Page 1

THũI TIŋT VÀ SŵC GIÓ

TĭI SYDNEY TRONG CÁC NGÀY TŧI

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 12/11 – 18/11, 2010 Vietnamese Weekly Magazine distributed throughout Melbourne, Sydney.

ĐỊA CHỈ CHO BẠN Ghi danh ngay ÂŐ hŚc nhiŎu khoá hŚc hIJp dĸn tĮi St Stephen Institute of Education. ÁiŔn thoĮi: (03) 9462 2109

KŋT QUį Xš Sŝ TRONG TUijN QUA LOTTO GAME

DRAW DATE

DRAW NO

NUMBERS

SUPPS

Tattslotto

06/11/2010

3057

30,15,24,39,28,25

Super 66

06/11/2010

3057

1,8,6,4,3,6

Powerball

04/11/2010

755

31,29,38,10,1

45,7 3

PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 • Telephone: (03) 9792 3675

CÂU NÓI HAY Hãy làm tròn mŤi công viŔc cŴa ÂŪi mình nhĬ thŐ Âó là công viŔc cuŞi cùng.

Tƃ GIÁ HOÁN ÁšI TIōN Tœ NĬŨc hŠ chŶa Melbourne

51.0%

MŤi ngày trung bình mŦt gia Âình dùng tŨi 138 lít

12:00 trĬa ngày 11/11/2010: AUD $1 = USD 1.0012

VND 19,500

Trong sŞ 649 tuĴn này: Sydney: MŦt phŲ nż bŘ phát hiŔn nuŞt 41 quİ bóng có chŶa ma túy SŞ trň bŘ chŌt ÂuŞi không giİm dù Âã có luĺt vŎ bŐ bĪi NgĬŪi dân Âang yŌu dĴn Âi vì không kiŐm tra sŶc khŜe ÁiŎu tra 15 vŲ cĬŨp xİy ra trong vòng hĪn mŦt tuĴn

Chuyên ÂŎ chĤm sóc sŶc khoň rĤng miŔng cho cao niên ThŪi gian: TIJm màn bí mĺt! Chuyên ÂŎ chĤm sóc sŶc khoň rĤng miŔng cho cao niên Xe nào tiŌt kiŔm nhiên liŔu nhIJt?

Áàn ông có thoıi mái trong nhŽng vų “ĥn bánh trı tiŏn” tiŏn”??

Giúp bĮn gái làm Âņp Âôi môi trong mùa hè tĮi Melbourne Mņo làm Âņp phŲ nż nên biŌt PhIJn nŎn tŞt cho làn da Âņp Khám phá gia vŘ cŴa ngĬŪi ın ÁŦ

MĬŪi món Ĥn, uŞng tŞi kƂ nhIJt trong khi bĮn Âang lái xe BMW sŊ sİn xuIJt xe hybrid? Top mĬŪi xe ÂŦ tuyŔt hİo trĬng bày tĮi triŐn lãm SEMA Mazda5 ÂŪi 2012 trình làng tĮi Los Angeles Autoshow

Hình İnh tŸ nguŠn wikimedia.org

BUSINESS & MANAGEMENT

New Stream in AUTOMOTIVE TECHNOLOGY has been developed:

• Diploma of Management (6 Months) - $4,000

Cert III in Automotive Mechanical Technology (Motorcycle)

• Certificate IV in Business & Diploma of Management (1 Year) - $7,000

Các khóa học Công nghệ xe hơi của Menzies được thiết kế để giúp học viên dễ kiếm việc làm sau này.

• Certificate IV in Business (6 Months) - $4,000

Nghề làm bánh mì Quản lý & Thương mại Khoá học tiếng Anh

Specialists in Technology Có các lớp học cuối tuần cho các ngành: Công nghệ xe hơi,Quản lý & Thương mại.

CÓ CÁC KHOÁ HỌC ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ

- English Centre nằm trong tòa nhà riêng - Thiết bị hiện đại - Phòng học rộng rãi $ Chỉ

190/tuần

MENZIES INSTITUTE OF TECHNOLOGY 355 Spencer Street, Melbourne VIC 3003 • Tel: 1300 244 002 Website: www.menzies.vic.edu.au CRICOS: 02815M

60183-643/RE/10

Công nghệ điện tử Công nghệ xe hơi

MENZIES ENGLISH CENTRE


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

DU LÒCH VAÊN HOÙA VIEÄT * CAÀN GIÔØ, TIEÀN GIANG, BEÁN TRE, ÑOÀNG THAÙP, VUÕNG TAØU, BÌNH CHAÂU (1 Ngaøy) - KH thöù 7, CN haøng tuaàn * PHAN THIEÁT, PHAN RANG, CAÀN THÔ, CHAÂU ÑOÁC (2N) - KH thöù 7 haøng tuaàn * ÑAØ LAÏT, NHA TRANG, NHA TRANG – ÑAØ LAÏT (4,5N) - KH thöù 3,5,7 haøng tuaàn * BUOÂN MEÂ THUOÄT, ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT-PHAN RANG (3N) - KH thöù 6 haøng tuaàn * CHAÂU ÑOÁC-HAØ TIEÂN-CAØ MAU-SOÙC TRAÊNG-BAÏC LIEÂU-CAÀN THÔ (3,4,5,6,7N) - KH thöù 7 haøng tuaàn * PHAN THIEÁT-ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT-PHAN RANG- NHA TRANG, PHAN THIEÁT-NHA TRANG-ÑAØ LAÏT (4,5,6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn * SAØI GOØN-HOÄI AN-ÑAØ NAÜNG-HUEÁ-PHONG NHA (7,8N)- KH thöù 7 haøng tuaàn * HOÄI AN-ÑAØ NAÜNG-HUEÁ -HAØ NOÄI (5,6N)– KH thöù 2 haøng tuaàn * XUYEÂN VIEÄT, XUYEÂN VIEÄT-SAPA (13,15,16,18N) - KH thöù 2,7 haøng tuaàn * HAØ NOÄI-CHUØA HÖÔNG-TAM COÁC-HAÏ LONG-SAPA (4 ñeán 9N) - KH thöù 2,3,4,7 haøng tuaàn

The Best of VietNam

*Chaâu Ñoác–Haø Tieân–Caø Mau–Baïc Lieâu–Soùc Traêng–Caàn Thô -Phuù Quoác (6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn * Caø Mau - Baïc Lieâu - Soùc Traêng - Caàn Thô (4N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

..........................................................................................................................................................................

Giaù Tour mua taïi Australia baèng mua taïi Vieät Nam. Moïi chi tieát xin lieân heä caùc Travel Agent sau:

* Campuchia (4N) (190usd) - KH thöù 5 haøng tuaàn (KS 4 sao) * Thaùi Lan (6N) (339usd) - KH 20,25/11, 11,21*,27*/12, 4,8,26/01/2011 vaø haøng tuaàn * Singapore (4N) (549usd) - KH 23/12 vaø haøng tuaàn * Singapore-Malaysia (6,7N) (579usd) - KH 28/11; 22*,30*/12 vaø haøng tuaàn * Hoàng Koâng-Trung Quoác (749usd) - KH haøng tuaàn * Trung Quoác-Baéc Kinh-Thöôïng Haûi-Haøn Chaâu (869usd) - KH haøng tuaàn * Hoàng Koâng-Disneyland (4N) (718usd) - KH 31*/12 vaø haøng tuaàn * Hoàng Koâng-Disneyland-Ñaïi Nhó Sôn (5N) (738usd) - KH 21*/12 * Haøn Quoác: Seoul-Jeju (6N) (999usd) - KH haøng thaùng Kæ nieäm 1 chuyeán ñi ........vôùi tieâu chuaån 4 sao....... Haønh trình veà vôùi Thaêng Long 1000 naêm

Saøi Goøn – Hueá – Haø Noäi (13 ngaøy) 19.343.000ñ/1 khaùch

PHUÙ QUOÁC

(ñi caâu caù, aên tröa treân taøu)

1.795.000ñ + veù maùy bay Khôûi haønh thöù 2,4,6 haøng tuaàn giaûm

5%

(Chöa bao goàm veù maùy bay)

cho khaùch ñaêng kí tröôùc ngaøy

7

10061-649/RE/10

2

* Footscray: HoaHop Central Travel (03) 9689.8989 Sunrise Internatinal Services (03) 9689.1030 Hanah Travel (03) 9687.9081 * Fitzroy: Kim Travel (03) 9419.8152

(03) 9001.8832 - (03) 9001.8838

Tri aân khaùch haøng Taêng möùc baûo hieåm * 30.000 usd ñoái vôùi Tour Chaâu AÙ * 50.000 usd ñoái vôùi Tour Chaâu AÂu - UÙc * 60.000.000 vnd ñoái vôùi Tour noäi ñòa

Contact with us: Truï sôû : 55B Nguyeã n Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873 Website: www.dulichvanhoaviet.com.vn ............................................................ CN Haø Noä i : 8 Phaï m Nguõ Laõ o , Q.Hoaø n Kieá m , T.p Haø Noä i Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526 Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn

TRUNG TÂM IMPLANT NHA KHOA NHÂN TÂM 801-803 Đường 3 /2, P.7, Q.10, TPHCM, Việt Nam • Tel: (+84 8) 3509 5755 - 989 016 780 www.nhakhoanhantam.com • www.implantvietnam.info • Email: drnhan@hotmail.com

Trung Tâm Implant tiêu chuẩn Quốc Tế tại VIỆT NAM Thạc sĩ, Bác sĩ:

VÕ VĂN NHÂN • Giám đốc trung tâm trực tiếp cấy ghép Implant • Tu nghiệp Implant và cấy ghép thẩm mỹ tại: Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc. • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (I.C.O.I) Hoa Kỳ, (I.T.I.) - Thụy Sỹ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại nhất thế giới được trang bị và áp dụng thành công tại Trung Tâm Implant Nhân Tâm.

Máy X Quang cắt lớp 3 chiều (Dental CT Scan For Implantology)

Implant: Giải pháp trồng răng hiện đại nhất • Giống như răng thật

Nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant: • Khảo sát hình ảnh 3 chiều xương • Cấy ghép Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng • Đảm bảo an toàn tuyệt đối • Nhẹ nhàng không đau • Răng sứ trên Implant đạt chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu

Những yếu tố cấy ghép Implant thành công. • Kinh nghiệm, sự hiểu biết, chọn lọc và phối hợp ưu điểm của nhiều hệ thống Implant trong từng trường hợp. • Đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương (1) • Đặt Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng (2) (1) (2)

Hai tiêu chuẩn này chỉ đạt được nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant

IMPLANT ÁP DỤNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT RĂNG Trước khi cắm Implant

Sau khi cắm Implant

Hoàn thành

Mất một răng

Mất vài răng Hình ảnh 3 chiều

Phẩn mềm cấy ghép Implant

Đặc Biệt: Tại trung tâm Implant Nhân Tâm • Do Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc trung tâm Võ Văn Nhân trực tiếp điều trị • Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều trước, trong và ngay sau khi cấy ghép Implant nhằm đạt kết quả tối ưu hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra và đánh giá kết quả ngay khi điều trị. • Phối hợp 3 kỹ thuật hiện đại: Cấy ghép Implant - Phục hình răng sứ - Tạo hình thẩm mỹ nướu và xương trong khi thực hiện kế hoạch điều trị toàn diện • Trang bị và chọn lọc ưu điểm của nhiều hệ thống Implant nổi tiếng thế giới như: Nobel Biocare, Straumann, Ankylos, DIO... để phù hợp với từng trường hợp mất răng.

Răng sứ trên Implant

Bảng giá tham khảo: • Trám răng AUD $12-$17 • Răng sứ AUD $70-$230 • Tẩy trắng răng AUD $70-$140 • Implant AUD $670-$890 • Abutment AUD: $170-$335 • Răng trên Implant AUD: $110-$290

Để được tư vấn miễn phí ngay tại Úc, xin gọi (03) 9001 6753

Mất tất cả các răng

Thời gian điều trị răng sứ:

Điều trị Implant:

- Cả 2 hàm (trên 20 răng): Khoảng 20 ngày, trong đó Từ 1 tháng đến 9 tháng (từ lúc bắt có 10 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. đầu đến khi kết thúc điều trị) tuỳ - Chỉ 1 hàm: Thời gian khoảng 1 tuần cho 6 lần hẹn thuộc vào chất lượng xương. - Một vài răng: Khoảng 4 ngày cho 3 đến 4 cuộc hẹn MIỄN PHÍ CHỤP PHIM KHI MANG - Một răng: Khoảng 3 ngày cho 3 cuộc hẹn THEO MẪU QUẢNG CÁO NÀY

10188-641/RE/10

Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

3

CRICOS 03235A NTIS 22336

HỆ THỐNG GIÁO DỤC TUYỆT HẢO

ghi danh ngay

Các khoá học ngắn hạn

• BSB40207 Cert IV in Business (CRICOS 072358G), 26 tuần • Giá $3,250 • BSB51107 Diploma of Management (CRICOS 072359F), 26 tuần • Giá $3,250

Các lợi thế của SSIT

• Time Management (Quản lý Quỹ thời gian) • Project Management (Quản lý Dự án) • Microsoft Word Essentials (Sơ cấp sử dụng Microsoft Word) • Customer Service (Dịch vụ khách hàng) • Anger Management (Quản lý Giận dữ) • Business Writing (Viết văn bản cho thương mại) … và còn nhiều nữa!

Giá đặc biệt và có nhiều lựa chọn để trả chậm

Đội ngũ giảng viên kinh nghiệm, có bằng cấp Có các dịch vụ hỗ trợ sinh viên Bằng cấp được công nhận toàn nước Úc Nằm tại Reservoir, chỉ vài bước chân là tới ga xe lửa Cơ sở vật chất tuyệt hảo

* Sinh viên cần phải ghi danh theo hộc một trong các môn học nhất định tại SSIT để có được luyện thi IELTS miễn phí. Có thể có các điều kiện khác được áp dụng.

CÓ NHIỀU KHOÁ HỌC HẤP DẪN CUỐI TUẦN

TITUTE OF T INS EC N E

Y

LOG NO H

ST. S TE PH

Xin liên lạc với SSIT để có thêm thông tin. Đợt khuyến học này chỉ có giới hạn đến 30 Tháng Mười Một, 2010.

Level 1, 909 High Street, Reservoir, Victoria 3073 Phone- +61 3 9462 2109, Mobile- 0433174656

EX C

EL

LEN

CE IN EDUC

I AT

ON

www.ssitweb.com.au

70200-649/RE/10

Luyện IELTS FREE

*


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

Hŕ thşng giáo dųc hĭũng nghiŕp cŵa Úc cĵn phıi Âĭűc cıi tţ

SỐ LƯỢNG CHỖ GIỚI HẠN CHO CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ LỄ CÁC KHOÁ HỌC BẢO ĐẢM THÀNH CÔNG CHO BẠN! • Chuẩn bị cho kỳ thi lấy học bổng lớp 3 – lớp 8 • Chuần bị cho kỳ thi lớp 6 (chương trình học nhanh) • Kỳ thi vào lớp 8 trường tuyển • Học toán / viết cho lớp 1 – 2 • Chuẩn bị VCE cho lớp 9 và lớp 10 • Hội thảo về kỹ năng trả lời phỏng vấn • Hội thảo về kỹ năng viết luận văn • Chương trình học trong kỳ nghỉ (Tỷ lệ thành công lên đến 80%)

LUYỆN THI VCE LỚP HỌC NHỎ, CHĂM SÓC TỪNG HỌC SINH MỘT • VCE Unit ½, Unit ¾ • Tiếng Anh ESL, Văn, Toán, • Specialist Math, Further Math, Hoá học, • Vật lý, Tiếng Hoa (FL, SLA, SL), tiếng Pháp (Xin gọi để biết thêm về các môn học khác và thời gian biểu)

CÁC DỊCH VỤ KHÁC • Chấm luận văn • Kèm từng học sinh một tại trung tâm • Thi thử và lập báo cáo kết quả học tập • Tư vấn giáo dục (Sĩ số giới hạn, hãy gọi và đăng ký ngay!)

H

tĮo hĬŨng nghiŔp công, trong Âó có thêm hàng trĤm nghìn sinh viên tham gia hŔ Âào tĮo tĬ nhân và ÂŘnh hĬŨng doanh nghiŔp.

MŦt bài báo vŎ NĤng lžc lao ÂŦng Australia (Skills Australia) ÂĤng hŠi tuĴn trĬŨc Âã kêu gŚi viŔc Âánh giá lĮi xem ngành này ÂĬŰc cIJp vŞn, quİn lý và tŢ chŶc Âào tĮo nhĬ thŌ nào. Bài báo cho hay tƄ lŔ hoàn thành các khóa hŚc rIJt thIJp, công tác Âào tĮo thĬŪng ít ÂĬŰc nhļm tŨi và nhżng kƆ nĤng tŞt nghiŔp thĬŪng bŘ lãng phí vŨi nhżng công viŔc không liên quan. NĤm 2009, có hĪn 1.7 triŔu sinh viên ÂĬŰc nhĺp hŚc ngành Âào

Tuy nhiên, bài báo cĨng cho rľng cĴn phİi gia tĤng Âóng góp cŴa ngành cĨng nhĬ tĤng phí ÂŐ bù Âļp cho hoĮt ÂŦng ÂĴu tĬ cŴa Chính phŴ. Ông Patrick Coleman, phát ngôn viên giáo dŲc cŴa HŦi Šng doanh nghiŔp Australia, cho rľng Chính phŴ Liên bang Âã xác ÂŘnh viŔc cİi cách ngành Âào tĮo này nhĬ mŦt mŞi Ĭu tiên quŞc gia. Còn bà Leesa Wheelahan, thuŦc ÁĮi hŚc Melbourne, lĮi tŜ ra phIJn khŬi vŨi chŴ trĬĪng chú trŚng vào giáo dŲc, không phİi chŖ riêng Âào tĮo theo mŲc Âích công viŔc cŲ thŐ. <

Ŕ thŞng giáo dŲc hĬŨng nghiŔp rŦng lŨn Âã ÂŌn lúc cĴn ÂĬŰc cİi tŢ toàn diŔn. ÁiŎu này là cĴn thiŌt nŌu muŞn cİi thiŔn tŞt hĪn cĪ sŬ nĤng lžc cŴa ngĬŪi dân và gia tĤng nĤng suIJt lao ÂŦng cĨng nhĬ sž sáng tĮo trong công viŔc.

CHUẨN BỊ CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ THI TUYỂN SINH NĂM TỚI SÁCH MỚI, BÀI THI CŨ VÀ BÀI TẬP GIÚP HỌC SINH TỰ TIN • Score That Test! Các kỳ thi thử đề xin học bổng và thi vào trường tuyển lớp 3, lớp 4, lớp 6 và lớp 8 ($12 – $16 một bộ đề với câu trả lời)

• Upper Primary Writing Các bài luận lớp 5 – 6 ($15.96)

• Middle Primary Writing Các bài luận lớp 3 – 4 ($12)

• Secondary Writing Collection (Vol 1 và Vol 2) Các bài luận lớp 7 – 8 ($16-$20)

• AMT/UNSW/CSU Competition Papers Các môn: Toán, tiếng Anh, Khoa học, Hoá học..:( $4.5 – $6/bài) Practice Test Writing lớp 3, 4, 5 và 6: ($12.95) Make Exam Easy: ($9.95) How to pass verbal reasoning test: ($32.95) Skills in Problem Solving Math lớp 3 – 8: ($11.95) • Selective Schools and Scholarship Practice (tiếng Anh, Toán, Kỹ năng tổng quát, Văn phạm, Đọc hiểu…): ($12.95 – $17.99)

• • • •

IECE Book House 28 Wingfield St, Footscray VIC 3011

CHUYÊN PHỤC HÌNH RĂNG SỨ VÀ IMPLANT

Gần trạm xe lửa, xe buýt và các cửa hàng.

ĐẶC BIỆT: RĂNG SỨ ZIRCONIA

Mở cửa: Thứ hai – Thứ sáu 11am – 4pm (Thứ tư đến 8pm)

Mon-Fri, Footscray Office/Bookshop 28 Wingfield St, Footscray 3011 Junior Classes, Mock Exams, Tutorial

Saturday, Braybrook Campus Caroline Chisholm Coll, 65 Churchill Ave Braybrook Year 3 – 8, Junior Classes

Sunday, City Campus Wesley College, 577 St Kilda Rd, Melbourne Year 3 – VCE, Tutorial

Saturday, Preston Campus Preston Girls College, Cooma St, Preston Year 3 – VCE, Junior Classes, Tutorial

• Vinh dự là đơn vị Nha khoa duy nhất tại TP.HCM được nhận kỷ niệm chương Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2008. • Được bầu chọn là một trong mười Doanh nhân thời đại mới năm 2009. • Tại Nha khoa Trường Thành, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp sẽ mang lại cho bạn nụ cười đẹp để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống. 70043-649/HTO/10

Tel: 9689 9988 Fax: 9689 9959 Mob: 0416 178 888

GHI DANH NGAY HÔM NAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI THÀNH CÔNG!

276 Trần Não, P Bình An, Quận 2, TP.HCM Tel: (+84 8) 5402 3009 - Hotline: (+84) 933 363 939

Website: www.nhakhoatruongthanh.com.vn

Để được tư vấn miễn phí, xin liên lạc số điện thoại tại Úc: Tel: (03) 9988 6958

LUYỆN THI IELTS • Cải thiện điểm IELTS của bạn trong học tập hoặc di trú • Khóa học chuyên sâu 4 tuần • Tìm hiểu các kỹ năng luyện thi cho kết quả tốt hơn • Giảng viên nhiều kinh nghiệm • Lớp nhỏ tối đa 10 học viên • Thực hành nói chuyện với giảng viên One-on-one • Có các lớp ban ngày, ban đêm và cuối tuần • Các lớp học khai giảng hàng tuần

ĐẶT CHỖ NGAY HÔM NAY! Tel.

70077M-649/HTO/10

9982 1822

Email. Add. Web.

info@perfectielts.com.au 459 King St., West Melbourne Vic 3003 www.perfectielts.com.au

Trung tâm Perfect English nằm ngay góc King St và Dudley St West Melbourne, chỉ đi bộ đoạn ngắn từ La Trobe St hoặc William St tram hoặc trạm xe lửa Flagstaff

70301-649/HTO/10

4


128A Police Rd, Springvale 3171

JV MULGRAVE

Chân thành cám ơn quý khách đã ủng hộ JV Mulgrave trong thời gian qua. Đặc biệt JV Mulgrave có quà tặng giáng sinh kể từ ngày 24/09/2010 đến 15/12/2010 cho khách ký hợp đồng tại JV Mulgrave.

Đến JV Mulgrave để biết thêm chi tiết! Mob:

9574 0376

0411 225 888

SẼ CÓ CƠ HỘI TRÚNG MỘT TIVI 42” IPHONE 4 16/32GB

NOKIA N8

JV ĐÃ CÓ HÀNG IPHONE 4 ĐỀ LẤY LIỀN!*

Phone nóng bỏng nhất thế giới!

* While stocks last.

SAMSUNG GALAXY

Đến với JV

$44/tháng $300/tháng

Gọi trung bình phone tốt và đẹp!

Nay chỉ trả Được gọi phone Nokia ! cảm ứng & sành điệu

Chỉ trả Được gọi

$39/tháng $190/tháng

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

Trước giá $49/tháng

$39/tháng Được gọi $300/tháng

LẤY IPHONE 4 16GB MIỄN PHÍ

Nay chỉ trả

Đặc biệt quý khách gọi nhiều chỉ trả $89/tháng. Được gọi thoải mái không giới hạn tới bất cứ phone và network nào! (Optus, Telstra, Vodafone, 3) * Conditions apply

LẤY IPHONE 4 16GB MIỄN PHÍ

SAMSUNG WAVE

BIỆôTng ĐẶcaC o niên kh

Quý shop, thuận tiện đếng tôi sẽ n ú nhân viên ch NE

Gọi ít nên chọn phone này!

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

GIAO PHO HÀ ĐẾN TẬN N ẫn được hướng d tận tình!

Trước giá $49/tháng

Giảm

30%

Makeup & Chăm sóc da (Điều kiện áp dụng)

$19/tháng $50/tháng

Nay chỉ trả Được gọi

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

Đặc biệt các dịch vụ: Mens & Ladies Cut, Perm & Colour. Manicure, Pedicure, Facial, Waxing & Massage

Mọi booking xin gọi: Phone: 9574 0611 Mob: 0423 814 899

JV Mulgrave mở cửa 7 ngày trong tuần (Chủ nhật xin hẹn trước) JV HEAD OFFICE: SHOP 5/119 HOPKIN ST, FOOTSCRAY 3011. TEL: 03 9689 3999 Với số vốn rất ít để mở chi nhánh JV Mobile, tự mình làm chủ thay vì làm công! Kinh nghiệm sẽ được huấn luyện.

70052-646/HTO/10

ĐẶC BIỆT CHO MÙA XUÂN!!!


6

MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

Melbourne: Xe hīi tông thŁng vào nhà, hai mŇ con thoát chōt kƁ diŕu MŦt phŲ nż cao tuŢi và con trai bà Âã may mļn thoát chŌt sau khi mŦt chiŌc xe hĪi thình lình Ââm thŀng vào phòng trĬŨc cŴa nhà hŚ Ŭ khu vžc Áông nam Melbourne.

Year 13th, Edition 649 • Friday, 12/11/2010 Published by AdPro Media Pty Ltd • Incorporating Viet Times

GENERAL INFORMATION

Hình minh hŚa

Melbourne Head Office: Suite 7, 4 St. James Ave, Springvale.

Telephones: 03. 9792 3675 • 03. 9095 2743

Sş trʼn bř chōt Âuşi không giım dù Âã có luĻt vŏ bő bīi K

Mailing: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 Productions: Tham H, P Hong Editing Staff: Ng. Luu, PhĬĪng Dzung, Bİo Tú, Hong Ha, Hue Tran, Le Don, Phuong Nguyen, Chu Tat Tien Artwork Dept: Hoang To, Hong Pham, Tham Huynh Advertising Department: Minh Tran 0402 234 157 Van Le 0408 454 299 • Ken Le 0435 797 338

Ōt quİ mŦt ÂŰt kiŐm toán cho thIJy viŔc áp dŲng luĺt pháp chńt chŊ hĪn nhľm buŦc ngĬŪi dân phİi džng hàng rào cho bŐ bĪi tĮi nhà Âã không phát huy ÂĬŰc hiŔu lžc, vì HŦi Šng các thành phŞ không có ÂŴ tài chính ÂŐ thžc hiŔn kiŐm tra tĮi chŤ thĬŪng xuyên.

QUįNG CÁO – ADVERTISING

NĤm ngoái, tĮi tiŐu bang NSW có tŨi bİy cháu bé bŘ chŌt ÂuŞi Ŭ các bŐ bĪi tĮi nhà, bIJt kŐ viŔc Luĺt vŎ bŐ bĪi Âã ÂĬŰc sźa ÂŢi, theo Âó mŶc phĮt tiŎn ÂŞi vŨi trĬŪng hŰp làm hàng rào không ÂŴ tiêu chuĶn hońc cŢng vào sai quy cách sŊ bŘ phĮt tĤng lên thành $5,500. SŞ trň tź vong này khiŌn ÁŦi Âánh giá vŎ tình hình tź vong Ŭ trň nhŜ tĮi tiŐu bang NSW phİi kêu gŚi Chính phŴ bang cIJp thêm kinh phí cho các HŦi Šng thành phŞ ÂŐ thžc hiŔn kiŐm tra thĬŪng xuyên hĪn nża ÂŞi vŨi tIJt cİ các trĬŪng hŰp có bŐ bĪi tĮi nhà.

SENIOR ADVERTISING QUįNG CÁO: Trang trong – 5 MANAGER: giŪ chiŎu ThŶ Ba Rao Vńt – 4 giŪ chiŎu ThŶ TĬ MRS. Bán HĮ Giá – 10 giŪ sáng ThŶ NĤm. BÀI Vū: HEAD MŚi Âóng góp vŎ bài vŬ, thĬ gópDEPT: ý, Thông Báo OFFICE – ADVERTISING CŦng ÁŠng, xin email vŎ toà soĮn trĬŨc 5 giŪ chiŎu ThŶ TĬ.

Van Le 0408 454 299 03. 9095 2743

TEL: Email: adverts@viet-times.com.au

THÔNG BÁO • MŚi quİng cáo trên Viet Times ÂŎu Âã ÂĬŰc qua các bĬŨc kiŐm soát cĶn thĺn cĴn thiŌt trĬŨc khi in IJn. Tuy nhiên nŌu có sai sót vŎ kƆ thuĺt và lŤi Âánh máy là ngoài ý muŞn cŴa chúng tôi. • NŦi dung và hình İnh trong quİng cáo ÂĬŰc cung cIJp bŬi các nhà quİng cáo. Xin quý ÂŦc giİ xem xét thĺn trŚng trĬŨc khi sź dŲng, Viet Times và AdPro Media Pty Ltd không chŘu trách nhiŔm vŎ nhżng gì mà nŦi dung cŴa quİng cáo có thŐ gây nên cho ngĬŪi tiêu thŲ. Các nhà quİng cáo chŘu trách nhiŔm vŎ nhżng dŘch vŲ và các sİn phĶm cŴa hŚ Âã quİng cáo trên Viet Times.

Print Post Publication Number: PP 344356/00028

ChŴ tŘch ųy ban An toàn trň em Ŭ NSW, bà Christine Erskine, Šng tình vŨi viŔc này và cho rľng Âây là ÂiŎu Âáng thIJt vŚng khi mà

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn! PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

48% học viên của chúng tôi đã đạt được điểm cao trong kì thi AMEB.

Website: www.aetc.com.au

Trung sƆ cİnh sát Wayne Wilson cho biŌt hai tên cĬŨp ÂĬŰc cho là Âi trên chiŌc Ford Falcon màu ÂŜ, ÂŪi mŨi, Âã bŘ hŜng khá nńng sau mŦt loĮt vŲ tIJn công tĮi các cây xĤng Ŭ Preston và Broadmeadows. Trong các vŲ cĬŨp Âã diŒn ra, hai tên cĬŨp ÂŎu lái xe Ââm thŀng vào cźa kính phía trĬŨc cŴa bİy cây xĤng, lIJy cļp thuŞc lá và bŜ chĮy.

TIẾN SĨ KHOA HỌC

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm

PHÍ ĐĂNG KÝ

AETC Consulting Groups

Cİnh sát Âang truy tìm hai ngĬŪi Âàn ông Âã tIJn công 7 cây xĤng Ŭ khļp Melborne chŖ trong vài giŪ sáng sŨm thŶ TĬ tuĴn trĬŨc.

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE • Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

GIẢM 50% 8%

đến ngày 31/07/2010

DI TRÚ - DU HỌC BẢO HIỂM

Do nhóm tư vấn luật Di Trú tốt nghiệp tại Úc đảm trách

Chuyên dạy:

40%

Liên lạc: (03) 9791 3011 Lầu 1, 207 Lonsdale Street, Dandenong reception.ddg@musictimeschool.com.au www.musictimeschool.com.au

CĨng theo báo cáo trên, có hai cháu bé vào bŐ bĪi bľng cźa kéo và cŢng vào ÂŐ ngŜ; mŦt cháu bé vào bľng cách trèo thang; mŦt cháu khác vào bľng cách trèo qua hàng rào bľng lĬŨi sļt và mŦt cháu bé khác vào bľng mŦt vĺt ÂŐ bên trong mŦt bŐ bĪi bĪm phŠng. Bà Barbara Perry, mŦt phát ngôn viên cŴa BŦ trĬŬng chính quyŎn ÂŘa phĬĪng, cho biŌt các HŦi Šng thành phŞ buŦc phİi theo dõi các khiŌu nĮi vŎ hàng rào bŐ bĪi trong vòng 72 giŪ, nhĬng bà lĮi không ÂĬa ra sŞ liŔu vŎ nhżng khu vžc nào Âã tiŌn hành kiŐm tra ÂŦt xuIJt vŎ tình trĮng này. V

Broadmeadows: Tijn công 7 cây xĥng trong vòng 3 tiōng

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách

Kết quả khảo sát năm 2009

Liên lạc: (03) 9887 9883 Suite 3, 20 Kingsway, Glen Waverley reception.gw@musictimeschool.com.au www.musicacademy.com.au

60496-630/HTO/10

Bảo đảm con của bạn được huấn luyện tốt nhất để thành công trong tương lai.

các HŦi Šng thành phŞ không thžc hiŔn kiŐm tra các bŐ bĪi trong gia Âình thĬŪng xuyên chŖ vì nó không nľm trong kŌ hoĮch kinh phí cŴa mình. “ChŖ riêng trong ba nĤm vŸa qua, có tŨi 22 cháu bé bŘ chŌt ÂuŞi tĮi các bŐ bĪi Ŭ NSW, nĪi có ÂiŎu kiŔn hàng rào và cŢng vào không ÂŴ tiêu chuĶn. Nhżng cái chŌt lŊ ra có thŐ phòng tránh ÂĬŰc. Chúng tôi Âã hy vŚng NSW Âi ÂĴu so vŨi các tiŐu bang khác trong vIJn ÂŎ này, nhĬng thžc tŌ lĮi không nhĬ vĺy”, bà phân tích.

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308

DI TRÚ

DU HỌC

Chuyên đảm trách:

• Hoàn tất hồ sơ du học, gia đình hoặc người giám hộ đi cùng. • Xin gia hạn visa. Chuyển trường hay ngành. • Tư vấn chọn trường, đại diện các trường phổ thông, cao đẳng, đại học toàn nước Úc. Nếu bạn đang học ELICOS hay nếu ngành học không còn trong ngành nghề được thường trú hay sắp hoàn tất khóa học cần tìm trường phù hợp với khả năng và có cơ hội thường trú sau này. • Đặc biệt du học sinh đang ở Úc. • Xin visa thường trú hay hay visa tạm trú lấy kinh nghiệm 18 tháng. • Giải quyết khó khăn trong quá trình học, visa bị hủy.

• Visa du lịch, du học, di dân có tay nghề, thương nghiệp bảo lãnh. • Xin gia hạn visa. Khiếu nại các hồ sơ chậm trể. • Chuyên đảm trách mọi hồ sơ khiếu nại với Tòa Di Trú (MRT).

60139A-643/HTO/10

LIÊN LĭC – WHO TO CALL

Nhżng ngĬŪi chŴ cŴa ngôi nhà nľm trên ÂĬŪng Fletcher Street, thuŦc Dandenong North, lúc Âó Âang ngŴ tĮi các gian phòng khác, thì bIJt ngŪ chiŌc xe hĪi Ââm thŀng vào nhà hŚ. VŲ viŔc xİy ra vào khoİng 2.15am thŶ TĬ tuĴn trĬŨc. Lžc lĬŰng cIJp cŶu cŴa Chính phŴ phİi có mńt tĮi hiŔn trĬŪng ÂŐ ÂĬa chiŌc xe ra khŜi bŶc tĬŪng gĮch cŴa cĤn nhà. Cİnh sát Âã tiŌn hành xét hŜi ngĬŪi lái chiŌc xe hĪi, mŦt ngĬŪi Âàn ông 40 tuŢi, ÂŐ ÂiŎu tra nguyên nhân cŴa vŲ tai nĮn hy hżu này.

BẢO HIỂM Uy tín, chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà. Đại diện chính thức: Medibank Private • OHSC: Giảm 6% cho tất cả bảo hiểm sức khỏe cho du học sinh nếu trên 1 năm. • Working/business: Bảo hiểm cho quý vị đến Úc làm việc dài và ngắn hạn.

Aussie Travel cover • Du lịch trong và ngoài nước. • Cho người sang Úc du lịch.

SỐ ĐĂNG BỘ: 0962676 & 0958583

Lầu 3, 480 Collins St., Melbourne VIC 3000 • Xin liên lạc cô TRÂM LÊ • Mob: 0411 067 511 • Tel: 9005 1199 • Email: info@aetc.com.au

70123-642/HTO/10

Editing and Advertising: 9792 3675 • Fax: 9791 7863 Email: info@viet-times.com.au News Online: www.viet-times.com.au


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

Trung sƆ Wilson cho biŌt cİ bİy vŲ cĬŨp ÂŎu ÂĬŰc thžc hiŔn trong khoİng thŪi gian tŸ 2.30am ÂŌn 5.30am.

Reserve Bank sŊ giż nguyên lãi suIJt ngļn hĮn

Richmond: Mŧt chiōc xe tıi gây tai nįn liên hoàn trên Âĭūng Monash

Theo mŦt báo cáo cŴa Ngân hàng Dž trż Australia (RBA) thì rIJt có thŐ ngân hàng này sŊ giż nguyên mŶc lãi suIJt trong ngļn hĮn. Tuy nhiên, nhiŎu khİ nĤng RBA sŊ tiŌp tŲc tĤng lãi suIJt hĪn là giİm nhņ nó.

ÁĬŰc biŌt, vŲ tai nĮn xİy ra trên ÂĬŪng Citylink, ÂoĮn tŸ ÂĬŪng Church Street ÂŌn ÂĬŪng Punt Road lúc hĪn 8.30am cùng ngày. Cİnh sát cho hay chiŌc xe tİi chĬa biŌt vì lý do gì phİi thļng gIJp và bIJt ngŪ rŊ phİi, lao qua cİ hai làn ÂĬŪng cŴa tuyŌn ÂĬŪng này và Ââm vào lan can ÂĬŪng, làm mŦt chiŌc xe dŘch vŲ bŘ Ââm sát vào lan can ÂĬŪng, sau Âó va chĮm vŨi mŦt chiŌc xe hĪi Âang chĮy chiŎu ngĬŰc lĮi.

ÁŦng thái này cŴa RBA cho thIJy ngân hàng này muŞn sź dŲng tĴm kiŐm soát cŴa mình ÂŞi vŨi lãi suIJt tiŎn mńt chính thŶc nhľm giż mŶc lĮm phát Ŭ tƄ lŔ 2-3%. “NŎn kinh tŌ tiŌp tŲc ÂĬŰc lŰi tŸ mŶc giá hàng hóa cao vŨi thu nhĺp danh nghĦa tĤng mĮnh mŊ trong nĤm qua. Giá cİ nhiŎu mńt hàng tiŌp tŲc tĤng trong thŪi gian qua và kƀ hĮn giao dŘch cŴa Australia tính Âã ÂĮt ÂŌn mŶc cao nhIJt”, báo cáo cho biŌt. RBA dž tính tĤng trĬŬng kinh tŌ sŊ ÂŌn tháng 12/2010 và 6/2011 sŊ giż nguyên Ŭ mŶc 3.5%. ÁŠng thŪi, ngân hàng này cĨng dž tính tĤng trĬŬng GDP sŊ ÂĮt 3.73 vào cuŞi tháng 12/2011 và giż nguyên mŶc Âó ÂŌn tháng 6/2012, sau Âó bļt ÂĴu tĤng lên mŞc 4%. V

VŲ va chĮm cĨng làm cho hai chiŌc xe hĪi khác Ââm vào phĴn rĪ moóc cŴa chiŌc xe tİi, rIJt may là không ai bŘ thĬĪng tích nghiêm trŚng. VŲ tai nĮn khiŌn ba làn ÂĬŪng chiŎu vŎ cŴa tuyŌn ÂĬŪng nói trên bŘ chńn, và cİnh sát thông báo ÂŐ tránh bŘ ách tļc, các phĬĪng tiŔn nên chuyŐn hĬŨng Âi sang ÂĬŪng Warragul Road.

Melbourne: Áŧt kích các nhà chŷa trái phép trên Âřa bàn thành phş

TRUNG TÂM GIỮ TRẺ

TuĴn trĬŨc, cİnh sát Âã bļt giż bŞn ngĬŪi Âàn ông sau khi lŲc soát các ÂŘa chŖ có liên quan tŨi tŦi tŢ chŶc nhà chŶa trái phép và vĺn chuyŐn ngĬŪi trái phép.

Điện thoại tại Úc: (03) 8888 5203

PROFESSIONAL PRIVATE TUTORING

7 Evergreen Ave, Albanvale 3021

• Nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.

70172-645/HTO/10

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, NHIỀU LỢI ÍCH VÀ ĐƯỢC GIẢM THUẾ.

