Page 1

THũI TIŋT, THUƃ TRIōU VÀ MŃT TRũI LŃN-MřC

TĭI MELBOURNE TRONG CÁC NGÀY TŧI

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS WEDNESDAY 3/11 – 10/11, 2010

$1

Vietnamese Weekly Magazine distributed through out Melbourne.

ĐỊA CHỈ CHO BẠN Công ty Du lŘch With U Travel Âã khai trĬĪng vŨi các loĮi vé rň vŎ ViŔt Nam và Âi thŌ giŨi. Tel: (03) 9347 8848

KŋT QUį Xš Sŝ TRONG TUijN QUA LOTTO GAME

DRAW DATE

DRAW NO

NUMBERS

Tattslotto

30/10/2010

3055

45,31,4,27,6,7

Super 66

30/10/2010

3055

9,9,8,7,0,9

Powerball

28/10/2010

754

34,22,6,8,3

SUPPS 15,20 3

PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 • Telephone: (03) 9792 3675

CÂU NÓI HAY ChŖ cĴn có niŎm tin thì không bao giŪ có kŌt thúc hay tuyŔt vŚng. BŌ tļc hay khŬi ÂĴu là do chính bĮn.

Tƃ GIÁ HOÁN ÁšI TIōN Tœ NĬŨc hŠ chŶa Melbourne

50.3%

MŤi ngày trung bình mŦt gia Âình dùng tŨi 154 lít

12:00 trĬa ngày 02/11/2010: AUD $1 = USD 0.9875

VND 19,252

Trúng $100 tiŎn mńt sŞ này! Phí dŘch vŲ trông giż trň tĮi Victoria sŊ tĤng thêm $9 mŤi ngày Tình trĮng thIJt nghiŔp cŴa cha mņ İnh hĬŬng ÂŌn trň nhŜ Australia là nĬŨc chi ngân sách cho trĬŪng công thIJp nhIJt Melbourne: LŪi cİnh báo tŸ mŦt ngĬŪi Âàn ông suýt bŘ cĬŨp xe hĪi

LiŔu TŢng thŞng Medvedev có thŐ sánh vŨi ThŴ tĬŨng Putin? TRUNG TÂM PHÍA BĻC: MŦt góc cŴa thành phŞ Broadmeadows.

Broadmeadows vũi Âŏ án trŭ thành “Thŵ phŵ phía BĽc” cŵa Melbourne CĪ quan quİn lý ÂĬŪng sļt VicTrack Âang huy ÂŦng sž quan tâm tŸ lĦnh vžc tĬ nhân nhľm thžc hiŔn mŲc tiêu giúp khu vžc này trŬ thành “mŦt nĪi lý tĬŬng ÂŐ làm viŔc, mua sļm, gńp gŮ và kinh doanh”. TrĬŬng ban quİn lý

bIJt ÂŦng sİn cŴa VicTrack, ông Mark Williams, cho biŌt khu vžc nhà ga này sŊ là trung tâm bán lň, giáo dŲc và hoĮt ÂŦng dŘch vŲ cŦng Šng. “Áây là mŦt cĪ hŦi phát triŐn có ý nghĦa vô cùng quan trŚng giúp thay ÂŢi diŔn mĮo cho cİ khu vžc Broadmeadows”, ông Williams cho biŌt. Phát ngôn viên cŴa VicTrack, Jason Murray, cho hay ngĬŪi dân ÂŘa phĬĪng ÂĬŰc khuyŌn khích Âóng góp ý kiŌn

vŎ dž án phát triŐn này. Dž án là mŦt phĴn trong khuôn khŢ kŌ hoĮch phát triŐn trŘ giá $80.3 triŔu cŴa HŦi Šng thành phŞ Hume và Chính phŴ tiŐu bang Victoria giúp Broadmeadows tĮo viŔc làm và xây džng cĪ sŬ hĮ tĴng. ÁŌn nay, vĤn phòng HŦi Šng thành phŞ Hume và trung tâm Giáo dŲc toàn cĴu cĨng Âã ÂĬŰc hoàn thiŔn theo kŌ hoĮch này. PhĬĪng Nguyên

BUSINESS & MANAGEMENT

ThŌ giŨi Âã chuĶn bŘ qua thŪi: CŶ cŴa phĬĪng Tây là nhIJt!? ViŔt Nam mua máy bay New Zealand LiŔu có chĤng ngĬŪi phŲ nż hoàn hİo NghŎ yêu thích cŴa bĮn

Tuy Âã có vŰ rŠi nhĬng tôi vĸn muŞn tŨi vŨi ngĬŪi... Âàn ông! UFO Ŭ Roswell: Sž thĺt bŘ che Âĺy? Có thŐ sŞng khi không có não TĮi sao kinh tŌ MƆ vĸn “dĺm chân tĮi chŤ”?

New Stream in AUTOMOTIVE TECHNOLOGY has been developed:

• Diploma of Management (6 Months) - $4,000

Cert III in Automotive Mechanical Technology (Motorcycle)

• Certificate IV in Business & Diploma of Management (1 Year) - $7,000

Các khóa học Công nghệ xe hơi của Menzies được thiết kế để giúp học viên dễ kiếm việc làm sau này.

• Certificate IV in Business (6 Months) - $4,000

Công nghệ điện tử Công nghệ xe hơi Nghề làm bánh mì Quản lý & Thương mại Khoá học tiếng Anh

Specialists in Technology Có các lớp học cuối tuần cho các ngành: Công nghệ xe hơi,Quản lý & Thương mại.

CÓ CÁC KHOÁ HỌC ĐƯỢC TÀI TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ

MENZIES ENGLISH CENTRE - English Centre nằm trong tòa nhà riêng - Thiết bị hiện đại - Phòng học rộng rãi $ Chỉ

190/tuần

MENZIES INSTITUTE OF TECHNOLOGY 355 Spencer Street, Melbourne VIC 3003 • Tel: 1300 244 002 Website: www.menzies.vic.edu.au CRICOS: 02815M

60183-643/RE/10

K

Ō hoĮch biŌn Broadmeadows trŬ thành mŦt “thŴ phŴ phía Bļc” cŴa Melbourne Âang tiŌp tŲc trŬ thành hiŔn thžc vŨi dž án cİi tĮo nhà ga tĮi khu vžc này.

Nż sinh 20 tuŢi âm mĬu khŴng bŞ nĬŨc MƆ ThŴ tĬŨng Ý có quan hŔ vŨi gái vŘ thành niên? Nż TŢng thŞng cŴa Brazil


2

MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

DU LÒCH VAÊN HOÙA VIEÄT

* Campuchia (4N) (190usd) - KH thöù 5 haøng tuaàn (KS 4 sao) * Thaùi Lan (6N) (339usd) - KH 9,20/11; 11,21*,27*/12 vaø haøng tuaàn * Singapore (4N) (549usd) - KH 23/12 vaø haøng tuaàn * Singapore - Malaysia (6,7N) (579usd) - KH 28/11; 22*,30*/12 vaø haøng tuaàn * Hoàng Koâng – Disneyland (4N) (718usd) - KH 31*/12 vaø haøng tuaàn * Hoàng Koâng - Disneyland - Ñaïi Nhó Sôn (5N) (738usd) - KH 21*/12 * Haøn Quoác: Seoul – Jeju (6N) (999usd) - KH haøng thaùng

(Thu theo tyû giaù ngaân haøng Vietcombank)

*Chaâu Ñoác–Haø Tieân–Caø Mau–Baïc Lieâu–Soùc Traêng–Caàn Thô -Phuù Quoác (6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn * Caø Mau - Baïc Lieâu - Soùc Traêng - Caàn Thô (4N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

10061-647/RE/10

. * CAÀN GIÔØ, TIEÀN GIANG, BEÁN TRE, ÑOÀNG THAÙP, VUÕNG TAØU, BÌNH CHAÂU (1 Ngaøy) .. . - KH thöù 7, CN haøng tuaàn . . . * PHAN THIEÁT, PHAN RANG, CAÀN THÔ, CHAÂU ÑOÁC (2N) - KH thöù 7 haøng tuaàn . . * ÑAØ LAÏT, NHA TRANG, NHA TRANG – ÑAØ LAÏT (4,5N) - KH thöù 3,5,7 haøng tuaàn . . . * BUOÂN MEÂ THUOÄT, ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT-PHAN RANG (3N) - KH thöù 6 haøng tuaàn . . * CHAÂU ÑOÁC-HAØ TIEÂN-CAØ MAU-SOÙC TRAÊNG-BAÏC LIEÂU-CAÀN THÔ (3,4,5,6,7N) . . - KH thöù 7 haøng tuaàn * PHAN THIEÁT-ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT-PHAN RANG- NHA TRANG, PHAN THIEÁT-NHA TRANG-ÑAØ LAÏT (4,5,6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn * SAØI GOØN-HOÄI AN-ÑAØ NAÜNG-HUEÁ-PHONG NHA (7,8N)- KH thöù 7 haøng tuaàn * HOÄI AN-ÑAØ NAÜNG-HUEÁ -HAØ NOÄI (5,6N)– KH thöù 2 haøng tuaàn * XUYEÂN VIEÄT, XUYEÂN VIEÄT-SAPA (13,15,16,18N) - KH thöù 2,7 haøng tuaàn * HAØ NOÄI-CHUØA HÖÔNG-TAM COÁC-HAÏ LONG-SAPA (4 ñeán 9N) - KH thöù 2,3,4,7 haøng tuaàn

Giaù Tour mua taïi Australia baèng mua taïi Vieät Nam. Moïi chi tieát xin lieân heä caùc Travel Agent sau:

* Footscray: HoaHop Central Travel (03) 9689.8989 Sunrise Internatinal Services (03) 9689.1030 Hanah Travel (03) 9687.9081 * Fitzroy: Kim Travel (03) 9419.8152

H o t l i ne

(03) 9001.8832 - (03) 9001.8838

mISS EARTH VIET NAM 2010 cuøng tham döï cuoäc thi:

Trang Phuïc Truyeàn Thoáng

PHUÙ QUOÁC

Keát hôïp vôùi kyø nghæ Cao Caáp taïi Sea Links City (tieâu chuaån 5 sao)

Giaù veù...

S-VIP : 2,000,000 VND/veù VIP : 1,600,000 VND/veù A1: 1,200,000 VND/veù A2 : 800,000 VND/veù

(ñi caâu caù, aên tröa treân taøu)

1.795.000ñ + veù maùy bay Khôûi haønh thöù 2,4,6 haøng tuaàn

18h30, thöù 7, ngaøy 13/11/2010.

giaûm

Hot line: 094 5577 988 (Ms Mai)

5% cho khaùch ñaêng kí

7 ngaøy

tröôùc

..

The Best of VietNam

Kæ nieäm 1 chuyeán ñi ........vôùi tieâu chuaån 4 sao....... Haønh trình veà vôùi Thaêng Long 1000 naêm

Saøi Goøn – Hueá – Haø Noäi (13 ngaøy) 19.343.000ñ/1 khaùch (Chöa bao goàm veù maùy bay)

..

Truï sôû: 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh ..... CN Haø Noäi: 8 Phaïm Nguõ Laõo, Q.Hoaøn Kieám, T.p Haø Noäi ..... Website: www.dulichvanhoaviet.com.vn ... .. .. ... Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526 Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873 .. Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn . . Tạo dựng nghề nghiệp và thành công cho bạn là công việc và tiêu chí của chúng tôi!

MELBOURNE EDUCATION AND INFORMATION CENTRE

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm một nghề nghiệp, thực sự sẽ thay đổi cuộc đời của bạn!

Bạn đang tìm kiếm một việc làm? Muốn nâng cao nghề nghiệp mình?

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI NHÂN VIÊN GIÀU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC UY TÍN

Cả ngàn người đã tìm được một công việc thích hợp! • These disciplines • Administration • ACCOUNTING • Advertising & Media • Bussiness • Banking & Finance • Customer Service • HR & Recruitment • Law • Design • Education • Government • Trades & Services • Logistic • ENGINEERING • Marketing & Communications • IT • Healthcare & Medical

Chúng tôi đại diện cho các trường đại học hàng đầu tại Úc:

Chúng tôi có thể giúp được:

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc Jarunun Hemnithi - Rogers Manager(Thailand,Vietnam) tel: 03 9600 0090 fax: 03 9600 0091 mob: 0409 023 312 email: jarunun@meic.com.au jarunun-meic@hotmail.com

• Được tư vấn và hướng dẫn bởi một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp về hướng nghiệp, đào tạo với kinh nghiệm thực tế. • Học những cách thức thực tiễn để có được nghề nghiệp vừa ý.

MEIC OFFICE

Swanstons St

Người tìm việc, Sinh viên, Sinh viên mới ra trường (chưa có kinh nghiệm), Những nhà quản lý, Trưởng nhóm, Nhà giám đốc, Người quyết định, Những người có bằng Diploma, Bachelor, Master, PHD.

60263A-647/RE/10

Deakin University, La Trobe University, Monash University, RMIT University, Swinburne University, Victoria University, Bond University, Central Queensland University, Charles Sturt University và nhiều trường khác…

QV

Lonsdale St

• Chọn cho mình một hướng đi tốt nhất cho tương lai.

Liên lạc với chúng tôi ngay, mang theo quảng cáo này để có được 30 phút tư vấn hoàn toàn miễn phí !

70010-636/RE/10

• Và, được tư vấn nghề nghiệp để có được thành công!

Level 1, 270 Lonsdale Street Melbourne VIC 3000 phone: (03) 9600 0090 email: info@meic.com.au


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

3

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT THẨM MỸ

Mỹ Viện Bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thẩm mỹ

Thu Vân Tel: (03) 9999 6643 Bác sĩ

451A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, Quận 3, Sài Gòn, Việt Nam • Tel: (0011 84) 8 6275 8218 • Mobile: (0011 84) 1234 22 36 36

Để có thêm thông tin chi tiết, xin quý độc giả ghé thăm www.thammyhoado.com

• Nhận điều trị các trường hợp đã qua phẫu thuật hư hoặc chưa hài lòng!

Phẫu thuật thẩm mỹ: • MŨI: Nâng cao sống, thu gọn cánh và chóp mũi. Tạo dáng mũi mềm mại tự nhiên • MẮT: Cắt bỏ da thừa và mỡ mi trên, mí dưới. • Tạo lúm đồng tiền, đồng điếu • Sửa sẹo xấu, sẹo lồi • Làm phẳng tất cả các nếp nhăn trên gương mặt • Triệt hôi nách, thâm nách đảm bảo hết 100%

Bác sĩ Thu Vân trực tiếp tư vấn

• Ngực: Đặt túi ngực, nâng ngực bị trễ, chỉnh sửa đầu vú, quầng vú. • Bụng: Hút – cắt mỡ bụng • Căng da mặt • Sửa và làm đẹp bộ phận sinh dục nữ Các ca phẫu thuật này được thực hiện tại bệnh viện có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Chuyên viên điều trị da: • Làm trắng da toàn thân đẹp ngay trong lần đầu • Điều trị da chuyên nghiệp theo 4 bước: Loại bỏ - Tái tạo - Bảo vệ - Duy trì • Trị da nám, tàn nhang hết tận gốc không tái phát • Trị da mụn không thâm không để lại sẹo • Đặc biệt trị sẹo lồi, sẹo rỗ hiệu quả

ĐẶC BIỆT MŨI TẠO SỐNG ÌNH MẮT CAO, TẠO H CẦN 2 MÍ KHÔNG T PHẪU THUẬ

10167-642/HTO/10

• Chuyên xóa xăm, phun thêu chân mày, mắt, môi và xăm nghệ thuật!

Để có được các tư vấn miễn phí ngay tại Úc, mời độc giả liên hệ với Bác sĩ Thu Vân qua số điện thoại:

Telephone in Australia: (03) 9999 6643

WESTCOAST-646/RE/10

Đặc biệt:


4

MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

Xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi! www.skymusic.com.au

Thương hiệu lớn nhất và giá rẻ nhất - Mở cửa 7 ngày từ 10am đến 5pm

Đại hạ giá tất cả đàn Yamaha Digital và keyboards Xem thêm thông tin chi tiết tại cửa hàng. Nhanh chân lên, kẻo hết hàng!

$199

Hình ảnh mang tính chất minh họa. Màu sắc và kiểu dáng có thể khác hơn tại cửa hàng. Giá bán có hiệu lực cho đến khi hết hàng.

CHO CÁC SẢN PHẨM VỚI GIÁ

GIÁ TRỌN GÓI

Từ nay cho đến Xmas!

ĐẠI HẠ GIÁ

Âm nhạc chuyên nghiệp dành cho bạn!

KSYMS-646/HTO/10

TRUNG TÂM IMPLANT NHA KHOA NHÂN TÂM 801-803 Đường 3 /2, P.7, Q.10, TPHCM, Việt Nam • Tel: (+84 8) 3509 5755 - 989 016 780 www.nhakhoanhantam.com • www.implantvietnam.info • Email: drnhan@hotmail.com

Trung Tâm Implant tiêu chuẩn Quốc Tế tại VIỆT NAM Thạc sĩ, Bác sĩ:

VÕ VĂN NHÂN • Giám đốc trung tâm trực tiếp cấy ghép Implant • Tu nghiệp Implant và cấy ghép thẩm mỹ tại: Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc. • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (I.C.O.I) Hoa Kỳ, (I.T.I.) - Thụy Sỹ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại nhất thế giới được trang bị và áp dụng thành công tại Trung Tâm Implant Nhân Tâm.

Máy X Quang cắt lớp 3 chiều (Dental CT Scan For Implantology)

Implant: Giải pháp trồng răng hiện đại nhất • Giống như răng thật

Nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant: • Khảo sát hình ảnh 3 chiều xương • Cấy ghép Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng • Đảm bảo an toàn tuyệt đối • Nhẹ nhàng không đau • Răng sứ trên Implant đạt chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu

Những yếu tố cấy ghép Implant thành công. • Kinh nghiệm, sự hiểu biết, chọn lọc và phối hợp ưu điểm của nhiều hệ thống Implant trong từng trường hợp. • Đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương (1) • Đặt Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng (2) (1) (2)

Hai tiêu chuẩn này chỉ đạt được nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant

IMPLANT ÁP DỤNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT RĂNG Trước khi cắm Implant

Sau khi cắm Implant

Hoàn thành

Mất một răng

Mất vài răng Hình ảnh 3 chiều

Phẩn mềm cấy ghép Implant

Đặc Biệt: Tại trung tâm Implant Nhân Tâm • Do Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc trung tâm Võ Văn Nhân trực tiếp điều trị • Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều trước, trong và ngay sau khi cấy ghép Implant nhằm đạt kết quả tối ưu hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra và đánh giá kết quả ngay khi điều trị. • Phối hợp 3 kỹ thuật hiện đại: Cấy ghép Implant - Phục hình răng sứ - Tạo hình thẩm mỹ nướu và xương trong khi thực hiện kế hoạch điều trị toàn diện • Trang bị và chọn lọc ưu điểm của nhiều hệ thống Implant nổi tiếng thế giới như: Nobel Biocare, Straumann, Ankylos, DIO... để phù hợp với từng trường hợp mất răng.

Răng sứ trên Implant

Bảng giá tham khảo: • Trám răng AUD $12-$17 • Răng sứ AUD $70-$230 • Tẩy trắng răng AUD $70-$140 • Implant AUD $670-$890 • Abutment AUD: $170-$335 • Răng trên Implant AUD: $110-$290

Để được tư vấn miễn phí ngay tại Úc, xin gọi (03) 9001 6753

Mất tất cả các răng

Thời gian điều trị răng sứ:

Điều trị Implant:

- Cả 2 hàm (trên 20 răng): Khoảng 20 ngày, trong đó Từ 1 tháng đến 9 tháng (từ lúc bắt có 10 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. đầu đến khi kết thúc điều trị) tuỳ - Chỉ 1 hàm: Thời gian khoảng 1 tuần cho 6 lần hẹn thuộc vào chất lượng xương. - Một vài răng: Khoảng 4 ngày cho 3 đến 4 cuộc hẹn MIỄN PHÍ CHỤP PHIM KHI MANG - Một răng: Khoảng 3 ngày cho 3 cuộc hẹn THEO MẪU QUẢNG CÁO NÀY

10188-641/RE/10

Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều


128A Police Rd, Springvale 3171

JV MULGRAVE Mob:

Chân thành cám ơn quý khách đã ủng hộ JV Mulgrave trong thời gian qua. Đặc biệt JV Mulgrave có quà tặng giáng sinh kể từ ngày 24/09/2010 đến 15/12/2010 cho khách ký hợp đồng tại JV Mulgrave.

0411 225 888

SẼ CÓ CƠ HỘI TRÚNG MỘT TIVI 42” NOKIA C5

BIG CAP

$29

IPHONE 4 16/32GB

JV ĐÃ CÓ HÀNG IPHONE 4 ĐỀ LẤY LIỀN!*

Phone nóng bỏng nhất thế giới!

* While stocks last.

SAMSUNG GALAXY

Đến với JV

NOKIA E5

$44/tháng $300/tháng

Gọi trung bình phone tốt và đẹp!

Nay chỉ trả Được gọi

Trước giá $49/tháng

$39/tháng Được gọi $300/tháng

LẤY IPHONE 4 16GB MIỄN PHÍ (Optus, Telstra, Vodafone, 3) * Conditions apply

$190/tháng Nay gọi $300/tháng

Trước gọi

Thời gian khuyến mãi có giới hạn,

NHANH CHÂN LÊN KẺO HẾT HÀNG! Ký hợp đồng lấy phone miễn phí

Tài khoản sử dụng dư có thể chuyển sang tháng sau tiếp tục sử dụng.

LẤY IPHONE 4 16GB MIỄN PHÍ

SAMSUNG WAVE Gọi ít nên chọn phone này!

BIỆônTg ĐẶcaC o niên kh

Quý n shop, thuận tiện đế g tôi sẽ n nhân viên chú E

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

GIAO PHONHÀ ĐẾN TẬN N n được hướng dẫ tận tình!

Trước giá $49/tháng

$19/tháng $50/tháng

Nay chỉ trả Được gọi

ĐẶC BIỆT CHO MÙA XUÂN!!!

Giảm

Nay chỉ trả

Đặc biệt quý khách gọi nhiều chỉ trả $89/tháng. Được gọi thoải mái không giới hạn tới bất cứ phone và network nào!

Nokia mới Sành điệu và tinh tế

30%

Makeup & Chăm sóc da

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

Đặc biệt các dịch vụ: Mens & Ladies Cut, Perm & Colour. Manicure, Pedicure, Facial, Waxing & Massage

Mọi booking xin gọi: Phone: 9574 0611 Mob: 0423 814 899

(Điều kiện áp dụng)

JV Mulgrave mở cửa 7 ngày trong tuần (Chủ nhật xin hẹn trước) JV HEAD OFFICE: SHOP 5/119 HOPKIN ST, FOOTSCRAY 3011. TEL: 03 9689 3999 Với số vốn rất ít để mở chi nhánh JV Mobile, tự mình làm chủ thay vì làm công! Kinh nghiệm sẽ được huấn luyện.

70052-646/HTO/10

Đến JV Mulgrave để biết thêm chi tiết!

9574 0376


6

MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

MűC LűC

WEDNESDAY 3/11/2010 CHUYœN HÀNG TUijN • REGULARS

TIN TŵC TRONG TUijN QUA CHUYÊN Áō CHÍNH • FEATURES

Khi phŲ nż xŶ này vào bŌp LiŔu có chĤng ngĬŪi phŲ nż hoàn hİo

NghŎ yêu thích cŴa bĮn

Tuy Âã có vŰ rŠi nhĬng tôi vĸn muŞn tŨi vŨi ngĬŪi... Âàn ông!

7

Tình trĮng thIJt nghiŔp cŴa cha mņ İnh hĬŬng ÂŌn trň nhŜ Phí dŘch vŲ trông giż trň sŊ ÂĬŰc tĤng thêm $9 mŤi ngày Australia là nĬŨc chi ngân sách cho trĬŪng công thIJp nhIJt ThiŌu I-Şt Ŭ ngĬŪi dân Australia ngày càng nghiêm trŚng NgĬŪi dân Australia lo lļng nhiŎu vŎ chŌ ÂŦ hĬu trí LŪi cİnh báo tŸ mŦt ngĬŪi Âàn ông suýt bŘ cĬŨp xe hĪi Thành phŞ Yarra: Giá nhà Âã hĮ nhiŔt Dulwich Hill: VŎ tình trĮng an toàn cŴa các em nż sinh Nż sinh 20 tuŢi âm mĬu khŴng bŞ nĬŨc MƆ TŢng thŞng Medvedev có thŐ sánh vŨi Putin? ThŴ tĬŨng Ý có quan hŔ vŨi gái vŘ thành niên? Nż TŢng thŞng cŴa Brazil ThŌ giŨi Âã chuĶn bŘ qua thŪi:CŶ cŴa phĬĪng tây là nhIJt!? Giá vàng thŌ giŨi vĸn lên cao ViŔt Nam mua máy bay New Zealand Iran mua chuŦc quan chŶc Afghanistan TĮi sao kinh tŌ MƆ vĸn “dĺm chân tĮi chŤ”?

Có thŐ sŞng khi không có não

SŵC KHOŇ, Y Tŋ CťNG ÁşNG

UFO Ŭ Roswell: Sž thĺt bŘ che Âĺy?

Phòng tránh chŶng Âau lĬng Duy trì tŞt thành quİ giİm cân Thĺn trŚng khi thích Ĥn mńn “Yêu” nhĬ thŌ nào thì Âúng? Hĺu quİ khi Âi giày cao gót Du lŘch kiŐu “Ta ba lô”

22

GIįI TRÍ, CA NHĭC, ÁIœN įNH

Liveshow ÂĴu tiên cŴa LĬu Bích tĮi Sài Gòn Tài tź Châu HuŔ Mĸn bŘ bĮn bè Šn có thai? BŦi TŸ bŘ doĮ tung İnh khŜa thân DiŒn viên phim cIJp 3 ngĬŪi Nhĺt bŘ phİn ÂŞi Michael Jackson có sŶc İnh hĬŬng mĮnh mŊ Lý BĤng BĤng và Jeon Ji Hyun Šng tính? Toni Braxton ÂŔ ÂĪn phá sİn Wall Street: Money Never Sleeps: Ma lžc Šng tiŎn và bi kŘch gia Âình Jolie-Pitt có thŐ tái hŰp trong phim mŨi Thļng Bolton, ÂŦi banh Liverpool thoát khŜi nhóm xuŞng hĮng Bayern Munich quyŌt giż chân Schweinsteiger bľng mŚi giá

THŏ THAO TRONG TUijN

ÁŃC TRANG DU LŗCH, NGHŕ NGĩI 25 NĤm tiŔm phŬ ÂŦc Âáo không thŐ bŜ qua tĮi Hà NŦi Reykjavik cŴa Iceland là mŦt thŴ Âô sĮch nhIJt thŌ giŨi VŎ thĤm xŶ dŸa BŌn Tre Bãi biŐn Âņp cŴa Phú QuŞc Khám phá Bali cŴa Indonesia

30

ChiŌc nhĸn cĬŨi hoàn hİo Các kiŐu tóc Âņp cho cô dâu Làm Âņp Âôi mļt vŨi mi giİ

ĵM THŽC • NťI TRů

34

Làm món gŜi xoài ngày hè UŞng rĬŰu vang cho dáng Âņp ģn sao ÂŐ cho Âúng cho ÂŴ Cách nIJu xôi bľng microwave NgĬŪi yêu cŴa TŸ Hy Viên Âã có vŰ?

Roberto Mancini thIJt vŚng vŎ Manchester City Kim Clijsters ÂĤng quang giİi WTA Championship tĮi Doha Arsenal sŊ chĪi thžc dŲng hĪn? Diego Forlan và giIJc mĪ Quİ bóng vàng FIFA cõi tĮm

TRANG VUI CīũI

ÁŃC TRANG XE HĩI

55

56

Áôi ÂiŎu nên biŌt vŎ ghŌ ngŠi Các mĸu xe mui trĴn vŨi giá mŎm sļp ra mļt thŘ trĬŪng Renault Twingo MissSixty: ChiŌc xe Âņp dành cho phŲ nż

Liên lĮc ÂŐ ÂĬŰc gźi báo tŨi nhà! GŚi chúng tôi qua sŞ (03) 9792 3675 và báo sŊ ÂĬŰc gźi tŨi tĺn nhà, trĬŪng hŚc hay tŨi thŀng tiŔm cŴa quý ÂŦc giİ. TŢng chi phí cho 50 kƀ báo/nĤm là $150.

MŤi tuĴn mŦt…

Bài vŬ – Editorial Inquiries Telephone (03) 9792 3675 Fax (03) 9791 7863 Email: editor@viet-times.com.au

Theo mŦt báo cáo mŨi nhIJt cŴa hãng bİo mĺt PandaLabs cho biŌt, ngĬŪi dùng Internet trên toàn cĴu mŤi tuĴn phİi ÂŞi mńt vŨi sž ra ÂŪi cŴa khoİng

57,000 Jack Nicholson vào tháng 4/1994 trên Vanity Fair. HiŔn nay ông Âã 70, và vĸn giż nguyên nhżng quan ÂiŐm dí dŜm cŴa ông trong cuŦc sŞng.

51

TĬ Áía kŐ chuyŔn tình Thì mày cŶ ÂŐ cho nó mŦt chút ChiŌc Audi A8 Âļt nhIJt lŘch sź Israel

THũI TRANG, LÀM ÁŅP

“BĮn chŖ có thŐ nói dŞi hai ngĬŪi duy nhIJt trong cuŦc ÂŪi, bĮn gái và cİnh sát. Còn lĮi, hãy nên nói thĺt”.

38

website có chŶa các nguy cĪ lŸa Âİo MŤi tuĴn mŦt câu tŲc ngż, ca dao:

Lá khô lŴng lŀng treo cành, Giĺn thì nói vĺy, sao Âành bŜ nhau.

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS

Year 13th, Edition 648 • Wednesday, 3/11/2010

Online eNews: www.viet-times.com.au Editor: Sub-editor: Artwork:

Minh Tran Phuong Nguyen, Phuong Dzung Hue Tran, Ricky Ho, Hong Ha Hoang To, H. Pham

Mailing Address: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Quİng cáo – Advertising Inquiries Telephone (03) 9095 2743 Email: advert@viet-times.com.au • MŚi quİng cáo trong Magazine ÂŎu Âã ÂĬŰc qua các bĬŨc kiŐm soát cĶn thĺn cĴn thiŌt trĬŨc khi in IJn. NŌu có sai sót vŎ kƆ thuĺt và lŤi Âánh máy, Âó là ngoài ý muŞn cŴa toà soĮn. • NŦi dung và hình İnh trong quİng cáo ÂĬŰc cung cIJp bŬi các nhà quİng cáo. Xin ÂŦc giİ kiŐm xét thĺn trŚng trĬŨc khi sź dŲng, Viet Times, Magazine 168 và AdPro Media Pty Ltd không chŘu trách nhiŔm vŎ nhżng gì mà nŦi dung cŴa quİng cáo có thŐ gây nên. Nhà quİng cáo chŘu trách nhiŔm vŎ nhżng dŘch vŲ, sİn phĶm cŴa hŚ Âã quİng cáo trên Magazine 168 và Viet Times. Print Post Publication Number: PP 344356/00028

Magazine 168, a special Wednesday edition of Viet Times local Vietnamese newspaper. Published by Adpro Media Pty Ltd.


NEWS IN 168 HOURS

TIN TŵC TRONG TUijN QUA Local News: PhĬĪng Nguyên • World News: HuŔ TrĴn, HŠng Hà tham quan các hành tinh. Chính vì vĻy, chúng tôi Âã xây dſng bōn ÂĻu này làm Âiőm hį cánh và cijt cánh an toàn cho ngĭūi ngoài hành tinh”.

Chó mèo Ĥn thŘt nhau khi bŘ chŴ bŜ rĪi

ThĻt thú vř, Alberta không phıi là nīi duy nhijt trên trái Âijt xây dſng bŕ hį cánh cho UFO. Thř trijn Ares ŭ gĵn Bordeaux, vùng Tây Nam cŵa nĭũc Pháp cĩng Âã chào Âón “mŧt chiōc Âħa bay” hį cánh xuşng vùng trong nĥm nay. Áây là mŧt hoįt Âŧng tįi thř trijn Ares mŭ Âĵu bĿng viŕc lĽp ÂŅt hŕ thşng Âèn, şng gió… mà ngĭūi dân Âřa phĭīng hy vśng là sŋ hĭũng cho ngĭūi ngoài hành tinh Âōn vũi Trái Âijt.

Bşn con mèo và mŧt con chó Âã buŧc phıi ĥn thřt ngĭūi bįn cùng mŧt nhà Âő sşng sót khi ngĭūi chŵ bŝ rīi chúng 3 tháng. Lorraine Peake, 48 tuţi, Âã Âő lįi và bŝ Âói chú chó lai Dobermani và 4 con mèo trĽng Âōn chōt trong ngôi nhà ţ chuŧt khi cô ta chuyőn nhà vào tháng 3 nĥm nay. NhŽng ngĭūi thân Âã tìm thijy cınh tĭűng khŵng khiōp này và báo cho cınh sát khi hś Âōn thĥm ngôi nhà tši tàn này ŭ Bolton, Lancashire vào ngày 6/6. Tòa án cho biōt mŧt trong 4 con mèo Âã chōt hīn 19 ngày và trŭ thành bŽa tiŕc cho nhŽng con vĻt sşng sót. NhŽng con vĻt còn lįi sşng thêm vài ngày nhū ĥn xác ngĭūi bįn nhĭng sau Âó cĩng không thő qua Âĭűc hoàn cınh tši tŕ vì Âói và khát. Cınh sát cho biōt khi hś vào ngôi nhà tši tàn này thì thijy nhŏu cŻa sţ Âã bř khóa chŅt, trong nhà bşc nhŽng mùi kinh khŵng. Hś phát hiŕn ra con chó nĿm chōt trong nhà bōp và xác Âã bĽt Âĵu bř phân hŵy. Ngĭūi chŵ nghiŕn rĭűu Âã nhĻn tŧi vì gây ra sſ Âau Âũn cho nhŽng con vĻt cŵa cô tŹ ngày 13/5 Âōn 27/5 khi cô xuijt hiŕn ŭ tòa án Bolton vào hôm thŷ sáu. Ngĭūi tŹng là mŧt chŵ quán rĭűu nói rĿng cô ta Âã trı cho mŧt ngĭūi Âàn ông 50 bıng Anh Âő trông nhŽng con vĻt Âó, nhĭng không thő cung cijp thêm mŧt chi tiōt nào. Cô ta cĩng tŹng Âi Âōn ngôi nhà cĩ vài lĵn và biōt chúng ŭ trong Âó nhĭng lįi không vào bên trong Âő kiőm tra nhŽng con vĻt cĭng Âã sşng hay chōt. Hiŕn tòa án vĹn Âang xem thêm các tình tiōt và sŋ Âĭa ra hình thŷc xŻ phįt vào ngày 19/11.

Bé 4 tuŢi bļn trúng mņ vì nghŘch súng Tính trįng sŻ dųng súng bijt cķn lên mŷc báo Âŧng tįi MƇ, khi mŧt em bé 4 tuţi vô tình xách súng bĽn mŇ. Cınh sát Washington cho hay cĻu bé Âã nghřch ngűm khķu súng sĥn cŵa bįn trai mŇ và không hiőu sao Âã bóp cò và thĻt xui xʼno, nòng súng Âã hĭũng vŏ phía ngĭūi mŇ khiōn bà mŇ trʼn bř thĭīng bên tay trái. Bįn trai cŵa ngĭūi mŇ không có mŅt tįi lúc xıy ra vų viŕc nhĭng sau khi Âĭűc thông báo Âã nhanh chóng vŏ Âő lo viŕc. Anh này kő Âã Âĭa cho cĻu bé khķu súng vì cĻu bé liên tųc Âòi và tò mò vũi khķu súng sĥn này. Hiŕn ngĭūi mŇ Âang nĿm viŕn và dſ báo sŋ xuijt viŕn sũm.

Hình minh hŚa

Phí dřch vų trông giŽ trʼn sŋ Âĭűc tĥng thêm $9 mťi ngày

T

heo mŦt báo cáo mŨi Âây cŴa Chính phŴ Bang cho biŌt, chi phí dŘch vŲ trông giż ÂŞi vŨi trň nhŜ dĬŨi hai tuŢi sŊ tĤng $9.62/ngày nhľm Âáp Ŷng nhu cĴu thuê thêm nhân viên cho các trung tâm theo yêu cĴu cŴa luĺt mŨi. Tuy nhiên, TŢ chŶc tĬ vIJn Allen cho rľng nhżng thay ÂŢi này có thŐ sŊ giúp tĤng thêm 1324 chŤ cho nhóm trň dĬŨi hai tuŢi vŞn Âang thiŌu nguŠn cung hiŔn nay. Các trung tâm hiŔn nay Âang bŘ giŨi hĮn chŖ ÂĬŰc nhĺn 30 trň Ŭ ÂŦ tuŢi tŸ 0 – 2,

Bài báo do ųy ban dŘch vŲ cŦng Šng tiŐu bang New South Wales lĺp nhľm xác ÂŘnh İnh hĬŬng cŴa tƄ lŔ giáo viên so vŨi trň bŘ giİm xuŞng mŦt giáo viên cho bŞn trň dĬŨi hai tuŢi tŸ hŠi tháng MŦt nĤm nay. Theo Âó, bài báo cho biŌt quy ÂŘnh mŨi yêu cĴu các trung tâm Ŭ NSW phİi tuyŐn thêm khoİng 450 nhân viên vŨi chi phí $23.5 triŔu mŤi nĤm. V

Australia là nĭũc chi ngân sách cho trĭūng công thijp nhijt hŚc công. VŨi xŌp hĮng này, Australia ÂŶng sau cİ nhżng nĬŨc nhĬ MƆ, Canada, Áo, New Zealand, Mexico, Pháp, ÁŶc và Anh. NhĬng xét vŎ khía cĮnh ngân sách nhà nĬŨc cho các trĬŪng tĬ, thì Australia lĮi ÂŶng thŶ tĬ trong nhżng nĬŨc dành nhiŎu ngân sách nhà nĬŨc nhIJt cho giáo dŲc tĬ nhân, chŖ sau BŖ, Chile và Nam Hàn.

Trong khi Âó, bįn trai cŵa ngĭūi mŇ có khı nĥng bř Âiŏu tra thêm và Âşi mŅt vũi án phįt vŏ tŧi sŻ dųng súng lī là, gây hĻu quı xiju.

Sân bay cho ngĬŪi ngoài hành tinh trên Trái ÂIJt Ngĭūi trái Âijt Âã xây dſng nhŽng sân bay này Âő làm nīi cijt cánh và hį cánh UFO dành cho ngĭūi ngoài hành tinh. St Paul là mŧt thř trijn nhŝ nĿm ŭ phía Áông trung tâm cŵa Alberta, Canada Âã chính thŷc trŭ thành nīi Âĵu tiên trên thō giũi xây dſng bōn ÂĻu UFO dành cho ngĭūi ngoài hành tinh. Bōn ÂĻu UFO Âĭűc xây dſng vào nĥm 1967 Âő kƅ niŕm 100 nĥm phát hành šng 1 Âô la Canada. Bōn ÂĻu này Âĭűc xây dſng tŹ 130 tijn bê tông. Trên Âó ngĭūi ta còn cho khĽc mŧt tijm bın š cŵa Canadan làm bĿng Âá trên mŧt bŷc tĭūng màu trĽng. NhŽng ngĭūi xây dſng bōn ÂĻu này cho biōt: “Chúng ta phıi nghħ xa hīn, trong tĭīng lai, con ngĭūi và ngĭūi ngoài trái Âijt sŋ thĭūng xuyên có nhŽng chuyōn du lřch 4

và theo thŜa thuĺn mŨi thì con sŞ này sŊ ÂĬŰc tĤng lên 40.

Hình minh hŚa

A

ustralia ÂŶng thŶ ba trong nhóm nhżng nĬŨc phát triŐn dành ngân sách nhà nĬŨc thIJp nhIJt cho các trĬŪng hŚc công, ÂŶng thŶ tĬ trong nhóm nhżng nĬŨc dành nhiŎu ngân sách nhà nĬŨc nhIJt cho các trĬŪng hŚc tĬ.

Báo cáo “TŢng quan vŎ tình hình giáo dŲc” mŨi nhIJt cŴa TŢ chŶc HŰp tác và Phát triŐn kinh tŌ cho thIJy Australia ÂŶng thŶ 26 trong tŢng sŞ 28 quŞc gia vŎ vIJn ÂŎ dành ngân sách nhà nĬŨc cho các trĬŪng

Bài báo này cĨng cho thIJy 16.9% trong tŢng chi phí công cho giáo dŲc cŴa Australia là dành cho các trĬŪng ÂŦc lĺp, trong khi Âó tƄ lŔ ngân sách nhà nĬŨc ÂĴu tĬ cho các trĬŪng hŚc công là 71.9%. MƆ là nĬŨc dành nhiŎu ngân sách giáo dŲc nhIJt cho các trĬŪng công, vŨi tƄ lŔ là 99.8%, trong khi Âó tƄ lŔ ngân sách nhà nĬŨc cho các trĬŪng hŚc tĬ nhân chŖ là 0.2%. Simon Marginson, mŦt giáo sĬ tĮi TrĬŪng ÂĮi hŚc Melbourne, cho biŌt Australia Âã và Âang tĤng tƄ lŔ ÂĴu tĬ cho các trĬŪng hŚc tĬ nhân trong hĪn 20 nĤm qua. ÁiŎu này chŴ yŌu là do nguŠn vŞn ÂĴu tĬ là tŸ chính phŴ Liên bang và chŘu áp lžc cŴa viŔc bĴu cź. Chính phŴ bang nào ÂĴu tĬ nhiŎu cho các trĬŪng hŚc công thì sŊ có ít thu nhĺp. V

Sân bay UFO Âĭűc mŭ cŻa nĥm 1976 sau mŧt cuŧc bŝ phiōu cŵa hŧi šng Âřa phĭīng. Hś cĩng thông qua mŧt luĻt nhĿm miœn thuō cho ngĭūi ngoài hành tinh và cho phép nhŽng sinh vĻt lį này tham gia các giıi Âiju ŭ Âřa phĭīng. Sân bay UFO là mŧt khu vſc hình tam giác, mŅt hĭũng ra biőn, vũi mųc Âích Âón các vĻt thő bay không xác Âřnh tŹ ngoài Trái Âijt. Tįi Âây, ngĭūi ta ÂŅt mŧt phiōn Âá cķm thįch lũn vũi thông Âiŕp “Chào mŹng tijt cı các du khách Âōn tŹ vĩ trų”. MŅc dù chĭa có chiōc Âħa bay nào Âĭűc nhìn thijy ŭ Ares, nhĭng mŧt khoın tiŏn 1.300 Âô la Âã Âĭűc chi ra Âő xây nên sân bay tįi thř trijn có 5.500 dân này. Tįi Âây, có khoıng 20.000 khách du lřch hàng nĥm và nhiŏu ngĭūi muşn Âĭűc chųp ınh ŭ sân bay UFO, ngĭūi khác lįi muşn hòa vào không khí mang tính kƁ bí cŵa khoa hśc này. Và 34 nĥm sau kő tŹ khi xây xong sân UFO, Âây là lĵn Âĵu tiên nó Âón chào chiōc Âħa bay Âĵu tiên… do ngĭūi dân Âřa phĭīng tſ chō.

BŘ bļt vì nuŞt 2.000 viên kim cĬĪng vào dĮ dày Báo RIA Novosti cŵa Nga ngày 29/10 Âĭa tin, cınh sát thành phş Chennai, miŏn nam IJn Áŧ Âã bĽt giŽ mŧt ngĭūi Âàn ông ngĭūi Sri Lanka vì tŧi buôn lĻu 2.060 viên kim cĭīng và Âá quý nhét trong dį dày. Theo cī quan cınh sát, ngĭūi Âàn ông này bř bĽt tįi sân bay vũi 2.060 viên kim cĭīng không có giijy tū hűp lŕ, Âſng trong 42 chiōc bao cao su Âĭűc nuşt vào dį dày. Ĭũc tính sş Âá quý này có giá trř tŹ 337.000 - 670.000 USD. Ngĭūi Âàn ông bř bĽt Âĭűc xác Âřnh là Mohamed Rafi, 35 tuţi. Tên này Âã vĭűt qua vòng kiőm tra cŵa hıi quan mŧt cách an toàn. Hai túi xách tay Rafi mang theo Âŏu có Âá quý. Tuy nhiên, trong quá trình thķm vijn, thijy Rafi có biőu hiŕn không bình thĭūng khi ngši trên ghō, cınh sát Âã hŝi thĥm. HĽn ta trı lūi rĿng mình bř bŕnh trħ. Cınh sát Âã nghi ngū và Âĭa hĽn tũi bŕnh viŕn Âő kiőm tra nguyên nhân thſc sſ cŵa viŕc... khó ngši. Các bác sħ Âã phát hiŕn mŧt sş lĭűng lũn Âá quý trong dį dày cŵa Rafi. Tên này Âã Âĭűc cho uşng thuşc nhuĻn tràng và ĥn chuşi liên tųc trong suşt 6 giū mũi có thő Âĭa tijt cı sş kim cĭīng nhĻp lĻu ra ngoài cī thő mŧt cách an toàn. Theo lūi khai cŵa Rafi, hĽn ta Âã Âĭűc chŵ nhân cŵa sş kim cĭīng trên hŷa trı khoın tiŏn công 10.000 rupee (chĭa tũi 225 USD) Âő Âĭa sş kim cĭīng này tŹ Colombia tũi IJn Áŧ.

Tái chŌ phân heo thành ÂiŔn 1800kW Áó là nghiên cŷu mũi và Âįt thành công tįi vùng Âıo Cheju, Nam Hàn. Các nhà khoa hśc nīi Âây Âã thí nghiŕm và hoàn thiŕn quy trình tái chō chijt thıi cŵa heo Âő sın sinh ra ngušn phân bón chijt lĭűng cao và mŧt ngušn Âiŕn nĥng hŽu ích. 4

Tình trįng thijt nghiŕp cŵa cha mŇ ınh hĭŭng Âōn trʼn nhŝ T heo mŦt báo cáo mŨi Âây cho thIJy, sŊ có thêm 9000 trň em Ŭ tiŐu bang NSW ngày càng có nhżng biŐu hiŔn nghiêm trŚng vŎ hành vi nŌu nĮn thIJt nghiŔp tĤng ÂŌn mŶc nhĬ Âã dž báo khi bļt ÂĴu xİy ra cuŦc khŴng hoİng tài chính toàn cĴu vŸa qua. Bài nghiên cŶu cŴa ViŔn nghiên cŶu Gia Âình Australia cho thIJy, trň em chính là ngĬŪi ÂĬŰc hĬŬng lŰi nhiŎu tŸ chiŎu hĬŨng

tích cžc cŴa nŎn kinh tŌ Australia, thông qua viŔc cha mņ chúng duy trì ÂĬŰc viŔc làm và có khİ nĤng quİn lý cuŦc sŞng cŴa gia Âình hŚ tŞt hĪn. Bài nghiên cŶu cho hay trň em Ŭ nhżng gia Âình bŘ thIJt nghiŔp có nguy cĪ gńp phİi vIJn ÂŎ vŎ hành vi ÂŌn mŶc cĴn sž can thiŔp cŴa cĪ quan y tŌ cao hĪn 13%. MŶc rŴi ro cao này Âã ÂĬŰc chŶng minh trong bài nghiên cŶu chuyên sâu vŎ trň em Ŭ Australia, trong

Âó cho thIJy nhżng vIJn ÂŎ nhĬ tính hiŌu ÂŦng thái quá, rŞi loĮn hành vi, ít có quan hŔ vŨi các em cùng lŶa tuŢi và có nhżng triŔu chŶng nghiêm trŚng, xİy ra thĬŪng xuyên hĪn ÂŞi vŨi nhżng trň sŞng trong gia Âình có cİ cha và mņ, hońc mŦt ngĬŪi chĤm sóc, không có viŔc làm.

Bài nghiên cŶu cĨng ĬŨc tính rľng tiŐu bang NSW sŊ có thêm 3095 trň tŸ 5-10 tuŢi bŘ

xung ÂŦt tâm lý nghiêm trŚng nŌu tình trĮng thIJt nghiŔp tĤng lên ÂŌn 9.4% vào nĤm 2012, nhĬ mŶc dž Âoán vào thŪi ÂiŐm bļt ÂĴu diŒn ra cuŦc suy thoái kinh tŌ toàn cĴu. NŌu tính cİ nhóm trň tŸ 0-4 tuŢi và 10-14 tuŢi, thì bài báo cho rľng sŞ trň gńp vIJn ÂŎ nghiêm trŚng vŎ hành vi hońc tâm lý sŊ tĤng lên gIJp ba lĴn. PhĬĪng Nguyên


8

MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

Mŧt công ty chĥn nuôi sinh hśc tįi Âıo Cheju, Nam Hàn, Âã Âĵu tĭ 2 tƅ won, gšm 600 triŕu won cho tiŏn trang thiōt bř và 1,4 tƅ won cho nhân lſc vào công trình nghiên cŷu tái sinh chijt thıi cŵa heo. Dſa trên công nghŕ biogas, chijt thıi tŹ heo Âĭűc xŻ lý và tái chō thành ngušn nguyên liŕu và nĥng lĭűng mũi. Theo nhŽng báo cáo cŵa công ty này, vũi cách phát triőn viŕc sŻ dųng, tái chō ngušn khí metan thành nĥng lĭűng, thì mŧt ngày có thő xŻ lý 50 tijn phân. Quá trình này tích tų lįi có thő sın xuijt ra mŧt lĭűng Âiŕn nĥng tĭīng Âĭīng 1800kW. (Ngušn: Media Korea) Sş lĭűng lên men cŵa phân heo Âĭűc hoįt hóa thành lĭűng biogas hŽu dųng có chŷa nhiŏu thành phĵn khí nitī. Nó có nhŽng tính chijt rijt tşt nhĭ: không chŗ kōt hűp tşt vũi thţ nhĭůng mà còn không có mùi. Chính vì vĻy, nó Âĭűc sŻ dųng nhĭ mŧt ngušn phân bón nông nghiŕp mang tính tuĵn hoàn tſ nhiên. Công ty chĥn nuôi sinh hśc trên cho biōt, hś Âã ký Âĭűc hűp šng cung cijp ngušn Âiŕn nĥng vũi công ty KEPCO vào tháng 8 vŹa qua. Hiŕn tįi, kōt quı nghiên cŷu Âang Âĭűc Âĭa vào ŷng dųng thí nghiŕm. Qua bĭũc thành công ban Âĵu này, hś Âã bán Âĭűc ngušn Âiŕn tſ sın xuijt tŹ chijt thıi cŵa heo lên tũi 32.000kW. Truyŏn thông tįi Âıo Cheju cĩng Âĭa tin: “Vũi viŕc vĻn hành dſ án này, có thő xŻ lý hīn 18.000 tijn phân heo hàng nĥm mŧt cách vŕ sinh và giım thiőu ô nhiœm môi trĭūng. Ášng thūi, nó còn sın xuijt Âĭűc ngušn Âiŕn 650.000kW/nĥm và dĵn dĵn có thő cung cijp ngušn Âiŕn sinh hoįt cho 180 hŧ dân vũi mŷc dùng trung bình 300kW”. ÁŅc biŕt, chính quyŏn Âıo Cheju còn Âang lên kō hoįch tũi nĥm 2014 sŋ bţ sung thêm 3 cī sŭ sın xuijt nĥng lĭűng biogas tŹ phân heo. Áây là phĭīng án tái chō 80% lĭűng chijt thıi cŵa heo trên Âřa phĻn Cheju thành nhiŏu ŷng dųng hŽu ích và kinh tō.

Phát hiŔn tim ngĬŪi trong nghĦa trang Mŧt nhân viên nghħa trang ŭ MƇ Âã phát hiŕn hai chiōc lś nhſa, mťi chiōc có chŷa mŧt trái tim ngĭūi tįi mŧt nghħa trang lũn ŭ thành phş Colma, bang California. Theo cınh sát Colma, hai chiōc lś này cùng vũi mŧt bŷc ınh cŵa mŧt Âôi nam nŽ trʼn Âĭűc tìm thijy ŭ mŧt khu vſc hʼno lánh trong Nghħa trang Holly Cross hôm 12/10 vŹa qua. “Nó dĭūng nhĭ là mŧt bŧ phĻn cŵa cī thő, rijt có thő là mŧt quı tim, kèm theo là nhŽng bŷc ınh cŵa mŧt Âôi nam nŽ”, Chŗ huy Cınh sát Colma, John Read, cho biōt. Sau khi kiőm tra nhŽng trái tim này, Phòng Áiŏu tra cŵa Hįt San Mateo Âã loįi trŹ khı nĥng Âây là mŧt hành Âŧng tŧi ác. “Hai trái tim Âã Âĭűc mţ xʼn Âő khám nghiŕm trĭũc Âó, Âã tìm thijy cı chijt lŝng dùng Âő ĭũp xác. Chúng tôi rijt mŹng khi phát hiŕn Âiŏu này, vì nó Âã loįi trŹ khı nĥng cŵa mŧt vų giōt ngĭūi”, ông Read nói. Ông Read cĩng cho hay các nhân viên Âiŏu tra Âang xem xét các chŷng cũ liên quan Âōn các bŷc ınh. Ông nói rĿng nhŽng trái tim này có thő Âã bř Âánh cĽp tŹ mŧt nhà xác. MŅc dù cınh sát tin rĿng hai trái tim có lŋ bř Âánh cĽp tŹ các tŻ thi, nhĭng không có ngôi mŧ nào trong nghħa trang bř quijy phá, cĩng nhĭ không hŏ có báo cáo vŏ bijt kƁ vų trŧm cĽp nào ŭ các trĭūng y khoa. Cınh sát cho biōt các nhà Âiŏu tra Âã tìm thijy mŧt sş Âiōu xì gà hút dŭ và nōn tįi hiŕn trĭūng, bên cįnh nīi hai chiōc lś Âĭűc chôn. Áiŏu này Âã khiōn cınh sát và các chuyên gia tin rĿng Âây là mŧt phĵn cŵa mŧt loįi nghi lœ tôn giáo nào Âó. 4

Thành phŞ biŐn cIJm mńc Š khêu gŰi Viŕc ĥn mŅc hŭ hang ŭ thành phş Castellammare di Stabia (Ý) Âĭűc coi là mŧt trong nhŽng hành vi chşng lįi xã hŧi. Mųc tiêu cŵa sſ cijm Âoán kƁ quŅc này là Âő khôi phųc lįi sſ thanh lřch cŵa Âô thř và tįo nhŽng Âiŏu kiŕn tşt hīn Âő nhŽng công dân ŭ Âây cùng nhau tšn tįi.

Hình minh hŚa

Melbourne: Lūi cınh báo tŹ mŧt ngĭūi Âàn ông suýt bř cĭũp xe hīi

M

Ŧt ngĬŪi Âàn ông trň tuŢi Âang lên tiŌng cİnh báo nhżng chŴ xe hĪi khác vŎ viŔc khoá cźa xe cŴa mình cĶn thĺn sau khi bİn thân mình bŘ cĬŨp xe, bŘ tIJn công bľng mŦt thanh sļt và buŦc phİi khai thông tin vŎ thň tín dŲng cŴa mình cho tên cĬŨp. NĮn nhân, mŦt nam nhân viên bán hàng 28 tuŢi, có tên là John, cho biŌt anh Âã ÂĬŰc mŦt phen khiŌp sŰ sau khi mŦt ngĬŪi Âàn ông lĮ mńt bŤng nhiên nhİy lên xe hĪi cŴa anh trong khi Âang dŸng chŪ Âèn ÂŜ Ŭ Melbourne tŞi hôm thŶ NĤm tuĴn trĬŨc. NĮn nhân bŘ ngĬŪi Âàn ông này dùng mŦt thanh sļt Âánh vào ÂĴu và Âòi cĬŨp tiŎn. Sau Âó, tên cĬŨp bļt nĮn nhân lái xe Âi cách Collingwood khoİng 11km, ÂŌn mŦt tiŔm tĮp hoá Ŭ Elwood thì tên cĬŨp lIJy chìa khoá xe, mobile và cİ thň tín dŲng cŴa anh John, sau Âó tên cĬŨp dùng tIJm thň tín dŲng này rút mIJt $600 trong tài khoİn cŴa anh John.

Trong khi tên cĬŨp Âang Ŭ bên trong tiŔm hàng, John Ŭ lĮi chiŌc xe cŴa công ty anh vŨi ý nghĦ sŊ không ÂŐ cho tên cĬŨp lIJy mIJt chiŌc xe. Và khi tên cĬŨp ra khŜi cźa tiŔm, hļn bŜ lĮi tIJm thň tín dŲng, mobile và chìa khoá xe vào trong xe cho anh John, và không quên nói thêm rľng tài khoİn cŴa anh vĸn còn $500 trĬŨc khi bŜ chĮy vŎ phía ÂĬŪng Chapel Street. HiŔn cİnh sát Âang kêu gŚi bIJt kƀ ai nhìn thIJy ngĬŪi Âàn ông lİng vİng quanh khu vžc ngã tĬ giża ÂĬŪng Hoddle và ÂĬŪng Gipps, thuŦc khu vžc Collingwood, vào khoİng 9.15pm (AEDT) hôm thŶ NĤm tuĴn trĬŨc, hãy ÂŶng ra cung cIJp thông tin. Tên cĬŨp ÂĬŰc miêu tİ là ngĬŪi Cáp-ca, khoİng tŸ 30-40 tuŢi, ngĬŪi trung bình, ÂŐ râu, ÂŦi mĨ Âen, mńc áo khoác có mĨ hońc áo gió màu nâu. BIJt kƀ ai biŌt thông tin hãy liên hŔ vŨi Lžc lĬŰng cİnh sát ÂiŎu tra Marrickville sŞ 1800 333 000. V

Ngĭūi dân Australia lo lĽng nhiŏu vŏ chō Âŧ hĭu trí H Ŕ thŞng lĬĪng hĬu cŴa Australia, vŞn ÂĬŰc Âánh giá là mŦt trong nhżng chŌ ÂŦ lĬĪng hĬu tŞt nhIJt thŌ giŨi, Âang trong tình trĮng chĬa ÂĬŰc hiŐu Âúng Âļn và Âang trŬ thành mŞi lo ngĮi ÂŞi vŨi ngĬŪi dân cİ nĬŨc.

MŦt ÂŰt nghiên cŶu bí mIJt trĬŨc Âây cŴa TŢng cŲc thuŌ vŨi sž tham gia cŴa 16 nhóm tâm ÂiŐm, 50 cuŦc phŜng vIJn chuyên sâu và hĪn 2400 trĬŪng hŰp phŜng vIJn qua ÂiŔn thoĮi, cho thIJy ngĬŪi dân Australia cİm thIJy bŞi rŞi và lo sŰ rľng chŌ ÂŦ trŰ cIJp lĬĪng hĬu sŊ bŘ bãi bŜ. ÁĬŰc thžc hiŔn trong bŞi cİnh cuŦc khŴng hoİng tài chính toàn cĴu và mŨi ÂĬŰc công bŞ hŠi cuŞi tháng 10 vŸa qua trên trang web cŴa BŦ Tài chính,

bài nghiên cŶu cho thIJy ngĬŪi dân Australia cİm thIJy bŘ sŞc trĬŨc sž sŲp ÂŢ cŴa hŔ thŞng tiŌt kiŔm lĬĪng hĬu do cuŦc khŴng hoİng tài chính gây ra. Bài báo cĨng cho thIJy nhóm ngĬŪi trong ÂŦ tuŢi tŸ 30 - 44 thĬŪng lo lļng nhiŎu hĪn khi hŚ cho rľng con cái hŚ không tham gia hŔ thŞng lĬĪng hĬu trong khi cha mņ hŚ lĮi trì hoãn viŔc nghŖ hĬu hońc xin ÂĬŰc trŰ cIJp hĬu trí trŬ lĮi do tình trĮng thIJt thoát lĬĪng hĬu. Ngoài ra, bài báo còn cho hay trong nhóm ngĬŪi nói trên còn có cİm giác có lŤi, bŬi hŚ biŌt rľng hŚ nên hiŐu Âúng vŎ chŌ ÂŦ hĬu trí và cĴn tích cžc hĪn trong viŔc quİn lý nó, nhĬng hŚ lĮi ÂĬa ra vô sŞ lý do cho viŔc trì hoãn cŴa mình. V

Thành phş Castellammare di Stabia Âang cş gĽng Âő trŭ thành nīi mũi nhijt tįi Ý dùng quyŏn hįn Âő Âàn áp thŁng tay nhŽng hành vi Âĭűc cho là quijy rşi hay bijt lřch sſ ŭ công cŧng nhĭ: Uşng rĭűu, bia trên Âĭūng phş, chīi túc cĵu ŭ nhŽng nīi công cŧng, thĻm chí cı viŕc tĽm nĽng trên bãi biőn - bijt chijp viŕc Âây là mŧt thành phş biőn. Theo BBC, chŗ thř mũi sŋ có hiŕu lſc cijm mśi thŷ tŹ váy ngĽn Âōn quĵn jean “cĩn cůn” khi mśi ngĭūi Âi dįo quanh thành phş. Thř trĭŭng Luigi Bobbio muşn Âĭa nhŽng lŕnh cijm này vào thſc thi, vũi mŷc tiŏn phįt tŹ 20 Âōn 450 bıng Anh Âşi vũi nhŽng ngĭūi vi phįm. Ông cho biōt, ông muşn nhĽm mųc tiêu Âōn nhŽng ngĭūi ĭa thích sſ šn ào, hťn loįn, hoŅc Âīn giın là nhŽng ngĭūi có thói quen cĭ xŻ tši. “Tôi cho rĿng Âây là mŧt quyōt Âřnh Âúng” - vř giám mųc Don Paulo Cecere nói vũi tū Cronache di Napoli rĿng “Âiŏu này sŋ hįn chō viŕc gia tĥng tŕ nįn quijy rşi tình dųc”. Castellammare di Stabia là thành phş mũi nhijt Âã sŻ dųng nhŽng quyŏn hįn do chính phŵ cho phép các thř trĭŭng áp dųng trong viŕc nť lſc Âiju tranh vũi tŧi phįm và chşng lįi nhŽng hành vi xã hŧi xiju.

“ThiŌu lâm Šng ma trĺn” tĮi Liên hoan Võ thuĺt Nhiŏu khách thĥm quan bř “sşc” trĭũc hình ınh cŵa 1.000 ngĭūi “šng” lĻp thành “Thiōu lâm šng ma trĻn” ŭ ngay lşi vào khu danh thĽng Chùa Thiōu Lâm. Liên hoan Lœ hŧi võ thuĻt Thiōu Lâm quşc tō lĵn thŷ 8 diœn ra tŹ ngày 22-24/10 Âã kōt thúc trong niŏm vui và sſ tiōc nuşi cŵa hàng ngàn ngĭūi hâm mŧ Trung Quşc và quşc tō. Tham gia Lœ hŧi võ thuĻt Thiōu Lâm quşc tō lĵn này có sſ tham gia cŵa các vř khách Âōn tŹ 56 quşc gia và vùng lãnh thţ cùng 65.000 võ sĭ Trung Quşc. Các võ sĭ Âĭűc sĽp xōp biőu diœn võ thuĻt dśc theo con Âĭūng 16,6 km dĹn tŹ chân núi tũi chùa Thiōu Lâm ŭ núi Tùng Sīn, thành phş Áĥng Phong, tŗnh Hà Nam, Trung Quşc. Tįi khu vſc chính cŵa chùa Thiōu Lâm, hīn 8.000 hśc viên cŵa trĭūng võ thuĻt Tagou trong các trang phųc võ thuĻt truyŏn thşng trình diœn nhŽng màn võ Thiōu Lâm ÂŅc sĽc. Ngoài nhŽng thō võ ÂŇp mĽt Âĭűc thő hiŕn dśc trên Âĭūng tũi chùa Thiōu Lâm, nhŽng vř khách tũi thĥm quan Liên hoan còn bř “sşc” trĭũc hình ınh cŵa 1.000 ngĭūi “šng” lĻp thành “Thiōu lâm šng ma trĻn” ŭ ngay lşi vào khu danh thĽng Chùa Thiōu Lâm. 1.000 thiōu tĥng này mình Âĭűc phŵ bĿng lũp nhĩ bóng nhĭ šng biőu diœn ŭ các tĭ thō võ công vô cùng trang nghiêm và mįnh mŋ.

Cļn cŢ – MŞt yêu mŨi lĮ cŴa giŨi trň! Vũi loįt phim ma hút máu nhĭ Chįng vįng, NhĻt thſc và True Blood trên HBO thu hút Âĭűc lĭűng ngĭūi hâm mŧ khţng lš, giũi trʼn Âang bř cuşn vào gušng xoáy yêu thích mśi thŷ dính Âōn ma cà ršng. Tuy nhiên, sſ ĭa chuŧng này làm bùng phát mŧt xu hĭũng không mijy hay trong giũi trʼn: cĽn cţ. 4

Thiōu i-şt ŭ ngĭūi dân Australia ngày càng nghiêm trśng T

hiŌu khoáng chIJt có thŐ huƄ hoĮi toàn bŦ dân sŞ là ÂiŎu rõ ràng và, theo mŦt báo cáo nghiên cŶu vŎ hàm lĬŰng I-Şt Ŭ trň sĪ sinh mŨi Âây cho thIJy, tình trĮng này có thŐ Âang gia tĤng Ŭ Australia. Theo Âánh giá cŴa TŢ chŶc y tŌ ThŌ giŨi (WHO) thì viŔc thiŌu I-Şt có thŐ làm chŖ sŞ thông

minh IQ cŴa mŤi ngĬŪi bŘ giİm tŸ 10 ÂŌn 15 ÂiŐm. CĨng theo Âánh giá cŴa tŢ chŶc này thì Australia ÂĬŰc xŌp vào mŦt trong 50 quŞc gia bŘ thiŌu loĮi chIJt này.

MŦt nghiên cŶu thžc hiŔn trên hĴu hŌt trň sĪ sinh Ŭ tiŐu bang Victoria tŸ nĤm 2001 ÂŌn nĤm 2006 mŦt lĴn nża cho thIJy nhżng dIJu hiŔu

rõ ràng vŎ tình trĮng thiŌu I-Şt và tình trĮng này thĺm chí ngày mŦt nghiêm trŚng hĪn. Trong sŞ 368,000 trň sĪ sinh thì có khoİng 26,000 trň, tĬĪng ÂĬĪng vŨi tƄ lŔ 7%, ÂĬŰc phát hiŔn mŶc ÂŦ tĺp trung lĬŰng hoóc môn tĤng cĬŪng tuyŌn giáp (TSH) ngày mŦt tĤng cao do ít sź dŲng I-Şt.

Theo Âánh giá cŴa tŢ chŶc WHO, dân sŞ mŦt nĬŨc ÂĬŰc xem là thiŌu I-Şt nŌu hĪn 3% sŞ trň sĪ sinh có mĸu máu xét nghiŔm cho thIJy có sž tĺp trung TSH. Xét vŎ sŞ trň sĪ sinh bŘ thiŌu I-Şt Ŭ Victoria, thì sŞ trň em này chiŌm khoİng 4% tƄ lŔ sinh thô trong nĤm 2001 và tĤng lên 9% trong nĤm 2006. TrĬŨc tình

hình này, kŐ tŸ tháng 10/2009, các cĪ quan quİn lý thžc phĶm yêu cĴu cĪ sŬ sİn xuIJt bánh tĮi Australia chŖ ÂĬŰc sź dŲng muŞi I-Şt trong sİn phĶm cŴa mình. Áây ÂĬŰc coi là mŦt nŤ lžc nhľm thay ÂŢi tình trĮng thiŌu I-Şt trong chŌ ÂŦ Ĥn uŞng cŴa ngĬŪi dân Australia. PhĬĪng Nguyên


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 “Khi tôi và bįn trai ŭ cùng nhau, bijt kő là làm gì, tôi Âŏu thích cĽn cţ anh ijy. Tôi không phıi là quái vĻt hút máu hay gì Âó. Tôi hoàn toàn bình thĭūng. Tôi cho rĿng tôi thích cım giác khi cĽn. Tôi không thích mùi vř gì và tôi không cĽn mįnh, chŗ cĽn”, mŧt cô gái trʼn Âã thţ lŧ nhĭ vĻy. Phóng viên Âài CBS, MƇ Âã phŝng vijn mŧt sş hśc sinh nĽm rõ xu hĭũng cĽn yêu tįi trĭūng hśc Âő xem các em nói gì vŏ hành vi mũi này. Hśc sinh nĥm thŷ hai cŵa trĭūng trung hśc Pao Hernandez cho biōt, em Âã tŹ chşi Âĭa máu cŵa mình cho mŧt cĻu bįn khi Âĭűc xin, lúc còn hśc phţ thông. “Áó là cách thő hiŕn bįn thuŧc vŏ ai Âó và Âánh diju chŵ quyŏn”, Hernandez giıi thích. Pao Hernandez cho biōt, “nhiŏu cŅp Âôi cĽn nhau chıy máu Âő bày tŝ tình yêu và sſ hōt lòng vũi Âşi phĭīng”. Tuy nhiên, theo blogger, mŧt phų huynh hśc sinh Vanessa Van Petten, bįn bè Âôi khi cĽn nhau Âő thő hiŕn sſ thân thiōt. “Áiŏu này khiōn tôi thſc sſ lo lĽng vì nó liên quan tũi chiōm hŽu. Chúng ta Âang nói vŏ mŧt thŷ gì Âó thuŧc sŭ hŽu, sŭ hŽu bįn bè”. Trong khi xu hĭũng này có vʼn lį thì nó lįi làm bác sħ và các bĻc phų huynh rijt lo lĽng. CĽn cţ nhĭ trong phim ma Chįng vįng và NhĻt ký ma cà ršng dĭūng nhĭ là mŧt ngušn cım hŷng mũi tįo nên xu hĭũng này. Miŕng chŷa nhiŏu vi khuķn, cĽn Âő bày tŝ yêu mōn là mŧt cách nhĿm chŷng tŝ bįn gĽn bó vũi ngĭūi yêu nhĭ thō nào nhĭng hành Âŧng này lįi tįo cī sŭ cho lây nhiœm, lįm dųng thân thő và là diju hiŕu vŏ tâm lý xã hŧi. Phóng viên y tō cŵa CBS là Jennifer Aston nói: “Áây là mŧt dįng mųn nhśt phiên bın hiŕn Âįi. Tuy nhiên, chúng ta phıi nhũ bijt cŷ khi nào có mŧt vōt xĭũc trên da, ÂŅc biŕt khi bįn Âang nói vŏ miŕng, nó chŷa Âĵy vi khuķn...Bįn có nguy cī bř lây nhiœm nghiêm trśng vŏ da”. Theo Viŕn Y tō quşc gia MƇ, “ngĭūi cĽn....có tƅ lŕ lây nhiœm là 10%”. CĽn yêu có thő phát tán vi khuķn. Xu hĭũng cĽn nhau cŵa giũi trʼn gây Âau Âũn vŏ thő chijt, tįo nên mŧt thĭīng tţn ŭ mô mŏm và nhìn chung là mŧt ý tĭŭng tši. Xu hĭũng này trong giũi trʼn gişng nhĭ mŧt sſ ám ınh cĵn phıi Âĭűc bãi bŝ Âő tránh hĻu quı lây nhiœm. V

Tác giİ Harry Potter là ngĬŪi phŲ nż có İnh hĬŬng nhIJt nĬŨc Anh Ngày 11.10, biên tĺp viên các tĮp chí hàng ÂĴu tĮi Anh Âã bình chŚn J.K.Rowling, tác giİ cŴa loĮt truyŔn Ĥn khách Harry Potter, là ngĬŪi phŲ nż có İnh hĬŬng nhIJt nĬŨc Anh, vĬŰt qua cİ nż hoàng Elizabeth II. Rowling, ngĬŪi trŬ nên nŢi tiŌng toàn cĴu nhŪ loĮt truyŔn vŎ cĺu bé phù thŴy Harry Potter rIJt ÂĬŰc trň em yêu thích, dĸn ÂĴu danh sách nhżng phŲ nż có İnh hĬŬng nhIJt nĬŨc Anh do các biên tĺp viên thuŦc Công ty TĮp chí QuŞc gia xuIJt bİn 20 tĮp chí tĮi Anh bình chŚn. Công ty này cho biŌt, kĦ nĤng viŌt, sž kiên trì ÂŐ Âi ÂŌn thành công và lòng nhân ái cŴa Rowling là nhżng yŌu tŞ giúp bà giành vŘ trí dĸn ÂĴu trong danh sách bình chŚn này. XŌp thŶ hai trong danh sách là ngôi sao nhĮc pop kiêm nhà thiŌt kŌ thŪi trang Victoria Beckham, và ngĬŪi ÂŶng thŶ ba là nż hoàng Anh Elizabeth II. Nhżng phŲ nż khác lŚt vào top 10 trong danh sách gŠm có bà Samantha Camerron - vŰ thŴ tĬŨng Anh David Cameron và nhà thiŌt kŌ thŪi trang lŸng danh Vivien Westwood. Danh sách này ÂĬŰc bình chŚn nhân kŖ niŔm 100 nĤm ngày thành lĺp Công ty TĮp chí QuŞc gia vŨi các Ķn phĶm phát hành tĮi Anh bao gŠm Good Housekeeping, Country Living và Harper’s Bazaar. TuĴn trĬŨc, ÁŔ nhIJt phu nhân MƆ Michelle Obama Âã thay thŌ thŴ tĬŨng ÁŶc Angela Merkel trŬ thành ngĬŪi ÂŶng ÂĴu trong danh sách nhżng ngĬŪi phŲ nż quyŎn lžc nhIJt nĤm 2010 do tĮp chí Forbes bình chŚn. V

9

Thành phş Yarra: Giá nhà Âã hį nhiŕt G iá nhà Ŭ khu vžc Yarra Âã hĮ nhiŔt sau hĪn mŦt nĤm tĤng mĮnh liên tiŌp. SŞ liŔu báo cáo quý 3 do ViŔn nghiên cŶu bIJt ÂŦng sİn Victoria công bŞ cho thIJy giá nhà trung bình Ŭ Clifton Hill Âã giİm Âáng kŐ tŨi 12.6%, tŸ $935,000 xuŞng còn $817,000. Giá nhà Ŭ Abbotsford cĨng giİm 11.% và Ŭ Carlton North giİm 8.9%. Trong khi giá nhà

trung bình Ŭ Fairfields giż Ţn ÂŘnh Ŭ mŶc $607,500, thì giá Ŭ khu vžc Richmond giİm nhņ 2.1%.

Xét trên tIJt cİ các khu ngoĮi ô Yarra, ngoĮi trŸ Richmond, có chĬa ÂĴy 30 giao dŘch bán ÂĬŰc thžc hiŔn trong cİ ba tháng cŴa quý 3 này. Áńc biŔt, giá nhà Ŭ Carlton, khu ngoĮi ô ngay bên ngoài thành phŞ Yarra, giİm tŨi 20.4% xuŞng còn $825,500. Robert

DIJu hiŔu cİnh báo tž tź Ŭ trň em cĴn ÂĬŰc nhĺn thŶc tŞt hĪn Friday, 29 October, 2010

Các chuyên gia sŶc khoň tâm thĴn mŨi Âây cho biŌt tình trĮng tž tź Âang ngày mŦt gia tĤng Ŭ giŨi trň - và rIJt nhiŎu ngĬŪi trong sŞ này lža chŚn mobile và các trang mĮng xã hŦi ÂŐ cİnh báo vŨi bĮn bè và gia Âình chúng vŎ ý ÂŘnh tž tź cŴa mình. Theo báo cáo cŴa CĪ quan giám sát tình hình tź vong Ŭ trň em NSW cho biŌt, riêng trong nĤm ngoái, có tŨi 17 trň vŘ thành niên tž tź, tĤng lên so vŨi con sŞ 12 trĬŪng hŰp trong nĤm 2008. Bà Megan Mitchell, uƄ viên chính phŴ NSW vŎ vIJn ÂŎ trň em và thanh niên, cho biŌt trong sŞ các trĬŪng hŰp tž tź, có sáu em dùng mobile ÂŐ báo cho bĮn bè, mŦt em viŌt trên blog cá nhân, nhĬng hĴu hŌt các em ÂŎu không biŌt liên lĮc vŨi ai khi nhĺn ÂĬŰc nhżng thông ÂiŔp nhĬ vĺy. Qua tình hình này, CĪ quan giám sát tình hình tź vong Ŭ trň em khuyŌn cáo mŚi ngĬŪi cĴn phİi ÂĬŰc giáo dŲc ÂŐ nhĺn biŌt và xź lý vŨi nhżng dIJu hiŔu cİnh báo, cách thŶc xź lý và nhżng yŌu tŞ rŴi ro có thŐ xİy ra theo nhżng phĬĪng tiŔn truyŎn thông mà các em sź dŲng ÂŐ thông báo cho bĮn bè biŌt vŎ ý ÂŘnh tž tź cŴa mình. Trong sŞ 17 trĬŪng hŰp tž tź nĤm ngoái, có 13 em bŘ chŌt do tž treo cŢ, mŦt em chŌt do nhİy tŸ trên cao xuŞng và ba em chŌt do nľm trĬŨc mĨi xe hĪi hońc tàu hoİ. ÁŐ ÂĬŰc tĬ vIJn vŎ nhżng vIJn ÂŎ liên quan

ÁĬŰc biŌt vào khoİng 10.30am hôm Âó, mŦt nhóm nż sinh Âang ÂŶng tĮi cŢng vào mŦt trĬŪng trung hŚc trên ÂĬŪng Seaview Street, Dulwich Hill, thì có mŦt ngĬŪi Âàn ông ngŠi trong chiŌc xe van dùng cź chŖ tay ra hiŔu vŨi nhóm nż sinh này, nhĬng các em không ÂŐ ý và bŜ Âi ngay sau Âó. MŦt trong nhóm nż sinh này, mŦt bé gái 14 tuŢi, nhĺn ra rľng cô bé tŸng ba lĴn nhìn thIJy ngĬŪi Âàn ông trên cùng chiŌc xe van Âó sau khi tan trĬŪng, tĮi ngã tĬ ÂĬŪng Seaview Street và ÂĬŪng Marrickville Road, và Âńc biŔt là có cùng cź chŖ, ÂiŔu bŦ Âó. Mãi ÂŌn hôm thŶ NĤm tuĴn trĬŨc, ngày 28 tháng 10, cô

Richmond: Phát hiŔn sŞ tiŎn bí Ķn ÂĬŰc cIJt giIJu tŸ nhiŎu nĤm Cİnh sát Âang tìm kiŌm chŴ nhân cŴa mŦt khŞi lĬŰng tiŎn mńt ÂĬŰc cho là cIJt giIJu tĮi mŦt ngĤn tŴ ÂĬŰc hĪn 5 nĤm nay. KhŞi lĬŰng tiŎn tĬĪng ÂŞi lŨn này gĴn Âây ÂĬŰc phát hiŔn tai mŦt doanh nghiŔp mŨi mŬ trên ÂĬŪng Cremorne St. Trung sƆ Damien Morrissey cho biŌt mŦt thŰ ÂiŔn Âã phát hiŔn thIJy bŚc tiŎn này khi Âang hoàn thành công viŔc trĬŨc khi khai trĬĪng doanh nghiŔp này. ChŴ cŴa doanh nghiŔp này không hay biŌt gì vŎ sŞ tiŎn và ÂŌn nay vĸn chĬa có ai lên tiŌng nhĺn sŞ tiŎn Âó. Trung sƆ Morrissy cho hay, ngĤn tŴ này không ÂĬŰc mŬ ra kŐ tŸ nĤm 2004 hońc 2005, do Âó cİnh sát kŌt luĺn rľng sŞ tiŎn này ÂĬŰc cIJt giIJu trong Âó tŸ thŪi ÂiŐm nói trên. Ông cĨng lên tiŌng cİnh báo ÂŞi vŨi bIJt kƀ ngĬŪi nào có ý ÂŘnh nhĺn sŞ tiŎn Âó mŦt cách trái phép. NgĬŪi nào là chŴ nhân chính thŶc cŴa sŞ tiŎn hãy liên hŔ vŨi trung sƆ Damien Morrissey theo sŞ ÂiŔn thoĮi 9739 2401 và phİi chŶng minh ÂĬŰc quyŎn sŬ hżu hŰp pháp cŴa mình ÂŐ lIJy lĮi sŞ tiŎn. PhĬĪng Nguyên

bé mŨi báo cáo cİ ba trĬŪng hŰp lĴn trĬŨc cho ba mņ mình.

HiŔn cİnh sát Âang kêu gŚi sž hŤ trŰ cŴa ngĬŪi dân nhľm truy tìm ngĬŪi Âàn ông liên quan ÂŌn vŲ viŔc này. Nghi phĮm ÂĬŰc miêu tİ là ngĬŪi Cáp-ca, có nĬŨc da màu ôliu, khoİng tŸ 30-40 tuŢi, ngĬŪi bình thĬŪng, tóc Âen thŀng và ÂŐ râu dê. Trong cİ ba trĬŪng hŰp, nghi phĮm ÂŎu mńc áo khoác màu Âen. Còn chiŌc xe mà nghi phĮm sź dŲng ÂĬŰc cho là mŦt chiŌc xe van màu Âen, có biŐn sŞ ÂĤng ký màu trļng, viŎn xanh và cźa sau mŬ ra phía ngoài. BIJt kƀ ai phát hiŔn hành vi có dIJu hiŔu khİ nghi quanh khu vžc Dulwich Hill hońc có thông tin liên quan hãy gŚi ÂiŔn báo cho ÁĬŪng dây phòng chŞng tŦi phĮm theo sŞ 1800 333 000. PhĬĪng Nguyên ÂĴu, trong khi mŦt ngĬŪi khác thì bŘ mŦt chiŌc Âinh bļn vào gĴn mļt. Ông Shaun Columbine, mŦt nhân viên cŶu hŦ, cho biŌt nhżng vŲ tai nĮn kiŐu này có thŐ mang lĮi hĺu quİ rIJt nghiêm trŚng. Vì vĺy, ông cho rľng mŚi ngĬŪi cĴn phİi ý thŶc ÂĬŰc sž nguy hiŐm cŴa súng bļn ghim, bŬi tai nĮn có thŐ xİy ra rIJt dŒ dàng.

