Page 1

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 03/12 – 09/12, 2010 Vietnamese Weekly Magazine distributed throughout Melbourne, Sydney.

Mua Âàn Guitar, piano và các dŲng cŲ âm nhĮc khác vŨi giá thĺt rň ngay tĮi Sky Music. Tel: (03) 9546 0188

KŋT QUį Xš Sŝ TRONG TUijN QUA LOTTO GAME

DRAW DATE

DRAW NO

NUMBERS

SUPPS

Tattslotto

27/11/2010

3063

35,12,37,2,15,24

Super 66

27/11/2010

3063

6,0,9,9,4,7

Powerball

25/11/2010

758

28,36,37,40,10

40,5 22

Sat Dec 4

Sun Dec 5

Mon Dec 6

Tue Dec 7

Wed Dec 8

Possible thunderstorm

Possible thunderstorm

Late shower

Possible shower

Windy with showers

Rain

27°C

30°C

29°C

30°C

27°C

26°C

19°C

19°C

20°C

19°C

22°C

19°C

PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 • Telephone: (03) 9792 3675

CÂU NÓI HAY Ngĭūi Âang có ý Âřnh lijy vű là ngĭūi Âang Âi trên con Âĭūng dĹn tũi sſ hşi hĻn. (Melanger)

Sông bĥng Franz Josef

Tƃ GIÁ HOÁN ÁšI TIōN Tœ NĬŨc hŠ chŶa Melbourne

52.0%

MŤi ngày trung bình mŦt gia Âình dùng tŨi 174 lít

12:00 trĬa ngày 02/12/2010: AUD $1 = USD 0.9671

VND 18,870

Trong sŞ 652 tuĴn này: Bankstown: Cİnh sát nŢ súng bļn chŌt và làm bŘ thĬĪng hai tên cĬŨp Cabramatta: MŦt phŲ nż bŘ Ââm trŚng thĬĪng Chipping Norton Lakes: NgĬŪi Âàn ông bŘ chŌt ÂuŞi do say rĬŰu Casula: TrŞn cİnh sát, tông xe vào nhà dân

ChŌ ÂŦ Ĥn uŞng và mŞi liên hŔ ÂŌn tuŢi thŚ cŴa con ngĬŪi TƄ lŔ vô sinh Ŭ Âàn ông tĤng cao Nhżng anh chàng xIJu trai dŒ có con hĪn PhŲ nż càng hĬŨng nŦi, ham muŞn sex càng cao

Nhżng lŪi khuyên quý báu cŴa mņ dành riêng cho con gái NghŔ thuĺt xích lĮi gĴn con Tinh tŌ hĬĪng mùa Giáng sinh RĤng trļng cho nŲ cĬŪi xinh Mņo làm Âņp lôi cuŞn chàng

Lamborghini: Ra mļt phiên bİn Âńc biŔt cho ngĬŪi hâm mŦ Xe hĮng sang Audi A6L bŘ phàn nàn nhiŎu nhIJt Xe Mazda lĮ: Miata Mono-Posto Nissan Leaf giành giİi Xe Châu Âu cŴa nĤm 2011

BUSINESS & MANAGEMENT

New Stream in AUTOMOTIVE TECHNOLOGY has been developed:

• Diploma of Management (6 Months) - $4,000

Cert III in Automotive Mechanical Technology (Motorcycle)

• Certificate IV in Business & Diploma of Management (1 Year) - $7,000

Các khóa học Công nghệ xe hơi của Menzies được thiết kế để giúp học viên dễ kiếm việc làm sau này.

• Certificate IV in Business (6 Months) - $4,000

Công nghệ điện tử Công nghệ xe hơi Nghề làm bánh mì Quản lý & Thương mại Khoá học tiếng Anh

Specialists in Technology Có các lớp học cuối tuần cho các ngành: Công nghệ xe hơi,Quản lý & Thương mại.

CÓ CÁC KHOÁ HỌC ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ

MENZIES ENGLISH CENTRE - English Centre nằm trong tòa nhà riêng - Thiết bị hiện đại - Phòng học rộng rãi $ Chỉ

190/tuần

MENZIES INSTITUTE OF TECHNOLOGY 355 Spencer Street, Melbourne VIC 3003 • Tel: 1300 244 002 Website: www.menzies.vic.edu.au CRICOS: 02815M

60183-643/RE/10

ĐỊA CHỈ CHO BẠN

Fri Dec 3


DU LÒCH VAÊN HOÙA VIEÄT

*Chaâu Ñoác–Haø Tieân–Caø Mau–Baïc Lieâu–Soùc Traêng–Caàn Thô -Phuù Quoác (6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn * Caø Mau - Baïc Lieâu - Soùc Traêng - Caàn Thô (4N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

..........................................................................................................................................................................

Giaù Tour mua taïi Australia baèng mua taïi Vieät Nam. Moïi chi tieát xin lieân heä caùc Travel Agent sau:

* Campuchia (4N) (190usd) - KH thöù 5 haøng tuaàn (KS 4 sao) * Thaùi Lan (6N) (339usd) - KH 20,25/11, 11,21*,27*/12, 4,8,26/01/2011 vaø haøng tuaàn * Singapore (4N) (549usd) - KH 23/12 vaø haøng tuaàn * Singapore-Malaysia (6,7N) (579usd) - KH 28/11; 22*,30*/12 vaø haøng tuaàn * Hoàng Koâng-Trung Quoác (749usd) - KH haøng tuaàn * Trung Quoác-Baéc Kinh-Thöôïng Haûi-Haøn Chaâu (869usd) - KH haøng tuaàn * Hoàng Koâng-Disneyland (4N) (718usd) - KH 31*/12 vaø haøng tuaàn * Hoàng Koâng-Disneyland-Ñaïi Nhó Sôn (5N) (738usd) - KH 21*/12 * Haøn Quoác: Seoul-Jeju (6N) (999usd) - KH haøng thaùng Kæ nieäm 1 chuyeán ñi ........vôùi tieâu chuaån 4 sao....... Haønh trình veà vôùi Thaêng Long 1000 naêm

Saøi Goøn – Hueá – Haø Noäi (13 ngaøy)

PHUÙ QUOÁC

(ñi caâu caù, aên tröa treân taøu)

1.795.000ñ + veù maùy bay Khôûi haønh thöù 2,4,6 haøng tuaàn giaûm

19.343.000ñ/1 khaùch

(Chöa bao goàm veù maùy bay)

®

5%

cho khaùch ñaêng kí tröôùc ngaøy

7

10061-649/RE/10

* CAÀN GIÔØ, TIEÀN GIANG, BEÁN TRE, ÑOÀNG THAÙP, VUÕNG TAØU, BÌNH CHAÂU (1 Ngaøy) - KH thöù 7, CN haøng tuaàn * PHAN THIEÁT, PHAN RANG, CAÀN THÔ, CHAÂU ÑOÁC (2N) - KH thöù 7 haøng tuaàn * ÑAØ LAÏT, NHA TRANG, NHA TRANG – ÑAØ LAÏT (4,5N) - KH thöù 3,5,7 haøng tuaàn * BUOÂN MEÂ THUOÄT, ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT-PHAN RANG (3N) - KH thöù 6 haøng tuaàn * CHAÂU ÑOÁC-HAØ TIEÂN-CAØ MAU-SOÙC TRAÊNG-BAÏC LIEÂU-CAÀN THÔ (3,4,5,6,7N) - KH thöù 7 haøng tuaàn * PHAN THIEÁT-ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT-PHAN RANG- NHA TRANG, PHAN THIEÁT-NHA TRANG-ÑAØ LAÏT (4,5,6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn * SAØI GOØN-HOÄI AN-ÑAØ NAÜNG-HUEÁ-PHONG NHA (7,8N)- KH thöù 7 haøng tuaàn * HOÄI AN-ÑAØ NAÜNG-HUEÁ -HAØ NOÄI (5,6N)– KH thöù 2 haøng tuaàn * XUYEÂN VIEÄT, XUYEÂN VIEÄT-SAPA (13,15,16,18N) - KH thöù 2,7 haøng tuaàn * HAØ NOÄI-CHUØA HÖÔNG-TAM COÁC-HAÏ LONG-SAPA (4 ñeán 9N) - KH thöù 2,3,4,7 haøng tuaàn

The Best of VietNam

* Footscray: HoaHop Central Travel (03) 9689.8989 Sunrise Internatinal Services (03) 9689.1030 Hanah Travel (03) 9687.9081 * Fitzroy: Kim Travel (03) 9419.8152

(03) 9001.8832 - (03) 9001.8838

Tri aân khaùch haøng Taêng möùc baûo hieåm * 30.000 usd ñoái vôùi Tour Chaâu AÙ * 50.000 usd ñoái vôùi Tour Chaâu AÂu - UÙc * 60.000.000 vnd ñoái vôùi Tour noäi ñòa

Contact with us: Truï sôû : 55B Nguyeã n Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873 Website: www.dulichvanhoaviet.com.vn ............................................................ CN Haø Noä i : 8 Phaï m Nguõ Laõ o , Q.Hoaø n Kieá m , T.p Haø Noä i Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526 Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn

NHA KHOA THẨM MỸ CHÂU Á 116 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 10, TPHCM (ĐỊA CHỈ DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM) Điện thoại: (+84 8) 3856 2353 • (+84) 903 609 699 • Email: asiadental@hcm.fpt.vn Website: www.nhakhoachaua.com • www.implantvietnam.com • www.asiadentalvn.com

Trung tâm cấy ghép Implant thẩm mỹ đạt tiêu chuẩn quốc tế Răng Implant: • Chiếc răng giả được cấy vào xương ổ răng • Tồn tại suốt đời giống như răng thật Cấy ghép Implant: Nhẹ nhàng, không gây đau đớn • Kha khoa Thẩm mỹ Châu Á là một trong những trung tâm cấy ghép Implant Thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam.

Nha khoa là Nghệ thuật Lần đầu tiên tại Việt Nam, Bác sĩ Bùi Cúc áp dụng thành công 9 hệ thống cấy ghép Implant Nha khoa, đã cấy ghép trên 1.000 trụ Implant, thành công trên 97% từ năm 2003. Là niềm tự hào cho Trung tâm Nha khoa Thẩm mỹ Châu Á, điểm tựa vững chắc để Bác sĩ Bùi Cúc học hỏi thêm nhiều hơn nữa ở những đồng nghiệp cấy ghép Implant Nha khoa Việt Nam và thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu, Hàn Quốc, Úc… Khát vọng của Bác sĩ Bùi Cúc là được phục vụ tốt nhất trong lĩnh vực cấy ghép Implant Nha khoa hiện nay.

Hãy đến để cảm nhận sự khác biệt

• Được sự hợp tác của nhiều Bác sĩ chuyên sâu và giỏi về cấy ghép Implant Thẩm mỹ. • Thực hiện nhiều hệ thống cấy ghép Implant Thẩm mỹ hiện đại trên thế giới. Do đó việc cấy ghép Implant Thẩm mỹ đạt kết quả tối ưu cho mọi trường hợp mất răng. • Trang bị hầu hết các hệ thống cấy ghép Implant nổi tiếng trên thế giới: ANKYLOS, Straumann, Nobel Biocare, DIO, IMTEC, MEGA ‘GEN, MIS, Anthogyr, Implantium… • Chuyên phục hình Răng sứ cố định Thẩm mỹ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

• Giám Đốc Nha Khoa Thẩm Mỹ Châu Á • Tu nghiệp Implant Thẩm mỹ tại Hoa Kỳ, Đức, Canada, Hàn Quốc, Úc… • Chuyên gia hàng đầu về cấy ghép Implant Nha Khoa • Thành viên Viện Hàn Lâm Implant Nha Khoa Hoa Kỳ (A.A.I.D) • Thành viên Hội Implant Quốc tế - Thuỵ Sĩ (I.T.I) • Thành viên Hội Chuyên Gia Implant Nha Khoa Quốc Tế - Hoa Kỳ (I.C.O.I) • Được chuyển giao Kỹ thuật cấy ghép Implant Thẩm mỹ từ: ANKYLOS, Straumann, Nobel Biocare, DIO, IMTEC, MEGA ‘GEN, MIS, Anthogyr, Implantium…

Điện thoại tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9001 6757

10063-636/RE/10

Bác sĩ Bùi Cúc

Bác sĩ Bùi Cúc trực tiếp cấy ghép Implant Thẩm mỹ

Bác sĩ Bùi Cúc đang cấy ghép Implant

Sứ cercon trên Implant

Sứ IPS e.max Ceram

Sứ cercon trên Implant

Sứ IPS e.max Press

NHA KHOA THẨM MỸ CHÂU Á – ĐEM LẠI SỰ HOÀN HẢO CHO BẠN!


MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 03/12 – 09/12, 2010

Fri Dec 3

Sat Dec 4

Sun Dec 5

Mon Dec 6

Tue Dec 7

Wed Dec 8

Possible thunderstorm

Possible thunderstorm

Late shower

Possible shower

Windy with showers

Rain

27°C

30°C

29°C

30°C

27°C

26°C

19°C

19°C

20°C

19°C

22°C

19°C

C

ông ty chúng tôi bảo đảm rằng quý vị sẽ có được một loại mì Migoreng tốt, hợp vệ sinh và điều đầu tiên là ngon miệng! Migoreng của Ibumie không chứa các hợp chất bảo quản, không chứa hàn the, không phụ gia và rất hợp khẩu vị người dùng.

Nhập khẩu bởi: L A Y B R O T H E R S P T Y L T D 2 3 - 2 9 D A V I D S T R E E T , D A N D E N O N G V I C 3 17 5 • T E L : ( 0 3 ) 9 7 9 1 6 3 9 9

60065-652/RE/10

Có bán tại các tiệm thực phẩm Á châu trên khắp tiểu bang.


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

NEWS IN 168 HOURS

TIN TŵC TRONG TUijN QUA Local News: PhĬĪng Nguyên • World News: HuŔ TrĴn, HŠng Hà

Thành phŞ Melbourne có giá nhà Âļt nhIJt nĬŨc

Cabramatta: MŦt phŲ nż bŘ Ââm trŚng thĬĪng

LĴn ÂĴu tiên Melbourne vĬŰt qua Sydney ÂŐ trŬ thành thành phŞ có giá nhà Âļt nhIJt trên toàn Australia. Chi phí vay vŞn và giá nhà Ŭ tĤng cao Âã khiŌn Melbourne vĬŰt qua cİ Sydney theo chŖ sŞ Âánh giá vŎ tình hình giá nhà cŴa ngân hàng CBA.

TuĴn trĬŨc, mŦt phŲ nż 22 tuŢi Âã bŘ thĬĪng nńng sau khi bŘ tên cĬŨp dùng vĨ khí tIJn công tĮi khu vžc Tây Nam Sydney. VŲ viŔc xİy ra vào khoİng 10.15pm. NgĬŪi phŲ nż này Âang Âi bŦ trên ÂĬŪng John Street, Cabramatta, thì bŘ hai ngĬŪi (mŦt nam, mŦt nż) chńn ÂĬŪng và dùng vĺt sļc nhŚn Âe doĮ Âòi cĬŨp tiŎn. Sau khi Ââm hai nhát vào bŲng nĮn nhân, hai tên cĬŨp giĺt lIJy chiŌc túi xách rŠi bŜ chĮy.

Xét chung cİ nĬŨc, mŶc giá nhà hŰp lý Âã ÂĬŰc cİi thiŔn 3.6% trong quý vŸa qua, nhĬng vĸn thIJp hĪn 18.3% so vŨi nĤm ngoái. Theo tĮp chí Economist, Australia là mŦt trong nhżng nĬŨc có giá nhà Ŭ Âļt ÂŜ nhIJt thŌ giŨi. Lãi suIJt gia tĤng khiŌn nhiŎu ngĬŪi gńp khó khĤn trong viŔc vay thŌ chIJp mua nhà, nhIJt là khi mŦt sŞ ngân hàng thĬĪng mĮi thžc hiŔn tĤng lãi suIJt riêng cùng vŨi ÂŰt tĤng cŴa ngân hàng trung ĬĪng.

NĮn nhân ÂĬŰc ÂĬa ÂŌn bŔnh viŔn Liverpool Hospital trong tình trĮng Ţn ÂŘnh. Cİnh sát Âã džng lĮi hiŔn trĬŪng và tiŌn hành ÂiŎu tra khu vžc xung quanh. ÁĬŰc biŌt, cİ hai tên cĬŨp nói trên ÂŎu là ngĬŪi gŞc châu Á. BIJt kƀ ai biŌt thông tin liên quan ÂŌn vŲ tIJn công, cĬŨp giĺt nói trên hãy liên hŔ vŨi ÁĬŪng dây phòng chŞng tŦi phĮm sŞ ÂiŔn thoĮi 1800 333 000.

Trên thžc tŌ, theo kŌt quİ ÂĬŰc công bŞ hôm thŶ Hai vŸa qua, Melbourne Âã vĬŰt qua Sydney ÂŐ trŬ thành thành phŞ có tƄ lŔ nhà giá rň ít nhIJt trong quý ÂĴu nĤm sau khi HiŔp hŦi nhà Ŭ (HIA) thžc hiŔn tính toán lĮi chŖ sŞ này. Chuyên gia kinh tŌ Harley Dale cŴa HIA cho biŌt yŌu tŞ giá nhà tĤng Ŭ Melbourne và thu nhĺp trung bình cŴa ngĬŪi lao ÂŦng thIJp Âi tĮi thành phŞ này khiŌn Melbourne trŬ thành thành phŞ có giá nhà Âļt nhIJt cİ nĬŨc.

Chipping Norton Lakes: MŦt ngĬŪi Âàn ông bŘ chŌt ÂuŞi do say rĬŰu ThŶ Bİy tuĴn qua, mŦt ngĬŪi Âàn ông 42 tuŢi Âã bŘ chŌt ÂuŞi tĮi hŠ Chipping Norton Lakes. Cİnh sát cho rľng cái chŌt nĮn nhân có liên quan ÂŌn rĬŰu. Khoİng 2.30pm, ngĬŪi Âàn ông này Âã có mńt tĮi mŦt tiŔm café, nhĬng sau Âó bĮn bè lĮi vŨt ÂĬŰc ngĬŪi Âàn ông này tŸ dĬŨi nĬŨc lên. Lúc ÂĬŰc vŨt lên, ngĬŪi Âàn ông

Giá nhà Ŭ Australia Âã giż nguyên Ŭ mŶc Ţn ÂŘnh trong nźa cuŞi nĤm nay. Trên cİ nĬŨc, giá nhà Ŭ trung bình trong ba tháng tính ÂŌn tháng 9 là $406,500. TĮi Sydney, giá nhà Ŭ trung bình là $506,000, trong khi Ŭ Melbourne là $465,000.

(Xem tiŌp trang 6)

www.selectchiropractic.com.au

HIỆN CÓ MẶT TẠI 2 ĐỊA ĐIỂM MỚI

TẠI SAO BẠN PHẢI TIẾP TỤC CHỊU ĐAU CỔ VÀ ĐAU LƯNG! Chúng tôi có thể giúp bạn điều trị: • Đau lưng, đau thắt lưng • Đau cổ, mỏi cổ • Nhức đầu/chứng đau nữa đầu • Đau dây thần kinh tọa • Các triệu chứng đau và nhức mỏi khác và được tận tình tư vấn giúp đở.

Khám lần đầu giá $45, bao gồm: • Lập hồ sơ bệnh án • Kiểm tra các động tác, tư thế • Chụp hình bàn chân bằng máy tính

70313-650/HTO/10

• Chụp X-ray nếu có chỉ định lâm sàng

60141A-650_2/HTO/10

4


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

5

128A Police Rd, Springvale 3171

JV MULGRAVE Đến JV Mulgrave để biết thêm chi tiết! Mob:

0411 225 888

NOKIA N8

9574 0376

Chân thành cám ơn quý khách đã ủng hộ JV Mulgrave trong thời gian qua. Đặc biệt JV Mulgrave có quà tặng giáng sinh kể từ ngày 24/09/2010 đến 15/12/2010 cho khách ký hợp đồng tại JV Mulgrave.

SẼ CÓ CƠ HỘI TRÚNG MỘT TIVI 42” phone Nokia ! cảm ứng & sành điệu

Trước giá $49/tháng

$450/tháng $39 /tháng cho 12 tháng đầu, vẫn được gọi $450.

Được gọi Nay chỉ trả

Thời gian có giới hạn. LẤY PHONE MIỄN PHÍ

JV ĐÃ CÓ HÀNG IPHONE 4 ĐỀ LẤY LIỀN!*

IPHONE 4 16/32GB

* While stocks last.

Phone nóng bỏng nhất thế giới!

Đến với JV

$44/tháng $300/tháng

Nay chỉ trả Được gọi

Đặc biệt quý khách gọi nhiều chỉ trả $99/tháng. Được gọi thoải mái không giới hạn tới bất cứ phone và network nào!

BIỆhôTng ĐẶcaC o niên k

Quý n shop, thuận tiện đế g tôi sẽ n nhân viên chú NE

(Optus, Telstra, Vodafone, 3) * Conditions apply

LẤY IPHONE 4 32GB MIỄN PHÍ

GIAO PHO HÀ ĐẾN TẬN N ẫn được hướng d tận tình!

THA HỒ CHO BẠN LỰA CHỌN, ĐẶC BIỆT NHƯ 888 HOẶC 999 CHO QUÝ DOANH NGHIỆP. (Điều kiện áp dụng)

JV Mulgrave mở cửa 7 ngày trong tuần (Chủ nhật xin hẹn trước) JV HEAD OFFICE: SHOP 5/119 HOPKIN ST, FOOTSCRAY 3011. TEL: 03 9689 3999 Với số vốn rất ít để mở chi nhánh JV Mobile, tự mình làm chủ thay vì làm công! Kinh nghiệm sẽ được huấn luyện.

70052-652/HTO/10

Rất nhiều sim số dễ nhớ có sẳn tại JV Mulgrave.


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

Year 13th, Edition 651 • Friday, 26/11/2010 Published by AdPro Media Pty Ltd • Incorporating Viet Times

GENERAL INFORMATION Editing and Advertising: 9792 3675 • Fax: 9791 7863 Email: info@viet-times.com.au News Online: www.viet-times.com.au

LIÊN LĭC – WHO TO CALL Melbourne Head Office: Suite 7, 4 St. James Ave, Springvale.

Telephones: 03. 9792 3675 • 03. 9095 2743 Mailing: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 Productions: Tham H, P Hong Editing Staff: Ng. Luu, PhĬĪng Dzung, Bİo Tú, Hong Ha, Hue Tran, Le Don, Phuong Nguyen, Chu Tat Tien Artwork Dept: Hoang To, Hong Pham, Tham Huynh Advertising Department: Minh Tran 0402 234 157 Van Le 0408 454 299 • Ken Le 0435 797 338

QUįNG CÁO – ADVERTISING SENIOR ADVERTISING QUįNG CÁO: Trang trong – 5 MANAGER: giŪ chiŎu ThŶ Ba Rao Vńt – 4 giŪ chiŎu ThŶ TĬ MRS. Bán HĮ Giá – 10 giŪ sáng ThŶ NĤm. BÀI Vū: HEAD MŚi Âóng góp vŎ bài vŬ, thĬ gópDEPT: ý, Thông Báo OFFICE – ADVERTISING CŦng ÁŠng, xin email vŎ toà soĮn trĬŨc 5 giŪ chiŎu ThŶ TĬ.

Van Le 0408 454 299 03. 9095 2743

TEL: Email: adverts@viet-times.com.au

THÔNG BÁO • MŚi quİng cáo trên Viet Times ÂŎu Âã ÂĬŰc qua các bĬŨc kiŐm soát cĶn thĺn cĴn thiŌt trĬŨc khi in IJn. Tuy nhiên nŌu có sai sót vŎ kƆ thuĺt và lŤi Âánh máy là ngoài ý muŞn cŴa chúng tôi. • NŦi dung và hình İnh trong quİng cáo ÂĬŰc cung cIJp bŬi các nhà quİng cáo. Xin quý ÂŦc giİ xem xét thĺn trŚng trĬŨc khi sź dŲng, Viet Times và AdPro Media Pty Ltd không chŘu trách nhiŔm vŎ nhżng gì mà nŦi dung cŴa quİng cáo có thŐ gây nên cho ngĬŪi tiêu thŲ. Các nhà quİng cáo chŘu trách nhiŔm vŎ nhżng dŘch vŲ và các sİn phĶm cŴa hŚ Âã quİng cáo trên Viet Times.

Print Post Publication Number: PP 344356/00028

này vĸn còn thŬ. Khi ÂŦi cŶu hŦ ÂŌn thì nĮn nhân bŘ mŦt cĪn Âau tim và bIJt tŖnh. NĮn nhân ÂĬŰc ÂĬa ÂŌn bŔnh viŔn Liverpool Hospital nhĬng quá muŦn. Cİnh sát Âã tiŌn hành xét hŜi mŦt sŞ nhân chŶng và bĮn bè cŴa nĮn nhân - nhżng ngĬŪi có mńt tĮi tiŔm café hôm Âó. Tuy nhiên, theo cİnh sát cái chŌt cŴa ngĬŪi Âàn ông này không có dIJu hiŔu khİ nghi.

Casula: TrŞn cİnh sát, tông xe vào nhà dân MŦt ngĬŪi Âàn ông Âã phi xe Ââm thŀng vào nhà ngĬŪi dân vì không muŞn bŘ cİnh sát kiŐm tra nŠng ÂŦ cŠn trong hĪi thŬ. VŲ viŔc xİy ra vào tŞi thŶ Sáu tuĴn trĬŨc, khi ngĬŪi Âàn ông 46 tuŢi này cŞ tình lái chiŌc xe Ford Falcon cŴa mình ÂŐ tránh bŘ cİnh sát kiŐm tra ÂŦt xuIJt trên ÂĬŪng Pine Rd. Khi bŘ cİnh sát ÂuŢi theo, ngĬŪi Âàn ông này Âã lái xe bŜ chĮy và Ââm thŀng vào khu nhà ÂŐ xe cŴa mŦt cĤn hŦ trên ÂĬŪng Box Rd. VŲ va chĮm khiŌn mŦt chiŌc xe Âang Âĺu trĬŨc Âó Ââm thŀng vào phòng khách cŴa cĤn nhà. RIJt may không làm ai trong cĤn nhà bŘ thĬĪng. NgĬŪi Âàn ông nói trên sau Âó bŘ buŦc tŦi cŞ tình không dŸng xe theo lŔnh cİnh sát, cùng vŨi tŦi lái xe nguy hiŐm và trŞn kiŐm tra nŠng ÂŦ cŠn trong hĪi thŬ. Phiên xét xź ngĬŪi Âàn ông này sŊ diŒn ra tĮi Toà án Liverpool vào ngày 13 tháng 1 tŨi Âây. Cİnh sát cho hay viŔc kiŐm tra nŠng ÂŦ cŠn trong hĪi thŬ là mŦt phĴn cŴa chiŌn dŘch tuyên truyŎn nhļm vào nhżng ngĬŪi cŞ tình lái xe sau khi uŞng rĬŰu bia vĬŰt mŶc quy ÂŘnh.

Liverpool: Lái xe tŞc ÂŦ cao tông vào cŦt ÂiŔn TŞi ChŴ nhĺt vŸa qua, tĮi khu vžc Warwick Farm Âã xİy ra mŦt vŲ tai nĮn giao thông

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn! PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

48% học viên của chúng tôi đã đạt được điểm cao trong kì thi AMEB.

40%

GIẢM 50%

DI TRÚ - DU HỌC BẢO HIỂM

AETC Consulting Groups

Website: www.aetc.com.au

8%

đến ngày 31/07/2010

Liên lạc: (03) 9791 3011 Lầu 1, 207 Lonsdale Street, Dandenong reception.ddg@musictimeschool.com.au www.musictimeschool.com.au

Do nhóm tư vấn luật Di Trú tốt nghiệp tại Úc đảm trách

Kết quả khảo sát năm 2009

PHÍ ĐĂNG KÝ

Liên lạc: (03) 9887 9883 Suite 3, 20 Kingsway, Glen Waverley reception.gw@musictimeschool.com.au www.musicacademy.com.au

Pendle Hill: BiŐu tình phİn ÂŞi dž án Holroyd

VŲ tai nĮn xİy ra vào khoİng hĪn 7p.m trên ÂĬŪng Hume Highway. NĮn nhân, mŦt ngĬŪi Âàn ông 25 tuŢi, Âang lái chiŌc xe Holden Commodore SS màu Âen chĮy hĬŨng Sydney thì bIJt ngŪ bŘ mIJt lái và Ââm thŀng vào mŦt cŦt ÂiŔn bên ÂĬŪng. VŲ tai nĮn khiŌn nĮn nhân mļc kņt trong chiŌc xe bŘ bņp dúm cŴa mình. Phİi mIJt hĪn hai giŪ, lžc lĬŰng cŶu hŦ mŨi giİi cŶu ÂĬŰc nĮn nhân trong tình trĮng bŘ chIJn thĬĪng cŦt sŞng, gãy hai chân, gãy xĬĪng chĺu và bŘ nŦi thĬĪng nghiêm trŚng. NĮn nhân ÂĬŰc cIJp cŶu tĮi BŔnh viŔn Liverpool. KŌt quİ ÂiŎu tra ban ÂĴu cho thIJy nguyên nhân dĸn ÂŌn vŲ tai nĮn có yŌu tŞ vŎ tŞc ÂŦ.

MŦt nhóm ngĬŪi Ŭ Pendle Hill Âã có cuŦc biŐu tình phİn ÂŞi viŔc quy hoĮch Holroyd, cŲ thŐ là vŎ mĺt ÂŦ dân sŞ Âông Âúc tĮi khu vžc trong tĬĪng lai.

Bankstown: Cİnh sát nŢ súng bļn chŌt và làm bŘ thĬĪng hai tên cĬŨp TuĴn trĬŨc, cİnh sát Âã nŢ súng bļn chŌt mŦt tên cĬŨp và làm mŦt tên khác bŘ thĬĪng trong lúc khŞng chŌ hai tên cĬŨp tĮi mŦt khách sĮn Ŭ Bankstown. VŲ viŔc xİy ra vào khoİng 8.40pm thŶ Hai, khi cİnh sát ÂĬŰc gŚi tŨi ÂŐ giİi cŶu mŦt vŲ cĬŨp có vĨ khí xİy ra tĮi khu khách sĮn trên ÂĬŪng Birch St. Trong khi ÂŞi mńt vŨi hai tên cĬŨp, cİnh sát Âã buŦc phİi nŢ súng. Phát súng cŴa viên cİnh sát Âã làm mŦt tên cĬŨp chŌt ngay tĮi chŤ, còn tên kia bŘ thĬĪng và ÂĬŰc ÂĬa Âi cIJp cŶu tĮi bŔnh viŔn Liverpool. Cİnh sát Âã thành lĺp TŢ trŚng án gŠm các ÂiŎu tra viên và tìm thêm nhân chŶng ÂŐ ÂiŎu tra làm rõ vŲ viŔc. HiŔn cİnh sát Âang truy tìm tên cĬŨp thŶ ba, ÂĬŰc cho là Âã lái xe trŞn khŜi hiŔn trĬŪng.

Carramar: SĪ tán dân vì xe hĪi bŘ phóng hoİ Nhżng ngĬŪi dân sŞng trong mŦt khu chung cĬ tĮi Carramar Âã phİi sĪ tán ra khŜi tòa nhà sau khi mŦt chiŌc xe hĪi bŘ phóng hoİ trong bãi Âĺu xe.

60496-630/HTO/10

Bảo đảm con của bạn được huấn luyện tốt nhất để thành công trong tương lai.

nghiêm trŚng, khiŌn lžc lĬŰng cŶu hŦ phİi mIJt hĪn hai giŪ Šng hŠ mŨi giİi cŶu ÂĬŰc nĮn nhân ra khŜi chiŌc xe bŘ bņp dúm.

ÁĬŰc biŌt, vŲ hoİ hoĮn xİy ra vào khoİng 9.50am thŶ TĬ tuĴn trĬŨc tĮi mŦt khu chung cĬ trên ÂĬŪng Wattle Ave. Ngay sau Âó, lžc lĬŰng cŶu hŜa Cabramatta và Liverpool Âã ÂĬŰc huy ÂŦng ÂŌn hiŔn trĬŪng ÂŐ xź lý Âám cháy. MŦt nhân viên cŴa ÂŦi cŶu hoİ Cabramatta cho biŌt khi hŚ ÂŌn nĪi thì thIJy mŦt chiŌc xe hĪi bên dĬŨi toà nhà này Âang bŞc cháy dż dŦi, khiŌn cİ khu nhà ba tĴng bŘ ngĺp chìm trong khói Âen. Tuy nhiên, Âám cháy không gây thiŔt hĮi nghiêm trŚng cho toà nhà. TIJt cİ nhżng ngĬŪi sŞng trong khu chung cĬ, trong Âó có bŞn cháu bé, Âã ÂĬŰc sĪ tán và không lâu sau Âó Âã quay trŬ lĮi cĤn hŦ cŴa mình.

DI TRÚ

DU HỌC

Chuyên đảm trách:

• Hoàn tất hồ sơ du học, gia đình hoặc người giám hộ đi cùng. • Xin gia hạn visa. Chuyển trường hay ngành. • Tư vấn chọn trường, đại diện các trường phổ thông, cao đẳng, đại học toàn nước Úc. Nếu bạn đang học ELICOS hay nếu ngành học không còn trong ngành nghề được thường trú hay sắp hoàn tất khóa học cần tìm trường phù hợp với khả năng và có cơ hội thường trú sau này. • Đặc biệt du học sinh đang ở Úc. • Xin visa thường trú hay hay visa tạm trú lấy kinh nghiệm 18 tháng. • Giải quyết khó khăn trong quá trình học, visa bị hủy.

• Visa du lịch, du học, di dân có tay nghề, thương nghiệp bảo lãnh. • Xin gia hạn visa. Khiếu nại các hồ sơ chậm trể. • Chuyên đảm trách mọi hồ sơ khiếu nại với Tòa Di Trú (MRT).

Nhżng ngĬŪi dân sŞng gĴn khu mua sļm và nhà ga này tŜ ra bŶc xúc khi HŦi Šng thành phŞ quy hoĮch lĮi các tuyŌn ÂĬŪng trong khu vžc ÂŐ phŲc vŲ dž án phát triŐn cĪ sŬ hĮ tĴng vŨi mĺt ÂŦ cao. Theo quy hoĮch, trong tĬĪng lai, các khu chung cĬ và nhà cao tĴng (cao tŞi Âa sáu tĴng) có thŐ sŊ ÂĬŰc xây džng tĮi khu vžc này. Tuy nhiên, nhżng ngĬŪi sŞng lâu nĤm tĮi khu vžc này cho rľng Âây là mŦt quy hoĮch bIJt hŰp lý. HŚ cĨng lo ngĮi dž án xây džng chung cĬ sŊ İnh hĬŬng ÂŌn giá trŘ cĤn nhà. HŦi Šng thành phŞ cho biŌt ý kiŌn cŴa ngĬŪi dân sŊ ÂĬŰc cân nhļc trong quá trình lĺp dž thİo quy hoĮch phát triŐn cho khu vžc này.

Girraween: MŦt phŲ nż bŘ Ââm chŌt tĮi nhà riêng Cİnh sát Âang tìm kiŌm thông tin liên quan ÂŌn vŲ viŔc mŦt phŲ nż khoİng 50 tuŢi bŘ Ââm chŌt tĮi nhà riêng Ŭ Girraween sáng sŨm thŶ TĬ tuĴn trĬŨc. ÁĬŰc biŌt, vào khoİng 3.45am, sau khi nhĺn ÂĬŰc tin báo vŎ vŲ viŔc, lžc lĬŰng cŶu hŦ Âã khĶn trĬĪng có mńt tĮi cĤn nhà trên ÂĬŪng Girraween Road, Girraween. Khi ÂŌn nĪi, hŚ phát hiŔn ngĬŪi phŲ nż Âã tź vong do vŌt thĬĪng quá nńng. Lžc lĬŰng cİnh sát Âã tái lĺp hiŔn trĬŪng và tiŌn hành ÂiŎu tra khu vžc xung quanh. Cİnh sát Âang chŪ kŌt quİ khám nghiŔm tź thi ÂŐ ÂiŎu tra nguyên nhân dĸn ÂŌn cái chŌt cŴa nĮn nhân. Nguyên nhân cŴa vŲ án vĸn Âang ÂĬŰc ÂiŎu tra làm rõ.

Parramatta: Chính phŴ tài trŰ thêm $19 triŔu ÂŐ Âào tĮo giáo viên giŜi MŨi Âây, Chính phŴ bang NSW ÂĬa ra tuyên bŞ sŊ tài trŰ thêm $19 triŔu ÂŐ Âào tĮo ÂŦi ngĨ giáo viên giŜi nhľm hŤ trŰ cho 53 trĬŪng hŚc ÂĬŰc Âánh giá là thiŔt thòi vŎ tài chính. Ông Wayne Simpson, HiŔu trĬŬng trĬŪng Merrylands Public School, cho biŌt Âây là tin vui cho trĬŪng ông vì nó sŊ giúp cİi thiŔn kŌt quİ hŚc tĺp cho tIJt cİ các em hŚc sinh. ÁĬŰc biŌt, ChiŌn dŘch ÂĴu tiên cŴa Chính phŴ bang ÂĬŰc triŐn khai tŸ ÂĴu nĤm nay, tĺp trung tĤng cĬŪng ÂŦi ngĨ giáo viên giŜi cho các trĬŪng hŚc ÂĬŰc Âánh giá là có thành tích giáo dŲc và hŚc tĺp xuIJt sļc. TrĬŪng Macarthur Girls High School là mŦt trong nhżng sŞ Âó.

BẢO HIỂM Uy tín, chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà. Đại diện chính thức: Medibank Private • OHSC: Giảm 6% cho tất cả bảo hiểm sức khỏe cho du học sinh nếu trên 1 năm. • Working/business: Bảo hiểm cho quý vị đến Úc làm việc dài và ngắn hạn.

Aussie Travel cover • Du lịch trong và ngoài nước. • Cho người sang Úc du lịch.

SỐ ĐĂNG BỘ: 0962676 & 0958583

Lầu 3, 480 Collins St., Melbourne VIC 3000 • Xin liên lạc cô TRÂM LÊ • Mob: 0411 067 511 • Tel: 9005 1199 • Email: info@aetc.com.au

70123-642/HTO/10

6


Online eNews: www.viet-times.com.au

CAM KẾT CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG “Luôn luôn làm đúng ngay từ đầu Hướng đến sự thoả mãn của khách hàng” Mỗi người có những nhu cầu và đòi hỏi khách nhau trong việc chăm sóc răng miệng, Công ty Cổ phần Nha khoa Thế Hệ Mới luôn dành thời gian để thảo luận cùng Quý khách về những vấn đề mà Quý khách quan tâm để tìm ra một kế hoạch điều trị thích hợp nhất cho từng người một.

Khi lžc lĬŰng cİnh sát ÂŌn khu vžc nhà ga ÂŐ ÂiŎu tra thì bŘ hai tên này tIJn công lĮi. Sau Âó, lžc lĬŰng cİnh sát Holroyd, Rosehill và Parramatta Âã phİi cź thêm nhân viên ÂŌn hŤ trŰ. Cİnh sát buŦc phİi dùng hĪi cay ÂŐ khŞng chŌ hai tên tŦi phĮm hung hãn này. Hai tên tŦi phĮm Âã bŘ cáo buŦc nhiŎu tŦi danh nhĬ cŞ ý gây thĬĪng tích, gây mIJt trĺt tž công cŦng, ba tŦi danh vŎ tIJn công nhân viên cİnh sát. VŨi mŶc ÂŦ nghiêm trŚng cŴa hành vi phĮm tŦi, hai tên này Âã bŘ tŸ chŞi yêu cĴu bİo lãnh tĮi ngoĮi.

Mới Hệmang Thế hàng khoa khách Năm mới 2011, Nhacho sinh 2010, Giáng Mớivà Năm MừngMừng này. cáo quảng theo tặnghàng mang theo quảng cáo này! Hệ Mới Thế cho khoa10% khách Nha TẶNG Để có thêm thông tin hay các tư vấn miễn phí, xin quý vị liên hệ với các trung tâm của Nha khoa Thế Hệ Mới:

TRUNG TÂM TẠI QUẬN 5 472B Trần Hưng Đạo, P2, Quận 5, HCMC

Tel: (+84 8) 3924 4778 • (+84 8) 3924 4779 Tel: (+84 8) 3839 8587 • (+84 8) 3830 9458 hay ghé thăm website:

Chọn lựa tốt nhất cho con của bạn!

www.nhakhoathehemoi.com Điện thoại tư vấn miễn phí ngay tại Úc:

Office D4, 67 Ashley Street Central West Shopping Centre, Braybrook 3019 Tel: 9687 4863 • Website: www. shifa.com.au

• Chăm sóc trẻ ân cần chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và môi trường thân thiện.

Liên lạc chúng tôi ngay hôm nay:

7 Evergreen Ave, Albanvale 3021

• Nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.

9390 2100

73 John Paul Drive, Hillside 3037

70172-645/HTO/10

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, NHIỀU LỢI ÍCH VÀ ĐƯỢC GIẢM THUẾ.

Gọi ngay hôm nay:

Nhận giữ trẻ nhỏ mới sinh đến 12 tuổi!

