Page 1

nöôùc UÙc vaø theá chaân vaïc taïi

Quang Duõng, cöôùi thieät tình giaû, ñöùa con laø cuûa Jennifer, vì Duõng laø “boùng peâ ñeâ” Duø boû vôï vôùi hai con Trí Nguyeãn caëp vôùi Ngoâ Thanh Vaân chæ laø dieãn xuaát chöù khoâng yeâu???

Chuyeän caùc sao Vieät thöôøng xuyeân bò “loä haøng” tröôùc oáng kính

60

tình yeâu cuûa ngheä só chöa töøng tieát loä

Laâm Chín Ngoùn ñaâm cheát Sôn Cöông taïi Chí Hoøa, bò choàng aùn coá saùt khoâng coøn ngaøy veà... Sôn Ñaûo göûi Hoaøng Ñaàu Laâu vaøo traïi giam chôi cuù “luoäc gaø taïi beáp” quyeát loøng haï Laâm Chín Ngoùn...


SAM COHEN COHEN SAM

Taän duïng caÚc kyþ thuaät Üu vieät môÚi nhaåt cuÝa caÚc coâng ty khoüng loà veà IT treân toaøn caàu ùeü hoã trôï cho quyÚ vò thieåt keå nhÜþng trang web duøng phoü bieån thoâng tin caÚ nhaân, sinh hoaït ùoaøn theü hoäi ùoaøn, hoaÍc theü hieän caÚc quaÝng caÚo kinh doanh cuÝa doanh nghieäp moät caÚch hÜþu hieäu nhaåt. ÑaÍc bieät laø REÛ NHAà T

BALDING?LOSING LOSINGHAIR? HAIR? THINNING? BALDING? THINNING? THISISISAAWORLDS WORLDS FIRST THIS FIRST ASAS WEWE GUARANTEETO TOREGROW REGROW MORE YOUR GUARANTEE MORE OFOF YOUR OWNHAIR HAIROR ORYOUR YOUR MONEY BACK! OWN MONEY BACK!

Chi phí ùeü thieåt laäp moät Website ùÜôïc thu nhoÝ toåi ùa, ùeån mÜÚc ai cuþng coÚ theü tieåp caän ùÜôïc vôÚi theå giôÚi web vaø gÜÝi thoâng tin caÚ nhaân hay kinh doanh cuÝa mÏnh ùeån nhieà u ngÜôøi nhaåt, vôÚi giaÚ reÝ nhaåt Coøn hôn theå nÜþa, chuÚng toâi ùem ùeån quyÚ vò phÜông thÜÚc thaät ùôn giaÝn, deã daøng nhaåt, khoâng caàn trÏnh ùoä chuyeân moân cao, quyÚ vò cuþng coÚ theü tÜï mÏnh thay ùoüi noäi dung, hÏnh aÝnh, tÜï caäp nhaät baåt cÜÚ luÚc naøo, baåt cÜÚ nôi ùaâu.

NAM & NĂ–Ă• ÔÛ MOĂ? I LĂ–Ă™ AWOMEN TUOĂ…I & TREĂ› EM KHOĂ‚ CAĂ€N LO -WORRY NHĂ–Ă• NGMORE NĂ”I KHAĂ™C NOĂ™I "THĂ–Ă› MEN &&WOMEN OFOF ALL AGES & CHILDREN WORRY NO MEN ALL AGES &NG CHILDREN NO MORE Ă‘I-OTHERS COĂ™ THEĂ… Ă‘Ă–Ă”Ă? C".OURS, KHOĂ‚IT NIT G - NEĂ UHELPâ€?. - NHĂ–NG V.V... VĂ”Ă™â€˜BUTS’ I CHUĂ™ NUS G TOĂ‚ I NOĂ™ I LAĂ˜ Ă‘AĂ›MOURS. BAĂ›OOURS. . SAY “TRY MAY HELPâ€?. NONO ‘IFS’ AND ‘BUTS’ WITH -US WE GUARANTEE ALL OTHERS SAY “TRY OURS, MAY ‘IFS’ AND WITH WE GUARANTEE XIN Ă‘Ă–Ă˜NG BĂ’ Ă‘AĂ™NH LĂ–Ă˜A BÔÛI CAĂ™C QUAĂ›NG CAĂ™O TRUYEĂ€N HĂŒNH BAĂˆNG NHĂ–Ă•NG PLEASE BYNOĂ… VARIOUS TV HAY COMMERCIALS BY CELEBRITES & ACTORS PLEASEDO DONOT NOTBE BEMISLEAD MISLEAD VARIOUS COMMERCIALS BY...CELEBRITES & ACTORS NGĂ–Ă”Ă˜I BY I TIEĂ NG TV & DIEĂƒN VIEĂ‚N

Wendon’t on ‘Bald to a ngÜôø full head ofchair. Hair Treatment ChuĂš g toâistick khoânwigs g laøm toĂš c giaĂťHeads’ ĂąeĂĽ Ăąoälike i leâ nothers caĂš i ĂąaĂ dou do troĂŻshow c cho i khaĂš tÜôÝ nSome g laøSome toĂš c. Moä t soĂĄ nĂ´i khaĂšc We don’t stick wigs on ‘Bald Heads’ like others to show a full head of hair. Hair Treatment Organisations have promotions showing bald converted to ato ‘full head of are coĂš chÜông trĂŹnh ng caĂšo cho thaĂĄya moä t head caĂšihead ĂąaĂ  u converted hoĂši chuyeĂĽ n i thaø nhhair’. moä tThese boä 'toĂš c' actual daĂ are y. ThÜï c Organisations havequaĂť promotions showing a bald aĂąoĂĽâ€˜full head of hair’. These actual teĂĄ ĂąoĂš laø c giaĂť' hoaĂŤand c 'toĂš c caĂĄ y' vaø ĂąaĂľ ùÜôïc laä taĂĽyToday treâ n Tonight, chÜông Today Tonight vaø Current ‘wigs’ or ‘hairpieces’ has been documented ont on Today Tonight, A Current Affair and in newspapers. ‘wigs’ or'toĂš ‘hairpieces’ and has been documented AtrĂŹnh Current Affair and in newspapers. Affair treâ n truyeĂ nblock thoâng.the balding gene (DHT)? NO! Do high frequency machines and massages Do lasers, lasers, and block the gene NO! Laømhigh baènfrequency g laser, maĂšmachines y taĂ n soĂĄ cao vaømassages massage khoĂĄ i gen hoĂšbalding i (DHT)? Khoâ(DHT)? ng! My SamCohen, Cohen,chuyeâ hair loss and hair Teânname toâi laøisSam n gia chÜþ a tròreplacement ruĂŻng toĂšc vaøspecialist thay theĂĄ for toĂšcmore trongthan hĂ´n 36 36 years. naĂŞm. SÜÝ

TrÜôÚc khi ùaêngupkyÚwith vôÚi other caÚc toüorganizations, chÜÚc khaÚc, baïyou n neâshould n lÜu yÚnote nhÜþthe ng ùieà u sau ùaây: Before signing following:-

My name is Sam Cohen, hair loss anddÜôï hairc replacement specialist for sĂł), more than 36 years. Before signing up with other organizations, you should note the following:Using topical oral (Prescribed by doctors), andt t IFOWJTJUJOHTPDBMMFE.FEJDBM)BJS$FOUFST QMFBTFBTLUIFDPOTVMUBOUJGIFTIFJT duĂŻng taĂŻ i choĂŁand vaø uoĂĄ ngpharmaceutical caĂšc saĂťn phaĂĽmproducts phaĂĽ m (Quy ùònh cuĂťa baĂšcnatural chaĂĄextracts t chieĂĄt xuaĂĄ *8 Khi ĂąeĂĄn thaĂŞm moät nĂ´i goĂŻi laø Trung taâm y teĂĄ toĂšc, xin hoĂťi caĂšc chuyeân gia tĂś vaĂĄn laø Using topical and oral pharmaceutical products (Prescribed by doctors), natural extracts and a doctor? herbal preparations, children with t8coâ IFOWJTJUJOHTPDBMMFE.FEJDBM)BJS$FOUFST QMFBTFBTLUIFDPOTVMUBOUJGIFTIFJT tÜø thieân nhieân vaø caĂšI chave cheĂĄhelped phaĂĽm thousands thaĂťo dÜôïcof , toâmen, i ĂąaĂľ women giuĂšp haøand ng ngaø n ngÜôø i ĂąaĂ¸â€˜genetic n oâng, phuĂŻ anh hay ta coĂš phaĂťi laø moät baĂšc sĂł? herbal preparations, ItruyeĂ have men, and baldness’ re-grow their ownnhelped natural hair have also solved many and scalp doctor? nÜþ vaø treĂť em vĂ´Ăši “di hoĂši ĂąaĂ uthousands “taĂšiback. phaĂštI of trieĂĽ n cuĂť awomen toĂš c tÜï nhieâ nchildren â€? hair trĂ´Ăť laĂŻ i.with Toâ i ‘genetic cuĂľng ĂąaĂľ t * *ChÜþ a trò vaø dÜôïc lieäu coĂš ùÜôïc chaĂĄp thuaän cuĂť a y teĂĄ UĂ™c? Ă‘eĂĽ kieĂĽm tra tĂ­nh xaĂšc thÜïc T.JOFSBM)BJS"OBMZTJTNFEJDBMMZBQQSPWFE 5PDIFDLUIFJSBVUIFOUJDJUZQMFBTFEPOPU problems, such ‘itchy scalp’, or,hair oily hair. Innovated custom designed the most baldness’ re-grow their Inhave and scalp trò lieäu nhieĂ  u toĂšas, c vaø daown ĂąaĂ u natural vaĂĄdry n ĂąeĂ  chaĂşback. ng haĂŻ nhĂś,also toĂšand c solved khoâ haymany nhôønhair ‘ngÜÚ a da ĂąaĂ u,. cuĂťforget a hoĂŻ xin vui loønthem g khoâwith ng queâ n cung caĂĄp samples’ cho hoĂŻ vĂ´Ăš i your 2 boä own “maĂŁhair u toĂšc-â€?the cuĂťresults a maĂši toĂš c to provide 2 sets of ‘hair of will t*T.JOFSBM)BJS"OBMZTJTNFEJDBMMZBQQSPWFE 5PDIFDLUIFJSBVUIFOUJDJUZQMFBTFEPOPU versatile and natural looking hairpieces. Improved ‘Hair Implant’ procedures and advised problems, such ‘itchy dryu or oily hair.hoaĂŻ Innovated andncustom designed the most Ă‘oĂĽi mĂ´Ăši vaø tuøy as, chĂŚnh thieĂĄscalp’, t keĂĄ nhieĂ  nhaĂĄ t linh t, vaø tÜï nhieâ tĂŹm kieĂĄm hairpieces. CaĂťi cuĂťamaze a baĂŻnforget -you. keĂĄt to quaĂť seĂľ laømthem baĂŻn ngaĂŻ n. of ‘hair samples’ of your own hair - the results will provide withc 2nhieâ sets and consulted on all types of Hair Transplants. versatile and natural looking hairpieces. Improved ‘Hair Implant’ procedures and advised thieän ‘toĂšc caĂĄy’ thuĂť tuĂŻc vaø tĂś vaĂĄn vaø laĂĄy yĂš kieĂĄn veĂ  taĂĄt caĂť caĂšc loaĂŻi toĂšc caĂĄy gheĂšp. VĂ´Ăši kinh t * :BaĂŻ n phaĂť i duøyou. ng baĂťn sao cuĂťa bÜÚc aĂťnh cuĂťa taĂĄt caĂť caĂšc khu vÜïc bò aĂťnh hÜôÝng cuĂťa da amaze PVNVTUUBLFIPNFDPQJFTPGQIPUPHSBQITPGBMMUIFBGGFDUFEBSFBTPGZPVSTDBMQGPS and consulted onthÜÚ allcand types of cuĂť Hair nghieä m vaø kieĂĄn thÜïpractical c teĂĄ a experience, toâTransplants. i, toâi seĂľ taĂŻIocan keĂĄt also quaĂť achieve tuyeät vôøgreat i cho results baĂŻn, giuĂš baĂŻn nhanh ĂąaĂ future With my knowledge forp you, u cuĂťacomparisons.(Don’t baĂŻn so saĂšnh trong let tÜông lai. (ÑÜø ng ĂąeĂĽ hoĂŻon chĂŚtheir caĂ nfiles) giÜþ chuĂšng treân caĂšc taäp them just keep them t:PVNVTUUBLFIPNFDPQJFTPGQIPUPHSBQITPGBMMUIFBGGFDUFEBSFBTPGZPVSTDBMQGPS provided you soon. choĂšnmy g ĂąaĂŻknowledge t keĂĄact t quaĂť . and practical experience, I can also achieve great results for you, tin cuĂťa hoĂŻ) With t:PVNVTUSFDFJWFUPUBMDPTUPGUIFQSPHSBNJOXSJUJOH &OTVSFJOXSJUJOHUIBUUIFSFXJMM future comparisons.(Don’t let them just keep them on their files) * BaĂŻn phaĂťi nhaän ùÜôïc toĂĽng chi phĂ­ cuĂťa chÜông trĂŹnh (baèng vaĂŞn baĂťn vaø baĂťo ĂąaĂťm provided you act soon. be no:PVNVTUSFDFJWFUPUBMDPTUPGUIFQSPHSBNJOXSJUJOH &OTVSFJOXSJUJOHUIBUUIFSFXJMM other hidden charges and get their signature) Vaøo thaĂšng 9 naĂŞm 08 moät khaĂšch haøng dÜôÚi moät teân giaĂť “John Karlinâ€?. HĂ´ĂŻp ĂąoĂ ng chÜþa trò baèngt vaĂŞn baĂťn raèng seĂľ khoâng coĂš phĂ­ aĂĽn khaĂšc vaø phaĂťi coĂš ùÜôïc chÜþ kyĂš cuĂťa ho treân In September ’08 a customer enrolled under a false name “John Karlinâ€?. Signed our Legal & t vĂ´Ăš i chuĂšng toâi baèng hĂŹnh aĂťnh vaø caĂšc giaĂĄy tôø lieân quan khaĂšc dÜôÚi teân giaĂť. Khoâng qua toa bekeĂĄ not) other hidden charges and get *OXSJUJOHXJUIBTJHOBUVSF  their signature) #JOEJOH"HSFFNFOU QIPUPHSBQITBOEPUIFSSFMFWBOUQBQFSTVOEFSUIFTBNFGBMTFOBNF%JEOPU caĂš)PXNBOZWJTJUTBOEXJMMUIFZDPTUFYUSB c cam InQSPEVDFIJTEPDUPSTQSFTDSJQUJPOBTSFRVJSFEGPSUIFASFHVMBSUSFBUNFOU$BNFCBDLJO"VHVTU ’08theo a customer a false name Karlinâ€?. our & baĂš cSeptember sĂł cuĂťa mĂŹnh yeâu caĂ uenrolled cho â€˜ĂąieĂ under u trò thÜôø ng xuyeâ n’“John naøy. Thaø ng 8Signed naĂŞm 09 oânLegal g ta Ăąa 8JUIPVSQSPHSBN ZPVEPOUFWFOIBWFUPDPNFJGZPVEPOUXJTIUP:PVSUSFBUNFOU * CoĂšt bao nhieâu laĂ n vaø coĂš seĂľ traĂť theâm chi phĂ­ gĂŹ khoâ ng? (Trong vaĂŞn baĂťn coĂš chÜþ kyĂš)  )PXNBOZWJTJUTBOEXJMMUIFZDPTUFYUSB  *OXSJUJOHXJUIBTJHOBUVSF  #JOEJOH"HSFFNFOU QIPUPHSBQITBOEPUIFSSFMFWBOUQBQFSTVOEFSUIFTBNFGBMTFOBNF%JEOPU trĂ´Ăť i vaø yeâu caĂ aurefund hoaøn on laĂŻithe tieĂ spot. n. OĂ‚nHe g ngoĂ  vaĂŞn phoønRoom g cuĂťa‘for toâi over ‘trong hĂ´n’ 4causing giôø, laøm andlaĂŻdemanded sat iintrong my ‘Consulting 4 hours’, program can be conducted in the privacy and WeneĂĄ will VĂ´Ăši chÜông trĂŹnh cuĂťa chuĂšng toâi, baĂŻn thaäm comfort chĂ­ khoâof ngyour caĂ n own phaĂťihome. ĂąeĂĄn nĂ´i u send baĂŻn 8JUIPVSQSPHSBN ZPVEPOUFWFOIBWFUPDPNFJGZPVEPOUXJTIUP:PVSUSFBUNFOU QSPEVDFIJTEPDUPSTQSFTDSJQUJPOBTSFRVJSFEGPSUIFASFHVMBSUSFBUNFOU$BNFCBDLJO"VHVTU a commotion totmy I finally hadptocuĂťcall Police. and moä t chaĂĄn Ăąoänand g vaøloss thieä haĂŻbusiness. i cho doanh nghieä a toâthe i. Toâ i cuoĂĄ2i Police cuøng Officers ĂąaĂľ phaĂťcame i goĂŻi caĂť nh you our extremely informative ‘Info Pack’ loaded with many aftersÜïphotographs, khoânprogram g muoĂĄn hay baä nconducted hoaĂŤc Ă´Ăť xa.inĂ‘ieĂ  u privacy trò coĂš theĂĽ ùÜôï c tieĂĄbefore n haø nyour hand trong rieâng We tĂś will send and demanded a refund on the spot. He sat in my ‘Consulting Room ‘for over 4 hours’, causing can be the and comfort of own home. him caĂť from testimonials, prices and various other important relevant information. Just fill in and send saĂšremoved t. 2 sĂł quan nhmy saĂštoffice. ĂąeĂĄn vaø Ăąem anh ta ra. Moät vaøi tuaĂ n sau ĂąoĂš oâng ĂąaĂľ taĂŻo ra trang web vaø thoaĂť i maĂš trong nhaø rieâ ng cuĂťa baĂŻâ€˜Info n. ChuĂš ng toâloaded i seĂľ gÜÝwith i baĂŻnmany cuĂťa chuĂš ng taand raĂĄt nhieĂ  a commotion and loss to my business. I finally had to call the Police. 2 Police Officers came and us you ouri extremely Pack’ afteruphotographs, the ‘Questionnaire’, a informative few strands ofuhair and clear photographs ofbefore all the affected rieâ ng cuĂťa mĂŹnh theo teân thaät cuĂťa oâng laø ‘Joner Nader’ ĂąeĂĽ laĂŞng maĂŻ toâi vaø doanh nghieäp "GFXXFFLTMBUFSIFDSFBUFEIJTPXOXFCTJUFVOEFSIJTSFBMOBNFBTA+POFS/BEFSUPWJMJGZ hÜôÚ n g daĂŁ n ‘boä caĂĽ m nang’ vĂ´Ăš i raĂĄ t nhieĂ  trÜôÚ c vaø sau khi bÜÚ c aĂť n h, lôø i chÜÚ n g thÜï c , giaĂš removed him from my office. testimonials, prices and various other important relevant information. Just fill in and send areas of cyour and scalp. cuĂť a toâ i vĂ´Ăš i nhÜþ ng lôøiwith buoätons c toäioftaĂĄuntruth n doĂĄi traĂš sai.accusations. XIN Ă‘Ă–Ă˜NG TIN NHĂ–Ă• NG BELIEVE LĂ”Ă˜I KHOĂ‚HIS NG me and my business andvaø false PLEASE DO NOT caĂť vaø caĂš thoânhair g tin quan troĂŻng khaĂšc coĂš lieân quan. ChĂŚ caĂ n ĂąieĂ n vaøo vaø gÜÝi chuĂšng toâi usarethe ‘Questionnaire’, a few strands of hair and clear photographs of all the affected VEXATIOUS STATEMENTS. IF YOU HAVE COME DISCUSS "GFXXFFLTMBUFSIFDSFBUFEIJTPXOXFCTJUFVOEFSIJTSFBMOBNFBTA+POFS/BEFSUPWJMJGZ Ă‘UĂ™ NG CUĂ›AUNTRUE OĂ‚NG TA. NeĂĄu baĂŻn nghi ngĂ´, HAĂ•DOUBTS, Y THAĂ›O PLEASE LUAĂ„N VÔÙ I TOĂ‚IN I. AND Trong 40 naĂŞm If‘caâ you “Hair “Hair Transplantsâ€?, u hoĂť i’,interested moät vaøi sĂ´ĂŻini toĂš c vaø Regrowthâ€?, hĂŹnh aĂťnh roĂľ raø ng cuĂť a taĂĄt caĂť caĂšc aĂťâ€œHair nh hÜôÝImplantsâ€? ng khu vÜïcorcuĂťa areas of your haircertainly and scalp. THEand TRUTH WITH ME. Ini my 40 of years with honesty come me mypbusiness with tons untruth false DOnever NOT BELIEVE ngheĂ  nghieä cuĂťa toâ i vĂ´Ăš sÜï trung thÜïin c hair vaøand tĂ­nh toaø naccusations. veĂŻnand , toâiintegrity, ĂąaĂľPLEASE khoâInhave g bao giôø tÜø ng ĂąeĂĽ bòHIS “Hairpiecesâ€?, you will bymtalking tocus. forward to speaking toĂšc vaø da ĂąaĂ u cuĂť a baĂŻ n. NeĂĄu baĂŻnbenefit quan taâ ĂąeĂĄn “toĂš moĂŻWe c laĂŻlook iâ€?, “toĂš c caĂĄy gheĂš pâ€?, hoaĂŤcto across someone sonobsessed anything likenaø this. pre-planned with VEXATIOUS UNTRUE YOU DOUBTS, PLEASE COME IN AND DISCUSS nhÜþ ng ai phieĂ  n loø g, STATEMENTS. hay baĂĄlike t cÜÚhim ĂąieĂ or uIFgĂŹ nhĂśHAVE theĂĄ y. OĂ‚He ngmust phaĂť ihave coĂš saĂź n keĂĄ hoaĂŻ chthis naø y vĂ´Ăšai If you are baĂŻ interested in n“Hair Regrowthâ€?, “Hair or you soon. “Hairpiecesâ€?, n chaĂŠc chaĂŠ seĂľ ùÜôï c hÜôÝng lĂ´ĂŻâ€œHair i baèngTransplantsâ€?, caĂšch noĂši chuyeä n vĂ´ĂšiImplantsâ€? chuĂšng vicious agenda fromME. the In very beginning. THE TRUTH WITH my 40 years in hair with honesty and integrity, I have never come moät saâu saĂŠc, chÜông trĂŹnh nghò sÜï tÜø ĂąaĂ u. “Hairpiecesâ€?, talking to us. We look forward to speaking to ng toâi mongyou ùÜôïwill c noĂšcertainly i chuyeän benefit vĂ´Ăši baĂŻnby sĂ´Ăšm . across someone so obsessed like him or anything like this. He must have pre-planned this with a toâi. ChuĂš you soon. vicious agenda from the very beginning. Dear Sam Cohen, Dear Sam Cohen,

Before

Before

Before

Before

Before

Before

Before

2

Before

After

After

After

After

After

After

After

Trong ng after mÜôø i naĂŞmme 2002, KeĂĽgoing tÜø khi duĂŻng saĂťI took n phaĂĽ tuyeäI,tmyself vôøi In OctoberthaĂš 2002, informing that I was ‘bald’,sÜÝ immediately yourmadvice. wasa noticing that IùÏnh was going ‘bald’, but was do anything about cuĂť baĂŻn, gia vaø baĂŻ n beø cuĂťatootoâembarrassed i ĂąaĂľ nhaäntothaĂĄ y toĂšc trĂ´Ăť neâit.nSince daøyusing ĂąaĂŤc your amazing product, have noticed denser, hĂ´n, cho pheĂš p toâ imyĂąeĂĽfamily toĂšc and cuĂťafriends toâi daø i hĂ´n. BaĂŻmyn hair gaĂšibecoming toâi laø thÜï c sÜïallowing aĂĄn tÜôïme ng Dear Sam Cohen, to grow hair My after girlfriend reallyme impressed with the ‘bald’, results.Sam, to advice. I, myself vĂ´Ăš i hieämy quaĂťlonger. . Sam, toâi informing raĂĄtisvui ĂąaĂľ gaĂŤpI was baĂŻ ngoing vaø baĂŻn giuĂš pI am toâiso . BaĂŻ n Ăąang InuOctober 2002, that immediately Ihappy took your IBWFNFUZPVBOEZPVIFMQJOHNF:PVBSFA."(*$*XJMMDPOUJOVFUPTFOENZGSJFOETUPZPVUPIFMQ was noticing that I was going ‘bald’, but was embarrassed to do 'Magic'. Toâ i seĂľ tieĂĄ p tuĂŻ c giĂ´Ăš i thieä u cho baĂŻntoobeø cuĂťa toâi ĂąeĂĽ baĂŻanything n giuĂšp about ùôþ hoĂŻit. Since using UIFNBMTP5IBOLZPVWFSZNVDI4BNBOEZPVSA."(*$"TBGPMMPXVQ*BNQSPVEUPAFOEPSTFZPVS your product, my family and haveLaø noticed hairdoĂľ becoming denser, CaĂť m Ă´n baĂŻamazing n raĂĄt nhieĂ u Sam vaø baĂŻ n friends 'Magic'. moätmy theo i Toâi tÜï haøoallowing me product and let the know that with a little these years, I results.Sam, have kepto all my re-so happy to to grow mysaĂť hair longer. girlfriend really impressed the I am 'endorse'your n phaĂĽ m My vaø ĂąeĂĽmaintenance, choisbieĂĄ t after raè ngall vĂ´Ăš i with moä t chuĂš t baĂť trĂŹ, sau grown hair date and would recommend your “money back guarantee hair re-growth programâ€? to khi taĂĄt IBWFNFUZPVBOEZPVIFMQJOHNF:PVBSFA."(*$*XJMMDPOUJOVFUPTFOENZGSJFOETUPZPVUPIFMQ caĂťtonhÜþ ng naĂŞm naøy, CaĂťm Ă´n moät laĂ n nÜþa. Moät trong nhÜþng khaĂšch every male or female with ‘thinning hair’ or ‘going bald’. UIFNBMTP5IBOLZPVWFSZNVDI4BNBOEZPVSA."(*$"TBGPMMPXVQ*BNQSPVEUPAFOEPSTFZPVS haøng cuĂť a baĂŻn raĂĄt vui vaø haøi loøng. Kevin McGuinness Thanks again. Oneand of your very happy and satisfied Kevin McGuinness product let the know that with a littlecustomers. maintenance, after all these years, I have kept all my re-

grown hair to date and would recommend your “money back guarantee hair re-growth program� to every male or female with ‘thinning hair’ or ‘going bald’.

Sam Cohen HairtoĂš Treatment March 02. Sam Cohen c ĂąieĂ u trò 2828, thaĂš nhappy g 3, 02. Thanks again. One of your very and satisfied customers. Kevin McGuinness I have triedcoĂĄ many treatments’ over the lastu 3trong years, including Minoxidil andgoĂ  Chinese herbal Toâ i ĂąaĂľ gaĂŠn‘hair g "ĂąieĂ  u trò toĂš c 'nhieĂ  3 naĂŞm qua, bao m Minoxidil remedies. But,QuoĂĄ none cof thaĂť these hair using yourchair re-growth vaø Trung o helped dÜôïcmy bieä n loss. phaĂšSince p khaĂŠ c phuĂŻ . Tuy nhieâtreatment n, khoânover g coĂš the last months, hairsÜÝ re-growth only to me nhÜþ ng3 giuĂš p ruĂŻI am ng astounded toĂšc cuĂťaattoâthe i. amount KeĂĽ tÜøofkhi duĂŻngthat ĂąieĂ isuevident trò toĂšnot c laĂŻ i sÜï taĂŞng Sam Hairmy March 28, been 02. but also others DOCTOR whom I’ve many I recommend trÜôÝ ngto cuĂť aCohen baĂŻincluding n qua 3Treatment thaĂš ng vÜø a qua, toâi seeing kinh for ngaĂŻ c Ă´Ăťyears soĂĄ lÜôï ng toĂšc taĂŞng tried ‘hair treatments’ 3toâyears, Minoxidil Chinese Sam’s product anyone who me thoughtover they the werelast destined forincluding a life of ever increasing trÜôÝ ng,I have taĂši toĂąoĂš laømany hieĂĽ n like nhieâ n khoâng chĂŚ cho i maø coøn cho nhÜþ ngandngÜôø i herbal ‘baldness’. Thank you Sam remedies. none of these mytoâ hair loss.ùÜôï Since re-growth treatment over khaĂš c bao goĂ mBut, BAĂ™ C SĂ“ cuĂťa helped toâi maø i ĂąaĂľ c using nhĂŹnyour thaĂĄhair y trong nhieĂ  u the 09. last 3I am months, amdelighted at the amount haira little re-growth evident not only to me October to a inform that, maintenance, even after naĂŞ m toâ21, i khuyeâ n extremely baĂŻn Ineâ nastounded Sam cuĂť saĂťnyou phaĂĽ mofwith cho baĂĄ t cÜÚ aithat toâi isnhĂś nhÜþ ng butaalso including my DOCTOR been years I recommend ‘Seven iand later, allĂąitheĂąeĂĄ re-grown are still my scalp growing normally. ngÜôø nghĂłhalf’ raètonyears gothers hoĂŻ ĂąaĂľ n moät hairs cuoäwhom c soĂĄ nI’ve gonngaø y seeing caøand ng for taĂŞnmany g "HoĂš i ĂąaĂ u". Sam’s anyone who me thought they were destined for a life of ever increasing Can’tmthank younproduct enough. Yours Steve James. CaĂť Ă´n baĂŻ Sam.to Traâ ntruly, troĂŻ ng,likeSteve James.

‘baldness’. Thank you Sam

October 21, 09. I am extremely delighted to inform you that, with a little maintenance, even after

and a half’ years later, all the re-grown hairs are still on my scalp and growing normally. ThĂśa ng Cohen, Dear MroĂ˘â€˜Seven Cohen, Can’t enough. Sau nhieĂ u thank naĂŞm you bò hoĂš i, toâiYours ĂąaĂľ tÜøtruly, boĂť Steve hy voĂŻJames. ng vaø tĂ­nh toaĂšn ĂąaĂľ ĂąeĂĄn luĂšc phaĂťi "GUFSZFBSTPGCBMEJOH *HBWFVQIPQFBOEmHVSFEJUXBTUJNFUPGBDFGBDUTPGIBJSMPTT ĂąoĂĄi maĂŤt vĂ´Ăši sÜï thaät cuĂťa ruĂŻng toĂšc. Ă‘oĂš laø cho ĂąeĂĄn khi toâi Ăąi qua QuaĂťng 5IBUXBTVOUJM*DBNFBDSPTT4BNT"EJOUIFQBQFS *SFBETPNFPGUIFSFTVMUTUIBUTPNFQFPQMF caĂš o cuĂťa Sam trong baøi baĂšo, toâi ĂąoĂŻc moät soĂĄ keĂĄt quaĂť maø moät soĂĄ ngÜôøi IBEXSJUUFOBCPVUUIFUSFBUNFOU4P*HBWF4BNBDBMM"UmSTU*XBTBMJUUMFTDFQUJDBMCVU*HBWFJUB ĂąaĂľ vieĂĄt veĂ  ĂąieĂ u trò. VĂŹ vaäy, toâi ĂąaĂľ cho Sam moät cuoäc goĂŻi. LuĂšc ĂąaĂ u, toâi go, and have looked back since! Sam’s treatment dramatically became thicker and I started Dearnever Cohen, ĂąaĂľ coĂš moä t Mr chuĂš t hoaøi nghi nhĂśng Sam's ĂąieĂ u trò nhanh choĂšng vaø toâi baĂŠt to get new growth which was dormant in balding areas. My only regret was that I didn’t start "GUFSZFBSTPGCBMEJOH *HBWFVQIPQFBOEmHVSFEJUXBTUJNFUPGBDFGBDUTPGIBJSMPTT ĂąaĂ  u coĂš ùÜôï c sÜï taĂŞng trÜôÝng mĂ´Ăši. HoĂĄi tieĂĄc duy nhaĂĄt cuĂťa toâi laø toâi ĂąaĂľ Sam’sĂąeĂĽ treatment earlier. khoâng 5IBUXBTVOUJM*DBNFBDSPTT4BNT"EJOUIFQBQFS *SFBETPNFPGUIFSFTVMUTUIBUTPNFQFPQMF baĂŠt ĂąaĂ u ĂąieĂ u trò trÜôÚc ĂąoĂš cuĂťa Sam. Toâi khuyeân baĂŻn neân ĂąieĂ u trò IcuĂť recommend Sam’s of uhair hesitate! a Sam ĂąeĂĽ hoaøtreatment n toaøn tobaĂĄabsolutely t cÜÚ ai anyone coĂš baĂĄwith t cÜÚany daĂĄsigns u hieä cuĂťloss, a ruĂŻdonnot g toĂš c, khoâng IBEXSJUUFOBCPVUUIFUSFBUNFOU4P*HBWF4BNBDBMM"UmSTU*XBTBMJUUMFTDFQUJDBMCVU*HBWFJUB Jason ngaĂ  n Crone ngaĂŻ ! Jason Crone go, iand have never looked back since! Sam’s treatment dramatically became thicker and I started to get new growth which was dormant in balding areas. My only regret was that I didn’t start Sam’s treatment earlier.

Dear Sam, 22 March 2007 Dear Sam, ngaøy 22 thaÚng 3 naêm 2007 I recommend Sam’s treatment to absolutely anyone with any signs of hair loss, do not hesitate! ChÌ trong 4 thaÚ g much. toÚc cuÝ a toâ4 imonths laø quaÚ nhieà y-noÚ laø itcaÚ gÏ toâi khoâ ng I just had to thank younso In just my hair is u so daø much thickeris isomething I never Jason Crone thought would happen at my ageôÝoftuoü 76 years. depressed thet state of mynhairbao giôø nghó seþ xaÝ y ra i cuÝaI have toâi been trong 76 naêfor m.years Vaø over laø taå caÝ xuoå g or lack of it !- which was becoming progressively worse. The hair loss each day was awful, as a result ùeü baïnI did Sam vaø going khoÚout a hoï tuyeät vôø i cuÝaI felt baïvery n ùieà trò. Baïn ùaþ thay i of which not like andcsocializing because selfuconscious.Now I feel muchùoü more cuoä c soåand ngallcuÝmya family toâi hoaø toaøn toâi at hoaø toaøn muoå giôÚ i thieäinu such IHRB confident and n friends arevaø amazed thendifference whichnhas occurred a short UJNF"OEJTBMMEPXOUPZPV4BNBOEZPVSNBSWFMMPVTDPVSTFPGUSFBUNFOU:PVIBWFDIBOHFENZMJGF cho baåtDear cÜÚ Sam, ai ùi22qua nhÜþ ng chaån thÜông cuÝa ruïng toÚc. Moät laàn nÜþa caÝm March 2007 completely and I would thoroughly recommend IHRB to anyone going through the trauma of hair loss. ôn nI just Sam sÜï for coå nso gyour hieå n Intaåjust t caÝ cho nhÜþ nhair g ngÜôø i nhÜ toâi. Toâ raåt hadcho to thank you much. months myme. is so much thickerit is isomething I never Oncebaï again thank you Sam all dedication to4 people like happen at my years. thet state of my hairvui mÜøthought ng thoâwould ng baÚ o cho baïnageraèofn76 g toâ i baâI yhave giôøbeen 79depressed tuoüi vaøfor coÚyears moäover t chuÚ October 20, 2009. I am very pleased to inform you that I am now 79 years old and with a little lack it3 years !- which becoming progressively The dayt was baÝ o trÏ,orthaä mof chí 3 later, naêwas mallsau, taåt caÝ caÚcaresôï iworse. loâ ngon cuÝ ascalp. toâloss i laïeach i phaÚ trieüawful, n as a result maintenance, even my re-grown hairs still there myhair of which I did not like going out and socializing because I felt very self conscious.Now I feel much more vaã n coø n sincerely ùoÚ treâand nDaphne da ùaàEfamily uMonk cuÝaand toâfriends i. Baïnareraåamazed t chaânatthaø h Daphne Monk Yours very confident all my the n difference whichEhas occurred in such a short

UJNF"OEJTBMMEPXOUPZPV4BNBOEZPVSNBSWFMMPVTDPVSTFPGUSFBUNFOU:PVIBWFDIBOHFENZMJGF completely and I would thoroughly recommend IHRB to anyone going through the trauma of hair loss. Once again thank you Sam for all your dedication to people like me.

Office Hours: 9:00am - 6:00pm October 20, 2009. I am very pleased to inform you that I am now 79 years old and with a little Suite 1 Level 5, 105 Pitt St, Sydney 2000, Australia maintenance, even 3 years later, all my re-grown hairs are still there on my scalp. Yours very sincerely DaphneFREE E Monk CONSULTATION T: 02 9221 5300 F: 9221 5344 E: After growhair@ihrb.com www.ihrb.com

Suite 1 Level 5, 105 Pitt St, Sydney 2000, Australia T: 02 9221 5300 F: 9221 5344 E: growhair@ihrb.com www.ihrb.com

Office Hours: 9:00am - 6:00pm

FREE CONSULTATION

ChÌ tÜø QuyÚ vò coÚ theü coÚ moät trang web caÚ nhaân hay kinh doanh ùeü phoü bieån thoâng tin leân toaøn caà u, vaø ùôøi ùôøi vónh vieãn khoâng toån theâm ùieàu gÏ...

Öu ùieüm cuÝa vieäc tÜï mÏnh thay ùoüi noäi dung vaø hÏnh aÝnh cuÝa trang web khoâng chÌ laø caÊt ùÜÚt sÜï leä thuoäc kyþ thuaät vôÚi nhaø thieåt keå maø coøn cho pheÚp quyÚ vò nhanh choÚng xaây dÜïng vaø thay ùoüi caÚc chieån dòch quaÝng caÚo môÚi, caÚc thoâng tin quaÝng caÚo ùÜôïc thay ùoüi theo muøa, theo thôøi ùieüm... ChuÚng toâi chia seÝ cuøng quyÚ vò vaø ùem ùeån cho quyÚ vò caÚc giaÝi phaÚp toåi Üu, hoã trôï cho quyÚ vò tÜï mÏnh thieåt keå Website duøng cho doanh nghieäp, hay caÚ nhaân, ùoaøn theü, hoäi ùoaøn moät caÚch hieäu quaÝ nhaåt Phuïc vuï treân toaøn nÜôÚc UÙc. Tham khaÝo mieãn phí xin email veà SaigonMyLove@Optusnet.com.au HoaÍc phone: 04 3000 6965


20 Ngôõ nhö mình ñaõ queân tình Chuyeän con heûm Phoá quen Saøi Goøn

6 IMF caûnh baùo chieán tranh tieàn teä Trung Quoác cöùu tinh & khaéc tinh... Trung -Nhaät vaø cuoäc chieán... Caùc ñoàng tieàn vaøo cuoäcñöa giaûm giaù Trung taâm tieàn teä chuyeån veà chaâu AÙ

44 Taïp chí

48

Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng Cô quan chuû nhieäm Viet’s Business Lifestyle

ABN 286 91 497 950 Toøa soaïn Sydney Australia P.O.Box: 308 Villawood 2163 Tel.: (02) 9788 7364 Fax: 9788 7364 Chuû Nhieäm & Chuû Buùt Phöông Minh Quaûn Lyù Trò Söï: Dzuõng Trinh Soá tröïc tieáp 0430 00 6965 e:DoanhNghiep@Optusnet.com.au BIEÂN TAÄP THÖÔØNG TRÖÏC AUSTRALIA Phaïm Laâm, Nguyeân Cung, Nguyeãn Ñöùc Hieäp, Nguyeãn Ñình Hoøa, Phöông”N”, Vónh Trung, Thuïc Nghi, Mai DJ, Anne Trinh, Trang Nguyeãn, Dieäp Anh, Hoàng Haø, Mai Oanh, Dzuõng Trinh, AÙnh Minh USA Traàn Thò Vónh Töôøng, Töôøng Yi, Trònh Thanh Thuûy UK, DE Haø Quyeân, Nguyeät Haân, Phöôùc Duy, Thu Trang VIEÄT NAM Haø Thaønh Laõng Töû, Khaùch Saøi Goøn, Khaùch Haø Noäi, Ngoïc Dieäp, Nguyeân Vieät, Ñöùc Huy, Duy Cöôøng, Ngoïc Thu, Kieàu Mai, Yeân Ba Giang Vuõ ÑAÏI DIEÄN CAÙC THAØNH PHOÁ TIEÅU BANG Melbourne, Vic. Vónh Ñaït, Mob.: 0405 831 558 Brisbane, Qld Nhaät Haï, Mob.: 0419 653 122 Adelaide, SA An Khaùnh Mob.: 0405 134 167 Pert, WA Thaïch H, Mob.: 0418 923 951

Ngaøn naêm Thaêng Long Caên löôõi 2010 Vaên söû cöôøi ra nöôùc maét Laéc Lö Khoâng nguû trong khoan taøu Khi coøi taøu ruùt laïi A taste of Asia - Höông vò queâ nhaø

12 “Dòch vu”ï choáng tham nhuõng taïi Vieät Nam

14 Vò cöùu tinh cuûa ñoàng hoà Thuïy Só

56

17

Nhöõng coâ gaùi boãng thaønh sao Nhöõng chaøng trai noåi tieáng nhôø myõ nhaân Scandal tình yeâu Tai naïn hay coá tình

Thôøi söï - Khi chieán tröôøng ñoái maët coâng lyù UÙc vaø theá chaân vaïc trong Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông

64


IMF caûnh baùo nguy cô chieán tranh tieàn teä Toång giaùm ñoác Quyõ Tieàn teä Quoác teá (IMF) Dominique Strauss-Kahn cho raèng, caùc chính phuû ñang taïo nguy cô noå ra moät cuoäc chieán tranh tieàn teä khi coá gaéng duøng coâng cuï tyû giaù ñeå giaûi quyeát nhöõng khoù khaên kinh teá trong nöôùc. "Roõ raøng laø yù töôûng söû duïng ñoàng tieàn nhö moät thöù vuõ khí chính saùch ñang lan roäng", oâng Strauss-Kahn phaùt bieåu trong cuoäc traû lôøi phoûng vaán tôø Financial Times. Cuoäc phoûn g vaán dieãn ra vaøo ngaøy 4/10, nhöng tôùi ngaøy 6/10 môùi ñöôïc tôø baùo naøy ñaêng taûi. "Neáu ñöôïc bieán thaønh haønh ñoäng, yù töôûng nhö vaäy seõ taïo ra moät ruûi ro raát lôùn ñoái vôùi söï phaûn hoài kinh teá toaøn caàu... Caùch laøm nhö theá seõ taïo ra taùc ñoäng tieâu cöïc vaø gaây toån thaát raát lôùn trong daøi haïn", oâng StraussKahn noùi.Nhaän ñònh treân cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu IMF ñöôïc ñöa ra tröôùc khi Ngaân haøng Trung öông Nhaät Baûn (BoJ) ngaøy 5/10 haï laõi suaát veà 0-0,1% vaø thuùc ñaåy chính saùch nôùi loûng ñònh löôïng baèng caùch laäp moät quyõ trò giaù 60 tyû USD ñeå mua taøi saûn treân thò tröôøng. Ñoàng Yeân ñaõ giaûm giaù so vôùi USD sau quyeát ñònh naøy cuûa BoJ. Trong khi ñoù, traùi phieáu chính phuû, coå phieáu vaø giaù vaøng treân thò tröôøng theá giôùi ñoàng loaït leo thang maïnh do giôùi ñaàu tö kyø voïng ngaân haøng trung öông taïi nhöõng neàn kinh teá lôùn nhaát theá giôùi seõ böôùc vaøo moät ñôït nôùi loûng cung tieàn môùi. Trong vaøi tuaàn gaàn ñaây, nhieàu neàn kinh teá lôùn ñaõ aùp duïng moät soá bieän phaùp nhaèm giaûm aùp löïc taêng giaù ñoái vôùi ñoàng noäi teä. Chính phuû Nhaät ñaõ coù ñoäng thaùi can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoái laàn ñaàu tieân sau 6 naêm. Brazil thì ñe doïa can thieäp ñeå giaûm giaù ñoàng Real vaø ñaàu tuaàn naøy ñaõ taêng gaáp ñoâi thueá ñaùnh vaøo

caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi mua traùi phieáu cuûa nöôùc naøy nhaèm muïc ñích caûn doøng voán chaûy vaøo. Tuaàn tröôùc, Boä tröôûng Boä Taøi chính Brazil Guido Mantega ñaõ leân tieáng caûnh baùo veà moät cuoäc chieán tranh tieàn teä. "Chuùng ta ñaõ ñoïc nhieàu thoâng tin veà vieäc moät soá neàn kinh teá ñang noåi leân - nhöõng neàn kinh teá coù doøng voán lôùn ñoå vaøo - cho raèng coù theå ñaõ ñeán luùc hoï neân söû duïng ñoàng noäi teä nhö moät coâng cuï ñeå giaønh öu theá, ñaëc bieät ôû phöông dieän thöông maïi. Toâi khoâng cho raèng ñoù laø moät giaûi phaùp toát", oâng Strauss-Kahn nhaän xeùt. Nhöõng phaùt bieåu treân cuûa oâng Strauss-Kahn ñöôïc ñöa ra tröôùc theàm hoäi nghò thöôøng nieân cuûa IMF vaø Ngaân haøng Theá giôùi (WB) dieãn ra taïi Washington, Myõ, vaøo cuoái tuaàn naøy. Giôùi phaân tích döï baùo, taïi cuoäc hoïp laàn naøy, caùc chuû ñeà veà neàn kinh teá toaøn caàu gaëp khoù khaên vaø nhöõng maát caân ñoái trong caùn caân vaõng lai, cuõng nhö chuyeän tyû giaù, seõ laø nhöõng chuû ñeà ñöôïc baøn thaûo nhieàu nhaát.

thoaùt nguy cô vôõ nôï cuûa Athens. Tuy nhieân, theo caùc chuyeân gia kinh teá, neáu Trung Quoác taêng cöôøng mua traùi phieáu cuûa khu vöïc Eurozone, ñoàng Euro seõ taêng giaù so vôùi Nhaân daân teä, theo ñoù laøm giaûm söùc caïnh tranh cuûa haøng chaâu AÂu vôùi haøng Trung Quoác. Kinh teá Myõ seõ “cöïc teä”? Neàn kinh teá ñaàu taøu theá giôùi coù theå seõ rôi vaøo tình traïng “khaù xaáu” hoaëc “cöïc teä” trong voøng saùu ñeán chín thaùng tôùi, moät chuyeân gia kinh teá cuûa Goldman Sachs nhaän ñònh. Haõng tin Bloomberg daãn noäi dung böùc thö cuûa Jan Hatzius, chuyeân gia kinh teá tröôûng thuoäc Goldman Sachs, cho hay, coù hai kòch baûn lôùn coù theå xaûy ra vôùi nöôùc Myõ. Kòch baûn thöù nhaát laø, kinh teá taêng tröôûng 1,5% tôùi 2% cho tôùi giöõa naêm sau vaø thaát nghieäp taêng nheï leân möùc 10%. Kòch baûn thöù hai toài teä hôn, ñoù laø kinh teá trôû laïi tình traïng suy thoaùi. Theo oâng Hatzius, Cuïc Döï tröõ

kinh teá Myõ seõ taêng tröôûng chaäm vaø thaát nghieäp taêng cao,

Vaøo ngaøy 5/10, caùc nhaø laõnh ñaïo chaâu AÂu cho bieát, coù söï khaùc bieät quan ñieåm giöõa hoï vôùi Thuû töôùng Trung Quoác OÂn Gia Baûo xung quanh vaán ñeà tyû giaù trong nhöõng cuoäc tieáp xuùc taïi Hoäi nghò caáp cao AÙ-AÂu (ASEM) dieãn ra taïi Brussels, Bæ. OÂng Jean-Claude Juncker, ngöôøi ñöùng ñaàu nhoùm boä tröôûng boä taøi chính khoái Eurozone cho bieát, theo quan ñieåm cuûa chaâu AÂu, ñoàng Nhaân daân teä ñang bò ñònh giaù thaáp hôn nhieàu so vôùi giaù trò thöïc. Tröôùc ñoù, trong chuyeán thaêm Hy Laïp, oâng OÂn Gia Baûo tuyeân boá Trung Quoác seõ mua traùi phieáu Hy Laïp, ñoàng nghóa vôùi thaùi ñoä tin töôûng cuûa Baéc Kinh vaøo khaû naêng

Lieân bang Myõ (FED) seõ sôùm coù haønh ñoäng ñeå thuùc ñaåy taêng tröôûng, khaû naêng quyeát ñònh naøy seõ ñöôïc ñöa ra trong cuoäc hoïp töø 2-3/11 tôùi. Goldman Sachs cho bieát, söï kyø voïng vaøo haønh ñoäng cöùu trôï kinh teá Myõ cuûa FED ñaõ khieán laõi suaát haï thaáp hôn, giaù coå phieáu taêng leân vaø ñoàng USD suy yeáu. Chuû tòch FED Ben Bernanke vaø ñoàng söï cuûa oâng hieän ñang tranh caõi veà lieäu coù neân taêng caùc khoaûn chi mua saém cuûa Boä Taøi chính nhaèm khuyeán khích neàn kinh teá Myõ hay khoâng. Lôïi töùc traùi phieáu Myõ kyø haïn 5 naêm ñaõ giaûm xuoáng möùc kyû luïc 1,1755% trong ngaøy 6/10, khi caùc

daáu hieäu cho thaáy quaù trình hoài phuïc maát ñaø. Theo kòch baûn thöù nhaát, kinh teá Myõ seõ taêng tröôûng chaäm vaø thaát nghieäp taêng cao, nhöng khoâng xaûy ra suy thoaùi. Tuy nhieân, oâng Hatzius cuõng nhaéc laïi yù kieán töøng ñöa ra taïi Washington tröôùc ñaây raèng, khaû naêng kinh teá Myõ suy thoaùi hieän ôû möùc 25-30%. Con soá naøy ôû thôøi ñieåm ñaàu naêm nay môùi trong khoaûng 15-20%. Theo oâng, chöông trình 1.000 tyû USD mua taøi saûn cuûa FED coù theå giuùp giaûm laõi suaát caùc khoaûn vay daøi haïn khoaûng 0,25 ñieåm phaàn traêm vaø goùp phaàn nhoû vaøo taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá. Trong chöông trình keát thuùc hoài thaùng 3, FED ñaõ chi 1.700 tyû USD mua laïi traùi phieáu kho baïc vaø nôï theá chaáp, töø ñoù ñöa laõi suaát theá chaáp xuoáng möùc thaáp lòch söû. Theo baùo caùo Trieån voïng kinh teá theá giôùi vöøa coâng boá, Quyõ Tieàn teä Quoác teá (IMF) ñaõ haï döï baùo taêng tröôûng kinh teá Myõ naêm nay vaø naêm tôùi, vôùi caûnh baùo toác ñoä hoài phuïc chaäm chaïp do chi tieâu tieâu duøng thaáp. Cô quan naøy nhaän ñònh, toác ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá ñaàu taøu seõ vaøo khoaûng 2,6% trong naêm nay, thaáp hôn möùc 3,3% ñöa ra tröôùc ñoù. Coøn naêm 2011 laø 2,3%, trong khi döï baùo tröôùc ñaây laø 2,9%. Chæ soá ño bieán ñoäng giöõa ñoàng USD vaø roå 6 ngoaïi teä maïnh khaùc, ñaõ giaûm 0,9% trong phieân giao dòch 6/10, xuoáng möùc thaáp nhaát keå töø thaùng 1 tôùi nay. Trung Quoác: Cöùu tinh vaø khaéc tinh cuûa Ñöùc Ngöôøi Ñöùc phaùt böïc vì Trung Quoác ngaøy nay ñang coi nhöõng thò tröôøng coâng nghieäp truyeàn thoáng cuûa Ñöùc laø saân chôi chieán löôïc cuûa hoï Khi ngöôøi Myõ laâm vaøo tình traïng thaát nghieäp cao, vaø lo ngaïi veà moät ñôït suy thoaùi môùi, thì ngöôøi Ñöùc laïi ñang chaêm chæ laøm vieäc vaø kinh teá ñang taêng tröôûng chöa töøng thaáy. Coù ñöôïc ñieàu naøy laø do ngöôøi Ñöùc ñaõ coù moät chieán löôïc laøm aên vôùi Trung Quoác, moät quan heä coäng sinh veà kinh teá vaø coâng ngheä. Nhöng ñaèng sau söï taêng tröôûng ñoù, nhieàu chuyeân gia Ñöùc caûnh baùo veà moät heä quaû vaø söï traû giaù khoâng heà reû. Lôïi ích tröôùc maét Naêm ngoaùi, Trung Quoác ñaõ vöôït qua Myõ trôû thaønh thò tröôøng nhaäp khaåu nhieàu nhaát maùy moùc thieát bò xa xæ cuûa Ñöùc. Trung Quoác cuõng ñang mang laïi taêng tröôûng cho caùc coâng ty saûn xuaát côõ nhoû cuûa Ñöùc, ñöôïc ví

nhö xöông soáng cuûa neàn kinh teá. Moái quan heä coäng sinh, moät ñaèng laø Trung Quoác xuaát khaåu aùo thun, giaøy theå thao, ti vi maøn hình phaúng, ñaàu ñoïc CD sang Ñöùc, coøn chieàu ngöôïc laïi, Ñöùc xuaát khaåu haøng coâng ngheä cao nhö xe hôi, maùy bay, ñöôøng taøu ñieän, vaø maùy moùc... sang

phaàn nhôø vaøo naêng löïc tieâu thuï noäi ñòa cho pheùp ngöôøi Ñöùc coù theå mua nhieàu saûn phaåm vaãn do Ñöùc saûn xuaát. Ñeå thaâm nhaäp thò tröôøng Trung Quoác, ngöôøi Ñöùc laäp ra “caùc trung taâm kinh doanh” ñeå hoã trôï cho caùc coâng ty nhoû vaø vöøa, duøng tieàn nhaø

Thuû töôùng Ñöùc Angela Merkel vaø Thuû töôùng Trung Quoác OÂn Gia Baûo trong moät laàn gaëp gôõ taïi Brussels, Bæ, thaùng 5/2010

Trung Quoác. Naêm ngoaùi, kim ngaïch thöông maïi cuûa Ñöùc vôùi Trung Quoác laø 113 tæ Ñoâ la Myõ, ít hôn khoái löôïng giöõa Myõ vaø Trung Quoác vôùi 370 tæ nhöng quy moâ daân soá vaø neàn kinh teá cuûa Ñöùc nhoû hôn nhieàu so vôùi Myõ. Ñöùc cuõng bò thaâm huït thöông maïi vôùi Trung Quoác, nhöng cuõng coù luùc thaëng dö thöông maïi cuûa Ñöùc leân ñeán 1 tæ Ñoâ la Myõ, nhö hoài thaùng 2 naêm nay. Ñieàu naøy moät phaàn laø do söï thaét löng buoäc buïng cuûa ngöôøi Ñöùc, moät

nöôùc trôï giuùp cho heä thoáng caùc phoøng thöông maïi vaø thuùc ñaåy xuaát khaåu. Ñöùc cuõng söû duïng moät phöông thöùc tieáp caän meàm deûo hôn ôû caùc vaán ñeà nhö tyû giaù hoái ñoaùi hay xaâm phaïm baûn quyeàn, thay vì gaây caêng thaúng thì hoï taäp trung vaøo buoân baùn. Chính vì theá, nhieàu doanh nghieäp Ñöùc ñang coù nhöõng ngaøy thaùng töôi ñeïp giöõa luùc maø kinh teá cuûa caùc quoác gia AÂu Myõ khaùc phaûi thaét löng buoäc buïng. Trung Quoác döôøng nhö ñang leân côn khaùt caùc saûn phaåm töø Ñöùc. Tuy caùc quoác gia trong Lieân minh

Chuyeân laép raùp vaø thay caùc heä thoáng oáng coáng, oáng nöôùc, oáng gas, haàm daàu cho shop, nhaø töø oáng saét sang oáng ñoâng v.v... Ñaëc bieät söûa chöõa thay bình nöôùc noùng, tuû laïnh töï ñoäng laáy ñaù, bình loïc nöôùc uoáng, voøi nöôùc, oángnöôùc bò xì, oáng coáng bò ngheït Thôï Toát Nghieäp Taïi Uùc Nhieàu Naêm Kinh Nghieäm Lieân laïc: Duõng Mobile: 0422 314 969 Phone (02) 8730 8398

Khaûo giaù mieãn phí

Lic No: 208449C ABN 28 134 675 362


chaâu AÂu khaùc tieâu thuï tôùi hai phaàn ba trong toång soá 800 tæ Euro kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Ñöùc, song xuaát khaåu sang Trung Quoác taêng tôùi 60% trong naêm nay, vaø trong quí 2, kinh teá Ñöùc taêng tröôûng khoaûng 4%.

Tôø Washington Post caûnh baùo raèng hy voïng cuûa Ñöùc duy trì nhòp ñoä taêng tröôûng nhö thôøi gian qua laø raát khoù, vì caùc daáu hieäu haï nhieät ôû Trung Quoác vaø neàn kinh teá baát oån taïi caùc thò tröôøng chính cuûa Ñöùc ôû

Bao goàm 17 loaïi khoaùng saûn, ñaát hieám laø moät loaïi nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo khoâng theå thieáu ñoái vôùi haøng loaït saûn phaåm coâng ngheä cao, töø ñoäng cô chaïy nhieân lieäu toå hôïp, ñieän thoaïi di ñoäng tôùi maøn hình TV.

Nguyeân nhaân khoâng chæ laø do ngöôøi Ñöùc ñöôïc höôûng lôïi töø ñoàng Euro yeáu, maø chuû yeáu laø hoï gioûi hôn caùc nöôùc chaâu AÂu khaùc trong vieäc töï ñieàu chænh theo hoaøn caûnh thò tröôøng toaøn caàu. Nhöõng giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa caùc coâng ty ôû nhöõng thaønh phoá nhö Düsseldorf, Frankfurt hay Stuttgart ñaõ ñieàu chænh cô caáu toå chöùc ñeå trôû neân linh hoaït hôn, vaø thöôøng xuyeân taïo ra nhöõng saûn phaåm môùi, trong khi coâng ñoaøn cuõng hôïp taùc vôùi doanh nghieäp, ñoàng yù khoâng yeâu caàu taêng löông quaù nhieàu. Ñieàu naøy giuùp caùc doanh nghieäp Ñöùc giaûm ñöôïc chi phí lao ñoäng, giöõ ñöôïc chaát löôïng saûn phaåm cao maø giaù caû khoâng ñaét ñoû, coù lôïi cho caùc thöông hieäu cuûa hoï treân thò tröôøng toaøn caàu. Vaø thaùch thöùc laâu daøi Tuy nhieân vieäc quaù phuï thuoäc vaøo thò tröôøng Trung Quoác, theo nhieàu chuyeân gia, coù theå laøm toån haïi ñeán cho Ñöùc khi maø kinh teá cuûa Trung Quoác ñeán luùc haï nhieät. Vaø caùc coâng ty Ñöùc, cuõng gioáng nhö caùc ñoái thuû Myõ vaø Nhaät Baûn, ñang phaûi ñoái maët vôùi nhöõng ñe doïa vi phaïm baûn quyeàn baát hôïp phaùp töø moät ñaát nöôùc maø daân chôï ñen coù theå sao cheùp nguyeân caû moät chieác BMW mui traàn hay moät chieác Mercedes.

chaâu AÂu vaø Myõ. Nhieàu nhaø coâng nghieäp Ñöùc ñang töï hoûi moái quan heä coäng sinh seõ keùo daøi trong bao laâu, khi maø Baéc Kinh cuõng nuoâi khaùt voïng trôû thaønh moät neàn kinh teá coâng ngheä cao. Vaø töông lai naøo seõ ñeán neáu böùc tranh taêng tröôûng cuûa Trung Quoác hieän nay chæ laø bong boùng sau maáy thaäp nieân taêng tröôûng aán töôïng? Tôø Taám göông cuûa Ñöùc nhaán maïnh kinh teá nöôùc Ñöùc ngaøy nay phuï thuoäc vaøo taêng tröôûng kinh teá cuûa Trung Quoác nhieàu hôn baát kyø quoác gia coâng nghieäp phöông Taây naøo khaùc. Quan heä thöông maïi vôùi Baéc Kinh laø ñoäng löïc lôùn nhaát ñaèng sau ñaø taêng tröôûng kinh teá maïnh meõ cuûa Ñöùc. Theá nhöng, tôø baùo naøy cuõng leân tieáng raèng ngöôøi Ñöùc ñang lo laéng khi Trung Quoác tìm caùch xaùc laäp luaät chôi rieâng cuûa mình, vaø caùc coâng ty Ñöùc nay ñaõ baét ñaàu caûm thaáy ñöôïc haäu quaû töø luaät chôi naøy. Chaúng haïn chuyeän Trung Quoác ngaøy caøng coù nhöõng ñoøi hoûi roõ raøng veà vieäc cung caáp bí quyeát coâng ngheä ñeå ñaùnh ñoåi laáy quyeàn laøm aên ôû Trung Quoác. Hoï cuõng lo ngaïi vì ngöôøi Trung Quoác kieåm soaùt raát chaët caùc nguoàn nguyeân lieäu thoâ treân laõnh thoå cuûa mình, trong khi tìm caùch giaønh quyeàn kieåm soaùt

nhöõng moû döï tröõ naêng löôïng quan troïng ôû caû chaâu AÙ vaø chaâu Phi. Vaø ngöôøi Ñöùc cuõng phaùt böïc vì Trung Quoác ngaøy nay ñang coi nhöõng thò tröôøng coâng nghieäp truyeàn thoáng cuûa Ñöùc laø saân chôi chieán löôïc cuûa hoï. Moät Trung Quoác “khaéc tinh” cuûa Ñöùc ñang xuaát hieän khi nhöõng lónh vöïc coâng ngheä cao maø ngöôøi Ñöùc thaønh thaïo nhö xe löûa cao toác, xe hôi, thieát bò naêng löôïng saïch, thieát bò y teá... ñang bò saûn phaåm Trung Quoác laán löôùt nhôø giaù reû hôn vaø söï trôï caáp hieäu quaû cuûa chính phuû. Vieäc laøm aên vôùi Trung Quoác cuõng ñem ñeán thay ñoåi saâu saéc trong cô caáu caùc doanh nghieäp Ñöùc. Nhöõng doanh nghieäp nhoû vaø vöøa cuûa Ñöùc ngaøy nay coù tôùi hôn moät nöûa thò phaàn laø ôû Ñoâng AÙ, vaø soá löôïng caùc coâng ty lieân doanh giöõa Ñöùc vaø Trung Quoác vaãn ñang tieáp tuïc gia taêng. Caùc giaùm ñoác ngöôøi Trung Quoác ngaøy nay ñaõ len vaøo haøng nhaân söï cao caáp trong moät soá coâng ty Ñöùc. Tuy kinh teá Trung Quoác döï kieán vaãn seõ taêng tröôûng ôû möùc 10% trong naêm nay, ngaøy caøng nhieàu daáu hieäu cho thaáy ñaø taêng tröôûng ñang suy yeáu. Ngaân haøng Nhaø nöôùc Trung Quoác caét giaûm maïnh tay tín duïng cho vay töø nhieàu thaùng nay. Trong nhieàu nhaø maùy, coâng nhaân ñöôïc chaáp nhaän cho taêng löông ñaùng keå sau nhieàu cuoäc ñình coâng vaø phaûn ñoái trong caùc thaùng vöøa qua. Caùc chuyeân gia caûnh baùo veà moät söï baét ñaàu ñoå vôõ, seõ daãn ñeán vôõ nôï daây chuyeàn cuûa neàn kinh teá. Ví duï nhö Volkswagen, hieän nay baùn ñöôïc moät phaàn tö soá xe hôi treân toaøn caàu cuûa mình ôû Trung Quoác, nhöng neáu taêng tröôûng kinh teá cuûa Trung Quoác giaûm maïnh, Volkswagen seõ thua loã treân toaøn caàu. Nöôùc Ñöùc giôø ñaây ñang coù yù ñònh ñieàu chænh laïi quan heä vôùi Trung Quoác, daãu con ñöôøng phía tröôùc coøn raát gian nan. Söï phuï thuoäc quaù lôùn vaøo thò tröôøng chaâu AÙ naøy khieán Ñöùc trong töông lai seõ gaëp nhöõng thaùch thöùc ôû Trung Quoác, vaø hoï ñaõ nhaän thaáy raèng ñoâi luùc laéc ñaàu seõ mang laïi lôïi ích toát nhaát. Nöôùc Ñöùc ñaõ caûnh baùo, töø doanh nghieäp cho ñeán caùc tröôøng, vieän nghieân cöùu caàn phaûi noã löïc töï baûo veä. Hieän taïi, Ñöùc ñang coù lôïi theá hôn, nhöng töông lai vaán ñeà naøy seõ laø moät baøi toaùn nan giaûi cuûa giôùi hoaïch ñònh chính saùch coâng nghieäp Ñöùc. “Chuùng toâi hoaëc töø boû, hoaëc phaûi tuaân theo ñieàu kieän cuûa Trung Quoác, khoâng coøn con ñöôøng thöù ba”, moät nhaø saûn xuaát oâtoâ Ñöùc noùi.

Trung - Nhaät vaø cuoäc chieán ñaát hieám Vôùi tình traïng giaùn ñoaïn nguoàn cung ñaát hieám töø Trung Quoác, Nhaät Baûn ñang doø daãm tìm kieám nhöõng nguoàn thay theá khaùc. Khoâng chæ Nhaät Baûn, raát nhieàu quoác gia khaùc ñang toû thaùi ñoä lo ngaïi veà söï phuï thuoäc thaùi quaù vaøo nguoàn ñaát hieám cuûa Trung Quoác. Hoâm 23/9 vöøa qua, tôø New York Times daãn lôøi moät quan chöùc ñeà nghò khoâng tieát loä danh tính cuûa Boä Thöông maïi Trung Quoác cho bieát, Baéc Kinh ñaõ ban leänh caám xuaát khaåu ñaát hieám sang Nhaät Baûn ñeå gaây aùp löïc buoäc phía Nhaät phaûi thaû thuyeàn tröôûng taøu Maân Taán 5179 bò Nhaät baét giöõ hoài ñaàu thaùng 9. Phaùt ngoân vieân cuûa Boä Thöông maïi Trung Quoác ngay sau ñoù ñaõ ra tuyeân boá phuû nhaän thoâng tin treân, nhöng theo haõng tin Reuters, cho tôùi ngaøy 4/10, haøng chuïc coâng ty nhaäp khaåu ñaát hieám cuûa Nhaät cho bieát hoï vaãn gaëp khoù khaên trong vieäc tieáp nhaän caùc chuyeán haøng töø Trung Quoác. Boä tröôûng Boä Thöông maïi Nhaät Baûn Akihiro Ohata ngaøy 4/10 cho bieát, oâng seõ ñeà nghò Chính phuû Trung Quoác hôïp taùc ñeå sôùm giaûi quyeát vaán ñeà naøy thoâng qua con ñöôøng ngoaïi giao. Caùc cuoäc ñuïng ñoä giöõa löïc löôïng baûo veä bôø bieån cuûa Nhaät Baûn vaø taøu ñaùnh caù cuûa Trung Quoác ñöôïc cho laø moät nguyeân nhaân gaây caêng thaúng trong quan heä song phöông thôøi gian qua, daãn tôùi truïc traëc trong hoaït ñoäng xuaát khaåu ñaát hieám töø Trung Quoác sang Nhaät. Theo soá lieäu do haõng tin AP cung caáp, Trung Quoác hieän laø quoác gia saûn xuaát ñaát hieám lôùn nhaát theá giôùi, chieám 97% löôïng cung ñaát hieám toaøn caàu. Moät nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác töøng phaùt bieåu raèng, neáu nhö Trung Ñoâng coù daàu löûa thì Trung Quoác coù ñaát hieám. Cho tôùi taän cuoái thaäp nieân 1980, Myõ vaãn laø nöôùc saûn xuaát ñaát hieám soá 1 theá giôùi, nhöng sau ñoù, vò trí naøy ñaõ rôi vaøo tay Trung Quoác do söùc caïnh tranh nhôø möùc giaù reû hôn. Saûn löôïng ñaát hieám cuûa theá giôùi hieän ôû möùc khoaûng 124.000 taán moãi naêm, trong khi nhu caàu coù theå vöôït möùc 200.000 taán moãi naêm vaøo naêm 2014. Maëc duø quy moâ thò tröôøng ñaát hieám toaøn caàu khaù nhoû, chæ vaøo khoaûng 1,5 tyû USD vaøo naêm 2009, nhöng giaù trò naøy ñang gia taêng cuøng vôùi söï leo thang cuûa giaù ñaát hieám. Theo New York Times, hieän Dowa laø coâng ty ñi ñaàu trong lónh vöïc taùi cheá ñoà ñieän töû ôû Nhaät. Nhaø maùy cuûa

Dowa hieän taùi cheá khoaûng 300 taán ñoà cuõ moãi ngaøy, vaø moãi taán nguyeân lieäu ñaàu vaøo chæ cho ra khoaûng 150 gam kim loaïi hieám. Loaïi khoaùng saûn maø Dowa ñaëc bieät chuù troïng trong vaán ñeà taùi cheá ñaát hieám hieän nay laø chaát neodymium voán ñöôïc söû duïng trong nam chaâm coù töø tröôøng cöïc maïnh. Tuy nhieân, khoù khaên hieän Dowa gaëp phaûi hieän nay laø thu thaäp ñuû löôïng haøng ñieän töû cuõ ñeå taùi cheá. Ngaøy caøng coù nhieàu quoác gia treân theá giôùi, trong ñoù coù Myõ, nhaän ra giaù trò cuûa ñoà ñieän töû cuõ. Trung Quoác ñaõ ban leänh caám xuaát khaåu baûng maïch maùy tính cuõ vaø caùc linh kieän ñieän töû boû ñi khaùc. Moái lo veà nguoàn cung ñaát hieám ñaõ gia taêng töø laâu tröôùc khi Trung Quoác bò cho laø ban leänh caám xuaát khaåu loaïi khoaùng saûn naøy sang Nhaät. Ñeå ñaùp

Haï vieän Myõ ñaõ thoâng qua moät döï luaät cho pheùp Washington ñöôïc aùp duïng bieän phaùp tröøng phaït thöông maïi ñoái vôùi haøng hoùa cuûa Trung Quoác, tröø phi Baéc Kinh naâng toác ñoä taêng giaù cuûa ñoàng Nhaân daân teä

öùng nhu caàu trong nöôùc, trong voøng nhieàu naêm qua, Trung Quoác ñaõ giaûm haïn ngaïch xuaát khaåu ñaát hieám moãi naêm. Theo Boä Thöông maïi Trung Quoác, trong 6 thaùng cuoái naêm nay, nöôùc naøy chæ cho pheùp xuaát khaåu 7.976 taán ñaát hieám, giaûm 4,9% so vôùi nöûa ñaàu naêm. Raéc roái naûy sinh trong thöông maïi ñaát hieám giöõa Trung Quoác vaø Nhaät Baûn ñaõ khieán nhieàu quoác gia lo ngaïi. Haøn Quoác, queâ höông cuûa hai “ñaïi gia” coâng ngheä Samsung vaø LG, môùi ñaây tuyeân boá keá hoaïch chi 15 trieäu USD trong thôøi gian töø nay tôùi naêm 2016 ñeå ñaûm baûo nguoàn cung 1.200 taán ñaát hieám. Boä Kinh teá tri thöùc Haøn Quoác döï baùo, giaù ñaát hieám seõ coøn taêng vaø nguoàn cung seõ ngaøy caøng maát oån ñònh trong boái caûnh nhaø cung caáp chính Trung Quoác lieân tuïc giaûm xuaát khaåu. Thöù Tö tuaàn tröôùc, Haï vieän Myõ ñaõ thoâng qua moät döï luaät veà khôûi ñoäng laïi vieäc khai thaùc caùc moû ñaát hieám trong nöôùc nhaèm giaûm söï phuï thuoäc vaøo nguoàn cung töø Trung Quoác. Theo caùc nhaø laøm luaät Myõ, ñaát hieám coù vai troø ñaëc bieät quan troïng ñoái vôùi coâng ngheä naêng löôïng, quaân söï vaø saûn xuaát coâng nghieäp. Ngoaøi Myõ, nhieàu quoác gia khaùc nhö Nam Phi, Australia vaø Canada cuõng ñang leân keá hoaïch môû cöûa hoaëc tìm kieám caùc moû ñaát hieám môùi ôû nöôùc mình vaø ôû caùc quoác gia khaùc. Caùc ñoàng tieàn vaøo cuoäc ñua giaûm giaù? Giöõa luùc caêng thaúng giöõa Myõ vaø Trung Quoác leo thang xung quanh vaán ñeà tyû giaù ñoàng Nhaân daân teä, nhieàu quoác gia khaùc ñang tìm caùch ñaåy tyû giaù ñoàng tieàn cuûa mình xuoáng thaáp, ñi ngöôïc laïi nhöõng quy taéc thò tröôøng töï do ñaõ ñöôïc duy trì trong thöông maïi quoác teá vaøi thaäp kyû gaàn ñaây. Tôø New York Times laáy daãn chöùng, môùi ñaây Nhaät Baûn vaø Brazil ñaõ can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoái ñeå giaûm giaù ñoàng noäi teä, hoaëc chí ít laø ñeå ngaên chaën ñoàng tieàn cuûa nöôùc mình taêng giaù theâm so vôùi ñoàng Nhaân daân teä cuûa Trung Quoác. Tuaàn tröôùc, Haï vieän Myõ ñaõ thoâng qua moät döï luaät cho pheùp Washington ñöôïc aùp duïng bieän phaùp tröøng phaït thöông maïi ñoái vôùi haøng hoùa cuûa Trung Quoác, tröø phi Baéc Kinh naâng toác ñoä taêng giaù cuûa ñoàng Nhaân daân teä. Taïi chaâu AÂu, caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch ñaõ baét ñaàu caûm thaáy lo ngaïi


raèng, baát chaáp cuoäc khuûng hoaûng nôï khieán giôùi ñaàu tö thaùo chaïy khoûi ñoàng Euro caùch ñaây vaøi thaùng, ñoàng tieàn chung naøy giôø ñaây laïi taêng giaù maïnh so vôùi USD, coù nguy cô laøm suy yeáu söùc caïnh tranh cuûa haøng xuaát khaåu töø chaâu luïc naøy. Lónh vöïc xuaát khaåu hieän ñöôïc xem laø moät trong nhöõng nguoàn taïo taêng tröôûng hieám hoi cuûa kinh teá chaâu AÂu. Cuoái tuaàn qua, Toång thoáng Phaùp Nicholas Sarkozy, ngöôøi seõ chuû toïa cuoäc hoïp thöôïng ñænh saép dieãn ra cuûa nhoùm 20 neàn kinh teá lôùn nhaát theá giôùi (G-20), cho bieát, oâng seõ thuùc ñaåy moät heä thoáng môùi nhaèm ñieàu phoái tyû giaù caùc ñoàng tieàn nhö nhöõng gì caùc quoác gia giaøu coù ñaõ thöïc hieän vaøo thaäp nieân 1970 tröôùc khi xu höôùng thò tröôøng töï do thaéng theá. Hieän coøn chöa roõ lieäu nhöõng ñoäng thaùi treân seõ daãn tôùi keát quaû laø moät cuoäc “chieán tranh tieàn teä” nhö nhaän

teä tôùi ñaâu, vì moät ñoàng tieàn taêng giaù ñoàng nghóa vôùi haøng xuaát khaåu ñaét ñoû hôn vaø nguy cô suy giaûm cuûa soá löôïng vieäc laøm. “Ñoái vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác, ñoù laø moät cuoäc ñaùnh ñoåi. Hoï chòu aùp löïc töø laõnh ñaïo caùc ñòa phöông, nhöõng ngöôøi lo sôï tyû leä thaát nghieäp taêng taïi caùc khu vöïc saûn xuaát coâng nghieäp chính, ñuùng nhö nhöõng gì maø nöôùc Myõ ñang phaûi ñoái maët”, moät quan chöùc cao caáp cuûa Myõ töøng coù nhieàu cuoäc tieáp xuùc vôùi nhieàu nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác nhaän xeùt. Nhöng theo nhöõng gì ñang dieãn ra treân thöïc teá, nhieàu quoác gia treân theá giôùi ñang baét ñaàu aùp duïng caùch laøm maø Myõ cho laø Trung Quoác ñaõ thöïc hieän. Ñoù laø thao tuùng tyû giaù ñoàng tieàn vì lôïi ích quoác gia, ñoàng thôøi phôùt lôø nhöõng aùp löïc chính trò töø phía caùc ñoái taùc thöông maïi. Tôø New York Times cho bieát, moät soá nhaø kinh teá hoïc laäp luaän raèng, theá

theá giôùi ñang aùp duïng caùch Trung Quoác ñaõ thöïc hieän.

