tel: 9323 0545 - Mob: 0415 235567

649-668

SANG SHOP NAIL

Công việc làm ít giờ (3 ngày trong tuần), có thể làm buổi chiều tối sau giờ làm việc, thích hợp cho người có công việc chính thức ban ngày, muốn kiếm thêm lợi tức. Công việc bảo đảm có lời và lâu dài, trừ mọi chi phí sẽ kiếm được $2.100/tháng, bảo đảm sẽ hoàn vốn trong sáu tháng. Giá bán $12.500.

một phòng waxing, một phòng facial. Shop rộng

Xin liên lạc anh Thành: 0403 320 088 - 0432 552 833

Giá $29.000. Liên lạc Hana 9848 3211.

Shop vùng Doncaster, gồm 4 bàn nail, 2 ghế spa,

rãi, hợp đồng còn dài hạn, không cạnh tranh.

SHOP BÁN NHÀ BÁN

SANG SHOP TOC • Shop ngay trung tâm West Sunshine nằm trên hai mặt đường chính • Đã họat động 7 năm, nay vì quá bận rộn nên cần sang lại shop tóc/waxing và nối tóc (hair extension). • Hợp đồng dài hạn/có thể ký hợp đồng mới theo ý. • Lượng khách quen rất đông

663-667

BÁN NHÀ DEER PARK

• Giá sang $60k có thể thương lượng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hạnh (B): (03) 9310 2949 (MB): 0411 507 830

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

70230-661/HTO/11

(bên trong phòng mạch Bác sĩ Hồ Công Dương)

Nhà ở góc trên mảnh đất 526m2. Nhà có 3 phòng ngủ, ensuite, một phòng học và pergola ở ngoài sau. Gần shopping centre, ga xe lửa Deer Park, park và freeway. Nhà ở hướng Đông rất sáng sủa. Solar panel cho bình nước nóng và điện.

Xin liên lạc Ngọc Tú 0401 073 597.

37


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds THUÊ SHOP, SHARE SHOP

CHO THUÊ SHOP MỚI Hai căn shop mới trong khu thương mại đang xây dựng ngay trung tâm Springvale. Nằm trên đường Balmoral Ave (đối diện Quyên Fashion). Diện tích mỗi shop 60m2, thích hợp cho tất cả các business như tiệm tóc, nail, văn phòng, take away… Giá cho thuê mỗi shop là $4500/tháng + GST. Nếu thuê cả hai shop, tiền thuê sẽ rẻ hơn.

Melb JACE LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH VỆ TINH • Lắp đặt ăng-ten cho tivi giá từ $150 • Lắp đặt truyền hình vệ tinh giá từ $580 Mọi chi tiết xem tại: www.satallite-tv.net.au Hoặc gọi: 0451 382 898 - (03) 8683 8301

Bánh được đem tới tận nhà bạn Justin 0413 932 277 Lưu ý: Gắn đĩa hơn 1.2M cần xin phép Council. Giảm 20% cho tất cả các loại bánh

VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6

(Warranty - Công lắp đặt 12 tháng, thiết bị 2 năm)

L¡p Ç¥t rÈ nhÃt $599* Hoa tươi Pixiekinks Florist

THUÊ NHÀ, SHARE PHÒNG

60108A-661/HTO/11

CHO THUÊ SHOP MASSAGE

Tiệm massage đã có sẵn 4 phòng + 4 giường massage, 5 bộ ghế massage chân. Tiệm nằm trên đường Barkly, ngay trung tâm Footscray, đã có giấp phép của council. Tiền thuê $1,200/tháng. Liên lạc Lê Tuấn 9689 3133 – 9689 4455 – 0413 111 810

Chuyên về hoa tươi cho đám tiệc Tel: (03) 9558 6661 Giảm 10% giá cho độc giả Viet Times

HTV2/7, HTV9, VTV3/4, cÀn thÖ TV, VTC3

Đặc biệt: Coi trực tiếp giải ngoại hạng Anh

$548

CHO THUÊ PHÒNG VÙNG FOOTSCRAY, lối đi riêng biệt, gần trường đại học, khu shopping, xe buýt. Giá $140/ tuần, bao điện nước ga và Internet. Mob: 0423 732 640

Jo Jo Florist – Tiệm hoa Kim Quế

(Tiền công lắp đặt $350 và phí thuê bao 6 tháng)

Nhận làm các loại bông đám cưới, hỏi Tel: 9310 9983 Giảm 10% giá cho độc giả Viet Times

Liên lạc Văn:

0425 903 718

-------------------------------------------------- 663-666 ------------------------------------------------------------------------------------------

CHIA PHÒNG: NHÀ gần Hihgpoint Shoppig Centre, gần xe tram, xe bus, shop Tàu… Nhà đẹp, sân rộng, có sẵn giường tủ, bàn và có đầy đủ tiện nghi. Bao điện nước 0469 347 953.

Dịch vụ làm sổ sách kế toán, tư vấn thuế Tel: 0433 916 235 Giảm 20% phí dịch vụ

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

663-666

NHÀ BÁN – CHO THUÊ

Nhà vùng Reservoir, khu vực an ninh, gồm 3 bedrooms + 1 study room (4th bedroom). Nhà gồm 2 toilet, 2 phòng tắm; trạm xe buýt trưởc nhà, cách xe lửa hơn một cây số. Cần bán hoặc cho thuê.

Xin liên lạc cô Ngọc 0411 628 265. 663-666

CHO THUÊ NHÀ AVONDALE HEIGHTS Nhà gạch bốn phòng ngủ vùng Avondale Heights, gần Highpoint Shopping Centre, gần xe tram, trường tiểu học. Khu vực yên tĩnh, sạch sẽ. Có máy lạnh và lò sưởi. Nhà trống, có thể dọn vô ở liền.

Giá $340/tháng. Liên lạc 0412 288 592.

Unit mới xây gồm 3 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, nhà bếp, phòng tắm, toilet riêng biệt. Nhà sạch đẹp nằm sát bên Coles, gần trạm xe buýt, nằm trong khu nhà mới yên tĩnh The Avenue ở Sunshine West. Giá $130/tuần. Xin liên lạc 0412 288 592. 661-666

NHÀ CHO THUÊ ST ALBANS Nhà gạch mới gồm 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 toilet, 4

chỗ đậu xe, 2 bếp nấu ăn, có lối đi riêng, tủ âm, máy lạnh, sưởi trênt trần nhà thổi xuống. Nhà cách chợ St Albans năm phút lái xe. Thích hợp cho hai gia đình hay du học sinh. Giá $400/tuần. Liên lạc chị Mai 0414 981 631 (sau 5pm). 656-665

THUÊ PHÒNG ST ALBANS Cho thuê phòng – nhà trọ mới tân trang. Phòng đẹp, đầy đủ tiện nghi

(tivi, giường, tủ lạnh, internet). Vị trí thuận tiện ngay trung tâm thương mại và shop Việt Nam tại St Albans, thuận tiện cho mọi sinh hoạt và đi lại. Đang có phòng đôi, đơn cho thuê ngắn hạn hay dài hạn. Ưu tiên cho du học sinh hay vợ chồng không con. XIN LIÊN LẠC 8307 2887 • 0401 429 147. Nếu cần chỗ đậu xe an toàn, dài hạn và giá rẻ, xin gọi số điện thoại trên. 651-670

CHIA PHÒNG SPRINGVALE

Nhà ngay trung tâm Springvale, gần shop, xe lửa, xe bus. Có đủ tiện nghi: giường, tủ, máy giặt, tủ lạnh, TV, microwave… Dư phòng cần cho nữ, vợ chồng không con, du học sinh thuê. Giá $75/tuần. Bao điện, nước, gas. Chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái. Liên lạc 0425 787 892.

TÌM NGƯỜ THÂN 665-674

TÌM NGƯỜI THÂN

Con là Nguyễn Thị Kim Ngọc, có chị là Nguyễn Thụy Thu Trang, hiện sống với mẹ Vũ Thị Kim Hồng (đang ở Hoa Kỳ). Con muốn tìm bố Nguyễn Tấn Đạt, thường gọi Thương, quê Bến Tre - Mỏ Cày, xưa ở đường Nguyễn Thông, Q3, Sài Gòn. Xin gọi cho bạn của con ở Australia: Huy 0432 718 650.

IBA Glen Waverley 9887 9883 MTS Dandenong 9791 3011 Trial Lesson - Pay for 2, get 1 lesson free

Giảm giá đặc biệt bồn chứa nước!

5000L

$595

2000L

$695

GIÁ RẺ TỪ NHÀ SẢN XUẤT Bán lẻ trực tiếp đến khách hàng!

Du học Đức Anh

2/435 Old Geelong Road Hoppers Crossing

1300 569 901 - 9369 9383 - 0433 103 956 Website: www.topnotchtanks.com.au

VIDEO, DVD, BĂNG NHẠC PHƯƠNG LAN DVD: BÁN ĐẦY đủ các loại DVD, phim tập, CD, cassette, thuốc lá, thiệp mời. Đủ các loại phim tập Hàn Quốc, Hồng Kông, Thúy Nga, Asia... Liên hệ: Shop 21 Bilo Shopping Centre, Footscray. Tel: 9396 1899

663-666

UNIT CHO THUÊ SUNSHINE WEST

Music Time School

MADE IN AUSTRALIA

70141-638/HTO/10

Nhà ở trung tâm Springvale, cách trạm xe lửa 5 phút cho nam, nữ du học sinh độc thân thuê phòng. Liên lạc 0413 847 707 – 0413 527 652.