• Đặc biệt dạy TIẾNG ANH và TOÁN tiểu học • Chương trình dạy lấy lại căn bản nhanh chóng • Giáo viên có bằng cấp và đăng ký với VIT Nhận dạy các vùng PHÍA TÂY & PHÍA BẮC

• Giờ giấc linh hoạt,nhiều lợi ích và được giảm thuế. • Nhân viên chăm sóc trẻ nhỏ chuyên nghiệp có hơn 15 năm kinh nghiệm. • Business trong gia đình làm chủ. • Luôn được công nhận về chất lượng đào tạo và giáo dục cho nhân viên. Muốn biết thêm chi tiết xem tại website: www.elfdc.com.au

Mở cửa: 9:15am - 2:45pm

Tiền phí: $6.50/ngày Trẻ mẫu giáo 4 tuổi sẽ không cần trả phí nếu có thẻ Healthcare Card! 86-90 Gove Street, Springvale 3171

9546 4429

PRESCHOOL ACTIVITY HOUSE CHILDCARE CENTRE

VA MẦM NON

• Nhận giữ trẻ từ 6 tuần đến 5 tuổi • Giờ giấc tiện lợi 7am-6pm (Mon-Fri) • Mở cửa suốt school day • Được Chính phủ tài trợ 1 Bellavista, Springvale South 3172 Tel: 9546 2659 - 0488 423 235

“DỊCH VỤ GIỮ TRẺ MIỄN PHÍ“* nếu bạn được Chính phủ tài trợ. * Có điều kiện

eh@rosegardenchildcare.com.au

NOLA-DEE CHILD CARE CENTRE 34 Morton St, Clayton • Tel: 9544 8783 www.noladeechildcarecentre.com.au

Năm 2010 còn chỗ! Mở cửa Xmas! Nếu bạn muốn con mình được quan tâm và chăm sóc tại một trường tốt nhất, hãy liên lạc với chúng tôi! • Nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi • Trung tâm mới với phương tiện hiện đại, ấm cúng • Có nhiều chương trình giúp trẻ phát triển khả năng • Bữa ăn chất lượng, giáo viên kinh nghiệm cao

Có nhân viên nói tiếng Á châu. Liên lạc Judy ngay hôm nay!

ACTIVE LEARNING CHILD CARE TRUNG TÂM GIỮ TRẺ 70009-634/HTO/10

LỚP NHỎ, TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP

Vùng RICHMOND, BOXHILL hoặc lân cận xin gọi chi nhánh NORTH BALWYN: 9857 7654

maidstone@rosegardenchildcare.com.au

60428-630/HTO/10

• Chuyên luyện thi VCE cho lớp 11 và 12 • Nhận kèm từng em hoặc nhóm nhỏ vào trường tuyển theo nhu cầu • Dạy căn bản dể hiểu

SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Road VIC 3020

53 Heatherton Rd Endeavour Hills Ph: 9700 0155

Mở cửa: Mon-Fri 7.30am-6.00pm

60079-617/HTO/10

• TOÁN, LÝ, HÓA và ANH VĂN từ mẫu giáo đến lớp 12 • Do tiến sĩ BÙI THIỆN CHÍNH và một nhóm thầy cô Việt - Úc đảm trách

9857 7654 - 0413 347 679

Level 1/50 Hampstead Rd Maidstone Ph: 9317 0411

• Chương trình giáo dục tính cách • Nhiều chương trình mẫu giáo cho lứa tuổi 3-4 • Có tài trợ của chính phủ • Cung cấp đủ mọi thứ từ tã cho đến bữa ăn... • Cơ sở mới rộng lớn & khu vực chơi sạch sẽ.

• Pre-kinder (3 tuổi) • Kindergarten (4 tuổi)

Trung tâm dạy kèm

Liên lạc cô Thương để ghi danh:

Tìm ở đâu dịch vụ giữ trẻ chất lượng 5 sao???

9366 7658

Trường mẫu giáo nhận giữ :

9310 7077

Phòng khám tại Quận 3

PROFESSIONAL PRIVATE TUTORING

SANDOWN PARK KINDERGARTEN

70171-645/HTO/10

Hillside Educational ChildCare Services

(03) 8888 5203

Phòng khám tại Quận 5

60352-602/TH/9

• Trung tâm giữ trẻ chất lượng, môi trường thân thiện giúp trẻ học và vui chơi thoải mái. • Giờ giấc tiện lợi phù hợp theo thời gian của bạn. • Mở cửa: 9:00am - 6:00pm Thứ Hai - Thứ Sáu.

Vui lòng liên lạc chúng tôi:

Trung tâm giữ trẻ

THEHEMOI-650/RE/10

TRUNG TÂM TẠI QUẬN 3 549 Nguyễn Đình Chiểu, P2, Quận 3, HCMC

TRUNG TÂM GIỮ TRẺ

70042-641/RE/10

VŎ viŔc này, ông Garrett cho hay ÂŌn tŞi thŶ NĤm tuĴn trĬŨc, ông vĸn chĬa ÂĬŰc thIJy quyŌt ÂŘnh cŲ thŐ cŴa HŦi Šng nghiên cŶu nói trên, nhĬng ông cĨng kêu gŚi HŦi Šng này phİi làm viŔc vŨi ųy ban chŘu trách nhiŔm soĮn thİo chĬĪng trình giİng dĮy ÂŐ giİi quyŌt vIJn ÂŎ. “Cİi cách này có ý nghĦa rIJt quan trŚng. ChĬĪng trình giİng dĮy quŞc gia sŊ là quyŎn hŚc tĺp cĪ bİn ÂŞi vŨi tIJt cİ hŚc sinh trên khļp nĬŨc Úc”, ông cho biŌt.

www.nhakhoathehemoi.com • info@nhakhoathehemoi.com • Đội ngũ Bác sĩ kinh nghiệm, tận tâm. Điều trị nhẹ nhàng – Chính xác – Không đau • Phương pháp điều trị luôn được cập nhật mới nhất, đúng tiêu chuẩn quốc tế • Chất lượnh điều trị cao – Kết quả điều trị luôn được theo dõi và chăm sóc chu đáo • Phòng khám được thiết kế và xây dựng chuyên biệt, vệ sinh vô trùng tuyệt đối • Phong cách phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp • Có phòng lưu trú miễn phí cho khách ở xa

LA KOSTA Có nhân viên giữ trẻ nói tiếng Việt! 1177 Heatherton Rd. Noble Park 3174 Ph: 9546 1100 Fax: 9546 1133

47-51 Branton Drive Hampton Park 3976 Ph: 9798 0999 Fax: 9798 0899

• Giờ mở cửa thuận lợi • Nhận giữ trẻ trong dịp holiday 20 Clive St, Springvale Tel: 9547 2538 67 Balmoral Ave, Springvale Tel: 9547 0699 Thứ hai - Thứ sáu 6.30am - 6.00pm A CARING ENVIRONMENT FOR YOUR CHILD

60081-617/HTO/10

HŦi Šng nghiên cŶu này cho rľng cIJu trúc tŢng thŐ cŴa chĬĪng trình chĬa hŰp lý, trong Âó có cİ vIJn ÂŎ thŪi lĬŰng ÂĬŰc phân bŢ ÂŐ giİng dĮy mŤi bŦ môn và khİ nĤng tiŌp thu cŴa hŚc sinh. QuyŌt ÂŘnh cŴa bà Firth nhĬ mŦt Âòn giáng vào BŦ trĬŬng Giáo dŲc Liên bang Peter Garrett, bŬi cuŦc hŚp lĴn này là cĪ hŦi ÂŐ các BŦ trĬŬng Âi ÂŌn thŜa thuĺn cuŞi cùng, trĬŨc cuŦc bĴu cź NSW sŊ diŒn ra trong tháng Ba nĤm tŨi.

Sau Âó, mŦt trĺn Ķu Âİ, cãi lŦn Âã xİy ra giża hai ngĬŪi Âàn ông này vŨi nhân viên cŴa công ty nói trên. Trong lúc xİy ra xô xát, ba nam nhân viên cŴa vĤn phòng Âã bŘ hành hung, trong Âó mŦt ngĬŪi bŘ Ââm vào cánh tay bľng mŦt chiŌc dù. Hai nhân viên còn lĮi thì bŘ thĬĪng nhņ do bŘ ÂIJm vào ÂĴu. Không dŸng lĮi Ŭ Âó, hai tên tŦi phĮm tiŌp tŲc hoành hành, Âĺp phá khļp trŲ sŬ vĤn phòng này, sau Âó bŜ chĮy khŜi hiŔn trĬŪng vŎ hĬŨng nhà ga Merrylands.

TRUNG TÂM NHA KHOA TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

60197-630/HTO/10

NSW sŊ bác bŜ kŌ hoĮch triŐn khai chĬĪng trình giİng dĮy quŞc gia bľng viŔc tŸ chŞi ÂĤng ký chĬĪng trình này tĮi cuŦc hŚp các BŦ trĬŬng Giáo dŲc diŒn ra trong tháng tŨi. BŦ trĬŬng Giáo dŲc Verity Firth Âã nhĺn ÂĬŰc thông báo trên tŸ HŦi Šng nghiên cŶu hŚc tĺp NSW, trong Âó nói rľng HŦi Šng này cĴn có thêm thŪi gian ÂŐ tham khİo ý kiŌn cŴa các cĪ quan liên quan. ÁĬŰc biŌt, bà BŦ trĬŬng Firth sŊ xem xét thông báo này và dž ÂŘnh sŊ bác bŜ chĬĪng trình giİng dĮy quŞc gia mà ųy ban Báo cáo và Áánh giá chĬĪng trình giİng dĮy quŞc gia Australia sŊ giŨi thiŔu trong cuŦc hŚp vào ngày 8 tháng 12 tŨi Âây.

ThŶ Hai tuĴn trĬŨc, cİnh sát Âã bļt giż hai anh em trai sau mŦt vŲ tIJn công bĮo lžc xİy ra tĮi vĤn phòng Centrelink khu vžc Merrylands. VŲ viŔc xİy ra vào khoİng 1.15pm, khi hai ngĬŪi Âàn ông này vào trŲ sŬ cŴa Centrelink Ŭ ngã tĬ giża ÂĬŪng McFarlane và ÂĬŪng Pitt Street.

70156-641/HTO/10

NSW bác bŜ chĬĪng trình giáo dŲc quŞc gia

7

Merrylands: ĵu Âİ tĮi vĤn phòng Centrelink

70191-648/HTO/10

Giáo viên trĬŪng, bà Nadene Kennedy, ngĬŪi Âã có thâm niên 13 nĤm trong nghŎ cho biŌt: HiŔn tĮi, nhà trĬŪng Âang triŐn khai mŦt chĬĪng trình vŎ kƆ nĤng ÂŚc, viŌt online vŨi các nguŠn tržc tuyŌn giúp hŚc sinh có thŐ truy cĺp, tìm hiŐu tĮi nhà. ChĬĪng trình này cŴa bà cĨng sŊ ÂĬŰc chia sň online cho các trĬŪng hŚc khác. ÁŠng thŪi bà cĨng Âang hĬŨng dĸn mŦt nhân viên khác trong trĬŪng ÂŐ tiŌp tŲc chĬĪng trình sau khi bà kŌt thúc hai nĤm làm viŔc vŨi vŘ trí là giáo viên Âào tĮo.

MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

Progestine liŎu cao có thŐ ngĤn chńn ung thĬ vú? Nghiên cŶu lâm sàng cŴa TiŌn sĦ John Eden vŎ phĬĪng pháp ÂiŎu trŘ cĤn bŔnh ung thĬ vú nż giŨi tĮi BŔnh viŔn Royal Hospital cho thIJy, nhżng ngĬŪi sź dŲng Progestin liŎu cao có thŐ giúp giİm tái mļc cĤn bŔnh này. Tuyên bŞ này trái ngĬŰc vŨi các nghiên cŶu cho rľng Progestin làm tĤng nguy cĪ mļc bŔnh ung thĬ vú. Nghiên cŶu cŴa tiŌn sĦ Eden Âã bŘ công ty dĬŰc phĶm Âa quŞc gia Wyeth ‘lŰi dŲng’, khi công ty này sź dŲng kŌt quİ nghiên cŶu ÂŐ làm tĤng doanh thu bán loĮi thuŞc thay thŌ hormone này. Sau khi tên cŴa mình ÂĬŰc nêu ra trong mŦt ÂŰt ÂiŎu tra cŴa Chính phŴ tĮi Washington, TiŌn sĦ Eden phát hiŔn ra rľng ông Âã bŘ lŸa khi giúp ÂŮ chiŌn dŘch thĬĪng mĮi cŴa công ty này. Ông lIJy làm tiŌc vì Âã liên kŌt vŨi Wyeth và cho biŌt sŊ không bao giŪ hŰp tác vŨi công ty dĬŰc phĶm này nŌu biŌt kŌt quİ nghiên cŶu cŴa ông ÂĬŰc sź dŲng cho mŲc Âích thĬĪng mĮi. Tuy nhiên, tŪ báo chuyên vŎ sİn khoa cŴa MƆ “American Journal of Obstetric and Gynaecology” lĮi nói rľng nghiên cŶu cŴa ông có giá trŘ cao vŎ mńt khoa hŚc.

600,000 ca tź vong/nĤm do hút thuŞc lá thŲ ÂŦng MŦt nghiên cŶu toàn cĴu mŨi Âây cho biŌt hút thuŞc lá thŲ ÂŦng làm hĪn 600,000 ngĬŪi chŌt mŤi nĤm trên khļp thŌ giŨi, chiŌm khoİng 1% trên tŢng sŞ các trĬŪng hŰp tź vong nói chung. Trong lĴn nghiên cŶu ÂĴu tiên vŎ İnh hĬŬng toàn cĴu cŴa viŔc hút thuŞc lá thŲ ÂŦng, các chuyên gia nghiên cŶu Âã phân tích sŞ liŔu tŸ nĤm 2004 ÂŞi vŨi 192 quŞc gia. KŌt quİ cho thIJy 40% sŞ trň em và hĪn 30% sŞ Âàn ông và phŲ nż không hút thuŞc, nhĬng thĬŪng

xuyên hít phİi khói thuŞc. Các nhà khoa hŚc ĬŨc tính hút thuŞc lá thŲ ÂŦng khiŌn khoİng 379,000 ngĬŪi chŌt vì bŔnh tim, 165,000 ngĬŪi chŌt vì bŔnh suy hô hIJp, 36,900 ngĬŪi chŌt vì bŔnh hen và 21,400 ngĬŪi chŌt vì ung thĬ phŢi mŤi nĤm. Trong sŞ các trĬŪng hŰp tź vong, phŲ nż chiŌm 47%, trň em chiŌm 28% và Âàn ông chiŌm 26%. Armando Peruga, quİn lý mŦt chĬĪng trình trong chiŌn dŘch Không hút thuŞc lá cŴa TŢ chŶc Y tŌ ThŌ giŨi (WHO), cho biŌt 603,000 trĬŪng hŰp tź vong do hút thuŞc lá thŲ ÂŦng chŖ là mŦt phĴn trong tŢng sŞ 5.1 triŔu ngĬŪi chŌt vì hút thuŞc lá mŤi nĤm. Nhżng trň em có ba mņ hút thuŞc lá sŊ có nguy cĪ bŘ ÂŦt tź, nghiêm thính, viêm phŢi, viêm phŌ quİn và hen suyŒn cao hĪn nhżng ÂŶa trň khác. PhŢi cŴa nhżng ÂŶa trň này cĨng phát triŐn chĺm hĪn so vŨi nhżng ÂŶa trň có cha mņ không hút thuŞc lá.

Sydney: Kêu gŚi an toàn cho ngĬŪi Âi xe ÂĮp NgĬŪi dân thành phŞ Sydney cİm thIJy bIJt an khi Âi xe ÂĮp sau viŔc mŦt ngĬŪi Âi xe ÂĮp bŘ tź nĮn Ŭ Alexandria và mŦt vŲ khác nĮn nhân bŘ chIJn thĬĪng nghiêm trŚng Ŭ Surry Hills. Trong khi sŞ liŔu cŴa RTA cho thIJy tƄ lŔ tź vong và chIJn thĬĪng không tĤng dù sŞ ngĬŪi Âi xe ÂĮp tĤng mĮnh, nhżng ngĬŪi Ŵng hŦ viŔc Âi xe ÂĮp mong muŞn tƄ lŔ này phİi giİm Âi, và hŚ cho rľng thžc tŌ có nhiŎu vŲ tai nĮn không ÂĬŰc báo cáo. Bà Elaena Gardner, thuŦc HiŔp hŦi nhżng ngĬŪi Âi xe ÂĮp Ŭ Sydney, cho rľng hŔ thŞng pháp luĺt công nhĺn ngĬŪi Âi xe ÂĮp cĨng là nhżng ngĬŪi tham gia giao thông hŰp pháp, do Âó phİi có hŔ thŞng báo cáo triŔt ÂŐ hĪn nhľm bİo vŔ an toàn cho hŚ. PhĬĪng Nguyên

Nam Quang Tuition Âoįt giıi Ethnic Business Ward T

rung tâm DĮy kèm Nam Quang (Nam Quang Tuition – NQT) Âã giành ÂĬŰc giİi thĬŬng hľng nĤm mang tên Australian Ethnic Business Awards cŴa tiŐu bang Victoria và lŚt vào vòng chung kŌt quŞc gia cŴa giİi thĬŬng này. Giİi thĬŬng này ÂĬŰc công bŞ vào ÂĴu tháng 11/2010.

NQT giành ÂĬŰc giİi thĬŬng tiŐu bang Victoria và lŚt vào vòng chung kŌt quŞc gia sau khi vĬŰt qua 600 Ŷng viên khác trong vòng loĮi cŴa giİi Australian Ethnic Business Awards. TŸ khao khát cŴa ngĬŪi cha muŞn dành cho con nŎn giáo dŲc tŞt nhIJt, ông NguyŒn Hżu ÁŶc – mŦt trong nhżng ngĬŪi thành

lĺp NQT – Âã trŬ thành ngĬŪi chiŌn thļng trong mŦt giİi thĬŬng uy tín cŴa quŞc gia. Trên tŪ Preston Leader, ông ÁŶc kŐ nĤm 1979 ông cùng ngĬŪi vŰ, Lý Mai, lúc Âó Âang mang thai sáu tháng vĬŰt biŐn ÂŌn Australia và chŚn Preston làm nĪi lĺp nghiŔp mŨi. Không ÂŴ tiŎn cho con hŚc thêm, ông ÁŶc – mŦt cžu hiŔu trĬŬng Ŭ ViŔt Nam – tž dĮy hŚc cho con và bļt ÂĴu thành lĺp mŦt trĬŪng dĮy kèm cŴa riêng mình. “Tôi muŞn các con trai cŴa tôi ÂĬŰc hŚc Ŭ Melbourne High School bŬi vì mŚi ngĬŪi nói rľng Âó là trĬŪng ‘xŘn”. Tôi không có ÂŴ tiŎn cho con Âi hŚc kèm. ThŌ là tôi tž mình dĮy dŤ và theo sát chuyŔn hŚc hành cŴa các con.”- ông ÁŶc chia sň vŨi tŪ

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NAM QUANG Tel: 1300 791 878 • Mob: 0403 296 797 • Fax: (03) 9687 0788 Email: info@nqt.com.au • Website: www.nqt.com.au

NQT được vinh danh tại Victoria và có mặt trong danh sách chung kết quốc gia giải thưởng Ethnic Business Awards 2010 Nam Quang Tuition là người chiến thắng của bang Victoria và là một trong năm doanh nghiệp lọt vào vòng chung kết quốc gia của giải thưởng thường niên Ethnic Business Awards năm 2010. Giải thưởng này nhằm tìm kiếm và vinh danh những người nhập cư đã sáng lập và điều hành thành công các doanh nghiệp tại Australia, đồng thời có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Australia, và giúp đỡ cộng đồng địa phương trong hoạt động kinh doanh. NQT rất tự hào được có mặt trong danh sách vòng chung kết quốc gia và là người giành chiến thắng của bang Victoria. NQT sẽ luôn cố gắng hết sức để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nền văn hoá nhập cư Australia. Chúng tôi thật sự chận thành cảm ơn quý vị phụ huynh, học sinh và các nhân viên đã làm việc chăm chỉ và hỗ trợ hết mình cho thành công ngày hôm nay của NQT. Năm nay, NQT đã giành chiến thắng của bang Victoria và có mặt trong danh sách vòng chung kết quốc gia, vượt qua 600 ứng viên từ trên 70 quốc gia khác nhau. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị. Để biết thêm thông tin về NQT tại lễ trao giải, xin vui lòng đón xem chương trình Ethnic Business Awards 2010 được truyền hình trên SBS lúc 2:00pm Chủ Nhật 21/11 và trên SBS Two lúc 9:30 – 11:30 pm Thứ Tư 24/11/2010.

Trung tâm giáo dục Nam Quang chuyên dạy Toán và Anh văn từ Mẫu giáo đến Lớp 12. Đã đào tạo rất nhiều học sinh xuất sắc hiện học tại các trường Grammar, Melbourne High và MacRobertson Girls’ High Schools. Dạy nhiều học sinh mất căn bản, nay được nhiều tiến bộ, phụ huynh rất tin tưởng và hài lòng.

MỖI THỨ BẢY VÀ CHỦ NHẬT

Buổi sáng: 9:30 – 12:30 am Buổi chiều: 1:30 – 4:30 pm Có lớp học buổi chiều hằng ngày từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối. Chúc mừng 86 học sinh của Trung tâm Giáo dục Nam Quang đã thi đậu vào các trường tuyển Melbourne High School, MacRobertson Girls’ High School, Nossal High School và Cory High School năm 2010. • Springvale 1, Springvale 2, Burwood, Hampton Park: 38 students • Footscray, Braybrook, North Melbourne: 28 students • St Albans, Preston: 20 students

MELBOURNE OFFICES:

SYDNEY OFFICES:

Braybrook, Burwood East, Footscray, Keysborough, Hampton Park, Preston, St Albans & Springvale

Bankstown và Cabramatta

Ghi danh ngay hôm nay!

70208-652/RE/10

8


Online eNews: www.viet-times.com.au Preston Leader. “Giáo dŲc là chìa khoá cho thành công trong tĬĪng lai và tôi luôn mong mŜi con mình có tĬĪng lai sáng lĮng.”

MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

9

VŨi Viet Times, tIJt cİ mŚi ngĬŪi

ÂŎu có lŰi!

MuŞn biŌt thêm chi tiŌt vŎ cách thŶc chúng tôi quİn lý, quİng cáo và khuyŌn mãi giúp quý thĬĪng gia, xin liên lĮc:

Tel: (03) 9792 3675 hay ghé thĤm website:

www.viet-times.com.au ORIENTAL MASSAGE THERAPY • Cơ sở mới khai trương • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ !!!

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 6:30am - 6:30pm

47 Dickson St., Sunshine 3020

TEL:

70168-651/HTO/10

NQT nay cĨng Âã mŬ rŦng hoĮt ÂŦng cŴa mình tŨi ViŔt Nam. NQT Âang liên kŌt vŨi NSW AMES – mŦt chi nhánh cŴa BŦ Giáo dŲc New South Wales – trŬ thành dŘch vŲ dĮy tiŌng Anh trên mĮng cho các trĬŪng ÂĮi hŚc lŨn cŴa ViŔt Nam. V

• Chương trình mẫu giáo dành cho trẻ từ 8 tuần đến 5 tuổi. • Cung cấp bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ. • Có giáo viên người Việt chăm sóc tận tình chu đáo.

60083-629/HTO/10

Trung tâm Nam Quang, ÂĬŰc Âńt theo tên cŴa con trai ông ÁŶc, chŖ có bŞn hŚc sinh lúc ban ÂĴu. Nay, NQT Âã trŬ thành mŦt trung tâm có tĴm vóc quŞc tŌ vŨi 10 trung tâm dĮy kèm Ŭ Melbourne, hai Ŭ Sydney và mŦt Ŭ Canada. Ông ÁŶc tâm sž: “Tôi Âã Âńt tIJt cİ trái tim và niŎm tin cŴa mình vào viŔc dĮy dŤ các con và tôi luôn tâm huyŌt giúp ÂŮ mŚi ngĬŪi, nhżng ngĬŪi mŨi nhĺp cĬ ÂŌn Australia và nhżng gia Âình lao ÂŦng”.

Trường mẫu giáo Cradles to Crayons

TĮi công ty Adpro Media Pty Ltd và báo Viet Times, chúng tôi không nhżng mang lĮi cho ÂŦc giİ mŦt tŪ báo hżu ích vŨi các tin tŶc thiŌt thžc trong vùng hŚ cĬ ngŲ, mà chúng tôi còn mang lĮi cho các nhà quİng cáo sž hżu hiŔu cho Šng tiŎn hŚ bŜ ra ÂŐ làm các khuyŌn mãi.

9311 9 9 9 4

SHINING HANDS MASSAGE Massage chuyên nghiệp, tận tình với các cô gái Trung Quốc và Việt Nam trẻ đẹp

“Cần nhiều nhân viên có kinh nghiệm”

Cắt tóc kiểu Hàn Quốc

Tel: 9347 9264 Tel: 9362 0277

60436-631/HTO/10

60086-620

Mở cửa 7 ngày! 84 Elgin St Carlton 3053 28A Wingfield St, Footscray 3011

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 Tel:

9356 9466

SAMURAI KARATE Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận được một bài học MIỄN PHÍ Miễn phí đồng phục khi mang theo quảng cáo này!

Trường dạy Karate hàng đầu tại Melbourne cho trẻ em và người lớn!

54A Station Place, Sunshine

Tel: 9364 8000 • Mob: 0414 500 886 * Có thể có một vài điều kiện nhỏ áp dụng

10178-650/RE/10

9546 6673

70041-640/HTO/10

377 Springvale Road Springvale VIC 3171

Chúng tôi chuyên về: • Uốn, cắt tóc kiểu Hàn Quốc • Nhuộm tóc • Clinic, Up style • Uống tóc kỹ thuật số • Stting perm • Điều trị tóc hư, dưỡng tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay Thứ 2,4,5 & CN: 9am-6pm Thứ 6: 9am-7:30pm Thứ 3 Thứ 7: 9am-6:30pm đóng cửa!

70038-641/RE/10

Cắt tóc 6 lần được một lần cắt free

Mời quý độc giả gọi số điện thoại tư vấn miễn phí ngay tại Úc: (03) 9999 7401


10 MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 sau dĺy thì là tác nhân quan trŚng İnh hĬŬng ÂŌn khİ nĤng sinh sİn và hoĮt ÂŦng hŔ sinh sİn. ÁiŎu này không chŖ İnh hĬŬng ÂŌn khİ nĤng sinh sİn cŴa cá thŐ tiŌp xúc mà còn cİ trên các thŌ hŔ sau Âó. Các tác ÂŦng cŴa ED ÂĬŰc ghi nhĺn bao gŠm: tĤng ÂŦt biŌn gen; İnh hĬŬng ÂŌn sž sinh tinh, làm giİm sİn xuIJt tinh trùng hońc İnh hĬŬng ÂŌn sinh tinh, dĸn ÂŌn bIJt thĬŪng tinh trùng và bIJt thĬŪng này thŐ hiŔn Ŭ giİm khİ nĤng sinh sİn cŴa thŌ hŔ sau; giİm khİ nĤng thŲ tinh cŴa tinh trùng; İnh hĬŬng lên thai và làm giİm khİ nĤng sinh sİn vŎ sau cŴa thai nhi, tĤng tƄ lŔ dŘ tĺt và bIJt thĬŪng hŔ thŞng sinh sİn cŴa thai nhi.

Hình minh hŚa

Vô sinh ŭ Âàn ông tĥng cao C ó khoİng 10 – 15% các cńp vŰ chŠng trong tuŢi sinh sİn có vIJn ÂŎ vŎ hiŌm muŦn. Trong Âó, nguyên nhân do nam giŨi, ÂĪn thuĴn hońc kŌt hŰp, chiŌm ít nhIJt 50%. NhiŎu báo cáo trên y vĤn tŸ nhiŎu khu vžc trên thŌ giŨi cĨng cho thIJy, mŦt xu hĬŨng Âáng lo ngĮi là tĴn suIJt hiŌm muŦn nam giŨi ngày càng tĤng.

Nguyên nhân do Ââu? RIJt nhiŎu giİ thuyŌt ÂĬŰc ÂĬa ra ÂŐ giİi thích cho hiŔn tĬŰng sŞ lĬŰng và chIJt lĬŰng tinh trùng trong tinh dŘch ngĬŪi có xu hĬŨng giİm dĴn. DĬŨi Âây là mŦt sŞ vIJn ÂŎ chính ÂĬŰc tŢng hŰp tŸ các báo cáo trong y vĤn thŌ giŨi: TŢn thĬĪng cIJu trúc di truyŎn cŴa tinh trùng và tŌ bào sinh tinh: NhiŎu nghiên cŶu cho thIJy tiŌp xúc vŨi nhiŔt ÂŦ cao, ô nhiŒm môi trĬŪng và hoá chIJt công nghiŔp, các gŞc oxy hoá tž do… có thŐ làm tŢn

thĬĪng cIJu trúc di truyŎn (ADN, ARN) cŴa tinh trùng. Các tŢn thĬĪng này có thŐ dĸn ÂŌn tinh trùng dŘ dĮng, giİm khİ nĤng thŲ tinh, bIJt thĬŪng trong phát triŐn hŰp tź và phôi ngĬŪi. Các tŢn thĬĪng này làm giİm khİ nĤng thŲ tinh cŴa trŶng và tinh trùng, khİ nĤng làm tŢ cŴa phôi, tĤng khİ nĤng sĶy thai. TŢn thĬĪng ADN cŴa các tŌ bào mĴm sinh tinh trùng có thŐ làm thay ÂŢi hiŔn tĬŰng chŌt theo chĬĪng trình. ÁiŎu này İnh hĬŬng ÂŌn phân chia tŌ bào và quá trình sinh tinh Ŭ tinh hoàn, dĸn ÂŌn giİm sŞ lĬŰng tinh trùng sinh ra. Các tác nhân gây rŞi loĮn hŔ thŞng nŦi tiŌt: Sž Ţn ÂŘnh nŦi tĮi cŴa hŔ thŞng nŦi tiŌt và cĺn tiŌt Âóng vai trò rIJt quan trŚng cho sž Šng bŦ hŔ thŞng sinh sİn cŴa ngĬŪi. Nhżng tác nhân gây rŞi loĮn hŔ thŞng nŦi tiŌt (endocrine disruptors – ED) trong môi trĬŪng sŞng mà con ngĬŪi có thŐ tiŌp xúc tŸ giai ÂoĮn phôi thai, sau sinh ÂŌn dĺy thì và

LŞi sŞng và İnh hĬŬng cŴa môi trĬŪng: Các thay ÂŢi lŞi sŞng và môi sinh là mŦt trong nhżng nguyên nhân chính dĸn ÂŌn con ngĬŪi ngày càng tiŌp xúc nhiŎu hĪn vŨi các tác nhân İnh hĬŬng xIJu ÂŌn khİ nĤng sinh sİn cŴa chính tŸng cá thŐ tiŌp xúc và các thŌ hŔ sau Âó. Xã hŦi hiŔn ÂĮi và công nghiŔp hoá ÂĬŰc nhiŎu tác giİ cho là Âóng vai trò chính. MŦt sŞ vIJn ÂŎ lŨn vŎ lŞi sŞng và thay ÂŢi môi trĬŪng hiŔn nay ÂĬŰc y vĤn ÂŎ cĺp, gŠm: chŌ ÂŦ Ĥn không tŞt cho sŶc khoň; tƄ lŔ béo phì ngày càng tĤng trên thŌ giŨi; hút thuŞc; ô nhiŒm không khí tŸ các phĬĪng tiŔn giao thông, các nhà máy; ô nhiŒm nguŠn nĬŨc sź dŲng; thžc phĶm chŶa ÂŦc chIJt…

Các kƆ thuĺt hŤ trŰ sinh sİn sŊ là cŶu tinh TrŬ ngĮi lŨn nhIJt cŴa ÂiŎu trŘ vô sinh nam chŴ yŌu là các nguyên nhân ÂŌn nay chĬa ÂĬŰc hiŐu rõ. VŨi các xu hĬŨng và cĪ chŌ İnh hĬŬng khİ nĤng sinh sİn nêu trên, viŔc chĶn Âoán xác ÂŘnh nguyên nhân hiŌm muŦn nam giŨi rõ ràng rIJt khó khĤn: thŶ nhIJt, khó xác ÂŘnh nguyên nhân mļc phİi cŴa chính bŔnh nhân; thŶ hai, hĴu nhĬ không chĶn Âoán và ÂiŎu trŘ hŠi phŲc nŌu là nguyên nhân do các biŌn ÂŢi di truyŎn Âã phát sinh tŸ ba mņ…

Do Âó, các biŔn pháp nŦi khoa và ngoĮi khoa cŢ ÂiŐn sŊ ít có giá trŘ trong ÂiŎu trŘ hiŌm muŦn cho nam giŨi. Trong bŞi cİnh Âó, vai trò cŴa các kƆ thuĺt hŤ trŰ sinh sİn ngày càng trŬ nên quan trŚng.

Hình minh hŚa Sž xuIJt hiŔn cŴa thŲ tinh trong Şng nghiŔm (IVF), Âńc biŔt vŨi kƆ thuĺt ICSI Âã giúp giİi quyŌt khá triŔt ÂŐ vIJn ÂŎ hiŌm muŦn nam. Các báo cáo tŢng kŌt Ŭ MƆ và châu Âu qua các nĤm ÂŎu cho thIJy tĤng sŞ chu kƀ thŲ tinh trong Şng nghiŔm, trong Âó ICSI là kƆ thuĺt chiŌm Âa sŞ. KƆ thuĺt ICSI giúp mŦt tinh trùng có thŐ thŲ tinh tržc tiŌp vŨi trŶng ÂŐ tĮo phôi mà không phİi vĬŰt qua các trŬ ngĮi Ŭ ÂĬŪng sinh dŲc nż và hàng rào bİo vŔ trŶng. ÁiŎu này giúp nam giŨi rŞi loĮn sŞ lĬŰng và chŶc nĤng tinh trùng Ŭ các mŶc ÂŦ khác nhau có thŐ có con cŴa chính mình. Tuy nhiên, các kƆ thuĺt hŤ trŰ sinh sİn chŴ yŌu giúp vĬŰt qua các trŬ ngĮi vŎ sinh lý ÂŐ giúp cńp vŰ chŠng có con chŶ không ÂiŎu trŘ tržc tiŌp nguyên nhân. Do Âó, vŎ lâu dài, cĴn ÂŌn các giİi giİi pháp toàn diŔn mang tính toàn cĴu ÂŐ cİi thiŔn lŞi sŞng và ngĤn chńn các biŌn ÂŢi xIJu cŴa môi trĬŪng sŞng. Áây hiŔn là mŦt thách thŶc lŨn cŴa nhân loĮi. HuŔ TrĴn biên soĮn

DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN

e-Trans Group

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách TIẾN SĨ KHOA HỌC

• Cung cấp tỉ giá hối đoái tốt nhất tại Melbourne

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE

• Chuyển ngoại tệ thông qua hệ thống ngân hàng khắp toàn cầu, dịch vụ tin cậy hơn 10 năm nay.

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm

Level 5, 350 Collins St., Melbourne VIC 3000 Xem thêm chi tiết tại website: www.etrans.co.nz

Tel:

9602 1669

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308 70037-640/HTO/10

70206-651/HTO/10

• Lệ phí thấp, chỉ có $8 nếu gửi nước ngoài trước 31/12/2010. (Bình thường giá $20)

• Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

60139A-643/HTO/10

Chuyên dạy:

• Công ty chúng tôi có các chuyên gia về tiền tệ

"Âm nhạc chuyên nghiệp" Hãy đến showroom chúng tôi để lựa chọn các loại đàn piano mới hay pre-loved upright, grand hay digital


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Nhżng phát hiŔn này cŴa ÂĮi hŚc Oxford và trĬŪng London ÂĬŰc hŤ trŰ bŬi các nghiên cŶu trên gà và cá, nhĬng các nhà nghiên cŶu cho rľng chúng áp dŲng tŞt cho ngĬŪi. “Sž hIJp dĸn cŴa con ngĬŪi là rIJt phŶc tĮp và bŘ tác ÂŦng bŬi nhiŎu yŌu tŞ bao gŠm cİ sž Ĭa thích vŎ vĤn hóa. Tuy nhiên, sŞ lĬŰng và chIJt lĬŰng tinh trùng trong mŤi lĴn phóng tinh có thŐ ÂĬŰc ÂŘnh hình tŸ nhżng ÂŦng lžc tĬĪng tž, nhĬ là sž hIJp dĸn, sŞ lĬŰng bĮn tình, nhżng yŌu tŞ quan trŚng ÂŞi vŨi các loài khác”, Sam Tazzyman, mŦt nhà nghiên cŶu cŴa trĬŪng London cho biŌt. Trong bİn báo cáo phát hiŔn này trên trang web cŴa trĬŪng, Tazzyman viŌt: “Áàn ông càng hIJp dĸn thì sŞ lĬŰng phŲ nż słn sàng quan hŔ vŨi anh ta càng nhiŎu, do Âó càng giİm chIJt lĬŰng cŴa mŤi lĴn quan hŔ. Có nghĦa là tŞt nhIJt là anh ta chŖ nên cho ít tinh trùng hĪn cho mŦt lĴn lên giĬŪng thôi”. “Mńc dù ÂiŎu này giİm khİ nĤng có con Ŭ mŤi lĴn quan hŔ, nó lĮi cho phép anh ta tŞi Âa hóa sŞ con cŴa mình bľng viŔc quan hŔ nhiŎu ngĬŪi. Nhżng ngĬŪi kém hIJp dĸn thì ngĬŰc lĮi, vì hŚ quan hŔ vŨi ít bĮn tình nên hŚ có xu hĬŨng chĤm chút cho mŤi lĴn quan hŔ bľng cách cho nhiŎu tinh trùng hĪn ÂŐ tĺn dŲng tŞt nhIJt sŞ cĪ hŦi ít Ŝi cŴa mình.

CHUYÊN PHỤC HÌNH RĂNG SỨ VÀ IMPLANT

ĐẶC BIỆT: RĂNG SỨ ZIRCONIA Hình minh hŚa

PhŲ nż càng hĬŨng nŦi, ham muŞn sex càng cao Jessica Burris, mŦt trong sŞ các nhà nghiên cŶu tĮi trĬŪng ÁĮi hŚc Kentucky (MƆ) cho biŌt: “Tôi cho rľng chúng ta Âã nhĺn thŶc ÂĬŰc nhżng vIJn ÂŎ thuŦc tôn giáo và nŦi tâm Âóng mŦt vai trò trong cuŦc sŞng hàng ngày tŸ rIJt lâu. NhĬng trong nhiŎu tài liŔu nghiên cŶu, nhżng phĶm chIJt ÂŦc Âáo cŴa nŦi tâm (trŸ tôn giáo) lĮi không thĬŪng xuyên ÂĬŰc thŸa nhĺn”.

• Vinh dự là đơn vị Nha khoa duy nhất tại TP.HCM được nhận kỷ niệm chương Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2008. • Được bầu chọn là một trong mười Doanh nhân thời đại mới năm 2009. • Tại Nha khoa Trường Thành, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp sẽ mang lại cho bạn nụ cười đẹp để tự tin và thành công hơn trong cuộc sống.

276 Trần Não, P Bình An, Quận 2, TP.HCM Tel: (+84 8) 5402 3009 - Hotline: (+84) 933 363 939

Website: www.nhakhoatruongthanh.com.vn

Theo mŦt nghiên cŶu ÂĬŰc gŚi là Spiritual Transcendence Scale (tĮm dŘch: Tinh thĴn siêu viŔt), nhżng phĶm chIJt này bao gŠm mŞi quan hŔ, tính phŢ biŌn, và sž Âáp Ŷng lŪi khĶn cĴu. NhĬng dż liŔu cho thIJy các mŞi ràng buŦc Âóng vai trò lŨn nhIJt trong thŌ giŨi tình dŲc nŦi tâm và dĸn ÂŌn quan hŔ tình dŲc, thĺm chí không cĴn tŨi bao cao su. Khoİng 353 sinh viên ÂĮi hŚc (trong Âó 61% là nż) Âã tham gia nghiên cŶu này, và trİ lŪi các câu hŜi vŎ viŔc sź dŲng rĬŰu, tính bŞc Šng, tôn giáo, nŦi tâm và quan hŔ tình dŲc. Nghiên cŶu chŖ ra rľng tình dŲc không İnh hĬŬng tŨi nŦi tâm ngĬŪi Âàn ông, nhĬng lĮi là “yŌu tŞ nguy cĪ” cŴa ngĬŪi phŲ nż. ÁŞi vŨi phŲ nż, nŦi tâm là dž báo mĮnh nhIJt vŎ sŞ lĬŰng bĮn tình, tĴn suIJt quan hŔ và xu hĬŨng tình dŲc không sź dŲng bao cao su. V

Để được tư vấn miễn phí, xin liên lạc số điện thoại tại Úc: Tel: (03) 9988 6958

10180-647/RE/10

Các nhà khoa hŚc Âã phát hiŔn ra rľng nhżng ngĬŪi Âàn ông hIJp dĸn sİn xuIJt ít tinh trùng hĪn khi quan hŔ. ViŔc này ÂĬŰc giİi thích rľng nhżng ngĬŪi Âàn ông Âņp trai thĬŪng có xu hĬŨng sinh hŚc là kiŎm hãm bŨt lĬŰng tinh trùng ÂŐ có ÂiŎu kiŔn quan hŔ vŨi nhiŎu phŲ nż hĪn, trang news cŴa Austrlia cho hay. Trong khi Âó nhżng ngĬŪi Âàn ông xIJu hĪn biŌt rľng hŚ sŊ không lên giĬŪng vŨi nhiŎu ngĬŪi, do Âó mŤi khi có cĪ hŦi, hŚ cho tIJt cİ nhżng gì hŚ có.

ÁiŎu này dĸn ÂŌn mŦt ĬŨc Âoán hĪi ngĬŰc ÂŪi là nhżng phŲ nż quan hŔ vŨi Âàn ông hIJp dĸn lĮi ít có khİ nĤng có con hĪn nhżng phŲ nż quan hŔ vŨi Âàn ông xIJu hĪn”.

Tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9988 3932

DLT Immigration & Translation Services

DI TRÚ & DLT DỊCH THUẬT Registered Migration Agent (MARN 0964816)

Do nhân viên làm việc trên 20 năm với Bộ Di Trú đảm trách

10067-637/RE/10

DI TRÚ: Tận tâm, chuyên lo tất cả hồ sơ liên quan đến luật di trú, lo trọn gói, đặc biệt các loại visas: • Bảo lãnh Vợ chồng, Quan hệ đồng tính, Du lịch, Du học sinh, Tay nghề • Gia hạn Visas, khiếu nại tất cả loại đơn bị từ chối • Đặc biệt khiếu nại đến tòa đơn từ chối diện vợ chồng

DỊCH THUẬT, ĐIỀN ĐƠN Liên lạc THU BANNAN 0439 887 432 hoặc 9687 7437 Chuyên Gia Di Trú (Số đăng bạ chính thức 0964816)

Lầu 3, 480 Collins St, Melbourne Vic 3000

60213-620/HTO/10

Nhżng anh chàng xIJu trai dŒ có con hĪn


12 MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

SYÕ LAI www.sylaitravel.com

Tel:03.86835800 ext 888 9243 467 Tel/Fax:84-8-39318704/62645930 Mob:(84)0903073161- 0919460488 Email: dulichsylai@yahoo.com

Add: 390/4 CMT8, P.10, Q.3, HCM (tại ngã ba Tô hiến thành & CMT8)

Nhận hs du lịch Visa 676 & 679. Nhận cứu xét HS bị từ chối Visa Dịch thuật hs Du lịch trong 2 ngày. Hỗ trợ Sổ tiết kiệm không cần thế chấp

S

A

vấn DU LỊCH CóMiễnVisa:phỏng 3 - 4 Tuần 160 usd 150 usd DU HỌC Miễn IELTS - Miễn phỏng vấn Hướng dẫn chứng minh tài chánh

ến Mãii Khuyn gó trọ

Hơn 100 Tours www.sylaitravel.com

Chō Âŧ ĥn uşng và mşi liên hŕ Âōn tuţi thś cŵa con ngĭūi

Khởi hành thường xuyên. Quà tặng đặc biệt Từ 01/11/2010 nhận đăng ký Tours Tết 2011 Đăng ký từ 2 khách - Hưởng giá Tour hấp dẫn

SG - Thái Lan

Cambodia 5N4D 176 usd K/s 3*- 4*

HK - TQ

SIN - MAL

6N5D: 718 usd 7N6D: 739 usd

7N6D: 538 usd

VÉ MÁY BAY

K/s 3* - 4*

Nhận đăng ký Tours, Hotel, Vé MB qua phone, email Thanh toán Tiền Mặt,Chuyển Khoản Xem chi tiết tại:

Giá rẻ - Nhiều khuyến mãi

www.sylaitravel.com

trái cây giúp mŚi ngĬŪi duy trì cân nńng khŜe mĮnh và phòng ngŸa bŔnh tim mĮch.

Theo TŢ chŶc Y tŌ thŌ giŨi, bŔnh tim mĮch là nguyên nhân gây tź vong hàng ÂĴu. Vì vĺy, ÂŐ bİo vŔ tim và giúp tim hoĮt ÂŦng khŜe mĮnh lâu dài, bĮn nên chú ý:

NgĨ cŞc thô: GiŞng nhĬ rau và trái cây, ngĨ cŞc thô rIJt giàu dinh dĬŮng nhĬng lĮi có nĤng lĬŰng thIJp. Trong mŦt nghiên cŶu nĤm 2009, các nhà nghiên cŶu thuŦc Trung tâm Khoa hŚc sŶc khŜe thuŦc ÁĮi hŚc Texas kŌt luĺn: nhżng ngĬŪi có chŌ ÂŦ Ĥn Âa dĮng ngĨ cŞc và trái cây giİm mŦt nźa nguy cĪ bŔnh tim mĮch so vŨi nhóm Ĥn nhiŎu thŘt và thžc phĶm có chIJt béo. ViŔc Ĥn nhiŎu chIJt béo bão hòa sŊ làm tĤng mŶc cholesterol máu ÂŌn giŨi hĮn nguy hiŐm.

ģn Âa dĮng các loĮi rau và trái cây: Hãy thiŌt lĺp chŌ ÂŦ Ĥn giàu chIJt xĪ, viamin và khoáng chIJt. NhiŎu nghiên cŶu chŖ ra rľng chŌ ÂŦ dinh dĬŮng Âa dĮng các loĮi rau và

Chocolate Âen: Tình trĮng huyŌt áp cao và bŔnh tim mĮch rIJt hiŌm gńp Ŭ nhżng cĬ dân Âİo San Blas (Nam MƆ), kŌt luĺn cŴa mŦt sŞ nghiên cŶu giİi thích rľng do hŚ có

Tim khŜe

6N5D: 528 usd

K/s 3*- 4* lẻ & khách Đoàn Hotel: Khách từ Bắc đến Nam VN

T

heo các nhà khoa hŚc, chŌ ÂŦ dinh dĬŮng là mŦt trong nhżng nhân tŞ quan trŚng ÂŐ có cuŦc sŞng khŜe mĮnh và dài lâu. Liên quan ÂŌn dinh dĬŮng và tuŢi thŚ con ngĬŪi, các chuyên gia khuyên rľng, chŌ ÂŦ Ĥn cĴn Âİm bİo nhżng yŌu tŞ quan trŚng sau Âây.

Tết: 308 - 398 usd 7N6D: 298 usd 6N5D: 308 usd 5N4D: 285 usd

SYLAI-650/RE/10

V I

Công Ty Du Lịch

HỮU NGHỊ Friendly Travel Services Pty. Ltd 370 VICTORIA ST, NORTH MELBOURNE VIC 3051 Tel: (03) 9326 9899 Fax: (03) 9326 3588 CHUYÊN BÁN VÉ MÁY BAY VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH ĐI KHẮP NƠI… LO MỌI THỦ TỤC VISA VÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI GIÁ HẠ! TOUR MỚI: Chuyến du lịch 20 ngày North & South Europe. Thăm viếng Denmark, Germany, Switzerland, Monaco, Spain, Portugal, France...$6580. Nếu đăng ký trước 30/11/10, bớt $300. Khởi hành 01/06/2011. TOUR MỚI: Chuyến 21 ngày du lịch Tongren (Đồng Nhân) Phoenix Ancient City (Thành Phố Cổ Phượng Hoàng), Zhangjiajie (Trương Gia Giới), Changsha (Trường Sa), Chengdu (Thành Đô), Leshan (Lạc Sơn), Emei Mountain (Núi Nga Mi), Jiuzhaigou (9 Làng Thung Lũng), Lijiang (Lệ Giang), Kunming (Côn Minh) và Jiuxiang. Khởi Hành: 19/03/2011. $3380 Nếu đăng ký trước 15/01/11.

Chuyến 20 ngày du lịch USA và Canada $5380. Khởi hành 08/05/11. Thăm viếng: New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Boston, Los Angeles, San Francisco, Grand Canyon và Las Vegas. (Bảo đảm sẽ đi đúng ngày). Chuyến 13 ngày du lịch Nhật Bản & Đại Hàn $3950. Khởi hành 31/03/11, 07/04/11 (Hotel 4 sao và 5 sao, miễn phí xem ca vũ nhạc Đại Hàn). Chuyến 14 ngày du lịch Đài Loan, Hồng Kông & Macau $3630. Khởi hành 26/12/10.

TOUR MỚI: Chuyến 17 ngày Canadian Rocky Mountain và Alaska Cruise. Thăm viếng: Kamloops, Banff, Columbia Icefield, Lake Moraine, Lake Louise, Lake Vermillion, Calgary, Drumheller, Anchorage, Coral Princess Cruise Ship, Richmond City and Vancouver.

Chuyến 21 ngày du lịch Âu Châu và Hồng Kông $5390. Khởi hành 22/05/11. Thăm viếng Hòa Lan, Pháp, Italy, Thành Phố Vatican, Áo, Belgium, Đức, London, Luxemburg và Hồng Kông.

TOUR MỚI: Chuyến 19 ngày du lịch nhật Bản, Hồng Kông & MaCau. Khởi hành 26/12/10. $5890.

Chuyến 15 ngày du lịch Tây Nam Trung Quốc $2730. Viếng thăm Quảng Châu, Quế Lâm, Kôn Minh, Dali và Ligiang (Sẽ được thông báo sau).

TOUR MỚI Chuyến 13 ngày du lịch Dubai, Hồng Kông và Macau. Khởi hành 09/01/2011. $3980.

Chuyến 15 ngày du lịch Trung Quốc $2680: Singaporean Airlines. Khởi hành ngày 16/04/11 & 21/05/11. Thăm viếng Bắc Kinh, Tây An, Núi Hoàng Sơn, Nam Kinh, Hàng Châu và Thượng Hải.

Để biết thêm thông tin và hình ảnh về các tour,

Chuyến 18 ngày/16 đêm Special Vietnam and Cambodia Discovery Tour. Khởi hành: 12/02/11. Thăm viếng: Hà Nội, Hạ Long Bay, Hải Phòng, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết (Mũi Né), Mekong Delta, Củ Chi Turnels, Hồ Chí Minh City, Siem Reap và Phnom Penh. $3090 (số chỗ giới hạn, xin book sớm, cám ơn).

vui lòng xem tại website: www.friendlytravel.com.au hoặc email: sales@friendlytravel.com.au

Chuyến 6 ngày du lịch Thái Lan $610.00 (+ vé máy bay).

Tham gia TOUR NHẬT BẢN VÀ ĐẠI HÀN sẽ được tặng MỘT BỘ MỸ PHẨM ĐẠI HÀN

FREE 70102-651/HTO/10


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 13

Online eNews: www.viet-times.com.au thói quen Ĥn nhiŎu chocolate. Polyphenols – mŦt thành phĴn trong chocolate Âen ÂĬŰc cho là có tác dŲng hĮ huyŌt áp và cİi thiŔn hoĮt ÂŦng cŴa thành mĮch máu. Trong mŦt nghiên cŶu nĤm 2008, các nhà nghiên cŶu thuŦc ÁĮi hŚc Aquila (Ý) theo dõi ngĬŪi bŘ huyŌt áp cao ÂĬŰc Ĥn thêm 100g chocolate Âen/ngày. KŌt quİ, sau 15 ngày, huyŌt áp cŴa hŚ giİm Âáng kŐ và hoĮt ÂŦng cŴa insulin ÂĬŰc cİi thiŔn.

dĬŮng chIJt bİo vŔ tim có trong dĴu cá Âó là các acid béo DHA, EPA có tác dŲng phòng chŞng sž mIJt thĤng bľng vŎ tâm lý và suy giİm trí nhŨ. ģn ít muŞi: Các nhà nghiên cŶu Âã công nhĺn tŸ lâu rľng chŌ ÂŦ Ĥn ít muŞi sŊ giúp duy trì huyŌt áp Ţn ÂŘnh. Giż cho huyŌt áp Ţn ÂŘnh sŊ giúp bİo vŔ các tŌ bào não, giİm nguy cĪ suy giİm trí nhŨ và chŶng mIJt trí.

Chļc xĬĪng MIJt xĬĪng và chŶng loãng xĬĪng là mŦt trong nhżng lý do hàng ÂĴu dĸn ÂŌn suy giİm sŶc khŜe khi vŎ già. Mńc dù hiŔn tĬŰng mIJt xĬĪng vĸn xİy ra nhĬ mŦt lŊ tIJt yŌu khi tuŢi tác gia tĤng, nhĬng nŌu có chŌ ÂŦ Ĥn giàu can xi và vitamin D có thŐ làm chĺm lĮi quá trình này. DĬŨi Âây là nhżng lža chŚn tŞt nhIJt: Các thžc phĶm tŸ sża ít béo: Vitamin D cĴn thiŌt ÂŐ cĪ thŐ có thŐ hIJp thu canxi. Ngoài ra, cung cIJp lĬŰng protein ÂĴy ÂŴ cho cĪ thŐ cĨng rIJt cĴn thiŌt cho xĬĪng khŜe mĮnh. Các thžc phĶm tŸ sża chŀng nhżng cung cIJp mŦt lĬŰng lŨn canxi mà còn chŶa ÂĴy ÂŴ các dĬŮng chIJt cĴn thiŌt cho xĬĪng.

Não tŞt Nhżng gì tŞt cho tim và mĮch máu thì cĨng tŞt cho não bŦ. ÁiŎu Âó có nghĦa là cĴn mŦt chŌ ÂŦ Ĥn nhiŎu trái cây và rau, ngĨ cŞc thô, chIJt béo Omega-3. Ngoài ra, nhżng thžc phĶm sau cĨng có tác dŲng bİo vŔ não bŦ, bao gŠm: Dâu tây và nhżng trái cây giàu chIJt chŞng oxy hóa khác: Theo mŦt nghiên cŶu cŴa TrĬŪng ÁĮi hŚc Tufts (Hoa Kƀ), thžc phĶm giàu chIJt chŞng oxy hóa nhĬ dâu tây, nho, bông cİi… giúp bİo vŔ cĪ thŐ khŜi nhżng vIJn ÂŎ liên quan ÂŌn não bŦ nhĬ suy giİm trí nhŨ và Âńc biŔt là chŶng mIJt trí.

Áĺu phŲ: Áây là nguŠn cung cIJp dŠi dào muŞi calcium sulfate, loĮi muŞi tan chŶa hàm lĬŰng canxi rIJt cao. Nźa tách muŞi này chŶa khoİng 250 miligrams canxi. ChŌ ÂŦ dinh dĬŮng Âa dĮng thĺt sž quan trŚng cho viŔc duy trì sŶc khŜe dài lâu. Bên cĮnh Âó, bĮn hãy thĬŬng thŶc nhżng bża Ĥn ngon miŔng và tĺn hĬŬng cuŦc sŞng ý nghĦa cùng gia Âình và bĮn bè. Nhżng nghiên cŶu thžc hiŔn trên nhóm ngĬŪi sŞng thŚ Âã cho thIJy, sž kŌt nŞi vŨi xã hŦi và tìm thIJy ý nghĦa cŴa cuŦc sŞng cĨng có vai trò quyŌt ÂŘnh cho sŶc khŜe dài lâu.

 Nha khoa Tổng quát Nha khoa Thẩm mỹ Mời quý khách ghé thăm:

• Vệ sinh vô trùng tuyệt đối. • Trang thiết bị hiện đại. • Bác sĩ giàu kinh nghiệm. • Chuyên phục hình sứ cao cấp.

www.nhakhoahoacuoi.com • Giảm 50% chi phí cạo cao răng để biết thêm thông tin

• Giảm 10% chi phí điều trị khác

Nha Khoa HOA CƯỜI

HOA CUOI DENTAL OFFICE Tư vấn miễn phí tại Úc: 35 Hoa Sứ, P.7, Q. Phú Nhuận, TP HCM (03) 9001 6752 Tel: (+84 8) 3500 8744 • Hotline: (+84) 908 32 77 87 Email: nhakhoahoacuoi@yahoo.com • www.nhakhoahoacuoi.com

PhĬĪng Dzung

10076-650/RE/10

Cá: Có hàm lĬŰng cao chIJt béo omega 3, cá và các loài nhuyŒn thŐ có khİ nĤng phòng ngŸa bŔnh tĺt phát sinh do tim hoĮt ÂŦng yŌu. MŦt bľng chŶng mŨi công nhĺn thêm

Rau xanh lá: Rau cİi xoĤn, cİi bó xôi, bông cİi cĨng là nguŠn cung cIJp canxi rIJt tuyŔt.

TRUNG TÂM GIẢI PHẪU THẨM MỸ Hãy đến với Skinique Beauty, chúng tôi chuyên những dịch vụ giúp làn da của bạn trẻ hóa, mượt mà. IPL/LASER: Triệt lông trên mặt và cơ thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Tấy xóa vết nám, tàn nhang, mụn ruồi và đồi mồi, thu hẹp lỗ chân lông trên mặt, điều trị các vết thâm

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật!

CÔNG NGHỆ MỚI RF: Làm căng da mặt, nhỏ nộng cằm, thon gọn mặt, săn da bụng và đùi. Tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể không cần giải phẫu

• Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

DIAMOND - DERMABRASION: Tẩy bỏ da cũ sần sùi, làm trẻ và mới làn da không đau và rất hiệu quả PHUN XÂM VÀ XÓA XÂM: Xâm viền mắt, chân mày, viền môi và trọn môi. Gây tê không đau

ĐẶC BIỆT: Xóa rãnh nhăn bằng Botox và Restylane, dưỡng da bằng mỹ phẩm của Rational và Jane Iredale Mineral Makeup

Bác sĩ

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam

Nguyễn Trọng Hiếu

MBBS, AACS (Hội viên giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ)

(Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẨU THẨM MỸ • Cắt mắt, lấy mỡ mắt • Sửa mũi và cắt cánh mũi • Nâng chân mày • Căng da mặt • Sửa ngực, căng ngực • May vá thẩm mỹ, trị sẹo

Hot line: (+84) 908 330 062 Tel: (84 8) 3955 1812 • (84 8) 3955 1813 Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30

FOOTSCRAY: 38-42 Byron St Tel: 9687 1817

RICHMOND: 87 Elizabeth St Tel: 9428 5350

60438-652/HTO/10

ĐẶC BIỆT: LÀM ĐẦY MÔI, HAI MÁ, CẰM VÀ NÂNG MŨI KHÔNG CẦN GIẢI PHẪU!

GIỜ MỞ CỬA THỨ HAI - THỨ BẢY 10:00 AM - 5:00 PM

Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Website: www.nhakhoahoamy.com Điện thoại liên lạc tại Úc:

(03) 9988 3931


14 MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

Áő mua Âĭűc laptop cĩ rʼn, bŏn

Á

hao ÂŴ ÂŐ bĮn áng chŸng thŪi gian sź dŲng thžc sž. BĮn có thŐ dùng phĴn mŎm nhĬ Battery Monitor ÂŐ kiŐm tra mŶc ÂŦ xİ ÂiŔn cŴa pin laptop (coppy vào USB khi Âi mua).

iŎu kiŔn kinh tŌ tŞt thì viŔc quyŌt ÂŘnh mua Š mŨi là dŒ dàng. NhĬng vŨi mŶc vŞn khiêm tŞn thì giİi pháp là mua máy Âã qua sź dŲng. Và vŨi vài chiêu thŴ thuĺt sŊ giúp bĮn tìm mua ÂĬŰc chiŌc máy tính Ĭng ý và giİm thiŐu rŴi ro. Tuy nhiên, ÂiŎu quan trŚng là bĮn phİi xác ÂŘnh bĮn cĴn cái gì và bĮn trİ tiŎn cho cái gì!

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy camera quan sát, DVRs

Rà soát chŶc nĤng bàn phím: MŬ mŦt ÂoĮn vĤn bİn nhŜ và kiŐm tra tIJt cİ các phím trên máy có hoĮt ÂŦng Âúng không. MŤi laptop ÂŎu có các phím ÂiŎu khiŐn Âńc biŔt và phím Fn (Function) ÂŐ thžc hiŔn các chŶc nĤng ÂiŎu khiŐn khác.

Mang theo Ţ USB: MŦt chiŌc Ţ USB nhŜ gŚn không cĴn cài thêm bIJt cŶ driver nào. BĮn chŖ cĴn cļm vào tIJt cİ các cŢng trên laptop ÂŐ kiŐm tra sž nhĺn dĮng có nhanh không, tŞc ÂŦ truyŎn qua lĮi giża máy tính và Ţ ÂĦa có trĪn tru hay không. NŌu các cŢng hoĮt ÂŦng tŞt vŨi Ţ USB, nó sŊ hoĮt ÂŦng tŞt vŨi các thiŌt bŘ khác. HĪn thŌ, chiŌc Ţ USB này có thŐ chŶa mŦt vài tiŔn ích ÂŐ bĮn kiŐm tra thŪi gian dùng pin, cIJu hình máy hońc tìm ÂiŐm chŌt trên màn hình LCD.

KiŐm tra “ÂiŐm chŌt” và các lŤi liên quan màn hình LCD ChuyŐn màu màn hình nŎn toàn màn hình, lĴn lĬŰt các màu Âen, trļng, lŲc, lam, vàng,... ÂŐ tìm. NŌu chŖ có 1-2 ÂiŐm Ŭ phía rìa màn hình thì có thŐ chIJp nhĺn ÂĬŰc vŨi nhżng ngĬŪi dŒ tính. NŌu có “ÂiŐm chŌt” Ŭ khu vžc giża màn hình thì không nên mua. Khi kiŐm tra màn hình, bĮn nên ÂŐ màn hình sáng và nhìn tŸ nhiŎu góc khác nhau ÂŐ phát hiŔn có ÂiŐm nào bŘ thâm không.

Bạn có thể nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và công ty mọi lúc mọi nơi bằng IPHONE hoặc LAPTOP của bạn! Mọi chi tiết, vui lòng liên lạc: 218 Broadway, Reservoir Mob: 0430 149 890

MỞ CỬA: 9:00AM - 6:00PM • THỨ HAI - THỨ BẢY

9462 1712

70014-646/HTO/10

KiŐm tra khŨp nŞi và “ngoĮi hình” máy:

KiŐm tra Ţ cŶng

KhŨp nŞi màn hình vŨi thân máy là nĪi dŒ kiŐm tra nhIJt. NŌu sź dŲng nhņ nhàng, vĺt liŔu chŌ tĮo tŞt thì khŨp nŞi không bŘ lung lay. NŌu khŨp này lŜng lňo sŊ dŒ dĸn ÂŌn nhżng rļc rŞi vŎ sau vŨi cáp màn hình và rIJt khó chŘu nŌu sź dŲng khi di ÂŦng. NŌu vŜ máy bŘ nŶt vŮ hońc xŦc xŔch, có vŌt rĪi thì bĮn nên tŸ bŜ ý ÂŘnh mua. NhiŎu ngĬŪi thích xem “ÂŦ mòn” bàn phím ÂŐ xác ÂŘnh máy dùng nhiŎu hay chĬa nhĬng cách Âó không thžc sž chính xác.

ChuĶn bŘ mŦt phĴn mŎm kiŐm tra ÂĦa tin cĺy. Trong khi kiŐm tra, ghé tai nĪi gļn Ţ cŶng ÂŐ kiŐm tra xem tiŌng Ţ chĮy có êm hay Šn.

Nên gńp tĮi nhà riêng Khi ÂŌn xem máy, ngĬŪi mua thĬŪng Âem theo sŞ tiŎn khá lŨn. Vì thŌ, nên chļc chļn rľng cuŦc gńp gŮ nên Ŭ nĪi an toàn. Mńt khác, khi mua máy cĨ cĨng cĴn xem xét tŖ mŖ nên ÂŘa ÂiŐm ÂĬŰc chŚn cĨng phİi Âİm bİo viŔc “ngŠi lâu mà không bŘ soi”. NŌu nhà không có WiFi thì nên ra quán café vì Ŭ nĪi này thĬŪng có słn WiFi ÂŐ kiŐm tra tính nĤng quan trŚng này cŴa laptop. <

ChŖ dùng pin, không cļm ÂiŔn khi kiŐm tra: Có thŐ thŪi gian kiŐm tra máy không ÂŴ lâu ÂŐ máy hŌt kiŔt pin, nhĬng lĬŰng ÂiŔn tiêu

(REAR SHOP) 319 SPRINGVALE ROAD SPRINGVALE 3171 Tel: 9540 8868 - 0411 499 778 • Fax: 9540 8865 Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 11am-7pm • Thứ Tư và Chủ nhật đóng cửa.

Nơi bán DVD & VCD lớn nhất Melbourne Cung cấp hơn 10,000 titles bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Hoa và Nhật. Chúng tôi đang giảm giá Karaoke và Manga cartoons!

MONDEO/FOCUS08/S-MAX 2007-2010

CAMRY 2006-2010

MAZDA 6 2002-2007

OUTLANDER 2007-2010

Mở cửa ha ứ Th i - Chủ nhật 11am - 6pm Thứ Tư nghỉ

Rear Camera

DVD/VCD/CD/MP3/ MP4/JPEG/WMA/ Built-in Games/ SD/USB Port input Headrest Universal MAZDA 3 2004-2008

Mọi hệ thống đều có 6.2 đến 8 Inch Touch-screen TFL LCD/DVD/VCD/CD/MP3/MP4JPEG/WMA/ Built-in GPS/Bluetooth SD/USB Port/Radio TV camera input/ Remote control

NEW MAZDA 6 2008-2010

Toyota Corolla & Yaris & 2002-2006 Camry & Hilux 1996-2005 RAV4 & old Landcruiser Tarago HONDA CRV 2007-2010

LANDCRUISER 2007-2010

Digital Screen, 800*480 Resolutions KỶ NIỆM 10

Cree R2 LED Torches *Uses the very latest aviation aluminum alloy 100 meters long throw - Highly Water resistant Runtime: more 3 hours long with charger & batteries

Color Video Door Phone

Indoor Scanner

With 16mm Lens and Power Supply

NĂM THÀN

H LẬP

% 0 2 T BMỚ ! G N ỌI MẶT HÀ

Chúng tôi chuyên nhập khẩu, bán sỉ-lẻ và lắp đặt các hệ thống Camera bảo vệ an toàn cho nhà và xe hơi.

Lần đầu tiên ULTRA HIGH RESOLUTION 600 TVL có mặt trên thị trường!

VS-D206SNH-3 3.5-8mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Taiwan product ! Model 4/8/16 CH DVR L IA C E P S R E SUP System included 1000GB HDD ! L IA C E SUPER SP

Display Frame Rate 120/100fps 240/200fps 480/400fps Recording Frame Rate 60(NTSC)/50(PAL)fps 60 (NTSC) 50(PAL)fps 120(NTSC)/ 100(PAL)fps

VS-D210SNH-3

VS-406SNH-3

6mm Sony Lens 600 TVL

4-9mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Day & Night 270x Zoom Sony 480 TVL $399

31621-646/RE/10

We Import, Wholesale, Retail & Install

All prices are included GST and prices are subject to change without any notice

Email: goldenstar@michael-eye.com • bpbb5814@bigpond.net.au Xem them chi tiết tại website của chúng tôi: www.michael-eye.com


MAGAZINE 168 â&#x20AC;˘ Friday, December 03, 2010 15

Online eNews: www.viet-times.com.au giĹ&#x17E;ng nhÄŹ khi ngÄŹĹŞi ta phĂŞ thuĹ&#x17E;c. NghiĂŞn cĹśu khĂĄc cĨng cho thIJy quyĹ&#x152;t Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh nhanh thÄŹĹŞng chĂ­nh xĂĄc, nĹ&#x152;u suy nghÄŚ quĂĄ lâu vĹ&#x17D; mĹŚt vIJn Ă&#x201A;Ĺ&#x17D; thÄŹĹŞng dĸn Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n nhĹźng lĹža chĹ&#x161;n sai lÄ´m.

NhĂ nghiĂŞn cĹśu Molly Crockett nhÄşn xĂŠt: â&#x20AC;&#x153;KĹ&#x152;t quÄ° cĹ´a chĂşng tĂ´i cho thIJy serotonin Ă&#x201A;Ăłng mĹŚt vai trò quan trĹ&#x161;ng trong viĹ&#x201D;c Ă&#x201A;ÄŹa ra quyĹ&#x152;t Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh, thĂ´ng qua viĹ&#x201D;c kiĹ?m soĂĄt nhĹźng phÄ°n Ĺśng bĹ&#x17E;c Ă&#x201A;Ĺ ngâ&#x20AC;?. NguĹ n cung cIJp serotonin dĹ i dĂ o cĂł trong thĹ&#x2DC;t Ă&#x201A;Ĺ&#x153;, sÄ°n phÄśm sĹźa, lÄŽc, Ă&#x201A;Äşu, chuĹ&#x17E;i, cĂĄ ngŸ, tĂ´m cua vĂ  Ă&#x201A;Äşu nĂ nh. Còn Ă&#x201A;ÄŹĹ°c gĹ&#x161;i lĂ  â&#x20AC;&#x153;hooc mĂ´n vui vĹ&#x2C6;â&#x20AC;?, hĂła chIJt nĂ y cĨng tĂĄc Ă&#x201A;ĹŚng tŨi tâm trÄŽng. QuĂĄ Ă­t dĸn tŨi trÄ´m cÄ°m, trong khi quĂĄ nhiĹ&#x17D;u gây ra tĂŹnh trÄŽng hÄŹng phIJn

THᝨ BẢY

CHᝌ NHẏT

PhÄ´n mĹ&#x17D;m kiĹ?m soĂĄt xe hÄŞi tŸ Android hay iPhone Ă ÄŹĹ°c phĂĄt triĹ?n bĹŹi Mavizon Technologies tŸ Louisville, Kentucky, AutoBot cung cIJp cho ngÄŹĹŞi dĂšng khÄ° nĤng kiĹ?m soĂĄt xe hÄŞi thĂ´ng qua chiĹ&#x152;c smartphone cĹ´a mĂŹnh. AutoBot lĂ m viĹ&#x201D;c thĂ´ng qua kĹ&#x152;t nĹ&#x17E;i OBDII, vŨi Ă&#x201A;iĹ&#x17D;u kiĹ&#x201D;n xe hÄŞi thuĹŚc diĹ&#x201D;n Ă&#x201A;ĹŞi mŨi hÄŞn nĤm 1996. CĂł mĹŚt trang web dĂ nh riĂŞng cho quĂĄ trĂŹnh Ă&#x201A;Ĺ ng bĹŚ, tĂ­ch hĹ°p sĹ&#x201A;n vŨi cĂĄc dĹ&#x2DC;ch vŲ khĂĄc nhau nhÄŹ IM vĂ  lÄşp bÄ°n Ă&#x201A;Ĺ  trĹžc tuyĹ&#x152;n thĂ´ng qua mĹŚt trĂŹnh duyĹ&#x201D;t hoĹ&#x201E;c cĂĄc Ĺśng dŲng dĂ nh cho iPhone vĂ  Android. AutoBot cho phĂŠp ngÄŹĹŞi dĂšng cĂł thĹ? dĹ&#x2019; dĂ ng hÄŞn trong viĹ&#x201D;c xĂĄc Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh vĹ&#x2DC; trĂ­ chiĹ&#x152;c xe cĹ´a bÄŽn nĹ&#x152;u nĂł bĹ&#x2DC; mIJt cÄźp, hoĹ&#x201E;c Ă&#x201A;ÄŞn giÄ°n hÄŞn lĂ  xĂĄc Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh vĹ&#x2DC; trĂ­ xe cĹ´a mĂŹnh ĹŹ Ă&#x201A;âu. ThiĹ&#x152;t bĹ&#x2DC; cĨng cĂł thĹ? gĹşi tin nhÄźn cho bÄŽn bè vĂ  gia Ă&#x201A;ĂŹnh sau khi sĹş dŲng. CĂ´ng cŲ hĹźu Ă­ch khĂĄc bao gĹ m khĂła vĂ  mĹŹ khĂła cĹşa ra vĂ o, Ă&#x201A;ÄŹa lĂŞn cĂĄc cĹşa sŢ, chÄśn Ă&#x201A;oĂĄn kiĹ?m tra dÄ´u hay thĂ´ng bĂĄo quĂĄ trĂŹnh luân chuyĹ?n vĹ&#x153; xe hoĹ&#x201E;c chĹ&#x2013; kiĹ&#x152;m cĂĄc thĂ´ng sĹ&#x17E; lĂĄi xe cĹ´a ngÄŹĹŞi dĂšng. CĂ i Ă&#x201A;Ĺ&#x201E;t AutoBot khĂĄ Ă&#x201A;ÄŞn giÄ°n nhÄŹ cÄźm vĂ o mĹŚt hĹ&#x201D; thĹ&#x17E;ng âm thanh nŢi cĹ´a mĹŚt chiĹ&#x152;c xe Ă&#x201A;ĹŞi mŨi, thiĹ&#x152;t bĹ&#x2DC; cĂł giĂĄ bĂĄn khoÄ°ng 300 USD. PhÄ´n mĹ&#x17D;m dĂ nh cho iPhone hay Android sĹ&#x160; phŲc vŲ mobile cĹ´a bÄŽn khi sĹş dŲng cĂĄc Ĺśng dŲng web, nhÄŹ kiĹ?m tra chÄŹÄŞng trĂŹnh khuyĹ&#x152;n mĂŁi thay dÄ´u. AutoBot sĹ&#x160; Ă&#x201A;ÄŹĹ°c Mavizon giŨi thiĹ&#x201D;u tÄŽi CES 2011 vĂ o thĂĄng GiĂŞng tŨi Ă&#x201A;ây dďŨi mĹŚt phiĂŞn bÄ°n thĹş nghiĹ&#x201D;m (beta) vĂ  khĂ´ng phÄ°i lĂ  phiĂŞn bÄ°n bĂĄn lĹ&#x2C6; cho Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n nĤm 2012. à ây quÄ° mĹŚt mĹŚt Ĺśng dŲng hIJp dĸn cho nhĹźng tay chÄŞi xe hÄŞi sĂ nh Ă&#x201A;iĹ&#x201D;u. V

*Ä&#x201D;LFKRFKĂ?QJWĂ&#x2014;LÎŢÎòğFQĹŞL YĂ&#x192;RFĂ&#x201E;FĂŽĂ&#x192;LWUX\ĹĄQKĂ?QKJLĂžLWUĂ? WLĹ QJ9LŤWYĸLJLĂ&#x201E;WKĹ&#x2013;SQKĹ&#x2013;W

Ä?Ă&#x20AC;I ABC1

CĂĄc nhĂ nhiĂŞn cĹśu Ă&#x201A;ĂŁ tĂŹm ra mĹ&#x17E;i liĂŞn hĹ&#x201D; giĹźa hĂła chIJt serotonin vĂ  viĹ&#x201D;c Ă&#x201A;ÄŹa ra quyĹ&#x152;t Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh, sau khi tĂŹm hiĹ?u mĹŚt nhĂłm Ă&#x201A;Ă n Ă´ng vĂ  phŲ nĹź phÄ°n Ĺśng vŨi viĹ&#x201D;c bĹ&#x2DC; Ă&#x201A;Ĺ&#x17E;i xĹş bIJt cĂ´ng nhÄŹ thĹ&#x152; nĂ o. 20 ngÄŹĹŞi tham gia vĂ o mĹŚt trò chÄŞi, trong Ă&#x201A;Ăł mĹŚt ngÄŹĹŞi chia cho ngÄŹĹŞi kia mĹŚt sĹ&#x17E; tiĹ&#x17D;n. NĹ&#x152;u ngÄŹĹŞi kia chIJp nhÄşn, cÄ° 2 ngÄŹĹŞi chÄŞi sĹ&#x160; cĂšng Ă&#x201A;ÄŹĹ°c phÄ´n tiĹ&#x17D;n cĹ´a mĂŹnh. Còn khi ngÄŹĹŞi kia tŸ chĹ&#x17E;i, khĂ´ng ai thu Ă&#x201A;ÄŹĹ°c cĂĄi gĂŹ cÄ°. ThĂ´ng thÄŹĹŞng, cÄ°m giĂĄc tĹśc tĹ&#x17E;i vĂŹ bĹ&#x2DC; Ă&#x201A;Ĺ&#x17E;i xĹş bIJt cĂ´ng sĹ&#x160; khiĹ&#x152;n ngÄŹĹŞi chÄŞi tŸ chĹ&#x17E;i khĂ´ng nhÄşn khoÄ°n chi thIJp, chiĹ&#x152;m 30% trÄŹĹŞng hĹ°p - cho dĂš Ă&#x201A;iĹ&#x17D;u Ă&#x201A;Ăł Ă&#x201A;Ĺ ng nghÄŚa vŨi viĹ&#x201D;c cÄ° hai cĂšng trÄźng tay. NhÄŹng khi hĂ m lÄŹĹ°ng serotonin thIJp - xÄ°y ra khi chĂşng ta chÄŹa Ă&#x201A;ÄŹĹ°c Ĥn - sĹ&#x17E; lÄ´n khďŨc tŸ khoÄ°n tiĹ&#x17D;n thIJp tĤng lĂŞn tÄşn 80%. NĂłi theo cĂĄch khĂĄc, viĹ&#x201D;c thiĹ&#x152;u serotonin lĂ m gia tĤng khÄ° nĤng ngÄŹĹŞi chÄŞi Ă&#x201A;ÄŹa ra nhĹźng quyĹ&#x152;t Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh thiĹ&#x152;u chĂ­n chÄźn.

THᝨ Sà U

Ä?Ă&#x20AC;I Sáť? 7

KhĂ´ng nĂŞn Ă&#x201A;ÄŹa ra quyĹ&#x152;t Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh khi Ă&#x201A;Ăłi

CĂĄc chÄŹÄŞng trĂŹnh Free-to-air tÄŽi Melbourne

Ä?Ă&#x20AC;I Sáť? 9

HĂŹnh minh hĹ&#x161;a

ChÄ­ÄŤng trĂŹnh TV cuĹ&#x;i tuÄľn

PĹ­LWKĂ&#x201E;QJTXĂ YÄ&#x17E;VÄ&#x2030; ÎòğFNĹ WQĹŞLWUĹ&#x2020;F WLĹ SYĂ&#x192;RFĂ&#x201E;FĂŽĂ&#x192;L

xx1Ĺ XWUĂžWUòĸFWKĂ&#x201E;QJWLĹĄQWKXĂ?EDR # WLĹĄQFĂ&#x2014;QJJĹ&#x152;Q VÄ&#x2030;WLĹ WNLŤPWUĂ?Q x1Ĺ XWUĂžWUòĸFWKĂ&#x201E;QJWLĹĄQWKXĂ?EDR # VÄ&#x2030;WLĹ WNLŤP WLĹĄQFĂ&#x2014;QJJĹ&#x152;Q

;LQJÄ&#x201D;L WLĹ QJ9LŤW

Ă&#x2C6;SGÓŠQJFyĂżLÓ&#x2026;XNLÓ&#x2039;Q7LÓ&#x2026;QF{QJJŇłQWŇŠWFҧFKÓ?Fy QÓ&#x192;XFKŃ­DÿѭӧFEÓ&#x;W VIC 03 9001 8821 | NSW 02 9037 8331 | QLD 07 3123 4520 | WA 08 6365 5059 | SA 08 7123 2521

60108-645/HTO/10

6SHFLDOV

Ä?Ă&#x20AC;I SBS ONE

*

Ä?Ă&#x20AC;I Sáť? 10

FKÄ&#x153;FĹ&#x2014;QWUĂž

Cháť&#x2030; váť&#x203A;i Viet Times, quĂ˝ váť&#x2039; sáş˝ cĂł Ä&#x2018;ᝧ máť?i dáť&#x2039;ch v᝼.

Ä?áť&#x192; Ä&#x2018;ưᝣc quảng cĂĄo trĂŞn táť? bĂĄo hᝯu hiáť&#x2021;u, xin gáť?i (03) 9792 3675


HOLIDAY TRAVEL

16 MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

TRANG DU LŗCH, NGHŕ NGĩI Biên tĺp viên: HuŔ TrĴn, PhĬĪng Dzung

CHUYẾN DU LỊCH 10 NGÀY Canberra, Sydney, Gold Coast và Brisbane Từ ngày 26/12/2010 đến 04/01/2011 CANBERRA: Quốc hội liên bang, đài tưởng niệm chiến tranh, vòng quanh tòa đại sứ các nước, Canberra shopping center, thăm làng nhà tí hon. SYDNEY: Nhà hát con sò, cầu Sydney, Cabramatta, Chinatown, nhà nguyện thánh Mary Mackilop, chùa Nam Thiên ở Woolongong. BRISBANE/GOLD COAST: Movie World, Sea World, Dream World, Whitewater world, đi tàu xem dolphin, rùa biển, đồi mồi bơi ngoài biển, lặn dưới nước xem san hô và cá bơi dưới biển, ăn trưa ở đảo. Đi dạo và tắm biển.

Hình minh hŚa

Chi phí: Bao gồm xe bus, khách sạn 3 sao, một bữa tiệc tại nhà hàng ở Inala,cafe, nước sôi, nước đá.

LŅn biőn Nha Trang mùa Âông

70307-649/HTO/10

9 đêm (1 đêm Canberra, 3 đêm Sydney và 5 đêm Brisbane) Chú ý: Ăn uống, vé vào cửa và vé đi tàu tự túc Mọi chi tiết xin liên lạc anh Nghiệp:

Tel: 9548 2189 Mob: 0413 562 189

Tham quan vườn Cherry!

sẽ đón tại Springvale và Flemington

THỨ BẢY 4/12 VÀ CHỦ NHẬT 12/12

Chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thời tiết và địa phương.

Sáng đi chiều về vào ngày Bao xe bus, vé vào cửa, BBQ, bia, rượu và nước ngọt

Giá vé: Người lớn: $4000 • Trẻ em: $3500

Hòn Mun vĸn là nĪi nŢi danh vì Ŭ Âây du khách có thŐ lńn xuŞng chiêm ngĬŮng vň Âņp cŴa hĪn 300 loài san hô và cİ ngàn loài cá Âang sinh sŞng. NŌu không thích lńn, du khách cĨng có thŐ ngļm san hô bľng tàu Âáy kính Ŭ Áİo YŌn - Hòn NŦi. Tuy nhiên, cİm giác ngŠi trên tàu ngļm ÂĮi dĬĪng không “Âã” bľng tržc tiŌp lńn sâu xuŞng biŐn, có thŐ tĺn tay chĮm vào cá biŐn, chĮm vào san hô vŨi cİm giác vô cùng thú vŘ.

ay sẽ tự t Quý vị , hái a chọn lự CHERRY UẢ Q G N NHỮ ỏ! chín đ

50205-584/RE/8

ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE

ABN 31 831409517

N

Ōu bĮn muŞn tĤng thêm sž thú vŘ trong nhżng chuyŌn Âi biŐn cŴa mình, bĮn nên bŜ thŪi gian ÂŐ theo ÂuŢi môn lńn (Scuba Diving). SŊ thĺt thích thú khi kŐ vŨi bĮn bè nhżng gì bĮn Âã thIJy Ŭ ÂŦ sâu 30m dĬŨi Âáy ÂĮi dĬĪng. Và còn gì tuyŔt vŪi hĪn khi trên khung İnh nhà bĮn có nhżng tIJm hình bĮn chŲp cùng vŨi nhżng sinh vĺt kì quái tĺn sâu trong lòng biŐn mà không phİi ai cĨng có ÂŴ can Âİm cĨng nhĬ khİ nĤng ÂŐ làm ÂĬŰc.

