Page 1

VIETNEWS

WEEKLY

FREE ISSUE 1610

SYDNEY'S ONLY FREE VIETNAMESE WEEKLY NEWSPAPER

Fri 13.07.2018 | Office: 7 Rickard Street, Punchbowl NSW 2196 | Postal Address: PO BOX 749 Bankstown NSW 2200 Tel: (02) 9703 2751 | Quảng cáo: 0406 598 277 hoặc 0401 287 977 hoặc 0425 455 777 | Web: vietnews.com.au | Email: sydney@vietnews.com.au 02 Tour troïn goùi ñaëc saéc ñaõ choïn loïc ñieåm ñeán. (AÊn 3 böõa/ ngaøy. Veù maùy bay khöù hoài töø UÙc coù theå gheù thaêm Vieät Nam. Ngöôøi daãn ñoaøn vaø HDV Tieáng Vieät taän tình töø UÙc trình) vaø theo suoát chöông trình.

Vui loøng lieân laïc coâng ty du lòch ñòa phöông ngay hoaëc goïi

1300 309 117 02 9261 4488

11N 10Ñ NHAÄT BAÛN & HAØN QUOÁC - MUØA LAÙ ÑOÛ 2018 Khôûi haønh aán ñònh:

18/10/2018 vôùi AUD $3650/khaùch

18/10 - Khôûi haønh töø UÙc ñeán Haøn Quoác 19/10 - Seoul - Haøn Quoác 20/10 - Seoul - Morning Camp Garden - Petit France - Gyoenggi 21/10 - Gyoenggi - Nami- Seoul 22/10 - Gyoenggi - Korean Folk Village - Seoul

23/10 - Seoul - Tokyo 24/10 - Tokyo - Fuji - Yamanashi 25/10 - Yamanashi - Nagoya 26/10 - Toyohashi - Kyoto - Osaka 27/10 - Osaka - Kobe - Kansai 28/10 - Kansai/ Nhaät Baûn - UÙc/ transit SGN

16N 15Ñ muøa thu vaøng chaâu aâu Ñöùc - Haø Lan - Bæ - Phaùp - Luxembourg - Thuïy Só - YÙ - Vatican - Vuøng Bieån Cote D’Azur Phaùp Khôûi haønh aán ñònh:

06/10/2018 vôùi AUD $5860/khaùch

06/10 - Khôûi haønh töø Sydney - Melbourne 07/10 - Ñoùn saân bay - khaùch saïn ñeâm ñaàu tieân taïi Frankfurt 08/10 - Frankfurt - Bonn - Cologen - Amsterdam 09/10 - Amsterdam - Zaanse Schans - Amsterdam 10/10 - Amsterdam - Brussels - Paris 11/10 - Paris - Versailles - Paris 12/10 - Paris 13/10 - Paris - Lucerne 14/10 - Lucerne - Milan - Venice

15/10 - Venice - Rome 16/10 - Rome - Vatican - Arezzo 17/10 - Arezzo - Florence - Pisa - Genoa 18/10 - Genoa - Monaco - Nice - Cannes - Avignon 19/10 - Avignon - Paris (700km) 20/10 - Paris - Reims - Luxembourg 21/10 - Luxembourg - Trier - Koblenz - Rudesheim am Rhein - Frankfurt 22/10 - Khaùch saïn ñeâm cuoái taïi Frankfurt vaø tieãn khaùch ra saân bay

THỢ XÂY NHÀ MASTER BUILDERS VỚI TRÊN 30 NĂM KINH NGHIỆM CHUYÊN VỀ GRANNY FLATS CHẤT LƯỢNG ƯU HẠNG, CÁC CĂN NHÀ & NHÀ DUPLEX CAO CẤP VĂN PHÒNG CHÍNH & SHOWROOM 20/29 GOVERNOR MACQUARIE DRIVE CHIPPING NORTON

VĂN PHÒNG BÁN & SHOWROOM 3/307 MAIN ROAD TOUKLEY

GẠCH VENEER

60m2 GRANNY FLAT TỪ

$112,000* + GST CỘNG CHI PHÍ ĐẤT

- TRẦN NHÀ CAO 2.6 MÉT - TƯỜNG & TRẦN NHÀ CÁCH NHIỆT R2.5 - ĐÈN DOWNLIGHT TOÀN NHÀ - BẾP DÙNG VẬT LIỆU POLYURETHANE VỚI CỬA MỀM - CÁC THIẾT BỊ BẰNG SẮT KHÔNG RỈ GỒM BẾP, LÒ OVEN, MÁY RỬA CHÉN & MÁY HÚT MÙI VỚI 5 NĂM BẢO ĐẢM - TỦ ÂM - Tăng thêm giá trị cho bất động sản của bạn - Bao gồm tất cả Council and Certifier Approvals - Bao gồm tất cả bản vẽ & thiết kế - Dành cho tất cả những yêu cầu xây dựng nhà ở của quý vị *Điều kiện áp dụng, Bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2018.

1300 050 677

www.db-homes.com.au Nói tiếng Việt, xin gọi Tuệ Minh: 0415 811 999 Địa chỉ: 20/29 Governor Macquarie Drive, Chipping Norton Mở cửa từ 9am - 5pm (văn phòng chính).

GOÏI HOAËC VAØO WEBSITE ÑEÅ HEÏN CHUÙNG TOÂI XEM ÑAÁT, KHAÛO GIAÙ & TÖ VAÁN XAÂY DÖÏNG MIEÃN PHÍ (KHOÂNG RAØNG BUOÄC)

GRANNY FLAT MẪU CÓ SẴN XIN LẤY HẸN ĐỂ ĐẾN XEM


2 VIETNEWS

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18TH Ứ ĐẤ LÚ BẢ U G C Y 2 IÁ 2: 8 30 /0 PM 7/1 8

SỐ BÁO 1610

10 Jasnar St, Greenfield Park

5

3

THIEÁT KEÁ DAØNH CHO GIA ÑÌNH THÍCH GIAÛI TRÍ TIEÄC TUØNG • • • • • • • • • • •

Căn nhà gạch hoàn toàn Đã tân trang đẹp toàn nhà Thiết kế mở rộng Nhà bếp sành điệu Khu BBQ & sàn gỗ giải trí lớn có mái che 5 phòng ngủ (tất cả có tủ âm) Phòng ngủ chính lớn có ensuite + tủ bước vào được Gara đôi đã chuyển đổi thành 2 phòng ngủ cho khách 2 phòng tắm lớn Máy điều hòa không khí ngầm 4 nhà vệ sinh

ĐẤU GIÁ XEM NHÀ

Thứ Bảy 28/7/18 lúc 2:30pm Thứ Bảy lúc 2:00 - 2:30pm

Liên lạc:

Karen Beebar 0417 696 435

3


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

CAÙC KHOAÙ HOÏC ÑANG ÑÖÔÏC CHÍNH PHUÛ TAØI TRÔÏ 9 Giờ học thuận tiện đưa đón con đến trường 9 Nhiều ngành nghề để chọn lựa 9 Lớp học phụ đạo hoặc hỗ trợ Anh ngữ TUYỂN SINH ĐẶC BIỆT CÁC LỚP: • Diploma of Beauty Therapy • Diploma of Children Services • Diploma of Community Service • Diploma of Property Services • Diploma of Hospitality • Và nhiều khóa học hữu ích khác...

MÔÙI NHAÁT:

Khoaù hoïc Tattoos laàn ñaàu tieân ñöôïc taøi trôï

Caùc khoaù hoïc laàn ñaàu tieân ñöôïc thieát keá theo nhu caàu:

• • • • •

Age Care Individual Support Nails Beauty • Eyelash Extension Tattoo

• • • •

Master tattoo Certificate IV of Business (computer căn bản và nâng cao) Diploma of Business TAE Training and Assessment

(Học để làm giáo viên dạy nghề, có đóng học phí)

Nhaän caáp baèng treân toaøn quoác vaø overseas. Baèng caáp ñöôïc chính phuû UÙc coâng nhaän cho caùc baïn ñaõ coù tay ngheà:

HAÕY CHOÏN LÖÏA TRÖÔØNG HOÏC UY TÍN CHAÁT LÖÔÏNG HAØNG ÑAÀU

� Beauty � Massage � Carpenter � Waterproof

� Tatoo � Thôï Ñieän � Plumbing � First Aid

� Nails � Laser � Thôï Baïc � Thôï Kim Hoaøn � Ngaønh Xaây Döïng � Real Estate (Licensee) � Baèng Giaùo Vieân TAE...

CERTIFICATE III IN NAILS TECHNOLOGY

Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng:

Lầu 1, 123 Cabramatta Road East, Cabramatta, NSW 2166

(Trường Nam Quang cũ, trên lầu shop đèn Lighting Town, có thể đậu xe phía sau carpark Cumberland street, siêu thị Nam Phương hoặc Fisher carpark)

Ph: 02 - 8739 9544

FACIAL SPECIALS Chúng tôi đang có ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT cho dịch vụ làm mặt Hãy liên lạc chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Mob: 0404 868 229 hoặc 0415 472 553

COÂNG NGHEÄ ÑOÄC QUYEÀN CHO LIEÄU TRÌNH: Nâng mí mắt, chân mày quanh mắt, xóa bọng mắt, xóa tất cả nếp nhăn, xóa thẹo, mặt nám... Các dịch vụ làm đẹp chuyên môn của thẩm mỹ viện chúng tôi: � Liệu trình chăm sóc da, chống lão hóa � Liệu trình cải thiện da sạm nám, tàn nhang, đồi mồi, sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo mụn… � Xăm thẩm mỹ điêu khắc chân mày, xử lý màu (thâm môi, thâm nhũ hoa…) � Liệu trình waxing & triệt lông vĩnh viễn � Nối mi tự nhiên & nối mi volume

TRƯỚC

SAU

Xóa nếp nhăn mặt và mắt

NHẬN ĐÀO TẠO HỌC VIÊN

Được thực hiện bởi người đủ điều kiện chuyên môn

Baûo ñaûm keát quaû trong 1 lieäu trình NEÁU KHOÂNG SEÕ HOAØN TIEÀN LAÏI

Chúng tôi nhận đào tạo học viên và cấp bằng được chính phủ công nhận cho các khóa học: z Certificate III Beauty Services z Diploma of Beauty Therapy z RPL (Recognition of Prior Learning) Các bạn học viên sẽ được trực tiếp thực hành trên khách. Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

TRƯỚC

SAU

Làm hồng nhũ hoa

SAU

Trị nám da

Nâng mí mắt

TRƯỚC

TRƯỚC

SAU

TRƯỚC

Xăm điêu khắc chân mày

SB BeautyParamedical SHOP 1: 91 The Crescent, Fairfield, NSW 2165 SHOP 2: 2/89 The Crescent, Fairfield, NSW 2165 Mob: 0423 332 759 Web: www.sbbeauty.com.au

SAU

3


4 VIETNEWS

CÔNG TY TRUNG QUỐC TRÚNG THẦU HỢP ĐỒNG VIỄN THÔNG 4G TRỊ GIÁ 136 TRIỆU ĐÔ

Hãng công nghệ Trung Quốc gây tranh cãi là Huawei đã được Chính phủ Tây Úc trao cho một hợp đồng viễn thông trị giá 136 triệu đô, mặc cho những mối quan ngại về an ninh. Huawei đang liên doanh với UGL để xây dựng hệ thống viễn thông 4G cho các dịch vụ âm thanh và dữ liệu trên các chuyến xe lửa của Perth, bao gồm tuyến đường Forrestfield Airport Link chưa hoàn thành. Lãnh đạo đối lập ở Tây Úc Mike Nahan cho biết, có những mối quan ngại đáng kể về an ninh liên quan đến thỏa thuận này, trong đó bao gồm việc dự án sẽ được tích hợp với dữ liệu từ các dịch vụ khẩn cấp sau một năm, gây ra “những vấn đề chiến lược nghiêm trọng, liên quan đến quyền sở hữu và điều hành của Huawei đối với cơ sở này.” Các cơ quan tình báo và một số chính trị gia từ lâu đã nêu quan ngại về việc công nghệ của Huawei có thể tiếp cận hạ tầng cơ sở của Úc, và xem Huawei là một nguy cơ gián điệp trực tuyến đối với nước Úc. Công ty Trung Quốc này trước đây đã bị chặn trong việc tham gia xây dựng mạng băng thông rộng NBN, theo khuyến nghị của Tổ chức Tình báo An ninh Úc (ASIO), và nhiều nghị sĩ đã kêu gọi việc cấm Huawei tham gia vào mạng lưới 5G của Úc. Chính phủ Úc cũng đã can thiệp vào một hợp đồng mà Huawei đã ký nhằm xây dựng mạng cáp quang dưới biển dài 4,000km giữa

SỐ BÁO 1610

quốc đảo Solomon, Papua New Guinea và Úc vì những lo ngại về an ninh quốc gia, cũng như ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương. Ông Nahan tin rằng, hợp đồng mạng viễn thông 4G tại Perth lẽ ra nên được trao cho các công ty địa phương, và rằng Huawei đã thắng được hợp đồng này nhờ chi phí rẻ, trong khi các vấn đề khác đã bị bỏ qua. Trong một tuyên bố, Huawei cho biết, dự án sẽ “cung cấp một giải pháp truyền thanh kỹ thuật số toàn diện cho hệ thống xe điện dài 180km của Tây Úc, cũng như đường hầm Forrestfield Airport Link”. “Liên doanh Huawei UGL sẽ thiết kế, lắp đặt và vận hành dịch vụ và duy trì hệ thống radio kỹ thuật số mới trong giai đoạn đầu tiên sau 5 năm kể từ khi hoàn thành, với các tùy chọn thêm 5 năm nữa.” Công ty này cho biết, hơn 50 nhân viên Tây Úc sẽ được tuyển dụng trong thời gian thiết kế và xây dựng hệ thống này. Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan khẳng định, ông không thấy bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với bản hợp đồng này, và cáo buộc phe đối lập đã chính trị hóa vấn đề. “Chúng tôi đã tìm kiếm lời khuyên từ Chính phủ Liên bang, từ các cơ quan an ninh liên bang trong hai dịp riêng biệt về việc liệu có bất kỳ vấn đề an ninh nào hay không,” ông nói. “Và câu trả lời của Chính phủ Liên bang là không có bất kỳ vấn đề an ninh nào liên quan đến quyết định này. Chúng tôi đã cung cấp lời khuyên bảo mật này cho phe đối lập, và việc họ phớt lờ điều đó cho thấy, họ sẵn sàng làm mọi chuyện để công kích chúng tôi.” Thủ hiến McGowan cũng nói rằng, dự án này đã được đấu thầu công khai, và quyết định

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18cuối cùng là của cơ quan giao thông công cộng Tây Úc (PTA). Thủ tướng Malcolm Turnbull xác nhận, Chính phủ WA đã tham vấn với Bộ Nội vụ. “Quyết định trao hợp đồng hiển nhiên là quyết định của Chính phủ Tây Úc, nhưng chúng tôi sẽ không đi vào bất kỳ chi tiết nào khác về khía cạnh an ninh,” ông nói. Peter Tân Hoàng và chiếc xe ông lái khi bị bắn chết

BÍ MẬT TIN NHẮN VÀ CÁI CHẾT BÍ ẨN CỦA ÔNG TRÙM CỜ BẠC GỐC VIỆT Một tin nhắn văn bản bí mật được mã hoá gửi đến từ điện thoại của ông trùm cờ bạc gốc Việt Peter Tân Hoàng, sau này đã bị xóa khỏi thiết bị, có thể là chìa khóa để tìm câu trả lời về cái chết bí ẩn của ông ta. Ngày 3/7 tại tòa án pháp y thuộc tiểu bang New South Wales, ông Les Mabbutt, điều tra viên về nguyên nhân tử vong, đã công bố những điều ông tìm thấy về cái chết của Peter Tân Hoàng, 38 tuổi. Theo điều tra mới nhất, trùm cờ bạc gốc Việt Peter Tân Hoàng bị bắn 5 phát ở bên ngoài một khu chung cư ở phía tây thành phố Sydney trong tháng 9 năm 2014. Khi mới điều tra, cảnh sát được biết ông ta đã đánh bạc trong 6 năm với số tiền lên tới 90 triệu đô thông qua các sòng bạc ở Úc. Số tiền mà Peter Tân Hoàng có được từ đâu, hiện các nhà chức trách vẫn chưa điều tra ra. Bốn năm sau khi xảy ra vụ án mạng, các nhà điều tra vẫn chưa tìm thấy thủ phạm cũng như nguyên nhân vụ án mạng. Ông Peter Hoàng là một tay chơi cờ bạc có số má không chỉ trong

cộng đồng gốc Việt, mà cả với những tay chơi cờ bạc ở Úc với số tiền lên tới bạc triệu. Tiền của ông ta bị nghi là rửa tiền cho các nhóm buôn ma túy. Ông Peter Bainm, một điều tra viên khác của vụ án nói rằng, ông Peter Tân Hoàng đã lái một chiếc xe thể thao Nissan GTR mà ông thuê, và mang theo một chiếc điện thoại BlackBerry được mã hóa, khi ông bị dụ tới một tiệm McDonalds vào lúc nửa đêm. Theo cuộc điều tra, cảnh sát chưa rõ lý do tại sao ông Peter Tân Hoàng đi tới địa chỉ ấy, từ nơi ông ăn tối trước đó tại một nhà hàng Thái với mấy tay làm ăn khác ở Surry Hills. Ông Bain cho biết, khi ông Peter Tân Hoàng ra khỏi xe, “một người lạ chạy từ mấy căn chung cư gần đó tới phía ông,” và bắn Peter Hoàng 5 phát, trước khi nhảy vào một chiếc xe hatchback, được cho là màu trắng, do một người khác cầm tay lái. Ông nói: “Những người không được biết đó đã chờ sẵn và giết ông Peter Tân Hoàng”. Xác ông được tìm thấy khoảng một giờ sau đó bởi một người đi bộ trên đường tới quán rượu. Peter Tân Hoàng có những vết thương bắn vào đầu, cổ và cánh tay trái. Cảnh sát đã xem xét điện thoại của nạn nhân

ĐỊA CHỈ HÃNG & PHÒNG TRƯNG BÀY:

15 - 17 Beresford Ave, Greenacre, NSW 2190 Tel: 02 9793 7790 | Fax: 02 9793 7795 | Mobile: 0417 211 278 (Người liên lạc: Mr Bob Jiang) Email: time@timesh.com.au Website: www.timesh.com.au *Ngoài ra chúng tôi có nhân viên thiết kế và kỹ sư để xây dựng nhà hàng lý tưởng nhất theo ý của bạn. Liên lạc: Stephen Zhang - 0431 693 239

Chúng tôi cũng bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ

Chúng tôi có bán các thiết bị bếp đã dùng qua nhưng được tân trang lại như mới với giá rẻ

Mua Thaúng Töø Haõng Vaø Tieát Kieäm Nhieàu $$$ 9 Chúng tôi chuyên về thiết bị bếp gas Châu Á 9 Cũng thiết kế tùy ý để phù hợp với nhu cầu của bạn 9 Chế tạo bằng thép không rỉ

Nồi chiên dầu

GF-1

9 Lắp ráp xong trong vòng 24 giờ • Nhà sản xuất, cung cấp và lắp đặt các thiết bị catering chuyên nghiệp

Bếp Trung Quốc

Bếp Trung Quốc

$1,800

$3,200

CWS-T1

Bếp nấu thấp

$2,100

CWS-T2

Bếp Trung Quốc

CWS-H2B2

$2,300

$4,300

• Nhà chế tạo chuyên nghiệp bằng thép không rỉ. • Chế tạo máy hút mùi, tủ lạnh, tủ đông, phòng lạnh và phòng đông theo ý bạn • Dịch vụ bảo trì và dịch vụ bảo đảm rất uy tín, nhà cung cấp các phụ tùng máy móc. • Có thể trả góp cho thiết bị hoặc tân trang

Tủ lạnh dưới bàn

UN-1260GC

$2,100

Nồi nấu súp 100L

$4,800

Tủ lạnh đứng

Nồi nấu mì

$2,900

$3,100

UP-1275C

GNC


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

sau khi ông chết, nhưng tất cả các dữ liệu trong máy đã bị xóa. Cuộc điều tra cho thấy, Peter Tân Hoàng là trẻ mồ côi, quen với cờ bạc từ hồi “mười mấy tuổi” ở Việt Nam, sống “một cuộc sống bí mật,” và chưa bao giờ kết hôn. Peter Tân Hoàng đến Úc bất hợp pháp vào năm 1997. Ông thường xuyên lui tới những sòng bạc như The Star ở Sydney, Crown Melbourne, và Jupiters ở Gold Coast trong thập niên 2000. Khi bị bắn chết, ông đang chuẩn bị ra tòa tại Melbourne, do bị Cảnh Sát Liên Bang Úc điều tra về số 1.5 triệu đô của ông mà họ nghi là tiền xuất phát từ hoạt động xã hội đen.

IBM KÝ HỢP ĐỒNG 740 TRIỆU ĐÔ VỚI ÚC VỀ VIỆC SỬ DỤNG BLOCKCHAIN Với hợp đồng lớn này, IBM sẽ cung cấp công nghệ như blockchain, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) cho các bộ phận liên bang của Úc, bao gồm các vấn đề quốc phòng và nội vụ, Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm tuần trước, ngày 5/7. Người đứng đầu IBM khu vực châu Á Thái Bình Dương, Harriet Green, nói với Bloomberg rằng, quan hệ đối tác mới sẽ cung cấp quyền cho công dân Khối thịnh vượng chung truy cập vào “các công nghệ lớn nhất của thế giới,” “giữa nhiều và của nhiều cơ quan chính phủ. “ Quan hệ đối tác mới sẽ đưa Úc trở thành “top 3 chính phủ số hàng đầu trên thế giới”, bà gợi ý. Trong cuộc phỏng vấn của mình, Green

nhấn mạnh và lặp đi lặp lại về việc đảm bảo bảo mật dữ liệu cho công dân. Trong đó, việc cung cấp trung tâm của blockchain của một sổ cái mã hóa và không thay đổi được là một sự đổi mới nền tảng. Green cũng thấy rằng, thỏa thuận này là một bước tiến quan trọng tại Úc, hướng đến một tương lai “không cần giấy tờ” trên các lĩnh vực khác nhau thuộc thẩm quyền của tiểu bang, bao gồm thuế và kiểm soát biên giới. Sàn giao dịch tiền mật mã lớn thứ tư trên thế giới theo khối lượng giao dịch hàng ngày, Huobi, khẳng định, họ đã ra mắt giao dịch thương mại trên nền tảng mới ở Úc. CEO mới của Huobi tại Úc nói rằng, sàn giao dịch là “quan tâm đối tác với số lượng dự án blockchain của Úc ngày càng tăng, được xem trong danh sách một thị trường trưởng thành”. Ngân sách năm 2018-2019 của Cơ quan Chuyển đổi Kỹ thuật số (DTA) của chính phủ Úc đã dành $530,000 đô cho nghiên cứu blockchain, một động thái được cho là do một yêu cầu cụ thể từ Thủ tướng Malcolm Turnbull. Về phần mình, IBM đã dần dần mở rộng sự tham gia của mình về blockchain trên nhiều lĩnh vực khác nhau, với Blockchain Platform đã sử dụng thành công chỉ trong tuần qua để cung cấp năng lượng cho các hoạt động trực tiếp đầu tiên trong một sáng kiến giao dịch chính, liên quan đến 20 công ty và 5 ngân hàng lớn

SỬA ĐỔI DOANH THU CỦA THUẾ GST

Eyebrow

Create

3DMicroblading

Perfect

brows

27,28 and 29 August 2018 with our Elite Trainer AMY HO

• Bạn muốn học cách tạo ra lông mày hoàn hảo? • Nhận bộ dụng cụ microblading miễn phí • Bạn muốn tăng thu nhập của mình bằng cách làm thêm một dịch vụ mới? • Cải thiện kỹ năng làm đẹp của bạn • Chế tạo lông mày hoàn hảo

Tham gia trước ngày 20 tháng 8 để được giảm giá Khi tham gia khoá học, bạn sẽ nhận được một bằng kiểm soát nhiễm trùng được chính phủ công nhận, 6 tháng free support từ trainer và một student kit với đầy đủ dụng cụ.

i

Follow us on instagram @ambi_edu

Chính phủ liên bang nói rằng, việc sửa đổi doanh thu của thuế hàng hóa và dịch vụ, tức

(02) 8076 2248 | info@ambi.edu.au AUSTRALIAN MASSAGE & BEAUTY INSTITUTE RTO: 40909 | CRICOS: 03653E

Kín Ñaùo, An Toaøn

Baïn coù theå ñöôïc vay töø $888 - $88,000 ngay laäp töùc Bất kể vì lý do gì...

Không kiểm tra quá trình tín dụng

• Bạn đang tìm kiếm một khoản tiền để xoay sở...

• Cho vay từ 1 ngày đến 90 ngày. • Có thể vay từ $888 đến $ 88.000 chỉ trong vòng 30phút • Bạn sẽ nhận tiền ngay tại chỗ

• Hoặc bạn đang muốn cầm thế xe cộ hoặc tàu, thuyền.. • Chúng tôi có thể giúp bạn... • Chúng tôi chấp nhận tất cả... • Cho bạn vay cá nhân hoặc cho doanh nghiệp... • Hay bạn cầm thế đều được

Nhanh chóng, dễ dàng và kín đáo, an toàn • Bạn vẫn có thể tiếp tục lái một chiếc xe mướn với giá mướn thật là thấp...

• Thời hạn cho vay thật linh hoạt, thoải mái Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc chúng tôi qua số điện thoại: (02) 9688 1590 Hoặc tới thẳng văn phòng ở địa chỉ: 350A Great Western Hway, Wentworth-Ville NSW 2154 Sau giờ làm việc bạn có thể gọi số: 0491 014 497 (Việt và Hoa) hoặc 0416 731 600 (Anh) Email: info@cashinhand.com.au

5


6 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610

GST được cải thiện, cùng với sự gia tăng việc tài trợ từ ngân sách liên bang sẽ làm cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ nhận được hàng tỷ đô la tiền trong những năm tới. Tổng trưởng Ngân Khố nhấn mạnh rằng, không có tiểu bang hoặc lãnh thổ nào bị thiệt hại hơn theo công thức phân phối G-S-T mới. Hệ thống phân phối lợi tức của thuế hàng hóa và dịch vụ gọi tắt là GST được công bằng hơn, đã được chính phủ liên bang ca ngợi là một giải pháp để giải quyết phần chia cho các tiểu bang và lãnh thổ. Theo Tổng trưởng Ngân khố, ông Scott Morrison cho biết thì đó là cách tốt nhất để sửa chữa cho những gì mà ông gọi là một hệ thống bị gãy đổ.

Ông hứa hẹn không có tiểu bang hay lãnh thổ nào bị thiệt thòi và việc chuyển tiếp hy vọng sẽ mất khoảng 8 năm. Trong đó chính phủ liên bang sẽ chi ra hàng tỷ đô la trong phần lợi tức quốc gia. Ông nói rằng, khi có thêm phần chia thì mọi người đều thắng lợi. “Quý vị phải làm cho phần chia lớn hơn. Nếu chiếc bánh lớn hơn thì mọi người sẽ nhận được nhiều hơn, và không cần biết phần đóng góp của họ là bao nhiêu, trừ tiểu bang Tây Úc và những gì chúng ta đã làm về việc chuyển khoản bằng kỹ thuật số, các hàng hóa với giá trị thấp và tất cả mọi thứ. Tôi đã loan báo điều nầy trong bản ngân sách. Trong 4 năm tới, giá trị của GST sẽ gia

8A/9 Lyn Parade, Prestons NSW 2170 Tel: (02) 8119 4599 Mob: 0416 186 153

Chuyên cung cấp đầy đủ các loại dụng cụ trồng cây nước và đất với công nghệ tiên tiến Cho nhà vườn Bán sỉ và lẻ Dụng cụ thiết bị Tất cả các loại thuốc Canna, Nutrifield, House & Garden.

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18tăng lên 6.5 tỷ đô la, đặc biệt là do các quyết định của chính phủ”. Chính phủ liên bang hoài nghi về việc làm thế nào chính phủ tìm ra thêm tiền bạc để giữ cho lợi tức thu được của GST ở mức mong muốn. Phát ngôn nhân đối lập về Ngân khố của Lao động là ông Chris Bowen hy vọng, việc bảo đảm về việc phân chia lợi tức GST không lấy thêm từ các lãnh vực cần thiết khác. “Các tiểu bang và lãnh thổ có nhiều quyền hơn và thực sự có nghĩa vụ phải yêu cầu Chính phủ cho biết, loại bảo đảm nào ông Scott Morrison đưa ra khoản tài trợ nạp tiền sẽ bị khóa là gì? Và thậm chí quan trọng hơn, những gì ông đảm bảo cho rằng, nó sẽ không được giảm bớt thông qua việc cắt giảm các trường học và bệnh viện”. Còn Thủ hiến Queensland bà Annastacia Palaszczuk cũng muốn biết rõ các chi tiết. "Tôi không chấp nhận bất cứ việc cắt giảm nào đối với phần dịch vụ, đặc biệt với trường học và bệnh viện trên khắp Queensland. Nó dường như là chuyện ảo thuật của một chiếc bánh ngọt nhỏ, hơn là một chiếc bánh pie lớn đang tiếp tục gia tăng”, Annastacia Palaszczuk. Việc tài trợ thêm của liên bang sẽ có tính cách thống nhất, có nghĩa là các chính quyền tiểu bang và lãnh thổ có thể chi tiêu theo nhu cầu về các dịch vụ như trường học, bệnh viện và các hạ tầng cơ sở khác. Chính phủ dự tính có gần 70 tỷ đô la về thuế GST sẽ thu được trong năm 2018-2019. Tổng trưởng Ngân khố nói rằng, các thay đổi sẽ ngăn cách hệ thống với các hậu quả của các biến động bên ngoài, như vụ bùng phát của việc khai thác quặng mỏ, khiến Tây Úc

nhận được chỉ có 30 cent cho mỗi đô la đóng thuế GST. Một mức căn bản mới là 70 cent cho mỗi đầu người đối với mỗi đô la đóng thuế GST sẽ được áp dụng vào năm 2022, mức nầy sẽ lên cao nhất là 72 cent vào tài khoá 2024/2025. Thực sự, Tây Úc được xem là tiểu bang thắng cuộc và sẽ nhận được 3.3 tỷ đô la vào tài khoá 2026/2027. Lãnh tụ đối lập Bill Shorten nói:"Tôi nghĩ chính phủ Turnbull biết rằng, họ đã lừa dối người dân Tây Úc trong nhiều năm qua”. Kế hoạch sửa đổi sẽ được mang ra thảo luận tại cuộc họp của các Tổng Bộ trưởng Ngân khố tiểu bang và lãnh thổ vào tháng 9 sắp tới. Quyền Thủ hiến Victoria là ông James Merlino cho biết, ông muốn chắc chắn rằng, tiểu bang của ông cố gắng sẽ là tiểu bang góp nhiều nhất và cũng nhận về nhiều nhất, chứ ông không tin vào những tuyên bố của ông Tổng trưởng Ngân khố về chuyện nầy.

TRANG WEB CỦA CENTRELINK BỊ QUÁ TẢI VÌ QUÁ NHIỀU ĐĂNG KÝ PHỤ CẤP GIỮ TRẺ MỚI Centrelink đã phải xin lỗi vì sự bất tiện khi cha mẹ và những người dùng khác tìm mọi cách để truy cập vào tài khoản của họ mà không được trong những ngày đầu tháng 7. Bạn có gặp tình trạng tương tự với Centrelink? Thời gian qua, những thông tin về chương trình phụ cấp giữ trẻ mới của chính phủ được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm.

MỞ CỬA

Fitness Republic Cabramatta

24/7

@fitnessrepubliccabramatta

GIA NHAÄP

PREMIUM MEMBERSHIP

$25

$12.50 MỖI TUẦN

MỖI TUẦN (MỨC CĂN BẢN)

KHOÂNG HÔÏP ÑOÀNG KHOÂNG PHÍ ÑAÊNG KYÙ

KHOÂNG HÔÏP ÑOÀNG KHOÂNG PHÍ ÑAÊNG KYÙ

QUYỀN SỬ DỤNG KHÔNG GIỚI HẠN Thiết bị phòng tập thể dục hiện đại 2 lớp học đầy đủ thiết bị Vô cửa 24/7 tất cả các phòng tập của Fitness Republic Gyms Phòng thay đồ đầy đủ thiết bị Phòng xông hơi Infrared Giàn thiết bị Cardio cao cấp (Ski ergs, stair masters, assault bikes, rowers, v.v...) z Nhiều Astro Turf với Sleds z Giàn nhiều chức năng cho bạn tập squat, deadlift và bench press. z Các lớp học tiêu chuẩn (abs, boxing, circuit, Konga) z z z z z z

Các Thành Viên Premium được tặng 1 gói quà (trị giá $105) Bao gồm một túi thể thao, 2 áo thun, 1 khăn tập gym & bình lắc shaker !

G CỘN

LEVEL 1, 101/263 CABRAMATTA ROAD CABRAMATTA

z Không giới hạn dùng các lớp tập chức năng Functional Republic z Free Nước Dinh Dưỡng Amino Slushy mỗi khi đến (trị giá $3) z Free áo thun dành cho thành viên premium mỗi khi phát hành mới trị giá $35) z Sử Dụng 24/7 Cộng Đồng Hỗ Trợ Về Fitness

www.fitnessrepublic.com.au

(02) 9727 6888


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

Đúng ngày 2/7/2018 thì chương trình này chính thức có hiệu lực. Cũng vì vậy mà các bậc phụ huynh có con nhỏ đều muốn nhanh tay đăng ký để được hỗ trợ theo chương trình này. Trang mạng Centrelink bị quá tải Tuy nhiên, chính việc quá nhiều người đăng nhập cùng lúc vào hệ thống của Centrelink đã khiến cho trang mạng này bị chậm và sau đó bị ngưng hoạt động. Centrelink đã phải xin lỗi vì sự bất tiện này khi cha mẹ và những người dùng khác tìm mọi cách để truy cập vào tài khoản của họ mà không được trong 2 ngày qua. Nhiều phụ huynh đã cố gắng cập nhật thông tin chi tiết của họ với Centrelink để tiếp cận với chương trình phụ cấp giữ trẻ mới, đã được sửa đổi của chính phủ Turnbull. Họ đã phàn nàn rằng, trang Centrelink này thường xuyên không hoạt động được và vận hành không tốt trong vài ngày qua. Thực tế là trang mạng này đã bị đóng vào cuối tuần trước để “bảo trì định kỳ”, trong khi chương trình mới của Liên đảng, được dự đoán là sẽ có nhiều điều thay đổi với các khoản bồi hoàn phí giữ trẻ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7. Đáng nói là vào thứ Hai và thứ Ba, nhiều người dùng vẫn không thể đăng nhập, khiến Centrelink phải xin lỗi vì “trục trặc xảy ra liên tục” và gia hạn cho người nhận phụ cấp, trong việc khai báo thu nhập hàng tuần của họ. Một số người dùng khác cũng cho biết, thời gian chờ đợi rất lâu, trong khi ngày càng có nhiều người từ bỏ việc thao tác trên mạng Centrelink. Centrelink đã thông báo trên Twitter vào lúc 2 giờ chiều Thứ Ba tuần trước rằng:

“Đây là thời điểm truy cập rất đông, vì vậy, nếu bạn không cần khẩn cấp, vui lòng thử lại sau. Chúng tôi xin lỗi về bất kỳ sự bất tiện nào. ” Hạ tầng viễn thông chưa tương xứng nhu cầu với Centrelink Một phát ngôn nhân của Bộ Dịch vụ Nhân sinh nói rằng, một số người đã gặp phải các trục trặc liên tục khi truy cập các ứng dụng di động của Express Plus Centrelink và Centrelink Online, và Centrelink đã xin lỗi vì sự bất tiện này. Nhưng phát ngôn nhân này nói với SBS News rằng, các vấn đề không liên quan đến phụ cấp giữ trẻ. Được biết, cải tổ của Liên Đảng đối với các khoản thanh toán tiền giữ trẻ có hiệu lực trong tuần qua là để thay thế hai chương trình trước đó. Chính phủ đã dành nhiều tháng để kêu gọi phụ huynh cập nhật thông tin chi tiết của họ với Centrelink trước hạn chót ngày 1 tháng 7. Nhưng có khoảng 200,000 gia đình đã đăng ký theo hệ thống cũ thì vẫn chưa làm như vậy. Phụ cấp giữ trẻ mới, ai được lợi? Về căn bản, các gia đình có thu nhập thấp nhất sẽ nhận được mức phụ cấp cao nhất, tương đương với 85% chi phí giữ trẻ của họ. Trong khi các gia đình có mức thu nhập cao nhất sẽ chỉ được phụ cấp 20%. Người nhận phụ cấp cũng phải đáp ứng một bài "kiểm tra thực tế hoạt động", nó chứng minh rằng cả hai vợ chồng đang làm việc, học tập hoặc làm thiện nguyện. Cũng lưu ý rằng, các gia đình có thu nhập tổng cộng trên $350,000 không đủ điều kiện được nhận phụ cấp giữ trẻ.

Cabramatta City Centre Level 1, Shop 21/97 John St , Cabramatta NSW 2166 (Trên lầu bún mắm Đồng Xanh)

M : 0468 725 288 CHUYÊN:  Chăm sóc da mặt (các loại da)  Chăm sóc da chuyên sâu (Điều trị mụn, nám, đốm nâu, sẹo thâm, lỗ chân lông to  Điều trị da lão hoá, làm nâng cơ và săn chắc da  Cấy phấn trắng da (Meso white)  Green Peel (làm giảm nám, giảm các nếp nhăn trên mặt)  Làm ốm bụng, đùi, bắp tay  Phun xăm, điêu khắc thẩm mỹ

Đẹp hơn mỗi ngày

FACIAL

$35/giờ Từ 10am - 11am

Kỹ thuật tân tiến mới nhất của Nhật

Máy Sấy Tóc

9 9 9 9

Cho một mái tóc óng ả và mượt mà Chăm sóc da đầu Bảo vệ màu tóc lên đến 3 tuần Bảo vệ chống tia cực tím Hàng có bán tại:

(Cần nhà phân phối re-sellers tại các tiểu bang)

7


8 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18

Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Simon Birmingham đã đe doạ sẽ đưa ra ánh sáng các nhà trẻ lợi dụng cơ hội này để nâng giá giữ trẻ của họ. Đảng Lao động đã chỉ trích việc triển khai kế hoạch này.

DẠY KÈM

BÁC SĨ NGƯỜI ÚC ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ CHỐT TRONG CUỘC GIẢI CỨU ĐỘI BÓNG THÁI LAN

Mathematics

Year 3 – Year 12 HSC

English & Science Year 7 – Year 12 HSC

Rates:

Year 3 – 10: $20 Per Lesson Year 11 – 12: $25 Per Lesson

Lớp Học Ðầu Tiên Miễn Phí LIÊN HỆ

HIẾU - PHONE: 0452 185 850

Email: insighted.info@gmail.com Level 1, 2- 4 Kitchener Pde, Bankstown, 2200

Một bác sĩ người Úc được cho là nhân vật chủ chốt đồng hành cùng các chuyên gia lặn quốc tế, tham gia giải cứu đội bóng Thái Lan bị mắc kẹt trong hang động Tham Luang, tỉnh Chiang Rai. Theo Sydney Morning Herald, Bác sĩ Richard Harris là một bác sĩ gây mê đến từ Adelaide, với hơn 30 năm kinh nghiệm lặn là người vào hang kiểm tra y tế và quyết định phương án giải cứu các thiếu niên. Ông đã đáp máy bay đến Thái Lan từ tuần trước, tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng cùng với gần 20 thợ lặn khác của Úc. Ông Harris là người đưa ra đánh giá cuối cùng về tình hình sức khỏe của những cậu bé, để đội cấp cứu triển khai đưa người ra khỏi hang. Ông David Strike, một nhà tổ chức các sự kiện lặn quen biết với bác sĩ Harris hơn 10 năm cho biết, vị bác sĩ Richard có đủ mọi yếu tố cần thiết để thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này. “Ông ấy đã có kinh nghiệm lặn 30 năm và sẵn sàng thích nghi với những công nghệ lặn tiên tiến để hỗ trợ công tác khám phá và chụp ảnh

Bác sĨ Richard Harris đang được nhiều người Úc đề cử là “Người Úc của năm" hang động tại Úc và nước ngoài”. Ông Harris cũng trải qua nhiền năm tham gia thám hiểm lặn các hang động ở Úc, Trung Quốc, Christmas Island và New Zealand. “Ông ấy đam mê nghiên cứu về an toàn và tai nạn lặn”, ông Strkike cho biết. Ngoài ra với kiến thức y khoa, ông đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sức khỏe, kê những loại thuốc cần thiết để đội bóng đạt sức khỏe tốt nhất, trong điều kiện ẩm ướt của hang động. Harris làm việc cho MedStar, đơn vị cung cấp dịch vụ bay trực thăng cấp cứu y tế thuộc chính phủ. Năm 2011, ông là một trong những thành viên của nhóm tìm kiếm thi thể thợ lặn Agnes Milowka trong hang động ngập nước ở Millicent, phía nam nước Úc. "Harris đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển khả năng giải cứu hang động tại Úc. Sự chuyên nghiệp của ông ấy trong các lĩnh vực gây mê, lặn và y tế, đã kết hợp hài hòa với niềm đam mê thế giới tự nhiên và điều trị khi thám hiểm", trang web về lặn chuyên nghiệp OzTek cho biết. Tổng cộng 90 thợ lặn đã được huy động tham gia chiến dịch đưa các thiếu niên dưới

+ Đầu bếp nổi tiếng và khung cảnh sang trọng + Nhận làm tiệc sinh nhật + Phòng tiệc lớn được trang trí + Phù hợp để các hội đoàn tổ chức tiệc gặp mặt

Nhà hàng chúng tôi mở ăn khuya đến 2 giờ sáng NHÀ ĐẶC BIỆT: TẤT CẢ HẢI SẢN (CÒN SỐNG TRONG HỒ NƯỚC)

TÁM

HÀNG

GIAN

VANG

ÑÖÔÏC GIAÛM GIAÙ 15% SAU 9 GIÔØ TOÁI !

BẾP

HOAØN TOAØN GIAÙ TRÒ

DANH

TÁM

TRONG

NGUỒN

GIỚI

NGHỆ

ẨM THỰC

Lẩu bào ngư bò wagyu $88 Thêm nửa con gà free range $20 Nửa con gà free range + canh chua cá $50 Lẩu trừu $4280

Cabra-Vale Diggers Club, 1 Bartley Street, Canley Vale NSW 2166 Phone: (02) 8728 6181 www.cabravale.com.au

GIỜ MỞ CỬA: 11:30am - 1:00am Thứ Sáu & Thứ Bảy 11:30am - 2:00am

THUẬT NAM Á


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

9

Atlantic Construction Group 16 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi ra khỏi hang Tham Luang sau hơn hai tuần mắc kẹt. 18 thợ lặn, trong đó có 13 người nước ngoài và 5 người Thái, trực tiếp vào hang để hộ tống các em qua quãng đường dài hơn 3 km. Chiến dịch giải cứu những cậu bé còn sót lại và huấn luyện viên bước sang đợt hai vào chiều hôm ngày 9/7 và đã có 4 người tiếp theo được đưa ra khỏi hang ở đợt này. Những thiếu niên còn lại và huấn luyện viên của đội bóng sẽ chờ đến đợt giải cứu tiếp theo.

MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHẾT DO BỊ RƠI XUỐNG ĐẤT TỪ SYDNEY TOWER Sydney Tower là 1 địa điểm du lịch nổi tiếng của Úc đang phải đối mặt với lời kêu gọi đóng cửa, sau khi 2 người chết do rơi từ độ cao 286m. Ngày 9/7, Sydney Tower tiếp tục ngừng dịch vụ Skywalk, sau khi một người đàn ông chết khi rơi xuống đất từ tòa tháp này vào tối 8/7. Đây là người thứ hai tử vong sau khi rơi khỏi Sydney Tower trong 4 tháng qua. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, trang web của Sydney Tower ngay lập tức thông báo tạm ngừng các dịch vụ ngắm cảnh tại Đài quan sát hay Skywalk. Vào trưa 9/7, dịch vụ ngắm cảnh tại Đài quan sát sẽ mở cửa trở lại, song dịch vụ Skywalk vẫn tiếp tục tạm ngừng. Việc người đàn ông thứ hai chết vào tối hôm Chủ nhật làm dấy lên sự lo ngại trong dư luận đối với dịch vụ du lịch tại một trong những điểm đến nổi tiếng nhất của nước Úc.

GRANNY FLAT

Trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bình luận đề nghị Sydney Tower đóng cửa dịch vụ này do lo ngại về vấn đề an toàn của dịch vụ Skywalk. Vào tháng 3 vừa qua, sau vụ một người bị rơi từ đỉnh tháp xuống đất, công ty quản lý dịch vụ Skywalk đã tăng thêm các biện pháp đảm bảo an toàn như: trang bị bộ đồ bảo vệ mới; đảm bảo rằng các chuyên gia an toàn sẽ là những người thắt dây đai bảo vệ cho người tham quan. Song bất chấp những biện pháp an toàn vừa được gia tăng, vụ tai nạn thứ hai vẫn xảy ra vào ngày 8/7 càng khiến dư luận càng lo ngại. Sau vụ tai nạn vào tháng 3 vừa qua, cảnh sát vẫn đang điều tra để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.

ĐỀ XUẤT MIỄN THUẾ CHO XE ĐẮT TIỀN ĐỂ GIẢM TAI NẠN

Phòng Công nghiệp xe hơi liên bang Úc (FCAI) vừa đề xuất chính phủ miễn thuế đối với xe sang để giảm tai nạn. Sau khi các cơ quan bảo hiểm tại Úc công bố báo cáo về chiến lược an toàn đường bộ quốc gia, mới đây Phòng Công nghiệp xe hơi liên bang (FCAI) đã ra thông cáo ủng hộ các đề xuất loại bỏ thuế xe và thuế cho xe hơi sang trọng nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Giám đốc điều hành của FCAI, ông Tony Weber cho biết, 33 chỉ số về an toàn đường bộ hiện nay đã không còn phù hợp. Điều này dẫn tới hệ quả của hàng loạt những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chỉ tính riêng trong năm 2017, tại Úc đã xảy ra gần 1,300

SALE ! ! SALE SALE!

Giá chỉ từ:

$108,900

Builder license 112839C ABN: 72 124 352 838

Xây granny flat 2 phòng rộng 60 mét vuông. Bao gồm: Thiết kế, xin giấy phép và xây dựng. Giá chỉ từ: $108,900

*

* Không bao gồm thuế GST * Giá còn tùy thuộc theo yêu cầu xây dựng và địa thế đất trước khi xây.

Uy Tín, Taän Taâm vaø Chi Tieát Roõ Raøng ĐẶC BIỆT: Nhiều ưu đãi về vật

liệu xây dựng và các thứ khác. Hãy gọi chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm chi tiết.

Moïi vieäc laøm ñeàu coù 7 naêm guarantee insurance

Tel: Thanh Định 0410 648 131

SALE ! ! SALE SALE!

Email: atlantic.cg888@gmail.com

“WOW!” Ghế massage mà

mọi người đều yêu thích muốn có

Hãy tặng người thân chiếc ghế massage cao cấp tân tiến với chức năng thư giãn & trị liệu OGAWA Master Drive Bậc thầy sự sảng khoái Ghế massage 4D Thế Hệ Mới. M Drive - Chỉnh nhiều loại massage, chương trình thông minh.

Ghế Massage IYUME 8600 sang trọng cảm giác không trọng lượng 9 9 9 9 9 9 9

Ghế Massage 3D với con lăn Massage bấm huyệt bàn chân Chức năng người nhẹ bổng không trọng lượng 3 cấp độ tỏa nhiệt để trị liệu Tất cả các loại Massage phổ biến, massage toàn thân Thiết kế khoa học tân tiến được cấp bằng sáng chế Loa âm thanh nghe nhạc kết nối bằng bluetooth

Ghế Massage IYUME 8900 4D thông minh, massage toàn thân 9 Chiếc ghế massage thông minh 4D được cấp bằng sáng chế 9 Massage lưng với con lăn và hệ thống tỏa nhiệt giống như bàn tay người xoa bóp. 9 Chức năng thông minh tự phân tích và quét cơ thể tìm ra cổ, vai, lưng, eo và hông để xoa bóp sâu và thoải mái hơn. 9 Ghế hình chữ L để có thể nằm ngửa để có trải nghiệm massage tuyệt vời hơn.

Mang theo quảng cáo này khi mua để được bớt thêm $100

MASSAGE 4D TIÊN TIẾN 22 Chương trình Massage Tự động. 7 Chương trình hỗ trợ tâm trạng tích cực 6 loại Massage phổ biến trên thế giới. Massage bấm huyệt bàn chân kết hợp tỏa nhiệt Chương trình Phân tích và quét cơ thể chuẩn xác 9 Điều khiển bằng màn hình cảm ứng 9 Loa âm thanh siêu chuẩn kết nối bằng bluetooth 9 Thiết kế sang trọng và nổi bật 9 9 9 9 9 9

Sydney Head Office: Unit 7/23-25 Fitzpatrick Street, Revesby NSW 2212 Shop: Westfield Hornsby Level 1, đối diện Angus & Coote (gần Woolworths) Hot line: 1300 790 778 Sales: 02 87640522 Service: 02 87641032 Email: iyumemassagechair@gmail.com Web: www.iyume.com.au | www.sportmate.com.au


10 VIETNEWS

ca tử vong do tai nạn giao thông. Theo ông Weber, những chiếc xe mới, có công nghệ an toàn tốt hơn và có nhiều công nghệ hỗ trợ lái xe sẽ giúp ngăn ngừa tai nạn giao thông. Do đó, chính phủ cần có các giải pháp đầu tư vào khả năng an toàn của những chiếc xe, đồng thời có chính sách hỗ trợ để giảm độ tuổi lưu hành của phương tiện. “Mỗi năm Chính phủ tăng thu hơn 1 tỷ đô la từ các loại thuế xe hơi. Số tiền này nên được chi trở lại để nâng cao các tính năng an toàn của xe hơi. Bên cạnh đó, việc loại bỏ thuế đối với các loại xe hơi sang trọng có thể sẽ tạo động lực ngay lập tức cho người mua và khuyến khích các hãng xe đầu tư vào công nghệ an toàn”. Theo người đứng đầu FCAI, việc bỏ qua các loại thuế này sẽ giúp giảm thiểu các chi phí y tế, tăng năng suất của xã hội và giảm thiểu những đau đớn cho các gia đình có nạn nhân do tai nạn giao thông.

KINH HOÀNG PHÁT HIỆN KIM BĂNG VÀ TÓC TRONG GÀ KFC Một thực khách ở Melbourne thường xuyên ăn gà rán KFC đã rất sốc và đăng lên mạng xã hội, sau khi anh phát hiện một cây ghim băng và một sợi tóc bị mắc vào một miếng thịt gà KFC, theo kênh truyền hình 9 News đưa tin. Anh Jamie Allen đã viết trên trang Facebook chính thức của hãng thức ăn nhanh này rằng: “Tôi là một thực khách đã ăn gà rán KFC từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trở thành một người khiếu nại”.

SỐ BÁO 1610

Anh Allen giải thích, anh đã mua một phần ăn Zinger tại một cửa hàng KFC ở vùng Cranbourne, và sau đó anh đã bị sốc với những gì mà anh nhìn thấy. Một bức ảnh do anh Allen đăng tải cho thấy, một miếng thịt gà bị xiên qua bởi một cây ghim băng, đang treo lủng lẳng trên một sợi tóc. “Phải chăng hai loại thảo mộc và gia vị bí truyền của bạn là ghim băng và tóc? Điều này thực sự không hay chút nào”, anh viết bên dưới bức ảnh. Hãng gà rán KFC đã giải quyết khiếu nại của anh Allen trong phần bình luận, đồng thời yêu cầu anh nhắn tin cho hãng về thông tin chi tiết của phần ăn mà anh đã mua. Không biết nguyên nhân của vụ việc này như thế nào, nhưng cứ thử tưởng tượng rằng bạn chuẩn bị ăn món ăn ưa thích của bạn và khi bạn nhìn thấy món ăn mà còn đi kèm chung với tóc và kim băng thì quả thật là một điều kinh hoàng.

RÒ RỈ KHÍ GA KHIẾN TRUNG TÂM THÀNH PHỐ SYDNEY PHẢI ĐÓNG CỬA Một vụ rò rỉ khí đốt nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Sydney vào tối 6/7, khiến chính quyền địa phương phải đóng cửa khu vực này, cấm lưu thông đối với các phương tiện và người đi bộ trong hai ngày cuối tuần. Trong khi các cơ quan khẩn cấp đang “chạy đua với thời gian” để sửa chữa đường ống dẫn khí bị hư hại. Khoảng 50 lính cứu hỏa đã được triển

khai đến hiện trường ở khu vực Quảng trường Martin để triển khai việc cứu hộ. Dân cư tại nhiều khu vực lớn đã được sơ tán và các tuyến đường ra vào khu trung tâm tạm thời đóng cửa. Trong một thông báo cập nhật tình hình ngày 7/7, công ty khí đốt Jemena cho biết, vụ việc xảy ra ngày 6/7 là do có một máy xúc, chạm vào đường ống dẫn khí bằng thép, làm hư hại đường ống và gây rò rỉ khí ra môi trường. Các kỹ thuật viên đã làm việc thâu đêm để giảm áp khí trong khu vực này. Công ty nói rằng, đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc và “mục đích trước mắt của công ty là sửa chữa một cách an toàn những hư hại và hạn chế nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt cho khu vực này”. Ngày 7/7, Bộ trưởng Giao thông và cơ sở hạ tầng Andrew Constance đã bày tỏ xin lỗi người dân địa phương, thừa nhận đây là “một vụ việc rất nghiêm trọng” và cho biết sẽ nỗ lực để sớm sữa chữa và đóng lại chỗ rò.

Ông cũng chính là hung thủ trước đó đã ra tay bắn chết hai đứa con của mình, người con trai 15 tuổi và người con gái 13 tuổi. Hai em nhỏ bị bắn chết ngay trong phòng ngủ tại ngôi nhà trên đường West Pennant Hills vào chiều thứ Năm tuần trước. Theo phía cảnh sát, người cha không sống cùng hai đứa con và mẹ chúng. Sau khi ra tay giết hại hai đứa trẻ thì ông đã bỏ trốn khiến cảnh sát phải truy đuổi. Đến thứ Sáu, thi thể của ông được phát hiện tại ngôi nhà ở Normanhurst, cách nơi xảy ra án mạng khoảng 5km.

KINH HOÀNG CHA BẮN CHẾT CON TRONG MỘT VỤ ÁN ĐÃ ĐƯỢC LÊN KẾ HOẠCH

Ông McFadden nói, cảnh sát biết người đàn ông hung thủ nhưng ông ta chưa từng có tiền án, cũng như không có lệnh cấm tiếp xúc (AVO) liên quan đến gia đình.

Một người đàn ông đã bắn chết hai đứa con của mình ở West Pennant Hills, sau đó tự vẫn. Theo lời cảnh sát thì đây là một án mạng đã được lên kế hoạch từ trước. Thi thể của ông John Edwards, 68 tuổi, một nhân viên tài chính, đã được cảnh sát phát hiện nằm cạnh khẩu súng của chính ông tại nhà riêng ở Normanhurst, Upper North Sydney.

VĂN PHÒNG HEAD OFFICE TẠI SYDNEY

MARN: 0746874 MIA: 3308

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18Quyền Trợ lý Ủy viên Cảnh sát Brett McFadden trong buổi họp báo đã cho hay, họ đã thu giữ hai khẩu súng tại ngôi nhà ở Normanhurst, và đây cũng là vũ khí được dùng để gây án tại West Pennant Hills. Cảnh sát cho biết, hai khẩu súng này được đăng ký dưới tên của ông John Edwards và ông này mua súng hợp pháp hồi năm ngoái. Theo tất cả những thông tin có được , phía cảnh sát tin rằng, vụ án này đã được lên kế hoạch từ trước.

Hai đứa trẻ đã chết ngay tại hiện trường sau khi án mạng xảy ra. Mẹ của bọn trẻ, 36 tuổi, đã có mặt tại hiện trường không lâu sau khi cảnh sát đến. Bà đã phải được các nhân viên y tế chăm sóc vì quá sốc. Phía cảnh sát nói rằng, mẹ của hai đứa trẻ đang phải trải qua chấn thương tâm lý nghiêm trọng. “Đây là một biến cố kinh hoàng khi mất đi

VĂN PHÒNG SÀI GÒN

Level 2, Suite 1, 304-308 Chapel Road South, Bankstown NSW 2200 186Bis Trần Quang Khải, Ward Tân Định, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam Tel: (02) 8764 1894 | Hotline: 0424 778899 T: +84 8 38455890 | F: +84 8 383455860 | Hotline: 0934 090109 Di Tru: 0426 606 246 Di Tru: 093 409 0109 / 098 592 2252 Du hoc: 0426 606 292 / 0424 88 24 99 Du hoc: 0168 995 7475 Website 1: www.piec.com.au | Website 2: www.piec.online | Email 1 : ditru@piec.com.au | Email 2: duhoc@piec.com.au

Chuyên nghiệp, uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực: • Di dân sang Úc theo diện: Kinh doanh, Tay nghề và lao động • Bảo lãnh vợ chồng - hôn nhân, đính hôn, đoàn tụ gia đình cha mẹ, con cái. • Du Học Úc (Gia hạn visa, chuyển trường và ghi danh học tại tất cả các trường tại Úc) • Du học 1 năm với mức học phí AUD $7,000 - $10,000 • Du học 4 năm không cần tiếng Anh

• Du lịch Úc (Thăm thân nhân từ 3 tới 12 tháng, chữa bệnh, tham khảo thị trường) • Xin Tạm trú (457/485) và Thường Trú (186/189) cho sinh viên ở Úc • Di dân theo diện chăm sóc người bệnh, thân nhân cuối cùng hay người già lệ thuộc • Khiếu nại MRT, visa cancelled. • Lo bảo trợ AOS, hướng dẫn Chứng Minh Tài Chính du học


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

ISSUE 1610

VIETNEWS

11


12 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610

cùng lúc 2 đứa con. Tôi không thể hình dung nổi chấn động và sự đau đớn mà bà ấy đang phải trải qua”, ông McFadden nói trong buổi họp báo vào thứ Sáu tuần qua. Một cư dân địa phương sống cách đó khoảng 50 mét nói rằng, đây là khu dân cư rất thân thiện và yên tĩnh. Chỉ khi cảnh sát và trực thăng đến ông mới biết chuyện.

BÁC SĨ PHỤ KHOA GIẢ BỊ KẾT ÁN 9.5 NĂM TÙ VÌ TỘI LỪA ĐẢO VÀ XÂM HẠI TÌNH DỤC Một người đàn ông ở Melbourne đã lừa đảo các bệnh nhân trong suốt 10 năm với CV và bằng cấp y khoa giả mạo. Từ năm 2004-2014, hàng chục phụ nữ hiếm muộn đã đến khám tại phòng mạch của bác sĩ Raffaele Di Paolo ở Melbourne, với hy vọng rằng, vị bác sĩ phụ khoa gốc Ý này có thể giúp họ có con. Không ai trong số các bệnh nhân này biết rằng, họ đang bước vào một phòng khám phụ khoa “dỏm”, và sẽ bị buộc phải trả hàng ngàn đô tiền khám bệnh mà không nhận lại được bất kỳ kết quả gì. Bên trong các phòng mạch tại St Kilda và Brighton, vị bác sĩ 61 tuổi đã chạm vào các bộ phận nhạy cảm của phụ nữ trong khi thăm khám nội khoa và nhũ hoa. Ông Di Paolo tiêm cho bệnh nhân những hóa chất không rõ nguồn gốc, khiến cho ít nhất một bệnh nhân bị khó thở. Ông lấy mẫu máu không dán nhãn và thậm chí còn tiêm kim vào tinh hoàn của nam giới mà không gây

mê, khiến cho bệnh nhân phải chịu sự đau đớn khủng khiếp. Một trong những nạn nhân cho biết, bà chỉ muốn chết mà thôi. Trong khi những người khác thì lại lãng phí thời gian quý báu, tin rằng họ đang có thai và chỉ biết được sự thật khi quá muộn. Sự thật là Di Paolo không phải là một bác sĩ. Ông ta theo học ngành Khoa học tại Melbourne trong 2 học kỳ, sau đó học y tại Rome, nhưng chưa bao giờ được cấp bằng đại học. Màn lừa đảo tinh vi của ông bao gồm một CV gây hiểu lầm, các bằng cấp giả từ các trường đại học ngoại quốc, những lời giới thiệu từ các bác sĩ bị ông lừa, một trang web khoe khoang về kinh nghiệm bản thân, và thậm chí một thẻ Qantas Frequent Flyer với chữ Dr in nổi. Ông Di Paolo không hề lưu hồ sơ bệnh án của các nạn nhân, chỉ trừ một quyển sổ hẹn bệnh được ghi chép sơ sài. Khi thăm khám bệnh nhân, ông không hề ghi lại bất kỳ chi tiết gì. Vị bác sĩ giả mạo này đã thu về $385,000, nhưng mọi chuyện đã kết thúc vào năm 2015, khi sự việc được đưa ra ánh sáng. Tại Tòa án Victoria, ông Di Paolo đã bị buộc phải ngồi giữa các nạn nhân của mình trong một phòng xử án chật kín, nơi ông bị tuyên án 9.5 năm tù bởi Thẩm phán Bill Stuart và bị ghi tên vào sổ đăng bạ tội phạm tình dục đến trọn đời. “Ông biết rằng, ông không có khả năng giúp họ có con, vậy mà ông vẫn giả mạo, nhằm lừa dối các nạn nhân tin vào những gì ông làm. Hành vi của ông thật thô tục và tàn bạo. Ông thậm chí còn khoe khoang rằng, một gia đình bệnh nhân đã tặng cho ông một chiếc Ferrari”,

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18Thẩm phán Stuart nói với Di Paolo. Anh trai của ông Di Paolo tiết lộ với tòa án rằng, việc giả mạo bác sĩ phụ khoa là nhằm làm hài lòng cha của họ, vốn xuất thân từ một gia đình có truyền thống y khoa. Ông cho biết, Di Paolo đã bị cha ép buộc nói với mọi người rằng ông được nhận vào một trường đại học để theo học ngành Y, trong khi sự thật thì không phải như vậy. "Tôi tin rằng ông ấy đã làm điều đó để khiến cho cha mình hạnh phúc", người anh cho biết. "Tôi tin rằng ông ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi những kỳ vọng không thực tế của cha". Ông Di Paolo sẽ không được xin ân xá cho đến ít nhất là năm 2025.

THU HỒI HÀNG LOẠT RAU CỦ ĐÔNG LẠNH DO LO NGẠI NHIỄM KHUẨN Cơ quan thực phẩm của Australia ra quyết định thu hồi một số sản phẩm rau củ đông lạnh nhập khẩu khi các sản phẩm loại này bị nhiễm vi khuẩn Listeria. Ba hệ thống siêu thị lớn tại Australia là Woolworth, Aldi và IGL đang thu hồi 9 sản phẩm rau củ đông lạnh thuộc 4 nhãn hàng sau khi các nước Châu Âu thông báo có người thiệt mạng do dùng các sản phẩm này. Bang Victoria của Australia hôm qua vừa thông báo 1 người đã thiệt mạng hồi đầu năm tại bang này có liên quan đến vi khuẩn Listeria. Thông tin được bang Victoria công bố sau khi Cơ quan thực phẩm của Australia ra quyết định thu hồi một số sản phẩm rau củ đông lạnh nhập khẩu khi các sản phẩm loại này bị nhiễm vi khuẩn Listeria tại Châu Âu.

Các nhãn hàng bị thu hồi lần này Bà Lorraine Haase, thuộc Cơ quan thực phẩm Australia khẳng định, việc thu hồi các sản phẩm này là cần thiết vì vi khuẩn Listeria có thể cướp đi tính mạng của người tiêu dùng: “Vi khuẩn Listeria đặc biệt nguy hiểm với đối tượng yếm thế trong cộng đồng bao gồm phụ nữ mang bầu, những người có hệ thống miễn dịch kém hoặc những người già”. Vi khuẩn Listeria được cho là xuất hiện đầu tiên trong sản phẩm của một hãng sản xuất đồ đông lạnh tại Hungari. Penny Adams, một bác sỹ đa khoa của Australia cho biết, việc nhiễm khuẩn Listeria khó được phát hiện sớm do nó có triệu chứng giống một số bệnh thông thường. “Vi khuẩn Listeria gây ra triệu chứng như là bị cúm như đau đầu, đau người. Chúng ta cần quan tâm khi vi khuẩn này tấn công những người có hệ thống miễn dịch kém như trẻ em hay phụ nữ mang bầu hoặc những người đang bị bệnh như tiểu đường”.

FENECH FAMILY FARM FARM GÀ GIA ĐÌNH VỚI LỊCH SỬ 40 NĂM BÁN CÁC LOẠI GIA CẦM

KHUYẾN MÃI ACNE CLEAR MUA 1 TẶNG 1 Acne Clear có giá $35.00 + 1 hộp free = tính ra mỗi hộp chỉ có $17.50 Bảo đảm giúp người dùng chữa dứt các loại mụn bất trị : mụn bọc, mụn trúng cá, mụn độc mang lại làn da mịn màng: Đẹp da mặt, tươi nhan sắc. Sẽ trả lại tiền mua nếu không đạt yêu cầu, không hài lòng. Liều dùng: ngày 2 lần mỗi lần 2-3 viên sau khi ăn

Thuốc mẫu miễn phí được gửi đến nhà bằng bưu điện, xin quý khách vui lòng nhắn tin (tên, họ, địa chỉ, loại thuốc mẫu) vào di động 0411428777. Muốn biết thêm chi tiết, muốn tìm Đại lý gần nhất hoặc mua theo Mail order xin gọi số

0411 428 777

Email: luongtrunghung49@yahoo.com Website: www.Ausnathealth.com.au và www.bepthucduong.com

Đặc Biệt: Gà silky đông lạnh (Gà ác) Eggs (Trứng)

Dressed (Thịt làm sẵn sạch sẽ) • Boiler Duck - Vịt • Young Duck - Vịt non (no head - không đầu) • Young pigeons - Bồ câu non • Rabbits - Thỏ • Spatchcocks - Gà làm sẵn • Boiler Chicken - Gà • Young quails - Chim cút non • Boiler quails - Chim cút luộc

• Fresh eggs - Trứng gà sạch (Cage and free range - gà nuôi chuồng và gà chạy bộ) • Balut - Trứng vịt lộn • Fresh duck eggs - Trứng vịt tươi • Quail eggs - Trứng cút • Pure honey - Mật ong nguyên chất

Gardening Products (Sản phẩm làm vườn) • Fresh chicken manure - Phân gà tươi • Aged chicken manure - Phân gà • Cow manure - Phân bò • Sheep manure - Phân trừu

Live Poultry (Gia cầm sống) • Live roosters - Gà trống sống • Live young laying chickens Gà non đẻ trứng • Live boiler chicken - Gà sống

GIÔØ MÔÛ CÖÛA: Thöù Hai - Thöù Saùu: 8.30am - 5pm Thöù Baûy 8.30am - 4pm ; Chuû Nhaät & Ngaøy Leã 8.30am - 12pm

Ñòa chæ: 53-65 Ferrers Road Horsley Park 2175

Phone / Fax: 9620 1267 | Web: www.fenechfamilyfarm.com.au


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

Mua 1 tặng 1 World Class Innovation RRP

RRP 特價 Special

特價 Special

免費 FREE

免費 FREE

ALL DAY

NURTURING SENSITIVE

HIMALAYA

WHITE SWAN

Protective Complex Cream

Skin Serum

t ream Whitening Cream

Whit Whitening Serum

50mL LB01N

25mL LB41

50mL LB34N

25mL LB45

RRP

RRP

特價 Special

特價 Special

免費 FREE

FREE

BIO PHD

APPLESTEM S Q10

BIO ROSE

Ultra r Lift f & Relax Wrinkle

Triple T Lift Serum

Rejuvenating Cream

Regenerating Serum

50mL LB32N

25mL LB42

50mL LB47

25mL LB43

DR. DERMAX

Áp dụng đến 31/7/2018

Tel

Có thể mua tại các cửa hàng: Lanopearl China Town và Bondi Junction. Hoặc mua qua mạng tại: www.lanopearlshop.com.au

13


14 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610

VietNews Australia - Issue 1164

Buổi thực nghiệm có sự tham gia của công an, chính quyền địa phương, luật sư, nhân chứng cùng với người nhà của nạn nhân. Có mặt tại buổi thực nghiệm, bà Trịnh Thị Diễn, mẹ của nhà báo đã liên tục khóc ngất đi vì thương con gái. Trong khi đó, nói với các báo đài, ông Đặng Văn Tĩnh, bố của Đặng Thị Tuyền khẳng định, có nhiều uẩn khúc trong cái chết của con gái. “Gia đình rất hoang mang về cái chết của Tuyền. Tuyền bơi giỏi nên không thể chết đuối, còn tự tử như một số tin đồn thì càng không có căn cứ. Tuyền yêu con trai lắm. Nó cũng biết nó quan trọng với gia đình nên không bao giờ có thể có chuyện quyên sinh. Có rất nhiều tình tiết khiến chúng tôi nghi ngờ về cái chết bất thường của con bé. Tôi không tin là nó tự tử,” ông Tĩnh nói và mong muốn cơ quan chức năng sẽ điều tra một cách công tâm. Các báo cho hay, khi làm việc, không ít lần nhà báo nữ đã phải đối đầu với sự dọa nạt, đe dọa, có lúc bị uy hiếp đến tính mạng. Song, chị tỏ ra là bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu. Nhà báo Cẩm Tú, biên tập viên báo “Pháp Luật TPHCM” cho biết: “Đặng Tuyền có tấm lòng và nhiệt huyết đấu tranh cho những người dân bị thu hồi đất bồi thường bất hợp lý.” Trước khi nghi bị sát hại, theo nhà báo Cẩm Tú, Đặng Tuyền đang nắm tư liệu và thực hiện loạt bài viết về thu hồi đất trái quy định của chính quyền Hà Nội. “Em nói để có tư liệu này, em đã bỏ công sức ròng rã hai tháng trời, rất vất vả, cực khổ. Đặng Tuyền cứ lo lắng hỏi tôi: ‘Bài mà không được đăng chắc em buồn bỏ nghề luôn quá.’ Em nói cũng có những người cản, bảo em lao đầu vào mấy đề tài này làm chi cho phiền toái nhưng em không thể cam tâm trước những nỗi

oan trái của người dân mình. Em còn khoe với tôi em đang làm một đề tài nữa, hy vọng sẽ sớm hoàn thành.” “Nhưng loạt bài mà tôi biên tập cho em đã là những bài viết cuối cùng em để lại cho tôi và cơ quan mình cùng bạn đọc của báo. Em làm tôi xúc động vì một trái tim nhạy cảm và giàu tình cảm,” nhà báo Cẩm Tú bày tỏ. “Theo một số thông tin Đặng Tuyền đang nắm giữ nhiều bằng chứng tiêu cực tại một số công ty lớn tại phía Bắc (đã đăng một phần nhỏ trên báo), và có cả các tài liệu được ghi âm nhưng ‘chưa thể công bố’.

XÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRUNG QUỐC BỊ ĐEM RA TRIỂN LÃM Ở SÀI GÒN? SÀI GÒN – Triển lãm những bộ phận nội tạng và xác người được nhựa hóa đang diễn ra ở Sài Gòn gây chú ý khi lần đầu tiên những thi thể người thật được trưng bày công khai. Cuộc triển lãm trưng bày 137 mẫu vật phủ nhựa thi thể, mở cửa từ ngày 20 Tháng Sáu, 2018, với giá vé 200,000 đồng ($8.7). Sự kiện này gây nhiều tranh cãi và hoài nghi về nguồn thi thể người. Triển lãm “Sự Bí Ẩn Đặc Biệt Của Cơ Thể Người” (Mystery of Human Body), do công ty Mega Vina (đơn vị quảng bá và phát triển các nội dung chương trình Nam Hàn tại Việt Nam) phối hợp với Nhà Văn Hóa Thanh Niên diễn ra tại nhà văn hóa này ở Sài Gòn từ ngày 21 Tháng Sáu đến cuối năm 2018, được “Sở Văn Hóa-Thể Thao cấp phép tổ chức.” Triển lãm nhằm cung cấp kiến thức y học về cấu trúc và hoạt động sinh học bên trong

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18 Tuần Lễ từ 13.12.08 - 19.12.08 7Khách đến xem triển lãm nội tạng và cơ thể người ở Sài Gòn. cơ thể người. Công ty Mega Vina nói với báo chí rằng “các mẫu vật được trưng bày trong triển lãm là hợp pháp,” tuy nhiên không thể tiết lộ nguồn gốc của mẫu vật. Triển lãm này bị cấm ở Hà Nội, trong khi Sài Gòn lại cấp phép. Triển lãm diễn ra hơn hai tuần thì đến tối 6 Tháng Bảy, Sở Văn Hóa-Thể Thao ở Sài Gòn cho biết “đã ra quyết định tạm ngưng triển lãm ‘Sự Bí Ẩn Đặc Biệt Của Cơ Thể Người’ tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên vì “ban tổ chức đã không trung thực trong hồ sơ xin đề nghị cấp phép trưng bày.” Hồ sơ xin cấp phép ghi các mẫu vật làm bằng nhựa nhưng thực tế là cơ thể người sau khi chết, hiến tạng cho khoa học và được phủ nhựa. Trong khi đó, ban tổ chức công bố các mẫu vật “thuộc quyền sở hữu của bảo tàng Mom ở Nam Hàn.” Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số ý kiến nghi ngờ nguồn gốc các thi thể nhiều phần đến từ thành phố Đại Liên hoặc Nam Kinh, Trung Quốc. Trong một cuộc triển lãm cơ thể người cũng

được tổ chức tại Úc gần đây, có những bằng chứng tin cậy cho rằng các thi thể này đến từ tử tù và tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đang bị quốc tế lên án về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm với số lượng khổng lồ. Các tù nhân lương tâm này gồm người Phật Giáo Tây Tạng, người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ, người luyện tập Pháp Luân Công, những người Kitô Giáo tại gia, và cả những tù nhân chính trị. Truyền thông trong nước không đề cập về nguồn gốc thi thể được dùng trong triển lãm tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Đa phần khách khi đến dự triển lãm đều cảm thấy sợ hãi, rùng rợn và ám ảnh. Những bộ phận của cơ thể con người cho đến những thai nhi và cả những phụ nữ đang mang thai được trưng bày công khai khiến người xem vừa thương cảm, vừa sợ hãi khi nhìn thấy.” Họa Sĩ Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam nói: “Việc lấy cơ thể người ra để trưng bày, triển lãm như thế là thiếu sự nhân văn, nhân bản. Người ta có thể hiến xác nhưng với mục đích nghiên cứu y khoa để cứu người chứ không thể lấy thi thể người ra để làm triển lãm theo kiểu đó.”