ñònh môùi ñaây cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính Brazil, hay chæ laø nhöõng caûnh baùo thuùc giuïc Baéc Kinh thuùc ñaåy maïnh hôn vieäc taêng tyû giaù ñoàng Nhaân daân teä. Tuaàn tröôùc, Boä tröôûng Boä Taøi chính Myõ Timothy Geithner ñaõ leân tieáng phuû nhaän nguy cô xaûy ra moät cuoäc chieán tieàn teä hay thöông maïi. Tuy nhieân, theo nhaän ñònh cuûa tôø New York Times, phaûn öùng cuûa oâng Geithner döôøng nhö khoâng maáy töï nhieân. Theâm vaøo ñoù, oâng Geithner cuõng khaúng ñònh, caùch duy nhaát ñeå ngaên chaën nguy cô naøy laø caùc quoác gia “xaùc ñònh lôïi ích cuûa chính hoï laø cho pheùp ñoàng tieàn taêng giaù theo quy luaät thò tröôøng”, ñoàng thôøi cho bieát, oâng tin laø “nhieàu nhaø laõnh ñaïo Trung Quoác” giôø ñaõ hieåu söï caàn thieát phaûi cho pheùp ñoàng Nhaân daân teä taêng giaù. Nhöng khoâng roõ lieäu Trung Quoác saün saøng taêng giaù ñoàng Nhaân daân

“baát phaân thaéng baïi” trong vaán ñeà tyû giaù Nhaân daân teä hieän nay giöõa Myõ vaø Trung Quoác coù theå baùo hieäu cho söï phuïc höng cuûa nhöõng bieän phaùp baûo hoä thöông maïi trong thaäp nieân 1920 vaø 1930, Nhöng nhieàu chuyeân gia khaùc laïi cho raèng, chính traøo löu thò tröôøng töï do cuûa thaäp nieân 1980 vaø 1990 ñaõ laøm suy yeáu söùc caïnh tranh cuûa nöôùc Myõ vaø bò caùc cöôøng quoác môùi noåi nhö Trung Quoác khai thaùc. Nhöõng ngöôøi theo quan ñieåm naøy keâu goïi nöôùc Myõ coù chính saùch quyeát ñoaùn hôn nhaèm baûo veä thò tröôøng vieäc laøm, taêng xuaát khaåu vaø duy trì caùc cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp trong nöôùc. Brazil cuõng ñaõ thöïc hieän giaûm tyû giaù ñoàng noäi teä vaø tuyeân boá vaøo tuaàn tröôùc raèng seõ laøm baát cöù vieäc gì caàn thieát ñeå ngaên ñoàng tieàn taêng giaù. Boä tröôûng Boä Taøi chính Brazil, oâng Guido Mantega, phaùt bieåu trong

moät cuoäc phoûng vaán raèng chính saùch duy trì laõi suaát thaáp kyû luïc cuûa caùc nöôùc phaùt trieån, trong ñoù coù Myõ, laø moät caùch giaûm tyû giaù ñoàng tieàn. OÂng cuõng cho raèng, chieán löôïc khoâng môùi naøy ñang ñe doïa neàn kinh teá Brazil vaø caùc neàn kinh teá môùi noåi khaùc. “Ñaây laø moät daïng haønh ñoäng trong tuyeät voïng cuûa caùc quoác gia nhaèm noã löïc kích thích neàn kinh teá cuûa nöôùc hoï. Do caùc nöôùc naøy khoâng theå kích thích thò tröôøng noäi ñòa neân hoï phaûi laøm ñieàu ñoù thoâng qua xuaát khaåu. Bôûi vaäy, caùc nöôùc phaùt trieån tìm caùch giaûm giaù ñoàng tieàn cuûa mình ñeå naâng söùc caïnh tranh taïi nhöõng thò tröôøng naêng ñoäng cuûa theá giôùi”, oâng Mantega noùi. “Phaùo ñaøi tieàn teä” dòch chuyeån veà chaâu AÙ Nhieàu theá kyû qua, Thuïy Syõ ñöôïc xem laø löïa choïn soá 1 cuûa nhöõng khaùch haøng giaøu coù khaép theá giôùi tìm ñeán göûi gaém taøi saûn vaø traùnh söï kieåm soaùt cuûa cô quan thueá vuï. Tuy nhieân, theo tôø New York Times, giôø ñaây, vôùi möùc ñoä bí maät cuûa caùc nhaø baêng ôû Thuïy Syõ giaûm suùt, giôùi thöôïng löu baét ñaàu chuyeån sang choïn maët göûi vaøng taïi nhöõng ngaân haøng ôû Singapore vaø Hoàng Koâng. Ñaùng chuù yù, trong soá nhöõng ngaân haøng ñang aên neân laøm ra taïi nhöõng “thieân ñöôøng thueá” môùi ôû chaâu AÙ, nhieàu nhaø baêng coù goác gaùc töø Thuïy Syõ. Theâm vaøo ñoù, khaùch haøng cuûa hoï khoâng chæ laø ñoäi nguõ tyû phuù ñang gia taêng ôû chaâu luïc naøy, maø coøn laø nhöõng ngöôøi Myõ vaø chaâu AÂu giaøu coù voán lo ngaïi söï kieåm soaùt ngaøy caøng gaét gao cuûa cô quan thueá vuï taïi queâ nhaø. Caùc ngaân haøng Thuïy Syõ, töø côõ “ñaïi gia” nhö UBS tôùi nhöõng ngaân haøng phuïc vuï tö nhaân coù quy moâ nhoû hôn nhö Julius Baer ñeàu ñaõ ñaët chaân tôùi chaâu AÙ ñeå tìm cô hoäi phaùt trieån. Theo oâng Raymond W. Baker, Giaùm ñoác vieän nghieân cöùu Global Financial Integrity ôû Washington, Myõ, soá löôïng quaûn lyù vaø nhaân vieân ngaân haøng phuïc vuï tö nhaân ñöôïc tuyeån duïng môùi taïi Singapore vaø Hoàng Koâng ñaõ taêng voït trong thôøi gian gaàn ñaây. OÂng Reuven S. Avi-Yonah, Giaùm ñoác chöông trình thueá vuï quoác teá taïi khoa luaät, Ñaïi hoïc Michigan, goïi Singapore vaø Hoàng Koâng laø “löïa choïn thay theá môùi” cho heä thoáng nhaø baêng töøng moät thôøi ñöôïc xem laø sieâu bí maät cuûa Thuïy Syõ. Möùc ñoä baûo maät cao naøy ñaõ khoâng coøn nöõa, sau khi caùc nhaø chöùc traùch Myõ buoäc moät soá nhaø baêng lôùn nhaát cuûa Thuïy Syõ, trong ñoù coù UBS, phaûi tieát

söïnggia taêtaê ntheâ gngcaù ctrong nguoà nTrung “tín duïngc moägiaù t lôùcao n hôn. Chuù ng bao goàcmñoá khoaû n naê -laø Thueá lieâcnñieà Myõnhöõ : -2,8 tyûnUSD möù nhuaä nbang maø hoï mong n. o buoà coù hôn, trong i haú thuû doanh soá maï nxaû taïgu idaø Quoá naê nay. nhieà untaà g1khuû daâ nnm coù cuû Myõ troá ñaõ m uthöù maø nhaø g muoá suy ñoaù i hoaø iñeà tôù i ycaù c taï moù hieä u B töø n gnm ñeá taà ntuhgñaà niahchính cho khu cuûThaù acMyõ ñaõ chính cNgaâ noä pnñôn xin baû nhieâ ,giaû khi ggiaø taøm leo ngoaø ilôï .ngiñöôï nhaø ñaà un tö baé tìm laï mni USD. xaù mnnvay vaø o “vaá nngaâ n23/10, gkhi ocaù ”nraá chöa baï ontaù ccoâ quyeà vaã nhoaû ra. phieâ giao dòch ngaø t tö nhieà unc 1/12, 2ñòa naê m nay, nlaà gTrung Nhaø noùXu g” laø moä tñaï moá i yn3cnguy lôù nni n.gnieà Bôû cho cuû acuû nsaù haø nng, ñaà uñoä tröï Thueá phöông ôû Myõ : -65 trieä u Goù i kích thích kinh teá cuû a Trung Quoá c a caù c haõ g xe naø y ñaë t cuõ n g khoâ n g deã t möù lôï i nhuaä cao. höôù n g thaé t löng buoä c buï cuû at thoaù i tröôù c ñaâ y khoâ n g laø m ñöôï c : buoä c toû ra raáhoaï t höù nphaù gñöôï thuù vôù inhaé caù c cchaá cöû atc, tin dòch .thaù Caù cgIndex taà ncaù treâ nqua, laøñaõ caê nhaï cao thueá .vuï Naê m ngoaù igvöø ,taê UBS noä phoä phaï hoäTöø phaù saûtnñeá leânn cuoá toø aim aù2008, nlaõnöôù c tnaø y baû vaø thang vaø CIT bò c haõ n g xeá p n g tín 1979 coù khoaû nngo maø giuù p Vn n g lieà n moä t maï n hgu Theo keá c saû n ñaõ ñöôï caù seõ daã n tôù i thaø n h coâ n g. Veà baû n Cuoá i n 10 a Boä tröôû nhaø ñaà u tö nhaä n c tin n qua nöôù c quyeá ñònh giaû i suaá cô tínp duï ntöø g hai noù nañeá gGM laø nhöõ ng“khoaû khoaû ng,gdieä ñaà tieánupg,ñoà giaù n tieá po vaø tínngduï(haø ngnunoù ng.nhoû USD Quoá citröa bao goà myi vieä ci mua caé t giaû mñithueá cho troï taâ m vaø nhöõ maã xe , Doanh soá cuû trong 7 thaù n ñaà un,t ngöôø i Nhaä t ñang khieá n n huï ngöôø Nhaä t phaû i tôù saé ôû nhöõ n g hieä “secondhand” g ñaõ qua caá coù n ba phoø n g nguû 780 trieä u USD ñeå keá t thuù c vuï vieä c buoå i ngaø 1/11 theo giôø Myõ , töù c nhieä m ñaù n h tuï t haï n g, thì caù c nguoà 1,4 trieä u ngöôø Trung Quoá c du hoï c , ñieå m (töømaï möù c 464 ñieå m leâ ntham 514 chuû traù chuû cuû atheå CIT g qua, tính saù nvaø gluoà onigkhoâ g ñoå bòiothoâ aùkích pnñaë tvöï töø Boä Thöông i Myõ Gary Locke n nôï thoaï itaï coù noä i ndung goù caà uc 50 töø möù 8,5% p hôi duï ng trong thaù nnhoû g 1 ñieä tö m taø inay chính mang tính m thôø ñeå Sôû voá n vaø khu quoá caù390.000 : Vieä 933 trieä u nhöõ nthò gc chæ chieá c xe coù ñoä ngiUSD cô coù giaù reû .g. naê inhieâ Trung Quoá ctaï ñaï ikeá citieá giaû m phaù trò giaù 40.000 tyûböù Yeâ nluïÑoâ trong sieâ unThueá coù möù cteá giaù phaû i chaê n g , nhö duï ndó g) ñang moï c, thaø leânnphöông ôûchí khaé pnhaé nôi. tích töø 101 ñeá nntrôû 172 m2. ñeâ-m 2/11 theo giôø tm Nam. voáin ngaø yt”taï caø nñaø gp neâ n phieâ khan m vaø roà sau ñoù chaá nhaä ntænh veù nQuaû cnhieá maø n ñaõ bí nhöng coù ngöôø trôû veà . söû ñieå m ). Tuy n , tôù i n p caù c traù i chuû seõ trôû h chuû sôû höõ u treâ n xuoá n Vaø maë c duø Taâ y lo döï moä t dieã n ôû g n g thöù hai ñaõ bò baù c boû thaä m tin n xuoá g coø n 7% moä t naê . Töø ñoù laõ i höôû nkinh gaùhôn iteásuaá tvôù cao, neâ,gia n3/5 coù theå ruù t naøNhôø y angaø yyn,gcaù moäcthaõ taênnggxelaø do söù c haáp neà Cuõ gioá nhö Bank vaøKhuû vieännay, giaù cho xe taûñaõ i nhoû . nTheo vaä noä i ccuû añoù taê nDöï 43%. Tuy nhieâ soá ckhu nsaù gayxe theâ Wal-Mart. nlaõngaø coø nnöôù m beå ncgbaû gtrôï hoaû nnggntaø i cchính khieá CIT ñaé tnvaá ñoá ihmôù inaø taä naø .bò Hieä Trung Quoá c GE, ñang tìm caù cof maä tgñoû cuû atin nincoù ngaâ nypnthaå haø nhöõ gnntaê ñoà laï moä tñoaø laà nöõ môù ii coø cuû anñöôï taä p cthôø ñoaø naøi ymaù .“secondhand” Trong ,xuaá ct (2/12), ngaï hieä töôï nñoä g iTrung Quoá nTrung veà nthò ñeà ñoå vaø sôû umyõ nvôù gñaùibaù taùnm chn.. treâ ncöû nhaø göû intrang tôù y cuû asaû moä tcaù soá suaá tngcô nkhoâ lieâ tuï ñöôï c giöõ nguyeâ nh Soá khoû i tröôø n g baá t cöù luù c naø o . daã n cuû a toá c taê n g tröôû n g kinh teá America n g phaû i noä p thueá thu haõ n nghieâ n cöù u JD Power & AssociQuoá c coù lôï i theá hôn trong vieä c taä n ñöôï c naø y laø xe do boä phaä n Wuling “Khoaû n g huï t ” naø y laø möù c cheâ n h leä c h Trong suoá t 7 naê m roø n g hoaï t ñoä n g nnloaï Hanjiro taï i.nhaâ Nhaä ñaõ taê nnôï gnhaé n bôi im m,nnhaø boà nCIT, suï lôùi nkhi vaø trung taâ m caïinkeùvoá ,t trong khi suy it laø m gi lyù chæ nhieà ngnguoà tyluaä loâ o nnhöõ ngthaù ngöôø gioûñoù ithoaù nhaá trong oKhoâ taânnoù ñaà tö coù nti traùniteâ seõ sôûchöõcöû uteánhöõ nngtkhoaû nhoï môù gn20 Koâ ngcoù g giôù tuy khoâ nugcoâ coù haø gchuû t caù khoa cleâ vaø O nHoà gdaø raè iuchaû quy vaã coøtaø chuyeâ gia Ngay sau tin ni vaø trong suoá 10 nthaù g isau . Ñeá n doanh thaùcho nsoá g coù Theo ,phuï ngaâ haø ncgnaø goseõ y nncaû nvaø cao vaø laõ i kinh suaá t trôû pgiaù nmang hôn. Gerard ates, tính tôù ttoaù gmoä duï caùcöû phaù pdaã caà u1 cöû cuû nhaä doanh nghieä p7/2009, naê saû xuaá boä nhnvaø ynaø chuû yeá ug giöõ athao, toåkhaù nncgt,ñoù nhu uthuoä nguoà taï inveà Nhaä ncglaõ qua ttrong chi nhaù nm hy möù 19 chæ aa tin theå vöôø caâ ynvaø caûnöôù quanh baû gpnaê caâ nt ,ñoá keá nncuû anaøtaä pmôù ñoaø nñöôï naø chính cmaø cnhöông thò ng,h ñoù nöôù cthoâ . ii heá haø nveà Nhaø naâ gcung cuû ihaø meä nhaá htöø ntoû tôùra icoù 70% giaù kyõ ,cvôù nhieà ung, ngaï ikích tính heä caâ nnNgaâ nhaé ngncaà ñeà hoà itoå ñeå tham chính thöù cvaá baû ophaä maä tbao ngaâ n ntröôø haø ndöï naø yancngheä ,gCIT, nhieà uabieä nhaø ñaà u choã töleâ hoang cuoá i m möù i suaá t y i c soá cniNhöng loaï höôû nGE, gkhoù hoã Chính phuû nöôù c1992. naø Chaú n,töôû saû xuaá tkinh nhöõ nigpntrôø taû thöông maø neà teá saû xuaá thcöù ra. 2009. ci8%. vôù icöû Bank of vôù iucaù nitaêxe Seiyu, caù acheá hieä uiñöôï ac haø onmaá naê saâ chôi indaø cho treû em. chaá tcaù ñaà ygteânhöõ nggkhaù khoaû ncnôï ñoø .cuû traùnibaé phieá ungoaø Fannie Nhöõ ngöôø iñöôï hoà höông naø y ñoä toncho buoä cnhö phaù tsöï haø nchnxe phieá uphaù baé tròncaù khoaû ntmnôï ban ñaà ucöù .nCaù coå ñoâ thoá nggcvaø vaã ñang laø my.khoâ gc tö gia vaø hoaï t, ñoä gchieá nghieâ nhtín upi Freddie vaø mang vaø phöông höôù ngng,haï baé thaõ ñaànnugg tröï nhöng pheù thaø nMae, laä nhöõ ngt ñieà chænh n leâ n trôï Trung Quoá cnt ñaõ ng BYD Auto ôû ñaõ möù maï ic ,kích nhoû coù giaù khoaû Do nhaà gthöôù hoù acchí dö ,taïtcaù c nccoâ nñoà America khoâ gruø phaû ilaønnoä loaï thueá Wal-Mart chöa töø gCIT aêñöôï laõ chæ “xa nñaõ h”i, nnbao nhöõ gm maë Ba nhaø gñeà m khu ñeå xe vôù toå gthaá dieä Vuï phaù saûphuû nn-suaá cuû ncoù gici taê gaâ Mac... uthaä ñaõ bò ñaå ythöø iabôø vöï pgnnñoå goï i töø laøcChính haû i quy atanbieå ,mmoä loá chôi phaù ggn, sôûKhoâ unnoggcoåtrong phieá um öu goà saù nhöõ gtoátaï nhieà ukhieá lónh vöï nghieâ trieå ítty nhaá tm thì cuõ nlaø g,tôù laø iihaø thôø ñieå m baù nThaâ thaù olaù ,Quyeá thòcncoù tröôø ncaû gnct buoä coâ nntaà g hay coù ñoä minh baï chnhisuï pty Maë duø laõ cô baû npkhoâ giöõiy. baù 49% sobaá vôù i,hoï cuøi khoâ n g kyø m ctôù nhöng doanh soá nMyõ gn 183% ñaà 4.300 USD. phaû imeä giaû mgiaù giaù haø nñoå gchöù baù nuñöôï vaø sa thaû i Tuy nhieâ nngôø thaù gnaê 11/2008 inghóa naøytöø do coù lôïtröôù i nhuaä nnay, .khaû haø nuphieâ gvaøthôø trang ñaé t trong ñoû ,c ngöôø inag Nhaä tích gaà n 23.000 m2 a c 500 xe nhieà ulaø tm cho giôù i quan saù t,, nhöng vì vaø thaä m chí laø suï p hoaø n toaø n . chöõ töø haû itquy lai, n n h lôù n laø 1 trieä ñoà n g, Vn Chính phuû ,t chæ ñöôï tieà nnöôù sau cöù hoï clieâ thuaä chính n7traû cuû naø y . “Khoâ n g theå baé t caù c ñaà u où c saù n hai nitaê tieá p ñoä t thoá ngoä tgthaù quay ñaà uuct tieà nguyeâ ncuï trong gaài nnngoaï moä naê m thöôø ncoâ gngnphuï c Toyota, vuï cho muïcikhoâ ñích troá ngg-t naê m , leâ n möù c Gioá nhö GM n g tieá nhaâ n g. Maá t vieä c , ngöôø tieâ u duø n doanh soá cuû a caù c cöû a hieä u naø y thaù n g thôø i gian naø y cuõ n g tieá t kieä m chi tieâ u hôi vaø hôn 1.500 xe maù y . Maë c duø ngaâ n haø n g naø y baù o ñaï t lôï i naê n g taä p ñoaø n naø y laâ m naï n ñaõ xuaá t Ngoaø i ra, suy thoaù i kinh teá cuõ n g laø “töø haû i ngoaï i trôû veà ” . Henry Vöông ñoä tt ngoä t lao c,uyxuoá thoï moá khiym.caùñieå c chuû toaù . Boä Index naø laùng .phaù ñieà gì ukhoâ sôï m nôï maïñaõ nh.ñöôï Rieâcnthanh g phieâ n ngiao laõi suaát huy ñoäng taïi caùc ngaân haøng giaû thueá Luaä tminh phaù pratheâ ôûdoá ñaâ cuõcnneá ngnhöng gsaù gc 208.000 loä innhuaä taïningTrung Quoá laï ilôïmua m , ugiaù caû laïtaê i nboä naø oncuõ gunhieà taê ngu6,3 vaø Seiyu döïnhöng kieá aêngaø n uoá ng hôn. Taï inhaä caù sieâ u xe. hieä thaù ngm nay. Ñoä g,cnaê thaù khieá khoá löôï gtaønôï xaá taï,i taê CIT nbòg nhuaä ntöønmaï roø ni(Wang gtrong tyû USD, neá Huy Dieä Huiyao), thuoä Hoä ñieå mít . inhaø Taøi chính Myõ ñaõ khoá thöø ai löôï nthò, coù dòch y 23/12, nncg soá coåvoá phieá u 500 thöông naê nay vaã nnnkhoâ nm gui cho ñaù n h thueá vaø o i saû n gia n g hay phaä n GM chaâ uy, AÙ ñaõ ooloã m xuoá ntaï ñoùbaù moä nay hoï kieá m ñöôï lôï nhuaä nvaø .ñoâ cg doanh thu nhöõ rau quaû reû giaû noä ñôn xin saû cuû aiicho CITm nCaù g maï tôù im giöõ aNgaâ naê gaànt hoï cpngiaû töø Taâ trôû veà cho raè nngít tính iseõ töùphaù c phaû traû coåcuõ Trong cuø nggintheâ ngaø , töø nmtaï nra gtrong theå cthu hoàdòch icuû laøaraá t thaá .loaï ñöôï giao thaø nnhgpcoâ ngi Trong leâ n ñeá n khi kyû ngöø gtôùtaê ncoå gphöông theo töø ngnicythôø ñieå chæ tieà nngh. laõ iTính haø ghaønay, thôø iNhaø chæ , phöông... doanh soá nöôù quyù 1phaû vöø achính qua, baánctg, chaá pgnvieä ctin voø n troø nngaâ luaå nthuoä quaå nthoâ . ñoà haõ gcô baù nquy leû giaù reû khaù ngñaå nhö ñaäu, trieä haønuh,chöù naám ñòa coù gphaà gaâ moä tñaõ cuùintvaø ckhoaû n ñang trong 10% soá dö nôï boä phaä n otaø iTrung chính giôù haû inaê seõ thaø hcsoácuõ löï clôù söï tieà c i thöù n baù ñoà nn sôûnikhaû höõ uhoä coå nytrôû ny traû luïcn vôù i 137 ngñoù khoaù n, chuû chôø inñeå "buø nöu g phaù ". ñaù n h thueá caù c coâ n g ty ñoá i vôù i khoaû a Toyota Quoá c laø nanhöng gtaä nñoaø cuû GM Tình traïthò ngtröôø aûm mlôù anhaá kinh teá Nhaä t lieâ tuï cothò baù otröôø nphuû gñoaù ngn maï nhöõng treâ ngaé haï n,Chính ñoá itaê heänchöù thoá taø i chính doanh nghieä pthaä cuût,ñaï pcuû nc tphieâ naø yanlaø nôï saù nngnvay taï vaø döïvôù Trung Quoá cn seõ n laø sai söï caù sau nôïNaê Myõ ,nnsoá thì Bank of ñang yeáu laøtaêbaù ra. nh. Thay vìcuûmua m ni gdoanh gg.khoaù thu nhaä pvöï phaù t troï sinh i Hoànnngöôø g Koâng. taïiinhieà taï khu ci baù naø laø quan ngtaï khieá Trong ,ccaù nsaù gseõ ntyû cao i döa haá t tieà , ngöôø NhaäutTrung ñang Myõ , nhöng cho laø gaâ theâ m xaáiulyù . do trôû thaø nhöù hkhi moä tntrung m nbaù gn taïyleû oUSD. thöï c traùChöa caû ngöôø ny.vaø ngöôø i mua ñeài udaâtoûn heáut,ñaé ngaø y n26/10, nhaø ñoù America treâ thöï ccutaâ teáhaõ loã 2,2 nñöôï gñoù nhieà tin ñoà Vieä cctroï bòchi laøonkieä n ñöôø nagti Quoáreû chæ Duø gia g“thieâ soá taï nöôù c naø ythaø uptieá m Tyû leä caá pmoä Nhaä t loã ñang kieá laø aùVaø pChöa löïtaï cho phuï cphaû hoà iytaøchöù kinh coø Ñöôï ng,xem htieâ laä vaø naêdoanh m.khoaû 1908, CIT söï coùsöï ñöôï nhaâ ntröôø thaä nsao, nsöï khieá ntaêtthanh n thaá cuû ñaàu tö ntreâsang n saønmua coøn loaï nhaäinquaû ñöôï cctinhôn nhaé n ra vìctikhi thua nhö vaä , in.hoï khoâ bao giôø ,c thò gngteá chöù nngng chuyeå thueá ” khieá n caû Singapore vaø Hoà n gôû taê n g coù 5%, Trung Quoá c seõ giuù p caù c haõ n g xe nghieä p taï i neà n kinh teá lôù n thöù hai theá söï suïintñoù giaû maï n h ñoà meõ cuû doanh i, khieá löôï ngi dung: chuoái "Trong nhaäp khaå mong manh cuû cnnaø laø moä nhöõ ngt thaá taäppñoaø Quaû thaä t,thueá Trung Quoá cy.athöï c söïnaêsoá coi tröôøt ntrong g ôû möù c raá . n cho vay bi quan hôn nvôù i noä thôøui thò khoaù coù uatin nhö trong m, chuoá phaû nnhieà gm .nöôù Koâ n g khoâ n g caû m thaá y deã chòu. “Caù cti baá t chaá p ñaâ y buø ñaé p laï i söï co ruù t cuû a tyû suaá giôù i naø y hieä n ñaõ leâ n tôù i möù c kyû luï coù nôi leâ n tôù i möù c hai con soá . Chòu vaø o nöôù c naø y taê n g tôù i möù c kyû luï c . Theo soá lieä u do haõ n g tin CNN coâ n g doanh nghieä p vöø a vaø nhoû lôù n nhaá t taï ñoå i môù i saù n g taï o laø phöông thuoá c thaà n Kim ngaï c h xuaá t , nhaä p khaå u suï t khoaùn Nhaø nayMöù vôùci thueá hình thu thöùcnhaä ngaøpyaâcaø g ntinh m ncuõ g laøvi m gian tôùi, UÛy ban Chöùngvieä ct xaá haõ ng ñieà lôï iu nhuaä n.giaû Nhöng lôï nhuaä nh tieà naênlaø khoaû n veà o imaä t ntrong ngaø hg 5,7%. Heä thoá ngbaû löông höu bò m xem thieä tnhö haï igöû naë nngognhaé nhaá t ,kinh phaû iteákeå tôù i tieá caùñaõ c nöôù Söïc tieá tcoâ kieä mboácuûthoâ a ngöôø i Nhaä t trong boá , ñôn xin baû hoä phaù saû n cuû a CIT Myõ . ñeå taù i caâ n baè neà n quoá c gia. m quaù maï seõ n g n g tin raá u veà hôn i tin n tin raù c tröï c p lôïincho keá t quaû kinh doanh cuûa Bank taïNaê iHieä ncuû gtrong naø ySingapore nhoû tnôï nhieà u söï so yeá uthò m nhöõ nboá g ikhoaû nbaû chính nkeù ngvaø akhi oc doanh veä haõ gsoá ñoà hieä u-. ñöôï suy nthoaù i naø coøn ñöôï cNhaä theå ny ngaâ ñaù daá vuï phaù saûnucsuaá lôù lòch ntröôø nay, caûkinh nhraá caù Giôù ih haû iuquy ñaøntothöù taïo5 trong caù c nhaä kieá np laà mhaø 2009, neà nhôn teá trong thòn tröôø g chöù ngy khoaù n,xenhaø ñaàthieä unaøtö ñeá nAmerica. maù y nhaø ñaà tö... ofDoanh Thueá thueá thu giôù”imôù thieä vôù imaä nhöõ gìvaø maø c haõ ni Nhaä gncñang xe tngaï haùuuii phuû khoå nhôï gaploà khieá nñang ngöôø tgaë locthieá bí phaù pcaù cuû a Myõ caù nhaø ñaà soá an caù haõ nañöôï gthaù LVMH Moë Hoà gsau Koong cphaù coi nhö moä nhöõ ngn“thieâ n ñöôøng thueá i. u hai nöôù söûTöø nöôù cnngMyõ ,npcuû cteá vuï saû nñöôï cuûcoat trong nghieä pt vöø nhoû thöù c ñaú caá quoá c vaø thoâ n g thaï c vaø theá giôù i daà phuï hoà neâ n xaû haø g". thaù g 9 ñeá giöõ n g 12 doanhhaønghieä puthöï cLehman teá ñoáthöông i vôù i Bank maãugoùxe ña thì ñöôï ctöông taï i Myõ ycaù ra khuû cho lai cuû aToå theá hoï Hennessy Louis Vuitton, hieä tö, ñoà nngaï gm thôø pheù pvaø thoâ ngt ngaânngöõ n, gñoù tö Brothers, voánkim traà troï g,cho ng pxaû thoá nvì guc Barack Anh nñieå g vai troø choá trong chintröôù xuaá tcmình, , khi nhaä khaå laï i suï Sau ñoù, ñeán ngaøy 30/10, i kích xem laø thôø iñaà m 2009 thò chuû tröôø n-44%, g tchöù nso gu of America naê m laø ni gsaû coù tính hoaû nkieä g. Khi khoaû nm g 2008, moä lôï môùi ñaâ y cho bieá t, löôï ngcduï taø nChính roø ng giaû loä danh tính cuû a haø n g loaï t taø i khoaû tieá tmngaâ m nhieà hôn tieâ . nöû tuù i xaù htaïnvoá nWashington raácaùt cñöôï cngchuoä ng theå ôût, Nhaä tin n haø nso gu, vôù ñöôï cung caá pn athueá ngaâ nncchaø Mutual, haõ nntg, thích Obama ñang tìm caù cchchi duø nguttieà noã löï oggra coâ ty coù ñöa quaù saâ uñoù i naê thôø icho kyøi kinh teá chính thöù ñöôï c khoaù höù n nhieà u tin ñoà n nhaá trong vôùitgiaû möù cnnaê maø ngaâ n ghaø nugnnaê naø y môùi ñoå vaøo ngaân haøng naø naênyng theå thao nhuaä ngnhoã caà cuû accToyota laø thò gntoaø chuû Nhaä t Baû (DPJ) töø nhöõ ng nhaø maä vaø oyeá mleâ i.6thoâ ñaõ m 20% trong thaù m vieã nchuû thoâ g9,5% vaø pñaà ñoaø ndaâ cuûÑaû andaâ ñeåntraù caù ngaâ ninnhaø nuugtöø.xaû nhoû chöù cDaâ ccuû hutrôï ngoaø neá yTrung Quoá n caù naá cao treâ gnhoaû anöôù kinh teá toaø caà thoânsaûgnqua, tin ñoà treâ Vuï phaù cuûa CIT coùntheå seõ loä ñaùroõ nh baû daánu khuû ñoù ucWorldCom, laøngoaù ccm nhôn gnctaä tin khoâ nxe gy phuû phaû i chòu trong naê tröôù ñoù . môù tröôø Myõ ñaû nphaï gnng thaé ntoä cuoä cuñoá toåtra”, khaù hnhaø ng giaø u ucoùtieâôûhaä uChính AÙlaïseõ taê nngi. ra Laø ngaâ n haø n g lôù n nhaá t ôû Thuï y Syõ , 2009 taï thò tröôø g naø y. iThaù ngñöôï 12chính hôi General Motors nhaè m thuù cg.icöû ñaå ytrong vay vôùtuyeå inaê caù chuyeà n ikinh teám. nCaù c (GM). haû quy cnaê saêm n chaá hoaë ch coù ñieà moä Toå gm kim ngaï ccho xuaá t khaå uingcaû mnct tcthaá t thieä t nhöng u(SUV) quaû i khoâ khoaû thua loã ñaà nchaâ maø phuû chính xaù c , thaä chí sai leä c h veà nquy caû ncoù Ñoù “Seõ raá ñeå ci töôï haõ nngg taï xe bieá cöû môù ñaâ taï inUSD, nöôù cñoá naø yquan ,xa ñaõ cam ngoaù iñaõ , moï vì do khuû nsaû gntaø g, tröôû g vôù i toá ñoä 20% i naêlaømtrình , moä gaápt nay UBS gnöôù söï ruù tCaà nLouis oàtieà aïhnt löôø ra, phaù anvoá coø doanh p naø y -acaù ohoaï coâ ñoùcNgoaø nhStandard ôûcuû ilyùcaánvuï pChartered: , kieá vaø nhoaû gcuû haû iCIT tinghieä 56,5 tyû thua cnteä hngt phaù tñaïngoâ nt ykhoù vieâ cuû Cô Tieà nkeá Myõnn phaû i gaù nhc chòu trongmoã chöông g. saù ai chöù nhaø c nnhöõ veà i chính, Sky Towers cnkeá Coâ ngñình ty giaù vôù ggkeá voá “chaû ngöôï cn”gna 3 laà thò tröôø nlaø gm Trung Quoá cñöôï thaø moä thò seõ ncuû gcCity thu nhaä pmoä cho caù clöïhoä gia Vuitton huû hoaï hgdaä môû moä tkhoa cöû n so i möù cTARP taêngaø ng ydöïsöï baùthay o choñoå thò cuû cgihluoà haøcnymoä nbieä maû haø ñöôï ckhaù laø tnôût thaá tncnbaï ingaâ an nChính aên taê vieä cho t nöû atyû c hlöôï ngiaû gt lao thaø hc xem tích ñaë -n nhö caù cy nhaø ra a naê m laø 64,6 USD, m Singapore noù i . Phieâ n vôù giao dòch 30, 31/11 vaøi ñeà teä .anLöôï nñaõ tin ñoà doà pcuû ñeá noã i Hanotex ñaà u itö vaø phaù t trieå np, lôùn so vôùi TNHH tröôø coù tyû tm lôï nhuaä n cao nhö thoâ qua caé.tsuaá giaû thueá vaø trôï caá cvuï neà kinh teá môù ihai iquaû nntrôû coù hieä uy,cMyõ môù ôûnnTokyo. phuû ,itö vì caù nhaø chöù c noå traù ccaà hkhoaù ñoänngnggcuû a Myõ phuï nhaâ trong mnöôù hoï cCaù chuyeâ gia i chính vaø trò ngaø 12/11, UÛcyntaø ban Chöù ngnaê nc tröôøng toaøn caàu. quaû n lyù vaø giaù m saù t bôû i Coteba cuø n g kyø naê m nhöõ n g gì caù c haõ n g xe Nhaä t ñaõ laø mi cho caù c hoä gia ñình coù treû em. Tuy “haø n h ñoä n g khaå n caá p ” ñoá i vôù i caù c yoc2,33 , ôûvaø otyûcaù c nthaä p nieâ 1970, naøiTröôù yñaâ USD on taä Tröôù coânnguy cô phaù saû , trong thôø ÔÛ thôø ñieånm cao, giaù coå phieá ui ñöôï cñaõ ñaø ocñaâ taïphaû nöôù ngoaø i ñöôï Chính Ngaâ n i haø g ñænh Julius Baer thì môù laï yc.bôm Öôù ñaõ moä tcnplöôï ngcn Nhöõ giachoà nngthaà baøinchôi vôï mình bò Nhaø nöôù itính, göû iccoâ gcoùvaø vaê ñeá nñoaø caù ptröôù ),t caù nhaø ut teá chính laø Coâ ncoù g ng trí thöùcnTQ hoàikinh höông ñöôï c khi goï i laø(Phaù haûo iMoä quy -vôù ruø bieå , nghi moä loá chöõ töø ngoaù i , ñöôï c c ñaâ y ôû thò tröôø n g Baé c Myõ nhieâ n , c nhaø kinh hoï c lo ngaï baù , caù c neà n kinh teá môù i noå i caà n Lyons, chuyeâ gia teá tröôû n g 1980, vaø thaä m chí caû ôû “thaä p nieâ n luoà n g voá n ñang ñoå vaø o khu vöï c naø y naø y trong thaù n g 12/2008 theo chöông gian qua, CIT luoâ n hy voï n g vai troø cuû cuû a CIT ñaï t möù c 60 USD/coå phieá u . phuû Trung Quoá c boá trí coâ n g vieä c phuø umtoåtöøchöù cngoaï hoïp ihoä i ñoà ngnghóa taø saûn trò giaùcaù200 y Syõn, ñaây ñaõ laàn ñaà laõXaâ ng“töø tai beø ndaâ quyeá ttrôû ñònh thöû nghieä m.”pai, sôûi giao dòch, c coâtyû ngFranc ty chöùThuï ng khoaù ty y döï n g n duï n g vaø coâ n g nghieä cuï haû i quy lai, laø haû i ngoaï i veà ” maø doanh soá oâ n g Ashvin Chotai, Giaù m ñoá c ñieà raè n g, Nhaä t Baû n seõ khoù maø phaù ñöôï maá maù t”iphoá 1990, ugningöôø itnnNhaä tkhoû vaã haø ñoämoä nnggt kheõ khaå nñoaø caá ñeångvay ngaê nlöng thuoä chotruïraè ng mình ngaø moä nhieà ukhoaû , giaù bôû chuù gvaø coù theå trình giaû cöù ui200 heä nUSD, isaùchính taäp khaø lôù nchaë ñoáucni Nhöng khi ñoùng Chartered, cöûa phieâ giao dòch hôï vaø it theâ m thöôû g1 trieä nctròStandard ôû Singapore, chon duø sôû töông ñöông tyû bò ruù t mang OÂn ngh laø choà nngpcho ñöù sau yeâ upt y caà uñaõ hôïnhieà pthoá mtaø ngaê nnui quaû Delta. Coâ nhaõ gtaùnty TNHH CB Richard cuû a Toyota haø h cuû a g tö vaá n Intelligence voø n g xoaù y giaû m phaù t do laø n soù n g gichòu mua tuù i Louis Vuitton vaø khaê n vôù i nhöõ n g c ñoä n g tieà m taø n g cuû chaâ u AÙ laø nôi tieá p nhaä n chuû yeá u caù c teâ n Giaû i tröø nôï xaá u (TARP). Nhieà u vôù i caù c doanh nghieä p vöø a vaø nhoû seõ gaâ y ra bong boù n g taø i saû n vaø baé t ñaà thöù Saù u , giaù coå phieá u naø y chæ coø n 0,72 nhaâ n daâ n teä (khoaû n g 150.000 Ñoâ la Hieä n nay Trung Quoá c coâ n g boá nhieà u nhöõ n g yù töôû n g aá y bò aê n caé p hoaë c bòa baø khoaû ngt Nam) möôøi meù t vaø goï i: marketing “Mình ôi! boä n ngaâ g phuï nhaânng ñaët taïi Zurich. Ngaân haøng naøy ñaët Ellis ngöøphaä a nhöõ ng n ñoàhaø n nthoå i treâcnvuï thòtötröôø (Vieä laønhaä ñaïñang i lyù taïTaâ iba Trung Quoá cnt aû Automotive Asia, n xeù tvôï m giaù ñeånghe caï nnroõ hñöôï tranh leo thang choaø ngiai gnm Hermes duø du khaû g, ñoaï Chính phuû Myõ seõ khoâ nñi g an coù giuù p CIT nhaä c söï hoã trôï töø phía doø n g chaû y tín duï n g naø y , nhö haï n nguoà n töø phöông y . Tieá p ñeá USD/coå phieá u . Myõ ),t.naê baø iXu baùnhöôù o voá khoa hoï c hôn caû nöôù c Nhaä moä n môù iphaû cuû aipg“nhòn” cuoä ccoâ khuû ng muï sao cheù p baá t hôï p phaù p . Muoá n nghieâ Mình coù khoâ n g?” Baø khoâ n g c tieâ u taê n g gaá p ñoâ i löôï n g taø i cuû a UBS trong khoaû n thôø i gian naø y thaä chí seõ phoá i hôï vôù i n g ng thaét löng buoäc buïng cuûa ñoäToyota c quyeà nñoù cho aùannhaø naøy.maùy ñaàu n nhieà uhay c xe trong naø ytieâ ñem nnaø goândöï cöû taê nQuay 18,5%, leâAnh möù xe hlôø ôûin,phaù nöôù cgia. yg, .tín lòch, mhoàchöù chí phaû inugchi untrong haï nug saû khaû ncô thu itoaø phaà nsoá n, khaù khoaû ñaànra caù cnchính trò Tuy nhieâ ng,,nvaø onthaù ngn laï thôø inñieå mcncgpn570.000 naê m CIT Thaù gtaøg12/2008, Trung Quoá cchæ Baû ngMyõ ,quaû Ñöù c ilyù vaø goä laï iu, 2003, vaø löôï ngu maï cheá taê g tröôû g duï n giôù i haï laøngöôø Latinh, Ñoâ A vaø chaâ cöù u vaø t trieå n muoá n kyõ ngheä cao hoaû nnaê gnchieá ithaä chính nnaê caàlôù ngaâ nñöa haø traû theá laø n choà n g beø tieá tôù i i Nhaä t ñang khieá “khoaû n g huï t vaø caù c quan c c n n cho khaù h haø n g taï i thò naø y . Tröôù c ñoù , nHanotex vaøu moä t soá ngaâ n veà cho nhaø nnmoä xuaá tnaø c taø lôï n sinh tieâ trong söûkhuû Las Vegas tieâ usaù ñieà vì Maëchæ c duø Toyota khoâ nnggtyûcoâ ng boá lôïui thì heï pnaø vaø onsaû chuyeâ aêmöù nyauoá nboä g. tö vì khoaû tieàttm n.nnghìn ñöôï cntraû 7, Cô quan hieå mlòch göû môù laø moä t coâ cho vay moâ “Chöông ii nhuaä naê g” nSingapore ttrònghieä pty haø naê nhieà phaû i kieâ nnBaû quyeá tTechcombank thi ngsaû cho treâ thò nmeù gcTieà ñoä gnLieâ Phi. Standard Chartered cuû Anh caû nnh tröôø gaà ngvay khoaû ngBIDV, caù cohtröôø uthöï tbaá roàntiquyeà laïinigoï ivaø :sôûn giaûim ttoá ” giaùng40.000 Yeâ trong tröôø nhôn gy,hôï ptrình caà nvieâ gphaù vaø Hoà ngmnquy Koâ nngg haø Tuy nhieâ Giaù ñoá cchæ phaä nHaõ nhö nhoû beù khoaû n,nphuû gthieá 100 USD moã i xe. n g saû n xuaá t xe hôi lôù n nhaá t theá hoaû n g nhuaä n taï i Trung Quoá c , nhöng oâ Thò tröôø n g haø n g hieä u taï i Nhaä t coù veà cho Chính sau khi CIT traû ñöôï c bang Myõ (FDIC) ñaõ töø choá i baû o laõ n h nhoû . Giaù m ñoá c ñieà u haø n h (CEO) Jeff vôù i muï c tieâ u môø i goï i khoaû n g 2.000 hôn caû Myõ vaø AÁ n Ñoä coä n g laï i , theá höõ u saù n g taù c ”, oâ n g Gary Locke noù i . vaø aùphaø duï caùncgbieä ni phaù p kieå m soaù Theo oânm g, nöôù söïi,cdö a cveà neà n5 kinh teá naønthöø y möù gia taê25% ngtín theâduï mnngg Ngaâ “Mình ôi! coùHaû nghe khoâ nkeá g?” Baø baùTrung on. lyù tuaà nga9,UBS tincuûñoà chia naê tôù leâ toå quaû taø i n15-20 saûthaù n, doanh cuû taïaininhöõ chaâ nnggMình Haø ñaõ“thuû t tñoà ngit Trong khi ñoù soá nugg,i trong giôù i n.CIT Toyota chính thöù ckyù quyeá ñònh Ñöôï cn meä nnñaõ hgchaødanh laø phuû baø Yuzo Ushiyama, ngöôø ivaá môù i grôøñaõ i vò trí doanh soáchuû töø maï tyûcuû USD moã naê m heá t caù c khoaû n nôï cho chuû nôï vaø traù cho phaù t n h nôï , khieá n CIT gaë p Peek khi ñoù môù i gia nhaä p CIT nuoâ i trí thöù c choá t veà nöôù c trong voø n nhöng tieâ u chuaå n chaá t löôï n cuû a caû Trung Quoá hy voï n g chính nhöõ n g vôï vaã chaú öø höû . O n g choà n g beø n voá n coù nguy cô gaâ y ra caù c n ñeà môù i veà Söï taê n g n h luoà n g voá n töø caù c thöôû n g coå phieá u a caù c doanh taø i saû nñoá ñöôï cngquaû ntaï lyùi.Trung AÙ , oâi nxe g Jurg Zeltner, hay, taïi thò khaù cnhaø h haøgiôù ng iyvay tín duïphoá ng mua loaï kích thöôù lôùVöông ncho hôn vaø ñem laï,i qua ñoù cöû maù lieâ nba doanh vôù i baï cntrôï aveà ,taï thaø nchmoâ Las Giaù m cgyToyota Quoá ,moä ñaõ caû nhöõ con thoá gthaø keâ ait hoã nhöng haõ nOÂgtncinghieâ nñaëcöù uñaù McKinchuû . kinh thaù c”gñeá hi cuû thöù ctheá lôù ncgiuù trong vieä tìm kieá m tham voïnaø nvaø ñöa coâ nngsoá ty naø yncdaá nhoû hcítkinh 5-10 naêtheo m teá tôù i.môù glan nhtmlaø giaù hai thöù vaã n coø laø moä t u i . ngöôø trôû seõ p o ra i tröôø n g ñi n choã caù h baø coø n meù t hoû i : kinh teá taø i chính taï i caù neà n nghieä p nieâ m yeá truyeà n raà roä neà n noå i , c bieä ôû nhaø Cuï theå haø g ñaá ñöôï c pheù ovay kinh teángvaø chính tröôø nuigCompany, naøiy ,vuï UBS thu huù tañöôï nhieà ug nghó nhieà lôï nhuaä nyNhaä cao hôn laï ic, vaø khoâ nm haõ n.gsaù xe Myõ Motors(GM) taïpai Vegas toï antaï laïog,General ckhaù treâctnhgìtrieå vuø nnntg;haû tgcaù t cuû aùtaämTheo chæ raè nGiaù g,doanh nhöõ nsöo gsoá maã umoâ xe kích thöôù tôù i nhö cuû a nhöõ chieá c sey & t hieä n ñang naè Bôû theá , phaù saû n cuû CIT coù theå nguoà n voá . p ñoaø n cho quy lôù thu “chöông trình naø raá t hieä u quaû tính Goá c reã Nho giaù troï n g toâ n ti traä t töï cho n g phaù oâ n Vöông “Mình khoâ n nghe heá ? ” treâ n caù c saø n chöù n g khoaù n , nhaø ñaà u tö teá ñang noåi.nPalan Theâ m vaø ñoù nmcg vay chaâ uñoå AÙgöû , khieá goùlôïmôù pi nhuaä phaà nn gaâ ysoácaù ra bong tôùNevada i t70% ngÑaâ trò caêcoù hoä trò Ronen thuoä cQuoá i naê hoï taø insaû nnsoá iñaõ gaé m itröôø hôn laø taø saû thay nnug Moä beä nhtoå(Myõ nhaâ ngiaù taâ thaà töôû ntieâ g nat California. ypm laø laà nnniñaà )nôï ,ñaù laø nôi söùyucttheo huù nhoû hôn thò tröôø nogVieä naø,nÑaï ykhaû ñaõ möa naé g.aaTheo n bang trong nn gnay thò ncho gkhoaû hieä seõ ñaù hi,iinhöõ daá umang, khoaû nñaõ thua loãhaø ñaà ugihaõ tieâ nn oâ Sau ñoù ,g caù chuû vaø traù chuû cuû lôï i pnhuaä cao ñeá cuoá naê m coù ngcdoanh 300 trong neà ntreâ vaê hoù Trung thaälaø t söï Tieå usuaá Ñoâ nlinh (Wang Xiaodong), moä nhaø “Coù chöù !”choaï Baø vôï : “Laà naø em toû ra hoang khieá nñang nhieà unvaø haáche thuï voá nn nhôn. cuû nhieà ucaû neànhöõ ncNghieâ kinh teá boù n g taø saû n ôû phöông Taâ y daã laõ i t t trong voø n g 10-15 Birmingham, Anh, taá t n g gì bò ruù t ñi. UBS vì theá döï ñònh xe chæ taê n g chöa ñaà y 5%. mình laø caù i maù y haù t neâ n haù t ong trong lòch söû 72 naê m cuû a Toyota, moä kyø dieä u . Moã i naê m , nhöõ n g khu giaû i trínit khoù Toyota. cöù u Dai-Ichi Life, doanh soá thò tröôø n g chòu c ñoä ngöû g imaï nhaá töønncaù nsôûg cuûBeâ maø Chính phuû Myõ phaû i t gaù hkhuû chòu CIT ñaõ vaø i nlaàathöù nsinh rabatay p iñoaø ncoácaï t ñoä nntheo g cheá chính laø n cho vay ngöôø itaù cituyeå nchính duï g”. ngi noå ihsuy nghó khuoâ pheù khoa hoï c laà hoù noåihoã iñaá tieá nseõ gtaätaï Ñaï traû lôø i laø roà ytrôï nghieä pñöôï phaû coâ nnnghnthueá vaê nm môù inloágncoø nhoaï haï . hSingapore Khi khoâ npug, naê tôù“Vieä i söï ñoå vôõ naê 2007. Tuy Chuû ñaà tö cam keá t!”. hoã trôï cm caé t taø giaû m nCaù hnvaá höôû n7g oâ ñang dieã nt nghieä raraáncho thaá ytöông ,nhoû thueâ theâ 400 nhaâ vieâ nuaûñeá tö ncnhaø ñeå quyeá ñònh nhö vaä y ñöôï c ñöa ra. kieâ soø nt gbaø baï ôû ñaâ y ñoù n tieá p haø n g oõm nm g. tnhöng heá i ucnaø y ñeá n baø i kia. Haù t “Nhöõ chieá ctptaê xe giaù ñoá ibaø reû taï i Nhaä ñang n g maï n do nhieà hoaû n g taø i chính toaø n caà . c trong chöông trình TARP. naø y , khoâ n g ñuû söù c cöù u CIT ra caù c doanh vöø a vaø , Peek ñaõ Trong khi ñoù , chính quyeà cuû a ñoø i hoû i sinh vieâ chæ laé n g nghe caù c i hoï c Texas Myõ vaø laø ngöôø i ñoà n g saù n g ooOoo giao dòch chöù gchoï khoaù na ñeå baù boû tin coù choã chöù ataï , iluoà goâThuï tieà ny cSyõ chaû yingoâ vaøôûioi khaù cchttrieä gon laõ suaá 6%/ naê trong nhieâ nvuï ,i doø ncaù gcacnchaû y naø ñaõ o taï chieà u, ñang lôù nÑôn söï löï toâ it.ñaû Neá löï cgiaù theá phuï cntôù hcaù haø g nhaâ ncñaõ imua thò Thoâ nthaø gngöôø baù ra y.t 28/8 am chuï u khaù cnthích h. baù ythay Trung Quoá , nnhöng moä luù cvöï ,ncuõ beø uùisuy pngaø i nhaï laï icuû haù tToyota tieá pn., n inoã thaø chòu mnnvay ñi boä döôù trôø phaâ tích, chuyeâ nycaù kinh teá vaø phaù saû cuû agia CIT ñöôï khoû i bôø cdu phaù saûnguôø xaânynkhaù döï ngchaï maû ngocaà cho tieâ u duø nôûg, bao tænh cuõ nxin gkhaù tìm chnncuû thu huù löï c ulöôï ngc ngöôø giaû g cuû a vieâ maø khoâ g ñöôï c laä p NIBS, n g nghó nhö vaä y . Coø Moä i noï raá t c coå ñieå ñoà n . thaù ngsó uin:tieâ n yñoá vôùUnited i khaù chMotor haøn g seõtrung ñoå nsang ngivaã g khoaù vaøDöï khu vöï cmaá kinh teáTowers noå nanh laøt i möa City taïi Döông, ihieä Haø Noä ñaõ ñöôï c vay chaø otheá baù nnkhoâ vôù cnigiaù khôûnnni, 9cho xe , ntoâ i ñòa taphöông m vaø ii nghìn”, bieá ,ñaà nhaø Tuy nhieâ , maù khuû nNew giDieä g tanoå ñaõ thò tröôø ñoùtröôø phaâ vò mythò haø ngmöù gchöù phuï vuï tröôø nleâ gnaùntieâ chaâ utoø AÙ -aùThaù igmôù Bình Baù hoû coø nngaâ laø yphaû taxi. ngöôø uSky n gtheâ cuø nNew quan ñieå m noä moä tduø York. Theo CIT ñònh seõ phoaû tuïanh duy trìra goàm cho chaá nhaø döôù haû iplôù quy veà mình. “Hoï bieá thaé c naé maécggtaâ ; naø thaù c, hhôn thöù cp n ngöôø i lôùcilaø nchuaå ñöôïtö c kyù theo ndöï gtiñoà Vöông Huy ucnthì, “hoï bieá t baï ncoâgaù anh ta ñeá ntieá chôi, hoû i:hoaï Ñeá ni tieá khoaû ng gaà nncôûcuoá icoùnthaù nmua ggoà 10, thò hôï p n g mua caê n hoä tröôù c ngaø hoaë c baá t ñoä n g saû n , qua ñoù laø m taê n g ñieå m 1.909 USD/m2 (chöa m thueá VAT), möù c giaù naø y ñöôï c aù p duï n g p nhaä n cuoá i . Cui Tao, moä t khaù h haø g xe ôû Manufacturing Inc (goï i taé t laø Nummi) khieá n giaù nhaø vaø doanh thu cuû a caù khuù c maø Toyota caï n h tranh. Chuù nhaâ n toaø n caà u . Naê m 2007, Boä Tö ngoaø i con soá 867 nhaâ n vieâ n ñaõ coù . Theo chuyeâ n gia kinh teá tröôû n g cho nchöù söï ñoå dieã nleâ ra laà n ñoà naø y coi thì t,nnsao laïinicñöôï laä tc nguôø i yco, ñônnraè naø yg, , tính tôù i giöõ ai ñuû naê m 2009, CIT ñoänhöõ g“Haù hoaø taáphaû t caù thuû tuïco baû cho laø sinh n vay c taänp... ñoànhieå g thôø 2.000 ngöôø iglaøthay khoâ nglaï cho caû Trung daávieâ u hieä u noåhoï i loaï nguy m.i 31/7. sôû usau saùtthích nkhi g taùhaù c caà baû veä Em Mozart khoâ g? tröôø g n khoaù n i roä n tin n ñeá nncaùiheá t ngaø ynng31/7. söùnicngcaà pnolaï m Bloomberg daã nnnbaù onucao caù coâ n g thu boá Thieâ nthò Taâ nngaâ , noù itænh seõ nm gcñaõ hoaï tchöù ñoä n vaø onhaù thaù nhgquoá 3/2010. nngöø baï ôû Vegas lao ccuû khoâ ng. toâ phaû giaû quyeá vaá ñeà suy phaù peùñaï Myõ nt.inhaø nmaû hthuoä ucnDai-Ichi tra hình tcaà gñeà c oicuû apncChính Thuï yt Toshihiro Nagahama cngaâ treâ haø gnkhaù caá laø chi ?uiog”anh vaøTaï cmoä chi nhaù h.haø coù toå taø saû 71 tyû hoälaï phaù saû n.Las Nhieà chi ndoá CIT taê cöôø nvaê gñaõ môû roä glieâ n thaø nyg soø Quoá ckích neâ ntröôø moã iseõ tìm caù hNhaä Naï niphaù ,tieá quan uñieà ,tnghoï veï ñaà cuõ n g-gi Em nhö phaû thaï luaä thoä chôi noù vôù nhieâ ualaà nteá goù iGoà uteá khoâ gghaõ ñöôï cvôù Khaù chnhaø haø giimua caê n bao seõ phaû ictình ñaë tt m hai toø a thaù p cao oá c i 456 caê n hoä chung cö, döïquaâ aùpnhoù toø Standard Chartered cho raè n.moä g, Vôù i thöï c naø y , caù c n g xe lieâ n ngaø y 26/4 cuû a caù c chuyeâ n gia kinh teá Ñaâ laø ym Toyota saû no xuaá ñaå ygnmaù thaø nmoã hnôi phoá naø yvaø giaû m lôï i nhuaä n trong nahoï nmoä ”, oâ nsoáyù gc phanh, ucnbình nñoù acnhaø Baû seõ gtaï phaû laø söï thay ñoå söï vôù ichöù UBS laø tSky Syõ laø m aên64,9 i ngöôø chaâ ui AÙ laøDöï Credit USD vaønlaø soá nôï tyûi USD. kieá nii, Life, cuõroànyiigBeä khoâ nnhaâ naè trong dieä n vaø phaù saû ñaàyuñoá töichi vaøtieâ g vaø khoaù .ahaï n h n : huù tnñang khoaû ngkhoâ 1.000 trong naê m raã trong caù tröôø ntieá g nngaé ñaï i cuû Caùtmaë choä Giôù haû i quy seõ laø m göông ñeà xuaá , em chæ yeâ u i mình anh, vaû laï i ntt phuû thoâ g qua, trong khi Quoá c hoä cnCorolla 5.000 USD, thanh toaù n ythaø nthôø hc6, Las ñôï City Towers khôû iStandard ngi Trung töø thaù nQuoá g saû 11/2007, toï annneà laï cnThuï treâ n khu ñaá tni c8760m2 taïcni coï doanh nöôù cqua ngoaø icoâthuû taï c, gia duøNguoà caù chieá kinh teá môù noå imraá tchöù caà xe vaø Tacoma, ñoà n g i laø caû h theâ thaû m . Chaú n g maá choá thuoä cthôø ngaâ nnm haø ngcaù Chartered Ushiyama cho bieá tSyõ khi coø ñöông ñình taï i Nhaä t trong naê 2008 nhaá t i . nhaø baê g y khaù , vôù i nghi Suisse, Giaù ñoá c boä phaä n ngaâ n haø n g nhôø thoâ n g c tuï c phaù n cuû a coâ n g ty meï . Tuy nhieâ n , sau khi voá n chính cuû a CIT laø huy naê m tôù i ”, oâ g Vöông noù i . töôû n g m khi ñöôï c taø i trôï ñeå ñöa ra nhöõ n g chính saù c h maø nhaø caà m quyeà n “Ñoà ngu, maë t A haù t xong ñöông em ñaâ ngöôø inbaï n naøo teä n Moâ deù pdöï , vaã nLaù ñang baø n, Haø thaû o veà thích kinh tieáuñaõ ncoù ñoä coâ gnt hnhöõ trình. Döï kieá nhieä 88 g Haï i.kích Añoå taàtyû g vaá 1 ñeá nntreâ 2nñaà daø dòch vuï thieä thoø hôn Hoï taä plöï vaø ooin nôi GM saû ni”. xuaá nttgtrong Vegas trôû thaø moä nsöï gu nguoà unkhi tieá pu2007, Giaù m ñoá cngn Toyota i tröï Trung Quoá ccho . c; theo cho t,itö nhöõ ncaû luoà gThaù voá nctôù vaø m USD so vôù m Hieä nnnhieâ nay, moä tg theá heä “nghieà niTrong ”töø thôø CIT giaû m ñöôï c.Noä soá leâ nptrung 10 xin baû phaù n xong, CIT seõcnhöõ ñoä gcaù n762 thò tröôø ntaï gcho traù ictieá phieá .nöôù Tuy ngiaû ctaà ngaâ haø nhgtö naø ynkhu pphaï tay phuï ctseõ vuï nhaâ nnhieà Berchtold, Taá tbieá n ñoå unnôï taø vaø chaá t ñaõ thò tröôø nvoá g, trong naï vinaê m thoâ seõ quan taâ m nhieâ nonhoä phaû trôû maë Bchieá chöù ”coù Moâ guoá cthaø gì ñaâ usaû ! qua teá vaø chöa ñeá nhkích hoà iWalter quyeá tivaê ñònh. aù n hoaø n h vaø o quyù 2/2010. taà n g 3-11 daø n cho khu n phoø n g; taà n g 12-31 laø khu caê n hoä cao caá p . Thaù p nhöõ n g maã u xe thöôù c lôù n hôn vaø Pontiac Vibes. Theo trình phaù phöông chòu haä u quaûquy nghieâ m troï ng Ngay caû caùcp haõ gn xe cnngoaø i coù ñòa ngoaø ñeå hoïnUSD, taê g nöôù tröôû nhöng caùc neàmôù n kinh teá môù i noåmi ñang ngaø ngi coø ngiuù 38.475 vaø coø ng,coù khaû trang i taïi Nhaä t thaä chí khoâ ngy xuoá

Raát nhieàu choïn löïa maâm nieàng ñuùc thaät ñeïp cho xe theå thao vaø xe sang troïng

22

11 11


M

oät nguoàn tin cho bieát chi nhaùnh moät haõng luaät nöôùc ngoaøi noåi tieáng taïi Vieät Nam naêm nay boãng trôû neân baän roän khi nhaän ñöôïc nhöõng hôïp ñoàng ñaëc bieät töø caùc taäp ñoaøn xuyeân quoác gia. Ñaëc bieät ôû choã noäi dung cuûa hôïp ñoàng döôøng nhö chaúng heà lieân quan gì ñeán chuyeän ñaàu tö, kinh doanh ñôn thuaàn caû. Khaùch haøng chæ ñöa ra yeâu caàu laø nhôø ñieàu tra xem chi nhaùnh, coâng ty cuûa hoï coù hay khoâng caùc haønh vi tham nhuõng, ñöa hoái loä hay baát hôïp phaùp khaùc taïi nöôùc sôû taïi, nôi chi nhaùnh, coâng ty ñoù ñang hoaït ñoäng. Nhöõng yeâu caàu ñöôïc cho laø taêng leân sau moät loaït vuï caùc coâng ty nöôùc ngoaøi hoái loä cho caùc quan chöùc Vieät Nam bò ñoå beå nhö PCI (Nhaät), Nexus (Myõ), Securency (UÙc)... Cô sôû ñeå ñieàu tra laø caùc döõ lieäu bao goàm haøng traêm taøi lieäu, vaên baûn, hôïp ñoàng, chöùng töø, thö tín, e-mail... lieân quan ñeán caùc giao dòch ñöôïc taäp ñoaøn löu giöõ theo moät quy trình kieåm soaùt heát söùc chaët cheõ vaø nghieâm ngaët. Caùc luaät sö phaûi saøng loïc, "soi kính luùp" vaøo töøng döõ lieäu keøm theo caùc bieän phaùp nghieäp vuï khaùc nhaèm phaùt hieän coù hay khoâng daáu hieäu tham nhuõng, töø ñoù ñeà xuaát phöông aùn giaûi quyeát vuï vieäc cho khaùch haøng. Ñöôïc bieát, môùi ñaây haõng luaät Baker McKenzie ñaõ cöû moät ñoaøn chuyeân gia coù kinh nghieäm ñeán Saøi Goøn tham gia ñôït taäp huaán keùo daøi boán ngaøy nhaèm naâng cao nghieäp vuï ñieàu tra choáng tham nhuõng cho caùc luaät sö cuûa haõng taïi Vieät Nam. Chuyeän caùc coâng ty thueâ luaät sö ñieàu tra choáng tham nhuõng ngay trong noäi boä cuûa mình thöïc ra chaúng phaûi laï laãm ôû caùc quoác gia phaùt trieån, ñaëc bieät nhö Myõ, Canada, UÙc... Caâu hoûi ñaët ra laø vì sao hoï laïi ñi laøm moät vieäc choáng laïi chính mình theo kieåu... hôi ngöôïc ñôøi ñeán vaäy? "Khoâng heà ngöôïc ñôøi ñaâu! Taát caû nhöõng vieäc caùc taäp ñoaøn hoï laøm ñeàu laø ñeå baûo veä cho chính quyeàn lôïi, sinh meänh cuûa hoï caû ñaáy", moät luaät sö giaûi thích. Theo vò luaät sö, ôû moät soá quoác gia heä thoáng luaät phaùp choáng tham nhuõng ñöôïc thieát keá theo höôùng moät maët vöøa raát nghieâm khaéc, nhöng maët khaùc cuõng raát meàm deûo, linh hoaït. Nghieâm khaéc laø vieäc aùp duïng tröøng trò khoâng chæ goùi goïn trong phaïm vi quoác gia maø coù theå aùp duïng ra caû ngoaøi phaïm vi quoác gia ñoù vaø möùc phaït seõ cöïc kyø naëng neà daønh cho caù nhaân laãn phaùp nhaân bò phaùt

Chuyeän caùc coâng ty thueâ luaät sö ñieàu tra choáng tham nhuõng ngay trong noäi boä cuûa mình chaúng phaûi laï laãm ôû caùc quoác gia phaùt trieån, ñaëc bieät nhö Myõ, Canada, UÙc...

dòch vuï choáng tham nhuõng hieän hoaëc coá tình che giaáu haønh vi tham nhuõng. Ví duï, theo Luaät veà caám ñöa hoái loä cho nöôùc ngoaøi (The Foreign Corrupt Practices Act. - FCPA) cuûa Myõ, möùc phaït toái ña cho moãi haønh vi vi phaïm laø 2 trieäu Ñoâ la Myõ ñoái vôùi coâng ty; 250.000 Ñoâ la vaø naêm naêm tuø giam ñoái vôùi caù nhaân. Ngöôïc laïi, luaät phaùp cuõng seõ heát söùc khoan hoàng ñoái vôùi nhöõng ai coù yù thöùc thaønh khaån nhö tích cöïc hôïp taùc, khai baùo vôùi cô quan ñieàu tra; töï thuù haønh vi phaïm toäi cuûa mình... Trong vuï Coâng ty Nexus vaø ba Vieät kieàu bò toøa aùn Myõ xeùt xöû môùi ñaây, maëc duø haønh vi ñöa hoái loä xaûy ra taïi Vieät Nam nhöng hoï vaãn khoâng theå thoaùt toäi vì haønh vi ñoù ñaõ vi phaïm FCPA vaø Luaät ñi laïi cuûa Myõ. Tuy nhieân, nhôø thaønh khaån nhaän toäi neân caùc bò caùo naøy chæ bò tuyeân phaït möùc aùn 9-16 thaùng tuø cho moãi ngöôøi keøm theo moät soá khoaûn phaït

tieàn khoâng ñaùng keå. Thay vì, theo tính toaùn, vôùi 28 haønh vi vi phaïm neáu aùp duïng toái ña caùc bò caùo coù theå nhaän möùc aùn tôùi nhieàu chuïc naêm tuø cuøng haøng chuïc trieäu ñoâ la tieàn phaït daønh cho coâng ty. Heä thoáng phaùp luaät theo höôùng noùi treân daãn ñeán moät ñieàu laø ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa mình, baûo veä doanh nghieäp khoûi söï thieät haïi, caùc chuû sôû höõu cuûa coâng ty phaûi "töï cöùu mình" tröôùc khi xaûy ra chuyeän phaïm phaùp vaø bò phaùp luaät tröøng phaït. Söù meänh "töï cöùu mình" laïi caøng ñöôïc ñaët naëng, ñaëc bieät ñoái vôùi caùc taäp ñoaøn naém trong tay maïng löôùi chi nhaùnh, coâng ty con naèm khaép nôi treân theá giôùi. Ngoaøi vieäc thieát laäp heä thoáng kieåm soaùt noäi boä thì vieäc töï ñieàu tra choáng tham nhuõng ngay trong noäi boä coâng ty laø moät trong nhöõng bieän phaùp ñöôïc caùc taäp ñoaøn chuù troïng. Ñaây laø coâng vieäc moät maët giuùp cho doanh nghieäp ngaên ngöøa khaû naêng phaïm phaùp, maët khaùc trong tröôøng hôïp phaùt hieän coù daáu hieäu phaïm toäi thì töï giaùc khai baùo vôùi nhaø chöùc traùch ñeå ñöôïc höôûng khoan hoàng, nheï toäi. Ñieàu naøy giaûi thích vì sao nhieàu vuï aùn tham nhuõng duø xaûy ra ngoaøi phaïm vi quoác gia nhöng vaãn ñöôïc khui ra vaø xöû lyù moät caùch khoâng maáy quaù khoù khaên trong khi ôû Vieät Nam caùc cô quan baûo veä phaùp luaät vaãn loay hoay trong vieäc truy taàm chöùng cöù. Vieäc xuaát hieän nhöõng ñôn ñaët haøng ñieàu tra choáng tham nhuõng vôùi xu höôùng ngaøy caøng gia taêng ôû Vieät Nam trong thôøi gian gaàn ñaây gôïi leân nhieàu ñieàu ñaùng suy ngaãm. Thöù nhaát, ñoù laø daáu hieäu caûnh baùo moái

baát an cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi veà moâi tröôøng kinh doanh, trong ñoù tình traïng tham nhuõng ñang coù nguy cô ñe doïa ñeán quyeàn lôïi cuûa hoï. Thöù hai, hoïc hoûi gì töø moâ hình heä thoáng phaùp luaät veà choáng tham nhuõng cuûa caùc quoác gia phaùt trieån. Baøi hoïc ôû ñaây coù leõ laø xaây döïng moät moâ hình nhö theá naøo ñeå buoäc moïi ngöôøi, moïi doanh nghieäp ñeàu coù yù thöùc töï giaùc tuaân thuû phaùp luaät. Neáu ñoái chieáu vôùi heä thoáng phaùp luaät veà choáng tham nhuõng cuûa Vieät Nam thì roõ raøng ñieàu naøy VN chöa laøm ñöôïc Doanh nghieäp FDI - voán ñaàu tö thaät, aûo Doanh nghieäp FDI (DNFDI) laø doanh nghieäp voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, goïi laø chuû ñaàu tö hay coâng ty meï. Cô sôû kinh doanh-saûn xuaát cuûa DNFDI trong nöôùc sôû taïi - coâng ty con - naèm döôùi quyeàn quaûn trò toaøn boä ( taøi saûn, saûn xuaát, kyõ thuaät, xuaát nhaäp khaåu, söû duïng lao ñoäng ...) cuûa chuû ñaàu tö, nhöng phaûi tuaân thuû nhöõng ñieàu kieän ñaõ thoaû thuaän vaø kyù keát vôùi nhöõng cô quan quyeàn löïc cuûa nöôùc sôû taïi tieáp nhaän ñaàu tö. DNFDI thöôøng laø nhöõng doanh nghieäp ña quoác gia, voán lôùn, coù kyõ thuaät hieän ñaïi, coù heä thoáng phaân phoái vaø thò tröôøng. Taïi sao hoï mang voán ra ñaàu tö ôû moät quoác gia ñang phaùt trieån? Ñoäng cô chuû yeáu laø khaû naêng taïo lôïi nhuaän, dó nhieân. Nhöng coøn coù nhöõng ñoäng cô khaùc, nhö tìm cô hoäi vaø thò tröôøng môùi, saên luøng taøi nguyeân...Khaû naêng taïo lôïi nhuaän coù vì: 1) hieäu suaát caän bieân (marginal return) cuûa voán ôû nôi nhaän ñaàu tö cao hôn; 2) chi phí cho lao ñoäng thöôøng reû hôn; 3) heä thoáng luaät leä taøi chính vaø thueá khoùa aùp duïng cho nhöõng DNFDI taïo moät soá ñaëc lôïi.. Ngoaøi nhöõng nhaân toá vöøa keå, DNFDI thöôøng giaûm ruûi ro baèng caùch choïn löïa ñaàu tö ôû nhöõng quoác gia coù oån ñònh chính trò, coù chính saùch kinh teá vó moâ thoâng thoaùng minh baïch, vaø öu tieân nôi löïc löôïng lao ñoäng coù trình ñoä vaø coù cô sôû haï taàng thuaän lôïi ( giao thoâng vaän taûi, vieãn thoâng...). Veà phaàn caùc nöôùc ñang phaùt trieån tieáp nhaän ñaàu tö nöôùc ngoaøi, nhöõng nhaân toá tích cöïc cuûa FDI laø 1) thuùc ñaåy phaùt trieån trong moät neàn kinh teá töông ñoái thieáu voán; 2) taêng möùc söû duïng lao ñoäng noäi ñòa cuõng nhö ñaøo taïo lao ñoäng coù tay ngheà; 3) cô hoäi tieáp caän vaø hoïc hoûi nhöõng kyõ thuaät saûn xuaát tieân tieán vaø kyõ thuaät quaûn lyù kinh doanh;

4) tieáp caän vôùi thò tröôøng ngoaïi trong vieäc hoäi nhaäp vaøo theá giôùi; 5) theâm moät nguoàn thu ngaân saùch vaø 6) phaùt trieån xuaát-nhaäp khaåu trong thöông maïi. Kheá öôùc thoûa thuaän giöõa caùc DNFDI vaø nöôùc tieáp nhaän ñaàu tö thöôøng nhieàu chi tieát khaù phöùc taïp. Daêm neùt chính xin keå ra: 1) hình thöùc vaø tính phaùp nhaân (coù theå laø hôïp doanh vôùi doanh nghieäp nöôùc sôû taïi); 2) thôøi haïn hoaït ñoäng vaø voán ñaàu tö ñaêng kyù; 3) tieán ñoä giaûi ngaân cuûa DNFDI; 4) tieán ñoä baûo ñaûm cô sôû haï taàng, söû duïng lao ñoäng cuûa nöôùc sôû taïi... Thôøi gian 1900-2000, DNFDI coøn ít, nhöng trong thaäp nieân vöøa qua, ñaàu tö nöôùc ngoaøi raát khôûi saéc. Theo CIA factbook , maëc daàu chæ cao hôn Philippines trong nhöõng nöôùc ASEAN, thu huùt doøng voán FDI ôû Vieät Nam toång coäng laø treân 51 tæ USD cho ñeán cuoái naêm 2009, xeáp vaøo haïng 51 trong soá 87 nöôùc coù thoáng keâ. Nhöõng soá lieäu thoáng keâ döôùi ñaây cho pheùp ñaùng giaù moät caùch toång quan veà vai troø tích cöïc cuûa nhöõng DNFDI: a) trong thôøi ñoaïn 20002007, ñoùng goùp cuûa DNFDI vaøo GDP taêng töø 13.28% leân 18.68% vaø b) trong khi toång caùn caân maäu dòch thaâm huït ôû Vieät Nam chuû yeáu vì DNNN nhaäp sieâu, khu vöïc DNFDI xuaát sieâu, caùn caân thaëng dö ôû möùc 2,3 tæ USD naêm 2000 voït leân möùc 6 tæ USD naêm 2007. Voán ñaàu tö Nhìn saâu vaøo nhöõng DNFDI, phaûi phaân bieät voán ñaêng kyù (registered capital) moät döï aùn, voán thöïc hieän (implemented capital), voán FDI chuyeån trong thöïc teá vaø voán phuï troäi boå sung bôûi nguoàn voán trong nöôùc. Phaân boá voán FDI toång coäng 10 naêm (1998-2008) theo vuøng: voán thöïc hieän FDI cao nhaát laø 39.5% voán ñaêng kyù ôû Thöøa Thieân-Quaûng Ngaõi, 30.2 % ôû SG, 26,8% ôû Haø Noäi...vaø thaáp nhaát laø 6.1% ôû Thanh Hoùa. DNFDI taäp trung ôû 2 thaønh phoá lôùn vaø vuøng phuï caän, nhöõng nôi haï taàng cô sôû töông ñoái phaùt trieån. Theo Boä Keá Hoaïch -Ñaàu Tö trong baùo caùo trình leân thöôøng tröïc Chính phuû trong phieân hoïp thaùng 8 naêm nay, nhieàu chæ tieâu quan troïng coù theå khoâng ñaït nhö kyø voïng. Soá voán FDI thöïc hieän naêm 2010 öôùc tính coù theå laø 11 tyû USD, tuy nhieân ôû con soá quan troïng nhaát, voán FDI chuyeån thöïc teá qua caùn caân thanh toaùn chæ vaøo khoaûng 8 tyû USD.