Với Viet Times, tất cả mọi người

đều có lợi!

Tại công ty Adpro Media Pty Ltd và báo Viet Times, chúng tôi không những mang lại cho độc giả một tờ báo hữu ích với các tin tức thiết thực trong vùng họ cư ngụ, mà chúng tôi còn mang lại cho các nhà quảng cáo sự hữu hiệu cho đồng tiền họ bỏ ra để làm các khuyến mãi.

Telephone: (03) 9001 6751 www.duhocducanh.com Tư vấn miễn phí các dịch vụ du học

Sơn mái ngói, thay máng xối Mob: 0431 635 044 Giảm 10% cho độc giả Viet Times

Minh Hoàng: Hồ, mộc, sơn

Nhận làm các việc liên quan Handyman Mob: 0422 451 273 Giảm 20% cho độc giả Viet Times

RỬA HÌNH / PHOTOBOOK

SỨC KHỎE & Y TẾ

Nha khoa Việt Giao

www.nhakhoavietgiao.com.vn Tel: (+84) 913 63 66 93 Giảm tới 40% các dịch vụ

Nha khoa Kim Oanh

22 Windsor Ave, Springvale 3171 Tel: (03) 9548 5824 Giảm 30% cho việc tẩy trắng răng

Nha sĩ tại St Albans

Business registration + $500 gift pack Johnny Việt: 0410 538 399 Cho độc giả báo Viet Times

Nha khoa Hoa Mỹ

$250 Cash Back

MÁY TÍNH COMPUTERS

Fast Track Computer

Nhận sửa chữa nâng cấp máy computer Tel: 9326 2967 • 0416 383 344 Giảm 20% phí dịch vụ

SỬA CHỮA NHÀ CỬA

Thợ điện Sơn

Nhận sửa chữa và lắp đặt hệ thống điện, antenna, security alarm. Sơn 0413 248 055 Giảm 10% phí dịch vụ

Handyman Châu

Nhận làm mọi loại việc về Handyman Châu 0432 124 074 Giảm 10% cho khách hàng từ Viet Times

Tuấn-Sơn sửa nhà cửa

Tel: (03) 9792 3675

Thợ điện Sam Ali

www.viet-times.com.au

Lâm Roofing

KINH DOANH

Muốn biết thêm chi tiết về cách thức chúng tôi quản lý, quảng cáo và khuyến mãi giúp quý thương gia, xin liên lạc:

hay ghé thăm website:

Làm việc ở St Albans và vùng phụ cận Tel: 8037 3410 - 0413 597 379 Giảm 10% phí dịch vụ

VRD Accounting Services

WATER TANKS FOR SALE

-------------------------------------------------- 664-667 -----------------------------------------------------------------------------------------665-669

Hoàng-Handyman

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

-------------------------------------------------- 664-667 ------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ NOBLE PARK tầng lầu, hai phòng, đầy đủ tiện nghi, riêng biệt. Thích hợp cho sinh viên, vợ chồng một con. Gần bus stop và ga xe lửa. Xin liên lạc 0406 558 584.

CƯỚI HỎI & LỄ LẠT

Seven Seas Cakes

TRUYŠN HINH SATELLITE TØ VIŒT NAM

Xin liên lạc anh Nguyên 0413 144 886 – chị Phương 0434 482 777 để thương lượng về điều kiện và giá cả. 656-671

SHOW THEIR VOUCHERS AND SAVE YOUR MONEY

More vouchers online: www.viet-times.com.au/vouchers Vietnamese Business Directory: www.viet-times.com.au/directory

70210-652/HTO/10

661-666

TRUYỀN HÌNH SATELLITE

9792 3675

Tân trang và sửa nhà cửa Tuấn 0423 747 342 Giảm 10% cho độc giả Viet Times Dịch vụ sửa chữa và lắp đặt hệ thống điện Sam 0402 352 895 Giảm 10% cho độc giả Viet Times

326 Station Rd, St Albans Telephone: (03) 9364 4446 Giảm $20 cho lần hẹn đầu tiên www.nhakhoahoamy.com Telephone: (03) 9988 3931 Nhiều giảm giá có ngay tại phòng mạch

XÂY DỰNG & NHÀ CỬA

In-Style Blinds

Chuyên các loại màn cửa Tel: 8361 7642 - 0406 373 557 Luôn có giá đặc biệt cho độc giả

Northwest Electrical Trade

Chuyên làm các dịch vụ về điện Nhâm Võ 0404 037 522 Giảm 10% cho khách hàng Viet Times

Rollermaster Windows

Chuyên làm các loại roller shutters Mob: 0423 012 981 Giảm thêm 5% cho đơn khảo giá mang lại

XE CỘ & PHỤ TÙNG

Tint Centre

Shop 1/10 Elonera Rd, Noble Park Tuấn 0421 597 922 • 9701 2255 Dán kiếng xe chỉ $175 cho xe hatchback*

First Pass Driving School

Nhận dạy giờ và dạy bao Linh Nguyễn 0432 459 456 Giảm 10% cho các khách hàng


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds Online Business Directory: www.viet-times.com.au/directory

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỐ BÁO 665 5 Star Reblocking & Underpinning ........................0411 174 000 7 Seas Cakes ........................................................0413 932 277 A-Z Building & Construction Group ...........................8555 2521 Abbotsford Financial Group Pty Ltd .......................... 9201 0310 Abele Creative Shades ............................................... 9798 8116 Acclaim Electrical Technologies ...........................0425 758 809 Active Learning Childcare Centre .............................. 9574 0699 Adult Cherry Blossoms Service .................................9682 8848 All Types Concreting.............................................0408 505 626 Alternative Classic Convertibles ...........................1300 720 361 Andre J ......................................................................9558 5244 Anton Jewellery .........................................................9886 1822 Antonietta Tassone ....................................................9363 6269 Archi Build Commercial P/L....................................... 9307 0813 Archiclad P/L .............................................................9464 3666 Asia Pacific Travel ...............................................04. 3836 4212 Athens Hair & Beauty................................................. 9310 2949 ATMC .........................................................................9328 5333 ATY Reblocking - Underpining ...................................9352 4939 Austral Piano World ................................................... 9497 2616 Auto Assurance ....................................................0431 233 832 Auto Sunroof and Trimming.......................................9568 0015 AZNTEK Pty Ltd ....................................................0401 672 266 Bai Cao Tang ..............................................................9687 3388 Bao Li Antique Furniture ............................................ 9369 1618 Bao Long Quach & Associates PL .............................9547 8266 Bay's Carpet Laying & Cleaning Service.................... 9312 7248 Benross .....................................................................9532 0404 Better Built Cheaper Trailers ......................................8802 0700 BH Tank Solutions......................................................9706 3073 BM's R Us ..................................................................9460 5755 Boran Real Estate ......................................................9312 4444 Brighton Institute of Technology................................9642 1770 Broadway Computers ................................................ 9462 1712 Brother Green Group P/L ...........................................8401 4620 Bui Huy Dien - Translator ...........................................9314 4442 Bui Quang Binh ..........................................................9547 4557 C-Vila Security Doors ................................................ 9317 9899 CAG Asian Food Warehouse Sale ..............................8683 5708 California Concrete ....................................................9793 1080 Cash for Cars ............................................................. 9749 0706 Centre of Culture, Ethnicity & Health (CEH)............... 9342 9713 Charis Photography ...................................................9778 5263 Chau Handyman ........................................................8787 8685 Chef Lagenda.............................................................9376 2668 Chic Gallery ...............................................................9558 0564 Club 741..................................................................... 9314 4242 Club Striptease .......................................................... 9421 0105 Clubkeys ....................................................................9555 8100 Combined Truck Bodies.............................................9546 2135 Comfort Living ...........................................................9894 4588 Commercial Food Machinery VIC .............................. 9543 1611 Complete Options - Car Audio & Alarms ...................9562 3885 Concord Health Group ...............................................8802 9388 Crack A Jack Fireworks Australia .............................. 9310 8771 Cradles To Crayons Childcare....................................9356 9466 Custom Body Repairs ................................................9366 7376 D&F Constructions ....................................................9364 9280 Dai Duong Restaurant................................................9689 9899 Daiso Australia ..........................................................9429 4567 Dandy Belles .............................................................. 9792 0166 Danny Chan ......................................................... 0400 060 390 Deesigns ................................................................... 9364 5746 DHN Trading Import & Export ....................................9442 3480 Dinh Pham ............................................................0412 605 501 DLT Migration & Financial Referral Services ............. 9687 7427 DM Auto Universal .....................................................8753 0797 Doan Viet Trung .........................................................9546 8484 Dong Son Art ............................................................. 9711 1838 Door Star ................................................................... 9544 1155 Duc Anh - Du hoc & Dich thuat .............................04 3971 6229