BỊ CÔNG AN CÒNG TAY VÌ TỰ BỎ TIỀN TÚI LÀM ĐƯỜNG SÀI GÒN – Tự bỏ tiền túi ra để làm đường giúp dân, một ông ở huyện Củ Chi bị công an truy đuổi, khống chế và đưa về trụ sở xã tạm giữ nhiều giờ. Ngày 3 Tháng Bảy, ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ở huyện Củ Chi, thành phố Sài

TOP BEAUTY - ALL IN ONE Nếu quý vị đã dùng các loại mỹ phẩm nổi tiếng nhất, cao cấp nhất, đắt tiền nhất mà da mặt vẫn Không cải tiến được như ý TOP BEAUTY Sẽ làm vừa lòng quý vị. Nếu Top Beauty Không làm đẹp được da mặt quý vị thì tin rằng chẳng còn thứ mỹ phẩm nào khác có thể làm được . All in ONE. Nám, mụn, nhăn, khô, tàn nhang, đồi mồi. Chỉ cần dùng duy nhất Top Beauty là đủ. Dược thảo thiên nhiên. Không pha hóa chất tẩy trắng da. Không chất bảo quản Hiệu quả thấy rõ từng ngày. Da mặt sáng mịn đẹp. Dùng thường ngày để dưỡng da luôn tươi mát trẻ đẹp như những năm về trước Tàn nhang, Top Beauty thoa lên mỗi ngày, sẽ từ từ phai lại, thu nhỏ lại và sau đó tan mất Đồi mồi. Kiên nhẫn bôi Top Beauty mỗi ngày, chỗ đồi mồi sẽ mềm, rổi từ từ tróc ra, để lại lớp da bình thường như cũ (Thời gian bao lâu thì tùy theo tuổi tác, bị lâu hay mau, đồi mồi ít hay nhiều) Mỗi ngày dùng 1 lần( vào buổi tối). KHỎI CẦN LASER Made in Australia by QT Group

$85 /hộp

9 Saûn xuaát taïi UÙc. 9 Ñaõ phaân chaát xeùt nghieäm 9 Boät thieân nhieân 9 Boâi beân ngoaøi 9 Qua ñeâm laø thaáy hieäu quaû

$45 /hộp 2gr $85 /hộp 5gr

KHỎI CẦN PHẪU THUẬT Thu hẹp - Hết thâm đen - Ho són tiểu

TOP UNDER ñöôïc ñieàu cheá theo nguyeân lyù

taùi taïo ñeå laøm treû hoùa nhöõng phaàn kín phuï nöõ

$85 /hộp 5gr

Thaûo döôïc coù nguoàn goác thieân nhieân daønh cho phaùi ñeïp

FRESH UNDER giaûi toaû moïi noåi lo laéng veà Tró ) Boät thieân nhieân. ) Boâi beân ngoaøi. ) Qua ñeâm laø thaáy hieäu quaû

COÙ BAÙ N TAÏ I CAÙ C TIEÄ M THÖÏ C PHAÅ M CHÖÙ C NAÊ N G VAØ SPA THAÅ M MYÕ QUANG THIEÂN DÖÔÏC PHAÅM

Tl 9709 6233

Công ty Bào chế đã được Bộ Y Tế Úc công nhận

TGA reg. CID 59364

Tìm nhà phân phối khắp nước Úc và mọi giao dịch xin liên hệ: Anh Tiến (Đại diện thương mại) 0401 128 977 hoặc Quang Thiên: 0402 230 845

acebook: quang thien duoc pham


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

15

Sức khỏe là vàng - quà tặng vô giá cho thân nhân Với 130 năm lịch sử

Sản Phẩm Mới

LINH CHI NISSAN Tuyệt phẩm cho phụ nữ 100% sản xuất tại Nhật Bản Giá

$162 $150

2 viên x 50 gói = 100 viên

Trong thời gian quảng cáo, ngoài giá đặc biệt ra còn có NHIỀU QUÀ TẶNG Nếu mua 1 hộp Linh Chi tuyệt phẩm cho phụ nữ sẽ nhận được:

FREE quà tặng 1 Yến Xào

1 Túi Xách

Nếu mua 1 lần 2 hộp Linh Chi tuyệt phẩm cho phụ nữ sẽ nhận được:

FREE quà tặng tổng trị giá

$74

Yến Xào

Yến Xào

Coffee

Coffee

Túi Xách

Túi Xách

Nếu mua 1 lần 5 hộp Linh Chi tuyệt phẩm cho phụ nữ sẽ nhận được:

FREE quà tặng tổng trị giá

Yến Xào

Yến Xào

Yến Xào

Yến Xào

Yến Xào

Coffee

Coffee

Coffee

Coffee

Coffee

$215

1 ly nóc xi đá hiệu Tiger Túi Xách

Túi Xách

Túi Xách

Túi Xách

Tổng đại lý độc quyền toàn Úc Châu

GALAXY IMPORT & EXPORT CO. P/L

Túi Xách

Tel:(02) 9728 2899

Email: sales@galaxyau.net.au


16 VIETNEWS

VietNews Australia - Issue 1164

Buổi thực nghiệm có sự tham gia của công an, chính quyền địa phương, luật sư, nhân chứng cùng với người nhà của nạn nhân. Có mặt tại buổi thực nghiệm, bà Trịnh Thị Diễn, mẹ của nhà báo đã liên tục khóc ngất đi vì thương con gái. Trong khi đó, nói với các báo đài, ông Đặng Văn Tĩnh, bố của Đặng Thị Tuyền khẳng định, có nhiều uẩn khúc trong cái chết của con gái. “Gia đình rất hoang mang về cái chết của Tuyền. Tuyền bơi giỏi nên không thể chết đuối, còn tự tử như một số tin đồn thì càng không có căn cứ. Tuyền yêu con trai lắm. Nó cũng biết nó quan trọng với gia đình nên không bao giờ có thể có chuyện quyên sinh. Có rất nhiều tình tiết khiến chúng tôi nghi ngờ về cái chết bất thường của con bé. Tôi không tin là nó tự tử,” ông Tĩnh nói và mong muốn cơ quan chức năng sẽ điều tra một cách công tâm. Các báo cho hay, khi làm việc, không ít lần nhà báo nữ đã phải đối đầu với sự dọa nạt, đe dọa, có lúc bị uy hiếp đến tính mạng. Song, chị tỏ ra là bản lĩnh và sẵn sàng đương đầu. Nhà báo Cẩm Tú, biên tập viên báo “Pháp Luật TPHCM” cho biết: “Đặng Tuyền có tấm lòng và nhiệt huyết đấu tranh cho những người dân bị thu hồi đất bồi thường bất hợp lý.” Trước khi nghi bị sát hại, theo nhà báo Cẩm Tú, Đặng Tuyền đang nắm tư liệu và thực hiện loạt bài viết về thu hồi đất trái quy định của chính quyền Hà Nội. “Em nói để có tư liệu này, em đã bỏ công sức ròng rã hai tháng trời, rất vất vả, cực khổ. Đặng Tuyền cứ lo lắng hỏi tôi: ‘Bài mà không được đăng chắc em buồn bỏ nghề luôn quá.’ Em nói cũng có những người cản, bảo em lao đầu vào mấy đề tài này làm chi cho phiền toái nhưng em không thể cam tâm trước những nỗi

SỐ BÁO 1610

oan trái của người dân mình. Em còn khoe với tôi em đang làm một đề tài nữa, hy vọng sẽ sớm hoàn thành.” “Nhưng loạt bài mà tôi biên tập cho em đã là những bài viết cuối cùng em để lại cho tôi và cơ quan mình cùng bạn đọc của báo. Em làm tôi xúc động vì một trái tim nhạy cảm và giàu tình cảm,” nhà báo Cẩm Tú bày tỏ. “Theo một số thông tin Đặng Tuyền đang nắm giữ nhiều bằng chứng tiêu cực tại một số công ty lớn tại phía Bắc (đã đăng một phần nhỏ trên báo), và có cả các tài liệu được ghi âm nhưng ‘chưa thể công bố’.

XÁC TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRUNG QUỐC BỊ ĐEM RA TRIỂN LÃM Ở SÀI GÒN? SÀI GÒN – Triển lãm những bộ phận nội tạng và xác người được nhựa hóa đang diễn ra ở Sài Gòn gây chú ý khi lần đầu tiên những thi thể người thật được trưng bày công khai. Cuộc triển lãm trưng bày 137 mẫu vật phủ nhựa thi thể, mở cửa từ ngày 20 Tháng Sáu, 2018, với giá vé 200,000 đồng ($8.7). Sự kiện này gây nhiều tranh cãi và hoài nghi về nguồn thi thể người. Triển lãm “Sự Bí Ẩn Đặc Biệt Của Cơ Thể Người” (Mystery of Human Body), do công ty Mega Vina (đơn vị quảng bá và phát triển các nội dung chương trình Nam Hàn tại Việt Nam) phối hợp với Nhà Văn Hóa Thanh Niên diễn ra tại nhà văn hóa này ở Sài Gòn từ ngày 21 Tháng Sáu đến cuối năm 2018, được “Sở Văn Hóa-Thể Thao cấp phép tổ chức.” Triển lãm nhằm cung cấp kiến thức y học về cấu trúc và hoạt động sinh học bên trongKhách đến xem triển lãm nội tạng và cơ thể người ở Sài Gòn. cơ thể người. Công ty Mega Vina nói với báo chí rằng “các mẫu vật được trưng bày trong triển lãm là hợp pháp,” tuy nhiên không thể tiết lộ nguồn gốc của mẫu vật. Triển lãm này bị cấm ở Hà Nội, trong khi Sài Gòn lại cấp phép. Triển lãm diễn ra hơn hai tuần thì đến tối 6 Tháng Bảy, Sở Văn Hóa-Thể Thao ở Sài Gòn cho biết “đã ra quyết định tạm ngưng triển lãm ‘Sự Bí Ẩn Đặc Biệt Của Cơ Thể Người’ tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên vì “ban tổ chức đã không trung thực trong hồ sơ xin đề nghị cấp phép trưng bày.” Hồ sơ xin cấp phép ghi các mẫu vật làm bằng nhựa nhưng thực tế là cơ thể người sau khi chết, hiến tạng cho khoa học và được phủ nhựa. Trong khi đó, ban tổ chức công bố các mẫu vật “thuộc quyền sở hữu của bảo tàng Mom ở Nam Hàn.” Tuy nhiên, trên mạng xã hội, một số ý kiến nghi ngờ nguồn gốc các thi thể nhiều phần đến từ thành phố Đại Liên hoặc Nam Kinh, Trung Quốc. Trong một cuộc triển lãm cơ thể người cũng

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18 Tuần Lễ từ 13.12.08 - 19.12.08 7

được tổ chức tại Úc gần đây, có những bằng chứng tin cậy cho rằng các thi thể này đến từ tử tù và tù nhân lương tâm tại Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đang bị quốc tế lên án về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm với số lượng khổng lồ. Các tù nhân lương tâm này gồm người Phật Giáo Tây Tạng, người Hồi Giáo Duy Ngô Nhĩ, người luyện tập Pháp Luân Công, những người Kitô Giáo tại gia, và cả những tù nhân chính trị. Truyền thông trong nước không đề cập về nguồn gốc thi thể được dùng trong triển lãm tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Đa phần khách khi đến dự triển lãm đều cảm thấy sợ hãi, rùng rợn và ám ảnh. Những bộ phận của cơ thể con người cho đến những thai nhi và cả những phụ nữ đang mang thai được trưng bày công khai khiến người xem vừa thương cảm, vừa sợ hãi khi nhìn thấy.” Họa Sĩ Trần Khánh Chương, chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam nói: “Việc lấy cơ thể người ra để trưng bày, triển lãm như thế là thiếu sự nhân văn, nhân bản. Người ta có thể hiến xác nhưng với mục đích nghiên cứu y khoa để cứu người chứ không thể lấy thi thể người ra để làm triển lãm theo kiểu đó.”

BỊ CÔNG AN CÒNG TAY VÌ TỰ BỎ TIỀN TÚI LÀM ĐƯỜNG SÀI GÒN – Tự bỏ tiền túi ra để làm đường giúp dân, một ông ở huyện Củ Chi bị công an truy đuổi, khống chế và đưa về trụ sở xã tạm giữ nhiều giờ. Ngày 3 Tháng Bảy, ông Bùi Hoàng Anh (39 tuổi, ở huyện Củ Chi, thành phố Sài


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

ISSUE 1610

VIETNEWS

17


VIETNEWS - Issue 1164 818VietNews Australia

Gòn) cho biết, chủ tịch và công an xã Tân Thạnh Đông đã mời ông lên “làm việc” sau gần 2 tháng tạm giữ chiếc xe lu mà ông đã thuê để làm con đường nhựa cho người dân trong xóm đi lại bớt cực. Ông Anh cho biết, ông đã cam kết rằng sau khi được trả lại chiếc xe, ông sẽ phá bỏ con đường nhựa đã làm để trả nó về hiện trạng ban đầu là con đường đất. Tại buổi làm việc, ông Anh thừa nhận “làm đường khi chưa có giấy phép.” Trước đó, ông Anh có đơn tố cáo công an xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, đã còng tay và bắt giữ ông trái pháp luật. Theo trình bày của ông Hoàng Anh, trong một lần đi qua ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, thấy con đường đất dài 100m, rộng 3m dẫn vào nhà một số hộ dân đã xuống cấp trầm trọng nên ông đã tự bỏ 200 triệu đồng làm đường giúp dân. Trước khi bắt đầu làm đường, những người dân sinh sống ở đây đã thông báo với chính quyền địa phương. Đến ngày 4 Tháng Năm, 2018, thì ông Anh tiến hành làm. Thế nhưng, trong khi đang tráng nhựa đường thì một số cán bộ xã Tân Thạnh Đông đến yêu cầu ngưng làm lại đồng thời tịch thu cả máy móc. Ông Hoàng Anh liền đến để trình bày sự việc thì bị cán bộ xã Tân Thanh Đông truy đuổi, khống chế, còng tay rồi đưa về trụ sở tạm giữ nhiều giờ liền. “Toàn bộ máy móc làm đường hôm đó đều bị chính quyền xã Tân Thạnh Đông tịch thu mà không rõ lý do, không lập biên bản,” ông Anh khẳng định. Liên quan đến sự kiện trên, Ủy Ban xã

SỐ BÁO 1610

Con đường nhựa sẽ phải phá để trở lại thành đường đất. Tân Thạnh Đông giải thích với báo chí rằng, khoảng 8 giờ ngày 4 Tháng Năm, tổ công tác của xã kiểm tra và phát hiện công trình làm đường “không có giấy phép, không có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” Ủy Ban xã đã lập biên bản đình chỉ thi công, tạm giữ một xe lu của ông Hoàng Anh, nhưng ông này không “hợp tác,” nên xã đã “tạm sử dụng công cụ hỗ trợ và có còng tay ông này để áp giải về trụ sở công an xã nhằm ngăn ngừa hậu quả xảy ra.” Đến 10 giờ ngày 5 Tháng Năm công an đã cho gia đình bảo lãnh ông Hoàng Anh ra, do kết quả điều tra cho thấy hành vi của ông này chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ” nên chỉ xử lý tội “Cản trở người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng” đối với ông này.

CỰU NỮ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CSVN CHẾT SAU KHI ĐI LÀM ĐẸP BÌNH PHƯỚC – Rời thẩm mỹ viện về nhà, bà cựu đại biểu Quốc Hội khóa 13

Tuần 13.07.18 -- 19.12.08 19.07.18 Tuần Lễ Lễ từ từ 13.12.08đoàn Bình Phước, có dấu hiệu mệt mỏi, ngứa toàn thân… rồi qua đời. Tối ngày 30 Tháng Sáu, bà Lệ được tài xế chở đến tiệm chăm sóc sắc đẹp Phương Nam ở phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, do bà Nguyễn Thị Phương Nam (35 tuổi) làm chủ. Sau khi xăm môi, lông mày và uống một loại thuốc ở đây, khoảng 22 giờ cùng ngày, bà Lệ gọi cho tài xế đến đón về. Trên đường về nhà, bà Lệ có dấu hiệu mệt mỏi, ngứa toàn thân. Thấy dấu hiệu bất thường, bà Lệ yêu cầu tài xế chở trở lại tiệm thẩm mỹ. Đến nơi, khi chủ tiệm ra đón và mở cửa xe hơi thì thấy bà Lệ đã bất tỉnh, sùi bọt mép nên chở đi cấp cứu. Tuy nhiên, các y, bác sĩ thông báo bà Lệ đã chết trước đó.

Hiện công an đang phối hợp cùng Viện Kiểm Sát Bình Phước điều tra, thu giữ một số mẫu thuốc, mực phun xăm để xác minh làm rõ. “Phía gia đình cho rằng nạn nhân tử vong do bệnh lý nên có đơn không mổ tử thi giảo nghiệm để điều tra,” ông Hòa, đại diện công an tỉnh Bình Phước cho hay. Theo ông Nguyễn Đồng Thông, giám đốc Sở Y Tế Bình Phước cho biết, nơi bà Lệ làm đẹp chỉ đơn thuần là cơ sở chăm sóc da,

không nằm trong danh sách quản lý của Sở Y Tế. “Tuy nhiên chúng tôi vẫn đang cho rà soát lại hoạt động của cơ sở này để có hướng xử lý,” ông Thông nói. Bà Phạm Thị Mỹ Lệ (60 tuổi, quê An Giang) là ủy viên Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Khóa VIII (nhiệm kỳ 20142019), đại biểu Quốc Hội tỉnh Bình Phước khóa XIII (2011-2016) và là chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Bình Phước.

HÀ NỘI MUỐN BÁN DỮ LIỆU CỦA CƯ DÂN ĐỂ THU THÊM HÀNG TRIỆU ĐÔ LA HÀ NỘI – Thành phố Hà Nội vừa đề xuất với chính phủ CSVN cho thí điểm bán các dữ liệu thông tin cá nhân của dân cư đối với các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác, để mỗi năm thu về hơn 300 tỷ đồng, khoảng $13.5 triệu. Phát biểu tại phiên họp trực tuyến giữa chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế-xã hội, sáng ngày 2 Tháng Bảy, Nguyễn Đức Chung, chủ tịch thành phố Hà Nội, đề xuất chính phủ CSVN cho phép Hà Nội thí điểm “thu giá dịch vụ việc cung cấp, chia sẻ các dữ liệu dân cư đối với các ngành như công chứng, ngân hàng và một số các lĩnh vực khác.” “Nếu được đồng ý thì mỗi năm thành phố sẽ thu được trên 300 tỷ đồng,” ông Chung nói. Cung cấp dữ liệu dân cư có thu phí, nôm na là bán, thì nó ảnh hưởng đến quyền nhân thân của hàng triệu người và có khả năng trái luật. Cụ thể là Hiến Pháp, Luật Dân Sự

OZ Top Built-in Wardrobes Pty Ltd 11/23 Childs Rd Chiping Norton, Sydney Ph: 0405 106 181 Web: www.oztopwardrobes.com.au | Email: alcoomie1@hotmail.com

Công ty làm tủ âm hàng đầu tại Úc

 Miễn phí đo đạc & báo giá  Bảo đảm 10 năm warranty  Tất cả tủ được bảo hành

• Chúng tôi có giáo viên đa văn hóa đủ điều kiện bao gồm người Việt Nam có thể nói chuyện với bạn và dạy cho con bạn. • Chương trình mẫu giáo và chương trình phát triển cho tất cả các nhóm tuổi do các nhà giáo dục chất lượng có trình độ cung cấp. • Chúng tôi cũng theo dõi sự phát triển cá nhân của con quý vị trong suốt cả năm. • Chúng tôi có một chương trình trực tuyến “Storypark” cho bạn thấy các hoạt động mà con bạn tham gia ở trung tâm và điều quan trọng là học tập và phát triển thêm trong tương lai. • Quyền lợi chăm sóc trẻ em và Trợ cấp Giữ trẻ cũng có sẵn sau khi đăng ký tại Centrelink.

Mở cửa từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều Phí nhập học hàng năm là $65.00 áp dụng cho mỗi gia đình

Địa chỉ: 356 Victoria Rd Marrickville Số điện thoại: 95581591 | email: gocmoc@goc.com.au

• Chúng tôi đã hoạt động trên 25 năm. • Chúng tôi cũng cung cấp buồng tắm vòi sen bằng kiếng & tủ bếp

0-3 years: 3-5 years

Full Day 8.00am - 5.00pm $96.00 $87.00

Morning 8.00am –12.30pm $49.50 $47.50

Afternoon 1.30pm – 5.00pm $47.00 $45.00


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018 VietNews Australia - Issue 1164

và Luật Căn Cước Công Dân. Khi đó, không ai dám đảm bảo suốt ngày “cò” ngân hàng, “cò” công chứng và các đơn vị kinh doanh khác không gây phiền nhiễu dân chúng bởi những cuộc gọi. Hàng ngàn độc giả trên tờ VNExpress phản ứng thái độ trước thông tin trên bằng hai từ “cạn lời.” Cũng có người nêu cụ thể: “Tại sao thành phố lại đem bán thông tin cá nhân của tui và cả gia đình tui? Nhà tui khai cho chính quyền nhằm phục vụ công tác quản lý chứ đâu phải để kinh doanh?,” bạn Hoàng Hiển viết với hơn 220 người đồng tình. Độc giả Lê Minh Đạt nêu thẳng: “Tôi thì không đồng ý điều này, vì đây là thông tin cá nhân của mỗi người, quyền của mỗi người.” Ý kiến này nhận được 126 đồng tình.

TRỘM HOÀNH HÀNH Ở LÂM ĐỒNG, ‘MẦN’ LUÔN KÉT SẮT NHÀ CÔNG AN LÂM ĐỒNG – Không chỉ có nhà người dân, trụ sở Phòng Giáo Dục bị đột nhập, nhóm trộm còn dùng xà beng cạy cửa, phá két sắt trộm nhiều tài sản ở nhà một cán bộ công an. Khoảng 12 giờ 30 phút trưa 5 Tháng Bảy, 2018, trong khi gia chủ vắng nhà, một nhóm khoảng 3-4 thanh niên bịt khẩu trang và đeo găng tay đã đột nhập vào nhà ông Đào Danh Thắng, cán bộ công an thành phố Bảo Lộc (ở phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), phá két sắt lấy trộm nhiều tài sản như tiền mặt và trang sức. Qua camera an ninh cho thấy, ngoài việc

VIETNEWS Tuần Lễ từ 13.12.08 - 19.12.08 19 9

ISSUE 1610

phá két sắt, tất cả đồ đạc, giường ngủ, tủ& đều bị các tên trộm xới tung. Đến chiều cùng ngày, con gái ông Thắng về nhà thì tá hỏa phát hiện vụ đột nhập. Ngoài hàng chục vụ trộm cắp tài sản của người dân xảy ra rải rác khắp tỉnh Lâm Đồng, cũng trong sáng ngày 5 Tháng Bảy, các cán bộ Phòng Giáo Dục Đào Tạo thành phố Đà Lạt, khi đến cơ quan làm việc thì phát hiện két sắt trong phòng thủ quỹ bị đập phá, toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng (hơn $4,343) mà các cán bộ nhân viên của đơn vị này đóng góp cho chuyến đi du lịch sắp tới bị lấy cắp. Qua khám xét hiện trường, hàng rào sau dãy nhà hai tầng của Phòng Giáo Dục Đào Tạo nằm ngay trong khuôn viên Trung Tâm Hành Chính thành phố Đà Lạt bị cắt, kính cửa sổ phòng vệ sinh cũng bị đập vỡ. Hiện các vụ trộm đang được công an Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

BLOGGER VIỆT YÊU CẦU FACEBOOK TRẢ LỜI VÌ BÀI VIẾT BỊ XÓA VÔ CỚ HÀ NỘI – Giới blogger Việt Nam đang tổ chức một chiến dịch công khai, yêu cầu ông chủ Facebook Mark Zuckerberg trả lời các câu hỏi về việc nhiều post Facebook phê phán chính quyền gần đây “đã bị xóa không rõ lý do.” Các Facebooker quan ngại rằng mạng xã hội hàng đầu thế giới này đã “hợp tác với chính phủ CSVN, phản bội người dùng Việt Nam.” Tính đến đêm 7 Tháng Bảy, đã có 2,500 chữ ký vào thỉnh nguyện thư “Đề nghị Facebook trả lời về Luật An Ninh Mạng Việt Nam” do

PO Box 145, Edensor Park, NSW 2176 Phone: 02 9610 6443 Email: info@securalux.com.au Web: www.securalux.com.au

Luật Khoa Tạp Chí khởi xướng trên website change.org. Chính mối lo ngại này đã khiến hàng vạn Facebooker Việt Nam, nhất là giới hoạt động, đấu tranh dân chủ, làm cuộc “di tản” sang mạng xã hội Minds. Cho dù rằng những người “chuyển nhà” chỉ có niềm tin ban đầu rằng Minds “không khuất phục chính phủ CSVN về Luật An Ninh Mạng” chứ không biết được tương lai khi mạng xã hội này lớn mạnh thì sẽ thế nào. Trong thỉnh nguyện thư, Luật Khoa Tạp Chí đề nghị Facebook trả lời một số câu hỏi “muộn nhất là ngày 12 Tháng Chín” – thời điểm đánh dấu ba tháng Luật An Ninh Mạng được Quốc Hội CSVN thông qua. Đồng thời, việc Facebook có trả lời những câu hỏi hay không “là một trong những yếu tố quan trọng để giới blogger Việt Nam cân nhắc có tiếp tục sử dụng Facebook nữa hay không.” Một số câu hỏi đáng quan tâm trong văn bản nêu trên: “Facebook có cung cấp bất kỳ thông tin nào của người dùng Việt Nam cho chính phủ Việt Nam không? Facebook đã bao giờ chia sẻ dữ liệu người dùng cho bất kỳ công ty Việt Nam nào chưa?” “Facebook có tuân thủ quy định của Luật An Ninh Mạng và kiểm duyệt nội dung của người dùng theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là thông tin bất lợi cho chính phủ và các công ty thân chính phủ không?”, theo thỉnh nguyện thư. “Nếu Facebook có ý định tuân thủ Luật An Ninh Mạng, liệu Facebook có sẵn sàng công khai nội dung các yêu cầu của chính phủ Việt Nam và các phản hồi của Facebook đối với các yêu cầu đó như một phần của chính sách minh bạch của mình hay không?” thỉnh nguyện thư của Luật Khoa Tạp Chí viết.

Đến nay, Facebook vẫn giữ im lặng trước yêu cầu trả lời phỏng vấn từ các báo đài tiếng Việt về phản hồi trước Luật An Ninh Mạng.

KỶ LUẬT BÍ THƯ THỊ TRẤN SÀM SỠ VỢ PHÓ CHỦ TỊCH CẦN THƠ – Sự việc xảy ra vào chiều 19 Tháng Năm, trong tiệc nhậu tại nhà ăn ở trụ sở Ủy Ban thị trấn Cờ Đỏ. Trong lúc vợ ông Trần C. đi vệ sinh, ông Tâm theo sau vào phòng vệ sinh nữ quấy rối, sờ mó mặc cho nạn nhân phản kháng. Hoảng hốt, nạn nhân đã tri hô nên nhiều cán bộ và cả vợ của ông Tâm đang tham gia bữa tiệc phát hiện và chứng kiến. Ngày 5 Tháng Bảy, ông Nguyễn Bá Tước, chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Huyện Ủy Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, xác nhận cho biết Ban Chấp Hành Huyện Ủy đã họp, thống nhất kỷ luật “cảnh cáo” về mặt đảng đối với ông Võ Thanh Tâm, huyện ủy viên, bí thư Đảng Ủy thị trấn Cờ Đỏ. Ông Tâm đã chấp hành quyết định kỷ luật nói trên và bị điều động về làm cán bộ văn phòng Ủy Ban huyện Cờ Đỏ. Nguyên nhân ông Tâm bị kỷ luật là do quấy rối tình dục phụ nữ. Cụ thể, ông này có hành vi dùng tay “đụng chạm” vào vợ ông Trần C., phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Cờ Đỏ, trong nhà vệ sinh của cơ quan. “Ông Tâm uống rượu say, đi vào chung phòng vệ sinh với phụ nữ rồi giở trò không tốt, sự việc xảy ra trong khoảng thời gian chừng 1 phút. Ông Tâm thừa nhận dùng tay đụng vào người phụ nữ này. Dù vi phạm lần đầu nhưng có tính chất nghiêm trọng nên ông Tâm bị đề nghị kỷ luật cảnh cáo,” ông Tước nói.

TRUCK DRIVING SCHOOL

Trung tâm đào tạo và cấp bằng lái xe tải các loại HR, HC, MC (B-double) licence

ĐẶC BIỆT: Chúng tôi dùng xe đầu kéo (Prime-mover) và 40’ trailer, thực tập và chấm thi cho loại bằng lái HC và MC • HR licence auto / synchro gear box is $1,000 • HC licence auto / synchro gear box is $1,300 • MC licence auto / synchro gear box is $1,700 • FORKLIFT TRAINING AVAILABLE • Special upgrade from HR licence to MC licence auto / sychro gear box is $2,600 Chúng tôi chuyên về: • Làm kiếng 2 lớp cho cửa và cửa sổ hoặc bất kỳ kích thước nào • Cửa an ninh Louvre Shutters cho các tòa nhà mới xây và đã xây • Cửa lưới ruồi (fly screen) & cửa an ninh (security screen) • Lưới cửa gồm loại thường hoặc loại thép không rỉ • Có sẵn các sản phẩm cho nhà ở hoặc cơ sở kinh doanh • Khung cửa được làm từ hợp kim nhôm 9 Chuyeân Nghieäp, Mau Leï & Ñaùp ÖÙng Tieâu Chuaån Council 9 Giaù caû phaûi chaêng cho ngöôøi Vieät 9 SAÛN PHAÅM CÖÏC KYØ AN NINH & NHIEÀU AÙNH SAÙNG THIEÂN NHIEÂN

Khảo giá miễn phí xin gọi:

0412 993 256

We train you and we assess you. No RMS driving test required. Give us call.

Giá rẻ đặc biệt cho cộng đồng người VIệt Liên lạc: 0450 689 589 info@highwaytruckdrivingschool.com.au Website: www.highwaytruckdrivingschool.com.au


20 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610Tin Vắn

TIN THEÁ GIÔÙI TRUNG QUỐC: ‘SẼ KHÔNG CÚI ĐẦU ĐỂ MỸ BẮT CHẸT KINH TẾ’ TRUNG QUỐC - Trước ngày Mỹ bắt đầu tăng thuế nhắm vào hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc, Bắc Kinh cảnh cáo rằng sẽ không để bị đe dọa kinh tế. Hành động này tạo thêm lo ngại rằng sẽ sớm có cuộc chiến mậu dịch ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.

CHIẾN HẠM MỸ ĐI QUA EO BIỂN ĐÀI LOAN GIỮA CĂNG THẲNG VỚI TRUNG QUỐC ĐÀI LOAN - Hai tàu khu trục USS Mustin và USS Benfold tuần qua hướng về phía bắc và đi qua eo biển Đài Loan. Đây là lần đầu tiên chiến hạm Mỹ đi vào khu vực này kể từ tháng 7/2017, khi tàu khu trục hạng nặng USS John S. McCain quá cảnh tại đây. Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương Charlie Brown cho biết việc di chuyển của hai chiến hạm là "hoạt động quá cảnh bình thường" và đã được tiến hành hàng năm. Việc này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Trump và Trung Quốc ngày càng căng thẳng do chiến tranh thương mại, vấn đề Bắc Hàn và Biển Đông. Việc tàu Mỹ đi qua khu vực nhạy cảm này được cho là hành động khiêu khích với Trung Quốc bởi Bắc Kinh coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời và có thể dùng vũ lực để thống nhất. Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân

Trung Quốc chỉ đạo truyền thông nhà nước dịu giọng với Trump

sự trong khu vực bằng cách điều tàu sân bay tự đóng qua eo biển hồi tháng một, đồng thời tiến hành tập trận quy mô lớn. Sau khi nhậm chức, Donald Trump đã nhận điện chúc mừng từ lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Mỹ cũng hỗ trợ quốc phòng cho Đài Loan bằng cách bán vũ khí tiên tiến, bất chấp sự phản đối kịch liệt của Bắc Kinh.

BẮC HÀN VẪN CHƯA DỨT KHOÁT VIỆC GIẢI GIỚI NGUYÊN TỬ NAM HÀN - Chính quyền Bắc Hàn tuần qua bất ngờ tuyên bố cuộc thảo luận với một phái đoàn Hoa Kỳ do Ngoại Trưởng Mike Pompeo dẫn đầu là điều “đáng tiếc,” và cáo buộc Washington tìm cách áp lực xứ Cộng Sản này phải đơn phương giải giới.

Chính quyền Tập Cận Bình cũng đưa ra danh sách hàng hóa Mỹ có thể bị trả đũa, tuy nhiên Bộ Thương Mại Trung Quốc nói sẽ đợi xem Washington làm gì. “Trung Quốc sẽ không cúi đầu cam chịu trước các đe dọa và hành động bắt chẹt, Trung Quốc cũng sẽ không để bị lay chuyển trong quyết tâm bảo vệ tự do mậu dịch toàn cầu. Trung Quốc sẽ không bao giờ ra tay trước, tuy nhiên, nếu Mỹ có biện pháp tăng thuế quan, Trung Quốc sẽ bị buộc phải trả đũa để bảo vệ các quyền lợi căn bản của quốc gia và của người dân.” theo lời phát ngôn viên Gao Feng của Trung Quốc. Việc tăng thuế quan hồi tuần trước là phần đầu của kế hoạch Mỹ tăng thuế nhập cảng đánh vào số lượng hàng hóa trị giá $450 tỉ từ Trung Quốc. Chính quyền Tập Cận Bình đến nay vẫn bày tỏ sự tự tin là sẽ đối chọi được với áp lực từ phía Mỹ, tuy nhiên các công ty và các giới đầu tư Trung Quốc hiện rất lo âu. Thị trường chứng khoán chính ở Trung Quốc đã mất giá khoảng 12% trong tháng qua. Công ty Ningbo Top East Technology Co., chế tạo dây hàn chì tại thành phố Ningbo, nằm về phía Nam Thượng Hải, từng xuất cảng khoảng 30% sản phẩm sang Mỹ, nhưng nay đơn đặt hàng từ Mỹ giảm 30% đến 50% so với một năm trước đây.

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18

Tuy vậy, ông Pompeo cũng nhận được sự hứa hẹn từ phía Bắc Hàn là sẽ có thêm các cuộc thảo luận về giải trừ võ khí nguyên tử và việc trao trả hài cốt lính Mỹ tử trận trong cuộc chiến Bắc Hàn. Trước khi rời khỏi Bình Nhưỡng, Ngoại Trưởng Pompeo nói với báo chí rằng cuộc đối thoại của ông với giới chức cao cấp Bắc Hàn Kim Yong Chol, nhân vật quan trọng số 2, từng là tư lệnh tình báo Bắc Hàn, là có “ích lợi thực tế,” diễn ra “trong sự thành thật,” và đây là “tiến triển đáng kể.” Ông Pompeo nhấn mạnh rằng “vẫn còn nhiều điều phải làm” trong các lãnh vực khác, và hai bên sẽ thành lập các nhóm chuyên biệt để giải quyết các vấn đề này. Tuy nhiên, nhận định của phía Bắc Hàn về cuộc gặp gỡ vừa qua lại không được lạc quan cho lắm. Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn cáo buộc Hoa Kỳ là có hành động đi ngược lại tinh thần của cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng qua tại Singapore giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Kim Jong Un qua “đòi hỏi đơn phương và giống như của kẻ cướp” về vấn đề nguyên tử. Phía Bắc Hàn còn cho biết thêm rằng kết quả các cuộc thảo luận sau hội nghị thượng đỉnh là “điều rất đáng lo ngại” vì đưa tới “giai đoạn nguy hiểm có thể làm lay chuyển ước muốn mạnh mẽ của Bắc Hàn về giải giới nguyên tử.”

TRUNG QUỐC KÝ THỎA ƯỚC HỢP TÁC ÂU CHÂU, TRONG KHI TRANH CHẤP VỚI MỸ BULGARIA - Thủ Tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường vừa mới tuyên bố trước các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu rằng tự do mậu dịch và hợp tác quốc tế phải được duy trì để nền kinh tế thế giới không bị trì trệ. Ông Li, người đứng hàng thứ nhì ở Trung Quốc, sau chủ tịch Tập Cận Bình, đến tham dự một cuộc họp có sự tham dự của 16 quốc gia Âu Châu, tại thủ đô Sofia của Bulgaria, trong lúc có sự gia tăng căng thẳng do tranh chấp mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Cuộc họp gọi là 16+1 này, gồm một số quốc gia Trung và Đông Âu với Trung Quốc, nằm trong chương trình “Con Đường Tơ Lụa Mới” trị giá $900 tỷ mà Trung Quốc muốn thúc đẩy để gia tăng ảnh hưởng của mình tại Âu Châu qua hình thức đầu tư và hợp tác kinh tế. Trong dịp này, ông Li cũng nói, “chỉ là sự hiểu lầm” khi có dư luận lo lắng và cho rằng Trung Quốc đang tìm cách tạo sự chia rẽ ở Âu Châu bằng cách đạt thỏa thuận riêng với từng quốc gia Đông Âu. Trung Quốc cho hay dự trù sẽ mua thêm nhiều sản phẩm nông

Thủ tướng Bulgaria, ông Boyko Borissov và Thủ Tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường nghiệp từ khu vực Trung và Đông Âu, trong đó có khoảng 10 triệu tấn lá thuốc lá của Bulgaria và các công ty Trung Quốc cũng sẽ đẩy mạnh việc thiết lập các cơ xưởng sản xuất trong hai khu vực này.

PHÁP: BẠO ĐỘNG VÌ CẢNH SÁT BẮN CHẾT NAM THANH NIÊN NHẬP CƯ PHÁP - Nhiều xe hơi và nhà cửa bị đốt cháy trong cuộc bạo động ở phía tây nước Pháp nhằm phản đối vụ cảnh sát bắn chết một nam thanh niên tại địa phương. Những cuộc bạo động đã khiến căng thẳng giữa lực lượng cảnh sát với giới trẻ tại các khu dân cư nghèo khó đông người nhập cư tiếp tục dâng cao. Nhà chức trách Pháp đã bắt viên cảnh sát để thẩm vấn về việc bắn chết nam thanh niên được truyền thông xác định là Aboubakar F. Hơn 50 xe hơi bị đốt cháy trong đêm ở Nantes. Nhóm người quá khích đã ném bom xăng vào cảnh sát và đốt lửa tạo thành đám cháy to, kích động bạo lực. Cơ quan chức năng đã bắt hơn 10 người tham gia các cuộc bạo động. Sau đó, khoảng 1,000 người tuần hành ở Nantes và yêu cầu chính quyền công bố hoàn cảnh dẫn tới cái chết của Aboubakar. Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, trong chuyến thăm tới Nantes, lên án các cuộc bạo động, đồng thời cho biết chính phủ sẽ làm hết khả năng để "ổn định tình hình". Trước đó, khi được cảnh sát yêu cầu dừng lại, Aboubakar F đang bị theo dõi vì liên quan tới một cuộc điều tra buôn bán ma túy. Aboubakar F "đã vội vã quay đầu xe bỏ trốn".Cảnh sát cho hay Aboubakar F cố lái xe đâm vào các sĩ quan khiến họ phải nổ súng.

QUÂN NỔI DẬY Ở MIỀN NAM SYRIA ĐẦU HÀNG SAU ĐÒN KHÔNG KÍCH CỦA NGA SYRIA - Các nhóm nổi dậy ở Deraa chấp nhận từ bỏ vũ khí và trao quyền kiểm soát thành phố cho quân chính phủ sau đợt không kích dữ dội của không quân Nga. Lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do (FSA) ở miền nam Syria đã đồng ý giao nộp vũ khí hạng nặng và hạng trung tại mọi thành phố và thị trấn do họ kiểm soát theo một thỏa thuận ngừng bắn do Nga làm trung gian. Theo thỏa thuận này, FSA chấp nhận nhường quyền kiểm soát thành phố chiến lược Deraa cho quân đội chính phủ Syria. Nga cam kết đảm bảo an toàn cho khoảng 320,000 người trở về Deraa xây dựng lại cuộc sống. Những tay súng nổi dậy không chấp nhận chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ được phép rời khỏi Deraa để đến khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở tây bắc Syria. Thỏa thuận đầu hàng này được FSA chấp thuận sau khi

TRUNG QUỐC - Bắc Kinh yêu cầu truyền thông nhà nước cẩn trọng khi đưa tin về Trump trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng. Dù kịch liệt chỉ trích các chính sách thương mại của chính quyền Trump, truyền thông nhà nước Trung Quốc không đổ lỗi cho Tổng thống Mỹ hay các quan chức của ông. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump cũng tránh công kích trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông đăng Twitter rằng hai người "sẽ luôn là bạn bè, bất kể điều gì xảy ra".

Súng laser Trung Quốc có thể thiêu đốt da thịt từ 800 m TRUNG QUỐC - Trung Quốc đã phát triển súng laser ZKZM-500 bắn ra chùm tia có thể xuyên qua kính cửa sổ gây bỏng cho con người. "Loại vũ khí này có khả năng xuyên quần áo, đốt cháy da thịt con người chỉ trong một giây. Nếu là loại vải dễ cháy, toàn bộ mục tiêu sẽ bị trùm trong lửa. Nỗi đau sẽ vượt quá sức chịu đựng", một nhà khoa học Trung Quốc tham gia vào dự án phát triển súng ZKZM-500 khẳng định. ZKZM-500 được xếp vào diện vũ khí phi sát thương, có đường kính nòng 15 mm, nặng khoảng 3 kg, tầm bắn 800 m, có thể được gắn lên ôtô, tàu thuyền hoặc máy bay. Súng sử dụng pin lithium có thể sạc nhiều lần, mỗi lần sạc có thể khai hỏa 1,000 phát.

Cựu thủ tướng Malaysia bị bắt vì tham nhũng MALAYSIA - Cựu thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak, vừa bị các nhà điều tra bắt vì vai trò của ông trong việc rút tiền trong một quỹ đầu tư có hàng tỷ đô la của chính phủ. Một nhóm công tác điều tra các vụ ăn cắp và rửa tiền tại quỹ đầu tư 1MDB của chính quyền nói ông Najib bị bắt vì có liên quan đến vụ chuyển $42 triệu vào tài khoản của ông ở ngân hàng SRC International, trước đây là chi nhánh của 1MDB, qua nhiều công ty trung gian. Trong một video được thu vài giờ sau khi bị bắt, ông Najib xin lỗi người dân Malaysia, nhưng vẫn cho rằng mình vô tội.

Nhật treo cổ trùm giáo phái tấn công tàu điện ngầm bằng khí sarin NHẬT BẢN - Shoko Asahara, 63 tuổi, người sáng lập giáo phái Aum Shinrikyo, mới bị tử hình vì chủ mưu vụ tấn công bằng khí độc thần kinh sarin năm 1995 trên hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo và nhiều vụ tấn công khác, khiến 29 người chết. Asahara là tử tù đầu tiên bị thi hành án trong số 13 thành viên giáo phái lĩnh án tử liên quan đến một loạt tội ác gây ra do sùng bái ngày tận thế. Ngày 20/3/1995, các thành viên giáo phái Aum Shinrikyo đã chọc thủng những túi chứa đầy chất độc sarin mà chúng mang lên 5 tàu điện ngầm ở Tokyo vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến hàng chục người chết vì ngộ độc và hơn 620 người bị thương.


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018 VietNews Australia - Issue 1164

VIETNEWS Tuần Lễ từ 13.12.08 - 19.12.08

ISSUE 1610

Tin Vắn

TIN THEÁ GIÔÙI dưỡng Phuket nổi tiếng của Thái Lan. Một quan chức lãnh sự quán Trung Quốc đã tới trung tâm cứu nạn ở Phuket để giám sát tình hình. Trung Quốc cũng gửi hai đội thợ lặn đến tham gia chiến dịch tìm kiếm cùng thợ lặn và nhân viên cứu nạn Thái Lan.

hứng chịu hàng ngàn cuộc không kích, pháo kích của quân đội Syria và Nga nhằm vào thành phố miền nam Deraa và tỉnh Quneitra. Quân đội Syria từ giữa tháng 6 mở chiến dịch tấn công giành lại lãnh thổ do phe nổi dậy và phiến quân Hồi giáo kiểm soát ở biên giới tây nam, nơi giáp Israel và Jordan.

CÔNG TỐ VIỆN NAM HÀN ĐƯA TRÁT BẮT CHỦ TỊCH KOREAN AIR NAM HÀN - Công tố viện Nam Hàn mới đưa trát bắt chủ tịch công ty Korean Air của Nam Hàn, ông Cho Yang-ho, về tội trốn thuế thừa kế gia tài và biển thủ cùng các tội khác. Ông Cho hồi tuần qua bị mời tới văn phòng công tố viên Seoul để trả lời cuộc thẩm vấn trong suốt 15 giờ về các cáo buộc này. Ông Cho bị điều tra vì các nghi ngờ rằng ông không trả thuế số tài sản trị giá hơn $45 triệu (50 tỉ won) ở ngoại quốc mà ông được thừa hưởng từ cha là ông Cho Joon-hoon, người sáng lập công ty Korean Air Lines. Ông Cho cũng bị cáo buộc là dùng tiền công ty để trả tiền luật sư của ông khi người con gái lớn, cô Cho Hyun-ah, lúc đó là phó tổng giám đốc công ty Korean Air, bị ra tòa về tội gây nguy hại an toàn hành khách trên phi cơ và xúc phạm người khác vào năm 2014. Ông Cho cũng từng bị cáo buộc là dùng tiền công ty để trả cho một luật sư khi bị điều tra về một vụ tai tiếng năm 2015. Ngoài ra, ông Cho cũng bị tố cáo là làm ăn bất chánh với một dược phòng. Đây là lần thứ ba xảy ra việc một thành viên của gia đình sáng lập Korean Air bị điều tra và bị trát bắt.

21 11

Ông Cho Yang-ho (giữa), chủ tịch công ty Korean Air Lines Co.

40 NGƯỜI THIỆT MẠNG TRONG VỤ CHÌM TÀU Ở THÁI LAN THÁI LAN - Số nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm tàu vào tuần qua gần đảo Phuket đã tăng lên 40, vẫn còn nhiều người mất tích. Cơ quan Cảng Thái Lan xác nhận 41 người đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu và vẫn còn 16 người mất tích, tất cả đều đến từ Trung Quốc. Hầu hết các thi thể đều chưa được chuyển lên bờ để đưa tới lưu giữ tại bệnh viện Vachira Phuket. Chuẩn đô đốc Charoenphon Khumrasee thuộc hải quân Thái Lan cho hay các thợ lặn đã tìm thấy hơn 10 thi thể bên trong con tàu chìm. Con tàu mang tên Phoenix gặp nạn trong lúc đang chở theo 105 hành khách, đa phần là du khách Trung Quốc. 48 người, bao gồm cả hành khách và thủy thủ đoàn, đã được cứu trước khi nhà chức trách Thái Lan dừng chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Phoenix là một trong rất nhiều tàu phớt lờ cảnh báo thời tiết nguy hiểm mà nhà chức trách đưa ra để đưa du khách tới đảo nghỉ

NGA – ANH LẠI CĂNG THẲNG VÌ VỤ ĐẦU ĐỘC MỚI ANH - Anh yêu cầu Nga giải thích sau khi một cặp bị nhiễm chất độc thần kinh, trong khi Moskva khẳng định London nợ một lời xin lỗi. Cảnh sát Anh tuần qua cho biết một nam, một nữ là Charlie Rowley và Dawn Sturgess bị nhiễm Novichok, chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia hồi tháng ba. Hai người Anh bất tỉnh tại thị trấn Amesbury, cách thành phố Salisbury, nơi cha con Skripal bị đầu độc, khoảng 12 km. Dawn Sturgess, người mẹ 3 con, sau đó đã qua đời còn Rowley đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại bệnh viện quận Salisbury. "Đã đến lúc Nga giải thích chính xác những gì đang diễn ra. Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc người dân của chúng ta trở thành những mục tiêu có chủ ý hoặc tình cờ, việc đường phố, công viên, thị trấn của chúng ta trở thành hiện trường của những vụ đầu độc", Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid. Moskva đáp trả. "Cơ quan thực thi pháp luật Anh không nên tham gia vào trò chơi chính trị bẩn thỉu của London. Thay vào đó, họ nên hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Nga để điều tra. Chính phủ và các đại diện của Anh sẽ phải xin lỗi Nga và cộng đồng quốc tế". Vụ đầu độc cha con Skripal đã gây nên một

Nhật tuyên án chung thân kẻ sát hại bé Nhật Linh NHẬT BẢN - Tòa án Nhật Bản vừa tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Yasumasa Shibuya vì tội danh giết người và nhiều tội khác. Shibuya, 47 tuổi, bị buộc tội sát hại Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, sau khi bắt cóc bé gái người Việt trên đường đi học. Y được cho là đưa Linh vào xe ôtô và tấn công tình dục cô bé. Shibuya sau đó bóp cổ khiến Linh tử vong rồi bỏ lại thi thể em bên một con kênh. Tại phiên xét xử tháng trước, viện kiểm sát tỉnh Chiba đã đề nghị tử hình Shibuya, cho rằng bị cáo có hành vi phạm tội tàn ác. Gia đình nạn nhân cũng thu thập được 1,16 triệu chữ ký kêu gọi án tử hình dành cho Shibuya để nộp lên văn phòng công tố Chiba.

Thiếu đất, dân Hồng Kông muốn được chôn tại Mỹ hoặc Trung Quốc HONG KÔNG - Tình trạng không còn đủ đất mai táng ở Hồng Kông đã khiến dân xư này chọn lựa nơi an nghỉ sau cùng là ở lục địa hay ngay cả ở Mỹ, cách xa tới hàng ngàn dặm. Một công ty Mỹ, tên NorthStar Memorial Group, nay đang mở rộng quảng cáo về chương trình mời gọi dân Á Châu mua nơi cất tro hay lô đất chôn cất ở San Francisco và Hawaii, cho các khách hàng có thân nhân ở Mỹ. Công ty này nói rằng trong số 50 gia đình Á Châu là thân chủ của họ từ năm ngoái, có một nửa là ở Hồng Kông. Giá bán một nơi cất giữ tro từ $6,000 tới $12,000, và từ $1,500 tới $2,500 cho mỗi một square foot lô đất chôn cất.

Quý vị đang khổ sở vì bệnh ÑAU LÖNG / VIEÂM KHÔÙP Đây là tin vui cho quý vị. CERAGEM ĐẶC BIỆT TẶNG QUÝ VỊ 3 THÁNG CHỮA TRỊ MIỄN PHÍ!

Ceragem Giöôøng Massage Chuyeân Duïng Quyù vò ñaõ mua nhieàu saûn phaåm Massage vaãn bò ñau löng?

• Được sử dụng thử 3 tháng miễn phí. • Ceragem hiện phổ biến ở trên 70 quốc gia, kể cả Việt Nam, giúp trị liệu cho những bệnh nhân bị viêm khớp, đau nhức lưng hông, vai và cổ. • Vui lòng mang theo ID có hình để ghi danh và 2 tấm vải mỏng kích cỡ bằng chiếc giường dùng để giữ vệ sinh cho quý vị.

Ceragem không chỉ mang lại sự thoải mái cho quý vị như những sản phẩm Massage khác, mà còn trị hết tận gốc những cơn đau, bằng cách chỉnh lại độ cong xương cột sống, giải thoát cảnh dây thần kinh bị chèn ép.

• Ghi chú: Chúng tôi không có dịch vụ bảo trì sửa chữa những chiếc giường Ceragem do quý vị đem vào Úc từ nước ngoài.

CERAGEM

Suite 1, Level 1, 239 Forest Rd. Hurstville NSW 2220 Tel: 02 9586 2255 | Fax: 02 9586 2355 Email: info@ceragem.com.au Web: www.ceragem.com hoặc www.ceragem.com.au

LÔØI CAÛM ÔN TÖØ KHAÙCH HAØNG WASHINGTON DURAN (73 TUỔI, CABRAMATTA NSW): Khoảng 13 năm trước, tôi bị đau lưng do tai nạn nghề nghiệp. Do lưng đau trầm trọng, tôi phải chấm dứt công việc và ở suốt trong nhà không thể đi đâu. Cuộc sống của tôi chỉ loanh quanh lẩn quẩn trong nhà, như một tù nhân. Cũng từ ngày đó, tôi đã thử qua rất nhiều phương pháp trị liệu từ Đông Y đến Tây Y. Tôi cũng đã mua nhiều sản phẩm Massage khác nhau. Tuy nhiên, triệu chứng đau của tôi chỉ ngày càng tệ hơn một cách trầm trọng. Cho đến một ngày, người bạn ở nước ngoài khuyên tôi nên thử dùng giường Ceragem. Ban đầu tôi cũng có chút nghi ngờ. Tuy nhiên, vì chỉ là thử miễn phí, nên tôi nghĩ rằng tôi chẳng có gì để mất cả. Vì thế, tôi đến trung tâm trưng bày sản phẩm Ceragem ở Hurstville. Tôi cảm thấy đau hơn sau vài ngày đầu tiên nằm trên giường Ceragem, nhưng tôi vẫn sử dụng tiếp tục mỗi ngày sau đó. Sau khoảng gần 3 tháng sử dụng giường Ceragem, triệu chứng đau lưng ở hông và đau thần kinh tọa của tôi đã giảm đến 80%. Từ đó, tôi mua hẳn một chiếc giường Ceragem để sử dụng tại nhà. Tôi ước gì Ceragem xuất hiện từ 13 năm trước, thì tôi đâu phải chịu đựng chứng đau này suốt thời gian dài như vậy. Giờ đây, tôi đã trở lại được với cuộc sống bình thường mà không hề cảm thấy đau đớn nữa. Vì vậy tôi có thể hưởng thụ từng ngày trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn Ceragem. Nội dung trên đây là lời cảm tạ của khách hàng, không phải của Hệ thống Ceragem Úc châu. Mỗi trường hợp có sự khác nhau tùy theo thời lượng sử dụng, cường độ sử dụng và mức độ đau nặng, nhẹ của từng người.

GIỜ MỞ CỬA Đậu xe miễn phí 3 tiếng tại Westfield Shopping Centre

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9.00am-5.40pm (Phiên dùng cuối bắt đầu từ 5.00pm) Thứ Bảy: 9.00am-1.00 pm (Phiên dùng cuối bắt đầu từ 12.20pm) Chủ Nhật & Ngày Lễ: Đóng cửa *Các phiên dùng bắt đầu mỗi 40 phút, từ 9 giờ sáng mỗi ngày. * Không cần lấy hẹn. Tuy nhiên, tất cả mọi người bắt đầu và kết thúc vào cùng một lúc theo thời khóa biểu phiên dùng. Bạn nên đến sớm 10 phút trước mỗi phiên dùng.


22 VietNews VIETNEWS Australia - Issue 1164

SỐ BÁO 1610

12Tin Vắn

TIN THEÁ GIÔÙI xu hướng chống quấy rối đang diễn ra trong xã hội. Thủ tướng Canada cho rằng dù nam giới không coi hành động của mình là không phù hợp nhưng phụ nữ lại có suy nghĩ khác, mọi người cần tôn trọng và suy nghĩ về điều đó.

cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng giữa Anh và Nga. Anh và các đồng minh cáo buộc Nga đứng sau vụ việc, trong khi Moskva bác bỏ hoàn toàn những cáo buộc này.

54 NGƯỜI THIỆT MẠNG VÌ NẮNG NÓNG Ở CANADA CANADA - Nắng nóng đỉnh điểm ở miền đông và trung Canada khiến ít nhất 54 người thiệt mạng, chủ yếu là người già, người nghèo và bệnh nhân. Các ca tử vong vì nắng nóng tập trung chủ yếu ở Montreal, tỉnh Quebec, miền đông Canada khi nhiệt độ có lúc lên tới 45 độ C. Giới chức y tế ở Quebec đang phối hợp thiết lập chương trình liên lạc đặc biệt với các bệnh viện và phòng cấp cứu để theo dõi những người bị ốm hoặc tử vong do nắng nóng. Đợt nắng nóng đỉnh điểm bắt đầu tràn xuống miền trung và các tỉnh miền đông từ ngày 29/6. Nhiệt độ ở thủ đô Ottawa có lúc lên tới 470C. Để đối phó với đợt nắng nóng này, người dân địa phương đã tới các đài phun nước trong công viên, ở trong nhà hoặc văn phòng có điều hòa. Mặt hàng điều hòa cũng cháy hàng vì nhu cầu tăng đột biến. Người dân được khuyến cáo uống từ 6 đến 8 cốc nước, tương đương khoảng 2 lít nước mỗi ngày, tránh uống rượu, ngồi điều hòa hoặc nơi mát mẻ ít nhất hai tiếng mỗi ngày, tránh để trẻ em và trẻ sơ sinh một mình trong xe. Tuần này, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Montreal đã đến 15,000 hộ gia đình để kiểm tra sức khỏe của những người lớn tuổi. Dịch vụ cấp cứu ở Montreal cho biết số lượng cuộc gọi đến đây tăng đột biến kể từ đầu đợt nóng, khoảng 1,200 cuộc mỗi ngày.

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18 Tuần Lễ từ 13.12.08 - 19.12.08

Hai trẻ em tại Montreal đang nhúng đầu xuống bể nước để bớt nóng

THỦ TƯỚNG CANADA BÁC CÁO BUỘC SÀM SỠ PHÓNG VIÊN CANADA – Ông Justin Trudeau không cho rằng mình có hành động quấy rối khi tham gia lễ hội âm nhạc cách đây 18 năm. Cáo buộc về Trudeau xuất hiện trên báo địa phương Creston Valley Advance vài ngày sau khi diễn ra lễ hội âm nhạc năm 2000 ở British Columbia, Canada. Trudeau khi đó là giáo viên, 28 tuổi. Nội dung nói rằng Trudeau "sờ soạng" một phóng viên, người đưa tin lễ hội. Phóng viên khi đó cảm thấy bị coi thường và Trudeau đã xin lỗi. "Tôi xin lỗi, nếu tôi biết bạn làm việc cho một tờ báo quốc gia, tôi đã không làm thế", ông nói. Trước câu hỏi vì sao ông xin lỗi người phụ nữ đó, Trudeau cho hay nếu có xin lỗi thì là "vì tôi cảm thấy cô ấy không thoải mái với sự tương tác giữa hai bên". Ông cho hay không cố tiếp xúc với người phụ nữ hay bất cứ ai trong cùng nhóm tham dự lễ hội. Thủ tướng Canada nói các vấn đề liên quan đến tấn công tình dục là điều ông quan tâm từ khi còn trẻ. Ông coi cáo buộc là một phần của

Cabramatta Health & Massage Centre

Trung Taâm Phuïc Hoài Söùc Khoûe

NỮ GIỚI NAM HÀN BIỂU TÌNH VÌ BỊ QUAY LÉN ‘VÙNG NHẠY CẢM’ NAM HÀN - Tuần qua, hàng ngàn phụ nữ ở Seoul xuống đường biểu tình để đòi chính phủ có biện pháp ngăn chặn tình trạng chụp hình, quay phim lén vùng nhạy cảm của nữ giới đang xảy ra tràn lan, khiến nữ giới ở quốc gia này phải sống trong sự hồi hộp và lo lắng. Có khoảng 18,000 người tham dự cuộc biểu tình tuần hành chỉ dành riêng cho nữ giới này. Người biểu tình đòi phải có nỗ lực điều tra gắt gao hơn nhắm vào thành phần nam giới lén chụp hình quay phim rồi đưa lên mạng. Họ lên tiếng phản đối việc phải sống trong tình trạng lúc nào cũng lo sợ về các máy ghi hình nhỏ xíu dấu trong các phòng vệ sinh hay bị kẻ khác cho tay vào dưới váy của họ để thu hình tại các trạm xe điện. Chính phủ Nam Hàn trong mấy năm trở lại đây đã phải vất vả đối phó với những kẻ chuyên dùng máy thu hình nhỏ hoặc điện thoai di động để ghi hình phần dưới của phụ nữ. Các hình ảnh này sau đó được phổ biến trên các trang mạng như Soranet, trang này mới bị cảnh sát Nam Hàn dẹp bỏ vào cuối năm 2016. Tổng thống Nam Hàn, ông Moon Jae-in, mới đây ra lệnh cho giới chức chính phủ phải nghiên cứu xem có biện pháp nào mạnh mẽ hơn để đối phó với tệ nạn này hay không.

Tổng thống Philippines sẽ từ chức nếu có Chúa PHILIPPINES - Tổng thống Duterte từng làm nhiều người nổi giận khi nói Chúa ngu xuẩn, lại vừa tạo ra một tranh cãi mới tại quốc gia có đa số dân theo Công Giáo, khi nói rằng ông sẽ từ chức nếu có bất cứ ai chứng minh được là Chúa hiện hữu. Trong một bài diễn văn mới đây, nghi ngờ giáo lý Công Giáo, bao gồm khái niệm tội tổ tông, mà ông nói là ngay cả trẻ sơ sinh cũng bị và chỉ có thể giải tội qua bí tích rửa tội. Ông đặt câu hỏi: “Sự hợp lý của Chúa ở đâu?” Ông nói, nếu có thể chứng minh, ngay cả với một tấm hình, là họ có thể thấy và nói chuyện với Chúa, ông sẽ từ chức ngay lập tức. Một giám mục Công Giáo gọi ông là một người “loạn thần kinh.”

Giẫm đạp trên xe lửa Đài Loan vì chuột 10 cm ĐÀI LOAN - Trên chuyến xe điện từ Daan Park đến Xiangshan, hành khách phát hiện một con chuột đang di chuyển. Một số người sợ hãi, la hét và bỏ chạy sang toa bên cạnh. Nhiều người không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy mọi người bỏ chạy cũng làm theo, gây ra khung cảnh hỗn loạn trên xe. Chiều cùng ngày, công ty vận hành xe điện ngầm Taipei Rapid Transit Corp xác nhận sự việc. "Vị khách không mời" sau đó di chuyển giữa các toa xe và làm các hành khách chết khiếp. 700 hành khách sau đó phải xuống xe ở trạm kế tiếp để chờ chuyến khác. Trong khi hành khách xuống xe, "chú Tý" cũng nhanh chóng lủi mất.

Freedom Home Improvement Pty Ltd

TRÚC LÂM

ABN: 91 153 165 925

CAÀN THÔÏ MASSAGE

Builder Lic: 24 2241 C

Construct Lic: 227 004 C

HIA member: 590372

Trúc Lâm cần tuyển thợ biết massage có kinh nghiệm: - Giác hơi - Good Massage - Chà đá nóng Vì shop có lượng khách rất đông nên cần thợ có trách nhiệm trong công việc (Shop có phòng steam & sauna). Shop môû cöûa 7 ngaøy Liên lạc: 9723 3296 hoặc 0426 485 409 Töø 10am - 7pm LEVEL 1/145 CABRAMATTA RD EAST, CABRAMATTA NSW 2166

� Giá phải chăng � Khảo giá miễn phí ABN: 88 623 240 880

Tuấn Anh (Vietnamese): 0435 755 883 Sang Luu (English): 0422 270 752 1446 CANTERBURY RD, PUNCHBOWL

T1648

SÖÛA MAÙY CAÉT COÛ Chuyên nhận xây:

• New Home, Duplex, Granny Flat • Renovation, Extension • ĐẶC BIỆT: Nhận làm giá rẻ grassroom, awning, gable roof, dome roof, carport, decking... • Giúp quý khách lo bản vẽ và thủ tục Council từ A tới Z Liên lạc Danny hoặc Dũng 0426 762 797 Email: dung.freedomhome@gmail.com

Việc làm đảm bảo uy tín và đúng hẹn


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

23

Thời Sự Thế Giới

TOAØN BOÄ ÑOÄI BOÙNG NHÍ THAÙI LAN ÑAÕ ÑÖÔÏC CÖÙU RA NGOAØI HANG ÑOÄNG NGAÄP NÖÔÙC Các thợ lặn đã đưa được 12 cầu thủ nhí cùng huấn luyện viên ra khỏi hang Tham Luang, kết thúc chiến dịch giải cứu suốt hơn hai tuần qua. Như vậy, sau hơn hai tuần mắc kẹt trong hang Tham Luang, tỉnh Chiang Rai, tất cả 13 người thuộc đội bóng đều đã sống sót trở ra. Nhà chức trách Thái Lan hiện đưa họ tới bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe. Chiến dịch chia làm ba đợt, diễn ra lần lượt vào các ngày 8, 9 và 10/7. Trong hai lần trước, đội cứu nạn đã đưa 4 em nhỏ ra khỏi hang trong mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Cậu bé đầu tiên được giải cứu trong đợt ba, cũng là người thứ chín thoát khỏi hang, xuất hiện vào khoảng 16h. Không lâu sau, thành viên thứ 10 và 11 xuất hiện. Đến khoảng 19h, cầu thủ nhí cuối cùng cùng huấn luyện viên được đưa ra, đánh dấu thành công lớn của chiến dịch. Tuy nhiên, lúc này, còn 3 đặc nhiệm SEAL hải quân Thái Lan cùng một nhân viên y tế vẫn lưu lại trong hang. Họ là những người đã ở bên cạnh trợ giúp đội bóng nhí suốt quãng thời gian bị mắc kẹt. Đến hơn 21h, thông tin 3 đặc nhiệm SEAL và nhân viên y tế đã rời hang mang đến một kết thúc trọn vẹn cho chiến dịch giải cứu. Narongsak Osottanakorn, chỉ huy chiến dịch, trong một cuộc họp báo cho biết ông "rất vui mừng" vì thành công của nhiệm vụ. "Có lẽ tôi không thể cảm ơn hết tất cả mọi người", ông nói. Cuộc giải cứu cuối cùng được tiến hành trong thời gian gấp rút bởi mưa lớn từ đêm trước đó làm gia tăng mối lo ngại về việc mực nước trong hang dâng cao, đe dọa tới 5 người còn mắc kẹt. Tuy nhiên, ông Osottanakorn khẳng định thời tiết không ảnh hưởng tới các điều kiện của chiến dịch. Sau khi tin về thành công của chiến dịch giải cứu được lan truyền rộng rãi, bầu không khí vui mừng, hân hoan đã bao trùm đất nước Thái Lan. "Đây là một sự kiện trọng đại trong cuộc đời tôi, là thứ tôi sẽ nhớ mãi", ông Rachapol Ngamgrabuan, một quan chức tại văn phòng báo chí tỉnh Chiang Rai, xúc động chia sẻ. "Đây là lúc tôi khóc. Vui mừng. Rất vui mừng khi thấy tất cả người dân Thái Lan yêu thương lẫn nhau". Nhiều lãnh đạo thế giới đã gửi lời chúc mừng thành công của sứ mệnh giải cứu. Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Mỹ

Kunan được miêu tả là người thích thể thao mạo hiểm và luôn sẵn sàng hỗ trợ đặc nhiệm SEAL Thái dù đã rời khỏi hải quân.

Các thiếu niên sẽ bị cách ly sau khi thoát khỏi hang

8 thiếu niên đã được cứu ra khỏi hang động an toàn, hiện còn 5 người đang được giải cứu. Donald Trump viết: "Nhân danh nước Mỹ, chúc mừng đặc nhiệm SEAL hải quân Thái Lan và tất cả mọi người vì chiến dịch giải cứu thành công 12 thiếu niên cùng huấn luyện viên khỏi hang động nguy hiểm. Thật là một thời khắc tuyệt đẹp. Tất cả đều đã ra ngoài, làm tốt lắm!". Thủ tướng Anh Theresa May trong khi đó khẳng định "Thế giới đã dõi theo và sẽ phải ngả mũ kính phục trước lòng dũng cảm của tất cả những người liên quan" tới chiến dịch giải cứu.

Đặc nhiệm SEAL Thái Lan suýt kẹt lại hang vì máy bơm hỏng Nhóm đặc nhiệm SEAL Thái rời hang cuối cùng suýt không thoát ra được do máy bơm đột ngột ngừng hoạt động. Sau khi toàn bộ thành viên đội bóng thiếu niên được đưa ra ngoài, nhóm 4 đặc nhiệm hải quân Thái Lan (SEAL), những người tình nguyện ở cùng họ vài ngày qua đã cùng đội cứu nạn dọn dẹp và tháo các bình dưỡng khí được lắp đặt trước đó. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển thiết bị họ nhận thấy nước bắt đầu dâng lên và ngập hết toàn bộ ba khoang của hang Tham Luang. Nước dâng quá nhanh khiến các đặc nhiệm và đội giải cứu phải bỏ lại hàng trăm bình dưỡng khí, dò dẫm ra khỏi hang để tránh bị mắc kẹt như đội bóng. Một số bình dưỡng khí chưa được tháo dỡ thuộc sở hữu của SEAL, số còn lại được vua Thái tài trợ.

BAÙN TRANH VEÕ TRUNG QUOÁC Chuyên bán các loại tranh vẽ của Trung Quốc như:

Theo giới chức quân sự Thái, nguyên nhân nước dâng là do máy bơm chính, thiết bị từng hút hàng trăm triệu lít nước ra ngoài trong 18 ngày qua, bất ngờ bị hỏng. Đội bóng thiếu niên Lợn Hoang và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang Tham Luang từ 23/6 do mưa lớn khiến hang bị ngập. Các thợ lặn Anh phát hiện ra nhóm vào đêm 2/7. Chiến dịch giải cứu sau đó được chia làm ba đợt, diễn ra vào các ngày 8, 9 và 10/7. Trong hai lần trước, đội cứu nạn đưa 8 em nhỏ ra khỏi hang. Trong đợt giải cứu cuối cùng, dù gặp mưa lớn, họ vẫn đưa được 5 người còn lại, gồm 4 em nhỏ và huấn luyện viên, ra ngoài.

Thợ lặn Thái Lan thiệt mạng trong lúc cứu 13 người kẹt dưới hang Một thợ lặn của Hải Quân Thái Lan trong lúc tham gia cứu 12 trẻ em và huấn luyện viên bóng đá của các em kẹt dưới một hang ngập nước bị thiệt mạng hôm Thứ Sáu vì bị thiếu oxygen, một điều cho thấy việc cứu người hiện nay vô cùng nguy hiểm. Thợ lặn này, cựu biệt kích Hải Quân (SEAL), tình nguyện tham gia cứu người và bị chết trong lúc thực hiện sứ mệnh này vào ban đêm và có đeo bình dưỡng khí, theo ông Arpakorn Yookongkaew, chỉ huy lực lượng SEAL của Thái Lan, nói tại một cuộc họp báo. Ông nói, trong lúc ở dưới nước, thợ lặn này bất tỉnh, và những cố gắng cứu sống ông không thành công.

8 thiếu niên đã được đưa ra ngoài sau hơn hai tuần mắc kẹt vẫn chưa thể gặp gia đình. Ông Thongchai Lertwilairattanapong, quan chức Bộ Y tế nước này, cho biết sẽ "không có ôm ấp hay động chạm" tới khi kết quả kiểm tra máu cho thấy các em không bị nhiễm khuẩn. 8 em hiện phải cách ly để kiểm tra và điều trị những vấn đề, nếu có, xuất phát từ việc ở trong hang quá lâu. Giới chức y tế Thái Lan lo ngại về khả năng những thiếu niên đội bóng nhí có thể mắc bệnh xoắn khuẩn vàng da cùng bệnh Whitmore do vi khuẩn lây truyền qua đất và nước, dẫn tới suy thận hay viêm màng não. Ngoài ra, các em cũng có nguy cơ mắc sốt hồi quy truyền qua bọ ve hay "bệnh hang động" do hít phải bào tử nấm Histoplasma. Sốt hồi quy hay sốt định kỳ được đặc trưng bởi việc cơn sốt lặp đi lặp lại, với vài ngày nhiệt độ lên cao rồi vài ngày trở về bình thường nhưng sau đó tiếp tục lên cao. Tiến sĩ Paul Auerbach, giáo sư y khoa cấp cứu tại Đại học Stanford, cho hay bào tử nấm Histoplasma sinh sôi mạnh ở các hang động và thường được tìm thấy trong chất thải của loài dơi. "Bệnh hang động" chủ yếu ảnh hưởng đến phổi. Thông thường, các triệu chứng xuất hiện sau 3 tới 17 ngày kể từ khi tiếp xúc với bào tử nấm. "Với người có hệ miễn dịch bình thường, 'bệnh hang động' thường diễn ra mà bệnh nhân không biết mình mắc nó", ông Auerbach nói. "Trong hầu hết các trường hợp, họ có thể sốt nhẹ, ho rồi tự khỏi, giống như một căn bệnh do virus gây ra". "Tuy nhiên, ở vài trường hợp, nó có thể diễn biến nghiêm trọng hơn, đặc biệt đối với những người có hệ miễn dịch kém hay đang trong tình trạng suy giảm khả năng miễn dịch", giáo sư Auerbach lưu ý. Bên cạnh đó, sau khi thoát khỏi hang, các em cũng sẽ được bác sĩ kiểm tra mức độ ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu oxy, thiếu dinh dưỡng, mất nước, cùng hàng loạt vấn đề khác.

KHAI THUEÁ VAØ KEÁ TOAÙN SMARTER ACCOUNTING PTY LTD T/A S M TRAN & ASSOCIATES

Liên lạc: 0415 298 183

CHUYÊN VỀ TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN VỀ THUẾ: - Thuế cá nhân, đầu tư bất động sản - Thuế thương mại (Sole Trader, Partnership, Company, Trust, GST, BAS, IAS, ...) Tiết kiệm - Lập công ty và đăng ký kinh doanh thuế tối đa Uy tín, tận tâm, - Tư vấn và lập quản lý tiền hưu (SMSF) trách nhiệm - Kiểm toán (AUDIT) SMSF Chi phí thấp - Australian Financial Services SMSF Financial Asic Planning Lic No: 483489

hoặc email: ausece@hotmail.com

Tel: 02 9755 4552 | Fax: 02 9755 5868 | Mob: 0403 085 746 Văn Phòng: 33 The Avenue Canley Vale NSW 2166 | Web: www.smarteraccounting.com.au Giờ làm việc: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9.00am - 5.30pm. Sau giờ làm việc & Thứ Bảy/Chủ Nhật: xin lấy hẹn

• Tranh cung đình • Tranh thư pháp THÍCH HỢP CHO NGƯỜI SƯU TẦM !!

SALE ! SALE ! SALE !