Phaûi chuù yù laø khoaûng caùch giöõa voán FDI thöïc hieän vaø voán chuyeån thöïc teá coù veû ngaøy caøng nôùi roäng: naêm 2008 laø 2,3 tyû USD (voán thöïc hieän laø 11,5 tyû USD), naêm 2009 laø 2,7 tyû USD (voán thöïc hieän 10 tyû USD), vaø naêm nay öôùc tính laø 3 tyû USD. Phaàn cheânh leäch naøy thöôøng laø do voán trong nöôùc tham gia vaøo caùc döï aùn FDI (xem bieåu ñoà 1). Nhö vaäy, ruùt ra moät heä luaän: Caùc döï aùn FDI hieän nay ngaøy caøng “taän duïng” nhieàu hôn nguoàn taøi chính trong nöôùc vaø giaûm phaàn ñaàu tö thöïc teá. Hieän nay, coù hieän töôïng moät soá doanh nghieäp nöôùc ngoaøi khi ñaàu tö vaøo Vieät Nam theo hình thöùc voán “moài”. Sau khi coù ñöôïc giaáy pheùp laøm döï aùn, hoï tieán haønh vay voán trong nöôùc. Chuyeän kinh doanh vay voán laø bình thöôøng nhöng ñi ñaàu tö tröïc tieáp vaøo nöôùc ngöôøi ta maø laïi vay voán töø trong chính nöôùc ñoù ñeå laøm thì ñaây laø chuyeän ngöôïc ñôøi. Cuõng neân raø soaùt laïi nhöõng qui ñònh Coù tröôøng hôïp thieáu giaùm saùt khieán caû 10 naêm maø söï sai bieät ñoù vaãn toàn taïi maø khoâng coù can thieäp cuûa nhöõng cô quan chöùc naêng THÖÛ LAÏI LAÀN NÖÕA Moät baø meï ôû Haø Noäi la heùt chöûi maéng coâ con gaùi "Con lôïn naøo ñaõ laøm cho caùi buïng cuûa maøy sình leân. Noùi cho tao bieát ngay" Coâ gaùi beøn moùc phone goïi ñi, nöûa giôø sau chieác Mercedes döøng tröôùc cöûa moät VIP ñöùng tuoåi böôùc vaøo.

“Chaøo caû nhaø... Toâi ñöôïc em X thoâng baùo söï vieäc, xin quyù vò hieåu laø toâi khoâng theå cöôùi coâ aáy vì toâi ñaõ coù

vôï, vaø vì hoaøn caûnh toâi khoâng theå boû vôï, nhöng toâi seõ chòu traùch nhieäm. Toâi seõ thanh toaùn caùc chi phí ñôøi soáng cho caû gia ñình trong suoát ñôøi coâ aáy. Ngoaøi ra, neáu caùi baàu naøy ñöôïc sinh ra, toâi seõ cho moät chieác BMW vaø 2 cöûa haøng baùn leû ôû Haøng Ngang Haøng Ñaøo , moät ngoâi nhaø, moät bieät thöï vaø moät ngaân haøng taøi khoaûn 2 tyû ñoàng. Neáu laø con trai seõ coù theâm nhaø maùy vaø taøi khoaûn 5 tyû. Neáu sinh ñoâi seõ gaáp ñoâi, moãi ñöùa ñeàu ñöôïc vaäy... Tuy nhieân, neáu lôõ bò saåy thai... Quyù vò ñeà nghò coi toâi phaûi laøm gì neáu nhö chuyeän ñoù xaåy ra? Naõy giôø ngöôøi cha cuûa coâ gaùi vaãn caàm 1 con dao treân tay baèng aùnh maét hình vieân ñaïn, böôùc ñeán ñaët moät tay leân vai cuûa ngöôøi ñaøn oâng ñaõ laøm hö ñôøi con gaùi anh, vaø nghieán raêng noùi: “Baïn seõ phaûi thöû laïi laàn nöõa, luoân caû meï laàn con...”


S

öï nghieäp kinh doanh cuûa Nicolas Hayek seõ maõi laø huyeàn thoaïi trong ngaønh coâng nghieäp ñoàng hoà Thuïy Syõ Ngaønh coâng nghieäp ñoàng hoà cuûa Thuïy Syõ coù theå ñaõ chòu phaän luøi böôùc raát xa tröôùc caùc ñoái thuû chaâu AÙ khaùc neáu khoâng coù yù chí daân toäc cuûa Nicolas Hayek. Cuõng töø ñoù, thöông hieäu ñoàng hoà Swatch ñöôïc ra ñôøi vaø lieân tuïc böôùc leân nhöõng baäc vinh quang. Cuoái thaùng 6 vöøa qua, Nicolas Hayek ñaõ qua ñôøi ôû tuoåi 82, söï nghieäp kinh doanh cuûa oâng seõ maõi laø huyeàn thoaïi trong ngaønh coâng nghieäp ñoàng hoà Thuïy Syõ. Laàn ñaàu tieân Hayek ñeå yù ñeán ñoàng hoà laø thaäp nieân 1980, cuõng laø luùc oâng ñöôïc hoûi yù kieán veà vieäc ñoùng cöûa moät ngaønh coâng nghieäp. Thay vì ñöa ra nhöõng giaûi phaùp toán keùm cho vieäc ñoùng cöûa naøy, Hayek ñaõ trôû thaønh vò cöùu tinh cuûa ngaønh saûn xuaát ñoàng hoà Thuïy Syõ. "Swiss watch" vaø "Swiss Swatch" Ñöôïc ñaøo taïo ñeå trôû thaønh moät nhaø khoa hoïc, do ñoù, Hayek khoâng phaûi laø ngöôøi thieát keá ra chieác ñoàng hoà Swatch, maø ñoù laø coâng söùc cuûa ñoäi kyõ sö Thuïy Syõ. Tuy nhieân, baèng naêng khieáu marketing cuûa moät doanh nghieäp, Nicolas Hayek laø ngöôøi ñaõ "laøm haøng" ñeå saûn phaåm naøy ñeán ñöôïc vôùi ngöôøi tieâu duøng treân khaép theá giôùi. Hayek ñaõ thaønh coâng nhôø bieát keát hôïp giöõa tính khaû duïng, kinh teá, ñoä tin caäy ñeå taïo ra moät chieác ñoàng hoà hieän ñaïi, phuø hôïp trong nhieàu hoaøn caûnh. Tröôùc khi maát, Nicolas Hayek laø chuû sôû höõu 19 nhaõn hieäu thôøi trang cao caáp, trong ñoù coù Jaquet Droz, Hamilton, Omega vaø ñaëc bieät laø Swatch - bieåu töôïng thaønh coâng cuûa ñoàng hoà Thuïy Syõ. Hieän nay, moãi naêm thöông hieäu Swatch saûn xuaát 300 maãu thieát keá, moät nöûa trong soá ñoù ñöôïc thaûi loaïi sau 6 thaùng, nhôø ñoù, Swatch trôû thaønh moät ñoà duøng ñöôïc nhieàu ngöôøi löïa choïn söu taàm. Ñaõ coù nhieàu caâu laïc boä söu taàm ñoàng hoà Swatch. Ngaøy nay, vôùi nhieàu nhaø maùy ôû Phaùp, Ñöùc, YÙ, Myõ, Thaùi Lan, Malaysia vaø Trung Quoác, taäp ñoaøn Swatch Group laø nhaø saûn xuaát vaø cung caáp ñoàng hoà lôùn nhaát theá giôùi, chieám hôn 25% thò phaàn cuûa thò tröôøng naøy. Naêm 2001, haõng xuaát xöôûng 114 trieäu chieác ñoàng hoà, doanh thu ñaït 3,3 tyû USD. Ngoaøi maët haøng truyeàn thoáng laø ñoàng hoà, haõng coøn tham gia vaøo lónh vöïc vi ñieän töû, truyeàn thoâng, maùy tính vaø

Tröôùc khi maát, Nicolas Hayek laø chuû sôû höõu 19 nhaõn hieäu thôøi trang cao caáp, trong ñoù coù Jaquet Droz, Hamilton, Omega vaø ñaëc bieät laø Swatch - bieåu töôïng thaønh coâng cuûa ñoàng hoà Thuïy Syõ.

thieát bò y teá. Caùi teân Swatch vaãn noåi tieáng treân theá giôùi laø nhöõng chieác ñoàng hoà chính xaùc, sang troïng, vaø caû thôøi trang. Nicolas Hayek ñaõ töøng laø giaùo sö danh döï cuûa nhieàu tröôøng ñaïi hoïc

FAR saûn xuaát. Tuy vaäy, ñeán ñaàu nhöõng naêm 1980, caû hai haõng naøy ñeàu rôi vaøo tình traïng beá taéc tröôùc moái ñe doaï ñeán töø phöông Ñoâng. Ñaàu nhöõng naêm 1970, thò tröôøng ñoàng hoà theá

lôùn ôû chaâu AÂu, laø thaønh vieân cuûa hoäi ñoàng tö vaán chính phuû Ñöùc, Phaùp vaø nhieàu nöôùc khaùc trong Coäng ñoàng chaâu AÂu. OÂng ñaõ ñöôïc nhaän nhieàu giaûi thöôûng cao quyù cuûa nhieàu quoác gia, nhöng Hayek noùi, phaàn thöôûng ñaùng giaù nhaát ñoái vôùi oâng chính laø "baûn chöùng nhaän chaát löôïng" nhöõng chieác ñoàng hoà Swatch - ñöôïc haøng trieäu ngöôøi ñeo haøng ngaøy ôû khaép moïi nôi treân theá giôùi. Swatch Group ñöôïc thaønh laäp vaøo ñaàu thaäp nieân 1980. Ñoù laø keát quaû cuûa cuoäc saùp nhaäp giöõa hai ñaïi gia saûn xuaát ñoàng hoà Thuïy Syõ ñang gaëp khoù khaên SSIH vaø ASUAG. Luùc ñoù SSIH vaø ASUAG ñaõ coù saün nhöõng thöông hieäu lôùn vôùi lòch söû vó ñaïi laø Omega vaø Tissot cuûa SSIH, Rado vaø Longines cuûa ASUAG. Ngoaøi caùc nhaõn hieäu ñoàng hoà cao caáp, ASUAG coøn sôû höõu ETA, moät nhaø saûn xuaát caùc boä phaän chuyeån ñoäng cuûa ñoàng hoà noåi tieáng treân theá giôùi vaø Nivarox-FAR, nhaø saûn xuaát linh kieän ñoàng hoà. Haàu heát caùc nhaø saûn xuaát ñeàu phaûi mua laïi caùc boä phaän ñoàng hoà do ETA vaø Nivarox-

giôùi chöùng kieán söï laán saân oà aït cuûa nhöõng nhaõn hieäu ñoàng hoà Nhaät Baûn nhö Casio, Timex, Seiko vaø Citizen. Thôøi gian naøy, toång doanh thu cuûa caùc haõng ñoàng hoà Thuïy Syõ ñaõ ñaït con soá 10 tyû USD vaø doøng chöõ khaéc treân voû ñoàng hoà "Made in Switzerland" vaãn ñaûm baûo cho nhu caàu cuûa caùc khaùch haøng ñaõ quen vôùi caùc saûn phaåm toát nhaát. Nhöng chæ chöa ñeán moät thaäp kyû sau, nhöõng chieán binh Samurai cuûa Nhaät Baûn ñaõ thu heïp thò tröôøng cuûa ngöôøi Thuïy Syõ, voán ñaõ quen nghó raèng thò tröôøng ôû ñaây hoaøn toaøn naèm döôùi quyeàn kieåm soaùt cuûa hoï. Giöõa luùc SSIH vaø ASUAG ñang gaëp khoù khaên thì Seiko ra giaù mua laïi Omega vaø caùc nhaõn hieäu khaùc. Caùc ngaân haøng cho raèng, vôùi chi phí nhaân coâng cao, ngaønh ñoàng hoà Thuïy Syõ khoù coù theå toàn taïi. Theo hoï, Thuïy Syõ neân taäp trung vaøo phaân khuùc haïng sang, nhöôøng saân chôi caáp trung vaø caáp thaáp cho caùc ñoái thuû chaâu AÙ. Vaø caùc oâng chuû ñoàng hoà Thuïy Syõ ñaõ goõ cöûa nhaø tö vaán Nicolas Hayek. Nhöõng teân tuoåi lôùn

trong giôùi kinh doanh thôøi ñoù thöôøng söû duïng dòch vuï tö vaán cuûa oâng coù theå keå ñeán Volkswagen, Nestle, US Steel, AEG-Telefunken, AlfaRomeo, Daimler-Chrysler, Siemens, DEC, BMW, Dresdener Bank. Baèng loøng töï toân daân toäc vaø khaû naêng thaåm ñònh thò tröôøng toát, Hayek ñaõ quyeát taâm vöïc daäy ngaønh ñoàng hoà cuûa nöôùc mình. Hayek noùi raèng, muoán caïnh tranh vôùi ngöôøi Nhaät thì nhaát thieát phaûi thay ñoåi hình thöùc kinh doanh töø tröôùc ñeán nay, voán gaén vôùi söï ñoäc quyeàn. Hayek ñaõ leân keá hoaïch saùp nhaäp SSIH vaø ASUAG, tinh goïn boä maùy saûn xuaát taïi hai coâng ty naøy vaø ñoái ñaàu vôùi caùc ñoái thuû Nhaät ngay treân phaân khuùc sôû tröôøng cuûa hoï - doøng ñoàng hoà quartz giaù reû. Caùc ngaân haøng ñaõ bò oâng thuyeát phuïc. Hoï chæ ñònh oâng tham gia ban chæ ñaïo vôùi nhieäm vuï saùp nhaäp SSIH vaø ASUAG. Vaán ñeà coøn laïi laø nghó ra moät caùi teân, moät thöông hieäu sao cho vöøa ngaén goïn, vöøa maïnh meõ, laïi vöøa theå hieän ñöôïc caûm xuùc. Haøng traêm phöông aùn ñöôïc ñöa ra, haøng chuïc caùi teân ñöôïc "moå xeû", nhöng Hayek vaãn chöa haøi loøng. Cho ñeán ngaøy kia, moät nhaân vieân cuûa SMH , tröôùc giôø aên tröa vieát leân baûng doøng chöõ nhaéc nhôû moïi ngöôøi veà cuoäc thaûo luaän tieáp theo "Swiss watch". Teân goïi Swatch coù theå ñoïc moät caùch deã daøng baèng haàu heát caùc thöù tieáng naøy ngay laäp töùc taïo ra moät côn cuoàng nhieät trong giôùi treû ôû khaép nôi, vaø ngöôøi ta nhanh choùng laõng queân caùi teân khoâ khan SMH sau khi The Swatch Group, Ltd. ra ñôøi. Khoâng chæ laø ñoàng hoà Tieáp ñoù, theo chæ ñaïo cuûa Hayek, caùc kyõ sö cuûa Swatch Group ñaõ cheá taïo ra ñoàng hoà quartz chæ coù 51 boä phaän, trong khi moät maãu ñoàng hoà cuûa Nhaät coù tôùi 151 boä phaän. Nhôø coâng ngheä saûn xuaát töï ñoäng, ñoàng hoà ñaõ ñöôïc saûn xuaát trong nöôùc vaø baùn vôùi giaù chöa tôùi 50 USD. Naêm 1983, sau 1 naêm coù maët treân thò tröôøng, löôïng ñoàng hoà Swatch baùn ra ñaït ñeán 1,1 trieäu chieác, sau ñoù leân tôùi hôn 12 trieäu chieác vaøo naêm 1986. Swatch ñaõ trôû thaønh moät bieåu töôïng cuûa Thuïy Syõ vaøo thaäp nieân 1980. Cuoái thaäp nieân 1980, laøn soùng öa chuoäng Swatch caøng trôû neân noùng boûng. Ñeán naêm 1985, Hayek ñaõ sôû höõu löôïng coå phaàn khoáng cheá trong SMH. SMH ñaõ thu veà khoaûn lôïi nhuaän khoång loà töø söï thaønh coâng cuûa nhaõn hieäu Swatch. Hayek ñaõ duøng soá tieàn ñoù ñeå taùi ñaàu tö caùc nhaø maùy môùi, chi cho caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu, phaùt trieån vaø mua laïi

caùc nhaõn hieäu nhö Blancpain vaø Glashütte Original. Naêm 1985, Hayek cuøng moät nhoùm caùc nhaø ñaàu tö mua laïi coå phaàn kieåm soaùt cuûa caû ASUAG vaø SSIH ñeå hôïp nhaát thaønh coâng ty SMH, vôùi muïc tieâu höôùng ñeán nhoùm khaùch haøng tieàm naêng hoaøn toaøn môùi. OÂng cuøng caùc coäng söï muoán thu huùt giôùi treû trong khoaûng töø 18 ñeán 30 tuoåiñoàng hoà Thuïy Syõ ñôøi môùi caàn phaûi hoaø hôïp moät caùch höõu cô vôùi tieâu

chuaån "saønh ñieäu" cuûa hoï bao goàm giaøy theå thao cuûa haõng Nike, aùo sô mi nhaõn hieäu Gap vaø aùo len maùc Benetton. Vaøo naêm 1999, Hayek ñaõ thöïc hieän moät cuoäc thaâu toùm ñeå thoûa maõn nieàm ñam meâ cuûa oâng veà ngaønh ngheä thuaät cheá taùc ñoàng hoà tinh xaûo. OÂng mua laïi thöông hieäu 235 tuoåi coù uy tín Breguet töø moät nhoùm coâng ty ôû Bahrain vôùi giaù 175 trieäu USD. Hayek thöøa nhaän vieäc mua laïi Breguet laø moät cô duyeân nhöng ñieàu ñoù ñaõ ñem ñeán cho oâng moät nhaõn hieäu saûn xuaát ra 4.000 chieác ñoàng hoà moãi naêm vôùi lôïi nhuaän xaáp xæ 940.000 USD. OÂng trôû thaønh Toång giaùm ñoác cuûa Breguet. Sau 11 naêm hoaït ñoäng cuøng vôùi vieäc ñaàu tö theâm 80 trieäu franc, hieän nay, Breguet coù moät nhaø maùy môùi saûn xuaát ra nhöõng chieác ñoàng hoà coù giaù baùn leân tôùi 1,6 trieäu USD/chieác. Hayek chöa bao giôø ñeå cho Swatch Group chæ quanh quaån xung quanh chieác ñoàng hoà. Vaøo giöõa thaäp nieân 1990, oâng ñaõ ra maét Swatchmobile, sau naøy trôû thaønh nhaõn xe Smart Car thuoäc sôû höõu cuûa Mercedes. Moät trong nhöõng lieân doanh hieän taïi cuûa Swatch Group laø Belenos Clean Power, moät coâng ty chuyeân phaùt trieån caùc daïng naêng löôïng thay theá nhö maët trôøi, gioù vaø pin nhieân lieäu hydro. Vaøo naêm 2002, Hayek göûi moät laù thö cho taát caû khaùch haøng cuûa ETA, tuyeân boá raèng, baét ñaàu vaøo naêm 2006, haõng seõ ngöøng phaân phoái caùc

boä phaän chuyeån ñoäng khoâng laép raùp. Caùc boä phaän chuyeån ñoäng cuûa ñoàng hoà cuûa ETA ñöôïc xuaát xöôûng döôùi 2 daïng: haøng laép raùp ñaõ hoaøn chænh vaø haøng khoâng laép raùp. Caùc coâng ty nöôùc ngoaøi ñaët mua caùc boä phaän khoâng laép raùp cuûa ETA ñeå saûn xuaát ñoàng hoà theo yù hoï. Tuy nhieân, Hayek vaãn chöa döøng laïi ôû ñoù. Cuoái naêm ngoaùi, oâng cho bieát ñang xin pheùp ñeå ETA vaø Nivarox-FAR ñöôïc quyeàn töø choái phaân phoái baát kyø linh kieän naøo goàm caû phaàn daây toùc ñoàng hoà, maø tôùi 90% nhaø saûn xuaát ñoàng hoà Thuïy Syõ ñang caàn. Tröôùc nhöõng tranh caõi veà böôùc ñi naøy, Hayek cho raèng: "Toâi laøm ñieàu naøy vì ngaønh ñoàng hoà Thuïy Syõ. Neáu khoâng laøm theá, ngöôøi ta seõ khoâng coù taàm nhìn naøo, khoâng coù ñoäng cô ñeå saûn xuaát ñoàng hoà, nhöõng ngöôøi muoán laøm ñoàng hoà chæ ñeå kieám tieàn. Keát quaû laø ñaùnh maát ñi giaù trò cuûa ngaønh naøy. Toâi tin raèng ñoàng hoà cuûa chuùng ta khoâng laø thöù ñoà chæ ñeå xem giôø. Chuùng coøn hôn theá nöõa. Ñoù laø caû moät ngheä thuaät". Ñaèng sau aùnh haøo quang cuûa Swatch ngaøy nay, ít ngöôøi bieát ñeán böôùc khôûi ñaàu ñaày vaát vaû vôùi nhöõng con soá khoâng cuûa Nicolas Hayek. ÔÛ nhöõng böôùc khôûi nghieäp ñaàu tieân, oâng ñaõ töøng phaûi ñem theá chaáp ñoà ñaïc vaø vay ngaân haøng ñeå laáy voán kinh doanh. Hayel voán sinh ra trong moät gia ñình Libaêng. Gia ñình oâng ñaõ chuyeån ñeán Thuïy Syõ töø naêm Hayek môùi 7 tuoåi vaø oâng hoïc hoaù hoïc, toaùn hoïc vaø vaät lyù hoïc taïi Ñaïi hoïc Lyons ôû Phaùp. Hayek ñaõ töøng coù 6 naêm laøm nhaân vieân thoáng keâ vaø naêm 1963, oâng thaønh laäp coâng ty tö vaán quaûn lyù Hayek Engineering. Coâng ty naøy ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh coâng ñaùng keå vôùi caùc khaùch haøng lôùn bao goàm Nestle, Siemens vaø caû US Steel.

Ngoïc Thu

Nhôø Coâ Em Vôï.. Moät ngöôøi ñaøn oâng ñeán than phieàn vôùi baùc só: - Daïo naøy toâi chaùn laém, chaúng coù höùng thuù gì vôùi vôï. - Anh uoáng lieàu thuoác naøy, sau ba ngaøy seõ coâng hieäu. - Nhöng vôï toâi saép ñi xa caû thaùng, laøm sao bieát ñöôïc taùc duïng cuûa thuoác? Baùc só mæm cöôøi vaø ñuøa raèng: - Neáu vaäy, anh coù theå nhôø coâ em vôï giuùp thöû xem sao. - Thoâi baùc só ôi, coâ em vôï cuûa toâi maø ñoàng yù thì toâi caàn quaùi gì thuoác cuûa oâng!


T

hôøi gian troâi ñaõ 20 thaùng qua, ñuû daøi ñeå gaây khoù khaên trong vieäc chaáp noái ñaày ñuû baèng chöùng thu thaäp ñeå goïi laø döõ kieän coù tính phaùp lyù ñeå coù theå chaáp nhaän ñöôïc. Duø vaäy Nha Quaân Phaùp cuûa UÙc cuõng ñaõ quyeát ñònh ñieàu tra laïi töøng chi tieát nhöõng gì ñaõ dieãn ra ñeâm ñoù. Moät coâng toá

Lyn McDade laø moät só quan cao caáp cuûa ngaønh quaân phaùp UÙc, laø ngöôøi "ñoäc laäp" vì oâng McDale khoâng tröïc tieáp tham döï moät phaàn naøo trong chieán dòch cuûa quaân ñoäi

Vieäc bò ñem ra toøa xeùt xöû vì chuyeän thi haønh nhieäm vuï "tieâu dieät muïc tieâu" taïi chieán tröôøng, cuûa caùc binh só ñang tham chieán giao tranh naøy. Ngay caû (neáu nhö) khi ba binh

N

gaøy 12 thaùng 2 naêm roài, ba trong soá caùc binh só tinh nhueä nhaát cuûa quaân ñoäi Hoaøng Gia thuoäc löïc löôïng Quoác phoøng UÙc ñaõ nhaän moät söï vuï leänh ñeå leân ñöôøng ñeán Afghanistan... Chuyeän bình thöôøng nhö baát cöù caùc quaân nhaân naøo phuïc vuï cho quaân ñoäi trong thôøi chieán. Hoï ñöôïc ñaøo taïo ñeå chieán ñaáu ngoaøi chieán tröôøng. Muïc tieâu cuûa hoï laø tieâu dieät keû thuø ôû phía ñoái nghòch.

B

a ngöôøi lính trinh saùt tinh nhueä ñöôïc leänh töø caáp chæ huy ñeå thöïc hieän moät cuoäc ñoät kích vaøo ban ñeâm taán coâng tieâu dieät muïc tieâu trong quaàn theå daân cö trong tænh Oruzgan, nôi ñöôïc tình baùo cho raèng coù moät nhaân vaät chæ huy cao caáp cuûa Taliban ñang troán trong ñoù. Caùc trinh saùt UÙc tieáp caän muïc tieâu döôùi laèn möa ñaïn AK töø trong caên nhaø baén ra. Hoï baén traû vaø taán coâng nhanh baèng löïu ñaïn. Sau tieáng noå moät thoaùng im laëng bao truøm... Trong khoaûng khaéc, söï im laëng sau cuù ñoät phaù, noù gioáng nhö moät chieán thaéng nhoû ngoaøi chieán tröôøng. Ba binh só caûm nhaän nhö hoï ñaõ thaønh coâng trong söù maïng ñöôïc caáp treân giao phoù, nhöng... Nhöõng höông vò cuûa söï thaønh coâng trong phuùt choác ñaõ nhanh choùng tieâu tan khi hoï nhaän ra raèng trong taán coâng dieät muïc tieâu, soá töû vong khoâng chæ laø nhöõng tay du kích cuûa phía Taliban ñoái nghòch, maø trong ñoù coøn laøm saùu thöôøng daân cheát, coù luoân caû ñaøn baø vaø treû em...

H

ai möôi thaùng sau, söï kieän töôûng cuõng trôû thaønh nguïi laïnh cuûa moät vuï tai naïn chieán tröôøng, boãng choác ñaõ buøng phaùt trôû laïi thaønh ñeà taøi lôùn cuûa thôøi söï nöôùc UÙc trong maáy ngaøy qua. Ba binh só cuûa UÙc bò coâng toá vieän cuûa Nha Quaân Phaùp khôûi toá, hoï ñang phaûi ñoái dieän vôùi toøa aùn quaân söï UÙc vôùi toäi “ngoä saùt” gaây töû naïn thöôøng daân vôùi tính caùch ñaïi chuùng... Môøi quyù baïn ñoïc theo doõi vaøi ñieåm ñaùng chuù yù cuûa neàn coâng phaùp Australia vaø quoác teá qua söï kieän cuûa vuï aùn laï ñôøi naøy ñang dieãn ra taïi UÙc...

Minh Anh vieân quaân söï ñöôïc chæ ñònh ñeå coá gaéng thu löôïm töøng tình tieát vaø laép raùp laïi caùc maûnh laïi vôùi nhau cho söï kieän ñaõ gaàn hai naêm tröôùc trong moät traän chieán ôû Trung AÙ, maø khoù khaên nhaát laø caùc nhaân chöùng chính cuûa caâu chuyeän laïi laø nhöõng ngöôøi ñaõ cheát, khoâng theå leân tieáng ñöôïc nöõa. Nhöõng phaûn ñoái baát lôïi töø dö luaän cuûa phía "leân aùn" ba quaân nhaân UÙc coù veû nhö caøng maïnh hôn khi ngöôøi ta "phaûn bieän" laø lính UÙc ñaõ taán coâng traät muïc tieâu, ñoät nhaäp sai caên nhaø coù maáy tay du kích, coøn nhöõng ngöôøi ñaøn oâng "thöôøng daân" trong soá bò cheát vì hai quaû löïu ñaïn, duø coù chuùt "baén traû laïi" ñeå phaûn coâng, cuõng chæ vì anh ta tin raèng ñoù laø caùch töï veä duy nhaát ñeå choáng ñôõ keû xaâm nhaäp vaøo nhaø anh baèng löu ñaïn. Nghóa laø söï kieän ñöôïc chuyeån höôùng thaønh lính UÙc gieát thöôøng daân Afghanistan ñeå "giaûi saàu" nhö chuyeän cuûa moät soá lính Myõ töøng laøm cuõng treân chieán tröôøng naøy... Cuoái cuøng oâng Lyn McDade, ngöôøi giöõ chöùc "Vieän tröôûng vieän coâng toá" ñoäc laäp cuûa Nha Quaân Phaùp Australia ñaõ quyeát ñònh khôûi toá ba binh só UÙc noùi treân, vôùi toäi "ngoä saùt" vaø tieán haønh bao goàm luoân caùc toäi gaây nguy hieåm vaø gaây phöông haïi cho ngöôøi khaùc. Quuyeát ñònh cuûa oâng McDade ñaõ thoåi buøng leân moät cuoäc tranh caõi döõ doäi trong dö luaän UÙc vaø giôùi truyeàn thoâng trong tuaàn qua.

UÙc taïi Afganista, vaø chöùc vuï "Vieän tröôûng coâng toá" (thuoäc Nha Quaân Phaùp) cuûa oâng trong quaân ñoäi UÙc ñöôïc moâ taû nhö laø töông ñöông vôùi moät thaåm phaùn trong heä thoáng phaùp luaät chung cuûa cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø.

só ñöôïc xeùt laø voâ toäi ñi nöõa thì moái quan taâm cho söï vieäc ñaõ baét ñaàu noåi leân veà caùc toá tuïng seõ phaûi ñoái dieän khi ñang chieán ñaáu, trong töông lai. Noùi ñôn giaûn hôn, ngöôøi chieán binh UÙc töø ñaây veà sau khi ra traän seõ ngaàn ngaïi sieát coø suùng baén vaøo quaân thuø,

vì hoï lo raèng khoâng bieát mình coù bò... thöa kieän gì nhö ba quaân nhaân trong vuï naøy khoâng ñaây? Caâu hoûi laø taïi sao oâng Vieän tröôûng coâng toá McDade quyeát ñònh xoay höôùng caâu chuyeän ñeå ñeå laùi ñi tính nguyeân thuûy cuûa söï vieäc. Khi ñoù, cho duø coù bi thaûm, cuõng chæ laø moät tai naïn taïi chieán tröôøng? Khoâng coù moät caùo buoäc naøo cho raèng söï kieän naøy coù gì "dính daùng" hay "gioáng nhö" vôùi caùc truy toá cuûa quaân ñoäi Hoa Kyø lieân quan ñeán binh só Myõ gieát thöôøng daân Afghanistan laø moät coá tình coù duïng yù. Khi quaân ñoäi Myõ (ôû Afghanistan) ñaõ bò leân aùn toäi gieát ngöôøi, ñoù laø vì hoï ñaõ thöïc hieän vieäc ñoù, cho moät vui chôi cuûa rieâng mình, beân ngoaøi ranh giôùi cuûa kyû luaät quaân ñoäi, ngoaøi caùc quy taéc cuûa hoï veà söï tham gia quaân ñoäi, vaø nhöõng ngöôøi lính naøy ñaõ laøm nhöõng vieäc ñoù khoâng qua leänh cuûa chæ huy cuûa hoï, ñieàu naøy roõ raøng khoâng "gioáng nhö" tröôøng hôïp cuûa ba trinh saùt UÙc, hoï tieáp caän, vaø tieâu dieät muïc tieâu, döôùi laèn ñaïn cuûa phía beân du kích trong caên nhaø baén ra... Hoï ñang giao tranh vôùi söù maïng phuïc vuï quaân ñoäi. Moät thoâng caùo baùo chí do coâng ty luaät Kennedy s law firm ñaïi dieän cho hai trong soá ba chieán binh UÙc ñang bò truy toá, cuõng cho raèng söï vieäc naøy toát nhaát neân ñöôïc nhìn nhö moät tai naïn. Vaø caùc quaân nhaân trong cuoäc cuõng ñaõ phaùt bieåu: "Khoâng coù moät lôøi leõ naøo baøy toû cho heát söï hoái tieác cuûa chuùng toâi laø ñaõ coù phuï nöõ vaø treû em bò thieät maïng vaø bò thöông trong chieán tröôøng. Hoï laø nhöõng ngöôøi maø chuùng toâi ñaõ maïo hieåm cuoäc soáng cuûa mình ñeå baûo veä. "Tuy nhieân, söï vieäc khoâng neân queân raèng töø khôûi ñieåm cuûa vuï, tai naïn chieán tröôøng, cuûa nhöõng naïn nhaân naøy, laø do töø nhöõng haønh ñoäng nhaãn taâm vaø thieáu thaän troïng cuûa caùc du kích phía beân kia. Hoï ñaõ taán coâng chuùng toâi töø beân trong moät caên nhaø cuûa thöôøng daân, coù phuï nöõ vaø treû em, vaø baén lieân tuïc veà phía chuùng toâi trong khi chuùng toâi ñaõ ôû khoaûng caùch gaàn" "Ñieàu naøy buoäc chuùng toâi phaûi ñöa ra quyeát ñònh töùc khaéc, döïa treân phaûn öùng töï nhieân cuûa chieán binh treân chieán tröôøng, ñoù laø baén traû, vaø tieâu dieät hoï caøng nhanh caøng toát. Chæ nhö vaäy môùi cöùu ñöôïc cuoäc soáng cuûa daân chuùng, vaø nhöõng ñoàng ñoäi cuûa chuùng toâi taïi Afghanistan" "Chuùng toâi tin raèng khi taát caû nhöõng söï thaät cuûa vuï vieäc naøy ñöôïc

ñöa ra aùnh saùng, vaø ñöôïc coâng chuùng bieát ñeán, noù seõ roõ raøng cho taát caû moïi ngöôøi raèng chuùng toâi ñaõ "quyeát ñònh ñuùng" trong tröôøng hôïp thöïc söï khuûng khieáp cuûa chieán tröôøng nhö hoâm ñoù." Khi söï kieän noå buøng ra, phía toá tuïng nhaän ñöôïc phaûn öùng döõ doäi töø dö luaän daân chuùng. Haàu nhö ña soá yù kieán thaêm doø töø truyeàn thoâng, nhöõng ngöôøi daân UÙc khoâng ñoàng yù chuyeän ba binh si cuûa hoï bò toá kieän, vaø cho raèng, vieäc toá kieän naøy chæ laø moät tuaân theo söï cöôõng eùp töø beân ngoaøi. OÂng David Johnston, phaùt ngoân vieân Quoác phoøng cuûa phía ñoái laäp laø moät trong soá nhöõng ngöôøi ñaõ baøy toû

ICC taïi thaønh phoá Hague Haø Lan

thaát voïng to lôùn khi caùc binh só UÙc bò khôûi toá. OÂng noùi raèng phía ñoái laäp cuûa oâng ñaõ ñöôïc "boû nhoû" bôûi moät nguoàn tin ñaùng tin caäy, cho laø cuoäc truy toá daønh cho ba binh só UÙc sôû dó phaûi coù chæ nhaèm ngaên chaën moät chuyeän khaùc coøn toài teä hôn. Ñoù laø ba binh só naøy seõ bò truy toá bôûi Toøa aùn Hình söï Quoác teá (International Criminal Court vieát taét ICC) Johnston cho bieát oâng coù tin laø ICC ñaõ nhaén nhuû raèng "Tröø phi UÙc truy toá hoï. Neáu khoâng chuùng toâi seõ laøm vieäc naøy..." Qua tieát loä cuûa David Johnston, Boä tröôûng Quoác phoøng ñöông nhieäm laø Stephen Smith, töø choái phaùt bieåu laø lieäu chính phuû lieân bang ñaõ nhaän ñöôïc baát kyø thoâng tin hay "nhaén nhuû" naøo töø ICC veà ba binh só cuûa mình taïi Afghanistan hay khoâng. Caùc phaùt bieåu cuûa oâng Boä tröôûng Quoác phoøng Smith laøm cho söï vieäc ñöôïc nhìn moät caùch roõ raøng laø nhöõng

gì oâng döï ñònh noùi, hay phaùt bieåu, hoaëc laøm, seõ phaûi raát caån thaän. Vì chuyeän naøy baây giôø chuû yeáu, khoâng phaûi laø moät loaïi "tin hot ñoäc quyeàn" cuûa truyeàn thoâng, maø coøn laø vaán ñeà phaùp lyù cuûa Australia. "Ngoaøi hai beân nguyeân caùo vaø bò caùo, phía thöù ba baây giôø seõ laø ñoái töôïng cuûa moät tieán trình tö phaùp vaø toâi khoâng muoán noùi baát cöù ñieàu gì hoaëc laø phaûn aûnh veà söï vieäc hoaëc veà caùc quy trình phaùp lyù saép tôùi," Boä tröôûng Quoác phoøng Smith noùi vôùi Sky News hoâm tuaàn qua. "Nhöng trong ñieàu khoaûn chung, löïc löôïng quaân ñoäi UÙc taïi Afghanistan luoân luoân coù ñöôïc söï theå hieän tieâu chuaån raát cao cho ñeán nay, ñoù laø nhöõng quy luaät cuûa söï tham gia, vaø ñöôïc ñieàu haønh baèng söï quan taâm cuûa nöôùc UÙc" "Quaân ñoäi UÙc ñaõ taïo ñöôïc moät danh tieáng raát toát ôû trong nöôùc, vaø caû ôû caùc chieán tröôøng quoác teá. Hoï coù ñöôïc tín duïng raát cao khi noùi ñeán vaán ñeà naøy." Duø phía chính phuû khoâng tuyeân boá laø coù nhaän ñöôïc thoâng tin gì töø ICC hay khoâng, nhöng döôøng nhö treân lyù thuyeát ngöôøi ta tin raèng ba binh só UÙc trong vuï naøy coù theå seõ bò truy toá tröôùc ICC laø chuyeän hoaøn toaøn coù khaû naêng seõ xaåy ra. Moät ngöôøi quen thuoäc vôùi caùc thuû tuïc toá tuïng cuûa ICC noùi raèng moät coâng toá noäi boä cuûa UÙc seõ loaïi tröø ñöôïc söï tham gia saâu hôn cuûa ICC. Bôûi vì ñieàu luaät naøy seõ choáng laïi chuyeän nguy cô bò truy toá hai laàn. Giaùo sö Anthony Casimatis khoa phaùp lyù hoïc, thuoäc Ñaïi hoïc Queensland, cho bieát ICC vaø caùc coâng trình toá tuïng treân nguyeân taéc boå sung, theo ñoù nhöõng nöôùc coù tham gia thaåm quyeàn cuûa ICC - maø khoâng bao goàm Hoa Kyø - ñöôïc cho moät cô hoäi ñaàu tieân ñeå tieán haønh truy toá. "Neáu moät thaåm quyeàn trong nöôùc ñoù, khoâng haønh ñoäng hoaëc khoâng coù khaû naêng tieán haønh moät truy toá, ICC sau ñoù seõ khôûi ñoäng toá tuïng cuûa rieâng hoï", Giaùo sö Casimatis noùi. Neil James, giaùm ñoác ñieàu haønh cuûa Hieäp hoäi Quoác phoøng Australia, cuõng lo ngaïi raèng quyeát ñònh gia nhaäp caùc quyeàn taøi phaùn cuûa ICC ñaõ laøm cho chuyeän "coù theå laø" caùc binh só UÙc seõ bò truy toá taïi thaønh phoá Hague (ôû Hoøa Lan) truï sôû cuûa ICC, nôi daønh cho nhöõng vuï aùn quoác teá, seõ coù khaû naêng xaåy ra. "Ñieåm maáu choát laø "coù"chuyeän naøy , vaø "coù theå" seõ xaûy ra," James noùi. "Theo quy cheá Rome neáu baïn khoâng truy toá, sau ñoù ICC coù theå, vaø


coù quyeàn seõ truy toá. Ñoù laø ñieàu maø chuùng ta ñaõ kyù keát vaøo thôøi La Maõ" "Tuy caùc cô hoäi cuûa chuyeän naøy xaûy ra raát laø nhoû. Duø nhoû nhöng noù khoâng coù nghóa laø coù theå ñöôïc loaïi tröø khoâng xem xeùt." Neáu phaûi coù söï löïa choïn, oâng James mong muoán ba binh só UÙc bò truy toá ôû UÙc, hôn laø buoäc phaûi ñoái maët vôùi toøa aùn quoác teá. "Khoâng phaûi laø neàn luaät phaùp UÙc "toài" ñeán ñoä "beânh" cho ngöôøi coù toäi chæ vì ñoù laø nhöõng ngöôøi UÙc, nhöng xöû taïi UÙc thì ba quaân nhaân UÙc seõ ñöôïc xeùt xöû coâng baèng bôûi moät boài thaåm ñoaøn luaän toäi hoï, laø voâ toäi hay coù toäi, seõ ñöôïc ñaùnh giaù bôûi caùc ñoàng nghieäp chuyeân nghieäp, laø nhöõng ngöôøi hieåu bieát tình hình taïi Afghanistan, hôn laø cuûa ICC, nôi xeùt xöû bôûi thaåm phaùn cuûa toøa aùn naøy laø nhöõng ngöôøi khoâng coù kinh nghieäm chieán tröôøng, vaø cuõng khoâng tham gia chieán ñaáu taïi nôi xaåy ra söï kieän." Nhöng tieán trình coâng toá cuûa ICC seõ nhö theá naøo? Naêm ngoaùi, vuï vieäc coù veû nhö ñaõ caän keà ñeán ñoä caùc loaïi vaán ñeà ñaõ ñöôïc taïo thaønh hoà sô ñeå chuaån bò ñeä naïp ñeán ICC. Nhöng thöïc teá chæ coù Australia ñaõ kyù keát tham gia thaåm quyeàn cuûa ICC, coù theå ñöôïc hoaït ñoäng nhö moät ñoäng löïc ñeå truy toá ba binh só. Vaø ñieàu naøy coù theå ñöôïc khuyeán khích hoaït ñoäng maø khoâng coù söï caàn thieát cuûa moät cuoäc thoâng baùo töø The Hague, truï sôû cuûa ICC. "Toøa aùn hình söï coù thaåm quyeàn xöû lyù vi phaïm nghieâm troïng. Theo coâng öôùc Geneva vaø caùc giao thöùc khaùc," oâng Don Rothwell thuoäc Ñaïi hoïc Quoác gia Australia ho bieát. "Caùc "vi phaïm nghieâm troïng" coù haïn, ñaõ ñöôïc giaûi thích laø nghieâm troïng nhaát, cuûa haønh vi vi phaïm, seõ môû roäng ñeán caùc toäi aùc lan roäng, vaø töû vong daân söï, moät caùch ñaïi traø". "Roõ raøng, vieäc naøy theo baùo caùo seõ khoâng ñaùp öùng maø seõ döøng laïi ôû khôûi ñieåm" oâng noùi. "Tuy nhieân, Australia khoâng coù nghóa vuï theo Coâng öôùc Geneva ñeå truy toá caùc quaân nhaân UÙc thaønh vieân cuûa caùc löïc löôïng quoác phoøng, nhöõng ngöôøi coù theå ñaõ phaïm toäi aùc chieán tranh, moät caùch nghòch lyù, bôûi cuoäc xung ñoät vuõ trang nôi chieán tröôøng vôùi phía beân ñoái ñòch." Rothwell noùi nhöõng nghóa vuï ñöôïc taêng cöôøng bôûi söï tham gia cuûa UÙc trong caùc quy ñònh quy cheá Rome vaø ñaõ ñöôïc cuûng coá theâm trong luaät phaùp UÙc. "Trong khi noù khoâng thoáng nhaát treân cô sôû. Söï thaät laø hoï ñaõ ñöôïc baùo caùo raèng ñaây laø moät vaán ñeà seõ ñi tröôùc ICC, noù vaãn taïo ra moät ñoäng löïc boå sung cho Australia, ñeå baûo ñaûm raèng noù tuaân thuû caùc nghóa vuï quoác teá cuûa mình, ñeå baûo ñaûm raèng caùc söï kieän coù ñuû ñieàu tra vaø, neáu phuø hôïp, truy toá seõ ñöôïc ñöa ra" Rothwell noùi. Thaäm chí neáu khoâng coù nhöõng yeâu caàu töø ICC, söï caàn thieát phaûi ñoùng kín caùc khaû naêng cuûa binh só UÙc bò truy toá taïi ICC, coù cuõng theå laø moät yeáu toá trong quaù trình ra quyeát ñònh. Ñieàu naøy taïo söï töông phaûn saéc neùt vôùi caùc nguyeân taéc cô baûn khaùc nhau ôû Myõ, nôi khoâng chaáp nhaän quyeàn taøi phaùn cuûa ICC. Coù moät yeáu toá khaùc coù theå laøm nghieâng caùn caân so vôùi khaû naêng can thieäp tröïc tieáp cuûa ICC. Rothwell chæ ra raèng caùc coâng toá thuoäc Nha Quaân Phaùp cuûa UÙc ñaõ quyeát ñònh raèng ba quaân nhaân phaûi ñoái maët vôùi moät toøa aùn quaân söï thuoäc Nha Quaân Phaùp, laø moät vieäc ñoäc laäp, vaø ngoaøi taàm kieåm soaùt chính trò cuûa chính quyeàn lieân bang. Trong thaùng Naêm hoài naêm vöøa qua, Toøa aùn Toái cao tuyeân boá raèng Toøa aùn quaân söï cuõ cuûa UÙc laø khoâng hôïp hieán. Theo hieán phaùp cuûa UÙc veà vieäc thaønh laäp moät toøa aùn quaân söï môùi, seõ ñöôïc quaûn lyù bôûi caùc Toøa aùn Lieân bang, döï kieán laø seõ hoaøn thaønh naêm nay, nhöng caùc toøa aùn môùi "seõ khoâng baét ñaàu xeùt xöû caùc vuï aùn cho ñeán khi cuoái naêm tôùi". Töø nay cho ñeán luùc ñoù, heä thoáng toøa aùn quaân söï cuõ, vaãn seõ hoaït ñoäng vaø seõ laø nôi thích hôïp ñeå thöïc hieän vieäc truy toá ba binh só. Vaø ñoù coù theå laø vieäc toát hôn cho lôïi ích cuûa hoï. Rothwell cho laø khaù maâu thuaãn veà caùc giaù trò töông ñoái cuûa coâng lyù khaùc nhau giöõa toùa aùn quaân söï, so vôùi caùc ñoái taùc daân söï cuûa noù. Nhöng oâng cuõng noùi theâm raèng neân coù moät doøng suy nghó thích hôïp hôn, ñeå coù nhöõng vaán ñeà seõ ñöôïc xaùc ñònh baèng (toøa aùn) quaân söï, thay vì ñeå cho toøa aùn daân söï, nôi caùc thaåm phaùn coù theå coù nhöõng möùc ñoä khaùc nhau, veà söï hieåu bieát cuûa caùc tröôøng hôïp, trong ñoù caùc chieán só ñöôïc ñaõ ñöôïc ñaøo taïo ra ñeå hoaït ñoäng nhö vaäy.

T

öôûng cuõng neân bieát trong moät quaù khöù laâu daøi suoát 60 naêm qua, UÙc luoân thaáy mình (vaø NZ) laø anh da traéng duy nhaát trong khu vöïc AÙ chaâu, vaø luoân nhìn ngöôøi haøng xoùm khoång loà Trung Quoác cuûa mình laø moät "anh caû" ñaùng neå trong khu vöïc, duø vaäy chính saùch ngoaïi giao cuûa UÙc vaãn luoân gaén lieàn vaø gaàn guõi vôùi Myõ, thuyeát phuïc Myõ ñeå hoï thaáy veà nhöõng lôïi ích maø Myõ seõ coù neáu nhö Myõ giaûm ñöôïc söï noåi troäi cuûa Trung Quoác trong vuøng. Luùc tröôùc, trong thôøi gian Ngoaïi tröôûng Kevin Rudd khi coøn caàm quyeàn Thuû Töôùng, oâng Rudd cuõng ñaõ coù yù töôûng thaønh laäp Coäng ñoàng Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông, maëc duø yù töôûng naøy chöa thöïc söï thuyeát phuïc nhieàu nöôùc trong khu vöïc nhöng ít ra noù ñaõ phaàn naøo thu huùt ñöôïc söï quan taâm cuûa Myõ thoâng qua vieäc nöôùc naøy tham döï vaøo Hoäi nghò Thöôïng ñænh Ñoâng AÙ. Ngoaøi ra, oâng Rudd cuõng ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc goùp phaàn gia taêng taàm aûnh höôûng cuûa G20 vaø giuùp G20 trôû thaønh moät dieãn ñaøn taøi chính öu vieät treân toaøn caàu. Ngöôøi ta cuõng ñaùnh giaù cao söï phoái hôïp hoaït ñoäng cuûa caùc Ngoaïi tröôûng nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng keát quaû ñaùng ghi nhaän maø moät trong nhöõng thaønh quaû lôùn nhaát laø vieäc gia taêng taàm aûnh höôûng cuûa G20 trong vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà lieân quan ñeán quan heä quoác teá. Trong caùc thaùng qua vôùi nhöõng thao dieãn quaân söï khaù raàm roä cuûa caû Hoa Kyø laãn Trung Quoác taïi Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông caøng laøm cho UÙc phaûi thaän troïng hôn vôùi theá ñu daây cuûa mình. Moät maët UÙc vaãn muoán duy trì moái "quan heä maät thieát" veà kinh teá vôùi Trung Quoác nhaèm chia thò phaàn khoång loà cuûa moät tyû ngöôøi tieâu duøng töø Trung Quoác, moät maët phaùt trieån lieân minh veà quaân söï vôùi Hoa Kyø ñeå traùnh theá phaûi leä thuoäc vì e deø söùc maïnh quaân söï cuûa Trung Quoác. Obama toång thoáng ñöông nhieäm cuûa Hoa Kyø coù theå noùi laø khoâng cuøng quan ñieåm vaø haøng nguõ cuûa cöïu toång thoáng George W. Bush. Nhöng cuõng gioáng nhö Bush, Obama ñaõ kieân ñònh trong vieäc choáng laïi aùp löïc maïnh meõ töø phía Trung Quoác qua haøng hoùa maäu dòch cuûa hoï vaø daønh söï chuû ñoäng veà ngoaïi giao vôùi Baéc Kinh. Duø muoán hay khoâng, ngöôøi ta vaãn nhìn nhaän laø söï phaùt trieån veà kinh teá cuûa Trung Quoác ñaõ laû yeáu toá chính ñeå xaây döïng caùc chính saùch ngoaïi giao cuûa Trung Quoác taïi Washington ñoái vôùi ít nhaát hai thaäp kyû qua. Caùc

N

hieàu nhaø quan saùt keâu goïi UÙc neân khoân ngoan choïn löïa chính saùch ngoaïi giao môùi cho taân chính phuû baèng caùch taïo theá chaân vaïc treân saân chôi khu vöïc Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông

G

iöõa luùc bieån ñoâng ñang soâi suïc trong maáy thaùng qua vôùi nhöõng thao dôït quaân söï raàm roä cuûa Trung Quoác vaø Myõ nhaèm bieåu döông söùc maïnh cuûa hoï taïi Chaâu AÙ - Thaùi Bình Döông thì nöôùc UÙc moät teân tuoåi khaù quan troïng trong vuøng laïi coù veû môø nhaït ñi vôùi cuoäc baàu cöû "lòch söû" cuûa ñaát nöôùc naøy.

N

höng roài song gioù chính tröôøng cuõng laéng eâm, chæ moät tuaàn sau khi ngoài vaøo chieác gheá Thuû Töôùng, moät trong nhöõng vieäc ñaàu tieân cuûa taân Thuû Töôùng Julia Gillard laø boå nhieäm oâng Kevin Rudd töùc cöïu Thuû Töôùng ngöôøi ñaõ bò baø "ñaûo chaùnh", khi nhieäm kyø ñaàu tieân cuûa oâng coøn chöa chaám döùt, vaøo chöùc vuï Ngoaïi tröôûng. Hieän taïi ñoâi "song kieám hôïp bích" Rudd-Gillard ñang ñöa chính saùch ñoái ngoaïi cuûa UÙc trôû laïi treân caùc tieâu ñeà tin töùc theá giôùi vaø nhaát laø vai troø cuûa UÙc trong vuøng ñang soâi suïc giöõa Myõ vaø Trung quoác treân saân chôi Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông.

Nöôùc UÙc vaø theá chaân vaïc trong

nguyeân thuû cuûa caû ñoâi beân, caàm quyeàn vaø ñoái laäp cuûa caùc ñôøi toång thoáng Myõ trong hai thaäp nieân qua ñeàu tin raèng söï lieân keát kinh teá giöõa hai nöôùc, Myõ vaø Trung Quoác khoâng chæ vì nhöõng haøng hoùa reû, vaø thò tröôøng lôùn cuûa Trung Quoác seõ cung caáp cho ngöôøi tieâu duøng vaø nhaø saûn xuaát, maø hoï cuõng tin raèng söï noái keát laâu daøi cuûa ñoâi beân seõ laøm giaûm nguy cô xung ñoät quaân söï vaø laøm taêng trieån voïng cho söï thay ñoåi chính trò ôû Trung Quoác. Ñoàng thôøi, Myõ cuõng bieát raèng, chaän laïi söï buøng phaùt quaù nhanh cuûa Trung Quoác ñeå giöõ theá caân baèng seõ khoâng phaûi laø chuyeän deã daøng gì, ngay caû khi noù hoaït ñoäng chæ ñeå giaûm thieåu xaùc suaát cuûa moät keát quaû thaûm khoác. Song song vôùi vieäc coâng khai xaây döïng moät söùc maïnh quaân söï ôû Chaâu AÙ, Myõ cuõng phaùt trieån caùc moái quan heä tích hôïp vôùi neàn daân chuû cuûa caùc nöôùc trong khu vöïc, uûng hoä thò tröôøng haøng ñaàu ôû chaâu AÙ vaø khuyeán khích Trung Quoác tham gia vaøo nhoùm. Tröôùc ñaây cöïu toång thoáng Bush nhaán maïnh lieân minh cuûa Myõ vôùi Australia vaø Nhaät Baûn vaø laøm moät thí duï veà moät quan heä ñoái taùc chieán löôïc môùi vôùi AÁn Ñoä. Hieän taïi toång thoáng ñöông nhieäm Obama muoán ñöa Haøn Quoác trôû laïi lieân minh naøy vaø ñeå phaùt trieån moät quan heä ñoái taùc chieán löôïc môùi vôùi Indonesia. Obama muoán ñöôïc nhieàu hôn nöõa so vôùi thôøi cuûa cöïu toång thoáng Bush. Thay vì laø "ngöôøi ñeán muoän" trong toå chöùc Asia-hieän taïi (toå chöùc naøy phaùt trieån trong söï vaéng maët cuûa Myõ trong möôøi naêm qua), Obama muoán laø ngöôøi daãn ñaàu trong vieäc thuùc ñaåy nhanh caùc nguyeân toá trong söï saép xeáp môùi keát noái caû hai maët cuûa Thaùi Bình Döông. Quan ñieåm cuûa Obama trong caùc chöông trình nghò söï cho theá kyû Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông laø neân tìm caùch tham gia vaø xaõ hoäi hoùa Trung Quoác

hôn laø coâ laäp vaø cheá phuïc hoï. Vaø ñieàu naøy taïo ra cô hoäi ñaùng keå cho UÙc vaø caùc quoác gia khaùc trong khu vöïc coù nhöõng neàn daân chuû thò tröôøng ñeå laøm vieäc vôùi Hoa Kyø veà moät chöông trình nghò söï coù nhieàu quan taâm chung veà Trung Quoác. Muïc tieâu cuûa Australia trong höôùng saép ñeán laø thuùc ñaåy coäng ñoàng Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông ñi xa hôn, nhanh hôn, vaø gaàn hôn vôùi Myõ, giuùp cho Obama vaø Hoa Kyø tham gia vaøo Hoäi nghò thöôïng ñænh Ñoâng AÙ, ñeå söï coù maët cuûa Hoa Kyø seõ ñöa caùc nöôùc ASEAN thaønh taâm ñieåm. Quaû vaäy, vieäc ñöa chaâu AÙ bieán thaønh taâm ñieåm ñaõ coù veû nhö moät böôùc ñaàu tieân khaù roõ raøng cho taân chính quyeàn taïi Canberra. UÙc seõ giuùp Myõ chuyeån ñoåi trung taâm AÙ chaâu vaø taïo theá nan hoa xen keõ lieân minh vôùi Australia, Nhaät Baûn vaø Haøn Quoác thaønh moät heä thoáng tích hôïp nhieàu hôn cuõng raát quan troïng. Moät soá ñeà nghò cuõng ñöôïc ñöa ra trong nghò tröôøng cho taân chính phuû cuûa Thuû Töôùng Julia Gillard laø chính phuû cuûa baø Gillard caàn naêng ñoäng hôn trong vieäc tham gia ñaøm phaùn caùc quan heä ñoái taùc xuyeân Thaùi Bình Döông, caùc ñeà xuaát môùi Chaâu AÙThaùi Bình Döông trong ñoù Australia laø ñoái taùc chính cuûa Myõ, vaø ñaây neân laø nhöõng quan taâm troïng ñieåm öu tieân haøng ñaàu cuûa chính phuû môùi . Ñieåm maáu choát coù veû ñaõ roõ raøng. UÙc khoâng caàn phaûi löïa choïn theo ai giöõa Trung Quoác vaø Myõ bôûi vì Washington seõ khoâng ñeå cho nhöõng "giao dòch" vôùi Baéc Kinh maø hoï ñaõ boû khaù nhieàu coâng söùc vaø tieàn cuûa vaøo saân chôi chaâu AÙ Thaùi Bình Döông, seõ laø moät troø chôi khoâng ñaït keát quaû gì. Söï coù maët cuûa Myõ ôû saân AÙ chaâu ñaõ laø hieån nhieân. Thay vì UÙc phaûi naëng ñaàu vaét oùc vôùi chuyeän thaûo ra moät chính saùch ngoaïi giao môùi trong khu vöïc, theo Myõ hay theo Trung Quoác, thì chính phuû UÙc neân xaêng tay aùo cuûa mình leân cuøng Hoa Kyø ñöa ra moät chieán löôïc chung ñöôïc coi laø ñoät phaù “nhaát theá kyû” cuûa caùc söï kieän trong Chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông. Minh Anh * Ngöôøi ñaøn oâng ñaàu tieân so saùnh phuï nöõ vôùi moät ñoùa hoàng laø moät thi só, coøn ngöôøi thöù hai so saùnh nhö theá laø moät ngöôøi thieáu... kinh nghieäm. * Löông taâm ñoù laø caùi buoäc ta phaûi keå vôùi vôï taát caû moïi chuyeän tröôùc khi coù ai ñoù maùch.