Melbourne: Cİnh báo tai nĮn tŸ súng bļn Âinh ghim MŨi Âây, lžc lĬŰng cŶu hŦ Âã ra lŪi cİnh báo vŨi ngĬŪi dân sau khi phİi tiŌp nhĺn và ÂiŎu trŘ cho 11 ngĬŪi bŘ thĬĪng do bŘ bļn bľng súng bļn ghim Ŭ Melbourne tŸ hŠi tháng NĤm ÂŌn nay. Trong sŞ 11 trĬŪng hŰp, có hai ngĬŪi bŘ chiŌc Âinh dài 5cm cļm vào

Tuy nhiên, vĸn có mŦt sŞ khu vžc khác lĮi ghi nhĺn giá nhà tĤng lên, chŀng hĮn nhĬ Parkville và North Melbourne. V

ÂŌn cuŦc sŞng, ÂŦc giİ có thŐ gŚi ÂŌn sŞ 131 114, hońc ÂŐ ÂĬŰc tĬ vIJn vŎ nhżng vIJn ÂŎ liên quan ÂŌn trň nhŜ, ÂŦc giİ có thŐ gŚi tŨi sŞ 1800 551 800.

Dulwich Hill: Vŏ tình trįng an toàn cŵa các em nŽ sinh C İnh sát Âang kêu gŚi sž hŤ trŰ cŴa dân chúng liên quan ÂŌn vŲ viŔc mŦt nż sinh bŘ kň lĮ mńt bám theo tĮi khu vžc phía tây Sydney hôm thŶ NĤm, ngày 28 tháng 10 vŸa qua.

Elsom, giám ÂŞc công ty Hocking Stuart tĮi Carlton, cho biŌt nhżng khu vžc vŞn trĬŨc Âây thĬŪng có mŶc giá cao nhĬ Carlton và Carlton North, nay lĮi là nhżng khu vžc ÂĴu tiên chŶng kiŌn sž İm ÂĮm cŴa thŘ trĬŪng nhà ÂIJt.

Ông tiŌt lŦ thêm trong sŞ nhżng trĬŪng hŰp bŘ nĮn, có mŦt thanh niên 18 tuŢi bŘ chiŌc ghim cļm sâu vào ÂĴu, gây nguy hiŐm ÂŌn cİ tính mĮng cŴa nĮn nhân. Ông cİnh báo bIJt kƀ ngĬŪi nào có vĺt lĮ trong ngĬŪi phİi ÂĬŰc nhŪ ÂŌn chuyên gia và gŚi cho sŞ dŘch vŲ khĶn cIJp 000, vì nŌu tž lIJy chúng ra có thŐ sŊ làm vŌt thĬĪng nghiêm trŚng hĪn và mIJt nhiŎu máu. V

Hình minh hŚa

PhŲ nż Sydney quan tâm ÂŌn ngoĮi hình nhiŎu hĪn phŲ nż Ŭ khu vžc khác! KŌt quİ mŦt ÂŰt ÂiŎu tra mŨi Âây cho thIJy phŲ nż Sydney luôn quan tâm ÂŌn viŔc giż gìn bİn thân, không sâu sļc và chi nhiŎu tiŎn cho ngoĮi hình cŴa mình hĪn là nhżng ngĬŪi phŲ nż Ŭ các khu vžc khác trên khļp nĬŨc Australia. ÁŰt khİo sát ÂĬŰc tiŌn hành ÂŞi vŨi hĪn 1800 phŲ nż cho thIJy phŲ nż Ŭ New South Wales dành khoİng $78 mŤi tháng cho viŔc chĤm sóc sļc Âņp, cao hĪn tŨi $10 so vŨi mŶc trung bình cİ nĬŨc. NgĬŰc lĮi, phŲ nż Ŭ Victoria chŖ dành trung bình $67.87 mŤi tháng, còn phŲ nż Ŭ Queensland thì dành $64.58, trong khi Âó phŲ nż Ŭ South Australia ÂĴu tĬ ít nhIJt cho viŔc chĤm sóc sļc Âņp cŴa mình vŨi mŶc trung bình $49.96 mŤi tháng. Và khi słn sàng làm viŔc gì, thì phŲ nż Sydney cĨng mIJt nhiŎu thŪi gian chuĶn bŘ hĪn, vŨi lĬŰng thŪi gian trung bình mà hŚ dành cho viŔc chĤm sóc sļc Âņp bİn thân là khoİng 25 phút mŤi ngày. Tuy nhiên, ông Mark McCrindle, mŦt chuyên gia nghiên cŶu xã hŦi, cho hay phŲ nż Sydney tinh tŌ và phŶc tĮp hĪn, Šng thŪi hŚ cĨng có nhiŎu tiŎn hĪn và có khİ nĤng cĮnh tranh tŞt hĪn. Ông cĨng cho rľng phŲ nż Sydney có xu hĬŨng bļt ÂĴu cuŦc sŞng gia Âình muŦn hĪn, thích Âi chĪi và dành nhiŎu thŪi gian cho hoĮt ÂŦng vui chĪi, giİi trí hĪn.V


10 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

Indonesia: HĪn 440 ngĬŪi chŌt vì thİm hŚa SŞ liŔu tính ÂŌn hŌt ngày 30/10 cho thIJy sŞ ngĬŪi thiŔt mĮng do thİm hoĮ kép là sóng thĴn cŦng núi lźa Ŭ Indonesia Âã vĬŰt quá 440 ngĬŪi. TĮi khu vžc quĴn Âİo Mentawai, nhżng cĪn sóng thĴn cao 2 - 8m tính tŨi nay Âã cĬŨp mĮng sŞng cŴa hĪn 410 và khoİng 300 ngĬŪi khác mIJt tích. Trong sŞ mIJt tích này, sŊ có nhiŎu ngĬŪi không bao giŪ trŬ vŎ ÂĬŰc nża. Trong khi Âó, núi lźa Merapi phun trào Ŭ tŖnh Trung Java cĨng cĬŨp Âi hĪn 30 mĮng sŞng nża, ÂĬa sŞ thiŔt mĮng vì thİm hoĮ kép tĮi Indonesia lên hĪn 440 ngĬŪi, theo thŞng kê chĬa ÂĴy ÂŴ. HiŔn các nŤ lžc cŶu nĮn, tìm kiŌm nhżng ngĬŪi còn sŞng sót vĸn Âang diŒn ra khĶn trĬĪng.

ın ÁŦ trang bŘ bom chŞng tàu ngĴm ın ÁŦ mŨi Âây Âã quyŌt ÂŘnh mua bom chŞng tàu ngĴm ÂŐ trang bŘ cho phi ÂŦi máy bay thuŦc Lžc lĬŰng Hİi quân nĬŨc này. Áây là mŦt trong nhżng nŤ lžc nhľm tĤng cĬŪng khİ nĤng chiŌn ÂIJu dĬŨi mńt nĬŨc cŴa Hİi quân ın ÁŦ. Thông tin này Âã ÂĬŰc các nguŠn tin quân sž ın ÁŦ tiŌt lŦ trong ngày 31/10. ÁĪn vŘ Không quân thuŦc Hİi quân ın ÁŦ hiŔn Âang sŬ hżu các máy bay chiŌn ÂIJu Sea Harrier, MiG-29K; máy bay ném bom Tupolev Tu-142, máy bay tuĴn tra TDornier và IL-38; và các máy bay tržc thĤng Kamov, Sea King, Dhruv ALH, Chetak, Cheetah. Lžc lĬŰng Hİi quân ın ÁŦ hiŔn Âang có 56.000 binh sĦ. Lžc lĬŰng hùng hĺu này sŬ hżu 170 con tàu, trong Âó có tàu sân bay INS Viraat ÂĬŰc trang bŘ rIJt nhiŎu máy bay chiŌn ÂIJu.

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

NŽ sinh 20 tuţi âm mĭu khŵng bş nĭũc MƇ

C

sinh viên y khoa thuŦc trĬŪng ÁĮi hŚc Sanaa. Cô gái này tĴm khoİng 20 tuŢi. Cô Âã bŘ bļt tĮi mŦt khu dân cĬ nghèo Ŭ phía tây thŴ Âô Sana cŴa Yemen .

Các lžc lĬŰng an ninh Ŭ Anh và Dubai Âã phát hiŔn ra hai gói chIJt nŢ trên khi hai chiŌc máy bay chŬ hàng ÂŌn MƆ quá cİnh Ŭ hai ÂŘa ÂiŐm này. Ngay sau khi vŲ viŔc bŘ phát giác, các quan chŶc an ninh Yemen Âã tìm ra ÂĬŰc ÂŘa chŖ cŴa ngĬŪi gźi thông qua sŞ ÂiŔn thoĮi mà ngĬŪi này ÂŐ lĮi cho công ty vĺn chuyŐn. Hóa ra ngĬŪi gźi là mŦt nż

Theo ông Abdel Rahman Burman, luĺt sĬ cŴa nż sinh viên trên, mņ cŴa cô gái cĨng bŘ bļt giż nhĬng bà này không ÂĬŰc coi là kň tình nghi chính. Ông Burman cho biŌt ông lo ngĮi rľng thân chŴ cŴa ông Âã bŘ ngĬŪi khác lŰi dŲng. “Nhżng ngĬŪi quen biŌt vŨi nż sinh viên này ÂŎu nói cô IJy là mŦt sinh viên lńng lŊ. HŚ cĨng khŀng ÂŘnh không hŎ biŌt cô IJy có liên quan ÂŌn bIJt kƀ nhóm chính trŘ

ác lžc lĬŰng an ninh Yemen hôm 30/10 cho biŌt, thŴ phĮm gźi hai gói chIJt nŢ ÂŌn các giáo ÂĬŪng Do Thái Ŭ Chicago, MƆ, hôm 29/10 là mŦt nż sinh viên ÂĮi hŚc khoİng 20 tuŢi.

hay tôn giáo nào. Tôi e rľng cô IJy là mŦt nĮn nhân bŬi chŀng ai cŞ tình làm viŔc Âó mà lĮi ÂŐ lĮi sŞ ÂiŔn thoĮi và cİ bİn photo thň cĤn cĬŨc”, ông Burman cho tŪ Reuters biŌt. TrĬŨc Âó, hôm thŶ Sáu 29/10, ngĬŪi ta Âã phát hiŔn mŦt gói hàng khİ nghi trên chiŌc máy bay chŬ hàng United Parcel Service tĮi chńng chuyŐn tiŌp Ŭ Sân bay Áông Midlands, phía bļc thŴ Âô London. Các lžc lĬŰng an ninh Anh sau Âó cho biŌt, thiŌt bŘ nŢ ÂĬŰc phát hiŔn tĮi sân bay Áông Midlands ÂŴ lŨn ÂŐ có thŐ làm tan xác mŦt chiŌc máy bay. CĨng trong ngày 29/10, gói hàng

khİ nghi thŶ hai ÂĬŰc tìm thIJy trong mŦt thùng hàng ÂĬŰc chŬ trên máy bay cŴa Hãng hàng không Qatar Airways tĮi chńng chuyŐn tiŌp Ŭ Dubai. Theo các quan chŶc Dubai , ngĬŪi ta Âã tìm thIJy mŦt quİ bom còn hoĮt ÂŦng trong gói hàng này. Cİ MƆ, Anh và į-rĺp Xê-út ÂŎu tin rľng thŴ phĮm ÂŶng Âľng sau vŲ gźi hai gói hàng trên thuŦc chi nhánh al Qaeda Ŭ Yemen vì ít nhIJt mŦt trong hai gói hàng có chŶa chIJt nŢ PETN. Áó là loĮi chIJt nŢ ÂĬŰc nhóm khŴng bŞ Ŭ Yemen dùng trong vŲ Âánh bom máy bay MƆ bIJt thành hŠi Giáng sinh nĤm ngoái. V

Tţng thşng Medvedev có thő sánh vũi Putin? tĬŨng Putin 1%. VŨi tŖ lŔ, uy tín cŴa ông chŴ ÂiŔn Kremlin Âã tĤng 3% so vŨi hŠi tháng 9. VŎ viŔc lža chŚn ai là tŢng thŞng trong cuŦc bĴu cź sļp tŨi, trong sŞ 1.600 ngĬŪi tham gia cuŦc ÂiŎu tra tŸ ngày 22-25/10, có 24% dành lá phiŌu cho ông Putin trong khi 21% sŞ khác chŚn ông Medvedev.

T

Ÿ trĬŨc ÂŌn nay, ThŴ tĬŨng Putin luôn vĬŰt trĬŨc ngĬŪi hŚc trò Medvedev cŴa mình vŎ uy tín vŨi mŦt khoİng cách khá xa. Tuy nhiên, theo cuŦc thĤm dò dĬ luĺn cŴa tŪ Vedomosti, TŢng thŞng Medvedev Âã giành ÂĬŰc ÂŌn 76% sŞ phiŌu Ŵng hŦ cŴa ngĬŪi dân, chŖ thua ThŴ

Ông Alexei Grazhdankin – ngĬŪi phŲ trách cuŦc thĤm dò trên, nhĺn ÂŘnh, viŔc tŖ lŔ Ŵng hŦ TŢng thŞng Medvedev tĤng vŚt là nhŪ quyŌt ÂŘnh cŴa ông này trong viŔc sa thİi ThŘ trĬŪng quyŎn lžc cŴa thành phŞ Moscow Yuri Luzhkov hŠi tháng trĬŨc. Cách Âây hai nĤm, ông Medvedev Âã dŒ dàng giành chiŌn thļng trong cuŦc bĴu cź tŢng thŞng nhŪ sž

Ŵng hŦ mĮnh mŊ cŴa vŘ chính khách uy tín và quyŎn lžc - Vladimir Putin. Ngay sau Âó, ông Medvedev Âã bŢ nhiŔm ông Putin làm ThŴ tĬŨng. TĮi thŪi ÂiŐm Âó, nhiŎu ngĬŪi Âã lo ngĮi TŢng thŞng Medvedev sŊ bŘ che mŪ bŬi cái bóng quá lŨn cŴa ngĬŪi tiŎn nhiŔm. Tuy nhiên, thžc tŌ Âã cho thIJy, TŢng thŞng Medvedev không hŎ thua kém ngĬŪi tiŎn nhiŔm cĨng là ngĬŪi thĴy cŴa mình. Ông chŴ ÂiŔn Kremlin Âã tĮo ÂĬŰc dIJu IJn riêng cŴa mình Ŭ trong nĬŨc cĨng nhĬ trên chính trĬŪng quŞc tŌ. Ông Medvedev luôn xuIJt hiŔn tž tin bên cĮnh ngĬŪi thĴy Putin, tĮo nên bŦ Âôi quyŎn lžc nŢi tiŌng và rIJt ÂĬŰc lòng dân Ŭ xŶ sŬ BĮch DĬĪng. V

Máy lạnh hiệu

Ngoài ra, chúng tôi còn đại hạ giá các thương hiệu nổi tiếng khác, đặc biệt thương hiệu TCL với các model sau:

• Hệ thống lọc khí 3 lớp • Hệ thống chống mòn Blue Fin • Tự động ON/OFF 24 giờ • Chức năng ngủ không tiếng ồn • Bảo hành 1 năm phụ tùng và công

Giá chỉ từ

$399

$399 $699 $899

Tất cả các loại máy lạnh này đều được bảo hành 1 năm!

Nhanh tay kẻo hết hàng!

Hàng có giới hạn!

Ngoài ra, chúng tôi còn có các thương hiệu nổi tiếng khác như:

DANDENONG

DEER PARK

THOMASTOWN

39-49 Greens Road

7 Westwood Drive

260 Settlement Road

9793 5445

9363 2077

9465 3366

GIỜ MỞ CỬA: 8.30am – 5pm • MONDAY – FRIDAY 9.00am – 12.00 noon • SATURDAY Chủ nhật nghỉ

70167-643/RE/10

* Photo is for illustration only

• TAC 15CSG 2.0 HP 4.5 kWc • TAC 22CSG 2.5 HP 6.4 kWc • TAC 28CSG 3.0 HP 7.8 kWc


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 11

Taliban thĺt làm lŒ chńt ÂĴu 3 Taliban giİ

TIN VĻN THŋ GIŧI Ngày 30/10, Tţng thşng Mahmoud Ahmadinejad tuyên bş, các nĭũc lũn trên thō giũi Âã có mŧt quyōt Âřnh phi lý khi áp ÂŅt các biŕn pháp trŹng phįt Âşi vũi Iran. Tuy nhiên, các biŕn pháp này không ınh hĭŭng Âōn ngĭūi dân Iran. Hãng hàng không quşc gia Iran cĩng kiŕn các nhà cung cijp xĥng dĵu châu Âu vì không chřu tiōp nhiên liŕu cho máy bay chŭ khách cŵa hś vì lŕnh này.

Mŧt quan chŷc Âřa phĭīng tįi khu vſc huyŕn Yaka Ghaound, Mohmand – 1 trong 7 huyŕn lƃ không chřu sſ kiőm soát cŵa pháp luĻt Pakistan, gĵn vành Âai biên giũi vũi Afghanistan - cho hay ngĭūi dân ŭ Âây Âã phát hiŕn 3 thi thő Âàn ông bř xŻ tŻ bĿng hình thŷc chŅt Âĵu. Nhiŏu nhân chŷng cho biōt xác cŵa 3 nįn nhân bř chŅt Âĵu Âĭűc dân chúng phát hiŕn tįi mŧt cách šng tįi huyŕn Yaka Ghaound, sát biên giũi vũi nĭũc láng giŏng Afghanistan. Mairaj Khan, mŧt quan chŷc Âřa phĭīng cho biōt 3 nįn nhân bř chŅt Âĵu, vŷt xác ra cánh šng Âã bř các tay súng phiōn quân Taliban tįi Pakistan xŻ tŻ do mįo danh tţ chŷc này Âő Âi cĭũp phá, bĽt cóc. Mŧt mınh giijy Âő lįi bên 3 xác chōt viōt: “NhŽng kʼn bř chŅt Âĵu tįi Âây Âã thſc hiŕn nhiŏu tŧi danh, trong Âó có bĽt cóc Âòi tiŏn chuŧc, ĥn trŧm và mįo danh lſc lĭűng Taliban. Chúng tôi giōt chúng Âő làm gĭīng cho nhŽng kʼn khác”. Mŧt ngĭūi Âàn ông có tên Sajjad Mohmand tſ xĭng là phát ngôn viên cŵa lſc lĭűng Taliban tįi khu vſc này cho hay 3 Âşi tĭűng bř chŅt Âĵu Âã phįm tŧi mįo danh Taliban nên Âáng bř xŻ tŧi chōt. Lſc lĭűng Taliban tįi Pakistan là tţ chŷc bř cáo buŧc có trách nhiŕm trong nhiŏu vų tijn công bįo lſc nhĿm vào thĭūng dân và các mųc tiêu cŵa các lſc lĭűng an ninh cŵa chính phŵ Pakistan trong vòng 10 nĥm qua.

TŢng thŞng MƆ và ThŴ tĬŨng Anh lo ngĮi vŎ âm mĬu khŴng bŞ mŨi Ngay sau khi nhĻn Âĭűc thông tin vŏ âm mĭu Âánh bom nhĿm vào thành phş Chicago cŵa MƇ, ngày 30/10, Tţng thşng Barack Obama Âã thıo luĻn vũi Thŵ tĭũng Anh David Cameron xung quanh vijn Âŏ này. Thŵ tĭũng David Cameron cho biōt, quı bom Âĭűc phát hiŕn trên chiōc máy bay vĻn tıi cŵa MƇ tįi sân bay East Midlands Âã Âĭűc thiōt kō nhĿm cho nţ trên máy bay. Và nĭũc này Âã lĻp tŷc cijm các gói hàng Âōn hay quá cınh qua Anh tŹ Yemen. Bŧ trĭŭng Nŧi vų Áŷc Thomas de Maiziere cĩng tuyên bş, không kiŕn hàng nào tŹ Yemen Âĭűc Âōn Áŷc. Ngày 30/10, Cī quan hàng không dân sſ Pháp Âã dŹng tijt cı các chuyōn bay chŭ hàng hóa tŹ Yemen tũi nĭũc này. Bŧ trĭŭng An ninh Nŧi Âřa MƇ, bà Janet Napolitano cho rĿng, 2 kiŕn hàng có chijt PETN, loįi chijt nţ Âĭűc dùng hši nĥm ngoái trong vų Âánh bom bijt thành trên mŧt máy bay chŭ khách cŵa MƇ. MƇ, Anh và Yemen Âang truy lùng nhŽng phĵn tŻ khŵng bş bř nghi Âã tìm cách gŻi 2 kiŕn hàng kő trên. Chuyên gia cho biōt, 2 kiŕn hàng chŷa thuşc nţ thſc chijt là hai quı bom tſ chō và sŋ Âĭűc kích nţ tŹ xa bĿng Âiŕn thoįi. Hšng Hà tţng hűp

Công Âoàn ngành hàng không Pháp kêu gśi bãi công quy mô lũn cho dù các cuŧc biőu tình tįi nĭũc này Âã hį nhiŕt, thĻm chí chijm dŷt viŕc phong tŝa tįi tijt cı các nhà máy lśc dĵu và cıng nhiên liŕu chiōn lĭűc. Dſ kiōn cuŧc bãi công cŵa công Âoàn ngành hàng không sŋ kéo dài trong 4 ngày, bĽt Âĵu tŹ ngày 5/11 Âő phın Âşi kō hoįch mũi cŵa chính phŵ thu thuō Âşi vũi mŧt sş khoın thu nhĻp cŵa ngành hàng không.

NŽ Tţng thşng cŵa Brazil B à Dilma Rousseff, mŦt phŲ nż 62 tuŢi tŸng bŘ bļt vào tù vì hoĮt ÂŦng du kích nhżng nĤm 1970, hôm 31/10 Âã ÂĬŰc bĴu là nż TŢng thŞng ÂĴu tiên cŴa ÂIJt nĬŨc Brazil. Bà sŊ kŌ nhiŔm ngĬŪi thĴy cŴa mình là TŢng thŞng theo cánh tİ Luiz Inacio Lula da Silva.

Bà Rousseff Âã Âánh bĮi ÂŞi thŴ cŴa mình là cžu ThŞng ÂŞc bang Sao Paulo Jose Serra tĮi vòng bĴu cź phŲ. VŨi 98% sŞ phiŌu ÂĬŰc kiŐm, bà Rousseff Âang có trong tay 56% lá phiŌu Ŵng hŦ cŴa các cź tri. Theo ViŔn Datafolha, vŎ mńt toán hŚc, ông Serra hiŔn tĮi sŊ không thŐ vĬŰt qua ÂĬŰc bà Rousseff. Bà Rousseff sŊ tiŌp quİn nŎn kinh tŌ lŨn nhIJt Châu MƆ Latin tŸ ngày 1/1 nĤm tŨi. Bà Rousseff Âã giż chŶc TŢng thĬ ký nŦi các cŴa TŢng thŞng Lula trĬŨc khi xin rút khŜi vŘ trí này hŠi tháng 4 ÂŐ tham gia vào cuŦc tranh cź tŢng thŞng. Mńc dù không có ÂĬŰc uy tín, sŶc hút và kƆ nĤng Âàm phán nhĬ ngĬŪi thĴy Lula nhĬng bà Rousseff lĮi nŢi tiŌng là ngĬŪi mĮnh mŊ và kiên quyŌt. Bà ÂĬŰc ví là “NgĬŪi Âàn bà Thép” cŴa Brazil . Bà Rousseff bļt ÂĴu theo ÂuŢi con ÂĬŪng chính trŘ vŨi vai trò là mŦt chiŌn binh tích cžc chŞng lĮi chŌ ÂŦ ÂŦc tài quân sž thŞng trŘ ÂIJt nĬŨc Brazil giai ÂoĮn tŸ nĤm 1964 ÂŌn nĤm 1985. Bà bŘ bļt vào tháng 1/1970 và bŘ kŌt án tù vì bŘ cáo buŦc tham gia vào mŦt nhóm bĮo lžc ngĴm có liên quan ÂŌn các vŲ giŌt ngĬŪi và cĬŨp ngân hàng. Sau gĴn 3 nĤm ngŠi tù vŨi nhiŎu lĴn bŘ tra tIJn bľng hình thŶc cho ÂiŔn giĺt, bà Rousseff Âã ÂĬŰc phóng thích nĤm 1972. Sau Âó, bà tiŌp tŲc theo ÂuŢi con ÂĬŪng

chính trŘ và tham gia vào Áİng Lao ÂŦng cŴa TŢng thŞng Lula vào nĤm 1986. NĤm 2000, bà ly dŘ ngĬŪi chŠng thŶ hai. Bà Rousseff hiŔn giŪ Âã lên chŶc bà. Sau khi ông Lula trŬ thành TŢng thŞng nĤm 2002, ông Âã bŢ nhiŔm bà Rousseff làm BŦ trĬŬng NĤng lĬŰng và ÂŌn nĤm 2005, ông Âã ÂĬa bà vào vŘ trí TŢng thĬ ký nŦi các, mŦt chŶc vŲ tĬĪng ÂĬĪng vŨi ThŴ tĬŨng. KŐ tŸ nĤm 2007, TŢng thŞng Lula luôn giŨi thiŔu bà Rousseff là “mņ Âň” cŴa kŌ hoĮch thúc ÂĶy tĤng trĬŬng kinh tŌ cŴa chính phŴ Brazil bľng cách ÂĴu tĬ mĮnh mŊ vào các dž án cĪ sŬ hĮt tĴng. Bà Rousseff hŚc chuyên ngành kinh tŌ. ÁŐ tĤng cĬŪng hình İnh bà Rousseff ra trĬŨc công chúng, TŢng thŞng Lula thĬŪng ÂĬa bà Âi theo mŤi khi ông cļt bĤng khánh thành các dž án lŨn. VŨi tĬ cách là TŢng thŞng mŨi cŴa Brazil, bà Rousseff Âã cam kŌt sŊ tiŌp tŲc theo ÂuŢi các chính sách cŴa ông Lula và ÂĬa 29 triŔu ngĬŪi dân cŴa nĬŨc này ra khŜi Âói nghèo. Chính sách cŴa TŢng thŞng Lula trong 8 nĤm cĴm quyŎn Âã giúp ÂIJt nĬŨc Brazil có ÂĬŰc sž thŘnh vĬŰng và Ţn ÂŘnh vŎ mńt tài chính. TŢng thŞng Lula, 65 tuŢi, sŊ rút lui khŜi chính trĬŪng sau khi kŌt thúc hai nhiŔm kƀ tŢng thŞng liên tiŌp vào cuŞi nĤm nay. Theo luĺt, ông Lula sŊ không ÂĬŰc ra tái tranh cź. Ông này nghŖ hĬu Âúng thŪi ÂiŐm uy tín cŴa ông Ŭ trong nĬŨc và trên trĬŪng quŞc tŌ ÂŎu Âang lên rIJt cao. Có tŨi 80% ngĬŪi dân Ŵng hŦ TŢng thŞng Lula. Ông Lula không tiŌt lŦ kŌ hoĮch tiŌp theo cŴa ông là gì sau khi nghŖ hĬu.

Thŵ tĭũng Ý có quan hŕ vũi gái vř thành niên?

S

uŞt tuĴn vŸa qua, các báo “lá cİi” cŴa châu Âu liên tŲc thông tin vŎ vŲ bê bŞi cŴa ÂĬĪng kim ThŴ tĬŨng Ý Silvio Berlusconi liên quan ÂŌn nhżng tin Šn, cáo buŦc ông có quan hŔ vŨi mŦt cô gái Âang tuŢi vŘ thành niên. Thžc hĬ scandal này là nhĬ thŌ nào? Karima Keyek, mŦt vĨ công bŞc lźa ngĬŪi Ma rŞc nĤm nay 17 tuŢi là tâm ÂiŐm chính ÂĬŰc các tŪ báo sĤn ÂuŢi trong nhżng ngày qua sau khi “bê bŞi” cŴa thŴ tĬŨng Ý ÂĬŰc công khai trên mńt báo. Cô gái trň Âã lên tiŌng khŀng ÂŘnh rľng mình Âã ÂĬŰc ông Silvio Berlusconi cho 7000 euro và mŦt chiŌc vòng cŢ nĮm kinh cĬĪng. Tuy nhiên, khi trİ lŪi phŜng vIJn cŴa tŪ La Repubblica, cô gái ÂĴy lŀng lĪ này Âã thŸa nhĺn rľng quan hŔ giża ThŴ tĬŨng Silvio Berlusconi là có, nhĬng không có chuyŔn ông Berlusconi Âã lên giĬŪng vŨi cô ta. Karima Keyek cho biŌt ông Berlusconi Âã cĬ xź vŨi cô

nhĬng mŦt ngĬŪi cha. VŲ “bê bŞi” om xòm này Âã khiŌn dĬ luĺn tò mò và chính bİn thân nhà lãnh ÂĮo nĬŨc Ý này vIJp phİi nhżng chŖ trích gay gļt, thĺm chí có nhżng chính trŘ gia cŴa Âİng ÂŞi lĺp Âã yêu cĴu Silvio Berlusconi tŸ chŶc. Sž kiŔn này bļt ÂĴu gây sž chú ý sau khi ThŴ tĬŨng Silvio Berlusconi bŘ cho là Âã yêu cĴu cİnh sát Ý thİ Karima Keyek sau khi cô gái này bŘ bļt giam vì tŦi trŦm cļp. Ông Berlusconi ÂĬŰc xem là ngĬŪi Âã nói dŞi rľng viŔc ông ÂŎ nghŘ thİ Karima Keyek xuIJt phát tŸ thžc tŌ Karima Keyek là mŦt ngĬŪi bà con cŴa TŢng thŞng Ai Cĺp. Trİ lŪi phŜng vIJn trên tŪ La Repubblica, Karima Keyek nói rľng cô là 1 trong sŞ 10 phŲ nż ÂĬŰc mŪi ÂŌn nhà riêng cŴa ThŴ tĬŨng Ý Silvio Berlusconi Ŭ Arcore, gĴn thành phŞ Milan nhân là Valentine’s vào ÂĴu nĤm

Bŧ trĭŭng An ninh Armando Calidonio cho biōt, rijt nhiŏu ngĭūi bř thĭīng trong Âó có mŧt sş nguy křch nên sş ngĭūi chōt trong vų xı súng vào Âám Âông trên khán Âài cŵa mŧt trĻn Âiju bóng Âá tįi thành phş San Pedro Sula, phía BĽc Honduras sŋ còn gia tĥng. Hiŕn Âã có ít nhijt 14 ngĭūi thiŕt mįng sau khi mŧt sş ngĭūi sŻ dųng súng AK-47 lái xe Ââm thŁng vào sân bóng Âá và vãi Âįn vào Âám Âông hôm 30/10. Chính quyŏn Afghanistan cho biōt, ngày 30/10, tuy phiōn quân tijn công bijt ngū vào cĥn cŷ quân sſ NATO ŭ huyŕn Barmal, tŗnh Paktika bĿng súng phóng lſu, súng cşi và tiőu liên nhĭng chŗ có 5 binh sƇ cŵa lſc lĭűng này bř thĭīng, trong khi có tũi 80 tay súng Taliban bř tiêu diŕt Cſu Giám Âşc Qĩy tŹ thiŕn cŵa Nelson Mandela, Jeremy Ractliffe, ngĭūi Âã thŹa nhĻn nhĻn kim cĭīng tŹ siêu mĹu Naomi Campbell ngày 29/10 Âã buŧc phıi hĵu tòa tįi tòa án ŭ Johannesburg. Ông này bř cáo buŧc sŭ hŽu trái phép kim cĭīng. Khi siêu mĹu Naomi Campbell ra tòa làm chŷng, ông Jeremy Ractliffe Âã trı lįi nhŽng viên kim cĭīng mà cô Âĭűc cſu Tţng thşng Liberia Charles Taylor tŅng nĥm 1997. Hôm 28/10, quân Âŧi Nga Âã phóng thŻ liên tiōp ba tên lŻa Âįn Âįo xuyên lųc Âřa, trong Âó mŧt tên lŻa Topol phóng tŹ bŕ phóng cş Âřnh, hai vų còn lįi tiōn hành tŹ tàu ngĵm hįt nhân. Mųc Âích cŵa viŕc thŻ nghiŕm nhĿm Âım bıo khı nĥng sŃn sàng chiōn Âiju cŵa lſc lĭűng tên lŻa chiōn lĭűc thuŧc hıi quân Nga. Khoıng 198.000 ngĭūi Âã tham gia cuŧc biőu tình ŭ Marseille (Pháp) chŗ mŧt ngày sau khi Quşc hŧi nĭũc này thông qua dſ luĻt cıi cách chō Âŧ hĭu trí. Nhĭ vĻy, cuŧc tuĵn hành rĵm rŧ ŭ Thŵ Âô Paris trĭũc Âó Âã “kích hoįt” cho các cuŧc biőu tình ŭ 100 thành phş, thř trijn tįo lên làn sóng biőu tình rŧng khĽp trên toàn nĭũc Pháp. Áiŏu khoın gây tranh cãi nhijt trong dſ luĻt cıi cách là nâng tuţi nghŗ hĭu cŵa ngĭūi lao Âŧng tŹ 60 lên 62. Mŧt cĥn bŕnh lį ŭ miŏn BĽc IJn Áŧ Âã giōt chōt hīn 50 ngĭūi và lây nhiœm sang hīn 300 ngĭūi khác. Hĵu hōt các bŕnh nhân Âŏu có diju hiŕu Âau Âĵu, sşt, bušn nôn và dĹn tũi tŻ vong. Các chuyên gia y tō dſ Âoán cĥn bŕnh này là do vŕ sinh môi trĭūng không tşt và ngušn nĭũc ĥn không Âım bıo.

nói rľng tôi rIJt Âņp trong mļt ông IJy. Ông IJy nói rľng Âã thích tôi. Tôi Âáp lĮi lŪi rľng tôi cĨng thích ông IJy và ÂiŎu tôi làm không phİi vì sŞ tiŎn ông IJy Âã cho tôi” - Karima Keyek tâm sž.

nay. Karima Keyek nói: “Tôi rŪi nhà Silvio Berlusconi trĬŨc lúc nźa Âêm. Tôi Âã kŐ vŨi ông IJy tIJt cİ nhżng vIJn ÂŎ tôi Âang phİi ÂŞi mńt. Ông IJy Âã rIJt buŠn và ÂĬa cho tôi 7.000 euros và 1 chiŌc dây chuyŎn kim cĬĪng. Sau buŢi tŞi hôm Âó, tôi không nghe gì vŎ ông IJy nża”. “Khi tôi nói rľng mình 17 tuŢi, ông IJy Âã nói rľng trĬŨc Âây ông IJy cĨng Âã tŸng “có vIJn ÂŎ” vŨi nhżng vŘ thành niên. Ông IJy Âã nói rľng không muŞn ÂiŎu Âó xİy ra nża. Sau Âó chúng tôi tĮm biŔt nhau. Ông IJy lŘch thiŔp nhĬng rIJt cŶng rļn”.

Ngay sau khi có tin cho rľng ThŴ tĬŨng Ý Âã yêu cĴu cİnh sát trİ tž do cho Karima Keyek, mŦt vĨ công tuŢi teen bŞc lźa có biŔt danh Ruby, nhiŎu chính trŘ gia Âã thŀng tŸng lên tiŌng chŖ trích, yêu cĴu Silvio Berlusconi tŸ chŶc vŨi nhżng lŪi lŊ hŌt sŶc nńng nŎ. Pierluigi Bersani, chŴ tŘch Âİng Dân chŴ cánh tİ nói: “Berlusconi không thŐ ÂŶng trĬŨc công chúng thêm mŦt phút nào nża. Ông ta Âã quá sŤ sàng…”.

“Tôi thIJy khá buŠn vì nhĺn ra ông IJy là ngĬŪi Âàn ông ÂĴu tiên mà tôi Âã gńp trong ÂŪi lĮi không muŞn lên giĬŪng cùng tôi. Ông IJy ÂŞi xź vŨi tôi nhĬ mŦt ngĬŪi cha, tôi thŎ ÂIJy! Silvio trĬŨc Âó Âã chào Âón tôi bľng vòng tay rŦng mŬ… ” – cô gái trň không ngĮi ngĴn tiŌt lŦ vŨi báo giŨi. “Không có “sex” xİy ra. Ông IJy Âã gźi mŦt vài tin nhļn cho tôi và ông IJy

Trong khi Âó, Enrico Letta, mŦt nhà lĺp pháp cĨng thuŦc phe cánh tİ cho rľng viŔc tŸ chŶc cŴa ông Berlusconi là không thŐ tránh khŜi. Ông ta Âã Âã can thiŔp lžc lĬŰng cİnh sát vŨi mŲc Âích cá nhân. “Berlusconi buŦc phİi tŸ chŶc”, “kň phİn bŦi lõi ÂŪi” – Antonio Dietro, chŴ tŘch Âİng Các giá trŘ cŴa Ý (Italy of Values party) công kích. V


12 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

ta hoàn toàn có thŐ xác ÂŘnh ÂĬŰc nhżng lžc lĬŰng Âã và Âang chi phŞi lŘch sź - và chúng sŊ ÂĬa chúng ta ÂŌn Ââu. PhĬĪng Tây thŞng trŘ thŌ giŨi không phİi vì con ngĬŪi Ŭ Âây siêu phàm hĪn vŎ sinh hŚc, hiŔn ÂĮi hĪn vŎ vĤn hóa, hay vì có các nhà lãnh ÂĮo sáng suŞt hĪn, mà chŖ ÂĪn giİn bŬi vì vŘ trí ÂŘa lý. Khi thŌ giŨi IJm lên sau khi kŌt thúc kƄ bĤng Âá, khiŌn cho con ngĬŪi có thŐ trŠng trŚt chĤn nuôi, “Ĭu tiên” trĬŨc tĮi phĴn phía tây cŴa lŲc ÂŘa Á-Âu, nĪi cây cŞi và ÂŦng vĺt mŨi ÂĬŰc thuĴn hóa ÂĴu tiên. ThŴy tŢ cŴa ngĬŪi phĬĪng Tây không thông minh hĪn hay lao ÂŦng chĤm chŖ hĪn ai khác; hŚ ÂĪn giİn Âã sŞng trên mŦt khu vžc nĪi ÂŘa lý Âã ban cho hŚ thİm ÂŦng thžc vĺt có “tiŎm nĤng” thuĴn hóa dày Âńc nhIJt.

NŌu quá trình thay ÂŢi tiŌp tŲc diŒn ra trong thŌ kƄ 21 vŨi cùng tŞc ÂŦ nhĬ thŌ kƄ 21, phĬĪng Áông sŊ vĬŰt qua phĬĪng Tây trĬŨc nĤm 2100 nhżng khu vžc bên sông DĬĪng Tź này tĬŬng nhĬ là mİnh ÂIJt khô cľn vŨi triŎu ÂĮi này cŴa Trung QuŞc, vì hŚ chĬa có kƆ thuĺt khai khĶn. ıy vĺy mà, ÂŌn nĤm 400 sau công nguyên, nông dân lĮi ÂŢ xô vŎ miŎn nam ÂŐ tránh bĮo loĮn sau khi sž sŲp ÂŢ cŴa nhà Hán, khiŌn

Thō giũi Âã chuķn bř qua thūi:

Cŷ cŵa phĭīng Tây là nhijt!? P

hĬĪng Tây Âang thŞng trŘ, nhĬng ÂiŎu này sŊ thay ÂŢi trong vài thĺp niên tŨi Âây, và ÂŘa lý thžc tŌ sŊ không còn Âóng vai trò quyŌt ÂŘnh cho nhżng thay ÂŢi này nża. PhĬĪng Tây vĸn là “nhIJt” - nŌu nhìn vào các chŖ sŞ nhĬ giàu nhIJt, mĮnh nhIJt, và sáng tĮo nhIJt. ÁiŎu Âó Âúng, Trung QuŞc giŪ Âã là nŎn kinh tŌ lŨn thŶ hai thŌ giŨi và Nhĺt Bİn ÂŶng thŶ ba, nhĬng châu Âu và Bļc MƆ vĸn Âang tĮo ra tŨi 2/3 cŴa cİi, và nļm giż 2/3 sŞ vĨ khí cŴa thŌ giŨi, và chiŌm hĪn 2/3 sŞ tiŎn chi cho nghiên cŶu và phát triŐn trên toàn cĴu dù chŖ có dân sŞ chĬa ÂĴy 1/7 tŢng dân sŞ. PhĬĪng Tây vĸn Âang thŞng trŘ. NhĬng liŔu sž thŞng trŘ này có duy trì ÂĬŰc lâu nża? Có lŊ là không, vì lŘch sź cho chúng ta biŌt ÂiŎu Âó. NhĬ Winston Churchill Âã nói: “BĮn càng nhìn sâu hĪn vào lŘch sź, bĮn càng thIJy trĬŨc ÂĬŰc tĬĪng lai xa hĪn”. NŌu chúng ta nhìn lĮi ÂŴ xa (tŨi tĺn kƄ bĤng hà), trên mŦt quy mô ÂŴ lŨn (cİ hành tinh này) chúng

Hai nghìn nĤm sau, hoĮt ÂŦng thuĴn hóa mŨi diŒn ra tĮi các khu vžc khác cŴa thŌ giŨi, nhżng nĪi tài nguyên ít dŠi dào hĪn. TiŌn tŲc Âà dĸn ÂĴu tŸ sŨm Âó, ngĬŪi phĬĪng Tây tiŌp tŲc Âi tiên phong trong viŔc xây džng các thành phŞ, thành lĺp nhà nĬŨc, và chinh phĮt các ÂŌ chŌ. Nhżng ngĬŪi không phİi phĬĪng Tây tŸ Ba TĬ cho tŨi Peru cĨng dĴn tiŌp bĬŨc, nhĬng chĺm sau Âó mŦt thŪi gian rIJt lâu. Tuy nhiên, sž Âi ÂĴu cŴa phĬĪng Tây trong lĦnh vžc nông nghiŔp 12.000 nĤm trĬŨc không cho chúng ta thIJy mŚi thŶ chúng ta cĴn biŌt. ÁŘa lý giİi thích ÂĬŰc sž hình thành lŘch sź, nhĬng lĮi không theo mŦt cách tržc tiŌp. ÁŘa lý quyŌt ÂŘnh cách thŶc xã hŦi phát triŐn; nhĬng Šng thŪi phĬĪng thŶc xã hŦi phát triŐn lĮi cĨng tác ÂŦng trŬ lĮi tŨi vai trò cŴa ÂŘa lý. Áó là trĬŪng hŰp cŴa các thung lĨng nóng Ķm Ŭ miŎn nam Trung QuŞc. ThŪi nhà Hán (206 trĬŨc CN - 220 sau CN), ÂIJt Âai Ŭ

ngành trŠng lúa tĮi Âây bŤng chŞc trŬ nên phát ÂĮt. HŚ Âã trŠng nhżng cánh Šng lúa mênh mông vŨi kƆ thuĺt mŨi tĮi phĬĪng nam Ķm ĬŨt và và gńt hái nhżng vŲ mùa bŦi thu. HŚ Âã thay ÂŢi ý nghĦa cŴa ÂŘa lý: phĬĪng Nam trŬ thành vža lúa nuôi sŞng mŦt thŪi kƀ vàng son cŴa vĤn hóa phĬĪng Áông. Vì thŌ, trong hĪn mŦt nghìn nĤm, cho tŨi ít nhIJt nĤm 1700, Trung QuŞc vĸn là quŞc gia giàu có nhIJt, hùng mĮnh nhIJt và nhiŎu sáng tĮo nhIJt trên thŌ giŨi. Khi Áông Á vĬŰt lên, các nhà phát minh liên tŲc ÂĬa ra hŌt ÂŦt phá này ÂŌn ÂŦt phá khác. TŨi nĤm 1300, Trung QuŞc Âã sİn xuIJt ÂĬŰc tàu có thŐ vĬŰt ÂĮi dĬĪng, la bàn giúp các nhà hàng hİi nhĺn biŌt phĬĪng hĬŨng, và súng - thŶ hŚ có thŐ bļn bIJt cŶ ai tĮi nĪi hŚ ÂŌn. NhĬng sau Âó, lŘch sź lĮi sang trang mŨi, các ÂŦt phá cŴa phĬĪng Tây lĮi làm thay ÂŢi nhĺn thŶc vŎ ÂŘa lý mŦt lĴn nża. Cho tŨi thŪi ÂiŐm Âó, Tây Âu -

bao gŠm vùng bļc ÁĮi Tây DĬĪng lĮnh giá, cách xa các trung tâm hoĮt ÂŦng - cĨng chính là mŦt vùng tŞi. NhĬng khi, sau thŪi gian trĴm lńng mŦt chŸng mŦt thŌ kƄ, ngĬŪi châu Âu Âã tž cİi biŌn tàu Âi biŐn, la bàn, và ÂĮi bác cŴa phĬĪng Áông ÂŐ phŲc vŲ nhu cĴu cŴa chính mình, vŘ trí ÂŘa lý cŴa hŚ trên ÁĮi Tây DĬĪng nhanh chóng trŬ thành lŰi thŌ lŨn. Khi không ai có thň vĬŰt ÂĮi dĬĪng, viŔc châu Âu không thŐ vĬĪn tŨi mİnh ÂIJt giàu có và rŦng lŨn cŴa châu MƆ cĨng chŀng hŎ gì; nhĬng giŪ nhiŎu ngĬŪi có thŐ vĬŰt biŐn, thì nó lĮi là vIJn ÂŎ İnh hĬŬng rIJt lŨn. ÁŘa lý giİi thích tĮi sao chính ngĬŪi Tây Âu, chŶ không phİi nhżng thŴy thŴ tŞt nhIJt cŴa thŌ kƄ 15 - Trung QuŞc - mŨi là ngĬŪi khám phá ra và chiŌm Âóng châu MƆ. Các thŴy thŴ Trung QuŞc dĨng cİm nhĬ ngĬŪi Tây Ban Nha, cĨng gan dĮ nhĬ ngĬŪi Anh, nhĬng chính Christopher Columbus chŶ không phİi Âô ÂŞc TrŘnh Hòa mŨi là ngĬŪi phát hiŔn ra châu MƆ - chŖ ÂĪn giİn vì Columbus chŖ phİi Âi quãng ÂĬŪng ngļn bľng nźa. Và nhŪ vào ý nghĦa mŨi cŴa ÂŘa lý này, ngĬŪi châu Âu (chŶ không phİi ngĬŪi Trung QuŞc) Âã tĮo ra kiŐu kinh tŌ thŘ trĬŪng hàng hİi mŨi trong thŌ kƄ 17, khai thác lŰi thŌ tĬĪng ÂŞi giża các châu lŲc. Chính các nhà tĬ tĬŬng châu Âu mŨi là ngĬŪi nhìn thIJy trĬŨc nhżng lŰi thŌ tŸ viŔc giİi thích ÂĬŰc các hiŔn tĬŰng gió và thŴy triŎu, Âo ÂĮc và tính toán theo phĬĪng thŶc tŞt hĪn, và giİi các “mĺt mã” vĺt lý, hóa hŚc và sinh hŚc. NgĬŪi châu Âu tž tung hô mình sau nhżng nhiŔm vŲ này; châu Âu Âã có cuŦc cách mĮng khoa hŚc; và châu Âu Âã áp dŲng nhżng kiŌn thŶc khoa hŚc vào xã hŦi tŸ thŌ kƄ 18 ÂŐ bļt ÂĴu nhżng gì chúng ta nay vĸn gŚi là thŪi kƀ khai sáng. NĤm 1800, sž kŌt hŰp giża khoa hŚc và kinh tŌ thŘ trĬŪng ÁĮi Tây DĬĪng Âã tĮo ra nhżng khuyŌn khích và cĪ hŦi cho ngĬŪi Tây Âu cĪ giŨi hóa sİn xuIJt và khai thác sŶc mĮnh khŴng khiŌp tŸ nhiên liŔu hóa thĮch. Vì thŌ, chính Anh, chŶ không phİi Trung QuŞc hay Nhĺt Bİn, Âã có cuŦc cách mĮng công

nghiŔp, và tŨi giża thŌ kƄ 19, Anh trŬ thành quyŎn lžc vĬŰt trŦi, nĪi mńt trŪi không bao giŪ lńn. NgĬŪi châu Âu tž cho rľng chính sž vĬŰt trŦi cŴa hŚ Âã giİi thích cho tIJt cİ, nhĬng cú sŞc thžc sž Âã xİy ÂŌn. Bánh xe cŴa lŘch sź vĸn tiŌp tŲc quay, và tŨi nĤm 1900, ÂŘa lý Âã lĮi thay ÂŢi ý nghĦa cŴa nó mŦt lĴn nża. NŎn kinh tŌ toàn cĴu do ngĬŪi Anh thŞng trŘ Âã thu vŎ tài nguyên cŴa Bļc MƆ, biŌn MƆ tŸ mŦt nĬŨc “ngoĮi vi” lĮc hĺu (nhĬ châu Âu tŸng là mŦt nghìn nĤm trĬŨc) thành mŦt trung tâm mŨi cŴa thŌ giŨi. Và mŚi chuyŔn không dŸng lĮi Ŭ Âó: thŌ kƄ 20, ÂŌn lĬŰt nŎn kinh tŌ toàn cĴu do MƆ chi phŞi hút hŌt tài nguyên cŴa châu Á, biŌn Nhĺt Bİn, rŠi “nhżng con hŢ châu Á”, và cuŞi cùng là Trung QuŞc và ın ÁŦ tŸ nhżng ngoĮi vi cĨ kƆ trŬ thành nhżng hĮt nhân mŨi cŴa thŌ giŨi. Sž trŤi dĺy cŴa châu Á, dù khó tin vŨi nhiŎu ngĬŪi phĬĪng Tây, nhĬng là ÂiŎu hoàn toàn có thŐ Âoán trĬŨc. Vì thŌ tIJt cİ ÂiŎu này có nghĦa gì vŨi tĬĪng lai cŴa chúng ta? Suy luĺn tŸ nhżng diŒn biŌn lŘch sź này, chúng ta có thŐ dž Âoán ÂĬŰc ít nhiŎu. NŌu quá trình thay ÂŢi tiŌp tŲc diŒn ra trong thŌ kƄ 21 vŨi cùng tŞc ÂŦ nhĬ thŌ kƄ 21, phĬĪng Áông sŊ vĬŰt qua phĬĪng Tây trĬŨc nĤm 2100. NhĬng nŌu tŞc ÂŦ này tiŌp tŲc diŒn ra nhanh hĪn - nhĬ Âã tŸng xİy ra Ŭ thŌ kƄ 15 - chúng ta sŊ thIJy sž thŞng trŘ toàn cĴu cŴa phĬĪng Áông trĬŨc nĤm 2050. Tuy nhiên, không phİi tIJt cİ mŚi thŶ sŊ thay ÂŢi. Hãy nhìn lĮi quá khŶ, trong khi ÂŘa lý ÂŘnh hình cho sž phát triŐn cŴa xã hŦi, phát triŐn lĮi làm thay ÂŢi ý nghĦa cŴa ÂŘa lý - và vŨi tIJt cİ nhżng dIJu hiŔu Âã diŒn ra, trong thŌ kƄ 21, ý nghĦa cŴa ÂŘa lý Âang thay ÂŢi nhanh hĪn bao giŪ hŌt. ÁŘa lý có thŐ Âang mIJt Âi ý nghĦa ban ÂĴu cŴa nó. ThŌ giŨi Âang thu hņp lĮi, và nhżng thách thŶc lŨn nhIJt chúng ta gńp phİi - vĨ khí hĮt nhân, biŌn ÂŢi khí hĺu, di cĬ hàng loĮt, bŔnh dŘch, thiŌu hŲt lĬĪng thžc và nguŠn nĬŨc - tIJt cİ ÂŎu là nhżng vIJn ÂŎ toàn cĴu. Ian Morris là giáo sĬ sź hŚc và khİo cŢ hŚc ÁĮi hŚc Stanford. Theo Prospect

Giá vàng thō giũi vĹn lên cao Viŕt Nam mua máy bay New Zealand Sau khi vśt mįnh 1,5% trong phiên trĭũc, giá vàng thō giũi hôm nay tiōp tųc tĥng 1,3% trĭũc mşi lo lįm phát có thő xıy ra. Tính Âōn 7h sáng nay (30/10), giá vàng tįi New York (MƇ) Âã vĭűt mşc 1.360 USD/ounce, sau khi chşt phiên hôm trĭũc ŭ 1.342 USD/ ounce.

vũi giŝ tiŏn tŕ. Trong tháng, giá vàng Âã xác lĻp kƅ lųc mũi ŭ mŷc 1.388,90 USD/ounce. Giá vàng tính tŹ Âĵu nĥm 2010 Âōn nay tĥng 24% và hĭũng tũi nĥm tĥng giá thŷ 10 liên tiōp. Giá vàng giao kƁ hįn tĥng 3,05% trong tháng 10. Nťi lo lįm phát và šng USD tiōp tųc suy yōu do tác Âŧng tŹ gói kích thích kinh tō mũi sĽp Âĭűc FED Âĭa ra Âã lijn lĭũt báo cáo khı quan tŹ Bŧ Thĭīng mįi MƇ vŏ GDP quý 3 cŵa nĭũc này bijt ngū tĥng trĭŭng 2%.

Lý do chính Âĭűc cho Âã Âķy giá vàng tiōp tųc tĥng cao nhŽng ngày qua là šng USD suy yōu. Trong phiên ngoįi hşi hôm qua, USD Âã giım 0,1% so vũi rţ các ngoįi tŕ mįnh khác. Phiên trĭũc Âó, chŗ sş này cĩng giım tũi 1,1%. Tính chung toàn tháng 10, giá vàng Âã tĥng 3,7%, trong khi šng USD hį 1,9% so

Các chuyên gia kinh tō khŁng Âřnh, FED sŋ bĽt Âĵu vũi viŕc công bş kō hoįch 500 tƅ USD Âő hť trű kinh tō MƇ. Trong khi, giũi phân tích tŹ Bank of America Merrill Lynch cho Âōn Goldman Sachs Âŏu dſ báo, quy mô chĭīng trình mua tài sın cŵa FED sŋ tŹ 1-2.000 tƅ USD. V

Sau khi vśt mįnh 1,5% trong phiên trĭũc, giá vàng thō giũi tũi sáng 30/10 tiōp tųc tĥng 1,3% trĭũc mşi lo lįm phát có thő xıy ra.

sŋ Âĭűc sŻ dųng trong công tác Âo Âįc bın š. Theo ông Thái Vĥn Công, Tţng giám Âşc Samcom, trĭũc Âây Samcom phıi thuê máy bay Âő sŻ dųng và Âây là hai chiōc máy bay Âĵu tiên cŵa công ty. Ông Thái Vĥn Công cho biōt thêm, giá cŵa mťi chiōc máy bay trên là gĵn 2 triŕu Âô la MƇ, bao gšm cı viŕc huijn luyŕn chuyőn loįi cho bşn phi công và bşn thű máy kƇ thuĻt. Công ty TNHH mŧt thành viên TrĽc Âřa Bın š (Samcom) hôm 29/10 Âã ký kōt bın ý Âřnh thĭ vũi Công ty Pacific Aerospace (New Zealand) vŏ viŕc mua hai chiōc máy bay P-750 XSTOL. Hai chiōc máy bay - loįi cánh quįt, mŧt Âŧng cī, bušng Âşt hŭ - nói trên

“Khı nĥng Samcom mua hai máy bay trên gĵn nhĭ là chĽc chĽn. Chúng tôi Âã tţ chŷc hai buţi bay trình diœn tįi Tân Sīn Nhijt”, ông Thái Vĥn Công cho biōt. Theo ông Damian Camp, Tţng giám Âşc Âiŏu hành công ty Pacific Aerospace, mŅc dù công ty New

Zealand này Âã chō tįo trên 700 chiōc máy bay và cung cijp cho nhiŏu nĭũc, nhĭng Âây là hűp šng Âĵu tiên cŵa công ty tįi Viŕt Nam. Bın hűp šng trên cĩng Âĭűc xem là Âánh diju bĭũc phát triőn quan trśng giŽa New Zealand và Viŕt Nam trong lħnh vſc hàng không. Hiŕn các công ty New Zealand Âã cung cijp dřch vų Âào tįo phi công, thiōt bř hàng không sân bay và hŕ thşng bĥng chuyŏn hành lý cho các Âīn vř tįi Viŕt Nam. Lœ ký kōt diœn ra dĭũi sſ chŷng kiōn cŵa Thŵ tĭũng New Zealand John Key nhân chuyōn thĥm lĵn thŷ hai trong nĥm nay cŵa ông Âōn Viŕt Nam và là lĵn Âĵu tiên Âōn TP.HCM. V


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 13 tĬ nhân. Giİm thuŌ chļc chļn không phİi là giİi pháp tŠi vŎ nguyên tļc, Âńc biŔt nŌu kŐ tŨi tác dŲng hŤ trŰ ÂĴu tĬ và tĤng trĬŬng dài hĮn. NhĬng thuŌ thIJp cĨng có nhżng trŬ ngĮi cŴa riêng nó. TrĬŨc tiên, tŢng nŰ công (bao gŠm cİ nŰ nhà nĬŨc và nŰ ÂŘa phĬĪng) Âã gĴn bľng mŶc ÂŖnh ÂiŐm 119% GDP sau chiŌn tranh thŌ giŨi thŶ hai. MŦt sŞ ngĬŪi quyŌt liŔt tranh luĺn, bây giŪ không phİi lúc ÂŐ lo lļng vŎ vIJn ÂŎ nŰ trong tĬĪng lai; tuy nhiên, theo quan ÂiŐm cŴa tôi, dù Âánh giá rŴi ro trung hĮn ra sao, nĬŨc MƆ vĸn không ÂĬŰc phép gĮch Âi nhżng quan ngĮi nhĬ vĺy.

NgĬŪi MƆ vay mĬŰn và mua sļm cho tŨi khi không thŐ vay mĬŰn ÂĬŰc nża, vì nghĦ rľng thŘ trĬŪng giá nhà ÂIJt không ngŸng tĤng

VIJn ÂŎ thŶ hai liên quan tŨi cļt giİm thuŌ là nó có thŐ sŊ chŖ tác ÂŦng hĮn chŌ lên cĴu trong ngļn hĮn, do viŔc lĦnh vžc tĬ chiŌm phĴn lŨn quƆ giúp khļc phŲc tình trĮng nŰ ÂŚng cao trên các bİng cân ÂŞi kŌ toán.

Tįi sao kinh tō MƇ vĹn “dĻm chân tįi chť”? N

gĬŪi MƆ sŊ phİi kiên trì trong nhiŎu nĤm ÂŐ ngành tài chính lIJy lĮi sŶc lžc và nŎn kinh tŌ tŸ tŸ leo lên khŜi hŞ sâu. Quan ÂiŐm cŴa Kenneth Rogoff, Giáo sĬ Kinh tŌ hŚc và Chính sách công tĮi ÁĮi hŚc Harvard, tŸng là nhà kinh tŌ trĬŬng tĮi IMF. Khi nŎn kinh tŌ MƆ uŐ oİi bĬŨc ÂŌn mŞc hai nĤm ngày Lehman Brothers phá sİn, tĤng trĬŬng thiŌu sŶc sŞng vĸn Âang khiŌn tƄ lŔ thIJt nghiŔp “sa lĴy” Ŭ mŶc gĴn 10%, và chļc chļn sŊ không thŐ cİi thiŔn ÂĬŰc bao nhiêu trong mŦt sŨm mŦt chiŎu.

Không bIJt ngŪ khi trĬŨc thŎm cuŦc bĴu cź QuŞc hŦi giża nhiŔm kƀ diŒn ra vào tháng 10, ngĬŪi dân MƆ bŶc xúc lĺt lĮi vIJn ÂŎ, tĮi sao chính sách kích thích “siêu quyŌt liŔt” cŴa Chính phŴ lĮi không làm xoay chuyŐn ÂĬŰc tình hình. NĬŨc MƆ, nŌu có thŐ, cĴn phİi làm gì tiŌp theo Âây? Câu trİ lŪi “thĺt” nhIJt - nhĬng chļc cĨng không cź tri MƆ nào muŞn nghe - là sŊ không có phép màu nhiŔm nào cho nĬŨc MƆ Ŭ thŪi ÂiŐm hiŔn tĮi. Phİi mIJt hĪn mŦt thĺp kƄ ngĬŪi ta mŨi Âào ÂĬŰc “cái hŞ” nhĬ ngày nay, và vì thŌ, leo ra khŜi Âó sŊ cĨng phİi tŞn không ít thŪi gian và công sŶc. NhĬ Carmen Reinhart và tôi Âã cİnh báo trong cuŞn sách chung nĤm 2009 vŎ lŘch sź 800 nĤm các cuŦc khŴng hoİng tài chính (vŨi tža ÂŎ châm biŌm “This Time is Different” (tĮm dŘch là LĴn này thì khác), phŲc hŠi chĺm chĮp và kéo dài, vŨi tƄ lŔ thIJt nghiŔp luôn duy trì Ŭ mŶc cao là “chuĶn tļc” sau mŤi cuŦc khŴng hoİng tài chính sâu.

Vĺy tĮi sao lĮi khó mau chóng vžc dĺy tình trĮng viŔc làm sau khŴng hoİng tài chính ÂŌn thŌ? DĦ nhiên, mŦt nguyên nhân là hŔ thŞng tài chính vĸn thĬŪng phİi cĴn thŪi gian ÂŐ hŠi phŲc - và viŔc tín dŲng bļt ÂĴu lĬu thông thanh thoát lĮi cĨng phİi vĺy. CŶ ào Įt ÂŢ tiŎn cŴa cŴa ngĬŪi Âóng thuŌ vào “con thiêu thân” kŌch xù tài chính sŊ không giİi quyŌt ÂĬŰc cĤn nguyên vIJn ÂŎ Âang làm “rách nát” mŦt xã hŦi nŰ nĴn chŠng chIJt. NgĬŪi MƆ vay mĬŰn và mua sļm cho tŨi khi không thŐ vay mĬŰn ÂĬŰc nża, vì nghĦ rľng thŘ trĬŪng giá nhà ÂIJt không ngŸng tĤng sŊ xóa Âi tIJt cİ nhżng sai sót cŴa hŔ thŞng tài chính. HĪn thŌ nża, phĴn còn lĮi cŴa thŌ giŨi cĨng liên tŲc ÂŢ tiŎn vào MƆ, khiŌn cho cuŦc sŞng nĪi Âây trŬ nên giŞng nhĬ mŦt “bża trĬa miŒn phí” lŨn. Ngay cİ hiŔn tĮi, nhiŎu ngĬŪi MƆ vĸn tin tĬŬng, giİi pháp ÂĪn giİn cho vIJn ÂŎ quŞc gia này chŖ là cļt giİm thuŌ và tĤng tiêu dùng

Iran mua chuŧc quan chŷc Afghanistan

K

Ōt quİ ÂiŎu tra riêng cŴa tŪ ThŪi báo New York khŀng ÂŘnh rľng, mŦt quƆ hŤ trŰ trŘ giá hàng triŔu USD Âã ÂĬŰc Iran thành lĺp và ÂĬŰc Chánh vĤn phòng TŢng thŞng Umar Daudzai và TŢng thŞng Hamid Karzai sź dŲng ÂŐ phân bŢ cho các chính trŘ gia, thŴ lĦnh các bŦ lĮc và thĺm chí là mŦt sŞ tĬ lŔnh vùng cŴa Taliban nhľm duy trì sž trung thành và Ŵng hŦ cŴa hŚ ÂŞi vŨi chính quyŎn Tehran. Iran muŞn sź dŲng İnh hĬŬng cŴa mình ÂŐ chia rŊ ngĬŪi dân Afghanistan vŨi lžc lĬŰng MƆ và NATO. MŦt quan chŶc phĬĪng Tây nói: “Áây thžc chIJt là quƆ Âen cŴa TŢng thŞng”. NhiŔm vŲ cŴa ông Umar Daudzai là làm gia tĤng các lŰi ích cŴa Iran tĮi Afghanistan. CĨng theo tŪ ThŪi báo New York thì ông Umar Daudzai trĬŨc Âây là ÁĮi sŶ Afghanistan tĮi Tehran và là ngĬŪi luôn

phİn ÂŞi viŔc TŢng thŞng Hamid Karzai Ŵng hŦ các kŌ hoĮch cŴa phĬĪng Tây. Tuy nhiên, cho ÂŌn chiŎu 25-10, trŰ lý cŴa ông Umar Daudzai vĸn bác bŜ mŚi cáo buŦc này. Trong khi Âó, tŪ Daily Telegraph ÂĬa tin rľng, chính Iran cĨng Âã thúc ÂĶy nhanh viŔc Âàm phán hòa bình giża giŨi chŶc Afghanistan và tàn quân Taliban. TŪ báo này cĨng khŀng ÂŘnh rľng, Mullah Baradar, mŦt thŴ lĦnh cIJp cao cŴa Taliban Ŭ Afghanistan là ngĬŪi ÂŶng ra tŢ chŶc các cuŦc hòa Âàm tĮi Afghanistan và Pakistan. Áài truyŎn hình CNN dĸn lŪi cŴa Áńc phái viên MƆ vŎ Afghanistan và Pakistan Richard Holbrooke cho biŌt, áp lžc ngày càng lŨn tŸ Lžc lĬŰng HŤ trŰ an ninh quŞc tŌ tĮi Afghanistan (ISAF) là mŦt trong nhżng lý do khiŌn nhiŎu nhân vĺt cIJp cao Taliban

ChĬa hŌt, cĨng cĴn phİi nhļc tŨi vIJn ÂŎ công bình Ŭ Âây nża. Theo mŦt sŞ thŞng kê, gĴn mŦt nźa ngĬŪi MƆ Âã không Âóng mŦt Šng thuŌ thu nhĺp nào nża, vì thŌ, cļt giİm thuŌ chŖ càng bóp méo thêm phân phŞi thu nhĺp vŞn Âã rIJt không bình Âŀng. Trì hoãn ÂiŎu chŖnh lĮi bình Âŀng thu nhĺp là mŦt trong nhiŎu mIJt cân bľng hình thành Ŭ nŎn kinh tŌ MƆ trong giai ÂoĮn bùng nŢ trĬŨc khŴng hoİng. NŌu cŶ ÂŐ bIJt bình Âŀng thu nhĺp gia tĤng, hĺu quİ chính trŘ có thŐ sŊ rIJt nghiêm trŚng, nhĬ dĸn tŨi ý ÂŘnh bİo hŦ thĬĪng mĮi và thĺm chí là cİ bIJt Ţn xã hŦi. Nhżng ngĬŪi cho rľng chính phŴ nên thļt chńt chi tiêu tĬ chŖ ra, có quá nhiŎu các dž án thúc ÂĶy tĤng trĬŬng dù rľng cĪ sŬ hĮ tĴng xuŞng cIJp cŴa MƆ Âang xuŞng cIJp tŸng ngày. TĬĪng tž, viŔc chuyŐn giao cho chính quyŎn nhà nĬŨc và ÂŘa phĬĪng, nĪi theo quy ÂŘnh cŴa hiŌn pháp, bŘ hĮn chŌ Âi vay, sŊ giúp hĮn chŌ quá trình sa thİi giáo viên, lính cŶu hŜa, và cİnh sát. CuŞi cùng, chính phŴ cĨng nên mŬ rŦng bİo hiŐm thIJt nghiŔp sau cuŦc khŴng hoİng tai hĮi nhIJt trong nźa thŌ kƄ qua. NhĬng rŴi thay, phĬĪng pháp quİn lý cĴu kiŐu Keynes cĨng không phİi là phĬĪng thuŞc chża bách bŔnh. Chính phŴ không phİi lúc nào cĨng là ngĬŪi sź dŲng

quan tâm tŨi Âàm phán. Song nhżng ÂŞi tĬŰng này chŴ yŌu mŨi chŖ dŸng Ŭ “liên lĮc và thİo luĺn” chŶ chĬa xúc tiŌn các cuŦc Âàm phán hòa bình ÂŐ chIJm dŶt cuŦc chiŌn Âĸm máu kéo dài Âã chín nĤm qua tĮi nĬŨc này. Rahimullah Yusufzai, mŦt nhà phân tích Ŭ Peshawar (Pakistan) nhĺn ÂŘnh rľng, viŔc Iran “rót” tiŎn vào Afghanistan là ÂŐ Ŵng hŦ Šng minh là các nhóm HŠi giáo dòng Shia và thĺm chí là chi thêm tiŎn cho các chiŌn binh Sunni ÂŐ “Âánh ÂuŢi” sž hiŔn diŔn cŴa MƆ Ŭ quŞc gia Nam Á này. Ông Rahmullah Yusufzai nói: “HŚ (tŶc Iran) không thŐ chŘu žng ÂĬŰc cİnh ngĬŪi MƆ ép sát sĬŪn bľng viŔc triŐn khai quân Ŭ hai quŞc gia láng giŎng Iraq và Afghanistan. Vì thŌ, ÂŐ chŞng lĮi kŌ hoĮch cŴa MƆ, hŚ cĴn phİi bİo vŔ vùng biên giŨi vŨi Afghanistan bľng cách làm thân vŨi chính quyŎn nĬŨc này”.

lao ÂŦng cuŞi cùng. Trong khi cļt thuŌ cŴng cŞ nĤng suIJt dài hĮn, viŔc mŬ rŦng lĦnh vžc công khó có thŐ ÂĬŰc coi là ÂĪn thuŞc nhľm khôi phŲc lĮi sŶc sŞng cŴa nŎn kinh tŌ. Chính phŴ hoàn toàn có thŐ lža chŚn tiŌn hành các hoĮt ÂŦng hżu ích hĪn nhiŎu trong nŎn kinh tŌ thŘ trĬŪng, nhĬng cŶ say sĬa chi tiêu kích cĴu sŊ không dĸn tŨi mŦt kŌt cŲc nhĬ ý. DĦ nhiên sŊ lĮi nİy sinh vIJn ÂŎ tĤng nŰ quŞc gia. Nhìn chung, chính sách cŴa G-20 nhľm Ţn ÂŘnh dĴn tĤng trĬŬng nŰ công, ÂĬa nó trŬ lĮi phù hŰp vŨi tĤng trĬŬng kinh tŌ quŞc gia vào nĤm 2016, dĬŪng nhĬ là cách tiŌp cĺn hŰp lý nhľm cân bľng kích thích ngļn hĮi vŨi nhżng rŴi ro tài chính dài hĮn, ngay cİ vŨi cái giá là thIJt nghiŔp kéo dài. Trong khi MƆ Âang vIJp phİi nhżng khó khĤn vŨi chính sách tài khóa, chính sách tiŎn tŔ hoàn toàn có thŐ hiŔu quİ hĪn, nhĬ ChŴ tŘch CŲc Dž trż liên bang Fed, nêu rõ trong bài diŒn vĤn mŨi Âây tĮi Jackson Hole, Wyoming. VŨi thŘ trĬŪng tín dŲng trŲc trńc, Fed có thŐ mua thêm trái phiŌu chính phŴ hay nŰ tĬ. Bernanke cĨng lĬu ý khİ nĤng tĮm thŪi nâng mŲc tiêu lĮm phát trung hĮn. Xét tŨi vIJn ÂŐ trİ nŰ công và nŰ tĬ trĬŨc mļt, và nĤng lžc cŴa hŔ thŞng chính trŘ và pháp luĺt MƆ trong viŔc tĮo ÂiŎu kiŔn Ţn ÂŘnh vĦ mô, theo tôi, hai hay ba nĤm lĮm phát nhņ, có lŊ là lža chŚn tŞt nhIJt trong nhiŎu lža chŚn, và còn tŞt hĪn nhiŎu so vŨi giİm phát. KŌt luĺn, ngĬŪi MƆ sŊ phİi kiên trì trong nhiŎu nĤm ÂŐ ngành tài chính lIJy lĮi sŶc lžc và nŎn kinh tŌ tŸ tŸ leo lên khŜi hŞ sâu. Chính phŴ chļc chļn có thŐ góp sŶc, nhĬng hãy thĺn trŚng khi lļng nghe ai Âó kêu gŚi khļc phŲc nhżng khiŌm khuyŌt mŦt cách nóng vŦi. Áình Ngân (dŘch tŸ Project Syndicate)

TrĬŨc Âó, TŢng thŞng Iran Mahmoud Ahmadinejad cĨng tŸng ÂĬa ra ÂŎ xuIJt vŎ viŔc các quŞc gia láng giŎng giúp Afghanistan tĤng cĬŪng an ninh thay vì trông ÂŰi vào sž bİo trŰ cŴa binh lính MƆ và châu Âu. HŠi tháng 8, trong cuŦc gńp vŨi TŢng thŞng Hamid Karzai tĮi HŦi nghŘ thĬŰng ÂŖnh các nĬŨc nói tiŌng Farsi, ông Mahmoud Ahmadinejad cĨng Âã ÂĬa ra ý tĬŬng này và ÂĬŰc ông Hamid Karzai Ŵng hŦ bľng viŔc hŶa sŊ cIJm các công ty tĬ nhân hoĮt ÂŦng Ŭ Afghanistan. ÁŦng thái này ÂĬŰc coi là mŦt trong nhżng hành ÂŦng thách thŶc lĮi sž bİo trŰ cŴa MƆ và phĬĪng Tây... HiŔn, theo thŞng kê chĬa ÂĴy ÂŴ, mŤi tháng, ông Umar Daudzai nhĺn tŸ 1 triŔu USD ÂŌn 2 triŔu USD tiŎn hŤ trŰ tŸ Iran. MŦt cžu quan chŶc ngoĮi giao tŸng làm viŔc Ŭ Afghanistan thì khŀng ÂŘnh, sŞ tiŎn cho mŤi tháng viŔn trŰ phİi lên tŨi 6 triŔu USD V


FAMILY, EDUCATION

TRANG GIA ÁÌNH, TÂM LÝ, XÃ HťI Biên tĺp viên: PhĬĪng Dzung, HŠng Hà, M Trinh

K

iŐu chĬa chi Âã la rĴy bŘt miŔng “too little to worry about it” hay “mày biŌt gì mà nói, lŨn lên thì biŌt” sŊ ÂĶy trň vào im lńng, lén lút tìm thông tin “nhan nhİn trên Google”, chŀng nhżng không Âáng tin cĺy mà còn có thŐ nguy hiŐm! Nghiên cŶu cĨng cho thIJy, trň có hiŐu biŌt sŨm vŎ tình dŲc - mŦt cách toàn diŔn và Âúng Âļn - thĬŪng không phĮm phİi nhżng sai lĴm Âáng tiŌc Ŭ tuŢi mŨi lŨn - tuŢi mà dĬŨi İnh hĬŬng cŴa các kích thích tŞ, dŒ dĸn ÂŌn nhżng hành vi không kiŐm soát ÂĬŰc!

Không ÂŐ các tŸ ngż, khái niŔm, hình tĬŰng mĪ hŠ ám İnh, gây hoang mang, ngĬŰng ngùng trong lúc trao ÂŢi vŨi trň!

Trò chuyŕn vũi con vŏ giũi tính Vĺy làm cách nào nói “chuyŔn IJy” vŨi trň thành công? Không dŒ! TrĬŨc hŌt, cĴn nghĦ xem mình Âã có ÂŴ “bİn lĦnh” và “nŦi lžc” chĬa, có còn cİm thIJy lĬŨng vĬŨng, ngĬŰng ngùng, thiŌu tž tin khi ÂŎ cĺp các vIJn ÂŎ tŌ nhŘ này không? Phİi vĬŰt qua cİm xúc Âó rŠi mŨi có thŐ làm “thĴy” cho trň ÂĬŰc. ChuĶn bŘ mŦt thái ÂŦ cŬi mŬ, chIJp nhĺn, słn sàng lļng nghe trň và sau Âó trang bŘ thêm cho mình nhżng kiŌn thŶc cĴn thiŌt - tìm ÂŚc thêm các sách hĬŨng dĸn ÂŶng Âļn - ÂŐ “nói có sách mách có chŶng”, tĤng thêm phĴn thuyŌt phŲc. RŠi tìm mŦt cĪ hŦi nhĬ có mŦt Âám cĬŨi Ŭ hàng xóm, mŦt ngĬŪi bà con sļp sinh em bé ÂŐ trò chuyŔn vŨi trň! Có thŐ chŴ ÂŦng Âńt nhżng câu hŜi

“thĤm dò” xem trň Âang nghĦ gì, tŸ Âó mà giİng giİi và nêu “quan ÂiŐm” cŴa mình. Do tŸ trĬŨc, ta cĨng chĬa hŎ ÂĬŰc “giáo dŲc giŨi tính” bao giŪ nên không tránh khŜi lúng túng và nhiŎu khi lIJn cIJn trong tĬ tĬŬng. Do vĺy, ÂŐ có thŐ “vĬŰt qua chính mình” cĴn xem xét mŦt sŞ nhĺn thŶc, quan ÂiŐm cŴa bİn thân mình vŎ giŨi tính, vŎ tình dŲc ÂŐ có thái ÂŦ thích hŰp. Trang bŘ kiŌn thŶc vŎ cĪ thŐ hŚc, sinh lý hŚc tuy vĺy không khó bľng cách nhìn nhĺn vIJn ÂŎ, tŶc “quan ÂiŐm” - cĨng gŚi là các “giá trŘ” - cŴa chính bİn thân. CĴn phİi thIJy rľng, khi nói ÂŌn tình dŲc, không thŐ chŖ nói ÂŌn chuyŔn giao hŰp mà phİi bao

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn! PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

Website: www.aetc.com.au

TIẾN SĨ KHOA HỌC

• Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

8%

đến ngày 31/07/2010

Liên lạc: (03) 9887 9883 Suite 3, 20 Kingsway, Glen Waverley reception.gw@musictimeschool.com.au www.musicacademy.com.au

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308

DI TRÚ

DU HỌC

Chuyên đảm trách:

• Hoàn tất hồ sơ du học, gia đình hoặc người giám hộ đi cùng. • Xin gia hạn visa. Chuyển trường hay ngành. • Tư vấn chọn trường, đại diện các trường phổ thông, cao đẳng, đại học toàn nước Úc. Nếu bạn đang học ELICOS hay nếu ngành học không còn trong ngành nghề được thường trú hay sắp hoàn tất khóa học cần tìm trường phù hợp với khả năng và có cơ hội thường trú sau này. • Đặc biệt du học sinh đang ở Úc. • Xin visa thường trú hay hay visa tạm trú lấy kinh nghiệm 18 tháng. • Giải quyết khó khăn trong quá trình học, visa bị hủy.

• Visa du lịch, du học, di dân có tay nghề, thương nghiệp bảo lãnh. • Xin gia hạn visa. Khiếu nại các hồ sơ chậm trể. • Chuyên đảm trách mọi hồ sơ khiếu nại với Tòa Di Trú (MRT).

60139A-643/HTO/10

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm

PHÍ ĐĂNG KÝ

AETC Consulting Groups

HiŐu nhżng danh tŸ, tên gŚi, sŊ có thŐ trao ÂŢi thŀng thļn vŨi trň, sŊ không còn thIJy có gì là “tŲc tĦu”, “bĺy bĮ” Ŭ Âây nża cİ. NhŪ hiŐu biŌt nhĬ vĺy trň sŊ biŌt trân trŚng, biŌt chĤm sóc, biŌt bİo vŔ ÂŐ có ÂĬŰc sŶc khŜe tình dŲc và sŶc khŜe sinh sİn lành mĮnh. V

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE

GIẢM 50%

DI TRÚ - DU HỌC BẢO HIỂM

Do nhóm tư vấn luật Di Trú tốt nghiệp tại Úc đảm trách

Chuyên dạy:

40%

Liên lạc: (03) 9791 3011 Lầu 1, 207 Lonsdale Street, Dandenong reception.ddg@musictimeschool.com.au www.musictimeschool.com.au

Quan hŔ tình dŲc sŨm khi cĪ thŐ chĬa phát triŐn ÂĴy ÂŴ là mŦt nguy cĪ lŨn vŎ sŶc khŜe. PhĬĪng pháp tŞt nhIJt ÂŐ tránh thai và tránh các bŔnh lây truyŎn qua ÂĬŪng tình dŲc chính là kiêng nhŘn, ÂŰi tŨi tuŢi trĬŬng thành. TrĬŪng hŰp có thŐ xİy ra quan hŔ tình dŲc nào Âó thì phİi có ÂŴ thông tin vŎ các dŘch vŲ y tŌ hŤ trŰ (bao cao su, thuŞc tránh thai...), chża bŔnh Âúng và sŨm. Các bŔnh lây truyŎn qua ÂĬŪng tình dŲc - không kŐ HIV - nhĬ bŔnh lĺu, giang mai... có thŐ dĸn ÂŌn nhżng tác hĮi lŨn cho con cái vŎ sau nhĬ mù mļt, thĴn kinh…

Khi ngĬŪi sinh viên y khoa hŚc tź cung là... tź cung, mŦt cĪ bļp Âńc biŔt thì hŌt chuyŔn, hŌt tò mò, hŌt ÂŜ mńt! Tź là con, cung là chŤ Ŭ - tź cung là chŤ Ŭ cŴa con - cĨng nhĬ hoàng cung là chŤ Ŭ cŴa vua, vĺy thôi. Còn âm ÂĮo là con ÂĬŪng dĸn vào tź cung, âm hŦ là cźa cŴa âm ÂĮo. ÁĮo là ÂĬŪng, còn hŦ là cźa. Khi trŶng tiŌp xúc vŨi tinh trùng thì có sž thŲ tinh. Thai nhi lŨn dĴn lên trong tź cung và ÂŌn khi phát triŐn ÂĴy ÂŴ thì cźa âm ÂĮo sŊ mŬ ra ÂŐ em bé chào ÂŪi! Vĺy “con ÂŌn tŸ Ââu?” thì tŸ trong bŲng mņ. Khi ÂŴ lŨn thì có mŦt cánh cźa mŬ ra ÂŐ con ra ngoài, lŨn lên nhĬ bây giŪ!

BẢO HIỂM Uy tín, chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà. Đại diện chính thức: Medibank Private • OHSC: Giảm 6% cho tất cả bảo hiểm sức khỏe cho du học sinh nếu trên 1 năm. • Working/business: Bảo hiểm cho quý vị đến Úc làm việc dài và ngắn hạn.

Aussie Travel cover • Du lịch trong và ngoài nước. • Cho người sang Úc du lịch.