License #: 32799

HA’S TOUR 21 BALLARAT ROAD, MAIDSTONE 3012

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965 Email: tnholidaytravel@gmail.com Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách: • Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Visa khẩn

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu. Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

Xin book nhanh để được giá vé rẻ! Tất cả các hãng hàng không hiện có giá RẤT ĐẶC BIỆT từ nay đến tháng 3/2010 Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Hương Trần 0413 527 552

GĴn Âây, nhiŎu du khách thích Âi lńn biŐn Ŭ Áİo KhŖ (Hòn Lao) vŨi giá dŘch vŲ lńn biŐn 150.000 Šng/ngĬŪi. Áİo KhŖ còn có nhiŎu bãi Âá hoang sĪ, nĬŨc biŐn xanh trong và có nhiŎu rńng san hô Âņp, là nĪi trú Ķn cŴa nhiŎu loài cá biŐn. DŘch vŲ lńn biŐn Âã thu hút hàng ngàn du khách tìm ÂŌn ÂŐ khám phá ÂĮi dĬĪng. ÁŌn Áİo KhŖ mà chĬa lńn biŐn thì chĬa khám phá hŌt vň Âņp Ŭ nĪi này. Ái lńn biŐn lĴn ÂĴu, bĮn không cĴn phİi biŌt bĪi vì sŊ có ngĬŪi hĬŨng dĸn viên kèm bên bĮn. TĮi bãi lńn, du khách có thŐ nľm nghŖ ngĪi dĬŨi mŦt tán cây cŢ thŲ rŰp bóng, ÂŰi tŨi phiên mình thám hiŐm ÂĮi dĬĪng. HĬŨng dĸn viên sŊ hĬŨng dĸn bĮn mńc bŦ Š lńn, kèm theo là mŦt xâu chì nńng khoİng 7-8 kg và mŦt bình hĪi (bình hĪi này nhŜ hĪn so vŨi Ŭ Hòn Mun), tIJt nhiên có cİ kính lńn và chân vŘt. NŌu bĮn không biŌt lńn, hĬŨng dĸn viên sŊ có bài hŚc vŎ lńn trong vòng 5 phút cho cuŦc hành trình diŒn ra 30 phút

ABN: 45 301 121 221 LIC: 32629 TEL & FAX:

(03) 9318 5614

PHỤC VỤ NHU CẦU VÀ THUẬN LỢI CHO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG 1. TOUR 10 NGÀY CANBERRA-SYDNEY-WOLLONGONG-QUEENSLAND ÐI XE BUS giá $750/1 NGƯỜI (Phòng Đôi) Ðặc Biệt đi xe bus về Máy Bay giá từ $900 Ði ngày 26/12 đến 04/01/2011 CANBERRA: Parliament House, Các Tòa Đại Sứ, Núi Ainslie, Viện bảo tàng chiến tranh WOLLONGONG: City Tour, Chùa Nam Thiên SYDNEY: Opera House, Harbour Bridge, The Rocks, Darling Harbour QUEENSLAND: Movie World, Sea World, Wet & Wild/Dream World, Big Bananas, Stradbroke Island TOUR BAO GỒM: Đặc biệt 2 Tài xế chuyên nghiệp lái đường xa 9 đêm khách sạn 3.5 sao Hướng dẫn viên người Việt

2. TASMANIA TOUR 5 NGÀY GIÁ $760/1 NGƯỜI Tour 02/01 & 06/01/2011 (Phòng đôi) Đi tàu The Spirit of tasmania Devonport - Lauceston - Port arthur - Cradle Mountain - Hobart TOUR BAO GỒM: Bus Tour khi ở Tasmania 3 đêm khách sạn và 3 buổi ăn sáng 1 đêm ngủ trên tàu Tasmania Hướng dẩn viên cô hà 3. TOUR 6 NGÀY NEW ZEALAND VÀO DỊP NEW YEAR 15/01/2011, EASTER 20/04 – 26/04/2011 GÍA $2000 (Phòng đôi) TOUR BAO GỒM:

6 buổi ăn sáng + 5 ăn trưa + 4 ăn tối Christchurch – Greymouth – Fox Glacier – Queenstown - Te Anau – Dunedin – Oamaru Hướng dẫn viên người Việt

Đặc biệt: nhận đưa đón phi trường. Book các Tours trong & ngoài nước - Bán vé máy bay giá rẻ đi ngoại quốc MỌI BOOKING, ĐIỆN THOẠI CÔ HÀ:

9318 5614 - 0422 878 614

70118-651/HTO/10

$750/một người - 3 người một phòng $850/một người - 2 người một phòng


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 17

Online eNews: www.viet-times.com.au ngļm nhìn Âáy ÂĮi dĬĪng. ū Hòn Mun, du khách muŞn lńn phİi có “trình ÂŦ” cao vì Ŭ Âây có ÂŦ sâu hĪn 20m. NhĬng Ŭ Áİo KhŖ, ÂŦ sâu chŖ tŸ 3 - 5m nên du khách có thŐ yên tâm khám phá ÂĮi dĬĪng mà không sŰ… hŲt hĪi. Thay vì nhİy tŸ trên tàu xuŞng biŐn nhĬ Ŭ Hòn Mun, Ŭ Âây du khách có thŐ leo theo các gŦp Âá, men theo lŞi Âi nhŜ tŨi bãi tļm và tŸ bãi tļm cŶ lŦi ra theo hĬŨng dĸn viên cho ÂŌn khi nĬŨc tŨi ngang vai là bļt ÂĴu lńn. NĬŨc biŐn tĮi Âây trong xanh ÂŌn nŤi chŖ cĴn Âeo kính bĪi úp mńt xuŞng nĬŨc bĮn có thŐ nhìn thIJy Âáy biŐn sâu hĪn 10m và nhżng Âàn cá vô tĬ vui Âùa. NgĬŪi bĪi có thŐ bĪi thŜa thích và ngļm cá khu vžc quanh tàu. HŚ cĨng sŊ ÂĬŰc các hĬŨng dĸn viên kèm Âi ÂŌn rńng san hô ÂĴy màu sļc. NhĬng Ÿng chĮm tay vào nhżng nhành san hô mŎm mĮi nhĬ lŲa IJy nhé, vì loĮi này rIJt dŒ tŢn thĬĪng, lĮi lŨn rIJt chĺm, cĴn ÂĬŰc bİo vŔ Âńc biŔt. Áİo KhŖ nľm Ŭ ÂĴm Nha Phu, trên bİn Š gŚi là Hòn Lao, nhĬng vì Ŭ trên Âİo có tŨi

1.200 con khŖ, ÂĬŰc nuôi ÂŐ khai thác du lŘch nên mŚi ngĬŪi quen gŚi là Áİo KhŖ. Áàn khŖ trên Âİo Âã ÂĬŰc thuĴn hóa gŠm 2 chŴng loĮi: Macaca Rhérus và Macaca Fassicularit. Chúng rIJt thân thiŔn vŨi du khách, Âôi khi còn mang lĮi nhżng tiŌng cĬŪi sİng khoái vì nhżng trò… khŖ rIJt ngŦ nghĦnh và Âáng yêu. HiŔn nay có rIJt ít du khách ViŔt tham gia khám phá Âáy ÂĮi dĬĪng Ŭ Nha Trang, dù dŘch vŲ này Âã có tŸ hĪn 5 nĤm nay. TŸ 60 USD mŦt lĴn lńn khi mŨi khai trĬĪng, giá dŘch vŲ Âã giİm xuŞng còn 30 – 35 USD. BĮn cĨng có thŐ hoàn toàn yên tâm vŎ sž an toàn khi “chŘu chĪi” vŨi môn thŐ thao hIJp dĸn này, ngay cİ khi bĮn không biŌt bĪi nhé. Các hĬŨng dĸn chuyên nghiŔp (cİ ngĬŪi ViŔt Nam và nĬŨc ngoài) có trình ÂŦ và kinh nghiŔm nên có thŐ giúp ÂŮ rIJt nhiŔt tình cho du khách. ÁŐ có ÂĬŰc các dŘch vŲ chuyên vŎ biŐn nhĬ trên, bĮn có thŐ liên lĮc vŨi công ty Vietravel qua sŞ tĮi Úc: (03) 9001 8833.

Khám phá ÂiŎu kƀ diŔu Ŭ ÁŦng Waitomo

Áŧng Waitomo Glowworm thuŧc North Island, New Zealand Âĭűc nhiŏu ngĭūi biōt Âōn vì Âây là nīi cĭ ngų cŵa hàng triŕu con Âom Âóm - loài Âom Âóm có tên khoa hśc là Arachnocampa. NhŽng con Âom Âóm trong hang Âŧng này nhı tī, chĥng tţ trên trĵn Âŧng, sau Âó chúng treo mình trên nhŽng sűi tī mŝng manh Âó và phát sáng. Ban Âêm, du khách Âōn Âây thĭŭng ngoįi sŋ ngů nhĭ mình Âang lįc vào mŧt thiên Âĭūng tràn ngĻp ánh sáng kƁ diŕu.

Có lŋ Âây là mŧt trong nhŽng “ÂŅc sın du lřch” có mŧt không hai cŵa New Zealand, khi trong hang Âŧng lįi có sông suşi chıy qua và có mŧt loįi côn trùng phát sáng (Âom Âóm) sinh sşng Âông Âúc khiōn các hang Âŧng tşi om ŭ Âŧ sâu hàng chųc mét dĭũi mŅt Âijt vĹn sáng lung linh

MŅc dù nhìn ngĽm ánh sáng phát ra tŹ nhŽng chú Âom Âóm này là mŧt Âiŏu thú vř nhĭng nhiŏu ngĭūi quan niŕm rĿng Âom Âóm phát sáng là mŧt Âiŏm gŭ và trông nhŽng Âşm sáng lĻp lòe nhĭ nhŽng hšn ma lang thang trong hang Âŧng nhĭ thő Âang tìm kiōm cái gì Âó.

10460-636/RE/10

nhĭ khung cınh dĭũi mŧt bĵu trūi sao kƁ ıo. ÁŅc biŕt hīn, Glowworm còn có thįch nhĩ và mĥng Âá còn “sşng”, tŷc nĭũc vĹn chıy, mĥng và nhĩ vĹn mśc trĭũc mĽt khách tham quan.

Tư vấn miễn phí và đặt vé ngay tại Úc: (03) 9001 0198

ĐẶC BIỆT VÉ RẺ VỀ VIỆT NAM DỊP GIÁNG SINH TỪ

$990 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN TỪ $830 Chuyên bán vé máy bay và tour đi khắp thế giới và khắp nước Úc Chuyên lo thủ tục visa và nhận đặt khách sạn khắp thế giới Cung cấp bảo hiểm du lịch với giá thật rẻ

CUỘC DU NGOẠN 12 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $1980 Khám phá: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải. Khởi hành: 12/04, 26/06, 18/09/2011

GIÁ ĐẶC BIỆT CHO ĐỒNG HƯƠNG VỀ VIỆT NAM VỚI HÃNG SINGAPORE. Khởi hành: bắt đầu từ bây giờ đến ngày 31/01/2011.

Giá từ $490 (chưa bao gồm thuế phi trường)

Số chỗ có giới hạn, xin book ngay kẻo hết!

CUỘC DU NGOẠN 15 NGÀY NÚI HOÀNG SƠN $2680 Tham quan: Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải, Núi Hoàng Sơn. Khởi hành: 03/04, 25/06, 17/09/2011 11 NGÀY TOUR NHẬT BẢN VÀ HÀN QUỐC $3550 Khởi hành: 26/03, 02/04 và 09/04/2011 15 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ TRUNG QUỐC $3680 Khởi hành: 23/03, 06/04 và 13/04/2011 17 NGÀY TOUR NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VÀ ĐÀI LOAN $3850 Khởi hành: 24/03, 07/04 và 14/04/2011

ĐẶC BIỆT VÉ MÁY BAY BANGKOK ........................................ $580 SINGAPORE ..................................... $620 HONGKONG .................................... $730 THƯỢNG HẢI ................................... $630 MALAYSIA........................................ $590 QUẢNG CHÂU .................................. $710 NEW ZEALAND ................................ $320

ĐẶC BIỆT: ĐI MỸ THẬT RẺ ..... TỪ $690 * GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ PHI TRƯỜNG

Đặc biệt chuyên lo vé và visa khẩn 24/7 Đưa đón ra phi trường Melbourne giá thật rẻ!

20145-645/HTO/10

TOUR MỚI

ĐẶC BIỆT 15 NGÀY TOUR TRUNG QUỐC $2680 Thăm viếng: Bắc Kinh, Tây An, Quế Lâm, Vô Tích, Tô Châu, Thượng Hải. Khới hành: 31/03, 09/04, 25/06, 17/9/2011


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 19

Online eNews: www.viet-times.com.au

Khám phá sông bĥng Franz Josef thŘ trIJn Franz Josef, du khách phİi Âi 5km ÂĬŪng bŦ và 2km ÂĬŪng rŸng… sau Âó tiŌp tŲc men theo nhżng dòng suŞi bĤng tan trong vļt vŨi ÂŦ tinh khiŌt lên ÂŌn 99.8%

K

hung cİnh kƀ thú, hiŐm trŬ, biŌn İo liên tŲc tŸng ngày do sž dŘch chuyŐn cŴa các khŞi bĤng, cùng vŨi hŔ sinh thái Âńc thù tĮi Âây chính là ÂŦng lžc mĮnh mŊ thôi thúc du khách khám phá và chinh phŲc. Công viên quŞc gia Westland, New Zealand nŢi tiŌng vŨi hĪn 60 sông bĤng vĦnh cźu, nhżng hŠ nĬŨc tuyŔt Âņp và bĮt ngàn rŸng nguyên sinh. Trong Âó, bĤng hà Franz Josef và bĤng hà Fox là hai ÂŘa ÂiŐm dŒ tiŌp cĺn và nŢi tiŌng nhIJt vŨi các hoĮt ÂŦng khám phá mĮo hiŐm nhĬ nhİy dù, chinh phŲc bĤng hà, lĬŰn tržc thĤng… ÁiŐm Âón du khách khám phá “Vùng ÂIJt cŴa bĤng hà” chính là thŘ trIJn Franz Josef tĮi khu bŪ biŐn phía Tây, New Zealand. ThŘ trIJn khá nhŜ, dân sŞ khoİng 400 ngĬŪi, chuyên vŎ tŢ chŶc các dŘch vŲ du lŘch, hľng nĤm Âón khoİng 250.000 lĬŰt khách ÂŌn tham quan sông bĤng. BĤng hà dài 12km, bļt nguŠn tŸ ÂŖnh rńng núi Southern Alps tràn xuŞng giża khu rŸng ôn ÂŨi tĮi ÂŦ cao 300m so vŨi mńt nĬŨc biŐn. ÁŐ tiŌp cĺn khu vžc bĤng hà, tŸ

MŦt ÂiŎu lĮ là du khách ÂĬŰc khuyŌn khích sź dŲng quĴn short dù nhiŔt ÂŦ tĮi bĤng hà khá thIJp. Do Franz Josef thuŦc dĮng “bĤng hà IJm” (warm glacier), bŎ mńt cŶng nhĬng nŎn tuyŌt bên dĬŨi lĮi luôn tan và dŘch chuyŐn nên du khách rIJt dŒ bŘ ĬŨt khi leo trèo trên bĤng. Vì thŌ, phŲc trang lý tĬŬng là quĴn short hońc quĴn dù nhņ vŨi Şng quĴn ÂĬŰc luŠn vào trong giày. Áńc biŔt, ÂŐ di chuyŐn trên nhżng khŞi bĤng trĪn trĬŰt, du khách phİi mang giày chuyên dŲng vŨi nhżng móc sļt sļc nhŚn. MuŞn Âi sâu vào trung tâm cŴa bĤng hà, du khách bļt buŦc phİi có hĬŨng dĸn viên chuyên nghiŔp vŨi ÂĴy ÂŴ dŲng cŲ chuyên dŲng nhĬ rìu phá bĤng, thuŢng, móc sļt, dây thŸng, cùng các dŲng cŲ bİo hŦ khác. Thông thĬŪng, giá hĬŨng dĸn khám phá bĤng hà mŦt ngĬŪi là 100 USD/nźa ngày và 150 USD/mŦt ngày. Giá này Âã bao gŠm phí chuyên chŬ tŸ thŘ trIJn Franz Josef ÂŌn cŢng vào công viên quŞc gia Westland, áo khoác, quĴn vİi dù, giày boot cŶng và vŨ len cùng hĬŨng dĸn viên. V

60410-636/RE/10

ThIJp thoáng trĬŨc mńt là dòng chİy cŴa sông bĤng. VŨi Âńc thù khí hĺu lĮnh quanh nĤm và tuyŌt rĪi dày tĮi khu vžc, bĤng hà Franz Josef là mŦt trong sŞ hiŌm hoi nhżng bĤng hà Âang tiŌp tŲc phát triŐn. Khu vžc này cžc kƀ nguy hiŐm, tuyŌt và Âá lŬ liên tŲc xİy ra. Do Âó, ÂŐ bİo Âİm an toàn, du khách phİi tuân thŴ theo rIJt nhiŎu quy ÂŘnh nghiêm ngńt. VŎ trang phŲc, du khách tuyŔt ÂŞi không ÂĬŰc sź dŲng chIJt liŔu vİi thIJm nĬŨc, Âńc biŔt là sŰi cotton và jean. Trang phŲc rŦng rãi, thoİi mái, tŞi thiŐu ba lŨp áo, ÂŦi nón hońc dŲng cŲ bŘt tai ÂŐ tránh mIJt nhiŔt cĪ thŐ.

Professional Wedding Photographers

Telephone: (03) 9689 7411

Mobile: 0411 467 893

TRUNG TÂM IMPLANT NHA KHOA NHÂN TÂM 801-803 Đường 3 /2, P.7, Q.10, TPHCM, Việt Nam • Tel: (+84 8) 3509 5755 - 989 016 780 www.nhakhoanhantam.com • www.implantvietnam.info • Email: drnhan@hotmail.com

Trung Tâm Implant tiêu chuẩn Quốc Tế tại VIỆT NAM Thạc sĩ, Bác sĩ:

VÕ VĂN NHÂN • Giám đốc trung tâm trực tiếp cấy ghép Implant • Tu nghiệp Implant và cấy ghép thẩm mỹ tại: Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc. • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (I.C.O.I) Hoa Kỳ, (I.T.I.) - Thụy Sỹ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại nhất thế giới được trang bị và áp dụng thành công tại Trung Tâm Implant Nhân Tâm.

Máy X Quang cắt lớp 3 chiều (Dental CT Scan For Implantology)

Implant: Giải pháp trồng răng hiện đại nhất • Giống như răng thật

Nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant: • Khảo sát hình ảnh 3 chiều xương • Cấy ghép Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng • Đảm bảo an toàn tuyệt đối • Nhẹ nhàng không đau • Răng sứ trên Implant đạt chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu

Những yếu tố cấy ghép Implant thành công. • Kinh nghiệm, sự hiểu biết, chọn lọc và phối hợp ưu điểm của nhiều hệ thống Implant trong từng trường hợp. • Đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương (1) • Đặt Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng (2) (1) (2)

Hai tiêu chuẩn này chỉ đạt được nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant

IMPLANT ÁP DỤNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT RĂNG Trước khi cắm Implant

Sau khi cắm Implant

Hoàn thành

Mất một răng

Mất vài răng Hình ảnh 3 chiều

Phẩn mềm cấy ghép Implant

Đặc Biệt: Tại trung tâm Implant Nhân Tâm • Do Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc trung tâm Võ Văn Nhân trực tiếp điều trị • Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều trước, trong và ngay sau khi cấy ghép Implant nhằm đạt kết quả tối ưu hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra và đánh giá kết quả ngay khi điều trị. • Phối hợp 3 kỹ thuật hiện đại: Cấy ghép Implant - Phục hình răng sứ - Tạo hình thẩm mỹ nướu và xương trong khi thực hiện kế hoạch điều trị toàn diện • Trang bị và chọn lọc ưu điểm của nhiều hệ thống Implant nổi tiếng thế giới như: Nobel Biocare, Straumann, Ankylos, DIO... để phù hợp với từng trường hợp mất răng.

Răng sứ trên Implant

Bảng giá tham khảo: • Trám răng AUD $12-$17 • Răng sứ AUD $70-$230 • Tẩy trắng răng AUD $70-$140 • Implant AUD $670-$890 • Abutment AUD: $170-$335 • Răng trên Implant AUD: $110-$290

Để được tư vấn miễn phí ngay tại Úc, xin gọi (03) 9988 6943 (Thay cho số trước đây là 03 9001 6753)

Mất tất cả các răng

Thời gian điều trị răng sứ:

Điều trị Implant:

- Cả 2 hàm (trên 20 răng): Khoảng 20 ngày, trong đó Từ 1 tháng đến 9 tháng (từ lúc bắt có 10 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. đầu đến khi kết thúc điều trị) tuỳ - Chỉ 1 hàm: Thời gian khoảng 1 tuần cho 6 lần hẹn thuộc vào chất lượng xương. - Một vài răng: Khoảng 4 ngày cho 3 đến 4 cuộc hẹn MIỄN PHÍ CHỤP PHIM KHI MANG - Một răng: Khoảng 3 ngày cho 3 cuộc hẹn THEO MẪU QUẢNG CÁO NÀY

10188-651/RE/10

Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều


20 MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

Nghŕ thuĻt xích lįi gĵn con NŌu bĮn cİm thIJy mình viŌt tin nhļn cho con nhiŎu hĪn nói chuyŔn, la hét con nhiŎu hĪn chĪi vŨi chúng, Âó là lúc bĮn cĴn tìm cách xích lĮi gĴn con hĪn.

CHUẨN BỊ CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG VÀ THI TUYỂN SINH NĂM TỚI

SỐ LƯỢNG CHỖ GIỚI HẠN CHO CHƯƠNG TRÌNH NGHỈ LỄ

• Chuẩn bị cho kỳ thi lấy học bổng lớp 3 – lớp 8 • Chuần bị cho kỳ thi lớp 6 (chương trình học nhanh) • Kỳ thi vào lớp 8 trường tuyển • Học toán / viết cho lớp 1 – 2 • Chuẩn bị VCE cho lớp 9 và lớp 10 • Hội thảo về kỹ năng trả lời phỏng vấn • Hội thảo về kỹ năng viết luận văn • Chương trình học trong kỳ nghỉ (Tỷ lệ thành công lên đến 80%)

LUYỆN THI VCE LỚP HỌC NHỎ, CHĂM SÓC TỪNG HỌC SINH MỘT • VCE Unit ½, Unit ¾ • Tiếng Anh ESL, Văn, Toán, • Specialist Math, Further Math, Hoá học, • Vật lý, Tiếng Hoa (FL, SLA, SL), tiếng Pháp (Xin gọi để biết thêm về các môn học khác và thời gian biểu)

CÁC DỊCH VỤ KHÁC • Chấm luận văn • Kèm từng học sinh một tại trung tâm • Thi thử và lập báo cáo kết quả học tập • Tư vấn giáo dục (Sĩ số giới hạn, hãy gọi và đăng ký ngay!)

“Hņn hò” vŨi con

SÁCH MỚI, BÀI THI CŨ VÀ BÀI TẬP GIÚP HỌC SINH TỰ TIN

Hãy dành thŪi gian cho con trong bża Ĥn sáng, bża trĬa hay uŞng nĬŨc Ŭ ngoài. Hãy tĮo cĪ hŦi nói chuyŔn vŨi con ÂŐ chia sň tIJt cİ nhżng gì con Âang bĺn tâm. ChŚn mŦt không gian cŬi mŬ, con bĮn sŊ có cİm giác Âang ÂĬŰc tâm sž và chia sň chŶ không phİi “thĶm vIJn”.

• Score That Test! Các kỳ thi thử đề xin học bổng và thi vào trường tuyển lớp 3, lớp 4, lớp 6 và lớp 8 ($12 – $16 một bộ đề với câu trả lời)

• Upper Primary Writing Các bài luận lớp 5 – 6 ($15.96)

• Middle Primary Writing Các bài luận lớp 3 – 4 ($12)

• Secondary Writing Collection (Vol 1 và Vol 2)

Tham gia hoĮt ÂŦng ngoài trŪi

Các bài luận lớp 7 – 8 ($16-$20)

• AMT/UNSW/CSU Competition Papers

BĮn không thŐ tĮo džng tình cİm và kŖ niŔm vŨi con trň nŌu chŖ ngŠi Ŭ nhà xem tivi. Hãy cùng con tham gia các hoĮt ÂŦng thú vŘ ngoài trŪi nhĬ ÂĮp xe, cļm trĮi, bĪi lŦi… Còn gì tuyŔt vŪi hĪn khi chŖ cĴn bŜ ra ít thŪi gian nhĬng bĮn Âã cho con nhżng kƄ niŔm vô cùng Âņp vŎ tình cİm gia Âình.

Các môn: Toán, tiếng Anh, Khoa học, Hoá học..:( $4.5 – $6/bài) • Practice Test Writing lớp 3, 4, 5 và 6: ($12.95) • Make Exam Easy: ($9.95) • How to pass verbal reasoning test: ($32.95) • Skills in Problem Solving Math lớp 3 – 8: ($11.95) • Selective Schools and Scholarship Practice (tiếng Anh, Toán, Kỹ năng tổng quát, Văn phạm, Đọc hiểu…): ($12.95 – $17.99)

Cùng nhau làm vĬŪn

IECE Book House 28 Wingfield St, Footscray VIC 3011

BĮn không chŖ có thŪi gian nói chuyŔn vui vň vŨi con mà còn dĮy chúng ÂĬŰc rIJt nhiŎu ÂiŎu vŎ thiên nhiên, cây cŜ, vŎ cách chĤm sóc cây cŞi, vŎ cách ÂĴu tĬ thŪi gian mŦt cách hiŔu quİ. Con bĮn sŊ hiŐu ÂĬŰc ý nghĦa thžc sž cŴa thành quİ lao ÂŦng khi tž tay gieo trŠng, chĤm sóc và thu hái, chŌ biŌn nhżng món Ĥn cho gia Âình.

Gần trạm xe lửa, xe buýt và các cửa hàng. Mở cửa: Thứ hai – Thứ sáu 11am – 4pm (Thứ tư đến 8pm)

Mon-Fri, Footscray Office/Bookshop 28 Wingfield St, Footscray 3011 Junior Classes, Mock Exams, Tutorial

Saturday, Braybrook Campus Caroline Chisholm Coll, 65 Churchill Ave Braybrook Year 3 – 8, Junior Classes

Sunday, City Campus Wesley College, 577 St Kilda Rd, Melbourne Year 3 – VCE, Tutorial

Saturday, Preston Campus Preston Girls College, Cooma St, Preston Year 3 – VCE, Junior Classes, Tutorial

Tel: 9689 9988 Fax: 9689 9959 Mob: 0416 178 888

GHI DANH NGAY HÔM NAY ĐỂ CÓ CƠ HỘI THÀNH CÔNG!

HŜi han con trĬŨc giŪ Âi ngŴ

70043-649/HTO/10

CÁC KHOÁ HỌC BẢO ĐẢM THÀNH CÔNG CHO BẠN!

Bill Corbett tác giİ cŴa cuŞn sách “Nhżng giŨi hĮn cŴa tình yêu” khuyên các bĺc cha mņ hãy gĴn gĨi con cái cŴa mình bľng cách xây džng thói quen trò chuyŔn vŨi trň trĬŨc khi Âi ngŴ. Nhżng câu hŜi ÂĬŰc khuyŌn nghŘ bao gŠm:

- ÁiŎu gì tuyŔt vŪi nhIJt Âã ÂŌn vŨi con ngày hôm nay? - ÁiŎu tŠi tŔ nhIJt trong ngày hôm nay vŨi con là gì? - Con Âã làm ÂiŎu gì ngŨ ngĶn nhIJt trong ngày hôm nay? Lļng nghe và chIJp nhĺn tIJt cİ các câu trİ lŪi và Ÿng nói bIJt cŶ ÂiŎu gì ÂŐ trň nghĦ rľng lŊ ra chúng không nên nói vŨi ba mņ chúng ÂiŎu Âó. NŌu trň em nhĺn thIJy bIJt cŶ mŦt ÂiŎu khó chŘu nào khi chia sň vŨi cha mņ, câu trİ lŪi cho nhżng lĴn sau luôn là: “không có gì”. Bài tĺp ÂĪn giİn này sŊ giúp cha mņ và con cái ÂŌn gĴn vŨi nhau hĪn và chia sň vŨi nhau rIJt nhiŎu ÂiŎu.

Sáng tĮo cùng trň Trang trí lĮi cĤn phòng, cļm hoa hay tž tay làm nhżng vĺt dŲng nhŜ cùng trň không chŖ giúp cha mņ và con cái gļn bó vŨi nhau mà còn là cách bĮn phát huy trí sáng tĮo tuyŔt vŪi cŴa con. Hãy ÂŐ nhżng vĺt dŲng nho nhŜ trong gia Âình lĬu giż lĮi nhżng kƄ niŔm cŴa gia Âình.

Massage cho trň “5 giây vuŞt ve thŐ hiŔn tình yêu thĬĪng nhiŎu hĪn 5 phút bľng lŪi”. Massage là cách bĮn thŐ hiŔn tình yêu vŨi con mŦt cách tržc tiŌp nhIJt. Hãy nhìn vào mļt con khi massage cho chúng, chúng sŊ cİm nhĺn ÂĬŰc trŚn vņn tình yêu thĬĪng cŴa bĮn.

Chia sň nhżng câu chuyŔn Chia sň vŨi con nhżng câu chuyŔn vŎ thŪi thĪ IJu cŴa bĮn, sau Âó khuyŌn khích con kŐ chuyŔn con cho là Âáng nhŨ trong kí Ŷc. Hãy lža chŚn nhżng chŴ ÂŎ nhĬ trĬŪng hŚc, tình thĴy trò, bĮn thân, mŦt chuyŌn Âi. <

SKYMS-652/RE/10


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 21

Online eNews: www.viet-times.com.au

Lūi khuyên dành cho con gái

“HŚc cách nhĺn lŪi khen vŨi thái ÂŦ lŘch thiŔp” Bài hŚc này khó thžc hiŔn, nhĬng vô cùng quan trŚng. Con ngĬŪi ta có phĴn kì cŲc khi nghĦ rľng, ÂĬŰc ai Âó khen nên tŜ thái ÂŦ khiêm nhĬŪng. Mņ mŨi là ngĬŪi có cách Ŷng xź Âúng nhIJt: MŦt lŪi cİm Īn khi nhĺn ÂĬŰc sž ngŰi khen tŸ ngĬŪi khác là cách Ŷng xź hoàn hİo nhIJt, vŸa cho thIJy ÂĬŰc ý thŶc tž tôn cŴa bĮn, vŸa Âúng mžc, lŒ ÂŦ.

“Mņ vĸn thĬŪng nhļc con làm vĺy khi con còn nhŜ, và ÂŌn giŪ vĸn thŌ. Ngày Âó, mņ còn không cho con chĪi quà ông nŦi gźi, cho ÂŌn tĺn khi con viŌt thĬ cİm Īn ông. ÁŸng bao giŪ Âánh giá thIJp sŶc mĮnh cŴa mŦt tIJm thiŌp, mŦt mĶu giIJy ghi lŪi cİm Īn. Mņ hy vŚng biŌt nói lŪi cİm Īn sŊ trŬ thành cách sŞng cŴa con gái mņ” – mņ Âã nói thŌ.

“Không bao giŪ tŸ bŜ” Mņ chĬa bao giŪ cho phép con gái chùn bĬŨc trĬŨc ÂiŎu gì. Và mŤi lúc kiên nhĸn

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI NHÂN VIÊN GIÀU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC UY TÍN

“ChĬa thź làm sao biŌt ÂĬŰc” Mņ luôn là nguŠn ÂŦng viên lŨn nhIJt. Mņ lúc nào cĨng nhļc con gái nhŨ rľng mņ là “ngĬŪi hâm mŦ sŞ 1” cŴa con, rľng mĮo hiŐm và khám phá cái mŨi luôn là mŦt phĴn không thŐ thiŌu trên con ÂĬŪng tìm ra mình là ai, mình có khİ nĤng gì nhIJt.

Chúng tôi đại diện cho các trường đại học hàng đầu tại Úc: Deakin University, La Trobe University, Monash University, RMIT University, Swinburne University, Victoria University, Bond University, Central Queensland University, Charles Sturt University và nhiều trường khác…

“Không bao giŪ hút thuŞc” ThuŞc lá khiŌn phŲ nż già và xIJu Âi, da xĮm hĪn, miŔng hôi, tay vàng xŖn. Con gái Âã nghe lŪi và chĬa bao giŪ hŞi hĺn vì ÂiŎu Âó.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc Jarunun Hemnithi - Rogers Manager(Thailand,Vietnam) tel: 03 9600 0090 fax: 03 9600 0091 mob: 0409 023 312 email: jarunun@meic.com.au jarunun-meic@hotmail.com

“Hãy là chính mình!” Mņ luôn là ngĬŪi giúp con gái rèn giĨa nhân cách, chļt lŚc cho con nhżng phĶm chIJt tinh túy nhIJt. Khám phá ÂiŎu gì làm nên chính con là cİ mŦt quá trình liên tŲc trong ÂŪi, rIJt cĴn thiŌt cho sž phát triŐn nhân cách cŴa con ngĬŪi. Hãy yêu mņ vì mņ luôn Ŭ Âó, nhļc cho bĮn nhŨ rľng bĮn lúc nào cĨng tuyŔt vŪi, vì bĮn là chính bĮn thôi.

MEIC OFFICE

Swanstons St

“ÁŸng quên nói cám Īn qua nhżng mĶu giIJy”

“BIJt kŐ viŔc gì con xļn tay vào làm, hãy làm vŨi cİ con tim và khŞi óc” - Âó dĬŪng nhĬ là lŪi khuyên “yêu thích nhIJt” cŴa mņ. MŤi khi cİm giác lĬŪi biŌng xâm chiŌm, nghĦ ÂŌn lŪi mņ, ÂŌn nhżng chiêm nghiŔm Âã trİi qua, nhżng cô con gái lĮi gļng hŌt sŶc ÂŐ công viŔc cŴa mình ÂĮt thành quİ tŞt nhIJt.

60263A-647/RE/10

LŪi nhļc nhŬ này cŴa mņ nghe có vň ngŨ ngĶn, nhĬng ÂŌn lŨn các cô con gái sŊ hiŐu ra và thĴm cİm Īn mņ. Vì nhŪ mņ, con gái có dáng chuĶn. Cách ngŠi, Âi ÂŶng thŀng lĬng không chŖ tŞt cho sŶc khŜe mà còn mang lĮi phong thái tž tin, quyŌn rĨ.

“Làm hŌt sŶc mình”

QV

Lonsdale St

Level 1, 270 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000 phone: (03) 9600 0090 email: info@meic.com.au

HuŔ TrĴn biên soĮn

LUYỆN THI IELTS • Cải thiện điểm IELTS của bạn trong học tập hoặc di trú • Khóa học chuyên sâu 4 tuần • Tìm hiểu các kỹ năng luyện thi cho kết quả tốt hơn • Giảng viên nhiều kinh nghiệm • Lớp nhỏ tối đa 10 học viên • Thực hành nói chuyện với giảng viên One-on-one • Có các lớp ban ngày, ban đêm và cuối tuần • Các lớp học khai giảng hàng tuần

ĐẶT CHỖ NGAY HÔM NAY! Tel.

9982 1822

Email. Add. Web.

info@perfectielts.com.au 459 King St., West Melbourne Vic 3003 www.perfectielts.com.au

Trung tâm Perfect English nằm ngay góc King St và Dudley St West Melbourne, chỉ đi bộ đoạn ngắn từ La Trobe St hoặc William St tram hoặc trạm xe lửa Flagstaff

70301-649/HTO/10

“Phİi ngŠi/ÂŶng thŀng lĬng”

MELBOURNE EDUCATION AND INFORMATION CENTRE

vĬŰt qua ÂĬŰc khó khĤn, khi nhìn lĮi, bĮn sŊ thIJy mình thĴm biŌt Īn mņ vì nhŪ mņ, bĮn có nhżng bài hŚc mà nŌu ngày IJy buông xuôi sŊ chŀng bao giŪ thu nhĺn ÂĬŰc.

70077M-649/HTO/10

BIJt kŐ bao nhiêu lĴn thŞt ra câu “Mņ Ÿng nói nża!” trong ÂŪi, các cô gái vĸn phİi thŸa nhĺn rľng mņ luôn là ngĬŪi thông thái. Và hĴu hŌt nhżng lŪi khuyên cŴa mņ chŀng bao giŪ sai.


22 MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

Rĥng trĽng cho nų cĭūi xinh

Imagery Hair & Beauty Concept SPECIALISE IN HAIR, SKIN, AND BODIES

chŶa cŠn vì nó có thŐ làm khô miŔng, hĪi thŬ nhanh có mùi và nĬŨc bŚt tiŌt ra ít Âi.

31 Ryan Street, Footscray VIC 3011 Tel: 03 9687 6828 Mob: 0400 199 168

ģn uŞng thông minh VŨi kņo cao su bĮn nên chŚn loĮi không ÂĬŪng, nó sŊ có tác dŲng giúp rĤng bĮn sĮch hĪn, phá vŮ nhżng mİng thŶc Ĥn thŸa bám lĮi và rIJt có lŰi trong viŔc kích thích viŔc tiŌt nĬŨc bŚt.

Mņo có ÂĬŰc hàm rĤng trļng bóng mà không tŞn kém

MŦt hàm rĤng trļng sáng sŊ nói lên ÂĬŰc rIJt nhiŎu ÂiŎu tŸ bĮn. Vĺy bĮn có muŞn gây IJn tĬŰng tŞt vŨi mŚi ngĬŪi vŨi vň Âņp Âńc biŔt này?

ÁŸng lĪ là chĤm sóc rĤng miŔng

BEAUTY: Facial - Waxing - Body Massage - Tẩy nốt ruồi, tàn nhang - Uốn và nhuộm lông mi Cắt - Uốn - Gội - Nhuộm - Bới tóc - Trang điểm Đặc biệt có dưỡng tóc Globe Keratin Treatment

GLOBE KERATIN TREATMENT bạn sẽ có một mái tóc khoẻ và óng mượt suốt trong vòng từ 2 tới 5 tháng. Tiệm sử dụng sản phẩm của NEW SKIN BEGIN ALPHA-H

70030-652/HTO/10

HAIR:

ĐẶC BIỆT

BỚT 30% CHAI SAM DƯỠNG TÓC KHI UỐN VÀ NHUỘM TÓC

Bên cĮnh viŔc ÂŌn nha sĦ 6 tháng/ 1 lĴn ÂŐ có ÂĬŰc sž chĤm sóc rĤng chuyên nghiŔp nhIJt thì viŔc Âánh rĤng bľng kem 2 ngày/ 1 lĴn rõ ràng là nhżng bĬŨc khŬi ÂĴu rIJt quan trŚng ÂŐ nŲ cĬŪi ngày càng tŜa sáng. Kem Âánh rĤng và bĮn chİi sŊ giúp bĮn lIJy Âi nhżng mİng thŶc Ĥn thŸa và nhżng bža rĤng còn bám lĮi. BĮn cĨng có thŐ chŚn cho mình loĮi bàn chİi ÂiŔn hiŔn có bán trên thŘ trĬŪng rIJt nhiŎu ÂŐ có ÂĬŰc nhżng bĬŨc Âánh rĤng mŦt cách hoàn hİo nhIJt.

Không ÂĬŰc bao giŪ lĪ là chĤm sóc hàm rĤng mŤi ngày Ngoài ra nĬŨc súc miŔng cĨng sŊ hŤ trŰ cho bĮn rIJt nhiŎu trong viŔc giż hĪi thŬ thĪm tho, rĤng miŔng sĮch sŊ hĪn. Tuy nhiên không nên lža chŚn loĮi nĬŨc súc miŔng có

Hàm rĤng trļng ÂŎu và sáng bóng là ĬŨc mĪ cŴa tIJt cİ chŘ em phŲ nż. Vĺy thì ngay tŸ bây giŪ, bĮn hãy thź tĺn dŲng mŦt sŞ mņo nhŜ làm trļng rĤng nhé! Mía: BĮn có thŐ không tin, nhĬng nhai mía có thŐ giúp rĤng bĮn trļng sáng hĪn do chIJt xĪ trong mía có tác dŲng chà xát và làm sĮch các mİng bám trên rĤng. Dâu tây: Ai cĨng biŌt, dâu tây ÂĬŰc mŔnh danh là nż hoàng sļc Âņp, nó không chŖ giúp làm Âņp làn da mà cİ hàm rĤng cŴa bĮn nża. Cļn ngĺp rĤng 1 trái dâu tây trong vòng 5 phút, hońc nghiŎn nhŜ trŦn vŨi kem Âánh rĤng, ÂŎu có tác dŲng cİi thiŔn men rĤng, làm rĤng sáng và trļng hĪn. NĬŨc cŞt chanh: NĬŨt cŞt chanh pha vŨi 1 chút sô Âa, sau Âó Âánh rĤng bľng dung dŘch này cĨng rIJt tŞt cho rĤng. Tuy nhiên, nên lĬu ý súc miŔng thĺt kƆ bľng nĬŨc IJm ÂŐ tránh viŔc nĬŨc cŞt chanh làm ê rĤng và yŌu rĤng bĮn nhé! Tránh Š uŞng có màu Âĺm: ThŴ phĮm làm hàm rĤng trŬ nên Ş vàng còn có cafe, trà, rĬŰu vang ÂŜ. BĮn có thŐ sź dŲng Şng hút ÂŐ tránh các loĮi nĬŨc này tiŌp xúc tržc tiŌp vŨi rĤng. V

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Mỹ Viện Bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ

Thu Vân Tel: (03) 9999 6643 Bác sĩ

451A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Sài Gòn, Việt Nam • Tel: (0011 84) 8 6275 8218 • Mobile: (0011 84) 1234 22 36 36

Để có thêm thông tin chi tiết, xin quý độc giả ghé thăm www.thammyhoado.com

• Chuyên xóa xăm, phun thêu chân mày, mắt, môi và xăm nghệ thuật! • Nhận điều trị các trường hợp đã qua phẫu thuật hư hoặc chưa hài lòng!

