Page 1

TỶ GIÁ HOÁN ĐỔI TIỀN TỆ Nước hồ chứa Melbourne

54.6%

MAGAZINE FOR YOUR LIFESTYLE IN 168 HOURS FRIDAY 03/6/2011 – 09/06/2011

Mỗi ngày trung bình một gia đình dùng tới 134 lít

12:00 trưa ngày 02/06/2011: AUD $1 = USD 1.0629

VND 21.939

Dùng Mobile Phone Application của Viet Times tại địa chỉ: viet-times.com.au

Vietnamese Weekly Magazine distributed throughout Melbourne and Sydney

Melbourne: (03) 9792 3675 • Sydney: (02) 9037 2905

Trong số 676 tuần này: Báo động: Khủng hoảng nhà ở vẫn tiếp tục leo thang tại nước Úc!

Fairfield West: Cảnh sát điều tra một vụ hỏa hoạn Liverpool: Một cụ ông 84 tuổi bị tố tội hiếp dâm Bankstown: Hỗn chiến dẫn tới án mạng tại sân ga Lakemba: Điều tra thông tin về một vụ cướp giật trên Oneata Street

Cabramatta: Một thanh niên bị tàu lửa đâm trọng thương

Liverpool: Ẩu đả ngay tại trạm cảnh sát Liverpool Birrong: Bắt giữ một băng nhóm đang phạm tội Casula: Trẻ vị thành niên dùng quả đấm sắt để tấn công và cướp giật Casula: Nổ súng khiến người đàn ông bị thương nặng

Phía sau một phụ nữ thành đạt

Các vụ bê bối chính trị lớn nhất thế giới từ năm 1962 đến nay

Độ bền vững của hôn nhân? • Bữa ăn sáng đủ năng lượng Các sai lầm lớn khi ăn trứng • Các kết hợp món hại sức khoẻ Bí mật qua biểu hiện bề ngoài • Các hotel có tầm nhìn đẹp nhất Đã mắt với khu du lịch Perigord • Thăm đảo thiên đường của Phi Du lịch biển: phương thuốc kỳ diệu • Giá khách sạn ở đâu đắt nhất?

Các khóa học chất lượng cao. Phương pháp dạy và học hiệu quả.* * Báo cáo kiểm toán của Australian Universities Quality Agency (AUQA) 2010.

• Dễ chuyển tiếp lên các đại học hàng đầu • Ngay trung tâm thành phố • Học bổng và chương trình thực tập • Có thể chuyển đổi credit • Các khóa học được công nhận bởi các cơ quan CPA, ICAA, NIA và ACS.

Melbourne and Sydney courses Higher-education Diploma, Bachelor degree, Post-Graduate diploma, and Master degree in: Business, Accounting, Management, Marketing, Information Technology, Computer Networking, and System Analysis. English language programs: IELTS Exam Preparation Program and English for Careers.

Nộp đơn ngay cho đợt nhập học tháng Bảy 2011 Melbourne campus

Sydney campus

Call (03) 8600 6700 or

Call (02) 8267 1400 or

Email enquiries@mit.edu.au

Email info.sydney@mit.edu.au

www.mit.edu.au | Practical Excellence CRICOS Provider No: 01545C VIC, 02814A NSW


2

M

MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 aø haáp da ãn aï v l i ôù

ruise Jungle C ù phaù nd Kham ra patt la â Su y ø traiù ca n ô ö v à y ê m u en Tha â du th tren Buffect incess

THAÙI LAN

KH 14,18/6 - 5,7,19,21/7 - 2,9,16,23/8 ...............

Pr hraya Chao P

6 ngaøy

Khuyeán maõi

1 buoåi buffet haûi saûn + 1 buoåi laåu Suki Nhaät cao caáp. (AÙp duïng ñeán cuoái thaùng 6)

KH thöù 5 haøng tuaàn - KS 4 sao................ Khuyeán maõi

CAMPUCHIA 4 ngaøy

268 AUD 248 AUD

KH 4,7,25,28/6 .....................................................

Á MAÕI HE EN Y Ø 2 U 011 KH

199 AUD

1 ñeâm NAGA WORLD 5 SAO + 2 buoåi Buffet ñaëc saûn ñòa phöông + 1 buoåi Buffet phong caùch Nhaät taïi NAGA WORLD (AÙp duïng ñeán cuoái thaùng 6)

Ngoaøi ra chuùng toâi coøn caùc tour nöôùc ngoaøi ñaëc saéc khaùc: 368 AUD

SINGAPORE

SINGAPORE - MALAYSIA

485 AUD

PHAN THIEÁT, CAÀN THÔ, CHAÂU ÑOÁC

(2N)

GIAÙ TOUR MUA TAÏI AUSTRALIA BAÈNG MUA TAÏI VIEÄT NAM

(1 Ngaøy)

- KH thöù 7 haøng tuaàn

ÑAØ LAÏT, NHA TRANG, NHA TRANG - ÑAØ LAÏT

(4,5N) - KH thöù 3,5,7 haøng tuaàn (3N) - KH thöù 6 haøng tuaàn

Taïi Melbourne: FOOTSCRAY:

BUOÂN MEÂ THUOÄT, ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT - PHAN RANG

CHAÂU ÑOÁC - HAØ TIEÂN - CAØ MAU - SOÙC TRAÊNG - BAÏC LIEÂU - CAÀN THÔ, PHUÙ QUOÁC

(3,4,5,6,7N)

HoaHop Central Travel

(03) 9689.8989

Sunrise Internatinal Services

(03) 9689.1030

Hanah Travel

(03) 9687.9081

- KH thöù 3,7 haøng tuaàn

PHAN THIEÁT - ÑAØ LAÏT, PHAN THIEÁT - PHAN RANG - NHA TRANG, PHAN THIEÁT NHA TRANG - ÑAØ LAÏT

(4,5,6N) - KH thöù 7 haøng tuaàn

SAØI GOØN - HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG - HUEÁ - PHONG NHA

(7,8N)

- KH thöù 7 haøng tuaàn

Taïi Sydney:

(5,6,9,11N) - KH thöù 2 haøng tuaàn (13,15,16,18N) - KH thöù 2, 7 haøng tuaàn HAØ NOÄI - CHUØA HÖÔNG - TAM COÁC - HAÏ LONG - SAPA (4 ñeán 9N) - KH thöù 2,3,4,7 haøng tuaàn HOÄI AN - ÑAØ NAÜNG - HUEÁ - HAØ NOÄI

CABRAMATTA:

XUYEÂN VIEÄT, XUYEÂN VIEÄT - SAPA

AÕI

ÁN

M

E UY

7 Ngaøy - KH 26/5 - 16/6 (Khaùch saïn 4 sao)

(Giaù tour nöôùc ngoaøi chöa bao goàm tieàn thueá + dòch vuï)

Tour Noäi Ñòa CAÀN GIÔØ, TIEÀN GIANG, BEÁN TRE, ÑOÀNG THAÙP, VUÕNG TAØU, BÌNH CHAÂU - Khôûi Haønh Chuû Nhaät haøng tuaàn

B.KINH - T.HAÛI - H.CHAÂU - T.CHAÂU 608 AUD

HOÀNG KOÂNG - THAÅM QUYEÁN - Q.CHAÂU  678 AUD 6Ngaøy - KH 7,22/6 - 13/7 (Khaùch saïn 4 sao + 1 buoåi aên Jumbo)

6 Ngaøy - KH 31/05 - 8,22,28/06

4 Ngaøy - KH 16,23,30/6

VienDong Tourist Service

Giaûm 5%

(02) 7525.7242

FITZROY: (03) 9419.8152

Kim Travel

ST ALBANS: (03) 9356.0555

Yes Travel

(03) 9001.8832 HOT (03) 9001.8838 LINE

DU LÒCH VAÊN HOÙA VIEÄT

KH

Luoân tieân phong veà chaát löôïng

CHAÂU ÑOÁC – HAØ TIEÂN – CAØ MAU – BAÏC LIEÂU – SOÙC TRAÊNG – CAÀN THÔ (6Ngaøy) - KH thöù 7 haøng tuaàn

Truï sôû chính: 55B Nguyeãn Thò Minh Khai, Q.1, Tp. Hoà Chí Minh Tel: (84.8) 3930.9717 - Fax: (84.8) 3930.9873

CAØ MAU – BAÏC LIEÂU – SOÙC TRAÊNG – CAÀN THÔ (4N) - KH thöù 7 haøng tuaàn BUOÂN MEÂ THUOÄT – PLEIKU – KONTUM (5N) - KH thöù 6 haøng tuaàn PHUÙ QUOÁC - KH thöù 2,4,6 haøng tuaàn (daønh cho khaùch ñaêng kí tröôùc 7 ngaøy ) SAØI GOØN – HUEÁ – HAØ NOÄI (13N-KS 4 sao) - KH thöù 7 haøng tuaàn

Chi Nhaùnh Haø Noäi: 8 Phaïm Nguõ Laõo, Q.Hoaøn Kieám, T.p Haø Noäi Tel: (84.4) 6270.2528 - Fax: (84.4) 6270.2526

Quyù khaùch coù theå ñaêng kí tröïc tieáp taïi: www.dulichvanhoaviet.com.vn Email: vanhoaviet@dulichvanhoaviet.com.vn

TRUNG TÂM IMPLANT NHA KHOA NHÂN TÂM 801-803 Đường 3 /2, P.7, Q.10, TPHCM, Việt Nam • Tel: (+84 8) 3509 5755 - 989 9 016 780 www.nhakhoanhantam.com • www.implantvietnam.info • Email: drnhan@hotmail.com m

Trung Tâm Implant tiêu chuẩn Quốc Tế tại VIỆT NAM

Thạc sĩ, Bác sĩ:

VÕ VĂN NHÂN • Giám đốc trung tâm trực tiếp cấy ghép Implant • Tu nghiệp Implant và cấy ghép thẩm mỹ tại: Hoa Kỳ, Đức, Hàn Quốc. • Thành viên Hiệp hội Implant quốc tế (I.C.O.I) Hoa Kỳ, (I.T.I.) - Thụy Sỹ.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant hiện đại nhất thế giới được trang bị và áp dụng thành công tại Trung Tâm Implant Nhân Tâm.

Máy X Quang cắt lớp 3 chiều (Dental CT Scan For Implantology)

Implant: Giải pháp trồng răng hiện đại nhất • Giống như răng thật

Nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant: • Khảo sát hình ảnh 3 chiều xương • Cấy ghép Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng • Đảm bảo an toàn tuyệt đối • Nhẹ nhàng không đau • Răng sứ trên Implant đạt chức năng nhai và thẩm mỹ tối ưu

Những yếu tố cấy ghép Implant thành công. • Kinh nghiệm, sự hiểu biết, chọn lọc và phối hợp ưu điểm của nhiều hệ thống Implant trong từng trường hợp. • Đánh giá đúng chất lượng và số lượng xương (1) • Đặt Implant đúng vị trí và hướng lý tưởng (2) (1) (2)

Hai tiêu chuẩn này chỉ đạt được nhờ hệ thống X Quang cắt lớp 3 chiều và phần mềm cấy ghép Implant

IMPLANT ÁP DỤNG CHO MỌI TRƯỜNG HỢP MẤT RĂNG Trước khi cắm Implant

Sau khi cắm Implant

Hoàn thành

Mất một răng

Mất vài răng Hình ảnh 3 chiều

Phẩn mềm cấy ghép Implant

Đặc Biệt: Tại trung tâm Implant Nhân Tâm • Do Thạc sĩ, Bác sĩ, Giám đốc trung tâm Võ Văn Nhân trực tiếp điều trị • Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều trước, trong và ngay sau khi cấy ghép Implant nhằm đạt kết quả tối ưu hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra và đánh giá kết quả ngay khi điều trị. • Phối hợp 3 kỹ thuật hiện đại: Cấy ghép Implant - Phục hình răng sứ - Tạo hình thẩm mỹ nướu và xương trong khi thực hiện kế hoạch điều trị toàn diện • Trang bị và chọn lọc ưu điểm của nhiều hệ thống Implant nổi tiếng thế giới như: Nobel Biocare, Straumann, Ankylos, DIO... để phù hợp với từng trường hợp mất răng.

Răng sứ trên Implant

Bảng giá tham khảo: • Trám răng AUD $12-$17 • Răng sứ AUD $70-$230 • Tẩy trắng răng AUD $70-$140 • Implant AUD $670-$890 • Abutment AUD: $170-$335 • Răng trên Implant AUD: $110-$290

Để được tư vấn miễn phí ngay tại Úc, xin gọi (03) 9001 1045 (Thay cho số trước đây là 03 9988 6943)

Mất tất cả các răng

Thời gian điều trị răng sứ:

Điều trị Implant:

10188-669/RE/10

Chụp X Quang cắt lớp 3 chiều

- Cả 2 hàm (trên 20 răng): Khoảng 20 ngày, trong đó Từ 1 tháng đến 9 tháng (từ lúc bắt có 10 lần hẹn, mỗi lần hẹn cách nhau 2 ngày. đầu đến khi kết thúc điều trị) tuỳ - Chỉ 1 hàm: Thời gian khoảng 1 tuần cho 6 lần hẹn thuộc vào chất lượng xương. - Một vài răng: Khoảng 4 ngày cho 3 đến 4 cuộc hẹn MIỄN PHÍ CHỤP PHIM KHI MANG - Một răng: Khoảng 3 ngày cho 3 cuộc hẹn THEO MẪU QUẢNG CÁO NÀY


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

$450 CAP CREDIT

Chỉ có tại TeleChoice Springvale!

WORK OR PLAY

ON THE BIG CAP 29

Nokia C6-01

3

+ Integrated Social Networks + 8 Megapixel Camera & HD

Uprade yNoOuWr !! handset

Sony y Ericsson E Xperi Xperia r aTTM X10i

Samsung Wave

+ 8 Megapixel Megap Camera + 2.1 Andr Android Platform

+ Super AMOLED 3.3”

Video

+ Gorilla Glass Display $0 UPFRONT1 ON THE

BIG CAP

29

MIN. COST IS $6962 OVER 24 MONTHS

Touchscreen

+ 5 Megapixel Camera + Gorilla Glass Display

+ 4” Touch T Screen $0 UPFRONT1 ON THE

$0 UPFRONT1 ON THE

BIG CAP

BIG CAP

29

29

MIN. COST IS $6962 OVER 24 MONTHS

3

ROLLOVER YOUR UNUSED CREDIT 5

$450 CAP CREDIT 3

INTERNATIONAL

MIN. COST IS $6962 OVER 24 MONTHS

TALK & TEXT INCLUDED INCLUDES

200MB DATA

4

FREE

VOICEMAIL IN OZ

UNLIMITED MOBILE TALK & TEXT TO OTHER MEMBERS

TeleChoice Springvale

Shop 10 Springvale Central Shopping Centre 268-274 Springvale Road

9574 2882

20150-663/HTO/11

Terms and Conditions: 1. 24-month contract required. The Post-Paid price (PPP) of the Samsung Galaxy S is $936, Nokia E72 is $384, Sony Ericsson X10i is $504, Nokia C601 is $529, Nokia N8 is $792, LG Optimus One is $384 and HTC Aria is $648. Each month the PPP of your phone/24 is paid off. 2. Leave anytime, just pay all outstanding charges + balance of the PPP + $250 if you leave within 1st 6 months. 3. Included cap credit applies to standard national & international calls, text, MMS & 1300 numbers (excluding VMA customer service) only. Standard charges apply if cap credit exceeded & for non-included call & messaging types. 4. Included data has 1 month expiry. Excess usage charged at 0.2¢ per KB. Included cap credit cannot be used for data or content charges. 5. Any unused cap credit rolls over to the following month only and is used once the following months cap credit is exhausted. Data does not rollover. All rates apply in Oz. Note: Approved customers only. 1st bill is pro-rated (min monthly spend and included cap credit and data) from date you connected to start of next month’s bill. See virginmobile.com.au for full details & coverage.

MENZIES INSTITUTE OF TECHNOLOGY

355 Spencer Street, Melbourne VIC 3003 • Tel: 1300 244 002 Website: www.menzies.vic.edu.au f all o o t s tion aduates a l u t r Hãy chọn khóa học dựa trên a ongrrecent G C CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP VÀ VIỆC LÀM. our

Công nghệ điện tử Công nghệ xe hơi

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!

Nghề làm bánh mì Quản lý & Thương mại

• Certificate III in Automotive Mechanical Technology + Diploma of Automotive Management (2 years) - $17,500*

Khoá học tiếng Anh/IELTS

• Certificate IV in Business & Diploma of Management (1 Year) - $5,950*

• Certificate III in Electronics & Communications + Diploma of Electronics & Communications Engineering (2 years) - $16,500*

Các khóa học tay nghề giúp bạn có đủ kỹ năng để kiếm việc làm chỉ sau 1 năm học. Được tài trợ từ Chính Phủ, chỉ phải đóng $450/ngành* *Áp dụng cho công dân Úc và thường trú nhân tại Úc

Learn Today for a Better Tomorrow

CRICOS: 02815M

CÓ CÁC LỚP HỌC VÀO CUỐI TUẦN VÀ BUỔI TỐI

60183-676/HTO/11

*Kết thúc vào tháng 7/2011


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

NEWS IN 168 HOURS

TIN TỨC TRONG TUẦN QUA

Caroline Springs Blvd

Local News: Phương Nguyên • World News: Huệ Trần, Hồng Hà

DENTURE CLINIC TRUNG TÂM KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG • Full and Partial Dentures (Răng giả từng cây hoặc nguyên hàm)

• Relines (Làm đều răng)

• Repairs (Sửa chữa răng)

• Mouthguards (Dụng cụ bảo vệ hàm)

Dental Prosthetist Marina Nemcek 70361-665/HTO/11

• Medicare Scheme (EPC) • Veterans Affairs • Victorian Denture Scheme

Suite 3, First Floor Business Centre

Mecure Hotel Complex 234 Caroline Springs Bourlevard Ph: 8390 2702 - 0432 165 310

Sinh viên quốc tế sắp nhận hỗ trợ từ trường Đại học

đang phải ở chung trong những căn hộ kiểu gia đình, cũng có trường hợp mỗi căn hộ có tới 20 sinh viên cùng chung sống.

Các trường Đại học có thể sẽ phải bảo lãnh về nơi ở cho sinh viên quốc tế khi Cơ quan bảo vệ nhân quyền Australia ban bố tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn cho sinh viên vào cuối năm nay.

Chi phí giáo dục ở các trường tư cao hơn nhiều so với ở các trường công lập

Theo bản dự thảo về các tiêu chuẩn mà một tờ báo có được thì Cơ quan này đề ra các biện pháp để bảo vệ 470,000 sinh viên quốc tế ở Úc hiện nay khỏi tình trạng thiếu nhà ở, lạm dụng lao động và bạo lực. “Các tổ chức giáo dục có đăng ký phải cung cấp điều kiện ăn ở tại trường với mức phí hợp lý, đặc biệt là bảo lãnh nơi ăn ở cho sinh viên quốc tế, bởi họ là những sinh viên dễ bị ảnh hưởng nhất trong năm đầu nhập học”, bản dự thảo tiêu chuẩn về Phúc lợi cho sinh viên quốc tế trình bày.

Chi phí giáo dục trung bình cho mỗi học sinh tại các trường tư thục có thể lên đến $500,000. Còn những gia đình lựa chọn cho con cái mình học tại một trường Công giáo thì chi phí này sẽ bằng khoảng một nửa so với mức chi phí trên đây sau 13 năm học, và theo số liệu thống kê thì chi phí giáo dục nói chung tăng khoảng 6% mỗi năm.

Dự thảo còn cho rằng tất cả các sinh viên nên được hưởng ưu đãi giảm giá cước đi lại trên phương tiện công cộng, bất kể tư cách công dân hay phương thức học tập của các em là gì. Về vấn đề này, ông Graeme Innes, một ủy viên ban chống phân biệt chủng tộc, cho biết do thiếu điều kiện ưu đãi giảm giá cước đi lại nên nhiều người dân ở tiểu bang NSW có nguy cơ gặp rủi ro.

Tổ chức học bổng Australia (ASG) đã tiến hành điều tra hơn 8000 bộ học phí cũng như các chi phí khác liên quan đến việc học tập của học sinh, bao gồm phí mua đồng phục, sách vở, đồ dùng, phí đi lại, tham quan và sử dụng máy tính. Số liệu này cũng đã được điều chỉnh tăng tại mỗi chỉ số giá tiêu dùng tương ứng cho 10 năm qua. Các chuyên gia kinh tế cho rằng xu hướng này sẽ còn tiếp tục diễn ra. Trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của công ty AMP Capital, Shane Oliver, cho rằng chi phí giáo dục gia tăng là do các trường đầu tư nhiều hơn vào công nghệ và lương cho giáo viên.

Hiện nay, Australia là nước có số lượng sinh viên quốc tế đông nhất so với các nước khác trên thế giới xét về tỷ lệ tuyển sinh cấp 3. Danh tiếng của ngành giáo dục mang lại lợi nhuận lớn này bị ảnh hưởng nặng nề sau nhiều vụ tấn công đối với sinh viên Ấn Độ hồi năm 2009. Nhiều sinh viên quốc tế hiện

Nghiên cứu của Tổ chức ASG cho thấy chi phí học tập của mỗi học sinh tại một trường tiểu học công lập vào khoảng $865 một năm, nhưng chi phí phụ khác lại lên đến mức $3456. Chi phí học tập tại một trường mẫu giáo công lập vào khoảng $4877, và trường mẫu giáo tư thục lên đến $14,124. 

MID YEAR SALE UP TO 50%OFF Keep this advertising for 10% off valve amplifier

• Speaker Max 450Watts • Bonus 2 microphones Value $299 • Was $2.598 Special

$2,199

Melody Astro black 22 18w classic A

JBL LS80 200~400w 90db 6 ohmsRRP $5,499 Melody Astro black 22 18w classic A RRP $2999 Total $8499 Special Combo deal

$5,999 save $2500

Melody Valve integrated AMP AN211

High Power AMP 200W RMS Per channel anti-feedback feature

• Speaker Max 500Watts

$3,388

Special • Bonus BMB SUB180W&2 microphones Value $899

Toshiba 55” NEW 3D LED

Digital 3D HD LED Backlit TV 55WL700A. Toshiba’s ultimate Full HD TV with LED backlighting, 200Hz technology and 3D viewing. This ultra-slim, Jacob Jensen Design unit delivers an incredibly powerful 3D viewing experience thanks to its fast Clear Frame 200Hz screen-refresh rate and enhanced image processing software. 55”3D LED TV 200 HZ Was $4199 Now $2,999 47”2D LED TV 100 HZ Was 2499 Now $1,499

Karaoke Mixer Amplifier

New DVD Karaoke Arirang 30,000 songs

• Play VCD, DVD, DivX and USB input • 6 languages English ,Chinese, Vietnamese, Taiwan, Korean, Japanese…etchant songs have vocal

$249

this month only? Was $399 Special Bonus 2 Arirang microphone valued $99

Melody SP3 valve signature integrated APM

$4,999

Tube 211x2 4p1s x2 54R4x1 power output: 16W+16W Classic A Frequency: 20HZ ~30 KHz input Impedance: 100Kohms output 4ohms, 8ohms Channel Balance <0.5db (20 Hz-100kHz) total gain: 20dbs/n>90db Dimension 450Wx255Hx390D weight 40kg

RRP

$1,299

Tube 5881 x4 EF92x4, 6AU6x2 power output 25W+25W class AB1 Output impedance 4~8ohms, weight 19.5 kg with remote control

Front speaker 500w 91db sub 250w Rear 240w 8ohms center 300w DENON AVR 3311 125W x 7.2 $1999 Total $6895 Special combo Deal

$4,388 save $2500

Home Theater cinema package

DENON AVR-1311 75w x5.1 ch 8 ohms Mirage Nano 5.1 Speaker 100x5 sub 200w Samsung projector 1280x768 resolution 2000 ANSI lumens 2500 contrast Bonus 100 “Wide Screen $499 for free

$399

$ 799 Now this month only Bonus 2 California microphone Valued $99

Total $3999 special

$2,999 save $1000

Karaoke 10 CH AMP Mixer

6,8,12,16 Mono Input with gold plated XLRs and balanced line Input Ultra-low noise discrete Mic Preamps with + 48V Phantom Power Input Channels with balanced TRS Jacks Extremely high headroom-offering more dynamic range Separate Master Mix Outputs Normal RRP

$1,499 Special: $899

Melody Astro black 50 integrated Valve AMP RRP

RRP

JBL ES1000 5.1cine pack $4896

70179-676/HTO/11

High Power AMP 180W RMS 4 channel anti-feedback feature

$2,299

Tube KT88x4 6SN7x4.101Dx1 power output 30W+30W Classic A frequency response: 20hz-20khz Input impedance; 250kohms output impedance4~8ohms Input sensitivity: 480 MV S/N :> 90db T.H.D.1% Dimension 440Wx215Hx380D weight 30KG With remote control and auto bass

Mời quý khách đến nghe thử tại DTS-HIFI Shop 13-310 Springvale Rd, Springvale 3171 70179-666/HTO/11

4

9574 6800

Tel: Xem thêm chi tiết tại website:

Fax: 9574

6811

www.dts-hifi.com.au


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

5

128A Police Rd, Springvale 3171

JV MULGRAVE Đến JV Mulgrave để biết thêm chi tiết! Mob:

9574 0376

TẠI ĐÂY ĐÃ CÓ IPHONE 4 TRẮNG ĐỂ LẤY LIỀN!*

0411 225 888

*while stocks last

Easy CAP

$39

H HTC IINCREDIBLE S

Phone đẹp ! cảm ứng & sành điệu

Được gọi

$300/tháng

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

IPHONE 4 16GB/32GB TRẮNG sang trọng và quyến rũ

$49/tháng Được gọi $450/tháng Đặc biệt quý khách gọi nhiều chỉ trả $99/tháng. Được gọi thoải mái không giới hạn tới bất cứ phone và network nào! (Optus, Telstra, Vodafone, 3) * Conditions apply

LẤY IPHONE 4 16GB MIỄN PHÍ

ĐẶC BIỆT

BIG CAP

Phone đẹp, Sang trọng và cảm ứng! Trước trả $39/tháng

$29/tháng, được gọi $300/tháng nay chỉ trả

LẤY PHONE MIỄN PHÍ

$29

SONY ERICSSON XPERIA X10I

Phone đẹp, Sang trọng và cảm ứng! Trước trả $29/tháng

70052-675/HTO/11

SAMSUNG GALAXY S

$19

nay chỉ trả /tháng, Cho 10 tháng đầu Được gọi $450/tháng Gọi không hết, chuyển qua tháng sau LẤY PHONE MIỄN PHÍ

JV Mulgrave mở cửa 7 ngày trong tuần (Chủ nhật xin hẹn trước) JV HEAD OFFICE: SHOP 5/119 HOPKIN ST, FOOTSCRAY 3011. 3011 T TEL: 03 9689 3999 Với số vốn rất ít để mở chi nhánh JV Mobile, tự mình làm chủ thay vì làm công! Kinh nghiệm sẽ được huấn luyện.


6

MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

Published by AdPro Media Pty Ltd • Incorporating Viet Times

GENERAL INFORMATION Editing and Advertising: 9792 3675 • Fax: 9791 7863 Email: info@viet-times.com.au News Online: www.viet-times.com.au

LIÊN LẠC – WHO TO CALL Melbourne Head Office: Suite 7, 4 St. James Ave, Springvale.

Telephones: 03. 9792 3675 • 03. 9008 3206 Mailing: PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175 Productions: Tham H, P Hong Editing Staff: Ng. Luu, Phương Dzung, Bảo Tú, Hong Ha, Hue Tran, Le Don, Phuong Nguyen, Chu Tat Tien Artwork Dept: Hoang To, Hong Pham, Tham Huynh Advertising Department: • Van Le 0408 454 299 • Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO – ADVERTISING

Van Le 0408 454 299 Ken Le 0435 797 338

QUẢNG CÁO: Trang trong – 5 giờ chiều Thứ Ba Rao Vặt – 4 giờ chiều Thứ Tư Bán Hạ Giá – 10 giờ sáng Thứ Năm. MR. BÀI VỞ: Mọi đóng góp về bài vở, thư góp ý, Thông Báo Cộng Đồng, xin email về toà soạn trước 5 giờ chiều Thứ Tư.

MRS.

HEAD OFFICE

03. 9008 3206

Email: adverts@viet-times.com.au

THÔNG BÁO • Mọi quảng cáo trên Viet Times đều đã được qua các bước kiểm soát cẩn thận cần thiết trước khi in ấn. Tuy nhiên nếu có sai sót về kỹ thuật và lỗi đánh máy là ngoài ý muốn của chúng tôi. • Nội dung và hình ảnh trong quảng cáo được cung cấp bởi các nhà quảng cáo. Xin quý độc giả xem xét thận trọng trước khi sử dụng, Viet Times và AdPro Media Pty Ltd không chịu trách nhiệm về những gì mà nội dung của quảng cáo có thể gây nên cho người tiêu thụ. Các nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về những dịch vụ và các sản phẩm của họ đã quảng cáo trên Viet Times.

Print Post Publication Number: PP 344356/00028

Vụ hỏa hoạn khiến giao thông trên tuyến đường Cumberland Highway bị gián đoạn trong vài giờ.

Australia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng giá nhà ở do lãi suất gia tăng cộng với sự bất ổn xung quanh dự luật về thuế carbon của Chính phủ Liên bang. Số liệu của Cục Thống kê công bố hôm thứ Ba cho thấy số lượng nhà mới được phê duyệt trong tháng Tư giảm 1.3% so với tháng trước và thấp hơn 11.5% so với thời điểm trước đó 1 năm.

Liverpool: Một cụ ông 84 tuổi bị tố tội hiếp dâm

Phát ngôn viên của Bộ Tài chính đối lập Joe Hockey cho biết số liệu này cho thấy tình trạng xây dựng nhà ở vẫn đang ở mức khá căng thẳng. "Australia đang trải qua cuộc khủng hoảng về giá trong lĩnh vực nhà ở do số lượng nhà xây không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân. Hiện nay, đối với nhiều người thì giấc mở sở hữu một ngôi nhà đang dần trở thành điều không tưởng", ông Hockey phát biểu. Ông Hockey cũng cho biết, hoạt động xây dựng hiện nay đang hạn chế do Ngân hàng dự trữ đã bảy lần tăng lãi suất kể từ năm 2009 đến nay, cộng với việc các ngân hàng thương mại cũng đua nhau tăng lãi suất.

Lực lượng điều tra đang kêu gọi sự hỗ trợ của dân chúng trong việc điều tra một vụ hỏa hoạn có dấu hiệu khả nghi tại khu vực Fairfield West sáng sớm hôm thứ Hai. Khoảng gần 3am, cảnh sát và cứu hộ được gọi tới để xử lý vụ hỏa hoạn tại một căn hộ trên đường Cumberland Highway. Khi tới hiện trường, họ phát hiện toàn bộ ngôi nhà đã bị ngọn lửa bao trùm. Cảnh sát địa phương Fairfield đã có mặt tại hiện trường vụ hỏa hoạn và thành lập hiện trường phạm tội để xác định nguyên nhân.

PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

40%

DI TRÚ - DU HỌC BẢO HIỂM

AETC Consulting Groups

Website: www.aetc.com.au

Cảnh sát đang điều tra thông tin về vụ nổ súng tại khu vực Greenacre xảy ra vào sáng hôm thứ Ba khiến một thanh niên bị thương nặng. Được biết, vào khoảng 1.30am, lực lượng cấp cứu được gọi tới một căn nhà trên đường Chaseling St sau khi nhận được báo cáo về vụ nổ súng này.

8%

đến ngày 31/07/2010

Cảnh sát cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 6.50pm, khi cảnh sát và lực lượng cứu hộ đến hiện trường sau khi nhận được báo cáo về một vụ ẩu đả giữa một nhóm thanh niên tại khu vực này. Khi đến nơi, họ phát hiện nạn nhân, một thanh niên 16 tuổi là Brandon Fa’anunu Sia’a, đang nằm trên nền đất với một vết đâm trên người. Các nhân viên cứu hộ đã cố gắng dùng mọi biện pháp để cấp cứu cho nạn nhân nhưng đã quá trễ.

Greenacre: Nổ súng khiến một người bị thương nặng

GIẢM 50%

Liên lạc: (03) 9791 3011 Lầu 1, 207 Lonsdale Street, Dandenong reception.ddg@musictimeschool.com.au www.musictimeschool.com.au

Do nhóm tư vấn luật Di Trú tốt nghiệp tại Úc đảm trách

Kết quả khảo sát năm 2009

PHÍ ĐĂNG KÝ

niên thiệt mạng và hai người khác bị thương nặng. Thủ phạm hiện đang bị tam giam tại trạm cảnh sát chờ ra hầu tòa vào ngày 3 tháng Tám tới đây.

Thủ phạm đâm chết Fa’anunu Sia’a cũng bị một số vết chém ở đầu và phần thân trên, hiện đang được điều trị tại bệnh viện với sự canh giữ của cảnh sát. Vụ ẩu đả còn làm một nam sinh 15 tuổi bị một vết chém ở chân.

Liên lạc: (03) 9887 9883 Suite 3, 20 Kingsway, Glen Waverley reception.gw@musictimeschool.com.au www.musicacademy.com.au

60496-630/HTO/10

48% học viên của chúng tôi đã đạt được điểm cao trong kì thi AMEB.

Một ngày sau đó, cô gái đến trạm cảnh sát Liverpool để báo cáo lại vụ việc với cảnh sát. Đến khoảng 9.50am hôm thứ Ba tuần trước, lực lượng đều tra thuộc Đội cảnh sát khu vực Liverpool đã bắt giữ được người đàn ông này với cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục. Người đàn ông này sau đó được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử tại Tòa án Liverpool vào ngày 17 tháng Sáu tới đây.

Bankstown: Hỗn chiến dẫn Fairfield West: Cảnh sát điều tới án mạng tại sân ga Tối thứ Tư tuần trước, tại nhà ga Bankstown tra một vụ hỏa hoạn xảy ra một vụ hỗn chiến, làm một thanh

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn!

Bảo đảm con của bạn được huấn luyện tốt nhất để thành công trong tương lai.

Một cụ ông 84 tuổi mới đây bị cáo buộc tội hiếp dâm tại một phòng khám tư ở khu vực Liverpool. Theo thông tin mà cảnh sát được biết nạn nhân là một cô gái 17 tuổi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 6.30pm hôm Chủ nhật, ngày 8 tháng Năm, 2011, khi cô gái đến một phòng khám tư nhân trên đường Bigge Street, Liverpool, thì bị người đàn ông 84 tuổi này cưỡng hiếp.

Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện nạn nhân, một thanh niên 19 tuổi, đang nằm trên nền nhà với nhiều vết đạn bắn ở vùng

DI TRÚ

DU HỌC

Chuyên đảm trách:

• Hoàn tất hồ sơ du học, gia đình hoặc người giám hộ đi cùng. • Xin gia hạn visa. Chuyển trường hay ngành. • Tư vấn chọn trường, đại diện các trường phổ thông, cao đẳng, đại học toàn nước Úc. Nếu bạn đang học ELICOS hay nếu ngành học không còn trong ngành nghề được thường trú hay sắp hoàn tất khóa học cần tìm trường phù hợp với khả năng và có cơ hội thường trú sau này. • Đặc biệt du học sinh đang ở Úc. • Xin visa thường trú hay hay visa tạm trú lấy kinh nghiệm 18 tháng. • Giải quyết khó khăn trong quá trình học, visa bị hủy.

• Visa du lịch, du học, di dân có tay nghề, thương nghiệp bảo lãnh. • Xin gia hạn visa. Khiếu nại các hồ sơ chậm trể. • Chuyên đảm trách mọi hồ sơ khiếu nại với Tòa Di Trú (MRT).

bụng. Tuy nhiên, ngay từ đầu, nạn nhân từ chối nói chuyện với cảnh sát, nên ngay sau khi sơ cứu tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện St George. Hiện cảnh sát Bankstown vẫn đang tiếp tục điều tra các tình huống xung quanh vụ nổ súng này.

Lakemba: Điều tra thông tin về một vụ hành hung, cướp giật trên Oneata Street Cảnh sát đang điều tra một vụ tấn công bạo lực nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư giữa đường Haldon St và đường Oneata St, Lakemba, hôm 22 tháng Năm vừa qua. Hậu quả của vụ hành hung này khiến một người đàn ông 26 tuổi bị thương nặng. Tại bệnh viện, trong khi phẫu thuật cho nạn nhân, các bác sỹ phát hiện nạn nhân bị thủ phạm nhét hai miếng kim loại vào miệng sau vụ tấn công và cướp giật này. Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 5am hôm đó, khi nạn nhân vừa cho xe dừng bên đường Oneata St và đi bộ về phía đường Haldon St để mua thức ăn. Bất ngờ từ phía sau có một người đàn ông túm lấy và tấn công nạn nhân. Sau khi lục lọi túi quần và lấy được tiền của nạn nhân, thủ phạm bỏ chạy về phía trường Holy Spirit College. Mặc dù bị thương nặng, nạn nhân vẫn cố tự lái xe đến bệnh viện Canterbury Hospital, nhưng sau đó anh được chuyển sang bệnh viện Concord Hospital để phẫu thuật do bị gẫy quai hàm. Cảnh sát cho hay thủ phạm là một người đàn ông cao khoảng 180cm, mặc áo có mũ trùm đầu màu đen.

Liverpool: Ẩu đả ngay tại trạm cảnh sát Liverpool Chiều hôm thứ Hai, hai người đàn ông đã bị cáo buộc vì tội gây lộn và đánh nhau ngay tại trạm cảnh sát Liverpool, khiến trạm cảnh sát này phải đóng cửa tạm thời để giải quyết vụ việc. Vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng 4pm, khi hai người đàn ông này đang đợi tại phòng giải lao của trạm cảnh sát thì có ba người đàn ông khác đến. Ba người đàn ông trong nhóm này đã to tiếng với nhau, sau đó giữa họ xảy ra một trận ẩu đả. Hậu quả của vụ việc làm một người đàn ông 25 tuổi, người ở Bonnyrigg Heights, bị thương nhẹ. Vụ ẩu đả cũng khiến cả trạm cảnh sát Liverpool phải đóng cửa trong khoảng một giờ đồng hồ để các nhân viên điều tra vụ việc. Sau khi điều tra hình ảnh ghi trên hệ thống camera giám sát, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 30 tuổi, trú tại Sadleir, và một người 28 tuổi, trú tại Lurnea. Hai người này được đưa tới trạm cảnh sát Green Valley và bị cáo buộc tội danh hành hung và gây lộn. Cả hai người này saud đó đều được tạm tha chờ xét xử tại Tòa án Liverpool vào ngày 17 tháng Sáu này.

BẢO HIỂM Uy tín, chỉ cần gọi điện thoại chúng tôi sẽ gởi đến tận nhà. Đại diện chính thức: Medibank Private • OHSC: Giảm 6% cho tất cả bảo hiểm sức khỏe cho du học sinh nếu trên 1 năm. • Working/business: Bảo hiểm cho quý vị đến Úc làm việc dài và ngắn hạn.

Aussie Travel cover • Du lịch trong và ngoài nước. • Cho người sang Úc du lịch.

SỐ ĐĂNG BỘ: 0962676 & 0958583

Lầu 3, 480 Collins St., Melbourne VIC 3000 • Xin liên lạc cô TRÂM LÊ • Mob: 0411 067 511 • Tel: 9005 1199 • Email: info@aetc.com.au

70123-642/HTO/10

Year 14th, Edition 676 • Friday, 03/6/2011

Khủng hoảng nhà ở vẫn tiếp tục leo thang tại Úc


Online eNews: www.viet-times.com.au

Chiếc xe của tội phạm sau đó bị kiểm tra và cảnh sát phát hiện một lượng ma túy. Được biết, ba thủ phạm này đã phá cửa an ninh phía sau của căn nhà với ý định đột nhập vào bên trong. Thủ phạm lái chiếc xe, một thanh niên 19 tuổi, bị bắt ngay tại hiện trường với cáo buộc đột nhập tư gia trái phép với ý định trộm cắp và tàng trữ ma túy trái phép. Tên này sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án vào ngày 13 tháng Bảy sắp tới.

Cabramatta: Một thanh niên bị tàu đâm trọng thương Đội trưởng đội cảnh sát khu vực Cabramatta Joe Cassar vừa lên tiếng trấn an tinh thần cho người dân về tình hình an toàn tại nhà ga Cabramatta. Được biết, trước đó, tại khu vực nhà ga này đã xảy ra một vụ tai nạn tàu nghiêm trọng, khiến một thanh niên bị thương nguy kịch. Nguyên nhân được xác định là do trước đó, giữa nạn nhân và một thanh niên khác đã xảy ra mâu thuẫn. Đúng lúc hai người đang xảy ra giằng co thì tàu chạy đến. Nạn nhân bị va đầu vào thành tòa chở hàng của chuyến tàu đang chạy qua, dẫn đến bị thương nặng. Mặc dù được đưa ngay tới bệnh viện Liverpool, nhưng tình trạng vết thương của nạn nhân vẫn rất nguy hiểm. Liên quan đến vụ việc này, cảnh sát đã cáo buộc thủ phạm, một thanh niên 19

Casula: Trẻ vị thành niên dùng quả đấm sắt để tấn công và cướp giật

Dr. Long Thanh Nguyen phụ trách TIẾN SĨ KHOA HỌC

Chuyên dạy:

TOÁN - LÝ - HÓA - ANH VĂN từ lớp 7 đến chương trình luyện thi VCE

Thứ Hai - Thứ Sáu: 5pm - 8pm • Thứ Bảy - Chủ Nhật: 9am - 8pm

Tuần trước, một nam sinh đã phải nhập viện sau khi bị một nhóm thủ phạm tuổi thiếu niên dùng quả đấm sắt đánh vào đầu, khiến cậu bé bị thương nặng trong vụ cướp xảy ra tại khu vực đường Graham Ave, Casula. Cảnh sát cũng đã bắt giữ được ba thủ phạm tuổi vị thành niên nói trên với tội danh cướp có vũ khí.

• Giảng dạy theo phương pháp giáo dục mới, hiệu quả. • Soạn thảo chương trình chuyên biệt dành cho các lớp chuyên luyện thi VCE. • Trắc nghiệm khả năng học sinh kỹ lưỡng trước khi thu nhận. • Cố vấn giáo dục và hướng nghiệp. • Đặc biệt có lớp huấn luyện dành cho các em có biểu hiện khả năng vượt bậc.

Theo thông tin mà cảnh sát nhận được, vụ cướp xảy ra vào khoảng 9.30pm hôm thứ Tư tuần trước. Nhóm thủ phạm cầm theo quả đấm sắt tấn công hai nạn nhân, cũng ở cùng độ tuổi thiếu niên, trên đoạn đường Graham Ave nói trên. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã bị cướp mất mobile phone và một ít tiền mặt sau vụ tấn công này.

Liên lạc: 257 Glengala Rd West Sunshine Tel: 9363 8717 • 0421 605 308

Một trong hai nạn nhân được các nhân viên cứu hộ sơ cứu ngay tại hiện trường ngay sau khi vụ cướp xảy ra. Cả ba thủ phạm của vụ cướp hội đồng nói trên, đang ở độ tuổi 13, 14 và 15, đều đã bị bắt và sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 18 tháng Bảy sắp tới.