SỐ ĐĂNG BỘ: 0962676 & 0958583

Lầu 3, 480 Collins St., Melbourne VIC 3000 • Xin liên lạc cô TRÂM LÊ • Mob: 0411 067 511 • Tel: 9005 1199 • Email: info@aetc.com.au

70123-642/HTO/10

48% học viên của chúng tôi đã đạt được điểm cao trong kì thi AMEB.

MŤi ngĬŪi sŊ phİi chŘu trách nhiŔm vŎ hành vi tình dŲc cŴa hŚ. Trň hay thļc mļc, hay sŪ mó... bŦ phĺn sinh dŲc là chuyŔn bình thĬŪng, vì trň phİi tò mò, phİi khám phá ÂŐ... phát triŐn ÂĴy ÂŴ. Do Âó sŊ không lIJy làm khó chŘu, cĤng thŀng, rĴy la, trách mļng. ChŖ ôn tŠn hĬŨng dĸn, chŖ bİo, hońc “Âánh trŞng lİng” tùy tình huŞng.

MŦt thói quen cĴn phİi phá vŮ nża là không ÂŐ các tŸ ngż, khái niŔm, hình tĬŰng mĪ hŠ ám İnh, gây hoang mang, ngĬŰng ngùng trong lúc trao ÂŢi vŨi trň. Nhżng tŸ ngż liên quan ÂŌn bŦ phĺn sinh dŲc nhĬ dĬĪng vĺt, âm ÂĮo, tź cung, di tinh, mŦng tinh v.v... có thŐ làm cho ta ÂŜ mńt, bŞi rŞi khi ÂŎ cĺp, nhĬng nŌu ÂĬŰc hiŐu rõ ÂŐ có thŐ trao ÂŢi mŦt cách “lĮnh lùng khoa hŚc” nhĬ các sinh viên y khoa hŚc Ŭ trĬŪng y thì chŀng có gì khó khĤn nża.

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách

Kết quả khảo sát năm 2009

60496-630/HTO/10

Bảo đảm con của bạn được huấn luyện tốt nhất để thành công trong tương lai.

gŠm toàn bŦ các khía cĮnh liên quan nhĬ thŐ chIJt, ÂĮo ÂŶc, xã hŦi, tâm linh, tâm lý và cİm xúc. NhĬ vĺy, giáo dŲc giŨi tính là giáo dŲc toàn diŔn vŎ các khía cĮnh Âó, chŶ không phİi chŖ dĮy cách dùng bao cao su hay sź dŲng thuŞc ngŸa thai...! MŤi ngĬŪi thŐ hiŔn tình dŲc theo cách riêng cŴa mình, do vĺy không nên “kƀ thŘ”, “phân biŔt ÂŞi xź” khi thIJy ngĬŪi ta khác mình.


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 15 ThĬa ông,

Xin mĮo muŦi suy luĺn mà tž hŜi: ông ÂŘnh lIJy vŰ hay tìm mŦt chŘ nuôi?

Khi phų nŽ xŷ này vào bōp Rút kinh nghiŔm lĴn này, khi sźa soĮn cĴu hôn bà vŰ thŶ hai, tôi toan muŞn mŚi giao ĬŨc ÂĬŰc ‘cam kŌt minh bĮch giża Âôi bên’ ngay tŸ ÂĴu. Tôi hŜi nŦi tĬŨng tĬĪng lai cŴa tôi rľng cô không muŞn làm nhżng ÂiŎu chi trong cĬĪng vŘ ngĬŪi vŰ thì cô mau mļn trİ lŪi: “Có hai vŲ thôi anh, Âó là: Không lái xe xa lŦ; Không nIJu Ĥn!” VŲ sŞ 1 tuy sŊ gây trŬ ngĮi Âôi chút nhĬng OK, cô càng khŜi tž mình Âi Ââu xa. NhĬng tŨi cái sŞ 2 cŴa cô thì quİ thiŔt hĪi kƀ. Áàn bà không chŘu vô bŌp sao gŚi là Âàn bà? Nhà không có bŌp sao gŚi là gia Âình? ThĬa cô phŲ trách mŲc Tâm sž Gia Áình, có biŌt vì sao Âàn bà con gái qua Âây rŠi không ai muŞn vô bŌp nża không? BŌp Ŭ xŶ này tiŔn nghi cùng mình, chŰ búa thŘt cá rau dĬa món chi cĨng słn sàng, Ââu có nhĬ bŌp bên nhà, cŴi lźa ÂŢ mŠ hôi sôi nĬŨc mļt Ââu? Xin cİm tĮ! H.

NhĬ vĺy, thiŐn ý, vŎ cĤn bİn không phİi là bĮn gái tŸ chŞi vô bŌp nhĬng hŚ tŸ chŞi vô bŌp vŨi cİm nghĦ bŘ bļt buŦc, bŘ khoán trļng viŔc IJy nhĬ mŦt bŢn phĺn mà hŚ phİi lui cui gánh vác mŦt mình. Phİi vĺy không Į? TŢ chŶc xã hŦi Ŭ xŶ này giao cho ngĬŪi Âàn bà, ngĬŪi vŰ, nhiŎu trách nhiŔm khác xŶ ta. Do Âó, quan niŔm vŎ sž “gánh vác” cŴa phŲ nż không thŐ không thay ÂŢi so vŨi cái khuôn khŢ bIJt biŌn trĬŨc Âây Ŭ quê nhà vŞn giam hãm ngĬŪi Âàn bà trong xó nhà xó bŌp. Ông cĨng nói bŌp núc xŶ này tiŔn nghi cùng mình, chŰ búa món chi cĨng słn? NhĬ vĺy là ÂŐ Âàn ông cĨng có thŐ vô bŌp Âó mà! Ông Âã thź chĬa? NŌu chĬa, sao không thź? NŌu nhĬ chŘu khó thź, ông sŊ có 3 cái lŰi trĬŨc mļt:

9390 2100

73 John Paul Drive, Hillside 3037

70172-645/HTO/10

GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, NHIỀU LỢI ÍCH VÀ ĐƯỢC GIẢM THUẾ.

Muốn biết thêm chi tiết xem tại website: www.elfdc.com.au

• Pre-kinder (3 tuổi) • Kindergarten (4 tuổi) Mở cửa: 9:15am - 2:45pm

Tiền phí: $6.50/ngày Trẻ mẫu giáo 4 tuổi sẽ không cần trả phí nếu có thẻ Healthcare Card! 86-90 Gove Street, Springvale 3171

9546 4429

PRESCHOOL ACTIVITY HOUSE CHILDCARE CENTRE

VA MẦM NON

• Nhận giữ trẻ từ 6 tuần đến 5 tuổi • Giờ giấc tiện lợi 7am-6pm (Mon-Fri) • Mở cửa suốt school day • Được Chính phủ tài trợ 1 Bellavista, Springvale South 3172 Tel: 9546 2659 - 0488 423 235

“DỊCH VỤ GIỮ TRẺ MIỄN PHÍ“* nếu bạn được Chính phủ tài trợ. * Có điều kiện

eh@rosegardenchildcare.com.au 60352-602/TH/9

maidstone@rosegardenchildcare.com.au

NOLA-DEE CHILD CARE CENTRE 34 Morton St, Clayton • Tel: 9544 8783 www.noladeechildcarecentre.com.au

Năm 2010 còn chỗ! Mở cửa Xmas! Nếu bạn muốn con mình được quan tâm và chăm sóc tại một trường tốt nhất, hãy liên lạc với chúng tôi! • Nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi • Trung tâm mới với phương tiện hiện đại, ấm cúng • Có nhiều chương trình giúp trẻ phát triển khả năng • Bữa ăn chất lượng, giáo viên kinh nghiệm cao

Có nhân viên nói tiếng Á châu. Liên lạc Judy ngay hôm nay!

ACTIVE LEARNING CHILD CARE TRUNG TÂM GIỮ TRẺ 70009-634/HTO/10

LỚP NHỎ, TẬN TÂM, CHUYÊN NGHIỆP

Vùng RICHMOND, BOXHILL hoặc lân cận xin gọi chi nhánh NORTH BALWYN: 9857 7654

53 Heatherton Rd Endeavour Hills Ph: 9700 0155

60428-630/HTO/10

• Chuyên luyện thi VCE cho lớp 11 và 12 • Nhận kèm từng em hoặc nhóm nhỏ vào trường tuyển theo nhu cầu • Dạy căn bản dể hiểu

SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Road VIC 3020

Level 1/50 Hampstead Rd Maidstone Ph: 9317 0411

Mở cửa: Mon-Fri 7.30am-6.00pm

60079-617/HTO/10

• TOÁN, LÝ, HÓA và ANH VĂN từ mẫu giáo đến lớp 12 • Do tiến sĩ BÙI THIỆN CHÍNH và một nhóm thầy cô Việt - Úc đảm trách

9857 7654 - 0413 347 679

LTS: NŌu bĮn có các thļc mļc cĴn tĬ vIJn, xin ghi thĬ vŎ mŲc: DiŒn Âàn tâm lý, Magazine 168, PO Box 2168, Dandenong North, VIC 3175.

• Chương trình giáo dục tính cách • Nhiều chương trình mẫu giáo cho lứa tuổi 3-4 • Có tài trợ của chính phủ • Cung cấp đủ mọi thứ từ tã cho đến bữa ăn... • Cơ sở mới rộng lớn & khu vực chơi sạch sẽ.

Trường mẫu giáo nhận giữ :

Trung tâm dạy kèm

Liên lạc cô Thương để ghi danh:

Chúc ông ÂĬŰc nhĬ ý nguyŔn. Kính

Tìm ở đâu dịch vụ giữ trẻ chất lượng 5 sao???

9366 7658

SANDOWN PARK KINDERGARTEN

9310 7077

• Giờ giấc linh hoạt,nhiều lợi ích và được giảm thuế. • Nhân viên chăm sóc trẻ nhỏ chuyên nghiệp có hơn 15 năm kinh nghiệm. • Business trong gia đình làm chủ. • Luôn được công nhận về chất lượng đào tạo và giáo dục cho nhân viên.

Sau hŌt, nŌu chŖ vì “nàng hŢng chŘu dzô bŌp’ mà ông so tính viŔc cĬŨi lĴn này thì tôi xin mĮo muŦi suy luĺn mà tž hŜi: ông ÂŘnh lIJy vŰ hay tìm mŦt chŘ nuôi?

LA KOSTA Có nhân viên giữ trẻ nói tiếng Việt! 1177 Heatherton Rd. Noble Park 3174 Ph: 9546 1100 Fax: 9546 1133

47-51 Branton Drive Hampton Park 3976 Ph: 9798 0999 Fax: 9798 0899

• Giờ mở cửa thuận lợi • Nhận giữ trẻ trong dịp holiday 20 Clive St, Springvale Tel: 9547 2538 67 Balmoral Ave, Springvale Tel: 9547 0699 Thứ hai - Thứ sáu 6.30am - 6.00pm A CARING ENVIRONMENT FOR YOUR CHILD

60081-617/HTO/10

7 Evergreen Ave, Albanvale 3021

• Nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm.

Gọi ngay hôm nay:

Nhận giữ trẻ nhỏ mới sinh đến 12 tuổi! Liên lạc chúng tôi ngay hôm nay:

Còn nhĬ nŌu chính ông cĨng ngĮi thź thì xin thôi, chŨ nên trách móc ngĬŪi bĮn ÂŪi cŴa mình. NgĮn ngż cŴa Trung Hoa chŀng dĮy rľng “KƄ sŬ bIJt dŲc, vĺt thi Ĭ nhân” (ÁiŎu gì mình không muŞn thì chŨ ép kň khác) Âó Ĭ?

70042-641/RE/10

• Đặc biệt dạy TIẾNG ANH và TOÁN tiểu học • Chương trình dạy lấy lại căn bản nhanh chóng • Giáo viên có bằng cấp và đăng ký với VIT Nhận dạy các vùng PHÍA TÂY & PHÍA BẮC

70171-645/HTO/10

• Chăm sóc trẻ ân cần chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và môi trường thân thiện.

• “DŲ ÂĬŰc kň ÂŘch” vŨi İo tĬŬng công bľng.

PROFESSIONAL PRIVATE TUTORING

Vui lòng liên lạc chúng tôi:

Hillside Educational ChildCare Services

• HiŐu ÂĬŰc vì sao ‘kň ÂŘch’ không chŘu vô bŌp.

• Sž Tž Do: không khi nào bŘ Âói

ÁĴy ÂŴ, thiŌt thžc và thân thiŔn nhĬng vĸn chŖ có $1!

Trung tâm giữ trẻ

trong ngôi nhà cŴa chính mình (nhŨ Ÿng xài McDonald vì sŊ lĮi chia ly chia ÂĨa lĴn nża!)

60197-630/HTO/10

Tôi muŞn chuyŐn ÂŌn cô và quý báo tâm tĬ cŴa mŦt ngĬŪi chŠng ViŔt Ŭ xŶ này. Ngày thĬŪng Âi làm trong tuĴn không kŐ, còn thì sáng thŶ bİy, chúa nhĺt nào cĨng vĺy, tôi thŶc dĺy dŚn dņp cây lá ngoài vĬŪn, cļt cŜ, cho chó mèo Ĥn, rźa xong chĺu chén dĦa tŸ tŞi bża trĬŨc dành lĮi rŠi; vĺy mà bŜ chân vô phòng là y chang bà xã vĸn cŶ còn trùm mŎn ngŴ kƆ. Tôi kéo hŌt màn cźa sŢ cho bİ thIJy trĬa trŪ trĬa trŰt rŠi nhĬng bİ chŖ Ŷ hž rŠi day vô tĬŪng ngŴ tiŌp. Cžc lòng chŀng Âã, tôi Âành lay lļc bİ, miŔng van nài: “Em à, trĬa quá rŠi, dĺy coi dùm có cái chi cho anh Ĥn sáng Âi em, anh Âói.” LĴn nào bİ cĨng vùng vľng dŲc tay tôi ra và trİ lŪi tŖnh queo: “HŠi cĬŨi, anh Ââu có giao hņn là em phİi thŶc dĺy sŨm lo cho anh Ĥn sáng Ââu? Thôi, Âi ra cho em ngŴ.” ChŖ vì ba cái chuyŔn vô bŌp Âó, cù nhây cù nhĬa chŸng ba nĤm rŠi cĨng Âi tŨi chŤ chia ly chia ÂĨa!

70156-641/HTO/10

Chào cô Tâm Sž!

Cám Īn ông Âã tâm sž thŀng thļn và cŲ thŐ. Khi viŌt rľng “Âàn bà, con gái qua Âây rŠi không ai muŞn vô bŌp”, tôi e là chĬa Âúng Ââu. Nói ông bŜ qua nha? Còn có thŐ nói là quĪ ÂĨa cİ nļm Âó, là Âem cái không may cŴa riêng mình vIJy xIJu lên phŲ nż nói chung. HŚ nghe hŚ sŊ nŢi giĺn liŎn. Bľng chŶng là Ŭ sŬ tôi, máy photocopy tŞn rIJt nhiŎu giIJy mžc ÂŐ sao chép công thŶc nIJu nĬŨng cho bŌp lźa gia Âình cŴa các chŘ em, Âa sŞ thuŦc lŨp trň. CĨng chĬa kŐ là các ÂIJng phu quân cĨng Ŭ sŬ tôi, vào lúc lunch-time, ông nào cĨng có mIJy ngĤn “cà mèn” cĪm nóng canh sŞt.


16 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

PhŲ nż quá nhĮy cİm mà có nhiŎu ngĬŪi còn ÂŐ chuyŔn trong lòng, không nói, vô tình ÂĶy Âàn ông rŪi xa mình hĪn

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

Tôi có thŐ kiŌm tiŎn nuôi cô IJy và cô IJy chŀng phİi làm gì cİ nhĬng tĮi sao tôi vĸn liŔt kê “công viŔc Ţn ÂŘnh” vào khái niŔm phŲ nż hoàn hİo trong mļt tôi? Vì nŌu cô IJy chŀng làm gì thì dù cô IJy có tuyŔt vŪi ÂŌn Ââu thì dĴn cĨng nhàm chán. Chính cô IJy tž nhàm chán cuŦc sŞng “hĮnh phúc trong lŠng” và chính ngĬŪi Âàn ông sŨm muŦn cĨng thIJy chán mŦt cô gái Ŭ nhà cĪm nĬŨc, trông con, lúc nào cĨng ngóng chŠng vŎ, hay gŚi ÂiŔn hŜi “anh Âang Ŭ Ââu, anh sļp vŎ chĬa, em chuĶn bŘ cĪm rŠi ÂIJy…”

lĬŪi nhác, an phĺn, tìm ÂĬŰc cô vŰ nhĬ vĺy, bŘ “thúc” vào mông, buŦc phİi tiŌn lên, vì ÂĪn giİn: “Em muŞn tž hào khi Âi bên anh”.

Tôi nghĦ sž bao dung cŴa ngĬŪi phŲ nż sŊ khiŌn ngĬŪi Âàn ông

Hình minh hŚa

Liŕu có chĥng ngĭūi phų nŽ hoàn hıo M

Ťi ngĬŪi Âàn ông ÂŎu có gu sŬ thích, góc nhìn riêng vŨi phŲ nż và ÂĬĪng nhiên sŊ có rIJt nhiŎu khái niŔm phŲ nż hoàn hİo trong mļt Âàn ông. Riêng tôi, mŦt ngĬŪi chĬa vŰ, phŲ nż hoàn hİo là ngĬŪi bao dung, có thĶm mƆ, công viŔc Ţn ÂŘnh, ngoĮi hình Ĭa nhìn, nĤng ÂŦng, lĮc quan và nż tính.

thIJy hĮnh phúc, hãnh diŔn, và chļc chļn anh ta luôn muŞn làm cho cô IJy hĮnh phúc hĪn. Sž bao dung khiŌn ngĬŪi Âàn ông biŌt ý thŶc vŎ ÂiŐm dŸng trĬŨc nhiŎu cám dŤ. PhŲ nż Âņp – Âàn ông ai cĨng thích, nhĬng quá Âņp thì không hŀn. TrŸ phi ngĬĪi Âàn ông quá quyŎn lžc, có ÂŴ trí tuŔ và tiŎn bĮc, hŚ mŨi muŞn có mŦt phŲ nż nhĬ vĺy làm vŰ.

Áó là ngĬŪi sau nhżng giŪ phút mŔt mŜi nĪi hãng sŬ, tôi chŖ muŞn chĮy thĺt nhanh vŎ nhà vŨi cô IJy; mŦt ngĬŪi phŲ nż biŌt chŌ biŌn ngôi nhà trŬ thành nĪi hIJp dĸn, nhņ ngàng. ū Âó có sž ngŚt ngào cŴa tình yêu, sž quan tâm chia sň dŘu dàng, sž khích lŔ khi tôi gńp khó khĤn… chŶ không phİi là nhà tù cŴa tình yêu bŢn phĺn.

Tôi cĨng thích phŲ nż Âņp, nhĬng không cĴn quá Âņp nhĬ hoa hĺu. Cô IJy có vň ngoài thu hút tôi, nĤng ÂŦng, lĮc quan ÂŐ cuŦc sŞng không bŘ trì trŔ vì nhżng lŪi than thŬ hay thĺm chí chŖ là tiŌng thŬ dài cĨng khiŌn cuŦc sŞng mIJt khí thŌ. Tôi rIJt sŰ tuýp ngĬŪi phŲ nż Âņp mà bi quan, Âau khŢ, gĬĪng mńt lúc nào cĨng chìm Âļm chiêm

nghiŔm này nŚ. Tôi Âńc biŔt ÂŎ cao sž nż tính trong khái niŔm phŲ nż hoàn hİo và nhiŎu bĮn bè tôi cĨng Šng ý hŚ thích sž “nż tính” Ŭ ngĬŪi phŲ nż. Không biŌt nàng giŜi, dŞt, tŞt, xIJu… nhĬ thŌ nào nhĬng phŲ nż mà biŌt tĮo ra sž hIJp dĸn vŎ mńt giŨi tính, Âàn ông sŊ thích hĪn. Sau Âó chàng mŨi tŸ tŸ Âi sâu khám phá tâm hŠn nàng. Có thŐ nàng rIJt giŜi, giŜi hĪn chàng, tung hoành ngoài ÂŪi nhĬng trĬŨc mńt chàng, nàng vĸn Âáng yêu. Ááng yêu có thŐ là nhu mì, chĤm sóc, thĺm trí… Âàn áp ngĬŪi yêu, tùy sŬ thích và thói quen yêu cŴa hai ngĬŪi. Tôi nghĦ, phŲ nż dù hoàn hİo hay không cĨng nên làm cho mình

Âņp và trao cho Âàn ông sž vinh dž ÂĬŰc bİo vŔ, chŬ che, chĤm sóc cho ngĬŪi phŲ nż cŴa mình. PhŲ nż hoàn hİo trong mļt tôi hońc phŲ nż ÂĬŰc cho là hoàn hİo vŨi xã hŦi hońc mŦt ai Âó, rŞt cŲc cĨng chŖ là nhżng khái niŔm chŴ quan, áp Âńt tŸ mŦt phía. Tôi sŊ nói thêm vŎ phŲ nż rIJt giŜi, Âņp nhĬ có nż tính hońc không có nż tính. ÁiŐm tŠi tŔ nhIJt Ŭ ngĬŪi phŲ nż mà Âàn ông thIJy sŰ nhIJt, Âó là áp lžc. LIJy vŰ thông minh quá hońc bİn thân toát ra uy quyŎn, Âàn ông hay sŰ vì áp lžc khi Ŭ bên cô IJy. Tuy nhiên, có nhżng phŲ nż rIJt giŜi nhĬng luôn biŌt quán xuyŌn và làm chŤ dža cho chŠng tiŌn lên, ngĶng cao ÂĴu vŨi xã hŦi. Có nhiŎu chàng Âang lĪ ngĪ, IJt Ī,

Có vài trĬŪng hŰp nhĬ thŌ này. Chàng giŜi. Nàng cĨng rIJt giŜi và nàng tž cho mình là Âàn chŘ cŴa chàng. Thĺm chí, chàng có Âi lĤng nhĤng mŦt chút, nàng cĬŪi khĶy và còn chŖ cho chàng cách chinh phŲc cô kia. Chàng càng ra vň mình có nhiŎu cô thích lļm ÂŐ khiŌn vŰ xích lĮi gĴn mình hĪn thì nàng lĮi tŜ vň mình không quan tâm. Có vài ngĬŪi bĮn tâm sž vŨi tôi, hŚ sŰ gĴn gĨi vŰ và càng ngày càng có xu thŌ hĬŨng ít “quan hŔ” vŨi vŰ hĪn, vì hŚ thIJy áp lžc. HŚ nhĬ mŦt ÂŶa trň trĬŨc mļt nàng, dù Ŭ ngoài hŚ cĨng hét ra lźa. Tôi nghĦ, dù thŌ nào, Âàn ông cĨng cĴn mŦt ngĬŪi phŲ nż thžc sž. ÁĬĪng nhiên không phİi chŖ là nhżng ngĬŪi chŖ biŌt chĤm chŠng và bŌp núc. HŚ vĸn làm, thĺm chí tung hoành mŚi thŶ ngoài xã hŦi thoİi mái nhĬng khi Ŭ bên chàng, phŲ nż nên Âáng yêu và hIJp dĸn. NhĬ vĺy mŨi dŒ cİm thông và gļn bó. PhŲ nż quá nhĮy cİm mà có nhiŎu ngĬŪi còn ÂŐ chuyŔn trong lòng, không nói, vô tình ÂĶy Âàn ông rŪi xa mình hĪn. Áàn ông rIJt thích phŲ nż chia sň thành thĺt cİm giác cŴa hŚ vŨi mình ÂŐ biŌt ÂĬŪng mà chiŎu. Càng ngày càng có nhiŎu phŲ nż theo chŴ nghĦa tž chŴ, mĮnh mŊ và tž do. Có ngĬŪi hIJp dĸn hĪn

Trường mẫu giáo Cradles to Crayons • Chương trình mẫu giáo dành cho trẻ từ 8 tuần đến 5 tuổi. • Cung cấp bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ.

70168-644/HTO/10

• Có giáo viên người Việt chăm sóc tận tình chu đáo.

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu 6:30am - 6:30pm

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 • Tel:

9356 9466


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 17

vì mĮnh mŊ, cá tính nhĬng có ngĬŪi thành “cá… sIJu”. Có lĴn, tôi nói vŨi mŦt bà chŘ giŜi giang cŴa mình: “Là ngĬŪi phŲ nż tž chŴ, tài giŜi trong cuŦc sŞng rIJt hay, nhĬng Ÿng quên cİm giác hĮnh phúc khi ÂĬŰc mŦt ngĬŪi Âàn ông chŬ che, dù có thŐ anh ta không bľng chŘ. ChŘ có hĮnh phúc không khi áp Âńt cho chŠng mŚi thŶ, làm theo ý mình vì chŘ giŜi, hay Âó chŖ là thói quen thŜa mãn cái tôi? Em thIJy chŠng chŘ bŘ chŘ tĬŨc ÂoĮt chŶ nĤng cŴa ngĬŪi Âàn ông”. CuŞi cùng, hoàn hİo là khái niŔm trong mļt nhau. Cô IJy hoàn hİo, nghĦa là vŸa mļt tôi, ngĬŪi ta thIJy gì tôi không quan tâm vì vŨi tôi, cô IJy hoàn hİo và không cĴn theo tiêu chuĶn nào hŌt. TŸ Âó, cuŦc sŞng mŨi có cİm xúc. Cİm xúc là vIJn ÂŎ cĤn bİn nhIJt trong mŚt hoĮt ÂŦng xã hŦi: làm viŔc, yêu ÂĬĪng, bĮn bè… Làm viŔc mà thIJy yêu công viŔc thì công viŔc cĨng hiŔu quİ hĪn. ÁŐ có hĮnh phúc, tôi nghĦ dù nam hay nż - ÂŎu nên nuôi dĬŮng và hiŐu cİm xúc cŴa mình, cŴa bĮn ÂŪi và sž thích thú vŨi cuŦc sŞng xung quanh. ChIJp nhĺn cİ nhżng ÂiŎu còn chĬa hoàn hİo ÂŐ yêu và phIJn ÂIJu. Áàn ông dù giŜi ÂŌn Ââu mà không làm cho vŰ mình hĮnh phúc và tž hào thì cĨng chĬa thŐ nói là thành công. NhĬng chļc chļn, mŦt ngĬŪi Âàn ông thành công trong mļt xã hŦi là ngĬŪi có bà xã tuyŔt vŪi. V

1. NŌu có mŦt buŢi tŞi rİnh rŤi, bĮn thích làm gì? a. Ái dž tiŔc b. ū nhà và lĬŨt web c. Ghép hình, nghe nhĮc d. Ái xem phim 2. Trong mŦt tŪ báo, bĮn thích ÂŚc trang nào trĬŨc? a. MŲc lŪi khuyên hońc thĬ góp ý b. Tin tŶc c. ThŐ thao d. Giİi trí

Trļc nghiŔm tâm lý

3. Trong mŦt bża tiŔc, bĮn thích làm gì? a. Chào hŜi mŚi ngĬŪi b. Tham gia mŦt cuŦc thİo luĺn vŎ nhżng sž kiŔn gĴn Âây c. Ngļm nhìn mŚi ngĬŪi d. Giİi trí

Nghŏ yêu thích cŵa bįn NŌu câu trİ lŪi cŴa bĮn nhiŎu a: Công viŔc cŴa bĮn sŊ liên quan ÂŌn nhiŎu ngĬŪi. Nhżng nghŎ nghiŔp bĮn có thŐ làm là: Giáo viên, trŰ lý, nhân viên phòng nhân sž, huIJn luyŔn viên, nhân viên chĤm sóc khách hàng.

NŌu câu trİ lŪi cŴa bĮn nhiŎu c: Công viŔc bĮn yêu thích liên quan ÂŌn nhżng Š vĺt. BĮn có thŐ xem xét nhżng nghŎ nghiŔp dĬŨi Âây: ÁĴu bŌp, thŰ sźa chża, thŰ mŦc, trŰ lý cho bác sĦ thú ý, kƆ sĬ.

NŌu câu trİ lŪi cŴa bĮn nhiŎu b: Công viŔc lý tĬŬng dành cho bĮn liên quan ÂŌn thông tin. BĮn có thŐ làm nhżng công viŔc sau: ThŴ thĬ, biên tĺp viên, phát triŐn trang web, kiŐm soát viên.

NŌu câu trİ lŪi cŴa bĮn nhiŎu d: BĮn yêu thích sž sáng tĮo. Nhżng công viŔc bĮn có thŐ phát huy sŶc sáng tĮo cŴa mình là: Nhà vĤn, nhà thĪ, nhiŌp İnh gia, thiŌt kŌ thŪi trang, nhĮc sĦ, thiŌt kŌ nŦi thIJt.

4. CuŞn sách nào bĮn thích nhĺn làm quà? a. QuyŐn sách cho tâm hŠn b. Tóm tļt lŘch sź c. MŚi thŶ ÂĬŰc tĮo ra nhĬ thŌ nào d. MŦt quyŐn sách nghŔ thuĺt 5. ThŪi gian rİnh rŤi bĮn thích làm gì? a. Ái chĪi cùng bĮn bè b. Sļp xŌp lĮi tŴ quĴn áo c. Làm vĬŪn hońc trang trí nhà cźa

d. Làm thĪ 6. NŌu phİi lža chŚn, bĮn sŊ chŚn phim gì? a. MŦt bŦ phim tình cİm lãng mĮn kiŐu nhĬ “Không ngŴ Ŭ Settles” b. MŦt bŦ phim trí tuŔ nhĬ “MŦt tâm hŠn Âņp” c. MŦt bŦ phim hành ÂŦng nhĬ “ChiŌn tranh giża các vì sao” d. MŦt bŦ phim ÂŦc lĺp nhĬ “Chúng ta biŌt tiŌng bíp nào?” 7. BĮn Âang có mńt tĮi mŦt sž kiŔn xã hŦi, bĮn thích tham gia vào nhóm nào? a. Nhóm lŨn Âang nói cĬŪi vui vň b. MŦt nhóm nhŜ Âang thİo luĺn sôi nŢi c. MŦt vài ngĬŪi Âang chĪi trò chĪi d. MŦt ngĬŪi nhĬng trông rIJt thú vŘ 8. BĮn có cĪ hŦi góp mńt trong mŦt show truyŎn hình thžc tŌ, bĮn chŚn? a. MŦt chĬĪng trình vŨi nhżng kƆ nĤng bİn thân, bĮn có thŐ chiŌn thļng nhĬ Ai là triŔu phú b. Không. ÁŞi vŨi bĮn nhżng chĬĪng trình nhĬ vĺy chŖ phí thŪi gian c. MŦt chĬĪng trình Âòi hŜi tính tĺp thŐ nhĬ Trò chĪi âm nhĮc d. MŦt chĬĪng trình phát huy tài nĤng cŴa bĮn, ví dŲ Vietnam Idol 9. BĮn cŴa bĮn mô tİ bĮn là: a. NgĬŪi cŴa tĺp thŐ b. Thông minh c. Khéo léo d. Sáng tĮo

DLT Immigration & Translation Services

DI TRÚ & DLT DỊCH THUẬT Registered Migration Agent (MARN 0964816)

Do nhân viên làm việc trên 20 năm với Bộ Di Trú đảm trách

10067-637/RE/10

DI TRÚ: Tận tâm, chuyên lo tất cả hồ sơ liên quan đến luật di trú, lo trọn gói, đặc biệt các loại visas: • Bảo lãnh Vợ chồng, Quan hệ đồng tính, Du lịch, Du học sinh, Tay nghề • Gia hạn Visas, khiếu nại tất cả loại đơn bị từ chối • Đặc biệt khiếu nại đến tòa đơn từ chối diện vợ chồng

DỊCH THUẬT, ĐIỀN ĐƠN Liên lạc THU BANNAN 0439 887 432 hoặc 9687 7437 Chuyên Gia Di Trú (Số đăng bạ chính thức 0964816)

Lầu 3, 480 Collins St, Melbourne Vic 3000

60213-620/HTO/10

C

ông viŔc bĮn Âang làm không giŞng nhĬ ĬŨc mĪ? BĮn không thŜa mãn công viŔc hiŔn tĮi nhĬng lĮi không chļc chļn mình thích công viŔc nào... Bài trļc nghiŔm dĬŨi Âây sŊ giúp bĮn xác ÂŘnh rõ công viŔc bĮn yêu thích là gì.


18 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION lành mĮnh. MŚi chuyŔn cŴa tôi là do sau này chŶ không hŎ bŘ İnh hĬŬng gì tŸ lúc còn nhŜ. Trong chuyŔn hôn nhân cŴa các con, bŞ mņ tôi là ngĬŪi tân tiŌn, ông bà ÂŎu ÂŐ chúng tôi tž chŚn bĮn ÂŪi rŠi chIJp nhĺn cĬŨi hŜi theo ý con cái. VŨi tôi cĨng không có ngoĮi lŔ gì. Tôi yêu ngĬŪi con gái IJy 3 nĤm rŠi mŨi quyŌt ÂŘnh Âi ÂŌn hôn nhân. CĨng nhĬ bao chàng trai khác, tôi cĨng Âã trİi qua nhiŎu cung bĺc cŴa tình yêu, thĤng trĴm qua tŸng giai ÂoĮn cŴa tình cİm. Khi Âã hiŐu hŌt vŎ nhau, cİm thIJy không thŐ thiŌu nhau trong cuŦc ÂŪi, chúng tôi quyŌt ÂŘnh tiŌn tŨi hôn nhân.

Hình minh hŚa

Tuy Âã có vű rši nhĭng tôi vĹn muşn tũi vũi ngĭūi... Âàn ông N

Ōu mŦt lĴn gńp tôi ngoài ÂŪi chļc hŀn sŊ không ai có thŐ tin ÂĬŰc nhżng gì tôi sļp nói vŎ mình. BŬi vŨi hình thŶc IJy, ÂŘa vŘ IJy, gia Âình IJy, làm sao tôi lĮi có thŐ có nhżng viŔc làm và hành ÂŦng tŠi tŔ Âó dĬŰc. NhĬng Âó là sž thĺt và tôi cĨng không thŐ hiŐu nŢi chính bİn thân mình. CŶ nhĬ thŐ tôi Âang uŞng phİi mŦt loĮi thuŞc kì lĮ nào Âó, Ĥn phİi mŦt thŶ bùa mê.

BŞ mņ sinh tôi ra bình thĬŪng nhĬ bao ÂŶa trň khác. Anh em chúng tôi lŨn lên cĨng không hŎ gńp sž cŞ gì vŎ giŨi tính. ÁŌn tuŢi lĺp gia Âình, chúng tôi ÂŎu trİi qua nhżng mŞi tình khŪ dĮi và cuŞi cùng ÂŎu dŸng lĮi Ŭ mŦt tình yêu bŎn vżng ÂŐ bĬŨc vào hôn nhân. SŬ dĦ tôi nói nhĬ vĺy là ÂŐ chŶng minh rľng ngay tŸ ÂĴu tôi Âã ÂĬŰc sinh ra, lŨn lên và thŸa hĬŬng mŦt sž giáo dŲc hoàn toàn

72

171

$

Tôi gńp ngĬŪi Âàn ông IJy trong mŦt lĴn Âi thžc tŌ cŴa các doanh nghiŔp vŸa và nhŜ. LĴn Âó vŨi tĬ cách phŲ trách mŦt dž án cŴa công ty nên tôi ÂĬŰc tham gia. Theo sž sļp xŌp cŴa Âoàn, tôi ÂĬŰc bŞ trí ngŴ cùng phòng khách sĮn vŨi TuIJn (tên ngĬŪi Âàn ông IJy). CĨng giŞng nhĬ tôi,

ÁŰt thžc tŌ khá dài ngày nên giża chúng tôi có rIJt nhiŎu thŪi gian ÂŐ tìm hiŐu vŎ hoàn cİnh cŴa nhau. TuIJn bİo cĨng Âã tŸng trİi qua rIJt nhiŎu mŞi tình nhĬng không hiŐu sao yêu ai, gĴn gĨi cô gái nào anh cĨng có cİm giác nhĮt nhŊo. Vì thŌ dù gia Âình nhiŎu lĴn thúc giŲc, anh vĸn không thŐ nào mang vŎ cho hŚ mŦt cô con dâu nhĬ mong muŞn. RŠi mŦt Âêm Âang mĪ màng ngŴ tôi bIJt ngŪ thIJy mŦt hĪi thŬ IJm áp dŠn dĺp bên cĮnh. RŠi tôi nhĬ không tin vào mļt mình khi chŶng kiŌn cİnh TuIJn Âang ôm áp nŠng nàn tôi trên giĬŪng mà không mİnh vİi che thân. Dù là Âàn ông nhĬng không hiŐu sao lúc IJy tôi không ÂŴ sŶc lžc ÂŐ ÂĶy TuIJn ra khŜi giĬŪng mình. BŤng nhiên tôi thIJy bİn thân mình thĺt lĮ rŠi cŶ thŐ ÂŐ TuIJn cuŞn vào niŎm Âam mê tŦi lŤi. Áêm Âó, sau nhżng Âê mê cŴa xác thŘt, tôi vĸn chĬa hŌt bàng hoàng vŨi nhżng gì xİy ra. Không phİi là tôi chĬa lĴn nào nŌm trİi niŎm hĮnh phúc gŞi chĤn, bao nĤm bên ngĬŪi vŰ yêu quý, tôi Âã hĬŬng niŎm hĮnh phúc IJy không biŌt bao nhiêu lĴn. NhĬng lĴn này thì khác, Âó hoàn toàn là cİm giác mŨi lĮ và thĺt sž lôi cuŞn. CĨng Âêm Âó, TuIJn kŐ cho tôi nghe vŎ

18

101

$

mỗi tháng

mỗi tháng

( trong 37 months)

( trong 37 months)

Interest Free

Interest Free

Romance

Artiste Thiết kế tại Đức!

Thiết kế tại Đức!

• Chúng tôi nhận chỉnh đàn, mua bán, sửa chữa và đánh bóng • Nhận mua và bán tất các các loại đàn piano mới và cũ • Luôn có giá phải chăng cho cộng đồng người Việt * Giá trên có thể chưa bao gồm piano tuning và giao hàng.

ĐẶC BIỆT: Mua ngay hôm nay, bạn sẽ được tặng một món quà trị giá tới $225 và tiết kiệm 10% tổng giá bán. * Hàng có giới hạn, chỉ áp dụng tới cuối tháng 12, 2010

118 Carlisle Street, St Kilda VIC 3182 Vui lòng xem thêm chi tiết tại website: www.pianogallery.com.au

TEL:

8598 9510

70067-647/HTO/10

CĨng nhĬ bao chàng trai khác, tôi cĨng Âã trİi qua nhiŎu cung bĺc cŴa tình yêu

VŰ tôi là mŦt phŲ nż nhĮy cİm. Cô IJy làm trong nghŎ âm nhĮc nên tâm hŠn lúc nào cĨng lãng mĮn. CĨng nhŪ sž lãng mĮn IJy mà cuŦc sŞng vŰ chŠng chúng tôi lúc nào cĨng trŬ nên thi vŘ. Sau 5 nĤm chung sŞng, chúng tôi Âã có hai mńt con. CuŦc sŞng kinh tŌ không ÂŌn nŤi, vŰ xinh Âņp, dŘu dàng, con cái ngoan ngoãn bŲ bĸm. Tôi Âang sŬ hżu mŦt gia Âình hĮnh phúc Âúng nghĦa. Vĺy mà không hiŐu sao bİn thân tôi lĮi sinh ra nhżng ý nghĦ kì lĮ ÂŐ rŠi cuŞi cùng bŘ cuŞn vào mŦt cuŦc tình tŦi lŤi.

TuIJn sŬ hżu mŦt hình thŶc khá bİnh trai. Theo nhĬ lŪi giŨi thiŔu cŴa TuIJn thì anh hĪn tôi mŦt tuŢi. NhĬng ÂiŎu khiŌn tôi ngĮc nhiên là Ŭ ÂŦ tuŢi IJy thì nhżng ngĬŪi Âàn ông bình thĬŪng cĨng ÂŎu yên bŎ gia thIJt nhĬng TuIJn vĸn phòng không.


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 19

sž khác lĮ trong con ngĬŪi anh. Rľng dù Âã yêu và Âã cŞ thź quan hŔ vŨi bĮn gái nhiŎu lĴn nhĬng chĬa lĴn nào TuIJn thành công; rľng anh chŖ có cİm giác thĺt sž hĮnh phúc khi ÂĬŰc Ŭ bên và ÂĬŰc chĤm sóc, yêu thĬĪng mŦt ngĬŪi Âàn ông. Áó là bí mĺt cŴa cuŦc ÂŪi TuIJn. Cho tŨi bây giŪ gia Âình anh vĸn chĬa biŌt ÂĬŰc sž khác lĮ trong ngĬŪi TuIJn. Áó cĨng là lý do TuIJn chĺm trŒ trong chuyŔn cĬŨi vŰ, sinh con. Sau Âêm Âó, TuIJn lĮi tiŌp tŲc ÂĬa tôi vào chŞn hoan lĮc cho ÂŌn khi chuyŌn thžc tŌ cŴa Âoàn chúng tôi kŌt thúc. Tôi biŌt Âã ÂŌn lúc mình phİi quay vŎ vŨi thžc tŌ, vŨi vŰ con Âang mong chŪ Ŭ nhà. Do vĺy, tôi nói ÂŌn chuyŔn dŸng lĮi mŚi chuyŔn Ŭ Âây. TuIJn và tôi sŊ chia tay nhau và xem nhĬ chĬa hŎ quen biŌt cĨng nhĬ nhżng chuyŔn Âã tŸng xİy ra giża chúng tôi là chĬa có. TuIJn cĬŪi, bİo sŊ có ngày gńp lĮi và không quên chúc tôi hĮnh phúc vŨi gia Âình. TrŬ vŎ sau chuyŌn công tác phiêu lĬu IJy trong tôi luôn có cİm giác có lŤi vŨi vŰ con. Tuy nhiên cĨng tŸ Âó, mŦt sž kì lĮ cŴa bİn thân bŤng nhiên trŤi dĺy. Tôi vĸn hĮnh phúc vŨi vŰ nhĬng luôn nhŨ ÂŌn cİm giác Âê mê mà TuIJn mang lĮi. ÁiŎu Âáng nói là cİm giác IJy càng trŤi dĺy và khao khát dĴn lên. MŦt ngày tôi bí mĺt gŚi ÂiŔn cho TuIJn. ÁĴu dây bên kia TuIJn cĨng tŜ rõ sž vui mŸng khi nhĺn

ÂĬŰc ÂiŔn thoĮi cŴa tôi. Chúng tôi hņn gńp nhau tĮi mŦt khách sĮn, và ÂŐ cho chuyŔn IJy xİy ra mŦt lĴn nża. Vì sŞng trong cùng mŦt thành phŞ nên lúc nào cĴn chúng tôi ÂŎu có thŐ gńp nhau. Tôi Âã biŌn thành ngĬŪi Âàn ông có lŤi vŨi gia Âình cŴa mình bľng chính nhżng sŬ thích kì quái vŨi ngĬŪi Âàn ông IJy. Có nhżng lúc cİm giác tŦi lŤi cĨng cŠn lên trong suy nghĦ, nhĬng rŠi tôi lĮi lĺp tŶc bào chża cho mình không phİn bŦi vŰ con bľng mŦt ngĬŪi phŲ nż khác, không mang tiŎn bĮc cho Âi ÂŐ thIJt thiŔt vŎ kinh tŌ gia Âình, ÂiŎu Âńc biŔt là sŊ không có chuyŔn tôi bŜ vŰ ÂŐ lIJy TuIJn. Vì thŌ tôi tž ngŲy biŔn rľng mŞi quan hŔ cŴa tôi vŨi TuIJn sŊ an toàn vŨi hĮnh phúc cŴa mình.

Vì tôi Âã tŸng quan hŔ, tŸng yêu thích Âàn ông nên cô IJy thIJy sŰ, thIJy ghê tŬm và không muŞn gĴn gĨi tôi.

ÁŐ vŰ yên tâm mŤi lĴn Âi ra ngoài gńp TuIJn; tôi dĸn anh vŎ nhà giŨi thiŔu là bĮn làm Ĥn. TuIJn cĨng hiŐu ý Š cŴa tôi nên hŰp tác rIJt thành công. Anh nhanh chóng tĮo sž tin tĬŬng tuyŔt ÂŞi cho vŰ tôi; thĺm chí là lIJy lòng các con tôi rIJt giŜi. GiŪ thì lúc nào hai ÂŶa trň cĨng xem TuIJn nhĬ bác ruŦt cŴa mình. VŎ phĴn vŰ tôi, cô IJy hoàn toàn không nghi ngŪ mŞi quan hŔ cŴa tôi vŨi TuIJn. HŒ hôm nào vŎ nhà muŦn mà nói là Âi công chuyŔn vŨi TuIJn là cô IJy yên tâm và tin tĬŬng tuyŔt ÂŞi. CŶ thŌ quan hŔ cŴa tôi và TuIJn có cĪ hŦi ÂŐ gĴn gĨi hĪn.

NhĬng cái kim trong bŚc không giIJu ÂĬŰc lâu. MŦt lĴn vŰ tôi nghe ÂĬŰc thông tin tŸ cô bĮn thân rľng có gńp tôi Âi vào khách sĮn thuê phòng cùng vŨi mŦt ngĬŪi Âàn ông. Cô IJy cĨng nói vŎ nhżng ngĬŪi chŠng thích quan hŔ vŨi ngĬŪi Šng tính. VŰ tôi không tin Âó là sž thĺt nên Âã bí mĺt theo dõi tôi ÂŐ tìm hiŐu rõ thžc hĬ. Và lĴn Âó, khi tôi và TuIJn Âang cùng nhau làm ÂiŎu tŦi lŤi IJy thì vŰ tôi xuIJt hiŔn. Tôi Âau ÂŨn nhìn vň mńt bàng hoàng lĸn sŰ hãi cŴa vŰ mà không biŌt phİi giİi thích vŨi cô IJy nhĬ thŌ nào.

Hình minh hŚa

TrŬ vŎ nhà, tôi ÂŞi diŔn vŨi mŦt cuŦc sŞng ÂŘa ngŲc trong tâm tĬŬng Âúng nghĦa cŴa nó. Tôi dľn vńt bİn thân, nguyŎn rŴa nhżng tŦi lŤi mà mình Âã gây ra. VŰ tôi vĸn chĬa thoát khŜi cú sŞc. Cô IJy không dám làm lŨn chuyŔn vì sŰ mŚi ngĬŪi biŌt. MŤi Âêm vŰ chŠng tôi vĸn ngŴ chung phòng nhĬng thay vì bên nhau thì cô IJy lĮi bļt tôi ngŴ dĬŨi sàn nhà. Cô IJy bİo ghê tŬm tôi, rľng cô IJy không thŐ ôm IJp gĴn gĨi mŦt ngĬŪi Âã tŸng có quan hŔ vŨi ngĬŪi Âàn ông khác. Tôi thanh minh, bào chża rľng Âó chŖ là mŦt sŬ thích, mŦt sž Âòi hŜi khác cŴa bİn thân mà tôi không thŐ lý giİi nŢi. Trong thâm tâm tôi vĸn yêu gia Âình, yêu vŰ con và không bao giŪ có ý nghĦ sŊ rŪi bŜ nó ÂŐ Âi theo mŦt ngĬŪi nào Âó. Anh Âang ngoĮi tình, Âang phİn bŦi tôi nhĬng sao cái kiŐu phİn bŦi cŴa anh lĮi oái oĤm thŌ. Sao tình nhân cŴa anh không phİi là mŦt ngĬŪi Âàn bà mà lĮi là mŦt ngĬŪi Âàn ông. Sao anh lĮi biŌn tôi thành mŦt ngĬŪi vŰ khŞn khŢ thŌ này... Hàng Âêm vŰ tôi khóc tŶc tĬŬi ôm chńt gŞi gào thét nhĬ thŌ. Tôi biŌt mình có lŤi, muŞn ôm chńt cô IJy vào lòng ÂŐ an Ŵi, làm giİm nŤi Âau mà cô IJy phİi chŘu. NhĬng vŰ tôi không cho tôi chĮm vào ngĬŪi cô IJy. Tôi trŬ thành mŦt thŶ bŔnh hoĮn Âáng sŰ mà cô IJy nhIJt quyŌt tránh xa. Anh biŌt là mình Âã gây ra tŦi lŤi lŨn. GiŪ em muŞn ÂŞi xź vŨi anh thŌ nào anh cĨng chIJp nhĺn.

Anh bİo tôi phİi làm sao bây giŪ. Ly hôn Ĭ? Tôi không muŞn ÂŐ cho hai ÂŶa con biŌt chúng nó có ngĬŪi cha tŠi tŔ nhĬ thŌ, tôi cĨng không muŞn cİ thiên hĮ biŌt anh thích Âàn ông hĪn phŲ nż. Tôi Âang có tIJt cİ sao bŤng nhiên anh dìm hŌt xuŞng ÂŘa ngŲc. Tôi phİi làm sao Âây, ly hôn là có tŦi vŨi các con, mà chung sŞng vŨi anh thì tôi tan nát hŌt cİ cõi lòng. GiŪ Âây, anh chŖ cho tôi con ÂĬŪng thoát Âi, anh gây nên tŦi lŤi này thì anh gŮ nó ra Âi... Tôi nói sŊ tŸ bŜ TuIJn, sŊ làm lĮi tŸ ÂĴu. NhĬng vŰ tôi nói viŔc tŸ bŜ hay không giŪ không còn quan trŚng. Vì tôi Âã tŸng quan hŔ, tŸng yêu thích Âàn ông nên cô IJy thIJy sŰ, thIJy ghê tŬm và không muŞn gĴn gĨi tôi. HĮnh phúc cŴa tôi Âang ngIJm ngĴm chìm xuŞng ÂŘa ngŲc mà không biŌt cách nào ÂŐ thoát ra khŜi nó. Áã bao lĴn nhìn vŰ Âau khŢ, dày vò mình hàng Âêm trong phòng ngŴ, tôi cĨng day dŶt không kém. TĮi sao tôi Âã tŸng là ngĬŪi Âàn ông bình thĬŪng lĮi có thŐ có nhżng có nhżng suy nghĦ lŔch lĮc nhĬ thŌ? TĮi sao có vŰ rŠi bİn thân tôi vĸn thích quan hŔ vŨi Âàn ông? TĮi sao tôi lĮi ÂŐ cho TuIJn cuŞn vào cuŦc tình vŨi nhżng sŬ thích Âam mê kì quái nhĬ thŌ?...Hàng ngàn câu hŜi ÂiŔp lên mà tôi vĸn không thŐ nào tìm ÂĬŰc câu trİ lŪi Âích xác. LŞi nào cho tôi tìm lĮi hĮnh phúc gia Âình, lŞi nào cho tôi chuŦc lĮi lŤi lĴm vŨi vŰ con...? Theo Khánh Linh

SAMURAI KARATE LITTLE CHAMPS CHILDCARE TRUNG TÂM GIỮ TRẺ LITTLE CHAMPS

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi để nhận được một bài học MIỄN PHÍ

97A-101 Hargreaves Crescent, Braybrook Vic 3019 (Off Churchill Avenue) (Melway Ref. 27 C12)

ĐÃ MỞ CỬA NHẬN GIỮ TRẺ

Kanwal: 0424 100 221

9311 8813

(closed on public holidays)

70038-641/RE/10

GHI DANH CHO CON MÌNH NGAY HÔM NAY! Mở cửa: 7am-6pm Monday-Friday

Trường dạy Karate hàng đầu tại Melbourne cho trẻ em và người lớn!

54A Station Place, Sunshine

Tel: 9364 8000 • Mob: 0414 500 886 * Có thể có một vài điều kiện nhỏ áp dụng

70037-640/HTO/10

Liên lạc để biết chi tiết và cho con nhập học: Email: littlechampschildcare@yahoo.com.au

Mỗi đứa trẻ là một tương lai hy vọng 60374-640/RE/10

• Trung tâm của người địa phương và do chính người địa phương điều hành • Phương châm: “Chăm sóc như người của gia đình mình” • Chương trình học dựa trên nền tảng: Vừa chơi vừa học • Chăm sóc trẻ theo sở thích và căn bản của từng em nhỏ • Có nhiều giáo viên người Việt phụ trách lớp • Nằm trong toà nhà mới xây, đẹp và rất tiện nghi • Cung cấp một môi trường học và chơi rất khoa học và an toàn

Miễn phí đồng phục khi mang theo quảng cáo này!

"Âm nhạc chuyên nghiệp" Hãy đến showroom chúng tôi để lựa chọn các loại đàn piano mới hay pre-loved upright, grand hay digital


20 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

ÁĴu tháng 7/1947, sau khi ÂŚc các bài báo vŎ Arnold, ông chŴ trang trĮi Mac Brazel tŶc tŞc tìm gńp Cİnh sát trĬŬng HĮt Chaves ÂŐ “khoe” mİnh kim loĮi kƀ lĮ nhńt ÂĬŰc trong khu ÂIJt nhà mình - mà theo ông quİ quyŌt chļc chļn là mŦt mĶu lŨn vĤng ra tŸ “ÂĦa bay”.

Khoİng 4 giŪ chiŎu cùng ngày hôm IJy, mùng 7/7/1947, Lydia Sleppy - nhân viên Âài phát thanh KSWS cŴa Roswell - dùng máy ÂiŔn báo truyŎn tin “ÂĦa bay rĪi Ŭ trang trĮi Foster” vŎ tŢng Âài, tuy nhiên ÂĬŪng truyŎn này vô cŨ bŘ gián ÂoĮn, chļc hŀn có bàn tay can thiŔp cŴa FBI.

Thông tin này ngay lĺp tŶc ÂĬŰc cİnh sát trĬŬng George Wilcox báo cáo lên Lžc lĬŰng không quân Roswell (Roswell AAF).

Cho ÂŌn nay không ai có thŐ tìm lĮi bİn gŞc cŴa bİn thông cáo báo chí tai tiŌng nĤm 1947 Âó.

Không chĺm trŒ, thiŌu tá tình báo Jessie Marcel lãnh trách nhiŔm ÂiŎu tra tŖ mŖ nŦi tình vŲ viŔc. Mİnh vŮ ÂĬŰc quân cİnh thu hŠi tĮi nhà Wilcox, ÂĬa vŎ CĤn cŶ không quân sŞ 8 Ŭ Fort Worth, Texas rŠi sau Âó “bay” sang Washington D.C.

Ngay trong sáng ngày 8/7, ÁĮi tá Blanchard cŴa Roswell AAF yêu cĴu Trung úy Walter Haut phát Âi bİn thông cáo báo chí, tuyên bŞ Quân ÂŦi Âã bļt ÂĬŰc nhżng phĴn rĪi rŨt lĮi cŴa ÂĦa bay. LiŎn sau Âó, nhIJt loĮt báo chí cİ nĬŨc lIJy lĮi thông tin này. Dân tình nĬŨc MƆ ÂĬŰc phen chIJn ÂŦng vŨi thông tin “tŸ mŦt nguŠn không thŐ kém tin cĺy hĪn”.

“Mİnh vŮ” cŴa ÂĦa bay (įnh: magma)

UFO ŭ Roswell: Sſ thĻt bř che ÂĻy? M

Śi chuyŔn bļt ÂĴu tŸ buŢi sŨm ngày 25/6/1947, khi phi công Kenneth Arnold báo cáo vŎ cĤn cŶ trung tâm phát hiŔn mŦt vĺt thŐ lĮ trên vùng Mt Rainier, Washington. KŐ tŸ lúc Âó, thŪi ÂĮi cŴa UFO chính thŶc ra ÂŪi. Thông tin rò rŖ qua ÂĬŪng ÂiŔn tín bŘ giŨi báo chí chŦp ÂĬŪng, và thŌ là mùa hè nĤm Âó, không chŖ riêng Roswell mà ngay cİ nĬŨc MƆ nóng hŸng hžc bŬi nhżng câu chuyŔn kŐ ÂŲng ÂŦ ÂĦa bay. Rùm beng nhIJt trong sŞ Âó là “lĴn chĮm trán” Ŭ trĮi nuôi gia súc Foster ngoĮi ô Corona, New Mexico.

Ngay trong chiŎu hôm IJy, TŢng TĬ lŔnh Clemence McMullen Ŭ Washington hŦi Âàm khĶn cIJp qua ÂiŔn thoĮi vŨi Ngài ÂĮi tá Thomas DuBose - chŖ huy CĤn cŶ Không quân Fort Worth, ra lŔnh nhanh chóng dĺp tļt câu chuyŔn rùm beng vŎ chiŌc ÂĦa bay và gźi ngay “mİnh vŮ kƀ lĮ” vŎ Washington ÂŐ xác minh sáng tŜ. Vĺy là chiŎu muŦn hôm 8/7/1947, mŦt cuŦc hŚp báo gIJp rút diŒn ra tĮi SŬ chŖ huy Lžc lĬŰng không quân sŞ 8 tĮi Fort Worth, Âích thân tĬŨng Roger Ramey tuyên bŞ: VŲ ÂĦa bay rĪi Ŭ trang trĮi Foster chŖ là mŦt sž nhĴm lĸn Âáng tiŌc; mİnh vŮ ÂĦa bay chŀng qua chŖ là quİ khí cĴu Âo thŪi tiŌt mang radar ÂĬŰc làm bľng nhôm và gŤ balsa. ÁŐ lŪi che Âĺy thêm phĴn thuyŌt phŲc, ông này Âã ÂĬa ra mŦt miŌng vŮ nát vŲn và khŀng

NgĬŪi ngoài hành tinh Roswell. (įnh people.com.cn)

ÂŘnh Âó là vĺt thu thĺp ÂĬŰc Ŭ hiŔn trĬŪng. Chicago Daily News, Los Angeles Herald Express, San Francisco Examiner và Roswell Daily Record là nhżng tŪ báo lŨn duy nhIJt có cĪ hŦi ÂĤng tİi bİn thông cáo “sai lŔch” kia cŴa AAF vì là báo ra buŢi tŞi. Nhżng báo uy tín khác nhĬ New York Times, Washington Post hay Chicago Tribune ra lò sáng sŨm hôm sau Âành ngĺm ngùi ÂĬa lên câu chuyŔn Âã ÂĬŰc che Âĺy kĦ càng. MŦt cách khó hiŐu, cho ÂŌn nay không ai có thŐ tìm lĮi bİn gŞc cŴa bİn thông cáo báo chí tai tiŌng nĤm 1947 Âó nża. CĨng may, viŔc AAF “hiŔu Âính” nhĴm lĸn Âã nhanh chóng “hĮ sŞt” cho dân tình. ÁŌn cuŞi tuĴn, tin “ÂĦa bay Roswell” gĴn nhĬ không còn ÂŦc tôn vŘ trí ÂĴu trang, và cuŞi nĤm Âó thì sž viŔc “lńn tĤm” nhĬ thŐ chĬa bao giŪ ngĬŪi ta nhļc ÂŌn nó. VŎ phĴn nông dân Mac Brazel, anh này sau Âó bŘ quİn thúc trong CĤn cŶ quân sž suŞt mŦt tuĴn, mŦt thŪi gian sau Âó trŬ vŎ nhà vŨi sž giám sát chńt chŊ cŴa nhân viên an ninh. CĨng tŸ Âó trŬ Âi, Brazel không bao giŪ kŐ vŎ câu chuyŔn “ÂĦa bay xuIJt hiŔn trong trang trĮi”, thĺm chí còn nói rľng Âó là sž nhĴm lĸn gây tai tiŌng. V

(REAR SHOP) 319 SPRINGVALE ROAD SPRINGVALE 3171 Tel: 9540 8868 - 0411 499 778 • Fax: 9540 8865 Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 11am-7pm • Thứ Tư và Chủ nhật đóng cửa.

Nơi bán DVD & VCD lớn nhất Melbourne Cung cấp hơn 10,000 titles bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Hoa và Nhật. Chúng tôi đang giảm giá Karaoke và Manga cartoons!

MONDEO/FOCUS08/S-MAX 2007-2010

CAMRY 2006-2010

MAZDA 6 2002-2007

OUTLANDER 2007-2010

Mở cửa ha ứ Th i - Chủ nhật 11am - 6pm Thứ Tư nghỉ

Rear Camera

DVD/VCD/CD/MP3/ MP4/JPEG/WMA/ Built-in Games/ SD/USB Port input Headrest Universal MAZDA 3 2004-2008

Mọi hệ thống đều có 6.2 đến 8 Inch Touch-screen TFL LCD/DVD/VCD/CD/MP3/MP4JPEG/WMA/ Built-in GPS/Bluetooth SD/USB Port/Radio TV camera input/ Remote control

NEW MAZDA 6 2008-2010

Toyota Corolla & Yaris & 2002-2006 Camry & Hilux 1996-2005 RAV4 & old Landcruiser Tarago HONDA CRV 2007-2010

LANDCRUISER 2007-2010

Digital Screen, 800*480 Resolutions KỶ NIỆM 10

Cree R2 LED Torches *Uses the very latest aviation aluminum alloy 100 meters long throw - Highly Water resistant Runtime: more 3 hours long with charger & batteries

Color Video Door Phone

Indoor Scanner

With 16mm Lens and Power Supply

NĂM THÀN

Chúng tôi chuyên nhập khẩu, bán sỉ-lẻ và lắp đặt các hệ thống Camera bảo vệ an toàn cho nhà và xe hơi.

H LẬP

% 0 2 T BMỚ ! G N ỌI MẶT HÀ

Lần đầu tiên ULTRA HIGH RESOLUTION 600 TVL có mặt trên thị trường!

VS-D206SNH-3 3.5-8mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Taiwan product ! Model 4/8/16 CH DVR L IA C E P S R E SUP System included 1000GB HDD ! L IA C E SUPER SP

Display Frame Rate 120/100fps 240/200fps 480/400fps Recording Frame Rate 60(NTSC)/50(PAL)fps 60 (NTSC) 50(PAL)fps 120(NTSC)/ 100(PAL)fps

VS-D210SNH-3

VS-406SNH-3

6mm Sony Lens 600 TVL

4-9mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Day & Night 270x Zoom Sony 480 TVL $399

31621-646/RE/10

We Import, Wholesale, Retail & Install

All prices are included GST and prices are subject to change without any notice

Email: goldenstar@michael-eye.com • bpbb5814@bigpond.net.au Xem them chi tiết tại website của chúng tôi: www.michael-eye.com


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 21

NgĬŪi Âàn ông Âã có vŰ và 2 con này nhĺp viŔn vì ông cİm thIJy chân trái bŘ yŌu. Sau khi chŲp cļt lŨp (CTscan) và hình İnh cŦng hĬŬng tŸ (MRI), bác sĦ thIJy não thIJt cŴa ông nŬ rŦng, trong khi não (tŶc chIJt xám và chIJt trļng) thì lĮi chŀng thIJy Ââu.

này vĸn sŞng bình thĬŪng và còn có chŖ sŞ IQ tŨi 126, hŚc rIJt giŜi, tŸng ÂĮt hŚc vŘ danh dž ngành toán hŚc. NĤm 1970, ngĬŪi thanh niên này Âã qua ÂŪi Ŭ tuŢi 35. Khi mŢ tź thi, mŦt lĴn nża các bác sĦ Âã vô cùng ngĮc nhiên khi thIJy anh ta không hŎ có não.

máy chém. Áúng nhĬ lŪi nói, sau khi ÂĴu rĪi xuŞng, Dietze vĸn ÂŶng dĺy và chĮy trĬŨc sž sŸng sŪ cŴa mŚi ngĬŪi. Dietze chŖ gŲc ngã khi chĮy qua ngĬŪi cuŞi cùng trong hàng. Nhà vua buŦc phİi thžc hiŔn lŪi hŶa và tha chŌt cho nhżng ngĬŪi còn lĮi.

Giáo sĬ Lorber cho biŌt ông Âã gńp không ít trĬŪng hŰp ngĬŪi không có bán cĴu não mà vĸn rIJt thông minh và giŜi giang. ū mŦt sŞ ngĬŪi tuy não bŦ gĴn nhĬ không có nhĬng chŖ sŞ IQ cŴa hŚ vĸn ÂĮt tŨi 120.

Thžc tŌ bŔnh nhân này Âã bŘ tràn dŘch não tŸ khi mŨi 6 tháng tuŢi. NhĬ vĺy, có thŐ trong mŦt thŪi gian rIJt dài ngĬŪi Âàn ông này Âã sŞng vŨi cái ÂĴu rŤng. Bác sĦ Feuillet nói: “Sž thiŌu não bŦ Âã không hŎ cİn trŬ sž phát triŐn cŴa ông ta”.

MŦt ÂiŎu kƀ lĮ nża là có nhżng ngĬŪi bŘ tŢn thĬĪng não nghiêm trŚng nhĬng vĸn sŞng. Theo tài liŔu lĬu trż y hŚc, vào nĤm 1936 vua Ludwig cŴa xŶ Bavaria ra lŔnh xź tź Dietze von Schaumburg cùng 4 Šng phĮm vì âm mĬu nŢi loĮn.

TĮp chí y hŚc New York, MƆ vào nĤm 1888 cĨng Âã miêu tİ mŦt sž viŔc kƀ lĮ xİy ra vŨi mŦt thŴy thŴ lái tàu trên sông. NgĬŪi thuƄ thŴ này trèo lên cŦt buŠm ÂŐ buŦc lĮi dây chľng và sĪ ý không nhĺn thIJy rľng tàu sļp lĬŨt qua gĴm cĴu. Thanh gĴm cĴu sļc Âã cļt ÂŶt 5 – 6cm phĴn ÂĴu trên cŴa ngĬŪi thuƄ thŴ. Anh ta ÂĬŰc ÂĬa vào bŔnh viŔn cIJp cŶu.

phát hiŔn mŦt ngĬŪi Âàn ông 44 tuŢi, Âang sŞng bình thĬŪng nhĬ nhżng ngĬŪi khác nhĬng có mŦt bŦ não teo nhŜ ÂŌn mŶc gĴn nhĬ là không có.

ChŖ cĴn mŦt vài tŌ bào còn sŞng sót lĮi cĨng có thŐ giúp con ngĬŪi thžc hiŔn toàn bŦ các chŶc nĤng thay cho cİ 2 bán cĴu não bŘ thiŌu

Có thő sşng khi không có não rong lŘch sź y hŚc thŌ giŨi Âã tŸng ghi lĮi hàng trĤm trĬŪng hŰp sŞng vŨi cái sŚ rŤng theo Âúng nghĦa Âen, tŶc là không có não bên trong. Nhżng ngĬŪi này không có não hońc bŦ não Âã bŘ hŴy hoĮi hoàn toàn. ThŌ nhĬng hŚ vĸn sŞng và làm viŔc nhĬ nhżng ngĬŪi bình thĬŪng.

T

ÁiŎu gây sž chú ý là nhżng trĬŪng hŰp kƀ lĮ giŞng nhĬ vĺy không phİi quá hiŌm. NĤm 1935, trong khi ÂiŎu trŘ cho mŦt sinh viên khoa toán TrĬŪng ÂĮi hŚc Sheffield, Anh hay bŘ Şm vńt. Khi chŲp CAT – scan, giáo sĬ Lorber phát hiŔn thIJy ngĬŪi thanh niên này hoàn toàn không có não.

MŨi Âây, tĮp chí y hŚc Lancet cŴa Pháp Âã ÂĤng mŦt bài báo nói vŎ mŦt trĬŪng hŰp kƀ lĮ: Bác sĦ Lionel Feullet Ŭ bŔnh viŔn Timone (Marseille) vô cùng kinh ngĮc khi

LŊ ra 2 bán cĴu não phİi lIJp ÂĴy hŦp sŚ vŨi ÂŦ sâu 4 – 5cm, nhĬng sinh viên này chŖ có 1mm mô não phŴ trên ÂŖnh cŦt sŞng. Chŀng ai hiŐu bľng cách nào mà anh chàng

ÁiŎu kƀ diŔu là trong khi các bác sĦ Âã hŌt hi vŚng cŶu chża thì bŤng nhiên anh chàng thŴy thŴ này mŬ mļt ra và hŜi chuyŔn gì Âang xİy ra vŨi mình. Sau Âó, anh ta còn rŪi bàn mŢ và Âòi quay vŎ tàu ÂŐ làm viŔc. Vô cùng kinh ngĮc, các bác sĦ Âã quyŌt ÂŘnh ghép lĮi phĴn sŚ bŘ ÂŶt cho anh ta dù bŦ não Âã bŘ tŢn thĬĪng nghiêm trŚng.

Theo phong cách hiŔp sĦ, vua cho Dietze nói ra mŦt ÂiŎu ĬŨc cuŞi cùng. TrĬŨc sž ngĮc nhiên cŴa nhżng ngĬŪi chŶng kiŌn, Dietze yêu cĴu toàn bŦ tź tù xŌp thành hàng, mŤi ngĬŪi cách nhau 8 bĬŨc và xin ÂĬŰc chŌt ÂĴu tiên. Dietze khŀng ÂŘnh dù không còn ÂĴu ông vĸn có thŐ chĮy qua mńt nhżng ngĬŪi tź tù kia và nŌu làm ÂĬŰc nhĬ thŌ thì nhà vua hãy tha mĮng cho nhżng ngĬŪi còn lĮi.

Sau 2 tháng ÂiŎu trŘ, anh chàng thŴy thŴ Âã bình phŲc hoàn toàn và trŬ lĮi tàu làm viŔc bình thĬŪng. DĬŪng nhĬ cái ÂĴu Âã mIJt gĴn hŌt não không hŎ İnh hĬŬng ÂŌn công viŔc cŴa anh. ThŖnh thoİng, anh chŖ cİm thIJy hĪi choáng váng nhņ, còn thì vĸn hoàn toàn khŜe mĮnh. Mãi ÂŌn 26 nĤm sau ngày bŘ tai nĮn Âó anh ta mŨi bŘ liŔt tay và chân trái.

Nhà vua nghe xong liŎn Šng ý. Dietze quƀ xuŞng và ÂĬa ÂĴu vào

Vĺy tĮi sao lĮi có mŦt sŞ ngĬŪi không có não hay bŘ tŢn thĬĪng

não nghiêm trŚng mà vĸn sŞng nhĬ ngĬŪi bình thĬŪng trong mŦ thŪi gian dài? LiŔu có phİi cĪ thŐ hŚ Âã ÂiŎu khiŐn bľng hŔ thŞng nào khác mà chúng ta chĬa biŌt? Áã có nhiŎu cách lý giİi vŎ nhżng trĬŪng hŰp kƀ lĮ này. MŦt giİ thuyŌt có cho rľng trong não bŦ thĬŪng có mŦt lĬŰng chŶc nĤng dž phòng lŨn tŨi mŶc, chŖ cĴn mŦt vài tŌ bào còn sŞng sót lĮi cĨng có thŐ giúp con ngĬŪi thžc hiŔn toàn bŦ các chŶc nĤng thay cho cİ 2 bán cĴu não bŘ thiŌu. MŦt giİ thuyŌt khác thì cho rľng con ngĬŪi chŖ sź dŲng mŦt phĴn rIJt nhŜ não bŦ - khoİng 10%. Theo mŦt sŞ nhà khoa hŚc, cĪ thŐ con ngĬŪi có 2 hŔ thŞng ÂiŎu khiŐn. MŦt hŔ thŞng gŠm não bŦ, hŔ thĴn kinh (sź dŲng tŌ bào thĴn kinh ÂŐ truyŎn dż liŔu). HŔ thŞng kia dža vào các tuyŌn nŦi tiŌt, sź dŲng hormone hay chIJt sinh hŚc Âńc biŔt nào Âó ÂŐ truyŎn thông tin Âi khļp cĪ thŐ. Nhżng ngĬŪi duy tâm thì tin rľng ngoài ý thŶc con ngĬŪi còn có linh hŠn. Áó chính là mŦt kiŐu “kho dž trż” chŶa chĬĪng trình Âİm bİo các chŶc nĤng cŴa cĪ thŐ tŸ hoĮt ÂŦng cŴa hŔ thĴn kinh tŨi quá trình khác nhau trong tŌ bào. Phân tź AND nļm giż thông tin tĮo ra chĬĪng trình này. Ý thŶc chŖ là kŌt quİ cŴa chĬĪng trình Âó. Hay nói mŦt cách khác, Âó là sž làm viŔc phŶc tĮp cŴa linh hŠn. RIJt nhiŎu biŐu hiŔn liên quan ÂŌn khái niŔm linh hŠn Âã ÂĬŰc phİn ánh và hiŔn tĬŰng ngĬŪi không có não hay mIJt não mà vĸn sŞng là mŦt bľng chŶng. V

Mọi chi tiết, vui lòng liên lạc: 218 Broadway, Reservoir Mob: 0430 149 890

MỞ CỬA: 9:00AM - 6:00PM • THỨ HAI - THỨ BẢY

9462 1712

PrintGear

PGEAR-6139/HTO/10

Bạn có thể nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và công ty mọi lúc mọi nơi bằng IPHONE hoặc LAPTOP của bạn!

70014-646/HTO/10

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy camera quan sát, DVRs


HEALTH

FITNESS

SŵC KHOŇ, Y Tŋ CťNG ÁşNG Biên tĺp viên: HŠng Hà

ÂŦng tác nâng vĺt nńng, phİi Âİm bİo lĬng luôn Ŭ tĬ thŌ thŀng. NŌu công viŔc yêu cĴu ÂŶng lâu, nên gác mŦt chân cao hĪn và thay ÂŢi tĬ thŌ liên tŲc. - NŌu là nhân viên vĤn phòng, thĬŪng xuyên làm viŔc vŨi máy vi tính, bĮn hãy ngŠi Ŭ tĬ thŌ cŦt sŞng thŀng. Ngoài ra, cĴn chŚn loĮi ghŌ mŎm giúp nâng ÂŮ vùng lĬng. Giİi lao giża giŪ bľng các bài tĺp thŐ dŲc vŨi nhżng ÂŦng tác nhĬ xoay, gĺp lĬng, xoa bóp, massage lĬng... cĨng giúp phòng tránh Âau lĬng hiŔu quİ. Hình minh hŚa

- Khi phİi di chuyŐn xa trong nhiŎu giŪ liên tŲc, nên chŚn

Phòng tránh chŷng Âau lĭng C

àng lŨn tuŢi, bĮn càng gńp nhiŎu cĪn Âau thļt Ŭ cŦt sŞng. TriŔu chŶng bŔnh lý này sŊ trŬ nên nguy hiŐm nŌu không ÂĬŰc chża trŘ Âúng cách. CŦt sŞng thļt lĬng là nĪi chŘu áp lžc cao, giúp chúng ta thžc hiŔn các ÂŦng tác xoay trŬ và Âi lĮi uyŐn chuyŐn. Vì vĺy, vùng này rIJt dŒ bŘ tŢn thĬĪng. Áau thļt lĬng cIJp hay mãn là chŶng bŔnh rIJt thĬŪng gńp, İnh hĬŬng không nhŜ ÂŌn sinh hoĮt và cuŦc sŞng hàng ngày. TriŔu chŶng khŬi phát cŴa cĤn bŔnh này thĬŪng là mŜi cĪ, co cŶng cĪ quanh thļt lĬng, Âau tê

vùng thļt lĬng, Âôi lúc lan xuŞng vùng cùng cŲt. MŶc ÂŦ Âau có thŐ nhņ, thoáng qua nhĬng cĨng có khi dż dŦi, làm bĮn không thŐ cź ÂŦng ÂĬŰc. Áôi khi, cĪn Âau kéo dài dai dŀng và trŬ thành cĤn bŔnh mãn tính. Có nhiŎu nguyên nhân gây Âau thļt lĬng nhĬ cŦt sŞng, ÂĦa ÂŔm, cĪ, thĴn kinh, nŦi tĮng... Vĺy làm thŌ nào ÂŐ phòng tránh và có nhĺn ÂŘnh Âúng khi gńp phİi chŶng bŔnh Âau lĬng? - Nên chú ý tĬ thŌ khi làm viŔc: NŌu làm các công viŔc tay chân nńng nhŚc, Âòi hŜi phİi vĺn ÂŦng nhiŎu, bĮn nên chia ÂŎu sŶc nńng cho toàn thân. Khi thžc hiŔn

giĬŪng nľm hay ghŌ mŎm. ÁŠng thŪi, Ÿng ngŠi yên mŦt chŤ mà hãy Âi lĮi, xoay mình ÂŐ giúp thĬ giãn cĪ lĬng.

- Thžc hiŔn vĺt lý trŘ liŔu cho cĪ lĬng, chĬŪm nóng, IJn huyŔt, dùng ghŌ nâng ÂŮ vùng lĬng, kéo dãn cŦt sŞng, massage bľng máy ÂiŔn, dùng bĤng dán có thuŞc giİm Âau và giãn cĪ. - Giày cao gót giúp phŲ nż tĤng thêm vň duyên dáng và uyŐn chuyŐn. Tuy nhiên, nŌu chŚn giày không Âúng kích cŮ, không ÂŴ mŎm cho chân, bĮn sŊ dŒ bŘ Âau cĪ vùng cŦt sŞng thļt lĬng. ChIJn thĬĪng có thŐ gây trĬŰt ÂŞt sŞng

chèn ép thĴn kinh gây Âau. ÁiŎu quan trŚng nhIJt là phİi tĺp Âi Âúng cách: thİ lŜng ÂĴu gŞi, lļc ÂŎu phĴn hông. - Tĺp thŐ dŲc toàn thân và thŐ dŲc cho cĪ lĬng: LuyŔn tĺp nhņ nhàng và ÂŎu Âńn sŊ giúp cĪ sĤn chļc và tĤng sŶc chŘu žng cho thļt lĬng. Nên tĺp các bài tĺp vŎ lĬng, bŲng ÂŐ giúp cŦt sŞng thļt lĬng chļc khŜe. ÁŞi vŨi các vĺn ÂŦng viên, phİi khŬi ÂŦng cĪ khŨp trĬŨc khi vĺn ÂŦng tích cžc. - ÁŐ tránh chIJn thĬĪng cŦt sŞng Ŭ ngĬŪi lŨn tuŢi, hãy thĺn trŚng khi lên cĴu thang, không cŞ gļng nâng vĺt nńng. NŎn nhà tļm phİi luôn khô ráo. - NgĬŪi béo phì Âang trong giai ÂoĮn giİm cân, phŲ nż khi mang thai cĴn thĺn trŚng lúc di chuyŐn ÂŐ không làm tŢn thĬĪng vùng thļt lĬng. - Khi bŘ Âau lĬng Ŭ mŶc ÂŦ vŸa phİi, bĮn nên giúp cĪ lĬng nghŖ ngĪi và thĬ giãn. Hãy thay ÂŢi tĬ thŌ khi làm viŔc, không vĺn ÂŦng quá mŶc, cĶn thĺn khi thžc hiŔn ÂŦng tác xoa bóp cĪ lĬng... - ÁŞi vŨi nhżng ngĬŪi có bŔnh lý vŎ xĬĪng hay cŦt sŞng, cĴn Âeo Âai lĬng và nghŖ ngĪi, thĬ giãn tuyŔt ÂŞi. Khi Âau lĬng nńng, kéo dài, nên Âi khám ÂŐ xác ÂŘnh nguyên nhân và có hĬŨng ÂiŎu trŘ tích cžc. V

Nhżng ngĬŪi nĤng ÂŦng ít bŘ ung thĬ

N

hżng ai hay hoĮt ÂŦng chân tay sŊ ít bŘ các loĮi ung thĬ hĪn so vŨi nhżng ngĬŪi chŖ quen ngŠi mŦt chŤ. Trong cuŦc khİo sát tĮi Nhĺt Bİn, nhżng anh chàng thuŦc nhóm nĤng ÂŦng nhIJt thì giİm 13% nguy cĪ bŘ ung thĬ so vŨi nhóm ít vĺn ÂŦng chân tay nhIJt. PhŲ nż hoĮt bát cĨng giİm ÂĬŰc 16% khİ nĤng so vŨi nhżng ai lĬŪi vĺn ÂŦng.

Các nhà nghiên cŶu tĮi Trung tâm ung thĬ quŞc gia Âã tìm hiŐu 80.000 Âàn ông và phŲ nż tuŢi tŸ 45 ÂŌn 74 tĮi 9 quĺn Nhĺt Bİn. Nhżng ngĬŪi này ÂĬŰc chia thành 4 nhóm dža trên tƄ lŔ hoĮt ÂŦng, bao gŠm thŪi gian ngŠi, Âi lĮi, ÂŶng, ngŴ và tĺp thŐ dŲc. “Nghiên cŶu cŴa chúng tôi nhìn vào hoĮt ÂŦng thŐ chIJt tŢng thŐ diŒn ra hľng ngày, chŶ không phİi chŖ nhżng lĴn tĺp thŐ dŲc khi rİnh rŤi”, tiŌn sĦ Manami Inoue nói. KŌt quİ cĨng cho thIJy Âàn ông dŒ mļc phİi các bŔnh nhĬ ung thĬ ruŦt, gan và tuyŌn tŲy, trong khi phŲ nż dŒ bŘ bŘ ung thĬ dĮ dày. <

Duy trì tşt thành quı giım cân

G

iİm cân là viŔc rIJt khó khĤn và không phİi ai cĨng ÂŴ sŶc ÂŐ theo ÂuŢi mŲc tiêu này. Tuy nhiên, sau khi Âã giİm cân thành công, viŔc duy trì thành quİ thĺt không dŒ dàng chút nào. Nhżng phŲ nż muŞn giİm cân cĨng nhĬ muŞn duy trì các sŞ Âo hoàn hİo cŴa mình nên luyŔn tĺp 1 giŪ mŤi ngày, 5 ngày/tuĴn, các chuyên gia MƆ cho biŌt.

Ưu đãi đặc biệt

GIẢM 5%-30%

Nghiên cŶu kéo dài 4 nĤm cŴa ÁH Pittsburgh cho thIJy 55 phút tĺp luyŔn là thŪi gian tŞi thiŐu ÂŐ có thŐ giİm ÂĬŰc 10% trŚng lĬŰng cĪ thŐ. 1.200 – 1.500calo/ ngày là nĤng lĬŰng mà nhżng ngĬŪi tham gia nghiên cŶu ÂĬŰc phép thu nĮp. HŚ cĨng ÂĬŰc chia thành 4 nhóm, thžc hiŔn chĬĪng trình tĺp luyŔn khác nhau vŨi cĬŪng ÂŦ tŸ cao ÂŌn thIJp. Sau 6 tháng, cİ 4 nhóm ÂŎu giİm ÂĬŰc ít nhIJt là 10% trŚng lĬŰng nhĬng hĴu nhĬ không ai duy trì ÂĬŰc kŌt quİ này. Nhżng phŲ nż duy trì ÂĬŰc kŌt quİ giİm cân ÂŎu cho biŌt hŚ Âã tĺp luyŔn nhiŎu hĪn, trung bình là

cho một số dịch vụ

Điện thoại tư vấn miễn phí ngay tại Úc

(03) 9999 7401

• TẨY TRẮNG RĂNG NHANH BẰNG ĐÈN LED-PLASMA

• Đội ngũ Bác Sĩ trên 15 năm kinh nghiệm Tốt nghiệp tại Pháp.