Phẫu thuật thẩm mỹ: • MŨI: Nâng cao sống, thu gọn cánh và chóp mũi. Tạo dáng mũi mềm mại tự nhiên • MẮT: Cắt bỏ da thừa và mỡ mi trên, mí dưới. • Tạo lúm đồng tiền, đồng điếu • Sửa sẹo xấu, sẹo lồi • Làm phẳng tất cả các nếp nhăn trên gương mặt • Triệt hôi nách, thâm nách đảm bảo hết 100%

Bác sĩ Thu Vân trực tiếp tư vấn

• Ngực: Đặt túi ngực, nâng ngực bị trễ, chỉnh sửa đầu vú, quầng vú. • Bụng: Hút – cắt mỡ bụng • Căng da mặt • Sửa và làm đẹp bộ phận sinh dục nữ Các ca phẫu thuật này được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Chuyên viên điều trị da: • Làm trắng da toàn thân đẹp ngay trong lần đầu • Điều trị da chuyên nghiệp theo 4 bước: Loại bỏ - Tái tạo - Bảo vệ - Duy trì • Trị da nám, tàn nhang hết tận gốc không tái phát • Trị da mụn không thâm không để lại sẹo • Đặc biệt trị sẹo lồi, sẹo rỗ hiệu quả Để có được các tư vấn miễn phí ngay tại Úc, mời độc giả liên hệ với Bác sĩ Thu Vân qua số điện thoại:

Telephone in Australia: (03) 9999 6643

ĐẶC BIỆT MŨI TẠO SỐNG ÌNH MẮT CAO, TẠO H CẦN 2 MÍ KHÔNG T PHẪU THUẬ

10167-642/HTO/10

Đặc biệt:


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 23

Online eNews: www.viet-times.com.au

MŇo làm ÂŇp lôi cuşn chàng C Xu hĬŨng trang ÂiŐm mļt theo phong cách smokey thžc sž hút hŠn phái mĮnh. Nhżng Âôi mát sĸm màu, sâu thŀm tĮo sž bí Ķn quyŌn rĨ. Dùng eyeliner chIJt lĬŰng, phIJn mļt cùng mascara tŞi màu ÂŐ tĮo ÂiŐm nhIJn cho Âôi mļt.

Da hŠng hào

Không có gì gây IJn tĬŰng ngŚt ngào hĪn nhżng làn da hŠng hào, Âôi chút rám nļng tĬĪi tļn và khŜe khoļn. Làn da tràn ÂĴy nhža sŞng IJy có thŐ có ÂĬŰc khi bĮn sź dŲng lotion hay các công thŶc giúp da bóng mŪ gŰi cİm. ÁŐ lŦ mŦt vài phĴn cĪ thŐ là mŦt ý tĬŬng tŞt ÂŐ khoe khéo làn da bĮn. Hãy lža chŚn vùng da bĮn muŞn ÂŐ lŦ, Ÿng quá tay dŒ gây cİm giác phİn cİm.

MŦt nguyên tļc vàng khi sź dŲng nĬŨc hoa là Ÿng phung phí chúng. HĬĪng thĪm thoang thoİng tĮi nhżng vŘ trí nhĮy cİm, nĪi mĮch Âĺp mĮnh nhĬ sau tai, sau ÂĴu gŞi, khŴy tay hay nhżng vùng kín sŊ khiŌn phái mĮnh ngIJt ngây. Mùi thĪm cŴa trái cây, cam quýt, hoa thĪm tĬĪi mát và nż tính tĮo cİm

Bắt đầu tháng 2/2011. SĨ SỐ GIỚI HẠN HÃY GHI DANH NGAY HÔM NAY!

Tracy Nguyễn

Làn da mŎm mĬŰt chính là tài sİn quý giá cŴa phái nż, Âńc biŔt khi làn da Ŭ Âùi, bļp và cŀng chân không có “vi-ô-lông”. Áôi chân trĪn tru cĨng nhĬ phĴn nách nhłn mŘn và sĮch sŊ là mŦt phĴn quan trŚng lIJy lòng phái mày râu dŒ dàng. HŚ thích nhżng Âôi chân không tì vŌt và nhłn mŘn, không vŌt ÂŜ, không mĶn mŲn.

Mùi thĪm

Chương trình đào tạo nhanh Fast Track Training của chúng tôi: • Giúp bạn sớm trở thành thợ tóc chuyên nghiệp, có tay nghề cao • Được thiết kế dễ hiểu và giúp bạn đạt đỉnh cao tay nghề nhanh nhất • Giúp bạn có cơ hội làm việc và cùng học hỏi với chuyên gia nghề tóc đạt giải thưởng cao, cô Tracy Nguyễn. Chương trình này thích hợp với: • Tất cả mọi người muốn học nghề tóc • Bất cứ ai có hiểu biết chút ít nhưng chưa có bằng cấp và muốn có Certificate 3 in Hairdressing • Bất cứ ai đã có Certificate 3 nhưng thấy chưa có đủ kinh nghiệm và tự tin để vào nghề và muốn nâng cao tay nghề và bắt kịp khuynh hướng mới của công nghệ thời trang tóc trên thế giới.

0402 452 489

Áôi chân nhłn nhŲi

ViŔc bĮn cĴn làm là tĶy da chŌt mŤi ngày vŨi bông tļm, waxing ÂŐ lIJy Âi nhżng sŰi lông Âáng ghét. Sź dŲng lotion dĬŮng da giúp se khít lŤ chân lông, làm dŘu nhżng nŞt mĶn ÂŜ và làn da cĤng sáng.

Đây chính là cơ hội của bạn!

Hairdresser of the year 2010

HIJt mái MŦt trong nhżng kiŐu tóc phŢ biŌn hiŔn nay là kiŐu updo (vuŞt ngĬŰc tóc). BĮn có thŐ ÂŐ duŤi phĴn sau tóc, uŞn chúng nhŪ búi hay buŦc Âuôi ngža vŨi phĴn mái ÂĬŰc vuŞt ngĬŰc lên. KiŐu updo có thŐ tĮo kiŐu vŨi mái vuŞt phŠng, mái vuŞt rŞi hay ÂĪn giİn là mái vuŞt cùng bŪm hay cńp ghim. KiŐu tóc này tĮo cİm hŶng cho nhiŎu chàng trai khi phĴn tóc vô tình bŘ thİ rĪi tĮo IJn tĬŰng dŘu dàng và tž nhiên. PhĬĪng Dzung

Tracy Nguyễn đoạt giải vô định nghề tóc liên tục từ năm 2006 – 2010, giải Hairdresser of the Year, giải Salon of the Year, giải Colourist of the Year, Oceanic Masters, Designer Catwalk và rất nhiều giải thưởng nghề tóc và trang điểm khác… Tracy cũng đào tạo và hướng dẫn các học viên của mình giành các giải thưởng cao ở Victoria và toàn quốc.

(03) 9570 1234 747 Centre Road, East Bentleigh VIC 3165 jadorehairhealthbeauty@gmail.com

Đây là chương trình đào tạo và hướng dẫn dành riêng cho cá nhân hoặc nhóm nhỏ. Chương trình liên kết với Victoria University và do Victoria University cấp bằng. 70309-652/HTO/10

Mļt khói (smokey)

xúc mãnh liŔt cho các ÂIJng mày râu.

WESTCOAST-651/RE/10

ó rIJt nhiŎu cách thŶc ÂŐ quyŌn rĨ các chàng trai và khiŌn bĮn trŬ nên lôi cuŞn hĪn. TŸ make up tŨi chĤm sóc làn da, chĤm sóc cĪ thŐ ÂŎu là vĨ khí bí mĺt giúp bĮn thu hút ÂĬŰc cİm tình cŴa phái mày râu. Nhżng hĬŨng dĸn dĬŨi Âây có thŐ dùng ÂĬŰc hàng ngày, giúp bĮn có vň Âņp không thŐ cĬŮng lĮi!

BẠN YÊU NGHỀ TÓC?


Your Eye Care Professionals

Tất cả các loại kiếng mát đơn bác sỹ Gọng và tròng kiếng theo ặc nhiều o h i ờ ư g n Nếu hai ụng hơn sử d

t n phí mộ ễ i m g n tặ * sẽ được i trang * ờ h t t á gm cặp kiến

Mua

from

$

8 hộp * contact l enses t

hanh toá n một lần được tặn g miễn p sẽ hí một cặp kiếng mát thời trang **

* Có điều kiện ** Chỉ một số kiểu thôi

Khách hàng có bảo hiểm y tế tư nhân có thể đủ điều kiện để được bồi hoàn toàn bộ hoặc một phần Eye Trend luôn quan tâm đến sức khoẻ thị giác của khách hàng. Và không có cách nào bày tỏ sự quan tâm này bằng cách khởi động chiến dịch chống tia cực tím “Anti-UV Campaign” của Eye Trend trong mùa hè này. Với các package kiếng mát theo đơn của bác sĩ và các chương trình khuyến mãi, bạn sẽ không có lý do gì không tận hưởng vui chơi dưới ánh mặt trời. Hãy nhanh chóng hành động để bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi tác hại của tia cực tím.

Your Eye Care Professionals

Xin lưu ý rằng các phúc lợi về nhãn khoa của bảo hiểm y tế tư nhân sẽ hết hạn vào ngày 30/12 này. Để tìm hiểu về lợi ích chính đáng của bạn, hãy đến thăm hoặc gọi cho một trong các cửa hàng của chúng tôi.

HÃY NHANH CHÂN ĐỂ HƯỞNG NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG CỦA BẠN!


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 25

Online eNews: www.viet-times.com.au

Tinh tō hĭīng mùa Giáng sinh SŞ 5 Šng thŪi cĨng là con sŞ may mļn cŴa bà. Hãy phun mŦt chút hĬĪng Chanel No.5 lên quĴn áo hońc làn da cŴ bĮn ÂŐ cİm thIJy sž nŠng nàn tinh tŌ mà Coco Chanel dành tńng bĮn.

Eau du Soir 2010 by Sisley Cİm xúc cho Âêm Giáng Sinh an lành và bình yên vŨi hĬĪng thĪm phİng phIJt lļng ÂŚng sŊ ÂĬŰc thŐ hiŔn mĮnh mŊ nhIJt trong mùi hĬĪng mŨi cŴa Sisley. Sź dŲng 2 màu Âen trļng ÂŞi lĺp trên vŨi ÂiŐm nhIJt là các nét chIJm phá màu tinh tŌ, chai nĬŨc hoa này ngay lĺp tŶc khiŌn bĮn chú ý bŬi nó cžc kƀ kích thích thŘ giác. Khám phá kƆ hĪn vŎ hĬĪng thĪm cŴa Eau du Soir 2010 by Sisley, bĮn sŊ ngay lĺp tŶc bŘ quyŌn rĨ bŬi dĬ vŘ ngŚt ngào còn vĬĪng vIJn mãi không thôi.

• Chăm sóc sắc đẹp • Trang điểm cô dâu • Cho thuê đồ cưới Mọi chi tiết vui lòng liên lạc Kim: Mob: 0423 036 666 Tel: 03 8502 6267

70308-649/HTO/10

Mùa Giáng Sinh nĤm nay, bĮn sŊ không chŖ lŦng lĸy và quyŌn rĨ mà còn trŬ thành mŦt Âoá hoa ngát hĬĪng quý phái trong mļt chàng vŨi sž trŰ giúp cŴa nhżng mùi hĬĪng tinh tŌ nhIJt thŌ giŨi.

Kseniewan

9 Queens Ave Springvale 3171

Classique Eau de toilette - Jean Paul Gautier Phong cách: Tž nhiên, tinh tŌ. Mùi hĬĪng: NgŚc lan tây, Aldehyde, Cam BêgamŞt, Chanh, DĴu hoa cam, Hoa lài, Hoa hŠng, Hoa lan chuông, hoa irit, CŜ Vetiver, GŤ Âàn hĬĪng, Vani, HŢ phách. Chanel No.5 - loĮi nĬŨc hoa cŴa bây giŪ và mãi mãi - là loĮi nĬŨc hoa nŢi tiŌng hàng ÂĴu thŌ giŨi, No.5 Âã vĬŰt xa khŜi phĮm vi mŦt mùi hĬĪng hoa ÂŦc Âáo ÂĪn thuĴn nào Âó ÂŐ trĬŪng tŠn cùng vŨi sž biŌn ÂŢi cŴa thŌ giŨi qua thŪi gian. Coco Chanel Âã mong muŞn tĮo ra ÂĬŰc mŦt “loĮi nĬŨc hoa dành cho phŲ nż có mùi thĺt Áàn bà”. Khi chuyên gia nĬŨc hoa Ernest Beaux giŨi thiŔu vŨi bà tác phĶm pha chŌ thŶ 5 cŴa ông, thì dĬŪng nhĬ ngay tŶc khļc nó Âã ÂĬŰc chŚn. Và loĮi nĬŨc hoa này Âã ÂĬŰc gŚi bľng cái tên: No.5.

Phong cách: GŰi cİm, tinh tŌ, duyên dáng. Mùi hĬĪng: HĬĪng rĬŰu rum, Hoa hŠng, Vani, Phong Lan, ThŴy tiên vàng, HŢ phách, GŤ Âàn hĬĪng, Áĺu Tonka, HŢ phách. GŰi cİm và tinh tŌ, nĬŨc hoa Eau de toilette cŴa Jean Paul Gaultier là mŦt sáng tĮo mŨi ÂĴy nghŔ thuĺt trong dòng nĬŨc hoa dành cho phŲ nż. ım áp và dŘu ngŚt ÂĴy mê Âļm, Eau de toilette mang mŦt vň duyên dáng ÂĴy khoái lĮc vŨi hĬĪng thĪm tuyŔt diŔu, nhĬ mŦt bó hŠng nŠng nàn ÂĴy hĬĪng sļc.

Bvlgari Jasmin Noir Coffret Thu hút không cĬŮng nŢi ngay tŸ vŜ hŦp sang trŚng vŨi hình İnh hoa tuyŌt cách ÂiŔu lIJp lánh vàng trên nŎn Âen quý phái, Âây sŊ là món quà Giáng Sinh tuyŔt vŪi và Âáng yêu nhIJt mà bĮn có thŐ dành cho nàng. Chúc bĮn mŦt Giáng Sinh vui vň!

Thời trang - Trang sức- Chuyển tiền & quà

• Quần áo thời trang nam nữ trẻ em luôn có đồ mới đẹp mỗi tuần • Chuyển tiền và gởi quà về Việt nam • Nơi bán đủ loại nữ trang mới đẹp vàng 18k, 24k, hột xoàn, cẩm thạch và đá quý • Bán mỹ phẩm Pola - EV Princess (nổi tiếng trị nám), các loại dược thảo... • Có nhận sửa quần áo

60437-634/HTO/10

Chanel No.5 EDT (W)

Shop G10, Springvale Shopping Centre 46-58 Buckingham Eva., Springvale 3171 Tel: 9548 2994 Fax: 9558 5450

JEWELLERY & OPAL GALLERY Est since 1996

ĐỊA CHỈ ĐẦY TIN CẬY VỀ TRANG SỨC CAO CẤP VÀ CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ VỚI NHỮNG THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG NHÀ ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC TẠI TRUNG TÂM MUA SẮM CHADSTONE: CATIER, PIAGET, FRANCK MULLER, CHOPARD, TAG HUEGER, BEUME & MERCIER, LONGINES, RAYMOND WEIL, GUCCI, DIOR & VERSACE.

NGỌC TRAI TỪ BIỂN AUSTRALIA

192 Collins Street, Melbourne 3000 Tel: 9650 2727 • Fax: 9650 4001 Website: www.hhjewellery.com.au

70032-640/HTO/10

www.antonjewellery.com

70075-652/HTO/10

MELBOURNE 288 Collins Street, Melbourne CHADSTONE Shop G010 Chadstone Shopping Centre, Chadstone THE GLEN Shop 2 103 The Glen Shopping Centre, Glen Waverley Điện thoại liên lạc: (03) 9654 1166

Trang sức và các bộ sưu tập cao cấp sang trọng!


26 MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

Thĭŭng thŷc lķu mĽm Cĵn Thī LĶu mļm CĴn ThĪ ÂĬŰc Ĭa chuŦng bŬi biŌt ÂiŎu chŖnh mùi, vŘ theo khĶu vŘ tŸng dĮng khách. Khách nông dân, khách lao ÂŦng thì cĴn mńn mà, Âľm thļm; ngĬŪi thành thŘ, khách trí thŶc mļm pha phİi nhĮt hĪn... Chính vŘ mļm kho vŨi cách chŌ biŌn Âńc trĬng Âã tĮo nên mŦt loĮi vŘ giác mĮnh mŊ cho thžc khách.

Áa sļc rau Ĥn kèm

LONGTHUY-651/HTO/10

Nhżng nét tinh tŌ riêng biŔt

Quý khách mua hàng trên

$25 $50 10% 15% sẽ được giảm giá

sẽ được giảm giá

(Không tính các sản phẩm bán sỉ)

(Không tính các sản phẩm bán sỉ)

Quý khách có thể sử dụng nhiều lần trong khoảng thời gian khuyến mãi. Đưa coupn này trước khi thanh toán!

Có giá trị đến ngày 31/12/2010.

Shop 2/262A Dorset Rd, Boronia VIC 3155 • Tel: 9762 5880

70068-651/HTO/10

Quý khách mua hàng trên

ÁŠng bľng sông Cźu Long trù phú là vža cá tôm lŨn nhIJt cŴa miŎn Nam. Nhżng ngĬŪi cao tuŢi Ŭ Âây ÂŎu nói rľng, tŸ thŪi xĬa, nhļc tŨi mļm là nói tŨi sž dŠi dào cŴa tôm cá. NĤm nào ÂĬŰc mùa lŨn, Ĥn tĬĪi không hŌt, ngĬŪi ta làm khô dž trż, ngoài ra còn làm mļm ÂŐ Ĥn dĴn. Mļm làm ra có thŐ chŌ biŌn thành nhiŎu món phong phú, trong Âó mļm kho là món quen thuŦc cŴa ngĬŪi dân song không hŎ dŒ làm. LĶu mļm ngon phŲ thuŦc rIJt nhiŎu vào xuIJt xŶ cŴa mļm, cách gia giİm khi pha và nhżng loĮi rau Ĥn kèm. Mļm kho trong lĶu mļm Ŭ CĴn ThĪ là mļm cá sńt cŴa Châu ÁŞc ÂĬŰc chŌ biŌn tŸ cá Âông cŴa vùng U Minh ThĬŰng nên có vŘ mńn mòi Âńc trĬng. MŦt sŞ nĪi chŌ biŌn mļm cá sńt thĬŪng cho thêm gia vŘ khác kèm theo ÂŐ át bŨt mùi mļm. NhĬng làm nhĬ thŌ mļm sŊ nhĮt Âi ít nhiŎu. NgĬŪi dân vùng chŰ nŢi Cái RĤng có bí quyŌt riêng khiŌn vŘ mļm không quá mńn, nŠi lĶu lĮi ngİ màu nâu Âńc trĬng, nĬŨc sanh sánh nhŪ tŜi Ũt bľm nhuyŒn và thŘt cá nhiŎu, nhìn vŸa ÂŴ ÂĴy ngon mļt, lĮi có mùi thĪm quyŌn rĨ. Mļm cá sńt ÂĬŰc nIJu rã thŘt, lĬŰc kƆ xĬĪng, nêm nŌm bŦt ngŚt và ÂĬŪng vŸa Ĥn rŠi trút vào lĶu. ÁŐ cho dĺy mùi, ngĬŪi ta còn bŢ sung thêm mŦt ít lá sİ bľm mŘn, phĴn gŞc sİ Âĺp giĺp rŠi nIJu chung vŨi nhiŎu loĮi thŘt hay cá tùy thích, nhĬ lĬĪn, cá rô, cá sńt rľn, cá kèo, cá lóc... cùng “lên lźa” vŨi nĬŨc cŞt mļm sńt thĪm lŸng. Không dŒ ÂŐ có nŠi lĶu mļm ngon, vŸa lòng thžc khách thĺp phĬĪng. Nông dân, công nhân, trí thŶc... ÂŌn tŸ nhiŎu miŎn, thĺm chí là cİ khách nĬŨc ngoài, khĶu vŘ rIJt Âa dĮng.

Du khách ghé CĴn ThĪ Ĥn lĶu mļm thĬŪng thích thú vŨi mâm rau Ĥn kèm bŬi màu sļc xanh ÂŜ vàng vô cùng cuŞn hút gŰi thèm. Có ÂŌn gĴn bŞn mĬĪi loĮi rau: nhĬ bông súng, ÂŚt nhãn lŠng, ngò gai, ngò om, cİi xanh, rau muŞng, rau ngŢ, Âĺu rŠng, kèo nèo, rau Âļng, càng cua, bông so ÂĨa, cà phŢi, bļp chuŞi, Ũt hiŐm, tŜi súng, lá tai tĬŰng, rau má, rau dŸa, chuŞi chát, cà tím, bông bí, lŲc bình, rau nhút, nIJm rĪm... TŸng IJy loĮi rau vŸa gây thiŔn cİm vŎ thŘ giác vŸa có tác dŲng át bŨt cái mùi mĮnh mŊ cŴa mļm kho, lĮi cân bľng âm dĬĪng. NgĬŪi ta càng Ĥn lĶu mļm càng say nhżng loĮi rau này. NhIJt là trong nhżng nĤm gĴn Âây, xu hĬŨng Ĥn nhiŎu rau Âang ÂĬŰc Ĭa chuŦng khiŌn lĶu mļm CĴn ThĪ vŨi sž ÂŴ ÂĴy cŴa mâm rau càng chiŌm ÂĬŰc lòng yêu mŌn cŴa thžc khách.

Không chŖ hIJp dĸn Ŭ màu sļc và sž phong phú, các loĮi rau trong món lĶu mļm Ŭ CĴn ThĪ còn vô cùng tĬĪi ngon. Quê hĬĪng cŴa “ngĬŪi Âņp Tây Áô” nľm bên bŪ sông Hĺu trù phú vŨi nhiŎu vža rau xanh. Thêm vào Âó, chŰ nŢi Cái RĤng cĨng là trung tâm mua bán các loĮi trái cây rau cŴ cŴa Šng bľng sông Cźu Long. Thžc khách tŨi Âây sŊ ÂĬŰc thĬŬng thŶc ÂŴ ÂĴy các hĬĪng vŘ: ngŚt, bùi, chua, chát, Âļng, cay cŴa nhiŎu, rIJt nhiŎu loĮi rau tŸ quen thuŦc tŨi hoang dã. MŤi mâm rau cho nŠi lĶu mļm Ŭ CĴn ThĪ giŞng nhĬ mŦt bİn hòa ca cŴa các loĮi rau miŔt vĬŪn sông nĬŨc tŲ lĮi, khiŌn ngĬŪi ta không khŜi say mê, thèm thuŠng. Thĺt không ngoa khi nói rľng không có món Ĥn nào lĮi ÂĬŰc Ĥn kèm vŨi nhiŎu loĮi rau nhĬ lĶu mļm. LĶu mļm - món Ĥn dân dã cŴa xŶ miŎn Tây giŪ Âã trŬ thành món không thŐ thiŌu cŴa nhiŎu nhà hàng sang trŚng. Song có lŊ chŖ Ŭ CĴn ThĪ ngĬŪi ta mŨi cİm nhĺn ÂĬŰc thIJu Âáo cái dĬ vŘ mńn mòi, dung dŘ và Âĺm Âà không thŐ nào quên bŬi nhżng dIJu IJn mĮnh mŊ mà nó Âem lĮi cho thžc khách. V

CAG WAREHOUSE SALE THỰC PHẨM Á CHÂU BÁN SỈ VÀ LẺ

Special!!!

$1/chai

CAG WAREHOUSE SALE 20 Tower Court, Noble Park VIC 3174 GIÁ RẤT RẺ VÀ ĐẶC BIỆT! Bán đủ loại thực thẩm Á Châu

Tel:

8683 5708

70112-643/HTO/10

N

hļc ÂŌn xuIJt xŶ cŴa lĶu mļm, ngĬŪi ta thĬŪng gļn nó vŨi ngĬŪi Khmer - vŞn là nhżng ngĬŪi bİn ÂŘa cŴa xŶ Nam BŦ trĬŨc kia. Tuy nhiên cĨng có nhżng cách giİi thích khác vŎ nĪi sİn sinh ra món lĶu Âńc sļc này. Có mŦt nhà vĤn cho rľng lĶu mļm có gŞc tŸ mļm Châu ÁŞc, là món Ĥn cŴa nhżng ngĬŪi dân ViŔt khai khĶn ÂIJt hoang ngày xĬa. Dù có tŸ Ââu thì tŨi nay, lĶu mļm Âã trŬ thành món Ĥn gļn liŎn vŨi dİi ÂIJt Nam BŦ nói chung và mİnh ÂIJt CĴn ThĪ nói riêng. Du khách qua CĴn ThĪ ÂŎu bŘ hIJp dĸn bŬi món lĶu mļm nĪi Âây vŨi mļm cá sńt kho và gĴn bŞn mĬĪi loĮi rau Ĥn kèm.


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 27

Online eNews: www.viet-times.com.au

ThŘt heo cuŦn xŞt trái cây

Mở cửa 6 ngày/tuần (Đóng cửa Thứ Ba) Giờ mở cửa: Bữa trưa: 11:30am-3:00pm Bữa tối: 5:30pm-10:00pm

DŒ làm, nguyên liŔu bán khļp nĪi và thĺt dŒ kiŌm: TuĴn này Magazine 168 xin giŨi thiŔu món ThŘt cuŦn xŞt trái cây Ĥn vŨi bánh mì và muŞi tiêu.

Tiệc Buffet Đồ biển và Lẩu tươi

Hàng đêm!

Nguyên liŔu

Đồ biển: Hào tươi, cá hồi tươi, cua xào gừng hành, điệp xào gừng hành, cá biển, tôm hấp, mussel. Lẩu: Cừu cuốn, bò cuốn, cá viên, đậu hũ tươi, cua biển, tôm, muscle, rau tươi… và tới 24 món lẩu khác nhau. Đồ chiên: Gà chiên, mực chiên, chả giò, cà ri chiên, me viên chiên. Đồ ăn nóng: Vịt quay, heo quay, bò quay, kem chuối chiên, gà hấp tẩm xì dầu. Súp nóng: Gà nấu súp sâm, súp đồ biển, súp bí đỏ Các thứ khác: Đồ ăn ướp lạnh, bánh mì tỏi, pizza, đồ xào đủ loại, sushi, bánh ngọt, kem trái cây các loại, cà phê, trà, v.v…

ThŘt nĮc dĤm heo: 500g; TrŶng cút: 6 cái; Khoai tây bi: 200g; Cà rŞt: 1 cŴ; Áĺu bo xanh: 100, thĪm: 1/2 trái, nho: 100g, dâu: 100g.

Nguyên liŔu: Mžc mai tĬĪi 600g, sa tŌ 30g, cŴ xİ 5g, hành khô 20g, Ũt tĬĪi 10g, thì là: mŦt mŨ. Gia vŘ, mì chính, hĮt tiêu, dĴu Ĥn, dĴu ÂiŎu, gŸng, rĬŰu trļng.

Cách làm: - Mžc tĬĪi sĪ chŌ sĮch tĶy rĬŰu gŸng, lau khô ÂŐ nguyên con bóc bŜ râu mžc, riŎm mžc, thái khía hình vĶy rŠng.

TŜi bĤm: 1 muŤng súp, hành tím bĤm: 1 muŤng súp, ngĨ vŘ hĬĪng: 1/4 muŤng cà phê, nĬŨc tĬĪng: 1 muŤng súp, muŞi: 1/4 muŤng cà phê, ÂĬŪng: 1 muŤng cà phê, bŦt nêm heo: 1 muŤng cà phê, xŞt cà chua: 1 muŤng súp, rĬŰu hoa tiêu: 1 muŤng cà phê.

Cách làm ThŘt heo chŚn khŞi dài khoİng 20cm, rźa sĮch, lĮng mŜng giż liŎn miŌng thŘt.

- Trİi miŌng mžc ra lIJy sŞt sa tŌ ĬŨp ÂŎu 2 mńt ÂŐ 15 phút cho ngIJm rŠi kņp vào vŖ nĬŨng trên than hŠng. - Thái miŌng vŸa Ĥn rŠi bày ra ÂĦa trang trí hoa Ũt, thì là. ChIJm vŨi nĬŨc sŞt sa tŌ hońc tĬĪng Ũt.

XŌp thŘt ra dĦa cùng vŨi rau cŴ và trái cây. RĬŨi nĬŨc xŞt lên thŘt. ThŘt cuŦn xŞt trái cây Ĥn vŨi bánh mì và muŞi tiêu.

Trang trí: DĬa leo, cà chua, thì là.

Cô TĬ Viet Times

BỮA TỐI (Fri-Sun) Người lớn: $26.80/pp Người già: $26.80/pp 8-11 tuổi: $19.80/pp 4-7 tuổi: $16.80/pp Dưới 3 tuổi: FREE

1563 High Street, Glen Iris VIC 3146

Tel: 9886 0688

Có rất nhiều chỗ đậu xe. Mel Ref: 59 K8

NHÀ NHẬP KHẨU HÀNG ĐẦU CÁC SẢN PHẨM Á CHÂU

THẾ QUANG Bánh đậu

BỮA TỐI (Mon-Thur) Người lớn: $19.80/pp Người già: $17.80/pp 8-11 tuổi: $16.80/pp 4-7 tuổi: $13.80/pp Dưới 3 tuổi: FREE

ĐẶC BIỆT ĐỒ BIỂN CUỐI TUẦN! Thêm thức ăn và đồ biển tươi mỗi ngày! Lẩu: Chỉ trả thêm $4/lẩu

Vļt tŜi và hành tím lIJy nĬŨc ĬŨp thŘt cùng vŨi muŞi, ÂĬŪng, bŦt nêm, nĬŨc tĬĪng, ngĨ vŘ hĬĪng, rĬŰu ÂŐ thIJm 20 phút. CuŦn thŘt Âã ĬŨp vŨi trŶng cút, dùng chŖ cotton quIJn ÂŘnh hình. Khoai tây, cà rŞt, Âĺu bo luŦc chín. Sáu Âó chiên áp chİo cuŞn thŘt vào ÂŎu, cho thêm chút nĬŨc vào nIJu nhŜ lźa cho ÂŌn lúc chín. VŨt thŘt ra ÂŐ nguŦi, cļt khoanh. Dùng nĬŨc thŘt nIJu vŨi xŞt cà, nêm lĮi cho vŸa Ĥn.

- Cách làm sŞt sa tŌ: Phi thĪm hành khô, cŴ sİ bĤm nhŜ cho sa tŌ, dĴu ÂiŎu vào nêm: gia vŘ, hĮt tiêu vŸa Ĥn (không cho nĬŨc).

BỮA TRƯA Người lớn: $14.90/pp Người già: $11.90/pp 8-11 tuổi: $11.90/pp 4-7 tuổi: $8.90/pp Dưới 3 tuổi: FREE

60132-628/RE/10

Món mžc nĬŨng sa tŌ

Các mặt hàng có bán tại các tiệm thực phẩm Á Châu trên toàn tiểu bang Victoria

18 Coora Road, Oakleigh South VIC 3167 • Tel: 9543 7772

Bánh Yam Thạch trái cây Mắm ruốc Huế

Mắm cá linh

Satay Tôm

Mắm sặc không xương

GIÁ RẺ! Bánh tai quạt

Bánh dừa

Gia vị ướp thịt

Nui gạo

Bong bóng cá cao kỷ tiềm gà

Linh chi hải mã tiềm gà

Sa sâm xương vi cá tiềm gà

Trà giảm béo

Phở VITO

Gia vị cá kho tộ

Mì ly VITO 70048-642/HTO/10

Bánh men thập cẩm

Đầy đủ các loại bánh kẹo, nước ngọt, thạch trái cây, mắm gia vị, nước mắm, mắm nêm, nui gạo, mì, bún, bánh tráng, gia vị súp, gia vị kho tộ, ướp thịt...

Hủ tiếu Nam Vang

Nui bánh tằm

Mắm nêm Dũ Sơn

Nước mắm nhĩ Dũ Sơn

Nước mắm Dũ Sơn


Vietnamese Community Weekly Newspaper

These businesses can be found online at: www.viet-times.com.au/directory

ÁiŔn thoĮi:

9792 3675

TRADE & SERVICES 28

MuŞn nhanh chóng? Hãy thanh toán bľng Credit Card! Khi Âńt quİng cáo, bĮn có thŐ thanh toán bľng:

An toàn, uy tín, bİo mĺt và thông dŲng.

28

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

RIJt nhanh chóng, dŒ dàng và hiŔn ÂĮi nhIJt.

   

Hoàng Hİi /Anh ThĬ Tel: 9428 9078 30-32 Lennox St, North Richmond 3121 Email: employment@avwa.org.au Lý Hùng/Anh Quang Minh Tel: 9396 1922 LĴu 1, 144-148 Nicholson St, Footscray Website: www.avwa.org.au • Trung tâm Phúc lŰi Xã hŦi vùng Brunswick Âang cĴn tuyŐn 5 nhân viên hŚc viŔc ÂŐ làm viŔc cho chĬĪng trình chiŌt giİm nĤng lĬŰng và bİo vŔ môi sinh (Vietnamese Communtiy Engagement, Administration, Retail, Retrofitting & Warehousing Trainees - Green & Energy Saving Program). ŵng viên cĴn phİi nói và viŌt khá tiŌng Anh và tiŌng ViŔt, không cĴn

• HŦi Šng TP Moonee Valley Âang cĴn tuyŐn 2 nhân viên chĤm sóc tĮi gia (Direct Care Workers). ŵng viên xin viŔc cĴn có kinh nghiŔm làm viŔc và ChŶng ChŖ cIJp III vŎ ChĤm sóc ngĬŪi Cao niên (Certificate III • Công ty may mńc tĮi Úc cĴn tuyŐn in Aged Care) hońc ChŶng chŖ cIJp 1 TrĬŬng phòng Quİn lý chIJt lĬŰng III vŎ chĤm sóc tĮi gia và phŲc vŲ (Quality Control Manager). ŵng viên cŦng Šng (Certificate III in Home xin viŔc cĴn có bľng cIJp và kinh and Community Care). Nói và viŌt nghiŔm vŎ quİn lý chIJt lĬŰng/Âİm khá tiŌng Anh, có xe ÂŐ Âi làm. ViŔc bİo chIJt lĬŰng, có hiŐu biŌt vŎ chIJt làm bán thŪi, lĬĪng trİ tŸ $21.84 ÂŌn $23.71/giŪ. HĮn chót nŦp hŠ liŔu vİi, quĴn áo thŪi trang, nói và sĪ cho công viŔc này là thŶ tĬ ngày viŌt khá tiŌng Anh. Công viŔc toàn 08/12/2010. thŪi, làm viŔc tĮi Sài Gòn, lĬĪng trİ • Cźa hàng mļt kính vùng theo kinh nghiŔm. Abbotsford và Springvale cĴn tuyŐn • Cźa hàng bán lň vùng Richmond gIJp 2 nhân viên bán hàng (Sale Âang cĴn tuyŐn 2 nhân viên bán Assistants). ŵng viên cĴn phİi nói, hàng (Sale Assistants). ŵng viên cĴn hiŐu ÂĬŰc tiŌng Anh, ViŔt nŌu biŌt có kinh nghiŔm bán hàng, nói, hiŐu tiŌng Hoa là mŦt lŰi thŌ. Có kƆ nĤng ÂĬŰc tiŌng Anh, ViŔt nŌu biŌt tiŌng giŜi trong giao tiŌp và phŲc vŲ khách Hoa là mŦt lŰi thŌ. Có kƆ nĤng giŜi hàng. ViŔc làm toàn thŪi hońc bán trong giao tiŌp và phŲc vŲ khách thŪi, có thŐ bļt ÂĴu ngay, lĬĪng trİ hàng. ViŔc làm toàn thŪi hońc bán theo kinh nghiŔm. kinh nghiŔm, sŊ ÂĬŰc huIJn nghŔ. ViŔc làm bán thŪi, khoİng 20 tiŌng/ tuĴn, lĬĪng trİ theo mŶc lĬĪng hŚc viŔc, làm viŔc trong các vùng miŎn Tây Bļc Melbourne.

thŪi, có thŐ bļt ÂĴu ngay, lĬĪng trİ theo kinh nghiŔm.

NHÀ XƯỞNG CỬA HÀNG NHÀ Ở

ELECTRICAL DATA SECURITY REC 19117 Khảo giá miễn phí 60090-619/HTO/10

758 809

RELIABLE

LICENSED

Lic No. : 51148

BẢO ĐẢM - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

60393-618/HTO/10

TK

0411 190 650

THỢ ĐIỆN

• Chuyên gắn máy Split System và máy trên tường • Nhận làm việc tất cả mọi vùng. Giá rẻ không ngờ! Bảo đảm 100% Licensed: Liên lạc Cường

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au CÂY CįNH, BONSAI, LÀM VīũN CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK

Agrade: A3161J R.E.C: 13230

NTS SATELLITES

Chuyên dịch vụ về điện cho gia đình, thương vụ và nhà xưởng

Fax: 9711 1734 Web: www.tkelectrical.com.au Email: tkelectrical@optusnet.com.au

Split System Air Conditioning

• Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam! Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

8307 2210

INDUSTRIAL - COMMERCIAL - DOMESTIC ABN 171 935 699 69 REC 14909

0409 341 069

•Công ty may mńc vùng Dandenong Âang cĴn tuyŐn gIJp 2 thŰ may (Sewing Machinists). NgĬŪi xin viŔc cĴn phİi có kinh nghiŔm may, lļp ráp quĴn áo và tiŌng Anh khá ÂŐ giao tiŌp vŨi chŴ nhân. Công viŔc toàn thŪi, có thŐ bļt ÂĴu làm viŔc ngay, lĬĪng trİ theo kinh nghiŔm.

0430 190 518

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

ELECTRICAL

Tony Kiranci

• Công ty chuyên chŬ vĺt liŔu xây džng vùng Sunshine Âang cĴn tuyŐn 2 tài xŌ lái xe tİi (Truck Drivers). NgĬŪi xin viŔc cĴn có bľng lái HC (Heavy Combination Driver Licence), có sŶc khŜe tŞt, biŌt rành ÂĬŪng xá Melbourne và các vùng lân cĺn và biŌt sźa xe là mŦt lŰi thŌ. ViŔc làm Ţn ÂŘnh, toàn thŪi (5-6 ngày/tuĴn). Có thŐ bļt ÂĴu ngay, lĬĪng trİ theo kinh nghiŔm.

*** 40 NĂM KINH NGHIỆM ***

60077-617/HTO/10

• Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm, ...

QUALIFIED

* Đèn LV Downlight an toàn * Nâng cấp các Switch Boards * Thiết bị cảm ứng * Chống sét * Garage * Hồ bơi và Spa * Hệ thống nước nóng * Lò điện * Cầu dao điện an toàn * Chuông báo khói

ĐIỆN LẠNH TNT Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng...

EXPERIENCED

Lắp đặt - tìm lỗi hư * Electrical Emergencies và sửa chữa * Đèn và điện * Điện 3 pha 60412-629/HTO/10

Chuyên điện dân dụng và thương mại

• XĬŬng sİn xuIJt Š nŦi thIJt vùng Preston cĴn tuyŐn gIJp 1 thŰ sĪn,

1 thŰ cĬa và 1 thŰ lļp ráp (Furniture Painter, Sawyer and Assembler). NgĬŪi xin viŔc cĴn có kinh nghiŔm làm viŔc, không cĴn Anh ngż, có sŶc khŜe tŞt và xe ÂŐ Âi làm. Công viŔc toàn thŪi, có thŐ bļt ÂĴu ngay, lĬĪng trİ theo kinh nghiŔm.

ELECTRICIAN

ALARM - ģNGTEN – THů ÁIœN

Liên lạc Thành

30-32 Lennox St, North Richmond - VIC 3121 (03) 9428 9078 - Fax: (03) 9428 9079 Email: info@avwa.org.au Website: http://www.avwa.org.au

Australian Vietnamese Women’s Association

Quý chŴ nhân muŞn tìm ngĬŪi làm viŔc cho thĬĪng vŲ hay hãng xĬŬng cŴa mình, xin quý vŘ liên lĮc vŨi nhân viên Nhân DŲng cŴa chúng tôi. Chúng tôi sŊ giúp quý vŘ tìm ngĬŪi có ÂĴy ÂŴ khİ nĤng, kinh nghiŔm phù hŰp vŨi công viŔc quý vŘ Âang cĴn. ChĬĪng trình phŲc vŲ cŴa chúng tôi hoàn toàn MIőN PHÍ. MuŞn biŌt thêm chi tiŌt vŎ các công viŔc bên dĬŨi Âây, xin quý vŘ liên lĮc vŨi:

Xin liên lạc: 0425

www.viet-times.com.au

AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION AVA MIGRANT TRAINING & EMPLOYMENT CENTRE +Ӝ,3+Ө1Ӳ9,ӊ7Ò&

SERVICE

34

CĴn NgĬŪi ...................................................... 34 DĮy Guitar – TrŞng........................................ 34 DŚn Dņp Nhà Cźa ......................................... 34 ÁĬa Áón Phi TrĬŪng ..................................... 34 Hình Album ................................................... 34 Linh Tinh ....................................................... 34 SŶc Khoň –làm Áņp ....................................... 34 Sang ThĬĪng VŲ ............................................ 34 Tái Tài Chính ................................................ 35 ThŘt Gà TĬĪi SŞng ......................................... 35 Thuê Shop, Khách SĮn .................................. 35 Thuê Nhà, Thuê Phòng ................................. 35 TruyŎn Hình Satellite .................................... 35 Video, Dvd, BĤng NhĮc ................................. 35 Water Tanks For Sale .................................... 35

Gźi quİng cáo qua bĬu ÂiŔn:

EMPLOYMENT

Alarm - ģngten – ThŰ ÁiŔn .......................... 28 Cây Cİnh, Bonsai, Làm VĬŪn ....................... 28 ChŖ May, Len Áan ......................................... 29 ChŲp Hình Áám CĬŨi ................................... 29 Cźa CuŞn, Roller Shutter .............................. 29 Cźa SŢ – Cźa Chính ...................................... 29 DŚn Nhà – ChuyŐn Nhà................................ 29 ÁŢ NŎn, ųi Móng Nhà .................................. 29 DĮy NhĮc ....................................................... 29 DĮy Lái Xe...................................................... 29 DŲng CŲ Nhà Hàng, NIJu NĬŨng.................. 30 Áám CĬŨi – DŘch VŲ ..................................... 30 Gińt Thİm ...................................................... 30 Giàn Móc ÁŠ, KŔ ........................................... 30 Handyman...................................................... 30 Hàng Rào – CŢng Sļt .................................... 31 HŠ –thŰ HŠ, ThŰ MŦc, SĪn .......................... 31 Khoá – ThŰ Khoá .......................................... 31 KŌ Toán – Tài Chánh .................................... 31 KiŌng, GĮch Men ........................................... 31 Lót GĮch ........................................................ 31 Mái Hiên – Verandah .................................... 31 Mái Nhà – Roofing ........................................ 31 Màn Cźa – Curtains, Blinds .......................... 31 Massage – BIJm HuyŔt .................................... 31 Nhà BŌp – Design & Install ........................... 32 Nhà BŌp, TŴ Âm, Phòng Tļm....................... 32 ŝng NĬŨc - Thông ŝng Nghņt ..................... 32 Phong ThuƄ – Bói Toán................................. 32 Rangehood –máy Hút HĪi ............................. 32 Sàn GŤ, Trİi Lót Sàn GŤ ............................... 32 SĪn – Trang Trí Nhà Cźa.............................. 32 Sźa Áo QuĴn ................................................. 32 ThiŌt KŌ Xây Džng Nhà Cźa ........................ 32 TiŔm Bông, TiŔm Hoa ................................... 32 Xe Kéo Hĺu Trailers ..................................... 33 Xi MĤng – ÁŢ NŎn Nhà................................. 33 **** DŘch VŲ NgĬŪi LŨn * ........................... 33

RAO VĦT

9791 7863

Xin ghi rõ tên, hŚ, ÂŘa chŖ và sŞ ÂiŔn thoĮi

70196-648/HTO/10

Fax:

classifieds@viet-times.com.au

TŸ 9.00am – 5:00pm

60137A-640/HTO/10

quá dŒ dàng!

