Page 1

Issue 16 - November 2011

ARIZONA - GEORGIA - TEXAS - CALIFORNIA

N. CAROLINA - S. CAROLINA

PHOENIX HOT SPOTS

SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH

2012

MISS AO DAI THAI DANG

CHICAGO’S RISING STAR CHEF

LUẬT FORCLOSURE KHẢ NĂNG PHÒNG THỦ CỦA

Visit us Online!

VIỆT NAM

NGƯỜI DA ĐỎ NHÂN MÙA LỄ TẠ ƠN

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

1


Bác sï nha khoa Vieät Nam

Ki Ngô d.m.d.

Person of the year 2008 Excellent Community Service Award 2009 Golden Heart Award 2010

Chuyên VŠ Nha Khoa | T°ng Quát | Phòng NgØa | Nhi ñÒng | ThÄm MÏ Giôø laøm vieäc Thöù Hai - Thöù Saùu 9am - 7pm || Thöù Baûy - Chuùa Nhaät 8am - 3pm Ñoùng cöûa Thöù Tö

v

$

49

Khaùm Toång Quaùt (X-ray & Scaling)

$

150

Taåy Traéng Raêng

(Thuoác duøng taïi nhaø)

10-20% DISCOUNT

FOR ALL TREATMENTS

XIN GOÏI NGAY ÑEÅ LAÁY HEÏN! 2

Warner Road

Dobson Road

480.917.0181

Lee Lee Market

Nhaän haàu heát caùc loaïi baûo hieåm. 2051 W. Warner Road # 23 AHCCCS vaø theû tín duï ng Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English) Chandler, AZ 85224


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

3

3


niên giám điện thoại 2012

ARIZONA

Vietnamese Business Directory 2012 Nhu cầu cần thiết của hơn 35,000 đồng hương tại Arizona Thông Tin Đầy đủ - Chính Xác Trình Bày Ngăn Nắp - Dễ Sử Dụng vì được sắp xếp một cách hợp lý. Dễ dàng cho việc tìm tên doanh mục, số phone, địa chỉ trong tíc tắc.

Gọn - Nhẹ - Tiện Lợi Khuôn khổ đặc biệt 6.5 x 10.5, thích hợp để mang theo trong xe, khi đi đường, hoặc bất cứ nơi nào.

QUẢNG CÁO HỮU HIỆU GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG

SẮP PHÁT HÀNH 10,000 QUYỂN VÀO DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN

10,000 booklets will be distributed across Arizona in January 2012. HẠN CHÓT NHẬN QUẢNG CÁO CHO NIÊN GIÁM: 12 THÁNG 12, 1212. Deadline for advertising contract: December 12, 2012.

Tiếng Việt: 602-465-1253 English: 480-213-5987 4

Web: www.vietlifestyles.com Email: info@vietlifestyles.com

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


V I E T

LIFESTYLES

TM

Y O U R

L I F E

Y O U R

S T Y L E

Y O U R

M A G A Z I N E

Chuû Nhieäm/ Publisher: Leâ Höõu Uy Chuû Buùt/ Editor-in-Chief: Leâ Vaân Thanh-Mai phuï taù Chuû Buùt/ Editorial assistants Tieáng Vieät: Phaïm Hoaøng Giang English: Jo Ann Lawson Giaùm ñoác kyõ thuaät/ Art Director: Nguyeân Pham thieát keá hình aûnh/Graphic designer: Hiep Nguyen Trò söï toøa soaïn/ Administrative Manager: Ñöùc Quang Thö kyù toøa soaïn/ Secretary: Hoà Xuaân Phöông thôøi trang/fashion editor: MongKieu Traàn

Ban Bieân Taäp/ Editorial Team: Haûi Baèng Hoaøng Daân Bình, Hoàng Ñöùc , Tuù Leã, Nguyeân Minh, Quaûng Ñöùc, Chieâu Uyeân Leâ, Long Nguyeãn, Didi Chan, Haûi Yeán, Sao Khueâ, MaiLy Döông, Dieãm An, Phöôùc Toaøn, Xuaân Phöông, Baûo Kyø Vuõ, Nguyeân Nhung, Sao Mai, Dieäu Phöông.

Coäng taùc vieân / Regular Contributors: Vuõ Hoái, Leâ Thöông, Ngoân Traàn, Nam Giao, Trung Ñaïo, Ngoïc An, Höông Sa Maïc, Nguyeãn Hoaøng Laõng Du, Hoaøi Höông NBT, Haïnh Döông, Phaïm Khaûi Tuaán. Nhieáp AÛnh / Photographer: Henry Dinh, Tony Nguyen

Lieân Laïc Quaûng Caùo & Phaân Phoái Baùo Advertising and distributing contact:

arizona:

Tieáng Vieät

602-465-1253 | 623-707-6898 Tieáng Anh:

480-213-5987 georgia/NC/SC: 678.687.2925 South California: 714.829.7901 Xin Löu YÙ/ NOTE: Baøi vieát cho Viet Lifestyles, xin ñöøng göûi truøng vôùi caùc baùo khaùc. Chæ tröø nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät, Viet Lifestyles môùi ñaêng laïi nhöõng baøi maø toøa soaïn thaáy caàn thieát. Noäi dung caùc baøi vieát ñaêng treân Viet Lifestyles khoâng nhaát thieát phaûn aùnh quan ñieåm cuûa nhoùm chuû tröông.

VIET LIFESTYLES | ARIZONA P.O Box 93413 Phoenix, AZ 85070-3413

Bạn đọc thân mến, Mỗi năm cứ đến ngày lễ Tạ Ơn, trong tôi chan chứa nhiều xúc cảm. Tôi đã trải qua hơn nửa tuổi đời thanh xuân ở quê hương thứ hai này. Nơi mà cách đây 20 năm về trước, tôi cũng giống như bạn và bao người di dân khác, lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây . Với vốn sinh ngữ ít ỏi cùng hai bàn tay trắng, tài sản quí nhất lúc đó có lẽ là niềm tin và ý chí. Đã có lúc, tôi bị hụt hẫng vì nước Mỹ không phải là thiên đàng như tôi nghĩ; tôi mang mặc cảm vì thua thiệt về mọi thứ; và trong lòng tôi luôn hướng về Việt Nam với niềm nhớ nhung da diết... Tôi cảm thấy bỡ ngỡ với cuộc sống mới và cũng mang tâm trạng ngán ngẫm giống như bao người khi phải bắt đầu lại từ đầu. Dẫu sao tôi cũng còn may mắn là sang đây ở lứa tuổi vị thành niên, nên sự hội nhập cũng dễ dàng hơn. Cái gì cũng vậy,“ Vạn sự khởi đầu nan”. Những gian nan thử thách đó đã giúp tạo nên nghị lực và ý chí để chúng ta không ngừng cố gắng. Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến câu “Nước Mỹ là thiên đàng của tuổi trẻ, là chiến trường của trung niên, và là mồ chôn của lão tướng”. Vâng, cho dù nước Mỹ có là gì chăng nữa, chúng ta đều phải mang ơn vì nơi đây đã cưu mang hơn một triệu đồng bào Việt Nam lưu vong kể từ sau biến cố đau thương năm 1975. Để rồi sau 36 năm nhìn lại, chúng ta không khỏi tự hào trước những đóng góp tích cực của người Mỹ gốc Việt trong hầu hết mọi lãnh vực. Ngày lễ Tạ Ơn là một ngày lễ trọng đại ở Hoa Kỳ khi mà toàn dân, không phân biệt tôn giáo, giới tính, màu da, đều ăn mừng cảm tạ. Trong mỗi người chúng ta, từ khi lọt lòng cho đến lúc trưởng thành, chúng ta đều chịu ơn của rất nhiều người, từ công ơn sinh thành dưỡng dục, cho đến công rèn luyện nhân cách con người mình hôm nay. “Có ông bà mới có ta Ông bà là gốc, mẹ cha là cành Thân ta như thể lá xanh Nhờ gốc vun bón, nhờ cành chở che” Đến trường học cách lắng nghe Lời thầy dạy bảo, bạn bè hổ tương Ra đời học tính khiêm nhường Tu tâm, dưỡng tánh hiền lương ở đời...” Người Việt mình có câu, “uống nước nhớ nguồn” hay “một miếng khi đói, bằng gói khi no”. Và khi chúng ta mang ơn ai, điều gì đó, tự dưng ta cảm thấy muốn làm chút gì để đáp đền. Có nhiều cách để thể hiện lời cám ơn. Với riêng tôi, tôi tham gia vào những hoạt động xã hội công ích, như làm Đài, làm Báo, tổ chức events cộng đồng, các chương trình từ thiện, v.v.. như một cách để cám ơn nước Mỹ và cộng đồng Việt Nam, cũng như góp phần nho nhỏ trong việc phát triển cộng đồng Việt Nam tại đây ngày thêm lớn mạnh. Nhiều người cho đó là việc “ăn cơm nhà, vác ngà voi”, khen thì ít mà chỉ trích thị phi lại nhiều.... Chính điều này đã khiến cho nhiều người có thiện chí bất mãn, bỏ cuộc... Nhưng chúng ta hãy thử nghĩ xem, nếu ai cũng nghĩ như vậy, không ai chịu ra gánh vác chuyện cộng đồng, thì 5 hay 10 năm nữa, cộng đồng của chúng ta sẽ đi về đâu? Trong không khí lành lạnh của những ngày cuối Thu, tôi tin chắc rằng lòng bạn sẽ được sưởi ấm bởi niềm hạnh phúc khi bạn đem tình thương san xẻ đến những người kém may mắn hơn mình. “Thật hạnh phúc cho những ai biết cho mà không hề nhớ đến, biết nhận mà không hề quên đi.” Mong rằng trong không khí chan hòa yêu thương, mọi người chúng ta sẽ cùng xích lại gần nhau hơn, cảm thông hơn, cho nhiều hơn nhận, và nhường nhịn thay vì ganh đua, để cảm nhận được rằng cuộc đời này thật ý nghĩa khi chúng ta biết sống trọn vẹn yêu thương. Kính chúc quý độc giả một mùa lễ Tạ Ơn thật ấm áp và đầy màu sắc yêu thương. Trân trọng,

VIET LIFESTYLES | GEORGIA P.O Box 466252 Lawrenceville, GA 30042 info@vietlifestyles.com | www.vietlifestyles.com

Lê Vân Thanh Mai

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

5


Mục Lục November

#16

2011

LỄ TẠ ƠN & GIÁNG SINH

Hình bìa: Ca sĩ Triệu Minh

Viết Theo Chủ Đề • • • • •

Người Da Đỏ Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn Cây Giáng Sinh Của Bà Nancy Thiên Thần Áo Đen Tiếng Đóng Cửa Mua Sắm Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn & Giáng Sinh

102 64 114 92 26

Thời Sự Trong Tháng/ Phóng Sự Cộng Đồng • Khả Năng Phòng Thủ Của Việt Nam • Diễn Hành Ngày Veteran Day • Lễ Ra Mắt Tân Hội

18 86 87

LUẬT PHÁP/ĐỜI SỐNG • Luật Forclosure - Tịch Biên Nhà • Tài chánh: Quỹ hưu trí 401K (phần 2) • A Chicago’s Rising Star Chef: Thai Dang

56 48 76

Trình Bày Mỹ Thuật Nội Dung Phong Phú Đầy Màu Sắc Hiệu Quả Gọi Để Quảng Cáo Ngay! Tiếng Việt 602-465-1253 | 623-707-6898 English: 480-213-5987 Georgia/NC/SC: 678.687.2925 South California: 714.829.7901

FASHION/BEAUTY • • • • •

Quảng Cáo với Viet Lifestyles.

Men Fashion: Kiểu Tóc Cho Holidays Designers Spotlight: Vivienne Tam Beauty Tips: Colors of The Fall Meet Miss Ao Dai 2012 Contestants

52 117 90 68

Email: ad@vietlifestyles.com Web: www.vietlifestyles.com

Truyện Ngắn/ THƠ/ GIẢI TRÍ • • • • • • •

Ca sĩ Triệu Minh với những tâm sự đời thường Phoenix Hot Spots November Horoscope Lời Chúc Câm Lặng Tập Nhật Ký Ngày Vui Truyện Hạt Táo

122 108 132 40 32 96 41

SỨC KHỎE • Bệnh Đau Bao Tử • Màu Thời Gian

6

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

14 44

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Một Khái Niệm

TƯƠI MỚI HƠN DESIGNS PRINTS FREE SHIPPING toàn nước Mỹ

Greeting Cards 404.955.8836 info@NPDAdesigns.com |www.NPDAdesigns.com

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

7


Tâm Tình Bạn Đọc Nhân mùa lễ Tạ Ơn, Việt Lifestyles chân thành tri ân đến quy’ thân chủ của các cơ sở thương mại, đã tín nhiệm, ủng hộ quảng cáo dài hạn, giúp chúng tôi có nguồn tài chánh phát hành đều đặn 5000 quyển báo hằng tháng. Xin chân thành tri ân đến quy’ đọc giả gần xa đã đón nhận và yêu thương Việt Lifestyles trong thời gian qua. Cám ơn đến tất cả những thành viên và cộng tác viên đã đóng góp bài viết và hình ảnh giá trị cho Báo. Mong rằng Việt Lifestyles sẽ có cơ hội phục vụ lâu dài, cũng như tiếp tục song hành cùng quy’ độc giả trong thời gian tới.

TIN BẠN QUAN TÂM:

1) Niên Giám Điện Thoại 2012: Nguồn thông tin đầy đủ, chính xác, và hữu ích cho hơn 30,000 đồng hương tại Ariona; sẽ do LifestYles phát hành với 10,000 quyển như món quà đầu năm đến tất cả mọi nhà vào dịp Tết Nguyên Đán sắp tới đây. Thân chủ muốn quảng cáo Niên Giám, xin vui lòng liên lạc chúng tôi trước ngày 12 tháng 12 sắp tới đây qua Ss phone: 602-4651253 hoặc 480-213-5987. 2) Mục Người & Việc: Trong thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, với nạn thất nghiệp gia tăng ở mức kỷ lục trong lịch sử Hoa Kỳ, đài phát thanh TNT AZ đã cố gắng thực hiện một số chương trình sau đây

V I E T

LIFESTYLES

TM

Y O U R

L I F E

Y O U R

S T Y L E

Y O U R

M A G A Z I N E

nhằm mục đích giúp đỡ đồng hương Việt Nam có thêm thông tin hữu ích trong việc tìm jobs hay thăng tiến trong nghề nghiệp: • Mỗi Chủ Nhật, từ 5pm-6pm: Chương Trình “Người & Việc” là một diễn đàn chia xẻ những thông tin We want to hear về phỏng vấn, tìm việc làm, cách giao tế nơi công sở. from you. All Mỗi tuần Đài cũng sẽ đọc một số hãng xưởng đang cần inquiries, please người, cũng như tạo diễn đàn cho thính giả gọi vào đặt email: info@ câu hỏi hay muốn post job cần người. vietlifestyles.com. • Sau chương trình, những thông tin về job listing (hãng cần người) này sẽ được cập nhật trên Rất mong đón trang nhà của Đài TNT Arizona: www.tntarizona.com nhận ý kiến đóng góp của quý độc giả (Bấm vào nút Việc Làm) gần xa. Mọi thắc mắc, xin email về: info@ vietlifestyles.com

CẦN NGƯỜI

Tạp chí Viet Lifestyles cần tuyển gấp cộng tác viên đảm trách việc tiếp thị, quảng cáo và phân phối báo vùng Tri-States (GA-NC and SC). Điều kiện có kinh nghiệm, giỏi về giao tế và biết lái xe. Mọi chi tiết, xin liên lạc: (480) 213-5987 hoặc email: Info@vietlifestyles.com

Chủ Đề báo tháng 12 & Tháng Giêng

Đặt Mua Báo

Viet Lifestyles Đặt mua một năm đầu $36/12 kỳ báo bao gồm cước phí shipping

Xin vui lòng gởi chi phiếu về địa chỉ:

Viet Lifestyles Magazine

Arizona

• Tháng 12: GIÁNG SINH & NĂM MỚ Hạn chót gửi bài, ngày 2 tháng 12, 2011 • Tháng 1: XUÂN TÌNH YÊU Hạn chót gửi bài, ngày 1 tháng 1, 2012

PO Box 93413 Phoenix, AZ 85070-3413

Georgia

PO Box 466252 Lawrenceville, GA 30042

Quý độc giả muốn đóng góp bài vở cho những kỳ báo sắp tới, xin vui lòng gởi trước ngày trước ngày deadline. Bài gởi đăng trên Viet Lifestyles, xin đừng gởi cho báo khác trong thời hạn 6 tháng. Bài viết xin giới hạn đừng dài quá 4 trang đánh máy (trừ những trường hợp đặc biệt cần trình bày chi tiết), sử dụng font size 12, dưới dạng Unicode. Để gởi bài viết, xin email về địa chỉ: info@vietlifestyles.com

8

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


CANVAS Wrap IN HÌNH TRÊN KHUNG VẢI

Hãy để chúng tôi, những người nhiều kinh nghiệm trong nghệ thuật ảnh thực hiện tấm hình của bạn thành một bức tranh tuyệt vời. Tranh nghệ thuật được in với máy hiện đại trên nền vải với phẩm chất tối ưu và được căng ra bởi một khung gổ dày 1 inch.

ROLL CANVAS

FREE

SHIPPING cho những order trên $100 XIN GỞI FILE HÌNH: NPDA

TM

info@npdadesigns.com (jpeg, png, tiff, pdf or psd)

photo 404.955.8836

ROLL 11x14 16x20 20x30 24x36 30x40

CANVAS Rolled Canvas Rolled Canvas Rolled Canvas Rolled Canvas Rolled Canvas

$25.00 $45.00 $60.00 $80.00 $100.0

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine your expression!

WRAPPED CANVAS

WRAPPED CANVAS 8x10 Gallery Canvas 8x12 Gallery Canvas 10x10 Gallery Canvas 10x15 Gallery Canvas 12x18 Gallery Canvas 11x14 Gallery Canvas 16x20 Gallery Canvas 16x24 Gallery Canvas 20x20 Gallery Canvas 20x30 Gallery Canvas 24x36 Gallery Canvas 30x40 Gallery Canvas

$39.99 $44.99 $45.99 $54.99 $64.99 $54.99 $79.99 $89.99 $94.99 $109.99 $149.99 $199.99

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

9


THE QUALITY YOU EXPECT THE PRICE NO ONE BEAT THE TIME WE PROMISED QUANG TRAN MINH TIEU

404-610-8269 770-851-2171

michael@mdjroofing.com | www.mdjroofing.com

134 South Clayton St. Suite 5 Lawrenceville, GA 30045

COÂNG TY MDJ ROOFING & CONSTRUCTION

Chúng tôi có dịch vụ

911 CHUYÊN LÀM MỚI - THAY MỚI - SỬA CHỮA MÁI NHÀ ROOFING REPAIR LÀM SIDING, SÀN GỖ, LÓT GẠCH & THAY THẢM SƠN SỬA NHÀ CỬA, LÀM LANDSCAPING, HÀNG RÀO... CHUYÊN LÀM: COMMERCIAL ROOFING CHO CÁC CƠ SỞ THƯƠNG MẠI

Phương châm của chúng tôi là: "Giá cả phải chăng, rõ ràng; công và vật liệu có chất lượng cao; đúng hẹn, hoàn thành như lời chúng tôi đã hứa." Giúp quí vị lo hồ sơ với công ty bảo hiểm qua thiệt hại của thiên tai như: mưa đá, gió lốc.... Đặc biệt chúng tôi còn thay mái nhà cho các tiểu bang lân cận như: Alabama, South Carolina, Tennessee. CÔNG TY CÓ GIÁ ĐẶC BIỆT CHO QUÝ VỊ “INVESTMENT PROPERTY”

10

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

11


NATIONWIDE

Nail Supply

BÁN ĐẦY ĐỦ CÁC MẶT HÀNG VỀ NAIL Liquid, Powder, Nail, Polish, Gel, Sea Salt, Callus Remove, Sugar Scrub … của những hảng: OPI, CREATIVE, TAMMY TAYLOR, PREMIUM, QTICA, DAZZLE…

GIÁ ĐẶC BIỆT

KTI Powder & Liquid

BUY 5 GAL KTI LIQUID

GET 1 FREE

BUY 5 HỦ KTI POWDER 24 OZ

GET 1 FREE

FURNIURE & NEON SIGNS Nail table, Counter , Show Case , Bảng Open, Nail &Spa, Facial &Wax, Spa Pedicure … Nhận làm bàn ghế theo “Custom design” Nhận sửa máy dũa và máy Airbrush SPA PEDICURE J &A USA , KMX, Pro Spa, ITC, Guft stream, Europeantouch Ngoài ra còn rất nhiều loại Spa Pedicure của những hãng khác. 7549 W. Cactus Rd # 109, Peoria AZ 85381

66 S. Dobson Rd # 145-146, Mesa AZ 85201

(Trong khu Lee Lee Peoria)

(Trong khu Mekong Plaza)

Phone (623) 878-2475 or (623) 878-4347 Fax (623) 878-6037

FREE DELIVERY

Phone (480) 835-5589 Fax (480) 835-5622

Open: Sun – Fri 10:00 am – 8:00 pm, Closed Saturday

Ok Nail Supply

1702 W. Camelback Rd # 4, Phoenix AZ 85015 (Trong khu chợ Tấn Phát)

Phone (602) 242-2978

Fax (602) 242-1870

BÁN ĐẦY ĐỦ CÁC MẶT HÀNG VỀ NAIL (Liquid, Powder, Nail, Polish, Gel, Sea Salt, Callus Remove, Sugar crub …) của những hảng: OPI, CREATIVE, TAMMY TAYLOR, PREMIUM, QTICA, LeChat, IBD với giá WHOLESALE.

GIÁ ĐẶC BIỆT

KTI Powder &Liquid Buy 5 gal KTI Liquid Get 1 FREE Buy 5 hủ KTI Powder 24 oz Get 1 FREE FURNIURE & NEON SIGNS

Nail table, Counter , Show Case , Bảng Open, Nail &Spa, Facial &Wax, Spa Pedicure … Nhận làm bàn ghế theo “Custom design” * Nhận sửa máy dũa và máy Airbrush

SPA PEDICURE

J &A USA , KMX, Pro Spa, ITC, Guft stream, Europeantouch, Ngoài ra còn rất nhiều loại Spa Pedicure của những hãng khác.

FREE DELIVERY

Open: Sun – Fri 10:00 am – 8:00 pm, Closed Saturday

12

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Phôû Ñaø

Laït

SAÏCH • NGON • NHANH CHOÙNG • GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

Haân haïnh ñöôïc phuïc vuï quí khaùch NGOAØI MOÙN PHÔÛ ÑAËC BIEÄT CHUÙNG TOÂI COØN COÙ

HAPPY HOURS 3pm -6pm (daily) Bia 50% Off Khai vị 30% Off

Chim cuùt Roâ-Ti - Boø cuoán haønh Buùn boø Hueá - Thòt söôøn nöôùng Ngheâu xaøo göøng haønh Mì La-Kai vaø caùc moùn aên thuaàn tuùy khaùc ÑAËC BIEÄT: TAÁT CAÛ MOÙN AÊN KHOÂNG DUØNG BOÄT NGOÏT

480.755.7272

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

S. Rural Rd.

M-Th: 11am -9:30pm Fr-Sat: 11am-10pm Sun: 11am - 9pm

7707 S. Kyrene #106 - Tempe, AZ 85284

S. Kyrene

HOURS:

W. Elliot Rd.

W. Warner Rd.

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

13


BỆNH Dược sĩ Đặng Thế Khương Ngày nay, với cuộc sống tất bật, đầy lo âu, và căng thẳng đã khiến cho nhiều người dân Hoa Kỳ mang chứng bệnh đau bao tử ngày càng gia tăng. Dựa theo tài liệu y khoa, căng thẳng kèm theo nỗi lo phiền hàng ngày gia tăng mật độ bài tiết axít trong dạ dày, dẫn đến tình trạng viêm, lỡ loét và thậm chí chảy máu dạ dày và đường tiêu hóa. Theo một thống kê gần đây, ngoài việc suy giảm sự hấp thụ các chất dinh dưỡng từ thức ăn hàng ngày, bệnh viêm bao tử gây nhiều tác hại đến sức khỏe và góp nhần gia tăng nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân bị bệnh nặng. Các loại dược phẩm điều trị viêm loét bao tử không cần toa đơn bác sĩ được bày bán rất phổ biến tại các tiệm thuốc Tây, siêu thị và ngay cả một số trạm xăng. Trên thị trường Hoa Kỳ hiện nay, các thuốc trị viêm bao tử được chia thành hai thể loại: Histamin 2 Antagonist (H2 Blocker) và Proton Pump Inhibitor (PPI). Những dược phẩm thuộc thể loại đối kháng histamine (H2 Blocker) không cần toa đơn gồm có Pepcid ®, Zantac ® và Tagamet ®. Là một trong những hóa chất quan trọng trong cơ thể con người, histamine kích thích các tế bào sản xuất axit trong dạ dày. Đối với bệnh nhân bị đau bao tử, chất axít trong dạ dày làm nguy cơ viêm loét bao tử thêm trầm trọng. Thuốc đối kháng histamin (H2 Blocker) có tác dụng giúp giảm đau bao tử bằng cách ngăn chặn histamine kích thích các tế bào sản xuất axit và giảm mực độ axít trong dạ dày. Bởi vì hóa chất histamin thường kích thích tế bào sản xuất axit trong dạ dày sau những bữa ăn, các thuốc đối kháng histamine (H2 Blocker) trở nên hữu hiệu nhất nếu dùng 30 phút trước mỗi bữa ăn. Thêm vào đó, các loại thuốc này cũng có thể dùng trước khi đi ngủ để giúp ngăn chặn các tế bào trong dạ dày sản xuất 14

axit vào ban đêm. N g o à i các dược p h ẩ m thuộc thể loại đối k h á n g histamine (H2 Blocker), một số dược p h ẩ m thuộc thể loại ức chế Proton Pump (Proton Pump Inhibitor viết tắt PPI) không cần toa đơn bao gồm: Prilosec OTC ®, Zegerid ® và Prevacid ® cũng được dùng trong việc điều trị viêm loét bao tử. Trong y khoa, loại thuốc PPI được xem là “mạnh” hơn so với loại thuốc đối kháng histamine (H2 Blocker) vì các loại thuốc PPI hoàn toàn ức chế sự bài tiết của axit trong dạ dày. Để đạt hữu hiệu tối ưu, bệnh nhân nên dùng loại thuốc này từ một đến hai lần trong một ngày, và uống một tiếng đồng hồ trước bữa ăn.

những loại thuốc này vô hại và an toàn cho cơ thể. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã cho thấy rằng các loại dược phẩm trị viêm loét dạ dày có liên quan với nhiễm trùng dạ dày và đường tiêu hóa gây nên bởi lọai vi khuẩn mang tên Clostridium difficile. Thông thường, các loại vi khuẩn này thường bị tiêu hủy bằng chất axít trong dạ dày; tuy nhiên, các loại dược phẩm chống viêm loét dạ dày ức chế và giảm nồng độ axít trong dạ dày, dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng vi khuẩn Clostridium difficile. Độc tố của loại vi khuẩn Clostridium difficile là nguyên nhân chính gây tiêu chảy dẫn đến viêm loét và chảy máu đường tiêu hóa. Một khi bị nhiễm Clostridium difficile, nguy cơ tử vong sẽ xảy ra nếu không điều trị kịp thời. Theo thống kê, có khoảng 5 triệu ca nhiễm Clostridium difficile xảy ra ở Hoa Kỳ hàng năm, và chi phí điều trị liên quan đến Clotridium difficile lên đến hơn 1.5 tỷ đô la.

Mặc dù y khoa đã chứng minh các loại thuốc trị viêm loét dạ dày có hiệu quả cao trong việc giảm nguy cơ chảy máu, nhưng nếu lạm dụng các loại thuốc này hoặc dùng không đúng liều độ theo chỉ định có thể dẫn đến tai hại cho sức khỏe của bệnh nhân. Thêm nữa, chính vì các loại thuốc này không cần toa đơn bác sĩ, sự lạm dụng ngày càng trở nên thông thường ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở các vị trung niên và cao niên. Trên thực tế, hầu hết phần đông bệnh Ngoài việc gia tăng nguy cơ nhiễm trùng nhân không quan tâm đến tác dụng Clostridium difficile ở bộ phận tiêu hoá, phụ của loại thuốc này, và thậm chí xem các loại thuốc trị viêm loét dạ dày có

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


thể gây thiếu chất Magiê (magnesium), sắt, Kali (Potassium) và Canxi (Calcium) trong máu, giảm sự hấp thụ của vitamin B12, gia tăng nguy cơ viêm/nhiễm trùng phổi hoặc đường hô hấp, làm yếu xương và gia tăng nguy cơ gãy xương.

dạ dày. Dưới đây là một vài tư vấn về ăn uống cho những người mắc căn bệnh này của Tiến sĩ – Bác sĩ Trần Thiện Trung, Bệnh viện Đại học Y dược Sàigòn (theo ytesuckhoe.com).

Một số nghiên cứu trong y khoa có nêu lên giả thuyết miêu tả mối liên hệ giữa việc sử dụng loại thuốc chống viêm loét bao tử và nguy cơ nhiễm trùng phổi. Dựa theo tài liệu nghiên cứu, việc giảm mật độ axít trong dạ dày của hai loại thuốc H2 Blockers và PPI dẫn đến gia tăng phát triển của vi khuẩn trong dạ dày lẫn đường hô hấp. Thêm vào đó, một nghiên cứu khác nêu lên rằng các loại thuốc trị viêm loét dạ dày có thể làm giảm chức năng của bạch cầu, và dẫn đến nguy cơ gia tăng bệnh dịch nhiễm trùng ở đường tiêu hóa Không ăn quá no, nên nhai kĩ, nuốt và đường hô hấp. chậm: Ăn quá no vì sẽ làm dạ dày phồng căng, sinh ra nhiều axít có hại, Nhìn về khía cạnh y dược, các loại thuốc dễ gây đau. Khi ăn nên nhai kỹ, nuốt trị viêm loét bao tử, H2 Blockers hoặc chậm, vì trong khi nhai có thể tăng PPI có thể làm ảnh hưởng đến sự hấp thêm sự bài tiết của nước bọt, nước thụ của một số loại thuốc Tây khác, vì sự bọt có tác dụng giảm axít và bão hòa hấp thụ của các loại thuốc Tây phần lớn axít có trong dạ dày. phụ thuộc vào nồng độ pH trong dạ dày. Nói cách khác, các loại thuốc H2 Blocker Nên ăn những thức ăn giàu dinh dưỡng, hoặc PPI có nguy cơ làm gia tăng hoặc mềm và dễ tiêu hóa: Những thức ăn ức chế sự hấp thụ của một số thuốc Tây chính như cháo, mỳ sợi nhỏ, cơm nhão… nếu dùng chung với nhau. Vì vậy, người trong đó ăn những thức ăn làm bằng tiêu dùng nên hết sức cẩn thận và nên bột mỳ là tốt nhất. Vì những thức ăn này khuyên cáo bác sĩ hay dược sĩ trước khi mềm, dễ tiêu hóa, lại có chất kiềm, có tác dùng để tránh những sự tương tác hoặc dụng làm bão hòa axít trong dạ dày. phản ứng phụ do thuốc gây ra. Các loại thức ăn nên dùng là: sữa, Để bảo đảm an toàn tối ưu cho người trứng, các loại thực phẩm có tính bao tiêu dùng và bệnh nhân, dược sĩ và bác sĩ bọc niêm mạc dạ dày như gạo nếp, nên thường xuyên nhắc nhở bệnh nhân bột sắn, bánh mỳ… Trong đó, uống những rủi ro và lợi ích của loại thuốc một lượng sữa thích hợp là loại thức ăn này. Ngoài ra, bệnh nhân ở mọi lứa tuổi lý tưởng của người bị loét dạ dày. Tôm không nên dùng loại thuốc đối kháng cá không những giàu chất Protein với histamine H2 Blocker hoặc Ức chế Pro- chất lượng cao, mà còn giàu nguyên tố ton Pump (PPI) trong một thời gian quá vi lượng kẽm mà cơ thể con người cần 6 tháng để phòng tránh những rủi ro có thiết, nguyên tố vi lượng là một chất rất thể xảy ra cho sức khỏe. quan trọng để làm lành chỗ loét. Ngoài ra, ăn uống còn đóng một vai trò Không nên ăn những thức ăn cứng, thô rất quan trọng đối với người bị bệnh loét ráp: Các loại quả khô, lương thực cứng, info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

rau cần, hẹ, dưa, măng… là những loại thức ăn khó tiêu hoá, làm hỏng niêm mạc dạ dày, khó lành chỗ loét, thậm chí càng loét thêm. Tránh những thức ăn có chất hoá học kích thích niêm mạc dạ dày: Cà phê, trà đặc, rượu mạnh, các thức ăn cay, hay những thức ăn dễ sản sinh vị chua và hơi như khoai lang, khoai tây, bánh kẹo, đường dấm, dưa muối là những thức ăn có thể kích thích bài tiết nhiều axít, không có lợi cho việc làm lành chỗ loét. Nấu nướng cũng phải chú ý: Không nên ăn những thức ăn sống, lạnh, tuyệt đối không nên ăn những thức ăn đã biến chất. Tốt nhất là ăn những thức ăn hấp, xào, nấu, ninh; còn những thức ăn rán, chiên, muối, trộn nộm không dễ tiêu hóa, sẽ tăng thêm gánh nặng cho dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình làm lành chỗ loét. Những người bị loét dạ dày, còn phải giữ cho tinh thần luôn vui vẻ, gây dựng thói quen tốt trong sinh hoạt, không nên làm việc quá mệt mỏi, căng thẳng, hút thuốc lá và uống rượu, như vậy mới có thể tránh khỏi sự dày vò của căn bệnh này. Dược sĩ Đặng Thái Khương: Tốt nghiệp bằng Doctor of Pharmacy từ trường y dược UNIVERSITY OF CONNECTICUT, USA vào năm 2003. Dược sĩ chuyên về nhi khoa tại bệnh viện Banner Thunderbird và Phoenix Children Hospital, Phoenix Arizona, cũng như dược sĩ tư vấn tại viện thí nghiệm y dược Dedicated Phase 1, Phoenix Arizona. Giáo sư trường đại học Grand Canyon University School of Health and Science. Bên cạnh đó, anh còn là người rất thích hoạt động xã hội, hiện anh là Chủ tịch Liên Hội Việt Mỹ Arizona và là xướng ngôn viên của đài TNT Arizona.

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

15


NHẬN LÀM & SỬA CHỮA BẢNG HIỆU - NEON SIGN

PRINTING & SIGNS NHẬN IN TẤT CẢ:

Business Card Biên Nhận Flyers Labels Posters Letterheads Hóa Đơn Envelopes FREE SHIPPING – Min. order $100

Special LOW PRICE FULL COLOR BANNER

CHUYỂN HÀNG ĐẠI DIỆN CHÍNH THỨC CỦA UPS Chuyển Hàng Khắp Hoa Kỳ và toàn Thế Giới Chuyển Xe trong nước Mỹ và về Việt Nam Nhận giao tận nhà cho các loại: Hoa, Bánh, Kẹo v.v.

CHUYỂN HÀNG VỀ VIỆT NAM Giao tận nhà – 1 Tuần Lễ

ĐIỆN THOẠI GỌI VIỆT NAM & KHẮP THẾ GIỚI

10

$

400 182 PHÚT SÀI GÒN

PHÚT TỈNH & DI ĐỘNG

Nhiều Chương Trình PINLESS: PAPA 2.5 (¢/phút) VIET TELECOM 3.5 (¢/phút) LUNEX TELECOM 2.9 (¢/phút) V247 2.9 (¢/phút) HAPPY TALK 5.5 (¢/phút)

PHỤC VỤ 24/24 P: 770.220.3037 P: 770.220.3047 C: 404.210.6280 Khu chợ Hòa Bình - Kế bên ABC Chuyển Tiền cho tất cả dịch vụ in ấn. Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English) ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE Toll Free: 877.269.7449 16 4897 Buford Hwy. Ste. 202 Chamblee, GA 30341

NHẬN IN

FULL COLOR


VAÊN PHOØNG LUAÄT SÖ

PHAÏM TAÁN QUYEÀN 5039 N. 19th Ave. Ste. 6, Phoenix, AZ 85015

NHIEÀU NAÊM KINH NGHIEÄM VEÀ PHAÙP LYÙ. LICENSED IN ARIZONA & NEVADA. CHUÙNG TOÂI BAÛO VEÄ QUYEÀN LÔÏI CHO THAÂN CHUÛ TOÁI ÑA!

THÔNG THẠO TIẾNG VIỆT

CHUYEÂN MOÂN

LUAÄT PHAÙ SAÛN - BANKRUPTCY -CHAPTER 7 &13 Seõ xoùa boû nhieàu moùn nôï Nôï theû tín duïng, caù nhaân Nôï tieäm, cô sôû, beänh vieän - Business Coù theå xoùa boû 2nd Mortgage/Home Equity Line Seõ giöû laïi nhieàu moùn taøi saûn: Nhaø, Xe, Tieäm vaø Tieàn Höu Boång.

LUAÄT TAI NAÏN XE COÄ - PERSONAL INJURY Boài thöôøng toái ña, nhanh choùng - Leä Phí 25% Seõ daønh quyeàn lôïi cuûa thaân chuû ñeán cuøng Vaên Phoøng seõ lo taát caû töø A-Z

LUAÄT GIA ÑÌNH - FAMILY LAW Ly dò xin quyeàn giöõ con, caáp döôõng con Thaân chuû ñöôïc gaëp tröïc tieáp Luaät Sö

LUAÄT TAI NAÏN CÔ SÔÛ - WORKER’S COMP LUAÄT HÔÏP ÑOÀNG - CONTRACT DISPUTES THÖÔNG MAÏI - BUSINESS LITIGATION DI CHUÙC & UÛY THAÙC - WILLS & LIVING TRUSTS

COÙ GIAÙ ÑAËC BIEÄT CHO ÑOÀNG HÖÔNG VIEÄT NAM Phone

Fax

602.218.7296 602.702.5211

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

17


Tin tổng hợp

KHẢ NĂNG PHÒNG THỦ CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM trong vấn đề Biển Đông

Lê Hữu Uy

M

ấy tháng gần đây tình hình vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa rất căng thẳng khi Trung Quốc tỏ ra cứng rắn hơn trong việc đòi chủ quyền hơn 80% biển Đông. Áp lực của Trung Quốc càng ngày càng tăng lên trên vùng biển mà các quốc gia Đông Nam Á đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn nhau như Nam Dương, Miến Điện, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, nặng nề nhất là Việt Nam và Philipine như việc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của PetroVN trong mùa hè vừa qua ngay trong vùng lảnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cũng như việc xâm phạm lảnh hải đặc quyền kinh tế của Philipine. Gần đây nhiều công ty thăm dò dầu khí tuyên bố có những giếng khoang tìm thấy dầu hỏa và khí đốt, Trung Quốc càng tỏ ra hung hãn hơn. Trong một bài xã luận của Global Times là cơ quan truyền thông ngoại vi của đảng cộng sản Trung Quốc viết bằng tiếnh Anh và Hoa ngữ, tờ báo này tố cáo các nước láng giềng của Trung Quốc là đã lợi dụng “đường lối ngoại giao hiếu hoà” của Bắc Kinh để thủ lợi cho riêng mình. Do đó, tờ báo cho rằng: “Nếu không thay đổi thái độ, các nước này sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nghe tiếng đại pháo”, và chính quyền Trung Quốc cũng phải sẳn sàng cho biện pháp “phản công” quân sự, vì đây có thể là biện pháp duy nhất để giải quyết tranh chấp.

