Page 1

1


3

2 .

LAWYERS

Saigon VN

Vaên phoøng chính Suite 222 - Soá 41- 43 Traàn Cao Vaân, Quaän 3, Saigon(hoà con ruøa)

* Chöùng minh haønh tung “bí maät” maø ñoái töôïng ñang che daáu * Tìm ñòa chæ phone cuûa ngöôøi ñang laãn troán (tình hay nôï). * Xaùc minh nôi thöôøng truù, choã ôû / choã laøm cuûa ñoái taùc ñang nghi ngôø * Xaùc nhaän tình traïng gia ñình /ñoäc thaân thieät / giaû cuûa moät ngöôøi... * Quan saùt theo doõi töôøng trình vôùi chöùng minh hình aûnh quay phim

Chi nhaùnh Taân Bình: 154 Leâ Cao Laõng, quaän Taân Phuù Saøi Goøn Hôïp taùc nhoùm luaät sö quoác teá Hoa Kyø - UÙc - Vieät Nam laøm vieäc taïi Saigontreân 20 naêm

DI TRUÙ - NHAÄP CÖ - DU LÒCH - DU HOÏC Vaên phoøng thöôøng tröïc taïi Saigon tröïc tieáp tö vaán höôùng daãn giuùp thöïc hieän vaø ñaûm traùch ñeä naïp hoà sô ñeán Ñaïi Söù Quaùn / Toång Laõnh Söï UÙc taïi Vieät Nam cho taát caû caùc caùc loaïi visa: Hoân Nhaân - Ñoaøn Tuï - Du Lòch - Du Hoïc - Lao Ñoäng Vieäc Laøm v.v... Phoái hôïp vôùi caùc luaät sö chuyeân traùch veà Di Truù (Specialist in Immigration Law) taïi UÙc ñeå xin caùc loaïi Visa PR cho ngöôøi ñang Du Hoïc - Du Lòch - Lao Ñoäng muoán ñònh cö laïi UÙc.

nieàm vui thaêm vieáng nhaäp cö ñoaøn tuï taïi UÙc

Ñaëc bieät: Chuùng toâi laøm vieäc thöôøng xuyeân moãi ngaøy vôùi Boä phaän duyeät ñôn nhaäp cö cuûa Australia trong Toång Laõnh Söï UÙc taïi Saøi Goøn, luoân ñöôïc caäp nhaät caùc thoâng tin môùi nhaát veà taát caû caùc loaïi Visa Nhaäp Cö UÙc Hieän laø vaên phoøng luaät phaùp taïi Vieät Nam coù uy tín vaø toác ñoä xin Visa nhanh leï nhaát - Nhieàu tröôøng hôïp ñaëc bieät, chuùng toâi ñaõ töøng xin Visa khaån caáp vôùi Toång Laõnh Söï UÙc taïi Saigonvaø ñöôïc caáp thò thöïc chæ trong 2 tieáng sau khi naïp ñôn (Hoà sô file 1139HC13)

TRANH CHAÁP TOÁ TUÏNG

Ñaûm traùch ñaêng kyù thuû tuïc nhaän thöøa keá trong nöôùc daønh cho Vieät kieàu/Ngoaïi kieàu cö soáng taïi nöôùc ngoaøi - Toá tuïng ñoøi laïi quyeàn sôû höõu taøi saûn bò chieám ñoaït, hay bò laán chieám dieän tích - Tranh chaáp taøi saûn giöõa ngöôøi nöôùc ngoaøi vôùi ngöôøi trong nöôùc - Tö vaán veà luaät - Hoân nhaân gia ñình - ly thaân ly dò - tranh chaáp kinh doanh, hôïp doanh, lieân doanh vôùi ngöôøi trong nöôùc - tieán haønh toá tuïng, baûo veä bieän hoä caùc tranh chaáp coù yeáu toá nöôùc ngoaøi v.v... Nhaän xin gia haïn, laøm môùi, xin laïi caùc loaïi hoä chieáu, hay quoác tòch Vieät Nam, cho ngöôøi bò quaù haïn hay bò maát...

Vaên phoøng luaät sö trong nöôùc vôùi chöùc naêng ñaïi dieän thaân chuû tieán haønh toá tuïng hay baûo veä bieän hoä caùc tranh chaáp daønh cho ngöôøi nöôùc ngoaøi

Vónh Trung Viet’s Business Lifestyle ABN 286 91 497 950 Phone & Tin nhaén: 0430 00 69 65 email: CityFullStars@gmail.com

laø phöông chaâm hoaït ñoäng cuûa chuùng toâi

Ñaëc bieät: Chuùng toâi coù caùch giuùp cho quyù vò truy tìm noäi dung caùc quan heä baèng email hay tin nhaén qua phone di ñoäng maø ñoái töôïng hoaøn toaøn khoâng hay bieát... .

AUVINET-PRO ABN 28 691 497 950 eMail: ThamTuEmail@Yahoo.com Tel.:: 0430 00 69 65 Noùi tieáng Vieät vaø tieáng Anh

PLANET IMMIGRATION & EDUCATION CONSULTANCY COÂNG TY TÖ VAÁN DI TRUÙ & DU HOÏC PLANET www.piec.com.au info@piec.com.au Ñaêng kyù di truù MARN 0746974 Thaønh vieân hieäp hoäi di truù MIA 3308

Chuùng toâi chuyeân nghieäp vaø uy tín trong caùc lónh vöïc: Du hoïc - Thaêm thaân nhaân, du lòch - Qua chöõa beänh ôû UÙc - Hoä Chieáu, Quoác tòch theo huyeát thoáng *Ñi Lao Ñoäng - Di daân tay ngheà - Kinh Doanh Ñaàu Tö *Ñính hoân, Vôï choàng, Ñoàng giôùi - Baûo laõnh cha me, con - Chaêm soùc ngöôøi giaø, beänh *Xin thöôøng truù vaø taïm truù UÙc cho Sinh vieân coù baèng Ngheà hoaëc toát nghieäp ÑH *Thaåm ñònh tay ngheà vaø baèng caáp ñeå di daân *Hôïp thöùc hoùa ngöôøi soáng baát hôïp phaùp Ñaëc bieät: *Du hoïc 4 naêm khoâng caàn Tieáng Anh, khoâng caàn chöùng minh taøi chính *Hoïc phí chæ töø $7,000 1 naêm cho caùc khoùa tieáng Anh vaø Cao ñaúng *Hoïc ngaønh Nha 2 naêm coù quyeàn xin Visa thöôøng truù *Hoïc boång deã daøng ñeán 50% hoïc phí *Hoã trôï chöùng minh taøi chính du hoïc, baûo hoä vaø homestay

Sydney:

S1, L1, 324 Chapel Rd Sth, Bankstown, NSW 2200 Di Truù: 0408 230 442, Du hoïc: 0432 055 154 Tel: +612-8764 1894 Melbourne - Perth - Adelaide

Saøi Goøn: 109 Traàn Minh Quyeàn, P10, Q10 Saøi Goøn, Vietnam Di Truù: 090 232 509, Du hoïc: 091 9430 979 Tel: (08) 3833 5528 Hanoi ,Haiphong, Danang, Ngheä An


5

4 .

Ñaéc toäi vôùi oâng taùo

Nuï cöôøi meï mang xuaân veà Teát dòu noãi ñau Con coù veà Teát khoâng? Chôø cha ngaøy Teát Teát naøy ba coù veà khoâng?

Viet’s Business Lifestyle ABN 286 91 497 950 Toøa soaïn Sydney Australia P.O.Box: 308 Villawood 2163 Tel.: (02) 9788 7364 Ñaïi dieän taïi Melbourne P.O.Box: 2111 Footscray 3011 Tel.: (03) 9689 2559

Ngaøy Xuaân & Kyù öùc tuoåi thô

Quaûn Lyù Trò Söï: Dzuõng Trinh Soá tröïc tieáp 04 3000 69 65 e:DoanhNghiep@Optusnet.com.au Quaûng Caùo Sydney Quang Ñaëng: Tel/SMS 0448 332 289 Quaûng Caùo Melbourne Kim Traàn: Tel/SMS 0423 688 828

BIEÂN TAÄP AUSTRALIA Phaïm Laâm, Nguyeân Cung, Phöông”N”, Vónh Trung, Minh Anh, Mai DJ, Anne Trinh, Trang Nguyeãn, Dieäp Anh, Hoàng Haø, Mai Oanh, Dzuõng Trinh, Thieân Quaân USA & UK Traàn Thò Vónh Töôøng, Töôøng Yi, Haø Quyeân, Thu Trang VIEÄT NAM Haø Thaønh Laõng Töû, Khaùch Saøi Goøn, Ngoïc Dieäp, Mai Anh Yeân Ba Giang Vuõ

Xuaân tha höông

(tr 90)

Ñaùm cöôùi taïi Stamford Plaza Sydney Nhö coå tích thaàn tieân


7

6

Giôùi ñaàu tö theá giôùi ñoå veà chaâu AÙ tìm cô hoäi Theo Cuïc Xuùc tieán Thöông maïi Hoàng Koâng, ñôn vò toå chöùc söï Asian Finacial Forum (AFF) taäp hôïp nhieàu thaønh vieân coù söùc aûnh höôûng lôùn trong coäng ñoàng giôùi kinh doanh vaø taøi chính ñeå thaûo luaän veà söï phaùt trieån vaø nhöõng khuynh höôùng trong thò tröôøng chaâu AÙ naêm 2014. Dieãn ñaøn trôû thaønh moät söï kieän maø caû theá giôùi nhìn vaøo ñeå höôùng ñeán thò tröôøng tri thöùc, maïng löôùi giao tieáp, vaø tìm hieåu nhöõng cô hoäi kinh doanh taïi chaâu AÙ. AFF 2014 laàn thöù 7 dieãn ra trong hai ngaøy, töø 13-14/1, vôùi nhieàu phieân thaûo luaän veà chính saùch, trieån voïng caùc neàn kinh teá lôùn chaâu AÙ, dòch chuyeån doøng voán vaø nhaän dieän caùc cô hoäi kinh doanh taïi chaâu AÙ. Caùc dieãn giaû tham döï söï kieän laø caùc laõnh ñaïo nhieàu nöôùc vaø vuøng laõnh thoå, chuû tòch, toång giaùm ñoác caùc ñònh cheá taøi chính quoác teá, taäp ñoaøn lôùn, vaø ñaïi dieän nhieàu quyõ ñaàu tö. Dieãn ñaøn Taøi chính Chaâu AÙ naêm nay thu huùt hôn 2.000 thaønh vieân tham döï. Ñaùng chuù yù, taïi caùc buoåi hoïp noái keát ñaøm phaùn kinh doanh, caùc toå chöùc ñöôïc ban toå chöùc saép xeáp ñeå coù theå sôùm ñi ñeán hôïp taùc trong töông lai. Caùc buoåi troø chuyeän ñaøm phaùn naøy cho pheùp caùc thaønh vieân tham gia gaëp gôõ vôùi caùc ñoái taùc kinh doanh tieàm naêng treân khaép theá giôùi, döïa treân söï chia seû caùc lónh vöïc lôïi ích. Qua nhieàu naêm, hôn 1.700 cuoäc hoïp ñaõ ñöôïc thu xeáp cho hôn 500 coâng ty lieân quan ñeán caùc chuû sôû höõu caùc döï aùn ñaàu tö, caùc coâng ty coå phaàn tö nhaân, nhaø ñaàu tö, caùc caù nhaân coù aûnh höôûng cao vaø caùc vò trí cao caáp trong caùc coâng ty. Taïi dieãn ñaøn naêm nay, cöïu Boä tröôûng Boä Taøi chính Myõ Timothy Geithner laø dieãn giaû ñöôïc chôø ñôïi

vôùi phaàn thaûo luaän veà trieån voïng kinh teá Myõ vaø theá giôùi, cuõng nhö nhöõng cô hoäi ruûi ro cuûa thò tröôøng taøi chính quoác teá. Cuõng taïi dieãn ñaøn naøy, theo lòch trình ñöôïc Ban toå chöùc cung caáp, Thöù tröôûng Boä Taøi chính Vieät Nam, oâng Ñoã Hoaøng Anh Tuaán seõ tham döï phieân thaûo luaän veà chính saùch taøi chính chaâu AÙ naêm 2014. Beân caïnh söï kieän AFF, ngaøy 15/1 tôùi, moät hoäi nghò keát noái voán cuõng ñöôïc toå chöùc vôùi teân goïi Dieãn ñaøn Voán ñaàu tö coå phaàn tö nhaân Chaâu AÙ (APEF). Hoäi nghò naøy seõ quy tuï ñaïi dieän nhieàu quyõ ñaàu tö, taäp ñoaøn haøng ñaàu theá giôùi ñeán tìm cô hoäi taïi chaâu AÙ. Söï troãi daäy cuûa Nhaân daân teä qua lôøi ngöôøi ñöùng ñaàu Hoàng Koâng “Hieän nay, Hoàng Koâng laø trung taâm giao dòch ñoàng Nhaân daân teä lôùn nhaát theá giôùi. Vaø thaønh coâng noåi baät nhaát chính laø vieäc ñoàng Nhaân daân teä ñaõ vaøo nhoùm 10 ñoàng tieàn ñöôïc giao dòch nhieàu nhaát theá giôùi”, Tröôûng ñaëc khu haønh chính Hoàng Koâng Leung Chun-ying noùi taïi phieân khai maïc Dieãn ñaøn Taøi chính Chaâu AÙ (AFF), dieãn ra ngaøy 13/1 taïi Hoàng Koâng. “Thaùng ñaàu tieân cuûa naêm 2014 naøy ñaùnh daáu quaù trình 10 naêm hoaït ñoäng giao dòch Nhaân daân teä ngoaøi bieân giôùi Trung Quoác. Thaùng 1/2004, caùc ngaân haøng Hoàng Koâng laàn ñaàu tieân cung caáp dòch vuï giao dòch ñoàng Nhaân daân teä caù nhaân ngoaøi bieân giôùi Trung Quoác ñaïi luïc. Hieän nay, Hoàng Koâng laø trung taâm giao dòch ñoàng Nhaân daân teä lôùn nhaát theá giôùi. Vaø thaønh coâng noåi baät nhaát chính laø vieäc ñoàng Nhaân daân teä ñaõ vaøo nhoùm 10 ñoàng tieàn ñöôïc giao dòch nhieàu nhaát theá giôùi. Taïi Hoàng Koâng, thanh khoaûn ñoàng nhaân daân teä beân ngoaøi Trung Quoác ñaïi luïc ôû möùc cao nhaát vaø soá löôïng caùc saûn phaåm ñaàu tö Nhaân daân teä nhieàu nhaát theá giôùi. Vì vaäy Hoàng Koâng naém nhieàu lôïi theá hôn baát kyø trung taâm taøi chính naøo khaùc treân theá giôùi trong vai troø keát noái caùc hoaït ñoäng kinh doanh söû duïng Nhaân daân teä beân ngoaøi Trung Quoác ñaïi luïc. Thoáng keâ cuûa SWIFT (Hieäp hoäi Vieãn thoâng Taøi chính Lieân ngaân haøng theá giôùi) cho thaáy cöù 5 ñoàng Nhaân daân teä ñöôïc giao dòch treân theá giôùi thì coù 4 ñoàng ñöôïc thöïc hieän taïi Hoàng Koâng. Heä thoáng xöû lyù giao dòch Nhaân

daân teä toång theå theo thôøi gian thöïc (RTGS) cuûa chuùng toâi xöû lyù giao dòch coù giaù trò trung bình 400 tyû Nhaân daân teä/ngaøy. Thôøi gian hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñaõ ñöôïc ñieàu chænh taêng leân thaønh 15 tieáng/ngaøy, vì vaäy caùc trung taâm taøi chính taïi chaâu AÂu vaãn coù theå thöïc hieän ñöôïc giao dòch ñoàng Nhaân daân teä thoâng qua heä thoáng haï taàng maø Hoàng Koâng cung caáp. Ñeå giuùp thò tröôøng lieân tuïc phaùt trieån, naêm 2013, Hieäp hoäi Taøi chính Hoàng Koâng (TMA) aùp duïng laõi suaát lieân ngaân haøng CNH Hoàng Koâng (CNH Hong Kong Interbank Offered Rate-CNH Hibor) ñeå hoã trôï cho taêng tröôûng cuûa thò tröôøng laõi suaát ñoàng Nhaân daân teä ngoaøi Trung Quoác. Laõi suaát naøy giuùp mang ñeán moät möùc chuaån ñeå aùp duïng cho caùc khoaûn vay. Laõi suaát seõ hoã trôï cho söï phaùt trieån cuûa nhieàu saûn phaåm ñoàng Nhaân daân teä, hoã trôï thaønh vieân thò tröôøng töï baûo veä tröôùc nhöõng ruûi ro trong hoaït ñoäng giao dòch baèng ñoàng nhaân daân teä. Hoaït ñoäng töï do hoùa ñoàng Nhaân daân teä cuûa Trung Quoác ñaõ khoâng chæ coøn naèm trong xu theá cuûa quoác gia hay khu vöïc maø ñaõ mang tính toaøn caàu. Hoàng Koâng ñoùng vai troø quan troïng trong ñieàu tieát doøng chaûy cuûa ñoàng nhaân daân teä, vaø quan troïng hôn nöõa laø doøng chaûy thoâng tin veà hoaït ñoäng giao dòch ñoàng Nhaân daân teä treân khaép theá giôùi. Ñeå giuùp taêng cöôøng cho söï hôïp taùc giöõa Hoàng Koâng vaø nhieàu thò tröôøng nöôùc ngoaøi trong vieäc phaùt trieån giao dòch ñoàng Nhaân daân teä, chuùng toâi ñaõ thieát laäp nhieàu moái quan heä vôùi caùc ñoái taùc taïi London, Paris, UÙc vaø gaàn ñaây nhaát laø Malaysia. Soá lieäu thoáng keâ töø thaùng 1 cho ñeán thaùng 11/2013 cho thaáy toång giaù trò giao dòch ñoàng Nhaân daân teä taïi Hoàng Koâng ôû möùc khoaûng hôn 3 nghìn tyû Nhaân daân teä. Toång giaù trò caùc khoaûn tieàn göûi vaø chöùng chæ tieàn göûi taïi Hoàng Koâng vöôït möùc 1 nghìn tyû Nhaân daân teä tính ñeán cuoái thaùng 12/2013. Töø naêm 2007, khoaûng hôn 330 loaïi traùi phieáu ñoàng nhaân daân teä vôùi toång giaù trò khoaûng 309 tyû Nhaân daân teä ñaõ ñöôïc phaùt haønh ôû Hoàng Koâng. Taát caû nhöõng thaønh coâng coù ñöôïc trong thaäp kyû qua vaø ñaëc bieät trong 3 naêm gaàn ñaây coù ñöôïc nhôø söï hoã trôï raát lôùn cuûa chính quyeàn trung öông. Haõy thöû döï baùo veà quy moâ giao

dòch ñoàng Nhaân daân teä treân toaøn caàu trong 10 naêm tôùi. Khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, hoaït ñoäng giao dòch ñoàng Nhaân daân teä raát quan troïng ñoái vôùi söï phaùt trieån cuûa trung taâm taøi chính Hoàng Koâng, theá nhöng coøn nhieàu cô hoäi khaùc maø chuùng ta khoâng theå boû qua. Giôø naøy naêm tröôùc, chính quyeàn Hoàng Koâng thaønh laäp Hoäi ñoàng Phaùt trieån Dòch vuï taøi chính (FSDC) vôùi muïc tieâu tìm kieám nhöõng cô hoäi môùi vaø ñaûm baûo söï phaùt trieån beàn vöõng cho trung taâm taøi chính Hoàng Koâng. Thaùng 11 naêm ngoaùi, töùc khoaûng 2 thaùng tröôùc ñaây, FSDC ñaõ coâng boá 6 baùo caùo nghieân cöùu ñaàu tieân. Noäi dung baùo caùo bao goàm nhöõng ñeà xuaát cuï theå mang tính xaây döïng cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh dòch vuï taøi chính Hoàng Koâng, nhöõng lónh vöïc cuï theå bao goàm nghieân cöùu phaùt trieån taøi chính, tìm kieám lónh vöïc phaùt trieån vaø cô hoäi môùi lieân quan ñeán Trung Quoác ñaïi luïc, ñaøo taïo vaø phaùt trieån nguoàn nhaân löïc. Khung phaùp lyù ñöôïc ñieàu chænh cuõng ñang giuùp taêng theâm söùc caïnh tranh cho lónh vöïc dòch vuï taøi chính Hoàng Koâng. Cuï theå, Hoàng Koâng cung caáp theâm dòch vuï taøi chính daønh cho khaùch haøng theo ñaïo Hoài. Theo quy ñònh thueá môùi, traùi phieáu Hoài giaùo (sukuk) cuõng seõ coù vò theá töông ñöông vôùi caùc loaïi traùi phieáu khaùc treân phöông dieän thueá vaø phí. Chuùng toâi muoán phaùt trieån dòch vuï taøi chính cho nhoùm caùc nöôùc Hoài giaùo, khoâng chæ daønh cho rieâng nhaø ñaàu tö ñaïo Hoài maø ñeå thu huùt theâm nhaø ñaàu tö quoác teá muoán tìm kieám cô hoäi taïi thò tröôøng taøi chính caùc nöôùc theo ñaïo Hoài. Luaät uûy quyeàn quaûn lyù cuõng ñaõ baét ñaàu coù hieäu löïc töø thaùng tröôùc. Vieäc caûi thieän luaät naøy seõ giuùp phaùt trieån ngaønh dòch vuï quaûn lyù taøi saûn, Hoàng Koâng seõ trôû neân haáp daãn hôn trong vai troø trung taâm quaûn lyù taøi saûn uy tín. Hôn theá nöõa, nhöõng khaùc bieät veà thôøi gian cuõng ñaõ ñöôïc boû ñi ñeå giuùp quaûn lyù taøi saûn toát hôn cho ngöôøi thuï höôûng. Chính quyeàn Hoàng Koâng cuõng seõ tieáp tuïc hôïp taùc vôùi ngaønh taøi chính ñeå taêng cöôøng tính caïnh tranh cuûa ngaønh dòch vuï taøi chính. Thaùng 3 naêm nay, quy ñònh môùi veà doanh nghieäp seõ coù hieäu löïc. Quy ñònh naøy ñaët muïc tieâu ñieàu phoái caùc hoaït ñoäng kinh doanh, taêng cöôøng quaûn trò cho doanh nghieäp, ñaûm baûo hoaït ñoäng ñieàu tieát vaø cuûng coá vò theá trung taâm

kinh teá, taøi chính cuûa Hoàng Koâng. Söï keát noái quoác teá ñoùng vai troø then choát trong ñaûm baûo söï phuïc hoài cuûa kinh teá toaøn caàu. Hoàng Koâng seõ vaãn tieáp tuïc taän duïng toát lôïi theá laø moät ñaëc khu haønh chính cuûa Trung Quoác. Laø moät phaàn cuûa Trung Quoác, chuùng toâi mang ñeán lôïi theá cuûa “moät quoác gia”, theá nhöng khi heä thoáng

Boeing ñaõ thoáng lónh thò tröôøng naøy trong nhieàu thaäp kyû qua. Döï kieán, Airbus seõ naâng tyû troïng thò phaàn taïi Myõ Latin leân 52% trong naêm 2014.

phaùp luaät, taøi chính, kinh teá cuûa chuùng toâi khaùc bieät hoaøn toaøn vôùi Trung Quoác ñaïi luïc, chuùng toâi coøn mang ñeán lôïi theá cuûa “hai cheá ñoä”. Boeing vaãn laø haõng saûn xuaát maùy bay lôùn nhaát theá giôùi Theo haõng tin Reuters, hoâm 6/1, coâng ty Boeing ñaõ coâng boá soá löôïng maùy bay chuyeån giao cho khaùch haøng trong naêm 2013 ñaõ ñaït kyû luïc, giuùp haõng giöõ vöõng ngoâi taäp ñoaøn saûn xuaát maùy bay lôùn nhaát theá giôùi. Cuï theå, Reuters daãn thoâng baùo ñöôïc coâng ty Boeing ñöa ra cuøng ngaøy cho hay, naêm 2013, haõng ñaõ chuyeån giao cho khaùch haøng 648 chieác maùy bay thöông maïi, taêng 7,8% so vôùi naêm 2012. Con soá naøy ñaõ vöôït möùc baøn giao 645 chieác maùy bay cho khaùch haøng maø Boeing döï ñoaùn tröôùc ñoù. Trong soá nhöõng maùy bay maø Boeing ñaõ chuyeån giao, coù 440 chieác Boeing 737, gaàn 100 chieác Boeing thaân roäng 777, 65 chieác Boeing 787 Dreamliner, hôn 20 maùy bay Boeing vaän taûi 747 vaø hôn 20 chieác Boeing 767. Vôùi 648 chieác maùy bay ñaõ chuyeån cho khaùch haøng, Boeing ñaõ deã daøng “qua maët” ñoái thuû Airbus, tieáp tuïc

laø haõng saûn xuaát maùy bay lôùn nhaát theá giôùi naêm thöù hai lieân tieáp. Trong naêm 2013, Taäp ñoaøn cheá taïo maùy bay Airbus döï kieán chæ chuyeån giao ñöôïc cho khaùch haøng 620 chieác maùy bay. Tuy nhieân, xeùt veà toång soá maùy bay maø khaùch haøng ñaët mua trong 2013 thì Airbus laïi noåi troäi hôn. Trong ñoù, soá maùy bay ñaët mua cuûa Airbus laø 1.412 chieác, coøn Boeing laø 1.355. Neáu xeùt con soá ban ñaàu (tính caû hôïp ñoàng ñaõ bò huûy boû) thì Airbus chæ ñaït 1.471 chieác, coøn Boeing laø 1.531 chieác. Hoài thaùng 11 naêm ngoaùi, Airbus khaúng ñònh hoï seõ vöôït qua Boeing ñeå trôû thaønh nhaø cung caáp maùy bay haøng ñaàu taïi khu vöïc Myõ Latin trong naêm nay. Boeing ñaõ thoáng lónh thò tröôøng naøy trong nhieàu thaäp kyû qua. Döï kieán, Airbus seõ naâng tyû troïng thò phaàn taïi Myõ Latin leân 52% trong naêm 2014. 18 nhaø ñaàu tö ra giaù mua taïp chí Forbes Theo soá lieäu cuûa Cuïc Thoâng tin caùc nhaø xuaát baûn Myõ, naêm ngoaùi, doanh thu quaûng caùo cuûa Forbes laø 275 trieäu USD, giaûm 19% so vôùi naêm 2008. Coâng ty truyeàn thoâng Forbes Media ñaõ ruùt goïn danh saùch caùc öùng cöû vieân tieàm naêng cho vieäc mua laïi taïp chí noåi tieáng Forbes xuoáng coøn 6 khaùch. Möùc giaù cao nhaát maø Forbes coù theå ñaït ñöôïc cho thöông vuï naøy laø 475 trieäu USD. Tôø Financial Times daãn nguoàn tin thaân caän cho bieát, sau khi Forbes Media, coâng ty truyeàn thoâng gia ñình naém quyeàn sôû höõu taïp chí Forbes, rao baùn tôø taïp chí naøy vaøo thaùng 11, ñaõ coù khoaûng 18 nhaø ñaàu tö ra giaù chaøo mua. Trong ñoù, 6 öùng cöû vieân tieàm naêng nhaát laø nhöõng ngöôøi traû möùc giaù cao nhaát dao ñoäng töø 350 ñeán 475 trieäu USD. Theo döï kieán, caùc nhaø ñaàu tö trong danh saùch ruùt goïn seõ ñöa ra möùc giaù chaøo mua laàn cuoái trong thôøi gian töø nay ñeán cuoái thaùng 1. Khi ñoù, tieán trình ñaáu giaù seõ keát thuùc, ñoàng nghóa Forbes tìm ra ñöôïc vò chuû nhaân môùi. Hieän taïp chí Forbes ñang naèm döôùi söï quaûn lyù vaø ñieàu haønh cuûa haäu dueä oâng BC Forbes, ngöôøi saùng laäp tôø taïp chí vaøo naêm 1917. Vaøo thaùng 11, Forbes tuyeân boá ñaõ thueâ ngaân haøng Deutsche Bank tö vaán cho vieäc “baùn mình”. OÂng Steve Forbes, 66 tuoåi, Chuû


tòch kieâm Toång bieân taäp cuûa Forbes, laø chaùu noäi cuûa nhaø saùng laäp tôø taïp chí. Vieäc taïp chí Forbes ñöôïc chính gia ñình saùng laäp rao baùn dieãn ra trong boái caûnh ngaønh xuaát baûn baùo in cuûa theá giôùi laâm vaøo giai ñoaïn khoù khaên do doanh thu quaûng caùo giaûm, löôïng phaùt haønh sa suùt, vaø möùc ñoä phoå bieán ngaøy caøng gia taêng cuûa caùc loaïi hình truyeàn thoâng phi truyeàn thoáng. Trong voøng 3 naêm trôû laïi, moät loaït tôø taïp chí noåi tieáng, ba goàm BusinessWeek, Newsweek vaø Maxim ñaõ bò baùn vôùi möùc giaù “reû maït”. Theo soá lieäu cuûa Cuïc Thoâng tin caùc nhaø xuaát baûn Myõ, naêm ngoaùi, doanh thu quaûng caùo cuûa Forbes laø 275 trieäu USD, giaûm 19% so vôùi naêm 2008. Trong khi ñoù, soá löôïng ngöôøi truy caäp vaøo trang web cuûa taïp chí naøy taêng leân möùc 26 trieäu töø 12 trieäu vaøo naêm 2006, theo döõ lieäu cuûa ComScore do Forbes trích daãn. Nguoàn tin thaân caän cho bieát, vaøo naêm 2006, moät quyõ ñaàu tö coå phaàn tö nhaân coù teân Elevation Partners ñaõ mua laïi gaàn moät nöûa taïp chí Forbes “Theá giôùi môùi ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa giaûi chaáp taøi saûn” Tröôùc theàm Dieãn ñaøn Taøi chính Chaâu AÙ 2014 (AFF) dieãn ra töø 1315/1/2014 taïi Hoàng Koâng, do Cuïc Xuùc tieán Thöông maïi Hoàng Koâng (HKTDC) toå chöùc, oâng Paul M Acheleitner, Chuû tòch Hoäi ñoàng Giaùm saùt cuûa Deustche Bank taïi FrankFurt (Ñöùc), moät trong dieãn giaû cuûa AFF, qua cuoäc phoûng vaán nhanh ñaõ ñöa ra döï baùo veà böùc tranh thò tröôøng taøi chính chaâu AÙ 2014. OÂng döï baùo theá naøo veà trieån voïng cuûa ngaønh ngaân haøng theá giôùi trong 12 thaùng tôùi, ñaëc bieät laø nhöõng thay ñoåi seõ ñeán khi Basel III ñöôïc aùp duïng? Neáu chuùng ta nhìn vaøo daøi haïn, roõ raøng nhöõng quy ñònh aùp duïng vôùi ngaønh ngaân haøng seõ ñoùng vai troø raát quan troïng trong vieäc ñònh hình ra xu theá ngaønh khoâng chæ trong 12 thaùng tôùi maø coøn daøi haïn hôn. Cuõng gioáng nhö cuoäc caùch maïng coâng nghieäp vaøo theá kyû 19, cuoäc caùch maïng ngaønh taøi chính cuûa theá kyû 21 caàn ñeán quaù trình doïn saïch heä thoáng. Vaán ñeà maáu choát seõ naèm ôû vieäc ngaønh coù moät khung giaùm saùt maïnh meõ vaø thoáng nhaát hôn. Ñaây cuõng chính laø troïng taâm cuûa Basel III vaø Deustche Bank luoân uûng hoä muïc tieâu naøy.

2013, doanh thu quaûng caùo cuûa Forbes laø 275 trieäu USD, giaûm 19% so vôùi naêm 2008.

Vaäy theo oâng lieäu kinh teá theá giôùi coù tieáp tuïc laøn soùng giaûi chaáp trong töông lai gaàn vaø ñieàu naøy aûnh höôûng ñeán tín duïng ngaân haøng nhö theá naøo? Toâi tin raèng chuùng ta môùi chæ ñang ôû giai ñoaïn ñaàu cuûa quaù trình giaûi chaáp taøi saûn. Theá nhöng caàn phaûi khaúng ñònh raèng ñoøn baåy baûn thaân noù khoâng xaáu nhöng ñoøn baåy quaù möùc môùi gaây ra nhieàu taùc haïi. Chuùng ta caàn quan taâm lieäu ngöôøi vay tieàn coù ñuû khaû naêng ñeå hoaøn traû laïi khoaûn nôï ñaõ vay hay khoâng? Ñaùng möøng, caùc ngaân haøng seõ aùp duïng caùc quy ñònh chaët cheõ hôn nhieàu so vôùi trong quaù khöù. Chaéc chaén ngaân haøng seõ cho vay nhieàu hôn, trong boái caûnh kinh teá taêng tröôûng toát, soá löôïng doanh nghieäp taêng. Neáu kinh teá dieãn bieán xaáu, tín duïng ngaân haøng chaéc chaén giaûm ñi. Vaäy neáu taùch rieâng kinh teá chaâu AÙ ra khoûi kinh teá theá giôùi noùi chung, oâng coù theå ñöa ra moät vaøi döï baùo cho nhoùm neàn kinh teá naøy? Toâi cuõng khoâng bieát coù theå goïi laø kinh teá chaâu AÙ hay khoâng, theá nhöng neáu xeùt chung söï phaùt trieån cuûa caû khu vöïc, Deustche Bank duy trì quan ñieåm laïc quan. Caùc yeáu toá caên baûn cuûa chaâu AÙ hieän tích cöïc duø coøn nhöõng thaùch thöùc ngaén haïn. Kinh teá Trung Quoác ñöôïc döï baùo taêng tröôûng toát hôn kyø voïng, nhöng theo oâng, lieäu quaù trình taùi caân baèng cuûa neàn kinh teá naøy coù dieãn ra suoân seõ hay khoâng? Toâi khoâng daùm cho mình gioûi hôn caùc chuyeân gia chuyeân veà kinh

teá Trung Quoác, theá nhöng döïa treân nhöõng gì maø chuyeân gia cuûa Deustche Bank ñang coù, chuùng toâi tin töôûng vaøo quaù trình oån ñònh ñang ñöôïc thöïc thi trong kinh teá Trung Quoác. Vaø chuùng toâi cuõng tin raèng chính saùch chính trò vaø kinh teá maø laõnh ñaïo Trung Quoác môùi thoâng qua seõ ñöa Trung Quoác ñi ñuùng höôùng. Treân quan ñieåm cuûa mình, oâng ñaùnh giaù theá naøo veà hoaït ñoäng huy ñoäng voán cuûa doanh nghieäp treân thò tröôøng Hoàng Koâng? Toâi coù moät caâu traû lôøi ngaén goïn: Hoàng Koâng laø soá 1. Cuõng gioáng nhö New York hay London, Hoàng Koâng laø trung taâm taøi chính coù lòch söû laâu ñôøi. Vaø kinh nghieäm cho thaáy raèng quaù trình phaùt trieån vaø xaây döïng ñöôïc moät vò theá nhö vaäy coù theå coi nhö thaønh coâng quan troïng. Hoàng Koâng ñoàng thôøi coù nhieàu lôïi theá hôn so vôùi caùc trung taâm taøi chính khaùc taïi chaâu AÙ. Vaäy oâng kyø voïng gì vaøo Dieãn ñaøn Taøi chính Chaâu AÙ laàn naøy? Toâi ñeán dieãn ñaøn laàn naøy ñeå hoïc hoûi. Chaâu AÙ laø moät khu vöïc quan troïng trong söï phaùt trieån cuûa theá giôùi. Baát kyø chuyeân gia chaâu AÂu naøo muoán coù moät caùi nhìn toaøn caûnh veà theá giôùi ñeàu caàn phaûi ñeán chaâu AÙ ñeå laéng nghe nhieàu yù kieán khaùc nhau töø caùc nhaø laõnh ñaïo. Chính vì theá toâi chôø ñôïi ñeå tieáp nhaän thaät nhieàu quan ñieåm töø nhöõng cuoäc trao ñoåi veà caùc lónh vöïc nhö chính trò, kinh teá, taøi chính. Trieäu phuù chieám ña soá trong Quoác hoäi Myõ Theo soá lieäu töø nhoùm nghieân cöùu mang teân Center for Responsive Politics coù truï sôû ôû Washington, 268 ngöôøi trong toång soá 534 thaønh vieân Quoác hoäi Myõ coù taøi saûn töø 1 trieäu USD trôû leân trong naêm 2012. Ñaây laø laàn ñaàu tieân trong lòch söû, trieäu phuù chieám ña soá gheá trong Quoác hoäi nöôùc naøy. Theo trang CNBC, tröôùc ñoù, trong naêm 2011, chæ coù 257 thaønh vieân Quoác hoäi Myõ laø trieäu phuù. Giaù trò taøi saûn roøng trung bình cuûa caùc nghò syõ Myõ trong naêm 2012 laø 1.008.776 USD, taêng töø möùc 966.000 USD caùch ñoù 1 naêm. Dó nhieân, Quoác hoäi Myõ, ñaëc bieät laø Thöôïng vieän, töø laâu ñöôïc coi laø “caâu laïc boä nhaø giaøu”. Tuy vaäy, caùc trieäu phuù luoân chæ chieám thieåu soá trong haøng nguõ caùc nhaø laøm luaät ôû Capitol Hill. Center for Responsive Politics noùi raèng, vieäc caùc trieäu

ngöôøi daân veà söï an toaøn cuûa tieàn oâng vaøi tuaàn tröôùc raèng coâng ty seõ göûichuyeå ”, tieánn só Lowe lôøi theá lieântrong quan caéPanama t giaûm 100 vò trí coù hôïp ñoàng coá phuù sang chieátraû m öu ñang môû roäng keânh thu tieâu huûy hôn 19.500 saûn phaåm tôù i moä t caâ u hoû i veà vaá n ñeà naø y . O n g ñònh taï i moû Clermont ñeáchôi n lónh c nhoâ Quoác hoäi Myõ laø AV moätLAW böôùcLLC ngoaët ñaøo coù ñoä tuoåi caû theá kyûQueensland caùvöï c loaï i. m vaø than laø taâm cuûa mình, ñoà noù i noù mang laï i nhöõ n g taù c ñoä n g trong thaù n g naø y , nhöng AAP hieå u ñieå m trong keá caét giaûm chi quan troïng. Nhaø saûn hoaï xuaácth“ma” nhöng döï aùn trò giaù 5,2 tyû USD naøy nghieâ troï ng coâ cho lai. Trong raè n g vieä c caé t giaû m môù i nhaá t laø möù c phí. Rieânmg taï i Thöôï nnggtöông vieä n , caù c thaø n h Ñieàu ñaùng lo ngaïi theo oâng Traàn ty luaät quoác teá bò chaäm tieán ñoä. Vieäc caûi taïo keânh tröôø ngahôï söïnkhoù n ucuûhôn a heä Panama, cao nhaátcon . OÂñöôø ng nnoù ng VaênRio nhaøtheo saûn doõ xuaái tnhöõ quaënngg vieâ n cuû ñaûpnveà g Coä g hoøkhaê a giaø XieâTinto m laø laøqua g ivaävôù n itaûAAP i cuûa raè 5% thoá n g ngaâ n haø n g ôû nöôù c khaù c , thöï c oâ n g hieå u hoaï t ñoä n g cuû a Rio trong saé t lôù n thöù hai cuû a theá giôù i , ñaõ chæ caùc thaønh vieân ñaûng DaânCoâ chuû n ñaâyucho thaáy, haàu nhöbòmoã i maï ng haûKyø i theá m ng. Trong tyg nhö luaät thöông sö quoá c than teái haø (Hoa &øgiôù UÙnöôù ci), nhaè phoá i chôïnaê pmvôùgaà ivìnhieà teá raè n g caù c h tieá p caä n naø y gioá n ngaø n h treâ n khaé p c UÙ trích phuï thuoä c gaà n nhö toaø n ñoù, caùc nghò syõ Thöôïng vieän cuûa phe giuùp keânh ñaøo daøi gaàn 80 km naøy naêm ñeàu coù saûn phaåm bò phaùt hieäboä n nöôù c ñieà hoaïut ñuû ñoä ng taï t iNam ñaõ naê mn. gÑaû m chnttaá t ccaû caù vieä “ngöôø imöù göûtcisö tieà n saû bònsôøroøgaù ñang gaë i cmaë vôù i haø nhieà u chöù treâtraù gñoä haø nghaï hoù ñoù . ngöôø Tuy nhieâ Daâ n cchuû coùluaä taøitrong ngy”trung an nhöõ chaá i caneâvaá nn i baùnn, khaû naêipnVieä gphaû xöû lyùñoácaù taøtu20 chôû naøylaøcuõ1,7 ng ñeà coù luaä n giaû ñeá ngñeá thaù c h thöù c vaø khoù khaê n , vôù i caù c moû taï i moä t hoä i nghò ôû Perth vaø o thöù Ba, tdaã phaù p nm lieâvieä n cquan n Vieä t Nam hình söï kinh teá daâ n söï hoâ n nhaâ n gia bình trieä utheå USD, maï nhcoâtöø ñaõ duø n g nhieà u caù c h ñoá i phoù vôù i löï c môùi vôùi 12.000 container. chuù ng ôûtrieä nöôù c khaùtrong c coù naê theåm suy lu- Boù Clermont -haø nôi coù hôn 600 ngöôø i laømm löôï RiongPilbara chuû tòch Greg Lilleyman möù c 2,4 u USD 2011. kieå m tra. Ví duï , khi bò phaù tay vôù i n g Trung Quoá c nhieã ñình - lao ñoäng - haùni hquy chaù nh v.v... taêng cöôøng cam keát $ US20 tyû ($t aânc “nghò OÀ, syõ noù Thöôï coù theå y nra cuû ôû añaâphe y “, vieäc, ñaëc bieät laøñoävôù moâ nhoû vaø hieä Caù ngxaû vieä n chöùa chaát phthalate, löïc löôïng c oânnTranh gg hoø noùai. chaá “Trong thöï cn nteá , inoù “noù phín,khoaû $ 57 trieänu chöù A19. 33ntyû coâng kieå ty ñeå Coä coù möù c itaø i saû nngöôø g coù trung c naê g )taäcuû p atrung m môû tra roä maëntg Caøñaõ ncg tieâ rauquaâ caønngg phaù t hieä p taø saû vôùroø itheå trong nöôù laømlaøcho heätrieä thoá nUSD, g ngaâtaê n nhaø ntöøg möù deã cbò nhieà moätu thaù n g” lieâ n quan ñeá n chi phí. hoaï t ñoä n g khai thaù c quaë n g saé t 360 bình 2,9 u g haø n g naø y thì chaá t ñoä c laä p töù c ñöôï c saûn iphaåm chöùa chaát ñoäc haïi Thuû tuïc nhaäOÂnngthöøcho a keá coù yeáu toá nöôùic nhuaä ngoaø toåntrieä thöông. t RBA ñaõ aûLôï ngan roønthaä g cuû acoù Rio töøgaâ than ñaù chuyeå trieäu ntaásang n moätsaûnaê mphaå vaøm o naê m 2015 töø 2,5 u USD“trong naêm bieá 2011. n buù p beâ ñaà u n h höôû n g n , theå y ung Thuû tuïcmoä laátythôø laïii quyeà n sôû daø höõu taøi saû nm maïnh 68% töø möùc $ US1. 24 möùc 250 trieäu taán hieän taïi. Coå phieáu trong giaû Tyûcoùphuù Trung Quoágian c seõ khaù ñaøo keâi nmoâ h thö. traùi caây, boùng bôm hôi, vòt. Tö vaá n moï i lieâ n quan ñeá n luaä t phaù p Vieät Nam taû tình hình chaâñaï u A u vôùi hình töôïng tyû (töông ñöông tyût) hieä trong a Rio moä hieätnchuyeâ ñöôïc ngiao noái hai i döông gia,dòch sôû dóôûhaømöù ngc Saûn phaå m môù$i A1. nhaát20phaù n cuûTheo Tieá ntaøhaø nhc toá g vôù i taùc trong nöôù c tieáNhaø n hai böôù luø i tuï 1n böôù c. i ñoá naê m 2011 xuoá n g coø n $ US402 trieä u $ 59. 17 vaø o thöù ba, ñaõ bò giaû m 38 i phieä t Trung Quoá c Vöông ñoä c haï i bieá n hoù a khoâ n löôø n g, khoù ngay ñaàu naêm 2014 chöùa chaát Ngöôø ituyeâ khoånngboá loà Rio Tinto caé t gi(töông ñöông $ iA388. 46c trieä upheù ) vaøpo kieå cents so vôù i giao dich tröôù c ñoù.quaûn TónhPhoá vöøiahôï keá hoaï c h khôû i m soaù t laø do caù c cô quan phthalate ñoä c haï vöôï t möù cho p vôùnhaâ i dòch vuï ñieàu tra tö m 2012. Rio khoâng bình luaän veà n vieâ Vaá ñeàmhoáñöôï ñen nig coâng moät keânaûhmñaø o trò giaùn40 tyû USD ítnaê ngn naé c taäñang n goácbòcaùphoù c ñoá nhaá t 300 laàn nöôù laø vòt ñoà chôi treû lyù khoâ Ñieà u tra thoâ n g tin cuûakhoå ñoáni gtaùloà c laøvieä m aên trong cc con CoânngÑaï tyi khai c moû c caé t giaû m vieä laø m , thay vaø o ñaï i noái lieà Taây thaù Döông vaø Thaù i em (ÑCTE) khoâng nhaõn maùc. Ñoaøn töôïng cung caáp maët haøng naøy. Haàu Theo doõvaø iñang baù o caù caù nh nvieâ nñoùgia ñình taïcaä i VN Rio Tinto caéi to mthaø khoaû g kieå pnhñeádo n laø coânng heát caù Côc quan quaû thòn thò tröôøtröôø ng ntaø Bình Döông o cuoá naêgiaû m cnay. haøng ñoä c nhaïlyù i treâ gi mhoïtrachæ lieâñeà n ngaø Chingaø cuïnchQuaû 100 vieä c laø m töø caù c moû than cuû a nghieä p than cuû a UÙ c ñang phaû i ñoá i chính noù i raè n g vaá n ñeà vôù i giao dòch Theo AFP, tyû phuù Vöông ñaõ ñaï t hieä n nay ñeà u khoâ n g xuaá t xöù , khoâ n g lyù chaá t löôï n g saû n phaå m haø n g hoù a Thuû tuïc keát hoân, ly dò, tranh chaáp taøi saûn noùc trong c coá gaé n g ñeå caé t giaû m maë t vôù i moä t thaù c h thöù c raá t lôù n ñeå vôù i möù c ñoä vaø taà n suaá t cao (HFT) ñöôï thoûa vieä thuaä n vôù i Toå n g thoá n g nhaõ n maù c , khoâ n g bieá t coâ n g ty naø o mieà n Nam (QLCLSPHHMN) chuû vaø con caùi vôùi ngöôøi trong nöôùc chi phí trong boái caûOrtega, nh maát $ñeåUS2. duy caïuntaï h itranh toaø caàu doMyõ chi nhaä vaø p“ vaá n uñeà hoànñen” ñaõ bò phoùnnhaø g ñaï Nicaragua, Daniel xaây9 trì khaå . Neâ khi phaù t hieä ngi. laáytrìmaã cöûa haø ngn ÑCTE cnnghieä caû ccaùquoá cnloaï i ñôn töø veà di truù naênmtaán.t Caù coâ gc vieä c Linh phí cao, than thaápQ.5, hônSaø vaøi Goø ñoànn)g khoâ Trong moät buoä baùoccaùñôn o chính veà keâtyûnhUSD ñaøThöï o haø treâ xuyeâ qua gia ng theå vò saû n nhöõ xuaánt,g (Ngoâgiaù Nhaâ n Tònh, Ñoaø n tuï vôï choà n g cha meï con caù i, h cuûÑaâ ñöôïc Myõ hieåunaøñeá ñoâo la maï a UÙ . saûn phaå nn ñeà lieâ nthu quanphoàvôù nhöõ nphaå g ocaû ch Taämn phoå Taâm phaâ -vaá Chuyeâ n iNghieä & Trung y.n töø khaép nôi treân caùc vaø phoá i iKín saû n Ñaù mi caù maø ngaø y n3.1. yclaø Di, daâ , dunglòch ctreâ , v.v... vuøTheo ng trung cuûangheà Queensland vaø- du ñang m vieäc taï ñeåi ñaû thò tieá tröôø g ntaøhi chính y, UÛ y ban ñoù oâtaânnm g tay Ortega nhöôï cho n nhaø thu hoàgaà i, nxöûñaâphaï t haø nh bieáhoï n“Rio nTinto thò tröôø nglaøÑCTE Saøm i chæ than Hunter NSW. baûno, khaû g iphuï hoàci Chôï laâu daø ñaàu töNhöng vaø chöùkhi ng khoaù UÙc (ASIC) taämoû p ñoaø n Quaû n lyùValley Ñaàu töôûKeâ nh ñaøo Goø moïi nchuyeä n “im nhaátnaê laøntaï khuc vöï Lôùincuû . a chính. moûBaé caéct Kinh giaûm cuû 140 hoaïtc ñoä n g than cuû a UÙ c baè n g cho bieá t hoï ñaõ khoâ n g tìm thaá y baáct XuyeâNgheà n ñaïi thôï döông a oâvieä ngc caù.c Tröôù aé n g” thì caù c maë t haø n g naø y laï i ñöôï ñoù, cuoái thaùng 12.2013, laøm khi noùnñoù ng cöû Blair caùcvò h thöï hieä n ocaù c böôùNieâ c ñeå naânog ñöa kyø ra thao c löø a doái hoaëc laïm duïng Vöông quyeà khai thaù trong 50 Athol naêm ñôn thòtaù tröôø ng. naøycvaø Baù Thanh n khaû Bakery &a cmoû Hotbread Takeaway trung taâmhaï cuû cao naê g suaá t vaømgiaû m ñaù g keå chi heä thoá g ñoáPaddington i cvôùñôn i thò vò tröôøsaûnNSW cuûa vaøôû coù theå gia n atheâQueeenland m 50 m. cuoái saù m ntra caù ng xut, laá ynmaã u kieå nghieä mnñaõ phaù t coù“Kieå Hoxton PknaêLiverpool NSW ñoà i. cho thaáítynhaá tuyeá nngkeâtraê nhm hieä naêBaû mnngoaù Ñaõ coù t haø phí trong moä t loaï t caù c lónh vöï c ”, moä t caù c thöông nhaâ n vôù i caù c giao dòch aá t , nhaä p khaå u ÑCTE phaù t hieä n raát n boù n g bôm hôi Trung Quoá c 2186 1501M46 2186 3011M46 döïvieä kieá nm ñöôï y döï g xuyeâ quap (boù c laø bòccaéxaâ t giaû m nkhaù c treân khaé phaù tg ngoâ n hôi vieâloaï n noù i.nNhöõ ngai) g yeá u toá coù möù c ñoä vaø taànShop suaá t coù cao. nhieà u cô sôû “ma”. Duø giaá y ñaê ng n bôm i lôù , coù chöù a may chöõ a Treân ñöôøng Hoxton Nicaragua (ñöôø maøtrong u xanh goùncg ñoä caùc coâng ty cuûnagRio 10 thaù naøcychaá cuõntgphthalate taùc ñoäng ñeá np caù c taälaà p nñoaø n kyù kinh HFTdoanh laø moä t thöï c teá , nôi thöông hoaë c giaá y pheù p thaø n gaá 400 so quaàn aùo, ñaõ laøm laâu h Park Rd Hoxton Parlk traùqua, i) vaø keânhcoâñaø ngn vôù nhöng ngotyPanama ñaõ khoân(ñöôø g muoá than lôùcncho khaùpheù c nhö BHP Billiton, Pe- laänhaâ n nsöû duïnhöng n cthöï thuaä tngtoaù nmcmaù p coâ g ty cñoâteá kieå tray i möù p . naêgmcaùñang khaù h, vò trí toát maø xanhsoá goù i). nhieâ Ñoàu vaø hoïLiverpool, a: abody xaùuc ñònh löôïcngphaû bao ñòa ng khoâ tínhngphöù taïvòpchæ ñeåtoá hoaø nPaddington nhhoaë giao coù cñòa nhö ñaê nthaø g kyù c TheoEnergy Thanh vaø tra Xstrata, Boä Khoahoï hoïcuõ c& trí t taï i trong quaàn theå Telegraph ñòanhöõ chængnhöng khoâ coùt laø côphaà sôû,n ñieåm naøo. Nhöõng ngaønh nhö Xaây Coâ ñaõngcaéngheä t giaû,mñôïhaø ng ngaø n veà coânÑCTE g vieäc coù dòch gìNSW. coù theå ítnngnhaá t thanh tra Dieä tích shop shopping plaza, ñaõ laømdöïnghieä aùn haï ng lôùthaù n cnhaá t töøbôøthaù ngn tyñoaï hoaï t nñoä n40 g.tmeù Tuy treâ n döïÑaâ ng,y Laâ p, taà khai moû bieå ñoâng vaø o naê myngoaù phaâ n roä cuû ag moä giaâ y vaä giöõ mua ngn 8phía - 10.2013 cho thaá 90%i. coâ tvuoâ nyg.,a Xin laø m laâ u naê m ñang ñoâ gthua loã ñaàu tieân cuûa nhaõ ñeávaø n nay a chính phuû Toå ng thoánglaø saû ÑCTE vaã n ghi teâ n coâ n Naêncuû g löôï ng Union (CFMEU) Khi coânmg löu boánthoâ n. cTuy nhieâ n , ASIC noù i raè n n phaå ng treân thò tröôøng vaø nbaùmaù ñeán xem taïi 72 Oxford gg khaù h, trang thieánt goá bò y ng tröôù Ortega. c hoaø n thaø ñòa chæ naø y”,c Goï ñaïm ii dieä Chi bình cuïc khoâng Khi lieân ñöôï quan gì veà vieänch,caétuyeá t giaûcnm Rionguoà Tinto vaøcñaà o Trung thaù ñoátcSt.ty, khoaû n g thôø i gian naé giöõntrung coù Quoácc,,giaù haàm u heá Padington, hoaë ñuûyt coø i. Sang laïni löôï ñieàcu kieä n deã daø ñöôø naø seõnycoù nghóa chieá cho bieá t . khoâ nughaø coù haøngWalsh hoùa hoaë vit QLCLSPHHMN môùnignhaá naø .raátyùmôù ñieà nnhg.nhaõ môùni Sam chocbieá cuû a caù c giao dòch vôù i möù c ñoä vaø taán Soula (02) 9360 3604 Xinmaï goïii 0413 969 quanPhoù troïnchuû g vôùtòch i thöông theá giôù laø lyù doc haø g ñoä c haï i cöù traøn1. phaï n maù Löïcmlöôï ng thanh Chris Brodsky cuûia 041 coânmg veà ty nhaõ ñang tìmc. kieá khoaû n tieàn9-4pm suaâÑoù t Mon cao ôû- Sat UÙ laø n42 phuù t, vôù i chæ (English) bieá tPanama. theâ t. ñaõ xöû vaøCFMEU laø ñoái thuû cuûabieá keâtnñeå h ñaø oñaõ ] 18) tra phaït $672 cô tyû sôû ($ vi phaï cho Rio noùmi chi vôùitieá töông ñöông US5 A4.m86tòch tyû) lan ngoaøi thò tröôø (tieánpg.[trang

Alterations

2183-46-56

8

47 11 tieát kieäm chi phí vaøo cuoái naêm 2014. 9 Caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty lieân quan

Loaïi toát nhaát tinh cheá chaát löôïng cao Giaù reû raát nhieàu so vôùi giaù baùn ngoaøi shop Yeán saøo coù giaù trò dinh döôõng cao Ñaëc bieät raát toát cho phuï nöõ. Quyù khaùch coù nhu caàu mua xin goïi Thy Phöông 0402 371 095

ngoaøi laø thöùc aên boå döôõng, vaø laøm ñeïp, toå Yeán saøo Nha Trang coøn laø phöông thuoác chöõa beänh quyù hieám...


10

T

rung tuần tháng 12 vừa qua, bản tỷ giá hối đối cho thấy đồng đô la Úc đã xuống tới mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ 3 năm qua sau khi Tiến sĩ Ben Bermanke, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố kể từ tháng tới sẽ băt đầu giảm bớt gói kích cầu - chương trình kích thích kinh tế. Giá trị đồng đô la Úc đã chạm ngưỡng 88.19 xu Mỹ hồi 6 giờ sáng thứ Năm 19/12 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED-Federal Reserve System) cho hay sẽ cắt 10 tỉ, lượng tiền bơm thêm hàng tháng, để xuống tới mức 75 tỉ. Tuy nhiên đồng đô la Úc đã tăng trở lại, lên đến 89.45 xu Mỹ, sau khi các nhà đầu tư bắt đầu phân tích thêm chi tiết tuyên bố của Tiến sĩ Ben Bermanke. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm, một đô la Úc đổi được 88.49 xu Mỹ. Đây là bước đầu tiên mà Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ áp dụng để giảm bớt gói kích cầu nhằm giúp vực lại

nền kinh tế Hoa Kỳ sau vụ khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất từ năm 1930. Trong nỗ lực kích hoạt dòng lưu chuyển của thị trường tài chánh, mỗi tháng Cục Dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ đã liên tục bơm vào 85 tỉ đô la, để thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm công ăn việc làm. Tiến sĩ Bernanke cho hay sở dĩ FED quyết định “giảm bớt” gói kích cầu là nhờ nền kinh tế Mỹ đã có dấu hiệu khả quan. Theo ông “hành động hôm nay đã phản ảnh sự thẩm định của Cục Dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ là nền kinh tế đang tiếp tục phục hồi, tuy nhiên cũng còn đoạn đường khá xa để nền kinh tế có thể được xem là bình thường”. “Điều đáng nói là mặc dù gặp nhiều thử thách, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang phát triển mạnh mẽ nhờ các chính sách tiền tệ hợp lý”. Theo ông Bernanke, thị trường nhân dụng hiện đang phát triển và tỉ lệ thất nghiệp cũng đang tiếp tục giảm bớt. Ông Bernanke là Chủ tịch Cục Dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ trong tám năm đầy sóng gió sau khi ông thay thế ông Alan Greenspan. Ông đã dẫn đưa nền kinh tế Hoa Kỳ vượt qua giai đoạn khủng hoảng tệ hại nhất từ sau cuộc Đại Khủng hoảng năm 1930. Các nhà phân tích tiên đoán rằng bất cứ sự giảm bớt kích thích nào cũng sẽ khiến thị trường chứng khoán sụt giảm. Tuy nhiên FED cho biết họ sẽ vẫn tiếp tục duy trì lãi suất ở mức gần zero, ngay cả khi tỉ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ giảm xuống dưới 6.5%. Tỉ lệ thất nghiệp hiện nay là 7%, được dự đoán là sẽ giảm xuống còn 6.3% vào năm tới và chạm mức 5.8% vào năm 2015. Quyết định giữ nguyên lãi suất thấp đã khiến thị trường chứng khoán Wall Street tăng vọt. Australia hy vọng đàm phán TPP có thể sớm kết thúc Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Australia Andrew Robb vừa cho hay cuộc đàm phán ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có thể sớm kết thúc. Hiện tại, ông Andrew Robb đang dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp Australia tham dự sự kiện G’Day tại Mỹ - gồm một loạt sự kiện lớn nhằm giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và sáng chế của Australia tại nhiều thành phố lớn ở Mỹ. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Australia Andrew Robb cho biết Chính phủ Mỹ muốn ông tới Washington D.C để traoVới sự lạc quan về tiến trình các nước đạt được đồng thuận về TPP, ông Andrew Robb cho rằng “đàm phán TPP đã sẵn sàng kết thúc và hy vọng những tiến triển đáng kể trong đàm phán TPP sẽ diễn ra vào năm 2014.” Chính phủ Mỹ từng đặt thời hạn hoàn thành đàm phán TPP vào cuối năm 2013 và đang phải đối mặt với sức ép ngày một tăng của các nghị sỹ Quốc hội yêu cầu công khai các thảo luận liên quan tới TPP. Hiện có 12 nước tham gia tiến trình đàm phán TPP, trong đó có Mỹ, Nhật Bản, Canada, Australia, Chile, Malaysia và Việt Nam. Nếu được triển khai, TPP sẽ trở thành một trong những khu vực thương mại lớn nhất thế giới với hơn 792 triệu người, đóng góp gần 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới và khoảng 30% kim ngạch thương mại toàn cầu. Sau khi được thành lập, TPP sẽ được mở rộng theo từng giai đoạn để thúc

đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn, hướng tới việc thành lập Khu vực Thương mại tự do (FTA) châu Á-Thái Bình Dương./. OECD: Úc không giải quyết nạn hối lộ của các công ty đa quốc Úc bị cáo buộc không giải quyết nạn hối lộ của các công ty đa quốc gia – chỉ có một trong số 28 trường hợp được cảnh sát liên bang điều tra bị truy tố. Ngân hàng Thế giới ước tính mỗi năm 1000 tỷ đô la đã được hối lộ cho các quan chức để đạt được lợi thế trong kinh doanh. Úc là nước ký kết Công ước chống hối lộ quốc tế, nhưng không giống như Hoa Kỳ và Anh, Úc vẫn cho phép thực hiện điều được gọi là khoản thanh toán thuận lợi – tiền thanh toán của các công ty của Úc để đảm bảo chiếm được hợp đồng ở nước ngoài. Các tổ chức và cá nhân đấu tranh chống tham nhũng cho hay với việc hiện có rất nhiều công ty Úc làm việc ở châu Phi và Trung Quốc, nay đã tới lúc Úc phải thực hiện cách tiếp cận khác. Các nhà phê bình, trong đó có ông Mark Zimsak thuộc Giáo hội Thống nhất, cho hay việc các doanh nghiệp Úc sử dụng các khoản thanh toán thuận lợi là điều khiến mọi người quan ngại. “Theo luật hình sự của chúng tôi, đây là một hành vi phạm tội khi nói rằng bạn đã trả một khoản tiền hối lộ nhỏ cho một quan chức chính phủ để thuyết phục họ làm công việc của họ”. Hồi năm 2011, chính phủ Úc đề nghị Úc cùng tham gia với Anh và Canada trong việc nghiêm cấm khoản thanh toán thuận lợi. Tuy nhiên đề nghị này đã gặp kháng cự mãnh liệt, đặc biệt từ 220 công ty khai thác mỏ cỡ trung bình của Úc đang hoạt động trên khắp châu Phi, Lo ngại bong bóng bất động sản tại Úc Ngân hàng Dự trữ liên bang đang có dự tính sẽ tăng lãi xuất trong nay mai do nguy cơ lãi xuất thấp hiện nay sẽ làm tăng nguy cơ bong bóng và sẽ đẩy giá nhà lên cao. Tuy giá nhà trong thập kỷ qua đã di chuyển phù hợp đến mức thu nhập của người dân nhưng những lo ngại về tình trạng bong bóng về nhà cửa đang hình thành. Điều đó có thể làm cho ngân hàng và các tổ chức tín dụng sẽ cân nhắc & xiết chặt hơn trong việc cho vay như hiện nay. Theo số liệu thu thập từ ngân hàng

11

trung ương, tỷ lệ thu nhập của các hộ gia đình đã giảm nhẹ hơn so với 10 năm và giá bất động sản tăng nhanh hơn so với thu nhập, nhưng điều đó không nguy hiểm bằng tình trạng bong bóng bất động sản. Đó cũng là những lo ngại được các nhà quản lý & kinh tế thảo luận nhiều trong thời gian gần đây, và các ngân hàng sẽ áp dụng chính sách vĩ mô hạn chế cho vay khi có nguy cơ cao. New Zealand gần đây đã giới thiệu một giới hạn về số lượng các khoản vay mới cho hơn 80 phần trăm giá trị của một tài sản. Điều đó các ngân hàng Úc có thể xem xét một động thái tương tự trong nay mai. Xăng hay dầu diesel? Hiện nay các xe hơi tại Úc vẫn sử dụng 2 nguyên liệu chính là xăng hoặc Diesel. Nhiên liệu khác nhau về lượng carbon, năng lượng sản sinh của chúng, điều này liên quan đến hiệu quả và chất thải phát tán của nhiên liệu vào môi trường. Sau đây là một vài thông tin về nhiệt lượng cũng như chất thải của các nhiên liệu thông dụng hiện nay tại Úc. Một điều quan trọng lưu ý là trên cở sở mỗi lít của nhiên liệu được tiêu thụ, dầu diesel tạo ra nhiều khí CO2 nhất. Các thí nghiệm cho thấy rằng đối với mỗi lít diesel được đốt cháy tạo ra khoảng 2.7 kg khí CO2. Xăng hoạt động tốt hơn một chút theo cơ sở bên trên: khoảng 2.3 kg khí CO2 phát thải trên mỗi lít tiêu thụ. Ga xăng hóa lỏng (Liquefied petroleum gas (LPG)) sạch hơn, tạo ra khoảng 1.5 kg khí CO2 mỗi lít. Tuy nhiên LPG cũng có năng lượng thấp hơn. Để tính toán lượng khí CO2 phát ra từ một phương tiện, chúng tôi tính tới yếu tố tiêu thụ nhiên liệu vì nó không chỉ là vấn đề là lượng carbon mà nhiên liệu bao gồm mà còn có năng lượng bao nhiêu. Các loại động cơ lai xăng và điện tạo ra rất ít khí thải CO2, với xe Civic tạo ra 12.9 kg/ 100 km và xe Prius chỉ 10.1 kg/100km. Mặc dù dầu Diesel được ủng hộ là loại thay thế thân thiện với sinh thái, đặc biệt ở châu Âu, vẫn còn các câu hỏi về mức độ sạch hơn của diesel.


12 12

Nhóm chuyên gia cố vấn môi trường của Hoa Kỳ và Công đoàn các nhà khoa học(Union of Concerned Scientists (UCS), nói rằng dầu diesel phải vượt qua được các kiểm tra lại các nồng độ về chất phát thải vào bầu khí quyển. Một vài nghiên cứu của các cơ quan sức khỏe cộng đồng cũng đã phân loại khí thải dầu Diesel là chất có thể gây ung thư. UCS tuyên bố trong khi công nghệ dầu diesel có thể mang lại những cải thiện về nền kinh tế nhiên liệu, các động cơ Diesel tiếp tục tạo ra mức độ độc hại, chất rắn, khí thải NO tăng lên, điều này đe dọa sức khỏe con người. Dầu Diesel không phải là nhiên liệu duy nhất tạo ra các chất ô nhiễm độc hại. Danh sách của những chất phát thải hóa học chính đối với các loại xe dùng xăng và dầu Diesel bao gồm CH, CO, NO, SO2, benzen và vấn đề chất thải rắn. Khai mạc Giải quần vợt Úc Mở rộng 2014 Bảy vận động viên Úc, trong đó có Sam Stosur và Ash Barty, đã ra sân thi đấu trong ngày đầu tiên của Giải Quần vợt Úc Mở rộng năm 2014. Vận động viên người Úc ten Sam Stosur, từng thắng giải vô địch Mỹ Mở rộng năm 2011, thừa nhận áp lực của sự kỳ vọng trước trận đấu mở màn Giải Quần vợt Úc Mở rộng năm nay trước đối thủ Zlara Zakopalova người Czech. Trong khi đó, vận động viên 17 tuổi Ash Barty cảm thấy hào hứng bước vào trận đấu tối nay cùng hạt giống số 1 thế giới Serena Williams. Giải Quần vợt Úc Mở rộng năm 2014 diễn ra từ ngày 13/1 đến ngày 26/1. Các vận động viên sẽ phải đối mặt với tình trạng nắng nóng cực độ ở Melbourne vào tuần này, lên đến 40 độ kéo dài đến tận thứ Sáu ngày 17/1. Giám đốc giải đấu ông Craig Tiley cho hay các thiết bị để đối phó với nắng nóng đã được chuẩn bị sẵn sàng. “Chúng tôi đã che phủ thêm khoảng 3.200 héc-ta cho người xem, bổ sung thêm các máy phun hơi ẩm và các bồn nước,” ông Tiley nói. Ông Tiley cũng cho biết thêm đã liên tục nhắc nhở cả vận động viên và khán giả tìm cách giữ mát và giữ nước để đối phó với tình trạng nắng nóng kéo dài. “Chúng tôi đã từng trải qua những đợt nắng nóng cực độ và đã chuẩn bị sẵn sàng. Việc này không nằm ngoài dự đoán bì đây là Giải Quần vợt Úc Mở rộng,” ông Tiley nói.