Email:

Suite 7, 4 St James Avenue

Liên lạc: Đạt Nguyễn 0403 360 636 AdvDip Elec Engineering • Electrical License: D12596

Chuyên lắp đặt: • Hệ thống Ăngten cho digital TV và hệ thống satellite • Plasma and LCD TV • CCTV camera & alarm system • Door bell intercom • Cài đặt và sửa chữa mạng máy tính 60293-644/HTO/10

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

• Lắp mới hay tháo gỡ các loại máy lạnh cho nhà và shop • Kiểm tra an toàn các thiết bị và dụng cụ điện và điện tử.

Đặc biệt!!! Lắp hệ thống báo động cho nhà một tầng Giá $1300 Hàng của Úc.

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN 60455-617/HTO/10

trên Viet Times

Gńp tĮi Springvale:

70113-633/HTO/10

Áńt quİng cáo rao vńt

•Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng L/l Tài:

0418 105 871

CẮT CỎ LÀM VƯỜN Nhận: cắt cỏ, cắt cây, dọn rác, làm Xin vui lòng liên lạc: vườn và các việc linh tinh khác... Đạt: 0424 495 672

Việc làm cẩn thận Giá cả bình dân!!!

Lê: 0424 150 363 (H): 9382 6754

60433-631/HTO/10

VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

11 Mahoneys Road Reservoir VIC 3073 (Melway ref: P8 H11) Tel: 9469 5026 • Fax: 9460 3059 • Mob: 0411 551 699 Email: orient_bonsai@hotmail.com • Website: www.orientbonsai.com.au

CHŕ MAY, LEN ÁAN

• Chất liệu tốt nhất với tay nghề cao • Nhận trả bằng thẻ tín dụng

70136-637/HTO/10

60191-629/HTO/10

Mở cửa 6 ngày/tuần, THỨ BA ĐÓNG CỬA Thứ Tư - Thứ Hai 10:00AM - 5:00PM

Áš NōN, ųI MÓNG NHÀ

• Chuyên làm cửa cuốn, cửa an toàn, lưới sắt, lưới ruồi • Cố vấn, phục vụ tận tâm, trung thực và thân thiện

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm cửa cuốn. Để được đo đạc và khảo giá miễn phí! Xin gọi ngay Eric

Tel: 9449 5274 Mob: 0412 288 476 CŹA Sš – CŹA CHÍNH

įNH LůI PHOTOGRAPHICS NHĹN CHűP hình cĬŨi, hình chân dung, lĬu niŔm ÂŴ loĮi – Có nhiŎu package cho Âám cĬŨi ÂŐ lža chŚn. Xin liên lĮc: 0411 467 893 hay (03) 9689 7411

Nhận chụp hình: • Đám cưới (từ $650) • Đám hỏi, sinh nhật, lễ hội • Ghép hình, sửa hình...

VINA WINDOWS & DOORS Chuyên thay đổi tất cả các loại cửa cho Nhà & Shop • Thay kiếng splashback cho nhà bếp • Nhiều kinh nghiệm, tận tình

Giá cả phải chăng! Liên lạc: Anh Mỹ 0421 616 723

TDL CONTRACTORS P/L

Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa:

634-646

• Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ

Khảo giá miễn phí

Xin liên lạc: Thuận

Công ty Công Chánh 8 Mitford Pd, West Footscray

• Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

Mob: 0403 349 455

L P

www.viet-times.com.au DĭY NHĭC

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng!

DřN NHÀ – CHUYŏN NHÀ

Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

Các loại cửa cuốn nhôm cao cấp, điện tử, điều khiển tay hay tự động. Nhận làm khắp mọi vùng MIỄN PHÍ ĐO VÀ KHẢO GIÁ Bảo hành 10 năm! Vui lòng liên lạc:

Ph.

9402 5782

www.northernshutters.com.au

Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

• Nhận chuyên chở cho shop/cửa hàng • Nhận dọn nhà vào cuối tuần Xin liên lạc Trúc

0431 536 421

Chi $250 cho mŦt nĤm quİng cáo, quý vŘ chŖ cĴn 1 khách hàng ÂŐ ÂŴ lIJy lĮi tiŎn và có thêm lŰi nhuĺn. GŚi ngay 03. 9792 3675 hay ghé thĤm

www.viet-times.com.au/directory

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận. Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn! 70059-644/HTO/10

70318-651/RE/10

CỬA CUỐN WINDOW SHUTTERS

DỌN NHÀ

Học Lái Xe An Toàn

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

Tel: 9314 4702

Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE.

TRƯỜNG DẠY LÁI XE

0405 471 946

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

0423 564 789

Safe‘n‘Save

Liên lạc: RAKESH

Đặng Tuyển

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

0401 155 171

• Huấn luyện viên Nam/Nữ nhiều kinh nghiệm dạy chuyên nghiệp, tận tâm và vui vẻ • Có sẵn xe để đi thi (Driving Test) • Thời gian linh hoạt trong tuần hay cuối tuần • Nhận dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao.

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

Hãy gọi Claudio:

CŹA CUŝN, ROLLER SHUTTER

• Hướng dẫn thi 32 CÂU LUẬT và bài thi trên máy tính “HAZARD PERCEPTION” miễn phí

*có điều kiện áp dụng

SECURIT Y DOORS

Audio - Video - Photography Studio

Liên lạc anh Minh

• Dạy bao: 25 giờ/3 lần thi = $1,350

1A Meriton Place, Clayton South VIC 3169 Xem thêm chi tiết tại website: www.doorstar.com.au

70162-642/HTO/10

• $25 cho giờ học đầu tiên + Miễn phí giờ học trước khi thi + Phí thi lại *

Miễn phí đo và khảo giá!

0421 116 052 - (03) 9711 5296 (Sau 6pm)

• Chụp ảnh • Quay phim đám cưới • Đám tiệc gia đình • Lễ hội, trình diễn...

Nam và Nữ huấn luyện viên nhiều năm kinh nghiệm (Cert 3 & 4)

• Dạy các vùng lân cận: Carlton, Sunshine, Hoppers Crossing, Werribee, Broadmeadows, Bundoora Vic Roads.

Telephone: 9713 0268

MINH PRODUTION

NHẬN DẠY XE TỰ ĐỘNG VÀ SỐ TAY

20313-608

Xin gọi:

0430 067 836

DRIVING SCHOOL

FIRST PASS DRIVING SCHOOL Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

AUTO và MANUAL • Nhận dạy bao, dạy giờ cho mọi trình độ, tất cả các dùng miền Tây • Có nhiều plan cho bạn chọn (5 tiết, 10 tiết or 20 tiết) + 2 lần thi ĐẶC BIỆT: Giảm giá cho học sinh, người thất nghiệp. HỌC SINH LẦN ĐẦU ĐẬU TRÊN 85%

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432 459 456

Giá quİng cáo ô này: 9791 3011

9887 9883

Dandenong

Glen Waverley

Vui lòng xem quảng cáo tại trang 8 (Magazine 168) và voucher khuyến mãi tại trang Vouchers

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

60496-625/HTO/10

60353-604/TH/9

Tony Wedding Photo

70053-643/HTO/10

70186-647/HTO/10

CHűP HÌNH ÁÁM CīŧI

Liên lạc

Vương 0403 295 912

60218-650/TH/9

9793 3530

179 Lonsdale St, Dandenong 3175

Chuyên cung cấp các loại cửa gỗ chất lượng cao! (bán trực tiếp đến khách hàng)

THUẬN

Có bảo hiểm và license để phá Lo giấy tờ từ A đến Z Bảo đảm sẽ hài lòng • Excavator 5T, 13T • Bobcat • Roller • Forklift • Tip Truck 12.5T

60169-622/HTO/10

Tel:

Chuyên phá nhà cũ với giá đồng hương

Mọi chi tiết xin liên lạc

Knit ‘n’ Purl

8511 4979 - 0417 667 858

70107-632/HTO/10

ROLLER SHUTTERS

Giảm giá 10%

các mặt hàng • Chuyên bán sỉ và lẻ Giảm giá 10% -30% • Các loại cây cảnh, bình chậu các chậu cây cảnh và dụng cụ chơi cây cảnh • Nhận trang trí và gói quà • Đất trồng và đá sỏi • Bộ sưu tập các loại cây cảnh bonsai

70044-642/HTO/10

Vui lòng liên lạc Minh Long Huynh Mob: 0423 633 566 Tel: 9332 6338

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

60417-627/HTO/10

ORIENT BONSAI NURSERY EXCLUSIVE

Trường dạy lái xe

60177-626/HTO/10

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

0466 438 864

60247-645/HTO/10

391 Victoria Street, Abbotsford

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

• Chuyên nhận dọn nhà • Nhận mọi dịch vụ chuyên chở lớn nhỏ • TRONG VÀ XUYÊN TIỂU BANG 70176-632/HTO/10

60383-614/HTO/10

0431 168 816

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

LOANEM-575/RE/8

Xin gọi trước, hẹn giờ xem hoa

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

50232A-559/RE/6

Giá cả phải chăng

PREMIUM DRIVING SCHOOL

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Tự động hay tự điều khiển

Màu sắc đa dạng • Giá cả phải chăng

Trường dạy lái xe

DỌN NHÀ VÀ VẬN CHUYỂN

• Trong nhà và ngoài vườn • Mùa đông và mùa hè • Nhiều màu sắc ...

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHỈ MAY, LEN VÀ DỤNG CỤ ĐAN SỢI

DĭY LÁI XE

REMOVALS

Cung cấp sỉ & lẻ các loại Hoa Lan

Hội chợ cây cảnh lớn nhất tại Melbourne!

MINH LONG

50112-544/RE/8

Nature’s Hidden Treasure

Mob:

9792 3675

$250/nĤm Tńng thêm

5 tuĴn quİng cáo*

29


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds DűNG Cű NHÀ HÀNG, NıU NīŧNG An Giħt Thēm PHIÊN DỊCH 60499-624/HTO/10

Xin liên lạc ông Bùi Huy Điện 5/30 Fehon Street, Yarraville - Tel: 9314 4442 (Có thể đưa qua phòng mạch bác sĩ Thông tại Footscray)

Nhận: sơn nhà, làm plaster, lót gạch, đánh bóng sàn gỗ, tân trang phòng tắm, toilet, cửa... Vùng Springvale và các vùng phụ cận. Liên lạc: 0401 720 678 - 0422 332 158

Áńc biŔt: Gińt 2 lĴn, nhà 3 phòng: $50!

613-664

• Chuyên sĪn sźa nhà, shop • Lót gĮch, gļn floatingboard • Hàng rào colorbond • Nâng cIJp và làm mŨi phòng tļm, toilet, nhà bŌp. NŨi rŦng phòng

GŚi ngay An hôm nay

9544 7180 • 0432 871 744

PHÁO BÔNG AUSTRALIA Chuyên cung cấp các loại pháo bông trong nhà và ngoài trời:

GIÀN MÓC Áş, Kœ

• Cho các dịp lễ hội • Múa lân • Đám cưới • Mừng năm mới • Khai trương kinh doanh

Tiệm Bánh Bích Thuần Trading as PURITY CAKE DESIGN Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers) Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches

• Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật • Bánh Pháp (kem), bánh Úc (Icing)

Mọi chi tiết xin liên lạc: Tel/Fax: 9363 8418 Quốc Mob: 0418 582 017 Hãng: 20C Second Ave, Sunshine Nhà: 28 Dresden Way, Sunshine West

50239-650/RE/10

60339-600/TH/9

Ph: 9310 8771 Mob: 0412 070 573 Website: www.crack-a-jack.com.au

• Carport • Nhà bếp • Plumbing

• Nhận sơn sửa nhà cũ và mới • Tất cả các công viện lớn nhỏ về handyman • Nhận lắp đặt lớp cách nhiệt cho nhà cũ và mới • Nhận lắp đặt ăng-ten digital TV

Tel: 9429 1495 Mobile: 0400 649 588

Liên lạc Lộc:

Xin liên lạc anh

Ngân Nguyễn

Tel: 9689 3855 topreinz-508/TH/6

30

Liên lạc Định: 8502 8232 - 0412 605 501

• Nới rộng nhà (extension) • Carport, verandah

TỪ NAY ĐẾN CHRISTMAS

Liên lạc: Pham 0413 117 298

(Có điều kiện áp dụng)

Công việc kỹ lưỡng

0413 690 948 - 0416 546 936

60064A-643/HTO/10

LT BUILDING PTY LTD • Sửa nhà shop, nới phòng, đóng vách, lót gạch, làm nhà tắm, thay bình nước nóng • Thông ống cống bị nghẹt • Xin giấy phép đổ Driveway, tráng nền xi măng

TNT Builders and

CONCRETERS’ GROUP

CÔNG TY TRẢI THẢM & GIẶT THẢM

- Chuyên tráng nền ximăng theo kiểu slate hay patterned - Làm driveway, crossover, garage - Chuyên nới phòng, mở rộng nhà, shop - Sơn nhà, lót gạch men - Thay máng xối, sơn mái nhà - Sửa nhà tắm, toilet - Sửa chữa hệ thống nước nóng lạnh

NHÀ - NHÀ HÀNG - VĂN PHÒNG

• Chuyên trải thảm, cung cấp mọi loại, từ việc nhỏ đến lớn • BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ so với các nơi khác • Nhận sửa chữa thảm đùn, cháy rách, thảm bị ngập nước... • Sử dụng máy tối tân & lớn nhất hiện nay để giặt thảm

Xin gọi Anthony (Tùng) 70130-636/HTO/10

• Bảo đảm rất sạch và mau khô

KỸ LƯỠNG VÀ UY TÍN

• Nhận đổ xi măng, làm hàng rào • Làm phòng tắm, toilet, lót gạch • Nhận sơn nhà, ngăn phòng...

609-660

0418 372 155 - 0451 412 799

• Mọi việc làm do chủ nhân chuyên nghiệp đảm trách

SƠN SỬA NHÀ

Chuyên sửa chữa và tân trang nhà: 60357-602/TH/9

20%

70015-636/HTO/10

9546 0756 - 0417 542 840

Uy tín - Đẹp - Chắc chắn

Làm việc tận tâm, vui vẻ

D. PHAM HANDYMAN

Chuyên giặt thảm nhà, nhà hàng, xe hơi, salon... Nhân dịp kỷ niệm 20 NĂM ngày thành lập

Chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua! • Guarantee money back • Tốt nghiệp trường TAFE • Bảo đảm quý vị hài lòng Xin vui lòng liên lạc Dũng:

Bảo đảm chất lượng, giá phải chăng. Minh Mẫn: 0432 942 389 - Mây: 0403 297 026

phòng tắm, bếp... Làm carport, decking, cổng và hàng rào các loại. Vùng Springvale và lân cận. • Có ABN, xin giấy phép

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

VINA GIẶT THẢM GIẢM

Total Renovation Cân sàn nhà, thay cột cây hoặc xi măng. Nhà bị lún, cửa đóng không được. Thay nhà bếp mới, phòng tắm, nới phòng, sơn, lót gạch, máng xối, mái hiên, hàng rào (cây hoặc colorbond), xi măng và mọi việc linh tinh.

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

60480-632/HTO/10

0419 368 214

GIŃT THįM

23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392

0466 323 948 SỬA NHÀ-SHOP PRO CONTRACTOR •SƠN Nới phòng, làm móng nhà, máng xối, sơn sửa nhà, ABN: 26931108177

CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH

(Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

Cân sàn nhà và Handyman

LỘC HANDYMAN

296 Bridge Rd, Richmond 3121

Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray

• Tráng nền xi măng • Nới rộng phòng • Phòng tắm, toilet

Liên lạc Hùng 0412 948 395 - Chọi 0413 115 725

Ngày 15-16/01/2011

• Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3)

60117-609-658

HANDYMAN HOA

• Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới

0413 93 22 77

Việc làm giá rẻ, kỹ lưỡng, tận tân! L/l Tiến: 9364 3214 - 0432 455 669

60401C-642/HTO/10

• Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

102 View Rd Springvale, VIC 3171

60193-639/HTO/10

70060-644/HTO/10

Liên lạc: Justin

Đám cưới và tất cả các lễ lạt Giá rẻ phải chăng Nhận đi tất cả các vùng

Sơn sửa nhà cũ, nới phòng, đóng plaster, lót gạch, thay cửa, cửa sổ nhôm, ổ khóa, làm phòng tắm...

Chuyên nhận làm các công việc handyman:

• Trên Internet: www.puritycakes.com.au

Chứng Hôn Nhân

TD HANDYMAN

HANDYMAN

Quý vị có thể xem kiểu bánh:

Chủ nhân người Việt kính mời!

Jacqueline Celestin Corentin

Hoàng: 0413 597 379

BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

• Bánh được đem đến tận nhà bạn

Celestin Corentin Civil Celebrant

• Nhận làm vườn, trồng cây cảnh, lót gạch, decking, retaining wall và hệ thống nước trong nhà • Gắn hệ thống nước tưới cây, trồng cây và cỏ. • Tân trang phòng tắm, sơn nhà trong và ngoài, và mọi dịch vụ về nhà cửa… • Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm

60166-622/HTO/10

P.O. Box 4020, Keilor Downs VIC 3038

ÁÁM CīŧI – DŗCH Vű

HOME & MAINTANENCE SERVICES

60468-623

5 Buckingham Ave, Springvale 3171

QUỐC - RACKING P/L • Nhận cất nhiều kiểu dàn móc máng đồ cho hãng may, hãng ủi, cất gác và dàn móc trên gác • Bàn cắt chân sắt tháo ráp • Xe trải vải thường hoặc có gắn dao cắt • Mobile rack • Nhiều kiểu trolley đựng hàng cho hãng may, hãng ủi, hãng giặt đồ laundry.

60617-622/HTO/10

9546 2417 - 0432 480 549

Hİi 0433 357 555 • 9798 6161

60489-622/HTO/10

Liên lạc Anh Trung

60495-623/HTO/10

• Sửa chữa nồi cơm điện • Bán đầy đủ các loại lò khè • Bán phụ tùng nhà hàng Nhận đến sửa bất cứ mọi nơi trong vòng Victoria

70021-636/HTO/10

Phiên dịch viên cấp 3 NAATI nhận dịch mọi giấy tờ Việt-Anh, điền đơn - Lệ phí nhẹ

LIÊN LẠC BẢY: 9312 7248 - 0417 345 593

Liên lạc LIÊM: 9312 7903 - 0413 320 766

TÂN TRANG VÀ BẢO TRÌ NHÀ CỬA Nhận sơn sửa nhà và shop, nới thêm phòng, lót gạch, máng xối, carport, lót sàn... GIÚP XIN GIẤY PHÉP

Bảo đảm chất lượng • Giá cả phải chăng

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi : Vinh 0466 880 518 Hiền 0431 383 845 Tòng 0423 085 195

ThĤm website:

Tel: 8707 2259 • Mob: 0422 836 936

www.viet-times.com.au

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

ÂŐ tìm các món lŪi tŸ rao vńt và ÂĬŰc ÂĤng quİng cáo miŒn phí!

www.viet-times.com.au/directory

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

60422-629/HTO/10

Sửa chữa

QUÂN HANDYMAN

• Chuyên gińt thİm cho nhà, hãng xĬŬng, cĪ sŬ thĬĪng mĮi, sofa, xe cŦ... • Dùng máy lŨn và tŞi tân nhIJt ÂĬŰc mounted trong xe truck. Dùng hóa chIJt tŞt, an toàn cho sŶc khŜe, nĬŨc nóng 900 giŌt hŌt bŚ rŔp nên thİm rIJt sĮch.

60195-630/HTO/10

60302-601/TH/9

9792 3675

VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Khảo giá miễn phí • Nhận làm các vùng Xin gọi: 9367 8126

• Nới phòng (bao xin giấy phép) • Sơn nhà, shop • Thay nhà bếp, phòng tắm • Làm plaster • Gắn hệ thống Security Camera, báo động Alarm

29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

KIŋNG, GĭCH MEN

• Việc làm cẩn thận và bảo đảm • Khảo giá miễn phí • Giá đặc biệt cho pensioner

cửa gỗ, cổng sắt , cổng điện, điều khiển từ xa... Miễn phí khảo giá - Thân thiện - Chất lượng!

Tel: 9796 9908 • 0409 996 936 Để biết thêm chi tiết xin xem website: www.fivestarfencing.com.au

Muốn được giảm giá?

Thợ khóa BWT MOBILE LOCKSMITH

Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

• Chuyên sơn ngói, thay máng xối,

làm hàng rào color bond • Sơn trong nhà, ngoài nhà • Nới phòng, bọc garage Giá rẻ, làm việc tận tâm, hiệu quả cao.

Metro Glass & Mirrors Thay kiếng khẩn cấp • Cửa an toàn • Mirrored Robes • Shop fronts • Claims bảo hiểm

Liên lạc: Joe - Jemma 24 giờ:

Xin gọi anh Cường

1300 307 739 0417 503 291

Ngoài giờ:

0423 674 935 0432 026 201 Nhà: 8502 7870 MÀN CŹA – CURTAINS, BLINDS

Liên lạc: Ross

Tel: 9796 9441

ABN: 56 733 418 416 Public Liabitlity Insurance No: 141A334614

rkcm@bigpond.net.au

DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG 24 GIỜ! Liên lạc: David 0408 094 102 - 3 Quarry Rd Tottenham 3012

www.viet-times.com.au/directory Aluminium & Steel Fence Maker and Designer Automatic Remote Control Gates

Chuyên làm:

• Màn Phủ Đứng (Vertcial) • Màn Gỗ (Timber) • Màn Hòa Lan (Holland/Roller) • Màn Vải Xếp (Roman) • Màn Sáo Ngang (Micro/Slimline)

Chi $250 cho mŦt nĤm quİng cáo, quý vŘ chŖ cĴn 1 khách hàng ÂŐ ÂŴ lIJy lĮi tiŎn và có thêm lŰi nhuĺn. GŚi ngay

Đo & Khảo giá miễn phí Phục vụ 7 ngày cho mọi vùng trong Melbourne

03. 9792 3675 hay ghé thĤm

www.viet-times.com.au/directory

Tất cả việc làm được bảo đảm & nhanh lẹ

8 Libbet Ave, Clayton South VIC 3169 Tel/Fax: 9548 2854

Xin Liên Lạc Dũng (Steve)

LÓT GẠCH

V R D ACCOUNTING SERVICES

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ

Khảo giá miễn phí

Accountant & Business Advisor

Liên lạc Lee/Thiện:

ABN 43 633 077 976

• Dịch vụ làm sổ sách kế toán • Hướng dẫn và tư vấn kế toán

Xin liên hệ 0433 916 235

60481-621/HTO/10

0406 373 557 hoặc 03 8361 7642

Kŋ TOÁN – TÀI CHÁNH

60155-615/RE/10

60399-624/HTO/10

LÓT GĭCH

Thiết kế & làm hàng rào nhôm và sắt với nhiều kiểu đẹp Chuyên ráp hệ thống cửa tự động

Chúng tôi nhận làm đủ các loại: • Verticals (màn đứng) • Màn cuốn (Roller) • Màn La Mã các loại • Plantation Shutters • PVC cafe (rèm che) • Awinings 60470-620

IN-STYLE Blinds

60179-627/HTO/10

• Chuyên mở khóa - làm chìa khóa mới • Sửa chữa, lắp ráp và cung cấp các loại khóa

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

60076-616

CƯỜNG-SƠN NGÓI

Thương mại - Gia dụng - Tự động

gọi tới từ báo Viet Times!

Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

• Thay cửa sổ • Thay kiếng • Kiếng mặt bàn • Splashbacks • Kiếng phòng tắm

WESTPOINT LOCKSMITHS

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

Mob: 0401 905 932 www.remotecontrolaccess.com.au

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

60482-621/HTO/10

Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại hàng rào,

Liên lạc Hậu:

Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

LSQ-467/RE/6

60397-616/HTO/10

FIVE STAR FENCING & GATES

- Chúng tôi chuyên về buôn bán các loại kiếng nhà tắm. Bán thẳng từ Warehouse ra Public nên bạn tiết kiệm nhiều.

Liên lạc tiếng Anh 9512 3363

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

70137-638/HTO/10

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

- Chúng tôi có thể giới thiệu các thợ kinh nghiệm để giúp bạn lắp ráp, làm mới các loại phòng tắm và bạn cũng có thể tiết kiệm ít nhất 10%. BẢO HÀNH 10 NĂM

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified)

9367 3165 (AH)

KIẾNG NHÀ TẮM - Chất lượng! Làm tại Úc nhưng bảo đảm bạn tiết kiệm ít nhất 30%

* Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị

0422 875 956

Làm việc 7 ngày í Khảo giá miễn ph

0401 678 599

QUYÊN – LOCK SMITH

Liên lạc Đức:

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí

575*hong1

KHOÁ – THů KHOÁ

Chuyên làm hàng rào colorbond và gỗ

REMOTE CONTROL ACCESS

Mob:

MÁI NHÀ – ROOFING

Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

Liên lạc Dũng: 76 Mitchells Lane Sunbury VIC 3429

ĐỨC FENCING

Tel: 9363 8734 • Mob: 0422 632 218

60104-591/TH/9

Chúng tôi chuyên làm hàng rào colorbond và hàng rào gỗ

ABN 60 953 626 384

27 Salmond Street, Deer Park VIC 3023

60088-644/HTO/10

ST ALBANS FENCING

THỢ MỘC - SƠN

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

Xin liên lạc anh Bình ngay hôm nay!

60402/HTO/10

Peter: 0410 446 161 - 5968 2985

Lâm Hữu Lộc

0421 898 866

Muốn được giảm giá? Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

gọi tới từ báo Viet Times!

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

Email: in_styleblinds@yahoo.com

MASSAGE – BıM HUYœT Quý khách cần sức khoẻ để làm việc? QUÝ KHÁCH ĐAU LƯNG, ĐAU ĐẦU, NHỨC MỎI?

Muốn có một đời sống khoẻ mạnh, vui vẻ, thoải mái? Điểm Huyệt Massage

640-690

60429-630/HTO/10

garage xe, điều khiển từ xa, cổng điện. MIỄN PHÍ KHẢO GIÁ!

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

9312 5747 0422 451 273

31645-463/RE/6

P.J. GARAGE DOORS P/L Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại cửa

Liên lạc: Minh Hoàng

HB Metal Chuyên nghiệp về Hàng rào và Hiên nhà • Khảo giá miễn phí cho người Việt • Chuyên làm các loại hàng rào, các kiểu cửa, cộng tự động • Lắp ráp cửa an toàn, verandah (mái hiên) và các loại carport • Giá cả phải chăng, có bảo hành!

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 Tel 03 8502 8639 (Tax) Tel 03 9512 3699 (Super) Mon – Fri 9am - 6 pm Sat - Sun 10am – 5 pm Fax 03 8502 8619 (Tax & Super) www.newworldtaxation.com.au • www.newworldsuper.com.au

60460-618/HTO/10

50162-627/HTO/10

ABN 21 087 901 460

60214-582/TH/9

HỒ - MỘC - SƠN Chuyên sơn, sửa, nhà, shop, nới phòng, bọc garage, carport, verandah. Sửa hoặc thay mới nhà tắm, toilet, lót gạch, tráng xi măng. Công việc đảm bảo, giá phải chăng

* HÀNG RÀO * CỔNG SẮT * CỔNG ĐẨY M. 0421 759 632 H. 9078 9803

Chúng tôi chuyên về: • Lập công ty & family trusts • Giúp khai thuế thu nhập • Lập kế hoạch hướng dẫn khai thuế doanh nghiệp • Lập & khai thuế quỹ hưu trí • Thanh tra quỹ hưu trí

MÁI HIÊN – VERANDAH

60313-624/TH/10

SAN’S

60334-601/TH/9

New World Taxation Pty Ltd New World Super Pty Ltd

Hş –THů Hş, THů MťC, SĩN 60309-597/TH/9

HÀNG RÀO – CšNG SĻT

9792 3675

Peter Lai Nguyễn (Chuyên viên trị liệu tốt nghiệp tại Úc) 1/14 Rich St, Noble Park VIC 3174 Tel: 9546 2715 • Mob: 0411 275 353

31


Kitchens 4 All

K.E. KITCHEN PTY/LTD 18 Annesley St, Braybrook VIC 3019

• Sản xuất tại hãng các loại cửa gỗ(timber door) cho tủ bếp và laminate benchtop (giá sỉ) ĐẶC BIỆT:

Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

Cung cấp các oven, cooktop, rangehood và dụng cụ cho tủ bếp!

VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate

22 Terra Cotta Dr, Blackburn 3130 Tel: (03) 98941868 • Fax: (03) 98941867 70145-639/RE/10

NHÀ BŋP, Tų ÂM, PHÒNG TĻM

Đầy đủ dịch vụ Công việc bảo đảm

0403 122 944

Chúng tôi nhận đóng và thiết kế các kiểu nhà bếp mới theo ý khách hàng.

0402 383 705

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au 32

70114-634/HTO/10

60483-646/HTO/10

Thắng Flooring Liên lạc

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au/directory

0401 446 714

BenGee Homes DBU-20471

SĩN – TRANG TRÍ NHÀ CŹA

MINH THỢ SƠN

9547 5205

Chuyên nhận mọi công việc về sơn nhà mới, cũ, trong, ngoài nhà, shop, hãng xưởng... Việc làm kỹ lưỡng - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp, Bảo đảm chất lượng cao! GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Liên lạc Minh: 0431 421 442 - 9798 1753

Mọi chi tiết xin liên lạc Guner Mob: 0403 598 822 - Tel: 5222 3553 Email: bengeehomes@yahoo.com

Giá cả phải chăng! Liên lạc Huy:

Nhà lý số MINH AN Xem Gia đạo, tình duyên Bói bài, quẻ dịch, phong thủy Chỉ xem từ thứ Năm đến Chủ Nhật Tel: 8502 7725 – 0422 246 098

15 Mckirdy Street,Springvale VIC 3171

Chuyên cố vấn coi phong thủy cho: Nhà ở, nhà hàng, văn phòng, công ty, doanh nghiệp, ... Nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, chỉ dẫn cách thay đổi phong thủy thành một môi trường may mắn và thuận lợi cho người ở. Xin liên lạc: Danny Chan (tiếng Việt và tiếng Hoa)

PHONG THỦY “GIA CÁT“ Địa lý Bát Trạch • Huyền không Phi Tinh • Phong thủy tâm linh

Chuyên cố vấn phong thủy cho cơ sở doanh nghiệp, shop, công ty, nhà hàng, nhà, các công trình xây cất, building, apartment... Đặc biệt nhận xây nhà theo thiết kế phong thủy (lo từ A-Z) để có được một căn nhà “Cát Tường“. Coi đất (tốt, xấu) trước khi xây dựng. Nhiều năm kinh nghiệm.

Thầy Phong Thủy Gia Cát: 0412

321 178

MAT’S MODERN HOMES Chuyên xây dựng nhà cửa dân dụng DB-U 28422 ABN 44312270169 Master Builder 131760 Mật An Nguyễn

0402 042 816

nhà mới, cũ và shops...

PHONG THUƃ – BÓI TOÁN

• Nhận xây nhà mới, townhouse, multi-unit • Nhận vẽ và thiết kế kiểu nhà theo ý khách hàng Đảm bảo 6 năm cho nhà mới!

• Nhà mới - Units - Townhouses • Tư vấn cho chủ xây dựng • Giá cả phải chăng - Chất lượng tuyệt vời

BẢO HÀNH 7 NĂM! 1 Primary Place, Maribyrnong VIC 3032

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

Mob: 0400 060 390 60100-622/HTO/10

Chuyên về các loại cửa: • Cửa gỗ đặc, chất lượng Nhiều năm kinh nghiệm! • Cửa bọc nhựa vinyl Việc làm bảo đảm! • Cửa tráng nhựa

Building Engineer Register Building Practitioner Hội viên Hội Kỹ Sư Úc

Chuyên lót sàn gỗ. Đặc biệt lót laminate • Hoàn tất (full): $35/m2 (8mm); $45/m2 (12mm) • Hoặc công (labour): $15/m2

PHONG THỦY GIA CƯ

4/235 Sunshine Rd, Tottenham 3020 Tel: 9314 1811 • Fax: 9314 1677 Hiển:

Tel: (03) 8361 9541 Mob: 0411 456 735

Việc làm bảo đảm Giá cả phải chăng

60488-622/HTO/10

60354-602/TH/9

SUNSHINE KITCHEN

Hãy chọn đúng Builder

Xin liên lạc NAM NGUYEN Mob: 0421 084 504 Tel: (03) 9332 2717

0421 590 889

60464-619/HTO/10

Liên lạc: Ossie

Liên lạc: Nam

Design & Build

• Xây nhà mới - Units - Townhouses • Thiết kế và xin giấy phép • Bảo đảm đúng tiêu chuẩn Úc • Tận tâm - Uy tín • Bảo đảm 6 năm

HUY-THỢ SƠN 0402 88 66 99 Chuyên nhận sơn trong và ngoài

Gọi để được khảo giá miễn phí

DB-U 15357

60401A-626/HTO/10

• Thợ chuyên nghiệp có licence 52080 • Sửa chữa và thay hệ thống nước nóng lạnh • Chuyên về lắp ráp và sửa các loại Gas • Sưởi âm/tường, lò nước nóng, nấu ăn • Thay máng xối, gắn bồn nước mưa • Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt • Làm phòng tắm • Sửa chữa vòi nước rò rỉ • Lắp đặt toilet • Lắp đặt máy lạnh

Liên lạc Nhanh:

Chúng tôi chuyên về: • Tân trang, sửa chữa nhà tắm, nhà bếp từ A đến Z • Lót gạch, đóng plaster, rendering, doors lock-up và sửa chữa • Cửa sổ nhôm, cửa kéo (cung cấp và sửa chữa) • Pergolas, verandahs, decking và nhiều việc khác nữa

0431 088 428

Chuyên vẽ nhà mới/cũ, shop/ hãng xưởng

PTY LTD

NAM CONSTRUCTIONS

Cho tất cả các loại sàn gỗ

60452-639/HTO/10

Creative Solution

9364 9636

HỒ PLUMBING & GAS

• Thợ chuyên nghiệp có đăng ký đàng hoàng • Có giá tốt nhất cho mọi công việc lớn nhỏ • Chỉ cần 2 tuần để hoàn thành công việc

Nói tiếng Việt và tiếng Tàu

Chúng tôi chuyên: • Lắp đặt • Đánh bóng • Tẩy vết dơ • Chà nhám • Phục hồi, sửa chữa • Re-coating

Thợ sửa ống nước + Gas

Xin vui lòng liên lạc Phong:

and SHOPFITTING

Website: www.keyman.net.au

Tel:

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas

NEW KEYMAN KITCHEN

Email: newkeyman_kitchen@yahoo.com.au

119 McIntyre Rd, Sunshine

• Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

Công ty uy tín chuyên làm nhà bếp và nhận trang trí shop

Jukey 9366 9173 • 0422 830 299

60496-620

ŝNG NīŧC - THÔNG ŝNG NGHŅT

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

Ted Wu 0423363688

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

• CHUYÊN XÂY: Carport; Pergola; Sunroom; Verandah; Gazebo and Decking. • RENOVATION: Tân trang nhà cửa, Plasterboard, design phòng tắm, Toilet, Wardrobe tủ âm design theo khách. • LO GIẤY PHÉP: Building construction certification permits.

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392

60478-637/HTO/10

PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

70023-637/HTO/10

Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

Miễn phí đo & khảo giá!

TIMBER FLOOR SANDING & POLISHING

60468-620

FACTORY: 2/2 Regal Drive, Springvale (Mel 79K8)

M.J RENOVATION

SÀN Gţ, TRįI LÓT SÀN Gţ 70127-635/HTO/10

• Chuyên đóng và thiết kế bằng 3D và các kiểu nhà bếp hiện đại hoặc theo ý thích của khách hàng

9546 6352 - Thái Hòa 0434 596 416

CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

Liên lạc Anh Minh 0412 650 902

Kiên 0413 515 418

60461-622/HTO/10

Khảo giá miễn phí

• Thợ nhiều năm kinh nghiệm • Sẽ hướng dẫn quý vị mua máy hút với giá đặc biệt, tiết kiệm nhiều tiền.

60463-620/HTO/10

• Uy tín và chất lượng • 7 năm bảo hành • Giá rẻ tại hãng

nhà – Bảo đảm không còn lại mùi dầu mỡ sau khi nấu)

9410 4090 - Mob: 0432 092 660

60137B-641/HTO/10

Tel:

• Chuyên gắn máy hút hơi cho nhà bếp và nhà hàng (Gắn ống hơi thoát thẳng qua nóc

60407-626/HTO/10

Liên hệ Châu: 90 Elizabeth St, Richmond VIC 3121

RANGEHOOD – MÁY HÚT HƠI

Painting for you Chúng tôi chuyên về:

ABN: 77 881 289 885

• Sơn nội thất và ngoại thất • Sơn mới và sơn lại nhà cửa • Sơn dân dụng và thương mại

Miễn phí đo và khảo giá Liên lạc ngay Tâm:

0433 300 501

TIœM BÔNG, TIœM HOA

Tiệm Hoa Footscray Market

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

fmflorist/TH/6

Hãng chúng tôi chuyên thiết kế và đóng các loại nhà bếp và bar rượu theo ý thích của quý vị.

THIŋT Kŋ XÂY DŽNG NHÀ CŹA

• Nhận giao bông về Việt Nam Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

SŹA ÁO QUijN

Tel: 9689 8434

Perfect Tailor Clothing Ateration * Nhận sửa tất cả các loại quần áo, kể cả đồ da, đồ cưới nam và nữ. * Quần áo sau khi sửa sẽ vừa vặn với thân hình của quý khách, đem lại sự thoải mái và hài lòng. * Công việc do thợ có trên 30 năm kinh nghiệm may mặc đảm trách.

Phiến & Ngọt Kính mời 433/MFR433/TH/5

• Chuyên sửa chữa, tân trang nhà shop • Đóng mới các loại nhà bếp và Cabinet

RANGEHOOD –MÁY HÚT HĩI

70151-650/HTO/10

HOÀ BÌNH KITCHEN CABINETS

9792 3675

60421-650/HTO/10

KT CHIEF ARCHITEC

NHÀ BŋP – DESIGN & INSTALL

Tel:

60457-618/HTO/10

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

612-663

Xin liên lạc Hoa 9540 8518 - 0421 138 518

ThĤm website:

www.viet-times.com.au ÂŐ tìm các món lŪi tŸ rao vńt và ÂĬŰc ÂĤng quİng cáo miŒn phí!

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

PCA 492B

Tráng xi măng – Đổ nền

**** DŗCH Vű NGīũI LŧN *

Đặc biệt: Bán cây kiểng lạ, cây ăn trái

Chấn 0403 260 582 Trường 0425 899 655

Nền móng và xi măng

9793 1080

• Hàng có nhiều chỉ việc lái đi ngay

Trung tâm giải trí và thư giãn 60015-647/0

Xin gọi ngay!

CONCRETE-XI MĂNG

379a Maroondah Highway, RINGWOOD

Đổ xi măng từ $300

Tel: (03) 8802 0700

• Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

LADIES ALWAYS WELCOME 417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

Tel: (03) 9696 9199

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ

XI MģNG – Áš NōN NHÀ

Beautiful Ladies

45-47 Tope Street, South Melbourne 3205

Không có việc nào là quá nhỏ cả.

www.bbctrailers.com.au

FAIR LADIES 417

PCA 5109be

• Nơi giải trí sang trọng và Giá đăc biệt: cao cấp cho quý ông • Nhiều tiếp viên mới mỗi ngày, xoa bóp toàn thân • Có giá đặc biệt vào ban ngày Xin ghé thăm website www.melbournecolosseum.com.au

AZNTEK CONCRETE

• Tự thiết kế và lắp ráp theo sở thích

Tel: 9416 3038

Sea Pearls of Melbourne

60384-614/HTO/10

Phục vụ tất cả các vùng có người Việt Caroline Springs, Hillside, Deer Park, St Albans, Sunshine, Footscray, Springvale, Dandenong...

70203-650/HTO/10

GỌI MICHAEL NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT!

D&F CONSTRUCTIONS NHẬN THẦU HỢP ĐỒNG ĐỔ XI MĂNG

Khảo giá miễn phí cho tất cả các công việc

FIVE STAR

STAR

•Tất cả nữ nhân viên phục vụ đều được thay mới

PCA6260BE

CÓ DỊCH VỤ ESCORT!

REBLOCKING & Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này! UNDERPINNING • Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ sẵn

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG, CỘT TRỤ, XÂY MÓNG NỀN NHÀ • Bảo hiểm đầy đủ • Được Chính phủ tài trợ • Bảo hành 15 năm • Được Chính phủ cấp giấp phép • Làm phẳng 100% bằng máy tính • Sử dụng máy bơm bê tông • Trên 15 năm kinh nghiệm Miễn phí khảo giá và tư vấn

sàng phục vụ chu đáo, tận tình • Đặc biệt các người đẹp tới từ Châu Âu

• Mới tân trang

Ban ngày

Dưới sự quản lý mới

$105 1/2 giờ

Mason St.