Trường mẫu giáo nhận giữ :

9310 7077

• Giờ giấc linh hoạt,nhiều lợi ích và được giảm thuế. • Nhân viên chăm sóc trẻ nhỏ chuyên nghiệp có hơn 15 năm kinh nghiệm. • Business trong gia đình làm chủ. • Luôn được công nhận về chất lượng đào tạo và giáo dục cho nhân viên. Muốn biết thêm chi tiết xem tại website: www.elfdc.com.au

• Pre-kinder (3 tuổi) • Kindergarten (4 tuổi) Mở cửa: 9:15am - 2:45pm

Tiền phí: $6.50/ngày Trẻ mẫu giáo 4 tuổi sẽ không cần trả phí nếu có thẻ Healthcare Card! 86-90 Gove Street, Springvale 3171

9546 4429

PRESCHOOL ACTIVITY HOUSE CHILDCARE CENTRE

Trung tâm dạy kèm

VA MẦM NON

• Nhận giữ trẻ từ 6 tuần đến 5 tuổi • Giờ giấc tiện lợi 7am-6pm (Mon-Fri) • Mở cửa suốt school day • Được Chính phủ tài trợ 1 Bellavista, Springvale South 3172 Tel: 9546 2659 - 0488 423 235

“DỊCH VỤ GIỮ TRẺ MIỄN PHÍ“* nếu bạn được Chính phủ tài trợ. * Có điều kiện

Vùng RICHMOND, BOXHILL hoặc lân cận xin gọi chi nhánh NORTH BALWYN: 9857 7654

NOLA-DEE CHILD CARE CENTRE 34 Morton St, Clayton • Tel: 9544 8783 www.noladeechildcarecentre.com.au

Năm 2010 còn chỗ! Mở cửa Xmas! Nếu bạn muốn con mình được quan tâm và chăm sóc tại một trường tốt nhất, hãy liên lạc với chúng tôi! • Nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi • Trung tâm mới với phương tiện hiện đại, ấm cúng • Có nhiều chương trình giúp trẻ phát triển khả năng • Bữa ăn chất lượng, giáo viên kinh nghiệm cao

Có nhân viên nói tiếng Á châu. Liên lạc Judy ngay hôm nay!

ACTIVE LEARNING CHILD CARE TRUNG TÂM GIỮ TRẺ 70009-634/HTO/10

LỚP NHỎ, TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP

SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Road VIC 3020

eh@rosegardenchildcare.com.au

60428-630/HTO/10

• Chuyên luyện thi VCE cho lớp 11 và 12 • Nhận kèm từng em hoặc nhóm nhỏ vào trường tuyển theo nhu cầu • Dạy căn bản dể hiểu

9857 7654 - 0413 347 679

maidstone@rosegardenchildcare.com.au

Mở cửa: Mon-Fri 7.30am-6.00pm

60079-617/HTO/10

• TOÁN, LÝ, HÓA và ANH VĂN từ mẫu giáo đến lớp 12 • Do tiến sĩ BÙI THIỆN CHÍNH và một nhóm thầy cô Việt - Úc đảm trách

Liên lạc cô Thương để ghi danh:

53 Heatherton Rd Endeavour Hills Ph: 9700 0155

LA KOSTA Có nhân viên giữ trẻ nói tiếng Việt! 1177 Heatherton Rd. Noble Park 3174 Ph: 9546 1100 Fax: 9546 1133

47-51 Branton Drive Hampton Park 3976 Ph: 9798 0999 Fax: 9798 0899

• Giờ mở cửa thuận lợi • Nhận giữ trẻ trong dịp holiday 20 Clive St, Springvale Tel: 9547 2538 67 Balmoral Ave, Springvale Tel: 9547 0699 Thứ hai - Thứ sáu 6.30am - 6.00pm A CARING ENVIRONMENT FOR YOUR CHILD

60081-617/HTO/10

Liên lạc chúng tôi ngay hôm nay:

Level 1/50 Hampstead Rd Maidstone Ph: 9317 0411

• Chương trình giáo dục tính cách • Nhiều chương trình mẫu giáo cho lứa tuổi 3-4 • Có tài trợ của chính phủ • Cung cấp đủ mọi thứ từ tã cho đến bữa ăn... • Cơ sở mới rộng lớn & khu vực chơi sạch sẽ.

70156-641/HTO/10

• Chăm sóc trẻ ân cần chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và môi trường thân thiện.

SANDOWN PARK KINDERGARTEN

70171-645/HTO/10

Hillside Educational ChildCare Services

Nhận giữ trẻ nhỏ mới sinh đến 12 tuổi!

Tìm ở đâu dịch vụ giữ trẻ chất lượng 5 sao???

9366 7658

60352-602/TH/9

Vui lòng liên lạc chúng tôi:

70042-641/RE/10

• Đặc biệt dạy TIẾNG ANH và TOÁN tiểu học • Chương trình dạy lấy lại căn bản nhanh chóng • Giáo viên có bằng cấp và đăng ký với VIT Nhận dạy các vùng PHÍA TÂY & PHÍA BẮC

60197-630/HTO/10

70191-648/HTO/10

Office D4, 67 Ashley Street Central West Shopping Centre, Braybrook 3019 Tel: 9687 4863 • Website: www. shifa.com.au

Trung tâm giữ trẻ

73 John Paul Drive, Hillside 3037

Xin liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Chọn lựa tốt nhất cho con của bạn! • Trung tâm giữ trẻ chất lượng, môi trường thân thiện giúp trẻ học và vui chơi thoải mái. • Giờ giấc tiện lợi phù hợp theo thời gian của bạn. • Mở cửa: 9:00am - 6:00pm Thứ Hai - Thứ Sáu.

Sau mŦt thŪi gian dài ÂiŎu tra, Cİnh sát ÂŘa phĬĪng, Cİnh sát Liên bang, SŬ Di trú và Bİo vŔ ngĬŪi tiêu dùng Victoria Âã phŞi hŰp thžc hiŔn các lŔnh khám xét Šng thŪi trên toàn bŦ 15 ÂŘa chŖ thuŦc ÂŘa bàn thành phŞ Yarra vào lúc 1.30pm thŶ TĬ tuĴn trĬŨc. Theo Âó, có tám nhà

9390 2100

THEHEMOI-641/RE/10

Hôm thŶ Ba tuĴn trĬŨc, RBA Âã khiŌn cho thŘ trĬŪng ngĮc nhiên khi tĤng lãi suIJt tiŎn mńt vŨi tƄ lŔ 0.25 phĴn trĤm lên 4.75% trong loĮt biŔn pháp ÂĴu tiên cŴa mình kŐ tŸ hŠi tháng NĤm ÂŌn nay. Và, trong báo cáo chính sách tiŎn tŔ cho tháng 11 ra hôm thŶ Sáu tuĴn trĬŨc, ngân hàng này Âã hĮ thIJp triŐn vŚng cŴa mình vŎ tình hình lĮm phát ÂŌn cuŞi quý 4, tŸ 3.25% hŠi tháng Tám xuŞng còn 2.75%.

Cİnh sát Âang ÂiŎu tra vŲ tai nĮn nghiêm trŚng giża mŦt chiŌc xe tİi và bŞn chiŌc xe hĪi xİy ra tĮi khu vžc Richmond sáng thŶ Sáu tuĴn qua.

Gọi ngay hôm nay:

7


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

chŶa và bİy nhà riêng thuŦc ÂŘa bàn các khu vžc Richmond, Preston, Doncaster East, Fitzroy North, Clifton Hill, Melbourne East, Abbotsford, Seaford và Melbourne West bŘ kiŐm tra ÂŦt xuIJt. Liên quan ÂŌn vŲ viŔc này, cİnh sát Âã bļt giż ÂĬŰc bŞn ngĬŪi Âàn ông, trong Âó hai ngĬŪi trú tĮi Doncaster East, mŦt ngĬŪi Ŭ Seaford và mŦt ngĬŪi Ŭ West Melbourne. VŲ bļt giż này là kŌt quİ cŴa ÂŰt ÂiŎu tra kéo dài cŴa cİnh sát vŎ hành vi phĮm tŦi Ĥn hŞi lŦ, vĺn chuyŐn ngĬŪi và tŢ chŶc nhà chŶa trái phép. Trong khi tiŌn hành khám xét ÂŦt xuIJt, cİnh sát còn tŘch thu ÂĬŰc nhiŎu tiŎn mńt, máy vi tính và tài liŔu liên quan. Ngoài ra, hŚ còn phát hiŔn bŞn ngĬŪi di trú trái phép tĮi các ÂŘa chŖ Ŭ Fitzroy North, East Melbourne và Abbotsford.

Liverpool: Mŧt ngĭūi Âàn ông tŻ nįn sau khi rīi ra khŝi chiōc xe Âang chįy NgĬŪi Âàn ông bŘ rĪi ra khŜi chiŌc xe Âang chĮy Ŭ khu vžc phía nam Sydney tuĴn trĬŨc Âã tź vong tĮi bŔnh viŔn. ÁĬŰc biŌt trĬŨc Âó, vào khoİng 7.15pm ChŴ nhĺt, ngày 31 tháng 10, ngĬŪi Âàn ông 31 tuŢi này Âang ngŠi Ŭ ghŌ sau cŴa mŦt chiŌc Toyota Rav4, chĮy hĬŨng Âông trên ÂĬŪng Riley Street, thuŦc khu vžc Liverpool, thì bŤng nhiên rĪi ra khŜi xe và ngã xuŞng ÂĬŪng. Cú ngã làm nĮn nhân bŘ thĬĪng nńng Ŭ ÂĴu và ÂĬŰc ÂĬa tŨi bŔnh viŔn Liverpool Hospital trong tình trĮng nguy kŘch. Ba ngĬŪi còn lĮi cùng ngŠi trên chiŌc xe, trong Âó có mŦt bé trai hai tuŢi, ÂŎu không bŘ thĬĪng. ÁŌn sáng hôm thŶ Sáu tuĴn vŸa rŠi, nĮn nhân không qua ÂĬŰc cĪn nguy kŘch và Âã tź vong tĮi bŔnh viŔn. ÁŌn nay cİnh sát vĸn chĬa xác ÂŘnh ÂĬŰc lý do vì sao ngĬŪi Âàn ông này lĮi bŘ rĪi ra khŜi chiŌc xe hĪi, và

nguyên nhân cŴa vŲ viŔc vĸn Âang tiŌp tŲc ÂĬŰc ÂiŎu tra, làm rõ. Cİnh sát kêu gŚi bIJt kƀ ai biŌt thông tin liên quan ÂŌn vŲ tai nĮn trên hãy liên hŔ vŨi Phòng cİnh sát Liverpool thông qua ÂĬŪng dây phòng chŞng tŦi phĮm theo sŞ ÂiŔn thoĮi 1800 333 000.V

Fairfield: Mŧt thanh niên bř bĽn chōt tįi nhà riêng Sáng thŶ TĬ tuĴn trĬŨc, tĮi khu vžc Greenfield Park, thuŦc Fairfield, Âã xİy ra mŦt vŲ nŢ súng làm mŦt thanh niên tź vong tĮi hiŔn trĬŪng. Hình minh hŚa

Ngĭūi dân Âang yōu dĵn Âi vì không kiőm tra sŷc khŝe V iŔc chĮy theo hiŔu quİ lao ÂŦng Âang làm cho các nhân viên vĤn phòng trŬ nên Şm yŌu hĪn, Âó là lŪi cİnh báo cŴa mŦt nghiên cŶu cho thIJy cŶ bŞn ngĬŪi thì có mŦt ngĬŪi không thŐ ÂŌn gńp bác sƆ vì quá bĺn.

KŌt quİ ÂiŎu tra trên khiŌn HiŔp hŦi SŶc khŜe cŦng Šng phİi kêu gŚi nhżng công nhân Australia giİm tŞc ÂŦ làm viŔc ÂŐ loĮi bŜ tình trĮng béo phì và cĤng thŀng cĨng nhĬ xź lý ÂĬŰc nhżng vIJn ÂŎ vŎ sŶc khŜe cIJp bách hĪn. ÁŰt ÂiŎu tra tiŌn hành trên 1360 ngĬŪi cho thIJy có 27% trong sŞ hŚ nói rľng hŚ quá bĺn ÂŐ dành thŪi gian ÂŌn gńp bác sƆ, ngay cİ khi hŚ cĴn, và có tŨi 44% trong sŞ hŚ thú nhĺn rľng trĬŨc Âây, hŚ Âã cŞ lİng tránh viŔc khám sŶc khŜe vì không có thŪi gian. KŌt quİ ÂiŎu tra cĨng cho thIJy thŪi lĬŰng làm viŔc tĮi

72

171

$

cĪ quan chính là ÂiŎu gây trŬ ngĮi cho mŦt cuŦc sŞng lành mĮnh. Khoİng mŦt nźa trong sŞ nhżng ngĬŪi tham gia trİ lŪi cho biŌt công viŔc Âã khiŌn hŚ không có thŪi gian tĺp thŐ dŲc, và khoİng 35% trong sŞ hŚ cho biŌt nó Âã cİn trŬ hŚ trong viŔc thžc hiŔn chŌ ÂŦ Ĥn lành mĮnh. Phó ChŴ tŘch HiŔp hŦi SŶc khŜe cŦng Šng cho biŌt kŌt quİ ÂiŎu tra này là mŦt dIJu hiŔu Âáng lo ngĮi, bŬi nŌu nhĬ vĺy, nó sŊ İnh hĬŬng ÂŌn sŶc khŜe lâu dài cŴa con ngĬŪi, cĨng nhĬ khİ nĤng chŞng ÂŮ nhżng cĤn bŔnh nghiêm trŚng. Làm viŔc quá tİi thĬŪng xuyên Âã trŬ thành mŦt vIJn ÂŎ ngày mŦt phŢ biŌn Ŭ Australia, và hĴu hŌt mŚi ngĬŪi ÂŎu không nhĺn thIJy rľng hŚ Âã ÂĮt ÂĬŰc sŞ giŪ làm viŔc dài nhIJt trong tuĴn so vŨi mŶc trung bình trên thŌ giŨi. V

VŲ viŔc xİy ra vào khoİng 5am ngay tĮi nhà riêng nĮn nhân 17 tuŢi trên ÂĬŪng Smithfield. Khi nghe tiŌng gõ cźa, nĮn nhân ra mŬ thì bŘ bļn, hai vŌt ÂĮn vào trúng ngžc và cŢ, khiŌn cĺu thanh niên gŲc ngay tĮi chŤ. SƆ quan cİnh sát khu vžc Fairfield, ông Murray Johnstone cho biŌt lžc lĬŰng ÂiŎu tra Âang truy tìm ba thŴ phĮm liên quan ÂŌn vŲ bļn súng này. ÁĬŰc biŌt, gia Âình cŴa nĮn nhân, trong Âó có cİ cĺu em trai, ÂŎu có mńt Ŭ nhà lúc xİy ra vŲ bļn súng. Mńc dù cİnh sát và lžc lĬŰng cIJp cŶu Âã cŞ gļng cŶu chża, nhĬng nĮn nhân Âã chŌt ngay tĮi hiŔn trĬŪng. Cİnh sát Âã džng hiŔn trĬŪng phĮm tŦi, khiŌn tuyŌn ÂĬŪng Smithfield, ÂoĮn tŸ ÂĬŪng Canley Vale Road ÂŌn Mimosa Road bŘ tļc nghŊn. BIJt kƀ ai biŌt thông tin vŎ vŲ nŢ súng nói trên hãy gŚi ÂiŔn báo cho ÁĬŪng dây phòng chŞng tŦi phĮm sŞ 1800 333 000.

Fairfield: Mŧt cĥn hŧ ŭ Wakeley bř sı súng vô cũ TŞi thŶ NĤm tuĴn trĬŨc, mŦt cĤn nhà Ŭ Wakely Âã bŘ nã súng liên tiŌp, nhĬng rIJt may tIJt cİ ngĬŪi trong nhà ÂŎu không bŘ thĬĪng. VŲ viŔc xİy ra vào khoİng

18

101

$

mỗi tháng

mỗi tháng

( trong 37 months)

( trong 37 months)

Interest Free

Interest Free

Romance

Artiste Thiết kế tại Đức!

Thiết kế tại Đức!

• Chúng tôi nhận chỉnh đàn, mua bán, sửa chữa và đánh bóng • Nhận mua và bán tất các các loại đàn piano mới và cũ • Luôn có giá phải chăng cho cộng đồng người Việt * Giá trên có thể chưa bao gồm piano tuning và giao hàng.

ĐẶC BIỆT: Mua ngay hôm nay, bạn sẽ được tặng một món quà trị giá tới $225 và tiết kiệm 10% tổng giá bán. * Hàng có giới hạn, chỉ áp dụng tới cuối tháng 12, 2010

118 Carlisle Street, St Kilda VIC 3182 Vui lòng xem thêm chi tiết tại website: www.pianogallery.com.au

TEL:

8598 9510

70067-647/HTO/10

8


10.20pm, ngôi nhà nľm trên ÂĬŪng Mallacoota St bIJt ngŪ bŘ bļn nhiŎu phát ÂĮn vào khu vžc hành lang và cźa kính phía trĬŨc. Cİnh sát Âã ÂĬŰc gŚi ÂŌn và lžc lĬŰng ÂiŎu tra tìm thIJy nĤm ÂĴu ÂĮn tĮi hiŔn trĬŪng. BIJt kƀ ai biŌt thông tin liên quan ÂŌn vŲ nŢ súng hońc nhìn thIJy hay nghe thIJy bIJt kƀ ÂiŎu gì khİ nghi vào tŞi hôm thŶ NĤm tuĴn trĬŨc xung quanh khu vžc Wakely hãy gŚi ÂiŔn báo cho Phòng cİnh sát Fairfield thông qua ÁĬŪng dây phòng chŞng tŦi phĮm sŞ 1800 333 000.

Sydney: Cİnh sát vŸa cho ÂĤng tİi hình İnh mŦt ngĬŪi Âàn ông mà hŚ Âang truy tìm vì có liên quan ÂŌn hàng loĮt vŲ cĬŨp nhľm vào phŲ nż Ŭ khļp khu vžc Sydney trong hĪn mŦt tuĴn qua. Cİnh sát Âã thành lĺp mŦt ÁŦi chuyên án, gŠm các nhân viên tŸ TŢ phòng chŞng cĬŨp thành phŞ, ÂŐ ÂiŎu tra 15 vŲ cĬŨp chuyên giĺt túi xách cŴa phŲ nż hŠi cuŞi tháng qua. Trong các vŲ, thŴ phĮm ÂŎu cĬŨp túi xách cŴa phŲ nż tŸ ghŌ trĬŨc cŴa nhżng chiŌc xe Âĺu trong bãi, khi nĮn nhân Âang chIJt hàng vào cŞp xe hońc ghŌ sau. Lžc lĬŰng ÂiŎu tra hiŔn Âang kêu gŚi sž hŤ trŰ cŴa dân chúng trong viŔc truy tìm mŦt chiŌc Mazda 3 màu bĮc, mang biŐn kiŐm soát AYO39F, là chiŌc xe ÂĬŰc sź dŲng trong các vŲ cĬŨp nói trên. Cİnh sát cho hay mŦt trong các thŴ phĮm liên quan ÂĬŰc miêu tİ là ngĬŪi da trļng gŞc châu Âu. BIJt kƀ ai biŌt thông tin liên quan ÂŌn các vŲ cĬŨp nói trên và thông tin vŎ chiŌc xe Mazda bŘ mIJt cļp hãy liên hŔ vŨi TŢ phòng chŞng cĬŨp thành phŞ hońc ÁĬŪng dây phòng chŞng tŦi phĮm sŞ 1800 333 000. V

MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

Mŧt phų nŽ bř phát hiŕn nuşt 41 quı bóng có chŷa ma túy

Ưu đãi đặc biệt

M

Ŧt phŲ nż chuyên vĺn chuyŐn ma túy trái phép vŸa bŘ bļt giż sau khi bà này bŘ các bác sƆ phát hiŔn Âã nuŞt mŦt lĬŰng heroin lŨn vào trong bŲng.

VŲ viŔc ÂĬŰc phát hiŔn khi lžc lĬŰng cIJp cŶu NSW ÂĬŰc gŚi tŨi mŦt cĤn nhà trên ÂĬŪng Hughes Street, thuŦc Cabramatta vào khoİng 3am, thŶ Bİy, ngày 30 tháng MĬŪi vŸa qua. TĮi Âây, các nhân viên cŶu hŦ Âã ÂĬa mŦt phŲ nż 37 tuŢi Âi cIJp cŶu tĮi bŔnh viŔn Liverpool Hospital, nĪi ngĬŪi phŲ nż này Âã phİi trİi qua mŦt cuŦc phĸu thuĺt. Trong quá trình phĸu thuĺt, các bác sƆ phát hiŔn 41 quİ bóng cao su trong dĮ dày cŴa ngĬŪi phŲ nż này, trong Âó mŦt sŞ quİ bóng Âang bŘ thŴng. Sau Âó, cİnh sát Âã tiŌn hành lŲc soát nhà riêng cŴa ngĬŪi phŲ nż này Ŭ Cabramatta và phát hiŔn sáu quİ bóng có chŶa heroin cùng vŨi mŦt sŞ loĮi tài liŔu, cuŞn sŢ nhĺt ký và thň mobile. Cİnh sát Âã tŘch thu ÂĬŰc khoİng 100g heroin có giá trŘ ĬŨc tính khoİng $45,000. ÁŌn khoİng 1pm hôm thŶ Sáu tuĴn vŸa rŠi, ngĬŪi phŲ nż nói trên Âã bŘ bļt giż và ÂĬa tŨi trĮm cİnh sát Cabramatta vŨi tŦi danh cung cIJp ma túy trái phép vŨi sŞ lĬŰng lŨn hĪn sŞ lĬŰng có thŐ bŘ truy tŞ. VŨi mŶc ÂŦ nghiêm trŚng cŴa hành vi phĮm tŦi, ngĬŪi phŲ nż này Âã bŘ tŸ chŞi bİo lãnh tĮi phiên xét xź cŴa tòa án Parramatta Bail Court.

9

GIẢM 5%-30% cho một số dịch vụ

Điện thoại tư vấn miễn phí ngay tại Úc ®

• RĂNG SỨ CERCON

(03) 9999 7401

• CẮM GHÉP IMPLANT

• Hệ thống vô trùng tuyệt đối, trang thiết bị hiện đại.

• TẨY TRẮNG RĂNG NHANH BẰNG ĐÈN LED-PLASMA

• Đội ngũ Bác Sĩ trên 15 năm kinh nghiệm Tốt nghiệp tại Pháp.

10178-644/RE/10

Online eNews: www.viet-times.com.au

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ NHA KHOA THẨM MỸ TOÀN DIỆN “Phục vụ tận tình cho nụ cười hoàn mỹ” Địa chỉ: 71 Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ), Phường 6, Quận 3, TPHCM. Điện thoại di động: (+84) 913 636 693 (Bác sĩ Kim Chi)

MŦt nguŠn tin cho hay ngĬŪi phŲ nż này mŨi trŬ lĮi Australia hôm 29 tháng 10 vŸa qua sau kƀ nghŖ tĮi ViŔt Nam. V

SAMURAI KARATE LITTLE CHAMPS CHILDCARE TRUNG TÂM GIỮ TRẺ LITTLE CHAMPS

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận được một bài học MIỄN PHÍ

97A-101 Hargreaves Crescent, Braybrook Vic 3019 (Off Churchill Avenue) (Melway Ref. 27 C12)

ĐÃ MỞ CỬA NHẬN GIỮ TRẺ

Kanwal: 0424 100 221

9311 8813

(closed on public holidays)

70038-641/RE/10

GHI DANH CHO CON MÌNH NGAY HÔM NAY! Mở cửa: 7am-6pm Monday-Friday

Trường dạy Karate hàng đầu tại Melbourne cho trẻ em và người lớn!

54A Station Place, Sunshine

Tel: 9364 8000 • Mob: 0414 500 886 * Có thể có một vài điều kiện nhỏ áp dụng

70037-640/HTO/10

Liên lạc để biết chi tiết và cho con nhập học: Email: littlechampschildcare@yahoo.com.au

Mỗi đứa trẻ là một tương lai hy vọng 60374-640/RE/10

• Trung tâm của người địa phương và do chính người địa phương điều hành • Phương châm: “Chăm sóc như người của gia đình mình” • Chương trình học dựa trên nền tảng: Vừa chơi vừa học • Chăm sóc trẻ theo sở thích và căn bản của từng em nhỏ • Có nhiều giáo viên người Việt phụ trách lớp • Nằm trong toà nhà mới xây, đẹp và rất tiện nghi • Cung cấp một môi trường học và chơi rất khoa học và an toàn

Miễn phí đồng phục khi mang theo quảng cáo này!

"Âm nhạc chuyên nghiệp" Hãy đến showroom chúng tôi để lựa chọn các loại đàn piano mới hay pre-loved upright, grand hay digital


FAMILY, EDUCATION

TRANG GIA ÁÌNH, TÂM LÝ, XÃ HťI

Biên tĺp viên: PhĬĪng Dzung, HŠng Hà, M Trinh

mình lĮi làm viŔc này”.

Anh thŸa nhĺn viŔc quan hŔ vŨi gái mĮi dâm khiŌn anh cİm thIJy trŞng rŤng nhĬng không biŌt làm cách nào ÂŐ tìm hiŐu phŲ nż qua nhżng cách thông thĬŪng!

T

Ÿ thanh niên cho ÂŌn cao niên, thuŦc mŚi tĴng lŨp, kŐ cİ có viŔc làm Ţn ÂŘnh cùng trình ÂŦ hŚc vIJn cao, Âàn ông vĸn tìm ÂŌn dŘch vŲ “gái gŚi”. Lý do gì Ķn sau “bİn tính khó dŪi” này?

Áàn ông có thoıi mái trong nhŽng vų “ĥn bánh trı tiŏn”? Nghiên cŶu vŎ hiŔn tĬŰng Âàn ông “bóc bánh trİ tiŎn” ÂĬŰc các nhà khoa hŚc Anh thžc hiŔn vŨi 700 nam giŨi. Dž án này ÂĬŰc tiŌn hành Ŭ 6 quŞc gia, trong Âó London Âóng góp 103 ngĬŪi. Nhżng ngĬŪi tham gia có ÂŦ tuŢi tŸ 18 ÂŌn 70, thuŦc mŚi tĴng lŨp, màu da, tŸ ngĬŪi châu Á ÂŌn châu Âu, hĴu hŌt ÂŎu có viŔc làm Ţn ÂŘnh, trong Âó nhiŎu ngĬŪi có trình ÂŦ cao. Khi tiŌp xúc, hŚ ÂŎu tŜ rõ mình là nhżng ngĬŪi lŘch sž, vŨi nhżng kƆ nĤng xã hŦi tŞt. RIJt nhiŎu ngĬŪi trong sŞ hŚ Âã có gia Âình hońc bĮn gái.

TrĬŨc Âó, mŦt nghiên cŶu nĤm 2005 cho thIJy, sŞ lĬŰng Âàn ông tìm ÂŌn gái gŚi Âã tĤng gIJp Âôi trong vòng mŦt thĺp kƄ qua. Tác giİ cŴa nghiên cŶu cho rľng “sž gia tĤng này trŬ nên chIJp nhĺn ÂĬŰc và coi Âây là mŦt hình thŶc thĬĪng mĮi tình dŲc”. NhiŎu Âàn ông khi ÂĬŰc hŜi ÂŎu nói rľng hŚ cİm thIJy tŦi lŤi, xIJu hŢ vì “bóc bánh trİ tiŎn”, hŚ thĬŪng dùng các tŸ ngż ÂŐ miêu tİ vŎ viŔc Âó, nhĬ “tôi cİm thIJy trong ÂĴu không thoİi mái”, “tôi thIJy thĺt vŚng”,

“thĺt phí tiŎn cŴa”, “vĸn cİm thIJy cô ÂĪn” hay “tôi thIJy có lŤi vŨi vŰ”. Thžc tŌ, rIJt nhiŎu Âàn ông tŠn tĮi sž mâu thuĸn. Mńc dù hŚ cho rľng quan hŔ vŨi gái mĮi dâm là “không trŚn vņn, trŞng rŤng, tŠi tŔ” nhĬng hŚ vĸn tiŌp tŲc “bóc bánh trİ tiŎn”. Ben, mŦt ngĬŪi Âàn ông khoİng hĪn 30 tuŢi, thuŦc tĴng lŨp trung lĬu, tâm sž trong xIJu hŢ và lo lļng: “Sau khi quan hŔ vŨi gái mĮi dâm, tôi chŀng ÂĬŰc gì, chŖ còn lĮi cİm giác tŦi lŤi. Tôi hy vŚng nói chuyŔn vŨi mŦt ai Âó sŊ giúp tôi tìm ra ÂĬŰc nguyên nhân vì sa

RIJt khó ÂŐ tìm ra lý do thžc sž Âľng sau hành ÂŦng này cŴa Âàn ông. Tuy nhiên, nghiên cŶu trên Âã ÂĬa ra mŦt sŞ trĬŪng hŰp cŲ thŐ. MŦt ngĬŪi tham gia cho biŌt do tŸ nhŜ Âã bŘ ÂŞi xź tŠi tŔ, bŘ bŜ rĪi, anh không thŐ tĮo džng ÂĬŰc mŞi quan hŔ lâu dài vŨi bIJt kƀ ai, Âńc biŔt là phŲ nż. Alex, ÂŌn tŸ Texas, MƆ, thŸa nhĺn viŔc quan hŔ vŨi gái mĮi dâm khiŌn anh cİm thIJy trŞng rŤng nhĬng không biŌt làm cách nào ÂŐ tìm hiŐu phŲ nż qua nhżng cách thông thĬŪng. “Tôi muŞn chŚn ra mŦt gái gŚi mà mình Ĭng ý, Âóng giİ làm bĮn gái, hņn hò nhĬ nhżng Âôi bình thĬŪng, chŶ không phİi chŖ là trao ÂŢi vŎ thŐ xác. MŚi ngĬŪi nŌu nhìn vào sŊ nghĦ chúng tôi Âang yêu nhau”, Alex tâm sž. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, nhżng gì Alex làm chŖ là sž İo tĬŬng, là mŦt mŞi quan hŔ tình dŲc thĬĪng mĮi ÂĪn thuĴn không thŐ cIJu thành mŞi quan hŔ nghiêm túc. Không có ai chŖ cho Alex làm thŌ nào ÂŐ thiŌt lĺp mŦt mŞi quan hŔ giża con ngĬŪi vŨi con ngĬŪi. Tuy nhiên, không phİi ai cĨng có lý do có thŐ thông cİm ÂĬŰc nhĬ Alex.

Darren, mŦt thanh niên trň trung, ngoĮi hình Âņp, sáng sŴa, lĮi khác hŀn Alex. Anh tìm ÂŌn gái mĮi dâm chŖ ÂŐ thŜa mãn tình dŲc. “Tôi không muŞn hŚ cİm thIJy thŜa mãn. Tôi là ngĬŪi trİ tiŎn, còn công viŔc cŴa gái gŚi là làm cho tôi thŜa mãn. NŌu cô ta cİm thIJy thích thú thì tôi lĮi cİm thIJy bŘ lŸa dŞi”, Darren nói. Khi ÂĬŰc hŜi anh có cİm thIJy gái mĮi dâm khác vŨi nhżng ngĬŪi phŲ nż khác, Darren cho biŌt, sž thĺt là hŚ Âã ÂĬŰc chuĶn bŘ ÂŐ làm công viŔc này trong khi nhżng ngĬŪi khác thì không, hŚ cİm thIJy làm nhĬ vĺy là bình thĬŪng và không hŎ thIJy tŦi lŤi. Khi ÂĬŰc hŜi làm thŌ nào ÂŐ chIJm dŶt tŔ nĮn “bóc bánh trİ tiŎn”, mŦt nam giŨi cĬŪi lŨn và nói: “ChŖ còn cách tIJt cİ phŲ nż trên thŌ giŨi ÂŎu biŌn mIJt”. NhiŎu ngĬŪi cĨng cho rľng hŚ có thŐ cİm thIJy “nhŲt chí” nŌu có nhiŎu ÂiŎu luĺt nghiêm cIJm hành vi buôn bán mĮi dâm ÂĬŰc ban hành. PhĮt tiŎn, thông báo công khai, báo cho lãnh ÂĮo cĪ quan... có thŐ ngĤn chńn phĴn nào viŔc Âàn ông tìm ÂŌn gái gŚi. NhĬng dù có áp dŲng biŔn pháp nào, Âàn ông vĸn tiŌp tŲc “bóc bánh trİ tiŎn”. V

Trường mẫu giáo Cradles to Crayons • Chương trình mẫu giáo dành cho trẻ từ 8 tuần đến 5 tuổi. • Cung cấp bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ.

70168-644/HTO/10

• Có giáo viên người Việt chăm sóc tận tình chu đáo.

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 6:30am - 6:30pm

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 • Tel:

9356 9466


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Bạn đang tìm cho mình và gia đình một tour du lịch hấp dẫn nhất tại Việt Nam? Xin ghé thăm www.sagotour.com ngay hôm nay! Ngoài những tour du lịch đi khắp thế giới, hiện tại chúng tôi có các tour khám phá những thắng cảnh đẹp nhất tại Việt Nam:

Kň giIJu mńt có tên thŪi gian ThŪi gian chŌ ngž toàn bŦ thŌ giŨi tž nhiên. ÁiŎu này hiŐn hiŔn rõ nét Ŭ mŚi nhŘp ÂiŔu cŴa sž sŞng. CŶ ÂŌn ngày, ÂŌn mùa, cây lĮi ra hoa, kŌt quİ. Chŀng thĬ Âi, tin lĮi mà cŶ Âúng hņn... trŪi ÂŘnh, chim trŪi, cá nĬŨc, muông thú... là tìm nhau ÂŐ nên chŠng - vŰ, sinh con, Âň cái. Con ngĬŪi có không chŖ mŦt mà ÂŌn vài chŲc Šng hŠ sinh hŚc. Các thí nghiŔm cho thIJy nŌu chúng ta bŘ nhŞt trong phòng kín mŪ tŞi cĪ thŐ sŊ tuân theo chu kƀ ngŴ 24,5

giŪ. Các nhà khoa hŚc Âã xác ÂŘnh ÂĬŰc nhżng loĮi gen Âńc biŔt. Theo hŚ, trong não bŦ chúng ta có mŦt Šng hŠ chŴ, ÂiŎu khiŐn và phŞi hŰp các Šng hŠ khác trong cĪ thŐ. Vĺy não con ngĬŪi cİm nhĺn thŪi gian bľng cách nào? Chúng ta sź dŲng mŦt mĮch thĴn kinh gŠm nhżng chiŌc “Šng hŠ bIJm giŪ” trong não ÂŐ Âo thŪi gian trôi qua. Giáo sĬ Warren Meck cŴa ÁĮi hŚc Duke Ŭ Bļc Carolina Âã nghiên cŶu ma túy tác ÂŦng ÂŌn bŦ máy này ra sao, bľng cách tiêm cĴn sa vào chuŦt. Nhżng ngĬŪi tŸng dùng thuŞc phiŔn nói, dĬŨi tác ÂŦng cŴa ma túy, hŚ thIJy thŪi gian trôi nhanh hĪn hońc ngĬŰc lĮi. Nhżng hóa chIJt nhĬ adrenaline cĨng làm thay ÂŢi nhĺn thŶc vŎ thŪi gian. Trong nhżng tình huŞng cĤng thŀng, nhĬ khi phİi trİ lŪi SŌp vŎ doanh thu sŲt giİm, chúng ta thĬŪng thIJy thŪi gian sao quá ÂŤi chĺm chĮp. Áó là do các hóa chIJt Âang Âó xô vŎ trung tâm “bIJm giŪ” cŴa não.

Để có được một tour du lịch Việt Nam, xin liên lạc:

Liên hệ tại Úc

Mr Minh Văn

(03) 9999 6632

SAGOTOUR

233/27 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM Tel: (+84 8) 3553 4999 • E: minhvan@sagotour.com • W: www.sagotour.com

Có thŐ làm chĺm thŪi gian? Vĺy có thŐ làm chĺm nhżng dIJu hiŔu cŴa thŪi gian, ÂiŐn hình là sž lão hóa không?

Tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9988 3932

(Xem tiŌp trang 14)

DLT Immigration & Translation Services

DI TRÚ & DLT DỊCH THUẬT Registered Migration Agent (MARN 0964816)

Do nhân viên làm việc trên 20 năm với Bộ Di Trú đảm trách

10067-637/RE/10

DI TRÚ: Tận tâm, chuyên lo tất cả hồ sơ liên quan đến luật di trú, lo trọn gói, đặc biệt các loại visas: • Bảo lãnh Vợ chồng, Quan hệ đồng tính, Du lịch, Du học sinh, Tay nghề • Gia hạn Visas, khiếu nại tất cả loại đơn bị từ chối • Đặc biệt khiếu nại đến tòa đơn từ chối diện vợ chồng

DỊCH THUẬT, ĐIỀN ĐƠN Liên lạc THU BANNAN 0439 887 432 hoặc 9687 7437 Chuyên Gia Di Trú (Số đăng bạ chính thức 0964816)

Lầu 3, 480 Collins St, Melbourne Vic 3000

60213-620/HTO/10

hŪi gian có Ŭ khļp nĪi và chŀng Ŭ Ââu cİ. Nó là cŦi nguŠn cŴa nhżng bí mĺt. Chúng ta không thŐ nhìn thIJy hay chĮm vào thŪi gian. Tuy nhiên, chính “kň giIJu mńt” này lĮi chi phŞi cuŦc sŞng cŴa mŤi ngĬŪi chúng ta. TŸ Šng hŠ sinh hŚc cŴa con ngĬŪi ÂŌn sž biŌn dĮng cŴa không gian, nhà vĺt lý ngĬŪi MƆ gŞc Nhĺt Michio Kaku Âã khám phá ra ÂiŎu “lên dây cót” cho cuŦc sŞng, vĨ trŲ và mŚi thŶ. TĮi sao chúng ta không thŐ sŞng mãi? LiŔu chúng ta có thŐ quay ngĬŰc thŪi gian? ThŪi gian bļt ÂĴu và sŊ kŌt thúc ra sao?

• Tour hội nghị, Mice, Team Building • Cho thuê Hướng dẫn viên

10180-647/RE/10

Thūi gian: Tijm màn bí mĻt! T

• Đặt vé máy bay, vé tàu • Cho Thuê xe du lịch từ 4-45 chỗ

• Tour 6: Côn Đảo 3 ngày 2 đêm (NEW!!!) • Tour 7: Phan Thiết, Hàm Thuận Nam 3 ngày 2 đêm (DISCOUNT 5%) • Tour 8: Củ Chi – Tây Ninh (DISCOUNT 5%) • Tour 9: Phú Quốc – Đảo Ngọc 3 ngày 2 đêm (NEW!!!) • Tour 10: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau 5 ngày 4 đêm. (DISCOUNT 5%)

10072-641/RE/10

• Tour 1: Xuyên việt 11 ngày tham quan những điểm du lịch nổi tiếng: Hà Nội, Hạ Long, Cát Bà, Yên Tử, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn, Cần Thơ • Tour 2: Hà Nội – Đại Lễ Thăng Long 4 ngày 3 đêm (NEW!!!) • Tour 3: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An 6 ngày 5 đêm (DISCOUNT 5%) • Tour 4: Đà Nẵng, Hội An, Huề, Phong Nha 6 ngày 5 đêm (DISCOUNT 5%) • Tour 5: Nha Trang - Vinpearl Land 4 ngày 3 đêm (NEW!!!)


12 MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

Hình minh hŚa

Chuyên Âŏ chĥm sóc sŷc khoʼn rĥng miŕng cho cao niên

C

hĤm sóc sŶc khŜe rĤng miŔng cho ngĬŪi lŨn tuŢi là mŦt thách thŶc cho nha sĦ vì ngoài kiŌn thŶc chuyên môn, ngĬŪi nha sĦ cĴn phİi có kinh nghiŔm, hiŐu biŌt vŎ tâm sinh lí, nhżng bŔnh lí mãn tính và tình trĮng sŶc khŜe tŢng quát ÂŐ chŚn phĬĪng pháp can thiŔp nha khoa phù hŰp.