Trung tâm dạy kèm tiếng Anh

A+ ENGLISH

Từ lớp 7 - Luyện thi VCE

• Chuyên dạy kèm tiếng Anh từ lớp 7 đến lớp 12

Casula: Nổ súng khiến người đàn ông bị thương nặng Tối Chủ nhật vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ được thủ phạm của một vụ nổ súng tại khu vực Casula, khiến một người đàn ông phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Thủ phạm bị bắt giữ là một người đàn ông trú tại Bonnyrigg. Vào khoảng 10.30pm, cảnh sát tới một căn hộ trên đường Verbana Ave sau

60139A-671/HTO/10

Cảnh sát đã bắt giữ được 3 thủ phạm đột nhập vào một căn hộ ở khu vực Birrong hôm thứ Sáu tuần trước. Vụ đột nhập xảy ra vào khoảng 10.30am, ngay khi nhận được báo cáo, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Lúc đó, họ phát hiện một người đàn ông đang lái xe tẩu thoát, còn hai tên khác đang cố gắng bỏ chạy khỏi hiện trường.

tuổi, với tội danh gây gổ và hành hung người khác. Cảnh sát cho hay tên này sẽ phải ra hầu tòa tại Tòa án Liverpool vào ngày 17 tháng Sáu này.

70353-659/HTO/11

Birrong: Bắt giữ một băng nhóm đang phạm tội

7

MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

• Chọn nhóm nhỏ ít người 1:1 • Khu vực vùng phía Tây

Liên lạc ngay Josefa

0419 324 667 Tìm ở đâu dịch vụ giữ trẻ chất lượng 5 sao???

9366 7658

Level 1/50 Hampstead Rd Maidstone Ph: 9317 0411

SANDOWN PARK KINDERGARTEN

maidstone@rosegardenchildcare.com.au

• Pre-kinder (3 tuổi) • Kindergarten (4 tuổi) Mở cửa: 9:15am - 2:45pm

70156-641/HTO/10

Tiền phí: $6.50/ngày 86-90 Gove Street, Springvale 3171

eh@rosegardenchildcare.com.au

• Chương trình giáo dục tính cách • Nhiều chương trình mẫu giáo cho lứa tuổi 3-4 • Có tài trợ của chính phủ • Cung cấp đủ mọi thứ từ tã cho đến bữa ăn... • Cơ sở mới rộng lớn & khu vực chơi sạch sẽ.

Trường mẫu giáo nhận giữ :

Trẻ mẫu giáo 4 tuổi sẽ không cần trả phí nếu có thẻ Healthcare Card!

53 Heatherton Rd Endeavour Hills Ph: 9700 0155

60352-602/TH/9

Vui lòng liên lạc chúng tôi:

9546 4429

Mob App: viet-times.com.au

NOLA-DEE CHILD CARE CENTRE

34 Morton St, Clayton • Tel: 9544 8783 www.noladeechildcarecentre.com.au

Năm 2010 còn chỗ! Mở cửa Xmas!

Nếu bạn muốn con mình được quan tâm và chăm sóc tại một trường tốt nhất, hãy liên lạc với chúng tôi! • Nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi • Trung tâm mới với phương tiện hiện đại, ấm cúng • Có nhiều chương trình giúp trẻ phát triển khả năng • Bữa ăn chất lượng, giáo viên kinh nghiệm cao

70042-641/RE/10

• Đặc biệt dạy TIẾNG ANH và TOÁN tiểu học • Chương trình dạy lấy lại căn bản nhanh chóng • Giáo viên có bằng cấp và đăng ký với VIT Nhận dạy các vùng PHÍA TÂY & PHÍA BẮC

60197-630/HTO/10

PROFESSIONAL PRIVATE TUTORING

Có nhân viên nói tiếng Á châu. Liên lạc Judy ngay hôm nay! Mở cửa: Mon-Fri 7.30am-6.00pm

SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CHO CON CỦA BẠN! TRUNG TÂM CHĂM SÓC TRẺ EM nhận giữ trẻ từ 6 tuần - 12 tuổi

TRUNG TÂM GIỮ TRẺ

Full time - Part time - Casual Weekend Care - Overnight Care - Respite Care

KIDS HEAVEN Family Day Care Unit 5/6 South Road, Braybrook VIC 3019

9689 0720

Tel: email: kidsheaven@hotmail.com

LA KOSTA 70227-660/HTO/11

10067-637/RE/10

60428-630/HTO/10

Có nhân viên giữ trẻ nói tiếng Việt! 1177 Heatherton Rd. Noble Park 3174 Ph: 9546 1100 Fax: 9546 1133

47-51 Branton Drive Hampton Park 3976 Ph: 9798 0999 Fax: 9798 0899


8

MAGAZINE 168 â&#x20AC;˘ Friday, June 03, 2011 khi nháş­n Ä&#x2018;ưᝣc bĂĄo cĂĄo váť máť&#x2122;t v᝼ náť&#x2022; sĂşng xảy ra tấi cÄ&#x192;n nhĂ nĂ y. Nấn nhân hiáť&#x2021;n vẍn Ä&#x2018;ang Ä&#x2018;ưᝣc cẼp cᝊu tấi báť&#x2021;nh viáť&#x2021;n trong tĂŹnh trấng nguy káť&#x2039;ch, nhĆ°ng khĂ´ng nguy hiáť&#x192;m Ä&#x2018;áşżn tĂ­nh mấng. Sau Ä&#x2018;Ăł khĂ´ng lâu, cảnh sĂĄt Ä&#x2018;ĂŁ bắt giᝯ Ä&#x2018;ưᝣc hai thᝧ phấm, Ä&#x2018;áť u 25 tuáť&#x2022;i, tấi máť&#x2122;t tuyáşżn Ä&#x2018;Ć°áť?ng gần Ä&#x2018;Ăł. Máť&#x2122;t trong hai tĂŞn nĂ y sau Ä&#x2018;Ăł Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;ưᝣc tấm tha Ä&#x2018;áť&#x192; cháť? Ä&#x2018;iáť u tra thĂŞm. Còn thᝧ phấm thᝊ hai, máť&#x2122;t ngĆ°áť?i Ä&#x2018;Ă n Ă´ng áť&#x; Casula, thĂŹ báť&#x2039; tấm giam váť&#x203A;i táť&#x2122;i danh cáť&#x2018; Ă˝ náť&#x2022; sĂşng gây thĆ°ĆĄng tĂ­ch cho ngĆ°áť?i khĂĄc, sáť­ d᝼ng vĹŠ khĂ­ nĆĄi cĂ´ng cáť&#x2122;ng, tĂ ng trᝯ vĹŠ khĂ­ cẼm vĂ  Ä&#x2018;ấn dưᝣc.

Trư�ng mẍu giåo Cradles to Crayons

Cảnh sĂĄt cho hay cả hai v᝼ viáť&#x2021;c nĂ y lĂ  nhᝯng ngĆ°áť?i cĂł quen biáşżt. CĂł tháť&#x192; giᝯa háť? Ä&#x2018;ĂŁ xảy ra mâu thuẍn cÄ&#x192;ng tháşłng, dẍn Ä&#x2018;áşżn cuáť&#x2122;c háť&#x2014;n chiáşżn báşąng sĂşng Ä&#x2018;ấn nĂłi trĂŞn.

â&#x20AC;˘ ChĆ°ĆĄng trĂŹnh mẍu giĂĄo dĂ nh cho tráşť tᝍ 8 tuần Ä&#x2018;áşżn 5 tuáť&#x2022;i. â&#x20AC;˘ Cung cẼp bᝯa Ä&#x192;n Ä&#x2018;ầy Ä&#x2018;ᝧ chẼt dinh dưᝥng cho tráşť. â&#x20AC;˘ CĂł giĂĄo viĂŞn ngĆ°áť?i Viáť&#x2021;t chÄ&#x192;m sĂłc táş­n tĂŹnh chu Ä&#x2018;ĂĄo.

Kings Cross: Máť&#x2122;t nhĂ hĂ ng phải Ä&#x2018;Ăłng cáť­a do khĂ´ng Ä&#x2018;ất tiĂŞu chuẊn váť&#x2021; sinh an toĂ n

70168-651/HTO/10

SĂĄng hĂ´m thᝊ Bảy tuần trĆ°áť&#x203A;c, cảnh sĂĄt Ä&#x2018;ĂŁ yĂŞu cầu máť&#x2122;t nhĂ hĂ ng kinh doanh cĂł phĂŠp áť&#x; trung tâm Kings Cross phải Ä&#x2018;Ăłng cáť­a do khĂ´ng Ä&#x2018;ất tiĂŞu chuẊn váť an toĂ n váť&#x2021; sinh tháťąc phẊm.

Máť&#x; cáť­a: Thᝊ Hai - Thᝊ SĂĄu 6:30am - 6:30pm

246 Sunshine Ave, Kealba VIC 3021 Tel:

9356 9466

Trung tâm dấy kèm

VA MẌM NON

Sydney: Káşż hoấch phĂĄt triáť&#x192;n thĂ nh pháť&#x2018; báť&#x2039; ngĆ°áť?i dân cho lĂ  cĂł quĂĄ nhiáť u dáťą ĂĄn

â&#x20AC;˘ TOĂ N, LĂ?, HĂ&#x201C;A vĂ ANH VÄ&#x201A;N tᝍ mẍu giĂĄo Ä&#x2018;áşżn láť&#x203A;p 12 â&#x20AC;˘ Do tiáşżn sÄŠ BĂ&#x2122;I THIáť&#x2020;N CHĂ?NH vĂ  máť&#x2122;t nhĂłm thầy cĂ´ Viáť&#x2021;t - Ă&#x161;c Ä&#x2018;ảm trĂĄch

â&#x20AC;˘ ChuyĂŞn luyáť&#x2021;n thi VCE cho láť&#x203A;p 11 vĂ 12 â&#x20AC;˘ Nháş­n kèm tᝍng em hoạc nhĂłm nháť? vĂ o trĆ°áť?ng tuyáť&#x192;n theo nhu cầu â&#x20AC;˘ Dấy cÄ&#x192;n bản dáť&#x192; hiáť&#x192;u

9857 7654 - 0413 347 679 SUNSHINE NORTH 15 Suffolk Road VIC 3020

VÚng RICHMOND, BOXHILL hoạc lân cận xin g�i chi nhånh NORTH BALWYN: 9857 7654

70009-669/HTO/11

Láť&#x161;P NHáť&#x17D;, TẏN TĂ&#x201A;M, CHUYĂ&#x160;N NGHIáť&#x2020;P LiĂŞn lấc cĂ´ ThĆ°ĆĄng Ä&#x2018;áť&#x192; ghi danh:

Cảnh sĂĄt cho hay vĂ o khoảng 2am thᝊ Bảy tuần trĆ°áť&#x203A;c, trong khuĂ´n kháť&#x2022; Ä&#x2018;ᝣt Ä&#x2018;iáť u tra tĂŹnh trấng vi phấm váť cẼp giẼy phĂŠp vĂ  nhᝯng máť&#x2018;i Ä&#x2018;e dáť?a váť an toĂ n vĂ  sᝊc kháť?e cáť&#x2122;ng Ä&#x2018;áť&#x201C;ng, cảnh sĂĄt khu váťąc Kings Cross vĂ  Ä?áť&#x2122;i thi hĂ nh luáş­t kinh doanh rưᝣu Ä&#x2018;ĂŁ kiáť&#x192;m tra Ä&#x2018;áť&#x2122;t xuẼt nhĂ  hĂ ng trĂŞn Ä&#x2018;Ć°áť?ng Darlinghurst Rd nĂ y. Theo Ä&#x2018;Ăł, nhĂ  hĂ ng nĂ y báť&#x2039; phĂĄt hiáť&#x2021;n Ä&#x2018;ĂŁ vi phấm cĂĄc Ä&#x2018;iáť u kiáť&#x2021;n trong giẼy phĂŠp vĂ  khĂ´ng Ä&#x2018;ất tiĂŞu chuẊn váť an toĂ n vĂ  sᝊc kháť?e cho cáť&#x2122;ng Ä&#x2018;áť&#x201C;ng. Ngay láş­p tᝊc, nhĂ  hĂ ng nĂ y Ä&#x2018;ĂŁ báť&#x2039; yĂŞu cầu Ä&#x2018;Ăłng cáť­a hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng. Chᝧ cᝧa nhĂ  hĂ ng nĂ y cĹŠng báť&#x2039; cĂĄo buáť&#x2122;c táť&#x2122;i bĂĄn rưᝣu cho 5 Ä&#x2018;áť&#x2018;i tưᝣng chĆ°a Ä&#x2018;ᝧ tuáť&#x2022;i thĂ nh niĂŞn, vĂ  vi phấm Ä&#x2018;iáť u kiáť&#x2021;n cẼp giẼy phĂŠp kinh doanh rưᝣu cᝧa nhĂ  hĂ ng mĂŹnh.

Gần Ä&#x2018;ây, nhiáť u nhĂłm dân chĂ­nh thᝊc pháť&#x2018;i hᝣp láťąc lưᝣng tham gia chiáşżn dáť&#x2039;ch phản Ä&#x2018;áť&#x2018;i bản dáťą thảo káşż hoấch phĂĄt triáť&#x192;n thĂ nh pháť&#x2018; cᝧa Háť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x201C;ng thĂ nh pháť&#x2018; Sydney. Theo Ä&#x2018;Ăł, háť? Ä&#x2018;ĂŁ gáť­i máť&#x2122;t bản Ä&#x2018;áť ngháť&#x2039; váť&#x203A;i nhiáť u chᝯ kĂ˝ yĂŞu cầu bản dáťą thảo káşż hoấch nĂ y cần Ä&#x2018;ưᝣc xem xĂŠt lấi. Ä?ưᝣc biáşżt, bản káşż hoấch phĂĄt triáť&#x192;n háť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x201C;ng nĂ y mĂ´ tả sĆĄ lưᝣc váť nhᝯng dáťą ĂĄn phĂĄt triáť&#x192;n trong tĆ°ĆĄng lai áť&#x; khắp cĂĄc khu váťąc Ä&#x2018;áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng thuáť&#x2122;c thĂ nh pháť&#x2018; Sydney, bao gáť&#x201C;m nhᝯng vẼn Ä&#x2018;áť nhĆ° quy hoấch, Ä&#x2018;áť&#x2122; cao xây dáťąng, máş­t Ä&#x2018;áť&#x2122; xây dáťąng, khĂ´ng gian Ä&#x2018;áş­u xe, thiáşżt káşż vĂ  bảo váť&#x2021; di tĂ­ch.

NHA KHOA K᝸ THUẏT CHĂ&#x201A;U Ă&#x201A;U ET DENTAL IMPLANT CLINIC 76%6'Ń­ŃŤQJ0LQKÄ&#x2C6;Ó­F 7UrQQÄ&#x192;PNLQKQJKLÓ&#x2039;PĂżÓ&#x192;QWÓŻ3KiS FKX\rQQJjQK,PSODQWÿҧPQKLÓ&#x2039;P - ,03/$17JLҧLSKiSWÓ&#x2022;LŃ­XWKD\WKÓ&#x192;UÄ&#x192;QJPŇŠW .ÓťWKXŇąWPÓ&#x;LQKŇŠWFÓŤD3KiSFKÓ?2 - 3 QJj\ KRjQWŇŠW,PSODQW0mRVÓ­WUrQ,PSODQW

Ä?iáť&#x2021;n thoấi tấi Ă&#x161;c: 03 9001 6756

LĂĄ thĆ° kiáşżn ngháť&#x2039; phản Ä&#x2018;áť&#x2018;i, cĂł chᝯ kĂ˝ cᝧa Ä&#x2018;ấi diáť&#x2021;n 12 nhĂłm dân trong thĂ nh pháť&#x2018;, Ä&#x2018;ĂŁ Ä&#x2018;ưᝣc gáť­i lĂŞn Thᝧ hiáşżn bang Barry O'Farrell, Báť&#x2122; trĆ°áť&#x;ng káşż hoấch Brad Hazzard, Báť&#x2122; trĆ°áť&#x;ng bảo váť&#x2021; di tĂ­ch Robyn Parker vĂ  Tháť&#x2039; trĆ°áť&#x;ng Clover Moore. Trong lĂĄ Ä&#x2018;ĆĄn kiáşżn ngháť&#x2039;, nhᝯng ngĆ°áť?i dân nĂ y cho ráşąng bản dáťą thảo káşż hoấch khuyáşżn khĂ­ch quĂĄ nhiáť u dáťą ĂĄn phĂĄt triáť&#x192;n, khĂ´ng ghi nháş­n nhᝯng khĂĄc biáť&#x2021;t theo vĂšng vĂ  khĂ´ng cĂł Ä&#x2018;ᝧ chĂ­nh sĂĄch bảo váť&#x2021; Ä&#x2018;iáť u kiáť&#x2021;n sáť&#x2018;ng cho ngĆ°áť?i dân hay cĂĄc khu di tĂ­ch. TrĆ°áť&#x203A;c tĂŹnh hĂŹnh nĂ y, máť&#x2122;t phĂĄt ngĂ´n viĂŞn cᝧa Ă´ng Hazzard cho hay Ă´ng sáş˝ xin Ă˝ kiáşżn tĆ° vẼn cᝧa Sáť&#x; quy hoấch liĂŞn quan Ä&#x2018;áşżn vẼn Ä&#x2018;áť nĂ y. Tuy nhiĂŞn, cĂĄc nhĂ  láş­p káşż hoấch thuáť&#x2122;c Háť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x201C;ng thĂ nh pháť&#x2018; Sydney cho biáşżt háť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x201C;ng thĂ nh pháť&#x2018; sáş˝ tấo nĂŞn máť&#x2122;t sáťą thay Ä&#x2018;áť&#x2022;i váť táť&#x2022;ng tháť&#x192; náşżu ChĂ­nh phᝧ máť&#x203A;i bĂĄc báť? mĂ´ hĂŹnh quy hoấch mĂ  ChĂ­nh phᝧ tiáť n nhiáť&#x2021;m ĂĄp d᝼ng, Ä&#x2018;ạc biáť&#x2021;t lĂ  do máť&#x2122;t sáť&#x2018; háť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x201C;ng thĂ nh pháť&#x2018; Ä&#x2018;áť&#x2039;a phĆ°ĆĄng Ä&#x2018;ĂŁ kĂ˝ duyáť&#x2021;t vĂ o káşż hoấch cᝧa háť?. Ä?áť&#x201C;ng tháť?i, cĂĄc nhĂ  láş­p káşż hoấch cᝧa háť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x201C;ng cĹŠng kháşłng Ä&#x2018;áť&#x2039;nh cam káşżt sáş˝ xem xĂŠt lấi tẼt cả nhᝯng Ä&#x2018;áť xuẼt mĂ  háť? nháş­n Ä&#x2018;ưᝣc tᝍ phĂ­a ngĆ°áť?i dân.

Silverwater cĂł trung tâm Ä&#x2018;Ă o tấo hĆ°áť&#x203A;ng nghiáť&#x2021;p láť&#x203A;n nhẼt tiáť&#x192;u bang NSW Silverwater hiáť&#x2021;n nay Ä&#x2018;ĂŁ tráť&#x; thĂ nh cĆĄ sáť&#x; cᝧa máť&#x2122;t trung tâm Ä&#x2018;Ă o tấo hĆ°áť&#x203A;ng nghiáť&#x2021;p láť&#x203A;n nhẼt áť&#x; tiáť&#x192;u bang NSW. Trung tâm Ä&#x2018;Ă o tấo Ausgrid Learning Centre chĂ­nh thᝊc khai trĆ°ĆĄng hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng váť&#x203A;i sáťą tham gia cᝧa Báť&#x2122; trĆ°áť&#x;ng giĂĄo d᝼c cẼp 3 Christopher Evans hĂ´m thᝊ Ba tuần trĆ°áť&#x203A;c. Theo káşż hoấch, trung tâm tráť&#x2039; giĂĄ $75 triáť&#x2021;u, do táť&#x2022; chᝊc Ausgrid vĂ  ChĂ­nh phᝧ LiĂŞn bang Ä&#x2018;áť&#x201C;ng tĂ i trᝣ, sáş˝ táť&#x2022; chᝊc cĂĄc khĂła Ä&#x2018;Ă o tấo váť Ä&#x2018;iáť&#x2021;n cho khoảng 400 háť?c viĂŞn váť&#x203A;i sáť&#x2018; lưᝣng nhân viĂŞn khoảng 125 ngĆ°áť?i. Ä?ây cĹŠng lĂ  cĆĄ sáť&#x; Ä&#x2018;ầu tiĂŞn trĂŞn cả nĆ°áť&#x203A;c Ä&#x2018;ưᝣc Háť&#x2122;i Ä&#x2018;áť&#x201C;ng xây dáťąng xanh Australia xáşżp hấng 6 sao do cĂł thiáşżt káşż vĂ  xây dáťąng báť n vᝯng. GiĂĄm Ä&#x2018;áť&#x2018;c Ä&#x2018;iáť u hĂ nh cᝧa Trung tâm Ausgrid, Ă´ng George Maltabarow, cho biáşżt trung tâm nĂ y Ä&#x2018;ưᝣc xây dáťąng nháşąm m᝼c Ä&#x2018;Ă­ch giảm thiáť&#x192;u ảnh hĆ°áť&#x;ng Ä&#x2018;áşżn mĂ´i trĆ°áť?ng. Trung tâm cĂł báť&#x192; chᝊa nĆ°áť&#x203A;c mĆ°a váť&#x203A;i kháť&#x2018;i lưᝣng 147,000 lĂ­t vĂ  háť&#x2021; tháť&#x2018;ng nÄ&#x192;ng lưᝣng mạt tráť?i váť&#x203A;i cĂ´ng suẼt 51kW, cĂł tháť&#x192; cung cẼp Ä&#x2018;ᝧ nÄ&#x192;ng lưᝣng tĂĄi sinh cho 10 háť&#x2122; gia Ä&#x2018;ĂŹnh. NgoĂ i ra, trung tâm còn cĂł 10 trấm nấp Ä&#x2018;áť&#x2122;ng cĆĄ. Tham gia háť?c táş­p tấi trung tâm, cĂĄc háť?c viĂŞn sáş˝ cĂł cĆĄ háť&#x2122;i Ä&#x2018;ưᝣc tháťąc hĂ nh theo nhᝯng kiáşżn thᝊc mĂŹnh Ä&#x2018;ĂŁ háť?c váť&#x203A;i cĆĄ sáť&#x; váş­t chẼt Ä&#x2018;ưᝣc xây dáťąng Ä&#x2018;ạc biáť&#x2021;t nháşąm ph᝼c v᝼ m᝼c Ä&#x2018;Ă­ch háť?c táş­p cᝧa háť?c viĂŞn. PhĆ°ĆĄng NguyĂŞn

Ä?áť&#x152;C TIN CẏP NHẏT HĂ&#x20AC;NG NGĂ&#x20AC;Y TRĂ&#x160;N Máş NG INTERNET WWW.VIET-TIMES.COM.AU

ThĂĄng 8 &KÓ?$8'$8' ,PSODQW$EXWPHQW0mRVÓ­WUrQ,PSODQW

6ÓąGÓŠQJKÓ&#x2039;WKÓ&#x2022;QJ,PSODQW3KiS .K{QJVŃ­QJNK{QJĂżDX 0i\;TXDQJ 3D FKŇ­QĂżRiQFKtQK[iFYÓ?WUt PŇĽFKPiXWKŇŤQNLQKJL~SFŇłPJKpS,PSODQWDQWRjQ 3KzQJFŇŠ\JKpS,PSODQWWLrXFKXŇ­QTXÓ&#x2022;FWÓ&#x192;

Ă&#x2C6;SGÍ˝QJWÎ&#x192;ĂżÍ&#x2014;Q

9LÓ&#x2039;W1DP/ĂŞ7KiL7Ó&#x2122;ST7S+&0917HO +RWOLQH  %61JX\Ó&#x2039;W (PDLOQJX\HWQJX\HQ#HWGHQWDOFRPYQ )UDQFH 5XHGH%UHVW/\RQ)UDQFH7HO(PDLOGXRQJGXF#KRWPDLOIU

ZZZHWGHQWDOFRPYQ


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

9 10076-667/RE/11

Độ bền vững của hôn nhân?

quan điểm về văn hóa trước khi tổ chức đám cưới thì nguy cơ tan vỡ sẽ giảm.

Theo Nhất Dương

Hot line: (+84) 908 330 062 (+84) 913 711 163 Tel: (84 8) 3955 1812 (84 8) 3955 1813 Làm việc: 8g - 11g30, 13g30 - 20g30 Chủ nhật: 8g - 11g30 Email: nhakhoahoamy@yahoo.com.vn

Website: www.nhakhoahoamy.com Điện thoại liên lạc tại Úc:

(03) 9988 3931 Dạy kèm Toán & Lý lớp 6 - 12

NHẬN DẠY KÈM

Chuyên nhận dạy kèm Math & Physics từ lớp 6 - 12 và luyện VCE cho từng nhóm nhỏ chỉ 1, 2 em.

Nhóm sinh viên Đại học Y khoa nhận dạy kèm tại gia hay tới nhà các môn Toán, Lý, Hóa, Khoa học và Anh văn từ lớp 6 đến luyện thi VCE. Nhận dạy tại các vùng Springvale, Clayton, Dandenong và các vùng phụ cận.

Do giáo sư nhiều năm kinh nghiệm, tận tình đến nhà hướng dẫn thuộc vùng Springvale, Dandenong, Keysborough và các vùng lân cận

Xin liên lạc: 03

9711 5529

Liên lạc: 0431 197 730 - 0401 459 671

Nhận giữ trẻ nhỏ mới sinh đến 12 tuổi!

Trung tâm giữ trẻ Hillside Educational ChildCare Services • Chăm sóc trẻ ân cần chu đáo, chuyên nghiệp, an toàn, vui vẻ và môi trường thân thiện.

Liên lạc chúng tôi ngay hôm nay:

7 Evergreen Ave, Albanvale 3021

• Nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm. GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG, NHIỀU LỢI ÍCH VÀ ĐƯỢC GIẢM THUẾ.

Gọi ngay hôm nay:

9390 2100

73 John Paul Drive, Hillside 3037

9310 7077

• Giờ giấc linh hoạt,nhiều lợi ích và được giảm thuế. • Nhân viên chăm sóc trẻ nhỏ chuyên nghiệp có hơn 15 năm kinh nghiệm. • Business trong gia đình làm chủ. • Luôn được công nhận về chất lượng đào tạo và giáo dục cho nhân viên. Muốn biết thêm chi tiết xem tại website: www.elfdc.com.au

10178-654/RE/10

Lên tiếng trên tạp chí Operational Research, nhóm nghiên cứu kết luận: "Dường như đàn ông và phụ nữ đều chọn bạn đời dựa trên nền tảng tình yêu, mức độ hấp dẫn về ngoại hình cũng như sự tương đồng về sở thích, tín ngưỡng, giá trị cuộc sống và quan điểm. Nhưng tuổi tác, nền tảng văn hóa và trình độ học vấn lại quyết định mức độ bền vững của hôn nhân". Theo đó, TS. Fragniere cho rằng, nếu các cặp uyên ương đủ tỉnh táo để phân tích tuổi tác, trình độ học vấn và các

Nghiên cứu này nghe có vẻ lạ, tuy nhiên lại rất phù hợp với mô hình phương Đông, đàn ông thường kén vợ rất kĩ dựa vào sự khéo léo xoay sở trong cuộc sống gia đình và phụ nữ thì có xu hướng thích yêu những người hơn tuổi. Với tâm thế luôn coi trọng gia đình, muốn duy trì một cuộc sống gia đình lâu dài của người Việt Nam, việc cân nhắc đến những yếu tố cụ thể của nghiên cứu này cũng là một cách để chuẩn bị tốt cho một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.

(Gần bệnh viện Chợ Rẫy)

70348-658/HTO/11

TS Emmanuel Fragniere – trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Bath - cùng một số cộng sự phỏng vấn hơn 1.500 cặp vợ chồng hoặc chung sống như vợ chồng vào năm 2004. Tới năm nay họ theo dõi 1.000 cặp để xem những đôi nào đã tan vỡ. Từ kết quả đó các nhà tâm lý có thể xác định những nhân tố có thể tạo nên một cuộc hôn nhân hoàn hảo và cả những nhân tố giết chết tình yêu lãng mạn. Kết quả cho thấy, nếu tuổi vợ hơn chồng từ 5 tuổi trở lên, nguy cơ tan vỡ hôn nhân cao gấp 3 lần so với những gia đình mà vợ chồng bằng tuổi nhau. Ngược lại, những gia đình mà trong đó chồng nhiều hơn vợ ít nhất 5 tuổi có nguy cơ ly dị thấp nhất.

Tuy nhiên, có nhà tâm lý cho rằng công thức này không thể nào chi phối đến mọi đôi lứa được, có những trường hợp ngoại lệ, vợ hơn tuổi chồng vẫn cứ sống vô cùng hạnh phúc: “Vì ngoài những yếu tố liên quan đến tình yêu, sở thích, học vấn... tình yêu còn mang nhiều màu sắc, thuộc nhiều nền văn hóa và những thói quen cũng như hoàn cảnh khác mà một nghiên cứu khó có thể bao quát hết được”. Nếu như cặp đôi nào lưu ý đến lời khuyên của các nhà khoa học Anh thì cũng nên lưu ý đến cả hoàn cảnh của riêng mình nữa, không nên nhất nhất phải chọn vợ ít hơn 5 tuổi và khăng khăng yêu những cô gái thông minh hơn mình.

706 - 708 Nguyễn Chí Thanh, P.4, Q.11 Tp.HCM Việt Nam

70171-645/HTO/10

Kết quả đáng ngạc nhiên từ nghiên cứu này cho thấy khi người vợ thông minh hơn chồng, hôn nhân sẽ êm đẹp hơn và dù tình yêu có lãng mạn đến mấy, các nhà tâm lý của Đại học Bath (Anh) vẫn khẳng định một công thức khô khan để dự báo mức độ hợp nhau giữa các cặp uyên ương dựa trên 3 yếu tố: Tuổi tác, học vấn và các mối quan hệ tình cảm trước đó.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh về độ chênh lệch của tuổi tác là hoàn toàn có lý: “Phụ nữ, qua những lần sinh đẻ và nuôi con, họ già nhanh hơn đàn ông nên về mặt sinh lý mà nói thì đúng là độ tuổi chênh lệch hơn 5 sẽ khiến cho đôi lứa hòa hợp hơn trong cả quan hệ chăn gối và quan niệm sống”. Lý giải về trình độ học vấn ảnh hưởng đến hôn nhân, các nhà tâm lý cho rằng người đàn ông hiểu biết nhiều cũng biết đánh giá cao và tôn trọng vai trò của người phụ nữ. Họ không bị cái gọi là “mặc cảm” thua kém chi phối. Những người biết lắng nghe ý kiến của người vợ là biết lắng nghe ý kiến của một nửa thế giới mà một nửa đó lại nắm bắt rất nhiều điều nhạy bén khôn khéo mà đàn ông không thể nào có được.

• Tẩy trắng răng trong một giờ bằng đèn plasma an toàn không gây tê buốt răng. • Chỉnh hình các trường hợp hô, móm, răng lệch lạc bằng cung và mắc cài sứ hay kết hợp với phẩu thuật. • Cắm ghép Implant và Mini Implant vào xương hàm tạo vững chắc cho phục hình. • Điều trị tủy răng bằng hệ thống Protaper an toàn và hiệu quả cao. • Đảm bảo quy trình vô trùng y tế tuyệt đối.

70342-657/HTO/11

A

i đó có thể nói rằng không có công thức nào có thể áp dụng cho tình yêu. Tuy nhiên, các nhà khoa học Anh lại đưa ra một công thức có phần rất khô khan cho những cặp đôi muốn đi đến kết hôn. Từ một nghiên cứu, họ đã kết luận rằng một cuộc hôn nhân muốn bền vững thì người vợ phải ít hơn chồng ít nhất 5 tuổi.

Tự hào là phòng khám nha khoa phục hình răng sứ đạt thẩm mỹ cao và tự nhiên như răng thật!

70172-645/HTO/10

Hình minh họa

TS. Fragniere cũng đề cập đến việc người đàn ông thường nghĩ rằng vợ nên chỉ thông minh vừa phải thôi và họ sẽ là người lo toan chủ yếu trong gia đình. Quan niệm này khiến cho những người hay mặc cảm bản thân không muốn chọn người vợ thông minh sắc sảo hơn mình. Điều đó gây nhiều thiệt hại cho họ trong cuộc sống hôn nhân sau này mà họ không biết. “Tập đánh giá cao vai trò người vợ trong hôn nhân, nhất là trí thông minh của họ, bạn sẽ không mất gì mà ngược lại, tương lai của gia đình và con cái bạn sẽ tuyệt vời hơn”, TS. Fragniere nói. Sự thông minh được hiểu là sự nhanh nhạy, ứng biến kịp thời với những vấn đề của hôn nhân.

* 71

Phạm Ngọc Thạch

(Duy Tân cũ)

P.6, Q.3, Sài Gòn, VN

ĐT: (84.8) 3820 4103 * Số điện thoại tư vấn:

0913 63 66 93 (Bác sĩ Kim Chi)

* Tư vấn miễn phí tại Úc:

(03) 9999 7401

Website: www.nhakhoavietgiao.com.vn

Email: info@nhakhoavietgiao.com.vn


10 MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 laptop để học hỏi, tìm kiếm thông tin mà quên để ý rằng, chồng mình đang ngồi xem ti vi một mình, đang chat với… nhiều đối tượng, con cái học hành không ai hướng dẫn, “tám’ điện thoại với bạn bè mỗi tối mà không có ai ngăn,…

Hình minh họa

Phía sau một phụ nữ thành đạt

T

ừ xưa đến nay, chúng ta thường nói với nhau rằng, đằng sau thành công của người đàn ông, luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Câu nói này “mặc định” vai trò quan trọng và ý nghĩa của người vợ đối với sự nghiệp của những ông chồng thành đạt. Nhưng hiếm khi nào, người ta nhìn ngược lại và đặt ra một câu hỏi, đằng sau người phụ nữ thành công, liệu có phải là hình bóng của người đàn ông? Trong thời đại ngày nay, khi người phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò, vị trí và tầm ảnh hưởng của mình đối với kinh tế - xã hội, thì câu hỏi này càng phải được chú ý. Cũng như đàn ông, để thực hiện được ước mơ nghề nghiệp, đạt được những thành tựu trong kinh doanh, được đề bạt giữ những trọng trách của công ty,… phụ nữ cũng phải nỗ lực không ngừng, làm việc chăm chỉ, trau dối kiến thức và khả năng. Thậm chí, có rất nhiều người được cử đi học ở nước ngoài,

mang về những tấm bằng giá trị, học hàm – học vị cũng cao hơn. Nhìn chung là họ trở thành người phụ nữ thành đạt. Nhưng điều đó, nếu là thành quả của một người đàn ông, là cả một niềm hạnh phúc “thênh thang”, một niềm tự hào vô bờ với vợ con họ. Còn đối với phụ nữ, không khéo niềm vui ấy sẽ dẫn theo những “hệ lụy” không suôn sẻ của một gia đình. Có hai vấn đề chính. Một là sự “lơ là” gia đình của người phụ nữ. Nếu không biết cách dung hòa công việc và gia đình, người phụ nữ rất dễ “mang cả công ty” về mái ấm của mình. Họ không còn đủ thời gian và sức lực để chìu chuộng chồng con, để có thời gian “âu yếm” bên chồng và khiến con cái có thể “thân thiết” hơn với người giúp việc. Ngoài ra, rất nhiều phụ nữ lầm tưởng rằng, huyên thuyên chia sẻ những bực dọc và chuyện công ty với chồng mỗi khi đi làm về là một niềm hạnh phúc, hoặc vì tinh thần cầu tiến, suốt ngày họ “ôm”

Hai là, người phụ nữ cần nhớ rằng, mặc cảm và cái tôi của người đàn ông rất lớn. Nói vậy không có nghĩa là cái tôi của người phụ nữ không đủ lớn bằng. Nhưng cái tôi ấy dễ thể hiện ra bên ngoài hơn cái tôi “âm ỉ” của người đàn ông, và khi họ “bùng nổ” thì khó có cách cứu vãn. Cho dù một ông chồng biết hy sinh và suy nghĩ thấu đáo đến mức độ nào, thì cảm giác thua kém vợ về học thức, về địa vị, sự dằn vặt và buồn tủi ấy cũng không thể nào tránh khỏi. Có thể nhiều phụ nữ sẽ “lật ngược vấn đề” rằng, nếu sợ thua kém vợ thì các ông chồng cố mà phấn đấu đi. Nhưng khổ nỗi, người đàn ông, thường cần một người vợ thực thụ, phù hợp với họ về mọi thứ, để họ chia sẻ, chăm sóc và quán xuyến việc gia đình, hơn là cần một tấm gương để họ phấn đấu. Và nếu có phấn đấu, họ cũng cần người bạn đời của mình đứng ở một vị trí khác để động viên, giúp đỡ hơn là cảm giác bị “thừa thãi” trong cuộc sống của vợ.

Hình minh họa Cả hai vấn đề trên đều thường dẫn đến một kết quả chung là sự xa cách. Khi sợi dây liên kết giữa vợ chồng con cái ngày càng mỏng manh, thì hạnh phúc gia đình càng dễ đổ vỡ. Phải chăng điều này gây nên áp lực quá

lớn đối với người phụ nữ hiện đại? Nhiều phụ nữ cảm thấy ấm ức, bởi vì họ hiểu rõ những gì họ làm, họ cố gắng đều vì mục đích tốt đẹp, đôi khi còn vì cuộc sống của chồng con, nhưng họ lại thường hay nhận về sự cô đơn trong chính thành công của mình và đến từ những người họ yêu quý nhất. Vậy phải chăng phía sau thành công của người phụ nữ không phải là nguồn động viên, niềm hạnh phúc hay là người đàn ông mà lại là một niềm trăn trở không thể giải quyết? Vấn đề này ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội ngày nay, nhiều đôi vợ chồng trẻ loay hoay không giải quyết đuợc bài toán khó. Nhưng không có gì là không thể nếu như vợ chồng biết nhường nhịn nhau, thông cảm cho nhau, khéo léo nương tựa nhau trong cuộc sống mỗi ngày, đôi khi cũng cần phải thẳng thắn với nhau một cách lịch sự. Phụ nữ, đừng vội trách chồng mình không hiểu cho công việc của vợ, nhưng chỉ cần tập cách dứt bỏ công việc để trở lại là người phụ nữ của gia đình, không cần phải quá đảm đang, không cần phải làm việc nhà nếu cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần thời gian thực sự dành cho niềm vui của chồng, con là đủ. Còn người đàn ông, cũng đừng vội trách vợ suốt ngày chỉ biết thăng tiến, làm giàu và công việc mà hãy hiểu rằng phụ nữ cũng cần kiếm tiền để đỡ đần cho chồng, phụ nữ cũng có nhu cầu thực hiện những ước mơ và lòng say mê của họ. Thay vì bực dọc, đấng mày râu hãy thông cảm và ga lăng một chút, thì sẽ nghĩ ra được những “chiêu” để “ôm” vợ vào lòng mà giúp họ thoát khỏi công việc. Người phụ nữ dù sao cũng luôn có nhu cầu được sẻ chia, dù là chuyện gia đình hay chuyện xã hội. Đừng để cho họ cảm thấy bất công và đừng để họ nghĩ rằng đằng sau thành công của họ, không phải là bóng dáng của một ông chồng tuyệt vời. Phương Dzung biên soạn

CHỢ TRỜI

SPRINGVALE (Springvale Sunday Market)

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại máy camera quan sát, DVRs

Địa điểm: Đối diện đường ray xe lửa Sandown Park (Góc Lightwood & Lawn Rd, Springvale)

KHAI TRƯƠNG NGÀY 12/06/2011 Thời gian: 8 GIỜ SÁNG ĐẾN 2 GIỜ CHIỀU

Mr. Lâm Hữu Lộc 0425 806 006 Mr Bob Graham 0438 303 939 Mở cửa vào ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng: • Sunday, 10/07/2011 • Sunday, 14/08/2011 • Sunday, 11/09/2011 • Sunday, 09/10/2011 • Sunday, 13/11/2011 • Sunday, 11/12/2011

$10

Phí quầy hàng: Vào cổng: Gold coin donation

ROTARYMAR-674/HTO/11

nghệ, quần áo, đồ dùng gia đình, dụng cụ, trash... Liên lạc:

Bạn có thể nhìn thấy những người thân yêu trong gia đình và công ty mọi lúc mọi nơi bằng IPHONE hoặc LAPTOP của bạn! Mọi chi tiết, vui lòng liên lạc: 218 Broadway, Reservoir Mob: 0430 149 890

MỞ CỬA: 9:00AM - 6:00PM • THỨ HAI - THỨ BẢY

9462 1712

70014-671/HTO/11

Có bán: cây kiểng nursery, trái cây, rau quả,đồ thủ công mỹ


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 11

Online eNews: www.viet-times.com.au

Bạn có biết giờ này người thân của bạn đang làm gì? Dịch vụ thám tử tư

D x: 33155 Lalor ACN: 123 413 721 ABN: 62 120 108 177

INVESTIGATIVE SOLUTIONS P/L Họ về nhà trễ mà không có lý do gì? Có phải họ đang che đậy, cố gắng bảo vệ điện thoại di động của họ không?

Hình minh họa

Bữa ăn sáng đủ năng lượng B Ăn quá nhiều đường và tinh bột: Đây thường là thành phần chủ yếu trong bữa ăn sáng vì nó là nguồn thực phẩm giàu năng lượng. Nếu không biết cách kiểm soát lượng đường và tinh bột sẽ khiến bạn dễ bị tăng cân, béo phì và tăng nguy cơ mắc chứng tiểu đường - chứng bệnh nan y trong cuộc sống thời hiện đại. “Vắng mặt” rau xanh và trái cây: Rau xanh và trái cây mang đến cho bạn nhiều loại vitamin và khoáng chất quý giá cho sức khỏe. Lượng chất xơ dồi dào trong chúng còn là “vũ khí” giúp bạn phòng tránh táo bón hiệu quả. Đừng loại bỏ rau xanh và trái cây ra khỏi thực đơn bữa sáng dù bạn không hứng thú hoặc nó làm mất nhiều thời gian của bạn. Nghiện café: Nhiều người xem café như một loại thức uống khoái khẩu, thậm chí còn ưu tiên lựa chọn nó như một loại thức uống để khởi động ngày mới. Họ thường chỉ uống café mà không ăn sáng hoặc uống café trước khi ăn bất cứ loại thực phẩm nào. Thực tế, café không cung cấp cho cơ thể một cách toàn diện những loại vi chất cũng như chất dinh dưỡng cần thiết để sinh ra năng lượng. Uống cà phê khi đói bụng dễ khiến bạn bị say hoặc tạo cảm giác cồn cào ruột gan. Về lâu dài, lạm dụng café trong bữa sáng cũng gây nên những tổn hại không tốt mà điển hình là xỉn màu men răng và tăng nguy cơ loãng xương. Chất caffein còn liên quan đến triệu chứng đau đầu vì làm cho các động mạch giãn nở hơn mức bình thường, đồng nghĩa với lượng máu dồn lên đầu sẽ tăng mạnh, khiến bạn bị đau đầu hoặc đau nửa đầu.