Trước thái độ ngang ngược bất chấp luật pháp quốc tế về biển và việc phát triển quốc phòng nhanh chóng của Trung Quốc làm các quốc gia trong vùng đều bày tỏ thái độ lo lắng. Trung Quốc có 3 hạm đội: Hạm Đội Hoàng Hải, hạm đội 18

(Hạm đội của TQ tại biển Đông) Đông Hải và hạm đội Nam Hải (còn gọi là hạm đội Nam Sa). Hạm đội Nam Sa có căn cứ tại đảo Hải Nam được tăng cường thêm nhiều tàu chiến, tàu ngầm hiện đại. Nâng tổng số tàu chiến của hạm đội Nam Sa có đến hơn 60 tàu chiến và tàu ngầm đủ loại trong đó có loại khu trục hạm cao cấp 051C, là loại hiện đại nhất (Trung Quốc có 2 chiếc loại này), lại vừa hạ thũy chiếc hàng không mẩu hạm (Varyag) Trung Quốc tân trang lại và đặt tên là Shi Lang, tên của vị tướng chỉ huy đánh chiếm giành lại đảo Đài Loan từ Bồ Đào Nha hồi thế kỷ 16. Đầu năm nay bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc Đinh Quang Liệt nói rằng Trung Quốc không nên là đại cường duy nhất trên thế giới mà không có tàu sân bay. Hiện Trung Quốc đang đóng thêm 2 tàu sân bay nữa dự trù đưa vào biên chế hải quân nước này trước năm 2015. Các quốc gia trong vùng rất quan ngại trước sức mạnh quân sự đó của Trung Quốc nên cố gắng bằng mọi nổ lực hiện đại hóa quân đội của quốc gia mình. Đặc biệt chú trọng vào lực lượng không quân và hải quân. Đối với VN, trả lời một cuộc phỏng vấn của báo ngoại quốc Bộ Trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh khẳng định: “Đây là việc làm bình thường” phục vụ mục tiêu xây dựng và bảo vệ đất nước. Ông nói thêm: “Vì mục đích xây dựng quân đội mạnh để bảo vệ hòa bình, để ai đó có ý đồ xâm chiếm VN cần để ý đến yếu tố này”. Thái Lan, Singapore, Mã Lai, Nam Dương, Philipine đều mua sắm thêm vũ khí hiện đại hoặc nâng cấp vũ khí đang có. Còn Việt Nam nổ lực hiện đại hóa quân đội như thế nào?

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Các cơ quan truyền thông quốc tế như VOA của Hoa Kỳ, BBC của Anh Quốc, RFI của Pháp đưa tin là Việt Nam gấp rút tăng cường quốc phòng. Các hợp đồng mua vũ khí mới để hiện đại hóa quân đội nhiều tỷ Mỹ Kim của Việt Nam được ký kết từ vài năm qua. Đặc biệt nhất là trong vài tháng gần đây khi ông Nguyễn Tấn Dũng công du đến các quốc gia đồng minh củ của VN (CS) và ngay cả các quốc gia Tây Phương. Hảng thông tấn Agency France-Press, trong bài bình luận phát đi từ Hà Nội, nhận xét các hợp đồng này là nhằm “củng cố tuyên bố chủ quyền chống lại Trung Quốc trong vùng biển Đông” Hãng RFP, trích ý kiến của nhiều nhà phân tích nói rằng, phần lớn trang thiết bị quốc phòng của Việt Nam đã quá củ kỷ nên nước này bỏ ra ngân sách lớn để phát triển hạm đội ngầm của mình, trong khi quan ngại gia tăng về căng thẳng với nước láng giềng khổng lồ trong khu vực có Hoàng Sa và Trường Sa. Hãng tin này trích lời ông Richard Bitzinger, phân tích gia về quốc phòng khu vực tại học viện Quan Hệ Quốc Tế mang tên S. Rajaratman ở Singapore, nói rằng ý tưởng chủ đạo của việc mua vũ khí là “đối chọi lại với việc tăng cường quân sự mà Trung Quốc đang tiến hành tại Biển Đông”. Ông Peter Abigail, Giám đốc viện Chính sách Chiến lược Australia, thì được trích lời nhận định rằng quyết định của Việt Nam không gây ngạc nhiên vì lâu nay nước này bày tỏ quan ngại về môi trường hàng hải, “đặc biệt ở vùng Biển Đông”. Tờ nhật báo South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông thì đánh giá rằng “Trung Quốc đang đối diện khả năng có đối thủ mới trong sức mạnh tàu ngầm tại Biển Đông” và coi đây là dấu hiệu phản ảnh quan ngại của cả khu vực trước tiến trình củng cố hải quân của Bắc Kinh. CS Việt Nam tăng cường quốc phòng trên 2 mặt: Hiện đại hóa quân đội để gia tăng khả năng phòng thủ được hữu hiệu. Mặt khác ký kết các thỏa hiệp liên quan đến quốc phòng với các quốc gia trong vùng như Nhật Bản, Philipine, Singapore, Ấn Độ, Nga và ngay cả Hoa Kỳ.

hải quân, lấy tên là Lý Thái Tổ và Đinh Tiên Hoàng, là thế hệ tàu mới nhất của nhà máy Zelenodolsk. Gepard 3.9 có khả năng tác chiến với tàu ngầm và tàu chiến, đồng thời tiêu diệt các mục tiêu trên không. Vũ khí trang bị gồm: Hệ thống tên lửa chống hạm Uran-E với 4 bệ phóng với 16 tên lửa chống hạm Kh-35E . Một pháo 76.2 mm AK-176M ở mủi tàu để tác chiến mục tiêu trên mặt nước, mặt đất và máy bay bay thấp, có tốc độ bắn 60-120 phát mỗi phút, tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 15 km và ở độ cao 11.5 km. Ba hệ thống tên lửa phòng không cao tốc Palma có hệ thống điều khiển Mistral, và 2 súng máy 14.5 mm. Hai hệ thống phóng lôi x hai ống phóng 533 mm và một bệ phóng có 12 ống phóng bom phản lực chống ngầm RBU-6000. Đuôi tàu có sân đáp cho 2 chiếc trực thăng Ka-28 ASW.Tàu dài 102 m, lượng giản nước 2.100 tấn, tốc độ 28 hải lý giờ. Công nghệ tàng hình (Sealth Technology) được áp dụng giúp tàu này hiện diện tối thiểu trên màn hình rada của đối phương. - 4 tàu Svettlyat, Phiên bản 10412 của Nga, trang bị pháo, hỏa tiển chống hạm và hỏa tiển phòng không. 2 chiếc vừa tiếp nhận mang số hiệu HQ-261 và HQ-263, còn 2 chiếc khác được chuyển giao vào năm tới; - 4 tàu hỏa tiển Tarantul I,

I . HIỆN ĐẠI HÓA QUÂN ĐỘI: A. HẢI QUÂN: 1- Lực lượng tàu chiến của Việt Nam: -Khu trục hạm Gepard 3.9, (Chiến hạm Tarantul-1) Là tàu được xếp vào loại chủ lực của hải quân VN, tàu trang bị tên lửa chống hạm SS-N-22, có khả năng tấn công các khu trục hạm hiện đại, các mục tiêu xa ngoài 200 hải lý với tốc độ lớn; - 2 tàu tuần tiểu nhẹ BPS-500; - 5 chiếc lớp Petya-3. - 2 tàu siêu tốc Molnya,

(Khu trục hạm Gepard 3.9) VN mua của Nga 2 chiến hạm Gepard 3.9 làm chủ lực cho

Lớp Project 12418 mua của Nga. Trọng tải 364 tấn, trang bị 1 pháo, 8 tên lửa chống hạm, 16 tên lửa phòng không. Tốc độ khá nhanh 35 hải lý/giờ. Có khả năng tấn công các tàu tuần tra, tàu hộ tống và mục tiêu trên không. Hải

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

19


(Khu trục hạm Sigma) (Chiến hạm siêu tốc Molnya) quân VN đã khởi công lắp đặt cơ xưởng đóng tàu hạng Molnya dưới sự giám sát về chuyên môn và kỷ thuật của các kỷ sư từ viện thiết kế hàng hải trung ương Almez ở St Petersburg và nhà máy đóng tàu Vympel. Hợp đồng chuyển giao phụ tùng và linh kiện cho VN đóng 6 tàu tên lửa loại này có tổng trị giá là 30 triệu MK, thực hiện trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2016.

đại, được trang bị vũ khí gồm 4 bệ phóng tên lửa chống hạm MM40 Block2, hai bệ phóng tên lửa phòng không có điều khiển Mistral, một khẩu pháo 76 mm, hai đại bác 20 mm cùng nhiều ngư lôi chống ngầm. Tàu dài 91 m, chiều rộng 13 m, lượng giản nước 1692 tấn, tốc độ 28 hải lý giờ, tầm hoạt động 3.600 hải lý (6.000 km). Công nghệ Sewalth Technology cũng được sử dụng, có thể làm mất dấu trên màn hình rada của địch. 2. Tàu ngầm,

- Tàu tuần tra TT400TP,

(Tàu ngầm hiện đại Kilo 636) (Chiến hạm TT400TP) Hải quân Việt Nam vừa thành công trong việc đóng một tàu chiến loại TT400TP do Nga chuyển nhượng công nghệ, trang bị hỏa lực gồm 1 pháo, tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không, nhưng theo bản tin không nói rỏ chi tiết về trang bị hỏa lực như thế nào. Tàu dài 54.16 mét, rộng 9.16 mét, tốc độ 32 hải lý/giờ, trọng tải 400 tấn. Có khả năng tấn công các tàu đổ bộ, tàu hộ tống, bảo vệ căn cứ, làm nhiệm vụ tuần tra và bảo vệ tàu dân sự. Có thể hoạt động liên tục 30 ngày đêm trên biển, dù có gió mạnh đến cấp 10 và sóng cấp 8 cũng như có tầm hoạt động xa đến 2.500 hải lý. Loại tàu này hải quân VN sẽ đóng thêm 4 chiếc nữa trong 2 năm tới, theo hợp đồng chuyển giao công nghệ giửa 2 quốc gia. - Khu trục hạm Sigma, Tháng 10 vừa qua, VN ký hợp đồng mua 4 tàu chiến loại Sigma của Hà Lan, 2 chiếc đóng tại Hà Lan với giá 1 tỷ MK mỗi chiếc, và 2 chiếc khác được đóng tại Việt Nam để giá thành thấp hơn. Tàu chiến Sigma là loại rất hiện 20

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Tàu ngầm là lực lượng rất quan trọng của hải quân, năm 1997 hải quân VN có 2 tàu ngầm hạng nhẹ loại Yuko mua của Bắc Hàn. Năm 2007, VN đặt mua của Nga 6 tàu ngầm hiện đại loại Kilo 636, trị giá hợp đồng lên đến 1.8 tỷ MK, sẽ chuyển giao chiếc đầu tiên vào năm tới, sau đó mỗi năm giao một chiếc. Theo hợp đồng thì Nga sẽ giúp xây dựng căn cứ tàu ngầm, bảo trì, huấn luyện hoa tiêu và thũy thủ đoàn cho hạm đội tàu ngầm này. Tàu ngầm lớp Kilo 636 có thể dùng để chống tàu ngầm cũng như tàu chiến thông thường và trong hoạt động tuần tra kể cả trong vùng biển cạn. Đặc biệt khi tàu hoạt động ít phát ra tiếng động nhất thế giới. Thũy thủ đoàn có 57 người.Trọng tải 2.300 tấn, đạt độ sâu 350 mét, tầm hoạt động 6.000 hải lý, trang bị hỏa tiển Club-S rất hiện đại và các ống phóng ngư lôi 533 mm (Trung Quốc có 12 chiếc loại Kilo 636, và Nga có 16 chiếc loại này). Năm 2010, VN có thương lượng với Serbia để mua hạm đội tàu ngầm củ của Serbia nhưng không thành vì tất cả Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


hạm đội đều được bán cho Ai Cập. Công nghệ đóng tàu hiện nay của Việt Nam với sự hợp tác của Ba Lan, Thụy Điển, Hà Lan, Nga, và có hàng ngàn kỷ sư chuyên ngành đóng tàu biển người Việt du học tại các nước này nên VN đã đóng thành công và cho hạ thũy các tàu hàng có trọng tải lớn đến 20.000 tấn. VN cũng biết rằng muốn mạnh để bảo vệ tổ quốc là phải phát triển lực lượng hải quân, vì vị trí đặc biệt lảnh thổ của VN mỏng, chạy dài theo bờ biển Đông đến hơn 2.000 km và có vùng lảnh hải rộng lớn. Trong lịch sữ thế giới, ngay từ thời La Mã đến các thế kỷ 16-18, thời Đệ I & II Thế chiến và cho đến ngày nay các quốc gia hùng mạnh đều có lực lượng tàu chiến hùng mạnh. Do đó VN cũng đang từng bước xây dựng lực lượng hải quân theo đà phát triển kinh tế của nước mình, mặc dù VN không có tham vọng trở thành cường quốc quân sự nhưng ít ra cũng có khả năng để tự bảo vệ. B. KHÔNG QUÂN: Lực lượng không quân VN được xem là lạc hậu, với một số vận tải cơ và trực thăng thời chiến tranh lạnh. Chiến đấu cơ có 125 chiếc Mig-21 ngày nay được xem là loại lổi thời. Tuy nhiên Ấn Độ có thỏa hiệp giúp VN hiện đại hóa quân đội nên Ấn độ sẽ giúp nâng cấp số chiến đấu cơ này.

Để tăng cường thêm khả năng phòng thủ bờ biển, VN mua 6 phi cơ đa dụng DHC-6 Twin Otter Series 400 để tuần tra biển của Canada.

(Phi cơ tuần tra biển DHC-6) Năm ngoái, VN mua 3 máy bay tuần duyên EADS-CASA C212 Series 400 từ Tây Ban Nha và một hệ thống rada trên không MSS 6000 của Thụy Điển. Mua 4 hệ thống rada Kolchuga của Ukraine cũng trong năm ngoái, tổng trị giá 4 hệ thống rada này là 108 triệu MK. Mỗi hệ thống gồm 3 thiết bị quét có thể bao quát 32 mục tiêu trên không, đất liền và trên biển. C. HIỆN ĐẠI HÓA CÁC QUÂN CHỦNG TRÊN BỘ: Ngoài việc gấp rút hiện đại hóa hải quân và không quân, VN cũng chú trọng đến Bộ Binh và các Quân Chủng khác trên bộ. 1.- Về bộ binh, quân đội nhân dân duy trì khoảng 600.000 quân chủ lực, và khoảng 3.000.000 quân trừ bị. Từ đầu năm 2010, các cán binh phục viên (lực lượng trừ bị tại gia) đều được gọi trở lại các Trung tâm Huấn luyện để tập huấn 1 tháng. 2.-. Bộ Đội Tên Lửa phòng thủ duyên hải:

(Chiến đấu cơ SU-30MK2) Nhằm mục đích hổ trợ cho lực lượng hải quân, VN có hợp đồng mua 20 chiến đấu cơ hiện đại Sukhoi SU-30MK2 của Nga, trị giá mỗi chiếc 50 triệu MK. Không quân VN đã tiếp nhận 8 chiếc, số còn lại sẽ giao vào cuối năm 2011. SU-30MK2 là phiên bản nâng cấp của loại SU-27UB Flancker hai chổ ngồi, có thể được trang bị tên lửa siêu âm Brahmos để tiêu diệt tàu chiến và đối với mục tiêu mặt đất. Việt Nam cũng chú ý đến loại phi cơ tàng hình SU-50, loại này còn đang thử nghiệm có thế đến vài ba năm nữa mới sản xuất rộng lớn. Điều đó cho thấy quân đội VN muốn cho thế giới biết rằng VN cũng có sở hữu các loại vũ khí hiện đại nhất.

(Hỏa tiển phòng thủ duyên hải Bastion)

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

21


Bộ đội này mới thành lập gần đây trang bị tên lửa Bastion phòng thủ bờ biển chống tàu chiến. Theo các chuyên viên quân sự thì cho rằng đơn vị tên lửa Bastion đặt tại Quân Khu 5 (Đà Nẳng). VN có 2 hệ thống tên lửa này, mỗi hệ thống gồm 4 xe mang ống phóng tự hành K-340P (mỗi xe mang 2 ống phóng TPS chứa đạn tên lửa), 2 xe điều khiển K380P MBU (trọng tải 25 tấn trên khung xe MZKT- 65273) có thể chuẩn bị chiến đấu chỉ trong 3-4 phút. 4 xe chở đạn K-342P TZM (trên khung xe MZKT-7930) được trang bị cần cẩu có trọng tải 5.9 tấn dùng để tiếp đạn cho xe K-340P và các thiết bị hổ trợ kỷ thuật khác. VN đã đặt mua của Nga thêm một số nữa nhưng số lượng không được công bố. Trong hợp đồng Nga sẽ giao thêm 2 hệ thống tên lửa loại này vào năm tới. Báo công nghệ quốc phòng Nga nói rằng hệ thống Bastion là “thành tựu” của công nghiệp sản xuất tên lửa của Nga, có khả năng tiêu diệt các loại chiến hạm từ tàu đổ bộ, tàu vận tải yểm trợ, cụm tàu chiến và máy bay thuộc nhóm tấn công, cũng như diệt hạm tàu đơn lẻ ở cự ly 300 km. Loại hỏa tiển này có thể phòng thủ bờ biển dài 600 km. 3. Bộ đội Phòng Không,

(Hỏa tiển Brahmos) loại mới Extra này. Có tin là để phòng thủ Trường Sa. Website của Cơ quan Công nghệ hàng không Israel (IAI) cho biết loại tên lửa này có tầm bắn 150 km, mang đầu đạn 125 kg, có độ chính xác sai lệch mục tiêu chưa tới 10 m, trị giá hợp đồng không được tiết lộ.

(Hỏa tiển phòng không S300-PMU-1) Quân chủng này vừa trang bị hệ thống tên lửa đời mới S300 PMU-1, là loại hiện đại dùng để đánh chặn tên lửa tấn công của địch, các chuyên viên vũ khí so sánh nó tương đương với loại tên lửa Patriot của Hoa Kỳ, có khả năng tiêu diệt phi cơ lẩn tên lửa đối phương và có thể tấn công nhiều mục tiêu tại nhiều cao độ khác nhau. Tên lửa S300-PMU-1, quân đội VN đang sở hữu 2 hệ thống gồm 12 ống phóng và hơn 60 tên lửa định vị bằng rada, VN cũng đã đặt mua thêm loại tên lửa này nhưng số lượng không được tiết lộ.

(Hỏa tiển đạn đạo Extra) Theo ông Robert Karniol cây viết có tiếng về các vấn đề quân sự trong khu vực là VN hiện đang đàm phán với Bắc Hàn để hiện đại hóa các tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud sau khi đã mua một số lượng không xác định loại tên lửa đất đối đất này. 4.- Thiết Giáp, (Hình 18, Tank T-55)

3. Bộ đội tên lửa đạn đạo: Trong tháng 10 vừa qua, báo chí Ấn Độ loan tin VN cũng có thương thảo hợp đồng mua nhiều tên lửa siêu âm Brahmos của Ấn Độ. Loại tên lửa này có thể đặt trên xe, hoặc trang bị cho tàu chiến và cho máy bay hiện đại SU-30 MK2. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ. Đồng thời VN cũng thương thảo với Israel mua nhiều tên lửa Extra là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, có thể dùng ống phóng cố định hoặc gắn trên xe ghép từng 4 ống một để tăng cường cho các đơn vị tên lửa

22

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


VN cũng đang đề nghị nhờ Israel nâng cấp vài trăm chiến xa T-55. 5.- Pháo Binh,

ASEAN hãy đoàn kết để đương đầu với chính sách bành trướng ra Biển, đe dọa an ninh đường hàng hải quốc tế qua eo biển Malaca và Đông Hải của Trung Quốc. Đối với VN và một số các quốc gia khác thì chủ quyền biển đảo bị xâm phạm. Trước sự kiện này, nhân chuyến thăm Nga của Thủ Tướng CSVN đã ký hợp đồng mua vũ khí khổng lồ mà các bình luận viên cho rằng để đối phó với ảnh hưởng và vị thế ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Các kênh chính thống của VN đều bác bỏ nhận định ấy, nói rằng VN chỉ củng cố quốc phòng để tự vệ và bảo vệ chủ quyền mà thôi.

(Đại pháo 130mm) Quân chủng Pháo Binh cũng được Ấn Độ giúp nâng cấp các loại đại pháo 130 mm và 155 mm. Việt Nam cùng Ấn Độ đang ngắm nghé loại đại bác 155 mm loại mới của công ty ST. Enginnering của Singarpore .

Tổ chức nghiên cứu Jamestown Foundation tại Washington vừa đăng bài của tác giả Stephen Blank. Bài báo nhận định đối với Hà Nội việc mua vũ khí khổng lồ của Nga vừa qua không chỉ đơn giản tăng cơ số máy bay, tàu ngầm. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển khả năng quốc phòng của Việt Nam, nhưng cũng là dấu hiệu đáng quan tâm cho thấy Hà Nội đang muốn củng cố lại quan hệ với Moscow để đối trọng với Bắc Kinh. Đối với Hoa Kỳ, VN cũng muốn Mỹ can thiệp vào vấn đề Biển Đông vì chỉ có Hoa Kỳ mới có khả năng đương đầu với lực lượng hải quân Trung Quốc. Mặc dù VN tận sức hiện đại lực lượng không quân và hải quân nhưng so với Trung Quốc thì còn quá yếu ớt. Kỷ nghệ quốc phòng của Trung Quốc cao, khả năng tự sản xuất rất lớn còn mua sắm thêm vũ khí mới của các nước khác. Theo cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu thì tất cả lực lượng hải quân của các nước Đông Nam Á cộng lại cũng không thể chống lại với Trung Quốc, ngay cả hải quân của Ấn Độ hay của Nhật Bản.

(Đại pháo loại mới của Singarpore) II . HỢP TÁC QUỐC PHÒNG VỚI CÁC QUỐC GIA LÂN BANG: Tháng 9 và 10/2011 vừa qua, cấp lảnh đạo CSVN ký một số thỏa hiệp quốc phòng với Phillipine, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ… như thiết lập đường dây nóng giửa các lực lượng hải quân, trao đổi thông tin, cứu trợ trên biển và hợp tác quốc phòng … Chính sách Trung Quốc chủ trương giải quyết tranh chấp vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa bằng cách đối thoại song phương có ý đồ bẻ gảy từng chiếc đủa trong bó đủa ASEAN. Philipine là quốc gia mạnh dạn lên tiếng phản đối Trung Quốc, và mới đây là Nhật Bản hô hào khối

(Chiến hạm Kongo) Dù Nhật Bản có công nghệ quốc phòng khá cao, tự đóng tàu lớp Kongo, một trong những tàu khu trục hiện đại nhất châu Á dựa vào thiết kế tàu lớp Arleigh Burke của Mỹ, và chế tạo máy bay tiêm kích Mitsubishi F-2 là loại máy bay tiêm kích F-16 của Mỹ theo giấy phép chuyển giao công nghệ giửa Mỹ và Nhật.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

23


khi Hoa Kỳ và Nga có quyền lợi khác nhau tại VN. Hơn nữa các quốc gia trong vùng như Singapore và Thái Lan tỏ ra quan ngại khi Hoa Kỳ giúp VN có khả năng quốc phòng vượt trội hơn các nước trong khu vực. Và theo cái nhìn của VN chơi với Mỹ “hơi khó” vì luôn kèm theo vài điều kiện như vấn đề nhân quyền làm họ lo ngại quyền lực cai trị của họ có cơ hội bị lung lay. Chính vì vậy mà Ấn Độ mới là quốc gia thích hợp để VN hợp tác chặc chẻ trên nhiều lảnh vực Kinh Tế, Ngoại giao, Quốc Phòng, ngoại trừ về mặt Chính Trị. (Máy bay tiêm kích Mitsubishi F-2) Bà Hallary ngoại trưởng Hoa Kỳ có tuyên bố Mỹ có quyền lợi quốc gia trên Biển Đông. Khi trả lời cuộc phỏng vấn của BBC, Tiến sĩ Mark Valancia làm việc cho văn phòng nghiên cứu quốc gia về châu Á của Mỹ: BBC: “Ngay tại Philipine, chính giới đã từng yêu cầu Mỹ nói rõ có bảo vệ Philipine hay không nếu có xung đột tại vùng đảo tranh chấp. Kết quả đến nay không có câu trả lời rỏ rệt?

Về mặt vũ khí, Ấn Độ và VN có điểm tương đồng là sử dụng nhiều loại vũ khí và chiến cụ giống nhau. Nên Ấn Độ dễ dàng giúp VN nâng cấp kho vũ khí của mình, huấn luyện chuyên viên quân sự trong các ngành sử dụng kỷ thuật cao. Giúp xây dựng xưởng sửa chửa tàu chiến. Ngược lại VN cho hải quân Ấn cập bến các quân cảng của mình và nhận giúp sửa chửa tàu chiến cho hải quân Ấn. Việt Nam hoang nghênh chính sách “hướng về Biển Đông” của Ấn Độ, và Ấn Độ xem VN như tiền đồn ngăn cản Trung Quốc bành trướng thế lực sang Ấn Độ Dương. Điều này cũng phù hợp với chính sách ngoại giao của các nước Tây Phương là trao cho quốc gia có tiềm lực kinh tế và quân sự đang lên, hùng mạnh và đông dân đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Trung Quốc vai trò lảnh đạo khu vực Nam Á và Đông Nam Á châu.

TS Mark Valencia: “Đúng vậy, Mỹ nói là sẽ cung cấp thiết bị, bán vũ khí, có thể là tin tình báo, rồi đào tạo. Nhưng Mỹ không cam kết gởi quân đội. Lý do là vì các tuyên bố chủ quyền trái ngược nhau không thật sự có ý nghĩa với Mỹ. Điều có ý nghĩa với họ là “tự do đi lại”. Tôi dùng chữ “cái gọi là” với ý nghĩa rằng cái cụm từ “tự do đi lại” là theo cách diễn giải của Mỹ, một cách diễn giải gần như mang tính tuyệt đối. Nếu Trung Quốc bắt đầu can thiệp theo cách mà Mỹ xem là xâm phạm tự do đi lại, thì Mỹ có thể sẽ có hành động. Nhưng điều đó khác với việc đòi hỏi của một nước về một hòn đảo nào đó. BBC: “Một số người VN mong muốn VN làm đồng minh với Mỹ hay Ấn Độ để đối chọi Trung Quốc ở Biển Đông, ông nghĩ thế nào ? TS Mark Valencia: “Đây là câu hỏi khó, sẽ tốt hơn nếu VN và Trung Quốc tự giải quyết với nhau. Nếu VN lại chơi “lá bài Mỹ” Trung Quốc sẽ nuôi cảm giác giận dữ. Người ta cần nghĩ về lâu dài, VN vẫn sẽ phải sống với Trung Quốc. Vì thế, theo tôi, sẽ tốt hơn nếu VN giải quyết vấn đề trực tiếp với Trung Quốc, hơn là chơi “lá bài Mỹ”. Quan điểm của TS Mark Valencian là một trong những lý do làm cho VN chưa thể đến gần hơn với Hoa Kỳ. Vài lý do khác cũng là một trở ngại của chủ trương lôi kéo nhiều cường quốc vào Biển Đông “không thuận buồm xuôi gió” 24

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

(Chiến hạm hiện đại của Ấn Độ) Chính sánh tăng cường khả năng quốc phòng và bắt tay với nhiều cường quốc của CSVN để đối trọng áp lực của người láng giềng khổng lồ luôn tìm cách xâm lấn, chuyên gia Dương Hy Vũ Lu của Trung Quốc tố cáo rằng chính sách đó của VN luôn luôn lôi kéo Nga và Mỹ vào tranh chấp Biển Đông; và không chỉ hai nước này mà càng nhiều nước lớn càng tốt nhằm kiềm chế Trung Quốc. Ông Dương nói trên CCTV: “VN có thể ngăn cản được các quốc gia lân cận khác ở Biển Đông, nhưng đã quá tự phụ nếu cho rằng có thể cản bước Trung Quốc”.

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


ngọn lửa âm ỉ trong nước. Nếu tính sai một nước cờ liệu Trung Quốc có lặp lại trang lịch sử của thế kỷ 19 không? Trung Quốc lại bị các cường quốc xâu xé thành từng mảng. Ý kiến của một chuyên gia Đài Loan về vấn đề Á Châu thì việc phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc tự nó đã là một sự phòng thủ rồi.

(Hình Submarine of China) Theo giáo sư Cartyle Thayer chuyên gia về VN của Australia nhận định việc mua vũ khí là nhằm phản ứng trước công cuộc hiện đại hóa quân lực trong vùng, đặc biệt là Trung Quốc: “VN không thể đối đầu với Trung Quốc trong cuộc xung đột, nhưng điều VN có thể làm là khiến Trung Quốc phải trả giá đắc nếu tiến vào hải phận. VN cần bảo vệ dầu và khí đốt. Sau năm 2020, họ hy vọng hơn 50% GDP là nhờ vào kinh tế biển. Vì thế VN có quyền lợi quốc gia là phải bảo vệ chủ quyền”. Tiến sĩ Richard Weitz giám đốc viện nghiên cứu quốc phòng Hudson Washington DC đưa ra nhận xét ví von là VN áp dụng chiến lược “xù lông nhiếm”, tức là dương oai nhưng không làm tổn hại đến Trung Quốc nhằm tránh cuộc chạy đua vũ trang. Và Việt Nam có cả chiến lược cân bằng quyền lực từ bên ngoài nữa. Trung quốc khó có thể đánh chiếm VN vì vô cớ mà tấn công một quốc gia là thành viên của Liên Hiệp Quốc thì quốc tế sẽ can thiệp, đặc biệt là Hoa Kỳ và các cường quốc tây phương. Nhưng Trung Quốc có thể tạo một lý do nào đó để đánh chiếm thêm một vài đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa để xác định chủ quyền của mình, đó là điều mà Trung Quốc có thể làm. Nhìn lại trong vài ba thập niên qua Trung Quốc lấn chiếm dần khi có cơ hội, đó là chủ trương Hán hóa từng bước đã có từ ngàn xưa. Nhưng muốn đánh VN Trung Quốc phải cân nhắc giửa cái lợi và cái hại, lợi gì và hại gì? Món mồi VN béo bở nhưng không phải dể nuốt, trong lịch sử VN đã từng chiến thắng với các đối thủ không hề cân xứng. VN không thể đương đầu với Trung Quốc bằng quân sự, nhưng đánh VN Trung Quốc phải trả giá đắt, không chỉ về mặt quân sự mà còn làm cho tất cả các quốc gia lân bang đều phải liên minh với Hoa Kỳ để đối chọi lại. Cái thế Trung Quốc bị Hoa Kỳ và Tây Phương bao vây rất rỏ ràng, phía bắc là Nga, phía tây là Liên Minh NATO, phía đông là Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan, Phía Nam thì có Ấn Độ và khối ASEAN. Chưa kể việc đối nội có nhiều dấu hiệu bất ổn, Tây Tạng, Tân Cương và phong trào đòi dân chủ đang là

Theo hảng tin Nhật Bản Kyodo mới đây dẫn lời ông Tea Banh Bộ Trưởng Quốc Phòng Campuchia, thì Trung Quốc viện trợ cũng như cho Campuchia vay nhiều triệu mỹ kim mua vũ khí để hiện đại hóa quân đội, nên quốc gia này xích lại gần Trung Quốc hơn. Phnom Penh công khai tuyên bố ủng hộ chính sách của Trung Quốc trong nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, thí dụ chủ trương không quốc tế hóa vấn đề Biển Đông do Trung Quốc đề xướng. Việc thứ hai là Tướng Tư Lịnh Hải Quân Đài Loan bất ngờ tuyên bố: “Nếu xảy ra xung đột bằng quân sự giửa Đại Lục và Philipine thì quân đội Đài Loan đóng ở Thái Bình Dương sẽ ra tay trợ giúp quân đội của Đại Lục”, lảnh đạo hải quân Đài Loan tướng Doãn Thịnh Tiên khẳng định. Ông cũng cho rằng, trước tình hình này, Đại Lục cần kêu gọi lực lượng quân đội của cả Đài Loan và Trung Quốc cùng bảo vệ “tài sản chung của tổ tiên”. Và với những gì mà cha anh họ để lại, không chỉ quân giải phóng của Trung Quốc mà của cả Quân đội Đài Loan cũng đều phải có trách nhiệm. Cũng theo nguồn tin trên thì các căn cứ hải quân của Đài Loan trong vùng biển Thái Bình Dương sẽ tiếp tế nhiên liệu, nước và thực phẩm cho quân đội Trung Quốc khi có chiến tranh xảy ra. Hiện Đài Loan có chủ quyền một số đảo trong vùng Trường Sa, gồm cả một đảo lớn nhất trong quần đảo này. Đảo dài khoảng 6 km, rộng gần 3 km, có căn cứ quân sự lớn và một phi trường cho phi cơ hạng trung bình do quân đội Nhật Bản xây dựng thời 1939-1945. Khi Thế Chiến II chấm dứt, quân đội Đồng Minh trao hòn đảo này cho Trung Hoa mà không trao lại cho Việt Nam. Lời tuyên bố của Tư Lịnh hải quân Đài Loan vừa qua làm Hoa Kỳ phải cân nhắc lại chiến lược của mình tại vùng châu Á và Biển Đông. Về phía VN thì việc phòng thủ Biển Đông càng khó khăn hơn. Có thể vì thế mà cảng Cam Ranh trước đây VN nói rằng chỉ dùng vào việc thương mại, nhưng bây giờ thì tuyên bố tàu chiến của các nước đều có thể ghé cảng này. Nga và Hoa Kỳ là hai nước có triển vọng sử dụng cảng Cam Ranh làm căn cứ hải quân. Theo nhiều quan sát viên cho rằng Hoa Kỳ có khả năng hơn trong việc sử dụng cảng Cam Ranh cho hạm đội thứ 7 như thời chiến tranh lạnh trước đây. Hôm 09 tháng 11/2011, nhân dịp hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ George Washington ghé thăm cảng Hồng Kông, Phó Đô Đốc Scott Swift phát biểu với báo chí là ông không lo ngại có cuộc xung đột lớn tại châu Á, nhưng các sự cố nhỏ xảy ra tại một số nơi như Biển Đông, lại có thể dẫn đến những hậu quả khó có thể lường trước được. Hàng không mẫu hạm George Washington ghé thăm cảng Hồng Kông trong bối cảnh Hoa Kỳ khẳng định tầm quan trọng chiến lược của châu Á trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

25


Chính sách phòng thủ của CS Việt Nam có hiệu quả không cũng còn tùy thuộc nhiều vào sự khôn khéo của cấp lảnh đạo Việt Nam trong vấn đề đối phó với “người anh em to lớn nhưng xấu bụng” luôn tìm cách thôn tính VN? CSVN có chính sách đối nội thực tiển và hữu hiệu để tập hợp mọi tiềm năng của dân tộc trong việc cứu nguy đất nước trước hiểm họa của giặc phương Bắc không? Và cách tính toán trong mưu đồ bành trướng ra Biển của Bắc Kinh cũng là một yếu tố rất quan trọng. Lê Hữu Uy

(Hình hàng không mẫu hạm George Washington của Hoa Kỳ)

Ghi chú: Tài liệu tổng hợp từ các trang web: www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/ www.viet.rfi.rf/viet-nam www.voanews.com/vietnamese/news Hình ảnh sưu tập từ Google.com

GREAT SITES FOR

ONLINE SHOPPING www.autosplash.com

Best for car rental deals. This site helps you save in three ways: It searches multiple vendors to find your best rental option, digs for coupons, and monitors offering and rebooks you if prices drop.

www.minimus.biz

Best for avoiding airport snags. Shop here and you will never lose your shampoo or other essentials at airport security again. It’s a purveyor of all things tiny. The usual suspects are here, plus tiny rolls of toilet paper, organic shampoo, and travelsize games.

www.room77.com

Best for finding the best hotel room. Never get stuck next to the elevator again! This site covers more than 500,000 hotel rooms in 29 U.S. cities plus London, Montreal, and Vancouver. Find a spacious corner room or an awesome view.

26

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Nghe TNT Radio Mieãn Phí www.tntarizona.com

Phaùt Thanh Baèng Vieät Ngöõ

24/24

CHÖÔNG TRÌNH PHONG PHUÙ | ÑA DAÏNG & GIAØU BAÛN SAÉC |TIN TÖÙC | SÖÏ KIEÄN | THOÂNG BAÙO

CENTER TNT CÒN LÀ ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC CHO CÁC TRUNG TÂM DƯỢC THẢO, LUNEX TELECOM, VÀ THÚY NGA Tại đây còn có bán nhiều loại thuốc dược thảo của DYS Cảnh Thiên, Sửa Ong Chúa 63 & 63.1 của công ty Nutrition Depot, BS Nguyễn Quang Hiện, BS Phạm Hoàng Trung, BS Thomas Trọng Võ, thuốc dán Bình Minh, Univera cùng nhiều dược phẩm khác. Đại lý bán phim bộ gốc của Hàn Quốc, đã được lòng tiếng Việt tại Hoa Kỳ. Giá đặc biệt $25/bộ, mua 4 bộ tặng 1 bộ.Đại lý bán CD/DVD của Trung Tâm Thúy Nga.

2

Nhận chuyển hàng về Việt Nam, bảo đảm, an toàn, nhanh chóng. Hàng giao tận nhà hoặc nhận tại phi trường. Giá rẻ hơn các nơi khác.

.9

TNT AZ Radio

2013A West Bethany Home | Phoenix, AZ 85015 602-335-8888 |email: info@tntarizona.com | www.tntarizona.com info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

27


g n ỡ ư l ỹ k m â t g n n ậ ă t h c g i n ả à h . h p g n á n i ẹ ă g r h g N n m ề ệ i i n h g o kinh n miễn phí ch o ả h k m Tha 28

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


HONSEN AIR CONDITIONING INC

H

IG

H Q U A LI

STALL IN

WARRAN T

ALL N E ON

W

Y

TY

Haõy tieän nghi hoùa caên nhaø hay cô

FREE

5 YRS LABOR & 10 YEARS PART

sôû thöông maïi cuûa quyù vò vôùi heä thoáng maùy ñieàu hoaø khoâng khí cuûa HONSEN AIR CONDIGIONING INC.

REBATE UP TO

ÑÒNH GIAÙ MIEÃN PHÍ

WITH ELIGIBLE PRODUCTS

$1,200

10% Giaù reõ hôn caùc cty khaùc TRAÛ LAÏI hôn $1,200 cho saûn phaåm theo ñieàu kieän

HONSEN AIR CONDITIONING INC.