C

hín naêm mình soáng ôû caùi ñaát Saøi Goøn naøy. Thôøi gian tuùc taéc troâi veøo nhö

troø chuyeän, giôø mình hoûi baïn, baïn coù veû mieãn cöôõng traû lôøi. Maø cuõng khoâng haún laø traû lôøi, baïnhoûi laïi mình "Vaäy ai ñaõ giöõ laïi cho maøy kæ nieäm nhöõng ngaøy thaùng sinh vieân, ai ñaùnh daáu laïi söï tröôûng thaønh cuûa maøy qua naêm thaùng, nhöõng moái tình trong treûo cuûa maøy, neáu khoâng phaûi Saøi Goøn ñaõ cho maøy cô hoäi hoïc taäp vaø laøm vieäc thì maøy coù ñöôïc nhö ngaøy hoâm nay khoâng?" Mình khoâng muoán caõi nhau vôùi baïn neân mình keát thuùc cuoäc troø chuyeän baèng söï im laëng. Laàn naøy laø keát thuùc thieät. Ñi coâng taùc Haø Noäi daøi ngaøy. Gaëp moät baïn khaùc. Nghe caùi gioïng thaät thaø, chaân chaát cuûa mình (mình töï cho vaäy), baïn hoûi " Theá ñaèng aáy laø ngöôøi Saøi

ngöôøi ta huùt moät ñieáu thuoác. Ngôõ laø môùi ñaây thoâi maø hoùa ra chæ caàn theâm moät sinh nhaät cuûa mình nöõa, con soá chín seõ ruøng mình chuyeån thaønh 01 thaäp kyû. 01 thaäp kyû khoâng ngaén maø cuõng khoâng quaù daøi, vöøa ñuû ñeå mình " nhaün maët" Saøi Goøn naøy. Trong voøng 05 noát nhaïc mình coù theå noùi moät leøo cho baïn bieát ôû Saøi Goøn naøy choã naøo baùn huû tieáu Nam Vang ngon nhaát, choã naøo baùn oác ngon tuyeät ñænh maø giaù caû phaûi chaêng, aên veà khoâng sôï bò Taøo Thaùo röôït. Trong voøng 03 noát nhaïc, mình coù theå chæ cho baïn quaùn caø pheâ naøo ñuû toái, ñuû laõng maïn ñeå baïn coù theå daãn baïn gaùi mình ñeán "taâm söï". Khi baïn ñang khoùc meáu maùo vì vöøa bò giöït ví, ñieän thoaïi, hay laptop thì thoå ñòa mình khoâng caàn ñôïi ñeán 01 noát nhaïc seõ chæ baïn ñeán taän hang oå ñeå baïn chuoäc laïi. Moái quan heä giöõa mình vaø Saøi Goøn coù theå noùi laø " bieát nhau quaù maø". AÁy vaäy maø khi baïn hoûi " Maøy coù yeâu Saøi Goøn khoâng?" mình buoâng moät tieáng chaéc nòch khoâng do döï, maët laïnh tanh, tænh ruïi "Khoâng". Baïn hoûi " Taïi sao?". Nhöõng tính töø ñöôïc chaäm raõi nhaû ra töø söï thôø ô : "xoâ boà", "oàn aøo", "ngoät ngaït", "phöùc taïp"... Neáu nhö baïn khoâng ngöng mình laïi, mình coù theå keå tôùi saùng veà nhöõng thöù mình cho laø tieâu cöïc cuûa Saøi Goøn. Hình nhö baïn baát maõn khi noùi chuyeän vôùi mình hay sao neân baïn ñaõ keát thuùc cuoäc troø chuyeän baèng moät caâu goïn loûn " Ñoà aên chaùo ñaù baùt". Mình phì cöôøi " Saøi Goøn coù cho khoâng tao caùi gì ñaâu, neân yù maøy noùi cheø chaùo laø sao?" Baïn voán ñaõ keát thuùc cuoäc

Goøn aø?". Ngaïi phaûi giaûi thích loâi thoâi (aø, thöïc ra mình laø daân tænh leû. Leân Saøi Goøn hoïc vaø laøm vieäc thoâi) neân mình ñaùp goïn " Uh, tôù laø ngöôøi Saøi Goøn". Baïn cöôøi toe "Thích nhæ!" - "Thích caùi gì maø thích?" mình vöøa hoûi laïi trong ñaàu vöøa nghó " Sao caùi baïn naøy goáng caùi baïn kia quaù xaù vaäy neø!". Baïn naøy traû lôøi. "Tôù coù vaøo Saøi Goøn ñoâi laàn, tôù thaáy thích laém! "Cuï theå hôn? Thích caùi gì vaäy?" - mình caéc côù hoûi. Theá laø gioáng nhö mình ngaøy tröôùc, moät loaït tính töø xoâ nhau chui ra töø caùi mieäng cöôøi toe trong khi ñoâi maét mô maøng nhôù laïi nhöõng ngaøy thaùng ôû Saøi Goøn (mình cuõng töï cho vaäy), naøo laø: " nhoän nhòp",

"naêng ñoäng", "tieän nghi", " thaân thieän"... Hahaha, buoàn cöôøi quaù. Sao moät ñöùa gheùt Saøi Goøn nhö mình maø gaëp toøan laø nhöõng ñöùa meâ Saøi Goøn khoâng neø. Nghó laïi mình. Mình baây giôø khaùc vôùi mình traøn ñaày tin yeâu cuûa tuoåi 18, laàn ñaàu tieân lôù ngôù ñaët chaân leân Saøi Goøn. Cuoäc soáng möu sinh ôû choán thò thaønh caïnh tranh khoác lieät naøy ñaõ khieán mình phaàn naøo trôû neân chai saïn, döûng döng. Caûm xuùc caïn kieät daàn. Khoâng coù gì coù theå laøm mình quaù vui. Khoâng coù gì coù theå laøm mình quaù buoàn. Caøng khoâng deã yeâu. Caøng khaét khe vôùi tình yeâu. Keå caû khi "ñoái töôïng" ñaõ gaén boù vôùi mình gaàn 10 naêm trôøi. ÖØ, thoâi thì ta thöøa nhaän ta voâ caûm vaäy. Tình caûm, caûm xuùc hay nhöõng cung baäc suûa söï rung ñoäng, ñoái vôùi ta baây giôø ñaõ laø nhöõng thöù quaù xa xæ. ÔÛ Haø Noäi ñöôïc hôn 1 tuaàn. Khoùai. Ñi lung tung. Laêng Baùc, Hoà Göôm, Hoà Taây, laøng goám Baùt Traøng, phoá coå Haø Noäi... Mình thích thuù khaùm phaù Haø Noäi, kieåm nghieäm nhöõng thöïc teá so vôùi caùc baøi vaên thô vieát veà Haø Thaønh haøo hoa mình töøng ñöôïc bieát. ÔÛ Haø Noäi tuaàn thöù 2. Thaáy hôi quaån quanh. Mong muoán laøm mau mau coâng vieäc ñeå veà Saøi Goøn. Quaùi, mình giaät mình vôùi caùi yù nghó " Sao töï döng mình "muoán veà" Saøi Goøn vaäy neø?". Maø trong ñaàu mình hieån thò raønh raønh chöõ "veà" chöù khoâng phaûi laø chöõ "quay laïi". Hay mình bò hai ñöùa baïn cuûa mình aùm roài ta?! Haø Noäi - tuaàn thöù 3. Moãi khi ñi laøm veà mình thaáy tuø tuùng deã sôï. Quaêng caùi caëp xuoáng baøn laø khoâng muoán ñi ñaâu nöõa. OÂi mình nhôù Saøi Goøn thaät roài! Mình nhôù gioïng Saøi Goøn, mình nhôù cafe væa heø quanh nhaø thôø Ñöùc Baø, mình nhôù baïnh traùng troän, mình nhôù tieäm goäi ñaàu maùt xa gaàn nhaø... Nhôù deã sôï. Mình nhaém maét laïi vaø coù theå thaáy ñöôøng Coäng Hoøa luùc naøo xa cuõng keït cöùng; thaáy ñöôøng Nguyeãn Traõi baøy baùn laán chieám loøng leà ñöôøng, moïi ngöôøi nhoán nhaùo khi coù coâng an ñeán; mình cuõng thaáy ñöôøng Tröông Ñònh, ñöôøng Söông Nguyeät AÙnh rôïp boùng caây, mình cuõng thaáy hoa sen nôû roä doïc theo ñöôøng NVL, Q7... Haø Noäi - tuaàn thöù 4, mình goùi geùm ñoà ñaïc vaø goïi ñieän cho seáp "Em veà seáp ôiiiii..." Mình möøng rôõ gaëp laïi Saøi Goøn nhö ñöùa con ñi xa nhaø trôû veà vôùi gia ñình. Phaûi Saøi Goøn cuûa mình. Caùi khoâng khí naøy ñaây. Khung caûnh naøy ñaây. Con ñöôøng naøy ñaây. Ngoâi nhaø

nhoû cuûa mình ôû ñaây. Nhôù quaù. Nhôù söùc soáng. Haõy goïi yeâu thöông veà ñi tieáng möa Saøi Goøn, goïi veà ñi nhöõng quaù. Nhôù con ñöôøng nhoû, nôi laàn ngöôøi thaân yeâu cuûa toâi, laâu laém roài chöa nhìn nhau qua maøn möa Saøi Goøn, ñaàu tieân anh naém tay mình. Nhôù goùc chöa noùi chuyeän trong tieáng möa Saøi Goøn .....Nhôù laém....Ñi xa ñeå nhôù....Nhôù ñeå quay veà....Quay veà ñeå yeâu thöông ban coâng nhaø, moãi khi coù chuyeän gì buoàn, mình ñeàu ra ñoù ngoài...Trôøi, noãi nhôù hieån hieän da dieát vaäy sao naøo giôø mình khoâng nhaän ra. Sao mình cöù thích noùi ngöôïc vaäy ta. ÔØ, neáu baïn hoûi mình laàn nöõa "Yeâu Saøi Goøn khoâng?", mình cuõng seõ traû lôøi laø "Khoâng". "Khoâng, khoâng yeâu ñaâu" - gioáng nhö caùi caùch mình traû lôøi maø maët ñoû böøng böøng, tay khoâng ngöøng vaân veâ aùo khi anh hoûi "Em yeâu anh chöù?". (Hoaøng Minh Phöông) Möa Saøi Goøn, goïi yeâu thöông veà ñi Möa.... ÔÛ Saøi Goøn, möa khoâng bao giôø ñöùng yeân

Saøi Goøn möa roài, möa hoaøi. Saøi Goøn möa ñeå goïi yeâu thöông veà. Saøi Goøn möa ñeå nhöõng böôùc chaân tha höông nhôù veà Saøi Goøn. Chæ coù Saøi Goøn môùi ñoûng ñaûnh laøm sang theá thoâi. Nhöng möa Saøi Goøn vui laém, vui vì chieàu nay ñöùa nhoùc ñöôïc nghæ hoïc ôû nhaø, vui vì toái nay seõ coù keû ñöôïc nguû vôùi baø, vui vì ñöôïc laên troøn trong neäm aám, vui vì nhöõng haït möa phaây phaây vaøo maët, vui vì hoâm nay Saøi Goøn möa Saøi Goøn möa cuõng buoàn cuõng nhôù laém. Nhôù ngaøy naøo ñi hoïc cuøng luõ baïn ngoài khoâng lo hoïc lo baøn taùn hoâm nay trôøi möa thì seõ..., nhôù kyû nieäm ñaàu ñôøi, nhôù haïnh phuùc trinh nguyeân. Buoàn vaø coâ ñôn cho nhöõng traùi tim non ñaäp loaïn nhòp, nhöõng ñöùa con gaùi 17, 18 aâu lo tröôùc muøa thi, nhôù nhung tröôùc ngaøy chia tay thôøi hoïc sinh. AÂu lo cho ngaøy mai chaúng bieát ñi thi trôøi möa nhö theá nöõa, boá ñöùng chôø coù öôùt khoâng? Saøi Goøn möa moät mình laø cuûa toâi, laø ôû nôi baøn maùy nhìn ra khoaûng saân thöông suõng nöôùc möa, maáy anh baïn choù ñöôïc che chaén kyõ roài ngô ngaùc nhìn côn möa saäp xuoáng, laø ôû tieáng möa rôi ngoaøi hieân. Tieáng möa nghe buoàn chieàu nay, tieáng möa gôïi veà ngaøy aáy, ngaøy cuûa giaác mô hoïc troø, ngaøy cuûa maùi tröôøng Hai Baø Tröng thaân yeâu, ngaøy nhaän quaø bieáu taäp san tröôøng nhôø baøi vieát veà möa Saøi Goøn. Ai ñi xa coù nhôù veà Saøi Goøn cuûa nhöõng côn möa muøa haï....aø khoâng, muøa möa, Saøi Goøn khoâng coù khaùi nieäm muøa haï, muøa haï chæ daønh cho nhöõng keû moäng mô nhöng thôø ô vôùi Saøi Goøn thöïc söï ñaët cho noù maø thoâi. Muøa möa môùi ñuùng vì ngöôøi Saøi Goøn chæ coù muøa möa vaø muøa naéng. Muøa möa cuûa kyù öùc, muøa naéng cuûa

Thaät vaäy, bôûi noùi ñòa chæ cuõng khoù tìm ñöôïc. Beà ngang con heûm chæ laø 1m, saâu hun huùt. Quanh naêm chaúng thaáy maët trôøi. Ngöôøi ta goïi nhöõng cö daân trong con heûm aáy laø heûm lao ñoäng ñeà chæ söï xoâ boâ vaø ngheøo naøn cuûa noù. Nhöng vôùi nhöõng ai tuøng soáng oû ñaây thì con heûm laø caû moät khoaûng trôøi kyû nieäm, laø tình thaân xoùm gieàng, laø lôøi nhaéc nhôù nhöõng ngaøy gian, khoù, vaø thaäm chí caû nhöõng loãi laàm... Saùng Toâi yeâu con heûm naøy vì noù laø moät Saøi Goøn thu nhoû. Con heûm thöùc raát khuya maø daäy cuõng laát sôùm. Môùi hôn 4 giôø saùng, baû Tö nhaø beân ñaõ thöùc giaác vôùi moät ca caø pheâ ñaù to ñuøng. Töø ngaøy veà ñaây chua bao giôø toâi thaáy baø uoáng caø pheâ baèng 1y, maø luùc naøo cuõng pha moät ca nöûa lít. Hôn 70 tuoát roài nhöng baø raát khoûe, ca caø pheâ ñaäm ñaëc aáy coù theá laøm moät thanh nieân xaây xaåm maët maøy, nhung vôùi baø ñoù laø ñieàu khoâng theå thieáu vaøo moãi saùng mai. Caên nhaø baø tö chæ voûn veïn chöa ñeán 30m2 nhöng coù ñeán boán gia ñình cuøng ‘’chui voâ chui ra’’. Caên nhaø aáy luùc naøo cuõng böøa boän giaáy loaïi, möïc in, bôûi baø Tö soáng baèng ngheà löïa giaáy loaïi. Baø quaàn quaät töø saùng ñeán khuya beân ñoáng giaáy


nhem nhuoác chi vôùi öôùc mong coù hai böõa côm moãi ngaøy. Baøn tay nhaên nheo cuûa baø ñaõ noåi leân cuïc u chai san vì caàm keùo laâu ngaøy. Nhöõng tôø giaáy in dôû, nhöõng tôø baùo cuõ baø Tö ñeàu caån thaän xeùn töøng trang giaáy chöa in chöõ ñeå baùn vôùi giaù cao hôn loaïi giaáy ñaõ in roài. Chaêng bieát moãi ngaøy baø xeùn ñöôïc bao nhieâu kyù giaáy, nhöng chæ bieát giaù cheânh leäch cuûa moãi kyù giaáy ñaõ phaân loaïi chæ vaøi traêm ñoàng. Soáng ôù Saøi Goøn nhöng chaêng maáy khi baø Tö böôùc ra khoûi con heûm quanh naêm khoâng thay maët trôøi aáy. Baø taâm söï: ‘’Ñaõ hôn chuïc naêm nay toâi chöa böôùc ra khoûi nhaø. Nghe noùi trung taâm thaønh phoá baây giôø ñeïp laém...’’ Caâu noùi cuûa baø Tö chaúng bao giôø toâi queân ñöôïc. 7 giôø saùng. Khi chò Hoàng beân caïnh vaùc môù choåi loâng gaø ñi baùn daïo cuõng laø luùc anh haøng xoùm vöøa tan ca ñeâm böôùc vaøo nhaø, veùn maøn thôm leân traùn ñöùa con thô coøn say giaác roài laên ra nguû sau moät ñeâm möu sinh nhoïc nhaèn. Veà ñaây ôû ñaõ gaàn boán naêm nhöng toâi chæ gaëp anh ñoä vaøi laàn. Coù leõ ñöùa con cuûa anh cuõng vaäy. Hình aûnh veà chò Hoàng trong toâi laø moät ngöôøi phuï nöõ nhoû beù, khuoân maët khaéc khoå chìm khuaát sau môù choåi loâng gaø. Nhöõng ngaøy naéng gaét hay nhöõng khi möa baõo toâi vaãn thaáy ngöôøi phuï nöõ aáy laàm luûi treân caùc con ñöôøng cuûa Q.l, Q.3, Phuù Nhuaän ... vôi môù choåi loâng gaø treân vai.Chaúng bao giôø toâi thaáy chò cöôøi! Tröa. Con heûm trôû neân oàn aøo, coù theå ví noù nhö moät caùi chôï choàm hoåm cuõng khoâng sai. Sau giôø tan hoïc, boïn treû uøa ra maët heûm nhoû xíu ñeå baén bi, nhaûy daây. Ngöôøi lôùn thì xuùm naêm xuùm ba chuyeän troø, baøn taùn ñeå queân ñi caùi oi böùc, ngoät ngaït. Cuõng co khi tieáng vui cöôøi cuûa ñaùm treû bò laán aùt bôûi tieáng chöûi theà cuûa ngöôøi lôùn. Nhöng ñieàu kyø laï ôû con heûm naøy laø ngöôøi ta coù theå chöûi maéng nhau buoåi tröa nhöng chieàu laïi kheà khaø beân nhau 1y röôïu cay. Döôøng nhö con heûm ñaõ daïy cho toâi loøng vò tha vaø söï cöông truïc. Hoï chaúng giaáu gieám caûm xuùc cuûa mình nhö nhöõng nôi khaùc, cöù soáng thaúng vaø chaân chaát! Maët trôøi ñöùng boùng, ñaây laø giaây phuùt hieám hoi maø con heûm coù ñöôïc chuùt vaøng cuûa naéng. Cuõng laø luùc baùc toå tröôùng daân phoá ñi baùn veù soá taït qua nhaø aên voäi cheùn côm tröa. Ai cuõng bieát baùc ngheøo, nhöng baùc coù tieáng laø ngöôøi nhaân töø. Trong thôøi buoåi baõo giaù, lo mieáng côn cho baûn thaân vaø ñaøn con ñaõ khoù, vaäy maø baùc coøn nuoâi theâm con ngöôøi döng. Chuyeän laø moät coâ

Bieát bao giaác mô cuûa con treû muoán vöôn ra bieån lôùn töø con heûm ngheøo naøn naøy? Lieäu roài ñieàu ñoù coù thaønh hieän thöïc? Toâi khoâng daùm nghó tôùi ... Ñeâm. Thaät ra noùi ñeâm cuõngkhoâng ñuùng, vì khi maøn ñeâm buoâng xuoáng cuõng laø luùc moïi ngöôøi trong côn heûm laïi baét ñaàu nhö moät ngaøy môùi. Con heûm aáy chaúng bao giôø nguû! Tieáng seø seø cuûa maùy may gia coâng nhaø coâ Hoa khoâng heà ngôi nghæ. Tieáng goõ loác coác cuûa maáy anh ñoùng giaøy vaãn cöù ñeàu ñaën cho ñeán taän saùng mai. Moät ñeâm maát ñieän. Moïi ngöôøi uøa ra kín caû con heûm. Tieáng Baéc,tieáng Trung laån tieáng Nam. Phaàn lôùn hoï ñeán töø nhöõng vuøng queân gheøo. Duø con heûm toái mòt nhöng toâi vaãn nhaän ra neùt maët traéng

sinh vieân naøo ñoù möôùn nhaø baùc maø lôõ chöûa hoang, sau khi sinh con thì troán bieät. Thöông ñöùa nhoû voâ toäi, baùc nhaän noù laøm con nuoâi. Moãi khi nhaéc laïi chuyeän cuõ,baùc chæ cöôøi xoa: ‘’Ai maû chaúng coù loãi laàm, cuõng vì soá phaän ñöa ñaåy thoâi con aï...’’ ÔÛ moät goùc khaùc cuûa con heûm,anh Saùu ‘’roàng’’ ñang keà laïi nhöõngloãi laàm thôøi trai treû cuûa mình nhö lôøi raên ñe vôùi ñaùm treû. Goïi laø Saùu’’roàng’’ vì mình anh xaêm ñaày hình roàng. Ngoaøi caùi neùt baëm trôïn cuûa anh thì ñoù laø moät con ngöôøi raát ñieàm ñaïm, töøng traûi vaø vui tính.Anh ñuøa vôùi ñaùm treû: ‘’Hoài tröôùc tao xaêm mình roàng nhöng baây giôø thì roàng thaønh raén maát roài, tuïi bay ñöøng coù hoïc ñoøi laøm chi cho khoå thaân...’’. Chieàu. Con heûm ñang oàn aøo boãng döng im baët vaøo giôø ñaøi phaùt thanh tröïc tieáp xoå soá. Im daëng ñeán ngaïc nhieân, ñeán laï thöôøng. Haèng ngaøy baø Tö, coâ Naêm, chò Saùu... ñeàu nhòn böõa aên saùng ñeå mua cho mình moät tôø veù soá. Coù leõ böõa aên saùng chæ ñuù no moät buoåi, coøn taám veù soá kia coù theå cho hoï moät ngaøy soáng trong hi voïng...? Toâi thaáy

thöông day döùt nhöõng ngöôøi haøng xoùm trong giaây phuùt im aéng hieám hoi cuûa con heûm. Ñoù 1aø phuùt maëc nieäm cho caùi ngheøo! Côn möa chieàu baát chôït aäp ñeán,con heûm boãng döng trôû thaønh doøng soâng. Ñaùm treû trong heûm maëc söùc chaïy tung taêng taém möa, cöôøi ñuøa. Tieáng cöôøi cuûa treû con luùc naøo cuõng deã thöông, nhöng tieáng cöôøi cuûa ñaùm treû heûm toâi laïi caøng deã thöông hôn. Nhöõng hoäp xoáp ñöïng côm troâi boàng beành theodoøng nöôùc, ñaùm treû giaønh nhau chôi troø thaû thuyeàn treân soâng. Toâi coøn nhôù lôøi noùi cuûa moät chuù nhoùc: ‘’Lôùn leân con seõ laøm thuûy thuû vieãn döông ñeå ñöôïc ñi khaép nôi, ñeå coù tieàn nuoâi ngoaïi, ñeå môû con heûm naøy thaønh côn ñöôøng to hôn...”. Ít ai bieát ñöôïc chuù nhoùc aáy chöa moät laàn ñeán thaûo caàm vieân duø chæ caùch nhaø 15 phuùt ñi xe, chöa moät laàn ñöôïc aên baùnh trung thu trong ngaøy raèm thaùng taùm. Khoaûng saân tuoåi thô cuûa chuù chöa bao giôø vöôït ra khoûi con heûm saâu hun huùt naøy! Nhìn doøng nöôùc troâi trong heûm maø toâi chôït lieân töôûng ñeán söï keát noái cuûa bieån lôùn.

xanh cuûa hoï sau nhöõng ngaøy ñeâm daøi möu sinh khoù nhoïc. Caâu chuyeän veà nhöõng mieàn queâ xa cöù daøi ra hun huùt... Con heûm aáy chaúng bao giôø ngôi nghæ. Bôûi noù oâm trong mình söï lo toan, traên trôû, khoán khoù vaø caû öôùc mô cuûa töøng phaän ngöôøi! aøi goøn coù 36 phoá phöôøng coå kính, ñaëc tröng vaø laâu ñôøi nhö Haø Noäi, nhöng treân böôùc ñöôøng möu sinh haøng ngaøy, ngöôøi daân Saøi goøn daàn taïo cho phoá phöôøng ôû thaønh phoá treû trung naøy nhöõng hôi thôû raát rieâng,

S

taát baät, laï laãm nhöng cuõng khoâng keùm phaàn thuù vò. Ngöôøi ta thöôøng baûo: “Buoân coù baïn, baùn coù phöôøng”. Daân buoân baùn ôû ñaát Saøi Goøn cuõng khoâng ngoaïi leä. Saøi Goøn cuõng coù nhöõng con phoá ñaëc tröng bôûi maët haøng kinh doanh cuûa mình. Phoá aùo cöôùi ñöôøng Ba Thaùng Hai, phoá coång hoa Nguyeãn Ñình Chieåu, phoá thuoác baéc Haûi Thöôïng Laõn OÂng, phoá reøm cöûa Ñieän Bieân Phuû, phoá ñoà goã Coäng Hoøa, phoá noäi thaát Ngoâ Gia Töï, phoá in aán Lyù Thaùi

Toå, phoá tranh Nguyeãn Vaên Troãi, phoá baêng ñóa Huyønh Thuùc Khaùng, phoá duïng cuï theå thao Huyeàn Traân Coâng Chuùa, Nguyeãn Thò Minh Khai...Goïi laø phoá, vì ñoù thöôøng laø nôi taäp trung buoân baùn moät maët haøng nhaát ñònh. Nhöng “baïn, phöôøng” ôû ñaây coøn coù yeáu toá cuøng chung hoaøn caûnh. Thöôøng thì caû phoá saùng choang baûng hieäu, cöûa kính (phoá giaøy treân ñöôøng Nguyeãn Ñình Chieåu), hay cuøng bình daân (phoá giaøy treân ñöôøng Lyù Chính Thaéng, Hoà Xuaân Höông). Ñoù cuõng laø ñieàu laøm cho phoá Saøi Goøn trôû neân ñaëc tröng hôn, vôùi ñoái töôïng khaùch haøng ñöôïc phaân bieät roõ raøng hôn. “Haõy cho toâi bieát baïn hay mua saém ôû phoá naøo, toâi seõ bieát ñöôïc... tuùi tieàn vaø sôû thích mua saém cuûa baïn!”, caâu ngaïn ngöõ ñöôïc dieãn taáu treân coù phaàn phuø hôïp vôùi caùi vieäc baùt phoá mua saém ôû Saøi Goøn. ÔÛ Saøi Goøn, nhöõng con phoá thôøi trang vaø caø pheâ luoân chieám öu theá aùp ñaûo. Coù theå keå ra haøng chuïc con phoá thôøi trang traûi daøi treân ñöôøng, taäp trung ñoâng nhaát laø khu quaän 3, vôùi nhöõng Caùch Maïng Thaùng Taùm, Traàn Huy Lieäu, Traàn Qunag Dieäu, Hai Baø Tröng, Leâ Vaên Syõ, Nguyeãn Ñình Chieåu... Coù nhöõng con ñöôøng nhö Nguyeãn Traõi coù ñeán haøng maáy traêm cöûa hieäu thôøi trang, tuyeät nhieân khoù tìm ñöôïc maët haøng gì khaùc xen vaøo giöõa. Nhöõng con phoá thôøi trang naøy ñöôïc xeáp töø khaù ñeán cao caáp, aâu laø ñeå phaân bieät vôùi nhöõng phoá thôøi trang “haøng xoân” ôû khu vöïc chôï Baø Chieåu, chôï ñeâm Kyø Hoøa, chôï Caây Goõ hay Ngoâ Thôøi Nhieäm, Hoà Xuaân Höông... Trong khi ñoù phoá thôøi trang cao caáp luoân saùng röïc aùnh ñeøn, xaäp xình tieáng nhaïc, thì phoá “haøng xoân” luoân lanh laûnh tieáng maëc caû, môøi chaøo. Mang tieáng laø haøng xoân, nhöng haøng hoùa nhöõng nôi naøy cuõng khoâng haún laø haøng chôï, bôûi theo kinh nghieäm cuûa nhöõng ngöôøi saønh haøng ñoäc, neáu chòu khoù choïn löïa thì khu phoá thôøi trang khu vöïc Nguyeãn Gia Thieàu, Hoà Xuaân Höông laø caû moät “moû” quaàn aùo, tuùi xaùch, giaøy deùp khoâng ñuïng haøng, töø Louis Vuitton, Gucci, ñeán Nike, Ferragamo. Coù ñieàu, duø cao caáp hay bình daân, caùc phoá thôøi trang vaãn coù moät ñaëc ñieåm chung laø vaøo ban ñeâm, khoâng nôi naøo khoâng taáp naäp. Ñoù cuõng laø ñieàu deã hieåu, bôûi Saøi thaønh luoân laø nôi caäp nhaät thoâng tin veà thôøi trang nhanh nhaïy nhaát, töø nhöõng boä caùnh vaøi trieäu ñoàng ñeán nhöõng moát quaàn aùo töï saùng taïo khoâng gioáng ai. Gu aên maëc cuûa ngöôøi Saøi Goøn cuõng thay ñoåi leï laøng, taát baät nhö ñeå theo kòp vôùi nhòp soáng hoái haû nôi ñaây. Caøng


hoái haû, ngöôøi ta caøng deã caûm thaáy meät moûi vaø muoán nghæ ngôi. Ñoù chính laø lyù do vì sao nhöõng nôi nhoän nhòp nhö phoá thôøi trang caøng sinh soâi bao nhieâu, thì nhöõng ñòa ñieåm thö giaõn nhö phoá caø pheâ caøng naûy nôû baáy nhieâu. Nhaéc ñeán caø pheâ Saøi Goøn, ngöôøi ta khoâng theå queân phoá Hoà Con Ruøa vôùi vaøi ba chuïc quaùn san saùt nhau. Sang troïng thì coù Miss Saøi Goøn, Window, MTV, Papa..., nôi caùc nam thanh nöõ tuù laém tieàn nhieàu baïc lui tôùi coù khi vaøi ba laàn moãi ngaøy ñeå gieát thôøi gian. Bình daân thì coù nhöõng quaùn coùc neùp beân leà ñöôøng, chæ baøy moät tuû kính nhoû, thaäm chí cuõng khoâng caàn caû baøn gheá. Moät anh baïn coù thaâm nieân “maøi quaàn” caàm moät tôø baùo, vöøa xem, vöøa taän duïng ngoài theá laø xong!” Laém luùc gaëp caûnh saùt an minh traät töï, khaùch cöù theá ñöùng leân, vöøa döïa töôøng raøo vöøa uoáng, chaúng toû veû gì laø baát tieän. AÁy theá maø laïi khoâng ít ngöôøi laïi meâ caùi phong caùch uoáng caø pheâ aáy, meâ töø caùi thôøi coøn laø sinh vieân ñeán khi ñaõ laø moät vieân chöùc löông thaùng vaøi traêm ñoâ, bôûi theo hoï, uoáng caø pheâ kieåu aáy coù veû “chuïp giöït” ñaáy, nhöng cuõng khoâng keùm phaàn thö giaõn! Maø chæ ôû nhöõng nôi nhö theá, ngöôøi ta môùi thaáy heát caùi sinh ñoäng rieâng cuûa phoá Saøi Goøn. ....Vaø laï Saøi Goøn coù nhöõng goác phoá raát laï. Laï ôû maët haøng cuûa ngöôøi baùn, vaø laïi caøng laï hôn khi nhöõng maët haøng ñoù laïi luoân coù ngöôøi mua. Phoá voû chai treân ñöôøng Voõ Thò Saùu laø moät ñieån hình. Caû moät ñoaïn ñöôøng daøi hôn traêm meùt, maët haøng baøy baùn chuû yeáu laø voû chai vôùi ñaày ñuû chuûng loaïi, kieåu daùng. Coù ngöôøi goïi vui ñoù laø phoá “ve chai”. Töø nhöõng chieác huõ ngaâm röôïu to ñuøng ñeán nhöõng chieác huõ coå ñöïng gia vò, nhöng nhieàu nhaát laø voû röôïu taây, taøu, ta, ñuû caû. Theo lôøi nhöõng ngöôøi baùn, voû röôïu coù giaù trò phaûi coù ñuû nuùt, nhaõn maùt vaø caû nhöõng chieác ñeá ñi keøm, voû caøng xöa thì giaù caøng cao. Trong moùn ñoà ve chai töôûng nhö chaúng coù bao nhieâu giaù trò aáy, ai ngôø coù nhöõng chieác voû ñöôïc rao baùn vôùi giaù töø vaøi traêm ngaøn ñeán vaøi trieäu ñoàng. Bôûi leõ coù nhieàu ngöôøi thích söu taàm, hay chæ ñôn thuaàn laø tìm vaøi chieác voû chai röôïu ngoaïi laø laï, ngoà ngoä veà tröng trong nhaø cho ...sang! Duø coù vì muïc ñích gì, duø coù phaûi laø ngöôøi saønh röôïu hay khoâng, nhöõng ngöôøi coù vieäc phaûi taït qua con phoá laï naøy vaãn cöù thích thuù khi ñöôïc maân meâ, chaïm tay vaøo nhöõng chieác voû chai saùng loaùng, maùt röôïi. Ñôn giaûn hôn laø chaïy xe chaàm chaäm, ngaém nhìn caùi

veû long lanh cuûa daøn voû chai döôùi aùnh maët trôøi, cuõng thi vò laém chöù! Vôùi nhöõng ngöôøi meâ ñoà coå, coù leõ khoù ai queân nhaéc tôùi ñòa chæ ñöôøng Leâ Coâng Kieàu moät con ñöôøng daøi khoaûng 200 meùt nhöng coù ñeán vaøi ba chuïc hoä chuyeân baùn nhöõng moùn haøng vöôït thôøi gian. Coù leõ vì laø phoá ñoà coå neân khoâng gian nôi naøy cuõng coù neùt rieâng, caùi gì cuõng coå, cuõng cuõ kyõ vaø nhaït nhoøa daáu thôøi gian, töø nhöõng chieác ñeøn cuûa Phaùp

ñeán nhöõng chieác ñoàng hoà quaû laéc töø nhöõng naêm ñaàu theá kyû XX, töø nhöõng taám bình phong baèng goã khaùc khaéc caån tæ mæ ñeán nhöõng böùc töôïng baùn thaân ñaõ phai maøu. Laém vaät duïng ñaõ gæ seùt, hay noùi ñuùng hôn laø chæ coøn laïi caùi xaùc maø vaãn ñöôïc tröng baøy, taïo thaønh moät baûo taøng mini giöõa loøng thaønh phoá hieän ñaïi. Haøng hoùa ôû ñaây cuõng ñöôïc mua töø nhieàu nguoàn goác khaùc nhau: baø ve chai, thôï xaây döïng hay ñôn giaûn chæ laø ....ñi xin laïi cuûa nhöõng ngöôøi muoán vöùt ñi nhöõng moùn ñoà cuõ cho ñôõ chaät nhaø! “ Mua cuûa ngöôøi chaùn, baùn cho ngöôøi meâ”, theá neân khoâng caàn phaûi ñon ñaû môøi chaøo, cuõng chaúng buoàn maëc caû, phoà chæ haøo höùng vôùi nhöõng ngöôøi thaät söï nghieàn ñoà coå vaãn taïo ñöôïc moät nhòp soáng ngaàm yeân aû cuûa rieâng mình. Saøi Goøn cuõng coù nhieàu phoá “ve chai ñieän töû”, hay thænh thoaûng cuõng ñöôïc goïi baèng caùi teân phoá “chaø ñoà nhoâm” (choâm ñoà nhaø). Phoá Nguyeãn Kieäm thì chuyeân kinh doanh maët haøng ñieän töû ñöôïc gom goùp töø caùc... vöïa ve chai! Caùc ñöôøng nhö Huøng Vöông, Ñinh Tieân Hoaøng laïi laø nôi chuyeân kinh doanh ñoà “luïm” cuûa caùc caäu aám coâ chieâu, ñaëc bieät laø nhöõng moùn ñoà kyù göûi voâ thôøi haïn cuûa nhöõng tay chuyeân “caàm nhaàm”. Töø baûng soá xe, bình xaêng con, quaït

ñieän...ñeán maùy tính, ñieän thoaïi di ñoäng vöøa ñöôïc gom veà coøn chöa kòp thaùo sim. Nhöõng con phoá naøy cuõng khaù quen thuoäc vôùi khaù nhieàu ngöôøi thích tìm haøng giaù reû, ñaëc bieät laø nhöõng khoå chuû muoán ñi tìm laïi moùn ñoà cuûa mình. Nhöng ôû nhöõng con phoá naøy, caùi söï buoân baùn cuõng dieãn ra raát choùng vaùnh, ít kyø keøo nhaát laø caùc vò khaùch “bieát ngöôøi, bieát cuûa” thì chaúng heà thaéc maéc veà nguoàn goác moùn haøng, keå caû khi noù coù veû raát quen quen! Laïi theâm laï moät noãi laø treân ñöôøng Huøng Vöông, neáu phoá ñieän thoaïi ve chai naèm beân tay phaûi thì ñoái dieän laø caû moät khu phoá ñieän thoaïi “zin” voâ cuøng hoaønh traùng. Maø xem ra chaúng beân naøo chòu leùp veá vôùi beân naøo, vì caû hai phoá ñeàu nöôøm nöôïp khaùch nhö nhau. Theá môùi thaáy phoá Saøi Goøn sao maø muoân maët! Neáu coù dòp ñi qua ñöôøng Haøn Thuyeân beân hoâng nhaø thôø Ñöùc Baø ôû trung taâm thaønh phoá, khaùch boä haønh coù leõ seõ raát thích thuù khi ngaém nhìn phoá thieäp khoe saéc xinh töôi. Phoá naøy ñöôïc hình thaønh töø vaøi ba saïp leà ñöôøng chuyeân kinh doanh thieäp, nhöng laïi trôû thaønh moät ñòa chæ quen thuoäc vôùi nhieàu ngöôøi, vì thieäp ôû ñaây raát phong phuù veà chuûng loaïi vaø giaù caû. Khaùch haøng muoán tìm thieäp gì, ngöôøi baùn cuõng saün saøng chieàu toái ña. Phoá thieäp vaøo nhöõng ngaøy leã teát thì nhoän nhòp khoâng theå taû, ngöôøi mua ngöôøi baùn traøn caû ra ñöôøng. Moãi khaùch ñöôïc chuû phaùt cho moät chieác gheá con ñeå tha hoà ngoài löïa, traû giaù roài traû tieàn! Ngoân ngöõ mua baùn ôû ñaây cuõng ngaén goïn ñeán möùc toái ña: “Nhieâu?”. “Möôøi hai ngaøn”. “Möôøi ngaøn?”. “ÖØ!” Nhöõng cuoäc mua baùn luoân dieãn ra choùng vaùnh, taát baät nhö theá, nhö chính nhòp soáng Saøi Goøn xöa nay. Coù ngöôøi baûo cuoäc soáng Saøi Goøn chuû yeáu dieãn ra ngoaøi ñöôøng phoá. Maø coù leõ laø vaäy thaät! Muoán tìm neùt rieâng cuûa Saøi Goøn, cöù thöû daïo vaøi voøng thaønh phoá, phoá phöôøng, caû phoá sang troïng laãn phoá bình daân, caû haøo nhoaùng, lòch laõm laãn bình dò, xoâ boà. Hoàn phoá Saøi Goøn coù theå aån chöùa trong töøng ngoõ ngaùch, töøng con ñöôøng laï maø quen, quen maø laï. Noùi vaäy bôûi laém luùc vì cuoäc möu sinh baän roän, chuùng ta ñaõ voâ tình löôùt qua phoá Saøi Goøn maø khoâng kòp ngaém nhìn. Ñeâm Saøi Goøn

Ñöôøng phoá Saøi Goøn veà ñeâm vaãn nhoän nhòp. Nhöõng haøng ghaùnh baùn thöùc aên cuõng ñöôïc “aên theo” chôï ñeâm Saøi Goøn, luoân tay phuïc vuï thöùc aên nheï cho ngöôøi ñi daïo phoá ñeâm. Goùc naøy oâng boá oâng chuù oâng baùc cuïng ly coâm coáp, noùi cöôøi roån raûng.

Goùc kia baø meï vöøa vôùt caùi trong noài vöøa aüm ñöùa nhoû ñang nguû ngon laønh, ñöùa lôùn hôn ngoài caïnh uoáng xaù xò, veû maët ra chieàu maõn nguyeän! Ñeâm Saøi Goøn maùt röôøi röôïi, phaûi thöùc ñeå hít ñaày buoàng phoåi caùi khoâng khí deã chòu veà ñeâm cuûa ñoâ thò phöông Nam saàm uaát naøy, Vôùi laïi, Saøi Goøn veà ñeâm ñaâu coù traàm maëc, caùi doøng soáng tuoân chaûy khoâng ngöøng trong loøng thaønh phoá. Ngaøy, noù mang veû cuûa ngaøy; ñeâm, noù coù saéc cuûa ñeâm. Xoâm tuï nhaát trong ñeâm Saøi Goøn laø nhöõng quaùn nhaäu. Ñöôøng Nguyeãn Traõi, ñöôøng Haûi Trieàu, ñöôøng Nguyeãn Thaùi Hoïc... ñöôøng naøo cuõng coù moät khuùc daøi saùng röïc aùnh ñieän cuûa nhöõng quaùn nhaäu. Baøn gheá keâ töø trong nhaø ra tôùi væa heø, nhöng xem ra daân nhaäu ñeâm khoaùi ngoài væa heø hôn. Ra ñöôøng muoän hôn moät chuùt, ñeå caûm nhaän Saøi Goøn veà ñeâm raát khaùc... Vì maùt gioù trôøi. Vì tha hoà ñöôïc nhìn ngaém phoá xaù vaø baøn daân thieân haï. Laïi nhôù ñaõ nghe nhieàu ngöôøi baûo daân Saøi Goøn laø daân aên nhaäu, thaáy cuõng ñuùng. Hình nhö dö ba cuûa caùi loái sinh hoaït töø

thuôû môû ñaát vaãn ñang coøn aâm æ. Ñaát roäng, laïi eâ heà saûn vaät, quôø tay moät caùi laø coù moài nhaäu ngon laønh, cuoäc soáng voâ öu neân caùc anh Hai anh Ba cöù tha hoà caïn cheùn, phaûi vaäy chaêng? Nhaäu ñeâm Saøi Goøn coù moät caùi thuù, voâ ích nhöng cuõng voâ haïi, laø ngaém vaø bình ngöôøi ñeïp. Cam ñoan raèng neáu xeùt veà tæ leä, ngöôøi ñeïp cuûa Saøi Goøn veà ñeâm cao hôn ngöôøi ñeïp cuûa Saøi Goøn luùc ban ngaøy. Con gaùi xöù noùng neân aên maëc maùt meû heát côõ. Vaùy ngaén ñeán möùc khoâng theå ngaén hôn, coå aùo khoeùt saâu ñeán möùc khoâng theå saâu theâm nöõa. Nhöõng phaàn da thòt phoâ loä giöõa trôøi ñeâm traéng noõn traéng naø, traéng nhö theå chöa töøng bieát muøi aùnh naéng maët trôøi, traéng coù leõ khieán chò em phuï nöõ

ñaát Haø thaønh phaûi ngaám ngaàm ghen tò. (Boài hoài nhôù laïi kyû nieäm tuoåi thô. Boán, naêm tuoåi gì ñoù, laàn ñaàu tieân töø Baéc vaøo Nam, thaáy chò em phuï nöõ maëc quaàn jeans, moâi ñoû choùt, maét toâ xanh nhö maét meøo, thaáy quaùi laï heát söùc. Vì ôû ngoaøi Baéc luùc ñoù caùc baø caùc chò tuyeàn quaàn luïa ñen, maët moäc, ñôn sô laém laém). Cöù moät choác laïi thaáy taxi ñoã xòch, cöûa môû ra, moät ñoâi hoaëc moät vaøi ñoâi böôùc xuoáng, maët muõi töôi nhö hoa, ngöôøi thôm phöng phöùc. Caùc coâ caùc caäu goïi moùn, roài vöøa boùn cho nhau töøng mieáng vöøa ruû ræ chuyeän troø - chaéc haún toaøn nhöõng lôøi aâu yeám - thaät ñuùng laø caûnh cuûa thôøi thaùi bình thònh trò! Moät choác nöõa, laïi thaáy coù nhöõng ñoâi gaùi maûnh deû treû trung - trai ñaàu hoùi buïng böï böôùc vaøo. Cuõng vöøa boùn cho nhau töøng mieáng vöøa ruû ræ taâm tình nhö theå nhöõng tình nhaân laâu laém roài môùi gaëp. Xong, laïi khoaùc tay nhau leân xe, ñi maát huùt. Ai maø bieát choán naøo laø beán ñoã cuûa nhöõng caùnh vaïc ñeâm? Tham gia vaøo caùi xaõ hoäi Saøi Goønñeâm- nhaäu, coøn laø caû moät taäp ñoaøn quaân nhöõng ngöôøi baùn veù soá, baùn traùi caây, thuoác laù, thaäm chí baùn hoa (nghóa ñen) quanh caùc baøn nhaäu. Maáy em nhoû maëc ñoàng phuïc hoïc sinh phoå thoâng, tay oâm nhöõng boâng hoàng öôùt ñaãm söông, mieäng naøi næ chaøo môøi caùc caäu trai mua hoa taëng baïn gaùi. Theá laø, giöõa hai mieáng thòt boø luùc laéc, boâng hoàng ñaõ ñöôïc trao, thay cho lôøi noùi ngoït ngaøo. Nhìn caûnh aáy, boãng nhôù tôùi moät thi syõ naøo ñoù töøng ñònh nghóa veà thô sieâu thöïc: Ñoù laø söï hoân phoái giöõa caùi oâ vaø chieác ñaàu maùy khaâu. Ñöùa baïn buoät mieäng hoûi em nhoû baùn hoa: Sao giôø naøy chaùu khoâng ôû nhaø nguû maø coøn lang thang ôû ñaây laøm gì? Em nhoû troøn maét nhìn noù nhö nhìn moät sinh vaät laï ngoaøi traùi ñaát, roài boû ñi! Vui nhaát vaãn laø phaàn vaên ngheä. Vaøi caây guitar cuõ meøm, sôn ñaõ bong caàn ñaõ söùt cuûa nhöõng ngheä syõ lang thang laø ñuû laøm noùng khoâng khí ôû phoá nhaäu. Hôi men ñang öù trong cô theå caàn ñöôïc phaû ra. Ngöôøi ta vaãy caùc Taây Ban caàm thuû laïi, yeâu caàu haùt, roài caát gioïng hoøa theo. Cao vôùi thaáp, boång vôùi traàm, thanh vôùi ñuïc, taát caû cuøng næ non “sao em ngoài laëng leõ ñeå loøng anh taùi teâ, haõy traû lôøi anh ñi, nghó gì maø theïn thuøng...” hoaëc cuøng böøng böøng khí theá “ta ñi voøng tay lôùn maõi ñeå noái sôn haø, maët ñaát bao la anh em ta veà gaëp nhau möøng nhö baõo taùp quay cuoàng...” Voã tay raøo raøo, heå haû, cuïng ly coâm coáp. Ngheä syõ lang thang ñaõ kòp ngoài chung baøn nhaäu. Cuïc nöôùc ñaù trong veo ñang lô löûng trong ly bia vaøng saùnh. Vaãn trong cuoäc nhaäu bolero aáy, thi thoaûng laïi thaáy caùc anh hoûi phuïc vuï: H. ñaâu? H. khoâng tôùi aø? Keâu H. maáy

laàn roài maø sao khoâng thaáy leân haùt vôùi anh em? Buïng baûo daï, H. chaéc laø moät em naøo ñoù haùt hay, chuyeân giuùp vui cho caùc baøn nhaäu ôû ñaây. Vaø chaéc phaûi treû trung xinh ñeïp laém môùi khieán caùc anh troâng ngoùng nhieät tình nhö vaäy. Moät luùc sau H. leân. Thì ra ñoù laø moät trung phuï choáng moãi beân naùch moät chieác naïng. Trung phuï coù ñoâi maét to, ñöôïm buoàn, caùi mieäng cöôøi raát duyeân, haøm raêng ñeàu, tuy coù hôi xæn vì nhöïa thuoác laù. Caïn heát ly bia, H. so daây ñaøn, buoâng vaøi hôïp aâm, roài caát gioïng. Caû baøn nhaäu im phaêng phaéc. Ruøng mình, khoâng ngôø gioïng H. laïi quaùi chieâu ñeán theá. Moät thöù gioïng coù kyõ thuaät raát toát, laïi ñöôïm muøi cuûa röôïu vaø thuoác laù, cuûa ñeâm, cuûa nhöõng ngaøy traàm mình laên loän möu sinh. Ma mò, lieâu trai, caùi caûm giaùc heät nhö laàn ñaàu tieân nghe Khaùnh Ly haùt qua “Sôn ca 7”. “Chieàu treân phaù Tam Giang anh chôït nhôù em, nhôù oâi nieàm nhôù oâi nieàm nhôù ñeán baát taän, em ôi, em ôi. Giôø naøy cö xaù saép ñoùng cöûa, ngöôøi lao coâng queùt doïn haønh lang. Giôø naøy thaønh phoá chôït böøng leân, ñeå roài taét nghæ sôùm...” Heát “Chieàu treân phaù Tam Giang” laïi ñeán “Daï khuùc cho tình nhaân” cuûa Leâ Uyeân- Phöông: “Ngaøy em thaép sao trôøi, chôø traêng gioù leân khôi. Ngaøy möa baõo ngang trôøi, moät ngaøy möa baõo tôi bôøi...” Roài “Ñöa em tìm ñoäng hoa vaøng” cuûa Phaïm Duy. Baøi naøy, ñeán ñoaïn “Chim khoân cheát döôùi coäi ña, tieáng keâu rôi ruïng giöõa giang haø. Mai ta cheát döôùi coäi ñaøo, khoùc ta xin nhoû leä vaøo thieân thu”, tieáng haùt H. vuùt leân nhö xeù ruoät, nhö baøo gan, nhö moät noã löïc tuyeät voïng ñeå gieo thoi giöõa hieän taïi vaø hö voâ. Maø laï, maët H. cöù töôi roi roùi chöù chaúng heà ñau ñôùn vaät vaõ nhö Myõ Linh luùc haùt ñoaïn naøy. Roài tieáp ñeán “Thu haùt cho ngöôøi” cuûa Vuõ Ñöùc Sao Bieån... mieân man. OÂ, khoâng coøn laø nhaïc seán nöõa roài. Baùc naøo khoù tính cöù döùt khoaùt ñaây vaãn laø nhaïc seán, thì phaûi nhaän cho roõ noù laø seán... sang. Chaúng phaûi daân goác Saøi Goøn, sao nghe H. haùt nhöõng baøi haùt cuõ naøy thaáy ngöôøi nhö moïc roâm, gai gai khoù taû, hình nhö noù chaïm ñöôïc vaøo moät vuøng ñau voâ thöùc naøo ñoù thì phaûi? Moãi baøi haùt moät soá phaän, coù baøi baïo phaùt baïo taøn, noåi raát nhanh vaø bò queân raát nhanh; coù baøi laïi cöù aâm æ dai daúng maø soáng. Nhöõng baøi H. ñang haùt, coù leõ laø loaïi baøi thöù hai. Lieác nhìn sang, thaáy oâng seáp cuõng ñang coù nhöõng bieåu hieän phieâu linh. Coù leõ “oång” cuõng caûm gioáng mình? Böõa nhaäu gaàn taøn, H. chaøo moïi ngöôøi, oâm ñaøn choáng naïng xuoáng laàu. Nhìn caùi löng nhoâ leân thuïp xuoáng theo moãi böôùc ñi cuûa H., ñoaùn chaéc ñaèng sau ñoù laø caû moät cuoäc ñôøi ñaày traéc trôû. “Giôø naøy coù theå trôøi ñang naéng,


Saøi goøn thaønh phoá cuûa nhöõng giaác mô ...

Phaûi chaêng toâi vaø baïn ñang mô cuøng moät giaác mô mang teân Saøi Goøn ... Toâi coøn nhôù Saøi Goøn trong toâi luùc beù thô laø moät thaønh phoá raát roäng lôùn, moät nôi khieán toâi choùang ngoäp vì doøng

Toâi seõ nhôù ñeâm Noel treân nhöõng con ñöôøng Nguyeãn Hueä, Leâ Lôïi... ngaäp ñeøn hoa vaø ngöôøi ñi noâ nöùc, chen chuùc nhau, aùnh maét vaø nuï cöôøi hoaø tan vaø toûa saùng trong ñeâm... nhôù nhöõng muøa Giaùng Sinh toâi ngaäp chìm trong bieån xe maùy ... luùc tôùi nhaø cuõng laø 12h khuya...ñieàu ñoù cuõng chaúng laøm ai phieàn loøng maø chæ theâm nhôù Saøi Goøn khi ñi xa maø thoâi ... Nhôù nhöõng con ñöôøng buïi baëm, nhöõng coâng vieân gheá ñaù maø toâi töøng ngoài... Nhôù nhöõng buoåi bình minh treân con ñöôøng quen thuoäc, gaëp nhöõng ngöôøi quen thuoäc taát baät chen chuùc nhau treân ñöôøng cho kòp buoåi laøm sôùm ban mai. Vaø nhaát laø caûnh chen chuùc tìm choã ngoài cuøng maáy ñöùa baïn Töï Nhieân ...

chaät cöùng, toâi ñöa tay baùm vaøo thaønh xe, chaân ñöùng co ro, baïn neùp saùt caïnh toâi, chuùng ta trong nuï cöôøi, moà hoâi cöù lai laùng ... ñoaïn ñöôøng ñeán tröôøng vaäy maø vui.... Nhôù nôi goùc tröôøng, döôùi boùng caây raâm maùt chuùng ta cuøng noâ ñuøa, nhôù nhöõng tieáng baïn beø goïi nhau í ôùi, nhôù nhöõng luùc möa bay baïn vaø toâi chaïy döôùi möa... Nhôù nhöõng luùc trôøi naéng nhö ñoå löûa hoï chôû nhau treân chieác xe ñaïp... vaãn cöôøi maø moà hoâi thaám ñaãm aùo... Nhôù nhöùng muøa möa, nöôùc ngaäp ñeán ngang chaân, toâi coù sôû thích chaïy xe thaû chaân xuoáng ñöôøng laøm nöôùc baén tung toùe ... Nhôù nhöõng caëp chôû nhau ngaøy möa, gioù thoåi aøo aøo maø aám nhæ ...

Nhôù chôï hoa ñeâm giao thöøa vaø nhöõng con ñöôøng ngaäp naéng chan hoøa nhöõng nuï cöôøi haïnh phuùc saùng 30 thaùng 4 .... Nhôù Diamond, nhôù Tapio, KFC vaø Loteria ... ñaõ taïo ra caùi vò raát rieâng cho Saøi Goøn ... Theá ñoù Saøi Goøn nôi toâi ñaõ vun ñaép cho giaác mô mình, nôi coù baïn vaø gia ñình ...giaác mô coù theå khoâng goïi thaønh teân nhöng toái bieát ñoù laø giaác mô ñeïp ... vì trong giaác mô ñoù cuûa toâi luoân coù baïn beân caïnh .Caûm ôn nheù baïn cuûa toâi. ....Vaø cuõng caûm ôn nheù em - Saøi Goøn ...

Saøi Goøn ñeâm

Saøi Goøn laø thaønh phoá döôøng nhö khoâng nguû. Ñeâm Saøi Goøn coù ñaëc tröng cuûa moät thaønh phoá soáng ñoäng vaø röïc saùng. Panorama vaãn laø ñieåm cao nhaát coù theå nhìn toaøn caûnh thaønh phoá Saøi Goøn veà ñeâm. ÔÛ ñoä cao aáy (taàng 33) con soâng Saøi Goøn seõ laáp laùnh aùnh ñeøn nhö moät daûi luïa oùng aùnh vaét qua thaønh phoá khoâng nguû. Thaáp hôn moät chuùt nhöng laïi nhìn caän caûnh nhöõng con ñöôøng traøn ngaäp aùnh ñeøn xe chuyeån ñoäng, nhöõng oâ cöûa cao oác, khaùch saïn aám aùp ñeøn vaøng chính laø nhöõng caø pheâ saân thöôïng cuûa caùc khaùch saïn trung taâm Caravelle, Palace, Majestic... Con soâng Saøi Goøn vaãn coøn trong taàm maét vaø thöù quaø quyù giaù cuûa thieân nhieân chính laø nhöõng laøn gioù soâng thoåi loàng

loäng qua nôi baïn ngoài töø nhöõng taàng cao aáy. Saøi Goøn chöa coù phoá ñi boä, nhöng neáu thích thaû boä thì væa heø Leâ Lôïi, Nguyeãn Hueä, Ñoàng Khôûi cuõng ñuû ñeå baïn thö thaùi ngaém nhìn nhöõng cöûa haøng löu nieäm, vaûi voùc, nöõ trang, quaùn caø pheâ sang troïng. Cuõng chính nhöõng tuyeán heø ñi boä aáy, baïn môùi caûm nhaän ñaày ñuû veû myõ leä cuûa phoá ñeâm Saøi Goøn.

RESTAURANT ngöôøi ñoâng ñuùc. Nôi ñoù coù Sôû thuù, coù nhöõng coâng vieân caây xanh boùng maùt, coù nhöõng con ñöôøng roäng lôùn rôïp boùng caây, coù raát nhieàu xe oâ toâ treân ñöôøng ... Saøi Goøn ñaõ laø moät neùt vaên hoaù tinh thaàn, vì noùi nhö theá noù thaân thöông vaø gaàn guõi bieát bao... Thaáy töøng doøng ngöôøi luõ löôït vaøo Saøi Goøn möu sinh cuõng nhö hoïc taäp, toâi môùi thöïc söï caûm nhaän ñöôïc caùi löïc huùt maø Saøi Goøn mang laïi...Noù quaù quyeán ruõ, nhaát laø vôùi nhöõng ai ñang nuoâi tham voïng cho töông lai cuûa mình. Toâi phaûi traû giaù nhieàu nhöng noù khoâng ñaùng maáy so vôùi nhöõng baøi hoïc maø toâi ñaõ ñöôïc hoïc taïi ñaây, nhöõng baøi hoïc ñaõ cho toâi söï töï laäp vaø lôùn khoân nhö hoâm nay. Caûm ôn nheù Saøi Goøn... Thôøi gian troâi qua, cuøng vôùi coâng vieäc laøm theâm vaø cuoäc soáng toâi ñöôïc ñi ñaây ñi ñoù nhieàu, tieáp xuùc vôùi nhieàu ngöôøi vôùi nhieàu vaên hoaù vaø ngoân ngöõ khaùc nhau laïi caøng laøm toâi theâm yeâu Saøi Goøn - thaønh phoá maø neáu ai ñaõ töøng soáng taïi ñaây seõ nhôù maõi khi mai xa caùch...Cuõng nhö toâi - xa noù ñeå ñi du hoïc nôi xöù ngöôøi thì chaéc chaén laø toâi phaûi nhôù laém...

Nhôù nhöõng ñeâm hai ñöùa beân bôø soâng beán Baïch Ñaèng ... Nhôù nhöõng luùc em giaän hôøn anh, em boû ñi, ñeå maët anh cuøng doøng soâng ñeâm toái, em quay löng baät khoùc ñeå anh cuøng laëng thinh... Nhôù nhöõng buoåi chieàu ngoài xe bus

Nhôù nhöõng tieáng rao ñeâm, nhöõng gaùnh haøng ngöôïc xuoâi quaèng vai ngöôøi chò gaùi rôøi laøng queâ ra thaønh phoá möu sinh ... Coù theå laø vì con,vì gia ñình ... nhöng saâu trong maét hoï toâi thaáy ñaâu ñoù caùi gì goïi laø giaác mô ñoåi ñôøi vaø vöôn leân ...

Nhöõng nhaø haøng laï

Saøi Goøn baây giôø coù nhieàu phong caùch giaûi trí, aåm thöïc laï. Caùc nhaø ñaàu tö cuõng coá gaéng “chaøo” nhieàu saûn phaåm ñoäc ñaùo, “khoâng ñuïng haøng”. Baïn coù caûm giaùc vöøa aên vöøa xoay chöa? Môøi baïn haõy ñeán vôùi nhaø haøng xoay ñaàu tieân vaø duy nhaát taïi Vieät Nam. Nhaø haøng xoay ñöôïc thieát keá daïng hình troøn, töôøng cöûa toaøn baèng kính trong suoát, vôùi truïc quay ôû giöõa, kinh phí xaây döïng 3 tæ ñoàng. Trong ba naêm trôû laïi ñaây, phoøng traø quaùn bar ra ñôøi nhieàu. Thaät khoù coù dòp ñeå khaùm phaù vaø so saùnh heát nhöõng phoøng traø, quaùn bar. Nhöng neáu coù thôøi gian môøi baïn haõy thöû ñeán vaøi ñieåm ñeå thöôûng thöùc, chaéc chaén seõ cho baïn söï baát ngôø, pha laãn thuù vò. Bôûi moãi nôi ñeàu coù neùt laï vaø phong caùch rieâng. Neáu nhö tröôùc kia baïn chæ nghe Flamenco trong CD, thì giôø ñaây baïn coù theå “ngaát ngaây” cuõng nhöõng giai ñieäu töø xöù sôû Taây Ban Nha xa xoâi naøy

3 hr from Syd - Taree NSW Khu thò traán du lòch raát tieàm naêng buoân baùn quanh naêm, cuoäc soáng yeân laønh toát ñeïp, nhaø haøng Lic 82 choã coù bar röôïu, caùch Sydney 3 tieáng. Trang thieát bò ñaày ñuû nhö môùi vôùi beáp chuyeân duïng veà nhaø haøng cho ñuû loaïi thöùc aên AÂu AÙ . Sang $68,000 thích hôïp cho gia ñình muoán business & lifestyle. Goïi (02) 6552 4380 hoaëc 0402 306 860 xin noùi chuùt tieáng Anh

24610211

baèng caùch ñeán bar Carmen (naèm treân ñöôøng Lyù Töï Troïng). Baïn coù muoán böôùc chaân vaøo löõ quaùn quaùn röôïu cuûa nhöõng chaøng cao boài mieàn Vieân Taây Hoa Kyø khoâng? ÔÛ Saøi Goøn ñaõ coù moät löõ quaùn theo nguyeân maãu ñöôïc chuû nhaân cuûa noù “beâ” töø Myõ veà. Ñoù laø löõ quaùn Seventeen Saloon (naèm treân ñöôøng Toân Ñöùc Thaéng, Q.1). Caûm giaùc ñaàu tieân khi ñaåy caùnh cöûa goã, böôùc vaøo beân trong laø baát ngôø bôûi caùch baøi trí khoâng gian, baøn gheá, quaày bar... chaát lieäu chuû ñaïo laø goã. Taát caû toaùt leân neùt myõ thuaät “cowboy” vôùi caùc boä yeân ngöïa, ñoâi giaøy oáng cao coå muõi nhoïn, nhöõng baùnh xe ngöïa bò baøo moøn bôûi thôøi gian... baïn seõ ñöôïc nghe nhöõng doøng nhaïc treû trung, soâi ñoäng nhö Latin, rock & roll, hay nhöõng giai ñieäu thieát tha du döông, laõng maïn cuûa doøng nhaïc country, folk, blule traàm laéng... * Phuï nöõ luoân saün saøng tha thöù. Nhöng hoï khoâng bao giôø queân nhöõng gì hoï ñaõ tha thöù.

* Taát caû ñaøn oâng ñeàu coù luùc laàm loãi, nhöng ngöôøi ñaõ coù vôï bao giôø cuõng nhaän ra sai laàm cuûa mình nhanh hôn.

TRUCK + WORKS

Syd & Surrounding Subs

24673001

em rôøi thö vieän ñi rong chôi...”, ai maø bieát ñöôïc, vaøi möôi naêm tröôùc coù khi H. cuõng coù moät cuoäc ñôøi gioáng nhö coâ gaùi trong baøi “Chieàu treân phaù Tam Giang”? Chao oâi laø thaân phaän con ngöôøi, “caùi quay buùng saün treân trôøi, môø môø nhaân aûnh nhö ngöôøi ñi ñeâm”. Nhaäu ñeâm Saøi Goøn maø theá naøy, laø nhaäu buoàn, chöù khoâng coøn laø nhaäu vui. Hoaëc giaû mình laån thaån neân cöù thích bi kòch hoùa moïi söï?

Sang hôïp ñoàng vaø luoân xe Truck loaïi vöøa vôùi coâng vieäc giao haøng cho haõng taïi Sydney vaø caùc vuøng phuï caän. Chæ laøm 5.5 ngaøy/tuaàn. Thích hôïp cho caùc baïn yeâu thích ngheà laùi xe, coâng vieäc nhaøn haï löông cao ñeán $45/giôø. Goïi Bill 0418 302 822.


HAIR SALON

BEAUTY SALON

Darlinghurst Syd/NSW

21990210

Sydney Queen Victoria Building

Ngay ñöôøng caùi Oxford St Darlinghurst Sydney, ñaõ 10 naêm, shop raát laø taân kyø cho khaùch sang & saønh ñieäu. Ñoâng khaùch quen thu nhaäp cao, hieän coù 5 gheá + 2 basins vaø moät beauty room. Cô hoäi ñeå ñieàu haønh moät tieäm sang ngay trung taâm city. Sang 85,000 t/löôïng. Goïi Rocky 04 04 06 4399. Noùi t/Anh (tieáng Anh)

24270107

Ngay trung taâm Sydney, trong Queen Victoria Building, raát tieän lôïi cho khaùch xuoáng ga Town Hall, Dòch vuï taém Spa ban ngaøy vaø laøm ñeïp thaåm myõ, ñang giaûm 50 giaûm giaù . Trang tri toaøn môùi. Cô sôû roäng 100 sqm. Ñaõ hoaït ñoäng laâu naêm, caàn sang hoaëc huøn voán, seõ höôùng daãn taän tình. Lieân laïc 0411 696 252 (t/Anh)

HOME DECOR

Wetherill Park Syd./NSW

Queen Victoria Market Melb./Vic Vò trí thaät aùc lieät naèm ngay goùc cuûa line F shed. Ñang baùn caùc loaïi vaät lieäu Home ware cuûa haõng Decor, taëng phaåm, trang söùc, tuùi xaùch tay vaø nhieàu thöù khaùc nöõa. Chæ caàn sang teân hôïp ñoàng vaø trò giaù caùc vaät lieäu theo kieåu WIWO . Xin lieân laïc 0417 886 232 ñeå thaûo luaän hay ñeán xem, xin noùi tieáng Anh

2197-1507

Caàn tuyeån nhaân vieân baùn takeaway coù kinh nghieäm, bieát laøm sandwich vaø caùc loaïi baùnh rolls, phaûi bieát noùi tieáng Anh ñeå baùn cho UÙc - Laøm vieäc taïi Wetherill Pk. Xin goïi 9729 2291 or 0417 099 783 tröôùc 9am or sau 2pm. Noùi tieáng Vieät hoaëc tieáng Anh

2428-1507

CAÀN NGÖÔØI

43


NEW

TAKEAWAY

Fyshwick Canberra ACT

FRUIT MARKET

Sydney East NSW

Dural Sydney NSW

Dee Why Sydney

24300210

Thích hôïp cho baùnh mì hay thöïc phaåm, 85 meùt vuoâng, vò trí heát xaåy taïi Dee Why thò töù saàm uaát phía Taây Sydney. 5 naêm hôïp ñoàng thueâ coù ñaùo haïn nhieàu laàn. Ñaõ thieát bò toaøn boä, tieàn thue âthöông löôïng ñöôïc. Xin goïi ñeå ñeán xem 9972 1937 tröôùc 11 saùng hay 9971 0669 sau 11 saùng (xin noùi t/Anh)

24310210

CAFE & TAKEAWAY Carlton Melb./Victoria Cô hoäi hieám hoi ñeå vaøo trung taâm aên uoáng khu Carlton North, hôïp ñoàng vaø tieàn

24290210

thueâ deã daøng thöông löôïng. Tröôùc ñaây laø Coffee Lounge, ñaõ laáp trang thieát bò ñaày ñuû, maùy caø pheâ, röûa cheùn v.v... ñeå laøm cafe hoaëc hot food / restaurant. Toaøn boä

42

trang thieát bò ñeàu môùi toanh. Coù 2 toilets rieâng bieät, vaø nhieàu haáp daãn khaùc. Coù BYO Lic. xin goïi Nadia vaø noùi t/Anh ñeå thaûo luaän: 0423 42 4475 24290210

Tieäm vöøa môùi taân trang, quaøy keä trang thieát bò ñaày ñuû, vò trí tuyeät vôøi haïng nhaát trong khu vöïc. Shop roäng raõi, maët tieàn beà ngang raát roäng naèm trong khu vöïc taáp naäp khaùch vaõng lai vaø cö daân ñòa phöông. Xin goïi Joe 0414 686 153 ñeå thaûo luaän hay ñeán xem. Xin noùi tieáng Anh

21832107

21931507

BUTCHER SHOP Burwood Syd./NSW

Khu vöïc Colyton Sydney

Khu vöïc Sydney NSW

24260210

Raát lyù töôûng cho vôï choàng hay gia ñình cuøng laøm. Ñang ñoâng Khaùch taáp naäp, vò trí thaät toát khu Fyshwick Canberra ACT. Hieän ñang baùn Mon-Fri thu nhaäp raát toát, hôïp ñoàng tieàn rent lyù töôûng. Quaùn ñaõ coù trang thieát bò ñaày ñuû vaøo laø laøm ngay. Xin goïi ñeå thaûo luaän 0438 69 0550 xin noùi (tieáng Anh)

Ñaõ laäp töø 2004 vò trí toát trong Shopping Plaza tröôùc cöûa Coles, hôïp ñoàng laâu daøi shop roäng 125 sqm, coù giaáy pheùp cho lotteries vaø thuoác laù vaø luoân caùc loaïi saùch baùo vaên phoøng phaåm quaø taëng v.v.. Luoân caû Dry Clean vaø nhieàu thöù khaùc nöõa. Laõi roøng moãi tuaàn 2100 pw. Sang $220,000 bao goàm luoân caû Fixture + Fitting vaø khoaûng 50,000 haøng toàn. Xin goïi Syed 0433 217 462 (xin noùi t/Anh)

Cô hoäi raát hieám hoi ñeå laáy moät tieäm thòt vôùi vò trí tuyeät vôøi ngay khu saàm uaát Burwood Sydney. Ñaõ laøm 9 naêm trôøi, ñang ñoâng khaùch quen vaø khaùch vaõng lai. Shop ñang hoaït ñoäng thu nhaäp toát, trang thieát bò ñaày ñuû. Xin lieân laïc David baèng tieáng Anh ñeå heïn ñeán xem, hoaëc thaûo luaän theâm chi tieát. Goïi soá 0433 353 093

Chuùng toâi ñang tuyeån cho caùc chöùc vuï veà Baùn Haøng - Keá Toaùn - Quaûn Lyù Ñieàu Phoái vaø nhieàu vieäc khaùc. Khoâng caàn kinh nghieäm baùn haøng, seõ ñöôïc huaán luyeän sau. Neáu caùc baïn ñang tìm job, xin göûi thö veà cho chuùng toâi

Ruthbunnshopper@Yahoo.com ñeå bieát theâm 21951510

Mixed Business loaïi ngay goùc ñöôøng, môùi toanh, quaày keä trang thieát bò chó môùi laép 4 thaùng. Chöng baøy raát tieän duïng nhö sieâu thò. Hieän ñang hoaït ñoäng toát, khaùch quen raát ñoâng. Cô hoäi lyù töôûngvaøo laø thu lôïi ngay, hôïp ñoàng laâu daøi thueâ reû, sang giaù $60,000 thöông löôïng. Xin goïi vaø vui loøng noùi tieáng Anh 0401 80 88 85, 21982409

45


TIEÀN... TIEÀN... TIEÀN...

Con laïy boá ñöøng möôïn tieàn con nöõa, ñöa theâm cho boá laø con vôï cuûa con noù gieát con cheát boá aï!!!

Cho vay TIEÀN MAËT laáy ngay taïi choã... Khoûi noùi vôùi chuùng toâi caùc baïn coù vieäc laøm hay khoâng, hoà sô toát hay xaáu vì chuùng toâi

KHOÂNG XEÙT HOÀ SÔ YES! YES... Chuùng toâi laø coâng ty cuûa UÙc, hoaït ñoäng treân 40 naêm. Cho vay tröïc tieáp töø

TIEÀN CUÛA CHUÙNG TOÂI chöù khoâng phaûi dòch vuï laøm hoà sô möôïn tieàn ngaân haøng. Caàn tieàn maø ñaõ heát ñöôøng xoay? Cöù lieân laïc vôùi chuùng toâi thöû xem coù laøm ñöôïc gì khoâng. Ñöôïc thì toát, khoâng ñöôïc cuõng chaúng maát gì... Tel.: (02) 9788 7364 Mob. 04 3000 69 67 Soá phone naøy cuûa nhaân vieân Vieät Nam, noùi tieáng Vieät môû cöûa töø 9 giôø saùng ñeán 5 giôø chieàu, Thöù Baûy ñeán 1 giôø tröa, Chuû Nhaät & Pub Holliday nghæ. Xin ñöøng goïi ngoaøi giôø laøm vieäc khoâng giaûi quyeát ñöôïc gì. Hoaït ñoäng treân 40 naêm coù giaáy pheùp cho vay taøi chaùnh cuûa Boä Thöông Maõi NSW

44

Lic No. 2PS 0438


21802109

21781407

gheá spa pedicure chairs, coù luoân waxing room, srpay tanning room vaø nhaø beáp vôùi phoøng kho. Sang giaù $170,000. Xin goïi Pino 0412 67 9918 (noùi tieáng Anh) hoaëc thaêm vieáng website cuûa chuùng toâi www.nailsRus.com.au

HAIR & BEAUTY

EMBROIDERY

21832107

Trung taâm Balmain treân ñöôøng caùi Darling St taáp naäp, 5 gheá caét, 2 baøn goäi + phoøng beauty ñang coù khaùch quen raát baän roän vôùi 3 nhaân vieân full time laøm khoâng xueå. Hôïp ñoàng

laâu daøi, thueâ reû. Sang giaù thöông löôïng luoân haøng toàn. Goïi 0404 744 213 (xin noùi t/Anh)

21792107

Super Market, Newsagency, Bottle Shop Ba doanh nghieäp trong 1 General Store vôùi luoân baát ñoäng saûn, vuøng Carisbrook Vic giöõa Ballarate & Bendigo caùch Melbourne 1.30 hr. Thò traán yeân laønh doanh nghieäp raát lyù töôûng vôùi luoân nhaø 3 phoøng nguû. Giaù $395,000 + haøng (khoaûng 80,000). Lieân laïc Rod & Juli Vermon (03) 5464 2293 - Fax 5464 1226 or email: <trotter@netconnect.com.au>

Balmain Sydney NSW

46

Nails shop caùch Broadmeadow Shopping Center chæ 5 phuùt laùi xe, ñòa ñieåm toát, tieàn thueâ reû, hôïp ñoàng thueâ 5 naêm, shop nhieàu khaùch quen, shop roäng hieän coù 5 baøn nails, 3

Parramatta Sydney NSW May theâu caùc loaïi ñoàng phuïc, ñaàu moái cung öùng (wholesale), ñaõ laøm 24 naêm taïi Paramatta Sydney, haõng hieän ñaïi vôùi 2 showrooms, hôn 500 khaùch haøng, Doanh nghieäp lyù töôûng cho vôï choàng gia ñình, Thu nhaäp 1 trieäu ñoâ, laõi roøng treân 100 ngaøn. Chuû veà höu sang toaøn boä luoân haøng , maùy moùc, trang thieát bò giaù chæ $150,000. Cô hoäi quyù hieám trong ngaønh. Goïi Greg 0417 278 345 tieáng Anh

Essendon / Melbourne

Reservoir Melb Vic.

Vò trí tuyeät vôøi treân khu phoá saøm uaát hai beân laø shop tieäm shopping strip. Raát thích hôïp cho gia ñình cuøng laøm. Ñang ñoâng khaùch taáp naäp. Shop saïch roäng coù luoân Air Con, vaø 10 pallet truck 2002 ISUZU vaø forklift. Hieän môû 5.5 ngaøy, Chuû Nhaät nghæ. Thu nhaäp chaéc cuù haøng tuaàn khoâng döôùi $20,000 / tuaàn Muoán sang $310,000 vôùi xe truck hoaëc $260,000 khoâng xe. Xin goïi Hannah ñeå bieát theâm hay heïn ñeán xem. Xin vui loøng noùi tieáng Anhkhi goïi

0414 826 866

Vò trí thöôïng haïng treân ñöôøng caùi ñoâng ñuùc taïi trung taâm Essendon saùt caïnh beân sieâu thò Coles. Hôïp ñoàng daøi haïn 14 naêm giaù thueâ reû. Beáp ñaõ thieát bò toaøn boä, luoân cold room, store room, bar counter. Fully licenced vaø BYO, 40 choã trong + 16 ngoaøi, ñang ñoâng khaùch aên laãn takeaway taáp naäp moãi ngaøy. Caàn sang gaáp giaù deã daøng thöông löôïng. Xin goïi vaø noùi tieáng Anh ñeå bieát theâm chi tieát

0422 949 655

TAKEAWAY

HAIR SALON

Melbourne Vic

Marrickville NSW

1506

Broadmeadow Melbourne

Carisbrook Vic.

