Page 1

TỶ GIÁ HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ Nước hồ chứa Melbourne

53.9%

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 13/05/2011 – 19/05/2011

Mỗi ngày trung bình một gia đình dùng tới 134 lít

12:00 trưa ngày 12/05/2011: AUD $1 = USD 1.0704

VND 22.198

Dùng Mobile Phone Application của Viet Times tại địa chỉ: viet-times.com.au

Vietnamese Weekly Magazine distributed throughout Melbourne and Sydney

Melbourne: (03) 9792 3675 • Sydney: (02) 9037 2905

Trong số 673 tuần này:

Một gia đình hạnh phúc

Luật quảng cáo thực phẩm đóng hộp sắp được thi hành tại Úc

Merrylands: Hai vụ nổ súng trong vòng chưa đầy 24 giờ Sydney: Truy tìm nữ thủ phạm vụ cướp tại một tiệm bánh ngọt Auburn: Hai nhân viên tiệm tạp hóa bị cướp hành hung Bankstown: Nhiều vụ bạo lực gia đình không được báo cảnh sát

Newtown: Do mâu thuẫn gia đình, chồng bóp cổ vợ suýt chết

Cabramatta: Điều tra vụ cướp gần nhà thờ Serbia Liverpool: Rò rỉ hóa chất tại một tiệm ăn làm 5 người phải nhập viện Fairfield: Kế hoạch xây dựng 4 khu nhà trọ trong vùng Lurnea: Bé trai 12 tuổi bất tỉnh do bị xe hơi đâm phải

Những thông tin thú vị về website chia sẻ video Youtube

Chồng trẻ: Lợi thế và nỗi lo! • Nước trái cây và con trẻ Giúp nàng trút bỏ ngại ngùng • Để có một gia đình hạnh phúc Tránh nhiễm bệnh khi du lịch • Đi du lịch châu Á theo mùa Đừng bắt con phải giống mẹ! • Bí quyết cho bộ ngực tròn đầy Mặt nạ tự nhiên loại bỏ mụn đầu đen và nuôi dưỡng làn da

Các khóa học chất lượng cao. Phương pháp dạy và học hiệu quả.* * Báo cáo kiểm toán của Australian Universities Quality Agency (AUQA) 2010.

• Dễ chuyển tiếp lên các đại học hàng đầu • Ngay trung tâm thành phố • Học bổng và chương trình thực tập • Có thể chuyển đổi credit • Các khóa học được công nhận bởi các cơ quan CPA, ICAA, NIA và ACS.

Melbourne and Sydney courses Higher-education Diploma, Bachelor degree, Post-Graduate diploma, and Master degree in: Business, Accounting, Management, Marketing, Information Technology, Computer Networking, and System Analysis. English language programs: IELTS Exam Preparation Program and English for Careers.

Nộp đơn ngay cho đợt nhập học tháng Bảy 2011 Melbourne campus

Sydney campus

Call (03) 8600 6700 or

Call (02) 8267 1400 or

Email enquiries@mit.edu.au

Email info.sydney@mit.edu.au

www.mit.edu.au | Practical Excellence CRICOS Provider No: 01545C VIC, 02814A NSW


2

MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

DU LÒCH VAÊN HOÙA VIEÄT Luoân tieân phong veà chaát löôïng Truï sôû chính: 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873

CAÀN GIÔØ, TIEÀN GIANG, BEÁN TRE, ÑOÀNG THAÙP, VUÕNG TAØU, BÌNH CHAÂU - Khôûi Haønh Chuû Nhaät haøng tuaàn PHAN THIEÁT, CAÀN THÔ, CHAÂU ÑOÁC

(2N)

KHUYEÁN MAÕI HEØ

(1 Ngaøy)

Giaûm 5% caùc tour

- KH thöù 7 haøng tuaàn

ÑAØ LAÏT, NHA TRANG, NHA TRANG - ÑAØ LAÏT

(4,5N)

- KH thöù 3,5,7 haøng tuaàn

BUOÂN MEÂ THUOÄT, ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT - PHAN RANG

(3N)

- KH thöù 6 haøng tuaàn

CHAÂU ÑOÁC - HAØ TIEÂN - CAØ MAU - SOÙC TRAÊNG - BAÏC LIEÂU - CAÀN THÔ, PHUÙ QUOÁC

(3,4,5,6,7N) - KH thöù 3,7 haøng tuaàn

PHAN THIEÁT - ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT - PHAN RANG - NHA TRANG, PHAN THIEÁT NHA TRANG - ÑAØ LAÏT

(4,5,6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

SAØI GOØN - HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG - HUEÁ - PHONG NHA

CHAÂU ÑOÁC – HAØ TIEÂN – CAØ MAU – BAÏC LIEÂU – SOÙC TRAÊNG – CAÀN THÔ (6Ngaøy) - KH thöù 7 haøng tuaàn

CAØ MAU – BAÏC LIEÂU – SOÙC TRAÊNG – CAÀN THÔ (4N) BUOÂN MEÂ THUOÄT – PLEIKU – KONTUM (5N) - KH thöù 6 haøng tuaàn PHUÙ QUOÁC - KH thöù 2,4,6 haøng tuaàn (daønh cho khaùch ñaêng kí tröôùc 7 ngaøy ) SAØI GOØN – HUEÁ – HAØ NOÄI (13N-KS 4 sao) - KH thöù 7 haøng tuaàn

(5,6,9,11N) - KH thöù 2 haøng tuaàn XUYEÂN VIEÄT, XUYEÂN VIEÄT - SAPA (13,15,16,18N) - KH thöù 2, 7 haøng tuaàn HAØ NOÄI - CHUØA HÖÔNG - TAM COÁC - HAÏ LONG - SAPA (4 ñeán 9N) - KH thöù 2,3,4,7 haøng tuaàn

THAÙI LAN (6 Ngaøy)

CAMPUCHIA (4 Ngaøy)

Thaêm vöôøn traùi caây Supattraland. Buffect treân du thuyeàn Chao Phraya Princess.

Khuyeán maõi

Khaùm phaù & traûi nghieäm nhieàu caûm xuùc vôùi Jungle Cruise. Khuyeán maõi

Top 10 Thöông Hieäu Du Lòch Haøng Ñaàu TP.HCM

- KH thöù 7 haøng tuaàn

(7,8N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG - HUEÁ - HAØ NOÄI

aï & môiù l an á d ã hap

Quyù khaùch coù theå ñaêng kí tröïc tieáp taïi: www.dulichvanhoaviet.com.vn Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn

Chi Nhaùnh Haø Noäi: 8 Phaïm Nguõ Laõo, Q.Hoaøn Kieám, T.p Haø Noäi Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526

1 buoåi buffet haûi saûn + 1 buoåi laåu Suki Nhaät cao caáp.

278 AUD KH 5,7,19,21/7 - 2,9,16,23/8 ............... 248 AUD KH 21,24/5 - 4,7,14,18,25,28/6 ..........

Top Doanh Nghieäp Löõ Haønh Noäi Ñòa Haøng Ñaàu Vieät Nam

Ngoaøi ra chuùng toâi coøn caùc tour nöôùc ngoaøi ñaëc saéc khaùc: SINGAPORE (4N)

1 ñeâm NAGA WORLD 5 SAO + 2 buoåi Buffet ñaëc saûn ñòa phöông +1 buoåi Buffet phong caùch Nhaät taïi NAGA WORLD

SINGAPORE - MALAYSIA (6N)

KH thöù 5 haøng tuaàn (Ks 4 sao)

199 AUD

368 AUD

KH 19,31/5; 2,9,16,23,30/6

485 AUD

KH 31/05 - 8,22/06

HOÀNG KOÂNG - THAÅM QUYEÁN - QUAÛNG CHAÂU (6N) KH 23,31/5; 7,22/6; 12/7 (Ks 4 sao + 1 buoåi aên Jumbo) 678 AUD B.KINH - T.HAÛI - H.CHAÂU - T.CHAÂU (7N)

608 AUD

KH 26/5; 16/6

(Giaù treân chöa bao goàm tieàn thueá + dòch vuï)

GIAÙ TOUR MUA TAÏI AUSTRALIA BAÈNG MUA TAÏI VIEÄT NAM Taïi Melbourne

FOOTSCRAY:

Taïi Sydney

FITZROY:

HoaHop Central Travel

(03) 9689.8989

Sunrise Internatinal Services

(03) 9689.1030

Hanah Travel

(03) 9687.9081

Kim Travel

(03) 9419.8152

ST ALBANS: Yes Travel

(03) 9356.0555

CABRAMATTA:

(02) 7525.7242

VienDong Tourist Service

HOT LINE

(03) 9001.8832 (03) 9001.8838

TRUNG TÂM IMPLANT NHA KHOA NHÂN TÂM 801-803 Đường 3 /2, P.7, Q.10, TPHCM, Việt Nam • Tel: (+84 8) 3509 5755 - 989 9 016 780 www.nhakhoanhantam.com • www.implantvietnam.info • Email: drnhan@hotmail.com m

Trung Tâm Implant tiêu chuẩn Quốc Tế tại VIỆT NAM

Thạc sĩ, Bác sĩ:

VÕ VĂN NHÂN • Giám đốc trung tâm trực tiếp cấy ghép Implant • Tu nghiệp Implant và cấy ghép thẩm mỹ tại: Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc. • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (I.C.O.I) Hoa Kỳ, (I.T.I.) - Thụy Sỹ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại nhất thế giới được trang bị và áp dụng thành công tại Trung Tâm Implant Nhân Tâm.

Máy X Quang cắt lớp 3 chiều (Dental CT Scan For Implantology)

Implant: Giải pháp trồng răng hiện đại nhất • Giống như răng thật

Nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant: • Khảo sát hình ảnh 3 chiều xương • Cấy ghép Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng • Đảm bảo an toàn tuyệt đối • Nhẹ nhàng không đau • Răng sứ trên Implant đạt chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu

Những yếu tố cấy ghép Implant thành công. • Kinh nghiệm, sự hiểu biết, chọn lọc và phối hợp ưu điểm của nhiều hệ thống Implant trong từng trường hợp. • Đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương (1) • Đặt Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng (2) (1) (2)

Hai tiêu chuẩn này chỉ đạt được nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant

IMPLANT ÁP DỤNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT RĂNG Trước khi cắm Implant

Sau khi cắm Implant

Hoàn thành

Mất một răng

Mất vài răng Hình ảnh 3 chiều

Phẩn mềm cấy ghép Implant

Đặc Biệt: Tại trung tâm Implant Nhân Tâm • Do Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc trung tâm Võ Văn Nhân trực tiếp điều trị • Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều trước, trong và ngay sau khi cấy ghép Implant nhằm đạt kết quả tối ưu hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra và đánh giá kết quả ngay khi điều trị. • Phối hợp 3 kỹ thuật hiện đại: Cấy ghép Implant - Phục hình răng sứ - Tạo hình thẩm mỹ nướu và xương trong khi thực hiện kế hoạch điều trị toàn diện • Trang bị và chọn lọc ưu điểm của nhiều hệ thống Implant nổi tiếng thế giới như: Nobel Biocare, Straumann, Ankylos, DIO... để phù hợp với từng trường hợp mất răng.

Răng sứ trên Implant

Bảng giá tham khảo: • Trám răng AUD $12-$17 • Răng sứ AUD $70-$230 • Tẩy trắng răng AUD $70-$140 • Implant AUD $670-$890 • Abutment AUD: $170-$335 • Răng trên Implant AUD: $110-$290

Để được tư vấn miễn phí ngay tại Úc, xin gọi (03) 9001 1045 (Thay cho số trước đây là 03 9988 6943)

Mất tất cả các răng

Thời gian điều trị răng sứ:

Điều trị Implant:

10188-669/RE/10

Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều

- Cả 2 hàm (trên 20 răng): Khoảng 20 ngày, trong đó Từ 1 tháng đến 9 tháng (từ lúc bắt có 10 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. đầu đến khi kết thúc điều trị) tuỳ - Chỉ 1 hàm: Thời gian khoảng 1 tuần cho 6 lần hẹn thuộc vào chất lượng xương. - Một vài răng: Khoảng 4 ngày cho 3 đến 4 cuộc hẹn MIỄN PHÍ CHỤP PHIM KHI MANG - Một răng: Khoảng 3 ngày cho 3 cuộc hẹn THEO MẪU QUẢNG CÁO NÀY


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

$450 CAP CREDIT

Chỉ có tại TeleChoice Springvale!

WORK OR PLAY

ON THE BIG CAP 29

Nokia C6-01

3

+ Integrated Social Networks + 8 Megapixel Camera & HD

Uprade yNoOuWr !! handset

Sony y Ericsson E Xperi Xperia r aTTM X10i

Samsung Wave

+ 8 Megapixel Megap Camera + 2.1 Andr Android Platform

+ Super AMOLED 3.3”

Video

+ Gorilla Glass Display $0 UPFRONT1 ON THE

BIG CAP

29

MIN. COST IS $6962 OVER 24 MONTHS

Touchscreen

+ 5 Megapixel Camera + Gorilla Glass Display

+ 4” Touch T Screen $0 UPFRONT1 ON THE

$0 UPFRONT1 ON THE

BIG CAP

BIG CAP

29

29

MIN. COST IS $6962 OVER 24 MONTHS

3

$450

ROLLOVER YOUR UNUSED CREDIT 5

CAP CREDIT 3

INTERNATIONAL

MIN. COST IS $6962 OVER 24 MONTHS

TALK & TEXT INCLUDED INCLUDES

200MB DATA

FREE

VOICEMAIL IN OZ

UNLIMITED

4

MOBILE TALK & TEXT TO OTHER MEMBERS

TeleChoice Springvale

Shop 10 Springvale Central Shopping Centre 268-274 Springvale Road

9574 2882

20150-663/HTO/11

Terms and Conditions: 1. 24-month contract required. The Post-Paid price (PPP) of the Samsung Galaxy S is $936, Nokia E72 is $384, Sony Ericsson X10i is $504, Nokia C601 is $529, Nokia N8 is $792, LG Optimus One is $384 and HTC Aria is $648. Each month the PPP of your phone/24 is paid off. 2. Leave anytime, just pay all outstanding charges + balance of the PPP + $250 if you leave within 1st 6 months. 3. Included cap credit applies to standard national & international calls, text, MMS & 1300 numbers (excluding VMA customer service) only. Standard charges apply if cap credit exceeded & for non-included call & messaging types. 4. Included data has 1 month expiry. Excess usage charged at 0.2¢ per KB. Included cap credit cannot be used for data or content charges. 5. Any unused cap credit rolls over to the following month only and is used once the following months cap credit is exhausted. Data does not rollover. All rates apply in Oz. Note: Approved customers only. 1st bill is pro-rated (min monthly spend and included cap credit and data) from date you connected to start of next month’s bill. See virginmobile.com.au for full details & coverage.

MENZIES INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Công nghệ điện tử Công nghệ xe hơi

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY! BUSINESS & MANAGEMENT

Nghề làm bánh mì Quản lý & Thương mại

• Certificate III in Automotive Mechanical Technology + Diploma of Automotive Management (2 years) - $17,500* • Certificate III in Electronics & Communications + Diploma of Electronics & Communications Engineering (2 years) - $16,500*

Khoá học tiếng Anh

CÓ CÁC KHOÁ HỌC ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ

• Certificate IV in Business & Diploma of Management (1 Year) - $5,950*

MENZIES

ENGLISH CENTRE

IELTS CLASS (CUỐI TUẦN) $80/tuần - Nằm trong tòa nhà riêng - Phòng học rộng rãi - Trang thiết bị hiện đại

Chỉ

*Kết thúc vào tháng 7/2011

New Stream in AUTOMOTIVE TECHNOLOGY has been developed:

Cert III in Automotive Mechanical Technology (Motorcycle)

Các khóa học Công nghệ xe hơi của Menzies được thiết kế để giúp học viên dễ kiếm việc làm sau này.

190/tuần

$

Specialists in Technology CÔNG NGHỆ XE HƠI, QUẢN LÝ & THƯƠNG MẠI CÓ LỚP HỌC VÀO CUỐI TUẦN! CRICOS: 02815M

60183-669/HTO/11

355 Spencer Street, Melbourne VIC 3003 • Tel: 1300 244 002 Website: www.menzies.vic.edu.au logy Dental Techno ! Hãy chọn khóa học dựa trên Coming Soon CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM.


4

MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

NEWS IN 168 HOURS

TIN TỨC TRONG TUẦN QUA

Local News: Phương Nguyên • World News: Huệ Trần, Hồng Hà

Nguồn bổ sung tốt nhất khoáng chất tự nhiên cho mùa đông

chất để học sinh có thể tham gia thi online, nên việc triển khai thi theo mô hình này có thể không mang tính bắt buộc.

Kỳ thi hàng năm của học sinh sẽ được làm online

Số liệu đăng trên MySchool không đáng tin cậy?

Học sinh lớp 3 tại trường All Saints Catholic Primary School ở khu vực Liverpool hiện nay đã sử dụng máy tính như một công cụ hỗ trợ để chuẩn bị cho kỳ thi văn và toán toàn quốc diễn ra hôm thứ Ba tuần này. Nhưng, tất cả các em học sinh có thể sẽ sớm được thực hiện những bài thi này trực tuyến qua internet.

Cơ quan chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý trang MySchool mới đây đã lên tiếng cảnh báo về việc không nên lấy kết quả thi văn và toán toàn quốc từ trang web này để trao thưởng tài chính cho các trường học, bởi số liệu này chưa đáng tin cậy. Theo một số tài liệu gần đây cho thấy Ủy ban xây dựng, đánh giá và báo cáo chương trình giảng dạy Australia cũng lưu ý rằng kinh nghiệm từ nước ngoài cho thấy số liệu nhằm kiểm tra sự tiến bộ của học sinh nói trên không ổn định.

Theo một số tài liệu thu thập được mới đây cho thấy hồi tháng 11 năm ngoái, Ủy ban xây dựng, đánh giá và báo cáo chương trình giảng dạy Australia đã yêu cầu nghiên cứu về các giải pháp cho kế hoạch triển khai thi online. Hôm thứ Hai tuần này, chủ tịch Ủy ban, ông Barry McGaw, đã khẳng định cơ quan này đang xem xét, đánh giá về khả năng này. Tuy nhiên, ông cho biết điều này còn tùy thuộc vào quyết định của các bộ trưởng giáo dục liên bang, tiểu bang và các vùng lãnh thổ.

Trước cuộc bầu cử cuối năm ngoái, đảng Lao động có hứa sẽ chi $75,000 tiền thưởng cho các trường tiểu học có sự tiến bộ về kết quả thi văn và toán. Tuần trước, Thủ tướng Julia Gillard đã khẳng định trong kế hoạch phân bổ ngân sách sắp công bố sẽ dành $425 triệu để thực hiện một cam kết khác được đưa ra trong chiến dịch bầu cử, đó là dành $8100 để thưởng thêm cho nhóm những giáo viên giỏi nhất. Và, kết quả thi là một trong những yếu tố có thể sẽ được sử dụng để quyết định giáo viên nào sẽ được nhận thêm phần thưởng này.

Giáo sư McGaw cho biết thi online sẽ giúp cho việc đánh giá trình độ, khả năng khác nhau của học sinh dựa vào kết quả trả lời câu hỏi của học sinh. Ngoài ra, thi online còn giúp cho việc đánh giá kết quả thi được xử lý nhanh hơn. Hiện nay, kỳ thi của các em học sinh được tổ chức vào tháng Năm, nhưng nhà trường và các bậc cha mẹ phải chờ cho đến tận tháng 9 mới nhận được kết quả thi. Giáo sư McGaw cũng cho biết thêm bất kỳ hệ thống thi online nào cũng đều phải đảm bảo an toàn, và vì một số trường còn thiếu cơ sở vật

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng giáo dục Peter Garrett cho biết Chính phủ sẽ tham khảo ý kiến rộng rãi về tiêu chí xác định giáo viên nào sẽ được thưởng thêm. Dự kiến công đoạn thảo luận này sẽ hoàn tất vào cuối năm tới. Ông Garrett cho biết thêm

www.selectchiropractic.com.au

Hiện có bán tại các tiệm thuốc tây của người Việt. Xem nhãn hiệu để biết thêm thành phần cấu tạo. Xin tham khảo ý kiến bác sĩ nếu các triệu chứng vẫn còn.

HIỆN CÓ MẶT TẠI 2 ĐỊA ĐIỂM MỚI

TẠI SAO BẠN PHẢI TIẾP TỤC CHỊU ĐAU CỔ VÀ ĐAU LƯNG! Chúng tôi có thể giúp bạn điều trị:

Chỉ có tại:

• Đau lưng, đau thắt lưng

LEE PHARMACY (THAO GROUP) (03) 9546 7873 SHOP G13A, 46-58 BUCKINGHAM AVE.SPRINGVALE VIC 3171 SOMETHING AUSSIE (03) 9329 8622 400 VICTORIA STREET NORTH MELBOURNE VIC 3051 THAO NGUYEN PHARMACY (FOOTSCRAY) (03) 9687 7350 124-126 HOPKINS STREET FOOTSCRAY VIC 3011 THAO NGUYEN (RICHMOND) (03) 9429 1010 146 VICTORIA STREET RICHMOND VIC 3121 THAO NGUYEN PHARMACY (ST ALBANS) (03) 9367 3421 314 MAIN ROAD EAST ST ALBANS VIC 3021 JOHN CREELMAN PHARMACY (03) 9663 1943 TARGET CITY CENTRE, SHOP 20, 236 BOURKE ST. FOOTSCRAY PHARMACY (03) 9396 1223 MELBOURNE VIC 3000 FOOTSCRAY VIC 3011 ALFRIEDA STREET PHARMACY (03) 9366 3173 30 ALFRIEDA STREET, ST. ALBANS VIC 3021

• Đau cổ, mỏi cổ • Nhức đầu/chứng đau nữa đầu • Đau dây thần kinh tọa • Các triệu chứng đau và nhức mỏi khác và được tận tình tư vấn giúp đở.

Khám lần đầu giá $45, bao gồm: • Lập hồ sơ bệnh án • Kiểm tra các động tác, tư thế • Chụp hình bàn chân bằng máy tính • Chụp X-ray nếu có chỉ định lâm sàng

70313-650/HTO/10

BIO-MAXI C với thành phần hợp chất đặc biệt hỗ trợ quá trình hồi phục và phát triển tế bào, giúp hình thành collagen hay các tế bào liên kết. Ngoài ra, BIO-MAXI C còn kích thích hệ miễn dịch hoạt động, tăng sức đề kháng.


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

5

128A Police Rd, Springvale 3171

JV MULGRAVE Đến JV Mulgrave để biết thêm chi tiết! Mob:

9574 0376

TẠI ĐÂY ĐÃ CÓ IPHONE 4 TRẮNG ĐỂ LẤY LIỀN!*

0411 225 888

*while stocks last

Easy CAP

$39

H HTC IINCREDIBLE S

Phone đẹp ! cảm ứng & sành điệu

Được gọi

$300/tháng

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

IPHONE 4 16GB/32GB

TRẮNG sang trọng và quyến rũ

$49/tháng Được gọi $450/tháng Đặc biệt quý khách gọi nhiều chỉ trả $99/tháng. Được gọi thoải mái không giới hạn tới bất cứ phone và network nào! (Optus, Telstra, Vodafone, 3) * Conditions apply

LẤY IPHONE 4 16GB MIỄN PHÍ

SAMSUNG GALAXY S

$29/tháng, được gọi $450/tháng nay chỉ trả

70052-673/HTO/11

Phone đẹp, Sang trọng và cảm ứng! Trước trả $39/tháng

Cộng thêm $6/tháng (handset fee) Nhanh tay lên thời gian khuyến mãi có giới hạn

JV Mulgrave mở cửa 7 ngày trong tuần (Chủ nhật xin hẹn trước) JV HEAD OFFICE: SHOP 5/119 HOPKIN ST, FOOTSCRAY 3011. TEL: 03 9689 3999 Với số vốn rất ít để mở chi nhánh JV Mobile, tự mình làm chủ thay vì làm công! Kinh nghiệm sẽ được huấn luyện.


6

MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

Úc sẽ có loại gel ngừa thai Year 14th, Edition 673 • Friday, 13/05/2011 Published by AdPro Media Pty Ltd • Incorporating Viet Times

GENERAL INFORMATION Editing and Advertising: 9792 3675 • Fax: 9791 7863 Email: info@viet-times.com.au News Online: www.viet-times.com.au

LIÊN LẠC – WHO TO CALL Melbourne Head Office: Suite 7, 4 St. James Ave, Springvale.

Telephones: 03. 9792 3675 • 03. 9008 3206 Mailing: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 Productions: Tham H, P Hong Editing Staff: Ng. Luu, Phương Dzung, Bảo Tú, Hong Ha, Hue Tran, Le Don, Phuong Nguyen, Chu Tat Tien Artwork Dept: Hoang To, Hong Pham, Tham Huynh Advertising Department: • Van Le 0408 454 299 • Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO – ADVERTISING

Van Le 0408 454 299 Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO: Trang trong – 5 giờ chiều Thứ Ba Rao Vặt – 4 giờ chiều Thứ Tư Bán Hạ Giá – 10 giờ sáng Thứ Năm. MR. BÀI VỞ: Mọi đóng góp về bài vở, thư góp ý, Thông Báo Cộng Đồng, xin email về toà soạn trước 5 giờ chiều Thứ Tư.

MRS.

HEAD OFFICE

03. 9008 3206

Email: adverts@viet-times.com.au

THÔNG BÁO • Mọi quảng cáo trên Viet Times đều đã được qua các bước kiểm soát cẩn thận cần thiết trước khi in ấn. Tuy nhiên nếu có sai sót về kỹ thuật và lỗi đánh máy là ngoài ý muốn của chúng tôi. • Nội dung và hình ảnh trong quảng cáo được cung cấp bởi các nhà quảng cáo. Xin quý độc giả xem xét thận trọng trước khi sử dụng, Viet Times và AdPro Media Pty Ltd không chịu trách nhiệm về những gì mà nội dung của quảng cáo có thể gây nên cho người tiêu thụ. Các nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về những dịch vụ và các sản phẩm của họ đã quảng cáo trên Viet Times.

Print Post Publication Number: PP 344356/00028

Các nhà khoa học Úc đang nghiên cứu một phương pháp ngừa thai làm từ một loại dầu (gel) giúp bảo vệ người sử dụng tránh khỏi những căn bệnh lây lan qua đường tình dục (STIs), đồng thời giúp ngừa thai cho phụ nữ. Mặc dù công trình nghiên cứu này phải mất tới cả thập kỷ nữa mới có thể hoàn thành, nhưng Giáo sư John Aitken, một nhà khoa học nghiên cứu về khả năng sinh sản tại trường University of Newcastle, cho biết sử dụng loại gel này trước khi quan hệ khoảng 48 giờ sẽ giúp ngừa thai, đồng thời tránh được những căn bệnh lây lan qua đường tình dục, vì khi tiếp xúc với loại gel này tinh trùng sẽ bị tê liệt và những sinh vật gây bệnh STI sẽ bị giết chết. Giáo sư Aitken cho biết sản phẩm này hướng đến đối tượng là phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến 25, vì ông cho rằng đây là nhóm có nguy cơ mắc những căn bệnh lây lan qua đường tình dục và có thai ngoài ý muốn. Ông cho biết thêm khi hoàn thành công trình nghiên cứu, sản phẩm sẽ được thử nghiệm cả trên động vật và người.

Luật quảng cáo thực phẩm đóng hộp sắp được thi hành Theo một đề xuất nhằm giảm bớt nạn béo phì ở trẻ em, thì việc quảng cáo thực phẩm đóng hộp sẽ bị cấm trong các chương trình phổ biến dành cho trẻ em, chẳng hạn như Junior MasterChef. Cũng theo đó, các đơn vị quảng cáo sẽ bị cấm sử dụng đồ chơi để quảng cáo thực phẩm ăn nhanh và những

48% học viên của chúng tôi đã đạt được điểm cao trong kì thi AMEB.

40%

GIẢM 50%

PHÍ ĐĂNG KÝ

DI TRÚ - DU HỌC BẢO HIỂM

AETC Consulting Groups

Website: www.aetc.com.au

8%

đến ngày 31/07/2010

Liên lạc: (03) 9791 3011 Lầu 1, 207 Lonsdale Street, Dandenong reception.ddg@musictimeschool.com.au www.musictimeschool.com.au

Do nhóm tư vấn luật Di Trú tốt nghiệp tại Úc đảm trách

Kết quả khảo sát năm 2009

Liên lạc: (03) 9887 9883 Suite 3, 20 Kingsway, Glen Waverley reception.gw@musictimeschool.com.au www.musicacademy.com.au

DI TRÚ

Chuyên đảm trách: • Visa du lịch, du học, di dân có tay nghề, thương nghiệp bảo lãnh. • Xin gia hạn visa. Khiếu nại các hồ sơ chậm trể. • Chuyên đảm trách mọi hồ sơ khiếu nại với Tòa Di Trú (MRT).

DU HỌC

60496-630/HTO/10

Bảo đảm con của bạn được huấn luyện tốt nhất để thành công trong tương lai.

Đề xuất trên được đưa ra trước thực trạng các tổ chức y tế cho rằng chủ trương tự điều chỉnh của các đơn vị quảng cáo nhằm giảm bớt các chương trình tiếp thị đồ ăn đóng hộp cho trẻ em không có hiệu quả. Những tổ chức này còn cho rằng Chính phủ liên bang nên áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn, từ đó hạn chế việc quảng cáo những thực phẩm không lành mạnh, bởi họ cho rằng đây là một nhân tố chính dẫn đến tình trạng tỷ lệ trẻ béo phì tăng cao. Liên minh chính sách về béo phì (Obesity Policy Coalition) mới đây đã triển khai một kế hoạch cụ thể trên toàn quốc, được công bố hôm đầu tuần, nhằm điều chỉnh loại hình quảng cáo này. Theo đó, việc quảng cáo thực phẩm đóng hộp sẽ bị cấm trên các phương tiện truyền hình từ lúc 6pm đến 9am và từ 4pm đến 9pm vào các ngày trong tuần. Ngoàir ra, kênh truyền hình có trả phí cũng sẽ áp dụng khung thời gian tương tự. Riêng đối với những kênh dành cho trẻ em, như kênh hoạt hình sẽ bị cấm tuyệt đối việc quảng cáo thực phẩm đóng hộp. Một phát ngôn viên của Bộ trưởng y tế Roxon cho biết Chính phủ đã đầu tư $325 triệu cho chương trình vì Sức khỏe trẻ em nhằm tăng cường hoạt động thể chất và cải thiện dinh dưỡng trẻ em. Phát ngôn viên này cũng cho biết thêm Chính phủ sẽ tiếp tục giám sát việc điều chỉnh nhằm đảm bảo tính hiệu quả của kế hoạch này.

Merrylands: Hai vụ nổ súng trong vòng chưa đầy 24 giờ Cảnh sát đã phải lên tiếng cảnh báo về hành vi bạo lực trả đũa sẽ bị xử lý nghiêm sau khi có hai vụ nổ súng xảy ra ở khu vực phía Tây Sydney trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ. Lực lượng cảnh sát khu vực Holroyd cho biết khoảng 8.20pm hôm thứ Hai, một căn nhà trên đường Price Street, Merrylands, đã bị nhóm thủ phạm nổ súng thẳng vào nhà. Trong gia đình lúc đó có 3 người lớn và một cháu bé, nhưng rất may không có ai bị thương. Cảnh sát đã dựng hiện trường phạm tội, thu thập được một số đầu đạn và tiến hành điều tra thông tin từ những gia đình sống gần đó.

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

chương trình gây quỹ có sử dụng chocolate ở trường học.

Đội trưởng đội cảnh sát Holroyd, ông Brett McFadden, cho hay rất có thể vụ nổ súng nói trên có liên quan đến một vụ tấn công tương tự trên đường Eddy Street, Merrylands, vào khoảng 4am cùng ngày. Từ đó, ông McFadden lên tiếng cảnh báo những hành vi bạo lực kiểu này vô cùng nguy hiểm, có thể dẫn đến chết người hoặc bị thương. “Chúng tôi tin rằng đây là những cuộc tấn công có chủ đích chứ không phải là ngẫu nhiên”, đội trưởng McFadden phát biểu. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra.

• Hoàn tất hồ sơ du học, gia đình hoặc người giám hộ đi cùng. • Xin gia hạn visa. Chuyển trường hay ngành. • Tư vấn chọn trường, đại diện các trường phổ thông, cao đẳng, đại học toàn nước Úc. Nếu bạn đang học ELICOS hay nếu ngành học không còn trong ngành nghề được thường trú hay sắp hoàn tất khóa học cần tìm trường phù hợp với khả năng và có cơ hội thường trú sau này. • Đặc biệt du học sinh đang ở Úc. • Xin visa thường trú hay hay visa tạm trú lấy kinh nghiệm 18 tháng. • Giải quyết khó khăn trong quá trình học, visa bị hủy.

Sydney: Cảnh sát truy tìm nữ thủ phạm vụ cướp tại một tiệm bánh ngọt Cảnh sát đang kêu gọi sự hỗ trợ của dân chúng trong việc điều tra một vụ cướp có vũ khí tại một tiệm bánh tối hôm thứ Hai. Thủ phạm của vụ cướp là một phụ nữ. Vào khoảng 7.30pm hôm đó, người phụ nữ này đột nhập vào tiệm bánh trên đường Castlereagh Street, rồi tiến đến phía quầy thu tiền và gọi một tách café. Trong lúc nữ nhân viên cửa tiệm hàng đang pha café, người phụ nữ này vào phía sau quầy và dùng dao đe dọa nữ nhân viên. Sau khi lấy được tiền từ ngăn tủ, thủ phạm bỏ chạy khỏi hiện trường. Lần cuối cùng thủ phạm được nhìn thấy chạy về phía Nam trên đường Castlereagh Street. Lực lượng cảnh sát trung tâm thành phố sau đó được gọi tới hiện trường để truy bắt thủ phạm. Thủ phạm được miêu tả là người Cáp-ca, cao khoảng 160cm, người săn chắc, khoảng 30 tuổi.

Auburn: Hai nhân viên tiệm tạp hóa bị cướp hành hung Cảnh sát đang điều tra vụ hai nhân viên một tiệm tạp hóa bị cướp uy hiếp, hành hung xảy ra tối hôm thứ Sáu tuần trước tại phía Tây Sydney. Vụ việc xảy ra vào khoảng 10pm, khi một nhóm thanh niên gồm khoảng 10 tên, xông vào tiệm tạp hóa trên đường Cumberland Road, Auburn, lấy trộm một số hàng hóa rồi bỏ chạy. Trong lúc trốn chạy, nhóm hung thủ đã tấn công một nam nhân viên 23 tuổi. Không dừng lại ở đó, chúng còn hành hung một phụ nữ 50 tuổi, cũng là nhân viên của tiệm tạp hóa. Các nhân chứng cho biết nhóm côn đồ là người gốc Trung Đông/Địa Trung Hải, tuổi khoảng từ 17-21.

Canterbury-Bankstown: Nhiều vụ bạo lực gia đình không được báo cảnh sát Số liệu thống kê mới đây cho thấy số vụ bạo lực gia đình ở khu vực CanterburyBankstown tăng 8.2% trong hai năm tính đến tháng 12/2010, tuy nhiên cảnh sát địa phương tin rằng trên thực tế, chỉ khoảng 1/3 số vụ việc được báo lại với cảnh sát. Nghiên cứu của Cục thống kê tội phạm NSW cho thấy trong năm 2010, có 1119 vụ bạo lực gia đình được báo cáo với cảnh sát ở khu vực kể trên. Vụ việc được báo cáo tăng lên là nhờ có chiến dịch giáo dục khuyến khích người dân đứng ra báo cáo vụ việc với cảnh sát. “Điều này thể hiện nhận thức của người dân trong cộng đồng. Đồng thời nó cũng phản

BẢO HIỂM Uy tín, chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà. Đại diện chính thức: Medibank Private • OHSC: Giảm 6% cho tất cả bảo hiểm sức khỏe cho du học sinh nếu trên 1 năm. • Working/business: Bảo hiểm cho quý vị đến Úc làm việc dài và ngắn hạn.

Aussie Travel cover • Du lịch trong và ngoài nước. • Cho người sang Úc du lịch.

SỐ ĐĂNG BỘ: 0962676 & 0958583

Lầu 3, 480 Collins St., Melbourne VIC 3000 • Xin liên lạc cô TRÂM LÊ • Mob: 0411 067 511 • Tel: 9005 1199 • Email: info@aetc.com.au

70123-642/HTO/10

hiện nay Bộ giáo dục đang trong quá trình hoàn tất thủ tục thành lập Cơ quan đánh giá trường học, và cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm đánh giá trường học nào sẽ được thưởng theo chính sách của Chính phủ.


Online eNews: www.viet-times.com.au

Earlwood: Hỏa hoạn có dấu hiệu khả nghi tại tiệm café Sáng hôm thứ Sáu tuần trước, một tiệm café trên đường Joy Ave, thuộc khu vực Earlwood, đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng, và cảnh sát nghi rằng đã có người cố ý phóng hỏa nhằm phá hoại tài sản. Theo nguồn tin mà cảnh sát nhận được, khoảng 2.35am hôm đó, có kẻ đã phá cửa trước của tiệm café trên đường Joy Ave, đoạn gần đường Homer St, và dùng chất gây cháy để phóng hỏa tiệm café này. Một người đàn ông đi qua đã phát hiện đám cháy và báo với cảnh sát. Ngay sau đó, cả lượng lượng cứu hỏa và cứu hộ NSW đã có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy, đồng thời lập hiện trường phạm tội để điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn. Được biết không có ai bị thương trong vụ hỏa hoạn này, mặc dù ngọn lửa đã làm toàn bộ đồ nội thất của tiệm café bị thiêu trụi, còn các bức tường xung quanh thì bị ám khói đen.

Newtown: Do mâu thuẫn, chồng bóp cổ vợ suýt chết Tuần trước, tại khu vực Newtown đã xảy ra một vụ mâu thuẫn gia đình, trong đó một phụ nữ suýt bị bóp cổ đến chết. Vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm, khi cặp vợ chồng bắt

Được biết vụ to tiếng sau đó trở nên gay gắn hơn, sau khi bị cưỡng hiếp, người phụ nữ bỏ chạy sang phòng khác, nhưng bị người đàn ông đuổi theo và bóp cổ cho đến lúc ngất xỉu. Nạn nhân cho biết lúc tỉnh giậy, cô đã bỏ chạy sang nhà một hàng xóm cạnh đó và nhờ giúp đỡ. Khi nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ người đàn ông nói trên. Tại trạm cảnh sát, người đàn ông 23 tuổi này bị cáo buộc tội danh cố ý giết người bằng hành vi bóp cổ và hiếm dâm phụ nữ.

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách TIẾN SĨ KHOA HỌC

Chuyên dạy:

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm • Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

Sydney: Người đi bộ lo ngại về sự an toàn khi đi chung đường với xe đạp Hiện lượng người đi xe đạp quanh thành phố Sydney ngày một nhiều, nhưng cũng có nhiều bằng chứng cho thấy người đi bộ lo sợ bị người đi xe đạp đâm phải hoặc bị tai nạn do xe đạp gây ra. Chủ tịch Hội những người đi xe đạp Australia, ông Harold Scruby cho biết việc sử dụng chung đường là một mối lo ngại chung của rất nhiều người. Tại tiểu bang NSW, đi xe đạp trên phần đường dành cho người đi bộ là vi phạm luật giao thông, trừ trường hợp người đi xe đạp là trẻ em dưới 12 tuổi hoặc trên xe có chở trẻ em dưới 12 tuổi. Nhưng những phần đường sử dụng chung là cho người đi bộ và đi xe đạp. Trên những tuyến đường này, mặc dù được khuyến cáo đi bên trái, nhưng người đi bộ là người có quyền ưu tiên hơn. Hội đồng thành phố Sydney hiện đang triển khai một chương trình về giao thông nhằm nâng cao hiểu biết cho người đi xe đạp về việc những quy ước đạp xe trên phần đường chung với người đi bộ. Thị trưởng Clover Moore cho biết hội đồng thành phố đang đẩy mạnh

60139A-671/HTO/10

Cảnh sát cũng thừa nhận tình trạng “sợ hãi và do dự” trong việc báo cáo hành vi bạo lực ở một số cộng đồng, đặc biệt là nhóm người dân nhập cư. Ông Dickson cho biết thêm cảnh sát sẽ chú trọng đến việc tăng số vụ kiện pháp lý liên quan đến vấn đề này, như buộc tội, khởi tố can phạm, nhằm giảm bớt tình trạng bạo lực gia đình trong cộng đồng.

đầu to tiếng trong căn hộ riêng trên đường King St, Newtown.

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308

Trung tâm dạy kèm tiếng Anh

A+ ENGLISH

Từ lớp 7 - Luyện thi VCE

• Chuyên dạy kèm tiếng Anh từ lớp 7 đến lớp 12

70353-659/HTO/11

ánh những nỗ lực từ phía cảnh sát trong cộng đồng”, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Bankstown, Glen Fitzgerald cho biết.

7

MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

• Chọn nhóm nhỏ ít người 1:1 • Khu vực vùng phía Tây

Liên lạc ngay Josefa

0419 324 667 Tìm ở đâu dịch vụ giữ trẻ chất lượng 5 sao???