Duc Fencing ............................................................... 9367 3165 Duc Mai Lawyers ................................................. 08 8345 5888 Dung Trinh ............................................................0401 678 559 E-Solutions Pty Ltd....................................................9547 2364 E-Trans Australia Pty Ltd ...........................................9602 1669 Early Learning Family Day Care ................................. 9310 7077 Essential Filtration P/L ...............................................9704 8079 Exclusive Roller Shutters ........................................... 9449 5274 Expert Glass Co. ........................................................ 9312 2322 Eye Trend ...................................................................9878 7328 Fair Ladies 417 .......................................................... 9416 3038 Fastway Aquarium & Hydroponics .............................9314 1119 Fence a Million ...........................................................9558 5699 Fine Finish Rendering ................................................9395 5347 First & Last Reblocking & Underpinning....................9323 9666 First Pass Driving School .....................................0432 459 456 Fish World Aquarium .................................................9794 0263 Five Star Fencing ................................................. 0409 996 936 Friendly Travel Service P/L ........................................9326 9899 Frog Photobook .........................................................9347 8960 Garden Door & Cafe ................................................... 9314 2002 Garry & Warren Smith Mazda ....................................8562 5555 Gerbera Nails .............................................................9546 6673 Glengala Hotel ........................................................... 9361 1007 Global Green Vegetarian Food Mart ...........................9939 8566 Global Monument Design P/L .................................... 9458 1818 Golden Star VCD P/L..................................................9540 8868 Great Wall Insurance.................................................. 9574 2833 Green Space Pty Ltd ..................................................9544 9576 GTV Rendering ..........................................................9366 4601 Gurkhas Institute .......................................................8639 9000 HB Metal ....................................................................9363 8734 Hillside Educational Child Care Services ...................9390 2100 Ho Plumbing & Gas Services............................... 0402 866 699 Hoa Binh Kitchen Cabinet ..........................................9546 6352 Hoa My Dental ...................................................... 08 3955 1812 Hong Anh Beauty ..................................................08 3508 9832 Hot Gossip ...................................................................9366 644 Imagery - Hair & Beauty Concepts ............................9687 6828 Imlachs Auto Parts .................................................... 9552 1971 In-Style Blinds ...........................................................8361 7642 Independent Car Parts ...............................................9361 2004 Interior Fitting ............................................................9364 9386 International Brain Academy......................................9887 9883 Investigative Solutions P/L ........................................9483 0293 JHS8 Trading Company .............................................9543 5910 Jo Jo Florist ...............................................................9310 9983 John Allison Monkhouse ...........................................9547 2726 Jolly Electrical Services P/L ......................................9551 6505 Jon Hagger Advertising (Vic) Pty Ltd ........................9867 7888 Josefa Tutoring .......................................................... 9361 1031 JV Mobile Springvale ................................................. 9574 0611 K. C Locksmiths ........................................................9346 9399 KAM Auto Parts ......................................................... 9317 0055 KE Kitchen P/L ........................................................... 9312 2291 Khe Sanh Restaurant .................................................9540 3017 Kids Heaven Family Day Care ....................................9689 0720 Kim Travel .................................................................. 9419 8152 Kitchens 4 All.............................................................9364 9636 Knit 'n Purl .................................................................9793 3530 KT Chief Architel ........................................................ 9410 4090 La Kosta Childcare Centre & Kindergarten ................9798 0999 Lam Handyman ................................................... 0431 635 044 Lam Son Electrical Contractor................................... 8307 2210 Lay Brothers Pty Ltd ..................................................9791 6399 LDT Nail & Beauty Supply..........................................9548 0851 Lemans Toyota - Footscray .......................................9689 2944 Leyton Real Estate .....................................................9547 0345 Libing Pty ltd.........................................................0432 362 388 Long T. Nguyen ..........................................................9540 3830 Longevity Chinese Herbal ..........................................9548 5319

9792 3675

LT Buidling P/L........................................................... 9312 7903 Ly So Minh An............................................................ 8511 4609 Mandalay Bay ...........................................................9486 0880 Mat's Modern Homes ...........................................0403 058 918 Maxcool Refrigeration ...............................................9873 0973 MEIC Consulting Group .............................................9600 0090 Mekong Corporate Services ......................................9548 4466 Melb Jace Satellite TV Instalation ..............................8683 8301 Melbourne Colosseum...............................................9696 9199 Melbourne Institute of Commerce ............................. 9621 1925 Melbourne Institute of Technology Pty Ltd ................8600 6700 Menzies Institute of Technology ................................9329 8877 Minh Guitar Tuition ....................................................9795 0707 MJ Construction ........................................................ 9366 9173 Moon Club .................................................................9793 5289 MS Drive Shafts ......................................................... 9310 8700 My Day Spa................................................................9328 5581 My Tam Asian Groceries............................................9548 5688 Nam Constructions.................................................... 9332 2717 Nam Duong ...........................................................0417 557 999 Nam Quang Tuition Centre ...................................... 1300791878 Namo Dental Pty Ltd..................................................9364 4446 Nature's Hidden Treasure ..........................................9478 5779 ND Accounting Services ............................................9583 4488 New Careers ..............................................................9654 2818 New Eastland P/L.......................................................9798 5800 New Keyman Kitchen & Shopfitting ..........................9894 1868 New World Taxation P/L ............................................8502 8639 Newland Migration Law .............................................9329 7786 Ngo & Associates ......................................................9558 5366 Ngo Chuong Dance Club ........................................0414792 096 Nguyen Technical Solutions (NTS) ...................... 0403 360 636 Nola-Dee Child Care Centre .......................................9544 8783 Northern Window ......................................................9402 5782 Northwest Electrical Trade ........................................9078 0036 Ocean Blue Auto ........................................................ 9798 1211 Orient Bonsai Nursery ...............................................9469 5026 Oriental Massage Therapy ......................................... 9311 9994 Outdoor Megastore.................................................... 9819 2888 OZ Rent A Car P/L ...................................................... 9311 8774 Ozford College ..........................................................8663 7134 Oztec Window Shutters .............................................9336 0005 Pacific Media Pty Ltd.................................................9001 8821 Pacific Rangehoods................................................... 9873 2176 Paint Doctor ..........................................................0438 985 628 Perfect English ..........................................................9982 1822 PH Travel P/L .............................................................9562 3830 Phong's Massage ...................................................... 8390 1424 Phuc Fencing .............................................................9548 2854 Pickles Auctions ......................................................... 90093111 Pixiekinks ..................................................................9558 6661 PJ Garage Doors P/L..................................................5968 2985 Premier Solar Australia ..............................................9328 1064 Preschool Activity House ..........................................9546 2659 Print Gear...................................................................9546 0400 Professional Private Tutoring.....................................9366 7658 Provey Property & Conveyancing Services ............... 9010 5510 Purity Cake Design ....................................................9429 1495 Quach Hong Loan ......................................................9546 1227 Quoc Racking P/L ......................................................9360 4696 Radar Driving School ............................................0433 211 082 Rainbow One Blinds & Curtains.................................9077 1353 Red Lantern Relax ................................................0401 353 392 Red Light Relaxation Centre ......................................9543 8820 Repco AUTO REPAIRS P/L ........................................ 8502 7312 Richard Auto Security...........................................0431 240 630 RKCM Blinds ..............................................................9796 9441 Rollertec .....................................................................9311 2111 Roslyn Hong Hoa .......................................................9548 2994 S & W Consulting Group ............................................9629 6068 Saigon Star Travel Services .......................................9428 3368 Samurai Karate Sunshine ..........................................9364 8000 San's Fencing ............................................................9078 9803 Sandown Park Kindergarten ......................................9546 4429 School No 1 ............................................................... 9363 8717 Sea Pearls of Melbourne............................................ 9399 9740 Select Chiropractic ....................................................9356 4833