NO INTEREST 12 MONTHS SAME AS CASH

KEVIN HONSEN NGUYEN

602.690.0588

FAMILY OWNED & OPERATED LIC# ROC 201661 L39COM

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

LIC# ROC 201662C39R

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

29


PHỞ

* TÔM BÒ NHÚNG DẤM * BÒ BÍA * CANH CHUA CHAY * BÚN MẮM * BÚN BÌ CHẢ GIÒ CHAY * BÒ TÁI CHANH * TÔM BÒ NƯỚNG VĨ

NHÀ HÀNG LÝ TƯỞNG CHO NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

DINE IN - TAKE OUT - CATERING * ĐẬU HỦ CHIÊN DÒN * TÔM CHIÊN GIÒN * MỰC CHIÊN GIÒN * CÁ KHO TỘ * CANH CHUA CÁ HOẶC TÔM * LẨU ĐỒ BIỂN * CHUỐI CHIÊN KEM * KEM SẦU RIÊNG * KEM NƯỚC CỐT DỪA * VÀ CÁC LOẠI BOBA VÀ CHÈ.

i ø ô m h n Kí

GIỜ MỞ CỬA

Thứ hai - Thứ năm: 11:00 am đến 9:00 pm Thứ sáu - Thứ bảy: 11:00 am đến 9:30 pm Chúa Nhật đóng cửa.

4920 W. Thunderbird Rd, Suite #110, Glendale, AZ 85305

30

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

(602) 439-2547

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


NHANH CHÓNG - THÀNH TÍN - ĐƯỢC VIỆC

WESTAR TAX SERVICES 4819 N. 35th Ave., Phoenix, AZ 85017

602 - 249 - 2399 ĐINH TỰ CƯỜNG

KHAI THUẾ: CÁ NHÂN - THƯƠNG NHÂN - CÔNG TY - HÙN HẠP Nhận khai thuế cho tất cả tiểu bang khác trên toàn nước Mỹ hành nghề từ 1986

TẠ ƠN CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

Cần Người Vùng Tempe, AZ

Cần gấp người làm việc nhà và có kinh nghiệm giữ trẻ. Có thể về nhà hay ở lại. Xin liên lạc:

(602) 432-7268

Lạy Chúa, lạy cha TRƯƠNG BỬU DIỆP nhân từ, Ngài là bậc thánh ở cạnh đấng cứu thế đầy quyền năng. Nay con xin cãm ơn Cha đã giúp con vư ợt qua mọi khó khăn hiện nay. Con tạ ơn Cha. Đọc những lời nguyện nầy nhiều lần trong một ngày. Đọc liên tiếp 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại nguyện. Xin rao cho những người khác cùng đọc chung.

Xin vui lòng để lại tên và số điện thoại info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

Gia đình Kim Nguyễn & Phú Lê

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

31


Có những tình bạn bền vững mặc dù ít khi gặp gỡ, đi lại và những kẻ “hợp” nhau dù tính tình nhiều chỗ khác biệt. Tân và tôi biết nhau khá lâu, khá thân, tuy mỗi năm gặp nhau không quá hai ba lần. Kiến thức rộng, yêu văn học nghệ thuật, nhưng Tân là một người cực kỳ thực tế, năng nổ, thích giải quyết những tình huống gay go. Nghề anh chọn cũng khác xa con đường của tôi: Luật. Anh làm biện lý một tỉnh lớn taị Arizona. Ít lâu anh từ chức, trở về đời tư, hành nghề tự do và giàu có. Tôi ngạc nhiên khi Tân gọi tôi đi ăn trưa. Anh vào đề ngay, anh muốn tôi đọc một tài liệu khá kín đáo. Theo nguyên tắc, Tân không có quyền đưa cho tôi xem. Tân nói: “Anh đọc đi và giữ kín. Anh viết lách, xem cho biết và giữ làm tài liệu”. Theo lời kể của Tân thì bảy, tám năm trước, một vụ án mạng khủng khiếp, chồng giết vợ, xảy ra trong quận hạt Maricopa. Thủ phạm bị bắt ngay và lãnh án chung thân. Tuy nhiên , người tù chung thân lại chọn cái chết sau một thời gian ngắn mất tự do. Sau đó nhà chức tránh tìm thấy một xấp giấy giấu kỹ trong phòng giam. Một xấp giấy viết bằng tiếng Việt. Và Tân là biện lý gốc Việt, đã được tòa án giao cho trọng trách đúc kết thành tư liệu để thanh toán thật nhanh vụ án này. Tuy là một luật sư nhưng anh rất yêu văn học nghệ thuật. Anh chân thành và nghiêm chỉnh trong cái yêu thích của anh. Anh bảo tôi, thẳng thừng: “Chuyện này có đủ cả, sex, nhà tù, tự tử mà trong giới luật chẳng hiếm hoi gì. Nhưng anh biết, cái thường không đáng ngại bằng cái…rẻ tiền. Chỉ mong anh sẽ đề cao cảnh giác vì mình có thể…ba xu hồi nào không hay…” Những gì Tân đưa, tôi đem về nhà nhẩn nha xem kỹ. Ảnh hai vợ chồng tươi cười trước cưả tiệm ngày khai trương hơn mười năm trước. Một tiệm tạp hoá khá lớn nằm trên một con lộ chính của thành phố. Một ảnh khác, mới hơn, người vợ bị giết: Thiếu phụ trung niên xinh đẹp, tóc xoã, miệng cười. Sau đây là những gì đã được ông Nguyễn (hung thủ) viết ra. Có những lược bỏ vì không liên quan gì đến vụ án mạng. Chẳng hạn đời sống của vợ chồng ông thời gian còn ở Việt Nam. Trước 75, ông là một sĩ quan trong quân đội, có đôi ba truyện ngắn và dăm ba bài thơ đăng báo. Mấy năm đầu cuả đời sống tỵ nạn, ông còn viết lách lai rai. Sau, bỏ hẳn. Bên trong ông Nguyễn, chủ tiệm chạp phô, có một nhà văn.

32

Trung Đạo

Tập Nhật Ký Tôi mua tặng Hồng một bộ body-suit khá đắt tiền gồm đủ corset phần trên và bikini phần dưới, có nẹp, có ren. Màu rất “văm”, đen nhánh. Nàng mở hộp qùa, lôi ra các thứ, rồi vất tung lên: “Tôi không cần những món đồ qủi quái này, tôi không phải loại gái rẻ tiền”.

T

ôi biết người ngoài sẽ suy diễn, như bao vụ án mạng trong đời, Hồng bị giết vì tình hoặc vì tiền. Sự thật cuộc sống vợ chồng giữa Hồng và tôi cũng sóng gió, tình tiền có lúc gây xô xát. Nhưng công bằng mà nói, chúng tôi không đến nỗi gay gắt như nhiều cặp vợ chồng khác. Khi lấy Hồng, tôi biết đó chỉ là một cô gái tỉnh lẻ tầm thường ít học. Tầm thường, nhưng với thân hình mượt mà, một nhan sắc óng ả đậm đà hiếm có. Tôi cũng ý thức ở tuổi bốn mươi mà còn độc thân, vừa mang trách nhiệm của trai thời loạn, vừa đam mê chữ nghĩa; Tôi khó tìm ở Hồng người bạn đời có thể chia sẻ nhiều với nhau. Nhưng tôi đã si mê Hồng rồi lấy nàng làm vợ. Tôi đâu có lưu tâm đến cái tuổi hai mươi cuả nàng. Điều tôi không ngờ và bực bội là sau mấy năm ở Mỹ, Hồng thay đổi qúa nhiều.“Cô gái tỉnh lẻ” không còn nữa. Thay thế vào đó là người đàn bà tuổi 30 rồi 40, ăn mặc theo Âu Mỹ sát mốt, trang điểm đậm đà. Nhưng Hồng vẫn còn phản phất nét mộc mạc tự nhiên. Và Hồng“đong đưa”. Lời xì xầm đến tai tôi. Tôi cho rằng Hồng chỉ “đỏm dáng” và các bà các cô thì mang bệnh đố kỵ kinh niên. Tôi đã bước đến tuổi năm mươi, rồi sáu mươi, tôi không còn khe khắt như những năm còn trẻ. Người ta nói nếu điểm vài giọt ghen tuông thì ly rượu tình càng thêm đậm

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

đà. Tôi không mong muốn cái đậm đà ấy. Phần Hồng, nàng là người đàn bà có máu ghen ghê gớm. Không chỉ ghen với những người phụ nữ xinh đẹp khác mà còn ghen với tất cả những ai mà tôi tiếp xúc vồn vã ân cần. Hồng có thể thiếu một chút thiếu tự tin? Tôi cảm thông và chịu đựng. Và sau mười mấy năm, sức chiụ đựng và lòng cảm thông của tôi có phần mệt mỏi lắm rồi. Tuy nhiên, sau những xô xát vợ chồng vì những điều chẳng đáng khiến tôi có chút ân hận. Đã có lúc tự nhìn tôi: từ một anh hùng chiến trận, hoa mai trắng trên cổ áo, huy chương đầy ngực, bây giờ tôi đã trở

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Nhà hàng

designs by NPDAdesigns.com

PHƯƠNG ĐÔNG h sự. c nh ị l à v o, bá g à n x ọ ồ r t đ bún, sang , , i a ĩ ã r d ng n n, cơm ới, rộ ầ m truyề h p n ư à h m o t t ơ nh bấ hoàn am: c a g N d , t n o ệ a i á n tr túy V tươi. độc đ n t y ợc tâ ầ ậ â ư u c h h t Đ i t • từ trá n phở ón ăn ế ó h m c m i u a ớ iề ợc ph iệt, v • Nh ư b đ c . ặ g uốn v. Đ ịch sự l c , ứ n h ầ t mì, v. oàn. c i đ ạ n i o â l ộ i c h á c đã y đủ c ho cá , tiếp c ầ g t n Đ ệ i ă • oke. đặc b hải ch a á p r i a g ả i c k ớ t • Giá tiệc v có há t u ặ ề đ đ i nhận giờ tố 9 u • Có a and. s B m e ê v i ng đ y có L ả B • Hà ứ i th ĐỊA CHỈ: ng tố ê i R • 7828 N. 19 Th Avenue, Phoenix , AZ 85021 (Góc Tây Nam đường 19th Ave và Northern)

(602) 246-3428

Giờ mở cửa: Sunday- Friday 10:00 AM- 9:00PM | Saturday (9:00AM- 2:00AM)

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

33


thành một anh già, ngày ngày bận bịu vơí những mua bán tạp nham. Căn cứ theo tiêu chuẩn Đông Tây, Hồng qủa là người đàn bà đẹp. Nhưng Hồng không vừa lòng với tước vị “đẹp người” mà mọi người khen ngợi. Mấy lúc gần đây, nàng than vãn bụng nàng nhão, đùi nàng to, chân nàng qúa ngắn. Hồng khắt khe với chính mình. Người đàn bà nào trên tuổi ba mươi mà bụng không xệ và nhão môt tí?! Tôi sẵn sàng chấp nhận và thưởng thức. Nhưng nói đôi chân ngắn và cặp đùi to thì tôi hoàn toàn không chấp nhận, vì nàng có đôi chân tuyệt đẹp. Một người đàn bà Á đông, tuổi bốn mươi, có cặp chân như thế mà còn kêu ca gì nữa. Nhưng tôi không trách vợ. Tôi mua tặng Hồng một bộ body-suit khá đắt tiền gồm đủ corset phần trên và bikini phần dưới, có nẹp, có ren. Màu rất “văm”, đen nhánh. Nàng mở hộp qùa, lôi ra các thứ, rồi vất tung lên: “Tôi không cần những món đồ qủi quái này, tôi không phải loại gái rẻ tiền”. Tôi giận lắm, nhung nghĩ lại, đúng thế. Chỉ aó thun, quần jean cũ, nàng đã sexy qúa

34

rồi. Tôi vô tình làm Hồng tổn thương. Và ngay sau đó, tôi loé lên sự vui mừng vì trong Hồng, người đàn bà trung niên phơi phới này vẫn còn loáng thoáng hình ảnh của “cô gái tỉnh lẻ” ngày nào. Tôi lầm. Trong nhà, nàng mua sắm thừa mứa. Chẳng hạn chuyện tắm táp. Sau cả đời chỉ biết cầm gáo dừa múc nước, Hồng lên Sàigòn và xuýt xoa với cái vòi sen. Qua đến Mỹ laị có nước nóng nước lạnh, bồn tắm. Bây giờ, Hồng xử dụng bồn nước xoáy đủ kiểu. Còn chuyện xe cộ. Hai chân đi bộ lên xe đạp. Xe đạp lên xe gắn máy. Xe gắn máy lên xe hơi. Nàng mê loại xe gồ ghề, trẻ trung như SUV. Hồng chọn cái Toyota Cruiser. Nàng ngồi ngất ngưởng trên xe, một tay lái một tay cầm cell phone nhỏ xíu, thế mới đủ bộ. Hồng lai rai bán nhà, năm thì mười hoạ mới bán được một căn. Cell phone Hồng réo suốt ngày. Tôi bực bội thì nàng gắt lên “Anh ở tiệm suốt ngày, biết gì mà nói, làm ăn phải như thế”. Làm ăn! Đã mười lăm năm tôi làm ăn với tiệm chạp phô này, bán buôn

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

không thiếu một món gì và thu nhập cũng khá. Từ bao gạo đến bao thuốc lá. Từ kim châm đến kim chi. Từ Jasmine tea đến T-shirts... Không ai ngờ rằng, cả người đẹp lẫn xe đẹp đều từ cái tiệm chạp phô này mà ra, ngày ngày có mặt một ông tóc đã bạc và thưa thấy cả da đầu bóng láng. Người đàn ông đã từng hiên ngang ngoài chiến trận, lăm le khẩu súng Colt lũng lẳng bên hông, chẳng khác gì người xưa trong Chinh Phụ Ngâm Khúc“Rượu thôi múa cán Long tuyền/ Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo”. Cái tiệm chạp phô đã đem laị cho chúng tôi đầy đủ vật chất nhưng cũng vô số phiền muộn cay đắng. Dạo này tình hình quốc nội dễ thở hơn. Thỉnh thoảng tôi nửa đùa nửa thật “mình bán nhà về Việt Nam sống đi”. Tôi vẫn ước ao về nước sống laị cuộc đời đơn giản, đạm bạc. Hồng phản đối ngay: “Điên hả?! Tiệm đang phát triển ngon lành mà bán à?!” Và hàng loạt lý do khác để phản bác: Nhà ở Mỹ đang xuống giá, khí hậu Việt Nam nóng nực, đi lại khó khăn, không là trộm

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


cắp thì ruồi muỗi, ăn uống dơ bẩn vân vân.“Nhưng đó là quê hương mình, em ơi”. Hồng thẳng thừng:“Ừ, thì anh về đi, về sống với bọn công an cán bộ”. Nghe nàng nói, tôi buồn. Phải công nhận những điều nàng nói có nhiều điều đúng, nhưng cách nói của nàng quá phũ phàng. Tôi mơ ước có một ngày tôi sẽ chấm dứt cuộc sống bon chen này. Hồng đã trên bốn mươi, tuổi chín mùi cuả người đàn bà về thể xác lẫn tâm hồn. Nhan sắc nàng là đóa hoa mẫu đơn mãn khai, lộng lẫy nồng nàn. Khi mẫu đơn nở hết cỡ, cánh hoa dã dượi nhưng vẫn cực kỳ quyến rũ. Hồng làm tôi nghĩ đến một tô phở. Một tô phở lớn, đang bốc hơi, mấy lát thịt ngồn ngộn, hành, ngò, húng quế tươi rói thơm lừng. Húp vào, nuốt xuống, đã đời! Phải chi câu chuyện chỉ có thế. Phải chi! Một lần chúng tôi ngồi chơi trên bờ ao. Nhìn xuống nước thấy rõ bóng Hồng và những vùng mây trắng xóa. Hồng ngồi bệt xuống cỏ, chân co chân duỗi theo mép ao. Nàng mặc váy ngắn, bóng nàng dưới nước phơi rõ phần đùi và chiếc quần lót nhỏ.

Hồng nhìn tôi: “Gì thế anh? Trông anh kỳ kỳ”. Tôi quay mặt đi vì tôi biết mặt tôi đang biến sắc. Bỗng nhiên tôi thèm Hồng. Không ngờ tôi vẫn còn sự thèm muốn rạo rực như vậy. Tối đó khi Hồng đã thở đều, ngủ say, tôi tiếc phaỉ chi lúc chiều tôi ôm lấy Hồng. Lần khác, một việc khá lạ lùng xảy ra. Hồng và tôi đi dạo trong vườn, đến bờ ao thì thấy con rùa khá lớn nổi lềnh bềnh, cổ và đầu vươn cao. Chúng tôi loanh quanh trên bờ ao, đi đến đâu ruà bơi theo đó, bơi theo nàng. Hồng nhí nhảnh: “Chàng ruà theo em”. Tôi phụ hoạ: “Nó mê em rồi”. Nói xong, tôi ngượng, bước vào nhà, lòng nhen nhúm nỗi bực dọc. Chẳng lẽ tôi ghen với con ruà! Qua khuôn cửa kính nhà bếp, tôi thấy Hồng khom mình xuống bờ ao. Hôm ấy trời nóng và ẩm, Hồng mặc chiếc quần sọc trắng, chiếc aó chẽn hồng nhạt, hở vai và nách. Ngực Hồng đầy và nhô cao. Đứng cách mấy bước mà tôi vẫn ngửi thấy mùi da thịt cay cay của nàng. Tôi ngẫm nghĩ những lúc ngoài sân chơi quần vợt, Hồng cũng ăn mặc kiểu này. Mấy anh đàn ông chung quanh mắt liếc nhìn, di chuyển chậm hẳn lại mỗi khi nàng cúi xuống nhặt banh. Nhiều lần tôi bảo Hồng cái quần sọc này ngắn quá, nhưng nàng phớt lờ. Là chồng Hồng, tôi ngượng. Nhưng tôi vừa ngượng, lại vừa hảnh diện. Tôi liếc nhanh đôi mông đầy đăn của vợ. Ngày nay tôi đã qúa saú mươi, Hồng cũng bốn mươi hơn. Chúng tôi có một đời sống khác trước kia. Chúng tôi, đúng hơn là tôi, phải chọn một cuộc sống khác. Tôi không thể tiếp tục hão huyền, hoang tưởng. Hồng “đong đưa” nhưng nàng hồn nhiên, vô tội. Thật ra, đâu có thiếu cơ hội để khiến Hồng xa ngã. Thằng Paul chẳng hạn, gốc Nam Mỹ, lái xe tải giao bia, nước ngọt cho tiệm. Nó để ý đến Hồng từ lâu. Mới ba mươi ngoài, Paul là một anh đực

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

rựa lý tưởng! Mỗi lần giao hàng, hắn chỉ mặc cái aó may-ô đen, để lộ bờ vai rộng lớn, bắp thịt u nần, và hai cánh tay cuồn cuộn, chắc nịch, khiến tôi có cảm tưởng tôi bị xô gạt ra một bên. Mắt Paul to, đen ngòm sáng quắc dưới cặp lông mày rậm rì, quét một vòng rất nhanh lên thân thể Hồng. Cái nhìn sắc, gọn, hực lửa. Tôi giữ khoảng cách đối với Paul. Tôi biết nó đang đánh hơi thấy con mồi. Nó liếc nhìn Hồng hai ba cái liền, rất gian. Nhưng một tháng, sáu tháng, một năm rồi hai năm trôi qua, không chuyện gì xảy ra. Và tôi phải kết luận rằng chính Hồng là người giữ chìa khóa. Nàng không mở cửa thì tài tình cách mấy Paul cũng chẳng lọt được vào. Một người khác, có “ăn học”, lại là đồng hương, biết đâu may mắn chiếm được mục tiêu. V. Trần, CPA, lo chuyện giấy tờ thuế má linh tinh cho chúng tôi mấy năm nay. Anh gốc Hậu Giang như Hồng, cùng lứa tuổi bốn mươi. Sáng sủa, khéo léo, chững chạc và không phải là người nhạt nhẽo. Nhiều lần tôi bắt gặp những tia nhìn thèm thuồng. “Tia” thôi. Anh này dè dặt, kín đáo hơn anh chàng lái xe giao hàng. Hồng chê anh chàng V. Trần này “gà mái”. Chê thì chê, Hồng vẫn cư xử với anh ta thân thiện. Và chỉ thế mà thôi. Ở với Hồng bao nhiêu năm tôi mới ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

35


hiểu rằng cái “đong đưa” của Hồng là một thứ bản năng, một lẽ tự nhiên như cánh hoa, gió lay ngoài dậu, ong bướm có chờn vờn thì cứ, hoa chỉ đong đưa như hô hấp tuần hòan. Người ngoài sẵn thành kiến cho rằng Hồng là người đàn bà trắc nết. Họ cũng lầm như tôi! Trưa nọ, có việc phải về nhà bất ngờ. Thấp thoáng bóng Hồng ngoài bờ ao. Sáng nay nàng nói có hẹn phải đưa khách xem mấy căn nhà. Tôi bước thẳng ra phía sau. Hồng đang khom mình xuống ao, không biết tôi đã về. Nàng mặc bộ đồ tắm hai mảnh đen tuyền mà nhiều lần tôi đã tỏ ý không thích. Cái nịt ngực thật tình chẳng che đậy được gì. Nghe động, nàng giật mình. Tôi bước laị gần. Dưới nước, con rùa xoay lưng, quẫy lặn mất. Sau hôm đó, nhiều lần tôi bắt gặp chuyện này. Dần dà tôi có ý niệm rõ ràng hơn về Hồng và con rùa. Lần này tôi bắt gặp Hồng ngồi trên bờ ao, đờ đẫn nhìn theo con rùa dưới nước. Con rùa nổi lên, thấy gần trọn vẹn cái mai to lớn. Đầu rùa vươn lên, vẻ thách thức. Tôi thấy mắt Hồng ngây đi. Cách ngồi của Hồng vẫn thế, chân co chân duỗi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu, nhưng tôi gạt bỏ ngay. Đêm hôm ấy tôi không ngủ yên. Tôi mơ thấy trời nóng nực khác thường dù đã vào thu. Mùi nước hoa, mùi đàn bà ngai ngái, cay cay của Hồng làm tôi ngây đi. Con rùa vươn cổ dài, ướt mèm với nhiều đường gân nổi phồng, đầu tròn tròn, gồ ghề, trần trụi…Mấy đêm liền những hình ảnh này không ngớt ám ảnh tôi. Có lúc tôi định đem chuyện này nói với Hồng nhưng lại thôi. Tôi để ý thấy Hồng khang khác trong lúc chăn gối. Có lúc nàng vồ vập mạnh bạo, có lúc lại thờ ơ lạ lùng. Hôm ấy đúng là ngày định mệnh. Nắng to, rất cao, năm ba đám mây lớn, trắng xóa. Mấy hôm trước tôi thuyết phục Hồng mướn thêm người để chúng tôi rảnh rỗi nhiều hơn. Mang tiếng về hưu mà mấy tháng nay tôi vẫn còng lưng túc trực ở tiệm. Sau giấc ngủ trưa, tôi cảm thấy thoải mái. Tôi vào bếp rót ly nước lạnh. Nhìn 36

ra cửa sổ, thấy Hồng đang ngồi trên bờ ao, thế ngồi vẫn hớ hênh. Tôi rạo rực và có ý nghĩ nhìn lén nàng. Tôi vào phòng làm việc lấy ra cái ống nhòm. Tôi điều chỉnh thật rõ, và cái tôi thấy trước mắt làm tôi run tay: Dưới nước, ngay chỗ Hồng dạng hai chân, là con rùa. Nó nổi lềnh bềnh, bất động, chiếc cổ dài và đầu vươn lên. Tôi thở dồn, rời khỏi bếp, đẩy cánh cửa phòng ngủ lớn, bước ra hiên sau. Từ đó tôi có thể quan sát rõ ràng hơn. Tôi thấy mặt Hồng đờ đẫn, mắt khẽ nhắm, miệng trễ xuống, chót lưỡi nhỏ hồng lộ ra giữa đôi môi mọng. Tôi nhìn xuống thấp hơn. Hôm ấy Hồng mặc chiếc aó muà hè, maù trắng, lấm tấm bông tím nhạt, cái aó tôi vẫn thích. Váy rộng, vén lên cao, đùi Hồng no đầy. Và một tay nàng lọt thỏm giữa hai đùi. Một góc váy che một phần tay Hồng. Không thấy được nhưng tôi biết Hồng đang gì với bàn tay ấy. Ngay chỗ Hồng ngồi, con rùa ngóc đầu lên. Tôi thấy cả những giọt nước lõm tõm. Tôi giận sôi gan. Tôi tóm lấy cây gậy gỗ nặng chịch dựng bên cửa, chạy vụt ra bờ ao. Thường thường con rùa không dạn dĩ đến thế, hôm đó nó nghiêng đầu nhìn tôi thách thức. Tôi nhắm lưng con vật, giáng thẳng xuống một gậy. Có tiếng nổ toác. Mai rùa nát bấy. Hồng kêu lên: “Anh làm gì kỳ vậy?”. Sẵn gậy trong tay, tôi quơ ngang trúng vai Hồng. Nàng chúi qua một bên, mắt trợn to, hét lớn: “Trời ơi! Điên à?”Cơn giận càng bốc lên, tôi nhắm đầu Hồng, nghiến răng bổ một phát. Hồng gục xuống. Trong khoảnh khắc, người nàng đầm đià máu. Hồng giật mấy cái rồi bất động. Tôi ngồi lên cỏ, cạnh Hồng. Thân xác lẫn tâm trí tê điếng. Mặt trời đã xế rặng thông gìa, khu rừng xương rồng trước mặt dày đặc bóng chiều. Tôi đứng dậy bước vào nhà và gọi điện thoại cho cảnh sát. Khi xe cảnh sát, đèn loang loáng, dừng trước cổng nhà. Tôi dẫn hai anh cảnh sát ra bờ ao. Xác Hồng nằm sóng sòai. Tôi làm mọi việc phải làm mà lòng thấy dửng dưng, như những gì xảy ra trước đó chẳng dính dáng gì đến tôi. Từ ngày vào tù, tôi ít nghĩ đến chuyện cũ. Vẫn mang tâm trạng dửng dưng của chiều ngày hôm đó. Nhưng rồi, môt đêm, tôi nằm mơ thấy Hồng. Tôi thấy nàng đứng bên bờ ao. Vẫn trong

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

chiếc aó đầm trắng lấm tấm bông tím nhạt. Hồng nhìn tôi, cười. Không, không phải cười. Hồng nhe răng. Giữa hai hàm răng trắng toát, một chót lưỡi đưa ra, đỏ lòm. Tôi tiến lại gần, đưa hai tay ôm chầm lấy Hồng. Nhưng tôi chỉ ôm khoảng không. Tôi vẫn nghe rõ những giọt nước lõm bõm dưới ao. Nhìn xuống, thấy Hồng nằm dài trên mặt nước, váy tốc lên tận bụng. Và bên cạnh, con rùa nổi lềnh bềnh. Giấc mơ này trở đi trở lại ám ảnh tôi nhiều lần.Khi tỉnh dậy là cảm xúc kỳ quái xâm chiếm lấy tôi, vừa ghê rợn vừa tiếc thương. Trống ngực tôi đánh liên hồi, người đẫm mồ hôi lạnh. Tôi biết tôi sa sút lắm rồi, sinh lực đang bị rút bòn khỏi thân xác. Suốt cả tuần lễ, tôi cứ suy đi nghĩ lại, chắc chắn tôi không thể tiếp tục sống những ngày tù tội trong cô đơn và điên loạn như thế này nữa. Đấy là trang viết cuối cùng của tập nhật ký mà ông bạn

Tân đã đưa cho tôi đọc. Xem xong mấy trang viết của ông Nguyễn, tôi cảm thấy ê ẩm toàn thân. Tôi nghĩ đến “người hùng sông hồ” thuở nào, đến “cô gái hậu giang” ngày trước. Họ đã đặt chân được đất nước giàu có, ăn nên làm ra, vui buồn sướng khổ. Và họ đã chết một cách cực kỳ thê thảm. Họ đã chết, nhưng chúng ta biết gì về họ? Những chi tiết đời tư của ông bà Nguyễn , thời gian trước vụ án mạng, chỉ biết được qua những trang viết rối bời đau đớn của người chồng. Cho đến giờ phút bước vào nhà tù chung thân, ông Nguyễn cũng chưa bao giờ hé môi về những chi tiết đó. Ngày nay sau khi đọc những trang giấy do ông viết, chúng ta vẫn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra: ông Nguyễn đã giết vợ trong một tích tắc cuồng si, hay là trong bóng tối sâu thẳm cuả tiềm thức mà ông đã quyết tâm đoạn tuyệt với qúa khứ ấy.

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC HƠN 22 NĂM KINH NGHIỆM

PHOENIX, AZ

Höôùng daãn quyù vò trong moïi dòch vuï lieân quan ñeán Ñòa OÁc: New & Used Home, Comercial Business Land, Real Estate Investment (1031 Exchange), Rental, Property Management. Không có lý gì phải lo một mình! Hãy để chúng tôi giúp quí vị - Quí vị hoàn toàn KHÔNG TỐN MỘT ĐỒNG XU! Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều INCENTIVES lên đến $100.000 cho quí vị! Không biết mình có thể mượn được bao nhiêu tiền? Xin hãy gọi Trâm Chu để được biết mình mượn được bao nhiêu và làm đơn mượn tiền. Chúng tôi có thể nói được ttiếng Việt, Anh và Hoa . Save your Credit Avoid Bankcruptcy! Chúng tôi chuyên giúp khách không bị Foreclosure . Trong nhiều trường hợp, chúng tôi có thể giúp quí vị giử được căn nhà! Nhiều gia đình đã được giúp đở và nhận được tiền từ $550 đến $3.000 để dọn nhà sau khi nhà bị Foreclosed. Nhà Bank Owner & Pre-Foreclosure Homes rất rẻ - giá từ $25,000 & up. Tiền lời rất thấp. Cơ hội đầu tư tại Arizona rất tốt. Có rất nhiều chương trình giúp đở những gia đình đang có nhà nhưng tiền nhà quá cao, giá trị căn nhà thấp hơn tiền mượn ngân hàng. Nếu dự tính bỏ nhà hay khai phá sản – xin liên lạc với Trâm Chu để được giúp đở tận tình.

KINH NGHIEÄM

- KÍNH ÑAÙO - TAÄN TAÂM SFR

^ CHU - ASSOCIATE BROKER, ABR, CRS, GRI, E-PRO, CSSN, SFR TRAM DIRECT 602-326-2751 - BUSINESS 602-375-3300 - FAX 602-325-4735 EMAIL: TRAMCHU@WESTUSA.COM | WWW.TRAMCHU.COM (TO SEARCH FOR HOMES) 16150 N. ARROWHEAD FOUNTAIN CENTER, SUITE #100 - PEORIA, AZ 85382 info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

37


38

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


* PHỞ / BEEF RICE NOODLE SOUP * CƠM/ RICE DISHES * BÚN/ RICE VERMICELLE * HỦ TÍU - MÌ/ RICE NOODLE EGG NOODLE SOUP

Tel (602) 269-3383

2844 N. 43 Ave, Phoenix AZ 85009 (Corner 43 Ave/Thomas Rd)

GIỜ MỞ CỬA: Mon - Wed- Thus: 8:00am - 8: 00pm Fri - Sat - Sun: 8:00am - 9:00pm

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ĐẶC BIỆT:

Lunch Special Fast Food $3.75 Bún chạo tôm hoặc Bò cuốn lá nho $6.75

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

39


Truyện ngắn

Cát Đăng

Lời Chúc Câm Lặng Tháng mười hai trời buồn trong giá lạnh Tôi thẩn thờ nhìn mưa tuyết rơi rơi Buồn vì đâu ôi cay đắng tình đời Quên tất cả, quên bao niềm thương nhớ Tháng mười hai một mình tôi lẻ bạn Đơn phương buồn bao chua xót mênh mông Nói cùng ai ..mà ai hiểu nỗi lòng Rồi lặng lẽ riêng mang niềm tủi hận Phút giây này nghe đáy mắt cay cay Sầu tâm tư tôi trĩu nặng bao ngày Giữa giòng đời sao nhân thế đổi thay Mà tôi vẫn chắt chiu từng kỷ niệm Tháng mười hai nghe sầu rưng ngấn lệ Tôi xa đời ....chôn giấu một niềm đau Chuyện ngày xưa như nước chảy qua cầu Tìm đâu nữa những ân tình đã vỡ Đêm nay lạnh, mưa rơi rả rít. Gió thổi lao xao, xào xạc mái hiên nhà. Thanh Đan lặng lẽ đứng nhìn ra song cửa. Đã 3 giờ khuya, mọi người đang say ngủ, chỉ còn lại mỗi mình nàng không làm sao ngủ được. Nàng viết vội mấy vầng thơ, rồi rưng rưng nước mắt. Nàng có tâm sự rất buồn, mà lại khó có thể giải bày cùng ai. Người bạn thân năm nào nay cũng đã xa và phai nhạt, chìm dần vào quên lãng. Thế giới ngày một đổi thay, vạn người vạn vật đổi thay, khí trời nóng lạnh cũng đổi thay, duy chỉ có nàng sao cứ vẫn âm thầm chắt chiu từng kỷ niệm, âm thầm thương nhớ về hồi ức xa xăm... Mà người ta đã nỡ phụ phàng, nhẫn tâm cho vào một góc xóa. Tháng mười hai đã tràn về trong giá lạnh. Tuyết rơi rơi, rồi tuyết vội tan. Nàng ưu tư , thui thủi riêng mình. 40

Nỗi niềm này khó phân giải. Đau lòng không thể nói. Mà nói làm sao, nói thế nào thì người đời họ mới hiểu cho nàng. Cốc cốc .... Chimcon: Hi, em khoẻ không? Heosua301: Dạ khoẻ, cám ơn anh. Còn anh? Chimcon: Anh vẫn khoẻ, lâu quá mình không nói chuyện. Heosua301: Dạ phải, cũng mấy năm rồi ...Em … đã lấy chồng và mới sanh em bé. Nhóc của em được tròn 4tháng rồi anh. Còn anh, vợ con thế nào? Chimcon: Anh, ...cũng lập gia đình, có thằng con 3 tuổi ... Heosua301: Vợ anh là người Việt nam hả, chắc là vợ anh xinh đẹp lắm nè, nên mới được lọt vào mắt xanh của anh ... Chimcon: Không, anh lấy vợ da màu ...Màu đen ... Heosua301: Anh đùa với em có phải không? Chimcon: Giỡn với em tí cho vui, chứ vợ anh là người việt ...và cũng ở bên Pháp luôn. Heosua301: Bên ấy chắc là đẹp lắm phải không anh, và con thơ mộng nữa ... Chimcon: Đẹp ..phải nói là đẹp lắm, lắm luôn ...Có dịp em sang bên này chơi .. Heosua301: Chời, xa vời quá anh ơi. Chắc kiếp sau em mới sang bên đó được .. Ừa, mà nói chuyện nảy giờ, anh có còn nhớ em là ai không? Chimcon: Không nhớ thì anh nói chuyện với em làm gì. Chẳng những nhớ rất rõ, mà con nhớ em là một cô bé hay buồn

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

nữa kìa. Chuyện xưa đã quên hết chưa em? Heosua301: Cám ơn anh...em khoẻ lại nhiều hơn trước, tuy vẫn còn buồn, buồn vì những chuyện không vui đã xảy ra với mình, nhưng hiện tại...em rất hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của riêng mình. Chimcon: Vậy thì anh mừng cho em. Mong em sống tốt nhé. Lát nữa về nha anh sẽ gởi hình cho em xem gia đình bé nhỏ của anh, và xem nước Pháp đẹp thơ mộng như thế nào... Heosu301: Dạ bên đây đã 3 giờ đêm rồi, em phải ngủ thôi …Có gì hôm khác gặp lại anh nhé! ... Bỗng dưng Thanh Đan buồn, buồn vô hạn sau lần chat trên Yahoo với một người bạn xa ở Pháp mà nàng thường hay tâm sự trước kia. Nàng và anh gặp nhau trên mạng, rồi kết bạn làm quen. Lúc đó, nàng đang buồn, và anh cũng đang buồn. Nàng và anh cùng tâm sự lẫn nhau, trò chuyện cùng nhau, rồi biết nhau qua hình ảnh mà thôi. Anh ở tận phương trời xa nào nàng không biết. Chỉ biết anh là một kỷ sư computer, có nickname là chimcon. Rồi thời gian trôi nhanh, anh bận bịu với công việc, còn nàng cũng bận bịu với mưu sinh. Nàng và anh không còn gặp nhau trên mạng nữa, và cũng bặt tăm nhau biền biệt mấy năm. Thế mà, đêm nay, trong lúc cô đơn buồn bã khi nghĩ về chuyện đời, thì người bạn phương xa vô hình ấy lại gọi Yahoo thăm nàng. Dù chỉ là những lời thăm

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


hỏi bình thường, nhưng cũng đủ để cho nàng sưởi ấm lòng mình. Nàng vơi bớt buồn tủi khi nghĩ về những chuyện đã xảy ra chung quanh cuộc sống của nàng. Nàng thầm nghĩ, một người bạn tận cuối chân mây, chưa từng gặp gỡ mà còn nhớ đến nàng, hỏi thăm nàng ...Vậy mà, những người bạn chung quanh, gắn bó với nhau đã nhiều năm, những người bạn mà nàng luôn nghĩ đến lại không đói hoài đến nàng, dù là một chữ nhắc đến tên nàng. Thanh Đan cố nhắm mắt ngủ và cố quên những suy nghĩ viễn vong. Nàng nhắm mắt lại, mà sao nước mắt lại cứ tuôn trào. Nàng đau, đau lòng quá đỗi. Buồn nhất là khi mình luôn nghĩ về một ai đó, chẳng những không được người ta thấu hiểu, mà còn bị người ta ghét bỏ. Nàng buồn vì cảm thấy mình đâu có đáng để cho người ta ghét và giận mình đến thế. Nàng nhớ lại những ngày này từ năm trước. Cũng khoảng thời gian này, cũng tháng mười hai, cũng gần đến ngày Giáng Sinh, người bạn đó đã giận nàng, đã không thèm nói chuyện với nàng, lạnh nhạt, hờ hững với nàng. Bỏ mặc nàng âm thầm buồn tủi xót xa, và uất ức. Đêm nay, nàng buồn hơn mọi khi. Nhất là tiếng mưa rơi nửa đêm, làm cho nàng rưng rức khóc. Nàng buồn và tự hỏi lòng mình, nàng đã làm gì sai... tại sao người ta là ghét bỏ mình, tại sao người ta lại vứt bỏ tình cảm của mình. Còn ít ngày nữa là lễ Giáng Sinh. Giáng Sinh năm nay, người ta sẽ không còn nhớ đến nàng... Giáng Sinh năm nay nàng đã xa rời chốn ấy. Giáng Sinh năm nay, nàng chỉ còn có thể âm thầm chúc cho ai đó... những lời chúc tốt đẹp. Nàng khóc... rồi thiếp đi trong giấc ngủ mơ hồ. Nàng đang buồn... buồn chờ đợi một ngày Giáng Sinh sắp sửa đi qua, cùng với một tấm chân tình và những lời chúc câm lặng...