9366 7658

Level 1/50 Hampstead Rd Maidstone Ph: 9317 0411

SANDOWN PARK KINDERGARTEN

maidstone@rosegardenchildcare.com.au

• Pre-kinder (3 tuổi) • Kindergarten (4 tuổi) Mở cửa: 9:15am - 2:45pm

NHẬN DẠY KÈM Nhóm sinh viên Đại học Y khoa nhận dạy kèm tại gia hay tới nhà các môn Toán, Lý, Hóa, Khoa học và Anh văn từ lớp 6 đến luyện thi VCE. Nhận dạy tại các vùng Springvale, Clayton, Dandenong và các vùng phụ cận.

Xin liên lạc: 03

70342-657/HTO/11

Do giáo sư nhiều năm kinh nghiệm, tận tình đến nhà hướng dẫn thuộc vùng Springvale, Dandenong, Keysborough và các vùng lân cận

9711 5529

70348-658/HTO/11

Dạy kèm Toán & Lý lớp 6 - 12 Chuyên nhận dạy kèm Math & Physics từ lớp 6 - 12 và luyện VCE cho từng nhóm nhỏ chỉ 1, 2 em.

70156-641/HTO/10

Tiền phí: $6.50/ngày 86-90 Gove Street, Springvale 3171

eh@rosegardenchildcare.com.au

• Chương trình giáo dục tính cách • Nhiều chương trình mẫu giáo cho lứa tuổi 3-4 • Có tài trợ của chính phủ • Cung cấp đủ mọi thứ từ tã cho đến bữa ăn... • Cơ sở mới rộng lớn & khu vực chơi sạch sẽ.

Trường mẫu giáo nhận giữ :

Trẻ mẫu giáo 4 tuổi sẽ không cần trả phí nếu có thẻ Healthcare Card!

53 Heatherton Rd Endeavour Hills Ph: 9700 0155

60352-602/TH/9

10067-637/RE/10

Vui lòng liên lạc chúng tôi:

9546 4429

Mob App: viet-times.com.au

NOLA-DEE CHILD CARE CENTRE

34 Morton St, Clayton • Tel: 9544 8783 www.noladeechildcarecentre.com.au

Năm 2010 còn chỗ! Mở cửa Xmas!

Nếu bạn muốn con mình được quan tâm và chăm sóc tại một trường tốt nhất, hãy liên lạc với chúng tôi! • Nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi • Trung tâm mới với phương tiện hiện đại, ấm cúng • Có nhiều chương trình giúp trẻ phát triển khả năng • Bữa ăn chất lượng, giáo viên kinh nghiệm cao

70042-641/RE/10

• Đặc biệt dạy TIẾNG ANH và TOÁN tiểu học • Chương trình dạy lấy lại căn bản nhanh chóng • Giáo viên có bằng cấp và đăng ký với VIT Nhận dạy các vùng PHÍA TÂY & PHÍA BẮC

60197-630/HTO/10

PROFESSIONAL PRIVATE TUTORING

Có nhân viên nói tiếng Á châu. Liên lạc Judy ngay hôm nay! Mở cửa: Mon-Fri 7.30am-6.00pm

Liên lạc: 0431 197 730 - 0401 459 671

60428-630/HTO/10

• Chăm sóc trẻ ân cần chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và môi trường thân thiện.

Liên lạc chúng tôi ngay hôm nay:

7 Evergreen Ave, Albanvale 3021

• Nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.

Gọi ngay hôm nay:

9390 2100

73 John Paul Drive, Hillside 3037

70172-645/HTO/10

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, NHIỀU LỢI ÍCH VÀ ĐƯỢC GIẢM THUẾ.

SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CHO CON CỦA BẠN! TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ EM nhận giữ trẻ từ 6 tuần - 12 tuổi

9310 7077

• Giờ giấc linh hoạt,nhiều lợi ích và được giảm thuế. • Nhân viên chăm sóc trẻ nhỏ chuyên nghiệp có hơn 15 năm kinh nghiệm. • Business trong gia đình làm chủ. • Luôn được công nhận về chất lượng đào tạo và giáo dục cho nhân viên. Muốn biết thêm chi tiết xem tại website: www.elfdc.com.au

TRUNG TÂM GIỮ TRẺ

LA KOSTA

Full time - Part time - Casual Weekend Care - Overnight Care - Respite Care

KIDS HEAVEN Family Day Care Unit 5/6 South Road, Braybrook VIC 3019

9689 0720

Tel: email: kidsheaven@hotmail.com

70227-660/HTO/11

Hillside Educational ChildCare Services

Nhận giữ trẻ nhỏ mới sinh đến 12 tuổi!

70171-645/HTO/10

Trung tâm giữ trẻ

Có nhân viên giữ trẻ nói tiếng Việt! 1177 Heatherton Rd. Noble Park 3174 Ph: 9546 1100 Fax: 9546 1133

47-51 Branton Drive Hampton Park 3976 Ph: 9798 0999 Fax: 9798 0899


8

MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 chương trình giáo dục nhằm đảm bảo rằng giao thông cho mọi người đều an toàn và thoải mái.

Với Viet Times, tất cả mọi người

đều có lợi! Tại công ty Adpro Media Pty Ltd và báo Viet Times, chúng tôi không những mang lại cho độc giả một tờ báo hữu ích với các tin tức thiết thực trong vùng họ cư ngụ, mà chúng tôi còn mang lại cho các nhà quảng cáo sự hữu hiệu cho đồng tiền họ bỏ ra để làm các khuyến mãi. Muốn biết thêm chi tiết về cách thức chúng tôi quản lý, quảng cáo và khuyến mãi giúp quý thương gia, xin liên lạc:

Tel: (03) 9792 3675 hay ghé thăm website:

www.viet-times.com.au

Cabramatta: Điều tra vụ cướp gần nhà thờ Serbia Cảnh sát đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị tấn công và cướp giật ở khu vực Cabramatta hồi tháng trước. Theo nguồn tin mà cảnh sát nhận được, vào khoảng 4pm hôm thứ Sáu, ngày 22 tháng 4, nạn nhân, một người đàn ông 35 tuổi, đang đi bộ trên đường Cabramatta Rd, gần nhà thờ Serbian, thì có một người đàn ông tiếp cận và hỏi xin thuốc lá. Khi nạn nhân vừa đưa điếu thuốc cho người đàn ông kia thì ngay lập tức bị một tên thứ hai túm tóc. Hai tên cướp bắt đầu tấn công và đánh nạn nhân ngã xuống đất, sau đó, cùng với một tên đồng bọn thứ ba, chúng thi nhau đấm, đá lên người nạn nhân khiến ông bị nhiều thương tích. Một trong ba tên cướp đã lột ví và mobile của nạn nhân, rồi chúng cùng nhau bỏ chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát cho hay một trong ba tên này là người gốc châu Á, còn lại hai tên kia là người dân Đảo. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ cướp kể trên hãy gọi điện cho Phòng cảnh sát Cabramatta theo số 9725 8999 hoặc gọi cho đường dây báo cáo tội phạm ẩn danh DragonLine, khu vực Cabramatta theo số 9727 7540.

Liverpool: Rò rỉ hóa chất tại một tiệm ăn làm 5 người phải nhập viện Chiều hôm thứ Ba tuần này, tại một tiệm ăn ở khu vực Liverpool đã xảy ra một vụ rò rỉ hóa chất, khiến 5 người bị thương. Khoảng đầu giờ chiều hôm đó, cả cảnh sát, đội cứu

hỏa và cứu hộ được gọi tới tiệm ăn trên đường Northumberland St sau khi ba nhân viên của tiệm ăn này bị phát hiện sức khỏe suy kiệt.

hợp với khu vực địa phương. Tuy nhiên, ông Abdo cho hay sau khi sửa đổi một vài chi tiết, ông sẽ tiếp tục nộp hồ sơ xin cấp phép lên hội đồng thành phố.

Khi lực lượng cứu hộ đến nơi, họ đã sơ cứu cho nạn nhân do bị nhiễm độc bởi hóa chất lạ, ngay sau đó ba nạn nhân này được đưa tới bệnh viện Liverpool. Ba nhân viên cảnh sát được cử tới hiện trường cũng bị nhiễm độc bởi thứ chất lạ này, trong đó hai người phải nhập viện. Để bảo đảm an toàn, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Liverpool sau đó phải sơ tán khoảng 60 người khỏi khu vực xảy ra vụ rò rỉ.

Thị trưởng Nick Lalich cho rằng những đề xuất xây dựng này không phù hợp với đặc điểm chung của khu vực Fairfield nên đã bị từ chối cấp phép.

Hiện nay, cả lực lượng cảnh sát và các nhân viên chuyên môn đang tiến hành điều tra để xác định xem đó là loại hóa chất gì. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Liverpool Danny Doherty cho biết theo suy đoán ban đầu của cảnh sát, đã có kẻ cố ý đột nhập vào tiệm ăn này để gây thiệt hại cho nhà hàng.

Fairfield: Kế hoạch xây dựng 4 khu nhà trọ trong vùng Kế hoạch xây dựng 4 khu nhà trọ khu vực Fairfield đã được đơn vị chủ đầu tư rút lại trước khi được đưa ra hội đồng thành phố bàn luận. Đề xuất phá dỡ ba căn nhà ở Fairfield Heights và một căn ở Old Guildford để xây dựng thành các khu nhà trọn gói theo luật quy hoạch nhà ở giá rẻ của Chính phủ bang gần đây bị người dân địa phương phản đối dữ dội. Người dân lo ngại rằng điều kiện cơ sở vật chất tại những khu nhà ở tạm này sẽ không đảm bảo chất lượng. Một người dân ở khu vực đường Ware St lo ngại rằng những khu nhà ở tạm này sẽ làm thay đổi đặc trưng gia đình của khu vực. Ông Frank Abdo, người sở hữu hai trong số những khu nhà trọ xin cấp phép xây dựn cũng thừa nhận rằng cảnh quan của những khu nhà này không phù

Lurnea: Bé trai 12 tuổi bất tỉnh do bị xe hơi đâm phải Hôm thứ Sáu tuần trước, một cậu bé 12 tuổi đã bất tỉnh do bị một chiếc xe hơi đâm phải. Lúc xảy ra tai nạn, vào khoảng 5.15pm, cậu bé không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực giao lộ giữa đường Hill Rd và đường Taloma Ave. Một nhân viên cứu hộ cho biết vết thương của cậu bé sẽ bớt nghiêm trọng hơn nếu cậu đội mũ bảo hiểm. Trong khi đó, chiếc xe của cậu cũng không có hệ thống đèn chiếu sáng. Lực lượng cấp cứu sau đó đưa cậu bé đến viện nhi Westmead với sự chăm sóc đặc biệt của y bác sỹ. Phương Nguyên

Cuốn niên giám thương vụ MỚI của cộng đồng người Việt tại Victoria. Không tốn $1.50 để mua! Hoàn toàn miễn phí trên báo Viet Times và trên website: www.viet-times.com.au

Hãy sử dụng dịch vụ từ thân chủ quảng cáo trên Viet Times để mãi có được báo Viet Times miễn phí!

Trường mẫu giáo Cradles to Crayons • Chương trình mẫu giáo dành cho trẻ từ 8 tuần đến 5 tuổi. • Cung cấp bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. • Có giáo viên người Việt chăm sóc tận tình chu đáo.

Trung tâm dạy kèm

VA MẦM NON • Chuyên luyện thi VCE cho lớp 11 và 12 • Nhận kèm từng em hoặc nhóm nhỏ vào trường tuyển theo nhu cầu • Dạy căn bản dể hiểu

LỚP NHỎ, TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP Liên lạc cô Thương để ghi danh:

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 6:30am - 6:30pm

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 Tel:

9356 9466

9857 7654 - 0413 347 679 SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Road VIC 3020

Vùng RICHMOND, BOXHILL hoặc lân cận xin gọi chi nhánh NORTH BALWYN: 9857 7654

70009-669/HTO/11

70168-651/HTO/10

• TOÁN, LÝ, HÓA và ANH VĂN từ mẫu giáo đến lớp 12 • Do tiến sĩ BÙI THIỆN CHÍNH và một nhóm thầy cô Việt - Úc đảm trách


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

9 10076-667/RE/11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Hình minh họa

ghiên cứu về hiện tượng đàn ông “bóc bánh trả tiền” được các nhà khoa học Anh thực hiện với 700 nam giới. Dự án này được tiến hành ở 6 quốc gia, trong đó London đóng góp 103 người. Những người tham gia có độ tuổi từ 18 đến 70, thuộc mọi tầng lớp, màu da, từ người châu Á đến châu Âu, hầu hết đều có việc làm ổn định, trong đó nhiều người có trình độ cao. Khi tiếp xúc, họ đều tỏ rõ mình là những người lịch sự, với những kỹ năng xã hội tốt. Rất nhiều người trong số họ đã có gia đình hoặc bạn gái. Trước đó, một nghiên cứu năm 2005 cho thấy, số lượng đàn ông tìm đến gái gọi đã tăng gấp đôi trong vòng một thập kỷ qua. Tác giả của nghiên cứu cho rằng “sự gia tăng này trở nên chấp nhận được và coi đây là một hình thức thương mại tình dục”. Nhiều đàn ông khi được hỏi đều nói rằng họ cảm thấy tội lỗi, xấu hổ vì “bóc bánh trả tiền”, họ thường dùng các từ ngữ để miêu tả về việc đó, như “tôi cảm thấy trong đầu không thoải mái”, “tôi thấy thật vọng”, “thật phí tiền của”, “vẫn cảm thấy cô đơn” hay “tôi thấy có lỗi với vợ”. Thực tế, rất nhiều đàn ông tồn tại sự mâu thuẫn. Mặc dù họ cho rằng quan hệ với gái mại dâm là “không trọn vẹn, trống rỗng, tồi tệ” nhưng họ vẫn tiếp tục “bóc bánh trả tiền”. Ben, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, thuộc tầng lớp trung lưu, tâm sự trong xấu hổ và lo lắng: “Sau khi quan hệ với gái mại dâm, tôi chẳng được gì, chỉ còn lại cảm giác tội lỗi. Tôi hy vọng nói chuyện với một ai đó sẽ giúp tôi tìm ra được nguyên nhân vì sao mình lại làm việc này”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có lý do có thể thông cảm được như Alex. Darren, một thanh niên trẻ trung, ngoại hình đẹp, sáng sủa, lại khác hẳn Alex. Anh tìm đến gái mại dâm chỉ để thỏa mãn tình dục. “Tôi không muốn họ cảm thấy thỏa mãn. Tôi là người trả tiền, còn công việc của gái gọi là làm cho tôi thỏa mãn. Nếu cô ta cảm thấy thích thú thì tôi lại cảm thấy bị lừa dối”, Darren nói. Khi được hỏi anh có cảm thấy gái mại dâm khác với những người phụ nữ khác, Darren cho biết, sự thật là họ đã được chuẩn bị để làm công việc này trong khi những người khác thì không, họ cảm thấy làm như vậy là bình thường và không hề thấy tội lỗi. Khi được hỏi làm thế nào để chấm dứt tệ nạn “bóc bánh trả tiền”, một nam giới cười lớn và nói: “Chỉ còn cách tất cả phụ nữ trên thế giới đều biến mất”. Nhiều người cũng cho rằng họ có thể cảm thấy “nhụt chí” nếu có nhiều điều luật nghiêm cấm hành vi buôn bán mại dâm được ban hành. Phạt tiền, thông báo công khai, báo cho sếp... có thể ngăn chặn phần nào việc đàn ông tìm đến gái gọi. Nhưng dù có áp dụng biện pháp nào, đàn ông vẫn tiếp tục “bóc bánh trả tiền”. Phương Dzung biên soạn

• Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam (Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

Hot line: (+84) 908 330 062 (+84) 913 711 163 Tel: (84 8) 3955 1812 (84 8) 3955 1813 Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30 Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Website: www.nhakhoahoamy.com Điện thoại liên lạc tại Úc:

(03) 9988 3931

CHUYÊN PHỤC HÌNH RĂNG SỨ VÀ IMPLANT Nhân dịp Noel và năm mới, Nha khoa Trường Thành

Giảm 10 - 20% cho tất cả các dịch vụ!

ĐẶC BIỆT: RĂNG SỨ ZIRCONIA

• Vinh dự là đơn vị Nha khoa duy nhất tại TP.HCM được nhận kỷ niệm chương Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2008. • Được bầu chọn là một trong những Doanh

nhân thời đại mới năm 2009.

• Tại Nha khoa Trường Thành, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp sẽ mang lại cho bạn nụ cười đẹp để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

276 Trần Não, P Bình An, Quận 2, TP.HCM Tel: (+84 8) 5402 3009 - Hotline: (+84) 933 363 939

Website: www.nhakhoatruongthanh.com.vn

Để được tư vấn miễn phí, xin liên lạc số điện thoại tại Úc: Tel: (03) 9988 6958 10178-654/RE/10

Rất khó để tìm ra lý do thực sự đằng sau hành động này của đàn ông. Tuy nhiên, nghiên cứu trên đã đưa ra một số trường hợp cụ thể. Một người tham gia cho biết do từ nhỏ đã bị đối xử tồi tệ, bị bỏ rơi, anh không thể tạo dựng được mối quan hệ lâu dài với bất kỳ ai, đặc biệt là phụ nữ. Alex,

đến từ Texas, Mỹ, thừa nhận việc quan hệ với gái mại dâm khiến anh cảm thấy trống rỗng nhưng không biết làm cách nào để tìm hiểu phụ nữ qua những cách thông thường. “Tôi muốn chọn ra một gái gọi mà mình ưng ý, đóng giả làm bạn gái, hẹn hò như những đôi bình thường, chứ không phải chỉ là trao đổi về thể xác. Mọi người nếu nhìn vào sẽ nghĩ chúng tôi đang yêu nhau”, Alex tâm sự. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, những gì Alex làm chỉ là sự ảo tưởng, là một mối quan hệ tình dục thương mại đơn thuần không thể cấu thành mối quan hệ nghiêm túc. Không có ai chỉ cho Alex làm thế nào để thiết lập một mối quan hệ giữa con người với con người.

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật!

10079-653/RE/10

Đàn ông có thoải mái không trong việc "bóc bánh trả tiền"? N

* 71

Phạm Ngọc Thạch

(Duy Tân cũ)

P.6, Q.3, Sài Gòn, VN

ĐT: (84.8) 3820 4103 * Số điện thoại tư vấn:

0913 63 66 93 (Bác sĩ Kim Chi)

* Tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9999 7401

Website: www.nhakhoavietgiao.com.vn

Email: info@nhakhoavietgiao.com.vn


10 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

Hình minh họa

Chồng trẻ: Lợi thế và nỗi lo! V ài năm gần đây, số người gọi đến tư vấn vì tình yêu trắc trở không tiến tới được hôn nhân do “chàng trẻ hơn nàng” ngày càng nhiều. Nói chung, dư luận xã hội ít người tán thành hiện tượng này, nhiều người còn gán cho kiểu quan hệ này những động cơ mà chính những người trong cuộc chẳng hề nghĩ đến.

Không còn là chuyện hiếm Dù vậy, hiện tượng "chàng trẻ hơn nàng" vẫn ngày càng nhiều trong xã hội hiện đại. Chị Nguyễn Thị Diệu Linh 41 tuổi, giảng viên một trường đại học, ly hôn đã sáu năm, sống với cậu con trai chín tuổi. Trong số học trò của chị có một anh sinh viên tại chức kém chị bảy tuổi, ngưỡng mộ tài năng, nhan sắc của cô giáo, đem lòng yêu cô rất chân thành. Đứa con của chị Diệu Linh và anh ta cũng quyến luyến nhau. Rung động trước tình yêu nồng nhiệt của anh học trò lớn tuổi, chị đồng ý kết hôn sau khi anh ra

trường không lâu và đến nay đã hơn ba năm, họ sống với nhau rất hòa hợp, hạnh phúc. Ngày nay những phụ nữ đã qua tuổi 30 lấy chồng kém mình năm, sáu tuổi không còn là chuyện lạ. Câu chuyện về những phụ nữ thành đạt "cặp" với các chàng ít tuổi hơn xuất hiện nhan nhản trên các tạp chí dành cho phụ nữ. Nếu trước kia cặp kè với một chàng trai kém mình năm-bảy tuổi là điều chướng mắt thì bây giờ họ lại coi đó như niềm tự hào vì "bồ" trẻ dường như cũng là một "dấu hiệu thành đạt" của họ. Cũng giống như các ông tóc muối tiêu giàu có hãnh diện khi chinh phục được các cô gái trẻ đẹp, thì phụ nữ cũng khẳng định "đẳng cấp" của mình qua việc chiếm lĩnh trái tim các chàng trai trẻ. Phải chăng đây cũng là một sự bình đẳng trong tình yêu? Kaori Haishi, tác giả cuốn sách có nhan đề Vợ già chồng trẻ ở Nhật cho rằng, trước đây lấy chồng còn là để tìm nơi nương tựa nhưng giờ đây, những "quý cô" ở căn hộ bốn

phòng, một mình sở hữu hai xe hơi, chọn chồng trước hết là vì hạnh phúc của chính họ chứ không phải tìm chỗ dựa về kinh tế. Năm 1997, ở Nhật mới có 20% phụ nữ lấy chồng kém tuổi thì năm 2002, tỷ lệ này đã là 35%, có thể bây giờ còn cao hơn nữa. Nhà xã hội học Rika Kayama cũng nhận thấy phụ nữ càng thành đạt, càng không muốn sống lệ thuộc vào chồng. Tuy nhiên, không ít người lo ngại sự chênh lệch về tuổi tác khiến cho quan điểm sống giữa các "phi công trẻ" và "máy bay bà già" khó có thể hòa hợp. Không phải không có những mối tình tan vỡ bắt nguồn từ mục đích không trong sáng của một số chàng trai lợi dụng những phụ nữ đứt gánh giữa đường để sống tầm gửi. Cũng có chuyện lục đục bắt nguồn từ anh chồng trẻ ham chơi, không chịu được sự uốn nắn của vợ. Một số chàng trai có mặc cảm non nớt trước bạn tình, cố gồng mình để trở nên già dặn và đôi lúc thấy quá sức. Hoặc người vợ lo lắng vì mình già hơn chồng nên mất tự tin, hay kiểm soát, ghen tuông, khiến cả hai cùng mệt mỏi.

Lợi thế của chồng trẻ Phải thừa nhận, những anh chồng trẻ có những ưu điểm mà "phi công lão thành" chưa chắc đã có. Họ thường vui tính và dễ chịu hơn, khả năng chăn gối tất nhiên là vượt trội các vị "lão thành". Họ còn có một số ưu điểm nổi bật là không bao giờ buộc vợ thôi việc ở nhà nội trợ như các "đức ông" lớn tuổi có thu nhập thừa sức nuôi cả nhà. Những "phi công trẻ" cũng hay vào bếp cùng làm cơm với vợ, chứ không nằm khểnh xem tivi đợi vợ dọn bàn và nếu "bà xã" có mải mê công việc về muộn thì họ cũng không giận dỗi mà còn động viên, ủng hộ. Họ không gia trưởng cực đoan, bắt vợ phải thế này, thế nọ mà còn khuyến khích vợ làm đẹp, trẻ mãi để cùng sánh bước trên con đường hạnh phúc. Đó là thế mạnh của các chàng trai trẻ. Họ cũng dễ tiếp nhận cái mới hơn, đầu óc ít bảo thủ hơn. Trong khi đó, những ông hơn tuổi vợ thường không thích vợ giỏi hơn mình. Các chàng trai trẻ thì trái lại, ngưỡng mộ hình ảnh những phụ nữ bận rộn, năng động và có chí tiến thủ. Có người còn nhìn xa hơn, lấy chồng kém tuổi sẽ không phải chịu cảnh góa bụa khi về già. Vì trung bình hiện nay tuổi thọ phụ nữ cao hơn nam giới bảy năm, nhiều khả năng cả hai sẽ song hành đến cuối cuộc đời.

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy camera quan sát, DVRs

Chị Thúy Lan 37 tuổi, trưởng phòng kế toán một công ty phần mềm tâm sự, chị đã một lần ly hôn với người chồng hơn chị tám tuổi vì không chịu nổi tính gia trưởng của chồng. Anh luôn dạy bảo chị như cha dạy con, cả những điều chị không thể chấp nhận được. Thậm chí mặc cái váy hơi ngắn, màu sắc tươi tắn một chút anh cũng không thích. Có lần đã muộn giờ đi làm, anh còn bắt vợ thay quần áo khác mới được đi. Đến kiểu tóc cũng phải để theo ý chồng. Không vừa ý là anh la như la con. Cãi lại là ăn đòn.

Sau khi ly hôn, chị đã định từ nay ở vậy không lấy chồng nữa, cho đến khi gặp được Hùng, kỹ sư phần mềm. Anh tỏ ra quan tâm săn sóc đặc biệt đến chị khiến chị lại thấy trái tim mình xao động. Có lẽ, vì trước kia chị chưa bao giờ được chồng đối xử như vậy. Chỉ hiềm một nỗi, Hùng kém chị năm tuổi, khá đẹp trai, đang có khối cô gái trẻ xinh xắn nũng nịu vây quanh, nhưng mãi vẫn chưa chọn được người vừa ý. Quyết định tỏ tình với Lan, Hùng thú nhận, sự đằm thắm, dịu dàng của người phụ nữ hơn tuổi khiến lúc nào anh cũng thấy an toàn, êm ấm, không rời ra được nữa. Chị Lan nhớ lại trước đây, mỗi khi thấy vợ đem sách báo, tạp chí ra đọc, mặt người chồng cũ lại sa sầm, có lần còn cau có hỏi vợ: "Bộ hết chuyện gì làm rồi hả?". Gặp những hôm vợ đem việc cơ quan về nhà giải quyết, anh ta quát thẳng thừng: "Dẹp đi. Em không làm việc, người ta chết hết chắc". Từ ngày chị sống với Hùng, biết vợ bận, anh vui vẻ vào bếp làm cơm, rồi dọn dẹp mâm bát, để vợ yên tâm giải quyết công việc mà không phàn nàn gì. Lan thầm nghĩ đúng là đổi đời, dù để đi đến được cuộc hôn nhân với người chồng trẻ, chị phải đối mặt với nhiều thử thách có lúc tưởng như không thể vượt qua.

Nỗi lo canh cánh Điều băn khoăn nhất của những chị em lấy chồng ít tuổi hơn mình là khi nghĩ đến sau này vợ già, chồng trẻ liệu có còn hòa hợp chăn gối được không? Tuy nhiên ngày nay rất nhiều phụ nữ tâm hồn vẫn trẻ trung vui tính khi tuổi không còn trẻ nữa. Lại có nhiều mỹ phẩm cho phép họ trang điểm cho thêm phần tươi trẻ. Tạp chí Paris Match của Pháp vừa giới thiệu năm đôi, vợ nhiều tuổi hơn chồng nhưng trông vẫn đẹp đôi, thậm chí có ông để râu ria, bụng phệ trông còn già hơn vợ. Cũng có người lo xa khi đàn ông 50 tuổi vẫn còn sung sức mà vợ đã "nghỉ hưu toàn phần" liệu có đáng ngại không? Song khoa học đã chứng minh rằng đó là quan niệm sai. Người phụ nữ qua tuổi mãn kinh không còn khả năng sinh đẻ nhưng khả năng chăn gối có khi còn mãnh liệt hơn nếu họ thực sự được sống trong tình yêu. Trong khi những người phụ nữ trẻ, nếu bị ngược đãi, bạo hành và bị đánh cắp tình yêu có thể bị giết chết cảm xúc đó. Phải chăng sống trong xã hội hiện đại, dư luận cũng nên có cái nhìn khác trước. Nếu "lấy chồng hơn tuổi là tiên" thì lấy vợ hơn tuổi cũng có thể là tiên chứ sao! Với tình yêu, vấn đề không phải là tuổi tác mà tình cảm, tâm hồn. Có người mới 30 tuổi đã "toan về già" nhưng cũng có người hơn chồng năm bảy tuổi vẫn tươi trẻ và có cuộc sống hôn nhân mỹ mãn. Điều quyết định không phải chênh lệch tuổi mà nếu luôn đồng cảm, yêu thương giúp đỡ nhau thì "một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng". Theo Trịnh Trung Hòa

CHUYÊN CHO VAY TIỀN NHÀ VÀ THƯƠNG VỤ

VANSSING FINANCE SERVICES ACL: 397 590

Mọi chi tiết, vui lòng liên lạc: 218 Broadway, Reservoir Mob: 0430 149 890

MỞ CỬA: 9:00AM - 6:00PM • THỨ HAI - THỨ BẢY

9462 1712

AO công C h n à h t Mức

70014-671/HTO/11

Bạn có thể nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và công ty mọi lúc mọi nơi bằng IPHONE hoặc LAPTOP của bạn!

• Phát triển gia cư • Vay tiền mua xe • Vay nợ thuế chấp nhà

Chấp nhận mau và dễ dàng Mức lờ i THẤP Để được hướng dẫn tận tình, xin gọi ngay Thùy Dương

0402 996 397

n cá nhâ ch ợ n y a ií V i đa lợ ố t g n uế. để tă iảm th g c ợ ư đ

LỢI ÍCH CỦA CHÚNG TA! Mọi chi tiết xin liên lạc: 759 Geelong Road, Brooklyn VIC 3012

Tel: (03)8307 0878 Fax: (03) 9318 9389 Email: pham_louisa@y7mail.com

70242-663/HTO/11

• Vay tiền mua nhà • Vay tiền kinh doanh • Vay tiền mua nhà và trọn gói


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Nước trái cây và con trẻ

CẦN NGƯỜI ĐẦU TƯ VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI

nhân khiến trẻ mắc chứng bệnh béo phì.

Không nên cho trẻ uống quá nhiều nước trái cây Trong nước trái cây trẻ tiêu thụ có thể có những hạn chế về mặt dinh dưỡng, cụ thể nước trái cây rất giàu calo cho nên nếu uống quá nhiều thì lượng calo dư thừa là không cần thiết cho chế dinh dưỡng của trẻ. Điều này khiến cho việc trẻ uống nước trái cây trở nên tác dụng ngược bởi nó có thể là nguyên

Nên cho trẻ uống các loại nước trái cây đã được kiểm duyệt Trẻ em là đối tượng cần được cung cấp lượng nước nhiều nhất và thường xuyên để quá trình trao đổi chất phục vụ cho mục tiêu phát triển cơ thể. Bởi vậy một số cha mẹ không hạn chế việc con uống các loại nước trái cây và nghĩ rằng tất cả các loại nước trái cây đều tốt cho con của mình. Đúng là loại nước ép trái cây tốt cho cơ thể trẻ và nó có thể thay thế sữa trong khẩu phần ăn của trẻ. Tuy nhiên loại nước đó phải là 100% tự nhiên. Còn đối với những loại đồ uống có đường và có hương vị trái cây nó không tốt cho trẻ, đôi khi còn gây nên một số chứng bệnh mãn tính. Mẹ nên lưu ý cung cấp lượng nước trái cây tươi điều độ vì nó sẽ cung cấp cho bé yêu một số vitamin và khoáng chất, nhưng hãy luôn nhớ rằng không nên cung cấp quá nhiều. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì trẻ từ 1 đến 2 tuổi tiêu thụ 1-2 phần trái cây và trẻ lớn hơn 2-4 phần (một phần tương đương với nửa quả hoặc ½ ly nước trái cây) và uống nước trái cây không nên vượt quá một nửa số trái cây hàng ngày, tức là ½ ly đến 1 ly mỗi ngày. 

Trung Tâm Thư Giãn

70245-664/HTO/11

SPA - SAUNA - STEAM - FOOT & BODY MASSAGE

Sang trọng và lớn nhất ở tại Melbourne • Kỹ thuật massage cao cấp của Trung Hoa và Mã Lai • Hơn 10 nhân viên trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý vị • Phòng LUXURY rộng rãi, Foxtel TV, miễn phí nước uống

547 Elizabeth Street, Melbourne 3000 Tel:

9328 4886

www.royalcityrelax.com.au

Mở cửa 7 ngày Từ 1pm đến 2 am

Nhà hàng BBQ Bar không khói sang trọng, máy nghe nhạc Musicbox KTV tại Ground floor. Điện thoại: 9326 7880

DLT Immigration & Translation Services

DI TRÚ & DLT DỊCH THUẬT

Chuyeân baùn vaø bôm möïc maùy in, maùy photocopy & fax. Möïc chai vaø hoäp möïc töï bôm.

Registered Migration Agent (MARN 0964816)

Do nhân viên làm việc trên 20 năm với Bộ Di Trú đảm trách

. Ñuû loaïi, haøng chính haõng hoaëc töông thích. . Giao haøng mieãn phí trong ngaøy* . Baûo ñaûm giaù reû nhaát trong vuøng* (Reû hôn Officeworks, Cartridge World, Dick Smith, Wholesale Toner, Inkspot, vaø caùc tieäm khaùc trong vuøng.)

refill & upsaveto

. Möïc chai töø 100ml ñeán 1 lít. Keøm tôø höôùng daån. Hand tools.vv..

70

DI TRÚ: Tận tâm, chuyên lo tất cả hồ sơ liên quan đến luật di trú, lo trọn gói, đặc biệt các loại visas:

%

• Bảo lãnh Vợ chồng, Quan hệ đồng tính, Du lịch, Du học sinh, Tay nghề • Gia hạn Visas, khiếu nại tất cả loại đơn bị từ chối • Đặc biệt khiếu nại đến tòa đơn từ chối diện vợ chồng

. 100% quality products, lifetime guaranty! Dòch vuï bôm möïc vaø taát caû caùc saûn phaåm möïc in cuûa PrintGear ñeàu coù baûo haønh. vaø chæ duøng caùc loaïi möïc toát nhaát, hoaøn toaøn töông thích, nhö theá seõ khoâng laøm maát tình traïng baûo haønh chính haõng treân maùy moùc c?a khaùch haøng.

PrintGear

.......................................... www.printgear.com.au Phone: (03) 95460400 - (03) 99493474 100 lightwood road. Noble Park. VIC 3174

DỊCH THUẬT, ĐIỀN ĐƠN PGEAR-659/HTO/11

Printgear cuõng laø coâng ty baûo trì caùc loaïi maùy in vaên phoøng, coù thôï ñöôïc caáp baèng chuyeân moân IT vaø Electronics, kinh nghieäm trong ngheà töø naêm 1997 ñeán nay.

Liên lạc THU BANNAN 0439 887 432 hoặc 9687 7437 Chuyên Gia Di Trú (Số đăng bạ chính thức 0964816)

Lầu 3, 480 Collins St, Melbourne Vic 3000

60213-620/HTO/10

B

ất cứ đứa trẻ nào cũng rất thích uống nước trái cây bởi hương vị thơm ngon, đầy màu sắc và hơn hết là nước trái cây có thể giúp trẻ giập tắt được cơn khát. Việc cung cấp cho con yêu các loại nước ép trái cây tự nhiên là một sự lựa chọn tốt hơn thay vì cho trẻ uống những đồ uống có đường khác, vì trong nước ép trái cây từ trái cây tươi rất giàu vitamin và khoáng chất. Nếu mẹ cung cấp điều độ loại nước uống này thường xuyên cho trẻ nó còn góp phần bổ sung chất dinh dưỡng lành mạnh cho con, đặc biệt là cho trẻ không ăn đủ rau và trái cây. Tuy nhiên việc hạn chế lượng nước trái cây hàng ngày cung cấp cho con là vô cùng cần thiết.

70329-656/HTO/11

Một lí do nữa để mẹ lưu ý việc không nên cho con mình uống quá nhiều nước ép trái cây bởi vì dù là tự nhiên nhưng lượng đường trong nước trái cây luôn chiếm một lượng nhất định, có thể dẫn đến sâu răng cho trẻ. Không nên sử dụng nước trái cây để thay thế cho toàn bộ các loại rau và trái cây bởi cơ thể trẻ ngoài việc được cung cấp lượng nước cần thiết cũng cần có lượng chất xơ nhất định để giữ cho hệ thống tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh.


12 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

TRUNG TÂM GIẢI PHẪU THẨM MỸ Hãy đến với Skinique Beauty, chúng tôi chuyên những dịch vụ giúp làn da của bạn trẻ hóa, mượt mà.

Hình minh họa

IPL/LASER: Triệt lông trên mặt và cơ thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Tấy xóa vết nám, tàn nhang, mụn ruồi và đồi mồi, thu hẹp lỗ chân lông trên mặt, điều trị các vết thâm

Giúp nàng trút bỏ ngại ngùng Đ

CÔNG NGHỆ MỚI RF: Làm căng da mặt, nhỏ nộng cằm, thon gọn mặt, săn da bụng và đùi. Tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể không cần giải phẫu

ể làm một người phụ nữ đoan chính, nhiều bà vợ không dám bộc lộ ham muốn và sở thích của mình trong "chuyện ấy". Đây chính là cản trở lớn nhất khiến cho các bà vợ không thể làm được "người tình trăm năm" tuyệt vời của chồng.

DIAMOND - DERMABRASION: Tẩy bỏ da cũ sần sùi, làm trẻ và mới làn da không đau và rất hiệu quả PHUN XÂM VÀ XÓA XÂM: Xâm viền mắt, chân mày, viền môi và trọn môi. Gây tê không đau

ĐẶC BIỆT: Xóa rãnh nhăn bằng Botox và Restylane, dưỡng da bằng mỹ phẩm của Rational và Jane Iredale Mineral Makeup

Nguyễn Trọng Hiếu

MBBS, AACS (Hội viên giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ)

Giảm

$20

01/04 Từ ngày

CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẨU THẨM MỸ • Cắt mắt, lấy mỡ mắt • Sửa mũi và cắt cánh mũi • Nâng chân mày • Căng da mặt • Sửa ngực, căng ngực • May vá thẩm mỹ, trị sẹo

1 - 31/05/1

FOOTSCRAY: 38-42 Byron St Tel: 9687 1817

RICHMOND: 87 Elizabeth St Tel: 9428 5350

60438-666/HTO/10

ĐẶC BIỆT: LÀM ĐẦY MÔI, HAI MÁ, CẰM VÀ NÂNG MŨI KHÔNG CẦN GIẢI PHẪU! GIỜ MỞ CỬA THỨ HAI - THỨ BẢY 10:00 AM - 5:00 PM

Có những cặp vợ chồng khi mới lấy nhau, hạnh phúc của họ khiến nhiều người phải khát thèm. Họ hoà hợp nhau đủ thứ. Duy chỉ có lúc ở trên giường, họ không đồng cảm. Giống như "bà tiên độc ác" ban cho họ mọi hạnh phúc nhưng lại tước đi một thứ quý giá nhất. Khi cơn thèm khát tình dục xuất hiện, người đàn ông ôm vợ trong vòng tay, bất chợt cảm thấy như mình đang ôm một con búp bê bằng nhựa. Một nỗi ghen tuông từ ngóc ngách nào đấy xuất hiện. Một vách ngăn vô hình khiến họ cảm thấy không thể nào hoà nhập được với nhau bởi hai thân xác không hoà nhập. Thậm chí, nàng cảm thấy kinh sợ trước cơn

Terry PC Solution Máy mới và Refurbished Laptops

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

• Lắp ráp tất cả các máy vi tính

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn) Tel: 95467974 Mob: 04 8881 0888

• Cung cấp các loại thiết bị cho các danh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi cho các dịp: Đám cưới, đám hỏi, đám tang, sinh nhật, tân gia, tiệc tùng, văn phòng và nhà thờ. • Có bán cây Mai và các loại Hoa Lan • Giao hàng tận nhà và các nơi trên thế giới. ĐẶC BIỆT: Hoa khô, hoa giả và các loại cây kiểng!

Cairnlea Relaxation Massage

Shop mở cửa 7 ngày/tuần!

70281-669/HTO/11

• Nhân viên trẻ đẹp nhiều kinh nghiệm • Môi trường thoải mái và sạch sẽ • Nhiều chỗ đậu xe dễ dàng thuận tiện Shop 2C Cairnlea Town Center (Gần Coles)

100 Furlong Rd, Cairnlea 3023

Massage chuyên nghiệp, tận tình với các cô gái Trung Quốc và Việt Nam trẻ đẹp

60436-631/HTO/10

60086-620

Cắt tóc kiểu Hàn Quốc

Tel: 9347 9264 Tel: 9362 0277

1471 Centre Road, Clayton VIC 3168

9558 6661 - Mob: 0403 374 984 Email: pixiekinks@bigpond.com Website: www.pixiekinks.com.au

Tel:

SAMURAI KARATE

Mở cửa 7 ngày! 84 Elgin St Carlton 3053 28A Wingfield St, Footscray 3011

Đưa voucher khi thanh toán, quý khách được

giảm 10%

SHINING HANDS MASSAGE

“Cần nhiều nhân viên có kinh nghiệm”

Nhìn bề ngoài, những phụ nữ lãnh cảm không có dấu hiệu gì khác thường. Không

Tiệm Hoa Tươi

60416-628/HTO/10

Đại Hạ Giá Computer

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí

Một người chồng tâm sự với chuyên viên tư vấn: "Tôi rất yêu cô ấy. Không thể chê cô ấy vào đâu được. Nhưng lúc ở trên giường, cô ấy cứ lạnh băng như tảng nước đá. Tính cô ấy thế, biết làm thế nào!". Thực tế cho thấy, tỷ lệ nữ giới không có khả năng hưởng khoái cảm tình dục do nguyên nhân bẩm sinh chỉ chiếm từ 4 đến 5%. Còn lại, hầu hết là lãnh cảm là do nguyên nhân tâm lý. Nhưng điều tra tỷ lệ phụ nữ lãnh cảm là việc vô cùng khó, vì không mấy khi họ nói thật điều này. Một cuộc khảo sát trong một số phụ nữ có chồng cho thấy 52% thờ ơ sinh hoạt tình dục với chồng. Con số nêu trên chỉ nói lên vấn đề chứ thật ra không đáng tin cậy. Nhiều người trả lời: "Tôi không coi trọng chuyện ấy !". Có người còn coi sự lãnh cảm như là một phẩm chất về sự đoan chính.