PGEAR-6139/HTO/10

Nhżng bŔnh rĤng miŔng thĬŪng gńp Ŭ ngĬŪi cao tuŢi

PrintGear

1. Sž thay ÂŢi Ŭ niêm mĮc miŔng: Niêm mĮc miŔng trŬ nên mŜng, nhłn, khô, giİm tính Âàn hŠi, dŒ bŘ thĬĪng nhĬng lâu lành. Áńc biŔt, sž thay ÂŢi cŴa tuyŌn nĬŨc bŚt: quá trình lão hóa làm cho các nhu mô tuyŌn giİm dĴn, thay vào Âó là mô mŮ và mô liên kŌt. ÁiŎu này làm giİm tiŌt nĬŨc bŚt và là nguyên nhân gây ra nhiŎu vIJn ÂŎ vŎ sŶc khŜe rĤng miŔng nhĬ: sâu rĤng, viêm nha

chu, cİm giác nóng bŜng miŔng,... RĤng trŬ nên sĺm màu, giòn và dŒ nŶt. 2. BŔnh sâu rĤng: ū ngĬŪi lŨn tuŢi, sâu chân rĤng thĬŪng Âi kèm vŨi tŲt nĬŨu do bŔnh nha chu và tình trĮng khô miŔng. Nguyên nhân bŔnh sâu rĤng: do vi khuĶn tác ÂŦng lên thžc phĶm (chŴ yŌu là chIJt bŦt ÂĬŪng), tĮo ra acid phá hŴy cIJu trúc rĤng tĮo ra lŤ trên bŎ mńt gŚi là sâu rĤng. 3. BŔnh nha chu: Theo nghiên cŶu cŴa các nhà khoa hŚc, tŖ lŔ mIJt rĤng tŖ lŔ thuĺn vŨi sŞ tuŢi. Nguyên nhân chŴ yŌu dĸn ÂŌn mIJt rĤng Ŭ ngĬŪi lŨn tuŢi là do bŔnh nha chu viêm. MŶc ÂŦ trĴm trŚng cŴa bŔnh nha chu tĤng theo tuŢi. Sž gia tĤng này có thŐ do các bŔnh lí trong cĪ thŐ, sž thay ÂŢi mô miŔng, tuyŌn nĬŨc bŚt,... hońc do khİ nĤng vĺn ÂŦng kém cŴa ngĬŪi cao tuŢi dĸn ÂŌn viŔc vŔ sinh

Máy hút hơi bếp cực mạnh MÁY HÚT HƠI SIÊU MỎNG PR 900

Giải thưởng nghiên cứu sáng tạo

PRH-589/RE/6

Sản phẩm chính hiệu từ Đài Loan, được Cơ quan Giám định chất lượng quốc tế công nhận ISO 9002

AS 760

AS 900

RẤT ÊM, TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH

• Làm sạch - Hoàn toàn tự động trong 38 giây, không cần tháo ra, thải bỏ chất dầu bám rất nhanh Hợp đồng sản xuất bởi Đức và Đài Loan, làm tại chỉ cần bấm nút một cái là xong. Đài Loan, phổ biến ở Mỹ, Canada, Hồng Kông, Đài • Êm - Thiết kế tuyệt đối êm, rất thoải mái nhẹ nhàng! Loan. Mọi kiểu đều phù hợp với tiêu chuẩn Úc. • Phù hợp với sức khỏe - Không cần đầu lọc, cánh • Máy hút hơi - Hãy chọn loại lớn thật lớn, 6 vận tốc, quạt vẫn sạch, giảm dơ và dầu bám bên trong. Tiết vùng hút rộng hơn bình thường, sẽ cho bạn một sức kiệm tiền, thì giờ và công sức! • Chúng tôi còn nhiều kiểu khác dễ dàng lau chùi hút mạnh vô song! Mời quý khách đến xem và mua sản phẩm của chúng tôi tại các cửa hàng sau Showroom: Unit 34, 41 - 49 Norcal Rd, Nunawading (Melway 48 G10)

Tel: (03) 9873 7920 Thứ Hai - Thứ Sáu: 10am-5pm Thứ Bảy: Xin hẹn trước

www.pacificrangehoods.com.au

Harvey Norman 396 Whitehorse Rd Nunawading

Newtone Retravision 216 Barkly St, Footscray

Origin Energy Shop 240 Whitehorse Rd, Nunawading 3/97 Chifley Dr, Preston

Camberwell Electrics Superstore 1110 Toorak Rd, Camberwell

Quang Thuan An 182 Victoria St Richmond

Tin Dat Betta Electrical 7 Buckingham Ave Springvale

291 Springvale Rd, Springvale (near station)


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 13

Online eNews: www.viet-times.com.au

TriŔu chŶng: Âau vùng khŨp thái dĬĪng hàm, mŜi hàm, cź ÂŦng hàm dĬŨi bŘ giŨi hĮn (khó há miŔng), có tiŌng kêu Ŭ khŨp. 5. Viêm nhiŒm trong miŔng do Âeo hàm giİ: HiŔn tĬŰng viêm nhiŒm dĬŨi hàm giİ gây ra do nhżng sang chIJn cŴa nŎn hàm không dính chńt trên miŔng; viŔc vŔ sinh rĤng miŔng và hàm giİ kém; các viêm nhiŒm do nIJm Candida Albicans; loét chIJn thĬĪng do nĬŨu giİ dĬ; viêm góc môi do cļn quá mŶc; hay quá nhĮy cİm vŨi nŎn nhža cŴa hàm giİ. 6. Ung thĬ miŔng: 50% ung thĬ miŔng di cĤn khi phát hiŔn nên tŖ lŔ sŞng sót thIJp. YŌu tŞ, nguy cĪ: thuŞc lá, Ĥn trĴu, uŞng rĬŰu. 60% ung thĬ miŔng liên quan ÂŌn Ĥn trĴu và uŞng rĬŰu (nhIJt là trong trĬŪng hŰp kŌt hŰp rĬŰu vŨi thuŞc lá); ánh nļng mńt trŪi (Âńc biŔt là trong trĬŪng hŰp ung thĬ môi Ŭ nam giŨi); bŔnh sź viêm lĬŮi giang mai; bŔnh sź sĪ hóa dĬŨi niêm mĮc, suy giİm miŒn dŘch; bŔnh sź ung thĬ miŔng hay các ung thĬ khác; hay loĮn sİn niêm mĮc miŔng có słn.

ÁŎ phòng và ÂiŎu trŘ bŔnh rĤng miŔng Ŭ ngĬŪi cao niên 1. KiŐm soát bŔnh sâu rĤng: HĬŨng dĸn chŌ ÂŦ Ĥn uŞng thích hŰp, giż gìn vŔ sinh rĤng miŔng, kiŐm soát mİng bám, dùng kem Âánh rĤng có flour. Chża trŘ các rĤng sâu thĬŪng dùng vĺt liŔu trám GIC (glass ionomer cement). Áây là vĺt liŔu dán tŞt trên bŎ mńt rĤng, ít kích thích tŴy và có khİ nĤng phóng thích flour bİo vŔ rĤng, Ŷc chŌ vi khuĶn tĮo mİng bám. ChŌ ÂŦ Ĥn uŞng cân bľng hŰp lí, không nên sź dŲng quá nhiŎu thŶc Ĥn chŌ biŌn słn, các thŶc Ĥn giàu bŦt ÂĬŪng và dŒ lên men. 2. ÁiŎu trŘ bŔnh nha chu: CĮo vôi rĤng, lIJy sĮch mİng bám, cĮo láng gŞc rĤng, nĮo túi nha chu. VŔ sinh rĤng miŔng: loĮi trŸ mİng bám rĤng ÂĬŰc xem là phĬĪng pháp hiŔu

MŦt sŞ ngĬŪi lŨn tuŢi giİm khİ nĤng hoĮt ÂŦng và sž khéo léo nên giİm hiŔu quİ kiŐm soát mİng bám. HĪn nża, do tŲt nĬŨu lŦ mńt chân rĤng vŨi nhiŎu hình thŐ phŶc tĮp: lõm, rãng, khe, Âńc biŔt vùng chia chân rĤng rIJt khó chİi rźa. Áây là ÂŞi tĬŰng có khó khĤn trong viŔc giż gìn vŔ sinh rĤng miŔng. Do vĺy cĴn khám rĤng ÂŘnh kì ÂŐ bác sĦ lIJy sĮch vôi rĤng, mİng bám vi khuĶn. ÁŠng thŪi cĴn phİi sź dŲng thêm các dŲng cŲ hŤ trŰ nhĬ: bàn chİi tž ÂŦng hay máy rźa rĤng.

4. NhŢ rĤng và phĸu thuĺt miŔng: NhŢ rĤng là yêu cĴu thĬŪng gńp vì rĤng lung lay do nha chu, ngoài ra còn phĸu thuĺt các u nhú hay ÂiŎu chŖnh xĬĪng ÂŐ chuĶn bŘ làm hàm giİ. CĴn kiŐm soát các bŔnh mãn tính (cao huyŌt áp, tim mĮch, tiŐu ÂĬŪng,..) trĬŨc khi nhŢ rĤng, phĸu thuĺt. CĴn can thiŔp nhņ nhàng, chĤm sóc hĺu phĸu tŞt ÂŐ ngŸa bŦi nhiŒm. 5. PhŲc hình rĤng: TŖ lŔ mIJt rĤng Ŭ ngĬŪi cao tuŢi rIJt cao, sŞ rĤng mIJt tŖ lŔ vŨi sŞ tuŢi. CĴn phŲc hình lĮi rĤng vŨi các lí do sau: thĶm mƆ, Ĥn nhai và giao tiŌp xã hŦi. Có nhiŎu loĮi phŲc hình tùy thuŦc vào tŸng tình trĮng mIJt rĤng, tình trĮng sŶc khŜe rĤng miŔng và sŶc khŜe tŢng quát, mong muŞn cŴa bŔnh nhân cĨng nhĬ khİ nĤng tài chính. Thông thĬŪng có các loĮi phŲc hình nhĬ: rĤng tháo lļp, rĤng sŶ thĶm mƆ. HiŔn nay, kĦ thuĺt phŲc hình rĤng tiên tiŌn nhIJt ÂĬŰc biŌt ÂŌn là Implant nha khoa vì kĦ thuĺt này có nhżng Ĭu ÂiŐm vĬŰt trŦi và khļc phŲc ÂĬŰc nhżng nhĬŰc ÂiŐm cŴa hàm giİ hay cĴu rĤng.

ÁŘa chŖ tin cĺy cho bĮn

• Vệ sinh vô trùng tuyệt đối. • Trang thiết bị hiện đại. • Bác sĩ giàu kinh nghiệm. • Chuyên phục hình sứ cao cấp.

www.nhakhoahoacuoi.com • Giảm 50% chi phí cạo cao răng để biết thêm thông tin

• Giảm 10% chi phí điều trị khác

Nha Khoa HOA CƯỜI

HOA CUOI DENTAL OFFICE Tư vấn miễn phí tại Úc: 35 Hoa Sứ, P.7, Q. Phú Nhuận, TP HCM (03) 9001 6752 Tel: (+84 8) 3500 8744 • Hotline: (+84) 908 32 77 87 Email: nhakhoahoacuoi@yahoo.com • www.nhakhoahoacuoi.com

HƯNG GIA DENTAL Smile for Life

• Tẩy trắng răng chuyên biệt • Chuyên làm răng sứ thẩm mỹ, chỉnh nha • Dịch vụ chuyên nghiệp cấy ghép Implant

Giảm 20% phí điều trị (Cạo vôi, trám răng) Giảm 10% các dịch vụ Implant, Răng sứ Tư vấn hoàn toàn miễn phí! Website: www.hunggiadental.com

Hotline: (+84) 918 255 767 Email: info@hunggiadental.com Smile For Life

Nha Khoa Hưng Gia R4-67 Hưng Gia 4, P Tân Phong Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

ÁŐ có ÂĬŰc nŲ cĬŪi duyên dáng, mang lĮi sž tž tin trong giao tiŌp, mŪi quý ÂŦc giİ Viet Times và Magazine 168 liên hŔ vŨi Ths.Bs. Võ VĤn Nhân tĮi Nha khoa Nhân Tâm (801-803 ÁĬŪng 3/2, PhĬŪng 7, Quĺn 10, TP.HCM, ViŔt Nam. Website: www.nhakhoanhantam.com) ÂŐ ÂĬŰc tĬ vIJn miŒn phí và ÂiŎu trŘ các vIJn ÂŎ rĤng miŔng trĬŨc khi quá muŦn. SŞ ÂiŔn thoĮi liên lĮc tĬ vIJn miŒn phí cŴa Nha khoa Nhân Tâm ngay tĮi Úc: (03) 9001 6753. PhĬĪng Dzung

• Cơ sở mới khai trương • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ !!!

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật!

47 Dickson St., Sunshine 3020

TEL:

9311 9 9 9 4

SHINING HANDS MASSAGE Massage chuyên nghiệp, tận tình với các cô gái Trung Quốc và Việt Nam trẻ đẹp 84 Elgin St Carlton 3053 28A Wingfield St, Footscray 3011

Tel: 9347 9264 Tel: 9362 0277

60436-631/HTO/10

Mở cửa 7 ngày! 60086-620

Mời quý khách ghé thăm:

3. ChĤm sóc sž mòn rĤng, ê rĤng: Mòn rĤng làm ê buŞt rĤng, tĤng lžc nhai lên rĤng, mIJt ÂiŐm tiŌp xúc cŴa các rĤng kŌ nhau ÂĬa ÂŌn hĺu quİ nhŠi nhét thŶc Ĥn làm trĴm trŚng bŔnh nha chu.

ORIENTAL MASSAGE THERAPY

“Cần nhiều nhân viên có kinh nghiệm”

 Nha khoa Tổng quát Nha khoa Thẩm mỹ

10053-639/RE/10

4. BŔnh loĮn nĤng thái dĬĪng hàm: Tình trĮng biŌn ÂŢi thoái hóa, viêm xĬĪng - khŨp, mIJt rĤng lâu ngày không ÂĬŰc phŲc hŠi là nguyên nhân phŢ biŌn gây nên nhżng tŢn thĬĪng trên diŔn khŨp và ÂĦa khŨp dĸn ÂŌn tình trĮng loĮn nĤng thái dĬĪng hàm.

quİ trong dž phòng.

60083-629/HTO/10

rĤng miŔng cĨng gńp nhiŎu khó khĤn. BŔnh nha chu là vIJn ÂŎ lŨn ÂŞi vŨi sŶc khŜe rĤng miŔng cŴa ngĬŪi cao tuŢi. NŌu không có sž can thiŔp Âúng lúc sŊ dĸn ÂŌn sž tiêu xĬĪng, tiêu dây chľng xung quanh rĤng, lung lay rĤng và cuŞi cùng là mIJt rĤng.

• Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

Cắt tóc kiểu Hàn Quốc

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam

Cắt tóc 6 lần được một lần cắt free

(Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

Tel: (84 8) 3955 1812

9546 6673

70041-640/HTO/10

377 Springvale Road Springvale VIC 3171

Chúng tôi chuyên về: • Uốn, cắt tóc kiểu Hàn Quốc • Nhuộm tóc • Clinic, Up style • Uống tóc kỹ thuật số • Stting perm • Điều trị tóc hư, dưỡng tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay Thứ 2,4,5 & CN: 9am-6pm Thứ 6: 9am-7:30pm Thứ 3 Thứ 7: 9am-6:30pm đóng cửa!

(84 8) 3955 1813 Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30 Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Website: www.nhakhoahoamy.com Điện thoại liên lạc tại Úc:

(03) 9988 3931


14 MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy camera quan sát, DVRs

Thūi gian: Tijm màn bí mĻt! có cùng mŦt sŞ gen ÂiŎu khiŐn quá trình lão hóa.

(TiŌp theo tŸ trang 11)

Bạn có thể nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và công ty mọi lúc mọi nơi bằng IPHONE hoặc LAPTOP của bạn! Mọi chi tiết, vui lòng liên lạc: 218 Broadway, Reservoir Mob: 0430 149 890

MỞ CỬA: 9:00AM - 6:00PM • THỨ HAI - THỨ BẢY

9462 1712

70014-646/HTO/10

Nhżng sinh vĺt khác nhau già Âi theo mŶc ÂŦ khác nhau. BĬŨm chŖ sŞng ÂĬŰc vài ngày. ChuŦt sŞng vài nĤm... Qua nhiŎu nĤm, các nhà khoa hŚc rút ra giİ thuyŌt: TuŢi thŚ cŴa ÂŦng vĺt tĬĪng Ŷng vŨi tŞc ÂŦ ÂŞt cháy nĤng lĬŰng. KhĶu hiŔu “sŞng nhanh, chŌt sŨm” có vň phù hŰp vŨi sŞ Âông trong vĬĪng quŞc ÂŦng vĺt.

ThŌ còn vĨ trŲ bao nhiêu tuŢi? NĤm 1650, TŢng giam mŲc james Ussher, ngĬŪi lreland chŖ ra rľng vĨ trŲ hình thành vào ngày 23/10/4004 TCN. KŌt luĺn này dža vào cách tính tuŢi cŴa nhżng ngĬŪi và sž kiŔn ÂĬŰc ÂŎ cĺp trong kinh Thánh. 250 nĤm trĬŨc, James Hutton, mŦt ngĬŪi nông dân Scotland, lĮi ÂĬa ra quan ÂiŐm khác. ū nông trĮi cŴa ông có nhiŎu lŨp ÂŘa tĴng Âá cŢ, tác ÂŦng chĺm cŴa xói mòn và sž vĬĪn dĺy cŴa Ši núi. ÁŞi vŨi ông, không có cĪn ÂĮi hŠng thŴy nào có thŐ gây nên nhżng sž hình thành ÂŘa chIJt có nhĬ thŌ. Ông nghĦ rľng trái ÂIJt là vĦnh cźu.

Cây Methuselah, Ŭ rŸng quŞc gia Bristlecone, gĴn Thung lĨng ChŌt, California, hiŔn là cây có thŲ cao niên nhIJt. Dù Âã 4.781 tuŢi, tĬĪng ÂĬĪng vŨi kim tž tháp Ŭ Ai Cĺp, nó vĸn còn xanh tŞt và có thŐ sinh hĮt. Bí mĺt cŴa nó là quá trình trao ÂŢi chIJt rIJt chĺm. Thân cây chŖ tĤng thêm 1/250cm/nĤm. TĮi ViŔn Buck Ŭ Novato, California, các nhà khoa hŚc Âã kéo dài tuŢi thŚ cŴa giun tròn và ruŠi giIJm gáp 2-3 lĴn bľng cách sźa gen cŴa chúng, kŌt hŰp chŌ ÂŦ Ĥn. Giun và ruŠi giIJm hĴu nhĬ không có ÂiŐm chung vŨi ngĬŪi, nhĬng lĮi

ÁŌn Grand Canyon, MƆ, thIJy sž hùng vĦ và bao la cŴa kƀ quan tž nhiên này, bĮn có thŐ hiŐu ÂĬŰc quan ÂiŐm cŴa James Hutton. Ļt hŀn là Âã mIJt hàng triŔu triŔu nĤm, con sông Colorado mŨi có thŐ Âi xuyên qua nhżng rńng núi Âá hùng vĦ này. Chính xác

(REAR SHOP) 319 SPRINGVALE ROAD SPRINGVALE 3171 Tel: 9540 8868 - 0411 499 778 • Fax: 9540 8865 Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 11am-7pm • Thứ Tư và Chủ nhật đóng cửa.

Nơi bán DVD & VCD lớn nhất Melbourne Cung cấp hơn 10,000 titles bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Hoa và Nhật. Chúng tôi đang giảm giá Karaoke và Manga cartoons!

MONDEO/FOCUS08/S-MAX 2007-2010

CAMRY 2006-2010

MAZDA 6 2002-2007

OUTLANDER 2007-2010

Mở cửa ha ứ Th i - Chủ nhật 11am - 6pm Thứ Tư nghỉ

Rear Camera

DVD/VCD/CD/MP3/ MP4/JPEG/WMA/ Built-in Games/ SD/USB Port input Headrest Universal MAZDA 3 2004-2008

Mọi hệ thống đều có 6.2 đến 8 Inch Touch-screen TFL LCD/DVD/VCD/CD/MP3/MP4JPEG/WMA/ Built-in GPS/Bluetooth SD/USB Port/Radio TV camera input/ Remote control

NEW MAZDA 6 2008-2010

Toyota Corolla & Yaris & 2002-2006 Camry & Hilux 1996-2005 RAV4 & old Landcruiser Tarago HONDA CRV 2007-2010

LANDCRUISER 2007-2010

Digital Screen, 800*480 Resolutions KỶ NIỆM 10

Cree R2 LED Torches *Uses the very latest aviation aluminum alloy 100 meters long throw - Highly Water resistant Runtime: more 3 hours long with charger & batteries

Color Video Door Phone

Indoor Scanner

With 16mm Lens and Power Supply

NĂM THÀN

H LẬP

% 0 2 T BMỚ ! G N ỌI MẶT HÀ

Chúng tôi chuyên nhập khẩu, bán sỉ-lẻ và lắp đặt các hệ thống Camera bảo vệ an toàn cho nhà và xe hơi.

Lần đầu tiên ULTRA HIGH RESOLUTION 600 TVL có mặt trên thị trường!

VS-D206SNH-3 3.5-8mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Taiwan product ! Model 4/8/16 CH DVR L IA C E P S R E SUP System included 1000GB HDD ! L IA C E SUPER SP

Display Frame Rate 120/100fps 240/200fps 480/400fps Recording Frame Rate 60(NTSC)/50(PAL)fps 60 (NTSC) 50(PAL)fps 120(NTSC)/ 100(PAL)fps

VS-D210SNH-3

VS-406SNH-3

6mm Sony Lens 600 TVL

4-9mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Day & Night 270x Zoom Sony 480 TVL $399

31621-646/RE/10

We Import, Wholesale, Retail & Install

All prices are included GST and prices are subject to change without any notice

Email: goldenstar@michael-eye.com • bpbb5814@bigpond.net.au Xem them chi tiết tại website của chúng tôi: www.michael-eye.com


MAGAZINE 168 â&#x20AC;˘ Friday, November 12, 2010 15

Online eNews: www.viet-times.com.au thĂŹ nhĹźng ngĹ&#x161;n nĂşi nĂ y bao nhiĂŞu tuŢi? VÄşt lĂ˝ hÄŽt nhân trÄ° lĹŞi Ă&#x201A;ÄŹĹ°c Ă&#x201A;iĹ&#x17D;u Ă&#x201A;Ăł. Ă ĂĄ chĹśa nhĹźng vÄşt chIJt phĂłng xÄŽ. Ă ĂĄ cĂ ng cŢ cĂ ng Ă­t phĂłng xÄŽ. ChĂşng ta cĂł thĹ? dĂšng nĤng lÄŹĹ°ng phĂłng xÄŽ cĹ´a chĂşng Ă&#x201A;Ĺ? tĂ­nh tuŢi. Câu trÄ° lĹŞi thÄşt Ă&#x201A;ĂĄng kinh ngÄŽc: lŨp Ă&#x201A;ĂĄ lâu Ă&#x201A;ĹŞi nhIJt ĹŹ Grand Canyon lĂ  1,7 tĆ&#x201E; nĤm. Tuy nhiĂŞn, Ă&#x201A;Ĺ? xĂĄc Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh tuŢi cĹ´a thĹ&#x152; giŨi, cĂĄc nhĂ  khoa hĹ&#x161;c phÄ°i tĂŹm ra Ă&#x201A;ÄŹĹ°c Ă&#x201A;ĂĄ lâu Ă&#x201A;ĹŞi nhÄŹ trĂŞn trĂĄi Ă&#x201A;IJt. Ă Ăł chĂ­nh lĂ  thiĂŞn thÄŽch, vĂŹ chĂşng Ă&#x201A;ÄŹĹ°c tÄŽo ra cĂšng hĹ&#x201D; MĹ&#x201E;t trĹŞi vĂ  tIJt cÄ° hĂ nh tinh, trong Ă&#x201A;Ăł cĂł trĂĄi Ă&#x201A;IJt. HÄŞn nĹźa, thiĂŞn thÄŽch khĂ´ng cĂł hoÄŽt Ă&#x201A;ĹŚng Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;a chIJt. ThĹŞi gian khĂ´ng thĹ? xĂła Ă&#x201A;i bÄžng chĹśng cho thIJy chĂşng hĂŹnh thĂ nh thĹ&#x152; nĂ o. MiĹ&#x201D;ng nĂşi lĹşa Sao BĤng ĹŹ Arizona hĂŹnh thĂ nh 40.000 nĤm trďŨc, do va chÄŽm cĹ´a mĹŚt thiĂŞn thÄŽch khĂ´ng lĹ  nĹ&#x201E;ng 300.000 tIJn. NĤm 1955, cĂĄc nhĂ  khoa hĹ&#x161;c phân tĂ­ch nhĹźng mÄ°nh nhĹ&#x153; trĂŞn miĹ&#x201D;ng nĂşi lĹşa vĂ  xĂĄc Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh Ă&#x201A;ÄŹĹ°c tuŢi cĹ´a trĂĄi Ă&#x201A;IJt: 4,6 tĆ&#x201E; nĤm. Ă Ĺ&#x152;n nay, Ă&#x201A;ây lĂ  sĹ&#x17E; liĹ&#x201D;u Ă&#x201A;ÄŹĹ°c tĂĄn Ă&#x201A;Ĺ ng nhIJt.

LĹŞi giÄ°i cĹ´a thuyĹ&#x152;t TÄŹÄŞng Ă&#x201A;Ĺ&#x17E;i NĹ&#x152;u trĂĄi Ă&#x201A;IJt 4,6 tĆ&#x201E; tuŢi, vÄşy thĹŞi gian Ă&#x201A;ÄŹĹ°c bao nhiĂŞu niĂŞn kĆ&#x201E;. CĂĄc tĂ­n Ă&#x201A;Ĺ PhÄşt giĂĄo cho rÄžng vĨ trŲ khĂ´ng cĂł tuŢi, khĂ´ng bÄźt Ă&#x201A;Ä´u cĨng khĂ´ng kĹ&#x152;t thĂşc. Còn Ki-tĂ´ giĂĄo tin rÄžng ChĂşa TrĹŞi tÄŽo nĂŞn thiĂŞn Ă&#x201A;Ă ng vĂ  trĂĄi Ă&#x201A;IJt. VÄşy vĨ trŲ cĂł khĹŹi Ă&#x201A;Ä´u hay khĂ´ng? NhĂ  vÄşt lĂ˝ Ă&#x201A;Ä´u tiĂŞn Ă&#x201A;i tĂŹm lĹŞi Ă&#x201A;ĂĄp cho vIJn Ă&#x201A;Ĺ&#x17D; nĂ y lĂ  Albert Einstein, vĂ o nĤm 1905. HĂ ng ngĂ n thĂ­ nghiĹ&#x201D;m Ă&#x201A;i Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n kĹ&#x152;t luÄşn: ThĹŞi gian chĹ&#x2013; cĂł tĂ­nh chIJt tÄŹÄŞng Ă&#x201A;Ĺ&#x17E;i. NĹ&#x152;u ta di chuyĹ?n nhanh hÄŞn, thĹŞi gian sĹ&#x160; chÄşm hÄŞn. NĤm 1915, Einstein còn Ă&#x201A;ÄŹa ra mĹŚt thuyĹ&#x152;t cIJp tiĹ&#x152;n hÄŞn: thuyĹ&#x152;t TÄŹÄŞng Ă&#x201A;Ĺ&#x17E;i (General Relativity). Theo Ă&#x201A;Ăł, thĹŞi gian cĂł thĹ? sai lĹ&#x201D;ch, thÄşm chĂ­ dŸng lÄŽi. Trong thuyĹ&#x152;t TÄŹÄŞng Ă&#x201A;Ĺ&#x17E;i, thĹŞi gian vĂ  khĂ´ng gian Ă&#x201A;ÄŹĹ°c xem nhÄŹ tIJm vÄ°i cĂł thĹ? co giĂŁn vĂ ... rĂĄch Ă&#x201A;ÄŹĹ°c. NhĹźng biĹ&#x152;n dÄŽng nĂ y cĂł thĹ&#x2C6; thIJy rĂľ nhÄŹ ĹŹ gÄ´n cĂĄc lŤ Ă&#x201A;en. NhĂŹn bĂŞn

ngoĂ i, bIJt cĹś vÄşt nĂ o khĂ´ng may rÄŞi vĂ o lŤ Ă&#x201A;en thĂŹ Ă&#x201A;Ĺ&#x17E;i vŨi chĂşng, thĹŞi gian nhÄŹ chÄşm lÄŽi. TrĂŞn thĹžc tĹ&#x152;, khi mĹŚt vÄşt rÄŞi vĂ o lŤ Ă&#x201A;en, thĂŹ vŨi nĂł, thĹŞi gian Ă&#x201A;ĂŁ hoĂ n toĂ n Ă&#x201A;Ĺśng lÄŽi.

BÄźt Ă&#x201A;Ä´u vĂ kĹ&#x152;t thĂşc VÄşy liĹ&#x201D;u khoa hĹ&#x161;c cĂł thĹ? giÄ°i thĂ­ch thĹŞi gian Ă&#x201A;ĂŁ bÄźt Ă&#x201A;Ä´u vĂ  kĹ&#x152;t thĂşc nhÄŹ thĹ&#x152; nĂ o? CuĹ&#x17E;i nhĹźng nĤm 1920, nhĂ  thiĂŞn vĤn hĹ&#x161;c Edwin Hubble Ă&#x201A;ĂŁ cĂł khĂĄm phĂĄ vĹ&#x17D; vĨ trŲ: NhĹźng dÄ°i ngân hĂ  Ă&#x201A;ang di chuyĹ?n xa chĂşng ta. Ă iĹ&#x17D;u nĂ y cĂł nghÄŚa lĂ  chĂşng ta cĂł thĹ? quay ngÄŹĹ°c cuĹ&#x17E;n bĤng vĨ trŲ, giĂĄn tiĹ&#x152;p xĂĄc Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh sĹž giĂŁn ra cĹ´a vĨ trŲ khĹŹi Ă&#x201A;Ä´u khi nĂ o. SĹ&#x17E; liĹ&#x201D;u mŨi nhIJt tŸ cÄŞ quan thĤm dò phĂłng xÄŽ cĹ´a NASA (WMAP) cho rÄžng vĨ trŲ 13,7 tĆ&#x201E; nĤm tuŢi. Tuy nhiĂŞn, sĹ&#x17E; liĹ&#x201D;u nĂ y cĨng cho thIJy sĹž giĂŁn nĹŹ cĹ´a vĨ trŲ Ă&#x201A;ang thĹžc sĹž tĤng tĹ&#x17E;c. NĂłi cĂĄch khĂĄc, vĨ trŲ Ă&#x201A;ang... chĹ&#x152;t. NgĂ y nĂ o Ă&#x201A;Ăł, cĂł lĹ&#x160; khoÄ°ng hĂ ng tĆ&#x201E; nĤm nĹźa. vĨ trŲ sĹ&#x160; Ă&#x201A;Ăłng bĤng, tiĹ&#x152;n dÄ´n Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n trÄŽng thĂĄi chĹ&#x2013; còn nhĹźng ngĂ´i sao chĹ&#x152;t vĂ  lŤ Ă&#x201A;en. CĂĄc Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh luÄşt vÄşt lĂ˝ mĹŹ ra mĹŚt lĹ&#x17E;i thoĂĄt: tĂŹm lŤ kim nĂ o Ă&#x201A;IJy Ă&#x201A;Ĺ? chui ra khĹ&#x153;i vĨ trŲ nĂ y, Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n vĨ trŲ khĂĄc. VÄşt lĂ˝ ngĂ y nay Ă&#x201A;ĂŁ cĂł cĂĄi nhĂŹn nghiĂŞm tĂşc Ă&#x201A;Ĺ&#x17E;i vŨi khĂĄi niĹ&#x201D;m â&#x20AC;&#x153;Ă&#x201A;a vĨ trŲâ&#x20AC;?. Theo Ă&#x201A;Ăł, vĨ trŲ cĹ´a chĂşng ta giĹ&#x17E;ng nhÄŹ bong bĂłng xĂ  bĂ´ng bĹ ng bĹ&#x17D;nh giĹźa nhĹźng vĨ trŲ bong bĂłng khĂĄc. Theo truyĹ&#x17D;n thuyĹ&#x152;t cĹ´a Na-uy, thĹ&#x152; giŨi sĹ&#x160; chĹ&#x152;t Ă&#x201A;i vĂ o thĹŞi Ragnarok, hoĂ ng hĂ´n cĹ´a cĂĄc vĹ&#x2DC; thÄ´n. Khi Ă&#x201A;Ăł, mĹŚt cÄŞn bĂŁo tuyĹ&#x152;t khĹ´ng khiĹ&#x152;p sĹ&#x160; bao phĹ´ trĂĄi Ă&#x201A;IJt, lĂ m Ă&#x201A;Ă´ng giĂĄ vĂ  gây nĂŞn cuĹŚc tranh hĂšng. CĂĄc vĹ&#x2DC; thÄ´n lÄ´n lÄŹĹ°t bĹ&#x2DC; tiĂŞu diĹ&#x201D;t. Tuy nhiĂŞn, tŸ nhĹźng tÄ°ng bĤng, mĹŚt hòn Ă&#x201A;Ä°o nhĹŹ sĹ&#x160; hĂŹnh thĂ nh. Cây cĹ&#x17E;i, muĂ´ng thĂş sĹ&#x160; tÄŹ tÄŹ sinh sĂ´i. Con ngÄŹĹŞi sĹ&#x160; lÄŽi bÄźt Ă&#x201A;Ä´u sĹž sĹ&#x17E;ng mŨi. CĂł thĹ? lÄźm chĹś! VĂŹ vŨi thĹŞi gian, tIJt cÄ° Ă&#x201A;Ĺ&#x17D;u cĂł thĹ?... Theo HĂšng Vi

*Ä&#x201D;LFKRFKĂ?QJWĂ&#x2014;LÎŢÎòğFQĹŞL YĂ&#x192;RFĂ&#x201E;FĂŽĂ&#x192;LWUX\ĹĄQKĂ?QKJLĂžLWUĂ? WLĹ QJ9LŤWYĸLJLĂ&#x201E;WKĹ&#x2013;SQKĹ&#x2013;W FKÄ&#x153;FĹ&#x2014;QWUĂž

*

PĹ­LWKĂ&#x201E;QJTXĂ YÄ&#x17E;VÄ&#x2030; ÎòğFNĹ WQĹŞLWUĹ&#x2020;F WLĹ SYĂ&#x192;RFĂ&#x201E;FĂŽĂ&#x192;L

xx1Ĺ XWUĂžWUòĸFWKĂ&#x201E;QJWLĹĄQWKXĂ?EDR # WLĹĄQFĂ&#x2014;QJJĹ&#x152;Q VÄ&#x2030;WLĹ WNLŤPWUĂ?Q x1Ĺ XWUĂžWUòĸFWKĂ&#x201E;QJWLĹĄQWKXĂ?EDR # VÄ&#x2030;WLĹ WNLŤP WLĹĄQFĂ&#x2014;QJJĹ&#x152;Q

;LQJÄ&#x201D;L WLĹ QJ9LŤW

Ă&#x2C6;SGÓŠQJFyĂżLÓ&#x2026;XNLÓ&#x2039;Q7LÓ&#x2026;QF{QJJŇłQWŇŠWFҧFKÓ?Fy QÓ&#x192;XFKŃ­DÿѭӧFEÓ&#x;W VIC 03 9001 8821 | NSW 02 9037 8331 | QLD 07 3123 4520 | WA 08 6365 5059 | SA 08 7123 2521

60108-645/HTO/10

6SHFLDOV


HOLIDAY TRAVEL

16 MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

TRANG DU LŗCH, NGHŕ NGĩI Biên tĺp viên: HuŔ TrĴn, PhĬĪng Dzung 50205-584/RE/8

ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE

ABN 31 831409517

License #: 32799

Ngôi chùa vàng Shwedagon xuŞng trái ÂIJt, và Ši Singuttara sŊ không còn linh thiêng nŌu không có ÂĬŰc di vĺt cŴa mŦt vŘ Phĺt mŨi.

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965 Email: tnholidaytravel@gmail.com

ÁŐ tìm kiŌm di vĺt Âó, vua Okkalapa Âã dành rIJt nhiŎu thŪi gian thiŎn tŘnh và cĴu nguyŔn trên ÂŖnh Ši. CuŞi cùng phép màu Âã hiŔn ra: 8 sŰi tóc cŴa Phĺt Âã xuIJt hiŔn tĮi Âây. ÁŐ thŪ thánh tích này, rIJt nhiŎu chùa bľng bĮc, Šng, thiŌc, Âá, sļt và vàng Âã ÂĬŰc xây džng, chŠng lên nhau. Sau nhiŎu thŌ kƄ, trİi qua nhiŎu truyŎn thuyŌt và cİ sž thĺt, ngôi chùa ngày nay cao 98 m. Chùa Shwedagon ÂĬŰc trùng tu nhiŎu lĴn sau các trĺn ÂŦng ÂIJt. Hình dáng chùa hiŔn nay ÂĬŰc xây lĮi sau trĺn ÂŘa chIJn nĤm 1786 tŸng khiŌn nźa trên cŴa chùa sŲp xuŞng.

Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách: • Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Visa khẩn

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu. Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

Xin book nhanh để được giá vé rẻ! Tất cả các hãng hàng không hiện có giá RẤT ĐẶC BIỆT từ nay đến tháng 3/2010 Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Hương Trần 0413 527 552

T

Ÿ nĤm 1586, du khách ngĬŪi Anh Ralph Fitch Âã viŌt sau khi thĤm ngôi chùa này Ŭ Myanmar: “Công trình ÂĬŰc gŚi là Dogonne, Âņp mŦt cách kƀ vĦ, ÂĬŰc mĮ vàng tŸ chân ÂŌn ÂŖnh tháp. VŨi tôi, ngôi chùa cao lŨn này là nĪi Âņp nhIJt thŌ giŨi”. Myanmar là mŦt quŞc gia giàu truyŎn thŞng vĤn hóa, lŘch sź, có nhiŎu công trình mang tính tâm linh, các thļng cİnh Âņp mê hŠn. Trong Âó Shwedagon ÂĬŰc coi là mŦt trong nhżng ngôi chùa ÂĴu tiên cŴa nhân loĮi, dù không ai biŌt niên ÂĮi thžc sž cŴa chùa. TrĬŨc khi ngôi chùa ÂĬŰc xây džng Ŭ Ši Singuttara (thŴ Âô Yangon), ÂŘa ÂiŐm này Âã ÂĬŰc coi là ÂIJt thánh vì lĬu giż thánh tích cŴa ba vŘ Phĺt tź. TruyŎn thuyŌt kŐ rľng, Âã gĴn 5.000 nĤm trôi qua kŐ tŸ khi ÂŶc Phĺt

KiŌn trúc cŴa Shwedagon cĨng rIJt Âņp, nhĬng ÂiŐm làm nên sŶc hIJp dĸn cŴa công trình này là ánh vàng ržc rŮ mà công trình tŜa ra. TĴng dĬŨi cŴa chùa ÂĬŰc dát bľng 8.688 lá vàng. TĴng trên dát 13.153 lá vàng. Trên ÂŖnh tháp gļn 5.488 viên kim cĬĪng, 2.317 viên ngŚc ruby, saphire và các loĮi Âá quý, có 1.065 chuông vàng và trên ÂŖnh là mŦt viên kim cĬĪng 76 carat. Khí hĺu Myanmar chia mùa rõ rŔt: Mùa mĬa (tŸ tháng 5 ÂŌn tháng 8, ÂŦ Ķm cao, mĬa tŸ chiŎu ÂŌn tŞi, thĬŪng xuyên có lĨ lŲt), mùa khô (tŸ tháng 10 ÂŌn tháng 5). ThŪi tiŌt mát mň nhIJt là tŸ tháng 11 hiŔn nay ÂŌn tháng 2. NŎn nhiŔt ÂŦ chŖ dao ÂŦng tŸ 21 ÂŌn 28 ÂŦ C rIJt dŒ chŘu. Trong tháng 3 và tháng 4, không khí vĸn khô nhĬng nhiŔt ÂŦ cao, khoİng 45 ÂŦ C, có thŐ khiŌn du khách mŔt mŜi. HiŔn nay Âang là thŪi gian lý tĬŬng ÂŐ Âi du lŘch Myanmar và thĤm chùa vàng Shwedagon. V

Công Ty Du Lịch

HỮU NGHỊ Friendly Travel Services Pty. Ltd 370 VICTORIA ST, NORTH MELBOURNE VIC 3051 Tel: (03) 9326 9899 Fax: (03) 9326 3588 CHUYÊN BÁN VÉ MÁY BAY VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH ĐI KHẮP NƠI… LO MỌI THỦ TỤC VISA VÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI GIÁ HẠ! TOUR MỚI: Chuyến du lịch 20 ngày North & South Europe. Thăm viếng Denmark, Germany, Switzerland, Monaco, Spain, Portugal, France...$6580. Nếu đăng ký trước 30/11/10, bớt $300. Khởi hành 01/06/2011. TOUR MỚI: Chuyến 15 Special Olympic Cities. Khởi hành 16/10/10. Thăm viếng: Beijing, Tianjin, Chengale, Qinhuangdao, Shanyang, Dalian, Qingdao, Shanghai World Expo Exhibition Centre. $2530 Singaporean Airlines (do anh Vương Chánh dẫn đoàn). TOUR MỚI: Chuyến 21 ngày du lịch Tongren (Đồng Nhân) Phoenix Ancient City (Thành Phố Cổ Phượng Hoàng), Zhangjiajie (Trương Gia Giới), Changsha (Trường Sa), Chengdu (Thành Đô), Leshan (Lạc Sơn), Emei Mountain (Núi Nga Mi), Jiuzhaigou (9 Làng Thung Lũng), Lijiang (Lệ Giang), Kunming (Côn Minh) và Jiuxiang. Khởi Hành: 19/03/2011. $3380 Nếu đăng ký trước 15/01/11. TOUR MỚI: Chuyến 17 ngày Canadian Rocky Mountain và Alaska Cruise. Thăm viếng: Kamloops, Banff, Columbia Icefield, Lake Moraine, Lake Louise, Lake Vermillion, Calgary, Drumheller, Anchorage, Coral Princess Cruise Ship, Richmond City and Vancouver: $8390. TOUR MỚI: Chuyến 19 ngày du lịch nhật Bản, Hồng Kông & MaCau. Khởi hành 26/12/10. $5890. TOUR MỚI Chuyến 13 ngày du lịch Dubai, Hồng Kông và Macau. Khởi hành 09/01/2011. $3980.