9483 0293

9404 5747

Ph: Fax: Email: investigativesolutions@telstra.com

Vừa đi bộ vừa ăn sáng: Ngủ nướng, ngủ quên khiến bạn vội vã khi đến nơi làm việc. Nhiều người lựa chọn giải pháp vừa đi vừa ăn sáng để tiết kiệm thời gian. Đó là một thói quen không có lợi cho các cơ quan tiêu hóa, nhất là tăng nguy cơ đau dạ dày.

P.O Box 246 Epping Victoria 3076 1st Floor Suite 19, The Stables Shopping Centre 314-360 Childs Road, Mill Park Victoria 3082

CẦN NGƯỜI ĐẦU TƯ VĂN PHÒNG CHUYÊN MÔN ĐĂNG KÝ KINH DOANH MỚI

Nhịn ăn sáng để giảm cân: Bạn chỉ nên nhịn bữa sáng khi được bác sĩ yêu cầu nhịn ăn để làm xét nghiệm, còn nếu vì mục đích giảm cân thì sẽ đi ngược lại với mong muốn của bạn đấy. Nhịn ăn bữa sáng sẽ khiến bạn có cảm giác đói bụng và thèm ăn hơn rất nhiều vào bữa trưa. Chính vì thế, lượng thức ăn bạn thu nạp trong bữa ăn kế tiếp sẽ gấp đôi nhu cầu trước đó của bạn, càng đẩy bạn gần hơn với mối nguy tăng cân, béo phì.

70329-656/HTO/11

Sai lầm khi ăn sáng

Thám tử tư Patrick: 0404 164 001 (Nói tiếng Anh) Thông dịch viên Anna: 0407 176 695 (Nói tiếng Việt)

Ăn sáng quá muộn: Không chỉ khiến bạn mất cảm giác ngon miệng vì cơn đói đã qua đi mà còn khiến cho cơ thể không hấp thu những dưỡng chất có trong thực phẩm, gây rối loạn đồng hồ sinh học trong cơ thể. Tốt nhất bạn nên ăn sáng trước 9am.

Ba “nguyên tắc” cần nhớ Một là, bữa ăn sáng phải cung cấp cho cơ thể dinh dưỡng đa dạng, vừa giúp tăng cường sinh lực vừa là nguồn năng lượng cho mọi hoạt động trong ngày của cơ thể. Phải sáng tạo thực đơn sáng thường xuyên. Trong bữa sáng, nên ưu tiên những món ăn nóng, mới chế biến, nhất là trong những ngày đông lạnh giá, để cung cấp cho cơ thể một nhiệt lượng đủ kích hoạt các cơ quan. Hai là, hạn chế nạp chất béo gây hại cho cơ thể vì chúng không những khiến bạn bị tăng cân, béo phì mà còn bất lợi cho sức khỏe tim mạch. Đồ ăn nhanh cũng không nên dùng trong bữa sáng mặc dù chúng giúp bạn tiết kiệm thời gian nhưng dễ bị thừa cân và tiềm ẩn nhiều chất béo không tốt. Ba là, các loại thực phẩm bạn giúp đa dạng sự lựa chọn cho bữa sáng lành mạnh là sữa, trứng, bánh mỳ, cơm, rau xanh, trái cây, xôi, cháo, yến mạch, bột đậu, thịt bò, thịt gà. 

DLT Immigration & Translation Services

DI TRÚ & DLT DỊCH THUẬT Registered Migration Agent (MARN 0964816)

Do nhân viên làm việc trên 20 năm với Bộ Di Trú đảm trách

VĂN PHÒNG DI TRÚ

BA (HON)

DI TRÚ: Tận tâm, chuyên lo tất cả hồ sơ liên quan đến luật di trú, lo trọn gói, đặc biệt các loại visas:

MARN: 9367342

Nhiều năm kinh nghiệm

• Bảo lãnh Vợ chồng, Quan hệ đồng tính, Du lịch, Du học sinh, Tay nghề • Gia hạn Visas, khiếu nại tất cả loại đơn bị từ chối • Đặc biệt khiếu nại đến tòa đơn từ chối diện vợ chồng

Nhận cố vấn và hoàn tất mọi thủ tục:

• Di trú • Du lịch • Du học • Khiếu nại • Dịch thuật 9 Windsor Ave, Springvale VIC 3171

DỊCH THUẬT, ĐIỀN ĐƠN Liên lạc THU BANNAN 0439 887 432 hoặc 9687 7437

Tel: 9558 5366 Fax: 9574 2298 Mob: 0402 989 508 70002-633/HTO/10

Mở cửa: 10:00am - 5:30pm, Thứ Hai - Thứ Bảy

Chuyên Gia Di Trú (Số đăng bạ chính thức 0964816)

Lầu 3, 480 Collins St, Melbourne Vic 3000

60213-620/HTO/10

ữa sáng là bữa ăn cho bản thân. Một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất theo khoa học sẽ cung cấp cho cơ thể bạn nguồn năng lượng dồi dào để khởi động ngày mới hoàn hảo.

• Có vết son môi hay mùi hương lạ trên quần áo nhưng không phải của bạn • Có sợi tóc nào đó trên xe hơi hoặc trên quần áo • Bắt đầu ăn mặc chải chuốt hơn • Thường xuyên về trễ với lý do đi làm hay đi họp • Có người bạn mới mà họ nói là không đẹp, nhưng bạn thấy là hấp dẫn • Viện cớ không gần gũi thân mật với bạn • Mua quà tặng hoặc có những biểu hiện tốt bất thường • Nghe điện thoại của người lạ nào đó nhưng nói là đồng nghiệp • Trả lời điện thoại rất nhỏ, tắt ngay khi bạn bước vào phòng

70121-635/HTO/10

CÓ PHẢI BẠN ĐANG LO LẮNG VÀ NGHI NGỜ về chồng, vợ hoặc đối tác làm ăn không?


12 MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 lưu huỳnh không hòa tan của các sunfua sắt khiến cơ thể rất khó hấp thụ. Trứng chiên quá kĩ có thể khiến các axit amin protein chuyển thành các chất hóa học, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người. Nếu luộc trứng thì tốt nhất nên luộc trong nước lạnh, đun sôi trong khoảng 3 phút. Trứng lòng đào một chút sẽ giữ được chất dinh dưỡng tốt và dễ hấp thụ cho cơ thể nhất.

Với Viet Times, tất cả mọi người

5. Trứng sống chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn trứng chín:

đều có lợi!

Trong thực tế, ăn trứng sống dễ bị nhiễm trùng do vi khuẩn và không có nhiều chất dinh dưỡng như chúng ta vẫn tưởng. Một số bất lợi khi ăn trứng sống: Hình minh họa

Các sai lầm lớn khi ăn trứng T rứng là món ăn phổ biến trong danh sách chế độ ăn uống của mỗi người. Trong trứng có chứa nhiều canxi, sắt, phốt pho và vitamin, đặc biệt là lượng vitamin B rất phong phú. Ngoài ra, tỷ lệ acid amin và protein trong trứng cũng rất tốt cho nhu cầu sinh lý của con người và giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ chế độ ăn uống giàu giá trị dinh dưỡng. Mặc dù có giá trị dinh dưỡng cao nhưng hầu hết chúng ta khi ăn trứng đều mắc phải 5 sai lầm lớn như sau: 1. Dù chế biến kiểu gì món trứng cũng có giá trị dinh dưỡng như nhau: Các cách chế biến trứng rất đa dạng: hấp, chiên, luộc... và với mỗi cách giá trị dinh dưỡng còn lại của trứng cũng khác nhau. Trứng luộc, hấp là coi là tốt nhất vì giữ nguyên 100% giá trinh dinh dưỡng, trứng chiên còn lại 97-98%, trứng kho còn lại 92,5%, trứng chiên kĩ còn lại 81,1% và trứng sống chỉ có 30% ~ 50%.

Tel: (03) 9792 3675 hay ghé thăm website:

www.viet-times.com.au

MASSAGE – THƯ GIÃN – LÀM ĐẸP

SHINING HANDS MASSAGE

Massage Thư Giãn Xin liên lạc Jason:

Mở cửa 7 ngày!

70225-654/HTO/10

Tel: 9311 0198 Tel: 9077 7620 Tel: 9004 1477

ORIENTAL MASSAGE THERAPY • Cơ sở mới khai trương • Phục vụ tận tâm • Giá thiệt rẻ !!!

60083-629/HTO/10

Sunshine: 5 City Place Nth Mel: 305 Queensberry St Ascot Vale: 219 Ascot Vale Rd

Shop mới khai trương Massage chuyên nghiệp Có nhiều sinh viên trẻ đẹp Việt Nam và Trung Quốc làm part time

PHONG MASSAGE

Cắt tóc 6 lần được một lần cắt free

Điện thoại:

0457 595 144

377 Springvale Road Springvale VIC 3171

9546 6673 70332-656/HTO/11

Sau những giờ làm việc mệt mỏi!!! Nếu bạn có cảm giác nhức mỏi, đau lưng đến với Phong Massage bạn sẽ có cảm giác thư giãn.

• Nhân viên trẻ đẹp nhiều kinh nghiệm • Môi trường thoải mái và sạch sẽ • Nhiều chỗ đậu xe dễ dàng thuận tiện Shop 2C Cairnlea Town Center (Gần Coles)

100 Furlong Rd, Cairnlea 3023

70281-669/HTO/11

Cairnlea Relaxation Massage

- Ngoài ra, trứng sống còn có một mùi đặc biệt, cũng có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương, nước bọt, dịch vị và bài tiết nước ruột của dịch tiêu hóa giảm, dẫn đến chán ăn, khó tiêu.

Lưu ý: - Trứng phải được nấu chín trước ăn. - Khi chế biến cũng cần cẩn trọng, tránh vi khuẩn gây ô nhiễm trú ngụ trên vỏ trứng. - Trẻ nhỏ, người già, người bệnh nên ăn trứng luộc, kho, hấp, và là tốt nhất. - Những người bị bệnh tim mạch vành không nên quá nhiều trứng, ngày không quá một trái trứng. Huê Trần biên soạn

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi cho các dịp: Đám cưới, đám hỏi, đám tang, sinh nhật, tân gia, tiệc tùng, văn phòng và nhà thờ. • Có bán cây Mai và các loại Hoa Lan • Giao hàng tận nhà và các nơi trên thế giới. ĐẶC BIỆT: Hoa khô, hoa giả và các loại cây kiểng!

Cắt tóc kiểu Hàn Quốc

9311 9 9 9 4

- Khoảng 10% số trứng tươi có chứa khuẩn salmonella gây bệnh nấm, ký sinh trùng. Nếu trứng không mới, nguy cơ chứa khuẩn còn cao hơn.

Tiệm Hoa Tươi

Level 2, 16 - 18 Errol St. North Melbourne Tel: (03) 9078 1355

47 Dickson St., Sunshine 3020

TEL:

Trứng đun quá lâu thì lòng đỏ trứng và protein của các ion sắt sẽ kết hợp tạo ra ion

- Cấu trúc protein của trứng sống đa số rất dày và cứng, cơ thể không thể được hấp thụ được, chỉ có protein nấu chín sẽ trở nên mềm mại, có lợi cho tiêu hóa và hấp thụ của con người.

70378-667/RE/11

Full Body Massage Massage chuyên nghiệp với các cô gái Việt Nam. Giá cả hợp lý.

Trong sữa đậu nành có chứa protein thực vật, chất béo, carbohydrate, chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin, khoáng chất… có tác dụng bổ dưỡng rất tốt. Sữa đậu nành còn chứa chất ức chế trypsin, có thể ức chế hoạt động của con người, ảnh hưởng đến tiêu hóa và hấp thụ protein trong cơ thể người. Nếu ăn trứng cùng với uống sữa đậu nành thì protein trong trứng có thể kết hợp với trypsin trong sữa đậu nành làm cho quá trình phân hủy protein bị cản trở và làm giảm tỷ lệ hấp thụ protein trong cơ thể.

SS MASSAGE

Chúng tôi chuyên về: • Uốn, cắt tóc kiểu Hàn Quốc • Nhuộm tóc • Clinic, Up style • Uống tóc kỹ thuật số • Stting perm • Điều trị tóc hư, dưỡng tóc • Duỗi tóc thẳng • Làm móng tay Thứ 2,4,5 & CN: 9am-6pm Thứ 6: 9am-7:30pm Thứ 3 Thứ 7: 9am-6:30pm đóng cửa!

70041-640/HTO/10

Tel: 9347 9264 Tel: 9362 0277

60436-631/HTO/10

84 Elgin St Carlton 3053 28A Wingfield St, Footscray 3011

0469 029 004

3. Ăn trứng với sữa và sữa đậu nành:

4. Trứng đun càng lâu càng tốt: 70226A-654/HTO/10

Massage chuyên nghiệp, tận tình với các cô gái Trung Quốc và Việt Nam trẻ đẹp

Mối quan hệ giữa màu sắc vỏ trứng và giá trị dinh dưỡng của trứng đã được chứng minh là ít có liên quan với nhau. Giá trị dinh dưỡng của trứng cao hay thấp phụ thuộc chủ yếu vào cấu trúc dinh dưỡng của loại thức ăn cho gà. Các kết luận rút ra chỉ có thể là, vỏ trứng rõ ràng và có vẻ dày cho thấy hàm lượng protein cao hơn, chất lượng của các protein tốt hơn. Trong những trường hợp bình thường, lòng đỏ trứng hơi tối hơn thì tức là trứng có dinh dưỡng tốt.

- Suy nhược cơ thể: Trứng sống có chứa protein avidin có ảnh hưởng đến sự hấp thu biotin trong thực phẩm khiến cơ thể dễ chán ăn, suy nhược, đau cơ, viêm da.

Shop mở cửa 7 ngày/tuần!

70346-662/HTO/11

Muốn biết thêm chi tiết về cách thức chúng tôi quản lý, quảng cáo và khuyến mãi giúp quý thương gia, xin liên lạc:

2. Trứng có vỏ sậm màu thì có giá trị dinh dưỡng cao hơn:

1471 Centre Road, Clayton VIC 3168

Đưa voucher khi thanh toán, quý khách được

9558 6661 - Mob: 0403 374 984 Email: pixiekinks@bigpond.com Website: www.pixiekinks.com.au

Tel:

giảm 10%

Terry PC Solution Đại Hạ Giá Computer

Máy mới và Refurbished Laptops

• Chuyên nhận sửa chữa máy vi tính không thành công không tính phí

MỞ CỬA: Thứ Hai - Thứ Bảy 10:30am - 6:30pm

• Lắp ráp tất cả các máy vi tính

Mọi chi tiết xin liên lạc: ĐỐI DIỆN TRẠM XE LỬA SPRINGVALE (Trên lầu tiệm đèn) Tel: 95467974 Mob: 04 8881 0888

• Cung cấp các loại thiết bị cho các danh nghiệp nhỏ, văn phòng và đại lý...

60416-628/HTO/10

Tại công ty Adpro Media Pty Ltd và báo Viet Times, chúng tôi không những mang lại cho độc giả một tờ báo hữu ích với các tin tức thiết thực trong vùng họ cư ngụ, mà chúng tôi còn mang lại cho các nhà quảng cáo sự hữu hiệu cho đồng tiền họ bỏ ra để làm các khuyến mãi.

- Khó tiêu hóa, lãng phí chất dinh dưỡng: Sự hấp thụ và tiêu hóa protein trong trứng thường được thực hiện trong ruột non. Trong lòng trắng trứng sống có một chất kháng trypsin, sẽ cản trở sự tiêu hóa và hấp thụ của protein.


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 13

Online eNews: www.viet-times.com.au

Các kết hợp món hại sức khoẻ Hình minh họa

Cá tươi và rượu

Ă

n nhiều là tốt, nhưng không phải ăn thế nào cũng được. Có những loại thực phẩm khi kết hợp không những làm mất chất dinh dưỡng mà còn gây nguy hiểm tới tính mạng. 7 loại kết hợp đồ ăn dưới đây là ví dụ:

Vitamin D có nhiều trong cá, gan cá, dầu gan cá… Khi ăn cá cùng với uống rượu sẽ giảm thiểu sự hấp thu vitamin D xuống rất nhiều. Nếu không biết cách ăn uống giữa cá và rượu sẽ làm mất rất nhiều chất dinh dưỡng vốn có trong cá.

Rượu và trà

Tôm và vitamin

Một số người sau khi uống rượu lại nghĩ rằng uống nhiều trà có thể giúp giả rượu, nhưng thực tế lại làm cho cơ thể nôn nao thêm mà thôi. Ít người biết rằng, trong trà cũng có chứa caffein như cà phê, vì vậy, khi kết hợp với rượu sẽ cho hậu quả xấu, thậm chí còn làm tăng cơn say rượu, khiến bạn đau đầu không chịu nổi.

Rượu và cà phê

TRUNG TÂM GIẢI PHẪU THẨM MỸ Hãy đến với Skinique Beauty, chúng tôi chuyên những dịch vụ giúp làn da của bạn trẻ hóa, mượt mà.

IPL/LASER: Triệt lông trên mặt và cơ thể nhanh chóng, an toàn và hiệu quả Tấy xóa vết nám, tàn nhang, mụn ruồi và đồi mồi, thu hẹp lỗ chân lông trên mặt, điều trị các vết thâm CÔNG NGHỆ MỚI RF: Làm căng da mặt, nhỏ nộng cằm, thon gọn mặt, săn da bụng và đùi. Tạo đường nét trẻ trung cho khuôn mặt và cơ thể không cần giải phẫu DIAMOND - DERMABRASION: Tẩy bỏ da cũ sần sùi, làm trẻ và mới làn da không đau và rất hiệu quả

Tôm, cua và các loại thực phẩm khác có chứa các hợp chất asen pentavalent. Khi ăn các loại thực phẩm tôm, cua nhưng lại uống vitamin C, kể cả vitamin C có trong thực phẩm hoặc trái cây đều sẽ không tốt. Vì vitamin C sẽ làm thay đổi asen, gây ra độc tính cao và tính nguy hiểm. Duy trì kiểu ăn uống này lâu dài có thể dẫn đến ngộ độc, giảm miễn dịch trong cơ thể.

Rượu có chứa cồn, chất kích thích, còn cà phê có chứa caffeine và có chất kích thích mạnh mẽ. Hai loại đồ uống này được uống cùng lúc sẽ làm cho tình trạng kích thích của người uống tăng lên rất nhiều. Nếu bạn thường có tâm trạng lo lắng hay kích thích khi uống trà hoặc cà phê, thì khi uống đồng thời cả trà và cà phê, tâm trạng căng thẳng, cáu kỉnh sẽ càng tăng lên.

Đường và sữa đun sôi

Với những người thường hay đau đầu khi uống rượu mà uống hai loại đồ uống này cùng lúc sẽ dẫn đến bệnh tật. Những người có bệnh mất ngủ thường xuyên sẽ khiến

Chocolate có chứa axit oxalic, còn sữa có nhiều protein. Sự kết hợp canxi oxalate sẽ khiến một số người bị tiêu chảy sau khi hai loại đồ ăn nói trên. 

Khi đun sôi đường sữa, lysine có trong sữa và đường sẽ bị nhiệt độ cao làm cho rối loạn lysine, khiến người uống khó tiêu hóa. Sữa và đường cho lên đun sôi, sau khi uống dễ gây đau bụng, nôn mửa, bị tiêu chảy, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Sữa và Chocolate

PHUN XÂM VÀ XÓA XÂM: Xâm viền mắt, chân mày, viền môi và trọn môi. Gây tê không đau

ĐẶC BIỆT: Xóa rãnh nhăn bằng Botox và Restylane, dưỡng da bằng mỹ phẩm của Rational và Jane Iredale Mineral Makeup

Bác sĩ

Nguyễn Trọng Hiếu

MBBS, AACS (Hội viên giải phẫu thẩm mỹ Hoa Kỳ) CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẨU THẨM MỸ • Cắt mắt, lấy mỡ mắt • Sửa mũi và cắt cánh mũi • Nâng chân mày • Căng da mặt • Sửa ngực, căng ngực • May vá thẩm mỹ, trị sẹo

ỆT ĐẶC BI Giảm

$20

01/04 Từ ngày

1 - 31/05/1

ĐẶC BIỆT: LÀM ĐẦY MÔI, HAI MÁ, CẰM VÀ NÂNG MŨI KHÔNG CẦN GIẢI PHẪU! FOOTSCRAY: 38-42 Byron St Tel: 9687 1817

RICHMOND: 87 Elizabeth St Tel: 9428 5350

60438-666/HTO/10

bệnh tiến triển nặng hơn. Nếu có bệnh tim thì nhịp tim cũng sẽ tăng nhanh hơn, hậu quả tồi tệ hơn là nó có thể gây ra một cơn đau tim. Nếu đã trót uống cả hai loại đồ uống này, nên uống nhiều nước hoặc nước đường, hoặc nước muối pha loãng để giảm bớt các triệu chứng.

GIỜ MỞ CỬA THỨ HAI - THỨ BẢY 10:00 AM - 5:00 PM

LDT NAIL AND BEAUTY SUPPLY Cung cấp tất cả các trang thiết bị & sản phẩm cho ngành nail. • Uy tín • Chất lượng • Giá cả hợp lý • Phục vụ tận tình

Có nhiều loại nước sơn để cho bạn lựa chọn!

Giảm 20% cho tất cả các loại lotion!

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30AM - 5:00PM Thứ Bảy: Xin vui lòng hẹn trước Chủ nhật: 10:00AM - 5:00PM

Có bán thuốc mọc lông mi hiệu RevitaLash®

• Scrub Ice: Mua 1 thùng (4 gal) Giảm 50%: Thùng thứ 2

store n w e N g soo ! n i n e op ybrook in Bra

70228A-671/HTO/11

• Muối Pedicure: mua 1 thùng (50pounds) Giảm 50%: Thùng thứ 2

10A Parsons Ave, Springvale VIC 3171 Tel: 9548 0851 • Fax: 9548 0549 Mob: 0401 328 838 Email: ldtnailsupply@optusnet.com.au


14 MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

Hầu hết người Việt tại Melbourne đã chuyển qua đọc báo Viet Times.

tay trỏ thường dễ chiếm được cảm tình của phái đẹp hơn. Ngược lại, những người đàn ông yếu đuối thường sở hữu ngón tay trỏ dài hơn. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu trước đây cho thấy, phụ nữ có ngón tay đeo nhẫn dài hơn ngón tay trỏ thường có xu hướng đồng tính và cá tính mạnh. Đổi lại, những phụ nữ này thường rất thành công trong nghề nghiệp. Ngoài ra, cũng có thể để ý tới xoáy tóc trên đầu. Những công trình nghiên cứu cho thấy, những người có xoáy tóc xoay ngược chiều kim đồng hồ dễ bị đồng tính. Nghiên cứu với 50 đồng tính nam cho thấy, 23% trong số họ có xoáy tóc ngược chiều kim đồng hồ.

Hình minh họa

Bí mật qua biểu hiện bề ngoài Q ua những biểu hiện bề ngoài như ánh mắt, bước chân, xoáy tóc, độ dài ngón tay, bạn có thể biết được khá nhiều bí mật của người đối diện. Nhìn bước chân của một phụ nữ, có thể đoán được khả năng đạt cực khoái âm vật của người đó, theo nghiên cứu của ĐH Catholique de Louvain (Bỉ).

Khi chuyển qua đọc báo Viet Times, quý vị không chỉ tiết kiệm được những $78* và có cơ hội trúng nhiều giải thưởng có giá trị từ mục đố vui ô chữ, mà quý vị còn được rất nhiều thông tin hữu ích hay các sự kiện xảy ra tại ngay địa phương mình sinh sống.

Tin Địa Phương, chỉ có tại Viet Times.

Nhìn bước chân đoán biết khoái cảm của phụ nữ Phụ nữ đạt khoái cảm qua hai con đường: từ bên trong và từ bên ngoài. Khoái cảm bên trong xuất phát từ điểm G. Tuy nhiên, phần lớn phụ nữ đạt khoái cảm từ bên ngoài hay sự kích thích âm vật. Làm sao để nhận biết một phụ nữ có đạt được khoái cảm hay không? Một nhóm chuyên gia về tình dục học thuộc ĐH Catholique de Louvain (Bỉ) đã nghiên cứu mối liên hệ giữa cách phụ nữ bước đi và cực khoái âm vật. Họ quan sát bước đi của một nhóm phụ nữ, một nửa chưa bao giờ có khoái cảm âm vật; còn một nửa thì có. Kết quả là họ đã đoán chính xác đến 81.25% và kết luận, những phụ nữ đạt

Tin nóng trên mạng: www.viet-times.com.au Phân phối rộng rãi trong các khu đông người Việt, tại tòa soạn hay nếu có nhu cầu, tòa soạn sẽ gửi trực tiếp+ hàng tuần tới nhà của quý vị trên khắp tiểu bang. * Dựa trên giá bán $1.50 mỗi số cho 52 số trong nguyên năm. +Tòa soạn sẽ tính cước phí bưu điện là $1.20 cho mỗi số báo. Mọi thông tin chi tiết, xin liên lạc 03 9792 3675 trong giờ làm việc.

Nhìn chân để biết nàng có thích bạn không Phần lớn nam giới cho rằng phụ nữ thường đỏ mặt hoặc thẹn thùng khi gặp người đàn ông họ thích. Nhưng nhiều người lại tin rằng chuyển động ở chân là một trong những tín hiệu trung thực nhất về cảm xúc của phái đẹp. Cử động chân ít được chú ý như các bộ phận khác của cơ thể. Vì vậy, chân có thể gửi thông điệp một cách vô thức về bản thân chính chủ. Các nhà tâm lý học thuộc Đại học Manchester (Anh) đã nghiên cứu mối liên hệ giữa chuyển động chân và cảm xúc con người.

khoái cảm âm vật có bước chân dài hơn, đánh hông mạnh hơn. Bước đi của họ thả lỏng cơ bắp nhưng thể hiện sự tự tin.

Nhận biết người bảo thủ qua ánh mắt Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, trong đối thoại, những người nghiêng về bên trái dễ đi theo “chỉ dẫn bằng mắt" của người khác hơn những người bảo thủ. Khi đang nói chuyện với một ai đó, bạn đột nhiên đưa ánh mắt sang bên phải và nói: "Một người thật dễ thương!", những người hào phóng, rộng rãi sẽ có thiên hướng nhìn theo bạn. Ngược lại, những người bảo thủ thì hầu như chẳng bao giờ nhìn theo bạn, nhưng sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào bạn như những chú robot. Đơn giản chỉ bởi vì họ không thích bị sai khiến.

Kết quả cho thấy, khi một phụ nữ cảm thấy cuốn hút bởi một người đàn ông, một chân của cô ấy sẽ dịch chuyển ra xa so với vị trí của chân kia. Nhưng nếu chân nàng giữ nguyên vị trí hoặc vắt chéo nhau trong cuộc đối thoại, mối quan hệ giữa hai người chưa đi tới đâu. Tuy nhiên, quy luật trên lại không đúng với nam. Có một cách khác giúp các nàng nhận dạng những người đàn ông không chung thủy là anh ta có xu hướng đứng im một cách gượng gạo trong suốt quá trình nói chuyện.

Khả năng quyến rũ thể hiện ở xoáy tóc và độ dài ngón tay Các nhà khoa học phát hiện, những người đàn ông có ngón tay đeo nhẫn dài hơn ngón

Phương Dzung ST

(REAR SHOP) 319 SPRINGVALE ROAD SPRINGVALE 3171 Tel: 9540 8868 - 0411 499 778 • Fax: 9540 8865 Mở cửa: Thứ Hai - Thứ Bảy 11am-7pm • Thứ Tư và Chủ nhật đóng cửa.

Nơi bán DVD & VCD lớn nhất Melbourne Cung cấp hơn 10,000 titles bằng tiếng Anh, Hàn, Thái, Hoa và Nhật. Chúng tôi đang giảm giá Karaoke và Manga cartoons!

MONDEO/FOCUS08/S-MAX 2007-2010

CAMRY 2006-2010

MAZDA 6 2002-2007

OUTLANDER 2007-2010

Mở cửa Thứ hai - Chủ nhật 11am - 6pm Thứ Tư nghỉ

Rear Camera

DVD/VCD/CD/MP3/ MP4/JPEG/WMA/ Built-in Games/ SD/USB Port input Headrest Universal MAZDA 3 2004-2008

NEW MAZDA 6 2008-2010

Mọi hệ thống đều có 6.2 đến 8 Inch Touch-screen TFL LCD/DVD/VCD/CD/MP3/MP4JPEG/WMA/ Built-in GPS/Bluetooth SD/USB Port/Radio TV camera input/ Remote control

Toyota Corolla & Yaris & 2002-2006 Camry & Hilux 1996-2005 RAV4 & old Landcruiser Tarago HONDA CRV 2007-2010

LANDCRUISER 2007-2010

Cree R2 LED Torches

*Uses the very latest aviation aluminum alloy 100 meters long throw - Highly Water resistant Runtime: more 3 hours long with charger & batteries

Color Video Door Phone

Digital g Screen, 800*480 Resolutions

Á

ĐẠI HẠ GI

GỜ TN BẤ RẺ HÀNG! T Ế ẺO H NH LÊN, K

NHA

Indoor Scanner

With 16mm Lens and Power Supply

Chúng tôi chuyên nhập khẩu, bán sỉ-lẻ và lắp đặt các hệ thống Camera bảo vệ an toàn cho nhà và xe hơi.

Lần đầu tiên ULTRA HIGH RESOLUTION 600 TVL có mặt trên thị trường!

VS-D210SNH-3 VS-D206SNH-3 VS

3.5-8mm Sony Zoom Lens 3.5-8m 600 TVL

Taiwan product IAL! Model 4/8/16 CH DVR C E P S R E P SU System included 1000GB HDD ! L IA C SUPER SPE

Display Frame Rate 120/100fps 240/200fps 480/400fps Recording Frame Rate 60(NTSC)/50(PAL)fps 60 (NTSC) 50(PAL)fps 120(NTSC)/ 100(PAL)fps

6mm Sony Lens 600 TVL

VS-406SNH-3

4-9mm Sony Zoom Lens 600 TVL

Day & Night 270x Zoom Sony 480 TVL $399

31621 67 31621-670/RE/11

We Import, Wholesale, Retail & Install

All prices are included GST and prices are subject to change without any notice

Email: goldenstar@michael-eye.com • bpbb5814@bigpond.net.au Xem them chi tiết tại website của chúng tôi: www.michael-eye.com


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 15

Online eNews: www.viet-times.com.au

Các vụ bê bối chính trị lớn nhất thế giới từ 1962 đến nay

T

ừ đầu năm 1962 đến nay, trên thế giới xảy ra 10 vụ bê bối chính trị lớn nhất liên quan đến các nhân vật "tai to mặt lớn" ở các nước như Anh, Mỹ, Italy, Đức và gần đây là Pháp.

chức, nhưng năm 1979 ông Andreotti đã bị cơ quan an ninh điều tra về tội giết hại một nhà báo, người tố cáo ông Andreotti có quan hệ với mạng lưới băng đảng tội phạm mafia, và một trường hợp bắt cóc. Năm 1999, ông Andreotti được một phiên tòa xử trắng án nhưng phiên tòa phúc thẩm năm 2002 kết án 25 năm tù giam và đến năm 2003 lại được một phiên tòa khác tuyên bố trắng án. Bất chấp những lời tố cáo nghiêm trọng của dư luận, ông Andreotti vẫn tại vị hàng thập kỷ.

3. Günter Guillaume (Đức)

1. Vụ Profumo (Anh) Tháng 12/1962, Johnny Edgecombe, một tay trùm buôn lậu ma túy ở Thủ đô London của Vương Quốc Anh bắn nhiều phát đạn vào căn hộ của người yêu cũ vốn là gái điếm tên là Christine Keeler. Sau khi điều tra, Cơ quan An ninh Anh phát hiện cô gái "làng chơi" Keeler có quan hệ với Bộ trưởng phụ trách Chiến tranh John Profumo của Chính phủ Anh và ông Yevgeny Ivanov, một nhân viên tình báo Nga đang làm việc trong Sứ quán Nga tại London. Sự việc thu hút sự quan tâm của công chúng Anh nhiều tháng và cuối cùng ông Profumo buộc phải từ chức.

2. Vụ Giulio Andreotti (Italy) Ông Giulio Andreotti từng là Thủ tướng Italy trong những năm 1970 và từ năm 1989-2002. Mặc dù trong thời gian đang tại

Năm 1974, Cơ quan Phản gián Tây Đức phát hiện ông GünterGuillaume, trợ lý của Thủ tướng Tây Đức Willy Brandt, thực tế là một sĩ quan tình báo của cơ quan tình báo Đông Đức. Sai lầm nghiêm trọng của Thủ tướng Brandt là chỉ quyết định trợ lý Guillaume từ chức chứ không xét xử để bảo vệ uy tín của ông ta.

5. Vụ Phó Tổng thống Spiro Agnew (Mỹ) Ông Spiro Agnew, Phó Tổng thống thứ 39 của Mỹ, dưới Chính quyền Richard Nixon, trở thành Phó Tổng thống Mỹ duy nhất buộc phải từ chức vì bị tố cáo phạm tội nhận hối lộ và trốn thuế năm 1973.

6. Vụ Watergate (Mỹ) Năm 1974, Tổng thống Mỹ Nixon buộc phải từ chức vì vụ bê bối "Watergate". Nixon là tổng thống Mỹ đầu tiên từ chức kể từ thời Tổng thống Andrew Johnson (1865). Các nhân viên của Nixon bị tố cáo âm mưu thâm nhập Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ để đánh cắp tin tức về cuộc bầu cử sắp tới nhằm chống lại đảng này và tìm cách che giấu tội trạng của họ. Tổng thống Nixon bị cáo buộc liên quan đến việc che giấu âm mưu chống đảng Dân chủ. Năm 1974, Nixon từ chức nếu không sẽ bị kết tội và bị đuổi khỏi Nhà Trắng.

8. Vụ bê bối chi tiêu của Quốc hội Anh Năm 2009, việc rò rỉ thông tin liên quan đến các khoản chi tiêu trong Quốc hội của các nghị sĩ gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong công chúng Anh. Theo luật pháp Anh, các nghị sĩ được trợ cấp kinh phí thuê nhà để thực hiện nhiệm vụ công. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ vi phạm trắng trợn quy định này, chẳng hạn họ nhận các khoản kinh phí nhưng không thuê nhà để thực nhiệm vụ công, dẫn đến những lời tố cáo thanh toán giả mạo. Sau đó, chủ tịch Hạ viện Michael Martin buộc phải từ chức và đây là trường hợp đầu tiên xẩy ra trong 300 năm qua.

9. Vụ Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi (Italy): Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi bị tố cáo liên quan đến nhiều vụ việc như câu kết với mạng lưới băng đảng tội phạm mafia, nhận hối lộ và gian lận thuế. Gần đây nhất trong năm 2011, ông Berlusconi bị tố cáo chủ trì các cuộc truy hoan trác táng liên quan đến một cô gái 17 tuổi, Karima el-Mahroug.

4. Vụ Iran-Contra (Mỹ) Tháng 11/1986, dư luận Mỹ phát hiện Chính quyền Tổng thống Ronald Reagan bí mật tạo thuận lợi cho việc bán các loại vũ khí của Mỹ cho Iran để đổi lấy việc phóng thích các con tin Mỹ, đồng thời cho phép cơ quan tình báo Mỹ cung cấp tiền bạc cho lực lượng Nicaragoa Contras. Theo các đạo luật của Mỹ, việc bán các loại vũ khí cho Iran và cung cấp tiền bạc cho lực lượng Nicaragoa Contras là vi phạm luật pháp. Một số quan chức chính quyền Reagan bị kết án nhưng bản thân Tổng thống Reagan lại thoát tội.

vụ việc và sau đó buộc phải thú nhận khi có kết quả xét nghiệm DNA. Sau đó Nhà Trắng buộc tội ông Clinton và đưa ông ta ra xét xử tại Thượng viện liên tục 21 ngày vì phản bội lời hứa khi nhậm chức và gây trở ngại cho những lời buộc tội của tòa án. Tuy nhiên, cuối cùng ông Clinton được trắng án.

7. Vụ Bill Clinton (Mỹ) Năm 1998, khi vụ bê bối tình ái liên quan đến Monica Lewinsky bùng nổ, tất cả các phương tiện thông tin đại chúng lớn của Mỹ liên tục đưa tin về vục việc trong nhiều tháng. Vấn đề nổi bật của vụ bê bối là Tổng thống Bill Clinton cũng không nói thật về

10. Vụ tấn công tình dục của Dominique Strauss-Kahn Tháng 5/2011, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế Strauss-Kahn bị tố cáo tấn công tình dục một nữ phục vụ buồng phòng trong một khách sạn ở khu vực Quảng trường Thời đại thuộc New York, Mỹ. Phương Dzung sưu tầm

Máy hút hơi bếp cực mạnh HÀNG MỚI

Giải thưởng nghiên cứu sáng tạo

PRH-654/HTO/10

Sản phẩm chính hiệu từ Đài Loan, được Cơ quan Giám định chất lượng quốc tế công nhận ISO 9002

AS 760

AS 900

dễ lắp đặt, tháo ráp PR300 (60cm width) PR936

RẤT ÊM, TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH

• Làm sạch - Hoàn toàn tự động trong 38 giây, không cần tháo ra, thải bỏ chất dầu bám rất nhanh Hợp đồng sản xuất bởi Đức và Đài Loan, làm tại chỉ cần bấm nút một cái là xong. Đài Loan, phổ biến ở Mỹ, Canada, Hồng Kông, Đài • Êm - Thiết kế tuyệt đối êm, rất thoải mái nhẹ nhàng! Loan. Mọi kiểu đều phù hợp với tiêu chuẩn Úc. • Phù hợp với sức khỏe - Không cần đầu lọc, cánh • Máy hút hơi - Hãy chọn loại lớn thật lớn, 6 vận tốc, quạt vẫn sạch, giảm dơ và dầu bám bên trong. Tiết vùng hút rộng hơn bình thường, sẽ cho bạn một sức kiệm tiền, thì giờ và công sức! • Chúng tôi còn nhiều kiểu khác dễ dàng lau chùi hút mạnh vô song! Mời quý khách đến xem và mua sản phẩm của chúng tôi tại các cửa hàng sau Head Office: Unit 34, 41 - 49 Norcal Rd, Nunawading (Melway 48 G10)

Service Hotline: 1300 880 069 Thứ Hai - Thứ Sáu: 10am-5pm Thứ Bảy: Xin hẹn trước

www.pacificrangehoods.com.au

Harvey Norman 396 Whitehorse Rd Nunawading

Newtone Retravision 216 Barkly St, Footscray

Origin Energy Shop 240 Whitehorse Rd, Nunawading 3/97 Chifley Dr, Preston

Camberwell Electrics Superstore 1110 Toorak Rd, Camberwell

Quang Thuan An 182 Victoria St Richmond

Tin Dat Electrical 7 Buckingham Ave Springvale

291 Springvale Rd, Springvale (near station)


16 MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

SYÕ LAI www.sylaitravel.com

Các hotel có tầm nhìn đẹp nhất

Tel:03.86835800 ext 888 9243 467 Tel/Fax:84-8-39318704/62645930 Mob:(84)0903073161- 0919460488 Email: dulichsylai@yahoo.com

Khách sạn Bốn Mùa (Four Seasons Hotel) ở Sydney. Nếu may mắn chọn được một phòng góc nhìn ra biển, du khách có thể vừa thoải mái ngâm mình trong bồn tắm vừa ngắm nhìn Nhà hát Opera và các loại tàu thuyền qua lại trên biển.

Add: 390/4 CMT8, P.10, Q.3, HCM (tại ngã ba Tô hiến thành & CMT8)

Nhận hs du lịch Visa 676 & 679. Nhận cứu xét HS bị từ chối Visa Dịch thuật hs Du lịch trong 2 ngày. Hỗ trợ Sổ tiết kiệm không cần thế chấp

A

Miễn IELTS - Miễn phỏng vấn Hướng dẫn chứng minh tài chánh

i uyến Mã

Kh n gói trọ

Hình minh họa

Hơn 100 Tours www.sylaitravel.com

T

uần này, Magazine 168 muốn giới thiệu tới bạn đọc những khách sạn có tầm nhìn tuyệt vời nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Khởi hành thường xuyên. Quà tặng đặc biệt Từ 01/11/2010 nhận đăng ký Tours Tết 2011 Đăng ký từ 2 khách - Hưởng giá Tour hấp dẫn

SG - Thái Lan

Cambodia 5N4D

Tết: 308 - 398 usd 7N6D: 298 usd 6N5D: 308 usd 5N4D: 285 usd

176 usd K/s 3*- 4*

HK - TQ

SIN - MAL

6N5D: 718 usd 7N6D: 739 usd

6N5D: 528 usd

7N6D: 538 usd

K/s 3*- 4*

K/s 3* - 4*

lẻ & khách Đoàn Hotel: Khách từ Bắc đến Nam VN

VÉ MÁY BAY

Giá rẻ - Nhiều khuyến mãi

Nhận đăng ký Tours, Hotel, Vé MB qua phone, email Thanh toán Tiền Mặt,Chuyển Khoản Xem chi tiết tại: www.sylaitravel.com

1. Khách sạn Bốn Mùa , Mumbai: Khách sạn Bốn mùa ở Mumbai (Four Seasons Hotel Mumbai) nằm ở vị trí đắc địa ở trung tâm thành phố Mumbai. Không một khách sạn nào ngoài Four Seasons Hotel Mumbai mang lại cho du khách một cái nhìn toàn cảnh 360 độ bao quát toàn thành phố Mumbai (Bombay cũ). Ngồi trên Aer Bar, quán Bar cao nhất Mumbai và nằm trên tầng thứ 34 của khách sạn, vừa uống champagne, du khách có thể ngắm nhìn hoàng hôn trên biển Arập, cao ốc tiền tỷ của người giàu nhất Châu Á Mukesh Ambani và cả những khu ổ chuột ở thành phố Mumbai có hàng chục triệu dân. 2. Khách sạn Bốn Mùa, Sydney: Với Nhà hát Opera (Opera House) và cầu cảng Harbour Bridge ở phía sau, không có một nơi nào ở Sydney lại có một cái nhìn bao trùm thành phố lớn nhất Australia như

4. Khách sạn Marina Bay Sands, Singapore: Với một tầm nhìn hút hồn như thế này từ trên Khách sạn Marina Bay Sands (Singapore), du khách không có gì phải hối tiếc khi đặt phòng nghỉ tại khách sạn đắt nhất thế giới này. Chi phí xây dựng Khách sạn Marina Bay Sands gồm 3 tòa tháp 55 tầng lên tới 6,6 tỷ USD. 5. The Plaza Hotel, Seoul: Du khách đến với Khách sạn Plaza thường được chứng kiến những cảnh tượng náo nhiệt nhất Nam Hàn ở quảng trường phía dưới. Sự náo nhiệt trở thành truyền thống này bắt đầu từ VCK World Cup 2002, khi Nam Hàn và Nhật Bản đồng đăng cai tổ chức giải. Không những thế, khách sạn 22 tầng này còn mang lại cho du khách một tầm nhìn bao quát thủ đô Seoul của Nam Hàn. 6. The Ritz-Carlton, Hong Kong: Nằm trên đỉnh tòa nhà Trung tâm Thương mại Quốc tế (International Commerce Centre ) cao tới 488m, Khách sạn Ritz-Carlton mang lại cho du khách một cái nhìn toàn cảnh Hong Kong. Thang máy đưa du khách lên phòng ăn của Khách sạn Ritz-Carlton ở tầng thứ 103 chính là chiếc thang máy có tốc độ nhanh nhất Hong Kong (9m/s). 