HẠT TÁO

T

ại một xứ Hồi giáo nọ, có một người đàn ông bị vua truyền lệnh treo cổ vì đã ăn cắp thức ăn của một người khác. Như thường lệ, trước khi bị treo cổ, tù nhân được nhà vua cho phép xin một ân huệ. Kẻ tử tội bèn xin với nhà vua như sau: “Tâu bệ hạ, xin cho thần được trồng một cây táo. Chỉ trong một đêm thôi, hạt giống sẽ nảy mầm, thành cây và có trái ăn ngay tức khắc. Ðây là một bí quyết mà cha thần đã truyền lại cho thần. Thần tiếc là bí quyết này không được truyền lại cho hậu thế.” Nhà vua truyền lệnh cho chuẩn bị mọi sự sẵn sàng để sáng hôm sau người tử tội sẽ biểu diễn cách trồng táo. Ðúng giờ hẹn, trước mặt nhà vua và các quan văn võ trong triều đình, tên trộm đào một cái lỗ nhỏ và nói: “Chỉ có người nào chưa hề ăn cắp hoặc lấy của người khác, người đó mới có thể trồng được hạt giống này. Vì đã từng ăn trộm nên tôi không thể trồng được hạt giống này.” Nhà vua tin người tử tội, nên mới quay sang nhìn vị tể tướng, có ý nhờ ông ta làm công tác ấy. Nhưng sau một hồi do dự, vị tể tướng mới thưa: “Tâu bệ hạ, thần nhớ lại lúc còn niên thiếu, thần cũng đã có lần lấy của người khác... Thần cảm thấy mình không đủ điều kiện để trồng hạt táo này”. Nhà vua đảo mắt nhìn quanh các quan văn võ đang có mặt, ông nghĩ bụng: may ra quan thủ kho trong triều đình là người nổi tiếng trong sạch có thể hội đủ điều kiện. Nhưng cũng giống như vị tể tướng, quan thủ kho cũng lắc đầu từ chối và tuyên bố trước mặt mọi người rằng, ông

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

cũng đã có một lần gian lận trong chuyện tiền bạc. Không còn tìm được người nào có thể thực hiện được bí quyết trồng cây ấy, nhà vua định cầm hạt giống đến cho vào lỗ đã đào sẵn. Nhưng ông cũng chợt nhớ rằng lúc còn niên thiếu, ông cũng có lần đánh cắp một báu vật của vua cha... Lúc bấy giờ, người tử tội chỉ vì ăn cắp thức ăn, mới chua xót thốt lên: “Các ngài là những kẻ quyền thế cao trọng. Các ngài không hề thiếu thốn điều gì. Vậy mà các ngài cũng không thể trồng được hạt giống này, bởi vì các ngài cũng đã hơn một lần lấy của người khác. Còn tôi, một con người khốn khổ, chỉ lỡ lấy thức ăn của người khác để ăn cho đỡ đói qua ngày, thì lại bị các ngài nghị án treo cổ...” Nhà vua và cả triều thần nghe như xốn xáo trong lương tâm. Ông ra lệnh phóng thích cho người ăn trộm. Hạt giống bình an đó chỉ có thể nảy mầm thành cây và mang lại hoa trái nếu mỗi người ai cũng dọn sẵn đất đai cho nó. Ðất đai thuận tiện để cho hạt giống của Bình An ấy được nảy mầm, chính là lòng sám hối thực sự. Sám hối nghĩa là biết chấp nhận chính bản thân và sẳn sàng cảm thông, tha thứ cho người khác. Có nhận ra những yếu đuối bất toàn của mình, con người mới dễ dàng cảm thông và tha thứ cho người. Và có cư sử như thế, chúng ta mới thấy được hạt giống Bình An nảy mầm trong tâm hồn chúng ta và mang lại hoa trái cho người xung quanh.

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

41


Đ

& ASSOCIATES INC

Thành Lập Công Ty LLC, Incorporated, Corporation, Partnership. Khai thuế tam cá nguyệt, lương bổng công nhân (W2),weekly, bi-weekly (payroll services). Monthly Bookkeeping, sale tax service

Văn phòng nhận thành lập hồ sơ du học, làm việc, viếng thăm, Bảo lãnh thân nhân,vợ chồng, hôn thê (fiancé), anh chị em, con ruột. * Văn phòng có đề thi vào Quốc Tịch và bằng lái xe..

4820 N. 35TH AVENUE — PHOENIX, AZ 85017

42

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

43


Tôi rất thích thơ từ thời trung học. Mỗi khi đọc một bài thơ đắc ý trong sách báo, tôi thường chép vào một tập riêng để dành xem. Bài thơ sau đây không phải tôi chép trong sách báo, mà trong một tuyển tập tình ca do Nhạc sĩ Nguyễn Tất Vịnh phổ nhạc:

Thời gian là chuỗi ngày đeo cổ. Có hạt trắng ngần hạt tuổi thơ. Những hạt muộn phiền xâu tiếp đó. Hạt vào cát bụi hạt thành tro. Thời gian là vết mờ trên mắt. Là những tia nhìn qua kính sâu. Là nửa tuổi đời ôi chợt mất. Mãi còn lạc lõng nửa đời sau. Thời gian là nếp nhăn trên má. Lấy phấn tô hoài giấu được đâu. Mấy lớp son hồng ai mới xóa. Soi gương rồi khóc tưởng chiêm bao! Thời gian là tóc, hai màu tóc. Nửa thấy lòng mình như trẻ con. Nửa đã mệt nhoài trong gió lốc. Rồi đem ngắm nghía thuở vàng son... (Định nghĩa thời gian—Thơ Thảo Chi)

Dĩ nhiên, định nghĩa của thời gian trong bài thơ trên là theo cảm nghĩ của tác giả, dù sao qua những cụm từ “vết mờ trên mắt,” “nếp nhăn trên má,” “hai màu tóc,” chúng ta thấy rõ dấu vết của thời gian. Không những màu thời gian chỉ hằn trên mắt, trên má, trên tóc... của con người, mà còn để lại trên da rắn lột, lá vàng rơi, nước chảy đá mòn -- trên tất cả vạn vật. 44

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

“Mọi sự đều xảy ra theo thời điểm, mọi việc trên đời đều có định kỳ: có kỳ sinh, có kỳ tử” (Truyền đạo 3:1, 2, BDM). Sinh, lão, bệnh, tử là định luật khắt khe trên thế gian không ai tránh khỏi. Đời sống con người có giới hạn. “Xin hãy nhớ đời sống tôi ngắn ngủi là bao!” (Thi thiên 89:47, BDM). Chúng ta đừng để thời gian trôi qua uổng phí. “Hãy tận dụng thì giờ, vì thời buổi hiện tại là thời xấu xa. Vậy, đừng trở nên ngu dại, nhưng phải hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:16, 17, BDM). Ngài “không muốn cho một ai hư mất, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn”(II Phi-e-rơ 2:9, BDM). Trên đây là ý muốn thiên thượng, còn mục đích của loài người thì sao? Chúng ta cũng nên hy vọng như vậy, “mong ước một quê hương tốt hơn, là quê hương ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ vì Ngài đã chuẩn bị cho họ một thành phố” (Hê-bê-rơ 11:16, BDM). Chúng ta hãy “lìa bỏ những việc hư không [trên thế gian] nầy mà quay về với Đức Chúa Trời hằng sống, là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển và vạn vật trong đó” (Công vụ 14:15, BDM). Định nghĩa của thời gian theo Kinh Thánh, là giai đoạn giữa vô thủy và vô chung. Màu thời gian chỉ xảy ra trong kiếp người tội lỗi mà thôi. Trên nước Thiên đàng, chúng ta không còn bị ràng buộc vì thời gian nữa. Con người sẽ có đời sống vĩnh cửu. Đào Thanh Khiết Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

45


46

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

47


QUỸ 401k

VÀ VẤN ĐỀ NGHỈ HƯU

(Phần 2)

Trong số báo trước (tháng 10/2011) của Viet Lifestyles, chúng tôi bàn về nguồn gốc, thêm tiền (contribution), và matching của quỹ 401k. Trong số báo này, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về vesting, đầu tư (investment), và thay đổi công ty đối với vấn đề 401k.

Vesting

khi công ty cho tham gia chương trình 401k. Thời gian thử thách này dài hay ngắn tùy thuộc vào quyết định của công ty (với tình trạng kinh tế đình trệ như hiện nay 2010-2011 thì thời gian thử thách có thể sẽ lâu hơn). (Chúng tôi xin nói rõ ở đây công ty vẫn có thể có chương trình 401k nhưng vẫn không bắt buộc công ty phải match. Và nếu không có matching thì bạn sẽ không cần phải trải qua “thử thách” và bạn có thể contribute vào quỹ 401k ngay từ ngày đầu vào làm).

Vesting được tạm dịch như làm chủ (số tiền). Vesting được xem như ngày mà bạn được hưởng số tiền trong quỹ 401k mà công ty và bạn đã bỏ vào (contributing). Và nếu bạn được vest thì số tiền đó là của bạn - nếu bạn nghỉ làm công ty hiện tại thì bạn sẽ được phép mang theo số tiền này với bạn qua công ty mới. Thời gian lúc nào được vest và vest bao nhiêu phần trăm sẽ được trình bày bên dưới. Trước nhất Công ty bạn nên hiểu “You would not believe how many t h ô n g rõ rằng không thường phải công ty employees never look at their có hai nào cũng rộng 401(k) at all.” ~ John Rhoads lựa chọnlượng mở quỹ họ có thể 401k và match vest cho cho nhân viên bạn sau một thời gian (nhất định nào của mình. Và nếu có thì vấn đề matchđó) bạn vào làm hoặc vest cho bạn ing ít hay nhiều (cho nhân viên) còn theo hình thức “bậc thang”. Lựa chọn tùy thuộc khả năng tài chính của công thứ nhất gọi là cliff vesting- thí dụ như ty. công ty quyết định tất cả nhân viên sau 3 năm (vào làm) được vest 100%. Là nhân viên, đặc biệt nếu là nhân Lựa chọn thứ nhì gọi là graduated/ viên mới vô, bạn phải hiểu rõ quyền graded vesting - công ty vest từ từ tùy lợi của mình trong quỹ 401k. Có rất theo số năm kể từ lúc bạn vào làm. nhiều người hiểu lầm (vì không đọc kỹ) rằng mình mới vào và sẽ được “cho Công ty quyết định hình thức vest nào gia nhập” quỹ 401k của công ty liền đi nữa cũng phải theo guidelines (tạm (bản thân tác giả cũng đã từng hiểu dịch là hướng dẫn) của luật 2006 Penlầm như vậy). Thực tế thì hầu hểt các sion Protection Act như sau: công ty bắt nhân viên mới vô phải trải qua một thời gian “thử thách” trước 48

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Sau 1 năm làm việc 0% vested Sau 2 năm làm việc 20% vested Sau 3 năm làm việc 40% vested Sau 4 năm làm việc 60% vested Sau 5 năm làm việc 80% vested Sau 6 năm làm việc 100% vested Công ty nào “rộng lượng” lắm thì vest 100% cho nhân viên sau 1 năm làm việc, còn hầu hết là ít nhất 3 năm. Và khi bạn được vest 100%, bạn được xem như “fully vested”. Một thí dụ với vài con số sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn vấn đề chúng tôi nói ở trên. Thí dụ công ty bạn chọn hình thức cliff vesting và vest 100% cho nhân viên sau 3 năm làm việc. Sau 3 năm làm việc, bạn quyết định contribute $200 một tháng thì công ty sẽ match 100% cho bạn (xin bạn đọc lại bài viết trong số báo tháng 10/2011 để hiểu rõ hơn hình thức matching, những con số trong thí dụ này - $200 hoặc 100% chỉ để diễn tả ý chúng tôi đang bàn). Có nghĩa là quỹ 401k của bạn được thêm $200 tiền của công ty mỗi tháng. Và nếu bạn nghỉ việc công ty này 10 tháng sau đó (sau khi bạn bắt đầu contribute) thì bạn có thể ôm quỹ 401k - $4,000 cộng với một số tiền lời (hy vọng đầu tư của bạn trong 401k không bị lỗ) - và chuyển sang công ty khác.

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Trần Quốc Chương, MBA, chuyên về các dịch vụ tài chính bảo hiểm cho cá nhân và thương mại (IRA, Roth IRA, 401K Rollover/ Setup, Life & Health Insurance, etc) và địa ốc (residential & commercial). Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, hoặc nhu cầu các dịch vụ tài chính bảo hiểm xin liên lạc trực tiếp với tác giả qua (phone) 623-6875754 hoặc (email) chuongqtran@ yahoo.com. Tham khảo miễn phí cho các vấn đề tài chính bảo hiểm và địa ốc.

Hay công ty bạn có thể chọn hình thức graduated/graded vesting (chúng tôi tạm dịch là “bậc thang” vì phần trăm được vest tăng theo số năm làm việc - giống như bậc thang). Sau 2 năm làm việc, bạn quyết định contribute $200 một tháng thì công ty chỉ sẽ match 20% ($40/tháng) cho bạn. Và nếu bạn nghỉ việc công ty này 10 tháng sau đó (sau khi bạn bắt đầu contribute) thì bạn có thể ôm quỹ 401k - $2,400 cộng với một số tiền lời - và chuyển sang công ty khác. Và như đã nói ở trên nếu bạn nghỉ làm với công ty này, thì bạn được quyền chuyển 100% tiền 401k của mình (trong đó có phần contribution của công ty) qua một quỹ IRA (Individual Retirement Account - tạm dịch là quỹ hưu cá nhân) (chúng tôi sẽ bàn về quỹ IRA này trong một dịp khác) hoặc 401k của công ty khác mà bạn vừa chuyển qua.

Đầu Tư Trong Quỹ 401k Chương trình 401k được lập ra để giúp nhân viên tiết kiệm tiền cho việc về hưu trong tương lai của mình. Và người tham gia chương trình 401k được toàn quyền quyết định vấn đề đầu tư số tiền trong quỹ 401k của mình. Người tham gia có thể đầu tư vào stocks, bonds, mutual funds, v.v. theo ý mình muốn. Hầu hết các chương trình 401k của các công ty có

những mutual funds để cho nhân viên của mình chọn lựa. Chúng tôi xin mở ngoặc nói rõ hơn về chương trình 401k. Công ty lập chương trình 401k nhưng không chính thức đứng ra quản lý mà mướn một công ty tài chính nào đó quản lý gọi là administrator. Công ty này lo mọi vấn đề liên quan đến giấy tờ, contribution, v.v. cho công ty (mướn mình) và nhân viên. Và công ty administrator này thường có những mutual funds để cho nhân viên chọn lựa. Lượng và phẩm của những mutual funds của công ty administrator tùy thuộc vào túi tiền của công ty mướn. Nghĩa là công ty mướn muốn có nhiều funds và những funds có chất lượng tốt (sinh lợi cho người đầu tư hơn là mất tiền) thì phải trả nhiều hơn. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có “toàn quyền” đầu tư vào những cái mutual funds mà công ty admistrator hiện có, nếu bạn muốn đầu tư vào cái mutual funds nào đó rất “hot” của công ty administrator khác thì...sorry.

Thay Đổi Công Ty Khi bạn chuyển công ty, bạn được quyền chuyển quỹ 401k của mình qua công ty mới (dĩ nhiên bạn có contribute thì mới có tiền trong quỹ để chuyển). Nếu bạn đọc kỹ phần vesting chúng tôi trình bày ở trên thì bạn hiểu tại sao hầu hết những công ty không có vest cho bạn 100% liền mà đòi hỏi bạn phải trải qua một thời gian “thử thách”- nếu bạn được vest 100% ngay ngày đầu vào làm mới chỉ có 1 năm mà “ôm tiền” chuyển sang công ty khác thì công ty bị lỗ chút đỉnh vì các công ty quan niệm rằng bạn thực sự chưa

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

có đóng góp gì đáng kể sau khi mới làm việc có 1 năm. Khi bạn nghỉ làm thì công ty của bạn đang làm có một số chọn lựa (options) đối với số tiền trong quỹ 401k của bạn. Nếu số tiền của bạn ít hơn $5,000 thì công ty sẽ gởi cho bạn cái check (vì số tiền ít quá để họ phải bận tâm quản lý cho bạn) sau khi trừ đi 20% số tiền - 20% này để trả cho IRS (bạn nhớ rằng tiền bỏ vào 401k là tiền hoãn thuế, chứ không phải miễn thuế, vì vậy nếu công ty gởi cho bạn toàn bộ số tiền thì không có gì bảo đảm bạn nhớ “nghĩa vụ” trả thuế cho IRS khi bạn khai thuế cuối năm, và nếu có nhớ thì không chừng bạn đã xài hết số tiền 401k và không có tiền để trả thuế cho IRS). Hoặc bạn muốn chuyển qua một quỹ IRA (401k rollover) hay quỹ 401k của một công ty khác (401k transfer) thì bạn chỉ cần cho công ty hiện tại biết và họ sẽ chuyển cho bạn. Khi bạn nghỉ thì công ty gởi cho bạn một lá thư nói rõ những options kể trên. Nếu bạn không take action thì họ có thể cho phép bạn giữ tiền trong chương trình 401k của họ hoặc họ chuyển tiền của bạn qua một cái quỹ IRA khác của công ty (hầu hết các công ty chọn giải pháp thứ hai).

Trong số báo tới chúng tôi sẽ bàn thêm về những khía cạnh khác của 401k như lợi ích sau 10, 15, 20 năm đầu tư, hình thức thể lệ mượn tiền từ quỹ 401k, vv... Chúng tôi cũng sẽ bàn về trường hợp những người làm nghề tư nhân/business owner chủ tiệm nail, nhà hàng, vv... họ không có quỹ 401k để contribute nhưng có những hình thức đầu tư tiết kiệm khác cho vấn đề về hưu của mình.

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

49


TRUNG TÂM ñIŒN THOåI DI ñ¶NG

MobiFone USA

Blackberry Curve 3G 9300 Gray

DEFY with Motoblur

HTC HD7

LG Sentio

MyTouch 4G

Thẻ điện thoại gọi về Việt Nam V247 Viễn Liên / Saving Call Nguyễn Ngọc Ngạn

3.9 xu một phút

US TRAVEL DU LỊCH VIỆT NAM

• Chuyên bán vé máy bay về Việt Nam qua các hảng hàng không: China, Eva, Korea, United, Vietnam, … • Visa khẩn trong ngày (24 hrs), nhận làm thị thực visa 5 năm • Nhận gửi hàng về Việt Nam giao tận nhà: Giá $4.50/1 lb. • Nhận giao tận nhà tại Việt Nam: - Sữa Ensure: Giá $90.00/1 thùng 6 hộp. - Dầu gió xanh: 1 lố $47.00 • Có bán thuốc dược thảo: Sữa Ông Chúa, Thuốc Diet (bảo đảm giảm xuống 10 lbs)

Peoria: Trong chợ Lee Lee 7575 W. Cactus Rd. Peoria, AZ 85381 Liên lạc Trang Phan (623) 776-2027 cell (602) 334-0588

Chandler: Trong chợ Lee Lee 2025 N. Dobson Rd, Chandler AZ 85224 Liên lạc Hùng Nguyễn (480) 899-2823

THAY KIẾNG XE Bảo đảm hài lòng 100%

Chúng tôi sẽ đến tận nơi để thay kiếng cho bạn $50 cash back cho những xe có bảo hiểm kiếng. WINDSHIELD ONLY!

50

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Phone: (480) 809-7335 Fax: (888) 247-7554 Web: sagoautoglass.com

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


COMMERCIAL SPACE

FOR LEASE

818 W. Broadway Rd. Tempe AZ 85282

Phòng rộng 980 SF

Khu đông khách có 5 tiệm ăn (Hunan, Thai, Subway, Mexican, Pizza Hut)

Bên trong có một phòng rộng 10’ x 16’ có bồn rửa mặt, rửa tay, có cửa có thể dùng làm phòng massage Thuận tiện cho việc mở tiệm Nail, Massage, cắt/uốn tóc phụ nữ Tiền thuê hàng tháng $918 gồm cả tiền thuế, tiền nước, tiền bảo trì. Xin liên lạc với Caland Management, LLC.

480-338-6532 để biết thêm chi tiết.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

51


Crystal Ngọc Lê

Điệu

với tóc trong mùa Holidays này Một năm trôi qua thật nhanh, mọi người luôn tất bật với cuộc sống lo toan hàng ngày và quên đi sự chăm sóc chải chuốt mái tóc của mình. Lễ Tạ Ơn, đến lễ Giáng Sinh, rồi New Year. Hãy dành ít thời gian hiếm hoi để để chăm chút cho mái tóc của bạn trong mùa lễ hội thêm gợi cảm và ấn tượng. Crystal xin giới thiệu đến bạn đọc một số kiểu tóc trong mùa lễ năm nay. Mến chúc quý đọc giả có được sự tự tin với mái tóc hợp thời trang và hợp với phong cách riêng của bạn, cũng như chúc quý đọc giả hưởng trọn niềm hạnh phúc, ấm áp trong những ngày lễ hội.

52

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Crytal Lê: Á Hậu Áo Dài Arizona 2010, tốt nghiệp ngành Tóc và hiện làm chủ nhân điều hành kiêm thợ chính của EVER KUT Salon tại thành phố Tucson, Arizona.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

53


Jewelry

GOLDEN JADE Priceless Elegance Affordably Priced Retail & Repair 14K – 18K – 24K, Jade – Diamonds Precious Stones – Pearls

[

Tammy & Fawn Wong *MUA VÀNG VÀO VÓI GIÁ CAO* Open Daily from 10:30 am – 6:30 pm. (Closed Tuesday) Phone

[

(480) 812-3893

Fax (480) 812-3896

2025 N. Dobson Rd, Chandler AZ 85224 (Bên trong Lee Lee Super Market) 54

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


KB CANYON STATE 4812 N.35 Ave, Phoenix AZ 85017 | Phone: (602) 347-5240 – Fax: (602) 347-6016

Văn phòng Đại Diện trực tiếp trên 20 hảng Bảo Hiểm, Quí vị có cơ hội so sánh, định giá thấp nhất trước khi mua. • BẢO HIỂM XE (AUTO): Có chương trình GIẢMGIÁ (discount) cho 2 xe trở lên, xe và nhà chung, học sinh ưu tú, hoặc nhân viên nhà nước.

ĐẶC BIỆT CHUYÊN ĐẶC TRÁCH VỀ BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI

• BẢO HIỂM NHÀ (HOUSE): Nhà ở, nhà cho mư ớn, hoặc nhà trống (vacant).

Chung Cư, Cơ Sở Thương Mại/ Apartment, Shopping Center, Tiệm Sửa Xe, Cây Xăng/ Auto Repair Shop, Gas Station, Nhà Hàng, Tiệm Bánh, Tiệm 99 Xu/ Restaurant, Bakery, 99C Store, Chợ, Tiệm Nail/ Grocery Store, Nail Shop, Xe Chuyên Chở cho Thương Mại/ Commercial Auto Bảo Hiểm Cho Nhân Viên/ Workman Comp Bonds, Surety THAM KHẢO MIỄN PHÍ CALL FOR FREE QUOTE !!!

• BẢO HIỂM SỨC KHỎE (MEDICAL), RĂNG (DENTAL) & MẮT (VISION): Cá nhân (individual), Gia đình (family), hoặc Đoàn thể (group). • BẢO HIỂM NHÂN THỌ (LIFE): Định kỳ (term), Tạm thời (whole or universal). • BẢO HIỂM Y TẾ DU LỊCH: Cho cá nhân hoặc hội đoàn du lịch nước ngoài, cho học sinh du học, cho những nhà truyền giáo, hoặc nhân viên đi công tác dài hạn hoặc ngắn hạn ở nước ngoài đến nước Mỹ.

(602) 347-5240 Vietnamese/English: Uyên Kim Lok | Minh Trần Chinese/English: Bruce Lok

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

55


FORECLOSURE Hiện nay tình hình nhà cửa bị foreclosed rất nhiều. Theo tờ Los Angeles Times có khoản 6% chủ nhà không trả nợ nhà. Trong số đó khoản 2% đang bị foreclosed. Có nghĩa là cứ 100 căn nhà thì có 2 căn bị foreclosed. Tỷ lệ ở California, Arizona, Nevada và Florida còn cao hơn khoản 2.23%. Ngoài chuyện nhà bị kéo, nhiều người đang lo lắng là có bị ngân hàng thưa kiện số tiền nợ đang thiếu hay không? Chúng tôi xin trình bày khía cạnh pháp lý của vấn đề này.

Foreclosure nghĩa là gì? Foreclosure có thể tạm dịch là tịch biên nhà cửa. Đây là một thủ tục pháp lý mà người chủ nợ gọi là lender tiến hành để tịch biên căn nhà được dùng thế chấp cho món nợ mà họ đã cho vay khi người mượn nợ không trả nợ đúng thời hạn, hay còn gọi là default. Tại sao có tình trạng nợ bị foreclosed nhiều vào thời điểm này? Như đã nói trong câu hỏi trước, foreclosure xảy ra là do người mượn nợ 56

không trả tiền nợ hàng tháng đúng hạn. Lý do bình thừơng mà người mượn nợ không trả nợ đúng hạn có thể là vì họ không có đủ tiền do thất nghiệp, ly dị hay những khó khăn khác. Tuy nhiên vấn đề foreclosure hiện nay là do nhiều người đã mua nhà khi giá nhà quá cao so với giá trị thật cuả nó trong những năm 2005, 2006. Cho dù họ mua giá cao như vậy để ở hay để đầu tư, thì khi giá nhà xuống họ sẽ gặp khó khăn. Cùng với việc mua với giá cao hơn giá trị thật, những người này đã làm những món nợ quá sức chi trả của họ. Sỡ dĩ họ làm như vậy vì họ hy vọng giá nhà sẽ lên sau khi họ mua.

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Tuy nhiên khi giá nhà tụt xuống một cách thê thảm và kéo dài như hiện nay thì họ sẽ không đủ sức để cầm cự lâu hơn. Do đó họ phải ngưng trả các món nợ này thôi. Khi nào thì người chủ nợ có quyền tiến hành thủ tục foreclosure? Theo luật thì ngừơi chủ nợ có quyền tiến hành thủ tục foreclose căn nhà thế chấp ngay sau khi người mượn nợ ngưng trả nợ chỉ một tháng thôi. Tuy nhiên trong thực tế các chủ nợ không bao giờ làm như vậy. Đây là

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


vấn đề business của họ. Họ sẽ làm việc với người mượn nợ xem có cách nào giải quyết vấn đề hay không để người thiếu nợ có thể tiếp tục trả nợ. Bình thường thì nếu người thiếu nợ ngưng trả khỏan 3 tháng thì chủ nợ có thể tiến hành thủ tục foreclose. Tuy nhiên, hiện nay như đã nói ở trên có quá nhiều người không trả nợ nỗi, cho nên ngân hàng họ có thể để cả 6 tháng sau hay lâu hơn họ mới bắt đầu tiến hành thủ tục foreclosure. Món nợ nào có thể bị foreclosed? Như đã trình bày trước đây chỉ những món nợ mà người mượn nợ đem nhà cửa của họ làm thế chấp thì mới bị foreclosed. Những món nợ này gọi chung là secured loan. Tuy nhiên secured loan lại có thể chia thành nhiều loại khác nhau. Đây là khía cạnh pháp lý rất quan trọng trong thủ tục foreclosure. Tôi tạm chia ra thành 2 loại như sau: Purchase Money Loan: Đây là loại nợ (loan) mà chủ nợ cho vay ĐỂ TRẢ TIỀN MUA NHÀ. Non-Purchase Money Loan: Đây là loại nợ (loan), mặc dù cũng dùng căn nhà làm thế chấp, nhưng số tiền mượn không dùng để trả TIỀN MUA NHÀ. Nợ này có thể là equity loan hay credit line, refinance. Nợ này chỉ được làm sau khi người mượn nợ đã mua xong căn nhà rồi. Cả 2 loại secured loan này, purchase money loan và non-purchase money loan đều có thể bị foreclosed. Tuy nhiên luật về foreclosure đối với 2 loại nợ này có thể khác nhau. Sự khác nhau đó gọi là deficiency judgment law (tạm dịch là bản án cho phần thiếu hụt). Deficiency judgment là gì? Khi chủ nợ họ kéo căn nhà để bán là họ muốn thu lại món nợ mà người vay nợ đang thiếu. Thông thường thì ngân hàng không bao giờ bán được số tiền đủ để thu hồi món nợ của họ. Lý do là vì nếu giá bán cao hơn món nợ thì người vay nợ đã không để cho

bị foreclosed mà chính họ sẽ bán để lấy lại phần equity mà họ đang có trên căn nhà. Vì giá bán thấp hơn là số tiền đang nợ nên ngân hàng phải chịu phần thiếu hụt gọi là deficiency. Ngân hàng có thể đòi phần thiếu hụt đó hay không thì tuỳ trường hợp món nợ đó là purchase money loan hay nonpurchase money loan, và tùy theo thủ tục foreclosure. Có bao nhiêu thủ tục foreclosure? Có 2 thủ tục foreclosure. Loại thứ nhất gọi là non-judicial foreclosure và loại thứ hai gọi là judicial foreclosure. Non-judicial foreclosure là thủ tục không cần phải ra tòa. Thông thường thì ngân hàng họ dùng thủ tục non-judicial foreclosure. Để có thể dùng thủ tục này ngân hàng phải có một văn kiện pháp lý gọi là DEED OF TRUST. Khi ký Deed of Trust, người vay nợ cho ngân hàng power of sale. Dựa trên power of sale này mà người trustee của ngân hàng mới có quyền bán mà không cần phải ra tòa án (gọi là trustee sale). Vì không phải ra tòa nên thủ tục đơn giản, nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Thường thì thủ tục này chỉ cần khoảng 120 ngày là ngân hàng có thể bán căn nhà đang nợ. Judicial foreclosure là thủ tục foreclosure phải ra tòa. Điều này có nghĩa là ngân hàng sẽ nộp một đơn kiện người thiếu nợ tại tòa như bao nhiêu vụ kiện dân sự khác. Thời gian cho thủ tục loại này có thể kéo dài cả 6 tháng đến một năm như các vụ kiện dân sự khác. Ngân hàng phải chọn cách này vì khi làm giấy tờ nợ ngân hàng đã không dùng văn kiện Deed of Trust, mà lại dùng một loại văn kiện gọi là mortgage. Hiện nay ở các tiểu bang miền Tây luật các tiểu bang thường cho các ngân hàng dùng loại deed of trust và các ngân hàng cũng thích chọn loại này hơn. Tiểu bang Arizona cũng có cả 2 loại deed of trust và mortgage, nhưng loại deed of trust được dùng nhiều hơn nên thủ tục foreclosure sẽ không cần ra tòa.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

Khi ngân hàng foreclose nhà và bán với gía thấp hơn món nợ, ngân hàng có thể đòi người vay nợ phần thiếu hụt (deficiency) này không? Đây là vấn đề pháp lý quan trọng nhất trong việc foreclosure và chúng tôi đã nhận nhiều câu hỏi của thân chủ là sau khi nhà bị kéo rồi thì họ còn chịu trách nhiệm gì nữa không? Câu trả lời là còn tùy theo 2 yếu tố sau đây: 1) món nợ là loại gì và 2) bất động sản bị những món nợ này có diện tích là bao nhiêu và xây bao nhiêu căn nhà loại gì? Như đã nêu ở trên, luật Arizona cho phép ngân hàng dùng 2 loại văn kiện là deed of trust và mortgage. Do đó Luật Anti-Deficiency của Arizona cũng có 2 điều khỏan khác nhau dành riêng cho mỗi loại văn kiện. Đối với loại mortgage, nếu món nợ là purchase money loan và dùng để mua 1 lô đất dưới 2.5 acres trên đó chỉ xây 1 hay 2 căn nhà để ở thì ngân hàng không thể thưa kiện người vay nợ cho phần deficiency này vì Arizona có 1 điều khỏan luật ARS 33-729(A) gọi là anti-deficiency law không cho phép họ làm điều đó. Nếu món nợ là non purchase money loan (ví dụ như refinance, credit line, equity loan) thì ngân hàng có thể thưa kiện người vay nợ cho phần deficiency này. Tôi nói có thể có nghĩa là luật cho phép ngân hàng làm. Nhưng họ có làm hay không là vấn đề khác Với loại deed of trust, điều khỏan ARS 33-814(G) không cho phép ngân hàng thưa kiện người vay nợ cho phần deficiency nếu lô đất dưới 2.5 acres và trên đó chỉ xây 1 hay 2 căn nhà để ở. Khác với điều khỏan ARS 33-729(A), điều khỏan này áp dụng cho cả các món nợ non-purchase money loan. Khi nào thì ngân hàng phải nộp đơn kiện cho phần deficiency? Nếu món nợ này không bị cấm bởi hai điều khỏan anti-deficiency law của Arizona thì ngân hàng có quyền thưa người thiếu nợ ra tòa để đòi phần thiếu hụt. Ngân hàng phải tiến hành vụ kiện trong vòng 90 ngày để từ ngày họ bán căn nhà. Tòa án sẽ cho họ một ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

57


deficiency judgment cộng các chi phí khác như luật sư phí, tiền foreclosure cost. Họ có thể lấy số tiền này ở đâu khi căn nhà thiếu nợ đã bị kéo rồi. Câu trả lời là họ có quyền để lien (sai áp) trên tất cả những tài sản khác của người thiếu nợ, hay xiết tiền lương (garnish salary). Đây là lúc mà người thiếu nợ có thể phải làm bankruptcy để xóa món nợ này. Thủ tục foreclosure tiến hành như thế nào? Như đã trình bày ở trên thủ tục có ra tòa judicial foreclosure sẽ được tiến hành như một vụ kiện dân sự. Riêng thủ tục không ra tòa sẽ được tiến hành theo trình tự sau đây: 1) Notice of Sale được filed tại Recorder Office và mail cho người thiếu nợ, 90 ngày sau ngày Notice of Sale nộp tại Recorder Office thì người trustee có thể định một ngày để bán đấu giá căn nhà. Notice of Sale này phải filed với County Recorder Office. Đễ tránh thủ tục foreclosure người mượn nợ có thể làm gì? Lẽ dĩ nhiên nếu họ có tiền thì họ có thể trả tiếp để chủ nợ không tiếp tục thủ tục foreclosure. Tuy nhiên thường thì người mượn nợ đã không còn khả năng trả tiếp. Họ có thể làm những cách sau đây để tránh bị foreclosure: Surrender of Title Deed in Lieu of Foreclosure: Thủ tục này nói một cách đơn giản là người thiếu nợ tự nguyện chuyển chủ quyền căn nhà dùng làm thế chấp cho món nợ cho người chủ nợ. Vấn đề là người chủ nợ có chấp nhận hay không. Câu trả lời là tùy sự thương thảo giữa chủ nợ và người thiếu nợ. Thủ tục này tránh cho người chủ nợ khỏi phải làm thủ tục foreclosure rườm rà. Nó cũng tránh cho người thiếu nợ khỏi đau đầu (headache) và các khoản chi phí của thủ tục foreclosure. Nếu căn nhà không có equity thì người thiếu nợ nên chọn thủ tục này nếu chủ nợ đồng ý. Vì với thủ tục này sau khi giao nhà cho chủ nợ thì người thiếu nợ khỏi phải lo 58

lắng thêm những chuyện khác có thể xảy ra nếu căn nhà bị foreclosed. Tuy nhiên thủ tục này sẽ được các ngân hàng báo cáo cho credit report.

Nếu ngân hàng xóa nợ (forgive debt) cho tôi thì tôi có phải đóng thuế income tax cho IRS không?

Short Sale:

Sở thuế IRS coi debt forgiveness như là một income và đòi người được tha nợ phải đóng thuế income cho số tiền nợ được tha này. Tuy nhiên do vụ khủng hoảng nhà cửa Quốc Hội không đánh thuế debt forgiveness từ năm 2006 đến nay cho những món nợ trên căn nhà được dùng làm chỗ ở chính (primary residence).

Thay vì giao lại nhà cho chủ nợ thì người thiếu nợ tìm cách bán căn nhà cho một người khác. Tuy nhiên gọi là short sale bởi vì số tiền bán được ít hơn là số tiền đang nợ. Số tiền bán này sẽ không đủ đễ trả hết số nợ đang thiếu. Do đó người thiếu nợ phải có sự chấp thuận của chủ nợ thì mới tiến hành thủ tục short sale được vì người chủ nợ sẽ không thu hồi đủ số tiền nợ của họ. Thủ tục này sẽ rắc rối cho người thiếu nợ nhiều hơn là thủ tục giao lại chủ quyền cho chủ nợ vừa nói trước đây. Những phiền toái này bao gồm: một là phải có sự chấp thuận của chủ nợ, hai là phải kiếm agent để list bán căn nhà, phải kiếm người mua và tất cả những thủ tục phải làm cho một vụ bán nhà như disclosure, guaranty cho người mua… Trong một vụ short sale, xin quý vị lưu ý là chưa chắc là các chủ nợ đều forgive món nợ của họ. Bankruptcy: Tôi thường nhận rất nhiều điện thoại của thân chủ về khai bankruptcy khi họ găp phải việc bị foreclosure. Như đã nói ở trên bankruptcy có lẽ là giải pháp cuối cùng mà thội. Có nhiều thân chủ yêu cầu luật sư làm bankruptcy khi thủ tục foreclosure mới bắt đầu hay khi họ vừa ngưng trả nợ. Thật sự làm bankruptcy vào thời điễm này chẳng có mục đích nào khác hơn là làm trì hoãn thủ tục foreclosure. Nhưng làm trì hoãn thủ tục foreclosure đễ làm gì? Người thiếu nợ có hy vọng là có thể kiếm đủ tiền để giữ payment cũ và mới hay không? Nếu có thể có tiền thì không cần gì phải làm bankruptcy vì cho dù đã trả trể 1, 2 tháng, nếu có tiền thì vẫn có thể trả trể cho đến 5 ngày trước khi căn nhà được bán. Do đó tôi không nghỉ bankruptcy có thể giúp gì cho trường hợp bị foreclosure. Chỉ có trường hợp nếu bị deficiency judgment như đã trình bày thì có thể cần bankruptcy để xóa phần nợ còn lại đó.

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Những gì chúng tôi trình bày là dựa trên luật Arizona. Các tiểu bang khác thường có luật khác với Arizona. Ví dụ Nevada được coi là deficiency state. Có nghĩa là luật của tiểu bang này cho phép ngân hàng kiện người vay nợ để đòi phần thiếu hụt cho bất kỳ loại nợ (loan) nào. Do đó những điều trình bày ở trên có thể không áp dụng với các món nợ ở các tiểu bang khác. Ngay cả đối với những độc giả với các món nợ ở Arizona, những điều trình bày trong bài này chỉ có tính cách kiến thức phổ thông, chứ không phải là những cố vấn pháp luật của một luật sư với thân chủ. Quý vị phải tham khảo với luật sư riêng của quý vị khi phải đối phó với vấn đề foreclosure.

LUẬT SƯ PHẠM VIẾT ÁNH 4819 N. 35th St, Phoenix, AZ 85017 PHONE: 602-396-5276 Chương trình Pháp Luật & Đời Sống với luật sư Phạm Viết Ánh được phát thanh trên làn sóng đài TNT AZ Radio vào mỗi Chủ Nhật từ 6pm-7pm (giờ Arizona). Quý thính giả ở xa, không có radio, có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp trên Internet Radio qua địa chỉ: www.tntarizona.com (bấm vào nút Listen Live). Quý độc giả cũng có thể gửi những câu hỏi liên quan đến Pháp Luật về tòa soạn tạp chí Việt Lifestyles qua email: info@ vietlifestyles.com để được luật sư PHẠM VIẾT ÁNH giải đáp trong kỳ báo tới.