Steven Van Minh Tran

M. Com (PA) | B. Com (Acc) Dip (FP) | GCPA | FIPA | JP | CTA | FFA Chartered Tax Adviser PUBLIC ACCOUNTANTS & REGISTERED TAX AGENT


24 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18

Thời Sự Úc

HÔÏP PHAÙP HOÙA CAÀN SA TAÏI UÙC? Cần sa, là tên của một loại cây có tên khoa học là Cannabis sativa, trong có chứa hoạt chất Tetrahydrocannabinol, gọi tắt là TCH, là chất làm cho người ta cảm thấy hưng phấn, hay trầm cảm, trong một khoảng thời gian khi chúng được tiếp nạp vào cơ thể, bằng cách hút hay pha trộn trong thức ăn. Trong thập niên 1960, khi Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam, người ta thường thấy những người lính Mỹ nhét cần sa vào trong điếu thuốc Pall Mall để hút, nhằm bớt...nhớ xa quê hương nhớ mẹ hiền. Ngày nay, cái tên Cần sa không còn xa lạ với mọi người, dù có hút hay không. Đối với người Việt sinh sống tại hải ngoại, cái tên này trong những năm gần đây còn được “dính” với cộng đồng theo chiều hướng xấu, do một số người Việt vì ham lợi đã tổ chức trồng cần sa trong nhà, từ Canada, Hoa Kỳ, Anh, Úc và một số các quốc gia Âu châu khác, tiếng lóng gọi là “trồng cỏ”. Cần sa hiện nay vẫn còn bị cấm tại hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tại một số nước như Hòa Lan, Uruagay, Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Đức, Úc và 31 tiểu bang tại Hoa Kỳ, cần sa được phép dùng để điều trị bệnh trong một số trường hợp. Tuy nhiên gần đây, những người Úc cấp tiến hiện đang vận động cho Cần sa được hoàn toàn hợp thức hóa tại Úc. Một cuộc thăm dò do Đảng Xanh thực hiện trong tháng qua cho thấy, đa số cư dân Tasmania ủng hộ việc bỏ án hình sự cho

những người sử dụng cần sa tại tiểu bang này. Điều này phù hợp với một nghiên cứu có tên là “National Drug Strategy Household Survey”, thực hiện năm 2016, cho thấy phần lớn dân Úc muốn chính phủ hủy bỏ tội hình sự trong việc sử dụng cần sa. Một số nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng, hơn phân nửa các Bác sĩ tại Úc ủng hộ việc trị bệnh bằng cần sa. Nhưng bất chấp các cuộc thăm dò dư luận, luật pháp của một số tiểu bang vẫn áp đặt các hình phạt gắt gao cho những ai sử dụng cần sa. Thí dụ như tại Nam Úc, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang là bà Vickie Chapman, gần đây cho biết sẽ gia tăng tiền phạt lên 4 lần cho những ai sử dụng cần sa với một số lượng nhỏ. Cuộc khảo sát năm 2016 của NDSH như

Khóa học làm giáo viên dạy nghề chính thức

• Bạn đang có tay nghề trong một ngành nào đó • Bạn yêu thích công việc giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm nghề cho học viên • Bạn cần có bằng cấp dạy nghề hay muốn cập nhật bằng cấp mới MỜI BẠN ĐĂNG KÝ HỌC KHOÁ TAE MỚI 2019 (Có lớp học cuối tuần, học cấp tốc, học online và hướng dẫn làm bài)

Lầu 1, 123 Cabramatta Road East, Cabramatta, NSW 2166 (Trường Nam Quang cũ, trên lầu shop đèn Lighting Town, có thể đậu xe phía sau carpark Cumberland street, siêu thị Nam Phương hoặc Fisher carpark)

Ph: 02 8739 9544

Mob: 0415 472 553

đã nói ở trên cho thấy, 73.9% người Úc không ủng hộ việc áp đặt hình sự cho người dùng chúng. Khi được hỏi là giải quyết như thế nào khi những người sử dụng cần sa bị đưa ra tòa, có 46.6% người Úc cho biết, họ muốn “cảnh cáo, hoặc không cần biện pháp nào khác”. Trong khi đó, có 27% nói rằng, người sử dụng nên được “điều trị hoặc tham gia các chương trình giáo dục” hơn là dùng biện pháp trừng phạt. Chỉ có 4.5% người trả lời rằng, án tù là một hành động thích hợp cho những ai dùng và sở hữu cần sa. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, chỉ có 50% người Úc ủng hộ việc tăng hình phạt hình sự đối với việc bán và cung cấp cần sa, cho thấy dư luận dễ dãi ngay cả đối với người bán. Hiện nay, các lớp học cai nghiện ma túy vẫn đang hoạt động ở NSW, Queensland, Nam Úc, Tây Úc và Victoria. Tuy nhiên, chỉ một số ít người phạm tội được chấp nhận vào các khóa chuyên môn cai nghiện, do bị giới hạn về thẩm quyền, chẳng hạn như, chỉ cho phép người phạm tội cư ngụ trong khu vực nào đó được tham gia. Ngày nay, đại đa số người Úc ủng hộ việc sử dụng cần sa cho mục đích y học. Cuộc khảo sát mới nhất của NDSH cho thấy, 84.4% người Úc ủng hộ việc hợp thức hoá dược phẩm chế biến từ cần sa. Về lý thuyết, thuốc cần sa có sẵn ở mọi tiểu bang và các vùng lãnh thổ, đã được các giới chức Liên bang bật đèn xanh từ năm 2016. Trong thực tế, việc có trong tay toa thuốc cần sa vẫncòn nhiều khó khăn. Bệnh nhân vẫn bị nhiều hạn chế, với thời gian chờ đợi lâu, với các thủ tục hành chánh khó khăn. Hợp pháp hóa cần sa là xu hướng đang phát triển trên thế giới hiện nay. Tại Uruguay, Catalonia thuộc Tây Ban Nha và 9 tiểu bang ở Hoa Kỳ đã hợp thức hóa cần sa. Theo xu hướng này, ngày càng có nhiều người Úc ủng hộ việc hợp pháp hoá cần sa. Từ năm 2013-2016, sự ủng hộ tăng từ 26% lên 35.4%. Những người trẻ tuổi có khuynh hướng hỗ trợ hợp thức hóa cần sa cao hơn người lớn tuổi, với gần một nửa nhóm từ 18-24, 25-29 và 30-39 tuổi; hỗ trợ hợp pháp hóa với tỷ lệ là 48.4%, 47.3% và 45.8%. Tỷ lệ ủng hộ giảm theo độ tuổi gia tăng. Nếu cần sa được hợp pháp hóa, có 82% dân số cho rằng, họ vẫn không sử dụng nó. Chỉ 7.4% người Úc được hỏi trong cuộc khảo sát gần đây của NDSH cho biết, họ sẽ thử dùng cần sa nếu nó được hợp pháp hoá. Khi được hỏi liệu họ có chấp thuận việc sử dụng cần sa thường xuyên của người trưởng thành hay không, chỉ có 14.5% ủng hộ việc sử dụng cần sa thường xuyên. Những người Úc trẻ tuổi có khuynh hướng ủng hộ việc sử dụng cần sa hơn người Úc cao tuổi, với sự hỗ trợ cao nhất

là 24.5% trong độ tuổi 18-24. Nhìn chung, người Úc ủng hộ việc hủy án hình sự cho người sử dụng cần sa và hợp pháp hoá cần sa trong việc điều trị bệnh. Tuy nhiên, có rất ít sự hỗ trợ việc hợp pháp hoá cần sa trong việc dùng cho cá nhân, mặc dù suy nghĩ về vấn đề này đang thay đổi. Lãnh tụ Đảng Xanh, Richard Di Natale, muốn nước Úc hợp pháp hoá cần sa trong việc sử dụng cá nhân, và sẽ do cơ quan liên bang kiểm soát. Theo đề nghị này, cơ quan chính phủ sẽ cấp giấy phép, theo dõi và điều chỉnh sản xuất cũng như bán hàng, và thường xuyên kiểm soát các quy định đặt ra. Cơ quan này sẽ là người phân phối cần sa duy nhất, thu mua từ nhà sản xuất và bán cho các nhà bán lẻ mà họ đã cấp giấy phép. Đề nghị còn bao gồm một số biện pháp như: cấm quảng cáo, giới hạn độ tuổi, yêu cầu bao bì đơn giản và kiểm soát cấp phép nghiêm ngặt. Mục đích của việc hợp pháp hóa cần sa là làm giảm sự tác hại. Thí dụ một người có hồ sơ phạm tội qua việc sở hữu cần sa dành cho mục đích cá nhân, điều này có thể tác động tiêu cực đến tương lai của họ, bao gồm kiếm việc làm và nhiều vấn đề khác. Ngoài ra, việc hợp pháp hóa sẽ làm giảm một tỷ lệ lớn công việc của hệ thống tư pháp (gồm có cảnh sát, tòa án và nhà tù) được dành cho tội phạm liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, theo ông Mick Palmer, cựu Tư lệnh cảnh sát liên bang AFP, thì "thực tế luật về ma túy của Úc có rất ít ảnh hưởng đến thị trường ma túy tại Úc”. Theo ông thì hợp pháp hóa cần sa có thể giảm sự tham gia của hệ thống tư pháp và hạ giảm thị trường chợ đen mua bán cần sa. Về mặt kinh tế, các chuyên gia cho rằng, hợp pháp hóa cần sa sẽ tiết kiệm cho ngân sách ở mức $727.5 triệu đô la mỗi năm, và Văn phòng Ngân sách quốc hội ước tính doanh thu thuế từ cần sa được hợp pháp hóa sẽ vào khoảng $259 triệu/năm. Tuy nhiên, những người phản đối việc hợp pháp hóa ngại rằng, sẽ có nguy cơ gia tăng lượng người sử dụng, gia tăng tội phạm, gia tăng nguy cơ về an toàn giao thông và ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, kể cả sức khỏe tâm thần. Họ dẫn chứng các nghiên cứu về sự tác hại của cần sa như: khoảng 10% người lớn và một trong sáu thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng cần sa sẽ trở nên phụ thuộc vào nó; sử dụng cần sa thường xuyên sẽ gia tăng gấp đôi nguy cơ triệu chứng tâm thần và tâm thần phân liệt; sử dụng cần sa ở lứa tuổi thanh thiếu niên sẽ gây ảnh hưởng cho việc học của các em, như giảm trí nhớ; lái xe dưới ảnh hưởng của cần sa có gấp đôi nguy cơ tai nạn xe hơi và hút cần sa trong khi mang thai sẽ ảnh hưởng đến thai nhi v.v. Chính phủ Liên Đảng cho tới nay vẫn khẳng định là sẽ không hợp thức hóa cần sa, và đang xem xét việc áp dụng nó trong y khoa (cho đến nay chỉ có tiểu bang Victoria là chính thức cho phép trị bệnh bằng cần sa). Tổng trưởng Y tế Greg Hunt, trong tháng Tư vừa qua trong chương trình “Four Conners” nói rằng, vấn đề này chưa được bàn thảo tại chính trường liên bang, mà chỉ tại các tiểu bang. Riêng đề nghị của lãnh tụ Đảng Xanh, ông Hunt đã kịch liệt lên án và cho rằng, “đây là một ý kiến điên rồ”. Tại quốc gia láng giềng New Zealand, Thủ tướng Jacinda Ardern đã cam kết sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc hợp pháp hoá cần sa trước cuộc bầu cử tiếp theo vào năm 2021. Võ Ngọc Hùng


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

25

Thời Sự Việt Nam

BAÁT CHAÁP BÒ PHAÛN ÑOÁI, CHÍNH PHUÛ CSVN KHOÂNG TÖØ BOÛ 3 ‘ÑAËC KHU KINH TEÁ’ Chính phủ CSVN vẫn tiến hành kế hoạch thành lập ba đặc khu kinh tế bất chấp sự chống đối dữ dội của dân chúng qua các cuộc biểu tình hồi tháng trước. Một số báo mạng trong nước đưa tin “Văn Phòng Chính Phủ” vừa có văn bản gửi các thành viên Ban Chỉ Đạo Quốc Gia về xây dựng đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt (đặc khu), Bộ Kế Hoạch Đầu Tư và Bộ Nội Vụ về việc chuẩn bị nội dung họp lần thứ 2 của ban.” Trên một số trang facebook cá nhân, người ta thấy luân chuyển tờ công văn có đóng dấu “hỏa tốc” từ Văn Phòng Chính Phủ theo yêu cầu của ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn “các thành viên của ban báo cáo các công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị mình; đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, gửi Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Bộ Nội Vụ trước ngày 2 Tháng Bảy, năm 2018.” Trong bản công văn hỏa tốc nói trên, ông Phúc “giao Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Nội Vụ tổng hợp ý kiến thành viên Ban Chỉ Đạo, ý kiến của nguyên Phó Thủ Tướng Vũ Khoan, Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh và chuẩn bị báo cáo các vấn đề liên quan đến nội dung đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt trước ngày 5 Tháng Bảy.” Bên cạnh công văn hỏa tốc, Tỉnh Ủy Quảng Ninh có vẻ sốt ruột nhất nếu kế hoạch thành lập các đặc khu kinh tế bị trở ngại.

Trái: Công văn từ Văn Phòng Chính Phủ đốc thúc chuẩn bị tài liệp họp tiếp về dự án lập ba “đặc khu kinh tế. Phải: Hàng chục ngàn người dân tại Sài Gòn biểu tình chống luật “Đặc Khu” và luật “An Ninh Mạng” ngày 10 Tháng Sáu, 2018. Báo mạng VNExpress hôm Thứ Ba, 3 Tháng Bảy, 2018, đưa tin: “Tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương (ngày 2 Tháng Bảy, 2018), ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất chính phủ tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đơn Vị Hành Chính-Kinh Tế Đặc Biệt; trình Quốc Hội xem xét tại kỳ họp cuối năm.” Vào ngày 10 Tháng Sáu vừa qua, hàng chục ngàn người trên nhiều thành phố từ Hà Nội, Sài Gòn, đến Nha Trang, Bình Thuận và một số thành phố khác đã biểu tình chống luật “Đặc Khu Kinh Tế” và luật “An Ninh Mạng.” Hàng trăm người biểu tình đã bị bắt giữ, đánh đập dã man và vu cáo cho họ “nhận tiền phản động từ nước ngoài” để biểu tình.

‘Toå chöùc Trieàu Ñaïi Vieät Nguyeãn’ bò caùo buoäc gaây vuï noå coâng an phöôøng Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 5 Tháng Bảy, Công An thành phố Sài Gòn cáo buộc vụ nổ trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình xảy ra hôm 20 Tháng Sáu là do “tổ chức phản động Triều Đại Việt Nguyễn” gây ra.

Trong vụ nổ trụ sở công an phường 12 khiến hai công an viên bị thương, đến nay, nhà chức trách đã bắt giữ tám người và khởi tố bảy người trong số này về các hành vi “Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và “Mua bán trái phép chất nổ”.

“Những người cầm đầu tổ chức Triều Đại Việt Nguyễn từ nước ngoài móc nối với các đối tượng hình sự, do bức xúc về đời sống kinh tế, thiếu hiểu biết để tham gia vào tổ chức khủng bố này,” thiếu tướng Phan Anh Minh, phó giám đốc Công An thành phố Sài Gòn nói.

Ngoài ra, Công An thành phố Sài Gòn thông báo họ “phát hiện 38 kíp nổ, tám quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT tại nhà ông Nguyễn Tuấn Thành ở Đồng Nai”, cũng như cáo buộc ông Vũ Hoàng Nam “là người ném chất nổ vào trụ sở công an phường 12”.

Như vậy, khác với những lần công bố về các vụ “phá hoại an ninh, kích động khủng bố” trước đây, lần này Công An thành phố Sài Gòn không quy trách nhiệm cho đảng Việt Tân mà lại nhắc tên một tổ chức ít được người dân trong nước biết đến.

“Ngoài ra còn ba nghi can hiện đang lẩn trốn. Công an đã nắm rõ lai lịch của những người này và đang truy lùng,” các báo dẫn lời ông Minh.

Triều Đại Việt Nguyễn được hiểu là “nhóm tách ra từ Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” của ông Đào Minh Quân. Các báo “lề phải” cho hay ông Phan Anh Minh nói “cần phải đấu tranh về mặt ngoại giao với các nước đã dung dưỡng cho các đối tượng này”. Báo Tuổi Trẻ viết thêm lời cáo buộc rằng, các thành viên của Triều Đại Việt Nguyễn “từng tham gia đường dây mua bán thiên thạch” và một người trong số đó “được phong chuẩn tướng, được hứa hẹn rằng nếu gây ra được các vụ nổ sẽ được phong tới thiếu tướng”.

Dưới áp lực của dư luận, trước sự kiện diễn ra các cuộc biểu tình ít ngày, Quốc Hội CSVN, đã phải hoãn biểu quyết thông qua dự luật “Đặc Khu” cho đến kỳ họp cuối năm. Tuy nhiên ngày 12 Tháng Sáu, Quốc Hội CSVN vẫn thông qua luật “An Ninh Mạng” để triệt mọi thứ thông tin “độc hại” cho một chế độ độc tài, đảng trị và cực kỳ tham nhũng. Không ít người không ngần ngại gọi luật “Đặc Khu” là luật “bán nước” vì họ nhìn thấy dấu hiệu người Trung Quốc sẽ tràn sang, dùng tiền mua chuộc đám quan tham CSVN để thâu tóm đất đai, các vị trí chiến lược khi được cho thuê đất tới 99 năm. Hiểu cách khác như bán đứt luôn cho những kẻ mà mọi người dân không thể nào quên 1,000 năm Bắc thuộc với ba lần đánh đuổi

giặc Mông, Nguyên, Thanh xâm lược. Báo mạng Zing ngày 14 Tháng Tư, 2018, viết rằng: “Con trai một chủ khách sạn trên đường 30/4 (thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) cho biết anh thấy vài người nói tiếng Trung Quốc đi cùng người Việt hỏi mua đất trồng tiêu ở một xã phía Bắc đảo. Còn chị Thu Trang (quê Hậu Giang, nhân viên nhà hàng ăn uống ở khu phố 5, thị trấn Dương Đông) thì nói: Mấy anh làm cò đất hay dẫn vài người Trung Quốc đến đây ăn uống. Trong câu chuyện của họ tôi biết được là người Trung Quốc nhờ người bên mình mua đất.” Từ ông tổng bí thư đảng CSVN trở xuống đều ra sức biện minh cho cái kế hoạch bị quần chúng chống đối. Nay với cái công văn hỏa tốc, người ta thấy việc Quốc Hội lùi thời gian biểu quyết chỉ để chính phủ sửa đổi ít từ ngữ, chi tiết rồi sẽ thông qua trong khi người dân đòi phải dẹp bỏ. Trước khi nổ ra các cuộc biểu tình, hàng trăm đảng viên phản tỉnh, trí thức trong ngoài nước đã gửi kiến nghị thư đến đảng và nhà nước CSVN yêu cầu dẹp bỏ kế hoạch lập 3 đặc khu kinh tế. Rất nhiều chuyên gia kinh tế, gồm cả chuyên viên Liên Hiệp Quốc cũng đều đã lên tiếng cho rằng mô hình thiết lập các đặc khu kinh tế để thúc đẩy phát triển, không còn thích hợp và sẽ dẫn đến thất bại. Dù vậy, các lãnh đạo chóp bu đảng CSVN, trước nay tuyên truyền là “đầy tớ nhân dân” nhưng không hề làm theo ý nhân dân mà họ gọi là “ông chủ” của đất nước.

ABN: 44607567215 - Lic: 297206C

• Chúng tôi chuyên về Granny Flat. • Nhiều năm kinh nghiệm thiết kế, xây dựng và approved Council từ A - Z.

Báo Zing cho hay ‘các nghi phạm không chỉ đặt mục tiêu tấn công trụ sở công an phường mà còn nhắm vào nhà riêng một số cán bộ”. Tờ báo cũng nói có tổng cộng tám quả nổ được dùng trong vụ này. Chính quyền thành phố Sài Gòn đặt vụ nổ trong bối cảnh vào tháng 6 người dân nhiều nơi biểu tình phản đối dự thảo Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Tại Sài Gòn đầu tháng Sáu đã xảy ra việc hàng ngàn người tuần hành ở trung tâm thành phố. Công an thành phố Sài Gòn tiết lộ đã bắt giam nhiều người về hành vi Phá rối an ninh, Gây rối trật tự công cộng... làm việc với hơn 500 người, xử lý hành chính và buộc cam kết không tái phạm đối với hàng trăm người khác.

Giaù caû caïnh tranh Laáy phöông chaâm UY TÍN - CHAÁT LÖÔÏNG laøm vieäc Còn chần chừ gì nữa, hãy gọi ngay để được tư vấn miễn phí và tham khảo nhiều nhà mẫu đang xây dựng của chúng tôi.

LÊ - 0451 996 789


26 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18

Chieán tranh maäu dòch Myõ-Trung coù theå seõ ‘lôùn nhaát lòch söû kinh teá theá giôùi’ Cuộc chiến mậu dịch bộc phát hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy giữa Mỹ và Trung Quốc tiềm tàng nguy cơ leo thang, có thể gây ra sự ngần ngại trong việc đầu tư, làm người dân ít mua sắm, gây bất ổn cho thị trường tài chánh và đưa nền kinh tế thế giới vào giai đoạn trì trệ. Phát súng đầu tiên trong trận chiến này đã nổ ra sau lúc nửa đêm ngày Thứ Năm bước sang ngày Thứ Sáu, khi lệnh tăng thuế quan 25% của chính phủ Trump nhắm vào lượng hàng hóa trị giá $34 tỷ nhập cảng từ Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Bắc Kinh ngay lập tức trả đũa bằng cùng mức gia tăng trên cùng số trị giá hàng hóa nhập cảng từ Mỹ. Chính quyền Trung Quốc cáo buộc rằng phía Mỹ làm bùng ra “cuộc chiến mậu dịch lớn nhất trong lịch sử kinh tế thế giới.” Trong vòng đầu của cuộc chạm trán này, các doanh gia Mỹ khởi sự phải trả thêm tiền cho các sản phẩm làm ở Trung Quốc như máy móc dùng trong xây cất và các loại cơ khí khác. Người tiêu thụ ở Mỹ sẽ cảm thấy ảnh hưởng của việc này khi các công ty nhập cảng tăng giá bán. Trong khi đó, các nhà sản xuất sản phẩm Mỹ như đậu nành, thịt heo và rượu whiskey sẽ mất lợi thế thương trường ở Trung Quốc vì giá bán nay cao hơn. Tuy vậy, việc tăng thuế quan sẽ không gây ảnh hưởng trầm trọng cho cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay. Ông Gregory Daco, người đặc trách về kinh tế Mỹ ở công ty Oxford Economics, tính toán rằng điều này chỉ làm giảm tăng trưởng kinh tế ở cả hai quốc gia vào khoảng 0.2% hoặc ít hơn, từ nay đến năm 2020.

ChoStrathfeldClinic i’s Denture

Tuy nhiên, cuộc đối đầu có thể sẽ sớm leo thang. Tổng Thống Donald Trump, người từng nói rằng chiến thắng trận chiến mậu dịch là điều dễ dàng đối với Mỹ, cho biết ông sẵn sàng tăng thuế quan nhắm tới $550 tỷ trị giá hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc. Con số này còn cao hơn trị giá lượng hàng Trung Quốc bán sang Mỹ hồi năm ngoái là $506 tỷ. Việc leo thang trong cuộc chiến mậu dịch chắc chắn sẽ làm giới đầu tư ngần ngại và chờ xem tình hình diễn biến ra sao, trước khi bỏ tiền ra đầu tư vào các doanh nghiệp. Nhiều giới chủ nhân có thể sẽ tạm ngưng thuê thêm người cho đến khi tình hình rõ ràng hơn. Các thiệt hại này cũng có thể xóa đi một số các thành quả kinh tế đạt được nhờ việc giảm thuế hồi năm ngoái. “Việc mậu dịch bị ngăn trở có thể là mối đe dọa lớn nhất cho sự phát triển kinh tế toàn cầu,” theo lời ông Dec Mullarkey,

TRỒNG - THÁO LẮP

RĂNG GIẢ

Söông Ñaøo - Dental Prosthetist [ AdvDipDP(Syd) DipDT(Syd) ] “Cái răng, cái tóc là gốc con người” • Chuyên khoa về răng giả, tháo lắp và tư vấn trực tiếp với bệnh nhân về nhu cầu răng giả tháo lắp của bệnh nhân, đã tốt nghiệp tại Sydney. • Chuyên khoa răng giả SƯƠNG ĐÀO làm việc̣ tận tâm, nhiệt tình và nhẹ nhàng để quý khách được hài lòng. • Sử dụng chất liệu hàm giả tháo lắp được chứng minh về chất lượng và tính an toàn.

NHỮNG DỊCH VỤ CHUYÊN MÔN VỀ:

 Hàm giả toàn phần và bán phần tháo lắp bằng nhựa hay hàm khung kim loại.  Hàm giả toàn phần tháo lắp trên implant.  Đệm hàm bị lỏng.  Vá hàm bị gãy và thêm răng vào hàm giả có sẵn lấy trong ngày.  Chuyên làm hàm răng giả thẩm mỹ theo yêu cầu.

Quý khách sẽ được tư vấn miễn phí tất cả các dịch vụ về răng giả tháo lắp xin liên hệ:

Mob: 0481 254 303 gặp Sương (Tiếng Việt – Anh)

Email: sdaosdentureclinic@gmail.com Làm việc:

Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am – 6pm Thứ Bảy & Chủ Nhật: xin hẹn trước

PENSIONER GIÁ ĐẶC BIỆT GIẢM 10% CHO HÀM GIẢ THÁO LẮP TOÀN PHẦN  Tư vấn và thăm khám miễn phí  Nhận tất cả các quỹ tài trợ sức khỏe

Symond Arcade Level 1 Suite 7/ 12 Churchill Ave, Strathfield NSW 2135 (Đối diện trạm xe lửa Strathfield)

người điều hành chiến lược đầu tư tại Sun Life Investment Management. Điều đáng lo ngại nữa là Mỹ hiện không chỉ có chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc mà còn đối đầu với Âu Châu, Canada và Mexico. Chính phủ Trump đã tìm cách giới hạn ảnh hưởng của việc tăng thuế quan vòng đầu đối với các gia đình Mỹ, bằng cách nhắm vào các sản phẩm kỹ nghệ của Trung Quốc, chứ không nhắm vào các sản phẩm tiêu dùng. Nhưng việc tăng thuế quan sẽ tăng chi phí đối với các công ty Mỹ vốn phải trông cậy vào máy móc hay các phụ kiện sản xuất tại Trung Quốc. Và sau cùng rồi các công ty này phải bán sản phẩm của họ với giá cao hơn cho các công ty bán lẻ, và việc tăng giá chẳng bao lâu sau đó sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Những người thường đến tiệm Chickfil-A thì có thể sẽ cảm thấy ảnh hưởng của

việc tăng thuế quan. Ông Charlie Souhrada thuộc hiệp hội các nhà sản xuất dụng cụ chế biến thực phẩm Bắc Mỹ (North American Food Equipment Manufacturers), nói rằng tăng thuế quan có thể ảnh hưởng đến nồi áp suất mà công ty Chick-fil-A đang sử dụng. Một thí dụ khác là công ty Bobcat của Mỹ chuyên chế tạo các xe cơ giới được nông gia, các công ty làm vườn và công ty xây dựng Mỹ sử dụng. Tuy nhiên, các món phụ kiện được gắn vào xe để dùng cho các mục đích khác nhau này, như đồ cào, móc, giá nâng hàng…, lại không được chế tạo ở Mỹ và phải nhập cảng từ Trung Quốc. Công ty Bobcat thông báo họ sẽ phải tăng giá bán để đối phó với việc tăng thuế quan này. Ông Jay Timmons, chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ (National Association of Manufacturers) cảnh cáo rằng “tăng thuế quan sẽ đem lại các biện pháp trả đũa và có thể tăng thêm thuế khác. Không ai chiến thắng trong cuộc chiến mậu dịch.”

Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ khủng hoảng tài chánh toàn cầu Thủ Tướng Đức, bà Angela Merkel, lên tiếng báo động về nguy cơ có cuộc khủng hoảng tài chánh toàn cầu mới, do cuộc chiến tranh mậu dịch với Mỹ gây ra. Tổng Thống Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế quan nhắm vào xe Âu Châu bán sang thị trường Mỹ. Nếu điều này xảy ra, Đức sẽ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Thủ Tướng Merkel cũng cho hay bà ủng hộ việc các thương thuyết gia EU và Mỹ cố tìm giải pháp trước cuối tháng này.

MaxiBoost: Thuốc CƯỜNG DƯƠNG Duy Nhất không gây CAO ÁP HUYẾT Đặc trị:

- Yếu Sinh Lý - Xuất Tinh sớm - Suy Nhược tuổi Trung Niên - Chống Lão Hóa - Tăng Cường Sức Khỏe, Sinh Lực Tăng Cường Hệ Miễn Dịch - Tạo sức đề kháng chống bệnh tật. - Ngăn ngừa và giúp cơ thể tự chữa trị Tiền Liệt Tuyến trương nở (Prostate Enlarge). Maxiboost làm cho cơ thể cân bằng Âm Dương nên không gây Cao Áp Huyết như các loại thuốc cường dương khác mà trái lại giúp cho Áp Huyết trở lại trạng thái bình thường sau 3 tháng sử dụng. Sản xuất tại Úc theo phương pháp CGMP (Australian Continuing Good Manufacturing Practice and Quality Control in all aspects of production) để bảo đảm là thuốc thật tốt và không có bất kỳ chất độc hại nào. Maxiboost được sản xuất dựa trên công thức của thuốc Phục Hồi Sinh Lực (Age Reviver) cùng các nghiên cứu hiện đại, liều lượng thích ứng cho Nam giới gây hiệu quả cao, đáp ứng mong đợi của người sử dụng. Các thuốc Cường Dương khác trên thế giới gây Cao Áp Huyết vì: 1) Lạm dụng Nhân Sâm (quá Dương) NHƯNG không có Linh Chi (quá Âm) để cân bằng. 2) Cao Áp Huyết còn do Yếu Thận ; mỗi viên Maxiboost có 315mg Đông Trùng Hạ Thảo nên khi phối hợp cùng Nhân Sâm, Linh Chi, cùng với 11 loại dược thảo qúy khác... Maxibosot chữa lành Thận yếu sau 3 tháng sử dụng. Muốn biết thêm chi tiết, muốn nhận thuốc mẫu miễn phí, muốn tìm Đại lý gần nhất, xin gọi hoặc nhắn tin (gồm tên, họ, điạ chỉ, loại thuốc mẫu) đến di động 0411428777 Email : luongtrunghung49@yahoo.com


VIETNEWS VIETNEWS

ISSUE 1527 ISSUE 1610

CTM

Hume Highway

9609 3836 Specialist in: – 0414 663 128 Nhận nấu mặn Ñaû m nhaäReceipt, n Chuïpcác hình món vaø quayăn Video ñaùm  Invoice, Menu cöôù i , ñaù m hoû i , sinh nhaä t , chaâ n dung  T hiệp cưới, Kinh, Sách cuối tuần như phở, bún bò,

Quay Video HD, Blu-ray Cabramatta Road  BNoù rochures, i tieá ngStickers DVD coù chapter. bún riêu, bánh canh cua, cà  Letterheads, Envelopes Chuïp hình chaân dung, Hoa ri, búnCards, mắm và cácngoaï món  Business Gift Voucher... studio, i caûnh,chay. hoaøng

JULIE NGUYEN BRETT Neàn nhaø , Nhaø beáp, LEYBOURNE Chuyeân Phoøng giaët & Phoøng taém BOÏC NEÄM GHEÁ vaø Söûa Chöõa caùc loaïi: Ph: 0433 114 259 Vieäc laøm coù baûo ñaûm vaø baûo hieåm Gheá Xe Hôi, Gheá Sa Loâng, Gheá Baøn AÊn, Gheá Nhaø Haøng, Gheá Vaên Phoøng

tiếng Anh) Nhaän laøm (Nói gaáp khi quyù vò caàn

VIEÄC LAØM KYÕ LÖÔÕNG – GIAÙ PHAÛI CHAÊNG

I’m here

 Hume Highway

Services Directory VIETNEWS

LUAÄ T LOÙ SÖTHÌNH SÖÏ THÔÏ GAÏCH BOÏC NEÄTMSÖ GHEÁ LUAÄ Thôï chuyeân loùt gaïch:

Vieät hoân, caûnh ñeâm City. Phone: 9724 3614 Cho thueâ lö höông, khay Anh Mobile: 853Quang 998 Liên0433 lạc: maâm quaû, xeDiệp hoa.

9728 4350 0418 651 565

• Chuyên môn tội phạm và tòa án Nhaän laøm hoa cöôùi. Email: kha_t@bigpond.com hın ̀ h sự 0450 66411 79 ABN: 99 737NSW 806 Hume79 Highway, Lansvale 2166 • Uống rượu mất bằng lái xe 33 302 • Di trú va du học • Di chúc KJ JUMPING CASTLES • Gia đình ABN: 66416205866 THÔÏ LOÙT GAÏCH Prof. Wedding Photographer Minh: 0404 030 869 - Age Care Support - IndividualChuyeâ Support -Chuï Community Services p với AÛngiá h Cöôù i Nhận giao -5Disability nấuncơm tuần từ $85. CHUYEÂN CHO THUEÂ: Nhận GREGORY » Thôï chuyeân nghieäp nhaänGOOLD loùt gaïch cho haõng - Hình aûnh chuïp ñeïp, phong phuù, roõ, saéc neùt. Học Online, FaceJUMPING to Face , Blending hoặc được hướng dẫn thi lấy bằng do Chính ngày 3 món •-Có món nướng cuối tuần CASTLES xöôû n g - nhaø - shop - phoøng taém - swimming Thieát keá caùc albums myõ thuaät vaø saùng taïo. pool. SOLICITORS Giaù ñaë c bieämón t höõu nghò, canh xàonhận. mặn Nhieàu kieåu môùi ñeïp. •-Biết nấu Bắc(keát hoân, noäp hoà sô). Phủ công Töø marble - granite - terracotta - ceramic » loaïi sizes. Regency Chambers thay đổiliên mỗilạc đăngÑuû • Đặc biệt cuối tuần có bán đồ nhậu porcelain. Vui lòng ký giữ chỗ học ngay. Phuïc vuï taän tình. Laøm lôùp choán281 g thaámELIZABETH (water proof) » Suite101, ST ngày sạch ngon. Coù baûo hieåm. NHẬN ĐẶT TIỆC » Nhaän söûa phoøng taém cuõ SKILL UP COLLEGE:Giao tận nhà SYDNEY loùt gaïch. 2000 » Caàn thôï phuï Cuối tuần có phở bún hợp khẩu vị.

TOAØ QUYEÀ CÁC KHÓA BIỆT CÔM TUAÀ N THAÛOHỌC VY ĐẶC NAÁUNCÔM TUAÀNN

AUS TILING SERVICES

Lầu 123 Cabramatta NSW 789 2166 YÙ: 1,0413 478 664 Road East, Cabramatta, lạc: 0416 408 (Trường Nam Quang cũ, trên lầu shop đèn Lighting Town, có thể đậu xe phía sauLiên carpark Cumberland street, siêu thị Nam Phương hoặc Fisher carpark) Chaâ u : 0434 521 546 Liên lạc: 0458 879Mob: 8580404 868 L/L: Toàn 344730 Ph: 02 - 8739 9544 229 hoặc0431 0415 472 553 Cúc: 0466 591 951 MARRIAGE CELEBRANT

Licence no: 77112C

Lic No: 265082C

Caàn thôï haøn vaø thôï phuï vieäc

T8/2018

9 Thôngmassage ống nghẹttrịbằng Phòng liệuWater Jet Ñuû loaïi cöûa saét – Haøng raøo saét Cecilia n vòn caàu chuyên nghiệp, giảm đau, hiệu 9 Gắn toilet, spa bath, sink, – Laâ Coå nmg Bích töï ñoänHuyeà g – Tay & –da CANBERRA Ban coâng nhoâm, inox – basin... quả cao. SYDNEY Bằng liệuthang pháp CHUYEÂN ÑAÛM TRAÙ DÒCH VUÏ saé VEÀt HOÂ N aNHAÂ KieánCgHsaé t – Keä – Cöû soå N nóng hợp bấm huyệt cổ 9 Sửa kết vòi nước, ống bịngnrỉgvaø chảy... Chöùboâ caá taïi vaên saé tp – giaá Giaøyn hoâ keùno thuù – Shop nthảo g,cho gia, nhaø haøpng, coâunVieä g vieâ truyền +thòt dược –töCöû a saé t xeá (kieå t n… 9 Thay /Việt làmNam mớiphoø mixer CaápNam). thö NOIM cho boä di truù ñeå baûo hữu hiệu với thầnnóng, kinh shower. Thaybệnh bình laõnhlýnước theo dieä n hoân theâ mieã nkhông phí. Vaêlạnh, n+ Ñònh phoø nggiaù trang ñeïpgiơ vaølên tieän gắnđau nước cho frozen tủ máy rửa chén tọa, lưng, shoulder tay trí nghi tieàm n cho vò chuï + haà 20unaê kinhquyù nghieä m. p aûnh được, tê. phòng tắm từ A-Z. 9 Thiếttay kế, chân tân trang + Baûo ñaûm chaát löôïng. n laï(Water c Bích Proof) Huyeàn:cho phòng tắm và 9 Làm ra lớpcòn chống thấm Ngoài cóLieâ bấm huyệt sinh và phục Mobile: 0432dưỡng 822 732 giấy chotuần Council. Fax:hoàn (02) 9727 hồicấp sức khỏe máu 5808 huyết giảm stress.

0414 403 – 9602 4620 Email:432 ceciliacelebrant@gmail.com

www.ceciliacelebrant.com Maï nhRd, 0425 434 868 Shop 188/4 Homepride Ave, Warwick Farm 313 Chapel South Bankstown NSW 2200 Office: (02) 9726 NSW 9780 2170 hoaëc (02) 8733 1915 Công việc đảm bảo Đúng hẹn Giá cả lý www.johnlemetalworks.com Ph: 02 9708 5882 Mob: 0415 159hợp 705

TRIPLE STAR PHOTOGENIC STUDIO

BLU – RAY/DISC – HIGH DEFINITION

Chuyeân quay video & chuïp hình Ñaùm Cöôùi, Ñaùm Hoûi. Quaûng caùo, laøm video clip. Söû duïng maùy quay phim theá heä môùi HDV-3CMOS Quay phim baèng card HD 1080P – DVD – Blu-ray coù chapter. Phim Highlights. Ñaëc bieät quay ngoaïi caûnh: vui töôi, soáng ñoäng - Sunset - Beach View - Romantic. Phim vaø hình aûnh seõ ñöôïc quay & daøn döïng theo noäi dung, yù nghóa baøi haùt maø baïn yeâu thích, baïn choïn.

Xin môøi ñeán coi phim maãu, baûo ñaûm caùc baïn haøi loøng: phim WEDDING roõ ñeïp vaø cuõng haøi loøng veà giaù caû.

Taân trang phoøng taém

• Property offences.

Khaûo giaù mieãn phí!

• Also migration work MARN: 1175077 Giaûi thích töôøng taän cho khaùch haøng hieåu.

Web: www.almsgroup.com.au Xin lieân laïc Leâ Email: brett@alms.net.au 9609 1724 – 0402 665 260 PAINTING ROOFING GUTTER SERVICES

Good job, warranty vaø giaù ñaëc bieät.

Nhanh Chóng - Uy Tín - Chuyên Nghiệp 10 NAÊM WARRANTY.

Khảo giá miễn phí

DIRECT TO Tel: (02) 9786 1223 PUBLIC Ñònh: 0410 126 510 – Taân: 0450 359 899

* KHAÛ O GIAÙ MIEÃN PHÍ Showroom Warehouse:

Ph: 0425 Duy: 0404 343 Unit 20/4-6 Barry Rd,898 Chipping Norton, 2170

PLUMBING SERVICE

PROFESSIONAL SERVICES Lic: 182110C THÔÏ OÁNG NÖÔÙC - WEDDING OÁNG COÁNPHOTOGRAPHY G - GAS

897 950

VIETS ROOFING KHAÙ NH BL AWNING WATER PROOFING Lic: 268982C - ABN: 94055 760 285

- Tel: 02 8739 7749

PLUMBER AND ROOF PLUMBER, DRAINER, GASFITTER, LP GASFITTER

T7/2019

Nhieáp aûnh gia chuyeân nghieäp ñöôïc ñaøo taïo chính quy töø tröôøng nhieáp aûnh noåi ƒ Chuyên thiết kế và sửa chữa các hệ thống ống cống, gas, nước cho nhà & shop tieáng cuûa UÙc chuyeân chuïp hình: (hầm dầu) CHUYÊN TRỊhình taïi tieäc cöôùi -Ñaùm cöôùi, ñaùm hoûi, sinh nhaät - Chuïp photobooth vaø giao ƒ Gắn nước cho tủ lạnh 2 cửa và máy rửa chén từ $80 ỐNGHD, CỐNG NGHẸT - Chaân dung ngheä thuaät, gia ñình - Quay Video DVD, Blu-ray coù chapter. ƒ Gắn hệ thống gas bìnhand bự (LPG) TỪ $50, - Em beù, party events… Quay musicGIÁ video ƒ Chuyên dặt và thiết Pedicure, các loại chon goù shopi nail (nhận làm - LaømlắpAlbum, chuïkếp ghế hình ñaùm cöôù i troï QUÝ VỊ YÊN TÂM trong shopping centre, thợ có bảo hiểm 20 << liability) Coù receipt ñeå noäp hoà sô baûo laõnh vôï choàng ƒ Thay mới và sửa chữa các loại bình nước nóng, gas & điện. Có camere tìm ống ** Khuyeá n maõi giaûm 20% giaù laøm Album chuï p aû- n h cöôù i Công khi việc bảo đảm Khảo giá miễn phí bể, xì.

>>>>>> Info@photogenicstudio.com.au >>>> ƒ Nhận sửaWebsite: chữa và thaywww.photogenicstudio.com.au mới ống nước từ ống sắt sang ống đồng hoặc>>>>> các loại.Email:Vuõ : 0414 878 796 PHOTOGRAPHY

T11/2018

- AÙo daøi, aùo khoaù i, aùoPlumbing söôøn xaùm LIC NO: 197503C - ABN: 60225978894 Forc cöôù all Needs - AÙo cöôùi, aùo phuï daâu, aùo daï hoäi Chuyeân: - ÑÍNH CÖÔØMTHIẾT , VEÕ treâKẾ, n caùcLÀM loaïi trang CHUYÊN MỚIphuï VÀc SỬA CHỮA CÁC ỐNG - ChuïHỆ p aûnTHỐNG h Ñaùm Cöôù i, ÑaùCỐNG, m Hoûi yeâu caàu - AÛnGRANNY h chaân dungFLAT ngheä thuaät ỐNG NƯỚC, ỐNG GAS CHO NHÀ MỚI, - Treân 500 maãu veõ tuyeät ñeïp ñeå löïa choïn - Chaân dung Gia Ñình, treû em - Do nhaø o maãnghẹt u Hoaøn(watet g Thoânjet), g thöï c hieän soi đường ống bể -(CCTV) Ngöôøi Maãu, Ca só, Ngheä só ƒ Thông ốngtaïcống camera

CÔNG VIỆC ƒ LắpCho đặt đồng hồ gas (gas meter), LPG bình gas lớn Thue⠃ Gắn ghế nails, basin,khay mixer,maâ shower và sửa chữa bị rỉLE nước ANH ĐẢM BẢO - Baø n thôø Giatoilet, Tieânsink, , lö höông, m quaûbình nước nóng, tân trang phòng tắm từ A-Z, làm chống thấm ƒ Thay UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, Professional Bridal - Khaê n Roà ng Phuï g treo nước töôøngcho chotủ leãlạnh, máy rửa chén ƒ Gắn và dời đồng hồnnước, LÝ cöôùi hoûi Hair & Make GIÁ UpHỢP Artist ƒ Nhận lo giấy tờ với công ty Gas, cấp giấy cho Council và Sydney water.

Khaùlạc nh: Billy 0403 018 895789 – 9644 9402 Liên 0424 799

(CAÀN THÔÏ PHUÏ BIEÁT VIEÄC)

T12/2018

T & T ROOFING THÔÏ LOÙT GAÏPAINTING CH SERVICE SÔN SÖÛ A MAÙI NHAØ

Chuyeân:

87861995 Hoø a (Jason): 0431 648 109 - hptplumbing@yahoo.com.au

CONCRETE SERVICES ABN: 44334161980 - Licence Number: 322936C

0479 145 708

Chuyeâxưởng n: 9 Nhận sơn nhà, shop và hãng *Sôn söûa maùi nhaø 9 Nhận sơn mái ngói * Söûa maùi nhaø bò doät

Tieán: 0411 622 890 Caàn thôï phuï vieäc.

0450 909 113 (Khanh)

HUØ NG: 0413 225 269 Mobile:

TRAÀN VAÊN THÔÏ LOÙT GAÏCH

NUMBER ONE

Lic no: 204 064C - ABN: 708 169 539 46

0410 528 120 - 9728 6330

THÔÏ ÑAËC BIEÄT NHAÄN TAÁT CAÛ CAÙC LOAÏI GAÏCH CHO CAÙC COÂNG TRÌNH LÔÙN VAØ NHOÛ - Đổ ÑaëConcrete c Bieät: - Làm Stamp - Làm màu Stencil cho *Taân trang ng taé m cuõ vaø thaám nöôùc Driveway, lối phoø đi, hiên nhà. * Laø p choáng m nöôùc coù licence - Lo thủmtụclôùCouncil chothaáDriveway. - Chuù Làm nlạig màu măng cũy- Chắn đất. 7 naêm toâi cho seõ xivieá t giaá warranty - cho Đổ footing Trải cỏ Landscape Lót phòng quyù khaùch vaø vieäc laøm coùgạchbaûnền, o hieå m. tắm - Làm hàng rào colourbond. T4/2019

T10/2018

$1250

Röûa drive-way vaø gaïch nhaø  Uy** tín chaát löôïng Thay maùng xoái, sôn, söûa t huùt nhieät – Gaén Skylight  Giaù* Gaécaûn quaïphaû i chaêng Coâng vieäc ñöôïc baûo ñaûm!  Khaûo giaù mieãn phí

CONCRETE LANDSCAPE

CHUYEÂN

ABN 25700581212

NHAÄN LOÙT GAÏCH: * NHAØ, SHOP, HAÕNG XÖÔÛNG, HOÀ TAÉM… LAØM LÔÙP CHOÁNG THAÁM (WATER PROOF) * * TAÂN TRANG, SÖÛA CHÖÕA PHOØNG TAÉM

Vieäc laøm baûo ñaûm – Ñuùng heïn. Khaûo giaù mieãn phí.

0413806587 - Höôùng daãn coâ daâu, chuù reå bieåu dieãn khieâu vuõ khai tieäc trong leã cöôùi 0439443911 - Coá vaán vaø ñaïo dieãn cho chöông trình hoân leã ñeå quyù vò coù moät boä hình ñeïp nhaát

Töø $900

CHUYEÂN: Bargain prices - ABN: 48362669192 Lic: 163328C *Caáp giaáylàm pheùpcarports, Approve by Council. Chuyên Awnings, Dome SÔN, RÖÛA NGOÙI * Chuyeân laøm lôùp choáng thaám, phoøng taém, *Sôn söûa maùi ngoùi, maùi toân. and nhaø,Sunrooms. shop, plantner, boxes v.v… * Thay maùng xoái, boïc Facia laép downpipe. * Stop leak, phoøng taém bò thaám nöôùc (khoâng Dùng vậtgaïliệu * Seal maøu, traùm veát nöùt, dieät reâu moác cho caàn thay ch). tốt nhất driveway cuõ/ môùi. * Join - Sealing. 9NhaäCông việc uy tín, đảm bảo n loùt gaïch, söûa chöõa nhaø, sôn nhaø, röûa 10 NĂM* Sôn nhaø, shop, haõng xöôûng. ch, driveway vieäc linh tinh. 9gaïNhiều nămvaøkinh nghiệm GOOD JOB, WARRANTY, giaù ñaëc bieät REÛ GUARANTEE Vieä c laø m kyõ löôõ 9 Khảo giá miễn phí ng Vieät: 0450 186 996

HPT PLUMBING KHANH

Wedding Centre Hoan * Thong Le Anh Couture

Rất mong được phục vụ quý vị đồng hương.

Gaïch töôøng, neàn, beáp

• Assault and Apprehended Ñaëc bieät Violence orders.

Nhaø - Haõ ng - Shop SAFETY DOORS | FLY SCREENS | WINDOWS & DOORS Thợ chuyên nghiệp: ABN: 90 384 638 114 - Lic No: 180654C TAÂN TRANG PHOØNG TAÉM Ph: 0466 693 139 | Fax: 02 9723 7534 | Email: gtlalum@gmail.com n nghieä • Chuyeâ Nền nhà, nhàp:bếp, ABN: 147 902 907 90 Sôn trong giặt, vaø ngoaø i nhaø, shop, Lic: 252878C phòng phòng tắm office. Sôn, cả röûacác maùi loại ngoùi (roof cleaning). Hãngproof), chúnghoàtôi cửa & Laøm lôùp choáng thaám (water bôi,sản nhaø xuất tất &mhồ Laø maùbơi i colorbon, carpot, awning, downpipe, beáp, phoøng giaët. cửa sổ nhôm: cửa safety doors, lưới cửa thấm số có maù n g xoálớp i. ruồi, • Làm chống * Cửa Marble – Granite – Stack stone – Pocelain – Ñoùng fascia, nôùi phoøng, ngaên vaùch. (water proof) Ceramic – Mosaics – Terracotta. mái (awning), cửa sổ trượt, cửa sổtraà double-hung, cửa Kiếng Thay n nhaø, laøm Gyprock. • TaâViệc làm có bảotoilet, đảm.thay Nhận Caàn Thôï Phuï Coù Kinh Nghieä mbi-fold, cửa trượt, cửa nxếp trang bathroom, cöûa. làm gấp khi gấp (stacking) >> VIEÄC LAØM COÙ BAÛO HIEÅM quý vị cần. >>

Thôï laâu naêm - Taän taâm - Yeâu ngheà

ƒ Đổ bê tông: stencil, stamp, plain cho driveway, sân trước và sân sau, bên hông nhà, nền nhà, móng nhà, footing cho hàng rào. ƒ Lo thủ tục liên quan tới Council. Taát caû moïi coâng vieäc ñeàu coù baûo haønh. ƒ Uy tín - Bền đẹp - Giá rẻ. ƒ Trên 10 năm kinh nghiệm trong nghề. ƒ Khảo giá miễn phí.

CHARLIE TILING

• If charged with drug offences THÔÏ CHUYEÂN LOÙT incl supply and cultivate

Thôï loùt gaïch vôùi nhieàu naêm kinh nghieäm

0421 600 780 – 9786 0298

Chuyeân May Veõ

SPECIALISE IN:

WESTEND TILING MINH KYØ TILING GTL ALUMINUM P/L

MINH HOAØNG – VIDEO

Shop 24,84 Level 1, 99 JohnSTREET, St, Cabramatta, NSW 2164 SEVILLE FAIRFIELD

Mobile: 0468 428 999

MOBILE: 0450 945 474

27.10.17

PLUMBING SERVICE TIEÄ M SAÉ T MINH Young vibrant andQUANG passionate celebrant.” MASSAGE TRÒ LIEÄ U MCK Laø m vaø Gaé n : Chöùng Hoân Nhaân

Vieäc laøm baûo ñaûm - Ñuùng heïn. liên lạcn phí KhaûoXin giaù mieã

Anh Nguyeâ n: 0426 778 kinh 857 Thạc sĩ Luật - Giàu nghiệm về Local Court và District Court

T4/2018

CAÙC DÒCH VUÏ

ABN 73 752 625 687

31 27

Tröông: 0405 228 888 N PHÍ Tel: 9723 8258 (soá ÑÒNH naøy goïGIAÙ i sauMIEÃ 6pm) 120 Rundle Rd, CAÅBusby N THAÄN - UY TÍN - GIAÙ REÛ

TAÂN TRANG NHAØ, SHOP ABN: 52441224759

NEW WORLD Kitchen, bathroom renovator ROOFING Lic: 262099C

ABN: 57315812649

T5/2019

CHÖÔNG SaiGon Printing DÒCH VUÏ NAÁU AÊN

T1659

Week of of Jul Sep13 09to toJul Sep 15, 2016 Week 19, 2018

vàRÖÛ carpenter: A, SÖÛA CHÖÕA & SÔN MAÙI NGOÙI “Nhận vách, nối *Chuyeânđóng maùi ngoù i, maù i toâphòng n, heä thoávà ng maùng xoái, sôn trong vaø ngoaø i nhaø , söû doät. shop. sửa chữa mọi việc choanhà, * Gaén löôùi maùng xoái, quaït huùt nhieät, sky light. “Xây và extension. * Dieät granny reâu, moácflat , driveway, töôøng gaïch, sôn.

* Thay cöûa soå, boïc vaùch (wall cladding) laøm ĐẶC BIỆT: Chuyên tân trang carport, ñoùng Blue Board, nhaø cuõ, gyrock, nhaø taém. phòng tắm và làm bếp mới.

Baûo ñaûm moïi job ñeàu toát.

Tel: 0422 422 8786 1026 (gặp Tài) Leâ877 Quaâ n:hoặc 0405 918 191 * Caàn thôï phuï Email: nguyen01@hotmail.com


28 VIETNEWS 01.07.2006

SỐ BÁO 1610

"CÔ GÁI QUÁI CHIÊU" QUYẾT NẰM PHƠI NẮNG GIỮA ĐÁM CƯỚI Mark Ling 49 tuổi và Mandy Cripwell 35 tuổi đã đến một địa điểm đẹp nổi tiếng ở Devon để chụp ảnh cưới. Tuy nhiên khi đến nơi, cặp đôi người Torquay bỗng nhiên bị cản trở bởi một cô gái mặc đồ bơi sexy nằm tắm nắng trên bãi cỏ. Dù Mark và Mandy đã lên tiếng nhờ cô gái chuyển đi chỗ khác nhưng cô từ chối. Do đó mọi người bao gồm cả cô dâu chú rể và khách mời phải đi vòng quanh, vừa cố gắng chụp ảnh cưới lãng mạn vừa cố né cô gái mặc đồ bơi ra khỏi khung hình. Sau một lúc, con trai của Mark tiếp tục lại gần cô gái, yêu cầu cô đi chỗ khác nhưng cô gái giả vờ ngủ coi như không nghe thấy. “Sau đó, người lái xe lại yêu cầu một lần nữa. Lần này cô ấy đứng dậy nhưng vẫn để đồ đạc của mình ở nguyên chỗ cũ. Đó vốn là một địa

điểm chụp ảnh cưới nổi tiếng và đáng lý cô ấy nên biết là không nên tới đó tắm nắng. Một nửa người dân Torquay đều chụp ảnh cưới ở khu vườn này”, con trai của Mark, 24 tuổi, kể lại. “Tôi không biết liệu nhiếp ảnh gia có chụp được bức ảnh nào tử tế hay không. Cuối cùng, kể cả khi đứng dậy và rời đi, cô ấy vẫn để lại tất cả đồ đạc. Đó là sự thô lỗ và thiếu tôn trọng đã ăn sâu vào máu”, Natalie, một khách mời của đám cưới trên bức xúc nói.

THIẾU NỮ DÙNG RỰA ĐỂ ĐE DỌA VÀ... CƯỠNG HIẾP BẠN TRAI CŨ Samantha Mears, 19 tuổi, sống tại thị trấn Great Falls (bang Montana), đã đột nhập vào nhà bạn trai cũ của mình khi anh này đang đi vắng và lẩn trốn trong nhà để chờ bạn trai cũ trở về. Khi bạn trai cũ của Mears trở về nhà, cô đã bất ngờ áp sát người này từ phía sau, trên tay cầm một cây rựa để đe dọa và buộc người bạn trai phải cởi bỏ quần áo đi lên phòng. Mears sau đó đã ép buộc người bạn trai phải quan hệ tình dục với mình ở trong phòng ngủ. Khai báo với cảnh sát, bạn trai cũ của Mears cho biết anh cảm thấy hoảng sợ và phải tuân theo các yêu cầu của Mears vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân. Người này cho

biết anh cảm thấy Mears ở trạng thái mất kiểm soát và có thể ra tay giết hại mình bất cứ lúc nào. Sau khi mọi chuyện đã xong, trong lúc Mears không để ý, bạn trai cũ của cô đã tranh thủ chụp được một vài hình ảnh Mears đang cầm cây rựa trên tay và sử dụng những hình ảnh này để làm bằng chứng tố cáo cô với cảnh sát.

DÙNG MASCARA QUÁ ĐÁT 20 NĂM, BÀ MẸ CÓ NGUY CƠ MÙ VĨNH VIỄN

Shirley Potter 50 tuổi ở Adelaide, Úc vốn không phải là một người hay trang điểm nhưng cô đã sử dụng mascara vào một tối đi chơi cùng con gái. Đến sáng hôm sau, cả hai mắt của Shirley đều trở nên sưng đỏ và đó là lúc bà mẹ 3 con biết có điều không ổn. “Tôi sinh ra với một khiếm khuyết mắt trái. Điều đó có nghĩa là tôi chưa bao giờ nhìn thấy hay có cảm giác về bên mắt ấy. Thế nhưng vào buổi sáng sau đêm vui chơi trên thị trấn, tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn khủng khiếp ở cả 2 mắt, thậm chí ngay sau đó, tôi đã biết có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng”, Shirley kể. Sau khi khám nhãn khoa, bác sĩ kết luận rằng mắt của cô không ổn. Sau đó, Shirley dần dần thấy thị lựcTuần Lễ từ Melbourne 13.07.18 - 19.07.18 Viet-News 15

GÁI TRUNG QUỐC "ĐÁ ĐÍT" BẠN TRAI NGAY KHI PHÁT HIỆN XE SANG ANH TA ĐI LÀ "XE ĐỂU" Một cô gái thích đăng ảnh và video mình chụp chung với bạn trai giàu có lên mạng, một ngày cô ấy quyết định khoe chiếc xe đắt tiền của bạn trai qua một video đăng lên tài khoản cá nhân. Trong khi một số bạn bè vào chúc mừng cô đã bắt được con cá to, một người bạn lại viết: "Cái xe không phải Porsche Cayenne!". Người bạn khẳng định chiếc xe thực ra là xe Zotye trong nước, nhái Porsche, và hẳn là bạn trai cô đã mua logo rởm trên mạng gắn vào. Một chiếc Zoyte mới chỉ có giá

khoảng 18 ngàn USD. Tức giận vì bình luận của bạn, cô gái quyết định gặp bạn trai "hỏi cho ra lẽ". Cô gái hỏi về sự khác biệt giữa xe của bạn trai với xe của một chiếc Porsche Cayenne khác cô từng nhìn thấy, anh chàng chỉ biện minh bằng cách nói rằng xe anh ta

là một mẫu mới hơn, khác biệt hơn. "Ồ đấy là mẫu cũ, xe anh mua là mẫu mới, tất nhiên trông không giống nhau. Sao em lại hỏi chuyện này?", anh chàng hỏi qua tin nhắn. Cô gái trả lời: "Ý anh là mẫu mới của Zoyte phải không? Ngừng vờ vịt đi. Bạn tôi đã nói cho tôi biết sự thật. Chúng ta chia tay đi". Bị bóc mẽ, bạn trai hỏi lại tại sao cô lại nóng giận. Đáp lại, cô gái buộc tội bạn trai lừa dối khi "mông má" chiếc xe cho giống xe sang, cho rằng anh ta thật "đáng tởm" và cô hẳn là mù mới đi yêu anh ta.

MALAYSIA: CÔNG CHÚNG PHẪN NỘ VỚI ĐÁM CƯỚI CỦA CÔ DÂU 11 TUỔI VÀ CHỦ RỂ 41 Cuộc hôn nhân đặc biệt đã gây ra một sự náo loạn ở Malaysia và sự phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế. Tấm hình một đứa trẻ 11 tuổi đang nắm tay chồng mới Che Abdul Karim sau đám cưới đã được lan truyền rộng và dấy lên sự giận dữ tại đất nước đa số theo Hồi giáo. Chú rể là người đã có 2 vợ, 6 con trong độ tuổi 5-18. Bố mẹ vợ mới của anh ta là những người nghèo khổ, và được cho là đã đồng ý để cuộc hôn nhân này diễn ra, với điều kiện con gái vẫn sống với họ cho đến khi 16 tuổi. Chú rể làm đại lý

cao su và là người khá giàu có. Chú rể đã cố gắng bảo vệ mình rằng anh ta cưới với sự cho phép của gia đình cô dâu: "Tôi đã thất vọng với nhiều lời chỉ trích và buộc tội chống lại mình trên truyền thông xã hội sau khi tôi lấy vợ ba", Abdul Karim nói với The Borneo Post. Người đàn ông này cũng nói thêm rằng không định sống với cô bé cho đến khi cô được 16 tuổi và đến lúc đó sẽ đi lấy chứng nhận kết hôn. Đại diện tổ chức UNICEF ở Malaysia, Marianne Clark-Hattingh phát biểu: "Đây là chuyện rất sốc và

không chấp nhận được, đi ngược lại lợi ích của một đứa trẻ. Đây chính là sự vi phạm về quyền trẻ em". Chính phủ Malaysia không ghi nhận đám cưới này và đang mở cuộc điều tra. Người ta tin rằng hôn lễ đã diễn ra ở Thái Lan.

NHỰA ĐƯỜNG CHẢY VÌ NẮNG NÓNG, HÀNG LOẠT XE HƠI BỊ MẮC KẸT TRÊN ĐƯỜNG Nhựa đường tan chảy tại đường Millaa Millaa-Malanda ở Tarzali, Úc, cách Cairns một giờ rưỡi về phía Nam đã khiến hàng tá phương tiện kẹt cứng. Một người dân địa phương tên Deborah Stacey cho biết những “quả bóng lớn” nhựa đường bị dính cứng ngắc vào xe hơi đi trên đường trong thời tiết nóng bức. “Ngay sau khi mặt trời xuất hiện, đường bắt đầu tan chảy. Rất nhiều nhựa đường mềm ra, phình to thành

thời tiết ẩm ướt khiến kết cấu của nhựa đường lỏng lẻo và nứt nẻ. Đến khi gặp phải trời nắng nóng thì càng trở nên tồi tệ. “Thật tệ cho những khách du lịch đi nghỉ lễ và bị kẹt ở đây với nhựa đường nhỏ giọt trên lốp xe”, Deborah nói thêm. những quả bóng lớn và bám vào bánh xe tải”, Deborah kể. Nhân chứng cho biết con đường trở nên không an toàn là vì vào tuần trước,

Bộ Giao thông cho biết đã cử một bộ phận đi khắc phục. Đoạn đường tan chảy tạm thời bị ngăn lưu thông nhưng hai làn đường giảm tốc đã được mở lại sau khi sửa chữa.

"THANH NIÊN BẤT HẠNH NHẤT NĂM": TAI NẠN SUÝT CHẾT CÒN MẤT LUÔN XE MÁY của mình giảm sút. “Những tháng tiếp theo trôi qua trong đau đớn, cho đến một ngày tôi vấp phải chiếc xe đẩy trẻ em trong khu trung tâm thương mại. Tôi thực sự không thể nhìn thấy nó và chồng tôi nói tôi phải trở lại bệnh viện để kiểm tra kỹ hơn”, Shirley chia sẻ. Sau nhiều lần thăm khám chuyên gia, bác sĩ cuối cùng cũng kết luận Shirley bị nhiễm trùng nghiêm trọng ở cả 2 mắt, có thể bị mù lòa.

Gia đình của anh đã hết lời cảm ơn vì những gì họ đã làm.

Dù đã bị tai nạn giao thông gần chết, thanh niên vẫn còn bị hai tên trộm đánh cắp mất chiếc xe đua. Cảnh sát viên, Nick Kershaw cho biết tay đua mô tô 28 tuổi đã va chạm vào cột đèn ở Gorton, Manchester vào sáng thứ Bảy tuần trước. Hai tên trộm sau đó đã tiếp cận nạn nhân để cuỗm xe, mặc kệ nạn nhân đang mê man bất tĩnh. “Ai đó phải biết những kẻ đã trộm này. Ăn cắp chiếc xe và sẵn sàng để nạn nhân ở đó đến chết. Đó là điều

Gia đình tin rằng chàng trai đã qua đời ngay tại hiện trường nếu bị bỏ lại lâu thêm một chút nữa”, Kershaw cho biết. hèn mọn nhất trong những điều hèn mọn”, Nick Kershaw tỏ vẻ bức xúc. “Rất may, ngay sau đó có một số người tốt ở vùng Samaritans dừng lại để giúp đỡ chàng trai bị tai nạn.

Hiện tại, thanh niên đen đủi đã nhập viện nhưng vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cũng đã cho phát tán hình hình ảnh nhận dạng chiếc xe bị trộm và treo giải thưởng hậu hĩnh cho ai biết thông tin về 2 kẻ trộm vô lương tâm.


SỐ BÁO 1527 ISSUE 1610

Kitchen - Counter - Shop Fitting Lic: 232520C

BEÁP VIEÄT

Mob: 0422 873 484 3/10 Powdrill Rd. Preston

Chuyeân: Laøm taát caû caùc loaïi tuû: * Tuû beáp sôn haáp (Polyurethane). * Tuû beáp thöôøng laminates (nhieàu maøu). * Tuû aâm. Tuû cho shop…

Chuyeân laøm Tuû, beáp nhö: . Cöûa sôn haáp (polyurethane). . Cöûa vaùn laminex coù ñuû maøu. . Boàn röûa maët (vanity) . Nhaän laøm baøn nail. Supply from: cooktop gas $350, electric $400, omega ceramic $800, double sink $180, mixer $60, blanco range hood (90cm) $600.

ÑO & KHAÛO GIAÙ MIEÃN PHÍ

P K Skip

GIAÙ REÛ - ÑEÏP - CHAÁT LÖÔÏNG TOÁT.

Höông: 0423 864 509 - 0478 558 403

Tony 0488 026 026 eû 0488 026 026 Giaù r0477 Lisa 656 666

BAY-LOC KITCHEN

DOT COM SKIP BINS

SAMBEE JOINERY & SHOPFITTINGS License No: 78199c 4/56 Lancaster St., Ingleburn 2565

Nhaâm: (02) 9618 7788 0412 931 127 – 0413 514 017

Chuyeân veà shopfitting Kitchen Chuùng toâi coù nhieàu kinh nghieäm laøm trong shopping nhö: Westfield, Stockland v.v.. Nhöõng shop ñaõ töøng laøm: Shop Nails, Chemist, Loø baùnh mì, Nhaø haøng, Tieäm vaøng, Take away…

Giá đặc biệt cho quý đồng hương Ñaëc bieät COUNTER cho caùc shop hoaëc vaên phoøng. Chuùng toâi seõ goùp yù cho quyù vò tröôùc khi baûn veõ ñöôïc approve.

Chuyeân laøm kitchen nhö: LiênSolidlạc timber, Chánh Polyurethane (cöûa Phong sôn haáp), Vacuum Formed & Laminates.

Moïi vieäc laøm ñeàu ñöôïc tieán haønh NHANH - REÛ - ÑEÏP

ÑAËC BIEÄT: Chuyeân laøm tuû beáp nhö: * Goã chaéc (solid timber). * Vacuum formed (nhieàu maøu löïa choïn). * Sôn haáp (polyurethane) nhieàu maøu löïa choïn. * Vaùn maøu (laminex) nhieàu maøu löïa choïn. * Bao nöôùc loùt gaïch. * Nhaän laøm caùc coâng trình Shop Fitting.

Chuyeân laøm caùc loaïi: *Tuû beáp, tuû aâm, baøn gheá vaên phoøng. *Caét kieáng theo size, laøm theo yù quyù khaùch. Cung caáp ñaày ñuû caùc loaïi vaät duïng veà tuû aâm baøn gheá, 3D Kitchen Design kieáng. Moïi vieäc veà goã.

Giaù ñaëc bieät cho quyù ñoàng höông VIEÄC LAØM BAÛO ÑAÛM - Khaûo giaù mieãn phí

0405 055 555

P &T

KITCHEN FORTUNE CLEANING COÂNG TY GIAË T THAÛM - INTERIORS

CARPET STEAM CLEANING TRUCK CHUYÊN VỀMOUNT BẾP & STEAM MACHINE

y lôùn chuyeân giaët thaûm toái taân cuûa Myõ. ĐỒMaù GỖ CHẤT LƯỢNG: Maùy ñaët coá ñònh treân xe coù oáng nöôùc noùng vaø oáng huù t hôi daãn vaøo nhaø.  Polyurethane Taåy saïch vaø mau khoâ nhôø coù huùt hôi maïnh, nöôùc  Gỗ noùnsolid g aùp timber suaát cao vaø xaøi thuoác taåy toát thôm. Nhaän giaët thaûm nhaø, shop, nhaø haøng…  Laminate Giaët salon, gheá xe hôi chuyên nghiệp  Gắn tủ kệ, thiết bị cho shop Röûa gaïch trong nhaø, shop, haõng xöôû g, ngoaø i saân, &nkinh nghiệm  Đồ đạc cho văn phòng drive-way

Chào các bạn Laøm vieä c đón 7 ngaø y/ Handyman! tuaàn Chuùng toâi noùi tieá n g Vieä t , Hoa, Anh Giaù Discount Unit 11/48-50 Chadderton St. Lansvale NSW 2166

8783 5088 808179 – 0412 505 751 Liên– 0401 lạc 833 0414 063

Dot Com Kính Môøi

VINA SKIP BINS Ñang xaây caát, tu boå hoaëc doïn deïp nhaø cöûa

0426 687 878

* Goã (solid timber). * Cöûa sôn haáp (polyurethane). * Cöûa vaùn laminate ñuû maøu. * Boàn röûa maët (vanity).

CHO THUEÂ BIN RAÙC

CAÀN THUØNG ÑÖÏNG RAÙC?

*Giaù ñaëc bieät cho quyù ñoàng höông

* Nhanh nheïn - Uy tín - Taän taâm * Moïi dòch vuï ñeàu coù baûo hieåm. * Laøm 7 ngaøy/ tuaàn. * Nhaän laøm taát caû caùc vuøng ôû Sydney * Nhaän ñoå ABESTOS vôùi giaù ñaëc bieät cho Builder * Cho ñaát laáp hoà taém.

9 Taøi: 0451 979 288

DUNCANS DUMPERS WASTE Quyù vò naøo ñang xaây nhaø hoaëc tu söûa nhaø cöûa vaø doïn deïp vaø doïn raùc? Chuùng toâi coù cho thueâ thuøng ñöïng raùc vôùi ñuû kích thöôùc: 3 3 3 3 3 3 3 2M , 3M , 4M , 6M , 8M , 10M , 15M

Moïi dòch vuï ñeàu coù baûo hieåm. Nhaän boû xe mieãn phí. Cho ñaát vaø laáp hoà taém mieãn phí. Chuùng toâi coù ngöôøi doïn raùc cho quyù vò (7 NGAØY/ TUAÀN)

Lan: 0407 900 012

PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM UY TÍN – TRAÙCH NHIEÄM

Lieân laïc Dzung: 0417

492 973

Caùc anh chò ñang xaây nhaø hoaëc tu söûa hay doïn deïp raùc quanh nhaø? Caàn thuøng ñöïng raùc?

CHUÙNG TOÂI COÙ CHO THUEÂ THUØNG RAÙC VÔÙI ÑUÛ SIZE TÖØ 3 3 3 3 3 2M , 3M , 4M , 6M , 9M VÔÙI GIAÙ REÛ.

ÑOÅ ABESTOS

KHAÛO GIAÙ VAØ ÑO ÑAÏC MIEÃN PHÍ VIEÄC LAØM ÑAÛM BAÛO - PHAÅM CHAÁT CAO GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

* Nhanh nheïn - vui veû -taän taâm - uy tín. * Laøm vieäc 7 ngaøy/ tuaàn * Coù baûo hieåm

Caàn thôï phuï khoûe maïnh, coù kinh nghieäm.

* Laøm taát caû caùc vuøng ôû Sydney

Vinh: 0430 551 698 - Helen: 0424 991 899

IDEAL SPECTRUM SHOPFITTING Web: www.Idealspectrum.com.au Email: Aaron@Idealspectrum.com.au

PTY.LTD 1/20 York Rd, Ingleburn NSW 2565 Lic.No.: 276526C - ABN: 35601311442

Trong vaø ngoaøi caùc shopping centre:

„ cung cấpkiosk, và lắpnails sànshop, gỗ: nhaøChuyên haøng, take-away, Westfield, Stockland, GPT, Central… fashion shopv.v…Bamboo, Engineer, Hardwood, Vinyl … Laminate, * Chuùng toâi ñöôïc ñaøo taïo chuyeân ngaønh veà „ Đánh bóng, sửa sàn gỗ bị hư. Shopfitting taïi UÙc, neân quyù vò seõ caûm thaáy an taâm vaø i loønglâu khidài. hôïp taùc vôùi chuùng toâi. Vôùi caùc loaïi maùy „ Thợ chuyên nghiệp, giá tốt và bảo haø hành moùc: Altendoft, Brand, Biesse, Blum… Seõ ñaûm baûo cho quyù vò nhöõng saûn phaåm chaát löôïng.

Showroom: 24/24-32 Hughes Street, Cabramatta NSW 2166 Daniel: 0434 882 699,0402 Vincent: 0435 975 | Haõng: (02) 87359355 Aaron Tröông: 487496 749 Website: www.oztimberfloor.com.au 30/8/18

ALARM & CAMERA SERVICES

Tony 0457 259 440

www.tommyelectrical.com.au ABN: 56856378619 www.avexcavate.com.au Electrical Lic: 220389C Security Lic: Chuyên xúc đất408771669 các nơi

cho rác nhaø, shop vaø haõng xöôûng • Dọn Baû o Ñaûtông m - Ñuù ng Heïn - Uy Tín - Giaù phaûi chaêng • Làm bê (concretor) Tuø n g (Tommy)Nguyeã n: 0402 78- 601 với 25 năm kinh nghiệm

CONCRETE ESPY ALARMSSERVICES AUSTRALIA www.espyalarms.com.au

CHUYEÂ N ÑOÅ XI MAÊNG - BEÂ TOÂNG Gaén heä thoáng * Alarm vaø repairs all brand Bosch, Ness,

• ĐỔ DSC,CONCRETE Hill, ADT…ect CHO: khảo giá * Alarm Monitoring 24/7 DRIVEWAY, SÂN,Control LỐI program * Stainless Remote to garage miễn phí roller door. ĐI, SÂN VƯỜN, CHUNG * Handfree LCD Intercom System * CCTV Cameras, QUANH NHÀ Internet Remote Viewing Backup. • LÀM MÀU STENCIL, * Data Network Cabling * Digital TV Antenna made in Australia STAMP... Match Master.

* MaùyLÀM huùt buïBẢO i aâm trong töôønCHẤT g VIỆC ĐẢM, LƯỢNG Phuoc Xinh PH: 9723 3301 TUẤN: 0450 750 199 0414 38 (Tiếng 3301 Việt) 109 River Ave MasterLic: 408281184 VILLAWOOD HÙNG: 0421 102 014 (Tiếng Anh)

EXPAND ELECTRICAL Lic no: 215483C

THÔÏ ÑIEÄN CHUYEÂN MOÂN COÙ KINH NGHIEÄM NHIEÀU TRONG NGHEÀ

Nhaän:

Chuùng toâi cho thueâ thuøng raùc vôùi ñuû loaïi size: 3 3 3 3 3 3 töø 2M , 3M , 4M , 6M , 8M , 10M Cho quyù vò giöõ bin töø 1 ñeán 2 tuaàn.

CHUYEÂN LAØM CAÙC LOAÏI TUÛ BEÁP:

Khảo giá miễn phí

3m3 6m3

Dot Com bao giaù bins raùc cho vuøng Cabramatta.

Loäc: 0433 842 218 – Baûy: 0406 072 756

E6, The Horley Drive, Fairfield NSW 2165

Chuyeân laøm veà Shopfitting:

2m3 4m3

Nhieàu naêm kinh nghieäm - Ño ñaïc khaûo giaù mieãn phí. Vieäc laøm baûo ñaûm - Phaåm chaát cao - Uy tín.