Shinning Hands Massage ..........................................9362 0277 Sica & Co Barrister & Solicitors.................................9366 8044 Skinique Beauty ........................................................ 9687 1817 Smart Finish...............................................................9768 3661 Smart Shutters .......................................................... 9574 0322 Soex (Students of Excellence) ...................................9323 5221 Sofa Gallery ...............................................................9886 6696 South Melbourne Toyota............................................8645 6333 Southern Comfort International ................................. 9588 0743 Spot On Tyre & Auto .................................................. 9311 4838 Springvale Financial Group Pty Ltd............................8543 1068 Springvale Travel ....................................................... 9547 5122 SR Concrete..........................................................0423 963 707 Star Restaurant Springvale ........................................9546 9000 Statue Innovations .....................................................9794 9930 Sunline Roller Shutter ................................................9364 2232 Sunshine Furniture..................................................... 9311 1629 Sunshine Glass .......................................................... 9311 3553 Sunshine Kitchen ........................................................9314 1811 Sunshine Master Buy ................................................. 9311 1868 Sunshine Roofing Tiles Bricks & Pavers.................... 9312 4377 Superior Tanks Pty Ltd .............................................. 9312 1164 Tai Trinh Gardener................................................. 0418 105 871 TD Handyman ............................................................9364 3214 TDL Contractors PL ................................................... 9314 4702 TeleChoice Springvale ............................................... 9574 2882 Telsat Communication Australia P/L .........................9792 5661 Terry PC Solution....................................................... 9546 7974 Thang Flooring ...........................................................9366 3028 Thao Nguyen Pharmacy - Footscray .........................9687 7350 The Bignell .................................................................9553 0192 The House of Feng Shui ........................................ 0412 321 718 The Iris Buffet ............................................................9886 0688 The Rose Relaxation ..................................................9543 3167 The Tyre Professionals ..............................................9364 9761 Thien Trung Ly ......................................................0421 898 866 Thien Trung Repairs................................................... 9546 2417 Thu Hien - Driving School ..........................................8707 4968 Thuan Dat ..................................................................9547 3888 Timber Floor Sanding & Polishing .............................8307 2392 Tint Centre .................................................................9701 2255 TN Holiday Travel .......................................................8555 0099 TNT Refrigeration Services .................................. 0411 190 650 Toan - Auto Repairs ................................................... 9512 5012 Top Notch Water Tanks .............................................9369 9383 Top Reinz ...................................................................9689 3855 Toptech Australia Pty Ltd ..........................................9898 9018 Total Renovation ...................................................0432 942 389 TPD Paint & Decorating ........................................0433 300 501 Trang Son sua nha ..................................................... 9266 1165 Triple Star Diecasting .................................................9793 1114 Truck Minh Thanh Removal .......................................8307 3885 Truong Thanh Dental ........................................... 08 5402 3009 Truong Vi Thang BWT Mobile Locksmith ..................9546 1269 Ultratex ......................................................................9364 4489 Van Quang Autos ....................................................... 9687 1188 Van Tan Tran - Handyman.......................................... 9310 7597 Venus Drapes ............................................................9357 1055 Villa Adriana...............................................................9768 3822 Vina Driving School ...................................................9318 8540 Vina Windows and Doors .......................................... 9713 0268 Vincent Vegetarian Food ............................................ 9325 1188 Visatec Australia........................................................9694 4406 VNT Timber Trading ................................................... 9312 3329 VRD Accounting Services..........................................9356 0214 Vu Su Long Thuy .......................................................9366 1065 Wedding Celebrant ....................................................9546 0756 Wesley College ..........................................................8102 6483 Westpoint Locksmiths ..........................................0408 094 102 With U Travel..............................................................9347 8848 Yes Timber Floors ......................................................8361 9541 Yingli Group P/L .........................................................9543 1991

Xin liên lạc (03) 9792 3675 khi bạn muốn liệt kê số điện thoại và thương vụ trong phần này.

Place a Classified Advert

TARGETING MO RE THAN

75,000* POTENTIAL BU YER S!

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168 Network. Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week (minimum 4 weeks): ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ $10/week (minimum 4 weeks): .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ I would like to pay by: Credit Card / or Cheque/Direct Transfer (Call 03 9792 3675 for more details) Card type: Visa Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Free on Internet!

All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

) www.viet-times.com.au Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds

PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

//BK

CẦN Ầ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

SAMPLE N

Cần một nữ đại diện bán sản phẩm Nails & Beauty.. Làm việc kỹ p $ lưỡng và nhiệt tình, cần phải có xe riêng. Làm việc P/T, F/T, Weekend.

5/TUẦ Ô Liên iên lạc ạ mobile: 0000 000 000

639-648

TUYỂN THỢ MAY Xưởng may ở Glenroy cần tuyển thợ may. Cần có

SAMPLE N $ 0/TUẦ 1

kinh nghiệm không ghiệm trong ngành giày dép, nhưng khô

Ô

quan trọng nhưng phải có kinh nghiệm tron trong điều khiển máy may, may quần áo.

Xin gọi Smith 0000 000 000

PHONE US NOW! VIET TIMES CLASSIFIEDS 9792 3675 39


ĐẶC TRANG XE HƠI

ĐẶC Đ ẶC TTRANG RANG X XEE H HƠI ƠI

Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675 _ TIN TỨC THỊ TRƯỜNG XE HƠI TUẦN QUA

D.M. AUTO UNIVERSAL

LMCT 9081

60477-621/HTO/10

Nhận mua và kéo các loại xe cũ, hư, đụng, bỏ.

CAR REMOVAL AND CASH FOR CARS Liên lạc với chúng tôi ngay:

8753 0797 - 0401 829 914

Trên 20 năm kinh nghiệm

Chúng tôi chuyên về: • Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành! 43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

MP4-12C GT3: Phiên bản xe đua mới của hãng McLaren

Phiên bản đua mới của siêu xe McLaren MP4-12C cuối cùng đã chính thức ra mắt người hâm mộ tại đường đua Silverstone.

diện dự kiến sẽ được tiến hành từ tháng 3-4 tới đây tại những đường đua do FIA chứng nhận trên khắp Châu Âu.

Trên đường đua danh tiếng của Anh, MP412C GT3 chỉ được kiểm định các bộ phận mới và cấu trúc thân xe khí động. Trong khi đó, những bài kiểm tra tổng thể và toàn

Vẫn ứng dụng khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít trên phiên bản thương mại nhưng McLaren MP4-12C GT3 đã được cải tiến đáng kể sao cho phù hợp với các giải

MAIDSTONE Speedy Tyres

HÃNG SỬA XE ĐẠI DƯƠNG

Đầy đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ chất lượng!

Ocean Blue Auto

Giá rẻ bất ngờ chỉ có tại Maidstone!

Garage chuyên về Sửa Chữa Máy Vùng Keysborough của người Việt

Chuyên sửa: • Máy xăng, dầu EFI, Gas • Hộp số tự động, số tay, Ambraya • Hệ thống điện, sạc, cục đề • Thay thắng, mài đĩa tại chỗ • Thay vỏ xe mới, cũ, mâm • Sữa chữa máy lạnh, bơm gas • Chuyên sửa xe nhập cảng • Tất cả công việc bảo đảm • Đặc biệt làm sạch hệ thống phun xăng bằng máy điện tử cho máy xăng và dầu • Nhận sửa chữa và bảo trì các loại xe truck

• Nhận sửa chữa cho tất cả các hãng bảo hiểm • Việc làm nhanh chóng và bảo đảm • Kỹ thuật pha màu bằng máy điện tử • Chúng tôi có màu hấp sơn kim loại

36 Hampstead Rd Maidstone VIC 3012

9317 7744

Vỏ mới giá rẻ đặc biệt!* 235/45/17 235/40/18 225/35/20 245/35/19 225/45/17

$90 $119 $119 $119 $90

205/65/15 $65 215/60/16 $68 185/R14 $65 175/65/14 $55 175/70/13 $45

* có điều kiện áp dụng

CÂN CHỈNH BÁNH XE BẰNG MÁY TÍNH • BALANCE • VÁ VỎ XE

Đặc biệt các xe sửa tại đây đều được

SPOT ON TYRE & AUTO Wheel - Tyre - Battery

FREE đánh bóng

• Hệ thống computer chỉnh tay lái xe mới nhất của năm 2009 Kiểm tra thắng

GIÁ CHỈ CÓ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG XĂNG QUA GAS TIẾT KIỆM ĐƯỢC 70% TIỀN XĂNG. TẤT CẢ XE RÁP GAS SẼ ĐƯỢC

$250

Hồng Hà

70144-662/HTO/10

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING

• Bán đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ • Bán mâm đúc xe mới và cũ giá rẻ • Nhận sửa và bảo trì các loại xe • Nhận service, thay thắng, mài dĩa, thay cục đề, cục sạc, bình nước, ống bô, service hộp số tự động. • Thay bình điệnh (Battery) hiệu Century 2 năm bảo hành

FREE

TRỢ CẤP TỪ CHÍNH PHỦ VÀ 2 NĂM BẢO HÀNH!

Thợ có bằng cấp tại Úc với kinh nghiệm lâu năm

CAR VAN 4 WD’S & ALL TRUCK

Liên lạc: Frank 0422 830 992

Mở cửa 7 ngày 9am - 6pm

1027-651/TH/6

Fax: 9798 6893 • Email: oceanblueauto@optusnet.com.au

From

$119

• 5 lít nhớt • 1 lọc nhớt • 4 hoặc 6 NGK Japan Bugi (flatium thêm tiền) • Free balance 4 bánh xe • Free chỉnh tay lái xe

10 Berkshire Rd, North Sunshine

210 Cheltenham Rd, Keysborough Vic 3173

Tel: 9798 1211 - Mob: 0433 357 212

Đặc biệt Car service

(Kế bên Beyond 2000)

Tel: 9311 4838

Mở cửa 6 ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy Chủ nhật xin hẹn trước

60084-641/RE/10

HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

đua. Hệ thống cần gạt số đặt hàng song hành cùng hộp số Ricardo thiết kế hoàn toàn mới được phát triển dành riêng cho xe đua cũng xuất hiện trên McLaren MP4-12C GT3. Đây là hệ thống dùng để thay thế cho hộp số Graziano ly hợp kép 7 cấp của phiên bản tiêu chuẩn. So với McLaren MP4-12C, phiên bản đua rộng hơn khoảng 100 mm và sử dụng hệ thống treo mới. Ngoài ra, còn phải kể đến hệ thống điện mới, Bosch ABS đặt hàng và thắng Akebono. Để cải thiện tính khí động cho phiên bản đua, hãng McLaren đã bổ sung thêm gói trang thiết bị, bao gồm bộ chia gió mới, cánh gió sau và bộ khuếch tán. Bên cạnh đó, MP4-12C GT3 còn “nói không” với hệ thống điều chỉnh khung gầm ProActive của phiên bản thương mại vốn phủ nhận sự hiện diện của thanh chống lật. Thay vào đó, MP4-12C GT3 sẽ ứng dụng cấu hình kết hợp giữa các thanh chống lật dành riêng cho xe đua và giảm xóc. Cùng với việc ra mắt xe đua mới, nhãn hiệu Anh quốc còn tuyên bố thành lập McLaren GT. Về cơ bản, đây là một công ty mới chịu trách nhiệm chế tạo và cải tiến dòng xe đua MP4-12C GT3. Trong khi đó, trách nhiệm lái thử xe thuộc về tay đua người Bồ Đào Nha Álvaro Parente 26 tuổi.