Cắt tóc kiểu Hàn Quốc Cắt tóc 6 lần được một lần cắt free

TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ NHA KHOA THẨM MỸ TOÀN DIỆN “Phục vụ tận tình cho nụ cười hoàn mỹ” Địa chỉ: 71 Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ), Phường 6, Quận 3, TPHCM. Điện thoại di động: (+84) 913 636 693 (Bác sĩ Kim Chi) 377 Springvale Road Springvale VIC 3171

9546 6673

Chúng tôi chuyên về: • Uốn, cắt tóc kiểu Hàn Quốc • Nhuộm tóc • Clinic, Up style • Uống tóc kỹ thuật số • Stting perm • Điều trị tóc hư, dưỡng tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay Thứ 2,4,5 & CN: 9am-6pm Thứ 6: 9am-7:30pm Thứ 3 Thứ 7: 9am-6:30pm đóng cửa!

70041-640/HTO/10

• CẮM GHÉP IMPLANT

• Hệ thống vô trùng tuyệt đối, trang thiết bị hiện đại. 10178-644/RE/10

®

• RĂNG SỨ CERCON

275 phút mŤi tuĴn. MŦt chuyên gia Anh cho biŌt, rõ ràng là viŔc luyŔn tĺp ÂŎu Âńn thĬŪng xuyên là cách tŞt nhIJt ÂŐ giİm cân cĨng nhĬ duy trì trŚng lĬŰng Âang có. 30 phút mŤi ngày sŊ mang lĮi sŶc khŜe tŞi thiŐu cho mŤi ngĬŪi nhĬng nŌu muŞn giİm cân, bĮn cĴn phİi vĺn ÂŦng nhiŎu hĪn và nŌu bĮn muŞn duy trì thành công thì bĮn càng cĴn phİi luyŔn tĺp nhiŎu hĪn thŪi gian 30 phút Âó. Nghiên cŶu chŖ ra rľng sž kŌt hŰp giża luyŔn tĺp và kiŐm soát nĤng lĬŰng nĮp vào sŊ mang lĮi cĪ hŦi thành công cao nhIJt cho nhżng ngĬŪi muŞn giİm cân, mńc dù phĴn lŨn nhżng ngĬŪi cŞ gļng thź áp dŲng các phĬĪng pháp Ĥn kiêng ÂŎu thIJt bĮi trong mŲc tiêu giİm cân. GS Paul Gately, chuyên gia trong lĦnh vžc luyŔn tĺp và béo phì, ÁH Leeds Metropolitan, Âánh giá Âây là mŦt nghiên cŶu tuyŔt vŪi, là bľng chŶng rõ ràng nhIJt cho thIJy viŔc luyŔn tĺp vŨi cĬŪng ÂŦ lŨn là cžc kƀ cĴn thiŌt. V


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 23

Hình minh hŚa

ThĻn trśng khi thích ĥn mŅn N

hiŎu ngĬŪi “mê” Ĥn mńn vì cho rľng nhĬ thŌ món Ĥn mŨi Âĺm Âà. Tuy nhiên, vŘ mńn cŴa muŞi lĮi gây ra nhiŎu bŔnh nguy hiŐm.ThiŌu muŞi, cĪ thŐ bİi hoİi, mŔt mŜi, sž cân bľng bŘ phá vŮ. Tuy nhiên, Ĥn mńn lĮi là nguyên nhân gây ra nhiŎu chŶng bŔnh nguy hiŐm.

thĬŪng. Còn vŨi nhżng ai Âã tŸng bŘ loét dĮ dày, nên Ĥn càng nhĮt càng tŞt, bŬi vì hàm lĬŰng muŞi cao sŊ làm tĤng ÂŦc tính cŴa vi khuĶn H.pylori gây loét dĮ dày và tá tràng. Nguy cĪ này càng cao nŌu bĮn có thói quen Ĥn mńn kŌt hŰp vŨi chua cay.

VŨi ngĬŪi bŘ các chŶng viêm, loét dĮ dày, trong thžc ÂĪn dinh dĬŮng, bác sĦ thĬŪng khuyên dùng ít muŞi. NhiŎu nghiên cŶu Âã cho thIJy Ĥn quá mńn cĨng İnh hĬŬng ÂŌn chŶc nĤng, hoĮt ÂŦng cŴa dĮ dày. NgĬŪi Ĥn quá mńn sŊ có nguy cĪ mļc các chŶng bŔnh vŎ dĮ dày cao hĪn ngĬŪi Ĥn uŞng bình

Có rIJt nhiŎu nghiên cŶu vŎ sž tác ÂŦng cŴa muŞi ÂŌn cIJu trúc ADN. ViŔn Tim PhŢi và HuyŌt MĮch MƆ Âã kŌt luĺn: CIJu trúc ADN có nguy cĪ bŘ phá hŴy nŌu cĪ thŐ tích trż quá nhiŎu muŞi.

“Yêu” nhĭ thō nào thì Âúng? Dù có cī sŭ khoa hśc hay chŗ Âīn giın là “tin šn” thì tĭ thō yêu ra vĹn luôn luôn khiōn nhŽng ngĭūi khao khát có con, thĻm chí là sinh con gái/con trai phıi tìm hiőu, thŻ nghiŕm và hy vśng...

Mŧt sş chuyên gia khuyên rĿng bįn nên tránh “yêu” ŭ tĭ thō ngši, Âŷng hay nŽ ŭ trên. NhŽng vř trí này thĭūng không tuân theo lſc hút và vì thō các tinh binh khó lòng có thő tiōn vào mųc tiêu.

Rõ ràng là khoái cım luôn rijt quan trśng rši, ÂŅc biŕt là khi bįn muşn có con. MŅc dù không Âįt Âĭűc “Âŗnh” thì vĹn “xuijt quân” nhĭng mŧt nghiên cŷu cho thijy khoái cım ŭ phų nŽ chính là yōu tş quyōt Âřnh. Khi phų nŽ Âįt tũi “Âŗnh” thì sŋ giúp Âů các tinh binh rijt nhiŏu trong chuyōn “hành quân” tũi mųc tiêu.

(03) 9988 3932

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật!

Có “vŘ trí” nào giúp sinh con trai hay con gái?

• Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

ChŁng có chút bĿng chŷng khoa hśc nào chŷng minh Âiŏu này cı nhĭng trong các phĭīng pháp “bí truyŏn” thì vĹn có Âijy! Mŧt trong sş Âó là nōu phų nŽ ŭ trên thì sŋ sinh con gái còn nōu nam giũi ŭ trên thì sŋ tįo ra mŧt bé trai. V

• Cơ sở mới khai trương • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ !!! TEL:

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam (Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

Tel: (84 8) 3955 1812

(84 8) 3955 1813

47 Dickson St., Sunshine 3020

9311 9 9 9 4

Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30

SHINING HANDS MASSAGE

Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Massage chuyên nghiệp, tận tình với các cô gái Trung Quốc và Việt Nam trẻ đẹp

Website: www.nhakhoahoamy.com

Mở cửa 7 ngày!

Điện thoại liên lạc tại Úc:

84 Elgin St Carlton 3053 28A Wingfield St, Footscray 3011

Tel: 9347 9264 Tel: 9362 0277

60436-631/HTO/10

60086-620

Điện thoại tại Úc: (03) 8888 5203

TĬ thŌ nào khiŌn khó thŲ thai nhIJt?

ORIENTAL MASSAGE THERAPY

“Cần nhiều nhân viên có kinh nghiệm”

Xin liên lạc với chúng tôi để được tư vấn miễn phí:

Tư vấn miễn phí tại Úc:

Trong muŞi có nhiŎu na-tri, còn gŚi là sodium. Hàng ngày, chúng ta không chŖ dùng muŞi Ĥn, mà còn nĮp muŞi tŸ rau, quİ Âóng hŦp, bánh mńn, snack, nĬŨc mļm... Chính vì thŌ, sź dŲng muŞi dùng liŎu lĬŰng trong bża Ĥn hàng ngày rIJt quan trŚng. V Tuy nhiên, cĵn lĭu ý rĿng không nhijt thiōt phıi Âįt Âĭűc khoái cım, thĻm chí là chĭa bao giū Âįt Âĭűc khoái cım thì phų nŽ vĹn có cī hŧi thų thai Âijy nhé.

CĴn phİi có “khoái cİm” thì mŨi thŲ thai ÂĬŰc?

THEHEMOI-641/RE/10

MŦt sŞ trĬŪng hŰp bŔnh nhân bŘ loãng xĬĪng có liên quan ÂŌn muŞi. LĬŰng muŞi trong cĪ thŐ ít là mŦt nguyên nhân gây ra bŔnh loãng xĬĪng do thiŌu can-xi. Tuy nhiên, thŸa muŞi sŊ làm cho quá trình Âào thİi can-xi tĤng lên, khiŌn xĬĪng yŌu Âi và cĨng gây ra bŔnh loãng xĬĪng, nhIJt là ÂŞi vŨi phŲ nż Ŭ thŪi kƀ mãn kinh.

60083-629/HTO/10

NhiŎu nghiên cŶu Âã chŶng minh: Khi cĪ thŐ hIJp thŲ lĬŰng muŞi quá mŶc bình thĬŪng sŊ làm tĤng áp lžc cŴa máu lên thành ÂŦng mĮch. Vì vĺy, dùng quá nhiŎu muŞi Šng nghĦa vŨi nguy cĪ tĤng huyŌt áp. NgĬŪi bŘ cao huyŌt áp, sŊ có nguy cĪ ÂŦt qŲy hay gia tĤng khİ nĤng mļc bŔnh tim. ÁŠng thŪi, khi cĪ thŐ chŶa lĬŰng muŞi quá cao sŊ làm tĤng tŖ lŔ hĬ hŜng chŶc nĤng cŴa thĺn. ÁiŎu này dŒ làm bĮn bŘ chŶng bŔnh sŜi thĺn, tŸ Âó có thŐ tác ÂŦng ÂŌn hŔ thŞng tim mĮch.

10180-647/RE/10

MuŞi gián tiŌp gây nên bŔnh hen suyŒn

ģn mńn İnh hĬŬng ÂŌn huyŌt áp, thĺn, dĮ dày

(03) 9988 3931


24 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

Xe ÂĶy mńt trĬŨc ÂĬŰc cho là không tŞt vŨi trň Nhżng xe ÂĶy hĬŨng mńt trň vŎ phía trĬŨc có thŐ cİn trŬ sž phát triŐn bình thĬŪng cŴa trň và khiŌn chúng lŨn lên thành ngĬŪi hay lo lļng, mŦt nghiên cŶu vŸa tiŌt lŦ.

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

thŐ tĮo ra insulin, dĸn ÂŌn thiŌu trĴm trŚng và gây ra bŔnh. Còn tiŐu ÂĬŪng týp 2 xİy ra Ŭ ngĬŪi cao tuŢi khi cĪ thŐ có thŐ vĸn tĮo ra mŦt lĬŰng insulin nhĬng lĮi không ÂŴ, hońc sŞ insulin tĮo ra lĮi không thžc hiŔn Âúng chŶc nĤng. Trong nhiŎu trĬŪng hŰp, cĤn bŔnh này là do biŌn chŶng béo phì gây ra.

Nhóm nghiên cŶu tìm thIJy trň sĪ sinh bŘ cĤng thŀng nhiŎu hĪn và Âôi khi còn bŘ “chIJn thĬĪng” trong nhżng chiŌc xe ÂĶy hiŔn ÂĮi khiŌn trň hĬŨng mńt xa khŜi ba mņ. Trň cİm thIJy khó khĤn ÂŐ nhĺn ÂĬŰc sž chú ý cŴa cha mņ và hiŌm khi ÂĬŰc nghe cha mņ trò chuyŔn, trong khi giai ÂoĮn này các bé lĮi khát khao ÂĬŰc tĬĪng tác bľng ngôn ngż, cİm xúc. NgĬŰc lĮi, trň ÂĬŰc cha mņ ÂĶy trong xe ÂĶy (xe nôi) truyŎn thŞng có mńt hĬŨng vào trong thĬŪng hay cĬŪi hĪn, lļng nghe mņ nói chuyŔn và dŒ ngŴ, chŶng tŜ mŶc ÂŦ stress cŴa chúng thIJp. TiŌn sĦ Suzanne Zeedyk, mŦt nhà tâm lý phát triŐn tĮi ÁĮi hŚc Dundee, ngĬŪi thžc hiŔn nghiên cŶu, cho biŌt: “Dż liŔu cŴa chúng tôi cho thIJy vŨi nhiŎu em bé, cuŦc sŞng trong chiŌc xe nôi rIJt thiŌu thŞn tình cİm và có thŐ gây cĤng thŀng. Các em bé cĤng thŀng sŊ lŨn lên thành ngĬŪi hay lo lļng”. Các nhà nghiên cŶu cho biŌt sž tĬĪng tác giża cha mņ và con cái là cžc kƀ quan trŚng Ŭ thŪi ÂiŐm các liên kŌt trong não Âang phân chia rIJt nhanh. Các liên kŌt này tĤng gIJp 20 lĴn giża tuŢi lên 2 và 3, nhanh hĪn bIJt kƀ giai ÂoĮn nào trong ÂŪi.

TrŶng không tŞt cho ngĬŪi bŔnh tiŐu ÂĬŪng MŦt nghiên cŶu kéo dài suŞt 20 nĤm vŨi 57 ngàn ngĬŪi tham gia cho thIJy nŌu ngĬŪi mļc bŔnh tiŐu ÂĬŪng mà tiŌp tŲc Ĥn trŶng mŤi ngày thì sŊ vô cùng nguy hiŐm. KŌt quİ thŐ hiŔn rõ, sŞ bŔnh nhân tiŐu ÂĬŪng týp 2 (thĬŪng xuIJt hiŔn Ŭ ngĬŪi trĬŬng thành) nŌu thĬŪng xuyên Ĥn hĪn 2 trái trŶng mŤi tuĴn thì bŔnh tình sŊ ngày càng tŠi tŔ và nghiêm trŚng hĪn. MŶc nguy hiŐm Âó có thŐ tĤng lên 60% so vŨi mŶc bình thĬŪng Ŭ nam giŨi trong khi Ŭ phŲ nż là 77%. Tuy nhiên, nŌu Ĥn 1 trái/tuĴn thì không có İnh hĬŬng gì. Chính vì vĺy phİi bŔnh nhân tiŐu ÂĬŪng týp 2 phİi hĮn chŌ trŶng. TrŶng chŶa nhiŎu chIJt béo omega-3, là nguŠn cung cIJp vitamin, protein và nhiŎu dĬŮng chIJt khác có lŰi cho sŶc khŜe và vň Âņp nhĬng chúng cĨng chŶa rIJt nhiŎu cholesterol và chIJt béo bão hòa - 2 “thŴ phĮm” gây kích thích tiŐu ÂĬŪng týp 2 nhIJt. Theo ÂŘnh nghĦa y hŚc, tiŐu ÂĬŪng là chŶng bŔnh có hàm lĬŰng ÂĬŪng glucozĪ trong máu quá cao, vì cĪ thŐ không thŐ sź dŲng hŰp lý. Thông thĬŪng có 2 dĮng tiŐu ÂĬŪng cĪ bİn. TiŐu ÂĬŪng týp 1 thĬŪng xuIJt hiŔn Ŭ trň em và nhżng ngĬŪi trong ÂŦ tuŢi 40. Chúng sŊ phát triŐn mĮnh khi cĪ thŐ không

HĻu quı khi Âi giày cao gót G Ĵn 1/3 sŞ phŲ nż Âi giày cao gót thĬŪng xuyên bŘ tŢn thĬĪng bŬi loĮi thŪi trang này, tŸ Âau, viêm tIJy ngón chân tŨi nhżng hĬ hĮi gân chân không thŐ Âİo ngĬŰc ÂĬŰc.

Áàn ông ngŠi lâu dŒ bŘ ung thĬ tuyŌn tiŎn liŔt ÁŞi vŨi ngĬŪi hoĮt ÂŦng nhiŎu, tŌ bào miŒn dŘch trong cĪ thŐ sŊ gia tĤng theo tĴn suIJt hoĮt ÂŦng ÂŐ ngĤn ngŸa dŘch bŔnh. VŨi nhżng công viŔc Âòi hŜi phİi ngŠi lâu thì cĪ thŐ sŊ không sİn sinh ÂŴ tŌ bào miŒn dŘch, ÂiŎu này rIJt có hĮi cho các quí ông Có nhżng công viŔc buŦc phİi ngŠi nhiŎu và cĪ thŐ cŴa nhżng ngĬŪi làm công viŔc Âó sŊ không sİn sinh ÂŴ tŌ bào miŒn dŘch, khiŌn hŚ rIJt dŒ mļc các bŔnh truyŎn nhiŒm. Áńc biŔt, Âàn ông ngŠi nhiŎu còn dŒ mļc ung thĬ tuyŌn tiŎn liŔt. Nguyên nhân là do khi ngŠi, trŚng tâm tž nhiên cŴa cĪ thŐ rĪi chŴ yŌu là phĴn bŲng chŶ không chia ÂŎu cho phĴn ngžc, phĴn chân. ViŔc cân bľng áp suIJt cĪ thŐ vì thŌ bŘ Âİo lŦn. NgĬŪi ngŠi càng lâu, tŌ bào càng bŘ hŤn loĮn, cĪ hŦi mļc bŔnh càng tĤng. MŶc ÂŦ hoĮt ÂŦng thŐ chIJt có liên quan tŨi sž phát triŐn các khŞi u ác tính. Nhżng ngĬŪi làm nghŎ giáo viên, vĤn phòng... có nguy cĪ bŘ ung thĬ cao hĪn nhżng ngĬŪi hay Âi lĮi nhĬ công nhân, thŰ thuyŎn, nhân viên phŲc vŲ... Các nhà khoa hŚc cĨng ÂĬa ra giİi pháp giúp nhżng ngĬŪi phİi làm viŔc trong tĬ thŌ ngŠi, Âó là: Hãy tĺn dŲng mŚi cĪ hŦi ÂŐ ÂŶng lên và Âi lĮi. Ví nhĬ hãy cŞ tình Âńt ÂiŔn thoĮi Ŭ xa ÂŐ mŤi khi nghe buŦc phİi ÂŶng dĺy mŦt lát. Hońc làm viŔc 30 phút nên ÂŶng lên Âi lĮi 5 – 10 phút cho cĪ thŐ thĬ giãn. Ngoài ra, nên Ĥn nhiŎu súp lĪ xanh vì nó có thŐ giúp ngĤn ngŸa cĤn bŔnh trên. Quan trŚng hĪn cİ là phİi tiêu diŔt các tŌ bào bŔnh vŸa hình thành, muŞn vĺy các môn thŐ thao nhĬ Âi xe ÂĮp, chĮy bŦ, bĪi và các bài tĺp thŐ dŲc sŊ giúp ích rIJt nhiŎu ÂŐ giİm nguy cĪ bŘ ung thĬ tuyŌn tiŎn liŔt. V

NhiŎu trŲc trńc - có thŐ xİy ra cùng lúc - sinh ra do trŚng lĬŰng cĪ thŐ dŠn lên khŨp nŞi ngay trĬŨc ngón chân cái. Giày càng cao, sŶc ép này càng lŨn. ÁĴu gŞi và lĬng cĨng có thŐ bŘ İnh hĬŬng. “Giày cao gót khiŌn ÂĴu gŞi cŴa bĮn nâng lên, và khi Âó trŚng tâm cŴa cĪ thŐ bŘ dŠn vŎ phía trĬŨc. Hĺu quİ là phĴn lĬng dĬŨi cŴa bĮn phİi cong thêm chút nża ÂŐ bù Âļp cho ÂiŎu này, và chính nó làm thay ÂŢi vŘ trí cŴa xĬĪng sŞng, làm gia tĤng sŶc ép lên các dây thĴn kinh lĬng”, cŞ vIJn phĸu thuĺt chân Mike O’Neill, phát ngôn viên cŴa HiŔp hŦi Chiropodists and Podiatrists, Anh, giİi thích. MŦt tình trĮng phŢ biŌn khác là gân Achilles - chĮy tŸ giày lên bŲng chân bŘ tŢn thĬĪng vĦnh viŒn. Gân này ÂĬŰc sinh ra dŐ co giãn, nhŪ thŌ chân có thŐ duŤi thŀng hay gĺp lĮi. NhĬng viŔc Âi giày cao lâu ngày khiŌn cho gân Achilles bŘ co ngļn lĮi, và vì thŌ khi bĮn chuyŐn sang Âi giày dép bŔt, gân này lĮi phİi giãn ra, gây

Âau ÂŨn. “Tôi tŸng chŶng kiŌn có nhżng quý bà 70 tuŢi vĸn phİi lênh khênh trên giày cao gót suŞt ngày vì không thŐ Âi giày bņt ÂĬŰc nża, hŚ sŊ bŘ Âau không chŘu nŢi”, O’Neill kŐ. HĴu hŌt phŲ nż có thŐ tránh ÂĬŰc ÂiŎu này bľng cách Âi giày cao không quá 3,8 cm, Mike O’Neill nói. NhĬng loĮi giày cao ÂŌn cao 7 cm hońc hĪn có thŐ làm co ngļn gân Achille, và bĮn không nên Âeo nó suŞt tuĴn, chŖ nên dùng 1-2 lĴn mŤi tuĴn mà thôi. Nhżng rļc rŞi khác khi dùng giày cao gót là Âau gót chân, ngón chân khoľm xuŞng. VŨi nhżng em gái vŘ thành niên, Âi giày cao gót Âńc biŔt nguy hiŐm bŬi cĪ thŐ các em chĬa thžc sž phát triŐn hoàn thiŔn. ÁŐ giİm thiŐu nguy cĪ khi Âi giày cao gót, các chuyên gia khuyên hãy chŚn loĮi giày có ÂŌ dày hĪn, vì nó sŊ giúp dàn ÂŎu trŚng lžc cĪ thŐ. Sź dŲng các ÂŌ trong mŎm ÂŐ làm giİm İnh hĬŬng ÂŌn ÂĴu gŞi và Âİm bİo rľng giày vŸa vńn ÂŐ chân không bŘ trĬŰt vŎ phía trĬŨc, làm tĤng sŶc ép lên ngón chân. CuŞi cùng, bĮn hãy Âi giày cao gót vòng quanh nhà vài tiŌng trĬŨc khi Âi ra ngoài, bŬi nó cho bĮn thŪi gian ÂŐ làm quen vŨi chúng trĬŨc khi thź nhżng hoĮt ÂŦng mĮnh mŊ nhĬ Âi, nhİy. V

Bİo vŔ rĤng hiŔu quİ, ÂĪn giİn

Trà tĭīi: Trong lá trà có chijt làm chĽc rĥng. Nĭũc trà có chijt kiŏm, có thő trung hòa axit, chşng sâu rĥng và mŧt sş loįi vi khuķn gây bŕnh.

Nĭũc muşi: Mťi ngày dùng nĭũc muşi nhįt súc miŕng 2-3 lĵn, có thő phòng chşng bŕnh chıy máu lűi. Ĥn táo thĭūng xuyên: Táo giúp làm sįch cĵu rĥng lűi, phòng chşng các bŕnh vŏ rĥng miŕng. Tuy nhiên, khi ĥn xong nên súc miŕng vì trong táo có

nhiŏu Âĭūng lên men, dœ làm bĿng nhau Âő súc miŕng. hŝng rĥng. - Lijy muşi rang khô, chín già, Sau khi ĥn xong, miŕng thĭūng giã nhŝ, thţi vào trong hśng có mùi š ĥn. Áő khŻ hōt mùi, rši nhţ nĭũc bśt ra. có thő dùng các cách nhĭ - GiĿm nát quı mĭũp non, nhai mŧt ít lá trà tĭīi hoŅc lijy nĭũc súc miŕng thĭūng uşng mŧt ly trà ÂŅc, mùi hôi xuyên. sŋ mijt ngay, uşng mŧt ly sŽa bò hay súc miŕng nĭũc muşi - Lijy xì dĵu (1 muťng canh) Âő diŕt các loįi vi khuķn làm súc miŕng, khoıng 1 phút thì hôi miŕng. nhţ ra, làm liên tųc 2-3 lĵn sŋ thijy tác dųng. Khi súc miŕng, Bř viêm hśng, bįn có thő: cş gĽng ngŻa Âĵu ra sau Âő xì - Dùng giijm và nĭũc lĭűng dĵu tiōp xúc vũi hśng. <

HƯNG GIA DENTAL Smile for Life

• Tẩy trắng răng chuyên biệt • Chuyên làm răng sứ thẩm mỹ, chỉnh nha • Dịch vụ chuyên nghiệp cấy ghép Implant

 Nha khoa Tổng quát Nha khoa Thẩm mỹ

Giảm 20% phí điều trị (Cạo vôi, trám răng) Giảm 10% các dịch vụ Implant, Răng sứ

Mời quý khách ghé thăm:

www.nhakhoahoacuoi.com • Giảm 50% chi phí cạo cao răng

Tư vấn hoàn toàn miễn phí!

để biết thêm thông tin

Website: www.hunggiadental.com

R4-67 Hưng Gia 4, P Tân Phong Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

10053-639/RE/10

Email: info@hunggiadental.com

Nha Khoa Hưng Gia

• Giảm 10% chi phí điều trị khác

Nha Khoa HOA CƯỜI

Hotline: (+84) 918 255 767 Smile For Life

• Vệ sinh vô trùng tuyệt đối. • Trang thiết bị hiện đại. • Bác sĩ giàu kinh nghiệm. • Chuyên phục hình sứ cao cấp.

HOA CUOI DENTAL OFFICE Tư vấn miễn phí tại Úc: 35 Hoa Sứ, P.7, Q. Phú Nhuận, TP HCM (03) 9001 6752 Tel: (+84 8) 3500 8744 • Hotline: (+84) 908 32 77 87 Email: nhakhoahoacuoi@yahoo.com • www.nhakhoahoacuoi.com


HOLIDAY TRAVEL

Hình minh hŚa

Du lřch kiőu “Ta ba lô” B BĴu không khí giża các khách du lŘch “bŲi” cĨng rIJt thân mĺt và Âĺm Âà.

K

hách du lŘch “bŲi” thĬŪng là giŨi trň, Âńc biŔt là sinh viên, du hŚc sinh, phĴn vì có hĴu bao bé nhŜ, phĴn lĮi ham muŞn to lŨn ÂĬŰc Âi Âây Âi Âó. Nên hŚ tìm mŚi cách tiŌt kiŔm chi phí ÂŐ Âi ÂĬŰc nhiŎu nĪi, trong Âó, chi phí Ĥn Ŭ ÂĬŰc quan tâm nhIJt. Tìm nhà trŚ vŨi giİ cİ hŰp lý cĨng là Ĭu tiên hàng ÂĴu cŴa dân du lŘch “bŲi”, nhIJt là các nhà trŚ bình dân nľm gĴn các nĪi thĤm viŌng. Nhżng nhà nghŖ chuyên phŲc vŲ dân du lŘch backparker ÂŎu Âáp Ŷng ÂĬŰc ÂiŎu Âó.

Įn có thŐ Âńt phòng qua ÂiŔn thoĮi, hay qua mĮng internet bľng cách ÂiŎn vào mĸu ÂĪn trên mĮng và gźi tržc tuyŌn. SŊ có nhiŎu cĪ hŦi ÂŐ bĮn lža chŚn vŨi hàng trĤm nhà trŚ Ŭ các tiŐu bang khác nhau cŴa Úc khi vào trang mĮng cŴa Australian Travel and Tourism Network: http://www.atn.com. au/accom/backpack.html. Các nhà trŚ có rIJt nhiŎu loĮi: phòng ÂĪn, phòng Âôi, phòng 3-4 ngĬŪi… Giá cİ tùy theo tŸng nĪi, trung bình $15 - 30/ngĬŪi/Âêm. Nói chung, nhżng khu nhà trŚ dành cho du khách “bŲi” ÂŎu sĮch sŊ, tiŔn sź dŲng, vŨi cĤn phòng trŚ tĬĪng ÂŞi rŦng, ÂŴ chĤn, ÂŔm, giĬŪng, tŴ, bàn… Vì giá cİ khá rň nên bĮn sŊ phİi dùng chung khu bŌp, vŔ sinh và phòng gińt quĴn

ÁŃC TRANG DU LŗCH, NGHŕ NGĩI

Biên tĺp viên: HuŔ TrĴn, PhĬĪng Dzung

áo vŨi nhżng ngĬŪi khác. ÁiŎu này không gây ra nhiŎu bIJt tiŔn vì bĮn cĨng chŖ Ŭ Âó trong thŪi gian ngļn rŠi lĮi tiŌp tŲc lên ÂĬŪng. MŦt sŞ nhà trŚ có thêm các dŘch vŲ ÂĬa Âón Ŭ phi trĬŪng, bãi Âĺu xe và internet miŒn phí, phŲc vŲ Ĥn sáng… VŨi nhżng khu bŌp chung ÂŐ phŲc vŲ cho viŔc nIJu nĬŨng, khách trŚ thĬŪng Ŭ trong bŌp vào mŤi buŢi sáng hońc tŞi, sau khi Âã Âi thĤm viŌng vŎ. BĴu không khí giża các khách du lŘch “bŲi” ÂŌn tŸ nhżng xŶ sŬ khác nhau khļp thŌ giŨi cĨng rIJt thân mĺt. HŚ làm quen, trò chuyŔn và thź các món Ĥn cŴa nhau. NŌu có cĪ hŦi, hŚ góp mŦt ít thžc phĶm cŴa mình ÂŐ cùng nIJu nĬŨng và chia sň vŨi nhau kinh nghiŔm “giang hŠ”. Hai hành trình du lŘch tž do Âi dŚc tuyŌn ÂĬŪng mòn cŴa Úc:

DŚc theo bŪ biŐn phía Âông: Sydney – Cairns BĮn sŊ nhĺp vào nhżng Âoàn khách lż hành Ŭ trên tuyŌn ÂĬŪng mòn dŚc bŪ biŐn nļng IJm phía Âông, theo lŦ trình ÂĬŪng biŐn: TŸ Sydney, Âi lang thang dŚc theo xa lŦ Pacific Hwy xuyên qua nhżng thŘ trIJn Ŭ vùng trung tâm, và miŎn bļc New South Wales vŨi nhżng bãi biŐn miŎn thôn dã; Chìm Âļm trong khung cİnh sóng yên biŐn lńng Ŭ Port Stephens, khu thŐ thao nĬŨc hIJp dĸn Ŭ Công viên QuŞc gia Myall Lakes National Park và nhżng khu rŸng nhiŔt ÂŨi ngoĮn mŲc trên ÂŖnh

cao nguyên Ŭ Công viên QuŞc gia Dorrigo National Park; Vui chĪi thŜa chí Ŭ vŘnh Byron Bay nŢi tiŌng, rŠi hĬŨng lên biên giŨi tiŐu bang Queensland, và bĤng ngang thành phŞ nghŖ mát náo nhiŔt Surfers Paradise trĬŨc khi ÂŌn thŴ phŴ Brisbane. Vào xa lŦ Bruce Hwy, sau Âó Âi dŚc theo bŪ biŐn ÂŐ Âi lên phía bļc. Du khách yêu thích thiên nhiên không nên bŜ qua chuyŌn “thĤm hŜi” cá voi Ŭ vŘnh Hervey Bay; và Âi xa hĪn nża vŎ hĬŨng bļc ÂŐ thĬŬng lãm khu quĴn Âİo Whitsunday Islands, cİnh Âņp ngoĮn mŲc cŴa vùng biŐn san hô Great Barrier Reef và thú lńn biŐn bľng bình hĪi Ŭ Cairns.

vŎ nam dŚc theo xa lŦ Matilda Hwy ÂŌn thŘ trIJn mŜ ÂŘa hình gŠ ghŎ Ŭ ngŚn Mt Isa; TŸ Âó Âi vŎ hĬŨng tây nam ÂŌn thŘ trIJn biên giŨi Urandangi trĬŨc khi Âi vào vùng nŦi ÂŘa hoang vu dŚc theo xa lŦ Plenty Hwy, mŦt con ÂĬŪng nhàm chán, nhĬng nŌu có con mļt thi nhân thì lĮi khen là Âņp theo vň hoang vu.

Còn Âây là mŦt lŦ trình dài và ÂĴy khó khĤn tŸ khu vžc nhiŔt ÂŨi ÂŌn bŪ biŐn giáp ranh ın ÁŦ DĬĪng, chŖ trên mŦt vài con ÂĬŪng thôi vŨi cİ lŦ trình dài 4.560 km. BĮn sŊ ÂĬĪng ÂĴu vŨi nhiŎu nguy cĪ khi rŪi xa lŦ chính ÂŐ Âi sâu vào vùng hoang sĪ hňo lánh nľm sâu nŦi ÂŘa Úc quŞc. Vì thŌ dù Âi ÂŌn bIJt kƀ nĪi nào, bĮn cĴn phİi tìm hiŐu và chuĶn bŘ kƆ lĬŮng cho chuyŌn Âi. Không có gì là dĬ thŸa cho mŦt ngĬŪi du khách trĬŪng chinh!

TĮi lŞi rŊ vào xa lŦ Lasseter Hwy, bĮn sŊ ÂŌn kƀ cİnh Uluru (Ayers Rock) và Kata Tjuta (The Olgas) vŨi nhżng phiŌn Âá hình thù ngoĮn mŲc. Qua hai khu du lŘch này là vào ÂĬŪng Great Central Road. Con ÂĬŪng ÂŦc ÂĮo dài tŨi tĺn 750 km IJy thích hŰp cho các loĮi xe hĪi thĬŪng, nhĬng cĴn có chuĶn bŘ tŞt. Hai bên ÂĬŪng là nhżng bŲi rau lê, nhżng bŲi cŜ gai và nhżng cây sŠi mŚc giża hoang mĮc. CuŞi ÂĬŪng là ÂŌn tiŐu thŘ trIJn mŜ vàng Laverton. TŸ Âây, bĮn phİi Âi thêm 400 km nża ÂŐ ÂŌn mŦt thŘ trIJn khai thác vàng khác lŨn hĪn – Âó là KalgoorlieBoulder. CuŞi cùng, bĮn sŊ ÂŌn bŪ ın ÁŦ DĬĪng tŸ nhżng bãi biŐn Scarborough và Cottesloe Ŭ Perth, thŴ phŴ tiŐu bang Tây Úc – tiŐu bang lŨn nhIJt Úc quŞc. Ly rĬŰu chiŌn thļng rźa bŲi trĴn thĺt xŶng Âáng cho bĮn, ngĬŪi chinh phŲc xŶ sŬ này bľng cuŦc hành hĬĪng tž túc!

KhŬi hành tŸ Cairns, bĮn tiŌn vŎ hĬŨng tây ÂŌn Normanton, mŦt thŘ trIJn lŨn nhIJt trong vùng vŘnh Gulf of Carpentaria, sau Âó xuôi

VŨi cách tž khám phá Âó, ÂIJt nĬŨc Úc bao la thžc sž nľm dĬŨi bàn chân cŴa nhżng du khách “Ta ba lô” nhĬ bĮn. V

BĤng ngang ÂĮi lŲc: Cairns – Perth

SỸ LAI TRAVEL

Call: 03.86835800 ext 888 9243 467 Hoặc: 84-8-39318704/62645930 Cellphone: (84).0903073161

Miễn phí Tư Vấn, Cung cấp dịch vụ Visa chuyên nghiệp Dịch thuật hồ sơ Du Học - Du Lịch: thời gian 2 ngày Chuyên nhận hồ sơ từng bị từ chối Visa Mở sổ tiết kiệm - không cần thế chấp

DU LỊCH ÚC KHÔNG ĐÓNG BOND Miễn phỏng vấn

Có Visa: 3 - 4 Tuần

Phí dịch vụ: 160 usd

TOURS - HOTEL

SG - Campuchia: 185usd/5N4D SG-Sing-Malaysia: 547usd/7N6D

Hơn 100 Tours khởi hành thường xuyên:

www.sylaitravel.com SG-Thailan: 288usd/6N5D Hongkong - TQ: 739usd/7N6D

Đặt Hotel cho khách lẻ & khách Đoàn: Giá luôn rẻ Visa HongKong, Trung Quốc, Gia hạn Visa Việt Nam

DU HỌC ÚC

Miễn IELTS - Miễn phỏng vấn Hướng dẫn chứng minh tài chánh

Phí dịch vụ: 150 usd

C.TY TNHH MTV TM DV SỸ LAI

Tư vấn miễn phí và đặt vé ngay tại Úc: (03) 9001 0198

Add: 390/4 Cách mạng tháng 8, P.10, Q.3, HCM (gần chợ Hòa Hưng) Tel: 84-8.39318704, 62645930, 62646852, 66790488 Website: www.sylaitravel.com Email: dulichsylai@yahoo.com

SYLAI-644/RE/10

10460-636/RE/10

Đại lý cấp 1 Vé Máy Bay: nội địa & quốc tế


26 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION Âİ, chiŎu khách. Chính vì nhżng Ĭu ÂiŐm trên mà quán này ÂĬŰc thžc khách yêu thích nhIJt.

PhŬ xào Tô Áàn hońc phŬ xào Hàng BuŠm

Nĥm tiŕm phŭ Âŧc Âáo không thő bŝ qua khi bįn thĥm Hà Nŧi N Ōu nhļc ÂŌn phŬ Hà NŦi thì có vô sŞ các tiŔm phŬ gia truyŎn nŢi tiŌng. Nào phŬ Vui, phŬ SĬŨng rŠi phŬ Thìn, phŬ Lý QuŞc SĬ, phŬ Tô Âàn... NhĬng bài viŌt này không ÂŎ cĺp ÂŌn các món phŬ truyŎn thŞng nża mà muŞn ÂiŐm danh mŦt sŞ món phŬ “biŌn tIJu” khác. NŌu là mŦt khách du lŘch tŨi thĤm ÂIJt thŴ Âô, có lŊ bĮn không nên bŜ qua nhżng tiŔm phŬ ÂŦc Âáo sau.

PhŬ cuŞn NgĨ Xã PhŬ cuŞn Ŭ Hà NŦi mŨi có khoİng gĴn chŲc nĤm nay, và nhļc ÂŌn nó là ngĬŪi ta nghĦ ngay ÂŌn làng NgĨ Xã, nľm ven hŠ Trúc BĮch, vì Âây chính là mİnh ÂIJt cho ra ÂŪi món Ĥn Âńc biŔt này. PhŬ cuŞn chinh phŲc ÂĬŰc nhiŎu ngĬŪi bŬi nó không chŖ ngon, mát, dŒ Ĥn, mà còn lĮ miŔng hĪn hŀn nhżng món phŬ khác.

ū quanh làng NgĨ Xã bây giŪ có lŊ không thŐ ÂŌm ÂĬŰc chính xác có bao nhiêu tiŔm bán phŬ cuŞn. Nên tŨi Âây mà bĮn còn bĤn khoĤn chĬa biŌt nên chŚn quán nào thì gŰi ý cho bĮn mŦt cźa hàng “có duyên” nhIJt, thu hút ÂĬŰc nhiŎu khách nhIJt, Âó là quán HĬng BŎn. TiŔm HĬng BŎn ban ÂĴu cĨng nhŜ thôi nhĬng sau làm Ĥn phát ÂĮt nên Âã ÂĬŰc mŬ rŦng rIJt nhiŎu. MŚi ngĬŪi thích Ĥn quán này có lŊ là do phŬ làm Âņp và ngon.

PhŬ cuŞn chŌ biŌn rIJt ÂĪn giİn: bánh phŬ ÂĬŰc xļt thành bİn to hình chż nhĺt, sao cho Âńt vŸa vào lòng 1 chiŌc dĦa cŮ trung bình, sau Âó cho thŘt bò xào kèm theo rau sŞng vào, cuŞi cùng là cuŞn tròn nhĬ cuŞn nem, và khi Ĥn sŊ chIJm vŨi nĬŨc mļm ngŚt. Tuy nhiên, không phİi cźa hàng nào bán cĨng ngon, có nĪi ÂŐ phŬ nguŦi tanh nguŦi ngļt, nĪi lĮi cuŞn phŬ nát bĬĪm hońc nĪi thì pha nĬŨc chIJm rIJt dŬ... ChŖ có tiŔm HĬng BŎn làm khá ÂŎu tay, bánh phŬ mŎm nhĬng dai, khi cuŞn không bŘ rách, thŘt bò luôn là thŘt mŨi xào, còn nóng hôi hŢi nên lúc Ĥn phŬ tuy mát mà vĸn dĺy mùi thĪm. Bên cĮnh Âó, nĬŨc chIJm pha rIJt vŸa miŔng, phong cách phŲc vŲ thì chuyên nghiŔp, cŦng vŨi ông bà chŴ cžc Âon

PhŬ phİi giòn bên ngoài, mŎm bên trong, thĪm và không bŘ béo, nhĬ vĺy Âòi hŜi ÂĴu bŌp cĴn ÂŎu tay, cho lĬŰng mŮ thích hŰp và rIJt mIJt thŪi gian!

PhŬ xào là món không quá xa lĮ vŨi ngĬŪi Hà NŦi. NhĬng phŬ xào ngon và Âńc biŔt hĪn cİ chŖ có 2 tiŔm nľm trên phŞ cŢ. TiŔm thŶ nhIJt là Ŭ Tô Áàn, dành cho nhżng ngĬŪi có gu thích Ĥn phŬ xào mŎm. TiŔm mŬ khá lâu nĤm, bán cİ ngày mà hĴu nhĬ lúc nào cĨng Âông khách. NhiŎu ngĬŪi nghiŔn quán phŬ này nhŪ thŶ nĬŨc sŞt sŎn sŔt, mńn mńn ngŚt ngŚt, ngIJm vào tŸng sŰi phŬ dai dai, rau và thŘt bò ÂŎu ÂĬŰc xào rIJt mŎm, bŬi vĺy khi Ĥn có cİm giác Âĺm Âà, Âńc biŔt hĪn hŀn nhżng nĪi khác. Bên cĮnh Âó, ÂŐ ÂŮ béo, Âi kèm mŦt dĦa phŬ luôn là mŦt dĦa rau sŞng tĬĪi ngon cùng mŦt tô nĬŨc mļm ngŚt vŨi ÂĴy ļp Âu ÂŴ chua. NhiŎu khách ruŦt tĮi Âây cho rľng: “NŌu Âã Ĥn phŬ Ŭ Tô Áàn rŠi thì thIJy tIJt cİ nhżng chŤ khác ÂŎu nhĮt nhŊo”. PhŬ Ŭ Âây giá khá cao, dĦa bình thĬŪng là 35.000 VNÁ, dĦa to là 45.000 VNÁ, song bù lãi dĦa phŬ rIJt chIJt lĬŰng, ÂĴy Âńn, nhiŎu thŘt, nhiŎu rau. NŌu là nhżng cô gái mİnh khİnh, quen Ĥn hĬĪng Ĥn hoa thì chļc chļn phİi “ngļc ngŶ”. TiŔm thŶ hai là Ŭ Hàng BuŠm, thích hŰp vŨi nhżng ngĬŪi thích Ĥn loĮi phŬ xào sĤn sĤn, khô khô. Quán này chŖ bán tŸ tĴm 7.30pm trŬ Âi, tuy chŖ là quán vŖa hè song có rIJt nhiŎu dân sành ÂiŔu ÂŌn Ĥn. PhŬ Ŭ Âây ÂĬŰc xào thĺt kĦ, sŰi phŬ sĤn có chŤ cháy cĮnh nên rIJt thĪm. ThŘt bò lĮi toàn là phĴn bļp có nhiŎu gân, rau cĨng không xào mŎm mà xào vŸa tŨi, nhai rIJt giòn. CĨng tĬĪng tž nhĬ Tô Áàn, phŬ xào luôn ÂĬŰc “free” thêm dĦa rau sŞng và nĬŨc mļm ngŚt Âu ÂŴ. Ngoài ra, ÂŐ tĤng ÂŦ ngon miŔng, quán còn khéo léo... bán thêm dĦa dĬa leo chň cho khách Ĥn. PhŬ xào Hàng BuŠm có giá 30.000 VNÁ/dĦa, nghe tĬŬng rň hĪn tĮi Tô Áàn nhĬng thžc chIJt là Âļt hĪn bŬi dĦa phŬ khiêm tŞn hĪn, ít thŘt hĪn nhiŎu.

PhŬ gà trŦn LĬĪng VĤn Can TĮi Hà NŦi có không ít nĪi bán bánh Âa trŦn, miŌn trŦn nhĬng phŬ trŦn thì không nhiŎu. Quán phŬ trŦn ÂĬŰc Âông ngĬŪi biŌt ÂŌn nhIJt có lŊ là ÂŘa

chŖ sŞ 10, LĬĪng VĤn Can. Nľm Ŭ trŲc phŞ chính, lĮi bán hàng tŸ tŞi ÂŌn tĺn 3am nên tiŔm này dŒ dàng nľm trong danh sách yêu thích cŴa các dân chĪi Hà Thành, và tĴm 11pm-12pm trŬ Âi mŨi là giŪ cao ÂiŐm cŴa quán. PhŬ tĮi Âây không quá Âńc sļc, ngoài thŘt gà ra cĨng ÂĬŰc trŦn chung vŨi giá, rau sŞng, Âĺu phŦng, hành phi, xì dĴu, trĬŨc khi Ĥn ngĬŪi ta thĬŪng vļt thêm chanh ÂŐ vŸa thĪm vŸa tĮo ÂĬŰc vŘ chua chua ngŚt ngŚt ÂiŐn hình cŴa món trŦn. īu ÂiŐm là thŘt gà Ŭ Âây thĪm ngon, chIJt lĬŰng chŶ không phİi loĮi gà công nghiŔp. Có lŊ dùng loĮi gà xŘn làm nguyên liŔu chŌ biŌn nên mŦt tô phŬ trŦn LĬĪng VĤn Can tuy không ÂĴy Âńn lļm nhĬng vĸn có giá là 30.000 VNÁ. Nhìn chung, phŬ trŦn không có nhiŎu nét Âńc trĬng riêng song thŖnh thoİng cĨng giúp bĮn thay ÂŢi khĶu vŘ.

PhŬ chiên lòng xào NguyŒn Siêu Không ÂĬŰc phŢ cĺp rŦng rãi nhĬ nhżng món phŬ trên, phŬ chiên lòng xào chŖ có mŦt ÂŘa chŖ duy nhIJt Ŭ ÂoĮn gĴn cuŞi phŞ NguyŒn Siêu. Áây cĨng là món khoái khĶu cŴa nhiŎu dân cĬ phŞ cŢ. Vì thŌ tŸ lúc bļt ÂĴu mŬ cźa hàng là tŸ tĴm 7.30pm trŬ Âi thì quán này luôn chĺt cŶng khách ngŠi dŚc khļp vŖa hè. PhŬ chiên ÂĪn giİn chŖ là bánh phŬ rŞi, cho lên chİo vŸa chiên vŸa Âĺp mŜng nhĬ hình chiŌc bánh. PhŬ chiên Ĥn kèm vŨi mŦt tô xào có ÂŴ thŶ loĮi nŦi tĮng heo Âã ÂĬŰc xào thĪm phŶc vŨi rau cİi xanh, cĴn tây. Tuy nhiên, ÂŐ có ÂĬŰc mŦt dĦa phŬ chiên ngon thì không hŎ dŒ: phŬ phİi giòn bên ngoài, mŎm bên trong, thĪm và không bŘ béo, nhĬ vĺy Âòi hŜi ÂĴu bŌp cĴn ÂŎu tay, cho lĬŰng mŮ thích hŰp và rIJt mIJt thŪi gian. MŚi ngĬŪi yêu thích quán này phĴn lŨn chính vì món phŬ ÂĪn giİn mà khó làm kia. Thêm mŦt ÂiŐm lĬu ý nża, khách hàng tŨi Âây vào giŪ cao ÂiŐm (khoİng 8pm-9pm) thĬŪng phİi chŪ ÂŰi khá lâu mŨi có Š Ĥn. Giá phŬ chiên là 15.000 VNÁ/dĦa và lòng xào thì tùy thuŦc vào sŞ lĬŰng ngĬŪi.V

Reykjavik cŵa Iceland là mŧt thŵ Âô sįch nhijt thō giũi K hi ÂŌn nĪi Âây, ÂiŎu ÂĴu tiên Âĺp vào mļt bĮn chính là nhżng con phŞ xinh Âņp không mŦt mİnh rác, nhżng chiŌc xe bus chĮy bľng nhiên liŔu sĮch hydrogen, ÂiŔn và khí ÂŞt cĨng ÂĬŰc sİn xuIJt tŸ nguŠn sĮch.

Iceland ÂĬŰc gŚi là hòn Âİo ÁĮi Tây DĬĪng, là láng giŎng châu Âu gĴn nhIJt cŴa MƆ. Khí hĺu cŴa Iceland không quá khļc nghiŔt vào mùa Âông nhĬ cái tên “lĮnh lŊo” cŴa nó. ÁiŐm du lŘch thu hút

nhiŎu du khách nhIJt cŴa hòn Âİo này là thŴ Âô Reykjavik, ÂĬŰc xem nhĬ “ngôi làng hiŔn ÂĮi”. HĴu nhĬ mŚi du khách tŨi Iceland ÂŎu dành thŪi gian dŸng chân tĮi thŴ Âô Reykjavik. Thành phŞ nľm Ŭ phía cžc Bļc cŴa thŌ giŨi này có ÂĴy ÂŴ nhżng nét Âńc trĬng cŴa Iceland nhĬ mńt trŪi xuIJt hiŔn lúc nźa Âêm mùa hè hońc mńt trĤng sáng vľng vńc vào mùa Âông. Tên gŚi Reykjavik có nghĦa là VŘnh ÂĴy khói, ÂĬŰc nhżng ngĬŪi mŨi ÂŌn Âây Âńt dža trên nhżng làn hĪi tŸ các

suŞi nĬŨc nóng bŞc lên.

Nľm ngay vùng trung ÁĮi Tây DĬĪng, Iceland là “ÂiŐm nóng” cŴa nhżng ngŚn núi lźa tŸ xa xĬa. 30 núi lźa Âã hoĮt ÂŦng tŸ hai thŌ kƄ trĬŨc và các suŞi nĬŨc nóng cung cIJp cho ÂIJt nĬŨc này mŦt hŔ thŞng sĬŬi IJm rň tiŎn mà không ô nhiŒm. Thĺt không ngoa khi nói nĪi Âây là thành phŞ xanh, sĮch, Âņp nhIJt Châu Âu cĨng nhĬ thŌ giŨi. Khi ÂŌn Âây ÂiŎu ÂĴu tiên Âĺp vào mļt bĮn chính là nhżng con phŞ xinh Âņp không có rác, nhżng

chiŌc xe bus chĮy bľng nhiên liŔu sĮch hydrogen, ÂiŔn và khí ÂŞt cĨng ÂĬŰc sİn xuIJt tŸ nguŠn sĮch. Nhà thŪ Hallgrimskirkja là nĪi bĮn có thŐ có cái nhìn bao quát toàn cİnh thành phŞ. Ái dĮo quanh nhżng khu phŞ nhŦn nhŘp nhĬ Thingholt và Vesturbaer, ghé qua nhżng khu bİo tŠn thiên nhiên, câu lĮc bŦ golf và khu cĬŮi ngža cĨng rIJt thú vŘ. Các tour Âi xem cá voi và sŬ thú Ŭ thung lĨng Laugar cĨng là ÂiŐm ÂŌn Ĭa thích cŴa du khách. V


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 27

Vŏ thĥm xŷ dŹa Bōn Tre Hình minh hŚa

N

ói ÂŌn BŌn Tre, ngĬŪi ta nghĦ ngay ÂŌn xŶ dŸa và ngĬŰc lĮi. Thiên nhiên Âã Ĭu Âãi cho BŌn Tre nhżng ÂiŎu kiŔn khí hĺu, ÂIJt Âai tŞt lành ÂŐ cây dŸa quanh nĤm tĬĪi tŞt, chIJt lĬŰng cây lĸn trái không nĪi nào sánh bľng.

Khi chiŌc cĴu RĮch MiŒu bļt qua sông TiŎn hoàn thành vào cuŞi nĤm nay ÂŞi vŨi nhiŎu ngĬŪi, Âó là tin vui nhĬng vŨi nhżng ai Âã nńng lòng vŨi nhżng chuyŌn phà xuôi ngĬŰc, ļt hŀn sŊ muŞn giż mãi hình İnh bŌn phà xĬa. Ái phà cĨng là mŦt cách thĬ giãn. ChŖ cĴn ÂŶng Ŭ mĮn thuyŎn, phóng tĴm mļt ra xa thì Âã thIJy nhżng rŸng dŸa chĮy tít tļp. Sóng nĬŨc sông TiŎn chŬ nńng phù sa, thŶ phù sa ÂŜ cŴa vùng Šng bľng sông Cźu Long vŤ ì oĮp vào mĮn thuyŎn nghe ÂŌn vui tai. Ai cĨng muŞn ngĬŨc mńt Âón lIJy làn gió mát tŸ xa nhĬ mŦt cách trút bŜ mŚi Šn ào, mŚi tIJt bĺt lo toan trong cuŦc sŞng. BŌn phà nhĬ mŦt nĪi bình yên hiŌm hoi trong suŞt cuŦc hành trình dài ÂŌn vùng ÂIJt cŴa nhżng dİi cù lao.

Trà mĺt ong và nhżng bİn ÂŪn ca tài tź NŌu muŞn làm mŦt chuyŌn du lŘch Âúng nghĦa khi ÂŌn Âây thì không gì khác hĪn là ÂŌn các khu du lŘch miŔt vĬŪn. Du khách khi ÂŌn Âây cŞt yŌu là tìm cİm giác thanh bình cŴa chŞn làng quê vŨi nhżng vĬŪn cây Ĥn trái xanh mĬŨt, nhżng ngôi nhà lá ÂĪn sĪ và ÂĬŰc chuyŔn trò vŨi nhżng ngĬŪi dân chIJt phát, thân tình. ThĬŪng thì các khu du lŘch ÂŎu Âńt Ŭ các cŠn - là nĪi tiŌp giáp vŨi các con sông lŨn nhĬ: cŠn PhŲng, cŠn Quy, cŠn HŞ, cŠn ThŨi SĪn… MŦt ÂiŎu khá thú vŘ là du khách sŊ ÂĬŰc phŲc vŲ trà mĺt ong và nghe nhżng bİn ÂŪn ca tài tź. ChŖ vŨi mŦt ít mĺt ong nguyên chIJt, thêm nĬŨc cŞt trái tļc, rĬŰu dŸa, có thŐ làm nhiŎu ngĬŪi ngà ngà say trong cái vŘ ngŚt thanh thanh cŴa nó. VŸa uŞng trà, vŸa nghe nhżng câu ca réo rļt trong ÂiŔu Nam ai, PhŲng hoàng… thì giŞng nhĬ Âã cİm ÂĬŰc tâm tình cŴa ngĬŪi bİn xŶ. Thêm mŦt dĦa trái cây vŨi nhżng loĮi quİ ngŚt lŘm

chŖ có Ŭ vùng ChŰ Lách thì xem nhĬ không uŞng công lńn lŦi ÂŌn nĪi này. MŦt ÂiŎu khá Âńc sļc là nhżng món hàng thŴ công mƆ nghŔ ÂĬŰc bày bán tĮi Âây. Nó níu kéo du khách trong lĸn ngoài nĬŨc bŬi sž tinh xİo và ÂĴy nghŔ thuĺt sáng tĮo. TŸ nhżng thŶ tĬŬng chŸng nhĬ bŜ Âi cŴa cây dŸa, ngĬŪi ta làm ra ÂŴ thŶ loĮi vĺt dŲng, vŸa có thŐ trĬng bày, vŸa sź dŲng ÂĬŰc. ÁiŐm qua mŦt lĬŰt thì cĨng có hĪn 500 thŶ. Áó là nhżng món hàng thŴ công mƆ nghŔ hoàn toàn ÂĬŰc làm tŸ bàn tay, khŞi óc cŴa nhżng thŰ thŴ công lành nghŎ. TŸng ÂĬŪng nét ÂĬŰc chĮm trŢ tŖ mĸn ÂŌn khó ngŪ, mŤi sİn phĶm thžc sž là mŦt tác phĶm nghŔ thuĺt. Thžc khách khó lòng bŜ qua nhżng gian hàng nhĬ thŌ bŬi hŚ không khŜi ngĮc nhiên trĬŨc nhżng công trình nghŔ thuĺt quá công phu.

Áńc sİn quê hĬĪng NhĬng Âã mŦt lĴn vŎ ÂIJt BŌn Tre thì phİi tìm mua cho ÂĬŰc kņo dŸa. Kņo dŸa tuy có nhiŎu loĮi nhĬng chung quy lĮi vĸn là thŶ kņo béo ngĺy, Ĥn không ngán mà lĮi dŒ phát ghiŎn. Mùi Âńc trĬng là mùi cŴa nĬŨc cŞt dŸa cô Âńc, thĪm ngào ngĮt. NŌu có lŮ Âi ngang qua mŦt lò kņo dŸa thì ļt hŀn không khó khĤn gì ÂŐ có thŐ “Âánh hĪi” bŬi mùi hĬĪng cŴa nó không cách nào át Âi ÂĬŰc. VŎ BŌn Tre mà không mang kņo dŸa thì coi chŸng sŊ bŘ bĮn bè quŬ trách. Bây giŪ các lò kņo Ŭ Âây làm Ĥn rIJt phát ÂĮt, có thŐ kŐ ÂŌn nhĬ: BŌn Tre, Thanh Long, YŌn HĬĪng, TuyŌt PhŲng… Áó là nhżng thĬĪng hiŔu nŢi tiŌng và có uy tín. Mĸu mã và chIJt lĬŰng kņo cĨng ÂĬŰc chú trŚng hĪn và ngày càng có nhiŎu loĮi kņo mŨi pha trŦn nhiŎu hĬĪng vŘ khác nhau ÂŐ ngĬŪi mua có thŐ lža chŚn Và lâu nay, ngĬŪi BŌn Tre còn có thŶ Âńc sİn nża ÂŐ làm say lòng ngĬŪi, Âó là rĬŰu dŸa. Áây là loĮi rĬŰu ÂĬŰc Ŵ bľng nĬŨc dŸa tĬĪi, thĬŪng ÂĬŰc chŶa vào nhżng chiŌc bình gáo dŸa xinh xļn. NŠng ÂŦ rĬŰu cĨng rIJt nhņ khiŌn ngĬŪi lŨn, trň em ÂŎu muŞn thź mŦt lĴn cho biŌt. Khi uŞng, nó chŖ ÂŴ làm ngĬŪi ta ngà ngà, làm má ngĬŪi con gái źng hŠng phĪn phŨt nét duyên. V

Bạn đang tìm cho mình và gia đình một tour du lịch hấp dẫn nhất tại Việt Nam? • Tour 6: Côn Đảo 3 ngày 2 đêm (NEW!!!) • Tour 7: Phan Thiết, Hàm Thuận Nam 3 ngày 2 đêm (DISCOUNT 5%) • Tour 8: Củ Chi – Tây Ninh (DISCOUNT 5%) • Tour 9: Phú Quốc – Đảo Ngọc 3 ngày 2 đêm (NEW!!!) • Tour 10: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau 5 ngày 4 đêm. (DISCOUNT 5%)

Để có được một tour du lịch Việt Nam, xin liên lạc:

Còn nhżng vŘ khách thích cİm giác phiêu lĬu mĮo hiŐm sŊ có cĪ hŦi lńn xuŞng ÂĮi dĬĪng, ngļm nhìn nhżng rńng san hô ržc rŮ sļc màu. Khi màn Âêm buông xuŞng, toàn hòn Âİo chìm trong bóng tŞi, là lúc mńt biŐn lIJp lánh nhżng ÂŞm sáng lung linh do nhżng chiŌc Âèn vàng tŸ các

License #: 32799

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965 Email: tnholidaytravel@gmail.com Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách: • Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Visa khẩn

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu.

hiện có giá RẤT ĐẶC BIỆT từ nay đến tháng 3/2010

(03) 9999 6632

Tel: (+84 8) 3553 4999 • E: minhvan@sagotour.com • W: www.sagotour.com

ÁŌn Phú QuŞc, du khách cĨng không thŐ bŜ qua cĪ hŦi tìm hiŐu, khám phá các làng nghŎ truyŎn thŞng cŴa ngĬŪi dân bİn ÂŘa nhĬ làm nĬŨc mļm, trŠng hŠ tiêu, nuôi cIJy ngŚc trai. Du khách sŊ tĺn mļt chŶng kiŌn quy trình sİn xuIJt nĬŨc mļm Phú QuŞc - loĮi Âńc sİn nŢi tiŌng trong, ngoài nĬŨc và ÂĬŰc ngĬŪi dân bİn ÂŘa hĬŨng dĸn cách trŠng hŠ tiêu có vŘ cay thĪm Âńc biŔt, riêng có cŴa nĪi này. V

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

Liên hệ tại Úc

233/27 Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM

Tļm suŞi, leo núi tĮi suŞi Tranh, tļm biŐn tham quan Nhà Thùng, trĮi nuôi chó xoáy lĬng… là nhżng ÂiŐm ÂŌn tiŌp theo cŴa hành trình khám phá Phú QuŞc. Nľm sâu trong rŸng nguyên sinh, suŞi Tranh là tĺp hŰp cŴa nhiŎu dòng nhŜ, chİy tŸ khe núi, len lŜi qua nhżng bãi có xanh mĬŰt, rŠi nhĺp vào dòng chính. VŨi làn nĬŨc trong và mát lĮnh, dòng suŞi dài 16km này luôn ÂĬŰc du khách lža chŚn làm nĪi câu cá, nghŖ ngĪi, thĬ giãn bên hai bŪ dĬŨi bóng mát cŴa rŸng cây bĮt ngàn.

ABN 31 831409517

Mr Minh Văn

SAGOTOUR

thuyŎn câu cá biŐn, thň mžc Âêm ngoài khĪi xa hļt vào.

ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE

Tất cả các hãng hàng không

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương 10072-641/RE/10

• Tour hội nghị, Mice, Team Building • Cho thuê Hướng dẫn viên

ÁŌn Phú QuŞc, du khách sŊ khám phá nhżng biŐn tuyŔt Âņp vŨi cát vàng ržc rŮ Ŭ bãi Dài, cát trļng lIJp lánh tĮi bãi Sao, và ÂĬŰc hòa mình vào không khí trong lành do nhżng làn gió mát rĬŰi tŸ biŐn khĪi thŢi vào. BiŐn Phú QuŞc, vŨi làn nĬŨc xanh trong màu ngŚc bích mát rĬŰi sŊ mang ÂŌn nhżng giây phút thĬ giãn, bình yên.

Xin book nhanh để được giá vé rẻ!

Ngoài những tour du lịch đi khắp thế giới, hiện tại chúng tôi có các tour khám phá những thắng cảnh đẹp nhất tại Việt Nam:

• Đặt vé máy bay, vé tàu • Cho Thuê xe du lịch từ 4-45 chỗ

ĬŰc mŔnh danh là Âİo NgŚc, Phú QuŞc là hòn Âİo lŨn nhIJt cŴa ViŔt Nam, nľm trong vŘnh Thái Lan vŨi diŔn tích 593 km2, xIJp xŖ Âİo quŞc Singapore. Khí hĺu nhiŔt ÂŨi gió mùa nĪi Âây Âã mang lĮi cho Phú QuŞc tài nguyên rŸng nhiŔt ÂŨi phong phú, vŨi nhiŎu giŞng, loài Âńc hżu ÂŐ phát triŐn du lŘch biŐn kŌt hŰp sinh thái.

Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

Xin ghé thăm www.sagotour.com ngay hôm nay! • Tour 1: Xuyên việt 11 ngày tham quan những điểm du lịch nổi tiếng: Hà Nội, Hạ Long, Cát Bà, Yên Tử, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn, Cần Thơ • Tour 2: Hà Nội – Đại Lễ Thăng Long 4 ngày 3 đêm (NEW!!!) • Tour 3: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An 6 ngày 5 đêm (DISCOUNT 5%) • Tour 4: Đà Nẵng, Hội An, Huề, Phong Nha 6 ngày 5 đêm (DISCOUNT 5%) • Tour 5: Nha Trang - Vinpearl Land 4 ngày 3 đêm (NEW!!!)

Bãi biőn ÂŇp cŵa Phú Quşc Á

50205-584/RE/8

Hình minh hŚa

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Hương Trần 0413 527 552


Family Package @ Eye Trend – ai cũng được quan tâm! Family Package thật đơn giản! Chỉ cần bạn đưa bạn bè và gia đình đến cửa hàng chúng tôi và mua bất kỳ loại kính hay kính mát nào, bạn sẽ hưởng được ưu đãi này. Càng đưa đến nhiều người, bạn càng tiết kiệm nhiều. Xin liên lạc cửa hàng chi nhánh của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Có giá trị đến hết ngày 31/10/2010 hoặc cho đến khi hết hàng. 60390-646/HTO/10

Phần lớn các phúc lợi nhãn khoa của bảo hiểm y tế tư nhân sẽ không còn giá trị khi hết năm. Đừng bỏ lỡ những phúc lợi như thế! Và hơn thế nữa, khi bạn chọn Family Package (kế hoạch trọn gói cho gia đình) tại một trong những chi nhánh của Eye Trend và Master Vision trong tháng Mười này, bạn sẽ được tặng một thẻ Myer Gift Card trị giá $20. Hãy tận hưởng những phút đầm ấm bên nhau và thú vui mua sắm vô tận!

<RXU(\H&DUH3URIHVVLRQDOV


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 29

Khám phá Bali cŵa Indonesia V

TĮi ÂiŐm tham quan ÂĴu tiên - Tanjung Benoa, khách du lŘch ÂĬŰc thĬ giãn khi nľm phĪi mình trên cát, ngļm hoàng hôn trên biŐn, hay ngâm mình trong hŠ massage... cŴa các resort sang trŚng liŎn kŎ nhau. Còn các du khách Ĭa hoĮt ÂŦng có thŐ lža chŚn nhżng môn thŐ thao dĬŨi nĬŨc nhĬ Âua thuyŎn, lĬŨt sóng, chĪi banh dĬŨi nĬŨc, lńn biŐn ngļm nhìn cá bĪi lŦi và nhżng rńng san hô sńc sŮ sļc màu. ÁŌn Bali, du khách còn ÂĬŰc viŌng thĤm ngôi ÂŎn thiêng Tanah Lot, xây trên mŦt mõm Âá giża biŐn vào thŌ kƄ XVI. Ngôi ÂŎn ÂĬŰc džng bŬi nhżng tu sĦ Bà La Môn cuŞi cùng ÂŌn tŸ Âİo Java nhľm bày tŜ lòng kính trŚng cŴa con ngĬŪi ÂŞi vŨi sž che chŬ cŴa biŐn cİ vŨi biŐu tĬŰng là nhżng con rļn biŐn - loài vĺt bİo vŔ ngôi ÂŎn.

Trung tâm hŦi hŚa truyŎn thŞng Ubud vŨi các sİn phĶm thŴ công mƆ nghŔ tinh xİo cĨng là ÂiŐm tham quan níu chân nhiŎu du khách khi hŚ ÂĬŰc tĺn mļt chŶng kiŌn sž khéo léo, công phu cŴa các nghŔ nhân chĮm khļc tranh. ÁiŐm ÂŌn cuŞi cùng không thŐ thiŌu trong cuŦc hành trình tŨi Bali là nghi thŶc tļm suŞi thiêng Tampak Siring, thĬŬng ngoĮn khung cŴa hŠ Batu vŨi vň cŴa ngŚn núi lźa Batu hoĮt ÂŦng suŞt Âêm ngày. VŨi nhżng nét ÂŦc Âáo trên, du lŘch Bali Âang hŠi sinh mĮnh mŊ và là ÂiŐm ÂŌn ÂĬŰc nhiŎu du khách lža chŚn. V

Validity: until 30 November 2010 Rate is valid for Local Residents and

Please ask for Weekday Special Offers.

Australia Local Telephone: (03) 9001 8839

70056-643/HTO/10

Còn tĮi Hoàng cung Ubud nľm ngay gĴn biŐn - nĪi sinh sŞng cŴa gia tŦc chúa Âİo vŨi nhiŎu

thļng cİnh Âņp và mŦt sŞ nhà hàng, khách sĮn nľm liŎn kŎ nhau, du khách có thŐ sinh hoĮt cùng các thành viên trong hoàng thân quŞc thích, cùng thĬŬng thŶc nhżng ÂiŔu múa truyŎn thŞng ÂŦc Âáo. Trong Âó Barong Dance là ÂiŔu múa ÂĬŰc coi là “Âńc sİn”, ÂŐ xŶ Âİo Bali khoe du khách. Áây là loĮi hình nghŔ thuĺt múa kŌt hŰp nhiŎu nhĮc cŲ dân tŦc. Du khách sŊ tŨi làng Batubulan, ÂŐ vŸa tham gia múa Barong Dance, vŸa hòa mình vào truyŎn thuyŌt nhľm diŒn tİ cuŦc chiŌn bIJt tĺn giża ThiŔn - Ác...

10066-642/RE/10

Ũi biŐn rŸng xanh mát, nhżng dòng suŞi dìu dńt chİy qua khe núi, nhiŎu ÂŎn cŢ linh thiêng, Bali Âã Âón tiŌp nhiŎu du khách bŬi không khí trong lành và các loĮi hình nghŔ thuĺt dân gian Âńc sļc…

TRAMS 3, 5, 6, 8, 16, 64, 67, 72 VÀO STOP 02

70056-644/HTO/10

RẤT NHIỀU CHỔ ĐẬU XE XUNG QUANH THUẬN TIỆN


FASHION

30 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

BEAUTY VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

THũI TRANG, LÀM ÁŅP Biên tĺp viên: Bİo Tú, HuŔ TrĴn

Imagery Hair & Beauty Concept SPECIALISE IN HAIR, SKIN, AND BODIES

31 Ryan Street, Footscray VIC 3011 • Tel: 03 9687 6828 • Mob: 0400 199 168 Beauty: Facial - Waxing - Body Massage - Tẩy nốt ruồi, tàn nhang - Uốn và nhuộm lông mi Hair: Cắt - Uốn - Gội - Nhuộm - Bới tóc - Trang điểm - Đặc biệt có dưỡng tóc Globe Keratin Treatment GLOBE KERATIN TREATMENT bạn sẽ có một mái tóc khoẻ và óng mượt suốt trong vòng từ 2 tới 5 tháng. 70030-648/HTO/10

Tiệm sử dụng sản phẩm của NEW SKIN BEGIN ALPHA-H

ĐẶC BIỆT

BỚT 30%

Chiōc nhĹn cĭũi hoàn hıo N

CHAI SAM DƯỠNG TÓC KHI UỐN VÀ NHUỘM TÓC

hĸn Âính hôn và nhĸn cĬŨi là nhżng vĺt gļn liŎn vŨi mŤi cńp vŰ chŠng. Nhĸn không chŖ là yŌu tŞ quan trŚng cŴa hôn nhân mà còn là biŐu tĬŰng vĦnh cźu cŴa tình yêu và sž tĺn tuƂ. Vì vĺy, ai cĨng muŞn chŚn ÂĬŰc nhżng cńp nhĸn bŎn bŖ vŨi thŪi gian, có chIJt lĬŰng tŞt và giá cİ hŰp lý.

TIỆM THUỐC BẮC

NHÂN TẾ ĐƯỜNG

Phong cách Đông y sĩ Lữ Đông Minh Hội viên F.C.M.A

Có trên 30 năm kinh nghiệm!!! Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu

10:00AM - 6:00PM

60432-631/HTO/10

CHUYÊN TRỊ: • Nam phụ lão ấu • Nội ngoại toàn khoa • Thuốc bắc châm cứu • Trật đả bắt mạch

5 Victoria Square, East Esplanade St. Albans VIC 3021 Tel & Fax:

9362 1788

BĮn cĴn xem xét, cân nhļc trĬŨc hình dáng và kiŐu thiŌt kŌ cŴa chiŌc nhĸn sao cho thoİi mái và thuĺn tiŔn nhIJt khi Âeo hàng ngày. KiŐu nhĸn tròn trĪn cŢ ÂiŐn ÂĬŰc coi là mŦt lža chŚn tŞi Ĭu. Tuy nhiên, nŌu kiŐu Âó ÂŞi vŨi bĮn quá ÂĪn giİn, bĮn có thŐ chŚn kiŐu gļn hĮt Âá hay chĮm trŢ. CĴu kƀ hĪn, mŦt chiŌc nhĸn có rãnh giża ÂĬŰc gļn hàng kim cĬĪng nhŜ có lŊ hŰp mļt bĮn. VŎ cĪ bİn, bĮn nên chŚn nhĸn mang lĮi cho bĮn cİm giác phong cách và cá tính cŴa mình ÂĬŰc bŦc lŦ qua Âó.

Vàng, BĮc hay BĮch kim?

NhiŎu cńp vŰ chŠng chŚn chIJt liŔu nhĸn cĬŨi trùng vŨi nhĸn Âính hôn. Tuy nhiên, bĮn Ÿng quá nguyên tļc nhĬ vĺy. Cô dâu có thŐ Âeo nhĸn Âính hôn bên tay phİi và nhĸn cĬŨi bên tay trái. ÁŠng thŪi, mŤi bĮn có thŐ Âeo nhĸn kiŐu dáng giŞng nhau nhĬng khác chIJt liŔu. BĮn có thŐ chŚn nhĸn phù hŰp vŨi trang sŶc mŤi ngĬŪi thĬŪng Âeo nhĬ nàng hay Âeo trang sŶc bĮc, còn bĮn thĬŪng xuyên Âeo Šng hŠ mĮ vàng. Nhżng kiŐu nhĸn chính: VÀNG: Áây là chIJt liŔu cŴa phĴn lŨn các kiŐu nhĸn cĬŨi cŢ ÂiŐn vì vàng là biŐu tĬŰng cŴa sž IJm áp và tình cİm trong hôn nhân. BĮn thź nhìn bên trong chiŌc nhĸn ÂŐ kiŐm tra chIJt lĬŰng cŴa vàng - các chŖ sŞ IJy thĬŪng là 14k, 18k và 24k. LoĮi 24k là vàng nguyên chIJt nhIJt nhĬng cĨng mŎm nhIJt. NŌu bĮn thĬŪng làm các công viŔc bľng tay

Trung tâm Đông y, Châm cứu, Trật đả

Muốn có nữ trang vừa để làm đẹp, vừa để chữa bệnh?

139 Bách Thảo Đường

Vòng đá màu Amber sang trọng, chữa nhiều bệnh.

BAI CAO TANG • CHINESE MEDICINE CENTRE Chúng tôi là đại lý độc quyền cho các sản phẩm Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG chính hiệu của Hàn Quốc và đã được Chính phủ Úc châu và Hàn quốc công nhận.

HIỆN CHÚNG TÔI ĐANG CÓ GIÁ RẺ!

Đại lý Độc quyền Hồng Sâm Cao Ly CHEONG KWAN JANG

Rẻ! Đẹp! Sang trọng!

Chính hiệu của Hàn Quốc tại tiểu bang Victoria, Australia. Công hiệu của Hồng Sâm Cao Ly:

• Hoàn toàn thủ công • Mỗi thứ chỉ có duy nhất một kiểu, không có kiểu thứ 2

Vòng đeo tay làm bằng hạt đá nhiều năm tuổi

Còn nhiều kiểu nữa, xin gọi Lisa để xem ngay hôm nay!

• Trị được nhiều loại bệnh tật • Giúp cơ sở làm ăn phát đạt hơn • Được người Trung Quốc ưa dùng trong nhiều ngàn năm qua

• Giá trị, sang trọng Để có được một món nữ trang, vừa làm đẹp, vừa chữa bệnh và để cầu may mắn, xin liên lạc:

Lisa Quách

Mobile: 0432 818 899 Email: lisaquach@hotmail.com

Dầu gió Singapore

GIÁ RẤT RẺ! Thích hợp để làm quà cho thần nhân tại Việt Nam

Vòng đeo tay với hoa đá nhiều ngàn năm tuổi, chữa nhiều bệnh

Sâm dạng bột

• Tiệm chúng tôi bán đầy đủ các loại cao đơn, hoàn tán, nấm linh chi các loại • Chuyên trị các chứng bệnh cho nam, phụ, lão, ấu, nội ngoại toàn khoa • Có thể xin hồi khấu (claim) nếu có bảo hiểm

Sâm dạng cao

Sâm dạng viên

139 Hopkins Street, Footscray VIC 3011

Tel: 9687 3388 • Mob: 0406 49 50 51 • www.globalkgc.com

70188-647/RE/10

Vòng đeo cổ làm bằng hạt gỗ quý và đá quý lâu năm

31618-633/RE/10

Vòng đeo tay làm bằng hạt đá nhiều năm tuổi

• Tăng cường sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ • Tăng cường sinh lý, phòng chống ung thư • Đả thông kinh mạch, lưu thông máu huyết SẢN PHẨM • Đặc biệt tốt cho người trong quá trình xạ trị Rễ sâm • Tốt cho hệ thần kinh, giải độc, bảo vệ gan và TỐT NHẤT chống ôxy hoá • Rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường và cao huyết áp TOÀN CẦU • Lợi cho phụ nữ mãn kinh, bệnh mãn tính CHÚ Ý: • Phục hồi sức khoẻ, cung cấp năng lượng Nếu quý vị muốn mua các sản phẩm Hồng • Dùng cho bệnh nhân viêm dạ dày mãn tính Sâm chính gốc đạt tiêu chuẩn và chất lượng, xin mời đến với cửa hàng của chúng tôi!


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 31

VÀNG TRĻNG: MŦt xu hĬŨng “hot” vì ÂĬŰc kŌt hŰp giża bĮc và bĮch kim nhĬng rň hĪn bĮch kim. BĭCH KIM: Áây là mŦt dĮng kim loĮi cŶng nhIJt và rIJt thŪi trang, thĬŪng ÂĬŰc dùng chŌ tác nhiŎu vĺt tĬŰng trĬng cho tình yêu vĦnh cźu. Bên cĮnh Âó, vì Ĭu ÂiŐm không bŘ pha trŦn nhiŎu kim loĮi khác nhĬ nhĸn vàng nên platinum vĸn giż nguyên giá trŘ. Tuy nhiên, chIJt lĬŰng tŞt Âi Âôi vŨi giá thành cao hĪn vàng.

Các loĮi Âá quý Khi bĮn nghĦ tŨi chuyŔn gļn Âá quý cho nhĸn cĬŨi, bĮn nên nhŨ nó sŊ theo bĮn suŞt ngày. Vì vĺy, nhżng loĮi Âá nhłn và mŎm có thŐ Âņp nhĬng không phİi là lžc chŚn tŞi Ĭu cho nhĸn Âính hôn hay nhĸn cĬŨi. Thang Mohs sļp xŌp theo khİ nĤng chŘu žng mài mòn cŴa Âá quý thì kim cĬĪng (10) là bŎn vżng nhIJt, còn bŦt Âá Talc (1) là yŌu nhIJt. BIJt cŶ loĮi nào dĬŨi 7 ÂŎu ÂĬŰc khuyên là không nên chŚn ÂŐ gļn vào nhĸn cĬŨi. NŌu bĮn thĬŪng xuyên dùng bàn tay trong công viŔc thì bĮn chŖ nên chŚn hŠng ngŚc, ngŚc bích và kim cĬĪng. Các bĮn có thŐ nļm rõ hĪn vŎ ÂŦ cŶng cŴa Âá quý theo danh sách sau: - Kim cĬĪng: 10. - HŠng ngŚc (Rubi): 9 - NgŚc bích (Saphia): 9 - NgŚc lŲc bİo: 8 - NgŚc Topaz: 8 - NgŚc xanh biŐn: 7.5 - 8 - ThĮch anh tím: 7 - NgŚc hŠng lžu: 6.5 - 7.5 - NgŚc mļt mèo (Opal): 6 BĮn cĨng cĴn biŌt mŦt nguyên tļc chung là màu sļc viên Âá càng sĸm càng Âļt.

Mņo hoàn hİo chŚn nhĸn cĬŨi trĤm nĤm Làm khİo sát: ÁŸng vŦi vàng lao ngày vào cźa hàng Š trang sŶc và quyŌt ÂŘnh chi mŦt ÂŞng tiŎn chŖ cho mŦt chiŌc nhĸn, bĮn nên nghiên cŶu xem liŔu chiŌc nhĸn bĮn mua có Âáng giá tiŎn Âó không. BĮn cĴn phİi tìm ra giá trŘ cŴa chiŌc nhĸn và chIJt liŔu nhãn nào sŊ hŰp vŨi sŬ thích cŴa bĮn hĪn cİ. Tìm hiŐu sŬ thích cŴa các cô dâu: Hãy hŜi nhżng cô dâu khác xem hŚc thích nhĸn vàng hay nhĸn bĮc. NhiŎu cô dâu thích nhĸn vàng và mŦt sŞ khác lĮi thích vàng trļng. BĮn cĨng có thŐ Âńt loĮi nhĸn mĮ bĮc. Vàng trļng chŖ là mŦt nguyên liŔu kim loĮi khác phŴ lên giúp nhĸn sŊ không chóng hŜng. Tìm trên các trang web: BĮn có thŐ ngļm rIJt nhiŎu loĮi nhĸn trên mĮng bľng viŔc lĬŰn qua các cźa hàng online và tìm ra chiŌc nhĸn hŰp sŬ thích. BĮn có thŐ lža chŚn chiŌc nhĸn tŞt hĪn trên mĮng, vì rIJt nhiŎu ngĬŪi kinh doanh lên mĮng bán hàng và bĮn cĴn cĶn thĺn hŌt mŶc vŨi mŦt sŞ trang web nhIJt ÂŘnh. Ngân sách: Nam giŨi thĬŪng chuĶn bŘ słn tiŎn khi ÂŌn lŒ cĬŨi hay chŚn ra loĮi nhĸn làm bĮn cİm thIJy hĮnh phúc. Nhżng chiŌc nhĸn cĬŨi chính là biŐu tĬŰng sž ràng buŦc giża bĮn và chŠng mình. Giá cŴa mŦt chiŌc nhĸn cĬŨi có thŐ trong khoİng tŸ $200 dŌn $900. Vì vĺy, viŔc chuĶn bŘ tiŎn là rIJt cĴn thiŌt. BĮn cĴn biŌt rľng, các bĮn cĨng cĴn mŦt tuĴn trĤng mât nża, vì vĺy, chuĶn bŘ tài khoİn sŊ rIJt hżu ích. Khļc lên nhĸn: Khļc lên nhĸn là ÂiŎu ngŚt ngào nhIJt bĮn có thŐ làm cho ngĬŪi bĮn ÂŪi. Nhżng tŸ ngż ÂĪn giİn ÂĬŰc viŌt bên trong hay bên ngoài nhĸn có có thŐ mang nhiŎu ý nghĦa hĪn cİ. BĮn có thŐ Âńt tên 2 bĮn vào bên trong nhĸn hay chŖ ÂĪn giİn là khļc chż “ I love you” lên Âó. V

• Franco Jewellers is a family business and has been operating since 1968.