ĐẶC Ặ BIỆT Ệ VÉ RẺ VỀ VIỆT Ệ NAM DỊP LỄ Ễ GIÁNG SINH TỪ $990 Chuyên bán vé máy bay và tour đi R khắp thế giới và khắp nước Úc U O T Á I G T ĐẶC BIỆ Chuyên lo thủ tục visa và nhận đặt khách

C Ố U Q G N U R T RẺ NHẤT ĐI TOUR OUR ĐẶC BIỆT 8 NGÀY GIANG NAM $99/NGƯỜI Thượng Hải, Vô Tích, Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu Đảm bảo khởi hành ngày thứ Sáu hàng tuần TOUR ĐẶC BIỆT 8 NGÀY BẮC KINH, THUẬN ĐỨC, THIÊN TUÂN $198/NGƯỜI Đảm bảo khởi hành ngày thứ Năm hàng tuần TOUR 11 NGÀY BẮC KINH, TÂY AN, GIANG NAM $699/NGƯỜI Bắc Kinh, Tây An, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Thượng Hải Đảm bảo khởi hành ngày thứ Tư hàng tuần CUỘC THÁM HIỂM 10 NGÀY GIANG NAM VÀ NÚI HOÀNG SƠN $449/NGƯỜI Thượng Hải, Vô Tích, Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu, núi Hoàng Sơn Đảm bảo khởi hành: 03/06, 01/07, 05/08, 02/09, 07/10/2011 CUỘC DU NGOẠN 9 NGÀY GIANG NAM VÀ BẮC KINH $399/NGƯỜI Bắc Kinh, Nam Kinh, Vô Tích, Tô Châu, Hàng Châu, Hàng Châu, Thượng Hải Đảm bảo khởi hành: 19/06, 17/07, 21/08, 18/09, 16/10, 20/11/2011

CÁC GIÁ TOUR TRÊN BAO GỒM: Hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, khách sạn 5 sao, vé vào cổng, ăn uống và các tuyến bay hay xe nội địa theo chương trình.

sạn khắp thế giới Cung cấp bảo hiểm du lịch với giá thật rẻ

ĐẶC BIỆT VÉ MÁY BAY BANGKOK........................................ $550 THƯỢNG HẢI .................................. $530 MALAYSIA ....................................... $590 SINGAPORE..................................... $530 HONGKONG .................................... $650 BẮC KINH ........................................ $530 QUÃNG CHÂU ................................. $530

ĐẶC BIỆT: ĐI MỸ THẬT RẺ .... TỪ $850 * GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ PHI TRƯỜNG

Đặc biệt chuyên lo vé và visa khẩn 24/7 Đưa đón ra phi trường Melbourne giá thật rẻ!

20145-676/HTO/11

S

vấn DU LỊCH CóMiễnVisa:phỏng 3 - 4 Tuần 160 usd 150 usd DU HỌC

SYLAI-667/RE/11

V I

3. Khách sạn Hyatt, Thượng Hải: Mặc dù Thượng Hải đã xây dựng thêm nhiều khách sạn có tầm nhìn bao quát, nhưng ngồi ở quán Bar của Khách sạn Hyatt, du khách vẫn ở vào vị thế “có một không hai” để chiêm ngưỡng toàn cảnh Thượng Hải.


ở g i m n

c u g u ” ư Hình minh họa s hu du lịch tuyệt đẹp và nổi tiếng của i Pháp được gọi tên theo màu sắc của t thiên nhiên nơi đây. Perigord là tên hcũ (nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng) của tỉnh Dordogne, thuộc vùng Aquitaine nằm ở phía tây nam nước Pháp. Nơi đây được nchia thành bốn khu vực và đặt tên theo màu gsắc: Perigord xanh (nằm ở phía bắc, thủ phủ tlà Nontron) là tên gắn liền với sắc xanh của onhững ngọn đồi, thung lũng, con suối chảy uqua khu vực này. àThị trấn Brantome được ví như là “Venice gcủa Perigord". Perigord trắng (nằm ở vùng gtrung tâm, thủ phủ là Perigueux) có tên bắt ủnguồn từ vùng cao nguyên đá vôi, thung lũng rộng lớn và đồng cỏ. Prignord tím (nằm mở phía tây nam, thủ phủ là Bergerac) là tên igọi xuất phát từ vùng trồng nho, là sứ sở của các loại rượu vang.

K

gVà cuối cùng là Perigord đen (nằm ở phía hđông nam, thủ phủ là Sarlat-la-Canéda) có ncái tên gắn liền với những khu rừng sồi và gnấm cục quanh năm bao phủ bởi một màu ộlà bóng tối. Hầu hết các địa điểm du lịch tập trung tại Perigord đen.

Khi đi trên những con đường vắng, băng qua những khu rừng, ngọn đồi, thung lũng, du khách sẽ chiêm ngưỡng được tất cả những vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Cảm giác thật thú vị và thoải mái. Những con suối quanh co uốn khúc, cắt ngang qua những thung lũng đá vôi, để lộ ra những vách đá tuyệt đẹp với những hang động mà con người đã sử dụng làm nơi trú ẩn hàng nghìn năm qua. Perigord đen là nơi ẩn giấu một kho tàng lịch sử khổng lồ về hang động thời tiền sử, hang động tự nhiên, lâu đài và pháo đài lớn. Thung lũng Vézère là nơi có con người sinh sống từ hơn 400.000 năm, với hơn 150 điểm tham quan, được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Và đây được xem là "thủ đô của thế giới thời tiền sử". Nhiều ngôi làng xinh đẹp như Roque-Gageac, StLéon-sur-Vézère, Limeuil, Domme, Belvès và Monpazier luôn chờ đón quý khách tham quan. Hầu hết ngôi làng nào cũng có ngày họp chợ (chợ trời) nhất định, đây là nét độc đáo nói riêng của Dordogne và của nước Pháp nói chung. Khi du khách đi dạo qua các khu chợ đầy màu sắc, các giác quan của chúng ta sẽ được hương thơm của thảo mộc và gia vị đánh thức. Một trong những địa điểm thu hút nhất của khu vực này là ẩm thực và Perigord được gọi là “ thủ đô ẩm thực của nước Pháp”. Nơi đây tập trung nhiều món ăn truyền thống với nguyên liệu chế biến là những sản phẩm đặc trưng của vùng như gan ngỗng, hạt dẻ, nấm cục... Phần lớn các địa điểm tham quan của Dordogne nằm ở miền quê thanh bình. Dordogne là điểm đến thú vị đang chờ đón du khách khám phá và chiêm ngưỡng. Phương Dzung biên soạn

West World International Travel TOUR ĐẶC BIỆT 20ày

ng

G iá

5* $3,+6th9 uế

TOUR MỸ VÀ CANADA

Khởi hành 5/08/2011 Tham quan: New York - Philadelphia - Washington D.C.-Harrisburg - Niagara Falls - Toronto -Thousand Island - Ottawa - Montreal -Quebec - Boston - Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon -Yosemite - San Francisco - Hearst Castle - Solvang - San Diego Sea Worlds - Universal Studios - Disneyland. Bao gồm: Vé máy bay, khách sạn, di chuyển

Trọn

TOUR HONG KONG - DISNEY LAND - THAM QUYEN - QUANG CHAU - CHU HAI - MACAU Khởi hành: 23/11 giá $1995 bao trọn gói ( không bao bảo hiểm ) Khởi hành: 24/12 giá $1998 + thuế: Bao gồm vé máy bay và khứ hồi - khách sạn - 3 bữa ăn - di chuyển và vé vào cửa.

LAND TOUR ĐẶC BIỆT

8

gói

9

ngày

ngày

• Tour Mỹ và Canada: 20 ngày Khởi hành mỗi thứ Ba và Bảy. Giá $1,800

9 $1,09

• Tour Âu châu: 20 ngày Khởi hành 23/09/2011. Giá $4,500

HOLIDAY TẠI ĐẢO HẢI NAM GIỐNG NHƯ HAWAII TẠI MỸ Khởi hành ngày 26/06/2011 Bao gồm vé máy bay và khứ hồi - ăn ngày 3 bữa - khách sạn 4 sao - phương tiện di chuyển - vé vào cửa

• Tour Mỹ & Canada và Mexico. Khởi hành trong tuần. Giá $2,100

9 y à ng

21

ngày

G iá

G iá

*

0 $5,+7th0uế

TOUR ÂU CHÂU Khởi hành 23/09/2011. Tham quan 8 nước ở Châu Âu: Anh - Phap - Bi - Ha Lan -Duc - Thuy si - Ao - Y và Hong Kong. Bao gồm: vé máy bay và khứ hồi, khách sạn 3 sao, phương tiện di chuyển, ăn ngày 3 bữa và vé vào cửa.

TOUR ĐÀI LOAN

0 ,35 $2+ thuế

Khởi hành 26/12/2011 sau đó về Việt Nam ăn Tết Thăm 3 đảo lớn nhất của Taiwan là Đài Bắc - Đài Nam Đài Trung với những danh lam thắng cảnh như Hồ Nhật Nguyệt Đàm... Tòa nhà cao thứ 2 trên thế giới.

• Có tour đi khắp nơi trên thế giới • Bán vé máy bay trên toàn thế giới mà không cần văn phòng Liên lạc Kim Tel: 03 9318 7880 Fax: 03 9689 2228 Mob: 0433 201 776

ĐẶC BIỆT:

www.westworldtravel.com.au • info@westworldtravel.com.au *Áp dụng có điều kiện/có HDV đi từ Úc

70280-676/HTO/11

Đã mắt với khu du lịch Perigord

60145B-676/HTO/11

MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 17

Online eNews: www.viet-times.com.au


18 MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

ABN 31 831409517

License #: 32799

50205-653/RE/10

ĐẠI LÝ DU LỊCH CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI SPRINGVALE

Shop 249B Springvale Rd, Springvale VIC 3171

Tel: 8555 0099 • Fax: 9018 8384 - 9005 2965 Email: tnholidaytravel@gmail.com

Ngoài sự phục vụ uy tín, tận tâm, giá cả hợp lý, chúng tôi chuyên đảm trách: • Bán vé máy bay đi khắp nước Úc và khắp thế giới. • Có nhiều chuyến du lịch hấp dẫn đi trong và ngoài nước Úc. • Chuyên lo thủ tục Visa khẩn đi Việt Nam Chuyên lo • Nhận làm bảo hiểm du lịch với giá thật đặc biệt. • Nhận chuyển hàng về Việt Nam. trong ngày 24/24 • Bán vé xe bus, xe lửa và vé tàu thủy… • Phiên dịch (Naati cấp III) mọi loại giấy tờ, bằng cấp… • Bảo lãnh thân nhân đến Úc theo diện du học, du lịch, đoàn tụ, diện tay nghề…

Visa khẩn

Đặc biệt: Quý khách ở xa, booking qua điện thoại, trả tiền vào tài khoản của công ty, chúng tôi có thể giao vé tận nhà theo yêu cầu. Chúng tôi có Luật Sư với nhiều năm kinh nghiệm chuyên đảm trách về: DI TRÚ, DU LỊCH, DU HỌC, BẢO LÃNH THÂN NHÂN theo nhiều diện: tay nghề, đoàn tụ… Mr Adewale Oladejo – MARN 0316370

Xin book nhanh để được giá vé rẻ! Tất cả các hãng hàng không hiện có giá

RẤT ĐẶC BIỆT Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý đồng hương

Các chuyến du lịch đặc biệt • Trong nước Úc: Các chuyến du lịch đi Sydney, Gold Coast, Perth… • Các chuyến du lịch ngoài nước: - Xuyên suốt Việt Nam: Sài Gòn - Huế - Hà Nội... - Á châu: Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia... - Âu châu: Anh, Ý, Pháp, Nga, Thụy sĩ… - Mỹ châu: Canada, Mỹ, Brazil, Mexico… và còn rất nhiều chuyến du lịch khác, mời quý vị liên lạc ngay hôm nay!

Đặt vé máy bay và lo visa khẩn, xin gọi

Hương Trần 0413 527 552

Hình minh họa

Thăm đảo thiên đường của Phi

H

òn đảo mệnh danh là thiên đường này chỉ cách thủ đô Manila của Philippines 315km về phía Bắc. Boracay có đường bờ biển chỉ dài hơn 7,2km và du khách dễ dàng thuê xe đạp hoặc xe máy và chạy một vòng quanh đảo. Tuy nhiên, trên hòn đảo bé nhỏ này có rất nhiều bãi biển tuyệt đẹp cho du khách lựa chọn. Boracay có hai mặt có bờ biển dài, bờ đông tên là Bulabog và bờ tây là White Beach. White Beach là khu đảo chính là với chừng 4km chiều dài chia làm ba khu: station 1, station 2 và station 3. Station 2 là khu trung tâm dài chừng 2km với vô số hàng quán nhộn nhịp nhất đảo. Station 2 tập trung nhiều tiệm ăn, khách sạn hạng thường. D'mall là khu mua sắm ăn uống nằm ngay trung tâm station 2 với các quán ăn Tây Tàu, Á Âu có hết cho du khách thỏa sức lựa chọn sau khi tắm biển thỏa thích. Và station 1, 3 là nơi của những resort lớn nên yên ả hơn. Boracay quy hoạch rất hay, nhà nước khống chế chiều cao xây dựng nên nhìn từ ngoài biển vào tất cả các quán xá, khách

sạn, resort đều thấp hơn những rặng dừa xanh ngắt. Ở Boracay là các con đường ven bờ biển vẫn giữ được nét quê như vốn có của nó. Đường đất cát không xi măng, những hàng dừa cao chạy dài theo con đường ấy... rồi những con hẻm đất nhấp nhô cứ như ngôi làng vậy chứ không mang chút đô thị hóa nào càng làm cho Boracay gần gũi thêm với thiên nhiên, biển trời... Chiều xuống là lúc Boracay trở nên đẹp nhất. Cảnh hoàng hôn trên biển Boracay làm nức lòng du khách khi đến đây. Nếu ban ngày biển xanh biếc một màu mát mắt thì hoàng hôn là lúc biển trời Boracay chuyển màu vàng bàng bạc. Những cánh buồm đang chở du khách dạo chơi trên biểu chiều càng làm cho bức tranh hoàng hôn thêm màu sắc, thêm lãng mạn biết bao... Tối đến, các quán ăn, quán bar dọc biển bắt đầu vào thời điểm kinh doanh của họ. Các bàn BBQ chưng đầy cá tôm mực tươi rói với những cách bài trí bắt mắt hấp dẫn du

Công Ty Du Lịch

HỮU NGHỊ Friendly Travel Services Pty. Ltd 370 VICTORIA ST, NORTH MELBOURNE VIC 3051 Tel: (03) 9326 9899 Fax: (03) 9326 3588 CHUYÊN BÁN VÉ MÁY BAY VÀ TỔ CHỨC DU LỊCH ĐI KHẮP NƠI… LO MỌI THỦ TỤC VISA VÀ CUNG CẤP BẢO HIỂM DU LỊCH VỚI GIÁ HẠ! TOUR MỚI: Chuyến 13 ngày Deluxe China Southern Express Train Ancient Silk Road. Tham viếng: Phía Nam, Trung tâm và phía Tây Trung Quốc. Khởi hành ngày 15/07/2011 Route A - 27/07/2011 Route B. $2750 TOUR MỚI: Chuyến du lịch 20 ngày North & South Europe. Thăm viếng Denmark, Germany, Switzerland, Monaco, Spain, Portugal, France...$6580. Nếu đăng ký trước 30/11/10, bớt $300. Khởi hành 01/06/2011.

Chuyến 20 ngày du lịch USA và Canada $5380. Khởi hành 26/09/2011. Thăm viếng: New York, Philadelphia, Washington DC, Niagara Falls, Toronto, Montreal, Boston, Los Angeles, San Francisco, Grand Canyon và Las Vegas. (Bảo đảm sẽ đi đúng ngày). Chuyến 13 ngày du lịch Nhật Bản & Đại Hàn $3950. Khởi hành: 22/09/11 (Hotel 4 sao và 5 sao, miễn phí xem ca vũ nhạc Đại Hàn).

TOUR MỚI: Chuyến 21 ngày du lịch Tongren (Đồng Nhân) Phoenix Ancient City (Thành Phố Cổ Phượng Hoàng), Zhangjiajie (Trương Gia Giới), Changsha (Trường Sa), Chengdu (Thành Đô), Leshan (Lạc Sơn), Emei Mountain (Núi Nga Mi), Jiuzhaigou (9 Làng Thung Lũng), Lijiang (Lệ Giang), Kunming (Côn Minh) và Jiuxiang. Khởi Hành: 19/03/2011. $3380 Nếu đăng ký trước 15/01/11.

Chuyến 14 ngày du lịch Đài Loan, Hồng Kông & Macau. Khởi hành: sẽ thông báo sau.

TOUR MỚI: Chuyến 20 Ngày Canadian Rocky Mountain, Alaska Cruise và South Korea Tour. Khởi hành: 13/08/2011. Thăm viếng: Vancouver, Victoria Island, Kamloops, Golden, Banff, Columbia Icefield, Lake Louise, Vernon, Kelowna, Seattle, Golden Princess Cruise Ship and Seoul. Khởi hành: 13/08/2011. $5690 (Nếu đăng ký trước 30/04/11 sẽ được bớt 300 cho mỗi người.)

Chuyến 6 ngày du lịch Thái Lan $530/người (phòng 2 người).

TOUR MỚI: Chuyến 19 ngày du lịch Nhật Bản, Hồng Kông & MaCau. Khởi hành: sẽ thông báo sau.

Để biết thêm thông tin và hình ảnh về các tour, vui lòng xem tại website: www.friendlytravel.com.au hoặc email: sales@friendlytravel.com.au

Chuyến 21 ngày du lịch Âu Châu và Hồng Kông $5390. Khởi hành 24/09/11. Thăm viếng Hòa Lan, Pháp, Italy, Thành Phố Vatican, Áo, Belgium, Đức, London, Luxemburg và Hồng Kông. Chuyến 15 ngày du lịch Tây Nam Trung Quốc $2730. Viếng thăm Quảng Châu, Quế Lâm, Kôn Minh, Dali và Ligiang (Sẽ được thông báo sau). Chuyến 15 ngày du lịch Trung Quốc $2680: Singaporean Airlines. Khởi hành ngày 14/09/11. Thăm viếng Bắc Kinh, Tây An, Núi Hoàng Sơn, Nam Kinh, Hàng Châu và Thượng Hải. Chuyến 18 ngày/16 đêm Special Vietnam and Cambodia Discovery Tour $3390 Nếu đăng ký trước ngày 31/07/2011 sẽ được giảm giá $300 mỗi người. Khởi hành: 12/11/2011 & 03/02/2012. Thăm viếng: Hà Nội, Hạ Long Bay, Hải Phòng, Hòa Bình, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Phan Thiết (Mũi Né), Mekong Delta, Củ Chi Turnels, Hồ Chí Minh City, Siem Reap và Phnom Penh. (số chỗ giới hạn, xin book sớm, cám ơn).

Tham gia TOUR NHẬT BẢN VÀ ĐẠI HÀN sẽ được tặng MỘT BỘ MỸ PHẨM ĐẠI HÀN

FREE 70102-672/HTO/11


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 19

Online eNews: www.viet-times.com.au khách. Seafood ở Boracay giá không đắt và nướng rất ngon đặt biệt là tôm hùm, cá. Bạn cứ chọn rồi cân ký xong chọn cách chế biến rồi đầu bếp sẽ chế biến cho bạn theo ý thích: nướng, hấp, xào... người Philippines ăn cũng gần giống với người Việt mình nên món ăn cũng khá dễ ăn, chỉ tội hơi bị chua một tí vậy nên ai không thích ăn chua thì khi đặt thức ăn nên nói họ để biết mà làm bớt chua cho dễ ăn. Sau khi thưởng thức các món ăn ở đây, bạn có thể bách bộ theo con đường ven biển hay men theo bờ biển rồi vào các quán bar, club để nhâm nhi ly cafe, sinh tố xoài hay ly bia Sanmiguel, Red House và thưởng thức những bản nhạc thật hay do các ca sĩ nghiệp dư người Philippines thể hiện bên trong quán. Bên biển gió mát rượi, những bài hát vui nhộn hay lãng mạn nhẹ nhàng đều tạo cho du khách những cảm giác phiêu bồng

khác nhau khó diễn tả được nên lời. Đến Boracay ngoài việc tắm biển và nghỉ ngơi bạn có thể đi lặn biển ngắm san hô hay qua bãi hướng đông Bulabog chơi windsurfing & kiteboarding hoặc ra đón xe tricyle đi theo con đường giữa đảo xuôi xuống ngược lên rồi ghé vào chợ của người dân địa phương để thỏa chí tò mò về lối sống của người dân bản địa. Người dân Philippines rất hiền lành, thân thiện giúp đỡ du khách hết lòng. Dù bán hàng rong, xăm vẽ hình tattoo, khắc chữ trên quà lưu niệm hay phục vụ mát xa dọc bờ biển nhưng họ cũng rất từ tốn, hiền hậu. Lời khuyên cho những ai muốn khám phá Boracay là hãy đến đây vào mùa khô vốn kéo dài từ khoảng tháng 9 cho đến tháng 5 hoặc tháng 6 tùy từng thời điểm bởi vào lúc này thời tiết sẽ đẹp nhất và du khách không phải mắc vào những cơn bão nhiệt đới. 

Du lịch biển: phương thuốc kỳ diệu

Giảm stress: Tắm biển có tác dụng giảm stress rất tốt. Không khí vùng biển trong sạch, tiếng gió, tiếng sóng tạo không gian lãng mạn, cảm giác hưng phấn trong bạn trỗi dậy, làm thư thái đầu óc. Ở biển còn có rất nhiều trò giải trí giúp bạn giảm căng thẳng: đi câu cá, câu mực, chơi bóng chuyền bãi biển... Chữa bệnh ngoài da: Nước biển có tác dụng chữa các bệnh ngoài da như ghẻ lở, ngứa... rất tốt. Tắm biển dưới ánh nắng dịu cũng làm tăng lượng vitamin trong cơ thể, đặc biệt là vitamin D, chống viêm phổi.

Giúp huyết áp ổn định, ngừa lão hóa: Thư giãn bên bãi biển là phương thuốc hữu hiệu giúp bạn có được huyết áp ổn định. Phơi mình dưới cái nắng dịu trên biển để có một nước da ngăm ngăm, uống một hai ly bia có thể giúp ngăn ngừa sự lão hóa. Giảm cân hiệu quả: Một chuyến đi biển dài ngày và tắm 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi chiều không chỉ giúp bạn có cơ thể cân đối mà còn làm da thịt săn chắc hơn.

10460-636/RE/10

G

iảm stress, giúp huyết áp ổn định, ngừa lão hóa, chữa bệnh ngoài da, giảm cân hiệu quả… những lợi ích đó khiến du lịch biển có thể trở thành "phương thuốc kỳ diệu" đối với nhiều người

Tận dụng hải sản: Ăn thường xuyên các loại thực phẩm mà biển ban tặng như hàu, tôm, cua, cá sẽ rất tốt cho cơ thể, hoạt động tình ái càng hiệu quả. Song không nên ăn quá nhiều hải sản vào buổi tối, vì đồ biển giàu chất đạm, tính hàn, những ai không quen sẽ bị tiêu chảy hay đầy bụng. 

Tư vấn miễn phí và đặt vé ngay tại Úc: (03) 9001 0198

Công ty du lịch Panoworld Travel Tel: (03) 9478 8668 Fax: (03) 9478 8168

TOUR ĐẶC BIỆT 7 NGÀY

TOUR ĐẶC BIỆT 10 NGÀY

TOUR ĐẶC BIỆT 10 NGÀY

GIANG NAM

GIANG NAM & BẮC KINH

LỄ HỘI HOA

GIÁ $88/NGƯỜI CHO KHÁCH NÓI TIẾNG HOA

GIÁ $280/NGƯỜI CHO KHÁCH NÓI TIẾNG HOA

GIÁ $380/NGƯỜI CHO KHÁCH NÓI TIẾNG HOA

Giá: $280/người Phòng đơn: $460/người

Giá: $520/người Phòng đơn: $810/người

Giá: $530/người Phòng đơn: $890/người

Khởi hành ngày: 16/5, 23/5, 27/6, 17/7, 8/8, 5/9, 21/10 Nhóm 10 người

Khởi hành ngày: 27/6, 8/8, 23/10

Ngày 01: Australia Ngày 02: Shanghai Ngày 03: Suzhou Ngày 04: Nanjing Ngày 05: Wuxi Ngày 06: Hangzhou Ngày 07: Shanghai

--> Shanghai --> Suzhou --> Nanjing --> Wuxi --> Hangzhou --> Shanghai --> Australia

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 6 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Yuantouzhu Isl

and Hangzhou

Khởi hành ngày: 27/4

Ngày 01: Australia --> Shanghai Ngày 02: Shanghai --> Suzhou Ngày 03: Suzhou --> Nanjing Ngày 04: Nanjing --> Wuxi Ngày 05: Wuxi --> Hangzhou Ngày 06: Hangzhou --> Shanghai Ngày 07: Shanghai --> Beijing Ngày 08 & Ngày 09: Beijing Ngày 10: Beijing --> Australia

Ngày 01: Australia --> Shanghai Ngày 02: Shanghai --> Suzhou --> Wuxi Ngày 03: Wuxi --> Hangzhou Ngày 04: Hangzhou --> Shanghai Ngày 05: Shanghai --> Qingdao Ngày 06: Qingdao Ngày 07: Qingdao --> Qufu Ngày 08: Qufu --> Heze --> Tai’an Ngày 09: Tai’an --> Feicheng --> Jinan Ngày 10: Jinan --> Shanghai --> Australia

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 10 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Tour bao gồm: • Hướng dẫn viên chuyên nghiệp nói tiếng Anh • Đưa đón tại sân bay/khách sạn, Tour Bus • 10 đêm tại khách sạn 5 sao • Vé vào cửa, ăn uống và di chuyển theo hành trình

Great W all

Jinan

Qufu

Shan

ghai

Đặt chỗ ngay hôm nay để có giá tốt nhất, xin gọi Jenny (03) 9478 8668.

Beijing

70373-673/HTO/11

364 High St, Preston Vic 3072


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 21

Online eNews: www.viet-times.com.au

Công ty Du Lịch

ĐỒNG HÀNH ABN 94121053898

Licence No 32718

701 SWANSTON S ST, CARLTON VIC 3053 Gần Lygon gon St, Carl Carlton (Có nhiều xe Tram ngay trước cửa và nhiều chỗ đậu xe rất thuận tiện ngay sát shop)

T:

C

ác khách sạn ở Moscow vừa được công bố là những nơi có mức giá đắt nhất trên thế giới cho năm thứ năm liên tiếp, theo khảo sát do tổ chức dịch vụ du lịch quốc tế của Anh Robinson Hogg Group (HRG) thực hiện.

Theo khảo sát trên, giá phòng trung bình (tính bằng đơn vị tiền tệ địa phương) đã giảm ở hầu hết các thành phố khi các chủ khách sạn tìm cách thu hút khách du lịch trong suốt thời kỳ suy thoái tài chính bằng các khoản đãi hạ giá. Ở New York, thành phố đắt thứ ba trong danh sách trên, giá đã giảm 23% (từ 414,52 xuống còn 318,98 USD). Giá phòng trung bình ở London giảm 5% còn 151,45 bảng Anh, khiến thủ đô nước Anh được xếp vị trí thứ 29 trong danh sách. Giá phòng trung bình ở thủ đô nước Nga là 265 bảng Anh/đêm, giảm 37 bảng Anh so với năm 2008. Thế nhưng mức giá này vẫn đắt hơn giá ở điểm đến đắt đỏ nhất thứ hai, Abu Dhabi, 40 bảng Anh. "Chúng ta vừa đi qua mùa suy thoái sâu sắc nhất kể từ những năm 1930 của thế kỷ trước và việc phục hồi vẫn còn ở giai đoạn đầu" - Douglas

McWilliams, giám đốc điều hành của Centre for Economics and Business Research Ltd (Trung tâm TNHH Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh), nói. Cuộc khảo sát các khách sạn mới nhất của HRG đã làm rõ một cách sống động ảnh hưởng của việc suy giảm nhu cầu trong thị trường khách sạn. Nhưng nó cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi trên toàn cầu, đặc biệt ở các nền kinh tế năng động đang nổi lên. Dưới đây là danh sách các thành phố có mức giá khách sạn trung bình năm 2009 (tính theo bảng Anh) đắt nhất trên thế giới, theo khảo sát của HRG: 1. Moscow (Nga): 266.56 2. Abu Dhabi (UAE): 223.35 3. New York (Mỹ): 203.70 4. Paris (Pháp): 201.07 5. Manama (Bahrain) 189.36 6. Milan (Ý): 185.73 7. Geneva (Thụy Sĩ): 185.19 8. Copenhagen (Đan Mạch): 182.74 9. Washington (Mỹ): 179.53 10. Athens (Hi Lạp): 177.81 

Email: withu@withutravel.com

Bán vé máy bay nội địa và quốc tế, vé xe bus, xe lửa và tàu thủy Bán tour nội địa và nước ngoài Đặc biệt: Du lịch trọn gói (package tour) đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ... Có hướng dẫn viên nói tiếng Việt Bảo hiểm du lịch đi các nước và cho người thân từ Việt Nam qua Úc Dịch vụ visa, miễn thị thực, cấp đổi hộ chiếu mới nhanh chóng Dịch vụ chuyển tiền qua Western Union: Nhanh chóng, thuận lợi

qua Úc: Vé về Việt Nam và Việt Nam

Bảo đảm vé rẻ nhất!

ặc b Vé đ

iệt về

VN

660 giá $ 2 /04 từ 01

+t h u

ế

2011 2/09/

Chuyển hàng về Sài Gòn $4.5/kg, Hà Nội $5.5/kg

70339-660/HTO/11

Giá khách sạn ở đâu đắt nhất?

9347 8848 F: 9347 0688

Vé và visa khẩn 24giờ/7ngày, xin gọi: Thảo: 04 6666 7289 Ni: 0422 881 988

Tại Câu lạc bộ giải trí Newmarket Tavern, chúng tôi luôn mang lại cho quý vị và bạn bè những giây phút vui vẻ nhất.

BET LIVE

đến tận Mở cửa g!

2 giờ sán

Bạn có thể đặt cược trực tiếp các trận đua ngựa, các trận bóng đá hay thể thao khác.

BET NOW

Stella Artois stubbies Giá chỉ

$550

Fish & Chips

Giá chỉ

$490

Có bán thức ăn trưa và ăn tối

Bạn có thể đặt cược ngay về tỷ số cho các trận đua ngựa, các trận bóng đá hay thể thao khác.

NEW BIG SCREEN TV’S Tất cả các trận đá banh và các bộ môn thể thao khác được truyền hình trực tiếp trên màn hình cỡ lớn mới.

Câu lạc bộ giải trí trên đường Racecourse, Newmarket • Live Racing from Royal Ascot, Hong Kong and Singapore • NBA finals

NEWMARKET TAVERN

C A F É • S TA R L I G H T L O U N G E • S P O R T S B A R • B O T T L E S H O P

386 Racecourse Road Newmarket VIC 3031

Tel: 9376 8122

70277-676/HTO/11

CHƯƠNG TRÌNH SẮP TỚI:


22 MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

Đa dạng món bún Việt Nam

sợi. Sợi bún khi rời khỏi khuôn bún thì phải “tắm nước sôi” khoảng vài ba phút trong nồi nước sôi sùng sục, rồi lại tráng nhanh trong nước lạnh. Sau cùng thì dùng tay vắt thành con bún, lá bún, hoặc bún rối.

FUNCTION CENTRE

Hợp tấu bún • Nhận tổ chức tiệc sinh nhật, họp mặt, hội họp, tiệc cưới, các sự kiện lớn… • Thực đơn hấp dẫn phong phú và đủ cho các dạng tiệc như tiệc đứng (cocktail function), buffet… • Có các chương trình ca nhạc và live show vào cuối tuần!!! 525-531 Frankston – Dandenong Rd, Dandenong Để biết thêm về các chương trình biểu diễn sắp tới, vui lòng vào website: www.villaadriana.com.au

60435-632/HTO/10

Địa điểm lý tưởng cho các bữa tiệc và hội họp!

9768 3822 ĐẶC BIỆT

Dine In & Takeaway * Breakfast & Lunch

NHẬN NẤU cơm phần trưa/tối cho khách ở city và vùng lân cận!

Q

uả thực trong rất nhiều món ăn của người Việt, thì câu chuyện về bún có thể kể dài miên man nhất. Loại sợi làm từ bột gạo “ăn mát môi, trôi mát cổ” này “kéo dài” từ Bắc vô Nam, nối liền cả dải sơn hà, biến tấu đủ kiểu, làm say mê bất kỳ ai từ thuở xa xưa cho đến tận bây giờ… Nhưng xuất thân của bún lại quá đỗi bình dị. Nó là sản phẩm của người nông dân có từ thuở xưa thật là xưa. Khi đó, người dân làm ra hạt gạo, ăn cơm riết cũng ngán, nên nghĩ ra cách xay gạo thành bột và ép ra sợi bún thân trắng mình tròn bằng phương pháp thủ công để đổi khẩu vị.

Thân “em” bảy nổi ba chìm

• Có thể nấu tiệc từ 4 đến trên 200 người cho các dịp lễ, hội họp, sinh nhật... tại nhà của khách. Hoặc tổ chức ngay tại Cafe (khoảng 50 chỗ). Free delivery nếu đặt số lượng lớn • Tư vấn khách hàng chọn thực đơn ngon, giá cả hợp lý Mở cửa • Có menu ăn chay Thứ Hai - Thứ Sáu • Đủ món finger food 7:00am - 7:00pm • Đồ ăn Việt–Hoa Cần gấp một người phụ bếp và cô bán Sandwich Bar

Chưa ai thống kê đầy đủ, nhưng cả nước có không dưới 100 làng nghề làm bún thủ công. Và hầu như làng nghề nào cũng có quy trình làm bún tương tự nhau. Muốn cho ra loại bún ngon trước hết phải chọn gạo dẻo và ngọt. Sau đó đem gạo vo nước, đãi sạch trấu, ngâm nước, rồi đưa vào cối xay nhuyễn thành bột để làm bún. Gạo khi đã xay thành bột thì đem ủ, gạn nước chua, đưa lên bàn ép xắt thành quả bột. Các quả bột lại tiếp tục được nhào, trộn, lọc sạch sạn, bụi tấm để tạo thành tinh bột gạo. Sau đó, tinh bột được cho vào khuôn bún chi chít lỗ để ép thành

FREE DESSERT

cho các booking 5 người trở lên!

Đủ các loại đồ nguội, thức ăn nóng cà phê, sandwich, mì, salad và các món ăn Việt Nam tuyệt vời khác!

324 King Street Melbourne VIC 3000 Tel:

9642 2033 Mob: 0411 172 908

60497-664/HTO/10

TỔ CHỨC TIỆC

Từ nguyên liệu chính là sợi bún, người Việt đã làm ra hàng loạt loại bún đặc sản, trở thành món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Hầu hết “hình hài” và phẩm chất của sợi bún ở đâu cũng giống nhau, nhưng điều đặc biệt là nó có thể kết hợp với rất nhiều nguyên liệu khác tạo nên các tên gọi bún riêng biệt và hương vị đặc trưng của mỗi vùng miền. Trong khuôn khổ bài viết này, không thể liệt kê hết sự phong phú đa dạng của bún. Điểm qua một số loại bún đặc sản của ba miền như sau: Ở miền Bắc có các loại bún nước đặc sản như bún mọc, bún ốc, bún thang, bún măng vịt… Xuôi vô miền Trung có bún bò Huế, bún giò, bún cá, bún chả cá, bún sứa… Miền Nam thì bún nước lèo Sóc Trăng, bún mắm là đặc sản. Những loại bún trên đây đều dùng với nước lèo mang hương vị độc đáo của từng loại. Ngoài bún có nước lèo còn có một số món bún khác ăn khô cũng trở thành món ăn nhiều người ghiền như bún chả cá Lã Vọng, bún chả Hà Nội, bún thịt nướng, bún hến, bún bò Nam Bộ, bún xào… Nếu phở tỏa hương đi nhiều nơi trên thế giới thì bún của Việt Nam cũng đáng tự hào vì nó cũng xuyên qua biên giới đến với trời Tây. Nghe nói ở New York (Mỹ), có một chuỗi cửa hàng kinh doanh bún Việt Nam lừng danh đến mức chính trị gia, người nổi tiếng cũng đến thưởng thức. Chúng ta cần phải cảm ơn ông cha ta đã biến hạt gạo thành bún. Cũng từ đó bún trở nên là món ăn phổ biến và khoái khẩu khắp nơi như vậy. 

• Dining • TakeAway • Delivery Có phòng riêng cho gia đình Tổ chức các buổi tiệc lớn và nhỏ!

GIỜ MỞ CỬA: Chủ nhật - Thứ Tư: 11.30 am - 10.00 pm Thứ Năm - Thứ Bảy: 11.30 am - 11.00 pm

70710-674/HTO/11

Le Bangkok - Nét độc đáo của ẩm thực Thái Lan ngay tại trung tâm city sẽ mang lại cho bạn bè và người thân một buổi tiệc ngon và đầm ấm!

195 Lonsdale Street, Melbourne 3000 Website: www.lebangkok.com.au

Tel:

9663 0360

Giao hàng tận nơi các vùng: North Melbourne 3051, Fitzroy 3065, Collingwood 3066, West Melbourne 3003, Carlton 3053, Docklands 3008, East Melbourne 3002, Melbourne 3000, Southbank 3006.


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 23

Online eNews: www.viet-times.com.au

ẨM THỰC HIỆN ĐẠI CỦA Ý

EAT IN OR TAKE AWAY

Cách thức làm thịt bò ngon T Chọn thịt bò ngon Trước tiên, bạn cần chú ý vào màu sắc. Nên mua thịt bò tươi, không chọn loại có màu đỏ sẫm. Mỡ bò có màu vàng và cứng, không lấy mỡ mềm. Kế đến, nhìn vào thớ thịt bò, chọn loại có thớ nhỏ, mềm. Không mua thớ to, cứng. Lấy đầu ngón tay ấn vào thịt thấy không dính, ngửi không có mùi bất thường là được.

Dùng thịt bò theo từng món - Ccác món xào: Nên sử dụng thịt philê hay thịt thăn. Khi xào, thịt sẽ mềm và không dai. - Đối với các món nướng: Nên dùng thịt philê hay phần nạm có chút mỡ, khi nướng sẽ thơm ngon hơn. - Đối với các món hầm: Như bò kho, bò nấu bia... chọn phần thịt có gân hoặc gân như: bắp bò, gân, đuôi bò, đùi bò... món ăn mới ngon. Khi nấu các món bò hầm, thêm phụ liệu như tỏi, gừng, vỏ quế, đinh hương. Món

Í H P N Ễ I M G N TẶ HOẶC BIA

ăn sẽ thơm hơn, không béo ngậy, giá trị dinh dưỡng nhiều.

1 LY RƯỢU

Một số cách chế biến và làm mềm thịt bò

i nhà hàng k hi tạ n ă a ữ b i ỗ m Cho này! đưa quảng cáo

- Thái thịt: Để các miếng thịt bò mỏng mà không nát, bạn gói thật kỹ thịt rồi cho vào ngăn đông của tủ lạnh để miếng thịt cứng lại. Khi nấu, lấy thịt ra cắt từng lát một sẽ dễ dàng và đẹp mắt hơn. - Khử mùi hôi thịt bò: Lấy một củ gừng, nướng chín rồi cạo lớp vỏ cháy, giã nhuyễn sau đó xát lên thịt. Xả sạch bằng nước lạnh. - Làm mềm thịt bò: Cách đơn giản nhất là bạn cho một chút muối vào nồi khi nấu thịt. Với thịt bò dai, bạn có thể làm mềm bằng cách luộc. Khi nước sôi, vớt bỏ lớp váng rồi cho vào nồi khoảng một muỗng rượu trắng cho 1kg thịt. Tiếp tục đun thêm khoảng 1015 phút, thịt sẽ mềm. - Trước khi xào, bạn có thể lấy lá đu đủ sống rửa sạch, gói thịt lại rồi để gần bếp lửa cho nóng ấm khi xào, đem ra cắt mỏng. Riêng thịt bò gân, thịt bắp đùi, xương sườn, bạn muốn ăn liền mà không có thời gian hầm lâu, hãy bỏ vào nồi nấu một miếng dứa, một cục nước đá hoặc một cái muỗng nhôm. 

es giả báo Viet Tim

Ph:

9364 5552

158 SUNSHINE AVE, KEALBA MỞ CỬA: THỨ BA - CHỦ NHẬT: 12PM ĐẾN KHUYA

70357-664/HTO/11

hịt bò chứa nhiều sắt, kali, axit amin… bổ sung năng lượng cho hệ cơ và tăng sức dẻo dai của cơ thể một cách hiệu quả. Có một số mẹo sẽ giúp bạn chọn được thịt bò ngon và cách chế biến đặc trưng cho thịt bò.

độc Dành riêng cho

Bò Steak- Mì Ý- Đồ biển - Pizza

PRIVATE FUNCTIONS AVAILABLE

KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH LẬP 3

$ 80

/phần (Trả tiền mặt)

ĂN TRƯA Thứ Hai - Thứ Sáu

CUA SỐNG

MUD CRAB CHỈ

12

$

80

/pound*

(Trả tiền mặt)

TỪ THỨ HAI - THỨ SÁU TRỪ KHI HẾT HÀNG

Đặc biệt món mới: • Bồ câu quay • Lẩu dê trong niêu • Bún tàu cua trong niêu Đặc biệt mời đầu bếp nổi tiếng Hongkong đến, bảo đảm quý khách sẽ hài lòng!

(03) 9886 1388 - 9886 1288 562-570 High Street Road, Mt Waverley VIC 3149 (Cnr Blackburn Road) * Khi ăn tối tại nhà hàng (Dinner EAT IN - Cash Only) từ ngày 27/05 - 02/06/2011. Trừ các ngày lễ.

GIẢM 10% ĂN TRƯA** (TRẢ TIỀN MẶT) Thứ Bảy ăn xong trước 12PM Thứ Hai - Thứ Sáu: 11:30AM - 3:00PM

**Chỉ áp dụng đối với Yamcha/ À la carte

70364-675/HTO/11

Bánh cuốn thịt bò Bánh cuốn xá xíu


24 MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

Tiệm tạp hóa & Thực phẩm Á Châu

MỸ TÂM Hình minh họa

Ăn trái cây sao cho đúng cách T rái cây trở thành một phần thiết yếu của những bữa ăn, nhưng để tận dụng được tối đa các ích lợi của nó, cần phải biết cách ăn cho đúng, khoa học.