NHAØ HAØNG RESTAIRANT

FRUIT - GROCERIES SHOP BUSINESS FOR SALE

22001110

NAIL SHOP

217506

SUPERMARKET

Salon toùc nam nöõ ngay treân ñöôøng caùi khu trung taâm shop taáp naäp. Hoïp ñoàng laâu daøithueâ reû, Ñaõ hoaït ñoäng laâu naêm ñang coù khaùch rieâng, khaùch haøng thaân thieän deã tính. Tieäm roäng trang thieát bò ñaày ñuû caùc baøn caét goäi uoán saáy... vaøo laø coù thu nhaäp ngay. Neáu thaät söï muoán sang xin môùi goïi ñeå heïn ñeán tieäm noùi chuyeän chuùng toâi khoâng noùi qua ñieän thoaïi ñöôïc. Sang ñeå ñi nöôc ngoaøi ñieàu kieän deã daøng. Xin goïi 0403 355 668 - tieáng Vieät

Takeaway trong khu vöïc haõng xöôûng vaên phoøng lôùn (Industrial area), ñang ñoâng khaùch, baùn raát ít giôø, thu nhaäp cao. Trang thieát bò ñaày ñuû voâ laøm laø thu tieàn ngay. Hôïp ñoàng laâu daøi. Xin vui loøng goïi ñeå bieát theâm chi tieát, noùi tieáng Anh (03) 9523 7110 or 0406 964 720

49


vieäc ñaùnh caù voi thuoäc toå chöùc Sea Shepherd Conservation Society vaãn tieáp tuïc ñöa ra caùc baèng chöùng taøn nhaãn veà haønh ñoäng ñaùnh baét caù voi cuûa Nhaät Baûn ra tröôùc coâng luaän. Thuyeàn tröôûng Paul Watson laø ngöôøi saùng laäp ñoàng thôøi laø chuû tòch cuûa toå chöùc naøy. OÂng hieän ñang coù maët treân t chieác taøu choáng ñaùnh baét caù voi ôû Churchmoä Parramatta NSW vuøSt. ng Nam Ñaïi Döông. OÂng noùi: "Toâi khoâng nghó raèng Nhaät Baûn thöc söï quan taâm ñeán ñieàu naøy. Nöôùc naøy coù ñuû söùc maïnh kinh teá ñeå thöïc hieän nhöõng gì hoï muoán. Nhöõng keû ñaùnh baét caù voi ôû Nhaät khoâng khaùc gì nhöõng keû saên baén voi ôû Ñoâng Phi". Ñeå nhaán maïnh quan ñieåm cuûa mình, oâng Paul Watson noùi chæ coù moät ñieàu duy nhaát khaùc bieät giöõa Nhaät Baûn vaø nhöõng keû saên baén voi ôû Chaâu Phi laø nhöõng ngöôøi Chaâu Phi laø da ñen, ngheøo ñoùi vaø chæ kieám ñöôïc chuùt ít tieàn töø vieäc saên baén voi cuûa mình.

RESTAURANT

Kinh teá Haøn Quoác ñoái maët nhöõng khoù khaên môùi

Sau khi khôûi saéc trôû laïi töø cuoái naêm

Nhaø haøng AÙ2009, , 60 choã n trong, kinh beâ teá Haø n Quoáccoù laïi khu ñoái maët i moätset soá khoù o caùoñoâ cuûnagVieän beân ngoaøi coùvôùtheå theâkhaê m,nBaù ñang Nghieân cöùu kinh teá LG vöøa nhaän ñònh khaùch ngay treâ n ñöôøng caùi (Church St) neàn kinh teá Haøn Quoác ñang chöùng kieán khu vöïc Parramatta, beâuntaêlaø n nphoø ngm laïi nhöõng daáhai u hieä ngvaê tröôû g chaä trong laïmcphaù ng gia & office, ñang baùkhi n thöù aênt coù AÙ,chieà raátu höôù tieàm taêng, trong boái caûnh taâm lyù laïc quan naêng baùn theâm c iloaï i thöù c uoáp nñaõ g laï cuûacaù giôù doanh nghieä yeánuh,ñi vaø tieâutrang duøngthieá ñaõ taê ng ñaõ 3,1% sinh toá, cheø... giaù Toaøcaûn boä t bò laéptrong thaù n g 1 vöø a qua. ñaët. Sang thöông löôïng. Goïi David 0412 Naêm 2009, kinh teá Haøn Quoác ñaõ 783 268 . Xin taê noùngi tieá tröôûnngg Anh nheï 0,2%, vöôït xa caùc döï baùo tröôùc ñoù, cho raèng neàn kinh teá naøy seõ taêng tröôûng -5%, do khuûng hoaûng taøi chính. Tuy nhieân, sau khi khôûi saéc trôû laïi töø cuoái naêm 2009, kinh teá Haøn Quoác laïi ñoái maët vôùi moät soá khoù khaên. Heights NSW Canley

laø soá ngöôøi bi quan veà tình hình kinh teá nhieàu hôn so vôùi soá ngöôøi laïc quan. Ngoaøi ra, chæ soá trieån voïng tình hình kinh teá trong thaùng 2 cuõng giaûm 9 ñieåm so vôùi thaùng 1 vaø ñaït 110 ñieåm. Ñaây laø möùc thaáp nhaát keå töø thaùng 10 naêm 2008 sau khi ngaân haøng ñaàu tö Myõ Lehman Brothers suïp ñoå. Chæ soá trieån voïng thò tröôøng lao ñoäng giaûm 3 ñieåm so vôùi thaùng tröôùc, ñaït 95 ñieåm vaø chæ soá trieån voïng giaù trò baát ñoäng saûn cuõng giaûm. Trong khi ñoù, töông phaûn vôùi ñoà thò taêng tröôûng kinh teá ñang ñi xuoáng cuûa Haøn Quoác, giaù caû tieâu duøng laïi coù chieàu ñi leân ngoaøi döï kieán. Soá lieäu cuûa Vieän Thoáng keâ Haø n Quoáof c cho thaáySt trong thaùng 1/2010, giaù caû tieâu duøng ôû Haøn Quoác Heart King Newtown ñaõ taêng 3,1% so vôùi cuøng kyø naêm 2009 vaø laø möùc taêng cao nhaát keå töø thaùng 4/2009.

RESTAURANT

Xu höôùng phuïc hoài kinh teá khoâng thay ñoåi

Cuøng quan ñieåm vôùi Vieän LG, Boä Chieán löôïc taøi chính Haøn Quoác trong baùo caùo ñaùnh giaù kinh teá haøng thaùng coâng boá cuoái tuaàn qua cuõng nhaän ñònh raèng, taâm lyù laïc quan cuûa giôùi doanh nghieäp ñaõ yeáu ñi ngay trong thôøi ñieåm ñaàu naêm. Tuy nhieân, boä naøy döï baùo xu höôùng phuïc hoài cuûa neàn kinh teá seõ khoâng thay ñoåi, duø caùc yeáu toá ruûi ro beân ngoaøi ñang taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán taâm lyù doanh nghieäp vaø ngöôøi tieâu duøng. Vieän LG nhaán maïnh kieåm soaùt laïm phaùt, kích thích tieâu duøng vaø ñaàu tö laø bieän phaùp thieát yeáu ñeå duy trì ñoäng löïc kinh teá Haøn Quoác. Trong khi ñoù, Boä Taøi chính Haøn Quoác cuõng khaúng ñònh, baát chaáp 1 soá chæ soá kinh teá chaäm laïi, neàn kinh teá nöôùc naøy ñang tieáp tuïc ñaø hoài phuïc. Boä naøy hoâm 5/3 thoâng baùo raèng, doanh soá baùn leû trong thaùng 1 giaûm khoaûng 1% so vôùi thaùng 12/2009, chuû yeáu do giaûm doanh soá baùn oâ toâ vaø ñaàu tö trang thieát bò giaûm gaàn 10% trong cuøng kyø. nag treâ Thaù trung mngñöôø ngdöï kieán chi tieâu caù nhaân TuyNhaø nhieânhaø , döï n caùi cngay chæ soá taê ng vaøotaâthaù 2, Boä vaø King loøng tinStreet ñaàu tö Newtown, seõ taêng. Döï ñoaù n caù n caân vaõ ng$600 lai thaëng dö khoaûng 1 tyû USD Hieä n ñang thu trong thaùng 2. ngaø n/naê m. kinh Chæteácaà nnchöa ñaàyhieä naênm laøñathu Vôù i tình hình Haø Quoác nhö nay, soá caùc chuyeân gia döï tính + lôø i deã n csang nhanh giaùc naâng leân vaøo nöûa cuoái raènvoá g laõni suaá t cô baûn daø cuûang. HaønCaà Quoá coù khaû naêng ñöôï naêm Bôût ichæ vì, tuy tình hình Ñang beân ngoaø i coø n nhieà ñaënay. c bieä $120,000. hoaï t ñoä ng utaábaá p t oån, kinh teá Haøn Quoác xuaát hieän moät soá khoù khaên, song nhìn chung vaãn cho thaáy trieån voïng seõ taêng ngay trung c hain cuõ beânng phaûi thöïc hieän vieäc laõi tröôûnaä ngpvaø giaù tieâ u duøntaâ gm ñaõ nhaø taêng,haø neânng, sôùdoï m muoä suaálaø t. vaên phoøng shop. Xin vui loøng lieân laïc Laõi suaát cô baûn cuûa Haøn Quoác ñaõ giaûm töø 5,25% vaøo thaùng 10 naêm 2008 296 vaøngxin noù tieáni.gMöù Anh xuoá0400 ng coøn506 2% vaø o thaù 2 naê mingoaù c naøy ñöôïc giöõ nguyeân cho ñeán nay trong hôn 12 thaùng lieân tieáp.

Shop 2 taàng,

217206

RESTAURANT Sylvania Sydney NSW

1506

kieá n trung Ngay

48

Chæ töø $

ñeán baát cöù moïi giaù theo yeâu caàu...

hoa chuùc söùc khoûe

tang leã

Rowville Melb Baát cöù khu vöïc naøRowville o taïi Syd & Melb Melb

City Melbourne Giaù caû tieâu duøng taêng ngoaøi döï

g $168,000 ng. Xin Xin goïi 0411 laïdaø c nxem xe taïi thöông Canleylöôï Heights. goïi 628 997, noù i tieá n g Vieä t -Hoa-Anh 04 111 8 22 99 (tieáng Vieät - or tieáng Anh cuõng OK)

khai tröông

LAØHAIR M VIEÄC SALON TAÏI NHAØ

MERCEDES 2000 TAKEAWAY

Trong nhöõng ngaøy ñaàu naêm 2010, taâmcaá City, caùc chuyeân gia cao p cuûvò a Ngaân toát chung haøng Kookmin (Haøtrí n Quoá c) ñaõ döï baùo quanh vaên teá nöôùc laïc quan raèng, naêm nay, kinh naøy seõ taêng tröôûngphoø ôû möù 4-5%. Tuy ngcshops nhieân, döï baùo môùvaø i nhaá t cuû caùc nhaø khaùcha du phaân tích thuoäc Vieän LG ñöa ra cuoái lòchtaênvaõ g lai. tuaàn qua nhaän ñònh, g ntröôû ng toång Hieä n ñangcuûa Haøn saûn phaåm quoác noä i (GDP) baùn quyù Asian Quoác seõ ñaït ñænh trong 1/2010 sau ñoù giaûm daàn trong Takeaway nhöõng thaùng coù coøn laïi cuûa naêm. luoân nhaåm xaø, Theo Ñaøi KBS, chæ soá ñaùnh giaù tình nhaä p raá hình kinh teá cuûa Haøthu n Quoá c thaù ngt 2 vöøa t. iTrang thieá t n qua ñaõ tuït xuoáng toá döôù 100 ñieå m laà Loaïi Van chôû haønngtrong hoaë7cthaù Soá bòCourier, ty daãn ñaàu tieâ nñaõ g. laé Ñaøpi ñaë naø t quaû u tra ngnh ngöôøi ñaàñònh y löu ñuûhöôù tay , maùy laïnhkeátay laùñieà y daà u, veà thueá haø tieâu duøng trong thaùng 2 do Ngaân haøng ñeán thaùng 11trung sang naêm , tình ctraï(BOK) ng xe vöøa môùi taân trang,öông toaøn Haø boäncoøQuoá n môùi toanh,thöïc n, cho bieá t, chæhôï soáp ñaù nh caù giaùc tình toaø nyhaû Baù,nhieä $4,500. Thích cho maù caøo.pheâ maù ykinh laømteábaù nhn taï keïi ptrong v.v... Hôï hình hieä thaù ng p2 chæ baïñoà nnñang laø m ngheà builder, thôï maù y thôï g laâu daøi,ñaïraát 99 t tieà m naê n g vaø thích hôï ñieåm, giaûm 6 ñieåm so vôùpi thaùng ñieä n, gia hayñình. chuyeâ nveàchôõ ng... cho caànihaø sang laïmiLieâ deã 1.Vì Chæ soánöôù naøgiao yc döôù 100 ñieå coù n nghóa

Haõy ñeå chuùng toâi thay maët quyù vò

Shop 2 taàng, beân döôùi laø Khoâ ngn döôù beâ i laøng, saïch, ñeïp... tieä m toù c 365 ñoùa hoa hoàng môõi ngaøy laø moät lôøi yeâu thöông caàtieä n m toùc roänroä g, Taà n g treâ n coù theå ôû , hoaë c coù xe, saïch, ñeïp... cho hay laøm theâm veà Taà g treâ,n coù khoâ nngthueâ theånôû, hoaëc toábeauty. n tieà Ñaõ laáp ,ñaë t trang thieát bò ñaày cho hay xaên g, thueâ m luoâ mn veà ñuûlaøn coù heä thoáng Shortcuts khoâ g theâ beauty. Software System maá t thôø i p Computer Ñaõ laá ñaëhôï t p cho caùc baïn t thích giôøRaá ditrang thieát trong ngaø nh toùc, ñaõ coù khaùch bò ñaàchoã y ñuû coù chuyeån, khoâng phaûi loanh quanh tìm quen cuûthoá a mình. Vò trí tuyeät luoâ n heä ñaäu xe, khoâng bao giôø bò phaït... Vaø quan ng Caùc loaïi baùnh sinh nhaät, traùi caây töôi, quaø taëng v.v... vôøi taïShortcuts i vuøng Rowville (Melb troïng nhaát laø... Khoâng ai coù theå bossy vôùi Vic.) Software taáp naäp, hai beân laø baïn ñöôïc. Computer shopping strip. Yes! Laøm vieäc taïi nhaø, laøm chuû vôùi chính System Sang laï mình, coâng vieäc thoaûi maùi. Thôøi gian Raá uyeåt thích n i deã daøng khoâng goodwill. Xin goïi Katherine chuyeån. Thu nhaäp excellent. hôïp cho caùc ñeå thöông löôïng hoaëc ñeán trong Neáu quyù baïn bieát söû duïng computer.baïnCoù xem. ngaø n h toù c khaùi nieäm veà marketing, coù chuùt naêng , ñaõ coù ch 8027 (t/Anh) dòch vuï khieáu veà ñaøm phaùn trong kinh doanh. Ñoïkhaù c913 040 quen cuûacmình. trí tuyeä taïg i vuø ng tRowville vieá t ñöôï tieángVòAnh &t vôø tieái n Vieä (trình (Melb ñoä Noùi Lôøi Yeâu Thöông Vic.) dòch taáp naäpñôn , hai giaû beân n laø).shopping giao Chuùngstrip. toâi ñang chôø 13 Sang deãndaølaø ngmkhoâ goïi Katherine ABN 28 691 497 950 ñôï i caùlaïcibaï coânng ggoodwill. vieäc naøXin y. Xin lieân laïc ñeå thöông löôïng hoaëc ñeán xem. <MichaelEmail@Optusnet.com.au> Tel.: (02) 9788 7364 hoaëc 040 913 8027 (t/Anh) 04 3000 69 67 (noùi tieáng Vieät)

3

CAFE & TAKEAWAY

Shopping Centre Western Sydney


N

höõng tin vaø maåu truyeän trong trang naøy laø goùp nhaët töø caùc baùo trong nöôùc, xin ñaêng taûi laïi nguyeân vaên ñeå baïn ñoïc hình dung ñöôïc phaàn naøo cuoäc soáng & xaõ hoäi nôi queâ nhaø...

Haø Noäi ñang chuaån bò ñaïi leã, ngaøn naêm chæ coù moät laàn, naøo ngaàm hoùa ñöôøng ñieän, ñieän thoaïi, naøo laùt laïi væa heø, traûi laïi nhöïa ñöôøng, böng hoa ra heø phoá, gaén ñeøn maøu leân caây... Caùi naøo cuõng ñeïp caû, caùi naøo cuõng xinh caû. Coù ngöôøi noùi ra phoá sao thaáy loäng laãy theá? 1.000 naêm tuoåi, chaû loäng laãy coøn ñôïi ñeán bao giôø? Nhöng coù moät chuyeän maø nhaø chaùu thaáy chæ rieâng Haø Noäi coù, aáy laø nhöõng tuùi raùc treân væa heø, tröôùc cöûa nhaø. Saùng sôùm ñi treân phoá Ñoäi Caán vöøa traûi laïi laïi nhöïa, boù laïi væa heø, caây xanh thoaùng maùt, thaáy moät anh quaàn taø loûn chaïy ra ñeå 3 tuùi raùc queùt trong cöûa haøng anh ra goác caây. Væa heø ñeïp theá, töï döng nhö maët myõ nhaân laïi coù caùi muïn ruoài to nhö ñaàu ngoùn tay uùt. Ñi moät ñoaïn ngaén, laïi thaáy moät chò phuï nöõ ñang ra söùc queùt raùc töø væa heø nhaø mình xuoáng loøng ñöôøng, maëc keä buïi bay thaúng vaøo maët caùc baùc ñi ñöôøng voán ñang bò keït xe cuõng khoå sôû laém roài. "Thoâi maëc keä nheù, ngoaøi cöûa baån laø chuyeän ôû cöûa, chæ saïch nhaø toâi thoâi" - coù phaûi theá khoâng, nhöõng "ngöôøi Haø Noäi"? Maø laï thaät, khoâng ôû ñaâu nhö Haø Noäi, cöù queùt nhaø mình thaät saïch roài haát ra tröôùc cöûa, roài ñi ra ñi vaøo laïi leâ ñaát ôû cöûa vaøo nhaø; roài laïi queùt nhaø thaät saïch ñeå haát ra ngoaøi cöûa, chaû hieåu ra laøm sao, hay laø ngöôøi Haø Noäi thieáu caùi gioû ñöïng raùc, hay laø mình ñi buoân caùi gioû ñöïng raùc cho ngöôøi Haø Noäi ñöïng raùc queùt nhaø? Chò nhaân vieân coâng ty veä sinh moâi tröôøng toaùt moà hoâi doïn xong, vöøa böôùc ra choã beân caïnh thì moät chò gaùi myõ mieàu ôû trong nhaø laïi chaïy toït ra vöùt goùi raùc chò vöøa aên oác luoäc, naøo laø voû oác, nöôùc maém, kheá chua loån nhoån...

Xem "Chuyeän cuõ Haø Noäi", cuï Toâ Hoaøi cöù keå chuyeän ñoäi seáp rình baét ngöôøi vöùt raùc vaø teø baäy ôû Haø Noäi hoài tröôùc, môùi thaáy caùi thanh lòch "Chaúng thôm cuõng theå hoa nhaøi/ Chaúng thanh lòch cuõng laø ngöôøi Traøng An" ñaõ bay ñi nhieàu laém. Coù khi Haø Noäi ngaøn naêm Thaêng Long cuõng phaûi hoïc caùi baøi cöù anh naøo vöùt raùc ra cöûa - keå caû cöûa nhaø anh aáy - cuõng phaït thaät naëng, khoâng coù xin xoû gì. Troâng thaáy ai vöùt raùc lung tung maø baùo chính quyeàn ñeán phaït seõ ñöôïc thöôûng. Coù theå môùi mong Haø Noäi ngaøn naêm khoâng coù tuùi raùc ôû tröôùc cöûa caùc nhaø; nhö myõ nhaân khoâng töï döng coù muïn ruoài treân maët, maø maët muõi ai cuõng nhaün thín nhö vöøa ñi myõ vieän taåy da cheát veà. (Baùo Tuoåi Treû) Ñöøng chôi “ñoaùn chöõ”” vôùi baùc só! Ñieàu tieáng “chöõ baùc só” khoâng phaûi baây giôø môùi coù. Tröø nhöõng tröôøng hôïp coá tình “maõ hoùa” buoäc beänh nhaân phaûi mua thuoác... “ñuùng tuyeán”, coøn laïi chöõ caùc baùc só xaáu thöôøng do voäi, do quen tay, hay ñôn giaûn hoài ñi hoïc baùc só ít ñöôïc ñieåm cao moân taäp vieát... Khoâng khoù ñoaùn haäu quaû töø toa thuoác vieát thaùu. Nheï laø sau moät hoài chôi ñoaùn chöõ, ngöôøi ta cuõng hieåu baùc só thöû thaùch beänh nhaân vaø nhaø thuoác caùi gì. Naëng laø khi maøn ñaáu trí keát thuùc baèng naïn “Raâu oâng naøy caém caèm baø noï”. Baùo chí töøng neâu vaøi ñieån hình “vieát moät ñaèng hieåu moät neûo”. Chaúng haïn, baùc só keâ toa Anacin-3 (bieät döôïc cuûa Paracetamol, haï soát, giaûm ñau) vôùi neùt chöõ “roàng bay phuïng muùa” neân bò nhaân vieân nhaø thuoác ñoïc bôùt ñi thaønh Anacin (bieät döôïc cuûa Aspirin, nguy hieåm vôùi ngöôøi ñau daï daøy, soát xuaát huyeát). Moät tröôøng hôïp coøn nhaàm xa caû caây soá giöõa Antemin (khaùng vieâm) vôùi... Antelmine (thuoác taåy giun)... Vieát taét treân toa thuoác cuõng laø nguyeân côù laém söï dôû khoùc dôû cöôøi. Muïc chaån ñoaùn beänh thöôøng ñöôïc caùc baùc só vieát taét nhaát, trong khi ñaây laø caùi “tít töïa” maø moïi beänh nhaân ñeàu chuù muïc nhìn vaøo ñaàu tieân ñeå bieát danh tính beänh taät cuûa mình. Ñoâi vôï choàng treû ñöa ñöùa con soát cao ñeán beänh vieän khaùm. Vò baùc só mieäng hoûi, tay muùa oáng nghe moät hoài, laáy ra tôø giaáy xeùt nghieäm, hí hoaùy roài ñöa cho baø meï baûo ñi thöû maùu. Nhìn vaøo phaàn y leänh, baø meï treû hoaûng kinh thaáy baùc só ghi “CTM” (coâng thöùc maùu) laïi dieãn giaûi thaønh “chaân tay mieäng”, caên beänh nguy hieåm ñang thaønh dòch. Maát maáy giôø maët uû maøy chau chôø ñôïi, caàm giaáy traû keát quaû quay laïi cho vò baùc só, chò môùi vôõ leõ ñoù chæ laø xeùt nghieäm maùu thoâng thöôøng. Coøn nhieàu meû sôï töông töï khi beänh nhaân hay thaân nhaân trôû thaønh naïn nhaân maøn “ñoá chöõ” cuûa baùc só, coù khi thaønh “giai thoaïi”. Chaúng haïn STC (sa töû cung) thaønh (suy thaän caáp) hay (suy thai caáp), VTQ (vieâm thanh quaûn) thaønh (vieâm thöïc quaûn), KG (khôùp goái) thaønh (K gan - töùc ung thö gan), PM (phaàn meàm) thaønh (phuùc maïc), Td (theo doõi) thaønh (traøn dòch)... Moät kieåu nhaàm laãn khaùc phaùt sinh töø lôøi daën doø cuûa baùc só, tuy khoâng buùt sa gaø cheát, vaãn coù theå gaây haäu quaû nghieâm troïng, vì bò beänh nhaân thænh giaùo ñöôïc chaêng hay chôù roài töï phoùng taùc. Chaúng haïn, vôùi loaïi thuoác caàn duøng xa böõa aên ñeå traùnh taùc ñoäng cuûa dòch vò daï daøy, tuøy “vaên phong” seõ ñöôïc baùc só daën : Uoáng traùnh böõa aên, uoáng tröôùc böõa aên, uoáng luùc buïng ñoùi. Ngaët noãi khoâng phaûi ai cuõng gioûi vaên phaïm, neân töøng xaûy ra tình huoáng baùc sò daën “uoáng tröôùc böõa aên” laïi bò ngöôøi beänh hieåu laø “uoáng thuoác xong thì môøi caàm ñuõa”.

Duø coù nhieàu bieän phaùp can thieäp nhö duøng “toa ñieän töû”, “ñeà nghò baùc só chòu khoù luyeän chöõ” hoaëc ít ra... “vieát toa chaäm laïi”, nhöng naïn “chöõ baùc só “ vaãn khaù phoå bieán. Vaäy neân beänh nhaân cuõng caàn coù chuùt “coâng löïc” ñeå “phoøng thaân”: Neáu khoâng ñoaùn ra chöõ “roàng bay phuïng muùa” cuûa baùc só, thì toát nhaát neân gaéng quay laïi hoûi “taùc giaû” cho ra nheõ, hoaëc ít ra hoûi moät ñoàng nghieäp cuûa oâng ta, cuøng chuyeân moân caøng toát. Ñöøng phoù thaùc sinh maïng vaøo taøi ñoaùn chöõ cuûa mình, hay cuûa ngöôøi baùn thuoác. Khoâng phaûi ai maëc aùo blouse, ngoài sau quaày thuoác ñeàu laø döôïc só, maø coù laø döôïc só cuõng khoâng chaéc ñoïc noåi nhöõng toa thuoác “ai vieát ngöôøi aáy hieåu”. (Baùo Tuoåi Treû) Caén löôõi Chaùn aên coù theå boû aên vaø soáng nheï teânh baèng bia, röôïu, nöôùc eùp traùi caây hay nöôùc taêng löïc. Chaùn maëc coù theå quaán khaên taém hay ñoùng khoá nhö ngöôøi daân toäc. Chaùn nguû thì chong maét tröôùc maøn hình coi phim Haøn hay xem ñaù banh. Chaùn soáng coù theå uoáng thuoác nguû quaù lieàu hay nhòn khaùt, nhòn ñoùi cho tôùi taøn hôi. Nhöng... chaùn vôï thì quaû laø nan giaûi, khi vôï mình khoâng coù ñieåm naøo ñaùng cheâ traùch. Coâng, dung, ngoân, haïnh, naøng ñeàu veïn toaøn. Naøng cuõng khoâng heà maéc phaûi chöùng moäng du ñeå nöûa ñeâm baät daäy boû nhaø ñi lang thang maø suïp hoá ga hay teù coáng teù raõnh. Luùc naøo naøng cuõng leõo ñeõo beân choàng vaø coi toâi laø moät oâng hoaøng. Caøng nan giaûi khi caùi söï chaùn cöù lan daàn vaø phình leân nhö quaû boùng bôm caêng, choaùng heát taâm trí vaø

trieät tieâu daøi daøi caùi caûm giaùc ham muoán, keå caû caùi ham muoán giaûn ñôn cuûa moät thaèng ñaøn oâng. Toâi ñaâm lo. Caùi ñaø naøy, e raèng caùc con gioáng cuûa toâi cuõng maát luoân caùi khaû naêng truyeàn gioáng. Theá laø, trong moät thôøi ñieåm khaù thuaän lôïi, luùc naøng ñaët ñaàu toâi leân ñuøi vaø caàm nhíp nhoå töøng sôïi toùc saâu cho choàng, toâi coá nhoaøi ra khoûi ñuøi naøng, buoät mieäng: - Em nhö vaày hoaøi chaéc anh... caén löôõi! Sôïi toùc nhaáp nhaùnh rôi khoûi tay, naøng ruøng mình, hoûi: - Caén löôõi? Nhöng anh caén löôõi ai? - Löôõi anh! - Nhöng sao anh phaûi caén löôõi cuûa anh? - Taïi anh... chaùn! - Chaùn... maø anh chaùn ai? - Chaùn em! Muõi teân caém phaäp vaøo naøng. Maët xanh nhö taøu laù, nhöng naøng khoâng reân ræ, khoâng keâu gaøo. Kieân gan, naøng töï baêng boù veát thöông. Caâm laëng, naøng tieáp tuïc nhaãn nhòn soáng, tieáp tuïc laøm troøn phaän söï cuûa ngöôøi vôï vöøa hieàn, vöøa ñaûm. Söï cam chòu lì lôïm cuûa naøng khieán toâi khoâng coøn chòu noåi. Uaát öùc, toâi gaøo leân: - Anh heát chòu noåi roài... Mình giaûi thoaùt cho nhau ñi! Sau tieáng gaøo thaáu taän trôøi xanh, toâi ñôn phöông ñaâm ñôn ra toøa, ñoøi ly dò. 2. Hoøa giaûi khoâng thaønh. 2 thaùng, laø thôøi gian thöû thaùch maø toøa ñöa ra. Khoaûng thôøi gian ñoù, ñoái vôùi toâi chaúng khaùc naøo sôïi daây thoøng loïng voâ hình maø toâi phaûi luoân cöïa quaäy ñeå: Moät laø thoaùt khoûi noù, laø töï giaûi phoùng; hai laø sieát vaøo coå mình, laø...

töï caén löôõi. Ñoái vôùi naøng thì ngöôïc laïi. 60 ngaøy ñeâm daèng dai, thôøi gian ñuû daøi ñuû roäng ñeå naøng bieán thaønh moät ngöôøi khaùc. Naøng khaùc ñeán noãi toâi cöù töôûng moät ngöôøi ñaøn baø xa laï laïc vaøo nhaø mình. Sau giôø laøm vieäc ôû coâng ty, naøng khoâng coøn taát taû chôï buùa côm nöôùc, maø chæ taït vaøo cöûa haøng fast food hoaëc gheù tieäm aên mua côm hoäp, canh bòch. Vieäc giaët, giuõ, lau, chuøi, chaêm hoa, chaêm caây, chaêm choù, chaêm choàng... naøng khoaùn traéng cho baø giuùp vieäc laøm ñeàu ñeàu 2 tieáng ñoàng hoà moãi ngaøy. Ngoaøi giôø ñi laøm vaø ngoaïi tröø luùc nguû, thôøi gian coøn laïi, naøng daønh heát cho vieäc töï chaêm soùc baûn thaân, öu tieân ñaëc bieät cho vieäc toân taïo, naâng caáp dung nhan cuûa mình. Töø choã nhö moät con meøo ít loâng deã laïnh, luoân co ro chui ruùc tìm hôi aám cuûa choàng, naøng ñaõ bieán hoàn ñoåi xaùc thaønh moät aû beo tinh ranh, xinh ñeïp. Thay vaøo böôùc ñi e deø roùn reùn ngaøy naøo laø nhöõng böôùc chaân laïnh luøng kieâu kyø cuûa ngöôøi ñeïp treân saøn catwalk. Maø naøng... ôùi Trôøi, laâu nay coù maét maø toâi khoâng bieát nhìn, hoaëc laø nhìn maø khoâng thaáy, raèng vôï toâi quaû laø moät... myõ nhaân. Nhan saéc naøng khieán oâng haøng xoùm thaãn thôø, cöù len leùn lieác maét nhìn, coøn baø haøng xoùm thì luoân mieäng maéng meøo nhieác choù vaø xoùi caùi nhìn haäm höïc sau löng naøng. Coøn toâi, khi thaáy vôï mình ñeïp nhö vôï cuûa baïn mình thì cuõng laø luùc toâi nhaän ra caùi nguy cô maát naøng... Nguy cô ñoù cöù ngaøy moät phình to. Töøng giôø, töøng phuùt, noù choaùng heát taâm trí vaø sinh löïc toâi. Noù cuõng töôùc

CHUYEÂN TRÒ MAÙNG XOÁI

Saûn xuaát bôûi nhoâm ñaëc cheá khoâng caàn sôn Khoâng ñöôøng raùp khoâng ræ nhieåu nöôùc Phía sau cao, tröôùc thaáp MIEÅN PHÍ Haïn baûo haønh gia taêng taám chaén laù Giaù tröïc tieáp töø haõng saûn xuaát

* luoân caùc ñöôøng raõnh maùng xoái cho troïn nhaø

114 Adderley St Auburn 9748 3022 (xin gaëp Rose, noùi tieáng Vieät)


saïch luoân môù só dieän ngoâng ngheânh cuûa gaõ ñaøn oâng töøng haêm hôû ñaåy neùt buùt nghe moät caùi reït kyù teân mình treân tôø giaáy ñoøi ly hoân. Ñôïi luùc naøng ngoài taåy trang tröôùc baøn trang ñieåm, luùc maø nhan saéc naøng bôùt ñi veû choùi loùa, toâi roùn reùn böôùc ñeán sau löng naøng, aáp uùng môû lôøi: - Anh... anh ñaõ... ñaõ ñeán toøa ruùt laïi ñôn... Naøng vaãn nhìn mình trong göông, gioïng laïnh hôn ñaù cuïc: - Coøn toâi thì ñaõ ñôn phöông gôûi ñôn leân toøa! Toâi líu caû löôõi: - Mình nghó laïi ñi. Anh... anh xin em! Luùc baáy giôø, naøng töø töø haù mieäng ra. Naøng ñaåy caùi ñaàu löôõi hoàng hoàng nhoøn nhoïn ra khoûi ñoâi moâi ñoû moïng, roài chaäm raõi keùo chieác löôõi vaøo vò trí cuûa noù, noùi: - Muoän roài! Toâi khoâng muoán phaûi caén vaøo löôõi cuûa mình! bích ngaân (Baùo Tuoåi Treû & Haïnh Phuùc)

Coâng taùc chaám thi tuyeån sinh ñaïi hoïc (TSÑH) 2010 ñaõ keát thuùc. Ñeà thi vaø ñaùp aùn moân Ngöõ vaên naêm nay ñöôïc ñaùnh giaù cao vì hay, theo höôùng ñoåi môùi, phaùt huy ñöôïc naêng löïc cuûa thí sinh (TS), choáng hoïc veït, hoïc tuû, vaên maãu... Theá nhöng... Ghi nhaän cuûa moät giaùm khaûo chaám thi tuyeån sinh ñaïi hoïc naêm 2010 moân Ngöõ vaên taïi Saøi Goøn. Vaãn coøn khoâng ít nhöõng baøi vaên ngoâ ngheâ cuûa caùc coâ tuù caäu tuù maø khi ñoïc, giaùm khaûo (GK) phaûi cöôøi ra nöôùc maét. Moät GK chaám thi TSÑH moân Ngöõ vaên taïi Saøi Goøn ñaõ ghi nhaän laïi moät soá ñoaïn trong baøi laøm cuûa TS qua baøi vieát döôùi ñaây. Thanh Thaûo yeâu... coâ gaùi di-gan Moät TS toû ra baøi baûn khi daãn caâu thô ñeà töø "Khi toâi cheát haõy choân toâi vôùi caây ñaøn" vaø bình luaän: "Caây ñaøn gaén vôùi Thanh Thaûo neân khi cheát tieác choân theo luoân laøm kyû vaät, ñoù laø öôùc muoán khoâng chæ rieâng gì Thanh Thaûo maø cuûa baát cöù ai coù vaät gì gaén vôùi mình, nhöng ñaâu phaûi caùi gì cuõng choân ñöôïc, giaû tæ thaày coâ ñi daïy cheát chæ choân caây vieát, cuïc phaán chöù laøm sao choân taám baûng theo ñöôïc, choã ñaâu maø choân?...". Coù TS thaät thaø: "Thaày cuûa em noùi baøi thô naøy hay laém, em raùng nghe

theo nhöng noùi thieät laø em hoång hieåu gì heát, chæ nhìn vaøo hình thöùc ñaõ thaáy sai chính taû vì ñaàu caâu maø chaúng vieát hoa, roài thô caâu daøi caâu ngaén khoù hoïc thuoäc quaù neân laøm sao maø hay ñöôïc? Traû baøi ôû lôùp hai laàn baøi naøy khoâng thuoäc maø giôø laïi ra ñeà thi laøm sao bieát maø laøm?". Moät TS khaùc, coù leõ yeâu boùng ñaù vaø haâm moä ñoäi boùng xöù sôû boø toùt neân chæ vieát voûn veïn "Taây Ban Nha voâ ñòch!!!" trong baøi laøm caûm nhaän veà ba ñoaïn thô cuûa Thanh Thaûo. Chí Pheøo vaø Hoä coøn khoå hôn chò Daäu Ñoù laø khaúng ñònh trong moät baøi laøm cuûa só töû khi caûm nhaän veà chi tieát "baùt chaùo haønh" maø nhaân vaät Thò Nôû mang cho Chí Pheøo vaø chi tieát "aám nöôùc ñaày vaø nöôùc haõy coøn aám" maø nhaân vaät Töø daønh saün cho Hoä. TS naøy vieát: "Tröôùc khi ñoïc Chí Pheøo vaø Ñôøi thöøa em cöù nghó trong xaõ hoäi chò Daäu laø ngöôøi khoå nhaát vì chò baùn baày choù vaø baày con vaãn khoâng ñuû tieàn noäp thueá cho choàng vaø chuoäc ngöôøi ñaõ cheát. Nhöng khi hoïc xong heát em môùi ruùt ra moät kinh nghieäm heát söùc boå ích laø Pheøo vaø Hoä coøn khoå hôn Daäu vì khoâng coù gì ñeå baùn neân Chí Pheøo ñi baùn chaùo haønh, Hoä laøm nhaø vaên maø chaúng vieát ñöôïc taùc phaåm naøo phaûi ñi phuï vôï baùn nöôùc, roài chuyeän côm aùo ñeø leân khieán anh phaûi baùn luoân caùi aám trong khi nöôùc ñaày vaø haõy coøn aám treân beáp... Thöû hoûi coù ai trong chuùng ta khoå hôn khoâng chöù?...". Baøi laøm naøy coøn haøo höùng ñi vaøo phaân tích caùch thöùc... naáu chaùo haønh "...Muoán naáu chaùo haønh thì phaûi coù gaïo, coù nöôùc, coù noài, coù beáp maø hoài ñoù toaøn duøng beáp cuûi laøm gì coù beáp ga beáp ñieän nhö baây giôø neân phaûi coù cuûi, ñaëc bieät chaùo haønh thì hieån nhieân thöù vaät duïng khoâng theå khoâng cho vaøo noài chaùo laø haønh...". Hoaøn caûnh vaø ñòa ñieåm gaëp gôõ cuûa Chí Pheøo vaø Thò Nôû ñöôïc TS "saùng taïo" ñeán baát ngôø: "Chí Pheøo thaáy Thò Nôû troâi daït treân chieác thuyeàn nhoû, gheù maét vaøo nhìn thaáy naøng naèm teânh heânh troáng hoaùc coù gì thoâi thuùc nhö laø tình yeâu. Hoï aên naèm vôùi nhau leânh ñeânh treân bieån qua ñeâm. Saùng tænh daäy Thò Nôû thaáy Chí Pheøo meät ñöø, naèm co ro moät choã... Khoâng ñeïp baèng chò baèng em nhöng Nôû dòu daøng, chaêm soùc Chí Pheøo chu ñaùo khieán anh xuùc ñoäng khoùc. Thaáy vaäy Thò Nôû maàn lieàn maáy moùn ngon ñaõi nhöng Chí Pheøo choïn ngay toâ chaùo haønh vì töø hoài naøo tôùi giôø ôû tuø ñaâu ñöôïc aên chaùo haønh neân ai chöa aên thì khoâng bieát noù ngon côõ naøo...". Muoân kieåu "ngaïc nhieân"

Caùch traû lôøi caùc caâu hoûi trong ñeà thi cuûa TS ñaõ khieán GK "ñi töø ngaïc nhieân naøy ñeán ngaïc nhieân khaùc", nhö caùch noùi cuûa moät GK chaám chung vôùi chuùng toâi. Xin lieät keâ ra ñaây vaøi daãn chöùng minh hoïa: "... chính Baù Kieán ñaõ taøn phaù heát coâng löïc cuûa Chí Pheøo neân anh chaøng löïc só khoûe maïnh nhö con traâu toát cuûa laøng Vuõ Ñaïi ra tuø trôû thaønh anh Chí taøn pheá voõ coâng, khoâng aên gì noåi chæ thích aên vaï..."; "Chí Pheøo ra tuø ñeán thaúng nhaø Baù Tra ñoøi nôï..."; "Chí Pheøo vaø Ñôøi thöøa laø moät taùc phaåm söû thi laõng maïn anh huøng tieâu bieåu nhaát cuûa Nam Cao, nhôø ñoù maø oâng ñaït giaûi Noâ-ben ñaàu tieân trong laøng thô ca theá giôùi..."; "Ngöôøi laùi ñoø soâng Ñaø laø keát quaû chuyeán ñi thöïc teá Taây Tieán daøi taùm naêm cuûa Nguyeãn Tuaân!". Nhieàu TS khoâng ngaïi ngaàn gì khi xeáp caû Nguyeãn Tuaân, Hoaøng Phuû Ngoïc Töôøng, Nam Cao... laø "caây buùt tieâu bieåu cuûa phong traøo Thô môùi" (!) Hai ñoaïn thô khaù hay cuûa Haøn Maëc Töû vaø Huy Caän ñöôïc TS caûm nhaän thaät... ñoäc "...Naêm ngoaùi coâ giaùo baûo raèng Huy Caän buoàn khi ngaém caûnh soâng Ñaø meânh moâng soùng bieác. Sau hai naêm mieät maøi nghieân cöùu em thaáy coâ chöa chaéc ñaõ ñuùng. Khi ñoïc hai caâu thô "Chim nghieâng caùnh nhoû: boùng chieàu sa - Loøng queâ dôïn dôïn vôøi con nöôùc" thì thaáy roõ Huy Caän ñang ngaém chim nghieâng vaø con nöôùc chöù coù ngaém caûnh ñaâu? Huy Caän phaûi vaän heát coâng löïc môùi nhìn thaáy ñöôïc vì chim nhoû, ôû raát xa, bay nghieâng chöù khoâng bay ñöùng, chieàu toái mòt muø thì laøm sao thaáy?... Haøn Maëc Töû buoàn vì coâ gaùi cheøo thuyeàn treân soâng Höông maø khoâng bieát laø ai, coù phaûi ngöôøi yeâu naêm cuõ khoâng (thuyeàn ai ñaäu beán soâng traêng ñoù?), Huy Caän thì buoàn vì thaáy chim nghieâng khi chieàu khuaát boùng. Moät beân buoàn vì con ngöôøi moät beân buoàn vì ñoäng vaät thì ñaâu coù gì gioáng nhau ngoaøi chöõ buoàn...". TS khaùc thì baûo raèng "hai nhaø thô coù ñieåm gioáng nhau laø cuøng ñi chinh chieán xa nhaø, nhìn caùi gì cuõng nhôù queâ höông, nhaát laø nhôù ngöôøi yeâu. Huy Caän hoùa thaân vaøo caùnh chim bay veà phöông Baéc xaây toå yeâu thöông, Haøn Maëc Töû ví mình nhö aùnh traêng soi saùng treân baàu trôøi ñeâm trôû veà doøng soâng tìm ngöôøi con gaùi hoø heïn...". Caùc GK nhaän ñònh, so vôùi nhöõng naêm tröôùc, naêm nay TS vieát sai chính taû coù ít hôn nhöng vieäc duøng töø sai, vieát caâu queø caâu cuït, dieãn ñaït roái raém daây caø ra daây muoáng, khoâng naém noäi dung taùc phaåm taêng ñaùng

keå. Khoâng hieåu noåi hoïc haønh kieåu aáy maø sao caùc só töû naøy ñi qua troùt loït 12 lôùp, coù trong tay taám baèng tuù taøi ñeå böôùc chaân vaøo phoøng thi TSÑH? Ñi tìm nguyeân nhaân Caàn khaúng ñònh ngay raèng ñaây laø moät boä phaän (maø laø boä phaän ñaùng keå chöù khoâng phaûi nhoû) TS khoâng bieát vieát chöõ, khoâng bieát ñaët caâu chöù ñöøng noùi chi ñeán döïng ñoaïn, laøm vaên; kieán thöùc thì troáng roãng... Taïi sao laïi coù nhöõng "saûn phaåm" kyø quaùi aáy? Roõ raøng, nhöõng baøi laøm nhö treân khoâng phaûi chæ theå hieän trình ñoä non keùm maø ôû caû yù thöùc traùch nhieäm ñoái vôùi boä moân, tinh thaàn thaùi ñoä hoïc taäp cuûa moãi TS. Moät HS yeáu nhöng neáu coù coá gaéng, coù tinh thaàn hoïc taäp thì coù theå baøi laøm thieáu yù, chöa hay chöù chaéc chaén khoâng ñeán noãi bòa ñaët, lan man nhö vaäy ñöôïc. Moät thaày giaùo coù treân 40 naêm gaén vôùi giaûng ñöôøng ÑH nhaän xeùt, raát coù theå ñoù laø baøi laøm cuûa nhöõng TS töï do, vì boû laâu neân kieán thöùc rôi ruïng daàn. Cuõng coù ngöôøi baûo, ñaây laø nhöõng HS vuøng saâu vuøng xa ít coù ñieàu kieän hoïc taäp vaø tieáp caän saùch tham khaûo neân khoâng ñaûm baûo kieán thöùc. Hieäu tröôûng moät tröôøng THPT ôû ngoaïi thaønh Saøi Goøn, ñaõ nghæ höu, laïi cho raèng HS vuøng saâu vuøng xa neáu ñaõ hoïc ñeán lôùp 12 thì ña phaàn laø coù chí, seõ raát hieám xaûy ra hieän töôïng naøy, nhöõng loãi ngôù ngaån ñoù chính laø cuûa ñaùm con nhaø giaøu khoâng lo hoïc, chæ chôi bôøi leâu loång. Cuõng coù thaày coâ laø GK nhieàu naêm keát luaän: khoâng ít em khoâng thích thi ÑH nhöng bò gia ñình eùp buoäc neân khoâng ñaàu tö, vaøo laøm baøi phaûi noùi nhaêng noùi cuoäi thoâi! Moät TS ñaõ boäc baïch ngay trong baøi thi nhöõng taâm söï "em bieát mình coù laøm baøi cuõng khoâng ñaäu vì khoâng coù khaû naêng, khoâng thích thi ñaïi hoïc nhöng caû nhaø baûo phaûi thi neân khoâng daùm caõi...". Coù ngöôøi cho raèng, loái daïy vaø hoïc vaên, caùch kieåm tra thi cöû nhö laâu nay ñaõ khieán cho HS quen vôùi ñoïc cheùp, hoïc thuoäc loøng, hoïc veït, vaên maãu, maát tính saùng taïo, chaây löôøi suy nghó. Nay ñoät ngoät thay ñoåi theo höôùng môùi moät chuùt laø TS "cheát ñöùng"! Cho duø coù theá naøo thì ngaønh giaùo duïc cuõng khoâng theå khoâng sôùm xem laïi caùch daïy vaø hoïc moân Vaên hieän nay, ñöøng ñeå cöù ñeán heïn laïi leân, ñeán muøa thi laø laïi gaëp voâ soá nhöõng baøi vaên ngoâ ngheâ nhö theá. Chòu traùch nhieäm lôùn nhaát veà "hieäu quaû giaùo duïc" ñoù khoâng theå laø caùc em hoïc sinh. Nhaø giaùo HIEÁU HAÏNH - Giaùm khaûo chaám thi TSÑH moân Ngöõ vaên taïi Saøi Goøn - Theo Baùo Phuï nöõ Saøi Goøn Beänh "höôùng tôùi..." Caøng gaàn Ñaïi leã caøng coù nhieàu hoaït ñoäng coù yù nghóa "Höôùng tôùi kyû nieäm 1000 naêm Thaêng Long - Haø Noäi". Coù vieäc lôùn, söï kieän lôùn, roõ raøng thieát thöïc vôùi yù nguyeän xaây döïng Thuû ñoâ ngaøy moät ñaøng hoaøng; tuy nhieân laïi coù caû nhöõng thöù "haàm baø laøng" nuùp danh "kyû nieäm nghìn naêm Thaêng Long", nhö theå toå chöùc moät hoaït ñoäng maø khoâng tìm caùch gaén noù vôùi Thaêng Long - Haø Noäi nghìn naêm tuoåi thì chaúng coøn yù nghóa gì vaäy. Oaùi oaêm thay cuõng ñaõ xuaát hieän ít nhieàu caùi söï "höôùng tôùi" voâ toäi vaï kieåu treân. Moät voõ ñöôøng thi leân ñai cho voõ sinh. Bình thöôøng thoâi, coù gì ñaâu maø phaûi coá nhoài theâm doøng chöõ "höôùng tôùi..." treân taám vaûi ñoû treo ngang coång vaøo? Moät sieâu thò ñieän töû môû ñôït baùn haøng giaûm giaù. Dòp leã laït naøo chaû theá cöù gì phaûi laø "höôùng tôùi" môùi ñöôïc? Muøa baùnh trung thu, vaøi nhaõn haøng ra saûn phaåm môùi. Veõ vôøi hình thuø roàng phöôïng, nhoài vaøo ñoù ñuû thöù nhaân "phi truyeàn thoáng" ñoái vôùi baùnh trung thu roài ræ raû khaép choán cho thieân haï bieát raèng (toâi ñaây) "thieát thöïc höôùng tôùi...". "Thieát thöïc" thì sao khoâng mang baùnh ngon cho treû thieät thoøi hay gia ñình ngheøo thay vì baùn choán thò thaønh vôùi giaù "treân giôøi" theá? "Höôùng tôùi..." maø theá a? Ñænh ñieåm cho caùi söï "höôùng tôùi... voâ toäi vaï" thuoäc veà moät ñôn vò tö nhaân laøm dòch vuï vaän taûi - thuoäc soá coù doøng xe cao caáp haún hoi. Dòp nghæ leã 2-9 cuoái tuaàn qua, ngöôøi ñi xe tuyeán Ñoâng Baéc cuûa haõng naøy heã leân xe laø nhaän ñöôïc 1 phieáu giaûm giaù. Raèng thì höôùng tôùi kyû nieäm 1000 naêm Thaêng Long, nhaø xe giaûm cho quyù khaùch moãi ngöôøi 10 nghìn ñoàng/löôït xe... Quyù khaùch nhaän phieáu roài thì baét ñaàu haønh trình gian khoå. Xe döøng lieân tuïc, nhoài nheùt khaùch heát côõ, heát gheá meàm laø loaït gheá nhöïa raûi kín töø ñaàu ñeán cuoái xe. "Höôùng tôùi..." maø theá aø!... Caùi söï "höôùng tôùi" coøn nhieàu chuyeän cöôøi ra nöôùc maét, khoâng theå keå heát trong moät chuyeân muïc naøy. Ngöôøi ta cöù "höôùng tôùi" moät caùch voâ toäi vaï ñaáy, ai laøm gì naøo! Theo baùo Haø Noäi Môùi


M

oãi laàn xuoáng taøu, toâi thöôøng mang caûm giaùc laéc lö suoát nöûa ngaøy sau ñoù. Noù laø dö chaán nheï nhaøng cuûa moät tích taéc ngaén nguûi trong cuoäc ñôøi maø toâi vöøa traûi qua, nôi toâi soáng moät nhòp soáng hoaøn toaøn khaùc. Ngaønh ñöôøng saét theá giôùi ñaõ coù khoaûng 460 naêm lòch söû, coøn ôû Vieät Nam cuõng ñaõ ngoùt ngheùt hôn 1 theá kyû. Khi môùi ra ñôøi, noù ñöôïc ca tuïng nhö moät böôùc tieán vó ñaïi, ngöôøi ta reo leân trong höùng khôûi vôùi vieãn töôûng "Con ngöôøi seõ ñi töø thaønh phoá naøy tôùi thaønh phoá khaùc, nhanh nhö chim (...) Haønh khaùch seõ leân taøu buoåi saùng ôû Washington, aên saùng ôû Baltimore, aên toái ôû Philadelphia, vaø xuoáng taøu taïi New York cuøng ngaøy hoâm ñoù." (Oliver Evans, nhaø saùng cheá ngöôøi Myõ, phaùt bieåu naêm 1800). Vaø roài, töôûng nhöõng toa taøu laéc lö aáy ñaõ hoaøn thaønh söù meänh lòch söû cuûa mình, trôû thaønh vaät tröng baøy trong moät baûo taøng naøo ñoù (cuõng laø lyù do Thuî Só ñaõ mua laïi moät chieác ñaàu taøu hôi nöôùc hieám hoi coøn soùt laïi taïi Ñaø Laït), hoaëc laø nôi ñeå ngöôøi ta thænh thoaûng gheù qua ngaäm nguøi "xin moät veù ñi tuoåi thô". Nhöng hoùa ra noù vaãn coù choã ñöùng cuûa mình, trong theá giôùi cuûa mình theá giôùi khoâng nhoû cuûa nhöõng ngöôøi chæ coù theå ñi taøu, hoaëc chæ thích ñi taøu. Vaø theá laø, trong thôøi ñaïi cuûa Boeing, cuûa Shinkansen, nhöõng toa taøu vaãn laëng leõ laéc lö, chôû trong mình moät cuoäc soáng chaúng ñaâu coù ñöôïc. Moät ai ñoù, töøng ví tieáng coøi taøu vôùi tieáng keøn saxophone. Cuûa ñaùng toäi, nhìn moät ñoaøn taøu boø ñi ôû xa xa toâi thöôøng xuyeân nghó tôùi moät con giun ñaát. Con giun ñaát maõi maø khoâng ñaøo heát ñaát, caùc ñoaøn taøu thì maõi maõi khoâng döøng laïi. Taøu Shinkansen cuûa Nhaät Baûn coù moät söï thuaän tieän kinh hoaøng: khaùch ñi taøu khoâng bao giôø phaûi ngoài quay

löng veà höôùng ñi cuûa ñoaøn taøu, vì baêng gheá ngoài coù theå deã daøng xoay ngöôïc laïi. Dó nhieân, baïn cuõng coù theå nhaát ñònh luùc naøo cuõng ngoài ngöôïc, neáu thuyeát phuïc ñöôïc nhöõng ngöôøi beân caïnh. AÁn töôïng veà moät ñôøi soáng taøu hoûa, ñôøi soáng phong phuù nhaø ga phoøng chôø chæ thaät roõ taïi chaâu AÂu, cho duø hình aûnh ñoaøn taøu bu kín ngöôøi

caû treân noùc ôû AÁn Ñoä môùi thaät gaây choaùng vaùng tinh thaàn. Moïi thaønh phoá chaâu AÂu ñeàu ñöôïc xaây döïng xung quanh ga taøu vaø nhaø thôø, moät soá thaønh phoá nhö Leipzig coù nhaø ga (Bahnhof) to ñeán möùc ñi maõi khoâng heát, laïi raát myõ thuaät, vaø giôùi treû thaønh phoá tuï taäp ôû ñaây nhö giôùi treû Haø Noäi toái toái taäp trung ôû töôïng ñaøi Leâ Nin hay töôïng ñaøi Lyù Thaùi Toå, ñeå maø vui chôi, sinh hoaït laønh maïnh laãn khoâng laønh maïnh neáu laø trong boùng toái. Nhaát laø khi soáng taïi Phaùp, moät ñaát nöôùc khoâng maáy thònh haønh xe khaùch lieân tænh, muoán tieän lôïi maø khoâng phaûi töï laùi xe ñöôøng daøi raát nhöùc vai nhöùc coå maø laïi bò khoáng cheá toác ñoä, theá naøo baïn cuõng löïa choïn taøu hoûa. Taøu TGV chaïy ParisMarseille maát chöøng ba giôø ñoàng hoà, coøn nhanh hôn ñi maùy bay. Khi ñi taøu, ngöôøi Phaùp hay ñoïc saùch, ngöôøi Anh hay ñoïc baùo, coøn ngöôøi chaâu AÙ noùi chung (Hoàng Koâng, Nhaät Baûn) chôi ñieän töû hoaëc nhí nhaùch nhaén tin ñieän thoaïi, nhöng khoâng ôû ñaâu hoaït ñoäng treân taøu phong phuù nhö treân taøu hoûa Vieät Nam: treân caùc chuyeán taøu chôï, ngöôøi ta thöôøng aên tröùng vòt loän vaø ñaùnh baïc kieám tieàn, roài uoáng nöôùc cheø, huùt thuoác laøo xoøng xoïc. Hoài taøu Thoáng Nhaát Baéc-Nam coøn chaïy maát hai ngaøy, moãi laàn ñi ngöôøi ta khao khaùt ñôïi tôùi ga Ñaø Naüng ñeå ñöôïc taém moät traän ñaõ ñôøi vaø noân noùng ñôïi ga Dieâu Trì ñeå aên xoâi gaø. Ñi taøu ôû Phaùp ñaõ thích, nhöng sang ñeán nhöõng chuyeán taøu nöôùc Ñöùc, EC hay IC, taøu lieân thaønh phoá, môùi thaáy thaät laø vaên minh tieán boä. Ngöôøi ngoaøi chaâu AÂu neáu muoán ñi du lòch ngaén ngaøy khaép chaâu AÂu thì neân mua veù "eurail", ñöôïc ñi taøu thoaûi maùi trong moät quaõng thôøi gian nhaát ñònh, töø taøu TGV, taøu Thalys, taøu Eurostar tôùi taøu Trenitalia (taøu YÙ thì phaûi noùi laø hôi baån vaø hôi loän xoän); neáu tính toaùn kheùo ñeå qua ñeâm treân taøu thì coøn tieát kieäm ñöôïc khoái tieàn khaùch saïn. Nhöng cuõng phaûi tìm hieåu caën keõ nhöõng khaùc bieät ñeå khoûi rôi vaøo tröôøng hôïp khoù xöû; vì khoâng bieát ban ñeâm nhaø ga ôû Thuïy Ñieån ñoùng cöûa neân toâi ñaõ coù laàn suyùt cheát vì caùi laïnh thaùng Chaïp beân ngoaøi moät nhaø ga trung taâm mieàn Baéc AÂu laïnh hôn tuû laïnh. ÔÛ Vieät Nam ngaøy nay, neáu caên cöù vaøo "chi phí cô hoäi" thì raát ít ngöôøi thoaûi maùi choïn taøu hoûa laøm phöông tieän di chuyeån. Tröø phi ñi töø Haø Noäi vaøo Saøi Goøn baèng toác ñoä cuûa TGV, chöù bao nhieâu chuïc naêm maø môùi

chæ ruùt ngaén ñöôïc töø 48 tieáng xuoáng coøn 32 tieáng vaø söï troøng traønh laéc lö vónh vieãn khoâng thay ñoåi, thì taøu hoûa roõ raøng khoâng phaûi moät löïa choïn khoân ngoan, cho duø caùc nhaø thô Vieät Nam ñaõ daønh nhöõng doøng thô ñeïp nhaát cho ñoaøn taøu, nhaø ga: "Nhöõng ngaøy nghæ hoïc toâi thöôøng tôùi/Ñoùn chuyeán taøu ñi ñeán nhöõng ga" (Teá Hanh), "Nhöõng ñoâi maét öôùt nhìn ñoâi maét/Buoàn ôû ñaâu hôn ôû choán naøy" (Nguyeãn Bính) hay "Taøu chaïy mau maø qua raát laâu/Taøu chaïy mau, taøu chaïy raát mau/Ngöïa röôït taøu, röôït taøu, röôït taøu" (Toâ Thuøy Yeân). Boû khoâng ñi taøu nöõa cuõng ñoàng nghóa vôùi töø boû moät öôùc voïng leân ñöôøng ñi xa. Maùy bay khoâng ñaïi dieän noåi cho öôùc voïng aáy ôû phöông dieän aån duï, khôi gôïi veà moät phöông xa huyeàn bí. Maùy bay trô treõn laø moät cuïc saét bieát bay, trong khi taøu thuûy, taøu hoûa chöùa ñöïng hai thaønh toá cuûa nguõ haønh neân coù yù nghóa raát saâu saéc. Con ngöôøi ta mô leân ñöôøng laø mô ñeán khoùi bay töø oáng khoùi taøu thuûy hay tieáng coøi taøu (nhö tieáng keøn saxophone ñaày sexy, theo Ngoâ Phan Löu) chöù ai theøm mô check-in vaø boarding card. Mai Thaûo ñeå nhaân vaät cuûa mình nghó trong tieåu thuyeát "Möôøi ñeâm ngaø ngoïc": "Xöa kia Nguyeân ñaõ mô öôùc ñöôïc nhö theá, ñöôïc laø moät caùnh chim giang hoà, ngöôøi löõ haønh cuûa nhöõng saân ga", vaø hai nhaø thô giang hoà Nguyeãn Bính cuøng Vuõ Hoaøng Chöông khi lieân vaän laøm moät baøi thô dòp ñi thaêm nhaø thô Baøng Baù Laân treân mieàn trung du ñaõ môû ñaàu ngay baèng moät caâu nöùc nôû: "Coøi theùt vaøo ga Phuû Laïng Thöông". Caù nhaân toâi chuû tröông laøm theo caùc baøi hoïc ñaày lôïi ích nhìn thaáy ñöôïc cuûa "chi phí cô hoäi" vaø luoân luoân nghó ñoaøn taøu troâng gioáng con giun ñaát, nhöng trong nhöõng öôùc mô thaàm kín nhaát toâi vaãn mô mình laø moät caùnh chim giang hoà gian khoå tham gia xuùc tuyeát cuøng haønh khaùch treân tuyeán ñöôøng xuyeân Siberia huyeàn thoaïi nghe ñaâu laø saûn phaåm cuûa Stalin, hay pheø phôõn phoøng rieâng xa xæ nhö moät oâng hoaøng Trung Ñoâng treân taøu Orient Express. Ñaõ laø mô, thì phaûi mô cho ñaùng, beùt nhaát toâi cuõng muoán ôû treân chuyeán taøu North-Express gioáng nhö trong boä phim "Strangers on a train" maø Alfred Hitchcock töøng quay döïa treân taùc phaåm cuûa Patricia Highsmith, ñeå ñöôïc moät laàn taän maét chöùng kieán moät taán thaûm kòch thaät laø ly kyø ruøng rôïn. Nhò Linh

V

aäy maø toâi ñaõ queân, queân taát caû cho duø trong luùc naøy, trong moät chuyeán taøu ñeâm coù nhöõng ga xeùp vöøa ñi qua, vaãn coù nhöõng aùnh ñeøn le loùi cuûa ngöôøi gaùc barie hay beû ghi ñöùng beân ñöôøng. Toâi muoán hoûi, toâi ñaõ qua nôi naøo... 1. Nhöõng doøng naøy thöïc söï laø ñöôïc vieát trong nhòp ñong ñöa cuûa con taøu töø Laøo Cai veà Haø Noäi. Taøu rôøi ga vaøo luùc 20 giôø 5 phuùt vaø döï tính seõ veà ñeán thuû ñoâ khi thaønh phoá chöa bình minh. Nghe noùi Haø Noäi ñang trong nhöõng ngaøy oi nhaát, caùi noùng cöïc ñaïi leân tôùi 450C. Thò xaõ Laøo Cai khi chieàu xuoáng, caùi noùng vaét qua daõy Hoaøng Lieân cao choùt voùt maø vaãn khieán ngöôøi ta phaûi lieân tuïc lau moà hoâi, vieãn caûnh seõ phaûi chaïm ñeán caùi noùng kinh hoaøng maø ngöôøi thaân ñaõ caûnh baùo lieân tuïc qua ñieän thoaïi.

Chu Minh Vuõ

V

aäy maø treân khoang taøu naøy, 4 haønh khaùch goàm 2 ngöôøi Vieät vaø 2 ngöôøi nöôùc ngoaøi ñaõ baét ñaàu thiu thiu nguû. Caùi nguû ñeán raát sôùm trong nhòp voõng cuûa con taøu, tieáng quaït gioù töø maùy ñieàu hoøa maùt laïnh vaø nhaát laø söï im aéng lòch söï toái thieåu trong moät khoang taøu caù nhaân... Toâi cuõng mang theo moät cuoán saùch trong haønh lyù du lòch cuûa mình. Ñoïc chaäp chôøn xen giöõa nhöõng chuyeán ñi cuõng ñaõ gaàn heát. Ñoù laø cuoán môùi nhaát veà Haø Noäi cuûa anh baïn Nguyeãn Tröông Quyù. Quyù vieát thuù vò vaø cuoán huùt, vôùi caùch dieãn ñaït cuõng nhö phoâ baøy nhöõng hieåu bieát phong phuù cuûa mình veà ñôøi soáng. Boãng nhieân, laät tôùi moät taïp vaên vieát veà Quy Nhôn - "Thaønh phoá ñaõ ñi nguû tröa", toâi ñoïc moät leøo roài gaáp saùch laïi vaø muoán ñi ra ngoaøi khoang taøu huùt thuoác... Ñeâm ñaõ baét ñaàu phuû boùng ñen treân taát caû nhöõng luøm caây löôùt qua khung cöûa soå. Chæ coù traêng, traêng ñaàu thaùng nhö nhoeûn mieäng cöôøi tröø cho caùi söï teû nhaït cuûa khoâng gian beân ngoaøi... Quyù keå, Quy Nhôn chæ baùn veù taøu S1 nhöng khoâng coù ga taøu... Moät thaønh phoá bình yeân, bò laõng queân trong caùi maïch chaûy haøng ngaøy cuûa nhöõng con taøu noái hai ñaàu ñaát nöôùc. Ngaãm vui ra, ñuùng laø ôû xöù aáy chæ coù Haøn thi só hoái haû vieát nhöõng doøng thô ñieân, chöù laøm sao maø coù Thaïch Lam ngoài keå caâu chuyeän nhìn ngaém nhöõng chuyeán taøu qua con maét cuûa hai chò em haøng ngaøy... Cuõng ñaõ chöøng hôn moät naêm toâi môùi laïi böôùc chaân leân moät chuyeán taøu. Maø cuõng ñaõ töø laâu laém, toâi cuõng chæ choïn taøu hoûa cho nhöõng chuyeán


V

aäy maø toâi ñaõ queân, queân taát caû cho duø trong luùc naøy, trong moät chuyeán taøu ñeâm coù nhöõng ga xeùp vöøa ñi qua, vaãn coù nhöõng aùnh ñeøn le loùi cuûa ngöôøi gaùc barie hay beû ghi ñöùng beân ñöôøng. Toâi muoán hoûi, toâi ñaõ qua nôi naøo... 1. Nhöõng doøng naøy thöïc söï laø ñöôïc vieát trong nhòp ñong ñöa cuûa con taøu töø Laøo Cai veà Haø Noäi. Taøu rôøi ga vaøo luùc 20 giôø 5 phuùt vaø döï tính seõ veà ñeán thuû ñoâ khi thaønh phoá chöa bình minh. Nghe noùi Haø Noäi ñang trong nhöõng ngaøy oi nhaát, caùi noùng cöïc ñaïi leân tôùi 450C. Thò xaõ Laøo Cai khi chieàu xuoáng, caùi noùng vaét qua daõy Hoaøng Lieân cao choùt voùt maø vaãn khieán ngöôøi ta phaûi lieân tuïc lau moà hoâi, vieãn caûnh seõ phaûi chaïm ñeán caùi noùng kinh hoaøng maø ngöôøi thaân ñaõ caûnh baùo lieân tuïc qua ñieän thoaïi. aäy maø treân khoang taøu naøy, 4 haønh khaùch goàm 2 ngöôøi Vieät vaø 2 ngöôøi nöôùc ngoaøi ñaõ baét ñaàu thiu thiu nguû. Caùi nguû ñeán raát sôùm trong nhòp voõng cuûa con taøu, tieáng quaït gioù töø maùy ñieàu hoøa maùt laïnh vaø nhaát laø söï im aéng lòch söï toái thieåu trong moät khoang taøu caù nhaân... Toâi cuõng mang theo moät cuoán saùch trong haønh lyù du lòch cuûa mình. Ñoïc chaäp chôøn xen giöõa nhöõng chuyeán ñi cuõng ñaõ gaàn heát. Ñoù laø cuoán môùi nhaát veà Haø Noäi cuûa anh baïn Nguyeãn Tröông Quyù. Quyù vieát thuù vò vaø cuoán huùt, vôùi caùch dieãn ñaït cuõng nhö phoâ baøy nhöõng hieåu bieát phong phuù cuûa mình veà ñôøi soáng. Boãng nhieân, laät tôùi moät taïp vaên vieát veà Quy Nhôn - "Thaønh phoá ñaõ ñi nguû tröa", toâi ñoïc moät leøo roài gaáp saùch laïi vaø muoán ñi ra ngoaøi khoang taøu huùt thuoác... Ñeâm ñaõ baét ñaàu phuû boùng ñen treân taát caû nhöõng luøm caây löôùt qua khung cöûa soå. Chæ coù traêng, traêng ñaàu thaùng nhö nhoeûn mieäng cöôøi tröø cho caùi söï teû nhaït cuûa khoâng gian beân ngoaøi... Quyù keå, Quy Nhôn chæ baùn veù taøu S1 nhöng khoâng coù ga taøu... Moät thaønh phoá bình yeân, bò laõng queân trong caùi maïch chaûy haøng ngaøy cuûa nhöõng con taøu noái hai ñaàu ñaát nöôùc. Ngaãm vui ra, ñuùng laø ôû xöù aáy chæ coù Haøn thi só hoái haû vieát nhöõng doøng thô ñieân, chöù laøm sao maø coù Thaïch Lam ngoài keå caâu chuyeän nhìn ngaém nhöõng chuyeán taøu qua con maét cuûa hai chò em haøng ngaøy... Cuõng ñaõ chöøng hôn moät naêm toâi môùi laïi böôùc chaân leân moät chuyeán taøu. Maø cuõng ñaõ töø laâu laém, toâi cuõng chæ choïn taøu hoûa cho nhöõng chuyeán ñi gaàn, hoaëc thuaän tieän. Chaúng haïn ngaïi phoùng xe maùy treân ñöôøng 5 vì

V

nhieàu tai naïn neân choïn ñi taøu nhanh veà Haûi Phoøng (maø giôø veà ñaáy chaïy xe Hoaøng Long giaù 40 nghìn vöøa nhanh laïi vöøa saïch seõ thuaän tieän hôn nhieàu); hoaëc ñoù laø chuyeán taøu veà Vinh hoaëc Laøo Cai (ñi du lòch neân taän höôûng luoân nhöõng thöù saép xeáp cuûa chuyeán taøu maùy laïnh - naèm meàm, toái vaøo ga nguû moät giaác laø ñeán nôi caàn ñeán)... Khaùi nieäm veà nhöõng chuyeán taøu cuûa söï chaäm chaïm, oàn aøo bò ñaåy luøi vaøo nhöõng trang kyù öùc hoaøi coå töø laâu laém roài... Khoang taøu cuûa toâi daønh cho boán ngöôøi, saïch seõ vaø coù phuïc vuï nöôùc uoáng ñaøng hoaøng. Ñoàng haønh cuøng toâi laø moät caëp tình nhaân ngöôøi Baéc AÂu. Hoï hoân nhau ñöôøng hoaøng tröôùc khi ñi nguû. Roài moãi ngöôøi oâm moät cuoán saùch, lòch

söï baät ñeøn caù nhaân vaø thi thoaûng ngoù ñaàu ra khoûi giöôøng taàng vaø aâu yeám hoûi nhau "Are you fine?". Toa taøu coù 6 khoang caù nhaân nhö theá, tính toång coäng caû moät toa cuõng chæ coù 24 haønh khaùch. Nöûa ñeâm, toâi boû chaân ñaát ñi ra ngoaøi huùt thuoác, nhìn caû toa xe nhö moät daõy phoøng khaùch saïn im lìm ñang troâi ñi. Moïi ngöôøi ñaõ chìm vaøo giaác nguû, keå caû coâ nhaân vieân nhaø taøu cuõng ñaõ gaø gaät treân chieác gheá cuûa mình phía cuoái kia. Nheï nhoõm nhöng döôøng nhö thieáu moät ñieàu gì. 2. Neáu laø con taøu cuûa xa xöa, cuûa tuoåi thô vaø kyù öùc khoâng coøn roõ raøng cuûa toâi laø nhöõng chieác gheá goã keùo daøi boû moät khoaûng troáng ôû giöõa la lieät ngöôøi ngoài, hoaëc laø nhöõng gheá ñoâi döïa löng vaøo nhau, töøng caëp nhìn nhau, chen giöõa laø moät caùi baøn nhoû xíu nhoû bôûi hình nhö chaúng ai coù gì ñeå baày bieän leân. Khoang taøu ngaøy xöa deã chöøng ñeán caû traêm ngöôøi, hieám laém môùi coù nhöõng ngöôøi ñi moät mình neáu nhö khoâng phaûi laø moät anh aùo vaûi xanh khoaùc ba loâ toøn ten moät chieác bi ñoâng cuõ. Caû khoang taøu í ôùi tieáng noùi cöôøi, cöù roän leân moãi khi vaøo ga hoaëc nghæ traùnh taøu. Roài chính nhöõng aâm thanh choän roän aáy cöù loaõng daàn ñi treân tieáng xình xòch ñeàu ñeàu cuûa ñaàu maùy hôi nöôùc, ngöôøi ta cuõng vuøi vaøo söï thaû loûng, hoaëc ai ñoù ñaõ kieám ñöôïc moät vieäc gì ñeå laøm, moät ai ñoù ñeå laøm thaân. Trong caùi khoaûng khoâng coá ñònh kia, chöøng ñoù con ngöôøi, boãng nhieân laïi thaáy gaàn nhau. Deã nhaát laø maáy baø maáy chò mang theo con nhoû, baét ñaàu coù ngay nhöõng caâu chuyeän veà baày con nheo nhoùc mang theo. Töø chuyeän chöõa choác ñaàu, roâm saûy cho ñeán taùc duïng cuûa laù voøi voi, nhoï noài haï soát. Nhöõng ngöôøi phuï nöõ hoàn nhieân vaïch vuù traéng hoàng laáp mieäng ñöùa con nhoû chöa quen vôùi ñaùm ñoâng. OÂng choàng thì haàu nhö phaûi ñöùng hoaëc ngoài beät nhöôøng choã cho vôï con, neân caùi quaït giaáy tím ñen ñöôïc baø coâ môùi quen kia phe phaåy giuøm... Thôøi ñoù, caùi söï chaät heïp, khoù khaên ñaõ qua aáy tuy vaát vaû nhöng noàng aám. Ngöôøi ta caét laùt mieáng côm naém maø chuyeàn tay nhau, ngöôøi ta nhöôøng nhau maûnh aùo möa thay nhau ngaû löng treân chaëng ñöôøng daøi... Toâi aán töôïng nhaát ngaøy aáy laø haàu nhö ai cuõng coù moät chieác laøn nhöïa. Hoa vaên thöa thôùt cuûa noù baøy ra taát caû haønh lyù mang theo cuûa moãi ngöôøi.