Chuyên bán phụ tùng xe, cho đủ các hiệu và đời xe

PARTS & REPAIRS

BM’S R US BMW Specialist

60333-600/TH/9

SƠN SỬA XE LƯU ĐỘNG

Vy 0438 985 628

Chúng tôi chuyên về sơn sửa: • Xe bị đụng trầy sơn • Stone chips • Sửa xe bị đụng móp • Scratches • Các vết trầy sơn Nhận đến làm tất cả các vùng

t Rd

eR

9749 0706 - 0401 272 114

Mở cửa 7 ngày

d

1602 Centre Rd, Springvale 3171

rke

vùn Ng g M ay t

ulg ạ i rav e!

GA N I Đ I LÁ

LÁI Đ

9547 7377

www.autowreckers.com.au

0 $ 33,99 Y

0 $ 36,99 I NGAY

LMCT 10502

Liên lạc Garry:

60182-658/HTO/10

shin

ỉ có Giá ch

ỉ có Giá ch

Chuyên mua xe cũ, hư, bị đụng BÁN PHỤ TÙNG XE GIÁ RẺ

Ph: 03 Sun

Ave

ond

0403 471 377

Mob: Crn Wright St & Market Rd Sunshine VIC 3020

St

Ave

Wri ght

Tel: 9311 8774 • Fax: 93118775

Ma

Hồng Hà

Cash for Cars

• Kéo, mua xe cũ, xe đụng • Bán phụ tùng xe cũ, có tất cả các loại model LMCT 1229

tral

“Giải thưởng mới nhất dành cho Mazda MX-5 đã phần nào khẳng định niềm hạnh phúc của 900.000 khách hàng trên toàn thế giới với 100.000 người tại Anh. MX-5 thực sự là một mẫu xe thể thao đáng tin cậy, thực dụng và mang đến những giá trị không thể bỏ qua”, ông Jeremy Thomson, giám đốc quản lý của Mazda Anh, phát biểu khi đại diện cho hãng để nhận giải thưởng từ Carbuyer. Tại thị trường Anh hiện nay, Mazda MX-5 có đến 10 phiên bản. Sắp tới, hãng Mazda dự kiến sẽ giới thiệu thêm hai phiên bản đặc biệt mới mang tên Kendo.

Cho thuê xe giá từ $25 Rửa xe giá từ $10 Kiểm tra chi tiết xe Dịch vụ kéo xe

Cen

“Mazda MX-5 xứng đáng trở thành gương mặt sáng giá nhất của dòng xe mui trần. Có thể nói, đây là một mẫu xe hai chỗ mang đến trải nghiệm lái thực sự thú vị cho người sử dụng”, đại diện Carbuyer ca ngợi thành viên nhà Mazda. “Mẫu xe MX-5 thế hệ mới nhất sở hữu kiểu dáng đặc sắc để phù hợp với toàn bộ dòng sản phẩm năm 2011 của Mazda. Thêm vào đó, đi kèm với MX-5 còn

là giá bán đầy hấp dẫn, chất lượng lắp ráp miễn chê, độ tin cậy cao cùng tính năng vận hành tốt nhờ hai lựa chọn động cơ 1,8 và 2.0 lít”, đại diện Carbuyer cho biết thêm.

Orm

ới đây, đại diện trang web carbuyer. co.uk đã chính thức công bố danh tính của mẫu xe mui trần tốt nhất trong năm. Theo đó, giải thưởng đã thuộc về sản phẩm đình đám đến từ Nhật Bản, Mazda MX-5. Giành điểm số 4,6/5, mẫu mui trần Nhật Bản đã vượt xa các đối thủ đến từ Porsche, Audi, Peugeot và Volvo để trở thành quán quân.

9317 0055

Tel: 9460 5755

PAINT DOCTOR

Chiếc Mazda MX-5 – Xe mui trần được ưa thích của năm M

234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

www.bmsrus.com

MAZDA MAZ AZ CX-7 CLASSIC AUTO Bảng số 2010 Số lượng giới hạn

ỉ có Giá ch

$

21,99G0AY

MAZDA 6 CLASSIC SEDAN MANUAL FREE AUTO cho xe mazda 6 classic sedan (Thời gian có giới hạn)

N LÁI ĐI

Bảng số 2010 Số lượng giới hạn

MAZDA 3 NEO MANUAL

60227-665/HTO/11

ĐẠI HẠ GIÁ

ỉ có Giá ch

$

A D Z A M E X Ả C T TẤ LƯỢNG GIỚI HẠN BẢNG SỐ 2010 SỐ

0 17,I9N9 GAY

LÁI Đ

MAZDA 2 NEO AUTO Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

SIMON CHEA 715 Springvale Rd, Mulgrave 0411 637 301

GARRY AND WARREN SMITH SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Tel: 8562 5555

70116-654W/HTO/10

Mel: 18 C5

• Thứ Hai – Thứ Sáu: 8.30am-5.30pm • Thứ Bảy: 8.30am-5.00am • Chủ Nhật: 10am-4pm

20154-519/TH/6

250 Edwardes Street Reservoir 3073

Mở cửa 7 ngày (và cả Public Holiday) 60024-574/RE/9

•Chuyên sửa các loại xe BMW với hệ thống kiểm tra máy móc hoàn toàn tự động • Chuyên bảo trì và sửa chữa các loại máy xe • Giá cả hữu nghị, việc làm có bảo hành

VT/KAP-617/RE/0

MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 41

Online eNews: www.viet-times.com.au O

Email: simonc@gws.com.au (Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au


42 MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!! KUMHO

YOKOHAMA

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

KUMHO

215/45/17 $145

KUMHO

NANKANG

205/55/16 $135

ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY

KUMHO

205/65/15 $89

215/45/17 $130

205/55/16 $115

NANKANG

185/75/14 $75 195/70/14 $85

KUMHO

KUMHO $89 YOKOHAMA $105

215/60/16 $119

235/45/17 $120

YOKOHAMA

235/45/17 $145

KUMHO

FALKEN

235/40/18 $179

NANKANG

205/40/17 $150

NANKANG

205/40/17 $120

KUMHO

185 R14 LT

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125 195R14 LT

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại

205/65/15 $79 215/65/14 $89

NANKANG KUMHO

YOKOHAMA

205/65/15 $99

NANKANG

235/40/18 $149

235/40/18 $179

FREE 6, 12 OR 24

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

MONTHS INTEREST

FREE

60231-585/RE/9

OPEN 7 DAYS

Bên cạnh đó, cũng cần phải nói thêm, điểm quan trọng nhất của một dòng off-road chính là cặp lốp bền bỉ. Yếu tố này đã được hãng Gilera xem xét và trang bị cẩn thận trên cả ba phiên bản. Cụ thể, Gilera RCR 50 enduro có lốp cỡ 21 inch vành trước và 18 inch vành sau. Trong khi đó, cả hai phiên bản Gilera SMT và Gilera SMT Racing supermotard đều đi kèm lốp 17 inch phía trước và loại dành cho xe thể thao đường phố phía sau.

Về mặt ngoại hình, Audi R8 được sơn màu đen Hyper và đi kèm bộ lazăng 19 inch phủ sợi carbon với viền cam nổi bật. Bản thân kẹp phanh cũng được sơn màu cam tương tự. Ngoài ra, trên “bộ cánh” ngoại thất còn xuất hiện một số bộ phận làm bằng sợi carbon như khung cửa sổ, cánh gió trước/ sau và bộ khuếch tán nằm phía đuôi.

Hãng xe Gilera ra mắt ba mẫu xe off-road mới

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

Đầu tiên, các kỹ sư tại Anderson Germany bắt tay vào tái cấu hình ECU và bổ sung bộ lọc gió cải tiến, hệ thống xả thể thao đặt hàng đã cắt giảm 22 kg trọng lượng cũng như hệ thống hiệu chỉnh van điều khiển từ xa cho phép người lái chọn 3 mức âm thanh khác nhau. Nhờ đó, Audi R8 Hyper Black Edition sản sinh công suất 589 mã lực, tăng 64 mã lực so với động cơ nguyên bản.