• Nhiều mặt hàng mới lạ • Giá cả phải chăng • Nhiều chỗ đậu xe thoải mái TIỆM TẠP HÓA DUY NHẤT tại Springvale South Shop 11, 792-806 Heatherton Rd, Springvale Sth

Tel:

9548 5688

70350-676/HTO/11

Ăn trái cây tráng miệng Trái cây có thể dùng làm bữa ăn phụ hoặc ăn kèm trong bữa chính. Sau khi ăn trái cây thường có cảm giác răng rất sạch. Đó là do khi ăn nhai, chất acid trong trái cây làm tăng tiết nước bọt và làm sạch các bợn răng. Vì vậy mà có thói quen lâu đời là tráng miệng trái cây sau bữa ăn. Gần đây, xu hướng ăn trái cây trở nên đa dạng hơn. Một số nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và cho kết quả ăn trái cây một giờ trước bữa ăn có tác dụng giảm béo và giúp tiêu hoá hiệu quả. Trong trái cây có chứa chất đường, cơ thể dễ dàng hấp thu làm tăng đường huyết chống đói, chất xơ trong trái cây cũng tạo nên cảm giác no kéo dài hơn, đó chính là bí quyết giảm béo khi dùng trái cây trước bữa ăn. Nếu ăn cơm no rồi ăn thêm trái cây ngọt thì lượng đường tổng cộng trong bữa

Cửa hàng thực phẩm HÀN QUỐC, NHẬT BẢN VÀ TRUNG QUỐC

Thực phẩm Hàn Quốc đáng tin cậy: Nhiều loại sản phẩm - Giá rẻ bất ngờ!

ăn sẽ tăng, đường huyết tăng cao và nhanh, không có lợi cho sức khoẻ, nhất là người bị đái tháo đường.

Ăn trái cây đã chín muồi? Đa số các loại trái cây sẽ đạt được hương vị ngon nhất khi chín muồi (nhưng chưa chín rục), nhất là những loại có mủ như măng cụt, mãng cầu, mít, sầu riêng… Tuy nhiên nếu trái cây đã chín rục, thâm đen hay lên men rượu rồi thì thành phần chất dinh dưỡng có thể đã thay đổi, chỉ nên ăn khi màu, mùi, vị còn tốt. Trái cây úng thối, vị đắng… không nên dùng. Người bị tiểu đường chỉ nên ăn chuối còn hơi sống, xoài còn xanh… để hạn chế tăng đường huyết.

Gọt vỏ, cắt miếng sẵn để vào tủ lạnh ăn dần? Các loại vitamin bổ dưỡng trong trái cây như vitamin C, folate… có thể bị mất dần dưới tác dụng của ánh sáng, không khí, nhiệt độ… Quá trình mất chất này càng tăng nhanh hơn nếu vỏ ngoài của trái cây bị

SPECIAL COUPON

dành cho khách hàng của báo Viet Times.

Giảm 10% 10/06/2011

Có điều kiện áp dụng

Shin Noodle, Neoguri, Cold Noodle... Các loại thực phẩm Á Châu như: • Japanese Miso, Snacks, Ice Cream... • Chinese seasoning, Noodle...

Mở cửa: 8:30 Sáng - Khuya Kimchi!! Cabbage, Radish, Spring Onion & Side Dishese!

Korean BBQ Meats

527 Elizabeth St, Melbourne VIC 3000 (Kế bên chợ Victoria) Korean Soju beer

Korean Snack

Tel: 03

9329 8242


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 25

Online eNews: www.viet-times.com.au

Thật ra “mùa nào thức nấy” là cách lựa chọn sáng suốt mà ông bà ta đã dạy. Ngoài những loại trái cây có quanh năm, mỗi mùa chúng ta lại được thưởng thức thêm những trái cây đặc biệt nữa. Tất cả các loại trái cây đều có lợi cho sức khỏe, nhưng cũng nên lựa chọn và phối hợp giữa các loại một cách hợp lý để tận dụng được tối đa các ưu điểm của chúng. Chẳng hạn vào ngày hè nóng, mồ hôi ra nhiều mang theo một lượng nước và một lượng chất khoáng đáng kể, nên ăn các loại trái cây vừa để giải khát vừa giúp bổ sung chất dinh dưỡng như cam, bưởi... Không cứ phải trái cây đắt tiền thì mới bổ dưỡng. Nên đa dạng, thay đổi các loại trái cây khác nhau để cân đối các chất dinh

Uống nước cam sẽ nhận được các chất dinh dưỡng quan trọng trong trái cam như đường, vitamin các loại… nhưng sẽ thiếu đi lượng chất xơ cần thiết. Ăn cả múi cam sẽ bảo đảm được đủ chất dinh dưỡng đồng thời cung cấp chất xơ, rất có lợi cho tiêu hóa. Chất xơ một phần được hấp thu vào máu, phần lớn còn lại không được tiêu hóa sẽ giúp đẩy ra khỏi cơ thể những chất thải bẩn và độc hại, giúp đi tiêu dễ dàng, tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh có lợi trong đường ruột phát triển, hạn chế vi trùng gây hại và phòng tránh một số bệnh đường ruột, nhất là ung thư ruột. Chất xơ còn có khả năng quét bỏ những cholesterol thừa trong ống tiêu hóa làm giảm nguy cơ rối loạn mỡ máu và bệnh tim mạch. Người đái tháo đường ăn trái cây thì nên ăn nguyên xác, chất xơ sẽ giúp làm chậm tăng đường huyết, nên hạn chế vắt nước hay xay sinh tố trái cây. đó dùng nước lạnh rửa lại. - Dụng cụ thủy tinh đựng rượu, có thể dùng giấy cũ xoa thấm rượu đi, sau đó dùng nước lạnh rửa.

Lau rửa đồ dùng thủy tinh Cọ rửa đồ dùng thủy tinh không đơn giản nếu như bạn muốn giữ cho chúng vừa bền, vừa sạch sẽ lại luôn luôn sáng như mới. Có thể áp dụng những cách lau rửa sau đây. - Dụng cụ thủy tinh đắt tiền, có thể dùng bàn chải đánh răng và kem đánh răng cọ rửa, sau

Tiệm bánh Phú Cường

Uống cam vắt hay ăn cả múi cam tươi?

27 Alfrieda Street, St Albans VIC 3021 Tel: 9310 9218 Mob: 0434 275 165

Đặc biệt nhận đặt: • Bánh sinh nhật • Bánh mì • Khô bò (home made) • Bánh bột lọc • Chè xôi đủ loại

• Bánh cưới • Bánh ngọt • Thức ăn nóng • Bánh ít trần • Rau câu

70723-675/HTO/11

Trái cây nào tốt?

dưỡng cần cho cơ thể.

Nhận làm bánh cho tất cả các dịp lễ lạt! Mở cửa 7 ngày: 7 AM - 7 PM

A charitable trust account is a gift that lasts forever. Start your charitable trust account today

- Gạt tàn thuốc lá bằng thủy tinh có khi rất khó rửa, có thể dùng vải ướt tẩm muối để lau, sau đó dùng nước sạch rửa.

All it takes is three simple steps: 1. Contact the Lord Mayor’s Charitable Foundation 2. Choose your charitable trust account’s name 3. As little as $2,000 can get you started

- Dụng cụ thủy tinh đựng sữa không thể dùng nước nóng rửa, nếu không cặn sữa dính trên thành sẽ kết thành một lớp chất dính, rất khó rửa. Muốn rửa loại dụng cụ này, trước hết phải dùng nước lã, sau đó dùng nước nóng.

For more information on how you can honour a loved one or leave a lasting mark on your community, contact Sandie Baskin on 9633 0030 or email trusts@lmcf.org.au Lord Mayor’s Charitable Foundation GPO Box 1851 Melbourne 3001 www.lmcf.org.au

- Bóng đèn trong nhà bếp hay đen rất khó lau rửa. Có thể dùng vải tẩm một ít dấm hơi nóng để lau rửa hoặc trước khi lau xoa một ít nước vôi, để khô dùng vải lau. Lau xong cũng để khô mới sử dụng. 

LMF10840

phá vỡ hoặc bề mặt tiếp xúc không khí của trái cây tăng lên khi cắt nhỏ. Vì vậy, cần lựa chọn trái cây tươi và nên ăn sớm, gọt vỏ, cắt miếng xong ăn ngay. Gọt vỏ, cắt miếng trái cây để lâu sẽ làm cho quá trình oxy hóa và nhiễm khuẩn trái cây nhanh.

Đọc tin nóng được cập nhật hàng ngày, tìm và gọi dịch vụ quảng cáo và gửi rao vặt miễn phí ngay trên mobile phone của bạn tại địa chỉ: viet-times.com.au

MELBOURNE TOUDARI

EVENT sau 9pm Tầng 1 & tầng 2

Nơi được các gia đình yêu thích!

Rượu Soju

$11

Tầng 2: BBQ và lẩu

Tầng 1: miến, thịt heo nướng & thịt bò nướng y Mở cửa 7 ngà

t Victoria Marke

City Mart

Giờ mở cửa: 6pm đến khuya

260 Victoria St, North Melbourne Tel: (03) 9329 5556

70278-668/HTO/11

e o u rn M e l b a ri Toud


26 MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

“ALL YOU CAN EAT”

DINNER, B.Y.O Thứ Hai - Thứ Ba 6PM - 10PM Thứ Tư - Chủ Nhật 4.30PM - 10PM Ing Doi Thai

• Nhà hàng sang trọng và sạch sẽ • Phục vụ vui vẻ và nhiệt tình • Thích hợp cho buổi cơm gia đình và hợp mặt bạn bè!

Xe tram 109 t i Stop 16

NHÀ HÀNG ING DOI THAI 73 Victoria Pde, Collingwood VIC 3066 Tel:

(03) 8415 0161

70347-658/HTO/11

Thưởng thức các món ăn đặc sắc Thái Lan!


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 27

Online eNews: www.viet-times.com.au

Trung tâm bán sỉ và lẻ đồ khô, thực phẩm xuất nhập khẩu từ Á châu

NEW EASTLAND P/L 24 Kempson Court, Keysborough VIC 3793 Tel: (03) 9798 5800 • Fax (03) 9798 5911

Xin trân trọng giới thiệu loại bánh tráng đặc biệt được nhập khẩu đặc biệt từ Việt Nam:

• Dẻo dai, có độ bền cao • Chất lượng tuyệt hảo • Bảo đảm vệ sinh, an toàn Để tránh mua nhầm bánh tráng giả, xin quý đồng hương chú ý:

Hình minh họa

Muối kim chi ngon ăn dần Chọn cải: Nhiều loại cải có thể làm kim chi, tuy nhiên ngon nhất vẫn là cải thảo. Khi chọn cải cần lựa những cây còn tuơi, có búp non. Để kim chi giòn: Muốn cho kim chi giòn, ngon thì cải nên để cả cây hoặc nguyên lá rửa sạch, để ráo nước, phơi héo trong bóng mát. Nếu có các nguyên liệu đi kèm như cà rốt, củ cải… tất cả cũng phải được bào mỏng rồi phơi héo.

Cách muối Gia vị dùng để muối kim chi truyền thống gồm ớt, đường, nước mắm, tỏi, gừng… Tuy nhiên để tăng thêm hương vị bạn có thể thêm táo, lê xay nhuyễn, hẹ cắt khúc. Có nhiều cách để muối kim chi, muối theo kiểu ăn xổi (ăn liền sau khi muối khoảng 10 giờ) hay để lâu (khoảng 5 ngày) dùng dần. Dưới

đây là các cách muối đơn giản:

Kim chi ăn liền: 1 kg cải thảo, 3 muỗng canh bột ớt, 50 gr hẹ, 1 trái táo, lê, 5 trái ớt đỏ, 2 muỗng canh nước mắm, 20 gr muối, 50 gr đường, 1 muỗng canh bột ngọt. Cải thảo làm sạch, phơi héo trong bóng râm. Táo, lê, ớt đỏ, bột ớt xay nhuyễn. Cho tất cả cải thảo, hỗn hợp táo, lê, ớt, nước mắm, muối, đường, bột ngọt, trộn đều, hẹ cắt khúc để lên trên. Ủ kim chi khoảng 10 giờ là có thể dùng được. Kim chi để lâu: 1 kg cải thảo, 100 gr cà rốt, 100 gr gừng gọt vỏ, cắt sợi, 10 tép tỏi cắt lát, 50 gr ớt bột Nam Hàn, 10 gr ớt bột Huế, 10 trái ớt sừng đỏ, 1 muỗng cà phê muối rang, 2 muỗng canh nước mắm. Cải thảo làm sạch, để nguyên tàu, không cắt miếng. Phơi hơi héo. Cà rốt gọt vỏ, bào sợi. Trộn hỗn hợp gia vị : muối, ớt các loại, nước mắm, tỏi, gừng. Xếp cải vào thau, cứ một lớp cải, một lớp gia vị, lớp trên cùng là gia vị. Đậy kín, sau 5 ngày sẽ có món kim chi ngon. 

Bánh tráng chính hiệu

Hai Trái Đào Đỏ

Đủ các loại gạo dẻo, thơm ngon hảo hạng

9558 4277

• Khung cảnh thanh lịch • Thực đơn hấp dẫn • Ngon không chê được

Đầy đủ các loại đồ khô, thực phẩm hàng ngày

Hiện có bán ông già Noel đủ cỡ

• Giá luôn luôn rẻ, thực phẩm an toàn, vệ sinh • Chỗ đậu xe luôn có sẵn, phục vụ tận tâm

Nhà hàng Tân Lạc Viên Shop 2, 310 Springvale Rd Springvale (cạnh Safeway)

70304-649/RE/10

Với những mẹo nhỏ dưới đây, bạn sẽ muối được món kim chi ngon chẳng kém gì kim chi của người Nam Hàn.

Nhãn hiệu Hai Trái Đào Đỏ bông lúa với dòng chữ Fraternity màu đỏ.

và logo Hai

Và các loại đồ đạc trang trí Christmas

Xin ghé thăm ngay hôm nay!

10% off

Đến hết tháng 6/2011 Chỉ áp dụng cho dinner ay. Không áp dụng cho take aw

ĐẶC BIỆT trong tháng 6

Các món cua độc đáo chỉ có tại Tân Lạc Viên

Cua tươi xào bún tàu

Tôm Hoàng Kim

$16

/tô 60149-676/HTO/11

Bánh canh cua tươi nổi tiếng hơn 20 năm, từ Sài Gòn tới Melbourne

Tôm rang gan ngỗng Đầu bếp từ Hong Kong giới thiệu:

- Cá chẽm gừng hành - Tôm hùm xào XO - Nghêu xào XO - Lẩu dê thượng hạng...

Ngoài ra, còn có các món ăn gia đình như: canh chua - cá kho tộ, các món đồ xào... Thực đơn đặc biệt cho các dịp hội họp, liên hoan, sinh nhật ...

Cua lột Hoàng Kim Cua hấp BIA

Món cua được giới thiệu trong Liên hoan Ẩm thực Melbourne Food & Wine Festival 2011.


28 MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011

Hình minh họa

Làm sao để bảo quản đậu hũ Đ ược làm từ đậu nành, đậu hũ chứa ít calo, ít béo và giàu chất sắt. Tuy nhiên, nhược điểm của loại thực phẩm này là rất mau hư nếu không được bảo quản đúng cách. Sau đây là một số bí quyết giúp bạn dự trữ được đậu hũ trong thời gian tương đối dài.

Kiểm tra thời hạn sử dụng

Sản p Chất l hẩm ượng Giá rẻ tốt !!!

Trên bao bì sản phẩm (nếu bạn mua đậu hũ được đóng gói sẵn trong siêu thị) luôn ghi thời bạn sử dụng, cách quản. Còn đậu hũ được bán ở chợ thường được làm và bán trong ngày.

70374-673/HTO/11

Cách bảo quản

Tel:

9546 2500

230 Springvale Road, Springvale VIC 3171 gần trạm xe lửa Springvale

Đối với đậu hũ tươi mua ở chợ, sau khi rửa sạch, hãy cho chúng vào hộp đựng, đổ nước lạnh vào ngập mặt đậu rồi đậy kín nắp và đặt vào tủ lạnh. Cần thay nước cho hộp đậu mỗi ngày để chúng luôn có đủ độ ẩm và tươi. Đối với loại đậu hũ đã được đóng gói sẵn, cần bảo quản lạnh ngay khi mua về, không nên mở bao bì cho đến khi có nhu cầu sử dụng. Phần đậu không dùng hết sau khi đã mở bao bì, có thể cho vào hộp kín và bảo quản tương tự như đậu hủ tươi.

Đậu hũ để được bao lâu?

Nếu được bảo quản đúng cách trong tủ lạnh, đậu hũ sẽ tươi ngon và dùng được trong vòng từ bảy đến mười ngày. Bạn có thể bảo quản đậu hũ bằng tủ đông. Trước hết, thái đậu thành những miếng vừa phải, phù hợp với mục đích sử dụng, cho vào những túi nhựa riêng biệt và để vào tủ đông. Với cách này, bạn sẽ giữ được độ tươi của đậu hũ tới năm tháng. Những bước cơ bản trên sẽ giúp bạn bảo quản được đậu hũ lâu hơn so với bình thường. Ngoài ra: - Đừng vội vứt bỏ đậu hũ khi phần nước bạn đã cho vào hộp chuyển sang màu vàng nhẹ. Màu vàng này do phần sữa đậu nành đã đông đặc bên trong đậu hủ tiết ra. Chúng sẽ bị phân hủy sau khi được ngâm trong nước một thời gian. Tuy nhiên, nếu đậu đã được bảo quản hơn mười ngày trong tủ, bạn không nên dùng nữa, vì lúc này chất lượng của đậu hũ đã không còn đảm bảo. - Nếu đậu hũ đã mua có vị hơi chua, bạn cũng không nên dùng bởi có thể chúng đã không được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp và đã bị hỏng. 

Cửa hàng thực phẩm Á Châu Nhiều mặt hàng chất lượng, thuận tiện cho mọi gia đình tại khu vực Noble Park!


Nhà Hàng Đại Dương xin hân hạnh giới thiệu Chương trình Dạ Vũ đặc biệt với sự phối hợp ấn tượng của Nhạc sĩ Tùng Châu và Ca Sĩ Bằng Kiều cùng ban nhạc “tcgroove”

Với sự cộng tác của ủa h Nhạc sĩ lừng danh của Trung tâm RIS THÚY NGA PARIS BY-NIGHT Chương trình ca ợc nhạc dạ vũ sẽ được áng tổ chức hoành tráng n mời qu q uý và hấp dẫn quý hớ đón xem xeem vị hãy nhớ

MINH TÂM BẰNG KIỀU

HUY VŨ QUỲNH VI

Vào lúc 8.00pm Thứ Bảy 11/06/2011

Vào lúc 8.00pm Ngày 25/06/2011

75

85

$

$ 75

$

/VÉ ĐỒNG HẠNG

65

$

/VÉ VIP

/VÉ VIP

GỒM CÓ 5 MÓN ĂN

GỒM CÓ 5 MÓN ĂN

/VÉ ĐỒNG HẠNG

SEAFOOD RESTAURANT REST TAURANT • FULLY LICENSED

6/68-82 Hopkins Street, Footscray VIC 3011

Mọi chi tiết xin liên lạc với ban tổ chức nhà hàng Đại Dương

Danny: 9689 9899 - Kevin: 0402 490 463

Yum Cha Hàng Ngày Thứ Ba–Chủ nhật • 11am-3pm

PHẦN ĂN 6 NGƯỜI

Tôm hùm $328

Cua $288

• Súp vịt xé miếng hoặc súp đâu hủ đồ biển • Hào hấp 2 kiểu (12 con) • Gừng hành, XO Tôm hùm hoặc cua (Mì) • Sườn gà rang muối hoặc Sườn Bắc Kinh • Tay cầm đồ biển đậu hủ hoặc đồ biển xào cải tổ chim • Điệp khô xào cải Spanish hoặc tôm rang muối • Cá chẽm hấp gừng hành hoặc cá ngộ chiên giòn • Cơm chiên Dương Châu • Chè ngọt • Trái cây tươi

PHẦN ĂN 10 NGƯỜI

Tôm hùm $588

Cua $498

• Súp vi cá cua • Hào hấp 2 kiểu (20 con) • Bồ câu quay (3 con) • Gừng hành, XO Tôm hùm hoặc cua (Mì) • Tôm rang muối hoặc Tôm rang trứng mặn • Điệp khô xào cải Spanish hay thịt Cá Sấu xào XO • Vịt hầm đồ thập cẩm hoặc điệp tươi xào Walnuts • Cá chẽm tươi hấp • Cơm chiên Dương Châu • Chè ngọt • Trái cây tươi

PHẦN ĂN 10 NGƯỜI Tôm hùm $638

• Súp vi cá cua • Bồ câu quay (03 con) • Càng cua (10 con) • Tôm hùm gừng hành hoặc bơ tiêu đen (Mì) • Tôm xào đậu Hòa Lan tổ chim • Gà quay da dòn • Điệp khô xào cải Spanish • Cá tươi hấp • Cơm chiên Dương Châu • Chè ngọt • Trái cây tươi

MUD CRAB GIÁ ĐẶC BIỆT

$10

80* /pound

TỪ NGÀY 24/05/2011 Vào các ngày Chủ Nhật - thứ Hai - thứ Ba - thứ Tư và thứ Năm.

* Chỉ ăn tại nhà hàng và trả bằng tiền mặt Trả bằng thẻ credit card có giá khác

B nhạc thường trực Moon Ban R River trong mỗi tối Thứ Bảy:

Tổ chức tiệc tại đây mỗi tối Thứ Bảy, quý vị luôn có T sự phục vụ miễn phí của Ban nhạc lừng danh Moon s R River, và đặc biệt: • Miễn phí: MC, ban nhạc và các ca sĩ Melbourne • Miễn phí: Trang trí cho các buổi tiệc tùng, sinh nhật…

Nhà hà hàng hà Đạii Dương là nơii lý tưởng ở nhất hấấ đểể khiêu khi vũ, tổ chức tiệc tùng, ẩm thực gia đình và vui chơi với bạn bè!! Mở cửa 7 ngày. LUNCH: Thứ Hai–Chủ Nhật 11:30am-3pm. DINNER: Chủ nhật-Thứ Năm: 5pm-10.30pm. Thứ Sáu-Thứ Bảy: 5pm-khuya

Book Now!

9689 9899 0421 156 388

70174-676/HTO/11

Tin vui! Từ ngày 15/3/2011


Vietnamese Community Weekly Newspaper

These businesses can be found online at: www.viet-times.com.au/directory

Điện thoại:

9792 3675 Fax:

TRADE & SERVICES 30

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

30

Rất nhanh chóng, dễ dàng và hiện đại nhất.

AUSTRALIAN VIETNAMESE WOMEN’S ASSOCIATION AVA MIGRANT TRAINING & EMPLOYMENT CENTRE +Ӝ,3+Ө1Ӳ9,ӊ7Ò&

Australian Vietnamese Women’s Association

   

Cô: Anh Thư / Anh: Quang Minh Điện thoại: 9428 9078 30-32 Lennox St, North Richmond Email: employment@avwa.org.au Anh: Hoàng Hải/ Anh: Lý Hùng Điện thoại: 9396 1922 Lầu 1, 144 Nicholson St, Footscray Website : www.avwa.org.au

• Viện dưỡng lão vùng Sunshine đang cần tuyển 1 nhân viên chăm sóc người cao niên (Aged Care Worker). Ứng viên xin việc cần có

kinh nghiệm làm việc, chứng chỉ cấp III về Chăm sóc người Cao niên (Certificate III in Aged Care). Nói và viết khá tiếng Anh, có hạnh kiểm tốt (Police Check) và xe để đi làm. Việc làm toàn thời, lương trả theo quy định. Hạn chót nộp hồ sơ cho công việc này là ngày thứ tư 01/06/2011. • Gia đình vùng Balwyn cần tìm 2 cô chăm sóc trẻ tại gia (Homebased Childcare Workers). Ứng viên cần có kinh nghiệm trông trẻ hoặc chứng chỉ cấp III về chăm sóc trẻ (Certificate III in Children’s Services), có hạnh kiểm tốt và thẻ chứng nhận làm việc với trẻ em (Police check and working with children check). Việc làm toàn thời hoặc bán thời (3 ngày/tuần), lương trả theo thương lượng. • Xưởng sản xuất đồ nội thất vùng Campbellfiled cần tuyển 2 thợ lắp ráp (Furniture Assemblers). Người xin việc cần có kinh nghiệm làm việc, không cần Anh ngữ, có sức

30-32 Lennox St, North Richmond - VIC 3121 (03) 9428 9078 - Fax: (03) 9428 9079 Email: info@avwa.org.au Website: http://www.avwa.org.au

có kinh nghiệm làm việc tại kho hàng, có bằng lái xe tải hạng trung và xe nâng (MR & Forklift Licences). Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, biết • Công ty dọn dẹp thương mại rành đường xá ở Melbourne và các (Commercial clean) tại Melbourne vùng lân cận. Việc làm toàn thời, đang cần tuyển gấp 2 nhân viên lương trả theo thương lượng. dọn dẹp (Cleaners). Người xin việc • Công ty sửa chữa và mua bán cơ cần phải biết tiếng Anh căn bản để giới đang cần tuyển gấp một thợ giao tiếp, công việc sẽ được dạy sửa xe máy dầu (Diesel Mechanic). nghề. Việc làm công nhật, khoảng Người xin việc cần phải có kinh 15-20 tiếng/tuần, làm việc tại nghiệm sửa xe máy dầu, không Melbourne và vùng miền Tây, lương cần Anh ngữ. Việc làm toàn thời trả $17/giờ. hay bán thời, ổn định, làm việc • Hãng may vùng Yarra và Oakleigh vùng Braybrook, lương trả theo cần tuyển 3 thợ may tại gia (Sewing kinh nghiệm. Machinists). Người xin việc cần có • Hãng sản xuất gỗ ép vùng kinh nghiệm may, có máy may Montrose cần tuyển 1 nữ nhân viên để lãnh hàng về may tại gia. Việc lau chùi máy và dọn dẹp (Female làm công nhật, lương trả theo Cleaner). Người xin việc cần có kinh sản phẩm. nghiệm làm việc trong hãng xưởng, khỏe tốt và xe để đi làm. Công việc toàn thời, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ 30 chiều, có thể bắt đầu ngay, lương trả theo kinh nghiệm.

• Hãng sản xuất thực phẩm vùng Brunswick đang cần tuyển 1 nhân viên kho hàng/giao hàng (Storeman/ Delivery Driver). Người xin việc cần

Paul Mittersteiner để có giá tốt nhất!

ĐIỆN LẠNH TNT

Liên lạc: Đạt Nguyễn 0403 360 636

Lic No. : 51148

Chuyên lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống lạnh cho tư gia, văn phòng, shop, nhà hàng, hãng xưởng...

Chuyên lắp đặt:

60077-617/HTO/10

BẢO ĐẢM - UY TÍN - TRÁCH NHIỆM

Chuyên sửa chữa:

Điện - Máy lạnh Phone & Data

Lắp hệ thống báo động cho nhà một tầng

9974 3336

Giá $990 Hàng của Bocsh và Crow.

ELECTRICIAN RELIABLE

LICENSED

Lắp đặt - tìm lỗi hư và sửa chữa 60412-629/HTO/10

• Chuyên nhận sửa chữa điện nhà, hãng, shop • Rewirring nhà cũ Liên lạc Sơn • Gắn đồng hồ điện và safety Switch • Gắn ăng-ten, hệ thống báo động 0413 248 055 Mọi công việc đều có cấp giấy Safety Certificate!

8307 2210

EXPERIENCED

* Electrical Emergencies * Đèn và điện * Điện 3 pha * Đèn LV Downlight an toàn * Nâng cấp các Switch Boards * Thiết bị cảm ứng * Chống sét * Garage * Hồ bơi và Spa * Hệ thống nước nóng * Lò điện * Cầu dao điện an toàn * Chuông báo khói

• Chuyên gắn máy Split System và máy trên tường • Nhận làm việc tất cả mọi vùng. Giá rẻ không ngờ! Bảo đảm 100% Licensed: Liên lạc Cường

*** 40 NĂM KINH NGHIỆM ***

0430 190 518

HEATING AND COOLING SOLUTION

GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT cho nhà đang xây!

0468 716 838

Split System Air Conditioning

QUALIFIED

Chuyên về điện gia đình, thương vụ & nhà xưởng DESIGNED - SALE - INSTALLATION SERVICE - REPAIR Ducted Heating/Ducted Air-Conditioning/ Evaporative Cooling/Split System • Hệ thống sưởi và mát toàn nhà hay văn phòng • Gọi ngay để được giá đặc biệt trong mùa đông • Tất cả công việc đều được bảo đảm(warranty) • Award Winning Workmanship

Tel: Fax: 9974 3716 • Mob: 0414 840 851 Email: psmelec@alphalink.com.au

NHÀ XƯỞNG CỬA HÀNG NHÀ Ở

70113-633/HTO/10

THỢ ĐIỆN

Muốn có giá rẻ, xin liên lạc ngay! 70222-669/HTO/11

0411 190 650 Agrade: A3161J R.E.C: 13230

AdvDip Elec Engineering • Electrical License: D12596

• Kiểm tra an toàn các thiết bị • Hệ thống Ăngten cho digital TV và dụng cụ điện và điện tử. • Plasma and LCD TV • Gắn alarm system cho nhà 1 tầng • Door bell intercom • Cài đặt và sửa chữa mạng máy tính • CCTV camera & alarm system • Lắp mới hay tháo gỡ các loại máy Đặc biệt!!! lạnh cho nhà và shop

• Máy điều hòa không khí (split system) • Phòng lạnh (cool room) • Phòng đông lạnh (freezer room) • Tủ lạnh, tủ kem, tủ trữ thực phẩm, ...

Liên lạc Thành

tiếng Anh giao tiếp tốt, có sức khỏe tốt và xe để đi làm. Việc làm toàn thời, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, lương trả theo kinh nghiệm.

Liên lạc ngay với

ALARM - ĂNGTEN – THỢ ĐIỆN

Liên lạc Hoàng:

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

www.viet-times.com.au

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

REC 18759

• Switch an toàn • Hệ thống báo cháy • Switch board • Rewire • Intercom • Ăng-ten

• Underground main • Nâng cấp main capacity • Làm điện nhà mới • Hệ thống báo động • Extension

Mọi chi tiết xin liên lạc Nhâm Vo (Chris) Mob. Email: northwestet@optusnet.com.au

0404 037 522

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

CÂY CẢNH, BONSAI, LÀM VƯỜN CẮT CÂY SPRINGVALE, NOBLE PARK 70323-654/HTO/10

Muốn nhanh chóng?

Internet:

PO Box 2689 Dandenong North VIC 3175

EMPLOYMENT

Quý chủ nhân muốn tìm người làm việc cho thương vụ hay hãng xưởng của mình, xin quý vị liên lạc với nhân viên Nhân Dụng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm người có đầy đủ khả năng, kinh nghiệm phù hợp với công việc quý vị đang cần. Chương trình phục vụ của chúng tôi hoàn toàn MIỄN PHÍ. Muốn biết thêm chi tiết về các công việc bên dưới đây, xin quý vị liên lạc với:

36

Cần Người ...................................................... 36 Cơm Phần ...................................................... 36 Dạy Guitar – Trống ........................................ 36 Đăng Ký Thương Vụ ..................................... 36 Dọn Dẹp Nhà Cửa ......................................... 36 Kết Bạn Bốn Phương ..................................... 36 Hình Album ................................................... 36 Lời Nguyện..................................................... 36 Nhà Bán ......................................................... 36 Nhận Dịch Thuật .......................................... 36 Phim Người Lớn............................................. 36 Sức Khoẻ –Làm Đẹp ...................................... 36 Sang Thương Vụ ............................................ 36 Thuê Shop, Share Shop ................................. 37 Thuê Nhà, Share Phòng ................................ 37 Tìm Người Thân ............................................ 37 Truyền Hình Satellite..................................... 37 Water Tanks For Sale ..................................... 37 Video, Dvd, Băng Nhạc ................................. 37

Xin ghi rõ tên, họ, địa chỉ và số điện thoại

Gửi quảng cáo qua bưu điện:

70291-674/HTO/11

RAO VẶT

classifieds@viet-times.com.au

Từ 9.00am – 5:00pm

9791 7863

SERVICE

Alarm - Ăngten – Thợ Điện .......................... 30 Cây Cảnh, Bonsai, Làm Vườn ....................... 30 Chỉ May, Len Đan .......................................... 31 Chụp Hình Đám Cưới ................................... 31 Cửa Cuốn, Roller Shutter .............................. 31 Cửa Sổ – Cửa Chính ...................................... 31 Dọn Nhà – Chuyển Nhà................................ 31 Đổ Nền, Ủi Móng Nhà .................................. 31 Đưa Đón Phi Trường ..................................... 31 Dạy Nhạc ....................................................... 31 Dạy Lái Xe ...................................................... 31 Đám Cưới – Dịch Vụ ..................................... 31 Giặt Thảm ...................................................... 32 Handyman...................................................... 32 Hàng Rào – Cổng Sắt .................................... 32 Hồ –Thợ Hồ, Thợ Mộc, Sơn ......................... 32 Khoá – Thợ Khoá .......................................... 32 Kế Toán – Tài Chánh .................................... 33 Kiếng, Gạch Men ........................................... 33 Lót Gạch ........................................................ 33 Mái Nhà – Roofing ........................................ 33 Mái Hiên – Verandah..................................... 33 Màn Cửa – Curtains, Blinds .......................... 33 Máy Tính – Mực In........................................ 33 Nhà Bếp – Design & Install ........................... 33 Nhà Bếp, Tủ Âm, Phòng Tắm....................... 33 Ống Nước - Thông Ống Nghẹt ..................... 33 Phong Thuỷ – Bói Toán ................................. 33 Rangehood –Máy Hút Hơi ............................ 34 Sàn Gỗ, Trải Lót Sàn Gỗ................................ 34 Sơn – Trang Trí Nhà Cửa............................... 34 Sắt Cho Nhà Và Hãng ................................... 34 Thiết Kế Xây Dựng Nhà Cửa ........................ 34 Tiệm Bông, Tiệm Hoa.................................... 34 Vật Nuôi – Thú Nuôi .................................... 34 Vẽ Biển Quảng Cáo ....................................... 34 Xi Măng – Đổ Nền Nhà................................. 34 **** Dịch Vụ Người Lớn * ........................... 34

Suite 7, 4 St James Avenue

70288-671/HTO/11

quá dễ dàng!

Email:

70196-648/HTO/10

trên Viet Times

Gặp tại Springvale:

• Nhận cắt tất cả các loại cây lớn nhỏ. • Chúng tôi có máy lớn xay tại chỗ. • Làm việc 7 ngày, nhanh chóng và gọn.

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Việt Nam! Liên lạc: QUANG 9547 4557 - 0421 826 000

60137A-640/HTO/10

Đặt quảng cáo rao vặt

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

70136-637/HTO/10

G & A BOBCAT SERVICES & TIPPER AND CONCRETE SERVICES

THUẬN DRIVING SCHOOL NHẬN DẠY XE TỰ ĐỘNG VÀ SỐ TAY

Công ty Công Chánh

Nam và Nữ huấn luyện viên

nhiều năm kinh nghiệm (Cert 3 & 4)

ẢNH LỢI PHOTOGRAPHICS NHẬN CHỤP hình cưới, hình chân dung, lưu niệm đủ loại – Có nhiều package cho đám cưới để lựa chọn. Xin liên lạc: 0411 467 893 hay (03) 9689 7411

70318-651/RE/10

CỬA CUỐN, ROLLER SHUTTER

CỬA CUỐN WINDOW SHUTTERS Các loại cửa cuốn nhôm cao cấp, điện tử, điều khiển tay hay tự động.

Xem thêm chi tiết tại website: www.doorstar.com.au

VINA WINDOWS & DOORS Chuyên thay đổi tất cả các loại cửa cho Nhà & Shop • Thay kiếng splashback cho nhà bếp • Nhiều kinh nghiệm, tận tình

Giá cả phải chăng! Liên lạc: Anh Mỹ 0421 616 723

• Hướng dẫn thi 32 CÂU LUẬT và bài thi trên máy tính “HAZARD PERCEPTION” miễn phí • Dạy các vùng lân cận: Carlton, Sunshine, Hoppers Crossing, Werribee, Broadmeadows, Bundoora Vic Roads. *có điều kiện áp dụng

Công ty Công Chánh đầu tiên của người Việt tại Victoria, với những kỹ sư và thợ chuyên nghiệp đã làm nhiều năm với council đảm trách.

Xin liên lạc: Thuận

FIRST PASS DRIVING SCHOOL

Tel: 9314 4702

• Nhận dạy bao, dạy giờ cho mọi trình độ, tất cả các dùng miền Tây • Có nhiều plan cho bạn chọn (5 tiết, 10 tiết or 20 tiết) + 2 lần thi ĐẶC BIỆT: Giảm giá cho học sinh, người thất nghiệp. HỌC SINH LẦN ĐẦU ĐẬU TRÊN 85%

Hướng dẫn FREE 32 câu luật và 28 câu computer

Mob: 0403 349 455

AUTO và MANUAL

Xin vui lòng liên lạc LINH NGUYỄN 0432

• Đưa đón quý đồng hương từ Springvale và các vùng phụ cận đến phi trường Melbourne • Làm việc 7 ngày trong tuần • GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

SECURIT Y DOORS

Chuyên thiết kế, lắp đặt và sửa chữa các loại cửa: • Cửa bảo vệ • Cửa lùa • Lưới ruồi • Song sắt cửa sổ

Xin liên lạc Hồng 0402 457 767 Hùng 0434 006 434

DẠY NHẠC

www.northernshutters.com.au 50112-544/RE/8

Tự động hay tự điều khiển

“Bảo vệ tài sản của bạn”

Chuyên nghiệp về các loại cửa cuốn, giá hợp lý: • Chống nóng, lạnh • Bảo vệ tài sản • Chống ồn, ngăn gió • Điều chỉnh ánh sáng 18 Quinn Drive, Keilor Park VIC 3042

Jordan: 9336 0005 • 0413 708 238

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

Khảo giá miễn phí

Tel: 9317 9899 Fax: 9317 9813 Mob: 0412 816 886

Vật liệu hảo hạng - Tay nghề tuyệt vời Chắc chắn sẽ làm quý khách hài lòng!

Muốn nhanh chóng? Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

KARAOKE LƯU NIỆM

Liên lạc: David 0423 495 813

Giáo dục âm nhạc tốt nhất dành cho con của bạn! PIANO * VIOLIN * ORGAN KEYBOARD * FLUTE * CLARINET SAXOPHONE * DRUMS * GUITAR BASS * SINGING MUSIC THEORY

9791 3011

9887 9883

Dandenong

Glen Waverley

Vui lòng xem quảng cáo tại trang 8 (Magazine 168) và voucher khuyến mãi tại trang Vouchers

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

- 0466 434 755

NHẬN NẤU TIỆC CƯỚI VÀ CHO THUÊ BÀN GHẾ • Nhận trang trí nhà đám cưới, đám hỏi • Cho thuê cổng cưới, mâm quả, rạp che, bàn ghế, lư hương, chân đèn, bảng vu quy và tân hôn • Tất cả các vùng Melbourne. 60496-625/HTO/10

9402 5782

ĐÁM CƯỚI – DỊCH VỤ • Thâu Karaoke giọng ca của mình vào CD lưu niệm với bạn bè • Sang các loại băng tape, video, camera film gia đình vào DVD • Bán và cho thuê dàn máy Karaoke • Thâu luyện giọng thi Idol Australia • Gởi CD đến các trung tâm băng nhạc • Nhận quay phim & chụp hình party/đám cưới & đám tang

Hãy gọi Claudio:

Ph.

459 456

Springvale - Melbourne - Airport Bus

Nhận làm khắp mọi vùng MIỄN PHÍ ĐO VÀ KHẢO GIÁ Bảo hành 10 năm! Vui lòng liên lạc:

0401 155 171

Đặng Tuyển

ĐƯA ĐÓN PHI TRƯỜNG

Telephone: 9713 0268

• Dạy bao: 25 giờ/3 lần thi = $1,350

70107-632/HTO/10

70053-643/HTO/10

1A Meriton Place, Clayton South VIC 3169

• $25 cho giờ học đầu tiên + Miễn phí giờ học trước khi thi + Phí thi lại *

70226-654/HTO/10

CHỤP HÌNH ĐÁM CƯỚI

Miễn phí đo và khảo giá!

70330-657/HTO/11

9793 3530

0430 067 836

60218-650/TH/9

Tel:

179 Lonsdale St, Dandenong 3175

Liên lạc

70604-675/HTO/11

Màu sắc đa dạng • Giá cả phải chăng

Chuyên cung cấp các loại cửa gỗ chất lượng cao! (bán trực tiếp đến khách hàng) 70186-647/HTO/10

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI CHỈ MAY, LEN VÀ DỤNG CỤ ĐAN SỢI

50232A-559/RE/6

8 Mitford Pd, West Footscray

• Làm đường lộ, carpark và cầu cống • Đào, đổ nền nhà, garage, hãng xưởng • Làm drivewway với nhiều màu và kiểu khác nhau (100m2 trở lên) • Định giá và góp ý miễn phí

60145A-675/HTO/11

8511 4979 - 0417 667 858

TDL CONTRACTORS P/L

Tất cả các công việc đều được bảo đảm.

THẾ CHƯƠNG

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

Không có việc gì là nhỏ cả! Liên lạc: 9799 3651 or 0401 863 433

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ!

0466 438 864 70044-642/HTO/10

ĐỔ NỀN, ỦI MÓNG NHÀ

Chúng tôi chuyên về các dịch vụ ủi đất, san lắp mặt bằng, tháo bỏ, dọn dẹp sạch sẽ & tráng sân nền xi măng...

CHỈ MAY, LEN ĐAN

Knit ‘n’ Purl

Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

70162-642/HTO/10

• Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao

70334-667/HTO/11

60191-629/HTO/10

11 Mahoneys Road Reservoir VIC 3073 (Melway ref: P8 H11) Tel: 9469 5026 • Fax: 9460 3059 • Mob: 0411 551 699 Email: orient_bonsai@hotmail.com • Website: www.orientbonsai.com.au

0431 536 421

Trường dạy lái xe

Trường dạy lái xe 70257-667/HTO/11

• Chuyên bán sỉ và lẻ • Các loại cây cảnh, bình chậu và dụng cụ chơi cây cảnh • Nhận trang trí và gói quà • Đất trồng và đá sỏi • Bộ sưu tập các loại cây cảnh bonsai

Chúng tôi chuyên cung cấp các cửa sổ nhôm và thay các loại cửa: • Aluminium Sliding Windows • Awning Windows • Casement • Sliding Doors • Stacker Doors • Security Doors • Fly Screens • Bán các loại ổ khóa và phụ tùng cho cửa nhôm và Sliding Doors • Bán đủ size Angle nhôm

Xin liên lạc Trúc

Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693 www.tstdrivingschool.com

60247-645/HTO/10

60147A-674/HTO/11

9 Warrick Avenue Springvale 3171 Tel: 9548 5960 Fax: 9548 0429 Liên lạc Hải Mob: 0432 780 380

Giảm giá 10% các mặt hàng Giảm giá 10% -30% các chậu cây cảnh

Mở cửa 6 ngày/tuần, THỨ BA ĐÓNG CỬA Thứ Tư - Thứ Hai 10:00AM - 5:00PM

• Nhận chuyên chở cho shop/cửa hàng • Nhận dọn nhà vào cuối tuần

TRƯỜNG DẠY LÁI XE – TST

Instuctor nhiệt tình vui vẽ được đào tạo cấp bằng tại Úc Certificate IV in Road Transport & Driving Instruction Với chứng chỉ cấp 4 về luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn Nhận dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận Làm việc 7 ngày/tuần và dạy khi trời tối từ 7 giờ tới 11 giờ Liên lạc người dạy VĂN NGUYỄN

PREMIUM DRIVING SCHOOL

DỌN NHÀ

7 ngày/tuần Liên lạc An Ha: 0423 433 588

Hội chợ cây cảnh lớn nhất tại Melbourne!