& JOINERY IDEAL KITCHENS

- ELECTRICAL XESATELLITE XUÙC ÑAÁT TV BOBCAT CHO THUEÂ

from PC and IPhone, USB & Network

T8/2018

17/76 Hume Hwy, Lansvale Tel: 9726 2264 Fax: 9726 2269

Jason Ñoã:

CHO THUEÂ THUØNG ÑÖÏNG RAÙC

ABN: 22123637567 Shop: 4/8 – 10 Barry Rd, Chipping Norton NSW 2170 Tel: 9786 4518 – Fax: 9723 5299

Cho thuê thùng đựng rác size: 2,3,4,5 mét khối

29

Chuyeâ n: có lối vào hẹp 2m3 6m3 4m3 - 4m3 Thieá t keá môù i, laémặt p raùp vaø söûa chöõa toaøn boä heä • Xúc đất, san lấp 4m33 6m33 thoáng: 8m - 10m bằng, Ñieän -landscaping Alarm - Camera - Intercom - Motor cöûa 8m3 10m3 • Đào töï ñoämương ng rãnh, nền Bình nöôùc noùng – Maùy laïnh Liên móng Dóa veänhà tinh ñaøi ti vi Vieät Nam, digital antenna Moïi dòch vuï ñeàlạc: u coù baûo hieåm.

- Laøm caùc loaïi tuû theo size khaùch haøng. - Cung caáp cho thôï, chuû nhaø töï laép raùp.

Caàn thôï phuï

0411 742 205

CHO THUÊ THÙNG ĐỰNG RÁC: Cho thueâ thuøng ñöï raùc 3: 2mn3 g- 3m

VIET KITCHEN

Minh: 8704 3625

VIETNEWS

> Thieát keá söûa chöõa vaø laép ñaët: nhaø, haõng, xöôûng, shop. > Gaén heä thoáng CCTV camera, intercom vaø smoke detector. > Loø ñieän, bình nöôùc noùng. > Safety switch hoaëc rewiring. > Phone socket vaø office data cable. > Cuøng taát caû caùc dòch vuï lieân quan veà ñieän.

Anh Kính: 0405

238 434

AIR-CONDITIONING ELECTRICAL SERVICES

PHUÙC CAÉT COÛ

Electrical Lic 217 819C ABN 12884108351 Security Lic 41081804 Air conditioning Lic L111972

KHAÛO GIAÙ MIEÃN PHÍ

CHUYEÂN LAÉP RAÙP & SÖÛA CHÖÕA HEÄ THOÁNG ÑIEÄN & LAÏNH

* Maùy laïnh caùc hieäu Mitsubishi Daikin Fujitsu Samsung…Split system | Ducted system * Nöôùc noùng | Beáp ñieän | Quaït huùt hôi | Quaït traàn * Digital Antenna | Gaén TV treo töôø9nSAÏ g CH * Internet MDF jumpering | Telephone | Alarm 9 ÑEÏ P Intercom * Ñeøn sensor | Ñeøn LED | Nhieàu phöông 9 UY phaù TÍNp tieát kieäm ñieän * Chuyeân laøm ñieän cho phoøng Taém | phoøng Beáp | showroom T8/2018

MOON LIGHT KITCHEN

Tuần Lễ từ 09.09.16 - 15.09.16

Coù baûo hieåm | Warranty | Ñuùng heïn | Free Quotes

Dean 0421 2010415 Noù528 i tieáng Vieä t/Anh Liên lạc: 488 PHÚC 609

AN ÑOÂNGCAÉT COÛ PHONG

Ñieän - Ñieän Laïnh

• CHUYEÂ Cắt cỏ, tỉa cây,Adọn rác, N SÖÛ CHÖÕ A CAÙC LOAÏI: Maùy vườn laïnh, tuû laïnh nhaø vaø shop caùc • -loaï Làm i. Tuû laïnhdriveway töï ñoäng laáy ñaù - nöôùc. • --Clean Cool room, Freezer room. Gaén maùcleaning y laïnh, bìnhinternal nöôùc noùng… • --Home Gaén oáng nöôùc tuû laïnh & söûa maùy giaët. - Nhaän laøm phoøng laïnh cho shop.

Ph: 0435 554 561 (Phong)

Giaù phaûi chaêng - Khaûo giaù mieãn phí!

T5/2019

32 VIETNEWS

Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

Mob: 0466 467 ABN 64150018031 0423 813 149 911

MR GREEN KEEPER THÔÏ LAØM VÖÔØN Quyù vò ñang xaây nhaø hoaëc tu boå nhaø cöûa (Renovation)

CHUYÊN: hay doïn deïp nhaø cöûa caàn thuøng ñöïng raùc? ng toâi gốc P.K WASTE dòch vuï ñaàu tieân cuûa ngöôøi Vieät coù - Đốn cây - Dọn Rác - Lấy  Chuù cho thueâ thuøng ñöïng raùc töø 2m , 3m , 4m vôùi giaù raát reû. ChuùngVườn toâi laøm vieäc 7 ngaøy/ tuaàn. - Tỉa cây - Dỡ bỏ  - Làm  Xin quyù vò 1/1 veà P.K WASTE noùi tieáng vieät ñeå thueâ thuøng. - Dọn đất - Rửa máng xối - Cắt cỏ CHUÙNG TOÂI LUOÂN PHUÏC VUÏ TAÄN TAÂM, VUI VEÛ. MOÏI DÒCH VUÏ ÑEÀU COÙ BAÛO HIEÅM P.S. - Hái cherry KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Giaù ñaëc bieät cho quyù vò Builder hay Plumber. LIÊN LẠC: DAVID 0404 653 155 15 năm kinh nghiệm Phong: bảo hiểm hoặc TIẾN 0401 287 977 (Nói tiếng Việt) P.KCó WASTE kính môøi! 0411 742 205 3

3

3


30 VIETNEWS

Viet-News Australia - Issue 1091

Góc Cười

WORLD CUP CƯỜI Có tội

Một cầu thủ hỏi cha xứ: -Cha ơi, đá bóng vào ngày Chủ nhật có phải là tội không cha? -Nếu là con thì đá bóng vào ngày nào cũng có tội hết !

Mê tín

Một huấn luyện viên bóng đá vừa theo dõi trận đấu vừa than thở: - Thực sự tôi không phải người mê tín nhưng từ khi đội tôi bị dẫn trước 13-0 thì tôi tin rằng có phép thuật cũng không thể thay đổi được gì nữa.

Tình yêu bóng đá

Tình yêu bóng đá chiến thắng cả nỗi sợ bị cơn mất ngủ hành hạ. Bệnh nhân than phiền với bác sĩ: - Tôi ngủ không ngon giấc, suốt đêm cứ mơ thấy một đàn chuột chơi đá bóng ầm ĩ. - Vậy tối nay, ông uống hai viên thuốc này sẽ khỏi ngay. - Để tối mai uống được không ạ? - Sao vậy? - Dạ, vì tối nay là trận chung kết của bọn chúng.

Tình yêu bóng đá

Hai thanh niên gặp nhau: - Tôi với anh cá độ... Trận chung kết đã xong, còn gì để cá... - Tôi với anh đều mê cá độ, nên vợ bỏ nhà ra đi. Tôi cá với anh: vợ ai về nhà trước,

SỐ BÁO 1610

người đó thắng cuộc. - Ô kê ! Chơi luôn !

Ngủ trễ

Giám đốc hỏi 1 công nhân : - Tại sao sáng nay anh đến trễ ? - Dạ, tôi... Gần sáng ngủ thiếp đi và mơ thấy mình đang xem 1 trận bóng đá. Trọng tài cho đá thêm 2 hiệp phụ. Vì vậy, tôi không thể bỏ đi khi trận đấu chưa kết thúc.

Người yêu trọng tài

Một cô gái nói với người yêu là trọng tài bóng đá: - Anh yêu, hôm nay em đã xem trận đá bóng do anh làm trọng tài chính. - Vậy hả ? Em cảm thấy thế nào ? - Em đã ghi tên anh đi khám ở bác sĩ chữa mắt rồi !

Kinh nghiệm

Cầu thủ: Trận bóng trước, nhờ thua nên chúng tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm! Phóng viên: Còn trận đấu vừa rồi, các anh lại vẫn thua nặng tiếp? Cầu thủ: À, trận vừa rồi chúng tôi còn rút được nhiều kinh nghiệm hơn!

Bí quyết

Phóng viên thể thao: Anh luôn giúp đội nhà giành chiến thắng? Cầu thủ: Hoàn toàn đúng như vậy! Phóng viên: Bí quyết của anh là gì? Cầu thủ: Tôi cứ xin ra khỏi sân là đội tôi đá hay hơn hẳn và giành chiến thắng!Thẻ phạt

Trận đấu sắp bắt đầu, trọng tài chính hốt hoảng nói với trợ lý trọng tài: Chết rồi, tôi đã để quên hết thẻ vàng, thẻ đỏ ở nhà rồi! Trợ lý: Không sao, nếu cần giơ thẻ vàng cậu cứ nhe răng ra, còn cần giơ thẻ đỏ cậu hãy le lưỡi ra!

CHUYỆN CẤM CON NÍT Mật mã

Ông bà Kiều có ba cô con gái. Những cô gái mới ngây thơ trong trắng làm sao. Hai ông bà chả bao giờ muốn xa họ, luôn tìm cách chở che, đùm bọc. Vì thế, dù đã hơn hai mươi tuổi, các cô vẫn còn trong trắng ngây thơ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng... Hai ông bà rất tò mò không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động phòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn dò: “Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài lòng không. Hãy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng làm chồng con tò mò. Hãy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con...”. Cô thứ nhất đi tuần trăng mật... Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ “STAR CRUISE”. Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra, và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu: To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Độ và Thân ái. Hai ông bà hài lòng lắm. Đến là thư của cô thứ hai... Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của NESCAFE. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc. Trong đó có ghi: NESCAFE - tận hưởng đến từng giọt cuối cùng”. Đến cô út, hai người nhận được lá thư với chữ “Hãng hàng không CATHAY PACIFIC”. Bà mẹ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Ông bố vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hãng hàng không Cathay

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18 Tuần Lễ từ 16.06.07 - 22.06.07 Syd9 Pacific là “bảy ngày một tuần, ba lần một ngày - không nghỉ”.

Thơ bác

Trước 75, một anh bộ đội đang lái xe dọc đường mòn HCM, bỗng thấy một nữ văn công xinh xắn đang đứng đón xe bên lề đường.. Anh vội tốp lại mời nàng lên xe mình! Cô nàng leo lên ngồi và gác chéo hai chân, chiếc váy bị kéo lên cao để lộ đôi chân nõn nà! Anh liếc nhìn, xém chút lủi xe xuống vực! Sau khi lấy lại tinh thần, anh làm bộ sang số rồi thò một tay vào váy và để yên nó trên đùi nàng ta! Nữ văn công nhìn anh ta nói liền: - Đồng chí! Có nhớ lời dạy trong tập thơ của Bác không? Câu số 4 và 5 trong bài đầu tiên đó! Anh bộ đội hơi xanh mặt vội rút tay về và xin lỗi! Nhưng mắt anh vẫn không thể rời khỏi cặp chân nõn nường kia! Một lúc sau anh sang số xe và lại bỏ rơi tay mình lên đầu gối nàng rồi lần vào váy lên tới đùi cô ta! Nàng liền nói: - Đồng chí! Có nhớ lời dạy trong tập thơ của Bác không?? Câu số 4 và 5 trong bài đầu tiên đó! - Xin lỗi đồng chí nhé! Tinh thần đạo đức cách mạng của tôi rất cao nhưng xác thịt lại yếu đuối quá! Khi tới một trạm ven đường nàng xin xuống! Ra khỏi xe nàng liếc anh bộ đội một cái thật dài rồi đi thẳng vào trạm! Chiều đó anh lái xe về lại doanh trại của mình, và chạy ngay vào lán của chính trị viên hỏi: - Thưa đồng chí chính ủy! Có phải đồng chí thuộc hết thơ của Bác không!? - Đúng thế! - Thế thì xin đồng chí đọc cho em nghe câu số 4 và 5 của bài đầu tiên trong tập thơ của Bác! - “Anh ơi thẳng tới xục xào Tiến nhanh lên nữa đánh vào mục tiêu!” - Trời! Thơ Bác thật có ý nghĩa mà em nào có thuộc cho!!!!

SHOP CHO THUÊ ¾ Cho thuê shop ở khu Liverpool, gần khu shop và nhà dân cư. ¾ Vị trí tuyệt vời, nhiều cách sử dụng, tương lai tuyệt vời. Tọa lạc tại khu nhộn nhịp, được bao quanh bởi: yAldi, KFC, BP, tiệm thịt, cửa hàng trả giá, tiệm bánh pizza, bác sĩ, nhà thuốc, tiệm làm tóc và làm móng, tiệm gà takeaway, kebab, tiệm bánh cheese cake. yGần khu nhà DÂN CƯ và trường tiểu học. Cửa hàng đang trống, có thể dọn vào ngay lập tức. Cho mướn thông qua agent. Các chỗ đậu xe MIỄN PHÍ cả ngày. Rộng 98m2. CHO MƯỚN: $4500 / tháng + GST và các chi phí phụ. Để biết thêm chi tiết và hẹn xem shop xin liên lạc

JAMES 0423 967 761 (Nói tiếng Việt và tiếng Anh).

Sang Shop Bánh Mì LeFusion Income ổn định $10,000 - $11,000 mỗi tuần  Shop nằm trong Marrickville Metro Shopping Centre  Đã hoạt động 5 năm  Đầy đủ thiết bị làm bánh gồm: Water chiller, proofer room, coolroom, 6 deck ovens  Cần sang vì chủ đã buôn bán 25 năm nay đã đến lúc nghỉ hưu  Vì lý do sức khỏe chủ cần sang gấp.

Liên lạc 0410 388 468


VIETNEWS VIETNEWS

ISSUE 1527 ISSUE 1610

LICENCE: 254828 C.

ALARM & ÑIEÄ CAMERA SERVICES THÔÏ N & LAÏ NH 9609 3829 - 0416 260 270

www.tommyelectrucal.com.au ABN: 56856 3786 19 | Electrical Lic: 220389C | Security Lic: 408771669

Chuyeâ n thieá keá mới heä ngsửa: ñieänvà : *Chuyên Chúng tôi chuyêntkế nhận đếnthoá Tư Gia thiết - lắp ráp Nhaø – Shop – vaø Haõ ng xöôûng. Tivi, Video Hifi, Cassette, Microwave. sửa chữa toàn bộ hệ thống Tủ lạnh, Gaélạnh, caùcmáy loaï i maùymáy nhgiặt, chomấy splitsấy, system. • *Điện –nAlarm – Camera –laïIntercom máy nóng, bếp điện. *Motor Gaénnước camera alarm, security, antenna. cửa tự động Laøm heänóng thoá n–gMáy bình nöôù c noù g. máy lạnh •**Bình nước lạnh Nhận: thay bình nước nóng, vôngas • Dĩa vệ tinh đàihệ ti vithống Việt Nam, xe hơi. Sửa điệnDigital cho shop và tư gia. antenna cho nhà, Shop và hãng xưởng * Đặc biệt: check miễn phí, mọi việc làm đều Vincent nđảm : 0405 Bảo Đảm – Nguyeã Đúng Hẹn – Uy –159 Giá Phải Chăng 199 cẩn thận, có bảo giáTín phải chăng cho Toø n g: quý đồng hương. 0430 888 919 Tùng (Tommy) Nguyễn:

QUANG THÔÏ ÑIEÄN & LAÏNH KIEÂ NN THÔÏ VAÊ LAÂÑIEÄ M NTHÔÏ Lic:N 78122C ÑIEÄ VIEÄT

Electrical Lic: 259676C Air-cond Lic: L044938 Master Lic: 100285

Satellite -Electrical - Electrical Alarm DRAGON and Camera Services SECURITY DOORS

E.L. 293059C

A.L. L116374

ABN: 92201 545 787

www.tommyelectrical.com.au

(Saùu Quang – Vaên)

Thôï ñieän level 2 , chuyeân thieát keá & söûa chöõa: Chuyên hệnhaø thống cũ cho nhà, Chuyeân söûa chöõa, thieát keá vaø laøm môùi: -•Heä thoáng ñieäsửa n an chữa toaøn cho , shop,điện haõng mới xöôûng… * Cool room, Freezer room, Steam room - Gaé n ñoàn& g hoà ñieänxưởng 1 pha, 3 pha, granny flat, & off shop hãng * Maùy laøm ñaù, tuû laïnh, tuû baùnh ngoït, counter peak cho nöôùc noùng… display laïnh, tuû baùnh mình, loø oven. -•Thay y ñieän cuõ,tự naâđộng ng caápan thuøtoàn, ng ñieänngừa chínhhỏa & gaéhoạn, n Thaydaâcầu chì gắn * Maùy huùt hôi, maùy eùp, maùy laïnh split/ducted. caàu dao an toaøn choáng giaät. downlight, bình nóng,intercom, oven, v.v... * Bình nöôùc noùng, ñeøn, caàu chì töï ñoäng choáng - Antenna, motor gatenước & garage, alarm & ñieän giaät camera xem qua ñieän thoaïi. Gắn alarm,systems. security alarm, intercom,*antenna Ñoàng hoà cho granny flat -•Maù y laïnsmoke h split & ducted * Motor coång… - Service caùc loaïi maùy cho shop & haõng( loø baùnh mì,..)

ABN: 56856 3786 19 | Electrical Lic: 220386C | Security Lic: 408771669

Chuùng toâi laøm taát caû caùc loaïi cöûa Security Doors,

Chuyên lắpchoï rápn lövà sửan chaé chữa Löôùi roài coùthiết ñuû caùckế kieåmới u maãu- cho ïa “Beà c toàn bộ hệ thống: chaén, ñeïp” • Điện - Alarm - Camera - Intercom Motor cửa tự động • Bình nước nóng - Máy lạnh • Dĩa vệ tinh đài TV Việt Nam, Digital antenna cho nhà, shop & hãng.

• Gắn máy lạnh (split và ducted Cho loø baùnh mì, take away, shop thòt, shop caù, Coâng vieäc ñeàu ñöôïc baûo ñaûm, taän taâm & traùch nhieäm. sieâu thò, taïp hoùa, nhaø haøng, haõng xöôûng & tö system). KHẢO GIÁ gia. Baûo hieåm leân ñeán AUD $20 000 000. Baûo ñaûm, uy tín, reû, nhanh leï • Tất cả mọi liên quan về điện MIỄN PHÍ ! Xin goïi Vieân: 0412 363 338 (7days) Caàn thôï phuï ñieän vaø laïnh

Lieân laïc:

Tùng (Tommy) Nguyen 601 04140402 307780471

0402 780 601 Ph: L/L 0433 KIEÂN: 931 0421764 217 617

ÑIEÄN LAÏNH TRAÀN NGHÓA * Laøm theo nhu caàu (customer make) cho shop: thòt & caù, nhaø haøng, loø baùnh mì, thöïc phaåm, take-away food. * Coù baùn Refrigeration and food equipment hot & cold food bar, meat slide v.v… 128 Caldwell Pde, Yagoona, NSW 2199 (Off Hume Highway) Tel: 9707 4400 – 0408 282 519 Fax: 9707 4344

XUAÂN

THÔÏ ÑIEÄN

Licence no 203313C

ABN: 12 234 188 466

Gaén smoke alarm baèng ñieän Gaén caàu chì töï ñoäng (safety switch) Tìm ñöôøng daây ñieän bò chaïm (short circuit) Gaén ñoàng hoà cho granny flat Laøm theâm ñöôøng daây ñieän môùi vaø ñöôøng daây internet. Gaén antenna. Moïi hö hoûng lieân quan veà ñieän Ñaëc bieät:

0405 763 281

KCL TAÂN

PLUMBING TIEÄM SAÉT QUANG MINH MINH NGHÓA MCK PaintingSERVICE Service Electrical &QUANG Air Conditioning Laøm vaø Gaén:

AIR-CONDITIONING THÔÏ ÑIEÄN THỢ LAÏNH ELECTRICAL SERVICES

* Gaén maùy laïnh split system *Alarm system Nói tiếng motorgate - intercom - camera.

Việt/ Anh

Lic No: 102 410C

+ Söûa chöõa vaø thieát keát heä thoáng ñieän môùi cho nhaø, haõng, shop v.v… + Gaén Intercom töø coång vaøo nhaø vaø maùy laïnh caùc loaïi Split System. + Thay caàu chì töï ñoäng & Safety Switch an toaøn ngöøa hoûa hoaïn chaùy ñieän. + Gaén coät aêng-ten treân maùi nhaø. + Cuøng taát caû caùc dòch vuï lieân quan veà ñieän.

Moïi vieäc laøm traùch nhieäm taän taâm Ñeàu coù baûm ñaûm - Khaûo giaù Mieãn phí

LAM

Caàn thôï haøn vaø thôï phuï vieäc

0414 403 432 839 – 9602 Mobile : 0478 393 4620

Maïnh 0425 434 868

Shop 188/4 Homepride Ave, Warwick Farm NSW 2170

or 0466 585 790

Công việcwww.johnlemetalworks.com đảm bảo - Đúng hẹn - Giá cả hợp T8/2018 lý

HÀN LƯU ĐỘNG LONG TRAN (MOBILE WELDING METALS

FENCING

License 237883c

➢REFRIGERATION Chuyên lắp ráp. & AIR CONDITIONING CHUYEÂ N các SÖÛloại A CHÖÕ ➢ Sửa chữa máy A CAÙC LOAÏI: Tuû laïnh nhaø - Maùy laïnh - Phoøng laïnh lạnh (split duct system). Phoøng ñoâng laïnh - Tuû laïnh ñeå nöôùc (Drink lạnh, Fridges) - Tuû máy ñoâng laïnh. ➢ Phòng tủ lạnh, hút hơi (ventilation). ➢ Hệ thống nước nóng (hot water system). Lieân laïc Laâm:

XIN0411 GỌI KHẢO GIÁ836 ĐẶC BIỆT 831

Michael 0412 9610 1051 - sau 870 7pm 770 KYÕ NGHEÄ ÑIEÄN LAÏNH

VINA

REFRIGERATION + AIR CONDITIONING Supply, Repairs & Installation Contractor Licence No: 98894C

Xin lieân laïc Ñöùc 9607 3530 – 0410 575 366

Workcover AS1796-2001vaø Carport *Vaø coùCertified nhaänWelder laøm toColorbond Giaù phaûi chaêng cho quyù and AS4041-2006 and AS1210-2010

Mob: 0433 080 589 ñoàng höông.

PHILIP COLORBOND FENCING CHUYEÂN NHAÄN LAØM:

NHAÄN ÑOÅ RAÙC & CAÉT CAÂY

Giaù phaûi chaêng

Khaûo giaù mieãn phí! Tel: (02) 8786 0867

Philip: 0415 466 433 – 0414 537 197

HOA’S APPLIANCE

REFRIGERATION & AIR CONDITION Lic. No: L014528

SÖÛA CHÖÕA & BAÙN PHUÏ TUØNG - Tuû laïnh. Maùy laïnh. Tuû ñoâng ñaù. Maùy giaët. Maùy saáy. Bình nöôùc noùng. Microwave. Beáp ñieän v.v… - Voâ gas tuû laïnh, maùy laïnh vaø xe hôi cho gia ñình vaø thöông nghieäp.

QTM QTM

GARAGE DOORS Chuyeâ n GARAGE DOORS

n tự động *Chuyeâ Gắn Motor *cho Gaéngarage Motordoor töï ñoäng cho garage door. **Gắn chữa điện Gaénlắp laép- sửa – söû a chöõ a ñieän

0423 810 212 - 9725 1837

POWERTRANS & REFRIGERATION PTYCameras LTD M & DELECTRICAL Surveillance ABD 77 128 275 383 Level 2 Licensed Ausgid AUP 3101369, ABNEnergy 60651056246 | Licence No. 231405 Endeavour AUP 240177

m ñieän & ñieä n nhaø: 9Chuyeâ Chúngntôilaøchuyên lắpCouncil đặt hệ thống cameras Moïi coâng vieäc ñeàu cho nhà và shops. baûo ñaûm, chaát löôïng 9 Digital and Analog vaø coù baûo hieåm leân LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP - TẬN TÂM - UY TÍNñeán AUD $20 000 000

Đặc biệt hãy gọi ngay cho chúng tôi để có GIÁ KHUYẾN MÃI cho mùa hè này!

Quaânn:: 0422 0422 031 031 594 594 Quaâ NGOC TRAN METAL NGUYEN’S

Vieäc laøm baûo ñaûm

Goïi Huøng:

0421 177 937 (24/24) 02 9786 5332 Caàn thôï phuï

M E CHUYEÂ T A N:L - Haøng raøo (saét – nhoâm colorbonds)/ Fencing -

Security Doors Coång (keùo *tay – töï ñoä ng) & Windows Fencing Balcony Sliding gates –* Automatic Slided Gatesdoors, & Doors Cöûa saét, cöûa*soå / Security Security window ALL WORK GUARANTEE Lancan/ Balcony Làm hàng rào, cửa sắt, cửa sổ, cửa kéo. Carports – Awning – Pergola – Handrail Specialist carport, awning

ALL WORK KHẢO GIÁ GUARANTEE MIỄN PHÍ

Mob: 0425 888 068 0430 8579743 979 7495 Tel/Fax:

Đặc biệt làm cửa kéo kiểu Việt Nam

T10/2018

Unit 12/48 50 Chadderton St. 0419–023 010 - 0423 Lansvale NSW 2166

Xin liên lạc: (John) 0400Drive, 729 490Lansvale Add: 97 Đức Hollywood

HAI

HUY HANDY MAN

CHUYEÂN NHAÄN: HANDYMAN *Söûa oáng nöôùc, thay voøi nöôùc noùng & laïnh. * Sôn söûa taân trang nhaø, shop.

*Haøng raøo colorbond * Cöûa colorbond * Haøng raøo goã (timber) * Cöûa goã * Coù ñuû taát caû caùc maøu.

Chuyeân laép raùp vaø baûo trì caùc loaïi phoøng laïnh, phoøng caáp ñoâng, tuû laïnh, tuû ñoâng laïnh, tuû kem, gaén heä thoáng maùy laïnh split vaø ducted systems, söûa chöõa moïi duïng cuï xaøi ñieän cho gia duïng vaø thöông maïi.

Moïi vieäc ñeàu coù baûo ñaûm.

) kieáng. Ñaëc bieät chuyeân veà lanSERVICES can nhoâm vaø Haøng raøo cöûa keùo töï ñoäng (nhoâm vaø saét) vaø • Nhận hàn tất cả mọi công việc cho tư nhân hay cöûa soå an toaøn v.v… thương nghiệp (dosmetic & commercial) Taän taâm, uy tín vaø baûo ñaûm. • Nhận sửa chữa những mối hàn bị nứt, gãy hay xì hơi Specialize in Aluminium and glass balcony •Handrail, Chuyên Hànmanual tất cả mọi liệu (materials) như: & nguyên automatic sliding gate sắt, nhôm aluminium) hay Inoxdoors & (metal or (steel, aluminium), security etc… steel (Colums, Beams & Angles) for •window Hàn structural All –job guarantees home & building Owners Builders welcome

Haøng raøo colorbond, cöûa colorbond, che maùi hieân, carport. Coù ñuû maøu cho quí khaùch löïa choïn.

Coâng vieäc baûo ñaûm

9825 1361 - 0411 751 095

MICHAEL: 0405 556 767

9 Khảo giá miễn phí. 9 Đảm bảo chất lượng!

COLORBOND ALENA AIRTHÔÏ ELECTRICAL ÑIEÄN LAÏNH

0414 508 194 Thôï ñieän chuyeân moân coù kinh nghieäm nhieàu naêm trong ngheà, nhaän:

NHẬN SƠN NHÀ

laøm ñeàu caån thaän, coù baûo ñaûm giaù phaûi chaêng cho quyù ñoàng höông.

Licence 42958C

Lic No: 265082C

9 Thông ống nghẹt bằng Water Jet Ñuû loaïi cöûa saét – Haøng raøo saét 9 GắnABN toilet, sink, 50 spa 341 bath, 105–403 Coå ng töï ñoäng – Tay vòn caàu thang – Ban coâng nhoâm, inox – basin... Kieáng saét – Keä saét – Cöûa soå 9 Sửa vòi nước, ốngboâ bị nrỉgchảy... saét – Giaøn keùo – Shop thòt cho – Cöûa saét xeáp (kieåu Vieät 9 Thay / làm mới mixer shower. Thay bìnhNam). nước nóng, + Ñònh mieãn phí. gắn nước cho tủ lạnh, máygiaù rửa chén + 20 naêm kinh nghieäm. 9 Thiết kế, tân trang phòng tắm từ A-Z. + Baûo ñaûm chaát löôïng. 9 Làm lớp chống thấm (Water Proof) cho phòng tắm và cấp giấy cho Council.

license:L10689

Dean 0421Thanh 488 201 Xin gọi: 0415 76 75 99 - Kim 0426 26 16

Xin Goïi Haûi:

HIEÀN THÔÏ ÑIEÄN

Licence no: 77112C

9609 3829 0416 260 270 n laï c Minh: 128 963 9Lieâ Nhận thiết kế & lắpSỬA đặt0412 và sửa chữaĐIỆN điện, 9 Chuyên nhận lắp ráp sửa chữa máy CHUYÊN LẮP RÁP HỆ THỐNG & LẠNH • Máy lạnh các hiệu Mitsubishi Daikin Fujitsu Samsung…. 0417 481 526 9604 8529 toâi chuyeâ n nhaä ñeán Tö Gia Söûa: đồng hồ điện 1 pha 3 pha, nâng cấp lạnh Chuù split n&gducted system chonnhà, Tivi, Video Hifi, Cassette, Microwave. Split sytem | Ducted system thùng điện chính, thay dây điện shop... NHAÄ N THIEÁ T KEÁ MÔÙhút I VAØ SÖÛcũ, A CHÖÕA: hãng,Tuû laïnh, maùy laïnh, maùy giaët, maùy saáy, • Nước nóng | Bếp điện | Quạt hơi | Quạt trần maù y nöôùcLED noùn g, loại. beáp ñieän. thay thùng điện cũ,safety switches, 9 Gắn downlight các • Digital Antenna | gắn TV treo tường * Ñieän nhaø - shop - factory - loø baùnh mì. Nhaän: thay bình nöôùc noùng, voâ gas maùy * Bình nöôù c noù n g * Up grade ñieä n töø 1 pha ñeá n • Internet MDF Jumpering | Telephone |Alarm | Intercom Intercom từ cổng vào nhà, smoke 9 Hệ thống nướcSöû nóng. laïnhmáy xe hôi. a heä thoáng ñieän cho shop 3 pha. * Gaé n ñoà ng| Nhiều hoà ñieäphương n: offpeak hotwater • Đèn sensor | Đèn LED pháp tiết kiệm điện vaø tö gia. detector, camera bảo an CCTV, antenna, granny flat. * Thay ñoå i daâ y ñieä n cho nhaø cuõ • Chuyên làm điện cho phòng tắm | Phòng bếp | Showroom Giaù reû - taä n taâ m - uy tín safety switch.& data, house rewiring... * Ñaë c bieä t: check mieã n phí, moïi vieäc dây hiểm phone | Warranty | Đúng hẹn | Free Quotes Có bảo

Contractor Lic: 143803C ABN: 52 744 634 155

ELECTRICAL CONTRACTOR

ALARMS

Electrical Lic 217 819C Lic no: license:299473C-Aircon 169870c Electrical Air conditioning Lic L111972

ABN 1288410851 Security Lic 41081804

HAI ELECTRICAL NHAØ - CÔ SÔÛ THÖÔNG MAÏI - HAÕNG XÖÔÛNG HEÄ THOÁNG CHOÁNG ÑIEÄN GIÖÏT - LOØ ÑIEÄN HEÄ THOÁNG BÌNH NÖÔÙC NOÙNG HEÄ THOÁNG ANTEN T.V Digital SÖÛA CHÖÕA - BAÛO TRÌ - LAÉP ÑAËT TAÁT CAÛ COÂNG VIEÄC THUOÄC VEÀ ÑIEÄN GAÉN THEÂM ÑOÀNG HOÀ CHO GRANNY FLAT

THÔÏ ÑIEÄN & LAÏNH

T2/2018

T1652

9604 8102

Giaù caû phaûi chaêng. Bảo đảm đúng hẹn - Uy0416 tín - Giá117 phải503 chăng

T8/2018

SATELLITE TV – ELECTRICAL QUANG MINH

33 31

T3/2019

Week 09to toJul Sep19, 15,2018 2016 Week of of Sep Jul 13

434 587

339 Park Rd, Auburn NSW 2144

 Taân nphoøtrang phoø ngarch. taém. * Ngaê ng, nôùi vaù ch, môû * Laø m carport, maù i che (awning)  Söûa toilet * Taân trang vaø söûa chöõa phoøng taém.  ng nöôùcthay noùmaù ngng xoái. * LaøThay m haøngthuø raøo colorbond, * Söû a vaø thay caù c loaï i cöû a , cöû a soå  Ngaên phoøng, nôùi vaùc. h  Laøm granny flat. Ph: 0406 918 599 Huy - 0414 823 651 Ph: 0416 923 999

0406 918 599

MICHAEL MAN PHÚC HANDY HANDYMAN

KINH NGHIEÄM – TAÄN TAÂM – UY TÍN

*Xaây Granny flat. ÑAË C BIEÄT: * Nôù i nhaøn veà – môû roänag nhaø phoøncöûga. 9 Chuyeâ söûa chöõ * Söû a chöõa, trong laøm môù i nhaø , beáp, 9 Renovation nhaø vaø shop. 9phoø Nôùinphoø g taéng,m.ñoùng traàn, laøm suspended ceiling, sôn.n nhaø. * Loù t gaïch, ñoù ng söôø 9 Laøm phoøng taém, toilets. * Saøn goã, decking, maùi che. 9 Loùt gaïch, saøn goã.

ABN: 15741620071

GIAÙ PHAÛI CHAÊNG

9 Carport, awning, boïc nhaø, maùng xoái, ñoùng blue board. 9 Xaây granny flat.

Vaên Tröông: TEL: 0420 0405688 399018 943

PAINTING HANDY MAN LONG SERVICES THANH ABN No. 66436535641 DOMESTIC - COMMERCIAL - INDUSTRIAL

HANDYMAN

* Nhaän sôn söûa nhaø cöûa. * Söûa, taân trang phoøng taém, nhaø beáp, toilet. * Cöû a löôùchữa i ruoài, maù ng mới xoái, haø ng raøvà o, maù i che, 9 Sửa làm nhà shop carport. 9 Granny * Laø m ñöôøngFlat nöôùc noùng laïnh, thay toilet vaø thay •9 nghiệp 15vách, năm kinh nghiệm. ngăn nới phòng voøThợ iExtension nöôùchuyên c bò xì. nhà,

THÔÏ SÔN

• Đảm trách mọi công việc (sơn, sơn. bathroom, kitchen điện, nước) COÙtoilet, THÔÏ CHUYEÂ Nnhà VEÀmới : về(Lic. 111173) •9Sơn trong và ngoài hoặc cũ. Carport, Awning, Pergola, Decking - Gaén maùy laïnh, bình nöôùc noùng, oáng nöôùc tuû laïnh. 9 Hàng rào, động -VIỆC Nhaä n laø mcổng gtựlaïBIỆT nh -Cool CÔNG ĐẢM BẢO -phoø GIÁ nĐẶC KHẢO room, GIÁ MIỄN PHÍ Freezer room.- SPECIAL PRICES 9GOOD Handrail, QUALITY -Balcony FAST SERVICES THANH MOB: 0401 293 178 LIEÂN HEÄ LONG 0458 780 188

TUAÁN: 0459 0451 120 989307 989


32 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18

Đời Sống Việt Nam

Daân Haø Noäi ñieâu ñöùng, meät moûi vì tìm choã hoïc lôùp 10 cho con em Nhiều phụ huynh Hà Nội phải trải qua cuộc đua đầy căng thẳng và mệt mỏi chỉ để giành một suất học cho con em sau khi thi rớt vào lớp 10 trường công lập mà các em đã chọn theo “nguyện vọng” trước đó. Trời Hà Nội nóng như đổ lửa, nhưng có lẽ cái nắng của thời tiết không thấm vào đâu so với sự lo lắng, căng thẳng của phụ huynh và thí sinh trong cuộc đua vào lớp 10 năm 2018-2019. Cũng như hàng chục ngàn gia đình khác, ngày 29 Tháng Sáu, ngay sau khi Sở Giáo Dục-Đào Tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, chị Lương Thị H., ở Linh Đàm, quận Hoàng Mai, lao vào hành trình tìm chỗ học cho con. Chị H. cho biết, con mình thi được 46.5 điểm, rớt cả 2 hai trường công lập đã ghi danh thi vào. Sau khi nghe tư vấn, thấy trường Trung Học cấp 2 và 3 Tạ Quang Bửu (trường công lập) ở quận Hai Bà Trưng, thông báo điểm chuẩn là 46, sáng sớm 30 Tháng Sáu, chị H. lao đến trường để nộp hồ sơ. Số người cần nộp đơn vào học quá đông, phụ huynh phải xếp hàng chờ. Dưới nắng nóng 39-40 độ C, chị H. cùng hàng trăm người vẫn kiên nhẫn chờ từ sáng tới chiều, bởi với họ, giờ không gì quan trọng bằng việc xin được một suất vào học lớp 10 cho con em, bất chấp bụng đói, lưng áo mướt mồ hôi vì nắng nóng. Tuy nhiên mọi hy vọng, nỗ lực của họ đã “đổ sông đổ biển” khi trường Tạ Quang Bửu liên tục tăng điểm chuẩn lên mức kỷ lục. Sáng ghi là 46 điểm, chiều tăng lên 49, rồi hôm sau lên 50.5. Rất nhiều người chầu chực nhiều ngày ở trường, nhưng cuối cùng thất vọng ra về. Đặc biệt vào trưa 1 Tháng Bảy, khi nhà trường thông báo dừng tuyển sinh, phụ huynh mỗi người một tâm trạng. Người khóc lóc, người van xin, người chửi thề. Theo chị H., việc trường tăng điểm như chơi chứng khoán cũng “quá sức chịu đựng” của chị. Nghẹt thở, đau tim, tự trách mình và cuối cùng chị H. tiếp tục lao ra đường giữa cái nắng gắt để mong tìm được một cơ hội mới ở một ngôi trường công lập nào đó cho con. Tương tự, chị Minh Anh, ở quận Hoàn Kiếm, những ngày qua thực sự là thời gian tồi tệ, không khác tra tấn tinh thần. Chị phải giải bài toán cân não giữa việc nộp hồ sơ vào trường con đỗ nguyện vọng 2 hay cố chờ ngôi trường con mơ ước hạ điểm chuẩn. Con chị thiếu 0.5 điểm nữa là đỗ nguyện vọng 1 vào Trường Việt Đức. Trước khi Hà Nội công bố điểm chuẩn, chị đến trường chụp lại bảng điểm và tỉ mỉ ngồi đếm số lượng thí sinh có điểm thi từ trên cao xuống cho đến khi trường đủ chỉ tiêu. “Tôi đã tính rất kỹ, nếu lấy 49 điểm trường vẫn thiếu chỉ tiêu. Con mình được 48.5 vẫn còn cơ hội đỗ.” Vậy là chị Minh Anh nuôi hy vọng. Nhưng sau những đêm trằn trọc, bài toán cân não bắt buộc phải có lời giải, vì ngày 3 Tháng Bảy là thời hạn cuối nhận hồ sơ nhập học của trường trung học phổ thông công lập, “Không được vào ngôi trường mong muốn, nhưng lúc này quan trọng nhất là cần một chỗ học,” chị Minh Anh nói. Thế nhưng, theo truyền thông Việt Nam cho biết ngày 4 Tháng Bảy, những trường trung học phổ thông công lập ở Hà Nội nếu không tuyển đủ chỉ tiêu sẽ hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung. Rất có thể, sau những

Phụ huynh chen lấn nộp hồ sơ xin nhập học vào lớp 10 cho con em. ngày cày cục nộp được hồ sơ cho con, nhiều người sẽ phải tiếp tục hành trình rút-nộp hồ sơ đầy căng thẳng để lo cho con em mình có được một chỗ học tốt nhất. Theo thông tin từ Sở Giáo Dục-Đào Tạo Hà Nội, năm nay Hà Nội có 94,965 thí sinh ghi danh dự thi vào lớp 10, trong khi tổng chỉ tiêu tuyển sinh ở các trường trường trung học công lập cả thành phố chỉ nhận 63,050 học sinh. Vì vậy sẽ có khoảng 30,000 học sinh không thể vào các trường công lập mà phải học ở các trường dân lập, Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên hay trường dạy nghề. Như vậy, người dân phải chấp nhận tốn thật nhiều tiền trong suốt 3 năm để đưa con em vào học trường tư, hoặc phải chấp nhận cho vào học ở những Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên hay trường dạy nghề thuộc dạng “học cho có.”

Anh xe oâm vaø moät oâng ôû Saøi Goøn hieán taïng, cöùu soáng 6 ngöôøi Hai người chết tim, một già, một trẻ đã được người nhà quyết định hiến thận, giác mạc cứu tổng cộng sáu người. Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, xác nhận với báo Thanh Niên, cho biết vừa tiếp nhận hai bệnh nhân hiến thận và giác mạc. Tổng cộng có bốn quả thận được hiến cứu bốn người và hai giác mạc được ghép giúp hai bệnh nhân được nhìn thấy. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân 30 tuổi hành nghề chạy xe ôm. Hơn một tháng trước, anh này chở khách từ Sài Gòn xuống Bình Dương. Trên đường trở về Sài Gòn thì anh gặp nạn và được chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Tuy nhiên, bệnh nhân đã chết tim và gia đình quyết định hiến tạng. Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhanh chóng tìm người nhận phù hợp và đã ghép cứu được hai người bệnh. Một giác mạc của bệnh nhân được ghép cho bệnh nhân khác. Bà Hồng Nga, chị gái bệnh nhân, cho biết mặc dù bà rất đau buồn về sự ra đi của em trai nhưng gia đình vẫn mong muốn hiến một bộ phận cơ thể của em mình để có thể giúp kéo dài sự sống cho những bệnh nhân khác. “Lúc em còn sống, gia đình chúng tôi chưa nghĩ đến việc như thế này, nhưng trong giờ phút biết em ấy phải ra đi, chúng tôi mong rằng thông qua việc hiến tạng, em vẫn luôn hiện diện đâu đó trong cuộc đời này,” bà Nga nói. Trước đó, ngày 25 Tháng Năm, 2018, ông Phùng Văn Hưng (68 tuổi ở Định Quán, Đồng Nai), bị tai biến mạch máu não, cũng được con cháu gọi điện đến bệnh viện Chợ Rẫy trình bày ý nguyện hiến tạng. Theo người nhà, khi còn sống ông Hưng đã làm nhiều việc thiện như thường xuyên vận động bạn bè giúp đỡ những người dân nghèo trên sông La Ngà khi chết không có quan tài, không có đất chôn, cũng như nhiều lần dặn dò con cháu phải thực hiện di nguyện 10 năm trước là hiến tạng, hiến xác khi ông qua đời. Giờ phút ông ra đi, gia đình quyết định hiến tạng ông để cứu hai bệnh nhân đang bị bệnh thận. Một giác mạc của ông cũng được ghép cho bệnh nhân khác. Bác Sĩ Trần Ngọc Sinh, chủ tịch Hội Niệu Thận Học Sài Gòn, cho biết hai bệnh nhân hiến tạng trên là trường hợp thứ 3, 4 hiếnghép thận từ người cho tim ngừng đập tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng như ở Việt Nam. “Thành quả của kỹ thuật ghép từ người cho tim ngừng đập giúp người bệnh có thêm nguồn nhận tạng hiến, mở ra cơ hội sống cho rất nhiều người bệnh đang trong tình trạng suy thận giai đoạn cuối,” ông nói.

Baét quaû tang cô sôû taåm chaát ñoäc vaøo 14 taán saàu rieâng ôû Ñoàng Nai Bà Hồng Nga mong rằng qua việc hiến tạng để cứu giúp người khác, em trai vẫn luôn hiện diện đâu đó trong cuộc đời này.

loại, nguồn gốc cùng nhiều tang vật tại một cơ sở trong huyện này. Ngày 11 Tháng Bảy, xác nhận với báo Người Lao Động, công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, cho biết đã cùng với lực lượng Quản Lý Thị Trường Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở sơ chế, thu mua trái cây Hùng Thuận ở xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, do ông Nguyễn Thành Tâm (34 tuổi) làm chủ. Tại đây, lực lượng bắt gặp quả tang nhân công đang quét một loại bột ướt có màu vàng vào cuống trái sầu riêng, rồi đem nhúng vào thùng chứa nước nghi pha hóa chất. Những trái sầu riêng này sau đó được đưa lên kệ để quạt khô, đem dán tem và đóng thùng. Kiểm tra toàn bộ cơ sở, đoàn còn phát hiện nhiều dụng cụ dùng để tẩm sầu riêng như xô chứa dung dịch lỏng màu vàng; khoảng 20 chai hóa chất có in chữ nhiều nước khác nhau hoặc không dán nhãn, tất cả đều bị cấm sử dụng tại Việt Nam; khoảng 30 kg tem có in nhiều loại chữ ngoại quốc; hàng chục bịch bột màu không nhãn hiệu và một bịch chất kích thích tăng trưởng hiệu Lunar 150WP, dùng để phun trên lá sầu riêng. Tổng cộng 851 thùng sầu riêng với tổng trọng lượng khoảng 14 tấn đã tẩm hóa chất. Toàn bộ tang vật đã bị tạm giữ để điều tra, đồng thời lấy lời khai những người có liên quan. Kiểm tra sơ khởi cho biết số sầu riêng nghi đã bị ngâm tẩm các loại hóa chất cấm sử dụng trong chế biến và bảo quản trái cây.

Cơ quan chức năng huyện Xuân Lộc vừa bắt quả tang khoảng 14 tấn sầu riêng bị ngâm tẩm “hóa chất lạ” không rõ chủng

Lực lượng chức năng kiểm tra các hóa chất được sử dụng để ngâm, tẩm sầu riêng. Tiến sĩ Vũ Đặng Hoàng, Bộ Môn Hóa Phân Tích và Độc Chất thuộc Đại Học Dược Hà Nội cho biết dung dịch dùng để thúc chín ép trái cây có chứa carbendazim và tebuconazol. Đây là hai hóa chất chủ yếu dùng trị nấm bệnh trên cây trồng và không được phép dùng để thúc chín, hoặc để ủ trái cây tươi lâu, bởi nó không chỉ độc hại cho sức khỏe con người mà còn tác hại cho môi trường. Theo đó, Carbendazim phá hủy quá trình tháo nếp gấp của nhiễm sắc thể, có thể gây ung thư và vô sinh. Tebuconazol cũng đã bị Cơ Quan Quản Lý Dược và Thực Phẩm Mỹ (FDA) đưa vào danh sách các chất gây ung thư. Với cách quét trực tiếp ở dạng dung dịch đậm đặc lên cuống trái cây, các chất này chắc chắn sẽ vẫn còn dư lượng khiến gây ra ngộ độc mạn tính với người ăn. Mặc dù dư lượng carbendazim trong phần cơm của sầu riêng có thể nằm dưới giới hạn cho phép (ở Đài Loan, dư lượng carbendazim trên sầu riêng cho phép là 1mg/kg), nhưng điều này không có nghĩa là an toàn tuyệt đối với những người thường xuyên ăn sầu riêng, do chất này sẽ tích lũy dần dần trong cơ thể gây đột biến tế bào, phát triển khối u. Chất này cũng có thể khiến phụ nữ sinh con quái thai.


34 WeekVIETNEWS of Jul 13 to Jul 19, 2018

Hãng tin giải trí Phượng Hoàng đưa tin, mới đây, bố chồng Dương Mịch - nghệ sĩ Lưu Đan tham dự sự kiện từ thiện. Ông thẳng thắn trả lời những vấn đề liên quan đến chuyện thẩm mỹ của con trai và con dâu.

9 Sửa chữa nhà cửa,a ngăn *Laé pBIỆT: raù p söû a chöõ saøn goã cuõ môùi. ĐẶC *Loù t goã caà u thang. phòng, nới vách, lót sàn trần. nhà... • Nối phòng, ngăn vách, đóng FREE *Stain color Làmphòng phòng tắm mới, thay •9Làm tắm, toilet. QUOTE BIEÄ T CHUYEÂ bìnhC nước công •ÑAË Sơn nhà, thaynóng, cửa gỗcác & các việcN: Ñaù n h boù n g saø n goã linh tinh. việc thuộc về plumbing. , caàu thang. Chaá tMlöôï ngTÍN - Taä n taâLEÏ m CÔNG ĐẢM BẢO KINH NGHIEÄ -VIỆC UY - MAU GIÁUy RẺ tín CHO-QUÝ HƯƠNG TraùĐỒNG ch nhieä m.

Từ khi khởi nghiệp đến nay, Dương Mịch Lưu Khải Uy đều bị nghi vấn phẫu thuật để có gương mặt ăn ảnh hơn. Hoàn cảnh họ rất giống cặp đôi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh. Để chứng minh chưa từng thẩm mỹ, Angelababy chủ động tổ chức họp báo và kiểm tra y tế tại Viện y học Trung Quốc vào ngày 15/10.

Bà Trần Lệ Hoa sinh trưởng trong gia đình dòng dõi quý tộc Mãn Châu sống nhiều đời ở Bắc Kinh. Nữ doanh nhân 74 tuổi là Chủ tịch tập đoàn quốc tế Phúc Hoa, nổi tiếng trong giới kinh doanh cổ vật, bất động sản và đồ gỗ.

Nhiều cư dân mạng lập tức đưa lời khuyên Dương Mịch - Lưu Khải Uy cũng nên giám định y tế chứng minh vẻ đẹp tự nhiên. Trước vấn đề này, Lưu Đan cho rằng, con dâu không cần giống Angelababy.

Riêng về bất động sản, bà sở hữu 12 biệt thự hạng sang ở Beverly Hills (Mỹ), khu căn hộ cao cấp ở trung tâm Vương Phủ Tỉnh (Bắc Kinh), tòa nhà Lệ Sơn. Bà cũng là người đầu tư 4 tỷ NDT xây dựng tuyến đường Kim Bảo.

“Không cần giống ai cả, càng không phải gặp bác sĩ. Những người hâm mộ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy lưu giữ nhiều hình ảnh từ quá khứ đến hiện tại. Tôi nhìn không hề thấy sự khác biệt. 3 tuổi, con dâu có ánh mắt to tròn đáng yêu. Không lẽ con dâu thẩm mỹ từ năm 3 tuổi sao? Đó là những bằng chứng cho thấy, tất cả chỉ là tin đồn. Với con dâu, tôi thường khuyên cháu không cần để tâm thị phi” - Lưu Đan nói.

Ngoài việc là doanh nhân giàu có, bà nức tiếng trong giới kinh doanh vì sự chiều chuộng chồng. Năm 1990, vì hâm mộ Đường Tăng, bà chủ động trò chuyện và sau đó kết hôn với diễn viên Trì Trọng Thụy bất chấp việc bà hơn ông 11 tuổi. Cũng vì thế, nhiều người từng cho rằng, nam diễn viên gạo cội cưới vợ già chỉ vì tiền bạc.

187856 112 0431 287 0405 552 839 Chinh: LieâLiên n laïc lạc Linh:BÌNH 04200414 727 868 BLTAN AWNINGS STAR ÔN SÖÛ APRICES NHAØ mICHAel PHÚC BARGAIN FLOOR CONSTRUCTION MARRICKVILLE haNdYmaN • Chuyên nhận làm carports,

Caån thaän – Uy tín Liên HÙNG 0434 282 826 Lieâ n laïlạc: c Bình: 0424 789 799

6HOØ Stars A Handyman TIMBER FLOORING SPECIALIST

CHUYÊN: Chuyeâ laøm saønới n goã , caàu thang. 9 Sửa chữannhà cửa, phòng, Nhieà u naê m kinh nghieä m vôùi: ngăn vách, sơn. caùccarport, loaïi goã , bamboo, 9 Làm máy che, hàng laminate v.v… rào, ống nước, gas. 9 Lót gạch, trang- phòng Laø mtânkyõ ñeïp - uy tín. tắm. Khaû giaù laminate. mieãn phí. 9 Làm sàn gỗ,odecking,

0405 340089 508 Liên lạc VŨ: 0401 888 NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM - VIEÄC LAØM BAÛO ÑAÛM

Chuyeân cung caáp vaø laép raùp saøn goã caùc loaïi. u thang goã, ñaùnh boùng, söûa chöõa, söûaABN: saøn 15741620071 goã bò hö. ñAËLaé Cp caàBieä T: Nhaän laøm hôïp ñoàng cho caù nhaân vaø doanh nghieäp. 9 Chuyeân veà söûa chöõa nhaø cöûa. Giaù caû toát nhaát thò tröôøng. 9 Renovation trong nhaø vaø shop. Thôï chuyeân nghieäp vaø coù kinh nghieäm laâu naêm. 9 nôùi phoøng, ñoùng traàn, laøm Coù uy tín vaø baûo haø nh laâu daøi. suspended ceiling, sôn.

ABN: 16 028 996 589

*Nhaän cung caáp vaø laép raùp caùc loaïi saøn goã: Laminated,

ngăn sơn,Solid sửatimber, tân trang Pre finish: Australia timber *Söû a saøn ƒ Bamboo, Mái phòng, che, Carport, Awning, Sunroom, Pergola, goã bòcửa hö, bò muï c, tôn, ñaùnphòng h Máng boùng saøxối. n cuõ, laøm decking caùc loaïi, Decking, nhà lótThay gạch tắm, goã caà u thang. thay các loại cửa gỗ nhôm, bifold door. ƒ *Loù Về tnhà, mộc “supply”, sàn gỗ, toilet, a,sàn cöûa soå , oåđổ khoùconcreter, a. v.v... lót gạch. ƒ *Thay Nhậncöûextension, *Taâ n trang phoø n g taé m , nôù ng, linh ngaênmở vaùcarch, h, sônđóng söûa trong ƒ Ngăntất phòng, Nớicông vách,i phoø Gyprock, fibro Nhận cả các việc vaø ngoaøi board. nhaø. Tân trang phòng tắm, đặt spabath, gắn & blue tinh có liên quan đến nhà cửa. *Laø m Granny Flat & lo moï i thuû tuï c vôù i Council. toilets, làm plumbing. LAØTHÔÏ M VIEÄ C TAÄU TAÂM UY TÍN,NGHIEÄ NHIEÀ M, KINH CaàNnNAÊ thôï phuï GIAÙ REÛM, LAØM THEO THEO YÙÑUÙ CHUÛ NHAØ NG TIEÂU CHUAÅN. 879 988 579 476 Liên lạc VAN0412 0424 283 598 Maïnh: 0431 801 916 - 9826 7697

Moïi vieäc laøm ñeàu ñöôïc ñaûm baûo. Lôïim: taï0458 Thôï 20 naêm kinh nghieä i UÙc.

haøng tröng baøy roäng 800m2

Ñaïi Haï Giaù:

trong khoản ngân sách của bạn

*Điều kiện áp dụng, Bắt đầu từ 1 tháng 7 năm 2017.

Trong thông cáo báo chí, So Hee có nhắc tới tài tử Vì sao đưa anh tới: "So Hee đã nghĩ nhiều về bến đỗ mới khi chuyên tâm vào diễn xuất. Khi biết So Hee còn phân vân, Kim Soo Hyun đã giới thiệu KeyEast với cô ấy".

Tuy nhiên, ngay sau những ồn ào của người hâm mộ, đại diện KeyEast đã lên tiếng phủ nhận.

g Anh TAÄ N M - CHĂNG UY TÍN GIAÙ PHAÛ InCHAÊ NG Anna: 0450 553 939 GIÁ CẢTAÂ PHẢI - -KHẢO GIÁtieáMIỄN PHÍ tieáng Hoa So: 0413 872 938 UY0421 TÍN - CHẤT - ĐÚNG HẸN396 Mob: 798 LƯỢNG 973 - 413 348

Hôn nhân Lê Nặc Ý không êm ả vì gia đình vợ chê anh không cầu tiến. “Thù lao đóng phim thấp, gia đình Lý Khiết Doanh muốn anh học kinh doanh. Nhưng Lê Nặc Ý chối hết lần này đến lần khác. Bố mẹ Khiết Doanh chán ngán mỗi khi nhắc đến ông con rể là diễn viên này” - On.cc cho hay.

"Chúng tôi khẳng định thông tin về 2 nghệ sĩ KeyEast là hoàn toàn bịa đặt. Họ quen và biết nhau nhưng không phải hẹn hò" - đại diện công ty giải trí Hàn Quốc phát biểu.

Sinh năm 1988, Kim Soo Hyun đang là tài tử hot nhất của màn ảnh Hàn. Anh được yêu thích qua các bộ phim như Mặt trăng ôm mặt trời, Vì sao đưa anh tới, Producers...

söûa HANDYMAN XE G ÑOÁNLöU CAÂY,ñoÄ CAÉTNCOÛ SERVICES HANDYMAN PP caé t coû & laø m vöôø n & RÖÛ A DRIVEWAY HOÀ NG TRUCK VAN CAR

TỪ $25 0450 548 282

CHUYÊN VỀ SỮA CHỮA NHÀ CỬA, SHOP....

SỬA CHỮA XÂY DỰNG NHÀ CỬA

* Sửa chữa & bảo trì: cửa, cửa sổ, vách, phòng tắm, nhà bếp ... PHONG: •Điệnxe,máyxe,hộpsố.Xeđềkhôngnổ, CAÉT COÛ - ÑOÅ RAÙC và toàn bộ nhà 9Sửa chữa làm mới nhà, garage, granny flat quênchìakhóa,cửakiếngđiện,thaynhớt. CHUYE N : *cỏ Thay mới, lắp đặt, sơn và làm mới nhà cửa 9*Ñoá Cắtn caâ 9Sửa nhà vách garage ÑOÁngăn N CA Y sửa - LAØ M VÖÔØN •Nhậnthaybìnhđiện,cụcđề,cụcsạc. y, laáyhàng goác caâ y baècác ng maù y stump - Grinder. * Làm rào loại 9Làm chip rốc, sơn •MáySCANNERchoxebịnổiđen. 9*Caé Chăm sóc vườn * ,Các nóiquanh chung của t coû röûa công beâ toânviệc g, töôøkhác ng xung nhaø . handyman

Sữa TẬN TÂM, NHIỆT và ĐÁNG TIN MAU LEÏ & UY Laøm vieä c- taä n chữa nhaø –TÍN Uy tín. TÌNHmóng nhà, gia cốCẬY các kết n cấu Giaù caû phaûloại i chaê g!chịu lực.

GIAÙ PHAÛI CHAÊNG

*COÙ BAÙN THUOÁC XÒT COÛ GIAÙ REÛ.

Liên lạc: Lam 0405 111 406

ABN:98471771

Nhaän caét coû, caét caây, ñoå raùc, laøm vöôøn, doïn deïp töø A-Z.

Caét coû, ñoå raùc & doïn deïp. t caây, laøm vöôøvà n. Troàgiá ng caùcả c loaïicạnh bonsai. tranh năm kinhCaé nghiệm Dôõ thaûm cuõ. Clean nhaø & shop. Ñuïc gaïch cuõ vaø ñem boû. Nhaän sôn nhaø do thôï gioûi nhieàu naêm kinh nghieäm. Dôõ nhaø kho, dôõ garage. Laøm carport. Laáp hoà taém - Laáy ñaát ñi boû. Ñaøo moùng nhaø. TEL: Laøm water proof.

Chúng tôi làm mọi Hơnloại 25 máng xối

Clean maùng xoái, driveway

High water presser cleaning.

        

Lấy thẳng từ hãng Máng xối, Bảo vệ khỏi lá cây Bảo lá cây • Mái nhà kim loại Baûo ñaûm saï ch seõ vệ vaø ñeïkhỏi p. Máinhà nhà kim loại, Phục hồi mái nhà • Phục hồi mái Giaù caû phaû i chaê n g. vụ đáng tin cậy và giá cả cạnh tranh 02 9748 3022 Khảoy/tuaà giá n. LaøDịch m vieä c 7 ngaø 9755 9207 Giaù raát phaûi chaêng. WEB: www.abcseamless.com.au Hãy gọi chuyên gia 9748 0414 811 058 miễn phí 3022 Andy:www.abcseamless.com.au 0488 881 505 E-mail: abc@abcseamless.com.au Vieäc laøm uy tín & Baûo ñaûm. 0414 256 324 Laøm vieäc taän taâm u-uy tín.

T8/2018

BON WEST KHÁNH NGUYỄN Handyman Veõ Baûng Hieäu

• Nhận sơn sửa nhà cửa Chuyeâ Moâtắm n nhà bếp • Tân trang n phòng gỗ • Ngăn phòng, nới vách,Thöï lót sàn Neon c Ñôn • Làm vườn, đào đất, đổChöõ xi măng Bieå u Ngöõ Noåi • Mọi công việc p liên quan cửa Truck Ñeø n Hoä Xenhà van, c bieät: Tận tâm - Uy tínÑaë- Chất lượng Window Display Cho Coâ ng Ty Ñòa OÁc Veõ maãu, goùp yù tröôùc khi thöïc hieän GIÁ ĐẶC BIỆT CHO QUÝ ĐỒNG HƯƠNG

Taán Quang: 400 105 588 Tel/Fax: 9823 8568 – 9610 3221 (h)

Liên lạc: 1300 050 677 hoặc Tiến 0401 287 977 1800 684 20/29Ph: Governor Macquarie Drive,588 Chipping Norton

Xin gọi Khánh: 0410 919 688

VINH CAPENTER CITY ARTIST SIGNS GRAPHIC DESIGN

Contractor License No: Baû 144599 Chuyeâ n Nghieä p Veõ ng CHieäu: CHUYÊN NHẬN: * Banner, Ñeøn hoäp, Chöõ noåi 9* Nối nhà Menu 9* Làm Thaysườn maëtnhà Plastic 9* Làm ống aûcống In hình nh côõ lôùn töø maùy in 9kyõĐóng thuaägyrock t soá digital 9 Xây granny flat Email: Info@cityartistsigns.com.au 9 Tân trang phòng tắm và nhà bếp. Lieâ n laïphụ c Tony: (Cần người việc)

Ph: 0410 632 768 – 9600 6690

Ph: 0425 316 078

ACN: 617 421 664

Ñaëc bieät nhaát: Builder Lic.: 307646C

Carpenter Lic.: 264032C 15 - 50% Off

Laminated Floating Solid Bamboo etc… CONSTRUCTION PTY LTD Haõy ñeán thaêm ngay phoøng tröng baøy vaø nhaø kho cuûa chuùng toâChuyên i Builder Lic No. 166817C

Xây nhà mới granny flat, nới phòng và lên lầu, sửa chữa nhà cửa và làm phòng tắm, shop. Chất lượng, uy tín, bảo 8/5 St, Fairfield East NSM 2165 đảm quýMalta vị hài lòng.

• Tư vấn, thiết kế, thi công, sửa chữa nhà cửa. •Tel: Kỹ9726 sư nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây cất: 9688 - 789 0400 705 785 Can: 0421 314 Building plan, Town house, house, duplex, triplex, Chuyên cung cấp & lắp đặt nền nhà GRANNY FLAT BUILDER villa house, warehouse, factory, fitting, chất lượng shop hàng đầu tại Sydney... Engineer/ Builder License No 238663c

granny flat.

Kỹ sư thi công 9 Solid Timber 9 Bamboo Floor Quang 9Michael Laminate 9 Tiles (lót Pham gạch)

Chuyên về Flat các loạiFrom nền nhà: Theâm balcony 20m2 – 40m2 60m2 Granny * Laøm thoaùng khoâng gian granny flat * Coù saân vaø maùi che * Xin giaáy pheùp Council.

0401 206 063

Theâm 1 Home Office 35m2

* Theâm 1 nhaø beáp vaø phoøng taém * Xin giaáy pheùp Council * Theâm thu nhaäp

From $50,000 From $20,000 3/113-115 Punchbowl Road 7/360 Vardys Road Chuùng toâi ñaûm baûo giaù caû caïnh tranh thò tröôøng vaø hôïp phaùp! Vv (Vietnamese) 3332191 772, Jonathan (Chinese) 0414 559 381 Kings Belfield0416 NSW Park NSW 2148 GRANNY FLATS THINK info@thinkgrannyflats.com.au Ph: 9750 5095 Ph: 9831 7621 T11/2018 www.thinkgrannyflats.com.au

Casavaconstruction@gmail.com

ABN: 44607567215 - Lic: 297206C

Ñaëc bieät naêm môùi: gaø ñoâng laïnh • Chúng tôi chuyên về Granny Flat. ■ Thiết kế bản vẽ kiến trúc cho căn nhàsize lý 1.1 tưởng $13/con - size 1.0 $10/con • Nhiều năm kinh nghiệm thiết kế, *Coù baùnFlat, nhieàu gaø nuoâi ngoaøi vöôøn (1.5kg) vaø gaø của bạn, Townhouse, Apartment, Granny xây dựng và approved Council từ A - Z. troáng (2kg) giaù $14/con Shop, Store & Gym room..... *Gaø töôi loaïi lôùn (1.6kg) $13/con. Mua nhieàu seõ ñöôïc GiaùCDC, caû caï nhOc tranh giaûm giaù. ■ DA, CC, and Laáy phöông chaâm *Gaø giaø loaïi lôùn 1 naêm tuoåi $2.5/con ■ Private Certiffier, Survey, Storm Water*Vòt and 4 thaùng tuoåi $10/con. UY TÍN CHAÁ T LÖÔÏ N G laø m vieä c Structural Engineering.

Mua 50 con hoaëc hôn seõ Còn chần chừ gì nữa, hãy gọi ngay để được PHI ANH NGUYEN B. Arch, B. Arch St,nB.giaù Inf Scraát ñaëc bieät tư vấn miễn phí và tham khảo nhiều nhà mẫu baù Mob: 0415 282 805 Email: đang xây dựng của chúng tôi. npaarch@hotmail.com Baùn Sæ Tröùng Gaø Töôi

LÊ - 0451 996 789

MAISON GROUP ABN 68 162 378 341 Lic. 114479C

* Extra large (800g): $7/30 tröùng/ tray. * Large (700g): $5/ 30 truùng/ tray. * Medium (600g): $5/30 tröùng/ tray. * Small (500g): $2.99/ tray. * Soá löôïng coù haïn, chæ baùn cho moãi khaùch haøng 1 tray.

Nâng cấp & tân trang nhà

Nhận xây N cất, sữa NGÖÔØ chữa,I làm BAÙN THAÚ G CHO TIEÂUsườn THUÏ & •nền Tân nhà trang phòng tắm & nhà bếp

MOÃI NGAØY VÔÙI GIAÙ BAÙN SÆ

construction - renovation - framework - excavation Tröùng Vòt

• Lót gạch, đóng sàn gỗ, lắp đặt nền laminate $13 - $14 tray/20 tröùng Nhà, ànchuyên *Gaøduplex laøm saïchvloâ g $18/con. granny flat • Cung cấp và gắn mái che vải, mái che patio Vòt töôi töø $14 - $15/con *Vòt laøm saïch loâng $14/con. cho phòng lạnh Nhận thiết kế và trang trí nội thất shop (fit out) *Gaø giaø (ñeå haàm) laøm saïch loâng $6/con. Mieãn phínhà, giao haøthất ngvàneá u nhà • Phục hồi máiChúng sơntôi nộicó ngoài mẫu nhà,

mua töø 15 con trôû leân. Lo thủ từ A n - Zg gaø Hieän ñang coù baùtục n tröù granny flat 60m2 Kiểu mẫu theo khách hàng yêu cầu 73 Boundary KHẢO GIÁ MIỄN PHÍ Rd, Schofields NSW 2762 nuoâi ngoaø i vöôøn giá từ $109,000 Phục vụ tận tâm, nhanh chóng Môû cöûa: Thöù Hai – Thöù Baûy: töø 8am – 4pm.

Chuû Nhaät: nghæ

9627 1487 Gọi John: 0430 839 999 LÀM VIỆC TẤT CẢ MỌI VÙNG • tường gạch, trần cao 2.7m* CÔNG VIỆC ĐƯỢC BẢO ĐẢM

contact@maisongroup.com.au - www.maisongroup.com.au

* conditions apply

T1575

Chuùng toâi chuyeân xaây Granny Flat & Home Ofices Thieát keá, xin giaáy pheùp vaø xaây döïng ñaûm baûo chaát löôïng, beànWeb: laâu theowww.floorvenue.com.au thôøi gian, ñeïp vaø nhanh choùng

* Nhaø gaïch * 2-3 phoøng nguû * 1 phoøng taém vaø phoøng giaët * Nhaø beáp vaø phoøng khaùch 9*Engineering Floor Troïn goùi standard-premium

Lê Nặc Ý là sao nam lâu năm của đài TVB. Năm 2014, anh kết hôn với người đẹp Lý Khiết Doanh. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, Lý còn là con gái một gia đình giàu có sở hữu khối tài sản hon 500 triệu HKD.

Tin đồn này không phải không có cơ sở. Ngày 30/9, Ahn So Hee thông báo ký hợp đồng với KeyEast - công ty quản lý của Kim Soo Hyun.

CAÉT COÛ TIMBER FLOORING LÔÏ I G.V.L. ANDY LAW MOWING ABC SEAMLESS HAÛ I LAØM VÖÔØN ABC SEAMLESS Handyman V&Q HANDY MAN CAÉT COÛ, LAØM VÖÔØ N, ÑOÅ RAÙCDISCOUNTERSÑOÅ RAÙC GUTTER ABN: 31576388502 - Lic no: 153768C CHUYÊN NHẬN: NớiAphòng, LÀMQuýMÁNG XỐI GIÁgặpRẺ nvấn : đề với máng xối SÖÛA CHÖÕ NHAØ - SHOP vị có thể tin tưởng tôi khiNhaä

$24/m2

$98,000

Loại rắn hổ mang thường xuất hiện ở khu vực này, và người bị cắn chết chỉ sau 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi vẫn còn may mắn. Hiện giờ, sức khỏe tạm ổn 8-9 phần rồi, các bác sĩ nói khoảng 10 hoặc 15 ngày nữa tôi có thể xuất viện”.

9608 3907 - 0413 513 115 Tom Nguyễn XIN LIÊN LẠC: 464 0452 642 644 ( Andy Tran) 0410 316 266 HUE: 0435 003 Brian: 0449 677 868

Chuyeâ n cung caáp sæGranny vaø leû caù c loaï : Solid + GST + chi phí đất Gạch Veneer - 60M2 Flat Từi goã $112,000* Goã cöùng cuûa UÙc & Saøn goã Euro Oak. timber, Floating, Laminated. - Trần nhàchuyeâ cao 2.6m - Tường trần nhàc loaï cáchi saø nhiệt r2.5 Do thôï n nghieä p laé& p raù p caù n goã Warehouse & Showroom: cho shop,toàn saøn nhà nhaø -vaø u thang goã với cửa mềm - Tủ âm - Downlight Bếpcaàpolyurethane 296 Parramatta, Road, Auburn NSW 2144 - Các thiết với 5|năm Thöông Maïbịi &bằng NhaøsắtÔÛ không | ToøarỉNhaø Cheábảo Taïođảm Kim Loaïi - Bao gồmGiaù tất cảtöøCouncil and Certifier Approvals Xây nhà của bạn tốtkế nhất -Laø Baomgồm raá t tất kyõ cả vaøbản ñeïvẽ p ,& uythiết tín.Khaû o giaùvà mieãnằm n phí.

WAREHOUSE SALE

Anh nhớ lại: “Bất kể loài rắn có độc nào cũng nguy hiểm khi độc ngấm vào máu. Ngay khi biết mình bị rắn cắn, tôi giống như người ngồi trên lửa đốt. Cảm giác rất sợ hãi, tôi lo sợ sẽ chết nếu đó là rắn hổ mang.

"Kim Soo Hyun và So Hee hẹn hò ít nhất được 1 năm rồi. Mỗi khi có thời gian rảnh, cậu ấy thường đến đây và rời đi rất bí mật" - một cư dân của tòa nhà khẳng định.

9746 6866 - 0421 703 TEL: 0405 399376 943

Cöûa THỢ XÂY NHÀ MASTER BUILDERS VỚI TRÊN 30 NĂM KINH NGHIỆM CHUYÊN VỀ GRANNY FLATS CHẤT LƯỢNG ƯU HẠNG, NHÀ Ở & NHÀ DUPLEX CAO CẤP

BUILDING CONSTRUCTION

CHUYÊN: NGHIỆP: THỢ THÔÏCHUYÊN CHUYEÂN NGHIEÄP - NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM. 9 Sửa chữa nhà cửa, nới “Chuyên nhận sơn,plain sửa, -tân *Nhaä ñoå Betong Stancil - Stamp. phòng,n ngăn vách, sơn. *Footing haø n g raø o Neà n granny flat. trang nhà cửa, lót gạch phòng 9 Làm carport, máy che, hàng *Troà n g caâ y caû n h, traû i coû , soû i , voû rào, tắm,ống sànnước, nhà, gas. sàn gỗ, toilet. caây. 9 Taä Lótngạch, tân trang phòng taâ m - goïnmái gaønche g, giaù caû cả phaû “Làm carport, và tất cáci chaê côngng.việc tắm, bếp, chống thấm. Goùp yù - khaûo giaù mieãn phí. linh tinh liên quantuïđến nhà cửa. 9 Làm sàn gỗ, Lodecking, thuû claminate. Council. Việc làm uy tín cả phải chăng NHIEÀ U iNAÊ M tâm, KINH206 NGHIEÄ M- -Giá VIEÄ C LAØ M BAÛ O ÑAÛM Thaù :tận 0405 469 - 9790 3034 Thaø n h: 0403 379 Liên 0416 88561 98 (gặp Tiến Dũng). Liênhệ:lạc VŨ:78 0421 733 558

51Sơn Seven Rd. Baukham Hills 2153 CHUYÊN  sửaNHẬN: Hills Tân trang nhà Chuyeân laép ñaët coû nhaân taïo cho saân vöôøn, saân shop phòng, nốitắm vách, ƒchôi Sơn, sửaNgăn nhà cửa - phòng - nhà bếp - toilet cho tröôøng hoïc, childcare, quanh hoà bôi vaø ƒlandscape Ngăn phòng, nối váchmái - sửache dột, thay tôn cũ - cửa lưới mở arch design. Carport, ruồit -kieä máng xối -coâ mái carport (awning) nöôù Sửac-,hàng chửa, làm mới Tieá m ñieänrào vaø ngche söùc- chaê m soùc. ƒ Làmbếp, đường nước nóng lạnh và thoát nước cho nhà, nhà phòng tắm  Thay các Thanh toaùn linh hoaït. shop - thay khóa Baûcửa, o haøcửa nh coû m. Khaû loại sổ 5naêThay tôn,o giaù mieãn phí. ƒ Làm mọi công việc mà khách hàng yêu cầu về nhà máng xối, hàng rào  Bọc cladding outside ƒ LótÑöù gạch, ván cho nhà - shop - phòng tắm. tieá ng Vieä t c:lót0450 939 768

“Tôi được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Các bác sĩ lấy máu xét nghiệm 3 tiếng một lần. Rất may mắn cho tôi khi đó không phải rắn hổ mang mà là một loại rắn thanh trúc” - Lê Nặc Ý nói.

khaûo giaù mieãn phí.