Là một trong những hãng độ nhỏ bé tại Châu Âu nhưng Anderson Germany vẫn biết cách gây bất ngờ với những tác phẩm của mình. Một trong số đó là sản phẩm mới nhất mang tên Audi R8 Hyper Black Edition ra đời dựa trên mẫu xe Đức trang bị động cơ V10, dung tích 5,2 lít. Không chỉ tân trang diện mạo, Anderson Germany còn cải tiến tính năng hoạt động của Audi R8.

185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00 NANKANG

đã tập trung vào việc tăng công suất đèn và ứng dụng công nghệ LED ở đuôi xe để đảm bảo ánh sáng dù đi vào những nơi có tối tăm nhất. Không dừng lại ở đó, ba dòng xe mới của Gilera còn sở hữu thiết kế khá tương đồng với nhau và mang trên mình bộ khung gầm cực khỏe, cho phép chúng chịu được mọi cung đường khắc nghiệt và ghồ ghề. Mặc dù vậy, trọng lượng của cả ba tân binh nhà Gilera lại rất nhẹ, chỉ khoảng 96 kg, với hệ thống giảm xóc hàng hiệu, cánh tay đòn chịu lực đơn cùng đĩa thắng ngoại cỡ 260 mm phía trước và 220 mm phía sau.

Với phong cách thể thao chủ đạo, Gilera đã tạo được dấu ấn rất tốt với người hâm mộ xe off-road trên thế giới bên cạnh những đối thủ sừng sỏ. Ba mẫu cào cào mới được Gilera công bố mang tên SMT 50, SMT 50 Racing và RCR 50. Tất cả đều nằm trong phân khúc ff-road. Chính vì vậy, hãng Gilera 70181-646/HTO/10

NANKANG

Audi R8 Hyper Black Edition chất liệu carbon

Ngoài ra, theo công bố của Gilera, cả ba phiên bản đều sử dụng động cơ 50cc, 2 thì, làm mát bằng nước và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro2. Đi kèm với động cơ là hộp số 6 cấp. Tạm thời giá bán của cả ba phiên bản mới vẫn chưa được công b cụ thể.

Hàng loạt nhà máy sản xuất xe hơi Nhật Bản đóng cửa

Trận động đất thế kỷ 8,9 độ richter và sự tàn phá của sóng thần cao tới 10m tại phía Đông Bắc Nhật Bản đã làm cho hàng loạt nhà máy sản xuất xe hơi của Nhật như Toyota, Honda, Subaru và Nissan tại khu vực này buộc phải đóng cửa.

MAIDSTONE

Speedy Tyres

Đầy đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ chất lượng!

Vỏ mới giá rẻ đặc biệt!*

(New & Reco)

• Boot Kit • Change Over • Lắp ráp phụ tùng

235/45/17 235/40/18 2 225/35/20 245/35/19 2 2 225/45/17

Cho tất cả các đời và model xe!

vào mỗi Thứ Tư và Thứ Năm

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

$65 $68 $65 $55 $45

36 Hampstead Rd, Maidstone Tel:

9317 7744

RICHARD AUTO SECURITY 70044-642/HTO/10

Trường dạy lái xe

205/65/15 215/60/16 185/R14 175/65/14 175/70/13

* có điều kiện áp dụng

222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au

GIÁ ĐẶC BIỆT $20

$90 $119 $119 $ 119 $90

70235-665/HTO/11

Rửa xe chuyên nghiệp: kỹ lưỡng và rửa bằng tay

• CV Joints

8511 4979 - 0417 667 858

• Hệ thống báo động xe hơi (Antiscan giá từ $190) • Hệ thống khởi động xe từ xa (Remote Engine Starter) với giá từ $265 • Reverse Camera with Monitor từ $325 • Bộ điều khiển khởi động LCD giá từ $335 • Central locking (tính riêng) • Power windows Liên hệ Richard • Reverse parking sensor giá từ $185

• Lắp ráp tận nơi, suốt 7 ngày!!

60459-624/HTO/10

• Điều chỉnh cân bằng xe • Sửa chữa và bảo trì • Nâng cấp và bảo dưỡng • Universal Joints • Center Bearing

0431 240 630 60125-643/HTO/10

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7 Nhận khắp các vùng

The Professional Window Tinting Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

Chúng tôi rửa chuyên nghiệp và sạch sẽ. Từng chi tiết trong xe, hút bụi, cửa xe, bánh xe, khô và sạch bóng.

SUNSHINE PLAZA

Góc đường Hampshire Rd & Services St (Chỗ đậu xe dưới tầng hầm )

70020-652/HTO/10

Đặc biệt

Manager Rami

Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

60337-654/HTO/10

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn?

Còn gì thú vị hơn khi bạn đang thoải mái shopping, xe bạn đã được sạch sẽ?

Với giá cao

cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng! Liên lạc Nam

• Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

nhiên liệu hơn?

• Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia

tử ngoại của ánh nắng mặt trời?

• Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

Mobile: 0421 597 922

0410 333 914 0417 557 999 9701 2255 LMCT 10205W

• Ngăn chặn 99% UV • Giảm sức nóng 68%

• Giảm chói 67% • Phim nhập từ hãng phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 43

Online eNews: www.viet-times.com.au

50133-554 60417-627/HTO/10

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

TRƯỜNG DẠY LÁI XE TST

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận. Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

Qualified Instructor / Certificate III - IV

• Car, Truck, Thay máy, Hộp số • Mài dĩa thắng • Thay thắng • Re-gas aircon giá $75

0433 496 215

• Hướng dẫn Free 32 câu luật và thi trên Computer (Tiếng Anh và Tiếng Việt) • Tận tâm, nhiệt tình • Nhận dạy các vùng phía Tây: Footscray, St Albans, Sunshine, Hoppers Crossing...

L/l: Anh Linh Nguyễn 0432 459 456 (optus)

TOÀN AUTO REPAIRS • Chuyên sửa các loại xe xăng và dầu • Tune up và bảo trì

Phone: 03 9361 2004 • Fax: 03 9360 5453

giá rẻ và chất lượng?

• Luôn có nhiều part mà bạn cần • Đầy đủ phụ tùng mới cho mọi loại xe, đủ đời • Phục vụ tận tình, lời khuyên hữu ích Giá luôn rẻ hơn các nơi khác!

OPEN HOURS Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

• Tất cả công việc bảo hành 6-12 tháng • Đóng mộc Warrantee cho xe mới • Hơn 15 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp tại Úc

TOANAR-561/RE/9

SỬA XE LƯU ĐỘNG VÀ TẠI NHÀ

Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vùng Deer Park)

Muốn mua phụ tùng xe hơi

60247-588/TH/9

Chuyên sửa xe:

17 Joyce Street, Springvale VIC 3171

L/lạc: Toàn 0411 684 059 • 9512 5012

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁC LOẠI XE CỔ ĐIỂN VÀ XE LIMOUSINE Xe Limousine 6, 8 và 10 chỗ ngồi phong cách cổ điển của thập niên 60’. • Phục vụ đám cưới • Các dịp lễ đặc biệt • Các tour tham quan, du lịch, mua sắm • Tráng lệ và sang trọng • Lễ tang

12 Henderson Street Sunshine VIC 3020 Ph: 1300 720 361 Mob: 0437 982 952 e: info@accl.com.au w: www.accl.com.au

9366 7376 70340-658/HTO/11

9587 0006

CHUYÊN SỮA CHỮA VÀ CÓ BẢO HIỂM - BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TỐT

Auto & Manual Certificate IV in Road Transport and Driving Instruction(Với chứng Driving School chỉ cấp 4 về luật giao thông ,kỹ năng lái xe an toàn) Dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận. Nói và, hướng dẫn bằng tiếng Việt và English Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693

First Pass Driving School

Gọi chúng tôi bất kỳ giờ nào để khảo giá:

330 Lower Dandenong Rd, Mordialloc 3195

0466 438 864

• Sửa hệ thống EFi

• Thiết kế lắp đặt xe Van, thùng xe • May bạt, màn xe từ 2.4m đến 10m • Trays , Flat Top, Dropsides, Tippers, Trailers, Chassis Extensions & Modifacations. • POWER TAIL GATES, TOOL BOXES, NOSE CONES • Gates & Many Extras

398 045 (Chủ là người Việt) Hoặc Russell: 0404 565 044

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Tel: 8502 7312

TRUCK BODIES Chúng tôi chuyên về Truck Bodies

Pham: 0423

PREMIUM DRIVING SCHOOL

60145A-665/HTO/11

L P

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Trường dạy lái xe

70162-642/HTO/10

0405 471 946

10 Clive Street, Springvale VIC 3171 (Mel: 79 K5)

COMBINED

ƠNG VIỆT NAM! GIÁ ĐẶC BIỆT CHO ĐỒNG HƯ

(Optus)

Liên lạc: RAKESH

Liên lạc:

Mob App: viet-times.com.au

AH: 9318 8540 • 0412 307 666

• HLV với bằng Instructor từ năm 1983 • Nhận dạy vìng Footscray, Sunshine, St Albans và các vùng phụ cận • HLV tận tâm, kiên nhẫn và vui vẻ • Hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

70182-646/HTO/10

Hãng GM dự định sẽ phân phối Captiva Sport dưới hai phiên bản LS và LT cùng 4 gói phụ kiện khác nhau. Dù lựa chọn phiên bản nào, khách hàng cũng được cung cấp một số trang thiết bị tiêu chuẩn như bộ lazăng nhôm 17 inch, Radio vệ tinh XM, hệ thống âm thanh 6 loa, thắng đĩa 4 bánh tích hợp công nghệ chống bó cứng, hệ thống điều chỉnh độ bám, cân bằng điện tử StabiliTrak, điều hòa không khí cùng khóa và cửa sổ điều khiển điện. Hiện hãng GM vẫn chưa công bố giá bán cụ thể dành cho Chevrolet Captiva Sport khi có mặt trên thị trường Mỹ. Hồng Hà tổng hợp

Học Lái Xe An Toàn

• Huấn luyện viên Nam/Nữ nhiều kinh nghiệm dạy chuyên nghiệp, tận tâm và vui vẻ • Có sẵn xe để đi thi (Driving Test) • Thời gian linh hoạt trong tuần hay cuối tuần • Nhận dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao.