• Chuyên nhận dọn nhà • Nhận mọi dịch vụ chuyên chở lớn nhỏ • TRONG VÀ XUYÊN TIỂU BANG Vui lòng liên lạc Minh Long Huynh Mob: 0423 633 566 Tel: 9332 6338

CỬA SỔ – CỬA CHÍNH

ORIENT BONSAI NURSERY

DẠY LÁI XE Driving School

Tel: 9449 5274 Mob: 0412 288 476

ABN 51823004232

• Trồng bông hoa và cây kiểng mới và cũ • Landscape, Consulting, vẽ kiểu... • Nhận chăm sóc vườn khi bạn đi oversea • Có hóa đơn cho bạn lấy lại thuế

• Nhận trả bằng thẻ tín dụng

70176-632/HTO/10

0422 838 769

Liên lạc: Minh 0422 082 016 hay 9795 0707

DỌN NHÀ VÀ VẬN CHUYỂN

• Chất liệu tốt nhất với tay nghề cao

20313-608

REMOVALS

Để được đo đạc và khảo giá miễn phí! Xin gọi ngay Eric

Nhận vùng Springvale , Noble Park và lân cận

Cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng. Chơi giỏi trong vòng 12 tuần lễ. FIRST LESSON FREE.

MINH LONG

ROLLER SHUTTERS

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm cửa cuốn.

Chuyên cắt cỏ - Làm vườn - Tỉa cây Dọn rác & chăm sóc vườn tược Liên lạc Vũ

DỌN NHÀ – CHUYỂN NHÀ

• Chuyên làm cửa cuốn, cửa an toàn, lưới sắt, lưới ruồi • Cố vấn, phục vụ tận tâm, trung thực và thân thiện

0418 105 871 70370-666/HTO/11

L/l Tài:

EXCLUSIVE

70059-644/HTO/10

60455-617/HTO/10

TÀI TRỊNH LÀM VƯỜN •Tỉa cây, đốn cây, lấy gốc •Dọn vườn, dọn rác •Làm Landscape - Retaining wall -Trồng cây kiểng

9792 3675

Liên lạc Chị Huệ:

0422 069 248 31


9792 3675 CÔNG TY TRẢI THẢM & GIẶT THẢM

LT BUILDING PTY LTD • Sửa nhà shop, nới phòng, đóng vách, lót gạch, làm nhà tắm, thay bình nước nóng • Thông ống cống bị nghẹt • Xin giấy phép đổ Driveway, tráng nền xi măng

NHÀ - NHÀ HÀNG - VĂN PHÒNG

• Chuyên trải thảm, cung cấp mọi loại, từ việc nhỏ đến lớn

Chuyên dạy nấu ăn và làm đủ loại bánh • Nhận đặt bánh sinh nhật và bánh cưới. • Nhận đặt làm các món ăn Á Châu đặc sắc và bánh tây cho tiệc/party. • Nhà hàng trang trí lịch sự là nơi lý tưởng đãi khách cho mọi trường hợp (50 chỗ ngồi) với các món ăn Hoa - Nhật - Việt độc đáo và có karaoke. • Phía sau nhà hàng có bãi đậu xe thật rộng rãi.

• Nhận sửa chữa thảm đùn, cháy rách, thảm bị ngập nước... • Sử dụng máy tối tân & lớn nhất hiện nay để giặt thảm

HANDYMAN

Hung’s Hadyman

Quý vị có thể xem kiểu bánh: • Trên Internet: www.puritycakes.com.au

70265-666/HTO/11

• Tại Showroom: Có trưng bày trên 90 kiểu bánh cưới • Tại Bridal Exhibitions được tổ chức tại Royal Exhibition Building – Carlton Gardens:

Ngày 15-16/01/2011

299 Barkly Street Footscray 3011

296 Bridge Rd, Richmond 3121

Tel: 9429 1495

Fax: 9689 4708

Mobile: 0400 649 588

GIẶT THẢM

PHÁO BÔNG AUSTRALIA

An Giặt Thảm

Chuyên cung cấp các loại pháo bông trong nhà và ngoài trời:

• Cho các dịp lễ hội • Múa lân • Đám cưới • Mừng năm mới • Khai trương kinh doanh

• Chuyên giặt thảm cho nhà, hãng xưởng, cơ sở thương mại, sofa, xe cộ... • Dùng máy lớn và tối tân nhất được mounted trong xe truck. Dùng hóa chất tốt, an toàn cho sức khỏe, nước nóng 900 giết hết bọ rệp nên thảm rất sạch.

Đặc biệt: Giặt 2 lần, nhà 3 phòng: $50!

P.O. Box 4020, Keilor Downs VIC 3038 Ph: 9310 8771 Mob: 0412 070 573

Gọi ngay An hôm nay

Website: www.crack-a-jack.com.au

9544 7180 • 0432 871 744

CHỨNG HÔN NHÂN - PHIÊN DỊCH

Thăm website:

(Vào lối đường Dennis, đối diện RACV cũ & Bilo)

32

www.viet-times.com.au

Xin liên lạc anh

Ngân Nguyễn 0419 368 214

Tel: 9689 3855

topreinz-508/TH/6

để tìm các món lời từ rao vặt và được đăng quảng cáo miễn phí!

Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại hàng rào, cửa gỗ, cổng sắt , cổng điện, điều khiển từ xa...

Tel: 9796 9908 • 0409 996 936 70060-644/HTO/10

Để biết thêm chi tiết xin xem website: www.fivestarfencing.com.au

0466 323 948 PRO CONTRACTOR Liên lạc Lộc:

ABN: 26931108177

Chuyên: sửa nhà, shop, nới phòng, tân trang phòng tắm, toilet, tráng nền xi măng.

HỒ –THỢ HỒ, THỢ MỘC, SƠN

Wall Cladding & Coating P/L

TÔ GẠCH, TƯỜNG

Làm việc tận tâm, vui vẻ

• Nhận làm tất cả các kiểu tô gạch • Đa dạng màu sắc và độ nhám khác nhau • Cung cấp và lắp ráp nhựa polystyrene • Đường chỉ (moulding) & vữa đặc (Solid plaster)

L/l Tân: 0415 824 778 – 9310 7597

QUÂN HANDYMAN Nhận: sơn nhà, làm plaster, lót gạch, đánh

bóng sàn gỗ, tân trang phòng tắm, toilet, cửa... 70021-636/HTO/10

BUSINESS HOURS: Mon (closed) • Sun: 10am-3pm • Tue-Sat: 9am-6pm

• Bánh cưới • Bánh sinh nhật

70137-638/HTO/10

FIVE STAR FENCING & GATES Miễn phí khảo giá - Thân thiện - Chất lượng!

• Nhận sơn sửa nhà cũ và mới • Tất cả các công viện lớn nhỏ về handyman • Nhận lắp đặt lớp cách nhiệt cho nhà cũ và mới • Nhận lắp đặt ăng-ten digital TV

50239-650/RE/10

Tiệm Bánh Bích Thuần

Chuyên làm các loại:

Peter: 0410 446 161 - 5968 2985

LỘC HANDYMAN

Liên lạc: Justin

WING LA CAKES

• Thay máng xối • Lót gạch trong, ngoài nhà • Làm garden • Phòng tắm, toilet

L/l: Châu 0432 124 074 - 03 8787 8685

9546 0756 - 0417 542 840

TIỆM BÁNH

70255-644/HTO/11

HANDY MAN

Trên 10 năm kinh nghiệm, chuyên: • Tráng nền xi măng • Làm carport • Làm hàng rào colorbon

102 View Rd Springvale, VIC 3171

Trading as PURITY CAKE DESIGN Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật và bánh cho những ngày đặc biệt Loại bánh Pháp (bánh kem) hay bánh Úc và Anh (Chocolate mud cake, fruit cakes, icing flowers) Cup cakes, Photo cakes, Croquembouches

garage xe, điều khiển từ xa, cổng điện. MIỄN PHÍ KHẢO GIÁ!

70317-658/HTO/11

Vùng Springvale và các vùng phụ cận. Liên lạc: 0401 720 678 - 0422 332 158

Hàng rào ColorBond

QUYÊN – LOCK SMITH * Chuyên đảm trách về các loại khoá - Cửa nhà văn phòng, hãng xưởng - Lắp ráp, sửa chữa và mở các loại khoá Hãy quan tâm tài sản và an ninh cho gia đình quý vị

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - TẬN TÂM Thanh: 0425 869 838 - 8790 5723

Đặc biệt: - Rất khó mở cho kẻ gian - Nhưng nhanh và dễ dàng không cần

HOME & MAINTANENCE SERVICES

TÂN TRANG VÀ BẢO TRÌ NHÀ CỬA

Bảo đảm chất lượng • Giá cả phải chăng

Mọi chi tiết xin vui lòng gọi : Vinh 0466 880 518 Hiền 0431 383 845 Tòng 0423 085 195

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

chià khoá khi quý vị muốn thoát ra khỏi nhà, trong trường hợp nguy hiểm như cháy nhà hoặc cấp cứu...

Trước khi dự định lắp ổ khoá, hãy gọi chúng tôi để được hướng dẫn miễn phí về các loại khoá an toàn nhất. MLA (Master Lock Smith Australian Certified)

Quyên: 9346 9399 • 95473853 • 0403 133 960

Hoàng: 0413 597 379 Nhận sơn sửa nhà và shop, nới thêm phòng, lót gạch, máng xối, carport, lót sàn... GIÚP XIN GIẤY PHÉP

No. 11/Factory 4, Malcolm Crt, Kealba 3021 Tel: 9364 4489 Fax: 9364 4491 Melbourne: 0412 310 217 Sydney: 0432 650 773 www.ultratexwallcladding.com.au

KHOÁ – THỢ KHOÁ

Hàng rào - Cổng - Cửa kéo tự động Máng xối - Mái che - Carport

• Nhận làm vườn, trồng cây cảnh, lót gạch, decking, retaining wall và hệ thống nước trong nhà • Gắn hệ thống nước tưới cây, trồng cây và cỏ. • Tân trang phòng tắm, sơn nhà trong và ngoài, và mọi dịch vụ về nhà cửa… • Việc làm kỹ lưỡng và tận tâm

60429-630/HTO/10

Chứng Hôn Nhân

Chủ nhân người Việt kính mời!

0413 93 22 77

P.J. GARAGE DOORS P/L Chuyên cung cấp và lắp đặt: các loại cửa

60117-609-658

• Bánh được đem đến tận nhà bạn

ABN 21 087 901 460

Liên lạc Dung Tran: 0431 605 317

Đám cưới và tất cả các lễ lạt Giá rẻ phải chăng Nhận đi tất cả các vùng

• Bánh Pháp (kem), bánh Úc (Icing)

Factory: 15/12-18 James Ct, Tottenham

70354-659/HTO/11

Jacqueline Celestin Corentin

Chuyên làm hàng rào - Cổng sắt Cổng tự động - Carport - Veranda

Minh: 0422 597 622

Nhận nới phòng, bọc garage, sửa chữa nhà cửa, sơn nhà, làm car port, lót gạch đặc biệt nhà tắm... Khắp tất cả các vùng trong Victoria

60195-630/HTO/10

• Nhận làm bánh cưới, bánh sinh nhật

Handyman

Celestin Corentin Civil Celebrant

MINH CÔNG

LSQ-467/RE/6

70015-636/HTO/10

60339-600/TH/9

0422 069 248

Liên lạc: 0468 744 185

60480-632/HTO/10

70334-659/HTO/11

Liên lạc Chị Huệ:

M. 0421 759 632 H. 9078 9803

ABN 84505220854

Chuyên nhận: Sơn, sửa nhà, cửa hiệu (shop), đóng plaster, lót gạch men, đóng sàn gỗ (wood floor, decking). Thay máng xối, mái đậu xe (carport), nhà bếp, phòng tắm, nới phòng, lắp ráp cửa, thay ổ khóa.

Thợ khóa BWT MOBILE LOCKSMITH

Thợ khóa lưu động khắp vùng 24/7 Nhận sửa, mở, lắp ráp và cung cấp đủ loại khóa cho nhà, shop và xe Sẽ đến nơi khảo giá miễn phí Trương: 9546 1269 – 0402 597 856

60482-621/HTO/10

23 Janelaine Court, Springvale South, Melway 88G1

* HÀNG RÀO * CỔNG SẮT * CỔNG ĐẨY

50162-627/HTO/10

LIÊN LẠC BẢY: 9312 7248 - 0417 345 593

SAN’S

70355-659/HTO/11

KỸ LƯỠNG VÀ UY TÍN

CATERING

Lầu 1, 66-68 Nicholson St, Footscray

70130-636/HTO/10

• Mọi việc làm do chủ nhân chuyên nghiệp đảm trách

• Nhận đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, sinh nhật, đầy tháng tại nhà hoặc Hall • Cho thuê rạp, bàn ghế... • Tất cả các vùng Melbourne • Phục vụ từ A-->Z

• Ký hôn thú theo ủy nhiệm của Bộ Tư Pháp Liên Bang - Nhà, văn phòng - 7 ngày/tuần • Phiên dịch các loại giấy tờ (NAATI 3)

HÀNG RÀO – CỔNG SẮT

• Bảo đảm rất sạch và mau khô

SUPER STAR

9687 2485

Liên lạc LIÊM: 9312 7903 - 0413 320 766

• BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ GIÁ CẢ so với các nơi khác

Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: Tel: 9370 1816 hoặc cô Bình: 0413 137 648 266-268 Maribyrnong Rd, Moonee Ponds 3039 Website: www.goldenchefcooking.com

Tel:

60422-629/HTO/10

70259-666/HTO/11

Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds MÁY TÍNH – MỰC IN

ACOUNTANT

Nhận lót tất cả các loại gạch cho nhà cũ, mới, shop Chất lượng – Uy tín – Rẻ

Reg. Tax Agent

Đảm nhận tất cả các dịch vụ

4/235 Sunshine Rd, Tottenham 3020 Tel: 9314 1811 • Fax: 9314 1677 Hiển:

MÁI NHÀ – ROOFING

Hãng chúng tôi chuyên thiết kế và đóng các loại kitchen,vanities và laundry theo ý thích của quý vị.

Khảo giá miễn phí

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

www.viet-times.com.au

Tel:

Từ $60

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 t. 03 8502 8639 Mon. – Fri. 10am to 6pm Sat. 10am to 3pm Sun. by appointments only

60214-672/HTO/11

• Self Managed Super Fund Administration • Set up Pension Phase • SMSF Compliance (TAX & AUDIT)

Liên lạc: Ross

Tel: 9796 9441 rkcm@bigpond.net.au

9546 6352 - Thái Hòa 0434 596 416

Chúng tôi nhận làm đủ các loại: • Verticals (màn đứng) • Màn cuốn (Roller) • Màn La Mã các loại • Plantation Shutters • PVC cafe (rèm che) • Awinings 60470-620

patrick@newworldsuper.com.au Mon. – Fri. 10am to 5pm

KIẾNG NHÀ TẮM

Miễn phí đo & khảo giá

- Chúng tôi chuyên về buôn bán các loại kiếng nhà tắm. Bán thẳng từ Warehouse ra Public nên bạn tiết kiệm nhiều.

- Chất lượng! Làm tại Úc nhưng bảo đảm bạn tiết kiệm ít nhất 30%

- Chúng tôi có thể giới thiệu các thợ kinh nghiệm để giúp bạn lắp ráp, làm mới các loại phòng tắm và bạn cũng có thể tiết kiệm ít nhất 10%. BẢO HÀNH 10 NĂM

Liên lạc tiếng Anh 9512 3363

70335-656/HTO/11

575*hong1

CHUYÊN ĐÓNG VÀ THIẾT KẾ 3 CHIỀU (3D DESIGN) CÁC KIỂU NHÀ BẾP MỚI, SHOP FITTING, VANITY, TỦ ÂM THEO Ý KHÁCH Thợ chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm

Có nhiều kiểu mẫu mới tại Show Room

VẬT LIỆU GỒM CÓ: Vinal wrap, sơn hấp, cửa gỗ, laminate

9077 1353

Mob.

IN-STYLE Blinds Chuyên làm:

• Màn Phủ Đứng (Vertcial) • Màn Gỗ (Timber) • Màn Hòa Lan (Holland/Roller) • Màn Vải Xếp (Roman) • Màn Sáo Ngang (Micro/Slimline)

Đo & Khảo giá miễn phí Phục vụ 7 ngày cho mọi vùng trong Melbourne Tất cả việc làm được bảo đảm & nhanh lẹ

Công ty uy tín chuyên làm nhà bếp và nhận trang trí shop

Email: in_styleblinds@yahoo.com

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

0431 088 428

Email: newkeyman_kitchen@yahoo.com.au

Website: www.keyman.net.au

Muốn nhanh chóng? Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

9547 5205

PHONG THUỶ – BÓI TOÁN

22 Terra Cotta Dr, Blackburn 3130 Ted Wu 0423363688

• Sửa chữa và thay hệ thống nước nóng lạnh • Chuyên về lắp ráp và sửa các loại Gas • Sưởi âm/tường, lò nước nóng, nấu ăn • THAY MÁNG XỐI, GẮN BỒN NƯỚC MƯA • Khai thông hệ thống cống rãnh bị nghẹt • Làm phòng tắm • Sửa chữa vòi nước rò rỉ • LẮP ĐẶT TOILET • Lắp đặt máy lạnh

0402 88 66 99

Tel: (03) 98941868 • Fax: (03) 98941867

Xin Liên Lạc Dũng (Steve)

0406 373 557 hoặc 03 8361 7642

Xin vui lòng liên lạc Phong:

Liên lạc Nhanh:

• Thợ chuyên nghiệp có đăng ký đàng hoàng • Có giá tốt nhất cho mọi công việc lớn nhỏ • Chỉ cần 2 tuần để hoàn thành công việc

0411 507 076

Thợ sửa ống nước + Gas • Thợ ống nước có licence gắn và sửa các hệ thống nước gas • Sửa chữa và thay mới hệ thống nước nóng và lạnh bị sét • GẮN NƯỚC TỦ LẠNH, GẮN THÙNG NƯỚC MƯA • Gắn sưởi âm, sưởi tường, bình nước nóng, gắn máy lạnh

Chuyên về nhà mới/cũ, cửa hàng và hãng xưởng

and SHOPFITTING

26 Central Ave, Sunshine VIC 3020 Tel.

Mọi chi tiết xin liên lạc ĐỐNG 0434 599 955

NEW KEYMAN KITCHEN

Trên 20 năm kinh nghiệm

60402/HTO/10

KIẾNG, GẠCH MEN

9364 9636

Licence 52080 & Compliance Certificate

Tel: 9312 2291 - Fax: 9312 2293

ABN 20 675 105 069

• Màn gỗ • Màn Hòa Lan • Màn Venetian • Màn ngang • Màn đứng • Màn vải xếp • Lưới ruồi • Cửa an toàn • Lều vải bố

Tel:

K.E. KITCHEN PTY/LTD HỒ PLUMBING & GAS 18 Annesley St, Braybrook VIC 3019

PHỤC VỤ: Khảo giá miễn phí, vui vẽ, uy tín, hoàn thành công việc đúng thời hạn!

38 Balmoral Avenue, Springvale VIC 3171 t. 03 9512 3699

119 McIntyre Rd, Sunshine

• Gắn và lắp ráp các loại lò gas

FACTORY: 2/2 Regal Drive, Springvale (Mel 79K8)

MÀN CỬA – CURTAINS, BLINDS

Cung cấp các oven, cooktop, rangehood và dụng cụ cho tủ bếp!

ỐNG NƯỚC - THÔNG ỐNG NGHẸT

• Uy tín và chất lượng • 7 năm bảo hành • Giá rẻ tại hãng 60461-668/HTO/11

Tel: 9363 8734 • Mob: 0422 632 218

TAX RETURN

Miễn phí đo & khảo giá!

KITCHEN CABINETS

27 Salmond Street, Deer Park VIC 3023

Ph: 9548 4466 - Mob: 0425 806 006

• Sản xuất tại hãng các loại cửa gỗ(timber door) cho tủ bếp và laminate benchtop (giá sỉ) ĐẶC BIỆT:

NHÀ BẾP – DESIGN & INSTALL

70023-637/HTO/10

29 Windsor Avenue, Springvale VIC 3171

9555 8755

HOÀ BÌNH

Xin liên lạc anh Bình ngay hôm nay!

31645-463/RE/6

• Khai các loại thuế, ABN, GST, BAS • Bảo hiểm: Nhà, đồ đạc, thương nghiệp, du lịch...

• Chuyên đóng và thiết kế bằng 3D và các kiểu nhà bếp hiện đại hoặc theo ý thích của khách hàng

70145-639/RE/10

Lâm Hữu Lộc

Tel:

60076-616

60155-615/RE/10

Văn phòng Kế Toán & Bảo Hiểm

• Khảo giá miễn phí cho người Việt • Chuyên làm các loại hàng rào, các kiểu cửa, cộng tự động • Lắp ráp cửa an toàn, verandah (mái hiên) và các loại carport • Giá cả phải chăng, có bảo hành!

Kiên 0413 515 418

23/260 Wickham Rd (Via Commercial Rd) Moorabbin Melway 77 J8

70127-635/HTO/10

HB Metal Chuyên nghiệp về Hàng rào và Hiên nhà

Kitchens 4 All

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:30 - 6:00 và thứ Bảy: 10:30 - 3:00

70114-634/HTO/10

ABN 43 633 077 976

MÁI HIÊN – VERANDAH

Accountant & Business Advisor

Xem thêm chi tiết tại website:

www.apacnotebooks.com.au email: sales@apacnotebooks.com.au

60452-666/HTO/11

V R D ACCOUNTING SERVICES

Tel: 9548 3195 Mob: 0431 635 044 - 0402 949 766

Chuyên gia hàng đầu về máy tính xách tay! 70248-664/HTO/11

• Sơm mái ngói • Thay máng xối • Công việc làm bảo đảm • Bảo hành 10 năm

Chuyên về các loại cửa: • Cửa gỗ đặc, chất lượng Nhiều năm kinh nghiệm! • Cửa bọc nhựa vinyl Việc làm bảo đảm! • Cửa tráng nhựa

Sửa chữa - Nâng cấp - Bảo hành - Linh kiện

60104-591/TH/9

383 Corrigan Rd, Keysborough VIC 3173

0402 383 705

60100-622/HTO/10

Giá đặc biệt Khảo giá miễn phí

70328-656/HTO/11

Tel: (03)9711 5529 Mob: 0431 689 051

• Lập công ty và family trusts • Lập quỹ hưu trí • Khai thuế và thanh tra quỹ hưu trí

Chúng tôi nhận đóng và thiết kế các kiểu nhà bếp mới theo ý khách hàng.

0421 898 866

Liên lạc Lee/Thiện:

Chuyên về Booking Services: Hướng dẫn làm sổ sách kế toán, MXOB software.

Xin liên hệ 0433 916 235

SUNSHINE KITCHEN

Khảo giá miễn phí

KẾ TOÁN VÀ KHAI THUẾ

• Dịch vụ làm sổ sách kế toán • Hướng dẫn và tư vấn kế toán

60261-664

LÓT GẠCH

Văn Phòng Kế Toán

NHÀ BẾP, TỦ ÂM, PHÒNG TẮM

60481-621/HTO/10

LÓT GẠCH

KẾ TOÁN – TÀI CHÁNH

9792 3675

PHONG THỦY GIA CƯ Chuyên cố vấn coi phong thủy cho: Nhà ở, nhà hàng, văn phòng, công ty, doanh nghiệp, ... Nhiều năm kinh nghiệm chuyên nghiệp, chỉ dẫn cách thay đổi phong thủy thành một môi trường may mắn và thuận lợi cho người ở. Xin liên lạc: Danny Chan (tiếng Việt và tiếng Hoa)

Mob: 0400 060 390

PHONG THỦY “GIA CÁT“ Địa lý Bát Trạch • Huyền không Phi Tinh • Phong thủy tâm linh

Chuyên cố vấn phong thủy cho cơ sở doanh nghiệp, shop, công ty, nhà hàng, nhà, các công trình xây cất, building, apartment... Đặc biệt nhận xây nhà theo thiết kế phong thủy (lo từ A-Z) để có được một căn nhà “Cát Tường“. Coi đất (tốt, xấu) trước khi xây dựng. Nhiều năm kinh nghiệm.

Thầy Phong Thủy Gia Cát: 0412

321 178 33


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

JO JO FLORIST

nhà mới, cũ và shops...

Tel: 9310 9983

•Bán đầy đủ các loại hoa tươi, hoa cưới (nhiều kiểu để chọn lựa)

Muốn nhanh chóng?

• Xem ngày sinh ( ), FUTUNE TELLER và thay đổi cho may mắn. • Thuật phong thủy TAOIST

• Các loại hoa cho tân gia, văn phòng, nhà hàng, phúng điếu, nhà thờ… • GIAO TỚI NHÀ VÀ BỆNH VIỆN

Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

BOOKING: or 0403 782 998 8 03 95740 86

REBLOCKING & UNDERPINNING

GỌI MICHAEL NGAY ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT! Tel: 9323 9666 Mob: 0404 999 969

Đặc biệt: Bán cây kiểng lạ, cây ăn trái Xin liên lạc:

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

FIVE STAR

Chấn 0403 260 582 Trường 0425 899 655

5 REBLOCKING & STAR

UNDERPINNING

www.viet-times.com.au

Nói tiếng Anh và Trung Quốc

Website: www.firstandlastreblocking.com.au

MỞ CỬA 7 NGÀY

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

1/39 LIGHTWOOD RD. SPRINGVALE

CHUYÊN ĐỔ BÊ TÔNG, CỘT TRỤ, XÂY MÓNG NỀN NHÀ • Bảo hiểm đầy đủ • Được Chính phủ tài trợ • Bảo hành 15 năm • Được Chính phủ cấp giấp phép • Làm phẳng 100% bằng máy tính • Sử dụng máy bơm bê tông • Trên 15 năm kinh nghiệm Miễn phí khảo giá và tư vấn

VẬT NUÔI – THÚ NUÔI

web: www.fengshui1628.com

SẮT CHO NHÀ VÀ HÃNG

YARRAVILLE VETERINARY CLINIC

RANGEHOOD –MÁY HÚT HƠI

Viện Thú Y Yarraville ĐỦ MỌI DỊCH VỤ THÚ Y chăm sóc cho vật nuôi của bạn

70151-650/HTO/10

nhà – Bảo đảm không còn lại mùi dầu mỡ sau khi nấu)

• Thợ nhiều năm kinh nghiệm • Sẽ hướng dẫn quý vị mua máy hút với giá đặc biệt, tiết kiệm nhiều tiền.

Liên lạc Anh Minh 0412 650 902

Chuyên làm sắt cho nhà và nhà hàng BUILDER LINTELS

Bác sĩ Ian Burns

Nhận khám và chữa bệnh tất cả các loại thú nuôi Mở cửa:

Thứ Hai - Thứ Sáu 9am - 7pm Thứ Bảy 9:30am - 2pm

70253-664/HTO/11

• Chuyên gắn máy hút hơi cho nhà bếp và nhà hàng (Gắn ống hơi thoát thẳng qua nóc

70360-664/HTO/11

RANGEHOOD – MÁY HÚT HƠI

Chuyên đổ tất các loại xi măng và bê tông

Ph: 9314 8945

TARNO FLOORS

ALL TYPES CONCRETING

Chuyên đánh bóng & lót sàn gỗ (polishing & sanding)

VẼ BIỂN QUẢNG CÁO 70334-657/HTO/11

- Đặt nền floor laying. - Đánh bóng bằng dung dịch không gây độc (non toxic waterbased hand staining) DỊCH VỤ RẤT TẬN TÌNH & CHUYÊN NGHIỆP 664-715

DB-U 28422 ABN 44312270169 Master Builder 131760 Mật An Nguyễn

0402 042 816

ĐẶC BIỆT

$28/m

2 60188-652/HTO/11

SƠN – TRANG TRÍ NHÀ CỬA

fmflorist/TH/6

9793 1080

4/12 Mosrael Place Rd pe Tam Mosrael Pl

Chúng tôi tại đây

Mel 72K9, Off Stud Rd

Ph:

9764 2100

YOUNG

BEAUTIFUL SENSUAL

ngay!

DESIRABLE

AZNTEK CONCRETE

Phiến & Ngọt Kính mời

CONCRETE-XI MĂNG Đổ xi măng từ $300

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ

Phục vụ tất cả các vùng có người Việt 60137B-641/HTO/10

QUẢN LÝ MỚI

ROWVILLE

Chuyên về các loại nền móng xi măng, nền nhà, đổ nền xi măng cho lối đi, giá rẻ, chất lượng.

Không có việc nào là quá nhỏ cả.

MINH THỢ SƠN

34

Tel: 9689 8434

31702-559/RE/8

Liên lạc: 0427 439 456 Xin gọi

Xin liên lạc 0403 380 980 - 9317 8322 (AH) Shop 96 Footscray Market (đối diện Phở chú Thể)

$80 Full Service $70 Nude 1/2 giờ Nhiều cô gái trẻ đẹp!

CALIFORNIA CONCRETE

• Nhận giao bông về Việt Nam

hongtrungthai@yahoo.com.au Website: www.vnttimber.com.au

Chuyên nhận mọi công việc về sơn nhà mới, cũ, trong, ngoài nhà, shop, hãng xưởng... Việc làm kỹ lưỡng - Tận tâm - Uy tín - Chuyên nghiệp, Bảo đảm chất lượng cao! GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG - KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Liên lạc Minh: 0431 421 442 - 9798 1753

Nền móng và xi măng

433/MFR433/TH/5

0402 932 077 Tel: 9312 3329

Việc làm chất lượng. Giá cả phải chăng.

Alex: 0425 200 663 63

Tiệm Hoa Footscray Market

• Bán đầy đủ các loại hoa tươi: Hoa cưới, phúng điếu, sinh nhật, tân gia. • Đặc biệt bán đủ các loại cây kiểng. • Riêng Chủ Nhật, nếu cần bông gấp, delivery trong vòng 1 tiếng đồng hồ.

KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ!

Liên lạc John Trung:

1 Primary Place, Maribyrnong VIC 3032

TIỆM BÔNG, TIỆM HOA

Gọi cho chúng tôi để được

Gỗ Fully Lay Laminate*

BẢO HÀNH 7 NĂM!

Tráng nền xi măng kiểu slate, stencil & exposed aggregate cho nền garage, arage, lối xe vào, lối đi và verandahs.

swa 7690b

OFF STUD RD

• CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI GỖ VÁN SÀN NHÀ • Các loại gỗ đặc của Úc với chất lượng cao và bảo đảm theo tiêu chuẩn janka rating từng loại gỗ • Gỗ đặc Prefinished (đã đánh bóng), Engineered Floating Floors, Laminate Floors với giá thật rẻ và nhiều loại màu sắc khác nhau • NHẬN LẮP RÁP SÀN GỖ VÀ BẢO HÀNH KHI ĐẾN CÔNG TY • Hãy liên lạc với anh John Trung với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành gỗ để được GIÁ ĐẶC BIỆT.

60421-650/HTO/10

VNTTIMBER TRADING

0408 505 626

**** DỊCH VỤ NGƯỜI LỚN *

Victoria Concrete Works

Chuyên xây dựng nhà cửa dân dụng

• Nhà mới - Units - Townhouses • Tư vấn cho chủ xây dựng • Giá cả phải chăng - Chất lượng tuyệt vời

Liên lạc với chúng tôi: Darren

XI MĂNG – ĐỔ NỀN NHÀ

MAT’S MODERN HOMES

ABN 12 470 342 449

Miễn phí khảo giá!

Dzung Pham G r ap hi c Ar t

Tel. 9364 5746 Mob. 0425 772 221

THIẾT KẾ XÂY DỰNG NHÀ CỬA

0401 446 714

• Stencil Concrete • Crossovers • Slate Concrete • Driveway • Coloured Concrete • Garages • Plain Concrete • Exposed Aggregate and much more...

70239-663/HTO/11

Thắng Flooring Chuyên lót sàn gỗ. Đặc biệt lót laminate • Hoàn tất (full): $35/m2 (8mm); $45/m2 (12mm) • Hoặc công (labour): $15/m2

Chúng tôi bảo đảm hàng chất lượng với giá rẻ nhất!

Đảm trách tất cả các dịch vụ chuyên về QUẢNG CÁO VÀ IN ẤN

Liên lạc: ANDY LU O411 989 178 Fax: 9464 2265 Email: austarc@gmail.com Hãng: 349 Settlement Rd, Thomastown

Caroline Springs, Hillside, Deer Park, St Albans, Sunshine, Footscray, Springvale, Dandenong...

Liễu 0432 823 585

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

SWA 5109 BE 60458-647/HTO/10

4792 – 0411 165 292

60401A-626/HTO/10

Liên lạc

Liên lạc Simon:

9309 0700 • 0411 174 000

291 Wiliamstown Rd, Yarraville 3013

SÀN GỖ, TRẢI LÓT SÀN GỖ

Liên lạc: ZIBI 8707

Chúng tôi chuyên làm: • Cọc gỗ hoặc bê tông cho gốc cây • Có giấy phép của Council • Nới rộng nhà và xây thêm lầu • Tất cả việc làm bảo hành 15 năm • Khảo giá và tư vấn miễn phí

60453-617/HTO/10

0421 590 889

Last

60164-644/HTO/10

Liên lạc Huy:

and

• Nơi giải trí sang trọng và cao cấp cho quý ông • Nhiều tiếp viên trẻ, đẹp và hấp dẫn đến từ nhiều quốc gia • Có giá đặc biệt vào ban ngày.

70300-675/HTO/11

Giá cả phải chăng!

• Làm thay đổi vận mệnh của bạn tại: Cửa hàng kinh doanh, văn phòng, nhà cửa, mộ phong thủy...

62 Alfrieda St, St Albans

60488-622/HTO/10

Làm việc kỹ lưỡng, tận tâm, uy tín, bảo đảm, chất lượng.

NỔI TIẾNG TRÊN 15 NĂM TẠI ÚC VÀ NƯỚC NGOÀI.

First 60023-574/RE/9

MINGLIANG HE

TIỆM HOA KIM QUẾ

70203-650/HTO/10

HUY-THỢ SƠN Chuyên nhận sơn trong và ngoài

THẦY PHONG THỦY/FENGSHUI MASTER

9792 3675

Xin ghé thăm website www.melbournecolosseum.com.au

45-47 Tope Street, South Melbourne 3205

Tel: (03) 9696 9199 VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675

PCA3337BE

Still No. 1

BEST IN TOWN! Telephone:

CÓ DỊCH VỤ ESCORT!

9793 5289

Giảm $10 khi mang theo quảng cáo này! PCA6260BE

• Nhiều thiếu nữ trẻ , xinh đẹp và quyến rũ • Sẵn sàng phục vụ • Chu đáo, tận tình 60087-666/HTO/11

Đặc biệt: các người đẹp tới từ Châu Âu. 741 Geelong Rd, Brooklyn VIC 3012 Tel: (03)

70218-664/HTO/10

Mở cửa 7 ngày/tuần từ 11AM đến khuya •Nhiều thiếu nữ trẻ đẹp và quyến rũ • Phục vụ vui vẻ, tận tình và chu đáo • Bảo đảm quý khách hài lòng khi ra về

Chi $250 cho một năm quảng cáo, quý vị chỉ cần 1 khách hàng để đủ lấy lại tiền và có thêm lợi nhuận. Gọi ngay 03. 9792 3675 hay ghé thăm

www.viet-times.com.au/directory

26 Rhur Street, Dandenong VIC 3175

Xem thêm tại website: www.club741.com.au

PCA 492B

PCA 7023B

Southern Comfort International Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông 60226-672/TH/11

9314 4242

“Dịch vụ đặc biệt” $155/1 giờ $95/30 phút Thư giản từ $40 full service từ $57 Tiện nghi và thoải mái nhất ở vùng Đông Nam Melbourne

Trung tâm giải trí cao cấp và tuyệt vời dành cho quý ông

Hot Live Bi Twin XXX Shows

Thư giãn

Bi Twin XXX Shows 16 Citrus St, Braeside, VIC 3195 PCA 4015BE

9588 0743 Melway 88 A8

Tel:

Sea Pearls of Melbourne

PCA 7085BE

• Phòng ốc hiện đại tiện nghi • Các thiếu nữ mới trẻ đẹp • Chỗ đậu xe kín đáo • Escort Available • Mới tân trang

Trung tâm giải trí và thư giãn

FAIR LADIES 417

Beautiful Ladies

Thứ Hai - Thứ Bảy 10am - khuya

t.

it Koro

C

ây Tại đ Rd. reek

Mở cửa 7 ngày từ 10am đến khuya!

9720 4044

18 Albemarle St, Williamstown North

TEL: 9399 9740

70258-666/HTO/11

Tel: 9416 3038

dox S

e St.

marl

Albe

Mad

417 Brunswick Street, Fitzroy 3065

St.

9793 2988

Mountain Hwy Bayswater 3153

1/2 giờ

n Maso

Tel:

895

$105

LADIES ALWAYS WELCOME

80

$

17 Nicole Way, Dandenong South

Chủ nhật 11am - khuya

Ban ngày

• Với nhiều cô gái trẻ đẹp, tuổi tuổi 18-22 • Mở cửa từ 12 giờ trưa đến khuya

từ

Những cô gái trẻ đẹp, quyến rũ và lộng lẫy!

70270-666/HTO/11

NSB-645/RE/5

PCA 5709b

65

$

thứ Bảy lúc 8 giờ tối

7 Park St Sth Melb Ph: 9682 8848

Full Services

70178-646/HTO/10

One Great Show tối thứ Năm 7:15PM Còn có các show thứ Năm, thứ Sáu và thứ Hai vào lúc 12 giờ trưa

50168-628/RE/10

• Nơi giải trí tuyệt vời cho quý ông vùng phía Nam Melbourne • Có nhiều thiếu nữ trẻ đẹp • Có dịch vụ Escort phục vụ tận nhà MỞ CỬA 7 NGÀY • TỪ TRƯA TỚI KHUYA

Mở cửa 7 ngày 11am đến khuya

50153-641/RE/10

6

PCA100be

SWA 7660B/7665B

Nhiều cô gái trẻ và đẹp từ nhiều nước ” Nữ sinh từ 18 tuổi trở lên s r e n w Ladies welcome! O “New Phục vụ tận tình, chu đáo và vui vẻ

• Trung tâm giải trí dành riêng cho quý ông • Tiện nghi, phục vụ tận tình, chu đáo, thoải mái

Khu đèn đỏ của Melbourne

• Có nhiều cô gái trẻ đẹp từ các nước châu Á, được thay đổi mỗi 2 tuần. 6 Bignell Road Moorabbin East

9553 0192

Hot Gossip Dịch Vụ $100 Đặc Biệt PCA 7218BE

Cuốn niên giám thương vụ MỚI của cộng đồng người Việt tại Victoria.

• Nhiều thiếu nữ trẻ, đẹp, quyến rũ sẵn sàng phục vụ tận tình! • Aussie and Asian ladies available! Telephone:

9366 6444

42 Cromer Avenue, Sunshine North Mel: Map. 26 Ref: H5

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

60094-620/HTO/10

1/2 giờ

Không tốn $1.50 để mua! Hoàn toàn miễn phí trên báo Viet Times và trên website: www.viet-times.com.au

Hãy sử dụng dịch vụ từ thân chủ quảng cáo trên Viet Times để mãi có được báo Viet Times miễn phí!

CÓ NHIỀU CHỖ ĐẬU XE KÍN ĐÁO! PCA NO. 5531B

• Nhiều nữ tiếp viên trẻ và đẹp • Nữ sinh trẻ tới từ các nước • Phục vụ tận tình, luôn vừa lòng khách

 Nhiều chỗ đậu xe kín đáo! LADIES WELCOME!

Mới khai trương, có rất nhiều người đẹp! 44A Winterton Road Clayton VIC 3168

Tel: 9543 8820 • 9543 8837

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

35


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds

9792 3675

RAO VẶT HÀNG TUẦN

ĐĂNG KÝ THƯƠNG VỤ

LỜI NGUYỆN

CẦN NGƯỜI -------------------------------------------------- 676-679 ------------------------------------------------------------------------------------------

CẦN TUYỂN

Công ty chuyên bán các sản phẩm dinh dưỡng của Hoa Kỳ chuẩn bị mở rộng hoạt động và mở văn phòng tại Australia. Hiện chúng tôi đang cần tuyển ba (3) team leader, làm việc part time hoặc full time. Có thể chọn làm việc tại nhà. Ứng viên cần phải nói và thông hiểu tiếng Anh, có thể làm việc chung nhóm team work, và có tinh thần năng động, cầu tiến.

STAFF WANTED

Liên hệ: 70329-656/HTO/11

KẾT BẠN BỐN PHƯƠNG -------------------------------------------------- 676-679 ------------------------------------------------------------------------------------------

TRẦN KIM LIÊN 27 tuổi, hiền lành, cởi mở, vui vẻ, hoạt bát, nội trợ giỏi, mong được làm quen với bạn trai ở Úc chân thành. Liên lạc +84 936 096 494. -------------------------------------------------- 674-677-------------------------------------------------------------------------------------------

Xin liên lạc 0434 088 045 (sau 6:00 pm) 667-679

Xin liên lạc cô Rạng 0421 457 750

KẾT BẠN

CẦN NGƯỜI

Tặng thêm

Nhà hàng vùng Hampton Park cần nam nữ chạy bàn buổi tối, làm việc từ 4pm.

676-693

CẦN THỢ CƠ KHÍ

5 tuần quảng cáo*

CẦN HỢP TÁC

CÔ YẾN KÍNH MỚI!

Nếu quan tâm xin liên lạc Anh Nguyên:

Liên lạc Michael 9460 5755

HÌNH ALBUM CƠM PHẦN

CƠM PHẦN

Nhà hàng vùng Springvale nhận nấu cơm phần, cơm tháng. Phần ăn $16 cho hai người gồm cơm, canh, đồ xào và đồ mặn. Thực đơn thay đổi mỗi ngày. Nhận giao tận nhà*.

675-687

Liên lạc 9548 0707 – 0421 890 099

70211-652

DẠY GUITAR – TRỐNG

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

Liên lạc: Candy 0413 140 240 674-686

BUSINESS FOR SALE

Cửa hàng Computer Sales & Repair hoạt động trên mười năm, địa điểm tuyệt vời ngay góc đường ở Dingley, walk in walk out $33K plus SAV,

SANG THƯƠNG VỤ

Cần sang thương vụ về Bin/Skip hire, Bobcat and Excavation, đang hoạt động gồm có: Heavy vehicle: 1994 Scania Hook Lift Truck. 3 axle. Bobcat: Clark Bobcat. Model - 763. Excavator: Caterpillar Mini Excavator with Hammer Piping & Half Hitch. Model - 303CR. 6 skips : 1x 4m3, 2x 6m3, 1x 8m3, 1x 10m3, 1x 15m3. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Thu 0423 812 168.

0413 144 886 – Chị Phương 0434 482 777

-------------------------------------------------- 608-659 ------------------------------------------------------------------------------------------

Giá sang $65,000

thương vụ uy tín ở địa phương. 676-693

tháng 6 này. Giá cả thương lượng.