Daêm quaû chuoái, caùi baùnh chöng, can nöôùc soâi, hay tuùm vaûi thieàu, thaäm chí laø caû moät con gaø troáng thoø caùi maøo ñoû choùt cuïc cuïc suoát quaõng ñöôøng... Roõ laø ngöôøi ta cuõng khoâng theå giöõ khö khö moät mình neáu nhö ñoù khoâng phaûi laø quaø queâ mang theo, neáu nhö luùc naøo cuõng coù moät ñöùa treû khoâng rôøi maét khoûi noù. Cuõng vaãn chieác laøn nhöïa aáy, toâi khoâng theå queân ñöôïc nhöõng ngöôøi thöông binh giaø baùm vaøo töøng haøng gheá vaø chen giöõa nhöõng ñaùm haønh khaùch loá nhoá. Hoï ñeán giöõatoa taøu, rao môøi nöôùc traø noùng trong chieác tích ñöôïc uû aám baèng aùo boâng, phuï nöõ treû con coù theå nhaâm nhi quaø vaët laø maáy chieác keïo doài, keïo laïc, baùnh chaû hay quaû quyùt xanh, daäm buïng baèng maáy quaû tröùng luoäc. Ngöôøi baùn haøng rong aáy chaû khaùc gì moät oâng Buït hay oâng giaø Noel, ngöôøi xaùch theo raát nhieàu nhöõng thöù quaø nhoû nhoû cho moãi ngöôøi, maø trong maét cuûa ñöùa treû toâi ngaøy ñoù, ngoït ngaøo vaø khoâng deã gì coù ñöôïc haøng ngaøy. Maø hình nhö, treân moãi chaëng ñöôøng, ngöôøi lôùn cuõng deã daøng chieàu chuoäng treû con hôn chaêng. 3. Roài toâi lôùn hôn, lôùn ñuû ñeå ñöôïc ngoài töï do nhìn ngaém nhöõng khung trôøi löôùt qua beân ngoaøi. Ñuû lôùn ñeå gaùc maët leân khung cöûa aáy maø khoâng phaûi nhaéc ñöøng coù thoø ñaàu ra ngoaøi, ngoä nhôõ nhöõng caønh laù loøa xoøa beân ñöôøng queït phaûi. Ngoaøi kia laø bao la. Laø nhöõng caùnh ñoàng luùa chín vaøng. Laø ñaùm treû con maët muõi nhem nhuoác ñöùng ngô ngaùc nhìn chuyeán taøu chaïy ngang cöûa nhaø. Laø ñaùm treû traâu chaïy líu ríu ven ñöôøng hoø reo nhöõng oâ cöûa haùo höùc xa daàn. Laø luùc con taøu leo qua caàu saét, ñanh nghieán loã tai nhöng rôøn rôïn con maét bôûi xa khôi kia laø con thuyeàn, laø doøng soâng khoâng teân doïc ñöôøng ñaõ ñi qua... Toâi nhôù nhöõng khuùc quanh, khoaûnh khaéc maø mình coù theå nhìn ngaém caû con taøu nhö con raén xanh ñang tröôøn treân ñöôøng ray, huøng duõng thôû ra töøng laøn khoùi traéng. Laø nhöõng luùc ruùc vaøo loøng nuùi, caû khoâng gian ñoâng cöùng toái taêm, aàm ì aâm u roài laïi oøa ra trong aùnh saùng... Quaõng ñöôøng coøn daøi maø bao nhieâu böùc tranh, bao nhieâu phaän ñôøi löôùt qua. Taát caû nhö nhöõng thöôùc phim caâm, khoâng lôøi maø chæ coù hình aûnh troâi qua.

Ñ

oâi khi ngöôøi ta soáng moät khoaûnh khaéc naøo ñoù ôû hieän taïi baèng nhöõng kyù öùc cuûa quaù khöù. Ga Ñaø Laït nhoû beù naèm loït thoûm trong moät thung luõng giöõa nhöõng ñoài thoâng nay ñaõ bò phaù ñi ñeå daønh choã cho nhöõng ngoâi nhaø hoäp laàn löôït moïc leân. Beán ga taøu ñeïp nhaát nhì Ñoâng Döông giôø chæ laø moät ga xeùp nhoû mang chöùc naêng du lòch maø thoâi. Vôùi toâi, moät ngöôøi cuûa theá heä 8X, thì chuyeán taøu naøy chæ ñôn giaûn laø ñeå thoûa oùc toø moø, taøu coå laø nhö theá naøo. Nhöng vôùi ñoâi vôï choàng giaø ngoài caïnh toâi trong chuyeán taøu chieàu nay, thì ñaây laø moät chuyeán taøu quaù quen thuoäc, bôûi hoï ñaõ töøng ñi vaøo vaøi möôi naêm tröôùc. Caëp vôï choàng giaø cöù say meâ, chaäm raõi moâ taû cho toâi

nghe raèng, hoài ñoù coù caùi nhaø goã ôû ñaây, coù ñoài thoâng ôû kia... Nhöõng kyù öùc ñeïp ñeõ hieän leân trong töøng aùnh maét, lôøi noùi hoï daønh cho nhau, cho toâi vaø cho caû xöù Ñaø Laït nhoû beù naøy. Moät chuùt tieác reû, moät chuùt haõnh dieän vaø moät chuùt huït haãng vôùi hieän taïi. Vôùi ñoâi vôï choàng giaø aáy thì, ñöôøng taøu coøn daøi laém, keùo maõi ñeán taän thò xaõ Phan Rang vaø ñi nöõa, nhöng cuõng chæ laø nhöõng thanh taø veït kyù öùc vuïn vaët ñöôïc gheùp laïi töø caùc döõ kieän trong ñaàu, voán ñaõ chöùa quaù nhieàu thöù ñeå caàn phaûi queân. Toâi khoâng sinh ra ôû Ñaø Laït, khoâng lôùn leân ôû Ñaø Laït vì theá toâi hoaøn toaøn khoâng coù ñöôïc caùi chaát laõng ñaõng vaø mong manh ñaëc tröng cuûa moät ngöôøi Ñaø Laït. Vôùi toâi, moïi thöù hieän thöïc roõ raøng nhö caùi chuyeán xe ngaén nguûn naøy, 7 km ñi töø ga Ñaø Laït ñeán ga Traïi Maùt, ngoaïi thaønh Ñaø Laït, vaø chaám heát. Chæ laø moät haønh trình nhanh vaø keát thuùc sôùm. Chæ coù vaäy. Vôùi toâi, taøu rôøi beán thì chaéc chaén noù seõ quay trôû veà nôi xuaát phaùt. Moïi thöù treân ñôøi ñeàu ñöôïc ñònh saün nhö kieåu sau giôø thöù hai möôi tö thì seõ laø giôø thöù nhaát cuûa ngaøy môùi. Toâi khoâng ñuû söùc töôûng töôïng, ít nhaát laø kyù öùc cuûa toâi hoaøn toaøn laø con soá khoâng veà ñoaïn ñöôøng maø oâng baø giaø ngoài caïnh vöøa veõ ra, bôûi toâi ñaâu coù traûi qua. Vôùi nieàm töï haøo raèng mình laø ngöôøi Ñaø Laït, oâng cuï haõnh dieän vôùi toâi khi keå veà con ñöôøng saét ñoäc ñaùo vaø duy nhaát ôû Ñoâng Döông luùc ñoù, ñöôøng saét raêng cöa. Ngöôøi Phaùp ñaõ maát 30 naêm ñeå xaây döïng con ñöôøng daøi 84 km aáy vaø chaïy baèng taøu hôi nöôùc coù moùc xích. Nhöõng tieáng xình xòch cuûa nhöõng coät khoùi cöù nhö coøn maõi trong trí oùc cuûa moät oâng giaø ñaõ gaàn 90. Coù leõ khi ta giaø, nhöõng kyù öùc seõ cöù laàn löôït quay trôû laïi trong ñaàu, nhö moät chu kyø cuûa trí nhôù chaêng? Chuyeán taøu naêm xöa oâng cuï ñi ñaõ ñöa hai oâng baø töø vuøng naéng gioù leân maûnh ñaát Ñaø Laït ngaøn thoâng naøy, ñeå roài laäp nghieäp ôû choán naøy. Vì vaäy, duø chæ laø moät ñoaïn ngaén cuûa chính con ñöôøng naêm xöa, cuõng ñuû ñeå gôïi laïi caû moät quaù khöù daøi cuûa caû ñôøi ngöôøi. Taøu trôû veà ga Ñaø Laït vaøo luùc trôøi nhaù nhem toái. Khaùch du lòch laïi luïc tuïc keùo nhau veà nôi troï. Boùng hai oâng baø cuõng daàn khuaát khoûi phía sau caùnh cöûa nhaø ga. Con taøu laïi trôû veà nôi noù ñaõ xuaát phaùt, vôùi saân ga maø noù thuoäc veà, kheùp laïi kyù öùc veà moät Ñaø Laït cuûa caùch ñaây vaøi möôi naêm tröôùc.

An Nhieân


T

oâi coù coâ em gaùi baø con, con cuûa dì toâi soáng ôû beân Ñöùc, coâ naøy laø moät "yuppie" thöù thieät. Treû, ñoäc thaân vaø laø moät baùc só nöõa. Maáy naêm tröôùc em (baø con) toâi ñöôïc moät beänh vieän ôû UÙc cho caùi hôïp ñoàng loaïi daønh cho baùc só chuyeân khoa nöôùc ngoaøi ñeå tuyeån coâ naøng ñeán UÙc laøm vieäc cho beänh vieän ôû thaønh phoá Gosford caùch Sydney gaàn traêm caây soá. Xong beänh vieän ñoù, laïi ñöôïc beänh vieän khaùc môøi tieáp. Vaäy laø cöù nôi moät vaøi naêm, choã möôøi maáy thaùng, coâ em toâi quaûy ba loâ moät mình moät xeá lang thang luùc ôû Gosford, khi thì Alice Spring , roài Darwin ... moãi nôi moät chuùt. Ñeán UÙc chöa bao laâu maø haønh trình ñi daïo xöù downunder cuûa coâ naøng coi boä ñaõ xeû ngang caét doïc gaàn heát sa maïc nöôùc UÙc. Ngoù boä veà ñöôøng chu du nam baéc ôû xöù UÙc naøng naøy daùm coøn raønh hôn nhieàu ngöôøi mang tieáng ñaõ ôû UÙc Thoøi Loøi töø thôøi "boat people" nhö toâi. Chuyeán roài, coâ em hoï toâi laïi ñaùo veà laøm vieäc ôû beänh vieän Sydney , laàn naøy coâ naøng thueâ caùi apartment ôû khu bieån Coogee ñeå ôû cho gaàn choã laøm. Ngaøy doïn nhaø em toâi chôû ñeán choã toâi göûi oâng anh hoï cuûa mình caát duøm maáy caùi thuøng giaáy to töôùng, quaán baêng keo kyõ löôõng, noùi laø anh cöù boû trong garden shed chöøng naøo caàn em ñeán laáy. Vaäy maø roài ñaõ ba muøa hoa maän troâi, xaùc hoa ruïng ñaày noùc maùi nhaø kho ngoaøi saân vöôøn maø maáy caùi thuøng giaáy vaãn coøn naèm im lìm trong ñoù. Em toâi baây giôø ñaõ ñònh cö luoân laïi xöù UÙc, vaø coâ naøng cuõng haèng hay lui tôùi thaêm vieáng vôï choàng toâi. Nhöng döôøng nhö caû em laãn anh hai ngöôøi ñaõ queân luoân maát tieâu maáy caùi thuøng giaáy carton ñöôïc goùi gheùm caát kyõ trong kho. Cho ñeán khi hoâm roài, xoùm toâi ôû coù giaáy baùo cuûa hoäi ñoàng thaønh phoá göûi baùo lòch thu doïn ñoà pheá thaûi, nhaø naøo coù thöù gì khoâng xaøi, khoâng bieát boû ñaâu thì ñem ra tröôùc cöûa ñeå chôø xe raùc ñeán laáy, vieäc naøy ôû UÙc cöù moãi saùu thaùng thöïc hieän moät laàn. Vì vaäy toâi ñi mua caùi cöa maùy veà döùt hai caây traéc baù dieäp moïc saùt haøng raøo maø toâi khoâng öa. Caùi caây naøy thaân oám nhöng laïi cao vuùt laù ruïng bay theo gioù phuû taáp vaøo maùi nhaø, moãi naêm cöù hai muøa möa naéng laøm ngheït maùng xoái, vôï cöù baét leo noùc nhaø caøo xuoáng hoaøi cöïc cheát (cha) luoân. Toâi ñoán hai caây to, roài chaët khuùc loâi ra leà ñöôøng cho xe raùc laáy. Saün dòp toáng khöù ñoà pheá thaûi, toâi luïc loïi voøng quanh nhaø coi coù thöù gì caàn lieäng ñi luoân hay khoâng, thì môùi nhìn laïi maáy caùi thuøng giaáy cuûa coâ em toâi

göûi hoài maáy naêm tröôùc. "Meøn ñeùt ôi!" chuû nhaân cuûa noù, vaø toâi caùi thaèng giöõ duøm ñaõ queân phöùt maáy caùi thuøng naøy trong nhaø kho baáy laâu nay. Baây giôø noù "taû tôi hoa laù caønh" nhan saéc tieàu tuïy suy taøn theo naêm thaùng... Toâi queân noùi laø caùi nhaø kho chöùa ñoà laøm saân vöôøn cuûa toâi coøn bò doät nöôùc möa nöõa. Khoâng

toâi laøm moät caùch raát laø caån thaän vaø "khoa hoïc" chaéc laø theo caùch (rieâng) cuûa moät baùc só chuyeân khoa taân tieán nhö "naøng" nöõa khoâng chöøng. Ngay ngaén, hoäp naøo ra hoäp ñoù. Toâi khoâng bieát coâ naøng "yuppie" cuûa thôøi ñaïi naøy chöùa laïi maáy caùi hoäp giaáy troáng khoâng naøy, roài goùi laïi caån thaän ñem ñi göûi ñeå... laøm gì.

Phöông “N” bieát laø nöôùc möa doät laøm muïc giaáy thuøng carton hay chuoät khoeùt maø coù maáy thöù linh tinh nho nhoû trong ñoù ñaõ rôi ra ngoaøi. Thoâi thì coi nhö ñoùng goùp chuùt coâng lao cho... caùch maïng vaäy. Toâi tìm caùi thuøng böï khaùc nguyeân laønh hôn ñeå goùi caát laïi maáy thöù em toâi göûi. Vaø khi thaùo thuøng ra thì toâi phaûi keâu "meøn ñeùt ôi!" theâm laàn nöõa. Trong maáy caùi thuøng giaáy ñöôïc coâ em toâi "löu kho" ôû nhaø toâi maáy naêm nay chæ laø nhöõng hoäp giaáy troáng, lôùn nhoû ñuû côõ. Ñaây (chaéc) laø "taát caû" nhöõng hoäp ñöïng caùc thöù linh tinh cuûa coâ naøng ñaõ mua treân ñöôøng rong ruûi töø beänh vieän naøy qua beänh vieän kia, tieåu bang naøy qua tieåu bang noï cuûa xöù UÙc. Moät hoäp ñöïng maùy saáy toùc, boû trong chieác hoäp ñöïng caùi baøn uûi, vaø caû hai hoäp naøy laïi naèm trong moät hoäp khaùc cuûa caùi noài côm ñieän v.v... Caùi nhoû boû voâ caùi lôùn, caùi lôùn boû vaøo caùi lôùn hôn, caùi lôùn hôn boû vaøo caùi böï toå. Caùch saép xeáp naøy chaéc laø ñöôïc coâ em ñoác tôø chuyeân khoa cuûa

Neáu caàn hoäp ñeå doïn nhaø nöõa thì cöù ra sieâu thò, hay maáy shop Vieät Nam quô moät caùi bao nhieàu thuøng khoâng maø chaúng coù. Baây giôø chuoät khoeùt thuûng ñaùy thuøng, trôøi möa doät raùch teng beng. Lieäng ñi chöù coøn goùi laïi

laøm gì nöõa. Ñieän thoaïi hoûi coâ em thì ñöôïc naøng "oûn eûn" cho bieát em giöõ laïi ñeå... kyû nieäm! Quyû thaàn ôi! Kyû nieäm gì kyø cuïc vaäy vôùi maáy caùi hoäp giaáy shopping? Ñoù cuõng coøn chöa "aùc lieät" baèng chuyeän kyû nieäm cuûa "maãu haäu" (cuûa hai coâ con gaùi) nhaø toâi. Moät hoâm toâi boàng "thaùnh nöõ" nhoû, vöøa môùi thoâi noâi, theo phoø "thaùnh maãu" vaø "thaùnh nöõ lôùn" taùm tuoåi ñang tung taêng daïo voøng voøng trong shopping, boãng ñaâu chieác giaøy cuûa "ngöôøi" (chaéc laø haøng Trung Quoác loaïi giaù reû chaát löôïng... nhaùi hieäu cao) bò rôi goùt roài ñöùt luoân sôïi daây quai gaøi. Vaäy laø ñaønh gheù vaøo tieäm giaøy mua ñoâi khaùc thay ñoåi lieàn taïi choã. Coâ baùn haøng lòch söï goùi ñoâi giaøy ñöùt quai laïi trao cho khaùch. Ra khoûi tieäm giaøy baø xaõ ñöa cho toâi caàm. Dó nhieân roài, coù thaèng ñôøn oâng naøo "ñöôïc" vôï daãn ñi shop maø khoâng phaûi ñeå aüm con vaø caàm duøm vôï lænh kænh maáy caùi bao lôùn goùi nhoû ñaâu chöù? Nhöng ñaây laø chieác giaøy ñöùt quai maø caàm laøm gì. Vaäy laø ñi ngang qua caùi thuøng raùc, toâi laáy caùi bao giaøy hö ra ñònh toáng vaøo cho goïn thì baø xaõ keâu leân giöõ laïi "EÙ... eùh... anh ñöøng lieäng cuûa em!" Toâi ngaïc nhieân "Anh ñaâu bieát söûa giaøy ñöùt quai ñaâu, giöõ laïi laøm gì...?" Vôï toâi chaëc löôõi nuõng nòu "Cöù giöõ cho em ñi, mang noù töø naøo giôø kyû nieäm cuûa ngöôøi ta maø... Ñaøn oâng maáy anh... khoâng bieát gì heát trôn!" ÖØ giöõ thì giöõ, leänh cuûa "thaùnh maãu" ñaõ ban ñöùa naøo daùm caõi cheát lieàn! Chieác giaøy rôi goùt ñöùt quai ñoù ñöôïc theo caùc goùi ñoà shopping khaùc veà nhaø, nhöng toâi khoâng laáy vaøo nhaø maø ñeå noù ôû thuøng xe. Ba thaùng, roài saùu thaùng sau, gaàn naêm sau... Bao nhieâu laàn toâi doïn raùc maáy ñöùa con xaû treân xe, bao nhieâu laàn xòt nöôùc röûa xe, moãi laàn thoø caùi ñaàu voâ coáp xe thì theâm moät laàn toâi bieát chæ coù mình toâi thaêm vieáng caùi "kyû nieäm" gì ñoù cuûa vôï toâi, coøn chuû cuûa ñoâi giaøy hö "kyû nieäm" naøy, döôøng nhö ñaõ queân maát tieâu laø mình ñaõ coù laàn yeâu caàu choàng giöõ laïi moät moùn ñoà ñaõ ñöôïc naøng saép haïng laø "di tích vaên hoùa lòch söû" Thieät ñuùng laø ñaøn oâng chuùng toâi "khoâng bieát gì heát trôn" nhaát laø maáy thöù thuoäc "tö duy" cuûa quyù baø. Hay ñuùng ra laø ... Bieát ... cheát lieàn! ooOoo Choã toâi ôû laø rìa cuûa quaän haït Cabramatta, nôi ñöôïc meänh danh laø thuû phuû cuûa ngöôøi Vieät taïi UÙc. Böôùc vaøo khu vöïc naøy ngöôøi Vieät thöôøng coù caûm giaùc laø mình ñang möôïn ñaát

ngöôøi ñeå laøm queâ ta. Cöûa haøng, chôï, quaùn xaù, ngöôøi qua keû laïi toaøn Vieät Nam. Tieäm rau, tieäm caù, tieäm traùi caây ôû Cabramatta maáy naêm gaàn ñaây vöøa ñöôïc maáy oâng baø chuû tieäm môùi "nhaäp" töø Vieät Nam qua theâm tieáng rao haøng ôi ôùi... "Saàu rieâng bao aên, boán ñoàng kyù reû laém chò Hai ôi..." "Caù keøo Vieät Nam môùi qua töôi roùi naáu canh chua laù giang nhaäu ngon chaø baù luoân neø ñaïi ca ôi..." "Caûi beï xanh nhaø troàng hai ñoàng ba boù neø chò hai ôi" ... "Cua soáng maäp uø Darwin môùi ñem veà saùng nay... Caù cheûm beùo loäi trong

hoà "ñao" (down) töø 21 coøn 17 ñoàng kyù neø... " Cöù nhö theá, tieáng rao haøng chôï ôû Cabramatta döôøng cuõng goùp phaàn mang luoân caû moät hình töôïng queâ höông cuûa xöù mình ñang "baønh tröôùng" sang ñaát khaùch. Cabramatta ñaõ gaén boù vôùi ngöôøi Vieät (vaø luoân caû ngöôøi UÙc nöõa) ôû taïi Sydney naøy chí ít gì cuõng ñaõ hôn ba möôi naêm qua roài. Ngöôøi Vieät taïi Cabramatta ñaõ ñoùng goùp moät phaàn khoâng nhoû cho xaõ hoäi ña vaên hoùa UÙc chöù giôõn chôi sao. Thì ñoù! Naêm roài nghe ñaâu baø Ñaøi Leâ moät ngöôøi Vieät ra tranh cöû daân bieåu vôùi oâng thò tröôûng Nick Lalich ôû khu Cabramatta luùc tröôùc coù noùi "noäi caùi tieàn phaït xe ñaäu baäy (cuûa ngöôøi Vieät) taïi Cabramatta khoâng thoâi ñaõ laán ñeán hai phaàn ba toång soá phaït treân toaøn... tieåu bang NSW cuûa UÙc..." laän. Neáu ñuùng thaät vaäy thì quaû laø ngöôøi Vieät mình chôi... ñaùng neå maët anh huøng laém ñoù nghen! Coù leõ vaäy neân xöa nay duø baùo chí coù phanh phui maáy chuyeän xaáu cuûa daân mình, naøo laø ngöôøi Vieät troàng "coû" (caàn sa) khaép nôi, ngöôøi Vieät phoái hôïp vôùi taøi xeá Vietnam Airlines bay qua bay laïi coù maáy chuyeán röûa

tieàn laäu caû maáy trieäu ñoâ, ngöôøi Vieät ñi du lòch Vieät Nam caàm haøng traéng (baïch phieán) qua bò baét töû hình taïi Vieät Nam, treo coå taïi Singapore, phuï nöõ Vieät (taïi UÙc) tuø toäi nhieàu vì nôï côø baïc v.v... vaø v.v... Keä (meï noù!) Maáy tôø baùo (ñôøi baùo kieáp) cuûa UÙc ñoù ai noùi gì thì noùi, mieãn qua nhieàu ñôøi thò tröôûng cuûa thaønh phoá Fairfield (quaän haït Cabramatta thuoäc thaønh phoá Fairfield), oâng thò baø thò naøo, cuõng "thöông" daân Vieät mình heát bieát laø Ok roài. Chöù sao, cöù moãi muøa baàu cöû laø caùc öùng cöû vieân khu vöïc laïi mon men ca baøi "tình thöông meán thöông" vôùi ngöôøi Vieät Nam thaät thaám thieát (ñeå kieám phieáu) ñoù khoâng thaáy sao. Nhöõng luùc naøy döôøng nhö ngöôøi Vieät naøo cuûa xoùm Cabramatta cuõng coù nieàm töï haøo thieät "vó ñaïi" vì mình ñöôïc laø ngöôøi Vieät Nam chöù hoûng phaûi ngöôøi (moïi rôï) gì khaùc. Coøn gì nöõa. Cabramatta ngaøy nay khoâng chæ laø thuû phuû cuûa ngöôøi Vieät taïi UÙc maø coøn laø moät taøi nguyeân ñaùng giaù cuûa UÙc trong ngaønh du lòch nöõa coù ai hoûng bieát ñieàu naøy ñaâu. Ngay goùc ngaõ ba töø ngoaøi ñaïi loä Hume Highway reõ voâ ñöôøng Cabramatta Rd. du khaùch ñaõ thaáy chình ình moät taám baûng maøu meø xanh ñoû cuûa hoäi ñoàng thaønh phoá Fairfield döïng leân töø ñôøi coá luûy naøo vôùi haøng chöõ "Discover Cabramatta a Taste of Asia" ñeå chaøo möøng du khaùch ñeán khaùm phaù höông vò AÙ chaâu (nôi ñaát UÙc). Cöù gheù Cabramatta laø thaáy AÙ chaâu lieàn khoûi phaûi ñi Hongkong hay Trung Quoác (khoûi veà Vieät Nam luoân) chi cho xa. Nhöõng coâng ty löõ haønh tour du lòch cuûa UÙc cuõng thieát keá nhieàu tour tham quan Cabramatta vaø caùc ñaëc saéc trong vuøng nhö Fairfield City Farm, Cabravale Club, Leisure Centre, Fairfield City Museum , Gallery, khu picnic ôû Regional Park, hay ñi daïo chôï trôøi Fairfield Showground v.v... Vaø moät trong caùc quaûng caùo chuû löïc ñeå thu huùt du khaùch ñeán Cabramatta ñöôïc hoäi ñoàng thaønh phoá Fairfield (chöù khoâng phaûi coäng ñoàng ngöôøi Vieät mình) toå chöùc thaät troïng theå haøng naêm ñoù laø leã hoäi Trung Thu vaø Teát Nguyeân Ñaùn treân con ñöôøng John Street huyeát maïch ngay thuû phuû Cabramatta. Nhöõng toå chöùc leã hoäi naøy ñaõ thaønh coâng vöôït söùc töôûng. Haøng naêm thu huùt gaàn caû hai traêm ngaøn löôït du khaùch (UÙc) ñaõ ñeán tham döï trong ngaøy leã Trung Thu hay Teát Nguyeân Ñaùn cuûa Vieät Nam taïi Cabramatta. Nghe ñaâu hoï (hoäi ñoàng thaønh phoá


Fairfield ) thöøa thaéng xoâng leân ñònh "maàn" theâm maáy caùi leã phuï khaùc cuûa ngöôøi mình nhö Vu Lan baùo hieáu hay cuùng coâ hoàn raèm thaùng Baûy gì nöõa ñoù ... Nhö vaäy roõ raøng laø chính quyeàn ñòa phöông cuûa thaønh phoá Fairfield ñaõ "möôïn ñôõ" chieác aùo cuûa ngöôøi Vieät mình taïi Cabramatta ñeå baøy haøng thu huùt du khaùch gheù beán xem chôi. Khoâng ai bieát hoäi ñoàng thaønh phoá ñöôïc lôïi nhuaän bao nhieâu trong vieäc ñem Cabramatta laøm ñieåm ñeán cuûa du lòch AÙ chaâu treân xöù UÙc, nhöng ngöôøi ta bieát chaéc raèng neáu khoâng coù ngöôøi Vieät taïi Cabramatta thì Cabramatta (theo nghóa töø tieáng thoå daân) ngaøy nay cuõng vaãn coøn laø moät "ñaàm raén". Vaø chaéc chaén laø ngaân quyõ cuûa tieåu bang seõ khoâng taêng theâm ñöôïc moät soá tieàn khoång loà haøng naêm töø tieàn bò phaït xe ñaäu baäy cuûa ngöôøi Vieät taïi Cabramatta. Ñoù! Ngöôøi Vieät mình cuõng goùp phaàn xaây döïng theâm cho söï giaøu maïnh cuûa nöôùc UÙc, xöùng ñaùng töï haøo "veû vang daân Vieät" laém chöù boä. Ñaâu phaûi chæ toaøn bieát coù moãi chuyeän troàng coû, baùn xì ke, gian laän trôï caáp nhö maáy tôø baùo (ñôøi baùo kieáp) kia noùi ñaâu. Chæ coù ñieàu, loùng raøy... Hình nhö coù nhieàu ngöôøi hôi bò phieàn loøng vôùi maáy baø cao nieân Vieät Nam mình quaù ñi. Thieät khoâng bieát nghó sao maø maáy baû laïi tuïm naêm tuïm ba baøy chôï ra baùn haøng xeùn ngay treân leà ñöôøng John Street laø con ñöôøng "maët muõi" cuûa ngöôøi mình taïi trung taâm Cabramatta. Maáy baø traûi taám muû döôùi ñaát, vaøi caùi thuøng giaáy, hay thuøng nhöïa nhoû, roài baøy ra ñoù vaøi boù rau thôm, maáy coïng baïc haø (doïc muøng), daêm ba goùi ôùt v.v... Theâm linh tinh maáy thöù baùnh traùi, cheø chaùo nöõa. Toaøn haøng "home made" loaïi rau ôùt töï troàng, baùnh traùi töï laøm ôû nhaø khoâng qua haõng xöôûng kieåm nghieäm veä sinh gì raùo. Ai ñi qua ñi laïi thì maáy baø kheàu kheàu nheø nheï vaït aùo ngöôøi ta keâu laïi môøi "caäu Hai, aên xoâi dzoø môùi naáu noùng hoåi neø caäu Hai, baùnh uù nhön(g) ñaäu ngon laém mua duøm ñi coâ ba...". Böõa naøo nhaùt thaáy daùng nhaân vieân hoäi ñoàng thaønh phoá ñi tuaàn töø xa thì maáy baø cuoán gaùnh maø... chaïy uø, y chang nhö caùi thôøi coâng an ñuoåi chôï trôøi ôû trong nöôùc. Nhieàu ngöôøi "ruûa" ñaùm con caùi cuûa maáy baø giaø naøy ôû ñaâu khoâng bieát nöõa. Sao khoâng lo cho cha meï mình ñeå maáy baø leâ leát baùn rong ngoaøi ñöôøng phoá, vöøa phaïm luaät vöøa phaïm... theå dieän quoác gia quaù xaù trôøi ñi. Thieät laø soáng ôû "nöôùc ngoaøi" maø khoâng yù thöùc gì heát trôn.

Hoâm roài, trong luùc oâm hai ñöùa con gaùi ngoài nghæ chaân treân baêng gheá leà ñöôøng vaø giöõ caùi xe ñaåy cho "thaùnh maãu" tuïi noù ñi chôï treân ñöôøng John. Ngay tröôùc maët toâi laø moät baø dì cao nieân baùn ñuû thöù thaäp vaät doàn trong ñeán boán caùi xe haøng rong (loaïi xe keùo ñi chôï ñöôïc baø baøy haøng treân maáy caùi thuøng giaáy xeáp ngang tröôùc maët baø. Caïnh beân theâm vaøi baø "baïn haøng" khaùc cuõng y vaäy.

Phaûi thaønh thaät maø khai baùo cuøng quyù baïn ñoïc luùc nhoû toâi laø moät ñöùa hay aên quaø vaët ngoaøi ñöôøng laém. Baây giôø lôùn cuõng y chang vaäy haø! Gaëp ai baùn thöù gì ngoaøi loä maø aên ñöôïc laø toâi khoâng taøi naøo nhòn. Vaäy laø tui choáp cuûa baø Baûy maáy caùi baùnh daày goùi laù chuoái xanh coù quaán mieáng chaû queá beân trong. Chöa ñuû buïng, toâi xoay qua dì Naêm dôùt theâm hoäp baùnh boø nöôùng chan nöôùc coát döøa coù raéc meø nöõa. Trong khi chôø meï noù ñi chôï tui döùt ñieåm maáy thöù ñoù lieàn taïi choã. Ñöùa con gaùi lôùn cuûa toâi cuõng noi göông ba noù quaát troïn hoäp baùnh da lôïn deõo nheïo. Ngon ôi laø ngon! Döôøng nhö baûn chaát cuûa ñaøn oâng laø "aên vaët" ngoaøi ñöôøng noù ngon hôn aên "côm" nhaø vôï naáu (xin ñöøng ai dieãn nghóa gì heát nghen). Vöøa aên vöøa laân la hoûi thaêm chuyeän buoân baùn cuûa maáy baø dì. Toâi xaøi tieáng "luïc tænh" raëc ñeå "ñoái thoïi" vôùi maáy baø "Dì Naêm cho hoûi thaêm dì baùn ôû ñaây laâu chöa? Dì coù con caùi gì hoân? Dì ôû ñaây dôùi ai sao laïi ñi baùn haøng rong nhö daày...." Baø dì baùn haøng thaáy toâi tuoân moät hôi naêm baûy caâu hoûi gioáng y chang coâng an trong nöôùc hoûi toäi phaïm hình söï neân nhìn toâi vôùi aùnh maét doï

daãm... Hoûi laïi "Môø ... caäu hoûi chi daäy?" "Daï, hoûi thaêm cho bieát ñeå con deà dieát baøi ñaêng baùo cho ngöôøi ta ñoïc chôi!" "YÙ cheøn ñeùt muï noäi tao ôi. Ñaõ ñi baùn chui maø maøy coøn ñaêng baùo laø cheát cha tao luoân ñoù nghen maäy. Thoâi... thoâi... ñöøng ñaêng gì raùo aù..." Toâi voäi traán an baø dì "Hoûng coù ñaâu, con hoûng noùi gì ñeán teân cuûa dì Naêm hay teân ai heát aù.." "Khoâng... khoâng... hoûng ñaêng teân cuõng hoûng ñöôïc nghe maäy...." Noùi gì thì noùi, maáy baø haøng rong töùc khaéc ñoåi sang theá phoøng thuû vôùi caùi thaèng mua coù hoäp baùnh boø roài nhieàu chuyeän naøy. Maáy baø chuyeån ñeà taøi ñeå toâi khoâng khai thaùc theâm ñöôïc gì chuyeän ñi baùn "chui" cuûa maáy baø. Khoâng hoûi ñöôïc thì tìm caùch ñeå maáy baø töï khai, toâi laân la "taùm" qua chuyeän khaùc.. "Hoâm tuaàn roài, maáy böõa Sydney coù söông muoái laïnh coùng heùn. ÔÛ ñaøi noùi caû möôøi naêm nay môùi trôû laïi maáy böõa laïnh döõ nhö daäy. Choã dì naêm coù bò laïnh hoân?" "Sao khoâng maäy, saùng môû maét ga (ra) treân ñaát traéng xaù nhö gaéc (raéc) muoái hoät daäy. Nöõa ñim (ñeâm) noù laïnh thaáu xöông maáy baø daø tuïi tao luoân..." "Daäy laø maáy caây ôùt, caø chua trong döôøng (vöôøn) cuûa dì chaéc hö gaùo choïi heát haû" "ÔØ... baïc haø, chuùi (chuoái), gao thôm (rau thôm) gì cuõng... chaùi (chaùy) gaùo (raùo)" "UÛa sao laïnh maø bò chaùi" "Thì ... bò coùng nöôùc thaønh daøng laù tao "kiu" chaùi chöù hoûng phaûi löûa chaùi..." "Ngoä heùng" "Ngoä baø noäi tao chöù ngoä gì. Noäi ôùt khoâng tao maát moãi caây cuõng maáy chuïc baïc." "Chôøi, vaäy laø neáu khoâng bò laïnh laøm hö döôøng, moãi naêm dì Naêm daøo (giaøu) suï heùng" "Daøo meï dì coù maáy chuïc baïc maäy" "Thì dì noùi moãi caây kieám maáy chuïc ñoàng, dì troàng ngaøn caây laø quô maáy chuïc ngaøn goài. Ñoù laø môùi keå ôùt khoâng, coøn maáy thöù khaùc nöõa chi... " "Chôøi ñaát! Thaèng naøy noùi chuyeän giaû ngoä maäy... ÔÙt gì ngaøn caây. Tao chæ coù chuïc goác thoâi... Coøn baïc haø boán buïi chöù maáy... Nhaø coù chuùt xíu saân phía sau coù ñaát thoâi, laøm nhö tao laø chuû "qua quít pham" ( Warwick farm) daäy troàng ngaøn caây. Dôõn chôi quaøi maäy....

"Dì coù con caùi gì ôû ñaây khoâng" "Coù, ñöùa trai ñöùa gaùi. Ñöùa gaùi coù choàng ôû gieâng goài (rieâng roài), thaèng anh noù coù tieäm "phi ni chô" (furniture) ôû "mao gích chaït" (Mt Pritchard) ... Thaèng naøy chöa dôï. Noù sôï laáy dôï, laáy maáy ñöùa con gaùi beân naøy bò tuïi noù leo ñaàu noù ngoài, roài hoån dôùi tao neân ôû daäy tôùi giôø." "Dì ôû chung vôùi con trai, con dì coøn coù tieäm kinh doanh nöõa, ñaâu toán chi phí gì, maø coøn laõnh tieàn "löông giaø" (trôï caáp ngöôøi cao nieân) nöõa. Sao khoâng nghæ ñi chôi ñaây ñoù cho pheû. Troàng troït, roài laøm baùnh traùi ñaåy ñi baùn chui chi cho cöïc vaäy?" Naõy giôø noùi qua noùi laïi coù veû khaù thaân tình, dì Naêm döôøng nhö queân maát laø toâi ñang coá "moi" tin neân taâm söï. "Thì bieát daäy roài... Noùi cho caäu nghe (baø dì ñoåi gioïng nghieâm tuùc hôn, khoâng coøn maøy tao thaân tình nhö naõy giôø nöõa). Tui vôùi oång qua ñaây vôùi hai ñöùa noù hoài tuïi noù coøn nhoû. Baây giôø oång "ñi" goài coøn mình eân tui vôùi thaèng con trai. ÔÛ beân Vieät Nam tui coøn maáy ñöùa chaùu keâu baèng coâ. Con Hoàng con cuûa em trai tui vöøa môùi ñöôïc doâ ñaïi hoïc. Ba noù bò tai naïn goài taøn taät luoân ñaâu laøm luïng gì ñöôïc chæ ñi baøn veù soá thoâi. Maù noù cuõng buoân baùn gaùnh haøng ngoaøi chôï ..." Nhìn ra con loä daäp dìu taáp naäp ñoaøn xe noái ñuoâi nhau phía tröôùc. Chieác ra, chieác vaøo chen nhau tìm choã ñaäu... AÙnh maét dì Naêm moâng lung theo aùnh ñeøn sau ñuoâi xe, döôøng nhö dì muoán thaû hoàn troâi theo ñoaøn xe, töôûng nhö nhöõng chieác xe ñang treân ñöôøng thieân lyù mang theo caâu chuyeän "ngheøo ñeán thöông taâm" cuûa ngöôøi em ñöa dì veà taän queâ nhaø.. "Tui noùi caäu nghe, tui giaø roài, ôû ñaây sao cuõng ñöôïc, chöù thaáy con chaùu beân nhaø tuïi noù thieáu thoán khoâng ñuû tieàn ñi hoïc thì tui khoâng ñaønh loøng... Gia ñình tui ôû mieät queâ chöù ñaâu phaûi ngöôøi thaønh phoá giaøu coù gì ñaâu. Thoâi thì chòu cöïc ñi baùn kieám theâm chuùt maø coù theâm vaøi chuïc cho tuïi noù ñi hoïc... Bieát sao giôø. Buoân baùn "chui" nhö daày cuõng khoå laém chöù. Thaèng con trai tui noù "xì neït" tui hoaøi. Hoûng cho tui ñi baùn, noù noùi maù coù thieáu thoán gì ñaâu... Noù ñoøi doïn nhaø ñi choã xa cho tui heát bieát ñöôøng dìa "caùp ga maù ta" (Cabramatta) naøy baùn. Nghó cuõng khoå, con caùi noù ñaâu hieåu mình, tui ñaâu theå xin tieàn tuïi noù göûi cho maáy ñöùa chaùu coøn ngheøo beân Vieät Nam ñöôïc ñaâu. Troàng haønh troàng ôùt laøm baùnh ñi baùn coù phaûi cho tui ñaâu. Tieàn "löông" ngöôøi giaø, coäng tieàn baùn moãi thaùng ñöôïc nhieâu tui göûi veà

cho maáy ñöùa ôû beån heát, mong tuïi noù ñuû ñi hoïc coù bieát chöõ thì môùi thoaùt ngheøo ñöôïc maø ñöøng khoå nhö cha meï chuùng nöõa caäu ôi...." May maø hoäp baùnh boø chan nöôùc döøa toâi cuõng vöøa aên xong, chöù khoâng thì khi nghe taâm söï cuûa dì Naêm naøy laøm tui muûi loøng daùm bò maéc ngheïn nuoát khoâng voâ laém chöù khoâng chôi. Döôøng nhö trong loøng nhöõng ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam nôi ñaây ai cuõng coù moät ngaên naøo ñoù ñeå mang theo vaøi goùi haønh trang kyû nieäm. Coù

nhöõng kyû nieäm thuoäc loaïi "aám ôù hoäi teà" nhöng vaãn ñöôïc giöõ khö khö (duø chaúng bao giôø ñöôïc mang ra nhìn trôû laïi) nhö kyû nieäm maáy caùi hoäp giaáy ñöïng maùy saáy toùc, baøn uûi, noài côm ñieän cuûa coâ em gaùi toâi, hoïaëc kyû nieäm vôùi chieác giaøy rôi goùt ñöùt quai cuûa vôï toâi. Giöõ laïi nhöõng thöù "taøo lao binh" ñoù khoâng haún ñeå haøng ngaøy phaûi nhìn ngaém noù môùi tìm veà ñöôïc quaù khöù, maø thaät ra ngöôøi ta muoán ghi nhôù ñaùnh daáu theâm vaøo moät ngaên naøo ñoù trong kyù öùc moâng lung cuûa ñôøi mình, veà moät khoaûnh khaéc, moät thôøi gian trong cuoäc soáng muoân truøng naøy, coù moät söï vieäc gì ñoù ñaõ ñi qua. Vaø cuõng döôøng nhö moãi ngöôøi phuï nöõ Vieät Nam ôû ñaây ñeàu coù moät caùch khaùc nhau ñeå tìm veà kyû nieäm cuûa rieâng mình. Neáu nhö coâ em hoï vaø baø xaõ toâi, giöõ laïi vaøi moùn "gia baûo" cuûa maáy naøng ñeå ghi theâm kyû nieäm vaøo boä nhôù cuûa ngaên ñôøi, thì vôùi nhöõng ngöôøi phuï nöõ ñaõ traûi mình gaàn heát ñoaïn ñöôøng phaûi ñi trong cuoäc soáng nhö dì Naêm, chuyeän baùn baùnh boø chui ôû Cabramatta cuûa dì cuõng laø moät caùch tìm veà kyû nieäm. Kyû nieäm

coù theå chæ laø nhöõng ñau thöông cuûa dì ñaõ rôi rôùt treân ñoaïn ñöôøng vöôït bieån naêm xöa. Nhöõng quay quaét cuûa cuoäc soáng trong maáy muôi naêm vieãn xöù queâ ngöôøi, Nhöõng coøn laïi trong trí nhôù cuøn moøn cuûa moät ngöôøi cao nieân veà moät quaûn ñôøi thô aáu vôùi anh chò em ôû mieàn queâ coù caây cau boùng döøa maùt roïp nhöõng buoåi tröa heø. Taát caû nhöõng thöù ñoù ñaõ ñuû thaønh veát haèn cuûa loaïi kyû nieäm luoân laøm cay maét nhôù thöông. Thôøi gian duø coù troâi nhöng khoâng baøo moøn ñuôïc kyû nieäm luoân trong loøng hoï. Ræ raû nhö nöôùc chaûy qua nhöõng hoøn ñaù döôùi con laïch, nhö rong reâu chaäp chôøn níu giöõ, cho cuoäc soáng tha phöông cuûa hoï luoân leäch laïc giöõa meânh moâng saàu muoän, duø nôi phoá chôï ñoâng ngöôøi hay giöõa nhöõng tieän nghi vaên minh phoá thò... Baây giôø hoï tìm ñöôøng veà choán cuõ, tìm laïi kyû nieäm xöa baèng ñem cuoäc soáng cuûa chính mình taûo taàn nôi xöù laï ñeå "soáng duøm" cho ngöôøi thaân nôi queâ nhaø. Khoâng bieát hoäi ñoàng thaønh phoá Fairfield coù ñoàng tình cho quyù baø cao nieân nhö dì Naêm, dì Baûy ñi baùn chanh ôùt "chui" treân ñöôøng phoá ôû Cabramatta naøy hay khoâng, hay laø quyù ngaøi thò tröôûng cöù "maét nhaém maét môû" coi ñoù nhö "a taste of Asia" ñeå thu huùt du khaùch du lòch ñeán vuøng cuûa mình? Cuõng daùm vaäy laém aø nghen, neân döôøng nhö söï deïp ñuoåi maáy xe haøng rong chieám loøng leà ñöôøng cuûa maáy baø Vieät Nam ñöôïc thaønh phoá Fairfield thöïc hieän khoâng coù veû gì laø tích cöïc laém. Ngaøy qua ngaøy quyù phuï nöõ cao nieân mình ôû ñaây vaãn tuïm chôï treân heø phoá giöõa choán vaên minh traät töï. Hoï xuoâi ngöôïc cuøng maáy chieác xe ñi chôï ñaåy traøn rau giaù, baùnh traùi... Hoï nhôûn nhô bôi loäi trong "doøng soâng kyû nieäm" ñeå soáng duøm cho tha phöông laø maáy ñöùa chaùu ôû ñaâu ñaâu nôi naøo ñoù beân Vieät Nam. Hoï lang thang tuï chôï chui treân leà ñöôøng ñeå ñöôïc chìm mình trong tieáng rao haøng vöøa môùi "hoäi nhaäp" töø queâ nhaø qua. "Rau saïch nhaø troàng hai ñoàng ba boù ñaâyyyy.... mua ñi anh hai ôiiii"... Vaø coù leõ ñoù laø haïnh phuùc maø hoï ñang ñi tìm. Hoï mong ñöôïc laøm con thuyeàn ñi tìm caây ña cuõ ôû beán ñoø xöa, ñoã laïi beân caùi beán chôï chui leà ñöôøng naøy soáng maõi trong tieáng rao haøng rong cho ñeán ngaøy taän ñôøi nôi ñaát khaùch... Phaûi chaêng ñoù cuõng laø moät "a tastee of Asia " moät höông vò queâ nhaø cuûa ngöôøi Vieät treân ñaát UÙc... Phöông "N",


Neáu khoâng coù nhöõng ngöôøi phuï nöõ naøy thì coù leõ nhöõng quyù oâng cuûa showbiz ñaõ chaúng theå thaønh coâng ñeán theá! Phía sau thaønh coâng cuûa ngöôøi ñaøn oâng luoân coù boùng daùng cuûa ngöôøi phuï nöõ vaø neáu khoâng coù nhöõng ngöôøi ñaøn baø aâm thaàm, laëng leõ chaêm soùc, lo laéng cuoäc soáng gia ñình thì caùc quyù oâng ñình ñaùm trong showbiz Vieät cuõng chaúng coøn thôøi gian daønh rieâng cho söï nghieäp cuûa mình. Gia ñình naøo cuõng coù caûnh "luïc ñuïc" vaø nhöõng nieàm vui rieâng, nhöng vôùi thaønh coâng caùc quyù oâng coù ñöôïc ñoùng goùp khoâng nhoû coâng söùc cuûa ngöôøi vôï. Cuøng ñieåm qua nhöõng coâ vôï "ñaõ laøm neân moät phaàn teân tuoåi" cuûa caùc quyù oâng trong showbiz Vieät. Chaøng laõng töû haøo hoa Huy Khaùnh ñöôïc bieát ñeán sau boä phim "Doác tình" cuûa ñaïo dieãn Löu Troïng Ninh, vaø caøng noåi tieáng hôn khi coâng khai chuyeän tình caûm vôùi Taêng Thanh Haø. Baát ngôø, chaøng trai laïi nhanh choùng keát hoân cuøng Hoaøng Anh ngöôøi ñöôïc coi laø Dieãm cuoái cuøng cuûa nhaïc só Trònh Coâng Sôn. Neáu xeùt veà ngoaïi hình, Hoaøng Anh khoâng coøn treû trung xinh ñeïp, coâ laïi hôn Huy Khaùnh taän 5 tuoåi, nhöng caû hai vaãn quyeát ñònh ñeán vôùi nhau maëc cho nhöõng lôøi ñoàn thoåi raèng anh laáy vôï chæ vì giaøu. Thôøi gian ñaàu Hoaøng Anh luoân ñöôïc Huy Khaùnh ca ngôïi, daønh nhöõng lôøi leõ yeâu thöông nhaát treân baùo chí ñeå taëng vôï mình. Vaø moïi ngöôøi ñaõ nghó caëp "ñuõa leäch" naøy seõ haïnh phuùc beân nhau, duø coù caùch bieät veà tuoåi taùc. Luùc ñoù, coù veû nhö gia ñình khaù eâm aám, Hoaøng Anh daønh thôøi gian cho gia ñình, chaêm soùc nhöõng ñöùa con, Huy Khaùnh vaãn tieáp tuïc con ñöôøng ngheä thuaät maø mình ñaõ löïa choïn. Thôøi gian ñaàu, Huy Khaùnh vaø Hoaøng Anh haïnh phuùc beân nhau Nhöng roài moät ngaøy ngöôøi ta thaáy, Hoaøng Anh leân baùo "keâu ca" veà chuyeän choàng mình traêng hoa, caëp keø vôùi nöõ dieãn vieân Kim Tuyeán. Töø ñoù, caâu chuyeän ñôøi tö "ñaøo bôùi", dö luaän ñöôïc dòp "baøn ra taùn vaøo" vaø keát cuïc laø ai ñi ñöôøng ngöôøi naáy, moät cuoäc soáng hoân nhaân khoâng coù haäu. Tuy nhieân khoâng theå phuû nhaän coâng söùc maø Hoaøng Anh ñaõ laøm cho Huy Khaùnh ñeå anh coù theå coù nhöõng böôùc tieán ñaùng keå trong ngheä thuaät. Dö luaän vaãn luoân chôø xem neáu khoâng coøn Hoaøng Anh beân caïnh, Huy Khaùnh seõ soáng cuoäc soáng ra sao vaø tieáp tuïc phaùt trieån con ñöôøng ngheä thuaät coù nhö mình mong muoán? Thanh Quyù vôï cuõ cuûa Hieäp Gaø

Thu Trang vôï môùi cuûa Hieäp Gaø Thôøi gian ñaàu, Huy Khaùnh vaø Hoaøng Anh haïnh phuùc beân nhau

Vôï cuõ cuûa Hieäp Gaø ñöôïc moïi ngöôøi bieát ñeán laø moät ngöôøi phuï nöõ ñaûm ñang, lo quaùn xuyeán moïi coâng vieäc trong gia ñình. Vaø nhöõng ngaøy Hieäp Gaø ôû traïi giam, moät mình Thanh Quyù taàn taûo nuoâi con, chôø ngaøy choàng ra traïi. Nieàm vui ngaäp traøn trong ñoâi maét cuûa Thanh Quyù khi Hieäp Gaø chính thöùc ñöôïc trôû laïi cuoäc soáng laø ngöôøi bình thöôøng. Cöù nghó Hieäp Gaø hoaøn löông, cuoäc soáng cuûa vôï choàng Thanh Quyù Hieäp Gaø seõ haïnh phuùc troïn veïn sau nhöõng ngaøy khoù khaên nhaát cuõng ñaõ vöôït qua ñöôïc.

Vôï choàng Hieäp Gaø Thanh Quyù ngaøy coøn maën noàng

Vaäy maø vaøo thaùng 3/2009, caû hai ñaõ chính thöùc li hoân, Thanh Quyù laïi tieáp tuïc moät mình nuoâi con vaø soáng ôû ngoâi nhaø thueâ ngheøo naøn. Ñeán taän 1 naêm sau khi Hieäp Gaø chuaån bò "röôùc" vôï laàn 2 veà dinh thì Thanh Quyù môùi chính thöùc traûi loøng veà cuoäc hoân nhaân tan vôõ, nhöõng khoù khaên toät cuøng maø coâ ñaõ cuøng con gaùi phaûi traûi qua, maëc duø khoâng heà coù yù traùch Hieäp Gaø nhöng nhöõng gì Thanh Quyù chia seû cuõng ñuû ñeå ngöôøi ñoïc hieåu ñöôïc raèng Hieäp Gaø ñaõ ruõ boû taát caû ñeå tìm kieám haïnh phuùc môùi. Xeùt cho cuøng, khi tình yeâu giöõa 2 ngöôøi khoâng coøn thì vieäc giaûi thoaùt cho nhau laø ñieàu toát nhaát, vaø mong raèng Thanh Quyù cuõng seõ tìm ñöôïc moät beán bôø haïnh phuùc môùi.

Sau khi nhöõng hình aûnh, thoâng tin veà ñaùm cöôùi "taäp 2" cuûa Hieäp Gaø xuaát hieän treân maïng thì ñaõ coù nhieàu luoàng thoâng tin khoâng hay veà coâ vôï môùi. Vaø treân caùc dieãn ñaøn, maïng xaõ hoäi, hình aûnh "aên chôi traùc taùng" cuûa Thu Trang ñöôïc chuyeàn tay nhau vôùi toác ñoä choùng maët. Moät laøn soùng phaûn ñoái cuoäc hoân nhaân, taåy chay Hieäp

may maén khi laáy ñöôïc ngöôøi vôï treû bieát caùch ñoái xöû vaø hieåu anh. Moïi soùng gioù cuõng ñaõ qua ñi, Hieäp Gaø cuøng Thu Trang trôû laïi vôùi cuoäc soáng yeân bình. Quaù khöù cuõng ñaõ laø quaù khöù, caëp ñoâi naøy ñang soáng nhöõng thaùng ngaøy haïnh phuùc, Hieäp Gaø vaãn tieáp tuïc ngaøy ngaøy ñi laøm, tan sôû veà vôùi vôï beâm maâm

Anh Thô vôï cuûa Bình Minh

Gaø, cuõng nhö haøng loaït show dieãn cuûa anh bò huûy ñaõ daãn ñeán nhieàu hoang mang vôùi ñoâi vôï choàng treû naøy. Tuy nhieân vôùi nieàm tin vaøo cuoäc soáng, cuõng nhö daønh troïn tình caûm cho ngöôøi vôï môùi cuûa mình, caëp ñoâi naøy ñaõ cuøng nhau vöôït qua quaõng thôøi gian khoù khaên. Vôùi Hieäp Gaø khi nhaän xeùt veà vôï, anh luoân nghó raèng mình laø ngöôøi

côm aám cuùng. Mong raèng cuoäc hoân nhaân naøy seõ coù moät keát thuùc coù haäu, khoâng coøn baát cöù scandal naøo nöõa. Moïi soùng gioù ñaõ qua, hi voïng caëp ñoâi naøy seõ haïnh phuùc beân nhau Anh Thô vôï cuûa Bình Minh Khoâng scandal, khoâng ñình ñaùm nhö nhöõng caëp vôï choàng khaùc, Bình Minh Anh Thô laø moät gia ñình lí töôûng maø moïi ngöôøi mô öôùc. Anh

Thô khoâng quaù xinh ñeïp, hôn Bình Minh 4 tuoåi nhöng laïi raát gioûi trong coâng vieäc kinh doanh, cuõng nhö bieát caùch chaêm soùc gia ñình, con caùi. Maëc duø caû hai ñeàu baän vôùi coâng vieäc rieâng cuûa mình, cöù vaøo dòp cuoái tuaàn, ñoâi vôï choàng cuøng con laïi quaây quaàn beân maâm côm cuõng nhö daønh thôøi gian ñi xem nhöõng boä phim tình caûm... ñeå "haâm noùng" laïi tình yeâu. Vaây quanh Bình Minh luoân coù nhöõng coâ gaùi ñeïp vaø ñaày quyeán ruõ, nhöng khoâng ai coù theå chieám troïn ñöôïc traùi tim cuûa chaøng trai ñaøo hoa naøy. Anh Thô nheï nhaøng, aân caàn, chu ñaùo trong taát caû moïi vieäc, luoân laéng nghe, chia seû vaø thoâng caûm vôùi coâng vieäc cuûa Bình Minh, ñieàu ñoù ñaõ gaén keát tình yeâu cuûa hai ngöôøi. Vaø beù An Nhieân chính laø minh chöùng tình yeâu cuûa caû hai. Minh Haø vôï saép cöôùi cuûa Lyù Haûi Moái tình keùo daøi hôn 6 naêm cuûa Lyù Haûi vaø Minh Haø khieán nhieàu ngöôøi ngöôõng moä tình yeâu naøy. Minh Haø, moät coâ gaùi xinh xaén, toát nghieäp ñaïi hoïc Luaät vaø ñang hoaøn thaønh luaän aùn thaïc só ôû Anh. Coâ naøng laø nieàm töï haøo cuûa anh chaøng ca só Lyù Haûi, bôûi tröôùc khi ñi du hoïc, nhöõng coâng vieäc cuûa anh ñeàu do moät tay coâ naøng quaùn xuyeán moät caùch chæn chu. Khoaûng caùch tuoåi taùc laø khaù lôùn, hôn nhau ñeán taän 19 tuoåi neân coù nhöõng quan ñieåm traùi ngöôïc nhau, nhöng caû hai ñaõ coù moät khoaûng thôøi gian tìm hieåu, vaø noùi roõ veà nhöõng quan ñieåm, caùch soáng cuûa mình ñeå coù theå hieåu nhau hôn. Maëc duø cheânh leäch veà tuoåi taùc nhöng caû hai vaán tìm ñöôïc tieáng noùi chung Khi Minh Haø leân ñöôøng ñi du hoïc ôû Anh, Lyù Haûi ñaõ chia seû raèng khi xa nhau caû hai caøng thaáu hieåu ñöôïc tình caûm daønh cho nhau vaø yeâu nhau nhieàu hôn. Chính vì theá maø duø coù caùch nhau ñeán taän 7 muùi giôø thì tình yeâu cuûa hoï vaãn noàng naøn. Ñöôïc bieát cuoái naêm nay, Lyù Haûi seõ chính thöùc ñoùn naøng veà dinh, hi voïng ñaây cuõng seõ laø moät caëp ñoâi haïnh phuùc troïn veïn cuûa showbiz Vieät. * Ngöôøi ñeïp thì laøm ta chuù yù, coøn ngöôøi laøm daùng thì... chuù yù ñeán ta. * Vôï ngaøy xöa thöôøng "naâng khaên söûa tuùi" cho choàng. Vôï ngaøy nay thöôøng "ngöûi khaên luïc tuùi" cuûa choàng. * Coù tieàn mua tieân cuõng ñöôïc, nhöng ñöøng mua moät "tieân nöõ", vì nhö theá baïn seõ khoâng coøn tieàn.


Cöôøng Ñoâ La Hoà Ngoïc Haø

Hoï coù theå laø nhöõng doanh nhaân bình thöôøng, nhöng khi laø ngöôøi yeâu cuûa moät myõ nhaân Vieät ñình ñaùm, hoï boãng döng trôû neân noåi tieáng... Nhöõng caâu chuyeän tình caûm, "loä dieän" ngöôøi yeâu cuûa caùc ngöôøi ñeïp luoân laø ñeà taøi ñöôïc baùo chí cuõng nhö dö luaän quan taâm. Vaø nhöõng myõ nhaân luoân muoán giöõ caâu chuyeän ñoù cho rieâng mình, nhöng khi ñaõ coâng khai ngöôøi yeâu trong caùc böõa tieäc, nhöõng söï kieän hoaëc coù haønh ñoäng vöôït quaù möùc tình caûm, thì khoù traùnh khoûi nhöõng caùi nhìn doø xeùt vaø "xaêm xoi" cuûa ngöôøi xung quanh. Nhöõng ngöôøi yeâu cuûa caùc ngöôøi ñeïp ñình ñaùm trong showbiz Vieät "boãng döng" trôû

thaønh nhöõng ngöôøi noåi tieáng, vaø caùc anh chaøng naøy cuõng phaûi chòu caûnh bò mang ra "caân ño ñong ñeám" khi saùnh ñoâi beân caïnh ngöôøi ñeïp. Cuøng 2Sao ñieåm qua nhöõng ngöôøi yeâu ñình ñaùm cuûa caùc myõ nhaân Vieät. Cöôøng Ñoâ La Hoà Ngoïc Haø Neáu laøm moät pheùp thöû search treân google caùi teân Cöôøng Ñoâ La thì coù khoaûng hôn 3 trieäu keát quaû ñöôïc ñöa ra, moät con soá ñaùng neå. Vaø caùi teân naøy caøng "noùng" hôn khi nöõ hoaøng quaûng caùo, ca só ñình ñaùm trong showbiz Hoà Ngoïc Haø baát ngôø coù con vôùi anh. Caâu chuyeän Cöôøng Ñoâ La Hoà Ngoïc Haø ñaõ khieán baùo chí toán khaù nhieàu giaáy buùt, cuõng nhö dö

luaän cuõng daønh quaù nhieàu thôøi gian ñeå noùi veà 2 nhaân vaät naøy. Nguyeãn Quoác Cöôøng (Cöôøng Ñoâ La) sôû höõu moät ngoaïi hình thaáp beù, thö sinh nhöng laïi laø moät tay chôi kheùt tieáng ôû ñaát Saøi Goøn. Ñöôïc sinh ra lôùn leân trong moät gia ñình giaøu coù, nhöõng khoaûn chi tieâu cuûa anh ñeàu ñöôïc quy ñoåi thaønh USD. Vôùi thuù chôi tieâu khieån nhö chôi sieâu xe, ñua toác ñoä, vaø caû danh saùch nhöõng ngöôøi ñeïp vaây quanh... ñeàu khieán moïi ngöôøi ngöôõng moä vaø ghen tî. Heát Haø Taêng ñeán Haø Hoà vöôùng vaøo caâu chuyeän tình aùi vôùi Cöôøng Ñoâ La, nhöng cuoái cuøng ñeán thôøi ñieåm naøy chæ coù Hoà Ngoïc Haø ñuû söùc vöôït qua dö luaän, baát chaáp taát caû ñeå ñeán vôùi tình yeâu cuûa mình. Vaø quyù töû Nguyeãn Quoác Höng laø minh chöùng huøng hoàn cho tình yeâu cuûa 2 ngöôøi. Nhieàu yù kieán cho raèng neáu xeùt veà ngoaïi hình thì Cöôøng Ñoâ La khoâng hôïp khi ñi beân caïnh Hoà Ngoïc Haø, nhöng ñieàu ñoù coù leõ khoâng quan troïng, chæ caàn tình yeâu, söï bao boïc chôû che vaø chia seû ñaõ ñuû ñeå gaén keát caû hai. Taêng Thanh Haø vaø anh chaøng ngöôøi yeâu Philippines Coù theå noùi ôû thôøi ñieåm naøy, caùi teân Taêng Thanh Haø coù söùc huùt rieâng vôùi nhieàu ñoái töôïng khaùn giaû. Vaø moïi ngöôøi caøng toø moø hôn veà chuyeän tình yeâu cuûa coâ khi Haø thöôøng xuyeân xuaát hieän beân caïnh chaøng trai laï. Vaøo thaùng 10/2009 trong ñeâm ngheä thuaät Hennessy, khaùn giaû baét gaëp laàn ñaàu tieân Taêng Thanh Haø tay trong tay vôùi chaøng trai laï maët vaø töø ñoù caû hai ngaøy caøng thaân thieát

Thuøy Laâm vaø chaøng tieán só kinh teá

ngöôøi yeâu cuûa coâ khaù giaø daën, vaø töøng traûi. Hieän taïi, ngöôøi aáy cuûa Vuõ Hoaøng Ñieäp môû moät coâng ty veä só vaø anh chaøng cuõng laø moät "veä só ñaëc bieät" cuûa coâ. Luoân bieát chieàu ngöôøi yeâu ñuùng möùc laø bí quyeát giöõ ngöôøi yeâu cuûa anh chaøng naøy. Thuøy Laâm vaø chaøng tieán só kinh teá Vaøo thaùng 1/2010, hoa haäu Hoaøn Vuõ Vieät Nam Thuøy Laâm ñaõ chính thöùc leân xe hoa cuøng chuù reå Anh Tuaán laø moät tieán só kinh teá. Moïi ngöôøi khaù baát ngôø khi bieát ñöôïc thoâng tin naøy, bôûi tröôùc ñaây khaùn giaû luoân thaáy Thuøy Laâm "caëp keø" cuøng Vónh Thuïy, nhöng moät ñieàu thuù vò ôû cuoäc tình cuûa Thuøy Laâm laø chuù reå Anh Tuaán chính laø moái tình ñaàu. Nöõ hoaøng saéc ñeïp Vuõ Hoaøng Ñieäp cuøng “veä só ñaëc bieät” cuûa mình 2 ngöôøi ñaõ taän höôûng 59 traùi ngoït cuûa tình yeâu Quen nhau töø naêm 2004, Thuøy Laâm vaãn hay noùi vui "tình phí" laø soá tieàn thanh toaùn cöôùc ñieän thoaïi leân ñeán con soá choùng maët khi caû hai ôû xa nhau. Yeâu nhau hôn 5 naêm laø khoaûng thôøi gian haïnh phuùc cuûa coâ, tuy nhieân Thuøy Laâm cuõng phaûi ñoái maët vôùi raát nhieàu thò phi trong showbiz. Sau khi cöôùi, Thuøy Laâm cuõng thöôøng xuyeân coù maët taïi caùc söï kieän cuøng choàng mình laø tieán syõ Anh Tuaán Ñaùm cöôùi cuûa Thuøy Laâm dieãn ra trong söï ngöôõng moä cuûa moïi ngöôøi, chuù reå cao raùo, lòch laõm vaø coù hoïc thöùc, laø ngöôøi saün saøng "che oâ vaø ñi cuøng döôùi möa" vôùi Thuøy Laâm, laø bôø vai vöõng chaéc cho coâ. Vaø ngaøy 28/8 vöøa qua, Thuøy Laâm ñaõ haï sinh Taêng Thanh Haø vaø anh chaøng ngöôøi yeâu Philippines quyù töû, coù theå noùi ñaây laø moät trong vôùi nhau hôn. Sau cuoäc tình vôùi anh quoác teá 2009, Vuõ Hoaøng Ñieäp ñaõ nhöõng caâu chuyeän tình yeâu keát thuùc chaøng laõng töû Huy Khaùnh vaø daân daønh raát nhieàu lôøi caûm ôn cuõng nhö coù haäu. chôi coù tieáng ñaát Saøi Thaønh Cöôøng nhöõng tình caûm cuûa mình cho ngöôøi Ñoâ La, Taêng Thanh Haø khoâng traû yeâu vì anh chaøng ñaõ luoân ôû beân Moät thieáu nöõ vaøo phoøng maïch lôøi baát cöù caâu hoûi naøo lieân quan ñoäng vieân, chaêm soùc chia seû khi coâ baùc só xin khaùm toång quaùt. Baùc só ñeán chuyeän tình caûm cuûa mình. Tuy caàn. Caû hai yeâu nhau ñöôïc 2 naêm, yeâu caàu coâ côûi boû heát quaàn aùo, nhieân, trong moät soá baøi baùo, coâ coù anh chaøng ngöôøi yeâu teân Coâng laø keå caû quaàn aùo loùt... noùi raèng baïn trai môùi cuûa coâ laø moät moät "tay chôi" xe maùy phaân khoái Coâ gaùi voán tính hay e theïn coâ ngöôøi laõng maïn vaø coâ haïnh phuùc vôùi lôùn, ñöôïc giôùi ñam meâ xe maùy bieát yeâu caàu baùc só ñoùng cöõa phoøng nhöõng gì maø ngöôøi yeâu mang laïi. tôùi nhö laø ngöôøi Vieät Nam ñaàu tieân khoùa chaët laïi vaø taét heát ñeøn ñeå Ñöôïc bieát, ngöôøi yeâu môùi cuûa sôû höõu chieác xe maùy thuoäc haïng coâ côûi quaàn aùo trong boùng toái, Taêng Thanh Haø laø con cuûa moät tæ "sieâu xe" Honda Valkyrie Rune vaø cuõng yeâu caàu baùc só chæ khaùm phuù ngöôøi Philippines. Coù veû nhö caû 1800 (maãu xe maùy ñöôïc saûn xuaát thaàm trong boùng toái thoâi chöù hai khaù xöùng ñoâi khi ñi caïnh nhau, vôùi phieân baûn haïn cheá vaø khaù hieám khoâng ñöôïc môû ñeøn. Vò baùc só chaøng trai coù khuoân maët hieàn laønh, treân theá giôùi). laøm theo vaø cuõng khaùm nghieäm daùng ngöôøi cao, luoân dieän nhöõng boä Chaøng trai naøy cuõng xuaát hieän trong boùng toái. trang phuïc lòch laõm khi xuaát hieän khaù noåi baät trong buoåi ñoùn röôùc Moät laùt khaùm xeùt xong, coâ gaùi cuøng Taêng Thanh Haø trong caùc söï ngöôøi yeâu ngaøy chieán thaéng ngoâi vò sôø moø hoaøi tìm khoâng ra quaàn aùo kieän, vaø caëp ñoâi naøy luoân laø taâm "Nöõ hoaøng saéc ñeïp" trôû veà cuûa mình beøn hoûi: ñieåm chuù yù cuûa moïi ngöôøi. Khaùn giaû ít ñöôïc dieän kieán "dung - Quaàn aùo cuûa em ñaâu haû baùc Nöõ hoaøng saéc ñeïp Vuõ Hoaøng nhan" cuûa anh chaøng, nhöng neáu só? Ñieäp cuøng "veä só ñaëc bieät" cuûa xem nhöõng hình aûnh Vuõ Hoaøng - Thì ôû döôùi ñoáng quaàn aùo cuûa mình Ñieäp xuaát hieän beân sieâu xe cuøng toâi aáy maø.. Ñaêng quang Nöõ hoaøng saéc ñeïp ngöôøi yeâu seõ deã daøng nhaän thaáy,


Y

eâu giaû, tình thaât vaø nhöõng moái quan heä yeâu ñöông toác haønh cuûa sao Vieät. Lieäu ñoù coù phaûi laø nhöõng chieâu quaûng caùo cuûa caùc coâng ty giaûi trí gaùn cho "gaø nhaø" Nhöõng caâu chuyeän tình yeâu bao giôø cuõng laø ñeà taøi noùng ñöôïc moïi ngöôøi quan taâm. Ñaëc bieät laø chuyeän tình cuûa caùc sao, cuûa nhöõng ngöôøi noåi tieáng thì caøng ñöôïc coâng chuùng theo doõi hôn caû. Coù nhieàu ca só, dieãn vieân, ngöôøi maãu, ... khoán khoå vì bò coâng chuùng, giôùi truyeàn thoâng gaây aûnh huôûng ñeán caùc moái quan heä cuûa mình. Nhöng cuõng coù khoâng ít ngöôøi, töï taïo cho mình nhöõng cuoäc scandal tình aùi ñeå ñöa hình aûnh baûn thaân traøn lan treân caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chung. Coù sao laïi choïn caùch laäp lôø, nöûa kín nöûa hôû, tung hoûa muø khieán caùnh truyeàn thoâng bò kích thích vaø saên ñoùn moïi nôi. Tuaán Höng - Vuõ Thu Phöông: Cuoäc tình 3 thaùng. Khi môùi yeâu, Vuõ Thu Phöông giaønh nhöõng lôøi ñaày aâu yeám cho anh treân maët baùo: "Tuaán Höng ñaõ thay ñoåi raát nhieàu, khoâng coøn la caø vuõ tröôøng, thích aên côm

"Chuyeän tình caûm giöõa chuùng toâi chæ laø moät giaác mô, qua moät ñeâm töï döng thaáy khoâng coøn yeâu nhau nöõa". Cuoäc tình töôûng chöøng seõ eâm xuoâi, im hôi laëng tieáng. Moät thôøi gian sau, khi baét ñaàu moái quan heä vôùi caàu thuû Coâng Vinh, Thuûy Tieân baét ñaàu chia seû veà nhöõng moái tình tröôùc ñoù, trong ñoù coù Öng Hoaøng Phuùc. Coâ vaãn coi Öng Hoaøng Phuùc laø moät ngöôøi ñaøn oâng toát vaø laø ngöôøi baïn thaân. Öng Hoaøng Phuùc ngay sau ñoù cuõng ñaõ leân baùo vaø cho raèng Thuûy Tieân ñaõ noùi ra caâu chuyeän maø anh luoân muoán giaáu kín. Öng Hoaøng Phuùc cuõng khoâng neå nang "tình baïn thaân thieát" maø Thuûy Tieân coù laàn thöøa nhaän ñeå vaïch toäi tình cuõ: "Thôøi ñieåm toâi vaø Thuûy Tieân quen nhau, eâ kip laøm vieäc cuûa coâ aáy coù chuû ñoäng ñeà nghò toâi cuøng Thuûy Tieân taïo scandal ñeå gaây chuù yù". Haønh ñoäng naøy ñaõ chöùng

Boà hay mô moäng moâng lung Vôï raát thöïc teá voâ cuøng ñaùng yeâu Boà luoân ñoøi hoûi ñuû ñieàu Vôï lo côm saùng côm chieàu quanh naêm Boà chæ lo chuyeän aên naèm Vôï thöôøng chòu ñöïng caû naêm môùi taøi Boà naøo nghó ñeán töông lai Vôï lo tính toaùn chuyeän daøi mai sau Boà thì chöng dieän muoân maøu Vôï chæ quanh quaån tröôùc sau trong ngoaøi Boà luoân ñoøi hoûi, aên xaøi Vôï thì vun xeùn moät hai ba ñoàng ...

minh raèng Öng Hoaøng Phuùc roõ raøng laø moät ngöôøi baïn thaân thieát, moät ngöôøi ñaøn oâng toát, khi ñaõ cuøng Coâng Vinh giuùp Thuûy Tieân ñaït ñöôïc vò trí cao trong giôùi Showbiz Vieät hieän nay. Thuûy Tieân - Öng Hoaøng Phuùc: Hoï ñaõ coù thôøi vui cöôøi nhö theá. Gaëp nhau laàn ñaàu vaøo thaùng 9/2006, thaùng 7/2007 baïn beø trong giôùi ñaõ nhaän ñöôïc thö môøi ñính hoân cuûa Quang Duõng Jennifer Phaïm. Dö

Tuaán Höng: Coâ aáy lôïi duïng toâi ñeå ñaùnh boùng teân tuoåi

nhaø do chính tay toâi naáu". Chæ 3 thaùng sau, hoï chia tay nhau duø vaãn noùi raèng: "Coâ aáy laø tình yeâu cuoái cuøng cuûa toâi". Sau söï keát hôïp nhöõng caûnh yeâu ñöông maën noàng, hoân nhau say ñaém trong vôû kòch Phantom of the Opera, chieán tranh baét ñaàu. Thu Phöông noùi ñoù laø ngheä thuaät, coøn Tuaán Höng tuyeân boá Vuõ Thu Phöông lôïi duïng vieäc naøy ñeå ñaùnh boùng teân tuoåi. Thöïc teá cho thaáy, ñuùng laø söï nghieäp Vuõ Thu Phöông phaát leân nhö dieàu gaëp gioù sau scandal naøy. Vaø ñeán baây giôø, coâ ñaõ töï tin tuyeân boá caùt xeâ cuûa mình ñang ôû haøng cao nhaát cuøng vôùi ngöôøi maãu - dieãn vieân Thanh Haèng. Thuûy Tieân - Öng Hoaøng Phuùc: Hôïp ñoàng tình yeâu Chia tay vôùi Quoác Baûo - ngöôøi ñaøn oâng "ñaõ taïo cho toâi moät cô hoäi ñeå soáng troïn vôùi ñam meâ aâm nhaïc", Thuûy Tieân keát ñoâi cuøng ca só Öng Hoaøng Phuùc. Tuy khoâng coù caâu traû lôøi cuï theå hoï ñaõ gaén boù vôùi nhau trong khoaûng thôøi gian bao laâu, nhöng Thuûy Tieân töøng coù laàn chia seû:

Boà laø coâ gaùi qua ñöôøng Vôï môùi traân quí nhôù thöông voâ vaøn Boà thì nuõng nòu than van Vôï lo nhaø cöûa laàm than voâ cuøng

Quang Duõng - Jennifer Phaïm: Cöôùi thieät tình giaû

luaän bao nhieâu ngöôøi ñoàn thoåi Quang Duõng ñoàng tính, Jenifer Phaïm chæ laø bình phong che maét, con cuûa Jenifer khoâng phaûi con cuûa Quang Duõng. Thöïc hö chöa ai daùm khaúng ñònh, chæ bieát raèng, thôøi gian gaàn ñaây döôøng nhö ñoâi vôï choàng naøy khoâng coøn gaàn guõi nhau nhö tröôùc. Caû naêm khoâng gaëp, khoâng coù böõa côm gia ñình. Ñeán luùc naøy, Jenifer Phaïm ñaõ thöøa nhaän ñoù laø moät cuoäc hoân nhaân voäi vaõ. Hai ngöôøi ñeàu coù nhöõng vò trí nhaát ñònh trong laøng Giaûi trí Vieät Nam. Lieäu cuoäc hoân nhaân voäi vaõ naøy coù phaûi laø moät hôïp ñoàng cuûng coá vò theá trong baàu trôøi quaù nhieàu sao cuûa Vieät Nam hay khoâng? Quang Duõng - Jennifer Phaïm: Tình hay voû boïc Maëc duø hoï khoâng chính thöùc coâng khai raèng chuùng toâi yeâu nhau, nhöng söï xuaát hieän saùnh ñoâi, ton sur ton moïi nôi moïi luùc cuûa hai

Ngoâ Thanh Vaân - Johnny Trí Nguyeãn: Yeâu hay chæ laø dieãn xuaát?

ngöôøi thì ñaõ thu huùt oáng kính cuûa haøng traêm phoùng vieân aûnh. Coù theå noùi, ñaây laø caëp ñoâi trong mô cuûa giôùi Showbiz khi maø caû chaøng vaø naøng ñeàu toû roõ phong thaùi chuyeân nghieäp, ñeïp vaø lòch laõm trong moïi event lôùn nhoû. Hoï chöa bao giôø coâng boá chuyeän tình caûm. Nhöng nhöõng bí maät thöôøng thoâi thuùc con ngöôøi. Bieát ñaâu, ñaây laø moät chieâu tuyeät ñoäc cuûa caëp Thanh Vaân - Trí Nguyeãn. Vaø hoï ñaõ thaønh coâng röïc rôõ khi ñoä noåi tieáng thuoäc haøng top 5 treân baàu trôøi sao Vieät. Ngoâ Thanh Vaân - Johnny Trí Nguyeãn: Bí aån kích thích truyeàn thoâng. Taát caû moïi ngöôøi chæ ñoùan giaø ñoaùn non, chöù khoâng bao giôø daùm chaéc thöïc hö tình caûm cuûa hoï nhö theá naøo. Nhöng chính söï ngaén nguûi trong tình yeâu ñaõ chöùng minh moät ñieàu gì ñoù trong söï thaät moái quan heä cuûa hoï. Coù theå, ñoù laø söï lieân keát 2 beân cuøng coù lôïi. Cuõng coù theå, moät beân lôïi duïng ñeå ñaùnh boùng teân tuoåi baûn thaân. Duø sao neáu coù thaät, chieâu thöùc naøy cuõng ñaõ thöïc söï hieäu quaû, nhöõng ngheä só, ca só noùi treân ñaõ coù ñöôïc vò trí khaù cao sau nhöõng vuï luøm xuøm tình aùi nhö vaäy. Ai ñaõ söû duïng myõ nhaân keá, ai laø naïn nhaân thì chæ coù hoï môùi Thuûy Tieân - Öng Hoaøng Phuùc: Chæ laø “hôïp bieát ñöôïc ñoàng” thoâi?