Nam Úc và kế hoạch tăng lượng sinh viên quốc tế lên 40 nghìn Phe đối lập của chính phủ Nam Úc cho biết họ sẽ tiến hành kế hoạch tăng số sinh viên quốc tế tại đây lên den 40 nghìn người nếu dành thắng lợi vào kỳ bầu cử sắp tới vào tháng Ba. Người đứng đầu Phe đối lập Steven Marshall cho biết Nam Úc hiện thu hút 5,5% sinh viên quốc tế đến Úc và nói rằng tỉ lệ này cần được thay đổi. Chính phủ Tiểu bang hiện đang có kế hoạch cắt giảm ngân sách của Giáo dục Adelaide vốn là chương trình hỗ trợ dành cho sinh viên nước ngoài vào vì nó không có hiệu quả ở mô hình hiện nay. Ông Marshall hứa hẹn rằng 2 triệu đô Úc sẽ được cấp cho Giáo dục Adelaide mỗi năm nếu ông thắng cử. Ông cho biết hiện nay có 28 nghìn sinh viên quốc tế tại bang này. “Điều chúng tôi quyết định sẽ thực hiện là xác định mục tiêu nhận den 40 nghìn sinh viên quốc tế vào thập niên tiếp,” ông nói. “Chúng tôi muốn phục hồi ngân sách cho Giáo dục Adelaide, tăng

ngân sách và yêu cầu họ nhận trách nhiệm trong kế hoạch chiến lược đối với khu vực này.” Quyền Bộ trưởng Giáo dục Michael O’Brien cho biết vai trò của Giáo dục Adelaide đang được xem xét lại. Ông O’Brien nói rằng ba trường địa học của bang đang thực hiện việc thu hút sinh viên quốc tế có hiệu quả dù không nhận được những hỗ trợ thêm. “Những gì mà Giáo dục Adelaide thực hiện liên quan đến hoạt động của ba trường đại học này nhưng bản thân

chúng tự cho thể hoạt động tốt trong khu vực này,” ông nói. “Những gì chính phủ tiểu bang đương nhiệm muốn làm là đảm bảo rằng tiền thuế được sử dụng để hỗ trợ những công việc do các trường đại học thực hiện.” Năm người Việt trốn trại – Một người Li Băng bị truy tố Năm người Việt trốn khỏi trung tâm giam giữ di dân ở Tây Úc – Một người Li Băng xin tỵ nạn bị truy tố về tội đe dọa đặt bom trên máy bay. Theo tin cho biết tình trạng căng thẳng đang tăng cao tại trung tâm giam giữ trên đảo Christmas, nơi hơn 2000 người xin tỵ nạn sống. Cảnh sát ở tiểu bang Tây Úc đang tìm kiếm bốn người trốn thoát khỏi một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Northam, phía Đông thủ phủ Perth. Năm công dân Việt Nam đã leo qua hàng rào trung tâm Yongah Hill vào chiều thứ Hai 13/1 và trốn thoát. Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm những người đàn ông còn lại trong khu vực xung quanh Northam. Cách nay 18 ngày, một thiếu niên Việt Nam cũng đã trốn thoát khỏi trung tâm giam giữ di dân Yongah Hill và cho tới nay nhà chức trách vẫn chưa tìm ra người này. Cơ quan Truyền thông Quốc gia Úc ABC đã liên lạc với Bộ trưởng Bộ Di Trú và Bảo vệ Biên giới laø Scott Morrison để đề nghị ông bình luận vấn đề này. Người xin tỵ nạn bị cáo buộc Một người xin tị nạn đã bị truy tố về tội đưa ra lời đe dọa đặt bom trên chuyến bay chở anh từ Perth, tiểu bang Tây Úc, tới trung tâm giam giữ trên đảo Christmas . Theo cáo buộc, một công dân Li Băng, 27 tuổi, bị truy tố vì đe dọa làm nổ tung chiếc máy bay phản lực thuê bao chở anh và những người tị nạn khác hôm thứ Năm tuần trước. Cảnh sát Úc cho biết người này bị truy tố về tội đưa ra lời đe dọa giả. Vụ này diễn ra trong bối cảnh có tin cho biết tình trạng căng thẳng đang tăng ở trung tâm giam giữ trên đảo Christmas, nơi hơn 2.000 người xin tị nạn đang sinh sống. Một số nguồn tin cho Cơ quan Truyền thông Quốc gia Úc ABC biết về điều họ cho rằng đã diễn ra một vụ tuyệt thực “đáng kể” tại trung tâm và khoảng sáu người bị giam giữ đã khâu môi của họ lại. Bộ trưởng Di trú Scott Morrison từ chối xác nhận hoặc bình luận về các

13 13

söïnggia taêtaê ntheâ gngcaù ctrong nguoà nTrung “tín duïngc moätgiaù t lôùcao n hôn. Chuù nlöï gcbao goàcm khoaû n trong Thueá lieâ nñieà :ch. -2,8 tyûnUSD doï a-alaø thaâ mchính tnmaø ngaâ ncMyõ ioluõ seõ coùnhieä usaù töø ngaø yñoä möù iñöôï nhuaä nbang hoï mong n. o suaá coù hôn, trong caù ñoá i haú thuû naê m doanh soá maï nxaû hgñaà idaø Quoá naê m naê nay. ñaõ m maø nhöõ nthuû g muoá laà suy buoà ñoaù i hoaø iñeà tôù itaï cbang moù hieä u B töø n gm 12010. ñeá n ntví ninhchính cho khu loaï icveà tröø moä tchuï ñoä guthöù thaù isaù ñoá .g Nhaø Traä ngiao lòch söû Queensland vaø o ñaà uñaà naê 2011 ñaõ aûm hlaï nmgi thông này. dựng ởkhuû một dụ điển hình. cuûThaù Myõ ñaõ noä pniñôn xin baû nhieâ ntaà ,giaû khi gtaà n3 gu taø leo ngoaø ilôï .ntin nhaø ulà tö baé tìm ihöôû nieà USD. xaù mnmôù vaø “vaá ni23/10, gkhi taï o ”nraá chöa baï ontaù cnhà quyeà nm vaã nhoaû ytaï ra. phieâ nvay dòch ngaø ycaù t9/2. nhieà unc 1/12, g 2 naê m nay, Ngaâ haø n noù g” laø moä t moá i nguy lôù n . Bôû cho cuû a ngaâ n haø n g, ñaà u tö tröï Thueá ñòa phöông ôû Myõ : -65 trieä u “Caù cÍt khoaû nyngiaø chi ñeå giuù pñöôï neà nn:Trung kinh Maë c duø toá c ñoä laï m phaù t cuû a Trung Goù itröôù kích thích kinh teá cuû anaø Trung Quoá c cuû a caù c haõ n g xe naø y ñaë t Giöõ a luù c laõ i suaá t cô baû n ñoà n g USD cuõ n g khoâ n g deã ñaï t möù c lôï i nhuaä n cao. Xu höôù n g thaé t löng buoä c buï n g cuû at thoaù i c ñaâ khoâ n g laø m c buoä c maø toû ra raá t höù n g thuù vôù i caù c cöû a dòch vuï . Caù c taà n g treâ n laø caê n hoä cao hoä phaù saû n leâ n toø a aù n nöôù c y vaø o thang vaø CIT bò caù c haõ n g xeá p haï n g tín Nhöng ñeå n h chieá n thaé g hoã naë n g neà ñeá n hoaï t ñoä n g khai thaù c than ôû nöôù c naø y . Australia laø nöôù c xuaá Töø 1979 ñeá cuoá i 2008, coù khoaû n g nhất 44 ngôi nhà bị phá hủy trong trận cháy rừng ở Tây Úc Ông nói rằng việc tăng cường giáo tin giuù p Vn Index taê n g lieà n moä t maï n hgu Theo keá hoaï c h phaù saû n ñaõ ñöôï c caù c seõ daã n tôù i thaø n coâ n g. Veà baû n chaá t , Cuoá i thaù n g 10 vöø a qua, Boä tröôû nhaø ñaà u tö nhaä n ñöôï c tin nhaé n qua nöôù c quyeá t ñònh giaû m laõ i suaá t cô baû n tín duï n g noù n g laø nhöõ n g khoaû n ñaà tieá p , giaù n tieá p vaø tín duï n g noù n g. USD teá phuï cnhất hoà coù theå laï u,hoï lôï ñaõ giaû m xuoá trong thaù ntöø gu, ñoù50 Quoá bao goà mycaù vieä cimang caé tphaâ giaû m thueá cho troï n taâ mitaï vaø okhoâ nhöõ nnatại gCIT maã xe nhoû vaø ñöôï camöù giöõ ôû möù c“khoaû thaá pleâ luïp ct, Doanh soá cuû GM trong thaù g ñaà un ngöôø im Nhaä thmaï ñang khieá nñieå huï ngöôø Nhaä tig, phaû i1/11 mua saé ôûthaù nhöõ nc1gocitrong hieä ucugnôï ñoà “secondhand” (haø nuthoâ gvực ñaõ qua caá pEuro coù töø ñeá nchaï ba phoø n7Locke gm nguû ,gtham dieä buoå icítitröa theo giôø Myõ töù nhieä m ñaù nhai tuï tnghề nGary g, thì caù c nnkyû nguoà 1,4 trieä uñoâ ngöôø iaùngôi Trung Quoá cbị du , Quoá trôï coå nngaø ctôùduï nhaø niñinhieà tích vaø khaå than lôù n nhaá t theá giôù i , trong bang Queensland laø nôi cung caá ñieå (töø 464 n 514 chuû vaø traù i chuû cuû n g qua, tính saù n g o n g theå bò aù p ñaë t Boä Thöông i Myõ Có 44 nhà đã tàn phá đợt cháy rừng lớn khu Perth dục và đào tạo là cần thiết trong ñieä n thoaï coù noä i dung goù i kích caà töø möù c 8,5% p n g trong n g tö nm taøtöø inay chính mang tính taï m thôø i môù ñeå Sôû dó luoà ng moï voátích nc leâ ñoåñöôï vaø okhaé khu vöï c trong -m Thueá quoá c390.000 teágiaù :taøVieä 933 trieä u USD ích hôn laø yù nghóa i chính”, oâ n g phaù t 12, caù c nhaø phaâ n c haõ n g tin nhöõ n g chieá c xe hôi coù ñoä n g cô nhoû coù giaù reû . naê m qua, nhieà u neà n kinh teá naê taï i Trung Quoá c ñaï i luï c ñaõ giaû m phaù t ” trò giaù 40.000 tyû Yeâ n trong sieâ u thò coù möù c phaû i chaê n g nhö söû duï n g) ñang n ôû p nôi. tích 101 ñeá n 172 m2. ñeâ 2/11 theo giôø t Nam. voá ngaø y caø n g trôû neâ n khan hieá m vaø nhöng chæ coù ngöôø i trôû veà . ñieå m ). Tuy nhieâ n , tôù i phieâ n keá tieá p caù c traù i chuû seõ trôû thaø n h chuû sôû höõ u ñaàunthaù ngn naø y moä cho bieá t,. Horizon coùi kéo nguoà nngaø than chuû yeá .qua. treâ ndài xuoá nyg. Vaø cn,ug duø phöông Taâ yhaálo moä dieã n ñaø n ôûtrútænh Quaû nmột g Ñoâ ngti thöù ñaõ bòtuần baùctmaë boû thaä m do chí tin n döï Hills bangTây Úc đợt nắng nóng cuối vừa dài hạn nhưng di cũng làttheå biện xuoá gở t do naênGE, m ñoù , Haï laõ höôû nkinh gaùtñoà laõ iteá suaá tvôù cao, ni3/5 coù bòibaù ruù naøNhôø yhai moä taê laø söù cnhaé Cuõ nnay, gioá nban g taø nhö Bank of bieå uvieä vôù itrôï UÛ y7% ngaâ saù hkhieá cuû Reuters thaê doø döï baù oBilliton ,cuû möù cnTrung laï mp vaøKhuû cgcoø giaù cho xe taû icaTöø nhoû . naTheo vaä yñaõ ,gpm caù cgöû haõ n gBHP xe noä i ccuû añoù noå itnvaá n g loaï tlaï nvaø gneâ laõ suaá trong boá taê nDöï gñaõ 43%. Tuy nhieâ ,tgia soá neà nöôù ctaê naø ypnthaå taê nsaù gayxe theâ m Wal-Mart. Soá cöû a haø n thôø i trang “secondhand” n coø n coù khu m myõ vôù beå n g hoaû n g i chính ñaõ CIT ñaé ñoû hôn ñoá i taä ñoaø n naø . Hieä n Trung Quoá c ñang tìm caù c h (2/12), tin ñoà n moä laà n nöõ ñaù n môù i cuû a taä ñoaø n naø y . Trong , caù c ngaï i hieä n töôï n g Trung Quoá saû xuaá t veà n ñeà ñoå i môù i sôû höõ u n g taù chgn..i theå bò buoä c cung caá p cuû mình ñeå Luõ luï t khieá n phaû i ngöng haà u nhö taá t caû caù c hoaï t ñoä treâ n coø n ñöôï c i tôù i maù y a moä t soá suaá t cô baû n lieâ n tuï c ñöôï c giöõ nguyeâ n Tình trạngkhoâ đã cải thiện vào tối hôm qua và đội cứu hỏa đã làm chủ tình pháp tạm thời cóbaá lợi. khoû itaâkinh thò tröôø nboà gnaø tulaøccöù luù cuñaà naø otrong .nguoà daãteâ n cuûcoù a nöôù toá cictheá ñoä taê ng trong tröôû nleâ gtaê kinh teá America nđược gunaê phaû i inthoaù noä phoaï thueá thu vieä nkeù .voá phaù t cuû a naø y ñaõ taê n g n 5,3% haõ n g nghieâ n cöù JD Power & AssociQuoá c lôï hôn vieä c taä n caû n h teá phuï c hoà i . Ñi u xu ñöôï c naø y laø xe do boä phaä n Wuling “Khoaû n g huï t ” y möù c cheâ n h leä c Trong suoá t 7 m roø g t ñoä n g coù n Hanjiro taï i Nhaä t ñaõ n g leâ n bôi daø i 20 m, n suï lôù n vaø trung taâ m caï n n , trong khi suy i laø m cho Khoâ n g chæ coù CIT, nhieà coâ n g ty taø loâ i o nhöõ n g ngöôø i gioû nhaá t trong soá vaø o m lyù nhaø ñaà tö khi coù nhii traùhoại seõ sôû nhöõ nrừng. khoaû nhoï nôïnhaé haø caù chöõcöû ngnaø khoa vaø OÂn“Các gg noù i raècuû nga nghiệp giôùnighaû i quyquyù vaãIV n càng coø chuyeâ nloaï gia kinh .nhaâ Ngay sau tin nni löôï phaûnởsuoá aùkhu nht 10 toá tthaù hôn ngñoùtröôû nng đã trong saû nigchuû xuaá t ttaï i tieå uuteá bang y khieá ncmôù saû nTheo than haõ trong taø trong nthaù gctaê sau . pÑeá thaù ngphuy hình vực Parkerville vốn bị hơn 650 đang ngày ,phuï ngaâ haø ncgnaø gnöôù ynhö caû nAÁ cao vaø laõ iabieä suaá haá pgiaù nmang hôn. Gerard O n gtính ñeà nghò, laä phaù pnnaê taä thaù ncvôù gnhieà 1, möù cñaà cao nhaá ttôùtrong ates, tôù tcaù ncuû gmoä doanh duï ncngheä gCIT, caù phaù pdaã kích caà u1 hôn cuû nhaä doanh nghieä p7/2009, theá naø ingnkeå tôù i nöôù caù cnaâ saû nNgaâ xuaá ,ñoù boä phaä nhcnvaø ynaø chuû yeá ugn giöõ athao, toåykhaù nndoanh gtphaû nhu caà uthuoä toå nguoà ntröôø cung taï inveà Nhaä ncglaõ qua ttrong chi nhaù nm h möù 19 cöû haø nthéc-ta g, töø choã chæ coù cöû aa ngtin theå vöôø caâ ynvaø caû bao quanh vaø baû gpnaê caâ nt ,ñoá keá toaù nnhaø anaø taä pmôù ñoaø naø y trong chính cmaø cnhöông oseõ thò nh ñoù nöôù cthoâ . ii heá haø n Nhaø n g döï cuû a i meä n h leâ n i 70% giaù kyõ , u trôû ngaï i tính heä caâ n nhaé c vaá ñeà hoà i ñeå tham naø y , nhieà u nhaø u tö toû ra hoang töông lai cuû a ConnectEast vaø tieá p khoù a 2010-2011 giaû m 28% so vôù i cuø kyø taø i khoù a tröôù c . cuoá i m möù i suaá t y i ñöôï c Cháy rừng đầu vào Chủ Nhật ngày 12/1 ởc1992. khu vực Parkeville và loni, lắng về chất lượng của các sinh trung onhöõ caù cbắt bieä ncicaù phaù pcöû nhaè m giaû m 2haø naê m . Giôù i chuyeâ n gia nhaä n ñònh, laà n soá caù cvaø loaï i xe ñöôï höôû nGE, gsáng cheá ñoä hoã Chính phuû nöôù naø y . Chaú n g haï n , haõ n g Ñoä Trung Quoá c , Indonesia, Thaù i Lan saû xuaá t nhöõ n g chieá c xe taû i thöông maø neà n kinh teá saû n xuaá t ra. 2009. Nhöng khaù vôù i Bank of vôù i caù i teâ n Seiyu, c a hieä u cuû a n g vaø o naê m saâ chôi ngoaø i trôø i daø n h cho treû em. chaá t ñaà y n g khoaû n nôï khoù ñoø i . traù phieá u nhö Fannie Mae, Freddie Nhöõ n g ngöôø i hoà höông naø y ñöôï c tröï baé t buoä c , phaù t haø n h tín phieá u baé tròTuy caù khoaû nt nôï ban ñaà ucöù . chính Caù coåthieâ thoá ngcvaø vaã nmaá ñang m khoâ töôû vaø o yhoaï t ñoä ngnnghieâ nvaøcöùthan u vaø taê phaù mang phöông höôù nng,gc tö baé tñoâ ñaànnug taigia ñieà utöø taêñaõ nphuû gvöôï leâsang ntc8%. quaû nchænh gaà n ñaâ ylan khaù cuû aQuoá caù cc coâ nUSD g ncận, tyg taê coùlaø veû nhö ñaõ ñaå giaù quaë gthöø saé ggt nhanh chóng bao gồm Stoneville và Mount Helena viên tốt nghiệp từñeå đại trường nôï quoá cphaù gia quaù 1.000 tyû nKhoâ ghöõ laõ inhieâ suaá tnn,Thaâ môù im nhaá tlónh naø seõcncoù khoâ nncaû ggnct buoä trôï Chính Trung ñaõ taê BYD Auto ôû Quyeá nybao ñaõ möù vaø Haø nítgñeà Quoá cm .thì maï intaà kích nhoû ,tôù coù giaù khoaû Do haø nhaà gthöôù hoù acchí dö athọc ,taïtcaù cvà coâ nñoà gnnnñoå ty America khoâ n-suaá gruø phaû icác noä pvùng loaï ilân thueá Wal-Mart chöa töø n g laø m aê n coù laõ i . n g chæ “xa laù n h” nhöõ g maë Ba n m khu xe vôù i toå n g dieä Vuï saû n cuû a CIT khoâ n g gaâ y Mac... u ñaõ bò ñaå y i bôø vöï c suï p goï i laø haû i quy a bieå n , moä t loá i chôi c hay thaä laø phaù haø n h g sôû u coå phieá u öu ñaõ i , goà m saù n g taï o trong nhieà u vöï nghieâ trieå , nhaá t cuõ n g laø i thôø i ñieå m baù toá n g baù thaù o , khieá n thò tröôø Maë c duø laõ i t cô baû n ñöôï c giöõ ñöôø nso gvaøthu phí. cao, hieä ntaê ôûnngmöù ci 200 ñoâ Myõ /taánnnggquaë g saé t vaø 300 ñoâ Myõ /taáchúng n baù than. Ngoaø i ra,niý trong itm mvà qua, khi tieá pnnay, tuïc phaû laà nphuû tñoû cuû auun 49% vôù i,hoï cuø n g inhiệt kyø naê m ctôù nhöng doanh soá gn laõ 183% 7itraû thaù ñaà bởi mạnh cao. học, và đó làlaøtheå điều 4.300 USD. phaû giaû mgiaù gchöù vaø thaû Tuy nhieâ nnaê thaù nngoaï gtrong 11/2008 inghóa naøygió do khoâ coù lôïtröôù i nhuaä .khaû haø nuiphieâ gvaø thôø itaê trang ñaé t trong ,c ngöôø iaNhaä tích gaà nnh 23.000 m2 cnoùsa 500 nhieà ulaø baá ngôø cho giôù i độ quan saù t,, nhöng vì vaø m chí suï pbaé ñoå hoaø nta toaø ng, . chú chöõ töø cuï töø haû itquy lai, n lôù nhaø laønñaï trieä ñoà Vn Chính Myõ ,tñaà chæ ñöôï tieà nnöôù sau cöù hoï clieâ thuaä chính thoá nu cuû ct laøtieà naø ythaä .imeä “Khoâ npggiaù t1caù canuñöôï ñaà ucần cnhuaä saù nxe hai nn tieá psuaá ñoä t cuoá ngoä tgcuø quay ñaà nguyeâ n trong gaà n moä naê m Ñoà n g coå ñoâ n g seõ gaë p nhau vaø o caù c chieá löôï c u tö hieä quaû cuõ n g yeá u toá giuù BHP t möù c lôï i ngg-t ñaà u“töø tötaä vaø ocuû giaù oinduï cyn vaø haï nhỏa goñaõ cô .gti PBoC trong naê m con Thoû . phieâ naê m , toaù leâ ncác möù Gioá nhôn ginttg. nhö Toyota, GM gduø tieá nhaâ nvaø coâ Maá t vieä c,cmaù ngöôø tieâsaù unthoï nsôï Ông Russell Jones, Sở Cứu và Dịch vụ Khẩn cấp (DFES), cho hay cư giải quyết.” doanh soá añoä caù cghaø cöû ag hieä utaà naø ynVöông thaù nlôï thôø i.caù gian naø y cuõ ngñöôï tieá tnthanh kieä m chi tieâ uc Index hôi 1.500 xe y. nikhoâ Maë chaû duø ngaâ naø ynaï baù ñaï tsôû naê n g p ñoaø n naø laâ m n xuaá Ngoaø ra, suy thoaù i kinh teá cuõ n g laø i ngoaï trôû veà ” . Henry ñoä ngoä t lao doá , xuoá g moá c khi c chuû nôï ñaõ c n . Boä naø y laù n g phaù minh ra ñieà u gì neá u giaû m ñieå m maï n h. Rieâ g n giao laõ i suaá t huy n taï i caù c ngaâ haø n g ngaø 27 thaù gvaø 9toûñeå xem t ñoá caù, icnaê lôømii cho gaàLaà n naêgaá puoá sohôn. vôùit Taï naê ngoaù ic. utaêxe. O gntöø ntaê baø ythaù uûndöï g xeù hoä vôù gaà nñoâ ñaâ nhaá Trung ncoù gu 500 208.000 loä innhuaä nhaø taï Quoá boä laï ilôïmua ít m , unằm giaù caû laïtaê i sau naø onnysẽ cuõ ncuõ gunhieà nn gu6,3 Seiyu kieá nthế nigy im caù cQuoá sieâ thò, dân biết được tình trạng nhà cửa của mình nào trong hôm nay. “Chúng đãningTrung thấy ởCIT nửa hieä nsöï gm nay. Ñoä nnkhoâ gc Hoä thaù khieá khoá ita löôï g theâ nôïÚc xaá taïc,i nhöng nbòg nhuaä roø nig(Wang gtrong tyû USD, nhöng neá ui dòch Huy Dieä Huiyao), thuoä ñieå m . Taø i chính Myõ ñaõ thöø a nhaä n soá voá n ngaø y 23/12, khoá i löôï n g coå phieá thöông maï naê nay vaã n n g ñeà nghò. ngtthu Marius Kloppers, Giaù mquaû ñoá ckhi ñieà haønm nnh. hGM cuû ataï BHP Billiton, noù io:nay, ng ñeà caû i töù caù hphaû ñaï otraû luaä tveà thueá nnntình ggít i OÂsuaá laø cửa vaø ngaø ngaï i ugiaû phaä chaâ uy, AÙ ñaõ baù loã trong xuoá töø ñoù taï o“Chuù moä nay hoï kieá m ñöôï lôï nhuaä nvaø .coâ cg laõ doanh aoraá nhöõ gpcoâ loaï rau reû noä ñôn xin phaù saû cuû aiicho CIT nCaù g maï Tính tôù im giöõ aNgaâ naê gaànt hoï cpnghò töø Taâ trôû cho raè tính iseõ ccđược coåcuõ ñoâ Người dân sẽ hình ảnh hình thiệt nào và nếu của bảng hạng xét đến cuønxếp nggi theâ ngaø ,khi nm haø nra gnhững Nhaø theå hoà icuû laøveà t thaá .25/12. ñöôï cthu giao dòch thaø nnphaù hyhại ntrieå gi Trong leâ nLo ñeá kyû ngöø ngiaû gtôùm taê ncoå gphöông theo töø ngnicyxem thôø ñieå m chæ toâ inclaï cnhà quan söï tthế nphöông... daø inhaï n döïvoø aTrong treâ ntroø xu höôù ngquaå cung caà uvieä trong thôøi ty nhaè khuyeá n khích doanh nghieä p vieä taê n g laõ i suaá t quaù cao, Trung ñoù , doanh soá quyù 1 vöø a qua, baá t chaá p c Trung n g n luaå n n . haõ n g baù n leû giaù reû khaù c cuõ n g ñang tieà nhö ñaä u , haø n h, naá m ñòa coù khaû naê n g gaâ y moä t cuù soá c lôù n trong 10% soá dö nôï thuoä c boä phaä n taø i chính giôù i haû i quy seõ trôû thaø n h löï c ñaå y söï nöôù c phaû i chính thöù thoâ n g baù o tin ñoà n sôû höõ u coå phaà n öu ñaõ i vaø khoaû n traû tình cô hình toàn, họ tsẽ hộ tốngluï đến nhà để kiểm tra kiến thức cơ bản trong học, c vôù i p137 trieä ungaé chöùthiệt nghaïkhoaù n, chuû chôø hoä iđủ ñeåan"buø ng cphaù ".. được gian tôùmaï nhại. mTình tôù ,nghieä söïsöï t tcaâ baè nkhoa g nvaø möù ccông nôï taï onngnvay theâ nhieà uvôù vieä laø m möù c Quoá claøsaé ñaõ ai. nhieà u vaøno vì coâ cuï ñònh cuûmua a,g trong Toyota Quoá c ilaø tröôø nanhöng gntaä lôù nñoaø cuû GM traï ngmaá aûi m mbaø anhaá teá Nhaä lieâ tuï cm baù otröôø nphuû g doanh soá .khoaù ñang taê ntăng gdöï nVeà h.do Thay nhöõ nba g naê ngaé haï n,Chính ñoá itaê isố heänchöù thoá n gHieä taø in chính doanh pthaä cuû pcuû naø yi anlaø saù taï ocảnh vaø döï ñoaù Trung Quoá cnhại seõ treâ n laø sai ,ñaï caùkinh c tphieâ sau Moä t thò buoå quyù trao ñoå vôù inôït nôï Myõ ,n thì Bank of yeá u baù n ra. DFES báo nhà cửa thiệt có thể sẽ lên nhiều khu vực liên nghệ, cơ khí và toán.” Naê m thò n g g caoindöa daã ñeá tình hình teá theá giôù iulyù khoâ nvöï g coå Chuù toâi ñeà chæ hy thueá nhgkhi ty ñöôï cuû athöï ñang ñöù nntyû gyleû ôû möù cc löôï gseõ nhaè mnut,thaé chaë n, cuï theå taïitieà ikinh taï khu naøñònh. laø do quan troï ngngöôø khieáningmua ngöôø i udaâ Trong ,cMyõ caù haõ nsaù gseõ cao traù haá ñaé tntieà , cung ngöôø Nhaä ñang Myõ , coâ nhöng cho laø gaâ theâ m xaá . sắp trôû thaø moä tntrung m nbaù gn taï oUSD. thöï ñoù caû ngöôø in baù ny.vaø toûn Chöa heá ngaø y nt26/10, nhieà utTrung nhaø nhau America treâ ccutaâ teá loã 2,2 nhưởng. gñoù nhieà tin ñoà quan bịnhöù ảnh Úc mở điều tra về vấn đề bạo lực voï n g giai ñoaï n hoà i phuï c kinh teá seõ keù o daø i taï i caù c nöôù c phaù t trieå n ”. cao nhaá t (35%) trong caù c nöôù c coâ n g laø buoä c caù c ngaâ n haø n g taê n g tyû leä döï Quoá c chæ Duø sao, söï gia taê n g doanh soá taï nöôù c naø y chi tieâ u tieá t kieä m . Tyû leä thaá caá p taï i Nhaä t ñang phaû i chöù n g kieá n chuyeå ntreâsang mua loaï inquaû reû hôn laø aùVaø p löï c cho söï phuï c hoà kinh teá coø Ñöôï c thaø n h laä p vaø o naê m 1908, CIT söï moä t khi coù ñöôï c nhaâ n taø i . ra thaä n troï n g, khieá n thanh khoaû n cuû ati ñaà u tö n saø n coø n nhaä ñöôï c tin nhaé n Baø A than thôû : vì thua loã nhö vaä y , hoï khoâ n g Chöa bao giôø , thò tröôø n g chöù n g Một đàn ông đãcuû thiệt mạngsoá trong khi cố gắng chuẩn bị nhà cửa để đối có liên quan tới rượu nghieä pngười tröõ baé t buoä c trong caù c ngaâ n haø n g 7 laà n taê n g coù 5%, BHP cöù u BlueScope Trung Quoá c seõ giuù p caù c haõ n g xe ôû nghieä p taï i neà n kinh teá lôù n thöù hai theá söï suï t giaû m maï n h meõ a doanh , chuoá i , khieá n löôï n g chuoá i nhaä p khaå u mong manh cuû a nöôù c naø y . laø moä t trong nhöõ n g taä p ñoaø n cho vay Quaû thaä t , Trung Quoá c thöï c söï coi thò tröôø n g ôû möù c raá t thaá p . bi quan hôn vôùi noä i dung: "Trong thôøi khoaù nñoù coùnđám nhieà u tin n nhö viên trongQuốc naêm gia - buø Choà nhieä g laï toâiñaõ i söï chæ bòtôù moã i acaù i taä ttrat phaûivới gQuoá thueá .taênñoà phó cháy ởphöông Công John cũng Perth phủ sẽ mở cuộc điều voø n,Forrest gboá 1yinaê mn laïởin ñaâ yct. vực baá chaá p coâgiôù ñaâ co ruù cuû tyû suaá naø yñaé nÚc leâ nnhaä cnhaá luï cmöù ghai laõ itin suaá tsoácô baû nng trong Trong caû htrôû treâ ni möù ,khu BlueScope, nChính gyi ty saû ncph xuaá t atheù pnhoû lôùitp nmöù nhaá tkyû nöôù ci coù nôi leâ n tôù i c con . Chòu vaø o nöôù c naø y taê n g tôù kyû luï c . Theo soá lieä u do haõ n g CNN coâ n doanh nghieä p vöø vaø lôù n t taï ñoåTrung iMöù môù i saù n g taï o laø thuoá c thaà Kim ngaï xuaá t , khaå u suï t gian tôù i UÛ ban Chöù g khoaù n Nhaø nay vôù i hình thöù c ngaø y caø n g tinh vi ngaù yquốc .. n. ngaù yntìm nhö boø roá nng!tieà .m .xem . naêlực claàthueá thu nhaäp 6aâm cuõ ng laøm Ngoaøi vieäc thaét chaët vieä Hills. toàn đểnm hiểu vấn đề bạo chính saù c h c haõ n g lôï i nhuaä Nhöng lôï i nhuaä 5,7%. Heä thoá g löông höu bò laø n thöù 2 trong tuaà n Australia vöø a thoâ n g baù o sa thaû i 1000 coâ n g nhaâ n . O g Paul O Malley, Toå n g thieä t haï i naë n g nhaá t phaû i keå tôù i caù c Söï tieá t kieä m cuû a ngöôø i Nhaä t trong boá , ñôn xin baû o hoä phaù saû n cuû a CIT ñaõ Myõ . ñeå taù i caâ n baè n g neà n kinh teá quoá c gia. giaû quaù maï n h hôn nhö keá göûti quaû tin nhaé n, doanh tin raùccuû tröïacBank tieáp nöôùc seõ coâng boá thoâng tin raát xaáu veà Baø B leâhưởng nygcủa chæ baûoraá : tvốn lôïTheo i cho kinh n tröôø teä,ñoá Trung Quoá ccoø cuõ g,xe ñaõ aùpñaàduï nntö gng tñoà y ñoâ ông Russell Jones, viên cứu hỏa tham gia nhiệm vụ do ảnh rượu đang taï ila nnggioï naø nhoû nhieà unso yeá uthò keù nhöõ nboá g moä nôï chính Trung ngnuclaõ insuaá baû nkieá laànhân nn tieà haõ gsoá ñoà hieä uc-.naâ laà suy i naø y khoaù n nñöôï cNhaä theå hieä Giaù m hay -Naê UÙ cm taêvaø giaù laø g ñaù daá vuï phaù saû lôù lòch Hieä ntröôø nay, trong ikhoaû caûtkinh ntrong hni caù cynhöõ doanh Giôù ih haû iuQuoá quy ñöôï ñaø othöù taïthơn o5côtrong caù c100 m 2009, khi neà nhôn teá thò nthoaù gc BlueScope, chöù ngđã ncho nhaø unaø ñeá nnAmerica. maù y nhaø ñaà tö... Kinh nghieä m cuû a toâ ñaá ,trong cöù of Thueá suaá t thueá thu nhaä p moä t loaï t bieä n phaù p nhaè m haï nhieä t giaù giôù i thieä u hai vôù i nhöõ gì maø caù c haõ n g xe gaë t haùuii phuû khoå n g loà khieá n ngöôø i Nhaä t lo ngaï thöù hai trong 6 tuaà n . AÛ n h: Reuters. tại Parkerville. ngày càng gia tăng. Doanh soá cuû a haõ n g LVMH Moë t lyù do khieá n coâ n g ty phaû i thöï c hieä n nhöõ n g bieä n phaù p coù tính quyeá t lieä t nhö söûTöø nöôù c Myõ , sau caù c vuï phaù saû n cuû a nghieä p vöø a vaø nhoû cuû a Myõ ñang thieá thöù c ñaú n g caá p quoá c teá vaø thoâ n g thaï o nöôù c vaø theá giôù i ñang daà n phuï c hoà thaùnghieä ng 9 pñeáthöï n giöõ a thaù ni gvôù 12i Bank ñöôïc neân xaû haøng". mua caù i nuù m "vuù giaû " cuû a con nít, doanh c teá ñoá nhaø voá nñoùa vaã n ñang n30/10, tuïmaã cTây ucoâ ñan... ñöôï ctöông taï i Myõ tröôù khi ynông ra khuû ngt cho lai cuû vaø vì theá hoï Ngaø ycháy 8/2, Trung ctröôø taê nchoá itrong suaá Hennessy Louis Vuitton, thöông hieä Trận xảy ra do nắng nóng tuần ở với trưởng Nigel ngaâ nngöõ n, gñoù tö Lehman Brothers, voáBộ nkim traà m troï g,aToå ng Úc, thoá gu Barack ñoùSau ncuối g cöû maù ylieâ ,ybang sa thaû i leo nxe gkích nhaâ Anh nñieå guvai troø chuû thì ngaï claø hnThổ tcmình, ,dân nhaä pnxaû khaå laï i suï , nhaø ñeá nqua ngaø goùÚc, ithang xem laøhaø thôø iñaà m Quoá thò đợt ng-44%, glaõtchöù nso gut vào cho ngaä mnhieà eâxuaá mkhoaû chuyeä .tieâ ofi baû America naê m 2009 laøtuaà ôûthích nöôù ckinh naøyteá .11/1. Caù c nhaø laõ n h ñaï o nöôù c duï n g coù tính hoaû n g. Khi ñoù , n g moä t nöû a lôï tieá t kieä m u hôn chi u . cô n laà n thöù 2 trong 6 n nhaè m tuù xaù c h voá n raá t ñöôï c chuoä n g ôû Nhaä t , ngaâ n haø n g Washington Mutual, haõ n g Obama ñang tìm caù c h duø n g tieà n thueá noã löï c taï o ra caù c coâ n g ty coù theå ñöa BlueScope Steel hoaï t ñoä n g taï i UÙ c , New Zealand, khu vöï c Chaâ u AÙ Thaù ii nhiệt độ lên đến 44 độ C ở Perth vào thứ Bảy ngày Scullion, cho hay cuộc điều tra sẽ bao giaû m quaù saâ u so vôù i naê m 2008, thôø i kyø chính thöùc ñöôïc Chính khoaù n höùcng9,5% nhieàumaø tin ngaâ ñoànnnhaá tn, gtrong vôùigiaû haø naø yvềñaõ tuyeâ n boá seõ khoâ ntreâ gnaê khoanh tayn taùkhuû ng theå thao nhuaä ngnhoã caà utrôï cuû a cToyota laø thògntoaø Daâ chuû Nhaä t Baû nnhaø (DPJ) choá n gmöù söï leo thang ahiện laï m phaù tdi ñaõ m trong 6thoâ thaù ntaä gtin ukhoâ m vieã thoâ n20% gucWorldCom, vaø pñaà ñoaø ndaâ xe cuû ara ñeånphạm caù ngaâ nugtöø Trung Quoá leâ n nóng naácccuû cao hôn treâ nnaê yy naø ndaâ gnmột hoaû cuû avi kinh teá toaø caà . nhoû Bình Döông vaø Baéñoà cnước Myõ .Úc, BlueScope cgồm hÑaû töø BHP Billiton vaø onnaê m 2002 Đợt không khí đang chuyển phía đông bắc với nhiệt rộng, “đủ mọi thứ, phuû thoâ n g qua, tin n n loä roõ baû Vuï phaù saû n cuû a CIT coù theå seõ ñaù n h daá u ñoù chuû yeá laø caù n g n g phaû i taï chòu trong naê c nñoù . cöông ngñoå nhìn traï gtieâlaï mu(SUV) phaù t laï giaù nhaø môù tröôø g Myõ nmm gnn2003. thaé ncg. cöû cuoä cñoá toåuingcaû Ngaø 8/2, Ngaâ nnaø haø n. iThaù gleä Trung 2009 tröôø gvà ytröôù gñöôï 12 naê m hôi General Motors (GM). nhaè ñaå ytrong vay vôùtuyeå inaê caù chuyeà nyikinh teá cm haû quy saêdự n ñöù gthuù kim ngaï ccho h xuaá t khaå mnc vaø i teâ ntình thaø nñaà hnuBlueScope Steel vaø naê chaá t thaá thơn thieä t nhöng haä quaû i khoâ ni. o ñaû khoaû n thua loã n maø Chính phuû độ tại Melbourne Adelaide được vượt 40 độ Cntrong những ngày từToå Lệnh Đăng ký Người Uống rượu chính xaù cthò , thaä m. nCaù chí sai chCaà veà chính Standard Chartered: n caûtcoø ncô hn báo vaø ñaà u côioâgaù ñòa oáchòu c. Beâtrong caïnÑoù h ñoùlaø , choá nñaù gt pnay moä “Seõ raá ñeå caù ci töôï haõ nnggkeá xeohoaï bieá cöû môù inghieä ñaâtcaà ykhoù taï iphaù nöôù cñoá naø y,xa ñaõ cam keá Trung Quoá c (PBoC) taê n g laõ i suaá ngoaù i , vì lyù do khuû n g hoaû n g, Louis Ngoaø i ra, vuï phaù saû n cuû a CIT doanh p naø y taï coâ n ñoù n ôû moï i caá p , vaø nhöõ n g haû i quy coù ñaï t 56,5 tyû USD, thua c hngt Myõ phaû n h chöông trình löôø n g. Theo n g Marius Kloppers, ñeå öù n g nhu u t trieå n trong töông saù c h cuû a nhaø nöôù c veà taø i chính, tieà n sắp tới. BịSky Cấm, BDR, ởQuoá Vùng Lãnh thổ Bắc City Towers ñöôï cnhCoâ ngñình ty phaù t giaù tieâ u duø n g cuõ n g laø moä t giaù c xem vôù i luoà nymoä gkeá voá nnhö “chaû ycuû ngöôï cn”ga laïmPhieâ söï thay ñoå i thò tröôø n g Trung c thaø moä t thò seõ taê n g thu nhaä p cho caù c hoä gia baû n laà n thöù 2 trong 6 tuaà n nhaè m choá Vuitton ñaõ huû hoaï c h môû moä t cöû ñöôï c laø t thaá t baï i a Chính aê n vieä c laø m cho moä t nöû a löï c löôï n g lao thaø n h tích ñaë c bieä t caù c nhaø khoa ñeà ra cuû a naê m laø 64,6 tyû USD, giaû m TARP nlên giao dòch caà ngaø 30, vaø lai, Úc BHP Billiton n ytheâ m 31/11 khoaû nvôù gci1.500 nHanotex gtới nhaâ n. BHP döï seõ thueâ teä.BHP LöôïnBilliton g Kêu tin ñoà n ttăng doà n cdaä ñeán i vào ñaï möù laõpi iroø gnnoã kyû gọi di dân 220 Úc coâ cho việc giảm bớt các TNHH ñaà u itö vaøtính phaù thành trieå nvi öu tieâ n chính saùcnghìn h haøngngười ñaà lôùnu cuû soa Baé tröôø coù tyû tm lôï nhuaä n cao nhö thoâ qua caé giaû thueá vaø trôï caá p, c12/11, neà kinh môù ilượng coù söï leo thang cuû laïteá phaù cuõ hieä uy, Myõ môù ôûnnTokyo. phuû ,i vì caù nhaø chöù ct.noå traù cycaà hkhoaù nöôù ñoänngnggcuû a Myõ .tsuaá hoï cCaù chuyeâ gia icmchính vaø n ntrò ngaø UÛcay taø ban Chöù nÑaâ gquaû ngc laïihiện soá coâ n g nhaâ n bò sa thaû i töø BlueScope. luï quaû n lyù vaø giaù m saù t bôû i Coteba Một nhóm vận động cho doanh nghiệp đang hối thúc Chính phủ Liên bạo lực bên ngoài các quán rượu naêm m ñænh nay. cao,cuø ngcoå kyøphieá naêmu cho nhöõ ncaù g ccgìhoä caùgia c haõ nphaù g xe tem. ñaõ Tuy laø mởi coù treû laø laà nnöôù gphaû ikhaå suaá thöù cuû acvôù “haø htaê ñoä nyoglaõ ncaù caá pg”ba ñoá caùcnc Kinh Tröôù cbôm , ôûvaø otyû c nthaä p nieâ npTrung 1970, naø ycnñaõ 2,33 USD vaø onittaä Tröôù nguy côñình saûNhaä n, trong thôø ÔÛ trong thôøi ñieå giaù ñöôï ñaø on taï ngoaø imoä ñöôï Chính Nhaø cñaâ i nöôù göû itcdân coâ vaê ñeá niñoaø caù Sieâ u thueá innguyeâ Tin ABCTrong khi soá lónh pôûtröôù ),Australia iñaâ nhaø thaà ut teá chính laø Coâ ncoù g Nhöõ nnăm gcaùtrí thöù cphaâ TQ hoà ikinh höông ñöôï ctaøkhi goï i laø(Phaù haûo inc,quy -vôù ruø anhaø bieå nkinh , moä loáinhoï chôi chöõ töø bang tăng lượng di vào Úc thêm 15% vào tới. Sydney”. Theo c nhaø n tích, tình traï n g dö ngoaù i , ñöôï c y ôû thò tröôø g Baé c Myõ nhieâ n , caù c c lo ngaï Quoá c keå töø thaù n g 10 naê m ngoaù i tôù i baù caù c neà n kinh teá môù i noå i caà n Lyons, chuyeâ n gia teá tröôû g 1980, vaø thaä m chí caû ôû “thaä p nieâ n luoà n g voá n ñang ñoå vaø o khu vöï c naø y naøgiao y Trung trong thaù ngcc coâ 12/2008 theo qua, CITkhôi luoânlaïhy voïncg tranh vai troøluaä cuû”nai, a CIT ñaït Billiton möùc 60 ñaï USD/coå phieá u. ngian phuû Quoá boánvuï coâchöù ngt khaå cu phuø sôû dòch, caù gtrí,tyxuaá nvieä gchöông khoaù na cuûVieä c BHP t möù c lôï i nhuaä kyû luï c ñaõ i cuoä vöï c saû n xuaá t , dòch cuû ty Xaâ y döï n g daâ n duï n g vaø coâ n g nghieä p cuï m töø haû i ngoaï i quy lai, nghóa laø “töø haû i ngoaï i trôû veà ” thöø achính tieà nkhi maëñoù t tăng trong neà nphieâ kinh teá Trung maø doanh soá Nhóm –i Ai Group muốn phủ lượng di vào Úc đòi cửa hàng bán rượu oâ nBDR Chotai, Giaù mvay ñoá ñieà ngng,hAshvin Nhaä npmọi khoù maø phaù nay. maá maù tcông ”iphoá 1990, itnnNhaä ttrieä vaã haø ñoä ngt hỏi khaå nseõ caá ñeå ngaê nc ñöôï thuoä c Standard Chartered, cho raè ng raè ngaø moä nhieà ukhoaû , giaù bôû chuù gvaø coù theå trình giaû cöù uinghiệp heä nuÚc gningöôø chính mang laø moä tBaû taä ñoaø npn cho lôù nchaë ñoáucni Nhöng cöû athueá ndân giao dòch hôï vaø it theâ m thöôû g1 yeâ upt y caà uñaõ hôïnhieà pthoá mtaø ngaê nnu xung vaángnxuaá ñeà taø nguyeâ nctaïDelta. imình .nhöõ Boä Ngaâ khoá Australia Coâ gtaùnnty TNHH CB Richard Australia lao ñao vìtaø ñoà ngnsaù ñoâ UÙ ckhaê quaù Quoá cSaù moä tngười phaà tnhaä phaù t chuû töø nnnhieà dö agithaë Toyota haø cuû ggnghieä töBắc nvöø Intelligence voø niicnghcaù xoaù ytröôû giaû phaù laø nvaø soù ng‘scan’ gccuû ginmua gnghìn Reuters cho bieá ttröôø ,Nhieà từ người năm nay lên nghìn cho 2014-15, tập ởUÙVùng thổ Úc chòu tuù iñoà Louis vaø nui 220 vôù naLãnh gnhaõ cm ñoä nbòvaá gpt aêdo tieà taø nnhoû chaâ u, quanh AÙ nôi pQuoá ncoâ yeá ug0,72 caù teâ n190 intin tröø nôï uVuitton vôù cyù doanh amphải seõa gaâHaõ yanGiaû ra bong boù ngxaá saû vaø baé t thôø ñaà thöù unay , laø giaù coåntieá phieá unăm naø ycuû chæ coø nhaâ daâ teä (khoaû ntrong gii (TARP). 150.000 Ñoâ la Hieä n Trung c n boá u nhöõ g töôû n g aá y n caé p hoaë ngöø nhöõ n g n thoå treâ n thò n g Ellis (Vieä tchứng Nam) laø ñaïñang i lyù Wayne Swan vöø leâ,nlaø tieá nyg. tTieá cho raèñeá nncgn 11 söïnpgiaù kieä n nhaä BHP Billiton laøymarketing tthang baè nbò gn cao, taä pHermes ñoaø ndân khai khoaù nseõ g tkhoâ lôù nkhuû nhaá t thöông maï in khoå ncgahôn loà moä nguyeâ taï iba Trung Quoá Automotive Asia, nhaä n xeù tmoä aû m ñeå caï nnhñöôï tranh leo ñieå m PBoC laà n taê n g laõ i suaá laà n naø y choaø n g duø phaû i “nhòn” ñi du chung vào di có tay nghề. giấy tờ minh cá nhân của khaû naê n g, Chính phuû Myõ n g coù giuù CIT c söï hoã trôï töø phía doø g chaû y tín duï n g naø , nhö haï nguoà n voá töø phöông Taâ p USD/coå phieá u . Myõ ) . baø i baù o khoa hoï caû nöôù c Nhaä t moä t giai ñoaï n môù i cuû a cuoä c n g sao cheù p baá t hôï p phaù p . Muoá n nghieâ n naø y , thaä m chí seõ phoá i hôï p vôù i coâ n g an Xu höôù n g thaé t löng buoä c buï n g cuû a ñoä c quyeà n cho döï aù n naø y . chöù n g cho thaá y Australia caà n ñaù n h thueá lôï i nhuaä n cuû a caù c coâ n g ty khai theá giôù i BHP Billiton vöø a thoâ n g baù o nhieà u chieá c xe trong soá naø y chæ ñem Toyota ñoù g cöû a nhaø maù y ñaà u nhaâ n saâ u xa daã n tôù i söï leo thang giaù caû taê n g 18,5%, leâ n möù c 570.000 xe maï n h ôû nöôù c naø y . khieá n giôù i quan saù t ngaï c nhieâ n . Ñoä n g lòch, hay thaä m chí phaû i chi tieâ u haï n khaû hoàchöù itoaø phaà nInnes n, khaù khoaû ntrong ñaà caù c chính trò gia. Tuy nhieâ ng,, vaø o thaù ngn Quay laï thôø i ñieå mngpnnaê“khoaû miu,tăng 2003, CIT Thaù gđốc Trung ccnñöa cheá taê n g tröôû n g tín duï n giôù i haï Baû nMyõ , Ñöù c ivaø Anh goä laï vaø löôï ngu cöù laøngöôø Latinh, Ñoâ A vaø chaâ u vaø phaù t trieå n , muoá n kyõ ngheä cao Giám điều hành Willox cho bây giờ là thời điểm để cường người mua rượu và không được bán hoaû nnaê gnncô taøg12/2008, ithu chính nnaê caàlôù ugQuoá ngaâ haø nraug biết i Nhaä t ñang khieá n g huï t vaø caù c quan c n Tröôù c ñoù , nHanotex vaøu moä t soá ngaâ n khoaù ncg.cduø veà nhaø saû tluï cchæ lôï iynhuaä ñaï tpnaø möù laõ ionroø nnmoä gxuaá kyû nAnh ñeá nlực tieâ trong söû Las Vegas tieâ u:t ñieà vì khuû aMaë yttrò . nghieä t g40.000 ñoà nhóa gngNhaâ daâ n moâ teäui thì Toyota khoâ n nnm gnquy boá lôï thaù icho naø ycvì dieã ra chæ moä ngaø tröôù cnh cuû heï vaø aêmöù ncnghề uoá ng. tö ,hôï khoaû tieà naø ytaleâ ñöôï chôn 7, Cô quan ongười hieå mlòch ntđã göûcó môù inöôù laø moä tMoä coâ cho vay Baø C phaû nquyeá ñoá itröôø “Chöông trình ttn.ntay nghìn taø ivì naê ntraû g” sinh vieâ nnaø ptyhaø gtyûcoâ naê nhieà phaû i kieâ nnBaû thöï thi quyeà ngsaû sôûn cho treâ thò nvìgcTieà baá ñoä ni gnLieâ Phi. Standard Chartered cuû caû nlượng việc nhận di dân có động đang và hụt rượu cho 2600 họ hành giaûlao mchæ phaù ttoá ” giaùnlão Yeâthiếu trong tröôø nhôn gyñoâ p caà nchuyeâ thieá haø nHaõ gnvay nhö BIDV, Techcombank vaø nhoû beù khoaû n g 100 USD moã i xe. Cöï u Thuû töôù n g Kevin Rudd ñaõ töø n g thoâ g baù o keá hoaï c h ñaù n h thueá 40% 22 tæ UÙ c . n g saû n xuaá t xe hôi lôù n nhaá t theá hoaû n g maï n h hôn ñöôï c cho laø coù theå laø moä t vuõ nhuaä n taï i Trung Quoá c , nhöng oâ n g khi Trung Quoá c keá t thuù c kyø nghæ Teá t Thò tröôø n g haø n g hieä u taï i Nhaä t coù veà Chính khi CITñoà ñöôï c như bang Myõ (FDIC) ñaõ ikieå baûonoù laõ nhoû .nkhai Giaù ñoá c ñieà uÑoä nacoä hveà (CEO) Jeff vôù iocho muï c tuaà tieâtay u phuû môø insau i khoaû ntraû g nghành 2.000 hôn caû Myõ vaø AÁcdö nxây gcơ laï i,duï theá uphạm nduï gnpháp ”, oâ gHaû Gary Locke i.ninght -aùnsaù ñöôï c nliên ba ñeâchoá m vaø pChæ ntaù caù chai nitöøphaù p ñaà soaù Theo oâm nteá g, söï thöø nvà g höõ neà kinh nöôù naø yhaø gia taên n gtín theâ m baùTrung . lực nhân có những khoáng, khí viÑöôï quan tới rượu. n thaù ggoïtại 9, tin chia haø ggcHaø gnbieä ñaõ keáum t thoâ Trong khi ñoù ,nghề soá a nivaø nhöõ lôï i höõ nhuaä ncô a ycaù cngöôø coâ ndựng, tynCIT khai khoaù giôù i .CIT Toyota chính ckyù tñoà ñònh meä hcroà “thuû baø ukhi hieä u chuaå cho Baé cnhaä Kinh trong ntrí g ing.Ngaâ Yuzo Ushiyama, môù i grôøñaõ i coâ vò Vieä BHP ñaï tcuû möù cnaê lôï Nguyeâ n ñaù n.maï töø 15-20 tyûcuû USD moã m heátế tthöù caùgcctaê csoá khoaû n Billiton nôï cho chuû nôï cho tQuốc haødanh nôï ,aágkhieá nngphuû CIT gaë Peek ñoù môù i ra p trí chuû choá thdoanh veà nöôù c caù trong voøtraù nnggci,i khí nhöng tieâ ucuû ngia chaá tgivaá löôï nñeà cuû anuoâ caû Trung Quoá hy nthöù chính nhöõ n, gpi baø ôi!cđồng .phaù .c.hnñaõ innoâhgnvoï glaø ytín cuõquyeá bieá ttúy voá n coù nguy gaâ caù c môù i veà Söï n g n luoà n g voá n töø caù thöôû n coå phieá u a c doanh ydoanh tại Úc. Hội gia Úc về Ma hoã trôï khaù haø vay duï n g mua loaï i. xe kích lôùnVöông nghôn vaø laï ñoù cöû nhaø maù lieâ nithaù doanh vôù i baï cncn”ghgincuû aicaù theá giôù thaø nch phoá Las cthöù choá nñaâ phaù tlaø seõtyndaá laø m giaû m Tröôù cnaø ylaï ,gm thueá naø yvìmoä chæ tính treâ n i nhuaä töø clôù döï aùnpiy,khai ctìm daà ukieá khí Giaù m ñoá cggyToyota taï i,ty Trung Quoá cít,moä ñaõ nhuaä nkinh kyû luï civieä khôi laï icöù cuoä ckhoâ tranh Tuy nhieâ nhaõ ,thöôù taê laõ suaá tñem nroägôû,i cuoä qua caû nhöõ nvaã con soá thoá gthaø keâ ailôï nhöng theo nñaõ gtcncinghieâ nñaë uñaù McKinchuû thaù thöù c n trong vieä tham voï n ñöa coâ n g naø n h t 5-10 naê m tôù . O g n h giaù hai n coø n u hoû i . ngöôø trôû veà seõ giuù taï o ra moâ i tröôø n cuõ laï nhaè nhaè n roà leø ra . . .m kinh teá vaø taø i chính taï i caù c neà n kinh nghieä p nieâ m yeá lan truyeà n raà m neà n teá môù noå i , c bieä t laø “Cơ quan Năng xuất Lao động Úc đã xác rằng Úc tăng khoảng 2,8 cho biết cuộc điều tra tập trung .aù Cuï theå ,General khaù cnhnvuø haø nphải g ñaá ñöôï c pheù pgati nhieà uixung lôïctrình i,nhaø nhuaä nyNhaä cao hôn laï i, vaø khoâ ntöø gi thaë haõ n g xe Myõ Motors(GM) taï Vegas toï a laï c treâ n g t caù t cuû nchæ gđịnh dö thöông maï i maã vaø m giaù haøtnthu gccaûnhaø aù mpGoá raè nNho g,doanh nhöõ no gcần ugiaû xe kích thöôù ngoaø i khôi. Keá hoaï c h môù i bao goà m döï n khai thaù c naê g löôï n g treâ n ñaá khieá n caù phaâ n tích baá t ngôø , vì luaä n quanh vaá n ñeà thueá taø nghó tôù i nhö soá cuû a nhöõ n g chieá sey & Company, t hieä n ñang naè m Bôû theá vuï phaù saû n cuû a CIT coù theå nguoà n voá n . taä ñoaø n cho vay quy moâ lôù vaø “chöông naø raá t hieä u quaû tính c reã giaù troï n g toâ n ti traä töï cho saù n g taï o phaù t trieå n ; oâ n g Vöông ngaùMoä yvấn p n. h.giá .nhaâ Maá y khuyến chòm bieá tnmãi khoâ ntheo g? treâ n ucaù c ,saø n chöù khoaù , nhaø unhất teá ñang noå.vòng i.Tuy m vaø ñoù , ykhaû naê nm chaâ AÙ ñaõ goù pignhuaä phaà nnnkyø gaâ yvoï rañaà bong vay tôù itieá toå ngcả, trò caêgoï hoä triệu lao động những năng định niên tiếp theo để vào thay ñoå khieá lôïn cho caù ntöucg t70% beä ngiaù thaà töôû nsieâ g số California. Ñaâ yñöôï laø niñaà uctvà tieâ nt bang Nevada (Myõ )nôï , taâ laø nôi coù söù huù pnhuaä khaå nno,goVieä Trung Quoá cng moû hôn nnTheâ thò tröôø naø ñaõ laø laâ ura giôù nvới moâ ntröôø ñaõ gughaõ Baé lieà .trong Saé cnutreâ thueá ñaù nTheo h vaø coâ ty khai coù lôï nhuaä nchuû cao claà imoä laø oânhoû che möa naé nhôn. g.thập nnngcNghieâ trong nhöõ nnkhoaû g thò gkỹ hieä nguyeâ nihi,ichuyeâ taï i uAustralia. (ABC) seõ nsoá daá nñaõ thua loãhaø ñaà tieâ nn nhaä Sau ñoù ,gđề caù cnheù vaø traù chuû cuû lôï inp cao ñeá nnñaù cuoá naê m nay coù khoaû ngcdoanh 300 trong neà vaê hoù anhieâ Trung Quoá thaä t söï Tieå usuaá Ñoâ nilinh (Wang Xiaodong), nhaø sau cuø n g toâ i t ñaï i "vuù thaä t " vaø o uat toû hoang mang, khieá nnnhieà unnvaø haá thuï voá n cuû a nhieà u neà kinh teá boù g taø i saû n ôû phöông Taâ y daã laõ i t hoaï t trong voø n g 10-15 xe chæ taê n g chöa ñaà y 5%. bù đắp lại những thiếu hụt,” ông nói. lượng mọi loại rượu trên thị trường, mình laø caùlaà maù y,tay thoã nkhu haù tgiaû ong trong lòch söû naê mhaù cuû atieá moä kyø dieä umang .vaø Moã iai72 naê mcho nhöõ nneâ gToyota, i ntrí vaã nuBeâ chöa phaù tLife, ñinnghó tín hieä u naø othò cho thaá ypg, döï khoù Toyota. Kinh tieá p tuï c thaé t chaë t chính saù c h tieà n cöù Dai-Ichi doanh soá tröôø n chòu taù c ñoä n g maï n h nhaá t töø khuû n g thueá taø i nguyeâ . Keá hoaï c h ñaù n h thueá tính veà chính phuû haø g Baá t chaá p caù c traä luï t loä i , möa baõ o , maø Chính phuû Myõ phaû i gaù n h chòu CIT ñaõ i n ra trôï taä p ñoaø ni n caï n h hoaï t ñoä n g chính laø cho vay ngöôø i ñöôï c tuyeå n duï n g”. cuû n g coá loá i suy theo khuoâ n pheù khoa hoï c hoù sinh noå i n g taï i Ñaï nghieä pñoå phaû i tgöû i chính coâ ngthueá vaênmaûñeá caù cTuy sôû mieä g...theá eâtö m chuyeä .tieá môù ii noå inygcoø n những raácttaê haï nthiếu cheá . hụt Khi khoâ nvà g naê tôù“Chúng i söï vôõ taøgiaû 2007. Chuû ñaà ucnaø cam keá t,ñöa seõ trôï “Vieä csaûnkhi m ngiaù hnñoà höôû n7g để quyeá ñònh nhö vaä yñuû ñöôï cnniirượu, ra. kieâ m soø nt gbaø baï ôû ñaâ yngöôø ñoù phoã haø g hoï seõ ñaå nhanh toá ñoä taê g, Peek tyû giaù ta cần tìm các phương thức bù đắp trên, không chỉ trong các quán khách oõm nnaø g.ntnhöng heá ilaø ygchính ñeá nsöù baø kia. Haù tnnra “Nhöõ chieá xe giaù töông ñoá ibaø reû teä ñeå gchính söï leo thang cuû a.baù caû vaø oâñoø taï Nhaä tlại ñang ncglaé maï nnghe hnngdo nhieà uii thueá hoaû ndòch gchoá taø icaé toaø nnnaê caà uvaø Caù ccuû nhaø tyû ñoâ la. Khi oâ n g Rudd coâ boá loaï y , döï ñoaù n phuû seõ thu veà trong chöông trình TARP. naø y , khoâ n c cöù u CIT caù c doanh nghieä p vöø a vaø nhoû ñaõ chi phí n xuaá t gia taê n g n g ñoâ Trong ñoù , chính quyeà n a i hoû i sinh vieâ chæ n g caù c hoï c Texas Myõ vaø laø ñoà n g saù g giao chöù n g khoaù ñeå c boû tin Baø thôû daø :suaá coùnngchoã chöù , caà luoà goânhất tieà n cnhập chaû yi khẩu vaøôûio khaù cchttrieä haø gdu 6%/ naê trong nhieâ ntích, ,inhiên doø g là y naø ñaõ o tự lôù tôù söï löï acchaû choï cuû anatreâ toâ Neá uchieà mua nA gcvöï baù ophaù ra y.t 28/8 u cnh. ñoà teä .giaù baù chaï yanñoâ taï Trung Quoá , nnhöng moä luù ,ncuõ beø nlaõ uùiisuy pngaø nguôø i laï icuû haùam tToyota p. n hình thaø ngcao, hn bong nthu gnyta nit.ñaû thò nnuggc,tạo đương chúng có thể đào cách nhanh là sạn. ngöôø inthaø chòu mnnivay ñi boä döôù trôø phaâ nquaù caù chuyeâ gia kinh teá vaø Ñôn phaù saû cuû CIT ñaõ ñöôï khoû i bôø saû khoaû gcuû tyû moã naê m .khoâ xaânhưng ynkhaù döï nig9 go icho tieâ u duø ng, bao tænh cuõ nxin tìm caù hnñoaø huù löï ctröôø löôï giaû gnoä amaû vieâ maø g ñöôï cn 9chuï laä pThoâ n gkhaù nghó nhö ytieá .haø Coø UÙ cnnDöï taä pcboù khai khoaù ñoà .khu -NIBS, Thoâ icuinñi baø .ñoá .nNew toâ i cuõ ngg vaä ñaõ thöû thaù n g ñaà tieâ n i vôù i khaù c h n g seõ ñoå sang thò tröôø n g chöù n g khoaù vaø vöï c kinh teá môù i noå i hieä n laø aù n Sky City Towers taï i Haø Noä i ñaõ ñöôï c chaø o baù n vôù i möù c giaù khôû i xe lôù n , toâ i maá t theâ m vaø i nghìn”, anh cho bieá t , nhaø maù y United Motor Tuy nhieâ , khuû g hoaû n noå ra ñaõ Maë c duø vieä c thaé t chaë t chính saù c h thò tröôø n g naø y , ñoù khoâ n g phaû i laø phaâ n ñòa oá c . Baù c só hoû : möa naé g coø n hôn laø vaã y taxi. ngöôø i tieâ u duø n g cuø n g coù quan ñieå m các kỹ Giám đốc điều hành của Hội đồng noäÑeá leâ nnăng moä tnđó.” toø aphöông aùi nnBHP ôûcuoá New York. Theo CIT döï ñònh seõ tieá p tuï c duy trì hoaï goàNgay m vay theá nhaø döôù inchuaå haû ipquy veà ñòa mình. “Hoï bieá t thaé c cho maéclaä ; pthaùtöù cch, chaá thöù cp taä ngöôø i lôùn ñöôïnc,khoaù caù c p ñoaø khai n g lôù n goà m BHP Billiton vaø Rio theo oâ n g Vöông Huy Dieä u thì, “hoï bieá t lôù n nhaá t theá giôù Billiton (Anhn khoaû g gaà i thaù n g 10, thò caù c h ñoù roà i , cuõ n g coù keá t quaû ñaá y , kyù hôï p ñoà n g mua caê n hoä tröôù c ngaø hoaë c baá t ñoä n g saû n , qua ñoù laø m taê n g ñieå m 1.909 USD/m2 (chöa goà m thueá VAT), möù c giaù naø y ñöôï c aù p duï n g tieá p nhaä n cuoá i . Cui Tao, moä t khaù c h haø n g mua xe ôû Manufacturing Inc (goï ilaïitaéicñöôï tla laøsieâ Nummi) khieá nusau giaù nhaø vaø doanh thu cuû acothueá caù n laø coù theå haõ m phanh ndòch khuù cteä maø Toyota caï htaätranh. Chuù Theo quyeá tthay ñònh PBoC ñaê nngcñoà taû Theo gia kinh teá tröôû nteá cho raè nchöù söï ñoå dieã ntăng ra laà naø yiiditieà t nkhi thì haù t,inMa sao laä tcong nguôø i yco, ñôn naø yg, , tính tôù i giöõ aiviệc naê m 2009, CIT ñoä nhöõ g“Haù hoaø taáphaû ttúy, caù thuû tuï baû cho sinh vieâ nlên vay hoï cnghìn ... ñoàkinh nthể gmaï thôø 2.000 ngöôø icho laø khoâ ndo gglaï ñuû cho caû Trung coi daáchuyeâ uÚc hieä unñoä noå ignloaï npneà nguy hieå mgn.i h 31/7. Ai Group rằng lượng dân vào 220 có cần Quốc gia Úc về Gino sôû saù g taù c caà n baû veä Tinto ñaõ phaù t n chieá n meõ ñeå choá n g laï ñeà nghò u Australia) vöø a thoâ baù o ñaï t möù laõ tröôø n g n g khoaù n i roä leâ n tin n nhöng nôûng.Las choà nn?ugg”chi toâionhaù ngoaø iccuû ngaù yn. g ñeá heá t ngaø ynng31/7. söùnicngcaà eùcöôø pnQuoá m t. nquyeá Bloomberg n nquan baù onucao caù oicaá coâ nihNhaä gsuaá boá Thieâ nthò Taâ nnhaù , noù seõ nm gcoânhaâ hoaï vaø thaù noâhgcác nngöø baï Vegas lao khoâ Trung cy,môû nhöng caù gia toâ phaû giaû vaá ñeà suy treâ nnncaù website cuû aitænh cô naø ymặc ,caù laõ t lệ Toshihiro thuoä cngaâ treâ tröôø haø gsắp pncChính laï chi vaøn cneâ chi h.năm coù toå taø saû 71 tyû hoä phaù saû Nhieà ndoá aRudd CIT taê nñaâ gNagahama roä glaølieâ maû g nntnhöõ haø nvà Quoá nluï moã i daã ñeà tìm thu Naï olaï vaê niphaù ,hiện quan ,tnmức hoï cnDai-Ichi veï ñaà ygng soø cuõ n ggi laø nhö phaû i ñoä thaï ocaê luaä thoä chôi quoá teát. naø yhoä . ñaï Vaø cuõ nigdöï moä tchuyeâ trong nguyeâ ngtchöù chính khieá nphaû g3/2010. thiết cho những tới dù nghiệp vẫn ởuccho Vambuca, hay roø gckích ccuû trong naê m ioángia chính vöø antỉ goù iGoà caà uteá khoâ ncao ggtaø ñöôï cvôù cnyhnhaø haø mua nngoài icquán ñaë m hai toø thaù ptyû cgDöï ikieá 456 caê nthất chung cö, aù n toø ahaï nhaø Sky oâKhaù nnyiggBeä aákhoâ coø ncho nghieá nphoá nöõ anaø ,nseõ suyù tñeà chuù t ntt Standard Chartered raè n.5,8% g, maë c phanh, Vôù ikyû thöï cgkhoâ naø y ,chuyeâ caù cUSD. haõ xe lieâ ngaø ygöû 26/4 anaseõ caù cphaû nsöï kinh teá Ñaâ laø maù y nôi Toyota saû n xuaá ñaå y thaø n h y vaø o tình nhaä n ñònh, neà n kinh teá naø y seõ khoâ n g giaû m lôï i nhuaä n trong ngaé n n ”, oâ n g tieà n i kyø haï 1 naê m ñoà n g Nhaâ n daâ n Life, chi tieâ u bình quaâ n cuû a moä t hoä Baû n seõ laø n g i laø thay ñoå i USD vaø soá nôï 64,9 n , cuõ n g naè m trong dieä n phaù saû ñaà u tö vaø chöù n g khoaù n hoù a . n h nhaâ n : huù t khoaû n 1.000 ngöôø i trong naê m raã y trong caù c tröôø n g ñaï i hoï c Caù c yù Giôù haû i quy seõ laø m göông vaø xuaá bò laä t ñoå . được dự đoán tăng lên 6% trong tương lai. rượu và nhà hàng, hai nhà bán lẻ lớn keá t thuù c vaø o cuoá i thaù n g Saù u vöø a qua phuû thoâ n g qua, trong khi Quoá c hoä i coï c 5.000 USD, thanh toaù n thaø n h 6 ñôï tở City Towers khôû i coâ n g töø thaù n g 11/2007, toï a laï c treâ n khu ñaá t 8760m2 taï i ñi ñôø i hai haï t ñaä u phoï g cuû a em doanh nöôù c ngoaø i taï i Trung Quoá c duø caù c neà n kinh teá môù i noå i raá t caà n xe Corolla vaø Tacoma, ñoà n g thôø i laø caû n h theâ thaû m . Chaú n g maá y choá c , Las thuoä c ngaâ n haø n g Standard Chartered giaû m toá c maï n h. Reuters döï baù o , kinh Ushiyama cho bieá t khi coø n ñöông chöù c teä ñöôï c naâ g theâ m 0,25% leâ n 3%, laõ i gia ñình taï i Nhaä t trong naê m 2008 nhaá t thôø i . nhôø thoâ ngñoâ caù cveàthuû phaù saû n, töôû cuû an“Ñoà coâ ngiaû gngu, ty meï Tuy ncũng ,m sau khi Nguoà niÚc voábị nnhieä chính cuû CIT laø huy naê tôù i”, oânqua Vöông noù i.tuïcthích ng hieá m khi ñöôï coâtaø iatrôï ñeå ñöa ra nhöõ gtieá chính saù cWoolworths h.tgA maø caà quyeà nc maë haùnnhaø tnhieâ xong ñöông Ngöôø keá m n g, baø Julia Gillard, ñaõ m thueá coø 30% cho caù vaã nmLaù ñang baø ng,UÙcho thaû o.Noä kích kinh hôn 22 tæ c . Ông Willox biết mặc dù có những người thất nghiệp, vẫn còn có Úc là Coles và phải theo n ñoä coâ n trình. Döï kieá n döï 88 n g Haï Haø i . Thaù p A töø taà n g 1 ñeá n taà n g 2 daø n h cho khu dòch vuï ; thieä t thoø i hôn caû Hoï taä p trung vaø o roà i .!!! nôi GM saû ni”.trôû xuaá nttgtrong hieä trôû thaø ntnhnhöõ moä nsöï gu nguoà nToyota ñaà ukhi tö tieá Trung ctröôø seõ taê ni tröï g tröôû nm gpu2007, 9,3% Giaù mntreâ ñoá cQuoá Trung Quoá cTuy . c Vegas cho tvay , nnhöõ nihoà luoà nhaï g“nghieà voá nctôùvaø ñoå vaø suaá t cho noä teä ntileâ 1löïnnaê m cuõ ntyû goit teá ñaõ mnvoá USD so vôù naê Hieä nnhieâ nay, moä tgnhieà theá heä niTrong ”10 thôø CIT seõ giaû m ñöôï cruû soá nôï xin baû hoä phaù saûqua xong, CIT seõcnhöõ ñoä n762 thò ntaï gnaï traù icvi phieá .nöôù Taá tbieá ñoå ucoù taø chaá thò tröôø g, trong nvaø phaï m thoâ seõ quan taâ m nonñaõ phaû maë Bchieá chöù ”coù teá vaø ñeá i kyø quyeá coâ nngiaû gg ity khai thaù csau than quaë n10,3% gThaù saé tp.[] aùñòa Trong ithöôù may những nghề biệt thiếu nhân sự có tay Ai Group cho biết khu bị kiểm tra.[ nnhieâ hoaø thaø nh] vaø ou quaû quyù 2/2010. taà 3-11 daø ninhnNhaä cho vaê nc nphoø ng; ntrong gnghề. 12-31 laø khu caê ntaê caá pvực .nhöng nhöõ gchöa maã xe kích ciñònh. lôù hôn Pontiac Vibes. Theo quy trình phaù phöông chòu haä nghieâ m troï ng m 2011, khi Ngay caû caù cp haõ nUSD, ghoä xe nöôù cnngngoaø ixây coù ngoaø ñeå hoï n g cao tröôû taê 0,25% leâ 6,06%. Caù möù cngaø laõ caùnncggnneà n kinh teá môù i noåm ñang xuoá ngnaê coø ngiuù 38.475 vaøtaê coø ng, coù khaû trang môù iu taïđặc t khu thaä chí khoâ nvaø gyitaà

Raát nhieàu choïn löïa maâm nieàng ñuùc thaät ñeïp cho xe theå thao vaø xe sang troïng

22

11 11 11


14

D

oanh nghieäp Vieät ñaàu tieân chaáp nhaän tieàn aûo bitcoin laø moät dieãn ñaøn noåi tieáng cuûa caùc baäc cha meï ôû Vieät Nam vöøa cho bieát seõ chaáp nhaän thanh toaùn tieàn quaûng caùo baèng tieàn aûo Bitcoin. Trung Quoác caám giao dòch baèng Bitcoin Treân website cuûa moät dieãn ñaøn daønh cho caùc baäc laøm cha me, töø tuaàn qua baét ñaàu treo baûng “Bitcoin accepted here”, bieåu töôïng cho thaáy ñaây laø ñòa chæ chaáp nhaän thanh toaùn baèng ñoàng Bitcoin - loaïi tieàn aûo ñang laøm möa laøm gioù treân theá giôùi. Cho ñeán nay, ñaây laø coâng ty ñaàu tieân ôû Vieät Nam coâng boá chaáp nhaän thanh toaùn baèng Bitcoin. Ngay caû treân theá giôùi, nhöõng nôi nhaän loaïi tieàn aûo naøy cuõng chöa nhieàu. Cho ñeán nay, ñaây laø coâng ty ñaàu tieân ôû Vieät Nam tuyeân boá chaáp nhaän thanh toaùn baèng Bitcoin. Sau thoâng baùo nhaän thanh toaùn baèng Bitcoin cuûa dieãn ñaøn, nhieàu khaùch haøng tieàm naêng toû ra khaù haùo höùc vaø toø moø. Tuy nhieân, phaàn lôùn caùc thaønh vieân treân laïi chöa hieåu nhieàu veà loaïi tieàn naøy. Do ñoù, caâu hoûi phoå bieán maø hoï ñaët ra vaãn laø “Bitcoin laø gì” hoaëc “ñaõ nghe qua nhöng vaãn coøn mô hoà”. Anh Buøi Huy Kieân, Giaùm ñoác cuûa coâng ty quaûn lyù dieãn ñaøn cho bieát baûn thaân anh cuõng chöa kyø voïng nhieàu veà löôïng giao dòch baèng Bitcoin khi tung ra thoâng baùo chaáp nhaän loaïi tieàn naøy. “Cho ñeán giôø vaãn chöa coù moät ñoàng doanh thu naøo baèng Bitcoin caû”, anh noùi. Muïc ñích chính cuûa anh khi coâng boá chaáp nhaän ñoàng Bitcoin ôû giai ñoaïn naøy, phaàn lôùn ñeå phoå bieán kieán thöùc veà ñoàng Bitcoin, vaø goùp phaàn vaøo xu höôùng ngaøy moät nôû roä cuûa ñoàng tieàn naøy. “Sau moät thôøi gian tìm hieåu veà Bitcoin, toâi bò cuoán huùt bôûi loaïi tieàn naøy, do ñoù muoán giôùi thieäu cho nhieàu ngöôøi veà noù”. Caùc chuyeân gia veà Bitcoin ôû Vieät Nam cho bieát coù raát nhieàu caùi lôïi khi thanh toaùn baèng tieàn aûo Bitcoin. Trong ñoù caùi lôïi lôùn nhaát laø vieäc chuyeån tieàn giöõa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn ñöôïc thöïc hieän tröïc tieáp, khoâng thoâng qua moät trung gian naøo (ví duï nhö ngaân haøng). Thoâng thöôøng, khi chuyeån tieàn khaùc ngaân haøng hoaëc noäp tieàn vaøo taøi khoaûn, khaùch haøng coù theå maát moät khoaûn

Ra ñôøi naêm 2009 trong caûnh khuûng hoaûng kinh teá toaøn caàu, ñoàng Bitcoin ñöôïc taïo ra töø toå hôïp maõ nguoàn phöùc hôïp maùy tính. Noùi caùch khaùc, ñoàng tieàn ñöôïc taïo ra töø caùc thuaät toaùn vaø do moät heä thoáng maùy tính ngang haøng taïo neân bôûi caùc maùy tính cuûa ngöôøi duøng. Quaù trình xöû lyù soá lieäu ñöôïc goïi laø “mining” vaø thuaät toaùn ñöôïc thieát laäp ñeå ngaøy caøng khoù “ñaøo” ñöôïc Bitcoin. Trong khi ñoù, toång soá ñoàng ñöôïc taïo ra toái ña laø 21 trieäu. Quy taéc naøy nhaèm ñaûm baûo khoâng ai coù theå phaùt haønh oà aït giaûm giaù trò cuõng nhöõng ñoàng tieàn ñang löu thoâng. Ñoàng tieàn aûo naøy ban ñaàu laø moät phöông phaùp thanh toaùn xaùc laäp bôûi laäp trình vieân naëc danh. Hieän giôø, Bitcoin ñaõ vöôn xa hôn giaù trò ban ñaàu, ngöôøi duøng coù theå mua baùn chính Bitcoin hoaëc duøng ñeå quy ñoåi ra ñoàng tieàn khaùc, aùp duïng töø ñaùnh baïc tröïc tuyeán cho tôùi mua pizza. Cho ñeán nay danh tính cha ñeû cuûa noù vaãn trong voøng bí maät. Ngöôøi saùng laäp Bitcoin ñaõ vieát ra nhöõng thuaät toaùn maät maõ cao caáp maø neàn taûng cuûa noù laø moät maõ nguoàn môû. Baát cöù ai hieåu veà laäp trình cuõng coù theå tham gia “ñaøo Bitcoin” baèng caùch duøng heä thoáng maùy tính ñeå giaûi caùc thuaät toaùn ngaøy moät phöùc taïp. Khoâng coù moät ngaân haøng trung öông naøo, keå caû ngöôøi ñaõ taïo ra noù coù theå quaûn lyù Bitcoin. Tuy nhieân, soá löôïng Bitcoin laø höõu haïn. Hieän taïi, cöù 10 phuùt coù 25 Bitcoin ñöôïc caáp phaùt ra. Soá löôïng naøy seõ giaûm moät nöûa vaøo naêm 2017 vaø giaûm tieáp moät nöûa trong 4 naêm sau ñoù. Hieän soá löôïng Bitcoin ñaõ phaùt haønh ra laø 11 trieäu vaø seõ ñaït möùc toái ña 21 trieäu vaøo naêm 2140. Giaù Bitcoin taêng choùng maët trong nhöõng naêm vöøa roài. Vaøo naêm 2011, moãi Bitcoin coù luùc chæ coù giaù vaøi USD. Ñeán nay moãi ñoàng tieàn naøy ñöôïc ñònh giaù treân döôùi 1.000 USD.

phí nhaát ñònh. Tuy nhieân vôùi bitcoin, soá phí naøy gaàn nhö baèng 0, keå caû vôùi soá tieàn raát lôùn. Ngoaøi ra, vieäc giao dòch baèng Bitcoin ñôn giaûn hôn nhieàu so vôùi giao dòch chuyeån tieàn maët. Chæ caàn moät chieác maùy tính hoaëc ñieän thoaïi ñaõ caøi phaàn meàm Blockchain vaø coù ví Bitcoin, vieäc chuyeån tieàn giöõa hai ngöôøi dieãn ra sau vaøi cuù click. Beân caïnh ñoù, Bitcoin cuõng ñöôïc coi laø moät khoaûn ñaàu tö, khi giaù cuûa noù taêng choùng maët trong vaøi naêm vöøa qua, coù luùc tieán saùt giaù vaøng. Bitcoin laø loaïi tieàn khoâng chòu söï quaûn lyù cuûa baát cöù ngaân haøng naøo, ñöôïc sinh ra nhôø vieäc giaûi caùc thuaät toaùn phöùc taïp. ÔÛ Vieät Nam hieän nay coäng ñoàng “chôi” Bitcoin ñang taêng tröôûng nhanh choùng. Coù nhieàu hoäi, nhoùm ñöôïc laäp ra ñeå baøn veà caùch “ñaøo” Bitcoin, giao dòch Bitcoin hoaëc ñôn giaûn ñeå tìm hieåu veà loaïi tieàn naøy. Theo moät nguoàn tin, hieän nhöõng heä thoáng maùy ñaøo Bitcoin khuûng nhaát ôû Vieät Nam hieän nay taäp trung ñoâng ôû khu vöïc Bình Döông, Saøi Goøn. Coù ngöôøi ñaõ ñaøo ñöôïc caû nghìn Bitcoin khi ñoàng tieàn naøy môùi xuaát hieän vaø deã ñaøo. Hieän moät Bitcoin quy ñoåi ñöôïc treân döôùi 1.000 USD (caùc khu vöïc khaùc nhau nhö Myõ, chaâu AÂu hay chaâu AÙ coù giaù quy ñoåi khaùc nhau). Duø Bitcoin ñaét nhö vaøng, nhöng nhöõng ngöôøi mua baùn coù theå chuyeån cho nhau nhöõng giao dòch nhoû töông ñöông moät phaàn moät traêm trieäu Bitcoin trôû leân. Do ñoù, keå caû nhöõng moùn haøng coù giaù vaøi ba nghìn ñoàng, vaãn coù theå traû baèng Bitcoin ñöôïc. Ñaøo Bitcoin khoâng phaûi laø vieäc deã, phaûi ñaàu tö daøn maùy vi tính coù caáu hình “khuûng” ñeå giaûi ñöôïc nhöõng thuaät toaùn ngaøy caøng phöùc taïp. Do ñoù, nhieàu ngöôøi xoay qua ñaàu tö Bitcoin, cho raèng giaù cuûa noù seõ coøn taêng do löôïng tieàn aûo naøy laø höõu haïn, seõ ngöøng phaùt haønh theâm khi chaïm moác 21 trieäu döï kieán vaøo naêm 2040. Treân theá giôùi, cuõng ñaõ coù nhieàu coâng ty leân tieáng chaáp nhaän loaïi tieàn naøy. Môùi ñaây nhaát, tyû phuù Richard Brason tuyeân boá seõ nhaän Bitcoin töø khaùch haøng muoán mua chuyeán du lòch ngoaøi vuõ truï taïi coâng ty oâng. Thaäm chí ngöôøi sôû höõu Bitcoin coù theå mua ñöôïc caû ñoà loùt cuûa coâng ty saûn xuaát danh tieáng Victoria’s Secret.[ ]

K

ieám haøng trieäu USD trong 4 ngaøy nhôø tieàn aûoTieàn aûo Bitcoin ñang trôû thaønh moû vaøng vôùi Sam Cole, Marcus Erlandssona vaø Andreas Kennemer - giaùm ñoác KnCMiner (Thuïy Ñieån). Trong khoaûng thôøi gian 7 10/11, giaù Bitcoin taêng choùng maët, töø 264 USD leân 336 USD moät ñoàng. Do theá giôùi ngaøy caøng cho raèng ñoàng tieàn naøy seõ laø thay theá ñaùng

15

ASIC (Vi maïch tích hôïp chuyeân duïng). Chuùng chæ chuyeân laøm moät nhieäm vuï, ñoù laø taïo ra Bitcoin. Môùi thaønh laäp 7 thaùng tröôùc, nhöng KnCMiner ñaõ baùn ñöôïc 5.000 maùy tính, thu veà haøng chuïc trieäu USD vaø coù khaùch haøng taïi 120 quoác gia. Andreas Kennemar CEO KnCMiner cho bieát: "Chuùng toâi ñaõ nhaän thaáy nhu caàu saûn phaåm taêng ñoät bieán töø quyù tröôùc. Tuy nhieân, vieäc