70346-662/HTO/11

Bác sĩ

Nỗi buồn mang tên "lãnh cảm"

ỆT ĐẶC BI

thèm khát của chồng. Từ toà án bước ra, họ vẫn không hiểu tại sao lại đến nông nỗi ấy và người ngoài lại càng khó hiểu.

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận được một bài học MIỄN PHÍ Miễn phí đồng phục khi mang theo quảng cáo này!

9546 6673

70041-640/HTO/10

377 Springvale Road Springvale VIC 3171

Chúng tôi chuyên về: • Uốn, cắt tóc kiểu Hàn Quốc • Nhuộm tóc • Clinic, Up style • Uống tóc kỹ thuật số • Stting perm • Điều trị tóc hư, dưỡng tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay Thứ 2,4,5 & CN: 9am-6pm Thứ 6: 9am-7:30pm Thứ 3 Thứ 7: 9am-6:30pm đóng cửa!

70038-641/RE/10

Cắt tóc 6 lần được một lần cắt free

Trường dạy Karate hàng đầu tại Melbourne cho trẻ em và người lớn!

54A Station Place, Sunshine

Tel: 9364 8000 • Mob: 0414 500 886 * Có thể có một vài điều kiện nhỏ áp dụng


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 13

Online eNews: www.viet-times.com.au

Giúp vợ trút bỏ vẻ đoan chính Không ít sự "lệch pha" trong sinh hoạt tình dục đã dẫn đến ly hôn. Một vị luật sư dày kinh nghiệm nhận xét là trong 10 vụ ly hôn có đến 9 vụ không hoà hợp tình dục. Theo ông, một cặp vợ chồng khó có thể chia tay nếu họ mâu thuẫn nhau về nhiều chuyện nhưng vẫn tìm thấy thoả mãn trong quan hệ chăn gối. Không ít người chồng chỉ biết trách vợ lãnh cảm mà không chịu tìm xem nguyên nhân nào dẫn đến sự lãnh cảm đó? Anh rất yêu vợ nhưng không biết rằng có những tật xấu mà anh cho rằng chẳng quan trọng gì lại rất quan trọng với vợ. Chẳng hạn hơi thở sặc mùi bia rượu, thuốc lá. Có người lấy vợ hàng chục năm nhưng chưa bao giờ đọc một bài viết nào nói về quan hệ tình

Quá trình biến người vợ hững hờ chốn phòng the thành một người nồng nhiệt ái ân là một quá trình không hề đơn giản. Thành công chỉ đến với đôi nào chuyện trò thân mật, trao đổi thông tin một cách thoải mái với vấn đề được cho là tế nhị ấy. Người phụ nữ chỉ có thể chủ động được mọi tiết tấu, động tác, tư thế và lái "cuộc yêu" theo cách mà cả hai cùng muốn khi họ trút bỏ được mọi e ngại với chồng. Hầu hết đàn ông rất thích vợ chủ động và hầu hết những cuộc yêu mà phụ nữ chủ động sẽ rất dễ mang lại sự mãn nguyện cho cả hai người.

Bạn có biết giờ này người thân của bạn đang làm gì? Dịch vụ thám tử tư

D x: 33155 Lalor ACN: 123 413 721 ABN: 62 120 108 177

INVESTIGATIVE SOLUTIONS P/L CÓ PHẢI BẠN ĐANG LO LẮNG VÀ NGHI NGỜ về chồng, vợ hoặc đối tác làm ăn không? Họ về nhà trễ mà không có lý do gì? Có phải họ đang che đậy, cố gắng bảo vệ điện thoại di động của họ không?

• Có vết son môi hay mùi hương lạ trên quần áo nhưng không phải của bạn • Có sợi tóc nào đó trên xe hơi hoặc trên quần áo • Bắt đầu ăn mặc chải chuốt hơn • Thường xuyên về trễ với lý do đi làm hay đi họp • Có người bạn mới mà họ nói là không đẹp, nhưng bạn thấy là hấp dẫn • Viện cớ không gần gũi thân mật với bạn • Mua quà tặng hoặc có những biểu hiện tốt bất thường • Nghe điện thoại của người lạ nào đó nhưng nói là đồng nghiệp • Trả lời điện thoại rất nhỏ, tắt ngay khi bạn bước vào phòng

70121-635/HTO/10

Ngày trước, đa số người vợ coi mục đích chính của việc sinh hoạt tình dục là để sinh con và như thế đối với họ là đủ. Nhưng càng gần đây, cùng với phong trào đấu tranh giành nữ quyền, nhiều người đã không coi khoái cảm tình dục là đặc quyền của đàn ông. Phụ nữ cũng có những khao khát bản năng của con người nhưng chỉ khi gặp chuyên gia tư vấn biết cách khêu gợi, họ mới thổ lộ nỗi day dứt thầm kín đó.

dục vợ chồng. Có người còn chịu ảnh hưởng nặng nề những cuộc tán gẫu của cánh đàn ông ở quán bia, dẫn đến càng hiểu sai về vợ. Người ta gọi đó là "những kẻ thất học trong hôn nhân". Không ít người ích kỷ chỉ cốt sao đạt được khoái cảm của mình, không quan tâm gì đến cảm xúc của đối tác. Đặc biệt muốn vợ nồng nhiệt ái ân, quan trọng nhất là bước khởi đầu, còn gọi là "dạo nhạc". Không kể những người bỏ qua khâu này thất bại đã đành, ngay cả những người có khởi động nhưng không đúng cách mà vợ mình mong muốn cũng không bao giờ đạt được. Không thể lấy kinh nghiệm với người phụ nữ này, áp dụng cho người kia. Nghĩa là không phải anh đã thành công với một người thì sẽ thành công với bất kỳ ai. Bởi sở thích mỗi người mỗi khác. Người thích vuốt ve âu yếm nhẹ nhàng. Người lại thích trò chuyện thân tình cởi mở. Tốt nhất là khuyến khích vợ nói lên những điều nàng thích. Để cho nàng có tâm lý thoải mái, được bộc lộ ham muốn của mình "trên giường" sẽ là phương pháp tuyệt vời nhất biến cuộc ái ân của vợ chồng luôn luôn đầy cảm hứng. Giúp vợ trút bỏ được vẻ "đoan chính" hàng ngày, để nàng thành người đàn bà "hư hỏng" trong phòng ngủ, các ông chồng sẽ có cơ hội có được một "người tình trăm năm" tuyệt vời.

Thám tử tư Patrick: 0404 164 001 (Nói tiếng Anh) Thông dịch viên Anna: 0407 176 695 (Nói tiếng Việt)

9483 0293

9404 5747

Ph: Fax: Email: investigativesolutions@telstra.com

P.O Box 246 Epping Victoria 3076 1st Floor Suite 19, The Stables Shopping Centre 314-360 Childs Road, Mill Park Victoria 3082

VĂN PHÒNG DI TRÚ

BA (HON)

MARN: 9367342

Nhiều năm kinh nghiệm

Nhận cố vấn và hoàn tất mọi thủ tục:

• Di trú • Du lịch • Du học • Khiếu nại • Dịch thuật 9 Windsor Ave, Springvale VIC 3171

Tel: 9558 5366 Fax: 9574 2298 Mob: 0402 989 508 Mở cửa: 10:00am - 5:30pm, Thứ Hai - Thứ Bảy

Theo Trịnh Trung Hòa

70002-633/HTO/10

những thế, đa số họ vẫn có một gia đình êm ả, thậm chí người ngoài có thể nghĩ là họ hạnh phúc. Vợ chồng vẫn hoà thuận, làm tròn bổn phận của mỗi người, hàng xóm không hề thấy họ cãi nhau. Chỉ những ai gần gũi, thân thiết mới thấy đôi khi những người vợ ấy không giấu được một nỗi buồn khó hiểu. Nhiều người trong số họ không còn trẻ nữa nhưng vẫn e thẹn như cô gái mới lớn. Họ hay đỏ mặt và cúi nhìn xuống đất như muốn giữ kín một điều gì. Đó là nỗi buồn khó thổ lộ với ai. Bởi vì, trong sâu thẳm tâm hồn, họ vẫn khát khao niềm khoái cảm mà thượng đế đã hào phóng ban tặng cho tất cả những ai may mắn được làm một con người có cuộc sống lứa đôi bình thường.

LDT NAIL AND BEAUTY SUPPLY Cung cấp tất cả các trang thiết bị & sản phẩm cho ngành nail. • Uy tín • Chất lượng • Giá cả hợp lý • Phục vụ tận tình

Có nhiều loại nước sơn để cho bạn lựa chọn!

Giảm 20% cho tất cả các loại lotion!

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30AM - 5:00PM Thứ Bảy: Xin vui lòng hẹn trước Chủ nhật: 10:00AM - 5:00PM

Có bán thuốc mọc lông mi hiệu RevitaLash®

• Scrub Ice: Mua 1 thùng (4 gal) Giảm 50%: Thùng thứ 2

store n w e N g soo ! n i n e op ybrook in Bra

70228A-671/HTO/11

• Muối Pedicure: mua 1 thùng (50pounds) Giảm 50%: Thùng thứ 2

10A Parsons Ave, Springvale VIC 3171 Tel: 9548 0851 • Fax: 9548 0549 Mob: 0401 328 838 Email: ldtnailsupply@optusnet.com.au


14 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 Francisco của Jawed lại không phải là video đầu tiên được chia sẻ. Vinh dự trên đã thuộc về đoạn phim dài 18 giây với bối cảnh sở thú San Diego. Video này mang tên “Me at the zoo” và hiện có gần 5 triệu lượt xem rồi nhé! Một video khác cũng rất được chú ý là “Baby” của Justin Bieber với gần 600 triệu lượt xem tính từ khi được lên sóng đến giờ. Cũng chính bài hát này đã góp phần đưa Justin Bieber đến với công chúng rộng rãi hơn bao giờ hết.

Với Viet Times, tất cả mọi người

đều có lợi!

Thị phần truy cập: Mỹ là nơi có số lượng người truy cập Youtube đông đảo nhất với 22% trên tổng số lượng truy cập toàn cầu. Phần còn lại của thế giới đóng góp 78%. Xếp vị trí thứ 2 hiện là Nhật Bản với 6,7%, Đức với 4,8%, Ấn Độ là 3,8%, Anh với 3,7%…

Hình minh họa Hình minh họa

Những thông tin thú vị về website share video Youtube C

Tại công ty Adpro Media Pty Ltd và báo Viet Times, chúng tôi không những mang lại cho độc giả một tờ báo hữu ích với các tin tức thiết thực trong vùng họ cư ngụ, mà chúng tôi còn mang lại cho các nhà quảng cáo sự hữu hiệu cho đồng tiền họ bỏ ra để làm các khuyến mãi.

hắc hẳn chúng ta đều rất quen thuộc khi nghe đến thương hiệu Youtube, chưa kể rất nhiều bạn đã trở thành tín đồ trung thành của website này. Vậy hãy cùng thử xem tuổi thiếu niên chúng ta có biết rõ về trang web chia sẻ video lớn nhất thế giới này không nhé! Sự ra đời của Youtube: Lịch sử ra đời của Youtube chẳng có gì quá to tát. Những người sáng lập ra dịch vụ này không hề nghĩ tới khoản tiền kếch xù mà họ sẽ thu được. Bởi đơn giản, họ chỉ muốn chia sẻ những đoạn video yêu thích với nhau mà thôi. Ba thành viên sáng lập của Youtube bao gồm Chad Hurley, Steve Chen và Jawed Karim. Vì quá muốn khoe với 2 người bạn về buổi tiệc tại San Francisco của mình, Chen đã hình thành ý tưởng mang tên Youtube đấy.

Muốn biết thêm chi tiết về cách thức chúng tôi quản lý, quảng cáo và khuyến mãi giúp quý thương gia, xin liên lạc:

Tel: (03) 9792 3675 hay ghé thăm website:

www.viet-times.com.au

Bị Google thôn tính: Mọi người bắt đầu chú ý tới Youtube nhiều hơn khi họ có cùng mong muốn chia sẻ những đoạn video

Số lượng truy cập: Mỗi ngày, ước tính có tới 2 tỷ lượt xem Youtube và 10% số người sử dụng Internet có truy cập tới Youtube. Nói cách khác, cứ 10 người thì có 1 người đang bật Youtube lên khi họ duyệt web.

của mình cho người thân. Cái tên Youtube cũng từ đấy mà nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng trong thế giới Internet. Gã nhà giàu Google đã nhanh chóng nhìn thấy khoản lợi nhuận mà Youtube có thể mang lại và bắt đầu kế hoạch thôn tính Youtube. Sau một vài tháng đàm phán, Youtube chính thức được bán lại cho Google với cái giá 1,65 tỷ USD vào năm 2006. Nếu quy đổi ra hiện vật thì khoản chi phí trên sẽ mua được 5 chiếc máy bay Airbus A380 – loại máy bay dân dụng lớn nhất trên thế giới.

Thời lượng video: Theo tính toán, mỗi video clip được chia sẻ trên Youtube có độ dài trung bình vào khoảng 2 phút 46,17 giây đồng hồ. Ngoài ra, 900 là số giây trung bình mà mỗi người dùng bỏ ra để lượn lờ Youtube. Mỗi tuần, tổng thời lượng của video tải lên sẽ tương ứng 150.000 cuốn phim chiếu rạp chuẩn. Mỗi ngày có trung bình 829.440 video được tải lên, tương đương với tốc độ 10 video được up xong mỗi giây. Nếu tính toán chi tiết hơn chúng ta sẽ được 24 giờ phim upload lên mỗi phút. Để xem hết từng đó, con người phải bỏ ra 1.700 năm để xem liên tục, với điều kiện không được rời mắt một giây nào.

Xếp hạng truy cập: Theo website cung cấp dịch vụ xếp hạng tên miền trên thế giới Alexa, Youtube trở thành trang web đứng thứ 3 về số lượng người truy cập trên thế giới trong năm 2010. Hai cái tên xếp trước đó là Google và Facebook.

Đối tác: Hiện Youtube đang hợp tác với hơn 10.000 nhà cung cấp nội dung dịch vụ giải trí. Trong số đó phải kể đến những cái tên hàng đầu như Disney’s, CBS, HBO…

Video đầu tiên và video phổ biến nhất: Tuy lên ý tưởng cho Youtube nhưng đoạn video ghi hình bữa tiệc ở nhà riêng tại San

Hồng Hà tổng hợp

(REAR SHOP) 319 SPRINGVALE ROAD SPRINGVALE 3171 Tel: 9540 8868 - 0411 499 778 • Fax: 9540 8865 Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 11am-7pm • Thứ Tư và Chủ nhật đóng cửa.

Nơi bán DVD & VCD lớn nhất Melbourne Cung cấp hơn 10,000 titles bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Hoa và Nhật. Chúng tôi đang giảm giá Karaoke và Manga cartoons!

MONDEO/FOCUS08/S-MAX 2007-2010

CAMRY 2006-2010

MAZDA 6 2002-2007

OUTLANDER 2007-2010

Mở cửa Thứ hai - Chủ nhật 11am - 6pm Thứ Tư nghỉ

Rear Camera

DVD/VCD/CD/MP3/ MP4/JPEG/WMA/ Built-in Games/ SD/USB Port input Headrest Universal MAZDA 3 2004-2008

NEW MAZDA 6 2008-2010

Mọi hệ thống đều có 6.2 đến 8 Inch Touch-screen TFL LCD/DVD/VCD/CD/MP3/MP4JPEG/WMA/ Built-in GPS/Bluetooth SD/USB Port/Radio TV camera input/ Remote control

Toyota Corolla & Yaris & 2002-2006 Camry & Hilux 1996-2005 RAV4 & old Landcruiser Tarago HONDA CRV 2007-2010

LANDCRUISER 2007-2010

Cree R2 LED Torches

*Uses the very latest aviation aluminum alloy 100 meters long throw - Highly Water resistant Runtime: more 3 hours long with charger & batteries

Color Video Door Phone

Digital g Screen, 800*480 Resolutions

Á

ĐẠI HẠ GI

GỜ TN BẤ RẺ HÀNG! T Ế ẺO H NH LÊN, K

NHA

Indoor Scanner

With 16mm Lens and Power Supply

Chúng tôi chuyên nhập khẩu, bán sỉ-lẻ và lắp đặt các hệ thống Camera bảo vệ an toàn cho nhà và xe hơi.

Lần đầu tiên ULTRA HIGH RESOLUTION 600 TVL có mặt trên thị trường!

VS-D210SNH-3 VS-D206SNH-3 VS

3.5-8mm Sony Zoom Lens 3.5-8m 600 TVL

Taiwan product IAL! Model 4/8/16 CH DVR C E P S R E P SU System included 1000GB HDD ! L IA C SUPER SPE

Display Frame Rate 120/100fps 240/200fps 480/400fps Recording Frame Rate 60(NTSC)/50(PAL)fps 60 (NTSC) 50(PAL)fps 120(NTSC)/ 100(PAL)fps

6mm Sony Lens 600 TVL

VS-406SNH-3

4-9mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Day & Night 270x Zoom Sony 480 TVL $399

31621 67 31621-670/RE/11

We Import, Wholesale, Retail & Install

All prices are included GST and prices are subject to change without any notice

Email: goldenstar@michael-eye.com • bpbb5814@bigpond.net.au Xem them chi tiết tại website của chúng tôi: www.michael-eye.com


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 15

Online eNews: www.viet-times.com.au

chồng rất căng thẳng, ngột ngạt. Một lần chị đến gặp chuyên gia tâm lý xin ý kiến, chuyên gia này khuyên chị: “Trong 3 tuần, ngày nào cũng tìm ra 1 ưu điểm nhỏ của chồng và hãy khen anh ta”. Lúc mới bắt đầu, chị cảm thấy rất khó khăn. Chị miễn cưỡng tìm được 1 ưu điểm của chồng rồi khen ngợi anh khiến người chồng mình cảm thấy như mình được vợ yêu chiều. Về sau, càng tìm chị càng phát hiện ra: “Sao chồng mình có nhiều ưu điểm như vậy mà trước đây mình không hề nhận thấy nhỉ?”. Sau 3 tuần, cách nhìn của chị về người chồng đã thay đổi hẳn, nhờ đó người chồng cũng thay đổi thái độ và hành vi theo hướng tích cực, quan hệ vợ chồng dần dần trở nên hòa hợp. Hình minh họa

Để có một gia đình hạnh phúc T rong cuộc sống vợ chồng, khó tránh khỏi những lúc làm cho người kia không hài lòng. Điều này có thể xuất phát từ khuyết điểm, lỗi lầm của một trong hai người, cũng có thể chỉ là sự khác biệt về tính cách, hoặc chỉ là người này không làm theo ý người kia.

Trong tình hình này, thông cảm và bỏ qua cho nhau là biện pháp tốt nhất để điều hòa mối quan hệ vợ chồng. Thông cảm và bỏ qua thực tế là một loại điều hòa thích hợp tâm lý của chính mình, thông qua đó hóa giải những căng thẳng, mâu thuẫn hoặc xung đột có thể xảy ra giữa hai vợ chồng. Để đạt tới độ hiểu và thông cảm cho nhau, luôn giữ được hòa khí trong gia đình, bạn cần kiên nhẫn thực hiện theo 5 nguyên tắc sau đây:

bạn không vui, không vừa lòng thì bạn hãy nghĩ rằng: Đó có thực sự là khuyết điểm không? Là người, ai chẳng có khuyết điểm, mình không nên nổi cáu mà phải nói chuyện với anh ấy xem sao, rồi khuyên anh ấy sửa chữa. Nếu đây không phải là khuyết điểm, chỉ là không làm theo ý mình thôi, vậy thì cứ để cho anh ấy làm có sao đâu. Anh ấy có nhân cách độc lập, có suy nghĩ riêng, tại sao mình lại cứ đòi hỏi anh ấy phải theo ý mình, và không chắc lúc nào ý của mình cũng là đúng nhất. Hoặc tự đặt ra những câu hỏi rồi tự trả lời, ví dụ: “Tại sao anh ấy lại làm như vậy?”, “Việc này anh ấy đáng trách lắm, nhưng bực tức, trách móc có tác dụng gì không? Còn có cách nào tốt hơn không?”...

Có lòng khoan dung, độ lượng Không nên so đo, xét nét những việc nhỏ trong sinh hoạt, phải học cách “cười xòa”. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, thường hay “soi kính lúp” để tìm ra những nhược điểm trong tính cách hay trong sinh hoạt của chồng để bắt bẻ, cật vấn. Điều này khiến các ông chồng khó chịu vô cùng, họ không biết phải làm thế nào thì “mụ vợ” mới vừa lòng. Hoàn toàn không cần thiết phải so bì tính toán từng cân từng lạng hàng loạt vấn đề không thuộc nguyên tắc tồn tại trong quan hệ vợ chồng (ở gia đình nào cũng vậy). Hiền lành một chút, mơ hồ một chút, qua loa một chút còn tốt hơn nhiều so với việc ăn miếng trả miếng. Khi vợ hay chồng mình nói hoặc làm điều gì đó khiến mình không vui thì hãy nghĩ rằng: “Có phải mình có khuyết điểm khiến anh ấy bực mình không?”, “Có phải anh ấy gặp chuyện gì đó không vui ở bên ngoài khiến tâm trạng bị kích động không? Vậy thì có lẽ mình phải nói chuyện và an ủi, động viên anh ấy”, “Có lẽ anh ấy vô ý thôi, mình chẳng để bụng làm gì”, v.v...

Tìm ra những ưu điểm của bạn đời Nhìn nhận khuyết điểm của vợ người Có người vợ, trong con mắt của mình lúc hay chồng mình chính xác nào cũng thấy chồng toàn là khuyết điểm, Phải biết “tự giải thoát” Nếu người bạn đời có những việc làm cho

thường trách mắng chồng khiến quan hệ vợ

Nếu trong gia đình xảy ra một sự cố không

may ngoài ý muốn, không thể cứu vãn được nữa thì không được dừng lại ở chỗ sầu thảm, ảo não hoặc oán trách, qui kết tội lỗi cho nhau, mà phải “tự giải thoát mình”, tức là hãy nghĩ thoáng rộng ra một chút. Chẳng hạn, nếu vợ hay chồng lỡ tay làm vỡ chiếc lọ hoa đắt tiền, bạn có thể nghĩ thế này: “Thôi, coi như từ trước tới nay chưa từng có chiếc lọ hoa này trong nhà”, hoặc: “Coi như đã tặng nó cho người khác vậy!”. Nếu vợ hay chồng mình đi ra ngoài không cẩn thận bị kẻ cướp giật mất mobile hoặc cướp mất ví tiền, bạn có thể tự an ủi: “Chỉ là của đi thay người. Thế là phúc lớn rồi”. Kiểu “tự giải thoát” này làm cho sự việc trở nên “hợp lý hóa”, tìm được sự an ủi cho lòng mình, đồng thời giúp cả hai nhanh chóng lấy lại sự cân bằng tâm lý, trở nên bình tĩnh và xử lý vấn đề tỉnh táo, thông minh hơn. Nếu có thể làm được như vậy, hai tấm lòng chắc chắn sẽ quyện chặt với nhau hơn.

Khéo “xoay chuyển tình thế” Người chồng hay người vợ không được vừa ý trong công tác, hoặc bị oan ức gì đó trên các phương diện khác thì cả hai bên đều phải khéo léo biết chuyển tâm trạng tiêu cực của mình sang hướng khác, chứ không được trút lên cuộc sống gia đình và quan hệ vợ chồng. Có một số người bị oan ức ở bên ngoài, về nhà lấy người bạn đời ra làm chỗ “xả hơi” hoặc “giận cá chém thớt”, điều này sẽ đem lại những hậu quả tệ hại cho quan hệ vợ chồng. Lúc này, tốt nhất là bạn hãy tâm sự cho vợ hay chồng nghe nỗi oan ức của mình, nói ra hết những điều ấm ức tích tụ trong lòng, hoặc bạn là người lắng nghe, góp ý, an ủi, giúp người kia lấy lại tâm trạng bình tĩnh, hoặc chuyển tâm trạng sang hướng khác như làm một việc gì đó, đọc sách hoặc nói chuyện gẫu... đều là những cách xử lý tốt. Phương Dzung biên soạn

Máy hút hơi bếp cực mạnh HÀNG MỚI

Giải thưởng nghiên cứu sáng tạo

PRH-654/HTO/10

Sản phẩm chính hiệu từ Đài Loan, được Cơ quan Giám định chất lượng quốc tế công nhận ISO 9002

AS 760

AS 900

dễ lắp đặt, tháo ráp PR300 (60cm width) PR936

RẤT ÊM, TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH

• Làm sạch - Hoàn toàn tự động trong 38 giây, không cần tháo ra, thải bỏ chất dầu bám rất nhanh Hợp đồng sản xuất bởi Đức và Đài Loan, làm tại chỉ cần bấm nút một cái là xong. Đài Loan, phổ biến ở Mỹ, Canada, Hồng Kông, Đài • Êm - Thiết kế tuyệt đối êm, rất thoải mái nhẹ nhàng! Loan. Mọi kiểu đều phù hợp với tiêu chuẩn Úc. • Phù hợp với sức khỏe - Không cần đầu lọc, cánh • Máy hút hơi - Hãy chọn loại lớn thật lớn, 6 vận tốc, quạt vẫn sạch, giảm dơ và dầu bám bên trong. Tiết vùng hút rộng hơn bình thường, sẽ cho bạn một sức kiệm tiền, thì giờ và công sức! • Chúng tôi còn nhiều kiểu khác dễ dàng lau chùi hút mạnh vô song! Mời quý khách đến xem và mua sản phẩm của chúng tôi tại các cửa hàng sau Head Office: Unit 34, 41 - 49 Norcal Rd, Nunawading (Melway 48 G10)

Service Hotline: 1300 880 069 Thứ Hai - Thứ Sáu: 10am-5pm Thứ Bảy: Xin hẹn trước

www.pacificrangehoods.com.au

Harvey Norman 396 Whitehorse Rd Nunawading

Newtone Retravision 216 Barkly St, Footscray

Origin Energy Shop 240 Whitehorse Rd, Nunawading 3/97 Chifley Dr, Preston

Camberwell Electrics Superstore 1110 Toorak Rd, Camberwell

Quang Thuan An 182 Victoria St Richmond

Tin Dat Electrical 7 Buckingham Ave Springvale

291 Springvale Rd, Springvale (near station)


16 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 Tel:03.86835800 ext 888 9243 467

SYÕ LAI

Tel/Fax:84-8-39318704/62645930 Mob:(84)0903073161- 0919460488 Email: dulichsylai@yahoo.com

Add: 390/4 CMT8, P.10, Q.3, HCM

www.sylaitravel.com

(tại ngã ba Tô hiến thành & CMT8)

Nhận hs du lịch Visa 676 & 679. Nhận cứu xét HS bị từ chối Visa Dịch thuật hs Du lịch trong 2 ngày. Hỗ trợ Sổ tiết kiệm không cần thế chấp

vấn DU LỊCH CóMiễnVisa:phỏng 3 - 4 Tuần 160 usd 150 usd DU HỌC

V I

Miễn IELTS - Miễn phỏng vấn Hướng dẫn chứng minh tài chánh

S

A

Hơn 100 Tours www.sylaitravel.com

Tránh nhiễm bệnh khi du lịch N

Khởi hành thường xuyên. Quà tặng đặc biệt ến Mãii Từ 01/11/2010 Khuyn nhận đăng ký Tours Tết 2011 ọ gó

tr

Đăng ký từ 2 khách - Hưởng giá Tour hấp dẫn

SG - Thái Lan

Cambodia 5N4D

Tết: 308 - 398 usd 7N6D: 298 usd 6N5D: 308 usd 5N4D: 285 usd

176 usd K/s 3*- 4*

HK - TQ

SIN - MAL

6N5D: 718 usd 7N6D: 739 usd

7N6D: 538 usd

K/s 3* - 4*

lẻ & khách Đoàn Hotel: Khách từ Bắc đến Nam VN

Giá rẻ - Nhiều khuyến mãi

SYLAI-667/RE/11

6N5D: 528 usd

K/s 3*- 4*

VÉ MÁY BAY

hiễm bệnh trên đường đi du lịch không còn phải là chuyện xa lạ. Tốt hơn hết là bạn tự chuẩn bị cho mình những kiến thức về các dịch bệnh phổ biến để phòng ngừa.

Nhận đăng ký Tours, Hotel, Vé MB qua phone, email Thanh toán Tiền Mặt,Chuyển Khoản Xem chi tiết tại: www.sylaitravel.com

Bệnh sốt rét định kỳ do muỗi Anophele truyền vẫn còn hoành hành ở vùng nhiệt đới. Một số người sau khi du lịch trở về Mỹ đã mắc bệnh, có bác sĩ gia đình ở Mỹ chưa từng gặp bệnh này trong thời gian học cũng như hành nghề nên đã bỏ qua, không nghĩ đến sốt rét ngã nước. Do đó khi du lịch đến những vùng trên, cần chú ý phòng ngừa, ngủ mùng, mặc quần áo che toàn thân, bôi thuốc đuổi muỗi. Yêu cầu bác sĩ cho uống thuốc phòng ngừa trước khi đi, trong thời gian du lịch và sau khi trở về. Bệnh do thực phẩm, nước uống nhiễm độc gây ra như viêm gan A, bệnh sốt rét, thương hàn thì có thể tiêm ngừa trước.

Riêng bệnh tiêu chảy thường xảy ra và gây nhiều khó chịu cho người mắc. Thủ phạm gây bệnh gồm nhiều vi khuẩn khác nhau, nhưng thông thường nhất là vi trùng E. Coli, thường gặp trong rau, hải sản nhiễm độc qua phân tươi. Chỉ được xem là bị tiêu chảy khi đi cầu phân lỏng trên 3 lần trong 24 giờ. Thường tình trạng này chỉ kéo dài 3-5 ngày, sau khi các chất độc đã thải ra hết. Nếu kéo dài lâu hơn và phân có lẫn máu thì bệnh khá trầm trọng, có thể do nhiễm một loại vi trùng khác độc hại hơn. Để tránh tiêu chảy do thực phẩm và nước uống nhiễm trùng gây ra, nên thực hiện theo lời khuyên của BS Marcolongo: không uống nước chưa đun sôi, không ăn thức ăn chưa nấu chín và không dùng trái cây bóc vỏ sẵn. Khi bị tiêu chảy, điều cần làm là uống thật nhiều nước tinh khiết có pha khoáng chất để bù lượng nước bị mất đi, dùng viên Imodium để giảm co bóp của ruột. Nếu tình

ĐẶC BIỆT VÉ RẺ VỀ VIỆT NAM $430

DỊP LỄ PHỤC SINH TỪ Chuyên bán vé máy bay và tour đi khắp TOUR ĐẶC BIỆT thế giới và khắp nước Úc ĐẢM BẢO SẼ KHỞI HÀNH NGÀY 14/04/2011 17 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ ĐÀI LOAN $3850

TOUR MỚI

GIÁ TRỌN GÓI.

Bao gồm vé máy bay & 4 đêm khách sạn. SAIGON/HA NOI MA LAI BANGKOK PHUKET SINGAPORE

$690 $770 $710 $740 $720

Chuyên lo thủ tục visa và nhận đặt khách sạn khắp thế giới Cung cấp bảo hiểm du lịch với giá thật rẻ

ĐẶC BIỆT 16 NGÀY TOUR VIỆT NAM - CAMPUCHIA $2690 Thăm viếng: Hanoi (Ha Long Bay), Hue, Danang, Hoian, Nha Trang, Phan Thiet (Mui Ne), Saigon, Siem Riep (Angkor Wat, Angkor Thom), Phnom Penh. Khới hành: 02/04, 25/06, 18/09/2011 ĐẶC BIỆT 15 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $2680 Thăm viếng: Bắc Kinh, Tây An, Quế Lâm, Vô Tích, Tô Châu, Thượng Hải. Khới hành: 31/03, 09/04, 25/06, 17/9/2011 CUỘC DU NGOẠN 12 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $1980 Khám phá: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải. Khởi hành: 12/04, 26/06, 18/09/2011 CUỘC DU NGOẠN 15 NGÀY NÚI HOÀNG SƠN $2680 Tham quan: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải, Núi Hoàng Sơn. Khởi hành: 03/04, 25/06, 17/09/2011 11 NGÀY TOUR NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC $3550 Khởi hành: 26/03, 02/04 và 09/04/2011 15 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ TRUNG QUỐC $3680 Khởi hành: 23/03, 06/04 và 13/04/2011

ĐẶC BIỆT VÉ MÁY BAY BANGKOK........................................ $550 THƯỢNG HẢI .................................. $530 MALAYSIA ....................................... $590 SINGAPORE..................................... $530 HONGKONG .................................... $650 BẮC KINH ........................................ $530 QUÃNG CHÂU ................................. $530

ĐẶC BIỆT: ĐI MỸ THẬT RẺ .... TỪ $850 * GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ PHI TRƯỜNG

Đặc biệt chuyên lo vé và visa khẩn 24/7 Đưa đón ra phi trường Melbourne giá thật rẻ!

20145-663/HTO/11

CHO MÙA HOA ANH ĐÀO NỞ


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 17

Online eNews: www.viet-times.com.au

Người cao tuổi thường mắc một số bệnh mãn tính như phong thấp, cao huyết áp, nhiếp hộ tuyến sưng, khiếm khuyết thính - thị giác nên nhiều khi ngại di chuyển bằng máy bay. Do vậy ở Mỹ, năm 1986 đã ban hành đạo luật Air Carrier Access, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ra những luật nhằm bảo vệ, giúp đỡ người cao tuổi, người có bệnh khi họ sử dụng đường hàng không. Khi có bệnh, nên tham khảo ý kiến bác sĩ xem việc di chuyển bằng máy bay có an toàn không? Nếu bị nhồi máu cơ tim không có biến chứng thì 3 tuần sau khi khỏi bệnh, có thể đi máy bay. Nhưng người bị huyết áp cao không nên đi máy bay. Bệnh nhân đái tháo đường, nhất là đái tháo đường type 1 phụ thuộc vào Insulin, nếu di chuyển qua nhiều múi giờ thì nên cẩn thận; yCần mang Insulin nhiều hơn nhu cầu một mchút (giữ ở nhiệt độ lạnh), kim chích, máy thử đường, ít viên kẹo; Tới nơi, điều chỉnh lại giờ ăn cơm, giờ dùng thuốc, phân lượng mInsulin tùy theo lượng đường trong máu. uKinh nghiệm cho thấy khi di chuyển về ghướng Đông (ngày ngắn đêm dài) thì lượng iInsulin cần dùng cũng ít đi. Còn đi về hướng Tây (ngày dài đêm ngắn), thì lượng Insulin ìcần tăng chút đỉnh. Điều đặc biệt lưu ý là tnhớ đo đường trong máu theo lịch trình định sẵn. cNhiều bệnh nhân cao tuổi bị giãn nở tĩnh nmạch hạ chi, ngồi lâu trong máy bay chật ghẹp, không cử động, khiến máu lưu thông ntrở ngại, có thể gây biến chứng máu đóng ỏcục ở tĩnh mạch sâu. Để phòng tránh, nên gmang tất đàn hồi, lâu lâu đứng lên đi vài gvòng trong máy bay hoặc cử động chân tay ntại chỗ. Nếu mắc chứng động kinh, nên htăng thuốc lên một chút để tránh lên cơn

Bệnh nhân mới giải phẫu ghép nối động mạch vành mà không có biến chứng, cũng nên đợi 2 tuần lễ cho an toàn. Các giải phẫu khác ở bụng, ngực... nên đợi cho đến khi lành hẳn vết mổ, không gây biến chứng, đại tiểu tiện thông suốt. Những phụ nữ sắp đến ngày sinh nên cẩn thận. Một vài hãng máy bay còn yêu cầu phải có giấy chứng nhận của bác sĩ là ngày sinh không xảy ra trong vòng 4 tuần khi bay ra nước ngoài. Còn với các chuyến bay trong nước thì 7 ngày trước khi sinh vẫn được bay. Lý do chính là họ ngại sinh đẻ trên máy bay gây rắc rối, chứ việc di chuyển máy bay không gây ảnh hưởng xấu gì cho người mẹ và thai nhi.

West World International Travel TOUR ĐẶC BIỆT 20ày

ng

Bàn về hành trình du lịch, nhà văn danh tiếng Anh William Hazlitt (1778-1830) có nói: “Điểm trọng yếu của một chuyến du lịch là tự do, hoàn toàn tự do để suy nghĩ và làm những điều mình thích”. Vậy mà lại phải theo luật lệ này, ý kiến kia thì cũng hơi bị gò bó; Nhưng để bảo đảm an toàn du lịch, tốt nhất ta cũng nên “cẩn tắc, vô áy náy”. Huệ Trần tổng hợp và biên soạn

5 $3,+6th9 uế

Khởi hành 24/06/2011 NewYork, Philadelphia, Washington DC, Motreal, Quebec Bao gồm: Vé máy bay, khách sạn, di chuyển, ăn sáng.

g Trọn

ngày

*

TOUR MỸ VÀ CANNADA

ói

5 $2+,t8hu2ế

TOUR HONG KONG - DISNEY LAND - THAM QUYEN - QUANG CHAU - CHU HAI - MACAU Khởi hành 23/11/2011 Bao gồm: vé máy bay và khứ hồi, thuế, 3 bữa mỗi ngày, vé vào cửa, di chuyển, tip.

ĐẠI HỘI Y - NHA - DƯỢC Trên toàn thế giới ngày 12 & 13 tháng 8 tại Canada.

15 y

Hãy tham gia tour Mỹ và Canada. Khởi hành ngày 5/8/2011

ngà

ĐẠI HỘI GIA LONG

Trên mỗi máy bay đều có một tủ thuốc cấp cứu. Trong đó có máy đo huyết áp, ống nghe khám bệnh, vài ống tiêm và găng tay cao su. Về thuốc thì có 50ml dịch dextrose dạng tiêm, 10 viên Nitroglycerin cho bệnh đau thắt ngực (angina), hai ống Benadryl, 2 ống Epinephrine 1‰ cấp cứu sốc phản vệ. Trên máy bay, tủ thuốc cấp cứu chỉ được mở khi được bác sĩ và đại diện công ty hàng không cho phép. Dưỡng khí cũng được dự trữ trên máy bay cho trường hợp khẩn cấp.

Kết luận

13

G iá

60145B-673/HTO/11

Vài điều cần lưu ý

bất ngờ. Nếu bị bệnh về tâm trí, nên uống thuốc an thần, cữ rượu. Khi bị bệnh thiếu máu (anemia) nặng, nên hoãn chuyến bay để điều trị vì đôi khi cần thêm dưỡng khí để thở.

G iá

5* 9 2 , 3 $ +thuế

Trên toàn thế giới ngày 12,13 & 14 tháng 8 tại Mỹ. Hãy tham gia tour Mỹ và Canada. Khởi hành ngày 5/8/2011 Bao gồm: Vé máy bay, khách sạn, di chuyển, ăn sáng.

13 y à ng

21

ngày

G iá

G iá

*

0 $5,+7th0uế

TOUR ÂU CHÂU Khởi hành 23/09/2011. Tham quan 8 nước ở Châu Âu - Hong Kong và Macau. Bao gồm: vé máy bay và khứ hồi, khách sạn 3 sao, phương tiện di chuyển, ăn ngày 3 bữa và vé vào cửa.

TOUR ĐÀI LOAN

5 ,89 $2+ thuế

Khởi hành 23/12/2011 sau đó về Việt Nam ăn Tết Thăm 3 đảo lớn nhất của Taiwan là Đài Bắc - Đài Nam Đài Trung với những danh lam thắng cảnh như Hồ Nhật Nguyệt Đàm... Tòa nhà cao thứ 2 trên thế giới.

• Có tour đi khắp nơi trên thế giới • Bán vé máy bay trên toàn thế giới mà không cần văn phòng Liên lạc Kim Tel: 03 9318 7880 Fax: 03 9689 2228 Mob: 0433 201 776

ĐẶC BIỆT:

www.westworldtravel.com.au • info@westworldtravel.com.au *Áp dụng có điều kiện/có HDV đi từ Úc

70280-670/HTO/11

trạng trầm trọng, cần đến khám ở bác sĩ và làm xét nghiệm xác định vi sinh vật gây bệnh để điều trị bằng loại kháng sinh thích hợp.