Boà nhö chim hoùt trong loàng Vôï laøm vaát vaû cho choàng cho con Boà laø con gaùi coøn son Vôï ñaâu coù theå yû on suoát ngaøy Boà nhö coù chuùt men say Vôï ñaày thöông nhôù ngaát ngaây tình noàng Boà nhö moät ñoaù hoa hoàng Vôï ñeïp nhö caû vöôøn hoàng ngaùt höông Boà thöôøng giaû doái yeâu thöông Vôï thì chung thuûy, cuoái ñöôøng coù nhau Boà ñaâu chòu ñöïôïc aâu saàu Vôï luoân che daáu nieàm ñau trong loøng Boà laø choã töïa ñeâm ñoâng Vôï mang hôi aám tình noàng suoát naêm Boà khoâng moät chuùt aân caàn Vôï thöôøng lo laéng phaân traàn ñuùng sai Boà khoâng caàn bieát ñeán ai Vôï lo noäi ngoaïi, nhôù ôn sinh thaønh Boà nhö traùi chín treân caønh Vôï mang haïnh phuùc an laønh aám eâm Boà laø nhöõng ñöùa moi tieàn Vôï hieàn laïi ñeïp laø Tieân treân ñôøi !!


T

hôøi gian gaàn ñaây, lieân tieáp xaûy ra caùc vuï "loä haøng" cuûa Sao Vieät. Caâu hoûi ñöôïc ñaët ra laø caùc vuï "loä haøng" ñoù laø do voâ tình hay coá yù? Sao Vieät ñua nhau... "loä haøng" Chuyeän "loä haøng" giôø ñaây cuõng khoâng phaûi "moùn môùi" trong laøng showbiz Vieät. Tuy nhieân, thôøi gian gaàn ñaây, caùc vuï "loä haøng" cuûa caùc ca só, dieãn vieân nöõ döôøng nhö coù xu höôùng xuaát hieän ngaøy caøng nhieàu hôn, vuï naøy chöa kòp laéng thì vuï khaùc laïi tôùi, khieán khaùn giaû "ñau heát caû maét".

ngöïc vôùi ñaù loùng laùnh. Caùch ñaây 5 thaùng, Hieàn Thuïc cuõng voâ tình ñeå loä noäi y trong moät buoåi ghi hình khi ñang thöïc hieän ñieäu muùa duyeân daùng ñaëc tröng trong baøi haùt "Yeâu daáu theo gioù bay". Cuõng trong ngaøy 6/10 vöøa qua, nöõ

bò "thaû roâng" voøng 1 khi ñang dieãn, ngöôøi maãu Vuõ Thu Phöông cuõng töøng gaëp söï coá töông töï. Trong ñeâm thôøi trang Ñeâm phong caùch dieãn ra vaøo ngaøy 12/9/2008 taïi Saøi Goøn, chieác aùo cuûa Vuõ Thu Phöông bò tuït xuoáng ñeå loä nguyeân boä ngöïc traàn. AÙ haäu 1

Laøm sao khoâng loä nguyeân baàu söõa vôùi chieác aùo roäng coå hôû löng nhö vaày

trình thôøi trang ñöôïc toå chöùc 2 ngaøy sau ñoù (8/10), Hieàn Thuïc ñaõ aên maëc thoaùng hôn ñeå loä ñeán 2/3 chieác aùo Trang Nhung voâ tình hay coá yù maø chaúng thaáy “phieàn haø” gì heát khi taám aûnh naøy ñöôïc phaùt taùn khaép nôi Taêng Thanh Haø thuù nhaän böùc aûnh naøy laø do coá tình chuïp, chæ vì göûi cho baùo chí söû duïng voäi quaù neân bò... nhaàm maø thoâi. Voäi bò nhaàm hay laø coá yù nhaàm?

Ñaàu tieân phaûi keå ñeán vuï "loä haøng" ñình ñaùm cuûa Haø Anh vaø Bebe Phaïm. Ngaøy 4/9 vöøa qua, hai ngöôøi maãu noåi tieáng naøy cuøng dính söï coá "loä haøng" trong ñeâm Diamond Night dieãn ra taïi khaùch saïn Sheraton, Saøi Goøn. Moät ngöôøi bò tuït vaùy, coøn moät ngöôøi thì... vaùy quaù ngaén. Hoâm ñoù, Bebe Phaïm troâng thaät xinh ñeïp vaø quyeán ruõ vôùi chieác ñaàm xanh hôû vai raát gôïi caûm. Nhöng vì chieác ñaàm bò cuùp ngöïc khaù roäng khieán noù bò tuoät. Noù ñaõ khieán Bebe Phaïm bò "thaû roâng" voøng moät khi ñang dieãn. Coøn chieác vaùy quaù ngaén cuûa Haø Anh ñaõ khieán coâ loä caû noäi y khi ñang tham gia trình dieãn moät ca khuùc môû maøn. Khi vuï "loä haøng" cuûa Haø Anh vaø Bebe Phaïm chöa kòp laéng xuoáng, dö luaän laïi ñöôïc dòp oàn aøo veà ca só Hieàn Thuïc. Trong moät ñeâm ca nhaïc dieãn ra taïi White Palace (Saøi Goøn) vaøo ngaøy 6/10 vöøa qua, Hieàn Thuïc ñaõ dieän moät chieác aùo quaây traéng beân trong, loä caû aùo ngöïc ra ngoaøi. Vaø trong moät chöông

Chieác ñaàm bò tuoät khieán Bebe Phaïm bò “thaû roâng” voøng moät khi ñang dieãn

ca só Thu Thuûy ñaõ bò tuoät... khoùa quaàn treân saân khaáu trong buoåi ghi hình cho chöông trình Hot Music taïi Ocean Club, Saøi Goøn. Hoâm ñoù, Thu Thuûy dieän moät boä trang phuïc aùo lieàn quaàn beân ngoaøi, aùo thun ñen beân trong vaø ñeå hôû phaàn treân hôø höõng. Tuy nhieân, khi thöïc hieän nhöõng ñoäng taùc vuõ ñaïo maïnh ñaõ khieán chieác khoùa keùo voán hôø höõng phía treân baát ngôø... tuït xuoáng. Luùc ñoù, Thu Thuûy vaãn tieáp tuïc dieãn nhöng moät tay thì phaûi giöõ chaët trang phuïc. Vieäc tuït aùo, hôû ngöïc cuûa caùc ca só, dieãn vieân nöõ laø chuyeän khoâng quaù xa laï trong giôùi showbiz Vieät. Môùi böôùc vaøo thaùng ñaàu tieân cuûa naêm 2010, laøng giaûi trí Vieät ñaõ xoân xao veà vuï ngöôøi maãu Trang Nhung loä haún moät beân ngöïc taïi moät buoåi chuïp hình ôû coâng vieân. Thaùng 11/2009, böùc aûnh hôû ngöïc cuûa dieãn vieân Taêng Thanh Haø ñaõ trôû thaønh "mieáng moài" ñeå cö daân maïng baøn taùn bình luaän khaép caùc dieãn ñaøn. Trong cuoäc thi Sieâu maãu 2004 khu vöïc Saøi Goøn, ca só Hoà Quyønh Höông vaø Ñoan Trang maëc aùo hôû 2/3 ngöïc. Khoâng chæ Bebe Phaïm

Taát caû khaùn giaû beân döôùi saân khaáu ñeàu thaáy hoâm nay Q. Anh maëc maøu gì

Hoa haäu Hoaøn Vuõ 2008 Voõ Hoaøng Yeán laïi gaëp raéc roái vôùi... phaàn döôùi. Moät laàn ñang dieãn, chæ vì chieác vaùy xeû quaù cao maø sau cuù xoay mình cuûa ngöôøi ñeïp, phaàn noäi y beân trong hieän ra loà loä. "Loä haøng" do "tai naïn"? Khi gaëp phaûi chuyeän "loä haøng",

nhöõng ngöôøi ñeïp chæ bieát thanh minh laø do "tai naïn" chöù hoï khoâng heà coá yù. Bebe Phaïm toû ra khaù baát ngôø khi bieát raèng maøn loä ngöïc cuûa mình khieán cho Ban toå chöùc Diamond Night coù nguy cô bò xöû phaït. Bebe Phaïm thanh minh raèng luùc maëc chieác vaùy trong haäu tröôøng thì coâ caûm thaáy raát vöøa vaën, nhöng khi leân saân khaáu, nhöõng cöû ñoäng maïnh ñaõ khieán cho phaàn thaân treân cuûa aùo voán ñöôïc ñính raát nhieàu ñaù bò treã xuoáng. Caû Taêng Thanh Haø vaø Trang Nhung ñeàu phaân traàn raèng ñoù laø tai naïn ngheà nghieäp vaø "khoâng daïi gì ñem thaân theå ra ñeå laøm quaûng caùo". Trang Nhung cho bieát coâ khoâng heà bieát böùc aûnh ñoù ñaõ ñöôïc chuïp trong hoaøn caûnh naøo vaø ai phaùt taùn, coâ "khoâng muoán mình noåi danh hôn nhôø scandal". Coøn Taêng Thanh Haø cuoái cuøng cuõng thaúng thaén töï nhaän raèng "khi göûi hình cho baùo chí söû duïng, do quaù baän roän neân gôûi nhaàm . Trang Nhung vôùi söï coá loä ngöïc Dieãn vieân Ngaân Khaùnh cuøng caùc ca só: Pha Leâ, Duyeân Anh, Thuyû Tieân, Hoaøng Oanh... cuõng ñöôïc baùo chí nhaéc nhieàu veà nhöõng böùc aûnh noùng. Giaûi thích veà nhöõng söï coá cuûa mình, hoï ñeàu cho raèng, "nhöõng söï vieäc ñoù ñeàu laø söï coá ñaùng tieác". Coøn Vuõ Thu Phöông thì maïnh mieäng khaúng ñònh raèng loä ngöïc ñeå ñaùnh boùng teân tuoåi laø quaù taàm thöôøng. Duø moãi ngöôøi ñeàu coù moät lyù do rieâng, theá nhöng cuoái cuøng hoï ñeàu keát laïi raèng ñoù hoaøn toaøn laø tai naïn ngheà nghieäp. Vieäc voâ tình hay coá yù ñeå "loä haøng" cuûa caùc Sao Vieät thì coù leõ chæ nhöõng ngöôøi trong cuoäc môùi hieåu hôn ai heát. Vieäc coá tình taïo scandal ñeå ñöôïc chuù yù laø ñieàu coù thöïc trong showbiz Vieät. Chuyeän "haøng hoï" cuûa ca só, ngöôøi maãu phôi ra treân saân khaáu cuøng nhöõng lôøi thanh minh ngaây ngoâ cuûa hoï khieán coâng chuùng ngaøy caøng thaát voïng veà vaên hoùa trình dieãn cuûa ngheä só Vieät. Khaùn giaû caàn hoï nhöõng ngöôøi saùng taïo, laø söù giaû chuyeån taûi caùi ñeïp phaûi coù traùch nhieäm vôùi ngheà vaø toân troïng coâng chuùng hôn. Thu Phöông (toång hôïp) Neáu khoâng moûng, Em laøm sao khoe ñöôïc Hình haøi naøy, laø cha meï em... cho Naøo phaûi em töï theâm bôùt naén ño Em khoâng “moûng”, caùc Anh laøm sao ngaém Mieäng anh noùi, em hieåu loøng anh laém Cuõng thích nhìn ... maø giaû boä ñaøng hoaøng Thoâi ñi Anh! ñöøng coù noùi lang bang ... Ñeïp khoâng khoe, cuûa trôøi cho thaät uoång


Tröôøng thieân phoùng söï tieåu thuyeát xaõ hoäi ñen

Taùc giaû: Yeân Ba Giang Vuõ Toùm taét Taäp 20: Sôn Ñaûo laø moät ñaïi ca giang hoà taïi ngaõ ba OÂng T ñang thoáng laõnh caùc phe phaùi, ngöôøi ñöôïc coi nhö coù theå thay theá Traàn Ñaïi cuûa thaäp nieân 60 ñöùng ôû ngoâi vò truøm anh chò toaøn quoác. Sôn Cöông, em ruoät cuûa Sôn Ñaûo laø truøm khu BC cuûa Chí Hoøa, trong khi ñoù Laâm Chín Ngoùn, moät ñaøn em thaân caän cuûa Ñaïi Cathay naêm xöa cuøng Loäc Ñieân ñang naém giöõ khu FG. Moät röøng khoâng theå coù hai coïp, moät Chí Hoøa khoâng theå hai ñaïi ca. Trong moät cuoäc ñuïng ñoä khoân tieàn khoaùng haäu chöa töøng coù trong lòch söû giang hoà, ñeå daønh quyeàn phaân phoái ma tuùy trong tuø, giöõa hai oâng truøm khu BC vaø FG keùo daøi caû 4 tieáng ñoàng hoà vôùi söï tham döï ñaâm cheùm loaïn xaø ngaàu cuûa gaàn hai traêm tuø nhaân. Sôn Cöông bò Laâm Chín Ngoùn ñaâm cheát... Sôn Ñaûo theà traû thuø cho em baèng caùch tìm ngöôøi göûi ngöôøi vaøo Chí Hoøa tính soå Laâm... Môøi baïn ñoïc xem tieáp Taäp 21 vôùi nhöõng tình tieát caøng ngaøy caøng theâm haáp daãn cuûa caâu chuyeän giang hoà ñang laøm say meâ moïi ngöôøi töø luùc khôûi ñaêng ñeán hoâm nay. Truyeän do taùc giaû laø ngöôøi trong cuoäc vaø ôû trong nöôùc, vieát ñeán ñaâu göûi ra ñaêng ñeán ñoù, chöa töøng xuaát baûn hay coù treân baát cöù baùo in, hoaëc maïng internet naøo, chæ ñaêng duy nhaát treân taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng UÙc chaâu maø thoâi. Moät caâu chuyeän haáp daãn, ly kyø, gay caán, khoâng theå boû qua... Taäp 21 Baùch Queø vaø Hoaøng Ñaàu Laâu ngoài beân chieác baøn gaàn cöûa soå trong caùi quaùn haïng bình daân thoâi, nhöng laïi khaù noåi tieáng vôùi maáy moùn tieát canh goûi vòt xieâm ôû ngaõ ba OÂng Taï. Ngoaøi trôøi côn möa töø chieàu vaãn keùo daøi chöa döùt. Hai ñöùa noù aên tieát canh ngan trong chieác quaùn coác ken naøy nhöng laïi uoáng röôïu Taây, chai Courvoisier loaïi röôïu ñaét tieàn cuûa gioøng Cognac beân Phaùp do Baùch caàm

theo ñem ñeán. Baùch Queø ñaåy ly röôïu veà phía Hoaøng Ñaàu Laâu, noù quay qua coâ baùn haøng goïi theâm moät dóa goûi nöõa ñeå hai ñöùa ñöa cay... Moät caùch töø toán Baùch laáy moät muoãng tieát canh cho vaøo baùt cuûa mình, noù boùp nhoû mieáng baùnh traùng nöôùng boû leân maët roài ñieåm theâm maáy coïng giaù, rau queá, ngoø gai, theâm moät thìa maém göøng daàm ôùt vaøo... vöøa laøm noù vöøa noùi chuyeän vôùi Hoaøng Ñaàu Laâu nhö hai ngöôøi baïn thaân keå chuyeän trôøi ñaát cho vui trong baøn nhaäu. “Maøy bieát ñoù! Theá löïc cuûa anh Sôn Ñaûo hieän giôø khoâng ñôn giaûn. Coù theå noùi laø ñaõ phuû truøm leân toaøn caû nöôùc, bao goàm luoân caùnh ngoaøi Trung cuûa Tuaán Ñaû, hay UÙt Lai ôû Bieân Hoøa cuõng phaûi “kheùp moät nöôùc” chöù coù phaûi chæ quanh quaån caùi ngaõ ba oâng Taï naøy thoâi ñaâu.” Caàm cheùn leân, Baùch Queø lua heát mieáng tieát canh voâ mieäng, chieâu theâm moät nguïm Courvoisier, noù uoáng”sec” khoâng pha ñaù, roài kheø ra moät tieáng daøi cho ñaõ, Baùch noùi theâm. “Laâm Chín Ngoùn sau vuï cuûa anh Cöông, ñaõ coù hai aùn coá saùt choàng leân ít gì giaõ cuõng phaûi chung thaân. Coi nhö khoâng theå naøo ra tuø ñöôïc, bôûi vaäy anh Sôn môùi ñi nöôùc côø “luoäc gaø taïi beáp” aûnh seõ ñöa ngöôøi vaøo Chí Hoøa ñeå tính nôï vôùi Laâm Chín Ngoùn. Toäi nghieäp baø cuï töø hoâm chuyeän xaåy ra baø aáy nhö hoùa roà... Coøn anh Sôn hoâm ñaùm ma anh Cöông aûnh ñaõ nghieán raèng theà vôùi taát caû moïi ngöôøi “Ñòt meï thaèng Laâm! Maày ñi ñeán ñaâu oâng cuõng göûi...” Baùch Queø laø baïn thaân cuûa Sôn Hoaøng, ñöùa em uùt cuûa Sôn Ñaûo, vaø Hoaøng Ñaàu Laâu cuõng vaäy. Tuïi noù naèm trong “eâ kíp” treû môùi lôùn trong vuøng ngaõ ba OÂng Taï. Traùi vôùi Sôn Hoaøng, laø moät loaïi thieáu nieân cao thuû voõ ngheä cao cöôøng, Baùch meàm maïi nhö thö sinh, maët muõi noù hieàn nhö maáy ñöùa sinh vieân con nhaø giaøu. Luùc naøo cuõng aên maët thaät baûnh toûn, môùi toanh nhö trong hoäp boác ra, quaàn aùo uûi coù neáp ngay thaúng, saïch seõ thôm phöùt, laùi Lambretta caùu caïnh. Khoâng hieåu taïi sao noù laïi coù teân laø Baùch Queø trong khi noù ñi baèng hai chaân thaúng baêng chöù khoâng thaáy sieâu veïo gì heát. Baùch aên noùi hieàn laønh deã coù caûm tình. Vì laø baïn thaân cuûa Sôn Hoaøng töø luùc nhoû, hôn nöõa cuõng laø ngöôøi xoùm oâng Taï neân Baùch gaàn guõi ra voâ baêng cuûa Sôn Ñaûo nhö ngöôøi nhaø chöù thaät ra noù chaúng coù nhieäm vuï gì trong ñaùm giang hoà naøy. Phaàn vì noù thanh maûnh, laïi theâm caùch soáng quaù coâng töû boät chöù khoâng buïi ñôøi giang hoà nhö maáy tay ñaâm cheùm neân Sôn Hoaøng chôi tuy thaân vôùi Baùch nhöng chaúng bao giôø cho noù döï phaàn chuyeän gì. Vaäy maø giöõa luùc nhaø Sôn Ñaûo ñang “tang gia boái roái”, caûnh nhaø ñang gaëp luùc khoù khaên nhaát qua qua chuyeän Sôn Cöông bò Laâm Chín Ngoùn ñaâm cheát trong Chí Hoøa thì boãng ñaâu Baùch Queø laïi moi ra Hoaøng Ñaàu Laâu. Hoaøng Ñaâu Laâu laø moät tay chôi gan lì nhöng chöa coù tieáng taêm laém. Ngheà chính cuûa Hoaøng laø “naâng khuoâng” trong caùnh “aên bay” (giaät boùp baèng xe gaén maùy). Moät mình moät ngöïa, Hoaøng “haønh hieäp” theo kieåu “solo” chöù khoâng baêng caùnh vôùi ai. Cuõng chaúng caàn rình rang caàn môû ñöôøng hay caûn haäu nhö ñaùm Thaønh Cao. Moãi ngaøy Hoaøng ñi “laøm vieäc” nhö moät coâng chöùc göông maãu. Saùng ra aên saùng xong Hoaøng daét xe ra ñöôøng, löôïn xe treân phoá ñeán tröa, duø coù chieán lôïi phaåm hay khoâng noù cuõng veà nhaø aên tröa, nguû moät chaäp, xong laïi daét xe ra “laøm vieäc” tieáp cho buoåi chieàu. Thöôøng thì Hoaøng Ñaàu Laâu baùm theo maáy em beù tieåu thö con nhaø giaøu. Maáy em naøy ra ñöôøng luoân luoân bao giôø cuõng raát naëng tuùi (giaøu maø!), nhöng laïi raát hôù heânh. Maáy em laùi Yamaha, hay Honda Dam, lieäng caùi tuùi xaùch, hay boùp ñaàm leân gioû xe phía tröôùc, chæ quaøng sôïi daây quai tuùi qua tay laùi

xe laø coi nhö an toaøn laém vaäy. Chöa bao giôø caùc em thöû caàm caùi tuùi giöït nheï moät caùi coi sôïi daây quai noù chaéc côõ naøo. Trong khi ñoù Hoaøng Ñaàu Laâu laïi bieát roõ raèng khoâng coù moät nhaø cheá taïo naøo laøm ví tuùi, gioû, xaùch cho phuï nöõ laïi nghó ra laø caùi quai xaùch phaûi thaät chaéc ñeå choáng... cöôùp giaät caû. Taát caû quai xaùch cho caùc tuùi ñeàu ñöôïc laøm baèng nhöõng chieác moùc dính raát mong manh, giaät maïnh moät caùi laø bung caøng, hoaëc ñöùt phöït caû sôïi daây quai ngay. Coäng theâm chuùt taâm lyù cuûa caùc coâ gaùi treû. Thöôøng söï heát hoàn, bò giaät mình bôûi nhöõng chuyeän khoâng ngôø seõ laøm hoï bò teâ lieät phaûn öùng trong khoaûnh khaéc. Chæ caàn vaäy thoâi laø ñuû thôøi gian ñeå chieác 72 xoaùy noøng cuûa Hoaøng voõng maáy cuù qua vaøi ngaõ tö laø maát boùng. Khi thaáy con moài naøo thöôøng laø maáy em môùi lôùn möôøi baûy hai möôi, ra ñöôøng thöôøng hay yeåu ñieäu tieåu thô, maáy em lôn tôn moät mình, ñoûng ña ñoûng ñaûnh treân phoá ñeå cho con trai noù ngaém... laø coi nhö ñaõ loït vaøo taàm nghía cuûa Hoaøng Ñaàu Laâu. Hoaøng raø xe theo, chaïy song song baét chuyeän, vôø vòt laøm quen... Noùi naøo ngay neáu khoâng ôû traàn ñeå khoe caùi hình xaâm ñaàu laâu coù löôõi dao caám ngaäp luùt soï thì Hoaøng cuõng laø moät loaïi thanh nieân deã nhìn. AÊn maët thôøi trang theo kieåu thanh nieân treû cuûa thôøi ñaïi, aùo “adam”, quaàn “gabardine” uûi “pli” beùn nhö löôõi lam... laø nhöõng caâu khen taëng daønh cho ngöôøi bieát aên maët chaûi chuoát luùc baáy giôø, Hoaøng cuõng thuoäc loaïi naøy. Chæ môùi qua sinh nhaät hai möôi tuoåi coøn chöa ñöôïc ba naêm Hoaøng dö söùc baét chuyeän taùn tænh vôùi maáy em möôøi baûy ñoâi möôi. Nhieàu laàn thaønh kinh nghieäm, Hoaøng luoân coù nhöõng caâu chuyeän dí doûm ñeå keùo daøi giaây phuùt tao ngoä, vaø khi caâu chuyeän ñaõ vaøo... hai ñöùa ñang song song xe, giöõa luùc em gaùi coøn ñang oûn eûn e theïn vôùi nhöõng caâu khen em ñeïp, em xinh, coù duyeân v.v... cuûa Hoaøng thì ñeán moät khuùc quanh naøo ñoù Hoaøng vôø nhö bò ñöôøng heïp neân nhöôøng loái cho xe cuûa em leân tröôùc, roài noù chen vaøo beân trong, vaø baùm leân theo cho hai xe song song trôû laïi ñeå tieáp tuïc caâu chuyeän dang dôû... ñeå roài trong moät tít taéc baát ngôø nhaát, Hoaøng giöõ tay ga baèng tay phaûi, baøn tay traùi noù thoø qua gioû xe cuûa em, vaø nhö phuø thuûy Hoaøng caàm laáy caùi tuùi daèn maïnh tay, röùt nheï cho sôïi daây quai tuùi xaùch ñang quaøng vaøo “ghi ñoâng” tay laùi xe cuûa em bò ñöùt rôøi. Baûo ñaûm eâm ñeàm nheï nhaøng nhö söông khoùi. Em beù khoâng bò ñaûo xe, khoâng maát

thaèng baèng, khoâng teù ngaõ gì heát... Keå caû em chöa kòp ñònh thaàn xem laø chuyeän thieät hay “naèm mô” nöõa thì Hoaøng ñaõ bieán xa. Ñeán khi bieát chaéc ñöôïc caùi boùp mình ñaõ bò giöït maát, caùc em cuõng chaúng tieác gì caùi boùp, tieàn thoâi maø, maø chæ tieác cho caùi ngöôøi coù caùch laøm quen vôùi con gaùi moät caùch “aán töôïng” nhö vaäy taïi sao laïi laø teân giöït ñoà... Coù hoâm coøn taùo baïo hôn, Hoaøng baùm theo moät con moài moät ñoaïn daøi nhöng vaãn chöa coù dòp ra tay. Loanh quanh treân phoá giöõa trung taâm Saøi Goøn hoài laâu, coâ gaùi göûi xe xuoáng ñi boä thaû daøi treân ñöôøng Töï Do (Ñoàng Khôûi baây giôø), roài reõ vaøo maáy quaøy saùch treân Leâ Lôïi, daïo ñoù ñoaïn ñaàu ñöôøng Leâ Lôïi choã ñöôøng heûm vaøo raïp cineù Eden coù maáy quaøy saùch treân vóa heø baøy baùn nhieàu loïai tieåu thuyeát môùi xuaát baûn cuûa nhöõng taùc giaû aên khaùch nhö Duyeân Anh, Hoaøng Haûi Thuûy, Nguyeãn Thuïy

Long, Nguyeân Vuõ v.v... neân ñöôïc caùc coâ gaùi treû raát chieáu coá. Coâ gaùi maø Hoaøng baùm theo naõy giôø taáp vaøo ñaây ñöùng löïa vaøi cuoán. Caùi boùp cuûa coâ ñeo hôø höõng moät beân vai... Cô hoäi ñaõ ñeán, Hoaøng ñaù caây choáng ngang cuûa xe cho chieác Honda ñöùng döïa leà ñöôøng, vaãn ñeå maùy noå. Noù chen vaøo ñöùng keá coâ gaùi vôø laøm löïa saùch, roài trong moät thoaùng lieác nhìn coâ gaùi Hoaøng ngaïc nhieân... “UÛa... hình nhö hoâm thöù Baûy roài mình coù gaëp baïn trong caùi buøm (party nhaåy ñaàm) nhaø anh Haûi phaûi khoâng?” Coâ gaùi nhìn Hoaøng ngaïc nhieân, nhöng nhìn göông maët khaù thanh lòch cuûa Hoaøng neân ngaäp ngöøng hoûi... “Anh laø...??” “Mình laø Hoaøng, baïn cuûa anh Haûi chuû nhaø hoâm ñoù” Coâ gaùi traû lôøi “Hoâm thöù Baûy Chi coù theo maáy ñöùa baïn ñi caùi bum ôû Pasteur khoâng bieát nhaø cuûa ai, ñi theo baïn thoâi maø. Khoâng bieát coù phaûi anh Hoaøng noùi nhaø ñoù khoâng?” Roài caù ñaõ caén caâu. Môùi môû mieäng laø “con gheä” naøy noù ñaõ phun ra teân tuoåi, baïn beø, coøn khai luoân tuaàn roài noù ñi bum ôû nhaø naøo... Vaäy laø dö söùc tieáp caän... Hoaøng lieàn ñaåy theo caâu

chuyeän “buøm” ôû moät caên nhaø töôûng töôïng “Ñuùng roài, bum ôû Pasteur tuaàn roài laø nhaø anh Haûi ñoù. Anh Haûi laø baïn thaân vôùi Hoaøng. Hoâm ñoù thaáy Chi nhaûy ñeïp gheâ, ñònh môøi Chi vaøi baûn ñeå laøm quen, caùi roài ñoâng quaù quay qua quay laïi khoâng thaáy Chi ñaâu nöõa...” Vöøa noùi chuyeän vôùi coâ gaùi teân Chi, Hoaøng Ñaàu Laâu vöøa nghía veà nôi döïng chieác xe cuûa mình. Xe vaãn noå maùy saün, chæ ba böôùc phoùng ra leà ñöôøng laø Hoaøng coù theå thoùt ñöôïc leân yeân xe. Treân phoá Saøi Goøn giöõa buoåi tröa noùng naéng chang chang neân khaù vaéng ngöôøi. Leà ñöôøng cuõng vaäy. Coøn ñôïi gì nöõa maø khoâng ra tay... Hoaøng ñaåy ñöa caâu chuyeän “Chi hoïc tröôøng naøo?” “Daï Chi ñang lôùp 11 ôû Nguyeãn Baù Toøng” “Con gaùi Nguyeãn Baù Toøng noåi tieáng laø ñeïp, baây giôø môùi thaáy lôøi ñoàn thieät khoâng sai” “Anh Hoaøng chæ kheùo noùi cho Chi vui loøng thoâi... Coøn anh chaéc ñöôïc mieãn dòch hoïc vaán (yù noùi laø sinh vieân), nhìn anh Hoaøng khoâng coù chuùt phong traàn naøo heát chaéc khoâng phaûi lính roài...” “Anh ñang naêm thöù hai ôû Luaät...” Caâu chuyeän cöù ñaåy ñöa y nhö kieåu caùc coâ caäu ñang taùn tænh nhau... Maø laøm sao ai coù theå ngôø ñöôïc chöù. Saøigon thôøi ñoù laïi coù nhöng loaïi “du thuû du thöïc” coù trình ñoä nhö Hoaøng, tuïi naøy noùi chuyeän löu loaùt töø Ñoaïn Tröôøng Taân Thanh cuûa Nguyeãn Du qua tôùi Vaên haøo Alexandre Dumas taùc giaû Traø Hoa Nöõ hay Victor Hugo cuûa Thaèng Guø Nhaø Thôø... Duø khoâng ñoïc ñöôïc nguyeân baûn baèng ngoaïi ngöõ nhö Hoaøng Guitar trong nhoùm Traàn Ñaïi naêm xöa, nhöng tuïi noù coù theå “bình luaän vaên hoïc” maïch laïc laøm cho ngöôøi nghe (nhaát laø maáy coâ em môùi lôùn) baùi phuïc. Ña soá caùc thanh nieân naøy ñeàu xuaát thaân töø caùc gia ñình trung löu trong xaõ hoäi, tuïi noù ñeàu coù trình ñoä ñeä nhò, ñeä nhaát (lôùp 11-12) cuûa baäc Trung hoïc luùc baáy giôø, chæ vì hoaøn caûnh gia ñình, xaõ hoäi, ñaát nöôùc chieán tranh... ñaõ aûnh höôûng taâm lyù giôùi thanh nieân neân hoï boû nhaø ñi hoang thaønh du ñaõng cöôùp giaät linh tinh, laáy giang hoà laøm caùch soáng. Vaø giöõa luùc Chi coøn ñang vuoát toùc e leä cho maáy lôøi khen nònh cuûa Hoaøng thì cuõng nhö bao laàn khaùc, Hoaøng ra tay trong moät baát ngôø nhaát, chieác boùp ñaàm ñeo hôø höõng treân vai cuûa Chi ñöôïc Hoaøng voùi tay keùo maïnh cho rôøi vai coâ gaùi, Hoaøng phoùng leân chieác xe ñang döïng ngoaøi


leà ñaõ noå maùy saün vaø raïp ngöôøi lao chieác Honda 72 reõ traùi vaøo ñöôøng Nguyeãn Hueä, roài voõng theâm hai ba cuù traùi phaûi nöõa laø noù “taøn hình” maát huùt trong buoåi tröa heø, trong luùc Chi vaãn coøn ñang... hô... hô... tieác cho caùi anh ñang laøm quen vôùi mình, maø mình cuõng raát thích, maø khi khoâng caùi roài thaønh teân giöït ñoà haø! Ñi “aên” moät mình, chuyeân nghieäp baát ngôø vaäy maø vaãn khoâng thoaùt, thænh thoaûng Hoaøng Ñaàu Laâu cuõng “voâ hoäp” naèm vaøi thaùng veà toäi cöôùp giaät ñöôøng phoá. Nhö ñaõ keå, luùc baáy giôø ñaïi uùy Thoï naém tröôûng ban baøi tröø du ñaõng taïi Toång Nha Caûnh Saùt Ñoâ Thaønh. Thoï laø moät khaéc tinh cuûa daân chôi ôû Saøi Goøn luùc ñoù. Sau Maäu Thaân 1968, trung töôùng Nguyeãn Ngoïc Loan bò caùnh oâng Thieäu cho ngoài chôi sôi nöôùc, tuy nhieân caùc “nhaân taøi” nhö ñaïi uùy Thoï ñöôïc töôùng Loan ñöa vaøo ngaønh caûnh saùt vaãn ñöôïc phía Toång Nha löu duïng, vaø söï hoaït ñoäng cuûa ñaïi uùy Thoï voâ cuøng hieäu quaû. Theo moät vaøi lôøi keå laïi cuûa daân chôi luùc ñoù laø caùc nghi phaïm khi böôùc vaøo phoøng ñieàu tra cuûa ban baøi tröø do Ñaïi uùy Thoï chæ huy hoï phaûi ñoái dieän vôùi moät nhaân vieân ñieàu tra hoûi cung, vaø ñaøng sau löng cuûa nhaân vieân ñieàu tra naøy laø moät taám baûng to treo treân vaùch phoøng vôùi haøng chöõ thaät lôùn ñaäp vaøo maét nghi can “khoâng khai ñaùnh cho khai, khoâng coù ñaùnh cho coù, coù ñaùnh cho chöøa”, nghóa laø kieåu gì cuõng bò ñaùnh. Khai hay khoâng coù khoâng coù gì cuõng bò taån moät traän cho xaåu mình tröôùc caùi ñaõ roài tính sau. Ñoù laø chöa keå trong phoøng coøn treo la lieät nhöõng aûnh cuûa caùc tay giang hoà söøng soû coäm caùn nhaát töø Traàn Ñaïi, Loäc Ñieân, Laâm Chín Ngoùn, Phuùc Chi Laêng, Cuûa Gia Ñònh, Sôn Cöông, Tuaán Ñaû, Haûi Moùm v.v... taát caû ñeàu bieát qua muøi vò cuûa phoøng ñieàu tra ôû Toång Nha naøy roài, vaäy thì noùi gì ñeán caùc tay caéc keù giang hoà linh tinh, neân bieát ñieàu maø töï ñònh ñôøi mình khi böôùc vaøo ñaây... Vôùi caùch khuûng boá tinh thaàn nhö vaäy maø ñaït hieäu quaû. Caùc nghi phaïm yeáu boùng vía khi böôùc vaøo phoøng naøy coù ñöùa ñaõ teø luoân ñeán öôùt nheïp meï noù caùi quaàn, chöa hoûi gì noù ñaõ líu löôõi xin khai nhaän tuoát luoát. Ngoaøi ra, Ñaïi uùy Thoï coøn moät chieâu ñoäc khaùc laø laáy ñoäc trò ñoäc. Thoï thaønh laäp moät bieät ñoäi khoâng maëc ñoàng phuïc caûnh saùt maø sau naøy goïi laø “coám chìm”. Nhaân vieân trong bieät ñoäi naøy ñöôïc tuyeån töø nhöõng thanh nieân cuõng coù maùu daân chôi nhöng chöa coù aùn. Hoï ñöôïc

huaán luyeän ñaëc bieät veà voõ ngheä caän chieán treân ñöôøng phoá, thöôøng laø Taekwondo, Judo, hay Vovinam laø 3 moân ñöôïc chính quyeàn chính thöùc coâng nhaän vaø ñöa vaøo quaân söï laãn hoïc ñöôøng. Nhaân vieân “baøi tröø du ñaõng” cuûa Thoï ñöôïc trang bò P38, laø loaïi ru loâ noøng ngaén cuûa haõng Smith & Wesson cuûa Myõ, coøng soá taùm, vaø coù quyeàn baét giöõ ñeán baûy ngaøy ñeå ñieàu tra tröôùc khi ñöa bieän lyù laäp hoà sô toá tuïng. Nhöõng nhaân vieân naøy ñöôïc tung vaøo caùc ñòa baøn noåi coäm cuûa daân chôi giang hoà. Hoï “caáy” moät soá “naèm vuøng” vaøo taän baêng ñaûng cuûa daân chôi. Ña soá laø nhöõng tay nghieän xì ke, coù chuùt toäi giöït doïc cöôùp boùc, nhöng ñöôïc ban hình söï cuûa Thoï cho “treo” ñeå ñoù ñeå baét noïn, eùp hoï laøm tay trong, chöù khoâng baét. Noåi baäc nhaát trong ñoäi nhaân vieân baøi tröø cuûa ñaïi uùy Thoï laø boán ñöùa ñöôïc bieät danh laø “giang hoà töù saùt”. Ñoù laø Taân, Nghóa, Hoaøi vaø Sinh. Boán tay naøy ñoùng ñoâ ôû quaùn caø pheâ Mitchell (hay coøn teân Vieät laø Myõ Chaâu) ôû treân ñöôøng Buøi Thò Xuaân hoaëc cafeù Treû beân Coáng Quyønh. Tuïi noù cuõng ñi xe moùc noøng töø loø Saùu Daäu ôû Nguyeãn Cö Trinh y chang nhö caùc tay “aên bay” treân ñöôøng loä. Saùu Daäu laø moät loø laøm xe ñua noåi tieáng ôû Saøi Goøn luùc ñoù ai cuõng bieát.

Saùu Daäu phuïc vuï cho caû hai giôùi haéc baïch giang hoà khoâng caàn hoûi nguyeân do. Thöôøng xe Honda cuûa Nhaät voâ Vieät Nam thôøi ñoù chæ coù 2 loaïi 50 vaø 90 phaân khoái. Khi qua tay Saùu Daäu dung löôïng noøng xi lanh seõ ñöôïc taêng leân töø 50 leân 90, töø 90 leân 125 hay 150 laø chuyeän nhoû. Coù chaïy beàn hay khoâng thì chöa bieát chöù voït baén nhö teân xeït laø ñieàu maø Saùu Daäu aên tieàn thieân haï ñaán ngaäp maët. Luùc ñoù Saøi Goøn thöôøng coù nhöõng cuoäc ñua xe Honda baát hôïp phaùp nhöng aên tieàn raát lôùn do caùc loø xe thöôøng xuyeân toå chöùc taïi xa loä Ñaïi Haøn, ñoaïn Bình Höng Hoøa xuyeân ra Bình Ñieàn, ñöôøng raát toát laïi vaéng xe raát thích hoïp cho caùc cuoäc ñua. Choã naøy baây giôø thoâng vaøo quoác loä 1K töø Bieân Hoøa veà xuyeân qua Hoác MoânBaø Ñieåm ñoå ra Bình Ñieàn keùo tôùi Taân An ñeàu goïi laø Quoác loä 1. Moãi laàn ñua nhieàu loø xe ñeàu taäp

trung veà ñaây, nhöng noåi tieáng nhaát coù maáy loø teân tuoåi nhö loø Saùu Daäu vaø Minh Chaâu vaø Chín Tyû. Luùc ñoù xa loä Ñaïi Haøn coøn vaéng laém. Ngaøy ñua, caùc chuû loø thaønh kính quay heo laäp ñaøn giöõa ñoàng ñoát nhang cuùng toå ñaøng hoaøng. Caùc naøi “ngöïa saét” cuûa hai loø naøy mình traàn truøng truïc chæ moãi chieác quaàn ñuøi. Ña soá hoï laø nhöõng thanh nieân nhoû con, thieáu thöôùc taác, nhöng taøi laùi xe thì phieâu hoàn baït vía. Hoï khoâng ngoài maø laø naèm saáp treân yeân xe. Ngöôøi ta duøng moät chieác chieác chaøi ñaäp maïnh vaøo caùi thuøng thieác lôùn thay cho tieáng phaùo leänh xuaát phaùt. Khi tieáng thuøng thieác cuûa troïng taøi ñaäp raàm moät tieáng lôùn laø haøng maáy chuïc chieác xe ñua, coäng theâm gaàn caû traêm xe khaùc chaïy theo coå voõ, baén ra nhö teân xeït... Caùc tay naøi khi qua heát nhöõng ñoäng taùc sang soá laø hoï naèm raïp saùt yeân xe, hai chaân chaáp laïi sau ñuoâi xe maø vaãy maïnh nhö ñuoâi caù voi vaãy soùng cho taêng theâm ñaø. Hoï hoaøn toaøn khoâng ñuïng tôùi chaân phanh, naèm saùt treân xe maø sieát ga...Vôùi tö theá naøy dó nhieân raát deã maát thaêng baèng nhöng löïc caûn gioù töø ngöôøi cöôõi gaàn nhö khoâng coù. Khoâng bieát coù kyõ sö naøo veà khí ñoäng hoïc tính toaùn duøm cho hoï hay khoâng hay laø hoï töï cheá ra phöông thöùc. Duø sao caùi tö theá laùi xe ñeå traùnh löïc caûn cuûa maáy tay naøi (voán ñaõ nhoû con roài) baèng caùch naèm daøi maø laùi nghe cuõng logic laém. Nhìn töø xa y nhö nhöõng chieác xe ma töï lao ñi kinh hoàn chöù khoâng thaáy ngöôøi laùi ñaâu caû. Toác ñoä cuûa nhöõng chieác xe ñua “xoaùy noøng” do caùc loø xe taïo ra thaät kinh hoàn, coù theå noùi laø taêng gaáp 3 hay 4 laàn töø toác ñoä nguyeân thuûy. Töø zero km/giôø phoùng leân ñeán caû traêm km/giôø chæ vaøi giaây. Raát tieác laø nhöõng cuoäc ñua xe naøy khoâng coù ai môøi maáy kyõ sö Nhaät cuûa haõng Honda qua xem heát, neáu khoâng thì hoï seõ ñem Saùu Daäu & Minh Chaâu sang Nhaät ñeå toaøn theå haõng Honda cuûa hoï quyø xuoáng maø vaùi toân maáy oâng naøy laøm sö phuï. Cuoäc ñua naøo cuõng coù thaéng coù baïi, thaéng baïi ngoaøi xe ra coøn do taøi laùi xe quyeát ñònh raát nhieàu. Ñaønh raèng ngöôøi laùi hay, khoâng theå laùi moät chieác xe dôû cho thaønh thaéng, nhöng ngöôïc laïi vöøa naøi gioûi, vöøa coù chieán maõ nöõa thì caû hai nhaäp laïi laø moät söï ñoàng caûm. Sau cuoäc thaéng naøi xeá ñöôïc teân tuoåi vang doäi, caùc “ñaïi gia” veà caù ñoä thi nhau “mua” vôùi giaù cao ñeåâ caàâm naøi cho laàn sau. Coøn loø xe thì khoûi noùi. Nhöõng loø coù xeá veà nhaát , nhì, ba nhö Saùu Daäu, Minh Chaâu, Chín Tyû... thì nhaän xe

cuûa ngöôøi ta ñem ñeán göûi cho moùc noøng leân phaân khoái laøm khoâng kòp. Ñaây laø moät quaûng caùo thò vôùi hieäu quaû hieån nhieân nhaát. Coù leõ vì vaäy maø haàu nhö thaùng naøo cuõng coù toå chöùc ñua, vaø thaùng naøo caùc loø cuõng göûi naøi, göûi xe cuûa mình ñeán tham döï... Duø laø baát hôïp phaùp nhöng caùc ñaïi gia, daân caù ñoä, thanh nieân nam nöõ thaùp tuøng vì vui ñeán caû ngaøn ngöôøi. Ngaøy ñua caû maáy caây soá doïc xa loä Ñaïi Haøn ngöôøi ngöôøi daäp dìu vui nhö traãy hoäi... Ngoaøi caùnh daân chôi cuûa caùc coâng töû con nhaø giaøu ñi xe chieán meâ toác ñoä, vaø caùc tay “bay” chuyeân nghieäp nhö Hoaøng Ñaàu Laâu... Thaønh Cao v.v... laø khaùch haøng “ruoät” cuûa caùc loø xe. Ñaùm ñeä töû cuûa Ñaïi uùy Thoï nhaát laø caëp boán “giang hoà töù saùt” Taân, Nghóa, Hoaøi, Sinh cuõng ñem leã vaät ñeán trònh troïng nhôø sö phuï Saùu Daäu ra tay “naâng noøng” cho con ngöïa saét cuûa mình. Tuy khoâng naèm daøi treân yeân xe nhö maáy tay naøi treân xa loä Ñaïi Haøn, nhöng taøi “voõng xeá” cuûa boä boán naøy khoâng thua gì ñaùm Huøng Suøi-Thaønh Cao, tuïi noù cuõng chôi ñöôïc cuù “eùn löôïn gaàm xe be” nhö ai. Voõng chieác Honda cuûa noù töø beân naøy xuyeân gaàm xe be qua beân kia giöõa luùc be ñang chaïy huøn huïc trong phoá. Ñaõ vaäy Hoaøi vaø Sinh coøn coù moät bieät taøi laø phoùng chieác coøng soá taùm baäp vaøo ghi ñoâng xe ñoái phöông y nhö taøi töû Vöông Vuõ phoùng phi tieâu trong phim Ñoäc Thuû Ñaïi Hieäp vaäy. Hoâm ñoù khi Hoaøng Ñaàu Laâu boùc ñöôïc caùi “khuoâng” (ví xaùch) cuûa coâ em gaùi hoïc Nguyeãn Baù Toøng taïi Leâ Lôïi roài quaêng xe ra Nguyeãn Hueä, noù reõ traùi ra Töï Do (Ñoàng Khôûi), ñoå xuoáng beán Baïch Ñaèng, töôûng laø eâm roài ai ngôø bò caëp song saùt Hoaøi Sinh ñi ngang qua thaáy ñöôïc neân baùm theo saùt nuùt. Hai tay hình söï naøy dí Hoaøng loän veà Haøm Nghi ra chôï Beán Thaønh ñoå ra bôø soâng trôû laïi ñeán caàu Khaùnh Hoäi thì Hoaøi keø xe ngang ñöôïc vôùi xe cuûa Hoaøng, Sinh ngoài sau phoùng caùi coøng soá taùm baäp caùi roáp goïn gaøng vaøo coå tay cuûa Hoaøng ñang caàm laùi. Coøng tay cuûa thaèng naøy coù buoäc theo moät sôïi xích nhoû nhöng khaù chaéc. Noù coù theå caùch xa hai meùt choïi caùi coøng ra, neùm cuù naøo dính chaéc cuù ñoù. Vaäy laø... thua. Ngaøy ra toøa, Coâ em gaùi nöõ sinh lôùp 11 Nguyeãn Baù Toøng nöôùc maét ñaàm ñìa chæ gaäc ñaàu laéc ñaàu theo caùc caâu hoûi cuûa Bieän lyù thoâi, thaät tình coâ khoâng nôû loøng toá caùo caùi anh sinh vieân tröôøng Luaät (doåm) maø mình cuõng vöøa nhen nhuùm chuùt caûm tình ngay khi phuùt ñaàu aûnh

laøm quen ôû quaøy saùch, caùi roài khi khoâng giöït caùi boùp cuûa ngöôøi ta chi vaäy ñeå phaûi ôû tuø. Neáu caàn thì noùi moät tieáng thì “ngöôøi ta” ... cho cuõng ñöôïc maø, trong ñoù coù maáy ngaøn thoâi chöù maáy... Nhìn Hoaøng bò coøng ñöa vaøo xe bít buøng chôû ñi Chí Hoøa maø trong loøng Chi thoån thöùc, noù nhoi nhoùi tim caùch gì ñaâu....

Luùc ñoù, toäi giöït ñoà ngoaøi phoá bò quaû toùm taïi choã nhö Hoaøng thì voâ hoäp (tuø) cao laém chæ 6 thaùng, thöôøng laø 3 thaùng. Khoâng hieåu taïi sao hoài tröôùc luaät phaùp xöû maáy toäi danh naøy nheï heàu nhö vaäy. Chæ 3 thaùng hay 6 thaùng thì laø ñi nghæ maùt chöù tuø toäi gì, thaû ra thì laïi laøm tieáp. Vaøo tuø chæ laø nghæ xaû hôi, laø dòp quen bieát nhau vôùi giang hoà caùc caùnh, cuõng laø taêng theâm beà daày soá maù treân con ñöôøng aên chôi cuûa mình. Vaø cuõng laø cô hoäi trao ñoåi theâm kinh nghieäm vôùi maáy tay chôi khaùc ñeå laàn sau haønh söï ít phaïm khuyeát ñieåm hôn. Vì vaäy Chí Hoøa khoâng laï gì vôùi Hoaøng, moät trong caùc laàn ra voâ nhaø giam naøy, trong moät laàn haï guïc Khaûi Caây Goõ, moät tay söøng soû ñang coi caû taùm phoøng treân taàng laàu hai cuûa BC luùc ñoù. Qua thaønh tích naøy Hoaøng ñöôïc Sôn Cöông cho naém taùm phoøng cuûa Khaûi Caây Goõ. Töø ñoù Hoaøng ñaõ ñeå laïi daáu aán giang hoà treân baû vai mình baèng chieác hình xaâm soï ngöôøi vôùi con dao ñaâm ngaäp luùt caùn, vaø nhaän bieät danh Hoaøng Ñaàu Laâu do giang hoà phong taëng cuõng do hình xaâm naøy. Neáu chæ haønh hieäp giang hoà baèng ngheà aên bay, laâu laâu coù “thua” thì chæ laø ñi nghæ maùt vaøi thaùng thoâi. Daân chôi nhö kieåu Hoaøng cuõng ñöôïc coi laø khaù phong löu... Nhöng con ñöôøng giang hoà thöôøng khoù do baûn thaân mình töï choïn. Thoùi thöôøng khi dính vaøo ñöôøng theâ töû, nhaát laø ñaõ soáng kieáp giang hoà maø laïi theâ töû vôï con ñuøm ñeà, maø vôï con laïi khoâng phaûi ngöôøi trong giôùi giang hoà nöõa thì thöôøng laø... raùch vieäc. Duø coøn treû, chæ môùi hai möôi ba, nhöng Hoaøng Ñaàu Laâu ñaõ coù ñöùa con vöøa troøn 2

tuoåi. Sau vuï “moùc khuoâng” cuûa coâ beù Nguyeãn Baù Toøng ôû quaøy saùch Leâ Lôïi, Hoaøng bò quaát moät nieân... chaéc laø nhieàu laàn tieàn aùn tieàn söï vôùi toäi danh cöôùp giaät naøy quaù neân möùc aùn bò gia taêng. Phaûi ôû ñeán taùm thaùng Hoaøng môùi ñöôïc veà. Ra tuø caûnh nhaø sa suùt theâ thaûm. Vôï Hoaøng cuõng nhö nhieàu thieáu nöõ thôøi ñaïi luùc baáy giôø, deã ngaû loøng vôùi hình aûnh caùc nhaân vaät du ñaõng haøo hoa maõ thöôïng trong tieåu thuyeát Ñieäu Ru Nöôùc Maét (Duyeân Anh) Loan Maét Nhung (Nguyeãn Thuïy Long) luùc ñoù... neân yeâu giang hoà gaàn nhö laø moät caùi “moát” cuûa nhöõng coâ tieåu thö laõng maïng. Ñang ñi hoïc chæ môùi 16 tuoåi naøng boû nhaø theo Hoaøng, hai ñöùa soáng vôùi nhau nhö vôï choàng. Nhö ñaõ noùi, Hoaøng duø laø ñi giöït ñoà nhöng noù laïi coù loái “laøm vieäc” gioáng nhö moät coâng chöùc göông maãu. Haøng ngaøy ñi ra ñi veà ñuùng giôø giaác. Cuoái tuaàn nghæ khoâng “bay” Hoaøng ñöa vôï con ñi chôi. Hai ñöùa khoâng dö giaû gì nhöng cuõng khoâng ñeán noåi chaät vaät vôùi “thu nhaäp” cuûa Hoaøng. Chæ keït caùi laø laâu laâu Hoaøng bò voâ hoäp thì vôï noù chæ bieát naèm khoâng chôø choàng ra tuø ñi giöït ñoà tieáp chöù khoâng bieát laøm gì ñeå soáng... Vaø laàn naøy Hoaøng ôû khaù laâu, ñeán gaàn caû naêm neân caûnh nhaø ñaõ sa suùt. Nhieàu laàn nhìn ñöùa con trai khaùu khænh cuûa mình, cuõng nhö Hoaøng Guitar naêm xöa, Hoaøng cuõng muoán hoaøng löông. Chaúng leõ cöù soáng maõi vôùi ngheà “bay khuoâng” naøy hay sao trong khi ñoù con mình caøng ngaøy caøng lôùn. Noù cuõng saép ñeán tuoåi ñi hoïc roài... Nhöng... doøng ñôøi ñaâu deã cho chính mình töï quyeát. Ñaõ sa chaân vaøo giang hoà thì khoù maø döøng böôùc, khoù ruùt lui. Muoán hoaøn löông, phaûi coù ngheà, hay coù voán. Laõng töû hoài ñaàu khoâng ñôn giaûn, ñaâu phaûi cöù muoán laø ñöôïc... Ra tuø laàn naøy, Hoaøng laëng leõ nhìn vôï con nheo nhoùc. Caên nhaø thueâ ñaõ bò chuû laáy laïi vì thieáu tieàn nhaø quaù nhieàu, vaøi moùn ñoà ñaïc linh tinh mua saém luùc tröôùc cuõng ñöôïc baùn ñi ñeå qua ngaøy... Vôï con Hoaøng taù tuùc taïm trong moät nhaø cuûa coâ baïn ñoàng hoïc cuûa naøng ngaøy xöa, maø baây giôø ñaõ laø “me Myõ”... Cöù caùi ñaø naøy thì vôï noù sôùm muoän gì cuõng seõ thaønh me Myõ vôùi nguôì ta chöù khoâng theå naøo khoâng. Duø gì Hoaøng cuõng laø moät ñöùa coù hoïc ñeán lôùp 12, noù ñöôïc hoaõn dòch vì gia caûnh, con moät khoâng phaûi ñi lính. Neáu nhö Hoaøng coøn ôû vôùi gia ñình ba meï noù thì coù leõ noù ñang laø sinh vieân naêm thöù 2 thaät nhö noù noùi (xaïo) vôùi coâ gaùi bò noù giöït boùp.


Cuõng nhö ngaøn leû moät caâu chuyeän khaùc trong nhöõng cuoán tieåu thuyeát veà du ñaõng raát quyeán ruõ vôùi thanh nieân luùc baây giôø. Chuyeän gia ñình Hoaøng cuõng laø caâu chuyeän cuûa thôøi theá nhieãu nhöông. Cha meï lao vaøo vieäc kieám tieàn nhanh gia ñình ñoå vôû, Hoaøng “haän ñôøi” boû nhaø ra giang hoà “haønh hieäp”... Laàn naøy ôû tuø ra, vôùi caûnh vôï con bò ñuoåi nhaø khoâng nôi nöông töïa, döôøng nhö Hoaøng ñaõ coù moät caùi nhìn khaùc veà kieáp soáng long bong cuûa mình. Nhìn ñöùa con 2 tuoåi naèm cheøo queo say nguû... Neáu nhö nöôùc maét coù theå laøm vôi ñi noãi ñau trong loøng Hoaøng thì noù seõ khoùc... khoùc... khoùc thaät nhieàu. Hoaøng öôùc gì mình xoùa saïch ñöôïc hieän caûnh hoâm nay ñeå laøm laïi töø ñaàu. Queân ñi kieáp giang hoà tuûi nhuïc naøy neáu nhö noù coù theå queân ñöôïc. Ngoaøi trôøi ñang möa, ngaøy naøo cuõng möa... möa raùo rieát... döôøng nhö côn möa cuûa Saøi Hoøn muøa ñoå nöôùc khoâng bao giôø döùt nhö nöôùc maét noù cuõng ñang tuoâng daøi trong tim. Hoaøng nhôù laïi hoâm môùi veà noù ñöa vôï ra chieác quaùn cafeù quen thuoäc. Hieän taïi Hoaøng khoâng coøn nôi ôû, vaø noù cuõng khoâng theå ôû chung vôùi vôï con nôi nhaø coâ baïn gaùi toát buïng cuûa vôï ñöôïc. Coâ naøy ñang ôû chung vôùi moät anh choàng lính Myõ. Vôï choàng Hoaøng muoán gaëp nhau taïm thôøi phaûi ra quaùn nöôùc. Hoâm ñoù nôi chieác quaùn vaéng ven ñöôøng. Hoaøng laëng leõ nhìn nhöõng gioït nöôùc maét cuûa vôï chaûy daøi rôi tí taùch... thaét loøng, laëng caâm, khoâng bieát noùi ñöôïc tieáng naøo. Chöa bao giôø noù thaáy mình baát löïc ñeán theá... nhieàu luùc ôû gaàn nhau... caùch nhau moät chieác baøn nhoû... maët ñoái maët... duø ôû raát gaàn nhöng gioáng nhö xa tít ôû taän muoân nôi... Caûm giaùc ñoù laøm Hoaøng vôõ vuïn ra... nhìn hai haøng leä tuoâng töø ñoâi maét vôï, Hoaøng bieát raèng naøng ñang mang ñau thöông bieát chöøng naøo. Noãi ñau naøy seõ coøn keùo daøi hay vónh vieãn khoâng rôøi ra, neáu nhö noù khoâng laøm ñöôïc gì ñeå thay ñoåi cho cuoäc soáng... Tieáng naác ngheïn ñaõ vôû oøa ra trong nöôùc maét, vôï Hoaøng noùi vôùi choàng: “ Em bieát laøm sao ñaây haû anh!... Nhöõng ngaøy qua quaù khoù khaên. Em khoâng theå soáng vôùi anh tieáp tuïc trong hoaøn caûnh naøy nöõa... Laøm sao ñeå chuùng mình coù moät cuoäc soáng bình thöôøng oån ñònh hôn. Ñöùa con mình cuõng saép lôùn roài... em mong con seõ ñöôïc haïnh phuùc hôn...” Tieáng noùi cuûa vôï caát leân trong ñeâm möa laïnh giaù, hoøa vaøo baûn tình ca khoâng lôøi da dieát...

Quaû thaät, Hoaøng khoâng bieát phaûi noùi theá naøo vôùi vôï, khi chính noù ñaõ bò chính töøng caâu noùi aáy ñeo baùm. Ngaøy ra tuø nhìn vôï con khoâng nôi aên ôû Hoaøng ñau khoå laém. Daèn vaët mình vì ñaõ khoâng lo ñöôïc cho gia ñình... Laàn vaáp ngaõ naøy noù thaáy thaät ñau.. döôøng nhö noãi ñau ñoù khoâng bao giôø döùt... Ñeâm nay laïi moät mình laëng leõ buoâng suy tö theo doøng ñôøi caïnh beân vôùi Baùch Queø, ngoaøi trôøi cuõng ñang möa, vaø cuoäc ñôøi Hoaøng nhö ñang

theo côn nöôùc truùt roài seõ troâi daït veà ñaâu thì baây giôø noù khoâng taøi naøo bieát ñöôïc. Xung quanh noù chæ coøn laø noãi coâ ñôn hiu quaïnh, loøng Hoaøng nhö ñang naùt theo nhöõng chieác bong boùng nöôùc rôi töø trôøi cao xuoáng vôû tan treân maët ñöôøng loä veà ñeâm... Hoaøng goïi thaàm teân vôï con ñeå göûi veà ñoù nhöõng lôøi taâm söï. Quaùn ñeâm vaéng ngöôøi, chæ coøn chieác baøn cuûa Baùch Queø vaø Hoaøng Ñaàu Laâu. Tieáng nhaïc töø chieác loa cuõ trong quaùn vang leân gioïng ca ma quaùi cuûa Karol Kim qua ñieäu blue daäp dìu ñeán se thaét loøng... Ñöôøng vaéng thöa... böôùc chaân buoàn aâm thaàm Ñeøn khuya hiu haét... boùng ñieän caâu Giöõa ñeâm saàu... ngoõ khoâng maøu, soáng laïc loaøi... thaân ñôn coâi... Choân tuoåi xanh, chìm trong boùng toái... vöïc saâu nhieàu ñaéng cay Loøng phoá khuya... böôùc chaân coøn khua daø...i Tìm veà thô aáu... ñeám ngaøy qua Khoùc... chi nhieàu, ñaõ bao chieàu... chæ rieâng mình, theâm coâ lieâu Qua vuøng thöông... haän theâm toùc roá..i ... tuø ñaøy ngoõ toái ñam meâ...