Để biết thêm thông tin và hình ảnh về các tour, vui lòng xem tại website: www.friendlytravel.com.au hoặc email: sales@friendlytravel.com.au

Chuyến 20 ngày du lịch USA và Canada $5380. Khởi hành 08/05/11. Thăm viếng: New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Boston, Los Angeles, San Francisco, Grand Canyon và Las Vegas. (Bảo đảm sẽ đi đúng ngày). Chuyến 13 ngày du lịch Nhật Bản & Đại Hàn $3950. Khởi hành 31/03/11, 07/04/11 (Hotel 4 sao và 5 sao, miễn phí xem ca vũ nhạc Đại Hàn). Chuyến 14 ngày du lịch Đài Loan, Hồng Kông & Macau $3630. Khởi hành 26/12/10. Chuyến 21 ngày du lịch Âu Châu và Hồng Kông $5390. Khởi hành 22/05/11. Thăm viếng Hòa Lan, Pháp, Italy, Thành Phố Vatican, Áo, Belgium, Đức, London, Luxemburg và Hồng Kông. Chuyến 6 ngày du lịch Thái Lan $610.00 (+ vé máy bay). Chuyến 15 ngày du lịch Tây Nam Trung Quốc $2730. Viếng thăm Quảng Châu, Quế Lâm, Kôn Minh, Dali và Ligiang (Sẽ được thông báo sau). Chuyến 15 ngày du lịch Trung Quốc $2530: Singaporean Airlines. Khởi hành ngày 16/10/10 thăm viếng Bắc Kinh, Tây An, Núi Hoàng Sơn, Nam Kinh, Hàng Châu và Thượng Hải. Chuyến 18 ngày/16 đêm Special Vietnam and Cambodia Discovery Tour. Khởi hành 17/10/10, 30/12/10 ($3390), 12/02/11. Thăm viếng: Hà Nội, Hạ Long Bay, Hải Phòng, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết (Mũi Né), Mekong Delta, Củ Chi Turnels, Hồ Chí Minh City, Siem Reap và Phnom Penh. $3090 (số chỗ giới hạn, xin book sớm, cám ơn).

Tham gia TOUR NHẬT BẢN VÀ ĐẠI HÀN sẽ được tặng MỘT BỘ MỸ PHẨM ĐẠI HÀN

FREE 70102-641/HTO/10


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 17

Online eNews: www.viet-times.com.au

NhŽng bšn tĽm ÂŇp nhĭ mī Á

1. Phòng suite Attic, khách sĮn New Majestic (Singapore): Hai bŠn tļm ÂĪn tĮo thành Âôi bŠn Âen - trļng. Sàn bê tông sŊ khiŌn bĮn không bŘ trĬŰt chân nŌu muŞn trèo qua bŠn bên kia. Giá 420 USD/Âêm. 2. Khách sĮn Amankora (Paro, Bhutan): BŠn tļm dành cho hai ngĬŪi kiŐu truyŎn thŞng ÂĬŰc làm nóng bľng Âá nóng là cách lý giİi cho phĬĪng pháp sŞng hĮnh phúc cŴa ngĬŪi dân Bhutan. TŸ bŠn tļm trong cĤn phòng có giá 1.300 USD/ Âêm, bĮn có thŐ ngļm rŸng thông xanh bĮt ngàn, ngźi hĬĪng gŤ tuyŌt tùng. 3. Phòng Studios, khách sĮn Upper House (Hong Kong): VŨi nhżng ngĬŪi coi tļm gŦi sĮch sŊ là lŒ nghi không thŐ thiŌu trong ÂŪi, chiŌc bŠn cŮ lŨn Âńt trong phòng tļm Şp Âá trļng thĺm chí còn tuyŔt vŪi hĪn, bŬi vŸa tļm, hŚ vŸa có thŐ thĬŬng thŶc show trình diŒn ánh sáng “Symphony of Lights” vào lúc 8pm hàng ngày. Giá: 3876 USD/ Âêm. 4. Phòng suite Hibuya, khách sĮn Peninsula Tokyo (Tokyo, Nhĺt): ChiŌc TV 15 inch chŞng Ķm, khung cİnh thành phŞ Âņp lung linh cĨng chŀng còn hIJp dĸn nża nŌu bĮn “lŮ” bIJm tay vào nút spa trong bŠn tļm bľng Âá kiŐu Nhĺt. Áâu phİi bĮn trİ 12.000 USD/ Âêm chŖ ÂŐ xem TV? 5. Phòng suite Diplomatic, khách sĮn Park Hyatt Seoul (Seoul, Nam Hàn): Cźa

sŢ phòng tļm lļp kính tŸ sàn tŨi trĴn, cho khách ngļm cİnh Âô thŘ Seoul trong khi kƀ cŚ cĪ thŐ. Giá 3.500 USD/Âêm. 6. Villa 1 phòng ngŴ, resort Nam Hİi (Áà Nłng): BŠn tļm Âá ÂĬŰc bao bŚc bľng gŤ. BŎ mńt mài nhłn bóng tĮo cİm giác trĪn mŎm mĮi. Phòng tļm trong cĤn phòng giá 450 USD/Âêm không cung cIJp view Âņp, nhĬng vŨi bĴu không khí lãng mĮn này, hãy ÂŐ trí tĬŬng tĬŰng cŴa bĮn tž bay bŢng Âi.

7. Phòng Landmark L600 và L900 trong khách sĮn Landmark Mandarin Oriental (Hong Kong): Sâu 0,6 và rŦng 2,1 m, bŠn tļm này là nguyên nhân khiŌn không ít thĬĪng nhân trŞn hŚp. ChŖ sau mŦt cuŦc gŚi tŨi phòng spa, nhân viên sŊ tŨi ÂŢ nĬŨc tļm ÂĴy bŠn, mang theo dĴu massage và thļp nŌn khiŌn phòng tļm lung linh. Giá Landmark tŸ 820 USD tŨi 1.190 USD/Âêm. 8. Lagoon Bungalow, resort Huvafenfushi (Maldives): BŠn tļm dành cho hai ngĬŪi, hĬŨng ra ın ÁŦ DĬĪng. Nhżng Âàn cá và cİ ngĬŪi lńn biŐn thŖnh thoİng lĮi nhô lên nhìn. Giá 1.400 USD/Âêm. 9. Phòng suite Ginger, khách sĮn Clove Hall (Penang, Malaysia): Phİi mIJt 45 phút mŨi Š ÂĴy nĬŨc và chuĶn bŘ xong bŠn tļm bľng Âá to kŌch xù này. Trong lúc chŪ ÂŰi, khách có thŐ thĬ thái nľm chŪ trên giĬŪng. Giá 210 USD/Âêm.| 10. Afrika House, Bambu Indah (Bali, Indonesia): TŸ bŠn tļm bľng Šng này, bĮn có thŐ ngļm thung lĨng sông Ayung. Nhà tļm lŦ thiên ÂĬŰc làm tŸ gŤ tái chŌ. PhĴn nhà tļm ÂĬŰc nŞi thêm vào Ngôi nhà Afrika có tŸ thŌ kƄ 19 cŴa mŦt hoàng tź Nhĺt Bİn. Giá 260 USD/Âêm. V

10460-636/RE/10

ã bao giŪ bĮn tĬŬng tĬŰng ra cİnh Âang tļm trong phòng mà có Âàn cá bĪi lŦi xung quanh, hońc thŖnh thoİng ngĬŪi lńn biŐn... nhô lên nhìn chĬa? Có nhżng phòng khách sĮn Âņp ÂŌn mŶc bĮn chŀng muŞn ra khŜi phòng. Và Âây là nhżng chiŌc bŠn khiŌn bĮn chŀng muŞn rŪi phòng tļm.

Tư vấn miễn phí và đặt vé ngay tại Úc: (03) 9001 0198

ĐẶC BIỆT VÉ RẺ VỀ VIỆT NAM DỊP GIÁNG SINH TỪ

$990 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ $830 Chuyên bán vé máy bay và tour đi khắp thế giới và khắp nước Úc Chuyên lo thủ tục visa và nhận đặt khách sạn khắp thế giới Cung cấp bảo hiểm du lịch với giá thật rẻ

CUỘC DU NGOẠN 12 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $1980 Khám phá: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải. Khởi hành: 12/04, 26/06, 18/09/2011

GIÁ ĐẶC BIỆT CHO ĐỒNG HƯƠNG VỀ VIỆT NAM VỚI HÃNG SINGAPORE. Khởi hành: bắt đầu từ bây giờ đến ngày 31/01/2011.

Giá từ $490 (chưa bao gồm thuế phi trường)

Số chỗ có giới hạn, xin book ngay kẻo hết!

CUỘC DU NGOẠN 15 NGÀY NÚI HOÀNG SƠN $2680 Tham quan: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải, Núi Hoàng Sơn. Khởi hành: 03/04, 25/06, 17/09/2011 11 NGÀY TOUR NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC $3550 Khởi hành: 26/03, 02/04 và 09/04/2011 15 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ TRUNG QUỐC $3680 Khởi hành: 23/03, 06/04 và 13/04/2011 17 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ ĐÀI LOAN $3850 Khởi hành: 24/03, 07/04 và 14/04/2011

ĐẶC BIỆT VÉ MÁY BAY BANGKOK ........................................ $580 SINGAPORE ..................................... $620 HONGKONG .................................... $730 THƯỢNG HẢI ................................... $630 MALAYSIA........................................ $590 QUẢNG CHÂU .................................. $710 NEW ZEALAND ................................ $320

ĐẶC BIỆT: ĐI MỸ THẬT RẺ ..... TỪ $690 * GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ PHI TRƯỜNG

Đặc biệt chuyên lo vé và visa khẩn 24/7 Đưa đón ra phi trường Melbourne giá thật rẻ!

20145-645/HTO/10

TOUR MỚI

ĐẶC BIỆT 15 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $2680 Thăm viếng: Bắc Kinh, Tây An, Quế Lâm, Vô Tích, Tô Châu, Thượng Hải. Khới hành: 31/03, 09/04, 25/06, 17/9/2011


18 MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

Tuĵn trĥng mĻt tįi Bàu Sen B àu Sen hay còn ÂĬŰc gŚi là BĮch hŠ ÂĬŰc chia làm 2 khu vžc: Bàu Ông và Bàu Bà do có hai hŠ lŨn và nhŜ nľm cĮnh nhau. Bàu Bà còn gŚi là Bàu Trļng. HŠ rŦng 3km, ÂŦ sâu trung bình 5m vŨi tŢng diŔn tích 70ha, ÂĬŰc bao bŚc bŬi nhżng ÂŦng cát trļng tinh, mŘn màng. ÁŶng tŸ trên Ši cao nhìn xuŞng, bĮn sŊ ÂĬŰc chiêm ngĬŮng toàn cİnh ÂĴm nĬŨc mênh mông, nĬŨc xanh thŀm, trİi dài tuyŔt Âņp. Áây là bàu nĬŨc ngŚt tž nhiên do cIJu tĮo ÂŘa chIJt cŴa vùng bán sa mĮc tĮo nên.

CHUYẾN DU LỊCH 10 NGÀY Canberra, Sydney, Gold Coast và Brisbane Từ ngày 26/12/2010 đến 04/01/2011 CANBERRA: Quốc hội liên bang, đài tưởng niệm chiến tranh, vòng quanh tòa đại sứ các nước, Canberra shopping center, thăm làng nhà tí hon. SYDNEY: Nhà hát con sò, cầu Sydney, Cabramatta, Chinatown, nhà nguyện thánh Mary Mackilop, chùa Nam Thiên ở Woolongong. BRISBANE/GOLD COAST: Movie World, Sea World, Dream World, Whitewater world, đi tàu xem dolphin, rùa biển, đồi mồi bơi ngoài biển, lặn dưới nước xem san hô và cá bơi dưới biển, ăn trưa ở đảo. Đi dạo và tắm biển.

Bàu Sen là nĪi cung cIJp nĬŨc ngŚt cho cİ vùng cĬ dân xung quanh. Vào mùa hè, sen nŬ rŦ xanh xanh hŠng hŠng phŴ kín 1 dİi hŠ, rIJt Âņp. NhĬng nŌu bĮn không Âi Âúng vào dŘp mùa sen cĨng không vŦi tiŌc vì nhżng bông hoa sen tuyŔt Âņp mŚc tž nhiên IJy nŬ hoa quanh nĤm khļp mńt hŠ. DĬŨi làn nĬŨc xanh trong IJy, có nhiŎu loĮi cá nĬŨc ngŚt sinh sŞng, Âńc biŔt là loài cá trļm cŜ.

Chi phí: Bao gồm xe bus, khách sạn 3 sao, một bữa tiệc tại nhà hàng ở Inala,cafe, nước sôi, nước đá.

$750/một người - 3 người một phòng $850/một người - 2 người một phòng 70307-649/HTO/10

9 đêm (1 đêm Canberra, 3 đêm Sydney và 5 đêm Brisbane) Chú ý: Ăn uống, vé vào cửa và vé đi tàu tự túc Mọi chi tiết xin liên lạc anh Nghiệp:

Tel: 9548 2189 Mob: 0413 562 189

Tham quan vườn Cherry!

sẽ đón tại Springvale và Flemington

THỨ BẢY 4/12 VÀ CHỦ NHẬT 12/12

Sáng đi chiều về vào ngày Bao xe bus, vé vào cửa, BBQ, bia, rượu và nước ngọt

Chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thời tiết và địa phương.

Giá vé: Người lớn: $4000 • Trẻ em: $3000

ÁŌn vŨi Bàu Sen - BĮch HŠ, bĮn có thŐ thuê chiŌc xuŠng cŴa ngĬ dân ven vùng dĮo chĪi, hay tž mình dong thuyŎn hái nhżng bông sen thĪm ngát, Âi dĮo trên nhżng triŎn cát, ngļm cİnh trên hŠ hay câu cá trong nhżng chiŌc chòi nhŜ ÂŎu rIJt thú vŘ. NŌu bĮn thích tļm thì nĬŨc Ŭ Âây trong vļt, mát lĮnh, sĮch sŊ. CĮnh Âó là mŦt rŸng dĬĪng mát rĬŰt, bĮn có thŐ mļc võng, thong thİ nghŖ ngĪi dĬŨi tán lá rŸng xanh mát cùng làn gió vi vu. Trong cái nļng Âã nhĮt cuŞi chiŎu, thoáng Ââu Âây nŲ cĬŪi giòn ta cŴa cĺu bé miŎn biŐn Âang bļt cá trong hŠ và e IJp sau tán lá sen xanh biŌc, nŲ cĬŪi cŴa cô gái trň Âang chŲp cho mình và ngĬŪi thĬĪng nhżng tĶm İnh cĬŨi. NhiŎu Âôi vŰ chŠng mŨi cĬŨi Âã tranh thŴ tuĴn trĤng mĺt tĮi MĨi Né mà ghé qua Bàu Sen này chŲp album cĬŨi. Nhżng tIJm İnh giża thiên nhiên tĬĪi Âņp. Thĺt hiŌm

ay sẽ tự t Quý vị , hái a chọn lự CHERRY UẢ Q G N NHỮ ỏ! chín đ

Công ty Du lịch tại Richmond 463 Victoria Street Abbotsford VIC 3067

Tel: 03 9428 3368

có mİnh ÂIJt nào ÂĬŰc thiên nhiên ban tńng nhiŎu cİnh sļc ÂŌn thŌ. BiŐn xanh tít tļp, nhżng triŎn cát trļng mŘn màng, nhżng cánh Šng thanh long Âņp ÂŊ và biŐn hŠ dĺp dŪn mļt biŌc. Nļng, gió hŦi tŲ vŎ mİnh ÂIJt này thĺt hào phóng và thĪ mŦng.

Bàu Sen nľm cách thành phŞ Phan ThiŌt 40km vŎ phía Nam. ÁŐ ÂŌn vŨi hŠ thiên nhiên này, bĮn có thŐ Âi theo hai cách: NŌu bĮn Âi tŸ ngoài QL1A, tŸ Nam ra, qua khŜi ÂĬŪng rŊ vào nŦi thành Phan ThiŌt, ÂŌn ngã ba LĬĪng SĪn, rŊ vào, Âi thêm khoİng 20km sŊ gńp Bàu Ông. TŸ Âây, Bàu Ông nŞi tiŌp sŊ là Bàu Bà sŊ trİi dài mIJy cây sŞ. Con ÂĬŪng vào men theo nhżng triŎn cát hoang sĪ, cİnh rIJt Âņp. RIJt nhiŎu bĮn trň Âã chŚn nĪi này ÂŐ hĬŬng tuĴn trĤng mĺt và chŲp İnh cĬŨi. ū Bàu Bà có khu du lŘch Bàu Trļng, cho thuê thuyŎn, cĴn câu cá, có dŘch vŲ Ĥn uŞng, trĬŰt cát trên Ši...v.v... Còn nŌu Âi tŸ nŦi thành Phan ThiŌt, hãy Âi ra MĨi Né, thŀng ÂŌn Hòn RĪm, con ÂĬŪng này sŊ nŞi dài ÂŌn Bàu Sen. TŸ MĨi Né ÂŌn Bàu Sen cĨng khoİng 20km, khoİng cách tĬĪng ÂĬĪng vŨi ÂĬŪng tŸ LĬĪng SĪn vào. Con ÂĬŪng này chĮy song song vŨi biŐn xanh ngút ngàn, vň Âņp cĨng không kém phĴn thĪ mŦng. BĮn có thŐ Âi vào bľng ÂĬŪng Hòn RĪm và ra bľng ÂĬŪng LĬĪng SĪn ÂŐ thIJy hŌt ÂĬŰc vň Âņp cŴa mİnh ÂIJt Bình Thuĺn. TŸ thành phŞ ÂŌn vŨi Bàu Sen, vé xe bus ÂŌn Hòn RĪm là 10.000 Â, sau Âó bĮn chĮy xe ôm vào hŠ nĬŨc này. NŌu bĮn chĬa có ý ÂŘnh gì cho mŦt tuĴn trĤng mĺt lãng mĮn và bŦ İnh cĬŨi vì quá bĺn mà chĬa kŘp chŲp, hãy ghé ÂŌn Bàu Sen, mŦt chŞn thĴn tiên Ŭ mİnh ÂIJt Phan ThiŌt, cùng hĬŬng nļng, gió và nhżng Âńc sİn thú vŘ mà chŖ Ŭ nĪi Âây mŨi có. V

Saigon Star Exclusive!

Phục vụ khách trong các dịch vụ: Bán vé máy bay đi khắp thế giới và nội địa Đại lý cho tất cả hãng hàng không Bán vé máy bay giá đặc biệt cho khách từ Việt Nam sang Úc Bảo hiểm du lịch Lo mọi thủ tục visa, khách sạn, du lịch theo tours đi mọi nơi trên thế giới. Chuyên về tours Việt Nam, Lào, Miên, Thái Lan và Trung Quốc

Phục vụ ân cần chu đáo. Kính mời... Saigon Star Exclusive!

Saigon Star Exclusive!

Saigon Star Exclusive!

Vietnam Beach

Break Specials Nha Trang / Đà Nẵng / Hội An Phú Quốc từ $790* p.p + khoảng $310 thuế

Với stopover miễn phí tại Sàigòn / Hà Nội Giá bao gồm: • Vé khứ hồi • 4 đêm khách sạn • Di chuyển • Ăn sáng * Áp dụng có điều kiện

Có giá vé về Việt Nam rất đặc biệt cho mùa cao điểm vào diệp Giáng sinh Hãy gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết 70033-643/RE/10

Saigon Star Exclusive!


FASHION Online eNews:BEAUTY www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 19

THũI TRANG, LÀM ÁŅP Biên tĺp viên: Bİo Tú, HuŔ TrĴn

Kseniewan • Chăm sóc sắc đẹp • Trang điểm cô dâu • Cho thuê đồ cưới

Áôi môi ÂŇp trong mùa hè khô Nguyên nhân: Da môi vào mùa này rIJt dŒ bŘ mIJt nĬŨc, dĸn ÂŌn nŶt nň, bong da, Âńc biŔt nŌu thĬŪng xuyên tiŌp xúc vŨi tia cžc tím tŸ mńt trŪi. Khļc phŲc: BĮn Ÿng quên bŢ sung nĬŨc tržc tiŌp cho môi bľng cách uŞng nhiŎu và ÂŎu nĬŨc mŤi ngày. Cİm giác không khát nĬŨc vào mùa Âông dŒ làm bĮn lĪ là thói quen này. Ngoài ra, hãy chŚn các thŜi son dĬŮng Ķm có chŶa vitamin và chIJt dĬŮng Ķm, tích hŰp SPF chŞng nļng ÂŐ nuôi dĬŮng Âôi môi cŴa mình.

Môi xĮm màu Nguyên nhân: - Do di truyŎn. - Do sŶc khŜe. - Do thiŌu nĬŨc.

Khļc phŲc: BĮn có thŐ cİi thiŔn màu môi bľng cách Ĥn nhiŎu cách thžc phĶm giàu vitamin A, B, C và chŶa nhiŎu nĬŨc nhĬ hoa quİ tĬĪi, rau xanh. Các loĮi son môi bình thĬŪng có chŶa chì, cĨng İnh hĬŬng không nhŜ ÂŌn da môi và màu sļc môi, do Âó mŤi tuĴn nên có ít nhIJt 2 ngày không makeup mà chŖ bôi son dĬŮng ÂŐ giż màu môi.

Một cơ hội thích hợp sẽ thay đổi cuộc đời của bạn

Tĺp thŐ dŲc cho mŤi mŤi ngày bľng cách phát âm các chż: a, i, e, o.

Bạn mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng không biết làm cách nào để thay đổi?

NŶt môi chİy máu

Hãy tới dự BUỔI THÔNG TIN MIỄN PHÍ của chúng tôi và tìm ra cách thức mà những người thành công sử dụng và bạn có thể có được từ $500 đến $5,000+ mỗi tháng, từ chính thương vụ của bạn. Bạn có thể làm part-time và có thể làm full-time nếu bạn muốn. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn bạn tận tình.

Nguyên nhân: ThiŌu ÂŦ Ķm. Khļc phŲc: BĮn có thŐ dùng khĤn thIJm nĬŨc IJm Âļp lên môi trong 3-5 phút, sau Âó nhņ nhàng thoa son dĬŮng (tŞt nhIJt là son dĬŮng vŨi thành phĴn tž nhiên, Âńc biŔt là tinh dĴu hoa cúc) lên môi ÂŐ làm dŘu môi. Chú ý: Không liŌm môi vì thói quen Âó sŊ khiŌn môi khô nhanh hĪn, thĺm chí làm nhiŒm trùng môi.

Chúc bĮn thành công và Âņp hĪn!

Bạn sẽ được làm việc chung với các nhà điều hành trên thế giới về nền Công Nghiệp Tăng Cường Sức Khoẻ. Chúng tôi đang cần gấp thêm nhiều nhân viên người Việt.

BUỔI THÔNG TIN MIỄN PHÍ

FR E E Bạn có thể thấy một người mẹ trẻ kiếm được $5,000/tháng, part-time! Một sinh viên kiếm được hơn $40,000/tháng. Một người lau chùi kiếm hơn $1,000/tháng part-times!

Chỗ ngồi có giới hạn, xin bạn nhắn tin hay gọi Jeff 0429 033 696

70175-649/RE/10

Da môi khô bong vİy

9 Queens Ave Springvale 3171

WESTCOAST-646/RE/10

M

elbourne tháng 11 bļt ÂĴu bĬŨc vào thŪi ÂiŐm khí hĺu khô hanh và nóng nhIJt trong nĤm, bĮn sŊ làm gì ÂŐ bİo vŔ Âôi môi luôn mŎm mĮi và cĤng mŚng thĺt quyŌn rĨ trĬŨc chàng?

70308-649/HTO/10

Hình minh hŚa

Mọi chi tiết vui lòng liên lạc Kim: Mob: 0423 036 666 Tel: 03 8502 6267


20 MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

Imagery Hair & Beauty Concept SPECIALISE IN HAIR, SKIN, AND BODIES

31 Ryan Street, Footscray VIC 3011 • Tel: 03 9687 6828 • Mob: 0400 199 168 Beauty: Facial - Waxing - Body Massage - Tẩy nốt ruồi, tàn nhang - Uốn và nhuộm lông mi Hair: Cắt - Uốn - Gội - Nhuộm - Bới tóc - Trang điểm - Đặc biệt có dưỡng tóc Globe Keratin Treatment

Tiệm sử dụng sản phẩm của NEW SKIN BEGIN ALPHA-H

70030-648/HTO/10

GLOBE KERATIN TREATMENT bạn sẽ có một mái tóc khoẻ và óng mượt suốt trong vòng từ 2 tới 5 tháng.

ĐẶC BIỆT

MŇo làm ÂŇp phų nŽ nên biōt C

BỚT 30%

CHAI SAM DƯỠNG TÓC

ác nhà sİn xuIJt mƆ phĶm không ngŸng cŞ gļng ÂŐ có ÂĬŰc nhżng cách thŶc mŨi giúp tĤng cĬŪng vň Âņp cŴa bĮn. Có rIJt nhiŎu kƆ thuĺt có thŐ ÂĬŰc sź dŲng ÂŐ tĤng cĬŪng vň Âņp cŴa bĮn, hãy lĬu ý mŦt sŞ thŴ thuĺt và khám phá mŦt sŞ bí mĺt bĮn nên ÂĬŰc biŌt ÂŌn.

KHI UỐN VÀ NHUỘM TÓC

TIỆM THUỐC BẮC

NHÂN TẾ ĐƯỜNG

Đông y sĩ Lữ Đông Minh Hội viên F.C.M.A

Có trên 30 năm kinh nghiệm!!! Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu

10:00AM - 6:00PM

5 Victoria Square, East Esplanade St. Albans VIC 3021 Tel & Fax:

9362 1788

60432-631/HTO/10

CHUYÊN TRỊ: • Nam phụ lão ấu • Nội ngoại toàn khoa • Thuốc bắc châm cứu • Trật đả bắt mạch

Hình minh hŚa

Cho dù chúng ta Âang không ngŸng tìm kiŌm nhżng cách thŶc mŨi ÂŐ tĤng cĬŪng tính nĤng cŴa mƆ phĶm thông qua trang ÂiŐm hońc các kiŐu tóc và các xu hĬŨng thŪi trang khác nhau, tIJt cİ chúng ta ÂŎu nhĺn thŶc ÂĬŰc tác ÂŦng cŴa chúng tŨi cuŦc sŞng và tIJt cİ chúng ta vĸn Âang ÂIJu tranh ÂŐ tìm kiŌm nhżng cách hiŔu quİ nhIJt làm cho mình Âņp hĪn. DĬŨi Âây là mŦt vài chiŌn lĬŰc hiŔu quİ có thŐ giúp bĮn tĤng vň Âņp tž nhiên cŴa mình.

Tóc BĮn liên tŲc thIJt vŚng bŬi tóc cŶ bay phIJp phŨi hońc xoĤn và cŶng ÂĪ? ÁŐ giİi quyŌt nhżng vIJn ÂŎ này trong suŞt mŦt ngày, giİi pháp hiŔu quİ và ít tŞn kém nhIJt là sź dŲng

kem dĬŮng Ķm cho tóc cŴa bĮn. LIJy kem dĬŮng Ķm vào lòng bàn tay cŴa bĮn, xoa trên tay ÂŐ làm IJm kem giż IJm và áp dŲng nó lên tóc cŴa bĮn. Chļc chļn tóc cŴa bĮn sŊ giż nŌp nhĬ bĮn mong muŞn Šng thŪi cung cIJp thêm ÂŦ Ķm cho mái tóc bĮn. Ngoài ra nŌu bĮn muŞn nhĺn ÂĬŰc nhżng sóng tóc thĺt tž nhiên hãy chŪ ÂŰi cho ÂŌn khi tóc cŴa bĮn khô ÂĬŰc khoİng 70% và dùng kem tĮo kiŐu tóc bóp nhņ lên nhżng lŚn tóc xoĤn cŴa bĮn trĬŨc khi sź dŲng máy tĮo kiŐu tóc nóng ÂŐ có thŐ nhĺn ÂĬŰc kŌt quİ tž nhiên hĪn.

NŌu bĮn Âang cŞ gļng ÂŐ tóc tĤng trĬŬng nhanh hĪn, kƆ thuĺt ÂĪn giİn nhIJt bĮn có thŐ sź dŲng là các loĮi tinh dĴu. Cho dù bĮn sź dŲng riêng lň hońc bĮn sź dŲng sİn phĶm có chŶa nhżng loĮi tinh dĴu này bĮn có thŐ cİm nhĺn ÂĬŰc ngay sž tĤng trĬŬng cŴa mái tóc bĮn. Tinh dĴu bĮc hà ÂĬŰc công nhĺn vŎ khİ nĤng cİi thiŔn lĬu thông máu và thúc ÂĶy sž phát triŐn tóc, bĮn có thŐ tž tin sź dŲng chúng.

Điện thoại tại Úc: (03) 9001 6754

Tặng 10%

Nâng ngực lớn bằng kỹ thuật nội soi với túi Gel (túi hình giọt nước) Thu gọn - nâng ngực xệ, ngực lớn Chỉnh sửa đầu vú, thu gọn quầng vú Đặt túi độn mông

Xin liên lạc để được tư vấn miễn phí tại Úc

Tel: (03) 9001 6754

10071-632/RE/9

cho tất cả khách hàng khi mang theo mẫu quảng cáo này.


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 21

Online eNews: www.viet-times.com.au

Sİn phĶm Âa nĤng có thŐ là sž lža chŚn cho nhiŎu vIJn ÂŎ làm Âņp mà bĮn Âang phİi ÂŞi mńt hàng ngày. Vaseline có thŐ phŲc vŲ nhĬ là mŦt kem dĬŮng Ķm, hŤn hŰp tĶy trang, làm mŎm lŨp biŐu bì... Sİn phĶm này là mŦt trong nhżng sİn phĶm hżu ích nhIJt mà bĮn có thŐ có trong tay Âáp Ŷng ÂĬŰc các vIJn ÂŎ bĮn Âang gńp phİi khi trang ÂiŐm. BĮn không nên Âánh phIJn nŎn quá dày nŌu bĮn Âang muŞn làn da cŴa bĮn rĮng rŮ hĪn. Áánh quá nhiŎu phIJn nŎn vŸa khiŌn bĮn trông không tž nhiên lĮi khiŌn bĮn gńp khó khĤn nhiŎu hĪn ÂŐ có ÂĬŰc làn da Âņp mà bĮn mong muŞn. BĮn nên sź dŲng phIJn hŠng trên má, sŞng mĨi, phĴn trán gĴn chân tóc và cľm ÂŐ tĮo sž hŠng hào cho khuôn mńt cŴa bĮn. Ngoài ra, ÂŐ Âôi mļt bĮn trông to hĪn bĮn nên dùng chì kň mŦt chút Ŭ bên trong cŴa mí mļt.

Kem chŞng nļng là sİn phĶm chŞng lão hóa mĮnh mŊ nhIJt bŬi vì nó ngĤn ngŸa sž phá vŮ cŴa các collagen. NŌu bĮn không bİo vŔ da cŴa bĮn khŜi tia UV, ánh nļng mńt trŪi sŊ İnh hĬŬng ÂŌn lŨp ngoài cŴa da nĪi lĬu trż nhiŎu collagen nhIJt làm cho nó bŘ phân hŴy nhanh hĪn, khiŌn quá trình lão hóa cŴa bĮn tĤng nhanh hĪn. NŌu bĮn muŞn hãm phanh quá trình lão hóa, có thŐ uŞng sża hońc dùng sża làm mńt nĮ cho da mńt cŴa bĮn, hoa oİi hĬĪng và tinh dĴu hoa oİi hĬĪng cĨng có tác dŲng nhĬ sża.

ChĤm sóc và bİo vŔ móng tay, móng chân ChĤm sóc da Các sİn phĶm cĪ bİn bĮn cĴn cho mŦt làn da khŜe mĮnh và trň trung là sża rźa mńt, kem dĬŮng Ķm và kem chŞng nļng. MŤi loĮi da cĴn ÂĬŰc giż Ķm da hľng ngày, ngay cİ da dĴu bľng cách chŚn mŦt loĮi sża rźa mńt thích hŰp cho loĮi da riêng cŴa bĮn, bĮn có thŐ bŜ qua mŦt loĮt sİn phĶm chĤm sóc da nào Âó nŌu bĮn cİm thIJy không cĴn thiŌt.

• Franco Jewellers là một công ty Vàng bạc đá quý hoạt động theo kiểu gia đình từ 1968.

• We import all Italian jewellery and also handmake all diamond engagement rings.

• Chúng tôi nhập hầu hết các loại trang sức quý hiếm từ Ý và còn làm nhẫn đính hôn kim cương.

• We also sell Gucci Jewellery and Swiss watches.

• Công ty chúng tôi còn bán các loại trang sức của Gucci và các loại đồng hồ Thuỵ Sĩ đắt tiền.

Franco Jewellers is having a HUGE Diamond sale, so please feel free to visit our two beautiful boutiques.

Hình minh hŚa

Hình minh hŚa

• Franco Jewellers is a family business and has been operating since 1968.

Có mŦt cách dŒ dàng ÂŐ móng tay bĮn sáng bóng và khŜe mĮnh trong mŦt vài giây là sź dŲng viên nang Vitamin E cho móng tay cŴa bĮn. Làm vŮ các viên nang và xoa chúng vào móng tay cĨng nhĬ các lŨp biŐu bì xung quanh móng tay bĮn ÂŐ có ÂĬŰc mŦt bŦ móng sáng bóng, ánh Âņp, dĬŮng Ķm và nuôi dĬŮng móng tay, móng chân cŴa bĮn cùng mŦt lúc. ViŔc này chŖ mIJt vài giây và bĮn có thŐ sź dŲng nó bIJt cŶ khi nào bĮn cİm thIJy móng tay cŴa bĮn cĴn tĤng cĬŪng sŶc khŜe và sž tĬĪi tļn. V

Hiện tại chúng tôi đang có ĐỢT HẠ GIÁ KIM CƯƠNG HỘT XOÀN LỚN NHẤT, số lượng có hạn, xin nhanh chân! 60200-637/RE/10

Make-up

CHADSTONE SHOPPING CENTRE

MELBOURNE CBD

Shop 479 , 1341 Dandenong Rd, Chadstone

86 Collins St, Melbourne 3000

Tel: 03 9564 7755

Tel: 03 9663 5751

www.antonjewellery.com

JEWELLERY & OPAL GALLERY

70075-649/RE/10

Est since 1996

Chúng tôi có rất nhiều đặc biệt trong Đêm mua sắm cho các VIP tại cửa tiệm nằm bên trong Glen Waverley Shoping Centre, đêm Thứ Tư 17/11/2010. Công ty vàng bạc đá quý Anton Jewellery đã có hơn 45 năm kinh nghiệm trong ngành tạo mẫu đồ trang sức cao cấp. Công ty chúng tôi có các mẫu kim cương và nhẫn cưới đính đá quý hiếm nhất thế giới. Trong nhiều năm qua, Anton Jewellery đã có được rất nhiều khách hàng đến với các tiệm của chúng tôi tai 3 địa chỉ Glen Waverley, Chadstone và Trung tâm Melbourne.

Trang sức và các bộ sưu tập cao cấp sang trọng!

Hiện tại chúng tôi mới có thêm một thương hiệu mới, Chopard. Ngoài ra, các tiệm của chúng tôi còn có nhiều đồng hồ thương hiệu đắt tiền như Cartier, Piaget, Franck Mueller, Baume and Mercier,Tag, Dior, Versace, Raymond Weil and Gucci.

Điện thoại liên lạc: (03) 9654 1166 MELBOURNE CITY

CHADSTONE

GLEN WAVERLEY

288 Collins Street,

G010, Chadstone SC,

Shop 2, 103 The Glen SC,

Melbourne 3000

Chadstone 3148

Glen Waverley 3150

192 Collins Street, Melbourne 3000 Tel: 9650 2727 • Fax: 9650 4001 Website: www.hhjewellery.com.au

70032-640/HTO/10

Anton Jewellery chuyên buôn bán hột xoàn, đá quý cao cấp. Đến với công ty chúng tôi, quý vị luôn có được một sự quan tâm và có được chất lượng tốt nhất.


22 MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

Tưng bừng khai trương!

70064-645/HTO/10

Lingerie • Adult DVDs • Adult toys • Adult books •

326A Kororoit Creek Rd Williamstown Nth 3016

9397 2134

Cung cấp quần áo, phim ảnh, đồ chơi, sách dành cho người lớn! Hình minh hŚa Thứ Hai - Thứ Năm 12:00pm - 10:00pm

Thứ Sáu - Thứ Bảy 12:00pm - 12:00am

Chủ Nhật 1:00pm - 10:00pm

Phijn nŏn tşt cho làn da ÂŇp N

Ĥm 2010, Non make up – make up (trang ÂiŐm nhĬ không trang ÂiŐm) Âã trŬ thành xu hĬŨng cŴa phái Âņp trên toàn thŌ giŨi. PhIJn nŎn là loĮi phIJn cĴn thiŌt và quan trŚng nhIJt trong quá trình trang ÂiŐm. LŨp phĴn nŎn giúp da ÂŎu màu, xóa bŨt nŌp nhĤn, che khuyŌt ÂiŐm, giúp kiŎm dĴu. ChŚn Âúng loĮi phIJn nŎn nghĦa là bĮn Âã thành công 70% trong viŔc làm mình Âņp lên.