NHẬN DẠY GUITAR/DRUM với cách dạy đặc biệt, học ngay hiểu liền. Kết quả nhanh chóng, chơi giỏi trong 12 tuần lễ. Bài học đầu miễn phí. L/l: Minh 9795 0707 hay 0422 082 016

Cơ hội làm giàu ngay tại đây!

GIÁ ĐẶC BIỆT

SANG THƯƠNG VỤ

khu vực shop mới và apartment hoàn tất vào cuối

vùng Reservoir. Lương cao.

5 bàn nail, 2 ghế spa, phòng waxing.

SĂN SÓC VÀ TRỊ LIỆU DA: Chuyên trị mụn, nám da, tàn nhang, nhăn, nếp nhăn. Dùng mỹ phẩm của Bác sĩ chuyên khoa và Laser Máy IPL tối tân, kết quả nhanh chóng.

trung tâm Springvale. Có tiềm năng rất lớn khi

phụ cho hãng sửa xe model châu Âu

Shop có 8 bàn cắt tóc, 2 chỗ gội đầu,

43 Anna St, St Albans VIC 3021

Cần người hợp tác hoặc sang nhà hàng ngay

Cần thợ cơ khí chính và

shop rộng và khang trang.

Tel: 9323 0545 - Mob: 0415 235567

HỢP TÁC LÀM ĂN

Liên lạc Thảo 0403 181 355.

(Koornang Rd, khu vực đông người qua lại,

THẨM MỸ VIỆN XUÂN YẾN

• Đặc biệt khám da miễn phí! CHUYÊN NGHIỆP - PHUN XÂM THẨM MỸ: Môi hồng, mí mắt, thuê lông mày, xóa vết xâm hư và làm lại nét xâm mới thích hợp. CÁC DỊCH VỤ GIẢI PHẪU THẨM MỸ: Đặc biệt may vá thẩm mỹ cho phụ nữ. LÀM MÔI DẦY MỘNG VĨNH VIỄN: Do cô Yến nhiều năm kinh nghiệm tại Việt Nam, tốt nghiệp tại Úc, Hongkong và bác sĩ chuyên khoa.

CẦN SANG SHOP TÓC, NAIL TẠI CARNEGIE

Cần sang shop cắt tóc và nail vùng Carnegie

SỨC KHOẺ –LÀM ĐẸP

$250/năm

Xin liên lạc 0439 751 345

674-683

DVD PHIM NGƯỜI LỚN: HÌNH ảnh rõ ràng, chất lượng. Giao tận nhà các vùng St Albans, Deer Park, Kings Park, Cairnlea, Sunshine, Footscray, Richmond và các vùng phụ cận. Nhận gửi đi xa. Xin liên lạc 0451 655 004 (3pm –-------------------------------------------------8.30pm, Thứ bảy655-706 và ------------------------------------------------------------------------------------------Chủ nhật nguyên ngày).

Giá quảng cáo ô này:

Nhà hàng An Vy vùng Chadstone đang cần chạy bàn và phụ bếp.

www.viet-times.com.au

PHIM NGƯỜI LỚN

gentlemoments@gmail.com

CẦN NGƯỜI CHẠY BÀN

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

SANG TIỆM CÀ PHÊ WILLIAMSTOWN

Tiệm café / sandwich bar vùng Williamstown mở cửa 6 ngày trong tuần từ 6am – 4pm (trừ Chủ nhật). Trung bình bán 15 kg cà phê mỗi tuần, thu nhập $10.500 (cao hơn vào mùa hè). Tiệm có 40 chỗ bên trong và 15 chỗ ngoài trời, tiệm sạch đẹp và trang thiết bị còn tốt, thực đơn gọn nhẹ, nằm trên con đường chính khu thương mại sầm uất. Hợp đồng thuê 3+3+3+3 bắt đầu từ tháng 5/2009, tiền thuê $865 mỗi tuần. Thương vụ có tiền lời cao, chủ cần sang gấp vì lý do gia đình. Giá $245.000.

Xin liên lạc 0418 174 119 Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

Liên lạc Rod 0466 967 029

SANG SHOP TOC • Shop ngay trung tâm West Sunshine nằm trên hai mặt đường chính • Đã họat động 7 năm, nay vì quá bận rộn nên cần sang lại shop tóc/waxing và nối tóc (hair extension). • Hợp đồng dài hạn/có thể ký hợp đồng mới theo ý. • Lượng khách quen rất đông • Giá sang $60k có thể thương lượng

Mọi chi tiết xin liên lạc: Hạnh (B): (03) 9310 2949 (MB): 0411 507 830 672-679

70230-661/HTO/11

CẦN NGƯỜI

Stephen 0411 136 416

Chuyên dịch thuật các tài liệu Anh ngữ, nhận thảo văn thư, hướng dẫn viết tiếng Anh - Việt - Hoa. Có bằng NAATI cấp III. Nhận vẽ bảng hiệu tiệm, làm menu, logo, catalogues, websites... Có bằng cao học chuyên ngành.

Liên lạc 0413 783 949

Mature stylist attached (Caucasian) gentleman seeks mature stylish Asian lady for chatting, meeting and more. Contact:

1 nam làm thịt heo, bò, trừu • - 1 nam làm cá, biết fillet • 1 nữ làm tiệm quần áo, đồ lưu niệm. Tất cả đều phải có kinh nghiệm, nói được tiếng Anh, ưu tiên cho người nói tiếng Hoa. Nhà vùng Cairnlea cần một nữ phụ việc nhà buổi chiều, không cần tiếng Anh.

KHOA ART

663-675

SANG SHOP

Cần sang tiệm cà phê fish & chip ở Apolo Bay với giá $540K + sav (neg). Tiệm lâu năm, lợi nhuận cao. Thiết bị mới, bảo trì tốt. Bán rất đắt trong mùa hè và khá đắt trong suốt năm. Menu đơn giản, dễ điều hành, hợp đồng thuê dài hạn. Thích hợp cho gia đình hoặc hai partner. Không có nhiều thương vụ tương tự như thế này trên thị trường. Ai thật lòng muốn mua, xin liên lạc:

Carlos (+84) 908 120 451 Email: c.smollen@hcm.fpt.vn Phương (+84) 908 633 362 Email: phuongsmollen@hotmail.com

70237-662/HTO/11

667-676

with any queries.

36

$285.000, có thể thương lượng.

NHẬN DỊCH THUẬT

TRẦN THỊ THU Hằng 24 tuổi, dễ thương, vui vẻ, cởi mở, mong được làm quen với các bạn trai ở Úc. Liên lạc +84 903 140 860.

Christina on (03) 9239 7777

www.viet-times.com.au

quen, thu nhập $8.000 – 10.000 / tuần. Giá sang

Giá $450,000 USD ONO

tempapply@staffaus.com.au, or call

672-684

Richmond. Vị trí rất tốt, có bãi đậu xe, đông khách

Diện tích 4.2m x 25m, xây cuối năm 2008, gồm 4 lầu Cách trung tâm thành phố 15 phút đi xe, khu vực nhiều người nước ngoài ở với nhiều nhà hàng, cửa hàng, bars, siêu thị và chợ. Gần trường học quốc tế (mẫu giáo, cấp 1, 2, 3). Để xem ảnh ngôi nhà, xin vui xem đường link http://house-images.ning.com

To apply for this position please email:

667-682

Cần sang gấp nhà hàng Việt Nam ở vùng

CẦN BÁN NHÀ PHỐ

This position is working 1-2 days per week. Successful applicant will have production supervisory experience, be familiar with LEAN manufacturing principals and speak fluent Vietnamese AND English.

673-681

SANG NHÀ HÀNG RICHMOND

Thảo Điền, Quận 2, Sài Gòn, Việt Nam

Staff Australia is currently looking for a Production Supervisor to work for a sheet metal company in Carrum Downs.

675-680

669-683

NHÀ BÁN

Xin vui lòng liên lạc 0426 833 950

675-680

Liên hệ chị Linh 0434 723 506

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Đọc lời nguyện này càng nhiều càng linh nghiệm.

CẦN NGƯỜI: ORIENTAL Message Therapy ở gần city cần tuyển nhân viên nữ dưới 30 tuổi. Xin liên lạc 0433 150 812

675-680

Cần bán gấp khách sạn mười phòng ở Sài Gòn, Việt Nam, gần bến xe miền Tây. Chiều ngang 4m x chiều dài 20m, đúc đổ ba tấm. Giấy tờ đầy đủ, một chủ đứng tên.

LỜI NGUYỆN

671-676

675-687

BÁN HOTEL SÀI GÒN

675-680

BÁN VƯỜN BONSAI

Cần bán hết vườn cây bonsai hoặc bán từng cây một. Cây tuyển lựa kỹ, đẹp. Xin liên lạc:

Trung 0422 839 115 VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds Shop cho thuê nằm trên đường Johnston Street, Collingwood, ngay sát trung tâm thành phố Melbourne (CBD), rất thuận tiện cho mọi dịch vụ thương mãi. Tiền thuê $400/tuần (gồm thuế GST). Hợp đồng cho thuê dài hạn 3x3 hay 5x5 tuỳ thích.

Beauty salon opposite Carrum Downs Shopping Centre, 8 hair & 2 nail stations, 4 massage / waxing rooms. Sale Price $49,000. Rent $600 or lease $1000 per week (without sale price). GST

Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Quang / Huệ qua số 9382 7311 (bất cứ giờ nào).

not inclusive. Contact 0430 057 888. 672-684

661-686

Cần sang tiệm uốn tóc vùng Lalor.

Lượng khách ổn định, thu nhập khá. Cần sang gấp vì lý do cá nhân.

Xin gọi Kat 0403 300 572

CẦN SANG

674-677

SHOP RICHMOND

xe lửa, chỉ 5 phút đi bộ. Giá $500/tháng (plus bill).

Xin liên lạc 0416 377 970 hay 0422 206 046 (xem nhà sau 7pm weekdays hoặc cả ngày cuối tuần).

NHÀ VÙNG COLLINGWOOD dư phòng cần cho nữ độc thân mướn, gần shop Richmond, gần mọi phương tiện công cộng, bao điện nước gas. Giá $100/tuần. Liên lạc bác Hồng 0411 459 293. -------------------------------------------------- 676-679 ------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ CHO THUÊ vùng St Albans East, nhà ba phòng ngủ lớn, 2 toilet, sưởi toàn nhà, máy lạnh. Nhà sạch, gần chợ, phương tiện giao thông công cộng, trạm xe lửa và trung tâm St Albans. Giá $300/tuần. Xin liên lạc chị Quyên 9310 9182 – 0466 201 606. -------------------------------------------------- 674-677-------------------------------------------------------------------------------------------

NHÀ VÙNG SPRINGVALE dư phòng cần cho nữ độc thân thuê, gần mọi phương tiện, xe buýt, xe lửa, thư viện và trung tâm shopping Springvale. Liên lạc 0401 432 493. -------------------------------------------------- 673-676 -----------------------------------------------------------------------------------------676-680

THUÊ PHÒNG NOBLE PARK

Cho thuê phòng vùng Noble Park, gần mọi phương tiện giao thông công cộng, xe lửa, xe buýt, shopping và trường học. Nhà mới, sạch sẽ. Ưu tiên nam nữ độc thân, có việc làm hoặc du học sinh. Giá $120/tuần. Bao điện nước gas và internet.

trung tâm Richmond. Giá $15.000 (bao gồm stock), tiền thuê shop rẻ $1.000/tháng (hợp đồng

TRUYỀN HÌNH SATELLITE

Melb JACE LẮP ĐẶT TRUYỀN HÌNH VỆ TINH • Lắp đặt ăng-ten cho tivi giá từ $150 • Lắp đặt truyền hình vệ tinh giá từ $580 Mọi chi tiết xem tại: www.satallite-tv.net.au Hoặc gọi: 0451 382 898 - (03) 8683 8301

TRUYŠN HINH SATELLITE TØ VIŒT NAM

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

Nhà trên đường Victoria Court ngay trung tâm Springvale, gần chợ, trường học, trạm xe buýt & xe lửa, ngân hàng… Cần cho thuê phòng double giá $470/tháng. Chia bills với mọi người trong nhà. Liên lạc chị Thi 0466 466 520.

BUNGALOW SPRINGVALE SOUTH

673-678

VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6

Lưu ý: Gắn đĩa hơn 1.2M cần xin phép Council. (Warranty - Công lắp đặt 12 tháng, thiết bị 2 năm) L¡p Ç¥t rÈ nhÃt

Đặc biệt: Coi trực tiếp giải ngoại hạng Anh

$548

0425 903 718

TÌM NGƯỜI THÂN

WATER TANKS FOR SALE 667-676

676-683

Vì xa nhà cần sang lại.

Cháu Phạm Hồng Tuấn ở Sài Gòn cần gặp, liên lạc điện thoại (+84-8) 987 779 942 hoặc email phtuan54@yahoo.com.vn. Tại Australia, xin liên lạc số 0403 036 268

VIDEO, DVD, BĂNG NHẠC

Chia phòng Springvale

Nhà ngay trung tâm Springvale, gần shop, xe lửa, xe bus. Có đủ tiện nghi: giường, tủ, máy giặt, tủ lạnh, TV, microwave… Dư phòng cần cho nữ, vợ chồng không con, du học sinh thuê. Giá $75/tuần. Bao điện, nước, gas. Chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái. Liên lạc 0425 787 892.

Xin liên lạc 0411 831 098.

THUÊ SHOP, SHARE SHOP

CHO THUÊ VĂN PHÒNG

673-678

THUÊ PHÒNG SPRINGVALE

Khu vực trung tâm thương mại Springvale còn trống văn phòng cho thuê. Xin liên lạc:

Cho thuê phòng vùng Springvale, gần mọi phương tiện công cộng xe buýt và xe lửa, khu shopping và Safeway, trường học. Nhận nấu ăn hàng tuần.

BS Hồ Công Dương 9574 6288

Liên lạc chị Nguyệt 0412 167 550.

Cuốn niên giám thương vụ MỚI của cộng đồng người Việt tại Victoria.

PHƯƠNG LAN DVD: BÁN ĐẦY đủ các loại DVD, phim tập, CD, cassette, thuốc lá, thiệp mời. Đủ các loại phim tập Hàn Quốc, Hồng Kông, Thúy Nga, Asia... Liên hệ: Shop 21 Bilo Shopping Centre, Footscray. Tel: 9396 1899

Muốn nhanh chóng? Hãy thanh toán bằng Credit Card! Khi đặt quảng cáo, bạn có thể thanh toán bằng:

Hãy sử dụng dịch vụ từ thân chủ quảng cáo trên Viet Times để mãi có được báo Viet Times miễn phí!

An toàn, uy tín, bảo mật và thông dụng.

Place a Classified Advert

TARGETING MORE THAN

75,000* POTENTIAL BUYERS!

Classified adverts work best in Viet Times and Magazine 168 Network. Full name: .................................Tel: ..................................... Mobile: ..................................................... Address: ................................................................................................................................................. No. of weeks: ......................... x $ ...................... /week. Total = $ ..................................................... ADVERT: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ $5/week (minimum 4 weeks): ............................................................................................................... ................................................................................................................................................................ $10/week (minimum 4 weeks): .............................................................................................................. ................................................................................................................................................................ I would like to pay by: Credit Card / or Cheque/Direct Transfer (Call 03 9792 3675 for more details) Card type: Visa Master. Expiry date: __/__/__ Name on card: .............................................. Credit card No#: |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

Free on Internet!

All paid adverts will be published online at no extra cost. Great way to capture clients!

Quảng cáo Rao vặt | VIET TIMES

 www.viet-times.com.au Modern! More customers for you! Press + Online = Exposure & Results!

WATER TANK

Bán thùng nước mưa loại 1000 lit đã qua sử dụng, dùng chứa nước tưới cây. Giá $90/cái. Xin liên lạc 0415 955 740

Liên lạc 0421 903 901

dài hạn). Shop mới đẹp, đông khách.

(Tiền công lắp đặt $350 và phí thuê bao 6 tháng)

Liên lạc Văn:

TÌM NGƯỜI THÂN

Tìm chú Phạm Hồng Đức trước ở 12 Đường Nguyễn Trãi, Q5, Sài Gòn.

$599*

HTV2/7, HTV9, VTV3/4, cÀn thÖ TV, VTC3

Cho share bungalow vùng Springvale South gần mọi phương tiện công cộng. Ưu tiên cho người có việc làm, du học sinh. Liên lạc 0422 968 880.

667-686

Cần sang shop quần áo tạp hóa mỹ phẩm ngay

674-677

Nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi (fully-furnished), gần chợ và shopping centre, gần trạm xe buýt và trạm

www.viet-times.com.au

THUÊ NHÀ, SHARE PHÒNG

THUÊ PHÒNG

Nhà vùng Springval Central dư phòng cho thuê.

Trên mạng còn nhiều quảng cáo đủ loại:

CỬA HÀNG THỰC PHẨM

0409 123 811

CHO THUÊ SHOP MỚI

Hai căn shop mới trong khu thương mại đang xây dựng ngay trung tâm Springvale. Nằm trên đường Balmoral Ave (đối diện Quyên Fashion). Diện tích mỗi shop 60m2, thích hợp cho tất cả các business như tiệm tóc, nail, văn phòng, take away… Giá cho thuê mỗi shop là $950 + GST. Nếu thuê cả hai shop, tiền thuê sẽ rẻ hơn. Xin liên lạc anh Nguyên 0413 144 886 – chị Phương 0434 482 777 để thương lượng về điều kiện và giá cả.

Nằm trên con đường sầm uất của khu thương mại.

Liên lạc:

673-685

673-678

SANG TIỆM UỐN TÓC

• Cửa hàng rất đông khách trên con đường chính tại Noble Park • Gần trạm xe lửa • Tiệm thịt heo và thịt gà kế bên • Walkin-walkout sale • Có việc gia đình nên bán gấp • Giá đặc biệt: AUD 85,000 bao gồm hàng tồn kho

CHO THUÊ SHOP

70210-652/HTO/10

673-685

HAIR & BEAUTY SALON FOR SALE OR LEASE

60108A-661/HTO/11

670-680

9792 3675

Fill in the form and have it posted to:

Viet Times Classifieds PO Box 2689, Dandenong North VIC 3175

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

CẦN Ầ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

//BK

SAMPLE

Cần một nữ đại diện bán sản phẩm Nails & Beauty.. Làm việc kỹ p $ lưỡng và nhiệt tình, cần phải có xe riêng. Làm việc P/T, F/T, Weekend.

5/TUẦN Ô Liên lạc mobile: 0000 000 000

639-648

TUYỂN THỢ MAY

Xưởng may ở Glenroy cần tuyển thợ may. Cần có

SAMPLE

$ 0/TUẦN 1 Ô quan trọng nhưng phải có kinh nghiệm tron trong

kinh nghiệm không ghiệm trong ngành giày dép, nhưng khô

điều khiển máy may, may quần áo.

Xin gọi Smith 0000 000 000

PHONE US NOW! VIET TIMES CLASSIFIEDS 9792 3675 37


Viet Times • Magazine 168 • Community Classifieds CƯỚI HỎI & LỄ LẠT Alternative Classic Convertibles .......................Sunshine ........................ 1300 720 361 Betterwood Funeral Services............................Mulgrave ..............................9547 1818 Crack A Jack Fireworks Australia .....................Keilor Downs .......................9310 8771 Doan Viet Trung ................................................Springvale South ................ 9546 8484 Global Monument Design P/L ...........................Heidelberg ...........................9458 1818 Golden Chef Cooking ........................................East Keilor............................9370 1816 Le Pine Asian Footscray ...................................Footscray.............................9315 3877 Villa Adriana......................................................Dandenong ......................... 9768 3822 Wedding Celebrant ...........................................Springvale........................... 9546 0756

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP Abbotsford Financial Group Pty Ltd .................Coburg .................................9201 0310 Bao Long Quach & Associates PL ....................Springvale........................... 9547 8266 Bui Huy Dien - Translator ..................................Yarraville ..............................9314 4442 Cong ty Chau Dai Duong.....................................................................+848 3948 1580 DLT Migration & Financial Referral Services ....Melbourne............................9687 7427 Duc Anh - Du hoc & Dich thuat ................................................................ 04 3971 6229 Duc Mai Lawyers ..............................................Athol Park ...................... 08 8345 5888 Great Wall Insurance.........................................Springvale............................9574 2833 Hoang Gia Accountant ......................................Richmond ............................9428 1035 Investigative Solutions P/L ...............................Doncaster East ................... 9483 0293 KT Chief Architec ..............................................Richmond ............................9410 4090 Long T. Nguyen .................................................Springvale .......................... 9540 3830 Ly So Minh An...................................................Springvale............................8511 4609 Lyca Mobile Pty Ltd ..........................................Melbourne South ................ 9690 0956 Mekong Corporate Services .............................Springvale........................... 9548 4466 ND Accounting Services ...................................Keysborough ...................... 9583 4488 New World Taxation P/L ...................................Springvale........................... 8502 8639 Newland Migration Law ....................................West Melbourne.................. 9329 7786 Ngo & Associates .............................................Springvale........................... 9558 5366 Provey Property & Conveyancing Services ......Springvale............................9010 5510 S & W Consulting Group ...................................Melbourne........................... 9629 6068 Sica & Co Barrister & Solicitors........................St Albans ............................ 9366 8044 Springvale Financial Group Pty Ltd...................Springvale........................... 8543 1068 Top Reinz ..........................................................Footscray............................ 9689 3855 Vanssing Finance Services ...............................Brooklyn ............................. 8307 0878 VIP Estate .........................................................Springvale........................... 9540 8586 Visatec Australia...............................................East Melbourne................... 9694 4406 VRD Accounting Services.................................Albanvale .............................9356 0214

DU LỊCH NGHỈ NGƠI Friendly Travel Service P/L ...............................North Melbourne................. 9326 9899 Kim Travel .........................................................Fitzroy .................................. 9419 8152 Panoworld Travel ..............................................Preston ............................... 9478 8668 Springvale Travel ..............................................Springvale............................9547 5122 Sy Lai Service ............................................................................................ 8 6264 5930 Van Hoa Viet .....................................................Mount Pritchard ...................3938 9717 Vietravel ............................................................Quan 3 ........................+848 3828 898 West World International Travel ........................QLD..............................(03) 9318 7880 With U Travel.....................................................Carlton ................................ 9347 8848

GIẢI TRÍ VUI CHƠI Adult Cherry Blossoms Service ........................Melbourne Sth .................... 9682 8848 Club 741............................................................Brooklyn ..............................9314 4242 Club Striptease .................................................Richmond ............................9421 0105 Clubkeys ...........................................................MoorabinEast ......................9555 8100 Glengala Hotel ..................................................Sunshine ..............................9361 1007 Golden Star VCD P/L.........................................Springvale........................... 9540 8868 Harbin Yao P/L (Flame Angels) .........................Bayswater ........................... 9720 4044 Hot Gossip ........................................................Sunshine ............................. 9366 6444 Massage ...........................................................Sunshine ..............................9311 0198 Melbourne Colosseum......................................South Melbourne .................9696 9199 Moon Club ........................................................Dandenong ......................... 9793 5289 Ngo Chuong Dance Club ...................................Maribyrnong ....................0414792 096 Pacific Media (Classy) ......................................Cheltenham......................... 9001 8821 Phuong Nam DVD .............................................St Albans ............................ 9364 0976 Red Lantern Relax ............................................Dandenong South .......... 0401 353 392 Red Light Relaxation Centre .............................Clayton ............................... 9543 8820 Sea Pearls of Melbourne...................................Williamstown North .............9399 9740 Shinning Hands Massage .................................Footscray............................ 9362 0277 Southern Comfort International ........................Braeside...............................9588 0743 The Bignell ........................................................Moorabbin East ...................9553 0192 Vu Su Long Thuy ..............................................St Albans ............................ 9366 1065

GIÁO DỤC HUẤN NGHỆ Active Learning Childcare Centre .....................Springvale............................9574 0699 Cradles To Crayons Childcare...........................Kealba ................................. 9356 9466 Early Learning Family Day Care ........................Albanvale .............................9310 7077 First Pass Driving School .................................St Albans ....................... 0432 459 456 Gurkhas Institute ..............................................Melbourne........................... 8639 9000 Hillside Educational Child Care Services ..........Hillside ................................9390 2100 International Brain Academy.............................Glen Waverley ..................... 9887 9883 Josefa Tutoring .................................................Cairnlea................................9361 1031 Kids Heaven Family Day Care ...........................Braybrook ........................... 9689 0720 La Kosta Childcare Centre & Kindergarten .......Noble Park .......................... 9798 0999 Menzies Institute of Technology .......................West Melbourne.................. 9329 8877 Minh Guitar Tuition ...........................................Noble Park ...........................9795 0707 New Careers .....................................................Melbourne............................9654 2818 Nola-Dee Child Care Centre ..............................Clayton ............................... 9544 8783 Preschool Activity House .................................Springvale Sth .................... 9546 2659 Prestige Education............................................Broadmeadows................... 9309 4000 Private Tuition (Dạy kèm tư nhân).....................Endeavour Hills .............. 0431 197 730 Professional Private Tutoring............................Kings Park ......................... 9366 7658 Sandown Park Kindergarten .............................Springvale........................... 9546 4429 School No 1 ......................................................West Footscray....................9363 8717 Thu Hien - Driving School .................................Dandenong ........................ 8707 4968 Vina Driving School ..........................................Maribyrnong ........................9318 8540 YMCA................................................................Moonee Ponds.................... 8371 0500

MÁY TÍNH ĐỒ ĐIỆN Able Cash..........................................................Mordialloc........................... 9580 8807 Apac Notebooks ...............................................Moorabbin ......................... 9555 8755 Brother Green Group P/L ..................................Epping................................. 8401 4620 E-Solutions Pty Ltd...........................................Springvale........................... 9547 2364

38

Fast Track Computer.........................................Ascot Vale........................... 9326 2967 HKC Electrical P/L.............................................Springvale........................... 9560 3437 JV Mobile Springvale ........................................Springvale............................ 9574 0611 Lam Son Electrical Contractor..........................St Albans .............................8307 2210 Melb Jace Satellite TV Instalation .....................Carton ................................. 8683 8301 Nguyen Technical Solutions (NTS) ...................Deer Park ....................... 0403 360 636 Print Gear..........................................................Noble Park .......................... 9546 0400 TeleChoice Springvale ......................................Springvale............................9574 2882 Terry PC Solution..............................................Springvale............................9546 7974

NGHỆ THUẬT THỦ CÔNG Charis Photography ..........................................Scoresby ............................ 9778 5263 Dong Son Art ....................................................Footscray.............................9711 1838 Frog Photobook ................................................Carlton ................................ 9347 8960 Knit 'n Purl ........................................................Dandenong ......................... 9793 3530 Pixiekinks .........................................................Clayton ............................... 9558 6661

NHÀ CỬA VƯỜN TƯỢC 5 Star Reblocking & Underpinning ...................Roxburg Park .................. 0411 174 000 Acclaim Electrical Technologies .......................Darley ............................ 0425 758 809 All Types Concreting.........................................Hillside ........................... 0408 505 626 Auto Sunroof and Trimming..............................Oakleigh ...............................9568 0015 Bay's Carpet Laying & Cleaning Service...........Sunshine .............................9312 7248 Better Living Furniture HK Pty Ltd ....................Blackburn .......................... 9894 7768 Bui Quang Binh .................................................Springvale South ................ 9547 4557 C-Vila Security Doors .......................................Avondale Heights .................9317 9899 Chiropedic Bedding ..........................................Braybrook ............................ 9318 1211 Cường - Sơn Ngói .............................................Springvale Sth .................... 8502 7870 D&F Constructions ...........................................West Sunshine .................... 9364 9280 Deesigns ..........................................................St Albans .............................9364 5746 Dinh Pham ........................................................Springvale.......................0412 605 501 DM Auto Universal ............................................Dandenong ..........................8753 0797 Door Star ..........................................................Clayton South ......................9544 1155 Duc Fencing ......................................................Sunshine Nth .......................9367 3165 Essential Filtration P/L ......................................Narre Warren ...................... 9704 8079 Fine Finish Rendering .......................................Point Cook .......................... 9395 5347 First & Last Reblocking & Underpinning...........Fawkner ............................. 9323 9666 Five Star Fencing ..............................................Narre Warren East ......... 0409 996 936 Fix2Qik ..............................................................Noble Park .......................... 9546 0400 Garden Door & Cafe ..........................................West Footscray....................9314 2002 Green Engineering Pty Ltd ................................Mt Waverley .........................9562 7951 Green Space Pty Ltd .........................................Oakleigh Sth ....................... 9544 9576 Ho Plumbing & Gas Services............................Noble Park .......................... 9547 5205 Hoa Binh Kitchen Cabinet .................................Springvale........................... 9546 6352 Huy - Thợ Sơn...................................................Mulgrave ........................ 0421 590 889 HV Aluminium Windows ...................................Springvale........................... 9548 5960 In-Style Blinds ..................................................Burnside ............................. 8361 7642 Interior Fitting ...................................................Sunshine ............................. 9364 9386 Jolly Electrical Services P/L .............................Dingley Village .................... 9551 6505 KE Kitchen P/L ..................................................Braybrook ............................9312 2291 Kitchens 4 All....................................................Sunshine ............................. 9364 9636 LT Buidling P/L..................................................Sunshine Nth .......................9312 7903 Mat's Modern Homes .......................................Maribyrnong .................. 0403 058 918 Minh - Tho Son .................................................Keysborough .......................9798 1753 Minh Cong Welding...........................................St Albans ............................ 9356 4697 MJ Construction ...............................................St Albans .............................9366 9173 MS Drive Shafts ................................................Sunshine North ....................9310 8700 Nam Constructions...........................................Yarraville ..............................9332 2717 Nature's Hidden Treasure .................................Reservoir ............................ 9478 5779 New Keyman Kitchen & Shopfitting .................Blackburn ........................... 9894 1868 Northern Window .............................................Lalor .................................. 9402 5782 Northwest Electrical Trade ...............................St Albans ............................ 9078 0036 Orient Bonsai Nursery ......................................Reservoir ............................ 9469 5026 Paint Spot Footscray ........................................Footscray............................ 9689 8500 Phuc Fencing ....................................................Clayton South ..................... 9548 2854 PJ Garage Doors P/L.........................................Emerald .............................. 5968 2985 Quoc Racking P/L .............................................Sunshine West .................... 9360 4696 Rainbow One Blinds & Curtains........................Sunshine ............................. 9077 1353 Richard Auto Security.......................................St Albans ....................... 0431 240 630 RKCM Blinds .....................................................Narre Warren Nth ................ 9796 9441 San's Fencing ...................................................Keilor Downs ...................... 9078 9803 Select Chiropractic ...........................................St Albans ............................ 9356 4833 Sunline Roller Shutter .......................................Kealba ................................. 9364 2232 Sunshine Furniture............................................Sunshine ..............................9311 1629 Sunshine Glass .................................................Braybrook ............................9311 3553 Sunshine Kitchen ..............................................Tottenham............................ 9314 1811 Tai Trinh Gardener.............................................Springvale.......................0418 105 871 TD Handyman ...................................................St Albans .............................9364 3214 Thien Trung Ly ..................................................Springvale...................... 0421 898 866 Timber Floor Sanding & Polishing ....................St Albans ............................ 8307 2392 TNT Refrigeration Services ..............................Delahey ...........................0411 190 650 Top Notch Water Tanks ....................................Hoppers Crossings ............. 9369 9383 Total Renovation ...............................................Patterson Lake............... 0432 942 389 TPD Paint & Decorating ....................................Ascot Vale...................... 0433 300 501 Trang Son sua nha ............................................Deer Park .............................9266 1165 Truong Vi Thang BWT Mobile Locksmith .........Springvale............................9546 1269 Ultratex .............................................................Kealba ................................. 9364 4489 Van Tan Tran - Handyman.................................St Albans .............................9310 7597 Venus Drapes ...................................................Campbellfield...................... 9357 1055 Vina Windows and Doors .................................Dandenong ..........................9713 0268 VNT Timber Trading ..........................................Sunshine ..............................9312 3329 Westpoint Locksmiths ......................................Tottenham...................... 0408 094 102 Yes Timber Floors .............................................Cairnlea............................... 8361 9541 Yingli Group P/L ................................................Oakleigh South ................... 9543 1991

NHÀ HÀNG TẠI MELBOURNE Dai Duong Restaurant.......................................Footscray............................ 9689 9899 Gabriella's Restaurant .....................................Kealba ................................ 9364 5552 Hoa Binh Karaoke Restaurant ...........................St Albans ............................ 9356 0228 iSpicy Richmond...............................................Richmond ........................... 9429 4559 Mandalay Bay ..................................................Fitzcroy ............................... 9486 0880 New Royal Garden ............................................Mt Waverley ........................ 9886 1388

QUẦN ÁO THỜI TRANG Andre J .............................................................Clayton ............................... 9558 5244 DK Fashion Collection.......................................Springvale........................... 9546 2500 Roslyn Hong Hoa ..............................................Springvale........................... 9548 2994

Các thương vụ này đều có tại www.viet-times.com.au/directory

9792 3675 SỨC KHỎE Y TẾ Bai Cao Tang .....................................................Footscray............................ 9687 3388 Benross ............................................................Moorabbin .......................... 9532 0404 Caroline Springs Blvd Denture Clinic ................Caroline Springs ................. 8390 2702 Concord Health Group ......................................Glen Waverley ..................... 8802 9388 Eye Trend ..........................................................Forest Hill............................ 9878 7328 Hoa My Dental ..................................................Quan 11 ..........................08 3955 1812 Namo Dental Pty Ltd.........................................St Albans ............................ 9364 4446 Nhan Tam Dental ..............................................Q10 ................................ 08 3509 5755 Oriental Massage Therapy ................................Sunshine ..............................9311 9994 Phong's Massage .............................................Deer Park .............................8390 1424 Royal City Health Centre...................................Melbourne........................... 9328 4886 Truong Thanh Dental ........................................Quận 2 ........................... 08 5402 3009 Universal Pharmaceuticals (Wealthy Health) ...Silverwater..................... 02 9648 4838 Viet Giao Dental ........................................................................................08 3820 4103 Westcoast International Dental Clinic ...............District 1 ....................... 03. 9001 6756 Winner Trading P/L ...........................................Kensington.......................... 9376 0088

THÚ NUÔI VẬT NUÔI Fastway Aquarium & Hydroponics ...................West Footscray.................... 9314 1119 Yarraville Veterinary Clinic ................................Yarraville ..............................9314 8945

THỨC UỐNG ĐỒ ĂN 7 Seas Cakes ....................................................Springvale.......................0413 932 277 CAG Asian Food Warehouse Sale .....................Noble Park .......................... 8683 5708 Global Green Vegetarian Food Mart ..................Braybrook ........................... 9939 8566 My Tam Asian Groceries...................................Springvale Sth .................... 9548 5688 New Eastland P/L..............................................Keysborough ...................... 9798 5800 Purity Cake Design ...........................................Richmond ............................9429 1495 Sonex Cafe........................................................Scoresby ............................ 9642 2033 Star Restaurant Springvale ...............................Springvale........................... 9546 9000 Vincent Vegetarian Food ...................................Footscray.............................9325 1188 Wingla Cakes ....................................................Footscray............................ 9687 2485

TRANG ĐIỂM LÀM ĐẸP Art To Life Artistry ............................................Sunshine North ...............0424 185 687 CTT Hair & Nail Salon .......................................Springvale .......................... 8555 9997 Gerbera Nails ....................................................Springvale .......................... 9546 6673 Imagery - Hair & Beauty Concepts ...................Footscray............................ 9687 6828 My Day Spa.......................................................Nth Melbourne .................... 9328 5581 Skinique Beauty ...............................................Footscray.............................9687 1817 LDT Nail & Beauty Supply.................................Springvale........................... 9548 0851 Xuan Yen Beauty ...............................................St Albans ............................ 8307 3827

TRUNG TÂM MUA SẮM Chic Gallery ......................................................Heatherton .......................... 9558 0564 Commercial Food Machinery VIC .....................Clayton ................................9543 1611 Jo Jo Florist ......................................................St Albans .............................9310 9983 Sunshine Master Buy ........................................Sunshine ..............................9311 1868 Superior Tanks Pty Ltd .....................................Sunshine .............................. 9312 1164 Yen Direct Supply P/L .......................................Sunshine ..............................9311 8847

XÂY DỰNG NHÀ CỬA A-Z Building & Construction Group ..................Springvale South ................ 8555 2521 Able Truss Pty Ltd ............................................West Sunshine .................... 9364 9544 Archi Build Commercial P/L..............................Laverton North.....................9314 9788 Archiclad P/L ....................................................Thomastown....................... 9464 3666 BG Auctions P/L ...............................................Deer Park .............................8348 5174 BH Tank Solutions.............................................Keysborough ...................... 9706 3073 Boran Real Estate .............................................Sunshine ............................. 9312 4444 California Concrete ...........................................Springvale Road ..................9793 1080 Chau Handyman ...............................................Hampton Park ..................... 8787 8685 Expert Glass Co. ...............................................Sunshine North ....................9312 2322 Hallmarc Developments ...................................Melbourne........................... 9548 9088 HB Metal ...........................................................Deer Park ............................ 9363 8734 K C Locksmiths ................................................Springvale........................... 9346 9399 Lam Handyman ................................................Springvale...................... 0431 635 044 Maxcool Refrigeration ......................................Vermont .............................. 9873 0973 Nguyen Phung Hoang - Handyman...................Sunshine ..............................8307 3410 Oztec Window Shutters ....................................Keilor Park .......................... 9336 0005 Pacific Rangehoods..........................................Nunawading .........................9873 2176 Paint Doctor ......................................................Springvale...................... 0438 985 628 Statue Innovations ............................................Dandenong ......................... 9794 9930 Sunshine Roofing Tiles Bricks & Pavers...........Sunshine ..............................9312 4377 Sunshine Stone & Marble Universe P/L ............Sunshine North ....................9364 7718 Tarno Floors......................................................Dandenong North ................8707 4792 TDL Contractors PL ..........................................West Footscray....................9314 4702 Thang Flooring .............................................................................................. 9366 3028 Triple Star Diecasting .......................................Dandenong South ................ 9793 1114

XE HƠI & PHỤ TÙNG BM's R Us .........................................................Reservoir ............................ 9460 5755 Combined Truck Bodies....................................Mordialloc............................9546 2135 Complete Options - Car Audio & Alarms ..........Clayton South ..................... 9562 3885 Custom Body Repairs .......................................Sunshine Nrth ..................... 9366 7376 Garry & Warren Smith Mazda ...........................Brandon Park ...................... 8562 5555 Good Year Auto Care Essendon ........................Essendon ............................ 9370 0777 Imlachs Auto Parts ...........................................Clayton ................................9552 1971 Independent Car Parts ......................................Ravenhall ............................ 9361 2004 KAM Auto Parts ................................................Braybrook ............................9317 0055 Kim Auto Paint (Sunshine)................................Sunshine ..............................9311 5446 Lemans Toyota - Footscray ..............................Footscray............................ 9689 2944 Maidstone Speedy Tyres ..................................Maidstone ............................9317 7744 Nam Duong .......................................................Sunshine North ...............0417 557 999 OZ Rent A Car P/L .............................................Sunshine .............................. 9311 8774 Patterson Cheney Toyota..................................Dandenong ..........................9215 2222 Pickles Auctions ...............................................Sunshine ...............................90093111 Repco AUTO REPAIRS P/L ...............................Springvale............................8502 7312 Sunshine Plaza Hand Car Wash ........................Broadmeadows..................................... The Tyre Professionals .....................................Sunshine ............................. 9364 9761 Van Quang Autos ..............................................Footscray.............................9687 1188

VIET TIMES | Quảng cáo Rao vặt


Sử dụng năng lượng mặt trời, vừa sạch lại vừa tiết kiệm tiền! Có ngay được một hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời (Solar System), vừa tiết kiệm tiền, vừa giúp trái đất có được khí hậu tốt hơn! Lắp một hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà ngay hôm nay: • Công suất 1.5 kW (có thể nâng cấp) • 8 tấm chất lượng cao, kỹ thuật hiện đại với công suất 190W mỗi tấm • Bảo hành 10 năm ròng • Lắp ráp bởi công ty uy tín có đội ngũ nhân viên kinh nghiệm, có bằng cấp

Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc: Anh Tâm (Wang Qin) 0469 278 111

NHẤT! BẢO ĐẢM GIÁ THẤPđơn khảo giá

Chúng tôi sẽ giảm 5% cho bất cứ nào cùng sản phẩm và quy cách.

Khảo giá miễn phí, đo đạc miễn ễ phí, lắp ắ ráp chuyên nghiệp ở đâu? www.yinglisolar.NET.au Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 5pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: 10am - 3pm

YINGLI SOLAR 22 Manton Road Oakleigh South 3167

PRESTON STORE

Tel: 9543 1991 TEL: 9470 3099

70232-672/RE/11

(Nói tiếng Việt, Quảng Đông và Phúc Kiến)


ĐẶC TRANG XE HƠI

ĐẶC Đ ẶC TTRANG RANG X XEE H HƠI ƠI

Magazine 168’ Special Advertising Feature To be featured, please call 9792 3675

SƠN SỬA XE LƯU ĐỘNG

Vy 0438 985 628

Chúng tôi chuyên về sơn sửa: • Xe bị đụng trầy sơn • Stone chips • Sửa xe bị đụng móp • Scratches • Các vết trầy sơn Nhận đến làm tất cả các vùng

Cash for Cars Chuyên mua xe cũ, hư, bị đụng BÁN PHỤ TÙNG XE GIÁ RẺ

Liên lạc Garry:

LMCT 10502

9749 0706 - 0401 272 114 Factory 9, 1021-1027 Western Hwy Ravenhall 3023 (vùng Deer Park)

Muốn mua phụ tùng xe hơi

giá rẻ và chất lượng?

• Kéo, mua xe cũ, xe đụng • Bán phụ tùng xe cũ, có tất cả các loại model LMCT 1229

Ph: 03

20154-519/TH/6

Mở cửa 7 ngày

60396-622/HTO/10

Phone: 03 9361 2004 • Fax: 03 9360 5453

• Luôn có nhiều part mà bạn cần • Đầy đủ phụ tùng mới cho mọi loại xe, đủ đời • Phục vụ tận tình, lời khuyên hữu ích Giá luôn rẻ hơn các nơi khác!

OPEN HOURS Mon-Fri: 8am-6pm Sat: 8am-3pm

1602 Centre Rd, Springvale 3171

165/75/13 $55

175/70/13 $69

175/70/13 $74

175/70/13 $58

175/65/14 $80

185/65/14 $99

KUMHO

215/45/17 $145

NANKANG

215/45/17 $130

KUMHO

NANKANG

NANKANG

185/75/14 $75 195/70/14 $85

205/55/16 $135 205/55/16 $115

ĐẶC BIỆT THÁNG NÀY 185 R4 LT - $74.00 215/60/16 - $109.00 235/45/17 - $109.00 235/40/18 - $130.00 NANKANG 205/65/15 $79 215/65/14 $89

của Ford, cho biết công ty đã nâng mức giá bình quân của các xe thêm 0,4% trong tháng 5, tương đương khoảng 124 USD/xe. Theo ông Nissen, việc tăng giá này là do chi phí hàng hóa tăng cao. Hồi tháng 1 và tháng 4 năm nay, Ford cũng đã có những đợt tăng giá tương tự. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Ford đã tăng giá thêm 375 USD/xe, tương đương 1,3%. Mức tăng này của Ford cao hơn mức tăng giá trung bình 1% trên toàn thị trường xe hơi Mỹ trong năm nay. Trong khi giá xe của Ford tăng nhanh hơn mức chung của thị trường Mỹ, thì doanh số lại chậm hơn. Trong 4 tháng đầu năm, doanh số của Ford tại Mỹ chỉ tăng 12%, so với mức tăng trưởng trung bình của toàn thị trường là 20%.