18 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

ABN 31 831409517

License #: 32799

50205-653/RE/10

ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965 Email: tnholidaytravel@gmail.com Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách: • Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Visa khẩn

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu. Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

Xin book nhanh để được giá vé rẻ! Tất cả các hãng hàng không hiện có giá

RẤT ĐẶC BIỆT Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Hương Trần 0413 527 552

“Lâu đài mạng nhện” – nét độc đáo của du lịch Đà Lạt C ăn biệt thự được mệnh danh là “lâu đài mạng nhện”, “ngôi nhà kì dị” (Crazy House) ở số 3 đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng của kiến trúc sư Đặng Việt Nga từ lâu vốn đã rất nổi tiếng và thu hút du khách. Cuối năm 2010, khi tạp chí People's Daily của Pháp chọn Crazy House là một trong 10 ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới, sự cuốn hút của địa chỉ du lịch này càng lớn hơn. Đến thăm ngôi nhà, du khách được thỏa sức chiêm ngưỡng sự độc đáo của lối kiến trúc không rập khuôn, phá cách nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu hết điều thú vị, độc đáo của ý tưởng xây dựng này. Nhắc đến công trình mà mình là tác giả ý tưởng thiết kế, là chủ nhân, kiến trúc sư Đặng Việt Nga ít kể về kỹ thuật, phương trình của khoa học kiến trúc. Ngược lại, bà

Nga lại luận dẫn sâu về văn hóa ứng xử với môi trường thiên nhiên và sự trả giá của con người khi cố tình tàn phá thiên nhiên, tàn phá môi trường sống. Bất cứ ai bước vào khuôn viên rộng gần 2.000m2 thuộc Crazy House Hằng Nga cũng ngỡ ngàng như bước vào “lâu đài mạng nhện”. Nếu không có chủ nhân giới thiệu các lối đi, những cầu thang cách điệu như cành cây vươn ra, khách tham quan không thể nào đi hết số lối đi dài, ngắn trong công trình kiến trúc này với thời gian là 30 phút. Crazy House không có mái nhà thông thường. Nhìn từ xa, quần thể kiến trúc này như những thạch nhũ khổng lồ vươn lên không trung, độ cao, thấp của mỗi căn nhà trong quần thể này xám xịt màu đá tự nhiên, rêu phong và mang nặng chất hồng hoang khởi thủy.

Công Ty Du Lịch

HỮU NGHỊ Friendly Travel Services Pty. Ltd 370 VICTORIA ST, NORTH MELBOURNE VIC 3051 Tel: (03) 9326 9899 Fax: (03) 9326 3588 CHUYÊN BÁN VÉ MÁY BAY VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH ĐI KHẮP NƠI… LO MỌI THỦ TỤC VISA VÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI GIÁ HẠ! TOUR MỚI: Chuyến 13 ngày Deluxe China Southern Express Train Ancient Silk Road. Tham viếng: Phía Nam, Trung tâm và phía Tây Trung Quốc. Khởi hành ngày 15/07/2011 Route A - 27/07/2011 Route B. $2750 TOUR MỚI: Chuyến du lịch 20 ngày North & South Europe. Thăm viếng Denmark, Germany, Switzerland, Monaco, Spain, Portugal, France...$6580. Nếu đăng ký trước 30/11/10, bớt $300. Khởi hành 01/06/2011.

Chuyến 20 ngày du lịch USA và Canada $5380. Khởi hành 26/09/2011. Thăm viếng: New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Boston, Los Angeles, San Francisco, Grand Canyon và Las Vegas. (Bảo đảm sẽ đi đúng ngày). Chuyến 13 ngày du lịch Nhật Bản & Đại Hàn $3950. Khởi hành: 22/09/11 (Hotel 4 sao và 5 sao, miễn phí xem ca vũ nhạc Đại Hàn).

TOUR MỚI: Chuyến 21 ngày du lịch Tongren (Đồng Nhân) Phoenix Ancient City (Thành Phố Cổ Phượng Hoàng), Zhangjiajie (Trương Gia Giới), Changsha (Trường Sa), Chengdu (Thành Đô), Leshan (Lạc Sơn), Emei Mountain (Núi Nga Mi), Jiuzhaigou (9 Làng Thung Lũng), Lijiang (Lệ Giang), Kunming (Côn Minh) và Jiuxiang. Khởi Hành: 19/03/2011. $3380 Nếu đăng ký trước 15/01/11.

Chuyến 14 ngày du lịch Đài Loan, Hồng Kông & Macau. Khởi hành: sẽ thông báo sau.

TOUR MỚI: Chuyến 20 Ngày Canadian Rocky Mountain, Alaska Cruise và South Korea Tour. Khởi hành: 13/08/2011. Thăm viếng: Vancouver, Victoria Island, Kamloops, Golden, Banff, Columbia Icefield, Lake Louise, Vernon, Kelowna, Seattle, Golden Princess Cruise Ship and Seoul. Khởi hành: 13/08/2011. $5690 (Nếu đăng ký trước 30/04/11 sẽ được bớt 300 cho mỗi người.)

Chuyến 6 ngày du lịch Thái Lan $530/người (phòng 2 người).

TOUR MỚI: Chuyến 19 ngày du lịch Nhật Bản, Hồng Kông & MaCau. Khởi hành: sẽ thông báo sau.

Để biết thêm thông tin và hình ảnh về các tour, vui lòng xem tại website: www.friendlytravel.com.au hoặc email: sales@friendlytravel.com.au

Chuyến 21 ngày du lịch Âu Châu và Hồng Kông $5390. Khởi hành 24/09/11. Thăm viếng Hòa Lan, Pháp, Italy, Thành Phố Vatican, Áo, Belgium, Đức, London, Luxemburg và Hồng Kông. Chuyến 15 ngày du lịch Tây Nam Trung Quốc $2730. Viếng thăm Quảng Châu, Quế Lâm, Kôn Minh, Dali và Ligiang (Sẽ được thông báo sau). Chuyến 15 ngày du lịch Trung Quốc $2680: Singaporean Airlines. Khởi hành ngày 14/09/11. Thăm viếng Bắc Kinh, Tây An, Núi Hoàng Sơn, Nam Kinh, Hàng Châu và Thượng Hải. Chuyến 18 ngày/16 đêm Special Vietnam and Cambodia Discovery Tour $3390 Nếu đăng ký trước ngày 31/07/2011 sẽ được giảm giá $300 mỗi người. Khởi hành: 12/11/2011 & 03/02/2012. Thăm viếng: Hà Nội, Hạ Long Bay, Hải Phòng, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết (Mũi Né), Mekong Delta, Củ Chi Turnels, Hồ Chí Minh City, Siem Reap và Phnom Penh. (số chỗ giới hạn, xin book sớm, cám ơn).

Tham gia TOUR NHẬT BẢN VÀ ĐẠI HÀN sẽ được tặng MỘT BỘ MỸ PHẨM ĐẠI HÀN

FREE 70102-672/HTO/11


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 19

Online eNews: www.viet-times.com.au

Xen lẫn trong chỉnh thể kiến trúc, trong khuôn viên là hàng loạt biểu trưng gốc cây bị cưa cụt; những thân cây tre, gỗ bị chặt phá nham nhở. Những căn phòng được thiết kế cố tình mô phỏng môi trường sống của sinh vật tự nhiên như các loài gấu, vượn, nhện… Ngoài vườn là biểu tượng của những mạng nhện, cây, cỏ, tre, trúc… Người tham quan được sống với cảm giác gần nhất với thiên nhiên. Trong khuôn viên Crazy House, kiến trúc sư Trần Lan - một du khách đến từ Hà Nội, nhận xét tinh tế: “Điều đáng ghi nhận nhất ở công trình Crazy House là sự phá

cách không mô phỏng. Kiến trúc sư Đặng Việt Nga đã thoát khỏi mọi quy chuẩn, phương trình của khoa học kiến trúc để tạo nên công trình độc đáo.” Kiến trúc sư Đặng Việt Nga chia sẻ: “Cuối thế kỷ trước trở lại đây, ở Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới, thiên nhiên và môi trường bị tàn phá quá nhiều. Hiện nay, con người đang phải trả giá cho những hành vi hủy hoại thiên nhiên của mình. Bởi vậy, bằng tiếng nói của kiến trúc, tôi muốn đưa con người trở về với thiên nhiên, gần gũi và yêu mến nó chứ không phải tận dụng và hủy diệt nó. Hình tượng của Crazy House là những gốc cây khổng lồ bị cưa cụt - biểu tượng của sự bị tàn phá dữ dội. Nhưng những lối đi, những cầu thang như những cành cây vẫn vươn ra mãnh liệt cả bốn phía. Tôi muốn nói rằng, không ai có thể hủy diệt thiên nhiên. Hãy bảo vệ và yêu mến thiên nhiên để không phải trả giá vì thiên nhiên nổi giận”. Lắt léo, kỳ dị hay quái lạ, kiến trúc sư Đặng Việt Nga, thông qua Crazy House vẫn chỉ hướng tới điều bình dị: tha thiết bảo vệ môi trường sống, cầu mong con người ứng xử tốt đẹp hơn với môi trường sống của chính mình. Hiện nay, mỗi ngày Crazy House đón khoảng 300 lượt khách. Những dịp lễ, tết, “ngôi nhà quái dị” của bà đón hơn 1.000 lượt người tham quan hàng ngày. Điều đáng mừng là trong số hàng chục nghìn du khách đến đây mỗi năm, có một lượng rất lớn du khách đến từ nhiều nước khác trên thế giới. Mỗi một người bước vào lâu đài đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, thích thú trước biểu tượng kỳ lạ, độc đáo của công trình.

10460-636/RE/10

Cận cảnh hơn, ẩn đằng sau những ô cửa sổ cách điệu với hàng chục kiểu dáng không lặp lại là những căn phòng được chủ nhân sử dụng kinh doanh lưu trú nhưng nếu không có bóng người phía trong, cũng không ai có thể phân biệt đâu là phòng, đâu là cửa. Những lối đi dẫn lên các phòng nghỉ cũng tạm bợ. Vật liệu kiến tạo nên công trình này vẫn chủ đạo là sắt, thép, ximăng nhưng nhờ tạo được kiểu dáng lạ, phá cách và màu sắc gần gũi với tự nhiên nên giảm đi cái cảm giác nặng nề của đá, cát.

Sau 18 năm hình thành và 6 lần xây dựng, phát triển thêm ý tưởng, Crazy House là một cơn mê kiến trúc bất tận. Giờ đây bà Đặng Việt Nga đã có giấy “Chứng nhận quyền sở hữu công trình” với ngôi nhà độc đáo này.

Tư vấn miễn phí và đặt vé ngay tại Úc: (03) 9001 0198

Người Đà Lạt

Công ty du lịch Panoworld Travel Tel: (03) 9478 8668 Fax: (03) 9478 8168

TOUR ĐẶC BIỆT 7 NGÀY

TOUR ĐẶC BIỆT 10 NGÀY

TOUR ĐẶC BIỆT 10 NGÀY

GIANG NAM

GIANG NAM & BẮC KINH

LỄ HỘI HOA

GIÁ $88/NGƯỜI CHO KHÁCH NÓI TIẾNG HOA

GIÁ $280/NGƯỜI CHO KHÁCH NÓI TIẾNG HOA

GIÁ $380/NGƯỜI CHO KHÁCH NÓI TIẾNG HOA

Giá: $280/người Phòng đơn: $460/người

Giá: $520/người Phòng đơn: $810/người

Giá: $530/người Phòng đơn: $890/người

Khởi hành ngày: 16/5, 23/5, 27/6, 17/7, 8/8, 5/9, 21/10 Nhóm 10 người

Khởi hành ngày: 27/6, 8/8, 23/10

Ngày 01: Australia Ngày 02: Shanghai Ngày 03: Suzhou Ngày 04: Nanjing Ngày 05: Wuxi Ngày 06: Hangzhou Ngày 07: Shanghai

--> Shanghai --> Suzhou --> Nanjing --> Wuxi --> Hangzhou --> Shanghai --> Australia

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 6 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Yuantouzhu Isl

and Hangzhou

Khởi hành ngày: 27/4

Ngày 01: Australia --> Shanghai Ngày 02: Shanghai --> Suzhou Ngày 03: Suzhou --> Nanjing Ngày 04: Nanjing --> Wuxi Ngày 05: Wuxi --> Hangzhou Ngày 06: Hangzhou --> Shanghai Ngày 07: Shanghai --> Beijing Ngày 08 & Ngày 09: Beijing Ngày 10: Beijing --> Australia

Ngày 01: Australia --> Shanghai Ngày 02: Shanghai --> Suzhou --> Wuxi Ngày 03: Wuxi --> Hangzhou Ngày 04: Hangzhou --> Shanghai Ngày 05: Shanghai --> Qingdao Ngày 06: Qingdao Ngày 07: Qingdao --> Qufu Ngày 08: Qufu --> Heze --> Tai’an Ngày 09: Tai’an --> Feicheng --> Jinan Ngày 10: Jinan --> Shanghai --> Australia

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 10 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 10 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Great W all

Jinan

Qufu

Shan

ghai

Đặt chỗ ngay hôm nay để có giá tốt nhất, xin gọi Jenny (03) 9478 8668.

Beijing

70373-673/HTO/11

364 High St, Preston Vic 3072


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 21

Online eNews: www.viet-times.com.au

Đi du lịch châu Á theo mùa

Công ty Du Lịch

Philippines: Đất nước này nóng quanh năm, đặc biệt là vào tháng 3 và tháng 4, khí hậu cực kì oi bức. Bạn nên chọn du lịch Philippines vào tháng 1 và tháng 2, khi thời tiết dễ chịu nhất ở quốc đảo này.

Nam Hàn: Thời điểm tuyệt vời nhất để đến với đất nước xinh đẹp này là tháng 4, tháng 5, tháng 10 và tháng 11. Tháng 12 và tháng 1 lại là thời điểm du lịch tồi nhất. Nhật Bản: Thời tiết ở Nhật Bản cũng tương tự như ở Nam Hàn nên bạn cũng có thể du lịch Nhật Bản vào các tháng 4, 5, 10 và 11. Đặc biệt, vào khoảng cuối tháng 3, đầu tháng 4 là thời điểm hoa anh đào nở rộ, cũng là lúc Nhật Bản tổ chức nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc. Đó là thời gian thích hợp để bạn đến với xứ sở mặt trời mọc này. Tháng 6 là tháng nhiều mưa nhất, bạn nên tránh thời điểm này nếu không muốn chuyến du lịch kém thú vị vì những cơn mưa. Trung Quốc: Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh, còn mùa hè lại nóng và khô. Từ tháng 12 đến tháng 2, Bắc Kinh lạnh kinh khủng. Du lịch Bắc Kinh tốt nhất là đi vào mùa xuân và mùa thu. Nếu đi Thượng Hải, bạn nên tránh mùa mưa vào tháng 7, tháng 8. Du lịch Hồng Kông sẽ tuyệt nhất vào tháng

Singapore: Khí hậu Singapore có phần giống với Bali, nhưng tháng 6, tháng 7 là thời điểm du lịch thích hợp hơn cả vì trời ít khi mưa. Malaysia: Bạn có thể du lịch Malaysia vào thời gian từ tháng 6 đến tháng 9, tháng 1 và tháng 2 vì khi đó thời tiết khô ráo, ít mưa. Thái Lan: Thời điểm thích hợp nhất để khám phá đất nước Thái Lan là từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Khi đó thời tiết khá dễ chịu, ít mưa. Từ tháng 3 đến tháng 6 là lúc khí hậu nóng và khô nhất. Ấn Độ: Lý tưởng nhất là đến Ấn Độ vào tháng 1 và tháng 3; tháng 9 và tháng 10 là thời điểm nên tránh nhất. Mùa mưa ở phía Nam Ấn Độ kéo dài suốt từ tháng 5 đến tháng 9. 

70077M-649/HTO/10

Để có được một chuyến du lịch nước ngoài như ý, một trong số những điều bạn cần quan tâm là lựa chọn thời điểm thích hợp.

Indonesia: Do có đường xích đạo đi ngang qua nên Indonesia có khí hậy nóng ẩm đặc trưng. Thời tiết khá nóng và ẩm ướt vào khoảng tháng 10 đến tháng 4, còn từ tháng 5 đến tháng 9, khí hậu khô và nóng. Nếu bạn muốn đến phía Nam Indonesia thì nên khởi hành vào thời gian từ tháng 4 đến tháng 10. Còn các hòn đảo phía Bắc thì luôn ẩm ướt quanh năm. Riêng đảo Bali - thiên đường du lịch - thì khí hậu quanh năm lúc nào cũng tuyệt vời. Vì vậy bạn có thể tới đây bất cứ khi nào bạn muốn.

ĐỒNG HÀNH ABN 94121053898

Licence No 32718

701 SWANSTON S ST, CARLTON VIC 3053 Gần Lygon gon St, Carl Carlton (Có nhiều xe Tram ngay trước cửa và nhiều chỗ đậu xe rất thuận tiện ngay sát shop)

T:

9347 8848 F: 9347 0688 Email: withu@withutravel.com

Bán vé máy bay nội địa và quốc tế, vé xe bus, xe lửa và tàu thủy Bán tour nội địa và nước ngoài Đặc biệt: Du lịch trọn gói (package tour) đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... Có hướng dẫn viên nói tiếng Việt Bảo hiểm du lịch đi các nước và cho người thân từ Việt Nam qua Úc Dịch vụ visa, miễn thị thực, cấp đổi hộ chiếu mới nhanh chóng Dịch vụ chuyển tiền qua Western Union: Nhanh chóng, thuận lợi

qua Úc: Vé về Việt Nam và Việt Nam

Bảo đảm vé rẻ nhất!

ặc b Vé đ

iệt về

VN

660 giá $ 2 /04 từ 01

+t h u

ế

2011 2/09/

Chuyển hàng về Sài Gòn $4.5/kg, Hà Nội $5.5/kg

Vé và visa khẩn 24giờ/7ngày, xin gọi: Thảo: 04 6666 7289 Ni: 0422 881 988

70339-660/HTO/11

9, tháng 10, tháng 3 và tháng 4. Nếu bạn thích mưa bay lất phất trên đường phố Hồng Kông thì từ tháng 5 đến tháng 10 là thời điểm bạn nên lựa chọn.


22 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

NAPPY LAND TEL: (03)

9795 7888

BÁN TÃ

Giao hàng miễn phí* Hình minh họa

NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM

TÃ ĐÊM MỖI MIẾNG TỪ 21 CENT

• Bán sỉ đến tiệm • Giao hàng mỗi ngày đến nhà • Giao hàng đến bệnh viện • Giao hàng đến nhà trẻ • Giao hàng đến nhà dưỡng lão • Có bán lẻ tại 8 cửa hàng dưới đây

heo kết quả nghiên cứu của nhiều chuyên gia, đi chân đất có lợi cho sự phát triển của trẻ. Để trẻ chạy nhảy trên đôi chân trần dưới ánh nắng và bầu không khí trong lành sẽ giúp cho sự tiết và bốc hơi của mồ hôi ở chân càng dễ dàng, tăng sự tuần hoàn đầu mút cuối của cơ thể, từ đó thúc đẩy quá trình thay thế cái cũ bằng cái mới và tăng cường tuần hoàn máu. Được biết, đi chân đất đã trở thành một môn học chính thức ở Nhật. Một trường mầm non trực thuộc trường Đại học Aichi đã không ngần ngại bỏ ra 7 triệu Yên để thay thế sân láng xi măng cũ bằng sân được trải toàn cát, tạo điều kiện giúp cho các bé được thoả sức nô đùa trên cát.

* Có điều kiện áp dụng

Tại 8 cửa hàng:

NOBLE PARK 11 Overseas Drive. DINGLEY 1 Oak Street. DOVETON 37 Princes Hwy. FRANKSTON 145 Beach Street.

Trong thời kỳ sinh trưởng của trẻ, quá trình thay thế cái cũ bằng cái mới diễn ra mạnh mẽ, các mao mạch ở da chân và thần kinh đầu mút đều rất mẫn cảm. Nếu suốt ngày đi giày dép, trẻ sẽ cảm thấy khó chịu, bàn chân luôn trong tình trạng ẩm ướt, tạo điều kiện cho các loại vi trùng, vi khuẩn sinh sôi nảy nở gây viêm nhiễm ở các tổ chức mô mềm trên chân.

BORONIA 140 Boronia Road. RESERVOIR 48 Johnson Street. SUNSHINE 79 McIntyre Road. GEELONG NTH 205 Melbourne Rd.

Những lợi ích do hoạt động đi chân đất

60147-RH-669/HTO/11

Comvita được cấp quyền sử dụng thương hiệu đăng ký UMF bởi Active Manuka Honey Association.

Chân do các cơ quan vận động như xương, cơ bắp, gân, huyết quản và thần kinh tạo nên. Hai chân có tổng cộng 66 huyệt, trong đó không ít các huyệt đạo có những điểm phản ứng thần kinh nối liền với các cơ quan nội tạng đặc biệt là bộ não. Y học gọi đó là khu phản xạ ở chân. Thường xuyên vận động bằng chân trần sẽ giúp điều tiết chức năng của các cơ quan trong cơ thể, trong đó bao gồm bộ não, ngoài ra nó còn thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu và sự thay thế cái cũ bằng cái mới trong cơ thể, mang lại năng lượng dồi dào cho bộ não, nâng cao sự nhạy bén của tư duy não và tăng cường trí nhớ. Vì thế, lợi ích lớn nhất do việc đi chân đất mang lại là nâng cao trí tuệ của trẻ. Bên cạnh đó, đi chân đất cũng là một cách mát xa các huyệt đạo ở chân, có tác dụng kiện tỳ, bổ thận, tăng cường sức mạnh gân cốt, làm sáng mắt... đồng thời điều trị hiệu quả các chứng bệnh thường gặp ở trẻ như đái dầm, tiêu chảy, táo bón...

Hình minh họa

Kết luận Đi chân đất vừa có thể tránh được những bệnh này vừa có thể phòng tránh được bệnh về chân như nấm chân, chai chân. Để đôi chân xinh xắn của bé tiếp xúc với đất không những có lợi cho sự phát triển của da, cơ bắp và dây chằng mà còn có tác dụng hỗ trợ cho sự hình thành những vòng cung ở chân. Vì thế đi chân đất chính là bài tập cho đôi chân khoẻ mạnh. Hãy để trẻ tự do nô đùa trên cỏ, trên đất, trên bãi cát, trong sân nhà... vì điều này vừa có lợi cho sức khoẻ, lại vừa thoả mãn nhu cầu vui chơi của trẻ. Huệ Trần biên soạn

ĐẠI HẠ GIÁ DỊP AUSTRAL PIANO WORLD KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP!

Làm thế nào để có được đàn Piano chất lượng hàng đầu với giá rẻ nhất? Những đàn piano nổi tiếng khắp thế giới, hiện có giá “Nhập khẩu trực tiếp”. Hãy xem thêm tại website www.pianoworld.com.au để biết thêm thông tin các sản phẩm đặc biệt và hàng mới về.

70390-668/HTO/11

TÃ NGÀY MỖI MIẾNG TỪ 18 CENT

5 1

70703-672/HTO/11

Mua tặng

Đi chân đất trong mùa hè giúp trẻ ít bị bệnh hơn! T

10 1

Mua tặng


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 23

Online eNews: www.viet-times.com.au

Đừng bắt con phải giống mẹ!

váy. Những bộ váy dài qua đầu gối. Thật xinh xắn. Nhưng con dần nhận ra rằng mình không thích và không hợp với chúng. Con vẫn theo học đàn piano theo ý mẹ, nhưng những năm tháng học hành đã giúp con tình cờ nhận ra rằng con có năng khiếu chụp ảnh hơn. Con muốn học chụp ảnh. Mẹ không đồng ý. Đơn giản vì mẹ ghét nó. Mẹ luôn cho rằng: "Con gái phải học piano".

Mẹ đưa con đi học đàn piano khi con lên 4 tuổi. Con vẫn nhớ con đã khóc ầm ĩ lên vì tập mãi chẳng thuộc nổi một bản nhạc. Con đã biết mình không hợp với piano từ ngày ấy. Ai cũng nhận ra con không có năng khiếu âm nhạc. Nhưng mẹ bắt con phải học, vì "con gái của mẹ phải biết chơi piano mới dịu dàng được". Ngày con vào lớp một, tóc con đã dài, đã chuyển sang tết hai bên trong thật hiền. Nhìn thấy bạn bè để tóc ngắn. Con thích lắm. Nhưng mẹ không đồng ý. Ngày ấy con vẫn nghe lời mẹ. Con rất ngoan. Mỗi lần đi chơi, con đã biết đòi mẹ cho con mặc quần áo pull rộng rãi, để con chạy nhảy cho dễ. Mẹ không đồng ý. Mẹ vẫn muốn con mặc

Mẹ vẫn mua cho con những bộ váy rất đẹp. Con vẫn mặc chúng. Nhưng những khi mẹ không để ý, con lại tìm những chiếc quần Jean và áo pull rộng để mặc. Mẹ muốn con nghe nhạc cổ điển. Nhưng con thích Rock, Funk và RnB. Mẹ là một người phụ nữ hoàn hảo. Có lẽ cái cách mà mẹ đang dạy con cũng là cách mà bà ngoại con đã dạy mẹ. Đối với con những điều đó rất đúng, rất chuẩn. Nhưng con không cần cái chuẩn mực nào hết. Điều duy nhất con cần là được sống đúng với cá tính thật sự của mình. Với những ước mơ của mình. Và mẹ hãy tôn trọng những suy nghĩ của riêng con. Đừng cố vẽ cuộc sống, tương lai của con bằng đôi mắt của mẹ nữa. Hãy để con có thể tự bước đi trong cuộc sống của mình bằng đôi chân của chính mình. Và để con cảm nhận về cuộc sống này theo cách của riêng con, bằng trái tim của con, mẹ nhé!

Mở cửa từ ngày 18.1.1866, Wesley College là nơi trau dồi và rèn luyện của hàng ngàn bạn trẻ trong suốt lịch sử hơn 145 năm của trường.

Các chi nhánh: Elsternwick: Mẫu giáo - lớp 9 Glen Waverley: Mẫu giáo - lớp 12 St Kilda Road: Mẫu giáo - lớp 12 Ngoài ra, còn có chương trình nội trú lớp 9 ở Clunes, và ba phân khu giáo dục ngoài trời ở Paynesville, Healesville và Portland trong tiểu bang Victoria.

Bên cạnh đó, học sinh lớp 11 và 12 có thể chọn theo học 60 chương trình học khác nhau ở trường theo • Bằng tú tài quốc tế • Bằng VCE • Chương trình huấn nghệ

Chất lượng giáo dục tuyệt hảo:

Wesley College có nhiều chương trình đôi (cocurriculum) dành cho học sinh như: dạy nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thể thao, khoa học xã hội và các chương trình giáo dục ngoài trời.

Các học sinh từ các nước, tôn giáo và nền văn hóa khác nhau chọn ghi danh học tại Wesley vì chất lượng giáo dục, tiện nghi học tập và các chương trình hỗ trợ học sinh tuyệt vời.

Tel: (03) 8102 6888 www.wesleycollege.net CRICOS 00354G

Huệ Trần sưu tầm

A True Education

Nâng cao bằng cấp từ Diploma lên

DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHẨN

0411 222 626

ADVANCED DIPLOMA tại GIT

Dịch vụ visa theo diện: • Cha mẹ / Người phối ngẫu / Tay nghề / Thân nhân cuối cùng / Thương mại • Nghề nghiệp của bạn KHÔNG còn trên danh sách tay nghề Skilled List? • Kháng án toà MRT và Liên bang về việc huỷ hay từ chối visa? • Xin visa thường trú New Zealand?

Advanced Dipl p oma of Business Advanced Diploma of Hospita

lity

SCHOOL OF BUSINESS

SCHOOL OF INFORMATION TECHNOLOGY

‡Diploma of Business ‡Diploma of Management ‡Advanced Diploma of Business

‡Diploma of Information Technology (Networking) ‡Diploma of Information Technology (Software Development)

SCHOOL OF ACCOUNTING

David Chua Managing Director MARN 94858

SCHOOL OF HOSPITALITY

‡Diploma of Hospitality ‡Certificate III in Financial Services (Accounts Clerk) ‡Advanced Diploma of Hospitality ‡Certificate IV in Financial Services (Accounting) SCHOOL OF ENGLISH ‡Diploma of Accounting ‡General English ‡English for Academic Purposes

IAA 201001368 New Zealand Immigration Adviser

KHÓA KHAI GIẢNG 2011

GENERAL SKILL MIGRATION

• 7 March (khai giảng đặc biệt) • 25 April • 18 July • 3 October

FAST

CÁC KH Ó ĐƯỢC C A HỌC HÍNH P TÀI TRỢ * HỦ . Liê h cho si nh viên đủ điều kiện

Gurkhas Institute of Technology Pty Ltd trading as GIT Australia. National Provider No. 22088 ABN 68 127 999 160 CRICOS Code 03002G

Giảm giá

Fax : (+61 3) 9328 4388 Mobile : 0411 222 626

Con đường dẫn đến các trường đại học hàng đầu. Join us on www.facebook.com/gurkhasinstitute

Xin mời các bạn sinh viên mới tốt nghiệp đến gặp chúng tôi để có được những thông tin mới nhất về di trú và nhập cư từ ngày 1/7/2010 và những thay đổi về cách tính điểm từ ngày 1/7/2011.

195 Victoria Street West Melbourne VIC 3003

60130-661/HTO/11

Visit us at: 28-32 Elizabeth Street, Melbourne, VIC 3000 Ph: (03) 8639 9000 | Fax: (03) 8639 9001 Email: study@gurkhas.vic.edu.au Web: www.gurkhas.vic.edu.au

Hãy liên lạc với đội ngũ luật sư hoặc chuyên viên tư vấn di trú giàu kinh nghiệm của chúng tôi để có được những tư vấn thiết thực!

Hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật di trú Chuyên nghiệp – Chất lượng – Uy tín – Kết quả cao

australia

I N T E R N AT I O N A L C O L L E G E

ENT

GEM

LOD

Bạn cần trợ giúp?

Tư vấn miễn phí

n lạc vớ i chúng tôi để b iế thông ti n chi tiế t thêm t. * dàn

GIT

Chương trình đôi (cocurriculum):

60252-669/HTO/11

N

gày con đi mẫu giáo mẹ đã mặc cho con những bộ váy xòe màu hồng rất xinh xắn. Mái tóc của con cũng được buộc thành hai bím vô cùng đáng yêu. Bạn bè ở lớp đều khen con dễ thương. Nhưng các cô lại nói con quá nghịch ngợm, không hợp với những bộ váy cầu kì. Các cô muốn cho con mặc những bộ quần áo rộng rãi cho phù hợp với tính cách của con, và để con chơi cho thoải mái. Nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ muốn con mặc váy cho ra dáng con gái của mẹ.

Wesley College Melbourne là một trong những trường trung học hàng đầu dành cho cả nam sinh và nữ sinh với chương trình giảng dạy cởi mở.

www.migrationtoaustralia.com.au MARN: 94858 David Chua

Tel: 9329 7786 enquiry@newlandmigration.com

70221-654/HTO/10

Hình minh họa

Con vẫn hàng ngày học văn thật chăm chỉ, vì mẹ muốn con trở thành một cô giáo dạy văn. Mẹ nói: "Làm cô giáo dạy văn sau này con sẽ biết cách để đối xử với mọi người như thế nào. Con sẽ có cách dạy con cái và chăm chồng thật tốt". Nhưng con ghét phải làm văn, con cũng yêu nghề giáo. Con muốn được trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Mẹ bảo mẹ sẽ không bao giờ đồng ý.


24 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

Thời trang - Trang sức- Chuyển tiền & quà

• Quần áo thời trang nam nữ trẻ em luôn có đồ mới đẹp mỗi tuần • Chuyển tiền và gởi quà về Việt nam • Nơi bán đủ loại nữ trang mới đẹp vàng 18k, 24k, hột xoàn, cẩm thạch và đá quý • Bán mỹ phẩm Pola - EV Princess (nổi tiếng trị nám), các loại dược thảo... • Có nhận sửa quần áo

Hình minh họa

Bí quyết cho bộ ngực tròn đầy Đ

60437-634/HTO/10

Shop G10, Springvale Shopping Centre 46-58 Buckingham Eva., Springvale 3171 Tel: 9548 2994 Fax: 9558 5450

ược sở hữu bộ ngực tròn đầy là mong muốn của phần lớn phụ nữ. Một số ghi nhớ khá đơn giản dưới đây có thể giúp đạt được phần nào mơ ước.

CTT HAIR N NAIL SALON

1. Chọn áo ngực phù hợp: Chọn mua áo ngực đúng với kích thước sẽ là bí quyết đầu tiên bảo vệ núi đôi. Ngoài ra, khi ở nhà phụ nữ cần có áo ngực riêng, thoải mái và thoáng khí hơn so với những chiếc áo nâng ngực, có gọng hay mút dày cộm mỗi lần lên công sở.

Shop 17, 268 - 274 Springvale Road Springvale 3171 Nằm trong Shopping Central, kế tiệm tạp hóa Đỉnh Hảo, đối diện Phở Hùng.

Tel: (03) 8555 9997 Mob: 0434 497 703

70372-667/HTO/11

2. Matxa thường xuyên: Thường xuyên matxa có thể giúp bầu ngực giảm căng thẳng, đồng thời tăng kích thước, và tránh chảy xệ theo thời gian. Phương pháp: Đặt trọn hai bàn tay ôm cả bầu ngực, di chuyển đầu ngón tay rồi đến cả bàn theo hướng đi lên, xoay xung quanh ngực. Thay đổi từ trong ra ngoài, rồi từ ngoài vào trong. Đặc biệt, lúc này bạn có thể dùng kết hợp dầu matxa, kem dưỡng ẩm… để làn da ngực thêm mịn màng.

• Salon rộng rãi, thoải mái • Salon cắc tóc và làm nail • Salon có phòng wax riêng • Ghế gội đầu có massage • Salon có spa cho nail • Thợ làm tóc nhiều năm kinh nghiệm • Giá cả phải chăng

3. Thể thao cho bộ ngực: Tập thể dục là cách tăng sự khỏe mạnh cho cơ ngực, cũng

như lưu chuyển mô mỡ đến tập trung ở bộ phận này nhiều hơn, giúp ngực đầy đặn. Bạn có thể tập với đôi tạ nhẹ, hay tập trung tập ở phần hai cánh tay kết hợp hít thở, kéo căng lồng ngực. Mỗi lần tập tối thiểu 10 phút. 4. Duy trì những thói quen tốt: Không khí trong lành, mát mẻ lúc nào cũng tràn ngập hương hoa cũng rất tốt cho việc giữ gìn dáng cho núi đôi. Ngoài ra, đi đứng phải đúng tư thế, tránh mang vác nặng; ăn, ngủ, vui chơi phải có giờ giấc… 5. Tắm đúng cách: Luân phiên tắm nước nóng với nhiệt độ không quá cao rồi đến lạnh sẽ giúp tăng tính đàn hồi cho làn da ngực, chống lão hóa của các tế bào vú. Phương pháp: Đầu vòi hoa sen nghiêng 45 độ theo góc từ dưới lên, xả nước thật mạnh, sau đó xoay tròn quanh ngực, kết hợp với các động tác matxa khi tắm có tác dụng kích thích lưu thông máu. 6. Ăn nhiều thực phẩm giàu protein: Như cá, thịt, sữa…, các loại rau củ có đậu phộng, khoai tây, rau bina, rau xà lách. 

Sự lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao châu Âu, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Hiệu quả tức thì. Một lần trị liệu sẽ làm bạn trẻ lại từ 3-5 tuổi. Free test cho 20 khách hàng đầu tiên. Phương pháp photorejuvenation lột da, làm sạch da, tẩy nếp nhăn bằng IPL hàng đầu.

Phương pháp hàng đầu để tẩy nếp nhăn

TẨY NẾP NHĂN KỲ DIỆU BẰNG ÁP SUẤT, PHUN VÀ ÉP 30 phút để tẩy nếp nhăn trên trán, vùng giữa hai mắt, khóe mắt, môi Phương pháp bí truyền từ Indonesia

MASSAGE NGỰC Chỉ một lần trị liệu sẽ nâng ngực lên, làm ngực nở hơn. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn với bộ ngực tròn và đầy đặn. Có thể làm thử một bên. Trung tâm do chuyên viên thẩm mỹ giàu kinh nghiệm điều hành. Các khách hàng “ngôi sao” của chúng tôi gồm nữ hoàng sắc đẹp Brigitte Lin, Barbara Stanwyck, siêu mẫu Naomi Campbell, gia đình Paker. Dịch vụ nổi tiếng của chúng tôi được đưa vào tạp chí Woman’s Day vào tháng 5/2000 và trên tạp chí Marie Claire vào tháng 12/2001.

55B Kooyong Rd Caulfield North 3161

9500 9867

Tel: www.exceptionalbeauty.com.au

thu hẹp cơ quan sinh dục nữ trong hai phút!

Tẩy lông nách bằng phương pháp Photon

SCAR REMOVAL KING: Phương pháp tẩy mụn bí truyền của chúng tôi sẽ giúp tẩy mọi loại mụn, tàn nhang, mụn trứng cá, mụn bọc, vết thâm, vết nám… trên mọi vùng cơ thể, kể cả cổ và ngực. Thật sự hiệu quả!

• Lấy mụn đầu đen với sự chứng kiến của bạn • Có thể trang điểm trong ngày, không phải đợi

LÀM MẶT THON • Nhanh chóng làm tiêu mỡ dưới da trên mặt làm biến mất nọng mỡ và da nhăn ở cằm, làm cho bạn có gương mặt trái xoan. • Phương pháp tiện lợi, chính xác và hiệu quả.

SOFT PHOTO: Làm cho làn da rạng ngời hơn phương pháp IPL 3 lần


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 25

Online eNews: www.viet-times.com.au

Mặt nạ tự nhiên loại bỏ mụn Caroline Springs Blvd đầu đen và nuôi dưỡng làn da DENTURE CLINIC

M

ụn đầu đen là một trong những loại mụn khiến tình trạng da tồi tệ và có ảnh hưởng không nhỏ tới làn da nói chung của bạn. Loại mụn này thường xuất hiện ở làn da nhiều dầu vì thế phụ nữ phụ nữ sở hữu loại da này cần phải chú ý đến quá trình làm sạch và nuôi dưỡng cho da, đặc biệt trong tiết trời mùa hè. Để đảm bảo loại bỏ được bụi bẩn và cặn bã, tránh tình trạng mụn kéo dài, tất cả những gì bạn cần làm là tự tạo cho mình một số loại mặt nạ tự nhiên có tác dụng hữu hiệu cho làn da. Ưu điểm lớn nhất của việc đắp mặt nạ tự nhiên là tránh hiện tượng dị ứng và giữ cho da bạn trắng sáng đồng thời cải thiện đáng kể vấn đề mụn trứng cá. Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn 5 loại mặt nạ dễ làm và hợp túi tiền giúp loại bỏ mụn đầu đen và nuôi dưỡng làn da.

Mặt nạ chuối Chuối có tác dụng tuyệt vời trong việc điều trị tình trạng da bị mụn đầu đen. Chất chống oxy hóa trong loại quả này sẽ khôi phục làn da đã bị tổn thương. Đầu tiên, bạn nghiền một trái chuối chín vào một chiếc chén cỡ

Mặt nạ dâu tây và lòng trắng trứng gà Dâu tây là nguyên liệu kỳ diệu được sử dụng trong quá trình chăm sóc da nói chung. Loại trái cây nhỏ xinh này có tác dụng khiến da bạn khỏe mạnh và trắng sáng. Để làm mặt nạ dâu tây, bạn cần nghiền 6 quả dâu tây với 1 lòng trắng trứng. Sau khi rửa mặt sạch, bạn thoa hỗn hợp này lên da. Để mặt nạ ít nhất từ 20 – 30 phút. Cuối cùng bạn rửa mặt lại bằng nước ấm.

Mặt nạ quả anh đào (cherry) Quả anh đào không chỉ thơm ngon mà còn rất giàu vitamin và dưỡng chất cần thiết cho việc nuôi dưỡng và chữa trị làn da bị mụn. Bạn nghiền từ 5 – 6 quả anh đào rồi trộn với 2 muỗng cà phê mật ong. Đắp mặt nạ anh đào lên da từ 20 – 30 phút. Sau đó rửa lại mặt bằng nước và lau mặt bằng khăn sạch. Hỗn hợp anh đào, mật ong giúp loại bỏ được chất bẩn và cặn bã cho làn da của bạn. Ngoài việc điều trị làn da bị mụn, bạn có thể sử dụng loại mặt nạ này để dưỡng da hàng ngày. Huệ Trần sưu tầm

TRUNG TÂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG • Full and Partial Dentures (Răng giả từng cây hoặc nguyên hàm)

• Relines (Làm đều răng)

• Repairs (Sửa chữa răng)

• Mouthguards (Dụng cụ bảo vệ hàm)

• Medicare Scheme (EPC) • Veterans Affairs • Victorian Denture Scheme

Dental Prosthetist Marina Nemcek 70361-665/HTO/11

trung bình. Sau đó trộn với 1 muỗng cà phê mật ong. Để mặt nạ hiệu nghiệm hơn, bạn cho thêm 2 muỗng canh nước cốt chanh. Thoa hỗn hợp vừa trộn lên vùng da bị mụn, để như vậy từ 15 – 20 phút. Cuối cùng bạn rửa mặt lại bằng nước và lau mặt bằng khăn sạch. Hãy tiến hành đắp mặt nạ chuối ít nhất 3 tuần 1 lần, bạn sẽ có kết quả như mong đợi.