Sam Cole vaø Marcus Erlandssona ñaõ ñoàng saùng laäp KnCMiner

tin caäy cho phöông phaùp thanh toaùn truyeàn thoáng. Vieäc naøy ñaõ giuùp KnCMiner baùn ñöôïc 5.000 maùy tính chæ trong boán ngaøy. Moãi chieác coù giaù 7.000 USD. Thaäm chí, coù thôøi ñieåm, saûn phaåm cuûa hoï chaùy haøng ñeán möùc KnCMiner thu ñöôïc 600.000 USD chæ trong chöa ñaày 5 phuùt. Vaø dó nhieân, hoï nhaän thanh toaùn baèng Bitcoin. Theo Business Insider, coù ba caùch cô baûn ñeå sôû höõu Bitcoin. Thöù nhaát laø mua, sau ñoù laø baùn ñoà vaät hoaëc dòch vuï vaø nhaän thanh toaùn baèng Bitcoin. Caùch cuoái cuøng laø leân maïng vaø taïo ra chuùng (mine). Taïo ra moät ñoàng Bitcoin raát khoù vôùi moät maùy tính thoâng thöôøng do phaûi xöû lyù haøng loaït thuaät toaùn phöùc taïp. Phaàn lôùn maùy tính khoâng ñuû khaû naêng ñeå laøm vieäc ñoù. Vì theá, caùc coâng ty nhö KnCMiner ñaõ taïo ra loaïi maùy tính ñaëc bieät, duøng caùc chip xöû lyù coù teân

xaûy ra trong 4 ngaøy ñoù ñuùng laø chöa heà coù tieàn leä vôùi KnCMiner, vaø coù leõ cuõng laø vôùi caû ngaønh coâng nghieäp taïo ra Bitcoin". [ ] Buổi tối, bà vợ ra lệnh cho con gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con gọi xong chạy ra bảo mẹ: - Mẹ ơi, con gọi ba lần liền mà lần nào cũng có một cô trả lời. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Thấy thế, bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm liền bảo thằng con: - Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào? - Dạ, cô ấy bảo “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau…


16

B

öôûi hoà loâ, döa haáu khaéc chöõ taøi loäc vaø hình thoûi vaøng laø nhöõng saûn phaåm quaø taëng, bieáu cho dòp Teát Nguyeân ñaùn saép tôùi, vôùi möùc giaù treân moät trieäu ñoàng moãi quaû. 2 trieäu ñoàng moät quaû döa haáu Ngoaøi nhöõng maët haøng truyeàn thoáng, Teát Giaùp Ngoï naêm nay, oâng Voõ Trung Thaønh - Chuû nhieäm Caâu laïc boä Khuyeán noâng Phuù Trí A, xaõ Phuù Taân, huyeän Chaâu Thaønh, tænh Haäu Giang tung ra thò tröôøng nhieàu saûn phaåm môùi. Ñoù laø nhöõng quaû böôûi hoà loâ coù khaéc chöõ taøi loäc, phuùc loäc thoï, hình ñoàng tieàn hoaëc keát hôïp chöõ vôùi thoûi vaøng roàng 9999. Ngöôøi tieâu duøng cuõng coù theå choïn quaû böôûi linh ñan (taïo hình gioáng loø luyeän linh ñan, vôùi yù nghóa tröôøng thoï), döa haáu hoà loâ khaéc thoûi vaøng ñoàng tieân laàn ñaàu tieân coù maët treân thò tröôøng naêm nay. "Thoâng ñieäp cuûa caùc saûn phaåm naøy nhaèm mang ñeán cuoäc soáng haïnh aát ñoäng saûn traàm laéng ñaõ khieán phuùc, an laønh, taøi loäc, nhieàu söùc khoûe, phaùt taøi phaùt ñaït cho gia chuû khi khôûi bieät thöï, nhaø lieàn keà, ñaát neàn ñaàu moät naêm môùi", oâng Thaønh chia seû. taïi Saigonlieân tuïc maát giaù. Trong Tuy nhieân, do thôøi tieát thôøi gian qua thaát thöôøng khieán nhieàu ruoäng döa hôn 30 thaùng qua, giaù phaân khuùc haáu ngaäp nöôùc, buôûi khoù thuï phaán neân Caâu laïc noä Khuyeán noâng Phuù Trí naøy ñieàu chænh xuoáng 23%. Ñaát A chæ cho ra khoaûng 5.300 traùi böôûi hoà loâ (goàm caû maãu môùi vaø cuõ), 1.000neàn phía Ñoâng Saigonrôùt giaù 1.200 traùi döa haáu hoà loâ. Möùc cung öùng naøy chæ baèng moät phaàn tö naêm tröôùc. Thoáng keâ cuûa Coâng ty Savills Böôûi vaø döa haáu hoà loâ maãu cuõ vaãn coù giaù 700.000 ñeán 1 trieäu ñoàng Vieät Nam, trong naêm 2013, ñaát neàn, bieät thöï, nhaø lieàn keà taïi Saigonmaát moãi quaû. Rieâng haøng môùi naêm ña soá treân moät trieäu ñoàng moät traùi. Hieän soá löôïng ñaët haøng caùc loaïi naøy ñaõ chieám ba phaàn tö toång saûn phaåm, khoaûng giaù 10-11% tuøy saûn phaåm. Tuy nhieân, neáu laáy quyù II/2011 laøm coät 4.000 traùi. moác, phaân khuùc naøy ñaõ haï giaù toång coäng 23% treân thò tröôøng thöù caáp. Caùc khu vöïc bò giaûm giaù nhieàu nhaát rôi vaøo nhöõng quaän töøng coù giaù ñaát neàn bieät thöï taêng cao thôøi kyø soát ñaát laø quaän 2, 7, Nhaø Beø. Trong quyù IV/2013, nguoàn cung bieät thöï, nhaø lieàn keà chæ coù 250 caên, giaûm 31% so vôùi quyù tröôùc vaø giaûm 24% so vôùi cuøng kyø. Soá löôïng giao Böôûi & Döa Haáu Hoà loâ vaø Gaø Ñoâng Taûo laø nhöõng moùn coù giaù khuûng ngaøy Teát... dòch bieät thöï vaø nhaø lieàn keà cuõng Gaø Ñoâng Taûo cuõng laø ñaëc saûn Teát ñöôïc nhieàu ngöôøi löïa choïn. Theo giaûm 38% so vôùi quyù III. oâng Nguyeãn Höõu Minh, chuû trang traïi nuoâi gaø ñoâng taûo ôû quaän 9, Saøi Goøn, Traùi laïi, vôùi nguoàn cung leân ñeán naêm nay soá löôïng gaø Ñoâng Taûo cung öùng cho thò tröôøng ít hôn, chæ khoaûng 1.200 saûn phaåm, thanh khoaûn cuûa 1.500 con, giaûm 300 con so vôùi naêm ngoaùi. phaân khuùc ñaát neàn taêng khaù cao, Theo oâng, söùc mua hieän khaù yeáu. Cuøng thôøi ñieåm naøy moïi naêm, löôïng song hôn 70% giao dòch thaønh coâng ñaët haøng 800-900 con thì nay môùi gaàn 300 con. Neáu nhu caàu taêng, trang rôi vaøo caùc neàn ñaát coù giaù döôùi 12 traïi cuûa oâng vaãn coù theå huy ñoäng theâm soá löôïng ôû caùc nôi khaùc ñeå cung trieäu ñoàng moãi m2 taïi Hoùc Moân, caáp cho ngöôøi tieâu duøng. quaän 9. Hieän giaù loaïi gaø naøy chöa coù nhieàu bieán ñoäng, vaãn dao ñoäng 350.000Nhaän xeùt veà ñaø giaûm giaù cuûa 400.000 ñoàng moät kg. Moät ñoâi gaø troáng vaø maùi caân naëng 9-10 kg giaù 3-4 bieät thöï, ñaát neàn, Tröôûng boä phaän trieäu ñoàng moät caëp. "Ñaây laø loaïi gaø ngaøy xöa duøng ñeå tieán vua neân quyù Nghieân cöùu Coâng ty Savills Vieät hieám, thòt thôm ngon khoâng laãn vôùi baát kyø loaïi gaø naøo vaø thöôøng ñöôïc öa Nam, Tröông An Döông cho bieát: chuoäng maïnh trong dòp Teát", oâng noùi. "Vôùi doøng saûn phaåm leân ñeán daêm Lôùp vaûy thòt daøy cuûa gaø Ñoâng Taûo khi haàm giöõ ñöôïc ñoä saàn saät, khoâng ba tyû thaäm chí chuïc tyû ñoàng nhö ñaát bò meàm nhuõn. Khi haàm thuoác baéc, ñaàu beáp thöôøng ninh luoân hai hoøn ngoïc neàn vaø bieät thöï, giaûm giaù treân 20% keâ cuûa gaø Ñoâng Taûo troáng ñeå nöôùc haàm thôm ngoït. Ngoaøi ra, thòt gaø Ñoâng töùc laø ñaõ boác hôi giaù trò raát lôùn". Taûo naáu nöôùc coát chanh coù taùc duïng giaûi caûm, trò chöùng meät moûi. Nguyeân nhaân phaân khuùc naøy Beân caïnh gaø Ñoâng Taûo, oâng coøn cung caáp caû gaø chín cöïa, ñaây cuõng rôùt giaù lieân tuïc, theo oâng Döông, ñöôïc coi laø loaïi gaø quyù hieám, mang nhieàu yù nghóa veà maët taâm linh vaø phuø laø do heä luïy töø thò tröôøng baát ñoäng hôïp vôùi maâm cuùng ngaøy Teát. Hieän oâng ñaõ baùn heát 300 con vaø chæ coøn laïi saûn khuûng hoaûng keùo daøi, truøng duy nhaát moät caëp hôn 6 kg, giaù 8-10 trieäu ñoàng. vôùi thôøi ñieåm kinh teá vó moâ vaãn Saâu chít coøn khoù khaên. Ngoaøi vieäc nhaø ñaàu Ñöôïc giôùi thieäu nhö moät moùn “ñoâng truøng haï thaûo” cuûa Taây Baéc Vieät tö thöù caáp saün saøng xaû haøng caét Nam. Saâu chít laø moät loaïi saâu soáng trong caây chít voán duøng ñeå laøm choåi. loã, thò tröôøng naøy cuõng chöùng kieán Theo quan nieäm cuûa ngöôøi Dao ñoû, H moâng, Thaùi thì saâu chít laø moät loaïi caùc chuû ñaàu tö tích cöïc giaûm giaù xaû thöïc phaåm quyù hieám, coù tính boå döôõng cao. haøng toàn. Haøng naêm, ñeán muøa chít nôû hoa, böôùm traéng seõ ñeû tröùng vaøo ñoït caây,

B

tröùng naøy nôû thaønh saâu, aên heát noõn hoa vaø lôùn thaønh moät con saâu chit beùo troøn, traéng moïng, daøi ñoä 2 ñoát ngoùn tay. Giaù saâu chít khoâ khoaûng 400 - 500 ngaøn ñoàng/laïng. Toûi moät nhaùnh giaù hôn nöûa trieäu ñoàng/ kg Loaïi toûi vôùi teân “coâ ñôn” giaù 500.000 - 800.000 ñoàng/kg ñöôïc nhieàu ngöôøi saên luøng laøm quaø bieáu Teát vì quyù, hieám, coù theå cheá bieán moùn aên laïi chöõa ñöôïc beänh. Naém baét xu höôùng saên quaø ñoäc, laï, Giaûu m quyù hieám ñeå aên, bieáu Teát, treân nhieà 10% treân giaù trang website, nhöõng ñaëc saûn vuø mieà cuûnagnôi naøon nhö toûi moät nhaùnh Phuø Yeân, Sôn reûLahôn coù giaù baùn khaù cao (500.000 - 570.000 ñoàng/kg) vaãn huùt khaùch. Saên luøng caây baûy loaïi quaû giaù ‘khuûng’ ñoùn Teát Naêm loaïi quaû, baûy loaïi quaû moïc treân cuøng moät caây laø loaïi caây caûnh ñoäc hieám, coù giaù leân ñeán haøng chuïc trieäu ñoàng ñang ruïc ròch tung ra dòp Teát. Xuaát phaùt töø yù töôûng maâm nguõ quaû baøy leân ban thôø toå tieân ngaøy Teát, oâng Leâ Ñöùc Giaùp ôû thoân Baõi, xaõ Cao Vieân, Thanh Oai, Haø Noäi ñaõ maøy moø saùng taïo neân moät caây coù 5 loaïi quaû khaùc nhau. Ñoù laø caùc loaïi quaû phaät thuû, böôûi, quyùt, cam, Nhaän daïy quaát. Ñieàu ñaëc bieät, naêm nay oâng n gheù p voõcoøthuaä t ñeå theâm chanh ñaøo, böôûi ñoû “hoâ bieán” thaønh söù, ccaùkhoû caây “thaát quaû”. Khoâng nhöõngcoùtheá c e, caây 5 loaïi quaû, 7 loaïi quaû coù theå thaâñeà n uhình ñeïnôû p vaø hoa vaøo ñuùng ngaøy Teát, ra Teát caây laïi moät khaû naêng töï vaøo quaû. Söï ñaëc bieät cuûa loaïi caây naøy ñaõ khieán khoâng ít ngöôøi laën loäi xaveä xoâan i ñeátoaø n n ñaët mua ñeå ñöôïc sôû höõu haøng ñoäc, hieám veà ñoùn Teát. Caây nguõ quaû dao ñoäng töø vaøi trieäu ñeán vaøi chuïc trieäu ñoàng/caây. Ñaøo Ñaïi gia8 ñaúng Hapkido Vôùi nhöõng goác ñaøo khuû ngngthì giaù thueâ 7 ñaú Taekwondo vaø mua cheânh nhau gaáp ñoâi, tuy nhieân vaøi naêm gaàn ñaây khaùch haøng chuû yeáu thueâ, moät soá ñaïi gia choïn ñaøo laøm quaø taëng thì môùi mua ñöùt. Beân caïnh ñoù, nhieàu chuû vöôøn cuõng chia seû, tröôùc ñaây hoï nhaän chaêm soùc hoä nhöng giôø nhieàu nhaø vöôøn khoâng coøn nhaän chaêm soùc vì coâng söùc boû ra nhieàu nhöng lôõ caây hoûng, caây cheát laïi mang tieáng. Ñaøo giaù khuûng naêm nay töø 12 ñeán 40 trieäu tuøy daùng theá cuûa goác & nhaùnh caây. Mai Teát Hieän ngöôøi daân chæ ñeán thueâ mai Teát laø nhieàu hôn vieäc mua ñöùt caây mai nhö moïi naêm. Chæ nhöõng ngöôøi yeâu mai laém môùi ñôïi ñeán dòp caän Teát roài môùi “baám buïng” mua moät chaäu mai öng yù veà chöng Teát. Coøn nhöõng caây mai lôùn coù giaù treân 10 trieäu daønh cho nhöõng coâng ty, doanh nghieäp cuøng nhöõng nhaø coù bieät thöï ñaët haøng thueâ nhieàu.[ ]

17

Dave: 0497 075 929

Chuyeân ñoå beâ toâng cho driveway, loái ñi, saân vöôøn maùi hieân beân hoâng nhaø etc.. Caùc loaïi beâ toâng thöôøng vaø maøu Stencil, Stamp Laøm môùi laïi caùc loaïi neàn xi maêng cuõ Laáy gaïch cuõ ñi , traùng laïi caùi môùi...

Thôï chuyeân nghieäp - uy tín - coù giaáy pheùp taát caû coâng vieäc ñöôïc baûo ñaûm

Sam: 0403 450 870

Nhaân 1 naêm Nhaø haøn giaù 20% ngaøy T Tö,

Chuyeân ñoå beâ toâng cho driveway, loái ñi, saân vöôøn maùi hieân beân hoâng nhaø etc.. Caùc loaïi beâ toâng thöôøng vaø maøu Stencil, Stamp Laøm môùi laïi caùc loaïi neàn xi maêng cuõ Laáy gaïch cuõ ñi , traùng laïi caùi môùi... ñi , traùng laïi caùi môùi...

Thôï chuyeân nghieäp - uy tín - coù giaáy pheùp taát caû coâng vieäc ñöôïc baûo ñaûm

Ñaûm nhaän phuïc vuï chuyeân chôû doïn nhaø vaø thu doïn caùc loaïi raùc xaây döïng, raùc saân vöôøn v.v... Nhaän caùc loaïi vieäc laøm nhoû vaø lôùn - Phuïc vuï uy tín taän taâm cho quyù ñoàng höông.


18

M

oät trong nhöõng chuû ñieåm “hot” nhaát cuûa vaên hoùa treû hieän nay ôû Vieät Nam laø söû duïng loaïi ñieän thoaïi thoâng minh vôùi caùc dòch vuï OTT OTT ñöôïc hieåu noâm na laø caùc dòch vuï cho pheùp con ngöôøi keát noái vôùi nhau qua tin nhaén chöõ, hoäi thoaïi tröïc tieáp vaø tin nhaén aâm thanh. Ñaây coù theå noùi laø moät thaønh quaû lôùn cuûa coâng ngheä maø ñieåm haáp daãn ñaëc bieät cuûa noù laø giuùp ngöôøi duøng ñöôïc höôûng caùc dòch vuï keát noái mieãn phí (chæ caàn coù Internet). Trong boái caûnh caùc nhaø maïng Vieät Nam “ñoàng thanh töông öùng” taêng cöôùc 3G, khía caïnh “mieãn phí” cuûa noù trôû thaønh moät ñieåm nhìn thuù vò. Ñoái vôùi caùc nhaø cung caáp dòch vuï ñöôøng truyeàn, ñaëc bieät laø caùc nhaø cung caáp dòch vuï ñieän thoaïi, ñaây coù theå noùi laø moät côn aùc moäng. Lyù do ñôn giaûn laø khi ngöôøi ta coù theå nhaén tin (chöõ, aâm thanh vaø hình aûnh) vaø goïi cho nhau mieãn phí thì hoï seõ khoâng caàn ñeán dòch vuï göûi tin nhaén hay ñieän ñaøm truyeàn thoáng phaûi traû phí. Vì theá, khoâng chæ ôû Vieät Nam maø ôû khaép nôi treân theá giôùi ñang dieãn ra moät cuoäc chieán cam go giöõa caùc nhaø maïng truyeàn thoáng vaø caùc coâng ty cung caáp dòch vuï OTT. Treân quy moâ toaøn caàu, theo öôùc tính cuûa Haõng nghieân cöùu thò tröôøng Ovum, söï gia taêng cuûa caùc öùng duïng nhaén tin mieãn phí ñaõ khieán caùc nhaø maïng bò thieät haïi leân ñeán 23 tæ USD doanh thu trong naêm 2012, vaø döï ñoaùn con soá naøy seõ taêng leân 54 tæ USD trong naêm 2016. Coøn ôû Vieät Nam, moät thoâng tin gaây soác ñöôïc oâng Nguyeãn Maïnh Huøng, phoù toång giaùm ñoác Viettel, tieát loä, neáu 40 trieäu thueâ bao di ñoäng ñeàu duøng 3G vaø Viber thì doanh thu cuûa Viettel coù theå bò giaûm 40-50%. Lòch söû ñaõ thay ñoåi? Lieäu coù theå kieám tieàn baèng caùch taïo ra caùc saûn phaåm chaát löôïng toát nhaát nhì theá giôùi, khaùch haøng söû duïng haèng ngaøy, trôû thaønh moät phaàn khoâng theå thieáu cuûa cuoäc soáng vaø... hoaøn toaøn mieãn phí cho moïi ngöôøi? Vaøi chuïc naêm tröôùc, ai ñaët ra moät giaû thuyeát nhö vaäy seõ bò coi laø ngöôøi hoang töôûng. Nhöng ngaøy nay khoù maø thaáy moät cö daân trung löu ñoâ thò naøo treân theá giôùi khoâng söû duïng thö ñieän töû caù nhaân mieãn phí nhö cuûa Google, Yahoo! hay Hotmail; khoâng söû duïng maïng xaõ hoäi khoâng thu phí nhö

Traàn Vinh Döï, Ph.D Facebook, Linkedin, Twitter; khoâng löôùt caùc trang tin vaø giaûi trí mieãn phí trong nöôùc vaø quoác teá haèng ngaøy; khoâng söû duïng caùc phaàn meàm nhaén tin vaø hoäi thoaïi mieãn phí nhö Viber, Skype; khoâng coi YouTube “chuøa”... Caùc saûn phaåm naøy laø moät phaàn coát loõi cuûa cuoäc soáng hieän ñaïi. Vaø chuùng maëc nhieân laø caùc saûn phaåm mieãn phí, töùc laø khaùch haøng luoân kyø voïng chuùng mieãn phí vaø khoâng bao giôø nghó raèng mình phaûi traû tieàn khi söû duïng. Khoâng nhöõng theá, caùc nhaø cung caáp coøn phaûi caïnh tranh khoác lieät vôùi nhau ñeå ñöa ra thò tröôøng caùc saûn phaåm mieãn phí toát nhaát. ÔÛ Vieät Nam, gaàn ñaây cuõng coù haøng loaït coâng ty coâng ngheä ñi theo höôùng naøy. Rieâng trong lónh vöïc OTT - lónh vöïc ñang ñöôïc coi laø “hot” nhaát hieän nay vaø laø aùc moäng cuûa caùc coâng ty ñieän thoaïi truyeàn thoáng, ñaõ xuaát hieän nhieàu saûn phaåm nhö Zalo (Vieät Nam), Line (Nhaät Baûn), Kakao Talk (Haøn Quoác), beân caïnh Viber ñaõ coù töø khaù laâu... Phaûi chaêng lòch söû ñaõ thay ñoåi vaø con ngöôøi ñang böôùc vaøo kyû nguyeân xaøi “ñoà chuøa”? Ñöông nhieân khoâng phaûi vaäy. Baïn seõ khoâng theå mua thaäm chí moät caùi baùnh mì vôùi giaù baèng khoâng, tröø khi doanh nghieäp (DN) taëng mieãn phí ñeå khuyeán maõi. Trong taát caû maët truyeàn thoáng cuûa cuoäc soáng, quy luaät muoân ñôøi vaãn theá: muoán mua xaøi thì phaûi traû tieàn. Taïi sao mieãn phí? Vaäy taïi sao caùc saûn phaåm coâng ngheä neâu treân laïi mieãn phí? Bí quyeát cuûa ñieàu tuyeät vôøi naøy naèm ôû hai ñieåm. Ñaàu tieân laø moät nguyeân taéc xöa nhö traùi ñaát cuûa kinh teá hoïc: DN ñònh giaù saûn phaåm baèng vôùi chi phí ñònh bieân (marginal cost) ñeå saûn xuaát theâm moät ñôn vò saûn phaåm ñoù. Trong tröôøng hôïp caùc saûn phaåm keå treân, chi phí maø nhaø saûn xuaát phaûi traû theâm khi coù moät ngöôøi duøng môùi laø gaàn nhö baèng khoâng. Laáy ví duï tröôøng hôïp cuûa Viber: phaàn meàm cho pheùp ngöôøi duøng goïi cho nhau mieãn phí qua ñieän thoaïi khaép nôi treân theá giôùi. Theo taïp chí Fierce Mobile Content, Viber hieän coù hôn 175 trieäu ngöôøi söû duïng treân toaøn caàu,

vaø chi phí hoaït ñoäng cuûa coâng ty laø khoaûng 200.000 USD/thaùng. Noùi caùch khaùc, chi phí bình quaân (average cost) maø Viber phaûi boû ra laø khoaûng 1,14 xu cho moät ngöôøi duøng. Tuy nhieân, theo kinh teá hoïc, DN khoâng ñònh giaù baùn theo chi phí bình quaân maø ñònh giaù theo chi phí ñònh bieân. Giaû söû hieän nay Viber ñang coù ñuùng 175 trieäu ngöôøi duøng, neáu coù theâm moät ngöôøi duøng thì Viber cuõng khoâng maát theâm moät xu naøo. Noùi caùch khaùc, chi phí ñònh bieân cuûa Viber laø baèng khoâng. Neáu theá, nhöõng coâng ty nhö Viber seõ khoâng thu ñöôïc xu naøo vaø seõ rôi vaøo tình traïng phaù saûn? Khoâng heà! Bôûi caùc dòch vuï mieãn phí naøy toàn taïi, phaùt trieån vaø laøm giaøu cho DN laø nhôø moâ hình taïo doanh thu theo moät keânh khaùc. Ñoù laø doanh thu töø quaûng caùo vaø caùc saûn phaåm giaù trò gia taêng khaùc. Google laø DN lôùn nhaát theá giôùi xeùt veà maët cung caáp caùc dòch vuï mieãn phí cho ngöôøi duøng. Doanh thu töø quaûng caùo theo baùo caùo taøi chính cuûa haõng naøy naêm 2012 laø 43,686 tæ USD, trong khi caùc doanh thu khaùc (nhö baùn thieát bò) chæ coù 2,354 tæ USD, chieám chæ 5,11% toång doanh thu cuûa hoï. Lôïi nhuaän roøng (sau thueá) cuøng naêm cuûa haõng naøy laø 10,737 tæ USD. Nhôø ñoù, Google ñang ñöôïc ñònh giaù treân saøn giao dòch Nasdaq vôùi trò giaù caû coâng ty laø 300 tæ USD. Ñeå kieám tieàn ñöôïc töø quaûng caùo, caùc DN nhö Google phaûi coù soá löôïng ngöôøi duøng ñoâng ñaûo. Löôïng ngöôøi duøng vì theá trôû thaønh taøi saûn coù khaû naêng sinh lôïi cuûa DN. DN caøng coù löôïng ngöôøi duøng lôùn thì taøi saûn coù khaû naêng sinh lôïi caøng cao. Ñieàu naøy khieán vieäc ñaàu tö saûn xuaát vaø cung caáp caùc saûn phaåm mieãn phí ñeå thu huùt ngöôøi duøng cuõng chính laø ñaàu tö ñeå hình thaønh taøi saûn coù khaû naêng sinh lôïi. Tuy nhieân, coù taøi saûn coù khaû naêng sinh lôïi khoâng coù nghóa laø DN seõ taïo ra ñöôïc doanh thu vaø lôïi nhuaän. Ñeå taïo ñöôïc doanh thu, caùc DN naøy caàn coù nhöõng moâ hình taïo ra doanh thu thích hôïp. Moät moâ hình thích hôïp laø vöøa thu tieàn ñöôïc töø caùc khaùch haøng coù nhu caàu quaûng caùo hoaëc dòch vuï giaù trò gia taêng khaùc, vöøa khoâng laøm giaûm tieän ích cuûa ngöôøi duøng saûn phaåm. Vieäc naøy khoâng deã. Cuoäc caùch maïng khieán Google trôû thaønh “ñaïi gia” trong laøng coâng ngheä theá giôùi hieän nay naèm ôû choã hoï

ñaõ taïo ra caùc saûn phaåm quaûng caùo cöïc kyø thoâng minh nhö Adwords, Adsense vaø cô cheá ñaáu thaàu. Theo ñoù, ngöôøi quaûng caùo phaûi caïnh tranh vôùi nhau baèng caùch traû giaù cao hôn ñeå ñöôïc quaûng caùo qua caùc hình thöùc naøy. Vieäc kieám tieàn töø löôïng ngöôøi duøng ñöôïc goïi chung vôùi caùi teân laø tieàn teä hoùa (monetarize) taøi saûn laø löôïng ngöôøi duøng cuûa DN. Baûn thaân moät DN laõo laøng nhö Google nhöng khi mua laïi moät DN khaùc coù löôïng ngöôøi duøng “khuûng” laø YouTube, hoï cuõng maát maáy naêm trôøi tröôùc khi tìm ñöôïc caùch thích hôïp ñeå tieàn teä hoùa. AÙc moäng kieám tieàn cuûa OTT Theá neân deã hieåu laø moät soá coâng ty treû tuoåi hôn nhö Viber hieän vaãn loay hoay chöa tìm ñöôïc caùch tieàn teä hoùa löôïng ngöôøi duøng cuûa mình. Theo taïp chí Mobile World, môùi hoài thaùng 4, theo CEO cuûa Viber Talmon Marco, coâng ty naøy seõ phaûi sôùm tính ñeán vieäc cung caáp theâm caùc dòch vuï giaù trò gia taêng coù thu phí ñeå taïo doanh thu. Theo Marco, coâng ty naøy seõ khoâng taïo doanh thu qua vieäc quaûng caùo maø “coù nhöõng caùch thoâng minh hôn ñeå kieám tieàn”, trong khi vaãn khaúng ñònh “mieãn phí laø moät thöù cam keát ngay töø ngaøy ñaàu vôùi ngöôøi duøng”. ÔÛ Vieät Nam, moät soá DN OTT haøng ñaàu hieän ñaõ coù löôïng ngöôøi duøng leân tôùi hôn 4 trieäu. Tuy nhieân, moâ hình ñeå caùc saûn phaåm OTT naøy sinh lôïi vaãn chöa coù maëc duø chuùng taïo ra côn aùc moäng veà doanh thu cho caùc coâng ty ñieän thoaïi truyeàn thoáng. Gaàn ñaây, caùc coâng ty ñieän thoaïi truyeàn thoáng trong nöôùc baét ñaàu phaûi chaáp nhaän thöïc teá laø khoâng theå loaïi boû ñöôïc caùc saûn phaåm OTT baèng chính saùch, vì theá phaûi tìm caùch chung soáng vôùi noù. Tuy nhieân, cô cheá naøo ñeå hai beân cuøng coù lôïi vaãn laø moät caâu hoûi boû löûng. Ñôn giaûn vì neáu caùc saûn phaåm OTT trong nöôùc thu phí, ngöôøi duøng seõ chuyeån sang söû duïng caùc saûn phaåm OTT mieãn phí cuûa nöôùc ngoaøi. Vì theá, Fierce Mobile Content trích lôøi cuûa Josh Martin thuoäc Strategy Analytics cho raèng “vôùi quaù nhieàu löïa choïn thay theá, vieäc tính phí ngöôøi duøng coù veû nhö baát khaû thi vaø vì theá buoäc caùc DN phaûi tìm caùch khaùc ñeå tieàn teä hoùa, neáu khoâng laøm ñöôïc vieäc naøy seõ daãn tôùi vieäc nhieàu DN ñang “hoaønh traùng” hieän nay seõ

19

saäp tieäm, tröø phi chuùng ñöôïc mua laïi bôûi caùc ñaïi coâng ty muoán söû duïng caùc saûn phaåm naøy laøm saûn phaåm boå trôï mieãn phí cho saûn phaåm chính cuûa hoï”. Loái thoaùt “baùn mình” YÙ sau cuûa Josh Martin cuõng chính laø giaác mô maø haøng trieäu haõng coâng ngheä nhoû treân khaép theá giôùi höôùng tôùi. Sau khi coù löôïng ngöôøi duøng lôùn, caùc haõng nhoû seõ baùn laïi cho nhöõng ñaïi gia coâng ngheä côõ böï. Caùc ví duï ñaày haáp daãn nhö YouTube baùn cho Google vôùi giaù 1,65 tæ USD naêm 2006, DoubleClick baùn cho Google vôùi giaù 3,1 tæ USD naêm 2007, Waze baùn cho Google vôùi giaù xaáp xæ 1 tæ USD hoài thaùng 6-2013, Instagram baùn cho Facebook vôùi giaù 1 tæ USD, hay Face.Com baùn cho Facebook vôùi giaù 100 trieäu USD... laø caùc “giaác mô Myõ” ñieån hình cuûa laøng coâng ngheä theá giôùi. Ñaây laø moät loái thoaùt danh giaù vaø ñaëc bieät haáp daãn cho caùc DN coâng ngheä nhoû. Nhöng loái thoaùt naøy cuõng chæ laø moät khe cöûa heïp. Lyù do vì caùc dòch vuï mieãn phí keå treân naèm trong nhoùm caùc ngaønh coâng nghieäp bò “nguyeàn ruûa” bôûi moät nguyeân taéc khaéc nghieät laø “winner takes all” (ñöôïc aên caû ngaõ veà khoâng). Chuùng ñeàu laø caùc saûn phaåm mang tính coäng ñoàng, coù nghóa laø caøng coù nhieàu ngöôøi duøng thì giaù trò söû duïng ñoái vôùi moät caù nhaân caøng cao. Keát quaû laø thò tröôøng chæ cho pheùp moät saûn phaåm toát nhaát, tieän duïng nhaát toàn taïi vaø seõ thaûi loaïi taát caû saûn phaåm khaùc. Caùc ñaïi gia coâng ngheä lôùn ñöông nhieân bieát ñöôïc ñaëc thuø naøy, vì theá khi mua laïi caùc saûn phaåm coâng ngheä cuûa nhöõng DN nhoû hôn, hoï cuõng chæ mua saûn phaåm toát nhaát (nhieàu ngöôøi duøng nhaát), vì khoâng daïi gì boû tieàn mua saûn phaåm haïng hai khi maø hoï bieát ngay töø ñaàu seõ thaûm baïi. Keát cuïc laø cuoäc chaïy ñua naøy töïa nhö cuoäc chaïy ñua maø chæ coù moät ngöôøi veà nhaát, soá coøn laïi ñeàu taøn luïi trong boùng toái. Vì theá, ñaây laø moät cuoäc chôi thuù vò nhöng heát söùc nghieät ngaõ. Rieâng ñoái vôùi ngöôøi duøng, duø DN naøo thaéng, DN naøo thua thì luoân ôû laïi vôùi nguyeân taéc hoï phaûi laø ngöôøi höôûng lôïi. Traàn Vinh Döï, Ph.D Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng caàn tuyeån ngöôøi phaùt haønh baùo taïi Sydney. Xin lieân laïc toøa soaïn 0430 00 6965


20

H

G

iá địa ốc tăng vọt ở New York đã tác động đáng kể đến hàng chục khu phố, kể cả khu phố Chinatown nổi tiếng. Khu vực ở phía nam khu Manhattan này lâu nay vẫn là một căn cứ thiết yếu cho di dân và gia đình người Hoa, khiến nó trở thành một trong những nơi tập trung người sắc tộc Trung Hoa lớn nhất ở phương Tây. Tuy nhiên Thông tín viên VOA Rebecca Valli tường thuật rằng hiện nay nhiều người đang rời khỏi khu này vào lúc một luồng các chuyên gia và sinh viên da trắng đổ tới đẩy cao giá nhà đất. Quy trách lẫn nhau Ông Peter Kwong là giáo sư chuyen về Nghiên cứu Á Mỹ và Quy hoạch Ðô thị ở trường Ðại học Hunter. Ông nói các nhà khai thác địa ốc nóng lòng xây dựng những tòa nhà cao tầng là một phần lý do của sự chuyển biến này. Nhưng ông cũng quy trách cho Thị trưởng Michael Bloomberg sắp xuất nhiệm. Giáo sư Kwong nói: “Tòa thị chính đã làm việc này ở khắp thành phố New York, nhất là khu Manhattan, Chinatown là khu vực cuối cùng chưa bị cách tân.”

Khu ManhattanKhu Manhattan

Một bản phúc trình do Quỹ Giáo dục và Bảo vệ Pháp lý Á Mỹ có trụ sở ở New York công bố trước đây trong năm nói rằng có hiện tượng thiếu hụt tương tự về gia cư với giá phải chăng ở các khu Hoa kiều tại Boston và Philadelphia. Bản phúc trình nhận thấy sự gia tăng về số nhà và khách sạn sang trọng, và sự giảm sút con số doanh nghiệp cũng như số hộ gia đình Á châu. Tại New York, các chính sách của Thị trưởng Thị trưởng New York ong Michael Bloomberg được cho là góp phần giảm thiểu số tội phạm, và nhiều người ủng hộ ông nói rằng việc tăng giá thuê nhà là một dấu hiệu tiến bộ kinh tế của thành phố. Nhưng tại khu Hoa Kiều Chinatown ở Manhatttan, việc tăng giá nhà đã đẩy nhiều người từng cư ngụ ở đó ra khỏi khu này. Theo thống kê năm 2010, khoảng 17% cư dân người Hoa ở khu Chinatown, chừng 6.000 người, đã phải rời khỏi khu này từ năm 2000. Giá thuê nhà tăng, di dân ra đi Bà Tôn Mỹ Dung, đã sống trong khu Chinatown ở Manhattan từ lúc mới đến Hoa Kỳ từ thánh phố Phúc Châu vào năm 1990. Cửa hàng ăn uống của bà nằm gần đường Canal, trung tâm thu hút của khu Chinatown và bà nói bà đã thấy một sự giảm sút đáng kể về số khách hàng, đa số là di dân người Hoa. Bà nói: “Trước đây, vào ngày lễ Tạ Ơn

đoàn thường trực của nước này tại Liên Hiệp Quốc để được hưởng quyền đặc miễn tài phán, nhưng cơ quan tư pháp Mỹ vẫn truy tố bà ta vì sự việc đã xảy ra trước khi có quyết định thuyên chuyển của Bộ Ngoại Giao Ấn. 2.- Tranh luận về bằng chứng tội phạm Bà Khobragade giải thích rằng bà đã trả cho người giúp việc là Sangeeta Richard 9,75 USD/giờ, tương đương mức lương tối thiểu theo luật pháp Mỹ, nhưng Richard chỉ nhận một phần ở Mỹ, phần còn lại được trả cho thân nhân của đương sự ở Ấn Độ. Nhưng Richard đã phủ nhận điều này và bà Khobragade không xuất trình được bằng chứng nào để hỗ trợ cho lời khai của bà. Theo bà Biện Lý Bharara, bà Khobragade đã vi phạm luật pháp Mỹ vốn quy định rất rõ ràng việc cấm các nhân viên ngoại giao và lãnh sự bóc lột lao động nhập cư. Bà Khobragade đã không trả đúng khoản tiền lương tối thiểu theo quy định của Mỹ là 9,75USD/giờ cho Richard như đã khai trong đơn xin thị thực, mà bí mật dàn xếp để chỉ phải trả cho người giúp việc này có 1/3 khoản lương quy định trên. Nếu bị xác định có tội, bà Khobragade có thể phải chịu mức án tối đa là 10 năm tù vì gian lận thị thực và 5 năm tù vì khai báo gian dối. Trước hết, chúng tôi xin trình bày Thật ra, đây không phải là viên chức ngoại giao đầu tiên của Ấn vi phạm tội những nét chính của vụ án, sau đó sẽ bóc lột lao động. Năm ngoái, một viên chức lãnh sự Ấn Độ là Neena Malhotra và nói về tình trạng người bóc lột người vợ của ông ta ở Lãnh Sự quán New York đã bị phạt gần 1,5 triệu USD vì đã xử rất nghiêm trọng ở Ấn Độ và con dụng cô Shanti Gurung như là nô lệ lao động. Từ 2008 đến 2012, chính phủ Hoa đường giải thoát. Kỳ đã cấp 5.330 chiếu khán (visa) loại A-3 cho những người giúp việc của các Những tranh luận về vụ án nhân viên ngoại giao ngoại quốc ở Hoa Kỳ. Nhiều nhà ngoại giao đã lợi dụng 1.- Tranh luận về đặc quyền ngoại loại chiếu khán này để đưa những người từ nước họ đến làm nô lệ lao động cho giao Phát biểu trước Thượng viện Ấn Độ, họ. Phát xuất từ văn hóa và tôn giáo Thượng nghị sĩ Arun Jaitley lãnh đạo Báo cáo của Quỹ Walk Free công bố hôm 16/10/2013 cho biết trên thế giới vẫn phe đối lập cho rằng vụ bắt giữ này còn có gần 30 triệu người đang bị đối xử như nô lệ, gồm cả người lớn và trẻ em. là một sự vi phạm Công Ước Vienna. Những nạn nhân này bị biến thành nô lệ tình dục hoặc nô lệ lao động không có Nhưng Washington chỉ rõ rằng với kỹ năng. Trong 10 nước đứng đầu chiếm đến hơn 3/4 trong tổng số nô lệ thì Ấn vai trò là Phó Tổng Lãnh Sự Ấn Độ Độ đứng hàng đầu với đến 14 triệu lao động nô lệ, Trung Quốc đứng thứ 2 với tại New York, bà Khobragade không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao gần 3 triệu. Nga và Thái Lan cũng có tên trong 10 quốc gia đó. Lao động nô lệ ở Ấn Độ toàn diện mà chỉ được hưởng quyền Hoạt động bóc lột lao động trẻ em đã và đang diễn ra dai dẳng ở Ấn Độ. Trong miễn trừ của lãnh sự khi thực thi nhiệm bộ phim tài liệu mang tên “Stolen Childhoods” (Tuổi thơ bị đánh cắp), đạo diễn vụ lãnh sự mà thôi. Lời giải thích của chính phủ Hoa Kỳ rất chính xác. Tuy nhiên, đây là một vấn đề khá phức tạp nên chúng tôi xin nói rõ thêm. Theo điều 14 của Công Ước Vienna ngày 18.4.1961 về Quan Hệ Ngoại Giao, chỉ ba loại viên chức ngoại giao sau đây được miễn toàn diện về Lữ Giang tài phán: các đại sứ (ambassadors), các sứ thần (envoys) và các tham vụ ngoại giao (charges d'affaires - Hà Nội thường gọi là các đại biện). Điều 29 quy định: “Thân thể của viên chức ngoại giao là bất khả xâm phạm. Họ không thể bị bắt hoặc bị giam giữ dưới bất cứ hình thức nào”. Các lãnh sự và nhân viên lãnh sự không được quyền đặc miễn toàn diện như các nhân viên ngoại giao nói trên. Điều 43 Công Ước Vienna ngày 24.4.1963 về Lãnh Sự chỉ cho các lãnh sự và nhân viên lãnh sự (consular officers and consular employees) được quyền đặc miễn tài phán “về các hành vi thực hiện khi thi hành chức năng lãnh sự” mà thôi. Vì biết các viên chức lãnh sự không được đặc quyền tài phán ngoài nhiệm vụ lãnh sự, nên khi được tin bà Devyani Khobragade bị rắc rối trong vụ xử dụng người giúp việc, Bộ Ngoại Giao Ấn Độ đã điều chuyển bà sang phái ôm 17/12/2013 bà Devyani Khobragade, 39 tuổi, Phó Tổng Lãnh Sự của Ấn Độ tại New York đã bị bắt tại New York vì bị cáo buộc khai man để xin thị thực nhập cảnh cho một người mang quốc tịch Ấn Độ mà bà đưa tới Hoa Kỳ để giúp việc nhà. Bà cũng bị cáo buộc là trả cho phụ nữ này mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu luật định. Một cuộc tranh luận đã xảy ra giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ. Từ vụ án này, chúng ta có thể nhìn thấy rằng từ dân chủ tự do đến giải phóng con người còn một khoảng cách khá xa.

Thay ñoåi kieán truùc ñoâ thò ñaõ laøm maát ñi saéc thaùi ñaëc thuø cuûa phoá Taøu NY

chẳng hạn, số người ngoài đường phố ở đây đông đến mức không có chỗ chen chân. Nhưng từ 3 năm đổ lại, gần như không còn ai trên đường phố nữa. Ðây là sự thay đổi chúng ta nhìn thấy rõ ở Chinatown.” Bà Tôn nói nhiều người láng giềng của bà đã bị tống xuất ra khỏi nhà sau khi chủ đất quyết định tân trang các tòa nhà. Bà nói: “Sau đó họ đành bán cho các nhà khai thác địa ốc mà không tính tới việc dành cho những người đã sống ở đó từ đầu là các di dân.” Ðối với bà Tôn, điều đang xảy ra ở Chinatown đi ngược lại với những lý tưởng tiêu biểu của nước Mỹ. Bà nói: “Hoa Kỳ là đất nước của di dân, nhưng nhiều di dân đến đây mà không có chỗ để sinh sống hoặc không có đủ điều kiện để mà sống.” Phe chống đối canh tân tìm cách đảo ngược xu hướng Các tổ chức dân chúng ở Chinatown đang tranh đấu cho điều mà họ coi là việc rút ruột khu phố của họ. Bà Lý Hoa, thư ký Hiệp hội Công nhân và Nhân viên Hoa kiều, nói tổ chức của bà đã thu thập hàng ngàn chữ ký để ngăn chặn các kế hoạch mới đây nhằm lập ra các khu sang trọng ở khu phía Ðông Manhattan. Bà nói: Thị trưởng tân cử New York Bill de BlasioThị trưởng tân cử New York Bill de Blasio “Chúng tôi đã phản đối kế hoạch này ở tất cả những nơi có thể được. Tại những buổi điều trần công cộng, vời bộ quy hoạch của chính quyền, với hội đồng thành phố. Chúng tôi cử người tham gia ở mọi cấp, không phải chỉ vài người, mà là hàng trăm người. Nhưng ông Bloomberg vẫn tiếp tục, họ hoàn toàn không quan tâm.” Với một thị trưởng tân cử sắp đặt chân vào toà thị chính New York, một số hy vọng rằng xu hướng đối với Chinatown và các khu của tầng lớp có thu nhập thấp ở New York sẽ thay đổi.[ ]

21


23

22

kiêm nhà quay phim Robin Romano mô tả thảm cảnh hết sức bi thương của các em nhỏ ở Ấn Độ. Các lò nung gạch và khu khai thác đá là những cảnh thường thấy tại Tây Bengal, Orissa và những bang vùng biên của Ấn Độ. Những em nhỏ làm việc ở đây bị bóc lột từ 12-16 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, 365 ngày một năm. Cảnh sát liên bang ở Ấn Độ ước lượng tại Ấn Độ hiện có khoảng 1,2 triệu trẻ em đang bị ép làm việc trong hoạt động mại dâm. Một trẻ bị lao động nô lệ ở khu khai thác đá Tại Ấn Độ hiện nay có 4 tôn giáo lớn là Ấn giáo chiếm 80,5%, Hồi giáo 13,4%, Kitô giáo 2,3%, đạo Sikh 1,84% và Phật giáo 0.76%. Lao động nô lệ phát xuất từ sự phân chia đảng cấp trong Ấn giáo. Truyền thừa từ Bà La Môn, Ấn giáo phân chia xã hội Ấn làm 5 đẳng cấp. Theo Ấn giáo, các đẳng cấp này do Nghiệp (Karma) tạo ra. Ai sanh ra trong đảng cấp nào thì phải ở mãi trong đảng cấp đó suốt đời. Chỉ có thể chuyển kiếp sau khi chết. Đẳng cấp thứ 5 là đảng cấp thấp kém nhất trong xã hội, gồm các người làm các nghề hèn hạ như ở đợ, làm mướn, chèo ghe, giết súc vật, v.v…Có khoảng 160 triệu người trong xã hội Ấn Đô bị coi là thuộc đảng cấp tiện dân (Dalit), bị gán cho là ô uế ngay từ khi lọt lòng mẹ và phải sống kiếp đời nô lệ. Mặc dầu chế độ đẳng cấp đã bị Hiến Pháp Ấn Độ hủy bỏ, nhưng trong thực tế nó vẩn còn được duy trì để phục vụ cho giai cấp thống trị. Cuộc chiến cho người bị bóc lột Đạo Công Giáo đã được truyền vào Ấn Độ từ năm 1510, hiện đã có 19,9 triệu tín hữu với 166 giáo phận trong 30 tỉnh. Nếu tính chung thì tổng số Kitô hữu hiện nay ở Ấn Độ là 24 triệu. Mặc dầu Hiến Pháp Ấn Độ công nhận quyền tự do tôn giáo, nhưng hoạt động tôn giáo và xã hội ở đất nước này không phải là chuyện dễ dàng. Để tranh ghế với Đảng Quốc Đại, Đảng Nhân Dân (Bharatiya Janata Party BJP), một trong 2 đảng lớn nhất trong số 449 đảng của Ấn Độ, luôn chủ trương chống lại các tôn giáo khác với Ấn giáo và biến Ấn Độ thành một lò lửa của căng thẳng về tôn giáo. Linh mục Anto Kudukkamthadam là cha sở giáo xứ Piploda thuộc bang Madhya Pradesh ở trung Ấn cho biết trong làng ông đang cai quản chỉ có từ 5 - 7% là người giàu có, 10% là giới trung lưu, còn 80% là người nghèo. Do đó, tình trạng bóc lột thường xảy ra. Thế nhưng, vị linh mục hay tu sĩ nào dám công khai lên tiếng tố cáo những bất công thì tính mạng bị lâm nguy.

Nữ tu Rani Maria bị ám sát cách dã man chỉ vì Soeur hoạt động xã hội, khuyến khích các bà các cô biết tự tổ chức, phân định các hoàn cảnh và làm việc chung với nhau. Hoạt động của Soeur đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Nhưng những kết quả này lại gây khó chịu cho giới giàu có trong làng và họ đã thuê người giết Soeur. Linh mục Anto cho biết thời gian đầu mọi việc vô cùng khó khăn. Có một ngày, ông tưởng như giờ cuối cùng đã điểm. Một nhóm thanh niên thuộc phong trào chính trị Ấn giáo đến giáo xứ gặp ông và chất vấn ông đủ điều: - Ông là ai mà dám ở đây? Ông đến đây để làm gì? Ông không phải dân địa phương, như thế có nghĩa ông nhận tiền viện trợ của Anh hoặc của Mỹ để làm những công việc này? Sau khi giải thích mọi việc đang làm cho họ nghe, Linh mục Anto đã kết thúc: - Các anh có thể giết tôi, tôi sẵn sàng chết vì Đức Giêsu Kitô! Tự nhiên họ dịu lại. Một thời gian sau, khi họ thấy giáo xứ thật sự giúp đỡ dân làng, đặc biệt là mở các lớp học bình dân, chính những người từng dọa giết linh mục lại gởi con cái họ đến học trường của giáo xứ! Theo bản tường trình của cơ quan từ thiện Misereor, chỉ trong một tuần lễ, các cuộc tấn công người Kitô hữu của các nhóm quá khích đã làm cho khoảng 15.000 Kitô hữu phải bỏ lại nhà cửa để chạy thoát thân, 1.500 ngôi nhà bị đốt phá hoàn toàn, 50 nhà thờ bị phá hủy hay chiếm giữ. Mặc dù gặp sự chống đối mãnh liệt, Giáo hội tại bang Arunachal Pradesh, miền đông bắc Ấn Độ, đã luôn đón nhận nhiều tân tòng trong 3 thập niên vừa qua, mỗi năm có đến 10 ngàn người. Ngày nay số Kitô hữu đã chiếm đến 40% dân số trong bang. Đức Giám Mục George Palliparampil nói rằng sở dĩ họ tìm đến với Giáo Hội vì ở đây có những người giúp đỡ, bênh vực và yêu thương họ. Qua vụ án Devyani Khobragade, chúng ta thấy chế độ lao động nô lệ không những chỉ tồn tại ở Ấn Độ mà còn được đẳng cấp thống trị xuất cảng qua Hoa Kỳ!

Lữ Giang

Faiza Elmasry, Một thiếu nữ Bangladesh 14 tuổi hành nghề mại dâm ở thành phố Faridpur, miền trung Bangladesh.

N

ạn buôn người có mặt tại hầu hết các nơi trên thế giới - trẻ em, thiếu nữ, kể cả đàn ông - bị lừa và bị ép bán dâm, lao động cưỡng bức và những hình thức nô dịch khác, không thể trốn thoát được. Con số phỏng định mới nhất cho thấy có khoảng 100.000 trẻ em và người lớn bị buôn bán tại Mỹ mỗi năm. Tuy nhiên, nhiều nhà hoạt động khác nhau đang cùng nỗ lực chống lại nạn buôn người. Cách đây 8 năm, cô Shamere McKenzie là một sinh viên đại học 21 tuổi có nhiều hoài bão ở New York. Nhưng cuối cùng cô sa vào con đường buôn bán tình dục. Cô cho biết: “Việc này xảy ra khi tôi gặp một người đàn ông mà tôi tin là muốn hẹn hò với tôi. Tôi không bao giờ nghĩ hắn là một tay ma cô vì hắn rất khéo ăn nói, rất quyến rũ. Chúng tôi có những cuộc chuyện trò thú vị về chính trị, về những người làm cha mẹ đơn thân trong cộng đồng, về số lượng lớn những người đàn ông Mỹ gốc Phi bị tù. Do đó với những chuyện như thế, tôi không nghĩ hắn là một tên ma cô. Lúc đó tôi đang có nguy cơ sắp mất học bổng. Tôi cần 3000 đô la để đi học lại, và hắn ta nói, ‘Đừng lo gì cả, anh sẽ giúp em trở lại trường.’” Tuy nhiên thay vì giúp cô, người này bắt cóc cô và bắt cô đi bán dâm. “Tôi nghĩ một từ chính xác để định nghĩa bị bắt làm nô lệ là từ 'tra tấn.' Tra tấn theo mọi nghĩa của từ này mà bạn có thể tưởng tượng ra nó là gì. Người ta nhiều khi vẫn nghĩ đó là đánh đập, hãm hiếp, nhưng thực ra còn hơn thế nữa. Đối với một số người sống sót thì tra tấn là bị gí đầu lọc thuốc lá vào người. Đối với những người khác thì bị rạch đầu bằng dao rọc hộp giấy,” cô McKenzie nói. Cô McKenzie bị buộc làm nô lệ trong 18 tháng và cô tìm đủ mọi cách để trốn thoát. “Tuy nhiên mọi cách đều vô vọng. Tôi không có can đảm giết hắn ta. Tôi tìm cách trốn chạy vài lần nhưng không thành công. Tôi có nghĩ đến việc đầu độc thức ăn của hắn và đại loại như thế để thoát khỏi cảnh này. Tuy nhiên ngay lần đầu tiên tôi nói với hắn là tôi muốn rời đi thì hắn nói nếu tôi mà bỏ đi thì hắn sẽ giết tôi hay gia đình tôi.” Cho đến khi cảnh sát ập vào bắt giữ tay buôn người này cô mới được giải thoát. Cô McKenzie hiện đang làm việc với Tổ chức Chia sẻ Hy vọng Quốc tế, một tổ chức tranh đấu chống lại việc buôn

bán tình dục và cứu những người bị kẹt trong mạng lưới của những đường dây này. Bà Taryn Offenbacher, phát ngôn viên của tổ chức, nói họ có một chiến lược toàn diện để hoàn thành sứ mạng: “Những nỗ lực ngăn ngừa của chúng tôi tất cả đều dựa trên huấn luyện và nhận thức. Trong nỗ lực phục hồi của chúng tôi, chúng tôi có 12 đối tác tại 5 quốc gia và chúng tôi hỗ trợ phục hồi dài hạn, cung cấp nơi tạm trú, chữa trị, thựïc phẩm và nơi trú ngụ, quần áo, những cơ hội giáo dục và huấn luyện. Các cơ quan tư pháp đối tác có khả năng xử lý thích đáng những tội phạm.” Dù nạn buôn người có nhiều hình thức khác nhau trên khắp thế giới, bà Offenbacher nói lực đẩy đằng sau nạn buôn người vẫn không thay đổi: nhu cầu. “Chúng ta biết không có nhu cầu thì sẽ không có nạn buôn người, sẽ không có nạn nhân. Nếu các quốc gia có thể dành ưu tiên cho việc ngăn chặn mức cầu, ban hành luật làm ngăn chặn những người mua và đưa ra những bản án và trừng phạt thích đáng để răn đe tội ác. Và nếu việc này được công nhận là tội ác thì chúng tôi tin rằng sẽ có ít người mua hơn và ít nạn nhân bị bóc lột hơn.” Đó là thông điệp cô Shamere McKenzie trình bày như là tiếng nói của những nạn nhân bị buôn bán tình dục: “Tôi nói chuyện với một số cử tọa, tôi nói chuyện tại trường đại học, tại nhà thờ, với những người làm chính sách. Khi tôi nói chuyện với những nam thanh niên, tôi nhấn mạnh việc làm ma cô chẳng có gì là hay ho. Tôi giải thích cho họ biết định nghĩa thực sự của ma cô là gì. Và đối với một số nam thanh niên này, khi họ nghe như vậy thì họ nói ‘những tên ma cô này xấu xa quá.’ Và đối với những thiếu nữ, tôi giải thích cho họ biết là họ dễ bị ma cô bắt như thế nào.” Giờ gần 30 tuổi, cô McKenzie đang chuẩn bị quay lại trường đại học và theo học luật. Cô hy vọng sẽ truy tố những kẻ buôn người và giúp chấm dứt tệ nạn này. [ ] Quang Minh

Nhaän daïy voõ thuaät ñeå coù söùc khoûe, thaân hình ñeïp vaø moät khaû naêng töï veä an toaøn

8 ñaúng Hapkido 7 ñaúng Taekwondo


25 17

24

T

T

ổng thống Hàn Quốc vào hôm nay 06/01/2014, đã kêu gọi Bắc Triều Tiên cho mở lại chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán vì chiến tranh và hứa trợ giúp nhân đạo cho Bình Nhưỡng. Các cuộc gặp gỡ này đã bị Bắc Triều Tiên đình chỉ từ 3 năm nay với lý do là Hàn Quốc có thái độ thù nghịch. Trong bài diễn văn đầu năm, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã đề nghị chính quyền Bình Nhưỡng cho tổ chức lại những buổi họp mặt các gia đình ly tán do chiến tranh giữa hai miền cách nay hơn 60 năm. Bà đồng thời cam kết tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người láng giềng đang thiếu thốn lương thực. Tổng thống Hàn Quốc « hy vọng là những người cao niên trong các gia đình ly tán sẽ được phép gặp lại nhau vào thời điểm chung quanh Tết âm lịch, để họ có thể xoa dịu những vết thương lòng ». Vào tháng 9 năm ngoái (2013), Bình Nhưỡng đã hủy bỏ vào giờ phút chót một cuộc họp mặt đã được dự kiến, với lý do là Seoul có thái độ thù nghịch. Trên nguyên tắc, đó là một cuộc gặp gỡ đầu tiên trong vòng 3 năm. Các cuộc gặp mặt được tổ chức từ năm 2000, trong khuôn khổ chính sách hòa giải « Vầng thái dương » của Hàn Quốc, thông qua Hội Hồng thập tự hai nước. Theo AFP, đã có khoảng 17.000 công dân Nam – Bắc Triều Tiên được gặp lại người thân. Bà Park Geun –Hye kêu gọi Bình Nhưỡng tạo một sức bật mới trong quan hệ liên Triều qua các cuộc gặp gỡ gia đình nói trên. Tổng thống Hàn Quốc còn cho biết là Seoul sẽ tăng phần trợ giúp nhân đạo cho Bắc Triều Tiên và cũng tăng cường các trao đổi. Seoul không viện trợ trực tiếp cho Bình Nhưỡng mà thông qua các cơ quan quốc tế, như Unicef của Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Năm 2013, trợ giúp của Hàn Quốc cho Bắc Triều Tiên là 13,5 tỷ won - 9,3 triệu euro. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt các hành động « hù dọa chiến tranh », và hai nước cần phải mở ra « một thời kỳ (hòa hoãn) để thống nhất ». Tuy nhiên Tổng thống Park Geun Hye cũng gợi đến cuộc thanh trừng nội bộ mới đây ở Bắc Triều Tiên, cho rằng vụ hành quyết ông Jang Song-Thaek làm cho những dự báo tương lai về quan hệ giữa miền Bắc và miền Nam thêm khó khăn. Theo bà không ai có thể nói trước những gì có thể xẩy ra ở Bắc Triều Tiên, hay là nước này sẽ làm gì. Hàn Quốc do đó phải chuẩn bị đối phó với mọi tình huống.[ ]

rung Quốc lâu nay luôn tìm cách ngăn 2 miền Triều Tiên thống nhất nhưng một chuyên gia cho rằng Bắc Kinh sẽ hưởng lợi về lầu dài nếu Seoul kiểm soát toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Nhiều nhà phân tích cho rằng Trung Quốc cần Triều Tiên tồn tại và đóng vai trò như một “vùng đệm” quan trọng. Nếu Bình Nhưỡng sụp đổ và cả bán đảo Triều Tiên chịu sự kiểm soát của Seoul, điều này đồng nghĩa sẽ có một đồng minh quân sự Mỹ ở sát sườn Trung Quốc. Tuy nhiên, Shannon Tiezzi, một chuyên gia người Mỹ chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, hiện đang làm biên tập viên cho tạp chí The Diplomat, nhận định rằng Trung Quốc sẽ hưởng lợi về lâu dài một khi hai miền Triều Tiên thống nhất. Chuyên gia này cho biết Trung Quốc hiện đang có quan hệ khá tốt với Hàn Quốc dù 2 nước thỉnh thoảng vẫn có tranh cãi, như việc Seoul chỉ trích vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông của Bắc Kinh. Kim ngạch thương mại song phương giữa 2 nước lên đến hơn 250 tỉ USD, nhiều hơn cả kim ngạch của Hàn Quốc với Nhật Bản và với Mỹ cộng lại. Hai nước này gần đây còn đứng cùng chiến tuyến trong việc chỉ trích chuyến thăm ngôi đền Yasukuni gây tranh cãi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hồi tháng 12-2013. Dù vậy, Triều Tiên vẫn là một điểm khác biệt lớn trong quan hệ 2 nước. Jong-un sụp đổ và Hàn Quốc nắm quyền kiểm soát miền Bắc thỉ một bán đảo Triều Tiên thống nhất sẽ là một điều tốt cho Trung Quốc. Bà phân tích: Kể từ cuộc chiến Triều Tiên, chính phủ Hàn Quốc đã dựa vào liên minh với Mỹ để đối phó với mối đe dọa từ phía Bình Nhưỡng. Khi bán đảo Triều Tiên thống nhất, sẽ không còn lý do gì để Hàn Quốc chịu bỏ ra hơn 800 triệu USD/năm để chi trả cho quân đội Mỹ đồn trú trên lãnh thổ mình. Một bán đảo Triều Tiên thống nhất sẽ “đá” quân Mỹ ra khỏi nơi này. Cũng theo bà Tiezzi, nếu một kịch bản như thế diễn ra, Trung Quốc thậm chí còn đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt kinh tế đối với Hàn Quốc. Một khi báo đảo Triều Tiên thống nhất, Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề là tái thiết một miền Bắc lạc hậu và đói nghèo. Khi đó, nước láng giềng Trung Quốc sẽ là một sự lựa chọn hợp lý để giúp thúc đẩy nền kinh tế mới ở đó. Điều này cũng giúp Trung Quốc

hoàn giấc lâu nnay là vaø được cậnlíu hoàn tài này OÂ dính baûotoàn laõnhvào chöùthị ng trường thö vôùivàHDBank. ngTrung Truyeà n keålà , An n cho vieä c taïthành i hai coâ ngmơ ty Thaø h Ñoâ Antiếp của Quốc bởiÑoâ “sựbaù kiêu nguyên của Triều Tiên. củacPhilippines là một xúc taán Coâng ty saûn xuaát vaät lieäu môùi AÙ AÂungạo ôû Quoá Oai, Haø Noä i hônsự650 Ñoâ . Bà kết Loä luậnc, việc miền Triều Tiên là “một thắng lợityûcảñoà vềnmặt nhận theùpnhất cuoäsẽ n giaù trò hôn 10,5 g, thôøphạm i haïn không thanh thể toaùnchấp muoä n laøđược 15/5.với OÂng Anh moäthainhaâ n vieâ n Coâ ngthống kinh chính trị cho Quốc”. vậy, nữ Hieå chuyên giamnày thêm rằng Quốc”. Quyù n, Giaù ñoánói c HDBank ThaêTrung ng Long Leâ Quyù Hieån ñöùng ra laøm ty theùtếplẫn Thaø nh Ñoâ truï Trung sôû chính taïi DùLeâ hiện Quang có rất ít Trung, dấu hiệuTP choHaû thấy giới lãnhchöù đạonTrung Quốc Philippines đảongaø Thịy Tứ củaÑeá Việt g thö baû o laõsẵn nh sàng thanhthay toaùđổi n coùlập thôøi haï n muoän gọi nhaálà t laø 17/5. n phoá i Döông trường cả sau khi nônghaï Kim Jong-un thanh dượng gọi là n, Coâ ng ty AÙ AÂu trừng khoângngười traû ñöôï c nôï. Nam CoânglàtyPag-asa, An Ñoâ còn buoäTrung c phaûiQuốc thu hoà i nôï cho bieávề t, 3Triều thaùnTiên, g nayngay ñaõ khoâ ng nhaä Jangc Song Thaek củan mình.[ ] Nam baèng chöùng thö baûo laõnh do HDBank Thaê Zhongye. ng Long phaùt haønh, nhöng khoâng ñöôï löông. Nguyeâ nhaân, anh Bộ Ngoại Giao Philippines từ chối cho bieát, laø ngaân haøng nôï tieàn cuûa ñöôïc thanh toaùn. bìnhlao luận sẽ An xác Ñoâ minh Khoâng coù voán laøm aên vaø traû löông cho ñoävà ng,cho Coâbiết ng ty ñaõ cho coâng ty khieán cho ñôn vò naøy khoâng thông tin này. coù voán laøm aên, phaûi nôï löông cuûa coâng nhaân ñeán “vaây” hoäi sôû vaø moät soá chi nhaùnh cuûa nhaø baêng naøy. Laàn khi đó, tờ Philstar (Philippines) taäp trung taïi HDBank chi nhaùnh ngöôøi lao ñoäng coøn baûn thaân nhöõng gaàn ñaây nhaát, hoâm 8/8, coâng nhaân cuõngTrong dẫn các tài liệu an ninh cho biết đây Hoaøn Kieám, yeâu caàu ngaân haøng thöïc hieän ñuùng cam keát trong chöùng thö ngöôøi naøy cuõng maát vieäc. là một phần của “kế hoạch mở rộng Tröôùc ñoù, nhieàu ngöôøi cuõng ñaõ baûo laõnh ñaõ kyù. trong 20 năm của Hải quân Trung Ñaïi dieän HDBank cho bieát, chi nhaùnQuốc h Thaênhằm ng Long ñuùtrị ngtoàn laø coù phaù t haønh taäp trung taïi HDBank chi nhaùnh thống bộ” quần 2 doanh nghieä p noù i treâ n . Hieä n oâng Hoaøn Kieám ñeå “ñoøi tieàn” ngaân chöùng thö baûo laõnh thanh toaùn nôï cho đảo Trường Sa. Cũng theo tài liệu, đó, chiQuốc nhaùnhđãThaê g Long ñaõ boûkếtroán haøng. Veà vaán ñeà naøy, HDBank xaùc Leâ Quyù Hieån, nguyeân Giaùm ñoác HDBank Trung bắt nđầu xây dựng ñieàu tra . HDBank cuõnkhi g cho nhaän ñuùng laø coù vieäc ngöôøi daân taäp vaø söï vieäc ñang ñöôïc coâng an kinh teá hoạch nàylaø từm14roõnăm trước, sau n g an, nhaø baê n g naø y seõ thöï c hieän trung, song laø ñeå ñoøi nôï moät doanh hay, sau khi coù keát luaän ñieàu tra cuûa coâ chiếm đóng trái phép Đá Vành Khăn ] Việt Nam. nghieäp khoâng phaûi khaùch haøng cuûa nghóa vuï theo phaùn quyeát cuûa toøa aùn. [của nhaø baêng naøy. Vuï vieäc ñang ñöôïc cô Tàu hộ vệ lớp 056 của Trung Quốc quan ñieàu tra laøm roõ. mới được biên chế cho hạm đội Nam . Giaùm ñoác Coâng ty theùp Thaønh Hải Tàu hộ vệ lớp 056 của Trung Quốc Ñoâ Nguyeãn Ñöùc Duõng cho bieát, söï Sang moät Website - Ñaõ hoaïmới t ñoäđược ng treâ n 5chếnaêcho m, hạm ñangđộicoùNam biên vieäc baét ñaàu töø thaùng 12 naêm roài. Hải doanh thu trong ngaønh tieáp thò Khi ñoù, Coâng ty Thaønh Ñoâ baùn hôn Trước đónhôm 4/1, tờ Philstar đưa tin, 980 taán theùp cuoän, giaù trò treân 15,3 tröï c tuyeá - Online Marketing Philippines đã bắt đầu triển khai luân tyû ñoàng cho Coâng ty coå phaàn Ñaàu Services. chuyển lực lượng không quân và một tö xaây döïng Nhaät Nam (ñöôøng Beá nhóm hải quân Coâng vieäc lên vaänđảo haøThị nh Tứ raátthuộc ñôn Vaên Ñaøn, Quang Trung, Haø Ñoâng, chủ quyền Việt Nam. Haø Noäi), thôøi haïn thanh toaùn muoän giaûn chæ moät ngöôøi vöøa laøm vöøa Đảo Thị Tứ nằm trong quần đảo nhaát laø tröôùc thaùng 4. HDBank chi chôi 20 /tuaà n cuõ g coù Trường Sa,giôø rộng gần 33 nhéc ta, theå nằm nhaùnh Thaêng Long do oâng Leâ Quyù cách Palawan 480 km về phía Tây kieá m laõ i roø n g $2000/tuaà n . Hieån laøm giaùm ñoác ñöùng ra phaùt Nam. Thị Tứ là đảo lớn nhất trong Coù theå laøm baát cöù ñaâu, nôisố haønh chöùng thö baûo laõnh thanh toaùn. 5 đảo ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ Nhöng ột sau ñoù, Trung phía Coâ ng tiết ty lộ Nhaä cafeùchiếm , bôø soâ i bieåViệt n ñeà u ñöôïc. tờ báo Quốc kế thoạch hải quân nướcquaù nàynđánh đảong baõ quyền Nam. Nam HDBank chi Trường nhaùnh Sa Thaê ngViệt Nam, Thị Tứvaøthuộc quần đảo của hiện đang bị Philippines chiếm Bên cạnh số lính không quânlaø được Thieát bò duïng cuï chæ laø moät Laptop, moät Mobile phone ñuû. Long ñeàuphép. khoâng traû nôï khieán ñôn đóng trái triển khai luân phiên tại đảo Thị Tứ, Khoâ n g caà n chi phí thueâ vaê n phoø n g, ñieä n nöôù c , ... Tieà m naê n g vòNgày naøy göû i coâtờngChina vaên Daily leân hoäMail i sôû (Trung HD- Quốc) dẫn nguồn tin từ website Qian11/1, hiện tại tổng số cư dân của Philippines thu nhaä p theâQuốc m khoâ g giôù i haïn tuøytrên khaû naên g theå hieänSa-khoảng Seõ höôù200 ng Bank. Ngaâ n haø ng“theo cho các haychuyên seõ xem zhan.com cho hay, gia, Hải quân Trung đã nlên kế hoạch quần đảo Trường xeù quyeáđánh t. chiếm” đảo Thị Tứ của Việt Nam chit giaû tiết inhằm ngườicoâ gồm trẻcem. Mộtnaø lựcylượng daãnmàtaäPhilippines n tình chochiếm ngöôøđóng i yeâu thích ngcảvieä lyù thuù . ng Leâ Vaên1971. Truyeà Giaùngang m ñoánhiên c trái OÂ phép từ năm Tờn,này tuyên bố rằng trận chiến sẽ chỉ xảy của Xin lieânhỏ n laï c: Hải quân Philippines cũng Coâ ng ty giới coå phaà dòchbiển vuï vieã n thoâ g việc này không xâm phạm lãnh thổ ra trong hạnnvùng Đông vànrằng đóng quân tại đây. [ ] SaiGonMyLove@Optusnet.com.au Philippines. An Ñoâ (phoá Phan Vaên Tröôøng, Caàu Cũng theo bài báo, lí do cho hành động đánh chiếm đảo Thị Tứ vào(tieá năm Giaáy, Haø Noäi) noùi theâm, doanh ngng2014 Vieät hay tieáng Anh) hieäp naøy ñang bò nôï 10,5 tyû ñoàng do

Online Marketing Services

M


26

C

aùch ñaây hôn 3 thaäp kyû, ngaøy 19/01/1974, quaân ñoäi Trung Quoác ñaõ taán chieám quaàn ñaûo Hoaøng Sa, luùc naøy ñang do chính quyeàn Saigonquaûn lyù. Vaäy maø, ngaøy 19/1/2011, maïng Vaên phoøng Baùo chí Quoác vuï vieän Trung Quoác (www.scio.gov.cn) ñaêng tin döôùi daïng söï kieän veà vieäc Trung Quoác chieám ñoùng quaàn ñaûo Hoaøng Sa cuûa Vieät Nam vôùi noäi dung nhö sau: "Ngaøy 19/1/1974, quaân vaø daân quaàn ñaûo Taây Sa cuûa ta (Trung Quoác) tieán haønh töï veä phaûn kích nguî quaân mieàn Nam Vieät Nam - keû ñaõ lieân tuïc xaâm phaïm laõnh haûi, khoâng phaän, cöôùp chieám caùc ñaûo vaø gaây thöông vong cho ngö daân ta, baûo veä ñöôïc chuû quyeàn laõnh thoå". Vaäy söï thaät cuûa söï kieän Hoaøng Sa thaùng 1/1974 laø gì? Laø moät cuoäc ñaùp traû töï veä cuûa quaân daân Trung Quoác nhö maïng thoâng tin treân tuyeân boá, hay laø moät cuoäc xaâm löôïc moät vuøng ñaát coù chuû quyeàn khoâng theå choái caõi cuûa Vieät Nam? Chuû quyeàn khoâng theå choái caõi Hôn ba thaäp kyû qua, Vieät Nam vaãn luoân khaúng ñònh Hoaøng Sa cuøng vôùi Tröôøng Sa laø moät boä phaän laõnh thoå thieâng lieâng cuûa mình. Bôûi vì chuû quyeàn aáy ñaõ ñöôïc minh chöùng baèng thôøi gian vaø lòch söû cuûa nhieàu theá kyû nhöõng cö daân vaø Nhaø nöôùc Vieät Nam ñaõ quaûn lyù vaø khai thaùc vuøng laõnh thoå treân bieån Ñoâng naøy. Söï xaùc laäp chuû quyeàn Vieät Nam taïi Hoaøng Sa (cuõng nhö vôùi Tröôøng Sa) ñöôïc minh chöùng khoâng chæ baèng nhöõng taøi lieäu do ngöôøi nöôùc ngoaøi ghi cheùp nhö saùch Haûi ngoaïi kyù söï cuûa Thích Ñaïi Saùn vieát naêm 1696, hay cuûa nhieàu taùc giaû Taây phöông nhö Le Poivre(1749), J,Chaigneau (1816-1819), Taberd (1833), Gutzlaff (1849)...; cuõng nhö nhöõng di saûn vaên hoaù vaät theå vaø phi vaät theå lieân quan ñeán hoaït ñoäng cuûa caùc Ñoäi Hoaøng Sa xöa ôû cöûa bieån Sa kyø vaø ñaûo Lyù Sôn (Cuø lao Reù), maø coøn ñöôïc ghi laïi treân nhieàu thö tòch, trong ñoù coù nhöõng vaên baûn mang tính chaát Nhaø nöôùc cuûa Vieät Nam. Cho ñeán nay chuùng ta vaãn coù baèng chöùng ñaày ñuû veà chuû quyeàn cuûa nhaø nöôùc Ñaïi Vieät (goàm caû Ñaøng Ngoaøi cuûa caùc chuùa Trònh vaø Ñaøng Trong cuûa caùc chuùa Nguyeãn ñeàu toân phoø nhaø Leâ) qua Thieân Nam Töù chí Loä Ñoà Thö trong Hoàng

Sô ñoà caùc höôùng taán coâng traän haûi chieán Hoaøng Sa ngaøy 19-1-1974

Tröôøng Minh Ñöùc Baûn Ñoà hay Toaûn Taäp An Nam Loä trong saùch Thieân Haï Baûn Ñoà (cuûa Ñoã Baù Coâng soaïn naêm Chính Hoaø thöù 7-1686) vaø saùch Phuû Bieân Taïp Luïc cuûa baùc hoïc Leâ Quyù Ñoân (1776)... Taám baûn ñoà trong Thieân Nam Töù Chí Loä Ñoà ñöôïc veõ theo buùt phaùp ñöông thôøi vôùi lôøi chuù raát roõ raøng: "Giöõa bieån coù moät daûi caùt daøi goïi laø Baõi Caùt Vaøng (Hoaøng Sa) daøi tôùi 400 daëm... Hoï Nguyeãn moãi naêm vaø cuoái muøa Ñoâng ñöa 18 chieác thuyeàn ñeán ñaáy laáy haøng hoaù, ñöôïc phaàn nhieàu laø vaøng baïc, tieàn teä, suùng ñaïn..." Coøn baûn ñoà veõ trong Toaûn Taäp An Nam Loä thì ghi chuù raát roõ ñòa danh Baõi Caùt Vaøng treân bieån khôi phía tröôùc cuûa nhöõng ñòa danh treân ñaát lieàn nhö caùc cöûa bieån Ñaïi Chieâm, Sa Kyø, Myõ AÙ, phuû Quaûng Nghóa vaø caùc huyeän Bình Sôn, Chöông Nghóa, Moä Hoa. Vôùi saùch Phuû Bieân Taïp Luïc cuûa nhaø baùc hoïc Leâ Quyù Ñoân (1776), Hoaøng Sa coøn ñöôïc moâ taû kyõ hôn. Naêm 1775, Leâ Quyù Ñoân ñöôïc Chuùa Trònh cöû vaøo vuøng ñaát Phuù Xuaân laõnh chöùc Hieäp traán ñeå lo vieäc bình ñònh hai traán môùi thu hoài ñöôïc töø Chuùa Nguyeãn laø Thuaän Hoaù vaø Quaûng Nam. Saùch daønh nhieàu trang ñeå moâ taû veà caùc "Ñoäi Hoaøng Sa" vaø "Baéc Haûi" cuûa chuùa Nguyeãn toå chöùc cho daân vuøng Tö Chính, Quaûng Ngaõi toå chöùc thöôøng kyø vieäc vöôït bieån ñeán Hoaøng Sa ñeå thu luôïm caùc saûn vaät ñem veà ñaát lieàn. Nhöõng tö lieäu thu thaäp taïi ñòa phöông xaõ An Vónh (Cuø lao Reù) coøn noùi tôùi "Ñoäi Queá höông" cuõng laø moät hình thöùc toå chöùc do daân laäp xin pheùp nhaø nöôùc ñöôïc ra khai thaùc ôû Hoaøng Sa. Qua thôøi Nguyeãn, keå töø ñaàu theá kyû XIX, trong ñieàu kieän nöôùc Vieät Nam (döôùi trieàu Gia Long) vaø Ñaïi Nam (keå töø trieàu Minh Maïng) ñaõ chaám döùt tình traïng caùt cöù vaø phaân tranh, thoáng nhaát quoác gia thì vieäc quaûn lyù laõnh thoå ñöôïc ghi cheùp ñaày ñuû vaø löu tröõ toát hôn. Taám baûn ñoà ñöôïc laäp thôøi Minh Maïng Ñaïi Nam Nhaát Thoáng Toaøn Ñoà veõ raát roõ caû moät daûi laõnh thoå goàm nhöõng ñaûo treân bieån Ñoâng ñöôïc ghi chuù laø "Vaïn lyù Tröôøng Sa" (teân goïi chung caû hai quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa theo quan nieäm ñöông thôøi). Hai boä saùch ñòa lyù quan troïng cuûa trieàu Nguyeãn laø phaàn Dö Ñòa Chí trong Lòch Trieàu Hieán Chöông Loaïi Chí (1821) vaø saùch Hoaøng Vieät Ñòa Dö Chí (1833) ñeàu ñeà caäp tôùi Hoaøng Sa trong phaàn vieát veà phuû Tö Nghóa vaø ñeàu cheùp laïi nhöõng noäi dung cuûa caùc taøi lieäu tröôùc, trong ñoù coù hoaït ñoäng cuûa caùc "Ñoäi Hoaøng Sa". Boä chính söû Ñaïi Nam Thöïc Luïc do Quoác söû quaùn trieàu Nguyeãn bieân soaïn lieân tuïc cho ñeán thaäp kyû ñaàu cuûa theá kyû XX ñeàu nhieàu laàn ghi laïi

caùc söï kieän lieân quan ñeán Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa nhö moät boä phaän cuûa laõnh thoå quoác gia. Ngay trong phaàn Tieàn Bieân cheùp veà caùc tieân trieàu, boä bieân nieân söû naøy cuõng neâu laïi nhöõng söï kieän töø thôøi caùc Chuùa Nguyeãn lieân quan ñeán caùc quaàn ñaûo naøy. Moät thoáng keâ cho thaáy treân boä söû naøy, trong phaàn chính bieân ghi cheùp cho ñeán thôøi ñieåm in khaéc ñaõ coù 11 ñoaïn vieát veà nhöõng söï kieän lieân quan ñeán hai quaàn ñaûo naøy. Noäi dung cuï theå nhö laø vieäc nhaø nöôùc ñieàu cho thuyû quaân vaø Ñoäi Hoaøng Sa ra ñaûo ñeå "xem xeùt vaø ño ñaïc thuyû trình" (quyeån 50,52... ñôøi Gia Long); cöû ngöôøi ra Hoaøng Sa "döïng mieáu, laäp bia, troàng caây", "veõ baûn ñoà veà hình theá", "caém baøi goã döïng daáu moác chuû quyeàn" (quyeån soá 104, 122, 154, 165 ñôøi Minh Maïng). Ngoaøi ra coøn caùc boä saùch Khaâm Ñònh Ñaïi Nam Hoäi Ñieån Söï Leä(1851) cuõng ghi roõ nhöõng coâng vieäc nhaø nöôùc Ñaïi Nam ñaõ thöïc thi treân laõnh thoå Hoaøng Sa. Vaø ñaëc bieät quyù giaù laø nhöõng chaâu baûn cuûa caùc vò vua trieàu Nguyeãn (töùc laø coù thuû buùt cuûa nhaø vua) coù lieân quan ñeán Hoaøng Sa. Giaù trò cuûa nhöõng vaên baûn goác naøy laø söï theå hieän quyeàn löïc cuûa ngöôøi ñöùng ñaàu quoác gia ñoái vôùi vuøng laõnh thoå naøy. Ví nhö, pheâ vaøo phuùc taáu cuûa boä Coâng ngaøy 12-2 naêm Minh Maïng thöù 17 (1836), nhaø vua vieát :"Moãi thuyeàn vaõng thaùm Hoaøng Sa phaûi ñem theo 10 taám baøi goã (coät moác) daøi 4,5 thöôùc (ta), roäng 5 taác, khaéc saâu haøng chöõ "Naêm Bính Thaân Minh Maïng thöù 17, hoï teân cai ñoäi thuyû quaân phuïng meänh ñi ño ñaïc, caém moác ôû Hoaøng Sa ñeå löu daáu"; hay caùc chaâu pheâ veà vieäc thöôûng phaït ngöôøi coù coâng toäi khi thöïc thi traùch nhieäm ôû Hoaøng Sa, ñaïc veõ baûn ñoà v.v... Maõi ñeán naêm 1909, laàn ñaàu tieân Trung Quoác môùi ñeà caäp ñeán chuû quyeàn cuûa hoï ñoái vôùi khu vöïc laõnh thoå naøy. Ñieàu ñoù cho thaáy, trong suoát 3 theá kyû tröôùc ñoù (XVII-XIX), caùc taøi lieäu thö tòch cuûa Vieät Nam keá thöøa nhau ñaõ lieân tuïc theå hieän chuû quyeàn lòch söû vaø thöïc tieãn quaûn lyù ñoái vôùi quaàn ñaûo Hoaøng Sa cuõng nhö Tröôøng Sa. Ñeán cuoái theá kyû 19 - ñaàu theá kyû 20, Phaùp vôùi tö caùch baûo hoä Vieät Nam ñaõ tieán haønh quaûn lyù Hoaøng Sa - Tröôøng Sa. Trong nhöõng laàn

27

tranh caõi giöõa chính quyeàn baûo hoä Phaùp vaø Trung Quoác veà vaán ñeà Hoaøng Sa, Phaùp ñaõ 2 laàn yeâu caàu Trung Quoác ñöa vaán ñeà ra toaø aùn quoác teá giaûi quyeát, nhöng Trung Quoác khoâng ñoàng yù. Chuû quyeàn cuûa Vieät Nam coøn ñöôïc caùc nöôùc thöøa nhaän ôû moät Hoäi nghò quoác teá quan troïng. Thaùng 9/1951, taïi Hoäi nghò Sanfrancisco, vôùi 46/51 phieáu, caùc nöôùc ñaõ baùc boû ñeà nghò trao Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa cho Trung Quoác. Cuõng taïi Hoäi nghò naøy, ñaïi dieän chính quyeàn Vieät Nam luùc ñoù ñaõ tuyeân boá chuû quyeàn khoâng theå tranh caõi cuûa Vieät Nam ñoái vôùi 2 quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa maø khoâng coù nöôùc naøo phaûn ñoái. Döôùi ñaây laø moät vaøi baèng chöùng: Naêm 1956, löïc löôïng haûi quaân cuûa Chính quyeàn Saigontieáp quaûn caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa khi Phaùp ruùt quaân veà nöôùc. Naêm 1956, Sôû Haàm moû, kyõ ngheä vaø tieåu coâng nghieäp mieàn Nam toå chöùc moät cuoäc khaûo saùt vôùi söï giuùp ñôõ cuûa haûi quaân cuûa Chính quyeàn Saigontreân 4 ñaûo: Hoaøng Sa (Pattle), Quang AÛnh (Money), Höõu Nhaät (Robert), Duy Moäng (Drumond). Ngaøy 22-10-1956, Chính quyeàn Saigonñaët quaàn ñaûo Tröôøng Sa tröïc thuoäc tænh Phöôùc Tuy. Ngaøy 13-7-1961, Chính quyeàn Saigonñaët quaàn ñaûo Hoaøng Sa, tröôùc kia thuoäc tænh Thöøa Thieân, vaøo tænh Quaûng Nam vaø thaønh laäp taïi quaàn ñaûo naøy moät xaõ laáy teân laø xaõ Ñònh Haûi, tröïc thuoäc quaän Hoaø Vang vaø ñaët döôùi quyeàn moät phaùi vieân haønh chính. Töø 1961 ñeán 1963, chính quyeàn Saigonlaàn löôït cho xaây bia chuû quyeàn ôû caùc ñaûo chính cuûa quaàn ñaûo Tröôøng Sa nhö: Tröôøng Sa, An Bang, Song Töû Taây, v v... Ngaøy 21-10-1969, Chính quyeàn Saigonsaùp nhaäp xaõ Ñònh Haûi vaøo xaõ Hoaø Long cuõng thuoäc quaän Hoaø Vang, tænh Quaûng Nam. Thaùng 7-1973, Vieän Khaûo cöùu noâng nghieäp thuoäc Boä Phaùt trieån noâng nghieäp vaø ñieàn ñòa Saigontieán haønh khaûo saùt ñaûo Nam Ai (Nam Yeát) thuoäc quaàn ñaûo Tröôøng Sa. Thaùng 8-1973, vôùi söï hôïp taùc cuûa Coâng ty Nhaät Maruben Corporation, Boä Keá hoaïch vaø phaùt trieån quoác gia Saigontieán haønh khaûo saùt phoát phaùt ôû quaàn ñaûo Hoaøng Sa. Ngaøy 6-9-1973, Chính quyeàn Saigonsaùp nhaäp caùc ñaûo Tröôøng Sa, An Bang, Itu Aba, Song Töû Ñoâng, Song Töû Taây, Loaïi Ta, Thò Töù, Nam Ai, Sinh Toàn vaø caùc ñaûo phuï caän vaøo xaõ Phöôùc Haûi, Quaän Ñaát Ñoû, tænh Phöôùc Tuy. Traän haûi chieán sinh töû thaùng 1/1974 Coù yù thöùc veà chuû quyeàn töø laâu ñôøi cuûa Vieät Nam ñoái vôùi quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø quaàn ñaûo Tröôøng Sa, caùc chính quyeàn mieàn Nam Vieät Nam ñeàu baûo veä chuû quyeàn ñoù moãi khi coù nöôùc ngoaøi bieåu thò yù ñoà tranh giaønh hay xaâm chieám ñaûo naøo ñoù trong hai quaàn ñaûo. Ngaøy 16-6-1956, Boä Ngoaïi giao chính quyeàn Saigontuyeân boá moät laàn nöõa khaúng ñònh chuû quyeàn cuûa Vieät Nam ñoái vôùi quaàn ñaûo Tröôøng Sa.