• Franco Jewellers là một công ty Vàng bạc đá quý hoạt động theo kiểu gia đình từ 1968.

• We import all Italian jewellery and also handmake all diamond engagement rings.

• Chúng tôi nhập hầu hết các loại trang sức quý hiếm từ Ý và còn làm nhẫn đính hôn kim cương.

• We also sell Gucci Jewellery and Swiss watches.

• Công ty chúng tôi còn bán các loại trang sức của Gucci và các loại đồng hồ Thuỵ Sĩ đắt tiền.

Franco Jewellers is having a HUGE Diamond sale, so please feel free to visit our two beautiful boutiques.

Hiện tại chúng tôi đang có ĐỢT HẠ GIÁ KIM CƯƠNG HỘT XOÀN LỚN NHẤT, số lượng có hạn, xin nhanh chân! 60200-637/RE/10

nhiŎu, bĮn nên chŚn loĮi 14k hońc 18k ÂŐ tránh trĴy xĬŨc.

CHADSTONE SHOPPING CENTRE

MELBOURNE CBD

Shop 479 , 1341 Dandenong Rd, Chadstone

86 Collins St, Melbourne 3000

Tel: 03 9564 7755

Tel: 03 9663 5751

www.antonjewellery.com

JEWELLERY & OPAL GALLERY

70075-647/RE/10

Est since 1996

Công ty vàng bạc đá quý Anton Jewellery đã có hơn 45 năm kinh nghiệm trong ngành tạo mẫu đồ trang sức cao cấp. Công ty chúng tôi có các mẫu kim cương và nhẫn cưới đính đá quý hiếm nhất thế giới. Trong nhiều năm qua, Anton Jewellery đã có được rất nhiều khách hàng đến với các tiệm của chúng tôi tai 3 địa chỉ Glen Waverley, Chadstone và Trung tâm Melbourne.

Trang sức và các bộ sưu tập cao cấp sang trọng!

Hiện tại chúng tôi mới có thêm một thương hiệu mới, Chopard. Ngoài ra, các tiệm của chúng tôi còn có nhiều đồng hồ thương hiệu đắt tiền như Cartier, Piaget, Franck Mueller, Baume and Mercier,Tag, Dior, Versace, Raymond Weil and Gucci.

Điện thoại liên lạc: (03) 9654 1166 MELBOURNE CITY

CHADSTONE

GLEN WAVERLEY

288 Collins Street,

G010, Chadstone SC,

Shop 2, 103 The Glen SC,

Melbourne 3000

Chadstone 3148

Glen Waverley 3150

192 Collins Street, Melbourne 3000 Tel: 9650 2727 • Fax: 9650 4001 Website: www.hhjewellery.com.au

70032-640/HTO/10

Anton Jewellery chuyên buôn bán các loại hột xoàn, đá quý cao cấp. Đến với công ty chúng tôi, quý vị luôn có được một sự quan tâm và có được chất lượng tốt nhất.


32 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 70017-636/HTO/10

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

Các kiőu tóc ÂŇp cho cô dâu Mùa cĬŨi sļp ÂŌn, Magazine 168 xin giŨi thiŔu tŨi quý ÂŦc giİ các mĸu tóc ÂĬŰc Ĭa chuŦng nhIJt.

BĬŨc 1: UŞn tóc vŨi lô nóng, ÂŰi ÂŌn lúc nguŦi, tháo ra. BĬŨc 2: Sź dŲng kņp tĤm, bļt ÂĴu tŸ ÂŖnh ÂĴu và 2 bên Âńt nhżng lŚn tóc quĤn ra sau và ghim lĮi. BĬŨc 3: ÁŘnh hình bľng keo xŘt.

Chuyên các loại xe lăn, nhiều mẫu mã đa dạng:

Có nhiều kiểu xe lăn mới và cũ • Chuyên về Mua bán hoặc cho thuê • Đậu xe phía sau, miễn phí giao hàng tận nhà • Suite 3/380 Clayton Rd, Clayton South Email: mobilityhp@optusnet.com.au Điện thoại di dộng:

0411 053 207

9544 7888

KiŐu Wraparound Bun Áp dŲng cho: MŚi ÂŦ dài cŴa tóc ( nŌu tóc ngļn, bĮn cĴn dùng thêm tóc giİ)

Luôn có giá đặc biệt • Nhà nhập khẩu hàng đầu về thiết bị tivi và đĩa vệ tinh • Xem 5 kênh truyền hình tiếng Việt miễn phí qua vệ tinh: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4 và VTV6. • 2.3M Motorized Satellite Dish lắp đặt từ $749 • 2.3M Fixed Satellite Dish lắp đặt từ $599 • DIY Kit từ $289 • Đĩa vệ tinh Strong nhận tín hiệu mạnh với chức năng thu âm từ $99

BĬŨc 1: Chİi tóc ra sau và cŦt Âuôi ngža, buŦc lĮi bľng dây chun (thun buŦc tóc).

Lãng mĮn vŨi Half-up

BĬŨc 2: XŘt nhņ mŦt lŨp keo.

BĬŨc 1: UŞn tóc vŨi lô nóng.

BĬŨc 3: Gļn tóc giİ vào Âuôi ngža.

BĬŨc 2: ÁŰi ÂŌn khi nguŦi hŀn , tháo lô ra, chİi nhņ bľng ngón tay ÂŐ duŤi nhżng lŚn tóc ra

BĬŨc 4: CuŞn tóc thành búi, sź dŲng kņp tĤm giż tóc. CuŞi cùng ÂŘnh hình bľng keo xŘt tóc.

Áp dŲng cho: Tóc vŸa ÂŌn dài

BĬŨc 3: Dùng bàn chİi lông (boar bristle brush) chİi mĬŰt phĴn tóc trán, ÂŖnh ÂĴu, chİi ra phía sau, kŌt thúc vŨi keo xŘt tóc ÂŐ giż nŌp.

• Sử dụng thiết bị chất lượng cao. • Mọi lắp đặt được bảo hành 12 tháng.

Telsat Communication Australia Pty Ltd Showroom: Fact 2/12 Linley Street Dandenong 3175

Tel: (03) 9792 5661 - Mob: 0401 967 100

Xem 5 kênh truyền hình tiếng Việt miễn phí qua vệ tinh:

70163-643/HTO/10

• Chúng tôi là nhà phân phối sản phẩm Strong có uy tín ở Melbourne.

KiŐu Bob gŰn sóng Áp dŲng cho: Tóc ngang cľm

Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 9am - 5pm

BĬŨc 1: NŌu tóc bĮn thŀng thì dùng dŲng cŲ cuŞn nóng ÂŐ uŞn nhiŎu lŚn tóc quĤn.

CÁC BẠN ĐỘC THÂN... THÂN MẾN

BĬŨc 2: Sau khi uŞn tóc, cuŞn tŸng lŚn tóc vŎ phía da ÂĴu, kņp lĮi. XŘt keo.

Xin mời bạn tham gia vào Công ty Mai Mối & Kết Bạn

Búi hoa hoàn hİo Áp dŲng cho: Tóc vŸa ÂŌn dài

BĬŨc 3: Sau Âó bĮn tháo kņp tĤm ra, chİi nhņ tóc bľng nhżng ngón tay ÂŐ duŤi các lŚn tóc ra, bĮn sŊ có mŦt mái tóc bŠng bŎnh gŰn sóng. BĬŨc 4: Giż nŌp bľng keo mŎm dĮng xŘt.

Cuộc sống là vui buồn lẫn lộn, đến với nhau đâu chỉ là tình yêu mà còn là tình bạn, có đôi khi tình bạn vẫn vĩnh cửu hơn tình yêu, rồi trong tình bạn biết đâu ta lại tìm thấy tình yêu thật sự, Tuổi đời rồi cũng sẽ qua đi không chờ đợi một ai, ta sống vui, sống khỏe, cuộc sống thêm nét đẹp là nhờ tình yêu màu nhiệm. Có nhà đẹp, con đẹp, xe đẹp, bên người có tấm lòng đẹp thì ta lại càng thêm đẹp và yêu đời. Hãy để cho ANGLE of LOVE giúp bạn làm việc kiếm bạn đi bên đời bạn nhé.

Công chúa bŠng bŎnh Áp dŲng cho: MŚi ÂŦ dài tóc

DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY LÀ:

LƯU Ý: Đến công ty chúng tôi tham khảo không tốn cước phí nào! ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG: Phương châm làm việc Level 1 - 116/757 Bourke St, Docklands, VIC 3008 chúng tôi lấy uy tín đi đầu Điện thoại: 9642 1689 - 9642 8524 LÀM VIỆC KHÔNG THÀNH CÔNG Fax: 9670 9614 KHÔNG LẤY TIỀN Mobile: 0401 227 699 0466 112 987 Sự lựa chọn đến với công ty 0466 112 978 ANGLE of LOVE là niềm vui bất tận Email: ninitheone@live.com.au chúc quý vị thành công! Website: www.angleoflove.com.au

Áp dŲng cho: Tóc ngang cľm

Nhận đặt các loại hoa cho những dịp:

• Đám hỏi • Đám tang • Tân gia • Nhà thờ

• Đám cưới • Sinh nhật • Khai trương • Văn phòng

Đặc biệt nhân dịp khai trương MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TRONG CÁC VÙNG Sunshine, Braybook, St Albans

70126-636/HTO/10

đình nước ngoài, lo từ A đến Z 8. Bảo lãnh du học, du lịch, đoàn tụ gia đình, hôn phu, hôn thuê, diện săn sóc người già và du học tay nghề 9. Những người từ nước khác đến cần nơi ăn, chốn ở, chúng tôi đều giúp đở 10. Chúng tôi có 3 văn phòng tại Việt Nam để quý vị dễ dàng tham khảo, mời quý vị lên website để biết thêm chi tiết: www.khiacanhtinhyeu.com.vn

KiŐu Pinned Coils 60046-634/RE/10

1. Kiếm bạn tâm sự hay mẫu người lý tưởng 2. Tổ chức những đêm dạ vũ, nghe nhạc và làm quen 3. Tổ chức tiệc "ĐÊM TÌNH NHÂN KHÔNG HẸN TRƯỚC" 4. Kết nối trái tim từ những nơi phương xa 5. Nhận đặc tiệc cưới, sinh nhật, đầy tháng ở Reception, du thuyền hay bãi biển 6. Nhận làm đám cưới nhỏ cho những người ít thân nhân không có điều kiện tại những đất nước mà họ không có khả năng 7. Có luật sư và chuyên viên di trú lo thủ tục hồ sơ định cư cho những người lập gia

Trên Âây là nhżng kiŐu ÂĬŰc Ĭa chuŦng tĮi Úc. Tuy nhiên, bĮn nên tham khİo thêm tĮi các catalouge chuyên vŎ trang ÂiŐm cho cô dâu hay tĮi nhżng salon nŢi tiŌng. Magazine 168 chúc bĮn thĺt Âņp trong ngày trŚng ÂĮi nhIJt cŴa cuŦc ÂŪi mình. V

Nhận giao tận nhà, khắp nơi trên thế giới! Để biết thêm chi tiết và đặt hoa, vui lòng ghé cửa tiệm chúng tôi:

Tel/Fax:

9311 6144

308 Ballarat Road, Braybrook


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 33

Một cơ hội thích hợp sẽ thay đổi cuộc đời của bạn Hãy tới dự BUỔI THÔNG TIN MIỄN PHÍ của chúng tôi và tìm ra cách thức mà những người thành công sử dụng và bạn có thể có được từ $500 đến $5,000+ mỗi tháng, từ chính thương vụ của bạn. Bạn có thể làm part-time và có thể làm full-time nếu bạn muốn. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và hướng dẫn bạn tận tình.

Làm ÂŇp Âôi mĽt vũi mi giı Á

Áôi mļt luôn ÂĬŰc coi là tâm ÂiŐm cŴa gĬĪng mńt. MŦt Âôi mļt nŢi bĺt sŊ khiŌn toàn bŦ gĬĪng mńt trŬ nên sinh ÂŦng, khó quên. NŌu chŀng may có Âôi mļt không ÂĬŰc Âņp, vĸn có cách làm tôn vň Âņp cŴa Âôi mļt. Mi giİ có nhiŎu loĮi, phù hŰp cho tŸng kiŐu hình dáng cŴa Âôi mļt: LoĮi mi dĮng sŰi mİnh kiŐu chż y hońc xĬĪng cá tĮo cho Âôi mļt có ánh nhìn khá tž nhiên. Mi giİ dĮng chùm là loĮi ÂĬŰc thiŌt kŌ rŪi thành tŸng chùm nhŜ, mŤi chùm chŖ có 2, 3 sŰi mi. LoĮi mi này có lŰi thŌ là giúp cho ngĬŪi dùng tž ÂŘnh dĮng ÂĬŰc hàng mi theo vŘ trí gļn ÂŐ tĮo hiŔu Ŷng nào Âó. Mi giİ dĮng sŰi mİnh ÂĬŰc thiŌt kŌ dài Ŭ phĴn giża và ngļn hĪn Ŭ hai ÂĴu, giúp cho khi dán lên mļt nhìn rIJt tž nhiên. CĨng là mi sŰi mİnh nhĬng có loĮi ÂĬŰc thiŌt kŌ vŨi mĺt ÂŦ sŰi thĬa hĪn, các sŰi dài ngļn không ÂŎu. LoĮi mi này thích hŰp cho trang ÂiŐm ban ngày, hàng mi chŖ hĪi dày lên mŦt chút ÂŐ nhìn tž nhiên và thanh thoát. Ngoài ra, còn có loĮi mi giİ tŸng sŰi nhĬng loĮi này

chŴ yŌu dùng cho các chuyên gia trang ÂiŐm gļn cho các ngĬŪi mĸu, diŒn viên vì sź dŲng rIJt công phu và mIJt thŪi gian.

Khi mua mi giİ vŎ, bĮn có thŐ dùng kéo ÂŐ cļt tŖa lĮi sao cho phù hŰp vŨi mŲc Âích sź dŲng cŴa mình. BĮn chŖ nên gļn mi giİ sau khi Âã trang ÂiŐm mļt xong. Dùng kņp bIJm mi ÂŐ uŞn cho mi thĺt cong lên, sau Âó dùng keo gļn mi giİ bôi lên phĴn chân mi thĺt. Chú ý chŚn loĮi keo tŞt vì nŌu không sŊ gây ngŶa mļt, ÂŜ mļt hońc làm rŲng lông mi thĺt. BĮn có thŐ nhúng khŊ phĴn chân mi giİ vào trong keo ĬŨt ÂŐ gļn lên mļt. Trong thŪi gian chŪ ÂŰi cho keo bŨt ĬŨt, bĮn hãy dùng mascara quét lên mi giİ và cİ mi thĺt ÂŐ khi ÂĬŰc gļn chŠng lên nhau chúng sŊ kŌt dính chļc chļn, tž nhiên.

Sau khoİng 30 giây, bĮn dùng ÂĴu kņp ÂŐ áp nhņ nhàng phĴn chân mi giİ vào phĴn chân hàng mi thĺt, sau Âó, dùng kņp cŞ ÂŘnh hàng mi, chŖnh lĮi nhżng chŤ chĬa tiŌp xúc sát vŨi nhau. Do keo nĬŨc hĪi lâu khô, bĮn nên vŊ mŦt ÂĬŪng viŎn ngay chân mļt ÂŐ chńn cŞ ÂŘnh gŞc mi lĮi. Dùng kņp bIJm cho mi giİ và mi thĺt dính vào nhau, sau Âó dùng mascara vuŞt lĮi mŦt hońc hai lĴn nża là hoàn tIJt. V

BUỔI THÔNG TIN MIỄN PHÍ

Bạn có thể thấy một người mẹ trẻ kiếm được $5,000/tháng, part-time! Một sinh viên kiếm được hơn $40,000/tháng. Một người lau chùi kiếm hơn $1,000/tháng part-times!

Chỗ ngồi có giới hạn, xin bạn nhắn tin hay gọi Karen 0425 733 469

Mua giá rẻ trực tiếp từ nhà sản xuất! Xem chi tiết tại website: www.astrabilliards.com.au

GIỜ MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 5pm Thứ Bảy: 9am - 4pm Chủ Nhật: 11am - 4pm

70166-644/HTO/10

ôi mļt luôn ÂĬŰc coi là tâm ÂiŐm cŴa gĬĪng mńt. MŦt Âôi mļt nŢi bĺt sŊ khiŌn toàn bŦ gĬĪng mńt trŬ nên sinh ÂŦng, khó quên. Gļn mi giİ là cách làm Âņp cĴu kƀ và tŞn công nhIJt nhĬng bù lĮi sŊ tĮo cho bĮn mŦt Âôi mļt thĺt quyŌn rĨ.

Bạn sẽ được làm việc chung với các nhà điều hành trên thế giới về nền Công Nghiệp Tăng Cường Sức Khoẻ. Chúng tôi đang cần gấp thêm nhiều nhân viên người Việt.

FR E E

BILLIARDS

World Class Billiards Table Manufacturer Góc Sth Gippsland Hwy và Round Tower Rd

Dandenong South (Đối diện Greens Rd)

9791 5100

Tưng bừng khai trương!

70064-645/HTO/10

Lingerie • Adult DVDs • Adult toys • Adult books •

326A Kororoit Creek Rd Williamstown Nth 3016

9397 2134

Cung cấp quần áo, phim ảnh, đồ chơi, sách dành cho người lớn! Thứ Hai - Thứ Năm 12:00pm - 10:00pm

Thứ Sáu - Thứ Bảy 12:00pm - 12:00am

Chủ Nhật 1:00pm - 10:00pm

Shop G10, Springvale Shopping Centre 46-58 Buckingham Eva., Springvale 3171 Tel: 9548 2994 Fax: 9558 5450

60410-636/RE/10

60437-634/HTO/10

Thời trang - Trang sức- Chuyển tiền & quà

• Quần áo thời trang nam nữ trẻ em luôn có đồ mới đẹp mỗi tuần • Chuyển tiền và gởi quà về Việt nam • Nơi bán đủ loại nữ trang mới đẹp vàng 18k, 24k, hột xoàn, cẩm thạch và đá quý • Bán mỹ phẩm Pola - EV Princess (nổi tiếng trị nám), các loại dược thảo... • Có nhận sửa quần áo

70175-648/RE/10

Bạn mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng không biết làm cách nào để thay đổi?

Professional Wedding Photographers

Telephone: (03) 9689 7411

Mobile: 0411 467 893


34 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

HAVE FUN COOKING

ĵM THŽC • NťI TRů

Biên tĺp viên: HuŔ TrĴn, Cô TĬ Viet Times

Làm món gŝi xoài ngày hè Cách làm - Xoài xanh, cà rŞt, vŜ dĬa hIJu - gŚt vŜ , bào sŰi - ÂŐ tŴ lĮnh. - CŴ hành tây - bào khoanh tròn - rża qua chút nĬŨc muŞi cho bŨt hĤng, vļt khô - ÂŐ tŴ lĮnh. Rau quŌ rża sĮch - xļt Âôi. Áĺu hŴ - xļt sŰi- chiên vàng

! g n ơ ư r t i a h k g n ừ b g Tưn WERRIBEE 9731 0388 G ee 3030 13 Station Place Werrib TẠI

một phút)

70076-647/HTO/10

(Cách trạm xe lửa Werribee chỉ

Ŝi là món Ĥn ÂĬŰc pha lĸn nhiŎu hĬĪng vŘ, mńn, ngŚt, chua, cay, vŸa giòn vŸa thĪm, vŸa bļt mļt bŬi nhżng màu sļc, ÂĬŰc pha lĸn, kŌt hŰp ÂŐ tĮo nên món. GŜi không nhżng có cái nhìn hIJp dĸn mà còn kích thích ÂĬŰc khĶu vŘ ngĬŪi Ĥn. Magazine 168 sŞ này xin giŨi thiŔu ÂŌn ÂŦc giİ món gŜi xoài, rIJt thích hŰp cho ngày hè tĮi Melbourne.

- Tôm khô - ngâm rża sĮch - phi thĪm hành tŜi rŠi cho tôm khô vào xào thĪm, niêm chút sa tŌ, dĴu hào, ÂĬŪng ... niêm vŸa Ĥn (ngŚt, cay, mńn), rŠi ÂŢ Áĺu hŴ vào xào chung, Âİo cho thIJm ÂŎu rŠi tļt bŌp.

Nguyên liŔu cho 4-6 ngĬŪi

! Giá rẻ bất ngờ Thứ Hai - Thứ Bảy: 9am - 6:30pm Chủ nhật: 11am - 4pm

- Xoài xanh: 1 trái (khoİng nźa ký) - Cà rŞt: 1 cŴ và vŜ dĬa hIJu (gŚt lIJy phĴn thŘt trļng): 1 chén - CŴ hành tây (trļng/ÂŜ cĨng ÂĬŰc): 1 cŴ - Rau quŌ (loĮi Ĥn phŬ): 1 nļm - Tôm khô (loĮi vŸa): 1/2 chén - Áĺu hŴ chiên: 1 miŌng (nhŜ/lŨn tùy thích) - Áĺu phŦng rang vàng + hành phi : mŤi thŶ 1 ít - 1 ít tŜi, Ũt xay + giIJm, ÂĬŪng và 1 ít bŦt bļp, nĬŨc mļm ÂŐ làm nĬŨc sŞt cho gŜi.

iệt Đặc b table Oil 88 Vege Dầu cải 2 lít

99a

$4

/e

Làm sŞt gŜi Pha tƄ lŔ giIJm 1, ÂĬŪng 2, 1 nĬŨc mļm + 1 muŤng cafe ÂĴy bŦt bļp (có thŐ bŜ thêm chút muŞi, chút bŦt niêm nŌu thích)- nIJu sôi cho sŞt có ÂŦ hĪi sánh. ÁŐ nguŦi rŠi cho tŜi, Ũt xay vào. Trình bày: Xoài, cà rŞt, dĬa hIJu, hành tây cļt khoanh lên trên, 1 chút lá quŌ, múc tôm khô và Âĺu hŴ ÂŢ lên, rļt chút hành phi và Âĺu phŦng vào, khi Ĥn thì chang nĬŨc sŞt lên, trŦn ÂŎu. Chúc ngon miŔng.

ĐẶC BIỆT Dine In & Takeaway * Breakfast & Lunch

NHẬN NẤU cơm phần trưa/tối cho khách ở city và vùng lân cận!

FUNCTION CENTRE

TỔ CHỨC TIỆC

cho các booking 5 người trở lên!

324 King Street Melbourne VIC 3000 Tel:

9642 2033 Mob: 0411 172 908

525-531 Frankston – Dandenong Rd, Dandenong Để biết thêm về các chương trình biểu diễn sắp tới, vui lòng vào website: www.villaadriana.com.au

9768 3822

CAG WAREHOUSE SALE THỰC PHẨM Á CHÂU BÁN SỈ VÀ LẺ

Special!!!

$1/chai

CAG WAREHOUSE SALE 20 Tower Court, Noble Park VIC 3174 GIÁ RẤT RẺ VÀ ĐẶC BIỆT! Bán đủ loại thực thẩm Á Châu

Tel:

60435-632/HTO/10

Đủ các loại đồ nguội, thức ăn nóng cà phê, sandwich, mì, salad và các món ăn Việt Nam tuyệt vời khác!

• Nhận tổ chức tiệc sinh nhật, họp mặt, hội họp, tiệc cưới, các sự kiện lớn… • Thực đơn hấp dẫn phong phú và đủ cho các dạng tiệc như tiệc đứng (cocktail function), buffet… • Có các chương trình ca nhạc và live show vào cuối tuần!!!

8683 5708

70112-643/HTO/10

FREE DESSERT

Địa điểm lý tưởng cho các bữa tiệc và hội họp! 60497-632/HTO/10

• Có thể nấu tiệc từ 4 đến trên 200 người cho các dịp lễ, hội họp, sinh nhật... tại nhà của khách. Hoặc tổ chức ngay tại Cafe (khoảng 50 chỗ). Free delivery nếu đặt số lượng lớn • Tư vấn khách hàng chọn thực đơn ngon, giá cả hợp lý Mở cửa • Có menu ăn chay Thứ Hai - Thứ Sáu • Đủ món finger food 7:00am - 7:00pm • Đồ ăn Việt–Hoa Cần gấp một người phụ bếp và cô bán Sandwich Bar


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 35

FRESH POULTRY BÁN THẲNG TỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VỚI GIÁ RẺ! GÀ KHÔNG SỬ DỤNG HÓA CHẤT

LŰi ích kƀ diŔu tŸ rĬŰu vang Không chŖ có tác dŲng duy trì vóc dáng, uŞng mŦt lĬŰng rĬŰu vang ÂŜ vŸa phİi mŤi ngày, lŰi ích mà nó Âem lĮi cho sŶc khŜe cŴa

KG

MŦt nhà khoa hŚc cŴa trĬŪng ÁĮi hŚc Luân Áôn nĬŨc Anh vào tháng 11 nĤm ngoái cĨng công bŞ mŦt kŌt quİ nghiên cŶu chŖ ra rľng, chIJt flavonoid trong rĬŰu vang ÂŜ có khİ nĤng ngĤn ngŸa chŶng Alzheimer (mIJt trí nhŨ) Ŭ ngĬŪi già. Tuy nhiên, rĬŰu vang không phİi là mŦt thĴn dĬŰc trĤm lŰi mà vô hĮi. TŸng có nhà nghiên cŶu chŖ ra rľng, chIJt cŠn là kň ÂŶng sau làm tĤng tŖ lŔ phát bŔnh cŴa các bŔnh nhân ung thĬ vú. ThŌ nên, bài báo cĨng khuyŌn cáo là chŖ uŞng vŸa phİi mà thôi. V

CHICKEN MARYLAND FILLETS

CHICKEN KEBABS

EACH

CHICKEN KIEV '!2,)#

$120 $599 $349 3+)./.

EA

EA

KG

Nguyên đùi gà

$359

Sausages gà

$599

KG

Thịt gà xay

SOMER VILLE RO

GEE

D

GR

LON

$599

KG

AD

IT ST

KG

KG

KORO

$7

99

$429

Thịt gà quay No10

LY PDE

MŦt nghiên cŶu khác Âã chŶng minh, rĬŰu vang ÂŜ còn có khİ nĤng phòng ngŸa sž ngĬng kŌ cŴa máu, tĤng cĬŪng lipoprotein tƄ trŚng cao. CĨng có nghiên cŶu chŖ ra rľng, mŤi ngày uŞng nźa ly rĬŰu vang ÂŜ có thŐ giİm thiŐu tŖ lŔ mļc bŔnh tim và mŤi ngày uŞng mŦt ÂŌn hai ly rĬŰu có thŐ kéo dài 4 nĤm tuŢi thŚ.

KG

CHICKEN SPARE RIBS (/430)#9

$299

Đùi gà

RD

MŦt kŌt quİ nghiên cŶu tŸ trĬŨc Âây cho thIJy, rĬŰu vang ÂŜ có tác dŲng tĤng cĬŪng trí lžc. Nhżng ngĬŪi tham gia thź nghiŔm sau khi hIJp thu hŰp chIJt resveratrol khİ nĤng tính nhĶm ÂĬŰc nâng cao rõ rŔt. Mà hŰp chIJt resveratrol là mŦt “thành phĴn thĴn kƀ” trong rĬŰu vang ÂŜ.

KG

Bữa ăn tối ấm áp cùng gia đình, BBQ, Traditional Sunday roast

với hương vị thật sự tuyệt vời của thịt gà tươi của chúng tôi MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8AM-5PM Thứ Bảy: 7AM-12NOON

3-5 WHITLEY PARADE WEST FOOTSCRAY www.melbournefreshpoultry.com.au

NO EFTPOS

Tel:

9325 1182

Hãy tới thăm và mua số lượng nhiều tại hãng để có giá rẻ!

NHÀ NHẬP KHẨU HÀNG ĐẦU CÁC SẢN PHẨM Á CHÂU

THẾ QUANG Bánh đậu

$249

Cánh gà

60296-645/HTO/10

Báo cáo này cĨng nói, vŎ mńt lý thuyŌt, bí mĺt cŴa viŔc uŞng rĬŰu giúp cho phŲ nż duy trì vóc dáng nľm Ŭ chŤ, nhżng ngĬŪi thĬŪng xuyên uŞng rĬŰu, gan sŊ tĮo ra mŦt phĬĪng thŶc giİi rĬŰu Âńc biŔt vì vĺy khá nhiŎu nĤng lĬŰng thŸa chuyŐn hóa thành nhiŔt lĬŰng chŶ không tích mŮ.

$699

Ức gà có da

WELL

Sau Âó 13 nĤm, các nhân viên nghiên cŶu phát hiŔn, cân nńng cŴa nhżng ngĬŪi tham gia ÂiŎu tra ÂŎu tĤng lên, trong Âó nhżng ngĬŪi không uŞng rĬŰu là nhżng ngĬŪi có tŞc ÂŦ tĤng cân nhanh nhIJt. Trong sŞ nhżng ngĬŪi phŲ nż uŞng rĬŰu, nhżng ngĬŪi có thói quen uŞng rĬŰu vang ÂŜ mŤi ngày có mŶc tĤng cân ít nhIJt. Nhżng ngĬŪi uŞng bia và uŞng rĬŰu mĮnh tĤng cân tĬĪng ÂŞi nhiŎu.

chúng ta còn nhiŎu hĪn thŌ.

CRON

M

Ŧt nghiên cŶu thuŦc BŔnh viŔn Boston Âã thžc hiŔn mŦt cuŦc ÂiŎu tra vŎ thói quen uŞng rĬŰu cŴa 19220 phŲ nż MƆ. ÁŦ tuŢi cŴa nhżng ngĬŪi tham gia ÂiŎu tra nhŜ hĪn 39, cân nńng ÂŎu nľm trong phĮm vi sŶc khŜe bình thĬŪng, trong Âó có 38% không uŞng rĬŰu.

WHITE

Uşng rĭűu vang cho dáng ÂŇp

Các mặt hàng có bán tại các tiệm thực phẩm Á Châu trên toàn tiểu bang Victoria

18 Coora Road, Oakleigh South VIC 3167 • Tel: 9543 7772

Bánh Yam Thạch trái cây Mắm ruốc Huế

Mắm cá linh

Satay Tôm

Mắm sặc không xương

GIÁ RẺ! Bánh tai quạt

Bánh dừa

Gia vị ướp thịt

Nui gạo

Bong bóng cá cao kỷ tiềm gà

Linh chi hải mã tiềm gà

Sa sâm xương vi cá tiềm gà

Trà giảm béo

Phở VITO

Gia vị cá kho tộ

Mì ly VITO 70048-642/HTO/10

Bánh men thập cẩm

Đầy đủ các loại bánh kẹo, nước ngọt, thạch trái cây, mắm gia vị, nước mắm, mắm nêm, nui gạo, mì, bún, bánh tráng, gia vị súp, gia vị kho tộ, ướp thịt...

Hủ tiếu Nam Vang

Nui bánh tằm

Mắm nêm Dũ Sơn

Nước mắm nhĩ Dũ Sơn

Nước mắm Dũ Sơn


36 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

Rượu, bia, nước ngọt giá rẻ? chỉ có tại

Rasile Global Importers P/L Johnny Walker Red Label 1 lit

2 for

Black Doulas 700ml

2 for

2 for

$76

$58 70063-645/HTO/10

$85

Jim Beam 1 lit

Nước ngọt Tru-Blu 2 lit

$119 /chai

Bia Heineken 330ml x 24

$3999 /thùng

Nui Opera Prima 500g

(Hàng nhập khẩu)

79¢

/gói

Xem thêm chi tiết tại website: www.rasileglobal.com.au/shop

UNIT 1, 75A ASHLEY ST., BRAYBROOK 3019

Ĥn sao Âő cho Âúng cho Âŵ V iŔc Ĥn 3 bża mŦt ngày tŸ lâu Âã trŬ thành thói quen cŴa hĴu hŌt tIJt cİ mŚi ngĬŪi. Tuy nhiên, Ĥn nhĬ thŌ nào, Ĥn bao nhiêu và Ĥn khi tâm trĮng thŌ nào là nhżng ÂiŎu Âáng phİi lĬu ý ÂŐ có mŦt cĪ thŐ khoň mĮnh.

Bża tŞi ÂŞi vŨi nhiŎu ngĬŪi là bża Ĥn Âoàn tŲ gia Âình sau mŦt ngày làm viŔc mŔt mŜi. Tuy nhiên, rIJt nhiŎu nhà khoa hŚc cho rľng, bża Ĥn thŶ ba trong ngày là quá sŶc ÂŞi vŨi cĪ thŐ, khiŌn con ngĬŪi nhanh già. Theo ý kiŌn cŴa hŚ, bża sáng là không thŐ bŜ, bża trĬa phİi Ĥn nhiŎu, còn bża tŞi thì nên Ĥn kiêng, nŌu có thŐ. ģn bao nhiêu thì ÂŴ? ÁiŎu này tùy thuŦc vào tŸng cá nhân. Tuy nhiên, nên nhŨ rľng: BĮn cĴn phİi biŌt dŸng lĮi khi bĮn còn chĬa cİm thIJy chán. ÁiŎu Âó rIJt tŞt, giúp bĮn sŞng lâu và không mļc các bŔnh vŎ tiêu hóa.

Có nơi nào vui cùng bạn bè tốt hơn là tại Courthouse Hotel Footscray?

Nhai kƆ thŶc Ĥn có ý nghĦa rIJt quan trŚng trong viŔc Ĥn uŞng. Nó giúp bĮn tránh ÂĬŰc rIJt nhiŎu bŔnh vŎ dĮ dày. ÁŠng thŪi, nhai kƆ giúp cho tiêu hóa tŞt hĪn và có thŌ lIJy hŌt các chIJt có lŰi tŸ thŶc Ĥn. Ngoài ra không nên uŞng nĬŨc trong khi Ĥn. Chúng ta chŖ nên Ĥn nhżng thžc phĶm chŶa mŦt lĬŰng nĬŨc vŸa phİi, ÂŐ hŔ thŞng tiêu hóa làm viŔc bình thĬŪng. UŞng nhiŎu nĬŨc khi Ĥn sŊ làm hŜng dŘch vŘ và phá hŴy chŶc nĤng cŴa dŘch vŘ. TŞt nhIJt chŖ nên uŞng nĬŨc mŦt tiŌng trĬŨc khi Ĥn và sau khi Ĥn. Khi Ĥn, bĮn cĴn tĮo cho mình tâm trĮng tŞt, không vŦi vã. Không nên tranh cãi hońc quyŌt ÂŘnh nhżng vIJn ÂŎ lŨn trong lúc Ĥn. Bàn Ĥn không phİi là chŤ ÂŐ bĮn trút nhżng bžc bŦi, lo lļng. Các nhà khoa hŚc cho rľng, Ĥn khi bžc bŦi hońc buŠn phiŎn sŊ là liŎu thuŞc ÂŦc cho cĪ thŐ. <

Các trận bóng tròn A-League và các giải ngoại hạng đều được truyền trực tiếp tại đây!!!

• Câu lạc bộ Những người đánh cược mỗi Thứ Bảy tại TAB. Vé vào cửa $5. • Chúng tôi quyên góp $200 vào phần thưởng tổng cộng mỗi tuần.

• Hotel chúng tôi có đủ các loại hình giải trí cho mọi người. • Có máy kéo Joker Jackport mỗi Thứ Sáu tại bar từ 6pm đến 7pm, rất nhiều tiền mặt cho các giải thưởng có giá trị. • Đầy đủ các trò chơi cá ngựa, cá bóng tròn với khu Public Bar có đài truyền hình thể thao ONE HD và FOX SPORTS.

Courthouse Hotel

166 Nicholson Street, Footscray VIC 3011

TRADING HOURS: Monday-Saturday: 6:00am-2:00am Sunday: 8:00am-2:00am

Phone: 9689 3303 Website: www.courthousefootscray.com.au

70066-645/RE/10

Cùng bạn bè ghé thăm ngay hôm nay!

COURTHOUSE HOTEL FOOTSCRAY Mua ly bia đầu tiên với giá $5 từ một trong 4 loại bia đã được chọn lựa và bạn được TẶNG MIỄN PHÍ NGAY LY BIA THỨ 2 cũng từ một trong 4 loại bia đó. Phải đưa coupon này ra khi bạn mua ly bia đầu tiên để có được voucher cho ly bia miễn phí thứ 2.


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 37

Cách niju xôi bĿng microwave

X

ôi nIJu bľng microwave rIJt nhanh, gŚn và có thŐ kiŐm soát ÂĬŰc ÂŦ khô, nhão cŴa nŌp. Cách làm cĨng khá ÂĪn giİn, chŖ cĴn khoİng 7-10 phút tùy vào lĬŰng nŌp nhiŎu hay ít là mình Âã có món xôi ngon lành rŠi.

- Cho tô Âĺu vào microwave, bIJm 4-5 phút. LIJy ra khuIJy ÂŎu, bIJm thêm 3-4 phút nża là Âĺu chín tùy vào lĬŰng Âĺu ít hay nhiŎu mà thŪi gian nIJu sŊ chênh lŔch. VŨi cách nIJu này, thŖnh thoİng bĮn có thŐ làm chè Âĺu xanh Âánh vŸa ngon và mau có Ĥn nża. Còn Âây là 2 loĮi xôi mình nIJu bľng microwave. Xôi Âĺu phŦng thì mình luŦc Âĺu phŦng Âêm hôm trĬŨc, sáng hôm sau chŖ viŔc cho Âĺu phŦng vào khi xôi gĴn chín, bIJm vài phút là ÂĬŰc.

Xôi lá dŶa:

Tin vui cho quý đồng hương tại Fitzroy và Richmond

Tưng bừng khai trương Tiệm phở và Nhà Hàng

Phở 54 Nằm trên con đường Brunswick với những tiệm thời trang, tiệm cà phê nổi tiếng, Nhà hàng Mandalay Bay (Phở 54) chuyên về những món ăn mang đầy hương vị quê hương Việt Nam:

VIETNAMESE RESTAURANT

Các loại phở truyền thống của Việt Nam

• Các loại phở bò, phở gà truyền thống • Đủ các loại hủ tiếu và cơm gia đình • Nhiều loại nước giải khát, cà phê kiểu Việt • Nhà hàng sạch sẽ và sang trọng

Phục vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp!

- Khoİng 300 gr nŌp

ủ tiếu Phở và H t với giá

- Lá dŶa (có thŐ mua tĮi tiŔm Š khô trong vùng ngĬŪi ViŔt) xay cùng vŨi nĬŨc lã. LŚc bŜ xác lá, lIJy nĬŨc. Hońc có thŐ dùng tinh dĴu lá dŶa.

Đặc biệ 9 chỉ từ $7.9

- Chút xíu muŞi, ÂĬŪng

GIÁ ĐẶC BIỆT TRONG THỜI GIAN KHAI TRƯƠNG!

Thžc hiŔn: - Khoİng 150 gr Âĺu xanh không vŜ, vo sĮch, ngâm qua Âêm vŨi nĬŨc lã cho Âĺu mŎm. - Chút xíu muŞi, ÂĬŪng. Thžc hiŔn: - Cho Âĺu xanh, xíu muŞi, ÂĬŪng vào tô chŘu nhiŔt trong microwave. ÁŢ nĬŨc xâm xIJp mńt Âĺu (lĬŰng nĬŨc nhích lên mńt Âĺu gĴn 1/3 lóng tay). PhŴ lên tô Âĺu 1 lŨp ni-long hońc khĤn giIJy loĮi dày.

- Cho nŌp vào nŠi chŘu nhiŔt trong microwave. ÁŢ nĬŨc ngĺp xâm xIJp mńt nŌp. Cho xíu muŞi, ÂĬŪng vào trŦn ÂŎu. - PhŴ kín bľng ni-long hońc khĤn giIJy loĮi dày. Cho vào microwave bIJm 4-5 phút. LIJy ra, trŦn ÂŎu lên ÂŐ xôi ÂĬŰc chín ÂŎu. - Cho tiŌp vào microwave bIJm tiŌp khoİng 3-5 phút nża. Lúc này nŌu thIJy xôi khô thì thêm xíu nĬŨc lã vào, bIJm thêm 1 phút nża. Hay xôi nhão thì không Âĺy khĤn giIJy hay bŘch ni-long lên nża, mà ÂŐ vĺy bIJm thêm mŦt phút là ÂĬŰc. V

Bạn cư ngụ hay đang đi làm gần nhà hàng? Chúng tôi có các phần ăn trưa đặc biệt: • Phở bò gà đặc biệt giá từ $8.99 • Đủ các loại cơm, hủ tiếu hay mì xào • Cà phê phin Việt Nam, Latté, Cappuccino

Đặt chỗ ngay hôm nay! Đặc biệt cho khách hàng Viet Times

Đặc biệt cho khách hàng Viet Times

Giảm giá 20%

Giảm giá 20%

Xin mang theo voucher này để được giảm giá! Xin mang theo voucher này để được giảm giá! 183 Brunswick Street, Fitzroy VIC 3065 183 Brunswick Street, Fitzroy VIC 3065 Tel: (03) 9486 0880 Tel: (03) 9486 0880

VIETNAMESE RESTAURANT

183 Brunswick Street, Fitzroy VIC 3065 (Nằm ngay đối diện với các Housing Fitzroy)

Tel:

9486 0880

70047-647/HTO/10

Mách nhŜ: LĬŰng Âĺu cao khoİng 1/3 cŴa tô ÂŐ khi nIJu trong microwave, Âĺu sŊ không bŘ trào ra ngoài. Khi Âĺu chín, nŌu nhão thì không cĴn phŴ ni-long hay khĤn giIJy nża, cho lĮi vào microwave bIJm 1 phút là Âĺu sŊ có ÂŦ Ķm vŸa ý.

- Ngâm nŌp cùng vŨi nĬŨc cŞt lá dŶa qua Âêm hońc vài giŪ ÂŐ xôi có màu xanh Âņp mļt. Sau Âó vŨt nŌp ra cho ráo, xİ sĪ lĮi nĬŨc lĮnh.

• Sườn heo rang muối tiêu • Bò lúc lắc với tiêu đen • Cá ngộ chiên dòn muối tiêu • Và đủ loại gà, đồ biển xào trứ danh

70183-648/RE/10

HIJp Âĺu xanh

Khi đến với nhà hàng Mandalay Bay, quý vị còn tìm thấy các món ăn đặc biệt khác trên menu của chúng tôi như:

Sự kết hợp hài hòa các món ăn Hàn Quốc & Trung Quốc

Thưởng thức trọn vẹn hương vị đậm đà của các món ăn ngon tại nhà hàng Silkroad, ...với sự phục vụ nhiệt tình, thân thiện và nhanh chóng sẽ làm hài lòng quý khách!

Mở cửa: 11:00am - 10:30pm 41 Koornang Rd, Carnegie VIC 3163

9571 9910


ENTERTAINMENT

GIįI TRÍ, CA NHĭC, ÁIœN įNH Biên tĺp viên: HuŔ TrĴn, PhĬĪng Dzung

ÁŎ tài Sex trong phim Hàn

P

Ngĭūi yêu cŵa TŹ Hy Viên Âã có vű? T

rong khi TŸ Hy Viên Âang ngây ngIJt vì tình yêu vŨi triŔu phú trň Uông TiŐu Phi, nhiŎu tin Šn phát tán hôm 31/10 cho rľng, ngĬŪi yêu cŴa cô tŸng có vŰ và con gái, Âã ly dŘ 3 nĤm trĬŨc. Thông tin trên mŦt sŞ diŒn Âàn viŌt rľng, Uông TiŐu Phi Âã cĬŨi âm thĴm mŦt cô gái làm tĮi quán bar. HŚ ly dŘ mŦt thŪi gian ngļn sau khi kŌt hôn, lúc Âó, con gái mŨi chŖ tròn mŦt tháng. Nguyên nhân tan vŮ ÂĬŰc cho là vì hai ngĬŪi cĬŨi nhau mà không hŎ có tình cİm, cô gái Âã mang bĴu ÂŐ ép hôn. CuŦc sŞng không hĮnh phúc, cŦng vŨi nhżng thói quen xIJu cŴa cô gái khiŌn hŚ quyŌt

ÂŘnh ra tòa ly dŘ. Thêm vào Âó, cô này còn cáo buŦc Âã bŘ chŠng bĮo hành.

Theo QQ, nhżng cĬ dân mĮng tiŌt lŦ thêm rľng, vŰ cĨ cŴa Uông TiŐu Phi ly hôn mà không hŎ có chút tài sİn chia chác nào. Khi Âó, ÂĮi gia trň Âã chŶng minh tIJt cİ tài sİn do mņ anh sŬ hżu. Tòa ra phán quyŌt, vŰ cĨ cŴa TiŐu Phi ÂĬŰc nuôi con, trong khi anh sŊ chi trİ 1.000 nhân dân tŔ mŤi tháng cho con gái cho ÂŌn khi con 18 tuŢi. VŰ Uông TiŐu Phi lúc Âó òa khóc khi nghe tòa phán quyŌt. Khi viŌt nhżng thông tin này, các cĬ dân mĮng nhļc nhŬ TŸ Hy Viên hãy cĶn thĺn và cân nhļc

trĬŨc khi kŌt hôn vŨi Uông TiŐu Phi, chàng ÂĮi gia có quá khŶ nhiŎu rļc rŞi. CĨng hôm 31/10, nhiŎu tin Šn phát tán cho rľng, Hy Viên là ngĬŪi thŶ ba, phá vŮ mŞi tình cŴa Uông TiŐu Phi và TrĬĪng VĨ Kƀ. MŦt sŞ nguŠn tin cho biŌt, thžc tŌ, nż tài tź xŶ Áài Âã lŚt vào mļt xanh cŴa ÂĮi gia sinh nĤm 1981 tŸ ÂĴu tháng 7. Khi Âó, anh chàng này vĸn Âang quIJn quýt bên nż tài tź TrĬĪng VĨ Kƀ. NhiŎu dòng tâm sž bày tŜ nhżng cİm xúc rŞi bŪi cŴa TŸ Hy Viên trên blog cŴa cô tŸ tháng 8 và tháng 9 ÂĬŰc cĬ dân mĮng ÂĬa ra làm bľng chŶng. Tuy nhiên, Uông TiŐu Phi Âã lên tiŌng phŴ nhĺn thông tin này. <

him châu Âu và MƆ coi chuyŔn bàn tŨi quan niŔm sex là ÂiŎu hoàn toàn bình thĬŪng. Chính vì vĺy mà các thĬŨc phim “nóng” luôn khá chân thĺt so vŨi thžc tŌ. Trong khi Âó, phim châu Á luôn bŘ rào cİn bĪi tĬ duy “thuĴn phong mƆ tŲc”. Phim Hàn cĨng không nľm ngoài ngoĮi lŔ. Song, ÂiŔn İnh Hàn Âang Âi trên mŦt bĬŨc tiŌn mŨi. Không còn nhiŎu nhżng bŦ phim quá mô phĮm theo kiŐu cŢ ÂiŐn, hay nhżng kŌt cŲc bi thİm vŎ chuyŔn tình yêu bľng cĤn bŔnh ung thĬ nhĬ trong nhżng nĤm cuŞi thŌ kƄ 20. Thay vào Âó, các ÂĮo diŒn Âang lái cánh diŎu cŴa ÂiŔn İnh bľng sŰi dây gļn chńt vŨi mńt ÂIJt hiŔn thžc. MŦt trong nhżng thay ÂŢi Âó là mİng ÂŎ tài quan niŔm vŎ sex trong giŨi trň. Quan niŔm vŎ sex ÂĬŰc các ÂĮo diŒn Hàn khai thác trong nhiŎu ý tĬŬng khác nhau. Có khi là cách phİn ánh chân thžc lŞi sŞng “phòng the”, tŸ Âó nói lên giŨi trň hiŔn nay suy nghĦ và hành ÂŦng nhĬ thŌ nào vŎ “chuyŔn IJy”. ÁiŐn hình nhIJt là series “Sex is zero”. TiŌp nŞi ÂŎ tài này, song tuýp nhân vĺt ÂĬŰc mŬ rŦng: Âó là câu chuyŔn hài trong “Festival”. Câu chuyŔn tình yêu xoay quanh nhżng con ngĬŪi Ŭ mŦt khu phŞ nhŜ cho thIJy nhżng ÂiŎu thú vŘ vŎ suy nghĦ khác biŔt giża nam và nż trong chuyŔn chĤn gŞi. CĨng trong mİng ÂŎ tài này, nhĬng “Bad Couple” lĮi khai thác mŦt chiŎu hĬŨng hoàn toàn mŨi. Áó là câu chuyŔn tìm “giŞng

tŞt” cŴa mŦt cô tŢng biên tĺp thành ÂĮt. Và sau khi tìm ÂĬŰc “ÂŞi tĬŰng” và ÂĮt ÂĬŰc mong muŞn có mŦt baby, cô quyŌt ÂŘnh cļt ÂŶt quan hŔ và sŞng 1 mình nuôi con… Dù là chuyŔn tình sinh viên, tình mŦt Âêm hay hôn nhân vĦnh cżu thì ÂiŎu mà các ÂĮo diŒn muŞn gźi gļm Âó là suy nghĦ thŪi nay cŴa tĴng lŨp trň. HŚ có nhżng cách nghĦ và cách làm thŐ hiŔn cái tôi riêng trong cuŦc sŞng chĤn gŞi. Cách mà các ÂĮo diŒn Hàn thŐ hiŔn mİng ÂŎ tài khá “nhĮy cİm” này là dùng thŐ loĮi phim hài – tình cİm. Nhżng tiŌng cĬŪi vang lên tŸ chính nhżng tình huŞng thŐ hiŔn suy nghĦ cŴa giŨi trň Hàn vŎ sex. BŦ phim hài “Sex is zero” là mŦt ví dŲ ÂiŐn hình. Series 3 phĴn Âã chŶng tŜ sŶc hIJp dĸn cŴa ÂŎ tài này. Lý do thĺt ÂĪn giİn: vì nó phİn ánh chân thžc nhżng suy nghĦ và hành ÂŦng cŴa giŨi trň. Khai thác mİng ÂŎ tài này không thŐ thiŌu nhżng cİnh “nóng” trong phim, vIJn ÂŎ là cách ÂĮo diŒn chèn nhżng phân cİnh này nhĬ thŌ nào. Khó ÂŐ có thŐ chiŎu lòng cİ giŨi chuyên môn lĸn sŞ Âông khán giİ trň, nhĬng ÂiŎu mà các ÂĮo diŒn cŴa bŦ môn nghŔ thuĺt thŶ 7 cĴn làm trong nhżng cİnh “nóng” cŴa phim là không quá sa Âà. ChŖ nhĬ mŦt chút gia vŘ thêm vào câu chuyŔn tình cİm cŴa toàn thŐ phim, nhĬng cách nêm sao cho khéo, không quá mńn hay nhĮt, ÂiŎu Âó thŐ hiŔn tài cĴm máy cŴa mŤi mŦt ÂĮo diŒn. V

Liveshow Âĵu tiên cŵa Lĭu Bích tįi Sài Gòn Thú thžc Âi hát Âã lâu mà chĬa bao giŪ tôi cİm thIJy run thŌ này!

T

rĬŨc khi chĬĪng trình diŒn ra, nhiŎu ngĬŪi dž Âoán liveshow cŴa LĬu Bích không thŐ kín chŤ vì giá vé Ŭ mŶc kƄ lŲc. Vé thIJp nhIJt là 500.000 Šng và cao nhIJt là 2,5 triŔu Šng. Tuy vĺy, tŞi 30/10 khán phòng Nhà hát Hòa Bình vŨi hĪn 2,500 ghŌ ngŠi không còn chŤ trŞng.

Trong thŪi gian khoİng hĪn 2 tiŌng, LĬu Bích có dŘp tâm sž, trİi lòng vŨi khán giİ qua nhżng ca khúc gļn liŎn vŨi tên tuŢi cŴa chŘ nhĬ ChiŌc lá mùa Âông, Còn yêu em mãi, Xa em kƄ niŔm, Hļt hiu ÂŪi nhau... “Tôi rIJt hĮnh phúc và cİm ÂŦng khi có ngày lĮi ÂĬŰc ÂŶng Ŭ Âây. Thú thžc Âi hát Âã lâu mà chĬa bao giŪ tôi cİm thIJy run thŌ này. Cİm Īn tIJt cİ quý vŘ Âã cho tôi cĪ hŦi ÂĬŰc sŞng lĮi vŨi nhżng kƄ niŔm.” Cô bĮn thân cŴa LĬu Bích, MC NguyŒn Cao Kƀ Duyên cĨng lĴn ÂĴu xuIJt hiŔn trên sân khIJu TP HCM. ÁĬŰc tĺn mļt chŶng kiŌn tài dĸn dļt chĬĪng trình dí dŜm, tž nhiên và cuŞn hút cŴa cô, nhiŎu khán giİ phİi trĴm trŠ khen ngŰi. Bên cĮnh vai trò MC, Kƀ Duyên còn trŢ tài song ca cùng LĬu Bích trong ca khúc do chính cô viŌt lŪi và LĬu Bích phŢ nhĮc MŦt lĴn ÂĬŰc yêu.

LĬu Bích cùng MC Kƀ Duyên

Hai ngĬŪi Âņp cĨng chia sň nhiŎu kƄ niŔm khó quên tŸ thŪi thĪ IJu vŨi khán giİ. Kƀ Duyên kŐ: “Ngày xĬa, LĬu Bích 4 tuŢi Âã biŌt chĮy nhİy Âá banh rIJt cŶng cáp nhĬng nói vĸn chĬa sõi. Còn tôi mŨi hĪn 1 tuŢi Âã biŌt ÂŚc làu làu nhżng bài thĪ ngļn mņ dĮy nhĬng lĮi chĬa biŌt Âi”. PhĴn giao lĬu, ÂŞi Âáp thân tình cŴa Kƀ Duyên và các ca sĦ giúp cho Âêm nhĮc thêm phĴn IJm cúng, vui vň và thân mĺt.

ChŘ gái LĬu Bích, ca sĦ Thúy Anh là mŦt bIJt ngŪ cŴa chĬĪng trình. Dù Âã nhiŎu nĤm không ÂŶng trên sân khIJu ca nhĮc, giŚng chŘ vĸn mĮnh mŊ, ÂĴy nŦi lžc khi thŐ hiŔn nhĮc phĶm tiŌng Anh “To love you more”. Khánh Hà chŖ xuIJt hiŔn thoáng qua trong phĴn thŐ hiŔn tam ca cùng chŘ gái Thúy Anh và cô em LĬu Bích ca khúc Lòng mņ. NhiŎu khán giİ tŜ ra nuŞi tiŌc khi không ÂĬŰc nghe Khánh Hà hát nhiŎu hĪn trong Âêm nhĮc. Áôi song ca nŢi danh mŦt thŪi LĬu Bích - Tô ChIJn Phong cĨng tái ngŦ khán giİ qua ca khúc Còn yêu em mãi. LĴn ÂĴu trŬ lĮi quê hĬĪng biŐu diŒn, nam ca sĦ MŦt thĬŬ yêu ngĬŪi ÂĬŰc khán giİ nŠng nhiŔt Âón nhĺn. Áã lâu mŨi trŬ lĮi quê hĬĪng, ThŴy Tiên góp giŚng song ca liên khúc NŌu mŦt ngày, MŦt ngày không có em cùng cô bĮn thân LĬu Bích và solo vŨi ÁŸng trách ngĬŪi Īi. NguyŒn HĬng xuIJt hiŔn Ŭ phĴn cuŞi cŴa chĬĪng trình vŨi nhżng ÂiŔu nhİy Âiêu luyŔn, sôi ÂŦng khi song ca thŐ hiŔn ca khúc Yêu cùng chŴ nhân Âêm nhĮc và biŐu diŒn solo ca khúc Trái tim tình si ÂĴy ngĸu hŶng. ū tuŢi ngoĮi ngĨ tuĴn nhĬng trông anh vĸn rIJt trň trung, phong ÂŦ. PhĴn xuIJt hiŔn cŴa NguyŒn HĬng khiŌn nhiŎu khán giİ nŶc lòng. Ngoài phĴn biŐu diŒn cŴa các ngôi sao, khán giİ ÂŌn xem liveshow HĬĪng thŪi gian còn ÂĬŰc thĬŬng thŶc nhżng vĨ ÂiŔu ánh sáng Âņp mļt trên sân khIJu. Tuy nhiên, kŌt cIJu chĬĪng trình còn khá rŪi rĮc và phĴn âm thanh chĬa ÂĬŰc chuĶn bŘ kƆ, khiŌn mŦt sŞ tiŌt mŲc biŐu diŒn cŴa các ca sĦ bŘ lĸn tĮp âm. Áêm nhĮc không ghi hình và chŖ diŒn ra mŦt Âêm duy

nhIJt nên sau khi chĬĪng trình kŌt thúc, nhiŎu khán giİ vĸn cŞ gļng nán lĮi ÂŐ tńng hoa và chŲp İnh kƄ niŔm cùng các ca sĦ. NhiŎu ngĬŪi chŴ quan không Âńt mua vé tŸ trĬŨc Âã phİi ngĺm ngùi ra vŎ trong nuŞi tiŌc. Trong suŞt thŪi gian chĬĪng trình diŒn ra, bên ngoài Nhà hát Hòa Bình, vĸn có nhżng khán giİ ÂŶng chŲp İnh tIJm poster lŨn in hình các ca sĦ ÂĬŰc Âńt tĮi Âây. MŦt khán giİ trung niên Ŭ quĺn Tân Bình chia sň: “Tôi cŶ tĬŬng giá vé cao thŌ thì cĨng ít ngĬŪi Âi xem nên không mua trĬŨc. Hôm nay ÂŘnh ÂŌn mua vé Ŭ tĮi Nhà hát thì nhân viên thông báo Âã hŌt vé, tôi Âành phİi chĮy ra hŜi nhżng ngĬŪi bán vé chŰ Âen. Vé 500.000 Šng mà giŪ hŚ Âòi 1,5 triŔu. Kƀ kèo, mńc cİ mãi tôi mŨi mua ÂĬŰc chiŌc vé IJy vŨi giá 800.000 Šng. LĴn ÂĴu tiên có nhiŎu ca sĦ vŎ nĬŨc biŐu diŒn nhĬ thŌ nên dù vé Âļt tôi cĨng nhIJt ÂŘnh Âi coi. NghĦ lĮi thIJy mình vĸn còn may mļn vì nhiŎu ngĬŪi ÂŌn muŦn hĪn mŦt tý phİi mua vé vŨi giá tĺn 1,3 triŔu. Thĺm chí có ngĬŪi phİi ÂŶng ngoài vì hŌt vé”. HĬĪng Giang – NguŠn: vietshowbiz.com • įnh: Lý Võ Phú HĬng


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 39

Bŧi TŹ bř doį tung ınh khŝa thân “Áây mŨi chŖ là nhżng cİnh dĮo ÂĴu, hiŔn trong tay tôi còn giż nhiŎu bŶc İnh khŜa thân cŴa BŦi TŸ - Thành KiŔt”. Dù ngày ra mļt dž kiŌn vào 29/10 nhĬng tŸ ngày 19/10, nhżng hình İnh vŎ cİnh quay nhĮy cİm trong bŦ phim CĤn phòng Âen tŞi cŴa Ngô BŦi TŸ và bĮn diŒn Thành KiŔt Âã tràn ngĺp trên mĮng. Theo nhà sİn xuIJt, Âây là nhżng cİnh quay không ÂĬŰc xuIJt hiŔn trên phim nên viŔc ÂŐ lŦ nhżng hình İnh nóng bŜng này là vi phĮm pháp luĺt. NgĬŪi tung nhżng hình İnh này lên mĮng là mŦt trŰ lý phŲ trách ánh sáng trong Âoàn làm phim. NgĬŪi này trĬŨc Âó Âã

tŸng lŨn tiŌng Âe dŚa sŊ công bŞ nhżng bŶc İnh chŲp cİnh quay thân mĺt cŴa nż tài tź Ngô BŦi TŸ và bĮn diŒn Thành KiŔt, nŌu anh ta không nhĺn ÂĬŰc sŞ tiŎn lĬĪng Âoàn làm phim còn nŰ trong vòng mŦt tuĴn. Công ty sİn xuIJt phim vĸn còn nŰ ngĬŪi này 10.000 nhân dân tŔ, Âó là gĴn mŦt nźa tiŎn lĬĪng mà anh ta phİi ÂĬŰc nhĺn. Sau khi cho ÂĤng nhżng hình İnh này, ngĬŪi trŰ lý còn ÂĬa ra lŪi hĤm dŚa: “Áây mŨi chŖ là nhżng cİnh dĮo ÂĴu, hiŔn trong tay tôi còn giż nhiŎu bŶc İnh khŜa thân cŴa BŦi TŸ Thành KiŔt”.

VŎ chuyŔn cİnh nhĮy cİm cŴa mình trong bŦ phim mŨi nhIJt bŘ lŦ, mƆ nhân xŶ Áài Ngô BŦi TŸ chŖ nói: “CĤn phòng Âen tŞi là mŦt bŦ phim trinh thám hành ÂŦng. Ngoài tôi và Viên Thành KiŔt, còn có sž tham gia cŴa nhiŎu nam - nż tài tź nŢi tiŌng khác. Trong phim, tôi và bĮn diŒn hŚ Viên vào vai mŦt cńp tình nhân vì thŌ có rIJt nhiŎu cİnh quay thân mĺt. Là tài tź chuyên nghiŔp, chúng tôi hoàn toàn chŀng sŰ gì khi diŒn cİnh nóng. HĪn nża, nhżng cİnh này cĨng không xuIJt hiŔn trong phim. Tôi hy vŚng khán giİ hiŌu kƀ nên chú tâm vào bŦ phim hĪn là quan tâm tŨi nhżng cİnh quay Âã bŘ cļt bŜ”. <

CŢ Thiên LĮc gây sŞc khán giİ vŨi nŲ hôn Šng tính

Tài tŻ Châu Huŕ MĹn bř bįn bè šn có thai? C ó tin Šn ngĬŪi Âņp Âang mang bĴu 3 tháng, thĬŪng cùng chŠng Nghê ChIJn lên nhà thŪ cĴu nguyŔn cho em bé sļp sinh. Châu HuŔ Mĸn gĴn Âây hay mńc váy rŦng che bŲng, bĮn bè cĨng ám chŖ viŔc cô có bĴu.

Theo tĮp chí East Week cŴa Hong Kong, Châu HuŔ Mĸn (Vivian Chow) Âã có bĴu 3 tháng, vĸn ÂŎu Âńn cùng chŠng Nghê ChIJn ÂŌn nhà thŪ cĴu nguyŔn. MŨi Âây Châu HuŔ Mĸn tham gia mŦt sž kiŔn, mńc váy rIJt rŦng và luôn cĴm mŦt chiŌc khĤn to ÂŐ che bŲng. Tâm trĮng cô rIJt hŨn hŬ. Nghê ChIJn (Joe Nieh) rIJt thích có con. Anh tŸng kŐ trong mŦt cuŦc phŜng vIJn trĬŨc Âây: “GĴn Âây mŦt ngĬŪi bĮn cŴa tôi có sinh em bé, thĺt sž rIJt Âáng yêu. Sinh con Âúng là mŦt viŔc thú vŘ. Tôi vŎ nhà nói vŨi HuŔ Mĸn, cô IJy hŜi lĮi: Có nên không?”. Nghê ChIJn vŸa tŸ bŜ viŔc ÂĴu tĬ kinh doanh bŐ bĪi Ŭ MƆ ÂŐ có thŪi gian Ŭ nhà cùng vŰ. Còn Châu HuŔ Mĸn lĮi kŐ, cİ hai thĬŪng Ŭ nhà, nhĬng Nghê ChIJn

không Ŭ trong phòng ÂŚc thì Ŭ phòng sáng tác, suŞt ngày làm viŔc. Dù cùng Ŭ trong mŦt nhà nhĬng nhiŎu khi hai ngĬŪi còn phİi dùng ÂŌn tin nhļn ÂiŔn thoĮi ÂŐ liên lĮc vŨi nhau. Cô nói: “Có khi chúng tôi còn lên mĮng chat qua MSN, cİm thIJy cĨng khá hay ho”.

Mńc dù vĺy, hŠi tháng 9, chính Châu HuŔ Mĸn tuyên bŞ không có ý ÂŘnh làm mņ. Cô Âã 42 tuŢi, vĸn coi nhżng con vĺt nuôi trong nhà là con cái mình, không có thŪi gian sinh con Âň cái, càng không có thŪi gian chĤm sóc. Cô cho biŌt Âã thŞng nhIJt vŨi chŠng và gia Âình chŠng vŎ viŔc không sinh con. CĨng theo tŪ tĮp chí East Week, thói quen thĬŪng ngày cŴa Châu HuŔ Mĸn gĴn Âây vĸn không thay ÂŢi. Cô hay dĺy sŨm, uŞng cà phê cùng vŨi bża sáng. Nż tài tź tŸng nói, cô hâm mŦ giİi bóng rŢ nhà nghŎ MƆ NBA, nŌu có con cĨng phİi hĬŨng con làm vĺn ÂŦng viên thŐ thao. “Tôi là ngĬŪi hâm mŦ bóng rŢ, ngày nào có trĺn ÂIJu cŴa giİi NBA thì chļc chļn tôi phİi dĺy sŨm xem”. V

Maria Ozawa

Diœn viên phim cijp 3 ngĭūi NhĻt bř phın Âşi C

Trên sân khiju ca nhįc, trĭũc sſ chŷng kiōn cŵa rijt Âông khán giá, tài tŻ Cţ Thiên Lįc Âã khiōn ngĭūi hâm mŧ nŽ choáng váng khi thſc hiŕn “màn khóa môi” vũi hai bįn diœn nam cŵa mình.

huyŌn Âi quay phim Ŭ ÂIJt nĬŨc Áông Nam Á cŴa nż diŒn viên phim cIJp ba Miyabi bŘ hoãn lĮi vô thŪi hĮn sau khi vIJp phİi sž phİn ÂŞi kŘch liŔt cŴa ngĬŪi dân Indonesia.

Áêm 31/10, nhóm nhįc nţi tiōng Thão Mãnh Âã tţ chŷc liveshow kƅ niŕm 25 nĥm ca hát tįi Hšng Kông, và các thành viên trong nhóm Âã làm khán giı choáng váng vũi nų hôn šng tính cŵa Cţ Thiên Lįc dành cho hai šng nghiŕp nam cŵa mình. Nhĭng mŧt thành viên trong nhóm cho biōt, “Chúng tôi là nhŽng ngĭūi bįn thân, Âây hoàn toàn là nų hôn cŵa nhŽng ngĭūi bįn vũi nhau”. <

Nż diŒn viên phim khiêu dâm Nhĺt Bİn Miyabi, tên thĺt là Maria Ozawa, dž ÂŘnh tham gia vào Kidnapping Miyabi (tĮm dŘch Bļt cóc Miyabi), mŦt bŦ phim hài kŐ vŎ hai sinh viên Indonesia ÂŘnh bļt cóc ngôi sao phim sex ÂŐ khai thác danh tiŌng cŴa cô. Nhà sİn xuIJt cho biŌt, bŦ phim sŊ không có cİnh nóng. Tuy nhiên, ngĬŪi dân xŶ vĮn Âİo Âã kŘch liŔt chŞng ÂŞi dž án này. Khoİng 20 sinh viên tŨi

NGÔ CHƯƠNG BALLROOM DANCING CLUB

(RSL CLUB)

Email: vutruongngochuong@hotmail.com

ĐÊM DẠ VŨ MỪNG SINH NHẬT 5 NĂM THÀNH LẬP VŨ TRƯỜNG sẽ được tổ chức vào tối thứ Bảy 30/10/10 với một chương trình dạ vũ <NONSTOP> với các ca sĩ Ngọc Trang, Hoàng Yến và Ngô Chương.

VTNC-646/HTO/10

MŦt quan chŶc cŴa hãng phim Maxima Pictures Ŭ Indonesia nói vŨi Jakarta Globe: “Cô IJy ÂŘnh tŨi Indonesia ngày 14/10 nhĬng giŪ chúng tôi không chļc cô IJy có ÂŌn không”. VŘ quan chŶc này cĨng khŀng ÂŘnh bŦ phim vĸn ÂĬŰc thžc hiŔn và có thŐ chŖ quay Ŭ Nhĺt. V

21 Essendon Homemaker HUB 120 Bulla Rd Essendon VIC 3040 www.exclusivepianogroup.com.au Đại lý chính thức của Roland & Steinway & Son. Chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm được một cây đàn Piano

Chương trình hát cho nhau nghe dành cho những khán giả thích ca hát sẽ được mở cửa hàng tuần vào mỗi chủ nhật bắt đầu vào chủ nhật 24/10/10. Thân mời mọi người đến ca hát qua phần nhạc đệm độc đáo của Ngô Chương. Free trà và cafe. Mel Ref: 28 B8

ÁiŎu phŞi viên cuŦc biŐu tình phát biŐu, viŔc ngôi sao khiêu dâm tham gia vào mŦt bŦ phim liên quan ÂŌn Indonesia là gián tiŌp quİng bá cho vĤn hóa Ši trŲy.

Exclusive Piano Group Shop

VÀO CỬA MIỄN PHÍ VÀ FREE CHAMPAGNE CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

56 Raleigh Rd, Maribyrnong 3032

cźa mŦt trĬŪng ÂĮi hŚc vŨi khĶu hiŔu “Phİn ÂŞi Miyabi”. Sau Âó, hŚ ÂŞt Š lót phŲ nż ÂŐ thŐ hiŔn sž bIJt thuĺn.

Booking: Ngô Chương 0414 792 096 Long 0432 811 595

& Keyboard thật hay

với sự cố vấn của những nhạc sĩ đầy kinh nghiệm.

LIÊN LẠC NGAY BÂY GIỜ: Ngô Chương 0414 792 096 Paul Noble 0417 144 499


40 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

Áêm nhĮc ÂĴu tiên tĮi Hà NŦi cŴa ca sĦ TrĬŪng VĨ

Australia Weekly Box Office Bİng xŌp hĮng phim chiŌu tĮi rĮp cŴa Úc tuĴn qua

LĴn ÂĴu tiên, ca sĦ có phong cách biŐu diŒn mŦc mĮc, giİn dŘ, gĬĪng mńt và giŚng hát sĴu muŦn TrĬŪng VĨ sŊ có Âêm nhĮc riêng tĮi Hà NŦi vŨi sž góp mńt cŴa hai con trai ChŌ Linh: ChŌ Phong - ChŌ Phi.

MŦt cİnh trong phim Eat Pray Love cŴa hãng Sony

Movie

Studio

Week

1 Eat Pray Love Sony $3,634,394 2 Despicable Me UPI $20,122,572 3 Legend of the Guardians Roadshow $3,448,117 4 Dinner for Schmucks PPI $2,267,072 5 Wall Street: Money Never Sleeps Fox $4,961,244 6 The Last Airbender PPI $9,115,976 7 Buried Icon $654,346 8 Diary of a Wimpy Kid Fox $4,644,274 9 Cats & Dogs: Revenge of Kitty Roadshow $6,052,290 10 Easy A Sony $4,988,852 11 The Other Guys Sony $9,563,908 12 Tomorrow, When the War Began PPI $12,467,388 13 Flickan som lekte med elden Rialto $1,842,819 14 The Sorcerer’s Apprentice Disney $4,734,716 15 Charlie St. Cloud UPI $2,025,692 16 Inception WB $34,818,014 17 Boy PPI $1,602,517 18 L’arbre (The Tree) PPI $200,061 19 The Kids Are All Right Hopscotch $1,538,415 20 Hubble 3D IMAX $749,975 NguŠn: boxofficemojo.com. Tính trên tƄ giá Âô-la MƆ. Bİng xŌp hĮng Top 20 dĦa nhĮc Single cŴa Úc tuĴn qua

P L W Title/Artist 1 1 3 “Only Girl (in The World)” Rihanna 2 3 7 “Just The Way You Are” Bruno Mars 3 2 13 “Dynamite” Taio Cruz 4 8 8 “Cooler Than Me” Mike Posner 5 9 6 “F U” Cee-lo Green 6 5 8 “Magic” B.o.b Feat. Rivers Cuomo 7 7 10 “Teenage Dream” Katy Perry 8 13 5 “Just A Dream” Nelly 9 6 12 “Dj Got Us Fallin’ In Love” Usher Feat. Pitbull 10 10 16 “Love The Way You Lie” Eminem Feat. Rihanna 11 14 13 “Plans” Birds Of Tokyo 12 11 9 “Take It Off” Ke$ha 13 12 2 “Barbra Streisand” Duck Sauce 14 15 14 “Can’t Handle Me” Flo Rida ‘w David Guetta 15 16 7 “For The First Time” The Script 16 23 5 “Freefallin’” Zoe Badwi 17 26 6 “Like It’s Her Birthday” Good Charlotte 18 17 21 “California Gurls” Katy Perry Feat. Snoop Dogg 19 36 6 “Rock It” Little Red 20 4 2 “Planets” Short Stack Source: The Australian Record Industry Association Ltd. • P: Position of the song on this week at the charts • L: Position of the song on the last week at the charts • W: Weeks on the charts

Liên lĮc ÂŐ ÂĬŰc gźi báo tŨi nhà! GŚi chúng tôi qua sŞ (03) 9792 3675 và báo sŊ ÂĬŰc gźi tŨi tĺn nhà, trĬŪng hŚc hay tŨi thŀng tiŔm cŴa quý ÂŦc giİ. TŢng chi phí cho 50 kƀ báo/nĤm là $150.

Michael Jackson có sŷc ınh hĭŭng mįnh mŋ

T

rong cuŦc sŞng Âó là mŦt hiŔn tĬŰng phi thĬŪng. Sž ra Âi cŴa ông hoàng nhĮc pop thĺm chí còn có mŦt sŶc mĮnh ghê gŨm hĪn rIJt nhiŎu. Trong danh sách vŸa mŨi công bŞ cŴa Forbes, Michael trŬ thành ngôi sao Âã qua ÂŪi kiŌm ÂĬŰc nhiŎu tiŎn nhIJt. KŐ tŸ khi qua ÂŪi, tài sİn cŴa Jackson Âã tĤng lên thêm 173 triŔu bİng Anh, cao hĪn tIJt cİ sŞ tiŎn cŴa 12 ngôi sao khác cŦng lĮi trong Âó có Elvis Presley và John Lennon. TŢng sŞ tiŎn này cĨng cao hĪn cİ 4 ngôi sao Âình Âám nhIJt làng nhĮc pop hiŔn tĮi là Lady Gaga, Madonna, Jay-Z và U2. Mńc dù mŤi ngĬŪi trong sŞ hŚ ÂŎu kiŌm ÂĬŰc sŞ tiŎn không nhŜ, khoİng 30 triŔu bİng tŸ tua diŒn cĨng nhĬ viŔc bán album, quİng cáo… nhĬng ngay cİ khi cŦng lĮi con sŞ Âó vĸn còn thIJp hĪn so vŨi

nhżng gì Michael kiŌm ÂĬŰc. KŐ tŸ khi qua ÂŪi hŠi tháng 6 nĤm ngoái (trĬŨc khi hoàn thành tâm nguyŔn thžc hiŔn tour diŒn tĮi sân vĺn ÂŦng O2 Arena, London) ai cĨng nhĺn thIJy cĪn sŞt Michael Jackson Âã lan tŜa khļp thŌ giŨi. Theo ĬŨc lĬŰng cŴa Forbes: trong sŞ tiŎn 173 triŔu bİng Anh có thŐ kŐ ÂŌn: TiŎn bán album và phát sóng trên radio: 32 triŔu bİng; tiŎn bán các kŖ vĺt, cuŞn tž truyŔn phát hành lĮi: 32 triŔu bİng; tiŎn phát hành bŦ phim tài liŔu ghi lĮi nhżng hình İnh chuĶn bŘ cho tua diŒn cŴa Michael – This Is It… Theo mŦt ngĬŪi ÂĮi diŔn cho Forbes, Lacey Rose tiŌt lŦ: “ViŔc Jackson ÂŶng ÂĴu danh sách không gây ra ngĮc nhiên gì vì ngĬŪi hâm mŦ quá say mê âm nhĮc cŴa anh và tIJt cİ nhżng gì liên quan ÂŌn anh”. <

TrĬŪng VĨ ÂĬŰc Âánh giá là giŚng ca Âńc biŔt trong dòng nhĮc trż tình, quê hĬĪng và gieo vào lòng khán giİ nhiŎu sĴu nhŨ, tiŌp nŞi thŌ hŔ Âi trĬŨc nhĬ TuIJn VĨ, ChŌ Linh. Trong Âêm nhĮc ÂĴu tiên tĮi Hà NŦi mang tža ÂŎ: Áêm nhĮc TrĬŪng VĨ, anh sŊ mang tŨi nhżng ca khúc Âľm thļm, sâu lļng, chIJt chŶa nhżng nŤi niŎm,, nhżng ca khúc này cĨng mŦt phĴn làm nên tên tuŢi cŴa anh nhĬ: Lòng mņ, TiŒn em theo chŠng, Xuân này con không vŎ, Xin gŚi nhau là cŞ nhân, Thân phĺn nghèo, GiŚt lŔ Âài trang, Giã tŸ, Áo em chĬa mńc mŦt lĴn… Bên cĮnh Âó, anh sŊ song ca cùng ngĬŪi bĮn hát cńp Ĥn ý Phi Nhung vŨi nhżng ChuyŔn ngĬŪi lên xe hoa, Xa ngĬŪi yêu, 16 trĤng tròn, ÁŠi sim tím. Áêm nhĮc còn có sž góp mńt cŴa anh em trai ChŌ Phong - ChŌ Phi, hai ngĬŪi con trai cŴa ChŌ Linh vŨi nhżng ca khúc: Yêu ngĬŪi chung vách, Nói vŨi ngĬŪi tình, ChuyŔn hņn hò, KiŌp vô thĬŪng, Ga chiŎu phŞ nhŜ… Ngoài ra còn có sž tham gia cŴa ca sƆ Sài Gòn Phan Áinh Tùng, ban nhĮc Thúy Nga & Red Sài Gòn, nhóm múa Bonita – ABC.V

Lý Bĥng Bĥng và Jeon Ji Hyun šng tính? Trong phim, Lý BĤng BĤng Âóng hai vai Nina và Bách HŰp còn Jeon Ji Hyun thì Âİm nhĺn vai TuyŌt Hoa và Sophia. Cİ hai ÂŎu có tuŢi ÂŪi trİi dài tŸ nĤm 17 tuŢi cho tŨi nĤm 40 tuŢi. ÁŐ có thŐ Âİm nhĺn tŞt vIJn ÂŎ tuŢi tác này, Lý BĤng BĤng và Jeon Ji Hyun ÂŎu có trên 10 tĮo hình trong phim. HŚ là Âôi tri kƄ lâu nĤm và có ÂIJt diŒn xuyên suŞt bŦ phim.

Ngay trong ngày hôm qua, ÂĮo diŒn VĬĪng DĦnh Âã phİi lên tiŌng Âính chính. Ông nói: “Chúng tôi trung thành theo tiŐu thuyŌt gŞc. Phim không có tình yêu Šng tính, Âó là tình cİm chŘ em gļn bó. Hai nhân vĺt nż rIJt thân vŨi nhau, nhĬng rŠi chuyŔn hiŐu nhĴm Âã xİy ra. HŚ lĺp gia Âình, hŚ lìa xa nhĬng rŠi hŚ Âã hàn gļn lĮi tình cİm xĬa”.

TŸ hình İnh ÂĬŰc ÂĤng tİi, cĬ dân mĮng Âńc biŔt chú ý tŨi cİnh khiêu vĨ khá “nhĮy cİm” giża hai ngĬŪi Âņp. Nhİy cùng nhau, mńt ÂŞi mńt khá tình cİm. NhiŎu ý kiŌn cho rľng, Âây là mŦt trong sŞ nhżng cİnh quay gŰi mŬ vŎ tình yêu Šng tính nż trong phim.

C

İnh Lý BĤng BĤng và Jeon Ji Hyun “tình cİm” vŨi nhau khiŌn ngĬŪi hâm mŦ ÂiŔn İnh nghi ngŪ vŎ mŦt tình yêu Šng tính giża hai mƆ nż Hàn Trung này! Lý BĤng BĤng còn tiŌt lŦ “kiss scene” vŨi chàng “ngĬŪi sói” Hugh Jackman nża. MŨi Âây, nhżng hình İnh mŨi nhIJt tŸ bŦ phim TuyŌt Hoa và Mĺt PhiŌn Âã ÂĬŰc ÂĤng tİi trên nhiŎu trang tin ÂiŔn İnh. Trong nhżng bŶc İnh này, Lý BĤng BĤng có cİnh diŒn tay Âôi vŨi tài tź Hollywood Hugh Jackman và cİ “cô nàng ngŢ ngáo” Jeon Ji Hyun. DĬ luĺn tiŌp tŲc nghi ngŪ, phİi chĤng Lý BĤng BĤng sŊ rĪi vào mŞi tình Šng tính vŨi Jeon Ji Hyun?