Suite 3, First Floor Business Centre

Mecure Hotel Complex 234 Caroline Springs Bourlevard Ph: 8390 2702 - 0432 165 310

Điện thoại tại Úc: (03) 9001 6754

Tặng 10%

Nâng ngực lớn bằng kỹ thuật nội soi với túi Gel (túi hình giọt nước) Thu gọn - nâng ngực xệ, ngực lớn Chỉnh sửa đầu vú, thu gọn quầng vú Đặt túi độn mông

Xin liên lạc để được tư vấn miễn phí tại Úc

Tel: (03) 9001 6754

10071-667/RE/11

cho tất cả khách hàng khi mang theo mẫu quảng cáo này.


26 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

Các lỗi trang điểm phổ biến

tông màu sáng và phấn mắt màu metallic là trông bạn đã rất xinh rồi. Lớp nền không đều: Nhiều bạn gái chưa biết cách dùng kem nền sao cho hiệu quả, đặc biệt là với phần cằm dưới. Hãy nhờ những nhân viên trang điểm hoặc tư vấn mỹ phẩm giúp bạn chọn kem nền có tông màu phù hợp nhất với màu da của mình. Để kết thúc lớp nền, tốt nhất bạn nên dùng cọ đánh đều lên khuôn mặt. Thao tác này giúp tán đều lớp nền và đem lại cho bạn làn da không tì vết. Cũng đừng quên phủ lớp nền cho phần cổ để tránh sự khác biệt giữa vùng cổ và mặt nhé.

Hình minh họa

C

ác bạn gái sử dụng phương pháp trang điểm để khiến mình trở nên đẹp, quyến rũ hơn, nhưng đội khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng sẽ khiến phương pháp này phản tác dụng. Hãy tránh xa những sai lầm này bạn nhé. Lem son môi: Bôi son tưởng chừng đơn giản nhưng cũng đòi hỏi sự khéo léo, đặc biệt với son đỏ hay các tông màu sáng. Dùng son bóng không cẩn thận sẽ khiến môi bạn “bóng nhờn” như vừa ăn đồ mỡ xong. Để tránh son bị lem ra ngoài, bạn hãy nhớ dùng chì kẻ môi. Một đường viền mỏng sẽ giúp định hình môi bạn và giữ sắc son bền màu hơn. Vậy là bạn đã có một đôi môi sinh động, tươi tắn suốt ngày dài rồi đấy.

www.charisphotography.com.au 60142-655/HTO/11

P: (03) 9778 5263 | M: 0438 788 999

Quá nhiều lớp trang điểm cho một làn da nhạy cảm: Lạm dụng kem che khuyết điểm hoặc kem nền để giấu đi những nốt mụn sẽ chỉ phản tác dụng và càng gây sự chú ý vào đó mà thôi. Đừng “nhiệt tình” phủ nhiều lớp phấn dày lên mặt, càng lộ khuyết điểm và cảm giác khuôn mặt to hơn, làn da thì chả có tí sức sống nào. Chỉ cần một lớp son

Mascara vón cục: Không phải thứ gì nhiều cũng tốt. Lạm dụng mascara cũng chính là một sai lầm ngớ ngẩn khác. Nếu bạn muốn có một hàng mi hấp dẫn thì đừng dùng mascara quá đát. Mascara là thứ phải thay mới 3 tháng một lần. Khi chuốt mi lần thứ nhất nhớ chuốt theo hình zic zắc, bắt đầu từ gốc mi. Hãy dùng lược chải mi khi lớp mascara chưa khô để tránh bị vón cục. Sau đó hãy khoác thêm một lớp mascara nữa cho hàng mi thêm phần lung linh nhé. Lông mày quá thưa: Lông mày cũng góp phần quan trọng trong việc định hình khuôn mặt. Nhiều người nghĩ tỉa phần đuôi lông mày càng mỏng càng đẹp, nhưng thật ra điều đó khiến người đối diện thấy sởn gai ốc. Một sai lầm khác nữa là nhổ lông mày quá thường xuyên. Khi bạn vẫn chưa đến độ tuổi lão hóa mà làm lông mày mỏng đi thì thật là tai họa. Bạn sẽ tự tặng cho mình thêm 10 tuổi, và nếu kéo dài còn khiến bạn bị rơi vào tình trạng thiếu lông mày nữa đấy. Hãy để chúng có độ dày tự nhiên và đến gặp các chuyên gia trang điểm để biết cách chăm sóc lông mày. 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Mỹ Viện Bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ

Thu Vân Tel: (03) 9999 6643 Bác sĩ

451A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Sài Gòn, Việt Nam • Tel: (0011 84) 8 6275 8218 • Mobile: (0011 84) 1234 33 96 96

Để có thêm thông tin chi tiết, xin quý độc giả ghé thăm www.thammyhoado.com

Nhận điều trị tất cả các trường hợp đã qua phẫu thuật bị hư hoặc chưa hài lòng! MŨI: Nâng cao sống, thu gọn cánh và chóp mũi. Tạo dáng mũi phù hợp với từng khuôn mặt. MẮT: Treo chân mày, cắt bỏ da thừa, mỡ mi trên, mí dưới, tạo mắt 2 mí • Tạo lúm đồng tiền, đồng điếu • Sửa tất cả các loại sẹo • Thu hẹp âm đạo, làm đẹp tầng sinh môn

Bác sĩ Thu Vân trực tiếp tư vấn:

NGỰC: Đặt túi ngực, nâng ngực sa trễ, sửa ngực phì đại, thu nhỏ đầu vú, quầng vú BỤNG: Hút mỡ bụng, đùi, vai, tay, cắt ỡ và tạo hình thành bụng, hút mỡ nọng, cằm CĂNG DA MẶT: Kéo căng và cố định lớp cơ mặt sâu để giữ được kết quả từ 5-10 năm Bác sĩ Thu Vân với sự cộng tác đặc biệt từ đội ngũ bác sĩ kinh nghiệm tới từ Hàn Quốc.

Các ca phẫu thuật này được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo thẩm mỹ.

Chuyên điều trị da:

LÀM TRẮNG da toàn thân đẹp ngay trong lần đầu TRỊ NÁM da, tàn nhang hết tận gốc không tái phát TRỊ DA mụn không thâm không để lại sẹo XÓA XĂM, phun thêu chân mày, mắt môi và xăm hình nghệ thuật ĐẶC BIỆT: TRỊ SẸO LỒI, SẸO RỖ, MỤN THỊT, CAM KẾT HẾT 100%! • Có chỗ nghỉ miễn phí cho khách ở xa

NHẬN DẠY: phun thêu thẩm mỹ, cấp chứng chỉ quốc tế.

Telephone in Australia: (03) 9999 6643

IỆT ĐẶC B

ŨI NG M MẮT Ố S TẠO O HÌNH CẦN , TẠ CAO KHÔNG T 2 MÍ U THUẬ PHẪ

10167-666/HTO/10

Phẫu thuật thẩm mỹ:


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 27

Online eNews: www.viet-times.com.au

Hình minh họa

Hấp dẫn với nụ cười tỏa sáng M

Ðánh răng đúng cách Các nha sĩ khuyên rằng thời gian tối thiểu bạn dành cho việc đánh răng là 2 phút, 2 lần/ngày (sáng và tối) và cần đánh răng đúng cách: - Cầm bàn chải nghiêng 45 độ so với đường nướu răng của bạn, nhẹ nhàng chải răng bên ngoài và bên trong. Đánh răng quá mạnh có thể gây ra thoái lùi nướu răng, chảy máu chân răng và lâu dần chân răng sẽ bị lỏng. - Để làm sạch bề mặt nhai của răng, sử dụng bàn chải ngắn, thuôn dài để có thể chải sâu và rộng bên trong và các kẽ răng. - Để làm sạch bề mặt bên trong của răng cửa trên và răng cửa dưới, giữ bàn chải gần như thẳng đứng, chuyển động bàn chải qua lại, đưa bàn chải chà phần trong răng. - Sử dụng dụng cụ nạo lưỡi, quét dọn nhẹ nhàng lưỡi và vòm miệng của bạn để loại bỏ

Một quả dâu tây và nửa muỗng cà phê bột nở: Xay nhuyễn dâu tây thành bột nhão và trộn chúng với bột nở. Sử dụng một bàn chải mềm để chà hỗn hợp ấy trên bề mặt răng, sau 5 phút và súc miệng sạch. Dấm trắng: Ngậm một ngụm dấm trong miệng từ 1 - 2 phút, sau đó nhổ đi và đánh răng. Đây là phương pháp đơn giản nhưng cho hiệu quả rất rõ ràng, nhưng dấm trắng chứa nhiều a xít nên không thể sử dụng phương pháp này thường xuyên, khoảng 2 - 3 tháng/lần là đủ.

Sản p Chất l hẩm ượng Giá rẻ tốt !!! 70374-673/HTO/11

Nên đánh răng ít nhất 2 lần/ngày và dùng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần/ngày để loại bỏ thức ăn và mảng bám. Sử dụng kem đánh răng làm trắng để loại bỏ vết ố vàng trên bề mặt răng và ngăn chặn sự xỉn màu của răng. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp điều trị tẩy trắng răng nhưng cách này không lâu bền, thường sau 6 tháng hoặc 1 hay 2 năm làm lại một lần tùy theo sự hướng dẫn của nha sĩ.

“Kem đánh răng” tự chế giúp răng trắng

Tel:

9546 2500

Vỏ quýt: Nghiền vỏ quýt khô thành bột, dùng bột này pha lẫn kem đánh răng khi đánh răng sẽ giúp răng của bạn nhanh trắng bóng hơn nhiều.

230 Springvale Road, Springvale VIC 3171

Muối: Là vật liệu rất dễ dàng để sự dụng. Bạn có thể rắc một vài hạt muối lên bàn chải và đánh răng. Tuy nhiên cũng giống như khi sử dụng dấm trắng, chúng có thể khiến bạn cảm thấy hơi có cảm giác ghê răng.

Imagery Hair & Beauty Concept

Nước chanh: Sau khi đánh răng, thoa ít nước chanh lên bề mặt răng sau đó súc miệng sạch hoặc dùng một thìa nước chanh và một muỗng cà phê muối trộn đều, xoa hỗn hợp này lên những chỗ có màu vàng trên răng của bạn.

gần trạm xe lửa Springvale

SPECIALISE IN HAIR, SKIN, AND BODIES

31 Ryan Street, Footscray VIC 3011 • Tel: 03 9687 6828 • Mob: 0400 199 168 Beauty: Facial - Waxing - Body Massage - Tẩy nốt ruồi, tàn nhang - Uốn và nhuộm lông mi Hair: Cắt - Uốn - Gội - Nhuộm - Bới tóc - Trang điểm - Đặc biệt có dưỡng tóc Globe Keratin Treatment

Với sản phẩm của ALPHA-H bạn sẽ có làn da mịn màn tươi trẻ!

Đậu phộng: Nhai nát những đậu phộng sống, không nuốt. Sau đó, đánh răng bằng cách sử dụng nhân đậu phộng nát thay kem đánh răng. Chú ý: - Sử dụng nước soda súc miệng 2 lần/ tháng để giúp loại bỏ bất kỳ vết bẩn tích tụ trên răng. Hay thêm một giọt dầu đinh hương vào kem đánh răng mỗi tuần/lần cũng giúp răng sạch hơn.

70030-657/HTO/11

Tránh việc sử dụng hoặc tiếp xúc nhiều với các sản phẩm có màu (ví dụ: hút thuốc lá, uống cà phê, rượu vang đỏ…) vì chúng có thể “nhuộm” răng của bạn khiến răng mất dần độ trắng và mờ dần. Mỗi khi bạn dùng các loại đồ uống hoặc thực phẩm có màu thì nên sử dụng thêm nước lọc để răng của bạn được rửa qua, sau đó nên đánh răng ngay.

- Bạn nên để đồng hồ hoặc nghe một bản nhạc, một bài hát yêu thích trong khi đánh răng để có thể đánh răng đủ từ 2 - 3 phút.

ĐẶC BIỆT

GIẢM 30%

KHI LÀM TREATMENT VỚI SẢN PHẨM

GLOBE KERATIN TREATMENT

Huệ Trần sưu tầm

A charitable trust account is a gift that lasts forever. Start your charitable trust account today All it takes is three simple steps: 1. Contact the Lord Mayor’s Charitable Foundation 2. Choose your charitable trust account’s name 3. As little as $2,000 can get you started For more information on how you can honour a loved one or leave a lasting mark on your community, contact Sandie Baskin on 9633 0030 or email trusts@lmcf.org.au Lord Mayor’s Charitable Foundation GPO Box 1851 Melbourne 3001 www.lmcf.org.au

Đọc tin nóng được cập nhật hàng ngày, tìm và gọi dịch vụ quảng cáo và gửi rao vặt miễn phí ngay trên mobile phone của bạn tại địa chỉ: viet-times.com.au

LMF10840

Giữ răng không xỉn màu

các vi khuẩn gây sâu răng tồn tại ở những nơi này.

ARTISTRY-666/HTO/11

ột khuôn miệng với hàm răng trắng và sạch sẽ khiến cho bạn trở nên hấp dẫn hơn mỗi khi giao tiếp với người khác. Ðể có được hàm răng trắng khỏe, bạn hãy thử làm theo một số mẹo vặt từ Magazine 168 sau đây.


28 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 Con dao hai lưỡi? Những tranh luận của phái đẹp xung quanh vấn đề “Tác dụng thực sự của mỹ phẩm hàng hiệu” đã tạo nên những cơn sóng nhỏ trong ngành công nghiệp làm đẹp. Tuy nhiên, người ta vẫn không thể phủ nhận sức hút mãnh liệt của hàng hiệu cho đến khi xuất hiện những cảnh báo về nguy cơ “ủ bệnh” trong những sản phẩm được gắn mác nổi tiếng. Lúc này, những cơn sóng nhỏ đã thực sự tạo thành một làn sóng lớn, tác động mạnh mẽ và làm rung chuyển uy tín của những hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới. Dù luôn khẳng định sản phẩm của mình sử dụng thành phần thiên nhiên, nhưng không có hãng mỹ phẩm nào dám “phủ định” sự phản hồi của khách hàng, mà chủ yếu là những thắc mắc: “Mỹ phẩm hàng hiệu có sử dụng chất bảo quản không”; hay “Mỹ phẩm hàng hiệu có thực sự vô hại?”.

Có nên vung tiền vào cho mỹ phẩm hàng hiệu? H

người quan niệm sử dụng hàng hiệu mới là khẳng định đẳng cấp, họ đua nhau vung tiền cho những sản phẩm được gắn mác “quý tộc” để không thua chị kém em. Thật ra, hàng hiệu không thể giúp con người “cải lão hoàn đồng”, đấy là chưa kể đến những tác dụng phụ dẫn đến nhiều biến chứng khó lường do mỹ phẩm sử dụng chất bảo quản, chất tạo màu, tạo mùi… Mình nghĩ, sử dụng mỹ phẩm hàng hiệu chỉ là sự “chạy đua” phù phiếm của những người nhiều tiền.

Tẩy chay hàng “xa xỉ phẩm”

Chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi) thì cho rằng: Cảm giác được dùng mỹ phẩm hàng hiệu cũng “phê” lắm. Mình từng dùng nhiều sản phẩm hàng hiệu rồi, da mịn, săn chắc và sáng hẳn lên sau vài tuần. Tuy nhiên, mình vẫn luôn cảm thấy ghen tị với những phụ nữ có làn da khỏe mạnh, hồng hào và đầy sức sống… nhưng không biết họ sở hữu bí quyết gì? Có lẽ mỹ phẩm hàng hiệu chưa thể làm được điều đó.

Hoạt chất triclosan hay được dùng quảng cáo là trị mụn, giảm viêm kì thực là chất phá hủy hormon, gây rối loạn nội tiết, giảm khả

Biện pháp làm đẹp thông minh Giờ đây, nhiều phụ nữ đã tự chế những loại kem dưỡng ẩm, kem chống lão hóa từ những nguyên liệu thiên nhiên rất gần gũi như: lô hội, mật ong, bột ngũ cốc, dâu tây, bơ, táo, nho… Vì không sử dụng chất bảo quản nên thời hạn sử dụng của những loại mặt nạ dưỡng da tự chế không được bao lâu. Nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề bất cập, phụ nữ có thể bảo quản mỹ phẩm tự chế trong tủ lạnh và sử dụng chúng một cách thoải mái. Hiện nay, nhiều phương pháp tự chế mỹ phẩm được phái đẹp chia sẻ trên các diễn đàn đã tạo nên trào lưu mới về làm đẹp. Công thức tự chế mỹ phẩm không quá cầu kỳ, không mất nhiều thời gian và không tốn nhiều tiền như khi sử dụng mỹ phẩm hàng hiệu nữa. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng có lời khuyên cho phụ nữ khi sử dụng mỹ phẩm tự chế từ các sản phẩm tự nhiên: cần dùng thử trước ở những vùng da nhạy cảm trước khi bôi lên mặt và cẩn thận trong khâu bảo quản bởi mỹ phẩm tự chế dễ bị nhiễm khuẩn gây tác hại không mong muốn. Phương Dzung biên soạn

Trung tâm Đông y, Châm cứu, Trật đả

139 Bách Thảo Đường

BỔ U Ợ Ư R G ƯỜN C G TĂN NĂNG Ả H K LÝ SINH

BAI CAO TANG • CHINESE MEDICINE CENTRE

LINH CHI Linh Chi Concord (1 hộp tặng 10 viên)

Đông trùng hạ thảo Concord (1 hộp tặng 10 viên)

NHÂN SÂM

Chúng tôi là đại lý độc quyền cho các sản phẩm Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG chính hiệu của Hàn Quốc Thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới được văn phòng độc quyền chính phủ Chosun đưa ra dưới sự kiểm soát của nhà nước.

APHRODOPE

(có thể dùng cho người tiểu đường và cao huyết áp).

HERBAL LIQUEUR Chế tạo từ 18 loại thảo dược khác nhau. Ngon miệng và hiệu quả!

Sản phẩm cao cấp Concord 3-in-1 (1 hộp tặng 10 viên) Sâm dạng bột

Dầu gió Singapore

Tel:

(03) 9532 0404

FUNCTION CENTRE

Sâm dạng củ

 CHÚ Ý:

Nếu quý vị muốn mua nhân sâm chính gốc đạt chất lượng, mời đến cửa hàng chúng tôi.

Địa điểm lý tưởng cho các bữa tiệc và hội họp!

139 Hopkins Street, Footscray VIC 3011 Mob:

0406 49 50 51

70188-652/RE/10

Trung tâm có thầy thuốc Đông y chuyên châm cứu, bắt mạch khám và trị các bệnh cho nam, phụ, lão, ấu, nội ngoại toàn khoa. CÓ THỂ XIN HỒI KHẤU (CLAIM) NẾU CÓ BẢO HIỂM.

(03) 9687 3388

Có giá trị đến ngày 20/05/2011.

NHẤT

ĐẶC BIỆT:

Tel:

GIẢM $10 cho chai Aphrodope Liqueur loại 500ml.

TOÀN CẦU

Sâm dạng cao

Thích hợp để làm quà cho thần nhân tại Việt Nam

Quý khách đưa Voucher này khi thanh toán sẽ được

IGA Yarraville 12 Anderson St, Yarraville D’Amore Cellars McKimmies Rd, Lalor Thirsty Camel Seddon 180 Victoria St, Seddon Bennet Street Liquor 9 Bennet St, Dandenong Noble Park Cellars 18 Douglas St, Noble Park Lucky Cellars 275 Springvale Rd, Springvale Cellarbrations 320 Cheltenham Rd, Keysborough Foodworks 9-13 Alpine Rd, Ferntree Gully Menzies Cellars 52 Menzies Ave, Dandenong Ice Cool Liquor 393 Chandler Rd, Keysborough Liquor Legends 247 Lonsdale St, Dandenong Liquor Legends 129 Jackson Rd, Noble Park Dandenong Cellars 106B Herbert St, Dandenong Cellarbrations 35 Police Rd, Mulgrave IGA 2-4 Linden Place, Doveton Bottle-O 2 Raymond McMahon Blvd, Endevour Hills Steve’s Liquor 561 Springvale Rd, Springvale T.A.Bottleshop 12 Buckingham Ave, Springvale Psarakis Market 2-8 Clarendon St, Thornbury Reynor Cellars 3c Leonard Ave, Noble Park Duncan’s on Church 196 Church St, Richmond

SẢN PHẨM TỐT

YẾN: Tổ yến, huyết yến và các loại yến hộp đã pha chế sẵn.

GIÁ RẤT RẺ!

F 10VOUOCHFER

$

Để biết thêm thông tin chi tiết xem tại website: www.aphrodope.com

Sâm dạng viên

Các sản phầm Linh chi Nissan, Xích linh chi của Nhật cũng có khuyến mãi.

Tặng

Sản phẩm hiện có bán tại các cửa hàng sau:

• Nhận tổ chức tiệc sinh nhật, họp mặt, hội họp, tiệc cưới, các sự kiện lớn… • Thực đơn hấp dẫn phong phú và đủ cho các dạng tiệc như tiệc đứng (cocktail function), buffet… • Có các chương trình ca nhạc và live show vào cuối tuần!!! 525-531 Frankston – Dandenong Rd, Dandenong Để biết thêm về các chương trình biểu diễn sắp tới, vui lòng vào website: www.villaadriana.com.au

9768 3822

60435-632/HTO/10

Bất cứ sản phẩm nào được gắn mác hàng hiệu cũng có cái giá “trên trời”, ai cũng biết quy luật bất thành văn này. “Đốt tiền” vào mỹ phẩm hàng hiệu cũng trở thành thói quen xa xỉ của người giàu. Tuy nhiên, mỹ phẩm hàng hiệu có thực sự hiệu quả hay không thì chưa ai dám khẳng định. Chị Phan Thu Huyền (27 tuổi) cho biết: Nhiều

Ngoài ra, còn có rất nhiều kim loại (chì trong son môi có màu), các chế phẩm từ dầu hỏa gây dị ứng và ung thư. Các chất hóa học này khi thải ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ (nhất là sử dụng bình xịt nén) đến nguồn nước và sinh vật (đặt biệt là sinh vật thủy sinh).

70228-661/HTO/11

iếm có phụ nữ nào lại từ chối sức hấp dẫn của hàng hiệu, đặc biệt là mỹ phẩm. Nhưng thời gian gần đây, một số ý kiến phản hồi về chất lượng của mỹ phẩm hàng hiệu khiến phụ nữ “đứng ngồi không yên”, mà chủ yếu là những phàn nàn về tác dụng “không có thật” của mỹ phẩm đắt tiền. Từ đó, thói quen dùng mỹ phẩm đã có những bước ngoặt đáng kể, phái đẹp bắt đầu tìm đến những công thức mỹ phẩm tự chế để chăm sóc nhan sắc.

Tìm hiểu về những thành phần tạo nên chất bảo quản trong mỹ phẩm khiến nhiều người phải “rùng mình” vì tác hại của nó. Các sản phẩm có chứa paraben (là biến thể của dầu hỏa), người ta dùng nó như một chất bảo quản trong mỹ phẩm. Tác hại của paraben có thể gây ra những biến chứng như: dị ứng da; propyparaben giảm khả năng sinh sản ở nam, thúc đẩy quá trình lão hóa dưới ánh nắng mặt trời (thành phần này rất nguy hiểm vì có nhiều trong sản phẩm dưỡng da ban ngày). Thậm chí paraben có thể gây ung thư. Ngoài ra, trong mỹ phẩm còn có các biến thể của khoáng dầu dưới tên paraffinum liquidum, cera microcristallina hoặc petroleatum, các chất này ngăn chặn nhịp thở của làn da. Tổ chức Y tế Thế giới đã chứng minh rằng một khi xâm nhập được vào cơ thể, khoáng dầu có thể làm tổn thương gan hoặc làm viêm van tim.

năng sinh sản ở nam giới, có nhiều trong chất tẩy rửa, kháng khuẩn. Formaldehyte có nhiều trong sơn móng tay, keo dán mi, keo dán móng, gel tóc và rất nhiều trong các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác, nó có thể gây dị ứng, viêm da, ung thư (đặc biệt là vòm họng và phổi), ung thư bạch cầu.


KHỞI ĐẦU NGÀY MỚI THẬT TỰ NHIÊN Có nguồn gốc từ hoa Manuka ở New Zealand, Comvita’s MediBee Manuka Honeys được yêu chuộng bởi mùi vị rất độc đáo và những tính năng kỳ diệu. UMF Manuka Honey là loại mật ong rất đặc biệt chỉ có ở một vài loại cây Manuka ở New Zealand. UMF được viết tắt từ ‘Unique Manuka Factor’ – Yếu tố Manuka Độc đáo – và lần đầu tiên được Đại học Waikato ở New Zealand phát hiện ra. Ngoài phản ứng hoá học hydrogen peroxide như thường thấy ở các loại mật ong khác, UMF Manuka Honey còn có thêm phản ứng non-peroxide làm cho loại mật ong này trở nên khác biệt với các loại mật ong có trên thị trường. Một nhóm các nhà sản xuất mật ong của New Zealand đã đăng ký thương hiệu UMF để chính thức quản lý việc mua bán các loại mật ong Manuka Honey. Mỗi lô hàng Comvita’s MediBee Manuka Honey được kiểm tra riêng từng lô một để xác định lượng UMF do đặc tính khác nhau ở từng lô hàng và từng tổ ong. Sản phẩm Comvita hiện có bán ở các cửa hàng miễn thuế, các cửa hàng bán thực phẩm dinh dưỡng, các tiệm thuốc tây và cửa hàng đồ lưu niệm trên toàn quốc (trừ WA)

60147-RH-669/HTO/11

Comvita được cấp quyền sử dụng thương hiệu đăng ký UMF bởi Active Manuka Honey Association.


Vietnamese Community Weekly Newspaper

These businesses can be found online at: www.viet-times.com.au/directory

Điện thoại:

9792 3675 Fax:

TRADE & SERVICES 30

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

30

www.viet-times.com.au Rất nhanh chóng, dễ dàng và hiện đại nhất.

AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION AVA MIGRANT TRAINING & EMPLOYMENT CENTRE +Ӝ,3+Ө1Ӳ9,ӊ7Ò&

Australian Vietnamese Women’s Association

   

Quý chủ nhân muốn tìm người làm việc cho thương vụ hay hãng xưởng của mình, xin quý vị liên lạc với nhân viên Nhân Dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm người có đầy đủ khả năng, kinh nghiệm phù hợp với công việc quý vị đang cần. Chương trình phục vụ của chúng tôi hoàn toàn MIỄN PHÍ. Muốn biết thêm chi tiết về các công việc bên dưới đây, xin quý vị liên lạc với:

trẻ (Certificate III in Children’s Services), có hạnh kiểm tốt và thẻ chứng nhận làm việc với trẻ em (Police check and working with children check). Việc làm toàn thời hoặc bán thời (3 ngày/tuần), lương trả theo thương lượng.

Anh: Hoàng Hải/ Anh: Lý Hùng Điện thoại: 9396 1922 Lầu 1, 144 Nicholson St, Footscray Website : www.avwa.org.au

• Hãng sản xuất thực phẩm vùng Brunswick đang cần tuyển 1 Trợ lý sản xuất (Production Assistant). Người xin việc cần có tối thiểu chứng chỉ cấp I và II về an toàn thực phẩm (Certificate I&II in Food Handling), có kinh nghiệm lấy hàng theo đơn đặt hàng, quản lý kho, biết sử dụng các phần mềm vi tính như: ERP, Excel, Word, MYOB và Outlook. Nói và viết khá tiếng Anh, tiếng Việt, có kiến thức về thực phẩm là 1 lợi thế. Việc làm toàn thời, lương trả theo kinh nghiệm.

• Gia đình vùng Balwyn cần tìm 2 cô chăm sóc trẻ tại gia (Homebased Childcare Workers). Ứng viên cần có kinh nghiệm trông trẻ hoặc chứng chỉ cấp III về chăm sóc

• Hãng sản xuất thực phẩm vùng Brunswick đang cần tuyển 1 nhân viên kho hàng/giao hàng (Storeman/Delivery Driver). Người xin việc cần có kinh nghiệm làm việc tại kho hàng, có bằng lái xe

Cô: Anh Thư / Anh: Quang Minh Điện thoại: 9428 9078 30-32 Lennox St, North Richmond Email: employment@avwa.org.au

30-32 Lennox St, North Richmond - VIC 3121 (03) 9428 9078 - Fax: (03) 9428 9079 Email: info@avwa.org.au Website: http://www.avwa.org.au

tải hạng trung và xe nâng (MR & Forklift Licences). Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, biết rành đường xá ở Melbourne và các vùng lân cận. Việc làm toàn thời, lương trả theo thương lượng.

bằng lái HC (Heavy Combination Driver Licence), có sức khỏe tốt, biết rành đường xá Melbourne và các vùng lân cận và biết sửa xe là một lợi thế. Việc làm ổn định, toàn thời (5-6 ngày/tuần). Có • Tiệm bánh mì và cà phê vùng thể bắt đầu ngay, lương trả theo Flemington đang cần tuyển 1 nhân kinh nghiệm. viên bán hàng (Sandwich Hand). • Công ty sửa chữa và mua bán cơ Người xin việc cần có kinh nghiệm làm sandwich, tiếng Anh giao tiếp giới đang cần tuyển gấp một thợ khá. Có kỹ năng giỏi trong giao tiếp sửa xe máy dầu (Diesel Mechanic). và phục vụ khách hàng. Việc làm Người xin việc cần phải có kinh bán thời, 2-3 ngày/tuần, từ 9 giờ nghiệm sửa xe máy dầu, không sáng đến 3 giờ 30 chiều, lương trả cần Anh ngữ. Việc làm toàn thời hay bán thời, ổn định, làm việc theo kinh nghiệm. vùng Braybrook, lương trả theo • Hãng may vùng Yarra và Oakleigh kinh nghiệm. cần tuyển 3 thợ may tại gia (Sewing Machinists). Người xin việc • Hãng sản xuất gỗ ép vùng cần có kinh nghiệm may, có máy Montrose cần tuyển 1 nữ nhân viên may để lãnh hàng về may tại gia. lau chùi máy và dọn dẹp (Female Việc làm công nhật, lương trả theo Cleaner). Người xin việc cần có kinh sản phẩm. nghiệm làm việc trong hãng xưởng, • Công ty chuyên chở vật liệu xây tiếng Anh giao tiếp tốt, có sức khỏe dựng vùng Sunshine đang cần tốt và xe để đi làm. Việc làm toàn tuyển 2 tài xế lái xe tải (Truck thời, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, Drivers). Người xin việc cần có lương trả theo kinh nghiệm.

ALARM - ĂNGTEN – THỢ ĐIỆN

Liên lạc ngay với

Paul Mittersteiner để có giá tốt nhất!

ĐIỆN LẠNH TNT

Liên lạc: Đạt Nguyễn 0403 360 636

Lic No. : 51148

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng...

Chuyên lắp đặt:

BẢO ĐẢM - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

0411 190 650

ELECTRICIAN RELIABLE

LICENSED

NHÀ XƯỞNG CỬA HÀNG NHÀ Ở

EXPERIENCED

QUALIFIED

60412-629/HTO/10

Lắp đặt - tìm lỗi hư * Electrical Emergencies và sửa chữa * Đèn và điện * Điện 3 pha

9974 3336

Tel: Fax: 9974 3716 • Mob: 0414 840 851 Email: psmelec@alphalink.com.au

Giá $990 Hàng của Bocsh và Crow.

HEATING AND COOLING SOLUTION DESIGNED - SALE - INSTALLATION - SERVICE - REPAIR Ducted Heating/Ducted Air-Conditioning/Evaporative Cooling/Split System • Hệ thống sưởi và mát toàn nhà hay văn phòng • Gọi ngay để được giá đặc biệt trong mùa đông • Tất cả công việc đều được bảo đảm(warranty) Giá đặc biệt • Award Winning Wormanship cho nhà đang xây! Liên lạc Hoàng: 0468 716 838

Split System Air Conditioning • Chuyên gắn máy Split System và máy trên tường • Nhận làm việc tất cả mọi vùng. Giá rẻ không ngờ! Bảo đảm 100% Licensed: Liên lạc Cường

0430 190 518

www.viet-times.com.au

REC 18759

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

8307 2210

Lắp hệ thống báo động cho nhà một tầng

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

*** 40 NĂM KINH NGHIỆM *** Agrade: A3161J R.E.C: 13230

70222-669/HTO/11

Điện - Máy lạnh Phone & Data

Chuyên về điện gia đình, thương vụ & nhà xưởng

* Đèn LV Downlight an toàn * Nâng cấp các Switch Boards * Thiết bị cảm ứng * Chống sét * Garage * Hồ bơi và Spa * Hệ thống nước nóng * Lò điện * Cầu dao điện an toàn * Chuông báo khói

THỢ ĐIỆN

Muốn có giá rẻ, xin liên lạc ngay!

Chuyên sửa chữa:

70291-671/HTO/11

60077-617/HTO/10

• Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm, ...

Liên lạc Thành

AdvDip Elec Engineering • Electrical License: D12596

• Kiểm tra an toàn các thiết bị • Hệ thống Ăngten cho digital TV và dụng cụ điện và điện tử. • Plasma and LCD TV • Gắn alarm system cho nhà 1 tầng • Door bell intercom • Cài đặt và sửa chữa mạng máy tính • CCTV camera & alarm system • Lắp mới hay tháo gỡ các loại máy Đặc biệt!!! lạnh cho nhà và shop

• Switch an toàn • Hệ thống báo cháy • Switch board • Rewire • Intercom • Ăng-ten

• Underground main • Nâng cấp main capacity • Làm điện nhà mới • Hệ thống báo động • Extension

Mọi chi tiết xin liên lạc Nhâm Vo (Chris) Mob. Email: northwestet@optusnet.com.au

0404 037 522

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

CÂY CẢNH, BONSAI, LÀM VƯỜN CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK 70323-654/HTO/10

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

70113-633/HTO/10

Muốn nhanh chóng?

Xin ghi rõ tên, họ, địa chỉ và số điện thoại

Gửi quảng cáo qua bưu điện:

9791 7863

SERVICE

36

Bán Xe ............................................................ 36 Cần Người ...................................................... 36 Cơm Phần ...................................................... 37 Dạy Guitar – Trống ........................................ 37 Đăng Ký Thương Vụ ..................................... 37 Dọn Dẹp Nhà Cửa ......................................... 37 Kết Bạn Bốn Phương ..................................... 37 Hình Album ................................................... 37 Linh Tinh ....................................................... 37 Lời Nguyện..................................................... 37 Nhà Bán ......................................................... 37 Nhận Dịch Thuật .......................................... 37 Phim Người Lớn............................................. 37 Sức Khoẻ –Làm Đẹp ...................................... 37 Sang Thương Vụ ............................................ 37 Shop Bán Nhà Bán ....................................... 38 Thuê Shop, Share Shop ................................. 38 Thuê Nhà, Share Phòng ................................ 38 Tìm Người Thân ............................................ 38 Truyền Hình Satellite..................................... 38 Water Tanks For Sale ..................................... 38 Video, Dvd, Băng Nhạc ................................. 38

classifieds@viet-times.com.au

Từ 9.00am – 5:00pm

EMPLOYMENT

Alarm - Ăngten – Thợ Điện .......................... 30 Cây Cảnh, Bonsai, Làm Vườn ....................... 30 Chỉ May, Len Đan .......................................... 31 Chụp Hình Đám Cưới ................................... 31 Cửa Cuốn, Roller Shutter .............................. 31 Cửa Sổ – Cửa Chính ...................................... 31 Dọn Nhà – Chuyển Nhà................................ 31 Đổ Nền, Ủi Móng Nhà .................................. 31 Đưa Đón Phi Trường ..................................... 31 Dạy Nhạc ....................................................... 31 Dạy Lái Xe ...................................................... 31 Đám Cưới – Dịch Vụ ..................................... 31 Giặt Thảm ...................................................... 32 Giàn Móc Đồ, Kệ ........................................... 32 Handyman...................................................... 32 Hàng Rào – Cổng Sắt .................................... 33 Hồ –Thợ Hồ, Thợ Mộc, Sơn ......................... 33 Khoá – Thợ Khoá .......................................... 33 Kế Toán – Tài Chánh .................................... 33 Kiếng, Gạch Men ........................................... 33 Lót Gạch ........................................................ 33 Mái Nhà – Roofing ........................................ 33 Mái Hiên – Verandah..................................... 33 Màn Cửa – Curtains, Blinds .......................... 33 Massage – Bấm Huyệt .................................... 33 Máy Tính – Mực In........................................ 34 Nhà Bếp – Design & Install ........................... 34 Nhà Bếp, Tủ Âm, Phòng Tắm....................... 34 Ống Nước - Thông Ống Nghẹt ..................... 34 Phong Thuỷ – Bói Toán ................................. 34 Rangehood –Máy Hút Hơi ............................ 34 Sàn Gỗ, Trải Lót Sàn Gỗ................................ 34 Sơn – Trang Trí Nhà Cửa............................... 34 Sắt Cho Nhà Và Hãng ................................... 35 Thiết Kế Xây Dựng Nhà Cửa ........................ 35 Tiệm Bông, Tiệm Hoa.................................... 35 Vật Nuôi – Thú Nuôi .................................... 35 Vẽ Biển Quảng Cáo ....................................... 35 Xi Măng – Đổ Nền Nhà................................. 35 **** Dịch Vụ Người Lớn * ........................... 35

RAO VẶT

Suite 7, 4 St James Avenue

70288-671/HTO/11

quá dễ dàng!

Email:

70196-648/HTO/10

trên Viet Times

Gặp tại Springvale:

• Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam! Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

60137A-640/HTO/10

Đặt quảng cáo rao vặt

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

ẢNH LỢI PHOTOGRAPHICS NHẬN CHỤP hình cưới, hình chân dung, lưu niệm đủ loại – Có nhiều package cho đám cưới để lựa chọn. Xin liên lạc: 0411 467 893 hay (03) 9689 7411

60353-604/TH/9

Tony Wedding Photo Nhận chụp hình: • Đám cưới (từ $650) • Đám hỏi, sinh nhật, lễ hội • Ghép hình, sửa hình...

Xin gọi:

0421 116 052 - (03) 9711 5296 (Sau 6pm) 70318-651/RE/10

CỬA CUỐN, ROLLER SHUTTER

CỬA CUỐN WINDOW SHUTTERS Các loại cửa cuốn nhôm cao cấp, điện tử, điều khiển tay hay tự động.

50232A-559/RE/6

• Dạy các vùng lân cận: Carlton, Sunshine, Hoppers Crossing, Werribee, Broadmeadows, Bundoora Vic Roads. *có điều kiện áp dụng

Xin liên lạc: Thuận

• Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ

Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

Mob: 0403 349 455

AUTO và MANUAL

• Nhận dạy bao, dạy giờ cho mọi trình độ, tất cả các dùng miền Tây • Có nhiều plan cho bạn chọn (5 tiết, 10 tiết or 20 tiết) + 2 lần thi ĐẶC BIỆT: Giảm giá cho học sinh, người thất nghiệp. HỌC SINH LẦN ĐẦU ĐẬU TRÊN 85%

Tel: 9314 4702

ĐƯA ĐÓN PHI TRƯỜNG

Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432

Springvale - Melbourne - Airport Bus

9402 5782

www.northernshutters.com.au 50112-544/RE/8

Tự động hay tự điều khiển

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Khảo giá miễn phí

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng!

Muốn nhanh chóng? Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

Liên lạc: David 0423 495 813

Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE. Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

• Tất cả các vùng Melbourne.

Liên lạc Chị Huệ:

0422 069 248

Muốn được giảm giá?

9887 9883 Glen Waverley

Vui lòng xem quảng cáo tại trang 8 (Magazine 168) và voucher khuyến mãi tại trang Vouchers

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

NHẬN NẤU TIỆC CƯỚI VÀ CHO THUÊ BÀN GHẾ • Cho thuê cổng cưới, mâm quả, rạp che, bàn ghế, lư hương, chân đèn, bảng vu quy và tân hôn

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

Dandenong

- 0466 434 755

• Nhận trang trí nhà đám cưới, đám hỏi

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

9791 3011

KARAOKE LƯU NIỆM • Thâu Karaoke giọng ca của mình vào CD lưu niệm với bạn bè • Sang các loại băng tape, video, camera film gia đình vào DVD • Bán và cho thuê dàn máy Karaoke • Thâu luyện giọng thi Idol Australia • Gởi CD đến các trung tâm băng nhạc • Nhận quay phim & chụp hình party/đám cưới & đám tang

60496-625/HTO/10

Ph.

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

459 456

ĐÁM CƯỚI – DỊCH VỤ

Hãy gọi Claudio:

Vui lòng liên lạc:

0401 155 171

FIRST PASS DRIVING SCHOOL

Đặng Tuyển

SECURIT Y DOORS

Nhận làm khắp mọi vùng MIỄN PHÍ ĐO VÀ KHẢO GIÁ Bảo hành 10 năm!