CNC KITCHEN & FUNITURE 642 644 Canterbury Rd - Belmore NSW 2192

Chuyeân laøm caùc loaïi tuû nhaø beáp, tuû tröng baøy, tuû boàn röûa maët nhaø taém. Caùc loaïi quaøy keä cho shop, vaên phoøng v.v... Chaát lieäu goã choïn loïc toát, nhieàu maøu choïn löïa. Khaûo giaù & ño ñaït mieãn phí. Xin goïi Sunny 0435 033 898


29

28

Ñoàng thôøi cuõng trong naêm naøy, Chính quyeàn Saigonñaõ kòch lieät phaûn ñoái vieäc Trung Quoác chieám nhoùm ñaûo phía Ñoâng quaàn ñaûo Hoaøng Sa cuûa Vieät Nam. Ngaøy 22-2-1959, Chính quyeàn Saigonbaét giöõ trong moät thôøi gian 82 "ngö daân" Trung Quoác ñoå boä leân caùc ñaûo Höõu Nhaät, Duy Moäng vaø Quang Hoa trong quaàn ñaûo Hoaøng Sa. Ngaøy 20-4-1971, Chính quyeàn Saigonkhaúng ñònh moät laàn nöõa quaàn ñaûo Tröôøng Sa thuoäc laõnh thoå Vieät Nam. Ngaøy 13-7-1971 Ngoaïi tröôûng chính quyeàn Saigonkhaúng ñònh moät laàn nöõa chuû quyeàn cuûa Vieät Nam ñoái vôùi quaàn ñaûo ñoù trong cuoäc hoïp baùo ngaøy 10-7-1971. Ñænh ñieåm xung ñoät xaûy ra vaøo thaùng 1/1974, khi nhieàu taøu chieán cuûa quaân ñoäi Trung Quoác tieán haønh ñaùnh chieám cuïm ñaûo phía Taây cuûa quaàn ñaûo Hoaøng Sa. Ngaøy 11-1-1974 khi Trung Quoác ngang nhieân tuyeân boá caùc quaàn ñaûo Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa, ñang ñöôïc chính quyeàn Saigonquaûn lyù. Ngay sau tuyeân boá noùi treân, haûi quaân Trung Quoác ñaõ môû maøn chieán dòch xaâm chieám Hoaøng Sa baèng caùch tung nhieàu chieán haïm vaø taøu ñaùnh caù vuõ trang xaâm nhaäp haûi phaän Hoaøng Sa. Ngaøy 12-1-1974, ngoaïi tröôûng Vöông Vaên Baéc cuûa chính quyeàn Saigonñaõ cöïc löïc baùc boû luaän ñieäu ngang ngöôïc vaø leân aùn haønh ñoäng gaây haán cuûa Trung Quoác Ngaøy 16/1/1974, Chính quyeàn Saigonñaõ ra tuyeân boá vôùi nhöõng baèng chöùng roõ raøng veà phaùp lyù, ñòa lyù, lòch söû cuûa Vieät Nam ñoái vôùi hai quaàn ñaûo. Ñoàng thôøi Boä tö leänh Haûi quaân Saigonñaõ ñöa boán chieán haïm ra vuøng bieån Hoaøng Sa ñeå ngaên chaën caùc hoaït ñoäng vi phaïm chuû quyeàn Vieät Nam ñoái vôùi quaàn ñaûo Hoaøng Sa cuûa löïc löôïng vuõ trang Trung Quoác nhöng vôùi thaùi ñoä oân hoaø, kieàm cheá. Ngaøy 18/01/1974, Trung Quoác taêng vieän theâm quaân, chieán haïm tôùi quaàn ñaûo Hoaøng Sa. Ngaøy 19/01/1974, Trung Quoác vaø Vieät Nam Coäng hoaø ñaõ coù traän haûi chieán ôû khu vöïc ñaûo Quang Hoaø. OÂng Löõ Coâng Baûy, ngöôøi ñaõ coù maët trong cuoäc haûi chieán Hoaøng Sa 35 naêm tröôùc trong vai troø laø thöôïng só giaùm loä treân chieán haïm HQ-4 hoài

Hoaøng Sa cuûa Trung Quoác vaø coâng boá laäp tröôøng "veà chuû quyeàn vaø toaøn veïn laõnh thoå" cuûa VN. Haønh ñoäng duøng vuõ löïc ñaùnh chieám quaàn ñaûo Hoaøng Sa cuûa Trung Quoác ñaõ vi phaïm Ñieàu 2 cuûa Hieán chöông LHQ. Tröôùc caùc haønh ñoäng ñoù, caùc nöôùc nhö Lieân Xoâ, Haø Lan, New Zealand, Taøu ñaùnh caù vuõ trang Trung Quoác chaën ñöôøng taøu VN Indonesia..., caùc toå chöùc quoác teá nhö Toång treân ñöôøng ra Hoaøng Sa. AÛnh tö lieäu Lieân ñoaøn Lao ñoäng theá

Bìa chuû quyeàn Hoaøng Sa ôû Vieät Nam ñöôïc döïng vaøo nhöõng naêm 1930. AÛnh: chuïp taïi phoøng löõu tröõ tö lieäu Hoaøng Sa, Ñaø Naüng

töôûng laïi: "Ñuùng 8g30, phía Trung Quoác noå suùng tröôùc. Moät loaït ñaïn ñaïi lieân vaø coái 82 baén vaøo ñoäi hình ngöôøi nhaùi Vieät Nam laøm hai binh só töû thöông vaø hai bò thöông. Nhöng chæ huy phía Vieät Nam khoâng theå ra leänh cho caùc taøu noå suùng vì löïc löôïng ngöôøi nhaùi ñang ôû vò trí cöïc kyø nguy hieåm. Ñuùng 10g20, boán chieán haïm HQ-4, HQ-5, HQ-10, HQ-16 ñoàng loaït khai hoûa. Nhö ñaõ chuaån bò tröôùc, haïm tröôûng Vuõ Höõu San ra leänh "baén". Chieán haïm di chuyeån vôùi toác ñoä cöïc nhanh, khoùi ñen boác leân nguøn nguït, thaân taøu rung leân baàn baät vì truùng ñaïn, vì tieáng doäi cuûa caùc khaåu ñaïi baùc vöøa khai hoûa. Chieán haïm HQ-4 chaïy uoán löôïn nhö con raén, heát sang phaûi laïi sang traùi neân ñaõ traùnh ñöôïc loaït ñaïn ñaïi baùc cuûa ñoái phöông. Theá roài caùc coät nöôùc buøng leân, ñaïn rít xung quanh taøu veøo veøo. Moät maûnh ñaïn phaït luûng ñaøi chæ huy, vaêng ra truùng chaân trung uùy Roa ñang coá gaéng theo doõi taøu Trung Quoác qua maøn hình raña. Thöôïng só nhaát giaùm loä Ry truùng maûnh ñaïn nôi caùnh tay traùi. Haï só giaùm loä Phaán, xaï thuû ñaïi lieân 30 treân noùc ñaøi chæ huy, bò thöông nôi ngöïc, maùu thaám ñoû caû aùo. Tieáng la ôi ôùi cuûa caùc anh em bò thöông voïng leân ñaøi chæ huy. Trong boä ñaøm toâi ñaõ nghe tieáng baïn toâi, trung só nhaát giaùm loä Vöông Thöông, baùo caùo: HQ-10 ñaõ bò truùng ñaïn, haïm tröôûng Nguïy Vaên Thaø töû thöông, haïm phoù Thaønh Trí troïng thöông ngay buïng. Haàu heát só quan, haï só quan vaø thuûy thuû treân ñaøi chæ huy ñeàu bò töû thöông vaø bò thöông raát naëng" (Trích Hoaøng Sa - töôøng trình 35 naêm sau: 30 phuùt vaø 35 naêm Nguoàn: Tuoåi Treû). Traän haûi chieán chæ dieãn ra trong voøng 30 phuùt. 74 binh syõ Vieät Nam Coäng hoøa ñaõ hi sinh. Ngaøy 20/01/1974, Trung Quoác ñaõ ñieàu ñoäng theâm maùy bay oanh taïc caùc ñaûo VNCH ñoùng giöõ. Tính ñeán thöôïng tuaàn thaùng 02/1974, Trung Quoác ñaõ taïm chieám quaàn ñaûo Hoaøng SA vaø thieát laäp caên cöù quaân söï taïi ñaây. Ngay sau khi Trung Quoác duøng vuõ löïc xaâm chieám toaøn boä caùc ñaûo phía taây quaàn ñaûo Hoaøng Sa do VN quaûn lyù, ngaøy 19-1-1974 vaø 14-21974 chính quyeàn Saigonñaõ ra tuyeân caùo veà vieäc Trung Quoác "xaâm laêng traéng trôïn baèng quaân söï" vaø taùi khaúng ñònh veà chuû quyeàn cuûa VN ñoái vôùi Hoaøng Sa. Ngaøy 20-1-1974, ngoaïi tröôûng chính quyeàn Saigoncuõng ñaõ goïi ñieän vaø göûi thö cho chuû tòch Hoäi ñoàng Baûo an vaø toång thö kyù Lieân Hieäp Quoác ñeà nghò nhöõng bieän phaùp caàn thieát tröôùc tình hình khaån caáp veà vieäc Trung Quoác duøng vuõ löïc xaâm chieám Hoaøng Sa. Trong khi ñoù, ngaøy 26-1-1974, Chính phuû caùch maïng laâm thôøi Coäng hoøa mieàn Nam VN cuõng ñaõ ra tuyeân boá phaûn ñoái haønh ñoäng xaâm chieám

giôùi, caùc löïc löôïng thanh nieân Italia, Hoäi ñoàng coâng daân Australia, Vieän Nghieân cöùu xaõ hoäi Australia, UÛy ban Ñaïi hoïc Australia baûo veä Ñoâng Döông,...ñaõ leân tieáng phaûn ñoái haønh ñoäng xaâm löôïc laõnh thoå baèng vuõ löïc cuûa Trung Quoác. Ñoàng thôøi, cuõng trong naêm 1974, HÑBA LHQ ñaõ thoâng qua Nghò quyeát 3314 ñònh nghóa veà haønh vi xaâm löôïc baèng vuõ löïc. Sau 1975, Vieät Nam ñaõ leân tieáng baùc boû nhöõng thoâng tin xuyeân taïc veà Hoaøng Sa - Tröôøng Sa vaø khaúng ñònh hai quaàn ñaûo naøy laø thuoäc chuû quyeàn VN, töø tröôùc ñeán nay ñeàu do ngöôøi VN quaûn lyù. Vaäy ñaõ roõ söï thaät lòch söû veà söï kieän Hoaøng Sa 19/01/1974. Lòch söû voán khoâng theå che ñaäy, caøng khoâng theå toâ veõ hay xuyeân taïc. Söû lieäu coøn ñoù, nhaân chöùng vaãn coøn ñoù.

Tröôøng Minh

naøy, vaø loaït baøi phoûng vaán TS Traàn Coâng Truïc, TS Nguyeãn Nhaõ cuûa baùo Giaùo Duïc v.v... baèng nhöõng ngoân töø raát traân troïng. Tuy nhieân vôùi caùc cô quan cuûa nhaø nöôùc, vieäc noùi ñeán cuoäc Haûi Chieán Hoaøng Sa 1974 cuûa Haûi Quaân mieàn Nam ñeå baûo veä toå quoác vaãn coøn laø moät ñieàu “nhaïy caûm”. Cuï theå laø trong buoåi trieån laõm veà caùc taøi lieäu lòch söû cuûa Hoaøng Sa do Thaønh phoá Ñaø Naüng toå chöùc hoài ñaàu thaùng 1 vöøa qua. Traän Haûi Chieán cuûa Haûi Quaân mieàn Naêm 1974 vôùi Trung Quoác ñeå baûo veä hoøn ñaûo naøy ñaõ khoâng ñöôïc noùi ñeán... Qua söï kieän treân, baùo Daân Trí vaø nhieàu baùo maïng khaùc trong nöôùc ñaõ leân tieáng chæ trích thaønh phoá Ñaø Naüng veà vaán ñeà naøy. Môøi baïn ñoïc xem baøi vieát treân baøo Daân Trí ñöôïc trích ñaêng döôùi ñaây.

ooOoo (Dân trí) - Lên án chế độ Việt Nam Cộng hòa là chuyện khác, nhưng tôn vinh tinh thần yêu nước của người lính Việt Nam Cộng hòa chống ngoại xâm là cần thiết, hai điều này hoàn toàn khác nhau. Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa – chủ quyền của Việt Nam” được Bảo tàng, UBND huyện đảo Hoàng Sa và Sở ngoại vụ Đà Nẵng tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng ngày 9/1.

Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa Đặng Công Ngữ truyền lửa cho thế hệ trẻ rằng: “Quyết tâm và trách nhiệm đòi lại Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào tinh thần của các bạn sinh viên và thế hệ trẻ đối với lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc”. Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết phát biểu: “Đối với mỗi dân tộc, chủ quyền quốc gia trong đó có chủ quyền biển đảo luôn là vấn đề có ý nghĩa trọng đại và thiêng liêng. Lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta từ bao đời nay luôn khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, và mãi mãi chiếm trọn trái tim, tâm trí của mỗi người dân Việt Nam”.

Gaàn ñaây, qua vaán ñeà thôøi söï veà Trung Quoác chieám ñoùng ñaûo Hoaøng Sa cuûa Vieät Nam, nhieàu cô quan truyeàn thoâng trong nöôùc ñaõ ñöôïc pheùp noùi ñeán traän Haûi Chieán Hoaøng Sa naêm 1974, nhö moät coâng nhaän vaø vinh danh caùc chieán só Vieät Nam Coäâng Hoøa cuûa chính quyeàn mieàn Nam tröôùc ñaây ñaõ anh duõng hi sinh baûo veä toå quoác. Caùc baùo Thanh Nieân, Tuoåi Treû vaø nhieàu baùo maïng khaùc, ñaõ thaønh laäp danh saùch caùc quaân nhaân mieàn Nam ñaõ hi sinh

Đã nói đến lịch sử thì phải rõ ràng, khách quan, đầy đủ. Cho nên, khi nói về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa không thể thiếu trận hải chiến của hải quân quân đội Việt Nam Cộng hòa. 40 năm trước, ngày 19/1/1974, Trung Quốc tấn công cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa. Những


31

30

người lính của Việt Nam Cộng hòa đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ lãnh thổ của tổ tiên và đã hy sinh. Tư liệu, hình ảnh về các chiến hạm Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng, Nhật Tảo, Lý Thường Kiệt… tham gia bảo vệ Hoàng Sa, tên tuổi các binh lính, sĩ quan tử trận trong trận hải chiến này còn đó. Dù họ khoác màu áo nào, nhưng họ đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ đất nước, bảo vệ giang sơn của cha ông để lại thì họ cũng là những dũng sĩ.

Theo quan điểm của tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã – một trong những chuyên gia về Hoàng Sa – Trường Sa, đất nước cần vinh danh những người hy sinh khi bảo vệ Hoàng Sa. Trả lời trên Thanh Niên ngày 7/1, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nói: Lên án chế độ Việt Nam Cộng hòa là chuyện khác, nhưng tôn vinh tinh thần yêu nước của người lính Việt Nam Cộng hòa chống ngoại xâm là cần thiết, hai điều này hoàn toàn khác nhau. Trở lại với triển lãm tại Trường Đại học Đà Nẵng, đã có một số tư liệu, hình ảnh về chủ quyền của Việt Nam Cộng hòa tại Hoàng Sa cùng những hoạt động dân sự, quân sự trên quần đảo này. Triển lãm cũng đưa ra những tư liệu chứng minh hành động phi lý và phi pháp của Trung Quốc khi chiếm đóng trái phép và đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc tấn công cưỡng chiếm của Trung Quốc và trận hải chiến đẫm máu trong 30 phút vào ngày 19/1/1974 cần phải được trưng bày, giới thiệu. Sinh viên, các bạn trẻ cần tiếp nhận đầy đủ thông tin, hiểu rõ về lịch sử, tôn trọng sự thật của lịch sử. Triển lãm còn kéo dài, hy vọng, những tư liệu về trận hải chiến và cũng là chứng cứ chứng minh Trung Quốc cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa sẽ được giới thiệu đầy đủ vào đúng ngày mất Hoàng Sa 40 năm trước – ngày 19/1.

Lê Chân Nhân

Hải chiến Hoàng Sa là một trận chiến giữa Hải quân Việt Nam Cộng hòa và Hải quân Trung Quốc từ 17 đến 19 tháng 1 năm 1974 trên quần đảo Hoàng Sa. Năm 1951, Tại Hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hoà bình với Nhật Bản, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Quốc gia Việt Nam Trần Văn Hữu tuyên bố cả hai quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa đều thuộc lãnh thổ Việt Nam, và không gặp phải kháng nghị hay bảo lưu nào từ 51 nước tham dự hội nghị. Sau khi Pháp rút khỏi Đông Dương, Việt Nam Cộng hòa thừa hưởng chủ quyền toàn bộ quần đảo này từ Quốc gia Việt Nam nhưng một phần quần đảo đã bị Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chiếm giữ năm 1956 khi người Pháp rút đi còn quân đội Việt Nam Cộng hòa chưa kịp trấn giữ. Việt Nam Cộng hòa chỉ chiếm giữ và thực hiện chủ quyền được một phần quần đảo cho đến khi cuộc hải chiến xảy ra. Sau trận chiến, Trung Quốc đã chiếm đóng toàn bộ quần đảo Hoàng Sa cho đến nay. Ngày 11/1/1974 Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc và tố cáo Việt Nam Cộng hòa chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sau đó, Việt Nam Cộng hòa ra tuyên bố khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Việt Nam và bác bỏ những cáo buộc của Trung Quốc. Trước tình hình đó, Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa quyết định thiết lập một phi trường trên đảo Hoàng Sa có khả năng chuyên chở vận tải cơ hạng nặng C-7 Caribou để chuyển quân nhanh ra nhóm Nguyệt Thiềm. Ngày 16 tháng 1 năm 1974, khi một phái đoàn của Quân lực Việt Nam Cộng hòa thăm dò một số đảo Hoàng Sa trong việc chuẩn bị thiết lập phi trường nói trên thì khám phá ra sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc, và giao tranh xảy ra sau đó. Việt Nam Cộng hoà khai chiến Lúc 10 giờ 22 cùng ngày, 2 chiến hạm của phía Việt Nam Cộng hòa là HQ16 và HQ-10 tiến vào lòng chảo Hoàng Sa theo thế gọng kìm, nổ súng trước vào các tàu chiến Trung Quốc đang neo đậu trong khu vực này. Các tàu Trung Quốc tích cực di chuyển và phản kích dữ dội. Hai chiến hạm còn lại của Việt Nam Cộng hòa là HQ-4 và HQ-5 cũng tiến vào lòng chảo, tham chiến từ phía tây nam. Vì tầm quan sát rất hạn chế, nên từ Tuần dương hạm HQ-5 không quan sát được Tuần dương hạm HQ-16 và Hộ tống hạm HQ-10. Tình hình chiến sự Sau vài phút hải chiến HQ-4 chỉ bị thiệt hại nhẹ nhưng do trở ngại tác xạ nên không phát huy được hoả lực buộc phải lùi ra xa. Sau khoảng 15 phút giao chiến, HQ-10 bốc cháy tại chỗ rồi chìm, HQ-16 trúng đạn pháo 127 ly của HQ-5 xuyên thủng hầm máy bị nghiêng trên 10 độ phải rút lui về phía tây. Bộ tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa sau đó yêu cầu Hạm đội 7 trợ giúp, nhưng phía Mỹ từ chối, thậm chí Hạm đội 7 từ chối cả việc cứu những thủy thủ của tàu HQ-10 đang trôi dạt trên biển. Sau khi Bộ tư lệnh cân nhắc tương quan lực lượng, các chiến hạm Việt Nam Cộng hòa được lệnh rút bỏ quần đảo Hoàng Sa. Kết thúc chiến sự Đêm hôm đó, 3 chiến hạm Việt Nam Cộng hòa bị hư hại được lệnh rút về căn cứ. Trung Quốc chiếm toàn bộ Hoàng Sa Trong khi chiến sự đang diễn ra tại Hoàng Sa, Diệp Kiếm Anh, Đặng Tiểu Bình và Tô Chấn Hoa báo cáo lên Mao Trạch Đông đề nghị cho phép quân đội Trung Quốc chiếm tất cả các đảo do Việt Nam Cộng hòa kiểm soát. Mao đã chấp thuận đề nghị này. Khi hải chiến Hoàng Sa kết thúc, sau khi nghe báo cáo, Đặng Tiểu Bình đã chỉ thị cho quân khu Quảng Châu tiếp tục đánh chiếm các đảo Hoàng Sa, Hữu Nhật và Quang Ảnh. Ngày 20 tháng 1, 4 phi cơ MiG-21 và MiG-23 của Trung Quốc oanh tạc các đảo Hữu Nhật, Quang Ảnh và Hoàng Sa. Tiếp đó, quân Trung Quốc đổ bộ tấn công các đơn vị đồn trú của Việt Nam Cộng hòa trên các đảo này. Sau 20 phút, lực lượng của Việt Nam Cộng hòa trên các đảo bị mất liên lạc. Theo tiến sĩ Balazs Szalontai, Trung Quốc quyết định chiếm quần đảo Hoàng Sa trước khi Việt Nam Cộng hòa sụp đổ khiến quần đảo này khoâng coøn ñeå rôi vaøo söï tieáp nhaän cuûaViệt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. [ ]

N

aèm caùch thuû ñoâ Paris khoaûng 400 caây soá veà phía Ñoâng, vuøng Alsace noåi tieáng laø moät trong nhöõng vuøng saûn xuaât röô#u nho traéng ngon nhaât chaâu AÂu. Neáu nhö nöôùc Phaùp coù ñeán möôøi boán Con ñöôøng Röôïu vang treân toaøn laõnh thoå, thì vuøng Alsace chính laø nôi ñaõ thaønh laäp Con ñöôøng Röôïu vang ñaàu tieân, caùch ñaây 60 naêm. Ñaët chaân ñeán vuøng Alsace, du khaùch seõ khaùm phaù nhöõng laøng maïc coù töø laâu ñôøi, nhöõng thò traán vôùi loái kieán truùc coå kính, khung caûnh neân thô giöõa choán thieân nhieân thanh bình, nôi maø röôïu nho haûo haïng laøm noåi baät caùc moùn aên ñaëc saûn ñòa phöông. Du khaùch vöøa coù dòp thöôûng thöùc nhöõng moùn aên ngon vöøa ñi thöôûng ngoaïn caùc ñòa danh vôùi nhieàu di tích lòch söû. Chaúng haïn nhö Nhaø thôø Ñöùc Baø thaønh phoá Strasbourg, thuû phuû vuøng Alsace, ñöôïc xaây töø cuoái theá kyû XII (1176). Phoá coå Mulhouse giöõ nguyeân loái kieán truùc coù töø theá kyû XIII, maø moät trong nhöõng ñaëc ñieåm laø khung cöûa soå haàu nhö luùc naøo (ngoaïi tröø muøa ñoâng) cuõng lôïp ñaày hoa. Thaønh phoá Colmar thì noåi tieáng vôùi Vieän baûo taøng Myõ thuaät Unterlinden, daõy haøng buoân (Rue des Marchands) trong goùc phoå coå xöa, xaây töø theá kyû thöù XI cuõng nhö ngoâi nhaø cuûa doøng

N

öôùc Phaùp coù ñeán möôøi boán Con ñöôøng Röôïu vang, treân khaép caùc vuøng mieàn, töùc laø cao gaáp boán laàn so vôùi caùc quoác gia laùng gieàng cuõng coù truyeàn thoáng troàng nho laøm röôïu laø nöôùc YÙ, nöôùc Ñöùc vaø Taây Ban Nha. Trong soá möôøi boán Con ñöôøng Röôïu vang cuûa Phaùp, La Route des Vins d’Alsace luoân luoân ñöùng nhaát nhì treân danh saùch bôûi vì ñaây vuøng ñaàu tieân dung hoaø di saûn kieán truùc vôùi ngheä thuaät aåm thöïc.....

hoï Bartholdi. Thaønh phoá Colmar chính laø nguyeân quaùn cuûa Freùdeùric Auguste Bartholdi (1834-1904), cha ñeû cuûa böùc töôïng Nöõ thaàn Töï do ôû phía nam Manhattan vaø cuõng laø taùc giaû cuûa nhöõng böùc ñieâu khaéc noåi tieáng nhö Thieân thaàn thoåi saùo taïi nhaø thôø Boston, böùc töôïng cuûa töôùng Lafayette taïi quaûng tröôøng Union Square ôû New York, hay boàn nöôùc ñieän Capitole ôû Washingon DC, thuû ñoâ nöôùc Myõ. Con ñöôøng Röôïu vang (La Route des Vins) do Sôû du lòch vuøng Alsace thaønh laäp vaøo ngaøy 30 thaùng Naêm naêm 1953, nhaân dòp toå chöùc moät cuoäc ñua xe hôi. Tuyeán ñöôøng ñua chaïy doïc vuøng Alsace, vaø cöù moãi chaëng laø coù moät sinh hoaït leã hoäi, ñeå giôùi thieäu caùc ñaëc saûn cuûa töøng mieàn. Töø ngoâi laøng Marlenheim phía baéc cho tôùi thò traán Thann ôû phía nam, Con ñöôøng röôïu vang vuøng Alsace baêng qua nhöõng ngoïn ñoài troàng nho treân hôn 170 caây soá. Vuøng Alsace coù gaàn 120 noâng traïi vaø ruoäng nho, hôn moät nöûa naèm doïc tuyeán ñöôøng naøy. Trong soá naøy, ñoïan ñöôøng giöõa hai thò traán Barr vaø Rouffach chi chít nhöõng ngoâi laøng chuyeân saûn xuaát röôïu nho tieâu bieåu cuûa vuøng Alsace. Caùc ngoâi laøng röôïu vang nhö Mittelbergheim, Eguisheim, Hunawihr ñeàu naèm trong danh saùch caùc ngoâi laøng thô moäng, xinh xaén nhaát nöôùc Phaùp, haøng naêm sau muøa haùi nho, caùc ngoâi laøng naøy ñeàu coù toå chöùc lieân hoan ñeå giôùi thieäu saûn phaåm, môøi du khaùch


Campbelltown CBD NSW

Food Court Cabramatta

Trong Food Court taïi Cabramatta. Hôïp ñoàng laâu daøi giaù thueâ hôïp lyù. Vì lyù do gia ñình. Chuû muoán sang baùn nhanh choùng hoaëc taùi cho thueâ laïi deã daøng thöông löôïng. Xin vui loøng goïi ñieän thoaïi hoaëc nhaén tin 0409 888 707 hoaëc 0452 39 73 73

Ñang baùn Hamburger, sandwiches, Hot food... Trang thieát bò ñaày ñuû, ñaõ laøm laâu naêm, ñang ñoâng khaùch. Hôïp ñoàng laâu daøi thueâ möôùn reû. Vì baän gia ñình Sang $39,000 th/löôïng 0434 196 583 - 0437 476 033 (Xinnoùi tieáng Cambodian hay English)

Bakerry & Cake

M54

Vò trí toát ngay trung taâm nhaø haøng treân King St Newtown chöùa 82 choã, Ñaõ laâu naêm kinh doanh oån ñònh. Nhaø haøng trang trí thanh nhaõ thieát bò ñaày ñuû, Hôïp ñoàng laâu daøi kinh doanh reû - Vì laøm chuyeänkhaùc caàn sang gaáp kieåu WIWO (chæ tính thieát bò - khoâng tieàn sang) - Xin goïi 0410 648 492 - (tieáng Anh

Shop laøm baùnh: cung caáp sæ caùc loaïi baùnh cho caùc shop thöïc phaåm AÙ chaâu. Sang thöông löôïng, hoaëc coù theå mua luoân building (freehold) Xin Goïi: 0425 286 555 - 0452 076 899

Carlingford NSW Butcher Shop: (1503) luoân quaày BBQ vaø Noodle shop trong Food Court shopping centre lôùn vuøng Carlingford. Ñaõ laâu naêm ñang ñoâng khaùch, khoâng caïnh tranh. Hôïp ñoàng laâu daøi thueâ reû. Xin goïi 0430 006 965

M54

Hassall Grove NSW Vò trí toát treân ñöôøng caùi hai beân shopping strip, ñoâng khaùch, thu 8200 ñeán 8700/tuaàn, laõi roøng $5000/tuaàn. Sang $170,000 thöông löôïng Xin goïi 0432 100 668 - 0422 082 262 or 9628 5001 (gaëp Pin Ly) hoaëc ñeán xem taïi 5/211 Buckwell Dr Hassall Grove

Newsagent Sydney NSW

Bass Hill NSW

Butcher - BBQ Noodle Bar

Eat in & t’away

M54

King Street Newtown NSW

M54

Restaurant

neám thöû höông vò 32 32 röôïu môùi ngay sau khi thu hoaïch xong (vin primeur). Vuøng Alsace coù treân döôùi 60 hieäu röôïu vang coù kieåm ñònh nguoàn goác vaø xuaát xöù (AOC Apellation d Origine Controâleùe). Traùi vôùi teân goïi cuûa noù, Pinot Gris laïi laø röôïu vang traéng, trong khi Pinot Noir laïi laø röôïu vang ñoû. Ngoïai tröø loïai röôïu nho ñoû naøy, vuøng Alsace chuû yeáu saûn xuaát nhieàu loaïi röôïu nho traéng nhö röôïu Muscat, Tokay, Chasselas, Sylvaner, Klevener ... Nhöng tieâu bieåu hôn caû laø ba loaïi röôïu Creùmant, Riesling vaø Gewurztraminer. Du khaùch nöôùc ngoaøi thöôøng goïi laàm röôïu Creùbieät laø thöïc khaùch chaâu AÙ, deã aên nhaát vaãn laø moùn choumant cuûa vuøng Alsace laø Champagne, do ñaây cuõng laø croute, töùc laø moùn döa caûi chua. moät loaïi röôïu traéng coù suûi boït. Tuy nhieân, Creùmant Ñaây laø moät moùn aên truyeàn thoáng muøa ñoâng cuûa chuû yeáu duøng gioáng nho chardonnay, trong khi Chamvuøng Alsace, cuûa nöôùc Ñöùc vaø moät soá quoác gia Ñoâng pagne keát hôïp ñeán ba hoaëc boán gioáng nho khaùc nhau, AÂu. Nhöng vuøng Alsace cheá bieán döa caûi coâng phu hôn trong ñoù coù Pinot Noir vaø Pinot Meunier. Hai loaïi : baép caûi caét thaät moûng ngaâm muoái vaø röôïu traéng chöù röôïu ñaëc tröng nhaát cuûa vuøng Alsace vaãn laø Riesling khoâng ngaâm vôùi bia, khi naáu thì cho theâm moät chuùt vaø Gewurztraminer coù muøi vò raát thôm nhö theå ñöôïc röôïu nho thôm ngaâm vôùi haït ñoã tuøng, töùc laø haït geöôùp vôùi höông hoa. Chính vôùi nhöõng ñaëc saûn khoâng nôi naøo coù naøy, maø Alsace vöôn leân haøng nhaát nhì trong soá caùc vuøng noåi tieáng veà röôïu vang ôû Phaùp, cuõng nhö Bordeaux vaø Bourgogne. Nhöõng ñoài nho nguùt ngaøn xung quanh caùc thò traán vaø thaønh phoá lôùn nhö Strasbourg, Colmar, Seùlestat, Guebwiller, Saverne, Obernai ... taïo neân moät khung caûnh khaù yeân tónh vaø thô moäng. Chæ caàn rôøi khoûi caùc ñoâ thò ñoâng ñaûo daân cö, du khaùch thaáy ngay caùc vöôøn nho san saùt laù xanh. Caùc noâng traïi doïc con ñöôøng röôïu vang noái lieàn vôùi nhau, ôû nhöõng nôi coù cho khaùch thöôûng thöùc röôïu ñeàu coù gaén baûn hieäu doïc hai beân ñöôøng vôùi bieåu töôïng muoân thuôû laø moät chuøm nho traéng. Moãi vöôøn nho ôû ñaèng sau noâng traïi thöôøng coù moät haàm röôïu môû cöûa tieáp ñoùn du khaùch, moät soá nôi coøn daønh moät goùc laøm nhaø haøng ñeå doïn thöùc aên cho thöïc khaùch. Duø coù aên taïi choã hay khoâng, baïn vaãn coù theå neám töøng loïai röôïu tröôùc khi mua. Nhaáp thöû moät nguïm ôû ñaàu moâi, höông röôïu thoang thoaûng ôû choùt löôõi, ñoâi khi maùt nheï muøi hoa traùi, dòu thôm nhö thaûo moäc phaûng phaát moät chuùt rôm töôi. Lyù töôûng nhaát nieøvre. laø khi baïn coù theå goïi moät soá moùn aên ñaëc saûn truyeàn Moät soá ngöôøi khoâng coù genieøvre duøng haït ngoø öôùp thoáng cuûa vuøng Alsace ñeå laøm noåi baät höông röôïu. theâm vôùi moät chuùt tieâu, nhöng tuîeât ñoái khoâng duøng Röôïu vang traéng cuûa Alsace raát hôïp vôùi fromage

Cafe & Restaurant

M54

Takeaway

M54

(phoâ maùt), neáu baïn caûm thaáy khoâng hôïp vôùi khaåu vò thì neân duøng röôïu traéng vôùi moùn caù raéc boät chieân bô (moùn naøy khoâng phaûi laø laên boät nhö laøm beignet maø laøm theo kieåu meunieøre). Ngöôøi daân vuøng Alsace naáu caû hai loaïi caù : caù cheùp vaø caù lôøn bôn, coøn ñöôïc goïi laø caù löôõi traâu (sole). Coù ngöôøi thích aên moùn flammekueche, hình thuø gioáng nhö baùnh pizza nhöng tuyeät ñoái khoâng coù caø chua maø laïi coù haønh taây xaéc moûng, roài raéc ôû treân maët nhieàu fromage vaø thòt ba roïi öôùp muoái. Nhöng moùn naøy khoâng phaûi deã aên cuõng nhö moùn tartiflette, nguyeân laø moät moùn khoai taây troän fromage, roài ñuùt loø nöôùng doøn. Nguoàn goác cuûa moùn tartiflette ñeán töø vuøng Savoie, nhöng cuõng khaù phoå bieán ôû vuøng Alsace. Ñoái vôùi moïi ngöôøi vaø ñaëc

33 M54

32

Tieäm saùch baùo, quaø taëng duïng cuï vaên phoøng phaåm lotto thuoác laù... Ñaõ laâu naêm kinh doanh toát vaø oån ñònh, hôïp ñoàng laâu naêm, tieàn thueâ reû. Chuû veà höu sang deã daøng thöông löôïng. Xin goïi 0405 917 848

Taëng Hoa cho Vieät Nam Dòch vuï giao taëng hoa cho thaân nhaân taïi Vieät Nam - Same day Services - Chæ caàn phone vaø cho ñòa chæ cuûa ngöôøi ñöôïc nhaän taïi Vieät Nam, chuùngtoâi seõ giao taëng ngay trong ngaøy cho baát cöù ñòa chæ naøo treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam. Chi phí traû baèng Visa/MasterCard hay chuyeån voâ account ngaân haøng. Xin goïi: 0430 00 69 67


35

34

Töông quan trong thô Kieàu cuõng tieác nhö vaäy Bieát thaân ñeán nöôùc laïc loaøi Nhò ñaøo thaø beû cho ngöôøi tình chung (Kieàu )

Ñ

oå Thu Nöông, nhaø thô nöõ hieám hoi, trong ñöôøng thi tam baùch thuû goùp maët vôùi ñôøi chæ moät baøi töù tuyeät khaù laï, boán caâu ñeàu ôû meänh leänh caùch. Thaät taøi hoa vaø thaùn phuïc khi moät phuï nöõ vieát doøng thô naøy caùch ñaáy hôn 1200 naêm taïi moät nöôùc Taøu ñaày kyø thò nöõ giôùi cuûa Khoång töû. Nguyeân taùc vieát baèng chöõ Trung Hoa coù ñeà laø Kim Luõ Y ñöôïc phieân aâm nhö sau Khuyeán quaân maïc tích kim luõ y Khuyeán quaân tích thuû thieáu nieân thì Hoa khai kham chieát, tröïc tu chieát Maïc ñaõi voâ hoa khoâng chieát chi Chuù thích: Kim luõ y laø teân moät ñieäu nhaïc coå . Taùc giaû chôi chöõ voâ vaø khoâng trong cuøng caâu cuoái.

Ñoù laø caùch toát nhaát ñeå thöôûng ngoïan phong caûnh taïi nhöõng ngoâi laøng coù loái kieán truùc hình khoái, khaù vuoâng vöùc raén chaéc. Ñaèng sau nhöõng ngoïn ñoài xanh möôùt vaøo muøa xuaân, laø nhöõng caên nhaø roäng maùi vôùi goã naâu hieän treân maët tieàn, taïo ra nhöõng oâ vuoâng vôùi khung cöûa soå toâ maøu, neân deã nhìn thaáy töø xa. Caùc ngoâi laøng xaây baèng ñaù coù keøo goã thöôøng coù coång chính. ñinh höông, vò muøi ñinh höông seõ aùt haún muøi Töø coång laøng cho ñeán caùc khung cöûa soå cuûa moãi ngoâi thôm cuûa caûi ngaâm röôïu traéng. Moùn choucroute nhaø ñeàu coù treo nhieàu chaäu hoa. Taâm ñieåm laø moät ngoâi nhaø baây giôø thöôøng ñöôïc doïn vôùi xuùc xích vaø thòt thôø vôùi thaùp chuoâng ôû phía tröôùc thöôøng coù toå chöùc nhöõng nguoäi, nhöng ñuùng ñòeâu thì phaûi coù gioø lôïn, khi phieân chôï chuû yeáu baùn fromage, thöùc aên töôi vaø hoa quaû. naáu ñeå nguyeân ñeán khi aên thì môùi caét thaønh töøng Neáu nhö ôû trong thaønh phoá, nhaø cöûa thöôøng coù maùi heïp mieáng. Neáu khoâng thích aên thòt, thì moùn chouñöôïc xaây vôùi nhieàu taàng cao do ngaøy xöa ngöôøi ta coù truyeàn croute cuõng coù theå naáu vôùi haûi saûn, toâm töôi, soø thoáng ñaùnh thueá treân dieän tích maët baèng, thì nhöõng laøng ñieäp, caù hoài, caù vöôïc hun khoùi. maïc vuøng Alsace thöôøng coù nhöõng ngoâi nhaø maùi thaáp vaø Vuøng Alsace ñaëc bieät laø mieàn thung luõng roäng hôn. Töôøng nhaø thöôøng ñöôïc sôn vôùi gam maøu dòu : môõ naèm gaàn daõy nuùi Vosges, nhôø vaøo khí haäu (töông gaø, xanh non haït ñieàu hay xanh phaán, trong khi bancoâng vaø ñoái) oân hoaø, thoå nhöôõng thuaän lôïi, neân saûn sinh cöûa soå thöôøng duøng gam maøu saãm gaàn gioáng vôùi caùc chaát ra nhieàu gioáng nho ngon ñeå laøm röôïu. Vuøng ñaát lieäu töï nhieân, thöôøng laø maøu goã naâu, maøu xaùm tro, hay maøu maøu môõ truø phuù, coäng theâm truyeàn thoáng cheá xanh döông ñaäm coù saéc luïc nhö coå chim boà caâu. bieán röôïu laâu ñôøi, coù töø thôøi La Maõ. Duø coù saønh Nöôùc Phaùp coù ñeán möôøi boán Con ñöôøng Röôïu vang, treân ñieäu hay khoâng, thì haøng naêm coù caû moät trieäu khaép caùc vuøng mieàn, töùc laø cao gaáp boán laàn so vôùi caùc quoác löôït khaùch choïn ñi tour du lòch treân Con ñöôøng gia laùng gieàng cuõng coù truyeàn thoáng troàng nho laøm röôïu laø Röôïu vang vuøng Alsace. nöôùc YÙ, nöôùc Ñöùc vaø Taây Ban Nha. Trong soá möôøi boán Con Thôøi ñieåm lyù töôûng nhaát laø töø giöõa thaùng naêm ñöôøng Röôïu vang cuûa Phaùp, La Route des Vins d Alsace cho ñeán cuoái thaùng Möôøi. Töø thaønh phoá Strasluoân luoân ñöùng nhaát nhì treân danh saùch bôûi vì ñaây vuøng ñaàu bourg hay laø Colmar, baïn ñeàu coù theå duøng xe ñaïp tieân dung hoaø di saûn kieán truùc vôùi ngheä thuaät aåm thöïc, noùi ñeå vieáng thaêm caùc vöôøn nho naèm ôû ngoaïi thaønh. noâm na laø keát hôïp chieàu saâu bao töû vôùi beà daøy vaên hoùa.[ ]

Nhöng neáu Kieàu soáng nhö Ñoã thu Nöông thì ai cöùu cha naøng trong côn hoaïn naïn? Hay vì chính naøng quaù ñeïp maø khieán cho gia ñình naøng gaëp naïn bôûi Naøng coù moät nhan saéc ngaøn vaøng trinh nguyeân...

V

aø baây giôø böôùc sang thôøi hieän ñaïi, cuõng moät baøi thô taû nhan saéc cuûa moät ngöôøi ñeïp. Baøi thôø khuyeát danh, khoâng bieát cuûa ai, cuõng khoâng coù töïa ñeà nhöng cuõng khaù thuù vò ñeå xem trong nhöõng ngaøy Xuaân... Xin taïm goïi laø baøi “yeám vaø em...” môøi baïn ñoïc thöôûng laõm...

Yeám vaø em... Thi nhaân döøng böôùc ngaém nhö ngaây Thieáu nöõ chìm trong giaác moäng say Ngaø ngoïc tay traàn oâm bình töûu Möôït meàm toùc xoõa phuû laøn maây Phaäp phoàng nhòp thôû ñoâi boàng ñaûo Uoán löôïn thaân hình moät sôïi daây Töùc caûnh sinh tình ra töù ñeïp Hoûi ai hôø höõng böùc tranh naøy?

Dòch ra quoác aâm Boû ñi! Chieác aùo coâng haàu Boû ñi! Nöôùc chaûy qua caàu tuoåi xuaân! Ngaét ngay! Hoa saéc ñang taân! Ñöøng chôø! Hoa raõ traàn thaân... beû caønh! Baûn dòch 02 Ñöøng chaøng! Chôù tieác aùo vaøng! Ñöøng chaøng! Chôù boû tuoåi ñang xuaân thì! Beû ñi! Hoa luùc ñang khi..., Ñöøng chôø hoa ruïng, beû chi caønh taøn!


37

Newsagent & Lottery

Cafe & Restaurant

M53

Brookvale CBD NSW

M53

Burwood NSW

Seafood eat in & t’away Pendle Hill NSW

Ngay trung taâm Burwood CBD eat in & takeaway, 1 trong caùc quaùn baän roän nhaát vuøng, trang thieát bò ñaày ñuû, ñaõ laøm laâu naêm, thu nhaäp raát cao. Vò trí toát gaàn station doïc hai beân shopping strip. Hôïp ñoàng laâi thueâ reû. sang $388,000 Goïi hay nhaén tin 0452 613 668

Sandwich & Juice Bar Mittagong NSW

Vò trí toát treân ñöôøng caùi ngay trung taâm Pendle Hill gaàn xe löûa, hai beân shopping strip, ñaõ kinh doanh laâu naêm, laøm 6 naêm chæ moät chuû, hieän ñang thu $10,000/tuaàn. Xin goïi 0433 44 6911 or 9631 8806 - 0423 392 889 hoaëc ñeán 126

Asian Restaurant Bairnsdale Vic

Ñang baùn thöùc aên Vieät Nam gaàn khu du lòch Lake Entrance quanh naêm luoân ñoâng khaùch, 32 choå trong + 20 beân ngoaøi. Coù luoân choã cö nguï 3 phoøng nguû phía sau. Hieän baùn 4.5/ ngaøy thu 4-5 ngaøn, muøa heø thu gaáp ñoâi. Xin goïi hay göûi tin nhaén (03) 5153 1031 - 0470 23 4433

Thu Trang

Parramatta NSW

Vò trí trung taâm office vaên phoøng CBD Parramatta hai beân shopping strip. Ñaõ laâu naêm kinh doanh toát, trang thieát bò ñaày ñuû. Chuû ñi overseas caàn sang laïi gaáp thöông löôïng. Hôïp ñoàng laâu thueâ reû chæ $712/ tuaàn Hieän thu $495,000/naêm. Laõi roøng 145,800 / naêm Tel./text tin nhaén: 0452 226 996

M53

Trong Food Court Shopping Centre lôùn, Ñaõ laâu naêm kinh doanh toát, trang thieát bò ñaày ñuû, hôïp ñoàng laâu daøi Lease coøn 3.5 naêm , thueâ möôùn reû chæ $1510 OG GST Incl. Chuû ñi overseas sang caàn sang deã $50,000 neg. Tel./nhaén tin 0431 748 407

Cafe Restaurant

M53

Seafood BBQ

Northshore NSW trang thieát bò ñaày ñuû ñang baùn 35.5 kg cafe 8 kg hot chocolate + chai 3 kg etc. vaø caùc loaïi ñieåm taâm aên tröa bacon egg, rolls, pasta... Doanh nghieäp ñaõ laâu naêm, kinh doanh toát. Thích hôïp vôï choàng hay ñoâi baïn cuøng laøm. Sang $148,000 thöông löôïng Xin goïi 0404 012 225

M53

(nói tiếng Anh)

Tiệm sách báo luôn lottery, thuốc lá, tặng phẩm, văn phòng phẩn v.v... Đã lâu năm kinh doanh tốt, chủ 70 tuổi về hưu sang dễ dàng thương lượng. Xin gọi 0405 917 848

M53

Normanhurst NSW

M53

K

hông ai biết chính xác chợ đươc hình thành từ khi nào, có bao nhiêu cái chợ và bao nhiêu loại chợ búa khác nhau ở Việt Nam. Nhưng có một điều chắc chắn rằng chợ không chỉ nằm trong phạm trù kinh tế đơn thuần mà còn biểu hiện văn hóa Việt Nam một cách đậm nét. Việc đi chợ Việt Nam ngoài việc thoả mãn sở thích mua sắm còn là để tìm hiểu bản sắc văn hoá mỗi vùng miền. Mỗi vùng đất có một cái chợ riêng cho mình và lưu giữ độc quyền một giá trị. Ở thành phố chợ đông đến tận khuya. Ở đồng bằng, chợ miền quê, chợ duyên hải có khi là một buổi mua bán ngắn ngủi vào bình minh hay chiều tối thường gọi là “chợ mai” hay “chợ chiều”. Rồi chợ “phiên” miền núi lâu lâu mới họp một lần. Người địa phương chờ được đi chợ như đi lễ hội. Ở đó, kiểu thương mại bằng cách trao đổi hàng hoá như từ thời cổ đại vẫn còn sót lại như biểu tượng cho vẻ đẹp “mua bán” nguyên sơ của ngày thơ ấu nhân loại. Tới chợ ngoài việc bán mua còn là nơi trình làng món hàng đặc sản quê hương. Chợ là nơi gặp gỡ tình làng nghĩa xóm. nơi hẹn hò, trao duyên… Chợ Bắc Hà được chia ra các khu nhỏ mang tính chất đặc trưng như chợ thổ cẩm, chợ ẩm thực, chợ ngựa, chợ gia cầm, chợ thực phẩm, chợ chim, chợ rèn đúc… Mỗi khu đều phong phú, đa dạng và mang màu sắc dân tộc địa phương. Nhưng điều làm nên vẻ hấp dẫn của phiên chợ Bắc Hà là sau mỗi tuần làm việc, đồng bào dân tộc lại xuống núi, mặc những bộ váy áo sặc sỡ đủ màu và xem đó như ngày hội, trai gái coi đó như một lần được gặp gỡ trao duyên. Người già vui vẻ đi thăm hỏi bạn bè, lớp trẻ có cơ hội để tiếp xúc và làm quen với bạn khác giới. Điểm đặc biệt là mọi người kết bạn qua tiếng khèn, sáo... chứa đựng tình cảm mà họ muốn thổ lộ. Những sắc màu văn hóa của phiên chợ Bắc Hà đã tạo nên sự hấp dẫn cũng như sức sống trường tồn của nó. Ở nông thôn Việt Nam, thường mỗi xã hoặc một vài làng liền kề nhau có một cái chợ. Chợ của làng nào, xã nào thì gọi theo tên của làng ấy, nói nôm na đó là loại chợ quê. Phiên chợ quê chắc chừng vài trăm người, không khí thân mật hiền lành bởi đa phần là người quen với nhau, hay bạn bè cùng rủ nhau ra vui chơi. Hình như người dân quê ai cũng thích đi chợ, không mua gì thì cứ đi

ngắm, đi chơi. Đông người nhất chắc là ở quán nước chè đầu chợ, người ta gặp nhau, vừa uồng nước chè vừa hỏi thăm nhau chuyện nọ chuyện kia. Phiên chợ quê giản đơn ấy cứ như một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng quê. Nhiều phiên chợ còn là nơi sinh hoạt văn hóa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Nếu như những phiên chợ miền núi phía Bắc mang đậm bản sắc dân tộc vùng cao thì miền Nam lại nổi tiếng với những phiên chợ nổi, những phiên chợ mùa nước lên với việc trao đổi hàng hoá trên ghe thuyền. Chợ nổi thường xuất hiện tại vùng sông nước được coi là tuyến giao thông chính, nơi cả người bán và người mua đều dùng ghe/thuyền làm phương tiện vận tải, di chuyển. Địa điểm có chợ nổi thường là các khúc sông không rộng quá mà cũng không hẹp quá, không cạn quá mà cũng không sâu quá. Nét đặc sắc, độc đáo thể hiện tâm hồn dân tộc qua các phiên chợ là điểm thu hút khách du lịch khám phá, tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam. Đi chợ Việt, cũng là lúc con người ta chìm đắm trong một biểu cảm của một sắc thái Việt, một thứ văn hoá sống động đầy duy cảm. [ ]

M53

36

Takeaway Lunch Shop Chipping Norton NSW

Vò trí toát ngay goùc ñöôøng loái voâ khu haõng xöôûng lôùn, choã ñaäu xe roäng raõi, ñaõ laøm laâu naêm kinh doanh raát oån ñònh, trang thieát bò ñaày ñuû. Choã ngoài roäng raõi cho khaùch aên taïi choã. Hieän ñang thu nhaäp 5000 - 6000 / tuaàn toaøn tieàn maët. Sang gaáp giaù thöông löôïng. Xin goïi hay text tin nhaén 0416 049 152 - 9755 1448


39

38

L

à một trong những truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Truyền thống đó tự bao đời đã kết tinh thành đạo lý của người Việt Nam. Từ những “thày đồ” - người thầy giáo làng với triết lý “thanh bần” - “nghèo nhưng trong sạch”, “giấy rách luôn giữ lấy lề” thanh cao, tao nhã chốn làng quê xưa kia đến các Nhà giáo, các giáo sư, tiến sĩ ngày nay học vấn uyên thâm đều luôn được các học trò của mình và toàn xã hội trọng vọng. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (“một chữ cũng là thày, nửa chữ cũng là thày”) đủ nói lên sự kính trọng tuyệt đối của toàn dân ta với các thày cô giáo. Chiểu theo các lễ nghi chính tắc của đạo Khổng, vị trí người thầy đã được xác định ở đẳng cấp thứ hai trong xã hội: “Quân - Sư Phụ”. Trong sự trọng vọng của xã hội, người Thày chỉ đứng sau Vua và đứng trên cả Cha đẻ của mỗi người. Trong dân gian, dân ta có rất nhiều ca dao, thành ngữ, tục ngữ gần gũi, thiết thực và sống động hơn, thể hiện sự tôn vinh tri thức, kính trọng người thầy: Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy Gắng công mà học có ngày thành danh. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu. Và đây, một số thành ngữ, tục ngữ điển hình: “Không thầy đố mày làm nên” - tuy mộc mạc nhưng thực sự đề cao tri thức và vị trí người thày. “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy” - đơn giản nhưng chất chứa chiều sâu vô bờ bến của những người con hiếu thảo, những người trò giỏi giang. “Lạy lục khúm núm không bằng ghi tạc lời thầy” - khuyên rằng chịu khó học hỏi, ghi tạc lời thầy thì sẽ có được sự hiểu biết, từ đó giúp ta tự tin trong cuộc sống, không phải khúm núm, sợ sệt kẻ khác. “Cha muốn con hay, thầy muốn trò khá” - Cha cũng như Thày, đều mong muốn con mình, học trò của mình giỏi giang. “Trâu kén cỏ trâu gầy, trò kén

Nhạc: Vũ Hoàng. Lời: Đỗ Trung Quân. Ca sĩ: Bằng Kiều

T

thầy trò dốt” - nhắc nhở học trò hãy miệt mài học tập, chớ có nhất thời bột phát chê thầy… Trên thực tế, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo đã đi vào trong cuộc sống của dân tộc ta, đã len lỏi trong từng gia đình và trở thành một thuần phong mỹ tục của xã hội Việt Nam. Vì vậy, để tri ân các thầy cô giáo, chính thức ghi nhận vị trí người thầy giáo trong xã hội hiện đại, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước ta đã ra Quyết định số 167/HĐBT lấy ngày 20/11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Nghề dạy học là một nghề vô cùng cao quý. Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học. Trong tâm thế ấy, nhân ngày lễ trang trọng này của các nhà giáo, chúng ta trân trọng chúc mừng và cảm ơn tất cả các thày cô giáo đã, đang và sẽ luôn luôn dấn thân trong sự nghiệp trồng người, góp phần thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Bùi Đường Nghiêu

a lại về tìm em mùa hoa phượng, những chiếc giỏ xe chở kỷ niệm giữa nắng hè. Nắng tháng năm chưa thành bỏng rát, chỉ có ánh nhìn em thiêu đốt giấc mơ ta. Ta lại về với cổng trường xưa, gốc phượng già mồ côi im lặng nhớ. Nỗi nhớ về em, về ta, về những cơn mưa rào mùa hạ, về tuổi 18 đi qua như một chớp mi dài. Em còn nhớ câu hát ngày xưa, bài hát mà cô cậu học trò nào cũng thuộc: "Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng; Em chở mùa hè của tôi đi đâu?"... phượng hồng ấy bây giờ nằm yên trong ngăn cặp, giữa bài thơ ta viết vội, giữa bộn bề ký ức, giữa những vì sao giấy màu dang dở ước mơ ta... Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18 Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp Tà áo ai bay trắng cả giấc mơ Là bài thơ còn hoài trong vở, Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Bài hát ấy bây giờ ta vẫn cứ hát thôi, dù tuổi học trò đã đi qua từ lâu lắm. Ta cũng đã qua thời bão nổi, bây giờ lòng bình yên...

Em đi đâu ru kỷ niệm ngủ quên? Ta về trú trong lòng nỗi nhớ. Ngăn bàn xưa nhớ cóc, xoài, me, mận, ổi... Viên phấn xưa nhớ ngón tay gầy. Ta nhớ hương tóc em thơm đến nồng nàn, chưa một lần dám đưa tay níu... Mình có gì chung đâu, ngoài một ô cửa sổ? Em vẫn mộng mơ đếm giọt mưa mùa hạ, chiếc lá mùa thu. Ta chỉ thầm thương một bờ vai mùa đông lạnh tái tê, len lén bỏ lại trong ngăn bàn chiếc kẹo gừng cay nồng, ấm áp. Chẳng thể giữ được tháng năm, bầy ve sầu ồn ào lên tiếng hát. Nó hát cho một mùa chia ly, cho nỗi niềm sĩ tử. Ta trốn vào trang sách, quên mùa hạ, quên em... Cánh phượng hồng ngẩn ngơ, Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây Và mùa sau biết có còn gặp lại, Ngày khai trường áo lụa gió thu bay. Ngày ngắn đi cho nỗi nhớ đầy thêm, ta khắc tên người lên gốc phượng già ngoài ô cửa. Lớp vỏ xù xì giờ vẫn chưa liền sẹo. Thời gian cũng khắc vào lòng ta muôn vết xước, chẳng bao giờ có thể mất đi... Bài thơ ngày nào giờ đã vẹn nguyên đâu. Ta vẫn là chàng khờ ôm guitar hát trong ngày chia tay lớp. "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu...". Em có hiểu không, sao nỡ vội quay đi? Không một dòng lưu bút cho nhau. Ta lặng lẽ nhìn em trong vòng tay bè bạn. Bài thơ dở dang theo ta về trong ngăn cặp. Còn một khoảng trống trong lòng, ta gửi cho mùa hạ, tháng năm... Ghé lại trường xưa ta khẽ gọi tên em. Cô bé học trò có đôi mắt trong veo nhìn ta ngác ngơ, ngơ ngác... Vẫn mái tóc dài, vẫn tà áo trắng. Chỉ có thời gian là khác. Chỉ có thời gian là đi mãi không về. Những vòng xe lăn lăn chở mùa hè, chở phượng hồng đi qua ta như một lời từ biệt... Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa.


40

đó. Những người cao tuổi thậm chí có thể phân biệt được các loại cây khác nhau từ những màu sắc này. Hiện nay, theo lời chị Lanvy, F4F đang làm việc với những người dân tộc A Lưới này để cố gắng tiếp tục gieo trồng các loại cây này ở Việt Nam với mục tiêu có thể gìn giữ truyền thống dệt vải thủ công này: “Trong 30 năm trở lại đây, những nhóm người dân tộc thiểu số ở A Lưới hay ở Sapa, cùng đều tạo ra những sản phẩm thổ cẩm như thế này, đơn giản là bởi vì có nhu cầu từ phía khách du lịch. Tuy nhiên trong thực tế, trên những tấm vải như thế này, đã có một thứ ngôn ngữ được viết trên đó nhưng đã bị biến mất. Điều mà chúng tôi cố gắng làm đó là có thể đem thứ ngôn ngữ này quay trở lại lần nữa và biến chúng trở nên phổ biến trở lại cho những người Doanh nhân Lanvy và những người phụ nữ dân tộc A Lưới dân tộc thiểu số. Bởi lẽ, một khi những tấm vải như thế này có thể được đem bán và được tái tạo trong thị trường thiết kế hiện đại và thời trang hiện đại của chúng ta, cùng lúc, những người dân tộc thiểu số này có thể cất tiếng nói trở lại để họ có thể kể cho chúng ta nghe cuộc sống của họ, câu chuyện Hồng Hoa của họ, bởi lẽ chúng đều được viết trên những tấm vải như thế này.” Làng chiếu Cẩm Xe iếp nối câu chuyện phần một về nữ doanh nhân gốc Việt Lanvy Nguyễn Không giống như vải thổ cẩm của với cách mà hãng thiết kế của chị áp dụng việc kinh doanh để tìm ra những giải pháp mang tính xã hội là những chia sẻ về các dự án được thực hiện ở Việt Nam dân tộc A Lưới khi có nét gì đó mang tính chất địa phương, chiếu lại là một với sự hợp tác giữa F4F và các doanh nghiệp Việt Nam. Và trong số những dự sản phẩm rất phổ biến và gần gũi với án này là câu chuyện về những người phụ nữ A Lưới dệt thổ cẩm để giao tiếp với xã hội, câu chuyện của hai hộ duy nhất còn làm chiếu ở làng Cẩm Xe, và câu đại đa số người dân Việt Nam. Trong số nhiều làng làm chiếu xuyên suốt chuyện đằng sau những đôi guốc gỗ được chạm khắc hình rồng. Việt Nam, có một ngôi làng có thời Trong suốt buổi phỏng vấn với VOA, nữ doanh nhân Lanvy Nguyễn đã dành rất nhiều thời gian để kể câu chuyện về những người phụ nữ dân tộc A Lưới, một từng chuyên làm chiếu cho tầng lớp dân tộc nằm trong số 28 dân tộc thiểu số ở Việt Nam không có hệ thống chữ viết. thượng lưu ở Huế: “Đó là làng chiếu Cẩm Xe. Đây là Cách mà họ giao tiếp với nhau và cả với những người bên ngoài là qua những tấm vải thổ cẩm mà họ dệt hay những tác phẩm, sản phẩm thủ cô ng, nghệ thuật nơi mà thậm chí nhiều người Việt Nam khác. Màu sắc, hình vẽ, tất cả đều có một ý nghĩa đặc biệt nào đó với họ. Nhưng cũng không biết tới nó. Đây là một trước đó, làm cách nào mà F4F đã biết tới và gặp những người phụ nữ này? Chị ngôi làng nằm giữa Đà Nẵng và Huế. Họ dùng cỏ voi, một loại cỏ có mùi rất Lanvy nói: thơm, để làm chiếu. Trước đây, đã từng “Chúng tôi đã cung cấp cho một đơn vị kinh doanh xã hội địa phương ở Việt có khoảng 200 hộ làm chiếu, nhưng Nam những chiếc máy khâu trị giá 16,000 đô la. Đơn vị kinh doanh này lúc đó đang hoạt động để giúp đỡ những người khuyết tật và những phụ nữ A Lưới. Khi giờ con số đó chỉ còn lại đúng hai hộ. Những gia đình còn lại chỉ còn người chúng tôi cung cấp những chiếc máy may cho đơn vị này, chúng tôi đã rất vui già và trẻ con, còn những thành phần vì cùng lúc, họ vừa có thể giúp được những người khuyết tật; theo tôi thì người khuyết tật ở Việt Nam gặp khó khăn nhiều hơn những người khuyết tật ở Mỹ, bởi lao động trẻ độ tuổi 20 thì họ đều đã ra lẽ họ không có được những trang thiết bị như ở Mỹ, và họ vừa có thể giúp được các khu thị trấn, thành phố lớn để làm việc ở các nhà máy. Và đây thực sự là những người dân tộc thiểu số. Và nhờ có họ mà chúng tôi được biết đến những một điều mà đã khiến tôi cảm thấy rất sản phẩm của người A Lưới. Ngay khi chúng tôi nhìn thấy những sản phẩm của đau lòng về những ngôi làng làm nghề họ, chúng tôi đã hoàn toàn bị chinh phục. thủ công như vậy. Khi đến đây, tôi đã gặp được hai chị Một người phụ nữ A Lưới đang dệt một tấm vải thổ cẩmMột người phụ nữ A em. Họ làm chiếu từ khi họ còn trẻ. Lưới đang dệt một tấm vải thổ cẩm Bây giờ thì họ sang ngôi làng chuyên Họ dệt những tấm vải này bằng cách cột những thanh tre vào trước người và làm thành một chiếc máy dệt, thay vì một chiếc máy dệt đứng thông thường. Như bán cỏ voi bên cạnh để thu mua cỏ vậy, những sản phẩm mà họ dệt tùy thuộc vào việc họ có thể dang rộng chân đến voi, tự tay nhuộm chúng và làm thành những tấm chiếu. Trong những năm cỡ nào. Đây là lý do vì sao mà tôi đã nói những gì họ làm ra là câu chuyện của 60 khi chiến tranh vẫn đang xảy ra, cuộc đời họ. Những sản phẩm đó được kết nối với cơ thể họ, từ tay, chân, lưng, bàn chân, rồi ngay cả miền đất mà họ đang sinh sống, bởi lẽ những tấm vải được người chị đã từng bị một viên đạn bắn làm ra từ cây, từ gốc rễ, từ những bông hoa được trồng ngay trên chính miền đất vào đầu khi đang sinh đứa con gái

của mình. Hiện nay, viên đạn vẫn ở nguyên trong đầu bà ấy nhưng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của người chị cả. Tuy nhiên, chúng tôi không thể trực tiếp chụp ảnh bà ấy được vì nó gợi nhớ lại ký ức kinh hoàng sau lần đó. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn mua được một tấm chiếu duy nhất mà hai người chị em này dệt ra để bán, và người bạn của tôi giờ vẫn treo nó ở trong căn hộ của anh ấy ở San Francisco. Sau hai năm, tấm chiếu vẫn giữ được mùi thơm như lúc mới mua vậy.” Những đôi guốc đế hình rồng Làm việc trong ngành thiết kế bao gồm việc thiết kế thời trang, đã thực hiện nhiều dự án tại Việt Nam, và bản thân cũng là một người phụ nữ Việt, có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao chị chưa làm một dự án nào đó liên quan tới áo dài Việt Nam. Nhắc tới vấn đề này, chị Lanvy nói:

T

‘Những đôi guốc được chạm khắc hình rồng là thứ mà khi có ai đó nhìn thấy chúng, họ sẽ hỏi tôi bạn đến từ đâu, và tôi có thể tự hào nói tôi đến từ Việt Nam’ - Doanh nhân Lanvy Nguyễn’Những đôi guốc được chạm khắc hình rồng là thứ mà khi có ai đó nhìn thấy chúng, họ sẽ hỏi tôi bạn

đến từ đâu, và tôi có thể tự hào nói tôi đến từ Việt Nam’ - Doanh nhân Lanvy Nguyễn “Điều mà tôi cảm thấy có gì đó thiêu thiếu và hơi bối rối đó là khi xem những thí sinh trong các cuộc thi về sắc đẹp được tổ chức tại Mỹ mặc những chiếc áo dài. Tôi cảm thấy có một điều rất mỉa mai là khi nhìn những thí sinh này rất xinh xắn với tà áo dài ở phía trên, nhưng ở dưới thì họ lại đi những đôi giày cao gót hiện đại rất không phù hợp với những tà áo dài truyền thống, bởi lẽ những đôi giày cao gót này thể hiện hình ảnh người phụ nữ một cách rất khác biệt. Áo dài là thơ ca và bản thân nó có sự chuyển động. Trong lịch sử, áo dài luôn đi cùng với những đôi guốc được làm thủ công, cũng giống như những chiếc nón lá vậy. Ở Huế lúc trước, rất nhiều nam thanh nữ tú làm rất nhiều những bài thơ và gửi cho nhau qua những chiếc nón lá. Ở Việt Nam khi đó, nhất là ở khu vực nông thôn, nơi mà không có nhiều hình thức giải trí, thì người ta thường phải nghĩ ra một thứ gì đó để thay thế, và đó là nghệ thuật, đó là thủ công, đó là những kỹ thuật chạm khắc của các nghệ nhân. Vì thế mà đối với nền văn hóa Việt Nam, sau hơn 30 năm vừa qua, tất cả những gì chúng ta đang làm là đưa áo dài vào những cuộc thi sắc đẹp, làm chúng trở nên lấp lánh, nhưng đồng thời, lại đang làm giảm đi giá trị của cả một nền văn hóa rất lớn. Và nói ngắn gọn, áo dài hiện đang là một trong số rất nhiều thứ trong cái tảng băng đang bị tan chảy. Và để giữ cho tảng băng ấy ngừng tan chảy, như chị Lanvy chia sẻ lúc trước, áo dài cần phải có guốc. Để tạo ra những đôi guốc vừa phù hợp và tôn lên giá trị của những tà áo dài, đồng thời vẫn có thể đưa vào cuộc sống hiện đại hàng ngày, F4F đã hợp tác với một xưởng chạm khắc gỗ để tạo ra những đôi guốc gỗ được chạm khắc hình rồng: Một người thợ đang chạm khắc một đôi guốc đế hình rồngMột người thợ đang chạm khắc một đôi guốc đế hình rồng “Chúng tôi ban đầu đã không có ý định thiết kế những đôi guốc như thế này. Bởi vì chúng tôi đã tạo quỹ cho một người thợ mộc. Việc kinh doanh của ông ấy vốn dĩ chỉ xoay quanh tạc những con rồng, những cây cột cao 2m, hay những cây cột trụ trong các ngôi chùa. Và ông ấy cần tới những thiết bị mới. Khi tôi tới thăm cơ sở của ông ấy, tôi thấy đó là một ngôi nhà rất nhỏ. Ở đó có hai cậu bé con và vợ của

41

ông ấy giúp đỡ công việc của ông ấy. Tất cả bọn họ sống trong một ngôi lán chỉ có duy nhất một phòng nhưng ông ấy đúc ra những sản phẩm tuyệt vời không thể tin nổi. Người trợ lý của tôi (một người Mỹ ở New Jersey tự đặt tên tiếng Việt cho mình là Lê Thị Xoài vì đây là ba loại trái cây ưa thích của cô) đi cùng tôi lúc đó đang chụp ảnh, còn tôi thì đùa giỡn trèo lên một trong các cây cột và đứng lên trên một cây cột đầu rồng. Tôi lúc đó nói rằng sẽ rất tuyệt vời nếu đem mẫu rồng này vào để thiết kế những đôi guốc. Khi đó tất cả mọi người cười tôi nhưng tôi nói rằng, không, mọi người thử nghĩ xem, chúng ta có rất nhiều các cuộc thi sắc đẹp của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới nhưng ngoài những chương trình đơn thuần phô diễn hình ảnh những tà áo dài thì chúng ta không thấy hình ảnh những đôi guốc phù hợp với những tà áo dài truyền thống mà thay vào đó là nhưng đôi giày cao gót hiện đại, chúng ta không thấy hình ảnh những chiếc nón lá, hay lịch sử nằm đằng sau những bộ trang phục truyền thống này.” Các đôi guốc đế rồngCác đôi guốc đế rồng ​Cùng thời điểm đó, chị Lanvy ở Việt Nam và cũng đang cố gắng tìm kiếm những nơi sản xuất guốc nhưng cũng không thể tìm thấy nơi nào có, và đó là điều mà chị nói là chúng ta còn thiếu. Lúc đó chị đã nghĩ là tại sao chúng ta không tự mình làm và sản xuất những đôi guốc làm sao để giúp được người thợ mộc này và giúp ông ấy tiếp tục giúp đỡ được ngôi làng nơi ông ấy sống. Rồi sau đó, làm sao chúng ta có thể thúc đẩy nền kinh tế mà chỉ dựa trên việc vực dậy những ngành nghề thủ công Việt Nam theo cách mà vẫn tạo ra được những sản phẩm đẹp và tôn trọng giá trị truyền thống cốt lõi bên trong các sản phẩm đó. Chị nói chúng ta không thể nào chỉ có gắn hai thứ vào với nhau rồi tung ra thị trường. Điều chị nhấn mạnh là phải trung thành và tôn trọng sự chân thật của những sản phẩm đó. Trách nhiệm xã hội của một doanh nhân Ngoài xưởng thủ công mà chị vừa kể, chị cho biết F4F của chị còn đang làm việc với ba ngôi làng khác vì cuối cùng, chị và F4F muốn xây dựng một hệ thống có một nghệ nhân bậc thầy có thể truyền lại phương pháp chế tạo các sản phẩm truyền thống cho các nhóm người khác. Tuy nhiên, điều quan trọng mà F4F của chị muốn thực hiện bây giờ là làm việc với một kỹ sư để hiểu được quá trình sản xuất một sản phẩm


Xuyên suốt buổi trò chuyện với rất rất nhiều câu chuyện mà chị Lanvy chia sẻ, có một điều mà chị Lanvy không quên nhấn mạnh: Chị và F4F của chị không phải là những người tìm ra giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp hay người nghèo ở Việt Nam thoát khỏi cảnh nghèo đói, mà đơn giản chị và F4F chỉ muốn cộng tác với những doanh nghiệp ở Việt Nam để cùng tìm ra những giải pháp giải quyết những vấn đề xã hội như nghèo đói, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, hay bảo vệ hệ sinh thái.[ ]

43

Dry Clean Services Auburn NSW

Hoa Lan vöôøn nhaø Bankstown NSW

M53

PHÂN ƯU

Caû ngaøn chaäu hoa lan ñang nôû troàng chôi taïi nhaø, lôùn tuoåi söùc khoûe khoâng cho pheùp caàn baùn heát laïi cho caùc baïn yeâu thích hoa. Ñaëc bieät lan Haït Ñính saép nôû raát ñeïp. Mua nhieàu seõ coù taêëng lan rock UÙc hoaëc thuoác döôõng lan. Xin goïi hay göûi tin nhaén cho chò Vuõ 9709 3707 hoaëc 0411 025 933

M53

Vò trí toát ngay trung taâm shopping centre lôùn Auburn, hai beân laø shopping strip. Trang thieát bò maùy moùc ñaày ñuû. Ñaõ laâu naêm ñang thu nhaäp cao. Chuû muoán nghæ höu sang giaù thöông löôïng deã daøng chæ $99,000 Goïi/hay göûi nhaén tin 0413 512 315

Butcher shop

Bass Hill NSW

Nhận được tin thân sinh của ông Nguyễn Chính Kết (Hoa Kỳ)

Khu vöïc coâng nghieäp. Ñaõ laøm laâu naêm, kinh doanh raát oån ñònh. Shop fitting tieän nghi. Vì nghæ höu caàn sang giaù deã daøng chæ $190,000 + haøng toàn Hoaëc 220,000 bao goàm taát ca haøng toàn. Xin goïi hay göûi tin nhaén 0418 889 328 hoaëc 0421 032 446

Thành viên Ban Đại Diện Khối 8406

Vừa được Chúa gọi về lúc 4 giờ sáng Ngày 16/12/2013.