Thời trang - Trang sức- Chuyển tiền & quà

• Quần áo thời trang nam nữ trẻ em luôn có đồ mới đẹp mỗi tuần • Chuyển tiền và gởi quà về Việt nam • Nơi bán đủ loại nữ trang mới đẹp vàng 18k, 24k, hột xoàn, cẩm thạch và đá quý • Bán mỹ phẩm Pola - EV Princess (nổi tiếng trị nám), các loại dược thảo... • Có nhận sửa quần áo

60437-634/HTO/10

Sisley Phyto Teint Eclat

Shop G10, Springvale Shopping Centre 46-58 Buckingham Eva., Springvale 3171 Tel: 9548 2994 Fax: 9558 5450

Nhĺn ÂĬŰc rIJt nhiŎu lŪi khen ngŰi tŸ các website và blog làm Âņp khļp thŌ giŨi, Sisley là loĮi foundation có khİ nĤng làm cân bľng sļc tŞ Ŭ các vùng da không ÂŎu màu, ÂŦ che phŴ khá tŞt, kiŎm dĴu khá, nhĬng vĸn rIJt mŜng mŘn và tž nhiên ÂŌn nŤi ngay cİ bĮn cĨng ko nhĺn ra là mình Âang make up. Không nhżng thŌ, Sisley Phyto Teint Eclat

còn giúp thu nhŜ lŤ chân lông, tĮo cİm giác mŎm mĬŰt cho da. HŰp vŨi da hŤn hŰp – dĴu, Sisley có 10 shade màu ÂŐ lža chŚn vŨi giá bán khoİng $115.

Diorskin Nude Fresh Glow Hydrating Makeup SPF 10 ÁĬŰc coi là loĮi kem nŎn không thŐ thiŌu ÂŞi vŨi các các bĮn gái thích make up kiŐu tž nhiên, Diorskin Nude Fresh Glow Hydrating có ÂŦ che phŴ vŸa phİi, khá mŜng, nhņ, bŎn màu, giàu chIJt dĬŮng Ķm, các thành phĴn khoáng chIJt, và không chŶa talc nên rIJt an toàn cho da, kŐ cİ làn da nhĮy cİm nhIJt. BĮn nên kŌt hŰp vŨi loĮi loose (phIJn bŦt) cùng loĮi ÂŐ có hiŔu quİ tŞt nhIJt. VŨi 13 shade màu, Diorskin Nude Fresh Glow Hydrating hŰp vŨi da thĬŪng ÂŌn da khô và không dành cho ai cĴn che phŴ khuyŌt ÂiŐm nhiŎu.

Trung tâm Đông y, Châm cứu, Trật đả

139 Bách Thảo Đường BAI CAO TANG • CHINESE MEDICINE CENTRE Chúng tôi là đại lý độc quyền cho các sản phẩm Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG chính hiệu của Hàn Quốc và đã được Chính phủ Úc châu và Hàn quốc công nhận.

TRUNG TÂM GIẢI PHẪU THẨM MỸ

Đại lý Độc quyền Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG

Hãy đến với Skinique Beauty, chúng tôi chuyên những dịch vụ giúp làn da của bạn trẻ hóa, mượt mà.

Chính hiệu của Hàn Quốc tại tiểu bang Victoria, Australia.

IPL/LASER: Triệt lông trên mặt và cơ thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Tấy xóa vết nám, tàn nhang, mụn ruồi và đồi mồi, thu hẹp lỗ chân lông trên mặt, điều trị các vết thâm

Công hiệu của Hồng Sâm Cao Ly: • Tăng cường sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ • Tăng cường sinh lý, phòng chống ung thư • Đả thông kinh mạch, lưu thông máu huyết SẢN PHẨM • Đặc biệt tốt cho người trong quá trình xạ trị Rễ sâm • Tốt cho hệ thần kinh, giải độc, bảo vệ gan và TỐT NHẤT chống ôxy hoá • Rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường và cao huyết áp TOÀN CẦU • Lợi cho phụ nữ mãn kinh, bệnh mãn tính CHÚ Ý: • Phục hồi sức khoẻ, cung cấp năng lượng Nếu quý vị muốn mua các sản phẩm Hồng • Dùng cho bệnh nhân viêm dạ dày mãn tính Sâm chính gốc đạt tiêu chuẩn và chất lượng,

Sâm dạng bột

PHUN XÂM VÀ XÓA XÂM Xâm viền mắt, chân mày, viền môi và trọn môi. Gây tê không đau

ĐẶC BIỆT: Xóa rãnh nhăn bằng Botox và Restylane, dưỡng da bằng mỹ phẩm của Rational và Jane Iredale Mineral Makeup

xin mời đến với cửa hàng của chúng tôi!

Bác sĩ

• Tiệm chúng tôi bán đầy đủ các loại cao đơn, hoàn tán, nấm linh chi các loại • Chuyên trị các chứng bệnh cho nam, phụ, lão, ấu, nội ngoại toàn khoa • Có thể xin hồi khấu (claim) nếu có bảo hiểm

Sâm dạng cao

Sâm dạng viên

139 Hopkins Street, Footscray VIC 3011 Tel: 9687 3388 • Mob: 0406 49 50 51 • www.globalkgc.com

Nguyễn Trọng Hiếu

MBBS, AACS (Hội viên giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ) CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẨU THẨM MỸ • Cắt mắt, lấy mỡ mắt • Sửa mũi và cắt cánh mũi • Nâng chân mày • Căng da mặt • Sửa ngực, căng ngực • May vá thẩm mỹ, trị sẹo

ĐẶC BIỆT: LÀM ĐẦY MÔI, HAI MÁ, CẰM VÀ NÂNG MŨI KHÔNG CẦN GIẢI PHẪU! FOOTSCRAY: 38-42 Byron St Tel: 9687 1817

RICHMOND: 87 Elizabeth St Tel: 9428 5350

60438-641/HTO/10

GIÁ RẤT RẺ! Thích hợp để làm quà cho thần nhân tại Việt Nam

DIAMOND - DERMABRASION: Tẩy bỏ da cũ sần sùi, làm trẻ và mới làn da không đau và rất hiệu quả

70188-649/RE/10

Dầu gió Singapore

CÔNG NGHỆ MỚI RF: Làm căng da mặt, nhỏ nộng cằm, thon gọn mặt, săn da bụng và đùi. Tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể không cần giải phẫu

GIỜ MỞ CỬA THỨ HAI - THỨ BẢY 10:00 AM - 5:00 PM


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 23

Online eNews: www.viet-times.com.au

Yves Saint Laurent Teint Radiance Perl Dành riêng ÂŌn thŘ trĬŪng châu Á, YSL Âã cho ra ÂŪi loĮi foundation dĮng lŜng ÂĴu tiên gŠm 9 shade màu hŰp vŨi tông da cŴa phŲ nż Châu Á. VŨi chiŌt xuIJt tŸ ngŚc trai, loĮi foundation này có hiŔu Ŷng làm da cĤng bóng. LŨp phIJn mŜng, tž nhiên, bŎn màu giúp làn da bĮn trŬ nên rĮng rŮ và tĬĪi tļn hĪn. Áây sŊ là lža chŚn lý tĬŬng khi bĮn Âang tìm kiŌm mŦt loĮi phIJn nŎn giúp làm làn da bŸng sáng và bóng khŜe mŦt cách tž nhiên. YSL Teint Radiance Perle phù hŰp cho da thĬŪng – hŤn hŰp.

Chanel Vitalumiere Aqua Ultra Light Skin Perfecting Makeup SPF 15 Trình làng vào tháng 10/2010, Chanel Vita Lumiere Aqua có kŌt cIJu cžc kƀ mŜng, nhņ, tĮo cİm giác nhĬ là lŨp da thĺt, chŶ không phİi chŖ ÂĪn thuĴn là lŨp kem nŎn make

Luôn có giá đặc biệt • Nhà nhập khẩu hàng đầu về thiết bị tivi và đĩa vệ tinh • Xem 5 kênh truyền hình tiếng Việt miễn phí qua vệ tinh: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 và VTV6. • 2.3M Motorized Satellite Dish lắp đặt từ $749 • 2.3M Fixed Satellite Dish lắp đặt từ $599 • DIY Kit từ $289 • Đĩa vệ tinh Strong nhận tín hiệu mạnh với chức năng thu âm từ $99 • Sử dụng thiết bị chất lượng cao. • Mọi lắp đặt được bảo hành 12 tháng. • Chúng tôi là nhà phân phối sản phẩm Strong có uy tín ở Melbourne.

Shu Uemura Face Architect ChŶa tinh dĴu chiŌt xuIJt tŸ cây macadamina, bŢ sung thêm 30% ÂŦ Ķm, Shu Uemura Face Architect Illuminating cho bĮn làn da khŜe mĮnh, cĤng bóng, sáng rõ và Âńc biŔt rĮng rŮ. Không nhżng thŌ, loĮi foundation này có khİ nĤng che phŴ vĬŰt trŦi nhĬng vĸn vô cùng mŜng nhņ. ChŖ vŨi mŦt lŨp mŜng Face Architect Illuminating sŊ giúp bĮn có làn da Âņp không tì vŌt và bóng khŜe tž nhiên. HŰp vŨi da hŤn hŰp, Shu Uemura Face Architect Illuminating hiŔn có 10 màu ÂŐ lža chŚn.

Telsat Communication Australia Pty Ltd Tel: (03) 9792 5661 - Mob: 0401 967 100

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 9am - 5pm

ĐẠI HẠ GIÁ!

Lancôme Teint Miracle Natural Light Creator Bare Skin Perfection SPF 15 Là thành quİ tŸ quá trình nghiên cŶu kéo dài suŞt 10 nĤm cŴa Lancôme, Teint Miracle chŶa 37% lĬŰng nĬŨc tinh khiŌt, vì vĺy loĮi foundation này rIJt thích hŰp vŨi làn da nhĮy cİm hońc mIJt nĬŨc. Teint Miracle giúp dĬŮng Ķm da, Âem lĮi ÂŦ sáng tž nhiên cho làn da, tĮo lŨp nŎn hoàn hİo nhĬng vĸn mŜng nhņ. Ngoài ra, tinh chIJt hoa hŠng còn giúp duy trì vň mŘn màng và mŎm mĮi cŴa làn da. Dành cho da thĬŪng - hŤn hŰp lĮi có ÂŌn 20 shade màu ÂŐ lža chŚn, Teint Miracle thŜa mãn sž phong phú màu da cho phŲ nż toàn thŌ giŨi. V

Xem 5 kênh truyền hình tiếng Việt miễn phí qua vệ tinh:

Showroom: Fact 2/12 Linley Street Dandenong 3175

70163-643/HTO/10

Là dòng foundation dĬŮng da cao cIJp cŴa La Prairie, La Prairie Anti-Aging Foundation Cellular Emulsion SPF 15 Âem lĮi lŨp nŎn mŜng nhņ nhàng, Âņp không tì vŌt, Šng thŪi vĸn giúp cung cIJp ÂŦ Ķm và các dĬŮng chIJt thiŌt yŌu cho da, làm da cĤng mŘn và sĤn chļc. HŰp vŨi da hŤn hŰp, La Prairie Anti-Aging Foundation Cellular Emulsion SPF 15 có 8 shade màu ÂŐ lža chŚn vŨi giá bán $100. PhŶc hŰp can thiŔp ÂŦc Âáo cùng vŨi các nhân tŞ chŞng nļng trong thành phĴn foundation giúp chŞng viêm da, kích thích quá trình tái tĮo tŌ bào da, tĤng cĬŪng tŢng hŰp collagen tĮo thành hàng rào vżng chļc giúp bİo vŔ da khŜi các nhân tŞ gây hĮi tŸ môi trĬŪng bên ngoài, tŸ Âó làm giİm quá trình lão hóa da.

up. Dành cho da hŤn hŰp – dĴu, Chanel Vitalumiere Aqua có 9 shade màu ÂŐ lža chŚn. Thành phĴn có chŶa acid Hyaluronic cùng các chIJt chiŌt xuIJt tŸ hoa sen và tİo nâu giúp cân bľng ÂŦ Ķm thiŌt yŌu cho da, khiŌn da trŬ nên cĤng mĬŰt và mŘn màng hĪn. Các hĮt khoáng màu trong Chanel Vita Lumiere Aqua giúp ÂiŎu chŖnh lĬŰng dĴu và bài tiŌt mŠ hôi nên ko hŎ gây nhŪn da, giúp làn da trŬ nên rĮng rŮ, tĬĪi tļn và nhĬ sáng dĴn lên mŦt cách tž nhiên. BĮn có thŐ kŌt hŰp Base Le Blanc (kem lót) ÂŐ phát huy thêm hiŔu quİ kiŎm dĴu và bļt sáng cŴa làn da.

BILLIARDS

World Class Billiards Table Manufacturer

GIỜ MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 5pm Thứ Bảy: 9am - 4pm Chủ Nhật: 11am - 4pm

Góc đường Sth Gippsland Hwy và Round Tower Rd 70166-649/HTO/10

La Prairie Anti-Aging Foundation Cellular Emulsion

Dandenong South (Đối diện Greens Road) Tel:

9791 5100

Xem thêm chi tiết tại website: www.astrabilliards.com.au

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Mỹ Viện Bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ

Thu Vân Tel: (03) 9999 6643 Bác sĩ

451A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Sài Gòn, Việt Nam • Tel: (0011 84) 8 6275 8218 • Mobile: (0011 84) 1234 22 36 36

Để có thêm thông tin chi tiết, xin quý độc giả ghé thăm www.thammyhoado.com

• Chuyên xóa xăm, phun thêu chân mày, mắt, môi và xăm nghệ thuật! • Nhận điều trị các trường hợp đã qua phẫu thuật hư hoặc chưa hài lòng!

Phẫu thuật thẩm mỹ: • MŨI: Nâng cao sống, thu gọn cánh và chóp mũi. Tạo dáng mũi mềm mại tự nhiên • MẮT: Cắt bỏ da thừa và mỡ mi trên, mí dưới. • Tạo lúm đồng tiền, đồng điếu • Sửa sẹo xấu, sẹo lồi • Làm phẳng tất cả các nếp nhăn trên gương mặt • Triệt hôi nách, thâm nách đảm bảo hết 100%

Bác sĩ Thu Vân trực tiếp tư vấn

• Ngực: Đặt túi ngực, nâng ngực bị trễ, chỉnh sửa đầu vú, quầng vú. • Bụng: Hút – cắt mỡ bụng • Căng da mặt • Sửa và làm đẹp bộ phận sinh dục nữ Các ca phẫu thuật này được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Chuyên viên điều trị da: • Làm trắng da toàn thân đẹp ngay trong lần đầu • Điều trị da chuyên nghiệp theo 4 bước: Loại bỏ - Tái tạo - Bảo vệ - Duy trì • Trị da nám, tàn nhang hết tận gốc không tái phát • Trị da mụn không thâm không để lại sẹo • Đặc biệt trị sẹo lồi, sẹo rỗ hiệu quả Để có được các tư vấn miễn phí ngay tại Úc, mời độc giả liên hệ với Bác sĩ Thu Vân qua số điện thoại:

Telephone in Australia: (03) 9999 6643

ĐẶC BIỆT MŨI TẠO SỐNG ÌNH MẮT CAO, TẠO H CẦN 2 MÍ KHÔNG T PHẪU THUẬ

10167-642/HTO/10

Đặc biệt:


24 MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 HAVE FUN COOKING

ĵM THŽC • NťI TRů

Biên tĺp viên: HuŔ TrĴn, Cô TĬ Viet Times

Áŧc Âáo món bún gŝi dà prohok nhĬ bún nĬŨc lèo Sóc TrĤng, BĮc Liêu, Trà Vinh. Ai cĨng có thŐ nIJu ÂĬŰc bún gŜi dà. Món này nĬŨc xúp Âĺm Âà, thoİng mùi vŘ tĬĪng xay và dĬŪng nhĬ bí quyŌt cŴa món này là tép và nĬŨc xúp, nĬŨc me chua. Tép ÂIJt mŨi ngŚt Âĺm. Tép luŦc xong lŦt vŜ, ÂŐ nguyên con màu ÂŜ gĮch tàu. NŠi nĬŨc xúp hĴm bľng xĬĪng heo vŨi nĬŨc tép luŦc, nêm ít ÂĬŪng, Ũt và nĬŨc me chua.

! g n ơ ư r t i a h k g n ừ b g Tưn WERRIBEE B 9731 0388 ee 3030 13 Station Place Werrib TẠI

70076-647/HTO/10

một phút) (Cách trạm xe lửa Werribee chỉ

iŌt tôi Âi tìm nguyên ngż cŴa hai chż “gŜi dà”, bà TrŘnh ThŘ NgŚc Nż, 64 tuŢi, chŴ nhân quán Bún GŜi Dà Ŭ MƆ Xuyên – Sóc TrĤng, ngĬŪi ÂoĮt giİi Danh hiŔu truyŎn thŞng vŎ món Ĥn này giİi thích: thay vì làm gŜi cuŞn, ngĬŪi ta cho bún vào tô, trŦn thêm thŘt, tép, rau và tĬĪng xay trŦn ÂŎu... Mãi sau này các bà nŦi trŰ có sáng kiŌn cho thêm nĬŨc xúp vào tô, thành món “bún gŜi dà”.

Lúc ÂĴu gŚi là “gŜi và” – “và” Âây có nghĦa là lùa, và nhĬ và cĪm; rŠi lâu ngày nói theo giŚng Nam bŦ mà thành… gŜi dà.

! Giá rẻ bất ngờ Thứ Hai - Thứ Bảy: 9am - 6:30pm Chủ nhật: 11am - 4pm

ChĬa Ĭng cách giİi thích cŴa bà chŴ quán NgŚc Nż, tôi lĮi tìm ÂŌn gia Âình cŴa mŦt ngĬŪi mang tên cô NĤm GŜi Dà Ŭ ÂĬŪng NguyŒn An Ninh, CĴn ThĪ. Cô NĤm bán món gŜi dà lâu nĤm Âã thành danh dù cô Âã qua ÂŪi. Con cháu cô NĤm kŐ rľng “gŜi dà” là món bún tép, có thêm thŘt luŦc và rau sŞng, là món Ĥn xuIJt phát tŸ bún khô. Áây là món Ĥn thuĴn ViŔt, rň tiŎn lĮi ngon nên ÂĬŰc nhiŎu ngĬŪi Ĭa thích. NĬŨc bún gŜi dà không có hĬĪng vŘ mļm Šng hońc mļm

iệt Đặc b table Oil 88 Vege Dầu cải 2 lít

99a

$4

/e

Món này hĪn thua nhau Ŭ thành phĴn gia vŘ và sž tinh tŌ trong chŌ biŌn các món tĬĪng xay trŦn vŨi Âĺu phŦng rang Ââm nhuyŒn và tŜi phi. Ba thành phĴn Âó hoà lĮi tĮo nên mŦt mùi vŘ riêng biŔt, không lĸn vào Ââu ÂĬŰc. NŌu muŞn cho khĶu vŘ thêm Âĺm Âà, vļt thêm chút chanh và cho vào chút tĬĪng Ũt mŨi Âúng ÂiŔu. MŦt tô bún Âńc sļc nhŪ hŦi ÂŴ “ngĨ vŘ” và “ngĨ sļc” cŦng thêm các chIJt ÂĮm, chIJt béo, rau tĬĪi và nhiŎu thŶ gia vŘ khác. NĬŨc bún gŜi dà ngŚt tž nhiên, không cĴn cho thêm bŦt ngŚt. Tép nguyên con vŸa mŎm vŸa ngŚt, còn thŘt Âùi luŦc xļt nhŜ vŸa giòn vŸa béo, thêm chIJt cay cay, bùi bùi cŴa tĬĪng và Ũt làm cho thžc khách mãi có IJn tĬŰng và khó quên. NŌu tô bún riêu Âĺm Âà hĬĪng vŘ cŴa cua Šng, bún nĬŨc lèo nŠng nàn hĪi mļm thì tô bún gŜi dà lĮi mang mùi vŘ Âńc trĬng cŴa tép, mùi me chua, tĬĪng xay và mŦt sŞ gia vŘ ÂĴy sŶc thuyŌt phŲc ÂŞi vŨi ngĬŪi sành Ĥn. HuŔ TrĴn sĬu tĴm

Trung tâm bán sỉ và lẻ đồ khô, thực phẩm xuất nhập khẩu từ Á châu

NEW EASTLAND P/L 24 Kempson Court, Keysborough VIC 3793

TƯNG BỪNG KHAI TRƯƠNG THỨ BẢY, 30/10/2010 Trà thảo mộc Wong Lo Kat Herbal tea

$110/lon $23/thùng/24lon

Tel: (03) 9798 5800 • Fax (03) 9798 5911 Xin trân trọng giới thiệu loại bánh tráng đặc biệt được nhập khẩu đặc biệt từ Việt Nam:

Vamino Soy Drink

• Dẻo dai, có độ bền cao • Chất lượng tuyệt hảo • Bảo đảm vệ sinh, an toàn

$499/6pk

Để tránh mua nhầm bánh tráng giả, xin quý đồng hương chú ý:

Sữa đậu nành

Nhãn hiệu Hai Trái Đào Đỏ bông lúa với dòng chữ Fraternity màu đỏ.

Gạo Eaglobe

Gạo Sunrice

EAGLOBE Jasmine Rice

Sunrice rice

50

$18

/10kg

$3800/25kg Bánh tráng chính hiệu

Rượu nấu ăn

Mi goreng

Chinese Cooking Wine

50

$9

/40pk

95¢/chai

70068-647/HTO/10

Hai Trái Đào Đỏ Mì Indo Mie

Đủ các loại gạo dẻo, thơm ngon hảo hạng

Shop 2/262A Dorset Rd, Boronia VIC 3155 • Tel: 9762 5880

Đầy đủ các loại đồ khô, thực phẩm hàng ngày

Hiện có bán ông già Noel đủ cỡ

• Giá luôn luôn rẻ, thực phẩm an toàn, vệ sinh • Chỗ đậu xe luôn có sẵn, phục vụ tận tâm

Và các loại đồ đạc trang trí Christmas

Xin ghé thăm ngay hôm nay!

70304-649/RE/10

và logo Hai


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 25

Online eNews: www.viet-times.com.au

Cùng làm món phŭ chiên dòn Cách làm

FRESH POULTRY

- Bļp cİi trļng, bļp cİi tím, cà rŞt sļt sŰi, ÂŐ riêng tŸng loĮi. Tôm khô ngâm nŬ (tôm tĬĪi thì bóc vŜ, xào thĪm)

BÁN THẲNG TỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI GIÁ RẺ! GÀ KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT

$249

Cánh gà

KG

KG

CHICKEN SPARE RIBS

'!2,)#

$120 $599 $349 3+)./.

EA

EA

KG

WELL CRON

Nguyên đùi gà

$359

Sausages gà

$599

KG

Thịt gà xay

SOMER VILLE RO

GEE

D

GR

LON

$599

KG

AD

KG

Bữa ăn tối ấm áp cùng gia đình, BBQ, Traditional Sunday roast

với hương vị thật sự tuyệt vời của thịt gà tươi của chúng tôi Nguyên liŔu - Bánh phŬ - Tôm khô/tĬĪi - Bļp cİi trļng - Bļp cİi tím - Cà rŞt - Thì là - BŦt nĤng

- Phi thĪm hành, cho tôm, bļp cİi tím, bļp cİi trļng và cà rŞt vào xào nhanh tay, nêm nŌm vŸa miŔng rŠi cho phŬ cùng thì là vào. Hońc xŌp phŬ phía dĬŨi, rŠi dŦi hŤn hŰp vŸa xào lên trên, khi Ĥn trŦn ÂŎu. V

3-5 WHITLEY PARADE WEST FOOTSCRAY www.melbournefreshpoultry.com.au

NO EFTPOS

Tel:

9325 1182

Hãy tới thăm và mua số lượng nhiều tại hãng để có giá rẻ!

NHÀ NHẬP KHẨU HÀNG ĐẦU CÁC SẢN PHẨM Á CHÂU

THẾ QUANG Bánh đậu

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8AM-5PM Thứ Bảy: 7AM-12NOON

60296-645/HTO/10

KG

CHICKEN KIEV

RD

- RŠi rļc bŦt nĤng lên, cho vào chİo dĴu nóng chiên giòn (có thŐ ÂŐ các tİng hay tách sŰi là tùy sŬ thích). VŨt ra ÂŐ ráo dĴu.

CHICKEN MARYLAND FILLETS

CHICKEN KEBABS

EACH

IT ST

$7

99

- Cho mŦt chút xì dĴu vào phŬ, trŦn ÂŎu.

KG

KORO

(/430)#9

$429

Thịt gà quay No10

LY PDE

T

hŖnh thoİng ÂŢi bża mŦt chút ÂŐ gia Âình Ĥn ngon miŔng hĪn bĮn thĬŪng chŚn bún, miŌn, phŬ. NhĬng Âã bao giŪ bĮn thź phŬ chiên giòn chĬa?

$299

Đùi gà

WHITE

$699

Ức gà có da

Các mặt hàng có bán tại các tiệm thực phẩm Á Châu trên toàn tiểu bang Victoria

18 Coora Road, Oakleigh South VIC 3167 • Tel: 9543 7772

Bánh Yam Thạch trái cây Mắm ruốc Huế

Mắm cá linh

Satay Tôm

Mắm sặc không xương

GIÁ RẺ! Bánh tai quạt

Bánh dừa

Gia vị ướp thịt

Nui gạo

Bong bóng cá cao kỷ tiềm gà

Linh chi hải mã tiềm gà

Sa sâm xương vi cá tiềm gà

Trà giảm béo

Phở VITO

Gia vị cá kho tộ

Mì ly VITO 70048-642/HTO/10

Bánh men thập cẩm

Đầy đủ các loại bánh kẹo, nước ngọt, thạch trái cây, mắm gia vị, nước mắm, mắm nêm, nui gạo, mì, bún, bánh tráng, gia vị súp, gia vị kho tộ, ướp thịt...

Hủ tiếu Nam Vang

Nui bánh tằm

Mắm nêm Dũ Sơn

Nước mắm nhĩ Dũ Sơn

Nước mắm Dũ Sơn


26 MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010

Các quy tĽc an toàn trong bōp dùng nIJu nĬŨng, bŌp gas, lò microwave...

FUNCTION CENTRE

4. Áńt các thiŌt bŘ ÂiŔn Âúng vŘ trí: ThiŌt kŌ công tļc, Ţ cļm ÂiŔn và các Âèn chiŌu sáng tránh xa vòi nĬŨc, chĺu rźa… và Âńc biŔt không chĮm vào các thiŌt bŘ ÂiŔn khi tay uŨt. Các thiŌt bŘ ÂiŔn cĨng phİi ÂĬŰc nŞi ÂIJt và có áp tô mát bİo vŔ. Công tļc, Ţ cļm lļp cao hĪn sàn nhà tŸ 38 – 122cm.

Địa điểm lý tưởng cho các bữa tiệc và hội họp!

525-531 Frankston – Dandenong Rd, Dandenong Để biết thêm về các chương trình biểu diễn sắp tới, vui lòng vào website: www.villaadriana.com.au

Dine In & Takeaway * Breakfast & Lunch

B

Ōp là nĪi mŚi ngĬŪi hay sum hŚp bên cĮnh Âó cĨng là nĪi nguy hiŐm nhIJt trong nhà. Sau Âây là 10 quy tļc giúp cho phòng bŌp an toàn hĪn ÂŞi vŨi ngĬŪi sź dŲng.

NHẬN NẤU cơm phần trưa/tối cho khách ở city và vùng lân cận!

1. Sź dŲng ánh sáng thích hŰp: Các thiŌt bŘ Âèn trong bŌp cĴn Âİm bİo ÂŴ ánh sáng, ÂiŎu Âó sŊ giİm thiŐu viŔc gńp phİi tai nĮn khi Âang chuĶn bŘ bża Ĥn. BĮn nên sź dŲng Âèn có ánh sáng dŘu, không chói mļt và bŞ trí Âèn sao cho không ÂŢ bóng lên khu vžc nIJu Ĥn.

cho các booking 5 người trở lên!

Đủ các loại đồ nguội, thức ăn nóng cà phê, sandwich, mì, salad và các món ăn Việt Nam tuyệt vời khác!

324 King Street Melbourne VIC 3000 Tel:

9642 2033 Mob: 0411 172 908

60497-632/HTO/10

TỔ CHỨC TIỆC

FREE DESSERT

6. Sź dŲng bŌp gas Âúng cách: Áİm bİo các biŔn pháp an toàn khi Âun bŌp gas, không ÂŐ nhżng thŶ dŒ bļt lźa gĴn bŌp, tránh ÂŐ thŶc Ĥn trào ra và thĬŪng xuyên vŔ sinh bŌp gas sĮch sŊ.

9768 3822 ĐẶC BIỆT

• Có thể nấu tiệc từ 4 đến trên 200 người cho các dịp lễ, hội họp, sinh nhật... tại nhà của khách. Hoặc tổ chức ngay tại Cafe (khoảng 50 chỗ). Free delivery nếu đặt số lượng lớn • Tư vấn khách hàng chọn thực đơn ngon, giá cả hợp lý Mở cửa • Có menu ăn chay Thứ Hai - Thứ Sáu • Đủ món finger food 7:00am - 7:00pm • Đồ ăn Việt–Hoa Cần gấp một người phụ bếp và cô bán Sandwich Bar

5. Sź dŲng bŦ ÂiŎu chŖnh nhiŔt ÂŦ nĬŨc: Vòi nĬŨc ÂĬŰc gļn thiŌt bŘ ÂiŎu chŖnh nhiŔt ÂŦ giż cân bľng lĬŰng nĬŨc nóng và nĬŨc lĮnh an toàn cho ngĬŪi sź dŲng

60435-632/HTO/10

• Nhận tổ chức tiệc sinh nhật, họp mặt, hội họp, tiệc cưới, các sự kiện lớn… • Thực đơn hấp dẫn phong phú và đủ cho các dạng tiệc như tiệc đứng (cocktail function), buffet… • Có các chương trình ca nhạc và live show vào cuối tuần!!!

2. ThiŌt kŌ sàn nhà an toàn: BĮn có thŐ chŚn sàn nhà bŌp bľng gŤ công nghiŔp, sàn nhža hay lát gĮch men. NŌu lát nhà bľng gĮch nem, bĮn cĴn lĬu ý loĮi gĮch chŞng trĪn hońc trİi thİm ÂŐ tránh bŘ té khi vào bŌp. 3. Áńt bình cŶu hŜa Ŭ vŘ trí thuĺn lŰi: Bình cŶu hŜa Âńt Ŭ gĴn lŞi ra cŴa cĤn phòng, nĪi mà nŌu có xİy ra cháy thì ngŚn lźa cĨng không thŐ chĮm tŨi ÂĬŰc, cách xa các Š

7. Sļp xŌp Š ÂĮc trong bŌp hŰp lý: BĮn nên tính toán bŞ trí Š ÂĮc trong bŌp sao cho không gian bŌp luôn ÂĬŰc Âİm bİo thông thoáng và thuĺn tiŔn. 8. Áńt lò vi sóng Âúng vŘ trí: Áńt lò vi sóng Ŭ vŘ trí thuĺn lŰi ÂŐ bĮn có thŐ lIJy Š Ĥn trong lò ra mŦt cách dŒ dàng và xa tĴm tay trň em. 9. Mài nhłn các cĮnh cŴa bàn bŌp: Áá là chIJt liŔu thĬŪng ÂĬŰc chŚn làm bàn nIJu Ĥn, vì có khİ nĤng chŞng cháy nŢ và dŒ vŔ sinh hàng ngày. BĮn cĴn mài tròn cĮnh bàn bŌp ÂŐ tránh xây xát. 10. Chú ý ÂŌn ÂŦ cao trĴn: ÁŦ cao trĴn tŞt nhIJt cho bŌp phİi trên 3m. Ngoài ra, bŌp phİi có cźa sŢ thông gió, hŔ thŞng hút mùi. Khi thiŌt kŌ bŌp, cĴn lĬu ý không nên làm trĴn bľng thĮch cao vì bŲi, khói thŶc Ĥn bám trên trĴn rIJt khó vŔ sinh sŊ gây İnh hĬŬng không tŞt ÂŌn sŶc khŜe.V

Sự kết hợp hài hòa các món ăn Hàn Quốc & Trung Quốc

...với sự phục vụ nhiệt tình, thân thiện và nhanh chóng sẽ làm hài lòng quý khách!

Mở cửa: 11:00am - 10:30pm 41 Koornang Rd, Carnegie VIC 3163

9571 9910 70047-649/HTO/10

Thưởng thức trọn vẹn hương vị đậm đà của các món ăn ngon tại nhà hàng Silkroad,


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 27

GẠCH BÔNG KIỂU LẠ MỚI VỀ! Chúng tôi có đợt hàng gạch bông mới về! Chất lượng số 1 với nhiều mẫu mã và màu sắc tha hồ chọn lựa.

Như đã thấy trên Tivi!

47 Keilor Park Drive, Keilor Park 9331 7070 Mở cửa 6 ngày: Thứ Hai – Thứ Sáu 8am-5:30pm • Thứ Bảy 8am-4pm

489685-JJ42-10

Đợt hạ giá lớn gạch bông và nhà tắm lớn nhất vùng miền tây!

70202-649/RE/10

BIG TILE SALE

TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES

TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES

TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES

TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES TILES


Vietnamese Community Weekly Newspaper

These businesses can be found online at: www.viet-times.com.au/directory

ÁiŔn thoĮi:

9792 3675

TRADE & SERVICES 28

MuŞn nhanh chóng? Hãy thanh toán bľng Credit Card! Khi Âńt quİng cáo, bĮn có thŐ thanh toán bľng:

An toàn, uy tín, bİo mĺt và thông dŲng.

28

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

RIJt nhanh chóng, dŒ dàng và hiŔn ÂĮi nhIJt.

   

Hoàng Hİi /Anh ThĬ Tel: 9428 9078 30-32 Lennox St, North Richmond 3121 Email: employment@avwa.org.au Lý Hùng/Anh Quang Minh Tel: 9396 1922 LĴu 1, 144-148 Nicholson St, Footscray Website: www.avwa.org.au • Trung tâm y tŌ cŦng Šng vùng miŎn Bļc Melbourne Âang cĴn tuyŐn 1 Nhân viên TĬ vIJn và HŤ trŰ Thanh thiŌu niên (Drug and Alcohol Counsellor - Youth). ŵng viên cĴn có bľng cIJp trong ngành tâm lý, xã hŦi hońc tĬ vIJn, có kinh nghiŔm làm viŔc vŨi thanh thiŌu niên có vIJn ÂŎ vŎ rĬŰu và các chIJt gây nghiŔn. Nói và viŌt khá tiŌng Anh, kƆ

hŦi nhĺp vŨi xã hŦi và cŦng Šng, vŸa có thŐ giúp ÂŮ và Âem ÂŌn niŎm vui cho ngĬŪi ViŔt Cao Niên Âang Ŭ nhà hay trong các viŔn DĬŮng Lão. ViŔc làm công nhĺt, lĬĪng trİ $20.18/giŪ. MuŞn biŌt thêm chi tiŌt, vui lòng liên • Cźa hàng mļt kính vùng Abbotsford lĮc nhân viên Nhân dŲng cŴa HŦi PhŲ và Springvale cĴn tuyŐn gIJp 2 nhân Nż ViŔt Úc. viên bán hàng (Sale Assistants). ŵng viên cĴn phİi nói, hiŐu ÂĬŰc tiŌng • XĬŬng sİn xuIJt Š nŦi thIJt vùng Anh, ViŔt nŌu biŌt tiŌng Hoa là mŦt Preston cĴn tuyŐn gIJp 1 thŰ sĪn, 1 thŰ lŰi thŌ. Có kƆ nĤng giŜi trong giao tiŌp cĬa và 1 thŰ lļp ráp (Furniture Painter, và phŲc vŲ khách hàng. ViŔc làm toàn Sawyer and Assembler). NgĬŪi xin viŔc thŪi hońc bán thŪi, có thŐ bļt ÂĴu cĴn có kinh nghiŔm làm viŔc, không ngay, lĬĪng trİ theo kinh nghiŔm. cĴn Anh ngż, có sŶc khŜe tŞt và xe ÂŐ Âi làm. Công viŔc toàn thŪi, có thŐ bļt • ChĬĪng trình Nhân DŲng cŴa HŦi ÂĴu ngay, lĬĪng trİ theo kinh nghiŔm. PhŲ Nż ViŔt Úc vŸa ÂĬŰc tài trŰ tŸ BŦ Nhân DŲng TiŐu Bang Victoria (DIIRD) • Gia Âình vùng Williamstown cĴn ÂŐ tìm viŔc cho NgĬŪi ViŔt Trung Niên tìm 1 cô chĤm sóc trň và giúp viŔc tŸ 55 tuŢi trŬ lên (Vietnamese Mature tĮi gia (Homebased Childcare and Age Worker). ÁiŐm Âńc biŔt cŴa chĬĪng Housekeeper). NgĬŪi xin viŔc cĴn có trình này là nhżng ngĬŪi tham gia sŊ kinh nghiŔm chĤm sóc trň, giúp viŔc ÂĬŰc hĬŨng dĸn hoàn toàn miŒn phí, nhà, có hĮnh kiŐm tŞt (Police check) có ÂĬŰc viŔc làm và thêm thu nhĺp mà và tiŌng Anh khá ÂŐ giao tiŌp vŨi chŴ vĸn không İnh hĬŬng tiŎn trŰ cIJp tŸ nhân. ViŔc làm toàn thŪi, lĬĪng trİ Centrelink. HĪn nża, quý vŘ vŸa có thŐ theo thĬĪng lĬŰng. nĤng giŜi trong giao tiŌp. ViŔc làm toàn thŪi, lĬĪng trİ cao theo bľng cIJp hońc kinh nghiŔm và nhiŎu quyŎn lŰi khác. HĮn chót nŦp hŠ sĪ cho công viŔc là ngày thŶ tĬ 17/11/2010.

NHÀ XƯỞNG CỬA HÀNG NHÀ Ở

ELECTRICAL DATA SECURITY REC 19117 Khảo giá miễn phí 60090-619/HTO/10

758 809

RELIABLE

LICENSED

Lic No. : 51148

BẢO ĐẢM - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

60393-618/HTO/10

TK

0411 190 650

THỢ ĐIỆN

• Chuyên gắn máy Split System và máy trên tường • Nhận làm việc tất cả mọi vùng. Giá rẻ không ngờ! Bảo đảm 100% Licensed: Liên lạc Cường

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au CÂY CįNH, BONSAI, LÀM VīũN CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK

Agrade: A3161J R.E.C: 13230

NTS SATELLITES

Chuyên dịch vụ về điện cho gia đình, thương vụ và nhà xưởng

Fax: 9711 1734 Web: www.tkelectrical.com.au Email: tkelectrical@optusnet.com.au

Split System Air Conditioning

• Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam! Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

8307 2210

INDUSTRIAL - COMMERCIAL - DOMESTIC ABN 171 935 699 69 REC 14909

0409 341 069

• Cźa hàng phân phŞi và bán sŖ thžc phĶm vùng North Melbourne cĴn tuyŐn 3 nhân viên lIJy và Âóng gói hàng (Pickers/Packers). NgĬŪi xin viŔc cĴn kinh nghiŔm làm viŔc, có sŶc khŜe tŞt và xe ÂŐ Âi làm. ViŔc làm công nhĺt, lĬĪng trİ $20/giŪ.

0430 190 518

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

ELECTRICAL

Tony Kiranci

• Công ty chuyên chŬ vĺt liŔu xây džng vùng Sunshine Âang cĴn tuyŐn 2 tài xŌ lái xe tİi (Truck Drivers). NgĬŪi xin viŔc cĴn có bľng lái HC (Heavy Combination Driver Licence), có sŶc khŜe tŞt, biŌt rành ÂĬŪng xá Melbourne và các vùng lân cĺn và biŌt sźa xe là mŦt lŰi thŐ. ViŔc làm Ţn ÂŘnh, toàn thŪi (5-6 ngày/tuĴn). Có thŐ bļt ÂĴu ngay, lĬĪng trİ theo kinh nghiŔm.

*** 40 NĂM KINH NGHIỆM ***

60077-617/HTO/10

• Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm, ...