Albemarle St. Here

Koroit Creek Rd.

741 Geelong Road, Brooklyn VIC 3012 Tel: 03 9314 4242 - www.club741.com.au

18 Albemarle St, Williamstown North

TEL: 9399 9740

Mở cửa 7 ngày 11am đến khuya

50153-641/RE/10

The Rose Relaxation Trung tâm giải trí tuyệt hảo: • Những cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhất đến từ các nước Á châu • Trẻ trung từ 18-25 tuổi • Phục vụ chu đáo, dễ thương

Giá ban ngày giảm 10%

Liên lạc Simon: PCA 5532be

9309 0700 • 0411 174 000

Mở cửa 7 ngày 10am - khuya

Tel: 9543 5901

10 Fulton St, South Oakleigh, Vic 3167

PCA100be

• Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông • Tiện nghi, phục vụ tận tình, chu đáo, thoải mái

• Có nhiều cô gái trẻ đẹp từ các nước châu Á, được thay đổi mỗi 2 tuần. 6 Bignell Road Moorabbin East

9553 0192

Chuyên đổ tất các loại xi măng và bê tông

PCA 7023B

ALL TYPES CONCRETING • Stencil Concrete • Crossovers • Slate Concrete • Driveway • Coloured Concrete • Garages • Plain Concrete • Exposed Aggregate and much more...

6

31712-556/9

60453-617/HTO/10

Chúng tôi chuyên làm: • Cọc gỗ hoặc bê tông cho gốc cây • Có giấy phép của Council • Nới rộng nhà và xây thêm lầu • Tất cả việc làm bảo hành 15 năm • Khảo giá và tư vấn miễn phí

5

BEST IN TOWN!

60164-644/HTO/10

60475-621/HTO/10

REBLOCKING & UNDERPINNING

Website: www.firstandlastreblocking.com.au

• Nhiều thiếu nữ mới trẻ đẹp đủ quốc tịch

Liễu 0432 823 585

Last

Tel: 9323 9666 Mob: 0404 999 969

Tuyệt vời nhất miền tây

60087-619/HTO/10

SR CONCRERE Nhận đổ tất cả các loại xi măng

and

50168-628/RE/10

31702-559/RE/8

PCA 7085BE

TRAILERS

Tel: 0423 963 707

PCA 5709b

Maddox

Liên lạc: 0427 439 456

Better Built Cheaper

First

9792 0166

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng.

Bạn có thể tìm thấy những trailer với giá rẻ hơn tại

• Footpath, pavement, drive way • Car park, garage...

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848

CALIFORNIA CONCRETE

XE KÉO HĹU TRAILERS

70024-638/HTO/10

15-17 Maxwell Street Dandenong VIC 3175

Ian 0418 530 170

MỞ CỬA 7 NGÀY Xin liên lạc:

Ghé thăm website: www.dandybelles.com

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne • Có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp • Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

NSB-645/RE/5

• Các loại hoa cho tân gia, văn phòng, nhà hàng, phúng điếu, nhà thờ… • GIAO TỚI NHÀ VÀ BỆNH VIỆN

• Địa điểm giải trí tại Dandenong qua hơn 20 năm • Nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý khách • Có 6 phòng sang trọng, giường Queen, máy lạnh, Tivi LCD, phim, bàn bida. Chỗ đậu xe an toàn, kín đáo • Mở cửa: Sun-Wed: 10am-3am • Thu-Sat 10am-5am

HOTPUSSY-541

•Bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa cưới (nhiều kiểu để chọn lựa)

D B

Kinh nghiệm nhất trong việc tráng nền! • Nhận đổ xi măng, tráng nền nhà, shop và hãng xưởng • Làm driveway với nhiều kiểu, nhiều màu khác nhau • Xi măng có sỏi bóng • Slate, Stencil, Plan Concrete và Exposed Aggregate • Việc làm kỹ lưỡng, rẻ, đẹp, chất lượng • Do thợ Tây nhiều năm kinh nghiệm đảm trách Đo và khảo giá miễn phí!!! 3 Anthlin Court, Templestowe 3106

60322-599/RE/9

Tel: 9310 9983

60458-647/HTO/10

62 Alfrieda St, St Albans

60023-574/RE/9

STATEWIDE JO JO FLORIST CONCRETE

Pca No. 3702be

TIỆM HOA KIM QUẾ

9792 3675

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông

Miễn phí khảo giá!

60466-621/HTO/10

0419 003 075 – 0414 849 280

Darren

MuŞn nhanh chóng?

RENDERING 22 năm kinh nghiệm trát vữa hồ xây dựng dạng Acrylic, Sand Cement và hoa văn • Bảo hành 10 năm

An toàn, uy tín, bİo mĺt và thông dŲng.

Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

Gọi SAM:

• Khảo giá miễn phí

65

$

0408 505 626

60381-613

Hãy thanh toán bľng Credit Card! Khi Âńt quİng cáo, bĮn có thŐ thanh toán bľng:

Thư giãn

Liên lạc với chúng tôi:

0412 728 579 • 9366 4601

Thứ Hai - Thứ Bảy 10am - khuya Chủ nhật 11am - khuya

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

Full Services

từ

80

$

Những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ và lộng lẫy!

17 Nicole Way, Dandenong South Tel:

9793 2988

70178-646/HTO/10

Vui lòng liên lạc D. Care: 9364 9380

33


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds 647-651

Khu đèn đỏ của Melbourne

PCA NO. 5531B

CẦN NGƯỜI LÀM VIỆC Ở CITY

LINH TINH

Nhà hàng Việt Nam tại City Melbourne cần tuyển gấp một người

DĭY KÈM TOÁN và Hoá hŚc: sinh viên ÂĮi hŚc, cžu hŚc sinh Melbourne High, nhĺn dĮy kèm toán lŨp 7 – 12, Vĺt lý & Hoá hŚc lŨp 11 – 12. Nhĺn dĮy vùng St Albans và lân cĺn. DĮy tĺn tâm, phĬĪng pháp dŒ hiŐu. Xin gŚi Michael TrĴn 9310 9182 – 0431 040 579.

làm phụ bếp và một cô bán bánh mì sandwich. Lương hậu.

Liên lạc Linh 0411 172 908 645-649

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

-------------------------------------------------- 650-653 ------------------------------------------------------------------------------------------

CẦN NHÂN VIÊN

651-656

Tiệm thuốc tây vùng Richmond cần gấp một pharmacy assistant.

//BK

Cần bán rack (giá để hàng) của shop $2 với giá rẻ.

Xin liên lạc 9547 3888.

CẦN NGƯỜI ĐẠI DIỆN

649-654

Cần một nữ đại diện bán sản phẩm Nails & Beauty. Làm việc kỹ lưỡng và nhiệt tình, cần phải có xe riêng. Làm việc P/T, F/T, Weekend.

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp!

639-690

Tel: 9543 8820 • 9543 8837 Southern Comfort International www.clubkeysstudio.com

CẦN THỢ HỚT TÓC

TOYOTA CAMRY GRANDE 05, màu bĮc, ghŌ da, sunroof, GPS, CD stacker 6 discs, reg 9/11, bao RWC, chĮy 38.000km. Bán giá $19.500. Xin liên lĮc Kim 0468 797 225.

Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm việc full time / part time tại vùng Springvale South. Nhận sinh viên làm việc sau giờ học.

-------------------------------------------------- 652-655-------------------------------------------------------------------------------------------

BÁN XE CORALLA ÂŪi 92, kiŌng ÂiŔn, sunroof, central lock, chĮy 97.000km, thuŌ ÂĬŪng 7/11, roadworthy. Bán $3.700 ono. Liên lĮc Hoàng 9512 5515 – 0432 545 832.

Liên lạc (03) 8518 2432 – 0431 024 702

-------------------------------------------------- 651-654-------------------------------------------------------------------------------------------

Bán ampli Nhĺt $250, bàn Ĥn $200, hŠ cá lŨn 150x60x70cm $700, xe ÂĮp boy & girl $50, bàn cà phê $80, bàn computer $50. Liên lĮc Bình 9391 4136 (sau 5:00 pm).

//

SALES ASSISTANT WANTED

60226-584/TH/9

BÁN XE TOYOTA CAMRY

Đời Altise 2-4L tự động 2004, cruise silver toàn hoản, chạy êm, máy tốt, bao RWC. $9000 thương lượng. Liên lạc Vinh 0412 023 389.

Liên lạc mobile: 0421 133 736

44A Winterton Road Clayton VIC 3168

• Thư giản từ $40 • “Dịch vụ đặc biệt” từ $57

BÁN RACK

L/l: 0413 888 296 – 0416 282 830

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo! LADIES WELCOME!

Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông Tiện nghi và thoải mái nhất ở vùng Đông Nam Melbourne

9792 3675

-------------------------------------------------- 648-651 ------------------------------------------------------------------------------------------

Full-Time Sales Assistant Position Available

SŵC KHOŇ –LÀM ÁŅP

Join our professional optical team

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya

616-667

Thứ Năm – Thứ Bảy đến 6am hôm sau Thứ Bảy 8pm • Thứ Hai (Trưa – 1pm) Thứ Năm (Trưa - 7pm & 8pm)

16 Citrus St, Braeside, VIC 3195 Tel:

PCA 4015BE

9588 0743 Melway 88 A8

Must have retail experience

PCA6646B

Hot Live by Twin Sex Shows

Phương pháp làm tan mỡ bụng bằng thực phẩm dinh dưỡng, thơm ngon, giúp tăng sức đề kháng, chống lão hóa. Sản phẩm đặc chế tại Mỹ, hơn 30 năm và được nhập vào 73 quốc gia. Các mỹ phẩm giúp tóc bớt rụng, làn da mịn màng. Khách liên lạc sẽ được tặng hàng mẫu để dùng thử.

Please enquire within or email you resume to

recruitment@eyetrend.com.au

CẦN NGƯỜI PHÂN PHỐI HÀNG

part time/full time Tiếng Việt: Như 0422 839 889 – 9773 3014 • Tiếng Anh: Selwyn 0411 438 348 • Tiếng Hoa: Uyên 0432 311 188

//u-sel

Hãng đá vùng Heidelberg West cần tuyển một sales rep người Việt có kinh nghiệm, thông thạo

S T U D I O

Mở cửa 7 ngày/tuần từ 12pm đến khuya

9421 0105 9421 0483

RAO VĦT HÀNG TUĖN 60316-598/TH/9

CijN NGīũI

34

THANH HẰNG CLEANING SERVICES

Thương vụ do gia đình điều hành trên 20 năm,

Dịch vụ dọn dẹp nhà và văn phòng với giá rẻ.

thu nhập cao, hợp đồng dài hạn.

Xin liên lạc 0421 475 489.

Xin liên lạc Sash 0421 251 129.

ÁīA ÁÓN PHI TRīũNG

651-663

NHĹN ÁīA ÁÓN PHI TRīũNG vùng Springvale và lân cĺn, tŢ chŶc du ngoĮn cho nhóm 10 ngĬŪi trong bang Victoria. GŚi 0431 802 521.

SANG TAKEAWAY SHOP Sang tiệm takeaway vùng Sunshine, bao gồm 2 mobile food van. Thương vụ ổn định. Apartment

HÌNH ALBUM

CĴn ngĬŪi làm nghŎ Âóng sàn nhà, tuŢi dĬŨi 40, biŌt lái xe sŞ tay, Ŭ vùng Footscray hay lân cĺn. Liên lĮc 9687 0385 – 0431 479 745. 651-656

gồm 4 phòng ngủ trên lầu. $200 000 neg. WI/WO. Xin liên lạc Hazel 0406 397 291. 651-656

CẦN SANG SHOP Shop ngay trung tâm Footscray (trên đường

Le 0434 484 141.

Hopkins) gồm 3 phòng ngủ trên lầu, hợp đồng

CẦN THỢ NAIL

cho thuê còn 6 năm. Tiền thuê shop $3000/tháng,

651-656

60094-620/HTO/10

CẦN THỢ NAIL

Shop vùng Oakleigh cần thợ nail có kinh nghiệm và biết wax càng tốt. Mọi chi tiết xin liên lạc:

1/2 giờ

Mel: Map. 26 Ref: H5

SANG SHOP

-------------------------------------------------- 652-655-------------------------------------------------------------------------------------------

PCA 7218BE

42 Cromer Avenue, Sunshine North

651-663

Tiệm Godfather’s Pizza ở Footscray cần sang gấp. 649-675

-------------------------------------------------- 613-664-------------------------------------------------------------------------------------------

Hot Gossip Dịch Vụ $100 Đặc Biệt

SANG THīĩNG Vű

DřN DŅP NHÀ CŹA

26 Rhur Street, Dandenong VIC 3175

CLUB STRIPTEASE www.clubstriptease.com.au

9366 6444

Xin liên lạc Dương 9574 6288 – 0421 925 157

-------------------------------------------------- 608-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

•Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ • Phục vụ vui vẻ, tận tình và chu đáo • Bảo đảm quý khách hài lòng khi ra về

1-7 KIPLING MEWS RICHMOND

Telephone:

Mark 9548 1818 – 0413 997 688.

NHĹN DĭY GUITAR/DRUM vŨi cách dĮy Âńc biŔt, hŚc ngay hiŐu liŎn. KŌt quİ nhanh chóng, chĪi giŜi trong 12 tuĴn lŒ. Bài hŚc ÂĴu miŒn phí. L/l: Minh 9795 0707 hay 0422 082 016

9793 5289

Pca7043b

• Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available!

Giá rẻ cho mọi dịch vụ làm đẹp!!! Nối lông nheo $70, làm mặt $25, nail full-set $20…

DĭY GUITAR – TRŝNG Telephone:

- Các thiếu nữ trẻ đẹp luôn sẵn sang chào đón quý vị! - Chúng tôi có phòng dancing riêng biệt theo yêu cầu của quý vị. - All Ladies Welcome!

DỊCH VỤ THẨM MỸ SPRINGVALE

thoả thuận. Bắt đầu làm việc ngay. Xin liên lạc:

Cần gấp thợ nail biết đắp bột, chân, nước. Làm full-time / part-time.

Liên lạc 0421 168 338.

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

70211-652

60105-604

MỞ CỬA 7 NGÀY

thêm một phương ngữ Trung Quốc. Lương theo

(bên trong phòng mạch Bác sĩ Hồ Công Dương)

9808 5855

12pm đến 2am

625-676

PCA3337BE

3 Leslie Court, Burwood Ph:

hai ngôn ngữ Việt – Anh, ưu tiên cho người biết

Tel: 9555 8100

70218-652/HTO/10

Burwood

Nhiều cô gái trẻ đẹp Quản lý điều hành mới

PUSSY CATS

CẦN TUYỂN SALES REP

67 Keys Rd, Moorabbin

GIẢM CÂN NHANH

gồm GST, council rate, 3 phòng ngủ. Giá cả thương lượng. Mọi chi tiết xin liên lạc Steven 0466 345 578 – Ngọc Dung 0431 895 852.

VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds Cần sang gấp dịch vụ làm sạch nhà và văn phòng (office cleaning). Làm đã gần hai năm, thu nhập ổn định. Trước mua $16.200, nay sang lại $15.000.

Sale of business

• Chăm sóc sắc đẹp • Trang điểm cô dâu • Cho thuê đồ cưới

648-651

TÁI TÀI CHÍNH

TIN VUI! TIN VUI! Nhận làm finance cho quý vị bị hồ sơ xấu.

Xin liên lạc Lê 0420 269 328

$

950

/tháng (gồm GST)

9 Queens Ave Springvale 3171

THŗT GÀ TīĩI SŝNG NHÀ ū VÙNG SPRINGVALE NUÔI gà vŘt, dĬ dùng, cĴn bán vŘt xiêm, trŶng gà, trŶng vŘt và trŶng ngŤng. GŚi 0431 802 521. ------------------------------------------- 613-664

THUÊ SHOP, KHÁCH SĭN

648-660

649-662

SHOP CHO THUÊ

Well established & modern Hair /Beauty (facials, waxing, nails & massage) Salon business for Sale on busy main road, with 8 cutting stations, 2 nail stations, 4 separate beauty rooms and plenty of parking. Good takings with lots of potential. Sale price $55,000 + GST + stock & low rent

Shop cho thuê nằm trên đường Johnston Street, Collingwood, ngay sát trung tâm thành phố Melbourne (CBD), rất thuận tiện cho mọi dịch vụ thương mãi. Tiền thuê $400/tuần (gồm thuế GST). Hợp đồng cho thuê dài hạn 3x3 hay 5x5 tuỳ thích. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Quang / Huệ qua số 9382 7311 (bất cứ giờ nào).

Contact 0430 057 888.

SANG SHOP NAIL Shop vùng Doncaster, gồm 4 bàn nail, 2 ghế spa,

• Lắp đặt ăng-ten cho tivi giá từ $150 • Lắp đặt truyền hình vệ tinh giá từ $580 Mọi chi tiết xem tại: www.satallite-tv.net.au Hoặc gọi: 0451 382 898 - (03) 8683 8301

THUÊ PHÒNG NOBLE PARK

BUNGALOW MťT PHÒNG cho thuê: mŨi, tiŔn nghi, riêng biŔt, sĮch Âņp. īu tiên cho nż $150/tuĴn. Xin liên lĮc 8502 8021 – 0421 594 582. -------------------------------------------------- 651-654-------------------------------------------------------------------------------------------

PHÒNG MŧI CHO mŦt ngĬŪi Ŭ: Khu nhà mŨi gĴn High Point, lŞi Âi riêng, tiŔn nghi, tivi tŴ lĮnh mŨi, bŌp mŨi. GĴn tram và bus stop. Giá $180/tuĴn. Liên lĮc cô Kim 9318 7531 – 0407 127 335. -------------------------------------------------- 651-654-------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ HAI PHÒNG Ŭ trung tâm Springvale, cho ngĬŪi có viŔc làm hońc gia Âình, du hŚc sinh thuê. Giá $1050/tháng. Liên lĮc 0422 075 841. -------------------------------------------------- 651-654-------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ VÙNG NOBLE Park, gĴn trĮm xe lźa, xe buýt. DĬ phòng cho thuê, fully furnished. īu tiên cho nż, hŚc sinh. L/l: 0411 199 234. -------------------------------------------------- 650-653 ------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ VÙNG SPRINGVALE cho thuê phòng: gĴn chŰ, ga xe lźa, tiŔn nghi. īu tiên cho nż. Bao ÂiŔn nĬŨc. Giá $100/tuĴn. Liên lĮc Mai 0447 650 757. -------------------------------------------------- 650-653 ------------------------------------------------------------------------------------------

HAIR/BEAUTY SALON CARRUM DOWNS

649-668

Melb JACE LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH VỆ TINH

Unit mới xây vùng Noble Park dư một phòng cần cho thuê. Phòng tắm và toilet riêng biệt, bao điện nước gas. Gần mọi phương tiện. Liên lạc Huệ 9792 5654 – 0401 012 195.

646-649

Hợp đồng thuê dài hạn:

Vui lòng liên lạc Kim: Mob: 0423 036 666 Or: 0433 348 879

Nhà gạch vùng Springvale cần chia lại cho nam nữ có việc làm hoặc học sinh. Bao điện nước gas. Liên lạc 9546 2517 – 0422 119 768.

Phương 0431 141 571 • 9547 9207

70308-649-6R/HTO/10

Sử dụng nước miễn phí

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

-------------------------------------------------- 647-650-------------------------------------------------------------------------------------------

CHO THUÊ NHÀ gĮch 3 phòng vùng Dandenong North, rIJt gĴn trĬŪng tiŐu hŚc và trung hŚc Lyndale. Giá $1.450/tháng. Liên lĮc Toàn 0422 155 614. -------------------------------------------------- 649-652 ------------------------------------------------------------------------------------------

THUÊ PHÒNG KEYSBOROUGH

Nhà vùng Keysborough gần Parkmore Shopping Centre và trạm xe bus. Nhà dư ba phòng cho thuê, fully furnished, bao bill. Ưu tiên thanh niên độc thân và người lớn tuổi, giá $120/tuần (có thể thương lượng). Liên lạc 0434 037 606 – 0432 777 099 644-648

SHOP CHO THUÊ

643-647

Shop cho thuê nằm trên đường Johnston Street, Collingwood, ngay sát trung tâm thành phố Melbourne (CBD), rất thuận tiện cho mọi dịch vụ thương mãi. Tiền thuê $400/tuần (gồm thuế GST). Hợp đồng cho thuê dài hạn 3x3 hay 5x5 tuỳ thích. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Quang / Huệ qua số 9382 7311 (bất cứ giờ nào).

rãi, hợp đồng còn dài hạn, không cạnh tranh.

648-659

SANG NHÀ HÀNG

651-670

CHIA PHÒNG SPRINGVALE

khách và thu nhập ổn định. Cần sang gấp vì lý do

Nhà ngay trung tâm Springvale, gần shop, xe lửa, xe bus. Có đủ tiện nghi: giường, tủ, máy giặt, tủ lạnh, TV, microwave… Dư phòng cần cho nữ, vợ chồng không con, du học sinh thuê. Giá $75/tuần. Bao điện, nước, gas. Chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái. Liên lạc 0425 787 892.

gia đình! Xin liên lạc 9548 1983 – 0432 818 152

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

(nói tiếng Anh, Tiều Châu và Quan Thoại).

www.viet-times.com.au

Nhà hàng món ăn Hoa – Việt ngay trung tâm thương mại vùng Springvale: địa điểm tốt, nguồn

637-654

WATER TANK

Bán thùng nước mưa loại 1000 lit đã qua sử dụng, dùng chứa nước tưới cây. Giá $90/cái. Xin liên lạc 0415 955 740

BUNGALOW SPRINGVALE SOUTH

CHO THUÊ NHÀ

Cho mướn nhà gồm 3 phòng vùng Caroline Spring và Burnside. Giá $350/tuần.

Giá $29.000. Liên lạc Hana 9848 3211.

THUÊ NHÀ, THUÊ PHÒNG

WATER TANKS FOR SALE

Cho thuê bungalow vùng Springvale South, sạch và tiện nghi. Ưu tiên cho người có việc làm, du học sinh. Xin liên lạc 0422 968 880.

-------------------------------------------------- 648-657 ------------------------------------------------------------------------------------------

một phòng waxing, một phòng facial. Shop rộng

PHīĩNG LAN DVD: BÁN ÁijY ÂŴ các loĮi DVD, phim tĺp, CD, cassette, thuŞc lá, thiŔp mŪi. ÁŴ các loĮi phim tĺp Hàn QuŞc, HŠng Kông, Thúy Nga, Asia... Liên hŔ: Shop 21 Bilo Shopping Centre, Footscray. Tel: 9396 1899

646-649

KHÁCH SĭN NAM HY: 139 Huƀnh Mĸn ÁĮt, P7, Q5, Sài Gòn. Phòng mŨi xây Âņp, ÂĴy ÂŴ tiŔn nghi, an toàn. Phòng lŨn $20/ngày. Giİm 10% cho khách Ŭ tŸ hai tuĴn trŬ lên. Liên lĮc: (+84-8) 3838 3437 – 0903 83 83 84. 642-650

VIDEO, DVD, BģNG NHĭC

NHÀ VÙNG SPRINGVALE còn dĬ phòng cho thuê. Xin liên lĮc 0421 890 099.

Liên lạc Tuấn 0432 455 176 NHÀ CHO THUÊ Springvale gŠm hai phòng mŨi, sĮch Âņp, gĴn shop, trĮm xe buýt, McDonald. LŞi Âi riêng biŔt, phòng ngŴ, phòng tļm, bŌp mŨi. Bao gas nĬŨc. Liên lĮc 0424 863 341.

MADE IN AUSTRALIA

Giảm giá đặc biệt bồn chứa nước!

-------------------------------------------------- 649-652 ------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ TRUNG TÂM Footscray gŠm 3 phòng ngŴ, mŨi tân trang, gĴn trĬŪng VUT, chŰ Footscray, ga xe lźa, bŌn xe bus. Xin liên lĮc 0434 675 478.

5000L

$595

-------------------------------------------------- 649-652 ------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ VÙNG FOOTSCRAY gŠm bŞn phòng ngŴ, sĮch Âņp, máy lĮnh, sàn gŤ Âánh bóng. īu tiên cho du hŚc sinh và ngĬŪi có viŔc làm. Liên lĮc 0423 657 266.

TRUYōN HÌNH SATELLITE -------------------------------------------------- 652-655-------------------------------------------------------------------------------------------

$695

GIÁ RẺ TỪ NHÀ SẢN XUẤT Bán lẻ trực tiếp đến khách hàng!

-------------------------------------------------- 649-652 ------------------------------------------------------------------------------------------

LĻP ÁŃT DĥA angten bļt ÂĬŰc nhiŎu Âài truyŎn thình tŸ ViŔt Nam và khļp thŌ giŨi, giá rň. L/l: (03) 0425 549 805

2000L

70141-638/HTO/10

Bán thương vụ Chúng tôi sẽ dạy lại nghề cho chủ mới (5 tuần)

651-656

OFFICE CLEANING FRANCHISE

70210-652/HTO/10

636-649

9792 3675

2/435 Old Geelong Road Hoppers Crossing

1300 569 901 - 9369 9383 - 0433 103 956 Website: www.topnotchtanks.com.au TARGETING MORE THAN

Place a Classified Advert

75,000* POTENTIAL BUYERS!

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168 Network. Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week (minimum 4 weeks): ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ $10/week (minimum 4 weeks): .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ I would like to pay by: Credit Card / or Cheque/Direct Transfer (Call 03 9792 3675 for more details) Card type: Visa Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Free on Internet! All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

) www.viet-times.com.au Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

//BK

CẦN NGƯỜI ĐẠI DIỆN

SAMPLE N

Cần một nữ đại diện bán sản phẩm Nails & Beauty. Làm việc kỹ và nhiệt tình, cần phải $ lưỡng có xe riêng. Làm việc P/T, F/T, Weekend.

5/TUẦ Ô Liên lạc mobile: 0000 000 000

639-648

TUYỂN THỢ MAY Xưởng may ở Glenroy cần tuyển thợ may. Cần có

SAMPLE N $ 0/TUẦ

kinh nghiệm trong ngành giày dép, nhưng không

Ô1

quan trọng nhưng phải có kinh nghiệm trong điều khiển máy may, may quần áo.

Xin gọi Smith 0000 000 000

PHONE US NOW! VIET TIMES CLASSIFIEDS 9792 3675 35


ÁŃC TRANG XE HĩI

ÁŃC TRANG XE HĩI Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675 _ TIN TŶC THŘ TRĬŪNG XE HĪI TUĴN QUA

RICHARD AUTO SECURITY

8511 4979 - 0417 667 858

• Hệ thống báo động xe hơi (Antiscan giá từ $190) • Hệ thống khởi động xe từ xa (Remote Engine Starter) với giá từ $265 • Reverse Camera with Monitor từ $325 • Bộ điều khiển khởi động LCD giá từ $335 • Central locking (tính riêng) • Power windows Liên hệ Richard • Reverse parking sensor giá từ $185

TriŔu hŠi 3.000 xe Land Rover LR2 Freelander

0431 240 630

• Lắp ráp tận nơi, suốt 7 ngày!!

CĪ quan an toàn giao thông quŞc gia MƆ (NHTSA) Âã thông báo mŬ ÂŰt triŔu hŠi 3.000 chiŌc xe Land Rover LR2 Freelander phiên bİn 2010-2011. SŞ xe thuŦc diŔn triŔu hŠi ÂĬŰc sİn xuIJt tĮi MƆ trong thŪi gian tŸ ngày 12/11/2009 ÂŌn 23/8/2010.

60125-643/HTO/10

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7 The Professional Window Tinting

Nhận khắp các vùng

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn?

Ferrari 599 GTO màu ÂŜ Matte vŎ tay ngĬŪi į Rĺp

• Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

Là mŦt ngĬŪi hâm mŦ cuŠng nhiŔt cŴa Ferrari, mŦt ÂĮi gia tĮi į Rĺp mŨi Âây Âã Âón thêm “ngža chiŌn” màu ÂŜ Matte siêu ÂŦc vŎ mŦt nhà vŨi Gemballa MIG-U1.

Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

Với giá cao cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng!

LMCT 10205W

Đặc biệt

60337-630/HTO/10

Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

nhiên liệu hơn?

• Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời? • Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

Mobile: 0421 597 922

Liên lạc Nam

0417 557 999 9701 2255

• Ngăn chặn 99% UV • Giảm sức nóng 68%

• Giảm chói 67% • Phim nhập từ hãng phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174

HiŔn nay, các thông sŞ cŲ thŐ cŴa chiŌc siêu xe vĸn chĬa ÂĬŰc công bŞ chính thŶc. Tuy nhiên, nhiŎu ngĬŪi Âoán khŞi ÂŦng cĪ bên dĬŨi nļp capô không có gì thay ÂŢi so vŨi Ferrari 599 GTO bİn tiêu chuĶn. CŲ thŐ, chiŌc siêu xe màu ÂŜ Matte sŊ lIJy sŶc mĮnh tŸ khŞi ÂŦng cĪ V12 cho công suIJt 670 mã lžc, mô men xoļn cžc ÂĮi 620 Nm lĴn lĬŰt tĮi 8.250 và 6.500 vòng/phút. NhŪ khŞi ÂŦng cĪ mĮnh mŊ, “ngža chiŌn” Italia chŖ mIJt 3,5 giây ÂŐ tĤng tŞc tŸ 0-96 km/h và ÂĮt vĺn tŞc tŞi Âa 334 km/h. Không dŸng Ŭ Âó, thành

HÃNG SỬA XE ĐẠI DƯƠNG Ocean Blue Auto

Garage chuyên về Sửa Chữa Máy Vùng Keysborough của người Việt

• Nhận sửa chữa cho tất cả các hãng bảo hiểm • Việc làm nhanh chóng và bảo đảm • Kỹ thuật pha màu bằng máy điện tử • Chúng tôi có màu hấp sơn kim loại

D.M. AUTO UNIVERSAL

LMCT 9081

Nhận mua và kéo các loại xe cũ, hư, đụng, bỏ. 60477-621/HTO/10

Chuyên sửa: • Máy xăng, dầu EFI, Gas • Hộp số tự động, số tay, Ambraya • Hệ thống điện, sạc, cục đề • Thay thắng, mài đĩa tại chỗ • Thay vỏ xe mới, cũ, mâm • Sữa chữa máy lạnh, bơm gas • Chuyên sửa xe nhập cảng • Tất cả công việc bảo đảm • Đặc biệt làm sạch hệ thống phun xăng bằng máy điện tử cho máy xăng và dầu • Nhận sửa chữa và bảo trì các loại xe truck

TrĬŨc Âây, tay chĪi į Rĺp Âã tŸng khiŌn làng siêu xe thŌ giŨi phİi xôn xao vŨi chiŌc Gemballa MIG-U1 cžc “khŴng” ÂĬŰc ÂŦ tŸ Ferrari Enzo. ÁŌn nay, ÂĮi gia vùng Trung Áông lĮi tiŌp tŲc thŐ hiŔn niŎm Âam mê cŴa mình dành cho nhżng “chiŌn mã” Italia khi tĺu mŦt chiŌc Ferrari 599 GTO màu ÂŜ Matte siêu ÂŦc Âáo. Theo ông Luca de Montezemolo, chŴ tŘch hãng xe Italia, Âây là chiŌc xe Ferrari ÂĴu tiên và cuŞi cùng ÂĬŰc khoác “bŦ cánh” màu ÂŜ Matte.

Đặc biệt các xe sửa tại đây đều được

CAR REMOVAL AND CASH FOR CARS

FREE đánh bóng

8753 0797 - 0401 829 914

Liên lạc với chúng tôi ngay:

HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

• Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp

Mở cửa 7 ngày 9am - 6pm

210 Cheltenham Rd, Keysborough Vic 3173

Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành! 1027-651/TH/6

Fax: 9798 6893 • Email: oceanblueauto@optusnet.com.au

NĤm 2005, hãng Lamborghini tŸng ra mļt mĸu xe Gallardo SE phiên bİn Âńc biŔt, giŨi hĮn trong con sŞ 250 chiŌc vŨi “bŦ cánh” 2 tông màu. ÁŌn nay, khi dòng xe Gallardo Âã trŬ thành “gĬĪng mńt” quá quen thuŦc, hãng xe Italia quyŌt ÂŘnh trình làng mŦt vài phiên bİn Âńc biŔt khác ÂŐ chiŎu lòng ngĬŪi hâm mŦ. Thành viên ÂĴu tiên trong dòng Gallardo phiên bİn Âńc biŔt mŨi chính là Bicolore. Dž kiŌn, Lamborghini Gallardo Bicolore sŊ xuIJt hiŔn vào nĤm 2011 tĮi triŐn lãm Detroit tŨi. Sau Âó, tŸ tháng 2/2011, Gallardo Bicolore sŊ bļt ÂĴu ÂŌn tay khách hàng. So vŨi “tiŎn bŞi” Gallardo SE, Bicolore sŬ hżu thiŌt kŌ nŦi thIJt thŐ thao hĪn và công suIJt ÂĴu ra cĨng tĤng lên Âôi chút (khoİng 20 mã lžc). Khoác bên ngoài Gallardo Bicolore

Chúng tôi chuyên về:

CAR VAN 4 WD’S & ALL TRUCK

Tel: 9798 1211 - Mob: 0433 357 212

Sau SE, hãng Lamborghini tiŌp tŲc khai sinh mŦt phiên bİn Âńc biŔt mŨi cŴa mĸu siêu xe Gallardo mang tên Bicolore.

Trên 20 năm kinh nghiệm

TRỢ CẤP TỪ CHÍNH PHỦ VÀ 2 NĂM BẢO HÀNH!

Thợ có bằng cấp tại Úc với kinh nghiệm lâu năm

Lamborghini: Phiên bİn Âńc biŔt cho ngĬŪi hâm mŦ

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING

GIÁ CHỈ CÓ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG XĂNG QUA GAS TIẾT KIỆM ĐƯỢC 70% TIỀN XĂNG. TẤT CẢ XE RÁP GAS SẼ ĐƯỢC

$250

Theo NHTSA, mŦt sŞ lĬŰng nhIJt ÂŘnh xe Land Rover LR2 Freelander phiên bİn 2010 và 2011 bŘ lŤi túi khí phía trĬŨc ghŌ lái có thŐ không bung hońc bung không Âúng yêu cĴu kƆ thuĺt, do lŤi Ŭ cuŦn dây trong Ţ tay lái. ÁŐ sźa lŤi này, hãng sŊ lļp mŦt miŌng ÂŔm vào bŦ phĺn kŌt nŞi cuŦn dây túi khí trong Ţ tay lái. ÁŰt triŔu hŠi 3.000 xe LR2 Freelander phiên bİn 2010-2011 cŴa Land Rover tĮi MƆ dž kiŌn bļt ÂĴu vào ngày 13/12 tŨi.

70181-646/HTO/10

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

viên nhà Ferrari còn hoàn thành vòng Âua thź Fiorano trong 1 phút 24 giây. Có vň nhĬ màu ÂŜ Matte là lža chŚn hoàn toàn phù hŰp ÂŞi vŨi “chiŌn mã” nhà Ferrari.

60459-624/HTO/10

THẾ CHƯƠNG 70044-642/HTO/10

Trường dạy lái xe

43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

• Điều chỉnh cân bằng xe • Sửa chữa và bảo trì • Nâng cấp và bảo dưỡng • Universal Joints • Center Bearing

• CV Joints (New & Reco)

• Boot Kit • Change Over • Lắp ráp phụ tùng

Cho tất cả các đời và model xe! 222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au


PARTS & REPAIRS

BMW Specialist

Mel: 18 C5

Vy 0438 985 628

C3 Hellcat X132 ÂĬŰc ÂĬa vào sİn xuIJt song song hai phiên bİn là Roadstar (Âôi giİm xóc trĬŨc nghiêng mŦt góc 30 ÂŦ cùng chiŎu dài cĪ sŬ 1.638 mm) và Fighter (Âôi giİm xóc trĬŨc nghiêng mŦt góc 23,5 ÂŦ cùng chiŎu dài cĪ sŬ 1.562 mm). NĤng lĬŰng cho xe lIJy tŸ khŞi ÂŦng cĪ V-Twin nghiêng 52 ÂŦ, có dung tích 2.160 phân khŞi do hãng S&S Cycle sİn xuIJt. Theo nhiŎu nguŠn tin, khŞi ÂŦng cĪ sŊ ÂĬŰc phát triŐn Ŭ mŶc cao hĪn ÂŐ cİi thiŔn mô-men xoļn cžc ÂĮi lên mŶc 192,5 Nm. Ngoài ra, C3 Hellcat X132 còn sŬ hżu mŦt cĪ sŞ chi tiŌt thuŦc “hàng khŴng” nhĬ bŦ truyŎn dĸn 5 sŞ vŨi công nghŔ sİn xuIJt ÂŦc quyŎn, cńp giİm xóc trĬŨc loĮi hành trình ngĬŰc và hŔ thŞng treo cao cIJp cŴa Race-Tech, bŦ thļng ÂĦa trĬŨc – sau Brembo, cŲm Âèn pha xenon HID và các chi tiŌt khác ÂĬŰc gia công bľng sŰi cácbon. TIJt cİ kŌt hŰp vŨi nhau tĮo nên mŦt mĸu môtô nńng 215 kg.

• Bán đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ • Bán mâm đúc xe mới và cũ giá rẻ • Nhận sửa và bảo trì các loại xe • Nhận service, thay thắng, mài dĩa, thay cục đề, cục sạc, bình nước, ống bô, service hộp số tự động. • Thay bình điệnh (Battery) hiệu Century 2 năm bảo hành

FREE

Liên lạc: Frank 0422 830 992

From

S PA R E S & ACC E S S O R I E S NHIỀU LOẠI PHỤ TÙNG KHÁC NHAU TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP - GIÁ RẺ Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phụ tùng chất lượng cao, phụ kiện, đồ nghề xe, sơn xe và các dịch vụ bảo trì xe

• Kéo, mua xe cũ, xe đụng • Bán phụ tùng xe cũ, có tất cả các loại model LMCT 1229

Tel: 9311 4838

Ph: 03

224 McIntyre Rd, North Sunshine

9366 0688

• 5 lít nhớt • 1 lọc nhớt • 4 hoặc 6 NGK Japan Bugi (flatium thêm tiền) • Free balance 4 bánh xe • Free chỉnh tay lái xe

9547 7377

1602 Centre Rd, Springvale 3171 www.autowreckers.com.au

First Pass Driving School Qualified Instructor / Certificate III - IV • Hướng dẫn Free 32 câu luật và thi trên Computer (Tiếng Anh và Tiếng Việt) • Tận tâm, nhiệt tình • Nhận dạy các vùng phía Tây: Footscray, St Albans, Sunshine, Hoppers Crossing...

Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vùng Deer Park) Phone: 03 9361 2004 • Fax: 03 9360 5453

Muốn mua phụ tùng xe hơi

giá rẻ và chất lượng?

• Luôn có nhiều part mà bạn cần • Đầy đủ phụ tùng mới cho mọi loại xe, đủ đời • Phục vụ tận tình, lời khuyên hữu ích Giá luôn rẻ hơn các nơi khác!

L/l: Anh Linh Nguyễn 0432 459 456 (optus)

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁC LOẠI XE CỔ ĐIỂN VÀ XE LIMOUSINE Xe Limousine 6, 8 và 10 chỗ ngồi phong cách cổ điển của thập niên 60’.

OPEN HOURS Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

• Phục vụ đám cưới • Các dịp lễ đặc biệt • Các tour tham quan, du lịch, mua sắm • Tráng lệ và sang trọng • Lễ tang

12 Henderson Street Sunshine VIC 3020 Ph: 1300 720 361 Mob: 0437 982 952 e: info@accl.com.au w: www.accl.com.au

9366 7376

“Chất lượng là sự chuyên nghiệp của chúng tôi”

Nhận kéo xe 24 giờ Chúng tôi chuyên về làm đồng, sơn cho xe: • Bảo hiểm và xe tư nhân • Fleet work • Bảo đảm suốt đời cho sơn xe • Tất cả các công việc được bảo đảm • Sơn hấp • Cho mượn xe miễn phí

Mở cửa 6 ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy Chủ nhật xin hẹn trước

20154-519/TH/6

Mở cửa 7 ngày

$119

10 Berkshire Rd, North Sunshine (Kế bên Beyond 2000)

9749 0706 - 0401 272 114

Đặc biệt Car service

60084-641/RE/10

• Hệ thống computer chỉnh tay lái xe mới nhất của năm 2009 Kiểm tra thắng

Liên lạc Garry:

60365-603/TH/9

HiŔn nay, hãng Confederate Motor vĸn chĬa công bŞ thông tin chính thŶc vŎ ngày ra mļt cŴa C3 Hellcat X132. ChŖ biŌt rľng, chiŌc xe sŊ bļt ÂĴu ÂĬŰc phân phŞi vào giża nĤm 2011. Giá bán lň ÂŎ xuIJt cŴa C3 Hellcat X132 là 45.000 USD. V

SPOT ON TYRE & AUTO Wheel - Tyre - Battery

Chuyên mua xe cũ, hư, bị đụng BÁN PHỤ TÙNG XE GIÁ RẺ

60247-588/TH/9

SŶc mĮnh cŴa Audi RS3 Sportback tŨi tŸ ÂŦng cĪ 2.5 TFSI dung tích thžc 2.480 cc cho công suIJt tŞi Âa 340 mã lžc, mô men xoļn cžc ÂĮi 450 Nm kŌt hŰp vŨi công nghŔ phun nhiên liŔu tržc tiŌp FSI. ÁŦng cĪ này kŌt hŰp vŨi hŦp sŞ S tronic bİy cIJp. GiŞng nhĬ tIJt cİ các loĮi hŦp sŞ ly hŰp kép khác, S tronic gŠm hai cĪ cIJu sang sŞ giúp cho quá trình chuyŐn sŞ rIJt êm ái, diŒn ra trong vài phĴn trĤm giây và gĴn nhĬ không cİm thIJy sž gián ÂoĮn cŴa ÂŦng cĪ. Ngoài ra, hŦp sŞ bİy cIJp S tronic còn cho phép ngĬŪi lái lža chŚn ba chŌ ÂŦ vĺn hành trong Âó hai chŌ ÂŦ sŞ tž ÂŦng và mŦt chŌ ÂŦ sŞ sàn, sŶc mĮnh cŴa ÂŦng cĪ ÂĬŰc dĸn tŨi hai cĴu thông qua hŔ dĸn ÂŦng quattro giúp Audi RS3 Sportback tĤng khİ nĤng bám ÂĬŪng, tĤng tính khí ÂŦng lžc hŚc và sž Ţn ÂŘnh.