Hưởng thọ 86 tuổi Khối 8406 NSW xin hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn cụ ông mau chóng được hưởng phúc trên Thiên Quốc. Đồng thời xin thành kính chia buồn cùng tang quyến và gia đình ông Nguyễn Chính Kết trong sự mất mát này. Thành Kính Phân Ưu Khối 8406 NSW Phạm Anh Tuấn Nguyễn Giang Nguyễn Mười Hương Nam

Joinery Workshop

Bakery & Hotbread

Miller Shopping Centre Sang laïi 2 tieäm baùnh, ngay trung taâm Blacktown station, moät tieäm trong caùc shops cuûa station, 1 tieäm naèm ngoaøi ngay ñöôøng ra ñang baùn baùnh mì thòt, meat pies, sausage roll, caùc loaïi baùnh ngoït luoân nöôùc uoáng & caøfe. Thu nhaäp hôn $600.000 naêm. Raát thích hôïp cho gia ñình cuøng laøm. Coù theå choïn sang 1 trong hai tieäm hoaëc caû hai. Xin goïi Thuøy 0420 897 172. M53

Tại Sàigòn, Việt Nam

.

Hoxton Park NSW

Haõng moäc laøm caùc loaïi saûn phaåm funiture tuû baøn giöôøng keä baèng goã vaø cung caáp sæ cho caùc shop baùn leû. Coâng vieäc ñeàu ñaën suoát naêm, sang laïi doanh nghieäp bao goàm maùy moùc + truck + forklift, vaø caùc moái laøm. Hôïp ñoàng laâu thueâ $800/tuaàn roäng 400 meùt. Thu nhaäp cao tuøy theå hieän.Veà höu sang laïi deã daøng. Xin goïi / göûi tin nhaén: 0412 428 615

Charcoal Grill

Gymea NSW Eat in & Takeaway - Vò trí toát gaàn ga xe löûa, xe bus vaø tröôøng hoïc. Thích hôïp laøm theâm menu Vieät Nam hieän chöa coù nhaø haøng hay Takeaway Vieät trong khu vöïc. Ñaõ laøm laâu naêmthu nhaäp raát oån ñònh. Vì thieáu ngöôøi troâng nom caàn sang laïi deã thöông löôïng. Xin goïi hay nhaén tin 0412 240 533

Hoxton Park NSW

Trong quaàn theå shopping complex caïnh beân ñaïi sieâu thò Aldi. Trang thieát bò quaày keä cool room ñaày ñuû, luoân khu workshop roäng raõi phía sau. Ñaõ laøm laâu naêm, kinh doanh thu bnhaäp cao. Vì gia ñình caàn sang laïi $450,000 - hieän thu 20-25 ngaøn / tuaàn. Goïi hay göûi nhaén tin cho coâ Binu 0423 425 934 ñeå heïn ñeán xem

M53

là cụ ông Gioan Nguyễn Chính Hợp

M53

Newsagency

Restaurant

M53

miếng gỗ tạo hình đôi guốcMột người thợ mộc đang bào một miếng gỗ tạo hình đôi guốc Nói tóm gọn lại, điều mà chúng tôi muốn nghĩ tới đó là làm cách nào để những người thợ mộc có thể cứu được tình hình kinh tế của chính bản thân họ, tức là cũng giúp được một nền kinh tế khác, và đồng thời tìm cách để vẫn thân thiện được với môi trường. Như vậy, thách thức đặt ra cho chúng tôi là thực sự lớn, bởi lẽ, đối với tôi, chọn một con đường tạo ra một điều gì đó

mới mẻ, khác biệt, có nghĩa là nó sẽ phải đạt được nhiều mục đích. Khối lượng thời gian và số tiền mà tổ chức của chúng tôi đầu tư vào khu vực này phải thực hiện được nhiều nhiệm vụ cùng một lúc.” Là một người có nhiều năm kinh nghiệm đã từng xuống quan sát trực tiếp tại những xưởng sản xuất và may quần áo, chị Lanvy nói rằng có rất nhiều nhà thiết kế không biết rằng những chất liệu vải mà họ mong muốn cho những sản phẩm thời trang của họ có thể vô tình đã khiến chúng ta phải trả một cái giá rất đắt. Đó là nguồn nước bị ô nhiễm hóa chất, là cây cối bị đốn hạ bừa bãi, trái phép, hay là hàng tấn rác thải công nghiệp bị thải ra hàng năm: “Chúng ta thường không nghĩ tới những tác động từ môi trường cho tới khi chúng trực tiếp ảnh hưởng tới chúng ta, trong khi chúng ta đang tận hưởng những ngày nghỉ phép ở bờ biển Hawaii. Bất ngờ chúng ta trông thấy rất nhiều rác thải bị trôi tới đó và giật mình tự hỏi những thứ này đến từ đâu. Và tôi nghĩ, chúng ta cần phải thay đổi điều này.” Không chỉ là chuyện kinh doanh hay chuyện bảo vệ môi trường, những công việc mà chị Lanvy đang làm có rất nhiều phần liên quan tới việc gìn giữ bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam bởi một lẽ: “Trong những điều mà chúng tôi đang làm cũng có một phần liên quan tới những di sản văn hóa bởi lẽ tôi không thể chối bỏ việc mình là một người Việt Nam. Và những đôi guốc được chạm khắc hình rồng là thứ mà khi có ai đó nhìn thấy chúng, họ sẽ hỏi tôi bạn đến từ đâu, và tôi có thể tự hào nói tôi đến từ Việt Nam. Có lần tôi ngồi trên máy bay, có một người ở Cincinnati hỏi tôi bạn đến từ đâu, tôi nói tôi đến từ Việt Nam, và anh ta thốt lên rằng nhưng tiếng anh của chị tốt quá, nghe như người Mỹ vậy, và tôi nói à thì cũng đại khái là như vậy.”

M53

như thế này có thể gây ảnh hưởng gì tới hệ sinh thái mà người thợ mộc đang sinh sống hay không: “Bởi vì hiện nay, thực tế thì có một số thợ mộc đang thu mua lại những sản phẫm gỗ quý trái phép từ Lào. Điều mà chúng tôi muốn làm đó là muốn những người thợ mộc thử tìm hiểu những loại cây có thể trồng lại được và sử dụng ngay những loại cây mà họ vốn có sẵn trong vườn để có thể tạo ra những sản phẩm gỗ không gây ảnh hưởng tới môi trường. Một số loại cây mà chúng tôi nhờ những người thợ mộc này tìm hiểu là gỗ từ cây mít, cây vải, cây xoài, và một số loại cây khác nữa mà chúng ta có thể mua lại từ những vườn cây. Một người thợ mộc đang bào một

M53

42

Keysborough Victoria

23 naêm ñang thu nhaäp cao, vaø coù nhieàu khaùch quen thöôøng xuyeân trôû laïi. Hieän chæ baùn baùn thöùc aên Vieät Hoa cho buoåi aên toái diner maø thoâi. Môû cöûa 6 ñeâm - Sang giaù $110,000. Xin goïi hay nhaén tin 0421 211 171


45

44

L

Nguoàn: baùo chí trong nöôùc

aø hoïc sinh gioûi veà coâng ngheä thoâng tin, trong 8 naêm du hoïc taïi Nga, Nguyeãn Hoaøng Anh ñaõ tham gia caùc dieãn ñaøn hacker ñeå hoïc caùch söû duïng "cc chuøa" (credit card chuøa) . Ban ñaàu "cc chuøa" chæ ñeå goïi ñieän thoaïi veà Vieät Nam cho thoûa noãi nhôù nhaø, nhôù ngöôøi thaân, nhöng söùc huùt töø "cc chuøa" ñaõ daàn daàn bieán Hoaøng Anh töø moät du hoïc sinh, thaïc só chuyeân ngaønh töï ñoäng hoùa trôû thaønh toäi phaïm... Chieám ñoaït 1,4 tæ ñoàng "cc chuøa" Trong caùc ngaøy töø 23 ñeán 25/12 naêm 2013 vöøa qua, Ñoäi 2 Phoøng Caûnh saùt phoøng choáng toäi phaïm söû duïng coâng ngheä cao (PC50) Coâng an TP Haø Noäi ñaõ ñieàu tra, laøm roõ, trieäu taäp 5 ñoái töôïng trong oå nhoùm söû duïng thoâng tin theû tín duïng troäm caép ñeå chieám ñoaït taøi saûn baèng hình thöùc ñaët phoøng khaùch saïn. Caùc ñoái töôïng lieân quan goàm Nguyeãn Hoaøng Anh (28 tuoåi), thaïc só töï ñoäng hoùa taïi Nga, Giaùm ñoác Coâng ty Thöông maïi du lòch Khaùnh Ñaït; Nguyeãn Haûi Haø (33 tuoåi), Mai Quoác Vieät (26 tuoåi), Ñaøo Vieät Anh (29 tuoåi) vaø Voõ Vieät Phöông (34 tuoåi). Quaù trình ñieàu tra xaùc ñònh, thaùng 6/2013, do coù moái quan heä töø tröôùc, Nguyeãn Hoaøng Anh baøn baïc vôùi Mai Quoác Vieät vaø Nguyeãn Haûi Haø veà keá hoaïch söû duïng thoâng tin theû tín duïng cuûa ngöôøi khaùc (cc chuøa) ñeå ñaët phoøng (booking) caùc khaùch saïn taïi Vieät Nam thoâng qua 2 trang web: expedia.com vaø agoda.com (thöïc teá khoâng coù khaùch ñeán ôû). Sau ñoù nhoùm cuûa Hoaøng Anh moùc noái vôùi moät soá ñoái töôïng laøm vieäc ôû khaùch saïn ñeå ruùt tieàn töø Coâng ty Expedia, thoûa thuaän aên chia nhö sau: Hoaøng Anh ñöôïc 50%, Haø vaø Vieät ñöôïc 10%, khaùch saïn ñöôïc 40% treân

toång soá tieàn ruùt ra töø khaùch saïn. Ñeå thöïc hieän haønh vi phaïm toäi, Hoaøng Anh leân maïng Internet, vaøo caùc dieãn ñaøn cuûa hacker ñeå mua "cc chuøa" vôùi giaù töø 3-15USD/1 "cc chuøa", mua taøi khoaûn söû duïng thay ñoåi IP ñeå khi ñaët phoøng khaùch saïn, neáu caùc trang web baùn haøng tröïc tuyeán yeâu caàu "cc" cuûa nöôùc naøo thì thay ñoåi cho phuø hôïp. Nguyeãn Haûi Haø cuøng Ñaøo Vieät Anh, Voõ Vieät Phöông ñi tìm kieám caùc khaùch saïn coù kyù hôïp ñoàng vôùi Coâng ty Expedia ñeå thoâng ñoàng vôùi nhaân vieân khaùch saïn thöïc hieän vieäc ñaët phoøng. Danh saùch caùc khaùch saïn naøy ñöôïc chuyeån cho Hoaøng Anh ñeå ñaêng kyù taøi khoaûn cho töøng "booking" vaø duøng thoâng tin "cc chuøa" ñeå ñaët phoøng. Sau khi ñaët phoøng thaønh coâng, Hoaøng Anh chuyeån thoâng tin ñaët phoøng cho Haø bieát, theo doõi ñeå ñeán caùc khaùch saïn laáy tieàn aên chia. Böôùc ñaàu Cô quan coâng an xaùc ñònh: Töø thaùng 6/2013 ñeán nay, caùc ñoái töôïng ñaõ thöïc hieän thaønh coâng vieäc ñaët phoøng taïi 19 khaùch saïn taïi Vieät Nam, trong ñoù coù 9 khaùch saïn taïi Haø Noäi vaø 10 khaùch saïn ôû caùc ñòa phöông khaùc vôùi toång soá tieàn ñaët phoøng khoaûng 1,4 tæ ñoàng, trong ñoù caùc ñoái töôïng ñaõ ruùt ra chia nhau

khoaûng 700 trieäu ñoàng. Theo Trung taù Ngoâ Minh An, Phoù tröôûng phoøng PC50 Coâng an Haø Noäi, ñaây laø vuï aùn toäi phaïm söû duïng theû ngaân haøng troäm caép ("cc chuøa") baèng phöông thöùc ñaët phoøng khaùch saïn laàn ñaàu tieân ñöôïc khaùm phaù treân ñòa baøn Haø Noäi. Caùc vuï aùn ñaõ khaùm phaù tröôùc ñoù, caùc ñoái töôïng thöôøng söû duïng "cc chuøa" ñeå mua haøng tröïc tuyeán nhaèm chieám ñoaït taøi saûn, nhö mua veù maùy bay, caùc loaïi haøng ñieän töû coù giaù trò cao... qua caùc website baùn haøng tröïc tuyeán lôùn treân theá giôùi vaø taïi Vieät Nam. Quaù trình ñieàu tra cho thaáy thuû ñoaïn cuûa caùc ñoái töôïng khaù tinh vi. Sau moãi phi vuï ñaët phoøng khaùch saïn baèng "cc chuøa", vôùi hieåu bieát veà coâng ngheä thoâng tin, Nguyeãn Hoaøng Anh vaø caùc khaùch saïn coù lieân quan ñeàu tìm caùch xoùa daáu veát. Hieän PC50 Coâng an Haø Noäi ñaõ chuyeån hoà sô vaø caùc ñoái töôïng lieân quan ñeán Cô quan CSÑT ñeå tieáp tuïc laøm roõ, xöû lyù veà haønh vi "Söû duïng maïng maùy tính, maïng vieãn thoâng, maïng Internet hoaëc thieát bò soá thöïc hieän haønh vi chieám ñoaït taøi saûn" theo Ñieàu 226b Boä luaät Hình söï. Noãi aân haän muoän maøng cuûa "thaïc só hacker" Trong nhoùm toäi phaïm ñeàu coù trình ñoä cöû nhaân ñaïi hoïc treân, Nguyeãn Hoaøng Anh noåi troäi hôn caû. Ñi du hoïc Nga töø lôùp 11, ñaït trình ñoä Thaïc só chuyeân ngaønh töï ñoäng hoùa moät tröôøng ñaïi hoïc kyõ thuaät danh tieáng taïi Nga, ñeïp trai, ñieàu kieän kinh teá khaù, ñang laø giaùm ñoác doanh nghieäp... Vì sao moät trí thöùc coù taøi, gioûi veà coâng ngheä thoâng tin, thaønh ñaït trong cuoäc soáng laïi trôû thaønh toäi phaïm nhö vaäy? "Em töøng coù öôùc mô seõ laøm coâng vieäc choáng toäi phaïm tin hoïc. Nhöng sai laàm ñaõ khieán em phaûi traû giaù. Caùi giaù quaù ñaét khi em maát ñi nhöõng gì ñang coù..." - Traûi loøng cuûa hacker laø thaïc só du hoïc taïi Nga khi laøm vieäc ôû Cô quan Coâng an ñaày aân haän, tieác nuoái. Hoaøng Anh cho bieát ñam meâ vaø gioûi coâng ngheä thoâng tin töø nhöõng naêm hoïc caáp 3 Tröôøng Huyønh Thuùc Khaùng, TP Vinh (Ngheä An), töøng giaønh giaûi 3 cuoäc thi hoïc sinh gioûi caáp tænh. Naêm lôùp 11, Hoaøng Anh sang Nga du hoïc. Moät naêm hoïc tieáng thaønh thaïo, caäu ta thi ñoã Ñaïi hoïc kyõ thuaät vôùi möùc hoïc boång toaøn phaàn. Vaøo thôøi ñieåm ñoù, goïi ñieän thoaïi

veà nöôùc raát ñaét tieàn. Trong noãi nhôù nhaø quay quaét, nhôù ngöôøi thaân, nhôù baïn beø, Hoaøng Anh naûy ra yù nghó laøm theá naøo ñeå ñöôïc goïi ñieän thoaïi thoaûi maùi veà Vieät Nam. Caäu ta leân maïng, moø maãm vaøo caùc trang dieãn ñaøn cuûa hacker, xin "cc chuøa" ñeå mua taøi khoaûn Yahoo Voice, Skype. Muïc ñích ñaàu tieân cuûa Hoaøng Anh khi söû duïng "cc chuøa" chæ ñeå goïi ñieän thoaïi veà nöôùc. Duøng moät mình khoâng heát, caäu ta chia seû cho caùc baïn hoïc sinh ñi du hoïc cuøng. Caäu ta caûm thaáy raát vui khi ñaõ giuùp ñöôïc nhieàu ngöôøi. Thaäm chí coù caû taâm lyù töï ñaéc khi ñöôïc nhöõng ngöôøi baïn baøy toû söï ngöôõng moä tröôùc am hieåu coâng ngheä thoâng tin cuûa caäu ta. Duøng "cc chuøa" ñeå goïi ñieän thoaïi ñöôïc khoaûng moät naêm thì taïi Vieät Nam coù dòch vuï ñieän thoaïi qua veä tinh, giaù thaønh thaáp hôn nhieàu so vôùi tröôùc ñaây. Vieäc duøng "cc chuøa" taïm döøng. Theá nhöng, ñoái vôùi nhöõng keû ñaõ töøng duøng "cc chuøa" thì khoù maø döùt ra ñöôïc, bôûi ñoù khoâng chæ laø ñam meâ coâng ngheä thoâng tin maø coøn laø nguoàn taøi chính khoâng bao giôø caïn, giuùp moät ngöôøi töø tay traéng trôû neân giaøu coù, mua ñöôïc taát caû nhöõng gì mình thích maø khoâng phaûi boû tieàn tuùi.[ ]

Bí quyeát laøm choàng phaûi nghe lôøi.....thaät laø dzaõn dzò ! Coù moät naøng trong tuaàn traêng maät cuøng choàng côõi ngöïa trong röøng. Ñöôøng röøng goà gheà con ngöïa vaáp ngaõ, naøng ñeám - Moät laàn - Chaäp sau ngöïa ngaõ nöõa, naøng ñeám tieáp - Hai laàn - Cho ñeán khi con ngöïa cuûa naøng vaáp ngaõ laàn thöù ba, naøng im laëng khoâng ñeám nöõa chæ ruùt suùng ra vaø .. baén con ngöïa cheát töôi..! Anh choàng hoaõng leân tieáng phaûn ñoái thì naøng nhìn vaøo anh ta vaø nheï nhaøng ñeám - Moät laàn... Töø ñoù, hoï soáng trong hoøa thuaän, khoâng ai nghe coù tieáng caõi nhau naøo cuûa caëp vôï choàng haïnh phuùc naøy...


47

46

Bairnsdale Victoria

Shop baùn leû vaø luoân loø nöôùng caùc loaïi baùnh mì & baùnh ngoït. Vò trí toát trong shopping centre lôùn. Sang $180,000 thöông löôïng. Coù theå choïn löïa thueâ theâm nhaø ôû phía sau (thueâ rieâng). Xin goïi / nhaén tin, 0423 580 088 hay email: Rtran2013@yahoo.com.au (tieáng Vieät)

Vò trí toát treân ñöôøng caùi khu thó töù ñoâng ñuùc - ñaõ laøm laâu naêm kinh doanh oån ñònh. Hieän coù doanh thu haøng tuaâàn toát. Vì baän gia ñình caàn sang laïi ñieàu kieän deã daøng thöông löôïng $60,000 Lieân laïc Thuùy 0432 191 958

Eat in & Takeaway

Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng

M53

Cöûa haøng baùnh ngoït & baùnh mì baùn leû vaø luoân loø nöôùng taïi choã - ñaõ laøm hôn 40 naêm qua, hieän baùn 7 ngaøy moãi tuaàn. Doanh thu raát oån ñònh töø $8,000 $10,000 moãi tuaàn. Hôïp ñoàng laâu daøi giaù thueâ phaûi chaêng chæ $5425 /thaùng luoân GST. Nghæ höu sang laïi giaù $165.000. Xin Goïi hay nhaén tin 0411 469 953 (tieáng Anh)

Taïp hoùa gia duïng AÙ chaâu, Vò trí toát treân ñöôøng caùi gaàn moïi phöông tieän. chung quanh laø khu units daân cö soáng taïi khu cöïc Westmead ñaõ laøm 30 naêm, kinh doanh toát, coù luoân 2 phoøng nguû ñeå ôû. Sang $75,000 luoân haøng toàn. Goïi 9687 3842 or 0423 584 494 (tieáng Vieät)

Kebab & Pizza Woolooware NSW

Sydney CBD gaàn China Town. Môû 247 vôùi traøn ñaày khaùch du lòch vaø daân ba loâ, Hieän thu laõi roøng 6000 moãi tuaàn - 36 choã ngoài Xin vui loøng goïi 9280 1310 hoaëc goïi di ñoäng & nhaén tin 0434 059 716 - 0414 456 611 (tieáng Anh)

Vò trí toát ngay trung taâm trung taâm M’ville road, shop roäng ñeïp 6 baøn caét 2 gheá goäi, coù theå phaùt trieån theâm nail hay myõ phaåm hay beauty... Ñaõ laøm laâu naêm doanh thu oån ñònh, vò trí toát hai beân shopping strip, coù garage rieâng cho chuû. Hôïp ñoàng laâu daøi thueâ phaûi chaêng. Xin goïi hay nhaén tin 0403 355 668 (tieáng Vieät)

M53

Fully Lic. Restaurant

M53

Oatley NSW

Westmead NSW

Vò trí toát tuyeät vôøi ngay trung taâm Darlinghurst goùc ñöôøng vaøo King Cross, ñang ñoâng khaùch tröa vaø toái, coù choã ngoài trong ngoaøi thoûa maùi. Ñaëc bieät coù baùn “Phôû” laø moùn khoaøi khaåu cuûa khaùch du lòch trong khu King Cross. Coù theå xin fully lic. neáu muoán. Vì baän laøm chuyeän khaùc sang laïi $89,000 thöông löôïng 0478 297 180

Ñaêng quaûng caùo vôùi taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng chæ caàn goïi hay nhaén tin 04 3000 69 65 Chuùng toâi seõ goïi laïi ñeå giuùp quyù vò ñaêng qua phone, hay ñeán gaëp ñeå thöïc hieän.

Barkery & Cakes Shops

Convenience Store

Darlinghurst NSW

QUAÛNG CAÙO

Cô sôû Saûn xuaát & baùn leû caùc loaïi noäi thaát furniture caây goã, Cöûa haøng baùn sæ, leû vaø luoân haõng saûn xuaát vôùi trang thieát bò ñaày ñuû, ñaõ laøm 40 naêm töø 1973 hieän coù 9 coâng nhaân. Thích hôïp mua ñeå di daân hay ñònh cö laïi. Xin goïi hay nhaén tin 0411 709 868 hay email Maria 030947@gmail.com

Hair Salon

Marrickville NSW

North Sydney CBD

Shop baùn caùc loaïi gia caàm töôi soáng ôû Canberra, vò trí toát trong Gungahlin Market Place, caïnh Woolworths, raát tieàm naêng coøn ñang phaùt trieån theâm. Hieän ñang baùn 7 ngaøy / tuaàn. Trang thieát bò ñaày ñuû. Sang laïi giaù thöông löôïng. Goïi 0409 461 047 (tieáng Anh)

Bakery & Hot Bread Fairfield NSW

Ñang baùn baùnh mì caùc loïai, baùnh ngoït, meat pies, sausage rolls, baùnh mì thòt, nöôùc giaûi khaùt v.v... Vò trí toát trong shopping centre lôùn, ñoái dieän sieâu thò Coles.Coù tieàm naêng phaùt trieån theâm Trang thieát bò ñaày ñuû maùy moùc vaø duïng cuï. Sang giaù $130,000. Xin lieân laïc 0416 137 889

Cafe & Restaurant Auburn NSW

M53

Bakery & Cakes Shop

M53

Vò trí toát gaàn tröôøng hoïc vaø caùc vaên phoøng.Hieän ñang baùn Donuts vaø caùc loaïi cafe thöùc uoáng. Sang thöông löôïng. bao goàm heát taát caû thieát bò. Lieân heä vôùi Kim 0414 716 538, hoaëc 0410 510 547 Richard

Toukley NSW

North Parramatta NSW

M53

Penrith NSW

M53

Nhaø haøng treân ñöôøng aên uoáng ôû Richmond. Ñeïp khang trang chöùa 68 choã. Giaáy pheùp röôïu bia. Trang thieát bò ñaày ñuû. Ñaõ laøm laâu naêm kinh doanh oån ñònh, cô hoäi quyù hieám ñeå vaøo khu nhaø haøng cuûa Richmond Melbourne. Baän vieäc khaùc sang giaù thöông löôïng. Goïi Sunny 0435 200 795 or (03) 9464 1330

Cafe & Donuts

Bakery & Cakes Shop

M53

Richmond Victoria

M53

Fully Lic. Restaurant

16 choã trong ngoaøi vaø quaøy takeaway - Ñang baùn 5 ngaøy röôõi / tuaàn thu $9500 $10,000 ngaøn/ tuaàn. Hôïp ñoàng laâu thueâ reû, thích hôïp cho gia ñình cuøng laøm. Coù luoân nhaø 2 phoøng nguû taïi choã. Sang giaù $140 ngaøn. Goïi 0418 675 730 or 9810 6750 *

M53

Nhaø haøng ñeïp 150 sqm chöùa 60-70 choã, beáp tieän nghi thích hôïp moïi loaïi thöïc ñôn. Ñang baùn Thaùi food, thích hôïp laøm theâm Chinese + Vietnamese. Trang thieát bò ñaày ñuû POS system, hôïp ñoàng laâu daøi thueâ reû. Ñaõ laâu naêm doanh thu oån ñònh. Goïi 0403 566 853

Lilyfield NSW

M53

M53

M53

Seaforth NSW

Furniture

Eat in & Takeaway

M53

M53

M53

Fully Lic Restayrant

Nhaø haøng gia ñình, phuïc vuï saùng tröa toái. Vò trí toát ngay trung taâm Auburn CBD. Ñaõ laâu naêm Chöùa 80 choã trong & ngoaøi Hieän thu 25,000 /tuaàn. Xin vui loøng goïi ñieän thoaïi hoaëc nhaén tin ñeán Zena 0421 897 248 (tieáng Anh)


48

cho pheùp haønh ñoäng quy moâ, caùc phöông tieän lieân laïc ñaëc bieät ñaõ ñöôïc cheá taïo, chaúng haïn nhö heä thoáng hoïp qua hình aûnh ñeå keát noái toång thoáng, ban khaån caáp cuûa Boä Noäi vuï vaø vò chæ huy GIGN. Trong tröôøng hôïp khaån caáp, löïc löôïng GIGN coù khaû naêng traán aùp nhieàu nhoùm khuûng boá ñang haønh ñoäng cuøng luùc taïi nhieàu ñòa ñieåm khaùc nhau. Nhaèm choáng laïi caùc moái ñe doïa nghieâm troïng nhaát, GIGN ñöôïc huaán luyeän 5 loaïi söù meänh: Piratair (cöôùp phi cô), Piratmer (cöôùp hay taán coâng taøu thuyeàn), Piratome (taán coâng haït nhaân), Piratox (taán coâng hoùa hoïc hay sinh hoïc), Piratext (baét giöõ con tin Phaùp ôû nöôùc ngoaøi). ÔÛ nöôùc ngoaøi, vuï baét giöõ con tin xaûy ra gaàn ñaây nhaát laø vaøo ngaøy 16/1/2013 taïi Nhaø maùy khí ñoát In Amenas trong sa maïc Sahara. Vuï khuûng boá naøy ñaõ ñöôïc chuaån bò kyõ löôõng bôûi moät nhoùm Hoài giaùo cöïc ñoan khoaûng 40 teân vuõ trang ñaày ñuû ñeå buoäc Phaùp ngöng chieán dòch quaân söï taïi Mali. Chuùng taán coâng vaøo khu sinh hoaït cuûa nhaø maùy, nôi coù hôn 800 nhaân vieân, trong ñoù coù nhieàu kieàu daân chaâu AÂu. Löïc löôïng ñaëc nhieäm cuûa Algeria ñaõ can thieäp, traán aùp ñöôïc boïn khuûng boá nhöng khoaûng 40 con tin ñaõ bò gieát cheát trong hoaøn caûnh coøn chöa roõ raøng. Taám thaûm kòch naøy khieán moïi ngöôøi baøng hoaøng vì lieân quan ñeán nöôùc Phaùp, vì soá con tin quaù lôùn vaø soá naïn nhaân cuõng lôùn. Löïc löôïng GIGN seõ haønh ñoäng theá naøo trong tình huoáng ñoù? Thaät khoù noùi vì GIGN khoâng coù maët taïi ñaáy, nhöng chaéc chaén laø haønh ñoäng cuûa hoï seõ theo chieàu höôùng coá gaéng cöùu ñöôïc taát caû caùc con tin. Ñeå choáng laïi moät caùch hieäu quaû naïn khuûng boá quoác teá, caùc löïc löôïng can thieäp treân theá giôùi phaûi hôïp taùc vôùi nhau. Haøng tuaàn, ñaïi dieän cuûa caùc löïc löôïng ñaëc nhieäm nöôùc ngoaøi ñeàu ñeán Satory ñeå trao ñoåi kinh nghieäm vôùi löïc löôïng GIGN [ ]

Ñ

eå giaûi quyeát nhöõng khuûng hoaûng trong töông lai, caàn phaûi döï lieäu tröôùc caùc moái ñe doïa bieán chuyeån theo thôøi gian. Neáu khoâng tính ñeán vuï noå suùng cuûa Mohamed Merah taïi Toulouse naêm 2012, chaúng coù cuoäc khuûng hoaûng ñaùng keå naøo töø sau vuï cöôùp chieác phi cô Airbus cuûa Haõng Air France vaøo naêm 1994. Nhöng ôû nöôùc ngoaøi, caùc vuï baét con tin vôùi soá löôïng lôùn vaø nhöõng vuï taøn saùt taäp theå laïi xaûy ra raát nhieàu. Moãi laàn nhö theá, löïc löôïng GIGN laïi phaân tích chuaån xaùc nhöõng gì ñaõ xaûy ra ñeå coù theå ñoái phoù vôùi caùc tình huoáng töông töï. Coù 2 vuï khuûng boá ñaõ gaây chuù yù cho dö luaän quoác teá: vuï thaûm saùt taïi Bombay vaø Oslo. Taïi Bombay vaøo thaùng 10/2008 ñaõ dieãn ra 10 vuï taán coâng khuûng boá phoái hôïp. Boïn khuûng boá haàu nhö taán coâng ñoàng loaït nhaø ga trung taâm, caùc khaùch saïn, nhaø haøng, moät trung taâm coäng ñoàng Do Thaùi vaø truï sôû caûnh saùt. Keát quaû laø 173 ngöôøi cheát vaø haøng traêm ngöôøi bò thöông. Ngaøy 22/7/2011, taïi trung taâm Oslo, teân khuûng boá cöïc höõu Anders Breivik ñaõ cho noå bom tröôùc khi duøng suùng baén cheát nhieàu thieáu nieân taïi traïi heø cuûa thanh nieân lao ñoäng treân ñaûo Utoya naèm treân moät caùi hoà gaàn thuû ñoâ. Keát quaû: 77 ngöôøi cheát. Trong caû 2 vuï taøn saùt, nhaø chöùc traùch ñaõ bò "roái" bôûi nhöõng vuï taán coâng lieân tieáp. Taïi Bombay, caûnh saùt khoâng bieát caùch can thieäp ôû nhieàu nôi cuøng luùc. Coøn ôû Oslo, vuï taán coâng ñaàu tieân haàu nhö ñaõ thu huùt toaøn boä caûnh saùt neân khi coù lôøi keâu cöùu töø traïi Thanh nieân, chaúng coøn ai ñeán giuùp hoï. Moät giôø sau khi nhaän ñöôïc tin baùo, caûnh saùt môùi ñaët chaân leân ñaûo. Thuû phaïm khoâng heà choáng cöï nhöng ñaõ ñuû thôøi gian ñeå saùt haïi haøng chuïc thieáu nieân. Ñaát nöôùc Na Uy chöa heà bieát ñeán thaûm hoïa nhö theá keå töø sau Theá chieán thöù 2. Hai vuï taøn saùt ñoù khieán cho löïc löôïng GIGN phaûi trieån khai moät khaùi nieäm môùi: cuoäc chieán thôøi gian. Trong tröôøng hôïp coù vuï baét con tin ñoâng ñuùc hay taán coâng nhieàu nôi cuøng luùc, caàn phaûi "thu ngaén cuoäc chieán" ñeå cöùu ñöôïc caøng nhieàu ngöôøi caøng toát. Töôùng Thierry Orosco, Chæ huy löïc löôïng GIGN toùm taét tình huoáng: "Ñoái dieän vôùi moät tình huoáng vöôït

quaù döï lieäu, chuùng ta phaûi ñöa ra moät giaûi phaùp töùc thì vaø can thieäp trong thôøi gian raát ngaén. Chuùng ta khoâng theå baûo giôùi chính trò gia raèng "haõy chôø chuùng toâi thieát laäp sôû chæ huy ñaøng hoaøng vaø tìm hieåu söï vieäc". Neáu tình theá baét buoäc, phöông caùch haønh ñoäng cuûa chuùng ta laø: ñeán vaø ra tay". Taïi traïi huaán luyeän Pasquier de Satory, ngöôøi ta nghó ra phöông phaùp choáng khuûng boá cho töông lai. Phaûi haønh ñoäng nhö theá naøo neáu nhieàu quaû bom noå cuøng luùc taïi nhieàu nôi ôû thuû ñoâ trong khi boïn khuûng boá taán coâng caùc khaùch saïn? Laøm theá naøo neáu boïn khuûng boá baét con tin taïi nhieàu ñòa ñieåm caùch xa nhau? Löïc löôïng GIGN phaûi coù khaû naêng can thieäp cöïc kyø nhanh choùng. Boïn khuûng boá bieát roõ raèng chuùng seõ khoâng thoaùt ñöôïc. Chuùng chæ quan taâm ñeán giôùi truyeàn thoâng: taïo tieáng vang toái ña. Vaán ñeà cuûa chuùng laø xem naèm ñöôïc bao laâu treân trang nhaát baùo chí vaø tin noùng cuûa truyeàn hình quoác teá. Hieän nay, ngöôøi ta cho raèng sau 24 giôø, giôùi truyeàn thoâng seõ chuyeån qua tin töùc khaùc, luùc aáy ngöôøi ta seõ ôû trong khu vöïc deã toån thöông. Töø ñoù seõ thuùc ñaåy vieäc gieát con tin vaø töï saùt taäp theå. Chuùng hieåu raèng ñieåm yeáu cuûa chuùng laø keùo daøi. Do vaäy chuùng caàn thöïc hieän nhöõng phi vuï moät caùch chôùp nhoaùng. Keùo daøi thôøi gian, duø laø theo phöông phaùp gì, cuõng quan troïng nhö ñaøm phaùn hay taán coâng. Khi coù baùo ñoäng, ñoäi ñaàu tieân rôøi traïi Pasquier trong voøng chöa ñeán 30 phuùt vaø chaïy xe raát nhanh - ñeán 200km/h - ñeán muïc tieâu. Vôùi nhöõng muïc tieâu ôû xa seõ coù caùc tröïc thaêng quaân ñoäi vaø maùy bay vaän taûi tuùc tröïc taïi phi tröôøng Villacoublay gaàn ñaáy. Caùc chuyeân gia haønh quaân seõ hoïp ngay trong xe qua voâ tuyeán, vaø neáu caàn seõ cheá taïo thuoác noå trong luùc ñi ñöôøng. Trong moät soá tröôøng hôïp khaån caáp gioáng nhö taïi Bombay hay ñaûo Utoya, ñôït ñaàu tieân seõ haønh ñoäng ngay khi ñeán nôi. Sau ñoù, nhoùm khaùc trang bò vuõ khí naëng seõ nhanh choùng ñeán tieáp öùng. Giôùi chuyeân moân goïi ñoù laø Keá hoaïch Haønh ñoäng töùc thôøi. Chæ giôùi chöùc chính trò môùi coù quyeàn

Y

hoïc phaùt trieån cho pheùp caáy gheùp caùc thieát bò chöõa beänh ñöôïc ñieàu khieån töø xa thoâng qua keát noái maïng khoâng can thieäp vaøo cô theå con ngöôøi, giuùp ñieàu trò caùc beänh kinh nieân cuõng nhö hoã trôï hoaït ñoäng cho moät soá cô quan chöùc naêng trong cô theå ngöôøi. Nhöng cuøng vôùi nhöõng tieán boä ñoù, kòch baûn veà nhöõng cuoäc taán coâng chieám quyeàn kieåm soaùt cô theå

49

ngöôøi thoâng qua caùc thieát bò naøy ñaõ ñöôïc ñaët ra. Haõng baûo maät Internet Identity (Myõ) ñaõ ra moät tuyeân boá gaây soác raèng: Internet seõ trôû thaønh moät vuõ khí gieát ngöôøi. Maùy ñieàu hoøa nhòp tim, maùy bôm insulin, thieát bò daãn thuoác tröïc tieáp vaøo cô theå... laø nhöõng thieát bò y teá hieän ñaïi vaø tieän ích ñöôïc nghieân cöùu vaø aùp duïng nhaèm tieát kieäm toái ña nhaân löïc chaêm soùc beänh nhaân, ñaûm baûo ñoä chính xaùc cao vaø giaûm tình traïng quaù taûi cho caùc beänh vieän. Caùc baùc só hoaøn toaøn coù theå theo doõi vaø ñieàu trò töø xa vaø cuøng moät luùc cho nhieàu beänh nhaân. Theá nhöng, nhöõng thieát bò naøy laïi laø cöûa ngoõ ñeå tin taëc coù theå taán coâng cô theå ngöôøi. Ñieän aûnh laø lónh vöïc ñaàu tieân hieän thöïc hoùa nguy cô naøy trong seâri phim truyeàn hình Myõ "Homeland" (Toå quoác). Noäi dung phim xaây döïng tình tieát veà moät nhoùm khuûng boá taán coâng vaøo maùy ñieàu hoøa nhòp tim cuûa phoù toång thoáng, khieán cho oâng leân côn ñau tim. Baø Sadie Creese, Giaùm ñoác Trung taâm Nghieân cöùu an ninh treân maïng toaøn caàu cho raèng, trong töông lai, nhieàu ngöôøi seõ laø naïn nhaân cuûa nhöõng kòch baûn töông töï. Sau khi phaùt bieåu taïi Future Fest, moät söï kieän veà khoa hoïc coâng ngheä trong töông lai, toå chöùc taïi London thaùng 9 vöøa qua, baø Sadie cho bieát: "Trong moät thôøi ñieåm khoâng xa nöõa, caùc beänh maõn tính seõ ñöôïc kieåm soaùt vaø ñieàu trò baèng caùc thieát bò ñöôïc caáy gheùp tröïc tieáp vaøo cô theå ngöôøi. Nhöõng thieát bò naøy seõ ño löôøng caùc chæ soá söùc khoûe cuûa beänh nhaân sau ñoù göûi veà trung taâm y teá. Caùc y baùc só chæ caàn söû duïng moät öùng duïng ñôn giaûn laø coù theå nhaän ñöôïc nhöõng thoâng baùo veà tình traïng söùc khoûe cuûa beänh nhaân". Nhaø taâm lyù hoïc Bertolt Meyer trong khi trình baøy veà vaán ñeà naøy taïi Future Fest ñaõ cho pheùp ngöôøi trôï lyù ñieàu khieån baøn tay nhaân taïo cuûa anh baèng moät öùng duïng treân iPhone keát noái Bluetooth. Bertolt cho bieát: "ÖÙng duïng naøy ñöôïc vieát rieâng ñeå ñieàu khieån baøn tay toâi. Ñieàu naøy tieàm aån nguy cô bò taán coâng töø xa, bôûi neáu tin taëc taán coâng, chieám ñöôïc quyeàn kieåm soaùt ñieän thoaïi cuûa toâi, ñoàng nghóa vôùi vieäc keû ñoù coù theå ñieàu khieån ñöôïc caû baøn tay cuûa toâi". Nhöõng thieát bò y teá keát noái maïng khoâng daây laø cöûa ngoõ ñeå tin taëc coù


50

theå taán coâng cô theå ngöôøi. Giaùo sö khoa hoïc Kevin Fu, moät chuyeân gia coâng ngheä y teá ñeán töø Ñaïi hoïc Michigan, cho bieát: "Raát may laø ñeán thôøi ñieåm hieän taïi, chöa coù cuoäc taán coâng thöïc söï naøo trong thöïc teá. Tuy nhieân, ñieàu ñoù khoâng coù nghóa laø chuùng ta ñöôïc pheùp coi thöôøng tröôùc caûnh baùo cuûa caùc chuyeân gia an ninh maïng. Vaán ñeà ñaùng lo ngaïi hieän nay laø vaãn chöa coù moät heä thoáng caùc bieän phaùp ñoái phoù cuï theå vaø hieäu quaû. Trong khi, nguy cô caùc phaàn meàm ñoäc haïi coù theå laây lan töø maùy tính caù nhaân hoaëc raát nhieàu caùc thieát bò khaùc ñöôïc ñöa vaøo beänh vieän sang thieát bò y teá laø hoaøn toaøn coù thaät". OÂng chuù troïng nguy cô ñeán töø caùc phaàn meàm ñoäc haïi hôn laø nhöõng cuoäc taán coâng qua maïng. Bôûi theo oâng, phaàn meàm ñoäc haïi phaùt taùn treân maïng coù theå laây lan sang caùc thieát bò y teá baát cöù luùc naøo, laøm chaäm maùy tính, gaây loãi cho caùc chöông trình y teá ñang vaän haønh, aûnh höôûng tröïc tieáp tôùi haøng loaït beänh nhaân ñang ñöôïc ñieàu trò. Ñoäng cô naøo thuùc ñaåy nhöõng haønh ñoäng toäi aùc cuûa boïn tin taëc laøm nguy haïi ñeán tính maïng cuûa ngöôøi beänh? Coù haøng taù lyù do: Ñoù coù theå xuaát phaùt töø nhöõng maâu thuaãn, xung ñoät lôïi ích giöõa caùc caù nhaân, toå chöùc vaø hoï muoán laøm haïi nhau; ñoù coù theå laø haønh vi phaù hoaïi moät nhaø saûn xuaát thieát bò, phaù hoaïi ñoái taùc laøm aên, taán coâng laøm thieät haïi veà taøi chính hay chæ laø haønh ñoäng ngoâng cuoàng cuûa nhöõng keû voâ nhaân tính... Lôïi duïng vieäc ngöôøi beänh khoâng theå soáng neáu khoâng coù nhöõng thieát bò y teá hoã trôï, boïn toäi phaïm seõ chieám quyeàn kieåm soaùt vaø döøng hoaït ñoäng cuûa heä thoáng naøy, roài yeâu caàu caùc naïn nhaân phaûi traû moät khoaûn tieàn ñeå phuïc hoài hoaït ñoäng cuûa heä thoáng. Neáu moãi ngöôøi beänh saün saøng traû 100 baûng Anh cho boïn hacker ñeå giöõ cho caùc thieát bò cuûa mình hoaït ñoäng bình thöôøng thì toång soá tieàn chuùng thu ñöôïc khoâng heà nhoû chuùt naøo. Phim chuïp X-quang cho thaáy maùy ñieàu hoøa nhòp tim ñöôïc gaén trong loàng ngöïc cuûa beänh nhaân. Caùc chuyeân gia an ninh maïng cho raèng, ñaõ ñeán luùc moïi ngöôøi phaûi quan taâm ñeán vaán ñeà naøy moät caùch ñuùng möùc khi ngaøy caøng coù nhieàu ngöôøi caàn ñeán söï hoã trôï cuûa caùc thieát bò y teá ñeå duy trì söï soáng.

Taïi moät cuoäc hoäi thaûo ôû Washington D.C (Myõ) veà baûo maät caùc thieát bò y teá, chuyeân gia Barnaby Jack, Giaùm ñoác nghieân cöùu an ninh cuûa Coâng ty An ninh IO Active nhaän xeùt raèng kòch baûn phim "Homeland" ñöôïc daøn döïng khaù saùt so vôùi nhöõng caûnh baùo veà nguy cô taán coâng maïng seõ xaûy ra treân thöïc teá. Ñeå chöùng minh ñieàu naøy, Jack ñaõ söû duïng maùy tính caù nhaân xaâm nhaäp moät chieác maùy ñieàu hoøa nhòp tim ñöôïc ñieàu khieån töø xa, sau ñoù ñieàu chænh vaø taïo ra nhöõng xung ñieän maïnh ñeán 830 volt coù theå gaây töû vong cho beänh nhaân. Chöa heát, Jack coøn xaâm nhaäp ñöôïc vaøo caû maùy chuû cuûa beänh vieän vaø khaúng ñònh raèng khoâng heà khoù khaên khi muoán lan truyeàn virus sang nhieàu thieát bò y teá khaùc. Chuyeân gia an ninh maïng Jay Radcliffe coøn laøm moät cuoäc thöû nghieäm treân chính maùy bôm insulin ñang ñöôïc oâng söû duïng ñeå ñieàu trò beänh tieåu ñöôøng. Thieát bò y teá naøy coù theå giao tieáp vôùi caùc thieát bò khoâng daây khaùc vaø töï ñoäng ñieàu chænh löôïng ñöôøng trong maùu. Nhöng chæ caàn moät taùc ñoäng töø beân ngoaøi laøm thay ñoåi löôïng ñöôøng ñoät ngoät laø coù theå khieán beänh nhaân töû vong. Chuyeân gia Barnaby Jack ñaõ daønh nhieàu thôøi gian nghieân cöùu veà thieát bò y teá caáy gheùp vaø nhaän ra raèng, caùc thieát bò naøy raát deã bò toån thöông khi coù phaàn meàm ñoäc haïi xaâm nhaäp. Ñôn cöû nhö maùy ñieàu hoøa nhòp tim laø thieát bò ñieän töû giuùp ñieàu chænh nhòp tim cho beänh nhaân baèng caùch söû duïng caùc xung ñieän. Chuùng coù kích côõ chæ baèng moät chieác ñoàng hoà boû tuùi vaø ñöôïc caáy döôùi da, ôû vò trí gaàn tim. Ngoaøi ra, caùc thieát bò y teá khaùc nhö heä thoáng giaùm saùt, maùy queùt vaø thieát bò böùc xaï, heä thoáng giaùm saùt thuoác tim ñöôïc keát noái vôùi maïng khoâng daây trong caùc beänh vieän cuõng coù nhöõng loã hoång veà baûo maät. Theo Giaùo sö Kevin Fu thì phaàn lôùn caùc thieát bò y teá trong beänh vieän ñeàu söû duïng heä ñieàu haønh Windows XP hoaëc Windows 95 ñaõ khaù laïc haäu neân raát deã bò toån thöông. Vaán ñeà caøng traàm troïng hôn khi caùc nhaø saûn xuaát thieát bò thöôøng khoâng cho pheùp söûa ñoåi thieát bò hay theâm vaøo caùc tính naêng baûo maät tieân tieán. Vì theá, maëc duø caùc thieát bò y teá ñaõ coù maät khaåu baûo maät, nhöng môùi chæ ôû

möùc ñôn giaûn, raát deã bò hacker phaù. Thaùng 6/2013 vöøa qua, Cuïc Quaûn lyù Thöïc phaåm vaø döôïc phaåm Hoa Kyø ñaõ caûnh baùo caùc nhaø saûn xuaát thöïc phaåm vaø döôïc phaåm caàn naâng cao möùc ñoä baûo maät bôûi loã hoång an ninh maïng vaø caùc söï coá coù theå taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán thieát bò y teá hoaëc ñeán maïng löôùi hoaït ñoäng cuûa beänh vieän. Maëc duø phaûi ñoái maët vôùi nhöõng ruûi ro töø vaán ñeà taán coâng maïng, nhöng thaønh töïu maø ngaønh y teá ñaõ ñaït ñöôïc laø khoâng theå phuû nhaän. Chuùng ta phaûi coâng nhaän moät ñieàu raèng, cuoäc soáng cuûa chuùng ta seõ toát hôn raát nhieàu khi coù söï hoã trôï cuûa nhöõng thieát bò naøy. Vôùi noã löïc cuûa caùc chuyeân gia baûo maät maïng thì nguy cô taán coâng vaøo moät thieát bò y teá hoã trôï cho moät beänh nhaân naøo ñoù laø khoâng cao. Coâng ngheä sinh traéc hoïc phaùt trieån vôùi nhöõng "sieâu maät khaåu" nhö nhòp tim, tuyeán moà hoâi nhaän dieän qua ñaàu ngoùn tay, caáu truùc moáng maét, söï di chuyeån cuûa loâng maøy, gioïng noùi... thì vaán ñeà baûo maät seõ ngaøy caøng chaët cheõ hôn. Tuy vaäy, nguy cô taán coâng cô theå ngöôøi vaãn caàn ñöôïc caùc nhaø saûn xuaát thieát bò y teá ñaëc bieät löu yù ñeå coù nhöõng böôùc caûi tieán, nhaèm naâng cao söï an toaøn cho caùc thieát bò

Huyeàn Chaâm

Coâ giaùo treû ñang cuøng caùc em beù vui chôi ngoaøi saân tröôøng maåu giaùo, vöøa luùc aáy con gaø troáng ñuoåi con gaø maùi ghìm ñaàu gaø maùi xuoáng nhaåy leân löng ma ñeøø, boïn treû hoûi coâ giaùo: - Coâ ôi hai con gaø kia noù ñang laøm gì vaäy haû coâ? Coâ giaùo ñaùp: - AØ thì chuùng noù ñang caõi nhau ñaáy. Vöøa luùc ñoù coù moät anh ñi qua thaáy coâ giaùo maø traû lôøi khoâng ñuùng söï thaät, lieàn noùi vôùi coâ giaùo: - Coâ ôi coù gì ñaâu, cöù noùi vôùi maáy ñöùa nhoû laø hai con gaø lôùn ñang taïo ra gaø con, nhö cha meï taïo ra em beù vaäy môùi ñuùng chöù? Coâ giaùo böïc mình quay sang cöï lieàn: - Thaây keä toâi, vieäc gì ñeán anh? Anh thanh nieân heát hoàn - Ô hay... Laøm gì döõ vaä! Boä coâ muoán... caõi nhau vôùi toâi nhö... hai con gaø naøy aáy aø? Coâ giaùo ñoû maët daãn ñaùm hoïc troø luûi maát vaøo lôùp.

51


53

52

moân cuøng loøng hieáu khaùch thaân thieän vôùi söï coáng hieán cuûa Stamford daønh cho ngaøy troïng ñaïi cuûa baïn seõ coù moät daáu aán thaàn tieân ñaùng ghi nhôù. Ñieàu phoái vieân ñaùm cöôùi chuyeân duïng cuûa chuùng toâi seõ hoã trôï moïi nhu caàu cuûa baïn ñeå baïn coù theå taän höôûng ngaøy cuûa baïn thaät kieâu sa hoaønh traùng. Stamford coù nhieàu phaân khuùc tieáp taân phuø hôïp vôùi moïi kích thöôùc theo nhu caàu vaø soá löôïng khaùch cuûa baïn. Ngoaøi ra baïn coøn coù caûnh quang cuûa tieäc cöôùi thaät traùng leä myõ maõn cho cô hoäi chuïp aûnh quay phim ôû moïi goùc caïnh trong vaø xung quanh ngoaøi khaùch saïn. Caùc ñaàu beáp cuûa chuùng toâi seõ phuïc vuï cho caùc yeâu caàu thöïc ñôn ñaùm cöôùi cuûa baïn vôùi trí töôûng töôïng vaø söï tinh teá. Coù moät loaït caùc loaïi thöïc ñôn troïn goùi khaùc nhau ñeå löïa choïn cho phuø hôïp vôùi moïi höông vò vaø ngaân saùch. Tham khaûo caùc ñeà xuaát ñöôïc öa thích cuûa

T

K

haùch saïn Stamford Plaza Sydney Airport laø moät löïa choïn tuyeät vôøi nhaát cho ñaùm cöôùi cuûa baïn seõ ñöôïc thaät aán töôïng vaø ñeïp nhö chuyeän coå tích thaàn tieân...

rong truyeàn thoáng cuûa Stamford Hotel laø moät trong nhöõng khaùch saïn haøng ñaàu theá giôùi, chuùng toâi thieát keá cho ñaùm cöôùi cuûa baïn seõ thaät aán töôïng nhaát taïi Sydney vaø phuïc vuï taát caû caùc tính traùng leä trong phong caùch sang troïng moät caùch chi tieát nhaát, daønh cho moät dòp ñaùng ghi nhôù nhaát trong ñôøi. Toïa laïc giöõa hai ñöôøng baêng ñeán vaø ñi cuûa saân bay quoác teá vaø noäi ñòa ôû Sydeny seõ giuùp baïn deã daøng ñoùn tieáp khaùch ñaùm cöôùi cuûa mình töø caùc tieåu bang khaùc, hay töø nöôùc ngoaøi ñeán Sydney ñeå tham döï ngaøy haïnh phuùc nhaát cuûa baïn. Tieàn saûnh traùng leä kieâu sa treân neàn ñaù caåm thaïch sang troïng seõ ñoùn tieáp khaùch böôùc daøi treân thaûm ñoû huøng vó ñeán caàu thang lôùn & saâu roäng ñöôïc caáu truùc beân döôùi moät thieát keá ñeøn chuøm tuyeät ñeïp nhaèm toân taïo theâm nhöõng neùt hoaøn haûo cho nhöõng hình aûnh quyù giaù huyeàn dòu chæ coù ôû Stamford Plaza Sydney Airport maø thoâi. Phoøng khieâu vuõ sang troïng laáp laùnh döôùi aùnh saùng cuûa ba ñeøn chuøm lung linh vôùi söùc chöùa 270 khaùch moät caùch thoaûi maùi ñaày phong caùch. Ngoaøi ra cho nhöõng dòp rieâng tö nhoû hôn, baïn coù theå duøng khu vöïc tieäc saân vöôøn taïi Garden Terrace cuûa chuùng toâi phuïc vuï leân ñeán 60 khaùch cho phong caùch tieäc, hoaëc 80 khaùch cho phong caùch cocktail. Stamford Plaza Sydney Airport ñaûm baûo tieáp nhaän phuïc vuï ñaùm cöôùi cuûa quyù khaùch seõ traùng leä vaø ñeïp nhö moät giaác mô traøn ñaày phong caùch. Vôùi söï chaêm soùc daønh cho giai taàng quyù phaùi vaø söï hieåu bieát chuyeân nghieäp cuûa chuùng toâi. Giaùm Ñoác chuyeân traùch ñaùm cöôùi cuûa Stamford Plaza Sydney Airport seõ keá hoaïch rieâng cho baïn töøng

chi tieát ñeå ñaûm baûo ñaùm cöôùi cuûa baïn seõ ñöôïc myõ maõn vaø ñeïp nhö caâu chuyeän coå tích. Chuùng toâi seõ bieán mô öôùc thaàn tieân cuûa baïn thaønh hieän thaät. Vò trí tuyeät vôøi taïi Sydney Airport laø moät khaùch saïn trong vuøng bieån töï haøo cuûa ngöôøi Sydney vôùi caûnh quang tuyeät ñeïp cuûa vònh Botany cuøng nhieàu goùc caïnh nhìn ra ñöôøng chaân trôøi, hay quan saùt toaøn caûnh quang thaønh phoá, hoaëc ñöôøng phi ñaïo cuûa caùc chuyeán bay ñang leân vaø xuoáng taïi phi tröôøng Sydney. Du khaùch seõ ngaïc nhieân bôûi nhöõng phoøng khaùch roäng raõi vaø khoâng khí yeân tónh beân trong vaùch kính caùch aâm trong suoát Moät hoà bôi ñoäc ñaùo aån mình trong saân vöôøn ôû taàng saân thöôïng khaùch saïn seõ ñem ñeán cho khaùch moät khoâng gian nöôùc giöõa maây trôøi cao xanh ñuû quan saùt toaøn thaønh phoá Sydney ngaøy laãn ñeâm. Khu vöïc trang bò ñaày ñuû phoøng taäp theå duïc, phoøng taém hôi , vaø boàn spa massage thuûy löïc. Möôøi moät khu phuïc vuï caùc loaïi söï kieän vôùi söùc chöùa ñeán boán hay naêm traêm khaùch, khoâng gian linh hoaït hoaøn haûo ñeå tieáp ñoùn khaùch noäi ñòa laãn quoác teá ñeán Sydney. Chöùc naêng phuïc vuï cho caùc söï kieän hoäi hôïp doanh nghieäp, caùc söï kieän ñaëc bieät, nhaát laø daønh cho toå chöùc ñaùm cöôùi thaät traùng leä huøng vó vaø huyeàn dieäu nhö chæ coù trong truyeän coå tích thaàn tieân. Choïn löïa Stamford Plaza SydneyAirport ñeå toå chöùc ñaùm cöôùi hay söï kieän, laø moät choïn löïa tuyeät vôøi nhaát. Baïn seõ ñöôïc moät ñoäi nguõ nhaân vieân kinh nghieäm vaø chuyeân

Stamford daønh cho ñaùm cöôùi ñeå taïo ra phong caùch ñoäc ñaùo phaûn aùnh sôû thích caù nhaân vaø caù tính cuûa baïn. Lieân heä vôùi boä phaän Phuïc Vuï Ñaùm Cöôùi cuûa chuùng toâi ngay baây giôø ñeå tham khaûo vaø keá hoaïch cho ñaùm cöôùi cuûa baïn ôû baát cöù thôøi ñieåm naøo trong naêm. Tel.: (02) 9317 2200 weddings@spsa.stamford.com.au


54 54 .

55

Fairytale Wedding Fairytale Wedding

at Stamford Plaza Sydney Airport at Stamford Plaza Sydney Airport

The Stamford Plaza Sydney Airport is the most The Stamford Plazabeautiful Sydney Sydney wedding Airport is the most venue beautiful for hosting your wedding Sydney wedding venue reception. for hosting your wedding reception.

I I

A A

A A

n the tradition of the Stamford name, we design Sydney weddings and receptions from the most affair to of a private intimate occasion with nlavish the tradition the Stamford name, we design an Sydney uncompromising of personalfrom service weddings level and receptions theand most attention to detail. lavish affair to a private intimate occasion with an uncompromising level of personal service and Being located only moments from the domestic attention to detail. and international airports Stamford Plaza Sydney Airport is a unique wedding venue should you Being located only moments from the domestic haveinternational visiting guests flyingStamford in from interstate or and airports Plaza Sydney international destinations share should your special Airport is a unique weddingtovenue you day with visiting you. guests flying in from interstate or have international destinations to share your special day Enteryou. our marble lobby and proceed along the with red carpet continuing up our majestic sweeping staircase beneathlobby our breathtaking Enter our marble and proceedchandelier. along the red carpet continuing up our majestic sweeping staircase beneath our breathtaking chandelier.

C

The enchanting Glittering Ballroom under the shimmering light of three chandeliers, seating 270 in comfort and style is the perfect backdrop for those The enchanting Glittering Ballroom under the memorable light photographs. shimmering of three chandeliers, seating 270 in comfort and style is the perfect backdrop for those With genuine care and understanding, our dedicated memorable photographs. Wedding Specialists will look after every detail, ensuring thatcare yourand wedding reception our is exactly how With genuine understanding, dedicated you dreamed it to be. Wedding Specialists will look after every detail, ensuring that your wedding reception is exactly how Contact our Wedding you dreamed it to be. Specialist now on 02 9317 2200 or weddings@spsa.stamford.com.au to discuss your wedding and organise an appointment. n Contact our Wedding Specialist now on 02 9317 2200 or weddings@spsa.stamford.com.au to discuss your wedding and organise an appointment. n Hotel info: Stamford Plaza Sydney Airport is conveniently located just moments from the Sydney domestic and international Hotel info: airport. The hotel boasts waters views of stunning Botany Bay, the city skyline and the airport runways. Stamford Plaza Sydney Airport is conveniently located just moments from the Sydney domestic and international airport. The hotel boasts waters views of stunning Botany Bay, the city skyline and the Guestsrunways. will be pleasantly surprised by the spacious guest rooms and the quiet ambience the sound airport resistant glass windows afford. The hotel features an outdoor rooftop lap pool, fully equipped gymnasium, and spa. Guests will besauna pleasantly surprised by the spacious guest rooms and the quiet ambience the sound resistant glass windows afford. The hotel features an outdoor rooftop lap pool, fully equipped The hotels 11 function gymnasium, sauna and rooms spa. cater for events from 4 to 500 and the versatile space is ideal for fly in, fly out boardroom meetings, larger corporate meetings, special events, elegant receptions and weddings. The hotels 11 function rooms cater for events from 4 to 500 and the versatile space is ideal for fly in, fly Andboardroom when you choose to hold meeting ormeetings, event at Stamford Plaza elegant Sydney receptions Airport, youand willweddings. also out meetings, largera corporate special events, experience the staff’s dedication and expertise and Stamford’s warm and friendly hospitality. n And when you choose to hold a meeting or event at Stamford Plaza Sydney Airport, you will also experience the staff’s dedication and expertise and Stamford’s warm and friendly hospitality. n Cnr Robey & O’Riordan Streets, Mascot, NSW 2020 Tel: 02 9317 2200 www.stamford.com.au/ssa Cnr Robey & O’Riordan Streets, Mascot, NSW 2020 Tel: 02 9317 2200 www.stamford.com.au/ssa

Fairytale Wedding

at Stamford Plaza Sydney Airport

The Stamford Plaza Sydney Airport is the most beautiful Sydney wedding venue for hosting your wedding reception.

himoy là con một và đã từng sống với mẹ của mình. Cha của em luôn luôn vắng mặt vì phải chăm sóc bốn người vợ khác của ông. Chế độ đa thê không phải là chuyện hiếm ở Indonesia. Chimoy đã từng là một trong những học sinh luôn đứng đầu lớp và bộc lộ năng khiếu trong kinh doanh và nấu ăn. Đã có lúc, em đã mở cho mình một cửa hàng nhỏ bán bánh cay truyền thống của Indonesia. Vào năm lớp sáu, Chimoy đã chạy theo một đám bạn lì lợm và lớn hơn em. Đến năm lớp chín, em đã uống rượu và dùng ma túy thường xuyên, và vào lúc này, em đã bỏ học để quản lý một loại công việc kinh doanh toàn thời gian: mại dâm. Em và những người trong nghề khác gọi mình là một má mì. Em có thai và sinh đứa con gái đầu lòng năm em mới 15 tuổi. Một năm sau, em có đứa con thứ hai. Chimoy làm việc tại các quán karaoke, và đôi lúc cũng tự bán mình và có cho mình một danh sách những khách hàng quen. Em bắt đầu có nhiều tiền và kéo theo đó là ma túy. Em bắt đầu nghiện một loại ma túy đá được biết tới ở Indonesia là ma túy shabu shabu. Công việc má mì của em bắt đầu với ba thiếu nữ làm việc cho em, và số lượng đã tăng dần sau đó. Đa số những thiếu nữ này đều trong độ tuổi từ 14 đến 17, nhưng cũng có một số người trong độ tuổi 20. Tất cả những em gái này đều chờ những cuộc gọi của Chimoy để đi tiếp những khách hàng cả ở địa phương lẫn nước ngoài trong thị trấn Bandung nổi tiếng cho khách du lịch. Nếu như những em gái hành nghề mại dâm từ trước tới nay được biết đến là những người đứng ở trên những góc phố tối, mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn, và đi những đôi giày cao gót nhọn hoắt, thì nay điều đó không còn bắt buộc. Các chuyên gia giải thích những người trẻ hiện nay có thể gửi tin nhắn điện thoại và dùng các trang mạng xã hội như facebook, twitter, để trao đổi và thực hiện giao dịch với khách hàng. Bằng cách này hay cách khác, việc lợi dụng công nghệ và các trang mạng xã hội có thể khiến tệ nạn mại dâm ở trẻ vị thành niên trở thành một tệ nạn không được nhìn thấy rõ. Trả lời phỏng vấn của đài VOA về việc phải làm gì để thuyết phục những em gái trẻ hành nghề má mì này hoàn lương, bà Andrea Bertone, Giám đốc của trang web Humantrafficking.org thừa nhận đây là một việc khó khăn: “Vâng, đây thực sự là một điều rất khó khăn. Tôi nghĩ tập trung vào khía cạnh sức khỏe là một trong những phương hướng quan trọng để cố gắng thuyết phục những em gái trẻ này rằng chuyện này là một chuyện không hề có ích lợi và những em gái trẻ khác cũng sẽ phải gánh chịu những tổn thương về mặt xã hội và thân thể bởi vì bị bóc lột tình dục. Thông qua việc này mà chúng ta có thể cố gắng tìm cách nào đó để đưa những em gái trẻ hành nghề má mì này hòa nhập với xã hội theo những cách tốt hơn. Vâng, chuyện này là rất khó, nhưng nếu không có ai thử, thì tình trạng những em gái trẻ bước chân vào con đường hành


42 56 M52

Werribee Vic

Sydney NSW Trang söùc cao caáp ngay trung taâm Sydney CBD chuyeân veà caùc loaïi Pink Diamonds, Opals and Southsea Pearls. Thaønh laäp 2005 Hieän thu nhaäp $1.5 trieäu/ naêm Laõi roøng ñang coù ñaït ñöôïc $400,000/naêm. Sang hoaëc tìm hôïp taùc vôùi caùc baïn trong ngaønh kim hoaøn ñaù quyù 0411 374 641 or email hoosh3@gmail.com

Bakery & Hot Bread

M52

Thu nhaäp $8000/pw thueâ möôùn $650/pw Ñaõ laøm laâunaêm thu nhaäp oån ñònh. Vò trí toát thaät toát treân ñöôøng chính, ttrang thieát bò ñaày ñuû. Raát deã laøm vôùi vôï choàng hay ñoâi baïn. Ñang baùn 5.5/ngaøy tuaàn. Chaøo giaù $150,000 WIWO - Goïi - 02 6231 6909 - Mobile 0478 018 009 (tieáng Anh & tieáng Vieät)

Butcher Shop

Jewellery

M52

Wooden Canberra ACT

Emu Plans NSW

Riverstone NSW

Trang thieát bò ñaày ñuû. Vò trí toát, Hieän thu nhaäp taïi tieäm haøng tuaàn treân $10,000 tieàn maët Ñang baùn caùc loaïi baùnh mì vaø baùnh ngoït. Thích hôïp cho gia ñình, Sang laïi giaù thöông löôïng. Goïi (02) 4735 6800 Tieáng Anh or Cambodian

DEE WHY

M51

M52

Trong quaàn theå shopping nhoû (Market Town), vò trí toát ñoài dieän ga xe, carpark roäng raõi. Trang thieát bò ñaày ñuû, shop saïch ñeïp, Ñaõ laøm laâu naêm thu nhaäp oån ñònh, giaù thueâ shop reû, trang thieát bò ñaày ñuû. Giaù thöông löôïng. Goïi Ian 0411 055 889 or 0428 991 799

OFFICE FOR LEASE Trung taâm mua saém chính cuûa khu vöïc, vò trí toát ngay goùc hai maët tieàn ñöôøng phoá. Naèm treân taàng ñaàu tieân vôùi 2 maët tieàn vaùch kính lôùn luoân traøn ngaäp aùnh saùng töø thieân nhieân. Maùy laïnh toaøn boä, traàn nhaø cao, 2 phoøng uoáng traø vaø caùc tieän nghi thích hôïp. Dieän tích söû duïng ñöôïc trong khoaûng töø 90sqm ñeå 408sqm. Giaù thueâ möôùn raát hôïp lyù, ñieàu khoaûn cho thueâ linh hoaït. Xin goïi 0414 848 386 0407 662 235

Sydney CBD

Vò trí thaät toát, laõi roøng $150K/moãi naêm, Cô sôû kinh doanh set up trò giaù baïc trieäu. Chuû nghæ höu vaø ñi nöôùc ngoaøi, sang laïi deã daøng thöông löôïng. Xin goïi Alex 0433 579 670 (Chinese/English) Xin goïi ñeå bieát theâm 0432 816 388 (noùi tieáng Hoa / Cambodia, Tieáng Anh)

Vò trí toát taïi thaønh phoá du lòch phía Taây Melbourne chæ caùch Footscray 20km freeway, ñang baùn sandwiches, baùnh mì, ñieåm taâm, cafe vaø caùc loaïi giaûi khaùc Doanh nghieäp ñaõ laøm laâu naêm kinh doanh raát oån ñònh. Hieän thu nhaäp raát toát. Quaùn ñaõ laáp ñaët trang thieát bò ñaày ñuû. Sang laïi giaù thöông löôïng. Xin goïi 0412 024 968

Takeaway & Pizza

Cafe & Takeaway

M52

Cafe & Takeaway

M52

Fish & Chips

Panania NSW Vò trí raát toát naèm trong khu vöïc tuyeät vôøi vaø gaàn station. Kinh doanh coù raát nhieàu cô hoäi ñeå môû roäng vaø phaùt trieån hôn.Hôïp ñoàng laâu daøi 3 x 3 tieàn thueâ möôùn reû maït $543 bao goàm thueá GST vaø 3 phoøng nguû vôùi tieän nghi thoaûi maùi cho cö soáng ôû treân laàu Hieän ñang kinh doanh 5.5 ngaøy moãi tuaàn, Giaù $53.000 thöông löôïng Xin vui loøng goïi 0414 748 686

nghề má mì này sẽ còn phổ biến hơn bởi vì tiền bạc là một sức hút rất lớn.” Chimoy kể rằng có một lần, một khách hàng đã trả cho em khoảng $2,000, cho em một điện thoại BlackBerry và kèm thêm một chiếc xe máy, để đổi lấy một em gái còn trinh. Chimoy đã hưởng được $500 từ lần giao dịch này. Nhưng vấn đề lớn nhất không nằm ở tiền bạc. Vấn đề nằm ở gia đình, bao gồm việc sao nhãng và lạm dụng, theo lời ông Faisal Cakrabuana, quản lý dự án của tổ chức Yayasan Bahtera, một tổ chức phi lợi nhuận ở thủ phủ Tây Java, Bandung, chuyên giúp đỡ những trẻ em là nạn nhân của những vụ liên quan đến tình dục. Người được xác định là má mì Chimoy (phải) và một trong những ‘đứa con’ tại một ngôi nhà nội trú ở Bandung, Jawa Barat. (AP/Dita Alangkara) Người được xác định là má mì Chimoy (phải) và một trong những ‘đứa con’ tại một ngôi nhà nội trú ở Bandung, Jawa Barat. (AP/Dita Alangkara) Có nhiều em gái kiếm sống bằng việc đứng đường và cùng làm quen với những em gái có chung số phận. Đôi khi họ cùng thuê phòng hoặc một căn hộ chung, và trong số những em đó sẽ có một em nổi lên là một má mì. Thường những em làm má mì là những em đã có kinh nghiệm từ trước. Theo lời ông Cakrabuana, những em gái khác sẽ nộp cho má mì tiền, rượu, hay ma túy, hoặc đơn giản chỉ là trả tiền thuê nhà và chi phí sinh hoạt trong nhà. Trong một số trường hợp khác, các má mì thậm chí còn không thu tiền bởi vì các em vẫn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ phía cha mẹ giàu có của mình. Ông nói, những em gái trẻ này chỉ đang cố gắng tìm kiếm thứ mà gia đình họ không đem lại được cho họ, đó là sự chú ý, quan tâm. Và vì thế, họ tự tạo ra một đại gia đình của chính họ. Do tình trạng tham nhũng tràn lan, sự yếu kém trong việc thực hành luật, và các vụ báo cáo không đầy đủ phần lớn do gia đình xấu hổ hoặc thiếu niềm tin vào hệ thống quản lý, vì thế mà nạn buôn người và du lịch tình dục từ lâu vốn đã là một ngành kinh doanh lớn tại đất nước nhiều đảo có 240 triệu dân này. Tổ chức Lao động Quốc tế Liên Hiệp Quốc ước tính có khoảng 40,000 tới 70,000 trẻ em trở thành nạn nhân của các vụ bóc lột tình dục ở Indonesia hàng năm. Theo lời bà Berton, giám đốc trang web HumanTrafficking.org, cách đây hai năm, vẫn chưa có nhiều bằng chứng chưng minh tệ nạn các em gái vị thành niên hành nghề má mì, dẫn mối

57

cho những em gái khác. Tuy nhiên, theo các báo cáo của Ủy ban Quốc gia Indonesia về Bảo vệ Trẻ em, hiện đã có 21 em gái trong độ tuổi từ 14 đến 16 bị bắt hành nghề má mì trong năm 2013. Trả lời về vấn nạn những má mì trẻ ở Indonesia, bà Berton cho biết: “Chúng ta cần phải nói đến cả hai khía cạnh cung và cầu khi nhắc về vấn đề này. Từ phía cầu, đối với những người trả tiền cho loại dịch vụ này, chúng ta phải có một biện pháp ngăn cản nào đó. Nếu luật pháp ở Indonesia rõ ràng về việc những người đàn ông lớn tuổi hơn quan hệ hay trả tiền để quan hệ tình dục, điều thứ nhất, và quan hệ với trẻ dưới 18 tuổi, nếu những cá nhân này bị khởi tố hay ngăn cản theo một cách nào đó cho hành vi này, thì chắc chắn đây sẽ là một cách

để giải quyết vấn đề này. Một cách khác, sẽ khó khăn hơn rất nhiều nhưng tôi nghĩ sẽ chạm được tới cốt lõi của vấn đề, đó là bảo đảm những em gái phải còn đi học đến hết mức có thể. Xã hội và chính phủ cũng phải gánh lấy một phần trách nhiệm trong việc cung cấp cơ hội cho những em gái trẻ này có được một công việc hay hướng nghiệp nào đó để có thể kiếm tiền một cách đàng hoàng hơn. Nhưng thật không may, tôi nghĩ vấn đề lớn nhất, đó là những em gái trong xã hội ở Indonesia không được coi trong. Các em không có được những cơ hội như những em trai. Và do đó, các em phải quay sang kiếm tiền bằng những con đường không lương thiện.” Chimoy giờ đây đã từ bỏ ma túy và đang cố gắng từ bỏ công việc làm má mì. Em đã và đang làm việc cho tổ chức Yayasan Bahtera được hai năm. Em nói rằng, mọi người ở đây đã ủng hộ và hỗ trợ em rất nhiều để có thể dần từ bỏ emng việc hiện tại. Ông Cakrabuana, quản lý dự án, nói rằng những em tìm đến sự giúp đỡ của tổ chức đều không bị phán xét hay quay lưng, thậm chí ngay cả khi vẫn chưa hoàn toàn rời bỏ công việc này. Em Chimoy cho biết, ‘Em đang cố gắng vứt bỏ quá khứ của mình.’ Em đang nuôi con cùng với sự giúp đỡ của mẹ em. Chimoy còn nói, ‘Em cũng đang giải thích với những em gái khác rằng đừng làm emng việc này nữa. Các bạn còn có thể tìm được những emng việc khác. Emng việc này rất rủi ro và nguy hiểm.’ Nhưng hiện tại, Chimoy vẫn thường xuyên tiếp tục hành nghề mại dâm cùng với năm em gái khác cũng đồng thời tham gia vào chương trình của tổ chức Yayasan Bahtera. Tất cả các em đều đang rất muốn từ bỏ nhưng khi tiền bạc trở nên cạn kiệt, các em vẫn gọi cho Chimoy để tìm khách hàng. Indonesia không phải là quốc gia duy nhất được báo cáo về hiện tượng má mì vị thành niên. Một cuộc tìm kiếm trên mạng cho thấy các báo cáo có từ 5 năm trước khi giới thẩm quyền bắt giữ hoặc buộc tội các đối tượng vị thành niên tuyển các em gái vị thành niên khác hành nghề mại dâm ở ít nhất 12 quốc gia, bao gồm Mỹ và Canada. *Tên nhân vật trong bài ñaõ thay ñoåi

OÂng choàng say bí tæ nöûa ñeâm boø veà nhaø, laàn doø môû cöûa phoøng nguû laøu baøu vôùi vôï: "Anh veà roài ñaây, em haõy baét ñaàu quaùt maéng ñi, chöù ñeå phoøng toái thui theá naøy anh laøm sao bieát giöôøng nguû mình ôû choã naøo...”