Thêm vào Âó, Lý BĤng BĤng còn có mŦt sŞ cİnh “tay Âôi” dĮo phŞ cùng nam diŒn viên nŢi tiŌng Hugh Jackman. NgĬŪi Âņp ÂĮi lŲc bĺt mí giża cô và Hugh sŊ có nhiŎu cİnh “kiss scene” nóng bŜng. MŦt sŞ nguŠn tin cho rľng, giża Lý BĤng BĤng – Jeon Ji Huyn – Hugh Jackman sŊ xİy ra câu chuyŔn tình tay ba, mà nhân vĺt trung tâm tranh giành lĮi là Lý BĤng BĤng. Thông tin này càng làm nóng tin Šn trĬŨc Âó rľng bŦ phim TuyŌt hoa và Mĺt phiŌn tŸng gây xôn xao dĬ luĺn khi ChĬĪng Tź Di cáo bĺn không Âóng còn nż diŒn viên ThĬ Kƀ tŸ chŞi thŀng thŸng vì lý do… e ngĮi cİnh Šng tính.

TuyŌt Hoa và Mĺt PhiŌn ÂĬŰc chuyŐn thŐ tŸ tiŐu thuyŌt cùng tên cŴa Lisa Lee xuIJt bİn vào nĤm 2005 và Âã ÂĬŰc dŘch ra hĪn 30 thŶ tiŌng khác nhau. CĨng giŞng nhĬ HŠi Ŷc mŦt Geisha, TuyŌt Hoa và Mĺt PhiŌn Âã gây ÂĬŰc chIJn ÂŦng mĮnh khi ra mļt. VŨi nŦi dung ca ngŰi tình bĮn thŴy chung, son sļt cŴa hai cô gái TuyŌt Hoa và Bách HŰp vào thŌ kƄ thŶ 18 Ŭ mŦt vùng núi xa xôi hňo lánh, bŦ phim ÂĬŰc kƀ vŚng sŊ tĮo nên danh tiŌng nhĬ HŠi Ŷc mŦt Geisha. NhIJt là khi phim có sž “hŦi tŲ” cŴa nhiŎu cái tên hàng ÂĴu châu Á và thŌ giŨi nhĬ Lý BĤng BĤng, Jeon Ji Hyun, Hugh Jackman. V


MAGAZINE 168 â&#x20AC;˘ Wednesday, November 03, 2010 41

NhĹ˝ng tĂ i tĹť ÄĽn chÄŤi cĹľa Hollywood nay Ă&#x201A;ĂŁ â&#x20AC;&#x153;hoĂ n lÄ­ÄŤngâ&#x20AC;? Anh Ă&#x201A;ĂŁ gĹ&#x161;i Ă&#x201A;iĹ&#x201D;n cho Charlie Sheen, ngÄŹĹŞi Ă&#x201A;ĂŁ giĂşp anh vĂ o trÄŽi cai nghiĹ&#x201D;n mĹŚt cĂĄch nhanh nhIJt. HiĹ&#x201D;n tÄŽi Ben Ă&#x201A;ĂŁ trĂĄnh xa vŨi cĂĄc loÄŽi Ă&#x201A;Ĺ  uĹ&#x17E;ng cĂł cĹ n, kĹ&#x152;t hĂ´n vŨi Jennifer Garner, vĂ  tĹž hĂ o lĂ  cha cĹ´a hai cĂ´ con gĂĄi xinh Ă&#x201A;Ĺ&#x2020;p. BĂŞn cÄŽnh sĹž nghiĹ&#x201D;p diĹ&#x2019;n xuIJt anh cĨng thĹ? hiĹ&#x201D;n tĂ i nĤng trong vai trò Ă&#x201A;ÄŽo diĹ&#x2019;n.

Eva Mendes Eva Mendes tŸng phÄ°i vĂ o trung tâm cai nghiĹ&#x201D;n nĤm 2008. ThĂ´ng tin nĂ y dĂš khĂ´ng lan trĂ n mÄŽnh mĹ&#x160; nhÄŹng cĨng lĂ  mĹŚt vĹ&#x152;t Ă&#x201A;en trong cuĹŚc Ă&#x201A;ĹŞi cĂ´. Sau Ă&#x201A;Ăł chĂ­nh Eva thŸa nhÄşn: â&#x20AC;&#x153;MĹ&#x201E;t trĹŞi lÄŽi mĹ&#x161;c trĹŹ lÄŽi. Ă Ăł lĂ  thĹŞi gian cĹ´a tĂ´iâ&#x20AC;?. HiĹ&#x201D;n tÄŽi khĂ´ng chĹ&#x2013; lĂ  diĹ&#x2019;n viĂŞn Ĥn khĂĄch mĂ  cĂ´ còn lĂ  mĹŚt gÄŹÄŞng mĹ&#x201E;t quÄ°ng cĂĄo Ă&#x201A;ĂŹnh Ă&#x201A;ĂĄm.

Nicole Richie

Britney Spears

Ă

Ä´u tiĂŞn phÄ°i kĹ? Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n Angelina Jolie vĂ cĂ´ cĂł thĹ? Ă&#x201A;ÄŹĹ°c coi lĂ  hĂŹnh mĸu sao nĹź nghĹ&#x2DC; lĹžc hĂ ng Ă&#x201A;Ä´u trong ngĂ nh cĂ´ng nghiĹ&#x201D;p giÄ°i trĂ­. CĂ´ tŸng dĂ­nh vĂ o vĂ´ sĹ&#x17E; nhĹźng bĂŞ bĹ&#x17E;i liĂŞn quan Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n chuyĹ&#x201D;n tĂŹnh cÄ°m (quan hĹ&#x201D; vŨi ngÄŹĹŞi tĂŹnh cĹ´a mĹ&#x2020;, yĂŞu hĂ ng tĂĄ Ă&#x201A;Ă n Ă´ng, yĂŞu ngÄŹĹŞi cĂšng giŨiâ&#x20AC;Ś); sĹş dŲng cĂĄc chIJt gây nghiĹ&#x201D;n, cĂł nhĹźng hĂ nh vi cÄŹ xĹş hoang dÄŽiâ&#x20AC;Ś Tuy nhiĂŞn hiĹ&#x201D;n tÄŽi cĂ´ Ă&#x201A;ĂŁ lĂ  bĂ  mĹ&#x2020; mĸu mĹžc cĹ´a 6 Ă&#x201A;Ĺśa con, cĂł mĹŚt cuĹŚc sĹ&#x17E;ng hÄŽnh phĂşc bĂŞn ngÄŹĹŞi tĂŹnh Brad Pitt vĂ  sĹž nghiĹ&#x201D;p Ă&#x201A;ang ĹŹ thĹŞi kĂŹ Ă&#x201A;Ĺ&#x2013;nh cao.

Robert Downey Jr Robert Downey, Jr. cuĹ&#x17E;i cĂšng cĨng trĹŹ lÄŽi ngĂ´i vĹ&#x2DC; Ă&#x201A;Ĺ&#x152; vÄŹÄŞng trong lĂ ng Ă&#x201A;iĹ&#x201D;n Ä°nh. Anh tŸng vĂ i lÄ´n bĹ&#x2DC; bÄźt liĂŞn quan Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n viĹ&#x201D;c sĹş dŲng chIJt gây nghiĹ&#x201D;n, vĂ i lÄ´n Ă&#x201A;i Ă&#x201A;iĹ&#x17D;u trĹ&#x2DC; chĹśng lÄŽm dŲng chIJt kĂ­ch thĂ­ch. Tuy nhiĂŞn cuĹ&#x17E;i cĂšng anh cĨng trĂĄnh xa Ă&#x201A;ÄŹĹ°c nhĹźng cÄŽm bĸy Ă&#x201A;Ăł Ă&#x201A;Ĺ? lĂ m lÄŽi sĹž nghiĹ&#x201D;p tŸ Ă&#x201A;Ä´u.

Colin Farrell Colin Farrell tŸng Ă&#x201A;ÄŹĹ°c Ă&#x201A;ÄŹa vĂ o trung tâm cai nghiĹ&#x201D;n trong tĂŹnh trÄŽng nghiĹ&#x201D;n ngÄşp mĹśc Ă&#x201A;ĹŚ nĹ&#x201E;ng. Tuy nhiĂŞn, kĹ? tŸ khi nhÄşn thĹśc Ă&#x201A;ÄŹĹ°c hĂ nh vi cĹ´a bÄ°n thân mĂŹnh anh Ă&#x201A;ĂŁ quyĹ&#x152;t tâm trĂĄnh xa ma tĂşy, cĂĄc chIJt cĂł cĹ n Ă&#x201A;Ĺ? chuyĂŞn tâm cho Ă&#x201A;iĹ&#x201D;n Ä°nh.

Madonna Madonna tŸng lĂ mĹŚt cĂ´ gĂĄi 18 tuŢi sĹ&#x17E;ng hoang dÄŽi, sĹ&#x201A;n sĂ ng chŲp Ä°nh nude Ă&#x201A;Ĺ? cĂł tiĹ&#x17D;n phĂĄt triĹ?n sĹž nghiĹ&#x201D;p. TrÄ°i qua nhĹźng nĤm Ă&#x201A;au khŢ Ă&#x201A;Ăł hiĹ&#x201D;n tÄŽi cĂ´ hoĂ n toĂ n xĹśng Ă&#x201A;ĂĄng vŨi biĹ&#x201D;t danh NĹź hoĂ ng nhÄŽc pop, mĹŚt tĂ­n Ă&#x201A;Ĺ  trung thĂ nh cĹ´a Ă&#x201A;ÄŽo Kabbalah vĂ  mĹŚt bĂ  mĹ&#x2020; mĸu mĹžc.

Ben Affleck Ben Affleck nhÄşn ra anh bÄźt Ă&#x201A;Ä´u cĂł chĹśng nghiĹ&#x201D;n rÄŹĹ°u sau hĂ nh trĂŹnh Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n Las Vegas.

Kelly Osbourne

Nicole Richie thŸa nhÄşn cĂ´ tŸng thĹş ma tĂşy vĂ cĂĄc chIJt gây nghiĹ&#x201D;n. Sau khi bĹ&#x2DC; cÄ°nh sĂĄt bÄźt giĹź Nicole Ă&#x201A;ĂŁ nhanh chĂłng nhÄşn ra con Ă&#x201A;ÄŹĹŞng tĹŚi lŤi vĂ  quyĹ&#x152;t Ă&#x201A;Ĺ&#x2DC;nh quay lÄŽi cuĹŚc sĹ&#x17E;ng lÄŹÄŞng thiĹ&#x201D;n. CĂ´ hiĹ&#x201D;n cĂł mĹŚt cuĹŚc sĹ&#x17E;ng hÄŽnh phĂşc bĂŞn Joel Madden vĂ  hai nhĂłc tĂŹ Ă&#x201A;ĂĄng yĂŞu.

Kelly Osbourne Kelly Osbourne tŸng mĹŹ lòng khĂĄ chân thÄşt vĹ&#x17D; quĂĄ khĹś khĂ´ng mIJy trong sĂĄng cĹ´a mĂŹnh. NĤm 12 tuŢi cĂ´ Ă&#x201A;ĂŁ phÄ°i vĂ o trÄŽi cai nghiĹ&#x201D;n do Ä°nh hÄŹĹŹng cĹ´a ma tĂşy. Tuy nhiĂŞn hiĹ&#x201D;n tÄŽi Kelly Ă&#x201A;ĂŁ trĹŹ lÄŽi hĂŹnh Ä°nh cĹ´a mĹŚt ngĂ´i sao trĹ&#x2C6; Ă&#x201A;Ä´y nghĹ&#x2DC; lĹžc.

Britney Spears Britney Spears nŢi tiĹ&#x152;ng vŨi nhĹźng scandal suĹ&#x17E;t 2 nĤm 2007 vĂ 2008. CĂ´ khĂ´ng chĹ&#x2013; cĂł nhĹźng biĹ?u hiĹ&#x201D;n cĹ´a chĹśng bĹ&#x201D;nh tâm thÄ´n mĂ  còn rÄŞi vĂ o nghiĹ&#x201D;n ngÄşp tĂ n tĹ&#x201D;. Tuy nhiĂŞn, khi Ă&#x201A;ĂŁ thĹśc tĹ&#x2013;nh Brit Ă&#x201A;ĂŁ lIJy lÄŽi hĂ o quang trĹŹ lÄŽi kĹ? tŸ lĹ&#x2019; trao giÄ°i MTV Video Music Award thĂĄng 10/2008. Brit Ă&#x201A;ĂŁ lIJy lÄŽi thĹŞi hoĂ ng kim cĹ´a mĂŹnh. HiĹ&#x201D;n tÄŽi cĂ´ Ă&#x201A;ang cĂł mĹŚt cuĹŚc tĂŹnh lĂŁng mÄŽn cĂšng vŨi quÄ°n lĂ­ Jason Trawick vĂ  dĂ nh thĹŞi gian bĂŞn hai cÄşu con trai.

Drew Barrymore

Drew Barrymore Drew Barrymore tŸ mĹŚt ngĂ´i sao nhĂ­ tĂ i nĤng trĹŹ thĂ nh mĹŚt ngĂ´i sao teen trong trÄŽi cai nghiĹ&#x201D;n. ThĹ&#x152; nhÄŹng ngĂ´i sao Ă&#x201A;Ä´y nghĹ&#x2DC; lĹžc nĂ y Ă&#x201A;ĂŁ quyĹ&#x152;t tâm lIJy lÄŽi sĹž nghiĹ&#x201D;p Ă&#x201A;ĂŁ mIJt. HiĹ&#x201D;n tÄŽi bĂŞn cÄŽnh vai trò diĹ&#x2019;n viĂŞn, ngĂ´i sao trĹ&#x2C6; nĂ y còn Ă&#x201A;Ä°m nhÄşn vai trò Ă&#x201A;ÄŽo diĹ&#x2019;n vĂ  nhĂ  sÄ°n xuIJt thĂ nh cĂ´ng. V

*Ä&#x201D;LFKRFKĂ?QJWĂ&#x2014;LÎŢÎòğFQĹŞL YĂ&#x192;RFĂ&#x201E;FĂŽĂ&#x192;LWUX\ĹĄQKĂ?QKJLĂžLWUĂ? WLĹ QJ9LŤWYĸLJLĂ&#x201E;WKĹ&#x2013;SQKĹ&#x2013;W FKÄ&#x153;FĹ&#x2014;QWUĂž

*

PĹ­LWKĂ&#x201E;QJTXĂ YÄ&#x17E;VÄ&#x2030; ÎòğFNĹ WQĹŞLWUĹ&#x2020;F WLĹ SYĂ&#x192;RFĂ&#x201E;FĂŽĂ&#x192;L Toni Braxton

Toni Braxton Ă&#x201A;Ĺ&#x2022; Ă&#x201A;ÄŤn phĂĄ sÄąn N 6SHFLDOV

à ây khĂ´ng phÄ°i lĂ lÄ´n Ă&#x201A;Ä´u tiĂŞn ca sÄŚ cĹ´a ca khĂşc nŢi danh Unbreak my heart nĹŚp Ă&#x201A;ÄŞn phĂĄ sÄ°n. NĤm 1998, cĂ´ tŸng tuyĂŞn bĹ&#x17E; phĂĄ sÄ°n vĂ  phÄ°i bĂĄn cĂĄc biĹ?u tÄŹĹ°ng cĹ´a giÄ°i Grammy

Ă&#x201A;Ĺ? trÄ° mĂłn nĹ° 3,9 triĹ&#x201D;u USD. NgÄŹĹŞi hâm mĹŚ sau Ă&#x201A;Ăł phÄ°i quyĂŞn gĂłp tiĹ&#x17D;n Ă&#x201A;Ĺ? giĂşp thÄ´n tÄŹĹ°ng vÄŹĹ°t qua khĂł khĤn vĹ&#x17D; tĂ i chĂ­nh.

KhĂ´ng chĹ&#x2013; gĹ&#x201E;p rÄźc rĹ&#x17E;i vĹ&#x17D; tĂ i chĂ­nh, ca sÄŚ 43 tuŢi còn liĂŞn tŲc nhÄşp viĹ&#x201D;n trong thĹŞi gian gÄ´n Ă&#x201A;ây. Sau khi sinh Ă&#x201A;Ĺśa con thĹś hai vĂ o nĤm 2003, diva da mĂ u mÄźc chĹśng viĂŞm mĂ ng ngoĂ i tim. Ă Ĺ&#x152;n nĤm 2007, Toni bĹ&#x2DC; Ă&#x201A;Ĺ n mÄźc phÄ°i cĤn bĹ&#x201D;nh ung thÄŹ vĂş nhÄŹng sau Ă&#x201A;Ăł cĂ´ Ă&#x201A;ĂŁ lĂŞn tiĹ&#x152;ng phĹ´ nhÄşn.

Toni Braxton nŢi tiĹ&#x152;ng vŨi chIJt giĹ&#x161;ng trÄ´m Ă&#x201A;Ĺ&#x201E;c trÄŹng cĂšng nhĹźng bÄ°n tĂŹnh ca lĂŁng mÄŽn nhÄŹ Breathe again, Spanish guitar vĂ Ă&#x201A;Ĺ&#x201E;c biĹ&#x201D;t lĂ  Unbreak my heart. CĂ´ Ă&#x201A;ĂŁ bĂĄn Ă&#x201A;ÄŹĹ°c hÄŞn 40 triĹ&#x201D;u album trong toĂ n bĹŚ sĹž nghiĹ&#x201D;p ca hĂĄt cĹ´a mĂŹnh vĂ  lĂ  mĹŚt trong nhĹźng diva hĂ ng Ă&#x201A;Ä´u cĹ´a dòng nhÄŽc R&B. V

xx1Ĺ XWUĂžWUòĸFWKĂ&#x201E;QJWLĹĄQWKXĂ?EDR # WLĹĄQFĂ&#x2014;QJJĹ&#x152;Q VÄ&#x2030;WLĹ WNLŤPWUĂ?Q x1Ĺ XWUĂžWUòĸFWKĂ&#x201E;QJWLĹĄQWKXĂ?EDR # VÄ&#x2030;WLĹ WNLŤP WLĹĄQFĂ&#x2014;QJJĹ&#x152;Q

;LQJÄ&#x201D;L WLĹ QJ9LŤW

Ă&#x2C6;SGÓŠQJFyĂżLÓ&#x2026;XNLÓ&#x2039;Q7LÓ&#x2026;QF{QJJŇłQWŇŠWFҧFKÓ?Fy QÓ&#x192;XFKŃ­DÿѭӧFEÓ&#x;W VIC 03 9001 8821 | NSW 02 9037 8331 | QLD 07 3123 4520 | WA 08 6365 5059 | SA 08 7123 2521

60108-645/HTO/10

Ĺź ca sÄŚ da mĂ u Ă&#x201A;ĂŁ chĂ­nh thĹśc Ă&#x201A;Ĺ&#x201D; Ă&#x201A;ÄŞn phĂĄ sÄ°n lĂŞn tòa ĂĄn theo Ă&#x201A;Ăşng luÄşt lĹ&#x201D; cĹ´a bang California. Trong tĹŞ Ă&#x201A;ÄŞn, Toni Braxton ghi rĂľ khoÄ°n nĹ° cĂ´ khĂ´ng thĹ? trÄ° nŢi trong khoÄ°ng tŸ 10 triĹ&#x201D;u USD Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n 50 triĹ&#x201D;u USD. Braxton cĨng liĹ&#x201D;t kĂŞ nhĹźng cĂ´ng ty, khĂĄch sÄŽn mĂ  cĂ´ Ă&#x201A;ang nĹ° tiĹ&#x17D;n bao gĹ m hĹ&#x201D; thĹ&#x17E;ng khĂĄch sÄŽn The Four Seasons, Trung tâm y tĹ&#x152; Cedars-Sinai, ngân hĂ ng Wells Fargo, cĂ´ng ty trang sĹśc Tiffany & Co., tÄşp Ă&#x201A;oĂ n viĹ&#x2019;n thĂ´ng AT & T cĂšng nhiĹ&#x17D;u cĂĄc cĂ´ng ty, cĂĄc hĂŁng dĹ&#x2DC;ch vŲ khĂĄc. TŢng cĹŚng sĹ&#x17E; chĹ´ nĹ° cĹ´a nĹź ca sÄŚ lĂ  19 cĂ´ng ty, tÄşp Ă&#x201A;oĂ n.


42 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION quyŎn lžc nhIJt và cİ nhżng sàn giao dŘch sĴm uIJt bĺc nhIJt thŌ giŨi. Nhżng con ngĬŪi Ŭ phŞ Wall có thŐ biŌn 100 triŔu USD trŬ thành mŦt tƄ USD, biŌn nhżng nguŠn nĤng lĬŰng không tên trŬ thành các mŜ vàng vô tĺn. Khán giİ có thŐ cİm nhĺn ÂĬŰc cái không khí hŞi hİ, nhŦn nhŘp cŴa thành phŞ New York. ū phŞ Wall, tiŎn bĮc là sŞ mŦt, kň có tiŎn là kň chiŌn thļng. Công cuŦc Âào thİi vĸn diŒn ra hàng ngày tĮi Âây. SŞ phĺn con ngĬŪi cĨng lên, xuŞng theo tŸng con sŞ hiŐn thŘ trên màn hình cŴa các sàn giao dŘch.

Wall Street: Money Never Sleeps: Ma lſc šng tiŏn và bi křch gia Âình R a mļt tŸ nĤm 1987, Wall Street xoay quanh Bud Fox (do Charlie Sheen thŴ vai) - mŦt tay môi giŨi chŶng khoán trň cŞ gļng vĬĪn lên Ŭ thŌ giŨi tài chính phŞ Wall (New York, MƆ) - bŘ rĪi vào bàn tay thâu tóm cŴa tên giao dŘch nŦi gián tài giŜi ÂĴy quyŎn lžc Gordon Gekko (Michael Douglas). Phim Âã thu vŎ doanh thu phòng vé là gĴn 45 triŔu USD - gIJp ba lĴn so vŨi kinh phí bŜ ra ban ÂĴu - và Âem lĮi cho Michael Douglas giİi Oscar danh giá Ŭ hĮng mŲc Nam diŒn viên chính xuIJt sļc. Sau 23 nĤm, ÂĮo diŒn Oliver Stone quyŌt ÂŘnh xây džng mŦt kŘch bİn mŨi lIJy thŪi ÂiŐm sau khi xİy ra nhżng sž kiŔn trong phĴn mŦt, khi Gekko ÂĬŰc thİ sau khoİng thŪi gian thŲ án Ŭ nhà tù Liên bang.

Nhân vĺt chính cŴa phĴn hai là Jacob Moore (Shia LaBeouf thŴ vai) - mŦt doanh nhân trň thuŦc ngành sŬ hżu ÂŦc quyŎn Âang kiŌm lĮi hàng triŔu Âôla cho ngân hàng ÂĴu tĬ Keller Zabel. BĮn gái cŴa Jacob - Winnie (Carey Mulligan) luôn hŌt mình Ŵng hŦ lý tĬŬng cŴa anh. Winnie chính là con gái cŴa Gordon Gekko và kŐ tŸ sau cái chŌt cŴa ngĬŪi anh trai Rudy, cô không bao giŪ muŞn gńp lĮi ngĬŪi cha ÂŦc tài cŴa mình. Tin Šn công ty Keller Zabel dính nŰ lan ra nhanh chóng

khiŌn giá cŢ phiŌu cŴa công ty này giİm ÂŦt ngŦt. Khi chính phŴ tŸ chŞi hŤ trŰ tài chính, Bretton James - ÂŞi tác tŸ ngân hàng ÂŞi thŴ Churchill Schwartz Âã mua lĮi Keller Zabel vŨi giá rIJt hŪi. Lou - vŘ chŴ tŘch ngân hàng Šng thŪi cĨng là thĴy cŴa Jacob trong cĪn uIJt Ŷc Âã tž tź tĮi mŦt sân ga.

Công viŔc gńp nhiŎu khó khĤn, Jacob quyŌt ÂŘnh tŨi dž mŦt buŢi diŒn thuyŌt cŴa Gordon Gekko tĮi ÂĮi hŚc Fordham. Gekko có mńt tĮi Âây ÂŐ quİng bá cho cuŞn sách LiŔu lòng tham có tŞt? cŴa mình. Sau Âó, Jacob Âã tìm ÂŌn Gekko nhŪ sž giúp ÂŮ mà không cho Winnie biŌt. VŨi nhżng trİi nghiŔm cĨng nhĬ trí thông minh, Gekko phân tích cho Jacob biŌt vì sao Lou bŘ nhżng ngân hàng liên minh phİn bŦi. ÁŢi lĮi, anh phİi giúp hai cha con Winnie nŞi lĮi mŞi quan hŔ vŞn Âã bŘ Âóng bĤng bao nĤm nay. MŦt trò chĪi tiŎn bĮc bļt ÂĴu diŒn ra giża nhżng kň tài trí và słn sàng liŎu mình vì quyŎn lžc và nhżng món tiŎn khŢng lŠ. Trong mŤi cuŦc chĪi, chŖ duy nhIJt mŦt ngĬŪi thļng cuŦc.

Poster cŴa phim Wall Street: Money Never Sleeps

Wall Street: Money Never Sleeps vŊ nên mŦt bŶc tranh muôn màu trong xã hŦi hiŔn ÂĮi cŴa khu phŞ Wall - nĪi Âóng trŲ sŬ cŴa SŬ giao dŘch chŶng khoán New York (MƆ). TĮi Âây có nhżng cái ÂĴu thông minh nhIJt, có nhżng doanh nhân

KŘch tính cŴa chuyŔn phim liên tŲc ÂĬŰc ÂĶy cao bľng các tình tiŌt bIJt ngŪ, khiŌn khán giİ ngŮ ngàng. CuŦc ÂIJu trí giża các nhân vĺt trong Wall Street: Money Never Sleeps ÂĬŰc xây džng khá cĤng thŀng, hŠi hŦp và luôn biŌn ÂŢi khôn lĬŪng, buŦc ngĬŪi xem phİi phán Âoán xem ai là ngĬŪi thļng - kň bĮi trong cuŦc chiŌn tiŎn bĮc. Michael Douglas vĸn tiŌp tŲc gây IJn tĬŰng vŨi vň lĮnh lùng và tàn nhĸn khi hóa thân thành “huyŎn thoĮi phŞ Wall” Gordon Gekko - nhân vĺt Âã Âem lĮi cho ông tĬŰng vàng Oscar vào nĤm 1988. Tài tź Shia LaBeouf Âã hoàn thành tŞt vai trò cŴa mình trong vai mŦt chàng doanh nhân trň hiŌu thļng, cĴu tiŌn và luôn hŌt mình vì lý tĬŬng. Bên cĮnh Âó, khán giİ cĨng sŊ gńp lĮi nam diŒn viên Charlie Sheen - ngĬŪi thŴ vai Bud Fox trong Wall Street phĴn mŦt - Ŭ mŦt trĬŪng ÂoĮn nhŜ. Wall Street: Money Never Sleeps là mŦt bŦ phim kén ngĬŪi xem. Nhżng khái niŔm, kƆ nĤng và phân tích vŎ tài chính tiŎn tŔ trong phim có phĴn mŨi mň và hĪi khó hiŐu vŨi khán giİ phŢ thông. NhŘp phim dàn trİi, kéo dài tŨi hĪn hai tiŌng và chi chít nhżng con sŞ thŞng kê, ÂIJu trí trong giŨi kinh doanh, chŶng khoán cĨng gây cİm giác mŔt mŜi, cĤng thŀng. Áây không phİi là mŦt tác phĶm dành cho nhżng ÂŞi tĬŰng tìm tŨi rĮp chiŌu phim vŨi mŲc Âích giİi trí. Tuy nhiên, vŨi nhżng ai yêu thích các con sŞ và Âã hay Âang làm viŔc trong chuyên ngành tài chính, ÂĴu tĬ thì Wall Street: Money Never Sleeps lĮi có mŦt “ma lžc” lôi cuŞn ÂŌn nhżng giây cuŞi cùng. Phim không chŖ phác hŚa nhżng diŒn biŌn mang tính thŪi ÂĮi cŴa nŎn kinh tŌ MƆ cuŞi nĤm 2008 mà còn phİn ánh hiŔn thžc cuŦc sŞng cŴa nhżng kň mù quáng vì Šng tiŎn.

Jolie-Pitt có thő tái hűp trong phim mũi GUILLERMO ARRIAGA - TÁC GIį KŗCH BįN The Tiger - cho biŌt Âôi tình nhân vàng cŴa Hollywood sŊ tái hŰp trên màn İnh trong bŦ phim này kŐ tŸ sau Mr. and Mrs. Smith vào nĤm 2005. Brad Pitt là Šng sİn xuIJt kiêm diŒn viên chính trong The Tiger. “Ông Smith” trĬŨc Âây Âã thĬĪng lĬŰng ÂŐ xuIJt hiŔn trong bŦ phim tiŌp theo cŴa ÂĮo diŒn tài nĤng Darren Aronofsky. The Tiger ÂĬŰc chuyŐn thŐ tŸ cuŞn tiŐu thuyŌt viŌt dža trên mŦt câu chuyŔn có thĺt - The Tiger: A True Story of Vengeance and Survival. “Nhżng ngày này tôi Âang Ŭ New York ÂŐ thžc hiŔn nhżng chi tiŌt cuŞi cùng

trong kŘch bİn. TŨi tháng 11, tôi và nhà sİn xuIJt sŊ tŨi Siberia ÂŐ lža chŚn bŞi cİnh” - nhà biên kŘch Guillermo Arriaga tiŌt lŦ. The Tiger sŊ xoay quanh câu chuyŔn vŎ mŦt nhà nghiên cŶu vŎ ÂŦng vĺt hoang dã phİi bİo vŔ cho thŘ trIJn nhŜ cŴa anh ta Ŭ Siberia khi mŦt con hŢ hung dż xuIJt hiŔn và tIJn công ngĬŪi dân. ÁĮo diŒn Darren Aronofsky cĨng bày tŜ mong muŞn Angelina Jolie và Brad Pitt Âóng cńp vŨi nhau trong tác phĶm mŨi nhIJt cŴa mình. Áôi tình nhân vàng cŴa Hollywood gńp nhau lĴn ÂĴu trên trĬŪng quay Mr. and Mrs. Smith vào nĤm 2005 và nhanh

chóng bŘ “sét Âánh”. Brad Âã bŜ vŰ ngĬŪi Âņp tóc vàng Jennifer Aniston - ÂŐ ngã vào vòng tay cŴa minh tinh sŬ hżu Âôi môi gŰi cİm nhIJt thŌ giŨi. Tuy nhiên sau Mr. and Mrs. Smith, cİ hai chĬa Âóng chung vŨi nhau thêm bŦ phim nào. Brad Pitt Âang Ŭ Boston, MƆ ÂŐ quay bŦ phim mŨi nhIJt cŴa mình mang tên Moneyball. Angelina cĨng Âang rIJt bĺn rŦn trên cĬĪng vŘ ÂĮo diŒn cho bŦ phim ÂĴu tay kŐ vŎ mŦt câu chuyŔn tình yêu lIJy bŞi cİnh cuŦc chiŌn tranh Bosnia. The Tourist - phim mŨi nhIJt cŴa Angelina - sŊ ra mļt khán giİ trong tháng 12 nĤm nay. V

TrŬ thành “huyŎn thoĮi phŞ Wall”, Gordon Gekko Âã phİi hŶng chŘu tIJn bi kŘch gia Âình. Cĺu con trai duy nhIJt Rudy chŌt vì ma túy, cô con gái rĬŰu Winnie thì ruŠng bŜ và không chŘu nói chuyŔn vŨi ông trong mŦt thŪi gian dài. Gekko luôn ÂĪn ÂŦc và chŖ có ngĬŪi bĮn duy nhIJt là Šng tiŎn. Ngày mà ông bĬŨc ra khŜi cánh cŢng cŴa nhà tù liên bang, không mŦt ai ÂŶng chŪ Gekko, không mŦt ai quan tâm tŨi sž tŠn tĮi cŴa “ông hoàng phŞ Wall” mŦt thŪi. VŨi Jacob cĨng vĺy, lý tĬŬng và công viŔc có thŐ Âem lĮi cho cĺu hàng triŔu USD chŖ trong chŨp mļt, nhĬng cĨng có thŐ biŌn cĺu trŬ thành kň vô gia cĬ chŖ sau mŦt giŪ. Nhân vĺt Gekko tŸng nói: “ÁŠng tiŎn giŞng nhĬ mŦt İ Âàn bà nhõng nhŊo và không bao giŪ ngŴ. NŌu cĺu không quan tâm ÂŌn nó thì ÂŌn mŦt ngày khi thŶc dĺy, Šng tiŎn sŊ biŌn mIJt hoàn toàn”. Xã hŦi hiŔn ÂĮi vŨi sž phát triŐn không ngŸng nghŖ Âã biŌn Šng tiŎn trŬ thành mŦt chIJt gây nghiŔn, và con ngĬŪi trŬ thành nhżng con nghiŔn. NhĬng có mŦt thŶ mà tiŎn không thŐ mua ÂĬŰc, Âó chính là thŪi gian. “ÁŠng tiŎn không phİi là quan trŚng nhIJt, thŪi gian mŨi là tIJt cİ” - trích lŪi cŴa Gordon Gekko. Mİi mê chĮy theo nhżng con sŞ, con ngĬŪi sŊ dĴn lãng quên nhżng giá trŘ thžc cŴa cuŦc sŞng nhĬ tình yêu, gia Âình, hĮnh phúc ÂŐ rŠi mŦt ngày khi dŸng lĮi mŨi nhĺn ra rľng mình chŖ là nhżng kň trļng tay, ÂĪn ÂŦc. Wall Street: Money Never Sleeps ÂŎ cĺp ÂŌn không chŖ lòng tham, mà cİ sž ÂŞ kƂ và dĬ thŸa. ÁĮo diŒn Oliver Stone tŸng phát biŐu trong quá trình thžc hiŔn phim: “NŌu bĮn có 50 triŔu USD, thŌ là rIJt nhiŎu và bľng IJy chļc ÂŴ ÂŐ thŜa mãn lòng tham. NhĬng nŌu bĮn không thIJy vui vŨi 50 triŔu USD bŬi bĮn thân cŴa bĮn làm ÂĬŰc 100 triŔu USD - thì ÂIJy không phİi lòng tham nża, mà là sž ÂŞ kƂ. Tôi nghĦ sž thôi thúc xuIJt phát tŸ lòng tham Âã xĬa nhĬ kinh thánh rŠi. Nó bám rŒ quá sâu vào con ngĬŪi. Và ÂiŎu Âó là hŰp pháp, là mŦt phĴn cŴa cuŦc sŞng này”. CuŦc sŞng luôn có sž Âào thİi, con ngĬŪi luôn có bİn nĤng sinh tŠn và khİ nĤng tž vĬĪn mình lên ÂŐ phát triŐn. Nhżng ý niŔm cŴa Oliver Stone Âã khiŌn bŦ phim trŬ nên gĴn gĨi, chân thžc hĪn.V

Angelina Jolie hŰp tác cùng tài tź Lý Liên KiŔt Ngĭūi phų nŽ quyŏn lſc nhijt Hollywood và ngôi sao võ thuĻt quşc tō có thő sŋ cùng hűp tác trong mŧt bŧ phim lijy bşi cınh và quay tįi Campuchia. Trong cuŧc hśp báo ngày hôm qua ŭ Phnom Penh, Thomas Magyar, ngĭūi phų trách dſ án phim, và Tony Schiena, diœn viên šng thūi là ngĭūi cŧng tác trong tác phķm mũi này, Âã thông báo kō hoįch sın xuijt bŧ phim có tên Great Khmer Empire. Kinh phí sın xuijt phim ĭũc tính 70 triŕu USD và thūi gian Âő hoàn thành khoıng ba nĥm. Sŭ dħ mijt

nhiŏu thūi gian nhĭ vĻy do Âây là bŧ phim lřch sŻ nên cĵn có sſ tìm hiőu, tĭ vijn chính xác cŵa các nhà sŻ hśc và chính quyŏn Campuchia. Tác phķm hoành tráng này kő vŏ thūi kƁ trř vì cŵa vua Jayavarman VII, ngĭūi Âã ra quyōt Âřnh xây dſng Âŏn Angkor Wat. Dàn diœn viên tham gia Âóng phim gšm toàn nhŽng ngôi sao hàng Âĵu thō giũi. Các nhà sın xuijt dſ Âřnh mūi Lý Liên Kiŕt, Angelina Jolie và nŽ diœn viên xinh ÂŇp ngĭūi Hàn Quşc Song Hye Kyo. Các nhà sın xuijt hy vśng Jolie nhĻn lūi tham gia vào dſ án phim này vì cô Âang nhĻn nuôi mŧt cĻu bé ngĭūi Campuchia. <


businesses canClassifieds be found online at: www.viet-times.com.au/directory Viet Times • Magazine 168 •These Community

9792 3675

Vietnamese Community Weekly Newspaper

MuŞn nhanh chóng? Hãy thanh toán bľng Credit Card! Khi Âńt quİng cáo, bĮn có thŐ thanh toán bľng:

An toàn, uy tín, bİo mĺt và thông dŲng.

Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

Gźi quİng cáo qua bĬu ÂiŔn:

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

RIJt nhanh chóng, dŒ dàng và hiŔn ÂĮi nhIJt.

Lý Hùng/Anh Quang Minh Tel: 9396 1922 LĴu 1, 144-148 Nicholson St, Footscray Website: www.avwa.org.au • ChĬĪng trình Nhân DŲng cŴa HŦi PhŲ Nż ViŔt Úc vŸa ÂĬŰc tài trŰ tŸ BŦ Nhân DŲng TiŐu Bang Victoria (DIIRD) ÂŐ hŤ trŰ cho NgĬŪi ViŔt Trung Niên tŸ 55 tuŢi trŬ lên (Vietnamese Mature Age Worker) có ÂĬŰc viŔc làm nhĬ trò chuyŔn, chia sň và giúp ÂŮ ngĬŪi ViŔt Cao Niên. ÁiŐm Âńc biŔt cŴa chĬĪng

trình này là nhżng ngĬŪi tham gia sŊ ÂĬŰc hĬŨng dĸn hoàn toàn miŒn phí và có thêm thu nhĺp mà vĸn không İnh hĬŬng tiŎn trŰ cIJp tŸ Centrelink. Khi tham gia chĬĪng trình này quý vŘ vŸa có thŐ hŦi nhĺp vŨi xã hŦi, cŦng Šng vŸa giúp ÂŮ và Âem niŎm vui ÂŌn cho nhżng ngĬŪi ViŔt cao niên Âang Ŭ nhà hay trong các viŔn DĬŮng Lão. ViŔc làm công nhĺt, lĬĪng trİ $20.18/giŪ. MuŞn biŌt thêm chi tiŌt, vui lòng liên lĮc nhân viên Nhân dŲng cŴa HŦi PhŲ Nż ViŔt Úc.

• VĤn phòng Nha SĦ vùng Richmond Âang cĴn tuyŐn gIJp mŦt cô PhŲ Tá cho nha sĦ (Dental Assistant). ŵng viên cĴn phİi nói, hiŐu ÂĬŰc tiŌng Anh, ViŔt nŌu biŌt tiŌng Hoa càng tŞt. Có kƆ nĤng giŜi trong giao tiŌp và phŲc vŲ khách hàng. ViŔc làm bán thŪi 2 ngày/tuĴn, có thŐ tĤng giŪ thêm trong tĬĪng lai, lĬĪng trİ theo • XĬŬng nhža vùng Preston cĴn quy ÂŘnh trong ngành y-tŌ hońc theo tuyŐn 1 thŰ Âúc khuôn nhža (Die- kinh nghiŔm. setter). NgĬŪi xin viŔc cĴn có kinh • XĬŬng sİn xuIJt Š nŦi thIJt vùng nghiŔm làm viŔc trong ngành nhža Preston cĴn tuyŐn gIJp 1 thŰ sĪn, 1 (Injection Moulding experience), có thŰ cĬa và 1 thŰ lļp ráp (Furniture sŶc khŜe tŞt và xe ÂŐ Âi làm. Công Painter, Sawyer and Assembler). viŔc toàn thŪi theo hŰp Šng, lĬĪng NgĬŪi xin viŔc cĴn có kinh nghiŔm trİ tŸ $22.50 ÂŌn $27.00 mŦt giŪ làm viŔc, không cĴn Anh ngż, có sŶc tùy theo kinh nghiŔm. khŜe tŞt và xe ÂŐ Âi làm. Công viŔc toàn thŪi, có thŐ bļt ÂĴu ngay, lĬĪng • XĬŬng sİn xuIJt sĪn vùng Sunshine trİ theo kinh nghiŔm. cĴn tuyŐn 2 nam nhân viên lái xe nâng (Forklift drivers). NgĬŪi xin viŔc • Công ty chuyên chŬ vĺt liŔu xây

ELECTRICIAN

ALARM - ģNGTEN – THů ÁIœN

NHÀ XƯỞNG CỬA HÀNG NHÀ Ở

ELECTRICAL DATA SECURITY REC 19117 Khảo giá miễn phí

758 809

RELIABLE 60090-619/HTO/10

Chuyên điện dân dụng và thương mại

• Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm, ...

BẢO ĐẢM - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

60393-618/HTO/10

0411 190 650

THỢ ĐIỆN

60293-644/HTO/10

• Lắp mới hay tháo gỡ các loại máy lạnh cho nhà và shop • Kiểm tra an toàn các thiết bị và dụng cụ điện và điện tử.

Đặc biệt!!! Lắp hệ thống báo động cho nhà một tầng Giá $1300 Hàng của Úc.

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

CÂY CįNH, BONSAI, LÀM VīũN CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK • Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

L/l Tài:

Liên lạc: Đạt Nguyễn 0403 360 636 AdvDip Elec Engineering • Electrical License: D12596

• Công ty sźa chża và mua bán cĪ giŨi Âang cĴn tuyŐn gIJp mŦt thŰ sźa xe máy dĴu (Diesel Mechanic). NgĬŪi xin viŔc cĴn phİi có kinh nghiŔm sźa xe máy dĴu, không cĴn Anh ngż. ViŔc làm toàn thŪi hay bán thŪi, Ţn ÂŘnh, làm viŔc vùng Braybrook, lĬĪng trİ theo kinh nghiŔm.

•Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng

NTS SATELLITES Chuyên lắp đặt: • Hệ thống Ăngten cho digital TV và hệ thống satellite • Plasma and LCD TV • CCTV camera & alarm system • Door bell intercom • Cài đặt và sửa chữa mạng máy tính

• Công ty gińt Ŵi vùng Tullamarine Âang cĴn tuyŐn gIJp 1 nhân viên gińt Ŵi (Laundry Staff). NgĬŪi xin viŔc cĴn có kinh nghiŔm làm viŔc và có sŶc khŜe tŞt. ViŔc làm toàn thŪi, làm viŔc tŸ 8 giŪ sáng ÂŌn 4 giŪ chiŎu, lĬĪng trİ $17.50/giŪ.

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN

8307 2210

Chuyên dịch vụ về điện cho gia đình, thương vụ và nhà xưởng

Fax: 9711 1734 Web: www.tkelectrical.com.au Email: tkelectrical@optusnet.com.au

Agrade: A3161J R.E.C: 13230

džng vùng Sunshine Âang cĴn tuyŐn 2 tài xŌ lái xe tİi (Truck Drivers). NgĬŪi xin viŔc cĴn có bľng lái HC (Heavy Combination Driver Licence), có sŶc khŜe tŞt, biŌt rành ÂĬŪng xá Melbourne và các vùng lân cĺn và biŌt sźa xe là mŦt lŰi thŐ. ViŔc làm Ţn ÂŘnh, toàn thŪi (5-6 ngày/tuĴn). Có thŐ bļt ÂĴu ngay, lĬĪng trİ theo kinh nghiŔm.

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam! Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

INDUSTRIAL - COMMERCIAL - DOMESTIC ABN 171 935 699 69 REC 14909

0409 341 069

QUALIFIED

*** 40 NĂM KINH NGHIỆM ***

ELECTRICAL

Tony Kiranci

EXPERIENCED

* Đèn LV Downlight an toàn * Nâng cấp các Switch Boards * Thiết bị cảm ứng * Chống sét * Garage * Hồ bơi và Spa * Hệ thống nước nóng * Lò điện * Cầu dao điện an toàn * Chuông báo khói

Lic No. : 51148

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng...

LICENSED

Lắp đặt - tìm lỗi hư * Electrical Emergencies và sửa chữa * Đèn và điện * Điện 3 pha

ĐIỆN LẠNH TNT

TK

cĴn có kinh nghiŔm lái xe nâng, khá tiŌng Anh, có sŶc khŜe tŞt và xe ÂŐ Âi làm. Công viŔc toàn thŪi theo hŰp Šng, lĬĪng trİ khoİng $30/giŪ.

60137A-640/HTO/10

   

Hoàng Hİi /Anh ThĬ Tel: 9428 9078 30-32 Lennox St, North Richmond 3121 Email: employment@avwa.org.au

Liên lạc Thành

30-32 Lennox St, North Richmond - VIC 3121 (03) 9428 9078 - Fax: (03) 9428 9079 Email: info@avwa.org.au Website: http://www.avwa.org.au

Australian Vietnamese Women’s Association

Quý chŴ nhân muŞn tìm ngĬŪi làm viŔc cho thĬĪng vŲ hay hãng xĬŬng cŴa mình, xin quý vŘ liên lĮc vŨi nhân viên Nhân DŲng cŴa chúng tôi. Chúng tôi sŊ giúp quý vŘ tìm ngĬŪi có ÂĴy ÂŴ khİ nĤng, kinh nghiŔm phù hŰp vŨi công viŔc quý vŘ Âang cĴn. ChĬĪng trình phŲc vŲ cŴa chúng tôi hoàn toàn MIőN PHÍ. MuŞn biŌt thêm chi tiŌt vŎ các công viŔc bên dĬŨi Âây, xin quý vŘ liên lĮc vŨi:

Xin liên lạc: 0425

www.viet-times.com.au

AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION AVA MIGRANT TRAINING & EMPLOYMENT CENTRE +Ӝ,3+Ө1Ӳ9,ӊ7Ò&

SERVICE

49

CĴn NgĬŪi ...................................................... 49 DĮy Guitar – TrŞng........................................ 50 ÁĬa Áón Phi TrĬŪng ..................................... 50 Linh Tinh ....................................................... 50 SŶc Khoň –làm Áņp ....................................... 50 Sang ThĬĪng VŲ ............................................ 50 Tái Tài Chính ................................................ 50 ThŘt Gà TĬĪi SŞng ......................................... 50 Thuê Shop, Share Shop ................................. 50 Thuê Nhà, Thuê Phòng ................................. 50 TruyŎn Hình Sattllite .................................... 50 Video, Dvd, BĤng NhĮc ................................. 50 Water Tanks For Sale .................................... 50

Xin ghi rõ tên, hŚ, ÂŘa chŖ và sŞ ÂiŔn thoĮi

EMPLOYMENT

Alarm - ģngten – ThŰ ÁiŔn .......................... 43 Cây Cİnh, Bonsai, Làm VĬŪn ....................... 43 ChŖ May, Len Áan ......................................... 44 ChŲp Hình Áám CĬŨi ................................... 44 Cźa CuŞn, Roller Shutter .............................. 44 Cźa SŢ – Cźa Chính ...................................... 44 Cźa CuŞn – Roller Shutter ............................ 44 DŚn Nhà – ChuyŐn Nhà................................ 44 ÁŢ NŎn, ųi Móng Nhà .................................. 44 DĮy NhĮc ....................................................... 44 DĮy Lái Xe...................................................... 44 DŲng CŲ Nhà Hàng, NIJu NĬŨng.................. 44 Áám CĬŨi – DŘch VŲ ..................................... 45 Gińt Thİm ...................................................... 45 Giàn Móc ÁŠ, KŔ ........................................... 45 Handyman...................................................... 45 Hàng Rào – CŢng Sļt .................................... 45 HŠ –thŰ HŠ, ThŰ MŦc, SĪn .......................... 46 Khoá – ThŰ Khoá .......................................... 46 KŌ Toán – Tài Chánh .................................... 46 KiŌng, GĮch Men ........................................... 46 Lót GĮch ........................................................ 46 Mái Hiên – Verandah .................................... 46 Mái Nhà – Roofing ........................................ 46 Màn Cźa – Curtains, Blinds .......................... 46 Massage – BIJm HuyŔt .................................... 46 Nhà BŌp – Design & Install ........................... 46 Nhà BŌp, TŴ Âm, Phòng Tļm....................... 47 ŝng NĬŨc - Thông ŝng Nghņt ..................... 47 Phong ThuƄ – Bói Toán................................. 47 Ranghood –máy Hút HĪi............................... 47 Sàn GŤ, Trİi Lót Sàn GŤ ............................... 47 SĪn – Trang Trí Nhà Cźa.............................. 47 Sźa Áo QuĴn ................................................. 47 ThiŌt KŌ Xây Džng Nhà Cźa ........................ 47 ThŶc ģn Gia Súc ........................................... 48 TiŔm Bông, TiŔm Hoa ................................... 48 Xe Kéo Hĺu Trailers ..................................... 48 Xi MĤng – ÁŢ NŎn Nhà................................. 48 **** DŘch VŲ NgĬŪi LŨn * ........................... 48

RAO VĦT

classifieds@viet-times.com.au

TŸ 9.00am – 5:00pm

60455-617/HTO/10

TRADE & SERVICES 43

9791 7863

Email:

Suite 7, 4 St James Avenue

0418 105 871

CẮT CỎ LÀM VƯỜN Nhận: cắt cỏ, cắt cây, dọn rác, làm Xin vui lòng liên lạc: vườn và các việc linh tinh khác... Đạt: 0424 495 672

Việc làm cẩn thận Giá cả bình dân!!!

Lê: 0424 150 363 (H): 9382 6754

60433-631/HTO/10

Nature’s Hidden Treasure Cung cấp sỉ & lẻ các loại Hoa Lan • Trong nhà và ngoài vườn • Mùa đông và mùa hè • Nhiều màu sắc ...

Giá cả phải chăng Xin gọi trước, hẹn giờ xem hoa

Mob:

0431 168 816

391 Victoria Street, Abbotsford

60383-614/HTO/10

Fax:

Gńp tĮi Springvale:

60412-629/HTO/10

quá dŒ dàng!

9792 3675

60077-617/HTO/10

trên Viet Times

ÁiŔn thoĮi:

70113-633/HTO/10

Áńt quİng cáo rao vńt

43


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

70186-647/HTO/10

Màu sắc đa dạng • Giá cả phải chăng

CHűP HÌNH ÁÁM CīŧI įNH LůI PHOTOGRAPHICS NHĹN CHűP hình cĬŨi, hình chân dung, lĬu niŔm ÂŴ loĮi – Có nhiŎu package cho Âám cĬŨi ÂŐ lža chŚn. Xin liên lĮc: 0411 467 893 hay (03) 9689 7411

Hãy gọi Claudio:

Công ty Công Chánh

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng!

CŹA CUŝN – ROLLER SHUTTER

EXCLUSIVE

Tony Wedding Photo ROLLER SHUTTERS • Chuyên làm cửa cuốn, cửa an toàn, lưới sắt, lưới ruồi • Cố vấn, phục vụ tận tâm, trung thực và thân thiện

Xin gọi:

• Chất liệu tốt nhất với tay nghề cao

0421 116 052 - (03) 9711 5296 (Sau 6pm)

MINH PRODUTION Audio - Video - Photography Studio

• Nhận trả bằng thẻ tín dụng

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm cửa cuốn.

634-646

• Chụp ảnh • Quay phim đám cưới • Đám tiệc gia đình • Lễ hội, trình diễn...

Tel: 9449 5274 Mob: 0412 288 476 DřN NHÀ – CHUYŏN NHÀ

0423 564 789

Xin liên lạc Trúc

CŹA CUŝN, ROLLER SHUTTER 50112-544/RE/8

0431 536 421 REMOVALS

Vui lòng liên lạc Minh Long Huynh Mob: 0423 633 566 Tel: 9332 6338

CŹA Sš – CŹA CHÍNH

0430 067 836

70053-643/HTO/10

Miễn phí đo và khảo giá!

1A Meriton Place, Clayton South VIC 3169 Xem thêm chi tiết tại website: www.doorstar.com.au

Muốn được giảm giá?

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

gọi tới từ báo Viet Times! 44

Cuốn niên giám thương vụ MỚI của cộng đồng người Việt tại Victoria. Không tốn $1.50 để mua! Hoàn toàn miễn phí trên báo Viet Times và trên website: www.viet-times.com.au

Hãy sử dụng dịch vụ từ thân chủ quảng cáo trên Viet Times để mãi có được báo Viet Times miễn phí!

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận. Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

FIRST PASS DRIVING SCHOOL

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

AUTO và MANUAL • Nhận dạy bao, dạy giờ cho mọi trình độ, tất cả các dùng miền Tây • Có nhiều plan cho bạn chọn (5 tiết, 10 tiết or 20 tiết) + 2 lần thi ĐẶC BIỆT: Giảm giá cho học sinh, người thất nghiệp. HỌC SINH LẦN ĐẦU ĐẬU TRÊN 85% Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432 459 456

9791 3011

9887 9883

Dandenong

Glen Waverley

Vui lòng xem quảng cáo tại trang 8 (Magazine 168) và voucher khuyến mãi tại trang Vouchers

60302-601/TH/9

DĭY LÁI XE Trường dạy lái xe

PREMIUM DRIVING SCHOOL

Chuyên cung cấp các loại cửa gỗ chất lượng cao! (bán trực tiếp đến khách hàng) Liên lạc

70176-632/HTO/10

• Chuyên nhận dọn nhà • Nhận mọi dịch vụ chuyên chở lớn nhỏ • TRONG VÀ XUYÊN TIỂU BANG

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

DűNG Cű NHÀ HÀNG, NıU NīŧNG

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

DĭY NHĭC

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

MINH LONG DỌN NHÀ VÀ VẬN CHUYỂN

Tự động hay tự điều khiển

L P

Mob: 0403 349 455

Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

70059-644/HTO/10

• Nhận chuyên chở cho shop/cửa hàng • Nhận dọn nhà vào cuối tuần

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

Đặng Tuyển

Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE.

DỌN NHÀ Liên lạc anh Minh

0405 471 946

Tel: 9314 4702

Để được đo đạc và khảo giá miễn phí! Xin gọi ngay Eric

Học Lái Xe An Toàn • Huấn luyện viên Nam/Nữ nhiều kinh nghiệm dạy chuyên nghiệp, tận tâm và vui vẻ • Có sẵn xe để đi thi (Driving Test) • Thời gian linh hoạt trong tuần hay cuối tuần • Nhận dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao.

Liên lạc: RAKESH

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

70136-637/HTO/10

60353-604/TH/9

Nhận chụp hình: • Đám cưới (từ $650) • Đám hỏi, sinh nhật, lễ hội • Ghép hình, sửa hình...

TRƯỜNG DẠY LÁI XE

8 Mitford Pd, West Footscray • Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

0401 155 171

Safe‘n‘Save

TDL CONTRACTORS P/L

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Trường dạy lái xe

70162-642/HTO/10

9793 3530

Xin liên lạc: Thuận

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

Khảo giá miễn phí

*có điều kiện áp dụng

0466 438 864

8511 4979 - 0417 667 858

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

Sửa chữa • Sửa chữa nồi cơm điện • Bán đầy đủ các loại lò khè • Bán phụ tùng nhà hàng Nhận đến sửa bất cứ mọi nơi trong vòng Victoria

Liên lạc Anh Trung

9546 2417 - 0432 480 549 5 Buckingham Ave, Springvale 3171

Giá quİng cáo ô này:

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

70044-642/HTO/10

Tel:

179 Lonsdale St, Dandenong 3175

• Dạy các vùng lân cận: Carlton, Sunshine, Hoppers Crossing, Werribee, Broadmeadows, Bundoora Vic Roads.

70107-632/HTO/10

Knit ‘n’ Purl

• Hướng dẫn thi 32 CÂU LUẬT và bài thi trên máy tính “HAZARD PERCEPTION” miễn phí

60417-627/HTO/10

• Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ

• Dạy bao: 25 giờ/3 lần thi = $1,350

60177-626/HTO/10

CHŕ MAY, LEN ÁAN

Vương 0403 295 912

• $25 cho giờ học đầu tiên + Miễn phí giờ học trước khi thi + Phí thi lại *

LOANEM-575/RE/8

Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa:

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHỈ MAY, LEN VÀ DỤNG CỤ ĐAN SỢI

Mọi chi tiết xin liên lạc

SECURIT Y DOORS

nhiều năm kinh nghiệm (Cert 3 & 4)

50232A-559/RE/6

11 Mahoneys Road Reservoir VIC 3073 (Melway ref: P8 H11) Tel: 9469 5026 • Fax: 9460 3059 • Mob: 0411 551 699 Email: orient_bonsai@hotmail.com • Website: www.orientbonsai.com.au

Telephone: 9713 0268

Nam và Nữ huấn luyện viên

Có bảo hiểm và license để phá Lo giấy tờ từ A đến Z Bảo đảm sẽ hài lòng • Excavator 5T, 13T • Bobcat • Roller • Forklift • Tip Truck 12.5T

20313-608

60191-629/HTO/10

Mở cửa 6 ngày/tuần, THỨ BA ĐÓNG CỬA Thứ Tư - Thứ Hai 10:00AM - 5:00PM

Giá cả phải chăng Liên lạc: Anh Mỹ 0413 616 723

Chuyên phá nhà cũ DRIVING SCHOOL với giá đồng hương NHẬN DẠY XE TỰ ĐỘNG VÀ SỐ TAY

60496-625/HTO/10

• Chuyên bán sỉ và lẻ • Các loại cây cảnh, bình chậu và dụng cụ chơi cây cảnh • Nhận trang trí và gói quà • Đất trồng và đá sỏi • Bộ sưu tập các loại cây cảnh bonsai

Chuyên thay đổi tất cả các loại cửa cho Nhà & Shop • Thay kiếng splashback cho nhà bếp • Nhiều kinh nghiệm, tận tình

60218-582/TH/9

Giảm giá 10% các mặt hàng Giảm giá 10% -30% các chậu cây cảnh

THUẬN

60169-622/HTO/10

Hội chợ cây cảnh lớn nhất tại Melbourne!

Áš NōN, ųI MÓNG NHÀ

60247-645/HTO/10

ORIENT BONSAI NURSERY VINA WINDOWS & DOORS

9792 3675

$250/nĤm Tńng thêm

5 tuĴn quİng cáo*

VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675 613-664

GIÀN MÓC Áş, Kœ PHÁO BÔNG AUSTRALIA

Mọi chi tiết xin liên lạc: Tel/Fax: 9363 8418 Quốc Mob: 0418 582 017 Hãng: 20C Second Ave, Sunshine Nhà: 28 Dresden Way, Sunshine West

Tiệm Bánh Bích Thuần

LỘC HANDYMAN • Nhận sơn sửa nhà cũ và mới • Tất cả các công viện lớn nhỏ về handyman • Nhận lắp đặt lớp cách nhiệt cho nhà cũ và mới • Nhận lắp đặt ăng-ten digital TV

Ngày 21-22/08/2010 296 Bridge Rd, Richmond 3121

Tel: 9429 1495 Mobile: 0400 649 588

0466 323 948 CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH PRO CONTRACTOR ABN: 26931108177 Liên lạc Lộc:

Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray

Xin liên lạc anh

Tel: 9689 3855

(Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

topreinz-508/TH/6

Chuyên giặt thảm nhà, nhà hàng, xe hơi, salon... Nhân dịp kỷ niệm 20 NĂM ngày thành lập

20%

70015-636/HTO/10

(Có thể đưa qua phòng mạch bác sĩ Thông tại Footscray)

60499-624/HTO/10

Xin liên lạc ông Bùi Huy Điện 5/30 Fehon Street, Yarraville - Tel: 9314 4442

Celestin Corentin Civil Celebrant

Jacqueline Celestin Corentin Chứng Hôn Nhân Đám cưới và tất cả các lễ lạt Giá rẻ phải chăng Nhận đi tất cả các vùng

Chân thành cảm ơn quý khách đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua! • Guarantee money back • Tốt nghiệp trường TAFE • Bảo đảm quý vị hài lòng Xin vui lòng liên lạc Dũng:

60064A-643/HTO/10

(Có điều kiện áp dụng)

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

Uy tín - Đẹp - Chắc chắn Liên lạc Định: 8502 8232 - 0412 605 501

• Thay máng xối • Lót gạch trong, ngoài nhà • Làm garden • Phòng tắm, toilet

D. PHAM HANDYMAN • Nới rộng nhà (extension) • Carport, verandah

0418 372 155 - 0451 412 799

QUÂN HANDYMAN

An Giħt Thēm

Nhận: sơn nhà, làm plaster, lót gạch, đánh bóng sàn gỗ, tân trang phòng tắm, toilet, cửa...

• Chuyên gińt thİm cho nhà, hãng xĬŬng, cĪ sŬ thĬĪng mĮi, sofa, xe cŦ... • Dùng máy lŨn và tŞi tân nhIJt ÂĬŰc mounted trong xe truck. Dùng hóa chIJt tŞt, an toàn cho sŶc khŜe, nĬŨc nóng 900 giŌt hŌt bŚ rŔp nên thİm rIJt sĮch.

Vùng Springvale và các vùng phụ cận. Liên lạc: 0401 720 678 - 0422 332 158 609-660

GŚi ngay An hôm nay

TNT Builders and

CONCRETERS’ GROUP

NHÀ - NHÀ HÀNG - VĂN PHÒNG

• Chuyên trải thảm, cung cấp mọi loại, từ việc nhỏ đến lớn • BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ so với các nơi khác

• Mọi việc làm do chủ nhân chuyên nghiệp đảm trách

70130-636/HTO/10

• Bảo đảm rất sạch và mau khô

LT BUILDING PTY LTD • Sửa nhà shop, nới phòng, đóng vách, lót gạch, làm nhà tắm, thay bình nước nóng • Thông ống cống bị nghẹt • Xin giấy phép đổ Driveway, tráng nền xi măng

Liên lạc LIÊM: 9312 7903 - 0413 320 766

TÂN TRANG VÀ BẢO TRÌ NHÀ CỬA Nhận sơn sửa nhà và shop, nới thêm phòng, lót gạch, máng xối, carport, lót sàn... GIÚP XIN GIẤY PHÉP

HÀNG RÀO – CšNG SĻT

CÔNG TY TRẢI THẢM & GIẶT THẢM

9546 0756 - 0417 542 840

Công việc kỹ lưỡng

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi : Vinh 0466 880 518 Hiền 0431 383 845 Tòng 0423 085 195

9544 7180 • 0432 871 744

• Sử dụng máy tối tân & lớn nhất hiện nay để giặt thảm

• Nhận đổ xi măng, làm hàng rào • Làm phòng tắm, toilet, lót gạch • Nhận sơn nhà, ngăn phòng...

Bảo đảm chất lượng • Giá cả phải chăng

Áńc biŔt: Gińt 2 lĴn, nhà 3 phòng: $50!

102 View Rd Springvale, VIC 3171

SƠN SỬA NHÀ 0413 690 948 - 0416 546 936

Chuyên sửa chữa và tân trang nhà:

Liên lạc: Pham 0413 117 298

• Nhận sửa chữa thảm đùn, cháy rách, thảm bị ngập nước...

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

KỸ LƯỠNG VÀ UY TÍN

www.viet-times.com.au

LIÊN LẠC BẢY: 9312 7248 - 0417 345 593

Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

SƠN SỬA NHÀ-SHOP • Nới phòng, làm móng nhà, máng xối, sơn sửa nhà, phòng tắm, bếp... Làm carport, decking, cổng và hàng rào các loại. Vùng Springvale và lân cận. • Có ABN, xin giấy phép

L/l: Châu 0432 124 074 - 03 8787 8685

TỪ NAY ĐẾN CHRISTMAS

GIẢM

Phiên dịch viên cấp 3 NAATI nhận dịch mọi giấy tờ Việt-Anh, điền đơn - Lệ phí nhẹ

Bảo đảm chất lượng, giá phải chăng.

Làm việc tận tâm, vui vẻ

Trên 10 năm kinh nghiệm, chuyên: • Tráng nền xi măng • Làm carport • Làm hàng rào colorbon

Total Renovation Cân sàn nhà, thay cột cây hoặc xi măng. Nhà bị lún, cửa đóng không được. Thay nhà bếp mới, phòng tắm, nới phòng, sơn, lót gạch, máng xối, mái hiên, hàng rào (cây hoặc colorbond), xi măng và mọi việc linh tinh.

Minh Mẫn: 0432 942 389 - Mây: 0403 297 026

HANDY MAN

VINA GIẶT THẢM

PHIÊN DỊCH

Cân sàn nhà và Handyman

60401B-596/TH/9

GIŃT THįM

23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

Ngân Nguyễn 0419 368 214

60480-632/HTO/10

• Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3)

• Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

60468-623

• Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

Liên lạc Hùng 0412 948 395 - Chọi 0413 115 725

HANDYMAN HOA

60617-622/HTO/10

0413 93 22 77

• Tráng nền xi măng • Nới rộng phòng • Phòng tắm, toilet

60489-622/HTO/10

• Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới

L/l Tiến: 9364 3214 - 0432 455 669

60495-623/HTO/10

• Carport • Nhà bếp • Plumbing

Quý vị có thể xem kiểu bánh:

Liên lạc: Justin

60117-609-658

Việc làm giá rẻ, kỹ lưỡng, tận tân! Chuyên nhận làm các công việc handyman:

• Trên Internet: www.puritycakes.com.au

TD HANDYMAN

Sơn sửa nhà cũ, nới phòng, đóng plaster, lót gạch, thay cửa, cửa sổ nhôm, ổ khóa, làm phòng tắm...

HANDYMAN

BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

Chủ nhân người Việt kính mời!

60193-639/HTO/10

60422-629/HTO/10

• Bánh được đem đến tận nhà bạn

Hoàng: 0413 597 379

60195-630/HTO/10

• Bánh Pháp (kem), bánh Úc (Icing)

• Nhận làm vườn, trồng cây cảnh, lót gạch, decking, retaining wall và hệ thống nước trong nhà • Gắn hệ thống nước tưới cây, trồng cây và cỏ. • Tân trang phòng tắm, sơn nhà trong và ngoài, và mọi dịch vụ về nhà cửa… • Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm

- Chuyên tráng nền ximăng theo kiểu slate hay patterned - Làm driveway, crossover, garage - Chuyên nới phòng, mở rộng nhà, shop - Sơn nhà, lót gạch men - Thay máng xối, sơn mái nhà - Sửa nhà tắm, toilet - Sửa chữa hệ thống nước nóng lạnh

Xin gọi Anthony (Tùng)

Tel: 8707 2259 • Mob: 0422 836 936

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

SAN’S * HÀNG RÀO * CỔNG SẮT * CỔNG ĐẨY M. 0421 759 632 H. 9078 9803

50162-627/HTO/10

Trading as PURITY CAKE DESIGN Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers) Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches

HOME & MAINTANENCE SERVICES

60401C-642/HTO/10

• Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật

P.O. Box 4020, Keilor Downs VIC 3038 Ph: 9310 8771 Mob: 0412 070 573 Website: www.crack-a-jack.com.au

Hİi 0433 357 555 • 9798 6161

70060-644/HTO/10

60339-600/TH/9

Góc đường Charles & Henry Sts, St Albans

• Cho các dịp lễ hội • Múa lân • Đám cưới • Mừng năm mới • Khai trương kinh doanh

50239-626/RE/9

Gregory 0414 587 451 • 9367 3322

QUỐC - RACKING P/L • Nhận cất nhiều kiểu dàn móc máng đồ cho hãng may, hãng ủi, cất gác và dàn móc trên gác • Bàn cắt chân sắt tháo ráp • Xe trải vải thường hoặc có gắn dao cắt • Mobile rack • Nhiều kiểu trolley đựng hàng cho hãng may, hãng ủi, hãng giặt đồ laundry.

60357-602/TH/9

60324-599/RE/9

RECEPTION & CONVENTION CENTRE Chúng tôi có 2 Function Rooms để cho thuê: • 1st Room: Sang trọng, sức chứa 200+ người • 2nd Room: Tráng lệ, sức chứa tới 500 người

Chuyên cung cấp các loại pháo bông trong nhà và ngoài trời:

70021-636/HTO/10

EDEN’S GARDEN

60166-622/HTO/10

ÁÁM CīŧI – DŗCH Vű

• Chuyên sĪn sźa nhà, shop • Lót gĮch, gļn floatingboard • Hàng rào colorbond • Nâng cIJp và làm mŨi phòng tļm, toilet, nhà bŌp. NŨi rŦng phòng

45


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds KIŋNG, GĭCH MEN P.J. GARAGE DOORS P/L THỢ MỘC - SƠN Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại cửa

9792 3675

ABN 21 087 901 460

CƯỜNG-SƠN NGÓI

ABN 60 953 626 384

• Chuyên sơn ngói, thay máng xối,

575*hong1

Mob:

ĐỨC FENCING Chuyên làm hàng rào colorbond và gỗ

76 Mitchells Lane Sunbury VIC 3429

0401 678 599

KHOÁ – THů KHOÁ

QUYÊN – LOCK SMITH

60397-616/HTO/10

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified)

70137-638/HTO/10

FIVE STAR FENCING & GATES

24 giờ:

MOBILE LOCKSMITH

Miễn phí khảo giá - Thân thiện - Chất lượng!

Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

Để biết thêm chi tiết xin xem website: www.fivestarfencing.com.au

VRD

Chuyên sơn, sửa, nhà, shop, nới phòng, bọc garage, carport, verandah. Sửa hoặc thay mới nhà tắm, toilet, lót gạch, tráng xi măng. Công việc đảm bảo, giá phải chăng

Liên lạc: Minh Hoàng

9312 5747 0422 451 273 46

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 Tel 03 8502 8639 (Tax) Tel 03 9512 3699 (Super) Mon – Fri 9am - 6 pm Sat - Sun 10am – 5 pm Fax 03 8502 8619 (Tax & Super) www.newworldtaxation.com.au • www.newworldsuper.com.au

60481-621/HTO/10

29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

60088-644/HTO/10

HOÀ BÌNH KITCHEN CABINETS

• Khảo giá miễn phí cho người Việt • Chuyên làm các loại hàng rào, các kiểu cửa, cộng tự động • Lắp ráp cửa an toàn, verandah (mái hiên) và các loại carport • Giá cả phải chăng, có bảo hành!

Hãng chúng tôi chuyên thiết kế và đóng các loại nhà bếp và bar rượu theo ý thích của quý vị. • Uy tín và chất lượng • 7 năm bảo hành • Giá rẻ tại hãng Khảo giá miễn phí

Tel:

27 Salmond Street, Deer Park VIC 3023

Tel: 9363 8734 • Mob: 0422 632 218

CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

K.E. KITCHEN PTY/LTD 18 Annesley St, Braybrook VIC 3019 Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

MÁI NHÀ – ROOFING

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

9546 6352 - Thái Hòa 0434 596 416

FACTORY: 2/2 Regal Drive, Springvale (Mel 79K8)

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

1/14 Rich St, Noble Park VIC 3174 Tel: 9546 2715 • Mob: 0411 275 353

NHÀ BŋP – DESIGN & INSTALL

HB Metal Chuyên nghiệp về Hàng rào và Hiên nhà

Xin liên lạc anh Bình ngay hôm nay!

Lâm Hữu Lộc

Peter Lai Nguyễn (Chuyên viên trị liệu tốt nghiệp tại Úc)

0421 898 866

60076-616

HỒ - MỘC - SƠN

New World Taxation Pty Ltd New World Super Pty Ltd Chúng tôi chuyên về: • Lập công ty & family trusts • Giúp khai thuế thu nhập • Lập kế hoạch hướng dẫn khai thuế doanh nghiệp • Lập & khai thuế quỹ hưu trí • Thanh tra quỹ hưu trí

Muốn có một đời sống khoẻ mạnh, vui vẻ, thoải mái? Điểm Huyệt Massage

60104-591/TH/9

60309-597/TH/9

Hş –THů Hş, THů MťC, SĩN

60155-615/RE/10

60399-624/HTO/10

8 Libbet Ave, Clayton South VIC 3169 Tel/Fax: 9548 2854

QUÝ KHÁCH ĐAU LƯNG, ĐAU ĐẦU, NHỨC MỎI?

MÁI HIÊN – VERANDAH

60214-582/TH/9

Mob: 0401 905 932 www.remotecontrolaccess.com.au

Quý khách cần sức khoẻ để làm việc?

Liên lạc Lee/Thiện:

ABN 43 633 077 976

Xin liên hệ 0433 916 235

MASSAGE – BıM HUYœT LÓT GĭCH

Khảo giá miễn phí

31645-463/RE/6

Liên lạc Hậu:

Xin Liên Lạc Dũng (Steve)

0406 373 557 hoặc 03 8361 7642

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ

REMOTE CONTROL ACCOUNTING SERVICES Accountant & Business Advisor ACCESS

Thiết kế & làm hàng rào nhôm và sắt với nhiều kiểu đẹp Chuyên ráp hệ thống cửa tự động

Chuyên làm:

Đo & Khảo giá miễn phí Phục vụ 7 ngày cho mọi vùng trong Melbourne

LÓT GẠCH

Kŋ TOÁN – TÀI CHÁNH

• Dịch vụ làm sổ sách kế toán • Hướng dẫn và tư vấn kế toán

IN-STYLE Blinds

Email: in_styleblinds@yahoo.com

DỊCH VỤ LƯU ĐỘNG 24 GIỜ! Liên lạc: David 0408 094 102 - 3 Quarry Rd Tottenham 3012

Aluminium & Steel Fence Maker and Designer Automatic Remote Control Gates

rkcm@bigpond.net.au

ABN: 56 733 418 416 Public Liabitlity Insurance No: 141A334614

WESTPOINT LOCKSMITHS 60179-627/HTO/10

Hãy nói với thân chủ quảng cáo rằng bạn

Tel: 9796 9441

Tất cả việc làm được bảo đảm & nhanh lẹ

• Chuyên mở khóa - làm chìa khóa mới • Sửa chữa, lắp ráp và cung cấp các loại khóa

gọi tới từ báo Viet Times!

Liên lạc: Ross

Chúng tôi nhận làm đủ các loại: • Verticals (màn đứng) • Màn cuốn (Roller) • Màn La Mã các loại • Plantation Shutters • PVC cafe (rèm che) • Awinings 60470-620

• Màn Phủ Đứng (Vertcial) • Màn Gỗ (Timber) • Màn Hòa Lan (Holland/Roller) • Màn Vải Xếp (Roman) • Màn Sáo Ngang (Micro/Slimline)

Thương mại - Gia dụng - Tự động

Muốn được giảm giá?

Làm việc 7 ngày í Khảo giá miễn ph

1300 307 739 0417 503 291

60482-621/HTO/10

cửa gỗ, cổng sắt , cổng điện, điều khiển từ xa...

Tel: 9796 9908 • 0409 996 936

• Cửa an toàn • Mirrored Robes • Shop fronts • Claims bảo hiểm

Ngoài giờ:

Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí

Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại hàng rào,

• Thay cửa sổ • Thay kiếng • Kiếng mặt bàn • Splashbacks • Kiếng phòng tắm

Liên lạc: Joe - Jemma

Thợ khóa BWT

9367 3165 (AH)

MÀN CŹA – CURTAINS, BLINDS

Thay kiếng khẩn cấp

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

0422 875 956

0423 674 935 0432 026 201 Nhà: 8502 7870

Metro Glass & Mirrors

Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

Liên lạc Đức:

Xin gọi anh Cường

Liên lạc tiếng Anh 9512 3363

* Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị

• Việc làm cẩn thận và bảo đảm • Khảo giá miễn phí • Giá đặc biệt cho pensioner

- Chúng tôi có thể giới thiệu các thợ kinh nghiệm để giúp bạn lắp ráp, làm mới các loại phòng tắm và bạn cũng có thể tiết kiệm ít nhất 10%. BẢO HÀNH 10 NĂM

60402/HTO/10

Khảo giá miễn phí • Nhận làm các vùng Xin gọi: 9367 8126

Giá rẻ, làm việc tận tâm, hiệu quả cao.

- Chất lượng! Làm tại Úc nhưng bảo đảm bạn tiết kiệm ít nhất 30%

60461-622/HTO/10

Liên lạc Dũng:

- Chúng tôi chuyên về buôn bán các loại kiếng nhà tắm. Bán thẳng từ Warehouse ra Public nên bạn tiết kiệm nhiều.

LSQ-467/RE/6

60334-601/TH/9

Chúng tôi chuyên làm hàng rào colorbond và hàng rào gỗ

làm hàng rào color bond • Sơn trong nhà, ngoài nhà • Nới phòng, bọc garage

Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

70023-637/HTO/10

ST ALBANS FENCING

KIẾNG NHÀ TẮM

60313-624/TH/10

Peter: 0410 446 161 - 5968 2985

• Nới phòng (bao xin giấy phép) • Sơn nhà, shop • Thay nhà bếp, phòng tắm • Làm plaster • Gắn hệ thống Security Camera, báo động Alarm

60460-618/HTO/10

60429-630/HTO/10

garage xe, điều khiển từ xa, cổng điện. MIỄN PHÍ KHẢO GIÁ!

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


9792 3675

60312-597/TH/9

Dịch vụ sửa chữa khẩn cấp trong vòng 24 giờ Chúng tôi chuyên về các công việc: • Hệ thống gas • Sưởi và máy lạnh • Sửa & lợp mái nhà • Fascia & máng xối • Sưởi dùng năng • Hệ thống cống rãnh lượng mặt trời • Bồn chứa nước mưa. • Nước nóng & lạnh

• Thợ chuyên nghiệp có đăng ký đàng hoàng • Có giá tốt nhất cho mọi công việc lớn nhỏ • Chỉ cần 2 tuần để hoàn thành công việc

22 Terra Cotta Dr, Blackburn 3130 Tel: (03) 98941868 • Fax: (03) 98941867 70145-639/RE/10

Lic 50611

Thầy Phong Thủy Gia Cát: 0412

www.mtplumbing.net.au

• Thợ chuyên nghiệp có licence 52080 • Sửa chữa và thay hệ thống nước nóng lạnh • Chuyên về lắp ráp và sửa các loại Gas • Sưởi âm/tường, lò nước nóng, nấu ăn • Thay máng xối, gắn bồn nước mưa • Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt • Làm phòng tắm • Sửa chữa vòi nước rò rỉ • Lắp đặt toilet • Lắp đặt máy lạnh Chuyên vẽ nhà mới/cũ, shop/ hãng xưởng Liên lạc Nhanh:

9410 4090 - Mob: 0432 092 660

các kiểu nhà bếp mới theo ý khách hàng. 4/235 Sunshine Rd, Tottenham 3020 Tel: 9314 1811 • Fax: 9314 1677

0402 383 705

60100-622/HTO/10

Chuyên về các loại cửa: • Cửa gỗ đặc, chất lượng Nhiều năm kinh nghiệm! • Cửa bọc nhựa vinyl Việc làm bảo đảm! • Cửa tráng nhựa

Kitchens 4 All

Perfect Tailor Clothing Ateration * Nhận sửa tất cả các loại quần áo, kể cả đồ da, đồ cưới nam và nữ. * Quần áo sau khi sửa sẽ vừa vặn với thân hình của quý khách, đem lại sự thoải mái và hài lòng. * Công việc do thợ có trên 30 năm kinh nghiệm may mặc đảm trách.

TIMBER FLOOR SANDING & POLISHING • Chuyên đóng và đánh bóng sàn gỗ • Tất cả công việc • Đóng trên tất cả mọi loại nền • Nhận đóng plaster, ngăn phòng, lót đều được bảo đảm gạch cho nhà cũ và mới • Giá cả bình dân! • Sửa phòng tắm, toilet

612-663

Xin liên lạc Hoa 9540 8518 - 0421 138 518

THIŋT Kŋ XÂY DŽNG NHÀ CŹA

Hòa 0434 466 700 • 8307 2392 Chúng tôi chuyên: • Lắp đặt • Đánh bóng • Tẩy vết dơ • Chà nhám • Phục hồi, sửa chữa • Re-coating

0421 670 119

Cho tất cả các loại sàn gỗ

Bạn có thể nhận được bồi hoàn lên đến $1000 của Chính phủ!!!

Liên lạc: Nam

Chúng tôi chuyên về : • Dịch vụ plumbing cho nhà cũ, nhà mới • Tân trang, bảo trì nhà cửa, bếp và phòng tắm • Sửa chữa hệ thống thoát nước, thông cống nghẹt • Lắp đặt, kiểm tra rò rỉ và sửa chữa hệ thống nước nóng/lạnh, gas • Lắp đặt bồn chứa nước mưa

DỊCH VỤ SỬA CHỮA KHẨN CẤP TRONG VÒNG 24 GIỜ

Tel: (03) 8361 9541 Mob: 0411 456 735

Việc làm bảo đảm Giá cả phải chăng

M.J RENOVATION • CHUYÊN XÂY: Carport; Pergola; Sunroom; Verandah; Gazebo and Decking. • RENOVATION: Tân trang nhà cửa, Plasterboard, design phòng tắm, Toilet, Wardrobe tủ âm design theo khách. • LO GIẤY PHÉP: Building construction certification permits.

Jukey 9366 9173 • 0422 830 299 Nói tiếng Việt và tiếng Tàu

Homes Thắng Flooring BenGee • Nhận xây nhà mới, townhouse, multi-unit

60401A-626/HTO/10

DBU-20471

Chuyên lót sàn gỗ. Đặc biệt lót laminate • Hoàn tất (full): $35/m2 (8mm); $45/m2 (12mm) • Hoặc công (labour): $15/m2

Liên lạc

• Nhận vẽ và thiết kế kiểu nhà theo ý khách hàng Đảm bảo 6 năm cho nhà mới! Mọi chi tiết xin liên lạc Guner Mob: 0403 598 822 - Tel: 5222 3553 Email: bengeehomes@yahoo.com

0401 446 714

60317-598/TH/9

SĩN – TRANG TRÍ NHÀ CŹA

NAM CONSTRUCTIONS DB-U 15357

70127-635/HTO/10

60319-598/TH/9

• Sản xuất tại hãng các loại cửa gỗ(timber door) cho tủ bếp và laminate benchtop (giá sỉ) ĐẶC BIỆT: Cung cấp các oven, cooktop, rangehood và dụng cụ cho tủ bếp!