MAYDAY AUTOMOTIVE

Cash for Cars

Nếu không phải lỗi của bạn, chúng tôi sẽ claim cho bạn!

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863 Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

70182-646/HTO/10

MŤi chiŌc xe Audi gļn mác RS luôn ÂĬŰc coi là ÂĮi diŔn Ĭu tú cŴa dòng xe Âó, giŪ Âây Audi RS3 Sportback mang tŨi triŌt lý thŐ thao khí ÂŦng lžc hŚc hĪn cho dòng compact, mĸu xe này có khİ nĤng tĤng tŞc tŸ 0-100km/h sau 4,6 giây, vô ÂŘch trong phân khúc dòng xe nĤm chŤ Âa chŶc nĤng, tŞc ÂŦ tŞi Âa ÂĬŰc giŨi hĮn ÂiŔn tź tĮi 250 km/h. Dù là mŦt mĸu compact, RS3 Sportback chŖ nńng 1.575 kg, vŨi mŶc tiêu thŲ nhiên liŔu khoİng 9,1lít/ 100km, thİi khí CO2 212g/km, hiŔu quİ này có ÂĬŰc phĴn lŨn nhŪ hŔ thŞng bĪm nhiên liŔu delivery-on-demand (nĮp khi cĴn) và hŔ thŞng tái sinh nĤng lĬŰng hoĮt ÂŦng mŤi khi xe giİm tŞc ÂŦ.

9317 0055

60396-622/HTO/10

Có mńt trên thŘ trĬŪng tŸ ÂĴu nĤm 2011, RS3 Sportback là mĸu xe mŨi nhIJt ÂĬŰc gļn mác tính nĤng vĺn hành cao RS cŴa thĬĪng hiŔu xe ÁŶc Audi.

Chúng tôi chuyên về sơn sửa: • Xe bị đụng trầy sơn • Stone chips • Sửa xe bị đụng móp • Scratches • Các vết trầy sơn Nhận đến làm tất cả các vùng

60351-602/TH/9

Audi: Mĸu xe mŨi nhIJt

234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

Tel: 9460 5755

SƠN SỬA XE LƯU ĐỘNG

Sau khi chŌ tĮo và xuIJt xĬŬng 3 mĸu xe khá Âình Âám, bao gŠm Hellcat F131, B120 Wraith và P120 Fighter Combat, công ty Confederate Motor vŸa qua lĮi tiŌp tŲc công bŞ thông tin vŎ sİn phĶm thŶ tĬ cŴa mình tĮi TriŐn lãm International Auto Show ÂĬŰc tŢ chŶc Ŭ New York. ChiŌc xe mang tên C3 Hellcat X132 ÂĬŰc thiŌt kŌ và chŌ tĮo dĬŨi sž kŌt hŰp giża Confederate Motor và công ty S&S Cycle chuyên sİn xuIJt ÂŦng cĪ cĨng nhĬ phŲ tùng xe chIJt lĬŰng cao. ÁĬŰc chào mŪi rIJt rĴm rŦ vŨi các tiêu chí “siêu nhņ, siêu nhanh và siêu tinh tŌ”, C3 Hellcat X132 ÂĬŰc xem là chiŌc xe tŞt nhIJt trong tIJt cİ các thành viên thuŦc dòng Hellcat tŸ trĬŨc ÂŌn nay.

• Thứ Hai – Thứ Sáu: 8.30am-5.30pm • Thứ Bảy: 8.30am-5.00am • Chủ Nhật: 10am-4pm

www.bmsrus.com

PAINT DOCTOR

Là sİn phĶm kŌt hŰp giża Confederate Motor và S&S Cycle, C3 Hellcat X132 nhanh chóng trŬ thành “gĬĪng mńt” nŢi nhIJt trong các thành viên thuŦc dòng Hellcat.

Mở cửa 7 ngày (và cả Public Holiday)

70116-633/HTO/10

•Chuyên sửa các loại xe BMW với hệ thống kiểm tra máy móc hoàn toàn tự động • Chuyên bảo trì và sửa chữa các loại máy xe • Giá cả hữu nghị, việc làm có bảo hành

250 Edwardes Street Reservoir 3073

C3 Hellcat X132 nŢi bĺt

Chuyên bán phụ tùng xe, cho đủ các hiệu và đời xe

BM’S R US 60024-574/RE/9

Theo mŦt sŞ tin Šn, ngoài Gallardo Bicolore thiŌt kŌ dža trên LP560-4, hãng Lamborghini còn lên kŌ hoĮch khai sinh phiên bİn Tricolore. Tuy nhiên, hiŔn nay hãng xe Italia vĸn chĬa tiŌt lŦ bIJt kƀ thông tin chính thŶc nào liên quan ÂŌn sž ra ÂŪi cŴa Tricolore. Do Âó, viŔc duy nhIJt ngĬŪi hâm mŦ cĴn làm chŖ là chŪ ÂŰi nhżng bIJt ngŪ mà Lamborghini sŊ mang ÂŌn trong tĬĪng lai.

RS3 Sportback là mĸu xe thŶ tĬ mang thĬĪng hiŔu xe sang nĬŨc ÁŶc ÂĬŰc lļp ráp tĮi nhà máy cŴa Audi tĮi Gyr, Audi Hungary, cùng vŨi các mĸu TT Coupé, TT Roadster và A3 Cabriolet (mui xŌp). Dž kiŌn có mńt trên thŘ trĬŪng châu Âu tŸ ÂĴu nĤm sau, Audi RS3 Sportback có giá cĪ bİn tĮi ÁŶc tŸ 49.900 euro.

60333-600/TH/9

phiên bİn Âńc biŔt là “bŦ cánh” 2 tông màu cùng bŦ lazĤng Callisto. NgĬŪi mua Bicolore có thŐ chŚn lža các màu nhĬ xám, trļng, vàng, cam và xanh lŲc. TIJt cİ các màu sļc trên ÂŎu Âi kèm vŨi trĴn xe màu Âen.

VT/KAP-617/RE/0

MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 37

Online eNews: www.viet-times.com.au


38 MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

Rửa xe chuyên nghiệp: kỹ lưỡng và rửa bằng tay

GIÁ ĐẶC BIỆT $20

Xe hįng sang Audi A6L bř phàn nàn nhiŏu nhijt M

vào mỗi Thứ Tư và Thứ Năm

Ũi Âây, tĮp chí China Securities Journal cŴa Trung QuŞc Âã tiŌn hành thžc hiŔn mŦt bài khİo sát vŎ nhżng mĸu xe hĮng sang thĬŪng xuyên bŘ khách hàng kêu ca. Kéo dài tŸ ngày 18-24/11, bài khİo sát Âã liŔt kê mŦt sŞ mĸu xe hĮng sang Âình Âám nhĬng lĮi thĬŪng xuyên bŘ khách hàng phàn nàn nhĬ Audi A6L, BMW 5-Series, Jeep Compass…

Chúng tôi rửa chuyên nghiệp và sạch sẽ. Từng chi tiết trong xe, hút bụi, cửa xe, bánh xe, khô và sạch bóng.

SUNSHINE PLAZA

Manager Rami

Góc đường Hampshire Rd & Services St

0410 333 914

(Chỗ đậu xe dưới tầng hầm ) COMPLETE

$119

Trong bİng danh sách do China Securities Journal liŔt kê, “gĬĪng mńt” mŨi xuIJt hiŔn là

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

RRP $249

$119

NANKANG

KUMHO

YOKOHAMA

ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00

KUMHO

215/45/17 $145

NANKANG

NANKANG

KUMHO

205/65/15 $89

215/45/17 $130

205/55/16 $115

NANKANG

KUMHO

KUMHO $89 YOKOHAMA $105

215/60/16 $119

235/45/17 $120

YOKOHAMA

235/45/17 $145

KUMHO

FALKEN

235/40/18 $179

205/65/15 $79 215/65/14 $89

YOKOHAMA

205/65/15 $99

Car DVD & GPS

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

RRP $299

KUMHO

205/55/16 $135

185/75/14 $75 195/70/14 $85

NANKANG

Mongoose Car Alarm

Sau Âây là danh sách 10 mĸu xe sang bŘ kêu ca nhiŎu nhIJt tĮi thŘ trĬŪng Trung QuŞc: 1. Audi A6L (27); 2. BMW 5 Series (23); 3. Audi A4L 20; 4. Mercedes-Benz C Klasse (19); 5. Jeep Compass (18); 6. BMW 3 Series (17); 7. Mercedes-Benz E Klasse (16); 8. Volvo S Class (16); 9. Crown (15); 10. Subaru Forester (14). V

$219

S

als i c pe

Sales, Installations & Repairs Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

MONGOOSE

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10)

205/40/17 $150

NANKANG

205/40/17 $120

185 R14 LT

KUMHO

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125 195R14 LT

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại

NANKANG KUMHO

NANKANG

235/40/18 $149

235/40/18 $179

FREE

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

6, 12 OR 24 Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

OPEN 7 DAYS

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

MONTHS INTEREST

FREE

60231-585/RE/9

RRP $229

ÁŶng ÂĴu danh sách là mĸu xe hĮng sang ÂŌn tŸ ÁŶc Audi A6L vŨi 27 lŪi phàn nàn cŴa khách hàng vŎ nhżng vIJn ÂŎ liên quan ÂŌn hŦp sŞ, bĪm, cŲm Âèn pha và dĴu ÂŦng cĪ. VŎ bİn chIJt, nhżng thông tin do bİn khİo sát ÂĬa ra không mang tính chính thŶc, do Âó hãng Audi cĨng chĬa có ý ÂŘnh sźa lŤi hay thu hŠi xe theo ý khách hàng. NĤm ngoái, hãng xe ÁŶc Âã bán ÂĬŰc 150.000 chiŌc xe tĮi thŘ trĬŪng Trung QuŞc. Dž kiŌn, nĤm nay doanh sŞ bán hàng cŴa Audi thĺm chí còn ÂĮt con sŞ 200.000 chiŌc.

NŌu nhĬ Great Wall bŘ 251 ngĬŪi tiêu dùng kêu ca vŎ các sİn phĶm chính hãng thì Nissan “may mļn” hĪn vŨi 249 lŪi phàn nàn. So vŨi nĤm ngoái, có thêm 17 khách hàng phàn nàn vŎ xe cŴa Great Wall. Nguyên nhân bļt nguŠn tŸ tình trĮng liên tŲc gńp trŲc trńc vŨi hŔ thŞng ÂiŎu hòa, làm mát và xuIJt hiŔn nhżng âm thanh hońc hiŔn tĬŰng rung bIJt thĬŪng cŴa mĸu xe Teng Yi C30.

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!!

CAR AUDIO & ALARMS

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout

70020-652/HTO/10

Còn gì thú vị hơn khi bạn đang thoải mái shopping, xe bạn đã được sạch sẽ?

Volvo S-Class, ÂŶng Ŭ vŘ trí thŶ 8 Šng thŪi hIJt Mercedes-Benz S-Klasse ra khŜi top 10. VŎ các sİn phĶm nŦi ÂŘa, nhãn hiŔu Great Wall giż vŘ trí ÂĴu tiên vŎ sŞ lĬŰng phİn hŠi tiêu cžc tŸ phía khách hàng.


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 39

Xe Mazda lį: Miata Mono-Posto Safe‘n‘Save

i e! ạ t ay r av

g N ulg M g vùn

60227-649/HTO/10

NEW

NEW

MAZDA2 NEO

50133-554 60417-627/HTO/10

(Optus)

Trường dạy lái xe uy tín

Liên lạc: RAKESH

0405 471 946 THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

L P

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

RADAR DRIVE SCHOOL • Nhận dạy cho mọi lứa tuổi • Nhận dạy tất cả mọi vùng • Dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao

Bảo đảm sẽ đậu ngay trong lần thi đầu tiên (Có điều kiện áp dụng) Xin liên lạc Ken Tề:

0433 211 082 • 0466 112 983 (OPTUS)

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

Trường dạy lái xe

PREMIUM DRIVING SCHOOL • Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Chuyên sửa xe:

• Car, Truck, Thay máy, Hộp số • Mài dĩa thắng • Thay thắng • Re-gas aircon giá $75 Liên lạc:

0433 496 215

10 Clive Street, Springvale VIC 3171 (Mel: 79 K5)

Tel: 8502 7312

0466 438 864

TOÀN AUTO REPAIRS SỬA XE LƯU ĐỘNG VÀ TẠI NHÀ • Chuyên sửa các loại xe xăng và dầu • Tune up và bảo trì

• Sửa hệ thống EFi • Tất cả công việc bảo hành 6-12 tháng • Đóng mộc Warrantee cho xe mới • Hơn 15 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp tại Úc

17 Joyce Street, Springvale VIC 3171

L/lạc: Toàn 0411 684 059 • 9512 5012

H T I M S N E R R A W & GARRRY mazda

e x ả c t ấ t á i g ạ h i ạ Đ

! y a n m ô h Ngay

Hãy đến vàt! xem tận mắ

MAZDA2 MAXX

NEW

MAZDA CX-7

NEW NEW

MAZDA CX-9

60372-611/RE/10

Các chuyên gia thź xe cŴa MotorTrend Âã có cĪ hŦi cĴm lái và khŀng ÂŘnh rľng Mazda Miata Mono-Posto có khİ nĤng ôm cua và tĤng tŞc hoàn hİo. Do không ÂĬŰc lļp các thiŌt bŘ Âo ngoài trong quá trình chĮy thź nên các chuyên gia cŴa MotorTrend không ÂĬa ra ÂĬŰc con sŞ chính xác, nhĬng hŚ ĬŨc chŸng khİ nĤng tĤng tŞc tŸ 0 lên 100km/h cŴa xe là khoİng 6 giây, nhanh hĪn xe Miata khoİng 1,5 giây. V

AH: 9318 8540 • 0412 307 666

• HLV với bằng Instructor từ năm 1983 • Nhận dạy vìng Footscray, Sunshine, St Albans và các vùng phụ cận • HLV tận tâm, kiên nhẫn và vui vẻ • Hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

70162-642/HTO/10

Mono-Posto trong tiŌng Ý có nghĦa là “mŦt chŤ”. Áây là mĸu xe concept thŶ 4 cŴa Mazda ÂĬŰc phát triŐn dža trên xe thŐ thao Miata, sau các xe Club Racer nĤm 1989, MSpeedster nĤm 1995, và M-Coupe nĤm 1996. TIJt cİ các mĸu concept ÂŎu phát triŐn dža trên cĪ sŬ gĴm bŔ cŴa Miata, gŠm khung xe, ÂŦng cĪ và hŦp sŞ. Mĸu Mono-Posto sź dŲng cĪ sŬ gĴm bŔ cŴa xe Miata thŌ hŔ thŶ hai ra mļt nĤm 1998 dĬŨi phiên bİn 1999.

N

Học Lái Xe An Toàn • Huấn luyện viên Nam/Nữ nhiều kinh nghiệm dạy chuyên nghiệp, tận tâm và vui vẻ • Có sẵn xe để đi thi (Driving Test) • Thời gian linh hoạt trong tuần hay cuối tuần • Nhận dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao.

60177-626/HTO/10

Ōu bĮn là ngĬŪi yêu thích kiŐu xe mui trĴn, câu trİ lŪi trŬ nên ÂĪn giİn. ViŔc phİi bĬŨc qua cźa xe ÂŐ có thŐ ngŠi vào sau vô-lĤng sŊ khiŌn bĮn có cİm giác sļp ÂĬŰc ÂiŎu khiŐn mŦt chiŌc xe Âua, bŬi Âó là kiŐu Âńc trĬng xe Âua. NŢ máy, vào sŞ và ÂĮp lút ga, tiŌng ÂŦng cĪ tĤng áp sŊ trŬ thành thŶ âm nhĮc ÂŴ khiŌn nhżng con tim yêu tŞc ÂŦ loĮn nhŘp. Và nhĬ thŌ, Ââu cĴn ÂŌn sž hiŔn diŔn cŴa dàn âm thanh nża. ChŖ chĮy xe mŦt lúc bĮn sŊ thIJy gió táp vào mńt quá mĮnh trong khi kính chļn gió dĬŪng nhĬ chŖ ÂŐ trang trí. BĮn sŊ muŞn lĺp tŶc có mŦt chiŌc mĨ bİo hiŐm loĮi cİ ÂĴu và có kính che kín mńt.

Mono-Posto vĺn hành khá hĪn hŀn xe Miata nguyên bİn nhŪ hŔ thŞng treo HKS Hyper Damper, bŦ la-zĤng DAZZ Racing/Hart C5 18-inch (bİn rŦng 8-inch phía trĬŨc và 9.5inch phía sau), và lŞp Pirelli cŮ 225/35ZR18 phía trĬŨc và 255/30ZR18 phía sau. HŔ thŞng thļng nguyên bİn cŴa Miata ÂĬŰc thay thŌ bľng 4 thļng ÂĦa Baer Racing cŮ lŨn hĪn. ThiŌt kŌ thân xe và nŦi thIJt là ÂiŎu khiŌn chiŌc concept này thoát khŜi bóng dáng Miata. PhĴn chung hiŌm hoi là nļp cŞp sau, cŲm Âèn hĺu và Âèn pha. MŦt sŞ ÂiŐm nhIJn thiŌt kŌ Âáng chú ý trên Mono-Posto gŠm: hŞc gió trên nļp ca-pô, thanh chŞng xoļn bľng nhôm, cŲm Šng hŠ Autometer, vô-lĤng kiŐu Sparco F1 và kính chiŌu hĺu nľm chính giża capô.

TRƯỜNG DẠY LÁI XE

FNFAUTO-607/RE/9

ÁŐ xe concept Mono-Posto vĺn hành tŞt hĪn xe Miata, ông Matano tìm ÂŌn sž trŰ giúp cŴa nhżng công ty nâng cIJp xe xuIJt sļc nhIJt. ÁŦng cĪ DOHC 16 xú-páp ÂĬŰc ÂŦ lên công suIJt 190 mã lžc tĮi 6.100 vòng/ phút và mô-men xoļn 243 lb-ft tĮi 4.100 vòng/phút, tĤng 50 mã lžc và 124 lb-ft so vŨi ÂŦng cĪ nguyên bİn. SŶc mĮnh này có ÂĬŰc nhŪ nhà ÂŦ HKS cung cIJp hŔ thŞng hút gió Super Mega Air Intake, cŞ hút khí, bĬŨm ga, bŦ tĤng áp, hŔ thŞng làm mát, hŔ thŞng Şng xİ, bugi HKS Super Fire Iridium, và dây ÂiŔn áp bugi Vitek 8.5mm.

VINA DRIVING SCHOOL

TOANAR-561/RE/9

Online eNews: www.viet-times.com.au

MAZDA3 MAXX

Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

715 Springvale Rd, Mulgrave

SIMON CHEA

0411 637 301

GARRY AND WARREN SMITH

Tel: 8562 5555

SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au

Email: simonc@gws.com.au (Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)


TOYOTA

LeMans

Đặc biệt

YARIS YR 5 DR

COROLLA ASCENT

CAMRY HYBRID

PRIUS HYBRID

LÁI ĐI NGAY

$59,990

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

FR

FR

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

O

M O

M O FR

$30,888

M

PRADO GXL PETROL HILUX 4X2 WORKMATE

CAMRY TOURING

$21,990

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! Xem thêm thông tin chi tiết tại website: wwww.lemanstoyota.com.au

nhiều! m ệ i k t Tiế rong

11 THÁNG

số điện thoại 03 9689 2944

07 AURION PRESARA 09 CAMRY ALTISE

09 LEXUS RX450H

08 NISSAN MAXIMA

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Xin liên lạc ngay Tuấn Nguyễn

t Đặc biệt

$27,990 LÁI ĐI NGAY

$23,990 LÁI ĐI NGAY

$88,990 LÁI ĐI NGAY

$22,990 LÁI ĐI NGAY

• 6 speed Semi-Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 5 speed Automatic • 4 door 5 seat • Airbags • Central Locking • Power Steering

• 4X4 • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Camera Rear Vision • Cruise Control

• 6 speed Constantly • 4 door 5 seat • Abs • Cruise Control • Power Steering

• Silver • 6 Speaker Stereo • Abs • Bluetooth System • Gps

• Black • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Cruise Control • Power Door Mirrors

• Black • 12 Speaker Stereo • Abs • Chrome Wheels • Navigation System

• Silver • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Remote Boot/Hatch • Power Windows

09 SUBARU IMPREZA

09 HONDA CITY

09 KLUGER GRANDE AWD

05 COROLLA ASCENT

$24,990 LÁI ĐI NGAY

$19,990 LÁI ĐI NGAY

$53,990 LÁI ĐI NGAY

$13,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 speed Semi-Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 5 speed Automatic • 4 door 5 seat • Airbags • Central Locking • Power Steering

• 5 speed Semi-Auto • 4 door 7 seat • Airbags • Bluetooth System • Cruise Control

• 5 speed Semi-Auto • 5 door 5 seat • Abs • Central Locking • Power Windows

• Black • Air Conditioning • 4 Speaker Stereo • Clock - Digital • Power Door Mirrors

AD RO

DEER PARK 770 BALLARAT RD. PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

LMT-651/HTO/10

LMCT 10334

ON GT SIN

LMCT 691

N KE

RD

MOORE ST R

ET

WESTERN RING

EET

T R EE HYD E ST

WHIT EHA LL S TR E MAR ET IBYR NON G RI VER

TREET VICTORIA S

STREET

BARKLY ST RE

N

R

BUYCKLE

EET STR

CAIRNLEA D

ING IRV

STREET

AD RO

PH: 9689 2944

DONALD

S ON BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

ES INC PR

Liên lạc: Tài Lê

AD

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), An Nguyễn và Vĩnh Phạm N

• Silver • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Power Steering • Power Door Mirrors

TOYOTA

LeMans Y HW

• Charcoal • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Camera - Rear Vision • Leather Seats

STATION RO

• White • 4 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Power Door Mirrors


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 41

Online eNews: www.viet-times.com.au

Nissan Leaf giành giİi Xe Châu Âu cŴa nĤm 2011 VĬŰt qua nhiŎu ÂŞi thŴ mĮnh nhĬ Volvo S60, Alfa Romeo Giulietta, Ford CMax…, mĸu xŌ ÂiŔn Nissan Leaf Âã chính thŶc “ÂĤng quang” ngôi vŘ Xe Châu Âu cŴa nĤm 2011.

ChŘu trách nhiŔm Âánh giá và bình chŚn các Ŷng viên tham gia giİi Xe Châu Âu cŴa nĤm là hŦi Šng ban giám khİo gŠm 59 thành viên ÂĮi diŔn cho 23 quŞc gia. SŞ thành viên tham gia phŲ thuŦc vào quy mô và tĴm quan trŚng cŴa ngành công nghiŔp xe hĪi tĮi mŦt nĬŨc. Trong Âó, Pháp, ÁŶc, Anh, Italia và Tây Ban Nha ÂŶng ÂĴu bİng vŨi 6 ÂĮi diŔn/ nĬŨc. Trong giİi Xe Châu Âu cŴa nĤm 2011, Âã có 41 mĸu xe ghi danh tham gia. TIJt cİ các Ŷng viên ÂŎu là nhżng mĸu xe Âã hońc sŊ có mńt trên thŘ trĬŪng Châu Âu trong vòng 5 nĤm tŨi vŨi doanh thu dž kiŌn 5.000 chiŌc/nĤm trŬ lên. Áây là lĴn thŶ hai hãng Nissan ÂĬŰc vinh dž nhĺn giİi thĬŬng Xe Châu Âu cŴa nĤm. Ngoài Leaf, “ngĬŪi anh em” Nissan Micra Âã tŸng ÂĤng quang 18 nĤm vŎ trĬŨc. Trong khi Âó, mĸu xe giành chiŌn thļng nĤm ngoái là Volkswagen Polo. V

Bị đụng xe? Xin gọi ngay hãng làm đồng

ACCIDENT REPAIR CENTRE “Lifetime Guarantee on All Repairs”

Sau mŦt thŪi gian chŪ ÂŰi, cuŞi cùng danh tính “cŤ máy” giành chiŌn thļng trong giİi thĬŬng Xe Châu Âu cŴa nĤm 2011 Âã ÂĬŰc công bŞ chính thŶc. Theo Âó, mĸu xe ÂiŔn Nhĺt Bİn Nissan Leaf Âã chiŌm vŘ trí ÂĴu bİng, Âánh bĺt nhżng ÂŞi thŴ tiŎm nĤng nhĬ Jaguar XJ, Mercedes6 số tay, chỉ 5,501 kms, Benz CLS và BMW 5-Series. 2 cửa coupe, mâm ChiŌn thļng cŴa Nissan Leaf đúc 18”, có tài chánh Âã phĴn nào phİn ánh ÂĬŰc sž cho vay~. YBL708 thay ÂŢi trong xu hĬŨng Âánh giá xe hiŔn nay.

• Cho mượn xe để đi lại, hoàn toàn miễn phí • Nhận rửa xe và đánh bóng từ trong ra ngoài • Làm tất cả các đời xe đủ loại • Việc làm uy tín, giá cả rất phải chăng.

Xin gọi chúng tôi ngay hôm nay để xe bạn được sửa bởi những thợ chuyên nghiệp và uy tín nhất!

C&D MOTORWORKS PTY. LTD

79969-651/RE/10

Mńc dù còn thiŌu mĮng lĬŨi ÂŘa ÂiŐm sĮc pin và phĮm vi hoĮt ÂŦng giŨi hĮn nhĬng Nissan Leaf vĸn ÂĬŰc hŦi Šng ban giám khİo giİi Xe Châu Âu cŴa nĤm 2011 bình chŚn nhiŎu nhIJt. Lý do nľm Ŭ nhżng công nghŔ hiŔn ÂĮi và sŶc hút tiŎm

70018-642/RE/10

nĤng vŨi khách hàng cŴa Nissan Leaf, Âńc biŔt khi ÂĬŰc áp dŲng chính sách khuyŌn khích, giİm giá. VŎ nhì trong cuŦc Âua giành giİi thĬŬng Xe Châu Âu cŴa nĤm 2011 là Alfa Romeo Giulietta.

BILL TSIOKAS 0425 747 638 • TEL: 9768 3661 Fax: 9768 3669 • E: smartfinish@live.com.au

Factory 7/5 Apoinga Street, Dandenong Sth 3175

Chuyên cung cấp các loại vỏ xe cao cấp

KHÁCH HÀNG VÀ UY TÍN LUÔN ĐƯỢC CHÚNG TÔI ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU!

ĐỰƠC ĐÀO TẠO & BẰNG CẤP CAO NHẤT VỀ SỬA CHỮA CỦA ÚC VÀ TTL.

Tại

s our Hill Endeav

5 9700 265

Với 25 năm kinh nghiệm chúng tôi nhận sửa chữa & bảo trì tất cả các loại xe về Máy và Điện tử. • Service máy, hộp số, hệ thống EFI • Tune up bằng điện tử, scan engine • Chuyên về máy xe Turbo & xe nhập cảng • Độ xe nhanh và mạnh hơn

ĐẶC BIỆT:

nhớ đến C&D MOTORWORKS PTY. LTD

• Suspension • Dịch vụ chăm sóc xe • Cân chỉnh bánh xe

Xin vui lòng ghé cửa hàng chúng tôi để có giá tốt nhất! Xin liên lạc Công Trần Tel: Fax:

9312 7355 9312 7366

Nhà nhập khẩu và phân phối vỏ xe

190 Duke St, Braybrook VIC 3019

Biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi số: 0425 66 22 92 | Fax 9700 2641

70154-642/HTO/10

Xe càng có bệnh khó chữa hãy

• Vỏ xe • Thắng xe • Bình xe

70011-636/HTO/10

• Duy nhất ở miền Tây với dàn máy DYNO • 2WD / 4WD quý khách sẽ sớm tìm được bệnh cho xe của mình trước khi quá trễ.

Chúng tôi chuyên cung cấp:


42 MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010

Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba! 41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Đấu Giá Xe Hơi

Ph: (03) 9009 3111

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba 10:00am: 11:00am:

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


MAGAZINE 168 • Friday, December 03, 2010 43

Online eNews: www.viet-times.com.au

Trung tâm Đông y, Châm cứu, Trật đả

139 Bách Thảo Đường

Trř nám bĿng mŅt nį thuşc bĽc

BAI CAO TANG • CHINESE MEDICINE CENTRE

LINH CHI

Áây là bĬŨc rIJt quan trŚng trong liŔu trình trŘ nám, ngĬŪi bŔnh không nên tž ý mua thuŞc vŎ làm, nŌu không Âúng liŎu lĬŰng, tĶy quá ít thì sŊ kém hiŔu quİ, mà tĶy quá nhiŎu sŊ gây hĮi da, thĺm chí da có nguy cĪ bŘ nám hĪn sau khi tĶy. Tuƀ thuŦc vào mŶc ÂŦ nám, bác sĦ sŊ quyŌt ÂŘnh “tĶy nám bao nhiêu lĴn mŦt ngày và bľng sİn phĶm nào cho phù hŰp vŨi làn da.

BĬŨc 1: Dùng sża rźa mńt làm sĮch da ÂŐ loĮi bŜ các chIJt nhŪn, bŲi bĶn bám trên da, làm sĮch các lŤ chân lông, sau Âó làm dŘu, se lŤ chân lông bľng nĬŨc hoa HŠng. BĬŨc 2: TĶy nám: CIJn có sž hĬŨng dĸn và chŖ ÂŘnh chńc chŊ cŴa bác sĦ. CĤn cŶ vào tính chIJt tŸng loĮi da, bác sĦ sŊ dùng các sİn phĶm có tính chIJt lŦt nhņ da mńt chiŌt suIJt tŸ tž nhiên ÂŐ loĮi bŜ dIJn các tŌ bào sŸng Âã chŌt, các tŌ bào biŐu bì Âã sŸng hoá và các tŌ bào bŘ biŌn ÂŢi sļc tŞ (gây nám). Sau khi sź dŲng loĮi thuŞc này, làn da sŊ trŬ nên mŘn màng, tĬĪi sáng hĪn.

LĬu ý khi dùng thuŞc bļc Tránh sŻ dųng thuşc bĽc vũi các loįi thuşc tĥng cĭūng tiêu hóa: Các loįi thuşc trű tiêu hóa nhĭ pepsin, viên Âa men, oancreatin không thő dùng chung vũi Âįi hoàng và mŧt sş loįi thuşc bĽc Âã bào chō có Âįi hoàng nhĭ viên giıi Âŧc ngĭu hoàng, viên giıi nhiŕt... vì Âįi hoàng sŋ gây ŷc chō Âşi vũi các loįi thuşc trř tiêu hóa dįng enzyme. NhŽng loįi thuşc này cĩng không thő dùng chung vũi thuşc bĽc có acit ellagic (thuşc thuŧc da) nhĭ ngĩ bŧi tŻ, hť trĭűng, tŵ kim Âinh vì sŋ gây kōt tŵa và mijt tác dųng. Các loįi thuşc Âĭűc bào chō theo kiőu nung nhĭ huyōt dĭ than, hà diŕp than, bš hoàng than, vŝ sò nung... sŋ hijp phų các loįi men tiêu hóa

BĬŨc 5: Rźa mńt sĮch, xông lĮnh, vŤ nĬŨc tonic cho tŸng loĮi da ÂŐ cân bľng và làm dŘu da.

(1 hộp tặng 10 viên)

Đông trùng hạ thảo Concord (1 hộp tặng 10 viên)

(có thể dùng cho người tiểu đường và cao huyết áp).

Sản phẩm cao cấp Concord 3-in-1 (1 hộp tặng 10 viên) Sâm dạng viên Sâm dạng bột

Các sản phầm Linh chi Nissan, Xích linh chi của Nhật cũng có khuyến mãi.

SẢN PHẨM TỐT

NHẤT

TOÀN CẦU

YẾN: Tổ yến, huyết yến và các loại yến hộp đã pha chế sẵn.

C Sâm dạng cao

Dầu gió Singapore

 CHÚ Ý:

GIÁ RẤT RẺ!

Nếu quý vị muốn mua nhân sâm chính gốc đạt chất lượng, mời đến cửa hàng chúng tôi.

Thích hợp để làm quà cho thần nhân tại Việt Nam

BĬŨc 6: Thoa thuŞc trŘ nám ngày và Âêm.

ĐẶC BIỆT:

Các bĬŨc ÂiŎu trŘ trên ÂŎu cĴn có sž hĬŨng dĸn cŴa các bác sĦ thĶm mĦ. ChŖ cĴn khoİng 10 lĴn ÂiŎu trŘ, cŦng vŨi viŔc tž chĤm sóc da thì chļc chļn, nám không còn là nŤi ám İnh cŴa phŲ nż.

Trung tâm có thầy thuốc Đông y chuyên châm cứu, bắt mạch khám và trị các bệnh cho nam, phụ, lão, ấu, nội ngoại toàn khoa. CÓ THỂ XIN HỒI KHẤU (CLAIM) NẾU CÓ BẢO HIỂM.

Bác sĦ cĨng gŰi ý rľng, không nên lúc nào cĨng Ƅ lĮi vào thĶm mƆ làm Âņp mà nên có nhżng bĬŨc chĤm sóc da bľng cách: bİo vŔ da khŜi ánh nļng mńt trŪi, vŔ sinh da, duy trì mŦt chŌ ÂŦ dinh dĬŮng hŰp lý, khoa hŚc, tránh sž cĤng thŀng vŎ tinh thĴn, Âńc biŔt, cĴn uŞng ÂŴ nĬŨc mŤi ngày. V làm giım hiŕu quı chŽa bŕnh. Tránh sŻ dųng thuşc hıi dĭīng vũi thuşc tây: Hıi dĭīng là nhŽng vř thuşc có ngušn gşc tŹ biőn. Các loįi thuşc làm bĿng vŝ Âŧng vĻt nhuyœn thő nhĭ mĹu lŕ, vŝ sò, hıi phiêu tiêu, thįch quyōt minh, vŝ hōn, hıi phù thįch, bŧt trân châu... Âŏu chŷa các ion kim loįi nhĭ canxi, magiê, nhôm, sĽt... không thő uşng cùng vũi tetracycline, rimifon, doxycycline, tenamycin, nōu không, sŋ tįo thành nhŽng hűp chijt khó tan, lįi khó hijp thu làm kém tác dųng kháng khuķn. Dùng các loįi thuşc hıi dĭīng chŷa ion kim loįi vũi thuşc tây thuŧc các nhóm thuşc cephalo, penicillin, luminal, phenytoin sodium, phenylbutazone, aspirin, antinfan furadantin... sŋ làm giım hiŕu quı cŵa thuşc tây. V

NHÀ THUỐC BẮC

Tel:

(03) 9687 3388

• Tiến sĩ danh dự Y khoa và Dược phẩm Đại học Yemaneli (UK) • Phó chủ tịch Hiệp hội Đông y toàn thế giới • Chủ tịch hiệp hội Đông y và Châm cứu liên bang Úc • Người thành lập ban Đông Y và Châm cứu tại Đại học RMIT • Giáo sư thuyết giảng Đại học Đông y Nanjing Trung Quốc

C g v

Mob:

0406 49 50 51

C x tr tr lĴ

NHÂN TẾ ĐƯỜNG CHUYÊN TRỊ: • Nam phụ lão ấu • Nội ngoại toàn khoa • Thuốc bắc châm cứu • Trật đả bắt mạch

10:00AM - 6:00PM

C b c c h th Â

T

Đông y sĩ Lữ Đông Minh Hội viên F.C.M.A

Có trên 30 năm kinh nghiệm!!! Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu

5 Victoria Square, East Esplanade St. Albans VIC 3021 Tel & Fax:

THẦN NÔNG

9362 1788 Th B uố án c B đủ ắc cá &S cl âm oại Nh un g!

ISABEL LA BEAUTÉ • Tất cả các bệnh nội khoa và trật đả • Thuốc bổ cho làn da quý cô • Dị ứng, Hayfever, đau về khí quản, suyển trở nên trắng mịn. • Bệnh đàn bà, kinh nguyệt không đều • Lọc thận làm tăng cường • Bệnh bất lực của đàn ông, sinh lực và bổ dưỡng • Cai thuốc lá, giảm cân dùng cho cả nam lẫn nữ. • Đau nhức khớp xương, đau lưng, đau đầu • Thần kinh, đau bao tử 70012-650/HTO/10

và các bệnh về bộ phận tiêu hóa...

6 Paisley St, Footscray 9689 1571 • 265 Springvale Rd, Springvale 9547 8154

P rŠ C m n

C

TIỆM THUỐC BẮC

Chuyên trị: • Tiến sĩ Y khoa Đại học Nam Kinh, chuyên khoa nội, gan.

C

139 Hopkins Street, Footscray VIC 3011

Phòng mạch Đông y, Châm cứu và Trật đả. Giáo sư Chaing Lin, J.P. (Lâm Tử Cường)

ū n tr c

Sâm dạng củ

70188-652/RE/10

Quan trŚng nhIJt là xác ÂŘnh ÂĬŰc nguyên nhân gây nám, xác ÂŘnh ÂĬŰc loĮi da, sau Âó, các bác sĦ sŊ ÂĬa ra mŦt liŔu trình ÂiŎu trŘ phù hŰp và hiŔu quİ nhIJt. LiŔu trình này ÂĬŰc tiŌn hành theo các bĬŨc sau:

BĬŨc 4: Áļp mńt nĮ trŘ nám và dĬŮng da bľng thİo dĬŰc: Mńt nĮ thuŞc bļc ÂĬŰc chiŌt xuIJt 100% tŸ nguyên liŔu thiên nhiên, không ÂŦc tŞ và không gây dŘ Ŷng vŨi mŚi loĮi da. Mńt nĮ này sŊ có tác dŲng giúp da phŲc hŠi tŞt, tĤng ÂŦ khoň cho da và làm trļng da.

Chúng tôi là đại lý độc quyền cho các sản phẩm Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG chính hiệu của Hàn Quốc Thương hiệu đẳng cấp nhất thế giới được văn phòng độc quyền chính phủ Chosun đưa ra dưới sự kiểm soát của nhà nước.

Linh Chi Concord

60432-631/HTO/10

N

hżng vŌt sĮm da, rám má có thŐ biŌn mIJt và bĮn lĮi có mŦt làn da mŘn màng, trļng hŠng? VŨi phĬĪng pháp Âļp mńt nĮ bľng thuŞc bļc, nhżng vŌt sĮm, rám Âáng ghét sŊ không còn tŠn tĮi trên mńt bĮn. VŨi phĬĪng pháp trŘ nám bľng mńt nĮ thuŞc bļc, chŖ cĴn mIJt 10 ngày chża trŘ tích cžc và ÂĬŰc chĤm sóc trong vòng mŦt tháng, nhżng vŌt nám sŊ mŪ Âi. Quy trình trŘ nám bľng mńt nĮ thuŞc bļc ÂĬŰc làm nhĬ sau:

BĬŨc 3: Xong bĬŨc 2, bác sĦ sŊ cho sź dŲng các sİn phĶm dĬŮng da có khİ nĤng chŞng oxy hoá da. ÁŠng thŪi, các dŲng cŲ, thiŌt bŘ siêu âm rung (tĴn sŞ 25.000 lĴn/giây) sŊ ÂĬŰc sź dŲng ÂŐ các chIJt dĬŮng da và chŞng lão hoá thIJm sâu vào da, dĬŮng da tŞt hĪn.

NHÂN SÂM


Mượn tiền mua xe Toyota mới với chúng tôi, quý vị chỉ trả 2.9% tiền lãi suất!

SOUTH MELBOURNE

TOYOTA

Dealer chuyên về Toyota, mới khai trương thành phố Melbourne, nơi luôn có giá tốt, dịch vụ bảo hành và bảo trì tuyệt nhất!

Hiện tại South Melbourne Toyota đang cho vay tiền để mua các xe Toyota mới với lãi suất chỉ có 2.9% và chỉ có trong thời gian ngắn mà thôi! Với các xe hiện đại, đời mới như Corolla Ascent hatchback, Yaris YR hatchback 5 cửa, Camry Hybrid và Toyota Prius. Đặc biệt, quý vị có thể trả theo từng tháng. Với các xe mới này, mỗi lần bảo trì, quý vị chỉ trả có $130 mà thôi! Để có thêm chi tiết, xin liên lạc ngay nhân viên người Việt: Hải Phương 0411 131 787

Toyota Corolla Hatchback

Toyota Camry Hibrid

Toyota Prius

Toyota Yaris

HILUX SR SINGLE CAB V6

COROLLA LEVIN SX HATCH

HIACE VAN 6.0 LWB

5 spd Manual, Single Cab, Alloy Tray, Aircon, P/Steering, CD Player, 4.0L V6 Engine. TOL873

Automatic, 8 Airbags, SAT/NAV, Alloy Wheels, ABS, Sports Body Kit. WLR697

5 Spd Manual, Aircon, Dual Airbags, Ladder Racks, Cargo Barrier, Tow Bar, Rear Step. TVN691

$17,450

LÁI ĐI NGAY

$19,990

LÁI ĐI NGAY

$21,990

LÁI ĐI NGAY

CAMRY SPORTIVO

AURION SPORTIVO SX

KLUGER KX-R WAGON

2009 Model, Alloys, 5 Spd Manual, Leather Trim, Aircon, Cruise, Only 19,000kms, Body Kit + More! WXM158

Equipped with Alloys, Full Body Kit inc Spoiler, Traction Control, 6 Airbags, Low Kms And Much More! XRV113

6 Spd Ato, Cruise, Reverse Camera, Full Electrics, 3.5L V6, Traction Control, Alloys, Privacy Tint. XRV122

$24,500

LÁI ĐI NGAY

$24,500

LÁI ĐI NGAY

$30,700

LÁI ĐI NGAY

SOUTH MELBOURNE

(Melway 2E G12 - Gần Crown Casino Exhibition St)

Tel: (03) 8645 6333 www.southmelbtoyota.com.au

anh Hải Phương Mobile: 0411 131 787

70207-652/HTO/10

215 -217 Normanby Road, Sth Melbourne

Magazine 168, Friday 03 December 2010  

Magazine 168, Friday 03 December 2010

Advertisement