59

58

M53 M53

Windsor Hot Bread Windsor NSW

Vò trí toát treân ñöôøng George Street Windsor Ñaõ laøm laâu ngaøy doanh thu oån ñònh. Trang thieát bò ñaày ñuû. Sang laïi giaù thöông löôïng deã daøng. Xin goïi hay nhaén tin 0469 652 653 hoaëc 0469 639 561 lanhuongnguyen@yahoo. com

Baùn 1 xe truck + vieäc laøm oån ñònh. Hieän ñang thu AUD 100,000 / naêm. Chæ laøm 28 tieáng moãi tuaàn. Cô hoäi cho caùc baïn coù truck driver lic muoán töï laùi vaø thu nhaäp vôùi chính mình. Sang

Kogarah Rockdale NSW

Fully Lic. Restaurant Glebe NSW

M53

Vò trí toát gaàn moïi phöông tieän. Kinh doanh oån ñònh vôùi thu nhaäp AUD 12,000 14,000 moãi tuaàn - Tröø moïi chi phí tieàn laõi roøng 4 ñeán 5 ngaøn moãi tuaàn. Thích hôïp cho vôï choàng cuøng laøm - Chuû seõ ôû laïi höôùng daãn cho ñeán khi quen vieäc (neáu caàn). Sang giaù thöông löôïng deã daøng.

Chöùa 70- choã - Vò trí toát treân ñöôøng caùi taïi khu aên uoáng cuûa Glebe Point Road. Nhaø haøng ñeïp, coù quaøy bar rieâng - trang trí thanh nhaõ, coù cöûa soå lôùn nhìn city view raát ñeïp. Vì baän vieäc khaùc sang laïi AUD 60,000 raát tieác. Xin goïi Terry 0451 796 886

Hot Bread Bakery Woolooware NSW

Bakery & Cakes Shop Woolooware Vò trí toát trong trong khu cö daân ñoâng ñuùc. Trang thieát bò ñaày ñuû Thu nhaäp myõ maõn AUD 13,000/tuaàn. Sang giaù gaáp AUD $360,000. Xin goïi Lymeng 0469 052 119

Fully Lic. Restaurant

North Sydney CBD Vò trí ñoäc ñaùo trong khu thöông maïi North Sydney CBD. Ñaõ ñieàu haønh chæ moät chuû trong 17 naêm qua, ñöôïc ghi nhaän laø moät nôi aên uoáng khoaùi khaåu cuûa khu vöïc. Hieän ñang phuïc vuï caùc moùn aên Malaysia vaø Thaùi Lan. Trang thieát bò ñaày ñuû. Sang baùn giaù 100.000 AUD. Xin vui loøng tröïc tieáp phone hay nhaén tin cho Johnny qua ñieän thoaïi 0451 588 893

M53

Seafood Eat in & T’away

M53

Baùn giaù AUD 60,000 Xin goïi hay nhaén tin 0403 321 000

M53

St John Park NSW

Deli & Sandwiche Bar Gourmet Deli & Sandwich Bar

Kogarah CBD, 1 chuû ñaõ 20 naêm. Thích hôïp tuyeät cho gia ñình. Trang thieát bò ñaày ñuû. Hieän ñang kinh doanh thu nhaäp toát. Xin goïi Arthur 02 9553 4022 hoaëc 0407 014 859

QUAÛNG CAÙO

Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng

Ñaêng quaûng caùo vôùi taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng chæ caàn goïi hay nhaén tin 04 3000 69 65 Chuùng toâi seõ goïi laïi ñeå giuùp quyù vò ñaêng qua phone, hay ñeán gaëp ñeå

M53

K

Truck + Works

M53

vaøo thaân ngaûi. Cuøng luùc ñoù, phaùp sö phaûi ñoïc caâu thaàn chuù thænh ngaûi "Ohm bok chau bon thum xa...". Xong thuû tuïc leã, phaùp sö duøng maùu cuûa mình röôùi leân hoa ñeå ngaûi "no buïng". Chôø ngaûi "aên" xong, phaùp sö duøng 1 cuû ngaûi ñen (ñaõ eám chuù, thoåi buøa yeâu töø haøng thaùng tröôùc) phaát xung quanh caây huyeát ngaûi ñeå noù bò muøi höông meâ hoaëc. Chôø cho huyeát ngaûi bò "luù laãn" vì buøa yeâu, phaùp sö môùi duøng tay bôùi nheï nhaøng xung quanh goác. Luùc naøy, phaùp sö phaûi lieân tuïc ñoïc nhieàu baøi thaàn chuù cao caáp ñeå ngaûi hoân meâ. Suoát thôøi gian "truïc ngaûi" phaùp sö khoâng ñöôïc ñeå trong ngöôøi baát cöù moùn ñoà kim loaïi naøo. Neáu khoâng "moäc khaéc kim" seõ laøm ngaûi cheát. Böùng xong, phaùp sö cho caây ngaûi vaøo chaäu chöùa saün moät loaïi ñaát. Ñeå coù loaïi ñaát naøy, phaùp sö phaûi duøng ñaát seùt naën thaønh oâng taùo beáp naáu côm. Sau khi oâng taùo ñaõ hoaøn thaønh nhieäm vuï naáu côm suoát 3 thaùng, phaùp sö giaõ nhuyeãn thaønh ñaát mòn cho vaøo chaäu ñaát nung ñeå troàng ngaûi. Khi veà ñeán nhaø, phaùp sö ñeå nguyeân chaäu tieáp tuïc nuoâi hoaëc chuyeån ngaûi vaøo vöôøn nhaø. Ñaát troàng ngaûi phaûi laø loaïi ñaát giaõ nhuyeãn töø oâng taùo naáu côm troän vôùi caùt, tuyeät ñoái khoâng ñeå troän laãn raùc, phaân. Trong 7 ngaøy ñaàu, caùch 1 giôø, hoâng chæ rieâng Tö AÅn, haàu heát giôùi phaùp sö Vieät ñeàu saên luøng loaïi phaùp sö phaûi ñoïc thaàn chuù cho ngaûi Huyeát ngaûi ñoäc thaàn töôùng ñöôïc cho laø chuùa teå trong theá giôùi ngaûi. nghe. Keát thuùc ngaøy thöù 7, luùc 0 Tuy nhieân, giôùi kieåm laâm khaúng ñònh raèng, ôû Vieät Nam loaïi ngaûi naøy ñaõ giôø, phaùp sö baét ñaàu cho ngaûi aên tuyeät chuûng töø laâu. Giôùi taø thuaät khoâng ñoàng yù ñieàu ñoù. Hoï cho raèng, loaïi böõa ñaàu tieân baèng maùu gaø coù pha ngaûi ñoù vaãn toàn taïi ñaâu ñoù trong vöôøn nhaø moät cao thuû taø thuaät hoaëc aån maùu ngöôøi "nuoâi". naùu nôi naøo ñoù trong röøng saâu, nuùi thaúm. Coù nhieàu lyù do ñeå giôùi taø thuaät Ñeán 0 giôø ngaøy thöù 99, neáu tin ñieàu ñoù. Lyù do cô baûn nhaát laø caên cöù vaøo... giai thoaïi. ngaûi vaãn coøn soáng thì xem nhö Nuoâi ngaûi nhö nuoâi con so cuoäc "truïc" ngaûi thaønh coâng. Neáu Theo nhieàu baäc kyø laõo, ngaøy xöa ôû vuøng röøng Baûy Nuùi (An Giang) vaø ngaûi cheát sau ngaøy thöù 99, linh vuøng Taây Nguyeân, loaïi ngaûi chuùa naøy moïc hoang raát nhieàu. Khi coøn moïc hoàn ngaûi vaãn baùm theo phaùp sö ñeå hoang, ngaûi chæ laø caây coû bình thöôøng. Phaùp sö duøng buøa chuù "röôùc" ngaûi baûo veä hoaëc taán coâng ngöôøi khaùc veà vöôøn nhaø "nuoâi" roài "luyeän" ñeå ngaûi coù linh hoàn. Khi ñöôïc moät phaùp theo leänh. Tuy nhieân, "coâng löïc" sö cao tay aán "nuoâi" vaø "luyeän", ngaûi seõ coù linh hoàn baát dieät. Linh hoàn cuûa loaïi ngaûi "cheát non" aáy khoâng ngaûi seõ baùm theo phaùp sö ñeå baûo veä nhö veä só voâ hình. "maïnh". Ngaûi töø 3 naêm tuoåi trôû leân Khi phaùp sö cheát ñi, "linh hoàn" loaïi ngaûi chuùa teå aáy seõ boû ñi lang thang môùi ñuû trí khoân luyeän thaønh nhöõng vaøo trong röøng saâu truù aån maëc duø thaân xaùc taøn luïi. Noù chôø ñôïi gaëp moät cao thuû voâ hình. phaùp sö "coù duyeân" truïc veà. Ngaûi caøng lôùn tuoåi, söùc hoïc caøng Chæ caàn nuoâi ñöôïc moät caây "huyeát ngaûi" laø phaùp sö ñaõ chöùng minh maïnh, coâng löïc caøng cao. Tuoåi cuûa mình thuoäc ñaúng caáp sieâu haïng trong giôùi taø thuaät. Bôûi theo lôøi ñoàn, ngöôøi ngaûi trôû thaønh thöôùc ño coâng löïc "yeáu cô" seõ khoâng "truïc" ñöôïc ngaûi veà nhaø khieán noù seõ cheát. pheùp thuaät cuûa ngöôøi nuoâi ngaûi. Caùc taøi lieäu "bí kíp" cheùp tay löu truyeàn vaø lôøi keå cuûa caùc phaùp sö Ngöôøi yeáu pheùp thuaät, ngaûi chæ ñang "haønh ngheà" cho bieát, pheùp "truïc" huyeát ngaûi raát nhieâu kheâ. Khi soáng ñeán 1 naêm. Phaùp sö baäc trung phaùt hieän moät "oâng" ôû röøng, phaùp sö phaûi chôø ñeán ñuùng 0 giôø môùi tieán nuoâi ngaûi ñöôïc 3 naêm. Phaùp sö cao haønh böùng ngaûi. cöôøng seõ nuoâi ngaûi soáng tröôøng thoï Ñaàu tieân, phaùp sö phaûi ñoát nhang roài vaùi laïy 4 phöông trôøi, 10 phöông baèng tuoåi mình. Phaät roài tay baét aán quyeát tröø vong ñeå caùc vong hoàn ma quæ khoâng nhaäp Ñem ñöôïc veà vöôøn nhaø troàng laø


60 moät chuyeän, nuoâi döôõng ñeå "huyeát ngaûi" töôi toát laø chuyeän khaùc vaø luyeän ñeå ngaûi coù linh hoàn laïi laø chuyeän khaùc nöõa. Bí truyeàn luyeän ngaûi Giôùi taø thuaät cho raèng, ngaûi ñöôïc "nuoâi" seõ coù linh hoàn nhö con ngöôøi. Ngaûi döôùi 3 tuoåi coù tính tình gioáng moät ñöùa treû, cuõng giaän, hôøn, ñuøa giôõn, hay phaù phaùch vaø khoâng bieát vaâng lôøi.

Ñeå ngaûi vaâng lôøi, phaùp sö phaûi daïy doã baèng nhöõng phöông thuaät eám, chuù goïi laø "luyeän ngaûi". Vôùi caùc loaïi ngaûi khaùc, hoï duøng cuû ñeå luyeän nhöng vôùi huyeát ngaûi, hoï duøng hoa. Moãi ñaøi hoa huyeát ngaûi luoân coù nhöõng gioït nöôùc nhö gioït söông goïi laø "thuûy töû". Phaùp sö chôø ngaøy traêng troøn, duøng 1 caùi loï thuûy tinh hôùt töøng gioït thuûy töû. Loï thuûy tinh chöùa thuûy töû ñöôïc ñaët treân baøn thôø toå döôùi 1 ngoïn löûa neán. Haøng ngaøy phaùp sö phaûi nieäm chuù vaøo loï thuûy töû. Ñeán ngaøy thöù 49, thuûy töû trôû thaønh moät loaïi nöôùc ñaëc seät döôùi ñaùy loï thuûy tinh. Luùc naøy, phaùp sö laïi duøng loï thuûy töû "beû raêng" reát 49 laàn vaø raén 49 laàn. "Beû raêng" laø caùch goïi cuûa vieäc chieát noïc ñoäc töø 2 con vaät naøy. Loï thuûy töû coù chöùa noïc reát vaø raén laïi ñöôïc ñeå leân baøn thôø toå hong neán vaø nghe nieäm chuù 49 ngaøy nöõa cho coâ ñaëc nhö haéc ín. Phaùp sö se chaát ñoäc ñoù thaønh moät vieân thuoác teã goïi laø Khalamay. Moãi khi coù ñaùm ma, thaày Ba Cao Laõnh xin vaøo cuùng roài leùn nheùt

Khalamay vaøo tay töû thi ñeå ngaûi huùt sinh khí ngöôøi cheát. Sau 5 laàn huùt sinh khí, Khalamay seõ ñöôïc nheùt vaøo mieäng con raén ñoäc. Sau khi raén cheát, thaày Ba Cao Laõnh moå buïng raén laáy nguyeân daï daøy coù chöùa Khalamay ra phôi thaät khoâ roài taùn nhuyeãn thaønh boät caát vaøo loï thuûy tinh nhoû hoaëc ñoå vaøo chai daàu gioù. Ñeå thöû coâng naêng cuûa ngaûi, phaùp sö "thö eám" moät con choù. Neáu choù laên ra cheát hoaëc khoâng heà haán gì thì ngaûi ñaõ bò luyeän sai, phaûi ñaøo hoá choân. Ngaûi luyeän ñuùng baøi naïn nhaân khoâng ñöôïc cheát ngay maø phaûi cheát daàn moøn. Muoán "thö eám" ai, phaùp sö chæ caàn nhuùng moùng tay uùt vaøo boät Khalamay roài baét aán quyeát, mieäng nieäm thaàn chuù. Thuû phaùp baét aán coù nhieàu ñoäng taùc buùng ngoùn tay uùt veà phía ñoái thuû nghe tí taùch. Hoàn ngaûi nghe tieáng tí taùch naøy nhaäp vaøo ñoái thuû. Ngöôøi bò thö eám khoâng cheát ngay maø nhöõng ngaøy sau seõ bò thoå huyeát, tay chaân lôû loeùt, buïng tröôùng, noùi laûm nhaûm nhö ma nhaäp, beänh naëng daàn roài cheát. Ngöôøi bò "truùng" Huyeát ngaûi ñoäc thaàn töôùng phaûi ñeán phaùp sö xin toäi, cuùng leã "truïc" ngaûi. Ñeå "truïc ngaûi", phaùp sö phaûi duøng moät loaïi ngaûi khaùc veõ buøa treân giaáy roài ñoát thaønh tro hoøa nöôùc laõ cho beänh nhaân uoáng. Raát nhieàu baäc kyø laõo soáng ôû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long ñaõ töøng taän maét chöùng kieán naïn nhaân bò truùng huyeát ngaûi vaø caû phaùp sö truïc ngaûi. Hoï khaúng ñònh, ngöôøi bò thö eám, chæ caàn uoáng buøa cuûa phaùp sö cao tay aán laø tænh taùo ngay. Ñoù laø lyù do taø thuaät toàn taïi ñeán ngaøy nay. Lieäu nhöõng huyeàn thuaät veà loaïi ngaûi ñoäc naøy coù thaät? [ ]

Nguoàn: trích baùo trong nöôùc

Thaùng 12 vöøa qua, 2 ñòa ñieåm chuyeân baùn ñoà ngheà côø baïc bòp ñöôïc ñaùnh giaù laø lôùn nhaát töø tröôùc ñeán nay taïi Haø Noäi ñaõ bò coâng an trieät phaù, thu giöõ haøng nghìn thieát bò, duïng cuï bòp bôïm chôi côø baïc caùc loaïi. Vuï vieäc vöøa khaùm phaù naøy cho thaáy côø baïc bòp “coâng ngheä cao” vôùi traêm nghìn chieâu troø ma thuaät ñaõ giuùp nhöõng keû löøa ñaûo ñoû ñen laøm giaøu baát chính nhanh choùng, coøn nhöõng con baïc meâ muoäi thì bò duï doã ñi vaøo con ñöôøng khuynh gia baïi saûn. Ñieåm baùn thieát bò côø baïc bòp ñöôïc nguïy trang döôùi voû boïc cöûa haøng kinh doanh ñieän thoaïi khaù hoaønh traùng taïi 792 ñöôøng Laùng, phöôøng Laùng Thöôïng, quaän Ñoáng Ña, Haø Noäi. Theo nhöõng ngöôøi daân soáng ôû xung quanh, cöûa haøng tuy treo bieån kinh doanh ñieän thoaïi di ñoäng (ÑTDÑ) nhöng tuû kính baøy haøng chæ leøo teøo voû ñieän thoaïi vaø boä saïc pin. Thi thoaûng coù khaùch vaøo thì chæ caàm coá ñieän thoaïi chöù khoâng coù mua baùn gì. Cho ñeán chieàu 5/11 thì söï thaät cöûa haøng naøy kinh doanh gì ñaõ ñöôïc laøm roõ. Kieåm tra taïi taàng 2, caùc trinh saùt phaùt hieän haøng traêm thieát bò côø baïc bòp caùc loaïi. Coù maët taïi thôøi ñieåm khaùm xeùt treân, laàn ñaàu tieân chuùng toâi (phoùng vieân) ñöôïc taän maét chöùng kieán quaù nhieàu ñoà ngheà côø baïc bòp ñeán vaäy. Neáu nhö caùch ñaây khoaûng chuïc naêm, côø baïc bòp chæ ñôn giaûn laø troø ñaùnh daáu baøi, cao caáp nhaát laø boä baùt ñóa coù gaén chíp ñieän töû ôû ñaùy baùt, thì nay, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä, thieát bò phuïc vuï côø baïc bòp cuõng ñöôïc cheá taùc tinh xaûo vaø tinh vi hôn. Chôi côø baïc kieåu naøo seõ coù thieát bò bòp bôïm kieåu ñoù, Caùc thieát bò naøy ñeàu do Trung Quoác saûn xuaát. Ngay sau ñoù, Coâng an ñaõ tieán haønh khaùm xeùt khaån caáp nôi cung caáp haøng, tieáp tuïc thu giöõ haøng traêm thieát bò duøng ñeå chôi côø baïc bòp caùc loaïi. Theo khai nhaän ban ñaàu cuûa Traàn Tuaán Anh chuû ñòa ñieåm, anh ta thueâ ñòa chæ 792 ñöôøng Laùng môû cöûa haøng kinh doanh ñöôïc khoaûng 4 thaùng nay. Ñeå phaùt trieån vieäc baùn haøng ñoà côø baïc bòp, Tuaán Anh ñang xuùc tieán caùc thuû tuïc thaønh laäp Coâng ty TNHH Phaùt trieån coâng ngheä Hoaøi Anh. Tuy nhieân, ñeå che maét cô quan chöùc naêng, ñòa chæ 792 ñöôøng Laùng ñöôïc che ñaäy baèng voû boïc hôïp phaùp laø cöûa haøng kinh doanh ÑTDÑ, coøn vieäc mua baùn chuû yeáu treân maïng, thoâng qua trang web: cobacbip.com. Trang web naøy coâng khai quaûng caùo baùn caùc thieát bò hoaït ñoäng côø baïc bòp ñöôïc Tuaán Anh thieát laäp ñaõ 2 naêm nay. Vaøo trang web treân, chuùng toâi giaät mình vì trang web ñöôïc thieát keá nhö moät trang thöông maïi ñieän töû vôùi ñaày ñuû caùc saûn phaåm côø baïc bòp ñöôïc thoâng tin khaù chi tieát, caû hình aûnh vaø caùch söû duïng. Ngöôøi coù nhu caàu mua haøng lieân heä tröïc tieáp vôùi soá ÑTDÑ in keøm quaûng caùo, seõ ñöôïc giao haøng taïi baát cöù ñòa ñieåm naøo treân toaøn quoác vôùi phöông thöùc thanh toaùn qua taøi khoaûn ngaân haøng. Ngay töø phaàn giôùi thieäu, chuû trang web ñaõ daïy ngöôøi truy caäp caùch “cöôùp tieàn” cuûa ngöôøi khaùc moät caùch traéng trôïn raèng vieäc cung caáp nhöõng saûn phaåm coâng ngheä cao, duïng cuï côø baïc bòp, ñoà chôi côø baïc bòp... seõ giuùp ngöôøi mua vui veû khi coù cô hoäi laáy ñöôïc nhaø cuûa ngöôøi khaùc. Xem caùc saûn phaåm côø baïc bòp ñöôïc giôùi thieäu treân trang web naøy, môùi thaáy con baïc duø coù kinh nghieäm ñeán maáy cuõng vaãn bò caùc ñoái töôïng cho vaøo troøng vôùi ñuû chieâu troø ma thuaät. Rieâng ñoà baøi bòp, ñeám sô sô cuõng coù tôùi haøng chuïc thieát bò. Nhö maùy ñaùnh baøi goàm 2 ñieän thoaïi coù taùc duïng nghe - goïi bình thöôøng, ñöôïc thieát keá nhö ÑTDÑ thoâng thöôøng nhöng coù keøm theo moät tai nghe sieâu nhoû, aùp duïng khi chôi troø 3 caây, lieâng, phoûm, xì toá... Coù thieát bò naøy, boác caùi theo tai nghe ñoïc thì ñieåm ngöôøi chôi luùc naøo cuõng cao nhaát; coøn khi laøm caùi thì seõ ñöôïc baùo cho 2 cöûa to ñeå coù caùch cho ñaët ít hoaëc neáu baøi cao ñieåm thì cho ñaët theâm thoaûi maùi. Hay boä baøi ñaõ ñöôïc ñaùnh daáu khi saûn xuaát giuùp ngöôøi chôi nhìn vaøo seõ nhaän ra ñoù laø quaân gì qua nhöõng kyù hieäu rieâng in treân maët sau cuûa quaân baøi. Ñaëc bieät laø boä saûn phaåm môùi kính aùp troøng nhìn xuyeân baøi, veà hình thöùc gioáng nhö kính aùp troøng thoâng thöôøng. Ngöôøi chôi söû duïng kính aùp troøng ñöôïc boâi dung dòch phaûn quang seõ nhìn xuyeân thaáu nhöõng quaân baøi treân tay ngöôøi cuøng chôi. Ngoaøi ra, coøn coù aùo traùo baøi ñöôïc thieát keá döôùi daïng aùo sô mi, aùo khoaùc nheï hoaëc aùo vest, beân trong coù giaáu saün quaân baøi, ngöôøi chôi seõ nhanh tay traùo maø nhöõng ngöôøi xung quanh coù khaùm

61

ngöôøi cuõng khoâng bieát quaân baøi ñöôïc giaáu ôû ñaâu. Ñoà xoùc ñóa bòp cuõng phong phuù chuûng loaïi khoâng keùm. Boä baùt xoùc ñóa goâm baùt coù gaén camera, maøn hình vaø boä baùo rung, ñieàu khieån töø xa trong khoaûng caùch töø 20 ñeán 150 meùt. Nhöõng chieác baùt, ñóa duøng ñeå chôi xoùc ñóa coù hình thöùc khoâng khaùc gì baùt ñóa aên thoâng thöôøng. Neáu nhö tröôùc ñaây, thieát bò “maét thaàn” ñöôïc thieát keá giaáu döôùi ñaùy baùt khieán cho chieác baùt coù phaàn ñeá daøy, naëng deã phaùt hieän thì nay, loaïi baùt môùi ñöôïc quaûng caùo laø “baùt tang” coù camera ñöôïc laøm ôû thaønh baùt, ñaùy baùt hoaøn toaøn khoâng coù gì. Tröôøng hôïp con baïc nghi ngôø ñaäp vôõ baùt cuõng khoâng theå phaùt hieän ra vì camera raát nhoû cuõng vôõ ra laãn vaøo maûnh baùt... Moãi chieác baùt nhö vaäy coù giaù thaáp nhaát töø 2-3 trieäu ñoàng/chieác. Tröôøng hôïp khoâng theå ñöa ñöôïc baùt ñóa hay quaân caûm öùng vaøo sôùi baïc ñaõ coù boä xoùc nhaïc, ngöôøi chôi caàm caùi coù theå xoùc cho mình 10 tieáng chaün hay 10 tieáng leû lieân tieáp... hoaëc pheân ñieän töû (hay coøn goïi thaûm ñieän töû) duøng ñeå ñieàu chænh quaân vò ñöôïc giaáu döôùi ñeäm hoaëc chieáu ngoài chôi xoùc ñóa. Ngoaøi trang cobacbip.com, ñoà coâng ngheä duøng ñeå chôi côø baïc bòp nhö treân coøn ñöôïc rao baùn coâng khai treân nhieàu trang web khaùc vôùi con soá truy caäp leân ñeán haøng trieäu ngöôøi. Ngöôøi chôi aûo töôûng raèng chuyeän thaéng thua laø do vaän may nhöng vôùi caùc thieát bò coâng ngheä côø baïc bòp ñöôïc aùn traøn lan treân maïng nhö hieän nay ñaõ lyù giaûi theá giôùi ñoû ñen luoân ñi lieàn vôùi löøa bòp nhö caâu cöûa mieäng “côø gian baïc laän”.[ ] Moät baùc só hoûi coâ gaùi ñang laáp loù ôû cöûa phoøng maïch cuûa mình - Naøy coâ, coâ ñeán khaùm gì? - Daï, em khoâng khaùm beänh aï! Em ñeán nhôø baùc só tí vieäc. - Xin coâ cöù noùi. - Daï, em nhôø baùc só ñoïc hoä böùc thö cuûa ngöôøi yeâu em môùi göûi veà... - Thö cuûa coâ sao laïi nhôø toâi ñoïc, coâ khoâng bieát chöõ aø? - Daï, em bieát chöõ chöù aï! Nhöng vì ngöôøi yeâu em cuõng laø baùc só neân em ñaõ nhôø nhieàu ngöôøi khaùc roài maø khoâng ai ñoïc ñöôïc...


63

62 M53 M53

Emu Plans NSW

Melbourne CBD

Restaurant

Cabramatta CBD NSW

M53

Vò tri ngay trung taâm Melbourne City, chöùa 125 choã, Coù giaáy pheùp baùn bia röôïu. Ñaõ laâu naêm kinh doanh ñang coù thu nhaäp cao. Hôïp ñoàng thueâ coøn 5 naêm + taùi kyù. Xin goïi hay nhaén tin 0404 882 605

Eat in & Takeaway chöùa 32 choã ngay trung taâm ngöôøi Vieät taïi Cabramatta beáp roäng raõi thích hôïp taát caû caùc loaïi thöïc ñôn. Sang giaù $70,000 luoân toaøn boä trang thieát bò vaø haøng toàn. Raát thích hôïp cho gia ñình nhoû cuøng laøm. Xin goïi hay nhaén tin 0404 819 963 or email winsson88@gmail.com

Port Melbourne Vic Pizza & Italian Cuisine, Coù Fully Lic, vaø Home delivery vôùi alcohol. Môû 7 ngaøy vôùi 60 choã beân trong, coäng theâm 30 beân ngoaøi. Thu töø $10 ñeán $11 ngaøn moãi tuaàn- Laõi roøng $3000 - $4000 / tuaàn. Khoâng leä phí franchise. Raát deã daøng quaûn lyù kinh doanh. Sang baùn giaù $198,000. Xin goïi hay nhaén tin Tanya 0456 622 888 vaøo caùc ngaøy laøm vieäc trong tuaàn hoaëc Hanna 0400 190 559 vaøo cuoái tuaàn.

M53

Restaurant

M53

Nail & Beauty Dandenong Vic Vò trí toát treân ñöôøng caùi, shop roäng nhieàu baøn nail coù phoøngbeauty rieâng. Ñaõ laøm laâunaêm ñang ñoâng khaùch. Vì ñoåi ngheà caàn sang thöông löôïng. Goïi hay nhaén tin 0432 980 847 hoaëc email crystalfootspa@live.com

Italian Restaurant

Restaurant

Waterloo NSW $120,000

Caø pheâ Sandwich & luoân Cakes shop - 5 baøn ngoaøi trôøi + 5 baøn trong nhaø. Gaàn khu coâng nghieäp vaø döôùi quaàn theå chung cö lôùn. beáp tieän nghi, naáu nhieàu loaïi thöïc ñôn cuûa nhaø haøng ñeå thu nhaäp cao hôn. Trang thieát bò ñaày ñuû. Moät soá vaãn coøn baûo haønh. Xin vui loøng goïi ñieän thoaïi hoaëc göûi tin nhaén ñeán soá 0451 650 277

Restaurant

M53

M53

Dandenong Vic

Green Valley NSW

Vò trí toát trong Plazza ñoái dieän Wollworth caïnh shop traùi caây rau caûi. Trang thieát bò haàu nhö môùi, shop roäng raõi khang trang saïch seõ. Thöông vuï ñang phaùt trieån maïnh. Vì lyù do söùc khoûe chuû caàn nghæ ngôi. Sang laïi vôùi giaù thöông löôïng. Goïi hay nhaén tin 0422 335 511 0403 205 144

Michel’s Patisserie Emu Plans NSW - Thöông hieäu baùnh& cafe lôùn vaø danh tieáng nhaát UÙc. Thu hôn $550,000/naêm. Vò trí toát trong shopping centre lôùn tröôùc cöûa Wollworth. 47.5 meùt vuoâng, 34 choã ngoài. Hôn 20 kg cafe moãi tuaàn. Khaùch quen thöôøng xuyeân trôû laïi. Sang $300,000 Goïi hay nhaén tin 0416 003 247

Nail & Beauty Salon

Fresh Fish & Seafoods

M53

Michel’s Patisseries

Cabramatta NSW $68,000

Restaurant: Cabramatta CBD, 70 choã ngoài, beáp roäng raõi rieän nghi thích hôïp cho ñuû loaïi thöïc ñôn AÂu AÙ. Ñaõ kinh doanh 13 naêm qua raát thaønh coâng. Hieän doanh thu raát toát. Vì nghæ höu sang laïi $68,000 thöông löôïng. Xin goïi / nhaén tin 0423 074 188

AUSTRALIA DAY C E L E B R AT E Y O U R WAY Australia Day means something different to everyone, and it’s important you do what’s right for you. So on January 26, reflect on what you love about being Australian. australiaday.org.au #australiaday


65

64 M53

Cabramatta NSW

Tieäm baùnh caùc

loaïi trong Plazza Centre No 1 cuûa Cabramatta, ñaõ laøm laâu ñôøi treân 20 naêm, kinh doanh toát ñeïp thu nhaäp cao, trang thieát bò maùy moùc ñaày ñuû. Vì nghæ höu muoán sang laïi giaù thöông löôïng. Seõ höôùng daãn neáu caàn thieát. Xin goïi hay göûi tin nhaén ñeán soá 0450 688 201 - 0419 884 008

PRIME MINISTER

MESSAGE FROM THE PRIME MINISTER VIETNAMESE NEW YEAR FESTIVAL I am pleased to send my best wishes for the Vietnamese New Year Festival 2014. This year – the Year of the Horse – we reflect on the blessings in our lives and the happiness we share with family, friends and community. We express the hope that the Year of the Horse will be a year of liberty and happiness for all citizens. It is also an opportunity to reflect on the significant contribution that people of Vietnamese heritage have made to our country. Since 1788, Australia has been a country of immigrants and, particularly since 1975, Vietnamese immigrants have made a strong contribution to our national life.

Retail Shoes Shop

Vietnamese people in Australia are characterised by their love of family, by their respect for education, by their participation in small business, and by their devotion to their adopted country.

Supermarket

Dry Cleaning Bronte Beach NSW

M53

Vuøng Bronte Beach (Bondi). Ñaõ laâu naêm ñang ñoâng khaùch. Coù vieäc laøm quanh naêm, chuû muoán nghæ höu sang laïi deã daøng giaù thöông löôïng. Goïi hay göûi tin nhaén: 9389 2519 - 0470 601 390

Tattslotto & Tobacco Oakleigh South Vic.

Ñang kinh doanh Lotery, thuoác laù, quaø taëng, vaø luoân newsagent cuøng vaên phoøng phaåm greeting card caùc loaïi. Coøn nhieàu tieàm naêng phaùt trieån, ñang ñoàng khaùch vò trí toát coù car park . Goïi hay nhaén tin 0423 473 173

Bakery Hotbread Cafe

Greensborough & Moonee Ponds Melbourne Victoria

Hai tieäm baùnh mì baùnh ngoït - Ñaõ laøm laâu naêm, trang thieát bò ñaày ñuû, hieän ñang baùn caùc loaïi baùnh mì, vaø quaøy baùnh mì thòt cuøng caùc loaïi cafe baùnh ngoït v.v... Hôïp ñoàng laâu daøi, tieàn thueâ reû, sang ñieàu kieän deã daøng. Xin goïi hay nhaén tin 0423 351 238 (Greensborough) or 0402 887 900 (Moonee Ponds)

Hair & Beauty Salon Noble Park Vic

Vò trí toát treân ñöôøng chính, shop roäng 105 sqm - 7 baøn caét = 1 baøn nail & beauty waxing room. Hôïp ñoàng coøn daøi haïn, giaù caû phaûi chaêng Ñaõ laøm laâu naêm ñang thu nhaäp toát. Sang $20,000 Xin phone/nhaén tin 0422 340 993

M53

ÑÔN XIN TRÔÏ GIUÙP

Troïng kính Quyù Cha xöù, Kính thöa Quyù Hoäi, thöa Quyù vò AÂn Nhaân vaø Thaân Nhaân. Con laø Nöõ Tu Maria Trònh Thò Ñaøo (Trinh), Doøng Trinh Vöông, Giaùo phaän Buøi Chu, hieän con ñang Phuï Traùch nhaø Maùi AÁm Hoàng AÂn (Höu Döôõng) taïi Xoùm 13 Xaõ Thoï Nghieäp, H Xuaân Tröôøng, Tænh Nam Ñònh (Ñieän thoaïi 01 669 801 800), ñöôïc pheùp Ñöùc Cha Giaùo phaän, con laøm ñôn kính xin Quyù Cha, Quyù Hoäi, Quyù vò moät vieäc sau: Maùi AÁm Hoàng AÂn cuûa Hoäi Doøng chuùng con ñöôïc thaønh laäp töø naêm 2007. Nhaän nuoâi mieãn phí cho caùc cuï töø 65 tuoåi trôû leân, caùc cuï thuoäc thaønh phaàn: ngheøo khoù, coâ ñôn, khoâng nôi nöông töïa ..., ñeå caùc Cuï chuaån bò ra ñi veà vôùi Chuùa vaø coù ñöôïc giaây phuùt cuoái ñôøi thanh thaûn bình an. Trong 6 naêm qua chuùng con ñaõ giuùp cho 11 cuï hoïc ñaïo vaø laõnh nhaän caùc bí tích Khai Taâm Kitoâ Giaùo, coù 7 Cuï ñaõ qua ñôøi, hieän coøn 23 Cuï vaø coù 5 Dì phuïc vuï. Moãi ngaøy coù theâm ngöôøi tôùi xin ôû maø nhu caàu sinh hoaït, nhaø ôû cuûa chuùng con laïi quaù chaät choäi khoâng coù choã ñeå ñoùn tieáp caùc Cuï. Hôn nöõa khi caùc Cuï naèm xuoáng cuõng chöa coù nôi xöùng ñaùng ñeå daâng Thaùnh Leã caàu nguyeän cho caùc Cuï. Vì nhu caàu caàn thieát, chuùng con coù laøm theâm ngoâi nhaø môùi vôùi 2 muïc ñích: - moât nöûa ñeå ñoùn caùc Cuï, - moät nöûa ñeå caùc Cuï caàu nguyeän vaø daâng Thaùnh Leã. Vaäy nay con laøm ñôn kính xin Quyù Cha, Quyù Hoäi, Quyù AÂn Nhaân vaø Thaân Nhaân thöông giuùp ñôõ cho Maùi AÁm Hoàng AÂn, ñeå chuùng con coù ñieàu kieän cô hoäi phuïc vuï nhöõng chi theå ñau thöông cuûa Chuùa nhö nguyeän voïng vaø loøng mong muoán. Hoäi Doøng chuùng con chaân thaønh caùm ôn Quyù Cha, Quyù Hoäi, vaø Quyù Vò. Nguyeän xin Thieân Chuùa, Meï Maria Trinh Vöông, Thaùnh Caû Giuse, chuùc laønh, ñaùp ôn taám loøng haûo taâm cuûa caùc Ngaøi. Nghieäp Ñoaøi, ngaøy 24 thaùng 10 naêm 2013

Shop baùn leû caùc loaïi giaøy nam nöõ cho gia ñình vaø giaøy treû em. Moät tieäm khaùc trong shopping centre vuøng Canterbury, Coù theå choïn löïa mua moät tieäm hay caû hai tieäm ñeàu ñöôïc. Xin goïi hay göûi tin nhaén 0424 177 735 (English)

M53

January 2014

Liverpool NSW Sieâu thò loïi trung, roäng 450 meùt, vò trí toát trong quaàn theâà shopping nhoû, thích hôïp laøm IGA, coù luoân khu vöïc Deli + Fruit & Vege, trang thieát bò ñaày ñuû, coù khu workshop & kho haøng laët vaët. Goïi hay göûi tin nhaén 0438 110 388 ñeå xem xeùt

M53

The Hon Tony Abbott MP Prime Minister of Australia

Merrylands CBD NSW

Treân ñöôøng caùi trung taâm Merrylands CBD, trang thieát bò ñaày ñuû, ñaõ laâu ngaøy lôïi töùc raát oån ñònh 5-6 ngaøn/tuaàn. Laõi roøng $3600 , ñang coù nhieàu moái giaët cho khaùch saïn vaø caùc ñaïi lyù dòch vuï giaët uûi. Hôïp ñoàng laâu daøi shop thueâ phaûi chaêng.Sang $155,000 Xin goïi hay göûi tin nhaén

Sutherland NSW

I wish the Vietnamese community a safe and prosperous Lunar New Year.

Dry Clean

M53

Cakes Shop

M53


43

66

Cafe & Bakery Carramar NSW

Vò trí myõ maõn toát 2 maët tieàn ngay goùc ñöôøng vuøng thò töù Dandenong ñang laøm vôùi 5 baøn nails, 2 spa + 1 waxing room, ñaõ laøm laâu ñang ñoâng khaùch. Shop roäng coù theå phaùt trieån theâm. Sang thöông löôïng reû. Ngoaøi ra caïnh beân coøn coù shop troáng cho thueâ hôõp ñoàng laâu daøi giaù phaûi chaêng. Thích hôïp laøm nail, toùc, shop baùn leû, hay vaên phoøng caùc loaïi. Xin goïi Lyn: 0432 126 353 (tieáng Vieät /Anh)

Bonnyrigg NSW

Nhaø haøng AÙ chaâu 55 choã ngoài, trong quaàn theå shopping nhoû, carpark free deã daøng ngay tröôùc cöûa. Trang thieát bò ñaày ñuû, beáp thích hôïp ñuû caùc loaïi thöïc ñôn AÂu & AÙ. Hôïp ñoàng laâu daøi, thueâ reû chæ 636 pw. Vì gia ñình baän roän, caàn sang laïi 88,000 thöông löôïng. Xin goïi 0403 379 229 .

Bakery & Hotbread

Miller Shopping Centre Shop roäng ñeïp ngay ñöôøng chaùnh loái vaøo trong Shopping Centre, ñang baùn Sauce roll, pies, cake baùnh mì vaø baùnh mì thòt Vieät Nam. Ñaõ laâu naêm ñang ñoâng khaùch, hieän thu nhaäp $9500 ñeán $10000 / tuaàn Thueâ chæ $7000 / thaùng. (+ OG). Sang $170,000 Xin goïi 0411 364 988 (Vietnamese English) hoaëc ñeán shop 12 in Miller Shopping Centre (0505M48) (Cartwright Ave Miller)

M52 M52

M52

Restaurant

$250.000 ñaõ laøm laâu naêm vaø danh tieáng treân thò tröôøng. Hieän ñang baùn leû vaø cung caáp tieäc party ñöôïc toå chöùc taïi nhaø hay nhaø haøng, caâu laïc boä, club. v.v... Ñaày ñuû trang thieát bò, vaøo laø coù thu nhaäp ngay. Hôïp ñoâàng laâu daøi thueâ reû. Chuû seõ höôùng daãn taän tình Xin goïi. 0402 917 303 (noùi tieáng Anh)

Patisseries & Cakes shop Bass Hill NSW

Cung caáp sæ caùc loaïi baùnh cho caùc shop thöïc phaåm AÙ chaâu Thích hôïp gia ñình ñoâng ngöôøi muoán kieám theâm thu nhaäp. Shop thueâ reû chæ $750/tuaàn cho toaøn work shop coäng theâm flat 1 phoøng nguû tieän nghi cö truù ôû treân laàu. Laõi roøng 5 ñeán 6 ngaøn/ tuaàn. Sang $320,000 thöông löôïng Goïi: 0413 616 348

Trung Hoa Thaûo Döôïc Thuoác Baéc & Chaâm Cöùu

M52

DandenongVic

M52

Nail Shop

Vò trí toát cuûa ñöôøng phoá Marrickville vaø daõi tieäm mua saém. Ñaõ thaønh laäp trong nhieàu naêm vaø kinh doanh toát. Ñang coù neàn taûng khaùch haøng, vaø khaùch quen thöôøng xuyeân trôû laïi. Chuû sôû höõu muoán ñöôïc nghæ höu deã daøng thöông löôïng giaù 30.000 + haøng toàn Xin vui loøng goïi 0433 812 833

Promotion Materials Nhaän Nhaä in aánn in caùaácnloaï logo hình aûnhaûntreâ nn caùci loaï i logo hình h treâ caùc saû nhö t, noù , aùot, caùnc phaå saûn m phaågoá mm goásöù m söù & buù nhöït avieá nhö buùtnvieá thun, ly, gaït ly, taøntaùthuoá c,t bình boânc,g,bình dóa noùntaù , aùcoh,thun, ch, gaï taøn thuoá löu nieâ c loaï ñeåc loaï baøni ,lòch lòchñeåtreo boâäm ng,vaø dóacaù löu nieâäimlòch vaø caù baøn, töôøng v.v lòch treo töôøng v.v Lieân laï c 04nhaé 30n00 Goï”i & tin:69 0467 3000 69 67

A

i ñaõ töøng coâi cuùt moät mình ôû thaønh phoá hun huùt xöù ngöôøi, xa queâ höông baûn quaùn, môùi thaáu hieåu caûm giaùc da dieát nhôù mong, töôûng töôïng, theøm khaùt veà moät caùi Teát queâ nhaø. Theá neân daãu chuû haõng khoù tính tôùi maáy, khoâng maûy may thoâng caûm cho caùi Teát "aám ôù" tính theo lòch maët traêng; daãu laøm aên lôùn, maûi buoân baùn kieám tieàn... thì ngöôøi Vieät ôû Ñöùc cuõng phaûi nghæ ngôi daêm ngaøy, quaây quaàn ñoaøn tuï höôûng thôøi khaéc ñaëc bieät quan troïng trong phong tuïc, ñôøi soáng ngöôøi Vieät. Beân Ñöùc khoâng coù caùi khoâng khí chuaån bò Teát raäm ròch caû tuaàn, caû thaùng nhö ôû Vieät Nam. Nhaát laø khi ngöôøi baûn xöù ñaõ aên Teát Noel roài; laïi caûnh khaùc, ngöôøi khaùc, gioù maøu khaùc, naéng coøn muøi khang khaùc... Theá nhöng khoâng khí Teát queâ höông vaãn ñoïng nguyeân trong trí nhôù, vieäc chuaån bò cho caùi Teát ôû trôøi Taây cuõng chaúng keùm phaàn roän raøng, nhoän nhòp. Leân chôï baùn buoân, nhìn vaøo quaày haøng chaâu AÙ, thaáy baùnh chöng, baùnh teùt, möùt caùc kieåu, phaùo hoa caùc loaïi, caùc maøu... Röôïu cuûa ta (keå caû "quoác luûi" ngaøy xöa ñeán voø röôïu caàn Taây Nguyeân, Taây Baéc), röôïu maøu, röôïu muøi cuûa Taây, töøng daøn chaät cöùng treân giaù. Baùo Teát ñeïp nhö tranh töøng xeáp, töøng choàng ñuû maøu caùc loaïi. Haøng hoùa cho Teát töø Haø Noäi, töø Saøi Goøn, töø 5 chaâu boán bieån chuyeån sang uøn uøn. Thöôøng laø choïn moät ngaøy Chuû nhaät caän Teát, ngöôøi vôï taûo taàn seõ hy sinh moät ngaøy nghæ, theo xe choàng leân chôï Teát. Quaày haøng Teát Vieät Nam naèm ngay trong caùc khu giao haøng cuûa ngöôøi Vieät. Nhöõng baø vôï ñaõ thaïo laùi xe töø luùc thanh xuaân thì chaû caàn tôùi ai, tranh thuû moät buoåi chieàu vuø vuø phoùng ñi, coù khi caùch nhaø caû ba boán traêm caây soá, khuaân veà chaät cöùng coáp xe ñuû thöù ñaõ döï lieäu trong ñeâm tröôùc. Ai cuõng muoán laøm cho gia ñình moät caùi Teát vaät chaát chaúng thua keùm queâ nhaø. Tính rieâng gioø luïa coù tôùi caû chuïc haõng cung caáp. Toaøn loaïi ñaëc bieät möøng xuaân töø Haø Noäi, Saøi Goøn, Nam Ñònh, Paris... nhieàu khoanh gioø coøn hoâi hoåi muøi laù, hôi noùng do chính tay maáy chò em phöôøng ngheà daân goác Haø Noäi laøm ngay treân ñaát Ñöùc. Taát nhieân, nhöõng ñoà "töï cung töï caáp" aáy ñöôïc cheá bieán vôùi nguyeân lieäu haïng nhaát vaø kyõ thuaät chaân truyeàn cuûa

67

laøng queâ, cuûa phöôøng ngheà ôû queâ höông. Nhöõng chuyeän treân ñaây khoâng phoùng ñaïi toâ maøu moät chuùt naøo, ñeå cho caùc baäc tröôûng laõo, cha meï ôû Vieät Nam; cho nhöõng ngöôøi vôï thöông choàng coøn böôn chaûi choán tha höông; ñöøng lo ngaïi gì veà vaät chaát hoâm nay cho ngaøy Teát aâm lòch ôû xöù ngöôøi. ÔÛ Ñöùc, duø caù cheùp raát to vaø ñeïp, moïi ngöôøi cuõng phaûi boû leä cuùng oâng Coâng, oâng Taùo veà trôøi. Bieát ñaáy, nhôù ñaáy maø ñaønh khoâng laøm. Bôûi ñaây laø thôøi gian baän bòu, ai cuõng phaûi tính toaøn töøng ngaøy laøm aên trong dòp naêm môùi cuûa Ñöùc, "gôõ gaïc" laïi thôøi gian tröôùc Noel "eá xöng eá xæa". Cuùng toå toâng, oâng baø, cha meï thì nhaát quyeát phaûi laøm, khoâng ai khoâng laøm. Coøn vôùi oâng Coâng, oâng Taùo thì xin thoâng caûm, xaù toäi cho maáy ñöùa con xa queâ baït xöù! Ngaøy xuaân chaïnh loøng nhôù queâ Gaø taây, gaø nuoâi baèng ngoâ vaøng nhaãy, beùo töôi laøm saün treân quaày khaép caùc sieâu thò ngöôøi Ñöùc thieáu gì; nhöng maâm cuùng ñeâm 30 nhaát quyeát phaûi gaø troáng ñuû maøo, ñuû moû, ñuû chaân... Coù anh baïn ôû taän quaù Berlin caû hôn 200 caây soá haøng chuïc naêm nay moät thoùi quen lieân heä tröôùc vôùi moät traïi gaø Ñöùc ñaët saün gaø troáng choai töø caû maáy thaùng tröôùc, daën caùch voã beùo, gaàn Teát môùi mang veà. Daân Ñöùc ngaïc nhieân vì moãi sôùm tieáng gaø troáng gaùy vang xa, noái theo nhau nhö moät "baûn ñaïi hôïp xöôùng" loaøi gaø. AÙp Teát, anh lieân heä vôùi caùc nhaø haøng chaâu AÙ, baùn moãi ngaøy vaøi traêm con, vaët long, laøm ruoät cho saïch seõ tinh töôm chieàu theo loái chôi ñuùng baøi baûn cuûa daân mình beân Ñöùc. Coù thieáu chaêng laø caønh hoa ñaøo Nhaät Taân, Quaûng Baù thaém hoàng hôn vôùi xuaân; hay ñoái vôùi moät tay chôi ngöôøi mieàn Nam thì hieám hoi moät caønh mai vaøng Ñaø Laït. Thöïc teá giôø cuõng coù ngöôøi mang mai vaøng, ñaøo thaém, ñaøo phai töø queâ sang baùn chieàu loøng ngöôøi xa xöù, song giaù caû quaù ñaét, laïi nhieâu kheâ khi vaän chuyeån, neân caùi moùn hoa aáy nhieàu ngöôøi ñaønh nhòn. Nhieàu nhaø thöôøng chôi hoa ñaøo giaû, thoaùng nom nhö thaät. Moät soá


68

Vậy là một năm mới đã đến với chúng ta, đến với mỗi con người trên hành tinh này, năm cũ qua đi mang theo biết bao kỷ niệm vui buồn cuả mỗi người. Với tôi khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới nơi đây, trong tiếng pháo rộn ràng đón giao thừa cảm giác rạo rực cuả cái Tết Nguyên Đán Việt Nam lại uà về. Khi con người đã bước sang tuổi xế chiều hình như người ta không còn nhiều hào hứng với không khí đón xuân mới mà thay vào đó là những ước muốn được sống lại với tuổi thơ, khi mà mỗi độ xuân về trong không khí tưng bừng cuả tiếng pháo và những lời chúc tụng, được diện một bộ quần áo mới, đón nhận những đồng tiền mừng tuổi cuả người thân trong gia đình. Năm nay là năm thứ 24 tôi xa quê hương Việt Nam và là năm thứ 31 tôi thoát ly khỏi cuộc sống gia đình, trong ngần ấy năm tôi rất ít có dịp được về quê đón xuân vui Tết với gia đình, thế nhưng trong tôi không bao giờ quên được những cái Tết của tuổi thơ, khi còn sống trong vòng tay cuả bố mẹ. Sinh ra trong một gia đình thuần nông đông anh em, cuộc sống tuy nghèo khó song bố mẹ tôi luôn cố gắng lo cho chúng tôi cái Tết chu đáo. Năm nào cũng thế, bố mẹ tôi luôn gói nhiều bánh chưng và mổ lợn ăn Tết. Cứ đến ngày 28 Tết là bố mẹ tôi đã lo cắt lá dong, ngâm gạo để gói bánh, không bao giờ tôi có thể quên hình ảnh bố tôi ngồi khoanh chân bên cái nong lớn, quanh ông là những chồng lá dong xanh mướt được rửa sạch, cắt tỉa gọn gàng xếp ngay ngắn bên rá gạo nếp trắng ngà và những nắm đỗ đã được mẹ tôi thổi chín. Tôi thường ngồi chăm chú theo dõi bố tôi gói bánh chưng, 2 bàn tay cuả ông nhẹ nhàng xếp từng lớp lá theo trật tự nhất định sau đó ông đổ gạo lên, san bằng ra 4 góc ngay ngắn và bẻ nắm đỗ cho tiếp lên, kế đến là những miếng thịt mỡ béo ngậy sau cùng ông cho một lớp gạo nếp nữa lên và bắt đầu dùng hai tay vít dầu lá dong lại rồi chỉ với vài động tác lật đi lật lại ông đã gói xong chiếc bánh chưng vuông vắn. Khi chồng bánh đã cao thì cũng là lúc mẹ tôi nhóm xong bếp. Để có củi nấu bánh chưng bố tôi phải chuẩn bị trước hàng tháng, củi nấu bánh phải phơi khô và chắc thường là gốc tre hay gốc cây phi lao. Khi bếp củi đã đượm lửa là lúc anh em chúng tôi quây quần xung quanh. Tôi nhớ như in ngày còn nhỏ Phạm Thế Năng tôi thường lấy rơm trải ra sau lót thêm lớp lá chuối khô lên trên nằm cạnh bố ho dù cuộc sống nơi đây có đầy đủ bao nhiêu về vật chất nhưng trong tâm để canh chừng bánh. Thường từ lúc nồi bánh được bắc hồn mình vẫn có một khoảng trống vô biên mà chẳng bao giờ khoả lấp được. Đó lên cho đến lúc bánh chín là từ 8 dến là những kỷ niệm tuổi thơ và cái Tết mộc mạc quê nhà.

gia ñình yeâu hoa quaù, nhôù hoa laém, cho laø thieáu caønh hoa ñaøo nhaát quyeát chöa laø Teát thì hoïc nhau chaët moät caønh troïi xöông coát xöù Ñöùc, öôm uû caû tuaàn tröôùc Teát. Trong caùi thôøi ñieåm laïnh kinh hoàn, caønh caây seõ baät ra nuï xanh... Moïi thöù tôùi hoâm 30 thaùng Chaïp laø hoaøn taát. Cuõng tinh töôm quaàn aùo môùi, cuõng chuùc tuïng möøng tuoåi nhö ai, cuõng traêm nhaø nhö moät, ngöôøi chuû gia ñình taém goäi roài long troïng thaép höông, ñoát traàm, ngoaûnh maët leân baøn thôø vôùi taám loøng voïng veà ñaát nöôùc nôi phöông xa. Tuy nhieân, caùi Teát Vieät ôû trôøi Taây ñeán vaø ñi raát nhanh. Noù ñeå laïi khoâng ít söï löu luyeán, nhö mieáng ngon nöûa chöøng, nhö caâu chuyeän tình ñöùt quaõng dôû dang... Bôûi taát caû ngöôøi xa xöù töï yù thöùc ñöôïc khi naøo caàn taét caùi Teát, ñeå laïi laên ngay vaøo cuoäc soáng cuoàn cuoän chaâu AÂu. Vì theá, ngöôøi Vieät daãu aên Teát xong roài vaãn coù caûm giaùc thieâu thieáu ñieàu gì, xem VTV cuõng chæ ñôõ ñi chuùt naøo thoâi. Laøm ngöôøi con xa queâ môùi thaám thía noãi nhôù queâ. Khoâng vaät chaát, tieàn baïc, tình caûm naøo coù theå thay theá tình queâ cha ñaát toå... Coù ngöôøi baïn keá hoaïch laø ôû laïi Ñöùc aên Teát roài, nhöng tôùi khuya giôû laïi trang saùch cuõ cuûa Thaïch Lam, chôït ngoài thaãn thôø... Ñuøng ñuøng hoâm sau boû chôï, leân phoøng veù, bòa ñaët ra tin khuûng khieáp phaûi bay veà khaån caáp, chieám moät choã cuûa baát kyõ haõng haøng khoâng naøo cuõng ñöôïc. Hoâm veà nöôùc aên Teát, böõa aáy gaëp nhau ngoaøi saân bay, baïn cöôøi toe toeùt. Yeân vò treân gheá maùy bay roài, baïn môùi thôû phaøo, thì thaøo vaøo tai toâi: "Phaûi ñi daïo ôû Bôø Hoà döôùi trôøi möa buïi laây phaây, oâng aï. Ñaõ boán naêm chöa veà,nhôù laém! Phaûi... phaûi...". Baïn vaïch ra bao nhieâu laø döï kieán, döï kieán maø ôû ñaây ñuùng laø chaúng theå coù gì thay theá, taïo neân, mua ñöôïc. Heïn nhau seõ veà laøng, quaây quaàn beân noài baùnh, hít cho ñaày loàng ngöïc caùi höông vò cuûa ñeâm tröôùc Teát. Bay veà ñeå taän höôûng nhöõng ñieàu giaûn dò voâ cuøng, nhö ngöôøi ta ñaõ töøng yeâu laém laém, xa nhau roài môùi chôït moät khaéc baát thaàn nhaän ra ./.

C

69

cứ thích sà vào ngắm nghía. Chỉ với cây bút lông mà sao họ họ vẽ thật đẹp, những bức tranh cảnh quê với con trâu đồng lúa, bụi tre mà hàng ngày chỉ cần ra ngõ đã bắt gặp vậy mà trong tranh nó trở nên đẹp lạ thường. Cái cảm giác thích thú đến mê mẩn ấy đến bây giờ vẫn hiện hữu trong tôi cho dù ngày nay có đầy rẫy những tranh ảnh mang màu sắc công nghệ số, 3D. Thế rồi giờ phút thiêng liêng của đêm giao thừa cũng tới. Bố mẹ tôi thường tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên cúng gia tiên dòng tộc, lúc đó có lẽ là thời điểm gia đình quây quần đông đúc và ấm cúng nhất. Cả buổi tối cả nhà chẳng ai đi ngủ, khỏi phải nói lũ trẻ con chúng tôi háo hức như thế nào, ngày ấy chúng tôi được đốt pháo thoải mái chứ không như bây giờ. Thế nhưng lũ trẻ chúng tôi thường không có nhiều tiền mua pháo, thay vào đó là dùng những cục đất đèn (canxycácbur-CaC2) để tạo ra tiếng nổ. Cái sáng kiến tạo nên tiếng nổ này tôi cũng chẳng biết ai là người đầu tiên phát minh ra mà chỉ biết học theo lớp đàn anh đi trước. Dụng cụ phát nổ thật đơn giản là dùng một cái ống bương loại to dài khoảng 50 cm, cưa một đầu, một đầu để kín, ngay cạnh phía đầu kín dùi một lỗ nhỏ, khi sử dụng chỉ cần cho một chút nước 10 tiếng tuỳ theo số lượng bánh. Tôi thường hay ngủ thiếp đi trong tiếng nổ vào ống bương và bỏ cục đất đèn vào lắc đều, đất đèn khi gặp nước sẽ tạo khí Axetylen(C2H2) theo phương trình phả ứng [CaC2 2 H2O → C2H2 Ca(OH)2] lách tách của củi khô và tiếng sôi rục và chỉ cần châm mồi lửavào cái lỗ kia là lập tức sẽ phát nổ. rịch cuả nồi bánh. Đến gần sáng tôi Chỉ vậy thôi mà nó mang lại cho lũ trẻ chúng tôi cái cảm giác rạo rực vui tươi tỉnh giấc cũng là lúc bố tôi vớt bánh, những chiếc bánh chưng xanh biếc bốc đến khó tả. Cho đến bây giờ ở cái tuổi U50 mà tôi vẫn nhớ như in cái mùi tanh nồng cuả đất đèn và hình ảnh lũ trẻ con chúng tôi với bàn tay nhợt nhạt vì cái hơi nghi ngút được ông vớt ra sau đó chất Base và cái ống bương phát nổ đêm giao thừa cuả vùng quê nghèo khó. đặt lên tấm phản và ép cho hết nước. Ở Việt Nam vào ngày mồng 1 Tết, mọi người thường dành thời gian đi thăm Bố tôi bảo làm như thế thì bánh mới để và chúc Tết họ hàng dòng tộc nội ngoại. Ngày này lũ trẻ chúng tôi cảm thấy đưọc lâu mà không bị mốc. sung sướng nhất vì được nhiều người lì xì. Tôi nhớ ngày ấy còn dùng đồng tiền Xung quanh hàng xóm cũng bắt đầu xu mệnh giá 5 xu, 2 xu, tiền giấy thì từ 1 hào (10 xu) loại tiền phát hành từ năm ồn ào bởi không khí Tết, tiếng lợn kêu eng éc, tiếng pháo nổ đùng đoàng 1958. Bọn tôi thích được mừng tiền xu hơn vì còn dùng nó để chơi đáo những ngày nghỉ Tết. cuả lũ trẻ hàng xóm làm cho cái xóm Sang mùng 2 không khí Tết đã dần trở nên kém vui, đâu đó đã có người rục nghèo nhỏ bé cuả vùng quê trở nên nhộn nhịp khác thường. Người ta lo đi rịch trả phép. Vào ngày này mọi người thường đi chơi và chúc Tết xa. Những chợ sắm Tết, ở cái vùng quê này đi chợ cặp trai gái mới cưới nhau thường dắt nhau đi ra mắt (trình diện) khắp xóm làng. Lũ học sinh chúng tôi thì lo đi chúc Tết thầy cô năm sớm, quà cho thầy cô chỉ Tết cũng là thú vui xuân cuả mọi lứa vẻn vẹn mấy quả cam, hay gói chè khô Thái Nguyên chứ làm gì có phong bì tuổi. Người lớn tuổi thường mua sắm vật dụng, thực phẩm. Thanh niên nam phong bao như bây giờ. Nhiều năm trời mưa đến nhà thầy cô còn ngã lấm cả túi nữ thường lấy ngày này làm thời điểm quà, ấy vậy mà chẳng bao giờ các thầy cô trách móc hay tỏ vẻ khó chịu. Thường các thầy cô tiếp đón chúng tôi thân mật, thay cho cái vẻ nghiêm nghị hằng ngày giao du gặp gỡ, trẻ con thì xúm năm tụm ba bên hàng pháo tép hay ông bán là những nụ cười thân thiện, những câu nói giản dị gần gũi. Ngày mùng 3 các gia đình thường tổ chức đi sửa sang mồ mả , đây là dịp để tò he. Không thiếu những ánh mắt nụ cười tình tứ cuả các chàng trai cô gái mới lớn dành cho nhau trong phiên chợ quê, áo quần thì tuy không nhiều mẫu mã như bây giờ song cũng đủ tạo nên nét xuân tươi tắn cuả các chàng trai cô gái. Đông vui nhất có lẽ là khu vực bán pháo và bán tranh, bán hoa. Họ xúm lại chen chân nhau để ngắm những bông hoa tươi rói cắt ra từ chính vườn nhà, nào lay ơn, nào cúc, nào thược dược..., thôi thì đủ sắc màu. Cái chợ quê thường ngày hiu hắt bóng người nay bỗng trở nên đông đúc chật chội. Với tôi thích nhất là khu bán tranh, câu đối Tết. Những bức tranh dân gian truyền thống về 12 con giáp, tranh Đông Hồ, và có lẽ thích hơn cả là những câu đối Tết. Hồi đó trong túi tôi chẳng bao giờ đủ tiền mua những thứ đó nhưng sao tôi


70 người sống tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Người người, nhà nhà đều cùng nhau mang vàng hương ra cánh mả để thắp hương và sửa sang lại ngôi nhà cho người đã khuất. Sau đó là lễ đốt vàng kết thúc Tết Nguyên Đán. Theo quan niệm cuả người quê tôi, trong ngày này, người ta làm lễ cúng tổ tiên đã về ăn Tết với con cháu và đốt nhiều vàng mã để tiền nhân về cõi âm có thêm tiền vốn đầu năm, đặng phù hộ độ trì cho con cháu hậu thế làm ăn phát đạt. Ngày này thường tổ chức linh đình, vừa mang ý nghĩa kết thúc Tết, tiễn người cõi âm và trên dương thế cũng là buổi chia tay với người đi xa. Không khí Tt đã thực sự lắng lại trên cái xóm nhỏ cuả tôi, một vài người chăm chỉ đã vác cuốc ra đồng để khai việc đầu năm với mong muốn mang lại một năm mới đầy bội thu, lũ trẻ chúng tôi cũng lôi sách vở, ôn bài, khai bút đầu năm để hy vọng một năm học tập may mắn. Những ngày tiếp theo là những ngày thật buồn tẻ, người ra đi lưu luyến, kẻ ở lại nhớ mong. Hình bóng bố mẹ già tất bật lo lắng gói quà cho những đứa con ở xa từ lâu đã in đậm nét vào trong tim những đứa con xa quê nó tạo nên cái nét nhân bản cuả con người Việt Nam mãi mãi trường tồn với thời gian, tiếp nối các thế hệ. Nó cũng tạo thêm nét đẹp riêng thêm vào cái tập tục của ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam mà bất cứ ai, dù đi xa bất cứ đâu hay sống trong bất cứ không gian văn hoá nào cũng sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Riêng tôi từ lâu nó luôn khắc đậm trong tim, trong những năm tháng dài bôn ba nơi hải ngoại, để mỗi độ xuân về nó trở nên khắc khoải lưu luyến. Cho dù cuộc sống nơi đây có ầy đủ bao nhiêu về vật chất nhưng trong tâm hồn mình vẫn có một khoảng trống vô biên mà chẳng bao giờ khoả lấp được. Đó là những kỷ niệm tuổi thơ và cái Tết mộc mạc quê nhà ./.

71

Chao ơi, Tết đến em không được Trông thấy quê hương thật não nùng Ai bảo mắc duyên vào bút mực Sòng đời mang lấy số long đong Người ta đi kiếm giàu sang cả Mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông Em biết giàu sang đâu đến lượt Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?

Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng Ôi, chị một em, em một chị Trời làm xa cách mấy con sông Em đi trăng gió đời sương gió Chị ở vuông tròn phận lãnh cung Chén rượu tha hương, trời: đắng lắm Trăm hờn nghìn giận một mùa đông Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng... Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng

Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng Tết này, ô thế mà vui chán Nhưng một mình em uống rượu nồng Rượu cay nhớ chị hồi con gái Thương chị từ khi chị lấy chồng Cố nhân chẳng biết làm sao ấy Rặt những tin đồn chuyện bướm ong Thôi, em chẳng dám đa mang nữa Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng Nàng bèo bọt quá, em lăn lóc Chấp nối nhau hoài cũng uổng công! (Một trăm con gái đời nay ấy Đừng nói ân tình với thủy chung!) Người ấy xuân già chê gối lẻ Nên càng nôn nả chuyện sang sông

Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ Chịu làm sao được những đêm đông Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ Không yêu thì thực dễ như không! Chị ơi, Tết đến em mua rượu Em uống cho say đến não lòng Uống say cười vỡ ba gian gác Ném cái chung tình xuống đáy sông

Chị ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé? Đốt pháo cho thơm với rượu hồng Xa nhà xa chị tuy buồn thật Cũng cố vui ngang gái được chồng

Thiên hạ “chi nghinh Nam Bắc điểu” Tình đời “Diệp tống lãng lai phong” Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một chút lòng

Em sẽ uống say hơn mọi bận Cho hồn về tận xứ Hà Đông Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng

Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết Một mình em vẫn cứ tay không Vườn nhà Tết đến hoa còn nở Chị gửi cho em một cánh hồng

Sương muối gió may rầu rĩ lắm Còn vài hôm nữa hết mùa đông Xuân đến cho em thêm một tuổi Thế nào em cũng phải thành công

Với lá thư này là tất cả Những lời tâm sự một đêm đông Thôn gà eo óc ngoài xa vắng Trời đất tàn canh tối mịt mùng

Tha hương chẳng gặp người tri kỷ Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng...

Em không khóc nữa, không buồn nữa Đây một bài thơ hận cuối cùng Không than chắc hẳn hồn tươi lại Không khóc tha hồ đôi mắt trong

Đêm nay em thức thi cùng nến Ai biết tình em với núi sông Mấy sông mấy núi mà xa được Lòng chị em ta vẫn một lòng

Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở Chị vẫn môi son vẫn má hồng? Áo rét ai đen mà ngóng đợi Còn vài hôm nữa hết mùa đông! Cột nhà hàng xóm lên câu đối Em đọc tương tư giữa giấy hồng Gạo nếp nơi đây sao trắng quá Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông

Đò ngang bến dọc tha hồ đấy Quý hoá gì đâu một chữ đồng! Vâng, em trẻ dại, em đâu dám Thôi, để người ta được kén chồng

Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một tấm lòng Cầu mong cho chị vui như Tết Tóc chị bền xanh, má chị hồng Trong mùa nắng mới sầu không đến Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng Chắc chị đời nào quên nhắc nhở: - Xa nhà, rượu uống có say không?

N

guyeãn Bính laø thi só haøng ñaàu cuûa laøng queâ Vieät Nam. Thô oâng mang taâm hoàn Vieät thuaàn khieát vaø tinh tuùy. Baøi thô Xuaân tha höông laø tình yeâu da dieát cuûa ñöùa con löu laïc ñoùn teát nôi xöù ngöôøi. Baøi thô soáng maõi vôùi thôøi gian.

Nguyeãn Bính Thoâng baùo: Vì coù nhieàu baøi Xuaân Teát trong soá baùo naøy, moät soá ñeà muïc thöôøng xuyeân ñaõ taïm gaùc laïi, môøi baïn ñoïc xem tieáp vaøo soá baùo sau. DNDS kinh chuùc quyù baïn ñoïc ñöôïc nhöõng ngaøy Teát vui ñeïp


44

72

73

Fruit & Vege

Brothel For Sale

North Paramatta NSW

SydneyNSW

070813M51

080813M51

Dieän tích 580sqm x 120sqm. Hôïp ñoàng thueâ 3 x 3 x 3 toång coäng laø 9 naêm. Tieàn möôùn shop $52,000/naêm + GST. Thu nhaäp hieän taïi treân 12k ñeán 16k/tuaàn vaø 20k trong muøa heø. Coù nhieàu tieàm naêng. Giaù sang laø: $79,000 Shop hieän taïi goàm coù chuû vaø 3 ngöôøi laøm. Xin goïi Omar: 0450 550 621 (noùi tieáng Anh)

Trung taâm giaûi trí tình duïc, thueâ $22,000 + GST, caàn 3 thaùng tieàn coïc + 1 thaùng tieàn nhaø öùng tröôùc. Trung taâm coù 11 phoøng. Coù giaáy pheùp DA Approved cuûa council. Xin goïi 0419 264 568 (tieáng Anh)

Takeaway & Cafe

Take-Away

Chipping Norton NSW

Near Kingslangley NSW 080813M51

Shop ñang hoaït ñoäng ngay vò trí toát, ñaày ñuû tieän nghi, saïch seõ. Thu nhaäp oån ñònh $6,500/tuaàn. Tröø moïi chi phí coøn trong tay $2,000. Môû cöûa 6 ngaøy/tuaàn. Tieàn thueâ shop $550/tuaàn. Hôïp ñoàng daøi haïn. Sang laïi giaù $165,000. Goïi Sunny: 0433 506 915 - 9674 3371

0808M51

Vò trí toát khu haõng xöôûng, choã ñaäu xe roäng raõi, ñaõ laøm laâu naêm kinh doanh raát oån ñònh, hieän ñang thu nhaäp 5000 6000 / tuaàn toaøn tieàn maët. Hôïp ñoàng laâu daøi trang thieát bò ñaày ñuû. Sang gaáp giaù 120000 thöông löôïng. Xin vui loøng goïi 0416 049 152

N

Fashions Business

Fashion Shop

Wentworthville, NSW

Springvale Central, VIC

0905M51

0908M51

Ñaõ laâu naêm ñang ñoâng khaùch, vò trí toát treân ñöôøng caùi ngay trung taâm thöông maïi Wentworthville NSW. Tieàn thueâ thaät reû hieän ñang baùn caùc loaïi thôøi trang nam nöõ, thu nhaäp haøng tuaàn cao. Xin goïi 0451 263 336

Caàn sang shop quaàn aùo thôøi trang hay sang maët baèng (laáy shop troáng). Vò trí toát. Naèm ngay trung taâm trong Springvale Central. Lieân laïc: Johnny: 0411 463 111 hoaëc Cindy: 0479 147 083

M51

gày Tết trong tôi không phải mai vàng, bánh chưng, dưa hành mà chỉ là những gánh hàng hằn lên vai mẹ mà thôi. 23 âm lịch - Táo về trời là cái không khí Tết đã lan toả khắp xóm làng rồi. Nào chú chép vàng, nào mứt nào quả lũ lượt theo chân các chị, các mẹ về nhà chuẩn bị mừng một năm mới. Khác với cái náo nhiệt của phố phường, nhà tôi vẫn nhịp sống thường nhật không hề thay đổi. Tết là tăng thêm sức nặng, tăng thêm nỗi lo cho mẹ, cho Hai. Nặng bởi gánh hàng, lo vì tiền bạc. Một thân lầm lũi mẹ nhặt từng đồng, đổi cho chị em tôi chiếc áo đẹp, đôi dép xinh để diện Tết. Cái se se lạnh trước Tết như được khắc hoạ rõ nét hơn qua bàn tay mẹ. Nó dễ chịu khi tay bạn không phải nhúng trong thau nước lạnh cóng. Nó êm ả khi rúc trong chăn ấm nệm dày mà không phải banh mắt thức dậy từ sớm. Những ngón tay thô ráp, sần sùi ngụp lặn trong từng thúng cá, lựa lặt theo kích cỡ nhỏ lớn khác nhau đến khi tê buốt, buộc phải dừng lại. Cái lạnh thấm vào, gân xanh đua nhau kéo lên, hiện rõ qua từng khớp xương. Đôi bàn tay của hai sáng nào cũng đỏ ửng, đỏ vì lạnh, không phải cái lạnh giao mùa mà là cái lạnh của đá. Hốc mắt tôi cay cay, áo mới tôi mặc, dép đẹp tôi đi được trả bằng nhọc lao của mẹ, của hai. Gánh hàng tôi rửa, cái chổi tôi quét, cái chén tôi rửa, cái đồ tôi giặt thậm chí cả cái việc tôi học cũng chẳng là gì. Giáp Tết mẹ vẫn bon bon trên từng con đường, tiếng rao không ngừng nghỉ. Gánh hàng có vơi đi thì cái Tết mới đến dần. Miếng ngon miếng ngọt ngày Tết

Restaurant

North Sydney NSW

Fully Lic Cafeteria Rest vò trí toát trung taâm thöông maõi ñaõ kinh doanh 17 naêm, hieän ñang baùn Maõ Lai & Thaùi, trang thieát bò ñaày ñuû, sang thöông löôïng. Goïi Johnny 0451 588 893 Xin noùi tieáng Anh, vaø chæ noùi tröïc tieáp vôùi Johnny maø thoâi.