XAÂY NHAØ

CTN

Ngày 19/10, trang tin Naver của Hàn Quốc đưa tin, Kim Soo Hyun và cựu thành viên Wonder Girls Ahn So Hee đã bí mật bên nhau khoảng 1 năm nay.

9Sửa, mới rào, Đặc ra: Xử lý rác, dọn uLàm naê kinh nghieä m taïrác i uùc *Nhaän làm caét coû , ñoåhàng raùc cho vöôømáng n, haõnxối. g, xöôû ng, biệt nhaø… 9Thôï Cắtnhieà tỉa -beâ cỏ *Nhaä n*** ñoå Ngoài toânm g. ABN 95262205427 sửa hàng rào gạch bị dơ *Laø m vieä c taä n taâ m , vui veû . bieä t Dọn cho quyù ñoàng höông *Hoá tñaë raùc cBẢO: caù c -loaï i-. CHẤT 9giaù Chặt cây vườn ĐẢM LƯỢNG CÔNG VIỆC & GIÁ THỊ TRƯỜNG 9Giải pháp sửa chữa chống lún các loại

9 Laøm phoøng taém, toilets. Haõy goïi ngay cho chuùng toâi ñeå ñöôïc tö vaán vaø 9 Loùt gaïch, saøn goã. 9 Carport, awning, boïc nhaø, maùng xoái, ñoùng blue board. 9 Xaây granny flat. Tony Quang:

Showroom & Warehouse: 10/378 Paramatta Rd, Homebush West

TIMBER FLOORS

3

Kim Soo Hyun bị đồn bí mật hẹn hò cựu & thành viên WonderGirls

T1618

Licence N0: 206736C

Trong sự kiện tại Tây An vào ngày 16/10, Dương Mịch khẳng định cô không có ý định chứng minh đẹp tự nhiên bằng cách chụp CT cắt lớp.

T10/2018

S

ABN: 9415 592 9027 – BN: 98152833 awnings, dome, sunrooms 9Chuyên 9 vẽ và xây Grannyflat. •9Sửa Nhận sơn sửa, nhà 981 0420 529 9 Vöông: chữa nhàtân cũ,trang nới thêm nhà,–ngăn Sôn LoùTÔI t gaïphòng. ch – ÑoùNHIỀU ng saøn – Ngaên phoøng. CHÚNG DÙNG Thay n, toânTỐT ,nhà, maùnNHẤT glàm xoái,mái phoøng taémA toilet,. 9Đóng 9VẬTtraàLIỆU sườn NING Lng ,&W B Thay cöû a khoù a – Thay oá n g nöôù c noù laï nh. che. Thay bình gas &bảo ñieänđảm. – Laøm carport. 99Thợ Công việc uy tín, 9 đủ bằng nghề nghiệp để 10 năm 9 Nhiều kinhmột nghiệm. hoàno năm tất làm căn nhà. guarantee Khaû giaù mieã n phí 9 Khảo giá miễn phí.

Năm 1999, bà Trần xây bảo tàng tư nhân quy mô nhất thế giới trao toàn quyền cho Trì Trọng Thụy quản lý. Nói về người vợ giàu có, nam diễn viên tuổi lục tuần cảm kích: "Đó là người quan trọng nhất đời tôi".

T1555

Taân trang phoøng taém. Söûa toilet. Thay thuøng nöôùc noùng. Ngaên phoøng, nôùi vaùch. Laøm granny flat.

9 Điện & Aircon nhà - shop Vương: 0404 969 063 9 Granny flat extension 9 Renovation nhà-shop 9 Sôn, Tân trang phòng tắm & nhà bếp Loùt gaïch, Thay traàn, Ñoùng saøn goã, 9 Plumbing thay bình nước nóngnöôù gasc noùng laïnh, Ngaê n phoøng, Chaï y ñieä n ga, 9Thay Bán tất cửai bình entry nöôù doorc, Thay cöûûa, khoùa, caùcả c loaï 9 Shop signage ngăn phòng, đóng vách, sơn nhà-shop Laøm carport, Toân maùng xoái 9 Concrete 9 Sink waterproof 9 Tủ âm, shower screen Caån Thaän Mọi việc làm đẹp tuyệt hảo, tận tâm, vui vẻ, uy tín reû Ph: 0422 467 640 Giá cả phảiGiaù chăng.

Theo thống kê mới nhất, bà Trần Lệ Hoa là phụ nữ giàu thứ hai ở Trung Quốc. Mới đây, Viện nghiên cứu Hồ Nhuận (Trung Quốc) công bố danh sách Những phụ nữ giàu nhất Trung Quốc. Bà Trần Lệ Hoa - vợ "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy xếp vị trí thứ hai khi nắm giữ 49,5 tỷ NDT (tương đương gần 8 tỷ USD).

Trả lời phỏng vấn sau khi sức khỏe tạm ổn định, tài tử TVB Lê Nặc Ý cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 4h sáng. Lúc đó, anh chuẩn bị về nhà và bất ngờ bị một con rắn tấn công.

6T&T Stars Handyman

HANDYMAN LAWNS AND Special Effects GARDENS

Tuần Lễ từ 16.06.07 - 22.06.07

Tài tử TVB bị rắn cắn trên phim trường

HANDYCONCRETE MAN & LANDSCAPING Taân trang söûa chöõLic:a258530c nhaø

41

T7/2019

Cha chồng không TIMBER muốn Dương Mịch Handyman giống Angelababy FLOORING

Vợ 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy giàu thứ 2 Trung Quốc

Licence No. 175878C

VIETnEWS

iSSue 1486

T3/2018

H

JACK THAØ NSIU H ÑAÏT ANDY MAN A&V BìnhHandyman TAI HAPPY Linh Painting HAÛ MARRI I C K V I L L E ABN: 12558303936 HANDY www.happylawn.com.au 0481 348 834 CHUYÊN NHẬN: CHUYÊN: HANDYMAN VỀ SỬA NHÀ CỬA. ABN: 9415 592 9027 – BN: 98155833 CHUYÊN CHUYÊN: Thôï chuyeâ n CHỮA nghieä p veà saøn goã * * * * *

Tuần Lễ từVIETNEWS 09.09.16 - 15.09.16 33

SỐ BÁO ISSUE 16101527

Week of oct 23 to oct 29, 2015 Viet-News Australia - Issue 1091


34 VIETNEWS Bne8 Viet-News Úc - Issue 1118

SỐ BÁO 1610Tuần 13.07.18 -- 25.01.07 19.07.18 Tuần Lễ Lễ từ từ 18.01.07

BÍ AÅN NGOÂI LAØNG 2,000 NGÖÔØI BOÃNG "BOÁC HÔI" KHOÂNG DAÁU VEÁT Câu chuyện về sự biến mất của 2,000 người dân ở ngôi làng Inuit bên hồ Anjikuni, Canada cách đây gần 90 năm cho đến nay vẫn là một bí ẩn không lời giải đáp. Vào một đêm đông lạnh giá cuối năm 1930, lái buôn mua bán lông thú lông thú Joe Labelle tiến về ngôi làng gần bờ hồ Anjikuni thuộc vùng Kivalliq, Nunavut, Canada để kiếm tìm một chỗ chú chân nghỉ qua đêm.

điểm Labelle phát hiện 2 tháng. Nhưng nếu giả thiết này sự thật, câu hỏi được đặt ra là ai đã ở lại ngôi làng trước khi Labelle tới. Cứ như vậy, tuy còn rất nhiều nghi vấn nhưng Cảnh sát Hoàng gia Canada buộc phải khép lại hồ sơ khi không thu được thêm bất cứ manh mối khả quan nào. Sự việc này từ đó trở thành bí ẩn kéo theo không ít những giai thoại được thêu dệt.

Vốn đã từng nhiều lần ghé qua nên Labelle lần này không khỏi ngỡ ngàng khi ngôi làng yên tĩnh tới kỳ lạ. Tiến sâu vào trong, mọi thứ càng trở nên đáng ngờ. Những căn lều trống rỗng dù trong bếp vẫn còn đồ ăn, những bộ quần áo vẫn còn, những khẩu súng trường mà dân làng luôn mang theo người lại được dựng bên cạnh cửa lều.

Những giai thoại được thêu dệt

Labelle chạy tới chạy lui nhưng không tìm được ai hay nghe thấy âm thanh nào. Tất cả mọi thứ đều im lìm một cách đáng kinh ngạc. Trong tâm trạng thấp thỏm, sợ hãi, Labelle lao đi trong đêm tối, bỏ lại đằng sau ngôi làng nơi 2,000 cư dân từ già, trẻ, gái trai vừa "bốc hơi" một cách đầy ma quái. Sự sợ hãi làm chùn bước chân người đàn ông vốn dạn dày kinh nghiệm thương trường, nhưng không ngăn được ông chạy tới văn phòng điện tín gần đó để báo tin khẩn. Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) nhận được thông báo, khi họ tới ngôi làng sau vài tiếng, Labelle đã đủ bình tĩnh để kể lại câu chuyện kinh hãi mà mình vừa trải qua. Bắt đầu từ thông tin Labelle Bne2 Viet-News Úcđược - Issue 1090cung

PIN XE ĐIỆN CÓ THỂ TỰ SƯỞI ẤM VÀ SẠC NHANH BẤT CHẤP MÙA ĐÔNG GIÁ LẠNH

Các kỹ sư tại Đại học bang Pennsylvania, Mỹ mới đây đã tạo ra được một loại pin mới, có thể tránh một trong những trở ngại chính của xe điện là điều kiện thời tiết. Theo đó, mẫu pin này có khả năng tự làm nóng và hỗ trợ sạc nhanh bất chấp thời tiết giá lạnh.

Pin xe điện có thể tự sưởi ấm và sạc nhanh Nghiên cứu trước đây của Bộ năng lượng Mỹ cho thấy, thời tiết có thể ảnh hưởng đến quá trình sạc pin cho xe điện tới 25%, qua đó giảm quãng đường di chuyển của xe từ mức 128 km xuống chỉ còn chưa đầy 100km. Tuy nhiên với loại pin mới nhất của Mỹ có thể tự làm nóng để tránh bị tác động từ thời tiết lạnh, đặc biệt hỗ trợ sạc nhanh 15 phút ở bất kể mọi mức nhiệt độ khác nhau, thậm chí ngay cả ngoài trời đang -43 độ C. Các nhà khoa học đặt một lá niken mỏng với một đầu trên cực âm và đầu kia gắn vào cực thứ ba. Khi cảm biến nhiệt độ gắn cùng

Ngôi làng Inuit bên hồ Anjikuni, Canada và một trong số những người dân mất tích bí ẩn cấp, cảnh sát Canada đã mở một cuộc điều tra vào sáng hôm sau. Những manh mối đầu tiên được cung cấp bởi thợ săn Armand Laurent và 2 con trai của ông. Laurent nói rằng họ không gặp bất cứ ai vào thời điểm cảnh sát đề cập tới nhưng lại trông thấy một vật thể lạ bay lờ lờ trên trời vào ngày hôm đó. Vật thể này dường như thay đổi hình dạng trong quá trình di chuyển theo hướng về phía ngôi làng bên hồ Anjikuni.

hiệu động vật đào bới xung quanh khu vực huyệt mộ. Nhưng cũng không hề có manh mối về những kẻ đã trộm mộ.

Những tình tiết đáng sợ cảnh sát thu thập được

Những tình tiết kỳ bí chưa dừng lại ở đó. Cảnh sát còn nói rằng họ đã nhìn thấy một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ phát ra ở phía đường chân trời trong quá trình điều tra. Mang theo những nghi vấn đó, họ trở về mà vẫn chưa thể tìm ra lời giải. Hai tuần sau, dựa vào kết quả phân tích loại quả được nấu trong nồi canh hầm, cảnh sát nghi ngờ dân làng đã "biến mất" trước thời

Sau khi thu được những thông tin đầu tiên, cảnh sát tiến sâu vào trong ngôi làng. Không lâu sau, họ phát hiện nhiều ngôi mộ chôn cất trong nghĩa trang bị đào xới, quan tài bên trong cũng không còn. Những tảng đá bất thường xếp chồng lên nhau bên cạnh các ngôi mộ chứng tỏ không có dấu

pin phát hiện nhiệt độ trong phòng đang thấp hơn, nó sẽ truyền các electron qua lá niken. Quá trình này sẽ giúp gia nhiệt cho pin để cân bằng với môi trường xung quanh. Khi cảm biến phát hiện pin đang ở trên mức nhiệt độ phòng, đó là dấu hiệu cho thấy pin có thể sạc lại. Nhờ đó, dòng sạc chạy vào pin sẽ đạt được hiệu quả tối đa. Hiệu suất sạc pin sẽ suy giảm theo thời gian, trong đó các loại pin thông thường sẽ mất khoảng 20% dung lượng pin ban đầu chỉ sau khoảng 50 lần sạc. Nhưng trong thử nghiệm với khoảng 4,500 chu kỳ sạc nhanh 15 phút ở nhiệt độ 0 độ C với loại pin này cho thấy, độ chai pin chỉ khoảng 20%. Đây sẽ là con số rất ấn tượng bởi dung lượng đó đủ để cung cấp quãng đường di chuyển lên tới 450 ngàn km. Chao-Yang Wang, giám đốc Trung tâm Động cơ điện hóa thuộc ĐH. bang Pennsylvania chia sẻ: “Phương pháp sạc nhanh ở mọi lúc mọi sẽ cho phép các nhà sản xuất có thể sử dụng các loại pin nhỏ, nhẹ và an toàn hơn trong xe”. Các nhà nghiên cứu xúc tiến thương mại hóa loại pin này trong tương lai gần để thúc đẩy việc sử dụng xe điện để bảo vệ môi trường.

THIẾT BỊ CÓ THỂ CỨU SỐNG HÀNG NGÀN TRẺ EM VÀO MÙA NÓNG

Thiết bị nhỏ nhắn, cỡ một nắm tay nhưng có thể phát ra tín hiệu, giúp trẻ em thoát khỏi tình trạng ngạt thở trên xe ô tô vào mùa nóng.

Tạm gác lại thắc mắc này, họ tiếp tục tìm kiếm và phát hiện được một chi tiết cũng đáng ngờ không kém. Một đàn chó 7 con bị chôn vùi dưới lớp tuyết bên ngoài ngôi làng. Những con chó này sau đó được xác định là chết vì đói. Nhưng điều kỳ lạ là tại sao chúng lại chết khi mà cách chúng không xa là những túp lều chứa đầy thức ăn.

Nhiều người cho rằng người dân Inuit bị một thế lực nào đó sát hại hoặc dùng bị vũ lực bắt đi. Nhưng những dữ liệu ghi lại cho thấy không có bất cứ dấu hiệu của sự giằng co hoặc chống cự nào. Tới nửa sau thế thế kỷ 20, các tay thợ săn UFO suy đoán chính người ngoài hành tinh bắt cóc 2,000 người dân ở ngôi làng ven hồ Anjikuni. Giả thiết này được đặt ra dựa vào tình tiết vật thể lạ mà thợ săn Laurent đề cập tới với cảnh sát cũng như sự xuất hiện của tia sáng xanh kỳ lạ mà các sỹ quan RCMP khẳng định từng nhìn thấy. Một số khác lại cho rằng một thế lực siêu nhiên hay một con quái vật nào đó đã đưa dân làng đi. Tất nhiên, đây chỉ là những thuyết âm mưu được đặt ra mà không thể chứng mình được. Bởi trên thực tế, không có bất cứ manh mối cụ thể nào thu được, người duy nhất chứng kiến câu chuyện này cũng đã qua đời. Điều gì thực sự xảy ra với 2,000 người dân ở ngôi làng Inuit bên hồ Anjikuni, Canada đến nay vẫn là một bí ẩnLễ không có lời giải-đáp. Tuần từ 09.06.07 15.06.07

TẠI SAO LÚC NGÁP TA LẠI CHẢY NƯỚC MẮT?

Bishop Curry với ý tưởng có thể cứu sống hàng ngàn trẻ em Hàng năm có hàng trăm trẻ em được cho là đã chết do say nắng khi ngồi trong xe một mình vào ngày nóng. Thế nhưng, nhờ có một thiết bị của một cậu bé 10 tuổi, tên là Bishop Curry ở McKinney, Texas, Mỹ đã có thể ngăn ngừa được nổi ám ảnh của các ông bố bà mẹ có trẻ nhỏ. Cậu bé Bishop Curry gọi thiết bị này là Oasis, một thiết bị thông minh có thể theo dõi được nhiệt độ bên trong xe ô tô. Khi nhiệt độ đạt đến mức nguy hiểm, nó sẽ phát ra luồng khí lạnh, làm dịu mát không khí trong xe, đồng thời phát ra tín hiệu cảnh báo đến phụ huynh thông qua một chiếc ăng-ten. Ý tưởng của Bishop Curry bắt nguồn từ việc một em bé 6 tháng tuổi của người hàng xóm đã bị chết ngạt do nhiệt độ trong xe quá nóng. Mặc dù ý tưởng này mới chỉ được minh họa bằng in 3D, nhưng cậu bé đã kêu gọi mọi người cùng nhau gây quỹ để tạo ra sản phẩm tuyệt vời này. Họ đã trình bày ý tưởng của mình lên trang GoFundMe, số tiền dự kiến ban đầu là 24.000$, nó sẽ được sử dụng để sản xuất các thiết bị, cũng như đảm bảo bằng sáng chế.

Khi ngáp, cơ mặt, lưỡi và họng của chúng ta co mạnh, làm tăng áp lực trong khoang miệng. Áp lực này ảnh hưởng đến khoang mũi, tạm thời ngăn đường thoát của nước mắt xuống mũi, do đó nước từ tuyến lệ tràn ngược vào trong mắt, khiến mắt ta đầm đìa. Trong khoang mắt, bên trên và dưới mỗi con mắt đều có một tuyến lệ, có dẫn nước, giữ ẩm cho giác mạc và kết mạc. Nước mắt cũng rửa sạch bụi bẩn và sát trùng cho mắt. Thông thường, tuyến lệ chỉ tiết ra một ít nước mắt. Ban ngày lúc thức, trong vòng 16 giờ, tuyến lệ tiết ra khoảng 0,5- 0,6 g nước mắt. Khi ngủ mắt nhắm lại, tuyến lệ coi như ngừng làm việc. Nếu thế, hai con mắt lúc nào cũng đầm đìa nước ư? Điều kỳ diệu của con người chính là ở chỗ đó, vừa có bộ phận sản xuất lại có bộ phận tiêu thụ. Ở góc trong mỗi con mắt (y học gọi là nội xế) đều có các lỗ nhỏ thu thập nước mắt, thông xuống mũi. Nước mắt đi xuống hoà cùng với nước mũi sẽ chảy ra ngoài. Khi người ta mệt mỏi hoặc lâu không thở không khí tươi mới, trong cơ thể tích đọng quá nhiều CO2, kích thích thần kinh phản xạ, nên mới ngáp. Cùng với động tác này, một khối khí lớn từ miệng trút ra, sinh áp lực trong miệng, ảnh hưởng đến khoang mũi, tạm thời ngăn đường thoát của nước mắt, do đó nước mắt từ tuyến lệ tràn vào mắt. Ngoài ra những động tác làm co cơ mặt khác như cười ngặt nghẽo, hắt hơi, ho, nôn… cũng đều có thể làm chảy nước mắt.


ABN 33205745800 Chuyeân veà :

Nhận sửa và làm các loại màn: Saùo ñöùng (Vertical • Sáo Đứngblinds) (Vertical Blinds) Cöûa an toaøn Saùo ngang (Venetian blinds) • Sáo Ngang (Timber (Security Blinds) doors) Maùi che Maøn saùo cuoán (Al. & Fa. Awnings) (Holland • Sáo Cuốnblinds) (Holland Blinds) * Laép raùp vôùi vaät lieäu toát vaø beàn. * Moïi coâng vieäc ñeàu ñöôïc baûo ñaûm, ñuùng heïn * Ñeán taän nhaø ño ñaï c vaø khaû o giaù mieãn phí LIÊN LẠC ANNA

reû

Mọi công việc 12 tháng Xinđược lieâbảo n laïđảm c Trung Liên lạc Lộc: 0430 808 193 hoặc Nhạn: 0425 007 099

Tel: 9729Mob: 35680420 – Mob: 6220418 777401 681

T8/2018

VAÊ N N&N AILEEN TAÁ T CAÛ ñeø n vaø maø n cöû a !! ALUMINIUM - STEEL

HOT SALE ÑAËC BIEÄT ROLLER SHUTTER 40 - 60% OFF

Curtains Gates

-Cung caáp vaø laép raùp roller shutters Oyster lights ĐÈN & uDoors yeân cho nhaø vaø shop Was: $50

CÁC LOẠI MÀN CỬA

Lic No: R766 1033 Các loại màn cửa với giá bán Blockout Màn đã làm xong và làm Hoûi coâsỉ.Phöông: Pencil Pleat theo ý bạn. Fabric, sheer, lace, 9729 1409 – 0416 039 717 (80-140 x 213cm) accessories, tracks, decorative * Chuyeân baùn vaøpole may t caûblind caùcvàkieå sets,taá roller cònu Was nhiều maø n $70/pair vaûi, ren, caùch nhieä t. nữa...

Các lượng với Chloại đèn -chất Söûa chöõ a giá caù c loaï i roller shutters: CHUYÊN: Hàng rào, cổng tự động hoặc kéo tay, cửa sắt, Now: $25 bán sỉ. * Đèn Thay daây chandeliers, cho manual shutters mái che, ban công, rào hồ bơi, cầu thang nhôm, sắt, kiếng, crystal * Thay cho ñieän shutters (Motor cuûa YÙ) Đènmotrs downlights, Crystal light colorbonds, stainless steel. *Đèn Chuyeå n ñoå i töøpendant. manual shutter sang ñieän shutter oyster, Đèn • Hàn sửa thay mới mô-tơ cổng • Luôn làm kháchWas: hài$550 lòng Và còn nhiều nữa... Now: $330 Khaû o giaù mieã n phí! • Đến khảo giá và tư vấn miễn phí *Now Ñoùn$20/pair g caây vaø caùVIEN c vaät HONG duïng veà maønCURTAIN . M.M.D AND LIGHTING Call (Henry) Huy Shop 107 sơn Rd để East, Cabramatta • Có màu và hình khách lựa Best Price Giaù ñaëkiểu c bieätmẫu, cho quyù ñoànCabramatta g höông (Kế bên Siêu Thị Nam Phương, Bà Bé - chỗ đậu xe phía Phone/ Fax:sau) (02) 9711 9567 TEL: 0431 696 931 hoặc 0432 221 976 Ño Vaø Coá Vaán Mieã Phí4334 Mob: 0401 181 912 Tel: n 8764

Mob: 0423 927 076

Workshop: 3/48-50 Chadderton Street, Cabramatta, NSW 2166 Website: www.vienhongmmd.com

PHAN NSW

N BOÛ XE MIEÃN PHÍ Nhaä LAØMn Boû TUÛ Xe AÂMMieãn Phí NHAÄ CTA REMOVAL WARDROBE BROS

ABN: 42 522 065 997

T6/2019

Chúng tôi nhận kéo để bỏ xe miễn phí THÔÏ CHUYEÂN LAØM TUÛ AÂM TREÂN 20 ∆ Hoặc chúng tôi trả tiền cho mỗi chiếc M KINH M $2,000 xe Vans,NAÊ Utes, TruckNGHIEÄ lên đến Vôùi taát caû loaïi cöûa keùo, cöûa baûn leà baèng kieáng, goã. Ño vaø Khaûo giaù mieãn phí! Vieäc laøm baûo ñaûm laâu daøi! MICHAEL : 166 894 ANIBAL: 0418 tiếng Anh) Baïch:(nói0404 049 368 (Noùi tieáng Vieät)

24 7

0414 423 200 (02) 8764 8071

Email: info@securalux.com.au | Web: www.securalux.com.au

Haõng chuyeâCÔNG nvề: cung caápTY & laé p raùp: MÀN Chúng tôi chuyên

* Security door, Screen door • Làm kiếng 2 lớp cho cửa và cửa sổSafety hoặc bất kỳ kích thước nào

Call: 0402 551 029

Nhận dọn nhà DOÏ xuyên CHÔÛ N NHAØ tiểu bang: Melbourne * SHOP - VAÊN PHOØNG - Sydney và Sydney * DAØN Xe NAÂ NG TÖÏ DOÄNG. Melbourne. truck Chúng tôi nhận kéo để bỏ xe MIỄN PHÍ! có dàn nâng tự động. • Chúng tôi mua tất cả các loại xe từ $150 - $300 tôi có đạc của •Chúng Trailer, Van, Ute,bảo $WD,hiểm Truck:chở $200đồ - $1000 khách hàng. • Truck và xe hơi còn Rego, gọi chúng tôi để cho giá Muốn biết chi nói tiếttiếng xin vào Xinthêm liên lạc Anhwebsite (VIEÄC LÔÙN - NHOÛ) www.ctaremoval.com

Mob: 0402 551 029

MOB:lạc 0404 959 598 - TEL: (02) 4625 4178 Liên 0413 703 600 muntheranny@hotmail.com

T8/2018

Minh: 0431 802Nhạn: 283 0425 007 099 Screen Safety door Lộc: 0412 9930430 256 808 193 - 02 9644 9783

9 Chuyeân Nghieäp, Mau Leï & Ñaùp ÖÙng Tieâu Chuaån Council - Sáo cuốn (Holland Blinds) 9 Giaù caû phaûi chaêng cho ngöôøi Vieät FREE 36 Bowden St, Cabramatta -Sáo gỗ (Timber Blinds) www.mltbhomeimprovement.com Khảo giá miễn phí xin gọi:

ROLLER SHUTTERS AUSTRALIAN CHUYEÂN LAØM:

KHAÛO GIAÙ MIEÃN PHÍ

NôiTim ñaâu0412 coù giaù141 reû hôn, m 5%Australian treân giaù reû ñoù 990chuùng toâi seõ bôùt theâ Quality Made Professionally Installed

SÖÛA XE LÖU ÑOÄNG

NHAÄN BOÛ XE

NHAÄN BOÛ XE MIEÃN PHÍ

TRUCK VAN CAR MIEÃN PHÍ

Dean: 0451 824 157 29 March St, Liverpool NSW 2170

•Chuù Điện máy xe,o hộp số. đề không nổ, ng xe, toâi nhaä n keù ñeå boû xeXe mieã n phí. quên chìa cửa kiếng thay Hoaë c chuù ng khóa, toâi traû tieà n cho moãđiện, i chuyeá n taønhớt. u, xe: $5,000 n, Utes, n ñeáncục •Vaù Nhận thayTruck bìnhleâđiện, đề, cục sạc. appies. cho xe bị nổi đèn. •Conditions Máy SCANNER 24/7

Chuùng toâi nhaän keùo ñeå boû xe mieãn phí. Hoaëc chuùng toâi traû tieàn cho moãi chieác xe: Vans, Utes, Truck leân ñeán $5,000

Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm taïi UÙc Giaù ñaëc bieät cho quyù ñoàng höông

Mick: 0405 001 000 - 9730 3232

Tom Nguyễn 0410 316 266

Conditions applies - 7 ngaøy/tuaàn: 24/24

- Cung caáp nhaân löïc, neáu quí ñoàng höông caàn

ABN: 18758854811

* ChuùnTHÔÏ g toâi nhaä n keùo ñeåNboûMOÂ xe N mieãn phí. CHUYEÂ *Chúng Hoaë chuù ng toâi traû tieà n vịcho moã i tuần. chieá • Sửa chữac tôi • Bảo loại máy lạnhc xe. đếntrìtận• Vô nhàgas quícác 7 ngày xe Vans, Utes, Truck töø $200 Tốt nghiệp tại Melbourne - 28 năm kinh nghiệm về ngành xe hơi.

ñöôø ng vaø töø/ caù c baõigear ñaáubox giaù Chuyên • Check xe miễn nghiệp phí về Electronic cho: • HR licence auto synchro is. $1,000 ngöôøi laøm vieäc naëng. c laøm baûauto o ñaûm/, synchro caån thaän vaøgear nhanh choùis ng. $1,300 bằng • HCVieä licence box • Bán & sửaXe phụchạy tùng máyXăng lạnhvà xeDầu. caû phaûi auto chaêng/cho quí ñoànggear höông. *Nhận Kiểm soát máy bằng&computer đời mới. nhận độ lạnh Kasy: • MCGiaù licence synchro box is $1,700 • sửa chữa cấp giấy chứng ÑAËC BIEÄT: * Thử bộ phận đề điện tử. • FORKLIFT TRAINING AVAILABLE cho xe chở hàng đông lạnh 0422 795 950 * Những hư hỏng không đề máy được. Giá rẻ đặc Coù xe nhoû, doïn nhaø cho ngöôøi lôùn tuoåi • Special upgrade from HR licence to * Sửa các loại cơ. chuyeân moân biệt NHAÄlicence N BOÛ XEauto / synchro gear box is $2,600 vaøcho hoïcộng c sinh giaù töôïng tröng. Anchữa taâtấtmcảkhi ñeáđộng n thôï MC 9790 NGUYEÂN * Thay cục sạc và cục đề - Sửa chữa - bảo trì 2983 máy lạnh. đồng ngườiu naêm kinh nghieäm. Nhieà WeCHIEÁ train you and we assess you. No RMS driving C MIEÃN * Sửa chữa điện xe. Liên lạc * HiHùng: Tech Scaner specialist. VIệt test required. Give us call. FREE Noù i tieá ng Anh PHÍ! A.Thoï: 0402 081517 9785 8536 0413 371 732 (Home) Email: info@highwaytruckdrivingschool.com.au 8764 1554 Email: AAALLforcars@hotmail.com Bảo Đảm Liên lạc: Website: www.highwaytruckdrivingschool.com.au

O ÑOÂ NGBAÛ REMOVAL L DRIVING SCHOOL P

VAÊN SÔN REMOVAL KHOA - Mobile Mechanic ABN: 610 301 625 39

9726 0780 - 0416 299151 199 Mob: 0434 504

ROYAL REMOVAL

Chuyeân nhaän chôû doïn nhaø, shop, haõng xöôûng. Coù meàn ñeå bao ñoà an toaøn, laøm taát caû moïi coâng vieäc lôùn, nhoû.

* Nhaän ñoå raùc

T1581

9 Dạy đúng theo kỹ thuật mới nhất của RTA 9 Nhiệt tình, tận tâm, uy tín 9 HLV đứng tuổi nhiều năm kinh nghiệm * Chuyeân chôû - Doïn nhaø - haõng, shop. 9 *Khoá học 25 giờ dạy + 3 lần thi Nhaän ñoå$1500 raùc giagồm ñình. 9 *Dạy giờ $50/1 giờ 9 Xe coù giaøn naâng töï ñoäMượn ng. xe đi thi $150 9 Đặc biệt xe Toyota Coronna hatch back đời Vieämới c laø2016 m caån thaän & Giaù caû phaûi chaêng Xin n laï c ÑoâViệt ng: -Anh Chúng tôilieâ nói tiếng

• Giảm giá cho người về hưu & sinh viên CHUYEÂ N CHÔÛ DOÏN NHAØ • Đề máy xe (starter) +*máy điện (alternator) Haõnphát g, shop. * Trong vaø ngoaøi tieåu bang. • Bình điện (battery) * Xe lôùn vaø coù daøn naâng töï ñoäng. • Thắng xe / phanh (brake) t: MOÃ I TUAÀN COÙ 2 CHUYEÁN • Ñaë BảoctrìBieä theo log book ÑI caùc tieåu bang: Adelaide • Brisbane Bảo trì + sửa- Canberra xe -Melbourne. • Kiểm tra xe trước khi mua n Sôn: 8786 2892 • TấtVaê cả công việc (02) đều được bảo đảm Mob: 0439 734 299

* Giaù raát phaû i chaên789 g. 0449 599

BIG BOY

0406 090 000

REMOVAL

* Chuyeân chôû doïn nhaø, haõng, xöôûng v.v… * Nhaän coâng vieäc lôùn vaø nhoû, ñöôøng xa vaø gaàn. * Xe truck lôùn, coù ñaày ñuû thieát bò, daøn naâng. * Giaù töø $60/1 giôø. * Phaûi thueâ ít nhaát 2 giôø.

24 giôø/7 ngaøy

VIEÄC LAØM ÑAÙNG TIN CAÄY, BAÛO ÑAÛM

$60/giôø (ít nhaát laø 2 giôø). Xin Lieân laïc:

27.10.17

Instructor License Number: 013886

>>

MINH HAÛI

NHAÄN BOÛ XE MIEÃ PHÍ SỬA XENLƯU ĐỘNG Call: 0402 551 029

Lic. No BA 2894

Chuyeân moân di chuyeån haõng, shop. Đặc biệt: Chuyeâ n keù o caùthi c loaï i xe doïclái HC -và chấm cho loạihö bằng MC

Web: www.awningshutter.com ABN: 80 160 700 863

° Chúng tôi chuyên lắp ráp Roller Shutter * Chuyeân laøm caùc loaïi maøn saùo, roller shutter vaø maùi che cho & shop. vôùi chaát lieäu toát (heat & UV protection). (Al. & nhà Fa. Awnings) Bảoinđảm * Plantation timber, từ Al. (made USA) vôùi ° Thay dây,shutter motorPVC, và chuyển giá rẻ hơn khoù a an toaøsang n. manual tự động. mọi nơi ° Việc làm uy tín và chất lượng.

n gN BOÛ XE CHENG NHAÄ TRUCK DRIVING SCHOOL Huø SỬA XE LƯU ĐỘNG MAÙ YMIEÃ LAÏ H XE NN PHÍ

XETrung TRUCK LÔÙN. tâm đào tạo và cấp bằng lái xe tải các loại HR, HC, MC (B-double) licence GIAØN NAÂ N G TÖÏ ÑOÄNG. - Trong vaø ngoaøivà tieåu40’ bang. Chúng tôi dùng xe đầu kéo (Prime-mover) trailer, thực tập và

QUALITY

RESIDENTIAL AND COMMERCIAL Taâ m:ABN0404 823 988 217 689 688

SAØI GOØN XE KEÙO

0450 689 589

SÁO MIỀN TÂY

•- Plantation Cửa lưới ruồishutters screen) & cửa an ninh (security screen) KHAÛ O GIAÙ MIEÃN PHÍ grills). Löôù(fly i ruoà i (fly screen) • Lưới cửa gồm loại thường hoặc loại thép không rỉ Mọicơcông việcdoanh được bảo đảm đứng (Vertical Blinds) *•- Sáo Roller Có sẵn các Shutter sản phẩm cho nhà ở hoặc sở kinh •*- Sáo Khung cửa được làm từ hợp kim nhôm Boïcngang phoøn(Venetian g kieángBlinds) (glass12enclosure). tháng

T10/2018

T6/201

PO Box 145, Edensor Park, NSW 2176 Ph: 02 9610 6443

Giá wholesale chovàquý đồng hương CHÚNG TÔI CHUYÊN VỀShutters CÁC • Cửa an ninh Louvre các tòa xây đã xây * Song nhoâ m an toaøLOẠI: ncho cho cöû anhà soåmới (window

9645 6303 LieâPh: n laï(02) c: PETER TRAN

0401 292 812

ROLLERWindow SHUTTERS & SECURITY DOOR Westside BLINDS MLTB

T4-2019

CHÚNG VỀ CÁCnLOẠI: ChuùTÔI ngCHUYÊN Toâi Nhaä Laøm: - Plantation Shutters Plantation Shutters - Sáo đứng (Vertical Blinds) Vertical BlindsBlinds) - Sáo ngang (Venetian - Sáo cuốn (Holland Blinds) Holland Blinds - Sáo gỗ (Timber Blinds) Ñaëc bieät mua taïi haõng giaù raát Giá wholesale cho quý đồng hương Ñ/C: Unit 6/48 – 50 Chadderton St. Khaûo giaù mieãn(Keá phíbeân Ming On) Lansvale

ANNA BLINDS

Chuùng toâi nhaän keùo ñeå boû xe MIEÃN PHÍ! * ChuùngSỬA toâi muaXE taát caû caùc loaï i xe töø $150 LƯU ĐỘNG - $300 Lic no: 39696 Trailer, Van, Ute, 4WD, Truck: $200 $1000 Có thợ chuyên về Honda, đã làm trong hãng chính Honda * Truck vaø xe hôi coøn Rego, goïi chuùng toâi nhiều năm, ñeå cho giaùđặc . biệt về hộp số. Kỹ thuật vững 9Có nhận cấp pinkslip Bảo đảm giá rẻ • Sửa chữa & bảo trì các loại xe xăng XinNhận lieângialaïcông c noù i tieá ng Anh. ĐẶC BIỆT: – Sửa chữa dầu. – Trao đổi – Mua bán cục sạc, cục để tất cả các loại xe, tàu, • ĐiệnMob: xe, kính 0402 xe. 551 029 truck, giá rẻxe lấy đóng liền. thuế đường (Pink slip). • Check

Mob: 0419 285 825 ĐIỆN - MÁY - HỘP SỐ - SỬA CHỮA TẤT CẢ CÁC LOẠI XE

0416 020 679

muntheranmy@hotmail.com

0419 134 340 60 Townsend St, Condell Park

T10/2018

ABN: 15 277SÁO 103 765 CÔNG TY MÀN MIỀN TÂY

35 35

TỐT NGHIỆP: • Tune-up & services.

TẠI ÚC – TRƯỜNG BÁCH CÔNG PHÚ THỌ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG

MMM ALL FOR CAR SFA Scrap Aus.

570 The Horsley Dr, Smithfield *NSW 2164 | Mob: 0410 192 726 Chuùng toâi nhaän keùo ñeå boû xe mieãn ABN. 399 596 301 56 | Email: sfascrapaus@outlook.com phí, hoaëc chuùng toâi traû tieàn cho

i chieá xe töøñi:$150 Xe khoâng caàn duøng, hö hoûn-gMoãhoaë cc boû $150 - $1000 - Vans, Utes, Truck giaù töø $750.

Nếu bạn muốn bán gấp để có tiền, đến với chúng * Chuù nghãy toâi cuõ ng mua laïi nhöõntôi. g chieác Chúng tôi sẽ báo giá qua điện mà vụ utes, xethoại môùi, cuõ , bòkhông hö vôùi có giaùnghĩa cao: van, truck v.v… CHÚNG TÔI SẼ ĐÓN VÀ ĐƯA CÁC BẠN GỌI NGAY HÔM NAY: 0410 192 726

LAY & ASSOCIATES SOGHO

T1620

Westside WindowBLINDS BLINDS OCC WINDOW

VIETNEWS VIETNEWS

ISSUE 1527 ISSUE 1610

Week of of Jul Sep13 09totoJul Sep 15, 2016 Week 19, 2018

Các Dịch Vụ

INTERNATIONAL PTY LTD Môi Trường & Dọn Dẹp

ABN: 44 002 247 243 48 Fairfield St - East Fairfield

Chuyên:

Quyù vò coù muoán boû chuyeân chieác xe? dẹp cho: Chuùng toâi nhaän keùDịch o ñeåvụ boûlau xechùi mieãdọn n phí! Hoaëc chuùng toâi traû•tieà n– cho moãxưởng i chieá–c Văn xe Phòng Nhà Hãng

NHAÄN BOÛ XE MIEÃN PHÍ Bảo đảm an toàn

töø $150 • Từ những công việc nhỏ tới công ty lớn xe Van, Utes, Truck töø $750

cho môi trường Khách hàng chắc chắn sẽ hài lòng

• Làm sạch cho thảm, gạch men, vườn cỏ v.v….

<<

9632 3700 - 0410661 927 Noùi tieáng Anh

Gọi Michael Lay: Neáu mang xe ñeán baõ i thì seõ ñöôïc traû tieàn theâ m. 0410 696 738


36 VIETNEWS Giữa lúc Hậu đang cao giọng nói về việc cần xử lý những tay giám đốc lười tiếp báo chí ra sao, giữa lúc nhắp rượu từ từ trôi xuống đốt bỏng vùng thượng vị của tôi, giữa lúc tiếng ồn trong quán đạt đến âm hưởng cực đại, nàng hiện ra. Tiếng ồn vụt tắt, bối cảnh nhòa đi, chỉ còn ánh mắt nàng nhìn tôi, xa xăm như từ một thế giới khác. "Chúng mày biết không, con thư ký phải thay đổi thái độ ngay, con này mông nở eo nhỏ, rất đáng đồng tiền...". Tôi lại nghe được tiếng Hậu. Tôi vươn tay nắm lấy chén rượu, đứng dậy, nàng mỉm cười. "Chào anh". Lũ bạn tôi im lặng. Hậu hất hàm, ra ý hỏi Dung. Phía sau, Hậu thì thào giải thích cho lũ kia: "Con - mối - tình - đầu của nó thì phải". ... Chỉ còn chúng tôi trong bóng tối rặng nhãn ven dãy tường đổ. Bóng tối ở đây quánh lại, được ướp một mùi hương mơ hồ phảng phất. Từ hai tháng nay, chúng tôi không đưa nhau ra chỗ này. Tôi không hiểu mình có lỗi gì. Mọi cố gắng của tôi bị Dung vô hiệu theo cách một chiếc lá sen chối từ một giọt nước. "Từ nay chúng mình không nên gặp nhau nữa". Tôi choáng váng, môi tôi trượt vào má Dung, theo đà nàng thoát ra khỏi vòng tay tôi khéo léo như mèo. "Em sẽ đi lấy chồng". - Em thường ăn trưa ở đây à ? - Không, em phải về nhà buổi trưa. - Thế sao hôm nay lại đi ăn cơm bụi ? - A, chồng em đi công tác. - Thú nhỉ ! - Sao cơ ? - Anh nghe nói người đàn bà chưa chồng thích nhất là có chồng, và người đàn bà có chồng thích nhất là có chồng đi công tác. - Bây giờ anh cay nghiệt quá... - Anh xin lỗi, thế anh ấy đi công tác ở đâu? - Một vài nước Tây Âu. Tối 7 tháng 3 năm ấy. Quang xuất hiện giữa lúc khu ký túc xá nữ đông vui nhất. Lẵng hoa hồng kết lạ kiểu đỏ rực làm toàn thể con gái nghẹn thở, chiếc áo vét-tông ngoại. Phải nói, Quang có phong độ của một hoàng tử. Hắn xuất hiện và rút lui đúng lúc, tạo ấn tượng đủ liều (điều mà tôi không bao giờ làm được). Mãi về sau tôi mới hiểu rằng tất cả con gái đều mơ lấy được hoàng tử. Hoàng tử mặc áo bào trắng, cưỡi ngựa trắng và có một tương lai làm vua. - Em gọi rượu cho anh uống tiếp nhé? - Tốt quá. Nhưng ngày xưa chẳng phải em đã từng khinh những người uống rượu? - Ngày xưa... trẻ con ấy mà. Tôi uống từng hớp lớn, còn Dung cũng thỉnh thoảng nhắp nhắp từ chén của tôi. Nhìn cách nhắp nhắp của nàng, tôi biết nàng đã quen với chất men. - Thỉnh thoảng em có đọc được một vài bài báo của anh viết về đời sống sinh viên. Hay, nhưng hơi tàn nhẫn. Tôi nhìn sâu vào mắt Dung, mắt nàng tối thẫm, ướt rượt. "Cũng đôi mắt này năm xưa đọng vào hồn tôi...", sáo mòn quá chừng mà vẫn đau đớn quá chừng. Không hiểu Quang có yêu nàng cùng bởi những thứ mà vì đó tôi yêu nàng ? Quang đến tìm tôi vào lúc tôi định đi ăn cơm ở nhà ăn ký túc xá. "Tôi muốn nói chuyện với ông. Quân tử chính đạo, chúng ta là đàn ông". "Chuyện gì?" - Tôi lừ lừ nhìn hắn. Quang cười gượng gạo: "Tôi mời ông ra quán". Tôi đã kịp biết được hắn là con một vị quan chức. Ra trường là hắn được nhận ngay vào một công ty lớn của Nhà nước. Quang khuấy ly cà phê đen bằng hai ngón, nhấp nhấp điếu ba số 5, vẻ thạo đời. Tôi làm ly rượu đánh ực. "Có gì nói đi". "Dung nói nhiều với tôi về ông . Tôi biết hai người rất yêu nhau". Quang nhìn tôi dò xét, thấy vẻ

SỐ BÁO 1610

Truyện ngắnLeâ Anh Hoaøi

Taùi ngoä mặt của tôi, y cụp xuống: "Nhưng tôi yêu Dung". Tôi ực nốt chỗ rượu, không biết nói gì, thành cái ly thủy tinh tức cứng những đầu ngón tay. "Đây là một cuộc chiến, mà trong chiến tranh, người ta được quyền làm tất cả". Quang nói. Hắn giật thót khi tay tôi cầm cái ly vụt mạnh tay, hàng trăm mảnh thủy tinh bay khắp vỉa hè. .... - Anh uống nốt chén rượu đi rồi bọn mình đi uống nước - Dung nói. - Đợi anh chút. Khuôn mặt đám bạn đầy kích động khi tôi thông báo sẽ phải đi ngay. Hậu ghé sát tai tôi. "Gì thì gì cũng phải làm việc đấy nhé". Chúng tôi đi hai xe máy bên nhau, chầm chậm đi về phía ngoại thành, ngày xưa ký túc xá trường tôi ở đó. Nói đúng ra là tôi cứ đi theo Dung. Chầm chậm, chầm chậm. Lâu lắm rồi tôi không đi con đường này. - Bây giờ anh sống thế nào? - Cảm ơn, qua ngày. - Cho em biết kỹ hơn đi anh. - Ăn cơm bụi, ở nhà thuê, viết báo dạo. - Có đủ sống không anh? - Kể ra có vài cái quảng cáo thì sống khỏe, nhưng anh không biết làm cái ấy. Chỗ này xưa là ruộng rau muống, đã có lần tôi và nàng đèo nhau đi chơi, dừng lại ở đây. Bây giờ ruộng rau bị lấp rồi. Một quán nhậu tấp nập. Chỗ đường xuống cầu đang tấp nập người xưa có cây gạo. Cây gạo bị chặt rồi, nhìn vào thấy trống cả một vùng... Tôi nhìn sang Dung, mặt Dung căng thẳng. Nàng có còn nhớ gì về con đường này? Chúng tôi đã đi qua khu ký túc xá ngày xưa. Không hiểu sao mình lại không có cảm xúc gì? Trong các tiểu thuyết, đây phải là phút cảm xúc, ký ức ùa về - các nhà văn thường tả thế... Dãy phố mới lổn nhổn như hàng răng mới mọc, phía sau, dấu vết ruộng đồng vẫn còn tươi. Nắng thu nhè nhẹ chớm chiều. Bảng hiệu “thịt chó” và “café - karaoke” chiếm ưu thế trên thị trường này. Đúng lúc tôi không hiểu sẽ còn đi đâu nữa thì Dung nói: - Bọn mình vào đây uống nước. - Tùy em. Dung rẽ về một “café - karaoke” bên phải. Bên trong quán hơi tối do bức rèm quá dày. Tường ốp tre lưng lửng, vài cái ảnh nam thanh nữ tú người Hồng Kông hay Thái Lan gì đó quần áo thấp thoáng hở vài chỗ ôm nhau hôn điệu nghệ. - Anh chị dùng gì ? - Cô chủ trạc tứ tuần, có vẻ mặt đặc trưng của gái điếm về hưu uể oải hỏi. - Một đen, còn anh ? - Cho rượu đi. - Anh uống nhiều rồi mà. - Không sao đâu. Phía sau cửa kính phòng hát, tiếng âm u

như ai đó vừa hát vừa bị bịt miệng vẳng ra. Tôi đã từng gào thét ở các quán karaoke sau khi uống thật say với bọn Hậu. Karaoke thời kỳ đầu không cần phải ở trong phòng kín, không có đĩa vi tính và chưa có ca-ve. Chỉ có nhiều nhạc vàng. Tôi biết nghe nhạc vàng từ đó. Thực ra, dưới cái lớp ngôn từ sáo mòn ngô nghê cũng có nhiều chân tình. "Người tình của tôi xa cách tự lâu rồi tưởng chẳng khi nào gặp nữa... nhưng bỗng một hôm trên đường ra phố thị tôi gặp người yêu ngày nào... đôi mắt ưu tư chợt buồn nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết..." - Hay tí nữa anh hát cho em nghe một bài nhé. Lâu quá rồi em không được nghe anh hát. - Anh không biết hát karaoke. - Chồng em thì lại rất thích. - Đã được phong bàn tay vàng chưa? - Ôi anh, như thế không tốt đâu.. Ừ, nhưng có lẽ tại em cũng không làm tròn nhiệm vụ người vợ. - Thật thế sao. Bụng tôi quặn lên, một tí nước chua chua đắng đắng ngược lên miệng. Tôi nuốt ực xuống. Cửa phòng karaoke bật mở, một khúc âm thanh hổ lốn, chát chúa của bài Tình ca vẳng ra. Hoàng Việt sống lại chắc phải hy sinh lần nữa. Một juýp ngắn cũn cỡn tung tăng đi nhanh về phòng vệ sinh. Cửa kính sập mạnh, tiếng ca gửi về người yêu phương xa trở lại âm u như từ âm ty vọng lại... Tôi nhìn Dung, hình như sỗ sàng. Nàng cụp mắt xuống, rồi bỗng ngẩng lên: - Tại sao, tại sao ngày xưa anh không tìm cách chiếm đoạt em? Trong một bữa rượu tàn, khi tôi ngượng ngập thú thật là mình chưa biết đàn bà là thế nào, Hậu trợn mắt: "Ba năm tình yêu sinh viên, mày nói lạ". Hiểu ra sự thật, Hậu sỉ vả tôi: "Ngu như chó. Mày ngủ với nó rồi, thì nó sẽ bám riết lấy mày, thằng kia làm gì còn cơ hội". Thì ra mọi việc đều đơn giản. Hậu đẹp giai, tán giỏi, đào hoa đến mức vô lý. Sau bữa rượu ấy, Hậu dẫn tôi đi để biết đàn bà. Cũng thỏa mãn, nhưng tởm. Tôi bắt đầu thấy hơi men bốc lên đầu. Dung khóc. Đầu óc tôi rối tinh. Tôi bất lực trước nước mắt đàn bà. Đàn bà khóc, đó là một hiện tượng thiên nhiên, như mưa nắng, bão lụt... Đàn ông không điều khiển được. Tôi vớ lấy ly rượu, dốc gọn, bỗng thấy đầu óc quay cuồng. - Ôi, anh say rồi. Tôi nghe tiếng Dung thảng thốt trước khi mê hẳn... Vườn nhãn, ven bức tường đổ. Ở trong tối lâu, có thể nhìn thấy bóng tối trong như thạch đen. Mưa phùn li ti. Lạnh. Chúng tôi vừa gặp lại sau mấy ngày nghỉ Tết. Văng vẳng phía ký túc xá, tiếng ồn của những đám rượu Tết muộn sinh viên nghe náo nức. Chưa bao giờ nụ hôn sâu và ngọt ngào như thế. Trước đây Dung không bao giờ cho tôi

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18 hôn lâu, nhưng lần này hình như nàng chẳng cần giữ. Người nàng mềm như lụa quấn chặt lấy tôi. Hơi thở của chúng tôi dồn dập. Ngực nàng trắng như hai vầng trăng đầu tháng. Bàn tay tôi mê man lần xuống dưới. - Nhỡ làm sao... anh... Bàn tay tôi cứng lại. Làm sao? Làm sao thì làm thế nào? Chúng tôi đều chưa biết gì về những chuyện ấy. Hai vầng trăng nhỏ lặn vào trong tà áo. Đấy là lần đầu tiên và cuối cùng tôi được chiêm ngưỡng chúng... Mùi hăng hăng nồng nặc của nước xịt phòng loại rẻ tiền khoan vào mũi tôi. Ánh đèn vàng soi lờ mờ, tôi cựa đầu, những đồ gỗ lởm khởm của một căn phòng lạ bày ra trước mắt. Tôi bật hắt hơi mạnh. - Có sao không anh. Anh làm em lo quá. Khuôn mặt Dung cúi xuống bên tôi. Chiếc khăn ướt hình như đã có sẵn trong tay nàng, nàng nhẹ nhàng lau mặt cho tôi. Hồi xưa, đã có lần tôi say. Dung phải chăm sóc tôi. Nàng vừa lau mặt cho tôi vừa cằn nhằn. Hôm sau nàng còn trừng phạt bằng cách không thèm nói chuyện với tôi. Hình như hồi ấy tay nàng không mềm mại như bây giờ. Tay đàn bà đã có chồng có khác. Tôi hơi nhăn mặt vì một cơn đau lại cồn lên trong bụng. - Có sao không anh, em lấy nước cho anh nhé. Dung quỳ xuống ngay cạnh giường đưa cốc nước cho tôi. Tôi cố cất đầu dậy, mùi tóc nàng thơm quá, giây lát đánh tan mùi lưu cữu của căn phòng. Ngày xưa, Dung hay gội đầu bồ kết lá chanh. Sau lúc chúng tôi đi chơi về, vai áo tôi, chỗ nàng tựa đầu vào hôm sau vẫn còn thơm. Bây giờ mùi tóc nàng đã khác rồi. - Anh cứ nghỉ đi. Khiếp, bảo đừng uống nữa mà... Nàng lấy tay xoa xoa trán tôi. Tôi nhắm mắt. Mùi tóc thơm quá... Cứ như tôi và nàng đã gặp lại sống thêm một kiếp người... Tôi lại mở mắt, lần này dễ dàng hơn rất nhiều. Cánh tay tôi nằng nặng. Dung đã nằm xuống bên cạnh tôi từ lúc nào. Nàng gối đầu lên tay tôi. Tôi quay hẳn sang phía nàng. Dung ngủ, nét mặt vẫn lưu lại vài nét căng thẳng. Hơi thở của nàng thơm quá. Vườn nhãn, dãy tường đổ, bóng tối trong như thạch, mùi hương ướp kỳ lạ trong không khí của những đêm hai mươi tuổi... Bỗng Dung giật mình rồi ôm riết lấy tôi, môi nàng bắt chặt lấy môi tôi nhanh kỳ lạ, tóc nàng xòa xuống mặt tôi. " Em yêu anh". Hơi thở nàng gấp gáp. Thân nàng mềm như lụa quấn chặt lấy tôi. Cặp môi đàn bà mê cuồng. " Anh, có phải anh vẫn còn nhớ em, vẫn còn yêu em". Tôi phát điên vì hơi thở của nàng. Bàn tay tôi mê man lần xuống dưới. " Yêu em đi anh, anh... Em sẽ đền anh...". "Kiểu gì cũng phải làm việc đấy nhé". Nụ cười nhếch mép của Hậu. Tôi rút tay ra, tự nhiên người oải hẳn. Sự căng cứng thôi thúc vùng dưới xẹp xuống... Ma lực hơi thở của nàng bỗng tan biến. Cặp môi rời tôi. Chúng tôi cùng ngồi dậy trên giường, không nhìn nhau. Giữa chúng tôi bây giờ là cả một thiên hà. Lại có một ít nước chua chua đắng đắng ngược lên miệng tôi. Bây giờ mà ra nhổ thì thiếu lịch sự. Tôi đành nuốt vào. Con đường về hóa ra rất ngắn. Chúng tôi không nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ mỗi người đi một ngả khi ra đến ngã ba dẫn vào nội thành. Tôi đi đường tắt về nhà trọ. Gió thốc ngược. Chịu không nổi, tôi tấp vào một chỗ tối cạnh đường và thò ngón tay vào họng, nôn thốc nôn tháo. Có ánh đèn pha quét lại, rồi tiếng máy nổ gằn vụt sát tới chỗ tôi. Hậu lao xuống: -Tìm mày suốt. May quá. Có làm ăn được gì không? Móm chứ gì. Ngu như chó. Thôi về, tao đánh gió cho, rồi liệu lấy vợ đi con ạ. HẾT


Chuyên trị Pest và đề Control phòng: Chuyên trị đề phòng: cácNloại NHAØ -Mối, CÖÛvà Acác TIEÄ M - HAÕNMối, G XÖÔÛ G Chuyeâ n trò & Phoø n g Ngöø a loại nhện gián,gián, kiến,kiến, nhện độc, ruồi, bọ chét, - Caù c loaïbọ i muỗi... giaù n, moái, moït, chuoät, kieán, chim, ong, độc, ruồi, chét, nheän ñoäc, ruoài boï cheùt, chim, ong. Gọi Henry hoặc Trương chim, muỗi... - Kieåong, m tra nhaø tröôùc khi xaây caát.

ABN 34 430CARPORT 441 408 AWNINGS

kingston.n@optusnet.com.au Lic:Email: 261662C – ABN: 15524984474 CHUYEÂN SÖÛA CHÖÕA vaø LAÉP ÑAËT:

CHUYÊN CÁC KIẾNG: * Kieáng phoønLÀM g taém (caé t theoLOẠI soá ño khaù ch tắm (Framless/Sereens). yeâu caàphòng u). * Kiếng * Kieánnhà g maøbếp u (Splash back). backs). (Glass splash * Kiếng * Kieánlan g soi maë t (Mirror). can (Glass Balustrades). * Kiếng * Kieáng lan can, hoà bôi. shop front. * Kiếng * Ngaên vaùch kieáng.

- Ñuùn289 g tieâu chuaå c laøm kyõ löôõng. 0431 879n UÙc-, Vieä 0404 867 318

ĐẶC BIỆT:

- Nhaân vieân kinh nghieäm WE DOlaøIT ALL! Henry * Khoâ caàn phaûi caátGọi doïn ñoà ñaït khi hoặc m vieäcTrương . Bớtng25% BỚT Giaù haï10% . coù hieäu quaû, an toaøn, coù ñaûm baûo

9 Khảo giá miễn phí. Taát caû caùc coâng vieäc ñeàu coù baû o haø nh. BỚT 10% 9 Tất cả mọi việc làm đều bảo đảm. 9 Tận Tâm - Uy Tín -Trách Nhiệm. AWNING-CARPORT-SUNROOM-HAØ NG RAØO.

cho pensioner 0431 289 879 cho Pensioner

hoặc 9600 8162 Your local pest & Termite Expert

Ñònh: 0466 Hoàng: 0414696 232657 596

HL

Glass Service

Fully Licensed Insured Lic. 294406C GLASS &AndALUMINIUM

CUT TO SIZE

Lic No.: 15 100 263 001

Chuyên: of Master Builders, Association of NSW Member Tel: (02) 9728 9223 - Fax: (02) 9728 9293  Gắn các loại kiếng cho phòng tắm

TRÖØ GIAÙN

DIEÄT MOÁI

3/246 Cabramatta Rd Cabramatta NSW 2166  Gắn kiếng mặt tiền cho cửa tiệm g Beå ng Lo!  Ngăn váchKieá văn n phòng bằngÑöø kiếng Chuyeâ n nghieä p, laé p raù p cöû kieá ng, nhoâm, maët tieàn  Gắn kiếng cho nhà bếp và abar rượu cöûa haøng, vaên phoøng, söûa chöõa, thay kieáng beå, kieáng  Thay kiếng bể maët baøn, kieáng chieáu haäu xe, cöûa löôùi an toaøn.  Cắt kiếng theo nhu cầu của khách hàng. ÑAËC BIEÄT:  Thay và lắp ráp cửu tự động cho shop và văn phòng

KHÖÛ CHUOÄT

Goïi Anh Khaùnh

Chuyeân veõ kieáng maët tieàn shop vaø daùn kieáng Bar röôïu Khảo giá miễn Vieäc laøm nhanh choù ngphí. - ñuùng heïn - giaù caû hôïp lyù.

04 05 09 05 49

Chất lượng - Uy - Giá Môû cöû a 7tínngaø y: phải 9amchăng - 6pm Ñieän thoaïi 24/24: 0418 447 602 (Hon Lu) Xin Liên lạc

Triều hoặc Sofia - 0450 737 009

D&L PEST CONTROL NL SAM GLASS AN PC 1031 - Lic: 1498

FACTORY & SHOWROOM

Nhaân vieân vôùi treân 20 naêm kinh nghieäm. TERMITE SPECIALISTS, trò giaùn, nheän ñoäc, kieán, borer, chuoät, boï cheùt, ong, birds proofing, possum… Xòt thuoác hoaëc ñaët heä thoáng ngöøa moái tröôùc khi xaây nhaø, HomeGuard vaø Altis Irrigation Installer. Kieåm tra vaø caáp giaáy Timber Pest tröôùc khi mua nhaø. Chuyeân xòt thuoác cho nhaø, shop, vaên phoøng, haõng xöôûng.

NHAÄN SÖÛA CHÖÕA PHOØNG TAÉM, LAØM TÖØ A ÑEÁN Z. Khảo giáT miễn phí TậnCtâm - Uy NHAÄN LAØ M TAÁ CAÛ COÂ NG- VIEÄ THUOÄ C tín. VEÀ KIEÁNG. cả Cmọi làmT,đều đảm. COÂNTất G VIEÄ MYÕviệc THUAÄ ÑEÏPbảo – BAÛ O ÑAÛM

Tel: 9608 - Fax: 9608 Giaù1999 caû phaû i chaê ng.0999 Mob: 975 0410140 338–794 Phöôùc: 0434 9753 2676

Lieân laïc Sang hoaëc Lan: Tel: 9823 2736 - Fax: 9823 7505 Mob: 0403 067 231 - 0400 827 009

Email: Sales@nlglass.com.au - Web: www.nlglass.com.au

PEST REDPEST RED CONTROL CONTROL

RED SQUARE PEST CONTROL PTY LTD ABN 74 165 356 CONTROL, 301 RED SQUARE PEST 301 PTY LTD

KHU HAÕNNGGXÖÔÛ XÖÔÛNNGG–-SHOP SHOP– -NHAØ NHAØ KHUCOÂ COÂNNGG NGHEÄ NGHEÄ -- HAÕ Chuyên tất taá cảt các loại mọt, Chuyeândiệt dieätrừ t tröø caû caù c gián, loaïi giaù n,chuột, moái, kiến, moït, bọ ong. chuoät, kieánnhện , nheäđộc, n ñoäruồi, c, ruoà i, chét, boï cheù t, chim, ong. Bảo hành 1 năm - Kieåm tra nhaø tröôù c khi mua cho tất cả khách hàng

- Thuoác choáng moái, moït tröôùc khi xaây caát.

100% BẢO ĐẢM

1 year warranty package for all clieats Free quarterly inspections for commercial sites

Kiểm tra hàng quý MIỄN PHÍ cho 100% QUALITY GUARANTEED cơ sở thương mại

0401 26 88 99

KL

GLASS - GLAZING ALUMINIUM P/L

Lic: 157526C

HOME & SHOP IMPROVEMENTS Chuyeân Moân * Trang trí maët tieàn cöûa tieäm. * Thay, söûa chöõa caùc loaïi kieáng & nhoâm * Ngaên vaùch vaên phoøng baèng kieáng * Daùn kieáng bar röôïu & phoøng taém * Daùn kieáng töôøng, phoøng aên (Splash back) * Kieáng maët baøn, ngaên vaùch kieáng (sun room)

Nhaän Lo Thuû Tuïc Baûo Hieåm 82 Carlingford St, Sefton. Tel: 9738 8688 KEN LU: 0409 313 828 Fax: 9738 8788

1300 789 911

LAØM CHÌA KHOÙA LOCKSMITHS P.O. BOX 115 – CABRAMATTA NSW 2166

LUYEÄN THI HAS

* Ñaëc bieät caùc em keùm caên baûn töø lôùp döôùi, hoïc sinh du hoïc, hoaëc muoán chuyeån Unit Toaùn cao hôn. * Höôùng daãn choïn moân hoïc, ngaønh ngheà taïi Ñaïi hoïc. * Coù chöông trình daïy keøm taïi nhaø.

Thaày Hoaøng, Ngoïc hoaëc coâ Ninata:

9790 1531 - 0414 922 361 0411 334 064 oh St J ns

- Nhoùm giaùo vieân coù nhieàu baèng caáp, hôn 60 naêm kinh nghieäm giaûng daïy taïi tröôøng tö danh tieáng, hieåu raát roõ caùc thay ñoåi hieän thôøi veà chöông trình hoïc cuûa boä giaùo duïc - MÔÙI hôïp laïi ñeå cuøng ñích thaân daïy Keøm cho taát caû hoïc sinh ñuû caùc caáp töø maãu giaùo ñeán lôùp 12.

Ms MANDY (giaùo vieân) T: 09723 5980 M: 0420 97 6264

MATHS TUTORING

 Chuyeân nghieäp vaø chaát löôïng cao cho moãi taàng lôùp.

 Kinh nghieäm 5 naêm vôùi Maths and English  BA Engineering (UNSW)  BA Education - HS Maths (CSU)  Daïy one on one hoaëc nhoùm döôùi 5 hoïc sinh  Coù ñeán taän nhaø cho ba meï baän roän  Daïy hoïc sinh 4 - 7 tuoåi ñoïc English vôùi chöông trình Read Australia.

Anh Vaên (do thaày giaùo treân 15 naêm kinh nghieäm, chuù troïng vaøo ñeà thi HSC English) - Toaùn (Giaùo sö treân 40 naêm kinh nghieäm chuyeân veà HSC 3 Unit Maths) - Basic Skills – Opportunity Classes cuøng ñuû moïi khoùa chuaån bò thi ñaäu voâ tröôøng tuyeån. Xin lieân laïc caùc thaày giaùo döôùi ñaây ñeå bieát theâm chi tieát:

Dip of Childrens Services (TAFE NSW); Joe: 0412 938 788 Bill: 0401 907of318 Cert in$10 Language Teaching (Uni Sydney) Anthony: 0417 428 103 Shop 8, 97 Rawson Road, Fairfield West Cert Iii In Education Support www.firstclasstutoring.com.au - Email: admin@firstclasstutoring.com.au Leä phí raát thaáp

chæ töø

0416 168 178

Melbourne Road - St John Park www.facebook.com/mathsmadeeasy123

FUNDAMANTAL COACHING CENTRE DAÏY KEØM töø lôùp 2 ñeán 12, thi OC, Selective & HSC: Maths, English, Biology, Chemistry, Physics & Business Studies.

Chuyeân nghieäp veà laøm frameless phoøng taém,

GIAÙ PHAÛI CHAÊNG : An toaøn, chaát löôïng, baûo ñaûm

ABN 74 165 356

 Chăm sóc và dạy trẻ từ 1-5 tuổi  An toàn, sạch ÑAËCsẽ BIEÄT: Taëng 1 lesson cho hoïc sinh môùi tieát tieäm $30. Web: www.bossommusicschool.com.au  Dạy theo lứa tuổi (Trước mẫu giáo)  Có trợ cấp Childcare Benefit / Rebate - Ph: 8798 1340 Tutoring

CHUYÊN LÀM CÁC LOẠI KIẾNG:

■ Kiếng phòng tắm (Frameless/screens) ĐẶC BIỆT: c loaï cöûa(Glass kieánsplash g phoøbacks) ng taém, GlassChúng tôi ■ caù Kiếng nhài bếp chovaø töôøpool ng phoø ng taém, nhaøcung beápcấp . keä ■ Splashbacks Kiếng hồ bơi (Glass fencing) những thợ với t baø baè(Glass ng kieá ng. ■ maë Kiếng lanncan balustrades) 1/2 giá. ■ Nhaä Kiếngnshop front extension nhaø baèng kieáng. ■ Laø Và nhiều loại khác theo nhu cầu Lê Đá m kieá ngkiếng Frontshop của khách hàng. KÍNH MỜI

37

Töø lôùp 7 tôùi lôùp 12: * Maths (Toaùn): 2 - 3 – 4 Units * Physics, Chemistry (Lyù Hoùa): 2 Units * Biology: 2 Units. Töø lôùp 1 tôùi lôùp 6: TOAÙN + ANH VAÊN

*Daïy piano, Guitar, violin, drums, singing, theory, flute v.v… *Nhaän daïy nhaïc töø 4 tuoåi ñeán 70 tuoåi. *Giaùo vieân coù BMUS cuûa UÙc, vaø nhieàu naêm kinh nghieäm.

1-2/ 274-276 Hoxton Park Rd., Prestons NSW 2170

Ñaëc Bieät: Coù maùy doø tìm moái Termatrac Termlte Found

SQUARE SQUARE

ABN Lic: 33 572 704 140 LMF 30602

HAPPY VALLEY Family Day Care 1 Keenan Lane, Chester Hill NSW 2162 Vùng Lansvale *Thi AMEB, HSC vaø ñaït keát quaû cao!

TA

LASS GLASS DK G

PEST CONTROL

CA BR AM AT

PESTEXEL CONTROL Vina EPC

T8/2018

T1620

VIETNEWS

ISSUE 1610 ISSUE 1527

Jul 13 Week of Sep 09to toJul Sep19, 15,2018 2016

Giaùo vieân ngaønh Sö phaïm (UNSW), B.Pharmacy (USyd) & tutor taïi trung taâm ñaït treân 95% ATAR. Daïy nhoùm nhoû, taän taâm vaø deã hieåu. Coù nhaän keøm rieâng taïi gia (1-on-1). Ngaøy hoïc ñaàu tieân mieãn phí.

Chuùng toâi coù phöông phaùp rieâng ñeå giuùp caùc hoïc sinh bò maát caên baûn tieán boä nhanh trong moãi lôùp hoïc.

Suite 3, 6 - 1 The Crescent Street, Fairlield NSW 2165 (02) 8739 1672 - 0402 777 767 www.fundamentalcoaching.com.au

TUITION

LÔÙP HOÏC ÑAÀU TIEÂN MIEÃN PHÍ.

K – 12

ENGLISH: caùc em seõ ñöôïc daïy keøm veà vaên phaïm, vieát caâu phöùc taïp vaø vieát baøi vaên nhieàu daïng khaùc nhau moãi tuaàn. Höôùng daãn caùc em duøng töø vöïng tinh teá, hieåu ñöôïc caâu hoûi com-prehension. Ngoaøi ra caùc em coøn ñöôïc möôïn novels ñeå phaùt huy sôû thích ñoïc saùch nhieàu hôn. MATHEMATHICS: Baøi taäp ñöôïc soaïn theo trình ñoä cuûa hoïc sinh. Caùc em ñöôïc xeáp vaøo lôùp thích hôïp vôùi trình ñoä ñeå thuùc ñaåy caùc em tieán boä hôn. Chuùng toâi coù baøi test thöôøng xuyeân ñeå kieåm tra söùc hoïc cuûa caùc em. * ILearn Tuition have qualified teachers ñaõ töøng daïy raát nhieàu em ñaäu vaøo tröôøng tuyeån vaø ñaït ñöôïc ñieåm cao. Coù lôùp 1 to 1 ñeå giuùp caùc em yeåu vöôït qua caùc noãi lo laéng vaø laáy laïi nieàm tin.

Congrats Darick Ung (made to Hurlston)Tiffany Lim and Cindy Nguyen (for finished 100% Yr8 Maths Selective Class)

Call/SMS: 0414 403 155 - 0432 121 136

PERFECT

Thay mới & 4222 Sửa Chữa Tel: (02) 9728 - Fax: (02) 9728 9222 9 Cửa Trượt - Sliding Doors 9 Cửa Sổ - Windows 9 Cửa An Ninh - Security Doors 9 Cửa Lưới - Fly Screen

* Chuyeân söûa vaø gaén caùc loaïi khoùa nhaø vaø shop. * Ñieàu chænh khoùa cuõ (Rekeyed) vaø laøm chìa môùi cho caùc loaïi khoùa. * Chuyeân môû khoùa nhaø, shop vaø caùc loaïi xe hôi trong tröôøng hôïp bò maát chìa khoùa hoaëc queân mang theo. * Chuyeân copy caùc loaïi chìa khoùa xe hôi coù ñieän töû “Electronic Immobilizer” vaø laøm chìa khoùa môùi ñuû loaïi xe: Audi, BMW, Lexus, Mercedes, Porch v.v… * Automotive transponder key & smart key system programming specialist

TIM: 0425 321 980

Eric/Hon

0432 222 168 0419 436 389

NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM, COÂNG VIEÄC BAÛO ÑAÛM VAØ NHANH CHOÙNG.

LAØM CHÌA KHOÙA

CMS LOCKSMITHS

Master Lic No: 409 035 049 ABN: 44841323501

MINH SIEU: (02) 9729 0099 - 0408 113 839

Trượt Cửa Sổkhoùa cuõ, thay - Chuyeân môû khoùCửa a, söûa vaø gaén caùc loaïi khoùa nhaø, shop vaø ñieà u chænh ruoät laøm chìa môùi - Ñaët bieät copy chìa khoùa cho xe coù ñieän töû vaø coù laøm chìa ñieän töû cho ñuû loaïi xe hôi ñôøi môùi khoâng coù chìa - Chuyeân môû, söûa vaø ñieàu chænh maät maõ caùc loaïi keùt saét PHUÏC VUÏ TAÏI NHAØ

TAÄN TAÂM, VUI VEÛ. Coâng vieäc nhanh goïn, an toaøn vaø ñaûm baûo *Nhieàu naêm kinh nghieä m – phuï c vuï 24/24 Cửa xếp Bifold Cửa Ancaû Ninh Giaù phaûi chaêng.

COÂ GIAÙO TREÂN 30 NAÊM KINH NGHIEÄM TRONG NGHEÀ 30% OFF CHUAÅN BÒ CHO SELECTIVE SCHOOL vaøo ky nghæ thaùng 1:

ÑAËC BIEÄT: Thôøi gian: Thöù Hai 12/01/2015 ñeán Thöù Saùu 23/01/2015: 4pm – 7pm

CAÙC LÔÙP HOÏC HIEÄN ÑANG COÙ TAÏI MBH:  English, Maths, Science: Year 6 – 10.  Daïy keøm moät thaày moät troø trong tuaàn.  Maths (all levels), Science (bao goàm Physics,  WRITING: Kindergarten – Year 10. Chemistry, Biology, Senior Science, Environmental Science): Year 11 – 12.  Grammar, Vocabulary & Punctuation: Year 3 – 6.  Lôùp chuaån bò cho NAPLAN: Year 3 – 5.  English (all levels): Year 11 – 12.  English, Maths, G.A: Kindergarten – Year 6.  Selective School & OC Trial Tests: Year 3 – 6. Lieân laïc: Mrs Hurley (noùi tieáng Anh):  Lôùp hoïc English trong tuaàn: Year K-1 – 7.

0411 251 332

Email: sahurley@optusnet.com.au www.facebook.com/mbhcollege?ref=hl

LAØM CHÌA KHOÙA - LOCKSMITH Thanh: 0414 856 828 P.O. Box 595 Lidcombe NSW 2141

Lic No: 000100646

Chuyeân gaén, söûa vaø môû taát caû caùc loaïi chìa khoùa nhaø, shop vaø taát caû caùc loaïi xe hôi. Laøm chìa khoùa môùi cho xe ñôøi môùi coù chip. Ñieàu chænh khoùa cuõ hoaëc thay ruoät oå khoùa, laøm chìa môùi. Söûa, môû caùc loaïi keùt saét. - Nhieàu naêm kinh nghieäm - Giaù phaûi chaêng - Baûo ñaûm an toaøn, nhanh choùng, phuïc vuï taïi nhaø


38 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610

VietNews Australia Issue 11412

trở ngại trong công việc làm ăn đã giảm thật nhiều tuy còn chút dư âm. Tài lộc cũng đã dễ dàng hơn trước chỉ nên bình tĩnh khéo léo hơn nữa để giữ gìn hạnh phúc.

ẤT TỴ 54 TUỔI: Tình hình về công việc làm ăn cùng tài chánh tương đối thoải mái. Có quý nhân trợ giúp tăng thêm phần may mắn. Lưu tâm kẻ tiểu nhân mưu hại.