119 McIntyre Rd, Sunshine

9364 9636

ŝNG NīŧC - THÔNG ŝNG NGHŅT

0433 258 759 • Spouting • Sửa chữa mái nhà & mái nhà dột • Hệ thống ống nước bị rò rỉ • Burst Pipes • Thống ống cống • Bồn chứa nước, toilets…

Phục vụ các vùng phía Bắc, Tây và Nam Melbourne.

Xin liên lạc NAM NGUYEN Mob: 0421 084 504 Tel: (03) 9332 2717

Licence no. 44197

Dịch vụ chuyên nghiệp về sơn và trang trí nhà cửa

Chỉ xem từ thứ Năm đến Chủ Nhật Tel: 8502 7725 – 0422 246 098

15 Mckirdy Street,Springvale VIC 3171

60478-637/HTO/10

Thợ sửa ống nước + Gas Nhà lý số MINH AN 70114-634/HTO/10

• Xây nhà mới - Units - Townhouses • Thiết kế và xin giấy phép • Bảo đảm đúng tiêu chuẩn Úc • Tận tâm - Uy tín • Bảo đảm 6 năm

All your plumbing needs!

Xem Gia đạo, tình duyên Bói bài, quẻ dịch, phong thủy

Design & Build

Hãy chọn đúng Builder

PHONG THUƃ – BÓI TOÁN

• Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

0433 300 501

SŹA ÁO QUijN

SÀN Gţ, TRįI LÓT SÀN Gţ

Kiên 0413 515 418

0431 088 428

• Sơn nội thất và ngoại thất • Sơn mới và sơn lại nhà cửa • Sơn dân dụng và thương mại

Miễn phí đo và khảo giá Liên lạc ngay Tâm:

Liên lạc Anh Minh 0411 246 019

The First Choice Is Always The Best Choice

Bán và lắp đặt bồn chứa nước mưa sử dụng cho máy giặt, toilet và các nhu cầu khác!

Xin vui lòng liên lạc Phong:

70151-641/RE/10

nhà – Bảo đảm không còn lại mùi dầu mỡ sau khi nấu)

• Thợ nhiều năm kinh nghiệm • Sẽ hướng dẫn quý vị mua máy hút với giá đặc biệt, tiết kiệm nhiều tiền.

60320-598/TH/9

Chúng tôi nhận đóng và thiết kế

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas

ABN: 77 881 289 885

• Chuyên gắn máy hút hơi cho nhà bếp và nhà hàng (Gắn ống hơi thoát thẳng qua nóc

0402 88 66 99

Hãy tiết kiệm nước và cứu lấy môi trường chúng ta đang sống!

Tel:

0421 590 889

Painting for you

RANGEHOOD – MÁY HÚT HƠI

9547 5205

SUNSHINE KITCHEN

Miễn phí đo & khảo giá!

Liên lạc Huy:

60496-620

Liên hệ Châu: 90 Elizabeth St, Richmond VIC 3121

• Chuyên đóng và thiết kế bằng 3D và các kiểu nhà bếp hiện đại hoặc theo ý thích của khách hàng

321 178

RANGHOOD –MÁY HÚT HĩI

• Chuyên sửa chữa, tân trang nhà shop • Đóng mới các loại nhà bếp và Cabinet

Hiển:

Giá cả phải chăng!

60483-646/HTO/10

KT CHIEF ARCHITEC Tel:

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

60468-620

Gọi để được khảo giá miễn phí 60457-618/HTO/10

0403 122 944

60354-602/TH/9

Đầy đủ dịch vụ Công việc bảo đảm

Liên lạc: Ossie

Mob: 0417 578 337 • Fax: 9743 2267

Chuyên nhận sơn trong và ngoài nhà mới, cũ và shops...

Chúng tôi chuyên về:

PTY LTD

Chúng tôi chuyên về: • Tân trang, sửa chữa nhà tắm, nhà bếp từ A đến Z • Lót gạch, đóng plaster, rendering, doors lock-up và sửa chữa • Cửa sổ nhôm, cửa kéo (cung cấp và sửa chữa) • Pergolas, verandahs, decking và nhiều việc khác nữa

HUY-THỢ SƠN

Địa lý Bát Trạch • Huyền không Phi Tinh • Phong thủy tâm linh

Chuyên cố vấn phong thủy cho cơ sở doanh nghiệp, shop, công ty, nhà hàng, nhà, các công trình xây cất, building, apartment... Đặc biệt nhận xây nhà theo thiết kế phong thủy (lo từ A-Z) để có được một căn nhà “Cát Tường“. Coi đất (tốt, xấu) trước khi xây dựng. Nhiều năm kinh nghiệm.

HỒ PLUMBING & GAS

NHÀ BŋP, Tų ÂM, PHÒNG TĻM

Creative Solution

PHONG THỦY “GIA CÁT“

• Trong và ngoài nhà • Nhà cũ, nhà mới • Nhà tư nhân • Hãng xưởng, văn phòng • Khảo giá miễn phí

Ph: 0424 101 656

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

60463-620/HTO/10

Email: newkeyman_kitchen@yahoo.com.au

Website: www.keyman.net.au

Chuyên nhận mọi công việc về sơn nhà mới, cũ, trong, ngoài nhà, shop, hãng xưởng... Việc làm kỹ lưỡng - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp, Bảo đảm chất lượng cao! GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Liên lạc Minh: 0431 421 442 - 9798 1753

Mob: 0400 060 390

60452-639/HTO/10

Ted Wu 0423363688

Chuyên cố vấn coi phong thủy cho: Nhà ở, nhà hàng, văn phòng, công ty, doanh nghiệp, ... Nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, chỉ dẫn cách thay đổi phong thủy thành một môi trường may mắn và thuận lợi cho người ở. Xin liên lạc: Danny Chan (tiếng Việt và tiếng Hoa)

60407-626/HTO/10

and SHOPFITTING

MINH THỢ SƠN

60488-622/HTO/10

NEW KEYMAN KITCHEN

PHONG THỦY GIA CƯ

60464-619/HTO/10

Công ty uy tín chuyên làm nhà bếp và nhận trang trí shop

60137B-641/HTO/10

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

Building Engineer Register Building Practitioner Hội viên Hội Kỹ Sư Úc

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au/directory 47


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

TRAILERS • Hàng có nhiều chỉ việc lái đi ngay

WERRIBEE BIRDS & STOCKFEED 379a Maroondah Highway, RINGWOOD

Tel: (03) 8802 0700 www.bbctrailers.com.au

• Chúng tôi cung cấp tất cả các loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, vật nuôi với giá sỉ • Đặc biệt: Bán gà, vịt, chim, ngỗng, cừu, dê sống và trứng sống

9309 0700 • 0411 174 000

SR CONCRERE HD CONCRETE Nhận đổ tất cả các loại xi măng • Footpath, pavement, drive way SERVICES • Car park, garage...

TIœM BÔNG, TIœM HOA

Tel: 0423 963 707

Tiệm Hoa Footscray Market fmflorist/TH/6

D&F CONSTRUCTIONS

• Nhận giao bông về Việt Nam

Phiến & Ngọt Kính mời

cho tất cả các công việc 0419 003 075 – 0414 849 280 Tráng xi măng – Đổ nền

STATEWIDE

Hãy thanh toán bľng Credit Card! Khi Âńt quİng cáo, bĮn có thŐ thanh toán bľng:

An toàn, uy tín, bİo mĺt và thông dŲng.

Nền móng và xi măng

CALIFORNIA CONCRETE

MỞ CỬA 7 NGÀY Xin liên lạc:

Chấn 0403 260 582 Trường 0425 899 655

ThĤm website: viet-times.com.au/directory ÂŐ tìm các dŘch vŲ mà bĮn cĴn và tiŌt kiŔm tŸ các vouchers giİm giá!!! 48

• Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ sẵn sàng phục vụ chu đáo, tận tình • Đặc biệt các người đẹp tới từ Châu Âu 741 Geelong Road, Brooklyn VIC 3012 Tel: 03 9314 4242 - www.club741.com.au

The Rose Relaxation

RENDERING Gọi SAM:

• Khảo giá miễn phí

Trung tâm giải trí tuyệt hảo: • Những cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhất đến từ các nước Á châu • Trẻ trung từ 18-25 tuổi • Phục vụ chu đáo, dễ thương

0412 728 579 • 9366 4601

Giá ban ngày giảm 10%

10 Fulton St, South Oakleigh, Vic 3167

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng.

Liên lạc: 0427 439 456 9793 1080

Mở cửa 7 ngày 10am - khuya

Tel: 9543 5901

PCA 5532be

**** DŗCH Vű NGīũI LŧN *

PCA 7023B

Xin gọi ngay!

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông

AZNTEK CONCRETE

CONCRETE-XI MĂNG

Thư giãn

Đổ xi măng từ $300

Không có việc nào là quá nhỏ cả. KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ

65

$ 60458-647/HTO/10

Đặc biệt: Bán cây kiểng lạ, cây ăn trái

60023-574/RE/9

JO JO FLORIST

CÓ DỊCH VỤ ESCORT!

31712-556/9

• Bảo hành 10 năm

31702-559/RE/8

PCA6260BE

Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này!

0408 505 626

22 năm kinh nghiệm trát vữa hồ xây dựng dạng Acrylic, Sand Cement và hoa văn

Ian 0418 530 170

TIỆM HOA KIM QUẾ

BEST IN TOWN!

Liên lạc với chúng tôi: Darren 60322-599/RE/9

Kinh nghiệm nhất trong việc tráng nền! • Nhận đổ xi măng, tráng nền nhà, shop và hãng xưởng • Làm driveway với nhiều kiểu, nhiều màu khác nhau • Xi măng có sỏi bóng • Slate, Stencil, Plan Concrete và Exposed Aggregate • Việc làm kỹ lưỡng, rẻ, đẹp, chất lượng • Do thợ Tây nhiều năm kinh nghiệm đảm trách Đo và khảo giá miễn phí!!! 3 Anthlin Court, Templestowe 3106

MuŞn nhanh chóng?

• Các loại hoa cho tân gia, văn phòng, nhà hàng, phúng điếu, nhà thờ… • GIAO TỚI NHÀ VÀ BỆNH VIỆN

www.viet-times.com.au

ALL TYPES CONCRETING

Miễn phí khảo giá!

CONCRETE

•Bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa cưới (nhiều kiểu để chọn lựa)

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

• Stencil Concrete • Crossovers • Slate Concrete • Driveway • Coloured Concrete • Garages • Plain Concrete • Exposed Aggregate and much more...

Vui lòng liên lạc D. Care: 9364 9380

Tel: 9310 9983

Tel: (03) 9696 9199

Chuyên đổ tất các loại xi măng và bê tông

60466-621/HTO/10

62 Alfrieda St, St Albans

• Nơi giải trí sang trọng và Giá đăc biệt: cao cấp cho quý ông • Nhiều tiếp viên mới mỗi ngày, xoa bóp toàn thân • Có giá đặc biệt vào ban ngày Xin ghé thăm website www.melbournecolosseum.com.au

Khảo giá Hãy liên lạc Hayden miễn phí 0439 302 908 - 9748 4473 433/MFR433/TH/5

Tel: 9689 8434

PCA 5109be

45-47 Tope Street, South Melbourne 3205

Miễn phí khảo giá trong 48 giờ

NHẬN THẦU HỢP ĐỒNG ĐỔ XI MĂNG

Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

Chuyên đổ tất cả các loại ximăng Nhận làm tất cả công việc lớn nhỏ

60164-644/HTO/10

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

60015-647/0

60168-622/HTO/10

MỞ CỬA 7 NGÀY • 9AM-5:30PM

HOTPUSSY-541

Liên lạc Simon:

XI MģNG – Áš NōN NHÀ

60475-621/HTO/10

60297-596/RE/9

1030 Dohertys Road, Tarneit VIC 3029 Tel: 03. 8742 1074 • Mob: 0433 901 430

9792 0166

15-17 Maxwell Street Dandenong VIC 3175

60087-619/HTO/10

Trại cung cấp thức ăn gia súc, gia cầm

• Tự thiết kế và lắp ráp theo sở thích

Ghé thăm website: www.dandybelles.com

Full Services

từ

Phục vụ tất cả các vùng có người Việt Caroline Springs, Hillside, Deer Park, St Albans, Sunshine, Footscray, Springvale, Dandenong...

Liễu 0432 823 585 Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

Thứ Hai - Thứ Bảy 10am - khuya Chủ nhật 11am - khuya

80

$

Những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ và lộng lẫy!

17 Nicole Way, Dandenong South Tel:

9793 2988

70178-646/HTO/10

70024-638/HTO/10

THŵC ģN GIA SÚC

Pca No. 3702be

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG, CỘT TRỤ, XÂY MÓNG NỀN NHÀ • Bảo hiểm đầy đủ • Được Chính phủ tài trợ • Bảo hành 15 năm • Được Chính phủ cấp giấp phép • Làm phẳng 100% bằng máy tính • Sử dụng máy bơm bê tông • Trên 15 năm kinh nghiệm Miễn phí khảo giá và tư vấn

Better Built Cheaper

1 Primary Place, Maribyrnong VIC 3032

• Địa điểm giải trí tại Dandenong qua hơn 20 năm • Nhiều cô gái trẻ đẹp sẵn sàng phục vụ quý khách • Có 6 phòng sang trọng, giường Queen, máy lạnh, Tivi LCD, phim, bàn bida. Chỗ đậu xe an toàn, kín đáo • Mở cửa: Sun-Wed: 10am-3am • Thu-Sat 10am-5am

UNDERPINNING

60381-613

0403 058 918

5 STAR REBLOCKING &

Bạn có thể tìm thấy những trailer với giá rẻ hơn tại

60421-628/HTO/10

DB-U 28422 ABN 44312270169 Master Builder 131760 Mật An Nguyễn

• Nhà mới - Units - Townhouses • Tư vấn cho chủ xây dựng • Giá cả phải chăng - Chất lượng tuyệt vời BẢO HÀNH 7 NĂM!

D B

FIVE STAR

XE KÉO HĹU TRAILERS

Chuyên xây dựng nhà cửa dân dụng

60453-617/HTO/10

MAT’S MODERN HOMES

9792 3675

VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


50168-628/RE/10

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne • Có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp • Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

PUSSY CATS

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848

Burwood

PCA 5709b

9792 3675

www.clubkeysstudio.com

Must have retail experience Please enquire within or email you resume to

recruitment@eyetrend.com.au //

NSB-645/RE/5

60105-604

CASUAL POSITION – IMMEDIATE START

9808 5855

12pm đến 2am

Flexible hours. Required to hand out Sales

Pca7043b

S T U D I O

67 Keys Rd, Moorabbin

Trung tâm giải trí và thư giãn

FAIR LADIES 417

Tel: 9416 3038

Sea Pearls of Melbourne

60384-614/HTO/10

PCA 7085BE

Ban ngày

$105

Maddox

Here

Koroit Creek Rd.

18 Albemarle St, Williamstown North

TEL: 9399 9740

Mở cửa 7 ngày 11am đến khuya

Telephone:

Southern Comfort International • Thư giản từ $40 • “Dịch vụ đặc biệt” từ $57 Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya

Thứ Năm – Thứ Bảy đến 6am hôm sau

Hot Live by Twin Sex Shows Thứ Bảy 8pm • Thứ Hai (Trưa – 1pm) Thứ Năm (Trưa - 7pm & 8pm)

16 Citrus St, Braeside, VIC 3195 PCA 4015BE

Tel:

9588 0743 Melway 88 A8

L/l: 0413 888 296 – 0416 282 830

TUYỂN THỢ MAY Xưởng may ở Glenroy cần tuyển thợ may. Cần có kinh nghiệm trong ngành giày dép, nhưng không quan trọng nhưng phải có kinh nghiệm trong

CẦN NGƯỜI VÙNG FOOTSCRAY

điều khiển máy may, may quần áo.

Tiệm tóc vùng Footscray cần gấp thợ tóc và móng nước có kinh nghiệm.

Xin gọi Simon 9359 9734

Kim Lan 9689 9770 – 0435 862 456

• Có nhiều cô gái trẻ đẹp từ các nước châu Á, được thay đổi mỗi 2 tuần.

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

9553 0192

639-648

645-650

6

www.viet-times.com.au 639-648

TUYỂN THỢ MAY

PCA NO. 5531B

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

Xưởng may ở Glenroy cần tuyển thợ may. Cần có kinh nghiệm trong ngành giày dép, nhưng không quan trọng nhưng phải có kinh nghiệm trong điều khiển máy may, may quần áo.

ADMIN CLERK /

YOUTH EDITOR Viet Times Newspaper is seeking to employ a full time staff to fill in our vacancy. The applicant should have the following: • Excellent command of written and spoken English and Vietnamese • Flexibility to work in a fast paced environment and be in charge of all admin works • Ability to organise themed and cover stories as requested • Full time position • Working in Dandenong/Springvale office If interested, please call Minh Tran on (03) 9792 3675 or email your CV to: mtran@viet-times.com.au

Xin gọi Simon 9359 9734 636-650 639-690

CẦN THỢ HỚT TÓC

Cần thợ tóc có kinh nghiệm làm việc full time / part time tại vùng Springvale South. Nhận sinh viên làm việc sau giờ học.

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo! LADIES WELCOME!

Liên lạc (03) 8518 2432 – 0431 024 702

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp!

Quİng cáo Rao vńt | VIET TIMES

CẦN NHÂN VIÊN

• Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông • Tiện nghi, phục vụ tận tình, chu đáo, thoải mái

Khu đèn đỏ của Melbourne 44A Winterton Road Clayton VIC 3168

Xin gọi Simon 9359 9734

Tiệm thuốc tây vùng Richmond cần gấp một pharmacy assistant.

50153-641/RE/10

6 Bignell Road Moorabbin East

TUYỂN MACHINIST / OVERLOCKER

Nhà hàng Việt Nam mới mở ở Chadstone cần người chạy

645-649

Mel: Map. 26 Ref: H5

PCA100be

639-648

CẦN CHẠY BÀN VÀ PHỤ BẾP Xin liên lạc anh Nghĩa 0439 751 345

42 Cromer Avenue, Sunshine North

60226-584/TH/9

Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông Tiện nghi và thoải mái nhất ở vùng Đông Nam Melbourne

9366 6444

danny@leba.com.au or call 9521 3366.

bàn và phụ bếp có kinh nghiệm biết tiếng Việt – Anh.

PCA 7218BE

• Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available!

Mason St.

Vietnamese and English well. Email resume to

Xưởng may ở Glenroy cần tuyển thợ may đồ da (fur machinist / overlocker) có kinh nghiệm trong may da cừu. Có kinh nghiệm may mặc hoặc làm giày dép da cũng được chấp thuận. Có thể nói và giao tiếp bằng tiếng Anh.

CẦN CHẠY BÀN

Cần nam hoặc nữ chạy bàn nhà hàng vùng Hampton Park. Làm part-time vào buổi tối từ 4:00 pm. Liên lạc Thảo 0403 181 355 – 9799 4348 (sau 11:00 am)

1/2 giờ

1/2 giờ Albemarle St.

Hot Gossip Dịch Vụ $100 Đặc Biệt 60094-620/HTO/10

Dưới sự quản lý mới

647-651

646-649

Tuyệt vời nhất miền tây

• Mới tân trang

- Các thiếu nữ trẻ đẹp luôn sẵn sang chào đón quý vị! - Chúng tôi có phòng dancing riêng biệt theo yêu cầu của quý vị. - All Ladies Welcome!

preferred. Would be an advantage if you speak

-------------------------------------------------- 644-647 ------------------------------------------------------------------------------------------

60316-598/TH/9

417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

•Tất cả nữ nhân viên phục vụ đều được thay mới

CijN NGīũI

Brochures in store. $17 per hour. Sales experience

CijN NGīũI LÁI xe giao hàng có kinh nghiŔm. īu tiên cho ngĬŪi có xe 2 tIJn trŬ lên. Xin liên lĮc Trúc 0431 536 421.

CLUB STRIPTEASE www.clubstriptease.com.au

LADIES ALWAYS WELCOME

• Nhiều thiếu nữ mới trẻ đẹp đủ quốc tịch

1-7 KIPLING MEWS RICHMOND

9421 0105 9421 0483

• Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

Tel: 9555 8100

RAO VĦT HÀNG TUĖN

MỞ CỬA 7 NGÀY

Beautiful Ladies

SALES ASSISTANT WANTED Join our professional optical team

3 Leslie Court, Burwood Ph:

//

Full-Time Sales Assistant Position Available

PCA6646B

PCA 492B

Nhiều cô gái trẻ đẹp Quản lý điều hành mới

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

//BK

Tel: 9543 8820 • 9543 8837

CẦN NGƯỜI Cần người bán các sản phẩm health and beauty products. Cần phải có xe.

Liên lạc 0421 133 736.

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

MERCHANDISING/ MARKETING - WOMEN’S FASHION Part-time merchandising/marketing position for ladies fashion retailer in South Eastern suburbs. Role includes managing/ maintaining stock levels in stores to achieve sales targets, implementing and organising sales/marketing promotions. Must have fashion experience, computer knowledge and drivers licence. Must be willing to travel.

Please email resume to:

hrmgt68@tpg.com.au 49


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds 642-646

CẦN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

HAIR/BEAUTY SALON CARRUM DOWNS

Công ty Du lịch Saigon Star cần tuyển nhân viên vẻ, thích tiếp xúc với khách hàng, làm việc siêng năng, nói thông thạo tiếng Anh – Việt. Xin gọi số 0468 690 666 hoặc gửi CV về:

elainephan@saigonstar.com.au

gia đình! Xin liên lạc 9548 1983 – 0432 818 152

645-648

SŵC KHOŇ –LÀM ÁŅP

SANG LẠI NHÀ HÀNG

643-647

Liên hệ 0401 833 992

GIẢM CÂN NHANH

OFFICE CLEANING FRANCHISE

Liên lạc Tuấn 0432 455 176

Cần sang gấp dịch vụ làm sạch nhà và văn phòng (office cleaning). Làm đã gần hai năm, thu nhập ổn định. Trước mua $16.200, nay sang lại $15.000.

643-647

NHÀ CHO THUÊ KEYSBOROUGH

Phương 0431 141 571 • 9547 9207

CẦN NGƯỜI PHÂN PHỐI HÀNG

part time/full time Tiếng Việt: Như 0422 839 889 – 9773 3014 • Tiếng Anh: Selwyn 0411 438 348 • Tiếng Hoa: Uyên 0432 311 188

VIDEO, DVD, BģNG NHĭC PHīĩNG LAN DVD: BÁN ÁijY ÂŴ các loĮi DVD, phim tĺp, CD, cassette, thuŞc lá, thiŔp mŪi. ÁŴ các loĮi phim tĺp Hàn QuŞc, HŠng Kông, Thúy Nga, Asia... Liên hŔ: Shop 21 Bilo Shopping Centre, Footscray. Tel: 9396 1899

CHO THUÊ NHÀ

Cho mướn nhà gồm 3 phòng vùng Caroline Spring và Burnside. Giá $350/tuần.

636-649

Phương pháp làm tan mỡ bụng bằng thực phẩm dinh dưỡng, thơm ngon, giúp tăng sức đề kháng, chống lão hóa. Sản phẩm đặc chế tại Mỹ, hơn 30 năm và được nhập vào 73 quốc gia. Các mỹ phẩm giúp tóc bớt rụng, làn da mịn màng. Khách liên lạc sẽ được tặng hàng mẫu để dùng thử.

BUNGALOW SPRINGVALE SOUTH

Cho thuê bungalow vùng Springvale South, sạch và tiện nghi. Ưu tiên cho người có việc làm, du học sinh. Xin liên lạc 0422 968 880.

Nhà hàng mới tân trang, đẹp, đông khách vùng St Albans. Cần sang lại.

-------------------------------------------------- 648-651 ------------------------------------------------------------------------------------------

WATER TANKS FOR SALE 637-654

WATER TANK

Bán thùng nước mưa loại 1000 lit đã qua sử dụng, dùng chứa nước tưới cây. Giá $90/cái. Xin liên lạc 0415 955 740

Nhà gồm bốn phòng ngủ vùng Keysborough, sạch sẽ, giá $330/tuần. Liên hệ:

TÁI TÀI CHÍNH

Xinh: 9548 4753 - 0402 748 917

646-649 642-646

TIN VUI! TIN VUI!

PHÒNG CHO THUÊ SP’VALE

Nhận làm finance cho quý vị bị hồ sơ xấu.

Nhà dư phòng cho thuê, gần trạm xe lửa, xe buýt, rất thuận tiện. Phòng có phòng tắm, toilet riêng. Giá cả thương lượng.

Xin liên lạc Lê 0420 269 328

Giá rẻ cho mọi dịch vụ làm đẹp!!! Nối lông nheo $70, làm mặt $25, nail full-set $20…

Xin liên lạc Dương 9574 6288 – 0421 925 157

THŗT GÀ TīĩI SŝNG

(bên trong phòng mạch Bác sĩ Hồ Công Dương)

NHÀ ū VÙNG SPRINGVALE NUÔI gà vŘt, dĬ dùng, cĴn bán vŘt xiêm, trŶng gà, trŶng vŘt và trŶng ngŤng. GŚi 0431 802 521. ------------------------------------------- 613-664

SANG SHOP FOOTSCRAY

THUÊ SHOP, SHARE SHOP

Liên lạc anh Chọi 0413 115 725. NHÀ VÙNG SPRINGVALE còn dĬ phòng cho thuê. Xin liên lĮc 0421 890 099.

MADE IN AUSTRALIA

-------------------------------------------------- 647-650-------------------------------------------------------------------------------------------

Giảm giá đặc biệt bồn chứa nước!

NHÀ CHO THUÊ vùng St Albans East gŠm 3 phòng ngŴ lŨn, 2 toilet, sĬŬi toàn nhà, máy lĮnh, sĮch sŊ, gĴn mŚi phĬĪng tiŔn giao thông công cŦng và trung tâm St Albans. Giá $300/tuĴn. Xin gŚi anh Chí 0466 201 606 – 9310 9812. -------------------------------------------------- 645-648 ------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ VÙNG KEYSBOROUGH dĬ hai phòng sĮch sŊ, gĴn mŚi phĬĪng tiŔn Âi lĮi, shopping, trĮm xe bus. Cho thuê giá rň. Xin liên lĮc 0422 336 789. -------------------------------------------------- 645-648 ------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ VÙNG HAMPTON Park còn dĬ phòng cĴn cho nam, nż ÂŦc thân thuê. Nhà gĴn trĮm xe lźa và shop. L/l: Mai 0421 187 848.

KHÁCH SĭN NAM HY: 139 Huƀnh Mĸn ÁĮt, P7, Q5, Sài Gòn. Phòng mŨi xây Âņp, ÂĴy ÂŴ tiŔn nghi, an toàn. Phòng lŨn $20/ngày. Giİm 10% cho khách Ŭ tŸ hai tuĴn trŬ lên. Liên lĮc: (+84-8) 3838 3437 – 0903 83 83 84.

BUNGALOW MŧI HAI phòng ngŴ, ÂĴy ÂŴ tiŔn nghi, lŞi Âi riêng, gĴn trĮm xe lźa Springvale, bao nĬŨc gas. Giá $200/tuĴn. Liên lĮc Sinh 0430 589 090 (sau 5:00pm)

-------------------------------------------------- 648-657 ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 644-647 ------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 644-647 ------------------------------------------------------------------------------------------

Place a Classified Advert

5000L

$595

2000L

$695

GIÁ RẺ TỪ NHÀ SẢN XUẤT Bán lẻ trực tiếp đến khách hàng!

70141-638/HTO/10

DỊCH VỤ THẨM MỸ SPRINGVALE

Liên lạc 0435 551 991 – 0434 345 259.

644-648

(nói tiếng Anh, Tiều Châu và Quan Thoại).

Bán ampli Nhĺt $250, bàn Ĥn $200, hŠ cá lŨn 150x60x70cm $700, xe ÂĮp boy & girl $50, bàn cà phê $80, bàn computer $50. Liên lĮc Bình 9391 4136 (sau 5:00 pm).

bán hàng thịt có kinh nghiệm. Nếu biết tiếng Hoa càng tốt.

THUÊ PHÒNG KEYSBOROUGH

khách và thu nhập ổn định. Cần sang gấp vì lý do

LINH TINH

Cần sang shop thịt trong chợ Footscray. Cần thợ và người

THUÊ PHÒNG NOBLE PARK

Nhà vùng Keysborough gần Parkmore Shopping Centre và trạm xe bus. Nhà dư ba phòng cho thuê, fully furnished, bao bill. Ưu tiên thanh niên độc thân và người lớn tuổi, giá $120/tuần (có thể thương lượng). Liên lạc 0434 037 606 – 0432 777 099

thương mại vùng Springvale: địa điểm tốt, nguồn

NHĹN ÁīA ÁÓN PHI TRīũNG vùng Springvale và lân cĺn, tŢ chŶc du ngoĮn cho nhóm 10 ngĬŪi trong bang Victoria. GŚi 0431 802 521. -------------------------------------------------- 613-664-------------------------------------------------------------------------------------------

648-651

TRUYōN HÌNH SATTLLITE

646-649

Nhà hàng món ăn Hoa – Việt ngay trung tâm

ÁīA ÁÓN PHI TRīũNG

SANG THīĩNG Vű

-------------------------------------------------- 643-646 ------------------------------------------------------------------------------------------

Unit mới xây vùng Noble Park dư một phòng cần cho thuê. Phòng tắm và toilet riêng biệt, bao điện nước gas. Gần mọi phương tiện. Liên lạc Huệ 9792 5654 – 0401 012 195.

SANG NHÀ HÀNG

-------------------------------------------------- 608-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

625-676

648-651

648-659

NHĹN DĭY GUITAR/DRUM vŨi cách dĮy Âńc biŔt, hŚc ngay hiŐu liŎn. KŌt quİ nhanh chóng, chĪi giŜi trong 12 tuĴn lŒ. Bài hŚc ÂĴu miŒn phí. L/l: Minh 9795 0707 hay 0422 082 016

NHÀ VÙNG SPRINGVALE gĴn chŰ, cho nż share phòng giá $100/ tuĴn, bao ÂiŔn nĬŨc gas. Liên hŔ: Cô Hİi: 0403 254 557.

THUÊ NHÀ, THUÊ PHÒNG

Contact 0430 057 888.

DĭY GUITAR – TRŝNG

SHOP CHO THUÊ

Shop cho thuê nằm trên đường Johnston Street, Collingwood, ngay sát trung tâm thành phố Melbourne (CBD), rất thuận tiện cho mọi dịch vụ thương mãi. Tiền thuê $400/tuần (gồm thuế GST). Hợp đồng cho thuê dài hạn 3x3 hay 5x5 tuỳ thích. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Quang / Huệ qua số 9382 7311 (bất cứ giờ nào).

Well established & modern Hair /Beauty (facials, waxing, nails & massage) Salon business for Sale on busy main road, with 8 cutting stations, 2 nail stations, 4 separate beauty rooms and plenty of parking. Good takings with lots of potential. Sale price $55,000 + GST + stock & low rent

làm việc tại phòng vé Richmond. Ứng viên cần vui

616-667

642-650

648-660

9792 3675

2/435 Old Geelong Road Hoppers Crossing

1300 569 901 - 9369 9383 - 0433 103 956 Website: www.topnotchtanks.com.au TARGETING MORE THAN

75,000* POTENTIAL BUYERS!

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168. Paid ads will receive

Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $10/week: .............................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................

Weeks*

FREE! Tư nhân được quảng cáo miễn phí tại 2 dòng này. Xin ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Nếu không đầy đủ, toà soạn Viet Times không đảm bảo việc đăng tải.

LOTS OF WORDS! THIS AD also Bold, highlight top. Published online for free of charge.

THIS AD HAS BORDER

Free Online!

Good for Position Vacant, Business For Sale…

Fill in the form or call us 9792 3675 I would like to pay by: Cheque Credit Card / or I will call in for payment methods. PHONE US NOW! Card type: Visa Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. VIET TIMES CLASSIFIEDS 9792 3675 Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| TERMS AND CONDITIONS

Free on Internet! All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

50

) www.viet-times.com.au Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thĬĪng vŲ này ÂŎu có tĮi www.viet-times.com.au/directory

• First line is free of charge to private advertisers only. This ad will be published for 4 weeks. If you want to advertise again, please re-submit your ad as you did before. • Please fill in as much information as possible. Adverts with insufficient information might not be published. Online ad will be up for 90 days. • Viet Times & Adpro Media P/L has all rights to alter/delete any adverts.

VIET TIMES | Quİng cáo Rao vńt


SPORTS RESULTS

THŏ THAO TRONG TUijN Biên tĺp viên: HŠng Hà, HuŔ TrĴn

WEEKLY SOCCER LADDER

Barclays Premier League Bİng xŌp hĮng giİi ngoĮi hĮng Anh tuĴn qua

ThĽng Bolton, Âŧi banh Liverpool thoát khŝi nhóm xuşng hįng T rên sân nhà cŴa Bolton, Liverpool Âã giành chiŌn thļng vŨi tŖ sŞ tŞi thiŌu 1-0 nhŪ phút lóe sáng cŴa Maxi Rodriguez, qua Âó nhİy khŜi nhóm “cĴm Âèn ÂŜ”.

Nhżng tháng ngày Âen tŞi dĬŪng nhĬ Âã Ŭ lĮi phía sau, Liverpool vŸa có chiŌn thļng thŶ hai liên tiŌp ÂŐ leo lên vŘ trí thŶ 12 trên bİng xŌp hĮng vŨi 12 ÂiŐm có ÂĬŰc sau 10 vòng ÂIJu. Thĺm chí, Liverpool giŪ chŖ còn kém ÂŦi xŌp thŶ tĬ là Man City Âúng 5 ÂiŐm. TŨi làm khách trên sân Reebok, Liverpool giż nguyên ÂŦi hình tŸng Âánh bĮi Blackburn Ŭ vòng ÂIJu trĬŨc. ÁŦi khách khŬi ÂĴu

khá thuĺn lŰi vŨi mŦt loĮt cĪ hŦi có ÂĬŰc. NhĬng Torres, Lucas hay Gerrard ÂŎu không thŐ biŌn Âó thành bàn, trong Âó Âáng tiŌc nhIJt là pha sút hŲt banh Ŭ tĬ thŌ thuĺn lŰi cŴa tiŎn ÂĮo ngĬŪi Tây Ban Nha.

Trong khi Âó, Bolton cĨng không vŸa. ÁŦi chŴ nhà cĨng Âáp trİ mĮnh mŊ bľng nhżng ÂŰt phİn công nhanh, khá sļc sİo. Kevin Davies khiŌn khung thành ÂŦi khách chao Âİo vŨi cú vô lê chŨp nhoáng, khiŌn Reina rIJt vIJt vİ ÂŐ cİn phá. Bolton thĺm chí còn có thŐ vĬĪn lên dĸn bàn trĬŨc nŌu trŚng tài tinh mļt hĪn trong tình huŞng Carragher dùng tay chĪi

Honduras: 14 ngĬŪi thiŔt mĮng trong trĺn túc cĴu nghiŔp dĬ Các nhân chŶng cho biŌt, trong khi các cŢ ÂŦng viên Âang mİi mê chŶng kiŌn trĺn ÂIJu thì bIJt ngŪ có 8 kň bŘt mńt dùng súng bļn vào Âám Âông làm 10 ngĬŪi chŌt tĮi chŤ. BŞn ngĬŪi khác bŘ thĬĪng và lĺp tŶc ÂĬŰc ÂĬa ÂŌn bŔnh viŔn nhĬng Âã không thŐ qua khŜi. Trong sŞ 14 ngĬŪi thiŔt mĮng, có hai trŚng tài. HiŔn cİnh sát thành phŞ San Pedro Sula Âang tiŌn hành ÂiŎu tra vŲ viŔc. Theo nhĺn ÂŘnh ban ÂĴu cŴa cánh sát thì vŲ bļn giŌt này có thŐ liên quan ÂŌn cuŦc thanh trŸng lĸn nhau giża các bĤng tŦi phĮm không có cùng lŰi ích. Áây không phİi là lĴn ÂĴu tiên giŨi túc cĴu phİi nŢi da gà khi nghe nhżng thông tin này. Trong mŦt nĤm trŬ

banh trong vòng cIJm ÂŐ ngĤn cİn pha tIJn công cŴa ÂŦi chŴ nhà.

Sang hiŔp hai, Bolton tiŌp tŲc gia tĤng sŶc ép, trong khi Liverpool không có ÂĬŰc sž mĮnh dĮn nhĬ trong 45 phút ÂĴu tiên. TŨi phút 61, Liverpool thĺm chí còn mIJt J.Cole do cĴu thŴ này bŘ chIJn thĬĪng và phİi nhĬŪng chŤ cho Ngog.

Giľng co nhau trong nhżng phút còn lĮi và tĬŬng chŸng nhĬ trĺn ÂIJu sŊ kŌt thúc vŨi tŖ sŞ hòa 0-0 thì bIJt ngŪ Âã xİy ra Ŭ phút 86. Torres bIJt ngŪ có cú Âánh gót ÂiŔu nghŔ, khiŌn hàng thŴ Bolton mIJt phĬĪng hĬŨng, tĮo ÂiŎu kiŔn ÂŐ Maxi bĤng lên dŶt ÂiŐm, IJn ÂŘnh chiŌn thļng cžc kƀ quý giá cho Liverpool. V

lĮi Âây Âã diŒn ra mŦt sŞ vŲ bļn giŌt cĴu thŴ cĨng nhĬ HLV rIJt dã man diŒn ra Ŭ Colombia và Angola. ÁĴu tiên là vŲ thİm sát kinh hoàng Ŭ Tachira (Venezuela), gĴn biên giŨi vŨi Colombia khi cİnh sát tìm thIJy 10 thi thŐ ÂĬŰc cho là các cĴu cŴa ÂŦi banh nghiŔp dĬ Los Maniceros nľm ngŢn ngang bên nhżng vĨng máu lênh láng. Không lâu sau vŲ này, trong hành trình ÂŌn vŨi CAN 2010, ÁT Togo cŴa tiŎn ÂĮo Aderbayor Âã bŘ mŦt nhóm khŴng bŞ tIJn công bľng súng máy. HŔ quİ, lái xe, trŰ lý HLV và thĬ ký báo chí cŴa ÁT Togo phİi bŜ mĮng. Trong khi thŴ môn Obilale và tiŎn vŔ Akakpo lâm vào cĪn nguy kŘch, và phİi nhŪ ÂŌn các ca phĸu thuĺt khĶn cIJp Ŭ bŔnh viŔn, bŦ Âôi cĴu thŴ này mŨi thoát ÂĬŰc lĬŮi hái cŴa tź thĴn. Rõ ràng, túc cĴu, Âľng sau vň hIJp dĸn và kŘch tính cŴa nó luôn tiŎm Ķn nhżng nguy hiŐm không thŐ lĬŪng trĬŨc. <

VŘ trí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÁŦi bóng Chelsea Arsenal Man Utd Manchester City Tottenham WBA Newcastle Everton Blackpool Fulham Bolton Sunderland Liverpool Aston Villa Birmingham Stoke City Wigan Athletic Blackburn Wolves West Ham Utd

Trĺn 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Thļng HiŔu sŞ 5 0 4 1 4 0 3 1 2 1 3 0 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3

ÁiŐm 25 20 20 17 15 15 14 13 13 12 12 12 12 12 11 10 10 9 9 6

Hyundai A-League Giİi Hyundai A-League cŴa Úc VŘ trí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ÁŦi bóng Adelaide United FC Brisbane Roar FC Central Coast Mariners FC Gold Coast United Melbourne Victory FC Melbourne Heart FC Wellington Phoenix FC Perth Glory FC North Queensland Fury Newcastle Jets FC Sydney FC

Trĺn 12 12 10 11 13 12 11 12 11 10 12

Thļng 7 6 5 4 4 4 3 3 2 1 1

Thua 1 1 2 1 4 4 5 7 5 4 6

ÁiŐm 25 23 18 18 17 16 12 11 10 8 8

Liên lĮc ÂŐ ÂĬŰc gźi báo tŨi nhà! GŚi ÂiŔn thoĮi (03) 9792 3675 và báo sŊ ÂĬŰc gźi tŨi tĺn nhà, trĬŪng hŚc hay tŨi thŀng tiŔm cŴa quý ÂŦc giİ. TŢng chi phí cho 50 kƀ báo/nĤm là $150.

Bayern Munich quyōt giŽ chân Schweinsteiger bĿng mśi giá G

iám ÂŞc ÂiŎu hành Uli Hoeness khŀng ÂŘnh, Bayern Munich słn sàng bŜ ra mŦt sŞ tiŎn lŨn ÂŐ giż chân bľng ÂĬŰc tiŎn vŔ kiŌn thiŌt Bastian Schweinsteiger, sau khi tuyŐn thŴ ÁŶc này úp mŬ khİ nĤng sŊ tŨi Anh thi ÂIJu.

HŰp Šng cŴa Bastian Schweinsteiger vŨi “hùm xám” sŊ kŌt thúc vào tháng 6/2012. NhĬng ngay tŸ bây giŪ Âã có khá nhiŎu ÂŦi banh lŨn nhĬ Man Utd, Chelsea hay Man City chuĶn bŘ tiŌp cĺn vŨi tiŎn vŔ này nŌu anh không có ý ÂŘnh gia hĮn thŪi gian thi ÂIJu vŨi ÂŦi banh hùng mĮnh cŴa Bundesliga. RIJt nhiŎu chuyên gia Âánh giá cao khİ nĤng thŴ lĦnh cŴa Bastian Schweinsteiger, sau màn trình diŒn xuIJt sļc cŴa anh

tĮi World Cup 2010.

Lo ngĮi sŊ mIJt tiŎn vŔ có tĴm İnh hĬŬng lŨn tŨi ÂŦi banh, Âích thân giám ÂŞc ÂiŎu hành Uli Hoeness Âã ÂŎ nghŘ Schweinsteiger “ra giá” cho mŦt bİn hŰp Šng mŨi vŨi Bayern Munich. “Schweinsteiger hiŐu cĺu IJy sŊ nhĺn ÂĬŰc nhżng gì nŌu Ŭ lĮi vŨi Bayern Munich. Chúng tôi không chńt chŊ trong vIJn ÂŎ tài chính, nhIJt là vŨi mŦt cĴu thŴ có tĴm quan trŚng lŨn tŨi ÂŦi banh”, ông Uli Hoeness khŀng ÂŘnh.

Ông này cĨng cİnh báo các ÂŦi banh chŨ tĪ tĬŬng tŨi cĴu thŴ cŴa Bayern Munich nŌu không nhĺn ÂĬŰc sž Šng thuĺn cŴa CLB. “Real Madrid trĬŨc Âây tŸng tìm cách lôi kéo Ribery nhĬng cuŞi cùng phİi

thIJt vŚng. Các ÂŦi banh châu Âu cĴn nhĺn thŶc ÂĬŰc rľng, hŚ Âang ÂŞi mńt vŨi Bayern Munich”.

BIJt chIJp tín hiŔu rõ ràng tŸ Munich nhĬng các ÂŦi banh Anh có cĪ sŬ ÂŐ tin tĬŬng sŊ thu hút ÂĬŰc Schweinsteiger. Vì trĬŨc Âó, tiŎn vŔ này công khai bày tŜ sž ngĬŮng mŦ cŴa mình ÂŞi vŨi giİi NgoĮi hĮng Anh. “Tôi thích giİi NgoĮi hĮng Anh vì Ŭ Âó các trĺn ÂIJu ÂŎu diŒn ra vŨi tŞc ÂŦ cao. Anh trai tôi vŞn là mŦt ngĬŪi hâm mŦ Man Utd và khuyên tôi nên ÂĴu quân cho hŚ. NhĬng có lŊ tôi hŰp vŨi phong cách chĪi banh cŴa Chelsea hĪn. Tuy nhiên, cá nhân tôi không rõ ÂiŎu gì sŊ chŪ Âón mình phía trĬŨc. Dù sao tôi vĸn còn hŰp Šng vŨi Bayern Munich tŨi nĤm 2012”. V

Bastian Schweinsteiger


52 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 ATP World Tour

Singles Rankings Bİng xŌp hĮng tennis tuĴn qua Rank Name & Nationality

Points

PM

TP

1

Nadal, Rafael (ESP)

12,390

0

20

2

Djokovic, Novak (SRB)

7,145

0

21

3

Federer, Roger (SUI)

6,735

0

20

4

Murray, Andy (GBR)

5,125

0

19

5

Soderling, Robin (SWE)

4,825

0

24

6

Davydenko, Nikolay (RUS)

3,945

0

25

7

Berdych, Tomas (CZE)

3,715

0

24

8

Youzhny, Mikhail (RUS)

3,345

0

23

9

Verdasco, Fernando (ESP)

3,330

0

25

10

Ferrer, David (ESP)

3,280

1

23

11

Roddick, Andy (USA)

3,225

-1

21

12

Melzer, Jurgen (AUT)

2,560

1

26

13

Tsonga, Jo-Wilfried (FRA)

2,390

-1

21

14

Monfils, Gael (FRA)

2,370

1

24

15

Cilic, Marin (CRO)

2,330

-1

24

16

Almagro, Nicolas (ESP)

2,210

0

27

17

Ljubicic, Ivan (CRO)

2,190

0

24

18

Baghdatis, Marcos (CYP)

2,030

0

27

19

Fish, Mardy (USA)

1,991

0

20

20

Isner, John (USA)

1,850

2

24

… 49

Hewitt, Lleyton (AUS) 955 -11 PM: Position moved. TP: Tournaments played

22

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

Roberto Mancini thijt vśng vŏ Manchester City

R

oberto Mancini Âã bày tŜ sž thIJt vŚng khi cho rľng trĺn thua muŞi mńt 1-2 trĬŨc Wolves chính là màn trình diŒn dŬ nhIJt cŴa Man City kŐ tŸ ÂĴu mùa.

LŞi chĪi cŴa Man xanh là khá sáng sŴa trong 20 phút ÂĴu trĺn và hŚ Âã có bàn thļng xŶng Âáng do công cŴa Adebayor trên chIJm phĮt ÂŎn sau tình huŞng David Silva bŘ phĮm lŤi trong vòng cIJm. Tuy nhiên Âó cĨng là ÂiŐm sáng duy nhIJt mà Man xanh có ÂĬŰc trong toàn bŦ trĺn ÂIJu. 3/4 thŪi gian còn lĮi là cĪn ác mŦng cŴa Roberto Mancini: các hŚc trò cŴa ông thĴy ngĬŪi Ý chĪi nhĬ gà mļc tóc, nhIJt là hàng thŴ khi ÂŐ lĴn lĬŰt Nenad Milijas và David Edwards chŚc thŴng lĬŨi Joe Hart mang vŎ 3 ÂiŐm cho ÂŦi chŴ sân Molineux. TiŎn ÂĮo vang bóng mŦt thŪi cŴa Lazio Âã thŸa nhĺn ông không thŐ tìm ra lý do ÂŐ giİi thích cho sž kém cŜi cŴa các hŚc trò trong trĺn ÂIJu này: “Cİ ÂŦi chŖ thžc sž thi ÂIJu trong 25 phút ÂĴu trĺn, còn lĮi chúng tôi ÂŐ mńc cho Wolves Âá theo cách cŴa

hŚ và giành chiŌn thļng”. “Tôi không biŌt nguyên nhân vì sao các cĴu thŴ lĮi thi ÂIJu thiŌu thuyŌt phŲc nhĬ vĺy, nhĬng có lŊ các cĴu thŴ Âã quá chŴ quan khi cho rľng trĺn ÂIJu này là quá dŒ dàng chŖ sau 20 phút banh lĤn. Thļng thua là lŊ thĬŪng trong túc cĴu, nhĬng thua trĺn theo kiŐu này thì cŶ nhĬ chúng tôi không hŎ chĪi banh, không hŎ ÂĬŰc coi là Ŷng cź viên cho chŶc vô ÂŘch”. ThIJt bĮi này Âã là lĴn thŶ 3 Man City trļng tay kŐ tŸ ÂĴu mùa giİi và giŪ hŚ Âã bŘ Chelsea bŜ cách tŨi 8 ÂiŐm trong cuŦc Âua NgoĮi hĮng. XŌp trên Man City còn có Arsenal và MU vŨi khoİng cách 3 ÂiŐm sau loĮt trĺn vŸa qua. ThIJt bĮi trĬŨc Wolves rIJt có thŐ sŊ khiŌn tĬĪng lai cŴa Roberto Mancini bŘ Âńt dIJu hŜi lŨn nŌu các ông chŴ Arab lļm tham vŚng xem xét lĮi tài cĴm quân cŴa cžu HLV Inter. Trĺn thua Wolves còn cho thIJy mŦt bŦ mńt xIJu xí cŴa các cĴu thŴ Man xanh. Bİn hŰp Šng trŘ giá 24 triŔu bİng Mario Balotelli có trĺn Âá chính ÂĴu tiên Ŭ CLB mŨi nhĬng

thi ÂIJu vĺt vŪ và nhżng con sŞ thŞng kê cho thIJy cİ trĺn Super Mario chŖ chĮm banh có 42 lĴn, thua xa Šng ÂŦi David Silva (65 lĴn). Không nhżng vĺy Balotelli còn có nhżng hành xź nhĬ trň con khi có lŪi qua tiŌng lĮi vŨi chính các Šng ÂŦi và trŚng tài Mike Dean khiŌn ông này phİi “tńng” cho anh mŦt chiŌc thň vàng Ŭ phút bù giŪ. Adebayor chĮm banh thua Balotelli Âúng… 1 lĴn nhĬng Âã ghi ÂĬŰc bàn thļng, tuy vĺy anh này lĮi có phİn Ŷng vùng vľng vŨi Roberto Mancini khi bŘ thay ra khŜi sân Ŭ phút 77. Có mŦt chi tiŌt rIJt Âáng lĬu ý, Man City Âã không biŌt ÂŌn chiŌn thļng mŤi lĴn Carlos Tevez vļng mńt trên sân kŐ tŸ tháng 1 nĤm nay, thŪi ÂiŐm Mancini lên nļm ÂŦi. ÁiŎu này có thŐ lý giİi vì sao Mancini phİi xź nhĨn vŨi Tevez bľng cách trao bĤng ÂŦi trĬŬng cho anh, còn Adebayor thì hŪn dŤi vŨi ông vì luôn nghĦ rľng mình chŖ là “kép phŲ” cŴa tiŎn ÂĮo Argentina. Áây có phİi là khuôn mńt thĺt cŴa mŦt Ŷng cź viên vô ÂŘch? V

Tiger Wood mIJt ngôi sŞ 1 vì bê bŞi tình ái

SAU HĪN 5 NĤM THŞNG TRŘ làng golf thō giũi, Tiger Woods cuşi cùng cĩng phıi nhĭūng lįi ngôi vř sş 1 cŵa mình cho Âşi thŵ Lee Westwood. Ááng chú ý tay golf ngĭūi Anh này lįi chĭa tŹng mŧt lĵn giành danh hiŕu lũn nào trong sſ nghiŕp cŵa mình.

Viŕc Tiger Woods tuŧt vř trí sş 1 thō giũi là do anh không tham gia thi Âiju ŭ nhŽng giıi tích lĩy Âiőm trong 5 tháng qua. Trong thūi gian Âó, tay golf ngĭūi MƇ này còn mıi bĻn břu vũi viŕc giıi quyōt nhŽng vijn Âŏ gia Âình, sau khi vų bê bşi tình ái cŵa anh vũi hàng loįt chân dài bř báo chí phát giác. Nhū vĻy, VÁV ngĭūi Anh Lee Westwood Âã có Âiŏu kiŕn tích lĩy Âiőm cho mình nhū liên tųc xōp trong top 3 các giıi Âiju vŹa qua. Sau 281 tuĵn dĹn Âĵu thō giũi, Tiger Woods Âã phıi trao lįi danh hiŕu này và tųt xuşng vř trí thŷ hai. Phát biőu sau khi Âįt Âĭűc vř trí có nĿm mī cĩng không dám nghħ tũi, Lee Westwood sung

sĭũng nói: “Quı thĻt tôi chĭa bao giū nghħ mình sŋ vĭűt qua Âĭűc Tiger Woods vì anh ijy luôn là tĭűng Âài ŭ môn golf. Tôi sŋ nť lſc hōt sŷc Âő trų lįi ŭ vř trí này”. Vŏ phía mình, Tiger Woods Âã gŻi lūi xin lťi tũi tijt cı nhŽng ngĭūi yêu mōn anh vì thành tích Âáng xiju hţ này. “Tôi muşn nói lūi xin lťi vì Âã không Âáp ŷng Âĭűc sſ mong mŝi cŵa tijt cı nhŽng ngĭūi ŵng hŧ. Tôi thſc sſ vô trách nhiŕm và ích kƅ vũi nhŽng hành Âŧng cŵa mình”. Nhĭ vĻy, gĵn 2 thĻp kƅ qua, Âây mũi là lĵn Âĵu tiên mŧt tay vűt châu Âu nĽm giŽ vř trí sş 1 trong làng golf thō giũi sau trĭūng hűp cŵa golf thŵ Nick Faldo nĥm 1994. V

Thļng Palermo, Lazio giż vżng ngôi ÂĴu TrŬ lĮi vŨi diŒn biŌn cŴa trĺn ÂIJu, Palermo là ÂŦi nhĺp cuŦc tŞt hĪn ÂŦi Âang dĸn ÂĴu giİi Serie A. HŚ sŨm có cĪ hŦi mŬ tŖ sŞ ngay Ŭ nhżng phút ÂĴu tiên sau sai lĴm cŴa Giuseppe Biava. Tuy nhiên, Pastore Âã không thŐ tĺn dŲng thành bàn. Trĺn ÂIJu này, Palermo sź dŲng khá nhiŎu nhżng cú sút xa mŤi khi có cĪ hŦi. Muslera, Ilicic hay Pastore liên tŲc tìm kiŌm sž may mļn nhĬng ÂŎu không thành công. Trong khi Âó, ngay Ŭ tình huŞng uy hiŌp khung thành ÂĴu tiên cŴa mình, Lazio Âã có bàn thļng mŬ tŖ sŞ. Trung vŔ Dias lên tham gia tIJn công Âã có pha xź lý nhĬ mŦt tiŎn ÂĮo thžc thŲ vŨi cú vô lê tung nóc lĬŨi cŴa thŴ thành Salvatore Sirigu.

K

hông có bIJt ngŪ nào trong trĺn cĴu Serie A ÂĬŰc chú ý sáng 1/11. ÁŦi banh Âİo Sicili – Palermo – dù rIJt cŞ gļng nhĬng không thŐ níu chân Lazio Âang trên Âà tìm lĮi hình İnh cŴa mình. Bàn thļng duy nhIJt cŴa ÂŦi khách Lazio ÂĬŰc ghi do công cŴa trung vŔ Andre Dias ngay Ŭ phút 27. ChiŌn thļng không quá hào nhoáng cŴa Lazio cĨng ÂŴ ÂŐ ÂĬa hŚ gia tĤng khoİng cách vŨi Inter Milan lên 4 ÂiŐm. Áây có thŐ coi là màn chuĶn bŘ hoàn hİo cŴa Lazio trĬŨc trĺn derby ÂĬŰc dž báo rIJt khó khĤn vào cuŞi tuĴn này trĬŨc ÂŞi thŴ AS Roma.

Sang hiŔp hai, Palermo gia tĤng sŶc ép tìm kiŌm bàn thļng quân bình tŖ sŞ. NhĬng trong mŦt ngày không may mļn và cĨng bŬi phong ÂŦ quá ÂŤi xuIJt sļc cŴa thŴ môn Muslera, ÂŦi chŴ nhà Âã không thŐ hoan thành nhiŔm vŲ cŴa mình. Phút 68, Muslera khiŌn cİ sân vĺn ÂŦng nín lńng vŨi pha bay ngĬŪi ÂĶy banh bľng… ÂĴu ngón tay, khĬŨc tŸ nŤ lžc cŴa Pinilla sau cú ngİ ngĬŪi vô lê tuyŔt Âņp. Lazio cĨng Âáp trİ bľng cú sút phĮt dŦi xà ngang cŴa Mauro Zarate Ŭ nhżng phút cuŞi cŴa trĺn ÂIJu. HĮ Palermo vŨi tŖ sŞ 1-0 là trĺn thļng thŶ 7 cŴa Lazio kŐ tŸ ÂĴu mùa giİi. Tuy nhiên, HLV Edy Reja vĸn khiêm tŞn cho rľng, mŲc tiêu cŴa ÂŦi banh vĸn chŖ là trŲ hĮng!

Kim Clijsters

Kim Clijsters Âĥng quang giıi WTA Championship tįi Doha Á

ã chļc chļn kŌt thúc nĤm Ŭ ngôi sŞ mŦt thŌ giŨi, song Wozniacki tiŌp tŲc vô duyên vŨi các danh hiŔu lŨn. NgĬŪi chIJm dŶt giIJc mĪ cŴa tay vŰt trň ngĬŪi Áan MĮch tĮi WTA Championship hôm 31/10 là ngôi sao Kim Clijsters. HŠi tháng 9 nĤm ngoái, Kim và Wozniacki Âã gńp nhau lĴn ÂĴu tiên Ŭ chung kŌt MƆ mŬ rŦng. Khi IJy Wozniacki là mŦt hiŔn tĬŰng thžc sž khi bIJt ngŪ lŚt vào ÂŌn tĺn trĺn chung kŌt, dù trĬŨc Âó không ÂĬŰc Âánh giá cao. NhĬng câu chuyŔn cŢ tích cŴa Kim Clijsters hŠi Âó còn Âņp hĪn bŬi cô Âã bĬŨc lên ngôi vô ÂŘch dù chĬa góp mńt trŬ lĮi trong bİng xŌp hĮng WTA (do dŸng thi ÂIJu mŦt thŪi gian ÂŐ sinh con và chĤm sóc gia Âình).

Trong lĴn tái ngŦ tŞi chŴ nhĺt Ŭ Doha, Qatar, Kim vĸn là ngĬŪi khŬi ÂĴu tŞt hĪn hŀn khi thļng 6-3, 5-7, 6-3. VŨi vĨ khí là nhżng cú thuĺn tay uy lžc, cĨng nhĬ trİ giao bóng tĬĪng ÂŞi hiŐm hóc, tay vŰt BŖ giành break ngay Ŭ game thŶ hai và sau Âó dĸn trĬŨc ÂŞi phĬĪng tŨi 3-0. Set thŶ nhIJt Âã kŌt thúc tĬĪng ÂŞi chóng vánh khi Kim giành break thŶ ba ÂŐ IJn ÂŘnh chiŌn thļng 6-3. TIJt nhiên Wozniacki không phİi mĸu tay vŰt dŒ ÂĴu hàng. Trong set ÂIJu thŶ hai, mńc dù bŘ Kim Clijsters dĸn ÂŌn 4-1, song tay vŰt 20 tuŢi Âã thŐ hiŔn bİn lĦnh Âáng

nŐ khi gŮ hòa 5-5, giành thêm mŦt break ÂŐ dĸn lĮi 6-5, trĬŨc khi thļng ngĬŰc lĮi vŨi tƄ sŞ 7-5 sau mŦt cú Âánh ra ngoài cŴa Kim Clijsters. Ngay Ŭ game ÂĴu tiên cŴa set quyŌt ÂŘnh, Wozniacki Âã buŦc Kim phİi mļc ÂŌn 4 lŤi Âánh hŜng liên tiŌp, trong Âó Âa phĴn tŸ nhżng cú trái tay. Tuy nhiên bİn lĦnh và kinh nghiŔm dày dĮn cŴa Kim Âã giúp cô không hŎ bŞi rŞi và Âã dĸn lĮi vŨi tƄ sŞ cách biŔt 5-2. Wozniacki chŖ kŘp gŮ lĮi 3-5 khi cĴm giao bóng, trĬŨc khi chŘu thua 3-6. LĴn thŶ ba trong sž nghiŔp Kim Clijsters chinh phŲc ÂĬŰc WTA Championship sau nhżng lĴn ÂĤng quang vào các nĤm 2002 và 2003. Trong lŘch sź, chŖ có Martina Navralilova (8) và Steffi Graf (4) vô ÂŘch giİi ÂIJu danh giá cuŞi nĤm này nhiŎu hĪn Kim. VŨi chiŌn tích này, Kim khép lĮi mùa giİi thành công cŴa mình bľng 5 chŶc vô ÂŘch tĮi Brisbane, Miami, Cincinnati, MƆ mŬ rŦng và bây giŪ là WTA Championship. Áây cĨng là danh hiŔu thŶ 40 trong sž nghiŔp cŴa tay vŰt 27 tuŢi này. Kim còn bŜ túi khoİn tiŎn thĬŬng hĺu hĦnh lên ÂŌn 1.450.000 USD. ChŖ vŎ nhì Ŭ Doha và mŦt lĴn nża lŮ hņn vŨi các danh hiŔu lŨn, song Wozniacki Âã trİi qua mŦt mùa giİi thuyŌt phŲc. Tính tŢng cŦng, cô Âã chĪi 8 trĺn chung kŌt, và chŖ ÂŐ thua hai lĴn. Nhĺn xét vŎ ÂŞi thŴ, chính Kim Clijsters khen ngŰi: “Cô IJy sŊ chinh phŲc Grand Slam vào mŦt ngày không xa”.V


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 53

nĤm 2010, tiŌc rľng thành tích mà tiŎn ÂĮo 31 tuŢi sŬ hżu lĮi quá bé nhŜ. Anh không có ÂĬŰc chŶc vô ÂŘch thŌ giŨi hay Champions League, Europa League chŖ là giİi ÂIJu phŲ bŬi không tŲ hŦi ÂĴy ÂŴ các ÂŦi bóng xuIJt sļc.

Diego Forlan và giijc mī Quı bóng vàng FIFA X

thua Sevilla Ŭ trĺn chung kŌt Cúp Nhà Vua, cĪ hŦi dành cho cĴu thŴ ngĬŪi Uruguay còn lŨn hĪn.

ét vŎ thành tích cá nhân, Forlan không thua kém mŦt ngôi sao nào trong nĤm 2010. Anh Âã ghi ÂŌn 18 bàn cho Atletico tĮi La Liga, thžc hiŔn 6 ÂĬŪng chuyŎn quyŌt ÂŘnh cho các Šng ÂŦi lĺp công. TĮi Europa League, tiŎn ÂĮo có mái tóc vàng cĨng ghi ÂĬŰc 6 bàn, góp công lŨn vào chŶc vô ÂŘch Europa League lĴn ÂĴu tiên trong lŘch sź.

Ngôi sao sŞ 1 cŴa ÂŦi tuyŐn Uruguay World Cup 2010 thžc sž là kƄ niŔm Âņp ÂŊ nhIJt trong sž nghiŔp cŴa Forlan khi anh dĸn dļt Uruguay giành hĮng 4 thŌ giŨi và ÂoĮt danh hiŔu “CĴu thŴ xuIJt sļc nhIJt giİi”. Forlan Âã ghi ÂĬŰc 5 bàn, 1 ÂĬŪng chuyŎn quyŌt ÂŘnh trong các trĺn gńp Nam Phi, Ghana, Hà Lan và ÁŶc. Ngoài Lothar Matthaeus, Forlan là cĴu thŴ hiŌm hoi lĺp hattrick trong mŦt trĺn ÂIJu mà không có quİ 11m nào.

TĮi World Cup 2010, Forlan tŜa sáng vŨi 5 bàn thļng (bľng vŨi Vua phá lĬŨi Thomas Mueller) ÂĬa ÂŦi tuyŐn Uruguay giành hĮng 4 thŌ giŨi. Sau Âó, anh ÂĬŰc vinh danh bľng danh hiŔu “CĴu thŴ xuIJt sļc nhIJt giİi”. SuŞt 40 nĤm trŬ lĮi Âây, bóng Âá Uruguay chĬa tŸng có ÂĬŰc vinh dž này.

Ngôi sao sŞ 1 cŴa Atletico Mùa giİi nĤm ngoái, Atletico chĪi không thĺt sž Ţn ÂŘnh Ŭ giİi quŞc nŦi khi chŖ vŎ Âích Ŭ vŘ trí thŶ 9 (phĴn nhiŎu do phong ÂŦ sa sút cŴa Aguero) tĮi La Liga. NhĬng Forlan lĮi khác, anh vĸn thi ÂIJu chói sáng Ŭ nhżng trĺn ÂIJu quan trŚng và ÂĬa Rojiblancos lŚt vào tŨi trĺn chung kŌt Cúp Nhà vua (thua Sevilla 0-2). Forlan ÂŎu lĺp công trong cİ 2 trĺn ÂIJu gńp Barcelona (thļng 1, thua 1). Anh cĨng lĺp lĮi thành tích tĬĪng tž khi ÂŞi ÂĴu Real Madrid (hòa 1, thua 1). TiŎn ÂĮo ngĬŪi Uruguay cĨng lĺp cú Âúp Ŭ chiŌn thļng kiêu hùng 4-2 cŴa

NŌu FIFA không áp dŲng cách tính mŨi cho cĴu thŴ ghi bàn xuIJt sļc nhIJt, Forlan Âã giành ÂĬŰc danh hiŔu “Vua phá lĬŨi”. Anh cùng ghi ÂĬŰc 5 bàn nhĬ Thomas Mueller, Wesley Sneijder, David Villa nhĬng cuŞi cùng, Mueller giành giİi thĬŬng cá nhân danh giá này do có 2 ÂĬŪng chuyŎn quyŌt ÂŘnh cho Šng ÂŦi lĺp công.

Atletico trĬŨc Valencia tĮi Vicente Calderon. Có thŐ nói, Forlan luôn có ÂĬŰc cİm giác tŞt nhIJt khi gńp ÂŞi thŴ lŨn. Bên cĮnh Âó, Forlan cĨng là cĴu thŴ giàu İnh hĬŬng nhIJt trong chŶc vô ÂŘch Europa League cŴa Rojiblancos, danh hiŔu mà hŚ có ÂĬŰc lĴn ÂĴu kŐ tŸ cú Âúp danh hiŔu quŞc nŦi nĤm 1996. Cžu ngôi sao MU ÂŎu lĺp công Ŭ các trĺn knock-out cŴa Atletico khi lĴn lĬŰt gńp Galatasaray, Valencia, ghi bàn cİ hai lĬŰt trĺn gńp Liverpool (Âńc biŔt là bàn thļng quyŌt ÂŘnh Ŭ phút bù giŪ trên sân Anfield). Trong trĺn chung kŌt gńp Fulham, Forlan ghi cİ 2 bàn ÂĬa Atletico lên ngôi vô ÂŘch vŨi thļng lŰi 2-1. NŌu Atletico không

Phİi chĤng Europa League là quá ít ÂŐ nâng tĴm Forlan?

Arsenal sŋ chīi thſc dųng hīn?

A

rsenal Âã có ÂĬŰc ba ÂiŐm nhĬ dž kiŌn trĬŨc ÂŦi cuŞi bİng West Ham nhĬng ít ngĬŪi nghĦ rľng hŚ phİi nhŚc nhľn ÂŌn vĺy. ThŌ nên khi Alex Song lao ÂĴu dĨng mãnh ÂŐ ghi bàn thļng duy nhIJt, thĴy trò HLV Wenger hiŐu rľng hŚ cĴn chiŌn ÂIJu và còn phİi chiŌn ÂIJu ÂŌn tĺn cùng giŨi hĮn…

Áúng là West Ham Âang xŌp cuŞi cùng trên bİng xŌp hĮng Premier League nhĬng nŌu ai xem trŚn 94 phút giża hŚ vŨi ÂŦi chŴ nhà Arsenal ÂŎu thIJy cái khoİng cách mong manh mà ÂiŐm sŞ không diŒn tİ hŌt. ÁŦi khách Âã lĤn xİ, tŢ chŶc thŌ trĺn chńt chŊ vŨi mŦt Green xuIJt thĴn Âã làm ngao ngán nhżng khán Âài Emirates. ChŖ mŦt phút lóe sáng cŴa Clichy, mŦt cú lao vào quİ cİm cŴa Song mŨi có thŐ khiŌn Arsneal thŬ phào khi giż 3 ÂiŐm Ŭ lĮi. Arsenal tiŌp tŲc trŲ vżng ngôi vŘ thŶ 2 ÂŐ gây sŶc ép lên Chelsea nhĬng hŚ sŊ còn phİi ÂŞi mńt vŨi nhiŎu trĺn chiŌn nhĬ Âêm thŶ 7 nŌu muŞn mĪ vŎ nhżng ÂiŎu lŨn lao.

ChĬa có mŦt con sŞ thŞng kê chính thŶc nhĬng rIJt hiŌm khi có mŦt tŖ sŞ hòa không bàn thļng tĮi Emirates kŐ tŸ khi Arsenal dŚn nhà vŎ Âây. Có hai kŘch bİn thĬŪng xİy ra là Arsenal sŊ Ĥn tĬĪi nuŞt sŞng ÂŞi thŴ bľng cĪn mĬa bàn thļng hońc bŘ phİn Âòn bŬi mŦt pha phİn công ÂŐ nhĺn thIJt bĮi chua chát. ThŌ nhĬng Arsenal mùa bóng này ít nhIJt Âã có hai lĴn thļng sát nút (trĬŨc Birmingham và West Ham) bľng lŞi Âá khôn ngoan và ít nhiŎu toan tính. Chính ông Wenger thŸa nhĺn dù rIJt muŞn thļng nhĬng các hĺu vŔ cŴa ông luôn ÂĬŰc chŖ ÂĮo không chĪi canh bĮc tIJt tay ÂŐ rŠi bŘ phİn Âòn. Bài hŚc Âau trĬŨc ÂŞi thŴ tĴm thĬŪng nhĬ West Brom cách Âây hĪn 1 tháng dĬŪng nhĬ Âã là liŎu thuŞc Âļng khiŌn các pháo thŴ hiŐu ÂiŎu ông thĴy mình truyŎn tİi. KŌt quİ là trong khi tuyŌn trên miŔt mài Âi tìm con ÂĬŪng dĸn tŨi khung thành ÂŞi phĬĪng thì các hĺu vŔ vĸn hŌt sŶc bình tâm ÂŐ Âİm

Tuy nhiên, không ai phŴ nhĺn tài nĤng cŴa Forlan trên ÂIJt Nam Phi, Âńc biŔt khi mŦt mình anh dĸn dļt toàn ÂŦi giành vŘ trí “ÂŔ tŶ anh hào”. ViŔc tŜa sáng trong mŦt tĺp thŐ không thĺt sž xuIJt sļc càng khiŌn tài nĤng cŴa Forlan ÂĬŰc coi trŚng.

CĪ hŦi mong manh VŨi nhżng gì Âã thŐ hiŔn, Forlan chính là cĴu thŴ hay nhIJt trong bİo sž an toàn cho mành lĬŨi cŴa Fabianski. Không phİi ngĸu nhiên mà Arsenal Âã trİi qua 3 trĺn liên tiŌp không bŘ thŴng lĬŨi và HLV Wenger tŜ ra hŌt sŶc vui mŸng vì ÂiŎu Âó hĪn là hiŔu suIJt ghi bàn. ThŌ nên không ít ngĬŪi hâm mŦ cŴa Arsenal lĮi tŜ ra phIJn khích vì nhżng chiŌn thļng kiŐu 1-0 trĬŨc West Ham hĪn là cĪn mĬa 6-0, 4-0 mà hŚ dŦi xuŞng Blackpool hay Newcastle. ÁĪn giİn nó cho thIJy Arsenal không còn non trň và ngây thĪ mà Âã biŌt toan tính ÂŐ ÂĮt ÂĬŰc mŲc tiêu cuŞi cùng là chiŌn thļng. Hình İnh IJy chính là hình İnh cŴa Chelsea, cŴa MU, cŴa nhżng nhà vô ÂŘch… Trĺn ÂIJu hôm thŶ 7 Âã kéo dài mĮch 5 thļng lŰi cŴa các pháo thŴ trên tIJt cİ các giİi ÂIJu. ÁiŎu thú vŘ là trong 5 chiŌn thļng IJy (3 Ŭ Premier League, 1 Ŭ Champions League, 1 Ŭ League Cup) thì viŔc Arsenal Âi tiŌp tĮi League Cup lĮi ÂĬŰc báo chí nói nhiŎu nhIJt. Lý do hĪi khó hiŐu ban ÂĴu bŬi Âây là giİi ÂIJu mà HLV Wenger gĴn nhĬ không quan tâm và khoán trļng cho ÂŦi trň. NhĬng ÂiŎu Âó ÂĬŰc giİi thích ngay sau Âó vì thái ÂŦ thay ÂŢi hoàn toàn cŴa ông thĴy ngĬŪi Pháp nĤm nay khi xŌp mŦt ÂŦi hình khá mĮnh

Ngoài ra, Atletico mà Forlan thi ÂIJu bŘ loĮi ngay tŸ vòng bİng Champions League. TĮi giİi quŞc nŦi, Atletico còn bŘ bĺt khŜi nhóm 6 ÂŦi mĮnh nhIJt. ViŔc không ÂĬŰc thi ÂIJu cho mŦt ÂŦi bóng lŨn khiŌn Forlan chŘu nhiŎu thiŔt thòi bŬi chĬa khi nào, “Quİ bóng vàng” ÂĬŰc trao cho cĴu thŴ thi ÂIJu cho CLB tĴm thĬŪng. YŌu ÂiŐm Âó khiŌn Forlan khó so bì ÂĬŰc vŨi Sneijder hay Robben. Sneijder chính là nhĮc trĬŬng trong lŞi chĪi cŴa Inter trong mùa giİi giành “cú Ĥn ba” vĦ ÂĮi. Robben cùng Bayern lŚt vào tŨi trĺn CK Champions League, Šng thŪi ÂoĮt luôn cİ Bundesliga lĸn Cúp QG ÁŶc. BŦ Âôi trên cĨng góp công chính ÂĬa Hà Lan vào tŨi CK World Cup 2010. ū nhżng danh hiŔu cao quý nhĬ “Quİ bóng vàng”, cĴu thŴ cŴa ÂŦi tuyŐn vô ÂŘch thŌ giŨi luôn có Ĭu thŌ rõ rŔt. Áó là thĬŨc Âo và là tiêu chí chuĶn mžc nhIJt mà mŦt ngôi sao lŨn phİi có. TBN có ÂŌn 7 ngĬŪi trong danh sách này là Xavi, Andres Iniesta, Iker Casillas, Xabi Alonso, Cesc Fabregas, Puyol và David Villa. Xavi thžc sž là cĴu thŴ quan trŚng nhIJt trong lŞi chĪi cŴa TBN Ŭ World Cup 2010 còn David Villa là chân sút sŞ 1 cŴa La Furia Roja vŨi 5 bàn thļng. Iniesta còn ÂĬŰc Âánh giá cao hĪn vŨi bàn thļng duy nhIJt trong trĺn CK gńp Hà Lan. Quan trŚng hĪn, cİ 3 ÂŎu là nhà vô ÂŘch thŌ giŨi trên ÂIJt Nam Phi. Ngoài danh hiŔu “CĴu thŴ xuIJt sļc nhIJt giİi”, Forlan thĺm chí không có ÂĬŰc danh hiŔu nào cùng tĺp thŐ, thĺm chí Uruguay còn mIJt HCÁ sau trĺn thua ÁŶc 2-3. Giá nhĬ cú sút phĮt tuyŔt Âņp Ŭ phút cuŞi cùng trong trĺn tranh hĮng 3 vŨi ÁŶc không Âĺp Âúng xà ngang (hòa hai ÂŦi cùng giành HCÁ), cĪ hŦi cĮnh tranh QBV cŴa Forlan Âã không mong manh nhĬ vĺy. V

vŨi tham vŚng ÂoĮt cúp. HLV Wenger thŸa nhĺn rľng Arsenal không buông League Cup nża và hŚ sŊ cŞ gļng chia lźa cho tIJt cİ các mńt trĺn. MŦt mńt, tuyên bŞ IJy chŶng tŜ cĪn khát danh hiŔu Âã gây sŶc ép ít nhiŎu lên Arsenal. Mńt khác, nó cho thIJy ÂŦi bóng này Âã ÂŴ tiŎm lžc ÂŐ san sň lžc lĬŰng trên nhiŎu giİi ÂIJu mà không lo mIJt sŶc. Sž thžc thì so vŨi trĺn ÂIJu gńp Newcastle, chŖ duy nhIJt Denilson có tên xuIJt phát khi Arsenal gńp West Ham. NghĦa là Arsenal có gĴn nhĬ hai ÂŦi hình cŶng cža dù vĸn có mŦt vài trŲ cŦt nhĬ Van Persie, Vermaelen ngŠi ngoài. Mùa bóng mŨi chŖ Ŭ mŦt phĴn ba chńng ÂĬŪng ÂĴu nên còn quá sŨm ÂŐ nói vŎ tháng 5. ThŌ nhĬng sž thay ÂŢi vŎ tĬ duy tiŌp cĺn trĺn ÂIJu, vŎ ÂŦ dày lžc lĬŰng Âã khiŌn nhiŎu ngĬŪi phİi nhìn Arsenal bľng con mļt khác. Ông Wenger Âã xây džng mŦt thĬĪng hiŔu Arsenal nhĬ là tiêu biŐu cŴa lŞi chĪi duy mĦ, cŞng hiŌn. NhĬng nŌu thĬĪng hiŔu IJy ÂĬŰc gļn thêm mŦt vài chiŌc cúp, nó sŊ tŜa sáng hĪn dù có thŐ hŚ phİi hi sinh mŦt chút sž lãng mĮn. DĬŪng nhĬ ông Wenger Âã hiŐu và Âang thay ÂŢi ÂŐ Arsenal Âi trên con ÂĬŪng Âó. V


54 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

cõi tįm

TruyŔn phiŌm Song Thao

N

ghŖ hè, nghŖ phép, ta thĬŪng Âi chĪi xa, trú ngŲ tĮm tĮi khách sĮn. DĤm ba bża nźa tháng, lĮi trŬ vŎ nhà. ThĬŪng khi vŎ nhà, lŚt vào khung cİnh cĨ, ngİ mình trên chiŌc giĬŪng quen thuŦc, ta luôn luôn cİm thIJy thoİi mái, thú vŘ. Khách sĮn là cõi tĮm, nhà là cõi thžc. CuŦc ÂŪi này là mŦt cõi tĮm. HĴu nhĬ mŚi ngĬŪi ÂŎu nghĦ nhĬ vĺy. NhĬng cái cõi tĮm này, chúng ta tĮm trú hĪi lâu, quen hĪi quen tiŌng, nên khó rŪi. BiŌt là tĮm mà vĸn cŶ thích Ŭ... khách sĮn! Ông bĮn da Âen cŴa tôi, rIJt tha thiŌt ÂĬŰc chĴu Chúa, ÂĮo CĪ ÁŞc thuĴn thành, ChŴ Nhĺt nào cĨng Âi nhà thŪ, trong túi không bao giŪ quên tŪ giIJy hai chŲc Âô cúng dĬŪng, cuŞn Thánh Kinh luôn luôn Âeo theo ngĬŪi, nói câu nào cĨng mŪi Chúa vŎ góp tiŌng cho chļc Ĥn. MŦt bża, thIJy ông vIJt vİ vŨi công viŔc, tôi giŮn: - Này, Gabriel, cuŦc sŞng coi bŦ nhiŎu mŠ hôi quá nhŖ?” BĮn tôi cĬŪi nhe hàm rĤng trļng lĮnh: - ÁŪi mà! Chúa Âã phán “Con phİi ÂŢ mŠ hôi trán lIJy bát cĪm Ĥn”. Mình cŶ phİi theo ý Chúa vĺy chŶ sao.” Tôi làm bŦ tŖnh phán theo: - Tôi thIJy cĺu là con cĬng cŴa Chúa, sao không xin Chúa cIJt vŎ ngŠi bên chân Chúa cho nhàn hĮ cái thân! Gabriel lļc ÂĴu quĴy quĺy: - Còn sŨm quá! Tôi còn mIJy ÂŶa con nhŜ phİi nuôi, chļc Chúa cĨng hoãn cho mŦt thŪi gian nża chŶ! BĮn tôi không nói rõ mŦt thŪi gian là bao lâu, nhĬng bľng vào cái lļc ÂĴu hung hãn nhĬ vĺy, tôi dè chŸng chļc là phİi lâu lļm!