• Dạy bao: 25 giờ/3 lần thi = $1,350 • Hướng dẫn thi 32 CÂU LUẬT và bài thi trên máy tính “HAZARD PERCEPTION” miễn phí

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

• Đưa đón quý đồng hương từ Springvale và các vùng phụ cận đến phi trường Melbourne • Làm việc 7 ngày trong tuần • GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

• $25 cho giờ học đầu tiên + Miễn phí giờ học trước khi thi + Phí thi lại *

70107-632/HTO/10

• Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

Nam và Nữ huấn luyện viên

DẠY NHẠC Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa:

70162-642/HTO/10

NHẬN DẠY XE TỰ ĐỘNG VÀ SỐ TAY

Xin liên lạc Hồng 0402 457 767 Hùng 0434 006 434

Telephone: 9713 0268

70044-642/HTO/10

70176-632/HTO/10 70059-644/HTO/10

nhiều năm kinh nghiệm (Cert 3 & 4)

Xem thêm chi tiết tại website: www.doorstar.com.au

Giá cả phải chăng! Liên lạc: Anh Mỹ 0421 616 723

60145A-667/HTO/11

70136-637/HTO/10 70257-667/HTO/11

8 Mitford Pd, West Footscray

1A Meriton Place, Clayton South VIC 3169

Chuyên thay đổi tất cả các loại cửa cho Nhà & Shop • Thay kiếng splashback cho nhà bếp • Nhiều kinh nghiệm, tận tình

8511 4979 - 0417 667 858

DRIVING SCHOOL

Miễn phí đo và khảo giá!

VINA WINDOWS & DOORS

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

TDL CONTRACTORS P/L

Tất cả các công việc đều được bảo đảm.

0430 067 836

0466 438 864

THUẬN

ĐỔ NỀN, ỦI MÓNG NHÀ

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ!

Liên lạc

Trường dạy lái xe

Công ty Công Chánh

Chuyên cung cấp các loại cửa gỗ chất lượng cao! (bán trực tiếp đến khách hàng)

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

60247-645/HTO/10

CHỤP HÌNH ĐÁM CƯỚI

0431 536 421

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

70226-654/HTO/10

179 Lonsdale St, Dandenong 3175

PREMIUM DRIVING SCHOOL

70334-667/HTO/11

Màu sắc đa dạng • Giá cả phải chăng

Chúng tôi chuyên cung cấp các cửa sổ nhôm và thay các loại cửa: • Aluminium Sliding Windows • Awning Windows • Casement • Sliding Doors • Stacker Doors • Security Doors • Fly Screens • Bán các loại ổ khóa và phụ tùng cho cửa nhôm và Sliding Doors • Bán đủ size Angle nhôm

Xin liên lạc Trúc

70053-643/HTO/10

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHỈ MAY, LEN VÀ DỤNG CỤ ĐAN SỢI

70186-647/HTO/10

Knit ‘n’ Purl

9 Warrick Avenue Springvale 3171 Tel: 9548 5960 Fax: 9548 0429 Liên lạc Hải Mob: 0432 780 380

60218-650/TH/9

CHỈ MAY, LEN ĐAN

• Nhận chuyên chở cho shop/cửa hàng • Nhận dọn nhà vào cuối tuần

60169-622/HTO/10

60191-629/HTO/10

11 Mahoneys Road Reservoir VIC 3073 (Melway ref: P8 H11) Tel: 9469 5026 • Fax: 9460 3059 • Mob: 0411 551 699 Email: orient_bonsai@hotmail.com • Website: www.orientbonsai.com.au

Trường dạy lái xe

• Chuyên nhận dọn nhà • Nhận mọi dịch vụ chuyên chở lớn nhỏ • TRONG VÀ XUYÊN TIỂU BANG

DỌN NHÀ

Giảm giá 10%

Mở cửa 6 ngày/tuần, THỨ BA ĐÓNG CỬA Thứ Tư - Thứ Hai 10:00AM - 5:00PM

Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693

Vui lòng liên lạc Minh Long Huynh Mob: 0423 633 566 Tel: 9332 6338

CỬA SỔ – CỬA CHÍNH

các mặt hàng • Chuyên bán sỉ và lẻ Giảm giá 10% -30% • Các loại cây cảnh, bình chậu các chậu cây cảnh và dụng cụ chơi cây cảnh • Nhận trang trí và gói quà • Đất trồng và đá sỏi • Bộ sưu tập các loại cây cảnh bonsai

9793 3530

• Nhận trả bằng thẻ tín dụng

TRƯỜNG DẠY LÁI XE – TST

Instuctor nhiệt tình vui vẽ được đào tạo cấp bằng tại Úc Certificate IV in Road Transport & Driving Instruction Với chứng chỉ cấp 4 về luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn Nhận dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận Làm việc 7 ngày/tuần và dạy khi trời tối từ 7 giờ tới 11 giờ Nói và hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh Liên lạc người dạy VĂN NGUYỄN on

DỌN NHÀ VÀ VẬN CHUYỂN

• Chất liệu tốt nhất với tay nghề cao

Tel: 9449 5274 Mob: 0412 288 476

ORIENT BONSAI NURSERY

Tel:

REMOVALS

Driving School

70330-657/HTO/11

0422 838 769

DẠY LÁI XE

MINH LONG

Để được đo đạc và khảo giá miễn phí! Xin gọi ngay Eric

Nhận vùng Springvale , Noble Park và lân cận

Hội chợ cây cảnh lớn nhất tại Melbourne!

ROLLER SHUTTERS Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm cửa cuốn.

Chuyên cắt cỏ - Làm vườn - Tỉa cây Dọn rác & chăm sóc vườn tược Liên lạc Vũ

DỌN NHÀ – CHUYỂN NHÀ

• Chuyên làm cửa cuốn, cửa an toàn, lưới sắt, lưới ruồi • Cố vấn, phục vụ tận tâm, trung thực và thân thiện

0418 105 871 70370-666/HTO/11

L/l Tài:

EXCLUSIVE

20313-608

60455-617/HTO/10

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN •Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng

9792 3675

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

gọi tới từ báo Viet Times!

31


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675

Chuyên giặt thảm nhà, nhà hàng, xe hơi, salon... Nhân dịp kỷ niệm 20 NĂM ngày thành lập

• BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ so với các nơi khác

• Bảo đảm rất sạch và mau khô

KỸ LƯỠNG VÀ UY TÍN

LIÊN LẠC BẢY: 9312 7248 - 0417 345 593

GIÀN MÓC ĐỒ, KỆ

TIỆM BÁNH WING LA CAKES

BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

Chuyên làm các loại:

Quý vị có thể xem kiểu bánh: • Trên Internet: www.puritycakes.com.au

• Bánh cưới • Bánh sinh nhật

70265-666/HTO/11

• Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới • Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

Ngày 15-16/01/2011

299 Barkly Street Footscray 3011

296 Bridge Rd, Richmond 3121

Fax: 9689 4708

Tel: 9429 1495 Mobile: 0400 649 588

CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH

PHÁO BÔNG AUSTRALIA

• Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3)

Chuyên cung cấp các loại pháo bông trong nhà và ngoài trời:

• Cho các dịp lễ hội • Múa lân • Đám cưới • Mừng năm mới • Khai trương kinh doanh

Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray (Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

Xin liên lạc anh

Ngân Nguyễn 0419 368 214

Tel: 9689 3855

An Giặt Thảm

• Chuyên giặt thảm cho nhà, hãng xưởng, cơ sở thương mại, sofa, xe cộ... • Dùng máy lớn và tối tân nhất được mounted trong xe truck. Dùng hóa chất tốt, an toàn cho sức khỏe, nước nóng 900 giết hết bọ rệp nên thảm rất sạch.

Website: www.crack-a-jack.com.au

PHIÊN DỊCH

Đặc biệt: Giặt 2 lần, nhà 3 phòng: $50!

60499-624/HTO/10

Phiên dịch viên cấp 3 NAATI nhận dịch mọi giấy tờ Việt-Anh, điền đơn - Lệ phí nhẹ

Gọi ngay An hôm nay

Việc làm giá rẻ, kỹ lưỡng, tận tân! L/l Tiến: 9364 3214 - 0432 455 669

60193-639/HTO/10

HANDYMAN

Handyman

9544 7180 • 0432 871 744

HANDYMAN HOA

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392 Cân sàn nhà và Handyman

Total Renovation

Nhận nới phòng, bọc garage, sửa chữa nhà cửa, sơn nhà, làm car port, lót gạch đặc biệt nhà tắm... Khắp tất cả các vùng trong Victoria

Cân sàn nhà, thay cột cây hoặc xi măng. Nhà bị lún, cửa đóng không được. Thay nhà bếp mới, phòng tắm, nới phòng, sơn, lót gạch, máng xối, mái hiên, hàng rào (cây hoặc colorbond), xi măng và mọi việc linh tinh.

Liên lạc Dung Tran: 0431 605 317

Bảo đảm chất lượng, giá phải chăng.

70317-658/HTO/11

Minh Mẫn: 0432 942 389 - Mây: 0403 297 026

HANDY MAN

Trên 10 năm kinh nghiệm, chuyên: • Tráng nền xi măng • Làm carport • Làm hàng rào colorbon

SƠN SỬA NHÀ-SHOP

• Thay máng xối • Lót gạch trong, ngoài nhà • Làm garden • Phòng tắm, toilet

L/l: Châu 0432 124 074 - 03 8787 8685

• Nới phòng, làm móng nhà, máng xối, sơn sửa nhà, phòng tắm, bếp... Làm carport, decking, cổng và hàng rào các loại. Vùng Springvale và lân cận. • Có ABN, xin giấy phép

Uy tín - Đẹp - Chắc chắn Liên lạc Định: 8502 8232 - 0412 605 501

topreinz-508/TH/6

GIẶT THẢM

P.O. Box 4020, Keilor Downs VIC 3038 Ph: 9310 8771 Mob: 0412 070 573

Mọi chi tiết xin liên lạc: Tel/Fax: 9363 8418 Quốc Mob: 0418 582 017 Hãng: 20C Second Ave, Sunshine Nhà: 28 Dresden Way, Sunshine West

60468-623

Trading as PURITY CAKE DESIGN Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers) Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches

50239-650/RE/10

Tiệm Bánh Bích Thuần

0413 93 22 77

TD HANDYMAN

Sơn sửa nhà cũ, nới phòng, đóng plaster, lót gạch, thay cửa, cửa sổ nhôm, ổ khóa, làm phòng tắm...

60617-622/HTO/10

Liên lạc: Justin

613-664

• Chuyên sơn sửa nhà, shop • Lót gạch, gắn floatingboard • Hàng rào colorbond • Nâng cấp và làm mới phòng tắm, toilet, nhà bếp. Nới rộng phòng

60489-622/HTO/10

9546 0756 - 0417 542 840

Hoàng: 0413 597 379

Hải 0433 357 555 • 9798 6161

70255-644/HTO/11

102 View Rd Springvale, VIC 3171

Chủ nhân người Việt kính mời!

• Nhận cất nhiều kiểu dàn móc máng đồ cho hãng may, hãng ủi, cất gác và dàn móc trên gác • Bàn cắt chân sắt tháo ráp • Xe trải vải thường hoặc có gắn dao cắt • Mobile rack • Nhiều kiểu trolley đựng hàng cho hãng may, hãng ủi, hãng giặt đồ laundry.

Chuyên nhận làm các công việc handyman:

• Carport • Nhà bếp • Plumbing

• Tráng nền xi măng • Nới rộng phòng • Phòng tắm, toilet

60401C-642/HTO/10

• Bánh được đem đến tận nhà bạn

QUỐC - RACKING P/L

• Nhận làm vườn, trồng cây cảnh, lót gạch, decking, retaining wall và hệ thống nước trong nhà • Gắn hệ thống nước tưới cây, trồng cây và cỏ. • Tân trang phòng tắm, sơn nhà trong và ngoài, và mọi dịch vụ về nhà cửa… • Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm

Liên lạc Hùng 0412 948 395 - Chọi 0413 115 725

Liên lạc Lộc:

0466 323 948

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

• Nhận đổ xi măng, làm hàng rào • Làm phòng tắm, toilet, lót gạch • Nhận sơn nhà, ngăn phòng...

Công việc kỹ lưỡng

0413 690 948 - 0416 546 936

LỘC HANDYMAN

• Nhận sơn sửa nhà cũ và mới • Tất cả các công viện lớn nhỏ về handyman • Nhận lắp đặt lớp cách nhiệt cho nhà cũ và mới • Nhận lắp đặt ăng-ten digital TV

SƠN SỬA NHÀ 60495-623/HTO/10

Chứng Hôn Nhân Đám cưới và tất cả các lễ lạt Giá rẻ phải chăng Nhận đi tất cả các vùng

• Bánh Pháp (kem), bánh Úc (Icing)

70130-636/HTO/10

• Mọi việc làm do chủ nhân chuyên nghiệp đảm trách

Jacqueline Celestin Corentin

70021-636/HTO/10

HOME & MAINTANENCE SERVICES

• Nhận sửa chữa thảm đùn, cháy rách, thảm bị ngập nước...

LT BUILDING PTY LTD 70060-644/HTO/10

• Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật

32

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TẬN TÂM Thanh: 0425 869 838 - 8790 5723

• Sửa nhà shop, nới phòng, đóng vách, lót gạch, làm nhà tắm, thay bình nước nóng • Thông ống cống bị nghẹt • Xin giấy phép đổ Driveway, tráng nền xi măng

60422-629/HTO/10

70015-636/HTO/10 70334-659/HTO/11

60339-600/TH/9

0422 069 248

(Có thể đưa qua phòng mạch bác sĩ Thông tại Footscray)

Hàng rào - Cổng - Cửa kéo tự động Máng xối - Mái che - Carport

• Sử dụng máy tối tân & lớn nhất hiện nay để giặt thảm

Liên lạc Chị Huệ:

Xin liên lạc ông Bùi Huy Điện 5/30 Fehon Street, Yarraville - Tel: 9314 4442

Hàng rào ColorBond

• Chuyên trải thảm, cung cấp mọi loại, từ việc nhỏ đến lớn

Celestin Corentin Civil Celebrant

Nhận: sơn nhà, làm plaster, lót gạch, đánh

Liên lạc: 0401 720 678 - 0422 332 158

NHÀ - NHÀ HÀNG - VĂN PHÒNG

23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1

• Nhận đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, sinh nhật, đầy tháng tại nhà hoặc Hall • Cho thuê rạp, bàn ghế... • Tất cả các vùng Melbourne • Phục vụ từ A-->Z

QUÂN HANDYMAN Vùng Springvale và các vùng phụ cận.

CÔNG TY TRẢI THẢM & GIẶT THẢM

CATERING

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

bóng sàn gỗ, tân trang phòng tắm, toilet, cửa...

0418 372 155 - 0451 412 799

SUPER STAR

Làm việc tận tâm, vui vẻ

60117-609-658

Chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua! • Guarantee money back • Tốt nghiệp trường TAFE • Bảo đảm quý vị hài lòng Xin vui lòng liên lạc Dũng:

Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: Tel: 9370 1816 hoặc cô Bình: 0413 137 648 266-268 Maribyrnong Rd, Moonee Ponds 3039 Website: www.goldenchefcooking.com

9687 2485

(Có điều kiện áp dụng) 60064A-643/HTO/10

• Nhận đặt bánh sinh nhật và bánh cưới. • Nhận đặt làm các món ăn Á Châu đặc sắc và bánh tây cho tiệc/party. • Nhà hàng trang trí lịch sự là nơi lý tưởng đãi khách cho mọi trường hợp (50 chỗ ngồi) với các món ăn Hoa - Nhật - Việt độc đáo và có karaoke. • Phía sau nhà hàng có bãi đậu xe thật rộng rãi.

Tel:

TỪ NAY ĐẾN CHRISTMAS

GIẢM

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

60166-622/HTO/10

20%

Chuyên dạy nấu ăn và làm đủ loại bánh

60480-632/HTO/10

70259-666/HTO/11

VINA GIẶT THẢM PRO CONTRACTOR ABN: 26931108177

Liên lạc LIÊM: 9312 7903 - 0413 320 766

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


ĐỨC FENCING Chuyên làm hàng rào colorbond và gỗ

60397-616/HTO/10

• Việc làm cẩn thận và bảo đảm • Khảo giá miễn phí • Giá đặc biệt cho pensioner Liên lạc Đức:

0422 875 956

70355-659/HTO/11

Factory: 15/12-18 James Ct, Tottenham

P.J. GARAGE DOORS P/L Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại cửa ABN 21 087 901 460

Liên lạc Dũng: 76 Mitchells Lane Sunbury VIC 3429 Mob:

FIVE STAR FENCING & GATES

70137-638/HTO/10

0401 678 599

Miễn phí khảo giá - Thân thiện - Chất lượng!

Tel: 9796 9908 • 0409 996 936

TAX RETURN

Từ $60

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 t. 03 8502 8639

• Self Managed Super Fund Administration • Set up Pension Phase • SMSF Compliance (TAX & AUDIT)

Xin liên lạc anh Bình ngay hôm nay!

MÀN CỬA – CURTAINS, BLINDS

patrick@newworldsuper.com.au Mon. – Fri. 10am to 5pm

QUYÊN – LOCK SMITH

KIẾNG, GẠCH MEN

* Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị

Liên lạc: Ross

Tel: 9796 9441

575*hong1

KIẾNG NHÀ TẮM

LSQ-467/RE/6

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified)

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

rkcm@bigpond.net.au

- Chất lượng! Làm tại Úc nhưng bảo đảm bạn tiết kiệm ít nhất 30%

ABN 20 675 105 069

• Màn gỗ • Màn Hòa Lan • Màn Venetian • Màn ngang • Màn đứng • Màn vải xếp • Lưới ruồi • Cửa an toàn • Lều vải bố

- Chúng tôi có thể giới thiệu các thợ kinh nghiệm để giúp bạn lắp ráp, làm mới các loại phòng tắm và bạn cũng có thể tiết kiệm ít nhất 10%. BẢO HÀNH 10 NĂM

Thợ khóa BWT

Liên lạc tiếng Anh 9512 3363

Miễn phí đo & khảo giá

Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí

Trên 20 năm kinh nghiệm

26 Central Ave, Sunshine VIC 3020 Tel.

WESTPOINT LOCKSMITHS • Chuyên mở khóa - làm chìa khóa mới • Sửa chữa, lắp ráp và cung cấp các loại khóa

0411 507 076

60179-627/HTO/10

Reg. Tax Agent

Liên lạc Lee/Thiện:

Đảm nhận tất cả các dịch vụ

KẾ TOÁN VÀ KHAI THUẾ

60481-621/HTO/10

0421 898 866

MÁI NHÀ – ROOFING

Chuyên về Booking Services: Hướng dẫn làm sổ sách kế toán, MXOB software.

• Màn Phủ Đứng (Vertcial) • Màn Gỗ (Timber) • Màn Hòa Lan (Holland/Roller) • Màn Vải Xếp (Roman) • Màn Sáo Ngang (Micro/Slimline)

Đo & Khảo giá miễn phí Phục vụ 7 ngày cho mọi vùng trong Melbourne Tất cả việc làm được bảo đảm & nhanh lẹ

Khảo giá miễn phí

Xin Liên Lạc Dũng (Steve)

0406 373 557 hoặc 03 8361 7642 Email: in_styleblinds@yahoo.com

MASSAGE – BẤM HUYỆT

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

60104-591/TH/9

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí 70328-656/HTO/11

60399-624/HTO/10

ACOUNTANT

383 Corrigan Rd, Keysborough VIC 3173

LÓT GẠCH

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ

Văn Phòng Kế Toán

Tel: (03)9711 5529 Mob: 0431 689 051

Mob.

IN-STYLE Blinds

LÓT GẠCH

KẾ TOÁN – TÀI CHÁNH

8 Libbet Ave, Clayton South VIC 3169 Tel/Fax: 9548 2854

9077 1353

Chuyên làm:

DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG 24 GIỜ! Liên lạc: David 0408 094 102 - 3 Quarry Rd Tottenham 3012

Thiết kế & làm hàng rào nhôm và sắt với nhiều kiểu đẹp Chuyên ráp hệ thống cửa tự động

Chúng tôi nhận làm đủ các loại: • Verticals (màn đứng) • Màn cuốn (Roller) • Màn La Mã các loại • Plantation Shutters • PVC cafe (rèm che) • Awinings 60470-620

- Chúng tôi chuyên về buôn bán các loại kiếng nhà tắm. Bán thẳng từ Warehouse ra Public nên bạn tiết kiệm nhiều.

Thương mại - Gia dụng - Tự động

Aluminium & Steel Fence Maker and Designer Automatic Remote Control Gates

Tel: 9363 8734 • Mob: 0422 632 218

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 t. 03 9512 3699

Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

Để biết thêm chi tiết xin xem website: www.fivestarfencing.com.au

• Khảo giá miễn phí cho người Việt • Chuyên làm các loại hàng rào, các kiểu cửa, cộng tự động • Lắp ráp cửa an toàn, verandah (mái hiên) và các loại carport • Giá cả phải chăng, có bảo hành!

60482-621/HTO/10

cửa gỗ, cổng sắt , cổng điện, điều khiển từ xa...

HB Metal Chuyên nghiệp về Hàng rào và Hiên nhà

27 Salmond Street, Deer Park VIC 3023

MOBILE LOCKSMITH

Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại hàng rào,

• Lập công ty và family trusts • Lập quỹ hưu trí • Khai thuế và thanh tra quỹ hưu trí

0423 674 935 0432 026 201 Nhà: 8502 7870

Mon. – Fri. 10am to 6pm Sat. 10am to 3pm Sun. by appointments only

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

Peter: 0410 446 161 - 5968 2985

60155-615/RE/10

70354-659/HTO/11

29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

Xin gọi anh Cường

MÁI HIÊN – VERANDAH

Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

60429-630/HTO/10

garage xe, điều khiển từ xa, cổng điện. MIỄN PHÍ KHẢO GIÁ!

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

• Nới phòng (bao xin giấy phép) • Sơn nhà, shop • Thay nhà bếp, phòng tắm • Làm plaster • Gắn hệ thống Security Camera, báo động Alarm

KHOÁ – THỢ KHOÁ

Chuyên làm hàng rào - Cổng sắt Cổng tự động - Carport - Veranda

www.viet-times.com.au

ABN 60 953 626 384

www.viet-times.com.au

MINH CÔNG

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

9367 3165 (AH)

Minh: 0422 597 622

Lâm Hữu Lộc

Giá rẻ, làm việc tận tâm, hiệu quả cao.

70335-656/HTO/11

THỢ MỘC - SƠN

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

31645-463/RE/6

M. 0421 759 632 H. 9078 9803

Xin liên hệ 0433 916 235

60214-672/HTO/11

No. 11/Factory 4, Malcolm Crt, Kealba 3021 Tel: 9364 4489 Fax: 9364 4491 Melbourne: 0412 310 217 Sydney: 0432 650 773 www.ultratexwallcladding.com.au 50162-627/HTO/10

* HÀNG RÀO * CỔNG SẮT * CỔNG ĐẨY

60460-618/HTO/10

SAN’S

Mob: 0401 905 932 www.remotecontrolaccess.com.au

• Dịch vụ làm sổ sách kế toán • Hướng dẫn và tư vấn kế toán

TÔ GẠCH, TƯỜNG • Nhận làm tất cả các kiểu tô gạch • Đa dạng màu sắc và độ nhám khác nhau • Cung cấp và lắp ráp nhựa polystyrene • Đường chỉ (moulding) & vữa đặc (Solid plaster)

• Sơn trong nhà, ngoài nhà • Nới phòng, bọc garage

ABN 43 633 077 976

Wall Cladding & Coating P/L

HÀNG RÀO – CỔNG SẮT

Liên lạc Hậu:

làm hàng rào color bond

Accountant & Business Advisor

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi : Vinh 0466 880 518 Hiền 0431 383 845 Tòng 0423 085 195

Làm việc 7 ngày í Khảo giá miễn ph

• Chuyên sơn ngói, thay máng xối,

ACCOUNTING SERVICES

Bảo đảm chất lượng • Giá cả phải chăng

REMOTE CONTROL ACCESS

VRD

CƯỜNG-SƠN NGÓI

60088-644/HTO/10

HỒ –THỢ HỒ, THỢ MỘC, SƠN

60402/HTO/10

60195-630/HTO/10

Nhận sơn sửa nhà và shop, nới thêm phòng, lót gạch, máng xối, carport, lót sàn... GIÚP XIN GIẤY PHÉP

Massage Thư Giãn Xin liên lạc Jason:

0469 029 004

70226A-654/HTO/10

TÂN TRANG VÀ BẢO TRÌ NHÀ CỬA

9792 3675

60076-616

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

33


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675

Full Body Massage K.E. KITCHEN PTY/LTD HỒ PLUMBING & GAS 18 Annesley St, Braybrook VIC 3019

1/14 Rich St, Noble Park VIC 3174 Tel: 9546 2715 • Mob: 0411 275 353

PHONG MASSAGE

Liên lạc Nhanh:

70332-656/HTO/11

NEW KEYMAN KITCHEN

0457 595 144

70378-667/RE/11

SS MASSAGE Shop mới khai trương Massage chuyên nghiệp Có nhiều sinh viên trẻ đẹp Việt Nam và Trung Quốc làm part time

Chuyên về nhà mới/cũ, cửa hàng và hãng xưởng

Công ty uy tín chuyên làm nhà bếp và nhận trang trí shop

Sau những giờ làm việc mệt mỏi!!! Nếu bạn có cảm giác nhức mỏi, đau lưng đến với Phong Massage bạn sẽ có cảm giác thư giãn. Điện thoại:

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

• Thợ chuyên nghiệp có đăng ký đàng hoàng • Có giá tốt nhất cho mọi công việc lớn nhỏ • Chỉ cần 2 tuần để hoàn thành công việc

Muốn nhanh chóng? 60261-664

MÁY TÍNH – MỰC IN

NHÀ BẾP, TỦ ÂM, PHÒNG TẮM

SUNSHINE KITCHEN Chuyên gia hàng đầu về máy tính xách tay!

các kiểu nhà bếp mới theo ý khách hàng.

www.apacnotebooks.com.au

Hiển:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30 - 6:00 và thứ Bảy: 10:30 - 3:00

23/260 Wickham Rd

Chuyên về các loại cửa: • Cửa gỗ đặc, chất lượng Nhiều năm kinh nghiệm! • Cửa bọc nhựa vinyl Việc làm bảo đảm! • Cửa tráng nhựa

Melway 77 J8

9555 8755

Kiên 0413 515 418

• Sản xuất tại hãng các loại cửa gỗ(timber door) cho tủ bếp và laminate benchtop (giá sỉ) ĐẶC BIỆT:

NHÀ BẾP – DESIGN & INSTALL

HOÀ BÌNH

Miễn phí đo & khảo giá!

KITCHEN CABINETS

Hãng chúng tôi chuyên thiết kế và đóng các loại kitchen,vanities và laundry theo ý thích của quý vị.

Tel:

9546 6352 - Thái Hòa 0434 596 416

FACTORY: 2/2 Regal Drive, Springvale (Mel 79K8)

34

119 McIntyre Rd, Sunshine

9364 9636

Xin vui lòng liên lạc Phong:

0431 088 428

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ!

ĐẶC BIỆT

Chúng tôi bảo đảm hàng chất lượng với giá rẻ nhất!

Chuyên cố vấn coi phong thủy cho: Nhà ở, nhà hàng, văn phòng, công ty, doanh nghiệp, ... Nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, chỉ dẫn cách thay đổi phong thủy thành một môi trường may mắn và thuận lợi cho người ở. Xin liên lạc: Danny Chan (tiếng Việt và tiếng Hoa)

2 $28/m Gỗ Fully Lay Laminate

*

Liên lạc John Trung:

PHONG THỦY “GIA CÁT“

0402 932 077 Tel: 9312 3329

hongtrungthai@yahoo.com.au Website: www.vnttimber.com.au

Địa lý Bát Trạch • Huyền không Phi Tinh • Phong thủy tâm linh

SƠN – TRANG TRÍ NHÀ CỬA

MINH THỢ SƠN

321 178

Chuyên nhận mọi công việc về sơn nhà mới, cũ, trong, ngoài nhà, shop, hãng xưởng... Việc làm kỹ lưỡng - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp, Bảo đảm chất lượng cao! GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Liên lạc Minh: 0431 421 442 - 9798 1753

RANGEHOOD –MÁY HÚT HƠI

• Thợ nhiều năm kinh nghiệm • Sẽ hướng dẫn quý vị mua máy hút với giá đặc biệt, tiết kiệm nhiều tiền.

Liên lạc Anh Minh 0412 650 902

Giá cả phải chăng! Liên lạc Huy:

TARNO FLOORS

Chúng tôi chuyên về:

- Đặt nền floor laying. - Đánh bóng bằng dung dịch không gây độc (non toxic waterbased hand staining)

ABN: 77 881 289 885

DỊCH VỤ RẤT TẬN TÌNH & CHUYÊN NGHIỆP

4792 – 0411 165 292

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

0421 590 889

Painting for you

Chuyên đánh bóng & lót sàn gỗ (polishing & sanding)

Liên lạc: ZIBI 8707

HUY-THỢ SƠN

Chuyên nhận sơn trong và ngoài nhà mới, cũ và shops...

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

SÀN GỖ, TRẢI LÓT SÀN GỖ

• Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas

Gọi cho chúng tôi để được

PHONG THỦY GIA CƯ

nhà – Bảo đảm không còn lại mùi dầu mỡ sau khi nấu)

Thợ sửa ống nước + Gas 60461-668/HTO/11

Khảo giá miễn phí

Nói tiếng Anh và Trung Quốc

• Chuyên gắn máy hút hơi cho nhà bếp và nhà hàng (Gắn ống hơi thoát thẳng qua nóc

ỐNG NƯỚC - THÔNG ỐNG NGHẸT

• Uy tín và chất lượng • 7 năm bảo hành • Giá rẻ tại hãng

• CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI GỖ VÁN SÀN NHÀ • Các loại gỗ đặc của Úc với chất lượng cao và bảo đảm theo tiêu chuẩn janka rating từng loại gỗ • Gỗ đặc Prefinished (đã đánh bóng), Engineered Floating Floors, Laminate Floors với giá thật rẻ và nhiều loại màu sắc khác nhau • NHẬN LẮP RÁP SÀN GỖ VÀ BẢO HÀNH KHI ĐẾN CÔNG TY • Hãy liên lạc với anh John Trung với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gỗ để được GIÁ ĐẶC BIỆT.

RANGEHOOD – MÁY HÚT HƠI

Cung cấp các oven, cooktop, rangehood và dụng cụ cho tủ bếp!

Tel:

VNTTIMBER TRADING

1/39 LIGHTWOOD RD. SPRINGVALE

Thầy Phong Thủy Gia Cát: 0412 70127-635/HTO/10

www.viet-times.com.au

• Chuyên đóng và thiết kế bằng 3D và các kiểu nhà bếp hiện đại hoặc theo ý thích của khách hàng

Việc làm bảo đảm Giá cả phải chăng

ABN 12 470 342 449

Chuyên cố vấn phong thủy cho cơ sở doanh nghiệp, shop, công ty, nhà hàng, nhà, các công trình xây cất, building, apartment... Đặc biệt nhận xây nhà theo thiết kế phong thủy (lo từ A-Z) để có được một căn nhà “Cát Tường“. Coi đất (tốt, xấu) trước khi xây dựng. Nhiều năm kinh nghiệm.

Kitchens 4 All

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Tel: (03) 8361 9541 Mob: 0411 456 735

• Làm thay đổi vận mệnh của bạn tại: Cửa hàng kinh doanh, văn phòng, nhà cửa, mộ phong thủy...

Mob: 0400 060 390

60100-622/HTO/10

(Via Commercial Rd) Moorabbin Tel:

0402 383 705

70114-634/HTO/10

70248-664/HTO/11

email: sales@apacnotebooks.com.au

Liên lạc: Nam

web: www.fengshui1628.com

4/235 Sunshine Rd, Tottenham 3020 Tel: 9314 1811 • Fax: 9314 1677

Xem thêm chi tiết tại website:

MINGLIANG HE NỔI TIẾNG TRÊN 15 NĂM TẠI ÚC VÀ NƯỚC NGOÀI.

BOOKING: or 0403 782 998 8 03 95740 86

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

Chúng tôi nhận đóng và thiết kế

Cho tất cả các loại sàn gỗ

• Xem ngày sinh ( ), FUTUNE TELLER và thay đổi cho may mắn. • Thuật phong thủy TAOIST

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

Sửa chữa - Nâng cấp - Bảo hành - Linh kiện

60468-620

THẦY PHONG THỦY/FENGSHUI MASTER

Tel: (03) 98941868 • Fax: (03) 98941867

Website: www.keyman.net.au

Chúng tôi chuyên: • Lắp đặt • Đánh bóng • Tẩy vết dơ • Chà nhám • Phục hồi, sửa chữa • Re-coating

PHONG THUỶ – BÓI TOÁN

22 Terra Cotta Dr, Blackburn 3130 Email: newkeyman_kitchen@yahoo.com.au

Level 2, 16 - 18 Errol St. North Melbourne Tel: (03) 9078 1355

60496-620

9547 5205

0402 88 66 99

and SHOPFITTING

Ted Wu 0423363688

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392

60188-652/HTO/11

Peter Lai Nguyễn (Chuyên viên trị liệu tốt nghiệp tại Úc)

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

60137B-641/HTO/10

Huyệt Massage

PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

640-690

Muốn có một đời sống khoẻ mạnh, vui vẻ, thoải mái? Điểm

TIMBER FLOOR SANDING & POLISHING

60452-666/HTO/11

QUÝ KHÁCH ĐAU LƯNG, ĐAU ĐẦU, NHỨC MỎI?

0401 446 714

60488-622/HTO/10

VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate

Liên lạc

70151-650/HTO/10

Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

• Sửa chữa và thay hệ thống nước nóng lạnh • Chuyên về lắp ráp và sửa các loại Gas • Sưởi âm/tường, lò nước nóng, nấu ăn • THAY MÁNG XỐI, GẮN BỒN NƯỚC MƯA • Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt • Làm phòng tắm • Sửa chữa vòi nước rò rỉ • LẮP ĐẶT TOILET • Lắp đặt máy lạnh

60464-619/HTO/10

CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

Chuyên lót sàn gỗ. Đặc biệt lót laminate • Hoàn tất (full): $35/m2 (8mm); $45/m2 (12mm) • Hoặc công (labour): $15/m2

664-715

Quý khách cần sức khoẻ để làm việc?

Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

70023-637/HTO/10

Tel: 9311 0198 Tel: 9077 7620 Tel: 9004 1477

Licence 52080 & Compliance Certificate

70145-639/RE/10

Sunshine: 5 City Place Nth Mel: 305 Queensberry St Ascot Vale: 219 Ascot Vale Rd

70225-654/HTO/10

Massage chuyên nghiệp với các cô gái Việt Nam. Giá cả hợp lý.

Thắng Flooring

60401A-626/HTO/10

• Sơn nội thất và ngoại thất • Sơn mới và sơn lại nhà cửa • Sơn dân dụng và thương mại

Miễn phí đo và khảo giá Liên lạc ngay Tâm:

0433 300 501

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds TIỆM BÔNG, TIỆM HOA SR CONCRERE Muốn nhanh chóng? Nhận đổ tất cả các loại xi măng pavement, drive way Tiệm Hoa Footscray Market • Footpath, • Car park, garage... An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

fmflorist/TH/6

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

Nền móng và xi măng

• Nhận giao bông về Việt Nam

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Tel: 9689 8434

Phiến & Ngọt Kính mời 433/MFR433/TH/5

SẮT CHO NHÀ VÀ HÃNG

31702-559/RE/8

ROWVILLE

Liên lạc: 0427 439 456 Xin gọi ngay!

BEST IN TOWN!

CÓ DỊCH VỤ ESCORT!

CONCRETE-XI MĂNG

Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này! PCA6260BE

JO JO FLORIST First

60407-626/HTO/10 60483-646/HTO/10

VẬT NUÔI – THÚ NUÔI YARRAVILLE VETERINARY CLINIC Viện Thú Y Yarraville

Mở cửa:

UNDERPINNING

Thứ Hai - Thứ Sáu 9am - 7pm Thứ Bảy 9:30am - 2pm

VẼ BIỂN QUẢNG CÁO

MAT’S MODERN HOMES

0402 042 816

BẢO HÀNH 7 NĂM! 1 Primary Place, Maribyrnong VIC 3032

60421-650/HTO/10

DB-U 28422 ABN 44312270169 Master Builder 131760 Mật An Nguyễn

70334-657/HTO/11

Chuyên xây dựng nhà cửa dân dụng

• Nhà mới - Units - Townhouses • Tư vấn cho chủ xây dựng • Giá cả phải chăng - Chất lượng tuyệt vời

Đảm trách tất cả các dịch vụ chuyên về QUẢNG CÁO VÀ IN ẤN

Việc làm chất lượng. Giá cả phải chăng.

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Alex: 0425 200 663 63

Beautiful Ladies

• Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

LADIES ALWAYS WELCOME 417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

Tel: 9416 3038

ALL TYPES CONCRETING

Miễn phí khảo giá! 70239-663/HTO/11

Hãy sử dụng dịch vụ từ thân chủ quảng cáo trên Viet Times để mãi có được báo Viet Times miễn phí!

FAIR LADIES 417

Liên lạc Simon:

• Stencil Concrete • Crossovers • Slate Concrete • Driveway • Coloured Concrete • Garages • Plain Concrete • Exposed Aggregate and much more...

Victoria Concrete Works Tráng nền xi măng kiểu slate, stencil & exposed aggregate cho nền garage, arage, lối xe vào, lối đi và verandahs.

Trung tâm giải trí và thư giãn

Chuyên đổ tất các loại xi măng và bê tông

XI MĂNG – ĐỔ NỀN NHÀ

Không tốn $1.50 để mua! Hoàn toàn miễn phí trên báo Viet Times và trên website: www.viet-times.com.au

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG, CỘT TRỤ, XÂY MÓNG NỀN NHÀ • Bảo hiểm đầy đủ • Được Chính phủ tài trợ • Bảo hành 15 năm • Được Chính phủ cấp giấp phép • Làm phẳng 100% bằng máy tính • Sử dụng máy bơm bê tông • Trên 15 năm kinh nghiệm Miễn phí khảo giá và tư vấn

9309 0700 • 0411 174 000

Dzung Pham G r ap hi c Ar t

Tel. 9364 5746 Mob. 0425 772 221

Cuốn niên giám thương vụ MỚI của cộng đồng người Việt tại Victoria.

PCA 5709b

5 REBLOCKING & STAR

Ph: 9314 8945

Nói tiếng Việt và tiếng Tàu

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848

FIVE STAR

Bác sĩ Ian Burns

291 Wiliamstown Rd, Yarraville 3013

Jukey 9366 9173 • 0422 830 299

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne • Có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp • Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

Website: www.firstandlastreblocking.com.au

70253-664/HTO/11

• CHUYÊN XÂY: Carport; Pergola; Sunroom; Verandah; Gazebo and Decking. • RENOVATION: Tân trang nhà cửa, Plasterboard, design phòng tắm, Toilet, Wardrobe tủ âm design theo khách. • LO GIẤY PHÉP: Building construction certification permits.

PCA 492B

GỌI MICHAEL NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT! Tel: 9323 9666 Mob: 0404 999 969

Nhận khám và chữa bệnh tất cả các loại thú nuôi

M.J RENOVATION

Last

Chúng tôi chuyên làm: • Cọc gỗ hoặc bê tông cho gốc cây • Có giấy phép của Council • Nới rộng nhà và xây thêm lầu • Tất cả việc làm bảo hành 15 năm • Khảo giá và tư vấn miễn phí

Chấn 0403 260 582 Trường 0425 899 655

ĐỦ MỌI DỊCH VỤ THÚ Y chăm sóc cho vật nuôi của bạn

and

60453-617/HTO/10

Xin liên lạc:

9314 4242

50168-628/RE/10

MỞ CỬA 7 NGÀY

• Nhận xây nhà mới, townhouse, multi-unit • Nhận vẽ và thiết kế kiểu nhà theo ý khách hàng Đảm bảo 6 năm cho nhà mới!

741 Geelong Rd, Brooklyn VIC 3012 Tel: (03)

REBLOCKING & UNDERPINNING

Đặc biệt: Bán cây kiểng lạ, cây ăn trái

BenGee Homes

Liễu 0432 823 585

Xem thêm tại website: www.club741.com.au

• Các loại hoa cho tân gia, văn phòng, nhà hàng, phúng điếu, nhà thờ… • GIAO TỚI NHÀ VÀ BỆNH VIỆN

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ CỬA

Đặc biệt: các người đẹp tới từ Châu Âu.

Liên lạc với chúng tôi: Darren

0408 505 626

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

60164-644/HTO/10

Liên lạc: ANDY LU O411 989 178 Fax: 9464 2265 Email: austarc@gmail.com Hãng: 349 Settlement Rd, Thomastown

• Nhiều thiếu nữ trẻ , xinh đẹp và quyến rũ • Sẵn sàng phục vụ • Chu đáo, tận tình

NSB-645/RE/5

•Bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa cưới (nhiều kiểu để chọn lựa)

Phục vụ tất cả các vùng có người Việt Caroline Springs, Hillside, Deer Park, St Albans, Sunshine, Footscray, Springvale, Dandenong...

70203-650/HTO/10

Tel: 9310 9983

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ 60023-574/RE/9

62 Alfrieda St, St Albans

60458-647/HTO/10

Không có việc nào là quá nhỏ cả.

60087-666/HTO/11

70360-664/HTO/11

AZNTEK CONCRETE

TIỆM HOA KIM QUẾ

Mọi chi tiết xin liên lạc Guner Mob: 0403 598 822 - Tel: 5222 3553 Email: bengeehomes@yahoo.com

QUẢN LÝ MỚI

4/12 Mosrael Place

Đổ xi măng từ $300

DBU-20471

$80 Full Service $70 Nude 1/2 giờ Nhiều cô gái trẻ đẹp!