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


luÆt sÜ phåm vi‰t ánh ATTORNEY AT LAW 4819 N. 35th Ave Phoenix, AZ 85017 (602) 396-5276 * Luật sư thực thụ tòa án California, Arizona và tòa án liên bang * Đã hành nghề luật sư ở California 14 năm * Tiến sĩ luật khoa (Juris Doctor) Western State University, School of Law * Đại Học Luật Khoa Huế, Việt Nam trước 1975

Office Manager: Mr. ĐINH TỰ CƯỜNG Phone: (602) 249-2399 Chuyên Môn: Thương tích cá nhân, tai nạn xe cộ, té ngã siêu thị, bất cẩn y tế

Luật Gia Đình: Ly dị, thỏa thuận hay tranh chấp, prenupital hay marital agreement Luật Thương Mãi: Thành lập coporation, Limited Liability Company, Limited Partnership, giúp duyệt xét hay soạn thảo hợp đồng thương mãi, mua bán business, khai bankruptcy chapter 7 và 13. Đặc Biệt: Lập di chúc (WILL), Tín Quỹ (LIVING TRUST), Hoạch định di sản (ESTATE PLANNING), Thủ tục thanh lý tài sản người quá cố tại tòa án (PROBATE). info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

59


OPEN

Monday-Friday: 9:00 am - 6:00 pm Saturday By Appt. Sunday: Closed

TRAN INSURANCE INC. Auto-Home-Business and Life Xin liên lạc:

Toll Free:

Kim Trần (480) 833-5138

1-866-833-5138

ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ TRÊN INTERNET www.allstate.com/dkimtran

310 N. Dobson Rd., #4 - Mesa, AZ 85201 KIM DUNG TRẦN Cử nhân Khoa học Texas Southern University

BẢO HIỂM XE HƠI, XE GẮN MÁY, TÀU (Auto, Boat, and Bicycle) GIÁ ĐẶC BIỆT:

- Bớt 6% nếu trả in full. - Cho good driver (3 năm và 5 năm không ticket và accident)

-

Cho good student Cho quý khách có bảo hiểm liên tục 12 tháng Cho quý khách có bảo hiểm 2 xe trở lên Cho quý khách mua nhà và xe. Bớt 5% nếu trả tiền thẳng từ nhà băng Bớt 10% nếu mua bảo hiểm trước 1 tuần

- Bảo hiểm nhà trống(vacant home) Bảo hiểm nhà (trộm cắp, hỏa hoạn, lụt) - Dịch vụ Escrow trong vòng 1 tiếng - 20% discount cho nhà và xe - Bảo hiểm nhà ở và nhà cho thuê - Bớt đến 35% tiền bảo hiểm nhà cho thuê nếu có bảo hiểm xe và nhà

- Định kỳ (5, 10, 20, và 30 năm) - Trọn đời - Bảo hiểm không cần thử máu và nước tiểu.

BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI - Đủ loại bảo hiểm thương mại (nhà hàng, tiệm Nails, văn phòng bác sĩ . . . )

BẢO HIỂM CẦN THIẾT CHO ĐỜI SỐNG CỦA QUÝ VỊ VÀ GIA ĐÌNH

60

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


NP NInternal orthPhoenix Medicine IM 1747 East Morten Road Suite # 303, Phoenix, AZ 85020

602-589-0370

Kinh nghieäm, thoâng thaïo vieät ngöõ, taän taâm, chu ñaùo Chuyeân khoa noäi thöông toång quaùt, trò beänh ngöôøi lôùn vaø treû em treân 12 tuoåi vaø tieåu giaûi phaåu. Anna Phuong-Ly Tran M.D.

Phuc Pham M.D.

Theo doõi vaø ñieàu trò caùc beänh caûm, ho, soå muõi, vieâm phoåi, vieâm xoan, vieâm daï daøy, nhieãm truøng ñöôøng tieåu, cao maùu, cao môõ, cao huyeát aùp, suyeãn, dò öùng. Chuyeân veà khaùm toång quaùt vaø phuï khoa cho phuï nöõ nhö khaùm ñònh kyø, trò ñieàu hoøa kinh nguyeät.

Vaên phoøng thöû maùu vaø nöôùc tieåu coù keát quaû lieàn taïi choå. Nhaân vieân thoâng thaïo tieáng Vieät. Nhaän haàu heát caùc baûo hieåm, Medicare, vaø Mercycare W. Kent Brubaker M.D.

GIỜ MỞ CỬA: Monday- Friday 8:00 AM- 5:00PM Nhận bệnh nhân khẩn sau 5pm mỗi Tuesday. Ðóng cửa Thứ Bảy & Chủ Nhật. info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

61


VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ROBERT GEHRKE

ATTORNEY AT LAW TAI NẠN XE CỘ & SAY RƯỢU KHI LÁI XE & LY DỊ

TRÊN 30 NĂM KINH NGHIỆM VỀ TAI NẠN XE CỘ Phục vụ đưa rước đi bác sĩ nếu cần thiết. Lấy giấy phúc trình của Cảnh Sát. Giới thiệu đến Bác Sĩ Chuyên Khoa. Kéo xe-Mướn xe-Sửa xe Liên lạc bảo hiểm-Bồi hoàn thiệt hại lương bổng. Chí nhận thù lao sau khi thân chủ được bồi thường thoả đáng.

ATTORNEY AT LAW

ROBERT GEHRKE

TẠI PHOENIX

DINH VĂN QUANG

602-672-8712

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

XIN GỌI: 602-230-9001 301 S. BETHANY HOME RD. SUITE A222 PHOENIX, AZ 85012 62

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

TẠI TUCSON

LARRY PHAM

520-490-0819

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

63


CÂY GIÁNG SINH CỦA BÀ NANCY

64

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Bà Nancy đang nằm trên giường, khi tôi đến gần, bà nắm tay tôi, giọng thều thào mừng vui: - Sandra, con đến thăm mẹ phải không? Tôi gỡ tay bà ra, đẩy cái xe lăn lại gần bà hơn, giọng bà vừa vui vừa rên rỉ: - Con của mẹ! Sao con im lặng? Tôi đáp dịu dàng, nhưng như một cái máy ra mệnh lệnh: - Chúng ta hãy xuống phòng ăn lunch. Trong lúc tôi dìu bà ngồi vào xe lăn và seat belt, bà ngoan ngoãn làm theo mọi sự sắp đặt của tôi nhưng miệng vẫn không ngớt lẩm bẩm: - Sandra! Sandra! Con đang về thăm mẹ phải không? Và dường như bà cũng mệt mỏi vì những câu hỏi liên tục của bà không được trả lời, bà im lặng, sự im lặng chìm đi trong không gian căn phòng hẹp chỉ có hai người, tôi và bà Nancy. Công việc làm trong Nursing home rất vất vả, suốt 8 tiếng một ca, hầu như phải đi liên tục, hiếm khi được ngồi nghỉ, ngay cả giờ ăn lunch cũng chưa chắc được yên, lúc nào tiếng chuông ở các cửa phòng cũng có thể ring lên, và cái đèn hiệu nhấp nháy như thúc giục. Hết người này gọi, đến người khác kêu, nhiều khi chẳng có chuyện gì cần thiết cả, có bà đói bụng, đòi một ít snack, có bà – khi tôi vội vàng chạy tới - thì nói tao đâu có gọi mày, tại tay tao lỡ đụng vào cái nút alarm! Bà Rose là nhân vật điển hình của chuyện bấm chuông…vô tội vạ, 10 lần thì hết 8 lần bà bảo tao buồn quá, tao muốn tâm sự với mày một chuyện, rồi bà thao thao nói, như một căn bệnh lên cơn không thể dừng lại được…“Ngày xưa, tao và anh Derek ở cùng một town nhỏ, ở đấy có một khu rừng, hai chúng tao thường hẹn hò vào những buổi chiều, rừng chiều rất đẹp…” Tôi đã phải ngắt dòng tâm sự của bà, nếu không thì bà sẽ kể cho đến tối cũng chưa xong chuyện hẹn hò: “Biết rồi, bà đứng đợi Derek dưới một gốc cây, anh ta sẽ chạy đến với một bó hoa rừng trên tay mà anh vừa hái ở một bụi cây bên đường phải không?” Và bao giờ Rose cũng nhìn tôi mỉm cười mãn nguyện: “Mày đã biết chuyện tình tuyệt vời của tao. Phải rồi, Derek yêu tao lắm!” Bà già gần đất xa trời, tâm trí ngơ ngẩn và vụng dại như trẻ con, câu chuyện bà

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


kể tôi nghe hàng mấy chục lần, quanh đi quẩn lại có bấy nhiêu làm gì tôi không thuộc! Còn bà Nancy, cũng lẩn thẩn như thế, chẳng hiểu sao cả tháng nay bỗng gọi tôi là Sandra, tên con gái bà. Mỗi khi gặp tôi, bà cứ khăng khăng rằng tôi là Sandra, bà làm phiền tôi quá, tôi mất rất nhiều thì giờ khi làm việc với bà, bà níu áo, níu tay, hỏi han đủ thứ, làm tôi không dứt ra được trong khi còn nhiều công việc khác đang chờ. Tôi không nỡ gắt gỏng với bà, vì trong thâm tâm, tôi vẫn còn nợ bà một món nợ khó trả, dù bà không biết, không bao giờ đòi lại món nợ đó. Hôm nay cũng thế, tôi đẩy xe bà lên phòng ăn rồi, những người còn lại tôi làm không kịp, nên một co-worker phải chạy lại giúp tôi, để tất cả có mặt trong giờ lunch. Tôi mới vào làm việc ở Nursing Home này được 3 tháng. Tính nhanh nhẹn, láu táu cộng thêm cả sự…xớn xác của tôi, ngay mấy ngày đầu đã xảy ra hai “accident”. Cứ mỗi khi đến giờ ăn, tôi có bổn phận nhắc nhở họ, hay dìu họ, đẩy xe lăn cho họ xuống phòng ăn. Có một lần, tôi vào phòng thì ông Thomas đang nằm ngủ ngon lành, tấm chăn mền đắp lên tới cằm, ông ngáy khò khò, tôi gọi ông không nghe, tôi liền… tốc mền lên cái “rụp”. Tức thì… Trời ơi! ông phản ứng làm tôi kinh hoàng nhảy xa ra vài bước, ông ngồi nhỏm dậy, mắt trợn tròn đầy tức giận và quát tháo một tràng, tôi chỉ nghe loáng thoáng cũng biết ông đang…chửi tôi. Ông Thomas bị tê liệt chân, không thể đi đứng được, nếu không thì ông ta đã nhảy bổ xuống giường, cho tôi vài cái tát là lẽ đương nhiên. Chuyện thứ hai, xảy ra cho chính bà Nancy, cái bà hay níu kéo tôi, làm phiền tôi. Hay trời…quả báo tôi thế? Hôm ấy, bà ngồi xe lăn để tôi đẩy ra phòng ăn, hai tay bà để lên hai bên thành ghế, tôi len lỏi giữa những dãy bàn làm sao mà đụng vào cạnh bàn một cú thật mạnh, bà già chỉ kêu lên một tiếng “ow!” yếu ớt, rồi thôi, nhưng nét mặt bà nhăn nhó đầy vẻ đớn đau. Tôi nhìn thấy mu bàn tay bà sướt một đường dài và chảy máu. Tội nghiệp! da tay người già mỏng manh, vậy mà tôi giáng cho bà một cú đau điếng, nếu như bà còn tỉnh táo, thì chắc chắn bà cũng sẽ…chửi tôi như ông Thomas và kèm theo vài cái tát mới đích đáng. Lương tâm cắn rứt và áy náy, nếu tôi không nói thì chẳng ai biết lỗi tại tôi cả, nhưng tôi với tâm hồn đau đớn và tuyệt vọng, lên gặp bà supervisor, trình bày lại sự việc ông Thomas và bà Nancy để …xin thôi việc. Tôi cảm thấy không đủ khả năng và kiên nhẫn làm công việc chăm sóc những người già. Bà supervisor đã dịu dàng khuyên tôi, ai làm việc cũng có sơ xuất, biết sai và sửa thì sẽ tốt thôi. Lần sau, nếu người ta đang ngủ thì đừng gọi dậy, hoặc họ sẽ xuống ăn sau, hoặc ta sẽ mang đồ ăn lên phòng cho họ. Tôi đã nghĩ thầm, ở Nursing Home mà “oai”quá chừng, được tôn trọng, hầu hạ như ông bà chủ. Mấy tháng trôi qua, công việc quen dần, tôi thấy yên tâm hơn, ông Thomas,chắc rằng trí nhớ chẳng bền lâu để mà oán ghét tôi đã làm một cái việc thô lỗ tốc mền khi ông đang ngủ say sưa nữa. Và bà Nancy thì càng không nhớ tí nào, nhưng hàng ngày nhìn vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay bà, tôi vẫn cảm thấy

day dứt một món nợ không biết phải trả bằng gì cho hết. Mùa Giáng Sinh đang đến, ngoài đường phố, chợ búa, và các cửa hàng đã tấp nập những màu sắc xanh đỏ, tươi vui. Trong cái Nursing Home nhỏ bé này người ta cũng góp phần với niềm vui chung của mọi người, mọi chốn. Tại phòng khách lớn, người ta vừa dựng xong một cây Giáng Sinh, trang trí những chiếc đèn đủ màu và những cây kẹo cong cong xinh xắn. Các ông bà già, hàng ngày thường tụ tập nơi đây để cùng coi ti vi hay nói chuyện với nhau, còn hơn là nằm bẹp trong phòng riêng, coi ti vi một mình thì buồn chán quá! Gặp người nào tôi cũng đều báo với họ là có cây Giáng Sinh tuyệt vời ở phòng khách. Và tôi đã đọc thấy trên những nét mặt già cỗi hay ngơ ngơ, ngác ngác của họ loé lên một niềm vui. Nhưng có một người không vui tí nào, mà lại rơi nước mắt, bà khóc oà như một đứa trẻ con, đó là bà Nancy, khi tôi mời bà xuống phòng khách coi cây Giáng Sinh, bà nức nở: - Không, đó không phải là cây Giáng Sinh của Sandra! Những giọt nước mắt của bà vỡ oà cả vào tim tôi, làm tôi bối rối, và tôi lại chạy đi “mét” với bà supervisor (bà hiền lành và tôi là người mới vô làm nên bà thương tôi, sẵn sàng giúp đỡ, chỉ dẫn tôi). Bà supervisor của tôi kể: - Tội nghiệp Nancy! Mày mới, nên không biết thôi, Nancy nằm ở đây gần 10 năm rồi, người thân duy nhất là con gái tên Sandra, vẫn thường vào thăm hay mang bà về nhà chơi vào mỗi mùa Holiday. Sandra luôn luôn làm một cây Giáng Sinh thật đẹp để đón bà Nancy trở về, nhưng đã hai năm nay, Sandra không đến nữa, cô ấy đã chết vì dùng drug quá liều. Sandra không chồng, không con. Thế là bà Nancy trở thành kẻ cô độc, một mình trên thế gian này. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Nancy luôn gọi tôi là Sandra, tôi là người Việt Nam, con gái bà người Mỹ, chẳng có gì giống nhau cả, nhưng với tâm thần lẩn thẩn, cộng với lòng thương nhớ con, nên bà đã nhìn tôi mà tưởng tượng ra Sandra. Tôi chào bà supervisor và biết mình phải làm gì, tôi xăm xăm đi về phía phòng bà Nancy, nhưng đang đi thì nghe tiếng chuông cửa bà Rose gọi, tôi ghé vào, hy vọng lần này không phải nghe bà kể lể câu chuyện tình, ngày xưa hai đứa hẹn nhau trong khu rừng vắng của bà nữa, vả lại, tôi cũng muốn mời bà đi coi cây Giáng Sinh. Tôi mở cửa phòng: - Chào bà Rose, bà cần gì? - Ồ! Mày đến thật đúng lúc. Giọng bà hớn hở. Bà gọi tôi chứ tôi có ngẫu nhiên đến đây đâu mà bà bảo đúng lúc. Mà thôi, hơi đâu lý sự với mấy bà già lẩm cẩm. - Mày ngồi xuống đây. Bà Rose chỉ vào một cái ghế. Tôi vẫn đứng yên và hỏi: - Bà lại muốn kể chuyện gì thế? Đôi mắt hom hem của bà nhấp nháy để trôi về một quá khứ mộng mơ: - Ngày xưa, tao và Derek…… Tôi đã “bội thực” vì câu chuyện tình của bà rồi, tôi lại ngắt lời bà: - Tôi biết bà và Derek yêu nhau lắm, nhưng sao hai người không lấy nhau?

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

65


Bà Rose mỉm cười móm mém, có lẽ trong đầu óc của bà đang rối tung vì bao nhiêu hình ảnh, những cuộc tình, những buồn vui trong một đời người. Nhất là người Mỹ, yêu nhiều, đám cưới cũng nhiều, khi đã về già, lẩn thẩn, thì còn nhớ ai với ai? Bà Rose đi ra closet lấy cái bóp xách tay như sắp sửa đi đâu, hay bà muốn đi coi cây Giáng Sinh? Nhưng không, bà nói: - Tao phải đi ra khu rừng đây, Derek đang chờ tao ở đó. Tao sẽ nhận bó hoa dại thật đẹp từ tay anh ấy cùng với một nụ hôn. Trời ơi, ai bảo người già, gần đất xa trời không lãng mạn? Lại là một người già đầu óc ngơ ngẩn nữa chứ. Bà Rose ơi, anh Derek của bà bây giờ hoặc đã nằm im trong lòng đất, hoặc nếu còn sống thì cũng đang già nua, lù khù và nhếch nhác trong một Nursing Home nào đó như bà thôi. Ví thử bây giờ ông cụ Derek có đứng ngay trước mặt bà, với bó hoa rừng trên tay, chưa chắc bà nhận ra, có khi còn…chửi lộn với ông, vì tưởng là một kẻ xa lạ nào. Vậy mà bà cứ chờ mong gặp gỡ như ngày xưa bà vẫn từng chờ mong. Thôi, tôi hãy để bà Rose yên ổn với giấc mơ, bất quá bà chỉ đi lang bang trong khu Nursing Home này thôi, sẽ chẳng bao giờ bà đến được khu rừng trong quá khứ cả. Ngoài cửa Nursing home có security, ai nỡ để bà đi lạc ra ngoài. Tôi sang phòng bà Nancy, bà đang nằm ngủ, kinh nghiệm đầy mình nên tôi không dám đánh thức bà dậy, lặng lẽ đứng nhìn vẩn vơ khắp phòng, bây giờ tôi mới có dịp nhìn kỹ hơn những tấm hình bà treo trên tường và để trên bàn. Hình thời con gái của bà, mái tóc quăn uốn lượn, khuôn mặt thon dài, xinh xắn. Đôi mắt đuôi dài đa tình thăm thẳm kia chắc đã một thời làm bao người say đắm. Cái miệng cười quyến rũ kia đã từng nhận bao nụ hôn yêu? Thuở ấy, cô Nancy yêu đời, yêu người, không bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay, khi về già da mồi, tóc bạc, nằm bẹp dí, nhìn cuộc đời tàn dần trong Nursing Home, giữa tình thương vay mượn của thiên hạ. Tôi bỗng chạnh lòng nhìn lại mình, những gì tôi có ngày hôm nay, biết đâu cũng sẽ tan biến đi, và ngày mai sẽ có thêm một bà già ngớ ngẩn, sống mà không biết mình đang sống, đang làm gì như những người già trong Nursing Home này. Khi tôi định quay ra thì bà Nancy mở mằt, nhìn thấy tôi, đôi môi bà mấp máy, kêu khe khẽ: - Sandra! Con đến thăm mẹ, phải không? Lần đầu tiên tôi trả lời bà khi câu hỏi có liên quan đến Sandra, 66

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

tôi ngồi xuống mép giường: - Vâng, con là Sandra đây. Bà giơ tay lên, nhưng không đủ sức để ôm tôi, giọng bà lạc đi: - Sandra, Sandra! Mẹ biết mà, rồi con sẽ đến thăm mẹ. Tôi nắm lấy cánh tay gầy yếu của bà, âu yếm: - Mẹ ơi, mẹ có biết là Giáng Sinh đang đến không? - Thật vậy sao? Sandra, con đã làm xong cây Giáng Sinh chưa? - Xong rồi mẹ ạ. Mẹ có muốn đi với con để ngắm cây Giáng Sinh không? Bà gật đầu. Tôi đỡ Nancy ngồi dậy, chải tóc cho bà, khi tôi mở closet lấy quần áo, Nancy bảo tôi, có lẽ một phần trí nhớ đã trở lại với bà trong khỏanh khắc hiếm hoi: - Con lấy cho mẹ cái áo có hai màu xanh đỏ, mặc mùa Giáng Sinh. Tôi thay quần áo cho bà, khi cầm bàn tay phải của bà lên, trông thấy vết sẹo nhỏ, dài, tôi cúi xuống hôn tay bà như một lời xin lỗi. Nhưng bà cảm động vì một lẽ khác, bà nói lan man đầy vui sướng: - Ôi Sandra! con vẫn còn nhớ tới mẹ, con vẫn thương mẹ, phải không? Đừng bao giờ bỏ mẹ một mình Sandra nhé? Tôi dìu Nancy ngồi vào xe lăn và đẩy xuống phòng khách, ở đó đã có nhiều người, họ đang ngồi đầy các dãy ghế sofa, trước mặt họ là cây Giáng Sinh, to, cao rực rỡ. Có lẽ trong đầu óc, trong ký ức xa xăm của mỗi người, đều có một mùa Giáng Sinh riêng, với gia đình, cha mẹ, với người yêu, với chồng con của họ… Hoặc chính tay họ đã từng đi mua, từng trang hoàng cho cây Giáng Sinh trong căn nhà ấm cúng khi cơn gió Đông về, khi mùa lễ đến. Tôi đẩy xe bà Nancy đến gần cây Giáng Sinh và hỏi bà: - Mẹ có thích nó không? Tôi nhìn thấy trong đôi mắt một thời đẹp lộng lẫy của bà rạng ngời niềm vui. Bà thì thầm như sợ niềm vui mong manh sẽ biến mất: - Sao lại không! Chính tay con đã làm cây Giáng Sinh này và đón mẹ về với con mà, Sandra! Tôi cũng thì thầm: - Phải, con yêu mẹ. Hãy vui vẻ đón lễ với cây Giáng Sinh này, mẹ nhé! Tôi tin rằng tôi đã trả xong món nợ cho bà Nancy, và cây Giáng sinh trong phòng khách này là của riêng bà, của đứa con gái yêu quý Sandra đã tặng cho bà khi mùa Giáng Sinh đến. Nguyễn Thị Thanh Dương

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

67


Meet Miss Ao Dai Arizona Contestants 2012 Cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài Arizona do Ông Lê Hữu Uy và Cô Thanh Mai đề xướng vào năm 1998 và kể từ đó, cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài Arizona đã trở thành một thông lệ của cộng đồng mỗi hai năm một lần vào dịp Tết Nguyên Đán. Năm 2010 vừa qua, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona đã chính thức bàn giao lại cho Cô Thanh Mai, giám đốc Đài TNT AZ, đảm trách việc tổ chức nhằm để duy trì và nâng cấp chất lượng của cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài Arizona. Trong lần tổ chức lần thứ 8 này, quý độc giả hãy đón xem, theo lời ban tổ chức, đây sẽ là cuộc thi đầy màu sắc nhất từ trước đến nay. Tất cả quần áo, trang phục, makeup và tóc của các thí sinh đều do Ban Tổ Chức đảm trách. Đặc biệt, trang phục cho màn Opening Scene sẽ do Mộng Kiều Thái Trần design và trang phục áo dài của nhà thiết kế Jackie Tài với chủ đề Sắc Màu sẽ làm rực rỡ sân khấu Wild Horse Pass vào ngày 21 tháng Giêng sắp tới đây. Theo dõi diễn tiến của cuộc thi cũng như bước chân của các người đẹp, mời quý độc giả vào trang Facebook Fan Page: Miss Vietnam Arizona, dành riêng cho Cuộc Thi Hoa Hậu Áo Dài Arizona sẽ có nhiều video phóng sự behind the scene, phỏng vấn, và hình ảnh của các thí sinh được cập nhật mỗi tuần. Bạn có thể vào search và connect trên mạng Facebook: Miss Viet Nam Arizona để nhìn ngắm và giới thiệu bạn bè ủng hộ cho thí sinh mình yêu thích. Và bây giờ, mời quý độc giả cùng làm quen với những thí sinh Hoa Hậu Áo Dài Arizona năm nay.

Contestant # 1:

Christina Bui Age: 18

Hobbies: I enjoy singing and performing, and I love dancing, especially in the rain! I also have a passion for modeling and I enjoy participating and volunteering in community events. Occupation/Career: Studying in/Pursuing a career in: I am a part time student and I also work part time at Denny’s as a waitress to help out at home. And I am currently majoring in business communications in hopes of pursuing a career in real estate.  3 Interesting Facts: I am very interested in marine biology although I secretly have a phobia of the ocean and what lies beneath. As a child, I was a dedicated figure skater for 5 years.   I love all animals although I’m allergic to most of them.  Favorite Quote:  “Enjoy the little things in life, for one day you will look back and realize they were the big things” Pet Peeve: I am not a big fan of when people do not follow through with their word

68

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Contestant # 2:

Vyvi Vu Age: 20

Hobbies: Cooking, Shopping, Make-up Occupation/Career: Studying in/Pursuing a career in Business Management  3 Interesting Facts:  I can speak, read and write in Vietnamese fluently I have a younger brother who is 6 years old I am a social butterfly and I can have fun wherever and whenever  Favorite Quote: Inspire yourself so you can inspire others.  Pet Peeve: People who are self-obsessed

Contestant # 3:

Cherry Nguyen Age: 18

Hobbies: Shopping for shoes and buying the latest fashions, but in the clearance section. Occupation/Career: I am currently a student at Arizona State University and I am hoping to pursue a career as a Kinesiology, or a Physician Assistant. 3 Interesting Facts: Dancer for 9 years. I know 3 languages, Spanish, English, and Vietnamese. I love to work with all sorts of people and I am very outgoing.  Favorite Quote: Love to Respect and be able to Respect the Love. Pet Peeve: A person who can’t take jokes. 

Contestant # 4: Kimberly Ngoc Dang  Age:  18 

Hobbies: Designing in general (fashion, wedding, interior, architect, food design), styling, sewing, crafting, drawing, movies and television show addict (comedy, romantic, action, thriller, horror), dance (hip hop, ballet, contemporary, modern, and lyrical), choreographing dance routines, sing, writing, day dream, and try to make people laugh.   Occupation/Career: Studying in/Pursuing a career in Pharmacy. 3 Interesting Facts:  I like my left face as opposed to my right. I like the previous eras/decades such as, the 80’s, 70’s, 60’s, 50’s, and 20’s--mostly the 80’s. Sometimes I wish I was born in the 70’s and grew up as a teenager during the 80’s. I like the part where everyone had big hairdos, the way that everyone dressed, etc.  I made my own bucket list and on number 18 of my list, I would like to be inside those cages where it’s in the ocean and the sharks are lured to the cage, and on number 16 of my list, I would like to someday sky dive.  Favorite Quote:  Life is simple, make a choice and never look back.  Pet Peeve: When people litter out in public. Sometimes I would just go pick up their trash and throw it away because it really bothers me.  info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

69


Contestant # 5:

Thanh Banh Age: 20 

Hobbies:Music,shopping,singing,makeup,dancing. Occupation/Career: Studying in/Pursuing a career in fashion design.  3 Interesting Facts:  • Enjoy going to temple (Pagodas).  • Doing charity for people who live in poverty.  • Make my mom and family happy. Favorite Quote: N/A Pet Peeve: N/A

Contestant #6:

Lina Nguyen Age: 18

Hobbies: Cooking, dancing, singing Occupation/Career: Studying in/Pursuing a career in Health Sciences. 3 Interesting Facts: I have a fear of heights but I want to go on a hot air balloon someday.  I am currently taking a ballroom dancing class. I enjoy listening to Vietnamese folk music (nhac que huong) and am obsessed with Paris By Night.  Favorite Quote:  Thất bại là mẹ của thành công Pet Peeve: When somebody tosses something toward a garbage can, like they think they’re a basketball star, then leave it on the ground after they miss!

Contestant #7:

Elizabeth Nguyen Age: 18

Hobbies: Playing Tennis, Photography (taking photos), Modeling, Watching Asian Dramas (côi phim bộ), Reading Occupation/Career: Studying in/Pursuing a career in the medical field. 3 Interesting Facts:  • I love wearing ao dai. • I enjoy helping others – mostly the Vietnamese Community whenever I get the chance to. • My all-time favorite food is spring rolls (gỏi cuốn).  Favorite Quote: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trông nguồn chạy ra.” (A father’s labor of teaching, protection, and rising is like the tallest mountain – Thái Sơn, while the mother’s love is like an endless stream from the underground water source.) Pet Peeve: People who fold pages in books.

70

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Contestant #8:

Angelisa Vo Age: 17

Hobbies: playing instruments, arts and crafts, drawing Occupation/Career: Studying in/Pursuing a career in _Medicine_. 3 Interesting Facts: I play 4 different musical instruments; the guitar, ukulele, violin, and viola. I know Morse code.  I learned to read before I started preschool.  Favorite Quote: Peace is its own reward. Pet Peeve: People who chew their food really loud. 

Contestant #9:

Vivian Duong

Age: 17

Hobbies: Listening to music and shopping! Occupation/Career: Currently studying as a senior in High School; pursuing a career in the Fashion/Beauty Industry.  3 Interesting Facts:  I am a HUGE hockey fan.  President of the Future Business Leaders of America Club and Fashion Club at Mesquite High School. I got accepted into the Fashion Institute of Design and Merchandising.  Favorite Quote: “We are all of us stars, and we deserve to twinkle” --- Marilyn Monroe Pet Peeve: People who talk too much! 

Contestant #10: Age: 16

Tiffany Phuong Nguyen

Hobbies: After finishing my homework and other responsibilities, I love to spend time practicing playing piano and singing. I also enjoy reading books. Lastly, I routinely exercise to maintain good health and mind. Occupation/Career: I am an outstanding honor student who excels at various studies while attending Apollo High School and rank near the top of my class. Because of my credentials and effort, I was one of few students who earned a college scholarship to take advanced courses at Glendale Community College. These courses will enable me to have a jump start toward a high degree in pursuing a major in medical and a minor in performing arts. 3 Interesting Facts:  As a member of the local favorite Hai Dang and Temptation Band, I am a versatile, delightful, entertainer and a singer who performs before a live audience. I have a strong social involvement to help people get better and make an effort to volunteer to help out the community. Favorite Vietnamese Food: Bún Mắm Nêm Favorite Quote: “Don’t let your limitations overshadow your talents.” - Fortune Cookie Pet Peeve: Rude People and people who cannot complete a task due to lack of effort. info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

71


Contestant # 11:

Oanh Kim Nguyen Age: 20

Hobbies: Some of the things I enjoy doing is drawing portraits of people either of famous people or close friends, blogging, researching on the latest technologies, interested in calligraphies, organizing, hanging out with friends and making a fool out of myself for their entertainment :), etc.  Occupation/Career: Currently I’m a student at GCC and at PCC taking my pre-requisite classes for Pharmacy. Later in the future, hopefully I’ll be accepted to either Midwestern or U of A to earn my degree to become a Pharmacist.  3 Interesting Facts: • I like collecting fountain pens • Have a huge ambition of being able to travel around the world and help the needed since I was little. • I get overly excited and happy (to the point where it can make my day better) when I see grandparents playing around with their grandkids or old couples just being happy together.  Favorite Quote:  “Nothing is permanent, cherish everything.” Pet Peeve:  People changing lanes without signaling. 

Contestant # 12:

Karen Le Age: 17

Hobbies: Hanging out with friends, volunteer, read and shopping Occupation/Career: Model as Hollister and Studying in/Pursuing a career in Developmental Disability Nurse  3 Interesting Facts:  • I love volunteering and enjoy  helping out in the community • I’m in love with In n Out burgers  • I’m deadly afraid of Caterpillar  Favorite Quote: Life is too short, so kiss loudly, laugh insanely, love truly and forgive quickly Pet Peeve: People who chew their gum loudly with their mouth open

72

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Contestant # 13:

Christina Vo

Age: 17 Hobbies: Dancing Occupation/Career: Student Studying in/ pursuing a career in: Model; Cook 3 Interesting facts: • Likes to play video games • Kind • Loves to laugh Favorite Quote: If first you don’t succeed, try, try again. Pet peeve: Hates when people sneeze and don’t cover up

A&Z ĐIỆN LẠNH (CÓ LICENCE HÀNH NGHỀ)

FREE

Estimate

• CHUYÊN SỬA VÀ LẮP RÁP ĐIỆN LẠNH • SỬA MÁY GIẶC, MÁY SẤY, TỦ LẠNH. • BẢO TRÌ HANG NĂM CHO CÁC CƠ SỞ THƯ ƠNG MẠI .

LIÊN LẠC HẢI

(480) 570-3524 info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

73


Men Fashion November brings Black Friday sales and December brings Christmas shopping. This holiday season, pack yourself with sweaters, gloves and hats to keep warm!

Turtle Neck Turtle necks have been shown in all the runway shows in Europe and New York. Designers are putting turtlenecks with everything from suits to casual street wear. Instead of going with the traditional colors, pick up a more robust color palette for a newer, younger, trendier look. As with all garments, the fit is the key. If you’re getting a thin turtleneck, make sure it fits to your body; however, on the other hand, a chunky knit in a larger size looks better.

Gloves There’s a great range of gloves out there - opt for a timeless pair of knitted gloves for the cool Autumn evenings or get your Winter wardrobe ready with a pair of Aztec-style mittens. Go for the classic five-finger look or get the half-fingered ones with a hood. For extra warmness, match your sweaters with chunky gloves or knitted arm-warmers. As usual, you can never go wrong with leather gloves or natural cozy faux sheepskin ones. Depending on the weather and your mood, these gloves are for all occasions. 74

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Hats Hats take on a heritage twist this winter with bobbles galore, cable knits and hints of tweed in classic styles. Knit beanies with a fur bobble on top are actually back in trend. As with gloves and sweaters, complimentary chunky beanies are great presents for this winter. Trapper hats worn by aviators in the early 90s are fashionable items and will keep your ears and forehead warm. Earmuffs have always been a big trend with women, but lately we have seen a lot of designers styling their models with earmuffs on the catwalk in Paris and Milan. A great item for that fashionista.

Company Parties The rules for holiday-party attire aren’t set in stone, since appropriate dress will vary depending on when and where the festivities are taking place. It’s easy for men to grab a suit jacket, change into dark trousers or denim, paired with nicer clean shoes, and adding on a classier, solid tie to step up the “business casual” look up a notch. For festive or more formal attire, I suggest wearing a velvet jacket with a complimentary bow tie. Look polished, not overdone; always be tasteful, not overtly sexy. Err on the conservative side if you’re having trouble figuring out what to wear, and never wear what you normally would wear to work. Even if your work place is really casual, it’s still polite to dress up a bit, even if that just means wearing a dress shirt with your jeans. And finally, everyone’s favorite holiday sweaters must be kept in the closet or burnt!

Designer Ninh Nguyen Founder & Creative Director of www.ninh.co, Ninh Nguyen graduated from Fashion Institute of Technology from New York in 2009 specialized in men clothes. Ninh won 2 consecutive year scholarship awards at FIT as well as won the Art of Fashion Award. During New York Fashion Week in Feb’2011, Ninh successfully launched his first new collection which was featured in the Viet Lifestyles’ Top Model Competition’s fashion show.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

75


A Chicago's Rising Star Chef

76

THAI DANG

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

By Mai Le

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Năm 2007, anh đảm trách vai trò Chef de Partie cho nhà hàng 4 sao (Mobile 4 AAAA award) danh tiếng CityZen

S

ang định cư ở Hoa Kỳ năm lên 6 tuổi, Thái là con trai út trong một gia đình gồm 10 anh em. Ngay từ nhỏ, Thái Đặng đã nhận thức được rằng bữa ăn là mở đầu câu chuyện, là nhịp cầu để đưa mọi người đến gần nhau hơn. Vì vậy, Thái đã tỏ ra thích thú khi phụ mẹ vào bếp nấu món ăn cho gia đình mỗi khi có tiệc. Sau khi tốt nghiệp trung học, thay vì chọn những lảnh vực khác, Thái đã theo đuổi niềm đam mê của mình để trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Năm 2004, Thái tốt nghiệp từ trường L’Âcdemie de Cuisine khi Anh tròn 19 tuổi. Và cũng từ đó, anh đã được nhận vào làm phụ bếp ở những nhà hàng nổi tiếng và được học hỏi từ những đầu bếp danh tiếng ở Hoa Kỳ. Năm 2007, anh đảm trách vai trò Chef de Partie cho nhà hàng 4 sao (Mobile 4 AAAA award) danh tiếng CityZen bên

trong khách sạn Mandarin Oriental ở Washington DC, dưới sự chỉ đạo của chef Eric Ziebold, người từng là cánh tay mặt của đệ nhất đầu bếp Thomas Keller. Sau đó, Thái chuyển sang làm việc cho đầu bếp Susur Lee ở nhà hàng Zentan của Donovan House Hotel ở Washington DC. Tại đây, Thái đã có được sự tự do tận dụng kỷ năng nấu truyền thống của Pháp, kết hợp phong cách Việt Nam đã có trong huyết quảng để nâng cấp và hiện đại hóa hơn.

Tell us about your family and how you came to America.

I grew up as the youngest son in a family of 10 brothers and sisters. We left Vietnam to start our venture to America when I was 6 years old. We lived in a Philippines refugee camp until an American family through a Catholic church in Champagne Urbana, Illinois sponsored us. We lived there for about a year and a half until my parents decided to move us to a suburb of Virginia just outside of Washington D.C. There is a large Vietnamese community there. We met with other friends and family to start our lives here in the states.

Why did you choose to become a chef?

I remember when I was in 4th or 5th grade I would spend summers with my sister and my now brother-in-law Duc. Duc, who is also a good cook, introduced me to a cooking channel that aired the original version of Iron Chef. They would encourage me. But it wasn’t until I was in high school when all of my friends where going off to college that I realized I may have a career in cooking. I took out a few loans and decided to enroll in cooking school. I have been cooking ever since.

Favorite Vietnamese dish?