M51

C

on không cần nhìn thấy cây mai trước nhà trổ hoa hay những đốm pháo hoa đêm giao thừa để biết rằng xuân về đến. Con chỉ cần nhìn thấy nụ cười mẹ nở trên môi là xuân đến trong tim con tự bao giờ. Thời gian ngày càng tiến gần đến Tết, nghĩa là thời gian sẽ dần đến gần gương mặt mẹ và hằn lên những nếp nhăn, báo hiệu cho tuổi tác mẹ ngày càng cao lên và sức khỏe ngày càng thấp dần xuống. Tuổi già và sức khỏe cứ luôn tỷ lệ nghịch nhau như thế đó. Thật lòng, con không mong Tết đến chút nào, mà điều con mong là mẹ mãi được bình an, khỏe mạnh là con thấy xuân đã về trong tim con rồi… Mẹ ơi! Nhìn mẹ bước đi từng bước mệt nhọc mà lòng con đau nhói. Hôm bữa mẹ bị té trật chân khi đang dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón Tết. Giờ mỗi ngày, mẹ phải xoa bóp thật nhiều thuốc chân, mẹ mới đỡ đau nhứt hơn. Con thấy xót xa lắm, với con, chỉ cần nhìn thấy mẹ mỉm cười là mùa xuân luôn hiện hữu bên con rồi. Con không mong xuân về hay mong mỏi điều gì xa xôi hơn nữa, mà con mong mẹ mãi bên con để con được làm những điều mà ngày xưa mẹ làm cho con khi con nhỏ. Dù chỉ là dìu mẹ đi thôi hay nấu những bữa cơm ngon cho mẹ, rót dùm mẹ ly nước, pha cho mẹ ly sữa… những điều nhỏ nhặt đó con muốn làm mỗi ngày để mẹ được vui vẻ, mỉm cười. Như vậy là con thấy hạnh phúc ngập tràn và mùa xuân sẽ về bên con… Trước giờ, mẹ luôn luôn và lúc nào cũng là người mang đến mùa xuân cho cả nhà mình. Cây mai trước nhà luôn được mẹ hái lá vào những ngày sắp Tết. Quần áo, chăn, mền khắp nhà luôn được mẹ mua mới hay ướp nước thơm vào những ngày đầu năm. Nhà cửa được mẹ trang trí sáng bừng. Bánh tét, mức dừa sẽ được mẹ chuẩn bị trước đêm giao thừa. Nồi thịt kho hột vịt thơm ngon, đậm đà được mẹ ướp kỹ và kho với nước dừa dậy mùi thơm… những điều mẹ làm đang cho con cảm giác mình đang hưởng trọn một mùa xuân đang về từ bàn tay mẹ… Giờ đây, con không cần nhìn thấy cây mai trước nhà trổ hoa hay những đốm pháo hoa đêm giao thừa, để biết rằng xuân về đến mà chỉ cần nhìn thấy nụ cười mẹ nở trên môi là xuân đến trong tim con tự bao giờ… ./.

Restaurant

King Street Newtown NSW Vò trí tuyeät vôøi treân ñöôøng loä chính khu trung taâm nhaø haøng aên uoáng taïi Newtown. Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng mang tính bieåu töôïng, söùc chöùa 82 choã, raát nhieàu tieàm naêng phaùt trieån theâm. Sang WIWO Xin goïi 0410 648 492


75

74

là gánh cá ngày một nặng thêm, là mồ hôi của mẹ trên từng quãng đường dài, là tiếng rao khan đục theo từng năm tháng, là đôi bàn tay lạnh ngắt của hai vào mỗi sớm mai. Nắng tắt là mẹ về đến nhà, lỉnh kỉnh đồ tết, mứt quả thịt cá… Hai nhanh chóng dọn dẹp thu vén gọn gàng. Mẹ tất bận tính toán đồng lãi đồng lời. Những tờ giấy bạc được tôi phân loại theo mệnh giá rồi bó lại thành cuộn. Gió nhẹ qua cửa mang theo hơi lạnh những ngày cuối năm. Từng giây, từng phút cứ thế lặng lẽ trôi qua. Trọng trách dọn nhà được mẹ giao lại cho hai và tôi. Từng ngóc ngách trong nhà được “tắm táp” sạch sẽ. Mền, chiếu, gối áo thơm ngát cùng nắng. Cây mai giả năm nào lại dược dịp trưng bày khoe sắc vàng chờ dịp xuân mới. Tết là nỗi lo, là sự đau lòng dịu nhẹ đến quặn thắt mà lại ngọt ngào không thôi. Ngọt ngào của không khí xuân tràn lan qua từng tán lá, qua từng khung cửa mỗi nhà và qua từng món ăn của mẹ. Rong ruổi trên đường cả ngày, tối đến mẹ lại cùng hai và tôi chuẩn bị những món ăn ngày Tết. Truyền thống là cái gì đó thiêng liêng, gắn bó đến quen thuộc mà ta không thể chối bỏ dù nghèo, dù khổ. Công cuộc thái đậu, băm thịt, xả hành, chẻ rau hoàn thành cũng là khi những cuộn chả giò được ra đời. Thon dài dài là bàn tay mẹ. Mập tròn xinh tạo bởi tay hai. Riêng những “que” gầy nhom ốm nhách là thành phẩm của tôi. Từng cuộn, từng cuộn xếp chồng lên nhau đến khi vung đầy cả mâm.

Thoảng trong gió là hương lá chuối, đậu nếp thịt của những nồi bánh chưng quanh xóm. Ngọn lửa đêm bập bùng âm ỉ cùng cái thơm ngát dịu ngọt vị Tết đầu xuân khiến ta nao lòng. Khổ lao của mẹ, cơ cực của hai dường như tan theo thời khắc ấm áp đến lạ này đây. Tết không phải là điều gì đó quá xa xôi, quá vĩ đại. Đó không phải là chuyến du lịch dài ngày khám phá những điều mới lạ. Đó cũng chẳng là mâm to cỗ bự. Tết chỉ là nơi góc bếp cùng những cuộn chả giò tôi chiên cháy khét vui đùa bên mẹ, bên hai. Tết là cái rát lạnh bỏng tay khi cùng mẹ nhặt từng con cá. Tết chỉ đơn giản là Tết thôi với lời mẹ vọng mãi: “Đừng vì nghèo khó mà đánh mất tuổi thơ, đừng vì tự ti mà bỏ qua hạnh phúc. Tết là niềm vui.” ./.

"Mấy cái Tết rồi, mẹ chưa mua cho hai đứa bộ quần áo nào cả. Mẹ xin lỗi hai con, mẹ… mẹ…" Nói đến đây, mẹ ôm hai anh em tôi vào lòng. Hai anh em tôi cũng oà khóc theo giọt nước mắt của mẹ. Từ ngày không còn ba trong gia đình, bao nhiêu gánh nặng dồn lên đôi vai khẳng khiu của mẹ. Bộ quần áo ngày Tết của anh em tôi không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn mang cả tình yêu thương và những giọt mồ hôi, nước mắt của mẹ tôi gói ghém bên trong. 22 năm sau... Thời gian trôi nhanh và bao cái Tết cũng qua đi. Ngày rời quê, mẹ không quên dặn anh em tôi làm gì thì làm cố gắng mỗi năm về với mẹ. “Tết này về không con?" "Dạ, chắc không mẹ ơi. Công việc lu bu quá. Năm sau con về luôn”. Dường như nó trở thành một điệp khúc để nỗi trông chờ của mẹ mỏi mòn theo năm tháng. Cuộc sống tha phương nơi đất người khó khăn khiến cho tôi quên mất những ngày Tết đoàn viên. Chiều nay bỗng nghe văng vẳng bên tai tiếng “Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang ngày con xa mẹ càng gần”. Tôi bỗng bồi hồi nhớ quay quắt. Còn nhớ Tết năm rồi về thăm mẹ, từ đầu ngõ đã thấy dáng mẹ liêu xiêu đứng chờ tôi. Thoáng thấy bóng anh em tôi, mẹ đã bỏ vội đôi dép mà chạy ra. Hai hàng nước mắt tôi từ đâu chực trào ra. Có ci gì đó thắt nghẹn tim mình, dường như tôi quá vô tâm với sự chờ mong của mẹ. Bao năm qua mẹ tôi vẫn lầm lũi ra vào trông con về như thế. Giàn mướp trước cửa nhà đã mấy mùa thay dây, ra quả. Đàn gà con cứ lớn và già đi theo thời gian. Sự chờ đợi ngày sum

N

" ăm nay khi nào nghỉ Tết vậy con? Mẹ cứ trông tụi bây về mà đàn gà cứ lớn rồi già đi lúc nào không hay nên mẹ bán đi vài con để sửa sang lại nhà cho rộng một chút cho mấy đứa về có chỗ nghỉ ngơi". Một câu nhắc của mẹ cũng khiến tôi thấy mình thật vô tâm. Mẹ mong gì ngoài thấy con cái sum họp trong đêm 30 Tết. 22 năm trước... Khi tôi còn là một con bé 7 tuổi, ký ức ngày Tết là thời gian mẹ phải quần quật cả ngày lẫn đêm. Cuộc sống gia đình thiếu thốn càng nặng gánh trên đôi vai của mẹ. Để cho con có manh áo lành, chén cơm nóng, mẹ tôi làm đủ thứ nghề từ buôn gà vịt, buôn củi, buôn cá khô… Mẹ thường đi khi gà còn chưa kịp gáy sáng và trở về nhà khi con cái đã ngủ say. Đêm đó khi về đến nhà, mẹ ngồi bệt xuống giường trầm ngâm. Tôi giật mình thức giấc, bỗng nhìn thấy mẹ đang ngồi thẫn thờ dưới ngọn đèn dầu leo lét. "Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ khóc vậy?" "Không có gì đâu con. Tại hồi chiều mẹ bị xe máy va quẹt nên cái chân đau quá thôi". Tôi đâu biết rằng giọt nước mắt ấy còn là biết bao sự lo lắng về ngày mai. Số tiền bán hàng hôm ấy đã bị giật mất khi mẹ đang loay hoay dọn hàng đi về. Số nợ vay để buôn bán trở thành gánh nặng trên đôi vai gày của mẹ. Thương mẹ, anh em tôi bảo ban nhau không bao giờ đòi mẹ mua quần áo mới mỗi khi Tết đến. Chiều ngày 29 Tết, mẹ đi bán về mang ra bộ quần áo còn thơm mùi vải mới và kéo hai anh em tôi lại mặc vào.

họp đêm 30 Tết dường như bào mòn đi sức khoẻ của mẹ ít nhiều. Mái tóc mẹ cũng đã lấm chấm bao nhiêu là sợi bạc để cho đời con xanh mãi. Mẹ nhấc chiếc ghế cao đặt sát nhà, hai chân run run trèo lên để thắp nhang cho ngoại. "Má à! Năm nay hai đứa nó về đón giao thừa chung với Má đó. Má phù hộ cho hai đứa nó được mạnh khoẻ mà mần việc tốt nha má". Một năm nữa lại đến, anh em tôi không mong muốn gì ngoài mong ước cho mẹ thật nhiều sức khoẻ. Và cố gắng thu xếp công việc đưa con cháu về thăm mẹ. Anh em tôi tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để sửa sang lại mái nhà cứ chắp vá từng chỗ dột mỗi khi mùa mưa đến. Mong muốn mua một cái tủ thờ để mẹ không phải leo lên leo xuống mỗi khi thắp nhang cho ngoại. Sau 10 năm xa nhà, anh em tôi chưa có một cái Tết nào trọn vẹn. Bữa cơm gia đình ngày 30 Tết lúc nào cũng rộn vang tiếng cười. Dù tôi biết rằng gia đình mình còn khó khăn, thiếu thốn nhưng chỉ khi về bên mẹ, tôi mới cảm nhận rằng chỉ cần còn mẹ là đời còn mùa xuân. [ ]


77

76

sai trái. Đã sáu năm nay nó không được cha ôm hôn, không được thấy cha đi làm về mỗi chiều. Nó gọi thầm: “Cha ơi! Con nhớ cha lắm. Cha ơi!” Mỗi khi nghĩ đến cha, khóe mắt nó đỏ và sống mũi cay cay… Trong nhà giờ còn lại hai chị em nó, ông bà nội và cô út đang học lớp mười hai. Căn nhà lá lụp xụp dột nát, cứ tới mùa mưa thì thau, chậu, bày như bán hàng xén khắp nhà, để hứng nước mưa. Trên nóc mùng thì phủ tấm nilong lại thêm cái thau nhựa, từng giọt mưa rơi xuống chậu kêu “Tộc! Tộc!”. Nó thấy ông bà nội như hai bác rùa già, cõng trên lưng cái mai nặng nề, còn cố dốc hết khả năng cho nó và cô út đi học. Với hi vọng sau này có cái nghề nuôi than, không phải vất vả như ông bà, như ba của nó. Hoàn cảnh sớm dạy nó ý thức điều đó, nên năm nào nó cũng đạt học sinh giỏi, được trường xét cấp học bổng. Mùng ba tết. Nó không còn hi vọng để mong cha về nữa. Bữa nay nó cùng mấy đứa bạn đi chúc tết thầy, rồi ghé nhà đứa này đứa nọ chơi

Hằng năm cứ đến ngày đưa ông Táo, ông bà nội lại nói: - “Tết cha con về.” Thế là những ngày cận Tết, chiều chiều hai chị em dắt nhau ra ngã tư đường cái, chờ cha đến tối mịt. Không thấy. Chúng thui thủi dắt tay nhau về. Tiết trời se lạnh, may nhờ cái áo vá nhiều lớp, với những mảnh vải màu xanh, nâu, đen hình chữ nhật, hình vuông khâu chồng lên nhau, nên chúng không thấy lạnh. Ông nội đi làm thuê. Còn bà ở nhà nội trợ và chẻ nan đan bồ, kiếm thêm thu nhập, nên không có thời gian để tâm đến em nó. Mặc kệ Tiên la lếch, nghịch đất mặt mũi tay chân lem luốt. Bà nội chẻ nan, nó ngồi bên cạnh theo dõi từng thao tác của bà. Khi bà đi nấu cơm, nó bắt chước cũng lấy rựa chẻ thử. Lúc đầu chưa quen, cọng nan chỗ dày

C

Minh Nguyeät

òn bảy ngày nữa đến Tết rồi! Trên nền trời xanh kia, những mảng mây màu trắng đục tưởng chừng như đứng yên, nhưng thực ra chịu khó chăm chú quan sát, sẽ thấy nó khẽ dịch chuyển rất chậm... rất chậm… Giống như ngày hôm nay, nó thấy buổi chiều sao mà dài quá! Nhìn mãi mà mặt trời vẫn còn chót vót trên ngọn tầm vông, xa xa phía chân trời tây. Mồ côi mẹ từ khi nó lên năm, em nó lên ba. Ông bà nội có tới sáu người con. Tất cả đều có gia đình riêng. Cha nó là trai trưởng sống với ông bà nội. Chăm làm, “khéo ăn, khéo co” tạm gọi đủ ăn qua ngày. Mẹ chúng qua đời, là mất đi một lao động chính, cuộc sống trở nên chật vật. Cha nó bàn tính với ông bà nội, gửi chị em nó lại để bôn ba tìm việc làm. Em Tiên của nó bị thiểu năng trí tuệ, nên không phân biệt sự mất mẹ khác với mẹ đi xa. Tiên nghĩ mẹ cũng đi làm xa như cha vậy. Cha nó đi từ đó đến nay, tính cái tết này nữa là sáu cái tết. Hai năm đầu, cha nó còn về thăm đôi lần, với những món quà cho con, khi thì vài hộp bánh, khi thì bộ đồ mới và đưa cho bà nội chút ít tiền chợ. Cha nó kể là chạy xe hon đa ôm, ở gần khu công nghiệp Đồng Nai. Sau đó không biết cha nó làm ăn ra sao, mà ba năm nay bặt vô âm tín. Cả nhà lo lắng muốn đi tìm, nhưng trời đất rộng thênh biết đâu mà tìm.

chỗ mỏng. Dần dần quen tay biết cách ra nan. Khi bà nội đan bồ thì nó chẻ nan. Nhờ vậy, mà bà đan ròng rã một ngày được hai chục thước bồ. Lập đông trời trở lạnh, nó nghiêng người ôm em vào lòng ủ ấm. Tiên thỏ thẻ hỏi: - “Chị, chừng nào cha về?” - “Tết cha về.” - “Không phải. Bà nội nói cha bỏ chị em con luôn rồi.” Thỉnh thoảng có đêm, nửa khuya bất giác Tiên ngồi dậy gọi: - “Mẹ ơi! Mẹ!” rồi thút thít. Nó xoa lưng em dỗ con không về hả nội?” Bà nội ôm nó vào lòng an ủi: - “Chắc cha con bận việc quá nên không về được.” Tết này nó được mười một tuổi rồi. Nó thầm vái ông Trời, tết năm nay cha nó đừng bận việc, để về với chị em nó. Đã sáu năm rồi nó khao khát tình thương của cha. Nhớ mồ hôi hăng mùi cháy nắng của cha. Nhớ ngày nào cha đi làm về, chưa kịp rửa chân tay đã ngồi xổm, dang rộng hai cánh tay đón chị em

dành: - “Ngủ đi em! Ngủ đi mai mốt cha mẹ về.” Chú Lâm - ba của con Thy làm thầu xây dựng ở xa, cũng đã về nhà ăn tết. Chú xách lỉnh kỉnh bánh, mứt… Nhìn mà thèm thuồng. Sáng mùng một tết, bà nội dắt hai chị em đi chùa lạy. Sân chùa sáng rực một màu trắng. Ai cũng muốn cầu phúc - lộc - bình an cho cả năm, nên người dân địa phương tụ về đây đông như ngày hội. Thấy con Linh, con Ngân tung tăng nắm tay ba mẹ vô chùa, nó chợt chạnh lòng. Không biết bà khấn gì. Còn nó cầu xin Trời, Phật phù hộ cho ba nó bình an, sớm về với nó. Chẳng biết con Thy từ đâu chạy ào tới, hớn hở giơ cao phong bao đỏ chóe khoe: -“Ba tao lì xì nè...” Con Thy vui bao nhiêu, lòng nó buồn bấy nhiêu. Không biết cha đi đâu mà không thấy về. Nó mong cha đến vô vọng. Có lần nó hỏi: - “Sao cha

cả ngày, mệt muốn ngủ sớm. Khuya thức giấc chống tay ngồi dậy để xuống giường đi tiểu, bỗng tay nó chạm phải ai đó. Nó căng mắt nhìn. Bóng đèn cà na phát ra những tia sáng màu xanh mờ ảo trong màn đêm. Nó nhận ra cô út Lành nằm cạnh nó. Sao cô út ngủ ở đây? Mọi bữa cô út ngủ giường bên cạnh mà. Nó tuột xuống giường nhìn sang giường cô út. Có ai đó đang ngủ trên giường của cô. Hình như… tới hai người lận. Mắc tiểu quá nó lần xuống nhà dưới, lấy cái bô bà nội để sẵn ở dưới bộ ván ra tiểu. Xong. Vì tò mò nó ghé mắt sát mùng, xem ai đã ngủ ở giường cô út? Ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ làm nó không nhìn rõ, chỉ ngờ ngợ dáng dấp có một người giống ai đó trông quen lắm. Lên giường nằm nó nghĩ ngợi mãi vẫn không đoán ra là ai. Suy nghĩ mòn mõi rồi thiếp đi tự lúc nào. - “Ê! Về hồi nào vậy mày?” - “Dạ con về hồi khuya, chú Tư.” Đang say ngủ nó bỗng choàng tỉnh. Hai con mắt ráo hoảnh. Hình như là tiếng của ba nó, đang trả lời với ông tư Hui nhà bên cạnh. Nó lật đật vén mùng, bước nhanh xuống đất, chạy ra sân nơi có tiếng nói của ba. Trời chưa sáng, ba nó đang quét sân

nó vào lòng, hôn lên má hai đứa. Ba nó đi làm mướn. Mùa nào việc nấy. Mỗi chiều đi làm về, quà cho chị em nó là những quả mọc dại trong rẫy. Khi thì những trái thù lù chín bóng lưỡng, ngọt lịm. Khi thì những trái nhãn lồng vàng rơi. Nó thích lắm. Ba nó còn bắt con cánh cam, lấp lánh nhiều màu sắc cho chị em nó chơi. Tới mùa thu hoạch đậu phộng. Nó biết chắc chắn chiều cha đi làm về, thế nào cũng có cho chị em nó những bụi đậu

- Baaaaaaaaaaaaa!- Nó ôm chầm ba, nước mắt nước mũi gì rơi ra cùng một lúc- Con nhớ ba lắm! Sao lâu ròi ba hông dề với con. Ba đừng rời xa con nữa nghe ba!!! Ba nó ôm chặt nó vào lòng: ba hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ ba rời xa con nữa !! Nó đã ngừng khóc. Và thay vào đó là một nụ cười. Một nụ cười hồn nhiên mà đã hơn 3 năm roài nó chưa có ./.


79

78 tròn 12 tuổi đã chăm sóc em thay mẹ. Cô phải ẳm em trai đi quanh xóm để xin söõa và phải làm mọi chuyện như thay tả, tắm em bé, ru em ngủ... Cô giống như một người mẹ nhỏ của em trai vậy! Hình như em của Hòa cũng có được cảm nhận thân phận côi cút của mình nên rát dễ chịu, không khóc, không quấy, cho ăn uống sửa no là ngủ khì. Một năm sau ba cô đi làm ít về nhà hơn, Mọi người nói ba cô có người phụ nữ khác Dần dà về sau, cả năm ba cô chỉ ghé về thăm nhà vài lần để cho cô một số tiền mà sinh sống nuôi em! Cô đã sống nhờ vào sự cưu mang, giúp đỡ của bà con hàng xóm, láng giềng. Hòa trồng rau, nuôi gà và làm 2 sào ruộng cha mẹ để lại. Quả thật, đây là một công việc quá nặng

Nguoàn: caùc baùo trong nöôùc nghiệp dịp cuối năm này, mới đồng cảm được lời than oán của ông Nguyễn Văn Ngọc. Ngày 16.1, mỗi ký gà bán ra tại trại chỉ còn 18.000 đồng và còn có thể xuống nữa trong những ngày tới vì… không có người ăn. Để nuôi ra được lứa gà mà thị trường chỉ đang định giá như mớ rau như hiện nay, nông dân phải bỏ ra tiền tỉ đầu tư xây dựng chuồng trại, con giống, thức ăn. Tốn thời gian thêm 4 – 5 tuần chăm sóc, đồng thời sống trong nỗi lo lắng về dịch bệnh, đầu ra để có thể hy vọng gặt hái lợi nhuận. Cuối cùng thì kết quả thật là cay đắng. Với giá bán này, nông dân lỗ mỗi ký gà công nghiệp 10.000 đồng. Gà có trọng lượng càng lớn, khoản thua lỗ càng cao. Hẳn sẽ có người cho rằng đem giá cơm tấm, càphê ở Sài Gòn so sánh với giá gà công nghiệp tận dưới tỉnh lẻ như ông Ngọc thì đâu còn là kinh tế thị trường. Ở đây giá bán của sản phẩm được cấu thành bởi rất nhiều yếu tố, bên cạnh thước đo về chất lượng, chi phí, còn có giá trị thương hiệu và các dịch vụ đi kèm. Ngay cả chuyện hơn kém nhau ở lợi thế điểm bán, trung tâm hay không trung tâm, mặt tiền hay không mặt tiền… cũng có sự khác biệt về giá. Nên việc nông dân ở quê có bán ba, sáu, thậm chí 10kg đi nữa để đổi lấy một dĩa cơm, tô phở, ly càphê… thị thành cũng là điều bình thường.

Nhìn em - em hãy còn thơ Thương em nhỏ dại bơ vơ giữa đời

M

ùa xuân ấm áp đang đến để thay cho cái giá lạnh mưa bão của mùa đông. Vậy mà với Hòa thì không hề cảm thấy sự đổi thay ấy của đất trời! Trong căn nhà tranh cuối làng cô và cậu em trai vẫn đơn chiếc lạnh lẽo và thiếu hẳn tiếng nói cười. Cô đang ngồi bó rau muống để kịp đi bán buổi chợ chiều.Cậu em trai 4 tuổi lặng lẽ ngồi trên ngạch cửa ngắm đàn gà mới nở và xúc cơm nguội từ chiếc nồi đồng cũ chấm vào chén nước mắm ăn một cách ngon lành.... Trước đây 3 năm, Hòa cũng có một gia đình hạnh phúc- có đủ ba mẹ. Và cứ mỗi chiều khi mẹ nấu cơm, cô ra ngõ đón ba cô, ông Nam ,đi làm về . Cả nhà quây quần bên mâm cơm đầm ấm vui vẻ biết bao! Buổi tối, ba mẹ cô bàn chuyện làm ăn cho ngày mai-còn cô sau khi học bài xong,là sà ngay vào lòng ba để xem TV. Có hôm, Hòa ngủ say trong lòng ba. Ba cô đã ẳm con gái vào giường, bỏ mùng và chúc cô ngủ ngon. Những ngày hạnh phúc đó sớm trôi qua kể từ khi mẹ cô có thai em trai. Mẹ cô bị bệnh hở van tim vì vậy rất thường bị ngất đi. Lẽ ra bà không nên sinh thêm lần nào nữa, nhưng vì chìu chồng. Nghe chồng nói: “ Chúng mình đều mồ côi, ít người thân thích, em gắng sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nhé? “. Và bà cũng đã mong muốn có thêm tình yêu thương cho gia đình nên đã mang thai, sinh con! Nhưng vì sức yếu, bệnh tim tái phát, trái tim nhỏ bé thoi thóp ấy đã ngưng đập sau 3 tháng sinh nở, bỏ lại những người thân yêu nhất, bỏ lại đứa con trai còn đỏ hỏn mà về chốn vĩnh hằng ... Ông Nam, ba Hòa, là một thợ xây. Ông đi làm từ sáng sớm và trời chập choạng tối mới về tới nhà. Vì vậy, tuy Hòa mới

nhọc của một người con gái 16 tuổi. Lúc đầu, đêm nào Hòa cũng ôm em trai và khóc mà không chợp mắt dược. Lâu dần, nước mắt hình như cũng dần khô cạn, cô không khóc được nữa. Chỉ còn lại nét mặt khắc khổ và buồn vương mà thôi. Đã ba cái Tết vắng mẹ rồi, ba Hòa đi mãi không về, nhìn mọi người sắm sửa Tết, cô cảm thấy nhớ mẹ biết chừng nào? Cô thầm gọi ”Ba ơi! Đừng đi nữa, về với chò em con. Giờ này ba ở đâu? Tết này ba có về ăn tết với tuïi không? Ba ơi...!” [ ]

Còn hai tuần nữa là tết Giáp Ngọ. Giữa lúc ai ai cũng tất bật với công việc cuối năm, chuẩn bị dành thời gian mua sắm, vui tươi đón tết, thì vẫn có nhiều nông dân ngày đêm mất ăn mất ngủ với sản phẩm làm ra không bán được, giá rẻ bèo. Câu chuyện của ông Nguyễn Văn Ngọc, làm nghề chăn nuôi gà công nghiệp ở huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai mà chúng tôi muốn nói đến sau đây, sẽ phần nào phản ánh tâm trạng của nông dân lúc năm cùng tết đến này. Mỗi ký gà bán ra tại trại chỉ còn 18.000 đồng và còn có thể xuống nữa trong những ngày tới. Chuyện là, cuối tuần trước, anh Ngọc có nhắn tin kể rằng: “Hôm nay mình lên thành phố khám bệnh, vào quán ăn một dĩa cơm tấm Thuận Kiều hết 102.000 đồng, giá này bằng 6kg gà công nghiệp. Uống thêm một ly càphê đá G7 hết 54.000 đồng, bằng 3kg gà”. Sau đó, anh Ngọc kêu than: “Sản phẩm của nông dân làm ra giá chi mà bèo bọt quá?” Ai đó có theo dõi lĩnh vực nông nghiệp, nhất là thị trường thực phẩm, trong đó có mặt hàng thịt gà công

Thế nhưng, những người nông dân như ông Ngọc nói rằng, họ vẫn cảm thấy cay cay nỗi lòng. Cay ở chỗ, giá cả sản phẩm nông nghiệp mà họ tần tảo một nắng hai sương chưa phản ánh đúng, phản ánh đủ chi phí, công sức bỏ ra… Ở chỗ, trong lúc nông dân phải bán sản phẩm rẻ mạt, lỗ lã nhưng lại phải trả tiền cho các dịch vụ khác quá đắt. Họ thiệt đơn, thiệt kép. Họ chưa được bảo vệ bằng các chính sách bảo trợ giá, thuế, lãi vay… để có thể yên tâm duy trì sản xuất, tạo ra sản phẩm cung cấp cho nhu cầu xã hội. Ông Ngọc cho biết, ngay cả những thông tin như tổng đàn, cung cầu thị trường, kế hoạch nhập khẩu thực phẩm của nhà nước thì người chăn nuôi cũng ít khi biết được. “Chúng tôi chỉ biết nuôi gà, may rủi phó mặc thị trường”,


80

H

Chưa vào cao điểm mua sắm Tết nhưng nhiều loại bia, nước ngọt đã điều chỉnh giá vài nghìn tới cả chục nghìn đồng một thùng. Tại đại lý bia ở chợ Văn Thánh (quận Bình Thạnh), giá tăng 5-10% so với tháng trước. Hiện bia xuân Heineken 390.000 đồng một thùng, đắt thêm 15.000 đồng so với nửa tháng qua. Bia 333 nhích 10.000 đồng, lên 210.000 đồng một thùng 24 lon. Tiger tăng từ 280.000 lên 300.000 đồng. Ở siêu thị, một số loại bia bán giá khuyến mãi nhưng cũng đã cao hơn so với tháng trước. Heineken dao động

370.000-380.000 đồng một thùng, Tiger 290.000 đồng, Sapporo 390.000400.000 đồng, Carlsberg 375.000-380.000 đồng một thùng. Ngoài bia, nước ngọt cũng thay đổi bảng giá. Tại đại lý nước giải khát trên đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Coca Cola xuân có giá 185.000 đồng một thùng, đắt thêm 15.000 đồng, nước cam Fanta 170.000 đồng một thùng, 7 Up tăng 5.000 đồng, lên 165.000 đồng. Red Bull trước đây bán lẻ 7.800 đồng một lon nay lên 8.800 đồng. Giới kinh doanh cho biết, đây là mặt hàng được ưa chuộng trong những ngày lễ Tết cộng với việc các đại lý lớn tăng giá nên mức bán ra có nhỉnh hơn chút ít so với ngày thường. Anh Bình, chủ đại lý trên đường Lương Đình Của (quận 2) cho hay, nếu năm ngoái thời điểm trước Tết hai tuần mỗi ngày bán khoảng 70 thùng thì năm nay cũng bán trên 50 thùng. Sức mua hiện chưa cao nhưng anh không lo ế hàng. Còn chủ đại lý bia ở chợ Văn Thánh lý giải, bia xuân khác với bia thường, chi phí mẫu mã, đóng gói đẹp, bắt mắt và chỉ dành riêng cho dịp Tết nên giá có điều chỉnh lên. “Dù giá bia có nhỉnh đôi chút nhưng lượng hàng bán ra không thu kém năm ngoái. Hiện trung bình mỗi ngày tôi bán khoảng 50 thùng bia các loại. Có đơn vị lấy cả 100 thùng tổ chức tất niên”, chủ đại lý ở đây chia sẻ. Trong khi đó, nhà sản xuất bia cho rằng, nguồn cung vẫn ổn định và giá mà họ bán cho các đơn vị phân phối vẫn như cũ. Ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bia - Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho hay, tháng 9 là đợt tăng cuối cùng của bia Sài Gòn. Đến nay, công ty vẫn giữ nguyên giá bán tất cả các dòng bia. Lượng cung ứng bia Sài Gòn ra thị trường hiện tăng 30% so với các tháng trước đó. “Tết năm nay công ty đã cam kết với Bộ Công thương đảm bảo đủ hàng cung cấp cho hệ hống phân phối và không tăng giá bán để góp phần bình ổn thị trường trong nước”, ông Tuất nói. Trước đó, tại buổi họp về bình ổn thị trường, bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công thương Saigoncho biết, lượng bia phục vụ dịp Tết năm nay tăng 20-30% so với năm ngoái và sẽ không có hiện tượng khan hiếm. Người tiêu dùng nên thận trọng khi mua hàng ở những đại lý tăng giá bất hợp lý. Hiện không khí mua sắm Tết đã bắt đầu chộn rộn. Đại diện siêu thị big C cho biết, sức mua tuần qua tăng khá mạnh so với tuần trước, nhất là những sản phẩm để biếu tặng. Ở Saigon Co.op, lượng tiêu thụ có xu hướng tăng lên. Siêu thị cam kết sẽ giữ giá cả ổn định từ nay đến Tết Nguyên Đán, đáp ứng đủ nguồn hàng cho người dân mua sắm. [ ]

aø Noäi coù nhöõng khu vöïc lao ñoäng ngoaïi tænh taäp trung ñoâng lao ñoäng nöõ. Nghieäp haøng rong nhö ñeo ñuoåi caùc baø, caùc chò vôùi ñoâi quang gaùnh kóu kòt treân vai, hay thuøng quaø vaët, xe haøng töï cheá. Ngöôøi gaùnh haøng rong laém ñaéng cay, tuûi nhuïc kieám aên ñeå mong coù moät ngaøy teát aám aùp veà trong nhöõng laøng queâ ngheøo vuøng chieâm truõng Baéc Boä. Naëng gaùnh möu sinh Trong caùi laïnh buoát 8-9oC cuûa Haø Noäi cuoái naêm, cuoäc böôn traûi cuûa nhöõng lao ñoäng ngoaïi tænh baét ñaàu khi ñeøn ñöôøng chöa taét. Khi caû thaønh phoá vaãn ñang im lìm say giaác trong chaên aám, nhöõng ngöôøi thuoäc ñoäi quaân gaùnh thueâ ñaõ trôû daäy luïc ñuïc nhoùm löûa naáu côm trong caùc khu troï oå chuoät döôùi chaân caàu Long Bieân. AÊn voäi löng baùt côm nguoäi, caùc chò Thoa, chò Queá, coâ Luïa... cuøng queâ ôû Höng Yeân tranh thuû töøng phuùt ñeå kòp ra chôï Long Bieân gaùnh thueâ, ñaây laø khu chôï ñeâm saàm uaát nhaát choán ñoâ thaønh. Nhöõng naêm gaàn ñaây, ñoäi quaân khuaân vaùc thueâ khu vöïc chôï Long Bieân do caùc nöõ lao ñoäng ngoaïi tænh laø chuû löïc, bôûi moät ñieàu ñôn giaûn laø giaù tieàn coâng reû hôn vaø hoï cuõng “chòu nhòn” hôn. Tôø môø saùng, chò Chung ñaõ voäi vaõ ñeán ñaàu chôï Long Bieân chôø laáy rau, cuû, quaû, roài quaåy quang gaùnh rong ruoåi khaép caùc tuyeán phoá ñeå baùn haøng. Quaù tröa, chò môùi nghæ chaân ñeå aên voäi xuaát côm buïi

giaù reû. Côm nöôùc xong, laïi cuoác boä treân caùc daõy phoá, ñeán khi haøng nheï gaùnh thì cuõng laø luùc trôøi ñaõ saäp toái. Sau moät ngaøy “daïo phoá”, chò ngoài nhaåm tính roài baûo: “Hoâm nay cuõng ñöôïc daêm chuïc ñaáy! Gaàn teát, ngöôøi ta ñi leã laït nhieàu neân haøng hoï cuõng ñôõ eá”. Coøn chò Hoa queâ ôû Yeân Baùi, xuoáng Haø Noäi ñaõ hôn 1 naêm roài tìm ñeán ngheà buoân ñoàng naùt. Chò keå: Nhöõng ngaøy cuoái naêm naøy caùc cöûa haøng, ki-oát doïn deïp “thoaùng” laém. Coù khi hoï cho nhieàu thöù baùn ñöôïc laém. Ngheà ñoàng naùt cuõng tam khoanh töù ñoám, thôøi buoåi “ngöôøi khoân, cuûa khoù” khieán boïn chò cuõng nhieàu phen “daøi coå”. Haø Noäi möa phuøn lieân tuïc 3 ngaøy ñeán khi trôøi taïnh raùo thì nhöõng côn gioù buoát töø phía soâng Hoàng

81

vaãn cöù thoåi haét leân, laïnh nhö muoán caét da caét thòt. Cuoán chaët chieác khaên len cuõ che kín maët, chò Thoa chaïy theo caùi vaãy tay cuûa chuû xe, nhaän moät taám phieáu cuûa ngöôøi quaûn lyù chôï roài taát taû gaùnh nhöõng thuøng na, maêng caàu, soaøi töø nhöõng chieác xe taûi mieàn Nam vöøa vaøo beán trong ñeâm. Nhöõng tieáng goïi haøng ôøi ôøi, tieáng quaùt thaùo reù leân khi coù ngöôøi va queät, tranh soá gaùnh thueâ. Chæ gaàn 3 tieáng ñoàng hoà, Chò Thoa cuøng caùc chò em khaùc ñaõ gaùnh thueâ cho hôn 3 löôït ñoå haøng, löôïng xe vaøo beán chæ coøn laùc ñaùc, maáy chieác xe töø mieàn Ñoâng ra muoän ñang dôõ voäi nhöõng thuøng haøng cuoái cuøng, ñoäi quaân gaùnh thueâ laïi tuï taäp tröôùc cöûa chôï noäp laïi nhöõng mieáng giaáy ghi soá gaùnh ñaõ laøm vaø chôø phaùt tieàn coâng. Chôø gaàn 1 tieáng ñoàng hoà môùi ñöôïc phaùt hôn 100 ngaøn tieàn coâng gaùnh haøng buoåi saùng, chò Thoa laïi taát taû gaùnh hai thuùng na ñi baùn rong treân caùc con phoá Haø Noäi. Vôùi veû maët töôi tænh chò cho bieát, mai laø ngaøy Raèm neân chaéc seõ ñaét haøng hôn moïi khi, coù leõ ñeán toái chò cuõng kòp laøm 3 gaùnh haøng baùn rong treân phoá. Chò khoe, vôùi caùi tuoåi gaàn 50 nhöng chò coøn deûo chaân laém, moãi ngaøy dö söùc cuoác boä hôn 30km. Maëc duø môùi ra Haø Noäi hôn 1 thaùng nhöng maáy con phoá coå chò thuoäc naèm loøng... Nhöõng böôùc chaân baùn rong Moät baø chuû haøng vaãy tay goïi mua na, chò Thoa ñon ñaû: “Coâ mua môû haøng ñi, na môùi veà, haøng tuyeån caû ñaáy...”. Baø chuû haát haøm: “Baùn theá naøo?”, “Taùm chuïc moät caân coâ aï”. Chò Thoa nhaän ñöôïc moät caùi nguyùt daøi caû caây soá, “gôùm, baùn vaøng aø maø ñaét theá, 4 chuïc thoâi...”. Sau moät hoài traû giaù chò Thoa cuõng baùn ñöôïc vôùi giaù 45 ngaøn/kg na keøm theo moät chuoãi nhöõng lôøi deø bæu cuûa baø chuû haøng ñaàu chôï Baéc Qua. Thaáy chuùng toâi coù veû aùy naùy, chò cöôøi thaûn nhieân baûo: “Chaúng coù gì ñaâu, maáy baø, maáy coâ chæ noùi theá theo thoùi quen thoâi chöù hoï toát laém. Nhöõng hoâm eá haøng, toâi naên næ maáy caâu laø hoï laïi mua ñôõ ñeå toâi ñöôïc veà ñaáy...”. Tranh thuû ngoài nghæ moät laùt ngay theàm chôï Gaïo cuõ, chò Thoa keå: “Hoài môùi leân Haø Noäi laøm thueâ, ngöôøi nhaø queâ chuùng toâi phaûi nhaãn nhòn ñuû ñieàu. Caùi thoùi gaùnh ñoà, gaùnh haøng ôû queâ ñöôøng roäng theânh thang, cöù thong dong maø ñi, maø xoay ngang xoay ngöûa. Leân phoá, ñöôøng thì beù maø xe coä nöôøm nöôïp, haøng quaùn thì san saùt nhö ma traän, nhöõng ngaøy ñaàu gaùnh hoa quaû ñi baùn khoâng ít ngöôøi trong soá chuùng toâi bò chöûi khaép töø ñaàu phoá ñeán cuoái phoá vì heát moùc quang gaùnh


83

82 laïi ñeán va vaøo haøng ngöôøi ta, nhaát laø nhöõng buoåi saùng sôùm chöa môû haøng. Coù maáy coâ coøn treû ngöôøi cuøng laøng toâi bò chöûi ñeán möùc khoâng aên ñöôïc côm vì uaát ngheïn vaø nöôùc maét cöù traøo ra. Theá roài vaøi böõa cuõng quen daàn, va chaïm vaøi laàn roài chuùng toâi cuõng thuoäc ñöôøng, bieát caùch ñi baùn rong trong phoá coå...”. Theo chò Thoa ñi moät voøng töø chôï Long Bieân, qua chôï Baéc Qua, Haøng Chieáu, Ñaøo Duy Töø, chôï Gaïo... chuùng toâi phaûi ngaû muõ kính phuïc söùc goàng taøi gaùnh cuûa chò. Ñoâi chaân thoaên thoaét luùc leân heø, khi xuoáng ñöôøng, ñoâi quang gaùnh naëng chóu maáy chuïc caân maø cöù nheï nhö khoâng treân ñoâi vai gaày vôùi chieác aùo boâng sôøn ñaõ ngaû maøu cuûa chò.

Caây tieàn thaät hoaøn toaøn laø saûn phaåm thuû coâng, vôùi nguyeân lieäu chính laø tieàn giaáy thaät, daây theùp vaø moät soá ñoà trang trí. Moãi moät caây tieàn ñöôïc laøm töø 39 tôø tieàn, chuû yeáu laø caùc tôø tieàn coù maøu ñoû nhö 500 ñoàng hay 10 nghìn ñoàng cuõ (loaïi khoâng coøn löu haønh) töôïng tröng cho “Tieåu thaàn taøi”, vôùi yù nghóa caàu taøi loäc vaø may maén cho naêm môùi. Nhöõng caây tieàn thaät ñoäc ñaùo nhö theá naøy ñang ñöôïc nhieàu ngöôøi tieâu duøng tìm mua. Anh Nguyeãn Xuaân Hoaøng, Trung Yeân, Caàu Giaáy, Haø Noäi, chuû moät cô sôû laøm caây tieàn thaät cho bieát: Ñeå laøm moät caây tieàn thaät hoaøn chænh thì moät ngöôøi thôï laønh ngheà phaûi laøm maát töø nöûa ngaøy ñeán 1 ngaøy. Tuy nhieân, theo anh khoù khaên hieän nay cuûa vieäc laøm caây tieàn thaät laø nguoàn cung tieàn môùi khoâng ñuû ñaùp öùng, vì gaàn Teát ñoåi tieàn leû raát khoù, ñaëc bieät laø nguoàn cung tôø 10.000 ñoàng tieàn giaáy ngaøy caøng hieám. Chính vì vaäy, cô sôû saûn xuaát cuûa anh khoâng

Taïm bieät ñoäi quaân “goàng gaùnh” chuùng toâi nhö thaáy loøng mình se laïi giöõa trôøi ñoâng Haø Noäi. Kinh teá khoù khaên nhö ñang ñeø naëng leân bôø vai cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng ngoaïi tænh, nhöõng ngöôøi ñang goùp phaàn naøo khieán cuoäc soáng cuûa ngöôøi thuû ñoâ coù theâm sinh khí, maøu saéc nhoän nhòp. Moãi ngheà moät noãi! Daân lao ñoäng töï do ñeán töø khaép moïi nôi, ngöôøi ôû Ngheä An, ngöôøi queâ Thanh Hoùa, gaàn hôn laø Nam Ñònh, Ninh Bình vaø saùt Haø Noäi laø Höng Yeân, Vónh Phuùc, Phuù Thoï... Hoï “maûi meâ” vôùi traêm thöù ngheà laøm thueâ giöõa ñaát Haø Thaønh chæ mong cho cuoäc soáng gia ñình ñuû ñaày, ñoùn daùm nhaän nhieàu ñôn ñaët haøng. Vôùi moät giaù tieàn khoâng heà reû: 500.000 ñoàng cho caùi teát aám cuùng hôn. [ ] moät caây tieàn thaät loaïi 500 ñoàng vaø 1,6 trieäu ñoàng cho moät caây tieàn loaïi 10.000 ñoàng, nhieàu khaùch haøng vaãn khoâng ngaàn ngaïi mua. Caùc caây tieàn ñöôïc taïo theá gaàn gioáng nhau vaø cao khoaûng 60-70cm. Lyù giaûi veà giaù tieàn khaù ñaét cuûa saûn phaåm, anh Hoaøng cho raèng, ñeå laøm ra moät saûn phaåm hoaøn hi maø vieäc mua saém hoaëc thueâ caùc caây caûnh, loaïi chænh phaûi traûi qua raát nhieàu coâng ñoaïn, töø tìm quaû veà chöng Teát trôû neân quaù phoå bieán thì caây loäc kieám nguyeân lieäu ñeán tæ maån gaáp, laép raùp caùc chi tieàn laïi khaù môùi vaø haáp daãn vôùi nhieàu ngöôøi. tieát, giôùi thieäu ñeán ngöôøi mua...Hôn theá nöõa, vieäc Caøng gaàn nhöõng ngaøy giaùp Teát, nhu caàu veà caùc moùn thu thaäp caùc tôø tieàn meänh giaù 10.000 ñoàng raát maát ñoà tröng baøy vöøa ñeïp, vöøa ñoäc ñaùo, may maén laïi caøng thôøi gian vaø coâng söùc. Vì vaäy, anh cho raèng giaù tieàn taêng. naøy laø hoaøn toaøn hôïp lyù. Ngoaøi nhöõng maët haøng ñaõ quaù quen thuoäc nhö ñaøo, Cuõng theo anh Hoaøng, maëc duø cô sôû anh môùi mai, quaát caûnh hay caùc loaïi caây nguõ quaû,...naém baét taâm lyù saûn xuaát hai loaïi caây tieàn naøy ñöôïc hôn hai thaùng, thích caùc moùn ñoà laï cuûa nhieàu ngöôøi tieâu duøng, caùc cô sôû nhöng löôïng ñaët haøng caû baùn buoân vaø baùn leû ñaõ leân saûn xuaát kinh doanh ñang nghó ra nhöõng moùn ñoà môùi ñaùp tôùi hôn 400 caây. Nhieàu cöûa haøng ñaët mua tôùi 40-50 öùng nhu caàu naøy. caây moät luùc vaø ñang coù yù ñònh ñaët theâm. Töø caây tieàn thaät Vì laø saûn phaåm coøn khaù môùi laï treân thò tröôøng Khi nhaéc ñeán caây tieàn thaät coù leõ nhieàu ngöôøi chöa theå neân nhieàu ngöôøi tieâu duøng saün saøng traû tieàn ñeå hình dung ñöôïc noù coù hình daïng nhö theá naøo, hay caây tieàn ñöôïc sôû höõu moät caây tieàn thaät veà tröng baøy ôû nhaø thaät aáy coù gì ñaëc bieät. trong dòp Teát, hoaëc laøm quaø bieáu.

K

gaáp ñoâi so vôùi naêm ngoaùi vaø coù theå taêng nöõa taêng thôøi gian tôùi. Hieän taïi, cöûa haøng naøy ñang cung caáp chuû yeáu hai loaïi caây tieàn aâm phuû laø loaïi 5 taàng vaø loaïi 7 taàng vôùi giaù töông öùng laø 100.000 ñoàng vaø 150.000 ñoàng. Tuy nhieân, giaù naøy coù theå giao ñoäng moät chuùt tuøy theo nhu caàu cuûa khaùch haøng. Moät caây tieàn ñaõ ñöôïc ñoùng goùi chuaån bò chuyeån cho khaùch haøng. Ngoaøi vieäc söû duïng caây loäc tieàn cho vieäc ñi leã chuøa, thôø cuùng gia tieân, nhieàu khaùch haøng coøn mua ñeå ñaët ôû baøn thôø Thaàn taøi caàu loäc vaø thay theá moãi naêm 1 laàn vaøo dòp gaàn naêm môùi, khi doïn baøn thôø. Coù theå noùi raèng, khi kinh teá khoù khaên, thò tröôøng ñaõ baõo hoøa, thaäm chí nhieàu haøng hoùa eá aåm thì caùc saûn phaåm môùi laï vaãn coù choã ñöùng vaø ñaét haøng. Ñieàu naøy seõ laø moät baøi hoïc cho caùc cô sôû saûn xuaát kinh doanh caàn ñoåi môùi caùc saûn phaåm cuûa mình ñeå thu huùt ngöôøi tieâu duøng nhieàu hôn.

Caän caûnh caùc tôø tieàn treân caây tieàn. Chò Phöông Thaém ôû Coå Nhueá, Töø Lieâm, Haø Noäi cho bieát, thaáy saûn phaåm naøy khaù ñoäc ñaùo vaø laïi coù yù nghóa may maén neân chò ñaõ ñaët mua hai caây ñeå laøm quaø bieáu Teát. Ñeå coù theå mua moät caây tieàn, khaùch haøng thöôøng seõ phaûi ñaët tröôùc moät khoaûn tieàn vaø trong voøng moät tuaàn thì coù theå tröïc tieáp ñeán laáy haøng, hoaëc nhaân vieân cuûa cöûa haøng seõ giao haøng ñeán taän nhaø caùc khaùch haøng trong khu vöïc noäi thaønh Haø Noäi. Ñeán caây tieàn aâm phuû Beân caïnh vieäc saûn xuaát caùc caây tieàn thaät, töø moät vaøi naêm nay nhieàu cô sôû coøn saûn xuaát caùc caây tieàn laøm baèng tieàn aâm phuû ñeå baùn cho nhöõng ngöôøi coù nhu caàu ñi leã ñeàn chuøa, ñeå thôø cuùng, ñaëc bieät laø vaøo nhöõng ngaøy Teát. Ñaùnh truùng taâm lyù coi troïng vieäc thôø cuùng cuûa ngöôøi phöông Ñoâng, nhöõng ngöôøi laøm veà haøng maõ ñaõ tìm caùch laøm môùi nhöõng maët haøng cuûa mình ñeå troâng baét maét hôn. Neáu nhö tröôùc kia moïi ngöôøi chæ mua tieàn khoâng veà, thì baây giôø nhöõng ngöôøi laøm haøng maõ ñaõ nghó ra yù töôûng bieán nhöõng tôø tieàn aâm phuû thaønh 1 caây tieàn vôùi nhöõng hình daùng ña daïng hôn töø hình boâng sen, ñeán hình thaùp, hình nuùi.... Caùc caây tieàn aâm phuû vôùi hình daùng khaùc nhau. Maëc duø môùi xuaát hieän 2-3 naêm trôû laïi ñaây, nhöng nhu caàu veà loaïi caây tieàn aâm phuû naøy ngaøy caøng taêng. Chuû moät cöûa haøng chuyeân saûn xuaát loaïi caây tieàn aâm phuû ôû Vaân Ñoàn, Haø Noäi töø choái cho bieát soá löôïng khaùch ñaët haøng naêm nay, nhöng laïi tieát loä raèng cho ñeán thôøi ñieåm hieän taïi soá löôïng ñôn ñaët haøng cöûa haøng nhaän ñöôïc ñaõ taêng

T

hu nhaäp trung bình leân tôùi 15 trieäu ñoàng/thaùng cuûa xe oâm treân phoá Ñeâ La Thaønh laø nieàm mô öôùc cuûa raát nhieàu ngöôøi, song, khoâng phaûi ai cuõng coù theå chen chaân vaøo con phoá laøm aên töôûng nhö khaù deã daøng naøy. Giaùp Teát, coâng vieäc caøng trôû neân taát baät hôn vôùi ñoäi nguõ xe oâm ôû phoá Ñeâ La Thaønh. Coâng vieäc tuy vaát vaû hôn ngaøy thöôøng nhöng buø laïi hoï coù moät khoaûn thu nhaäp ñaùng mô öôùc vôùi raát nhieàu ngöôøi. Theo nhöõng ngöôøi chaïy xe chôû haøng ôû ñaây, naêm nay do tình hình khoù khaên chung cuûa neàn kinh teá, löôïng khaùch ñi mua saém khoâng baèng naêm tröôùc neân thu nhaäp trung bình cuõng giaûm theo. Treân thöïc teá, khoâng phaûi ai cuõng coù theå chen chaân vaøo con phoá laøm aên töôûng nhö khaù deã daøng naøy. Ngoaøi ngheà thôï moäc caàn thieát phaûi coù, khi ñi giao haøng, khaùch chæ ñaët coïc moät khoaûn tieàn nhoû neân xe oâm coøn kieâm caû coâng vieäc thu ngaân, thu noát soá tieàn coøn thieáu cho chuû cöûa haøng nöõa. Chuû moät cöûa haøng ñoà goã noäi thaát taïi ñaây cuõng thöøa nhaän ñieàu naøy vaø khaúng ñònh khoâng theå tuøy tieän goïi böøa moät ngöôøi chaïy xe oâm naøo maø chæ daùm goïi nhöõng xe oâm quen bieát, tin töôûng. Ñoù cuõng laø lyù do, phaàn ñoâng nhöõng xe oâm kieám boän tieàn ôû con phoá naøy ñeàu queâ goác ôû tænh Nam Ñònh.


84

Đ

iểm nhấn của đường hoa Nguyễn Huệ Sài Gòn, sẽ khai trương vào 28 tháng Chạp, là những chú ngựa dũng mãnh mang ý tưởng chạy đua vượt thời gian, vượt khó khăn để tiến lên phía trước. Đường hoa Nguyễn Huệ, văn hóa Tết của Sài Gòn Hình ảnh đàn ngựa tung vó phi nước đại được đặt đầu đường Nguyễn Huệ là điểm nhấn của đường hoa năm nay. Ảnh: Ban tổ c​hức Theo Ban tổ chức, năm nay Đường hoa Nguyễn Huệ có ba phân đoạn chính. Mở đầu là đại cảnh

85

“Dòng thời gian” với hình ảnh đàn ngựa đang tung vó kéo cỗ xe hoa đồng hồ. Chiếc đồng hồ hoa thể hiện cho dấu ấn của năm mới và đàn ngựa đang chạy đua vượt thời gian, vượt khó khăn cho chặng đường tiến lên phía trước. Hai bên lối vào là tiểu cảnh “Khai hội mừng xuân”, được cách điệu bằng hai khóm hoa mai lớn thay lời chúc Tết gửi đến du khách. Cạnh đó là hình ảnh “Đất phương Nam” với hàng dừa làm bằng tre cùng những giỏ hoa đầy màu sắc. Phân đoạn thứ hai (giao giữa đường Nguyễn Thiệp và Mạc Thị Bưởi) là khu trưng bày các loại hoa đặc sắc của Đà Lạt. Bên cạnh việc trưng bày, khu vực này còn sắp đặt hoa xen kẽ đá, rơm, cây khô. Ở phân đoạn thứ ba, (giao lộ Nguyễn Huệ và Tôn Thất Thiệp) như mọi năm sẽ có quả địa cầu trên thảm hoa sắc màu rực rỡ, xung quanh là những chiếc đồng hồ và những bàn tay cách điệu nhằm chuyển tải thông

điệp hãy ý thức từng phút từng giây để bảo vệ hành tinh xanh. Tại đây cũng sẽ có nhiều tiểu cảnh, những tảng đá, đồi núi, cỏ cây hoa lá đan xen nhau tạo nên nét đẹp đặc trưng của vùng cao nguyên. Nét mới của đường hoa năm nay là có thêm khu triển lãm nghệ thuật sắp đặt rau - củ - quả trên đường Nguyễn Huệ. Đường hoa còn dành một khu để nhắc nhở người dân biết đến biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến đời sống, đó là cụm cảnh cây khô cằn, sỏi đá, thay lời nhắc nhở mọi người hãy luôn giữ gìn môi trường. Đường hoa Nguyễn Huệ được khai mạc tối 28/1/2014 (28 tháng Chạp) và bế mạc tối 3/2/2014 (Mùng 4 Tết). Cùng với thời điểm tổ chức đường hoa, Lễ hội Đường sách (tại đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế, quận 1) sẽ diễn ra trong 7 ngày. Lễ hội trưng bày những đầu sách chuyên đề về lịch sử, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, kinh tế, an sinh xã hội, chủ quyền biển đảo… [ ]


T

hị trường bất động sản Hà Nội được đánh giá tăng mạnh thanh khoản những tháng cuối năm. Thế nhưng, càng cận Tết Âm lịch, khách hàng càng có vẻ “chặt hầu bao”. Đặc biệt là tại các sàn, nhiều người chỉ đến tham khảo sản phẩm rồi… bỏ đi. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản (BĐS) Phú Quý Land cho biết, sau một thời gian thanh khoản thị trường tăng mạnh, những ngày cận Tết, thị trường bất ngờ rơi vào tình cảnh trầm lắng. “Từ Noel (24/12) cho đến Tết Dương lịch 2014 và hiện nay, thị trường gần như ‘đóng băng’, rất ít khách hàng có nhu cầu tìm đến. Sàn Phú Quý Land là đơn vị độc quyền phân phối căn hộ CT2 Trung Văn - vốn gây ‘sốt’ trước đó, nhưng thời điểm này, nhiều khách hàng cũng chỉ đến tham khảo, chứ ít khi chịu xuống tiền”, ông Hà chia sẻ. Trao đổi với Đầu tư Bất động sản, ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sàn giao dịch Nhadat24h.net

cũng thừa nhận, trong khoảng 3 tuần trở lại đây, thị trường BĐS giảm mạnh thanh khoản. Đặc biệt thời gian này, nhiều khách hàng tìm đến sàn hoặc yêu cầu được dẫn đến xem nhà tận dự án, nhưng cũng chỉ để tham khảo sản phẩm. Ông Quỳnh cho biết, Sàn Nhadat24h.net đang phân phối căn hộ tại nhiều dự án như, căn hộ Dự án 139 Cầu Giấy, căn hộ Dự án Hòa Bình Green City…, song những căn hộ bán được chủ yếu diễn ra tại thời điểm trước lễ Noel. Lý giải tình trạng thị trường bất ngờ rơi vào trầm lắng, ông Quỳnh cho rằng, giao dịch ảm đạm trên thị trường địa ốc những ngày cận Tết Âm lịch đã trở thành quy luật. Bởi càng gần Tết, không khí và việc mua sắm Tết thường lấn át nhiều hoạt động mua bán khác. Đối với BĐS, do thị trường vẫn khó khăn, khó có đột biến trong ngắn hạn, nên nhiều người có tiền, có nhu cầu mua nhà không còn áp lực phải mua nhà trước Tết để tránh tăng giá như trước. “Diễn biến này trên thị trường BĐS sẽ còn kéo dài qua Tết, khoảng tháng 3/2014, giao dịch thị trường mới có thể khởi sắc trở lại”, ông Quỳnh nhận định. Khảo sát của Đầu tư Bất động sản tại nhiều sàn giao dịch trên địa bàn Hà Nội hiện nay cũng cho thấy, lượng khách đến tìm hiểu các sản phẩm chào bán trên sàn giao dịch không nhiều. Một số đại diện môi giới sàn giao dịch chia sẻ, khó kỳ vọng có thêm giao dịch trong những ngày còn lại của năm Quý Tỵ. Thừa nhận việc thị trường BĐS dường như đã chùng lại trong những ngày cuối năm vì không khí Tết lấn át, nhưng ông Vũ Cương Quyết, Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc lại khẳng định, đơn vị này vẫn bán được sản phẩm và đảm bảo doanh thu trong giai đoạn này. Ông Quyết cho biết, Đất Xanh và Liên minh

87

42

86

Vôùi caùc luaät sö Myõ & UÙc hoaït ñoäng taïi Vieät Nam ñaõ 20 naêm. Ñaûm traùch taát caû caùc vaán ñeà luaät phaùp lieân quan ñeán ñoái töôïng laø ngöôøi hay söï vieäc trong nöôùc sàn G5 đang phân phối sản phẩm từ 5 dự án khác nhau trên địa bàn Hà Nội. Những ngày mở bán cuối năm, đơn vị này tổ chức Ngày hội mua nhà đón Tết. Theo đó, những khách hàng mua căn hộ do Đất Xanh và các sàn thuộc Liên minh G5 mở bán sẽ nhận được quà tặng là vàng ròng hoặc đồ điện máy, với giá trị quà tặng lên đến 9 tỷ đồng. Nhờ chương trình bán nhà mới lạ, Đất Xanh Miền Bắc và Liên minh sàn G5 vẫn đều đặn bán được sản phẩm, đảm bảo doanh thu, bất chấp việc thanh khoản thị trường không còn cao như những tháng trước. Cũng theo ông Quyết, nhu cầu về mua nhà trên thị trường vẫn rất lớn, nhất là khi giá địa ốc được đánh giá đã xuống thấp, ngang với mức giá của 5 - 6 năm trước. Tuy nhiên, việc mua sắm nhà cửa càng về cuối năm cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí Tết. Vì thế, vấn đề của đơn vị phân phối hiện nay là đưa ra thị trường sản phẩm nào và có chương trình bán hàng hấp dẫn hay không? “Nếu có sản phẩm phù hợp, có chương trình bán hàng đủ hấp dẫn, thì khách hàng vẫn sẽ mua nhà, bất kể đó là cuối năm hay đầu năm”, ông Quyết tự tin nói.[ ]

Höôùng daãn töø A-Z thuû tuïc keát hoân vaø baûo laõnh vôï choàng hoân phu hoân theâ laø ngöôøi VN trong nöôùc

toá tuïng hình söï - kinh teá - daân söï hoân nhaân gia ñình - baûo laõnh nhaäp cö - lao ñoäng - haønh chaùnh v.v... * Ñaêng kyù thuû tuïc nhaän thöøa keá cho ngöôøi nöôùc ngoaøi * Tranh chaáp taøi saûn thöøa keá vôùi ngöôøi trong nöôùc * Thuû tuïc laáy laïi quyeàn sôû höõu taøi saûn bò chieám ñoaït * Tö vaán moïi lieân quan ñeán luaät phaùp Vieät Nam * Tieán haønh toá tuïng ñeán vôùi ñoái taùc trong nöôùc

Lieân laïc taïi UÙc

Moät buoåi toái, coù coâ gaùi thaät maùt maét treân xe Taxi. Khi maùy tính tieàn baùo treân 100 ñoâ thì coâ gaùi phaùt hieän laø mình khoâng mang tieàn theo... Anh taøi nhaùy maét ñeà nghò. “Chuùng ta coù caùch giaûi quyeát maø, em cöù... côûi quaàn loùt ra laø ñöôïc”. Coâ gaùi traû lôøi nhìn anh taøi Taxi nghi ngôø: Anh aøh..., Em phaûi noùi thieät laø quaàn loùt cuûa em mua sale giaù chæ coù moãi 10 ñoâ thoâi ñoù nha...!

AUVINET-PRO ABN 28 691 497 950 (02) 9788 7364 Mob 0430 00 69 65 Noùi tieáng Vieät hay tieáng Anh


88

mức cũ”, anh Hải nói. Đồ nghề của những thợ sơn này khá đơn giản, chỉ một thùng đựng chổi quét, chổi lăn, thang và 2 bó dây bện to để thả đu với nhà cao tầng. Tốn kém nhất là bộ dây dài khoảng 20m, giá 3 triệu đồng, nhưng có thể dùng đến vài năm. Trong khi đó, thu nhập những ngày này lên đến 1 triệu đồng/người/công trình cho nhóm thợ 2 đến 3 người. “Có hôm để tăng thu, anh em còn tranh thủ thắp điện buổi tối để thi công cho kịp đơn

N

hu cầu sửa sang nhà cửa đang tăng cao trong những ngày cận Tết. Các thợ sơn ngoại tỉnh vì vậy cũng tranh thủ kiếm bạc triệu mỗi ngày để có cái Tết ấm hơn. Bắt đầu hành nghề thợ sơn từ năm 1992, anh Hải (40 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam vẫn còn dẻo dai và đu dây sơn tường không thua kém các tay thợ trẻ hơn mình. Trước Tết độ 1 tháng, anh và các đồng nghiệp lại tất bật đi sơn công nhà cho người Hà Nội, người đặt làm không hết. “Trong năm, không phải ngày nào chúng tôi cũng đi sơn đều. Chỉ có dịp trước Tết là công trình mới nối tiếp công trình đang làm. Vì làm không hết việc nên đợt này tôi kéo thêm đứa cháu đang làm thợ xây vừa nghỉ việc sang phụ giúp. Chắc phải 28 Tết cả hai chú cháu mới về quê được”, anh Hải chia sẻ. Anh Hải so sánh, trong năm thì cánh thợ sơn còn phải lụy theo chủ thầu các công trình xây nhà mới, còn dịp cuối năm thì anh em thoải mái lựa nhà mà thi công do hầu hết chẳng ai xây mới nữa mà chủ yếu là sơn sửa nhà cửa đón Tết. “Giá công thợ sơn cũng tăng mạnh từ 7.000 đồng/m2 lên 10.000 đồng/m2, sau Tết lại về

đặt”, thợ sơn trong nhóm tên Dương vui vẻ nói. Nhiều nhà dân tranh thủ sơn sửa trước Tết . Tết sắp đến, đa phần người dân chọn sơn lại tường bên ngoài, mức chi phí cho cả công thợ và sơn từ 3 đến 6 triệu đồng cho nhà từ 2 đến 3 tầng. Theo anh Nghĩa, chủ cửa hàng sơn trên phố Lạc Long Quân, dịp này cửa hàng anh mỗi ngày đều bán số sơn tăng 30% so với ngày bình thường. “Loại bán chạy nhất vẫn là sơn chống thấm pha thêm màu, giá từ 2 đến 3 triệu đồng cho thùng 18L”, anh Nghĩa cho biết. [ ]

Hài tết 2014 “Cưới Liền Tay” Có sự tham gia diễn xuất của danh hài Hoài Linh, Chí Tài và Mười Khó Trường Giang. Bộ ba này hứa hẹn sẽ mang khán giả đến hết tình huống bất ngờ này đến tình huống hài hước khác xen lẫn những câu chuyện mang đậm tình người. Tết lo phết Quang Tèo, Giang Còn đau đầu lo tết. “Tết lo phết” của đạo diễn Mai Long - Ngô Thám lấy đề tài về nông thôn cùng những nỗi lo của người nông dân khi Tết đến xuân về, nội dung của “Tết lo phết” xoay quanh hai gia đình ở một miền quê của Việt Nam trong những ngày cận kề năm mới khi người thân trên thành phố về ăn Tết tại quê nhà.

Khó ở Trấn Thành khó ở trong Hài Tết 2014. Tiểu phẩm hài “Khó ở” của Trấn Thành nằm trong DVD hài “Cười đủ kiểu”. Trong tiểu phẩm, ngoài Trấn Thành còn có sự tham gia của các gương mặt như Anh Đức, các bé Nhật Tiến, Tiến Đạt, Huy Nhiên và đặc biệt hơn là Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên Phương Mỹ Chi. Cưới Kịp Chạy Xuân - Hoài Linh, Thanh Thủy Cảnh trong phim Cưới Kịp Chạy Xuân. Cưới kịp chạy xuân là câu chuyện về ông giám đốc ngân hàng có sở thích sưu tầm rượu rắn Ba Ty do Hoài Linh thủ vai. Vào dịp cuối năm, gia đình ông Ba Tỵ liên tục dính đến những vấn đề xui xẻo liên quan đến rắn khiến cho ông rơi vào tình thế khó khăn, rắc rối với công việc. Không chỉ vậy, ông còn bị một kẻ giấu mặt bí hiểm không ngừng đeo bám quấy rối. Đã thế, ông còn dẫn về nhà cô gái xinh đẹp cùng đứa bé 5 tuổi xa lạ xin tá túc vài tháng khiến gia đình “nổi sóng”. Việc công việc tư đều rối bời đẩy ông chìm dần trong men rượu. Còn bà ba Tỵ do Thanh Thủy thủ vai là một người phụ nữ lại lanh lợi và quyết đoán. Sau khi ông chồng bị những tin đồn thổi làm ảnh hưởng đến công việc cũng như gia đình, bà đã phải tự nhúng tay vào để phụ giúp chồng vừa lo công việc chạy chức cho chồng cũng như vừa chạy cưới cho con trai… Cả gia đình đã rơi vào những tình huống giở khóc dở cười, Bộ phim đề cao chữ hiếu, tình thân trong gia đình. Đây là bộ phim được rất nhiều người mong đợi trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014. Bên cạnh đề cao tình cảm gia đình Cưới Kip Chạy Xuân mang đến cho khán giả những tiếng cười thâm thúy, phê phán lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền. Đại gia chân đất phần 3 Cảnh trong phim Đại gia chân đất phần 3.

89

Sau thành công của bộ phim Đại gia chân đất phần 1 và phần 2. Tết 2014 khán giả tiếp tục được theo dõi phần tiếp theo của bộ phim. Với sự tham gia của diễn viên hài Quang Tèo, Trung Hiếu và hotgirl Andrea. Đại gia chân đất là câu chuyện kể về hai ông thông gia Tích và Sự vốn quê mùa nhưng lại thích đua đòi và háo sắc. Chính vì những thói hư tật xấu đó nên cả hai phải nhận những bài học cay đắng trong chuyến du xuân của mình. Bộ phim là những tình huống dở khóc dở cười của 2 “đại gia” bị lừa, mất tiền và bị rượt đuổi đến mức đói khát. Bộ phim phê phán lối sống tha hóa, đùa dòi, thả mình theo thói xấu của một bộ phận trong xã hội. Mai Nguyên (tổng hợp)


90 Tröôøng thieân phoùng söï tieåu thuyeát xaõ hoäi ñen

Taùc giaû: Yeân Ba Giang Vuõ

Tieáp theo Toùm laïi kyø tröôùc: Trong keá hoaïch Nam tieán ñeå thoáng lónh giang hoà caû nöôùc, laáy côù laø ñeå söûa trò ñaøn em, thanh lyù moân hoä Dung Haø ñem quaân quaäy phaù caùc nôi laøm aên cuûa Haûi Baùnh naèm trong taøn duø cuûa Naêm Canh, muïc ñích laø ñeå choïc giaän cho oâng Truøm ra maët ñeå hai beân cuøng ñoï söùc... Trong moät buoåi Naêm Cam ra Haø Noäi döï ñaùm cöôùi chaùu cuûa Thaéng Taøi Daäu , ñoàng luùc naøy Dung Haø cuõng veà Haûi Phoøng toå chöùc gioã kî 100 ngaøy cuûa boá laø oâng giaùo Haø... Thôøi cô thuaän tieän, Sôn Baïch Taïng, Thaéng Taøi Daäu, Haûi Baùnh, Lyù Ñoâi... ñem cuøng Naêm Cam ñem moät löïc löôïng huøng haäu xuoáng Haûi phoøng ñeå “daäp neán baøn thôø” trong ngaøy gioã boá Dung Haø... Khoâng khí chieán tranh höøng höïc soâi suïc. Töôûng ñaâu seõ maùu nhuoäm thaám ñoû caû ñöôøng phoá xöù caûng nhöng khi ñeán nôi... oâng Truøm boãng döng toû ra hoøa hoaõn baát ngôø... Thaønh taâm cuùng gioã ñuùng leã treân caû möùc caàn thieát, laïi coøn ra taän moä ôû nghóa trang thaáp nhang... Caùch cö xöû khaù laï luøng cuûa Naêm Cam ñaõ laøm cho caùnh ñaøn anh cuûa Haø Noäi hôù ngöôøi khoâng bieát “anh giaø Saøi Goøn” cuûa tuïi noù ñang giôõ chieâu troø gì...” Hoài 20 Thieân haï thaùi bình Sau hoâm tham döï ñaùm gioã traêm ngaøy cuûa boá Dung Haø, anh Naêm ñaõ ñeå laïi moät daáu aán khaù laï luøng trong loøng caùnh giang hoà Traø Baéc. Vôùi Sôn Baïch Taïng vaø Thaéng

Taøi Daäu hai ñaøn anh haøng ñaàu cuûa phöông Baéc ñaõ heát loøng taâm phuïc khaåu phuïc Naêm Cam. Trong maét Thaéng vaø Sôn thì “anh giaø Saøi Goøn” cuûa tuïi noù coù vò theá khoâng chöøng cuõng ngang ngang taàm thaùnh soáng chöù khoâng phaûi chôi. Nhaát laø khi Sôn nhôù laïi maáy ngaøy ôû traïi Thanh Haø, noù ñaõ taän maét chöùng kieán Ñaïi taù Trinh Nhu, cuïc tröôûng cuïc V26 thuoäc boä Coâng an, töùc cô quan troâng coi heát taát caû caùc nhaø tuø vaø traïi giam treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam... Trònh Nhu ñaõ thaân chinh ñeán taän Thanh Haø thaêm vieáng Naêm Cam vôùi tính caùch thaêm... thaân nhaân. Moät cuïc tröôûng cuïc traïi giam cuûa Boä xuoáng vieáng moät traïi giam nhoû ôû mieät röøng nuùi Vieät Baéc, vieäc naøy cuõng ñuû laøm cho Tröôûng traïi giam reùt ñeán soùn deá trong quaàn nhö chôi... Vaäy maø Trònh Nhu khoâng phaûi ñi thaêm traïi giam, maø laø thaêm moät thaèng tuø giaø voâ tích söï töø trong Nam göûi ra ñeå “taäp trung caûi taïo” theo “leänh” (tuø dieän taäp trung caûi taïo khoâng coù aùn maø laø theo leänh, moãi leänh laø 3 naêm). Ñaõ vaäy trong buoåi thaêm vieáng tröôùc caëp maét trôïn troøn deø neå cuûa caùn boä Tröôûng traïi, Ñaïi taù Trònh Nhu ñaõ coâng khai bieåu loä moät tình caûm aân caàn vaø traân troïng treân möùc xaõ giao daønh cho anh giaø Saøi Goøn. Vaäy thì thöû hoûi laøm gì maø maáy thaèng phaïm nhaân trong traïi nhö Sôn Baïch Taïng hay caùnh Thaønh Nam cuûa Höng Voâi khoâng laùc maét. Vaø cuõng trong nhöõng ngaøy Sôn “truù naéng truù möa” döôùi taøn duø cuûa Naêm Cam ôû Saigonnoù cuõng ñaõ taän maét chöùng kieán cô ngôi vaø theá löïc cuûa anh Naêm ôû trong naøy. Ngoaøi giaøn chöùc saéc chính quyeàn, beân caïnh ñoù, moät boä saäu ñaày ñuû töôùng só töôïng xe phaùo maõ duøng cho vieäc “tieãn em leân xe... tang” cuûa anh Naêm khoâng phaûi laø dôû. Caëp ñaàu raèng Chaâu Phaùt Lai Anh, Lai Em, vôùi giaáy pheùp ñeo suùng cuûa cô quan Quaân baùo, hai ñöùa con cuûa Luoâng Ñieác Haø Treà laø Duõng Lieàu vaø Trang Chuøa, thaèng nhoùc Ñoã Ñaït Giang, ngöôøi tình ñeïp trai cuûa baø chuû côm Nieâu... Roài Thaønh Ba Ñoâ, Taâm Caù Voi, Luõng Ñaàu Boø, Cu Nhaát v.v... Ñieàu laø nhöõng saùt thuû thöôïng haïng. Maáy ñöùa naøy tuïi noù dö söùc luoäc chín ñaùm tay chaân cuûa Dung Haø chæ loe nghoe vaøi ñöùa loaïi chip hoâi (con nít) nhö Quaân Beùo Haûi Choù Ngao, Haûi Lôù ñang muùa gaäy vöôøn hoang thì chaúng laø

caùi ñinh gì trong maét ñaùm lính nhaø cuûa Naêm Cam heát. Noåi ñình noåi ñaùm treân con phoá Buøi Thò Xuaân maø Dung Haø ñang choïn laøm soaùi phuû ñaïi baûn doanh ôû Saigonñeå laøm baøn ñaïp cho keá hoaïch Nam tieán cuûa ñaøn chò Haûi Phoøng vaø Minh Söùt chæ laø aûo töôûng maø thoâi. Caân ñong theá löïc giöõa hai beân ñeå töông quan löïc löôïng. Sôn Baïch Taïng thaáy söùc maïnh cuûa Dung Haø ôû phöông Nam quaù cheânh leäch, neáu khoâng muoán noùi laø “khoâng coù gì (maø cuõng daùm) aàm yû” so vôùi cuûa anh giaø Saigoncuûa mình. “Meï noù! Vaäy maø sao “anh giaø” naøy aûnh cöù nhòn caùi con phoø (ñó) naøy hoaøi theá naøy laø theá naøo?” Sôn Baïch Taïng töùc buïng chöûi theà... Noù öùc laø anh Naêm cöù eùm deá noù laïi laïi heát laàn naøy ñeán laàn khaùc. “Chæ caàn öø moät tieáng thì duø cho Dung Haø ñang ôû ñaâu, Buøi Thò Xuaân hay Haûi Phoøng cuõng maëc. Baûo ñaûm 24 tieáng sau maø “con ñó l^`n laùc naøy khoâng bò “luïc baûn voâ ñinh” nhö yù noù muoán thì Sôn Baïch Taïng naøy seõ boû giang hoà maø ñi tu...” Sôn laéc ñaàu khoâng hieåu noåi... Chieâu troø cuûa “anh giaø” naøy thì ñuùng laø thuoäc haøng “quaùi vaät” chöù khoâng phaûi thöù thöôøng. Ñuùng vaäy! Vò theá cuûa Naêm Cam ngaøy nay ñaõ laø moät loaïi “oâng Truøm” cuûa phöông Nam ñoù laø ñieàu maø taát caû caùc daân chôi ñeàu khaúng ñònh. Nhöng oâng Truøm “quaùi vaät” naøy coù ñoâi luùc töï haï mình ñeå töï cho mình khoâng baèng ai ñoù laø ñieàu laøm Sôn khoù hieåu. Laïi theâm moät noãi böïc nöõa laø “anh giaø” laïi luoân coá chaáp cho raèng vieäc töï haï ñoù cuûa mình laø tính “khieâm nhöôøng” caàn phaûi coù cuûa daân chôi xöù thöôïng, moät “ñaïo ñöùc giang hoà” maø laøm keû ñaøn anh phaûi luoân bieát theå hieän... “Con baø noù.... Giang hoà maø noùi ñaïo ñöùc laøm caùi chuoái gì khoâng bieát nöõa... anh giaø naøy chæ gioûi caùi thích laøm maáy chuyeän cuûa keû roãi vieäc...” Sôn aám öùc vôùi tính “ñaïo ñöùc giang hoà” ngaäp laày chaát caûi löông Nam boä maø noù khoâng theå naøo ngöûi cho voâ ñöôïc. Ñoàng luùc ñoù, Dung Haø cuõng mang moät doøng tö töôûng khoù suy nghó veà Naêm Cam. Moät buoåi chieàu ngoài traàm ngaâm trong caên phoøng nhoû phía sau quaày bar 237 Buøi Thò Xuaân, Dung Haø ñieåm laïi nhöõng “coï saùt” maø caùnh anh em cuûa mình ñaõ coù vôùi Naêm Cam trong maáy thaùng qua, thì luùc ñoù Quaân Beùo böôùc vaøo.