Ấn Độ thu hút xe hạng sang Không lâu sau Aston Martin, hãng siêu xe Ý Ferrari cũng đã khai trương đại lý đầu tiên tại Ấn Độ, đặt ở trung tâm New Delhi. Lễ khai trương diễn ra hôm 26/5, với sự góp mặt của CEO Ferrari - ông Amedeo Felisa, Giám đốc thương mại và marketing - ông Enrico Galliera, và Chủ tịch Shreyans Group - nhà nhập khẩu chính thức xe Ferrari tại Ấn Độ - ông Ashish Chordia. Shreyans không phải là cái tên xa lạ với làng xe sang Ấn Độ. Đây cũng chính là công ty phân phối chính hãng

SPOT ON TYRE & AUTO Wheel - Tyre - Battery

Nơi bán vỏ xe rẻ nhất vùng miền Tây!!! YOKOHAMA

Ngoài ra, Trakrok Concept còn gây dấu ấn với hệ thống đèn pha trước dữ dằn và một phần khung hình giàn mắt cáo. Tất nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, “quái thú” Trakrok Concept vẫn chỉ dừng ở mức một bản thiết kế đơn thuần. Theo anh Alexei Mikhailov, “cha đẻ” của Trakrok Concept, mẫu xế độc kể trên nếu được sản xuất đại trà sẽ chạy bằng động cơ hyđrô và đi kèm những công nghệ tân tiến nhất hiện nay.

Lần thứ 3 trong vòng 5 tháng đầu năm nay, Ford đã lại vừa công bố tăng giá bán xe mới tại Mỹ. Ông Todd Nissen, phát ngôn viên

www.autowreckers.com.au

KUMHO

Là tác phẩm thiết kế của Alexei Mikhailov, Trakrok Concept lấy cảm hứng từ nhiều dòng xế khác nhau. Khi ngắm Trakrok Concept, chắc hẳn ai cũng phải thắc mắc vì không biết xếp nó vào dòng xe nào trên thế giới. Trên mình Trakrok Concept có xuất hiện đôi nét của dòng xe Quad nổi tiếng. Trong khi đó, phần đuôi lại lấy từ xe trượt tuyết và cặp lốp tương tự dòng off-road. Với những đặc điểm trên, Trakrok Concept hoàn toàn xứng đáng được gọi là “siêu quái”.

Ford tiếp tục tăng giá tại Mỹ

9547 7377

NANKANG

Trakrok Concept: Một cảm hứng từ nhiều dòng xe!

• Hệ thống computer chỉnh tay lái xe mới nhất của năm 2009 Kiểm tra thắng • Bán đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ • Bán mâm đúc xe mới và cũ giá rẻ • Nhận sửa và bảo trì các loại xe • Nhận service, thay thắng, mài dĩa, thay cục đề, cục sạc, bình nước, ống bô, service hộp số tự động. • Thay bình điệnh (Battery) hiệu Century 2 năm bảo hành

FREE

KUMHO

205/65/15 $89 YOKOHAMA

205/65/15 $99

Liên lạc: Frank 0422 830 992

Đặc biệt Car service From

$119

• 5 lít nhớt • 1 lọc nhớt • 4 hoặc 6 NGK Japan Bugi (flatium thêm tiền) • Free balance 4 bánh xe • Free chỉnh tay lái xe

10 Berkshire Rd, North Sunshine (Kế bên Beyond 2000) KUMHO

205/40/17 $150

NANKANG

205/40/17 $120

KUMHO $89 YOKOHAMA $105 185 R14 LT

KUMHO

NANKANG

NANKANG

215/60/16 $119

235/45/17 $120

YOKOHAMA

235/45/17 $145

KUMHO

FALKEN

235/40/18 $179

KUMHO $115 215/60/16 $129 YOKOHAMA $125 195R14 LT

KUMHO

235/40/18 $149

235/40/18 $179

Mở cửa 6 ngày: Thứ Hai - Thứ Bảy

Tel: 9311 4838

Chủ nhật xin hẹn trước

60084-641/RE/10

PAINT DOCTOR

70116-654W/HTO/10

60333-600/TH/9

 TIN TỨC THỊ TRƯỜNG XE HƠI TUẦN QUA

MAIDSTONE

Speedy Tyres

FREE

Đầy đủ các hiệu vỏ xe mới và cũ chất lượng!

Vỏ mới giá rẻ đặc biệt!*

ROTATION AND BALANCE WITH EVERY SET OF 4 TYRES PURCHASED

6, 12 OR 24

OPEN 7 DAYS

Opening Hours: 7.30am-6pm week, 8am-4pm Sat, 9am-2pm Sun

MONTHS INTEREST

FREE

60231-585/RE/9

Ph: 9364 9761 Fax: 9364 8716 34-46 Mcintyre Road, Sunshine

Giá rẻ bất ngờ chỉ có tại Maidstone!

235/45/17 235/40/18 225/35/20 245/35/19 225/45/17

$90 $119 $119 $ 119 $90

205/65/15 215/60/16 185/R14 175/65/14 175/70/13

$65 $68 $65 $55 $45

* có điều kiện áp dụng

CÂN CHỈNH BÁNH XE BẰNG MÁY TÍNH • BALANCE • VÁ VỎ XE

36 Hampstead Rd, Maidstone Tel: 3

9317 7744

70235-675/HTO/11

Chúng tôi cũng bán bình ắcqui, thắng, ống nhún và sửa chữa máy móc các loại


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 41

Online eNews: www.viet-times.com.au O xe Porsche, Ducati và Maserati tại Ấn Độ. Hãng siêu xe Ý này sẽ phân phối đầy đủ các mẫu xe trong danh mục của hãng tại Ấn Độ, gồm: California, 458 Italia, 599 GTB Fiorano và “tân binh” FF. Rẻ nhất là mẫu Ferrari California, có giá từ 22 triệu rupee, tương đương 485.300 USD, và đắt nhất là Ferrari FF, giá 34,1 triệu rupee (752.000 USD). “Mục tiêu của chúng tôi là ra mắt thị trường Ấn Độ trong năm 2011 và rất vui khi thực hiện được vào hôm nay”, ông Amedeo Felisa phát biểu trong lễ khai trương. “Chúng tôi thấy đây là thời điểm thích hợp, dựa trên sự năng động của đất nước và nền kinh tế Ấn Độ”. Ferrari dự kiến sẽ mở thêm đại lý tại Ấn Độ trong vòng 3 năm tới. Hồi giữa tháng 4, hãng xe sang Anh quốc Aston Martin cũng đã mở đại lý đầu tiên tại Ấn Độ, nằm trong kế hoạch mở rộng thị trường của hãng trong khu vực, nâng tổng số đại lý lên 134 tại 42 nước trên thế giới.

ngay cả khi xe đang chạy ở vận tốc lên tới 50km/h. Giống như các xe mui trần khác của Mercedes, mẫu SLS AMG Roadster được trang bị hệ thống AIRSCARF giúp sưởi ấm phần cổ và đầu người ngồi trên xe, bằng cách thổi gió nóng từ các hốc gió tích hợp ở chỗ dựa đầu.

COMBINED

TRUCK BODIES Chúng tôi chuyên về Truck Bodies

Các trang bị tiêu chuẩn khác gồm: nội thất da đen, ghế ngồi thể thao AMG có sưởi, kính chắn gió có thể tháo rời ở phía sau, hệ thống điều khiển COMAND tích hợp hệ thống dẫn đường và đầu DVD, hệ thống báo động chống trộm, hệ thống kiểm soát nhiệt độ tự động 2 vùng, và chức năng khởi động không chìa.

• Thiết kế lắp đặt xe Van, thùng xe • May bạt, màn xe từ 2.4m đến 10m • Trays , Flat Top, Dropsides, Tippers, Trailers, Chassis Extensions & Modifacations. • POWER TAIL GATES, TOOL BOXES, NOSE CONES • Gates & Many Extras

Dưới nắp ca-pô vẫn là động cơ AMG 6.3L V8 giống ở bản coupe, kết hợp với hộp số bán tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Động cơ này ở phiên bản Bắc Mỹ cho công suất cực đại 563 mã lực và mô-men xoắn 479 lb-ft, còn bản châu Âu có công suất 571 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm (480 lb-ft). Xe Mercedes SLS AMG Roadster 2012 sẽ có mặt trên thị trường vào mùa thu năm nay.

Gọi chúng tôi bất kỳ giờ nào để khảo giá:

9587 0006

Công bố thông tin SLS AMG Roadster 2012

Xe Aveo được Chevrolet phát triển chủ yếu nhằm vào các thị trường châu Âu và châu Á, đặc biệt là bản hatchback, còn tại “sân nhà” Bắc Mỹ, hãng có mẫu xe gần như giống hệt, với tên gọi Sonic. Đối thủ cạnh tranh của Aveo là Ford Fiesta, Mazda2, Toyota Yaris, Honda Jazz/.

Mercedes cho biết phần mui xếp mềm 3 lớp sẽ không “lấn chiếm” cốp chứa đồ phía sau xe SLS AMG Roadster, dung tích sẽ vẫn là 172 lít dù mui mở hay đóng, gần bằng cốp xe SLS AMG Coupe (175 lít). Mui xếp của xe SLS AMG Roadster có 3 màu: đen, be và đỏ. Thời gian đóng/mở mui là 11 giây, hoàn toàn điều khiển điện, và có thể hoạt động

Chevrolet phân nhánh châu Âu cho biết, xe Aveo được thiết kế để nhằm vào giới trẻ, hoặc những người có tính cách trẻ trung. Bản sedan có dung tích khoang chứa đồ là 502 lít, còn bản hatchback là 653 lít khi hàng ghế sau gập xuống. Chevrolet cho biết Aveo thế hệ mới là một trong những mẫu xe có kết cấu khung chắc nhất trong phân khúc

70340-658/HTO/11

Chiếc xe Chevrolet Aveo 2012 nhắm vào giới trẻ

ƠNG VIỆT GIÁ ĐẶC BIỆT CHO ĐỒNG HƯ

NAM!

Pham: 0423

398 045 (Chủ là người Việt) Hoặc Russell: 0404 565 044

330 Lower Dandenong Rd, Mordialloc 3195 CHUYÊN SỮA CHỮA VÀ CÓ BẢO HIỂM - BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TỐT

ĐẠI HẠ GIÁ CUỐI NĂM TÀI CHÁNH! Liên lạc với Christina Chu (Nga) nhân viên bán hàng người Việt để biết thêm chi tiết về việc mua bán xe! Giá từ

$21,990 Lái đi ngay

HiLux Workmate 4x2 SCCC manual Toyota Genuine (ELA) Tray Toyota Genuine Air Conditioning $170 Capped Price Servicing†

Camry Touring Special Edition

Và còn nhiều xe đẹp, chất lượng tốt với giá rẻ tại Patterson Cheney Gọi ngay chúng tôi để biết thêm chi tiết:

1300 062 996

$34,990 Lái đi ngay

Lái đi ngay ^

Hybrid Camry^

Thousands of dollars of extras* 6SRUWVEUHGɬQLVKHV $130 Capped Price Servicing†

Powered by Hybrid Synergy Drive 9OLNHSHUIRUPDQFHZLWKVPDOOFDUIXHOHɮFLHQF\ $130 Capped Price Servicing†

Factory Bonuses

$33,990

Across Corolla and Yaris Range

Aurion Touring Special Edition

Multiple grades to choose from Hatch or Sedan $130 Capped Price Servicing†

Thousands of dollars of extras* Luxury appointments $130 Capped Price Servicing†

Lái đi ngay

Driveaway pricing applicable for private and ABN buyers on vehicles purchased and delivered between 1 June and 31 July 2011. Bonus offers applicable for private and ABN buyers on vehicles purchased between 1 June and 31 July 2011. Toyota reserves the right to extend any offer. Excludes Demos. While stocks last. Offers not available in conjunction with other registered fleet discounts or offers. ^Pre-May 2011 production models only. †Maximum payable for standard scheduled servicing (normal operating conditions) until first of 3 years or 60,000 kms (up to the first 4 services for Camry, Hybrid Camry & Aurion/6 services all remaining vehicles). Excludes Government and Rental vehicles. Contact your Toyota Dealer or go to advantage.toyota.com.au for other exclusions and eligibility. *Extras refer to comparison with 2011 Aurion AT-X and 2011 Camry Altise. Valid X1878 TOY09022/ND/HDP

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên lạc chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp tận tình:

200 Cheltenham Rd. Dangdenong 3175 www.pattersoncheney.com.au

1300 062 996 Melway 89H9 LMCT578

Mở cửa Thứ Hai đến Thứ Bảy

Xin liên lạc anh Liêm Nguyễn hoặc Tâm Hà, đại diện công ty tài chánh chúng tôi để được vay tiền tại chỗ.

Liêm Nguyễn Finance Manager

Tâm Hà Finance Manager

70262-676/HTO/11

$30,990


42 MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 60125-643/HTO/10

MUA XE CŨ, KÉO XE 24/7 The Professional Window Tinting Làm chủ một chiếc xe, bạn có muốn:

• Làm chiếc xe hơi đẹp và hấp dẫn hơn?

Với giá cao cho xe Van, Toyota HiAce, Tarago, Hilux, Landcruiser, Dyna, Truck

Nhận kéo xe khắp tất cả các vùng!

• Ngăn chặn 99% UV

• Lắp ráp các phụ tùng cho xe như: hệ thống báo động, DVD/Audio, reverse sensor/camera Xin gọi anh Tuấn để được dán lên xe KIẾNG MÀU ĐẶC BIỆT, Car Tinting!

• Giảm chói 67%

tử ngoại của ánh nắng mặt trời?

Mobile: 0421 597 922

Liên lạc Nam

0417 557 999 9701 2255 LMCT 10205W

• Dạy bao, dạy giờ, dạy mọi trình độ • Nhiệt tình, vui vẻ, tận tâm • Ưu tiên học sinh, thất nghiệp • Vùng Clayton South, Springvale và lân cận

8511 4979 - 0417 667 858 HÃNG SỬA SUNROOF VÀ SỬA GHẾ DA

• Phim nhập từ hãng phim danh tiếng nhất của Mỹ

Liên lạc ngay hôm nay để được giá rẻ nhất!

Shop 1, 10 Elonera Rd, Noble Park 3174

RICHARD AUTO SECURITY

THẾ CHƯƠNG 70044-642/HTO/10

Trường dạy lái xe

• Giảm sức nóng 68%

• Hệ thống báo động xe hơi (Antiscan giá từ $190) • Hệ thống khởi động xe từ xa (Remote Engine Starter) với giá từ $265 • Reverse Camera with Monitor từ $325 • Bộ điều khiển khởi động LCD giá từ $335 • Central locking (tính riêng) • Power windows Liên hệ Richard • Reverse parking sensor giá từ $185

• Lắp ráp tận nơi, suốt 7 ngày!!

60459-624/HTO/10

Mua tất cả các loại xe hư, cũ, đụng, bỏ

nhiên liệu hơn?

• Bảo vệ gia đình và con trẻ từ tia

Chiếc xe Moto Guzzi 1200 Sport Corsa ra mắt

0431 240 630

D.M. AUTO UNIVERSAL

AUTOMOTIVE SUNROOF AND TRIMMING

LMCT 9081

Nhận mua và kéo các loại xe cũ, hư, đụng, bỏ.

Trên 20 năm kinh nghiệm

Chúng tôi chuyên về:

60477-621/HTO/10

• Làm mới và sửa các loại sunroof • Chuyển đổi từ ghế vải sang da • Sửa các loại mui xe cho convertible • Sửa tất cả các loại ghế xe • Sửa trần xe bị lỏm hoặc móp Việc làm bảo đảm giá rẻ và có bảo hành!

CAR REMOVAL AND CASH FOR CARS

43 Regent St, Oakleigh • Tel: 9568 0015 www.autosunroofandtrimming.com.au

8753 0797 - 0401 829 914

Liên lạc với chúng tôi ngay:

“Trái tim” của Moto Guzzi 1200 Sport Corsa là khối động cơ dung tích V-twin 90°, dung tích 1151cc tương tự cỗ máy xuất hiện trên “người anh em” Stelvio NTX & Norge GT.

Thông báo của Honda về việc khôi phục sản xuất trên toàn cầu có nhanh hơn dự kiến ban đầu, sau khi đồng hương Toyota cho biết công ty dự kiến vẫn chỉ có thể sản xuất với công suất 70% trong tháng 6. Trước đó, cả hai công ty đều cho biết đến cuối năm, hoạt động sản xuất sẽ được khôi phục về mức như trước khi xảy ra động đất. Ông John Mendel, Phó Chủ tịch Honda Mỹ, cho biết: “Ánh sáng cuối đường hầm đang ngày càng sáng hơn với chúng tôi, thể hiện bằng những cải thiện đáng kể trong tình hình sản xuất của công ty”. Hồng Hà tổng hợp

CHÚNG TÔI ĐẾN TẬN NƠI CỦA QUÝ VỊ! Chúng tôi tính tiền trực tiếp với hãng

• Kiếng gió “Quý vị ở đâu thì • Kiếng của thân xe chúng tôi ở đó“ • Kiếng sử dụng lại 24 GIỜ - 7 NGÀY • Sửa hệ thống điện tử MỌI VÙNG • Dán kiếng mờ • Tới tận nơi không tính thêm tiền

$20

Rửa bằng tay rất kỹ từng chi tiết, các dịch vụ chuyên nghiệp và chăm sóc tốt hơn những gì bạn mong đợi.

DỊCH VỤ TẮM CHÓ GIẢM

Chúng tôi mở cửa Thứ Hai - Thứ Năm: từ trưa - 4pm, Thứ Sáu - Chủ nhật: 10am -6pm, thời gian khác vui lòng liên lạc đặt chỗ qua số: 0417 545 710 (Vừa xuống từ Ballarat Road)

Email: colin@hyperwash.com.au • Website: www.hyperwash.com.au

$88

107 Whitehall St, Footscray 57 Matthews Ave, Airport West 5 New St, Frankston 27 New St, Ringwood 419 Warrigal Rd, Moorabbin 128 Fyans St, Geelong 11/25 Bald Hill Rd, Pakenham

9687 6222 9379 7922 9781 1900 9879 6866 9532 5353 5221 1666 5940 3895

LÀM VIỆC CÙNG NHAU ĐỂ GIÚP BẠN CÓ ĐƯỢC TRỞ LẠI ĐƯỜNG... BẠN ĐƯỢC BẢO HIỂM VỚI CHÚNG TÔI!

70226-673/HTO/11

Mua phiếu giá trị $10 và nhận dịch vụ tắm chó giá trị $20! Tắm chó giá từ $1 - Rửa xe - Rửa xe bằng tay - Bơm bình gas

CHIP REPAIRS Giá đặc biệt

ACCIDENT ASSESSMENT CENTRE P/L

$20

TẮM BẰNG NƯỚC ẤM • XÀ PHÒNG THƠM • BẮT SẠCH BỌ CHÉT • SẤY KHÔ

bảo hiểm của quý vị.

CITY WEST PENINSULA EAST SOUTH GEELONG PAKENHAM

• RỬA SẠCH BẰNG TAY VÀ KHÔ • HÚT BỤI THẬT KỸ TOÀN XE • KIẾNG XE SÁNG BÓNG • VỎ XE SẠCH SẼ TUYỆT ĐẸP

92 Station Road, Deer Park

Hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng Moto Guzzi đến từ Italia vừa ra mắt phiên bản mới trong dòng 1200 Sport. Được gọi bằng cái tên đầy đủ là Moto Guzzi 1200 Sport Corsa, mẫu xe mới sở hữu thiết kế dựa trên ba tông màu chính, bao gồm đỏ, trắng và vàng, nhưng không thay đổi giá bán. Đây là phiên bản được đánh giá rất cao về độ tiện dụng và an toàn so với những “đàn anh” trước đây.

Honda sẽ trở lại sản xuất hoàn toàn bình thường tại Bắc Mỹ với tất cả các mẫu xe vào tháng 8 tới, trừ Civic phiên bản 2012. Theo thông báo từ Honda Bắc Mỹ, do nguồn cung ứng phụ tùng từ Nhật Bản được cải thiện, nên hoạt động sản xuất của công ty sẽ tăng lên trong tháng 8 tới, với mức sản lượng trở lại mức thông thường với các mẫu xe Accord, CR-V và Acura RDX - dùng động cơ 4 xi-lanh; cùng như các xe Accord, Accord Crosstour, Odyssey, Pilot, Ridgeline và Acura TL, MDX và ZDX - động cơ 6 xilanh. Việc sản xuất xe Civic phiên bản mới sẽ vẫn chỉ ở công suất 50%, do thiếu nguồn cung phụ tùng sau thảm họa động đất ngày 11/3 ở Nhật Bản.

1300 36 36 32 www.nationalwindscreens.com.au

Dịch vụ chuyên nghiệp RỬA XE VÀ TẮM CHÓ ĐẶC BIỆT RỬA BẰNG TAY

Hình minh họa

Honda dự kiến khôi phục sản xuất tại Mỹ

70289-671/HTO/11

60337-654/HTO/10

Đặc biệt

• Giúp ghế và đồ đạc trong xe bền hơn? • Lifetime warranty! • Tránh ánh nắng chói chang, an toàn và • Không tróc, không nổi kín đáo hơn? bong bóng và không bị • Giúp máy lạnh chạy tốt và tiết kiệm đổi màu

Tiết kiệm nhất là bản 1.2L công suất 86 mã lực, với mức tiêu thụ nhiên liệu 5,1 lít/100km, lượng khí thải 119 g/100km. Trong khi đó, bản động cơ xăng 1.6L tiêu thụ trung bình 6,6 lít/100km. Bản động cơ turbo-diesel 1.3L ứng dụng công nghệ dừng/khởi động và tăng áp điều khiển cánh. Ngoài động cơ diesel, một trang bị nữa lần đầu tiên có ở xe cỡ nhỏ của Chevrolet là hộp số tự động 6 cấp, nhưng hiện nhà sản xuất chưa tiết lộ hộp số này sẽ kết hợp với bản động cơ nào.

Động cơ sản sinh công suất 104 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 77 ft-lb. Bên cạnh đó, Moto Guzzi 1200 Sport Corsa 2011 này còn được trang bị hệ thống phuộc hàng hiệu Marzocchi và cặp vành 3 chấu của Marchesini kết hợp cùng thắng Brembo 320 mm, 4 piston. Tạm thời giá bán của Moto Guzzi 1200 Sport Corsa 2011 chưa được công bố.

70704-670/HTO/11

Nhận khắp các vùng

xe mini, với phần khung và thân trên của xe được cấu tạo liền khối, giúp tăng độ vững chắc và giảm trọng lượng xe.

KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ! CHÚNG TÔI SẼ CHĂM SÓC XE... • Chúng tôi có giải pháp đơn giản giúp bạn giải quyết vấn đề. Bảo đảm không nhức đầu! • Chúng tôi không tính phí cho bạn và deal trực tiếp với Smash Repair Centres, Insurance Companies, Legal Recovery Firms và Car Rental Companies. Bạn an tâm lo công việc làm ăn bình thường. • Tất cả những gì chúng tôi cần là ít phút thời gian của quý vị để tìm hiểu như thế nào bạn liên quan đến vụ tai nạn.

WWW.1300CLAIMZ.COM.AU Phone: 1300 252 469 Fax: 1300 252 470

52 Westall Road, Springvale VIC 3171 ABN: 57 147 896 393


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 43

Online eNews: www.viet-times.com.au

Mazda3 đã đạt số 3 triệu xe

Để được lái thử một chiếc Mazda 3, mời quý độc giả liên hệ anh Simon (nói tiếng Việt) tại Mulgrave Mazda qua số (03) 8562 5555 hay mobile: 0411 637 301. 

Nhận làm đồng các loại xe

Trường dạy lái xe

PREMIUM DRIVING SCHOOL • Nhận dạy các vùng miền Tây • HLV có bằng Intructor cấp IV (4) • Nhiều năm kinh nghiệm • Dạy giờ hoặc day bao Muốn đạt kết quả tốt hãy gọi cô Thảo

Driving School

• Điều chỉnh cân bằng xe • Sửa chữa và bảo trì • Nâng cấp và bảo dưỡng • Universal Joints • Center Bearing

9366 7376

TRƯỜNG DẠY LÁI XE – TST

• CV Joints

(New & Reco)

• Boot Kit • Change Over • Lắp ráp phụ tùng

Three: 0425 098 582 & Virgin 0466 526 693 www.tstdrivingschool.com

Cho tất cả các đời và model xe!

First Pass Driving School Qualified Instructor / Certificate III - IV

• Hướng dẫn Free 32 câu luật và thi trên Computer (Tiếng Anh và Tiếng Việt) • Tận tâm, nhiệt tình • Nhận dạy các vùng phía Tây: Footscray, St Albans, Sunshine, Hoppers Crossing...

L/l: Anh Linh Nguyễn 0432 459 456 (optus)

“Chất lượng là sự chuyên nghiệp của chúng tôi” Xe Limousine 6, 8 và 10 chỗ ngồi phong cách cổ điển của thập niên 60’.

David: 0417 125 243 John: 0402 223 863 Fax: 9366 4404 220 McIntyre Rd Sunshine North VIC 3020

• Phục vụ đám cưới • Các dịp lễ đặc biệt • Các tour tham quan, du lịch, mua sắm • Tráng lệ và sang trọng • Lễ tang

12 Henderson Street Sunshine VIC 3020 Ph: 1300 720 361 Mob: 0437 982 952 e: info@accl.com.au w: www.accl.com.au

Chuyên sửa xe:

• • • •

70182-646/HTO/10

Nếu không phải lỗi của bạn, chúng tôi sẽ claim cho bạn!

DỊCH VỤ CHO THUÊ CÁC LOẠI XE CỔ ĐIỂN VÀ XE LIMOUSINE

60351-654/HTO/10

• Bảo hiểm và xe tư nhân • Fleet work • Bảo đảm suốt đời cho sơn xe • Tất cả các công việc được bảo đảm • Sơn hấp • Cho mượn xe miễn phí

0466 438 864

Instuctor nhiệt tình vui vẽ được đào tạo cấp bằng tại Úc Certificate IV in Road Transport & Driving Instruction Với chứng chỉ cấp 4 về luật giao thông, kỹ năng lái xe an toàn Nhận dạy các vùng Sunshine, Footscray, St Abans và lân cận Làm việc 7 ngày/tuần và dạy khi trời tối từ 7 giờ tới 11 giờ Liên lạc người dạy VĂN NGUYỄN

222 McIntyre Road, North Sunshine 3020 Tel: 9310 8700 Fax: 9310 8711 Website: www.msdriveshafts.com.au

Nhận kéo xe 24 giờ Chúng tôi chuyên về làm đồng, sơn xe:

Car, Truck, Thay máy, Hộp số Mài dĩa thắng Thay thắng Re-gas aircon giá $75

Liên lạc:

0433 496 215

10 Clive Street, Springvale VIC 3171

(Mel: 79 K5)

Tel: 8502 7312

ĐẠI HẠ GIÁ CUỐI NĂM TÀI CHÁNH MAZDA 2 NEO MANUAL ỉ Giá ch

$

70162-642/HTO/10

Giá rẻ - Nhiều năm kinh nghiệm - Uy tín - Kỷ lưỡng Làm khách hàng hài lòng Giá đặc biệt: Xe phai màu muốn sơn lại nguyên chiếc Hoàng 0434 114 996 - 30 Imperial Ave, Sunshine Nth

FNFAUTO-607/RE/9

Ông Hirotaka Kanzawa, Giám đốc R&D của Mazda, cho biết “Mazda3 mang ba đặc tính của Mazda, là: thiết kế đặc trưng, tính

LÀM ĐỒNG - SƠN XE

60145A-675/HTO/11

Hiện mẫu xe này chiếm 1/3 tổng sản lượng của Mazda. Để kỉ niệm mốc 3 triệu xe Mazda3 xuất xưởng, tôi xin cảm ơn hàng triệu khách hàng mua xe Mazda3 về sự ủng hộ đối với chúng tôi, và một lần nữa khẳng định cam kết rằng Mazda sẽ tạo ra các dòng xe an toàn và thân thiện môi trường, đem đến niềm vui sau vô-lăng vượt sự mong đợi của khách hàng”.

G+H SMASH REPAIR

• HLV với bằng Instructor từ năm 1983 • Nhận dạy các vùng Footscray, Sunshine, St Albans và các vùng phụ cận • HLV tận tâm, kiên nhẫn và vui vẻ • Hướng dẫn bằng tiếng Việt và tiếng Anh

60247-588/TH/9

Mẫu xe bán chạy nhất của Mazda này được sản xuất tại ba nơi: nhà máy Hofu tại Yumaguchi (Nhật), nhà máy CFMA tại Nam Kinh (Trung Quốc) và nhà máy AutoAlliance tại Thái Lan. Mazda3 có mặt tại gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Chiếc Mazda3 thứ ba triệu ra đời lại nhà máy Hofu, là bản hatchback 5 cửa dành cho thị trường Nhật, sử dụng động cơ MZR-2.0L và hệ thống i-stop.

70367-666/HTO/11

năng đặc biệt và tính năng vận hành xuất sắc. Thành công bền vững trên toàn cầu của hãng xe Mazda thể hiện ở mẫu xe chủ chốt của hãng - Mazda3.

70181-646/HTO/10

Nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản cho biết mẫu Mazda3 đã đạt mốc sản lượng 3 triệu xe sau thời gian 7 năm 10 tháng thế hệ đầu tiên có mặt trên thị trường.

AH: 9318 8540 • 0412 307 666

Mob App: viet-times.com.au

50133-666

VINA DRIVING SCHOOL

MAZDA CX-7 CLASSIC AUTO

MAZDA 3 NEO MANUAL

0 16,I4N9 GAY

LÁI Đ

• Dynamic Stability Control now standard across the range

• Air-conditioning

• Dual front airbags

• Metallic/mica paint at no cost

• ABS with EBD and brake assist

• Power windows and mirrors

ỉ có Giá ch

0 $ 36,99 AY

60227-676/HTO/11

NG LÁI ĐI

• 17 inch alloy wheels • Climate control air-conditioning • Cruise control • Auto on/off headlamps • Trip computer • 6-disc CD player (MP3 compatible) • Dynamic Stability Control • Traction Control System • Front, side and curtain airbags • ABS with EBD and brake assist • Reversing camera • Metallic/mica paint at no charge

ỉ có Giá ch

• Now with cruise control and 6 airbags as standard across the range

0 $ 21,99 I NGAY LÁI Đ

• Dynamic Stability Control • Traction Control System • Power windows and mirrors • ABS with EBD and brake assist • CD player (MP3 compatible) • Trip computer • Air-conditioning • Metallic/mica paint at no charge

Để mua được chiếc Mazda đẹp, giá rẻ xin liên lạc

SIMON CHEA 715 Springvale Rd, Mulgrave 0411 637 301

GARRY AND WARREN SMITH SERVICES: 715 Springvale Rd, Mulgrave • 1020 Burwood Highway, Ferntree Gully

Tel: 8562 5555

Email: simonc@gws.com.au (Nói tiếng Anh, Việt, Quảng Đông, Phổ Thông,Tiều Châu và Campuchia)

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết tại website của chúng tôi: mazda.gws.com.au


Địa điểm mới về đấu giá và mua bán xe hơi ngay tại Sunshine!

Đấu Giá Vào Mỗi Thứ Ba! 41-45 McIntyre Rd, Sunshine, Melbourne Bãi xe mới ngút ngàn! XĐịa điểm thuận tiện XHoàn toàn mới

ÏÏÏ

XHằng hà sa số loại xe hơi Đấu Giá Xe Hơi

Ph: (03) 9009 3111

XE ĐẤU GIÁ: Mỗi Thứ Ba 10:00am: 11:00am:

XE BÁN: Đủ loại, đủ đời, hằng hà sa số loại xe có thể mua ngay mà không phải qua đấu giá.

Đấu giá Xe từ Chính phủ và Công ty Đấu giá Xe Thu hồi và Xe Thường

Luôn mở cửa bảy ngày trong tuần

Xem xe: Thứ Hai 8:30am–5:00pm & 8:30am ngày đấu giá

Mua xe: Thứ Hai–Thứ Sáu 8:30am–5:00pm, Thứ Bảy & Chủ Nhật 10:00am–4:00pm

Bãi xe khổng lồ – Tiết kiệm cả ngàn!

và nhiều nữa!

ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN CỦA PICKLES Đấu giá ngay hôm nay! Để có thêm thông tin, xin bấm đường link “Pickles Live” trên website của chúng tôi

Luôn có sẵn Tài chính và Gia hạn Bảo hành cho quý bạn

Các phòng Xe Tải, Máy móc và Xe hư hỏng vẫn làm việc thường lệ Ï'ARDENÏ$RIVE Ï4ULLAMARINEÏÏ0HÏ ÏÏ Hình ảnh & Thông tin xin thăm

www.pickles.com.au

,$Ï


MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 45

Online eNews: www.viet-times.com.au

COMPLETE

CAR AUDIO & ALARMS

Model - KDC 139 * CD AM/FM Tuner * High Power 50w x4 * RCA preout

RRP $229

$119

Mongoose Car Alarm

Tại ngay nơi đây, bạn có thể được Pickles cho mượn tài chánh, hướng dẫn bạn việc đóng bảo hiểm xe, bảo trì, bảo hành và nếu bạn có xe để bán lại thì bạn cũng có thể trade-in tại đây. Nếu rành về việc đấu giá, bạn có thể

RRP $299

ghé thăm www.pickles.com.au để nhắm cho mình một chiếc và bạn có thể ra bid để đấu giá cho chiếc xe đó, và theo cách này thì bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Là một công ty của Úc hoạt động dựa trên yếu tố gia đình: thân thiện, chu đáo và Pickles Auction đã có mặt trên thị trường hơn 30 năm thì quả thực việc giúp cho bạn mua được một chiếc xe ưng ý thì có thể trong tầm tay của Pickles. Tới đây, việc duy nhất bạn cần làm đó là chọn ra cho mình một chiếc xe trong cả ngàn chiếc đầy đủ thương hiệu, đời, màu sơn, mẫu mã bóng loáng, hấp dẫn. Những việc còn lại như tài chính, bảo hành, thuế đường, bảo trì… sẽ hoàn toàn được lo liệu và sắp đặt từ các nhân viên của Pickles. Vậy mời bạn ghé thăm Pickles Auction tại 2 địa chỉ: 41-45 McIntyre Road, Sunshine và 89 Garden Drive, Tullamarine hay gọi cho họ qua số điện thoại 9009 3111 hay 9338 8899 ngay hôm nay. Hồng Hà

$119

Car DVD & GPS

$219

S

als i c pe

Sales, Installations & Repairs Car Audios Car Alarms Immobilisers Remote Central Locking Incar DVD/TV’s Incar Navigations Handsfree Car Kits Reverse Camera & Sensors Remote Keypad Repairs Lifetime Warranty On-site Service Avaliable

MONGOOSE

THE RECOGNISED NAME IN SECURITY

9562 3885 - 0412 999933 137 Westall Rd, Clayton Sth (Melway Pg.79 G10) 70712-673/HTO/11

N

RRP $249

* 2 Remote Control * Immobiliser * Shock Sensor * Fully install

Đấu giá xe hơi tại Pickles Auctions! ếu bạn đang tìm để mua cho gia đình mình một chiếc xe hơi khá mới với tất cả các lựa chọn nhiều nhất có thể như ghế da, số tự động, màu sơn, bảo hiểm và nhất là tiết kiệm một khoản tiền kha khá thì bạn sẽ không tìm đâu hơn Pickles Auctions. Lợi điểm khi mua xe ngay tại Pickles là việc bạn có thể kiếm cho mình một chiếc xe với đầy đủ bảo hành từ nhà sản xuất, đẹp, ít cây số. Thay vì mua bằng đấu giá, quý vị có thể mua xe mà quý vị thích ngay trước ngày đấu giá với một giá đã được định sẵn. Các loại xe được thanh lý và dùng từ chính phủ có thể được mua tại đây với một giá nhất định nào đó, thấp hơn giá bên ngoài và Pickles giúp bạn mua những chiếc xe này thật dễ dàng.

New 2009 model * 208watt CD * EEQ (equalizer) * Rotary Vol. Control

PARTS & REPAIRS

BM’S R US •Chuyên sửa các loại xe BMW với hệ thống kiểm tra máy móc hoàn toàn tự động • Chuyên bảo trì và sửa chữa các loại máy xe • Giá cả hữu nghị, việc làm có bảo hành

250 Edwardes Street Reservoir 3073 Mel: 18 C5

www.bmsrus.com

Tel: 9460 5755

Chuyên bán phụ tùng xe, cho đủ các hiệu và đời xe

VT/KAP-617/RE/0

60182-658/HTO/10

Cho thuê xe giá từ $25 Rửa xe giá từ $10 Kiểm tra chi tiết xe Dịch vụ kéo xe

60024-574/RE/9

BMW Specialist

Mở cửa 7 ngày (và cả Public Holiday) Wri

Ave

Sun

shin

Ma

rke

t Rd

tral

Orm ond

0403 471 377

Mob: Crn Wright St & Market Rd Sunshine VIC 3020

Cen

Tel: 9311 8774 • Fax: 93118775

• Thứ Hai – Thứ Sáu: 8.30am-5.30pm • Thứ Bảy: 8.30am-5.00am • Chủ Nhật: 10am-4pm

St

Ave

ght

eR

d

234 Ballarat Road Braybrook VIC 3019

9317 0055

Chúng tôi chuyên sơn sửa xe do thiệt hại của mưa đá Các vết lỏm hay móp - SƠN LẠI CÁC CHỖ KHÔNG CÓ SƠN Bảo đảm có giá rẻ nhất cho quý vị Kỹ thuật mới sửa chữa tại chỗ. *** XIN LƯU Ý KHÔNG SỬA CHỮA SCRATCHES HAY BUMPER BARS *** Để khảo giá, vui lòng liên lạc:

P: 0402 500 753 E: ashandgen@aapt.net.au

Giá đặc biệt cho vỏ xe truck:

V xe t ỏ ruc giá k từ:

$205 5 $195 Loại 11R22.5 trailer recaps giá từ $195 5 Loại 11R22.5 vỏ mới chất lượng giá từ $350

Cnr Footscray Rd & Sims St C WEST MELBOURNE

Loại 11R22.5 drive recaps giá từ

$OOSULFHVDUHVXSSOLHG ÀWWHGDQG,QFO*67

Major credit cards accepted. )OHHWPDQDJHPHQW *RYWYHKLFOHVZHOFRPH The colour ORANGE is a trademark of Tyreright


TOYOTA

LeMans

FR

O

M

PRADO GXL PETROL $59,990

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

LÁI ĐI NGAY

HILUX 4X2 WORKMATE M

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

O

$30,888

FR

FR

O

M

CAMRY TOURING $21,990

MIỄN PHÍ bảo trì xe tính giá cố định $130*

LÁI ĐI NGAY

Hàng ngàn xe cũ, tha hồ cho bạn lựa chọn! ệt i b c ặ đ á Gi Xem thêm thông tin chi tiết tại website: iều! h n m ệ i Tiết k www.lemanstoyota.com.au

THỦ TỤC TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM

Xin liên lạc ngay Tuấn Nguyễn số điện thoại 03 9689 2944

96 TOYOTA RAV4

06 TOYOTA COROLLA

06 TOYOTA HILUX

05 TOYOTA COROLLA

$8,990 LÁI ĐI NGAY

$10,990 LÁI ĐI NGAY

$12,990 LÁI ĐI NGAY

$13,990 LÁI ĐI NGAY

• 5 speed Manual • WHITE • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Clock - Digital • 6 Speaker Stereo • Central Locking • Cd Player • Power Door Mirrors • Power Steering

• 5 speed Man • 2 door 3 seat • Air Conditioning • Headrests • Mudflaps

• 4 speed Auto • 5 door 5 seat • Air Conditioning • Central Locking • Audio - Mp3 Dec

• 4 speed Auto • 5 door 5 seat • Air Conditioning • Power Steering • Central Locking

• GREEN • 4 Speaker Stereo • Airbags • Radio Cassette • Intermittent Wipers

• SILVER • 2 Speaker Stereo • Engine Immobiliser • Power Steering • Intermittent Wipers

• WHITE • 6 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Windows

06 TOYOTA COROLLA

04 TOYOTA CAMRY

98TOYOTALANDCRUISER

06 KIA GRAND

$14,990 LÁI ĐI NGAY

$15,990 LÁI ĐI NGAY

$16,990 LÁI ĐI NGAY

$19,990 LÁI ĐI NGAY

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Airbags • Cd Player • Power Steering

• 4 speed Auto • 4 door 5 seat • Air Conditioning • Cd Player • Cruise Control

• 4 speed Aut • 4 door 8 seat • Air Conditioning • Radio Cassette • Central Locking

• speed Semi-Auto • 5 door 8 seat • Air Conditioning • Clock - Digital • Central Locking

• PLATINUM • 4 Speaker Stereo • Abs • Power Steering • Paint - Metallic

PH: 8363 3000

WESTER N

HWY

LMT-676/HTO/11

LMCT 10334

DEER PARK 770 BALLARAT RD.

RD

R

LMCT 691

ON GT SIN

WESTERN RING

MOORE ST RE

ET

T R EE HYD E ST

WHIT EHA LL S TRE MAR ET IBYR N ON G RI VER

TREET VICTORIA S

N KE

N

R

ET

D OA

CAIRNLEA D

STREET

BARKLY ST RE

AD

EE T STR ING IRV

RO

BUYCKLE

STREET

S ON

PH: 9689 2944

DONALD

BS HO

FOOTSCRAY 4 HOPKINS ST.

E INC PR

Liên lạc: Tài Lê

AD

Liên lạc: Đạt Phạm (Sales Manager), An Nguyễn và Vĩnh Phạm N

• WHITE • 6 Speaker Stereo • Remote Fuel Lid • Power Steering • Power Door Mirrors

TOYOTA

LeMans WY SH

• BURGUNDY • 4 Speaker Stereo • Cd Player • Power Steering • Power Door Mirrors

STATION RO

• BLUE • Air Conditioning • 6 Speaker Stereo • Central Locking • Clock - Digital


Online eNews: www.viet-times.com.au

MAGAZINE 168 • Friday, June 03, 2011 47

Bạn biết gì về Hindustan Imports? • Đây là một doanh nghiệp chuyên mua bán gạo • Họ cũng nhập khẩu nhiều loại gạo từ các quốc gia khác nhau. • Để có gạo ngon nhất, họ đến tận nơi trồng gạo như Ấn Độ để có gạo Basmati và Thái Lan có gạo Jasmine • Nếu bạn đang tìm gạo ngon chất lượng, thì bạn cần đến với Hindustan Imports

(Giá gạo có thể thay đổi)

50 Greens Road, Dandenong South VIC 3175 Tel: (03) 9794 6640 • Email: spices@hindustan.com.au

Giờ mở cửa: 8:30am - 5:30pm, Thứ Hai - Thứ Bảy • Chủ Nhật và các ngày lễ đóng cửa.


70734-676/RE/11

Magazine 168, Friday 03 June 2011  

Magazine 168, Friday 03 June 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you