60177-626/HTO/10

Nói một cách chính xác, mẫu xe mới mà GM nhắc đến chỉ đơn thuần là phiên bản thể thao hơn của Captiva tiêu chuẩn. Để thu hút thêm nhiều khách hàng yêu thích dòng crossover tại Mỹ, hãng GM đã bổ sung cho Captiva Sport một số chi tiết nâng cấp. Theo kế hoạch, Captiva Sport sẽ bắt đầu có mặt tại thị trường Mỹ vào những tháng cuối năm nay với 2 lựa chọn động cơ, bao gồm Ecotec 4 xylanh, dung tích 2,4 lít và V6, dung tích 3.0 lít cùng phun nhiên liệu trực tiếp. Song hành cùng hai động cơ là hộp số tự động 6 cấp.

TRƯỜNG DẠY LÁI XE

VINA DRIVING SCHOOL

“Chất lượng là sự chuyên nghiệp của chúng tôi”

Nhận kéo xe 24 giờ Chúng tôi chuyên về làm đồng, sơn xe: • Bảo hiểm và xe tư nhân • Fleet work • Bảo đảm suốt đời cho sơn xe • Tất cả các công việc được bảo đảm • Sơn hấp • Cho mượn xe miễn phí

Nếu không phải lỗi của bạn, chúng tôi sẽ claim cho bạn!

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863 Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

60351-654/HTO/10

Công ty Fuji Heavy Industries - công ty mẹ của Subasu - sau trận động đất khủng khiếp cũng đã ngừng sản xuất 8 trong 10 nhà máy. Trong đó có cả 5 nhà máy sản xuất xe hơi. Một số hãng sản xuất xe khác có trụ sở tại Nhật Bản như Volvo hay General Motors, cũng đã phải tạm ngừng sản xuất.

Thời điểm Chevrolet Captiva Sport chính thức có mặt tại thị trường Mỹ là quý 4 năm nay. Với mục tiêu “nhúng mũi” vào mọi phân khúc trên thị trường, tập đoàn xe hơi Mỹ GM đã công bố sẽ giới thiệu tân binh Chevrolet Captiva Sport tại quê nhà.

Safe‘n‘Save

FNFAUTO-607/RE/9

Còn Hãng sản xuất xe Nissan gần như phải đình chỉ hoạt động nhiều nhà máy tại khu Đông Bắc. Trong đó, có khoảng 4 nhà máy của hãng xe này đang bị đóng cửa bao gồm hai nhà máy lắp ráp xe ở Tochigi và Kanagawa và hai nhà máy sản xuất động cơ ở Kanagawa và Fukushima. Nissan cũng đã phải tạm đóng cửa trụ sở toàn cầu của hãng ở Yokohama. Nissan cho biết, đến hôm 14/3 hãng này sẽ tạm ngừng hoạt động của 5 nhà máy trên toàn quốc bao gồm cả nhà máy ở Kyushu, cách xa phía Đông Nam Nhật Bản - khu vực tâm chấn của trận động đất. Theo số liệu thống kê, hiện đã có ít nhất 2.300 chiếc xe của Nissan và Infiniti mới đang chờ được trưng bày tại các showroom của hãng ở Nhật Bản và Mỹ bị sóng thần cuốn trôi hay phá tan tành. Trong đó, có tới 1.300 chiếc Infiniti M, EX và FX dự định xuất khẩu sang Bắc Mỹ bị sóng thần cuốn trôi tại hai điểm ven biển. Những chiếc Infiniti không chỉ bị nhấn chìm, chồng chất lên nhau hay bẹp dí, đâm sập vào các tòa nhà mà còn bị nổ tung. Khoảng 1.300 xe đang chờ ngày đổ bởi sóng thần. Hàng nghìn xe Nissan ở cảng Hitachi cũng bị nổ tung.

Chevrolet Captiva Sport sắp có mặt tại Mỹ

60396-622/HTO/10

Theo nhiều nguồn thống kê, sau trận động đất, Honda đã bị tàn phá mất 4 nhà máy sản xuất. Còn đại diện của Toyota, ông Shiori Hashimoto cho biết, hãng phải đóng cửa ít nhất 3 nhà máy tại khu Đông Bắc. Còn hàng loạt các chi nhánh khác của Toyota tại những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn địa chấn vẫn chưa thể đi vào hoạt động bình thường được. Các nhà máy này, chủ yếu sản xuất các thiết bị, phụ tùng cho hãng như bánh xe, hệ thống thắng, mô men xoắn.


Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba! 41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Đấu Giá Xe Hơi

Ph: (03) 9009 3111

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại

10:00am: 11:00am:

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


MAGAZINE 168 • Friday, March 18, 2011 45

Online eNews: www.viet-times.com.au

COMPLETE

CAR AUDIO & ALARMS

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout

RRP $229

$119

Mongoose Car Alarm

N

Tại ngay nơi đây, bạn có thể được Pickles cho mượn tài chánh, hướng dẫn bạn việc đóng bảo hiểm xe, bảo trì, bảo hành và nếu bạn có xe để bán lại thì bạn cũng có thể trade-in tại đây. Nếu rành về việc đấu giá, bạn có thể

RRP $249

$119

Car DVD & GPS

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

Mua xe hơi rất tự tin tại Pickles!

ếu bạn đang tìm để mua cho gia đình mình một chiếc xe hơi khá mới với tất cả các lựa chọn nhiều nhất có thể như ghế da, số tự động, màu sơn, bảo hiểm và nhất là tiết kiệm một khoản tiền kha khá thì bạn sẽ không tìm đâu hơn Pickles Auctions. Lợi điểm khi mua xe ngay tại Pickles là việc bạn có thể kiếm cho mình một chiếc xe với đầy đủ bảo hành từ nhà sản xuất, đẹp, ít cây số. Thay vì mua bằng đấu giá, quý vị có thể mua xe mà quý vị thích ngay trước ngày đấu giá với một giá đã được định sẵn. Các loại xe được thanh lý và dùng từ chính phủ có thể được mua tại đây với một giá nhất định nào đó, thấp hơn giá bên ngoài và Pickles giúp bạn mua những chiếc xe này thật dễ dàng.

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

RRP $299

ghé thăm www.pickles.com.au để nhắm cho mình một chiếc và bạn có thể ra bid để đấu giá cho chiếc xe đó, và theo cách này thì bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

$219

S

als i c pe

Sales, Installations & Repairs

Là một công ty của Úc hoạt động dựa trên yếu tố gia đình: thân thiện, chu đáo và Pickles Auction đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm thì quả thực việc giúp cho bạn mua được một chiếc xe ưng ý thì có thể trong tầm tay của Pickles. Tới đây, việc duy nhất bạn cần làm đó là chọn ra cho mình một chiếc xe trong cả ngàn chiếc đầy đủ thương hiệu, đời, màu sơn, mẫu mã bóng loáng, hấp dẫn. Những việc còn lại như tài chính, bảo hành, thuế đường, bảo trì… sẽ hoàn toàn được lo liệu và sắp đặt từ các nhân viên của Pickles. Vậy mời bạn ghé thăm Pickles Auction tại 2 địa chỉ: 41-45 McIntyre Road, Sunshine và 89 Garden Drive, Tullamarine hay gọi cho họ qua số điện thoại 9009 3111 hay 9338 8899 ngay hôm nay.

Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

MONGOOSE

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10)

Hồng Hà

NHIỀU LỢI ĐIỂM KHÔNG CHỈ LÀ GIÁ RẺ! Liên lạc với Christina Chu (Nga) nhân viên bán hàng người Việt để biết thêm chi tiết về việc mua bán xe! V§i lãi xuÃt chÌ

2010 yaris

COROLLA

3.9%

- Có ki‹u xe 3 cºa ho¥c 5 cºa hatch và 4 cºa sedan - 7 loåi xe khác nhau Ç‹ ch†n l¿a - TiŠn bäo trì $130 Capped Priced Servicing

cho toàn b¶ các xe ÇÒng ki‹u

2010 prius hybrid camry V§i lãi xuÃt chÌ cho toàn b¶ các xe ÇÒng ki‹u

- Có ki‹u xe 5 cºa hatch ho¥c 4 cºa sedan - 7 loåi xe khác nhau Ç‹ ch†n l¿a - TiŠn bäo trì $130 Capped Priced Servicing Tr†n Gói Bäo Trì ñ¥c BiŒt: - T¥ng 1 næm Bäo hi‹m hai chiŠu cûa Totoya - 1 næm kéo xe hÜ d†c ÇÜ©ng miÍn phí - TiŠn bäo trì $130 Capped Priced Servicing

70262-665/HTO/11

4.9%

Tr†n Gói Bäo Trì ñ¥c BiŒt: - T¥ng 1 næm Bäo hi‹m hai chiŠu cûa Totoya - 1 næm kéo xe hÜ d†c ÇÜ©ng miÍn phí - TiŠn bäo trì $130 Capped Priced Servicing

Driveaway pricing and bonus offer applicable for private and ABN buyers on 2010 build vehicles purchased and delivered between 1-28 February 2011. Toyota reserves the right to extend any offer. Excludes Demos. While stocks last. Offers not available in conjunction with other registered fleet discounts or offers.*3.9% comparison rate applicable across new Yaris (2010 build only), Prius (2010 build only) and Hybrid Camry range and ^4.9% comparison rate applicable across new Corolla range is available to approved personal applicants and *3.9% and ^4.9% annual percentage rate is available to approved bronze fleet applicants of Toyota Financial Services. Applications must be received by 30 April 2011 and delivered by 31 May 2011. Finance term of 48 months applies, conditions, fees and charges apply. Comparison rate is based on a 5 year secured consumer fixed rate loan of $30,000. WARNING: This comparison rate is true only for the example given. Different terms, fees or other loan amounts might result in a different comparison rate. #A Free 1 year Toyota Insurance comprehensive motor vehicle policy will be offered to all eligible Private & Bronze Fleet customers. Conditions apply. Please refer to the Product Disclosure Statement at toyotainsurance.com.au or call 137 200 before making a decision about this product. Toyota Insurance is a division of Aioi Nissay Dowa Insurance Co. Ltd; ABN 39 096 302 466, AFSL no. 254489 (Andia). The Insurer is Andia. †Expires 1 year from vehicle first registration date and available to Private & Bronze Fleet customers. Peace of Mind offer valid for any new Hybrid Camry or Prius (2010 build only) models from across the range purchased between 1 February 2011 and 30 April 2011. §Maximum payable for standard scheduled servicing (normal operating conditions) until first of 3 years or 60,000 kms (up to the first 4 services for Camry, Hybrid Camry & Aurion/6 services all remaining vehicles). Excludes Government and Rental vehicles. Contact your Toyota Dealer or go to advantage.toyota.com.au for other exclusions and eligibility. ††Extras refer to comparison with 2010 Camry Altise. Valid 8652-1 TOY08903/FP/M

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc Vy Đặng để được hỗ trợ và giải đáp tận tình:

200 Cheltenham Rd. Dangdenong 3175 www.pattersoncheney.com.au

Melway 89H9 LMCT578

1300 062 996 Mở cửa Thứ Hai đến Thứ Bảy

Xin liên lạc anh Liêm Nguyễn hoặc Tâm Hà, đại diện công ty tài chánh chúng tôi để được vay tiền tại chỗ.

Liêm Nguyễn Finance Manager

Tâm Hà Finance Manager


PRIUS HYBRID

CAMRY HYBRID

YARIS YR 5DR

Tiền lãi suất cho tất cả dòng xe Prius Hybrids mới và trưng bày lắp ráp 2010 và dòng xe Camry Hybrids mới và trưng bày.

4.9%

O FR

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

Tiền lãi suất cho dòng xe Toyota Corolla mới.

M

PRADO GXL PETROL

M

CAMRY TOURING

M O FR

LÁI ĐI NGAY

Chỉ có

Tiền lãi suất cho tất cả dòng xe Toyota Yaris mới lắp ráp năm 2010.

HILUX 4X2 WORKMATE $21,990

COROLLA ASCENT

$30,888

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

O

3.9%

TOYOTA

FR

Chỉ có

LeMans

$59,990

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! ệt i b c ặ đ á Gi Xem thêm thông tin chi tiết tại website: iều! h n m ệ i Tiết k www.lemanstoyota.com.au

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Xin liên lạc ngay Tuấn Nguyễn số điện thoại 03 9689 2944

01 TOYOTA CAMRY

07 KIA RIO JB MY07 LX

07 SUZUKI SWIFT RS415

05 TOYOTA COROLLA

$9,990 LÁI ĐI NGAY

$10,990 LÁI ĐI NGAY

$12,990 LÁI ĐI NGAY

$12,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 speed Auto • 45 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Clock - Digital

• 5 speed Manual • 5 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Rear Wiper/Washer

• 4 speed Automatic • Silver • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Cd Player • 6 Speaker Stereo • Audio - Mp3 • Clock - Digital • Power Door Mirrors • Power Steering

• 4 speed Manual • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Cruise Control • Power Steering

• Burgundy • 4 Speaker Stereo • Central Locking • Cd Player • Tacho

• Silver • 4 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Windows

• Black • 6 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Windows

05 HONDA ACCORD

07 TOYOTA HILUX

07 TOYOTA CAMRY

07 NISSAN MURANO

$16,990 LÁI ĐI NGAY

$17,990 LÁI ĐI NGAY

$18,990 LÁI ĐI NGAY

$28,990 LÁI ĐI NGAY

• 5 speed Auto • 4 door 5 seat • Airbags • Cruise Control • Power Steering

• 5 speed Man • 2 door 3 seat • Air Conditioning • Engine Immobiliser • Headrests

• 5 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 6 speed Cons Var • 4 door 5 seat • Airbags • Abs • Cruise Control

• White • 2 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Door Mirrors

PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

LMT-665/HTO/11

LMCT 10334

DEER PARK 770 BALLARAT RD.

RD

R

LMCT 691

ON GT SIN

WESTERN RING

MOORE ST RE

ET

T R EE HYD E ST

WHIT EHA LL S TRE MAR ET IBYR N ON G RI VER

TREET VICTORIA S

N KE

N

R

ET

D OA

CAIRNLEA D

STREET

BARKLY ST RE

AD

EE T STR ING IRV

RO

BUYCKLE

STREET

S ON

PH: 9689 2944

DONALD

BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

E INC PR

Liên lạc: Tài Lê

AD

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), An Nguyễn và Vĩnh Phạm N

• Chacoal • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Power Steering • Power Windows

TOYOTA

LeMans WY SH

• Cyber Green • 6 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Power Door Mirrors

STATION RO

• Black • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Clock - Digital • Power Door Mirrors


MAGAZINE 168 â&#x20AC;˘ Friday, March 18, 2011 47

Online eNews: www.viet-times.com.au

Since 1987

The

SMASH

REPAIRS

Professionals 155 Anderson Road, Sunshine VIC 3020

Tel: (03) 9311 5446 Fax: (03) 93112544 Mob: 0402 949 329 Website: www.kimautopaint.com.au email: kimautopaint@gmail.com


TI SẼ ỀN RẤ RẺ CÓ MẶ T N HƠ GIÁ T HI N ỀU

GIÁ NÀO CŨNG BÁN TẤT CẢ CÁC LOẠI THẢM TRẢI NHÀ Hall Printed Runners

Pure Wool Hand Knotted Indi Bokhara 300 X 200

$1999

NOW

5

$

NOW

THA HỒ TRẢ GIÁ CHÚNG TÔI

NOW

$

39 NOW

149

69

Fine Quality Turkish Hall Runner 300 X 80cm

$199

$599

NOW

Crazy Price

THẢM TRẢI NHÀ GIA CÔNG BẰNG TAY Finest Quality Hand Knotted Chin Hereke 150 X 90

$2999

NOW

49

NOW

999

$

Traditional Motif 100 X 60cm

Kid Printed 133 X 94

$29

$39

NOW

NOW

7

$

IMRAN RUG GALLERY SHOWROOM 6/261 PRINCES HWY, HALLAM PHONE: 8795 7786

$ HALLAM ROAD

Tradition Motif Round 180 X 180cm

$

199

$399

$

NOW

$

Extra Large Traditional 320 X 230

Thick Quality Modern Design 230 X 160

$899

449

$

PER METRE

$

Extra Large Shaggy 330x240

Crazy Price

13

MEL REF: 96 J1

N

Enter service road off Princes Hwy

PRINCES HWY

Chúng tôi ở đây

G3533720AA-dp31Jan

60325-664/HTO/11

ĐẠI HẠ GIÁ CUỐI CÙNG

RUNNERS RUGS FROM AFGHANISTAN, CHINA, INDIA, IRAN, NEPAL, PAKISTAN, TIBET, TURKEY...

RUGS DECORATOR RUGS RUNNERS RUGS FROM AFGHANISTAN, CHINA, INDIA, IRAN, NEPAL

ẶT M IÁ G N U ỀN TI CÓ HƠ IỀ SẼ Ẻ H R TN RẤ

BAT MAT

Magazine 168, Friday 18 February 2011  

Magazine 168, Friday 18 February 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you