NHÂM DẦN 57 TUỔI: Phải lo lắng về chuyện của con cái vì sự giao du của chúng. Yên tâm, không có gì đáng ngại lắm. Nghề nghiệp tương đối vững vàng. Tiền bạc hanh thông, may mắn.

QUÝ TỴ 66 TUỔI: Còn cấn cái về chuyện con cái trở ngại trong cuộc sống. Chuyện làm ăn tương đối suôn sẻ, tài lộc ổn định. Giữ gìn sức khỏe, nhất là lúc thay đổi thời tiết.

TÖÛ VI TUAÀN

CANH DẦN 69 TUỔI: Vẫn còn phải giữ gìn lời ăn tiếng nói, kẻo dễ bị thị phi, bị hiểu lầm cũng như những kẻ tiểu nhân bóp méo với hàm ý mưu hại. Tuy nhiên, có quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như tiền bạc.

TUỔI TÝ

TUỔI MÃO

GIÁP TÝ 34 TUỔI: Nhiều chuyện vui mang đến cho gia đình. Học hành, nghề nghiệp vẫn tiến triển đều. Có kẻ tiểu nhân ganh ghét, nói xấu. Thật cẩn thận khi lái xe kẻo dễ bị phạt vạ, tai nạn.

ĐINH MÃO 32 TUỔI: Có nhiều sự thuận lợi trong công ăn việc làm. Tài lộc vẫn còn phải ưu tư, tuy đã bớt nhiều sự rối rắm. Cẩn thận nhiều về tiểu nhân quấy phá.

NHÂM TÝ 47 TUỔI: Bị miệng tiếng vì những chuyện không đâu. Tiền bạc hoanh phát bất ngờ. Chuyện lộn xộn trong gia đình phải khéo léo khu xử, cứng quá ắt phải gãy vậy.

ẤT MÃO 44 TUỔI: Dịp may đã đến cho công việc hiện tại. Chuyện gia đình có sự hiểu lầm, cần khéo léo giải quyết. Tiền bạc ổn định nhưng chưa được như dự tính.

CANH TÝ 59 TUỔI: Phải lo lắng nhiều về những chuyện xảy ra đột ngột. Sẽ được quý nhân tiếp tay gỡ rối. Coi chừng về xe cộ hư hỏng, bị phạt vạ. Gia đạo bình yên vui vẻ.

QUÝ MÃO 56 TUỔI: Nên dùng lời nói nhẹ nhàng để giữ sự vui vẻ trong gia đình, dù cho câu chuyện thật trái ý. Nếu không, chuyện bé sẽ xé ra to, khó lường. Tài lộc bình thường.

MẬU TÝ 71 TUỔI: Vẫn tiếp tục gặp hanh thông trong công việc cũng như về tài chánh. Cũng còn một số việc phải bận tâm, tuy không đến nỗi lo âu nhiều. Sức khỏe hơi bị suy yếu trong giai đoạn này.

TÂN MÃO 68 TUỔI: Mặc dầu đạt được kết quả tương đối tốt về tiền bạc, nhưng cũng còn vài chuyện phải lo lắng về con cái. Mọi việc vẫn tiến triển theo chiều hướng thuận lợi.

TUỔI SỬU ẤT SỬU 34 TUỔI: May mắn trong chỗ làm việc, được quý nhân giúp đỡ. Học hành có vài trục trặc nhỏ, cần tập trung hơn nữa. Chuyện tình cảm cá nhân tuy vui vẻ nhưng không khỏi trở ngại cho nghề nghiệp, học vấn. QUÝ SỬU 46 TUỔI: Chớ nên thấy mọi chuyện dễ dàng mà lơ là cảnh giác những chuyện trục trặc có thể xảy ra. Đề phòng kẻ tiểu nhân ganh ghét nói xấu, mưu hại. Gia đạo bình yên. TÂN SỬU 58 TUỔI: Dự tính thay đổi trong công ăn việc làm chưa được thuận lợi lúc này. Hãy giữ yên như cũ đã. Tài chánh hơi bị eo hẹp vì phải chi dụng hơi nhiều. Xem xét kỹ sự giao du của con cái. KỶ SỬU 70 TUỔI: Đừng nóng giận thái quá làm gia đạo thêm lộn xộn mà thôi. Cần bình tĩnh, hòa mình với lớp trẻ. Có tin vui của thân nhân. Công việc và tài chánh vẫn tiến triển đều đều.

TUỔI DẦN BÍNH DẦN 33 TUỔI: Bạn bè có những lời nói cử chỉ làm phật ý nhưng chớ vì thế mà nổi nóng chỉ có hại thêm. Nên dồn nỗ lực làm việc, tránh xa những người không tốt. Tình cảm cá nhân vui vẻ. GIÁP DẦN 45 TUỔI: Những khó khăn,TUỔI THÌN MẬU THÌN 31 TUỔI: Không nên ham vui, nhất là đến những nơi đông đúc chỉ có hại mà thôi. Tình cảm tiến triển tốt. Công việc được quý nhân giúp đỡ. Có tài lộc nhỏ. BÍNH THÌN 43 TUỔI: Khôn gnên tranh thua được về lời ăn tiếng nói đưa đến sự cãi vã mất hòa khí. Cần phải bình tĩnh giải thích cho êm đẹp kẻo hậu quả không tốt. Tài chánh tương đối khá. GIÁP THÌN 55 TUỔI: Phải suy nghĩ, tính toán thật nhiều vì công việc hiện tại có những sự rối rắm. Tài chánh khá hanh thông. Có vài sự bực mình nhỏ trong gia đình.

TUỔI NGỌ CANH NGỌ 29 TUỔI: Thời gian này lo lắng nhiều về những món tiền phải chi tiêu như từ trên trời rớt xuống. Chuyện hiểu lầm về tình cảm cần khéo léo giải quyết để khỏi rạn nứt.

TUỔI DẬU QUÝ DẬU 26 TUỔI: Dốc hết tâm lực vào công việc cũng như chuyện học hành và vì vậy kết quả đạt được thật tốt đẹp bất ngờ. Cứ thế tiếp tục, đừng bận tâm tới những chuyện nhỏ xung quanh. TÂN DẬU 38 TUỔI: Có tin vui của gia đình, dòng họ. Tuy có một vài trở ngại nhỏ trong công việc nhưng lại giải quyết kịp thời nên vẫn tiến triển theo chiều hướng thuận lợi. Tài chánh đã khá hơn trước. KỶ DẬU 50 TUỔI: Gia đạo có một vài sự rắc rối nhỏ nhưng lại kịp thời chận đứng được nên không có gì đáng tiếc xảy ra. Nghề nghiệp và tài chánh vẫn giữ được ở mức khả quan.

BÍNH NGỌ 53 TUỔI: Giữ mối buồn phiền về những chuyện xảy ra trong gia đình làm chi chỉ thêm nặng nề thôi. Điểm cốt yếu phải biết khéo léo cư xử mới gỡ rối được.

ĐINH DẬU 62 TUỔI: Nhận được những quà cáp của thân nhân, con cái thật bất ngờ. Tinh thần được vui vẻ nhiều vì mọi sự đều trôi chảy, hanh thông. Gia đạo hạnh phúc.

GIÁP NGỌ 65 TUỔI: Đã bớt lo lắng nhiều trong cuộc sống vì con cái gặp nhiều may mắn trong công ăn việc làm, giải quyết được khó khăn hiện tại. Sẽ có quý nhân trợ giúp tăng thêm niềm tin.

TUỔI MÙI TÂN MÙI 28 TUỔI: Gặp vài chuyện rắc rối nhỏ nơi làm việc. Tuy nhiên nghề nghiệp vẫn hanh thông, tài chánh bình thường. Gia đình hạnh phúc, vui vẻ. KỶ MÙI 40 TUỔI: Công việc làm ăn có nhiều cơ hội thăng tiến, tài chánh ổn định, thoải mái. Cẩn thận nhiều, nhất là những giấy tờ liên quan đến pháp lý. ĐINH MÙI 52 TUỔI: Chuyện phiền hà về thị phi, miệng tiếng đã tạm yên. Công việc có quý nhân bất ngờ trợ giúp mang lại nhiều hên may. Tài chánh tốt đẹp. ẤT MÙI 64 TUỔI: Mọi việc nên giữ vững như cũ là tốt rồi, đừng nghĩ tới khuếch trương lớn, sẽ không lường được tai hại. Sức khỏe hơi kém. Có tin vui từ xa tới.

TUỔI THÂN NHÂM THÂN 27 TUỔI: Hao tốn tiền bạc vì những chuyện không đâu. Nhưng bù lại, lại gặp hên may bất ngờ về tài chánh. Tình cảm cá nhân hơi bị lộn xộn, nên khéo léo cư xử sẽ ổn định.

TUỔI TỴ

CANH THÂN 39 TUỔI: Chuyện may mắn như ở trên trời rơi xuống không ngờ được khiến tinh thần phấn chấn vô cùng. Tài lộc nhờ đó được thoải mái. Bực mình vì chuyện gia đình.

ĐINH TỴ 42 TUỔI: Hao tốn tiền bạc về những chuyện vô duyên. Cẩn thận thật nhiều, nhất là về tình cảm, dễ bị người ta lợi dụng. Gia đình đầm ấm, vui vẻ. Việc làm ổn định.

lợi để giải quyết những khó khăn. Tài lộc bình thường. Nên coi chừng về sức khỏe.

MẬU NGỌ 41 TUỔI: Việc làm, nghề nghiệp đang ở thời điểm gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Có thể tính toán những chuyện làm ăn lớn. Đi xa rất có lợi.

NHÂM THÌN 67 TUỔI: Chuyện tình cảm của con cái cứ để tự nhiên, đừng suy nghĩ thái quá chỉ thêm mệt mà thôi. Cần lưu tâm thật nhiều về vấn đề sức khỏe cũng như kẻ tiểu nhân dòm ngó.

KỶ TỴ 30 TUỔI: Chớ nên xúc động nhiều vì chuyện bất ngờ xảy đến trong vấn đề tình cảm. Chuyện đâu còn đó, sẽ có những người lớn dàn xếp êm đẹp. Công việc hơi bị xáo động.

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18 Tuần Lễ từ 12.07.08 18.07.081

MẬU THÂN 51 TUỔI: Có đôi chút phiền hà nơi làm việc do kẻ xấu dèm pha, ganh ghét. Tuy nhiên, mọi chuyện giải quyết ổn thỏa. Gia đạo đã qua được chuyện lộn xộn. BÍNH THÂN 63 TUỔI: Những buồn phiền do con cái đã tạm yên. Việc làm ăn cũng đã có những điều kiện thuận

TUỔI TUẤT GIÁP TUẤT 25 TUỔI: Chú tâm thêm trong công việc hiện tại cũng như trong việc học hành để đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa. Tài chánh có may mắn bất ngờ. Tình cảm cá nhân vui vẻ. NHÂM TUẤT 37 TUỔI: Hãy còn một vài chuyện giải quyết chưa xong khiến tinh thần hơi bị dao động. Phải thật bình tĩnh, mọi chuyện diễn biến sẽ tốt đẹp mà thôi, ưu phiền chỉ thêm rối, không lợi. CANH TUẤT 49 TUỔI: Phải tính toán thật kỹ càng vì chưa hết năm xui tháng hạn. Quyết định vội vã chỉ mang lại sự thất bại mà thôi. Tài chánh đã đỡ phải lo lắng. MẬU TUẤT 61 TUỔI: Phải chi phí hao tốn nhiều về những chuyện trong gia đình cùng những công việc thật cần thiết nên tiền bạc có một vài lúng túng. Nghề nghiệp vẫn tiến triển bình thường.

TUỔI HỢI ẤT HỢI 24 TUỔI: Mọi sự có mưu tính cách mấy đi nữa thì kết quả cũng chỉ thâu đạt được một cách khiêm nhượng mà thôi. Chớ nên kỳ vọng quá mà sẽ thất vọng nhiều đó. QUÝ HỢI 36 TUỔI: Công việc làm ăn đã đi vào giai đoạn thật ổn định, tài chánh tương đối khả quan. Chớ để lầm lẫn về tình cảm sẽ khó gỡ được những rối rắm đó. TÂN HỢI 48 TUỔI: Nên thận trọng thật nhiều đến tất cả mọi công việc nhất là sự hùn hạp, cộng tác với những người khác. Cố tránh mọi sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra. Gia đạo bình an. KỶ HỢI 60 TUỔI: Bớt được nhiều sự lo lắng về tài chánh và công việc hiện tại vì mọi sự việc đã tiến triển khả quan hơn trước nhiều. Lưu tâm thật nhiều khi lái xe cộ.


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

39

CAÀN NGÖÔØI - TÌM VIEÄC Cần tuyển một Manager cho tiệm trái cây • Làm việc full time bao gồm ngày cuối tuần • Cần ít nhất 5 năm kinh nghiệm về các sản phẩm tươi sống • Phải lưu loát tiếng Anh • Lương lên tới $2000/tuần Hãy gọi ngay bây giờ qua số:

Công ty tại vùng Condell Park cần tuyển một nữ nhân viên trẻ và năng động để hỗ trợ công việc bàn giấy. Thích hợp nhất cho người mới rời nhà trường học hoặc rời đại học. Cần nhân viên cho giờ làm thông thường, tuy nhiên chúng tôi có thể xếp lại giờ theo thương lượng. Nhân viên cũng cần làm việc vào những ngày cuối tuần. Sử dụng Excel, Word, các ứng dụng internet (chúng tôi sẽ huấn luyện bạn). Ứng cử viên cần có trí khôn cơ bản (common sense) và con mắt tinh tế với các con số. Vui lòng gửi resumé của bạn đến email của chúng tôi: finzone@tpg.com.au

Liên lạc: 0424 666 859 hoặc 0450 461 978, gọi sau 2:00pm.

CẦN THỢ LÀM BÁNH FULL TIME

CAÀN COÂ BAÙN BAÙNH MÌ

Tiệm bánh Busy Bakery ở Marrickville chuyên làm bánh ngọt và bánh pie muốn tìm nhân viên làm việc full time. Yêu cầu phải có kinh nghiệm nấu trong nhà bếp, kinh nghiệm làm bánh ngọt và các loại bánh khác nhau. Làm việc 5 ngày/ tuần và không làm ca đêm.

Cần cô bán bánh mì vùng Panania, gần Bankstown. Yêu cầu biết tiếng Anh, có kinh nghiệm làm bánh mì và có kinh nghiệm làm 1 mình trong lò bánh. Liên lạc: 9771 6888 hoặc 0401 636 940.

SHOP CAÙ CAÀN NAM PHUÏ VIEÄC Shop cá vùng Bankstown cần nam phụ việc trong shop, làm full time hoặc part time.

CẦN THỢ NAILS VÙNG ROUSE HILL AND CASTLE HILL Cần thợ bột có kinh nghiệm SNS và thợ chân tay nước, shellac, waxing. Có xe đưa đón tại Canley Heights và Cabramatta. Liên lạc: 0450 903 007 hoặc 0413 411 989.

CẦN TÀI XẾ LÁI TRUCK Cần tài xế lái xe truck có bằng HR (14 pallet) có bằng forklift để lên xuống pallet. LL: Phạm 0412 159 788 CẦN THỢ CHÁNH LÀM TÓC Cần thợ chánh biết cắt uốn tóc nam nữ làm part-time. Gần vùng Lidcombe. Phone 0414 731 968. Cũng nhận học viên (có điều kiện) SHOP HAIR NAILS CẦN NGƯỜI Shop Hair Nails vùng Leichardt cần người: - Thợ bột giỏi, thợ tay chân nước biết waxing và sơn shellac… - Thợ tóc giỏi có kinh nghiệm Làm việc full time or part time Có xe đưa rước ở Cabramatta và Yagoona

CAÀN NGÖÔØI THAÙO DÔÕ/GIAO HAØNG Công ty sản xuất nhà bếp uy tín có trụ sở tại Prestons NSW cần người cho vị trí tháo dỡ/giao hàng. Các vị trí này bao gồm việc chất hàng và giao hàng. Yêu cầu cần phải có giấy phép MR hoặc HR. Xin vui lòng gọi số điện thoại 02 9607 9511 và gặp Ben DT: 0431 990 861 hoặc 0448 998 869 TIỆM BÁNH VÙNG ENMORE CẦN NGƯỜI Cần thợ làm bánh có kinh nghiệm và cô bán hàng pork roll. Yêu cầu: nhanh nhẹn, trung thực, biết tiếng Anh. Xin liên lạc: 0410 388 468 CẦN THỢ MAY Cần thợ may đồ thung ở nhà. LL: 0422 291 529 CẦN ĐẦU BẾP / PHỤ BẾP Cần đầu bếp (cook)/ người phụ bếp (kitchen hand) cho shop café Birmingham vùng Villawood. Tiệm mở cửa từ 6am-3pm. Giờ làm việc sẽ flexible từ 7am-2pm. Yêu cầu phải hiểu biết về các món ăn Á châu, biết 1 chút về nấu nướng, biết tiếng Anh cơ bản để giao tiếp với khách hàng và các nhân viên trong tiệm. Sẽ thử việc 1 tuần trước khi nhận vào làm chính thức và trả lương. Xin liên lạc: 0430 311 610 để biết thêm chi tiết. CẦN CÔ BÁN HÀNG Shop take away ngay trạm xe lửa Panania cần cô bán hàng và làm việc linh tinh part time. LL: 0431 293 558 ALUMINIUM FACTORY CẦN NGƯỜI VÙNG MOOREBANK Cẩn gấp nam làm việc nhanh nhẹn, có xe riêng . Liền lạc: Jenny 0466694139. CẦN THỢ TÓC, BEAUTY, NAILS

CẦN TÀI XẾ XE TRUCK

Cần tài xế xe truck có bằng HR, cần biết ít tiếng Anh để giao tiếp khách hàng, việc làm nhiều giờ. Liên lạc 0411 721 251

F1591

CẦN CÔ BÁN BÁNH MÌ Cần cô bán bánh mì, có kinh nghiệm, vùng Parramatta. LL: 0410 339 192

F1598

F1591

T1636

CẦN THỢ MASSAGE Massage TrucLam cần tuyển thợ biết massage có kinh nghiệm: - Giác hơi - Good massage - Chà đá nóng Vì shop có lượng khách rất đông nên cần thợ có trách nhiệm trong công việc. (shop có phòng steam & sauna) LL: 9723 3296 hoặc 0426.485 409

Xin gọi Sevy: 0411 479 794 để biết thêm chi tiết hoặc gửi resume đến email: sevysechos@y7.com

Cần thợ lóc gà, không có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn, có xe đưa rước ở vùng Cabramatta, Fairfield.

T1607

T1611

Liên hệ: 0405 068 802 hoặc 0405 780 750

CẦN THỢ LÓC GÀ

T1612

Ph: 0459 141 051 (nói tiếng Anh)

T1612

Tuyeån nöõ nhaân vieân vaên phoøng

T1611

TUYEÅN MANAGER

Charming stylists & beauty at Canley Heights. Cần thợ tóc biết cắt tóc nam nữ, thợ beauty, thợ nail. Tất cả phải có kinh nghiệm. Biết tiếng anh, việc làm lâu dài, lương hậu. DT chị Christy 0416 039 999. Nếu bận không bắt máy xin vui lòng để lại tin nhắn. SHOP TAKE AWAY CẦN NGƯỜI Cần cô bán hàng và làm việc linh tinh part time. LL: 0431 293 558 CẦN THỢ LÀM TÓC Tiệm tóc cần thợ chính có kinh nghiệm làm việc full time hoặc part time, vùng Lidcombe. LL: 9649 1547 hoặc 0452 220 728 CẦN NGƯỜI LÁI FORKLIFTS VÀ LÀM HÃNG Cần nam biết lái Forklifts (phải có Licence) và 1 nam làm trong hãng (siêng năng) nơi làm gần Auburn. Liên lạc số 0477 020 910 CẦN NGƯỜI GIAO HÀNG Cần người có bằng lái MR. Giao hàng trong vùng Bankstown.. Chullora. Làm từ 2am tới 10am. LL: Andy 0415 896 959 TIỆM THỊT CẦN NGƯỜI Tiệm thịt vùng Canley Heights - Cần 1 thợ chính ra thịt - Cần một thợ phụ - Cần một cô bán hàng, biết nói tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh.

Quảng cáo cần người chỉ $10 / 1 tuần hoặc $35 / 4 tuần Xin gửi nội dung về email: sydney@vietnews.com.au hoặc gửi qua tin nhắn


40 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18

SANG SHOP / CHO THUEÂ SHOP SANG SHOP CHUYÊN VỀ NAILS VÀ WAXING

CẦN SANG SHOP NAILS VÙNG CANBERRA

T1614

Cần sang shop nails tại Canberra (ACT) Giá cả thương lượng. Liên lạc: Anh Tam 0422 238 780 Chị Nguyet 0433 770 278 SANG NHÀ HÀNG VÙNG CABRAMATTA

T1609

Hiện đang kinh doanh, rất đông khách quen, khoảng 60 chỗ ngồi, ngay trung tâm thương mại Cabramatta, khu sầm uất. Tất cả dụng cụ bếp, hệ thống nước nóng và gas điện đang họat động tốt. Thích hợp cho người đã có kinh nghiệm. Chủ muốn về hưu vì đã làm trên 20 năm liền. Sang lại với giá thương lượng. Thật sự muốn sang xin gởi tên và tin nhắn vào số 0403 648 849. Sẽ liên lạc sau 7pm.

SANG SHOP GIẶT ỦI VÀ SỬA ĐỒ VÙNG CABRAMATTA

Shop giặt ủi và sửa đồ for sale $65k, income $180k annual. Vì lý do sức khỏe muốn sang lại, giá thương lượng, nếu không biết nghề sẽ được hướng dẫn. Gọi không bắt máy xin để lại tin nhắn

T1613

Liên lạc Anh Phạm: 0422 315 927

SANG SHOP MAY MẶC Sang shop may mặc thu nhập $5000/per week. LL: Ngọc 0420 622 777 NHÀ HÀNG VIỆT NAM FOR SALE - 24 chỗ ngồi - Đông khách - Địa điểm tốt, đối diện The Oaks Hotel - Giá 99 ngàn Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Yến 0410 039 564 DRYCLEANING BUSINESS FOR SALE Drycleaning shop đã hoạt động lâu năm trên đường chính Marrickville Rd. Cần sang lại. Có nhiều khác quen và khá bận, trên lầu có thể ở và rất rộng. Sang giá rẻ, có thể thương lượng

LL: 0424 636 899.

Nếu không bắt máy, để lại tin nhắn sẽ gọi lại sau.

T1618

Liên lạc: joelle_alam@waxnshape.com hoặc gọi 0424 425 584

SANG BEAUTY SHOP VÙNG ROSELANDS Beauty shop in Roselands for sell. Busy with family must sell my extremely busy salon. I have grown the business emansily as the area is extremely in need of a beautician who is skill in all areas of Beauty Such as facial, massage, waxing, nails, spraytan skin needling, tatoo and make up...... The rent very cheap $ 215/w, water , electricity and rate. Great parking out front and around.

For all inquiries call : 0452 040 503

T1637

T1611

Tiệm salon Wax’n Shape cần cho thuê lại để làm tiệm nail. Địa chỉ: 206a William Street, Earlwood NSW 2206

Sang shop gần city. Shop hoạt động lâu năm nằm trong vùng, có nhiều khách quen, khách dễ chịu. Shop gọn nhỏ dễ thương, chuyên về nails và waxing. Nếu thiệt tâm muốn sang

- Vị trí thuận lợi đối diện với nhà ga Cabramatta. - Giá cho thuê rẻ, kích thước lớn 123 mét vuông và cũng thích hợp để làm nhà hàng. - Có 5 phòng trên lầu, 2 toilet, có garage ở phía sau. - Giá $150,000.

LL: 0403 176 504 (Chen)

SANG SHOP KHAÉP UÙC CHAÂU NEWSAGENCY NSW

Eastern Subs NSW Đang thu nhập cao. Sang $150,000 + hàng tồn tùy chọn theo yêu cầu. Dễ dàng điều hành . Thích hợp kinh doanh gia đình. Giờ làm việc hiện tại: Thứ Hai – Sáu: 7 am – pm. Thứ Bảy - 7 am - 4 pm - Chủ Nhật - 7 giờ sáng - 2 giờ chiều - Cơ hội tuyệt vời cho tương lai Gọi 0414 960 543 (tiếng Anh)

RESTAURANT NSW

Nhà hàng đã làm tốt nằm ở ngoại ô đang phát triển của Pyrmont chỉ với giá $40.000. Hợp đồng 4 x 4 năm. Chứa 30 người bên trong, và 20 người bên ngoài. Nhà bếp được trang bị đầy đủ bao gồm tất cả các thiết bị cần thiết, để bạn có thể bước vào và bắt đầu làm ngay lập tức. Hoặc đổi sang quán cà phê hoặc các món ăn khác phù hợp với nhu cầu của bạn. Xin nhắn tin 0426 004 924 (tiếng Anh)

RESTAURENT NSW

Nhà hàng tại Narrabeen NSW, vì hồi hương về Thái, sang bán lại rất tiếc. Trang thiết bị đầy đủ, 40 chỗ, Fully Lic. Thích hợp cho visa 457. Hiện thu 10-15 ngàn / tuần. Sang chỉ $49,900 t/lượng. Gọi Molly: 0404 700 143 (English)

COFFEE SHOP QLD

SANG TIỆM BAKERY VÙNG CABRAMATTA

T1607

CHO THUÊ SALON ĐỂ LÀM TIỆM NAIL

và có thể ký lease lâu dài. LL: 0402 297 214 Anh Chinh sau 6pm

SANG SHOP TAKE AWAY VÙNG PANANIA Sang shop take away ngay trạm xe lửa Panania. Tiền thuê shop rẻ, có 3 phòng ngủ trên lầu, vị trí thuận tiện, shop đang hoạt động, vô là có income liền. Vì lý do không có người trông coi cần sang giá thương lượng. LL: 0431 293 558 NHÀ HÀNG VIỆT NAM FOR SALE Nhà hàng có 24 chỗ ngồi, đông khách. Địa điểm tốt đối diện The Oaks Hotel. Giá $99,000. Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Yến 0410 039 564 SANG SHOP LAUNDRY AND DRY CLEANNING Sang tiệm giặt ủi, shop có luôn cả làm sạch thảm và alteration. Giá: $120,000 Shop rất đông đúc, nằm ở khu sầm uất ở Northern Beaches (Mona Vale). Chúng tôi hiện có hơn 20 khách hàng thương mại và một lượng lớn khách đến thường xuyên. Shop được biết đến nhiều bởi sự cẩn thận và tỉ mỉ, đặc biệt khi ủi/ép áo quần. Shop ở khu có nhiều người qua lại vì nằm cùng building với Aldi supermarket, Vinnies, TAB, Kids Stuff và giữa những doanh nghiệp khác. Shop cũng nằm đối diện Mona Vale Public School, đi vài bước tới Woolworths và trung tâm y tế ở Mona Vale

Khu Waterford West QLD – Đầy đủ tiện nghi. Kinh doanh từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ 7 & Chủ Nhật chỉ đến 12 trưa. Giá thỏa thuận $100,000. Xin gọi / nhắn tin 0455 313 997 (tiếng Anh)

RESTAURANT NSW Nhà hàng rìa Pyrmont Sydeny chỉ với giá $40.000. Hợp đồng còn 4 năm + tái ký. 30 chỗ bên trong + 20 bên ngoài, bếp được trang bị đầy đủ với tiện nghi cho đủ các loại menu. Xin nhắn tin 0426 004 924 (tiếng Anh)

THAI REST VIC

BEAUTY CLINIC NSW $80,000 Ramsgate Đã 16 năm Cần nghỉ hưu để về trở lại châu Âu. Thẩm mỹ viện nằm gần các cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng… và chỉ vài phút đi bộ đến bãi biển Ramsgate. Trang thiết bị đầy đủ. Vui lòng gọi / nhắn tin 0411 307 092 (tiếng Anh)

CAFE, NSW Tại Waterloo CBD với trị giá mới tân trang trên $400.000. Hiện bán 25kg cà phê mỗi tuần. Sức chứa 130 chỗ ngồi với đầy đủ giấy phép rượu. Vui lòng gọi / nhắn tin: Karl 0426 245 062 (tiếng Anh)

INDIAN REST SYDNEY NSW $150,000 Đã làm 14 năm. Trang thiết bị đầy đủ * Menu hiện đại, sáng tạo * Uber Eats và dịch vụ Menulog tại chỗ * Dễ dàng điều hướng trang web. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0409 772 783 (tiếng Anh)

EAT-IN & T’WAY VIC $120,000 Cranbourne sẽ thêm khách do các khu phát triển bất động sản sắp hoàn thành…Hiện thu 7-9 ngàn / tuần chỉ với kinh doanh ăn tối. Phone hay text cho Charandeep theo số 0433 689 272 hoặc gửi email về: charan83@hotmail.com

CAFÉ VIC đường Smith Street Collingwood. Nhà hàng ở tầng trệt, trên lầu có căn hộ 2 phòng ngủ Chỉ tính tiền thiết bị cho một doanh nghiệp + luôn cư trú tại chỗ theo kiểu WIWO. Vui lòng gọi / nhắn tin: Paul 0401 476 776 (tiếng Anh)

ẤN ĐỘ REST SA Trong một Trung Tâm Mua Sắm ngoại ô Kilburn SA cùng với nhiều cửa hàng nổi tiếng như Kmart, Coles, Just Jeans , Lợi nhuận ròng (AUD $ 7000 / tháng). Vì lý do ra nước ngoài. Vui lòng gọi / nhắn tin 0481 39 8422 (tiếng Anh)

T’WAY ADELAIDE SA

Trên Burke Road Camberwell VIC, Fully Lic đến 11 đêm. Hiện thu nhập trên $20,000 / tuần. 80 chỗ trên 2 tầng . Bếp trang bị 2 chảo và bốn đầu đốt. Thỏa thuận 400k thương lượng. Gọi / nhắn tin 0412 086 769

Trung tâm James Place, Adelaide CBD, một cửa hàng thực phẩm dinh dưỡng và nước ép Juice hoa quả. Vui lòng gọi / nhắn tin 0415 807 224 (tiếng Anh)

COFFEE SHOP QLD

CHINESE REST QLD

Waterford West QLD, Đã làm lâu năm, đầy đủ tiện nghi, Hợp đồng thuê lâu dài, giá rẻ. Giá thỏa thuận Xin gọi / nhắn tin 0455 313 997 (tiếng Anh) Pizza WA Cửa hàng pizza nằm ở Trung tâm mua sắm Beeliar WA. Thỏa thuận sang $40.000 AUD. Dễ dàng đỗ xe bên ngoài . Vui lòng gọi / nhắn tin 0432 076 778 (tiếng Anh)

WORLDWIDE TRAVEL BUSINESS $58,000 để sang bán trang web hoạt động như một công cụ tìm kiếm so sánh về đặt vé và phòng cho khách du lịch, các đối tác du lịch qua các ứng dụng tìm kiếm cao cấp trên toàn cầu. Không cần nhiều thời gian, vốn đầu tư và chuyên môn kỷ thuật cao. Thu nhập đến trên số người truy cập. Thí dụ mỗi giờ có mỗi 100 lượt truy cập, bạn sẽ có số thu từ $100 - $400 / giờ + thêm nguồn quảng cáo trực tuyến đến từ dịch vụ quảng cáo Adsense, hoặc các panel gắn thêm vào. Hoạt động toàn cầu, có trụ sở tại Úc. Xin email Andrew: atlasworldwidetravel@gmail.com hoặc phone or text 0412 818 324

$41.999 đô la - Một nhà hàng Trung Quốc nằm trong khu vực Carseldine,QLD đã hơn 10 năm ở cùng một nơi và hoạt động tốt. Có tầng hai có thể được sử dụng cho các tiệc riêng. Gọi / nhắn 0449 977 398

CAFE & T’WAY QLD Jimbooba QLD - theo phong thái Nhật. Trang thiết bị đầy đủ đã kinh doanh tốt đẹp trong 4 năm qua. Vào là lụm tiền ngay. Gọi / nhắn tin 0447 621 965 (tiếng Anh)

EAT-IN & T’WAY VIC $120,000 Cranbourne Thành lập lâu năm, nhiều khách hàng quen, sẽ thêm khách do các khu phát triển bất động sản sắp hoàn thành…Hiện thu 7-9 ngàn / tuần chỉ với kinh doanh ăn tối. Phone hay text cho Charandeep theo số 0433 689 272 hoặc gửi email về: charan83@hotmail.com

CAFÉ VIC Vị trí tuyệt vời tại trung tâm ở đường Smith Street Collingwood. Nhà hàng ở tầng trệt, trên lầu có căn hộ 2 phòng ngủ có thể ở hay cho thuê riêng. Chỉ tính tiền thiết bị cho một doanh nghiệp + luôn cư trú tại chỗ

Quảng cáo sang shop chỉ $10 / 1 tuần hoặc $35 / 4 tuần Xin gửi nội dung về email: sydney@vietnews.com.au hoặc gửi qua tin nhắn


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

41

SANG SHOP KHAÉP UÙC CHAÂU theo kiểu WIWO. Vui lòng gọi / nhắn tin: Paul 0401 476 776 (tiếng Anh)

LƯỚT VÁN NSW Doanh nghiệp Nhập khẩu, phân phối và bán buôn dụng cụ phụ tùng lướt sóng ICONIC SURF BRAND * Doanh thu $180,000 lãi ròng $90,000 - Chỉ làm 20 giờ / hoạt động thành công trong 8 năm. Không cần kinh nghiệm. Sang giá $249.000 có thể thương lượng. Cổ phiếu hiện tại có thể thương lượng. Xin gọi: 0406 889 227 (tiếng Anh)

BEAUTY SALON NSW Ngay trung tâm của Canley Vale, cách ga xe lửa 2 phút đi bộ. Hiện gồm 3 phòng trị liệu, 1 là phòng giường đôi. xử lý 4 khách hàng cùng một lúc. Bán salon với giá phù hợp hoặc với tất cả các thiết bị, chỉ $95.000 / thương lượngVui lòng gọi / nhắn tin Tania 0449 788 289 (tiếng Anh)

CAFÉ NSW Bán GẤP $88.000 một vài phút đi bộ , ti Waterloo chỉ vài phút từ ga Green Square, Nhà bếp được trang bị đầy đủ Giấy phép rượu bar .Vì lý do bắt đầu một doanh nghiệp mới ở một nơi khác, Vui lòng gọi / nhắn tin: Mario: 0421 464 913 / email: baggiomagic@yahoo.com.au (tiếng Anh)

BOUTIQUE HAIR NSW Tại Alexandria, Đã làm 4 năm, Tiềm năng lớn để phát triển trong một khu thương mại / dân cư dày đặc ở trung tâm Mascot, Zetland, Green Square và Rosebery • 70m2 – Xin gọi / nhắn tin Natasha Stewart trên iamnatashastewart@gmail.com hoặc theo số 0490 528 676

HAI TRONG MỘT - QLD Doanh Nghiệp: Trung tâm y tế sức khỏe Sunshine Qld. Hiện với 3 phòng điều trị, tiếp tân, phòng nhân viên và phòng tắm. Đang được sử dụng cho massage và tâm lý học, cũng có thể được sử dụng cho thẩm mỹ. Sang giá $20,000 WIWO luôn tất cả các thiết bị được bao gồm trong giá. Email tara_lee25@yahoo.com hoặc Ph. 0419 189 272 (Tiếng Anh) Bất Đông Sản: Tại 3 / 28-30 Karome Street - Pacific Paradise, QLD 4564 Khu y tế hiện đại đơn vị 78m2. Có 3 phòng tư vấn, phòng nhân viên, lễ tân và phòng tắm. Hiện tại cho thuê với giá $2055 / tháng. Bãi đậu xe của khách hàng ở phía trước mặt bằng, đoạn đường dành cho xe lăn, gần phương tiện giao thông công cộng, cửa hàng địa phương, trường học, trung tâm y tế và xa lộ. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0419 189 272 (tiếng Anh)

PIZZA HUT SA $123,000 luôn hàng tồn - tại Salisbury SA Cho thuê 9 năm hợp đồng thuê và nhượng quyền. Cửa hàng này đã hoạt động trong 12 năm. Rất nổi tiếng tại địa phương. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ: Guru 0422 091 021 Email- Salisbury.Pizzahut@yahoo.com (tiếng Anh)

BEAUTY & NAIL SALON WA $40,000 Hợp đồng 10 năm. Vị trí tốt tại Primewest Gwelup shopping centre, Shop luôn đông khách. Đang hoạt động với các bàn móng tay, 2 ghế spas làm chân. Hệ thống phun xịt nhuộm rám da, và lều ủ. Gọi / nhắn tin Lauren 0400 209 606 (Tiếng Anh)

BEAUTY SALON ACT $45.000 Nằm ở đẹp của Isaacs cách Canberra 18 phút - Salon có 3 phòng trị liệu lớn với hệ thống làm mát / sưởi ấm và nhiều ánh sáng tự nhiên, khu vực làm móng riêng biệt, khu vực lễ tân, phòng chờ đáng yêu cho khách hàng, bếp nhỏ và tiện nghi nhà vệ sinh cùng với chỗ đỗ xe rộng rãi. Vui lòng gọi / nhắn tin 0425 424 777 (Tiếng Anh)

RESTAURANT /WA $35,000 Northbridge Perth WA - Khu Cenrtral của

Northbridge, Nhà hàng mới mở cửa chỉ 1 năm. Không gian có thể phục vụ 45 khách sạn cùng một lúc, tất cả đều là thiết bị mới, 1 phòng lạnh lớn và 1 tủ đông lớn. Tiền thuê hàng tháng $5800 bao gồm outgoings, cần sang nhanh. Vui lòng liên hệ Andy 0449 910 529 (tiếng Anh)

SNACK BAR $60 WIWO – Holden Hill SA Đã làm lâu năm, Hợp đồng thuê chỗ dài hạn & tiền thuê thấp. Làm việc 5 ngày / tuần Cơ hội tuyệt vời, thích hợp cho cặp vợ chồng . Có lượng khách hàng tốt, thân thiện và hòa nhập. Vui lòng gọi / nhắn tin 0433 734 716 (tiếng Anh)

996 913 (English)

THAI RESTAURANT SYD NSW Vị trí tốt nằm ở đường phố chính của Sutherland Shire NSW. Được thành lập trong nhiều năm, ổn định kinh doanh tốt. Rất phổ biến ở địa phương cư trú và khách vãng lai du lịch. Trang bị đầy đủ. Do lý do cá nhân, khẩn cấp bán 150.000 USD đàm phán. Vui lòng gọi / text 0433 110 378 (tiếng Anh)

RESTAURANT SYD NSW

Gladesville / Hunters Hill. Thu $2864 / tuần. Tuyến hoạt động chỉ 20 phút từ kho. Làm từ Thứ Hai - Thứ Sáu. Sang thương hiệu nhượng quyền này là $80000 exc. GST. Có thể lấy luôn xe nếu có yêu cầu. Xin gọi / nhắn tin 0414 181 822 (tiếng Anh)

$120,000 - Nhà hàng Nepalese Fine Dining được bán với giá 120.000 đô la thương lượng được. Với 2 phòng ngủ trên lầu ban công ngoài hiên. Hợp đồng lâu dài thuê mướn rẻ $1000 mỗi tuần. Trang thiết bị đầy đủ, vị trí tốt cách 4-5 phút đi bộ từ ga xe lửa và có tiềm năng lớn cho nhiều loại ẩm thực. Chứa 40 chỗ ngồi và có giấy phép rượu, nằm trong một đường phố chính và gần với giao thông công cộng. email cho: dheeraj71@ hotmail.com, hoặc gọi hay nhắn tin 0422 036 288.

ELECTRICAL

BUTCHER SHOP SYD NSW

COURIER FRANCHISE NSW

Bankstown Sydney. Bán buốn Sỉ & lẻ cung cấp các vật liệu phụ tùng thiết bị về điện cho công trình xây dựng và gia đình. Doanh thu 1 đến 1.2 triệu đô la / năm - Chi phí đầu tư thấp. Nguồn khách hàng rất lớn (chủ yếu là các nhà thầu xây dựng về điện), Vui lòng gọi / nhắn tin 0405 059 071 (tiếng Anh)

Bán khẩn cấp $150,000 Thương lượng - Maroubra, NSW. Cửa hàng bán thịt đã được thành lập trong 26 năm Trang thiết bị đầy đủ. Vị trí rất tốt đối diện chợ trái cây và trung tâm mua sắm - Giá bao gồm tất cả hàng tồn. Vui lòng gọi / text: 0421 338 125 (tiếng Anh)

NAILS SHOP MELBOURNE VIC

Nằm ở góc Condamine & Sydney Road trong khu vực Balgowlah. Chỉ 5 phút lái xe đến bãi biển Manly nổi tiếng. Có giấy phép bia rượu * Đã làm 25 năm cùng một chủ. Sang $95,000 – Xin gọi / nhắn tin 0415 257 478 (English)

mới thành lập vùng Malvern, Glenferrie Rd, góc đường High Street Shop có 1 phòng beauty, 6 ghế spa, 6 bàn bột, 1 nhà bếp, 1 toilet, 1 nhà kho. Tất cả dụng cụ nails và đồ dùng đầy đủ. Tiền rent $52k nam + out going . Điều kiện sang Shop dể dàng. Nếu giới thiệu bán được Shop sẽ có commission . Xin gọi / nhắn tin 0406 995 666 Nguyệt Lê

FISH N CHIPS SA

SUSHI SHOP – MELBOURNE VIC

THAI RESTAURANT NSW

$65,000 Negotiable - Doanh nghiệp này nằm trên con đường chính của Mt Gambier SA (cách Adelaide 450 km, 17 km from biên giới Victoria). Chúng tôi đã có 20 năm kinh doanh tốt đẹp. Doanh thu $5000-$6000 đô la mỗi tuần. Sang bán giá $65.000 thương lượng. Gọi / nhắn 0423 359 333 (tiếng Anh).

BAKERY & CAKE SHOP QLD Tại Chapel Hill QLD, 7km from West Brisbane. Thu nhập ròng $8000 + / tuần * Giá thuê: $4000 + GST / tháng + out going. * Hiện đang cun g cấp nhiều loại bánh nhất cho thương hiệu Brumby's * Sang bán giá $70.000 Gọi / nhắn tin 0434 517 468 email -sundar943@gmail.com hoặc Sabbu qua điện thoại 0413 306 084 email - lovely_sabbu@hotmail.com

DELI CAFÉ BAKERY – WA Luôn - Fish & Chip Pizza… $65,000 vùng Wheatbelt WA shop rất lớn Hiện không có cửa hàng tương tự trong vùng Pingelly, không bị cạnh tranh . Bánh mì & sữa bán bán rất nhiều mỗi ngày. Xin vui lòng gọi / nhắn tin 0401 485 529 (tiếng Anh)

CAFE & ESPRESSO SA Một thiết kế đẹp & độc đáo. Vị trí rất lý tưởng trên Melbourne St., ở North Adelaide, được bao quanh bởi nhiều doanh nghiệp, phòng mạch bác sĩ và chuyên gia, gần Womens & Children hospital, Bảo tàng Nghệ thuật và Nhà Ronald McDonald, Adelaide. Thực đơn nấu dễ dàng / Chi phí thấp * Rất tiêm năng ở phần giấy phép bán bar rượu bia * Hiện bán trên dưới 10kg Cà phê / mỗi tuần * Doanh thu trung bình $3500 / / tuần. Vui lòng gọi / nhắn tin: Chheda Lama- 0425 891 616 (tiếng Anh)

SALON TÓC

Giá đã giảm còn $60.000 luôn hàng tồn – khu Rodd Point – Five Dock NSW gần nội thành hoạt động 5 ngày mỗi tuần (có thể hoạt động trong 7 ngày)* Hiện có 5 trạm tóc, 2 ghế gội * Rất nhiều phòng để làm thêm thẩm mỹ, móng tay, tẩy lông, phun nhuộm, hoặc laser * Salon được thành lập trong hơn 10 năm * Doanh thu tiền mặt rất tốt * Gọi / nhắn tin Tania 0420

Cửa hàng Sushi nằm ở Puckle st Moonee Ponds với giao thông đông đúc nhất và khách qua lại cao, sân bay Essendon. Thu nhập cao, giá thuê rẻ và thuê lâu dài, dễ quản lý và rất tiềm năng. Thu nhập: $13k - $15k / tuần. Nhiều nhất là $14k với kinh doanh 6 ngày (Thứ Hai - Thứ Bảy) có thể mở Chủ nhật nếu bạn muốn. Sang giá giá: $320,000. Xin gõi / nhắn tin Mandy: 0405 313 909 – 0421 156 780 (tiếng Anh)

CONVENIENCE STORE MELB VIC Giá chào bán: $350.000- Doanh thu: $1,612,000 Lãi ròng 50K (AUD). Một cơ hội tốt để mua một cửa hàng Convenience Store với giá thuê thật rẻ. Thích hợp cho 1 hoặc hai người để hoạt động. - Cửa hàng có hai phòng ngủ kích thước tốt ở phía sau. - Hiện thu nhập $31,000 pw - Lợi nhuận tốt - Hợp đồng cho thuê 5 năm mới cộng tái ký - Gần trên đường cao tốc nên rất tấp nập bán … Vui lòng gọi / text: 0421 989 887

BAKERY ADELAIDE - SA Tiệm bánh - phía Nam Adelaide. Đang bán đủ các loại bánh mì, bánh ngọt và cà phê Có nhà bếp đầy đủ tiện nghi và tuân thủ các quy định của y tế. Tiền thuê nhà chỉ là 700 đô la mỗi tuần. x 5 năm tái ký. Hãy gọi nhắn tin: Danny 0407 705 000 (tiếng Anh)

DELI CAFÉ REYNELLA, SA Cơ hội tuyệt vời ở Reynella phía Nam Adelaide, cuối đường Main South Road, nơi nhiều các tài xế xe tải ghé lại và cũng nhiều khách vãng lai, trên một điểm dừng ăn nổi tiếng trên một con đường đông đúc. Đây là một doanh nghiệp được thành lập tốt, Doanh thu trung bình là $ 8000 / tuần, với tiềm năng tăng trưởng rất. Trang thiết bị đầy đủ. Xin gọi & nhắn tin cho Hồng 0433 316 144 để (English)

CAFE ADELAIDE SA Nhà hàng & Café đang kinh doanh mỹ mãn tuyệt vời tại Christies Beach, SA. chỉ cácg Adelaide 40 phút. Mới được tân trang 12 tháng, trang thiết bị đầy đủ, tủ đông lạnh 4 cánh, tủ lạnh loại hiển thị, bar salad lớn, máy rửa

chén, coolroom, máy pha cà phê mới 4 tháng bồn rửa và bàn phụ bếp v.v.. Hợp đồng lâu dài thuê rẻ. Giá thuê chỉ $282.50 /một tuần. Xin gọi số điện thoại / nhắn tin: 0406 495 332 (tiếng Anh)

TAB PERTH WA

Thương hiệu đánh cược đua ngựa tại Fremantle, Perth WA. Sang giá $399.000. Vị trí tuyệt vời ngay tại trung tâm của Fremantle sôi động, bao quanh bởi các nhà hàng phổ biến, và quán cà phê với bãi đậu xe nhiều tầng gần đó. Thu nhập tốt lãi ròng cao… Xin liên lạc gọi phone / nhắn tin. Rod Chambers. Tel.: 0407 190 641 / eMail: accounts@fremantletab.com

HARDWARE PERTH WA Shop bán phụ tùng hardware hơn 20 năm qua, Chuyên về dụng cụ cầm tay / điện và harware. Các loại phụ kiện. • Một cơ hội tuyệt vời cho những người quan tâm đến việc đầu tư vào Úc để di dân, hoặc muốn mở kinh doanh của riêng mình. • Giá thuê rất thấp, có thể thương lượng cho thuê dài hạn.. Ước tính giá trị hàng tồn hiện tại $180,000 WIWO Giảm giá còn $140,000 Xin eMail direct@watradetoolcentre.com.au hoặc gọi / nhắn tin 0470 314 501 (tiếng Anh)

BEAUTY SALON /NSW $50,000 Neg. - Fairfield West NSW. cơ hội tuyệt vời này phù hợp với bất kỳ nhà trị liệu thẩm mỹ nào đang làm từ nhà và một shop rộng hơn với phòng khách hàng! Trang thiết bị đầy đủ cho thẩm mỹ & nail. Vui lòng gọi / text: 0423 185 100 (tiếng Anh)

BUTCHER SHOP /VIC $ 295,000 Preston Victoria. Được thành lập từ 17 năm qua. Trang thiếtr bị đầy đủ, gần tất cả các cơ sở và dải mua sắm. Kinh doanh rất ổn định với thú vị thu nhập $30.000 / tuần. Gọi / nhắn tin 0411 566 169 (tiếng Anh)

RESTAURANT /VIC

$190,000 - Nhà hàng nổi tiếng của Thái Lan. Gần chợ Preston, đại lộ La Trobe và rất nhiều khu chung cư trong khu vực. Preston ViC . Giá thuê RẤT rẻ! Chỉ $1703 mỗi tháng BAO GỒM GST. Đã thành lập 11 năm kinh doanh tốt đẹp, là nhà hàng quen thuộc nhiều người biết trong vùng. Sang bán vì chủ thay đổi kinh doanh khác. Sẽ giúp huấn luyện chủ mới nếu cần. Vui lòng gọi / text: 044 999 76 29 (tiếng Anh)

FRESH & COOKED SEAFOOD / NSW $120,000 Negotiable - Killarney Vale NSW** Bán khẩn cấp vì lý do sức khoẻ - Các loại hải sản tươi sống & nấu chín / Burgers v.v..- Kinh doanh đã hoạt động trên 10 năm. Hợp đồng thuê dài hạn với căn hộ 2 phòng ngủ cũng được kèm theo để cung cấp thêm thu nhập / bù đắp tiền thuê. Vui lòng gọi / text: Harry 0414 401 277 (tiếng Anh)

THAI RESTAURANT /WA

$55,000 WIWO - Joondalup Perth WA - Nhà hàng & Takeaway thức ăn Thái ở Joondalup, 26 km from Perth WA, ngay trung tâm mua sắm Lakeside được bao quanh bởi nhiều căn hộ chung cư và khối văn phòng lớn. Hiện có 20 chỗ ngồi + takeaway. Sang giá $55,000 WIWO. Hợp đồng còn 3 năm + 5 năm tái ký. Vui lòng gọi / nhắn tin: 0416 623 061 (tiếng Anh)

BEAUTY AND LASER CLINIC /NSW

$$$ Negotiable - Busy Location!!!! Sydney NSW. Phòng điều trị thẩm mỹ bằng laser. NBgay giữa trung tâm thương mại Bankstown, cách Centro Bankstown chưa đầy 5 phút đi bộ. Trang thiết bị đầy đủ uôn Salon Software Trang Facebook với hơn 3000 người theo dõi * ASAP Skincare Stockist * Dịch vụ chăm sóc da Dermapen 3 * và Website chuyên nghiệp, chuyên dụng cho dịch vụ này… Xin gọi hay nhắn tin cho Ems - 0404 256 269 (tiếng Anh)

RESTAURANT /WA

$42,000 Northbridge Perth WA - Khu Cenrtral của Northbridge, Nhà hàng mới mở cửa chỉ 1 năm. Không gian có thể phục vụ 45 khách sạn cùng một lúc, tất cả đều là thiết bị mới, 1 phòng lạnh lớn và 1 tủ đông lớn. Tiền thuê hàng tháng $5800 bao gồm outgoings, cần sang nhanh. Vui lòng liên hệ Andy 0449 910 529 (tiếng Anh)


42 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18MÖÔÙN NHAØ - SHARE PHOØNG GRANNY FLAT CHO THUEÂ VUØNG CABRAMATTA

NHAØ CHO THUEÂ VUØNG FAIRFIELD WEST

F1610

Liên lạc : 0400 133 253

Granny Flat 1 phòng ngủ, có internet, điện riêng, 15 phút đi bộ đến ga, cho thuê $185/ 1 tuần.

Liên lạc: 0450 053 100

T1617

Phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, bếp, toilet, lối đi riêng biệt. Một phút đi bộ tới trạm xe bus. Cho thuê $220/tuần, bao điện nước, free wifi.

Liên lạc: 0470 037 901

(Ngày thường, xin gọi sau 5pm hoặc để tin nhắn. Cuối tuần: bất cứ lúc nào)

T1613

NHAØ CHO THUEÂ VUØNG VILLAWOOD 28 TUNCOEE RD, VILLAWOOD Nhà mới tân trang từ trong nhà ra tới ngoài vườn. Nhà có 3 phòng ngủ, 3 tủ âm, 2 máy lạnh, 2 toilet. Nhà có 2 decking trước nhà và sau nhà, tiện lợi cho khu vui chơi và giải trí. Nhà gần trường tiểu học và xe bus cách 5 phút đi bộ Đi bộ 12 phút đến ga xe lửa Carrama/Villawood 10 phút lái xe đến Cabramatta Station Có thể dọn vào sau ngày 5/5/2018 Giá cả phải chăng

F1602

Nhà gạch 2 phòng ngủ, phòng khách rộng, có tủ âm, máy lạnh, bếp xài gas, cửa an toàn (toàn nhà). Kế bên shopping Coles và Aldi, 2 trường tiểu học, trung học, trạm xe bus, nhà trẻ. Cho người có việc làm mướn lâu dài.

GRANNY FLAT CHO THUEÂ VUØNG PADSTOW/REVESBY

Xin liên lạc Phương 0432 636 468

Granny flat sạch sẽ, có 1 phòng ngủ, máy lạnh, phòng khách, bếp, phòng tắm, toilet, đầy đủ tiện nghi, đồng hồ điện và lối đi riêng biệt. Cho người có việc làm thuê, ở sạch sẽ và lâu dài. Giá cả phải chăng.

Cơ hội tuyệt vời với 3 income $ trên 1 mảnh đất lớn vùng Cabramatta, gần mọi phương tiện. Mỗi căn 3 phòng ngủ lớn điện nước riêng biệt và 1 căn lầu 2 phòng ngủ phía sau. Vì lý do chuyển vùng nên cần bán giá thương lượng. Vui lòng điện thoại 0414 765 999 sau 3:30pm

2 granny flat mới xây luxury. 1 căn 3 phòng ngủ và 1 căn 2 phòng ngủ. Đầy đủ tiện nghi. Đồng hồ điện, nước riêng biệt. Đi bộ ra shop, xe lửa. Cho người mướn lâu.

Granny Flat 2 phòng ngủ, có tủ âm, phòng khách, bếp, toilet rộng rãi. Có đồng hồ điện riêng, lối đi riêng, cho thuê $310/1 tuần.

NHÀ CHO THUÊ VÙNG BANKSTOWN Nhà có 2 phòng ngủ rộng rãi và 1 phòng khách lớn, 2 toilet, 4 carpark, sau nhà có 1 phòng rộng rãi riêng biệt, đi bộ 3 phút tới xe bus. Khi yên tĩnh thoáng mát, cần cho người thuê, giá cả thương lượng. Bạn nào thực sự có nhu cầu xin vui lòng liên lạc số điện thoại 0421 165 288. (Nhà đang empty, phía sau còn 1 phòng rộng 35 mét vuông, có lối đi riêng biệt)

thích hợp cho gia đình có việc làm, giá thương lượng. Xin liên lạc anh Phước 0410 212 038 hoặc chị Hòa 0422 432 057.

LL: 0426 714 866

PHÒNG CHO THUÊ VÙNG BANKSTOWN Phòng mới, nhà tắm, toilet, đầy đủ tiện nghi, yên tĩnh, thoáng mát, gần shop Việt và station. Bao hết bill điện, nước, internet. SDT: 0401 353 819 hoặc số 0421 559 889 PHÒNG CHO THUÊ VÙNG BANKSTOWN Nhà dư phòng cần cho share lại. Bao điện nước, internet. Gần shop, xe bus, xe train. Ưu tiên cho du học sinh và người độc thân. Đt: 0426 98 48 68 NHÀ CHO THUÊ VÙNG BANKSTOWN Nhà có 2 phòng ngủ rộng rãi, 2 toilet và 1 phòng tắm, 4 car park. Phía sau nhà có 1 phòng lớn (35 mét vuông) cho BBQ. Phòng khách rộng rãi. Nhà nằm trên đường yên tĩnh thoáng mát. Cho thuê giá rẻ. Ai thực sự muốn thuê thì phone 0421 165 288 PHÒNG CHO THUÊ VÙNG BANKSTOWN Nhà dư phòng cho thuê $130. Phòng nhỏ $105. Bao điện nước, internet. Gần shop và mọi phương tiện. LL: 0452.188.187 GRANNY FLAT CHO THUÊ VÙNG BUSBY 2168 Granny flat cho thuê đường Kingarth Street, 2 phòng ngủ rộng rãi, có tủ âm, đầy đủ tiện nghi, gần trường học, trạm xe bus. Giá cả thương lượng. Nhà đang trống, cho thuê lâu dài DT: 0416 260 685 hoặc 0415 978 988 PHÒNG CHO THUÊ VÙNG FAIRFIELD Cho thuê phòng gần shop và xe lửa, bao điện nước và internet. ĐT: 0421937564.

SHARE PHÒNG VÙNG CANLEY HEIGHTS Nhà lầu dư phòng chia lại cho nữ độc thân hoặc nữ du học sinh, nhà khang trang sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, 5 phút đi bộ đến shop. LL: 0434 043 728 GRANNY FLAT CHO THUÊ VÙNG BANSKTOWN Granny flat gạch, mới, 2 phòng ngủ, gần ga Bankstown, cho du học sinh hoặc người có việc làm thuê lâu dài. LL: 0452 195 977 SHARE NHÀ VÙNG CONDELL PARK Nhà trung niên có phòng trống cho share vùng Condell Park. LL: 0412 170 995 NHÀ CHO THUÊ VÙNG MARRICKVILLE Nhà 3 phòng ngủ, nhà tắm mới xây, có chỗ đậu xe, đi bộ 3 phút tới shop, cho thuê giá $600/1 tuần. LL: 0424 327 024 NHÀ CHO THUÊ Nhà 3 phòng sạch sẽ cầu tắm, phòng ăn khang trang, gần trường học, ga xe lửa và shopping centre. Phía sau có thêm 1 phòng ngủ, phòng khách và cầu tắm riêng biệt,

Liên lạc 0449 672 788

Liên lạc: 0422 875 709

T1610

GRANNY FLAT CHO THUEÂ VUØNG LANSVALE

T1610

GRANNY FLAT CHO THUEÂ VUØNG CABRAMATTA

F1606

CÔ HOÄI ÑAÀU TÖ TUYEÄT VÔØI VUØNG CABRAMATTA

T1609

GRANNY FLAT CHO THUEÂ VUØNG CANLEY HEIGHTS

dư phòng cho thuê. Toilet và lối đi riêng. Bao bills. Chi tiết liên hệ: 0450 584 054

SHARE PHÒNG VÙNG CABRAMATTA Nhà ở Cabramatta, mới, sạch sẽ, gần shop Việt, gần mọi phương tiện, dư phòng cần cho share lại, giá cả thương lượng. ĐT: 0450 604 234

SHARE PHÒNG VÙNG CARAMARR Nhà lầu dư phòng, chia lại cho nữ độc thân hoặc vợ chồng. Nhà khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, 3 phút đi bộ đến ga xe lửa, 1 phút đến bus stop, rất gần shop Carramar. LL: 0422 882 839

PHÒNG CHO THUÊ VÙNG CABRAMATTA Cho thuê phòng $120 - $150, bao điện nước, internet, ga. 3 phút tới shop và ga xe lửa. Vùng Cabramatta. LL: 0451 751 383

PHÒNG CHO THUÊ VÙNG CABRAMATTA Cho thuê phòng $120-$150, bao điện nước, internet, gas. 3 phút tới shop và ga xe lửa. Vùng Cabramatta. Tel: 0451 751 383

PHÒNG CHO THUÊ VÙNG CABRAMATTA Nhà đầy đủ tiện nghi, gần shop và ga xe lửa, vùng Cabramatta, dư 1 phòng cho thuê. LL: 0420 270 633

SHARE PHÒNG VÙNG CABRAMATTA Chia lại phòng trống vùng Cabramatta. LL: 0424 771 008

SHARE NHÀ VÙNG CONDELL PARK Nhà trung niên có phòng trống cho share vùng Condell Park. Liên lạc Minh 0412 170 995 SHARE PHÒNG VÙNG CABRAMATTA Cho share lại phòng trống vùng Cabramatta. LL: 0424 771 008 SHARE PHÒNG VÙNG CANLEY HEIGHTS Cho du học sinh share phòng ở Canley Heights gần shop. $140/1 tuần. LL: 0450 927 818 PHÒNG CHO THUÊ VÙNG CANLEY VALE Nhà cách Canley Vale Station 7 phút đi bộ,

NHÀ CHO THUÊ VÙNG CONDELL PARK Nhà 3 phòng ngủ, rất khang trang, nhà bếp và toilet mới tân trang. Có tủ âm và sàn gỗ đánh bóng. Gần trạm xe bus và trường học. Giá $490/1 tuần. LL: 0404 045 883 GRANNY FLAT CHO THUÊ VÙNG BUSBY 2168 Granny flat cho thuê đường Kingarth St, vùng Busby 2168. LL: 0416 260 685 or 0415 978 988 SHARE NHÀ VÙNG CHESTERHILL Nhà cho share lại gần trạm xe lửa và Woolworths. Bao điện và wifi. Giá $130 single. LL: 0420 483 255

Quảng cáo Mướn Nhà / Share Phòng chỉ $5 / 1 tuần hoặc $15 / 4 tuần Xin gửi nội dung về email: sydney@vietnews.com.au hoặc gửi qua tin nhắn


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018 Bne8 Viet-News Úc - Issue 1118

VIETNEWS

ISSUE 1610

43

Tuần Lễ từ 18.01.07 - 25.01.07

Kinh doanh - Khôûi nghieäp

Töø tieäm buoân nhoû ñeáân ñeá cheá sieâu thò cuûa oâng chuû Walmart

Người ta sẽ quên những gì họ đã nói với bạn, nhưng không bao giờ quên những gì họ đã cảm nhận về bạn. Cảm nhận mới là thứ còn lại chứ không phải là nội dung đã truyền đạt.

Với chiến lược kinh doanh giá rẻ nhất có thể, hướng về thị trường nông thôn, Sam Walton xây dựng thành công hệ thống siêu thị Walmart lừng danh. Khi mở tiệm tạp hóa nhỏ vào năm 1945 tại thị trấn Newport, một khu vực hẻo lánh của nước Mỹ, Sam Walton đã mang trong mình khát vọng chinh phục thị trường nông thôn, nơi nhiều “ông lớn” lĩnh vực bán lẻ lúc đó bỏ quên. Chiến lược bán hàng giá thấp, tiết kiệm chi phí tối đa đã đưa ông trở thành tỷ phú và đặt nền tảng cho đế chế siêu thị hàng đầu Walmart vươn ra toàn nước Mỹ, chinh phục thị trường thế giới. Số nhân viên của Walmart hiện nay hơn 2 triệu người, làm việc tại 8,500 siêu thị toàn cầu và phục vụ hơn 200 triệu khách hàng ghé đến mỗi tuần. Quay trở về năm 1945, sau khi xuất ngũ, chàng trai trẻ 24 tuổi Sam Walton mở cửa hàng tạp hóa đầu tiên cùng vợ tại thị trấn nhỏ của bang Arkansas để kiếm sống. Đó là cửa hàng nhượng quyền thương mại của thương hiệu Ben Frankin. Ông sớm bắt đầu bán hàng giảm giá và nhận ra một bài học kinh doanh vô cùng đơn giản: bằng việc cắt giảm giá, ông đẩy mạnh được doanh số bán có thể kiếm được nhiều hơn so với việc bán sản phẩm giá cao. Điều này xuất phát từ đối tượng mà cửa hàng của ông muốn hướng đến. Đó là tầng lớp lao động bình dân, trung lưu, những người ít khi để tâm đến thương hiệu mà chỉ cốt yếu tìm mua nhu yếu phẩm giá rẻ. Chiến lược của Walton đã thành công, chỉ trong 3 năm, doanh số bán hàng đã tăng từ 80,000 USD lên 225,000 USD và thu hút lượng lớn khách hàng. Doanh số tăng trưởng hàng năm đều đặn, năm sau gấp đôi năm trước. Với những thành công bước đầu, ước muốn mở rộng thị trường càng thôi thúc Walton. Ông cùng em trai mình đi nhiều nơi để tìm địa điểm mở các cửa hiệu tạp hóa tiếp theo. Vào năm 1954, ở tuổi 36, ông thành lập một cửa hàng tại bang Missouri, khởi đầu cho chiến lược mở rộng ra toàn quốc. Để những người quản lý cửa hàng toàn tâm toàn lực với kế hoạch kinh doanh tham vọng của mình, ông cũng hứa để họ mua lại cổ phần công ty. Walton nhanh chóng sở hữu 16 cửa hàng tại ba tiểu bang, 15 trong số đó mang thương hiệu Ben Franklin. Lúc này, ông nhận thấy cơ hội mở rộng tại những khu vực xa xôi khi kinh tế đang ngày càng khá lên và tỷ lệ dân số cũng ngày một đông. Walton nhận ra rằng cần thành lập một thương hiệu riêng, khởi nguồn cho một thương hiệu bán lẻ lừng danh sau này. Vào tháng 7/1962, cửa hàng Walmart đầu tiên được mở cửa tại thành phố nhỏ Ozarks, bang Arkansas. Khi Walmart phát triển, ông vạch ra tuyến đường đi tiết kiệm, đảm bảo tất cả cửa hàng cách nhà kho chứa hàng tối đa một ngày lái xe. Ông còn tự xây dựng đội xe tải vận chuyển để tiết kiệm tiền thuê mướn để hàng hóa luôn bán ra với mức rẻ nhất. Phương châm và cũng là kim chỉ nam của Walmart cho đến tận bây giờ mà Walton xây dựng là "Save money. Live better", có nghĩa là tiết kiệm tiền để có cuộc sống tốt hơn. Chính những điều này đã đem lại sự thành công vượt bậc cho Walmart khi chỉ 7 năm sau ngày thành lập, Sam Walton sở hữu 38 cửa hàng với doanh thu hơn 44 triệu USD. Năm 1970, công ty chính thức bước lên sàn chứng khoán. Vào những năm 1970, Walmart tiếp tục duy

Hãy yêu cầu họ tư vấn cho bạn. Mọi người luôn yêu thích việc đưa ra lời khuyên cho người khác. Cuộc trò chuyện bắt đầu một yêu cầu đưa ra lời khuyên, hỏi ý kiến về một vấn đề dù nhỏ nhất sẽ tạo được sự gần gũi không ngờ, và việc từ chối những vấn đề sau đó sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Sam Walton, người sáng lập và phát triển đế chế siêu thị Walmart trì vị thế và sự bành trướng của mình. Hàng loạt cửa hàng liên tiếp mở ra tại các bang Kansas, Louisiana, Tennessee, Mississippi và Texas và thâu tóm 16 cửa hàng bán lẻ thương hiệu Mohr. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho sự tăng trưởng vượt bậc của thương hiệu này. Năm 1985, Walton sở hữu con số 800 cửa hàng trên toàn nước Mỹ. Ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Walmart cũng là khi hệ thống của hàng chính thức có mặt gần 1,200 địa điểm với doanh thu hàng năm 15.9 tỷ USD và đội ngũ nhân viên hơn 200,000 người. Khi bước qua tuổi 69, Walton đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hậu cần đầy tham vọng của mình: một mạng lưới vệ tinh lưới kết nối cửa hàng, nhà kho, văn phòng trên khắp nước Mỹ với trụ sở chính tại Bentonville. Mạng lưới này cho phép trụ sở theo dõi hàng tồn kho và doanh số bán ra từng phút tại từng cửa hàng. Vào thời điểm đó, đây là mạng lưới vệ tinh tư! ! nhân lớn nhất thế giới. ! Walton thôi giữ chức Giám đốc điều hành! vào tuổi 70. Tổng thống Mỹ George H. W.! ! Bush đã trao tặng ông Huân chương Tự do! vào năm 1992, năm cuối cùng của cuộc đời! ông trùm kinh doanh. Đại học Kinh doanh! Arkansas cũng được đổi tên thành Cao đẳng! Kinh doanh Sam M. Walton để vinh danh ông.! Vào thời điểm ông qua đời vào năm 1992, Walton đã để lại tài sản trị giá hơn 100 tỷ USD cho những người thừa kế của ông. Ngày nay, gia đình Walton vẫn nằm trong danh sách những người giàu nhất ở Mỹ, với tổng giá trị ròng khoảng 140 tỷ USD kể từ năm 2017.

Cách gây ảnh hưởng đến người khác trong giao tiếp

Mặc dù bạn đang muốn gây ảnh hưởng cho đối phương nhưng không vì thế mà tìm cách áp đặt bằng những mệnh lệnh cứng nhắc (và thường sẽ thất bại), thay vào đó đề nghị được tư vấn khiến câu chuyện trở nên dễ dàng và đối phương sẽ phần nào “mất cảnh giác” trong việc thực ra chính họ đang bị gây ảnh hưởng.

Làm thế nào để đạt được một thỏa thuận? Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một tình huống cực kỳ phức tạp như là thỏa thuận tiền chuộc với một kẻ tống tiền để trao trả con tin, hay con bạn đang đòi hỏi tiền tiêu vặt của nó phải được tăng gấp nhiều lần hiện tại. Bạn hãy áp dụng các nguyên tắc sau: - Nghĩ đến vấn đề đang diễn ra chứ không phải người đang thỏa thuận với bạn. Đừng lo lắng đối phương là ai, quan hệ với bạn thế nào và bạn/họ có thích họ/bạn hay không, chỉ tập trung vào chủ đề đang cùng quan tâm. - Nghĩ đến lợi ích mỗi bên sẽ đạt được, không

nghĩ đến vị trí. Đừng nghĩ mình đang ở thế mạnh (hay yếu) hơn trong cuộc đàm phán. Hãy tự hỏi bản thân: Đối phương cần gì ở mình? Chúng ta có những lợi ích chung nào? - Đích đến của cuộc thỏa thuận là lợi ích cho cả 2 bên, mọi thứ tốt đủ cho 2 bên chứ không thể hoàn hảo. Và đừng chỉ nhắm tới số tiền tối đa bạn có thể thu về.

Làm thế nào để đối đáp thật trôi chảy trong một cuộc phỏng vấn tuyển dụng? Các nhà tâm lý học đưa ra cho bạn một mẹo cực kỳ đơn giản và dễ áp dụng: Hãy đợi 5 giây trước khi đưa ra câu trả lời của nhà tuyển dụng. Câu trả lời của bạn có thể không thực sự thông minh, hay đúng, hay làm họ hài lòng, nhưng việc chờ đợi 5 giây rồi mới trả lời khiến nó trở nên có sức nặng hơn gấp bội. Ngoài ra hãy nhớ rằng mặc dù phản ứng nhanh có thể sẽ phần nào gây ấn tượng với nhà tuyển dụng nhưng nó lại hiếm khi là yêu cầu của các vị trí công việc – nói cách khác chưa chắc nhanh đã là tốt để bạn luôn nghĩ mình phải ứng đáp nhanh nhất có thể với nhà tuyển dụng. Hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc “5 giây” chờ đợi để gây ấn tượng mạnh nhất với họ.

!!!!!!!!!!!Pebble!Homes!! !

Xây theo bản vẽ của quý khách, hay cùng thiết kế với chúng tôi cho căn nhà của quý khách • Quý khách bàn luận trực tiếp với anh Hải Lương (the builder với trên 25 năm kinh nghiệm xây dựng tại Sydney). • Mọi công việc rõ ràng, thành thật và kỹ lưỡng

We committed to highest standard

4 lôøi khuyeân ñeå baïn giao tieáp hieäu quaû hôn

Làm thế nào để có khả năng phản ứng nhanh nhạy trong một cuộc phỏng vấn tuyển dụng đến thỏa hiệp được với một đối tác? Các chuyên gia về tâm lý đã nghiên cứu vấn đề đã đưa ra vài mẹo nhỏ cho bạn:

Làm thế nào để kết bạn với đối phương trong cuộc trò chuyện? Đừng bắt đầu một cuộc trò chuyện với vấn đề mà bạn quan tâm. Hãy luôn là người quan tâm đến các chủ đề của người khác và tham gia vào cuộc trò chuyện với quy luật sau trong tâm trí: “Mọi người mà bạn từng gặp đều biết điều gì đó mà bạn không biết”. Khơi gợi đúng chủ đề mà họ quan tâm để họ nói về nó là một trong những cách giao tiếp hiệu quả nhất, không chỉ giúp đối phương cảm thấy hứng thú với cuộc trò chuyện mà còn khiến bạn dễ dàng hơn trong việc nắm bắt đối phương. Tâm lý học con người cho rằng:

Contact: Hai Luong 0424 811 822 Office: 686 Hume Hwy, Yagoona Phone: 9644 1203 Fax: 9645 5781 Builder Licence: 226440C ABN: 87 143 065196


h

44 VIETNEWS 1110 8 Viet-News Úc - Issue

SỐ BÁO 1610TuầnLễ Lễtừ từ27.10.07 13.07.18- -02.11.07 19.07.18 Tuần

Wimbledon 2018: Federer bị loại, Nadal và Djokovic vào bán kết QUẦN VỢT Ở những vòng đầu, những tay vợt tên tuổi đều thắng dễ, nhưng tại vòng tứ kết Federer đã bị loại trong khi Nadal và Djokovic vất vả lọt vào bán kết...

TRANG THEÅ THAO

Vettel chiến thắng ngay trên sân nhà của Hamilton ĐUA XE F1 Pha xuất phát lỗi khiến tay đua chủ lực của Mercedes thất bại trước kình địch Sebastian Vettel ở cuộc đua Grand Prix Anh cuối tuần qua. Lewis Hamilton đã 5 lần vô địch tại British Grand Prix. Ở chặng đua năm nay, Hamilton lại giành được pole trong thời điểm xuất phát. Quá nhiều lợi thế để Hamilton tìm kiếm chiến thắng tiếp theo. Trước thềm British Grand Prix, Hamilton đang kém kình địch Vettel đúng 1 điểm. Nếu vô địch chặng đua trên sân nhà, Hamilton sẽ vượt qua tay đua người Đức. Thế nhưng trong một chặng đua khốc liệt, bất ngờ đã xảy ra. Ngay từ những giây đầu tiên của chặng đua, tay đua số 1 của Mercedes đã sớm trải qua cơn ác mộng. Pha xuất phát nóng vội khiến chiếc W09 trượt bánh và không đạt tốc độ ưng ý. Khi đoàn xe Turn 2, Hamilton đã bị cả Vettel lẫn đồng đội Valtteri Bottas vượt qua. Chưa hết, Kimi Raikkonen đang raso rieets áp sát từ phía sau. Trong nỗ lực phòng thủ, Hamilton cố gắng khép chặt góc cua tối đa. Trong không gian chật hẹp, chiếc SH71H của tay đua người Phần Lan bị văng đầu và đập mạnh phần bên phải chiếc W09. Hậu quả của pha va chạm khiến xe của Hamilton xoay tròn trên đường đua và tụt sâu

xuống thứ 18. Tuy nhiên, nhờ sức mạnh vượt trội của chiếc W09 mà tới vòng 10, anh đã leo lên vị trí thứ sáu, trong khi đồng đội Bottas dẫn đầu đoàn đua. Tận dụng pha va chạm giữa Carlos Sainz (Renault) và Romain Grosjean (Haas) trên đường đua và sau khi xe an toàn rời đi, tay đua người Đức đã vượt qua Bottas ở vòng 46 sau hàng loạt pha tấn công dữ đội, để rồi khi cuộc đua kết thúc, người bước lên bục cao nhất lại chính là Sebastian Vettel. British Grand Prix 2018 là một chặng đua gây thất vọng của Valtterri Bottas. Tay đua người Phần Lan thuộc đội đua Mercedes này dẫn đầu đoàn đua trong phần lớn thời gian, nhưng cuối cùng lại để cho Vettel và Raikkonen của Ferrari vượt lên. Chung cuộc sau 52 vòng đua tại trường đua Silverstone nước Anh, Sebastian Vettel về đầu với thành tích 1 giờ 27 phút 29 giây 784. Tay đua xếp thứ hai là Lewis Hamilton, với thành tích nhiều hơn 2 giây 264. Kimi Raikkonen xếp thứ ba với thành tích +3 giây 652 so với người đồng đội Vettel. Còn Bottas về thứ tư với +8 giây 883. Chiến thắng ại British Grand Prix giúp Vettel gia tăng khoảng cách với Hamilton trên bảng xếp hạng lên thành 8 điểm sau 10 chặng đua.