QUALIFIED

* Đèn LV Downlight an toàn * Nâng cấp các Switch Boards * Thiết bị cảm ứng * Chống sét * Garage * Hồ bơi và Spa * Hệ thống nước nóng * Lò điện * Cầu dao điện an toàn * Chuông báo khói

ĐIỆN LẠNH TNT Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng...

EXPERIENCED

Lắp đặt - tìm lỗi hư * Electrical Emergencies và sửa chữa * Đèn và điện * Điện 3 pha 60412-629/HTO/10

Chuyên điện dân dụng và thương mại

• Công ty sźa chża và mua bán cĪ giŨi Âang cĴn tuyŐn gIJp mŦt thŰ sźa máy dĴu (Diesel Mechanic). NgĬŪi xin viŔc cĴn phİi có kinh nghiŔm sźa máy dĴu, không cĴn Anh ngż. ViŔc làm toàn thŪi hay bán thŪi, Ţn ÂŘnh, làm viŔc vùng Braybrook, lĬĪng trİ theo kinh nghiŔm.

ELECTRICIAN

ALARM - ģNGTEN – THů ÁIœN

Liên lạc Thành

30-32 Lennox St, North Richmond - VIC 3121 (03) 9428 9078 - Fax: (03) 9428 9079 Email: info@avwa.org.au Website: http://www.avwa.org.au

Australian Vietnamese Women’s Association

Quý chŴ nhân muŞn tìm ngĬŪi làm viŔc cho thĬĪng vŲ hay hãng xĬŬng cŴa mình, xin quý vŘ liên lĮc vŨi nhân viên Nhân DŲng cŴa chúng tôi. Chúng tôi sŊ giúp quý vŘ tìm ngĬŪi có ÂĴy ÂŴ khİ nĤng, kinh nghiŔm phù hŰp vŨi công viŔc quý vŘ Âang cĴn. ChĬĪng trình phŲc vŲ cŴa chúng tôi hoàn toàn MIőN PHÍ. MuŞn biŌt thêm chi tiŌt vŎ các công viŔc bên dĬŨi Âây, xin quý vŘ liên lĮc vŨi:

Xin liên lạc: 0425

www.viet-times.com.au

AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION AVA MIGRANT TRAINING & EMPLOYMENT CENTRE +Ӝ,3+Ө1Ӳ9,ӊ7Ò&

SERVICE

34

CĴn NgĬŪi ...................................................... 34 DĮy Guitar – TrŞng........................................ 34 DŚn Dņp Nhà Cźa ......................................... 34 ÁĬa Áón Phi TrĬŪng ..................................... 34 Linh Tinh ....................................................... 34 SŶc Khoň –làm Áņp ....................................... 34 Sang ThĬĪng VŲ ............................................ 35 Tái Tài Chính ................................................ 35 ThŘt Gà TĬĪi SŞng ......................................... 35 Thuê Shop, Khách SĮn .................................. 35 Thuê Nhà, Thuê Phòng ................................. 35 TruyŎn Hình Sattllite .................................... 35 Video, Dvd, BĤng NhĮc ................................. 35 Water Tanks For Sale .................................... 35

Gźi quİng cáo qua bĬu ÂiŔn:

EMPLOYMENT

Alarm - ģngten – ThŰ ÁiŔn .......................... 28 Cây Cİnh, Bonsai, Làm VĬŪn ....................... 28 ChŖ May, Len Áan ......................................... 29 ChŲp Hình Áám CĬŨi ................................... 29 Cźa CuŞn, Roller Shutter .............................. 29 Cźa SŢ – Cźa Chính ...................................... 29 Cźa CuŞn – Roller Shutter ............................ 29 DŚn Nhà – ChuyŐn Nhà................................ 29 ÁŢ NŎn, ųi Móng Nhà .................................. 29 DĮy NhĮc ....................................................... 29 DĮy Lái Xe...................................................... 29 DŲng CŲ Nhà Hàng, NIJu NĬŨng.................. 29 Áám CĬŨi – DŘch VŲ ..................................... 30 Gińt Thİm ...................................................... 30 Giàn Móc ÁŠ, KŔ ........................................... 30 Handyman...................................................... 30 Hàng Rào – CŢng Sļt .................................... 30 HŠ –thŰ HŠ, ThŰ MŦc, SĪn .......................... 31 Khoá – ThŰ Khoá .......................................... 31 KŌ Toán – Tài Chánh .................................... 31 KiŌng, GĮch Men ........................................... 31 Lót GĮch ........................................................ 31 Mái Hiên – Verandah .................................... 31 Mái Nhà – Roofing ........................................ 31 Màn Cźa – Curtains, Blinds .......................... 31 Massage – BIJm HuyŔt .................................... 31 Nhà BŌp – Design & Install ........................... 31 Nhà BŌp, TŴ Âm, Phòng Tļm....................... 32 ŝng NĬŨc - Thông ŝng Nghņt ..................... 32 Phong ThuƄ – Bói Toán................................. 32 Ranghood –máy Hút HĪi............................... 32 Sàn GŤ, Trİi Lót Sàn GŤ ............................... 32 SĪn – Trang Trí Nhà Cźa.............................. 32 Sźa Áo QuĴn ................................................. 32 ThiŌt KŌ Xây Džng Nhà Cźa ........................ 32 ThŶc ģn Gia Súc ........................................... 33 TiŔm Bông, TiŔm Hoa ................................... 33 Xe Kéo Hĺu Trailers ..................................... 33 Xi MĤng – ÁŢ NŎn Nhà................................. 33 **** DŘch VŲ NgĬŪi LŨn * ........................... 33

RAO VĦT

9791 7863

Xin ghi rõ tên, hŚ, ÂŘa chŖ và sŞ ÂiŔn thoĮi

70196-648/HTO/10

Fax:

classifieds@viet-times.com.au

TŸ 9.00am – 5:00pm

60137A-640/HTO/10

quá dŒ dàng!

Email:

Suite 7, 4 St James Avenue

Liên lạc: Đạt Nguyễn 0403 360 636 AdvDip Elec Engineering • Electrical License: D12596

Chuyên lắp đặt: • Hệ thống Ăngten cho digital TV và hệ thống satellite • Plasma and LCD TV • CCTV camera & alarm system • Door bell intercom • Cài đặt và sửa chữa mạng máy tính 60293-644/HTO/10

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

• Lắp mới hay tháo gỡ các loại máy lạnh cho nhà và shop • Kiểm tra an toàn các thiết bị và dụng cụ điện và điện tử.

Đặc biệt!!! Lắp hệ thống báo động cho nhà một tầng Giá $1300 Hàng của Úc.

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN 60455-617/HTO/10

trên Viet Times

Gńp tĮi Springvale:

70113-633/HTO/10

Áńt quİng cáo rao vńt

•Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng L/l Tài:

0418 105 871

CẮT CỎ LÀM VƯỜN Nhận: cắt cỏ, cắt cây, dọn rác, làm Xin vui lòng liên lạc: vườn và các việc linh tinh khác... Đạt: 0424 495 672

Việc làm cẩn thận Giá cả bình dân!!!

Lê: 0424 150 363 (H): 9382 6754

60433-631/HTO/10

VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds Áš NōN, ųI MÓNG NHÀ

0431 168 816

60383-614/HTO/10

391 Victoria Street, Abbotsford

1A Meriton Place, Clayton South VIC 3169 Xem thêm chi tiết tại website: www.doorstar.com.au

ORIENT VINA WINDOWS & DOORS BONSAI NURSERY Giảm giá 10% các mặt hàng Giảm giá 10% -30% các chậu cây cảnh

• Chuyên bán sỉ và lẻ • Các loại cây cảnh, bình chậu và dụng cụ chơi cây cảnh • Nhận trang trí và gói quà • Đất trồng và đá sỏi • Bộ sưu tập các loại cây cảnh bonsai

60191-629/HTO/10

Mở cửa 6 ngày/tuần, THỨ BA ĐÓNG CỬA Thứ Tư - Thứ Hai 10:00AM - 5:00PM

Chuyên thay đổi tất cả các loại cửa cho Nhà & Shop • Thay kiếng splashback cho nhà bếp • Nhiều kinh nghiệm, tận tình

Mọi chi tiết xin liên lạc 60218-582/TH/9

Giá cả phải chăng Liên lạc: Anh Mỹ 0413 616 723 Telephone: 9713 0268

• Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ 70186-647/HTO/10

Knit ‘n’ Purl 179 Lonsdale St, Dandenong 3175

Nhận chụp hình: • Đám cưới (từ $650) • Đám hỏi, sinh nhật, lễ hội • Ghép hình, sửa hình...

EXCLUSIVE ROLLER SHUTTERS • Chuyên làm cửa cuốn, cửa an toàn, lưới sắt, lưới ruồi • Cố vấn, phục vụ tận tâm, trung thực và thân thiện

Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE.

• Chất liệu tốt nhất với tay nghề cao

Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

• Nhận trả bằng thẻ tín dụng

0421 116 052 - (03) 9711 5296 (Sau 6pm)

MINH PRODUTION Audio - Video - Photography Studio

DĭY NHĭC

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm cửa cuốn. Để được đo đạc và khảo giá miễn phí! Xin gọi ngay Eric

Tel: 9449 5274 Mob: 0412 288 476 DřN NHÀ – CHUYŏN NHÀ

Xin liên lạc Trúc

CŹA CUŝN, ROLLER SHUTTER 50112-544/RE/8

0431 536 421

9791 3011

9887 9883

Dandenong

Glen Waverley

Vui lòng xem quảng cáo tại trang 8 (Magazine 168) và voucher khuyến mãi tại trang Vouchers

MINH LONG

AUTO và MANUAL • Nhận dạy bao, dạy giờ cho mọi trình độ, tất cả các dùng miền Tây • Có nhiều plan cho bạn chọn (5 tiết, 10 tiết or 20 tiết) + 2 lần thi ĐẶC BIỆT: Giảm giá cho học sinh, người thất nghiệp. HỌC SINH LẦN ĐẦU ĐẬU TRÊN 85% Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432 459 456

DĭY LÁI XE Trường dạy lái xe

REMOVALS

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

DỌN NHÀ VÀ VẬN CHUYỂN

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

• Chuyên nhận dọn nhà • Nhận mọi dịch vụ chuyên chở lớn nhỏ • TRONG VÀ XUYÊN TIỂU BANG Vui lòng liên lạc Minh Long Huynh Mob: 0423 633 566 Tel: 9332 6338

60302-601/TH/9

PREMIUM DRIVING SCHOOL

70176-632/HTO/10

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

FIRST PASS DRIVING SCHOOL

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

634-646

Liên lạc anh Minh

0423 564 789

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

DűNG Cű NHÀ HÀNG, NıU NīŧNG

DỌN NHÀ • Nhận chuyên chở cho shop/cửa hàng • Nhận dọn nhà vào cuối tuần

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

60496-625/HTO/10

60353-604/TH/9

Tony Wedding Photo

L P 20313-608

įNH LůI PHOTOGRAPHICS NHĹN CHűP hình cĬŨi, hình chân dung, lĬu niŔm ÂŴ loĮi – Có nhiŎu package cho Âám cĬŨi ÂŐ lža chŚn. Xin liên lĮc: 0411 467 893 hay (03) 9689 7411

Tự động hay tự điều khiển

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

Tel: 9314 4702

70136-637/HTO/10

CHűP HÌNH ÁÁM CīŧI

• Chụp ảnh • Quay phim đám cưới • Đám tiệc gia đình • Lễ hội, trình diễn...

0405 471 946

Mob: 0403 349 455

CŹA CUŝN – ROLLER SHUTTER

Học Lái Xe An Toàn • Huấn luyện viên Nam/Nữ nhiều kinh nghiệm dạy chuyên nghiệp, tận tâm và vui vẻ • Có sẵn xe để đi thi (Driving Test) • Thời gian linh hoạt trong tuần hay cuối tuần • Nhận dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao.

Liên lạc: RAKESH

Đặng Tuyển

www.viet-times.com.au

0401 155 171

TRƯỜNG DẠY LÁI XE

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng!

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Xin gọi:

Hãy gọi Claudio:

70059-644/HTO/10

9793 3530

• Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

Khảo giá miễn phí

• Dạy các vùng lân cận: Carlton, Sunshine, Hoppers Crossing, Werribee, Broadmeadows, Bundoora Vic Roads.

Safe‘n‘Save

8 Mitford Pd, West Footscray

60169-622/HTO/10

Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa:

• Hướng dẫn thi 32 CÂU LUẬT và bài thi trên máy tính “HAZARD PERCEPTION” miễn phí

*có điều kiện áp dụng

Công ty Công Chánh

CHŕ MAY, LEN ÁAN

Tel:

• Dạy bao: 25 giờ/3 lần thi = $1,350

TDL CONTRACTORS P/L

SECURIT Y DOORS

Màu sắc đa dạng • Giá cả phải chăng

• $25 cho giờ học đầu tiên + Miễn phí giờ học trước khi thi + Phí thi lại *

Xin liên lạc: Thuận

11 Mahoneys Road Reservoir VIC 3073 (Melway ref: P8 H11) Tel: 9469 5026 • Fax: 9460 3059 • Mob: 0411 551 699 Email: orient_bonsai@hotmail.com • Website: www.orientbonsai.com.au

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHỈ MAY, LEN VÀ DỤNG CỤ ĐAN SỢI

Vương 0403 295 912

nhiều năm kinh nghiệm (Cert 3 & 4)

Trường dạy lái xe

70162-642/HTO/10

Hội chợ cây cảnh lớn nhất tại Melbourne!

Nam và Nữ huấn luyện viên

Có bảo hiểm và license để phá Lo giấy tờ từ A đến Z Bảo đảm sẽ hài lòng • Excavator 5T, 13T • Bobcat • Roller • Forklift • Tip Truck 12.5T

Miễn phí đo và khảo giá!

0466 438 864

8511 4979 - 0417 667 858

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

Sửa chữa • Sửa chữa nồi cơm điện • Bán đầy đủ các loại lò khè • Bán phụ tùng nhà hàng Nhận đến sửa bất cứ mọi nơi trong vòng Victoria

Liên lạc Anh Trung

9546 2417 - 0432 480 549 5 Buckingham Ave, Springvale 3171

Giá quİng cáo ô này:

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

70044-642/HTO/10

Mob:

0430 067 836

70107-632/HTO/10

Liên lạc

Xin gọi trước, hẹn giờ xem hoa

60417-627/HTO/10

Giá cả phải chăng

60177-626/HTO/10

Chuyên cung cấp các loại cửa gỗ chất lượng cao! (bán trực tiếp đến khách hàng)

Chuyên phá nhà cũ DRIVING SCHOOL với giá đồng hương NHẬN DẠY XE TỰ ĐỘNG VÀ SỐ TAY

LOANEM-575/RE/8

• Trong nhà và ngoài vườn • Mùa đông và mùa hè • Nhiều màu sắc ...

70053-643/HTO/10

Cung cấp sỉ & lẻ các loại Hoa Lan

THUẬN

60247-645/HTO/10

CŹA Sš – CŹA CHÍNH

50232A-559/RE/6

Nature’s Hidden Treasure

9792 3675

$250/nĤm Tńng thêm

5 tuĴn quİng cáo*

29


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675 613-664

GIÀN MÓC Áş, Kœ PHÁO BÔNG AUSTRALIA

Mọi chi tiết xin liên lạc: Tel/Fax: 9363 8418 Quốc Mob: 0418 582 017 Hãng: 20C Second Ave, Sunshine Nhà: 28 Dresden Way, Sunshine West

Tiệm Bánh Bích Thuần

LỘC HANDYMAN • Nhận sơn sửa nhà cũ và mới • Tất cả các công viện lớn nhỏ về handyman • Nhận lắp đặt lớp cách nhiệt cho nhà cũ và mới • Nhận lắp đặt ăng-ten digital TV

Ngày 21-22/08/2010 296 Bridge Rd, Richmond 3121

Tel: 9429 1495 Mobile: 0400 649 588

0466 323 948 CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH PRO CONTRACTOR ABN: 26931108177 Liên lạc Lộc:

Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray

topreinz-508/TH/6

20%

Xin liên lạc ông Bùi Huy Điện 5/30 Fehon Street, Yarraville - Tel: 9314 4442

70015-636/HTO/10

(Có thể đưa qua phòng mạch bác sĩ Thông tại Footscray)

60499-624/HTO/10

Phiên dịch viên cấp 3 NAATI nhận dịch mọi giấy tờ Việt-Anh, điền đơn - Lệ phí nhẹ

Celestin Corentin Civil Celebrant

Jacqueline Celestin Corentin Chứng Hôn Nhân Đám cưới và tất cả các lễ lạt Giá rẻ phải chăng Nhận đi tất cả các vùng

TỪ NAY ĐẾN CHRISTMAS (Có điều kiện áp dụng)

Chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua! • Guarantee money back • Tốt nghiệp trường TAFE • Bảo đảm quý vị hài lòng Xin vui lòng liên lạc Dũng:

D. PHAM HANDYMAN • Nới rộng nhà (extension) • Carport, verandah

Nhận: sơn nhà, làm plaster, lót gạch, đánh bóng sàn gỗ, tân trang phòng tắm, toilet, cửa... Vùng Springvale và các vùng phụ cận. Liên lạc: 0401 720 678 - 0422 332 158 609-660

GŚi ngay An hôm nay

TNT Builders and

CONCRETERS’ GROUP

NHÀ - NHÀ HÀNG - VĂN PHÒNG

• Chuyên trải thảm, cung cấp mọi loại, từ việc nhỏ đến lớn • BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ so với các nơi khác

70130-636/HTO/10

KỸ LƯỠNG VÀ UY TÍN

LT BUILDING PTY LTD • Sửa nhà shop, nới phòng, đóng vách, lót gạch, làm nhà tắm, thay bình nước nóng • Thông ống cống bị nghẹt • Xin giấy phép đổ Driveway, tráng nền xi măng

Liên lạc LIÊM: 9312 7903 - 0413 320 766

TÂN TRANG VÀ BẢO TRÌ NHÀ CỬA Nhận sơn sửa nhà và shop, nới thêm phòng, lót gạch, máng xối, carport, lót sàn... GIÚP XIN GIẤY PHÉP

HÀNG RÀO – CšNG SĻT

CÔNG TY TRẢI THẢM & GIẶT THẢM

• Mọi việc làm do chủ nhân chuyên nghiệp đảm trách

Công việc kỹ lưỡng

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi : Vinh 0466 880 518 Hiền 0431 383 845 Tòng 0423 085 195

9544 7180 • 0432 871 744

• Bảo đảm rất sạch và mau khô

• Nhận đổ xi măng, làm hàng rào • Làm phòng tắm, toilet, lót gạch • Nhận sơn nhà, ngăn phòng...

Bảo đảm chất lượng • Giá cả phải chăng

Áńc biŔt: Gińt 2 lĴn, nhà 3 phòng: $50!

9546 0756 - 0417 542 840

SƠN SỬA NHÀ 0413 690 948 - 0416 546 936

Chuyên sửa chữa và tân trang nhà:

An Giħt Thēm

• Chuyên gińt thİm cho nhà, hãng xĬŬng, cĪ sŬ thĬĪng mĮi, sofa, xe cŦ... • Dùng máy lŨn và tŞi tân nhIJt ÂĬŰc mounted trong xe truck. Dùng hóa chIJt tŞt, an toàn cho sŶc khŜe, nĬŨc nóng 900 giŌt hŌt bŚ rŔp nên thİm rIJt sĮch.

60117-609-658

Liên lạc Định: 8502 8232 - 0412 605 501

• Thay máng xối • Lót gạch trong, ngoài nhà • Làm garden • Phòng tắm, toilet

QUÂN HANDYMAN

• Sử dụng máy tối tân & lớn nhất hiện nay để giặt thảm

30

Uy tín - Đẹp - Chắc chắn

0418 372 155 - 0451 412 799

102 View Rd Springvale, VIC 3171

www.viet-times.com.au

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

Liên lạc: Pham 0413 117 298

• Nhận sửa chữa thảm đùn, cháy rách, thảm bị ngập nước...

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

• Nới phòng, làm móng nhà, máng xối, sơn sửa nhà, phòng tắm, bếp... Làm carport, decking, cổng và hàng rào các loại. Vùng Springvale và lân cận. • Có ABN, xin giấy phép

L/l: Châu 0432 124 074 - 03 8787 8685

60064A-643/HTO/10

PHIÊN DỊCH

SƠN SỬA NHÀ-SHOP

Làm việc tận tâm, vui vẻ

Trên 10 năm kinh nghiệm, chuyên: • Tráng nền xi măng • Làm carport • Làm hàng rào colorbon

Chuyên giặt thảm nhà, nhà hàng, xe hơi, salon... Nhân dịp kỷ niệm 20 NĂM ngày thành lập

GIẢM

Bảo đảm chất lượng, giá phải chăng.

HANDY MAN

VINA GIẶT THẢM

Total Renovation Cân sàn nhà, thay cột cây hoặc xi măng. Nhà bị lún, cửa đóng không được. Thay nhà bếp mới, phòng tắm, nới phòng, sơn, lót gạch, máng xối, mái hiên, hàng rào (cây hoặc colorbond), xi măng và mọi việc linh tinh.

Minh Mẫn: 0432 942 389 - Mây: 0403 297 026

60401B-596/TH/9

GIŃT THįM

23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1

Cân sàn nhà và Handyman

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

Ngân Nguyễn 0419 368 214

Tel: 9689 3855

(Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392

Xin liên lạc anh

60480-632/HTO/10

• Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3)

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

60468-623

• Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

Liên lạc Hùng 0412 948 395 - Chọi 0413 115 725

HANDYMAN HOA

60617-622/HTO/10

0413 93 22 77

• Tráng nền xi măng • Nới rộng phòng • Phòng tắm, toilet

60489-622/HTO/10

• Carport • Nhà bếp • Plumbing

60495-623/HTO/10

• Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới

L/l Tiến: 9364 3214 - 0432 455 669

Chuyên nhận làm các công việc handyman:

• Trên Internet: www.puritycakes.com.au

TD HANDYMAN

Sơn sửa nhà cũ, nới phòng, đóng plaster, lót gạch, thay cửa, cửa sổ nhôm, ổ khóa, làm phòng tắm...

Việc làm giá rẻ, kỹ lưỡng, tận tân!

Quý vị có thể xem kiểu bánh:

Liên lạc: Justin

60193-639/HTO/10

HANDYMAN

BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

Chủ nhân người Việt kính mời!

Hoàng: 0413 597 379

60422-629/HTO/10

• Bánh được đem đến tận nhà bạn

• Nhận làm vườn, trồng cây cảnh, lót gạch, decking, retaining wall và hệ thống nước trong nhà • Gắn hệ thống nước tưới cây, trồng cây và cỏ. • Tân trang phòng tắm, sơn nhà trong và ngoài, và mọi dịch vụ về nhà cửa… • Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm

60195-630/HTO/10

• Bánh Pháp (kem), bánh Úc (Icing)

50239-626/RE/9

Trading as PURITY CAKE DESIGN Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers) Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches

HOME & MAINTANENCE SERVICES

LIÊN LẠC BẢY: 9312 7248 - 0417 345 593

- Chuyên tráng nền ximăng theo kiểu slate hay patterned - Làm driveway, crossover, garage - Chuyên nới phòng, mở rộng nhà, shop - Sơn nhà, lót gạch men - Thay máng xối, sơn mái nhà - Sửa nhà tắm, toilet - Sửa chữa hệ thống nước nóng lạnh

Xin gọi Anthony (Tùng)

Tel: 8707 2259 • Mob: 0422 836 936

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

SAN’S * HÀNG RÀO * CỔNG SẮT * CỔNG ĐẨY M. 0421 759 632 H. 9078 9803

50162-627/HTO/10

• Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật

P.O. Box 4020, Keilor Downs VIC 3038 Ph: 9310 8771 Mob: 0412 070 573 Website: www.crack-a-jack.com.au

Hİi 0433 357 555 • 9798 6161

60401C-642/HTO/10

60339-600/TH/9

Góc đường Charles & Henry Sts, St Albans

• Cho các dịp lễ hội • Múa lân • Đám cưới • Mừng năm mới • Khai trương kinh doanh

70060-644/HTO/10

Gregory 0414 587 451 • 9367 3322

QUỐC - RACKING P/L • Nhận cất nhiều kiểu dàn móc máng đồ cho hãng may, hãng ủi, cất gác và dàn móc trên gác • Bàn cắt chân sắt tháo ráp • Xe trải vải thường hoặc có gắn dao cắt • Mobile rack • Nhiều kiểu trolley đựng hàng cho hãng may, hãng ủi, hãng giặt đồ laundry.

60357-602/TH/9

60324-599/RE/9

RECEPTION & CONVENTION CENTRE Chúng tôi có 2 Function Rooms để cho thuê: • 1st Room: Sang trọng, sức chứa 200+ người • 2nd Room: Tráng lệ, sức chứa tới 500 người

Chuyên cung cấp các loại pháo bông trong nhà và ngoài trời:

70021-636/HTO/10

EDEN’S GARDEN

60166-622/HTO/10

ÁÁM CīŧI – DŗCH Vű

• Chuyên sĪn sźa nhà, shop • Lót gĮch, gļn floatingboard • Hàng rào colorbond • Nâng cIJp và làm mŨi phòng tļm, toilet, nhà bŌp. NŨi rŦng phòng

VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds KIŋNG, GĭCH MEN P.J. GARAGE DOORS P/L THỢ MỘC - SƠN Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại cửa

9792 3675

ABN 21 087 901 460

CƯỜNG-SƠN NGÓI

ABN 60 953 626 384

• Chuyên sơn ngói, thay máng xối,

575*hong1

ĐỨC FENCING Chuyên làm hàng rào colorbond và gỗ

0401 678 599

KHOÁ – THů KHOÁ

Metro Glass & Mirrors

QUYÊN – LOCK SMITH

60397-616/HTO/10

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified)

24 giờ:

Thợ khóa BWT

9367 3165 (AH) 70137-638/HTO/10

FIVE STAR FENCING & GATES

MOBILE LOCKSMITH

Miễn phí khảo giá - Thân thiện - Chất lượng!

Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

Để biết thêm chi tiết xin xem website: www.fivestarfencing.com.au

VRD

Chuyên sơn, sửa, nhà, shop, nới phòng, bọc garage, carport, verandah. Sửa hoặc thay mới nhà tắm, toilet, lót gạch, tráng xi măng. Công việc đảm bảo, giá phải chăng

Liên lạc: Minh Hoàng

9312 5747 0422 451 273 Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

60481-621/HTO/10

60088-644/HTO/10

Muốn có một đời sống khoẻ mạnh, vui vẻ, thoải mái? Điểm Huyệt Massage

• Khảo giá miễn phí cho người Việt • Chuyên làm các loại hàng rào, các kiểu cửa, cộng tự động • Lắp ráp cửa an toàn, verandah (mái hiên) và các loại carport • Giá cả phải chăng, có bảo hành!

• Uy tín và chất lượng • 7 năm bảo hành • Giá rẻ tại hãng Khảo giá miễn phí

Tel:

K.E. KITCHEN PTY/LTD 18 Annesley St, Braybrook VIC 3019 CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

9546 6352 - Thái Hòa 0434 596 416

FACTORY: 2/2 Regal Drive, Springvale (Mel 79K8)

Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

MÁI NHÀ – ROOFING

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

1/14 Rich St, Noble Park VIC 3174 Tel: 9546 2715 • Mob: 0411 275 353

Hãng chúng tôi chuyên thiết kế và đóng các loại nhà bếp và bar rượu theo ý thích của quý vị.

Tel: 9363 8734 • Mob: 0422 632 218

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

Peter Lai Nguyễn (Chuyên viên trị liệu tốt nghiệp tại Úc)

HOÀ BÌNH KITCHEN CABINETS

27 Salmond Street, Deer Park VIC 3023

Lâm Hữu Lộc Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

HB Metal Chuyên nghiệp về Hàng rào và Hiên nhà

Xin liên lạc anh Bình ngay hôm nay!

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

QUÝ KHÁCH ĐAU LƯNG, ĐAU ĐẦU, NHỨC MỎI?

NHÀ BŋP – DESIGN & INSTALL

60076-616

60155-615/RE/10

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 Tel 03 8502 8639 (Tax) Tel 03 9512 3699 (Super) Mon – Fri 9am - 6 pm Sat - Sun 10am – 5 pm Fax 03 8502 8619 (Tax & Super) www.newworldtaxation.com.au • www.newworldsuper.com.au

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

Quý khách cần sức khoẻ để làm việc?

MÁI HIÊN – VERANDAH

New World Taxation Pty Ltd New World Super Pty Ltd Chúng tôi chuyên về: • Lập công ty & family trusts • Giúp khai thuế thu nhập • Lập kế hoạch hướng dẫn khai thuế doanh nghiệp • Lập & khai thuế quỹ hưu trí • Thanh tra quỹ hưu trí

0421 898 866

60104-591/TH/9

60309-597/TH/9

HỒ - MỘC - SƠN

ABN 43 633 077 976

Xin liên hệ 0433 916 235

MASSAGE – BıM HUYœT LÓT GĭCH

Liên lạc Lee/Thiện:

60214-582/TH/9

8 Libbet Ave, Clayton South VIC 3169 Tel/Fax: 9548 2854

Hş –THů Hş, THů MťC, SĩN

Xin Liên Lạc Dũng (Steve)

0406 373 557 hoặc 03 8361 7642

Khảo giá miễn phí

31645-463/RE/6

60399-624/HTO/10

Thiết kế & làm hàng rào nhôm và sắt với nhiều kiểu đẹp Chuyên ráp hệ thống cửa tự động Mob: 0401 905 932 www.remotecontrolaccess.com.au

Đo & Khảo giá miễn phí Phục vụ 7 ngày cho mọi vùng trong Melbourne

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ

REMOTE CONTROL ACCOUNTING SERVICES Accountant & Business Advisor ACCESS

Liên lạc Hậu:

ABN: 56 733 418 416 Public Liabitlity Insurance No: 141A334614

LÓT GẠCH

Kŋ TOÁN – TÀI CHÁNH

• Dịch vụ làm sổ sách kế toán • Hướng dẫn và tư vấn kế toán

IN-STYLE Blinds

Email: in_styleblinds@yahoo.com

DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG 24 GIỜ! Liên lạc: David 0408 094 102 - 3 Quarry Rd Tottenham 3012

Aluminium & Steel Fence Maker and Designer Automatic Remote Control Gates

rkcm@bigpond.net.au

Chuyên làm:

WESTPOINT LOCKSMITHS 60179-627/HTO/10

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

Tel: 9796 9441

Tất cả việc làm được bảo đảm & nhanh lẹ

• Chuyên mở khóa - làm chìa khóa mới • Sửa chữa, lắp ráp và cung cấp các loại khóa

gọi tới từ báo Viet Times!

Liên lạc: Ross

Chúng tôi nhận làm đủ các loại: • Verticals (màn đứng) • Màn cuốn (Roller) • Màn La Mã các loại • Plantation Shutters • PVC cafe (rèm che) • Awinings 60470-620

• Màn Phủ Đứng (Vertcial) • Màn Gỗ (Timber) • Màn Hòa Lan (Holland/Roller) • Màn Vải Xếp (Roman) • Màn Sáo Ngang (Micro/Slimline)

Thương mại - Gia dụng - Tự động

Muốn được giảm giá?

Làm việc 7 ngày í Khảo giá miễn ph

1300 307 739 0417 503 291

60482-621/HTO/10

cửa gỗ, cổng sắt , cổng điện, điều khiển từ xa...

Tel: 9796 9908 • 0409 996 936

• Cửa an toàn • Mirrored Robes • Shop fronts • Claims bảo hiểm

Ngoài giờ:

Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí

Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại hàng rào,

• Thay cửa sổ • Thay kiếng • Kiếng mặt bàn • Splashbacks • Kiếng phòng tắm

Liên lạc: Joe - Jemma

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

0422 875 956

MÀN CŹA – CURTAINS, BLINDS

Thay kiếng khẩn cấp

Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

Liên lạc Đức:

0423 674 935 0432 026 201 Nhà: 8502 7870

Liên lạc tiếng Anh 9512 3363

* Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị

• Việc làm cẩn thận và bảo đảm • Khảo giá miễn phí • Giá đặc biệt cho pensioner

Xin gọi anh Cường

60402/HTO/10

Mob:

76 Mitchells Lane Sunbury VIC 3429

- Chúng tôi có thể giới thiệu các thợ kinh nghiệm để giúp bạn lắp ráp, làm mới các loại phòng tắm và bạn cũng có thể tiết kiệm ít nhất 10%. BẢO HÀNH 10 NĂM

640-690

Khảo giá miễn phí • Nhận làm các vùng Xin gọi: 9367 8126

Giá rẻ, làm việc tận tâm, hiệu quả cao.

- Chất lượng! Làm tại Úc nhưng bảo đảm bạn tiết kiệm ít nhất 30%

60461-622/HTO/10

Liên lạc Dũng:

- Chúng tôi chuyên về buôn bán các loại kiếng nhà tắm. Bán thẳng từ Warehouse ra Public nên bạn tiết kiệm nhiều.

LSQ-467/RE/6

60334-601/TH/9

Chúng tôi chuyên làm hàng rào colorbond và hàng rào gỗ

làm hàng rào color bond • Sơn trong nhà, ngoài nhà • Nới phòng, bọc garage

Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

70023-637/HTO/10

ST ALBANS FENCING

KIẾNG NHÀ TẮM

60313-624/TH/10

Peter: 0410 446 161 - 5968 2985

• Nới phòng (bao xin giấy phép) • Sơn nhà, shop • Thay nhà bếp, phòng tắm • Làm plaster • Gắn hệ thống Security Camera, báo động Alarm

60460-618/HTO/10

60429-630/HTO/10

garage xe, điều khiển từ xa, cổng điện. MIỄN PHÍ KHẢO GIÁ!

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

31


9792 3675

60312-597/TH/9

Dịch vụ sửa chữa khẩn cấp trong vòng 24 giờ Chúng tôi chuyên về các công việc: • Hệ thống gas • Sưởi và máy lạnh • Sửa & lợp mái nhà • Fascia & máng xối • Sưởi dùng năng • Hệ thống cống rãnh lượng mặt trời • Bồn chứa nước mưa. • Nước nóng & lạnh

• Thợ chuyên nghiệp có đăng ký đàng hoàng • Có giá tốt nhất cho mọi công việc lớn nhỏ • Chỉ cần 2 tuần để hoàn thành công việc

22 Terra Cotta Dr, Blackburn 3130 Tel: (03) 98941868 • Fax: (03) 98941867 70145-639/RE/10

Ted Wu 0423363688 Email: newkeyman_kitchen@yahoo.com.au

Website: www.keyman.net.au

Mob: 0417 578 337 • Fax: 9743 2267 Lic 50611

Thầy Phong Thủy Gia Cát: 0412

www.mtplumbing.net.au

• Thợ chuyên nghiệp có licence 52080 • Sửa chữa và thay hệ thống nước nóng lạnh • Chuyên về lắp ráp và sửa các loại Gas • Sưởi âm/tường, lò nước nóng, nấu ăn • Thay máng xối, gắn bồn nước mưa • Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt • Làm phòng tắm • Sửa chữa vòi nước rò rỉ • Lắp đặt toilet • Lắp đặt máy lạnh Chuyên vẽ nhà mới/cũ, shop/ hãng xưởng

60457-618/HTO/10

Liên lạc Nhanh:

9410 4090 - Mob: 0432 092 660

các kiểu nhà bếp mới theo ý khách hàng. 4/235 Sunshine Rd, Tottenham 3020 Tel: 9314 1811 • Fax: 9314 1677

0402 383 705

60100-622/HTO/10

Chuyên về các loại cửa: • Cửa gỗ đặc, chất lượng Nhiều năm kinh nghiệm! • Cửa bọc nhựa vinyl Việc làm bảo đảm! • Cửa tráng nhựa

Kitchens 4 All

• Sơn nội thất và ngoại thất • Sơn mới và sơn lại nhà cửa • Sơn dân dụng và thương mại

Miễn phí đo và khảo giá Liên lạc ngay Tâm:

0433 300 501

SŹA ÁO QUijN

Liên lạc Anh Minh 0411 246 019

Perfect Tailor Clothing Ateration

SÀN Gţ, TRįI LÓT SÀN Gţ

* Nhận sửa tất cả các loại quần áo, kể cả đồ da, đồ cưới nam và nữ. * Quần áo sau khi sửa sẽ vừa vặn với thân hình của quý khách, đem lại sự thoải mái và hài lòng. * Công việc do thợ có trên 30 năm kinh nghiệm may mặc đảm trách.

TIMBER FLOOR SANDING & POLISHING • Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

612-663

Xin liên lạc Hoa 9540 8518 - 0421 138 518

THIŋT Kŋ XÂY DŽNG NHÀ CŹA

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392 Chúng tôi chuyên: • Lắp đặt • Đánh bóng • Tẩy vết dơ • Chà nhám • Phục hồi, sửa chữa • Re-coating

0421 670 119

Cho tất cả các loại sàn gỗ

Bạn có thể nhận được bồi hoàn lên đến $1000 của Chính phủ!!!

Liên lạc: Nam

Chúng tôi chuyên về : • Dịch vụ plumbing cho nhà cũ, nhà mới • Tân trang, bảo trì nhà cửa, bếp và phòng tắm • Sửa chữa hệ thống thoát nước, thông cống nghẹt • Lắp đặt, kiểm tra rò rỉ và sửa chữa hệ thống nước nóng/lạnh, gas • Lắp đặt bồn chứa nước mưa

DỊCH VỤ SỬA CHỮA KHẨN CẤP TRONG VÒNG 24 GIỜ

• Chuyên đóng và thiết kế bằng 3D và các kiểu nhà bếp hiện đại hoặc theo ý thích của khách hàng

Tel: (03) 8361 9541 Mob: 0411 456 735

Việc làm bảo đảm Giá cả phải chăng

M.J RENOVATION • CHUYÊN XÂY: Carport; Pergola; Sunroom; Verandah; Gazebo and Decking. • RENOVATION: Tân trang nhà cửa, Plasterboard, design phòng tắm, Toilet, Wardrobe tủ âm design theo khách. • LO GIẤY PHÉP: Building construction certification permits.

Jukey 9366 9173 • 0422 830 299 Nói tiếng Việt và tiếng Tàu

Homes Thắng Flooring BenGee • Nhận xây nhà mới, townhouse, multi-unit

60401A-626/HTO/10

DBU-20471

Chuyên lót sàn gỗ. Đặc biệt lót laminate • Hoàn tất (full): $35/m2 (8mm); $45/m2 (12mm) • Hoặc công (labour): $15/m2

Liên lạc

• Nhận vẽ và thiết kế kiểu nhà theo ý khách hàng Đảm bảo 6 năm cho nhà mới! Mọi chi tiết xin liên lạc Guner Mob: 0403 598 822 - Tel: 5222 3553 Email: bengeehomes@yahoo.com

0401 446 714

60317-598/TH/9

SĩN – TRANG TRÍ NHÀ CŹA

Kiên 0413 515 418

NAM CONSTRUCTIONS DB-U 15357

Cung cấp các oven, cooktop, rangehood và dụng cụ cho tủ bếp!

119 McIntyre Rd, Sunshine

9364 9636

ŝNG NīŧC - THÔNG ŝNG NGHŅT

Hãy chọn đúng Builder

0433 258 759 • Spouting • Sửa chữa mái nhà & mái nhà dột • Hệ thống ống nước bị rò rỉ • Burst Pipes • Thống ống cống • Bồn chứa nước, toilets…

Phục vụ các vùng phía Bắc, Tây và Nam Melbourne.

Xin liên lạc NAM NGUYEN Mob: 0421 084 504 Tel: (03) 9332 2717

Licence no. 44197

Dịch vụ chuyên nghiệp về sơn và trang trí nhà cửa

Xem Gia đạo, tình duyên Bói bài, quẻ dịch, phong thủy Chỉ xem từ thứ Năm đến Chủ Nhật Tel: 8502 7725 – 0422 246 098

15 Mckirdy Street,Springvale VIC 3171

60478-637/HTO/10

Thợ sửa ống nước + Gas Nhà lý số MINH AN 70114-634/HTO/10

• Xây nhà mới - Units - Townhouses • Thiết kế và xin giấy phép • Bảo đảm đúng tiêu chuẩn Úc • Tận tâm - Uy tín • Bảo đảm 6 năm

All your plumbing needs!