Hoaøng chaúng bieát phaûi laøm theá naøo, ngoaøi vieäc ngoaûnh maét ra phía cöûa soå, nhìn nhöõng gioït möa ñang rôi... rôi... rôi maõi... ooOoo Gioïng Baùch Queø vaãn nhoû nheï noù ñeàu ñeàu nhö keå chuyeän giang hoà cho baïn beø nghe chôi thoâi. Noù cheâm theâm moät nhaän xeùt cuûa mình qua caâu noùi cuûa Sôn Ñaûo laø “... Laâm Chín Ngoùn coù ñi ñaâu cuõng bò... göûi” “Ñi ñaâu ñöôïc maø ñi, Laâm Chín Ngoùn baây giôø chæ coøn ôû Toång Nha ngaøy naøo laø soáng ngaøy ñoù thoâi. Trôû laïi Chí Hoøa thì sôùm muoän gì cuõng bò coù “luoäc” giaõ maø teá anh Cöông. Ñoù laø

moät moùn quaø ra maét ñaùng giaù ñeå böôùc leân haøng “anh em nhaø” vôùi anh Sôn Ñaûo... Chuyeän naøy thì coù khoái ngöôøi muoán laøm... Laâm Chín Ngoùn ñaõ coù tieàn aùn hai vuï coá saùt roâài baây giôø “giaõ” nhö thaèng ñieân, neáu coù quaát guïc giaõ thì cuõng deã daøng chuyeån thaønh aùn töï veä, cuøng laém laø ngoä saùt, maø ngoä saùt thì cao laém cuõng chæ 3 cuoán lòch, neáu chaïy aân xaù töø beân ngoaøi thì ra coøn nhanh hôn. Chöøng ñoù, vai veá trong nhaø anh Sôn seõ khoâng nhoû...Boû coù khoâng ñeán 3 naêm maø ñoåi ñöôïc moät choã ñöùng thaønh “ngöôøi nhaø” cuûa Sôn Ñaûo bieát bao nhieâu ngöôøi muoán laøm ... “ Baùch Queø khoân ngoan ñaùnh truùng taâm lyù cuûa Hoaøng Ñaàu Laâu. Töø ñaàu chí cuoái suoát buoåi nhaäu Baùch khoâng heà môû mieäng keâu Hoaøng laøm ñieàu gì heát, noù chæ ñöa ra chuyeän “quyeàn lôïi” loaïi ñöông nhieân coù cho ngöôøi naøo ñoù laøm vieäc naøy cho nhaø Sôn Ñaûo thoâi... Sôn Ñaûo hieän laø moät caùnh giang hoà lôùn, gaàn nhö laø moät loaïi taøn duø phuû heát caùc baêng ñaûng treân toaøn caû nöôùc. Ngöôøi ñöôïc coi nhö ñang thay theá Ñaïi Cathay luùc tröôùc. Khoâng chæ laø theá löïc giang hoà khoâng thoâi, Sôn Ñaûo coøn coù cô sôû kinh doanh qua phoøng traø Miami ôû hoà taém Coäng Hoøa cuøng nhaø maùy deät ôû Ngaõ Tö Baûy Hieàn vaø traïi chaên nuoâi ôû Baø Queïo ñeå laøm cô sôû röûa tieàn do Sôn Cöông baùn ma tuùy trong tuø tuoâng ra... Beân caïnh ñoù söï quen bieát cuûa Sôn Ñaûo beân quaân ñoäi vaø chính quyeàn khoâng phaûi nhoû. Raát nhieàu só quan mang caáp böïc Thieáu Taù, Trung Taù laø baïn thaân cuûa Sôn Ñaûo, coøn caùc só quan treû Thieáu UÙy, Trung UÙy moät tieáng anh Sôn, hai tieáng anh Sôn raát kính neå... Bôûi vaäy lôøi Baùch noùi cuõng khoâng ngoa. Laøm ñöôïc cuù “Kinh Kha qua soâng Dòch” maø thaønh coâng thì con ñöôøng voâ nhaø Sôn Ñaûo ñeå ngoài chieáu treân seõ roäng môû... Baùch roùt caïn phaàn coøn laïi cuûa chai röôïu vaøo ly cuûa hai ñöùa roài cuïng ly vôùi Hoaøng ñeå keát thuùc böõa nhaäu. Hoâm nay ñöôïc tin Hoaøng Ñaàu Laâu vöøa ra tuø, Baùch ruû Hoaøng ra ñaây lai rai goûi vòt xieâm, moät laø ñeå haøn huyeân sau maáy thaùng Hoaøng trong hoäp khoâng gaëp, hai laø ñeå taâm söï veà chuyeän beân trong beân ngoaøi cuûa giôùi giang hoà. Baùch bieát caûnh vôï con cuûa Hoaøng ñang sa suùt, noù duùi vaøo tay Hoaøng moät saáp tieàn lôùn thaân tình: “Caàm ñi! Cuûa thaèng Hoaøng (Sôn Hoaøng) göûi cho maày ñaáy. Noù luùc naøy noù oâm caùi phoøng traø Miami neân khaù baän khoâng lang thang nhö tuïi mình ñöôïc. Caàm maø xoay sôû, ñi tìm thueâ ñôõ caên nhaø ñeå ñöa vôï con veà tröôùc caùi

ñaõ roài tính gì thì tính”. Hai ñöùa goïi quaùn tính tieàn roài ra xe. Baùch ñöa Hoaøng veà nôi choã cuûa noù taïm ôû... Vaø ñuùng nhö yù Baùch ñang chôø ñôïi, khi xuoáng xe Hoaøng Ñaàu Laâu caàm tay Baùch daën doø: “Noùi vôùi thaèng Hoaøng vaø anh Sôn, tao seõ trôû laïi Chí Hoøa nay mai....” ooOoo Trong khi ñoù, Laâm Chín Ngoùn sau hai thaùng ôû Toång Nha ñeå boå tuùc hoà sô theâm vuï ñaâm Sôn Cöông cheát vaãn ñöôïc ñöa traû veà Chí Hoøa. Thaät ra thì ñaïi uùy Thoï cuõng muoán giöõ Laâm laïi Toång Nha laâu theâm moät chuùt ñeå cho chuyeän Chí Hoøa ñöôïc nguïi laïi. Thoï sôï raèng ñöa Laâm veà nhaø lao sôùm seõ taïo raéc roái nöõa vôùi caùnh Sôn Cöông neân ñaõ giöõ Laâm laïi Toång Nha laâu hôn söï caàn thieát. Maø thaät vaäy, luùc naøy beân ngoaøi caùnh Sôn Ñaûo cuõng ñaõ baén tieáng, Laâm coøn ôû Toång Nha ngaøy naøo thì soáng ngaøy ñoù, veà Chí Hoøa thì seõ coù bao nhieâu ngöôøi muoán laáy maïng noù ñeå laäp coâng vôùi Sôn. Giang hoà dö bieát Sôn Ñaûo khoâng theå naøo khoanh tay döùng nhìn Laâm Chín Ngoùn ñaâm cheát em mình maø khoâng coù ñoäng taùc naøo. Laø moät truøm ñaïi ca ñöùng treân heát caùc baêng phaùi. Sôn Ñaûo coù dö ngöôøi ñeå “thòt” Laâm taïi Chí Hoøa hay baát cöù ñaâu. Cöù nhö theá caùc tin ñoàn haønh lang giang hoà ngaøy caøng thoåi phoàng cho caâu chuyeän caøng theâm haáp daãn. Hai phe haéc baïch luïc ñaïo voõ laâm bieát chaéc laø seõ coù ngaøy giang hoà “noå” lôùn theâm moät vuï nöõa, vaø ngöôøi ta ñang chôø xem Laâm Chín Ngoùn seõ bò “anh Sôn” ra tay “tröøng trò” nhö theá naøo. Do ñoù, khi ñöa Laâm Chín Ngoùn veà laïi nhaø giam, Ñaïi UÙy Thoï ñaõ ñeà nghò Ban Quaûn Ñoác Chí Hoøa phaûi caùch ly Laâm ra khoûi caùc tuø nhaân thöôøng, caøng rieâng bieät, caøng toát, vaø hôn nöõa Laâm coøn phaûi thoï hình kyõ luaät cuûa traïi giam veà vuï saùch ñoäng noåi loaïn hoâm ñaâm nhau vôùi Sôn Cöông, vì vaäy khi trôû laïi Chí Hoøa laø Laâm bò toáng thaúng xuoáng xaø lim bieät giam cuûa khu ñieän aûnh. Ñieän aûnh laø moät khu bieät giam daønh cho tuø nhaân vi phaïm kyõ luaät ôû Chí Hoøa. Ngaøy nay coù moät soá baùo chí vaø taøi lieäu trong nöôùc cho laø hai chöõ ñieän aûnh coù phaùt xuaát töø phoøng xem phim vaø TV trong tuø. Ñieàu naøy khoâng bieát hoï döïa vaøo ñaâu chöù söï thaät thì cho ñeán taän baây giôø, chöa coù thôøi ñieåm naøo tuø nhaân Vieät Nam ôû baát cöù traïi tuø naøo laïi ñöôïc ñoái söû “hoaønh traùng” ñeán coù phoøng rieâng cho xem chieáu boùng hay TV... Hai chöõ ñieän aûnh ñeå chæ khu kyõ luaät chæ laø tieáng loùng cuûa tuø nhaân söû duïng trong nhaø giam maø thoâi. Laø vì

khi caùnh cuûa phoøng bieät giam ñoùng laïi, tuø nhaân beân trong hoaøn toaøn bò caùch ly ra khoûi khaùi nieäm veà khoâng gian vaø thôøi gian. Boán phía toái huø (nhö raïp cineù) , ngaøy cuõng nhö ñeâm, khoâng bieát mình ñang ôû aâm ty ñòa nguïc naøo. ÔÛ chí Hoøa luùc ñoù, ñaàu thaäp nieân 70, coù hai loaïi phoøng ñieän aûnh laø phoøng bieät giam chung vaø bieät giam rieâng. Bieät giam chung, coù söùc chöùa khoaûng chöøng 40 tuø nhaân, nhöng thöïc teá chöa bao giôø phoøng naøy tieáp nhaän ñeán con soá ñoù, thöôøng nhieàu laém chæ chöøng naêm baûy tay tuø bò bieät giam cuøng luùc. ÔÛ ñieän aûnh tuø nhaân naøo cuõng bò coøng gioø baèng moät coøng chöõ U chuïp dính vaøo maét caù chaân mình. Hai ñaàu chöõ U coù khoen troøn xoû vaøo thanh saét daøi, vaø thanh saét

daøi naøy xoû xuyeân suoát qua nhieàu coøng chöõ U treân chaân nhieàu tuø nhaân, sau ñoù thanh saét ñöôïc xaâu dính döôùi neàn nhaø bôûi caùc khoen saét khaùc ñöôïc baét xi maêng dính cöùng döôùi neàn. Moät ñieàu hay cuûa caùi coøng chöõ U laø khi bò coøng dính xuoáng neàn nhaø roài thì tuø nhaân chæ coù naèm ngöûa maø nhìn maøu ñen (ngaøy cuõng nhö ñeâm ñeàu toái huø). Toaøn thaân chæ coù theå nhuùt nhít töø löng quaàn trôû leân thoâi, coù theå ngoài beïp duoãi thaúng chaân hay naèm ngöûa daùn löng xuoáng neàn gaïch chöù khoâng ñöùng daäy ñöôïc, khoâng xoay qua nghieâng beân naøy hay beân kia ñöôïc. Tröø phi giaùm thò “thöông” maø chæ coøng moät gioø thì coøn coù theå veïo ngöôøi veà moät beân (vaø chæ duy nhaát moät beân) cho ñôõ moûi. Coøn chuyeän aên uoáng ñi teø ñi ò v.v... thì khoûi lo, coù ngöôøi phuïc vuï taïi choã... Chuyeän phuïc vuï taïi choã naøy, ñaây cuõng laø “moät moùn aên chôi” cuûa Chí Hoøa maø caùc tuø nhaân ñieän aûnh ñeàu ôùn nhaát. Haèng ngaøy, coù moät tröïc sinh (tuø laøm coâng) ñem đñeán cho moãi ngöôøi tuø hai caùi soâ nhoû. Moät caùi ñöïng côm trong ñoù coù caùi ca nhöïa ñöïng chuùt nöôùc uoáng, moät caùi ñeå tuø ñöïng laïi caùc thöù cuûa mình teø hay ò ra. Moãi ngaøy ñeán giôø thay soâ, tröïc sinh môû cöûa, baät leân ngoïn ñeøn maø aùnh saùng tuø muø nhö caây ñeøn caày, ñuû ñeå tröïc sinh thaáy ñöôøng ñi vaøo phoøng ñeå thay ñoåi caùc thuøng soâ côm, vaø soâ teø ò moät laàn. Chæ luùc ñoù tuø bò

coøng gioø ôû ñieän aûnh môùi bieát laø moät ngaøy ñaõ qua. Nghóa laø tuø ôû “ñieän aûnh” bò coøng dính xuoáng neàn nhaø 24 treân 24, keå caû veä sinh caù nhaân cuõng phaûi “xöû” taïi choã vaøo caùi thuøng soâ cuûa mình, vaø phaûi “soáng chung” vôùi caùi thuøng soâ ñoù 24 giôø. Vì theá caùc tuø nhaân ñeàu ñoàng aùp duïng caùch raùng “nín” cho gaàn ñeán giôø thay soâ môùi “ñi” ñeå giaûm thôøi gian “ñeâm ñeâm ngöûi muøi höông” cuûa chính mình vaø cuûa caû phoøng, maø thöôøng laø chæ ñoaùn chöøng taàm taàm thoâi, chöù ôû trong ñieän aûnh naøy nhö ñaõ noùi, ngaøy cuõng nhö ñeâm ñeàu toái huø khoâng coù caùch gì bieát ñöôïc khaùi nieäm giôø giaác. Thöôøng thì caùc tuø nhaân naèm ôû phoøng ñieän aûnh tuøy vaøo toäi, coù khi vaøi ngaøy, coù khi tuaàn leã, tay naøo bò 10 ngaøy laø “kinh hoaøng” laém roài. Trong suoát thôøi gian ôû ñieän aûnh tuø nhaân khoâng ñöôïc taém neân khi ra khoûi phoøng “cineù” naøy mình maãy cöùt ñaùi thuùi rình, vaø bò gheû lôû loùi, coù choã bò doøi ñuïc aên vaøo nhöõng vuøng thòt ñaõ hoaïi töû, nhaát laø chung quanh maét caù chaân nôi huyeän coøng baèng saét caén vaøo deã gaây nhöõng veát traày söôùt bieán thaønh gheû lôû. Daân chôi naøo ôû ñieän aûnh ñeán hai thaùng thoâi laø laø seõ bò xuïi baïi luoân khoâng phuïc hoài ñöôïc, vì aên uoáng thieáu chaát, vaø toaøn thaân, nhaát laø hai chaân, khoâng cöû ñoäng trong laâu ngaøy ñaõ maát luoân khaû naêng hoaït ñoäng, coøn laâu hôn nöõa thì theo “baø chuùa nguïc” laø caùi chaéc. Tuøy vaøo soá löôïng tuø nhaân bò kyõ luaät cuøng luùc nhieàu hay ít, moãi thanh saét nhö vaäy coù theå xaâu ít hay nhieàu ngöôøi. Toái ña laø 10 ngöôøi moät xaâu, vaø khu ñieän aûnh bieät giam chung naøy coù boán thanh xaâu coøng. Vaø cuõng tuøy vaøo ít hay nhieàu tuø trong phoøng naøy maø khoaûng caùch giöõa hai tuø nhaân bò coøng gioø naøy seõ gaàn hay xa. Gaëp luùc ñoâng tuø, hoï cuõng phaûi naèm xaáp lôùp vôùi nhau, vai ngöôøi naøy ñuïng ngöôøi kia laø chuyeän thöôøng. Ngaøy cuõng nhö ñeâm, toái huø, thaáy im laëng moät chaäp, xoay qua keâu thì ngöôøi tuø caïnh beân ñaõ “ñi” tuoát luoát töï luùc naøo. Coù leõ vôùi hoaøn caûnh coøng quaù khaéc nghieät nhö vaäy, con soá tuø nhaân bò töû vong khi bò ñöa vaøo ñieän aûnh taêng cao, nhaø xaùc giaûi quyeát khoâng xueå, vaø soá baïi xuïi cuõng laøm quaù taûi khi ñöa qua khu beänh xaù... Chaéc coù leõ vaäy, neân luùc sau naøy ôû phoøng ñieän aûnh coøng gioø ñaõ ñöôïc nôùi loûng hôn moät chuùt. Tuø nhaân “ñöôïc” coøng moät gioø thoâi chöù khoâng caàn phaûi coøng hai gioø ñeå hoï coù theå naèm ngöûa hay xoay nghieâng moät beân, vaø ngoïn ñeøn tuø muø trong phoøng seõ môû suoát ngaøy ñeâm chöù khoâng taét ñeå cho “coi phim” (töôûng töôïng) nhö luùc tröôùc


nöõa. Vaø hình phaït kyõ luaät ñieän aûnh ôû phoøng chung naøy cuõng khoâng keùo daøi hôn hai thaùng, sau ñoù neáu coøn bò phaït thì seõ ñöa veà OB3, cuõng laø moät phoøng kyõ luaät bieät giam, nhöng laø phoøng thöôøng khoâng coù coøng, vaø khoâng kính böng nhö ñieän aûnh. Tuø nhaân ôû OB3 khoâng bò coøng, phoøng coù aùnh saùng, song saét nhìn ñöôïc ra saân, chæ laø khoâng ñöôïc môû cöûa cho ra saân chôi, taém naéng moãi ngaøy nhö caùc phoøng khaùc thoâi. Ngoaøi phoøng coøng gioø chung nhö vöøa keå, ôû ñieän aûnh coøn coù theâm moät loaïi phoøng bieät giam rieâng bieät khaùc nöõa, vaø phoøng naøy thaät ra raát hieám khaùch cö truù cho ñeán khi Laâm Chín Ngoùn sau khi boå tuùc hoà sô ôû Toång Nha xong ñöôïc traû veà thì phoøng bieät giam rieâng ôû ñieän aûnh môùi ñoùn tieáp vò khaùch coù moät khoâng hai cuûa Chí Hoøa. Goïi laø “phoøng” cho oai vaäy thoâi chöù bieät giam rieâng ôû ñieän aûnh chæ laø moät xaø lim nhoû, beà daøi hai meùt, ngang khoaûng hôn meùt. Xaø lim naøy cuõng vaäy, boán beà toái möng. Tuø nhaân cuõng bò coøng gioø ngoài moät choã. Moãi ngaøy moät laàn cöûa phoøng ñöôïc môû ra chæ vaøi chuïc giaây, tröïc sinh khoâng ñöôïc pheùp böôùc vaøo phoøng nöõa maø chæ ñöùng beân ngoaøi laáy caây saøo coù caùi moùc caâu ôû ñaàu, ñaåy soâ côm vaø soâ teø vaøo, keùo maáy soâ cuõ ra roài ñoùng uïp laïi. Vaäy laø xong, chaéc laø phaûi coù moät caùi loã thoâng ñi ñaâu ñoù ñeå thôû, coøn laø boán vaùch bích buøng nhö caùi hoäp. Tuø bò giam ôû ñaây laø nhöõng tay ñaõ ñöôïc phaân loaïi laø thaønh phaàn “toái nguy hieåm”. Moãi laàn ñöa ñi ra vaøo ñeàu coù ñoäi ñaëc nhieäm Toång Nha vôùi suùng oáng aùp taûi, trong luùc bò giam thì nhaân vieân giaùm thò hay tröïc sinh cuõng khoâng ai ñöôïc ñeán gaàn. Söï nghieät ngaõ cuûa phoøng ñieän aûnh rieâng naøy laø bò caùch bieät luoân vôùi moïi thöù aâm thanh treân ñôøi. Khoâng nhö bieät giam chung, caùc tuø nhaân coøn noùi chuyeän vôùi ngöôøi caïnh beân, hay cao höùng laøm vaøi caâu voïng coå hoaëc keå chuyeän “phim taäp” ñôøi giang hoà cho nhau nghe... Phoøng xaø lim bieät giam naøy chæ coù moät ngöôøi tuø coâ ñôn cuøng boùng toái. Cuõng phaûi, ñaõ troïng aùn ôû ngoaøi ñôøi, voâ tuø laïi môùi ñaâm cheát Sôn Cöông coøn sôø sôø ra ñoù thì khoâng caùch ly rieâng ra sao ñöôïc. Nhöng cuoäc ñôøi cuûa Laâm Chín Ngoùn coù leõ cuõng chöa ñeán ngaøy taän. Töø Toång Nha veà Chí Hoøa bò nhoát ôû ñieän aûnh bieät giam Laâm Chín Ngoùn töôûng raèng mình chaéc khoù maø qua noåi caùi xaø lim ñaëc bieät naøy. Nhaát laø côn ghieàn ñang vaõ. Hoài coøn ôû Toång Nha, nhôø vôï Laâm mua chuoäc ñöôïc

anh giaùm thò treû coi phoøng giam ôû Toång Nha neân khaåu phaàn aên ñöôïc ngöôøi nhaø töï lo ngaøy hai buoåi ñem vaøo phoøng tröïc cho giaùm thò, vaø anh giaùm thò naøy seõ ñöa vaøo taän phoøng giam cho Laâm, vì vaäy xì ke coi nhö cuõng ñöôïc giaùm thò ñöa vaøo taän tay neân hai thaùng ôû Toång Nha Laâm khoâng vieäc gì. Maáy ngaøy nay veà trôû laïi Chí Hoøa ôû xaø lim bieät giam, khoan noùi ñeán chuyeän ôû laâu seõ bò baïi xuïi, noäi caùi chuyeän thieáu thuoác ñaõ laøm Laâm Chín Ngoùn leân côn ñieân moãi ngaøy maáy laàn. Laâm la heùt, ñaäp ñaàu xuoáng neàn nhaø v.v... cöùt ñaùi noù xòt vaõi ñaày ra ñaát... Keä meï noù! Phoøng xaø lim naøy laø nôi rieâng tö ra khoûi theá giôùi loaøi ngöôøi, côn ñieân cuûa Laâm

coù ai caàn bieát vaø quan taâm ñaâu... Coù luùc Laâm öôùc gì mình coù moät con dao hay caây suùng ñeå töï baén vaøo ñaàu maø thoaùt côn vaõ thuoác... Töø Toång Nha veà, Laâm chæ dím ñöôïc coù maáy teùp xì ke neân hai hoâm ñaàu laø heát saïch. Maáy hoâm nay, sang tuaàn thöù hai, côn vaõ thuoác laøm Laâm ngaát ñi moät ngaøy maáy laàn töôûng saép ñi luoân roài thì baø chuùa nguïc huù noù sao ñoù... Hoâm nay ngöôøi môû cöûa xaø lim ñeå keùo caùi soâ cöùt cuûa Laâm ra laïi chính laø Thu Xe Boø. Vì coù giaùm thò theo caïnh beân ñeå môû cöûa neân Thu khoâng daùm noùi ñieàu gì theo quy ñònh, nhöng khi noù duøng caây moùc caâu ñaåy soâ côm vaøo cho Laâm, Thu nhaùy maét ra hieäu, meùo moû cöôøi bí hieåm vôùi Laâm, thì Laâm hieåu raèng trong soâ côm maø Thu ñaåy vaøo phaûi coù caùi gì ñaëc bieät. Quaû nhö raèng, khi caùnh cöûa xaø lim ñöôïc ñoùng laïi, tieáng böôùc chaân cuûa giaùm thò vaø Thu ñaõ rôøi xa, Laâm Chín Ngoùn moø tìm trong ñaùy soâ côm noù baét ñöôïc ba teùp xì ke goùi trong ba caùi goùi giaáy nhoû chöøng baèng caùi moùng tay. Maù ôi!... Tay Laâm run laäp caäp môû goùi giaáy ra, duø boùng ñeâm toái muø, nhöng maáy ngoùn tay cuûa noù quaù quen thuoäc vôùi nhöõng goùi giaáy nho nhoû naøy, moãi ngaøy Laâm töøng baùn caû ngaøn goùi nhö vaäy taïi khu FG cuûa mình tröôùc ñaây, vì vaäy khoâng caàn ñeøn ñuoác gì Laâm vaãn coù theå bieát caùch thaùo môû noù nhö theá naøo. Caån thaän, Laâm Chín Ngoùn ñöa teùp xì ke leân muõi hít maïnh caùi roät cho troïn nhuùm boät traéng chaïy thaúng tôùi oùc. Toaøn thaân noù nhö coù

luoàng ñieän giöït chaïy daøi treân soáng löng... Laâm nhaém maét taän höôûng noãi ñau ñôùn cuûa vaät vaõ vì ghieàn ñang ñöôïc caét côn. Nhö moät lieàu thuoác tieân, toaøn thaân Laâm böøng böøng sinh löïc trôû laïi... Chöa ñuû thaám, Laâm laøm moät hôi heát luoân hai teùp coøn laïi cho boû côn ghieàn maáy hoâm nay. Caån thaän hôn, Laâm boû luoân ba maåu giaáy nhoû, ñaõ hít heát boät, vaøo mieäng nhai naùt vaø nuoát öïc luoân. Noù khoâng ñeå phí phaïm moät chuùt naøo, duø chæ laø lôùp buïi moûng dính treân giaáy goùi. Xong, Laâm ñöa maáy ngoùn tay moø trong boùng ñeâm boùc töøng naém côm tuø thoàn vaøo moàm maø nhai... Trong ñôøi Laâm, töøng aên bieát bao nhieâu cao löông myõ vò cuûa taát caû caùc nhaø haøng lôùn nhoû noåi tieáng ôû Saøi Goøn Gia Ñònh vaø luoân trong khu Chôï Lôùn, nhöng chöa bao giôø Laâm coù moät böõa côm naøo aên ngon nhö hoâm nay, luùc noù vöøa caét côn ñöôïc côn ghieàn vaø nhoàm nhoaøm nhai nhöõng haït côm tuø trong xaø lim toái böng khoâng chuùt aùnh saùng... ooOoo Trôû laïi Hoaøng Ñaàu Laâu, sau hoâm ngoài nhaäu tieát canh vòt xieâm vôùi Baùch Queø taïi ngaõ ba OÂng Taï, thì hoâm sau Sôn Hoaøng, ngöôøi em uùt cuûa Sôn Ñaûo, cuõng laø baïn cuûa Hoaøng Ñaàu laâu vaø Baùch Queø gaëp rieâng anh mình taïi phoøng traø Miami trong hoà bôi Coäng Hoøa nôi cô sôû nhaø. Buoåi tröa phoøng traø khoâng coù laøm vieäc, vaø ôû nhaø haøng phaàn döôùi laàu cuõng vaéng khaùch, thöôøng laø luùc naøy chæ ñeå Sôn Ñaûo vaø Hoaøng tieáp khaùch noäi boä, thuø tieáp anh em nhaø hay caùc quan chöùc ñòa phöông. Nhaø haøng boïc kính trong suoát ñeå chaïy maùy laïnh, vaø cuõng ñeå ngaên caùch aâm thanh oàn aøo naùo nhieät cuûa hoà bôi beân ngoaøi. Ngoài beân chieác baøn caïnh cöûa kính to nhìn ra hoà nöôùc, ngaém maáy coâ gaùi xinh ñeïp trong nhöõng maûnh bikini haáp daãn ñang noâ ñuøa trong nöôùc. Hoaøng taâm söï vôùi anh: “Em coù ngöôøi baïn gaëp caûnh khoù caàn chuùt giuùp ñôõ... vaø em muoán baøn vôùi anh moät ít chuyeän...” Sôn Ñaûo hoûi laïi: “Ai vaäy? Trong ñaùm anh em mình hay laø caùnh naøo khaùc” “Thaèng Hoaøng Ñaàu Laâu, cuõng daân oâng Taï mình, noù luùc tröôùc naèm ôû BC beân caùnh anh Cöông, vöøa ôû troûng ra, noù muoán voâ trôû laïi.... “ Sôn Ñaûo maân meâ ly Cordon Blue nhoû coù maáy vieân ñaù trong loøng baøn tay, anh ta ñaõ hieåu yù Hoaøng muoán noùi gì, vaø chuù yù caâu chuyeän hôn. Hoaøng ñem chuyeän caûnh nhaø cuûa Hoaøng Ñaàu Laâu keå cho anh nghe, vaø cho bieát baùch Queø vöøa laøm thuyeát khaùch xong. Hoaøng Ñaàu Laâu ñoàng yù

seõ trôû laïi Chí Hoøa trong nay mai... Sôn Hoaøng noùi theâm: “Thaèng Hoaøng (Ñaàu Laâu) noù luùc tröôùc coù hoïc Taekwondo cuøng vôùi em, laáy ñöôïc moät ñaúng thì noù boû nhaø ñi buïi ñôøi vaø boû voõ ngheä luoân ñeå ñi “bay”. Tuy nhieân ra giang hoà sôùm, töøng vaøo aáp (Chí Hoøa) nhieàu laàn noù “coï saùt” cuõng caû chuïc traän lôùn nhoû coù dao coù buùa neân noù cuõng laø ñöùa khaù nhanh nheïn.” Sôn Ñaûo nghe noùi möøng rôn, töø ngaøy coù tin Laâm Chín Ngoùn töø Toång Nha ñaõ trôû laïi Chí Hoøa, Sôn nhö ngoài treân löûa. Lôøi ñoàn laø ai cuõng muoán laøm vuï naøy ñeå laáy ñieåm vôùi nhaø Sôn Ñaûo, nhöng thöïc teá thì Sôn ñaõ baén tieáng nhôø maáy tay naèm saün trong Chí Hoøa nhaän vuï döùt ñieåm Laâm nhöng ñöùa naøo cuõng sôï “vía” thaèng Laâm, chæ coøn coù Tuaán Ñaû moät giang hoà ôû Nha Trang khaù noåi trong maáy naêm qua. ÔÛ Chí Hoøa Tuaán cuõng coù vai veá vaø tröôùc ñaây cuõng coù thaân caän vôùi Laâm, neân coù theå tieáp caän vaø taïo ñöôïc baát ngôø vì coù theå Laâm Chín Ngoùn khoâng nghæ Tuaán laø ngöôøi cuûa Sôn. Sôn Ñaûo cho bieát coù theå tuoàn vaøo cho Tuaán Ñaû moät con “choù löûa” qua ñöôøng daây cuûa giaùm thò ñeå Tuaán coù ñoà chôi maø noå cho chaéc cuù chöù khoâng vieäc gì phaûi sôï Laâm nhö maáy ñöùa khaùc. Vaø Sôn cuõng ñaõ ñem nhöõng quyeàn lôïi cuûa caùnh Sôn Ñaûo seõ daønh cho Tuaán neáu nhö Tuaán chòu döùt cuù naøy, thöù nhaát laø khi haï ñöôïc Laâm thì toaøn boä chuyeän phaân phaùt ma tuùy cho FG vaø BC cuûa Laâm vaø Cöông ñang boû troáng seõ ñöôïc Sôn Ñaûo lo phía beân ngoaøi, coøn Tuaán phía beân trong ñeå cuøng nhau khai thaùc. Nghóa laø ngoâi vò truøm toaøn Chí Hoøa, chöù khoâng phaûi moät nöûa nhö Laâm vaø Cöông tröôùc ñaây, seõ thuoäc veà Tuaán. Ñoù laø chöa keå Sôn Ñaûo seõ “chaïy aùn” ñeå Tuaán ñöôïc aân xaù haïnh kieåm, nhö vaäy cao laém chæ gôû chöøng 5 cuoán thoâi, ôû trong tuø Tuaán seõ laø moät “ñaïi vöông” vaø ra ngoaøi Tuaán seõ coù moät cô ngôi chôø saün, chöøng ñoù laø moät Tuaán Ñaû seõ laø moät doanh nhaân beân caïnh Sôn baây giôø chöù khoâng phaûi laø giang hoà nöõa. Nhöng tieác thay, cuõng nhö nhöõng tay chôi khaùc Tuaán töø choái lôøi ñeà nghò haáp daãn cuûa Sôn Ñaûo, Tuaán töø choái khoâng phaûi vì sôï Laâm maø laø vì “nghóa hieäp giang hoà”. Caû Sôn Cöông vaø Laâm Chín Ngoùn, Tuaán Ñaû ñeàu thaân tình, maø Sôn Cöông tröôùc khi bò ñaâm cheát cuõng laø choã chi giao baïn beø vôùi Laâm, vì vaäy Tuaán coi troïng “ñaïo nghóa” hôn laø vì quyeàn lôïi maø nhaän lôøi baùn ñöùng Laâm Chín Ngoùn cho Sôn Ñaûo... Tuaán cho bieát noù seõ ñöùng beân ngoaøi chuyeän traû thuø

cuûa nhaø Sôn Ñaûo. Cuoäc ngaû giaù ñaõ khoâng thaønh. Vì vaäy baây giôø Sôn Hoaøng cho bieát Hoaøng Ñaàu Laâu töï nguyeän trôû voâ Chí Hoøa thì coøn gì baèng. Sôn Ñaûo daën em phaûi ñích thaân cho Hoaøng thaáy ñöôïc vôï con noù ñaõ ñöôïc “töôm taát” tröôùc khi noù qua soâng Dòch...

Sôn Ñaûo. Thaùng sau, chuyeän nhaø cöûa vaø saïp baùn haøng cuûa vôï noù ñaõ oån ñònh theo söï saép xeáp cuûa Baùch Queø, moät quaân sö trong boùng toái... Hoaøng ngoû yù muoán ñeán caùm ôn anh Sôn Ñaûo vaø cuõng laø ñeå chaøo “taïm bieät” ñaïi ca töông lai cuûa noù. Töø hoâm nay Hoaøng ñaõ töï coi mình laø “ngöôøi nhaø” cuûa caùnh Sôn Ñaûo, vaø seõ soáng cheát heát loøng vôùi ñaïi ca cuûa baêng nhoùm naøy. Noù bieát laø ñaõ ñeán luùc noù phaûi leân ñöôøng. Buoåi gaëp maët chæ coù boán anh em, hoaøn toaøn kín ñaùo trong phoøng rieâng cuûa Sôn Ñaûo treân laàu hoà bôi Miami Coäng Hoøa. Hoaøng Ñaàu Laâu höùa laø noù seõ hoaøn thaønh nhieäm vuï nhanh choùng. Noù noùi cho Sôn Ñaûo yeân taâm laø noù seõ coù caùch tieáp caän ñöôïc vôùi Laâm Chín Ngoùn ñang ôû bieät giam ñieän aûnh khi noù vaøo ñeán Chí Hoøa. Hoâm ñoù, Hoaøng Ñaàu Laâu uoáng say bí tyû. Noù vui nhö Teát, thöù nhaát laø ñöôïc nhaø Sôn Ñaûo tin caån giao cho chuyeän lôùn, thöù hai ñieàu quan troïng hôn, laø caû thaùng nay Nguyeät vôï noù cuõng coøn naèm mô khoâng tin raèng naøng ta baây giôø ñaõ laø chuû moät caên nha ñaõ mua ñöùt baèng tieàn truùng soáø. Duø laø nhaø trong heûm nhöng noù laø cuûa rieâng mình, ít laém coâ em cuõng coù ñöôïc caùi choã chui ra chui vaøo, chính thöùc chaám döùt ñöôïc cuoäc soáng nay choã naøy ñuoåi, mai choã kia xua vì luoân luoân thieáu tieàn nhaø... Ñaõ vaäy naøng coøn sang ñöôïc saïp baùn haøng trong chôï nöõa. Ngöôøi chuû tröôùc laïi taän tình chæ daãn cho Nguyeät moái laùi laáy haøng, giao haøng, vaø caùch thöùc buoân baùn nhö theá naøo. Nguyeät boãng döng thaønh ngoan ñaïo haün leân, naøng sieâng naêng ñi chuøa cuùng Phaät. Naøng caùm ôn trôøi Phaät ñaõ thöông cho vôï choàng naøng môùi cho Hoaøng truùng caëp boán tôø veù soá lieàn, giöõa luùc hoaøn caûnh ñang bi ñaùt taän cuøng... Baây giôø thì Hoaøng khoâng caàn “ñi bay” nöõa, coù leõ Nguyeät phaûi khuyeân choàng neân ñi hoïc laïi ñeå coù ngheà nghieäp roài tìm moät coâng vieäc thích hoïp vôùi phong thaùi “coâng töû” cuûa chaøng. Beà gì Hoaøng cuõng ñaõ coù tuù taøi 2 (toát nghieäp phoå thoâng baây giôø), anh dö söùc theo ñaïi hoïc maáy naêm ñeå laáy baèng cöû nhaân vaên chöông hay luaät gì ñoù. Saïp haøng cuûa Nguyeät tuy môùi ra ngheà buoân baùn, nhöng Nguyeät tin raèng moät tay naøng seõ dö söùc lo cho choàng aên hoïc...

Toái hoâm ñoù, Sôn Hoaøng phone cho Baùch Queø ñeán phoøng traø Miami gaëp mình, noù ñöa cho Baùch moät caëp taùp tieàn to ñeå baùch thay noù lo laéng moïi caàn thieát cho vôï con Hoaøng Ñaàu Laâu. Hoâm sau Baùch Queø nhaén tieáng cho baêng quaùi xeá (aên caép xe) cuûa Ñöïc Nguyeãn laø muoán tìm moät chieác xeá “luoäc” (xe aên caép ñaõ laøm laïi giaáy tôø giaû). Khi coù xe noù ñöa qua loø Saùu Daäu, nhôø khaån caáp leân ñôøi töø SS 50 thaønh 90, daét xe veà noù giao chìa khoùa cho Hoaøng Ñaàu Laâu vaø boán tôø veù soá caù caëp y nhau. Baùch daën: “Maøy caát kyõ 4 tôø soá naøy, roài ngaøy mai chôû vôï con ñi chôi. Chieác xe naøy noùi laø möôïn cuûa tao, vaø luùc ñi chôi vôø nhö mua vaøi tôø veù soá ñeå thöû thôøi vaän, xong laáy boán tôø naøy ñi ra Sôû (soå soá) Kieán Thieát Quoác Gia maø laõnh tieàn. Ñaây laø nhöõng tôø soá ñaõ truùng roài cuûa tuaàn naøy ñöôïc anh Sôn mua laïi cuûa ngöôøi truùng, moãi tôø laõnh ñöôïc 150 ngaøn, caëp boán laáy 600 ngaøn. Khi coù tieàn roài maøy giöõ luoân chieác xe noùi laø tao baùn reû cho maøy. Tao ñaõ kieám cho vôï con maøy moät caên nhaø hai taàng trong heûm ôû Nguyeãn Kim gaàn saân banh Coäng Hoøa, vaø moät saïp vaûi cho vôï maày buoân baùn trong chôï Nguyeãn Laâm cuõng gaàn ñoù. Maày laõnh tieàn veù soá ra dö söùc xoay sôû traû tieàn mua nhaø vaø sang saïp vaûi, coøn dö thì saém söûa ñoà ñaïc gì ñoù roài daãn vôï con ñi Ñaø Laït hay Nha Trang chôi ít ngaøy. Baùch Queø chu ñaùo saém xeáp töøng chi tieát nhoû, ñeå vôï Hoaøng Ñaàu Laâu khoâng thaéc maéc ôû ñaâu töï döng noù coù soá tieàn “khoång loà” naøy. Cuõng neân bieát luùc ñoù löông moät só quan caáp Thieáu UÙy coøn chöa ñeán 20 ngaøn moät “Moät quan laø saùu traêm tieàn, thaùng. Saùu traêm ngaøn laø gaàn ba naêm Chaéc chiu thaùng thaùng cho choàng maø roøng tieàn löông cuûa moät coâng chöùc ñi thi... Choàng toâi thi ñoã khoa naøy... ngaïch caùn söï (coù baèng ñaïi hoïc) vì Hai beân coù lính haàu ñi deïp ñöôøng...” vaäy Hoaøng Ñaàu Laâu ñaõ coù soá tieàn Tieáng ca Thaùi Thanh qua baøi khaù “thoaûi maùi” lo ñöôïc cho vôï con noù moät caùch “töôm taát” theo ñuùng yù Traêng Saùng Vöôøn Cheø, boãng döng


laøm Nguyeät mæm cöôøi, naøng thaáy ñôøi sao toaøn moät maàu hoàng thaät ñeïp, ñeïp chi maø laï luøng. Cuoäc ñôøi chæ xaáu khi ngöôøi ta ngheøo maït reäp vaø khoâng coù tieàn maø thoâi. Cho ñeán khi Hoaøng bò baét vì toäi giaät ñoà laàn nöõa thì Nguyeät môùi teù ngöûa ra. Naøng töùc caùi thaèng choàng naøy thieáu ñieàu muoán trôïn tröøng ñöùng tim maø cheát. Khoâng phaûi ñaây laø laàn ñaàu naøng bieát choàng mình giaät ñoà vaø bò baét, maø laø Nguyeät thaát voïng choàng khoâng coù yù muoán hoaøn löông. Ñuùng laø choàng naøng khoâng coù yù chí tieán thaân. Chæ laø ngöïa quen ñöôøng cuõ thoâi. Baây giôø Nguyeät ñaõ ra buoân baùn haøng ngaøy, tuy chöa giaøu, nhöng vaãn coù ñoàng ra ñoàng vaøo, thì côù gì noù laïi coøn vaãn caùi chuyeän “ñi bay” ñeå bò baét nöõa. Ñuùng laø “giang sôn coù theå ñoåi, baûn chaát khoù dôøi...”. Nguyeät ñaønh thaån thôø chaáp nhaän caùi caâu trieát lyù maø naøng loûm boûm nhôù trong tuoàng caûi löông môùi nghe ñöôïc hoài hoâm qua. Coøn Hoaøng Ñaàu Laâu thì cuõng töùc ñeán oùi maùu... Ñuø meï noù luùc tröôùc khoâng muoán thì cöù bò baét, coøn baây giôø ñi “bay” laø ñeå tìm ñöôøng voâ hoäp trôû laïi thì caû maáy tuaàn nay, vuï naøo noù “bay” cuõng troùt loït. Caùi ñaùm “long moân töù truï”, “giang hoà töù saùt” tuïi thaèng Sinh, Hoaøi, Nghóa, Taân caùi con meï gì ñoù cuûa Ñaïi UÙy Thoï luùc naøy khoâng bieát tuïi noù maéc ñoàng boá ôû ñaâu maø chaúng thaáy ñöùa naøo xuaát hieän ñeå cho Hoaøng thöû chieác xe môùi, keùo tuïi noù ñua moät chaäp cho ñaõ tay. Nhieàu hoâm Hoaøng coá tình “boác” treân caùc con loä maø baêng tuïi noù thöôøng hay löôïn qua, Hoaøng choùp caùi khuoâng (boùp) roài “bay” moät caùch nhôûn nhô nhö ñang ñi daïo maùt, vaäy maø cuõng chaúng coù ai ñuoåi theo. Coâ beù bò giöït cuõng nín khe khoâng la ñöôïc tieáng naøo. Töùc quaù Hoaøng ñaûo xe quanh laïi, caàm caùi boùp môùi giaät toøn ten tröôùc tay laùi, ñi song song vôùi coâ naøng cho coâ nhaän dieän ñeå chôø tieáng la truy hoâ “giaät ñoà” nhöng thaät laø boù tay vôùi coâ em naøy. Em beù maët maøy xanh leø sôï quaù im ru, ñaõ vaäy coøn laøm lô quay nhìn choã khaùc chöù khoâng daùm nhìn caùi boùp cuûa mình vöøa môùi bò giaät ñang trong tay caùi thaèng chaïy caïnh beân. Heát caùch, Hoaøng lieäng meï noù caùch tuùi saùch môùi giaät ñöôïc cuûa coâ em vaøo gioû xe cuûa em ñeå traû laïi roài ñi thaúng, noù bieát keø theo hoài nöõa em beù naøy daùm sôï ñeán ñaùi trong quaàn vaø teù xe choõng goïng giöõa ñöôøng thì thieät laø toäi nghieäp cho em... Cuõng phaûi coù ñeán möôøi ngaøy, cuoái cuøng Hoaøng môùi “gaëp may”. Hoâm ñoù coù hai ñöùa hoïc troø ñoùng vai nghóa

hieäp tuïi noù cong löng sieát ga dí theo Hoaøng maø mieäng la baøi haõi “aên cöôùp... cöôùp... giaät ñoà... bôù ngöôøi ta giaät ñoà...”. Hoaøng vôø voõng qua voõng laïi nhöng laïi coá tình ñeå tuïi noù ñu theo khoâng maát daáu, theâm vaøi chieác nöõa treân ñöôøng nghe hai thaèng nhoùc naøy vöøa chaïy vöøa la laøng coù cöôùp giaät neân cuõng phoùng keù theo hai thaèng nhoùc naøy. Chöøng thaáy troø chôi ñaõ ñeán luùc keát, Hoaøng dieãn moät maøn luùng tuùng ñaâm xe leân leà ñöôøng lao vaøo keït cöùng trong ñaùm ñoâng cuûa coâ naøng baùn xe sinh toá, roài quaêng xe ngaõ choõng goïng ñònh chaïy boä thoaùt thaân, nhöng vì “quaàn chuùng” baét cöôùp ñoâng quaù neân ñaønh ñeå cho hoï toùm goïn roài giao cho caûnh saùt.

keø theo hoài nöõa em beù naøy daùm sôï ñeán ñaùi trong quaàn vaø teù xe choõng goïng giöõa ñöôøng thì thieät laø toäi nghieäp cho em...

Caùi tin Hoaøng Ñaàu Laâu trôû laïi Chí Hoøa chæ sau coù hai thaùng veà ñôøi thaät söï cuõng chaúng coù gì ñaëc bieät. Thôøi ñoù, caâu veø “Chí Hoøa laø nhaø nghæ maùt cuûa ta” ñaõ trôû thaønh quaù quen thuoäc vôùi daân chôi giang hoà. Vöøa maõn aùn tuø xong, ñöôïc veà ñôøi nhöng chæ vaøi hoâm sau trôû laïi Chí Hoøa nöõa cuõng thöôøng tình. Vì vaäy khi thaáy Hoaøng Ñaàu Laâu leo leân ñaàu vaùch töôøng ngaên choã khu vöïc hoà nöôùc thì anh em trong hoäp bieát raèng Hoaøng coøn chöa ngaùn côm tuø. Veà vai veá trong Chí Hoøa, Hoaøng Ñaàu Laâu tuy khoâng baèng Tuaán Ñaû, Laâm Chín Ngoùn, Sôn Cöông v.v... nhöng noù cuõng ñöôïc coi laø ngang haøng vôùi Vieät Paker, Troïng Muø, UÙt Lai... côõ Ñoå Gheû hay Thu Xe Boø laø haøng döôùi caáp. Vì vaäy söï xuaát hieän cuûa Hoaøng ôû ñaàu töôøng hoà nöôùc ñaõ nhanh choùng ñöôïc truyeàn ñi heát caùc khu. Ñaùm anh em cuõ cuûa Hoaøng luùc tröôùc ñöông nhieân laø welcome Hoaøng “Come back to Sorrento” beà gì Hoaøng cuõng töøng naém “coá vaán” (chöùc vuï thu tieàn tröïc sinh cuûa tuø khaùc khi coù thaêm nuoâi) cuûa taùm phoøng ôû BC tröôùc khi Sôn Cöông bò Laâm Chín Ngoùn ñaâm cheát. Chæ coù ñieàu, laàn naøy trôû laïi nhaø giam, Hoaøng döôøng nhö khoâng tha thieát laém vôùi ngoâi vò ñaïi ca thöù baäc ôû trong tuø maø taát caû caùc tay anh chò naøo cuõng phaûi

soáng cheát ñeå tranh daønh. Hoaøng haøo phoùng ñeå cho Ñoå Gheû laø ngöôøi thay theá mình, tieáp tuïc thu tieàn thaêm nuoâi cuûa taùm phoøng ôû troïn taàng 2 khu BC chöù khoâng laáy laïi theo nguyeân taéc. Leä thöôøng moät cao thuû nhö Hoaøng, laø loaïi ñaõ coù vai veá trong tuø, khi ra tuø seõ coù moät huynh ñeä naøo ñoù tieáp nhaän vò trí ngoâi baäc ñang coù, vaø khi trôû laïi thì ñöông nhieân seõ ñöôïc ngöôøi tieáp nhaän tröôùc ñaây traû laïi nhöõng gì mình giao cho anh em luùc tröôùc. Noùi laø vaäy, nhöng duø coù nhaän laïi hay khoâng, thoâng thöôøng laø hoï chia ñoâi thu nhaäp. Cuõng coù tröôøng hôïp khi ñaõ veà ñôøi roài, luùc vaøo hoäp trôû laïi, muoán laáy laïi cuõng khoâng phaûi deã. Neáu ngöôøi anh em kia khoâng muoán traû thì chæ coù caùch “Chí Hoøa luaän maõ taáu”, nöûa ñeâm seõ môû voõ ñaøi ôû trong phoøng. Caùc tuø cuøng phoøng bò ñaùnh thöùc daäy ngoài daït ra boán vaùch chöøa khoaûn troáng chính giöõa cho hai ñaïi ca luaän quyeàn. Thöôøng maáy cuoäc tranh huøng naøy seõ ñi ñeán keát quaû laø coù ngöôøi guïc ñaøi môùi phaân thaéng baïi, maø keû thua, neáu nhö coøn soáng, seõ bò coi nhö xoùa teân khoûi vai veá giang hoà, seõ thaønh moät teân maït haïng nhaát trong tuø... Vì vaäy, chuyeän Hoaøng Ñaàu Laâu trôû laïi Chí Hoøa maø khoâng laáy laïi chuyeän thu tieàn thaêm nuoâi cuûa taùm phoøng maø Hoaøng ñaõ coù tröôùc ñaây, ñöôïc giao laïi cho Ñoå Gheû ngaøy ra tuø hoài hai thaùng tröôùc, ñaõ khoâng qua ñöôïc caëp maét kín ñaùo theo doõi cuûa Loäc Ñieân. Nhö ñaõ keå, Loäc Ñieân laø moät giang hoà laõo laøng thuoäc caùnh cuûa Laâm Chín Ngoùn, vaø coøn laø haøng “taû höõu söù giaû” cuûa Traàn Ñaïi naêm xöa. Caëp Phong Khuøng Loäc Ñieân laø tay maët tay traùi cuûa Ñaïi Cathay trong caùc vuï ñuïng ñoä vôùi baêng Tín Maõ Naøm ôû Chôï Lôùn, vaø nhöõng laàn ñuïng vôùi Thieáu UÙy Haûi, Ñaïi UÙy Chi trong Bieät ñoäi baøi tröø du ñaõng do Thieáu töôùng Nguyeãn Ngoïc Loan thaønh laäp luùc tröôùc. Vôùi thaønh tích laâm traän ñaùng neå vaø beà daày kinh nghieäm veà giang hoà nhö vaäy neân Loäc Ñieân coù caùi nhìn saâu saéc hôn moïi ngöôøi cuõng laø chuyeän thöôøng. Cho ñeán khi Hoaøng Ñaâu Laâu boãng moät hoâm noåi côn saõng hoàn, khi khoâng noù dôùt cho thöôïng só Tuù, moät giaùm thò tröïc laàu cuûa Chí Hoøa moät cuù, laøm oâng naøy gaõy meï noù hai caùi xöông söôøn ñeå roài Hoaøng bò coøng ñem xuoáng ñieän aûnh bieät giam thì nghi vaán cuûa Loäc Ñieân caøng theâm ñaäm neùt. Thöôïng só Tuù laø moät giaùm thò ñöùng tuoåi, oâng môùi ñoåi veà Chí Hoøa giöõa luùc Hoaøng ñöôïc veà ñôøi laàn tröôùc,

neân oâng khoâng bieát tröôùc ñaây Hoaøng Ñaàu Laâu cuõng laø haøng ñaïi ca tröôûng laàu, thöôøng ñöôïc cho ôû ngoaøi buoåi tröa chöù khoâng baét vaøo phoøng nhö caùc tuø khaùc. Vì vaäy hoâm ñoù giôø ñoùng phoøng buoåi tröa, nhaèm ca tröïc cuûa Thöôïng só Tuù, oâng thaáy Hoaøng Ñaàu Laâu vaãn coøn lang thang choã caùi baøn giöõa hoà nöôùc neân ñaõ xuoáng keâu Hoaøng phaûi veà phoøng, Hoaøng noùi laø noù “ñöôïc quyeàn” ôû ngoaøi nhö caùc nhaân vieân tuø traät töï hay tröïc sinh khaùc... Khoâng caàn bieát, Hoaøng noùi gì noùi, giaùm thò Tuù cöù baét noù veà phoøng, vì Hoaøng hieän taïi khoâng phaûi laø traät töï hay tröïc sinh, vaø cuõng chaúng coù “chöùc saéc” tröôûng phoøng, tröôûng khu gì ñeå ñöôïc höôûng ñaëc bieät nhö quy ñònh. Söï cöông quyeát cuûa giaùm thò laøm Hoaøng ñaønh phaûi ñöùng daäy baêng ngang qua khoaûng saân troáng veà khu BC, oâng giaùm thò Tuù vaãn theo sau löng Hoaøng tieáp tuïc laûi nhaûi caøm raøm. Boãng döng ñang ñi töø phía tröôùc, Hoaøng ñoät ngoät xoay ngöôøi duøng moät ñoøn chaân “Twio Dolmyo Chagi” cuûa Thaùi Cöïc Ñaïo, gaàn gioâng gioáng nhö “Kim Tieâu Cöôùc” cuûa Thieáu Laâm vaäy, duøng caïnh baøn chaân ñaù töø phía tröôùc quay voøng caâu ra sau boå töø treân ñaàu xuoáng. Cuù naøy ñöôïc daân giang hoà goïi laø cuù “hoài maõ thöông” vì noù thöôøng taïo baát ngôø cho ñoái phöông, ít ai nghó laø ngöôøi ñang phía tröôùc maët xoay löng veà mình coù theå ñaù baät ngöôïc ra phía sau. Cuù ñaù cuûa Hoaøng Ñaàu Laâu töø tröôùc quay voøng caâu ra sau, töø treân boå xuoáng quaát vaøo hoâng anh giaùm thò giaø ñang ñi theo phía sau caùi roáp laøm oâng naøy bò gaõy goïn hai caùi be söôøn. Chæ moät ñaù “nheø nheï” cuûa Hoaøng troâng nhö giôõn chôi vaäy thoâi maø ñaõ laøm Thöôïng só Tuù roáng “ÖÙ... öù..ö..” leân moät tieáng lôùn roài naèm daøi giöõa saân tay baét chuoàn chuoàn nín thôû cheát giaác khoâng noùi theâm ñöôïc tieáng naøo. Hoaøng ngoan ngoaûn thuùc thuû cho ñaùm traät töï an ninh ñeán ñöa leân vaên phoøng traïi coøng tay daãn veà bieät giam ñieän aûnh... Luùc naøy Laâm Chín Ngoùn cuõng ñaõ hôn hai tuaàn, naèm ôû bieät giam rieâng moät mình moät xaø lieâm. Hoâm ôû Toång Nha veà, nhôø beân ngoaøi Hoa, vôï Laâm Chín Ngoùn, tröïc tieáp ñeán gaëp Thieáu taù Vaân phoù Quaûn ñoác Chí Hoøa, Hoa nhôø Thieáu taù Vaân lo cho Thu Xe Boø, noùi laø moät ñöùa em hoï cuõng ñang ôû khu BC, ñöôïc chuyeån qua laøm tröïc sinh ñeå traùnh xa caùi ñaùm coâ hoàn hoãn taïp cuûa BC, Hoa sôï Thu, em hoï cuûa mình, ôû chung vôùi maáy ñöùa tuø daân chôi thö döõ seõ bò ngöôøi ta aên hieáp, Thieáu taù Vaân laøm sao bieát ñöôïc Thu Xe Boø khoâng cheùm ngöôøi ta thì ñaõ

phöôùc cho thieân haï roài, chöù thaèng naøy ai daùm “aên hieáp” noù. Tröôùc ñaây, khi Laâm Chín Ngoùn coøn thoáng laõnh khu thöôøng phaïm ôû BC vaø naèm trong moät chaân reát cuûa heä thoáng cung caáp ma tuùy trong tuø, haøng thaùng Thieáu taù Vaân ñeàu kyù söï vuï leänh khoáng, laáy côù cho Laâm ñi “boå tuùc hoà sô” ôû Toång Nha ñeå maét nhaém maét môû cho noù chuoàn veà nhaø thaêm vôï troïn caû ngaøy. Luùc ñoù nhö ñaõ keå, Thieáu taù Vaân khoâng sôï Laâm chuoàn luoân, coù thaèng naøo ñieân môùi ñi vöôït nguïc trong khi ôû tuø noù söôùng quaù cha beân ngoaøi, cao löông myõ vò thöù gì cuõng coù. Haøng ngaøy quô caû saáp tieàn, haøng thaùng ñöôïc ñi pheùp veà nhaø “quaát” caùi “loàng baøn” cuûa vôï ñeán tôi taû ñeán toái môùi voâ tuø trôû laïi thì toäi gì maø vöôït nguïc cho bò maát heát nhöõng gì ñang coù maø coøn bò truy naõ.

Hoa xoay caëp ñuøi tröôøng tuùc trong chieác mini ngaén cuûn ra ngoaøi xe, roài töïa theo baøn tay naâng cuûa Thieáu taù Vaân maø böôùc ra khoûi chieác xe nhoû mui traàn. Nhöõng luùc nhö vaäy, Thieáu taù Vaân ñöôïc dòp nhìn suoát chieàu daøi caëp ñuøi cuûa Hoa töø goùt chaân leân cao ñeán taän meùp... xì líp cuûa naøng. ... Nhöõng luùc naøy Hoa, vôï Laâm laùi chieác Toyota 800 loaïi couple hai cöûa, baät traàn mui xe chaïy ñeán taän vaên phoøng cuûa Thieáu taù Vaân naèm rìa ngoaøi voøng raøo cuûa traïi giam ñeå ñoùn Laâm ñi “boå tuùc hoà sô”. Saøi Goøn luùc baáy giôø moát mini jude cuûa caùc thieáu nöõ treû ñang nôû roä, maø chieác xe Toyota Sport 800 cuûa Hoa laïi thaáp leø teø treân maët loä, moãi laàn Hoa ñeán ñaäu xe trong saân laø Thieáu taù Vaân ra taän cöûa xe ñoùn naøng, khoâng phaûi oâng traân troïng gì coâ gaùi treû, vôï cuûa tay giang hoà thöù döõ Laâm Chín Ngoùn ñang ôû trong tuø, maø Thieáu taù Vaân ra taän xe ñoùn chæ laø ñeå coù dòp môû cöûa xe cho Hoa, vaø ñöa tay lòch söï cho naøng naém nheï laøm töïa maø ñöùng leân. Hoa xoay caëp ñuøi tröôøng tuùc trong chieác mini ngaén cuûn ra ngoaøi xe, roài töïa theo baøn tay naâng cuûa Thieáu taù Vaân maø böôùc ra khoûi chieác xe nhoû mui traàn. Nhöõng luùc nhö vaäy, Thieáu taù Vaân ñöôïc dòp nhìn suoát chieàu daøi caëp ñuøi cuûa Hoa töø goùt chaân leân cao ñeán taän meùp... xì líp cuûa naøng. Vì

baêng xe cuûa loaïi sport quaù thaáp, maø xe laïi môû mui, neân khi ngoài trong xe, vò theá cuûa hai ñaàu goái Hoa nhoâ cao, Thieáu taù Vaân ñöùng caïnh cöûa xe töø cao nhìn xuoáng, aùnh maét thaû daøi theo laøn da mòn maøng treân ñuøi Hoa roài löôùt saâu vaøo taän beân trong chieác vaùy ngaén cuûa naøng ñeå bieát raèng hoâm nay mình thaáy maøu gì treân ñôøi naøy laø ñaùng yeâu nhaát. Moãi laàn nhö vaäy laø Thieáu taù Vaân khoâng neùn ñöôïc tieáng chöûi theà thaàm trong buïng. “Ñuø maù noù!... Ngöôøi ta noùi con gaùi ñeïp thöôøng hôi bò... ngu thieät ñuùng y chang”. Naém quyeàn phoù Quaûn ñoác Chí Hoøa, haøng tuaàn vaøo ngaøy thaêm nuoâi, Vaân ñaõ chöùng kieán khoâng bieát bao nhieâu ñöùa con gaùi ñeïp tuyeät saéc ra vaøo choán lao tuø naøy ñeå thaêm nuoâi nhöõng thaèng giang hoà dao buùa döõ daèn nhaát. Caøng coù soá maù giang hoà, thì vôï, hay boà, tình nhaân... cuûa tuïi noù laïi caøng ñeïp, vaø chaéc cuõng laø daâm nöõa. Khoâng hieåu taïi sao! Hoâm ñoù Hoa ñeán phoøng Thieáu taù Vaân laàn naøy khoâng phaûi ñeå ñoùn Laâm veà pheùp nhö luùc tröôùc. Hoa bieát Laâm Chín Ngoùn ñaõ dính vaøo chuyeän lôùn. Duø laø phoù Quaûn Ñoác ñeà lao, nhöng Vaân cuõng khoâng theå giuùp gì ñöôïc cho Laâm trong luùc naøy naøng ñeán ñaây vôùi muïc ñích khaùc... vaø laàn naøy khi nhìn thaáy chuùt maáp meù beân trong meùp vaùy ngaén ñeå bieát ñöôïc bieåu töôïng maøu saéc maø mình phaûi yeâu hoâm nay laø maøu gì, Thieáu taù Vaân khoâng coøn muoán chæ nhìn suoâng nhö xöa nay nöõa. Con coïp döõ daèn trong kia ñaõ sa vaøo cuûi, noù ñang naèm trong tay Vaân, luùc naøy thì Thieáu taù nhaø mình muoán gì maø Hoa chaúng chòu... Sau khi ngoû yù nhôø Vaân giuùp vuï Thu Xe Boø, Hoa ôû laïi vaên phoøng vò só quan treû ñeán taän chaïng vaïng toái môùi veà, treân chieác baøn laøm vieäc roäng trong vaên phoøng phoù Quaûn Ñoác nhaø giam, moïi giaáy tôø hoà sô tuø nhaân ñeàu bò haát vaêng tung toùe xuoáng ñaát, Hoa ñaõ cho Thieáu taù Vaân bieán mô öôùc cuûa oâng baáy laâu nay thaønh söï thaät. Vaân ñaõ ñöôïc ñuïng tay ñeán, sôø, boùp, duùi maët, vuøi saâu mieäng löôõi cuûa mình vaøo vuøng tam giaùc nho nhoû giöõa hai ñuøi Hoa ñeå thaáy roõ caän caûnh raèng hoâm nay noù chæ laø moät maøu töï nhieân cuûa loaïi coû ñen tuyeàn aåm öôùt treân taám thaân traàn truoàng boác löûa cuûa Hoa... Hoâm sau, Thu Xe Boø ñöôïc Thieáu Taù Vaân kyù giaáy chuyeån xuoáng laøm tröïc sinh ôû khu ED, chæ treân nguyeân taéc haønh chaùnh thoâi chöù haøng ngaøy noù vaãn ôû BC, Thu chæ laøm tröïc sinh coù moãi vieäc laø moãi ngaøy tôùi giôø, Thu ñeán trình dieän vò giaùm thò ôû khu bieät


giam ñieän aûnh, ñeå theo oâng ta ñi ñoåi soâ cho Laâm Chín Ngoùn, nhôø ñoù Thu ñích thaân ñöa khaåu phaàn aên vaøo cho Laâm. Phaàn aên naøy ñöôïc Hoa nhôø moät thaày ñoâng y só Taøu ôû beân ngoaøi lieät keâ, toaøn nhöõng thöù ñöôïc choïn löïa ñaët haøng theo toa ñeå choáng phuø thuûng baïi xuïi. Thuoác baéc thuoác nam, nhöõng vò ñaïi boå ñöôïc Hoa thaêm nuoâi ñöa vaøo cho Thu xe boø, vaø luoân caû xì ke Laâm cuõng khoâng bò thieáu. Ñaõ vaäy, laáy côù phoøng xaø lim quaù hoâi thoái, Thu xin giaùm thò cho mình moãi ngaøy caàm voøi nöôùc xòt vaøo maáy nhaùt ñeå doïn röûa, vaø saün trôùn Thu leùn xòt luoân leân ngöôøi cho Laâm taém ñöôïc ít phuùt. Vôùi caùch chaêm soùc ñaëc bieät nhö vaäy neân tröôùc giôø khoâng bieát coøn coù ai khoâng chöù luùc ñoù coù leõ Laâm Chín Ngoùn laø ngöôøi duy nhaát chòu noåi chuyeän bieät giam rieâng cuûa ñieän aûnh ñeán tuaàn thöù tö maø vaãn chöa thaáy heà haán gì. Sau boán tuaàn ôû “bieät giam rieâng”, Laâm ñöôïc chuyeån phoøng qua “bieät giam chung” cuõng vaãn ôû ñieän aûnh. Luùc naøy, bieät giam chung phoøng coøng gioø xoû xaâu ñaõ thay ñoåi quy cheá chæ coøn coøng moät gioø, ngoïn ñeøn tuø muø cuõng ñöôïc môû suoát ngaøy ñeâm, vaø döôøng nhö daân chôi tuø Chí Hoøa daïo naøy cuõng hieàn hôn, hay laø “reùt” vôùi ñieän aûnh maø khaùch saïn bieät giam coù veõ eá ñoä. Luùc Laâm Chín Ngoùn chuyeån veà ñaây trong phoøng chæ coøn voûn veïn coù ba teân. Toaøn thöù loâm coâm, tuïi noù nghe danh Laâm Chín Ngoùn thì ñöùa naøo cuõng sôï vía ñeán xanh maët. Vaäy roài trôøi xui ñaát khieán sao ñoù Hoaøng Ñaàu Laâu sau khi dôùt cho Thöôïng só Tuù moät Kim Tieâu cöôùc “Twio Dolmyo Chagi” quaát caùi “roáp” hai caùi be söôøn gaõy doøn ruïm nghe nhö baùnh traùng beå vaäy, Hoaøng bò toáng xuoáng ñieän aûnh phoøng chung coøng gioø cuøng Laâm Chín Ngoùn. Trong phoøng coøn coù Long Xi Caø Que, Quang Ngaõ Baûy vaø Ba Nhoû, tuïi naøy laø ñaùm caéc keù trong Chí Hoøa, chæ hôn ñaùm tuø thöôøng laø tuïi noù ñöôïc laøm em uùt cho maáy ñaïi ca sai vaët thoâi. Ba ñöùa noù, ñaùnh loän hay gì ñoù neân bò kyõ luaät xuoáng ñaây coøng gioø. Ba thaèng oân naøy chung vôùi Hoaøng ñaàu Laâu moät xaâu coøng, coøn Laâm Chín Ngoùn vì cuõng coøn sôï vía noù laø daân thö döõ, neân giaùm thò ñeã mình eân Laâm moät xaâu. Hai hoâm sau, Long Xi Caø Que vaø Quang Ngaõ Baåy ñöôïc veà phoøng lôùn, coøn Ba Nhoû khoâng bieát toäi gi maø vaãn ôû laïi, trong phoøng baây giôø chæ coøn ba. Phaûi noùi laø daân chôi tröôùc 75 vaøo Chí Hoøa khoâng phaûi laø daân hieàn laønh chæ cheùm laáy theïo laøm “kyû nieäm” nhö thôøi Traàn Ñaïi. Hoï cuõng

daùm noå, daùm ñaâm, cheùm, xuoáng tay laáy maïng nhau ñeå sinh toàn, nhöng tình thaät maø noùi chuyeän “ñaùnh giaùm thò” thì haàu nhö chöa ai daùm nghó ra. Caùc giaùm thò traïi giam khoâng coù veõ gì laø “phoøng hôø” caùc tay tuø heát, hoï tieáp caän tuø nhaân haøng ngaøy, vaøo taän phoøng giam can phaïm, khoâng suùng oáng hay vuõ trang gì heát, chæ coù xaâu chìa khoùa böï toå toøn ten treân

Hoa ñaõ cho Thieáu taù Vaân bieán mô öôùc cuûa oâng baáy laâu nay thaønh söï thaät.

löng quaàn. Ña soá caùc giaùn thò ñeàu aùp duïng caùch laáy tuø naøy trò tuø kia. Hoï duøng tuø traät töï, ñöôïc tuyeån töø caùc tay coù soá maù ñeå traán nhöõng tay tuø cöùng ñaàu khaùc. Vì vaäy, chuyeän Thöôïng só Tuù bò Hoaøng Ñaàu Laâu ñaù gaõy xöông laø moät chuyeän lôùn ñaõ nhanh choùng vang doäi Chí Hoøa. Vaø caùc daân chôi khoâng nghó laø kyø naøy Hoaøng ñi ñieän aûnh ít hôn hai thaùng... Chæ coù Loäc Ñieân laø nhíu maøy suy nghó vôùi vôùi vaøi chuyeän loaïi khoâng ñuïng haøng xöa nay cuûa Hoaøng Loäc nhôø giaùm thò nhaén tin ra ngoaøi cho coâ Traân laø nhaân tình cuûa noù, ñang laøm ca ve döôùi caùi bar ôû Nguyeãn Vaên Thoaïi, ñeán nhaén vôùi Ñöïc Nguyeãn vaøo thaêm noù gaáp coù chuyeän caàn. Ñöïc Nguyeãn naêm xöa cuõng laø em uùt trong caùnh Traàn Ñaïi neân raát thaân tình vôùi Loäc Ñieân Laâm Chín Ngoùn, xuaát thaân thaèng naøy cuõng laø coâng töû trong nhoùm Hoaøng Guitar, Ñöùc Raymond.., nhöng noù khoâng thích caûnh nhaø giaøu vi la kính coång cao töôøng cuûa ba maù noù maø chæ khoaùi giang hoà gioù buïi. Ñöïc Nguyeãn coù taøi môû khoùa thaàn saàu quyû khoùc, vaø phoùng xeá hoäp ít ai bì ñöôïc. Khi ra giang hoà, Ñöïc Nguyeãn nhanh choùng vang danh vôùi taøi quaùi xeá hoäp, vaø noù huaán luyeän luoân cho maáy tay ñaøn em cuûa noù luoân caùch beû khoùa Honda. Chæ caàn moät caây caêm xe ñaïp ñöôïc ñaäp deïp ñaàu laø noù ñaõ coù trong tay moät chìa khoùa vaïn naêng coù theå môû baát cöù loaïi khoùa naøo. Hieän Ñöïc Nguyeãn ñang coi moät caùnh quaùi töø xeá hoäp ñeán xeá côõi (Honda 2 baùnh) bao truøm heát Saøi Goøn Chôï Lôùn Gia Ñònh, cuõng nhö caùc tay chôi khaùc, Ñöïc Nguyeãn cuõng ra vaøo Chí Hoøa

nhö coùc boû ñóa, hieän giôø noù ñang ôû ngoøai, vôï noù coù moät tieäm baùn phuï tuøng xe haün hoøi, thöïc chaát chæ laø tieâu thuï töøng phaàn maáy chieác xe bò noù raû thòt. Noùi Chung Ñöïc Nguyeãn laø loaïi khaù giaû trong ñaùm daân chôi caàu ba caúng. Gaëp nhau, Loäc Ñieân ñem nhöõng nghi vaán cuûa mình veà Hoaøng Ñaâu Laâu vaø nhôø Ñöïc Nguyeãn cho anh em trong baêng quaùi cuûa noù doø xeùt veà lai lòch Hoaøng ôû beân ngoaøi coi ra sao. Chuyeän nhoû! Chæ tuaàn sau laø Loäc ñaõ coù caâu traû lôøi chính xaùc. Ñöïc Nguyeãn göûi vaøo cho Loäc Ñieân moät gioû quaø thaêm nuoâi, keøm theo baûn toùm löôït thaân theá cuaû Hoaøng Ñaàu Laâu maø ñaøn em noù thu nhaët ñöôïc. Moät maåu giaáy cuoän troøn thaät nhoû kheùo leùo nheùt trong oáng thuoác taây baèng nhoâm daáu trong loï maém ruoác xaøo thòt ba roïi... Ñöïc Nguyeãn toùm taét “Hoaøng Ñaàu Laâu tröôùc ñaây laø daân “bay” töï do, khoâng trong baêng caùnh naøo, nhöng coù giao du thaân tình vôùi caùnh Sôn Hoaøng em cuûa Sôn Ñaûo ôû ngaõ ba OÂng Taï. Ra tuø kyø vöøa roài Hoaøng truùng soá lôùn, veù caëp boán, hôn maáy trieäu baïc (con soá ñöôïc daân chôi thoåi phoàng), mua ñöôïc nhaø gaïch vaø môû “tieäm vaøng” cho vôï, chæ vì laø moät tay bay quaù “yeâu ngheà”, duø cuoäc soáng baây giôø ñaõ giaøu suï, nhöng vaãn khoâng boû ngheà, thænh thoaûng vaãn laáy xeá “bay” (giaät ñoà) vaøi cuù cho... vui neân môùi bò toù laïi chæ sau hai thaùng ra tuø... “ Duø caâu chuyeän coù ñöôïc theâm thaét, nhöng yù chính cuõng ñaõ giuùp Loäc Ñieân naém ñöôïc vaán ñeà. Roõ raøng laø Hoaøng ñaõ ñöôïc Sôn Ñaûo “mua” ñeå baùm veát Laâm Chín Ngoùn. Vöøa ra tuø thì ñöôïc thaàn taøi goõ cöûa. Chaéc chaén laø Sôn Ñaûo ñaõ bôm cho noù chöù veù soáâ naøo truùng moät hôi caëp boán. Coù nhaø, coù tieäm, thì coù thaèng ñieân naøo ñi “bay cho vui” ñeå voâ tuø laïi, maø coù lôõ voâ tuø trôû laïi, aùn coù maáy thaùng thì cuõng naèm im nín thôû chôø ngaøy ra chöù khi khoâng laïi tìm caùch xuoáng ñieän aûnh... Khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, Loäc Ñieân suy ñoaùn chính xaùc laø Hoaøng Ñaàu Laâu ñang laøm Kinh Kha sang soâng Dòch, baây giôø chæ coøn laø laøm sao tìm caùch baùo cho Laâm Chín Ngoùn hay maø thoâi... Ñoùn xem tieáp kyø sau taäp 22: Laâm Chín ngoùn coù bieát ñöôïc Hoaøng Ñaàu Laâu ñang ôû chung ñieän aûnh vôùi mình laø saùt thuû cuûa Sôn Ñaûo ñöa vaøo? Söï xuaát hieän ñoät ngoät cuûa “töôùng cöôùp coâ ñôn” Ñieàn Khaéc Kim taïi Chí Hoøa trong luùc naøy laø moät tình côø hay coù lieân quan bí aån gì trong caùnh Sôn Ñaûo... Hoaøng Ñaàu Laâu coù ra tay haï ñöôïc khoâng? Ba Nhoû coù vai troø gì trong aân oaùn cuûa Hoaøng Ñaàu Laâu vaø Laâm Chín Ngoùn? Toaøn boä seõ ñöôïc taùc giaû töôøng thuaät tieáp theo vaøo taäp 22 môøi baïn ñoïc nhôù ñoùn xem vaøo soá sau.

BRIDAL SHOP FOR SALE

24533012

South West NSW

Shop baùn vaø cho thueâ ñuû caùc loaïi aùo cöôùi coâ daâu vaø caùc phuï kieän ñaùm cöôùi. Ñaõ laøm laâu naêm vaø ñang hoaït ñoäng raát nhieàu khaùch quen. Tieàn shop reû chæ $190 / tuaàn. Caàn sang laïi business hoaïc haøng toàn goàm aùo cöôùi, mensuit, colour dress, flower girl. Khi vaøo laøm seõ coù thu nhaäp ngay. Giaù sang deã daøng thöông löôïng. Xin goïi Kim 0404 802 627 (tieáng Vieät )


Haõy daønh cho Gia Ñình Baïn nhöõng gì Toát Nhaát

Gaïo Thôm Hoaøng Gia Royal Umbrella Jasmine Rice

Nhöõng ñieàu ñôn giaûn trong cuoäc Soáng... thöôøng laø nhöõng ñieàu Quan Troïng nhaát Coù baùn taïi caùc tieäm taïp hoùa AÙ chaâu treân khaép nöôùc UÙc

100 100

www.BestRice.com.au

Web 29  

60 Quang Duõng, cöôùi thieät tình giaû, ñöùa con laø cuûa Jennifer, vì Duõng laø “boùng peâ ñeâ” Duø boû vôï vôùi hai con Trí Nguyeãn caëp v...

Advertisement