Federer bất ngờ thua sau khi đã dẫn trước 2 set Federer đã không mấy khó khăn ở 4 vòng đầu. Anh đã "giải quyết" 4 cây vợt Lajovic, Lacko, Struff và Mannarino (hạt giống 22) mà vẫn chưa thua set nào. Tuy nhiên, Ở tứ kết, Federer đã đụng phải khó khăn trước Anderson, đương kim á quân của giải Mỹ Mở Rộng. Tay vợt hạt giống số 8 này có những cú serve và đánh bóng mạnh như bão táp cùng phong độ cao. Tưởng như Federer sẽ thắng dễ lần nữa khi dẫn trước 2 set trắng và có match point ở set 3, nhưng Anderson đã kịp thời tỏa sáng và chơi trận đấu hay nhất sự nghiệp của mình. Anh thắng ngược Federer 2-6, 6-7, 7-5, 6-4, 13-11. Ở trận đấu bán kết sắp tới, Kevin

Anderson sẽ gặp tay vợt John Isner, người đã thắng Milos Raonic trong trận tứ kết.

Bị dẫn trước, Nadal thắng khó Del Potro

Djokovic vào bán kết Wimbledon lần đầu tiên sau ba năm

Cây vợt danh tiếng Nadal cũng chưa thua set nào ở 4 vòng đầu. Tay vợt hạt giống 2 đã dễ dàng loại Sela, Kukushkin, Vesely và tay vợt trẻ người Úc De Minaur.

Với việc Federer bị loại, cơ hội vô địch của Nadal tăng lên. Nhưng trước mắt anh là trận đấu được dự đoán đầy khó khăn với Novak Djokovic - người giành vé vào bán kết sau khi đánh bại Kei Nishikori 6-3, 3-6, 6-2, 6-2.

Tuy nhiên, tại tứ kết Nadal gặp Del Potro, cây vợt đang có phong độ rất cao năm nay. Nadal đã bị dẫn trước nhưng thể lực trội hơn giúp số một thế giới có chiến thắng khó khăn với tỷ số 7-5, 6-7 (7), 4-6, 6-4, 6-4.

“Thật tuyệt khi được trở lại vòng bán kết Wimbledon”, Djokovic vui vẻ phát biểu sau trận. “Tôi đã tập luyện rất nhiều trong hai tuần qua, và giờ tôi cảm thấy đẳng cấp của bản thân tăng dần trở lại qua mỗi trận đấu”.

Số 1 thế giới Simona Halep thua sốc, Serena khó khăn vào bán kết QUẦN VỢT Hạt giống số một tiếp nối tuần đấu điên rồ của giải Grand Slam sân cỏ, khi thua Hsieh Su-wei, cây vợt vô danh người Đài Loan. Trong toàn bộ trận đấu, Halep hầu như luôn ở thế dẫn điểm. Cô thắng set đầu 6-3 nhờ nhiều hơn đối thủ hai break, nhưng mất game bản lề trong set hai và để đối thủ 32 tuổi trở lại với trận đấu. Trong set quyết định, hạt giống số một dẫn trước 5-2, nhưng lại bất ngờ thất bại chung cuộc với tỷ số: 6-3, 4-6, 5-7.

Trong khi đó, Serena Williams, tay vợt sở hữu 23 Grand Slam vừa thắng khó khăn Camilla Giorgi 3-6, 6-3, 6-4 để vào bán kết Grand Slam sân cỏ. Tay vợt số 52 thế giới Giorgi là đối thủ có thứ hạng thấp nhất mà Serena phải đối mặt từ đầu giải. “Tôi đang cảm thấy rất thoải mái”, huyền thoại người Mỹ nói. “Không có áp lực nào cả. Tôi chỉ vừa trở lại sau khi sinh em bé. Đây là giải đấu thứ tư của tôi từ khi trở lại, không ai kỳ vọng tôi phải vô địch. Tôi có mặt tại đây để chứng minh rằng tôi

đang dần lấy lại được đẳng cấp vốn có của bản thân”. Trận bán kết còn lại là cuộc đọ sức giữa Angelique Kerber và Jelena Ostapenko, hai tay vợt đều từng vô địch Grand Slam. Kerber loại Kasatkina sau hai set, còn Ostapenko cũng vượt qua Cibulkova 7-5, 6-4.

World Team Cup sắp được 'hồi sinh' tại Úc sau 6 năm vắng bóng Trong lịch sử, World Team Cup đã từng được tổ chức suốt từ năm 1978 đến 2012 tại Duesseldorf, Germany.

QUẦN VỢT Hiệp hội quần vợt nhà nghề thế giới ATP sẽ "hồi sinh" giải đấu mang tên World Team Cup gồm 24 đội tuyển, bắt đầu từ tháng Giêng của mùa giải 2020 tại Úc. "World Team Cup sẽ giúp chúng tôi mở màn mùa giải mới bằng một sự kiện với quy mô lớn. Nó sẽ không tác động quá nhiều đến lịch trình của các tay vợt vào đầu mùa giải", Chủ tịch của ATP, Chris Kermode nói. "Sự kiện này có tiềm năng to lớn và giờ đây chúng tôi mong muốn được hợp tác cùng

với Liên đoàn quần vợt Úc để biến tầm nhìn của mình thành hiện thực". Sự kiện World Team Cup dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 1/2020 với tổng số tiền thưởng 15 triệu USD, cùng cơ hội tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng ATP.

Lúc đó, các tay vợt tham dự giải không được cộng điểm thưởng ATP và phải thi đấu đúng vào thời điểm một tuần trước khi Roland Garros khởi tranh. Việc ATP "hồi sinh" World Team Cup sẽ khiến cho Liên đoàn quần vợt thế giới ITF phải đau đầu trong việc điều chỉnh lịch thi đấu cho 2 giải Davis Cup (đồng đội nam thế giới) và Fed Cup (đồng đội nữ thế giới).


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

QUAÛNG CAÙO LINH TINH

BAÙN XE BÁN XE MAZDA TRIBUTE V6 MODEL 2001

T1612

Liên lạc: 0421 023 149 or 9822 1218

BÁN XE SUZUKI VINTAZA GRAND

BÁN XE TOYOTA CAMRY 2003 Bán xe Toyota Camry 2003 tự động, đủ mọi thứ, lưu hành tháng 12/2018. Giá $4500. LL: 0424 529 488 BÁN XE TOYOTA COROLLA 2006 Bán xe Toyaota Corolla 2006, Automatic, lưu hành 9/2018. Giá bán $6000. LL: 0447 369 808 BÁN XE TRUCK HINO + GIỚI THIỆU VIỆC LÀM Bán xe truck Hino 8plt và giới thiệu việc làm $27.000. DT: 0422 584 034 BÁN XE TOYOTA TARAGO GETAWAY MODEL 1977 Bán xe Toyota Tarago Getaway model 1977, auto, máy mới, lưu hành 11/2018. Giá $2500. Phone: 0406.253.353 BÁN XE 2001 RAV 4 2001 rav 4, 3 cửa, tự động, 140,000 km. Lưu

hành 07 / 03 / 2019. Tình trạng tốt. Giá $4,200. LL: 0423 610 642 BÁN XE COROLLA CONQUEST SEDAN 2006 Corolla conquest sedan, 2006, tự động, lưu hành 11/08. Giá: $5,500. LL: 0423 610 642. BÁN XE TOYOTA COROLLA CONQUEST SEDAN Toyota corolla conquest sedan, tự động, kiếng điện.... Lưu hành 11/2018. Giá $6,200 LL: 0423 610 642 BÁN XE TOYOTA COROLLA CONQUEST 2006 Toyota Corolla Conquest, 2006, tự động đủ mọi thứ , lưu hành 11/2018. Xe giữ rất kỹ, nên chạy còn rất bốc, chỉ kém xe mới cáu chỉ tí thôi, chứ không nhiều. $6,600. Điều tiết kiệm xăng. Sẽ gửi hình nếu có yêu cầu. LL: 0423 610 642 BÁN XE TOYOTA YARIS Toyota yaris yrs, sedan, 4 cửa, 2007, tất cả tự động, ít hao xăng nhưng chạy còn rất bốc, lưu hành 06/2018. $5,200. Sẽ gửi hình nếu có yêu cầu. LL: 0423 610 642 BÁN XE TOYOTA MR2 Model 2001, black colour, lưu hành 1/2019, hoàn hảo, giá $8,500 L/L: 0431 922 222

LÔØI NGUYEÄN TIN MỪNG Lạy Chúa, lạy cha, Ngài là bậc thánh ở cạnh đấng cứu thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn cha giúp con vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay. Đọc lời nguyện này 9 lần 1 ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với long thành tâm thì sẽ được toại nguyện. Được việc hứa in lời nguyện này và hình cha Trương Bửu Diệp. Gia đình Theresa và Gia đình ABHL Chesterhill tạ ơn LỜI NGUYỆN Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quãng Đại Linh Cảm Ung Bach Y Quan Thế Âm Bồ Tát - Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật . Đọc Lời Nguyện trên 9 lần trong 1 ngày hoặc nhiều hơn

càng tốt trong vòng 9 ngày liên tiếp bạn sẽ được toại nguyện những điều bạn xin. Với điều kiện bạn hứa đăng lời cầu nguyện trên đây để loan truyền cho người đọc khác . Thành kính tạ ơn Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng con được đạt thành sở nguyện. Gia Đình Phật tử Tạ Vũ LỜI NGUYỆN Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần) Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quãng Đại Linh Cảm Ung Bach Y Quan Thế Âm Bồ Tát - Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật . Đọc Lời Nguyện trên 9 lần trong 1 ngày hoặc nhiều hơn càng tốt trong vòng 9 ngày liên tiếp bạn sẽ được toại nguyện những điều bạn xin. Với điều kiện bạn hứa đăng lời cầu nguyện trên đây để loan truyền cho người đọc khác. Thành kính tạ ơn Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng con được đạt thành sở nguyện. Phật tử Tri Đạo

CẠO GIÓ GIÁC HƠI Nam trung niên nhận cạo gió, giác hơi miễn phí cho các anh em nào cần.

Liên lạc: 0412 170 995 T1612

YẾU SINH LÝ & LIỆT DƯƠNG

(Đây là bệnh của người có tuổi & những người đã mổ tiền liệt tuyến) - Một trợ cụ tân tiến do các nhà y học Tây Âu sáng chế. - Không cần chích - không uống thuốc - không châm cứu - Dễ sử dụng - Tiện lợi - Nhanh chóng - Không dị ứng. MUA 1 LẦN DÙNG CẢ ĐỜI - THẬT TUYỆT VỜI T1616

LL : Mob MR. HOÀI 0404.283.487

CẠO GIÓ, MASSAGE, COI BÓI SỬA QUẦN ÁO GIÁ ĐẶC BIỆT Nếu quý ông bà cảm thấy mỏi mệt, tại đây tôi có Sửa các loại quần áo giá đặc cạo gió, massage, giác hơi biệt. Cắt lai quần tây và jean $9. Vùng Mount Pritchard. giá 20$ và coi bói. Xin liên hệ số 0415 687 217 LL: Kim 0406 278 789

T1611

Bán xe Suzuki vintaza grand, ghế da, màu trắng, máy a1 150.000km, thuế đường 10 tháng. Bán giá $4500 o.n.o Liên lạc: 0416 515 788 T1598

T1602

Bán xe Mazda Tribute V6, tự động, màu đỏ, chạy 133.400km, thuế lưu hành còn 6 tháng. Bán giá $4500 O.N.O

BÁN XE TOYOTA ASENT AUTO SEDAN CUỐI ĐỜI 2012 Bán xe toyota asent auto sedan cuối đời 2012 tháng 11/2012, lăn bánh bắt đầu tháng 2/2013, sử dụng được 35,000 cây số, máy lạnh hoàn hảo, Rego đến 2/2019. Bán $14,900. LL: 0423 072 220 hoặc 9725 3705

45

T1630

NHẬN DẠY KÈM - Nhận dạy kèm Toán, Anh văn, Lý, Hoá, Science, Home work, Computer từ lớp 1 đến lớp 12, Toán 2, 3, 4 units. - Luyện thi NAPLAN, trường tuyển và Đại học. - Dạy từng học sinh hay từng nhóm nhỏ. - Có mở các lớp học hè.

Xin liên lạc: 0430 724 919T1618

NHẬN GIỮ TRẺ MỌI LỨA TUỔI Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi, từ Thứ Hai đến Chủ Nhật, có bằng Childcare Australia Phone: 0447 369 808 NHẬN GIỮ TRẺ MỌI LỨA TUỔI VÀ ĐƯA ĐÓN TRẺ VÙNG LIVERPOOL Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi vùng Liverpool và nhận đưa đón trẻ vùng Liverpool và Cabramatta. Phone: 0447 369 808. BÁN BÀN TABLE TENNIS MỚI Bán bàn table tennis rất mới, có lưới $100 vùng Sefton. Phone: 0420 478 714 CẦN BÁN GẤP 1 GIƯỜNG KING SINGLE Cần bán gấp 1 giường King single, nệm êm còn mới, giá rẻ. LL: 0424 693 880 TÌM BẠN – KẾT BẠN Nữ độc thân 50 tuổi, ở Úc, không vướng bận gia đình, tìm độc thân không vướng bận gia đình tuổi từ 50 đến 60, điều kiện không cô bác nếu hợp tiến xa hơn. Ai thật lòng muốn, xin gọi: 0421 888 993 NHẬN DẠY KÈM TIẾNG ANH Nhận dạy kèm tiếng Anh cho một học viên hoặc nhóm với mọi trình độ. Thi Quốc Tịch và tự tin giao tiếp hằng ngày. Giáo viên có bằng đại học và kinh nghiệm. LL: 0411 288 178 BÁN MÁY CẮT GẠCH Bán máy cắt gạch xài bằng nước, giá $1000. Phone: 0425 551 572.

BÁN MÁY CASHIER Bán một máy Cashier của Đức có luôn scan, còn rất mới và tốt. L/l : 0423 087 822 TẶNG HOA CHO VIỆT NAM Đảm nhận cung cấp hoa sinh nhật, hoa tình yêu, hoa cho các ngày lễ, hoa chúc mừng, hay chia buồn, tang lễ v.v…Phục vụ trên toàn lãnh thổ Nam Trung Bắc giao chuyển đến bất cứ địa chỉ nào tại Việt Nam ngay trong ngày. Xin gọi / nhắn tin: 0430 00 69 65 hoặc vào trang web www.HoaChoVietNam. com Chúng tôi thay mặt quý khách hàng để chuyển tải yêu thương đến với người thân nơi quê nhà. THÁM TỬ GIA ĐÌNH Cung ứng các dịch vụ theo dõi điều tra theo yêu cầu. Phục vụ trên toàn các tiểu bang tại Úc và toàn lãnh thổ Việt Nam. Xin gọi / nhắn tin 04 3000 69 65 (tiếng Việt & hoặc tiếng Anh cho các bạn trẻ không rành tiếng Việt) BÁN LAPTOP DELL + DESTOP DELL Bán laptop Dell Genuine Windows 10 pro 64 Bits + Ms Office pro 2016 Activated. CPU i7 2.8GHz. 500GB HDD, 4GB RAM $300 Desktop Dell Vostro 220s Genuine Windows 10 pro 64 Bits + Monitor LCD 17" + Mouse + Keyboard $250 LL: 0469 945 199 BÁN PIE WARMER Pie warmer – Rodband - Used 6 months. Không có kiếng sau. Giá: $150. Phone 0403 854 861. BÁN LOA VÀ ÂM LI Z9000 + CẶP MICROPHONE Cần bán cặp loa Z9000 và âm ly Z9000 và một cặp microphone không dây, tất cả còn rất tốt 95%. Giá $1500. LL: 0434 282 829 BÁN MÁY MAY + VẮT SỔ JUKI Bán máy may + vắt sổ Juki $700 tại vùng Bonnyrigg NSW. LL: 0414 929 091 BÁN TV + LOA + TỦ ĐỰNG TIVI Bán TV Panasonic (not smart TV) 37 inches

Các quảng cáo rao vặt bán xe, linh tinh chỉ $5 / 1 tuần hoặc $15 / 4 tuần Xin gửi nội dung về email: sydney@vietnews.com.au hoặc gửi qua tin nhắn


46 VIETNEWS Viet-News Úc - Issue 1110

SỐ BÁO 1610Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18 Tuần Lễ từ 27.10.07 - 02.11.07 9

THỂ THAO

TIN TỨC WORLD CUP 2018

Đội tuyển Pháp và Croatia vào chung kết, Anh và Bỉ bị loại đau đớn Croatia đã làm tan giấc mộng 50 năm của người Anh sau khi thắng ngược đội tuyển Anh ở bán kết, trong khi đó "gà trống" Pháp cũng cất vang tiếng gáy tại World Cup đang tổ chức tại Nga.

Croatia lần đầu vào chung kết World Cup Anh dẫn trước 1-0 ngay phút thứ 5 của trận đấu, nhưng bàn quyết định của Mario Mandzukic trong hiệp phụ thứ hai giúp Croatia thắng ngược Anh với tỷ số 2-1, ở bán kết hôm 11/7. Hai năm trước, pháo sáng được CĐV Croatia ném xuống sân khi đội nhà bị CH Czech cầm hoà 2-2, ở vòng chung kết Euro 2016. Trên khán đài, người hâm mộ xô xát trong nỗi thất vọng. Luka Modric và đồng đội đã phải đứng ra yêu cầu họ kiềm chế. Liên đoàn bóng đá Croatia cũng bị chỉ trích thậm tệ khi đội nhà bị loại ở vòng 1/8 giải đấu diễn ra tại Pháp. Khi đó, "Thế hệ vàng" của Croatia xem như bị huỷ hoại. Không ai tưởng tượng được giờ đây Croatia đã trở thành quốc gia nhỏ thứ hai góp mặt tại chung kết World Cup, sau Hòa Lan. Modric, Ivan Rakitic, Ivan Perisic hay Mario Mandzukic đều nếm trải được vị ngọt vinh quang. Với lứa cầu thủ như vậy, Croatia từng

được dự đoán có thể tiến xa ở mọi giải đấu lớn. Nhưng đi đến trận chung kết World Cup năm nay là chiến tích không tưởng. Chơi không tốt trong khoảng một tiếng đầu tiên nhưng kể từ khi có bàn gỡ hoà, Croatia lột xác. Trong ngày Modric và Rakitic mờ nhạt, Perisic và Mandzukic toả sáng đúng lúc để nhấn chìm sự hoang phí của đội tuyển Anh. Harry Kane chắc chắn sẽ nhớ mãi những pha bỏ lỡ trong hiệp một, nhưng Croatia cũng cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quan trọng. Đội tuyển Anh đã thất bại ở cả bốn lần gần nhất lọt vào bán kết giải đấu lớn. Tái hiện chức vô địch năm 1966 vẫn nằm ngoài tầm với của thầy trò HLV Gareth Southgate. Nhưng lần này, người Anh có thể tự hào với thành quả của họ. ''Lúc này, tất cả chúng tôi đều thấm nỗi đau thất bại. Thực sự, tôi không nghĩ đội tuyển Anh được kỳ vọng vào đến vòng này, nhưng khi đã có mặt tại đây và chơi như những gì chúng tôi từng thể hiện, bất cứ ai cũng muốn tận dụng cơ hội của cuộc đời. Lúc này, các cầu thủ của tôi rất buồn'', HLV Gareth Southgate nói. Đội tuyển Anh đem đến World Cup một đội hình trẻ trung và chưa có nhiều kinh nghiệm. Raahem Sterling và Jordan Henderson là hai cầu thủ hiếm hoi từng chơi tại giải trước, trong tổng số 15 cầu thủ thi đấu với Croatia. ''Tôi vô cùng tự hào về những gì đội tuyển đã làm được. Tôi không thể đòi hỏi hơn. Họ đã phá vỡ nhiều rào cản trong những tuần qua'', nhà cầm quân trẻ nói thêm.

Pháp lần thứ ba vào chung kết World Cup Đội tuyển Pháp đã làm tan vỡ hàng triệu con tim của người hàng xóm khi tước mất giấc mơ lần đầu vào chung kết của Bỉ. Trung vệ Samuel Umtiti là người hùng cho Pháp ở trận này với bàn thắng ngay ở đầu hiệp hai từ cú đá phạt góc của Antoine Griezmann. Đây là lần thứ ba Pháp

BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI Truyền thông Tây Ban Nha và Ý tuần qua đồng loạt đưa tin Real Madrid và Juventus đang xúc tiến vụ chuyển nhượng Cristiano Ronaldo. Theo đó, đội chủ sân Bernabeu sẵn sàng nhận khoản tiền chỉ bằng một phần mười phí giải phóng trong hợp đồng hiện tại của Ronaldo - 1 tỷ 160 triệu USD.

Sự không hài lòng của Ronaldo tại Real đã diễn ra từ lâu khi anh cho rằng ban lãnh đạo không giữ lời hứa tăng lương, xứng đáng với mức đóng góp. Ronaldo được cho là đã tiếp xúc với Juventus và đạt thỏa thuận cá nhân, không chỉ dựa vào mức lương mà mức độ coi

Serena Williams tạo kỳ tích ở Wimbledon QUẦN VỢT - Với việc hạ gục kiều nữ quần vợt Pháp Kristina Mladenovic 7-5, 7-6 (7-2), Serena Williams đã có trận thứ 17 liên tiếp toàn thắng tại giải Grand Slam sân cỏ ở All England Club. Cựu số 1 thế giới người Mỹ cũng đã bất bại sau 1,469 ngày tại Wimbledon. Lần gần nhất Serena thua ở giải đấu này đã từ năm 2014 khi cô gác vợt trước Alize Cornet.

Rafael Nadal bị ban tổ chức Wimbledon cảnh cáo QUẦN VỢT - Ban tổ chức Wimbledon đã cảnh cáo Rafael Nadal về hành vi của anh trong trận đấu ở vòng 2 nội dung đơn nam gặp Mikhail Kukushkin, rằng Nadal đã ít nhất 2 lần kéo dài thời gian khiến trọng tài phải nhắc nhở. Nadal ban đầu đã khởi động quá lâu trước khi bắt đầu trận đấu, và ở set 2 anh lại thay áo quá lâu.

Mayweather bị kiện tội lừa đảo vào chơi chung kết World Cup, trong vòng 20 năm qua. Ở hai lần trước, họ giành chiến thắng trên sân nhà năm 1998 và để thua Ý sau loạt sút phạt đền năm 2006. Bỉ tiến vào trận bán kết với tinh thần cực cao sau khi đánh bại ứng cử viên nặng ký là Brazil. "Quỷ đỏ" chơi lấn lướt trong phần lớn thời gian nhưng không thể có bàn mở tỷ số ở hiệp một hay bàn thắng gỡ hòa ở hiệp hai. Khi tiếng còi chung cuộc vang lên, các thành viên đội tuyển Pháp chạy vào sân trong niềm vui vỡ òa và bắt đầu vây quanh HLV Deschamp ở vòng tròn giữa sân. Chiến lược gia 49 tuổi đứng trước cơ hội lớn trở thành người thứ ba trong lịch sử vô địch World Cup với tư cách cầu thủ và huấn luyện viên. Hai người trước đó làm được điều này là huyền thoại Brazil Mario Zagallo và "Hoàng đế" Franz Beckenbauer. Niềm vui của Pháp là nỗi buồn cho đội tuyển Bỉ. Thế hệ vàng với Hazard, De Bruyne, Lukaku và Kompany đã tiến rất gần tới cột mốc lịch sử nhưng một lần nữa phải dừng bước ở bán kết. Bỉ sẽ chơi trận tranh hạng ba với đội Anh vào ngày 14/7 tới đây. Trong khi đó, Pháp sẽ ra sân một ngày sau đó ở trận chung kết trên sân vận động Luzhniki, Moskva.

Ronaldo đến Juventus: Real không giữ lời hứa tăng lương khiến Ronaldo phải ra đi Theo Tuttosport (Ý), nhà vô địch Serie A đang thảo một hợp đồng tới năm 2022 cho Ronaldo, và trả anh 35 triệu USD tiền lương cho mỗi năm sau thuế. Ronaldo có ẩn ý chia tay Real ngay sau chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp cuối mùa qua. Cầu thủ này dường như không muốn kéo dài thời gian và xúc tiến sớm việc ra đi, ngay sau khi hoàn tất nghĩa vụ với đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2018.

TIN VAÉN THEÅ THAO

trọng từ phía đội bóng thành Turin. Juventus sẵn sàng biến Ronaldo thành tiền đạo chủ lực của đội bóng dù cầu thủ này đã 33 tuổi. Bên cạnh đó, Juventus cũng sẽ bán Higuain để dành chỗ cho siêu sao Bồ Đào Nha. "Lão Bà" không có đối thủ ở giải quốc nội suốt bảy mùa qua và mục tiêu lớn nhất lúc này là vô địch Champions League. Chiêu mộ chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu là bước đi cho thấy tham vọng của đội bóng. Khi thông tin Ronaldo rời Real được công bố rộng rãi trên truyền thông, đã có một làn sóng tẩy chay đội Real Madrid. Các Madridista đang vô cùng giận dữ với việc Real chấp thuận cho Ronaldo ra đi, khi mà World Cup 2018 còn chưa kết thúc.

QUYỀN ANH - Zinni Media - một công ty truyền thông ở Nigeria vừa đâm đơn kiện Floyd Mayweather vì đã không thực hiện đúng cam kết xuất hiện 5 lần ở Nigeria và Ghana cho các sự kiện trong năm 2017 để nhận thù lao 375,000 USD. Zinni Media còn ứng trước đến 210,000 USD cựu võ sỹ người Mỹ và bộ sậu đã "dở chứng", đòi hoãn tham dự và cuỗm luôn số tiền đã ứng kể trên.

Đại chiến Pacquiao - Matthysse sẵn sàng QUYỀN ANH - Trận đấu giữa Manny Pacquiao - Lucas Matthysse sẽ diễn ra ngày 14/7 tới. Theo tiết lộ của HLV của Pacquiao, tay đấm người Philippines đã sẵn sàng để hạ gục đối thủ. Lần gần nhất “Pacman” thượng đài là ở thất bại gây tranh cãi trước Jeff Horn, vào tháng 7/2017.

R.Rousey đi vào lịch sử UFC VÕ TỰ DO - Ronda Rousey vừa đi vào lịch sử của giải đấu UFC khi là người phụ nữ đầu tiên được ghi tên lên Bức tường danh vọng của UFC (Hall of Fame). "Tôi rất vinh dự khi trở thành phụ nữ đầu tiên được vinh hạnh này. Tôi xin dành phần thưởng này cho những người hâm mộ đã kiên định ủng hộ tôi trong suốt một thời gian dài", cô nói.

Chris Froome không cố ý doping ĐUA XE ĐẠP - Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) vừa ra phán quyết cho rằng nồng độ chất cấm salbutamol thu được trong người Froome khi tham dự giải đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha hồi năm 2017 chỉ đơn thuần là một kết quả cao hơn mức thông thường chứ không phải do cua-rơ này cố ý dùng doping. Tay đua người Anh sẽ có dịp tranh tài tại Tour de France cuối tháng 7 này để lập kỷ lục 5 lần giành áo vàng cho giải đua xe đạp danh giá nhất trên đất Pháp.

Huấn luyện viên Luis Enrique dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha BÓNG ĐÁ - Cựu HLV của Barca ký hợp đồng 2 năm với Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, thay thế Fernando Hierro. Khi còn thi đấu, ông là tiền vệ tấn công, khoác áo "La Roja" 62 trận và ghi 12 bàn. Enrique là đội tuyển thủ Tây Ban Nha thi đấu ở World Cup 1994, 1998 và 2002, cũng như Euro 1996. Tây Ban Nha vừa bị loại bởi Nga ở vòng 1/8. Ngay trước giải đấu, HLV Julen Lopetegui đã bị RFEF sa thải. Hierro lên thay nhưng không để lại dấu ấn.


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

47

BÊN LỀ WORLD CUP 2018 Neymar bị chế giễu có ít bàn thắng hơn số kiểu tóc

Những điều đặc biệt tại bán kết World Cup 2018

Không để lại dấu ấn nào trong gặp Bỉ, Neymar nhận phản ứng dữ dội từ mạng xã hội vì thói quen ăn vạ ở World Cup 2018. Trước trận gặp Bỉ tối 6/7, Neymar đã là mũi dùi chỉ trích của người hâm mộ khi anh có tới 14 phút nằm sân ăn vạ kể từ đầu World Cup 2018. Ở cuộc đọ sức với Mexico vòng 1/8, cầu thủ đắt giá nhất thế giới còn lăn lộn, tỏ vẻ đau đớn, dù Miguel Layun chỉ đặt nhẹ chân lên. Ở trận gặp Bỉ, Neymar tung ra ba cú dứt điểm, không ghi được bàn nào, và không thể giúp Brazil vượt qua vòng tứ kết. Tài khoản @ AndreOwuor tỏ vẻ hả hê trên Twitter: "Tổng kết mùa World Cup của Neymar", kèm theo là những bức ảnh chụp cảnh tiền đạo người Brazil lăn lộn trên sân. Tài khoản @insoniascarvao viết: "Chúc kỳ nghỉ tốt lành, Neymar. Hãy cẩn thận với nước lạnh nhé". Đi cùng lời mỉa mai là bức ảnh ghép Neymar mặc trang phục thi đấu của Brazil đang cưỡi sóng biển.

Đức, Brazil, Argentina cùng vắng mặt ở bán kết: Lần đầu trong lịch sử, ba cường quốc bóng đá thế giới đều không thể góp mặt ở vòng bốn đội cuối cùng. Đức gây sốc nhất khi bị loại ở vòng bảng dù là đương kim vô địch. Argentina thi đấu phập phù, và quỵ ngã trước Pháp ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên. Brazil được xem là ứng cử viên vô địch nhưng thua Bỉ ở tứ kết. Đây là kịch bản ít ai nghĩ tới trước giải. Đức và Brazil đều được đánh giá là có một dàn cầu thủ đồng đều và lối chơi ổn định trong thời gian dài. Trong khi đó, Argentina sở hữu ngôi sao có khả năng gánh đội Lionel Messi.

Tài khoản @wellywellard bình luận: "Trọng tài Milorad Mazic đã không rơi vào cái bẫy ăn vạ của các cầu thủ Brazil. Thật xấu hổ cho một đội bóng lớn mà lại phải sử dụng tiểu xảo và khóc lóc như đám con nít". Tài khoản @JaspreetSSahni đưa thống kê đáng chú ý: "Đừng ngạc nhiên nếu đến Kazan trong tương lai và được nghe hướng dẫn viên du lịch giới thiệu, rằng đây là mảnh đất đã tiễn cả Đức, Argentina và Brazil về nước ở World Cup 2018". Tài khoản @FIFAWC2018 mỉa mai Neymar: "Có ai nhận ra, số bàn thắng của anh ta còn ít hơn số kiểu tóc không". Sau trận thua Bỉ 1-2, Neymar đứng im một mình, không nói lời nào, để mặc đồng đội lần lượt rời khỏi sân vận động. Một vài đồng đội và đối thủ tới động viên Neymar, trong đó có Felipe Luis và Vincent Kompany, nhưng cầu thủ đắt giá nhất thế giới không tỏ cảm xúc gì.

4 đề cử hàng đầu cho Quả Bóng Vàng vắng mặt: Bán kết World Cup 2018 sẽ không có sự góp mặt của bốn đề cử hàng đầu của Quả Bóng Vàng năm 2017. Cristiano Ronaldo rời cuộc chơi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha sau trận thua Uruguay ở vòng 1/8. Messi cũng có cái kết tương tự sau khi Argentina bị Pháp đánh bại. Neymar không thể giúp Brazil vượt qua Bỉ ở tứ kết, trong khi Gianluigi Buffon không có cơ hội thể hiện vì đội tuyển Ý thua Thụy Điển ở trận play-off khu vực châu Âu. Trong lịch sử, điều này hiếm khi xảy ra. Gần nhất là năm 1962. Khi đó, Omar Sivori (Ý), Luis Suarez (Tây Ban Nha) đều phải về nhà sau vòng bảng. Johnny Haynes (Anh) và Lev Yashin (Liên Xô) bị loại ở tứ kết. Châu Âu thống trị ở bán kết: Bốn đội bóng cuối cùng tại World Cup năm này đều đến từ lục địa già: Pháp, Bỉ, Anh và Croatia. Đây mới là lần thứ năm trong lịch sử và là lần thứ tư sau Thế chiến thứ hai, điều này xảy ra. Lần đầu tiên là vào năm 1934 khi các đội vào bán kết là Ý, Áo, Đức và Tiệp Khắc. Năm 1966, Anh, Đức, Bồ Đào Nha và Liên Xô là những đội cuối cùng. Năm 1982 là Ý, Đức, Ba Lan và Pháp. Năm 2006 là Ý, Đức, Bồ Đào Nha và Pháp. Đáng chú ý là trong những lần kể trên, Đức luôn góp mặt, trong khi Ý có ba lần xuất hiện. Điều đó không lặp lại năm nay. Các đội mới ở bán kết: Không đội nào vào bán kết World Cup 2014 tái lập được thành tích trong năm nay. Bốn năm trước, những đội làm được điều này là Đức, Brazil, Hòa Lan và Argentina. Khi ấy, Pháp và Bỉ đều bị loại ở tứ kết. Anh và Croatia dừng bước ở vòng bảng. Việc các đại diện vào bán kết hoàn toàn thay đổi

Caàn thôï may kinh nghieäm Phải có khả năng vận hành máy công nghiệp - máy may đơn giản, overlocker với 5 năm kinh nghiệm làm việc. Công việc là máy tạp dề, áo khoác đầu bếp và quần áo y tế. Phải có thể hoàn thành hàng may mặc từ đầu đến cuối hoặc làm việc với một đồng nghiệp. Phải có xe riêng và nói một chút tiếng Anh. Địa điểm là Revesby. Bắt đầu với công việc bán thời gian 15 giờ mỗi tuần và sau đó toàn thời gian.

Gọi Norma 0413 354 058

sau bốn năm chỉ xảy ra 52 năm trước tại World Cup 1966. Khi đó, Anh, Tây Đức, Bồ Đào Nha và Liên Xô là những đội vào bán kết trong khi các đại diện vào bán kết World Cup 1962 là Brazil, Tiệp Khắc, Chile và Nam Tư. Đội châu Âu bốn lần liên tiếp vô địch World Cup: Với việc chức vô địch của ba kỳ World Cup trước đều thuộc về các đội bóng châu Âu, Pháp, Bỉ, Anh và Croatia sẽ có cơ hội nối dài sự thống trị đó.

bàn thắng thứ 32 cho đội tuyển áo lam. ''Tôi tin vào cơ hội ghi bàn cho Pháp trong trận chung kết. Tôi thực sự hy vọng điều đó xảy ra'', Olivier Giroud phát biểu sau trận bán kết thắng Bỉ 1-0.

Pogba tặng chiến thắng cho đội bóng nhí Thái Lan

Ý là đội vô địch năm 2006, Tây Ban Nha năm 2010 và Đức đăng quang năm 2014. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Thậm chí, trước chu kỳ này, các đại diện châu Âu chỉ vô địch hai kỳ World Cup liên tiếp là dài nhất. Và điều đó chỉ xảy ra một lần vào 80 năm trước, khi Ý bảo vệ thành công chức vô địch tại World Cup 1938.

"Chân gỗ" Giroud dính kỷ lục buồn ở World Cup Trung phong của đội tuyển Pháp đã có 13 pha dứt điểm kể từ đầu giải, nhưng chưa một lần trúng đích. Theo hãng số liệu Opta, thống kê của Oliver Giroud là tệ nhất của một cầu thủ ở World Cup. Tính riêng trận bán kết thắng Bỉ 1-0 hôm qua, Olivier Giroud tung ra tới sáu cú dứt điểm. Bốn trong số đó đi ra ngoài, hai tình huống còn lại bị hậu vệ đối phương truy cản. Cơ hội tốt nhất cho Giroud đến từ đường chuyền ngược trở lại của Kylian Mbappe. Nhưng khi đối mặt thủ môn Thibaut Courtois, chân sút 31 dứt điểm chệch địch dưới sức ép của hậu vệ Bỉ. Dù vậy Giroud vẫn có những đóng góp nhất định cho lối chơi của Pháp, trong đó có cả khâu hỗ trợ phòng ngự. Trận này anh tạo ra ba cú tắc bóng thành công, chỉ kém tiền vệ Paul Pogba và Blaise Matuidi. Từng bị CĐV Arsenal gán biệt danh "chân gỗ", nhưng Giroud vẫn là quân bài quan trọng của HLV Didier Deschamps. Sau khi ngồi dự bị ở trận mở màn gặp Úc, anh đều đá chính các trận còn lại của Pháp trên hành trình vào chung kết. Tiền đạo cao 1m93 vẫn đang chờ

Tiền vệ người Pháp có hành động ý nghĩa sau chiến thắng ở bán kết World Cup 2018. ''Xin tặng chiến thắng này cho những người hùng của ngày hôm nay. Xin chúc mừng các bạn. Các bạn rất mạnh mẽ'', Pogba viết trên Twitter kèm bức ảnh ghép chụp chân dung 12 cầu thủ nhí Thái Lan. Cùng HLV, 12 cầu thủ nhí Thái Lan bị mắc kẹt trong một hang động ngập nước và bóng tối suốt hai tuần. Các nạn nhân phải sinh tồn trên một mảnh đất hẹp, trước khi được đưa hết ra ngoài vào chiều 10/7 sau một cuộc giải cứu mạo hiểm kéo dài ba ngày. Đội bóng nhí đã nhận được lời mời đến xem trận chung kết World Cup từ FIFA, nhưng phải từ chối và đang được điều trị y tế.

Cầu thủ Bayern có mặt ở 10 trận chung kết World Cup liên tiếp Tiền vệ Corentin Tolisso giúp Bayern Munich duy trì sự hiện diện ở trận chung kết World Cup từ năm 1982. Pháp đánh bại Bỉ với tỷ số 1-0 để vào chơi trận đấu cuối cùng trên đất Nga năm nay. Ở trận bán kết, tiền vệ Tolisso vào sân phút 86 và giúp Pháp bảo toàn chiến thắng. Cầu thủ 23 tuổi là thành viên của Bayern chơi trận chung kết World Cup thứ 10 liên tiếp. Kể từ World Cup 1982 trên đất Tây Ban Nha, các cầu thủ khoác áo Bayern chưa bao giờ thôi hiện diện ở trận tranh ngôi vô địch thế giới. Lần gần nhất vào năm 2014, Bayern có tới bảy người chơi trận chung kết trong đội hình đội tuyển Đức. Trong trận bán kết vừa diễn ra giữa Anh và Croatia, người ghi bàn quyết định Mario Mandzukic là một cựu cầu thủ Bayern. Trong chín trận chung kết liên tiếp trước đây, đội có thành viên của Bayern giành chức vô địch bốn lần, thua năm lần.

Tuyển dụng thợ làm đá (stonemason) Cần tuyển một thợ đá (stonemason) có kinh nghiệm, ưu tiên cho người đang tìm kiếm một công việc lâu dài và có thể làm 6 ngày một tuần. Công ty chúng tôi chuyên làm các tấm bằng đá và sứ. Nếu bạn muốn đăng ký công việc này, xin liên lạc với Arthur qua số 0411 728 242. Hãng xưởng nằm tại 13 Arkley Street Bankstown.


48 VIETNEWS - Issue 1091 2 Viet-News Australia

SỐ BÁO 1610Tuần Lễ từ từ 16.06.07 13.07.18 -- 22.06.07 19.07.18 Tuần Lễ

Giới Sao Á Châu Cổ Thiên Lạc, Tuyên Huyên 'nối lại duyên xưa' sau gần 20 năm

Á hậu 9X Hong Kong bị chê cười vì cưới đại gia tuổi U70

Tuần qua, Cổ Thiên Lạc cùng Tuyên Huyên dự buổi khai máy bộ phim mới "Hiện trường phạm tội" tại Hong Kong. Phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi nổi tiếng sau nhiều năm vắng bóng. Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã nhiều lần hợp tác ăn ý trên màn ảnh, có thể kể đến "Cỗ máy thời gian", "Xin chào thầy"...

Hà Diễm Quyên trở thành nhân vật bị chê cười trên mạng xã hội sau khi công bố chuyện kết hôn với doanh nhân 67 tuổi.

Từng dính tin đồn yêu nhau nhưng Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc luôn khẳng định họ chỉ là những người bạn tốt. Cổ Thiên Lạc tiết lộ anh và Tuyên Huyên thi thoảng vẫn gặp gỡ, cùng nhau đi cafe, ăn uống... Đều đã ở tuổi ngoại tứ tuần, cả hai vẫn chưa lập gia đình.

Á hậu Hong Kong 2014, diễn viên Cung tâm kế 2, Hà Diễm Quyên bất ngờ xác nhận chuyện tình cảm với doanh nhân Ngô Chí Thành. Hai người đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, họ chưa có ý định tổ chức lễ cưới xa hoa. Chuyện kết hôn của nữ diễn viên Cung tâm kế 2 hiện gây tranh cãi trên mạng xã hội. Hà Diễm Quyên năm nay tròn 27 tuổi, trong khi chồng của cô đã ở tuổi 67. Vì khoảng cách 40 tuổi, truyền thông Trung Quốc gọi đây là mối tình ông cháu. Ngô Chí Thành là giám đốc một sòng bạc lớn ở Macau. Ông là người có thế lực, giàu có và độc thân. Năm 2017, ông còn bỏ ra khoản tiền lớn để mua lâu đài ở Pháp, phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh rượu vang. Ngô Chí Thành quen Hà Diễm Quyên năm 2014 qua sự giới thiệu của bạn bè. Họ sống chung như vợ chồng suốt ba năm qua. Hà Diễm Quyên sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Hong Kong, từng đạt giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2014. Ngay sau đó, cô chính thức ký hợp đồng với TVB và tham gia các phim như Thiên mệnh, Cung tâm kế 2.

Không yêu nhau ngoài đời nhưng Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên khẳng định, họ luôn coi nhau là bạn diễn "tâm đầu ý hợp" nhất. Ngoài 40, trải qua nhiều cuộc tình không trọn vẹn, nhiều lần đính hôn rồi hủy hôn, Tuyên Huyên hiện vẫn "lẻ bóng".

Huỳnh Tông Trạch lộ ảnh qua đêm với kiều nữ TVB

Huỳnh Tông Trạch hiện hẹn đang hò với Trần Gia Hoàn (Rose). Hai người được cho đã bí mật hẹn hò suốt 6 tháng qua. Mới đây, Trần Gia Hoàn bị bắt gặp qua đêm tại nhà Huỳnh Tông Trạch trong hai ngày liên tiếp.

Hà Diễm Quyên kém chồng 40 tuổi

'Nữ thần kungfu' bị bạn trai cũ dùng ảnh nóng uy hiếp

Theo lời kể, Huỳnh Tông Trạch lái xe về nhà ở Causeway Bay. Trần Gia Hoàn theo sau và lên phòng riêng của nam diễn viên nổi tiếng. “Xe của Trần Gia Hoàn đậu tại tầng hầm trong hai ngày. Cô ấy không hề ra khỏi phòng”. Tuy nhiên, trả lời về tin đồn, Huỳnh Tông Trạch cho biết anh và Gia Hoàn chỉ là bạn. Lời giải thích từ phía tài tử không nhận được sự đồng tình của cư dân mạng. Họ tin rằng đây là mối tình mới của nam diễn viên 38 tuổi. Huỳnh Tông Trạch là ngôi sao hàng đầu Hong Kong. Năm 2015, anh tạo dấu ấn nhờ thành công của Vẫn cứ thích em, hợp tác cùng Trần Kiều Ân, Giả Nãi Lượng. Nhờ đó, Huỳnh tiếp tục được TVB o bế khi trở về quê nhà. Về đời tư, Huỳnh Tông Trạch từng hẹn hò Hồ Hạnh Nhi trong 6 năm. Sau chia tay, nam diễn viên nhiều lần vướng tin đồn tình ái mới. Trong đó, anh chỉ thừa nhận mối tình với đàn chị hơn tuổi Dương Tranh. Trần Gia Hoàn là diễn viên đang lên tại TVB. Cô từng tham gia Cuộc hẹn sau ly hôn, Diệp Vấn tiền truyện. Cô từng là chủ đề tranh cãi vào năm 2011 sau khi lộ loạt ảnh bị Trần Hạo Dân, Mã Đức Chung cưỡng hôn.

Dương Lệ Thanh cho biết cô không thể ngủ yên giấc khi tình cũ liên tục gọi điện đe dọa tính mạng.

Tuần qua, Dương Lệ Thanh tổ chức gặp gỡ báo giới ở Đài Loan, giãi bày về mối quan hệ giữa cô và bạn trai cũ. Hai người hẹn hò từ tháng 1/2018. Trong khoảng ba tháng bên nhau, người này thường trách móc Dương Lệ Thanh không cho mình lên báo. Cô tố cáo bạn trai cũ vòi tiền mình. Người đẹp kể thêm khi mới hẹn hò, một cô gái chủ động liên hệ với cô, kể bạn trai đã bắt cá hai tay. "Loại đàn ông như thế không thể tiếp tục gần gũi, nếu không danh tiếng, sự nghiệp mà tôi vất vả xây dựng bao lâu sẽ bị anh ta phá hủy", diễn viên khẳng định. Bạn trai của Dương Lệ Thanh không chấp nhận chia tay và

thời gian gần đây còn theo dõi, quấy rầy cuộc sống của cô, dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm của cô. "Tôi không biết anh ta lấy đâu ra video nhạy cảm, khi yêu nhau, chúng tôi chỉ chụp những ảnh bình thường như các đôi tình nhân khác", Lệ Thanh nói. Nữ diễn viên tiết lộ thêm gã trai đã gọi điện và nói những câu như: "Tôi có bạn nghiện ma túy, không dám chắc anh ta sẽ làm gì với cô" hay "Tôi sợ sẽ có người tạt axit vào cô, xem cô còn làm nữ thần được nữa hay không"... Quá sợ hãi, Dương Lệ Thanh đã đệ đơn xin cảnh sát bảo vệ. Dương Lệ Thanh sinh năm 1968 ở Đài Loan, nổi tiếng với hình tượng đả nữ trong nhiều phim như Trung nguyên kiếm khách, Hoàng gia sư tỷ, Bá vương hoa, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Hoa Mộc Lan...

Nghệ sĩ Thái Lan nguy cơ tù tội vì quảng cáo cá độ World Cup

Cảnh sát Bangkok vừa triệu tập 4 nữ nghệ sĩ có liên quan đến hoạt động quảng cáo cá độ trong mùa World Cup 2018. Các nghệ sĩ trẻ nước này tham gia quảng cáo các website cá độ bóng đá và nhận thù lao dao động từ vài trăm đến vài nghìn USD. Trong số đó, Kesarin Chaichalermpol bị cho là người cầm đầu dụ dỗ các chân dài.

biến hóa đa dạng trong từng vai diễn. Tuy nhiên, nam diễn viên sinh năm 1987 liên tục trì hoãn việc nhập ngũ, điều này nhiều lần đã tạo cớ cho dư luận "ném đá" anh. Mới đây thông tin Jang Geun Suk sẽ nhập ngũ ngày 16/7 để hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc cũng không khiến anti-fan hài lòng. Jang Geun Suk sẽ nhập ngũ với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng thay vì lính tại ngũ. Jang Geun Suk lần đầu tiên được chẩn đoán bị rối loạn lưỡng cực tại một bệnh viện đại học vào năm 2011 và đã được yêu cầu được kiểm tra lại sau mỗi lần khám sức khỏe. Jang Geun Suk đã làm hết sức mình để vượt qua căn bệnh rối loạn lưỡng cực và làm việc chăm chỉ để tìm ra sự cân bằng cho chính mình. "Chúng tôi thận trọng về việc tiết lộ chi tiết bệnh tình của nam diễn viên. Tuy nhiên, Jang Geun Suk nhận được sự quan tâm và tình yêu to lớn từ người hâm mộ. Vì vậy, mặc dù đây là chuyện cá nhân nhưng chúng tôi nghĩ mình có trách nhiệm thông báo rõ ràng tới công chúng", Đại diện nam tài tử thông báo. Chứng bệnh rối loạn tâm lý lưỡng cực từng hành hạ nữ diễn viên Catherine Zeta Jones, diva Mariah Carey. Vivien Leigh, họa sĩ Van Gogh, ca sĩ Lee Joon… Đây là một chứng bệnh nguy hiểm đã từng làm suy sụp cuộc sống của nhiều nghệ sĩ.

Suốt thời gian World Cup, nhiều lần người đẹp Thái Lan đăng ảnh ủng hộ các đội tuyển xen lẫn thông tin về các website cá độ. Kesarin Chaichalermpol và những người đẹp có liên quan có thể bị phạt tiền và lĩnh án tù giam. “Tôi xin lỗi, tất cả chúng tôi đều không biết rằng mình đang vi phạm pháp luật. Chúng tôi chỉ muốn kiếm tiền”, người đẹp thú nhận. Kesarin Chaichalermpol sở hữu vẻ ngoài lai Tây và vóc dáng quyến rũ. Năm 14 tuổi, cô đã trở thành người mẫu quảng cáo. Cô thường xuất hiện với hình ảnh táo bạo, sexy. Năm 2016, Kesarin bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với triệu phú Mỹ 72 tuổi. Công chúng Thái Lan cho rằng cô đến với triệu phú đáng tuổi ông vì tiền. Đầu năm 2018, cô xác nhận đã chia tay người chồng giàu có. Lúc này, Kesarin Chaichalermpol thẳng thắn tiết lộ chưa từng quan hệ tình dục với chồng, chỉ coi ông như “bác”. "Sau chia tay, tôi không đòi hỏi bất kỳ tài sản nào từ chồng cũ. Ông ấy chu cấp sinh hoạt phí hàng tháng nhưng không chia tài sản. Từ nhà đến xe hơi, tất cả đều là của ông ấy", cô khẳng định không cưới chồng vì tiền.

'Hoàng tử châu Á' Jang Geun Suk bị mắc bệnh nguy hiểm rối loạn lưỡng cực

Công ty giải trí Tree J cho biết Jang Geun Suk bị mắc bệnh rối loạn lưỡng cực. Nam diễn viên sẽ nhập ngũ vào tuần tới với tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng. Jang Geun Suk được biết đến là một nam diễn viên nổi tiếng đầy tài năng bởi ngoại hình bắt mắt, khả năng diễn xuất kỳ cựu,

Ca sĩ U50 cưới chồng 29 tuổi: Hai bên sui gia đều xấu hổ

Shim Mina, 46 tuổi và nam ca sĩ 29 tuổi Ryu Philip tổ chức lễ cưới tại Grand Hill, Seoul. Họ công khai tình cảm năm 2015 và đám cưới là cái kết cho cặp sao so le tuổi tác.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của hai người không nhận được sự ủng hộ từ chính người thân trong gia đình. Ngay trước lễ cưới, mẹ Shim Mina khi xuất hiện trên truyền hình thẳng thắn: “Nghe tin con gái hẹn hò với chàng trai kém 17 tuổi, tôi đã bị đả kích rất lớn”. Bà tâm sự suốt thời gian qua không dám nghe điện thoại hỏi thăm từ bạn bè. “Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ. Chuyện tình cảm thế này khiến tôi mất mặt”, bà nói. Phía mẹ của Ryu Philip cũng buồn bã khi con trai cưới người phụ nữ luống tuổi. “Bà mẹ nào cũng muốn khoe khoang chuyện con trai hẹn hò và cưới vợ. Nhưng tôi thì không dám làm điều đó”, mẹ Ryu Philip thừa nhận. Shim Mina sinh năm 1972, được mệnh danh là biểu tượng gợi cảm Nam Hàn. Cô công khai tình cảm với ca sĩ trẻ Ryu Philip hồi năm 2015. Nữ ca sĩ tuổi U50 cho biết cô rất thất vọng khi vẫn chưa thể mang thai. "Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn sau khi chúng tôi trở thành vợ chồng", cô nói.


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

49

NƯỚC ĐIỆN GIẢI

KANGEN WATER Change your water - Change your life

Thay đổi sức khỏe của quí vị với nước Kangen MAÙY NÖÔÙC ÑIEÄN GIAÛI KANGEN CUÛA COÂNG TY ENAGIC NHAÄT BAÛN - NGUOÀN NÖÔÙC KYØ DIEÄU Kangen là một danh từ của Nhật Bản có nghĩa là Trở Về Nguyên Thủy, là nước ở trạng thái ban đầu của trái đất trước khi bị ô nhiễm. Công ty ENAGIC của Nhật đã chế tạo ra nước Kangen từ năm 1974, loại nước tốt nhất này hiện nay được sử dụng rộng rãi và ngay cả nhiều bệnh viện tại Nhật. Nước Kangen thật trong lành, có tính kiềm với nhiều khoáng chất và đã thanh lọc các tạp chất. Nước Kangen là nước được ion hóa thông qua dòng điện phân để thu được Hydro có tính hoạt động cao sẵn sàng cho thêm điện từ có khả năng chống oxy hóa hết sức mạnh mẽ và hữu hiệu. Nước Kangen có khả năng quân bình hóa cơ tạng, dung hòa nguyên tử gốc tự do, chính nguyên tử gốc tự do (Oxygen hoạt tính) này là nguyên nhân của tất cả các bệnh tật, và vì vậy giúp quí vị phục hồi sức khỏe đã mất.

Enagic Australia SALE ÑAËC BIEÄT MUØA ÑOÂNG Các Filter Lọc Nước Hiệu lực từ ngày 1/7/2018 đến 31/7/2018

Nước Kangen có độ p.H từ 8.5 đến 11.5 sẽ hóa giải những thức ăn biến dạng thành ACIDIC, đã giúp cho tôi, gia đình và bạn bè ở Úc cải thiện sức khỏe và giúp giảm được nhiều bệnh. Đến nay đã hơn một ngàn gia đình ở Úc sử dụng máy.

Trong gần hai năm qua chúng tôi đã uống nước Kangen, những kết quả có được hết sức tuyệt vời:

Nước Kangen đã và đang giúp hàng triệu người trên khắp thế giới giảm bớt bệnh tật và có được sức khỏe tốt, ngay cả rất nhiều người nổi tiếng như:

• Giúp giảm cao máu, mỡ máu.

Những người nổi tiếng đang uống nước

• Giúp giảm nhức đầu kinh niên (Migran Headache)

GIÁ CŨ

$154 GIÁ ĐẶC BIỆT

$121

High Grade Original Type (MW - 7000HG)

KANGEN WATER

GIÁ CŨ

$154 GIÁ ĐẶC BIỆT

• Giúp giảm bệnh Gout thật tốt.

$121

• Giúp giảm đau bao tử, bộ tiêu hóa.

High Grade New Type (HG - N)

• Giúp giảm các chứng đau nhức thấp khớp.

GIÁ CŨ

• Giúp giảm bệnh tiểu đường. • Giúp làm tan sạn thận, tốt cho tuyến tiền liệt. • Giúp giảm bệnh suyển. • Giúp giảm chứng bệnh mất ngủ. • Giúp giảm acid thặng dư để tránh được các bệnh nan y như ung thư… • Giúp giảm thật tốt chứng vọp bẻ chân khi đang ngủ.

$165 Bill Gates, Demi Moore, Beyonce, Donald Trump, Tiger Woods, Sylvester Stallone, Barack Obama, Angelina Jolie, Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Jennifer Lopez, Tom Cruise, và còn nhiều nữa... Nếu quí vị xem sức khỏe là điều quan trọng nhất thì nên thay đổi nguồn nước uống bằng nước Kangen. Hãy đến gặp chúng tôi và lấy nước miễn phí mang về nhà uống một người 2 lít mỗi ngày trong vòng 2 tháng tại địa chỉ dưới đây. Mong quý vị sớm đến gặp chúng tôi để tìm hiểu nhiều hơn.

ENAGIC KANGEN WATER CABRAMATTA SHOP 11/90 AK CENTRE 90 JOHN ST, CABRAMATTA NSW 2166 (Cạnh coffees Gloria Jean’s và tiệm bánh Breadtop) MỞ CỬA 7 NGÀY 7:30 AM – 6 PM | TEL: 02 87 396 698 AÙNH 0416 978 299 - JENNY 0401 939 126 - DUYEÂN 0425 237 924 VAN 0415 859 959 – MINH 0430 152 889 hoaëc 0450 599 929

GIÁ ĐẶC BIỆT

$132

K8 (F8)

GIÁ CŨ

$132 GIÁ ĐẶC BIỆT

$110

Anespa Water Purifying Cartridge GIÁ CŨ

$324,50 GIÁ ĐẶC BIỆT

$253

Anespa Ceramic Cartridge


50 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610chị khoe sổ đăng ký kết hôn, lúc lại khoe trang phục gợi ý về một đám cưới nhưng cho đến tận bây giờ chưa ai thấy chị khoác váy cưới. Khi chia sẻ về việc trọng đại, Phương Thanh nói: “Nhiều năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm một người mới để xây dựng một gia đình mới. Tôi sẵn sàng gieo một nhân duyên. Có khá nhiều người đến với tôi nhưng có lẽ vẫn chưa có ai thích hợp. Tôi chỉ cần người bạn đời của mình hợp tính tình, hiểu được công việc, cảm xúc của tôi. Tôi không quan tâm người đó nhỏ tuổi hay lớn tuổi. Nếu lấy người có tiền, vị thế, ngoại hình nhưng không hợp nhau, cuộc sống chỉ là địa ngục”.

PHƯƠNG THANH: TÌNH DUYÊN BÍ ẨN, 45 TUỔI CHƯA MẶC ÁO CÔ DÂU Phương Thanh là một trong nhiều ca sĩ nhạc nhẹ xuất sắc của những năm 2000, cùng thời với các danh ca Lam Trường, Đan Trường. Tuy thành công trong sự nhiệp ca hát nhưng cuộc đời lại có lắm chuyện truân chuyên. Phương Thanh được biết đến là một ca sĩ nhạc nhẹ có giọng hát trầm buồn, khác biệt. Cô chuyên trị những ca khúc buồn da diết, lận đận và có điều gì đó khắc khoải. Vào những năm 1990, Phương Thanh đăng ký tham gia hàng loạt cuộc thi ca hát tại địa phương và các nhà văn hóa. Song cô đã không chiến thắng ở bất kỳ cuộc thi nào, tuy vậy nhờ giọng hát khàn giàu cảm xúc, cô vẫn được gọi vào câu lạc bộ ca sĩ trẻ của Nhà văn hóa Thanh Niên Sài Gòn. Đây chính là cái nôi để biết bao thế hệ ca sĩ của thành phố phát triển. Nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa bắt đầu những bước trau dồi đầu tiên cho nghề hát của mình. Khoảng thời gian ngắn sau đó, Phương Thanh bắt đầu đi hát tại các buổi tiệc tùng và kiếm sống được bằng nghề nghiệp của mình. Cơ hội lớn nhất đến với Phương Thanh, chính là cô được cố nghệ sĩ Minh Thuận lúc ấy giới thiệu vào hoạt động tại nhà hát Hòa Bình. Nhờ vậy cô được tham gia vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Và phút tỏa sáng đầu tiên đến với Phương Thanh đó là lúc cô được nhạc sĩ Nguyễn Nam chọn hát ca khúc “Xa rồi mùa đông”. Đỉnh cao nhất của Phương Thanh là khi cô thể hiện ca khúc “Giã từ dĩ vãng”, nhạc của phim cùng tên. giọng hát khàn buồn hòa cùng hình ảnh chuyến tàu lăn bánh khiến khán giả của bộ phim nhớ mãi. Có thể nói, cho đến hiện tại, không có ca sĩ nào làm sống lại được cảm xúc mà Phương Thanh đã hát cho khán giả trong bộ phim ấy. Dường như “Giã từ dĩ vãng” viết ra chỉ dành riêng cho Phương Thanh mà thôi. Sau “Giã từ dĩ vãng” Phương Thanh gây ấn tượng với loạt ca khúc như: Một thời đã xa, Trống vắng, Ta chẳng còn ai, Tình cờ, Khi giấc mơ về, Nếu như ... Phần đa những ca khúc này có lời buồn, nhạc chậm da diết và phù hợp với chất giọng khàn đầy cảm xúc của Phương Thanh. Vậy nên cô mới chia sẻ với báo chí vào:

Không chỉ chuyện riêng tư gặp trúc trắc mà ngay cả con đường đi đến các danh hiệu của cô cũng không được trọn vẹn. Dù là ca sĩ nhạc nhẹ đỉnh cao của những năm 2000s, Phương Thanh vẫn chưa được vinh danh ở giải thưởng âm nhạc nào. Ngoại từ hai giải thưởng do khán giả bình chọn ở Mai Vàng và Làn sóng xanh. Khi nghĩ về việc ấy, cô chỉ cười “Chắc tui trở thành nghệ sĩ của nhân dân”. Dù không đạt được những thành tích ở con đường âm nhạc nhưng Phương Thanh lại giành nhiều giải thưởng ở mảng điện ảnh. Hiện tại, nữ ca sĩ hài lòng với những lựa chọn của mình và cô cố gắng dành nhiều thời gian cho con gái vì cô bé đang tuổi trưởng thành.

HARI WON: MÊ TRAI ĐẸP NHƯNG TRẤN THÀNH VẪN LÀ SỐ 1 Phương Thanh và bé Gà “Hơn 10 năm đi hát, giọng hát của Phương Thanh gần như chuyên trị những ca khúc buồn. Hát ca khúc buồn riết rồi những giai điệu buồn đó cứ như ám vào đời mình”. Không ai biết những nỗi buồn của Phương Thanh ra sao, bởi cô là một nghệ sĩ giấu chuyện riêng tư rất giỏi. Khán giả chỉ biết cô có con khi chưa lấy chồng trong lúc sự nghiệp đang rực rỡ. Đó là năm 2005, cô bất ngờ im tiếng và trở lại công khai có con nhưng chưa kết hôn đã trở thành đề tài nóng của dư luận. Tuy nhiên, thời điểm ấy, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa vẫn giữ kín hình ảnh của con gái. Đặc biệt, chuyện ai là cha đứa trẻ, cô cũng không hề tiết lộ ra ngoài. Nữ ca sĩ chỉ bật mí đó là “người đàn ông trong bóng đêm”, đây cũng là tên gọi một liveshow của Phương Thanh. Mãi những năm gần đây, Phương Thanh mới tiết lộ đôi chút hình ảnh về con gái là bé Gà. Cô bé theo họ mẹ và lớn phổng thao như thiếu nữ. Riêng về cha của cô bé, năm 2017, Phương Thanh mới chia sẻ, bố của bé Gà đã mất một năm và hiện tại cả hai mẹ con đã ổn định tinh thần. Nói về lý do công khai bố của con gái, Phương Thanh tâm sự: “Đó là một cách giải thoát cho tôi, cho anh, cho gia đình hai bên. Bởi suốt 12 năm qua, tôi luôn sống quanh những câu hỏi “Bố bé Gà là ai?” từ mọi người. Bây giờ tôi đã thấy dễ thở hơn khi mọi thứ được làm rõ. Tôi đã tập quên dần mọi chuyện cũ và hướng về tương lai”. Còn về chuyện hôn nhân đã nhiều lần nữ ca sĩ chơi trò “cút bắt” với người hâm mộ, lúc

Trong một chương trình giải trí mới đây, Hari Won được mời tham gia với vài trò làm một giám khảo. Cô được phép lựa chọn thí sinh về đội chủa mình. Trong trường hợp một thí sinh cùng được nhiều giám khảo lựa chọn thì thí sinh đó có quyền lựa chọn huấn luyện viên - giám khảo cho mình. Trong gameshow, Hari Won không kiềm chế được bản thân khi các chàng trai đẹp xuất hiện. Mặc dù đã có chồng, nhưng Hari Won lại liên tục đứng ra tranh giành trai đẹp với các đàn em chưa chồng của mình. Bà xã của Trấn Thành còn không ngần ngại bày tỏ thái độ phấn khích, say mê và vui sướng mỗi khi các chàng trai đẹp xuất hiện. Điển hình là trong một màn trình diễn, Hari Won còn vô tư chạy lên ôm ấp một chàng trai đẹp rồi để anh ta ôm lại mình trong sung sướng, trước hàng trăm con người đang ngồi dưới. Cô còn nói: “Tôi cứ tưởng anh ấy thích Lan Ngọc, hóa ra lại chọn tôi, tôi sung sướng quá”. Thấy vậy, Lan Ngọc liền đá xoáy: “Quả nhiên ở đây Hari Won trúng số còn Trấn Thành ở nhà trúng gió”. Nghe nhắc tới Trấn Thành, Hari Won vội thay đổi sắc mặt và thái độ, trở nên ngượng ngùng hơn. Trước những lời dị nghị về tình trạng mê trai đẹp của mình khi đã có chồng, Hari Won cũng chia sẻ: “Sau khi tôi tham gia chương trình này, chồng tôi cũng xem được các clip mê trai của tôi. Anh ấy cũng nhắc nhở tôi rằng: “Hay quá đấy!”. Tôi nghe vậy cũng không muốn giữ thái độ đó nữa, không lại khó xử với chồng. Nhưng ai biết đâu được, đừng trước trai đẹp thì tôi sẽ lại như thế thôi.

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18

Tôi biết mình mê trai, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn chỉ yêu chồng tôi nhất. “Không có chàng trai nào bằng chồng tôi được. Trấn Thành luôn là người số một trong lòng tôi”.

CÁT TƯỜNG MAI MỐI CHO NHIỀU CẶP ĐÔI, LẠI KHÓC VÌ CÔ ĐƠN Cát Tường sánh vai bên MC Quyền Linh tạo nên những cuộc gặp gỡ “định mệnh”, gá duyên thành công cho nhiều cặp đôi trong chương trình Bạn muốn hẹn hò. Ít ai biết được, nữ MC xinh đẹp, duyên dáng lại là người khá lận đận trong nghề nghiệp lẫn tình duyên. Khi được hỏi rằng Cát Tường xinh đẹp, giỏi giang như vậy thì có bao giờ chị nghĩ là đáng lẽ ra đã có nhiều thành tựu hơn trong con đường sự nghiệp so với những gì hiện có? Chị cho biết: “Tôi từng nhiều lần nghĩ về điều ấy và rồi cũng đã có đáp án nên không còn cay cú cho bản thân mình nữa. Tôi yêu nghề nhưng không thật sự sống chết với nghề. Tôi bị chi phối bởi cuộc sống riêng tư, nên có lúc tôi bỏ lơ. Ngay cả khi trở lại, đam mê cũng không đủ, hy sinh cho nghề cũng chẳng nhiều bằng người ta. Ai chẳng mong mình là ngôi sao hàng đầu. Nhưng ước mơ là một chuyện còn làm được đến đâu lại là chuyện khác. Khi thấu hiểu mọi lẽ, tôi không còn ám ảnh hay day dứt điều gì nữa. Việc của tôi là tìm cơ hội và phấn đấu nhiều hơn chứ không phải ngồi đó suy nghĩ và mộng tưởng. Cát Tường tâm sự, 21 năm làm nghề, cô chẳng biết chiêu trò gì. “Không tạo xì-căngđan nên tôi chưa nổi tiếng chăng? Tôi tên Cát Tường mà mãi chẳng thấy cát tường gì cả”. Cát Tường cũng chia sẻ công việc hiện tại của cô tốt lên, cơ hội đến với cô cũng nhiều nhưng có điều nữ MC giật mình nhìn lại khi bản thân đã ở tuổi tứ tuần, cha mẹ cũng đã ở tuổi lục – thất tuần hết cả. Cát Tường thừa nhận, cô sợ chết. Bởi bây giờ, cô mất ngủ triền miên, bán mạng để kiếm tiền đến lúc được hưởng thì cũng chẳng hưởng được nữa. Là bà mối mát tay kết duyên cho rất nhiều các bạn trẻ nhưng nữ MC của chương trình Bạn muốn hẹn hò thừa nhận cô vẫn khóc vì sự cô đơn, đa sầu, đa cảm. “Mỗi lần đi đám cưới ai, lúc nhạc hiệu đám cưới trỗi lên tôi lại muốn khóc. Khóc cho phận mình rồi tự hỏi, liệu đời tôi có được mặc áo cưới lần nữa không? Tôi mong điều ấy lắm chứ. Vì mình cứ mong nên mình lại thấy chạnh lòng và cô đơn lắm. Tuổi này rồi nên tôi cũng hiểu ở đời, duyên phận là có thật. Cái gì đến sẽ đến. Cái không phải của mình dù có cố giành cũng không ở được với mình. Sống trong tình yêu của cha mẹ, của các con như bây giờ tôi cũng đủ hạnh phúc rồi” – Cát Tường bày tỏ.


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

ISSUE 1610

VIETNEWS

51


52 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18

SỨC KHỎE

Söï nguy hieåm cuûa vieâm xoang

Viêm xoang gây nên việc hình thành u lành trong thanh quản, tuy là u lành nhưng nếu để bệnh kéo dài, sẽ bị khàn giọng hoặc mất tiếng. Viêm xoang nếu không điều trị kịp thời có thể ảnh hưởng, gây biến chứng nguy hiểm tới các bộ phận khác của cơ thể.

Ảnh hưởng biến chứng tới đường hô hấp Mũi là cửa ngõ đầu tiên của đường hô hấp, vì vậy khi mũi bị viêm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống hô hấp ở phía sau. Hiện tượng nghẹt mũi, tắc mũi, tắc một bên hoặc cả hai bên làm cho người bệnh phải thở bằng miệng, không khí không qua mũi nên không được làm ấm, làm sạch. Mặt khác, do chảy mũi, dịch mủ trực tiếp xuống họng (trong viêm xoang sau, đa viêm xoang) hoặc do không biết xì mũi (ở trẻ em) dẫn tới khịt mũi, hít mủ mũi xuống họng nên bệnh dễ dẫn đến viêm họng. Khi có các triệu chứng như giọng nói khàn, chóng bị mệt, mất tiếng, ho có đờm… người bệnh có thể bị viêm thanh quản mãn tính. Căn bệnh này nếu không điều trị kịp thời có thể gây các bệnh ở phía dưới đường hô hấp.

Ảnh hướng tới mắt Do vị trí, cấu trúc của mắt nằm ở gần các xoang nên những viêm nhiễm từ mũi xoang gây hại đến mắt như viêm nề ổ mắt, viêm mí. Khi có triệu chứng sổ mũi, nhức đầu, bệnh

Ảnh hưởng đau nhức về xương Biến chứng thường gặp nhất là viêm cốt thùy xương trán hay xương hàm trên do viêm tắc mạch máu ở xương. Bệnh bắt nguồn từ xương trán, rồi lan dần ra xương thái dương và xương đỉnh. Biểu hiện bệnh là: gây đau nhức trán, trán bị sưng tấy và tạo thành áp-xe mũi.

Viêm xoang nguy hiểm khi ảnh hưởng tới các bộ phận khác nhân dễ bị sưng mí mắt, nề màng tiếp hợp, lồi nhãn cầu, đau nhức mắt… Viêm xoang có thể dẫn đến các biến chứng khác như áp xe mí mắt làm mí mắt sưng to, nóng, đỏ và đau, viêm túi lệ gây sốt và đau nhức nhiều, viêm tấy ổ mắt làm đau nhói trong ổ mắt, đau xuyên lên đầu, mắt sưng húp, lồi và không di động được. Thậm chí, mắt người bệnh có thể bị sưng lan cả lên vùng thái dương, viêm dây thần kinh thị giác làm thị lực của người bệnh tự nhiên giảm sút đột ngột.

Ảnh hưởng biến chứng ở tai Viêm xoang mãn tính, mủ chảy từ lỗ mũi sau xuống vòm họng luôn đọng lại ở lỗ vòi tai, gây viêm tai giữa. Đặc biệt, ống vòi tai của trẻ nhỏ ngắn, rộng, lại nằm ngang hơn so với người lớn nên mủ, dịch lại càng dễ xâm nhập vào hòm tai. Viêm tai giữa gồm viêm tai giữa cấp mủ và viêm tai giữa ứ dịch, nếu không được phát hiện có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, điếc…

3 tö theá nguû aûnh höôûng ñeán söùc khoûe

Đừng bao giờ nằm sấp bởi sẽ ảnh hưởng dạ dày, mà hãy nghiêng bên trái hoặc nằm ngửa. Các nghiên cứu y khoa cho thấy tư thế khi nằm ngủ ngoài ảnh hưởng đến não còn ảnh hưởng lớn đến các cơ quan nội tạng.

Nằm nghiêng bên trái Hỗ trợ tiêu hóa: Nằm nghiêng bên trái giúp quá trình vận chuyển chất thải từ ruột non vào ruột già diễn ra dễ dàng hơn, hạn chế các rối loạn chức năng của hệ tiêu hóa. Điều này cũng giúp cho việc loại bỏ các chất thải qua phân vào buổi sáng được dễ dàng. Giảm ợ nóng: Tư thế này hạn chế được sự trào ngược của axit dạ dày lên thực quản - nguyên nhân gây ra chứng ợ nóng. Những người gặp các vấn đề về tiêu hóa được khuyến khích ngủ nghiêng bên trái vì dạ dày và tuyến tụy được giữ ở vị trí tự nhiên. Ngoài ra, còn có những lợi ích khác như giảm ngáy ngủ hoặc ngưng thở khi ngủ. Hỗ trợ lưu thông máu cho tim, giúp mật ở trong gan sản xuất tốt hơn.

Nằm ngửa Nằm ngửa cũng là một tư thế ngủ tốt, giúp đầu được nâng cao, dạ dày nằm thấp hơn thực quản và axit hay thực phẩm khó bị trào ngược. Nằm ngửa giúp cột sống được duỗi thẳng. Nó khắc phục các nhược điểm do nằm nghiêng gây ra như đau vai, đau hàm hoặc đau đầu. Ngoài ra, tư thế này giúp mặt của bạn không bị tì vào bất cứ thứ gì, hạn chế được các nếp nhăn và ngực không bị chảy xệ.