My go to would probably be goi cuon. I also love making whole fish, stews, and vegetable dishes. But the idea of something wrapped, like the summer rolls shows a sense of Vietnamese and the culture with sharing and family style serving. It’s not

Sau chuyến du lịch sang Tây Ban Nha và Châu Âu, Thái trở lại với niềm đam mê của mình. Năm 2010, anh vào làm việc cho nhà hàng L2O dưới quyền chỉ đạo của chef Laurent Gras. Nhà hàng L2O đã đoạt giải 2 sao Michelin (Michelin là giải thưởng cao quý dành cho nhà hàng danh tiếng trên thế giới). Đầu

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

năm 2011, khách sạn 5 sao sang trọng Alysian khánh thành tại Chicago, và Thái hiện là Chef De Cusine cho nhà hàng RIA, 2 sao Michelin, của khách sạn Alysian. Anh đã sát cánh cùng Executive Chef Dany Grant để sáng tạo ra menu mới cũng như quản lý công việc điều hành ở nhà bếp của nhà hàng nổi tiếng này. Trong chuyến đi Chicago vừa qua, chúng tôi đã có một buổi ăn tối tại nhà hàng RIA và chúng tôi đã rất ấn tượng với những món ăn rất ngon miệng, trình bày đẹp mắt, và dịch vụ rất chuyên nghiệp. Và cũng qua bữa ăn tối thú vị đó, chúng tôi đã xin phép được gặp gỡ chef Thái Đặng để có buổi phỏng vấn giới thiệu cùng độc giả Việt Lifestyles hôm nay...

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

77


about just making up your own plate and eating it by yourself, it’s about eating it with one another. That is something that I feel defines our culture.

Are you influenced by Viet cooking style?

Yes. My family takes cooking very seriously. A meal is something that has always brought us together and I am 100% influenced by my family and the traditional methods of Viet cooking, especially my mother who has mastered the art of making a clear yet flavorful broth. My cooking skills have however, been built upon as well. In school we learned classic cooking techniques that are based on the French. For instance, how to make a proper glaze or how to braise or prepare a classic sauce or reduction all come from the French. Vietnamese cuisine is based on French technique and I am influenced by both.

What is your favorite meal to eat?

My favorite meal is usually something brothy, soup like, or noodle based, be it stir fried, deep fried, blanched, or dressed. I love to incorporate textures to enhance the flavors of a dish. It could be Pho, where I can add sprouts, pickled veg, proper sauce, and herb or maybe something that includes a fried noodle with veg and other accouterment. Any kind of dish prepared with soul would be one of my favorites.

How would you describe working in your kitchen?

I would say working in a kitchen is like organized chaos. There is adrenalin when you’re preparing for service or behind the line. You have to adapt to the pressure of the kitchen because there is always an unforeseen problem whether it is with a guest, or special request, or high volume and it is important to remain in control and get through times of high stress.

Describe your job as a Chef de Cuisine.

The Chef de Cuisine is the second in command. It is the person behind the Executive Chef. I am in charge of food, service, production, staffing, and scheduling. It is a key member of the managing team to ensure an exceptional quality of food and service.

What is the biggest challenge of your job?

The biggest challenge would be to understanding the staff, emotions, and feelings of the staff. The food and preparation of a dish can be controlled, but understanding the emotions that go with it, you cannot control. But the most important and most difficult thing is to have respect and understanding for the staff for which they are in efforts to bring out the best cook within them.

What are the biggest challenges of working for Michelin restaurants?

The biggest challenge would be dealing with people and their expectations. A Michelin star is something that is so highly regarded that it becomes a constant challenge to uphold standards, delight, and surprise. It is important to remain thoughtful of the original intent of the menu while developing new methods, techniques, and flavors to satisfy guest while staying true to the dish and their ingredients.

Who is your favorite chef and why?

There are so many amazing chefs, but if I had to pick one, I would say Feran Adria. He is a true pioneer who created a culture, technique, feeling, and flavor that many have adapted in a modern perspective. He has impacted the culinary world by elevating forward moving cooking to never before seen levels. He has created a path and new direction for cooking and I admire that.

Advice for those considering a career in the culinary field.

My advice is to really think realistically about what the job entails. You start at the bottom picking herbs and learning basic cooking skills. School is the easy part, but in the real world, to be a cook or a good chef, you not only need to perfect technique and skill, you must endure stress, long hours, humiliation, blood, sweat, and tears. I would also advise young cooks to travel and see cuisine through the eyes of others.

If you had a restaurant, what would it be? 78

If I were to open a restaurant it would be Asian style. It would be wrong of me to try to be something I am not. I would love to take what I know of Asian cuisine and

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


develop a forward moving modern spin. I want a place with heart and soul. I would respect ingredients and stay true to the idea of using the ingredients properly for the sake of a good dish, and not for the money.

An inspirational dish.

When I was in Spain, I ate the most life altering lunch that was so poetic that I became emotional at El Cellar De Con Roca. The dish was simply prepared. It was braised lamb neck. The chef rolled it up and covered it in caul fat. It was glazed in the most amazingly simple sauce and presented in minimalist fashion. It was the best meal I ever had.

What would your last meal be?

My last meal would have to be something prepared by my family. The most ideal setting would be at my mother’s kitchen table. Food for our family is bond and has always been something that we shared to bring us together. A home cooked meal surrounded by my family is the best thing I could ask for.

INTERESTING FACTS • Hobbies: Travel, Food, Wine • Birthplace: Saigon • Secret Kitchen Ingredient: Lemon Oil • Favorite Cooking Show: The Original Iron Chef • Favorite Quote: “There are no bad students, only bad teachers. But to be a good teacher, you must be a good student.”

Em Có Nghe Lời Ru Của Lá ? Khi rừng nhỏ giọt lá thu Giọt mưa vàng úa đến từ rặng cao Lá tắp cửa kính ép vào Ðiểm vàng nhung nhớ rào rào giọt châu Ngoằn ngoèo giọt nước thức thao Vẽ lên tình khúc thuở nào vết yêu Lá ôm khung kính đăm chiêu Hằn lên nỗi nhớ những chiều thu xưa Cành phong uẩn khúc đong đưa Có ai tựa cửa mãi chưa lên đèn Thái Thụy Vy

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

79


80

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


OFFICE FOR RENT ARIZONA CITY

! W O N E L AVAILAB Caïnh thaønh phoá Casa Grande Roäng 1000 square feet, Naèm ngay maët tieàn ñöôøng cuûa ñaïi loä chính. Phoøng oác saïch seõ, môùi, tröôùc ñaây laø vaên phoøng ñòa oác Century 21. Raát thích hôïp cho vieäc môû tieäm nail, nhaø haøng, food to go, etc...

GIAÙ THUEÂ

$

800 /THAÙNG

Coù phoøng rieâng phía sau coù theå duøng laøm phoøng aên, phoøng hoïp, hay phoøng wax room.

Moïi chi tieát xin lieân laïc:

480-338-6532

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

81


82

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

83


Dự đoán

đáng kinh ngạc

về nước Mỹ  

George Friedman, người sáng lập và là Chủ tịch Công ty Dự báo chiến lược STRATFOR, một think-tank phi chính phủ hàng đầu thế giới từng dự báo chính xác một số sự kiện chiến lược. Cuốn sách 100 năm tới của ông đưa ra những dự đoán đáng kinh ngạc về nước Mỹ.  

Friedman dự báo trong thế kỷ XXI nước Mỹ vẫn dẫn đầu thế 84

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

giới, thậm chí ông nói bây giờ nước Mỹ hãy còn là đứa trẻ (?), thập niên 50 thế kỷ này mới trở thành siêu cường đích thực và thập niên 60 mới là thời đại vàng của Mỹ. Dự báo ấy khác với quan điểm của Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger, Stephen Brooks, William Wohlforth hoặc của Martin Jacques (trong cuốn Khi Trung Quốc thống trị thế giới), cũng như nhiều dự báo rất xấu về kinh tế Mỹ trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Nó giội gáo nước lạnh lên những cái đầu phát sốt sau khi đọc sách của Lưu Minh Phúc cho rằng trong thế kỷ XXI Trung Quốc sẽ thay Mỹ lãnh đạo thế giới. Dự báo của Friedman dựa trên quan điểm sự thực lịch sử và tình trạng địa-chính trị quyết định tất cả. Friedman nhận định: nước Mỹ đã xây dựng được một nền văn hoá và chế độ chính trị tiên tiến nhất thế giới. Sự thực là văn hoá Mỹ đang giữ vai trò dẫn đầu thế giới, có sức lan toả và chiếm lĩnh mạnh mẽ. Nhạc pop, vũ điệu rock and roll cũng như fastfood và CocaCola… được giới trẻ khắp nơi ưa chuộng. Hollywood thống trị điện ảnh 5 châu. Truyền thông Mỹ dẫn đầu truyền thông thế giới. Văn hoá chính trị-tư tưởng của Mỹ rất phát triển, họ luôn có nhiều nhà tư tưởng, nhà chính trị học hàng đầu. Khoa học kỹ thuật và giáo dục đại học thì khỏi phải nói. Tư tưởng dân chủ bình đẳng sinh ra ở châu Âu nhưng nảy mầm và thành cây lá sum sê trên đất Mỹ – khi châu Âu còn dưới ách phong kiến… Vào thời những năm đầu của thế kỷ 16, 17 phần lớn những người di cư sang Mỹ đều là những kẻ, dưới quan điểm của giới “Quí Tộc”, là những kẻ bất mãn bị xã hội ruồng bỏ, những người vô gia cư bị coi là hạ đẳng, và các phần tử bị coi là tội phạm hay phản động. Những con người này đến vùng đất mới châu Mỹ, họ đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ. Văn hóa của họ, tức nguyên lý sâu xa nhất chi phối suy nghĩ của con người, chỉ đơn giản là “tự lo”, và cái nguyên lý ấy phát triển thành triết lý về “tự do” kiểu Mỹ sau này.

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Phạm trù tự do của Mỹ được xây dựng dựa trên nguyên lý tự do hành động, chính vì thế thượng tầng kiến trúc của xã hội Mỹ đã phải đối diện với một phạm trù mới về quản trị nhân sự — khi mà những yếu tố khống chế con người như: tôn giáo, ý thức hệ, truyền thống,… đã không còn. Phạm trù mới này đã nẩy nở thành hệ thống nhà nước pháp quyền và văn hóa quản trị trí thức – một hệ thống khái niệm về quản lý lao động tách rời nhân sự. Hiến pháp Mỹ 1787 là bộ hiến pháp thành văn đầu tiên của giai cấp tư sản trong lịch sử thế giới. Nó dựa trên cơ sở tư tưởng dân chủ tư sản, đầu tiên dựng nên một quốc gia có đặc trưng là chế độ cộng hòa, chế độ liên bang, chế độ Tổng thống, chế độ tam quyền phân lập, chính phủ dân bầu, chế độ nhiệm kỳ của người lãnh đạo. Cơ chế ấy bảo đảm dân chủ hóa trình tự ra quyết sách, tránh được sự lạm dụng chức quyền… Sức sống của mô hình chính quyền Mỹ thể hiện ở chỗ từ ngày lập quốc (1776) đến nay nước này chưa hề có đảo chính hoặc cách mạng lật đổ chính phủ. Rất ít nước lớn nào có nền chính trị ổn định, được lòng dân lâu như vậy.   Dù từng phạm không ít sai lầm nhưng nước Mỹ đã đứng vững và chiến thắng trong hai cuộc thế chiến và chiến tranh lạnh, vượt qua các cuộc khủng hoảng kinh tế vô cùng trầm trọng. Được như vậy trước hết là do cơ chế chính trị phát huy được vai trò làm chủ của toàn dân, họ phát hiện và bầu lên được những người lãnh đạo khôn ngoan phù hợp với xu thế từng thời đại. Nhờ thế chỉ sau 150 năm dựng nước, Mỹ đã trở thành siêu cường bá chủ thế giới.  

Trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, các số liệu về tỷ lệ thất nghiệp, nợ nhà nước và thâm hụt ngoại thương đem lại cảm giác kinh tế Mỹ chắc chắn sẽ sụp đổ. Thế nhưng giờ đây họ vẫn sống đàng hoàng bằng núi tiền các nước khác tự nguyện cho vay. Châu Âu mới là kẻ chịu thiệt với đồng Euro có nguy cơ đổ sập. Cơ chế chính trị Mỹ có khả năng tự sửa đổi cho thích hợp hoàn cảnh, như chính sách Kinh tế mới của Tổng thống Roosevelt, hoặc luật cải tổ tài chính Tổng thống Obama vừa trình Quốc hội đã và sẽ có thể đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng.  

Trên lĩnh vực kinh tế, người Mỹ cũng dẫn đầu thế giới đưa ra nhiều sáng kiến vĩ đại. Thời gian 1863-1869 họ đã xây dựng xong tuyến đường sắt Thái Bình Dương 3000 km xuyên suốt Đông Tây, vừa góp phần quan trọng thống nhất đất nước, vừa giúp nhanh chóng phát triển kinh tế. Công trình này được đài BBC đánh giá là một trong 7 kỳ tích của lịch sử công nghiệp hoá thế giới và được dân Mỹ coi là biểu tượng thống nhất quốc gia (thời gian 1861-1865 Mỹ có nội chiến, đất nước chia rẽ sâu sắc). 30 năm sau, nước Nga mới bắt đầu làm đường sắt xuyên Siberia .   Thập niên 50 họ có sáng kiến xây dựng mạng xa lộ cao tốc nối tất cả các bang, các thành phố, khiến cho đất nước này trở nên vô cùng năng động, người dân tha hồ phóng xe đi khắp nơi tìm việc làm, khai thác tài nguyên. Thập niên 90 họ đầu tiên đề xuất và triển khai xa lộ cao tốc thông tin (gồm hệ thống thông tin số và mạng thông tin

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

85


internet), dẫn đầu thế giới tiến sang kỷ nguyên thông tin, nhờ đó nguồn trí thức tăng gấp bội, bảo đảm công nghệ cao phát triển như vũ bão. Hai mạng xa lộ nói trên đã đem lại cho nước Mỹ sức mạnh bá chủ thế giới trong 50 năm qua.

Giờ đây George Friedman dự báo trong thế kỷ XXI Mỹ sẽ hoàn tất xây dựng xa lộ cao tốc năng lượng, năm 2080 nhà máy điện trên vũ trụ sẽ bắt đầu phát điện về cho trái đất sử dụng. Nước Mỹ có ưu thế tốt nhất thế giới về địa lý. Đất rộng và màu mỡ, giàu tài nguyên, có nhiều con sông lớn thông thương được và những hồ nước ngọt khổng lồ. Hai đại dương quan trọng nhất bao bọc hai bên. Ngày nay tiêu điểm cạnh tranh địa chính trị toàn cầu đã chuyển từ đại lục Âu Á sang giành giật quyền kiểm soát biển, mà về mặt này Mỹ có ưu thế vô địch, đã và đang kiểm soát toàn bộ các đường hàng hải, vì thế họ sẽ tiếp tục kiểm soát nền kinh tế toàn cầu.  

Bản Tin

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG AZ Nguyên Minh Ngày Cựu Chiến Binh (Veteran Day). Năm nay ngày Cựu Chiến Binh rơi vào ngày thật đặc biệt 11/11/11, là ngày vinh danh những người chiến binh đã từng đem xương máu mình bảo vệ đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng như cho lý tưởng tự do. Do Hội cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Arizona tổ chức. Tham dự đoàn diễn hành có các cựu chiến binh thời Đệ Nhị Thế Chiến, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam và gần đây là cựu Chiến Binh từ chiến trường Iraq và Afghanistan. Hàng năm Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia AZ đều có tham dự. Năm nay Cộng Đồng cùng với Hội Ái Hữu Cựu Quân Nhân QLVNCH/AZ và Đơn vị United States Voluteers – Joint Services Command (USV-JSC) tham gia diễn hành trong buổi lễ. Sự hiện diện của phái đoàn Việt Nam nhắc nhở QLVNCH một thời đã từng chiến đấu oai hùng bảo vệ lý tưởng tự do bên cạnh đó có quân đội Hoa kỳ và Đồng Minh. Tham dự buổi Lễ cũng còn mang một ý nghĩa lớn lao là tri ân nhân dân và người chiến binh Hoa Kỳ đã trợ giúp và sát cánh với QLVNCH để ngăn chặng sự bành trướng của chủ nghĩa vô thần, tàn bạo, phi nhân Cộng Sản. Buổi Lễ ra mắt Hội Ái Hữu Hải Quân VNCH/AZ , Hội Ái Hữu CSQG/AZ đồng thời ra mắt Tân BCH và Hội Đồng Giám Sát Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/AZ. Buổi Lễ được ba Hội nói trên phối hợp tổ chức vào tối thứ bảy 13 Nov 2011, tại nhà hàng Great Wall, có hơn 200 Quan Khách, thành viên của 3 Hội và gia đình tham dự. Một phái đoàn Tổng Hội CSQG từ California do Ông Trần Quan An, Chủ Tịch Tổng Hội CSQG, cùng với khoảng 20 người tháp tùng trong đoàn. Chúng tôi thấy có Đại Diện Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị AZ, Hội Không Quân AZ, Hội Biệt Đông Quân AZ, Hội Thũy Quân Lục Chiến AZ,

Friedman viết: trong 10-20 năm đầu thế kỷ XXI, Mỹ sẽ gặp những thách thức nghiêm trọng, nhưng không nước nào có thể thay thế vị trí số 1 của Mỹ; thế giới vẫn lấy nước Mỹ làm trung tâm.   Cao Tín Bt Theo Vitinfo

(Liên Hội Việt Mỹ, từ trái sang phải Anh Thế Khương, Cô Trúc Lê, Cô Tracy Lê)

86

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE


LIên Hội Việt Mỹ AZ, ngoài ra còn có sự hiện diện của giới truyền thông như Đại diện Đài TNT Radio AZ, Viet Lifestyles Magazine. Hội Ái Hữu Hải Quân VNCH/AZ. Cộng đồng Người Việt Quốc Gia AZ vừa có thêm thành viên mới là Hội Ái Hữu Hải Quân VNCN/AZ. Vừa thành lập là Hội đã có hơn 30 hội viên, các vị trong quân phục trắng rất phong độ như thuở nào làm những người hùng biển cả. Ban chấp hành gồm có: Ông Dương Chí Hồng, Chủ Tịch, Ông Lê Văn Ngàn, Phó Nội Vụ, Ông Lê Văn Bé, Phó Ngoại Vụ, Ông Chu Sĩ Lương, Tổng Thư Ký, Ông Vũ Khắc Phương, Thủ Quỷ.

(Hội Ái Hữu Hải Quân AZ) Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia AZ. Sau gần nửa năm vận động, liên lạc, các cựu Cảnh Sát Quốc Gia cư ngụ tại AZ kết hợp lại thành lập Hội Ái Hữu CSQG/AZ với hơn 30 hội viên. Hội chủ trương tương thân tương trợ với nhau giửa các anh em cùng ngành và góp phần xây dựng Cộng Đồng ngày càng vững mạnh hơn. Một phái đoàn Tổng Hội CSQG gần 20 người từ CA đến tham dự để chúc mừng cũng như khích lệ thành viên mới trong Tổng Hội. Cố Vấn: Ông Lê Văn Châu, Giám Sát: Ông Phan Hữu Lợi, Hội Trưởng: Ông Trần Câu, Hội Phó: Ông Nguyễn Hoa, Thủ Quỷ: Ông Thái San.

(Hội Ái Hữu CSQG/AZ) Tân BCH và Hội Đồng Giám Sát Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/ AZ. Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/AZ là một thành viên trụ cột của CĐ Người Việt QG/AZ ngay từ những ngày đầu thành lập Cộng Đồng cho đến nay, Hội cũng vừa bầu xong Tân BCH và Hội Đồng Giám Sát với các thành phần như sau: Hội Đồng Giám Sát: Chủ Tịch: Ông Vũ Đình Tiên, Ủy Viên: Ông Tôn Thất Lành, Ông Nguyễn Tấn Hùng, Ông Đặng Văn Cường và Ông Nguyễn Văn Lẹ. Tân Ban Chấp Hành: Chủ Tịch: Ông Lê Viết, Phó Nội Vụ: Ông Cao Bữu Ngọc, Phó Ngoại Vụ: Ông Bùi Quang Lâm, Tổng Thư Ký: Ông Lê Hữu Ân, Thủ Quỷ: Ông Lê Hồng Châu.

(Tân BCH Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH/AZ)

(Ông Trần Câu, Chủ Tịch) info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

87


KN Tel

IMMIGRATION & INCOME TAX SERVICES (Formerly Lucky Nguyễn & Incom Tax Services)

(602) 336-4798 – Cell (602) 503-8340 Fax (602) 336-9708 – Email: knimmigration@gmail.com

KHAI THUẾ Thuế cá nhân, Thương mại, Công Ty, Hùn hạp trong Tiểu Bang Arizona và tất cả các tiểu bang khác trên toàn nước Hoa Kỳ. Nhận làn mẫu 1099 Misc, W-2, Pay Roll …

DI TRÚ

IRS E-FILE & FAST RETURN

Bảo lảnh Hôn Phu, Hôn Thê, Vợ Chồng, Con Cái, Cha Mẹ, Anh Chị Em, Bảo lảnh Du lịch, Du học … Thiết lập tất cả hồ sơ bảo trợ tài chánh I-864, I-864A, I-864W, I-134,… Chứng nhận độc thân và Công hàm ngoại giao. Hoàn chỉnh thủ tục lập gia đình ở Việt Nam và tất cả các nước khác trên thế giới. Hợp pháp hóa các giấy ủy quyền, khế ước, mất khai sinh làm lại,hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn . Quốc tịch Mỹ, Thẻ xanh các loại, US Passport, Re-entry Permit, … Giải quyết tất cả các hồ sơ bị chậm trể, sai sót, thiếu, hay bị từ chối … Ly dị ở Mỹ và ở Việt Nam. Nhận dịch tất cả giấy tờ: Văn thư, Văn bằng, Khai sinh, Hôn thú, Chứng minh nhân dân …bằng 4 ngôn ngữ Anh, Pháp và Mễ

BẢO HIỂM Văn Phòng có bán Bảo Hiểm Sức khỏe MỞ CỬA 7 NGÀY/TUẦN - TỪ 9:00 AM ĐẾN 6:00 PM (Từ ngày 15/01 đến 15/04/2011 mở cửa từ 8:00 am đến 8:00 pm)

4141 N. 35 Ave # 7, Phoenix AZ 85017 88

(Corner 35 Ave & Indian School Rd, trongAdvertise: khu chợ(Vietnamese) Viễn Đông)

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

89


Beauty Tips

Colors Of The Fall Chúng ta đang bước vào mùa Thu, với tiết trời lành lạnh, và cây cũng đã đổi lá thay màu. Theo sự vận chuyển của tạo hóa, giới thời trang cũng luôn thay đổi khuynh hướng và sắc màu cho phù hợp. Mùa thu năm nay, những loại mỹ phẩm mang nhiều màu sắc đậm nét hơn mùa hè, mặc dù mùa thu, làn da của chúng ta trắng hơn và không sạm nắng như trong mùa hè. Cũng bởi vì mùa thu đầy màu sắc, Christian cũng muốn quý độc giả đừng ngần ngại khi thử những gam màu mới trong bộ trang điểm của mình.

MAC Lady Grey eyeshadow quad consists of 4 shades

All Races (cool light taupe mauve), Tendersmoke (muted silver lilac), Lady Grey (light frosted greengrey), and Hazy Day (mid-tone grey). You can purchase this quad for $38 for .19 ounces of shadow.

Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phấn mắt (eye shadow). Những màu mắt sau đây rất hợp với da người Á Đông: màu mận (plum), xám tro (grey), nâu (brown), v.v. Riêng với màu nâu, có nhiều tone khác nhau... trong đó tone màu nâu đỏ sẽ thích hợp hơn tone màu nâu xám. Christian muốn giới thiệu đến đọc giả phấn mắt MAC Lady Grey Eyeshadow Quad, package gồm 4 màu (màu mận, tím bạc, xanh xám, và xám tro), rất thuận tiện cho bạn khi kết hợp gam màu với nhau. Với package đó, bạn có thể dùng để trang điểm nhẹ ngày thường, hay dùng màu đậm nét để tạo đôi mắt chiều thu smoky đầy ấn tượng đều được.

CARAMEL KISS hiệu MAYBELINE Riêng màu son, những màu đỏ máu (blood red), màu mận (plum) đang thịnh hành cho mùa thu năm nay. Nếu bạn thích son màu hồng, bạn nên chọn màu hồng đậm thay vì hồng nhạt. Quy tắc khi trang điểm để tạo điểm nhấn và sự hài hòa trên gương mặt là bạn sẽ kết hợp một trong 2 quy tắc sau đây: mắt đen đậm, son màu nhạt (dark eyeslight lip) hoặc là đánh phấn mắt tự nhiên và son đỏ đậm (light brown eyeshadow and red lipstick). Bạn không nên dùng cả hai, ví dụ màu mắt đậm và son đậm, hay màu mắt nhạt và son cũng nhạt, sẽ không tạo được điểm nhất chú ý trên gương mặt. Bạn sẽ không bị lỗi thời nếu chọn màu son đỏ đậm cho mùa này vì đó là màu classic, luôn hợp thời. Màu son mà Christian muốn giới thiệu bạn đọc là màu CARAMEL KISS hiệu MAYBELINE ($6.00 có bán ở Walgreen, Walmart, Target, v.v.)

Revlon/matte powerblush màu blushing berry Riêng với phấn má hồng (blush), đừng đánh quá đậm. Bạn hãy chọn nền phấn hồng có nhiều tone đậm, nhạt khác nhau. Với da người Á Đông mình, Christian thấy màu medium pink là hợp nhất vì nếu chọn màu phấn hồng nhạt quá sẽ không hiện rõ nét trên da Á Đông. Và loại phấn hồng Christian muốn giới thiệu bạn đọc hiệu Revlon/matte powerblush màu blushing berry ($7.00 có bán ở Walgreen, Target, Walmart, v.v.) rất thích hợp với da Á Đông.

90

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Khi nói đến mỹ phẩm làm đẹp, trên thị trường hiện có vô số các sản phẩm từ nhiều hiệu khác nhau. Do vậy, rất khó cho bạn chọn lựa. Vì làm trang điểm chụp hình và đám cưới nhiều, nên Christian thích dùng mỹ phẩm hiệu MAC vì có nhiều màu sắc cũng như thường mỹ phẩm MAC giữ được lâu hơn, không phai màu nhanh như những mỹ phẩm của các hiệu khác. Khi mua mỹ phẩm, Christian khuyên bạn nên thử trước lên mặt mình xem màu có hợp với da mình không. Thường thì mua ở những department store như Macy’s, Nordstrom, Dillard’s trong Mall họ đều cho khách hàng dùng thử qua sản phẩm của họ trước khi mua. Christian cũng xin nói thêm rằng những sản phẩm mà Christian đã giới thiệu trên, chưa hẳn đã phù hợp với da của bạn, nhất là đối với những người có làn da nhạy cảm (sensitive skin) nên thận trọng. Bạn hãy nhớ rằng, makeup chỉ là trang điểm, giống như bạn tô màu một bức tranh. Đây là những công cụ để giúp bạn làm đẹp hơn. Vì vậy, khi bạn tô son, phết phấn lên mặt, hãy ngắm nhìn chính mình trong gương, nếu không thích hay không hài lòng, bạn vẫn có thể lau chùi. Hãy nhớ đừng quá dè dặt khi thử những màu sắc mới mùa Thu này.

Christian Lê, chuyên viên về hair và makeup với trên 15 năm trong ngành thẩm mỹ, đã từng làm việc tại các salon nổi tiếng ở Arizona cũng như phụ trách làm hair và makeup cho cuộc thi Hoa Hậu Áo Dài Arizona, Miss Asia Arizona, và nhiều fashion show... Kể từ ấn phẩm này, Christian Lê sẽ phụ trách mục Làm Đẹp với mong muốn được chia sẽ những kinh nghiệm của anh trên 15 năm qua, ngõ hầu sẽ giúp cho quý độc giả, nhất là phái đẹp có thêm sự tự tin khi làm đẹp cho chính mình. Christian rất mong sẽ được đón nhận thư từ và đóng góp của quý độc giả gần xa. Mọi ý kiến, xin email về: christianle100@yahoo.com hoặc qua phone (480) 650-3015.

CÂY GIÁNG SINH CHO MỘT NGƯỜI VẮNG MẶT Cây Giáng Sinh cho một người vắng mặt, Người con trai vừa tử trận ở chiến trường Iraq, Như bao năm qua, Mỗi khi mùa Đông đến. Cây Giáng Sinh trong nhà mình mà con từng yêu thích, Lấp lánh ánh đèn màu, Cùng những gói qùa mơ ước. Suốt từ thuở ấu thơ, Cho đến bây giờ, Vẫn có qùa cho con. Đây là gói qùa của mẹ, của cha, Kia là của chị của em, Và của bạn bè. Tất cả đã mong chờ, Người lính chiến trở về, Hòa bình ngưng tiếng súng, Sẽ không còn một ai ngã xuống, Dù bên bạn, bên thù, Máu không chảy thành dòng, Nỗi đau thương như biển như sông, Sẽ khép vào kỷ niệm. Cây Giáng Sinh cho một người vắng mặt, Người con trai vừa tử trận ở chiến trường Iraq, Những mùa Giáng Sinh năm trước, Con đã ngồi trong căn nhà này, Bên cây Giáng Sinh này, Cùng vui hưởng, Tình cảm gia đình ấm cúng. Mẹ vẫn biết con không còn nữa, Không bao giờ con gõ cửa, Mừng vui ngày tái ngộ. Nhưng trong đêm Giáng Sinh huyền diệu, Mẹ sẽ cầu mong, (Dù là trong giấc mơ), Đứa con thân yêu, Nơi chiến trường xa, Ngày mai đây con sẽ trở về nhà. Nguyễn thị Thanh Dương

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

91


Tiếng đóng cửa T

ôi mới chuyển đến nơi ở mới, cứ gần nửa đêm đang lúc ngủ ngon, tôi bị thức giấc vì tiếng đóng cửa rất mạnh ở lầu trên và tiếng chân lộp cộp rất khó chịu. Nhiều ngày kế tiếp nhau, vẫn tiếng đóng cửa và tiếng dép vào đúng giờ ấy khiến tôi không sao chịu nổi. Mẹ tôi khuyên: ‘’Thôi! con à, chúng ta mới đến, con đừng vội, kẻo làm mất lòng hàng xóm’’. Tôi đem chuyện ra than thở với mấy người trong xóm. Có người khuyên: ‘’Bà và chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa đó một thời gian. Chắc sẽ không lâu đâu . . .’’ Rồi người ấy nói tiếp: ‘’…Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời; người mẹ bị ung thư, liệt giường, không đi lại được. Tiếng đóng cửa đó là của người con. Hoàn cảnh khá đáng thương, xin bà và chị thông cảm!’’ Cậu thanh niên này mới chỉ độ 16 tuổi. Tôi tự nhủ: ‘’Trẻ người non dạ, cố chịu đựng thôi ‘’. Thế nhưng, tiếng đóng cửa vẫn tiếp tục xảy ra. Tôi quyết định lên lầu nhắc nhở. Cậu bé mở cửa, hốt hoảng xin lỗi: ‘’Dì thứ lỗi, cháu sẽ cố gắng cẩn thận hơn . . . ‘’ Thế nhưng, cứ khi tôi vừa thiu thiu giấc ngủ, tiếng đóng cửa quen thuộc lại vang lên đập vào tai tôi như thách thức. Mẹ tôi an ủi: ‘’Ráng đi con, có lẽ nó quen rồi! Từ từ mới sửa được… ‘’ Rồi khoảng một tháng sau, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đột nhiên biến mất. Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai 92

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

nghe, tiếng khép cửa thật nhỏ, và bước chân nhẹ nhàng cẩn thận. Tôi nói với mẹ: ‘’Mẹ nói đúng thật!’’ Nhưng tôi bỗng bất ngờ … khi thấy hai mắt mẹ tôi ngấn lệ. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: ‘’Mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi, tội nghiệp thằng bé, ban ngày đi học, đêm đến quán chạy bàn. Nó cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn không qua khỏi ‘’. Trong tình hàng xóm, tôi sắp xếp thời gian viếng xác người phụ nữ ấy. Cậu bé cúi thấp đầu, tiến đến gần tôi và nói: “Dì! Nhiều lần cháu làm Dì mất ngủ, cháu xin Dì tha lỗi’’. Rồi cậu nói trong tiếng nấc: ‘’Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, nghe không rõ, cháu đóng cửa mạnh để mẹ biết cháu đã về, có thế bà mới an tâm ngủ. Nay mẹ cháu không còn nữa, Dì ạ…’’ Nghe câu chuyện, tôi bỗng cảm thấy như bị ù tai, lệ từ hai khóe mắt tôi bỗng tuôn trào ra… Tôi thấy mình quả là vô tâm, thiếu cảm thông với hoàn cảnh của người khác. Cảm thông là tối cần trong các mối quan hệ và lòng khoan dung là quà tặng đáng giá nhất trên đời. Xin Bạn đừng bao giờ khép lại lòng mình. Cầu mong cho con người chúng ta luôn hướng đến một nhịp đập trái tim quảng đại, tấm lòng vị tha, nhân ái, vượt qua những suy nghĩ tầm thường, để mặc lấy tâm tình yêu thương Tạo Hóa ban tặng riêng chỉ có ở ‘’Con Người’’ .

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Complete Import & Domestic Auto Repair KINH NGHIỆM - TẬN TÂM VÀ BẢO ĐẢM MỖI VIỆC LÀM ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1 NĂM/12,000 MILES TRANSMISSION FLUSHES PLUS WASTE OIL & TAX

Tune-ups Engine Overhauls A/C-Heating Use Computer Check Carburetor Clutch Fail Emission Shocks

GIÁ

79

$

99

Transmission Electrical Fuel Injection Brake Bumper to Bumper Repair ABS/SRS System Suspension

THỢ NHIỀU NĂM Ở JAPANESE & GM DEALER ĐẢM TRÁCH

xin gọi Tài để kiểm giá

602 841 5662 (480)-246-7887

Thứ Hai đến thứ Bảy Từ 8:00 AM đến 5:00 PM Nghỉ ngày Chúa Nhật

ĐỔI VỀ ĐỊA CHỈ MỚI 3023 N. 16 St Phoenix AZ 85016

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

93


94

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


ARIZONA FAMILY &

GERIATRIC MEDICINE, PLLC

Minh Luong, MD Board Certified- Family Practice

Priscilla Luong, NP Board Certified- Nurse Practitioner

Fluent in Vietnamese & English

Fluent in Vietnamese & English

CHÚNG TÔI CÓ DỊCH VỤ TOÀN DIỆN TẠI MỘT VỊ TRÍ THUẬN TIỆN CHO BỆNH NHÂN Khám bệnh và khám tổng quát cho mọi lứa tuổi Khám bệnh phụ nữ, ngừa thai, và làm papsmear Lấy máu và thử máu tại văn phòng Có máy siêu âm tim (echo), bướu cổ, bụng (ultrasound), chân (leg duplex).

Có thử dị ứng các loại: da, thức ăn, sổ mũi, nhảy mũi, viêm mũi - do các loại phấn hoa, cỏ, v.v… Khám các bệnh chân – có Bác Sĩ Chân tại văn phòng Khám bệnh đúng giờ hẹn Nhận bệnh nhân mới và làm hẹn trong ngày.

Banner Health Plans United Health Care Health Net Medicare Lifeprint

E. Main St.

Recker Rd.

NHẬN CÁC LOẠI BẢO HIỂM AetnaBCBS/BCN Cigna Tri Care Wellpoint Humana Medicare Advantage & PFFS Plans Arizona Foundation for Medical Care

Higley Rd.

Nhận khám cho bệnh nhân mới

Vị trí ở Đông Bắc góc của N 56th St. & E Main St. (Giữa Recker Rd. & N Higley Rd.)

(480)854-9004

Monday-Friday 8AM-5PM www.AZFamilyAndGeriatric.com info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com

5602 E. Main St., Mesa, AZ 85205 Vị trí ở Đông Bắc góc của N 56th St. & E Main St. (Giữa Recker Rd. & N Higley Rd.)

|| FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

95


NGÀY VUI Jason Le

H

ồi đó, tốt nghiệp đại học xong anh làm việc cho một công ty tài chính. Đời hay mơ uớc. Anh bán nhà, vay tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán. Anh thành công nhanh chóng. Cuộc sống xa hoa làm anh không dừng. Anh tiếp tục đầu tư và kinh doanh thêm nhiều lãnh vực khác. Anh sống cuộc sống cao sang, phung phí. Rồi thị trường sụp đổ, anh chung số phận. Chớp mắt mà anh mất tất cả sự nghiệp. Bạn gái khuyên anh làm đỡ việc gì. Mặc cảm, tự ái, anh không chịu đi làm. Nợ nần lên dần theo ngày tháng. Từng ngày trôi đi, anh cảm thấy sự mệt mỏi trong mắt bạn gái. Mỗi ngày, nấu cơm cho anh xong, bạn gái anh đi làm. Đồng lương ít ỏi của bạn gái cũng đủ cho anh sống qua ngày. Tội nghiệp, cô bạn gái cố gắng lo cho anh đầy đủ vì biết anh đã quen rồi cuộc sống cao sang, không cam tâm cuộc sống cơ hàn. Thương bạn gái, mấy tháng sau, anh chạy ngược xuôi tìm việc nhưng vẫn không ai mướn. Có lẽ anh xui hay là anh kém tài. Ngày tháng đến rồi lại đi, anh lại ăn mì gói. Cái thức ăn mà anh chưa bao giờ ăn ngày trước và ghét nhất. Rồi anh xua đuổi bạn gái mình đi. Bạn gái yên lòng ở với anh. Nhưng anh không muốn thấy bạn gái khổ như anh. Nói mãi không nghe, bạn gái anh đành ngậm ngùi chia xa. Cô đau buồn trách phận. Anh nản lòng chán đời. Anh tìm đến bạn bè nhờ giúp đỡ. Có kẻ ngoảnh mặt, có người làm ngơ. Vài đứa bạn thân cũng đến chia xẻ nỗi

96

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

niềm. Anh buồn nhưng cũng hiểu đó là lẽ đời thường. Thời gian nặng trĩu trôi qua. Một hôm bạn gái cũ của anh cùng chồng con đi vào tiệm Phở ăn. Anh bồi bàn chạy đến lấy thực đơn. Ngước mắt nhìn lên, thì ra là anh. Mắc cỡ, anh bỏ vào trong nhà bếp không trở ra. Bạn gái cùng gia đình ăn xong bỏ đi. Anh đứng nhìn theo mĩm cười hạnh phúc cho bạn gái mà nước mắt chợt tuôn ra. Hai năm lặng lẽ trôi qua. Anh vẫn còn là anh bồi bàn. Đêm về, anh sưởi ấm lòng mình với lời thơ ca. Anh làm thơ, viết truyện ôn lại dĩ vãng. Anh nhớ ngày xưa, nhớ bạn gái cũ. Cuộc sống vậy mà cũng có cái vui của nó. Thời gian lại mang tình yêu khác đến với anh. Một hôm có mấy cô cậu sinh viên đại học đi vào nhà hàng ăn. Có cô sinh viên bé nhỏ nhất trong đám bạn thường hay đến ăn, anh để ý rồi đem lòng yêu mến. Thấy anh nghèo mà tốt bụng, cô sinh viên cũng đem lòng mến lại. Hẹn hò rồi yêu rồi thương, rồi sống chung với nhau. Căn phòng mướn nhỏ nhoi đơn sơ nhưng tràn ngập niềm vui với lời thơ ca của anh mỗi đêm. Thấy anh sống thiếu thốn, cô bạn gái đau lòng, khuyên anh nên đi làm việc khác. Anh nghe lời cố đi tìm việc khác. Vài tháng sau, anh được nhận làm cố vấn học sinh cho một trường đại học. Công việc bắt đầu ổn định thì anh lại mộng tưởng cuộc sống ngày xưa. Anh đi làm dành dụm rồi đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bôn ba không qua thời vận nên anh lại thất bại. Anh nản lòng rồi bỏ bê công việc. Biết chuyện, bạn gái anh Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


thương bạn gái, vừa tiếc cho mình. Nghe nhiều người nói học nail dễ, mà cuộc sống cũng kha khá. Cái nghề làm đẹp móng tay móng chân cho phụ nữ ở xứ Mỹ này. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó vì mặc cảm, và vì trình độ kiến thức của anh. Rồi anh đi học lấy bằng nail. Rồi anh bắt đầu đi làm. Những ngày đầu đi làm nail, anh cảm thấy lòng buồn man mác. Công việc không gì nặng nhọc, nhưng nỗi niềm cứ hoài nao nao. Ngày trôi, anh nhớ cô bạn gái, nhớ kỷ niệm căn phòng mướn ngày xưa anh và cô bạn gái sống chung. Đem hết tâm tư, anh viết thành thơ.

buồn lắm nhưng không biết làm gì hơn được. Cô biết tư tưởng cuộc sống anh cao lắm nên khuyên cũng bằng thừa. Cô đi làm để giúp anh miếng cơm manh áo và để nuôi nấng tình yêu. Anh thấy vậy càng thương cô bạn gái hơn nhưng cuộc sống anh vẫn cứ nỗi trôi theo mộng tưởng. Rồi một ngày chờ mãi không thấy cô bạn gái đi làm về. Vài hôm sau, anh nhận được tin của cô bạn gái bảo rằng thấy anh không lo làm ăn, cô đã quá mệt mỏi nên ra đi tìm cuộc sống cho riêng mình. Đêm đến, căn phòng nhỏ nhoi của anh càng thêm hiu quạnh. Anh buồn, nhưng không giận, không trách gì bạn gái. Anh trách mình đã đánh mất hạnh phúc. Anh vừa

Chừng 6 tháng sau, tiệm nail anh làm chuẩn bị đóng cửa vì có người sang lại để sửa sang lại tiệm cho khang trang hơn. Hôm cuối đi làm, anh mới vỡ lẽ rằng người chủ mới của tiệm lại là cô bạn gái của anh. Thì ra, gần một năm xa cách, cô bạn gái anh ráng đi làm thêm để có tiền mua căn tiệm cho anh vì muốn anh sau này có lại cuộc sống sung túc. Anh hiểu ra rằng vì muốn anh cố gắng làm lại cuộc sống bình thường, nên cô bạn gái anh ray rứt tạm rời xa anh để anh tỉnh ngộ. Một tháng sau, đám cưới nhỏ ấm cúng được tổ chức. Hôm đám cưới, có cô bạn gái ngày xưa cùng chồng con đến chúc phúc cho anh. Anh hạnh phúc mĩm cười với giọt nước mắt chảy dài từ khoé mắt lúc nào ...