PHONG THUƃ – BÓI TOÁN

• Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

Design & Build

• Trong và ngoài nhà • Nhà cũ, nhà mới • Nhà tư nhân • Hãng xưởng, văn phòng • Khảo giá miễn phí

Ph: 0424 101 656

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

60463-620/HTO/10

70127-635/HTO/10

60319-598/TH/9

• Sản xuất tại hãng các loại cửa gỗ(timber door) cho tủ bếp và laminate benchtop (giá sỉ) ĐẶC BIỆT:

32

70151-641/RE/10

nhà – Bảo đảm không còn lại mùi dầu mỡ sau khi nấu)

The First Choice Is Always The Best Choice

Bán và lắp đặt bồn chứa nước mưa sử dụng cho máy giặt, toilet và các nhu cầu khác!

0431 088 428

ABN: 77 881 289 885

• Thợ nhiều năm kinh nghiệm • Sẽ hướng dẫn quý vị mua máy hút với giá đặc biệt, tiết kiệm nhiều tiền.

60320-598/TH/9

Chúng tôi nhận đóng và thiết kế

Xin vui lòng liên lạc Phong:

0421 590 889

Painting for you

• Chuyên gắn máy hút hơi cho nhà bếp và nhà hàng (Gắn ống hơi thoát thẳng qua nóc

0402 88 66 99

Hãy tiết kiệm nước và cứu lấy môi trường chúng ta đang sống!

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas

Liên lạc Huy:

RANGEHOOD – MÁY HÚT HƠI

9547 5205

SUNSHINE KITCHEN

Tel:

321 178

60496-620

Liên hệ Châu: 90 Elizabeth St, Richmond VIC 3121

Miễn phí đo & khảo giá!

Giá cả phải chăng!

RANGHOOD –MÁY HÚT HĩI

• Chuyên sửa chữa, tân trang nhà shop • Đóng mới các loại nhà bếp và Cabinet

Hiển:

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

60483-646/HTO/10

60354-602/TH/9

Gọi để được khảo giá miễn phí

KT CHIEF ARCHITEC Tel:

Chuyên nhận sơn trong và ngoài nhà mới, cũ và shops...

60468-620

PTY LTD

Chúng tôi chuyên về: • Tân trang, sửa chữa nhà tắm, nhà bếp từ A đến Z • Lót gạch, đóng plaster, rendering, doors lock-up và sửa chữa • Cửa sổ nhôm, cửa kéo (cung cấp và sửa chữa) • Pergolas, verandahs, decking và nhiều việc khác nữa

0403 122 944

HUY-THỢ SƠN

Địa lý Bát Trạch • Huyền không Phi Tinh • Phong thủy tâm linh

Chuyên cố vấn phong thủy cho cơ sở doanh nghiệp, shop, công ty, nhà hàng, nhà, các công trình xây cất, building, apartment... Đặc biệt nhận xây nhà theo thiết kế phong thủy (lo từ A-Z) để có được một căn nhà “Cát Tường“. Coi đất (tốt, xấu) trước khi xây dựng. Nhiều năm kinh nghiệm.

Chúng tôi chuyên về:

Đầy đủ dịch vụ Công việc bảo đảm

Liên lạc: Ossie

PHONG THỦY “GIA CÁT“

60452-639/HTO/10

Creative Solution

Chuyên nhận mọi công việc về sơn nhà mới, cũ, trong, ngoài nhà, shop, hãng xưởng... Việc làm kỹ lưỡng - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp, Bảo đảm chất lượng cao! GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Liên lạc Minh: 0431 421 442 - 9798 1753

Mob: 0400 060 390

HỒ PLUMBING & GAS

NHÀ BŋP, Tų ÂM, PHÒNG TĻM

Chuyên cố vấn coi phong thủy cho: Nhà ở, nhà hàng, văn phòng, công ty, doanh nghiệp, ... Nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, chỉ dẫn cách thay đổi phong thủy thành một môi trường may mắn và thuận lợi cho người ở. Xin liên lạc: Danny Chan (tiếng Việt và tiếng Hoa)

60407-626/HTO/10

and SHOPFITTING

MINH THỢ SƠN

60488-622/HTO/10

NEW KEYMAN KITCHEN

PHONG THỦY GIA CƯ

60464-619/HTO/10

Công ty uy tín chuyên làm nhà bếp và nhận trang trí shop

60137B-641/HTO/10

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Building Engineer Register Building Practitioner Hội viên Hội Kỹ Sư Úc

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au/directory VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

TRAILERS • Hàng có nhiều chỉ việc lái đi ngay

1030 Dohertys Road, Tarneit VIC 3029 Tel: 03. 8742 1074 • Mob: 0433 901 430

Tel: (03) 8802 0700 www.bbctrailers.com.au

• Chúng tôi cung cấp tất cả các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, vật nuôi với giá sỉ • Đặc biệt: Bán gà, vịt, chim, ngỗng, cừu, dê sống và trứng sống

9309 0700 • 0411 174 000

SR CONCRERE HD CONCRETE Nhận đổ tất cả các loại xi măng • Footpath, pavement, drive way SERVICES • Car park, garage...

TIœM BÔNG, TIœM HOA

Tel: 0423 963 707

Tiệm Hoa Footscray Market fmflorist/TH/6

D&F CONSTRUCTIONS

• Nhận giao bông về Việt Nam

Phiến & Ngọt Kính mời

cho tất cả các công việc 0419 003 075 – 0414 849 280 Tráng xi măng – Đổ nền

STATEWIDE

Hãy thanh toán bľng Credit Card! Khi Âńt quİng cáo, bĮn có thŐ thanh toán bľng:

An toàn, uy tín, bİo mĺt và thông dŲng.

Nền móng và xi măng

CALIFORNIA CONCRETE

MỞ CỬA 7 NGÀY Xin liên lạc:

Chấn 0403 260 582 Trường 0425 899 655

ThĤm website: viet-times.com.au/directory ÂŐ tìm các dŘch vŲ mà bĮn cĴn và tiŌt kiŔm tŸ các vouchers giİm giá!!! Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

• Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ sẵn sàng phục vụ chu đáo, tận tình • Đặc biệt các người đẹp tới từ Châu Âu 741 Geelong Road, Brooklyn VIC 3012 Tel: 03 9314 4242 - www.club741.com.au

The Rose Relaxation

RENDERING Gọi SAM:

• Khảo giá miễn phí

Trung tâm giải trí tuyệt hảo: • Những cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhất đến từ các nước Á châu • Trẻ trung từ 18-25 tuổi • Phục vụ chu đáo, dễ thương

0412 728 579 • 9366 4601

Giá ban ngày giảm 10%

10 Fulton St, South Oakleigh, Vic 3167

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng.

Liên lạc: 0427 439 456 9793 1080

Mở cửa 7 ngày 10am - khuya

Tel: 9543 5901

PCA 5532be

**** DŗCH Vű NGīũI LŧN *

PCA 7023B

Xin gọi ngay!

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông

AZNTEK CONCRETE

CONCRETE-XI MĂNG

Thư giãn

Đổ xi măng từ $300

Không có việc nào là quá nhỏ cả. KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ

65

$ 60458-647/HTO/10

Đặc biệt: Bán cây kiểng lạ, cây ăn trái

60023-574/RE/9

JO JO FLORIST

CÓ DỊCH VỤ ESCORT!

31712-556/9

• Bảo hành 10 năm

31702-559/RE/8

PCA6260BE

Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này!

0408 505 626

22 năm kinh nghiệm trát vữa hồ xây dựng dạng Acrylic, Sand Cement và hoa văn

Ian 0418 530 170

TIỆM HOA KIM QUẾ

BEST IN TOWN!

Liên lạc với chúng tôi: Darren 60322-599/RE/9

Kinh nghiệm nhất trong việc tráng nền! • Nhận đổ xi măng, tráng nền nhà, shop và hãng xưởng • Làm driveway với nhiều kiểu, nhiều màu khác nhau • Xi măng có sỏi bóng • Slate, Stencil, Plan Concrete và Exposed Aggregate • Việc làm kỹ lưỡng, rẻ, đẹp, chất lượng • Do thợ Tây nhiều năm kinh nghiệm đảm trách Đo và khảo giá miễn phí!!! 3 Anthlin Court, Templestowe 3106

MuŞn nhanh chóng?

• Các loại hoa cho tân gia, văn phòng, nhà hàng, phúng điếu, nhà thờ… • GIAO TỚI NHÀ VÀ BỆNH VIỆN

www.viet-times.com.au

ALL TYPES CONCRETING

Miễn phí khảo giá!

CONCRETE

•Bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa cưới (nhiều kiểu để chọn lựa)

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

• Stencil Concrete • Crossovers • Slate Concrete • Driveway • Coloured Concrete • Garages • Plain Concrete • Exposed Aggregate and much more...

Vui lòng liên lạc D. Care: 9364 9380

Tel: 9310 9983

Tel: (03) 9696 9199

Chuyên đổ tất các loại xi măng và bê tông

60466-621/HTO/10

62 Alfrieda St, St Albans

• Nơi giải trí sang trọng và Giá đăc biệt: cao cấp cho quý ông • Nhiều tiếp viên mới mỗi ngày, xoa bóp toàn thân • Có giá đặc biệt vào ban ngày Xin ghé thăm website www.melbournecolosseum.com.au

Khảo giá Hãy liên lạc Hayden miễn phí 0439 302 908 - 9748 4473 433/MFR433/TH/5

Tel: 9689 8434

PCA 5109be

45-47 Tope Street, South Melbourne 3205

Miễn phí khảo giá trong 48 giờ

NHẬN THẦU HỢP ĐỒNG ĐỔ XI MĂNG

Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

Chuyên đổ tất cả các loại ximăng Nhận làm tất cả công việc lớn nhỏ

60164-644/HTO/10

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

60015-647/0

60168-622/HTO/10

MỞ CỬA 7 NGÀY • 9AM-5:30PM

HOTPUSSY-541

Liên lạc Simon:

XI MģNG – Áš NōN NHÀ

60475-621/HTO/10

60297-596/RE/9

WERRIBEE BIRDS & STOCKFEED 379a Maroondah Highway, RINGWOOD

9792 0166

15-17 Maxwell Street Dandenong VIC 3175

60087-619/HTO/10

Trại cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm

• Tự thiết kế và lắp ráp theo sở thích

Ghé thăm website: www.dandybelles.com

Full Services

từ

Phục vụ tất cả các vùng có người Việt Caroline Springs, Hillside, Deer Park, St Albans, Sunshine, Footscray, Springvale, Dandenong...

Liễu 0432 823 585

Thứ Hai - Thứ Bảy 10am - khuya Chủ nhật 11am - khuya

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

80

$

Những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ và lộng lẫy!

17 Nicole Way, Dandenong South Tel:

9793 2988

70178-646/HTO/10

70024-638/HTO/10

THŵC ģN GIA SÚC

Pca No. 3702be

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG, CỘT TRỤ, XÂY MÓNG NỀN NHÀ • Bảo hiểm đầy đủ • Được Chính phủ tài trợ • Bảo hành 15 năm • Được Chính phủ cấp giấp phép • Làm phẳng 100% bằng máy tính • Sử dụng máy bơm bê tông • Trên 15 năm kinh nghiệm Miễn phí khảo giá và tư vấn

Better Built Cheaper

1 Primary Place, Maribyrnong VIC 3032

• Địa điểm giải trí tại Dandenong qua hơn 20 năm • Nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý khách • Có 6 phòng sang trọng, giường Queen, máy lạnh, Tivi LCD, phim, bàn bida. Chỗ đậu xe an toàn, kín đáo • Mở cửa: Sun-Wed: 10am-3am • Thu-Sat 10am-5am

UNDERPINNING

60381-613

0403 058 918

5 STAR REBLOCKING &

Bạn có thể tìm thấy những trailer với giá rẻ hơn tại

60421-628/HTO/10

DB-U 28422 ABN 44312270169 Master Builder 131760 Mật An Nguyễn

• Nhà mới - Units - Townhouses • Tư vấn cho chủ xây dựng • Giá cả phải chăng - Chất lượng tuyệt vời BẢO HÀNH 7 NĂM!

D B

FIVE STAR

XE KÉO HĹU TRAILERS

Chuyên xây dựng nhà cửa dân dụng

60453-617/HTO/10

MAT’S MODERN HOMES

9792 3675

33


50168-628/RE/10

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne • Có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp • Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

PUSSY CATS

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848

Burwood

PCA 5709b

9792 3675

www.clubkeysstudio.com

//

SALES ASSISTANT WANTED Full-Time Sales Assistant Position Available Join our professional optical team Must have retail experience Please enquire within or email you resume to

PCA6646B

PCA 492B

Nhiều cô gái trẻ đẹp Quản lý điều hành mới

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

recruitment@eyetrend.com.au //u-sel

CẦN TUYỂN SALES REP

Ph: 60105-604

NSB-645/RE/5

3 Leslie Court, Burwood

9808 5855

12pm đến 2am

Hãng đá vùng Heidelberg West cần tuyển một sales rep người Việt có kinh nghiệm, thông thạo

Pca7043b

hai ngôn ngữ Việt – Anh, ưu tiên cho người biết thêm một phương ngữ Trung Quốc. Lương theo

S T U D I O

67 Keys Rd, Moorabbin

Trung tâm giải trí và thư giãn

FAIR LADIES 417

Beautiful Ladies Tel: 9416 3038

Sea Pearls of Melbourne

60384-614/HTO/10

PCA 7085BE

Tuyệt vời nhất miền tây

$105 1/2 giờ

Maddox

Here

Koroit Creek Rd.

18 Albemarle St, Williamstown North

TEL: 9399 9740

Mở cửa 7 ngày 11am đến khuya

Telephone:

• Thư giản từ $40 • “Dịch vụ đặc biệt” từ $57

CẦN CHẠY BÀN VÀ PHỤ BẾP

NHĹN DĭY GUITAR/DRUM vŨi cách dĮy Âńc biŔt, hŚc ngay hiŐu liŎn. KŌt quİ nhanh chóng, chĪi giŜi trong 12 tuĴn lŒ. Bài hŚc ÂĴu miŒn phí. L/l: Minh 9795 0707 hay 0422 082 016 -------------------------------------------------- 608-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

DřN DŅP NHÀ CŹA

Xin liên lạc anh Nghĩa 0439 751 345 645-649

649-675

THANH HẰNG CLEANING SERVICES

CẦN NHÂN VIÊN

Dịch vụ dọn dẹp nhà và văn phòng với giá rẻ.

Tiệm thuốc tây vùng Richmond cần gấp một pharmacy assistant.

Xin liên lạc 0421 475 489.

L/l: 0413 888 296 – 0416 282 830

ÁīA ÁÓN PHI TRīũNG

645-650

50153-641/RE/10

PCA100be

Hot Live by Twin Sex Shows Thứ Bảy 8pm • Thứ Hai (Trưa – 1pm) Thứ Năm (Trưa - 7pm & 8pm)

16 Citrus St, Braeside, VIC 3195

9588 0743 Melway 88 A8

CẦN NGƯỜI VÙNG FOOTSCRAY

6

Tiệm tóc vùng Footscray cần gấp thợ tóc và móng nước có kinh nghiệm.

• Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông • Tiện nghi, phục vụ tận tình, chu đáo, thoải mái

• Có nhiều cô gái trẻ đẹp từ các nước châu Á, được thay đổi mỗi 2 tuần. 6 Bignell Road Moorabbin East

9553 0192

Kim Lan 9689 9770 – 0435 862 456 639-648

TUYỂN THỢ MAY

Khu đèn đỏ của Melbourne

PCA NO. 5531B

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo! LADIES WELCOME!

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp!

34

DĭY GUITAR – TRŝNG

bàn và phụ bếp có kinh nghiệm biết tiếng Việt – Anh.

Mel: Map. 26 Ref: H5

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya

44A Winterton Road Clayton VIC 3168

Please email resume to:

Nhà hàng Việt Nam mới mở ở Chadstone cần người chạy

42 Cromer Avenue, Sunshine North

Thứ Năm – Thứ Bảy đến 6am hôm sau

Tel:

9366 6444

60226-584/TH/9

Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông Tiện nghi và thoải mái nhất ở vùng Đông Nam Melbourne

hrmgt68@tpg.com.au

PCA 7218BE

646-649

MERCHANDISING/ MARKETING - WOMEN’S FASHION

CẦN CHẠY BÀN

Cần nam hoặc nữ chạy bàn nhà hàng vùng Hampton Park. Làm part-time vào buổi tối từ 4:00 pm. Liên lạc Thảo 0403 181 355 – 9799 4348 (sau 11:00 am)

Hot Gossip Dịch Vụ $100 Đặc Biệt • Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available!

Southern Comfort International

PCA 4015BE

647-651

636-650

Liên lạc Linh 0411 172 908

làm phụ bếp và một cô bán bánh mì sandwich. Lương hậu.

1/2 giờ

Mason St.

Albemarle St.

- Các thiếu nữ trẻ đẹp luôn sẵn sang chào đón quý vị! - Chúng tôi có phòng dancing riêng biệt theo yêu cầu của quý vị. - All Ladies Welcome!

Mark 9548 1818 – 0413 997 688.

Part-time merchandising/marketing position for ladies fashion retailer in South Eastern suburbs. Role includes managing/ maintaining stock levels in stores to achieve sales targets, implementing and organising sales/marketing promotions. Must have fashion experience, computer knowledge and drivers licence. Must be willing to travel.

CẦN NGƯỜI LÀM VIỆC Ở CITY

Nhà hàng Việt Nam tại City Melbourne cần tuyển gấp một người

60094-620/HTO/10

Ban ngày

Dưới sự quản lý mới

647-651

60316-598/TH/9

417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

• Mới tân trang

CijN NGīũI

CLUB STRIPTEASE www.clubstriptease.com.au

LADIES ALWAYS WELCOME

•Tất cả nữ nhân viên phục vụ đều được thay mới

1-7 KIPLING MEWS RICHMOND

9421 0105 9421 0483

• Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

• Nhiều thiếu nữ mới trẻ đẹp đủ quốc tịch

RAO VĦT HÀNG TUĖN

MỞ CỬA 7 NGÀY

thoả thuận. Bắt đầu làm việc ngay. Xin liên lạc:

Tel: 9555 8100

Tel: 9543 8820 • 9543 8837

Xưởng may ở Glenroy cần tuyển thợ may. Cần có

NHĹN ÁīA ÁÓN PHI TRīũNG vùng Springvale và lân cĺn, tŢ chŶc du ngoĮn cho nhóm 10 ngĬŪi trong bang Victoria. GŚi 0431 802 521. -------------------------------------------------- 613-664-------------------------------------------------------------------------------------------

LINH TINH 649-654

Đời Altise 2-4L tự động 2004, cruise silver toàn hoản, chạy êm, máy tốt, bao RWC. $9000 thương lượng. Liên lạc Vinh 0412 023 389. Bán ampli Nhĺt $250, bàn Ĥn $200, hŠ cá lŨn 150x60x70cm $700, xe ÂĮp boy & girl $50, bàn cà phê $80, bàn computer $50. Liên lĮc Bình 9391 4136 (sau 5:00 pm). -------------------------------------------------- 648-651 ------------------------------------------------------------------------------------------

SŵC KHOŇ –LÀM ÁŅP

kinh nghiệm trong ngành giày dép, nhưng không quan trọng nhưng phải có kinh nghiệm trong điều khiển máy may, may quần áo.

Xin gọi Simon 9359 9734 //BK

CẦN NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Cần một nữ đại diện bán sản phẩm Nails & Beauty. Làm việc kỹ lưỡng và nhiệt tình, cần phải có xe riêng. Làm việc P/T, F/T, Weekend.

Liên lạc mobile: 0421 133 736 639-690

CẦN THỢ HỚT TÓC

Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm việc full time / part time tại vùng Springvale South. Nhận sinh viên làm việc sau giờ học.

Liên lạc (03) 8518 2432 – 0431 024 702

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

BÁN XE TOYOTA CAMRY

616-667

GIẢM CÂN NHANH

Phương pháp làm tan mỡ bụng bằng thực phẩm dinh dưỡng, thơm ngon, giúp tăng sức đề kháng, chống lão hóa. Sản phẩm đặc chế tại Mỹ, hơn 30 năm và được nhập vào 73 quốc gia. Các mỹ phẩm giúp tóc bớt rụng, làn da mịn màng. Khách liên lạc sẽ được tặng hàng mẫu để dùng thử.

CẦN NGƯỜI PHÂN PHỐI HÀNG

part time/full time Tiếng Việt: Như 0422 839 889 – 9773 3014 • Tiếng Anh: Selwyn 0411 438 348 • Tiếng Hoa: Uyên 0432 311 188

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds 649-668

DỊCH VỤ THẨM MỸ SPRINGVALE

SANG SHOP NAIL

Giá rẻ cho mọi dịch vụ làm đẹp!!! Nối lông nheo $70, làm mặt $25, nail full-set $20…

Shop vùng Doncaster, gồm 4 bàn nail, 2 ghế spa,

Xin liên lạc Dương 9574 6288 – 0421 925 157

642-650

(bên trong phòng mạch Bác sĩ Hồ Công Dương)

một phòng waxing, một phòng facial. Shop rộng

SANG THīĩNG Vű 648-651

Giá $29.000. Liên lạc Hana 9848 3211.

Cần sang shop thịt trong chợ Footscray. Cần thợ và người

Nhà hàng món ăn Hoa – Việt ngay trung tâm

Bán thương vụ

thương mại vùng Springvale: địa điểm tốt, nguồn

648-651

SHOP CHO THUÊ

TRUYōN HÌNH SATELLITE

THUÊ PHÒNG KEYSBOROUGH

Nhà vùng Keysborough gần Parkmore Shopping Centre và trạm xe bus. Nhà dư ba phòng cho thuê, fully furnished, bao bill. Ưu tiên thanh niên độc thân và người lớn tuổi, giá $120/tuần (có thể thương lượng). Liên lạc 0434 037 606 – 0432 777 099

(nói tiếng Anh, Tiều Châu và Quan Thoại). 636-649

OFFICE CLEANING FRANCHISE

644-648

70308-649-6R/HTO/10

Cần sang gấp dịch vụ làm sạch nhà và văn phòng (office cleaning). Làm đã gần hai năm, thu nhập ổn định. Trước mua $16.200, nay sang lại $15.000.

TÁI TÀI CHÍNH

$

950

/tháng (gồm GST)

BUNGALOW SPRINGVALE SOUTH

Cho thuê bungalow vùng Springvale South, sạch và tiện nghi. Ưu tiên cho người có việc làm, du học sinh. Xin liên lạc 0422 968 880.

Phương 0431 141 571 • 9547 9207

Hợp đồng thuê dài hạn:

THUÊ PHÒNG NOBLE PARK

646-649

gia đình! Xin liên lạc 9548 1983 – 0432 818 152

• Chăm sóc sắc đẹp • Trang điểm cô dâu • Cho thuê đồ cưới

VIDEO, DVD, BģNG NHĭC PHīĩNG LAN DVD: BÁN ÁijY ÂŴ các loĮi DVD, phim tĺp, CD, cassette, thuŞc lá, thiŔp mŪi. ÁŴ các loĮi phim tĺp Hàn QuŞc, HŠng Kông, Thúy Nga, Asia... Liên hŔ: Shop 21 Bilo Shopping Centre, Footscray. Tel: 9396 1899

WATER TANKS FOR SALE 637-654

CHO THUÊ NHÀ

WATER TANK

Cho mướn nhà gồm 3 phòng vùng Caroline Spring và Burnside. Giá $350/tuần.

Bán thùng nước mưa loại 1000 lit đã qua sử dụng, dùng chứa nước tưới cây. Giá $90/cái. Xin liên lạc 0415 955 740

643-647

646-649

TIN VUI! TIN VUI!

Vui lòng liên lạc Kim: Mob: 0423 036 666 Or: 0433 348 879

Nhận làm finance cho quý vị bị hồ sơ xấu.

Liên lạc Tuấn 0432 455 176

Xin liên lạc Lê 0420 269 328 643-647

NHÀ CHO THUÊ KEYSBOROUGH

9 Queens Ave Springvale 3171

THŗT GÀ TīĩI SŝNG

648-660

Nhà gồm bốn phòng ngủ vùng Keysborough, sạch sẽ, giá $330/tuần. Liên hệ:

NHÀ ū VÙNG SPRINGVALE NUÔI gà vŘt, dĬ dùng, cĴn bán vŘt xiêm, trŶng gà, trŶng vŘt và trŶng ngŤng. GŚi 0431 802 521. ------------------------------------------- 613-664

Xinh: 9548 4753 - 0402 748 917 642-646

THUÊ SHOP, KHÁCH SĭN

SHOP CHO THUÊ Shop cho thuê nằm trên đường Johnston Street, Collingwood, ngay sát trung tâm thành phố Melbourne (CBD), rất thuận tiện cho mọi dịch vụ thương mãi. Tiền thuê $400/tuần (gồm thuế GST). Hợp đồng cho thuê dài hạn 3x3 hay 5x5 tuỳ thích. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Quang / Huệ qua số 9382 7311 (bất cứ giờ nào).

SANG LẠI NHÀ HÀNG

Nhà hàng mới tân trang, đẹp, đông khách vùng St Albans. Cần sang lại.

Liên hệ 0401 833 992

PHÒNG CHO THUÊ SP’VALE

Nhà dư phòng cho thuê, gần trạm xe lửa, xe buýt, rất thuận tiện. Phòng có phòng tắm, toilet riêng. Giá cả thương lượng.

649-662

Contact 0430 057 888. 645-648

-------------------------------------------------- 649-652 ------------------------------------------------------------------------------------------

Unit mới xây vùng Noble Park dư một phòng cần cho thuê. Phòng tắm và toilet riêng biệt, bao điện nước gas. Gần mọi phương tiện. Liên lạc Huệ 9792 5654 – 0401 012 195.

khách và thu nhập ổn định. Cần sang gấp vì lý do

Sale of business

Well established & modern Hair /Beauty (facials, waxing, nails & massage) Salon business for Sale on busy main road, with 8 cutting stations, 2 nail stations, 4 separate beauty rooms and plenty of parking. Good takings with lots of potential. Sale price $55,000 + GST + stock & low rent

NHÀ VÙNG FOOTSCRAY gŠm bŞn phòng ngŴ, sĮch Âņp, máy lĮnh, sàn gŤ Âánh bóng. īu tiên cho du hŚc sinh và ngĬŪi có viŔc làm. Liên lĮc 0423 657 266.

THUÊ NHÀ, THUÊ PHÒNG

SANG NHÀ HÀNG

Liên lạc 0435 551 991 – 0434 345 259.

HAIR/BEAUTY SALON CARRUM DOWNS

-------------------------------------------------- 649-652 ------------------------------------------------------------------------------------------

648-659

bán hàng thịt có kinh nghiệm. Nếu biết tiếng Hoa càng tốt.

Sử dụng nước miễn phí

lĮc 0434 675 478.

Shop cho thuê nằm trên đường Johnston Street, Collingwood, ngay sát trung tâm thành phố Melbourne (CBD), rất thuận tiện cho mọi dịch vụ thương mãi. Tiền thuê $400/tuần (gồm thuế GST). Hợp đồng cho thuê dài hạn 3x3 hay 5x5 tuỳ thích. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Quang / Huệ qua số 9382 7311 (bất cứ giờ nào).

rãi, hợp đồng còn dài hạn, không cạnh tranh.

SANG SHOP FOOTSCRAY

Chúng tôi sẽ dạy lại nghề cho chủ mới (5 tuần)

KHÁCH SĭN NAM HY: 139 Huƀnh Mĸn ÁĮt, P7, Q5, Sài Gòn. Phòng mŨi xây Âņp, ÂĴy ÂŴ tiŔn nghi, an toàn. Phòng lŨn $20/ngày. Giİm 10% cho khách Ŭ tŸ hai tuĴn trŬ lên. Liên lĮc: (+84-8) 3838 3437 – 0903 83 83 84. -------------------------------------------------- 648-657 ------------------------------------------------------------------------------------------

MADE IN AUSTRALIA

Giảm giá đặc biệt bồn chứa nước!

Liên lạc anh Chọi 0413 115 725.

5000L

NHÀ VÙNG SPRINGVALE còn dĬ phòng cho thuê. Xin liên lĮc 0421 890 099.

$595

-------------------------------------------------- 647-650-------------------------------------------------------------------------------------------

CHO THUÊ NHÀ gĮch 3 phòng vùng Dandenong North, rIJt gĴn trĬŪng tiŐu hŚc và trung hŚc Lyndale. Giá $1.450/tháng. Liên lĮc Toàn 0422 155 614. NHÀ CHO THUÊ Springvale gŠm hai phòng mŨi, sĮch Âņp, gĴn shop, trĮm xe buýt, McDonald. LŞi Âi riêng biŔt, phòng ngŴ, phòng tļm, bŌp mŨi. Bao gas nĬŨc. Liên lĮc 0424 863 341. NHÀ TRUNG TÂM Footscray gŠm 3 phòng ngŴ, mŨi tân trang, gĴn trĬŪng VUT, chŰ Footscray, ga xe lźa, bŌn xe bus. Xin liên

$695

GIÁ RẺ TỪ NHÀ SẢN XUẤT Bán lẻ trực tiếp đến khách hàng!

-------------------------------------------------- 649-652 ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 649-652 ------------------------------------------------------------------------------------------

2000L

70141-638/HTO/10

625-676

9792 3675

2/435 Old Geelong Road Hoppers Crossing

1300 569 901 - 9369 9383 - 0433 103 956 Website: www.topnotchtanks.com.au TARGETING MORE THAN

Place a Classified Advert

75,000* POTENTIAL BUYERS!

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168 Network. Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week (minimum 4 weeks): ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ $10/week (minimum 4 weeks): .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ I would like to pay by: Credit Card / or Cheque/Direct Transfer (Call 03 9792 3675 for more details) Card type: Visa Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Free on Internet! All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

) www.viet-times.com.au Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

//BK

CẦN NGƯỜI ĐẠI DIỆN

SAMPLE N

Cần một nữ đại diện bán sản phẩm Nails & Beauty. Làm việc kỹ và nhiệt tình, cần phải $ lưỡng có xe riêng. Làm việc P/T, F/T, Weekend.

5/TUẦ Ô Liên lạc mobile: 0000 000 000

639-648

TUYỂN THỢ MAY Xưởng may ở Glenroy cần tuyển thợ may. Cần có

SAMPLE N $ 0/TUẦ

kinh nghiệm trong ngành giày dép, nhưng không

Ô1

quan trọng nhưng phải có kinh nghiệm trong điều khiển máy may, may quần áo.

Xin gọi Smith 0000 000 000

PHONE US NOW! VIET TIMES CLASSIFIEDS 9792 3675 35


ÁŃC TRANG XE HĩI

ÁŃC TRANG XE HĩI Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675 _ TIN TŶC THŘ TRĬŪNG XE HĪI TUĴN QUA

sża béo còn khiŌn bĮn dŒ có nguy cĪ mļc bŔnh béo phì.

ÁŠ uŞng có ga Giİi pháp thŜa mãn cĪn khát nhanh chóng trong nhżng ngày hè oi bŶc, tuy nhiên mŦt trong nhżng hiŐm hŚa các quý ông có thŐ gńp phİi khi xài loĮi Š uŞng làm lĮnh này, Âó là nguy cĪ lĮnh… vùng kín.

Bánh phŴ kem

RĬŰu, bia, chIJt có cŠn Ai cĨng biŌt là sŞ lĬŰng tai nĮn gây ra bŬi viŔc uŞng bia rĬŰu xong rŠi lái xe liŎn. NŠng ÂŦ rĬŰu trong máu sŊ làm bĮn mIJt tŖnh táo khi ÂiŎu khiŐn các loĮi xe.

Xưởng Làm Đồng & Sửa Chữa Máy Vùng Keysborough của người Việt

• Nhận sửa chữa cho tất cả các hãng bảo hiểm • Việc làm nhanh chóng và bảo đảm • Kỹ thuật pha màu bằng máy điện tử • Chúng tôi có màu hấp sơn kim loại

VŨi nhiŎu ngĬŪi, hĮnh phúc là khi nhâm nhi bża tŞi muŦn tĮi mŦt nhà hàng ÂŘa phĬĪng vŨi thžc ÂĪn có loĮi bánh này, song hãy hĮn chŌ Ĥn món bánh này trên xe nŌu bĮn không muŞn nhżng vŲn bánh có thŐ gây bĶn ra xe, và cŞ gļng tránh xa các món Š Ĥn thĪm giòn cuŦn nhiŎu nhân thŘt nŌu bĮn lái xe.

Súp nóng Súp có thŐ là mŦt món khai vŘ dŒ chŘu trĬŨc bża Ĥn nhĬng viŔc cĴm mŦt bát súp nóng trên tay khi lái xe chĬa bao giŪ là ý tĬŬng tuyŔt vŪi. ÁiŎu Âó làm giİm ÂŦ tĺp trung cĴn thiŌt và thĺm chí bĮn cĨng không dám chļc mình có thŐ giż không Âánh ÂŢ súp ra xe hay không.

Hamburger

Cà phê

ÁŠ Ĥn yêu thích cŴa nhiŎu ngĬŪi tiêu dùng khļp nĪi trên thŌ giŨi, hIJp dĸn vŨi nhân bánh và gia vŘ thĪm ngon. Tuy nhiên cĨng “bŘ” Insurance.com liŔt vào danh sách nhżng món Ĥn nên tránh khi lái xe, Âńc biŔt khi bĮn lái xe vào buŢi tŞi hońc ban Âêm.

ÁŐ giż sž tŖnh táo khi Âang lái xe, nhiŎu tay lái có thói quen uŞng mŦt cŞc cà phê to vào mŤi buŢi sáng. Song chIJt caffeine trong cà phê có thŐ gây hĮi cho sŶc khŜe cŴa bĮn và viŔc vô ý Âánh ÂŢ cà phê nóng ra xe cĨng có thŐ làm tŢn hĮi nŦi thIJt trên xe. V

D.M. AUTO UNIVERSAL

Trường dạy lái xe

LMCT 9081

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

Nhận mua và kéo các loại xe cũ, hư, đụng, bỏ. 60477-621/HTO/10

Chuyên sửa: • Máy xăng, dầu EFI, Gas • Hộp số tự động, số tay, Ambraya • Hệ thống điện, sạc, cục đề • Thay thắng, mài đĩa tại chỗ • Thay vỏ xe mới, cũ, mâm • Sữa chữa máy lạnh, bơm gas • Chuyên sửa xe nhập cảng • Tất cả công việc bảo đảm • Đặc biệt làm sạch hệ thống phun xăng bằng máy điện tử cho máy xăng và dầu • Nhận sửa chữa và bảo trì các loại xe truck

Áùi gà, cánh gà hay chân gà chiên giòn… có thŐ là Š Ĥn nhanh hIJp dĸn khi thĬŬng thŶc trong không gian sôi ÂŦng, song không phİi sž lža chŚn hay nŌu bĮn Ĥn trong lúc lái xe.

MŦt loĮi thžc phĶm tuyŔt vŪi giúp giİm cĤng thŀng lo âu song không phİi sž lža chŚn thông minh khi Ĥn trong lúc lái xe trên ÂĬŪng. Thêm vào Âó, Ĥn nhiŎu chocolate

Ocean Blue Auto

Ngay cİ khi không mļc bĺn lái xe, nhiŎu ngĬŪi vĸn khó tŸ bŜ thói quen ghiŎn tĬĪng Ũt. Tuy nhiên hãy cŞ gļng hĮn chŌ loĮi nĬŨc chIJm cay và nóng này, và cŞ gļng thay thŌ bľng nhżng món khác dŒ chŘu hĪn nhĬ nĬŨc xŞt cà chua, nĬŨc thŘt, pho mát, hay các gia vŘ quen dùng…

Bánh thŘt chiên giòn

Gà chiên

Chocolate

HÃNG SỬA XE ĐẠI DƯƠNG

TĬĪng Ũt

8511 4979 - 0417 667 858

RICHARD AUTO SECURITY Đặc biệt các xe sửa tại đây đều được

CAR REMOVAL AND CASH FOR CARS

FREE đánh bóng

8753 0797 - 0401 829 914

Liên lạc với chúng tôi ngay:

• Hệ thống báo động xe hơi (Antiscan giá từ $190) • Hệ thống khởi động xe từ xa (Remote Engine Starter) với giá từ $265 • Reverse Camera with Monitor từ $325 • Bộ điều khiển khởi động LCD giá từ $335 • Central locking (tính riêng) • Power windows Liên hệ Richard • Reverse parking sensor giá từ $185

• Lắp ráp tận nơi, suốt 7 ngày!!

60459-624/HTO/10

M

Ŧt sŞ ngĬŪi quan niŔm uŞng mŦt ly cà phê to buŢi sáng sŊ giúp tŖnh táo hĪn khi lái xe tŨi chŤ làm. Song thžc tŌ ÂiŎu này là không phİi. Thĺm chí cà phê còn ÂĬŰc liŔt vào danh sách 10 Š Ĥn thŶc uŞng nguy hiŐm cĴn kiêng kŘ khi lái xe. Thžc tŌ cho thIJy, hiŔn nay rIJt nhiŎu ngĬŪi có thói quen vŸa Ĥn vŸa lái xe, xài Š Ĥn nhanh và nĬŨc uŞng có ga Âóng chai. Tuy nhiên, ÂŐ bİo vŔ tính mĮng bİn thân và lái xe an toàn, hãy chŴ ÂŦng nói “Không” vŨi 10 Š Ĥn và Š uŞng dĬŨi Âây.

Các quý cô sành ÂiŔu thĬŪng khoái “xài” hot dog, Š nĬŨng và bia hĪi trên xe. Tuy nhiên theo lŪi cİnh báo tŸ trang web Insurance. com, các món Ĥn nhanh kiŐu BBQ thŌ này không mang lĮi hiŔu quİ tŞt Âņp cho ngĬŪi Ĥn trong lúc lái, và còn ÂŐ lĮi mùi trong xe.

70044-642/HTO/10

Mĭūi món ĥn, uşng tşi kƃ nhijt trong khi bįn Âang lái xe

MŦt chiŌc bánh kem ngŚt ngào Krispy Kream vào buŢi sáng thì còn gì bľng. Tuy nhiên hãy cŞ gļng kiŎm chŌ trong lúc lái xe, bŬi nhżng vòng xoļn kem nhiŎu chIJt béo kia có thŐ khiŌn bĮn ÂĴy bŲng và có cİm giác ngIJy nhanh chóng.

ÁŠ nĬŨng ngoài trŪi

0431 240 630

HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

$250

Trên 20 năm kinh nghiệm

TRỢ CẤP TỪ CHÍNH PHỦ VÀ 2 NĂM BẢO HÀNH!

Thợ có bằng cấp tại Úc với kinh nghiệm lâu năm

Chúng tôi chuyên về:

CAR VAN 4 WD’S & ALL TRUCK

• Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp

Mở cửa 7 ngày 9am - 6pm

210 Cheltenham Rd, Keysborough Vic 3173

Email: oceanblueauto@optusnet.com.au

Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành! 1027-589/TH/6

Tel: 9798 1211 - Mob: 0433 357 212

70181-646/HTO/10

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING

GIÁ CHỈ CÓ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG XĂNG QUA GAS TIẾT KIỆM ĐƯỢC 70% TIỀN XĂNG. TẤT CẢ XE RÁP GAS SẼ ĐƯỢC

43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

• Điều chỉnh cân bằng xe • Sửa chữa và bảo trì • Nâng cấp và bảo dưỡng • Universal Joints • Center Bearing

• CV Joints (New & Reco)

• Boot Kit • Change Over • Lắp ráp phụ tùng

Cho tất cả các đời và model xe! 222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au


PARTS & REPAIRS

Chuyên bán phụ tùng xe, cho đủ các hiệu và đời xe

BM’S R US BMW Specialist

SƠN SỬA XE LƯU ĐỘNG

Vy 0438 985 628

Chúng tôi chuyên về sơn sửa: • Xe bị đụng trầy sơn • Stone chips • Sửa xe bị đụng móp • Scratches • Các vết trầy sơn Nhận đến làm tất cả các vùng

MW sŊ tung ra thŘ trĬŪng mŦt mĸu siêu xe hybrid vào nĤm 2013, trong nŤ lžc chŌ tĮo nhżng chiŌc xe tiêu thŲ nhiên liŔu hiŔu quİ hĪn và phô trĬĪng sŶc mĮnh công nghŔ. Mĸu Vision Efficient Dynamics, vŨi khİ nĤng tĤng tŞc 0-100km/h trong 4,8 giây trong khi lĬŰng khí thİi CO2 chŖ Ŭ mŶc 99g/km, sŊ có mńt trên thŘ trĬŪng vào nĤm 2013. Áây là tuyên bŞ do chính BMW ÂĬa ra tĮi mŦt sž kiŔn Ŭ Leipzig, ÁŶc, hôm 5/11. Giám ÂŞc phát triŐn cŴa BMW, ông Klaus Draeger, cho biŌt mĸu xe này sŊ có giá bán rň hĪn các xe Rolls-Royce cŴa công ty.