Nằm sấp Nằm sấp sẽ khiến dạ dày nằm ở phía trên so với thực quản, thức ăn bữa tối của bạn có thể bị trào ngược, gây tức bụng, khó chịu. Trọng lượng cơ thể sẽ gây áp lực lên các cơ, nguy cơ cao bị chấn thương cơ và đau khớp. Nằm sấp cũng dễ khiến bạn bị ngoẹo cổ, đau lưng do luôn nghiêng về một phía trong thời gian dài. Nếu đã có thói quen nằm sấp, bạn có thể đặt một chiếc gối tại cổ, nhằm giảm bớt áp lực. Điều quan trọng là tư thế ngủ phải tạo cho bạn một sự thoải mái. Nếu tư thế nằm khiến bạn cảm thấy khó chịu, hãy nhanh chóng thay đổi vì chất lượng giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng.

BỆNH ĐI TIỂU NHIỀU LẦN LIÊN TỤC

Tôi mắc bệnh mắc tiểu liên tục và không nín nhịn được, tôi đã dùng qua tất cả các loại thuốc, vitamins, bổ sung dinh dưỡng, dược thảo... hiện đang có bán tại Úc, tôi cũng mua và uống hết 1 hộp rưỡi Linh Chi loại 100 viên vẫn không thấy tí ti tác dụng gì! Gần đây nhất tôi dùng thuốc PHỤC HỒI SINH LỰC (AGE REVIVER) thì thấy hiệu nghiệm rõ ràng, tôi có thể ngủ một đêm đến sáng mà không cần thức dậy đi tiểu liên tục hàng đêm, phục hồi toàn bộ sức khỏe và sinh lực, tôi hết sức hài lòng nên gọi điện thoại cho Ông Lương Trùng Hưng nhờ đăng báo để giới thiệu cho bà con, ai có bệnh như tôi thì dùng. Nguyễn Ngọc Minh 4 Gidgee St., Cabramatta Tel: (02) 9726 5162 Mob: 0409 249 143

Muốn nhận thuốc mẫu miễn phí gửi bưu điện đến nhà xin nhắn tin: tên, họ, điạ chỉ, loại thuốc đến di động 0411 428 777. Chúng tôi nhận giao các loại thuốc của G & W Australia tại VN, không tính tiền cước phí giao hàng, xin liên lạc 0411 428 777; Email: luongtrunghung49@gmail.com Website: www.Ausnathealth.com.au & www.bepthucduong.com

Tôi tên là Tanya Boyle, tôi bị chứng Ù Tai và Chóng Mặt. Tôi có kinh nghiệm làm phụ tá cho các tiệm thuốc tây và cũng đã có 5 năm làm việc trong lĩnh vực Y tế. Tôi có bằng Cao Đẳng trong lĩnh vực Thức Ăn và Dinh Dưỡng và cũng có bằng Cao Đẳng về Tư vấn. Tôi rất quen thuộc với hàng loạt các sản phẩm chuyên trị chứng Ù Tai và Chóng Mặt, và tôi rất thất vọng vì khônAg sản phẩm nào có thể chữa dứt bệnh của tôi. Trong lúc đang tuyệt vọng, tôi đã tìm thấy NeuroZeal trên mạng và nghĩ rằng tôi nên thử lần cuối. Tôi rất thích ý tưởng dùng thảo dược như là thuốc để chữa bệnh và thuốc thảo dược này đã có mặt rất lâu cũng như rất hiệu quả. Tôi có thể thành thật nói rằng NeuroZeal là sản phẩm duy nhất có thể cho tôi cảm giác thoải mái không còn bị chứng bệnh hoành hành. Bệnh Ù Tai chưa dứt hẳn, tuy nhiên bệnh đã trở nên dễ kiểm soát hơn. Đầu tôi không còn thấy bị áp lực bởi chứng Chóng Mặt, và giờ đây tôi cảm thấy ngủ ngon hơn. Tôi xin giới thiệu sản phẩm này cho mọi người. Tôi đã thử không dùng thuốc trong 3 tuần và nhận thấy sự khác biệt mà thuốc đã đem lại cho sức khoẻ của tôi. Tôi rất cảm ơn NEUROZEAL. Ký tên Tanya Boyle. Số 92 Waters Rd., Bonogin QLD 4213\ 26/07/2013

Xin nhắn tin (tên, họ, địa chỉ, loại thuốc mẫu) vào di động 0411 428 777 để nhận thuốc mẫu miễn phí qua bưu điện.

Muốn biết thêm chi tiết, tìm đại lý gần nhất hoặc mua theo mail order, xin gọi ông Lương Trùng Hưng, số điện thoại 0411 428 777 hoặc email: luongtrunghung49@yahoo.com Website: www.Ausnathealth.com.au và www.bepthucduong.com


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

ISSUE 1610

VIETNEWS

53


54 VIETNEWS Syd6

Viet-News Úc - Issue 1091

SỐ BÁO 1610Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18 Tuần Lễ từ 16.06.07 - 22.06.07

HẬU TRƯỜNG HOLLYWOOD Hai diễn viên Hollywood bị bắt cóc, đánh đập và tống tiền

Joseph Capone và nữ diễn viên Daisy McCrackin vừa mới bị 3 kẻ lạ mặt bắt cóc và tống tiền hồi đầu tháng 5. Theo đó, Keith Andre Stewart (32 tuổi), Johntae Jones (25 tuổi) và Amber Neal (26 tuổi) đã âm mưu lấy trộm chiếc Lexus 2011 của McCrackin ở nhà riêng của cô. Tại đây, nam diễn viên Capone cũng có mặt và bị tấn công, để lại vết máu trên sàn. Vụ án được mô tả như tình tiết của một bộ phim Hollywood. Cặp đôi sau đó được đưa đến nhà của Jones ở Compton, nơi Capone bị lột trần truồng và bị buộc vào một bồn tắm, anh không được ăn trong 30 giờ. Thậm chí, Capone còn bị đánh đập bị thương tích khá nặng, khi anh cố bảo vệ McCrackin. Một ngày sau, Johntae Jones và Amber Neal bị cáo buộc đưa McCrackin đến ngân hàng để rút khoản tiền 10,000 USD để đưa cho chúng. Sau đó, nữ diễn viên được đưa về nhà để tiếp tục bị giam giữ. Tại nhà, nữ diễn viên đã may mắn liên lạc được với cảnh sát và họ đã bắt giữ được 3 nghi can. Với nhiều cáo buộc liên quan đến âm mưu bắt cóc, bạo lực và trộm cắp, cả 3 kẻ tình nghi có thể đối mặt với mức án tù chung thân. Daisy McCrackin, sinh năm 1981 và là một nữ diễn viên, ca nhạc sĩ người Mỹ. Trong sự nghiệp, cô tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nhưng nổi tiếng nhất là vai diễn trong phim Halloween: Resurrection.

Scarlett Johansson thách thức dư luận khi đóng vai đàn ông chuyển giới S c a r l e t t Johansson vừa thông báo sẽ nhận vai chính là Dante “Tex” Gill, một nhân vật chuyển giới có thật trong lịch sử, trong bộ phim tiểu sử Rub & Tug của đạo diễn Rupert Sanders. Ngay lập tức, thông tin nhận nhiều phản ứng trái chiều. Dante Gill là nhân vật sống ở thập niên 1970 ở Mỹ, làm chủ phòng mát xa có kinh doanh mại dâm. Sinh ra là nữ, Gill thường trang phục và sống như một nam giới. Dù ý tưởng một mỹ nhân như Johansson vào vai trùm tội phạm khá hấp dẫn, nhiều khán giả lại bày tỏ sự phản đối. Tài khoản Valerie Vza Complex bình luận: "Nếu thực sự có khả năng diễn xuất thì cô ấy không cần đến những vai diễn tranh cãi như thế này". Những người phản đối cho rằng Hollywood nên trao cơ hội cho những diễn viên là người chuyển giới ngoài đời thể hiện những vai diễn thuộc bản dạng giới của họ trên màn ảnh. Nhưng điều này được nhận định là khá khó khăn ở Hollywood, nơi vẫn tồn tại nhiều nguyên tắc ngầm. Đây là lần hợp tác tiếp theo giữa Johansson và đạo diễn Rupert Sanders kể từ him Ghost in the Shell. Trong phim này, nữ diễn viên cũng bị chỉ trích vì là một phần trong trào lưu "tẩy trắng" của Hollywood: cô là người Mỹ da trắng nhưng lại vào vai chuyển thể từ một nhân vật truyện tranh Nhật Bản.

Jennifer Aniston được tỷ phú theo đuổi sau khi ly hôn Hiện có tới hai người đàn ông đang ra sức chinh phục trái tim của nữ diễn viên 'Friends'. Từ khi ly hôn Justin Theroux, Jennifer Aniston không để nỗi buồn và cô đơn gặm nhấm con tim mà tích cực đi chơi cùng bạn bè. Cô được trông thấy tham gia nhiều bữa tiệc và có những chuyến du lịch cùng hội bạn thân. Jen đang mở lòng cho

những mối quan hệ tình cảm mới. Nguồn tin tiết lộ, một trong hai anh chàng đang nỗ lực "tấn công" Jennifer là "một ông lớn trong ngành công nghệ". Ngôi sao 49 tuổi gặp gỡ người đàn ông này thông qua một người bạn thân mối lái. "Anh ấy mới ly hôn và đang cố gắng chinh phục Jen. Mọi thứ cực kỳ bí mật", Us Weekly trích dẫn nguồn tin. Người đàn ông thứ hai làm trong lĩnh vực sáng tạo, có nhiều điểm tương đồng về nghề nghiệp so với Jennifer hơn. Cô quen anh chàng này khi làm cùng trong một dự án cách đây vài tháng. Hội bạn thân của Jennifer Aniston được cho là không thể vui sướng hơn khi nữ diễn viên mở cửa trái tim lần nữa và không bị suy sụp như thời ly hôn Brad Pitt. "Nhóm bạn rất hứng khởi vì Jen đang hẹn hò trở lại và họ khó có thể giữ bí mật về chuyện vui này". Tuy nhiên, Jennifer là một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập nên cô cũng không dễ dàng xiêu lòng trước một người mới. Jennifer đang gặp gỡ những người mới nhưng hiện tại cô vẫn thích tận hưởng cuộc sống độc thân. Nữ diễn viên cũng bận rộn tham gia bộ phim cùng danh hài Adam Sandler.

Chris Brown bị bắt ngay sau đêm diễn Chris Brown đã bị bắt giữ vào đêm muộn hôm thứ năm ở Florida, ngay sau khi anh rời sân khấu ở bãi biển West Palm. Cảnh sát đã đứng chờ nam ca sĩ 29 tuổi biểu diễn hết chương trình và áp giải anh lên xe. Cảnh sát bắt giữ Chris Brown vì tội hành hung, nhưng không tiết lộ rõ sự việc xảy ra khi nào. Sau khi về đồn, Chris nộp bảo lãnh 2,000 USD và tạm thời được tại ngoại. Đại diện của nam ca sĩ từ chối bình luận về chuyện bắt giữ. Chris Brown từng nhiều lần vướng tù tội vì bạo hành. Năm 2009, anh bị bắt sau khi đánh cô bạn gái Rihanna thâm tím mặt trước thềm lễ trao giải Grammy. Vì sự việc này, Chris bị án treo 5 năm và phải lao động công ích, học lớp tư vấn về bạo lực gia đình. Đến tháng 7/2013, anh lại liên quan đến một vụ đâm xe rồi bỏ trốn ở Los Angeles. Mặc dù trường hợp này khá nhẹ nhưng vì vi phạm lệnh quản chế, Chris bị phạt thêm 1,000 giờ lao động công ích. Tháng 10 năm đó, anh bị bắt vì đánh một người đàn ông trên đường phố và lần này nam ca sĩ đã phải ngồi tù hơn 4 tháng. Tháng 8/2016, Chris tiếp tục bị cảnh sát sờ gáy vì đe dọa một người phụ nữ bằng súng bên ngoài biệt thự của anh ở Los Angeles. Chris phải nộp 250,000 USD để được tại ngoại. Năm ngoái, bạn gái cũ của Chris là người mẫu gốc Việt Karrueche Trần tố cáo anh dọa giết cô vì ghen tuông. Tòa đã ban lệnh cách ly Chris khỏi Karrueche Trần ít nhất là 100m.

PHIM HAY ĐANG TRÌNH CHIẾU

SKYSCRAPER Thể loại: Hành động, Hình sự Hạng: MA ; Điểm: 9/10 Tài tử: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Pablo Schreiber... Skyscraper là bom tấn hành động mới của Universal. Trong phim, Dwayne Johnson sẽ vào vai cựu quân nhân và cựu trưởng nhóm đặc nhiệm giải cứu của FBI Will Ford đầy dũng cảm. Không may trong một nhiệm vụ nguy hiểm, tai nạn khủng khiếp xảy đến với Will làm anh mất đi chân trái của mình. Kể từ đó, Will Ford từ bỏ công việc tại FBI và trở thành chuyên gia đánh giá an ninh cho các tòa nhà. Trong công việc mới của mình, Will đã có cơ hội đến Hong Kong và đánh giá an ninh cho tòa nhà Ngọc Trai, một tòa tháp cao chọc trời và hiện đại nhất trên thế giới. Không những thế, anh còn được vinh dự dẫn theo cả gia đình của mình để cùng tận hưởng các dịch vụ hạng nhất tại “thành phố thẳng đứng” này. Tuy nhiên, những diễn biến kỳ lạ liên tiếp xảy ra đã đẩy Will cùng gia đình vào một thử thách sinh tử. Tòa nhà cao 240 tầng với hệ thống an ninh tối tân đột nhiên bị cháy lớn ở tầng 96. Những con người, cạm bẫy và thế lực nào đứng sau thảm họa này đang nhắm vào cựu quân nhân và lấy gia đình anh ra làm con tin? Với kinh nghiệm, sự gan dạ của một người lính cùng tình yêu gia đình mãnh liệt, liệu Will Ford có tìm ra được kẻ chủ mưu và cứu lấy gia đình của anh?... Skyscraper với những cảnh quay hoành tráng, hàng loạt những pha hành động thót tim và các kỹ xảo đẹp vô cùng mắt, phim sẽ làm khán giả màn ảnh rộng rất hài lòng.

Cha đẻ 'Người Nhện' qua đời ở tuổi 90 Steve Ditko, người đồng sáng tạo ra 2 nhân vật Spider-Man và Doctor Strange, vừa qua đời vào tuần trước ở tuổi 90.

Ditko là người đã tạo nên toàn bộ vẻ ngoài quen thuộc của Spider-Man hiện nay: bộ đồ nhện đỏ xanh, cách bắn tơ nhện... Nhân vật Spider-Man lần đầu xuất hiện trong truyện tranh Amazing Fantasy. Ấn phẩm này thành công ngoài mong đợi và nhân vật được sản xuất tiếp series The Amazing Spider-Man. Bên cạnh nhân vật kinh điển này, Ditko cũng góp phần sáng tạo ra những nhân vật khác trong truyện tranh Người Nhện như Doctor Octopus, Sandman, Lizard và Green Goblin... Vào năm 1963, Ditko tiếp tục sáng tạo thêm một siêu anh hùng Marvel khác, Doctor Strange. Nhân vật ra mắt trong ấn phẩm Strange Tales No.110 Bên cạnh các nhân vật Marvel, ông còn sáng tạo ra các nhân vật ngoài vũ trụ này như Mr. A và The Question, Hawk, Dove, Creeper (cho DC). Từ thập niên 1970, ông bắt đầu sống ẩn dật. Trong suốt cuộc đời, Ditko không kết hôn và cũng không có con kế thừa tài sản.


Week of JulAustralia 13 to Jul- 19, 2018 Viet-News Issue 1233

VIETNEWS Tuần Lễ từ 12.07.10 - 18.07.10

ISSUE 1610

55 43

TÂM SỰ DI TRÚ Cố Vấn Tạ Quang Huy Fellow, Viện Di Trú Úc

CHOÀNG MÌNH LAØ CHOÀNG... NGÖÔØI TA Anh Quang Huy mến, Em tên Lan và hiện nay đang trong tình trạng rất khó chấp nhận và em xin trình bày với anh như sau.

anh ấy vẫn... chưa... Bây giờ anh ấy mới nói rõ sự thật: "ANH ĐANG CÓ VỢ !"

Em quen anh Tùng đã được 2 năm, khi em mới qua du học. Tình yêu chúng em rất mặn nồng và được gia đình và bạn bè ủng hộ tuyệt đối. Hồi mới qua Úc, một thân một mình tại xứ người em đã quen anh trong khi đi chơi với một nhóm bạn. Hồi đó anh còn là sinh viên đại học năm thứ 3.

Chúng em đã cãi nhau rất lớn, em không ngờ anh ấy lại dối em như vậy. Anh đã từng kể rằng khi hồi còn học đại học năm thứ nhất, anh ấy có làm hồ sơ cho một người khác và bảo lãnh cho người đó ở lại theo diện vợ chồng. Hồ sơ của người đó đã được chấp nhận vào thường trú và anh có nói với em rằng không còn quan hệ gì với người đó nữa.

Anh Tùng là một con người hiền lành, vốn là một kế toán viên và đang làm việc với một tập đoàn kiểm toán có tên tuổi. Tương lai của chúng em rất tươi sáng. Khi được biết em có thai với anh Tùng, em rất sung sướng và chỉ có chọn ngày lành tháng tốt rồi mời gia đình cũng như bạn bè tới dự ngày hạnh phúc nhất của con người.

Em bây giờ rất hoang mang, không biết tin được lời nói của anh Tùng nữa hay không? Em cảm thấy thất vọng với anh Tùng, người mà em đặt nhiều niềm tin và hy vọng. Bụng em thì càng ngày càng lớn và không biết phải ra sao nữa anh Quang Huy ạ. Em viết mail này gửi và em cũng hy vọng sớm nhận được trả lời của anh.

Trước đây vào năm ngoái, em cũng đã từng có thai với anh Tùng nhưng lúc đó, chúng em còn có nhiều khó khăn cuộc sống và hai đứa cũng học chưa đâu vào đâu cả, bởi vậy em đã bỏ thai đó. Lần này có thai khác hơn lần trước. Em đã nghỉ học để dưỡng thai cẩn thận. Nhưng bất ngờ cho em, lần này em đã có sự chuẩn bị, nhưng anh ấy cho biết

Kính chào, Vũ Mỹ Lan Chị Mỹ Lan, Khi con người sinh ra, ai cũng có sai lầm. Điều quan trọng là mình sẽ làm gì sau khi biết những sai lầm của mình. Chị nên nói chuyện với anh Tùng và hỏi

nguyên nhân anh ấy cưới người vợ cũ và bảo lãnh cho người đó, theo Quang Huy đọc và hiểu thì đây có phải là đám cưới giả hay không? Nếu là đám cưới giả thì có lẽ không có tình yêu, điều này là phải mừng mới đúng. Nếu có tình yêu thật với người vợ cũ thì chẳng có lẽ nào mà chấm dứt trong thời gian ngắn, mà phải là đau đớn mới đúng trong khi đã và đang vui vẻ với chị suốt 2 năm vừa qua. Dẫu sao đi chăng nữa, chị nên tập trung vào cách đối xử của anh Tùng với chị bây giờ chứ không phải quá khứ. Con người sống nên hướng tới cái ‘tương lai’ và quên đi quá khứ ‘đau buồn’. Nếu chị cảm nhận được tình yêu của anh Tùng dành cho chị là thành thật thì suy đi nghĩ lại nó vẫn vĩ đại hơn chuyện đã từng làm bảo lãnh cho người được gọi là ‘vợ’. Về việc di trú, hồ sơ của chị sẽ gặp vướng mắc và cần phải giải thích rằng trong khi ly thân với vợ cũ của mình, anh Tùng lại có mối quan hệ với chị. Thứ hai là nếu chị đã nghỉ học và không thông báo cho trường thì sau này Bộ Di Trú sẽ yêu cầu giải thích. Thứ ba, liệu visa du học của chị đã bị huỷ chưa bởi không tới trường? Trong trường hợp anh Tùng không

còn chung sống với chị vợ cũ và thời gian ly thân đã được hơn một năm thì anh Tùng có thể xin Toà Án thủ tục ly hôn. Trong trường hợp visa của chị đã bị hủy, điều này có nghĩa rằng chị đang sống bất hợp pháp. Chị vẫn có thể nộp hồ sơ theo diện vợ/chồng. Tất nhiên điều này chỉ được thực hiện sau khi anh Tùng đã ly hôn và chị có hôn thú với anh ấy. Bởi vì chị đang sống bất hợp pháp, sau này chị phải chứng minh các điều kiện đặc biệt và theo kinh nghiệm thì nếu chị có con với anh Tùng thì điều này thông thường được xem xét một cách ‘ưu tiên’. Tất nhiên, hồ sơ theo diện vợ chồng không bắt buộc phải có con, nhưng khi có con và mình muốn sử dụng cách chứng minh mối quan hệ thành thật bằng cách có con là bằng chứng ‘khá mạnh’. Quang Huy chúc chị hai anh chị may mắn, sớm giải quyết được các vướng mắc pháp lý và sớm được định cư tại xứ kangaroo này. Thân chào chị! Cố Vấn Tạ Quang Huy Fellow, Viện Di Trú Úc


56 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18

Nhöõng luaät leä khaùc nhau giöõa nhaø vaø chung cö, ngöôøi mua nhaø phaûi bieát Đa số người đi mua nhà đều thích mua nhà riêng vì sự rộng rãi và riêng tư, tuy nhiên các loại hình khác cũng đem lại nhiều thuận lợi cho gia chủ Hãy cùng tìm hiểu qua những nét khác nhau trong việc sinh sống tại nhà và các loại hình khác như chung cư, townhouse hay vila. Luật sư Andie Lam, từ văn phòng luật Andie Lam Lawyers ở Bankstown, Sydney, trình bày về các điều kiện và luật lệ khác nhau giữa nhà và các loại hình khác như chung cư, townhouse và vila. 1. Quyền sở hữu Một khi đã mua một bất động sản dù là nhà hay townhouse/chung cư/vila, thì người chủ có quyền sở hữu vĩnh viễn toàn bộ phần đất và nhà. Nghĩa là khi qua đời, người chủ nhà được làm di chúc chuyển quyền sở hữu lại cho con cái, vợ/chồng... Một loại hình khác là company title, nghĩa là mỗi người chủ sở hữu chỉ được sở hữu cổ phần mua căn hộ đó, và không được sang nhượng chủ quyền. Tuy nhiên loại hình này không phổ biến, thường chỉ tập trung ở trung tâm nội đô

thành phố. Tuy nhiên Chính phủ có quyền thu hồi các bất động sản cho những dự án như xây trường, mở đường, xây đường xe lửa... Trong trường hợp đó, chính phủ phải bảo đảm mua lại nhà ở theo đúng giá thị trường. Vẫn có một số trường hợp dân cư không đồng ý với các dự án đó và họ được quyền kiện chính quyền ra tòa. Đa số người đi mua nhà đều thích mua nhà riêng vì sự rộng rãi và riêng tư 2. Thuế và bảo hiểm Các loại phí bắt buộc Council rate: phí được đóng theo mỗi quý, do Hội đồng địa phương thu cho các công việc dọn dẹp rác thải. Water rate: phí cung cấp nước, ngoài ra phải trả thêm tiền nước sử dụng. Thuế đất: áp dụng cho những căn nhà/chung cư không nhằm mục đích để ở, ví dụ nhà để cho thuê, để không. Ngoài ra đối với nhà/duplex: Tiền bảo hiểm: nếu người chủ vay tiền ngân hàng để trả tiền nhà, thì ngân hàng sẽ bắt

buộc chủ nhà mua bảo hiểm. Vì nếu nhà bị hư hỏng do cháy nổ, lũ lụt, thì giá trị căn nhà đó sẽ giảm. Đối với chung cư/townhouse/vila: ngoài các loại phí trên, còn có tiền strata levy. Tại những khu chung cư cao cấp có nhiều dịch vụ tiện ích như hồ bơi, sân tennis, phòng gym thì chắc chắn tiền strata sẽ rất cao. Ngoài ra tiền strata cũng đã bao gồm tiền bảo hiểm tòa nhà, do đó các cư dân không phải lo nếu tòa nhà hư hỏng cấu trúc, hư hỏng trong trường hợp cháy nổ, lũ lụt, sét đánh... Đối với Vila: có thể không sử dụng công ty quản lý strata management mà tự quản lý lấy. Căn hộ chung cư cũng là lựa chọn lý tưởng cho rất nhiều nhà đầu tư khi mua bất động sản lần đầu 3. Sửa chữa/Xây dựng Đối với nhà: Người chủ có quyền sửa những thứ lặt vặt trong nhà, nhưng nếu muốn thay đổi cấu trúc nhà, như làm vách ngăn phòng, xây thêm granny flat, xây thêm mái che,

xây thêm garage... đều phải xin giấy phép từ Hội đồng địa phương. Có nhiều trường hợp người chủ đã tự ý sửa chữa trái phép, nếu bị Hội đồng phát hiện (do bị tố cáo) thì chủ nhà phải tháo gỡ hoặc xây lại cho đúng nguyên trạng ban đầu. Đối với chung cư/townhouse/vila Cũng tương tự như nhà, người chủ phải xin strata manager chấp thuận, nhưng các điều kiện sửa chữa có phần ngặt nghèo hơn, chẳng hạn bất kỳ sửa chữa nào như sửa phòng tắm, thay sàn nhà (chuyển từ thảm sang sàn gỗ), chống thấm, lắp máy lạnh... Người đi mua nhà cũng cần xem kỹ bản vẽ và đối chiếu với thực tế, vì đã có những trường hợp người chủ cũ xây dựng hoặc sửa chữa trái phép. Nếu tiếp tục mua, người chủ mới sẽ có khả năng bị phạt. 4.Tranh chấp với hàng xóm Tranh chấp với hàng xóm khi ở trong chung cư/townhouse đều có thể phản ảnh lên strata manager để được giải quyết trước khi phải đưa ra tòa án. !

!!!!!!!!!!!Pebble!Homes!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

Xây theo bản vẽ của quý khách, hay cùng thiết kế với chúng tôi cho căn nhà của quý khách

Contact: Hai Luong 0424 811 822 Office: 686 Hume Hwy Yagoona Phone: 9644 1203| Fax: 9645 5781

! Builder Licence: 226440C | ABN: 87 143 065196

• Quý khách bàn luận trực tiếp với anh Hải Lương (the builder với trên 25 năm kinh nghiệm xây dựng tại Sydney). • Mọi công việc rõ ràng, thành thật và kỹ lưỡng

We committed to highest standard !


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

Vị trí tốt, 2 lô đất rộng hiếm có nhiều tiềm năng! • Đất hình chữ nhật rộng khoảng 706m2.

ĂN

G

17 Water Street, Cabramatta West

ẤU

6

G

1

KÍCH THƯỚC VÀ KHÔNG GIAN ĐỀU TỐT NHẤT • Nhà hai tầng xây hoàn toàn bằng gạch ở tầng trệt và gạch veneer ở tầng một. 5 đến 6 phòng ngủ, đa số phòng có tủ âm. Phòng ngủ chính có ensuite, tủ bước vào được và lối ra balcony phía sau. Nhà bếp gỗ có khu vực ăn uống rộng rãi. Phòng khách và nội thất phòng ăn trang trọng. Phòng gia đình thiết kế đẹp có lò sưởi. Phòng giải trí gia đình nhiều nắng có lối ra balcony nhìn ra đường phố. Phòng tắm chính rộng rãi có thêm vòi sen và toilet. Gara đôi có khóa có cửa thông vào nhà • Rất gần trường tiểu học Canley Heights và trung tâm thành phố Canley Heights. Cách trường tiểu học Canley Heights 700m, trường tiểu học Harrington Street 1km, trung tâm giải trí Canley Heights 1km, khu shopping Cabramatta 2km, ga xe lửa Cabramatta 2.5km. • Lô đất rộng rãi, diện tích khoảng 657m2.

• Tiềm xây 2 căn nhà, 2 gia đình sinh sống hoặc 2 thu nhập cho thuê • Thêm căn granny flat tiện nghi • Lý tưởng cho người mua bây giờ và xây dựng sau này với thu nhập cho thuê vững chắc • Chủ nhà nhiệt tình muốn bán nhanh căn bất động sản này!

Xem nhà Thứ Bảy lúc 12:30 - 1:00pm Đấu Giá Thứ Bảy 28/7/18 lúc 1:00pm tại địa chỉ nhà này Peter Ly Phillip Yip 0414 982 978 0424 848 228

G ĂN Ớ IĐ M

1

Xem nhà Thứ Bảy lúc 10:00 - 10:45am Đấu Giá Thứ Bảy 11/8/18 lúc 10:45am tại địa chỉ nhà này Peter Ly Helena Mai 0414 982 978 0433 389 389

1

3

2

138 Townview Road, Mount Pritchard

Ngôi nhà ấm áp

Không phải chi tiêu thêm – Căn nhà gia đình đặc biệt!

Cơ hội cho người mua nhà lần đầu hoặc nhà đầu tư! Vị trí ngõ cụt, gần các trường học, xe công cộng, T way, công viên và khu shop. Các đặc điểm: • 4 phòng ngủ có tủ âm, phòng ngủ chính có tủ bước vào được • Phòng tắm đã tân trang có toilet riêng • Nhà bếp gỗ • Phòng tắm và phòng khách lót sàn gỗ • 2 máy điều hòa không khí hai chiều • Đèn downlight gắn ở tất cả các khu vực sinh hoạt • Sunroom khép kín. Hồ bơi lấp lánh. Gara có khóa • Tiện đi bộ ra trường công Bubsby và trường trung học Bonnyrigg • Đang cho thuê với giá: $550/tuần • Diện tích: khoảng 554m2.

• 3 phòng ngủ rộng rãi bao gồm 2 phòng có tủ âm • Nhà bếp tân kỳ với tủ rộng rãi và quầy bar ăn sáng nhìn ra căn hộ Liverpool phát đạt • Phòng tắm trung tâm đã tân trang lại hoàn toàn • Trần nhà cao dẫn đến khu sinh hoạt và khu ăn uống thiết kế mở rộng • Sân hiên ngoài trời hoàn hảo để tổ chức tiệc gia đình và giải trí BBQ • Đất rộng khoảng 607m2 với tiềm năng phát triển xây một căn granny flat (S.T.C.A) • Gara đôi lớn có khóa có thể dễ dàng chuyển đổi thành một workshop rộng cho handyman hoàn hảo • Vườn cây cảnh, phòng giặt trong nhà đã tân trang và khu vực lưu trữ dưới nhà khá lớn có lối vào từ cả hai phía • Chủ đã mua ở nơi khác và bất động sản này sẽ bán nhanh!

Xem nhà Xin lấy hẹn Giá Bán Xin hỏi văn phòng Helena Mai 0433 389 389

Xem nhà Thứ Bảy lúc 11:00 - 11:30am Giá Bán Xin hỏi văn phòng Eric Tieu Peter Ly 0412 420 880 0414 982 978

2

1

2

1

2

5A Dawson Street, Fairfield Heights

11/4-11 Equity Place, Canley Vale

Căn nhà duplex hoàn hảo

Nhà hai phòng ngủ ở trung tâm Canley Vale Khởi đầu lý tưởng!

• 4 phòng ngủ kích thước tốt, tất cả có tủ âm

Căn hộ chung cư hiện đại nằm ở tầng 1, tọa lạc trên một trong những con đường đẹp nhất ở Canley Vale và là cơ hội tuyệt vời cho những người mua nhà đầu tiên hoặc những nhà đầu tư sành điệu. Vị trí lý tưởng gần các tiện ích địa phương, Ga xe lửa Canley Vale, Khu trung tâm thương mại Cabramatta và các trường học địa phương, căn nhà này sẽ bán rất nhanh. Chủ nhà nhiệt tình rất muốn bán, hãy đến xem và bạn sẽ thích liền ! Hành động ngay! • Hai phòng ngủ rộng rãi với tủ âm • Phòng tắm tân kỳ và nhà bếp được bảo quản tốt • Khu sinh hoạt và khu ăn uống lớn kết hợp • Hai ban công rộng rãi hoàn hảo để giải trí BBQ hoặc gia đình gặp mặt • Phòng giặt và gara có khóa đậu 2 xe • Gần khu trung tâm thương mại Canley Vale và trung tâm thương mại Cabramatta nhộn nhịp Chi phí phụ khoảng: Strata: $570 mỗi quý | Nước: $172 mỗi quý | Council: $232 mỗi quý.

• Phòng khách khổng lồ • Phòng ăn và nhà bếp kết hợp • 2 phòng tắm đầy đủ • Gara đơn và thêm chỗ đậu xe. • 2 hệ thống điều hòa không khí 2 chiều • Tầng dưới sàn lót gạch và tầng trên sàn gỗ • Hiện đang cho khách tốt thuê dài hạn với giá $500 mỗi tuần • Đừng bỏ lỡ, chủ phải bán!

Xem nhà Thứ Bảy lúc 3:00 - 3:30pm Giá Bán Xin hỏi văn phòng Phillip Yip 0424 848 228

3

1

Xem nhà Thứ Bảy lúc 12:30 - 1:00pm Giá Bán Xin hỏi văn phòng Eric Tieu Peter Ly 0412 420 880 0414 982 978

1

3

1

1

5/49 Cumberland Street, Cabramatta

4/82 Harris St, Fairfield

GẦN MỌI TIỆN ÍCH ! 450m đến ga Cabramatta với balcony đôi!

Người mua nhà đầu tiên hoặc nhà đầu tư chú ý • Nằm trên tầng hai và trong khoảng cách đi bộ đến trung tâm thương mại Fairfield và trạm xe lửa. • 3 phòng ngủ lớn, tất cả đều có tủ âm • Nhà bếp gần như mới • Phòng tắm kiểu mẫu và 2 nhà vệ sinh • Khu vực sinh hoạt không gian mở rộng với balcony • Phòng giặt trong nhà • Gara đơn có khóa • Hiện đang thuê với giá $420 mỗi tuần • Chủ nhà rất muốn bán!

Với người cảm thấy giá xăng cao, bán xe đi và mua căn nhà gạch townhouse tuyệt vời này, cung cấp một cuộc sống ít bảo trì, tiện lợi và riêng tư! Căn nhà này là khởi đầu hoàn hảo cho những người mua căn nhà đầu tiên tận dụng các khoản trợ cấp của chính phủ, những người muốn chuyển sang nhà nhỏ hơn và nhà đầu tư thông minh tận dụng lợi tức cho thuê rất tốt. • Căn nhà gạch townhouse hai tầng • 3 phòng ngủ rộng rãi với tủ âm, 2 phòng có balcony • Balcony riêng cỡ lớn trong phòng ngủ thứ hai • Phòng khách và nơi ăn uống riêng biệt. Nhà bếp với các thiết bị dùng gas • Phòng tắm tân kỳ với toilet thứ hai trong phòng giặt • Gara đơn có khóa. Sân hiên bảo trì thấp với mái pergola và lối vào bên hông. Hệ thống điều hòa không khí riêng trong mỗi phòng ngủ • Khu phức hợp tự quản lý - KHÔNG CÓ PHÍ STRATA • Tiềm năng cho thuê $450.00 mỗi tuần. Tổng diện tích khoảng 151m2 Gần: Trường công Cabramatta (10m), Ga xe lửa Cabramatta (450m), Trung tâm Cabramatta (500m), thư viện Cabramatta (850m), trường trung học Cabramatta (1.6km).

Xem nhà Thứ Bảy lúc 1:00 - 1:30pm Giá Bán Xin hỏi văn phòng Peter Ly Richard Chhor 0414 982 978 0406 287 576

Peter Ly 0414 982 978

1

3 Camira Place, Bonnyrigg

4

Vic Fasan 0419 987 650

2

SANG TRỌNG HỢP CHO GIA ĐÌNH HOÀNG GIA!

• 2 lô - tiềm năng xây nhà duplex (S.T.C.A.)

4

1

57

7 Toplica Place, Canley Heights

3

M Ớ

5

Đ

VIETNEWS

ISSUE 1610

Thai Duong 02 9727 8822

Phillip Tran 0411 363 288

Helena Mai 0433 389 389

Xem nhà Thứ Bảy lúc 10:00 - 10:30am Giá Bán $450,000 Phillip Yip 0424 848 228

Eric Tieu 0412 420 880

Phillip Yip 0424 848 228

Cabramatta 02 9727 8822 | Canley Heights 02 9727 6077 | rh.com.au/cabramatta

Andrew Lu 0466 566 728

Vip Visan 0450 650 954

Richard Chhor 0406 287 576


58 VIETNEWS

ng ă Đ ới M

SỐ BÁO 1610

Wallsend

69 Nelson Street

NHÀ HÀNG (FREEHOLD) Vị trí trên con đường chính đông khách của thị trấn Wallsend. Nhà hàng 90 chỗ ngồi này đã hoạt động tại cùng một địa điểm một thời gian dài. Shop rất lớn, nhà bếp thương mại lớn, sân sau có lối ra bãi đậu xe công cộng. Tổng cộng diện tích đất – 228m2 Giá bao gồm bất động sản và sang nhà hàng.

ng ă Đ ới M

GIÁ BÁN $729,000 XEM NHÀ Xin lấy hẹn Antonio Nguyen 0412 076 233

Old Bar

139 Metz Road

CUỘC SỐNG MIỀN QUÊ VỚI DOANH THU Resort sang trọng 4 sao, 27 acres gồm: 4 nhà gỗ 2 phòng ngủ tiện nghi 3 phòng ngủ và văn phòng thích hợp cho nhà quản lý Thêm 2 phòng ngủ và studio Hồ bơi nước mặn + bồn tắm spa (nước nóng) Khu vực giải trí có phòng khách + bàn bi-da Thu nhập trên $130k/ năm GIÁ BÁN $1,650,000 XEM NHÀ Xin lấy hẹn Antonio Nguyen 0412 076 233

ng ă Đ ới M

4 2 2 St Johns Park 66 Brisbane Road

4 4 Wingham

NGÔI NHÀ TUYỆT VỜI NẰM TRÊN LÔ ĐẤT RỘNG 740M2

NHÀ TẠI WINGHAM

Nằm trong khu trung tâm nhưng khá yên tĩnh, khoảng cách lái xe ngắn tới trung tâm Cabramatta, Canley Height, Wetherill Park, Liverpool, các trường học và khu shop. Căn nhà này gồm: 4 phòng ngủ rộng rãi, 3 với tủ âm và phòng chính có en-suite, phòng khách và phòng sinh hoạt gia đình rộng rãi.

Tọa lạc ở vị trí cao ráo, trên con phố yên tĩnh, hướng núi, view đẹp. Gồm 4 phòng ngủ + phòng học, phòng ngủ chính có ensuite, 4 phòng tắm, 2 phòng ăn, bếp gỗ rộng rãi, phòng giải trí khổng lồ, có quầy bar xây sẵn. Khu vực giải trí ngoài trời. Diện tích 1,157m2.

GIÁ BÁN $1,120,000 XEM NHÀ Thứ Bảy lúc 12:30 - 1:15pm Ky Chea 0430 463 588

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.184 30 Wyoming Street

2

1

-

Yass TRANG TRẠI NẤM CŨ Bạn muốn triển khai kinh doanh trồng nấm? Trang trại trồng nấm đã thiết lập tốt, giá rất rẻ, hiện đang đóng cửa. Bao gồm thêm căn nhà 2 phòng ngủ, cộng nhà kho gắn đầy đủ máy điều hòa để dùng kinh doanh nấm. Diện tích 76,000m2 – chỉ vài phút đến thị trấn Yass LIÊN LẠC ANTONIO ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT!

GIÁ BÁN $549,000 XEM NHÀ Xin lấy hẹn Antonio Nguyen 0412 076 233

GIÁ BÁN $479,000 Antonio Nguyen 0412 076 233

BUSINESSES FOR SALE 1. PANANIA - NHÀ HÀNG $150,000 W.I.W.O • Nhà hàng Ý rất nổi tiếng đã buôn bán trên 30 năm tại cùng một địa điểm. • Mở 5 tối mỗi tuần. • Thu nhập $600,000 / năm + catering business thu nhập $200,000 / năm • Giá thuê chỉ $1300 mỗi tuần. hợp đồng thuê lâu dài • Xin gọi để biết thêm chi tiết 2. CANLEY VALE - LIÊN LẠC NHÂN VIÊN • Nhà hàng hải sản nổi tiếng • Hợp đồng thuê lâu dài với giá hợp lý • Cần sang gấp – liên lạc Antonio để biết thêm chi tiết. 3. TRUNG TÂM MUA SẮM STOCKLAND W.I.W.O $280K CAFÉ THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG • Hợp đồng thuê lâu dài, giá thuê rẻ • Thu nhập $15K mỗi tuần - Lợi nhuận $4000K mỗi tuần. 4. LIVERPOOL – CAFÉ/ PRICE (CONTACT AGENT) • Doanh nghiệp café lớn và đẹp rất đông khách. • Tổng giá trị order hơn 1 triệu mỗi năm. • Lợi nhuận $5000 mỗi tuần. • Liên lạc đại lý để biết thêm chi tiết. 5. GOSFORD - NHÀ HÀNG - $89,500 W.I.W.O • Mở cửa 7 ngày - từ 5 - 9.30pm. • T.O.V 8000 / tuần - Cho thuê khoảng $1000 / tuần. • Rất nổi tiếng trong vùng _ Chủ đã nghỉ hưu. 6. KIAMA – CAFÉ - $179,500 – W.I.W.O • Vị trí ở trung tâm khu du lịch Kiama. Business đã hoạt động lâu dài trên 12 năm, Chủ shop đã nghỉ hưu. • Doanh thu $500k/năm. Tiền thuê $1500/ tuần • Hợp đồng thuê lâu dài - lựa chọn tốt nhất là thêm đồ ăn Việt Nam.

Hãy liên lạc đại lý ngay để biết thêm chi tiết

Antonio Nguyen 0412 076 233

7. BONNYRIGG - NEWSAGENTS + TIỆM TẠP HÓA - GIÁ SANG $279,000 W.I.W.O • Cửa tiệm Newsagents + Convenience + Tạp Hóa • Giá thuê $6,200 mỗi tháng – Shop rất lớn • Doanh thu hơn $1 triệu mỗi năm • Shop rất lớn với Business đã ổn định tốt kinh doanh Newsagency và tiệm tạp hóa • Á Châu và Islander. • Hợp đồng thuê lâu dài • Giá thuê rẻ. 8. Nằm trong trung tâm mua sắm địa phương • Ăn tại chỗ và bán take Away và dịch vụ catering- WIWO $220,000 • Shop thành lập lâu năm, tiền thuê rẻ ($600/tuần) • Hợp đồng thuê lâu dài • Lợi tức trên $1 triệu/năm • Lợi nhuận ròng $6000/tuần. Mở cửa 6 ngày! 9. Trung tâm mua sắm Stockland – Salon Làm Tóc - $175,000 W.I.W.O • Salon tóc rất nổi tiếng, T.O.V khoảng $20,000/tuần • Tiền thuê $1900/tuần • Lợi nhuận $4,500/tuần • Bargain tốt nhất trong năm !! 10. IGA Canley Heights – HÃY GỌI AGENT NGAY! • Kinh doanh lâu năm – Business lớn • Liên lạc Antonia để biết thêm chi tiết. 11. Cake and Coffee Shop - Canley Heights - $185,000 W.I.W.O Vị trí tốt nhưng giá thuê rất rẻ, hợp đồng thuê lâu dài và business khá vững vàng. Chủ muốn bán nhanh. Liên lạc Antonio để biết thêm chi tiết. 12. Pizza - St John Park Area - Eat in or Take Away - W.I.W.O -$155,000 Đã hoạt động được 7 năm, Lợi tức tốt – Giá thuê rẻ.

Commercial & Business Manager L.R.E.A Licensed Business Broker


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

59

53 Smart Street, Fairfield

9727 8800

www.marandorealestatesw.com.au Marando RE Southwest

NGHÓ TÔÙI BAÙN NHAØ ? NHIEÀU NGÖÔØI MUA TIEÀN MAËT ÑANG CHÔØ! FAIRFIELD EAST BÁN ĐẤU GIÁ ĐẤU GIÁ TẠI ĐÂY THỨ BẢY 4 THÁNG TÁM 2018 LÚC 1:30PM LÔ ĐẤT 929M2 PM À 0 NH - 1:3 M XE 1PM Y BẢ Ứ TH

CANLEY VALE

$745,000 - $795,000 ĐẤT 765M2 ĐẤT KHỔNG LỒ VÀ MỘT CĂN NHÀ TRONG ĐIỀU KIỆN RẤT TỐT

CĂN NHÀ MỚI XÂY CHẤT LƯỢNG, CÓ WORKSHOP / PHÒNG NGỦ BÊN NGOÀI & ĐẤT KHỔNG LỒ

Ba phòng ngủ gọn gàng và ngăn nắp, sàn bóng toàn nhà và máy lạnh

5 phòng ngủ tuyệt vời, có ensuite và tủ bước vào được, trần cao

Nhà bếp và phòng tắm được trang bị tốt cộng với toilet thứ hai ngoài trời

Thiết kế sàn thực dụng, có cả không gian sinh hoạt trang trọng và thông thường

Lý tưởng cho việc xây thêm trong tương lai, xây căn nhà ở thứ hai hoặc xây ngôi nhà lý tưởng của bạn

Nhà bếp chất lượng cao, phong cách mở rộng Phòng ngủ bên ngoài /workshop đầy đủ tiện nghi, sưởi âm trung tâm, cổng điện, hệ thống an ninh.

Gần trạm xe lửa và trung tâm Canley Vale, khu vực rất yên tĩnh. NGƯỜI BÁN NHIỆT TÌNH

GẦN GA XE LỬA

MARANDO REALESTATE ESTATESOUTH SOUTH WEST 9727 8800 MARANDO REAL WEST 9727 8800

MARANDO ESTATESOUTH SOUTHWEST WEST 97278800 8800 MARANDO REAL REAL ESTATE 9727

ST JOHNVALLEY PARK $825,000 - $855,000 GREEN CĂN NHÀ GIA ĐÌNH ĐẶC BIỆT

WETHERILL PARK $565,000--$715,000 $575,000 MOUNT PRITCHARD $685,000 Ở HAY CHO THUÊ

LẦN ĐẦU RAO BÁN, TRÊN MỘT TRONG NHỮNG CON ĐƯỜNG TỐT NHẤT Căn nhà tuyệt vời với 4 phòng ngủ, sàn gỗ toàn nhà Khu vực sinh hoạt mở, lô đất xuất sắc vuông vắn, bằng phẳng.

ĐÂY LÀ CƠ HỘI ĐỂ BẠN BƯỚC VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 3 phòng ngủ có tủ âm, kích thước rộng rãi Khu sinh hoạt rất rộng, nhà bếp đẹp có bàn đá

Phòng tắm hiện đại có bồn spa và ensuite đẹp

Xây với gạch lót và sàn gỗ chất lượng, cả máy điều hòa không khí ngầm nữa

Nhiều chỗ đậu xe gồm gara và carport

Gara có khóa cộng thêm chỗ đậu xe, sân sau riêng tư với pergola

Lô đất vuông vắn rất tốt, vị trí yên tĩnh.

Đi bộ tới trường TAFE và trung tâm mua sắm, trên con đường rất tốt.

PHẢI BÁN NHANH

MARANDO REAL ESTATE SOUTH WEST 9727 8800 MARANDO REAL ESTATE SOUTH WEST 9727 8800

FAIRFIELD FAIRFIELD

M À :30P H N M -4 XE 4PM Y BẢ Ứ TH

$285,000 - $295,000 $785,000 - $835,000 KHÔNG CẦN THUÊ NHÀ NỮA

LỰA CHỌN LÀ CỦA BẠN

MARANDO REAL ESTATE SOUTH WEST 9727 8800 MARANDO REAL ESTATE SOUTH WEST 9727 8800

ST JOHNS PARK FAIRFIELD CĂN NHÀ THẬT HOÀN HẢO

$849,950 $555,000

ĐỪNG LÀNG PHÍ TIỀN THUÊ NHÀ VÀ HÃY MUA NHÀ NÀY

CĂN NHÀ TUYỆT VỜI VỚI THIẾT KẾ HOÀN HẢO & VỊ TRÍ RẤT TỐT

Phòng ngủ đôi có tủ âm, phòng tắm hiện đại / ensuite

Gồm 3 phòng ngủ sáng sủa có tủ âm

Khu vực sinh hoạt mở rộng, nhà bếp gọn gàng, balcony yên tĩnh

Nhà bếp đã tân trang đẹp với bàn đá nổi bật

Tòa nhà an ninh, cổng điện, nằm ở lầu 2

Phòng khách, khu vực ăn uống riêng biệt cộng với khu sinh hoạt gia đình, nhiều không gian

Có thể dọn vào ở liền hoặc lý tưởng để mua đầu tư Gần trạm xe lửa, đối diện khu vui chơi và công viên. GIÁ TỐT ĐỂ BÁN NHANH

Gara đôi có cửa thông từ bên hông, tiện dụng cho người làm tradies hoặc đậu tàu / xe trailer Hàng xóm đáng yêu, đường phố tuyệt vời, các gia đình đông người hãy chú ý. BẠN SẼ YÊU CĂN NHÀ NÀY

MARANDO REAL ESTATE SOUTH WEST 9727 8800 MARANDO REAL ESTATE SOUTH WEST 9727 8800

MARANDO REAL ESTATE SOUTH WEST 9727 8800 MARANDO REAL ESTATE SOUTH WEST 9727 8800

CAÀN THEÂM NHAØ ÑEÅ BAÙN - ÑÒNH GIAÙ NHAØ MIEÃN PHÍ


60 VIETNEWS

HOXTON PARK

ST JU

3

CONTRACT

SỐ BÁO 1610

28 BELLINGEN WAY$709,000 FAIRFIELD

31 SACKVILLE RD

1

3

5

Căn nhà gạch ba phòng ngủ này nằm trong một con đường cụt yên tĩnh gần với tất cả các nhu cầu của bạn. Đặc điểm gồm: • 3 phòng ngủ kích thước tốt, tất cả có tủ âm. • Phòng khách riêng biệt rộng rãi. • Nhà bếp với khu ăn uống thiết kế mở rộng và đẹp. • Hệ thống điều hòa không khí 2 chiều. • Phòng tắm chính lớn với toilet riêng biệt.

ILLAWONG

• Phòng giặt với thêm toilet. • Sân vườn phía sau hợp với trẻ em. • Gara đơn có khóa cùng với gara đôi tách biệt có mái hiên phía sau, đây sẽ là một workshop lý tưởng. • Gần các trường học, khu shop, M7 và xe công cộng. • Hiện đang được mướn. • Lô đất tiềm năng để phát triển xây dựng (S.T.C.A) Xem nhà: Thứ Bảy lúc 11:00 - 11:45am Liên lạc: Tuan Minh Dang 0423 429 746 Thao DX Nguyen 0432 084 954

29 MORETON RD

3

2

CĂN NHÀ GẠCH 2 TẦNG

• 5 Phòng ngủ tất cả đều có tủ âm • Nhà gạch veneer hai tầng được xây rất tốt • Hiện đại và sang trọng • 2 phòng tắm • Phòng ngủ chính có ensuite, 3 toilets • Phòng khách chính + Phòng học • Nhà bếp với không gian mở rộng với khu vực

XIN LIÊN LẠC VĂN PHÒNG CANLEY VALE

ăn uống • Sàn lót gạch ở tầng dưới và sàn gỗ ở tầng trên • Balcony - Gara đôi • Patio có mái che và khu sân vườn bảo trì thấp • Vị trí được ưa thích, gần khu shop, các trường học, thư viện và xe công cộng. Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: U.K Ong 0413 023 888

12/269 CANLEY VALE RD

VỊ TRÍ TUYỆT VỜI

2

Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: U.K Ong 0413 023 888

1

WOLLI CREEK

BUSINESS FOR SALE

Nằm ở vị trí thuận tiện, ngôi nhà townhouse mới toanh này mang sức hút của phong cách và tiện nghi hiện đại, chỉ đi bộ quãng ngắn đến xe công cộng, khu shop địa phương và các trường học. • 3 phòng ngủ với tủ âm. Sân sau bằng phẳng bảo trì • Gara đơn có khóa và pergola có mái che • Nhà bếp, khu ăn uống và khu sinh hoạt kết hợp khá hiện đại và mở rộng • Phòng tắm chính đầy đủ, ensuite và thêm toilet ở tầng dưới Đi bộ vài phút tới trạm xe lửa, xe buýt, các trường học và khu shop địa phương.

34

3

Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: U.K Ong 0413 023 888

1

$80,000 CABRAMATTA

41/73-77 MCBURNEY ROAD

SANG SHOP NAIL AND BEAUTY TẠI WOLLI CREAK!!! $80,000 - $80,000 - $80,000

SMITHFIELD

BUSINESS FOR SALE

• 2 phòng ngủ kích thước tốt, một với tủ âm • Phòng khách lớn • Khu vực ăn uống riêng - Nhà bếp gọn gàng và ngăn nắp • Phòng tắm có bồn tắm - Phòng giặt bên trong • Gara có khóa • Trong khoảng cách đi bộ đến khu shop, xe công cộng, công viên, các trường học công và tư • Khoảng 107m2 bao gồm balcony • Tiềm năng cho thuê $360 mỗi tuần • Các nhà đầu tư và người mua nhà đầu tiên chú ý, cơ hội tuyệt vời để bước vào thị trường nhà đất.

2

1

Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: U.K Ong 0413 023 888

1

$80,000 FAIRFIELD

626/360 THE HORSLEY DR

CẦN SANG SHOP MIX BUSINESS TẠI SMITHFIELD $80,000 - $80,000 - $80,000 W.O.W.I !!!

BANKSTOWN

14 STACEY ST

Nằm ngay bên cạnh MacDonalds và Trung tâm mua sắm Neeta City, căn hộ chung cư này là nơi hoàn hảo cho những ai muốn để xe của mình ở nhà khi sống gần tất cả các tiện ích. Đặc điểm: • 3 Phòng ngủ với tủ âm • Nhà bếp hiện đại - Phòng tắm chính & ensuite • Video intercom và bãi đậu xe an ninh • Chỉ vài phút đến khu shop, xe công cộng, các trường học công và tư • Phí strata $899.51 mỗi quý, Phí council $232 mỗi quý, Phí nước $172.60 mỗi quý (tất cả khoảng). Bảo trì rất thấp.

Nhà có sẵn nằm trên khu đất 651m2 và ở khu vực IN2 Zoning. Khu nhà và đất này sẽ mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư hay hộ gia đình. Nhà nằm trong khu vực thuận tiện gần khu thương mại Bankstown Central và trường học, bao gồm: • 4 phòng ngủ kích thước tốt • Nhà bếp tiêu chuẩn, gọn gàng cạnh cửa sổ • 2 phòng tắm vừa phải • Phòng khách rộng rãi, thoáng mát • Có xưởng Workshop / nhà kho lớn • Công nghiệp nhẹ, có thể sử dụng làm warehouse, nhà kho (S.T.C.A).

2

Tuan Dang 0423 429 746

3

2

Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: U.K Ong 0413 023 888

1

XIN LIÊN LẠC VĂN PHÒNG FAIRFIELD

NGƯỜI THÍCH HÃNG XƯỞNG / NHÀ ĐẦU TƯ CHÚ Ý

29 SPENCER ST

Thao Dx Nguyen 0432 084 954

U.K Ong 0413 023 888

(Patrick) Tinh Tran 0401 232 379

L IA C ER M M CO

Sasha Stanisavljevic 0419 152 171

XIN LIÊN LẠC VĂN PHÒNG NGAY GIỮA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

SHOP MẶT TIỀN TUYỆT VỜI ĐỂ ĐẦU TƯ • Mặt tiền xuất sắc • Diện tích khoảng 51m2 • Đầu tư tuyệt vời • Đang cho thuê trên $1,500 mỗi tháng • Vị trí giữa trung tâm thương mại Fairfield và gần trạm xe lửa • Phí strata $680 mỗi quý. Nước khoảng $48.82 mỗi quý. Council khoảng $231.11 mỗi quý • Cần bán gấp, hãy đến xem hôm nay.

Xem nhà: Xin lấy hẹn Liên lạc: Tuan Minh Dang 0423 429 746 Thao DX Nguyen 0432 084 954

5

$500,000 - $549,000

ĐI BỘ ĐẾN NHÀ SHOP & TRẠM XE LỬA

• Mix Business tại SMITHFIELD sang là có lợi tức ngay • Tiền thuê shop rẻ, rất đông khách với lượng khách quen ổn định • Cơ hội tốt cho vợ chồng cùng phát triển • Còn nhiều tiềm năng để tăng doanh thu • Chủ shop bận việc làm khác nên cần sang lại cho những ai có điều kiện • Nếu không biết nghề chủ shop sẽ tận tình hướng dẫn đến khi thạo việc.

Xem shop: Xin lấy hẹn Liên lạc: Patrick Tinh Tran 0401 232 379

$449,000

ĐI BỘ ĐẾN TẤT CẢ

• Sang tiệm nail và beauty ngay trong khu vực sang trọng, đông khách • Shop nằm ngay vị trí tốt, đối diện với trạm xe lửa Wolli Creak khoảng 20 mét. • Shop được trang trí rất đẹp và thanh lịch. • Shop gồm có 4 bàn nails, 5 ghế spa pedicure, 2 phòng facial và waxing, • Tiền thuê shop rẻ, hợp đồng dài hạn, sang là có lợi tức ngay.

Xem shop: Xin lấy hẹn Liên lạc: Patrick Tinh Tran 0401 232 379

$710,000

NHÀ MỚI VÀ HIỆN ĐẠI

Nhà đẹp trong khu Illawong được ưa thích, cung cấp cuộc sống lý tưởng. Vị trí hoàn hảo giữa khu phố tuyệt vời với những con đường mòn bụi rậm xung quanh, công viên và đường tới Sông Georges • 4 phòng ngủ, phòng chính với ensuite • Phòng khách * Phòng ăn riêng • Nhà bếp với khu giải trí • Gara đường thông ra phía sau • Gazebo và khu giải trí có mái che • Vườn cây tuyệt đẹp với sân vườn sau rộng rãi • Sàn gỗ tuyệt vời ở hiên trước và sau • Nằm ở phía cao của đường phố. Chỉ vài phút lái xe từ khu mua sắm. Đất khoảng 562m2. Trạm xe buýt trước nhà.

4

XIN LIÊN LẠC VĂN PHÒNG

D TE S LI

VỊ TRÍ YÊN TĨNH VÀ THUẬN TIỆN

4

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18

Xem shop: Xin lấy hẹn Liên lạc: U.K Ong 0413 023 888

Mai Thai 9793 2785

Tram Cao (Lucia) 9726 0555

Hang Le 9793 2777

Thanh Trinh 9793 2777


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

61

Chào đón đến với CÔNG TY ĐỊA ỐC GRAHAM BALL

“PASQUALE SURACE” MỘT QUÝ ÔNG, RẤT NĂNG ĐỘNG VỚI

HƠN 30 NĂM

TIẾP THỊ & BÁN NHÀ TRONG KHU ĐỊA PHƯƠNG CỦA CHÚNG TA. PASQUALE MANG ĐẾN KINH NGHIỆM PHONG PHÚ VÀ CHÚNG TÔI RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC CÓ ANH (PAT) TRONG ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI. ĐỂ CÓ ĐƯỢC PAT TRONG ĐỘI NGŨ CỦA BẠN

XIN LIÊN LẠC: 0418 473 369 (7 NGÀY MỖI TUẦN)

Smithfield

1/118A Oxford Street

DUPLEX, ĐẤT KHỔNG LỒ, ĐỐI DIỆN KHU SHOP!! THỰC SỰ TUYỆT VỜI, KHÔNG PHÍ STRATA VÀ THÂN THIỆN VỚI THÚ NUÔI, NỀN PHẲNG KHÔNG CẦU THANG. CỔNG SAU CHỈ CÁCH TRUNG TÂM SHOPPING SMITHFIELD 200 MÉT, MỌI THỨ ĐỀU THUẬN TIỆN (KHÔNG CẦN DÙNG ĐẾN XE NỮA), KHU ĐẤT LỚN CÓ VƯỜN CÂY CẢNH ĐẸP. ĐƯỢC CHĂM SÓC XUẤT SẮC, ĐẠT TIÊU CHUẨN CAO. CÓ THỂ Ở NGAY HOẶC CHO THUÊ. THÍCH HỢP VỚI CẢ NGƯỜI GIÀ Nhiều chỗ đậu xe và không gian cho trẻ nhỏ vui chơi. Nội thất rất đẹp. Sàn gỗ, phòng tắm 3 cửa, phòng ngủ chính có ensuite, 3 phòng ngủ có tủ âm. Nhà bếp bằng vật liệu polyurethane hiện đại, máy rửa chén, bàn đá và tấm chắn dầu mỡ. Trang thiết bị inox và quầy ăn sáng, tầm nhìn đẹp ra pergola và sân vườn sau. Tận hưởng khu vườn sau được tráng bê tông và bãi cỏ cắt tỉa cẩn thận. Máy điều hòa, một sân vườn sau riêng tư để thư giãn. Gara có cửa thông vào nhà và nhiều đặc điểm khác nữa. Chủ nhà dọn đi tiểu bang khác và nhiệt tình muốn bán!!

3

2

1

For Sale $689,950 Xem Nhà: Thứ Bảy 12:00pm đúng giờ! Liên lạc:

Graham Ball 0412 778 855 Rivan Bahno 0411 397 696


62 VIETNEWS

Carramar

SỐ BÁO 1610

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.1863 Waterside Crescent

ĐI TÀU, CÂU CÁ TỪ TÀU CỦA BẠN ! Cuộc sống quá tuyệt vời ! Ngôi nhà gần hồ nước, hãy đưa con trẻ đến vui chơi tại sông Georges hoặc vịnh Botany. Tận hưởng cuộc sống như khu resort, thức dậy với tiếng chim, phong cảnh hữu tĩnh, hàng rào kín, được thiết kế để gia đình hưởng thụ tối đa. Lô đất rộng 822m2, vườn landscape đẹp và an toàn cho trẻ nhỏ. Sàn cao, xây theo tiêu chuẩn rất cao. Gara/workshop/khu vực giải trí bê tông trần cao rộng rãi và văn phòng có phòng tắm và bếp đầy đủ tiện nghi. Cầu thang bên trong bằng gỗ vững chắc dẫn ra khu vực giải trí mở rộng cực kỳ hiện đại và view không giới hạn ra hồ nước. Thiết kế sàn mang đến nhiều lựa chọn. Trần cao 9 foot ấn tượng, phòng ngủ rộng rãi, balcony phía trước, máy điều hòa không khí ngầm, nhà bếp và phòng tắm chính sáng sủa. Tầng một có sử dụng khối đá sa thạch. Tầng lầu trên xây gạch veneer (hoàn toàn cách nhiệt). Điện năng lượng mặt trời, đường phụ bên hông nhà dẫn xe vào một phòng ngủ bên ngoài / workshop rộng rãi. Vị trí đường cụt yên tĩnh, tiện đi bộ ra công viên, khu shop và ga xe lửa. Thích hợp cả thợ tradie đang cần thêm không gian làm việc. Chủ nhà đã mua nhà tại Queensland nên đành phải bán. Chuẩn bị tàu, mang theo con trẻ và hẹn gặp bạn tại ngày mở cửa xem nhà. Đừng bỏ lỡ cơ hội chỉ đến 1 lần trong đời.

3

2

6

Đấu Giá Thứ Bảy 4 tháng 8, 2018 @ 3:00pm TẠI ĐỊA CHỈ NÀY Xem Nhà: Thứ Bảy 1:00pm đúng giờ! Liên lạc:

Graham Ball 0412 778 855 Rivan Bahno 0411 397 696


Week of Jul 13 to Jul 19, 2018

VIETNEWS

ISSUE 1610

Fairfield West

18 Goodacre Avenue

ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHO MỞ RỘNG THÊM 140 M2 - NHIỀU TIỀM NĂNG !! CHỦ NHÀ SẮP HẾT THỜI GIAN VÀ PHẢI BÁN GẤP. CĂN NHÀ RẤT GIÁ TRỊ. BẠN SẼ ẤN TƯỢNG VỚI CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG SỨC ĐÃ BỎ VÀO CĂN NHÀ NÀY!! Riêng tư và rộng rãi chỉ với 1 hàng xóm, lý tưởng làm business tại nhà với gara rộng 75m2 có trần cao cho xe vào, gara tiếp giáp với công viên. Tầng trên là thêm một khu rộng 75m2 với phòng giải trí / phòng học cộng phòng ngủ. Hoàn toàn cách nhiệt, máy điều hòa không khí và chuông báo động, hãy tận hưởng một triển vọng tươi tốt. Căn nhà chính gồm 3 phòng ngủ đã được tân trang lại tuyệt vời với thiết bị dùng gas toàn nhà, sẵn sàng để bạn dọn vào với một danh sách dài các phụ kiện chất lượng. Nhà vệ sinh thứ 2, cửa roller shutters, pergola lớn, sân vườn đẹp, đất rộng 60m2, hàng rào gạch vững chắc phía sau với cổng đôi. Môi trường lành mạnh trong khu chơi thể thao của Westfield (Lưu vực). Gần tất cả các tiện ích bao gồm đường đi bộ. Ngôi nhà đẳng cấp này là nơi lý tưởng làm business tại nhà và hoặc cho con cái đã lập gia đình ở chung, rất nhiều tiềm năng. Căn nhà hoàn hảo để đầu tư. Phải đến xem mới thấy hết những ưu điểm tuyệt vời của căn nhà này. CÓ BẢN VẼ VÀ GIẤY PHÉP, CÓ THỂ THƯƠNG LƯỢNG MUA TRƯỚC NGÀY ĐẤU GIÁ, KHÔNG NÊN BỎ LỠ!!

Wetherill Park CĂN NHÀ THIẾT KẾ ĐỘC ĐÁO VÀ CĂN GRANNY FLAT (1 NĂM TUỔI) VỊ TRÍ ĐƯỜNG CỤT, TRÊN KHU ĐẤT CAO ĐƯỢC XÂY SIÊU HIỆN ĐẠI, GIÚP TIẾT KIỆM THUẾ CHO NHÀ ĐẦU TƯ. CHỦ NHÀ ĐÃ MUA NHÀ KHÁC VÀ CẦN BÁN CĂN NHÀ 4 PHÒNG NGỦ XUẤT SẮC NÀY, THIẾT KẾ CỰC KỲ HIỆN ĐẠI, ĐANG CHO KHÁCH TỐT THUÊ VỚI GIÁ $650/TUẦN. GỒM KHÔNG GIAN SINH HOẠT MỞ RỘNG, TOÀN NHÀ LÓT GẠCH SỨ, GARA CÓ KHÓA, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ NGẦM, SÂN VƯỜN PHÍA SAU VÀ THÊM CHỖ ĐẬU XE TRONG SÂN. Căn granny flat 2 phòng ngủ đi kèm cũng có nội thất cực kỳ hiện đại, trần cao 2.7m, có ensuite, phòng học, đang để trống và rất ấn tượng, sẵn dọn để vào ở. Cả 2 căn nhà đều mặt tiền đường, mang đến một lựa chọn đầu tư độc đáo lý tưởng hoặc không gian sinh sống hoàn toàn không cầu thang. Thích hợp với cả người lớn tuổi. Căn nhà “hot” này sẽ bán nhanh. Hẹn gặp bạn tại ngày mở cửa xem nhà.

4

1

4

Đấu Giá Thứ Bảy 28 tháng 7, 2018 @ 3:00pm TẠI ĐỊA CHỈ NÀY Xem Nhà: Thứ Bảy 3:00pm đúng giờ! Liên lạc:

Graham Ball 0412 778 855 Rivan Bahno 0411 397 696

50 Galton Street 6

3

1

Đấu Giá Thứ Bảy 4 tháng 8, 2018 @ 1:00pm TẠI ĐỊA CHỈ NÀY Xem Nhà: Thứ Bảy 2:00pm đúng giờ! Liên lạc:

Graham Ball 0412 778 855 Rivan Bahno 0411 397 696

63


64 VIETNEWS

SỐ BÁO 1610

Tuần Lễ từ 13.07.18 - 19.07.18MỘT DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP KHÁC BIỆT NHẬN LỜI KHUYÊN TỪ CHUYÊN GIA VỀ: • Bồi thường do bị thương tích ở chỗ làm • Sơ suất của bác sĩ • Khiếu nại bồi thường cho khuyết tật • Yêu cầu rút hưu bổng superannuation • Yêu cầu bồi thường tai nạn xe hơi • Trách nhiệm công cộng (Public Liability) • Conveyancing • Di chúc và chia tài sản

TAX DEPRECIATION 8764 1776 EXPERTS THE

Chúng tôi nhận làm mọi hồ sơ lớn nhỏ.

Canley Vale

3/42 Canley Vale Rd Canley Vale NSW 2166

I Parramatta

2/27 Hunter Street Parramatta NSW 2150

N A T I O N W I D E

D E P R E C I A T I O N

TAX DEPRECIATION TAX DEPRECIATION TAX DEPRECIATION EXPERTS

THE THE

Các Luật Sư Western Sydney

99 99 99 99

Dịch vụ khác biệt Không thắng không tính phí Miễn phí buổi tư vấn đầu tiên Chuyên gia trong lãnh vực luật

P R O V I D E R S alliancecomplawyers.net

THE

Chúng tôi khảo sát tài sản của quý khách để quý kháchkhai hao mòn như là phần hoàn thuếcura quý khách.

EXPERTS EXPERTS

Đối với khỏan phí trả một lần, chúng tôi tiến hành kiểm tra tài sản của quí khách và đưa ra báo cáo cho phép đòi khâu trừ hàng năm trong suốt thời gian sở hữu. N A T I O N W I D E

D E P R E C I A T I O N

Một báo cáo, một khoãn phí

P R O V I D E R S

N A T I O N W IN DA ET I DO EN P WR I E D C E I AD T E I PO RN E CP IR AO T VI IO D N E RP SR O V I D E R S

Phi được Một báo cáo, khâu trừ MộtMột báo báo phí một khoản thuế 100% cáo,cáo, một một vớihoàn khỏan thuế phí trả một lần, chúng tôi tiến hành kiểm tra tài sản của quí khách và đưa ra báo cáo khoãn phíkhoãn phí Đòi khấu trừ lùi 2Đối năm Phíkhoãn được khấu phí cho đòi khâu trừ hàng năm trong suốt thời gian sở hữu.suốt chophép phép đòi khâu trừphép hàng năm trong suốt thời gian sở hữu. cho đòi khâu trừ hàng năm trong thời gian sở hữu.

Đòi khâu trừ lùi năm thuếkhách để quý khách khai hao mòn như là phần hoàn thuế của quý khách. Chúng tôi khảo sát2tài sảnhoàn của quý Chúngtôitôi khảo sát sản tài sản của khách quý khách để quý kháchkhai hao mòn như là phần hoàn thuếcura Chúng khảo của quý đểsản quý kháchkhai như là phần hoàn Đối với khoản phísát trảtài một lần, chúng hành kiểm tàihao sản của khách vàhao đưamòn rathuếcura báo cho phép đòi khấu Chúng tôi khảo tôi sáttiến tài của quýtra khách đểmòn quýquí kháchkhai nhưcáo là phần hoàn thuếcura Một báo quýkhách. khách. quý quý khách. trừ hàng năm trongcấp suốtmột thời lịch giantrình sở hữu. Chúng tôi cung kéo dài khong chỉ lên 40 năm, nhưng cũng có thể lùi về quá khứ cáo, một 2 năm để đòi bất kỳ khoản khâu trừ nào quíkiểm khách bỏ lở. Đối vớikhỏan khỏan lần, chúng tôihành tiến hành tracủa tàiquí sảnkhách của quí khách và cáo đưa ra báo cáo Đối với phíphí trả trả mộtmột lần, chúng tôi tiến trakiểm tài sản và đưa ra báo

trừ thuế 100%

Chúng tôi cung cấp7500 một lịch trình kéo dài không chỉ lên 40 năm, nhưng cũng có thể lùi về quá khứ 2 năm để đòi bất Đòi trung bình Phi được PhiPhi kỳ khoản khấu trừ nào quí khách bỏ lỡ. Đòi khâu trừ lùi 2 năm hoàn thuế được được khâu trừthuế lùi 2 năm hoàn thuế Đòi khâu trừ lùi 2 Đòi năm hoàn khâu trừ khâu khâu Khách hàng chúng tôi yêu cầu trung bình 7500 khâu trừ thuế năm đầu tiên từ khi sở hữu bất động trừtrừ Đòi trung bình $7,500 Chúng tôi tư cung một lịch trình dài khong chỉ lên 40 dài năm, nhưng có năm, thể lùinhưng về quá khứcó thể thuế 100% Chúng tôi cung cấp lịch trình kéo khong chỉcũng lên 40 cũng lùi về quá khứ sản đầu củacấp họ.Đòi khâu trừkéo lùi 2 một năm hoàn thuế thuế 100% Chúng tôi cung cấp mộtkhâu lịch trừ trình kéo dài khong chỉ lên 40 năm, nhưng cũng có thể lùi về quá khứ 2 năm để đòi bất kỳ khoản nào quí khách bỏ lở. nămcầu đểtrung đòi bất kỳ $7,500 khoản khâu khách bỏ lở. Khách hàng chúng tôi2yêu bình khấu trừ trừ nào thuếquí năm đầu tiên từ khi sở hữu bất động sản đầu tư của họ. thuế 100% 2 năm để khoản khâu trừ nào quí khách bỏ lở. Đòi khấuvậy! trừ đòi lùi 2bất nămkỳ hoàn thuế. Đúng Khoản phí của chúng tôi được khâu trừ thuế 100% Đòi trung bình 7500 Đòi trung bình 7500 Đúng vậy! Khoản phí của chúng tôi được khấu trừ thuế 100%

Đòi trung bình 7500

Khách hàngAchúng yêu cầu trung bìnhtôi7500 trừ thuế năm đầu tiêntrừ từ thuế khi sở hữu bất động ORDER TAXtôiDEPRECIATION SCHEDULE TODAY! GIVE TUAN Ađầu CALL: 154bất356 Khách hàng chúng yêu khâu cầu trung bình 7500 khâu năm tiên từ0431 khi sở hữu độngOR sản đầu tư của họ.Đòisản khâu trừ lùi 2 năm hoàn thuế đầu tư của họ.Đòi khâu trừ lùi 2 năm hoàn thuế

Khách hàng chúng tôi yêu cầu trung bình 7500 khâu trừ thuế năm đầu tiên từ khi sở hữu bất động sản đầu của họ.Đòi khâu trừ 2 năm thuế Đúng vậy!tư Khoản phí của chúng tôi lùi được khâu hoàn trừ thuế 100%

02 8999 1133

Đúng vậy! Khoản phí của chúng tôi được khâu trừ thuế 100%

Đúng vậy! Khoản phí của chúng tôi được khâu trừ thuế 100% ORDER A TAX DEPRECIATION TODAY! GIVE TUAN A CALL: 0431 154A356 OR0431 02 8999 ORDER A TAXSCHEDULE DEPRECIATION SCHEDULE TODAY! GIVE TUAN CALL: 154 1133 356 OR 02 8999 1133

ORDER A TAX DEPRECIATION SCHEDULE TODAY! GIVE TUAN A CALL: 0431 154 356 OR 02 8999 1133

VietNews Sydney 13/07/2018  

VietNews is the leading weekly Vietnamese newspaper in Sydney & Melbourne. It is the only FREE Vietnamese newspaper that is well known and p...

VietNews Sydney 13/07/2018  

VietNews is the leading weekly Vietnamese newspaper in Sydney & Melbourne. It is the only FREE Vietnamese newspaper that is well known and p...