MŦt ông bĮn khác, ung thĬ thŪi kƀ cuŞi, con cái Âã chŠng vŰ Ââu vào ÂIJy, ÂŪi chŀng còn gì phİi lo lļng, cuŦc sŞng rIJt thoİi mái vŎ vĺt chIJt, nhĬng cái Âau ÂŨn cŴa tĺt bŔnh thĺt khôn lĬŪng, chép miŔng than thŬ khi tôi tŨi chĪi: - Mình cĨng tŨi tuŢi rŠi. NhĬng nŌu TrŪi cho ít nĤm nża thì quý hóa quá! SŞng có vIJt vİ, Âau ÂŨn ÂŌn thŌ nào chĤng nża, vĸn cŶ thích bám vào cõi tĮm. Sao vĺy? BŬi vì cái cõi mà ngĬŪi ta gŚi là vĦnh hľng, miên viŒn, vô Ĭu... ta chĬa hŎ biŌt tŨi chĤng? Hay là bŬi vì tŸ cõi tĮm bĬŨc qua cõi thĺt Âó, ngĬŪi ta phİi xuôi tay nľm dĬŨi ba tIJc ÂIJt hońc uŞn ngĬŪi trong ngŚn lźa thiêu? Toàn nhżng trò khó chĪi cİ. Nhà sinh hŚc Susanne Wiigh-Maesak, ngĬŪi ThŲy ÁiŐn, vŸa phát minh ra mŦt trò mŨi. Trò này coi bŦ dŒ chŘu hĪn. Thi hài ngĬŪi chŌt sŊ ÂĬŰc làm lĮnh cžc nhanh ÂŌn -18 ÂŦ C và sau Âó nhúng vào nitĪ lŜng có nhiŔt ÂŦ -196 ÂŦ. Thi hài, sau khi ÂĬŰc lIJy ra khŜi dung dŘch siêu lĮnh, trŬ nên giòn tan nhĬ kính và vŮ vŲn thành mŦt hŰp chIJt dĮng bŦt. TIJt cİ sŞ nĬŨc còn lĮi ÂĬŰc hút vào mŦt khoang chân không, trĬŨc khi cho chĮy qua mŦt màn kim loĮi ÂŐ lŚc bŜ

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION riêng mình. Nhà sang, xe xŘn, lŰi danh, tiŎn bĮc... Mńc sŶc mà vung tay vung chân. Mńc sŶc mà lèn cho ÂĴy túi tham. NhiŎu ngĬŪi sŞng trong cái sân si tŞi tĤm trong suŞt cuŦc sŞng. Trň, tiŌt vŘt còn chİy rĴn rĴn trong ngĬŪi, hung hĤng con bŚ xít Âã Âành. Già, máu tĬŬng Âã phİi nhiŒm lĮnh mà vĸn cŶ sân sân si si phát khiŌp. NhĬ Bà Margaret Ann Thomas-Irving, 58 tuŢi, cĬ dân Ŭ Hartford, Connecticut chŀng hĮn. TŸ tháng 10/2002 ÂŌn tháng 7/2003, trong vòng chĬa ÂĴy mŦt nĤm, Âã mŦt mình cĬŨp nhà bĤng tŨi 12 lĴn. TŢng cŦng sŞ tiŎn cĬŨp ÂĬŰc là 19 ngàn Âô. VĨ khí cŴa bà chŖ là khĶu súng Š chĪi con nít, hońc ngon hĪn, chŀng súng siŌc gì cİ chŖ dŚa nhân viên ngân hàng là trong ví có súng là hŚ nŦp tiŎn ngon Ī! CĬŨp có nghŔ thuĺt hĪn là hai vŰ chŠng James Roland Clark, 71 tuŢi, và Deloris Jane Clark, 66 tuŢi, dân Florida. Ông chŠng xách mŦt bao cát vào ngân hàng dŚa là chIJt nŢ, bà vŰ rŠ słn máy xe chŪ Ŭ ngoài cźa. CĬŨp xong ông chĮy ra phóng lên xe vù mIJt. NhŪ mŦt gói thuŞc nhuŦm cho phát nŢ sau Âó cİnh sát mŨi tóm ÂĬŰc hai ông bà già chŘu chĪi này.

tIJt cİ nhżng vĺt thŐ còn sót lĮi (nhżng thŶ cIJy ghép trong thân thŐ) chĬa phân hŴy. BŦt thi hài, sau Âó, có thŐ ÂĬŰc thiêu ÂŞt, hońc ÂĬŰc chôn trong mŦt quách làm bľng tinh bŦt bļp, Âńt trong hŞ nông khoİng Bà già Connie Parker, 74 tuŢi, cĬ ngŲ Ŭ 30 phân. Sau khoİng mŦt nĤm, oxy và vi Nassau, tiŐu bang Nżu īŨc vŸa trúng sŞ khuĶn sŊ phá hŴy chúng hoàn toàn, biŌn thi hài trŬ thành cát bŲi. Bà Wiigh-Maesak ÂŦc Âļc 25 triŔu. Khi Âi lãnh thì, sau khi trŸ thuŌ má, bà cĴm tay ÂĬŰc 7,3 triŔu. Bà cho biŌt bà Âã ÂĤng ký bİn quyŎn phĬĪng ôm chńt lIJy tiŎn, nhIJt ÂŘnh không chia cho pháp này Ŭ 35 quŞc gia. PhĬĪng pháp này ông chŠng Kenneth Parker, 77 tuŢi, Âang giúp tránh làm vĶn ÂŲc môi trĬŪng nhĬ bŘ ung thĬ phŢi thŪi kƀ cuŞi. Ông chŠng hai phĬĪng pháp thông dŲng hiŔn nay là hŜa MIJy bà thĬĪng chŠng cĨng không quên gźi thiêu và chôn dĬŨi ÂIJt nhżng nàng hĴu trļng trňo xinh Âņp xuŞng quá sâu làm trì trŔ quá trình phân hŴy. cho các ông chŠng bŨt cô ÂĪn. DĦ nhiên,

Không phİi là các nhà trĬŨc khi hóa vàng, mIJy bà không quên rĮch sinh hŚc, mIJy ông bĮn mńt, chŚc mù mļt hình nhân ÂŐ thŜa cĪn tôi cĨng bĴy ra nhiŎu ghen kéo dài qua hai cõi! cách... vĬŰt biên tŸ cõi sŞng qua cõi chŌt vui lļm. NhĬ ông Du Tź Lê chŀng hĮn: cho biŌt là ông Âã ÂĬa cho bà 20 Âô ÂŐ bà Âi Khi tôi chŌt hãy ÂĬa tôi ra biŐn mua sŞ nhĬng bà cãi lĮi bà Âã mua sŞ bľng ÁŪi lĬu vong không cİ mŦt ngôi mŠ tiŎn riêng cŴa bà. Ông chŠng tŶc giĺn Ââm Vùi ÂIJt lĮ thŘt xĬĪng e khó rã hai ÂĪn mŦt lúc. MŦt ÂĪn Âòi chia tiŎn, HŠn không Âi sao trŬ lĮi quê nhà mŦt ÂĪn xin ly dŘ sau 16 nĤm rĬŮi chung sŞng. Rút cŲc, cŲ Âi ÂĬŪng cŲ tôi ÂĬŪng tôi, Ông Luân Hoán lĮi còn cãi cŚ vŨi cİ... và bà Connie phİi thŜa thuĺn chia cho ông thinh không: chŠng mŦt sŞ tiŎn không rõ là bao nhiêu Không tŸ ÂIJt sao phİi vŎ vŨi ÂIJt nhĬng, theo tiŌt lŦ không chính thŶc, là ThŘt xĬĪng này không thŐ mIJt khĪi khĪi mŦt phĴn ba sŞ tiŎn bà lãnh. Khi tôi chŌt xin Âem giùm thi thŐ Chia cho thù lĸn bĮn nhĺu chĪi ThIJt thĺp cŢ lai hy. HiŌm có thiŔt! SŞng Âã tŸng IJy tuŢi tĬŬng tay chân Âã làm biŌng Ông LĬu NguyŒn cŶ thiên thai lĪ lźng: nhIJc lên nhIJc xuŞng, ai ngŪ vĸn cŶ chŲp Mai này ta sŊ ra Âi giĺt nhĬ máy. ÁŐ làm chi? Ôm vŎ cõi viên NgĬŪi Īi có nhŨ có gì nhļn không mãn chĤng? Cõi bình an Âó có cĴn nhżng TrĤm nĤm mây trļng bŎnh bŠng thŶ phù phiŌm cŴa cõi tĮm này không? VŎ nĪi Âã ÂŌn mà lòng thİnh thĪi MŦt cńp vŰ chŠng già Âã trên 80 tuŢi mà Dńn dò rŞi rít xong các ông IJy Âi... uŞng vĸn khŜe mĮnh. HŚ Ĥn uŞng kiêng khem cà phê. BŬi vì cái chŌt vĸn chĬa trong tĴm và tĺp thŐ dŲc hàng ngày. Không may hai mļt. Cõi tĮm này mŨi Âích thžc trong tĴm tay. TĮm lâu ngày dŒ có İo tĬŬng Âây mŨi là cŲ qua ÂŪi do mŦt tai nĮn xe buýt, hŚ lên thiên Âàng và ÂĬŰc thánh Phêrô Âón tiŌp cõi thĺt. nŠng hĺu. Thánh Phêrô ÂĬa hai ngĬŪi Âi ÁŪi ngĬŪi ÂĬŰc bao lâu? TrĤm nĤm trong coi nhà bŌp khŢng lŠ, hŠ bĪi, phòng tļm cõi ngĬŪi ta. TrĤm nĤm? MIJy ngĬŪi ÂĬŰc hĪi, sân chĪi golf... Lóa mļt vì sž sang trŚng trĤm nĤm? Bà cŲ 114 tuŢi cŴa kƄ lŲc cŴa ngôi nhà, cŲ ông hŜi thánh Phêrô: Guinness vŸa qui tiên, chính quyŎn ViŔt - Chúng tôi có phİi trİ tiŎn cho nhżng thŶ Nam Âang vĺn ÂŦng cho mŦt cŲ bà ViŔt này không? nam, cĨng 114 tuŢi, ÂĬŰc ghi vào thay thŌ. - TIJt cİ ÂŎu miŒn phí, thiên Âàng mà! Lóng rày, coi bŦ ViŔt Nam ham giż kƄ lŲc thŌ giŨi dż. HŌt bánh dĴy, bánh chĬng, ÁŌn giŪ Ĥn, thánh Phêrô ÂĬa hai cŲ ÂŌn bánh tét lŨn nhIJt thŌ giŨi (có Ŭ Ââu khác môt phòng Ĥn sang trŚng, thŶc Ĥn ê hŎ. CŲ làm thŶ bánh này không nhŖ?), nay muŞn ông hŜi: ÂĴu tĬ vào kƄ lŲc tŨi sž sŞng cŴa con - ThĬa Ngài, tIJt cİ các món Ĥn này cĨng ngĬŪi (bŔnh kƄ lŲc có phİi là mŦt biŌn tIJu miŒn phí cİ sao? thŪi mŬ cźa cŴa bŔnh thành tích ngày cĨ - TIJt nhiên! chĤng?). KƄ lŲc là thŶ xŘn. ThĬŪng thĬŪng bžc trung khó vŨi tŨi. Ông anh tôi bİo cŶ CŲ ông lĮi rŲt rè hŜi tiŌp: sáu chŲc cái xuân già là gŮ ÂŴ sŬ hŲi rŠi. - Chúng tôi có thŐ Ĥn tùy thích, không phİi Thêm ÂĬŰc nĤm nào là bonus cŴa trŪi ÂIJt, lo ngĮi dĬ mŮ, ÂĬŪng, cholesterol chŶ Į? cŶ hân hoan mà cám Īn! - Không, tôi Âã bİo là cŲ Âang Ŭ trên thiên Trong cái thŪi gian sŞng chŖ là tích tļc so ÂĬŪng cĪ mà! CŲ có thŐ Ĥn uŞng no say tùy vŨi ÂŪi sŞng cŴa vĨ trŲ, con ngĬŪi quĺy thích mà không sŰ bŘ mĺp phì, Âái ÂĬŪng nhĬ Âiên. ÁŴ món Ĥn chĪi. Kèn cža, khích hay nhŠi máu cĪ tim gì cİ. bác, tranh dành, lŸa Âİo, xô ÂĶy, chém BŤng nhiên mńt cŲ ông trŬ nên ÂŜ gay, giŌt... nhau. MŤi ngĬŪi cŞ thu vén cho

quay sang cŲ bà quát to: - TIJt cİ do lŤi cŴa bà! NŌu bà không ép tôi phİi Ĥn uŞng kiêng cż và thŐ dŲc hàng ngày thì tôi Âã lên Âây sŨm hĪn mĬŪi nĤm rŠi! Cái cõi mông lung Âó Ââu phİi chŖ có thiên ÂĬŪng. Nhżng nĪi khác có vui nhĬ vĺy không? Hai bŰm nhĺu ngŠi bên chai rĬŰu Âã cĮn quá nźa. MŦt ông hŜi: - Ông bĮn nghĦ là có thŌ giŨi bên kia hay không? Ông bĮn gŲc gńc ÂĴu: - Có chŶ! Mà chļc Ŭ bŐn cĨng vui vň lļm, nhĺu nhņt lu bù. - Sao ông biŌt? - Thì ông thIJy ÂIJy. MIJy chİ Âi có cha nào thèm quay vŎ Ââu! DĬĪng sao âm vĺy. Dân gian vĸn cŶ tin nhĬ thŌ. Cái cõi ÂĴy bí Ķn Âó ÂĬŰc hiŐu nhĬ là mŦt nŞi dài cŴa cõi tĮm này, cĨng có cuŦc sŞng và nhżng cung cách sŞng cŲ thŐ nhĬ nhau. Vĺy nên mŨi có dŘch vŲ gźi UPS không thiŌu thŶ gì qua cõi mŪ İo Âó. Nhà cźa, xe cŦ, quĴn áo, nŠi niêu soong chİo, vàng bĮc, tiŎn Âô giIJy lŨn 100.000, và cİ... ÂiŔn thoĮi di ÂŦng nża! MIJy bà thĬĪng chŠng cĨng không quên gźi nhżng nàng hĴu trļng trňo xinh Âņp xuŞng cho các ông chŠng bŨt cô ÂĪn. DĦ nhiên, trĬŨc khi hóa vàng, mIJy bà không quên rĮch mńt, chŚc mù mļt hình nhân ÂŐ thŜa cĪn ghen kéo dài qua hai cõi! Tin nhĬ thŌ bŘ coi là tin nhİm. Mê tín! NhĬng mâm cĪm cúng ngày giŤ ngày tŌt chļc có ý nghĦa khác. Không ai nghĦ là ngĬŪi tŸ cõi kia vŎ Ĥn nhĬ chúng ta Ĥn (cĪm canh còn nguyên Âó chŶ có hŲt Âi chút nào Ââu!) nhĬng làn khói nhang IJm áp mŪi ngĬŪi quá cŞ vŎ thŲ lŦc ÂĬŰc hiŐu nhĬ là mŦt cách tĬŬng nhŨ tŨi ngĬŪi thân Âã bĬŨc sang cõi khác trĬŨc chúng ta. TIJm lòng thĬĪng tĬŬng cŴa chúng ta thŐ hiŔn qua cách cúng nhżng món Ĥn mà ngĬŪi thân quá cŞ Ĭa thích khi còn sinh tiŎn. Trong nghĦa trang, mŦt ông dŚn cĪm canh cúng trên mŦ vŰ. MŦt ông ngĬŪi bİn xŶ thành kính Âńt bó hoa trên ngôi mŦ bên cĮnh. LŒ bái, cĴu kinh xong, ông bİn xŶ hŜi ông ViŔt nam: - BŦ ông tin rľng vŰ ông có thŐ vŎ Ĥn ÂĬŰc nhżng thŶc Ĥn ông cúng nhĬ vĺy chĤng? Ông ViŔt nam bình thİn hŜi lĮi: - BŦ ông cĨng tin rľng vŰ ông có thŐ vŎ ngźi ÂĬŰc bó hoa ông Âńt trên mŦ kia chĤng? ChŖ mŦt bĬŨc ngļn, chúng ta chuyŐn tŸ cõi này qua cõi khác. Ai cĨng ngĮi ngĴn trĬŨc nhŘp bĬŨc vô ÂŘnh này. Cõi tĮm, cõi... khách sĮn, chúng ta Âã quen nŌp sŞng. Cõi thžc, cõi... nhà, chúng ta u u minh minh. Cái bĬŨc dùng dľng tŸ mŦt chŤ ÂŶng cân bľng trên mńt ÂIJt sang chŤ chênh vênh mây trŪi là cái bĬŨc mŤi con ngĬŪi phİi trİi qua. Cái ÂiŎu chļc chļn sŊ xİy ra này chúng ta không muŞn nghĦ tŨi. Càng thêm tuŢi, chúng ta càng làm lĪ không muŞn nghĦ tŨi. Không nghĦ thì làm sao mà hiŐu ÂĬŰc. ThŌ nên: ThŌ giŨi có triŔu ÂiŎu không hiŐu Càng hiŐu không ra lúc cuŞi ÂŪi Chŀng sao khi Âã nľm trong ÂIJt ÁŚc Ŭ sao trŪi sŊ hiŐu thôi. (Mai Thİo) TruyŔn phiŌm Song Thao, 02/2004


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 55

LAUGH OUT LOUD

Áŝ VUI TÌM CHŻ VŧI Cĩ HťI TRÚNG $100 TIōN MŃT

TRANG VUI CīũI

Khi tìm Âīůc Âúng chŻ, bĭn phįi khoanh tròn nhŻng chŻ Âã tìm Âīůc, cĻt và gŹi vō Âŗa chŕ toà soĭn trong trang 1. Bĭn nào có lũi giįi Âúng sʼn Âīůc các món quà có giá trŗ tŷ nhŻng nhà bįo trů cųa Magazine 168 dīŧi Âây qua Âůt rút thģm may mĻn.

Áİm (Âáng) trách: TĬ Áía NŌu bác nào có lòng tŞt, muŞn Âóng góp chuyŔn tŌu, chuyŔn vui, chuyŔn… tám, xin liên lĮc thĬ tŸ vŨi Áía tui qua ÂŘa chŖ: Trang Vui CĬŪi, Magazine 168 PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các chŻ cijn phįi tìm

TĬ Áía kính mŪi

Tĭ Áía kő chuyŕn tình Chào quý bà con cô bác! Mijy hôm rày ông chŵ báo cŷ nhijm nhĽc chuyŕn bài vŭ. Thiŕt tình mà nói thì Tĭ Áía tui chŁng phıi nhà dzĥng, nhà báo gì ráo trśi. Chŗ tįi khi Âi xin viŕc thì Áía tui phıi nţ lung tung, nên bây giū bř vĥng miőng… Âáng Âūi! Viōt vĥn thì thŵa giū Tĭ Áía không biōt gì mijy. Thŗnh thoıng chŗ viōt thĭ mà thôi: Thĭ khijt nű, Thĭ mĭűn tiŏn, hoŅc Thĭ… tình. À, mà nói tũi tình thì trúng gu, trúng tŵ, trúng... tim cŵa Tĭ này rši! Cĩng phıi công nhĻn rĿng là tui hīi bř ÂŇp… “chai”. Khà khà! ChŁng thō mà thūi trai trʼn, Tĭ Áía tui bay bĭũm lı lĭũt vô vùng. VĹy vùng khĽp Mĭūi tám thôn vĭūn trĵu Bà Âiőm, Hóc Môn lijn sang cı Nhř Bình, Thŵ Dĵu Mŧt… Có ngĭūi nói: “Chà! VĻy công tŻ Tĭ Áía chĽc phıi là con ông này bà kia!” Hţng dám Ââu! Thūi còn ŭ Viŕt Nam, Tĭ Áía tui hành nghŏ SŻa xe Âįp, Vá xe Hông Âa. Chť nào ō quá thì Tĭ tui “mu” Âi chť khác. Thūi gian thijm thoát trôi qua mŧt cái vèo, Ââu Âó khoıng 5 nĥm thì Tĭ tui cĩng “mu” tũi gĵn Hóc Môn.

Cĩng vì chįy vòng vòng nhĭ vĻy mà Tui Âųng cô Tĭ. Bı hši Âó coi cĩng ngŧ lĽm, chuyên chįy Hông Áa chŭ hàng lĻu tŹ Tây Ninh dìa. Chįy quá xá nên mŧt bŽa trūi khiōn chiōc xe bı bř xì lşp trĭũc cái chòi vá Hông Âa, SŻa xe Âįp cŵa Tĭ tui. Chĭa thijy ngĭūi, tui Âã thijy tiōng bı oang oang, giśng móc hśng: “Có biōt vá ép xe máy hông Âó?” Tui nóng mŅt, nţ liŏn: “Ba cái lʼn tʼn. Tui còn vá xe vĻn tıi, xe lŻa, xe tĥng ... gì cĩng vá hōt. Cŷ có lť là tui vá. Cô Hai có lť tui cĩng vá luôn!” Dân Âi buôn nói nĥng khiōp Âım, vĻy mà gŅp tui nhĭ là “kƁ phùng Âřch thŵ”. Nghe tũi Âó, bı xŕ quá trūi. Tĭ tui còn phang cho nhiŏu câu “ác Âįn” làm mŅt bı Âŝ lên mĽc ců nŽa chũ. Vá xe xong rši bı nói: “Tui tĭŭng mijy anh dân ruŧng Hóc Môn các anh chĽc hiŏn lành, nào ngū...!” Tui Âáp lœ: “Trūi īi, vĻy là cô Hai hţng biōt rši. Con trai Hóc Môn lŹng lĹy giang hš thŵa nay... Bŭi vĻy có câu Âşi mà cı trĥm nĥm nay không ai Âşi Âĭűc…” “Câu Âşi gì vĻy?” Bı ngŷa nghŏ, hŝi liŏn. “À, câu Âşi này: Trai Hóc Môn vŹa hôn vŹa móc”. Tĭ tui dòm thijy bı gĭűng chín ngĭūi, lŅng lŋ trı tiŏn rši dśt xe Âi nhĭ bř ma Âuţi. VĻy Âó, chuyŕn tình cŵa Tĭ tui bĽt Âĵu nhĭ thō, sau Âó bı thŗnh thoıng ghé chīi, dù xe chŁng bř xŇp lşp. Còn cái câu Âşi thŵa mũi quen, bây giū bı Âã Âşi Âĭűc rši. Áő Tĭ tui xin phép bı sş sau sŋ Âĥng lên báo. Còn trong khi chū Âűi, ai có câu Âşi hay xin gŭi vŏ tòa soįn cho bà con Âśc chīi.

TĬ Áía

BĮn TĬ Áía trong giŪ nghŖ cŴa hãng kŐ rľng… - Có mŦt ngĬŪi tên là Vui. MŦt hôm tž nhiên ngĬŪi Âó trúng gió chŌt. Gia Âình theo sau vŸa khóc vŸa than: “ŝi giŪi Īi! Vui Īi là Vui…” - Hoàng tź vŸa sńc nĬŨc vŸa la: “CŶu ta hŮi ngĬŪi Âņp, ta sŊ tńng nàng mŦt ÂŞng quĴn áo và giŜ xách LV xŘn!”. Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tź bľng cńp mļt long lanh truyŎn cİm rŠi nói: “Không, em Ŭ truŠng quen rŠi!” - Cô giáo ÂŚc chính tİ cho hŚc sinh chép: “Cô gái dĸn anh lính vŎ làng…” (ngŸng 1 lúc) “xong chźa”….. - VŰ ngŴ mĪ, hét “chŠng em vŎ ÂIJy”. ChŠng phóng luôn qua cźa sŢ. (Quên cİ mńc quĴn áo!) - Bàn chİi Âánh rĤng Âau khŢ: “Áôi lúc mình thIJy cái nghŎ cŴa mình là tŔ nhIJt thŌ giŨi”. GiIJy vŔ sinh hét: “NghĦ lĮi Âi anh bĮn!” - BĮn bè bİo tôi là thľng cô ÂĪn vì tôi không có bĮn gái. NhĬng tôi cĨng Âã tŸng có ngĬŪi con gái theo cùng tôi sŞng chŌt có nhau : “Không trİ nŰ cho bà, bà thŎ sŞng chŌt vŨi mày”. CĨng tŸng có ngĬŪi con gái cùng tôi hņn ĬŨc ÂŌn kiŌp sau: “MuŞn cua chŘ mày hİ? ÁŰi kiŌp sau Âi cĬng”. Và tŸng có ngĬŪi con gái cam lòng tž nguyŔn vì tôi mà chŌt: “Cái gì? Làm bĮn gái ông? Tui thà chŌt còn hĪn”…. NghĦ lĮi thIJy mình cĨng Âào hoa quá!!! - VŰ hŜi chŠng: Anh Īi, anh yêu em vì khuôn mńt xinh Âņp hay thân hình gŰi cİm cŴa em? ChŠng: (nhìn tŸ ÂĴu xuŞng chân vŰ)

- MŦt cô gái ngŠi sau xe ôm vŸa Âi ÂĬŪng vŸa ngļm cİnh rŠi nói vŨi lái xe: “MŨi có 15 nĤm mà Sài Gòn thay ÂŢi nhiŎu quá”. Anh xe ôm tĬŬng vŨ ÂĬŰc ViŔt kiŎu liŎn hŜi: “ųa, cô Ŭ MƆ hay là Ââu mŨi vŎ vĺy?”; “DĮ không anh, em mŨi ra tù ÂĬŰc mIJy hôm. HŠi Âó em Âi cĬŨp xe ôm”!!! - Hai oan hŠn gńp nhau trong nghĦa trang: “Sao mày chŌt?”, “Tao bŘ chŌt cóng. MŨi ÂĴu thì tay chân tao Âông cŶng, Âau nhŶc vô cùng, nhĬng sau Âó thì tao thiŌp Âi, chŌt êm İ. Còn mày ?”, “TĮi vŰ tao ngoĮi tình”. “VŰ mày ngoĮi tình mļc mŨ gì mày chŌt?”

ÁŘa chŖ:....................................... .................................................... .................................................... Tel/Mob: .....................................

S

C

I

V

M

G

O

V

E

R

N

M

E

N

T

T

U

E

H

A

L

A

X

N

D

U

E

K

S

K

P

I

H

S

R

E

D

A

E

R

Q

U

R

S

S

E

E

E

Y

S

Q

E

Y

A

R

C

S

T

O

O

F

K

I

J

J

X

E

R

L

W

F

L

G

T

G

W

K

M

T

T

G

Q

F

Z

A

O

C

W

A

M

E

L

P

B

N

A

R

O

Q

A

A

G

N

O

N

E

D

N

A

D

W

X

I

H

Y

M

V

E

N

V

T

M

L

I

I

H

K

R

B

G

E

L

R

F

A

T

C

J

X

C

W

T

S

G

B

E

S

L

L

R

M

I

X

T

O

Z

R

D

T

U

E N

S

L

S

Z

A

A

N

I

R

F

A

A

U

S

A

A

C

Y

E

H

E

O

U

I

P

H

N

P

T

I

V

S

G

R

H

A

N

V

A

M

E

S

I

V

R

N

E

A

S

B

R

C

D

R

A

N

U

T

J

L

I

L

H

P

R

V

Y

U

S

N

G

M

E

F

G

H

Z

P

Q

G

S

S

V

R

N

M

A

E

S

A

O

H

T

E

V

F

R

Z

I

I

H

S

L

T

J

U

P

E

A

P

S

N

F

B

I

S

D

I

E

U

N

M

M

O

Z

H

N

D

P

A

W

N

E

I

Y

X

L

N

A

R

A

K

E

O

U

N

T

X

H

U

M

X

C

S

T

R

T

A

B

E

E

R

T

H

R

D

O

M

S

N

H

W

O

C

K

L

S

E

S

R

E

W

M

H

G

U

O

R

O

B

S

Y

E

K

F

C

G

V

S

E

I

E

E

P

B

O

W

O

R

L

D

N

E

W

S

W

Z

E

S

D

T

S

C

V

G

V

B

F

L

B

E

A

U

T

I

F

U

L

S

K

C

I

Z

N

M

L

E

J

D

J

C

A

F

L

N

E

W

S

P

A

P

E

R

U

D

K

S

G

B

I

H

A

K

U

U

Tham dš ngay ¾ij có cč hʼni trúng

$

100 Tiın Mħt!

Anh yêu cái tính hài hĬŨc cŴa em ÂIJy - ThŴa trung nguyên kiŌm hiŔp… mŦt anh vŨ ÂĬŰc 1 quyŐn bí kíp võ công… anh giŬ ra và ngay trang ÂĴu có ghi: nŌu muŞn hŚc ÂĬŰc môn võ này…. ngĬŪi hŚc phİi thiŌn… Vì khao khát muŞn ÂĬŰc làm minh chŴ võ lâm… anh ta chIJp nhĺn… Sau khi thiŌn xong giŬ trang sau thì có ghi tiŌp : nhĬng không thiŌn thì cĨng cĨng không sao… VŎ sau môn võ này ÂĬŰc lĬu truyŎn vŨi cái tên “uIJt Ŷc thĴn chĬŬng”.

Tên, HŚ: .....................................

Advertising • Advertisers • Keysborough • Freepapers • Government • Springvale • Readership • Localnews • Customers • Worldnews • Australia • Beautiful • Footscray • Melbourne • Viettimes • Discounts • Newspaper • Dandenong • Magazine • Newspage • Victoria • Sunshine • Vouchers • Stalbans • Vietnam • Hotnews • Clients • Private • Tapchi • Great

Nào, mŪi cİ gia Âình bĮn cùng vui vŨi mŲc “ÁŞ vui ô chż” tuĴn này. Hai giİi thĬŬng, mŤi giİi là $50 tiŎn mńt sŊ ÂĬŰc trao cho nhżng ai có lŪi giİi Âúng gŬi vŎ toà soĮn sŨm nhIJt, sau cuŦc bŞc thĤm may mļn.

ÁĬŰc bİo trŰ bŬi Viet Times.

www.viet-times.com.au Xin gŬi kŌt quİ vŎ toà soĮn: PO Box 2689, Dandenong North 3175 trĬŨc 09/11/2010.

ChuyŔn dân gian ViŔt Nam

con út Âĭa cho.

Thì mày cŷ Âő cho nó mŧt chút

Anh hśc trò Âi xuşng bōp, giiju cái chén tŗnh bī: - Cô út, bác nói cô cho tôi... nĽm tay cô mŧt chút.

Xĭa, có mŧt anh hśc trò nghèo rijt thông minh, thuê mŧt cĥn nhà ŭ trś trong phş. Áşi diŕn vũi nhà anh là nhà mŧt bà cų chuyên nghŏ quay tī, có mŧt cô con gái út rijt nōt na thùy mř, chĥm viŕc bōp núc. Bà cų thĭūng Âe bśn thanh niên hàng xóm: - Có già ŭ Âây, bśn bây ÂŹng hòng léng phéng Âōn con út. Mŧt ngày kia. Lúc bà cų Âang quay tī, cô út niju ĥn dĭũi bōp, anh hśc trò cĵm mŧt cái chén nhŝ xíu sang nhà bà cų: - Thĭa bác, hôm nay cháu niju ĥn quên mua nĭũc mĽm, bác cho cháu xin mŧt muťng. Thijy anh hśc trò ĥn nói dœ thĭīng nên bà cų cĩng dœ dãi: - Ÿ con cŷ xuşng bōp nói

Cô út la toáng lên: - Má īi! Anh này ınh kêu... - Thì mày Âő cho nó mŧt chút. Mijt cái gì Ââu! Cô Út Âành Âŷng im cho anh nĽm tay. Ba bŽa sau, anh hśc trò lįi sang: – Thĭa bác, cho con xin mŧt cŵ hành nhŝ. – Con cŷ xuşng bōp nói con Út Âĭa cho. Anh ta lįi xuşng bōp: – Cô Út, bác nói cô cho tui hun cô mŧt cái. Cô Út la lũn: – Má īi! Anh này ınh Âòi... - Thì mày cŷ Âő cho nó mŧt chút... Cô Út Âành Âő cho anh ta hun. Cŷ thō khi thì hįt tiêu, trái ũt, khi thì muťng muşi, hįt Âĭūng, cô Út cŷ Âành phıi “cho mŧt chút...”. Mŧt thūi gian sau, anh ta Âã Âĭűc ŭ... rő nhà bà cų. V

Bình thĪ cho tranh

“Tao biŌt nó ngoĮi tình nên mŦt hôm tao vŎ nhà ÂŦt xuIJt. Tao thIJy nó nľm trong giĬŪng không mńc quĴn áo. TŶc quá, tao chĮy xuŞng hĴm, không thIJy tình nhân nó, tao chĮy lên gác xép, cĨng không thIJy ai, tao Âang chĮy ra nhà kho thì bŘ lên cĪn Âau tim, chŌt. Thľng ma kia nói: “Thľng ngu si, nŌu mày kiŌm trong tŴ lĮnh thì tao vŨi mày Ââu có chŌt. V

ÁĴu này, ÂĴu İi, ÂĴu ai, ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___!

ChŖ có Ŭ xŶ mình…!


ÁŃC TRANG XE HĩI

ÁŃC TRANG XE HĩI Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675

60333-600/TH/9

_ TIN TŶC THŘ TRĬŪNG XE HĪI TUĴN QUA

9749 0706 - 0401 272 114

60365-603/TH/9

S PA R E S & ACC E S S O R I E S NHIỀU LOẠI PHỤ TÙNG KHÁC NHAU TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP - GIÁ RẺ Chúng tôi chuyên cung cấp các loại phụ tùng chất lượng cao, phụ kiện, đồ nghề xe, sơn xe và các dịch vụ bảo trì xe

• Kéo, mua xe cũ, xe đụng • Bán phụ tùng xe cũ, có tất cả các loại model LMCT 1229

Ph: 03

224 McIntyre Rd, North Sunshine

9366 0688

20154-519/TH/6

Mở cửa 7 ngày

9547 7377

KŐ tŸ khi giành ÂŦc lĺp (nĤm 1948) ÂŌn nay, chính phŴ Israel luôn không mńn mà sź dŲng nhżng chiŌc xe ÂŌn tŸ ÁŶc nhĬ xe Mercedes hay Volkswagen. Tuy nhiên khi mŞi quan hŔ bang giao giża 2 nĬŨc Âang dĴn ÂĬŰc cİi thiŔn, nhiŎu xe hĪi ÁŶc cĨng gia nhĺp ÂŦi ngĨ xe taxi Ŭ Israel, nhżng ngĬŪi ÂŶng ÂĴu Nhà nĬŨc Do Thái cĨng chuyŐn hĬŨng tích cžc hĪn. Sļp tŨi Âây, Âoàn xe hŦ tŞng hiŔn tĮi cŴa thŴ tĬŨng Israel Benjamin Netanyahu gŠm nhżng chiŌc Toyota Land Cruiser và Chevrolet Suburban bŚc thép sŊ ÂĬŰc thay thŌ bŬi dàn xŌ ÂŌn tŸ hãng xe hĮng sang Audi cŴa ÁŶc. Áó là 3 chàng limousine Audi A8L W12 bŚc thép ÂĬŰc thiŌt kŌ dành riêng cho các tŢng thŞng và thŴ tĬŨng. ChiŌc ÂĴu tiên Âang ÂĬŰc vĺn chuyŐn tŨi Israel, 2 chiŌc còn lĮi sŊ ÂŌn sau.

1602 Centre Rd, Springvale 3171 www.autowreckers.com.au

HÃNG SỬA XE ĐẠI DƯƠNG

• Điều chỉnh cân bằng xe • Sửa chữa và bảo trì • Nâng cấp và bảo dưỡng • Universal Joints • Center Bearing

Ocean Blue Auto

• CV Joints

• Nhận sửa chữa cho tất cả các hãng bảo hiểm • Việc làm nhanh chóng và bảo đảm • Kỹ thuật pha màu bằng máy điện tử • Chúng tôi có màu hấp sơn kim loại

8511 4979 - 0417 667 858

RICHARD AUTO SECURITY • Hệ thống báo động xe hơi (Antiscan giá từ $190) • Hệ thống khởi động xe từ xa (Remote Engine Starter) với giá từ $265 • Reverse Camera with Monitor từ $325 • Bộ điều khiển khởi động LCD giá từ $335 • Central locking (tính riêng) • Power windows Liên hệ Richard • Reverse parking sensor giá từ $185

LMCT 9081

Nhận mua và kéo các loại xe cũ, hư, đụng, bỏ. 60477-621/HTO/10

• Lắp ráp tận nơi, suốt 7 ngày!!

Đặc biệt các xe sửa tại đây đều được

CAR REMOVAL AND CASH FOR CARS

FREE đánh bóng

8753 0797 - 0401 829 914

Liên lạc với chúng tôi ngay:

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING

GIÁ CHỈ CÓ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG XĂNG QUA GAS TIẾT KIỆM ĐƯỢC 70% TIỀN XĂNG. TẤT CẢ XE RÁP GAS SẼ ĐƯỢC

Trên 20 năm kinh nghiệm

TRỢ CẤP TỪ CHÍNH PHỦ VÀ 2 NĂM BẢO HÀNH!

Thợ có bằng cấp tại Úc với kinh nghiệm lâu năm

Chúng tôi chuyên về:

CAR VAN 4 WD’S & ALL TRUCK

• Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp

Mở cửa 7 ngày 9am - 6pm

210 Cheltenham Rd, Keysborough Vic 3173

Email: oceanblueauto@optusnet.com.au

Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành! 1027-589/TH/6

Tel: 9798 1211 - Mob: 0433 357 212

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

D.M. AUTO UNIVERSAL

HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

$250

Trang bŘ ÂŦng cĪ dung tích lŨn 6.0L 12 xylanh, công suIJt cžc ÂĮi 450 mã lžc, “vŔ sƆ” mŨi cŴa thŴ tĬŨng Israel sŬ hżu hŔ thŞng an toàn hàng ÂĴu thŌ giŨi. Chŀng hĮn lŨp vŜ bŚc thép Âńc biŔt, lŞp xe chŞng ÂĮn, hŔ thŞng cİnh báo cháy, bŦ cİm biŌn bİo vŔ ngĬŪi trong xe trĬŨc nhżng cuŦc tIJn công bľng vĨ khí hóa hŚc, hŔ thŞng thông gió ÂŦc lĺp… Mĸu xe hŔ dĸn ÂŦng 4 bánh thŐ hiŔn Âŀng cIJp cŴa mŦt chiŌc limousine hĮng sang thông qua mŦt loĮt trang bŘ tiŔn nghi Ŭ nŦi thIJt nhĬ da bŚc cao cIJp, hŔ thŞng tivi, DVD, kŌt nŞi Internet, tŴ lĮnh, hŦp giż Ķm cho xì gà, ghŌ massage, ÂiŔn thoĮi, máy fax. V

Trường dạy lái xe

222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au

Vùng Keysborough của người Việt

Gánh sŶ mŔnh chŬ thŴ tĬŨng cĨng nhĬ các nhân vĺt cIJp cao cŴa ÂIJt nĬŨc Israel, chiŌc Audi limousine có mŶc giá cao ngIJt ngĬŬng: 1 triŔu USD ( bao gŠm giá gŞc 685.000 USD và thuŌ nhĺp khĶu), “vĬŰt mńt” siêu xe Mercedes SLS AMG trŬ thành mĸu xe Âļt nhIJt Ŭ ÂIJt nĬŨc này. NhĬ vĺy, vŨi 3 chiŌc Audi, ÂŦi hình xe hŦ tŞng cho thŴ tĬŨng có tŢng giá trŘ trên 3 triŔu USD.

(New & Reco)

• Boot Kit • Change Over • Lắp ráp phụ tùng

Cho tất cả các đời và model xe!

Xưởng Làm Đồng & Sửa Chữa Máy Chuyên sửa: • Máy xăng, dầu EFI, Gas • Hộp số tự động, số tay, Ambraya • Hệ thống điện, sạc, cục đề • Thay thắng, mài đĩa tại chỗ • Thay vỏ xe mới, cũ, mâm • Sữa chữa máy lạnh, bơm gas • Chuyên sửa xe nhập cảng • Tất cả công việc bảo đảm • Đặc biệt làm sạch hệ thống phun xăng bằng máy điện tử cho máy xăng và dầu • Nhận sửa chữa và bảo trì các loại xe truck

V

43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

70044-642/HTO/10

Liên lạc Garry:

Ũi giá sau thuŌ lên tŨi 1 triŔu USD, chiŌc Audi A8 limousine bŚc thép dành cho thŴ tĬŨng Israel, Benjamin Netanyahu, ÂĬŰc coi là chiŌc xe Âļt nhIJt trong lŘch sź ÂIJt nĬŨc này.

60459-624/HTO/10

MAYDAY AUTOMOTIVE

Chuyên mua xe cũ, hư, bị đụng BÁN PHỤ TÙNG XE GIÁ RẺ

0431 240 630

PARTS & REPAIRS

BM’S R US BMW Specialist

•Chuyên sửa các loại xe BMW với hệ thống kiểm tra máy móc hoàn toàn tự động • Chuyên bảo trì và sửa chữa các loại máy xe • Giá cả hữu nghị, việc làm có bảo hành

250 Edwardes Street Reservoir 3073 Mel: 18 C5

60024-574/RE/9

Chúng tôi chuyên về sơn sửa: • Xe bị đụng trầy sơn • Stone chips • Sửa xe bị đụng móp • Scratches • Các vết trầy sơn Nhận đến làm tất cả các vùng

www.bmsrus.com

Tel: 9460 5755

Chuyên bán phụ tùng xe, cho đủ các hiệu và đời xe Mở cửa 7 ngày (và cả Public Holiday) • Thứ Hai – Thứ Sáu: 8.30am-5.30pm • Thứ Bảy: 8.30am-5.00am • Chủ Nhật: 10am-4pm 234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

9317 0055

VT/KAP-617/RE/0

Vy 0438 985 628

Cash for Cars Chiōc Audi A8 ÂĽt nhijt lřch sŻ Israel

70181-646/HTO/10

SƠN SỬA XE LƯU ĐỘNG

70116-633/HTO/10

PAINT DOCTOR


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 57

Rửa xe chuyên nghiệp: kỹ lưỡng và rửa bằng tay

GIÁ ĐẶC BIỆT $20 vào mỗi Thứ Tư và Thứ Năm MŦt chiŌc xe ÂĬŰc Š hoĮ bľng máy vi tính cho giŨi ghiŎn xe.

Áôi Âiŏu nên biōt vŏ ghō ngši T

MŦt sŞ lái xe không thích ghŌ có nŔm ÂŮ, vì ban ÂĴu hŚ có thŐ cİm thIJy khó cź ÂŦng. ChiŌc ghŌ phŀng cho cİm giác rŦng rãi hĪn nhĬng nó lĮi không có ÂŴ khİ nĤng ÂŮ cĪ thŐ. ÁŸng nhĴm giża các tIJm nŔm ÂŮ xung quanh ghŌ vŨi mŦt chiŌc ghŌ nhŜ khiŌn bĮn bŘ gò bó. Các tIJm nŔm trên mńt ghŌ phİi ÂŮ xung quanh các bļp Âùi nhĬng mông bĮn vĸn ngŠi vŸa khoİng không nľm giża vòng nŔm. MŦt sŞ ghŌ có nŔm phía trên phĴn dža khiŌn cho vai ngĬŪi ngŠi bŘ ÂĶy ra phía trĬŨc. Các ghŌ này không phù vŨi lái xe tĴm thĬŨc vì chúng làm cho hŚ cİm thIJy không thoİi mái. YŌu tŞ thŶ hai tác ÂŦng tŨi khİ nĤng ÂŮ cŴa ghŌ ngŠi là ÂŦ cŶng cŴa ghŌ. Các ghŎ ngŠi mŎm thĬŪng tĮo cİm giác sang trŚng. NŌu có thiŌt kŌ tŞt, chúng sŊ tĮo ra lžc ÂŮ ÂŎu cho cĪ thŐ. Tuy nhiên ÂiŎu Âáng buŠn là mŦt sŞ ghŌ mŎm khiŌn bĮn “lún sâu” vào trong ghŌ khi Âang ÂiŎu khiŐn và cĪ thŐ sŊ phİi chŘu nhiŎu áp lžc. Áau mông, cŶng vai là nhżng biŐu hiŔn cŴa tình trĮng không ÂĬŰc ÂŮ ÂŎu.

Theo mŦt sŞ chuyên gia cho biŌt, ghŌ ngŠi tŞt là ghŌ ngŠi không quá mŎm. Ban ÂĴu chúng có thŐ tĮo cİm giác cŶng, nhĬng càng lái lâu, bĮn sŊ càng cİm thIJy thoİi mái. Nhżng ghŌ ngŠi này sŊ không bŘ lún, và tĮo ra lžc Â٠Šng ÂŎu cho toàn bŦ thân thŐ. HĴu hŌt các mĸu xe mŨi ngày nay có ghŌ làm tŸ khung thép, lĬŨi dây ÂŮ và bŚt xŞp (foam base) trong khi ghŌ xe hĪi trĬŨc nhżng nĤm 1970 ÂĬŰc làm tŸ lò xo và bŚt xŞp. XŞp có rIJt nhiŎu loĮi vŨi tƄ trŚng khác nhau do Âó chIJt lĬŰng ghŌ ngŠi cĨng rIJt khác nhau. Theo tĮp chí Canadiandriver, Volvo và Porsche là nhżng hãng có chIJt lĬŰng ghŌ ngŠi tŞt nhIJt.

TĬ thŌ ngŠi cĨng là ÂiŐm phİi chú ý. TĬ thŌ ngŠi tŞt là khi hai khuƄu tay bĮn hĪi cong xuŞng khi nļm vô lĤng. ÁiŎu quan trŚng vŨi tĬ thŌ ngŠi là bĮn phİi có thŐ thoİi mái ÂĮp pê-Âan vào bIJt cŶ lúc nào. TrŲc vô-lĤng và chân pê-Âan có thŐ ÂiŎu chŖnh là nhżng tính nĤng rIJt có lŰi cho lái xe và Âã xuIJt hiŔn trên thŘ trĬŪng trong nhżng nĤm gĴn Âây. NŌu xe cŴa bĮn có cİ hai tính nĤng này, hãy ÂiŎu chŖnh vŘ trí ngŠi sao cho bĮn có tĴm quan sát bên ngoài xe hżu hiŔu nhIJt sau Âó ÂiŎu chŖnh trŲc vô-lĤng và pê-Âan cho phù hŰp. NŌu chŖ trŲc vô-lĤng có thŐ ÂiŎu chŖnh, hãy ÂiŎu chŖnh ghŌ ngŠi sao cho có thŐ ÂĮp pêÂan thoİi mái và sau Âó mŨi ÂiŎu chŖnh vôlĤng. ChiŎu cao cŴa ghŌ ngŠi là mŦt vIJn ÂŎ khác. MŦt sŞ xe hĪi ngày nay có cŲm ÂiŐu khiŐn tay ÂŐ ÂiŎu chŖnh ghŌ ngŠi còn xe sang trŚng có thŐ ÂiŎu khiŐn ghŌ ngŠi bľng nút ÂiŔn Ŭ nhiŎu tĬ thŌ. V 60125-643/HTO/10

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7 The Professional Window Tinting

Nhận khắp các vùng

Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn?

60337-630/HTO/10

Đặc biệt Với giá cao cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

LMCT 10205W

Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng!

Liên lạc Nam

0417 557 999

• Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

nhiên liệu hơn? • Ngăn chặn 99% UV • Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời? • Giảm sức nóng 68% • Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ • Giảm chói 67% thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

Mobile: 0421 597 922

9701 2255

• Phim nhập từ hãng phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174

Chúng tôi rửa chuyên nghiệp và sạch sẽ. Từng chi tiết trong xe, hút bụi, cửa xe, bánh xe, khô và sạch bóng.

SUNSHINE PLAZA

Manager Rami

Góc đường Hampshire Rd & Services St

0410 333 914

(Chỗ đậu xe dưới tầng hầm ) COMPLETE

CAR AUDIO & ALARMS

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout

RRP $229

$119

Mongoose Car Alarm

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

RRP $249

$119

Car DVD & GPS

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

RRP $299

70020-639/HTO/10

rĬŨc tiên, bĮn cĴn mŦt chiŌc ghŌ có thŐ ÂŮ cĪ thŐ mŦt cách hoàn hİo. Hai phĴn trên ghŌ thžc hiŔn chŶc nĤng này. MŦt là các nŔm lót xung quanh Ŭ cİ trên mńt ghŌ lĸn phĴn dža lĬng (còn gŚi là loĮi ghŌ ngŠi ôm). Các dòng xe thŐ thao thĬŪng có nhżng tIJm lót khá hoàn hİo, trong khi nhiŎu xe SUV hĴu nhĬ không có các tIJm ÂŔm này khiŌn cho khi ÂiŎu khiŐn ngĬŪi lái có thŐ bŘ lļc lĬ. Chi tiŌt này không tác ÂŦng nhiŎu tŨi lái xe trong khoİng thŪi gian ngļn tuy nhiên trên ÂoĮn ÂĬŪng dài nó sŊ khiŌn bĮn mŔt mŜi.

Còn gì thú vị hơn khi bạn đang thoải mái shopping, xe bạn đã được sạch sẽ?

$219

S

als i c pe

Sales, Installations & Repairs Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

MONGOOSE

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10)


58 MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010

VIET TIMES NEWSPAPER’S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

First Pass Driving School Qualified Instructor / Certificate III - IV

Muốn mua phụ tùng xe hơi

giá rẻ và chất lượng?

60396-622/HTO/10

Phone: 03 9361 2004 • Fax: 03 9360 5453

L/l: Anh Linh Nguyễn 0432 459 456 (optus)

• Luôn có nhiều part mà bạn cần • Đầy đủ phụ tùng mới cho mọi loại xe, đủ đời • Phục vụ tận tình, lời khuyên hữu ích

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁC LOẠI XE CỔ ĐIỂN VÀ XE LIMOUSINE Xe Limousine 6, 8 và 10 chỗ ngồi phong cách cổ điển của thập niên 60’.

OPEN HOURS Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

70182-646/HTO/10

• Phục vụ đám cưới • Các dịp lễ đặc biệt • Các tour tham quan, du lịch, mua sắm • Tráng lệ và sang trọng • Lễ tang

12 Henderson Street Sunshine VIC 3020 Ph: 1300 720 361 Mob: 0437 982 952 e: info@accl.com.au w: www.accl.com.au

MAIDSTONE Speedy Tyres

ž kiŌn trong suŞt nĤm 2012, thŘ trĬŪng xe hĪi mui trĴn sŊ bŘ khuIJy Âİo bŬi sž ra ÂŪi cŴa 5 mĸu mŨi ÂĴy hŶa hņn ÂŌn tŸ Fiat, Volkswagen, Porsche, Toyota và Renault.

Đầy đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ chất lượng! Giá rẻ bất ngờ chỉ có tại Maidstone!

36 Hampstead Rd Maidstone VIC 3012

Fiat Abarth

9317 7744 Vỏ mới giá rẻ đặc biệt!* $90 $119 $119 $119 $90

205/65/15 215/60/16 185/R14 175/65/14 175/70/13

$65 $68 $65 $55 $45

70144-639/HTO/10

235/45/17 235/40/18 225/35/20 245/35/19 225/45/17 * có điều kiện áp dụng

CÂN CHỈNH BÁNH XE BẰNG MÁY TÍNH • BALANCE • VÁ VỎ XE

SPOT ON TYRE & AUTO Wheel - Tyre - Battery FREE

Liên lạc: Frank 0422 830 992

Đặc biệt Car service From

Tel: 9311 4838

• 5 lít nhớt • 1 lọc nhớt • 4 hoặc 6 NGK Japan Bugi (flatium thêm tiền) • Free balance 4 bánh xe • Free chỉnh tay lái xe

YOKOHAMA

ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00

KUMHO

60351-602/TH/9

KUMHO

NANKANG

205/55/16 $135

NANKANG

KUMHO

205/65/15 $89

215/45/17 $130

205/55/16 $115

NANKANG

185/75/14 $75 195/70/14 $85

KUMHO

KUMHO $89 YOKOHAMA $105

215/60/16 $119

235/45/17 $120

YOKOHAMA

235/45/17 $145

KUMHO

FALKEN

235/40/18 $179

NANKANG

205/65/15 $79 215/65/14 $89

YOKOHAMA

205/65/15 $99

Mở cửa 6 ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy Chủ nhật xin hẹn trước

205/40/17 $150 205/40/17 $120

185 R14 LT

KUMHO

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125 195R14 LT

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại

“Chất lượng là sự chuyên nghiệp của chúng tôi”

Nếu không phải lỗi của bạn, chúng tôi sẽ claim cho bạn!

Dž kiŌn trình làng vào nĤm 2012, “baby” Boxster ÂĬŰc khai sinh ÂŐ tiŌt kiŔm chi phí cho chĬĪng trình BlueSport bao gŠm khoİng

KUMHO

215/45/17 $145

9366 7376

• Bảo hiểm và xe tư nhân • Fleet work • Bảo đảm suốt đời cho sơn xe • Tất cả các công việc được bảo đảm • Sơn hấp • Cho mượn xe miễn phí

Porsche “baby” Boxster

NANKANG

NANKANG

Nhận kéo xe 24 giờ Chúng tôi chuyên về làm đồng, sơn cho xe:

Theo kŌ hoĮch, Abarth mui trĴn sŊ chính thŶc ÂŌn tay ngĬŪi tiêu dùng vào nĤm 2012 vŨi giá bán khoİng 25.000 bİng Anh (40.000 USD) và chŖ có 5.000 chiŌc ÂĬŰc sİn xuIJt ÂŐ phân phŞi trên toàn thŌ giŨi. Tuy nhiên, trĬŨc khi tiŌp cĺn khách hàng, Fiat Abarth phİi Âánh bĮi mŦt sŞ ÂŞi thŴ Âáng gŪm khác trong cùng phân khúc, bao gŠm Porsche “baby Boxster”, Toyota MR2, Renault Alpine và Volkswagen BlueSport.

$119

10 Berkshire Rd, North Sunshine (Kế bên Beyond 2000)

Tin Šn vŎ viŔc hãng Fiat khai sinh phiên bİn mui trĴn cŴa Abarth Âã rŦ lên tŸ hŠi nĤm 2008. Tuy nhiên, mãi ÂŌn thŪi gian gĴn Âây, hãng Fiat mŨi xác nhĺn kŌ hoĮch sİn xuIJt Abarth mui trĴn. Khác vŨi Smart Roadster, Fiat Abarth mui trĴn hŶa hņn sŊ không gây thIJt vŚng cho ngĬŪi hâm mŦ vŨi thiŌt kŌ hoàn toàn mŨi và khŞi ÂŦng cĪ Âńt giża tĬĪng tž Lotus Elise. HiŔn nay, hãng Fiat Âang cân nhļc thêm vŎ viŔc Ŷng dŲng khung gĴm KTM X-Bow cho Abarth mui trĴn. Dž kiŌn, tân binh nhà Fiat sŊ lIJy cİm hŶng thiŌt kŌ tŸ dòng Abarth cŴa nhżng

nĤm ’60. Cung cIJp sŶc mĮnh cho mĸu xe mui trĴn mŨi là khŞi ÂŦng cĪ MultiAir dung tích 1,4 lít cho công suIJt 170 mã lžc. Ái kèm vŨi ÂŦng cĪ là hŦp sŞ ly hŰp kép 6 cIJp hońc 7 cIJp hoàn toàn mŨi.

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!!

60084-641/RE/10

• Hệ thống computer chỉnh tay lái xe mới nhất của năm 2009 Kiểm tra thắng • Bán đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ • Bán mâm đúc xe mới và cũ giá rẻ • Nhận sửa và bảo trì các loại xe • Nhận service, thay thắng, mài dĩa, thay cục đề, cục sạc, bình nước, ống bô, service hộp số tự động. • Thay bình điệnh (Battery) hiệu Century 2 năm bảo hành

Các mĹu xe mui trĵn vũi giá mŏm sĽp ra mĽt thř trĭūng D

KUMHO

NANKANG

235/40/18 $149

235/40/18 $179

FREE

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863 Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

NANKANG

6, 12 OR 24 Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

OPEN 7 DAYS

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

MONTHS INTEREST

FREE

60231-585/RE/9

Giá luôn rẻ hơn các nơi khác!

60247-588/TH/9

• Hướng dẫn Free 32 câu luật và thi trên Computer (Tiếng Anh và Tiếng Việt) • Tận tâm, nhiệt tình • Nhận dạy các vùng phía Tây: Footscray, St Albans, Sunshine, Hoppers Crossing...

Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vùng Deer Park)


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 59

TRƯỜNG DẠY LÁI XE Học Lái Xe An Toàn

Renault Alpine NgĬŪi có công khŬi xĬŨng kŌ hoĮch sİn xuIJt mĸu coupe Alpine dĸn ÂŦng cĴu sau là

i e! ạ t ay r av

g N ulg M g vùn

Nam: Huấn luyện viên với bằng cấp IV DIA, chuyên dạy số tự động và giúp đỡ 32 câu luật và 28 câu luật lấy bằng P, dạy bao, dạy giờ, dạy theo luật GLS.

Xin liên lạc Ken Tề:

Liên lạc: Mob 0423 375 899 • Tel 8707 4968

Trường dạy lái xe

PREMIUM DRIVING SCHOOL • Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Chuyên sửa xe: FNFAUTO-607/RE/9

• Car, Truck, Thay máy, Hộp số • Mài dĩa thắng • Thay thắng • Re-gas aircon giá $75 Liên lạc:

0433 496 215

10 Clive Street, Springvale VIC 3171 (Mel: 79 K5)

Tel: 8502 7312

HŠng Hà

TOÀN AUTO REPAIRS SỬA XE LƯU ĐỘNG VÀ TẠI NHÀ • Chuyên sửa các loại xe xăng và dầu • Tune up và bảo trì

• Sửa hệ thống EFi • Tất cả công việc bảo hành 6-12 tháng • Đóng mộc Warrantee cho xe mới • Hơn 15 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp tại Úc

17 Joyce Street, Springvale VIC 3171

L/lạc: Toàn 0411 684 059 • 9512 5012

Kết

MIỄN PHÍ: 3 năm hỗ trợ trên đường cho tất cả xe mới!

NEW

MAZDA CX-7 Auto only

NEW

MAZDA2 NEO

$16,490

Manual

Auto

0466 438 864

N CHO XE MAZDA MỚI! TIẾT KIỆM THẬT LỚ thúc chủ nhật này,31/10/10 lúc 5pm TẶNG VOUCHER $250 cho mỗi xe bán ra!

Drive Away

$18,140

NEW

MAZDA2 MAXX

$19,490

Manual

Auto

Drive Away

$21,140

Drive Away

$36,990

XE TRƯNG BÀY GIÁ RẺ DEMO CX-7 CLASSIC FWD AUTO WAGON Only $35,490 Drive Away CX7MAZ DEMO MAZDA6 LUXURY SPORT AUTO HATCH Only $43,890 Drive Away XVX836 DEMO CX-7 LUXURYD WAGON L AUTO SOAway Only $45,590 Drive XXB330 DEMO RX-8 LUXURY MANUAL COUPE Only $53,390 Drive Away XQH051

60227-647/HTO/10

NEW

MAZDA3 NEO

$22,490

Manual

Auto

Drive Away

$24,490

NEW

MAZDA3 MAXX

$24,490

Manual

Auto

Drive Away

$26,490

DEMO CX-9 LUXURY AUTO WAGON Only $55,990 Drive Away XTG821

Với

70162-642/HTO/10

Tận tâm - vui vẻ Học phí đặc biệt!

RADAR DRIVE SCHOOL • Nhận dạy cho mọi lứa tuổi • Nhận dạy tất cả mọi vùng • Dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao

0433 211 082 • 0466 112 983 (OPTUS)

Dạy vùng Dandenong, Springvale, Burwood và các vùng lân cận.

NĤm 2013, hãng Volkswagen sŊ chính thŶc ÂĬa mĸu xe BlueSport ra thŘ trĬŪng và hŶa hņn trŬ thành ÂŞi thŴ mĮnh nhIJt cŴa Abarth. Cung cIJp nĤng lĬŰng cho BlueSport là khŞi ÂŦng cĪ EA888 mŨi nhIJt cŴa tĺp Âoàn Volkswagen. Bİn thân Golf và Scirocco cĨng Âang Ŷng dŲng “cŤ máy” tĬĪng tž. Ngoài ra, BlueSport phiên bİn Volkswagen còn có thŐ Âi kèm khŞi ÂŦng cĪ 1.6 FSI tĤng áp mŨi cho công suIJt 220 mã lžc ÂŐ phù hŰp vŨi hŔ thŞng mŬ van biŌn thiên Audi. Song hành cùng ÂŦng cĪ là hŦp sŞ sàn 6 cIJp trang bŘ tiêu chuĶn và DSG 7 cIJp tùy chŚn.

Trường dạy lái xe uy tín

Bảo đảm sẽ đậu ngay trong lần thi đầu tiên (Có điều kiện áp dụng)

60177-626/HTO/10

L P Volkswagen BlueSport

(Optus)

Liên lạc: RAKESH

THU HIỀN Trường Dạy Lái Xe

MŲc tiêu tĬĪng lai cŴa hãng Toyota là sİn xuIJt nhżng chiŌc xe mà ngĬŪi tiêu dùng cĴn và muŞn. Trong sŞ nhżng cái tên ÂĬŰc Toyota Âńt nhiŎu hi vŚng, không thŐ không kŐ ÂŌn phiên bİn “hĺu bŞi” cŴa mĸu xe MR2 ÂŦng cĪ Âńt giża. Ban ÂĴu, hãng xe Nhĺt Bİn dž ÂŘnh Ŷng dŲng ÂŦng cĪ V6 cho MR2 mui trĴn. Tuy nhiên, sau khi chŶng kiŌn sž thành công cŴa Honda CR-Z, hãng Toyota Âã quyŌt ÂŘnh sŊ trang bŘ hŔ dĸn ÂŦng hybrid dža trên ÂŦng cĪ xĤng 1,5 lít cho MR2. Ngoài MR2, hãng Toyota còn lên kŌ hoĮch sİn xuIJt mŦt mĸu xŌ thŐ thao khác. Theo nhiŎu nguŠn tin, Âây sŊ là mĸu xe coupe siêu rň vŨi ÂŦng cĪ Âńt trĬŨc nhľm tĬŬng niŔm tay lái thź Hiromu Naruse Âã tź vong trong mŦt vŲ tai nĮn giao thông hŠi ÂĴu nĤm nay.

AH: 9318 8540 • 0412 307 666

• HLV với bằng Instructor từ năm 1983 • Nhận dạy vìng Footscray, Sunshine, St Albans và các vùng phụ cận • HLV tận tâm, kiên nhẫn và vui vẻ • Hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

60372-611/RE/10

• Huấn luyện viên Nam/Nữ nhiều kinh nghiệm dạy chuyên nghiệp, tận tâm và vui vẻ • Có sẵn xe để đi thi (Driving Test) • Thời gian linh hoạt trong tuần hay cuối tuần • Nhận dạy giờ, dạy trọn gói, dạy bao.

0405 471 946 Toyota MR2

VINA DRIVING SCHOOL

TOANAR-561/RE/9

“MŚi nhà sİn xuIJt xe hĪi vŨi dòng sİn phĶm Âa dĮng ÂŎu phİi có chŤ cho mŦt mĸu xe thŐ thao giá mŎm”, ông Laurens cho biŌt. Theo nguŠn tin nŦi bŦ, mĸu xe mŨi sŬ hżu phong cách tĬĪng tž Alpine A110 Berlinette và sŊ bļt ÂĴu có mńt trên thŘ trĬŪng trong 3 nĤm tŨi. Dž kiŌn, nhà máy Âńt dây chuyŎn lļp ráp Alpine sŊ là Renaultsport Ŭ Dieppe, Pháp. Sau khi mĸu xe Mégane ÂĬŰc chuyŐn ÂŌn dây chuyŎn lļp ráp tĮi Tây Ban Nha, nhà máy Renaultsport hiŔn Âang “rİnh rŤi”.

Safe‘n‘Save

50133-554

ông Laurens van den Acker, thiŌt kŌ trĬŬng mŨi cŴa Renault.

60417-627/HTO/10

100.000 mĸu xe Volkswagen, Porsche và Audi dža trên cĪ sŬ bŔ gĴm ÂŦng cĪ Âńt giża mŤi nĤm. ChŘu trách nhiŔm bİo trŰ cho kŌ hoĮch BlueSport là ông Matthias Mueller, giám ÂŞc mŨi cŴa Porsche, vŞn có rIJt nhiŎu kinh nghiŔm trong viŔc vĮch chiŌn lĬŰc sİn phĶm. SŬ hżu giá bán chĬa ÂŌn 30.000 bİng Anh, Porsche “baby” Boxster có thŐ sŊ ÂĬŰc trang bŘ cİ ÂŦng cĪ 4 xylanh tĤng áp nhľm cİi thiŔn sŶc mĮnh cho mĸu xe mui trĴn nhŜ xinh cŴa ÁŶc.

6 NĂM bảo hành máy móc! Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

715 Springvale Rd, Mulgrave

SIMON CHEA

0411 637 301

GARRY AND WARREN SMITH

Tel: 8562 5555

SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au

Email: simonc@gws.com.au (Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)


TOYOTA

ans LeMans

Toyota Kluger model mới đã có tại showroom của chúng tôi!

Kluger KX-R 2WD $39,990 LÁI ĐI NGAY • 4 door Wagon/5 seats • 11.0L/100km • 5 speed • 6 cylinder, 3.5 litre engine

NEW

LÁI ĐI NGAY

COROLLA ASCENT SEDAN/AUTO

$19,990

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! Xem thêm thông tin chi tiết tại website: wwww.lemanstoyota.com.au

FR

FR

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

O

M O

M O FR

$30,888

YARIS YRS SEDAN/AUTO

Speacial Edition!

M

CAMRY TOURING

$22,990

nhiều! m ệ i k t Tiế rong

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Xin liên lạc ngay Tuấn Nguyễn

t Đặc biệt

10 THÁNG

số điện thoại 03 9689 2944

07 CAMRY SPORTIVO 08 CAMRY ALTISE

$18,990 LÁI ĐI NGAY

$18,990 LÁI ĐI NGAY

$18,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 speed Automatic • 5 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 5 speed Automatic • 4 door 5 seat • Airbags • Paint - Metallic • Power Steering

• 5 speed Automatic • 4 door 5 seat • Airbags • Paint - Metallic • Power Steering

• Silver • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Cruise Control • Power Door Mirrors

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

03 RAV4 CRUISER

• Black • 4 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Power Door Mirrors

Miễn phí bảo trì xe tính giá cố định $170*

• White • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Cruise Control • Power Door Mirrors

02 NISSAN PULSAN Q

$9,990 LÁI ĐI NGAY • 4 speed Automatic • 4 door 5 seat • Abs • Cd Player • Power Steering

• Gold • Air Conditioning • 4 Speaker Stereo • Power Door Mirrors • Power Windows

06 RAV4 CV

08 KLUGER KX-S 4X2

04 SUBURA IMPREZA

02 BMW 318i

$21,990 LÁI ĐI NGAY

$43,990 LÁI ĐI NGAY

$22,990 LÁI ĐI NGAY

$16,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 speed Automatic • 5 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Cruise Control

• 5 speed Semi-Auto • 4 door 7 seat • Abs • Bluetooth System • Leather Seats

• 5 speed Manual • 4 door 5 seat • Airbags • Fog Lamps - Front • Power Steering

• 5 speed Semi-Auto • 4 door 5 seat • Airbags • Electric Sunroof • Power Steering

• Merlot • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Camera-Rear Vision • Roof Rails

AD RO

DEER PARK 770 BALLARAT RD. PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

LMT-646/HTO/10

LMCT 10334

ON GT SIN

LMCT 691

N KE

RD

MOORE ST R

ET

WESTERN RING

EET

T R EE HYD E ST

WHIT EHA LL S TR E MAR ET IBYR NON G RI VER

TREET VICTORIA S

STREET

BARKLY ST RE

N

R

BUYCKLE

EET STR

CAIRNLEA D

ING IRV

STREET

AD RO

PH: 9689 2944

DONALD

S ON BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

ES INC PR

Liên lạc: Tài Lê

AD

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), An Nguyễn và Vĩnh Phạm N

• Blue • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Central Locking • Power Door Mirrors

TOYOTA

LeMans Y HW

• Blue • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Cruise Control • Power Door Mirrors

STATION RO

• White • 6 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Power Door Mirrors


MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 61

ty sŊ dùng xe hĪi chĮy ÂiŔn. GE hiŔn cĨng có mŦt phân nhánh hoĮt ÂŦng cho thuê xe chĮy ÂiŔn, thông qua bŦ phĺn tài chính GE Capital. GE dž kiŌn ÂĴu tĬ 10 tƄ USD trong vòng 5 nĤm tŨi ÂŐ phát triŐn công nghŔ nĤng lĬŰng sĮch. Ông Immelt cho biŌt kŌ hoĮch này sŊ tĮo thêm nhiŎu công Ĥn viŔc làm.

K

hông phİi chŖ bľng lŪi nói mà sŊ là hành ÂŦng cŲ thŐ. General Electric (GE), nhà sİn xuIJt hàng ÂiŔn tź lŨn nhIJt thŌ giŨi, dž kiŌn Âńt mua hàng chŲc ngàn xe chĮy ÂiŔn. NhiŎu ngĬŪi Âang chŪ ÂŰi xem Âây là nŤ lžc thžc sž hay mŦt chiêu thŶc PR doanh nghiŔp. Theo lŪi CEO Jeffrey Immelt cŴa GE, Âây sŊ là ÂĪn Âńt hàng xe chĮy ÂiŔn lŨn nhIJt trong lŘch sź.

GE, nhà sİn xuIJt hiŔn cung cIJp 1/3 thiŌt bŘ ÂiŔn tź trên thŌ giŨi, sŊ Âńt mua hàng chŲc ngàn chiŌc xe chĮy ÂiŔn chŖ trong vòng khoİng mŦt tuĴn - ông Immelt công bŞ tĮi London hôm 28/10, nhĬng không nêu chính xác sŞ lĬŰng xe cĨng nhĬ nhà cung cIJp dž kiŌn. SŞ lĬŰng xe chĮy Tiết kiệm cả ngàn đô nếu ÂiŔn trên thŌ giŨi tĤng lên sŊ bạn mua xe mới. 7 số tự động, chỉ 5,900kms, cho có lŰi cho GE vì kích cĴu thŘ mượn tiền nếu cần~. trĬŪng ÂŞi vŨi công nghŔ nĤng Trả giá cao khi bạn bán lĬŰng sĮch, nhĬ sĮc pin xe hĪi, lại xe cũ. XTH010 các tIJm hIJp thŲ nĤng lĬŰng mńt trŪi và hŔ thŞng turbin gió. Ông Gary Sheffer, mŦt ngĬŪi phát ngôn cŴa GE, cho biŌt vŨi mŤi Âôla doanh thu xe chĮy ÂiŔn, GE ĬŨc tính hŚ có thŐ thu vŎ 10 xen (1 USD = 100 xen). Ông Immelt cho biŌt mŦt nźa ÂŦi ngĨ bán hàng khoİng 45.000 ngĬŪi cŴa công ~ Tài chánh cho khách hàng hội đủ điều kiện. LMCT8760

Xin gọi ngay hãng làm đồng

ACCIDENT REPAIR CENTRE “Lifetime Guarantee on All Repairs”

• Cho mượn xe để đi lại, hoàn toàn miễn phí • Nhận rửa xe và đánh bóng từ trong ra ngoài • Làm tất cả các đời xe đủ loại • Việc làm uy tín, giá cả rất phải chăng.

Xin gọi chúng tôi ngay hôm nay để xe bạn được sửa bởi những thợ chuyên nghiệp và uy tín nhất! BILL TSIOKAS 0425 747 638 • TEL: 9768 3661

79969-648

Hình minh hŚa

GE là mŦt trong nhżng doanh nghiŔp lŨn nhIJt trong lĦnh vžc sİn phĶm công nghŔ sź dŲng nĤng lĬŰng ÂiŔn, nên chļc chļn ÂĬŰc lŰi nhiŎu tŸ viŔc phŢ biŌn xe chĮy ÂiŔn. ÁĪn Âńt hàng xe chĮy ÂiŔn lŨn kƄ lŲc cŴa GE có thŐ sŊ có lŰi cho nhiŎu chŶ không phİi chŖ mŦt nhà cung cIJp. Các nhà sİn xuIJt xe hĪi Âang chuĶn bŘ bán xe chĮy hoàn toàn bľng ÂiŔn ra thŘ trĬŪng trong 18 tháng tŨi có Nissan vŨi mĸu Leaf; Ford vŨi phiên bİn chĮy ÂiŔn cŴa Transit Connect và Focus; Toyota vŨi xe RAV4 phiên bİn chĮy ÂiŔn. Honda, Chrysler, BMW và các thĬĪng hiŔu lŨn khác dž kiŌn tung ra thŘ trĬŪng các mĸu xe hĪi chĮy ÂiŔn vào nĤm 2012. V

Bị đụng xe?

70018-642/RE/10

GE Âńt mua cİ ngàn xe chĮy ÂiŔn

Fax: 9768 3669 • E: smartfinish@live.com.au

Factory 7/5 Apoinga Street, Dandenong Sth 3175

Bạn có thể tìm thấy những trailer với giá rẻ hơn tại BETTER BUILT CHEAPER TRAILERS!

Chuyên cung cấp các loại vỏ xe cao cấp

Tại

s our Hill Endeav

5 9700 265

Chúng tôi chuyên cung cấp: • Vỏ xe • Thắng xe • Bình xe

Hàng có nhiều chỉ việc lái đi ngay Có nhiều mẫu mã và kích thước tha hồ lựa chọn

• Suspension • Dịch vụ chăm sóc xe • Cân chỉnh bánh xe

Xin vui lòng ghé cửa hàng chúng tôi để có giá tốt nhất!

Tự thiết kế và lắp ráp theo sở thích

Nhà nhập khẩu và phân phối vỏ xe Biết thêm chi tiết xin vui lòng gọi số: 0425 66 22 92 | Fax 9700 2641

70154-642/HTO/10

Cửa hàng bán trailer lớn nhất tại Australia

70024-637/HTO/10

Thời gian nhanh nhất để có trailer vừa ý mình


62 MAGAZINE 168 â&#x20AC;˘ Wednesday, November 03, 2010

C&D

VIET TIMES NEWSPAPERâ&#x20AC;&#x2122;S WEDNESDAY SPECIAL EDITION

KHĂ CH HĂ&#x20AC;NG VĂ&#x20AC; UY TĂ?N LUĂ&#x201D;N Ä?ƯᝢC CHĂ&#x161;NG TĂ&#x201D;I Ä?áşśT LĂ&#x160;N HĂ&#x20AC;NG Ä?ẌU!

MOTORWORKS PTY. LTD

Ä?áť°Ć C Ä?Ă&#x20AC;O Táş O & Báş°NG CẤP CAO NHẤT Váť&#x20AC; SᝏA CHᝎA CᝌA Ă&#x161;C VĂ&#x20AC; TTL.

Váť&#x203A;i 25 nÄ&#x192;m kinh nghiáť&#x2021;m chĂşng tĂ´i nháş­n sáť­a chᝯa & bảo trĂŹ tẼt cả cĂĄc loấi xe váť MĂĄy vĂ Ä?iáť&#x2021;n táť­.

Renault Twingo MissSixty: ChiĹ?c xe Ă&#x201A;Ĺ&#x2021;p dĂ nh cho phĹł nĹ˝

â&#x20AC;˘ Service mĂĄy, háť&#x2122;p sáť&#x2018;, háť&#x2021; tháť&#x2018;ng EFI â&#x20AC;˘ Tune up báşąng Ä&#x2018;iáť&#x2021;n táť­, scan engine â&#x20AC;˘ ChuyĂŞn váť mĂĄy xe Turbo & xe nháş­p cảng â&#x20AC;˘ Ä?áť&#x2122; xe nhanh vĂ mấnh hĆĄn

Ä?áşśC BIáť&#x2020;T:

M

Ũi Ă&#x201A;ây, hĂŁng Renault Ă&#x201A;ĂŁ chĂ­nh thĹśc cĂ´ng bĹ&#x17E; thĂ´ng sĹ&#x17E; kĆ&#x2020; thuÄşt vĂ hĂŹnh Ä°nh mŨi cĹ´a mĸu xe â&#x20AC;&#x153;Ă&#x201A;Ĺ&#x153;m dĂĄngâ&#x20AC;? Twingo MissSixty. LĂ  sÄ°n phÄśm kĹ&#x152;t hĹ°p giĹźa hĂŁng Renault vĂ  nhĂŁn hiĹ&#x201D;u thĹŞi trang MissSixty nŢi tiĹ&#x152;ng Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n tŸ Italia, Twingo MissSixty chĂ­nh lĂ  lĹža chĹ&#x161;n hoĂ n hÄ°o cho phŲ nĹź.

Xin liên lấc Công Trần

â&#x20AC;˘ Duy nhẼt áť&#x; miáť n Tây váť&#x203A;i dĂ n mĂĄy DYNO â&#x20AC;˘ 2WD / 4WD quĂ˝ khĂĄch sáş˝ sáť&#x203A;m tĂŹm Ä&#x2018;ưᝣc báť&#x2021;nh cho xe cᝧa mĂŹnh trĆ°áť&#x203A;c khi quĂĄ tráť&#x2026;.

Tel: Fax:

9312 7355 9312 7366

190 Duke St, Braybrook VIC 3019 70011-636/HTO/10

Xe cĂ ng cĂł báť&#x2021;nh khĂł chᝯa hĂŁy

nháť&#x203A; Ä&#x2018;áşżn C&D MOTORWORKS PTY. LTD

Bao phĹ´ â&#x20AC;&#x153;bĹŚ cĂĄnhâ&#x20AC;? ngoÄŽi thIJt vĂ khĂ´ng gian nĹŚi thIJt lĂ  mĂ u hĹ ng hoĂ n toĂ n mŨi khiĹ&#x152;n phĂĄi yĹ&#x152;u â&#x20AC;&#x153;mĂŞ tĂ­tâ&#x20AC;? ngay tŸ cĂĄi nhĂŹn Ă&#x201A;Ä´u tiĂŞn. BďŨc vĂ o bĂŞn trong Twingo MissSixty, ngÄŹĹŞi mua sĹ&#x160; cÄ°m thIJy ngĹŽ ngĂ ng trďŨc bĹŚ ghĹ&#x152; hai mĂ u Ă&#x201A;en-hĹ ng bĹ&#x161;c da vĂ  Alcantata Ă&#x201A;i kèm Ă&#x201A;ÄŹĹŞng chĹ&#x2013; cĂšng tĂ´ng. NgoĂ i ra, còn phÄ°i kĹ? Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n sĹž hiĹ&#x201D;n diĹ&#x201D;n cĹ´a Ă&#x201A;Ä´u CD/MP3 kĹ&#x152;t nĹ&#x17E;i Bluetooth, hĹ&#x201D; thĹ&#x17E;ng Ă&#x201A;iĹ&#x17D;u hòa nhiĹ&#x201D;t Ă&#x201A;ĹŚ Ă&#x201A;iĹ&#x17D;u chĹ&#x2013;nh bÄžng tay vĂ  thÄ°m sĂ n thĂŞu hoa mĂ u hĹ ng. BĂŞn ngoĂ i, Renault Twingo MissSixty Ă&#x201A;ÄŹĹ°c trang bĹ&#x2DC; bĹŚ lazĤng 15 inch mĂ u Ă&#x201A;en bĂłng

hoĹ&#x201E;c hĹ ng. PhĹ´ trĂŞn trŲ B vĂ  cĹşa hÄşu vĸn lĂ  mĂ u hĹ ng Ă&#x201A;iĹ?m xuyĹ&#x152;t hoa vĤn cĹžc nĹź tĂ­nh. Trong khi Ă&#x201A;Ăł, cÄ°n va trďŨc, khung viĹ&#x17D;n Ă&#x201A;èn sÄŹÄŞng mĂš vĂ  bĹŚ khuĹ&#x152;ch tĂĄn sau lÄŽi Ă&#x201A;i kèm mĂ u Ă&#x201A;en nhÄžm tÄŽo Ă&#x201A;iĹ?m nhIJn Ă&#x201A;Ĺ&#x201E;c biĹ&#x201D;t cho Twingo MissSixty. Cung cIJp sĹśc mÄŽnh cho mĸu xe nhĹ&#x153; xinh cĹ´a Renault lĂ  Ă&#x201A;ĹŚng cÄŞ xĤng LEV 16 van, dung tĂ­ch 1,2 lĂ­t hoĹ&#x201E;c mĂĄy dÄ´u dCi 1,5 lĂ­t cho cĂ´ng suIJt 75 mĂŁ lĹžc. NĹ&#x152;u muĹ&#x17E;n mua mĹŚt chiĹ&#x152;c xe Ă­t phĂĄt thÄ°i khĂ­ Ă&#x201A;ĹŚc hÄŽi, bÄŽn nĂŞn Ă&#x201A;Ĺ? mÄźt Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n Twingo MissSixty. LĂ˝ do Ă&#x201A;ÄŞn giÄ°n lĂ  vĂŹ tân binh nhĂ  Renault chĹ&#x2013; thÄ°i ra lÄŹĹ°ng khĂ­ CO2 ĹŹ mĹśc 109 g/km khi trang bĹ&#x2DC; Ă&#x201A;ĹŚng cÄŞ xĤng. TuyĹ&#x201D;t vĹŞi hÄŞn, Ă&#x201A;i kèm vŨi Renault Twingo MissSixty mĂĄy xĤng lĂ  giĂĄ bĂĄn khĂĄ â&#x20AC;&#x153;mĹ&#x17D;mâ&#x20AC;? 17.995 USD (nhĹŞ gĂłi trĹ° cIJp trĹ&#x2DC; giĂĄ 675 USD cĹ´a chĂ­nh phĹ´ PhĂĄp). Ă Ĺ&#x17E;i vŨi phiĂŞn bÄ°n mĂĄy dÄ´u, lÄŹĹ°ng khĂ­ CO2 phĂĄt thÄ°i còn IJn tÄŹĹ°ng hÄŞn nhĹŞ con sĹ&#x17E; 94 g/km, tŸ Ă&#x201A;Ăł giĂşp MissSixty Twingo Ă&#x201A;ÄŹĹ°c hŤ trĹ° sĹ&#x17E; tiĹ&#x17D;n lĂŞn Ă&#x201A;Ĺ&#x152;n 1.385 USD. V

6&223385&+$6( Sáť&#x2018; lưᝣng cĂł giáť&#x203A;i hấn! Nhanh chân lĂŞn! Káşťo háşżt hĂ ng! !!"#$%#&'()()*#(

(*:8.

(*;<-

#&&()*#(#+,(+&+,( #&&'-#,'+'#($((+ #&&'-,()+'+& #&&'-#.#/( #&&'-#+*'+/ #&&'-"&')/) #&&'-$0+$0#'.&)('))+ #&&'-#.(.#1)(

+

(

2 3 +'5,9( $:$<

#&&#+,(+&+,( #&&'-&)#'-)')+ #&&'-#%$++++3 #&&'-/0(#/#'+ #&&'-&$#')+'+& #&&'-))()#$)# #&&'-0#1/()(+( #&&'-$,&'0&)#.#/(

CHáť&#x2C6; CĂ&#x2019;N 4 XE!!!

'5,9( $:$<

4+ 

%) #

'$<6 ,' 

23(1

CHáť&#x2C6; CĂ&#x2019;N 9 XE '5,9( $:$<

(*;95

()

6$/(6 

#&&#+,(+&+,( #&&'-,()+'+& #&&'-#,'+'#($((+ #&&'-*,#&#.#/( #&&'-#+*'+/ #&&'-5&')/) #&&'-('#.&'%+'+& #&&'-#.(.#1)(

)PRESARA

CAMRY

COROLLANG CHẤT LƯᝢ ! HĂ&#x20AC;NG Ä?ẌU

BẢO HĂ&#x20AC;NHI! áť&#x161; NHĆŻ XE M

BẢO HĂ&#x20AC;NHI! áť&#x161; NHĆŻ XE M

CHáť&#x2C6; CĂ&#x2019;N 14 XE

!!#,+0)(##6(

70146-647/HTO/10

!!"++&&##()'()*#(

    Pics for illustration purposes only. Cars listed available at time of ad prep. E &O.E. LMCT 9227. N10647
MAGAZINE 168 • Wednesday, November 03, 2010 63

Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba! 41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Ph: (03) 9009 3111

Đấu Giá Xe Hơi

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại

10:00am: 11:00am:

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


Magazine 168, Wednesday 03 November 2010  
Magazine 168, Wednesday 03 November 2010  

Magazine 168, Wednesday 03 November 2010

Advertisement