CEO Norbert Reithofer muŞn BMW phát triŐn mĸu siêu xe hybrid Vision Efficient Dynamics cùng vŨi mĸu xe chĮy ÂiŔn Megacity nhľm Âáp Ŷng các quy ÂŘnh môi trĬŪng khļt khe hĪn và nhľm nâng doanh sŞ lên mŶc 2 triŔu xe/nĤm tŸ nĤm 2020, tŸ mŶc dž kiŌn 1,4 triŔu xe trong nĤm nay. Xe BMW Vision Efficient Dynamics sź dŲng hŔ thŞng hybrid diesel-ÂiŔn, kŌt hŰp mŦt ÂŦng cĪ diesel ba xy-lanh vŨi hai mô-tĪ ÂiŔn. Phiên bİn concept cŴa mĸu xe thŐ thao này Âã ra mļt tĮi TriŐn lãm xe hĪi Frankfurt 2009, vŨi thiŌt kŌ cźa mŬ cļt kéo. ÁŦng cĪ diesel có công suIJt 163 mã lžc và mô-men xoļn 214 lb-ft, khŜe hĪn ÂŦng cĪ turbodiesel 2.0L Âang dùng cho xe BMW 116d. HŤ trŰ ÂŦng cĪ diesel là hai mô-tĪ ÂiŔn Âńt trĬŨc hŦp sŞ. MŦt mô-tĪ ÂiŔn hŤ trŰ cĴu trĬŨc khi xe tĤng tŞc, còn mô-tĪ kia hŤ trŰ ÂŦng cĪ diesel bľng cách tĤng mô-men xoļn cho các trŲc sau. Mô-tĪ hŤ trŰ cĴu sau có công suIJt chŖ 33 mã lžc, nhĬng mô-men xoļn lên tŨi 214 lb-ft. Trong khi Âó, mô-tĪ

trĬŨc là loĮi khác, cho công suIJt lŨn hĪn (80 mã lžc), nhĬng mô-men xoļn thIJp hĪn (162 lb-ft.). BŦ pin dùng ÂŐ vĺn hành hai mô-tĪ ÂiŔn cŴa bİn concept ÂĬŰc Âńt Ŭ bên trong hĴm khung xe, nńng 85kg, và là loĮi pin lithium-ion 364V, ÂiŔn lĬŰng 10.8kW/h. Khi xe chĮy, pin ÂĬŰc sĮc bľng ÂŦng cĪ diesel và bľng công nghŔ tái tĮo nĤng lĬŰng thļng. Ngoài ra, có thŐ sĮc pin bľng nguŠn ÂiŔn dân dŲng 220 Volt/16A trong 2 tiŌng rĬŮi.

Khi giŨi thiŔu Vision Efficient Dynamics Concept tĮi TriŐn lãm Frankfurt 2009, BMW khŀng ÂŘnh rľng chiŌc xe có công suIJt cžc ÂĮi 356 mã lžc và mô-men xoļn 590 lb-ft, trong khi chŖ nńng 1.395kg. Theo thông tin trên trang web cŴa BMW, mĸu xe thŐ thao hybrid mŨi này cŴa hãng có khİ nĤng tĤng tŞc ngang ngźa siêu xe BMW M6, trong khi lĬŰng khí thİi C02 chŖ bľng 30% cŴa xe M6 coupe. Giá xe BMW M6 tĮi MƆ hiŔn nay là 102.350 USD. BMW sŊ sİn xuIJt xe Vision Efficient Dynamics tĮi ÁŶc, ông Reithofer cho biŌt. Trong khi Âó, ông Draeger cho biŌt BMW có thŐ dùng ÂŦng cĪ xĤng cho mĸu xe này Ŭ nhżng thŘ trĬŪng không chuŦng ÂŦng cĪ diesel, nhĬ Trung QuŞc và MƆ. Ngoài ra, BMW, nhà sİn xuIJt xe sang lŨn nhIJt thŌ giŨi, sŊ ÂĴu tĬ 530 triŔu euro cho dž án sİn xuIJt mĸu xe Megacity chĮy hoàn toàn bľng ÂiŔn. Khoİn ÂĴu tĬ này bao gŠm mŦt nhà máy sİn xuIJt vĺt liŔu sŰi carbon mŨi tĮi MƆ và viŔc mŬ rŦng nhà máy Ŭ Leipzig, ÁŶc. Megacity sŊ là mĸu xe chĮy hoàn toàn bľng ÂiŔn ÂĴu tiên cŴa BMW, ÂĬŰc bán dĬŨi tên mŦt thĬĪng hiŔu con mŨi cŴa BMW khi nó có mńt trên thŘ trĬŪng vào nĤm 2013. V

MAYDAY AUTOMOTIVE

Cash for Cars Chuyên mua xe cũ, hư, bị đụng BÁN PHỤ TÙNG XE GIÁ RẺ Liên lạc Garry:

9749 0706 - 0401 272 114

60365-603/TH/9

S PA R E S & ACC E S S O R I E S NHIỀU LOẠI PHỤ TÙNG KHÁC NHAU TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP - GIÁ RẺ Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phụ tùng chất lượng cao, phụ kiện, đồ nghề xe, sơn xe và các dịch vụ bảo trì xe

224 McIntyre Rd, North Sunshine

9366 0688

Mở cửa 7 ngày

• Kéo, mua xe cũ, xe đụng • Bán phụ tùng xe cũ, có tất cả các loại model LMCT 1229

Ph: 03

20154-519/TH/6

BMW sŋ sın xuijt xe hybrid? B

9317 0055

Tel: 9460 5755

PAINT DOCTOR

MŦt chiŌc BMW ÂiŐn hình, dòng xe Series 7

234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

www.bmsrus.com

60333-600/TH/9

Mel: 18 C5

• Thứ Hai – Thứ Sáu: 8.30am-5.30pm • Thứ Bảy: 8.30am-5.00am • Chủ Nhật: 10am-4pm

70116-633/HTO/10

250 Edwardes Street Reservoir 3073

Mở cửa 7 ngày (và cả Public Holiday) 60024-574/RE/9

•Chuyên sửa các loại xe BMW với hệ thống kiểm tra máy móc hoàn toàn tự động • Chuyên bảo trì và sửa chữa các loại máy xe • Giá cả hữu nghị, việc làm có bảo hành

VT/KAP-617/RE/0

MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 37

Online eNews: www.viet-times.com.au

9547 7377

1602 Centre Rd, Springvale 3171 www.autowreckers.com.au

Rửa xe chuyên nghiệp: kỹ lưỡng và rửa bằng tay

GIÁ ĐẶC BIỆT $20 vào mỗi Thứ Tư và Thứ Năm

60125-643/HTO/10

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7 The Professional Window Tinting Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

Còn gì thú vị hơn khi bạn đang thoải mái shopping, xe bạn đã được sạch sẽ?

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn?

60337-630/HTO/10

Đặc biệt Với giá cao cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

LMCT 10205W

Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng!

Liên lạc Nam

0417 557 999

• Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

nhiên liệu hơn?

• Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời? • Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

Mobile: 0421 597 922

9701 2255

• Ngăn chặn 99% UV • Giảm sức nóng 68%

• Giảm chói 67% • Phim nhập từ hãng

Chúng tôi rửa chuyên nghiệp và sạch sẽ. Từng chi tiết trong xe, hút bụi, cửa xe, bánh xe, khô và sạch bóng.

70020-639/HTO/10

Nhận khắp các vùng

phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174

SUNSHINE PLAZA Góc đường Hampshire Rd & Services St (Chỗ đậu xe dưới tầng hầm )

Manager Rami

0410 333 914


38 MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 ngĪ ngĬŪi xem bŬi nhżng ÂĬŪng cong kiêu hùng, Âĺm tính ÂŦng lžc hŚc. Sļc vàng tĬĪi mŨi, các hŞc hút gió Š sŦ, cánh gió kích thĬŨc lŨn, bŦ la-zĤng HRE 198 R hĴm hŞ, Şng xİ dż dľn… là nhżng ÂiŐm nhIJn gây chú ý Ŭ ngoĮi thIJt “siêu bò tót”.

4. Forgiao Wheels Camaro SS VŨi giá bán 69.000 USD, mĸu Camaro SS “ÂŦ” tŸ hãng Forgiato Wheels hŶa hņn sŊ là mŦt lža chŚn “Âáng Šng tiŎn bát gĮo” cho các ngĬŪi mê xe cĪ bļp. Thân xe kéo rŦng, 2 sļc chŴ ÂĮo trļng – Âen ÂŞi lĺp, thiŌt kŌ mĨi xe và Âuôi xe ÂŦc nhIJt vô nhŘ, mâm Forgiato 24 inch… tôn thêm sŶc “ngĴu” cho lžc sĦ nĬŨc MƆ.

Top mĭūi xe Âŧ tuyŕt hıo trĭng bày tįi triőn lãm SEMA T

3. Underground Racing Lamborghini LP670-4 SuperVeloce Không chŖ gây chú ý vŨi công suIJt mŨi 1.400 mã lžc, siêu xe LP670-4 SuperVeloce “ÂŦ” bŬi hãng Underground Racing còn làm ngĶn

FREE

Liên lạc: Frank 0422 830 992 (Kế bên Beyond 2000)

60351-602/TH/9

Tel: 9311 4838

10. Twins Turbo Dodge Viper

Mĸu hatchback hình hŦp cŴa Toyota ÂĬŰc hãng ÂŦ Cartel Custom “lŦt xác” thành mŦt chú Limousine sang trŚng, nŢi bĺt nĬŨc sĪn Âen – ÂŜ thŪi trang, tivi màn hình lŨn, mŦt quĴy bar và ghŌ sofa bŚc da màu Âen.

Hãng ÂŦ xe Twins Turbo Ŭ California Âã tĮo nên mŦt dáng vň Âáng sŰ nhĬng cĨng rIJt cuŞn hút cho chú “rļn hŢ mang” nĬŨc MƆ Dodge Viper 2003 khi lļp Âńt nhżng Şng hút gió Š sŦ, quá cŮ. V

Muốn mua phụ tùng xe hơi

giá rẻ và chất lượng?

• Luôn có nhiều part mà bạn cần • Đầy đủ phụ tùng mới cho mọi loại xe, đủ đời • Phục vụ tận tình, lời khuyên hữu ích Giá luôn rẻ hơn các nơi khác!

Chủ nhật xin hẹn trước

9366 7376

Nếu không phải lỗi của bạn, chúng tôi sẽ claim cho bạn!

OPEN HOURS Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

Đầy đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ chất lượng!

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863 Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

Xe Limousine 6, 8 và 10 chỗ ngồi phong cách cổ điển của thập niên 60’.

MAIDSTONE Speedy Tyres

“Chất lượng là sự chuyên nghiệp của chúng tôi”

• Bảo hiểm và xe tư nhân • Fleet work • Bảo đảm suốt đời cho sơn xe • Tất cả các công việc được bảo đảm • Sơn hấp • Cho mượn xe miễn phí

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁC LOẠI XE CỔ ĐIỂN VÀ XE LIMOUSINE

12 Henderson Street Sunshine VIC 3020 Ph: 1300 720 361 Mob: 0437 982 952 e: info@accl.com.au w: www.accl.com.au

Giá rẻ bất ngờ chỉ có tại Maidstone! Nhận kéo xe 24 giờ Chúng tôi chuyên về làm đồng, sơn cho xe:

L/l: Anh Linh Nguyễn 0432 459 456 (optus)

• Phục vụ đám cưới • Các dịp lễ đặc biệt • Các tour tham quan, du lịch, mua sắm • Tráng lệ và sang trọng • Lễ tang

Mở cửa 6 ngày:

60247-588/TH/9

Phone: 03 9361 2004 • Fax: 03 9360 5453

• 5 lít nhớt • 1 lọc nhớt • 4 hoặc 6 NGK Japan Bugi (flatium thêm tiền) • Free balance 4 bánh xe • Free chỉnh tay lái xe

Thứ Hai - Thứ Bảy

• Hướng dẫn Free 32 câu luật và thi trên Computer (Tiếng Anh và Tiếng Việt) • Tận tâm, nhiệt tình • Nhận dạy các vùng phía Tây: Footscray, St Albans, Sunshine, Hoppers Crossing...

Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vùng Deer Park)

$119

10 Berkshire Rd, North Sunshine

6. Cartel Custom Scion xB

60084-641/RE/10

• Bán đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ • Bán mâm đúc xe mới và cũ giá rẻ • Nhận sửa và bảo trì các loại xe • Nhận service, thay thắng, mài dĩa, thay cục đề, cục sạc, bình nước, ống bô, service hộp số tự động. • Thay bình điệnh (Battery) hiệu Century 2 năm bảo hành

Màu xanh dĬĪng tráng lŔ, ba-ÂŪ sŞc và Âèn hĺu chŌ thŴ công, lĬŨi tİn nhiŔt cá tính, nhżng ÂĬŪng cong gŰi cİm… tĮo nên mŦt vň Âņp khó phai cho xŌ cŢ Ford 1939 tĮi triŐn lãm SEMA nĤm nay.

9. Ford 1939

Qualified Instructor / Certificate III - IV

Đặc biệt Car service From

Ngay cái tên Âã khiŌn ngĬŪi ta hình dung ÂŌn mŦt cŤ xe màu Âen quyŌn rĨ. ChiŌc Chrysler Imperial sİn xuIJt nhżng nĤm 1960 Âã ÂĬŰc Dennis McCarthy, cŞ vIJn xe hĪi Hollywood, chŌ tác ÂŐ sź dŲng trong bŦ phim “Green Hornet” công chiŌu vào tháng 1 nĤm sau. ThiŌt kŌ xe mang Âĺm tính phim İnh vŨi nhżng chiŌc súng lŲc ngž chŒm chŔ trên nļp ca-pô và tên lźa gļn Ŭ ba-ÂŪ-sŞc trĬŨc và sau.

First Pass Driving School

SPOT ON TYRE & AUTO Wheel - Tyre - Battery • Hệ thống computer chỉnh tay lái xe mới nhất của năm 2009 Kiểm tra thắng

5. Black Beauty

Chuyên nâng cIJp xe Mercedes-Benz, tĮi triŐn lãm SEMA 2010, hãng ÂŦ ÁŶc Rennech mang ÂŌn tác phĶm mŨi nhIJt dža trên chiŌc Mercedes-Benz SL600 2004. SŬ hżu sļc trļng tinh khôi, kiŐu dáng lŘch lãm, cŢ ÂiŐn, mĸu xe mui trĴn 2 chŤ cŴa Mercedes ÂĬŰc tĤng Âáng kŐ tính nĤng vĺn hành thông qua hŔ thŞng làm mát mŨi, hŔ thŞng Şng xİ chŌ theo yêu cĴu khách hàng, bŦ kiŐm soát ÂŦng cĪ mŨi cho ÂŦng cĪ turbo tĤng áp kép V12.

70182-646/HTO/10

Bİn thân Drophead coupe Âã ÂŴ sŶc thu hút mŚi ánh nhìn nhĬng dĬŨi bàn tay cŴa hãng ÂŦ Giovana Wheels, mĸu xe mui trĴn hĮng sang cŴa Rolls-Royce càng hIJp dĸn bŦi phĴn. Màu vàng tĬĪi xuyên suŞt ngoĮi thIJt ÂŌn nŦi thIJt, nļp lĬng bľng sŰi carbon, bŦ la-zĤng Âa chIJu 26 inch ánh sļc vàng, các chi tiŌt mĮ crôm… tIJt cİ “thŢi” ÂŌn vň bļt mļt, trň trung và ÂĴy khŜe khoļn cho Drophead coupe. Siêu phĶm có giá tŢng cŦng 900.000 USD, bao gŠm giá gŞc 550.000 USD và giá ÂŦ 350.000 USD.

Màu tím neon huyŎn İo toát lên tŸ chiŌc Cadillac Coupe de Ville 1959 “ÂŦ” khiŌn khách tham quan triŐn lãm SEMA ÂŎu phİi xuýt xoa. Mang tên “Wild Cat” (tĮm dŘch Kň hoang dã), Âây là “ÂŶa con” phİi mIJt 6 nĤm tìm tòi và chŌ tĮo, cńp vŰ chŠng ngĬŪi MƆ Marion và Catriona Colalillo mŨi có thŐ cho ra mļt. Trang bŘ ÂŦng cĪ Chevy 7.4L V8 kŌt hŰp hŦp sŞ Turbo 400, mĸu xe ÂĬŰc ÂĴu tĬ tŨi 200.000 USD cho “bŦ cánh” lĮ mļt.

8. Renntech Mercedes-Benz SL600

36 Hampstead Rd Maidstone VIC 3012

9317 7744 Vỏ mới giá rẻ đặc biệt!* 235/45/17 235/40/18 225/35/20 245/35/19 225/45/17

$90 $119 $119 $119 $90

205/65/15 215/60/16 185/R14 175/65/14 175/70/13

$65 $68 $65 $55 $45

* có điều kiện áp dụng

CÂN CHỈNH BÁNH XE BẰNG MÁY TÍNH • BALANCE • VÁ VỎ XE

70144-639/HTO/10

1. Giovanna Wheels Rolls Royce Drophead coupe

2. Wild Cad

ÁĬŰc gŚi ÂĪn giİn SixtySix, chiŌc Corvette Stingray ÂŪi 1966 “ÂŦ” cŴa hãng Rossi Motor “xài” chassis cŴa model Corvette C6 ngày nay và trang bŘ ÂŦng cĪ LS3 V8 450 mã lžc. NhŪ sź dŲng rŦng rãi vĺt liŔu sŰi carbon và sŰi thŴy tinh nên diŔn mĮo chiŌc xe ÂĴy táo bĮo và mang dáng dIJp hoài cŢ.

60396-622/HTO/10

rang MSN vŸa bình chŚn ra 10 “gĬĪng mńt” hút hŠn nhIJt tĮi triŐn lãm xe ÂŦ lŨn nhIJt thŌ giŨi SEMA 2010 (diŒn ra tŸ 2 - 5/11 tĮi Las Vegas, MƆ).

7. SixtySix


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 39

Safe‘n‘Save TRƯỜNG DẠY LÁI XE

PhĴn nŦi thIJt Mazda5 2012 cĨng ÂĬŰc chia sň nhiŎu chi tiŌt tŸ phiên bİn Mazda5 2011 hiŔn Âang bán tĮi thŘ trĬŪng châu Âu. Bİng ÂiŎu khiŐn có kích thĬŨc lŨn, ba hàng ghŌ vŨi 6 chŤ ngŠi sŊ ÂĬŰc sļp xŌp linh hoĮt. Ngoài ra, tĮi triŐn lãm xe hĪi Los Angeles sļp tŨi, Mazda sŊ giŨi thiŔu mĸu thiŌt kŌ (concept) chiŌc coupe thŐ thao bŞn chŤ, bŞn cźa mŨi cŴa hãng.

i e! ạ t ay r av

g N ulg M g vùn

60227-649/HTO/10

NEW

NEW

MAZDA2 NEO

ChiŌc xe thŶ 9 triŔu Âã lĤn bánh khŜi Nhà máy Hofu cŴa Mazda Motor Ŭ tŖnh Yamaguchi, Nhĺt Bİn. Áây chính là sŞ xe ÂĬŰc nhà máy Ŭ Hofu sİn xuIJt trong 28 nĤm và 2 tháng. ÁiŎu kƀ lĮ hĪn là nhà máy này Âã sİn xuIJt ÂĬŰc mŦt triŔu xe trong vòng có 29 tháng gĴn Âây, nhŪ nhu cĴu tiêu thŲ cao ÂŞi vŨi dòng xe hatchback cŮ trung Mazda3. Nhà máy Hofu gŠm hai dây chuyŎn sİn xuIJt H1 và H2 vŨi công suIJt 481.000 xe/nĤm. Trong chín tháng ÂĴu nĤm nay, nhà máy này Âã sİn xuIJt ÂĬŰc 330.000 xe, tĤng 30% so vŨi cùng kƀ nĤm trĬŨc. Nhà máy Hofu sİn xuIJt các dòng xe Mazda3 và Mazda6 ÂŐ xuIJt khĶu sang MƆ và các thŘ trĬŪng Ŭ Thái Bình DĬĪng. Thành công cŴa hai dòng xe này mŦt phĴn là nhŪ vào các tính nĤng an toàn nhĬ sáu túi khí SRS, phanh chŞng bó cŶng ABS và hŔ thŞng Ţn ÂŘnh ÂiŔn tź DSC, giúp xe cŴa Mazda ÂĬŰc xŌp thŶ hĮng cao nhIJt vŎ ÂŦ an toàn. V

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

L P

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

Bảo đảm sẽ đậu ngay trong lần thi đầu tiên (Có điều kiện áp dụng) Xin liên lạc Ken Tề:

0433 211 082 • 0466 112 983 (OPTUS)

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

Trường dạy lái xe

PREMIUM DRIVING SCHOOL • Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Chuyên sửa xe:

• Car, Truck, Thay máy, Hộp số • Mài dĩa thắng • Thay thắng • Re-gas aircon giá $75 Liên lạc:

0433 496 215

10 Clive Street, Springvale VIC 3171 (Mel: 79 K5)

Tel: 8502 7312

0466 438 864

TOÀN AUTO REPAIRS SỬA XE LƯU ĐỘNG VÀ TẠI NHÀ • Chuyên sửa các loại xe xăng và dầu • Tune up và bảo trì

• Sửa hệ thống EFi • Tất cả công việc bảo hành 6-12 tháng • Đóng mộc Warrantee cho xe mới • Hơn 15 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp tại Úc

17 Joyce Street, Springvale VIC 3171

L/lạc: Toàn 0411 684 059 • 9512 5012

H T I M S N E R R A W & GARRRY mazda

e x ả c t ấ t á i g ạ h i ạ Đ

! y a n m ô h Ngay

Hãy đến vàt! xem tận mắ

MAZDA2 MAXX

NEW

MAZDA CX-7

NEW NEW

MAZDA CX-9

70162-642/HTO/10

ChiŌc xe thŶ 9 triŔu cŴa hãng Mazda Motor xuIJt xĬŬng

RADAR DRIVE SCHOOL • Nhận dạy cho mọi lứa tuổi • Nhận dạy tất cả mọi vùng • Dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao

60372-611/RE/10

0405 471 946

60177-626/HTO/10

Sź dŲng chung kiŐu ÂŦng cĪ bŞn xi lanh thŀng hàng ÂĬŰc trang bŘ trên Mazda3 và Mazda6, Mazda5 2012 có công suIJt cžc ÂĮi 157 mã lžc, ÂŦng cĪ 2.5 lít bŞn xi lanh thŀng hàng. Ngoài phiên bİn sŞ tž ÂŦng, Mazda5 cĨng sŊ có phiên bİn sŞ sàn 5 cIJp, dành cho nhżng tay lái muŞn cİm nhĺn ÂĬŰc sŶc mĮnh cŴa ÂŦng cĪ và thĬŪng xuyên sź dŲng xe Ŭ nhżng ÂŘa hình khác nhau.

Trường dạy lái xe uy tín

Liên lạc: RAKESH

FNFAUTO-607/RE/9

hŌ hŔ tiŌp theo mĸu xe minivan cŴa nhà sİn xuIJt xe hĪi Mazda sŊ ÂĬŰc giŨi thiŔu tĮi triŐn lãm xe hĪi Los Angeles, MƆ cuŞi tháng này. Theo nhà sİn xuIJt xe hĪi Nhĺt Bİn, phiên bİn Mazda5 ÂŪi 2012 sŊ không có nhiŎu khác biŔt sĪ vŨi phiên bİn Mazda5 hiŔn nay Âang ÂĬŰc Ĭu chuŦng trên thŘ trĬŪng châu Âu.

(Optus)

60417-627/HTO/10

• Huấn luyện viên Nam/Nữ nhiều kinh nghiệm dạy chuyên nghiệp, tận tâm và vui vẻ • Có sẵn xe để đi thi (Driving Test) • Thời gian linh hoạt trong tuần hay cuối tuần • Nhận dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao.

Mazda5 Âūi 2012 trình làng tįi Los Angeles Autoshow T

AH: 9318 8540 • 0412 307 666

• HLV với bằng Instructor từ năm 1983 • Nhận dạy vìng Footscray, Sunshine, St Albans và các vùng phụ cận • HLV tận tâm, kiên nhẫn và vui vẻ • Hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

50133-554

Học Lái Xe An Toàn

VINA DRIVING SCHOOL

TOANAR-561/RE/9

Online eNews: www.viet-times.com.au

MAZDA3 MAXX

Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

715 Springvale Rd, Mulgrave

SIMON CHEA

0411 637 301

GARRY AND WARREN SMITH

Tel: 8562 5555

SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au

Email: simonc@gws.com.au (Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)


TOYOTA

LeMans

Đặc biệt

YARIS YR

COROLLA ASCENT

2.9% CAMRY HYBRID

PRIUS

LÁI ĐI NGAY

RAV4 CV MANUAL

$26,888

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! Xem thêm thông tin chi tiết tại website: wwww.lemanstoyota.com.au

FR

FR

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

O

M O

M O FR

$34,888

RUKUS AUTO

Speacial Edition!

M

AURION TOURING

$29,990

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

nhiều! m ệ i k t Tiế rong

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Xin liên lạc ngay Tuấn Nguyễn

t Đặc biệt

11 THÁNG

số điện thoại 03 9689 2944

00 LUXUS IS200

09 COROLLA ASCENT

06 RAV4 CV

02 NISSAN PULSAN Q

$17,990 LÁI ĐI NGAY

$18,990 LÁI ĐI NGAY

$18,990 LÁI ĐI NGAY

$7,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 speed Automatic • 5 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 4 speed Automatic • Silver • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Airbags • 6 Speaker Stereo • Audio/Mp3 Decoder • Footrest - Drivers • Power Steering • Metallic Finish Inserts

• 4 speed Automatic • 5 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• Green • 8 Speaker Stereo • Abs • Paint - Metallic • Power Door Mirrors

• White • 6 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Power Door Mirrors

• 4 speed Automatic • 4 door 5 seat • Abs • Cd Player • Power Steering

• Gold • Air Conditioning • 4 Speaker Stereo • Power Door Mirrors • Power Windows

07 AURION SPORTIVO

08 CAMRY ALTISE

05 HIACE VAN T/DIEDEL

08 KLUGER KX-S 4X2

$24,990 LÁI ĐI NGAY

$23,990 LÁI ĐI NGAY

$26,990 LÁI ĐI NGAY

$39,990 LÁI ĐI NGAY

• 6 speed Semi-Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 5 speed Automatic • 4 door 5 seat • Airbags • Central Locking • Power Steering

• 5 speed Manual • 3 door 3 seat • Airbags • Cd Player • Power Steering

• 5 speed Semi-Auto • 4 door 7 seat • Abs • Bluetooth System • Leather Seats

• Black • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Cruise Control • Power Door Mirrors

AD RO

DEER PARK 770 BALLARAT RD. PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

LMT-649/HTO/10

LMCT 10334

ON GT SIN

LMCT 691

N KE

RD

MOORE ST R

ET

WESTERN RING

EET

T R EE HYD E ST

WHIT EHA LL S TR E MAR ET IBYR NON G RI VER

TREET VICTORIA S

STREET

BARKLY ST RE

N

R

BUYCKLE

EET STR

CAIRNLEA D

ING IRV

STREET

AD RO

PH: 9689 2944

DONALD

S ON BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

ES INC PR

Liên lạc: Tài Lê

AD

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), An Nguyễn và Vĩnh Phạm N

• Merlot • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Camera-Rear Vision • Roof Rails

TOYOTA

LeMans Y HW

• White • Air Conditioning • 2 Speaker Stereo • Central Locking • Power Door Mirrors

STATION RO

• Black • 6 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Power Door Mirrors


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 41

Online eNews: www.viet-times.com.au

Trong sŞ nhżng mĸu xe tiŌt kiŔm nhiên liŔu nhIJt, chiŌm sŞ lĬŰng Âông Âİo là các sİn phĶm cŴa hãng Toyota. Nhżng mĸu xe Toyota dĸn ÂĴu vŎ khİ nĤng tiŌt kiŔm nhiên liŔu bao gŠm Lexus RX 450h 2011 và Lexus HS 250h 2011. Ngoài ra, còn phİi kŐ ÂŌn mŦt sŞ thành viên nhà Honda nhĬ Civic Hybrid 2011 và Insight Hybrid 2011 cĨng ÂĬŰc liŔt vào danh sách tiŌt kiŔm nhiên liŔu nhIJt tĮi MƆ. V

Theo EPA, Toyota Prius 2011 chŖ tiêu thŲ lĬŰng nhiên liŔu 4,6 và 4,9 lít/100 km lĴn lĬŰt trong nŦi thành và ÂĬŪng trĬŪng. Hai con sŞ tĬĪng Ŷng cŴa Bugatti Veyron 2011 là 29,4 và 15,6 lít/100 km. ÁŶng sau Toyota Prius 2011 trong danh sách 10 xe tiŌt kiŔm nhiên liŔu nhIJt tĮi MƆ cŴa EPA là 3 thành viên nhà Ford, bao gŠm Fusion Hybrid 2011, Mercury Milan 2011 và Lincoln MKZ Hybrid 2011. Cİ 3 mĸu xe MƆ Tiết kiệm cả ngàn đô nếu bạn mua xe mới. 7 số tự ÂŎu “ngŞn” khoİng 5,7 và 6,5 động, chỉ 5,900kms, cho lít/100 km ÂĬŪng nŦi thành và mượn tiền nếu cần~. ÂĬŪng trĬŪng. Trong khi Âó, Trả giá cao khi bạn bán lại xe cũ. XTH010 ÂŶng sau Bugatti Veyron 2011 cĨng là mŦt ÂĮi diŔn khác cŴa hãng Ford mang tên E-350 Wagon 2011 vŨi lĬŰng nhiên liŔu tiêu thŲ Ŭ mŶc 23,5 lít và 18,9 lít/100 km nŦi thành và ÂĬŪng trĬŪng. Áúng nhĬ dž Âoán, mŦt sŞ mĸu xe “hot” nhIJt trên thŘ trĬŪng hiŔn nay ÂŎu bŘ liŔt vào

Bị đụng xe? Xin gọi ngay hãng làm đồng

ACCIDENT REPAIR CENTRE “Lifetime Guarantee on All Repairs”

• Cho mượn xe để đi lại, hoàn toàn miễn phí • Nhận rửa xe và đánh bóng từ trong ra ngoài • Làm tất cả các đời xe đủ loại • Việc làm uy tín, giá cả rất phải chăng.

Xin gọi chúng tôi ngay hôm nay để xe bạn được sửa bởi những thợ chuyên nghiệp và uy tín nhất! 79969-648

N

Ōu Toyota Prius 2011 ÂĬŰc CŲc Bİo vŔ Môi trĬŪng MƆ (EPA) Âánh giá Ŭ mŶc cao nhIJt vŎ lĬŰng nhiên liŔu tiŌt kiŔm thì Bugatti Veyron 2011 lĮi bŘ xŌp cuŞi cùng.

danh sách “khát nhiên liŔu”. ÁiŐn hình là Mercedes-Benz G55 AMG 2011 vŨi 2 con sŞ 21,3 lít và 18,9 lít/100 km nŦi thành và ÂĬŪng trĬŪng. Không hŎ thua kém là Bentley Continental GTC 2011, Bentley Continental Flying Spur, Rolls-Royce Phantom, RollsRoyce Phantom Coupe và Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. TIJt cİ nhżng mĸu xe hĮng sang vŸa kŐ tên ÂŎu tiêu thŲ lĬŰng nhiên liŔu lŨn, khoİng 21,3 lít và 13,7 lít/100 km nŦi thành và ÂĬŪng trĬŪng.

70018-642/RE/10

Xe nào tiōt kiŕm nhiên liŕu nhijt?

BILL TSIOKAS 0425 747 638 • TEL: 9768 3661 Fax: 9768 3669 • E: smartfinish@live.com.au

Factory 7/5 Apoinga Street, Dandenong Sth 3175 ~ Tài chánh cho khách hàng hội đủ điều kiện. LMCT8760

Bạn có thể tìm thấy những trailer với giá rẻ hơn tại BETTER BUILT CHEAPER TRAILERS!

Chuyên cung cấp các loại vỏ xe cao cấp

Tại

s our Hill Endeav

5 9700 265

Chúng tôi chuyên cung cấp: • Vỏ xe • Thắng xe • Bình xe

Hàng có nhiều chỉ việc lái đi ngay Có nhiều mẫu mã và kích thước tha hồ lựa chọn

• Suspension • Dịch vụ chăm sóc xe • Cân chỉnh bánh xe

Xin vui lòng ghé cửa hàng chúng tôi để có giá tốt nhất!

Tự thiết kế và lắp ráp theo sở thích

Nhà nhập khẩu và phân phối vỏ xe Biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi số: 0425 66 22 92 | Fax 9700 2641

70154-642/HTO/10

Cửa hàng bán trailer lớn nhất tại Australia

70024-637/HTO/10

Thời gian nhanh nhất để có trailer vừa ý mình


42 MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 COMPLETE

CAR AUDIO & ALARMS

RRP $229

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

$119

RRP $249

$119

Car DVD & GPS

Mongoose Car Alarm

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

RRP $299

$219

S

als i c pe

Mua xe mŨi rIJt tž tin tĮi Pickles!

N

Ōu bĮn Âang tìm ÂŐ mua cho gia Âình mình mŦt chiŌc xe hĪi khá mŨi vŨi tIJt cİ các lža chŚn nhiŎu nhIJt có thŐ nhĬ ghŌ da, sŞ tž ÂŦng, màu sĪn, bİo hiŐm và nhIJt là tiŌt kiŔm mŦt khoİn tiŎn kha khá thì bĮn sŊ không tìm Ââu hĪn Pickles Auctions. LŰi ÂiŐm khi mua xe ngay tĮi Pickles là viŔc bĮn có thŐ kiŌm cho mình mŦt chiŌc xe vŨi ÂĴy ÂŴ bİo hành tŸ nhà sİn xuIJt, Âņp, ít cây sŞ. Thay vì mua bľng ÂIJu giá, quý vŘ có thŐ mua xe mà quý vŘ thích ngay trĬŨc ngày ÂIJu giá vŨi mŦt giá Âã ÂĬŰc ÂŘnh słn. Các loĮi xe ÂĬŰc thanh lý và dùng tŸ chính phŴ có thŐ ÂĬŰc mua tĮi Âây vŨi mŦt giá nhIJt ÂŘnh nào Âó, thIJp hĪn giá bên ngoài và Pickles giúp bĮn mua nhżng chiŌc xe này thĺt dŒ dàng.

Sales, Installations & Repairs Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

MONGOOSE

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

TĮi ngay nĪi Âây, bĮn có thŐ ÂĬŰc Pickles cho mĬŰn tài chánh, hĬŨng dĸn bĮn viŔc Âóng bİo hiŐm xe, bİo trì, bİo hành và nŌu bĮn có xe ÂŐ bán lĮi thì bĮn cĨng có thŐ trade-in tĮi Âây. NŌu rành vŎ viŔc ÂIJu giá, bĮn có thŐ

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10)

C&D MOTORWORKS PTY. LTD

ghé thĤm www.pickles.com.au ÂŐ nhļm cho mình mŦt chiŌc và bĮn có thŐ ra bid ÂŐ ÂIJu giá cho chiŌc xe Âó, và theo cách này thì bĮn có thŐ tiŌt kiŔm ÂĬŰc rIJt nhiŎu tiŎn. Là mŦt công ty cŴa Úc hoĮt ÂŦng dža trên yŌu tŞ gia Âình: thân thiŔn, chu Âáo và Pickles Auction Âã có mńt trên thŘ trĬŪng hĪn 30 nĤm thì quİ thžc viŔc giúp cho bĮn mua ÂĬŰc mŦt chiŌc xe Ĭng ý thì có thŐ trong tĴm tay cŴa Pickles. TŨi Âây, viŔc duy nhIJt bĮn cĴn làm Âó là chŚn ra cho mình mŦt chiŌc xe trong cİ ngàn chiŌc ÂĴy ÂŴ thĬĪng hiŔu, ÂŪi, màu sĪn, mĸu mã bóng loáng, hIJp dĸn. Nhżng viŔc còn lĮi nhĬ tài chính, bİo hành, thuŌ ÂĬŪng, bİo trì… sŊ hoàn toàn ÂĬŰc lo liŔu và sļp Âńt tŸ các nhân viên cŴa Pickles. Vĺy mŪi bĮn ghé thĤm Pickles Auction tĮi 2 ÂŘa chŖ: 41-45 McIntyre Road, Sunshine và 89 Garden Drive, Tullamarine hay gŚi cho hŚ qua sŞ ÂiŔn thoĮi 9009 3111 hay 9338 8899 ngay hôm nay. HŠng Hà

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!!

KHÁCH HÀNG VÀ UY TÍN LUÔN ĐƯỢC CHÚNG TÔI ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU!

NANKANG

KUMHO

YOKOHAMA

ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00

ĐỰƠC ĐÀO TẠO & BẰNG CẤP CAO NHẤT VỀ SỬA CHỮA CỦA ÚC VÀ TTL. KUMHO

215/45/17 $145

Với 25 năm kinh nghiệm

• Service máy, hộp số, hệ thống EFI • Tune up bằng điện tử, scan engine • Chuyên về máy xe Turbo & xe nhập cảng • Độ xe nhanh và mạnh hơn

ĐẶC BIỆT:

Xe càng có bệnh khó chữa hãy

nhớ đến C&D MOTORWORKS PTY. LTD

Fax:

KUMHO

205/65/15 $89

205/55/16 $115

NANKANG

KUMHO

KUMHO $89 YOKOHAMA $105

215/60/16 $119

235/45/17 $120

YOKOHAMA

235/45/17 $145

KUMHO

FALKEN

235/40/18 $179

NANKANG

205/40/17 $120

185 R14 LT

KUMHO

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125 195R14 LT

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại

205/65/15 $79 215/65/14 $89

NANKANG KUMHO

YOKOHAMA

205/65/15 $99

NANKANG

235/40/18 $149

235/40/18 $179

FREE

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

Xin liên lạc Công Trần Tel:

NANKANG

215/45/17 $130

205/40/17 $150

9312 7355 9312 7366

6, 12 OR 24

190 Duke St, Braybrook VIC 3019 70011-636/HTO/10

• Duy nhất ở miền Tây với dàn máy DYNO • 2WD / 4WD quý khách sẽ sớm tìm được bệnh cho xe của mình trước khi quá trễ.

NANKANG 185/75/14 $75 195/70/14 $85

NANKANG

chúng tôi nhận sửa chữa & bảo trì tất cả các loại xe về Máy và Điện tử.

KUMHO

205/55/16 $135

Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

OPEN 7 DAYS

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

MONTHS INTEREST

FREE

60231-585/RE/9

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout


MAGAZINE 168 • Friday, November 12, 2010 43

Online eNews: www.viet-times.com.au

Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba! 41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Đấu Giá Xe Hơi

Ph: (03) 9009 3111

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba 10:00am: 11:00am:

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


Magazine 168, Friday 12 November 2010  
Magazine 168, Friday 12 November 2010  

Magazine 168, Friday 12 November 2010

Advertisement