PAINTING SERVICE

A Family Business

PAINTING INTER/EXTER WALL REPAIR TEXTURING ACUST CELLING Nhận sơn tất cả các loại nhà ở, chung cư, cơ sở thương mại. Nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sơn sửa nhà cửa Có đủ loại sơn với nhiều màu sắc cho quý vị lựa chọn Tham khảo giá cả miễn phí Có giá đặc biệt cho đồng hương và đặc biệt giảm giá cho quý độc giả Việt Lifestyles.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

FREE

ESTIMATE

HÃY GỌI: Direct: 623 - 849- 1539 Mobile: 623 - 229 - 5153 ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

97


ATLANTA KHÔ BÒ TIỆM BÁN CÁC THỨC ĂN CHƠI & GIFTS

CƯỜNG DƯƠNG BẢO ẤN HOÀN

ĐẠI LÝ:

Chúng tôi nhận gởi hàng đi khắp các tiểu bang

BẢO MAI KÍNH MỜI 98

Vittoria Collection The Italian Fine Art Collections

CÓ BÁN ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI TƯỢNG NHẬP TỪ ITALY: Tượng Đức Mẹ, Tượng Chúa Giê-xu, Tượng Phật và nhiều tượng trang trí khác.

designs by NPDAdesigns.com

SỈ CHO CÁC

ĐẦY ĐỦ THUỐC DƯỢC THẢO CỦA CÁC BÁC SĨ Thomas Trọng Võ Phạm Hoàng Trung Thuốc nghệ Cô Vân MD Herbs - Nam Lộc Nutrition Depot Princess Lifestyles (B.S Morita) Rêu Hoàng Hậu Nhật Bản Đại Lý Lunex + Papa Telecom

Retail | Wholesale

ÁN

I LÝ ĐẠ

CÓ B

Khô bò Khô mực Khô cá Chà bông Trái cây ngâm Xí muội, ô mai cam thảo Bạch liên trà Gold Detox Foot Patch Có nhiều trà ốm Many more...

770-455-9180 | 770-216-8399

atlantabeefjerky@yahoo.com

4897 Buford Highway #164, Chamblee, GA 30341 (In Hoa Binh Supermarket Shopping Center)

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


RPM PHOENIX METRO PROPERTY MANAGEMENT & REAL ESTATE Direct: 623.707.6990 - Fax: 888.776.8954 lauraazre@gmail.com - www.rpmphoenixmetro.com

Unlock Your Key To Success

LAURA ANH PHAM

Realtor/ Property Manager

Quí Vị đang có căn nhà để trống và phải đóng tiền nhà mỗi tháng? Quí Vị đang có người thuê nhà, nhưng không trả tiền thuê nhà? Quí Vị mệt mỏi và đau đầu vì công ty quản lý nhà mà quí vị giao thác không làm hài lòng quí vị? Quí Vị không đủ khả năng mua nhà và cần thuê nhà?

Hãy gọi ngay cho RPM PHOENIX METRO! Chúng tôi sẽ làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một người quản lý để quí vị được hài lòng. Đồng thời công ty của chúng tôi sẽ giúp Quí Vị về việc đầu tư, MUA, BÁN, CHO THUÊ, VÀ QUẢN LÝ căn nhà của Quí Vị một cách hữu hiệu, nhanh chóng, nhiệt tình & vui vẻ. Hãy để chúng tôi xóa những phiền muộn và lo âu của Quí Vị bằng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kinh doanh địa ốc. Brokerage: Real Property Management Phoenix Metro DB: Joe Reynolds

2432 W. Peoria Ave #1266 - Phoenix, AZ 85392 info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

99


Mời quý độc giả cùng vào bếp với chef Thái Đặng qua món bò bít tết đậu que xào hành tỏi.

Ingredients • For the beef (ribeye bone-in) • 4 garlic cloves • 5 whole peeled shallots cut in half • 1 lb. Green beans or Chinese long bean • Salt and pepper to taste • Fish sauce • Dried chilies • 2 sprigs of thyme • Grape seed oil or vegetable oil • Butter

100

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

101


Đức Quang

Chỉ còn khoảng vài tuần nữa là dân chúng Hoa Kỳ lại một lần nữa cùng nhau tổ chức lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Đã sinh sống trên đất nước Hoa Kỳ thì không mấy ai không biết đến lịch sử cùng ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn, bởi vì năm nào cũng thế, chúng ta không ít thì nhiều, đã có dịp nghe, thấy, hoặc đọc những tin tức về ngày lễ Tạ Ơn do các cơ quan truyền thông đại chúng phổ biến.

Người Da Đỏ ở Hoa Kỳ Ý nghĩa của ngày lễ Tạ Ơn chỉ đơn thuần như thế và hầu như ai ai cũng đều biết cả. Thế nhưng ít người trong chúng ta để thì giờ tìm hiểu thêm về người da đỏ. Họ là ai? Từ đâu tới? Có bao nhiêu người da đỏ sinh sống ở Hoa Kỳ hiện nay v.v. Để cùng Lễ Tạ Ơn được tổ chức vào ngày tìm hiểu thêm về người da đỏ, Thứ Năm, tuần lễ thứ 4 trong chúng tôi mời qúy độc giả, cùng tháng 11 hằng năm. Năm nay Lễ với chúng tôi dành ra chút ít thì Tạ Ơn rơi vào ngày Thứ Năm 24giờ để tìm hiểu thêm chút ít về 11-2011. những người mà chúng ta hàng năm đều tổ chức lễ để cám ơn Lễ Tạ Ơn đầu tiên tại Hoa Kỳ đã được nhưng lại không biết rõ họ là ai. tổ chức vào tháng 11 năm 1621 tại Plymouth, Massachusetts, nhằm tỏ lòng biết Người da đỏ là ai? ơn những người thổ dân da đỏ. Chuyện có thể tóm tắt như sau: Một nhóm người Tại Hoa kỳ có không biết bao nhiêu triệu Anh vì lý do tín ngưỡng bị đàn áp, đã người mà tổ tiên của họ có nguồn gốc cùng nhau lên chiếc thuyền Mayflower, từ người da đỏ, thế nhưng không phải rời bỏ quê hương, vuợt trùng dương dài tất cả những người này đều được chính 2750 hải lý và sau đó thuyền của họ đã quyền liên bang công nhận họ là người cập vào Cape Cod hôm 21 tháng 11 năm da đỏ. Hiện nay, chỉ những người sinh 1620. (Cape Cod hiện nay thuộc tiểu sống trong các bộ lạc được chính quyền bang Massachusetts). Trong những ngày liên bang công nhận mới thực sự được đầu tiên trên đất mới, những người di cư gọi là các thổ dân da đỏ. này đã phải chống trả với muôn vàn khổ cưc, thiếu ăn, thiếu mặc và cái lạnh cắt Chính quyền của các bộ lạc có toàn da xé thit của mùa đông cộng thêm với quyền quyết định việc công nhận hay từ bệnh dịch đã khiến cho 46 người trong chối chấp nhận cho các thành viên được số 102 người trên thuyền Mayflower bị tham gia vào bộ lạc của mình. Mỗi bộ lạc thiệt mạng. Những người còn lại sống có danh sách các thành viên trong bộ sót được là nhờ vào thịt gà tây và bắp do lạc của họ. Việc chấp thuận hay từ chối các thổ dân người da đỏ đem đến cho. một thành viên gia nhập mỗi bộ lạc cũng Đến mùa gặt năm 1621, nhờ được mùa, khác nhau. Có bộ lạc thì điều tra nguồn nên những người di cư còn sống sót đã gốc của thành viên và chỉ chấp nhận vào tố chức bữa tiệc để cám ơn những người bộ lạc nếu tổ tiên của các người này thực da đỏ đã giúp đỡ họ trong những khó sự là những người da đỏ. Có bộ lạc thì dễ khăn buổi ban đầu. dãi hơn vì thành viên chỉ cần chứng minh 102

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

được là tồ tiên của họ là người da đỏ là họ có thể được nhận vào bộ lạc. Xuất xứ của người da đỏ Có nhiều người, ngay cả những người vốn gốc là da đỏ, đều lầm tưởng rằng người da đỏ là những thổ dân của châu Mỹ từ thời khai thiên lập địa; thế nhưng các bằng chứng lịch sử cho thấy rằng tổ tiên của những người thổ dân da đỏ thực ra đã đến từ Châu Á từ thời tiền sử (Prehistoric). Những người này đã từ Á Châu đến Mỹ Châu hoặc bằng đường bộ hay bằng đường thủy khoảng 20,000 năm trước đây. Rất tiếc rằng 20,000 năm về trước, vì nhân loại chưa phát minh ra chữ viết, nên đã không để lại cho hậu thế những ghi chép hay sổ sách để có thể khẳng định rằng tổ tiên của những người da đỏ đã đến từ Á Châu. Dân số người da đỏ ở Hoa Kỳ hiện nay Theo cuộc điều tra dân số được thực hiện năm ngoái thì dân số người da đỏ ở Hoa Kỳ hiện nay là 5.2 triệu người, tương đương với 1.7 % dân số Hoa Kỳ. Các chuyên gia về Dân Số tiên đoán là đến năm 2050 thì dân số người da đỏ ở Hoa Kỳ sẽ lên tới 8.6 triệu người. Cũng theo kết quả cuộc điều tra dân số năm 2010 thì trên toàn quốc có tất cả là 15 tiểu bang, nơi mà dân số người da đỏ lên tới trên 100,000 người.. Đó là các tiểu bang California, Oklahoma, Arizona, Texas, New York, New Mexico, Washington, North Carolina, Florida, Michigan,

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Alaska, Oregon, Colorado, Minnesota and Illinois. Những vùng đất dành riêng cho người da đỏ: (Indian Reservation) Đây là những vùng đất do người da đỏ quản trị và được các cơ quan chính quyền công nhận. Theo các dữ kiện do cơ quan kiểm tra dân số thì vào năm 2010, trên toàn quốc đã có tất cả 334 cơ quan công nhận quyền sở hữu của tất cả 617 khu vực dành riêng cho người da đỏ với diện tích tổng cộng là 55.7 triệu mẫu tây, tương đương với 2.3% tổng diện tích của Hoa Kỳ. Theo chi tiết liệt kê trong Wikipedia thì có 12 khu vực dành riêng cho người da đỏ có diện tích rộng hơn diện tích của tiểu bang Rhode Island (776,960 Mẫu tây), và 9 vùng khác có diện tích lớn hơn diện tích của tiểu bang Delaware (1,316,480 Theo Wikipedia thì trên toàn quốc hiện mẫu tây). nay có tất cả là 565 Bộ Lạc da đỏ. Đây là những bộ lạc đã chính thức được công Các khu vưc dành riêng cho người da đỏ nhận. Rất có thể có những bộ lạc nhỏ không tập trung lại mà rải rác khắp nơi, mà không ai biết đến. Những bộ lạc có lớn nhỏ cũng khác nhau. Tuy nhiên phần nhiều người nhất đáng kể đến là bộ lạc lớn những vùng dành riêng cho người Cherokee 819,105 người, Navajo 332,129 da đỏ thì tập trung khá nhiều ở vùng người, Choctaw 195,764 người, Mexican phía Tây của sông Mississippi River. American Indian 175,494 người, ChipNhững người da đỏ sinh sống trong các pewa 170,742 người, Sioux 170,110 vùng đất này cũng chịu sự chi phối của người, Apache 111,810 người và sau các luật lệ riêng, tuy rất giới hạn, nhưng cùng là bộ lạc Blackfeet với 105,304 chứng tỏ tính cách độc lập của các vùng người. đất dành riêng này. Chẳng hạn như quyền tự quyết của người da đỏ trong Ngôn ngữ, giáo dục và tôn giáo việc cho phép mở các sòng bài là do Uỷ của người da đỏ Ban Các Bộ Lạc toàn quyền quyết định. Chính quyền địa phương hoặc chính Kể từ năm 1800, chính quyền liên bang quyền liên bang không có quyền tài phụ trách việc giáo dục con em của phán (jurisdiction) trên các vùng dất này. người da đỏ nhưng kể từ năm 1978 thì chính quyền liên bang đã chuyển vai trò giáo dục đó cho các bộ lạc và chỉ chịu Các Bộ Lạc Người Da Đỏ trách nhiệm trong việc tài trợ cho các bộ Thông thường thì một bộ lạc chỉ bao lạc mà thôi. Theo thống kê mới nhất thì gồm các thành viên có liên hệ gia đình, hiện nay chính quyền liên bang tài trợ cùng chung một huyết thống, nói cùng cho 187 trường trong các bộ lạc mà hiện một thứ tiếng và có những cách thức thờ đang phụ trách việc giáo dục khoảng phượng đặc thù cho bộ lạc của họ. Trên 50,000 học sinh. thực tế thì các bộ lạc ngày nay có những Tuy các bộ lạc có các trường học riêng thành viên không thuần túy là người của nhưng không phải tất cả các trẻ em trong bộ lạc của họ mà có thể pha trộn với các các bộ lạc đều theo học tại các trường này. Trên thực tế, trên 480,000 học sinh bộ lạc khác. từ các bộ lạc theo học tại các trường học info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

nằm bên ngoài các bộ lạc. Về ngôn ngữ thì trước khi người Âu Châu đặt chân trên đất Mỹ, thổ dân da đỏ đã dùng khoảng 350 ngôn ngữ khác nhau. Nhưng ngày nay đại đa số các bộ lạc đều dùng tiếng Anh là ngôn ngữ chính; tuy vậy, cũng còn khoảng 200 thỗ ngữ vẫn còn được dùng trong các bộ lạc mà đáng kể nhất là ngôn ngữ của bộ lạc Navajo và ngôn ngữ của bộ lạc Ojibee. Về tôn giáo thì khởi thủy, người da đỏ có tôn giáo riêng của họ mà đặc điểm chính là việc thờ thần linh, nhưng ngày nay phần lớn những người da đỏ theo Ki Tô Giáo. Người da đỏ và kỹ nghệ cờ bạc Việc các bộ lạc da đỏ đầu tư vào kỹ nghệ cờ bạc bắt đầu vào năm 1979 ở tiểu bang Florida khi một bộ lạc có tên là Seminole mở một sòng chơi lô tô loại sang trên vùng đất dành riêng của họ. Chính quyền Florida lúc đó đã tìm cách đóng cửa sòng lô tô này nhưng đã bị tòa bác bỏ. Đến năm 1980, chính quyền tiểu bang California một lần nữa muốn đóng cửa sòng bạc của người da đỏ ở California nhưng cũng thất bại vì không được sự hậu thuẫn của tòa. Đến năm 1988 thì Quốc hội đã thông qua đạo luật cho ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

103


phép người da đỏ được toàn quyền mở các sòng bài trên khu đất dành riêng cho họ mà không cần phải xin phép chính quyền. Ngày nay, các cơ sở bài bạc của người da đỏ trở thành các trung tâm thu hút khách du lịch bao gồm các dịch vụ khách sạn, các trung tâm hội nghị quy mô mà hàng năm đem lại cho các bộ lạc da đỏ rất nhiều lợi tức. Nhờ tiền lời thu được từ các sòng bài mà các bộ lạc đã có phương tiện tài chánh để cải tiến đời sống của dân chúng trong bộ lạc như việc cải tiến các kiến trúc hạ tầng cơ sở, cải tiến hệ thống giáo dục, sức khỏe v.v. Vai trò của người da đỏ trong kỹ nghệ bài bạc Vì đâu đâu cũng có các sòng bài của người da đỏ nên nhiều người tưởng rằng người da đỏ đã chiếm đa số trong kỹ nghệ bài bạc ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, theo như báo cáo của Hiệp Hội Các Bộ Lạc Da Đỏ thì người da đỏ chỉ kiểm soát có 8 % trong kỹ nghệ cờ bạc mà thôi. Thêm vào đó không phải tất cả các bộ lạc đều mở ra các sòng bài mà chỉ có khoảng 1/3 trong tổng số 554 bộ lạc đầu tư vào kỹ nghệ cờ bạc. Ai điều hành các sòng bài của người da đỏ? Một ủy ban có tên là The National Indian Gaming Commission được quốc hội cho thành lập có nhiệm vụ giám sát các hoạt động về bài bạc của người da đỏ được thiết lập trên các vùng đất dành riêng cho người da đỏ. Ủy ban này có quyền ấn định những luật lệ liên quan đến việc cấp giấy phép mở sòng bài, kiểm soát sổ sách hàng năm, chấp thuận những quy định để các bộ lạc dựa theo đó để điều hành các sòng bài của họ. Bộ Tư Pháp và Bộ Nội Vụ Liên bang có thẩm quyền tối cao để kiểm soát tất cả các lãnh vực hoạt động của các cơ sở bài bạc của người da đỏ. Hai Bộ này cũng có quyền tối thượng để kiểm soát các hoạt động của các cơ quan cảnh sát cũng như hệ thống các toà án của các bộ lạc. Luật lệ quy định về các cơ sở bài bạc do người da đỏ quản trị Luật Liên Bang ấn định là chính quyền Tiểu bang được phép ký các khế ước với các bộ lạc có tổ chức các cơ sở bài bạc mà trong đó có slot machine, blackjack. Các khế ước phải ấn định rõ là các sòng bài chỉ được thiết lập trên các khu đất dành riêng cho người da đỏ mà thôi. Mặc dù được chính quyền liên bang ủy quyền cho tiểu bang được ấn định nơi mà các bộ lạc được thiết lập các sòng bài nhưng việc chấp thuận các khế ước lại thuộc về Bộ Nội Vụ của chính quyền Liên bang. Tài liệu tham khảo: American Indians: Census Facts — Infoplease.com http://www.infoplease.com/spot/aihmcensus1.html#ixzz1d32PALpz http://www.infoplease.com/spot/aihmcensus1.html http://www.leg.state.or.us/cis/faq.pdf www.leg.state.or.us

TẤM LÒNG NHÂN ÁI Miếng khi đói, gói khi no, Cuả tuy tơ tóc nghiã so ngàn trùng Bát cơm Xiếu Mẫu ngàn vàng, Tấm lòng nhân ái, kho tàng khó mua. Đời người đâu chỉ cay chua, Thế gian cũng lắm người cho ngọt ngào Dù xây chín đợt phù đồ, Không bằng làm phúc cứu cho một người. Giúp người cùng khổ lao đao, Không nhiều, nhưng tựa trăng sao rạng ngời. Là ban muôn vạn nụ cười, Kẻ cho kẻ nhận, hai người đều vui. Đem tình thương đến cho người. Trái tim nhân hâu, trời nào bỏ quên. Giúp người không đợi đền ơn. Trời xanh có mắt, đáp đền mai sau. Đời người bãi bể nương dâu, Khi an bình,cũng khi sầu tóc tang. Ơn ai một chút nặng mang, Khi ta trả được lòng tràn niềm vui. Đền ơn đáp nghiã, thảnh thơi, Giúp ai lòng sẽ một trời nở hoa. Hương thơm nhân ái bay xa, Cuộc đời sẽ đẹp khi ta thương người. Thế gian cũng sẽ tuyệt vời, Khi ta nghe được những lời nghiã nhân. Thương người như thể thương thân. Người cho, ta phải muôn phần biết ơn. Trời cao sẽ ở một bên. Chữ nhân chữ nghiã, không quên mới bền. Hoài Hương (Phoenix)

104

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

105


ATL WIRELESS

RẺ NHẤT ATLANTA NHẬN UNLOCK & SỬA CÁC LOẠI iPHONE kể cả iPhone để dùng ở Việt Nam

MUA - ĐỔI - BÁN PHONE CỦ PREPAID

TỔNG ĐẠI LÝ LUNEX

ĐIỆN THOẠI GỌI VIỆT NAM CHUYỂN TIỀN VỀ VIỆT NAM

PREPAID SERVICE NO CONTRACT

40/Month

$

Unlimited Talk, Text, International

60/Month

$

Unlimited Talk, Text, Web, International

CHƯƠNG TRÌNH GIA ĐÌNH

5999............. 1000 PHÚT TALK $ 7999..............2000 PHÚT $ 7999..............1000 PHÚT TALK & TEXT $ 9999.............. UNLIMITED $

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

3999.............. 500 PHÚT $ 4999.............. 1000 PHÚT $ 4999.............. 500 PHÚT TALK & TEXT $ 5999.............. UNLIMITED $

Nhận trả Bills cho T-Mobile, Sprint, DIRECTV, Dish Network Nhận sửa Computer - Desktop & Laptop Cell Phone

Business

Business

404.667.9990 770.457.9511 770.457.9548 5095 Buford Hwy. NE Unite B - Doraville, GA 30340 106

Kế bên tiệm thuốc bắc và café Thúy Nga

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


(602) 246-0898 or (602) 246-0902

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

107


By Dara Cercone

Phoenix

The holidays are here and Phoenix offers the best spots to fulfill all of your holiday needs. The month of December brings us together with friends and family, while also keeping us busy with many things on our “to-do” list. We are thinking about entertaining guests, managing all of our social engagements, finding the perfect gift, and wondering what to wear to all of our many parties. From keeping in shape to making sure you have the prettiest wrapping paper, the city of sunshine offers it all.

Be Well True Food Kitchen is an organic eatery with two fabulous locations in Scottsdale and Phoenix. The bright and airy restaurant has an energized atmosphere, fantastic outdoor patio and delicious food. It is an excellent option for dining out during the holidays while also staying healthy. Plus, both locations are located in fantastic shopping areas. Must tries are the Local Vegetable Cruditès and the Cucumber-Citrus Skinny Margarita. 2502 East Camelback Road, Suite 135 | Phoenix, AZ 85018 | 602.774.3488 15169 North Scottsdale Road, Suite 125 | Scottsdale, AZ 85254 | 480.265.4500

Dine

La Grande Orange is a market, pizzeria, and shop with an urban feel and cheerful energy. The food is great and the vibe is fun. They carry a variety of wine, gourmet foods and funky items that you cannot find anywhere else. It is the ideal place to stumble upon a one-of-a-kind gift for anyone on your list. The pizzeria is a nice, casual spot to entertain out-oftown guests or friends during the holidays. They also offer carryout and curbside pickup to accommodate our busy lifestyles during the holiday months. 4410 North 40th Street | Phoenix, AZ 85018 | 602.840.7777

Shop

Do Me a Favor is a stylish gift boutique offering some of the most beautiful wrapping papers you will ever set eyes on. The shop has unique items that make for a special gift for a friend, family member or hostess. The most enticing element of Do Me a Favor is that they offer gift wrapping services. The packaging is often times as pretty as what is inside. The receiver of your gift will be equally impressed with the detail and intricacy of the presentation as well as your thoughtfulness. 4247 East Indian School Road, Suite 3 | Phoenix, AZ 85018 | 602.200.0190

108

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Hot Spots Indulge

Julia Baker Confections is the sweetest spot in Phoenix offering gourmet chocolates, desserts and specialty cakes. The retail boutique located at the Montelucia Resort offers items that are beautifully packaged as well as individual chocolates that artfully designed. Not only does the shop offer sweet sentiments, it also a great place to stop for a cappuccino or glass of champagne with a friend. The chocolate shop incorporates swanky decor with a Parisian flare which makes for a very sophisticated stop during an everyday outing. Be sure to try a red velvet cake ball covered in white chocolate or a hazelnut cupcake with salted caramel frosting. It is pure, decadent indulgence. 4949 East Lincoln Drive | Scottsdale, AZ 85253 | 480.627.3009

Buzz

Chloe’s Corner is a cute and very charming restaurant located at Kierland in North Scottsdale offering breakfast, lunch and a very friendly staff. They have great coffee and it is only 50 cents per cup to boot. It is a wonderful way to start your morning and will give you a caffeine buzz to keep you energized for a busy day of holiday shopping. 15215 North Kierland Boulevard, Suite 190 | Scottsdale, AZ 85254 | 480.998.0202

Bronze Naked Beauty is an airbrush tanning salon in Scottsdale. During the holidays, we all want to look our best and a tan can make you look younger, thinner and more youthful while also covering skin imperfections. The artists at Naked Beauty airbrush your body by hand for a flawless glow. They offer various products for you to choose from including an organic option. You will leave feeling like a bronzed beauty. 7001 North Scottsdale Road | Scottsdale, AZ 85253 | 480.659.3535

Energize

Pure Barre is the place to be if you are looking to get in shape, stay in shape or fit into your favorite party dress. Pure Barre is soon to become your preferred workout regimen. You simply can’t help becoming hooked once you try it! Using small movements and a ballet bar, you tone and sculpt your body to what some may consider absolute perfection. Classes are typically all women and are set to fun, upbeat music. Remember that all workouts take time and dedication so if you are willing to obligate yourself to workouts at least three times per week and maintain a healthy lifestyle, you will see results. Pure Barre workouts are a great way to keep yourself motivated, fit and energized during the holiday season. 4219 East Indian School Road, Suite 101 | Phoenix, AZ 85018 | 602.840.6140 10050 North Scottsdale Road, Suite 107 | Scottsdale, AZ 85253 | 480.368.0100

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

109


Beautify

Drybar is one of the most paramount things to ever hit Phoenix! When you enter Drybar you are immediately greeted with energy and enthusiasm. The bright white and yellow decor complete with a blow dryer chandelier instantly puts a smile on your face as soon as you walk in. Chick flicks play on flat screen televisions and music blares throughout the shop. The Drybar focuses on blowouts only. There is no cutting or coloring, simply just wash and style. It is a fabulous opportunity to get your hair looking amazing for any holiday party. To top it off, Drybar offers complimentary champagne and wine while you are being treated to a new style. The vibe is amazing and you will look great. Sit back, relax, sip your drink and look pretty…you have to try Drybar! 15147 North Scottsdale Road | Scottsdale, AZ 85254 | 480.607.5064

Dara Cercone has lived in Arizona for 14 years and currently resides in the Scottsdale/Phoenix area. She studied communication and business at the University of Arizona and has spent the last 9 years event planning and marketing for various companies and affiliations. As an advocate of the Phoenix community, Dara loves finding hidden gems and all of the city hot spots. Her passions lie in fashion, beauty, art, health and wellness. These things are at the center of everything that she does and discovers. Dara believes in life balance and enjoying every experience to the fullest.

BUỒN TÀN THU Nửa đêm đứng đợi thu ngoài ngõ hồn chợt bâng khuâng tiếng thở dài nghe gió chuyển mình trên lá rụng buồn lên sóng mắt bước chân ai trở giấc vàng thu buồn tiển biệt nhớ nào gói trọn mảnh tình riêng lạnh lùa sỏi đá tê hồn ngóng xa vọng mùa xưa tiếng thệ nguyền

Vẫn bao chục năm tình thơ rượu ngóng cảnh tàn thu tiếc muộn màng tâm sự trùng hằng ai có thấu ? nên đành héo hắt kiếp lang thang Theo ta, vàng úa màu thu nhớ năm đó lần đi chẳng hẹn về tóc nhuộm thu tàn, trăng cổ độ bao giờ dẵm lại lá thu quê?

Giọt mưa thu tàn làm trăng chết Mường Giang biển vọng sóng sầu khiến ngẩn ngơ để bến bơ vơ mòn mõi đợi thuyền neo chất nặng tháng năm chờ Ta trót thành ga buồn hải đảo ngàn phương mòn hẹn gió đôi bờ nhớ em đan áo bên song lạnh bắt kẻ tình si cứ tỉnh mơ

110

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


SUN

BEAUTY SUPPLY

Furniture

Nhận làm bàn ghế nail theo “Customer design” hoặc thường Nhận sửa tất cả các loại máy dũa Nhận mài kim Nhận sửa tất cả sign “neon” Nhận sửa tất cả các loại máy “Airbrush” Nhận sửa các loại đèn làm “Gel” or IBD or Pro-Finish

Nail polish Prolart Powder 2000/3000

Prolart Liquid 2000/3000

O.P.I - Sation - Essie - Orly China Glaze - Prolast Powder - Liquid

Spa - Pedicure

Ampro Spa KMX Massage Spa Elite Spa Daily Star Spa Solace Spa Venus Spa Và cái loại Pipeless Jets, Semi Jets Reducing the risk of bacterial infections

Free Delivery

Acrylic - Power - Liquid

O.P.I - Creative - Rose - Bmi - L/S - Mix Powder and Nolift

Tel: (602) 347-0584 Cell: (602) 486-4503 Fax: (602) 347-6276

Mở cửa 7 ngày - Từ 9am - 8:30PM (Thứ Bảy 11:30am - 8:30pm)

3446 W. Camelback Suite 147 - Phoenix, AZ 85017

BÁN ĐẦY ĐỦ CÁC MẶT HÀNG VỚI GIÁ WHOLESALE

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

111


112

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

113


THIÊN THẦN ÁO ĐEN Thái Thụy Vy

114

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Đại úy Patterson quơ tay gãi chổ chân mới nhớ là nó đã bi cắt cụt rồi . Bác sĩ đã cắt nghĩa cho chàng vài lần về phantom pain. Cảm giác được định vị ở trung khu thần kinh miền xúc giác chứ không phải ở chỗ chân đã mất mà đôi lúc chàng sẽ cảm thấy khó chịu. Ngồi nhìn Chris, đứa con trai chàng mới lên sáu, quây quần bên đống quà Noel chất quanh cây thông còn thơm mùi thơm hương mộc của núi rừng cùng với các bạn, chàng miên man nghĩ tới bé Tâm ở một vùng đất xa xôi, giờ nầy không biết ra sao… nơi mà chàng đã gửi lại một phần thân thể. Mọi chuyện diễn qua trước mắt chàng như mới xảy ra…

không có thì giờ quan sát vết thương, chàng chỉ đủ thì giờ liếc qua phi công phụ thì thấy anh này máu me linh láng và đã tắt thở. Chàng lết lẹ xa chiếc trực thăng trúng thương trước khi phát nổ vì xăng bị chảy. Miệng chàng đắng ngét vì cú sốc làm mật ứa lên tới cổ. Chàng rút lẹ dây nịt bó vết thương làm tourniquet cầm máu và lủi vào bìa rừng gần đó. Chiếc trực thăng bạn lượn vòng một vòng xong lấy độ cao và bay thẳng.

Chàng nghỉ ngơi cho hoàn hồn và đợi máu bớt chảy. Khi đã quá khát nước và thấy không gì khả nghi, chàng lết vào xóm Chỉ còn hai tháng là chàng hết hạn tour of duty để trở về với nơi có cái nhà lá có lu nước và một đống rơm khổng lồ. Sao gia đình, nên chàng hớn hở trèo lên chiếc trực thăng UH- 34 ở nhà quê mà cái sân sạch thế. Chàng ngẫm nghĩ. Chàng của lực lượng đặc biệt biệt phái cùng phi hành đoàn có một xạ vẹt đống rơm chỗ thưa nhất chui vào nấp để quan sát tình thủ người da màu và một phụ phi công người gốc da đỏ. Sau hình. Patterson kiệt sức ngủ thiếp đi không biết được bao khi đón toán biệt kích chổ điểm hẹn, chàng và một chiếc trực lâu khi tỉnh dậy là đã thấy trời gần tối. Chàng nhận ra một thăng bạn bay về hậu cứ giữ khoảng cách nhau an toàn. Cách đứa bé đang dùng chổi bó bằng cây chồi để xóa các vết quạt trực thăng sè sè đều đặn, chàng ngâm nga hát nho nhỏ màu nhểu từ chân chàng. Hai con ngỗng chắc đánh hơi mùi theo Frank Sinatra trong cái máy phát thanh của anh phụ pilot: máu tươi đi vòng đống rơm nghểnh chiếc cổ cao kêu inh I left my heart in San Francisco, I will be home for Christmas… ỏi. Chàng lấy làm lạ khi chú bé trạc con chàng miệng ngậm nhang cháy đỏ há miệng rộng khà nhát hai con ngỗng. Thế Đàng sau, chàng xạ thủ đăm đăm ghìm cây đại liên M60 vì có mà hai con vật cứng đầu lì lợm bỗng nín khe bỏ chạy có lẽ tin địch đổ về Phước Long cấp trung đoàn có pháo nặng. Mấy sợ như bị ma nhát. anh biệt kích đội nón vải rằn ri ít nói, trầm mặc khó hiểu, mặt bôi lọ hợp với quân phục hoá trang, dưới chân là các bó chiến Vì vùng xôi đậu nên có lệnh cấm nuôi chó sợ bị sủa lộ hình lợi phẩm có cả B 40 và súng cối 57 không giật. Patterson đã tích nên nhà cậu bé có nuôi hai cô chú ngỗng để báo động quá quen với các bộ mặt lầm lì này. Được các phi công tiền khi có kẻ lạ. Lúc trước, nhà cậu bé còn có con trâu cổ rất nhiệm nói nhiều về họ, chàng được biết họ là các chiến sĩ gan khỏe. Một hôm không hiểu cái gì lên tới óc hay vì đòi vợ dạ độc thân có cuộc sống rất bí ẩn, quen nhịn đói khát cho tới mà nó nổi điên chạy lung tung, chém sừng nát cả bụi chuối khi về thành. Chàng được biết họ được huấn luyện đặc biệt sứ rồi vừa chạy vừa gục gặc đầu ra phía bìa làng. Bổng một về mưu sinh thoát hiểm trong lòng địch, về chiến đấu theo tổ tiếng nổ long trời lở đất, chú ngưu tội nghiệp nằm lăn quay tam tam chế và không khi nào quá một bán tiểu đội tùy nhu vì đạp trúng mìn… Ba cậu bé cùng cả xóm phải mổ trâu cầu chiến trường đòi hỏi, họ rất rành về phá hoại, chất nổ và chia chác, nhưng cậu bé không dám ăn miếng nào mỗi lần cả thổ ngữ nhiều địa phương khác nhau. Thèm thuốc lúc thi nhớ lại những buổi nằm ngủ trưa trên lưng trâu cùng những hành nhiệm vụ cũng không dám hút vì đầu lọc và khói thuốc lá lần thả diều ngồi chễm chệ vắt vẻo trên lưng ông bạn già Mỹ dễ tố cáo hành tung bí mật của họ. Tuy vậy có lần bị tóm vì của cậu bé. Từ đó cậu bé không hề héo lánh đến lũy tre đầu trong lúc lẫn lộn với dân chúng, họ đã sơ xuất một cách đáng làng nữa. tiếc vì đói quá đã kêu tô phở thứ hai tuy là phở không người lái. Tới lúc công an ập vào bắt cả toán mới biết có người báo cáo vì Patterson đang hồi hộp không biết có nên rời chỗ trú ẩn kiếm chỗ khác không thì chú bé ban nãy xuất hiện trước ngoài Bắc không ai có khả năng kêu tiếp tô thứ hai. đống rơm với chiếc gáo dừa đầy nước mưa. Không đợi mời Từ đó ai cũng được trang bị một bộ bài cào 52 lá mưu sinh chàng chụp gáo dừa nốc cạn một hơi hết gáo nước rồi mới thoát hiểm ngừa lúc quá đói có thể dùng các loại thực vật gật đầu cám ơn chú bé. Chàng lấy làm lạ không biết nước trong rừng có hình trong bộ bài cào. Chiếc trực thăng của gì mà nó ngọt ngào tự nhiên mà chưa khi nào chàng được chàng đang bay trên vùng xạ kích tự do, bên dưới là các hố uống kể cả trăm loại mà ở bên nhà gọi là soft drink. Chàng bom như mặt rỗ do B 52 rải, chàng giữ cao độ an toàn vì chàng đâu biết là ở thôn quê miền Nam ngoài nước giếng nông biết bọn du kích làm gì có hỏa tiễn tầm nhiệt SA7. Patterson dân trử nước mưa để làm nước uống quanh năm, do kinh mơ màng nghĩ tới lể Giáng Sinh sắp tới ở Wisconsin với vợ nghiệm ông cha để lại, họ thả một trái bầu vào lu nước để và đứa con trai đã xa cách gần đúng năm…bổng đoành một đợi rã ra lắng cặn là sẽ có một lu nước uống đã khát mỗi khi tiếng, chiếc trực thăng chao đi, chàng hét trong máy: May day, đi làm ruộng về. May day! I am hit, I am hit.. Chàng hỏi bé tên gì nó không hiểu nên lục bóp ra chỉ hình Chiếc trực thăng chao nghiêng, trút mấy anh biệt kích và anh con chàng nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Chris! Chris!” Chàng xạ thủ văng ra khỏi chỗ ngồi cùng hai bó súng mới tịch thâu chỉ vào ngực nó lập lại câu hỏi. May thay thằng bé hiểu thủ của địch. Hình như họ không có thói quen buộc dây an toàn. hiệu của chàng. Nó trả lời: “Tâm! Tâm!” Máy bay xoay mòng mòng vì bị trúng đuôi, tuy cánh quạt vẫn Nó nhìn chàng trân trân không biết chàng đang nhai cái còn xoay tới lúc va vào gò mả bằng đá ong mới chịu ngưng. gì. Chàng chợt hiểu móc túi lấy ra một thỏi Chewing gum Patterson gở dây an toàn, nghe đau điếng ở chân phải nhưng info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