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng.

9793 1080

Chuyên làm sắt cho nhà và nhà hàng BUILDER LINTELS

swa 7690b

CALIFORNIA CONCRETE

Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

www.viet-times.com.au

Tel: 0423 963 707

**** DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN *

60475-621/HTO/10

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

9792 3675

Cuốn niên giám thương vụ MỚI của cộng đồng người Việt tại Victoria. Không tốn $1.50 để mua! Hoàn toàn miễn phí trên báo Viet Times và trên website: www.viet-times.com.au

Hãy sử dụng dịch vụ từ thân chủ quảng cáo trên Viet Times để mãi có được báo Viet Times miễn phí!

35


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675

www.clubkeysstudio.com

50153-641/RE/10

6

PCA100be

• Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông • Tiện nghi, phục vụ tận tình, chu đáo, thoải mái 60015-647/0

• Nơi giải trí sang trọng và Giá đăc biệt: cao cấp cho quý ông • Nhiều tiếp viên mới mỗi ngày, xoa bóp toàn thân • Có giá đặc biệt vào ban ngày Xin ghé thăm website www.melbournecolosseum.com.au

RAO VẶT HÀNG TUẦN PCA3337BE

CẦN NGƯỜI

45-47 Tope Street, South Melbourne 3205

S T U D I O

67 Keys Rd, Moorabbin

9553 0192

6 Bignell Road Moorabbin East

PCA 5109be

Tel: (03) 9696 9199

Tel: 9555 8100

Sales person required: Asian grocery wholesale, experience not must. Attractive salary + perks. Full time position. Own car required. Immediate start. Please contact Sam 0411 241 314, (03) 9555 0073. ------------------------- 669-672 ----------------------------------------

Telephone:

9793 5289

PCA 7023B

•Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ • Phục vụ vui vẻ, tận tình và chu đáo • Bảo đảm quý khách hài lòng khi ra về

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông

Chủ nhật 11am - khuya

9793 2988

Hot Gossip Dịch Vụ $100 Đặc Biệt • Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available!

9366 6444

Southern Comfort International Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông

9720 4044

“Dịch vụ đặc biệt” $155/1 giờ $95/30 phút Thư giản từ $40 full service từ $57 70258-666/HTO/11

PCA NO. 5531B

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo! LADIES WELCOME!

36

or call //

Bi Twin XXX Shows thứ Bảy lúc 8 giờ tối

16 Citrus St, Braeside, VIC 3195 PCA 4015BE

Tel:

9588 0743 Melway 88 A8

Sea Pearls of Melbourne

PCA 7085BE

• Phòng ốc hiện đại tiện nghi • Các thiếu nữ mới trẻ đẹp • Chỗ đậu xe kín đáo • Escort Available • Mới tân trang Ban ngày

$105 1/2 giờ

n Maso

St. e St.

t. dox S

Tel: 9543 8820 • 9543 8837

JUST LASHES DOCKLANDS Please send CV to info@justlashes.com.au

One Great Show tối thứ Năm 7:15PM Còn có các show thứ Năm, thứ Sáu và thứ Hai vào lúc 12 giờ trưa

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp! 44A Winterton Road Clayton VIC 3168

• Position will be casual for 3 months and then full • Time option will be offered • Beauty experience an advantage but not essential • We offer full in house training to the right person • Flexibility with hours is required and a current • Victorian Drivers Licence.

0438 245 555

Hot Live Bi Twin XXX Shows

marl

Albe

it Koro

Cree

ây Tại đ . k Rd

Mad

CÓ NHIỀU CHỖ ĐẬU XE KÍN ĐÁO!

BEAUTY WORKER/ EYELASH TECHNICIAN

Tiện nghi và thoải mái nhất ở vùng Đông Nam Melbourne

SWA 7660B/7665B

Khu đèn đỏ của Melbourne

Liên lạc Michael 9460 5755

Mel: Map. 26 Ref: H5

Mountain Hwy Bayswater 3153

rs” e n w O “New

vùng Reservoir. Lương cao.

42 Cromer Avenue, Sunshine North

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya!

Nhiều cô gái trẻ và đẹp từ nhiều nước Nữ sinh từ 18 tuổi trở lên Ladies welcome! Phục vụ tận tình, chu đáo và vui vẻ

phụ cho hãng sửa xe model châu Âu

1/2 giờ

Telephone:

895

Cần thợ cơ khí chính và

PCA 7218BE

17 Nicole Way, Dandenong South Tel:

CẦN THỢ CƠ KHÍ

26 Rhur Street, Dandenong VIC 3175

70178-646/HTO/10

Thứ Hai - Thứ Bảy 10am - khuya

80

$

từ

667-682

60094-620/HTO/10

65

$

Những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ và lộng lẫy!

Nhà hàng vùng Hampton Park cần nam nữ chạy bàn buổi tối, khoảng bốn tiếng đồng hồ.

60226-672/TH/11

Full Services

CẦN NGƯỜI

673-681

Liên lạc Thảo 0403 181 355.

70270-666/HTO/11

Thư giãn

70218-664/HTO/10

Mở cửa 7 ngày/tuần từ 11AM đến khuya

JUSTLASHES-659/HTO/11

PCA6646B

• Có nhiều cô gái trẻ đẹp từ các nước châu Á, được thay đổi mỗi 2 tuần.

18 Albemarle St, Williamstown North

TEL: 9399 9740

Mở cửa 7 ngày 11am đến khuya

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

TELEMARKETER(S) WANTED Viet Times / Adpro Media is seeking to employ part-time telemarkerter(s). The applicant(s) require to have the follows: clear voice, good command of spoken English & Vietnamese, interpersonal & communications skills and a can-do attitude. If interested, please call Minh Tran 0402 234 157 or send resume to mtran@viet-times.com.au

659-671

MAKERS WANTED Black Apple is seeking experienced makers to produce a wide range of knits and wovens.

Michael on 9547-8211 Address: 1 Regal Drive, Springvale, VIC, 3171 VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds FACTORY STAFF

THẨM MỸ VIỆN XUÂN YẾN

Person to work in flysreen door / window manufacturing factory. Experience not required as training will be provided. Please call Christine 5940 2225 Mon – Fri, between 10am & 12pm

Tel: 9323 0545 - Mob: 0415 235567

• Đặc biệt khám da miễn phí! CHUYÊN NGHIỆP - PHUN XÂM THẨM MỸ: Môi hồng, mí mắt, thuê lông mày, xóa vết xâm hư và làm lại nét xâm mới thích hợp.

LÀM MÔI DẦY MỘNG VĨNH VIỄN: Do cô Yến nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, tốt nghiệp tại Úc, Hongkong và bác sĩ chuyên khoa.

CÔ YẾN KÍNH MỚI!

GIÁ ĐẶC BIỆT

SANG THƯƠNG VỤ LINH TINH

Nhà hàng vùng Springvale nhận nấu cơm phần, cơm tháng. Phần ăn $16 cho hai người gồm cơm, canh, đồ xào và đồ mặn. Thực đơn thay đổi mỗi ngày. Nhận giao tận nhà*.

669-683

CẦN MUA TẤT cả hàng dư thừa như quần áo, mỹ phẩm, tạp hoá, nữ trang… Liên lạc 0431 4222 277.

SANG NHÀ HÀNG RICHMOND

-------------------------------------------------- 667-670-------------------------------------------------------------------------------------------

Liên lạc 9548 0707 – 0421 890 099

LỜI NGUYỆN DẠY GUITAR – TRỐNG

LỜI NGUYỆN

671-676

NHẬN DẠY GUITAR/DRUM với cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng, chơi giỏi trong 12 tuần lễ. Bài học đầu miễn phí. L/l: Minh 9795 0707 hay 0422 082 016 -------------------------------------------------- 608-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

ĐĂNG KÝ THƯƠNG VỤ

Cần sang gấp nhà hàng Việt Nam ở vùng Richmond. Vị trí rất tốt, có bãi đậu xe, đông khách quen, thu nhập $8.000 – 10.000 / tuần. Giá sang

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đọc lời nguyện này càng nhiều càng linh nghiệm.

NHÀ BÁN

$285.000, có thể thương lượng. Xin liên lạc 0434 088 045 (sau 6:00 pm) 667-774

Giá $450,000 USD ONO

Carlos (+84) 908 120 451 Email: c.smollen@hcm.fpt.vn Phương (+84) 908 633 362 Email: phuongsmollen@hotmail.com

NHẬN DỊCH THUẬT Chuyên dịch thuật các tài liệu Anh ngữ, nhận thảo văn thư, hướng dẫn viết tiếng Anh - Việt - Hoa. Có bằng NAATI cấp III. Nhận vẽ bảng hiệu tiệm, làm menu, logo, catalogues, websites... Có bằng cao học chuyên ngành.

Liên lạc 0413 783 949

70329-656/HTO/11

THANH HẰNG CLEANING SERVICES

PHIM NGƯỜI LỚN DVD PHIM NGƯỜI LỚN: HÌNH ảnh rõ ràng, chất lượng. Giao tận nhà các vùng St Albans, Deer Park, Kings Park, Cairnlea, Sunshine, Footscray, Richmond và các vùng phụ cận. Nhận gửi đi xa. Xin liên lạc 0451 655 004 (3pm – 8.30pm, Thứ bảy và Chủ nhật nguyên ngày). -------------------------------------------------- 655-706-------------------------------------------------------------------------------------------

KẾT BẠN BỐN PHƯƠNG 667-676

SHOP OLA

1 / 69 Lenox Street, Richmond North

KẾT BẠN

Mature stylist attached (Caucasian) gentleman seeks mature stylish Asian lady for chatting, meeting and more. Contact: gentlemoments@gmail.com

Bán quần áo, mỹ phẩm, dầu gội đầu, sữa tắm Kỳ Duyên… Giá rẻ, bán sĩ và lẻ.

625-676

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

• Shop ngay trung tâm West Sunshine nằm trên hai mặt đường chính • Đã họat động 7 năm, nay vì quá bận rộn nên cần sang lại shop tóc/waxing và nối tóc (hair extension). • Hợp đồng dài hạn/có thể ký hợp đồng mới theo ý. • Lượng khách quen rất đông • Giá sang $60k có thể thương lượng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hạnh (B): (03) 9310 2949 (MB): 0411 507 830

SAN REMO BAKEHOUSE

Tiệm bánh / café San Remo cần sang gấp. Nằm trên đường chính đi Philip Island, doanh thu cao khoảng $760.000/năm, partially managed, hợp đồng thuê dài hạn (trên 9 năm). Thiết bị chất lượng tuyệt vời. Sang giá $480.000 plus SAV. Để biết thêm chi tiết, xin gọi:

Paul 0408 380 040

Stephen 0411 136 416

672-679

SANG TIỆM TÓC

BÁN VƯỜN BONSAI

Tiệm trong Footscray Shopping Plaza, vị trí tuyệt

Cần bán hết vườn cây bonsai hoặc

vời, có phòng wax riêng, làm beauty & massage. Thương vụ nhiều năm, đông khách, có thể phát

bán từng cây một. Cây tuyển lựa kỹ,

triển thêm ngành nails. Vì lý do sức khoẻ cần

đẹp. Xin liên lạc:

sang. Cần thợ tóc và waxing.

Trung 0422 839 115

Liên lạc 0413 116 639 664-676

HAIR SALON FOR SALE

670-680

Giá rẻ cho mọi dịch vụ làm đẹp!!! Nối lông nheo $70, làm mặt $25, nail full-set $20…

Cần sang tiệm tóc & thẩm mỹ vùng Clayton. Tiệm

HAIR & BEAUTY SALON FOR SALE OR LEASE

Xin liên lạc Dương 9574 6288 – 0421 925 157

gồm 5 ghế, 2 bàn gội, có phòng thẩm mỹ. Nằm

Beauty salon opposite Carrum Downs Shopping

(bên trong phòng mạch Bác sĩ Hồ Công Dương)

trên con đường chính khu thương mại.

DỊCH VỤ THẨM MỸ SPRINGVALE

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại: HÌNH ALBUM

SANG SHOP

Cần sang tiệm cà phê fish & chip ở Apolo Bay với giá $540K + sav (neg). Tiệm lâu năm, lợi nhuận cao. Thiết bị mới, bảo trì tốt. Bán rất đắt trong mùa hè và khá đắt trong suốt năm. Menu đơn giản, dễ điều hành, hợp đồng thuê dài hạn. Thích hợp cho gia đình hoặc hai partner. Không có nhiều thương vụ tương tự như thế này trên thị trường. Ai thật lòng muốn mua, xin liên lạc:

Hiện có nhiều mặt hàng sale.

Liên lạc 0411 831 098.

Website: www.springfielddeerfarm.com Email: vaughantas@activ8.net.au

659-671

667-679

666-675

671-672

Mọi chi tiết xin liên lạc:

Phone: (03) 6363 1282 • 0427 522 527

Michael Hu (03) 9898 9898 Mob: 0411 569 810

SỨC KHOẺ –LÀM ĐẸP

Dịch vụ dọn dẹp nhà và văn phòng với giá rẻ.

Xin liên lạc 0421 475 489.

Đây là tiệm đã giành được giải thưởng của địa phương. Nằm trên con đường sầm uất ở vùng phía Bắc Melbourne. Tiền thuê khá hợp lý với thu nhập cao. Hiện được quản lý một phần (semimanagement) với hoạt động kinh doanh ổn định trong thời gian dài. Hợp đồng thuê dài hạn với khả năng gia hạn thêm. Có thể trả giá. Liên lạc:

KHOA ART

663-675

TRẠI NUÔI NAI TASMANIA

Cần bán trang trại nuôi nai ở Bắc Tasmamia, gồm 400 nai, lò mổ, licensed kitchen, nhà trọ B&B cottage, farm sheds và ngôi nhà 3 phòng ngủ. Trại đã thành lập 20 năm, nuôi & gây giống và bán thịt nai cho nhà hàng ở Tasmania và Melbourne. . Nguồn nước tự cấp và không trả phí. Trang trại nằm dưới chân đồi Great Western Tiers, cách Mole Creek town khoảng 5 km. Gần trường tiểu học địa phương, có xe buýt đến trường trung học ở Deloraine, Launceston & Devonport. Chủ nhân nghỉ hưu và cần bán business và bất động sản cho chủ mới quan tâm đến những khách hàng hiện có của trang trại. Sang thương vụ bao gồm trang trại, nai, cây trồng và máy móc. Giá $1 triệu AUD ONO.

SANG SHOP TOC

CẦN BÁN NHÀ PHỐ

Liên hệ:

662-674

SANG TIỆM THỊT

Thảo Điền, Quận 2, Sài Gòn, Việt Nam Diện tích 4.2m x 25m, xây cuối năm 2008, gồm 4 lầu Cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe, khu vực nhiều người nước ngoài ở với nhiều nhà hàng, cửa hàng, bars, siêu thị và chợ. Gần trường học quốc tế (mẫu giáo, cấp 1, 2, 3). Để xem ảnh ngôi nhà, xin vui xem đường link http://house-images.ning.com

Xin liên lạc anh Thành: 0403 320 088 - 0432 552 833

70230-661/HTO/11

70211-652

CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẪU THẨM MỸ: Đặc biệt may vá thẩm mỹ cho phụ nữ.

CƠM PHẦN

649-675

Công việc làm ít giờ (3 ngày trong tuần), có thể làm buổi chiều tối sau giờ làm việc, thích hợp cho người có công việc chính thức ban ngày, muốn kiếm thêm lợi tức. Công việc bảo đảm có lời và lâu dài, trừ mọi chi phí sẽ kiếm được $2.100/tháng, bảo đảm sẽ hoàn vốn trong sáu tháng. Giá bán $12.500.

SĂN SÓC VÀ TRỊ LIỆU DA: Chuyên trị mụn, nám da, tàn nhang, nhăn, nếp nhăn. Dùng mỹ phẩm của Bác sĩ chuyên khoa và Laser Máy IPL tối tân, kết quả nhanh chóng.

CƠM PHẦN

DỌN DẸP NHÀ CỬA

SANG COMMERCIAL CLEANING SERVICE

43 Anna St, St Albans VIC 3021

Xưởng làm cửa và cửa lưới cần tuyển nhân viên. Không cần có kinh nghiệm vì sẽ được đào tạo. Xin gọi Christine 5940 2225 (từ 10am – 12pm, Mon-Fri).

672-684

662-674

70237-662/HTO/11

659-671

9792 3675

www.viet-times.com.au

Giá sang chỉ có $49.000 ONO.

Xin liên lạc Peter 0415 084 140

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Centre, 8 hair & 2 nail stations, 4 massage / waxing rooms. Sale Price $49,000. Rent $600 or lease $1000 per week (without sale price). GST not inclusive. Contact 0430 057 888.

37


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds THUÊ SHOP, SHARE SHOP

viet-times.com.au/directory

673-685

để tìm các dịch vụ mà bạn cần và tiết kiệm từ các vouchers giảm giá!!!

SANG TIỆM UỐN TÓC Cần sang tiệm uốn tóc vùng Lalor.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Quang / Huệ qua số 9382 7311 (bất cứ giờ nào).

Nằm trên con đường sầm uất của khu thương mại. Lượng khách ổn định, thu nhập khá.

661-686

Cần sang gấp vì lý do cá nhân.

Hai căn shop mới trong khu thương mại đang xây dựng ngay trung tâm Springvale. Nằm trên đường Balmoral Ave (đối diện Quyên Fashion). Diện tích mỗi shop 60m2, thích hợp cho tất cả các business như tiệm tóc, nail, văn phòng, take away… Giá cho thuê mỗi shop là $950 + GST. Nếu thuê cả hai shop, tiền thuê sẽ rẻ hơn. Xin liên lạc anh Nguyên 0413 144 886 – chị Phương 0434 482 777 để thương lượng về điều kiện và giá cả.

Xin gọi Kat 0403 300 572

CẦN SANG CỬA HÀNG THỰC PHẨM • Cửa hàng rất đông khách trên con đường chính tại Noble Park • Gần trạm xe lửa • Tiệm thịt heo và thịt gà kế bên • Walkin-walkout sale • Có việc gia đình nên bán gấp • Giá đặc biệt: AUD 115,000 bao gồm hàng tồn kho Liên lạc: 668-672

656-671

SANG NHÀ HÀNG

THUÊ NHÀ, SHARE PHÒNG

Cần sang gấp nhà hàng vùng Hampton East, 60

NHÀ VÙNG SPRINGVALE dư phòng cần cho nữ độc thân thuê, gần mọi phương tiện, xe buýt, xe lửa, thư viện và trung tâm shopping Springvale. Liên lạc 0401 432 493. -------------------------------------------------- 673-676 ------------------------------------------------------------------------------------------

ra nước ngoài, cần bán gấp. Giá $45.000, có thể thương lượng. Để biết thêm chi tiết, xin gọi:

Mobile 0423 656 448

NHÀ VÙNG SUNSHINE West gồm có 2 phòng, nhà sạch sẽ, trạm xe bus ngay trước cửa nhà, chỉ 5 phút đến trạm xe lửa. Trong nhà có giường, tủ và bàn ghế. Giá thuê $120/tuần/người. Liên lạc Ngọc 0411 282 125 -------------------------------------------------- 671-675-------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ VÙNG SUNSHINE North, 6 phòng lớn, nhà sạch sẽ, trạm xe bus ngay trước cửa nhà, gần trường đại học. Trong nhà có giường, tủ và bàn ghế. Giá thuê $100/tuần/người. Liên lạc Ngọc 0411 282 125 -------------------------------------------------- 671-675-------------------------------------------------------------------------------------------

SHOP BÁN NHÀ BÁN

PHÒNG CHO THUÊ St Albans East, lối đi, phòng tắm, toilet đều riêng biệt. Ưu tiên nam nữ độc thân, vợ chồng không con. Bao ga nước. $90/tuần. Liên lạc 9323 0399. -------------------------------------------------- 670-673 ------------------------------------------------------------------------------------------

668-672

673-685

NHÀ BÁN DOVETON

THUÊ PHÒNG

Nhà vùng Springval Central dư phòng cho thuê.

Nhà gạch ba phòng ngủ và hai phòng

Liên lạc chị Nguyệt 0412 167 550. 673-678

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

Hãy sử dụng dịch vụ từ thân chủ quảng cáo trên Viet Times để mãi có được báo Viet Times miễn phí!

Nhà trên đường Victoria Court ngay trung tâm Springvale, gần chợ, trường học, trạm xe buýt & xe lửa, ngân hàng… Cần cho thuê phòng double giá $470/tháng. Chia bills với mọi người trong nhà. Liên lạc chị Thi 0466 466 520.

BUNGALOW SPRINGVALE SOUTH

TRUYỀN HÌNH SATELLITE

673-678

Cho share bungalow vùng Springvale South gần mọi phương tiện công cộng. Ưu tiên cho người có việc làm, du học sinh. Liên lạc 0422 968 880.

Thăm website:

viet-times.com.au/directory

Melb JACE LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH VỆ TINH • Lắp đặt ăng-ten cho tivi giá từ $150 • Lắp đặt truyền hình vệ tinh giá từ $580 Mọi chi tiết xem tại: www.satallite-tv.net.au Hoặc gọi: 0451 382 898 - (03) 8683 8301

TRUYŠN HINH SATELLITE TØ VIŒT NAM

để tìm các dịch vụ mà bạn cần và tiết kiệm từ các vouchers giảm giá!!!

VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6

Lưu ý: Gắn đĩa hơn 1.2M cần xin phép Council. (Warranty - Công lắp đặt 12 tháng, thiết bị 2 năm)

TÌM NGƯỜI THÂN

CHO THUÊ SHOP MASSAGE

Tiệm massage đã có sẵn 4 phòng + 4 giường massage, 5 bộ ghế massage chân. Tiệm nằm trên đường Barkly, ngay trung tâm Footscray, đã có giấp phép của council. Tiền thuê $1,200/tháng. Liên lạc Lê Tuấn 9689 3133 – 9689 4455 – 0413 111 810

0409 123 811

chỗ ngồi. Thu $3.000 - $4.000. Chủ nhân dọn

CHO THUÊ SHOP MỚI

Cuốn niên giám thương vụ MỚI của cộng đồng người Việt tại Victoria.

L¡p Ç¥t rÈ nhÃt

TÌM NGƯỜI THÂN

665-674

Con là Nguyễn Thị Kim Ngọc, có chị là Nguyễn Thụy Thu Trang, hiện sống với mẹ Vũ Thị Kim Hồng (đang ở Hoa Kỳ). Con muốn tìm bố Nguyễn Tấn Đạt, thường gọi Thương, quê Bến Tre - Mỏ Cày, xưa ở đường Nguyễn Thông, Q3, Sài Gòn. Xin gọi cho bạn của con ở Australia: Huy 0432 718 650. 667-686

HTV2/7, HTV9, VTV3/4, cÀn thÖ TV, VTC3

Đặc biệt: Coi trực tiếp giải ngoại hạng Anh

$548

TÌM NGƯỜI THÂN

0425 903 718 WATER TANKS FOR SALE

Cháu Phạm Hồng Tuấn ở Sài Gòn cần gặp, liên 667-676

WATER TANK

Bán thùng nước mưa loại 1000 lit đã qua sử dụng, dùng chứa nước tưới cây. Giá $90/cái. Xin liên lạc 0415 955 740

phtuan54@yahoo.com.vn. Tại Australia, xin liên lạc số 0403 036 268

Nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi (fully-furnished), gần

extension, hai nhà tắm. Đất rộng, có hai sheds,

chợ và shopping centre, gần trạm xe buýt và trạm

có gazebo, nhiều cây trái, carport đôi, gần

xe lửa, chỉ 5 phút đi bộ. Giá $500/tháng (plus bill).

Xin liên lạc 0416 377 970 hay 0422 206 046

trường, trạm xe buýt, shops. Giá từ $370.000.

Liên lạc (03) 9793 3919

(xem nhà sau 7pm weekdays hoặc cả ngày cuối tuần).

Giá quảng cáo ô này:

$250/năm Tặng thêm

5 tuần miễn phí*

MADE IN AUSTRALIA E THAN

Place a Classified Advert

TARGETING MOR

75,000

Giảm giá đặc biệt bồn chứa * nước! POTENTIAL BUYERS! 5000L

$595

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168 Network. Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week (minimum 4 weeks): ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ $10/week (minimum 4 weeks): .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ I would like to pay by: Credit Card / or Cheque/Direct Transfer (Call 03 9792 3675 for more details) Card type: Visa Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Free on Internet!

All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

38

(Tiền công lắp đặt $350 và phí thuê bao 6 tháng)

Liên lạc Văn:

Tìm chú Phạm Hồng Đức trước ở 12 Đường Nguyễn Trãi, Q5, Sài Gòn. lạc điện thoại (+84-8) 987 779 942 hoặc email

$599*

 www.viet-times.com.au Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

//BK

2000L

$695

GIÁ TỪ NHÀĐẠI SẢNDIỆN XUẤT CẦN Ầ RẺ NGƯỜI Bán lẻ trực tiếp đến khách hàng! Cần một nữ đại diện & SAMbánPLsảnE phẩm Nails

5/TUẦN Ô Liên lạc mobile: 0000 000 000

Beauty. kỹ vàHoppers nhiệt tình, cần phải . LàmOldviệc p 2/435 Geelong Road Crossing $ lưỡng

70141-638/HTO/10

672-684

CHO THUÊ SHOP

Shop cho thuê nằm trên đường Johnston Street, Collingwood, ngay sát trung tâm thành phố Melbourne (CBD), rất thuận tiện cho mọi dịch vụ thương mãi. Tiền thuê $400/tuần (gồm thuế GST). Hợp đồng cho thuê dài hạn 3x3 hay 5x5 tuỳ thích.

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

Cho thuê phòng vùng Springvale, gần mọi phương tiện công cộng xe buýt và xe lửa, khu shopping và Safeway, trường học. Nhận nấu ăn hàng tuần.

60108A-661/HTO/11

Thăm website:

70210-652/HTO/10

673-678

9792 3675

1300 901Làm - 9369 - 0433 103 956 có569 xe riêng. việc9383 P/T, F/T, Weekend. Website: www.topnotchtanks.com.au 639-648

VIDEO, DVD, BĂNG NHẠC

TUYỂN THỢ MAY

PHƯƠNG LAN DVD: BÁN ĐẦY đủ các loại DVD, phim tập, CD, cassette, thuốc lá, thiệp mời. Đủ các loại phim tập Xưởng ở Glenroy cần tuyển thợ may. Hàn Quốc,may Hồng Kông, Thúy Nga, Asia... LiênCần hệ:cóShop 21 Bilo Shopping Centre, Footscray. Tel: 9396 1899

SAMPLE

$ 0/TUẦN 1phải có kinhchóng? Ô quan trọng nhưng trong nghiệm tron Muốn nhanh

kinh nghiệm không ghiệm trong ngành giày dép, nhưng khô

Hãy khiển thanhmáy toánmay, bằngmay Credit điều quầnCard! áo. Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

Xin gọi Smith 0000 000 000

PHONE US NOW! An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng. VIET TIMES CLASSIFIEDS 9792 3675 VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds CƯỚI HỎI & LỄ LẠT Alternative Classic Convertibles .......................Sunshine ........................ 1300 720 361 Betterwood Funeral Services............................Mulgrave ..............................9547 1818 Crack A Jack Fireworks Australia .....................Keilor Downs .......................9310 8771 Doan Viet Trung ................................................Springvale South ................ 9546 8484 Global Monument Design P/L ...........................Heidelberg ...........................9458 1818 Golden Chef Cooking ........................................East Keilor............................9370 1816 Le Pine Asian Footscray ...................................Footscray.............................9315 3877 Villa Adriana......................................................Dandenong ......................... 9768 3822 Wedding Celebrant ...........................................Springvale........................... 9546 0756

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP Abbotsford Financial Group Pty Ltd .................Coburg .................................9201 0310 Bao Long Quach & Associates PL ....................Springvale........................... 9547 8266 Bui Huy Dien - Translator ..................................Yarraville ..............................9314 4442 Cong ty Chau Dai Duong.....................................................................+848 3948 1580 DLT Migration & Financial Referral Services ....Melbourne............................9687 7427 Duc Anh - Du hoc & Dich thuat ................................................................ 04 3971 6229 Duc Mai Lawyers ..............................................Athol Park ...................... 08 8345 5888 Great Wall Insurance.........................................Springvale............................9574 2833 Hoang Gia Accountant ......................................Richmond ............................9428 1035 Investigative Solutions P/L ...............................Doncaster East ................... 9483 0293 KT Chief Architec ..............................................Richmond ............................9410 4090 Long T. Nguyen .................................................Springvale .......................... 9540 3830 Ly So Minh An...................................................Springvale............................8511 4609 Lyca Mobile Pty Ltd ..........................................Melbourne South ................ 9690 0956 Mekong Corporate Services .............................Springvale........................... 9548 4466 ND Accounting Services ...................................Keysborough ...................... 9583 4488 New World Taxation P/L ...................................Springvale........................... 8502 8639 Newland Migration Law ....................................West Melbourne.................. 9329 7786 Ngo & Associates .............................................Springvale........................... 9558 5366 Provey Property & Conveyancing Services ......Springvale............................9010 5510 S & W Consulting Group ...................................Melbourne........................... 9629 6068 Sica & Co Barrister & Solicitors........................St Albans ............................ 9366 8044 Springvale Financial Group Pty Ltd...................Springvale........................... 8543 1068 Top Reinz ..........................................................Footscray............................ 9689 3855 Vanssing Finance Services ...............................Brooklyn ............................. 8307 0878 VIP Estate .........................................................Springvale........................... 9540 8586 Visatec Australia...............................................East Melbourne................... 9694 4406 VRD Accounting Services.................................Albanvale .............................9356 0214

DU LỊCH NGHỈ NGƠI Friendly Travel Service P/L ...............................North Melbourne................. 9326 9899 Kim Travel .........................................................Fitzroy .................................. 9419 8152 Panoworld Travel ..............................................Preston ............................... 9478 8668 Springvale Travel ..............................................Springvale............................9547 5122 Sy Lai Service ............................................................................................ 8 6264 5930 Van Hoa Viet .....................................................Mount Pritchard ...................3938 9717 Vietravel ............................................................Quan 3 ........................+848 3828 898 West World International Travel ........................QLD..............................(03) 9318 7880 With U Travel.....................................................Carlton ................................ 9347 8848

GIẢI TRÍ VUI CHƠI Adult Cherry Blossoms Service ........................Melbourne Sth .................... 9682 8848 Club 741............................................................Brooklyn ..............................9314 4242 Club Striptease .................................................Richmond ............................9421 0105 Clubkeys ...........................................................MoorabinEast ......................9555 8100 Glengala Hotel ..................................................Sunshine ..............................9361 1007 Golden Star VCD P/L.........................................Springvale........................... 9540 8868 Harbin Yao P/L (Flame Angels) .........................Bayswater ........................... 9720 4044 Hot Gossip ........................................................Sunshine ............................. 9366 6444 Massage ...........................................................Sunshine ..............................9311 0198 Melbourne Colosseum......................................South Melbourne .................9696 9199 Moon Club ........................................................Dandenong ......................... 9793 5289 Ngo Chuong Dance Club ...................................Maribyrnong ....................0414792 096 Pacific Media (Classy) ......................................Cheltenham......................... 9001 8821 Phuong Nam DVD .............................................St Albans ............................ 9364 0976 Red Lantern Relax ............................................Dandenong South .......... 0401 353 392 Red Light Relaxation Centre .............................Clayton ............................... 9543 8820 Sea Pearls of Melbourne...................................Williamstown North .............9399 9740 Shinning Hands Massage .................................Footscray............................ 9362 0277 Southern Comfort International ........................Braeside...............................9588 0743 The Bignell ........................................................Moorabbin East ...................9553 0192 Vu Su Long Thuy ..............................................St Albans ............................ 9366 1065

GIÁO DỤC HUẤN NGHỆ Active Learning Childcare Centre .....................Springvale............................9574 0699 Cradles To Crayons Childcare...........................Kealba ................................. 9356 9466 Early Learning Family Day Care ........................Albanvale .............................9310 7077 First Pass Driving School .................................St Albans ....................... 0432 459 456 Gurkhas Institute ..............................................Melbourne........................... 8639 9000 Hillside Educational Child Care Services ..........Hillside ................................9390 2100 International Brain Academy.............................Glen Waverley ..................... 9887 9883 Josefa Tutoring .................................................Cairnlea................................9361 1031 Kids Heaven Family Day Care ...........................Braybrook ........................... 9689 0720 La Kosta Childcare Centre & Kindergarten .......Noble Park .......................... 9798 0999 Menzies Institute of Technology .......................West Melbourne.................. 9329 8877 Minh Guitar Tuition ...........................................Noble Park ...........................9795 0707 New Careers .....................................................Melbourne............................9654 2818 Nola-Dee Child Care Centre ..............................Clayton ............................... 9544 8783 Preschool Activity House .................................Springvale Sth .................... 9546 2659 Prestige Education............................................Broadmeadows................... 9309 4000 Private Tuition (Dạy kèm tư nhân).....................Endeavour Hills .............. 0431 197 730 Professional Private Tutoring............................Kings Park ......................... 9366 7658 Sandown Park Kindergarten .............................Springvale........................... 9546 4429 School No 1 ......................................................West Footscray....................9363 8717 Thu Hien - Driving School .................................Dandenong ........................ 8707 4968 Vina Driving School ..........................................Maribyrnong ........................9318 8540 YMCA................................................................Moonee Ponds.................... 8371 0500

MÁY TÍNH ĐỒ ĐIỆN Able Cash..........................................................Mordialloc........................... 9580 8807 Apac Notebooks ...............................................Moorabbin ......................... 9555 8755 Brother Green Group P/L ..................................Epping................................. 8401 4620 E-Solutions Pty Ltd...........................................Springvale........................... 9547 2364

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Fast Track Computer.........................................Ascot Vale........................... 9326 2967 HKC Electrical P/L.............................................Springvale........................... 9560 3437 JV Mobile Springvale ........................................Springvale............................ 9574 0611 Lam Son Electrical Contractor..........................St Albans .............................8307 2210 Melb Jace Satellite TV Instalation .....................Carton ................................. 8683 8301 Nguyen Technical Solutions (NTS) ...................Deer Park ....................... 0403 360 636 Print Gear..........................................................Noble Park .......................... 9546 0400 TeleChoice Springvale ......................................Springvale............................9574 2882 Terry PC Solution..............................................Springvale............................9546 7974

NGHỆ THUẬT THỦ CÔNG Charis Photography ..........................................Scoresby ............................ 9778 5263 Dong Son Art ....................................................Footscray.............................9711 1838 Frog Photobook ................................................Carlton ................................ 9347 8960 Knit 'n Purl ........................................................Dandenong ......................... 9793 3530 Pixiekinks .........................................................Clayton ............................... 9558 6661

NHÀ CỬA VƯỜN TƯỢC 5 Star Reblocking & Underpinning ...................Roxburg Park .................. 0411 174 000 Acclaim Electrical Technologies .......................Darley ............................ 0425 758 809 All Types Concreting.........................................Hillside ........................... 0408 505 626 Auto Sunroof and Trimming..............................Oakleigh ...............................9568 0015 Bay's Carpet Laying & Cleaning Service...........Sunshine .............................9312 7248 Better Living Furniture HK Pty Ltd ....................Blackburn .......................... 9894 7768 Bui Quang Binh .................................................Springvale South ................ 9547 4557 C-Vila Security Doors .......................................Avondale Heights .................9317 9899 Chiropedic Bedding ..........................................Braybrook ............................ 9318 1211 Cường - Sơn Ngói .............................................Springvale Sth .................... 8502 7870 D&F Constructions ...........................................West Sunshine .................... 9364 9280 Deesigns ..........................................................St Albans .............................9364 5746 Dinh Pham ........................................................Springvale.......................0412 605 501 DM Auto Universal ............................................Dandenong ..........................8753 0797 Door Star ..........................................................Clayton South ......................9544 1155 Duc Fencing ......................................................Sunshine Nth .......................9367 3165 Essential Filtration P/L ......................................Narre Warren ...................... 9704 8079 Fine Finish Rendering .......................................Point Cook .......................... 9395 5347 First & Last Reblocking & Underpinning...........Fawkner ............................. 9323 9666 Five Star Fencing ..............................................Narre Warren East ......... 0409 996 936 Fix2Qik ..............................................................Noble Park .......................... 9546 0400 Garden Door & Cafe ..........................................West Footscray....................9314 2002 Green Engineering Pty Ltd ................................Mt Waverley .........................9562 7951 Green Space Pty Ltd .........................................Oakleigh Sth ....................... 9544 9576 Ho Plumbing & Gas Services............................Noble Park .......................... 9547 5205 Hoa Binh Kitchen Cabinet .................................Springvale........................... 9546 6352 Huy - Thợ Sơn...................................................Mulgrave ........................ 0421 590 889 HV Aluminium Windows ...................................Springvale........................... 9548 5960 In-Style Blinds ..................................................Burnside ............................. 8361 7642 Interior Fitting ...................................................Sunshine ............................. 9364 9386 Jolly Electrical Services P/L .............................Dingley Village .................... 9551 6505 KE Kitchen P/L ..................................................Braybrook ............................9312 2291 Kitchens 4 All....................................................Sunshine ............................. 9364 9636 LT Buidling P/L..................................................Sunshine Nth .......................9312 7903 Mat's Modern Homes .......................................Maribyrnong .................. 0403 058 918 Minh - Tho Son .................................................Keysborough .......................9798 1753 Minh Cong Welding...........................................St Albans ............................ 9356 4697 MJ Construction ...............................................St Albans .............................9366 9173 MS Drive Shafts ................................................Sunshine North ....................9310 8700 Nam Constructions...........................................Yarraville ..............................9332 2717 Nature's Hidden Treasure .................................Reservoir ............................ 9478 5779 New Keyman Kitchen & Shopfitting .................Blackburn ........................... 9894 1868 Northern Window .............................................Lalor .................................. 9402 5782 Northwest Electrical Trade ...............................St Albans ............................ 9078 0036 Orient Bonsai Nursery ......................................Reservoir ............................ 9469 5026 Paint Spot Footscray ........................................Footscray............................ 9689 8500 Phuc Fencing ....................................................Clayton South ..................... 9548 2854 PJ Garage Doors P/L.........................................Emerald .............................. 5968 2985 Quoc Racking P/L .............................................Sunshine West .................... 9360 4696 Rainbow One Blinds & Curtains........................Sunshine ............................. 9077 1353 Richard Auto Security.......................................St Albans ....................... 0431 240 630 RKCM Blinds .....................................................Narre Warren Nth ................ 9796 9441 San's Fencing ...................................................Keilor Downs ...................... 9078 9803 Select Chiropractic ...........................................St Albans ............................ 9356 4833 Sunline Roller Shutter .......................................Kealba ................................. 9364 2232 Sunshine Furniture............................................Sunshine ..............................9311 1629 Sunshine Glass .................................................Braybrook ............................9311 3553 Sunshine Kitchen ..............................................Tottenham............................ 9314 1811 Tai Trinh Gardener.............................................Springvale.......................0418 105 871 TD Handyman ...................................................St Albans .............................9364 3214 Thien Trung Ly ..................................................Springvale...................... 0421 898 866 Timber Floor Sanding & Polishing ....................St Albans ............................ 8307 2392 TNT Refrigeration Services ..............................Delahey ...........................0411 190 650 Top Notch Water Tanks ....................................Hoppers Crossings ............. 9369 9383 Total Renovation ...............................................Patterson Lake............... 0432 942 389 TPD Paint & Decorating ....................................Ascot Vale...................... 0433 300 501 Trang Son sua nha ............................................Deer Park .............................9266 1165 Truong Vi Thang BWT Mobile Locksmith .........Springvale............................9546 1269 Ultratex .............................................................Kealba ................................. 9364 4489 Van Tan Tran - Handyman.................................St Albans .............................9310 7597 Venus Drapes ...................................................Campbellfield...................... 9357 1055 Vina Windows and Doors .................................Dandenong ..........................9713 0268 VNT Timber Trading ..........................................Sunshine ..............................9312 3329 Westpoint Locksmiths ......................................Tottenham...................... 0408 094 102 Yes Timber Floors .............................................Cairnlea............................... 8361 9541 Yingli Group P/L ................................................Oakleigh South ................... 9543 1991

NHÀ HÀNG TẠI MELBOURNE Dai Duong Restaurant.......................................Footscray............................ 9689 9899 Gabriella's Restaurant .....................................Kealba ................................ 9364 5552 Hoa Binh Karaoke Restaurant ...........................St Albans ............................ 9356 0228 iSpicy Richmond...............................................Richmond ........................... 9429 4559 Mandalay Bay ..................................................Fitzcroy ............................... 9486 0880 New Royal Garden ............................................Mt Waverley ........................ 9886 1388

QUẦN ÁO THỜI TRANG Andre J .............................................................Clayton ............................... 9558 5244 DK Fashion Collection.......................................Springvale........................... 9546 2500 Roslyn Hong Hoa ..............................................Springvale........................... 9548 2994

9792 3675 SỨC KHỎE Y TẾ Bai Cao Tang .....................................................Footscray............................ 9687 3388 Benross ............................................................Moorabbin .......................... 9532 0404 Caroline Springs Blvd Denture Clinic ................Caroline Springs ................. 8390 2702 Concord Health Group ......................................Glen Waverley ..................... 8802 9388 Eye Trend ..........................................................Forest Hill............................ 9878 7328 Hoa My Dental ..................................................Quan 11 ..........................08 3955 1812 Namo Dental Pty Ltd.........................................St Albans ............................ 9364 4446 Nhan Tam Dental ..............................................Q10 ................................ 08 3509 5755 Oriental Massage Therapy ................................Sunshine ..............................9311 9994 Phong's Massage .............................................Deer Park .............................8390 1424 Royal City Health Centre...................................Melbourne........................... 9328 4886 Truong Thanh Dental ........................................Quận 2 ........................... 08 5402 3009 Universal Pharmaceuticals (Wealthy Health) ...Silverwater..................... 02 9648 4838 Viet Giao Dental ........................................................................................08 3820 4103 Westcoast International Dental Clinic ...............District 1 ....................... 03. 9001 6756 Winner Trading P/L ...........................................Kensington.......................... 9376 0088

THÚ NUÔI VẬT NUÔI Fastway Aquarium & Hydroponics ...................West Footscray.................... 9314 1119 Yarraville Veterinary Clinic ................................Yarraville ..............................9314 8945

THỨC UỐNG ĐỒ ĂN 7 Seas Cakes ....................................................Springvale.......................0413 932 277 CAG Asian Food Warehouse Sale .....................Noble Park .......................... 8683 5708 Global Green Vegetarian Food Mart ..................Braybrook ........................... 9939 8566 My Tam Asian Groceries...................................Springvale Sth .................... 9548 5688 New Eastland P/L..............................................Keysborough ...................... 9798 5800 Purity Cake Design ...........................................Richmond ............................9429 1495 Sonex Cafe........................................................Scoresby ............................ 9642 2033 Star Restaurant Springvale ...............................Springvale........................... 9546 9000 Vincent Vegetarian Food ...................................Footscray.............................9325 1188 Wingla Cakes ....................................................Footscray............................ 9687 2485

TRANG ĐIỂM LÀM ĐẸP Art To Life Artistry ............................................Sunshine North ...............0424 185 687 CTT Hair & Nail Salon .......................................Springvale .......................... 8555 9997 Gerbera Nails ....................................................Springvale .......................... 9546 6673 Imagery - Hair & Beauty Concepts ...................Footscray............................ 9687 6828 My Day Spa.......................................................Nth Melbourne .................... 9328 5581 Skinique Beauty ...............................................Footscray.............................9687 1817 LDT Nail & Beauty Supply.................................Springvale........................... 9548 0851 Xuan Yen Beauty ...............................................St Albans ............................ 8307 3827

TRUNG TÂM MUA SẮM Chic Gallery ......................................................Heatherton .......................... 9558 0564 Commercial Food Machinery VIC .....................Clayton ................................9543 1611 Jo Jo Florist ......................................................St Albans .............................9310 9983 Sunshine Master Buy ........................................Sunshine ..............................9311 1868 Superior Tanks Pty Ltd .....................................Sunshine .............................. 9312 1164 Yen Direct Supply P/L .......................................Sunshine ..............................9311 8847

XÂY DỰNG NHÀ CỬA A-Z Building & Construction Group ..................Springvale South ................ 8555 2521 Able Truss Pty Ltd ............................................West Sunshine .................... 9364 9544 Archi Build Commercial P/L..............................Laverton North.....................9314 9788 Archiclad P/L ....................................................Thomastown....................... 9464 3666 BG Auctions P/L ...............................................Deer Park .............................8348 5174 BH Tank Solutions.............................................Keysborough ...................... 9706 3073 Boran Real Estate .............................................Sunshine ............................. 9312 4444 California Concrete ...........................................Springvale Road ..................9793 1080 Chau Handyman ...............................................Hampton Park ..................... 8787 8685 Expert Glass Co. ...............................................Sunshine North ....................9312 2322 Hallmarc Developments ...................................Melbourne........................... 9548 9088 HB Metal ...........................................................Deer Park ............................ 9363 8734 K C Locksmiths ................................................Springvale........................... 9346 9399 Lam Handyman ................................................Springvale...................... 0431 635 044 Maxcool Refrigeration ......................................Vermont .............................. 9873 0973 Nguyen Phung Hoang - Handyman...................Sunshine ..............................8307 3410 Oztec Window Shutters ....................................Keilor Park .......................... 9336 0005 Pacific Rangehoods..........................................Nunawading .........................9873 2176 Paint Doctor ......................................................Springvale...................... 0438 985 628 Statue Innovations ............................................Dandenong ......................... 9794 9930 Sunshine Roofing Tiles Bricks & Pavers...........Sunshine ..............................9312 4377 Sunshine Stone & Marble Universe P/L ............Sunshine North ....................9364 7718 Tarno Floors......................................................Dandenong North ................8707 4792 TDL Contractors PL ..........................................West Footscray....................9314 4702 Thang Flooring .............................................................................................. 9366 3028 Triple Star Diecasting .......................................Dandenong South ................ 9793 1114

XE HƠI & PHỤ TÙNG BM's R Us .........................................................Reservoir ............................ 9460 5755 Combined Truck Bodies....................................Mordialloc............................9546 2135 Complete Options - Car Audio & Alarms ..........Clayton South ..................... 9562 3885 Custom Body Repairs .......................................Sunshine Nrth ..................... 9366 7376 Garry & Warren Smith Mazda ...........................Brandon Park ...................... 8562 5555 Good Year Auto Care Essendon ........................Essendon ............................ 9370 0777 Imlachs Auto Parts ...........................................Clayton ................................9552 1971 Independent Car Parts ......................................Ravenhall ............................ 9361 2004 KAM Auto Parts ................................................Braybrook ............................9317 0055 Kim Auto Paint (Sunshine)................................Sunshine ..............................9311 5446 Lemans Toyota - Footscray ..............................Footscray............................ 9689 2944 Maidstone Speedy Tyres ..................................Maidstone ............................9317 7744 Nam Duong .......................................................Sunshine North ...............0417 557 999 OZ Rent A Car P/L .............................................Sunshine .............................. 9311 8774 Patterson Cheney Toyota..................................Dandenong ..........................9215 2222 Pickles Auctions ...............................................Sunshine ...............................90093111 Repco AUTO REPAIRS P/L ...............................Springvale............................8502 7312 Sunshine Plaza Hand Car Wash ........................Broadmeadows..................................... The Tyre Professionals .....................................Sunshine ............................. 9364 9761 Van Quang Autos ..............................................Footscray.............................9687 1188

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

39


ĐẶC Đ ẶC TTRANG RANG X XEE H HƠI ƠI

ĐẶC TRANG XE HƠI Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675 TIN TỨC THỊ TRƯỜNG XE HƠI TUẦN QUA

SƠN SỬA XE LƯU ĐỘNG

Vy 0438 985 628

Chúng tôi chuyên về sơn sửa: • Xe bị đụng trầy sơn • Stone chips • Sửa xe bị đụng móp • Scratches • Các vết trầy sơn Nhận đến làm tất cả các vùng

Cash for Cars Chuyên mua xe cũ, hư, bị đụng BÁN PHỤ TÙNG XE GIÁ RẺ

70116-654W/HTO/10

60333-600/TH/9

PAINT DOCTOR

LMCT 10502

Liên lạc Garry:

9749 0706 - 0401 272 114 Hình minh họa Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vùng Deer Park)

Muốn mua phụ tùng xe hơi

giá rẻ và chất lượng?

• Kéo, mua xe cũ, xe đụng • Bán phụ tùng xe cũ, có tất cả các loại model LMCT 1229

Ph: 03

20154-519/TH/6

Mở cửa 7 ngày

60396-622/HTO/10

Phone: 03 9361 2004 • Fax: 03 9360 5453

• Luôn có nhiều part mà bạn cần • Đầy đủ phụ tùng mới cho mọi loại xe, đủ đời • Phục vụ tận tình, lời khuyên hữu ích Giá luôn rẻ hơn các nơi khác!

OPEN HOURS

Peugeot EX1 lập kỷ lục tốc độ

M

ột chiếc xe hơi chạy điện thể hiện tốc độ trên đường đua lừng danh Nurburging-Nordschleife ở Đức có thể coi như chuyện hiếm. Vậy mà mẫu xe concept chạy điện EX1 của Peugeot còn lập kỷ lục tốc độ thế giới tại đây.

Hoàn toàn không phải một cuộc chạy thử cho vui. Tay lái Stéphane Caillet đã hoàn thành đường đua 20,8 km trong 9 phút 1,338 giây, với tốc độ trung bình 138,324 km/h, trong “điều kiện thời tiết rất không thuận lợi”, theo tuyên bố của nhà sản xuất xe hơi Pháp Peugeot. Đây là kỷ lục thế giới mới của xe hơi chạy điện. Kỷ lục trước do một mẫu xe chạy điện thuộc dòng xe đua

Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

9547 7377

1602 Centre Rd, Springvale 3171 www.autowreckers.com.au

Mini-E thiết lập vào năm ngoái, với thời gian 9 phút 51,45 giây.

Ra mắt tại Triển lãm xe hơi Paris 2010, xe mui trần EX1 vận hành bằng hai mô-tơ điện, một chiếc ở một trục xe, nên đây là xe dẫn động bốn bánh. Mỗi mô-tơ điện sản sinh công suất 125 kW (170 mã lực), cho công suất kết hợp là 340 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm (177 lb-ft). Xe sử dụng năng lượng lấy từ bộ pin lithium-ion. Mẫu xe concept chạy điện này của Peugeot chỉ cao 0,9m, rộng 1,77m, sử dụng kết cấu khung dập liền khối làm bằng composite vật liệu sợi carbon, nên có trọng lượng nhẹ, trong khi độ cứng vẫn được đảm bảo. PARTS & REPAIRS

BM’S R US

Dịch vụ chuyên nghiệp RỬA XE VÀ TẮM CHÓ

60182-658/HTO/10

250 Edwardes Street Reservoir 3073 Mel: 18 C5

Tel: 9460 5755

Chuyên bán phụ tùng xe, cho đủ các hiệu và đời xe

Rửa bằng tay rất kỹ từng chi tiết, các dịch vụ chuyên nghiệp và chăm sóc tốt hơn những gì bạn mong đợi.

60024-574/RE/9

www.bmsrus.com

VT/KAP-617/RE/0

$20

Mở cửa 7 ngày (và cả Public Holiday)

Ave

shin

eR

Ma

rke

t Rd

d

Mua phiếu giá trị $10 và nhận dịch vụ tắm chó giá trị $20!

Chúng tôi mở cửa Thứ Hai - Thứ Năm: từ trưa - 4pm, Thứ Sáu - Chủ nhật: 10am -6pm, thời gian khác vui lòng liên lạc đặt chỗ qua số: 0417 545 710 (Vừa xuống từ Ballarat Road)

Email: colin@hyperwash.com.au • Website: www.hyperwash.com.au

“Chất lượng là sự chuyên nghiệp của chúng tôi”

70226-673/HTO/11

Tắm chó giá từ $1 - Rửa xe - Rửa xe bằng tay - Bơm bình gas

9317 0055

9366 7376

$20

TẮM BẰNG NƯỚC ẤM • XÀ PHÒNG THƠM • BẮT SẠCH BỌ CHÉT • SẤY KHÔ

234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

Nhận kéo xe 24 giờ Chúng tôi chuyên về làm đồng, sơn xe: • Bảo hiểm và xe tư nhân • Fleet work • Bảo đảm suốt đời cho sơn xe • Tất cả các công việc được bảo đảm • Sơn hấp • Cho mượn xe miễn phí

Nếu không phải lỗi của bạn, chúng tôi sẽ claim cho bạn!

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863 Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

60351-654/HTO/10

DỊCH VỤ TẮM CHÓ GIẢM

Sun

tral

0403 471 377

Mob: Crn Wright St & Market Rd Sunshine VIC 3020

Cen

Tel: 9311 8774 • Fax: 93118775

• Thứ Hai – Thứ Sáu: 8.30am-5.30pm • Thứ Bảy: 8.30am-5.00am • Chủ Nhật: 10am-4pm

St

Ave

Wri ght

• RỬA SẠCH BẰNG TAY VÀ KHÔ • HÚT BỤI THẬT KỸ TOÀN XE • KIẾNG XE SÁNG BÓNG • VỎ XE SẠCH SẼ TUYỆT ĐẸP

92 Station Road, Deer Park

•Chuyên sửa các loại xe BMW với hệ thống kiểm tra máy móc hoàn toàn tự động • Chuyên bảo trì và sửa chữa các loại máy xe • Giá cả hữu nghị, việc làm có bảo hành

Cho thuê xe giá từ $25 Rửa xe giá từ $10 Kiểm tra chi tiết xe Dịch vụ kéo xe

Orm ond

ĐẶC BIỆT RỬA BẰNG TAY

BMW Specialist


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 41

Online eNews: www.viet-times.com.au O

Bất chấp khó khăn, thương hiệu Toyota vượt lên dẫn đầu B ất chấp chiến dịch thu hồi kỷ lục hai năm qua và ảnh hưởng của động đất sóng thần hôm 11/3, hãng xe hơi Nhật Toyota vẫn vượt lên một cách ngoạn mục để giành vị trí thương hiệu có giá trị nhất trên phạm vi toàn cầu.

Dưới đây là 10 thương hiệu có giá trị nhất trong lĩnh vực xe hơi 1. Toyota 24,2 tỷ USD 2. BMW 22,4 tỷ USD 3. Mercedes 15,3 tỷ USD 4. Honda 14,2 tỷ USD 5. Porsche 12,4 tỷ USD 6. Nissan 10,1 tỷ USD 7. VW 7,4 tỷ USD 8. Ford 7,4 tỷ USD 9. Audi 3,8 tỷ USD 10. Lexus 3,7 tỷ USD 

TRUCK BODIES Chúng tôi chuyên về Truck Bodies • Thiết kế lắp đặt xe Van, thùng xe • May bạt, màn xe từ 2.4m đến 10m • Trays , Flat Top, Dropsides, Tippers, Trailers, Chassis Extensions & Modifacations. • POWER TAIL GATES, TOOL BOXES, NOSE CONES • Gates & Many Extras Gọi chúng tôi bất kỳ giờ nào để khảo giá:

9587 0006

70340-658/HTO/11

70712-673/HTO/11

Theo đánh giá hàng năm vừa được BrandZ Top 100 đưa ra, giá trị thương hiệu của Toyota đã tăng tới 11% trong một năm qua lên 24,2 tỷ USD. Về xếp hạng tổng thể, Toyota đứng ở vị trí 27 trong số 100 thương hiệu có giá trị nhất thuộc tất cả các ngành nghề được xếp hạng.

COMBINED

Chúng tôi chuyên sơn sửa xe do thiệt hại của mưa đá Các vết lỏm hay móp - SƠN LẠI CÁC CHỖ KHÔNG CÓ SƠN Bảo đảm có giá rẻ nhất cho quý vị Kỹ thuật mới sửa chữa tại chỗ. *** XIN LƯU Ý KHÔNG SỬA CHỮA SCRATCHES HAY BUMPER BARS ***

ƠNG VIỆT GIÁ ĐẶC BIỆT CHO ĐỒNG HƯ

NAM!

Pham: 0423

398 045 (Chủ là người Việt) Hoặc Russell: 0404 565 044

Để khảo giá, vui lòng liên lạc:

330 Lower Dandenong Rd, Mordialloc 3195

P: 0402 500 753 E: ashandgen@aapt.net.au

CHUYÊN SỮA CHỮA VÀ CÓ BẢO HIỂM - BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TỐT

NHIỀU LỢI ĐIỂM KHÔNG CHỈ LÀ GIÁ RẺ! Liên lạc với Christina Chu (Nga) nhân viên bán hàng người Việt để biết thêm chi tiết về việc mua bán xe!

2010 Hybrid Camry

2009 Yaris

Và còn nhiều xe đẹp, chất lượng tốt với giá rẻ tại Patterson Cheney Gọi ngay cho chúng tôi để biết thêm chi tiết:

Bảng số: XDT 553

Bảng số: XYW 098

Lái đi ngay

Lái đi ngay Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc Vy Đặng để được hỗ trợ và giải đáp tận tình:

200 Cheltenham Rd. Dangdenong 3175 www.pattersoncheney.com.au

1300 062 996 Melway 89H9 LMCT578

Mở cửa Thứ Hai đến Thứ Bảy

Xin liên lạc anh Liêm Nguyễn hoặc Tâm Hà, đại diện công ty tài chánh chúng tôi để được vay tiền tại chỗ.

Liêm Nguyễn Finance Manager

Tâm Hà Finance Manager

70262-673/HTO/11

1300 062 996


42 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 60125-643/HTO/10

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7 The Professional Window Tinting

Nhận khắp các vùng

Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

tử ngoại của ánh nắng mặt trời?

• Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

Mobile: 0421 597 922

Liên lạc Nam

0417 557 999 9701 2255 LMCT 10205W

• Giảm chói 67% • Phim nhập từ hãng phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174

SPOT ON TYRE & AUTO Wheel - Tyre - Battery • Hệ thống computer chỉnh tay lái xe mới nhất của năm 2009 Kiểm tra thắng

FREE

Liên lạc: Frank 0422 830 992

From

$119

• 5 lít nhớt • 1 lọc nhớt • 4 hoặc 6 NGK Japan Bugi (flatium thêm tiền) • Free balance 4 bánh xe • Free chỉnh tay lái xe

10 Berkshire Rd, North Sunshine (Kế bên Beyond 2000)

Tel: 9311 4838

Mở cửa 6 ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy Chủ nhật xin hẹn trước

60084-641/RE/10

• Bán đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ • Bán mâm đúc xe mới và cũ giá rẻ • Nhận sửa và bảo trì các loại xe • Nhận service, thay thắng, mài dĩa, thay cục đề, cục sạc, bình nước, ống bô, service hộp số tự động. • Thay bình điệnh (Battery) hiệu Century 2 năm bảo hành

Cadillac ATS-V với 380 mã lực K

Đặc biệt Car service

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!! NANKANG

KUMHO

YOKOHAMA

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

KUMHO

215/45/17 $145

NANKANG

215/45/17 $130

KUMHO

205/40/17 $150

NANKANG

205/40/17 $120

KUMHO

NANKANG

NANKANG

185/75/14 $75 195/70/14 $85

205/55/16 $135 205/55/16 $115

KUMHO $89 YOKOHAMA $105 185 R14 LT

KUMHO

ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY

205/65/15 $79 215/65/14 $89

NANKANG

KUMHO

205/65/15 $89 YOKOHAMA

205/65/15 $99

KUMHO

FALKEN

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

8753 0797 - 0401 829 914

Liên lạc với chúng tôi ngay:

Đầy đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ chất lượng! • Điều chỉnh cân bằng xe • Sửa chữa và bảo trì • Nâng cấp và bảo dưỡng • Universal Joints • Center Bearing

FREE

• CV Joints

Vỏ mới giá rẻ đặc biệt!*

(New & Reco)

• Boot Kit • Change Over • Lắp ráp phụ tùng

235/45/17 235/40/18 2 225/35/20 2 245/35/19 2 225/45/17

Cho tất cả các đời và model xe!

THẾ CHƯƠNG

Trường dạy lái xe

MONTHS INTEREST

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

$90 $119 $119 $ 119 $90

205/65/15 215/60/16 185/R14 175/65/14 175/70/13

$65 $68 $65 $55 $45

* có điều kiện áp dụng

222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au

6, 12 OR 24

FREE

MAIDSTONE

Speedy Tyres

235/40/18 $179

60231-585/RE/9

OPEN 7 DAYS

Nhận mua và kéo các loại xe cũ, hư, đụng, bỏ.

CAR REMOVAL AND CASH FOR CARS

235/40/18 $149

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

LMCT 9081

Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành!

NANKANG

235/40/18 $179

Một số khách hàng tỏ ra thất vọng khi biết thông tin trên. Trong mắt họ, một thành viên nhà Cadillac sử dụng động cơ V8 nghe có vẻ hợp lý hơn loại 6 xylanh. 

D.M. AUTO UNIVERSAL

• Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp

235/45/17 $145

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại

Đây là nơi GM đã đầu tư 190 triệu USD để sản xuất dòng xe Cadillac hạng nhỏ mới. Trong dòng xe mới của Cadillac, thành viên thú vị nhất có lẽ chính là ATS-V. Trước khi ATS-V chính thức có mặt trên thị trường, các lựa chọn động cơ dành cho sản phẩm mới đến từ Mỹ đã là đề tài bàn tán khá sôi nổi của người hâm mộ.

Chúng tôi chuyên về:

YOKOHAMA

195R14 LT

Tuy nhiên, trên thực tế, tin đồn kể trên không đúng sự thật. Một số nguồn tin nội bộ cho biết, trách nhiệm cung cấp sức mạnh cho Cadillac ATS-V thuộc về khối động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, công suất 380 mã lực. Song hành cùng động cơ là hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp. Nhờ đó, Cadillac ATS-V có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian dưới 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa hơn 274 km/h.

Trên 20 năm kinh nghiệm

235/45/17 $120

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125

Cadillac ATS hiện đang trở thành một trong dòng mẫu xe ra đời từ mảnh đất Detroit được người hâm mộ trông đợi nhất. Theo kế hoạch, dòng Cadillac ATS sẽ bước vào sản xuất trong khoảng giữa năm 2012-2013 tại nhà máy lắp ráp Lansing Grand River của tập đoàn GM.

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING

215/60/16 $119

KUMHO

Nhiều người đồn đoán, cỗ máy nằm bên dưới Cadillac ATS-V sẽ là loại V8, dung tích 6,2 lít sản sinh công suất 470 mã lực và mô men xoắn cực đại 438 lb-ft.

HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00 NANKANG

hông giống những tin đồn trước đây, tân binh nhà Cadillac sẽ lấy năng lượng từ khối động cơ V6, tăng áp kép, dung tích 3.0 lít, công suất 380 mã lực.

60477-621/HTO/10

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng!

• Giảm sức nóng 68%

70235-665/HTO/11

cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

• Ngăn chặn 99% UV

36 Hampstead Rd, Maidstone Tel:

9317 7744

RICHARD AUTO SECURITY

8511 4979 - 0417 667 858

• Hệ thống báo động xe hơi (Antiscan giá từ $190) • Hệ thống khởi động xe từ xa (Remote Engine Starter) với giá từ $265 • Reverse Camera with Monitor từ $325 • Bộ điều khiển khởi động LCD giá từ $335 • Central locking (tính riêng) • Power windows Liên hệ Richard • Reverse parking sensor giá từ $185

• Lắp ráp tận nơi, suốt 7 ngày!!

0431 240 630

60459-624/HTO/10

Với giá cao

nhiên liệu hơn?

• Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia

70181-646/HTO/10

Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

• Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

70044-642/HTO/10

Đặc biệt

60337-654/HTO/10

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn?


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 43

Online eNews: www.viet-times.com.au

LÀM ĐỒNG - SƠN XE

CHIP REPAIRS Giá đặc biệt

$88

9687 6222 9379 7922 9781 1900 9879 6866 9532 5353 5221 1666 5940 3895

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

ACCIDENT ASSESSMENT CENTRE P/L LÀM VIỆC CÙNG NHAU ĐỂ GIÚP BẠN CÓ ĐƯỢC TRỞ LẠI ĐƯỜNG... BẠN ĐƯỢC BẢO HIỂM VỚI CHÚNG TÔI!

L P

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

0466 438 864

TRƯỜNG DẠY LÁI XE TST

60177-626/HTO/10

107 Whitehall St, Footscray 57 Matthews Ave, Airport West 5 New St, Frankston 27 New St, Ringwood 419 Warrigal Rd, Moorabbin 128 Fyans St, Geelong 11/25 Bald Hill Rd, Pakenham

PREMIUM DRIVING SCHOOL • Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

Giá rẻ - Nhiều năm kinh nghiệm - Uy tín - Kỷ lưỡng Làm khách hàng hài lòng Giá đặc biệt: Xe phai màu muốn sơn lại nguyên chiếc Hoàng 0434 114 996 - 30 Imperial Ave, Sunshine Nth

70289-671/HTO/11

CITY WEST PENINSULA EAST SOUTH GEELONG PAKENHAM

Nhận làm đồng các loại xe

Trường dạy lái xe

70162-642/HTO/10

70367-666/HTO/11

G+H SMASH REPAIR

Auto & Manual Certificate IV in Road Transport and Driving Instruction(Với chứng Driving School chỉ cấp 4 về luật giao thông ,kỹ năng lái xe an toàn) Dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận. Nói và, hướng dẫn bằng tiếng Việt và English Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693

60145A-665/HTO/11

trực tiếp với hãng bảo hiểm của quý vị.

First Pass Driving School

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

Qualified Instructor / Certificate III - IV

• Hướng dẫn Free 32 câu luật và thi trên Computer (Tiếng Anh và Tiếng Việt) • Tận tâm, nhiệt tình • Nhận dạy các vùng phía Tây: Footscray, St Albans, Sunshine, Hoppers Crossing...

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

60247-588/TH/9

Chúng tôi tính tiền

• Kiếng gió “Quý vị ở đâu thì • Kiếng của thân xe chúng tôi ở đó“ • Kiếng sử dụng lại 24 GIỜ - 7 NGÀY • Sửa hệ thống điện tử MỌI VÙNG • Dán kiếng mờ • Tới tận nơi không tính thêm tiền

AH: 9318 8540 • 0412 307 666

• HLV với bằng Instructor từ năm 1983 • Nhận dạy các vùng Footscray, Sunshine, St Albans và các vùng phụ cận • HLV tận tâm, kiên nhẫn và vui vẻ • Hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

Mob App: viet-times.com.au

CHÚNG TÔI ĐẾN TẬN NƠI CỦA QUÝ VỊ!

50133-666

VINA DRIVING SCHOOL

1300 36 36 32 www.nationalwindscreens.com.au

L/l: Anh Linh Nguyễn 0432 459 456 (optus)

• Chúng tôi có giải pháp đơn giản giúp bạn giải quyết vấn đề. Bảo đảm không nhức đầu! • Chúng tôi không tính phí cho bạn và deal trực tiếp với Smash Repair Centres, Insurance Companies, Legal Recovery Firms và Car Rental Companies. Bạn an tâm lo công việc làm ăn bình thường. • Tất cả những gì chúng tôi cần là ít phút thời gian của quý vị để tìm hiểu như thế nào bạn liên quan đến vụ tai nạn.

ỉ có Giá ch

0 $ 16,49 GAY

WWW.1300CLAIMZ.COM.AU Phone: 1300 252 469 Fax: 1300 252 470 52 Westall Road, Springvale VIC 3171 ABN: 57 147 896 393

• Phục vụ đám cưới • Các dịp lễ đặc biệt • Các tour tham quan, du lịch, mua sắm • Tráng lệ và sang trọng • Lễ tang

12 Henderson Street Sunshine VIC 3020 Ph: 1300 720 361 Mob: 0437 982 952 e: info@accl.com.au w: www.accl.com.au

$

• • • •

Car, Truck, Thay máy, Hộp số Mài dĩa thắng Thay thắng Re-gas aircon giá $75

Liên lạc:

0433 496 215

10 Clive Street, Springvale VIC 3171

(Mel: 79 K5)

Tel: 8502 7312

MAZDA 3 NEO MANUAL

ỉ có Giá ch

MAZDA 2 NEO MANUAL M

Chuyên sửa xe:

FNFAUTO-607/RE/9

KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ! CHÚNG TÔI SẼ CHĂM SÓC XE...

Xe Limousine 6, 8 và 10 chỗ ngồi phong cách cổ điển của thập niên 60’.

70182-646/HTO/10

70704-670/HTO/11

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁC LOẠI XE CỔ ĐIỂN VÀ XE LIMOUSINE

0 9 9 , 1 2 I NGAY

LÁI Đ

IN LÁI Đ

• Now with cruise control and 6 airbags as standard across the range • Dynamic Stability Control now standard across the range • Dual front airbags • Power windows and mirrors • Air-conditioning 60227-673/HTO/11

• ABS with EBD and brake assist • Metallic/mica paint at no cost

• Dynamic Stability Control • Traction Control System • Power windows and mirrors • ABS with EBD and brake assist • CD player (MP3 compatible) • Trip computer • Air-conditioning • Metallic/mica paint at no charge

Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

SIMON CHEA 715 Springvale Rd, Mulgrave 0411 637 301

GARRY AND WARREN SMITH SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Tel: 8562 5555

Email: simonc@gws.com.au (Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au


Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba! 41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Đấu Giá Xe Hơi

Ph: (03) 9009 3111

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba 10:00am: 11:00am:

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011 45

Online eNews: www.viet-times.com.au

COMPLETE

CAR AUDIO & ALARMS

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout

RRP $229

$119

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

RRP $249

Car DVD & GPS

Mongoose Car Alarm

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

Đấu giá xe hơi tại Pickles Auctions!

N

ếu bạn đang tìm để mua cho gia đình mình một chiếc xe hơi khá mới với tất cả các lựa chọn nhiều nhất có thể như ghế da, số tự động, màu sơn, bảo hiểm và nhất là tiết kiệm một khoản tiền kha khá thì bạn sẽ không tìm đâu hơn Pickles Auctions. Lợi điểm khi mua xe ngay tại Pickles là việc bạn có thể kiếm cho mình một chiếc xe với đầy đủ bảo hành từ nhà sản xuất, đẹp, ít cây số. Thay vì mua bằng đấu giá, quý vị có thể mua xe mà quý vị thích ngay trước ngày đấu giá với một giá đã được định sẵn. Các loại xe được thanh lý và dùng từ chính phủ có thể được mua tại đây với một giá nhất định nào đó, thấp hơn giá bên ngoài và Pickles giúp bạn mua những chiếc xe này thật dễ dàng. Tại ngay nơi đây, bạn có thể được Pickles cho mượn tài chánh, hướng dẫn bạn việc đóng bảo hiểm xe, bảo trì, bảo hành và nếu bạn có xe để bán lại thì bạn cũng có thể trade-in tại đây. Nếu rành về việc đấu giá, bạn có thể

Porsche Cayman S Black Edition lộ diện Được sản xuất với số lượng giới hạn 500 chiếc, Cayman S Black Edition ứng dụng phiên bản nâng cấp của động cơ sáu xilanh 3.4 lít sản sinh công suất tối đa 330 mã lực, mạnh hơn bản tiêu chuẩn 10 mã lực, mô men xoắn cực đại 370 Nm. Nhờ đó Cayman S Black Edition có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h sau 5,1 giây, nhanh hơn bản tiêu chuẩn 0,1 giây với hộp số sàn 6 cấp, nếu ứng dụng hộp số tùy chọn ly hợp kép Porsche PDK, thông số trên còn 5 giây. Phiên bản đen Cayman S còn có thể tăng tốc nhanh hơn 0,2 giây với gói trang bị Sport Chrono và kích hoạt chức năng Launch Control. Tốc độ tối đa cũng nhanh hơn 2 km/h so với bản tiêu chuẩn khi Black Edition

RRP $299

ghé thăm www.pickles.com.au để nhắm cho mình một chiếc và bạn có thể ra bid để đấu giá cho chiếc xe đó, và theo cách này thì bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Là một công ty của Úc hoạt động dựa trên yếu tố gia đình: thân thiện, chu đáo và Pickles Auction đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm thì quả thực việc giúp cho bạn mua được một chiếc xe ưng ý thì có thể trong tầm tay của Pickles. Tới đây, việc duy nhất bạn cần làm đó là chọn ra cho mình một chiếc xe trong cả ngàn chiếc đầy đủ thương hiệu, đời, màu sơn, mẫu mã bóng loáng, hấp dẫn. Những việc còn lại như tài chính, bảo hành, thuế đường, bảo trì… sẽ hoàn toàn được lo liệu và sắp đặt từ các nhân viên của Pickles. Vậy mời bạn ghé thăm Pickles Auction tại 2 địa chỉ: 41-45 McIntyre Road, Sunshine và 89 Garden Drive, Tullamarine hay gọi cho họ qua số điện thoại 9009 3111 hay 9338 8899 ngay hôm nay. Hồng Hà

đạt 279km/h và 277 km/h với hộp số PDK. Màu đen được lấy làm tông màu chủ đạo từ ngoài vào đến bên trong xe, thân xe và bộ vành 19-inch đều được phủ lớp sơn đen. Bên trong xe, màu đen cũng xuất hiện tại cụm điều khiển trung tâm, cần chuyển số và nhiều chi tiết khác, và logo “Black Edition” được dập ở viền cửa làm từ hợp kim thép không gỉ. Porsche Cayman S Black Edition có giá từ 67.807 euro ( 98.500 USD) tại Đức.

$219

S

als i c pe

Sales, Installations & Repairs Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

MONGOOSE

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10)

nhân giàu có. Còn gì "hoành tráng" hơn khi bước ra khỏi chiếc chuyên cơ và leo lên Range Rover HSE cực dài. Đó là lý do vì sao hãng Star Customs quyết định mang tác phẩm lạ mắt của mình đến SIBAS.

lớn, một dàn karaoke, một cái tủ lạnh, vài tivi màn hình phẳng đồ sộ và bồn rửa chân cao cấp. Tất cả những chi tiết kể trên hợp lại thành Range Rover HSE kéo dài trị giá 3,5 triệu NTD (tương đương 540.000 USD).

được sở hữu phiên bản đặc biệt. Bên cạnh đó, phiên bản Brutale 990R Edition kỷ niệm 150 năm ngày thống nhất cũng sử dụng khoảng 15% phụ tùng như “đàn anh” Brutale 990R trước đây.

MV Agusta Brutale 990R chỉ có 150 chiếc

Công suất 141 mã lực của phiên bản đặc biệt bắt nguồn từ khối động cơ làm mát bằng chất lỏng. Ngoài ra, Brutale 990R Edition còn được trang bị hai chế độ lái xe trong điều kiện thời tiết khô hoặc mưa ướt. Bộ khung xe Brutale 990R Edition kỷ niệm 150 năm hoàn toàn được làm bằng ống chrome. Thêm vào đó là đĩa làm bằng nhôm, càng đơn dài hơn 20 mm và bộ giảm xóc monoshock cho bánh sau. Hiện giá bán của phiên bản đặc biệt vẫn chưa được công bố cụ thể.

Nhân kỷ niệm 150 năm ngày thành lập đất nước Italia, hãng sản xuất môtô nổi tiếng MV Agusta đã quyết định ra mắt phiên bản đặc biệt mang tên Brutale 990R Editon.

Chiếc Range Rover HSE có chiều dài 12 m Về cơ bản, chiếc Range Rover HSE siêu dài là tác phẩm của hãng Star Customs tại Trung Quốc. Chiếc xế độc đáo đã xuất hiện trong triển lãm Hàng không Thương vụ Quốc tế Thượng Hải (SIBAS) vốn là nơi để các loại chuyên cơ tìm cho mình một chủ

$119

Cung cấp sức mạnh cho chiếc Range Rover HSE kéo dài là khối động cơ V8, dung tích 5.0 lít. Theo một người bảo vệ tại triển lãm, bên trong chiếc Range Rover HSE có một quầy bar, một chiếc giường, một ghế sofa cỡ

Giá đặc biệt cho vỏ xe truck:

Điểm đặc biệt của Brutale 990R Editon nằm ở thiết kế ngoại hình hoàn toàn khác biệt so với bản gốc. “Bộ cánh” ngoại thất được chế lại độc đáo hơn với ba màu tương ứng trên quốc kì Italia. Theo hãng MV Agusta, sẽ chỉ có 150 khách hàng may mắn

V xe t ỏ ruc giá k từ:

$205 5 $195 Loại 11R22.5 trailer recaps giá từ $195 5 Loại 11R22.5 vỏ mới chất lượng giá từ $350

Hồng Hà tổng hợp Ghé thăm website:

ww.viet-times.com.au

Cnr Footscray Rd & Sims St C WEST MELBOURNE

Loại 11R22.5 drive recaps giá từ

$OOSULFHVDUHVXSSOLHG ÀWWHGDQG,QFO*67

Major credit cards accepted. )OHHWPDQDJHPHQW *RYWYHKLFOHVZHOFRPH The colour ORANGE is a trademark of Tyreright


46 MAGAZINE 168 • Friday, May 13, 2011

Đọc báo Viet Times mọi lúc, mọi nơi. Dùng mobile phone của bạn để đọc Viet Times tại địa chỉ website: viet-times.com.au Ngoài các tin tức nóng bỏng được cập nhật hàng ngày, bạn còn tìm thấy trên Viet Times những thương vụ hữu ích trong Danh bạ Thương mại, kiếm và gửi quảng cáo rao vặt miễn phí. Đặc biệt, chương trình Radio Online sẽ mang lại cho bạn đầy đủ thông tin đang diễn ra xung quanh mình.

cách đơn giản để bạn có thể đọc được báo Viet Times bất cứ khi nào và tại bất cứ nơi đâu: BÁO IN MIỄN PHÍ Báo in được phát tại các vùng người Việt khắp Melbourrne.

TỪ MÁY TÍNH* Dễ dàng ngay trên máy tính với: www.viet-times.com.au

MOBILE PHONES* Dùng mobile có màn hình cảm ứng để vào m.viet-times.com.au

Để có thông tin hay liên lạc quảng cáo trên các phương tiện truyền thông này, xin gọi điện thoại: (03) 9792 3675 * Có thể ISP của bạn sẽ tính cước download.

Ghé thăm tại Facebook:

viettimesnewspaper

Viet Times, tờ báo thân thiện nhất của người Việt tại Úc.


PRIUS HYBRID

CAMRY HYBRID

YARIS YR 5DR

Tiền lãi suất cho tất cả dòng xe Prius Hybrids mới và trưng bày lắp ráp 2010 và dòng xe Camry Hybrids mới và trưng bày.

4.9%

O

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

$30,888

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Tiền lãi suất cho dòng xe Toyota Corolla mới.

PRADO GXL PETROL M

M

CAMRY TOURING FR

M O FR

LÁI ĐI NGAY

Chỉ có

Tiền lãi suất cho tất cả dòng xe Toyota Yaris mới lắp ráp năm 2010.

HILUX 4X2 WORKMATE $21,990

COROLLA ASCENT

O

3.9%

TOYOTA

FR

Chỉ có

LeMans

$59,990

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! ệt i b c ặ đ á Gi Xem thêm thông tin chi tiết tại website: iều! h n m ệ i Tiết k www.lemanstoyota.com.au

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Xin liên lạc ngay Tuấn Nguyễn số điện thoại 03 9689 2944

05 TOYOTA YARIS

04 HOLDEN ASTRA

05 NISSAN PULSAR

05 MAZDA 6 GG

$9,990 LÁI ĐI NGAY

$9,990 LÁI ĐI NGAY

$11,990 LÁI ĐI NGAY

$11,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 speed Auto • 5 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 5 speed Man • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 5 speed Manual • 3 door 5 seat • Air Conditioning • Cd Player • Central Locking

• BLACK • 4 Speaker Stereo • Airbags • Audio - Mp3 Decoder • Clock - Digital

• 4 speed Automatic • BLUE-ALLOYS • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Cruise Control • 6 Speaker Stereo • Central Locking • Cd Player • Power Door Mirrors • Power Steering

• SILVER-S/ROOF • 4 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Windows

• Silver • 4 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Windows

06 TOYOTA HILUX

06 TOYOTA COROLLA

04 TOYOTA CAMRY

09 TOYOTA COROLLA

$12,990 LÁI ĐI NGAY

$14,990 LÁI ĐI NGAY

$15,990 LÁI ĐI NGAY

$16,990 LÁI ĐI NGAY

• 5 speed Man • 2 door 3 seat • Airbags • Cd Player • Power Steering

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Cruise Control • Central Locking

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Cd Player • Cruise Control

• 6 speed Man • 5 door 5 seat • Air Conditioning • Clock - Digital • Central Locking

• White • 6 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Door Mirrors

DEER PARK 770 BALLARAT RD. PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

LMT-673/HTO/11

LMCT 10334

R

RD

ON GT SIN

LMCT 691

N KE

WESTERN RING

MOORE ST RE

ET

T R EE HYD E ST

WHIT EHA LL S TR E MAR ET IBYR N ON G RI VER

TREET VICTORIA S

ET

N

R

STREET

BARKLY ST RE

D OA

CAIRNLEA D

EET STR ING IRV

AD

BUYCKLE

STREET

RO

PH: 9689 2944

DONALD

S ON BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

E INC PR

Liên lạc: Tài Lê

AD

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), An Nguyễn và Vĩnh Phạm N

• WILDFIRE • 6 Speaker Stereo • Audio - Mp3 Decoder • Power Steering • Power Door Mirrors

TOYOTA

LeMans WY SH

• PLATINUM • 4 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Paint - Metallic

STATION RO

• SILVER • Air Conditioning • 2 Speaker Stereo • Power Windows • Power Door Mirrors


Korean Asian Cosmetic Surgery • Dr Ahnsup Andrew Kim M.B.B.S. Ph.D • Member of Australian College of Cosmetic Surgery • Member of Korean College of Cosmetic Surgery • Specialised Asian Tip Surgery Vui lòng xem thêm chi tiết tại website:

www.advancecosmetic.com

St Kilda Towers Suite 636, 1 Queens Road, Melbourne South 3004

Tel:

1300 104 102 TƯ VẤN MIỄN PHÍ Xin vui lòng hẹn trước.

Magazine 168, Friday 13 May 2011  

Magazine 168, Friday 13 May 2011

Advertisement