115


chắc chắn nhất là vì chàng đã đói khát cả ngày. Bé Tâm biết chàng đang đói mà không dám ra đống rơm sợ trong nhà có người để ý.

trao cho nó. Tâm bỏ vào miệng nhai vài lần và nhớ ngay là lúc trước các anh du kích có nói là bọn giặc Mỹ nghèo lắm nên chỉ có ăn kẹo bằng cao su thôi. Nhiều buổi sáng sớm bé ngửi thấy mùi lên men inh ỉnh như bưởi thúi mà trên cây thì bưởi bị chai hết không có nước. Bé nghe lén người lớn nói là Mỹ rải chất độc màu da cam gì đó để đầu độc thường dân trong đó có bé chứ bé nào có hiểu đó là chất khai quang. Nhiều lần ba của bé định lánh cư mà chưa biết phải đi đâu vì ở đây dẫu sao cũng là đất mồ mả ông bà để lại mấy đời rồi. Khi trời vừa sụp tối có tiếng xôn xao ngoài ngõ, mấy anh du kích mang súng trường bá đỏ và AK đang truy lùng, bảo là có còn thằng giặc Mỹ còn sống có thấy nó đâu không? Có chú trông rất dữ tợn nạt nộ Tâm và đàn hặc hăm dọa đủ điều, may quá, bé Tâm đã nhanh trí nhả cục kẹo cao su, dán dính vào gốc mít đang mang đầy trái, khi anh ta dựa vào gốc mít dính vào cục kẹo cao su anh ta tưởng là mủ mít thôi. Lần nầy, không biết cái gì khiến, Tâm nguầy nguậy trả lời không thấy gì lạ hết. Có lẽ vì bé Tâm đã được thấy hình đứa bé tóc vàng rất dễ thương tên là Chris chăng? Hay bé biết nếu để Patterson lọt vào tay bọn người hung dữ này thì sẽ khốn khổ không biết tới đâu nhất là ông ta đang bị trọng thương. Khi đám du kích đi khỏi. Bé Tâm thở trút âu lo, em cũng kín đáo dấu luôn cả người trong nhà, giả vờ coi như không có chuyện gì xảy ra hết. Tối hôm đó, Tâm giả vờ ngủ sớm, đợi cả nhà ngủ rồi, em len lén ra đống rơm khe khẽ đưa cho Patterson một củ khoai lùi tro. Thú thiệt chưa bao giờ chàng được ăn món nào ngon như thế, 116

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Đợi đến nửa khuya, em ra hiệu cho Patterson rời chỗ ẩn náu, dắt chàng dọc theo mương lộ tránh lũy tre đầu làng, mon men theo con suối mà bé thường cho trâu đến uống nước. Đi mãi đến gần sáng thì đến hương lộ, Bé không dám đi nữa, ra dấu bảo Patterson hãy đi hướng đó may ra thoát. Đúng như bé Tâm đoán bừa, chiếc trực thăng bạn đã báo cáo với tiểu khu. Tờ mờ sáng đã có một toán PRU hướng dẫn một đại đội địa phương quân tiến vào hướng chiếc trực thăng lâm nạn. Nấp ở bìa làng, chàng vừa thấy họ xuất hiện sau lớp sương mù , vội rút súng lục bắn chỉ thiên ba phát liên tiếp ra hiệu. Khi chạy ra đến toán cấp cứu, chàng quay lại định cám ơn bé Tâm, thì em đã biến mất… Đại úy Patterson ráng đứng thẳng người ưỡn ngực ra nhận cái huy chương Purple Heart từ tay vị Chỉ Huy Trưởng. Chàng đã được gắn chân giả và được giải ngũ trong danh dự vì đã trả nợ tổ quốc đến phải hy sinh một phần thân thể nhưng trong thâm tâm chàng luôn luôn chàng cảm thấy còn một món nợ chưa trả… Nhìn các hình tượng thiên thần bằng chất xốp trắng treo lủng lẳng trên các cành thông xanh, chàng miên man nghĩ đến vị ân nhân. Tiếng bé Chris lôi chàng về với thực tế: “Daddy, bé Tâm giống ai vậy?” Chàng trầm ngâm: “Cậu ta giống như một thiên thần (guardian angel). Một thiên thần mặc áo đen…” Nhà thơ Thái Thụy Vy, tên thật là Đỗ Khoa Luật, quê quán Biên Hòa, Đồng Nai, từng là một sỹ quan quân y trong quân lực VNCH. Ông đã xuất bản nhiều sách bao gồm nhiều thi tập, truyện ngắn, biên khảo, v.v. Ông đặc biệt yêu màu tím và vì vậy trong thơ văn của ông, ta thấy luôn phản phất đâu đó sắc màu tím hiền hòa.  Hiện ông đang cư ngụ tại Chandler, Arizona.  Mời quý độc giả vào trang nhà của tác giả để tìm đọc nhiều bài vở giá trị: http://thaithuyvy.wordpress. com

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


SPOT LIGHT

designer

MongQ Tran

Vivienne Tam (Chinese: 譚燕玉; pinyin: Tán Yànyù) (born 28 November 1957) is a fashion designer based in New York City. She was born in Guangzhou, China and moved to Hong Kong at the age of three. She attended Hong Kong Polytechnic University. Tam’s fashion brand is named after her and is inspired by Chinese culture, design and modern fashion; East meets West. The theme of her first collection was EAST WIND CODE. Her shops can be found in most major cities around the world. She authored China Chic, a book on Chinese style meeting Western style. She has worked with Hewlett Packard on a special Vivienne Tam range of designer netbook computers, such as a version of the HP Mini 1000 and the HP Mini 210. Tam also appeared on Stardoll.com where she has her own suite and brand name. She has also designed dresses for the characters in the Animax movie LaMB.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

117


118

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

119


CHUYÊN GIÚP QUÝ VỊ

MUA BÁN NHÀ VÀ CƠ SỞ THƯƠNG MẠI MUA NHÀ

Tiết kiệm thời gian tìm căn nhà theo ý muốn và phù hợp nhu cầu gia đình

BÁN NHÀ

Nhanh chóng, lệ phí thấp

MUA BÁN CƠ SỞ THƯƠNG MẠI PHÂN TÍCH, THAM KHẢO Ý KIẾN

các hình thức đầu tư địa ốc

TẬN TÂM-TRÁCH NHIỆM-VUI VẺ TRẦN QUỐC CHƯƠNG REALTOR

CHUONGTRAN@YAHOO.COM

1012 W PICCADILLY RD. PHOENIX, AZ 85013

(623)687-5754

FAX: 1-800-716-5859 120

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


LÀM THẾ NÀO • Bớt gánh nặng tài chính đại học cho con em trong tương lai? • Bảo vệ tất cả tài sản mà cả đời mình tạo dựng? • Về hưu mà không phải bận tâm về vấn đề tài chính?

Nếu quý vị không tự lo cho mình thì ai sẽ lo cho mình? Nhân viên chúng tôi sẽ tận tình giúp đỡ hướng dẫn quý vị trong những vấn đề nói trên tùy theo hòan cảnh của mỗi gia đình. Chúng tôi chuyên về những dịch vụ dưới đây cho mọi lứa tuổi.

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ & SỨC KHỎE CÁ NHÂN VÀ THƯƠNG MẠI • • • • •

IRA, SEP IRA, ROTH IRA ANNUITIES 401K, 403B ROLLOVER 401K COMPANY SETUP COLLEGE FUNDING

• • • • • •

TERM LIFE WHOLE LIFE UNIVERSAL LIFE INDEX UNIVERSAL LIFE GLOBAL INDEX UNIVERSAL LIFE LONG TERM CARE & DISABILITY

THAM KHẢO MIỄN PHÍ

TRẦN Q. CHƯƠNG 623-687-5754 CHÚNG TÔI ĐANG TUYỂN NHÂN VIÊN

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

121


122

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Nữ ca sĩ

Triệu Minh

và tản mạn đời thường

Trong chương trình video thu hình mang chủ đề “Những câu chuyện thần thoại” của trung tâm Vân Sơn số 45 tại Minnesota vào tháng 8 năm 2010 vừa qua, khán thính giả lần đầu tiên biết đến một khám phá mới của trung tâm, đó là nữ ca sĩ trẻ Triệu Minh qua ca khúc “Dại Khờ”, một sáng tác của Nguyễn Hoàng Duy. Như một câu chuyện thần thoại, kể từ đó tên tuổi cô đã được biết đến thật nhanh trong làn giải trí ở hải ngoại. Sở hữu một chất giọng thanh tao cùng một nhân dáng thanh tú, ngoài sở trường là loại nhạc trẻ, Triệu Minh còn hát được cả nhạc tình ca và dân ca. Trong lần gặp gỡ Triệu Minh tại buổi tiệc chay gây quỹ cho Như Lai Thiền Tự Phoenix, AZ, chúng tôi có dịp tiếp xúc với Triệu Minh và nhận thấy ở Cô, ngoài niềm đam mê nghệ thuật còn là một người rất dễ thân thiện, gần gũi và luôn sống rất thật với chính mình... Mời quý độc giả cùng cùng chúng tôi tản mạn cùng Triệu Minh về nghệ thuật, tình yêu và những ngày đầu đến Mỹ...

Thanh Mai

TM: Mến chào Triệu Minh. Ở ngoài đời trông Triệu Minh còn duyên dáng hơn trên video nữa. Có lẻ đây là lần đầu tiên Triệu Minh đến xứ xương rồng Arizona trong chương trình gây quỹ cho Như Lai Thiền Tự, cảm tưởng của Triệu Minh thế nào khi tiếp xúc cùng khán thính giả tại Phoenix, Arizona? T.Minh: Cám ơn Chị. Thật ra ở mỗi nơi Triệu Minh đến trình diễn lần đầu tiên, Triệu Minh đều có cảm tưởng giống nhau; trước hết là vừa vui, sau đó là lạ và hiếu kỳ muốn biết khán giả nơi đó như thế nào, và sau cùng là em mong muốn tiếng hát mình được khán giả đón nhận, yêu thương. Riêng trong lần đến Phoenix, AZ kỳ này, Triệu Minh rất vui và cảm động khi được góp tiếng hát của mình cho một chương trình gây quỹ ý nghĩa cho Chùa, trước sự tham dự thật đông của quý đồng hương Phật tử tại đây. TM: Hôm nay, Triệu Minh đã cho khán thính giả tại Arizona thấy được sự đa dạng của mình khi Triệu Minh mở đầu với những ca khúc trẻ trung sở trường, sau đó chuyển sang chiếc áo dài tím với những ca khúc mang âm hưởng tình tự quê hương. Đây có phải là sự ngạc nhiên Triệu Minh muốn dành cho khán thính giả info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

123


đêm nay? T.Minh: Vâng thưa chị, mặc dù sở trường của Triệu Minh là dòng nhạc trẻ, nhưng vì Triệu Minh sinh trưởng ở miền sông nước An Giang, lớn lên trong dòng nhạc quê hương và vì vậy, Triệu Minh luôn mong ước có cơ hội thử sức mình với dòng nhạc quê hương. Gần đây trong cuốn video Vân Sơn 47, Triệu Minh đã hát song ca cùng anh Trường Vũ trong ca khúc “Nỗi Buồn Hoa Phượng” của nhạc sĩ Thanh Sơn.” và đã được đón nhận nhiều lời ngợi khen của khán thính giả gần xa. Điều này đã khích lệ tinh thần Triệu Minh rất nhiều. Ngay cả các ca sĩ đàn anh đàn chị, cũng đã khuyên Triệu Minh nên hát cả hai thể loại để có thể đáp ứng được nhu cầu thưởng ngoạn của nhiều người. Và đó cũng chính là lý do em đã chọn trình bày nhiều ca khúc quê hương trữ tình để gửi tặng đến các cô chú bác và quý đồng hương trong chương trình đêm nay. TM: Câu nói của chú Nguyễn Ngọc Ngạn, “trâu chậm uống nước béo” có lẽ phù hợp trong trường hợp của Triệu Minh, là một tiếng hát mới của trung tâm Vân Sơn nhưng tên tuổi đã được biết đến thật nhanh trong làn giải trí. Triệu Minh giải thích thế nào về điều này? T.Minh: Em cũng không biết nói sao, chị ạ... có lẽ là do may mắn nên được tổ đãi. Ngay trong thời gian đầu đến Mỹ, em đã may mắn được sự giúp đỡ của anh Việt Thảo và chị Tóc Tiên đã giới thiệu vào trung tâm Vân Sơn. Để rồi từ đó, em có cơ hội mang tiếng hát của mình đến gần hơn với quý khán thính giả khắp nơi. Đó là một duyên lành và em chỉ biết nói cám ơn tổ nghiệp đã ưu đãi cho em (cười). TM: Triệu Minh là tên thật hay là nghệ danh? T.Minh: Dạ đó là nghệ danh. Vì em cũng có tánh con trai, nên em thấy tên Triệu Minh hay hay và có cá tính, nên em chọn; đâu dè là tên Triệu Minh Trương Du Kỵ là một nhân vật nổi tiếng trong phim bộ. Sau này, khi nhiều người hỏi về nghệ danh của em, em mới vỡ lẽ. Nhưng đã lỡ chọn rồi, thì chỉ biết cười trừ. TM: Triệu Minh qua Mỹ từ khi nào? T.Minh: Dạ được 2 năm thưa chị TM: Triệu Minh có thể chia xẻ những sinh hoạt nghệ thuật của Triệu Minh khi còn ở trong nước như thế nào? T.Minh: Em đã đam mê ca hát từ khi còn bé. Em bắt đầu hát từ những chương trình văn nghệ ở trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, em tham gia vào đoàn ca múa nhạc của tỉnh An Giang được vài năm và được hướng dẫn ca, múa, nhạc,v.v. Có lẽ do có năng khiếu bẫm sinh, nên em học rất mau. Sau đó, năm em lên 19 tuổi, em lên Sàigòn và tham gia ca hát ở một số phòng trà và club được một thời gian, em tách ra hát solo và sau đó, lập gia đình và sang Mỹ. TM: Được biết Triệu Minh mới lập gia đình và đến Mỹ không lâu. Làm nghề ca sĩ, nên Triệu Minh luôn phải đi lưu diễn xa nhà thường xuyên, ông xã Triệu Minh có thông cảm cho nghề nghiệp của Triệu Minh không? 124

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

T.Minh: Phải nói đây là may mắn thứ hai của em vì ông xã em rất là thông cảm và luôn ủng hộ những sinh hoạt nghệ thuật của em. Em biết nhiều anh chị em nghệ sĩ khác cũng đã rất khổ tâm với người phối ngẫu không hiểu cho nghề ca sĩ. Ông xã em rất dễ tính, thương vợ thì rất thương nhưng vì ảnh tôn trọng nghề nghiệp của vợ, nên ảnh không bao giờ thắc mắc khi biết em bay đi show. TM: Hỏi nhỏ nha, vậy ông xã có ghen không? T.Minh: Ghen thì có ghen đó... nhưng có nhiều cách ghen. Ông xã em ghen nhưng ít khi biểu lộ. TM: Vậy ảnh thuộc loại ghen “ngầm” đúng không? T.Minh (cười to): Có lẽ là vậy :) Em thật may mắn có được ông xã đã lo cho em rất chu đáo. Em mới qua Mỹ, và hiện đang định cư tại New York, em còn chưa rành đường xá lắm nên em vẫn chưa biết lái xe; vì vậy mọi thứ ảnh đều lo cho em hết. Ảnh chỉ bảo em nên cẩn thận khi đi diễn xa nhà, và khi nào về, gọi ảnh sẽ ra phi trường đón. Do có sự thông cảm và tin tưởng lẫn nhau, nên em cảm thấy rất thoải mái. TM: Triệu Minh và ông xã đã gặp nhau trong hoàn cảnh nào? T.Minh: Lúc đó, em đang là ca sĩ hát ở một số phòng trà ở Sàigòn, ông xã em từ Mỹ về Việt Nam chơi và hai đứa đã gặp nhau ở trong club, nói chuyện thấy tính tình hợp và có lẽ cũng do duyên số, nên hai đứa quen nhau và trở thành vợ chồng. TM: Được biết ông xã Triệu Minh là một hair stylist, vậy ông xã có cố vấn cho Triệu Minh trong cách phục sức trên sân khấu cũng như khi đi show? T.Minh: Dạ, điều này thì không hề có (cười)... ảnh lo cho em những chuyện khác, chuyện làm đẹp, ảnh để em tự chọn lựa ... Trước đây ở Việt Nam, em cũng có học qua lớp make-up trang điểm, nên em cũng biết để có thể tự trang điểm cho mình. Còn khi trình diễn quay hình của trung tâm, thì đã có các chuyên viên của trung tâm lo. TM: Sống ở Mỹ được 2 năm, Triệu Minh thấy đời sống ở Mỹ này như thế nào? Thực tế có khác gì lắm so với những gì Triệu Minh nghĩ trước khi sang đây? T.Minh: Dạ thưa chị mặc dù đã qua Mỹ định cư gần hai năm nay, nhưng em giống như người mới đặt chân đến Mỹ vậy. Con người em rất rất là Việt Nam. Em chưa quen với đồ ăn Mỹ, nên em chỉ ăn những món ăn Việt Nam mà thôi. Chị biết hôn, có khi đi show ngồi đợi nhiều giờ đồng hồ ở phi trường, em thà nhịn đói chứ không ăn đồ ăn Mỹ... TM: Vậy ở nhà Triệu Minh có nấu ăn không? T.Minh: Có chứ... mặc dù em nấu ăn không ngon, nhưng em vẫn nấu những món ăn Việt Nam mỗi ngày cho hai vợ chồng... (Ngưng một chút như để kìm chế sự xúc động, Triệu Minh tiếp tục) Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

125


T.Minh: Trong thời gian đầu mới đến đây, em nhớ Việt Nam, nhớ gia đình nên cứ khóc hoài, ngày nào cũng gọi điện thoại về cho ba má em ở Việt Nam... Nhưng rồi từ từ em cũng bắt đầu quen dần với cuộc sống bên này. Quen là quen vậy chứ trong lòng em lúc nào cũng hướng về quê hương đất tổ của mình hết... ở đó em đã sinh ra và lớn lên, đã gắn liền một phần đời của mình với miền sông nước... ở đó, em đã có những kỷ niệm đẹp của một thời phá phách như con trai nên em nhớ lắm. TM: Từ khi sang Mỹ đến giờ, Triệu Minh đã về lại Việt Nam lần nào chưa? T.Minh: Dạ chưa, nhưng cuối năm nay, em sẽ về Việt Nam ăn Tết. TM: Gia đình Triệu Minh đông anh em không? T.Minh: Dạ em thứ năm trong gia đình gồm 5 chị em gái và một anh trai. TM: Trong gia đình có ai đi theo con đường nghệ thuật không? T.Minh: Dạ không, chỉ có một mình em TM: Được biết hiện giờ Triệu Minh đang cư ngụ tại New York, Triệu Minh có bao giờ nghĩ sẽ dọn về quận Cam để thuận tiện hơn cho những sinh hoạt nghệ thuật của mình? T.Minh: Vâng, em cũng muốn lắm nhưng bây giờ em chưa thể quyết định được vì em còn chờ vào sự quyết định của ông xã em nữa bởi vì công việc của ảnh. TM: Đối với một người mới sang Mỹ như Triệu Minh, tất cả mọi thứ đều rất bỡ ngỡ từ văn hóa, phong tục, ngôn ngữ cho đến đường xá, v.v. Vậy Triệu Minh có lo hay sợ mỗi khi bay lưu diễn xa nhà một mình, nhất là khi đi đến nơi mình chưa đặt chân đến bao giờ? T.Minh: Vâng thưa chị, em rất là lo. Vì tiếng Anh em không biết nhiều, nên đã là một điều khó. Cái thứ hai là lái xe. Lúc đầu, ông xã còn đi theo em để chỉ giúp đường đi nước bước cho em. Còn bây giờ, em phải tự tập đi một mình. Lúc đầu em còn sợ, còn lo... nhưng qua nhiều lần đi show, đến nhiều nơi rồi dần dần em cũng quen với phi trường, và có thêm nhiều kinh nghiệm nên cũng đỡ lo. Tuy nhiên, đi show ở nước ngoài thì vẫn còn lo lắm... TM: Vào những ngày lễ là thời gian xum hợp gia đình, thì nghề nghệ sĩ như Triệu Minh lại vắng mặt xa nhà... có những kỷ niệm gì đáng nhớ để chia xẻ trong ngày lễ Giáng Sinh đầu tiên ở Mỹ? T.Minh: Ở bên Mỹ hay ở Việt Nam cũng vậy, nghề ca hát của tụi em là để phục vụ cho quần chúng, cho nên những dịp lễ lớn lại là lúc chúng em bận rộn đi show. Riêng với em, lần Giáng Sinh đầu tiên ở Mỹ lúc đó em và ông xã cư ngụ ở North Carolina, thời tiết rất lạnh, có nhiều tuyết... nên em chỉ ở nhà, ngắm tuyết rơi và buồn vì nhớ Việt Nam vô cùng. TM: Cách phục sức đóng một vai trò rất quan trọng góp phần tạo nên hình tượng của người nghệ sĩ. Khán thính giả đã quen với hình tượng một Triệu Minh sống động trên sân khấu với dòng nhạc trẻ, và hôm nay, khán giả tại Phoenix Arizona đã rất hoan hỹ 126

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


trước hình tượng thật dịu dàng tha thướt của Triệu Minh trong chiếc áo dài tím này. Những trang phục của Triệu Minh thường là do ai thiết kế? T.Minh: Do nhiều người lắm... chẳng hạn chiếc áo dài tím em đang mặc đây là do anh Calvin Hiệp design, em đã mặc chiếc áo dài này hát song ca cùng anh Trường Vũ trong video Vân Sơn trước đây. Những trang phục em mặc trình diễn trên video trung tâm Vân Sơn là đều do anh Calvin Hiệp design. Riêng với những trang phục em mặc để hát nhạc trẻ sôi động, và cần đến sự trẻ trung và gợi cảm ...là do một người bạn của em ở Việt Nam thiết kế gửi sang cho em. Vì bạn thân, nên bạn em nắm rõ sở thích, ý muốn và số đo của em, do đó cũng rất dễ dàng. TM: Nhân dịp lễ Tạ Ơn sắp tới, Triệu Minh có muốn gởi lời cảm ơn đến những ai? T.Minh: Trước hết, em muốn cám ơn đến Ba Mẹ em đã sinh ra em và dạy dỗ em để được nên người như ngày nay, kế đến là chồng em và gia đình bên chồng em đã yêu thương lo lắng. Em cũng không quên cám ơn đến những nghệ sĩ đàn anh chị như anh Việt Thảo, chị Cát Tiên, trung tâm Vân Sơn đã tạo cơ hội cho em theo đuổi ước mơ, và cuối cùng là lời tri ân của em đến quý khán thính giả khắp nơi đã đón nhận và yêu thương tiếng hát Triệu Minh trong thời gian qua. Và để đáp lại sự yêu thương đó, em sẽ cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa để không làm phụ lòng những người đã giúp đỡ tạo điều kiện cho em phát triển trên con đường nghệ thuật. TM: Được biết Triệu Minh vừa mới thực hiện xong album đầu tay. Hãy giới thiệu tí xíu về Album này. T.Minh: Cám ơn Chị. Album đầu tay của Triệu Minh mang tựa đề “I Don’t Believe” có nghĩa là Tôi Không Tin, gồm 10 ca khúc, trong đó 9 ca khúc solo và một ca khúc song ca cùng Trường Vũ. Triệu Minh mong rằng album đầu tay mà Triệu Minh đã ấm ủ từ lâu như là món quà gửi đến quý khán thính giả gần xa, và ước mong sẽ được sự đón nhận của quý khán thính giả gần xa. TM: Cám ơn Triệu Minh đã dành thời gian cho Việt Lifestyles có buổi phỏng vấn này? T.Minh: Cám ơn Chị Thanh Mai và tạp chí Việt Lifestyles đã tạo nhịp cầu cho Triệu Minh đến gần hơn với độc giả gần xa.

INTERESTING FACTS: Sinh quán:

An Giang, Long Xuyên

Sở thích:

Shopping và làm đẹp, đặc biệt là tâm hồn ăn uống

Món ăn yêu thích:

Tất cả các món mắm như bún mắm, mắm chưng, v.v.

Nick name:

“mắm” cũng bởi vì thích ăn các món mắm

Món đồ luôn mang theo khi đi show:

makeup, phụ kiện làm tóc và đồ trang sức

Bật mí một bí mật:

Không có gì bí mật... em muốn em là em. Có gì, em đều bộc lộ ra hết... không dấu được điều gì.

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

127


The story of two societies Chuyện lạ bên Mỹ Chuyện lạ Việt Nam Cái xứ gì đâu thiệt lạ kỳ Có xe hơi đẹp chẳng chịu đi Còng lưng ra sức đạp xe đạp Ðể giữ cho người khỏi mau…đi

Cái xứ gì đâu thiệt lạ đời Nhà rộng phòng to bỏ không chơi Kéo nhau bồng bế ra bên suối Nằm đất nhìn lên đếm sao trời Cái xứ gì đâu chán gớm ghê Thịt thà gà vịt đến ê hề Thèm lắm đi ngang không dám liếc Chỉ sợ mai này bác sĩ chê Cái xứ gì đâu lạ ghê ta Biết bao vải vóc với lụa là Thế mà ngoài đường bao nhiêu kẻ Áo quần thiếu vải hở luôn da Cái xứ gì đâu thiệt lạ lùng Nhà băng nắm hết của cải chung Làm được đồng nào không đút túi Giao hết nhà băng, chẳng dám dùng Cái xứ gì đâu ngán làm sao Phương phi to lớn mặt hồng hào Sợ béo nhịn ăn thành que củi Rõ thật xứ gì chán biết bao Cái xứ gì đâu, nghĩ ngán thầm Tiếng Việt cháu con cứ như câm Ông, bà, Cô chú kêu “ You” tuốt Chào hỏi kêu “ Hi” mỗi một âm 128

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Cái xứ gì đâu thiệt lạ kỳ Ðèn xanh cũng chạy, đỏ cũng đi Dân không phương kế đành phải ở Cột đèn không cẳng cũng muốn ... đi Cái xứ gì đâu thật lạ đời Bị bắt bỏ bót dễ như chơi Nhà đất: lãnh đạo tịch thu cả Kiện thưa chẳng được, chỉ than trời Cái xứ gì đâu chán gớm ghê Thịt thà lãnh đạo đớp ê hề Thằng dân rau cỏ và khoai sắn Ăn để mà sống, chẳng dám chê Cái xứ gì đâu lạ ghê ta Con cái lãnh đạo diện luạ là Dân đen trên rách, dưới cũng rách Mặc quần ló cả cụ Hồ ra Cái xứ gì đâu thật lạ lùng Bảo rằng cộng sản là cuả chung Thế mà lãnh đạo tiền đầy túi Dân đen đồng lẻ chẳng đủ dùng Cái xứ gì đâu ngán làm sao Lãnh đạo phương phi mặt hồng hào Dân đen khô đét như que củi Rõ thật xứ gì chán biết bao Cái xứ gì đâu nghĩ ngán thầm Bị Tàu xâm lấn cứ lặng câm Không khéo thì dăm ba năm nữa Xì xồ “ngộ, nị” phải phát âm

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


Cái xứ gì đâu lạ lắm đây Sát nhân trộm cướp cả một bầy Ra toà mặc Vest trông bảnh chọe Trong tù tập tạ khoẻ phây phây Cái xứ gì đâu chẳng xài tiền Chỉ dùng thẻ nhựa cà liên miên Không có một đồng trong cái ví Thẻ cà thì chục cái mới nguyên

Cái xứ gì đâu lạ lắm đây Sát nhân, trộm cướp cả một bầy Thế mà lại gọi là “lãnh đạo” Ăn trên, ngồi trước khoẻ phây phây Cái xứ gì đâu có loại tiền Toàn là bạc triệu xài liên miên Cứ ngỡ toàn dân là triệu phú Nào hay đói khổ vẫn còn nguyên

Cái xứ gì đâu giả qúa trời Phụ tùng thân thể giả khơi khơi Chẳng riêng hình dáng làm cho giống Tình nghĩa bên trong cũng dở hơi

Cái thứ gì đâu lạ quá trời Áo quần trút bỏ đứng khơi khơi Chỉ mong lấy được chồng Hàn quốc Còn chuyện ân tình, chuyện dở hơi

Cái xứ gì đâu thấy nực cười Chó được cưng nuôi sướng hơn người “Rựa Mận” mất tiêu không thấy bóng “Lòng dồi” đi kiếm đỏ con ngươi

Cái xứ gì đâu thấy nực cười Kiếp chó xem ra giống kiếp người Tự Do, Dân Chủ tìm chẳng thấy Nhân Quyền đi kiếm đỏ con ngươi

Cái xứ gì đâu bắt đủ bằng Nghề gì cũng phải có Ba Tăng Câu cá lòng tong bằng không có Lơ mơ bị phạt đến nhăn răng

Cái xứ gì đâu có lắm bằng Lãnh đạo tên nào cũng Ba Tăng Tiến Sĩ quơ tay vơ cả nắm Thế mà gặp chuyện chỉ nhăn răng

Cái xứ gì đâu thiệt lạ lùng Ðàn bà hách dịch, phán lung tung Gởi hết Trung Ðông học một khóa Ðể biết đàn ông qúy vô cùng

Cái xứ gì đâu thật lạ lùng Lãnh đạo hách dịch, phán lung tung Giặc Tàu chiếm đất thì cúi mặt Bán nước, hại dân nhục vô cùng

Cái xứ gì đâu lạ lắm thôi Trả thù khủng bố tận xa xôi Thức ăn thả xuống cùng bom đạn Vừa nhai vừa núp đạn trên đồi

Cái xứ gì đâu lạ lắm thôi Khúc ruột ngàn dậm ở xa xôi Xênh xang áo gấm về quê cũ Ăn chơi hưởng thụ chuyện suy đồi

Chỉ có xứ này mới thế thôi Cái xứ cờ Hoa bấy lâu rồi Không có chiến tranh cùng đói khát Nên giờ mới lắm cái lôi thôi. (Không biết tên tác giả)

Chỉ có xứ này mới thế thôi Cộng Sản đầy đoạ đã lâu rồi Ðứng lên lật đổ loài bán nước Cờ Vàng, dân Việt mới yên thôi. Bùi Phạm Thành - 6/10/2011

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

129


MAI PHƯƠNG

Music-Gift Shop-Đầu máy Karaoke-Mỹ Phẩm- Dược Thảo 4897 Bufford Hway Suite 111 - Chamblee, GA 30341

(770)455-8151

Dàn máy Karaoke BMB-Audio2000-Vocopro Các loại máy massage Leg, Massage bell Đầy đủ các băng nhạc DVD, phim Hàn Quốc, Hồng Kông, Việt Nam, giá RẤT RẺ, mua càng nhiều càng tặng nhiều. Kim tự điển, zippo, dầu xanh, masage chân, bình nước nóng, đùi masage, nồi cơm điện

Dầu gội đầu Bồ Kết

Dầu gội đầu Herbgrow Nguyễn Cao Kỳ Duyên quảng cáo Dầu gội đầu chống rụng tóc, nhức đầu, trị gầu.

Artho 7 Trị đau nhức Prostate-7

Trị dứt các chứng bịnh về tuyến tiền liệt Phục hồi sinh lực cho nam giới

Shiseido

Đại lý chính thức kem dưỡng da MDZ SBTN quảng cáo mỗi ngày

BÁN SỈ VÀ LẺ CÁC LOẠI DƯỢC THẢO CỦA: Bác Sĩ Thomas Trọng Võ Bác Sĩ Nguyễn Quang Hiẹn Thuốc nghệ Cô Vân Bác Sĩ Trần Hồng Phong Sụn cá mập Nam Lộc MD herbs trị cao mỡ trong máu Bác Sĩ Thượng Hải Công ty Nutrition Depot & Princess Lifestyle: Có bán sỉ, lẻ các loại quần áo

EV Princess

Kem trị nám, tàn nhan, mụn

GỞI HÀNG VỀ VIỆT NAM

Tại phi trường Tân Sơn Nhất : $2.75/lbs Tại phi trường Nội Bài : $3.50/lbs Giao tận nhà Sài Gòn: $4.50/lbs Giao tận nhà Các Tỉnh: $5.00/lbs Sửa Ensure-dầu xanh-Salon pass (gởi về Việt Nam trong vòng 24 giờ đồng hồ) Điện thoại gọi Việt Nam V247-Papa-Lunex- Việt Telecom

MỞ CỬA TỪ 9:30 AM - 8:30 PM 130

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

131


Horoscope    Aquarius: January 20 - February 18: You have been holding on to a secret that you are too afraid to confess. This is the time to be honest and pour out the truth. Speak from your heart and love will fight its way through the storm.

   Virgo: August 24 - September 23 That pitching feeling that triggers from the sensitive words that touches your heart tells you that there is more to it. Maybe it is more than just a friendship? Take the risk and find your answers.

   Pisces: February 19 - March 19 Action always speaks louder than words. Express your feelings through the act of service. Like the saying, “if you can talk the talk, you better know how to walk the walk.” Walk your love, express it.

   Libra: September 24 - October 23 Love is a game of power, the manipulation of emotions. You can lie with your words but the truth lies in your eyes.

   Aries: March 20 - April 20 Have you mistaken the feeling of lust from the feeling of love? This is the time to analyze your true feelings. Define lust as the desire of touch and understand that love is what touches your heart.     Taurus: April 21 - May 21 They say love is blind, but the blind sees through the guidance of his/her heart. Don’t let infatuation cloud your vision, clear the sky and listen carefully to your feelings.     Gemini: May 22 - June 21 The lost of love may hurt in quantities or suffer in quality. For one person, it takes many cries and sleepless night for to move on to a difference person; for another person, one deep cut in the heart may leave a permanent scar for the next one in line.

   Scorpio: October 24 - November 22 The person that hurts you the most is also the person that makes you most happy. Isn’t it crazy how this game works? You can climb so high but when you fall, you fall down low.

   Sagittarius: November 23 - December 21 What you have been searching for has been with you all along. When you have been hunting for someone to fill that gap, the person is standing right next to you. Love shouldn’t be too far from your horizon.     Capricorn: December 22 - January 19 Love hits you at random. When you are anxiously waiting for cupid to aim his arrow, he misses every time; yet, he aims straight to your heart at your least expectation. Always be ready and expect the unexpected.

   Cancer: June 22 - July 22 The price of love shouldn’t cost you a dollar or a cent. Money can only enhance a smile or cure a frown; but it isn’t the potion to win love. What you thought is so expensive doesn’t really cost a thing.     Leo: July 23 - August 23 Love comes in all shapes and forms. It is about finding the right piece of puzzle and connecting it to the right places. No two pieces of puzzle are made the same; accept the differences and connect the puzzles. 132

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


CHUYEÂN VEÀ SHORT SALE: 90% thaønh coâng so vôùi 10% thaønh coâng trung bình treân toaøn quoác Hoa Kyø.

1) Neáu mua nhaø ñeå baùn laïi vaø coù lôøi trong thôøi gian ngaén(döôùi 6 thaùng). 4240 W Griswold Phoenix AZ Giaù mua = $73,000 Tieàn söõa chöõa = $12,000 Toång Coäng = $85,000 TRONG KHI ÑOÙ: Giaù thò tröôøng = $135,000 Baùn ra = $129,000 Tieàn Lôøi = $45,000 (trong voøng 4 thaùng) 2) Neáu mua ñeå cho thueâ: Nhaø trò giaù $70,000 (3- 4 phoøng) Tieàn mortgage: $400/thaùng Tieàn tax & insurance: $100/thaùng Toång coäng chi phí: $500/thaùng TRONG KHI ÑOÙ: Giaù thueâ: $800/thaùng Tieàn lôøi: $300/thaùng

MUA & BAÙN NHAØ DO BANK OWNED, SHORT SALE HOAËC REGULAR SALE THÔØI ÑIEÅM TOÁT NHAÁT ÑEÅ MUA NHAØ ÑAÀU TÖ. QUAÙ DEÃ DAØNG LÔØI TÖØ $15,000- $70,000 TRONG VOØNG 2- 6 THAÙNG.

4240 W Griswold Phoenix AZ

Anton Vu Designated Broker

AntonVuRealtor.com AccessArizonaRealty.net Cell:

602-327-8155 Fax: 602-708-5562

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

133


134

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)


2055 N. Dobson Rd. Suite 3 Chandler, AZ 85224

7549 W. Cactus Rd #103 Peoria, AZ 85381

1 Office: (480) 917-7711 2 Office: (623) 334-3900 design by NPDAdesigns | info@NPDAdesigns.com | 404.955.8836

(trong khu chợ Lee Lee, Dobson & Warner)

(trong khu chợ Lee Lee, 75th Ave & Cactus)

CAÙ NHAÂN, THÖÔNG MAÏI, TOÅ HÔÏP, COÂNG TY Coá vaán taøi chaùnh Ñaûm nhaän soå saùch - Bookkeeping Löông boång (W-2, 1099) Toång keát ñònh kyø - Quarterly Report Thaønh laäp coâng ty (LLC, Partnership, Corporation)

We open 7days/week Tax Season

Chúng tôi có nhân viên tốt nghiệp cử nhân kế toán cao học quản trị kinh doanh tài chánh thuế vụ. Mọi chi tiết xin liên lạc: Thùy Ngọc, MBA

Chuùng toâi ñaïi dieän nhieàu coâng ty baûo hieåm ñeå phuïc vuï quí vò.

XE COÄ, NHAØ CÖÛA, SÖÙC KHOÛE, NHAÂN THOÏ, CÔ SÔÛ THÖÔNG MAÏI

Office: (855) Khai Thuế Mobile: 602.540.0074 - etax@cox.net

Khai thueá Caù Nhaân & Thöông Maïi. For Individual & Business Tax Service. Monday - Sunday 8AM - 8PM

Khai thueá Caù Nhaân & Thöông Maïi. For Individual & Business Tax Service. Monday - Sunday 8AM - 8PM

AL

AL

SP EC I

SP EC I

IA L EC SP

SP EC I

AL

THAM KHẢO & ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

Khai thueá Caù Nhaân & Thöông Maïi. For Individual & Business Tax Service. Monday - Sunday 8AM - 8PM

info@VietLifestyles.com || www.VietLifestyles.com || FaceBook.com/VietLifestylesMagazine

Khai thueá Caù Nhaân & Thöông Maïi. For Individual & Business Tax Service. Monday - Sunday 8AM - 8PM

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011

135


136

ISSUE 16 || NOVEMBER, 2011 || VIET LIFESTYLES MAGAZINE

Advertise: (Vietnamese) 602-465-1253 || 480-213-5987 (English)

VietLifestyles Magazine Issue 16  

Featuring Ca Si Trieu Minh

Advertisement