Quaân Beùo, tay ñeä töû thaân caän vöøa laø taøi xeá vöøa laø veä só cho Dung, Quaân cuõng laø moät trong haøng kieän töôùng theo chaân ñaøn chò töø Haûi Phoøng vaøo cuøng löôït vôùi Haûi Baùnh, Haûi Lôù, Haûi Choù Ngao v.v... Töï nhieân, vaø thaân thieän nhö ngöôøi nhaø, Quaân böôùc ñeán tuû laïnh, laáy moät chai bia Corona öôùp laïnh vaø töï laøm moät moät maåu chanh chaám muoái traéng gaén vaøo mieäng chai, roài caàm ñeán ngoài cuøng Dung Haø ñang traàm ngaâm nôi boä salon nhoû sau vaùch ngaên quaày bar. AÁn nheï cho mieáng chanh chaám muoái chìm vaøo coå chai bia laïnh. Phaûn öùng cuûa muoái vaø chanh, rôi vaøo chaát bia öôùp laïnh, laøm moät doøng boït traéng ñuïc xoâng traøo ra mieäng chai. Quaân haù moàm ngaäm laáy coå chai vöøa nuùt vöøa tu thaät maïnh doøng bia ñang traøo ñeå thöôûng thöùc doøng bia ñaäm boït thaät ngoït löø do taùc duïng cuûa chanh vaø muoái vöøa hoøa tan nhanh trong bia. Laøm cuù tu öøng öïc thaät daøi daøi cho ñeán ñuoái hôi Quaân môùi haï coå chai xuoáng roài khaøaøaø ra moät tieáng lôùn, thaät ñaõ, ñeå laáy laïi nhòp thôû. Loái uoáng bia kieåu naøy vöøa ñöôïc du nhaäp vaøo Vieät Nam qua caùch “demo” cuûa maáy em tieáp thò bia mexico vaøo caùc quaày bar maø Quaân môùi hoïc ñöôïc töø khi theo Dung Haø vaøo Saøi Goøn. Chai Corona öôùp laïnh, ñöôïc Quaân theå hieän loái uoáng “ñaúng caáp” tu moät hôi ñaàu laø ñaõ löng quaù nöûa chai. Sau khi khaøaøaø moät tieáng Quaân Beùo caàm nöûa chai bia coøn laïi, vöøa nhaâm nhi vöøa haäm höïc trình vôùi ñaøn chò vaøi nhaän xeùt veà moät “chieán höõu” cuûa mình. “Thaèng Haûi Baùnh luùc naøy xaøi khoâng ñöôïc nöõa roài chò Dung aï!” Dung Haø khoâng noùi khoâng raèng, ñaøn chò ñang ñaém chìm vaøo söï suy nghó rieâng. Ít laâu nay. Töø hoâm ñuïng nhau ôû ñaùm gioã traêm ngaøy cuûa boá ôû Haûi Phoøng. Hoâm ñoù Dung Haø ñaõ boùng gioù göûi cho Haûi Baùnh aùn töû hình qua caâu noùi “... ngöôøi gieát ñöôïc tao chæ coù maøy”... maø Dung Haø bieát cuøng caùch noùi cuûa daân Pa-ke (Baéc kyø) vôùi nhau Haûi seõ hieåu laø “... ngöôøi maø tao muoán gieát chæ laø maøy...” Caâu noùi ñoù, Dung Haø cho laø nhö cuïc gaïch ñaõ quaêng xuoáng maët ao roài, coù chìm taän ñaùy thì vaãn coøn ñoù. Maát ñi ñaâu maø sôï. Haûi Baùnh vaãn coøn ñaây. Noù phaûi baùm caùi ñaát

Saigonnaøy maø soáng chöù coù ñi ñaâu maát ñaâu maø lo. Dung Haø khoâng chuù yù ñeán teân ñaøn em phaûn thuøng naøy nöõa. Duø sao cuõng laø moät ñaøn chò coù döôùi tröôùng caû ngaøn laâu la, töøng laøm möa laøm gioù ôû xöù Caûng caû chuïc naêm trôøi... Dung Haø cuõng coù caùi muõi ñaùnh hôi khaù beùn cuûa loaøi soùi bieån. Ñieàu maø nöõ quaùi lo laéng treân caû vieäc caêm thuø Haûi Baùnh chính laø chieâu troø keá tieáp cuûa Naêm Cam seõ daønh cho mình môùi laø ñieàu quan troïng. “...Hoâm naøo anh em mình ngoài xuoáng aên côm vôùi nhau moät böõa, noùi ra heát moïi ñieàu... Beà gì anh cuõng ñaõ töøng keát nghóa vôùi coâ Dung, coâ Dung khoâng noùi thì anh cuõng coù boån phaän giuùp ñôõ nhöõng gì em caàn...” Khoâng ngu ñeán ñoä tin raèng nhöõng lôøi “ñaïo ñöùc giang hoà” naøy cuûa Naêm Cam laø thaät nhö lôøi “laõo” noùi ôû nghóa trang trong ngaøy gioã kî cuûa boá... Chæ coù ñieàu laø... Coù leõ laõo ñaïi ca caûi löông Nam boä naøy caàn phaûi hoïc hoûi theâm veà baûn chaát cuûa daân chôi xöù Baéc... Dung Haø töï tin cöôøi ruoài baèng ñaàu muõi, qua nhöõng chieán coâng quaäy phaù maáy thaùng qua maø Naêm Cam vaãn “vôø nhö muøa ñoâng ñaõ veà” ñeå chaúng daùm coù phaûn öùng gì ñaõ laøm cho Dung Haø theâm phaàn say men maø nguû queân treân chieán thaéng.. Baûn tính töï maõn cuûa ngöôøi haùo thaéng ñaõ laøm Dung Haø caøng theâm töï ñaéc vaø caøng theâm mong muoán caùi chuyeän “caû theá giôùi naøy phaûi bieát ta laø ai” seõ coù ngaøy phaûi ñöôïc thöïc hieän. Coâ em keát nghóa Dung Haø naøy naøo coù gaëp khoù khaên gì ñaâu maø caàn oâng Truøm phöông Nam giuùp ñôõ kia chöù? Naêm Cam ôi laø Nam Cam... Ñieàu coâ em cuûa oâng muoán laø thoáng lónh giang sôn, giöông côø nöõ soaùi thay theá ngoâi vò oâng vua theá giôùi ngaàm cuûa oâng... Coâ em naøy seõ laø “nöõ hoaøng” khoâng phaûi cuûa phöông Baéc hay phöông Nam maø laø toaøn coõi... “toå quoác” cuûa caùi ñaát nöôùc Vieät Nam naøy... Muoán nhö vaäy thì laøm sao maø... “aên côm noùi chuyeän” nhö yù oâng anh muoán cho ñöôïc... Con ñöôøng Nam tieán cuûa coâ em chæ ñaït hieäu quaû baèng chieán tích treân thaây ngöôøi maùu ñoå maø thoâi... Dung Haø móm cöôøi vôùi gioøng suy tö traøn ñaày aùnh haøo quang huy hoaøng cuûa mình trong töông lai gaàn ñang tôùi. Thaät tình maø noùi thì vôùi baûn naêng cuûa moät ñaøn chò ñaõ ñöôïc

91

phong laø thoáng soaùi, ngöôøi caàm ñaàu cuûa moät theá löïc ñaâm cheùm tinh nhueä töø haøng chuïc naêm qua, khoâng phaûi laø Dung Haø khoâng ñaùnh hôi ra moät vaøi daáu hieäu khaù baát thöôøng trong caùi maø daân Pake goïi laø “chieâu troø” seõ coù ôû Naêm Cam... Khoâng chæ laø vieäc Dung Haø thaáy Nam Cam boãng döng quaù “meàm” trong ngaøy gioã boá cuûa mình. Ñaønh raèng Haûi Phoøng laø ñaát nhaø, nhöng vôùi giaøn giaùo cuûa Sôn Baïch Taïng, Thaéng Taøi Daäu, theâm caëp Haûi Baùnh & Lyù Ñoâi cuõng laø nhöõng thaèng phaûn thuøng daït voøm voâ Nam töø phöông Baéc. Tuïi noù ñaâu coù caùi e deø cuûa ngöôøi töø xa tôùi. Roài caû maáy chuïc thaèng ñaàu ñinh laøm khieâng moäc bò thòt trong caùnh Sôn Baïch Taïng töø Haø Noäi xuoáng... Neáu hoâm ñaùm gioã maø Naêm Cam khoâng boãng döng “meàm nhuõn” ra ñeå caûn tuïi noù ñang laêm le giaät saäp raïp che nhaø gioã, hay ngoä nhôõ maáy thaèng ñieân con, döôùi tröôùng thaèng ñieân chuùa laø Sôn Baïch Taïng, maø coù muoán laät ngöôïc baøn thôø ñang cuùng gioã boá cuûa Dung Haø thì... quaû thaät cho duø coù laø ñaøn chò xöù Caûng naøy ñi nöõa Dung Haø cuõng khoâng bieát laøm sao ngaên cho ñöôïc caùi ñaùm choù ñieân töø Haø Noäi luoân muoán aên töôi nuoát soáng coâ em xöù caûng... Vaäy maø... Hoâm ñoù duø voû ngoaøi vôùi ñaùm laâu la cuûa Sôn Baïch Taïng raàm roä phoâ tröông “cöùng” nhö vaäy nhöng mieäng moàm anh Naêm vaãn “meàm” vaø ngoït lòm nhö maät. Caùi khoâng khí höøng höïc ñi “giaät saäp baøn thôø” cuûa ñaùm Sôn Baïch Taïng, Haûi Baùnh, Lyù Ñoâi töø Haø Noäi xuoáng ñaõ bò côn “gioù muøa ñoâng baéc ñang veà” töø mieäng moàm anh Naêm laøm cho taét tòt... Höõng hôø vôùi lôøi nhaän xeùt cuûa Quaân Beùo khi ñöôïc gaõ ñaøn em cho bieát veà nhöõng chuyeän “xaøi khoâng ñöôïc” cuûa Haûi Baùnh, Dung Haø baâng quô ñaùp: “Tao bieát...!” Coù leõ nhìn Quaân Beùo aán moät laùt chanh chaám muoái maø tu moät hôi ngon laønh hôn löng chai bia Meã öôùp laïnh, Dung Haø cuõng thaáy bò laây chuùt ham muoán uoáng moät caùi gì ñoù coù chanh vaø muoái. Ñaøn chò xoay ngöôøi ôùi ra quaøy bar: “Coù ñöùa naøo ngoaøi ñoù laøm cho chò moät “shot Tequi” roài ñem vaøo ñaây nha cöng...” Ñaây cuõng laø moät caùch uoáng thôøi thöôïng cuûa daân chôi bar coù ñaúng caáp.


92

“Tequi” laø tieáng goïi ngaén cuûa daân bar Vieät Nam ñeå chæ doøng röôïu Tequila, laø moät loaïi röôïu laøm baèng quaû löïu ôû xöù bieån Mexico, cuõng y chang nhö quaû löïu ôû mieàn Trung Vieät Nam, nhöng traùi nhoû vaø thôm hôn. Khi goïi moät shot Tequila , neáu laø “Blanca” hay “Plata”, nghóa laø doøng Tequila chöa qua moät tuoåi vaø coøn raát tinh khieát. Thì ngöôøi uoáng seõ nhaän ñöôïc moät loaïi Tequila phoå bieán nhaát & khaù lyù töôûng cho caùch uoáng “shot”. Shot laø teân goïi ôû quaøy bar ñeå chæ loaïi ly nhoû luøn thaúng vaùch khoâng tuùm mieäng. Shot Tequila cuõng coøn coù loaïi Reposado, maø tieáng Taây Ban Nha coù nghóa laø thö giaõn, loaïi naøy ñöôïc uû ít nhaát 2 thaùng nhöng phaûi döôùi 1 naêm tuoåi. Reposado cuõng laø doøng Tequila khaù thoâng duïng . Cuõng nhö bia Corona cuûa Meã, maø Quaân Beùo môùi vöøa bieåu dieãn, caùch uoáng “Tequila shot” phoå bieán nhaát treân theá giôùi laø duøng vôùi muoái & chanh. Phaûi laø loaïi chanh voû moûng maøu xanh (lime) chöù khoâng phaûi thöù chanh voû vaøng daøy coäm (lemon) cuûa UÙc. Chanh xanh voû moûng thôm vaø chua moät caùch ñieäu ñaøng quyù phaùi hôn, khoâng “hoãn” vaø sexy nhö lemon voû vaøng. Chanh gì maø traùi to chaàn daàn, u naàn saàn suøi troâng thaáy ôùn maø chaúng tyù nöôùc noâi caùi con meï gì. Cöù y maáy meï naùi xeà vaùc maâm traùi caây naëng trì maø cöù veânh vaùo leân laø mình coù “ngöïc taán coâng moâng phoøng thuû...” Caùch uoáng Tequila vôùi chanh vaø muoái ñaõ ñöôïc giôùi saønh ñieäu quoác teá ñöa vaøo thöïc ñôn cocktail treân caùc quaøy bar vôùi nhieàu teân goïi khaù töôïng hình laø “Tequila cruda” hay “lick-sip-suck”. Teân goïi “lick-sipsuck”... khaù taùo baïo naøy ñeå chæ moät loaïi thöùc uoáng cuõng raát deã “boác löûa boác khoùi” nhö thaân hình cuûa caùc myõ nöõ traàn truoàng khoe saéc treân nhöõng baõi caùt vaøng quanh naêm luoân traøn ngaäp aùnh naéng oùng aû cuøng soùng nuôùc thanh bình cuûa vuøng Thaùi Bình Döông muoân ñôøi tình moäng. Cuïm chöõ “lick-sip-suck” coù leõ ñöôïc ñaët ra sau khi giôùi saønh ñieäu saùng taïo ra caùch uoáng khaù caàu kyø cuûa daân chôi Tequila. Neáu dòch chöõ ra chöõ thì “lick-sip-suck” coù nghóa laø “lieám nheï moät caùi, xong nuoát öïc, roài haù to moàm ngoaïm heát vaøo maø.... muùt muùt..”. nhö con nít muùt nuùm vuù meï vaäy... Eo ôi.. uoáng cocktail kieåu naøy vôùi nhöõng ngöôøi ñeïp tröõ saâu tình

moäng beân bôø Thaùi Bình Döông thì coù boá caùi... “ly” naøo maø chòu ñôøi cho thaáu... Moät coâ em ngoaøi quaøy bar theo tieáng goïi cuûa baø chuû Dung Haø vöøa beâ vaøo moät khai nhoû treân khai baøy moät chai Tequila Sierra ñaõ uoáng dôû coøn gaàn löng chai, moät ñóa nhoû vôùi khoaûng hai thìa con muoái traéng, moät quaû chanh ñöôïc boå doïc laøm nhieàu muùi coøn ñeå nguyeân caû voû, cuøng chieác soâ con ñöïng caùc vieân ñaù bi laáy ra töø tuû laïnh. Trong luùc ñoù Quaân Beùo tieáp tuïc haøi toäi Haûi Baùnh: “Thaèng Haûi Baùnh daïo laøy chæ bieát coù naõo Naêm Cam, meï loù, khoâng coù chò kieâu mang loù töø ngoaøi mình vaøo naø loù ñaõ cheát tieät con meï loù vôùi boïn Haø Loäi töø naâu roài coøn ñeùo ñaâu maø vaøo ñaây... Hoâm qua em vöøa thaáy loù vung vít vôùi con phoø Haï Giang ôû quaùn Thanh Trì gaëp em loù taûng nôø nhö chaúng quen. Em doïa noù naø chò göûi nôøi thaêm, loù coøn heách maët hoûi “Theá aø!” Con meï loù caùi thaèng chuoái laøy naùo thaät...” Laï moät ñieàu laø ña soá ngöôøi Haûi Phoøng khi vaøo Nam thöôøng thay ñoåi aâm ngöõ rieâng cuûa hoï ñeå hai chöõ nôø vaø lôø ñöôïc traû veà ñöùng vò trí, nhöng heã cöù noùi chuyeän cuøng ñoàng höông vôùi nhau thì “nôø cao” (L) vaø “lôø thaáp” (N) cöù “naãn noän” khoâng bieát ñöôøng naøo maø “naàn” Dung Haø im laëng nghe cho Quaân Beùo tieáp tuïc baûn caùo traïng daønh cho Haûi Baùnh... Vöøa nghe ñaøn chò vöøa loay hoay vôùi khai röôïu do nhaân vieân môùi vöøa ñöa vaøo coøn ñeå treân baøn. Dung cho hai vieân ñaù nhoû vaøo ly, roùt moät shot Tequila voâ ñaù, caàm leân laéc nheï cho ñaù tan ra vöøa ñuû laïnh vaø cuõng ñeå hít laáy höông vò thôm cay cuûa chaát röôïu laøm töø traùi löïu ôû xöù Meã Taây Cô. Tieáp theo ñaøn chò ñöa mu baøn tay traùi leân moâi vöøa lieám nheø nheï vöøa muùt muùt theo caùch cuûa maáy coâ gaùi hay duøng moâi löôõi cuûa mình maø ñuøa giôõn vôùi caùc phaàn cô theå nhaïy caûm treân thaân cuûa ngöôøi tình... Cho ñeán khi mu baøn tay ôû khoaûng goø veä nöõ giöõa ngoùn caùi vaø ngoùn troû ñaõ ñuû aåm öôùt thì Dung Haø veâ moät chuùt muoái maø thoa leân ñoù. Baây giôø thì môùi ñeán phaàn chính cuûa vieäc thöôûng thöùc moät shot “licksip-suck” thaät ñieäu ngheä cuûa daân chôi Tequila. Ñaøn chò nhoùn tay caàm saün moät muoái chanh ñaõ caét saün treân ñóa. Ñua mu baøn tay öôùp muoái leân

moâi lieám moät chuùt muoái vaøo löôõi, xong ngöûa coå öïc caïn shot Tequila Sierra traéng trong vaøo moàm roài nín thôû nuoát öïc troïn nguïm röôïu vaøo buïng, xong chò thaûy nguyeân muùi chanh vaøo moàm, khoâng nhai, maø chæ muùt chuøn chuït. Tieáng muùt buù phaùt ra aâm thanh cuûa moät vaät aåm öôùt bò ngaäm vaø duøng moâi löôõi nhaèn nhaèn trong mieäng. Neáu nhö baây giôø ai maø ñang xem phim sex loaïi xxx thì ... Maù ôi! khoâng coøn tieáng ñoäng vaø hình aûnh naøo maø gaây ñöôïc söï töôïng hình gioáng cho baèng caùch uoáng Tequila theo kieàu “lick-sipsuck” cuûa... Dung Haø. Ngöôøi Mexicana duøng muoái ñeå xoa dòu caùc höông vò ñaëc tröng cay noàng cho caùc moùn aên cuûa hoï. Muoái ñöôïc duøng ñeå giaûm ñoä cay cuûa ôùt, töông töï ngöôøi ta duøng nöôùc eùp cam quyùt ñeå loaïi boû dö vò khoù chòu cuûa caùc loaïi röôïu maïnh. Vì vaäy, daân Meã uoáng Tequila theo kieåu “lick-sip-suck” laø theo caùch coå ñieån nhaát khi duøng chung vôùi muoái vaø chanh. Muoái ñöôïc bieát ñeán nhö moät loaïi gia vò, noù taåm cho löôõi & hoïng , giuùp “caét” ñi phaàn thoâ cuûa Tequila. Coøn chanh thì ñöôïc bieát ñeán nhö moät muøi thôm cuøng chaát chua (nhöng coù vò ngoït) seõ baùm theo muoái (chaser), giuùp cho caân baèng vaø laøm noåi baät höông vò cuûa Tequila . Nhöõng vuøng laân caän Mexico, ngöôøi ta uoáng Tequila hôi khaùc moät chuùt. Tequila hieám khi ñöôïc uoáng trong “shot”. Tröôùc tieân, hoï roùt Tequila vaøo moät Cabalitto, töùc laø loaïi ly cao , hôi loe mieäng. Caùch naøy gaàn gioáng vôùi kieåu uoáng trong “shot glass” , chæ khaùc laø ly thaúng , cao hôn moät chuùt. Theo tieâu chuaån thöôøng laøm cuûa caùc bartender, moät “Cabalitto” ñöôïc löôøng khoaûng 2 oz. Söï khaùc bieät chuû yeáu cuûa Caballito laø ngöôøi ta nhaám nhaùp töøng nguïm nhoû cuøng vôùi Sangrita laø moät loaïi röôïu khai vò cuûa xöù Chí Lôïi (Chile) thöôøng duøng uoáng cuøng Tequila, Sangrita tieáng Taây Ban Nha coù nghóa laø “little blood”, töùc laø daáu veát con gaùi treân taám dra giöôøng cuûa laàn ñaàu tieân. Thöïc chaát Sangrita (little blood) chæ laø moät hoãn hôïp pha troän coù vò ngoït, chua & khaù cay töø nöôùc eùp caø chua hoaëc traùi grenadine (löïu), cam eùp, vôùi muoái vaø dó nhieân laø phaûi coù ôùt vaøo môùi ñöa ra ñöôïc vò cay. Taát caû caùc thöù naøy chæ cho ra moät maøu hoàng

hoàng thoâi chöù khoâng ñoû. Moät soá nôi khaùc vuøng Nam Myõ cuõng coù caùch thöôûng thöùc phoå bieán vôùi Tequila laø “Bandera”, hay coøn goïi laø “côø” (flag) trong tieáng Taây Ban Nha. Bôûi maøu saéc cuûa noù khaù gioáng nhö hình aûnh cuûa quoác kyø Mexico, goàm coù 3 “shot glass”, moät chöùa nöôùc chanh cho maøu xanh, hai laø Tequila traéng, vaø ba laø Sangrita cho maøu ñoû. Bandera coù theå noác thaúng moät nguïm to y nhö caùch “lick-sip-suck” hoaëc nhaám nhaùp töøng nguïm nhoû. ÔÛ moät soá nöôùc Chaâu AÂu nhö Ñöùc, Tequila vaøng nhö loaïi Tapatio, Leguas, Reponsado... thöôøng ñöôïc duøng vôùi voû caây queá thay cho muoái vaø moät laùt cam moûng thay cho chanh. Caùch thöôûng thöùc naøy cuõng laø moät söï keát hôïp khaù thuù vò, chaát queá ñaåy maïnh muøi thôm noàng mang vò cay ñam meâ cuûa quyù laâm thaûo moäc, hoøa cuøng nguïm röôïu ñang ñöôïc quyù naøng giöõ loõng beân trong hai bôø moâi tình moäng thaém. OÂi chao ôi... daùm chaéc laø khoâng coù muøi vò naøo treân ñôøi naøy laïi coù theå thôm ngon vaø meâ ñaém quyeán ruõ cho baèng muøi vò treân ñoâi moâi ngöôøi ñeïp ñaõ öôùp ñaãm moät shot Tequila vaøng vaø ñöa cay baèng moät nhaùt caén nheï vaøo thoûi queá... Baûo ñaûm laø taát caû daân chôi treân caùi coõi ñôøi naøy khoâng mong muoán gì hôn laø ñöôïc ngoaïm vaøo ñoâi bôø moâi cuûa naøng moät caùi trong luùc naøy roài... cheát cuõng cam loøng. Chôi Tequila vôùi queá ñeå “buøa pheùp” cho taêng theâm höông vò quyeán ruõ cuûa ñoâi bôø moâi coù theå noùi laø moät traûi nghieäm khaù môùi meû vaø ñöôïc quí meänh phuï kieâu kyø höôûng choïn nhieät lieät. Ñi bar laøm vaøi shot Tequila queá veà nhaø ñöôïc choàng noù ngoaïm moâi mình maø lieám laïi töøng gioït röôïu thöøa ñeán khoâng bieát chaùn thì baø naøo maø khoâng muoán uoáng Tequila chôù..? Ngoaøi nhöõng thöù döôùi moät naêm tuoåi, daân saønh ñieäu coøn bieát ñeán vaøi loaïi Tequila cao caáp haûo haïng nhö Anejo, ñöôïc uû ít nhaát treân 1 naêm, hay extra Anejo, phaûi coù 3 naêm tuoåi. Loaïi naøy ngöôøi ta khoâng uoáng trong “shot”, maø duøng loaïi ly Snifter töùc loaïi ly baàu chaân ngaén, loaïi ly chuyeân duøng cho Cognac daïng “neat”. Baèng caùch thöôûng thöùc naøy, höông thôm cuûa Tequila thöïc söï ñöôïc gom giöõ laïi vaø ñöôïc ñaùnh giaù cao. Tuy vaäy Tequila cuõng thöôøng

ñöôïc duøng vôùi ñaù, nhaát laø taïi caùc baõi bieån cuûa caùc vuøng nhieät ñôùi luoân traøn ngaäp myõ nhaân, chaéc laø ñeå caùc vieân ñaù laïnh cuõng coù ít nhieàu taùc duïng laøm haï côn hoûa loøng... Ñaù dó nhi6n cuõng hieän dieän ñeå duøng trong pha cheá caùc loïai cocktails nheï cho quyù naøng nhaâm nhi trong buoåi chieàu taø khi nhìn vaàng raùng chieàu ñoû oái ñang rôùt daàn treân Thaùi Bình Döông trong luùc ñôïi böõa toái laõng maïn cuøng chaøng beân aùnh neán lung linh cuûa böõa dinner sang troïng Noùi gì thì noùi, duø uoáng shot hay uoáng cocktails. khi ñi vaøo pha cheá Tequila vaãn ñöôïc giôùi saønh ñieäu öa chuoäng nhaát laø Margarita. Sau cuøng, coù theå noùi, treân ñôøi naøy khoâng coù “ñuùng hay sai” trong ngheä thuaät thöôûng thöùc. Tequila cuõng khoâng phaûi ngoaïi leä. Moãi daân chôi coù theå saùng taïo ra caùch thöôûng thöùc Tequila theo moät “gu”rieâng cuûa mình neáu nhö thaáy thöïc söï thuù vò vaø traûi nghieäm höông vò khaùc bieät maø mình muoán thöû.... Tyû nhö ñaøn chò Dung Haø, cuøng laø “lick-sipsuck” Tequila vôùi muoái vaø chanh, nhöng aâm thanh “muùt-lieám” cuûa nöõ quaùi xöù caûng ñaõ laøm ngöôøi ta lieân töôûng ñeán aâm thanh trong moät cuoán phim sex ñang laøm noå tung maøn hình... Dung Haø tuy tai vaãn nghe Quaân Beùo “leân aùn” Haûi Baùnh nhöng ñaøn chò khoâng ñaëc vieäc “noäi boä” naøy leân haøng öu tieân trong luùc naøy... Duø vaäy ñaøn chò vaãn hoûi Quaân: “Sau böõa tao daèn maët noù ôû tieäm toùc... thì luùc naøy noù ra sao roài... Meï noù... tieäm toùc cuûa noù ñaõ môû cöûa laïi chöa? Laõo Naêm coù bieát vuï naøy laø tao laøm khoâng?” Quaân ñöùng daäy böôùc ñeán tuû laïnh luïc tìm moài nhaém vôùi bia. Noù quô ñöôïc hoäp phoâ mai ñaàu boø vaø caàm nguyeân caû hoäp trôû laïi baøn ngoài. Quaân truùt caû hoäp phoâ mai vaøo soâ ñaù ñeå öôùp laïnh, noù giöõ laïi moät mieáng boác giaáy ra ñöa leân moàm caïp noùng hôn phaân nöûa. Vöøa nhoàm nhoaøm nhai, Quaân vöøa tu moät hôi bia vôùi muoái vaø chanh nöõa töø chai Corona môùi. Boû chai bia xuoáng baøn noù traû lôøi Dung Haø: “Vaãn chò aï! Noù goïi thôï taåy ueá, taân trang caû tieäm laïi. Troâng coøn hoaønh traùnh hôn cuõ. Dó nhieân laõo Naêm phaûi bieát chöù sao laïi khoâng bieát. Phaûi coù gì choáng löng thaèng Haûi noù môùi môû cöûa laïi... Chöù mình noù, noù daùm xem chò chaúng ra gì aø?” Quaân coá tình chaâm theâm daàu vaøo

93

löûa baèng caùch noùi khích ñaøn chò, nhöng khoâng nhö noù mong ñôïi... Dung Haø vaàn traàm tónh... Ñaøn chò laïi luïc ñuïc vôùi ñóa muoái chanh ñeå laøm theâm moät cuù “lieám-muùt” nöõa... Vöøa nhaâm nhi Tequila vöøa lieám muùt chaát muoái & chanh treân mu baøn tay, Dung Haø traàm ngaâm suy tính... Nhôù laïi traïng thaùi aùn binh baát ñoäng, khoâng moät lôøi traùch moùc, vôø nhö khoâng bieát, khoâng coù ñoäng thaùi gì ñaùp leã heát khi Dung Haø ñuoåi khaùch, gôõ maùy laïnh, ñoå cöùt quaäy cho banh ta loâng tieäm toùc cuûa Vaân’s cuûa Haûi Baùnh, ñaùnh nhau gaây naùo loaïn saøn nhaûy Monaco cuûa Naêm Cam, thaû chuoät taåm cöùt ñaâm chaïy nhaøo vaøo quaàn aùo cuûa khaùch ôû vuõ tröôøng Phi Thuyeàn cuûa Toáng Vieät Hoøa... Leõ ra nhöõng ñoäng thaùi choït oå kieán löûa naøy phaûi laøm laõo Naêm noåi ñieân leân môùi phaûi chöù? Dung Haø coá tình muoán choïc cho “anh Naêm” phaûi töùc ñeán noå “bình xaêng” trong ñuõng quaàn maø cheát... Vaäy maø laõo vaãn im ru theo kieåu “gioù muøa Thu meï ru con nguû...” Coøn chöa kòp thaáy laï thì boãng döng Naêm Cam ñích thaân thoâng baùo roài caàm moät ñaùm laâu la huøng haäu döôùi tröôùng Sôn Baïch Taïng ñeán taän Haûi Phoøng ñeå... meàm nhuõn ra maø xin döï gioã oâng cuï... Dó nhieân Dung Haø phaûi thaáy ñoù laø chuyeän khoâng bình thöôøng ôû moät ngöôøi nhö Naêm Cam. Nhôù laïi tröôùc ñaây chính tay mình ñaõ, theo leänh anh Naêm, “leân xe tieãn anh ñi” ñeå ñöa Laâm Chín Ngoùn ra khoûi choán giang hoà gioù tanh möa maùu baèng moät ca aùt xít ñaäm ñaëc. Laâm luùc ñoù khoâng phaïm nöôùc soâng, cuõng chaúng laán nöôùc gieáng gì vôùi Naêm Cam, Laâm khoâng ñuïng chaïm ñeán quyeàn lôïi kinh doanh huyeát maïch cuûa oâng Truøm, nhö Dung Haø ñang laøm, maø chæ vì moät caâu noùi khoâng eâm tai daønh cho oâng Truøm, tröôùc choán ñoâng ngöôøi giöõa quaùn aên Laâm toû yù khoâng coi oâng Truøm ra caùi con... côø (aëc) gì heát. Chæ vaäy thoâi maø Laâm Chín Ngoùn, ngöôøi ñaõ taïo neân huyeàn thoaïi kinh thieân ñoäng ñòa trong lòch söû Chí Hoøa, ngöôøi tuø nhaân duy nhaát töø xöa nay ñaõ laøm thaønh cuoäc noåi loaïn taäp theå vôùi hôn hai traêm tuø nhaân tham döï, ñoát chaùy ruïi nguyeân caû taàng laàu 3 khu BC, caùc töï caùch ly ñöôïc vôùi giaùm thò traïi tuø ñeán hôn 4 tieáng ñoàng hoà. Chöa heát, trong thôi gian ôû tu Laâm Chín Ngoùn bò choàngtheâm hai aùn coá saùt qua caùc vuï


94

ñaâm cheát voõ só Sôn Cöông vaø tay anh chò Hoaøng Ñaàu Laâu trong tuø. Vôùi beà daày cuûa moät ñaïi ca laõo laøng nhö vaäy töø tröôùc caû thôøi Naêm Cam coù chuùt teân tuoåi.... Vaäy maø Laâm cuõng ñaõ phaûi traû giaù cho caùi “khaåu nghieäp” cuûa mình baèng söï taøn pheá suoát ñôøi. Dung maïo bieán daïng ñeán laøm cho ma hôøn quyû khoùc, muø hai maét... Laâm ñaõ chính thöùc bò Naêm Cam, qua tay Dung Haø, xoùa soå vónh vieãn ra khoûi choán giang hoà... Chuyeän Laâm Chín Ngoùn coøn môùi toanh sôø sôø ra ñoù... Vaäy maø hoâm nay Dung Haø ñaõ maáy laàn uùp oå ñeán maáy cô sôû laøm aên cuûa Naêm Cam. Coá tình “trònh thöôïng” vôùi Naêm Cam baèng nhöõng yeâu saùch khoâng theå naøo chaáp nhaän, nhö tham gia naêm möôi phaàn traêm phaàn huøn vaøo Monaco, Phi Thuyeàn chæ vôùi giaù moät trieäu ñoàng. Sang laïi ñeå laøm chuû khoâng ñieàu kieän, khoâng toán ñoàng naøo heát, khoâng phaûi chæ phaàn kinh doanh cuûa tieäm toùc Vaân’s maø laø luoân chuû quyeàn nhaø ñaát, ñöùng teân vaøo soå hoàng cuûa caên nhaø 3 taàng laàu ôû Thuû Khoa Huaân, Quaän Nhaát do Naêm Cam ñang laøm chuû vaø giao cho Haûi Baùnh laøm tieäm toùc... Vôùi nhöõng chuyeän “khoù tin nhöng coù thaät” naøy Dung Haø ñang chuaån bò tinh thaàn vaø löïc löôïng ñeå “ñuïng lôùn” vôùi anh Naêm... Ñoù laø chöa keå khi chieán tröôøng ñaõ noå phaùo thì coøn laém veä tinh cuûa Naêm Cam töø phöông Baéc cuõng seõ khoâng môøi maø vaøo cuoäc. Boïn hieáu ñoäng Sôn Baïch Taïng, Thaéng Taøi Daäu, roài theâm boïn aên hoâi aên huøa cuûa Haïnh Söï, Vinh Ngöïa nöõa.... Dung Haø khoâng xem ñaùm naøy ra gì vì cuøng laø daân Pake vôùi nhau ñaøn chò thöøa hieåu thöïc löïc laãn tham voïng cuûa töøng phe nhoùm. Chæ coù caëp Thaéng Taøi Daäu vaø Sôn Baïch Taïng, neáu phaûi ñoäng dao ñoäng thôùt vôùi caùnh Haø Noäi naøy, Dung Haø bieát cuõng ñaâu phaûi laø moät theá löïc deã ñoái phoù!? Vaäy maø... laï moät ñieàu... Ñaøn chò suy nghó hoaøi maø khoâng thaáy ra ñöôïc. Lyù do gì “laõo Naêm” giaø Saigonnaøy vaãn laëng thinh...! Dung Haø nghó tôùi nghó lui vaãn chöa tìm ra keá saùch... Trong luùc ñoù, ñaøn anh Naêm Cam laïi bò moät cuïc ngheïn khaù to töø beân Sôû (coâng an thaønh phoá) do Nguyeãn Maïnh Trung vaãn thöôøng xuyeân thaûy qua. Trung luoân nhaéc nhôû anh Naêm Cam laø phaûi luoân giöõ cho laø “giang hoà ñöôïc thaùi bình”. Hieän

“treân” ñang coù nhieàu chieán dòch “rình raäp”. Ñeán ngay caû Döông Minh Ngoïc töùc Saùu Ngoïc, oâng thaày cuûa Trung cuõng coøn phaûi ngaäm ñaéng nuoát cay bôûi nhöõng tay “gato” trong ngaønh (gato - tieáng loùng giang hoà töø chæ chöõ ghen-aên-töùc-ôû). Ngoïc cho bieát “treân” vöøa ñieàu Nguyeãn Vieät Thaønh töùc Tö Boán, giaùm ñoác CA Tieàn Giang veà laøm Toång Cuïc Phoù, Cuïc Caûnh Saùt phuï traùch phía Nam, oâng Truøm ñaõ ra leänh Hieäp Phoø Maõ, Long Ñaàu Ñinh... tung tieàn cho hai thaèng naøy thaû veä tinh ra maø tìm hieåu vaø nghieân cöùu bieän phaùp tieáp caän ñeå ñaùnh ñoå cho baèng ñöôïc tay seáp môùi coù teân Tö Boán naøy. Taát caû caùc soøng baïc trong chuoãi heä thoáng cuûa anh Naêm taïm thôøi ngöng hoaït ñoäng theo khuyeán caùo cuûa Saùu Ngoïc. Ngoïc caûnh baùo cho Naêm Cam bieát, Tö Boán laø moät loaïi “haøng laï” trong ngaønh “coâng an thôøi môû cöûa”. Daân hôi bieát ñeán Boán nhö laø moät gaõ coâng an caàm ñaàu löïc löôïng an ninh ôû Tieàn Giang, coù danh hieäu “anh huøng löïc löôïng voõ trang”. Tay chôi “quaùi vaät” naøy chæ duøng côm ôû nhaø aên taäp theå, nguû giöôøng saét cô quan, khoâng heà lui tôùi baát kyø tuï ñieåm vui chôi giaûi trí naøo, cuoái tuaàn chæ bieát veà nhaø oâm ñít vôï, röûa ñít con chöù chaúng maøn ñeán ñít cuû maáy em chaân daøi naøo khaùc.... Daân thaày ñeà ñoàn raèng vôùi Tö Boán, neáu ai tìm caùch mua chuoäc cha noäi naøy coù leõ coøn khoù hôn chuyeän treân trôøi haùi sao. Saùu Ngoïc cho bieát theâm ñam meâ duy nhöùt cuûa tay seáp môùi laø thích caùc loaïi caây kieång. “Meï noù... caùi thaèng khæ gioù naøy. Thôøi buoåi baây giôø caû khoái quan chöùc ñoå nhau ñi meâ “lôø”, meâ ñoâ... thì noù meâ gì khoâng meâ laïi ñi meâ caây kieång... “ Anh Naêm laåm baåm chöûi theà. Naém trong tay moät giaøn chöùc saéc töø Baéc tôùi Nam, nhaát laø sau vuï Hieäp Phoø Maõ chaïy gôû caùi “leänh” taäp trung caûi taïo ôû Thanh Haø, Naêm Cam ñaõ tích luõy theâm ñöôïc nhieàu kinh nghieäp trong vieäc mua chuoäc con ngöôøi. Cöù heã anh naøo meâ thöù gì thì duøng thöù aáy maø “bieán ñam meâ thaønh nhöôïc ñieåm” thì coi nhö chaéc cuù. Giaù naøo cuõng mua ñöôïc, vaø cöùng caùch maáy cuõng nhuõn ra nhö coäng buùn roài töï ñoå aàm. Anh naøo meâ gaùi thì duøng gaùi, meâ tieàn thì duøng tieàn, meâ aên thì duøng nhaø haøng sang troïng maø cho noù aên ñeán... loøi baûng hoïng. Ñoù laø chaân lyù!

Bôûi vaäy, baây giôø gaëp caùi thaèng maët meït Tö Boán - ñaõ laø “tö” roài chöa ñuû hay sao maø coøn “boán” nöõa... “Ñuø maù noù! Thaèng naøy noù meâ nhìn maáy con saâu raày aên laù caây, vaäy thì laøm sao khoeùt saâu maø “bieán ñam meâ thaønh nhöôïc ñieåm” vôùi noù cho ñöôïc...” Anh Naêm töùc khí chöûi theà hoaøi moãi khi khoâng bieát duøng gì ñeå tieáp caän vôùi Tö Boán. Ñaõ vaäy, sau haøng loaït troïng aùn veà teä naïn xaõ hoäi maø caëp Thöôïng Taù Maïnh Trung Minh Ngoïc cuûa Phoøng Baøi Tröø Toäi Phaïm khoâng phaù aùn ñöôïc. Ñích thaân cha Tö Boán töø Tieàn Giang môùi veà ñaõ tuyeân boá treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng laø “seõ queùt saïch caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi ñen” vaø xem caùc vuï aùn lôùn chöa phaù ñöôïc laø nhöõng “moùn nôï vôùi nhaân daân” Meï noù, nhaân daân coù ai ñoøi nôï gì ñaâu maø cha noäi aên caùm lôïn naøy khi khoâng töï daønh phaàn maéc nôï roài daønh chuyeän traû nôï laõng xeït laõng oøm. Vì Tö Boán chæ meâ... caây kieång... Bieát khoù “nhaù” ñöôïc. Naêm Cam ñaõ laäp töùc caûnh giaùc vaø co cuïm laïi phoøng thuû, taïm ngöøng moät soá hoaït ñoäng coù phaàn loä lieãu. Bôûi gaàn ñaây nhieàu thoâng tin töø moät soá “maät baùo vieân” cuûa anh Naêm ôû trong ngaønh coâng an vaø baùo chí ñaõ baùo ñoäng cho anh Naêm bieát veà quyeát taâm cuûa Tö Boán. Ñuùng laø phuùc baát truøng lai hoïa voâ ñôn chí. Moät maët phaûi giaû ngô giaû ñieác vôùi “con naëc noâ” Haûi Phoøng, moät maëc phaûi co cuïm caùc moái laøm aên vì lôøi caûnh baùo cuûa Trung vaø Ngoïc veà Tö Boán... Ñaõ vaäy ñaùm tay chaân bò haïn cheá hoaït ñoäng, tuïi noù keâu trôøi nhö boïng than ñoùi raû ruoät. Maáy ñöùa trôï thuû baùm theo laúng nhaúng ñeå thuyeát phuïc anh Naêm cho pheùp vaøi tuï ñieåm aên chôi ñöôïc taùi hoaït ñoäng laïi. “Chaéc khoâng coù gì ñaâu anh Naêm ôi!” Quoác luûi naøi næ. “Sao chuù bieát laø khoâng coù gì?” Naêm Cam lôùn tieáng daèn maët Quoác vì Quoác toû yù khoâng tin lôøi caûnh baùo cuûa Saùu Ngoïc. Roài ñeán Haø Treà, Thaûo Ma, Lyù Ñoâi v..v... cuõng ra söùc thuyeát phuïc nhöng anh Naêm caån thaän phaân tích: “Toâi cuõng nhö caùc anh em thoâi, khoâng laøm thì khoâng coù tieàn...cuõng keït laém chôù! Coù ñieàu thaèng cha Tö Boán naøy khoù ñoái phoù laém, lôõ coù gì

thì hoái haän cuõng muoän roài! Chôø ít laâu nöõa, naém ñöôïc nhö nhöõng thaèng khaùc thì tha hoà, chaúng leõ caùc baïn khoâng ñuû kieân nhaãn sao? Cuoái cuøng, Saùu Nhaø ngöôøi ñöôïc ñaùnh giaù laø ñaày uy tín vôùi oâng Truøm do ñaõ laø baïn thaân töø luùc haøn vi, beøn ñeán gaëp Naêm Cam vaøo moät buoåi saùng taïi saân tennis ôû trong khuoâng vieân saân Tao Ñaøn cuõ (caâu laïc boä Lao Ñoäng ngaøy ny), nôi anh Naêm thöôøng ñeán ñaùnh banh vaøo moãi buoåi saùng sôùm sau ñoù cuøng xuoáng hoà bôi ngaâm mình trong laøn nöôùc trong maùt vôùi Thu, moät phuï nöõ môùi quen coù thaân hình tuyeät myõ quyù phaùi maø anh Naêm raát muoán ñöôïc thaân tình hôn chæ laø baïn giao tieáp treân saân banh... Coá gaëp cho ñöôïc anh Naêm ôû nôi tröôûng giaû thanh lòch naøy, Saùu Nhaø yû oâi ca baøi con caù noù soáng vì nöôùc, daân chôi tuïi tui soáng vì soøng baøi ñaïi ca ôi!: “Tui nôï naàn tuøm lum roài anh Naêm ôi! Anh maø khoâng cho laøm laïi laø tui cheát chaéc ñoù anh Naêm!” Naêm Cam voäi caûn: “Khoâng ñöôïc ñaâu! Laøm laïi luùc naøy laø cheát lieàn... Boä Saùu khoâng bieát laø cha Tö Boán chaû ñang “baám ñoän” ñeå moi tui ra ñoù hay sao?” Saùu Nhaø cam keát: “Chaúng leõ anh em laøm maø laïi ñeå cho Naêm Cam lieân luïy hay sao? Coù gì boïn tui chòu heát, Khoâng ñaâm cheùm coù aùn maïng thì thoâi... Ñaùnh baøi bò baét thì ñoùng tieàn phaït roài dìa. Thaèng toå chöùc coù quaû tang ñi nöõa, chöa tieàn aùn tieàn söï thì cuõng chæ vaøi thaùng laø ra... Toäi naøy coù khoái thaèng tuïi noù seõ daäp ñaàu xin mình cho noù nhaän ñeå ôû tuø theá... Vaøo tuø nghæ xaõ hôi vaøi thaùng, khoûi phaûi ñaâm cheùm nguy hieåm, laïi oâm caû xaáp tieàn lôùn ñöa tröôùc cho vôï con ôû nhaø, anh nghó xem coù coâng vieäc naøo ngon aên hôn ñi ôû tuø kieåu naøy chöù? Bao nhieâu thaèng muoán mình cho noù coâng vieäc nghæ maùt vaøi thaùng coøn ñöôïc laõnh löông khaåm nhö vaày?” Nghe Saùu Nhaø ñöa ra keá saùch Naêm Cam phaân vaân nghó ngôïi. Ñuùng laø toäi toå chöùc côø baïc thì coù naëng neà gì? Coù bao nhieâu naêm ñaâu maø sôï? Vaû laïi, taát caû em uùt coù bò baét haün seõ chaúng daïi gì khai. Coù im laëng, nhaän toäi theá cho ñaøn anh thì baûn thaân vaø vôï on seõ ñöôïc “lo lieäu” ñaày ñuû vaãn toát hôn cô maø! Vaû laïi, ít laâu nay, do sôï vía Tö Boán anh Naêm ñaõ cho ñình treä caùc hoaït ñoäng côø baïc, thu nhaäp cuûa gia toäc vì vaäy

cuõng giaûm ñi moät caùch ñaùng keå! Cuoái cuøng anh Naêm ñaønh chìu theo yù Saùu Nhaø. “Thoâi, cöù laøm laïi moät soøng ôû Traàn Nguyeân Haõn tröôùc ñi... Coá maø goùi gheùm, soáng vôùi nhau...” Naêm Cam taëc löôõi noùi. Saùu Nhaø ñem tin möøng veà cho caû boïn. Ngay chieàu toái hoâm aáy, soøng Traàn Nguyeân Haõn baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng, roâm raû nhö chöa töøng bieát ñeán “oâng keï” Tö Boán laø ai! Maø coù bieát, cuõng chaúng sôï quaùi gì oâng ta cô chöù? Ngöôi ñaùng lo nhaát laø “anh Naêm” maø anh Naêm ñaõ ñoàng yù roài thì coøn sôï caùi chuoái gì maø sôï chöù gì! Coù Naêm roài thì möôøi Boán cuõng boû chöù noùi gì chæ laø Tö Boán. Ngay trong ngaøy ñaàu tieân taùi môû cöûa, Thaûo ma kheä neä mang chieán lôïi phaåm veà cho oâng Truøm laø 75 trieäu ñoàng. Soá tieàn tuy khoâng phaûi laø nhieàu nhöng Naêm Cam heát söùc möøng vì cho raèng coù leõ mình ñaõ quaù lo xa cho ngöøng hoaït ñoäng cuûa haøng chuïc soøng baïc, tröôøng gaø... Con baø noù... maát sôû huïi hoåm nay vì caùi thaèng “double Boán” naøy khoâng bieát bao nhieâu maø ñeám... Theá laø, laàn löôït caùc tuï ñieåm ñoû ñen côø baïc, caù ñoä...ñöôïc pheùp anh Naêm Cam cho taùi hoaït ñoäng trôû laïi, vaø doøng tieàn laïi ñöôïc kích hoaït thì nhau ñoå veà keùt saéc cuûa Truùc maãu haäu. Baûo Thaùi Töû, con trai cuûa Naêm Cam, ngöôøi ñöôïc giôùi giang hoà cho laø seõ ñöôïc anh Naêm “truyeàn taâm aán” ñeå keá nghieäp ngoâi vò vua khoâng ngai trong theá giôùi ngaàm sau naøy. Baûo ñaõ coù vaøi naêm theo saùt nuùt “vieäc nhaø” baây giôø cuõng ñaõ ñuû kinh nghieäm ñöùng rieâng moät coõi. Baõo ñöôïc ba Naêm cho töï ñieàu haønh moät ñöôøng daây boùng ñaù treân ñöôøng Traàn Bình Troïng quaän 5, do boùng ñaù laø moät moân theå thao vua ñöôïc nhieàu ngöôøi ham thích, nhaát laø giôùi treû neân daây caù ñoä do Baõo laøm chuû keøo tuy môùi nhöng cuõng ñaõ coù nhöõng thu hoaïch ñaùng neå. Cu Nhöùt, Tö Chaùnh, Tö Raâu... môû haøng loaït tröôøng gaø ôû quaän 7, quaän 8, doác 51 quoác loä 51 thuoäc khu vöïc Long Thaønh ñöôøng ñi Baø Ròa Vuõng Taøu, döôùi ngoïn ñeøn xanh ñaõ baät cuûa anh Naêm Cam cuõng baét ñaàu coáng naïp... Toùm laïi, tieàn töø caùc veä tinh côø baïc laïi chaûy veà nhaø anh Naêm. Nhöõng ngaøy naøy, tuy vaãn coøn aám öùc vôùi “con naëc noâ” Haûi Phoøng, anh

95

Naêm vaãn hôùn hôû ra maët. Hoùa ra, huyeàn thoaïi hoùa veà moät nhaân vaät naøo ñoù cuõng coù khaû naêng laøm cho ngöôøi ta sôï vía nhaân vaät ñoù. Tö Boán cuõng chæ laø daân “nato” chæ bieát leân baùo ñaøi ñeå “noå” thoâi chöù chöa thaáy laøm gì, khoâng coù gì phaûi ñeå cho chaõ “kheø” mình nöõa nöõa. (nato: tieáng loùng cuûa giang hoà Vieät kieàu töø chöõ -no-action-talk-only- aùm chæ daân noùi nhieàu maø khoâng laøm) Tieáng ñoàn vang xa, giang hoà ngöïa non haùo ñaù môùi ra saân ñeàu xaùch tuùi veà xin quy phuïc nhaø Naêm Cam “Maáy em khoâng qui phuïc chuù Naêm Cam thì cuõng chaúng sao, coù ñieàu khi chuù Naêm ngöùa maét thì maáy em xaùch tuùi ñi tuø muùt chæ caø tha, coøn chuù Naêm vui veû thì maáy em coù bò toùm ñang ngoài coùm roùm ôû phoøng caûnh saùt hình söï cuõng chæ 30 giaây sau laø coù maët ôû nhaø! Chuù Naêm muoán laø anh Saùu Ngoïc laøm... Ñoù! Neân chôi hay khoâng chôi vôùi chuù Naêm laø tuøy maáy em ñònh lieäu...” Nhöõng lôøi raêng ñe nheï nhaøng cuûa Thaûo Ma, Saùu Nhaø daønh huaán thò ñaùm môùi lôùn laêm le môû soøng chôi leû. Giang hoà lyù giaûi veà Naêm Cam nhö vaäy vaø söï thöïc laø, khoaûng thôøi gian naøy, anh Naêm ñaõ hoaøn toaøn laøm baù chuû moät ñeá cheá cuûa theá giôùi ngaàm taïi Saigonvaø caû moät phaàn naøo ôû caùc thaønh phoá lôùn khaùc! Baùo coâng an cuûa Traàn Töû Vaên coù gaén danh hieäu “oâng Truøm” cho Naêm Cam cuõng khoâng coù gì laø cöôøng ñieäu. Cuoäc tranh soáng cuûa giang hoà vaãn soâi noåi. Ngoïn ñeøn ñoû trong tay Döông Minh Ngoïc vaãn choùi loøa treân giao loä giöõa giang hoà Nam Baéc, moái haän “con phoø Haûi Phoøng” vaãn canh caùnh beân loøng nhöng anh Naêm, nghe lôøi Saùu Ngoïc, chöa thaáy thuaän tieän ñeå ra tay trong luùc naøy... Vuï lôùn chöa ñöôïc giôùi quan chöùc baät ñeøn xanh thì cuõng neân nhaân luùc thuaän thôøi cô maø thanh lyù moân hoä vaøi vuï linh tinh. Thaùi bình hoùa thì giang hoà seõ maát chaát, khoâng laøm vaøi ñieàu naùo nhieät coù khi daân chôi seõ queân maát ai laø ñaïi ca ôû caùi xöù Saigonñaày vaøng ñen maùu ñoû naøy. Trong moät caên phoøng nhoû rieâng bieät cuûa nhaø haøng Caùnh Buoàm treân ñöôøng Pasteur, haøng buoåi chieàu oâng boá vôï Naêm Cam vaø chaøng reå Hieäp Phoø Maõ, tay trôï thuû ñaéc löïc nhaát cuøng vaøi trôï taù thöôøng hay ngoài beân nhau nhaâm nhi chai Martell Cordon


96

Bleu ñeå... tính soå giang hoà. Hoài 21 AÊn côm chuùa muùa toái ngaøy Doøng soâng soâng giang hoà ít khi naøo phaúng laëng. Duø Saùu Ngoïc luoânnhaéc nhôû Naêm Cam phaûi luoân giöõ caûnh “thieân haï thaùi bình” Tuy nhieân “AÊn côm chuùa phaûi muùa toái ngaøy” Neáu khoâng coù chuyeän gì laøm thì caùc tay cheùm cuõng chaúng chòu ngoài yeân. Vuõ tröôøng Cheers naèm trong khaùch saïn Vieãn Ñoâng laø baàu söõa ngoït nuoâi döôõng baêng nhoùm Bình Kieåm töø thuôû khôûi nghieäp ñeán nay ñaõ ñoåi chuû. Hieän taïi chuû ñaàu tö laø Dennis Chou, moät Höông Chuû cuûa baêng mafia danh tieáng coù teân goïi laø Ah Kong cuûa Singapore ñang boû voøi ñeán Vieät Nam laäp baûn doanh taïi Cheers. Ah Kong laø moät toå chöùc mafia AÙ chaâu coù taàm hoaït ñoäng treân toaøn theá giôùi nhö Yakuza cuûa Nhaät hay Triad cuûa Taøu, Truùc Lieân cuûa Ñaøi Loan... Tuy laø goác Singapore nhöng Ah Kong laïi ñaët truï sôû chính ôû Amsterdam Hoaø Lan vaø hoaït ñoäng chính trong laõnh vöïc toäi phaïm coù... trí tueä. Mafia Ah Kong ñöa Denis Chou vaøo Vieät Nam ñeå môû ñöôøng cho hoaït ñoäng röûa tieàn vaø caùc loaïi hình toäi phaïm kyõ thuaät cao trong thôøi kinh teá thò tröôøng ñang môû cöûa. Vaøo Vieät Nam, Denis Chou keát baïn “haåu faønh daäu” vôùi Naêm Cam, tung tieàn ñaàu tö vaøo laõnh vöïc giaûi trí vuõ tröôøng, phoøng haùt karaoke vaø Chou ñaõ gaëp khoâng ít thaát baïi... Ñoù laø chuyeän cuûa giôùi chuû, coøn veà phöông dieän giang hoà, treân ñòa baøn cuûa Cheers Vieãn Ñoâng cuõng coù khaù nhieàu raéc roái. Neáu phim Taøu thöôøng noùi choán giang hoà nhö soùng Tröôøng Giang luoàng soùng sau xoâ luoàng soùng tröôùc thì Cöôøng Long laø moät côn soùng sau muoán ngoi leân trong caûnh naøy. Xuaát thaân, moät tay anh chò laøng xaøng ñi leân töø caùc troø giöït daây, neùm ñaù daáu tay. Cöôøng moät thôøi ñaõ baùm Möôøi Ñen, taän duïng cô hoäi nhaân luùc Bình Kieåm vöøa xoä khaùm ñeå daønh laáy quyeàn kieåm soaùt vuõ tröôøng Vieãn Ñoâng, treân ñöôøng Phaïm Nguõ Laõo. Theo leänh cuûa Cöôøng Long vaø Möôøi ñen, UÙt Luøn ñaõ ñöùng ra nhaän nhieäm vuï laøm “ baûo veä” cho Cheers, nôi maø leõ ra laø “cuûa ñeå daønh” cho Bình Kieåm. Ñang ôû tuø, nhaän ñöôïc tin UÙt Luøn daùm laøm cuù “vaéng chuû nhaø gaø voïc nieâu toâm”, khoâng bieát noù aên truùng

gioáng gì maø heát bieát sôï cheát laø gì. Theá laø moät ngaøy ñeïp trôøi, My, moät kieàu nöõ ñeïp nhö tieân, vôï chung soáng cuûa Bình (sau hai chò em Kim Anh vaø Kim Nga) ñem xe leân ñoùn choàng. Khoâng bieát baèng caùch naøo maø Bình qua maét ñöôïc giaùm thò vaø lính canh traïi giam, khôi khôi leo leân xe cuøng vôï laùi ra khoûi traïi giam ñeå veà Saøi Goøn. Vöøa vöôït nguïc veà ñeán nhaø, toái hoâm ñoù Bình ñaõ ñeán thaúng Cheers ñeå goõ ñaàu UÙt Luøn. “EÂ, Ñuø maø maøy thaèng Luøn maõ töû... Khoân hoàn thì ñuø maù noù xaùch caùi l^`n meï maøy maø bieán ra khoûi ñaây ngay. Tao khoâng muoán thaáy caùi maët chæ bieát laøm keû thuoäc haï cuûa maøy ôû ñaây nöõa nghen maõ töû!” Bình Kieåm noùi thaúng vaøo maët tay du ñaûng loâm coâm toan laøm soùng Tröôøng Giang ñi sau xoâ thaèng ñi tröôùc. Noùi xong, Bình ung dung böôùc qua khu buoàng taém ñeå xoâng hôi roài ra phoøng massage goïi maù mì cho moät em chaân daøi ñeïp nhaát leân phoøng ñeå ñaïi ca taåy traàn cho bay ñi muøi tuø toäi. Khi Bình Kieåm töø phoøng massage ra, UÙt Luøn ñaõ cuoán côø chaïy tuoát veà khu chôï caù töï luùc naøo. Laøm sao thaèng Luøn naøy ñuû laù gan ñeå ôû laïi ñoái phoù vôùi Bình? Ngay caû Cöôøng Long, Möôøi Ñen... ñaõ töøng neám muøi Bình moät mình moät suùng baén cho caû boïn chaïy boø caøng chui caû xuoáng gaàm xe maø troân taïi Nguyeãn Hueä hoâm naøo. Nghe UÙt Luøn “meùt” laïi, thay vì phaûi ñoái phoù vôùi Bình theo cöông vò cuûa ñaøn anh saün saøng choáng löng cho UÙt Luøn, ñaøng naøy caû hai ñaøn anh toû ra heát söùc vôù vaån, chæ theå hieän haønh vi nhìn nhau mæm cöôøi roài, boû qua! Ñoá coù thaèng naøo daùm ñeán Vieãn Ñoâng ñöùng tröôùc maët Bình Kieåm. Nghe Hieäp Phoø Maõ baùo caùo tình hình, ba (vôï) Naêm cuûa noù nhuùn vai bình luaän: “Tröôùc khi tuïi thaèng Cöôøng Long, Möôøi Ñen ñöa UÙt Luøn tôùi Cheers, coù ñöùa naøo hoûi yù kieán yù coø gì vôi tao ñaâu? Töï laøm thì töï chòu thoâi chöù noùi gì nöõa maø noùi.” Tuy noùi laø noùi vaäy, Naêm Cam laïi baét ñaàu chuù yù ñeán söï xaác xöôïc vaø taâm ñòa baønh tröôùng theá löïc cuûa Bình Kieåm. Caån taéc voâ aùi naùi maø. Thaèng naøy tuy laø moät con ngöïa chieán nhöng khoù thu phuïc. Anh Naêm quyeát ñònh tìm caùch tieãn noù ñi xa... Ít laém cuõng trôû laïi traïi caûi taïo ñeå bò giam theâm vaøi “leänh” nöõa.

Kim Anh ñöôïc Naêm Cam trieäu ñeán gaëp ôû phoøng rieâng trong moät khaùch saïn. Coâ em keát nghóa naøy ai cuõng bieát laø moät ñeä nhò phoøng cuûa anh Naêm töø ngaøy coøn thöûu haøn vi trong heûm 148 Toân Ñaûn beân quaän Tö. Sau naøy cô ngôi ñaõ phaát anh Naêm cuõng daønh nhieàu öu aùi cho Kim Anh. Coâ em ñöôïc anh Naêm cho troâng coi nguyeân moät daøn myõ nöõ, tuyeån löïa toaøn nhöõng coâ chaân daøi boác löûa boác khoùi, toaøn thöù chieán ñaáu nhaát ñeå cung caáp cho caùc quan chöùc khi coù dòp. Naáp boùng döôùi nhaø karaoke Hoaøng Hoân, caùc myõ nöõ naøy ñöôïc Kim Anh huaán luyeän töø A ñeán Z trong keá saùch “bieán ñam meâ thaønh nhöôïc ñieåm” laøm cho maáy quan phaûi ñoå guïc treân con ñöôøng “vì söï nghieäp...” Tuy khoâng raøng buoäc gì vôùi Kim Anh, nhöng anh Naêm vaãn chung tình vôùi coâ em nôi heûm nhoû naêm naøo. Phaàn Kim Anh cuõng vaäy, moãi giai ñoaïn cuûa cuoäc ñôøi, coâ em ñeàu coù moät ngöôøi ñaøn oâng beân caïnh ñeå goïi laø choàng. Tuy vaäy thænh thoaûng hai anh em töø thöûo haøn vi naøy, moãi khi coù dòp vaãn tìm moät nôi naøo ñoù maø quaán quít vôùi nhau. Hoâm ñoù, sau khi oân laïi kyû nieäm ngaøy xöa luùc Naêm Cam coøn laøm coâng chaân chia baøi cho soøng Baûy Si. Nöûa ñeâm Kim Anh ñi chôi veà bò baø ngoaïi ñoùng cöûa coâ em boø qua veùn muøng leo leân nguû chung vôùi Truùc Gaùnh Nöôùc luùc naøy vöøa ñaùm cöôùi xong vôùi Naêm Cam chöa bao laâu. Gaàn saùng tan ca laøm Naêm Cam vaøo nguû vôùi vôï thaáy coâ em haøng xoùm soùng aùo treã traøng ñang naèm chung boä vaùn vôùi vôï mình... Môû ngon tröôùc mieäng meøo ... Anh Naêm leùn tuït quaàn Kim Anh trong luùc Truùc vaãn naèm caïnh beân nguû khoø... Moãi laàn nhôù ñeán chuyeän naøy Kim Anh thaáy mình vaø anh Naêm vaãn môùi tinh y nhö laàn ñaàu coâ em phaûi nín thôû ñeå cho anh Naêm taùo baïo laáy ñi ñôøi con gaùi cuûa mình tröôùc maët vôï cuûa aûnh maø khoâng daùm hoù heù tieáng naøo... Töø hoâm ñoù roài nhieàu laàn sau nöõa, duø ñaõ baïi loä khi bò hai coâ em cuûa Truùc toâng cöûa vaøo dí ñeán Kim Anh phaûi ôû truoàng maø chaïy, quô voäi taám vaûi dra giöôøng quaán ngang ngöôøi coâ naøng ñaâm ngang con heûm chaïy veà nhaø ngoaïi mình ñeå thoaùt thaân môùi traùnh ñöôïc caây ñoøn gaùnh nöôùc cuûa Truùc. Vaäy maø hoï vaãn khoâng rôøi. Cho ñeán nay, moãi laàn gaàn anh Naêm, laø moãi Kim Anh ñeàu thaáy y nhö caùi thöûu

ban ñaàu, meøo ñeâm ñi aên vuïn chaïng beáp, bao giôø cuõng vôù phaûi moùn ngon. Coøn ñang trôû veà doøng ñôøi xöa cuõ boãng Kim Anh nghe anh Naêm noùi nheï nhaøng nhö taâm söï: “Anh môùi nhaän ñöôïc thoâng tin thaèng Bình Kieåm vöøa môùi troán veà. Noù hieän ñang coù maët ôû Saøi Goøn... Ñaây laø cô hoäi ñeå em ñöa noù “ñi xa”! Anh giao vieäc naøy cho em ñoù...” Ñuùng ra, khi Bình Kieåm moät mình muùa suùng baén vaêng caû chuïc tay maõ taáu döôùi tröôùng Möôøi Ñen ôû Nguyeãn Hueä thì Naêm Cam ñaõ giao cho Kim Anh thu phuïc anh chaøng ngöïa chieán naøy. Kim Anh cuõng ñaõ chu toaøn nhieäm vuï, coâ naøng thu luoân anh chaøng ñeïp trai veà phoøng nguû rieâng cuûa mình ôû bar Hoaøng Hoân. Chöa heát, coøn taän tuïy hôn nöõa Kim Anh khoâng tieác chia seû con ngöïa noøi naøy vôùi coâ em gaùi laø Kim Nga, hai chò em ñeâm ñeâm hieäp nhau laøm “song kieàu taáu nhaát khuùc” töôûng ñaõ giöõ chaân ñöôïc anh chaøng luoân hung haêng treân choán giang hoà laãn treân chieán tröôøng giöôøng chieáu cuûa nhò Kim... Vaäy maø cuõng khoâng giöõ noåi, Bình Kieåm giôø ñaõ xoång chuoàng ñang rôi vaøo voøng tay cuûa naøng My, moät thieáu nöõ vöøa heát tuoåi ñoâi möôi ñang böôùc qua haøng ba. Ñeïp quyù phaùi ñeán naõo nuøng ma mî. Nhìn khoâng cuõng ñuû oaèn oaïi cheát ngöôøi roài chöù noùi gì ñöôïc may phöôùc nhö Bình Kieåm haøng ñeâm, vaø chaéc luoân caû ngaøy, ñöôïc oâm troïn caû taám thaân cuûa naøng trong tay. Vì vaäy khi nghe anh Naêm ñeà nghò giao cho mình tính toaùn moùn nôï aân tình vôùi Bình Kieåm, Kim Anh ñaõ haêng haùi goùp phaàn. “Vaäy mình tính sao haû anh?” Kim Anh oûn eûn trong luùc vaãn coøn traàn truoàng thaû moät chaân daøi tröôøng tuùc quaép chaët ngang hoâng anh Naêm. “Em goïi thaèng Cu Nhöùt ñem daøn ñeä töû leân Vieãn Ñoâng cheùm daèn maët thaèng Duõng Quoác Thanh, thaáy ñeä töû noù bò “thòt” aét thaèng Bình phaûi loä dieän... Trong luùc ñoù, mình keâu thaèng Hieäp ruõ caëp Maïnh Trung vaø Saùu Ngoïc xuoáng Cheers chôi, noùi laø coù maáy ñöùa “haøng môùi” ôû Cheers ñôïi Saùu Ngoïc “boùc tem” thì laøm gì chaû chaúng ñi. Chæ caàn cho Nguyeãn Maïnh Trung ñuïng maët Bình Kieåm thì khoûi caàn laøm gì heát noù maø khoâng bò “luïm” goïn thì cho anh cheát lieàn.” Chôø cho Kim Anh thaám yù, anh Naêm noùi theâm:

Thaèng Bình laø ngöïa non haùo ñaù, trong ngöôøi noù luùc naøo chaúng coù suùng. Vaû laïi noù ñang laø tuø vöôït nguïc maø... Saùu Ngoïc laøm gì ñeå noù thoaùt khoûi tay giaõ... Baét ñöôïc thaèng Bình Saùu Ngoïc ít gì cuõng gôõ tyù só dieän vôùi Tö Boán cha noäi meâ caây laù môùi töø trong röøng chui ra... Vaø cuõng laø dòp ñeå Saùu Ngoïc laäp coâng chuoäc toäi... Ñaùm quan thaày cuûa Bình Kieåm ôû traïi giam phen naøy cuõng bò gôõ lon luoân laø caùi chaéc. Hoâm sau Kim Anh y theo keá hoaïch thöïc hieän, Theá laø Cu Nhöùt, saùt thuû ñöùng ñaàu cuûa baêng Kim Anh ñöôïc goïi leân ñeå trao nhieäm vuï. Gaàn 12 giôø ñeâm, giôø cao ñieåm cuûa vuõ tröôøng. Cheers ñang nhoän nhòp tieáng nhaïc xaäp xình qua ñieäu Wave ma quaùi... Daøn ñeøn laser chôùp taét xeït xeït y nhö maét cuûa nhöõng con ma trôi... Ngoaøi saøn nhaûy ñaùm thanh nieân nam nöõ ñieân cuoàng quay theo ñieäu laéc. Boãng chôït, trong boùng ñeâm cuøng aùnh saùnh laäp loøa man daïi cuûa ñeøn laser moïi ngöôøi nghe thaáy tieáng quaùt lôùn. “Ñuø maù noù...! Baät ñeøn saùng leân cho tao coi. Maáy thaèng chôi nhaïc coù ngöng laïi heát khoâng” Cuøng theo tieáng heùt laø tieáng hai voû chai röôïu ñaâp maïnh voå vaøo nhau noå boáp moät tieáng lôùn trong aâm thanh beå raõaõngggg... cuûa thuûy tinh vuïn vôõ Khi ñeøn baät saùng, taát caû khaùch ôû vuõ tröôøng ñeàu nhìn thaáy Cu Nhöùt ñang ñöùng giöõa saøn nhaûy cuøng vaøi teân ñaøn em maët muõi ñöùa naøo ñöùa naáy y nhö aâm binh coâ hoàn ôû coõi döôùi vöøa môùi chui leân. Nghe baùo coù maáy thaèng ôû ñaâu ñang tôùi quaäy vuõ tröôøng, Duõng Quoác Thanh töø moät phoøng karaoke chaïy ra xem thöû... Chaúng noùi chaúng raèng, vöøa thaáy maët Duõng laø Cu Nhöùt ruùt dao baàu töø trong tay aùo ra nhaøo tôùi cheùm loaïn. Nhöõng nhaùt cheùm cuûa Cu Nhaát ñaõ nhanh choùng phaân ñònh hôn thua. Duõng Quoác Thanh guïc xuoáng giöõa saøn maùu me leânh laùng. Nhöng Cu Nhaát chæ cheùm guïc thoâi chöù khoâng cheùm cheát, veát cheùm ngaäp saâu nhöng chæ vaøo phaàn meàm cuûa thòt da ôû vai, ôû ñuøi chöù khoâng vaøo nhöõng nôi trí maïng. Sau khi haï guïc Duõng Quoác Thanh baèng boán nhaùt cheùm caûnh caùo, Cu Nhöùt cao gioïng vôùi ñaùm nhaân vieân vuõ tröôøng vaø ñaøn em cuûa Duõng: “Ñaây chæ laø caûnh caùo thoâi nhaù, luoân caû thaèng Bình Kieåm... neáu ñuû

97

baûn lónh thì keâu noù ra ñaây, tao ñôïi!” Bình Kieåm, duø ñang coù maët ôû moät phoøng karaoke cuøng coâ vôï teân My xinh ñeïp, vaø trong buïng noù vaãn laø khaåu K54 ñaày aép ñaïn... Chæ caàn noå moät phaùt thò uy thoâi laø noù seõ laät ngöôïc theá côø. Con dao baàu trong tay Cu Nhaát Bình coù laø con... côø (aëc) gì so vôùi khaåu K54 trong tay Kieåm. Tuy nhieân, khoâng ñeå côn giaän laøm maát khoân. Bình mím moâi eùm giaän maø ngoài laïi trong phoøng vôùi My chöù khoâng chöôøng maët ra ñoái phoù. Noù thöøa hieåu, neáu Cu Nhöùt daùm ñeán taän saøo huyeät cuûa mình ñeå thaùch thöùc, aét laø Naêm Cam ñaõ coù baøy traän ñoà baùt quaùi gì roài. Böôùc ra laø rôi vaøo theá trieät, noù ñaâu daïi gì ñeå truùng keá ñaøn anh... Chôø maõi khoâng thaáy con moài xuaát hieän. Cu Nhaát lieàn nhaùy maét ñaùm ñeä ñang theo mình lui binh. Cheùm guïc moät thaèng coøn ñang naèm ñoù maùu me caû vuõng maø khoâng bieán leï thì ñuùng laø ñaõ hoùa roà. Ñeâm ñoù Bình Kieåm khoâng xuaát hieän ñeå bò Maïnh Trung toùm gaùy nhö döï truø cuûa Naêm Cam. Beân caïnh meû löôùi chuïp huït Bình Kieåm, anh Naêm coøn khoâng queân vuoát nheï Saùu Ñöôïc khieán vò Thieân Boàng Nguyeân Soaùi naøy bò moät phen xaùm hoàn... Saùu Ñöôïc coù thaân hình ñoà soä naëng ñeán gaàn hai taï. Maët laïi noïng ñaày thòt vaø laïi coøn coù phong caùch hôi ngu ngu nhö... heo neân ñöôïc giang hoà phong cho myõ hieäu laø “Thieân Boàng Nguyeân Soaùi”. Voán ít ñoïc saùch, Ñöôïc khoâng bieát Thieân Boàng Nguyeân Soaùi chính laø Trö Baùt Giôùi, nhaân vaät maët heo trong truyeän Ñöôøng Taêng Toân Ngoä Khoâng beân Taøu... neân raát laáy laøm thuù vò vôùi ngoaïi hieäu naøy. Buoåi saùng nhö thoâng leä, Saùu Ñöôïc ñeán quaùn cafeù Ciao treân ñöôøng Nguyeãn Hueä. Töï cho mình laø giôùi saønh ñieäu, uoáng cafeù aên saùng cuõng phaûi tìm nôi sang troïng ñeå traû tieàn cho “rôõ” maët ñaøn anh. Ngoài gaàn Ñöôïc ôû baøn keá laø teân nhaø baùo cô hoäi coù buùt hieäu Ñoaøn Thaïch Haõn... Ñang nhaâm nhi ñóa thòt nguïi Italy cuøng vaøi laùt baùnh mì nöôùng treùt bô paysan breton... Boãng chôït coù boán chieác Honda chaïy aøo ñeán thaéng kòt ngay tröôùc cöûa, maáy thaèng caàm laùi giöõ maùy xe noå roài neït boâ aàm aàm cöôùp tinh thaàn ngöôøi nghe. Toáp ngoài sau nhaûy khoûi yeân xe nhanh choùng aäp vaøo quaùn. Chöa kòp


98

phaûn öùng, Saùu Ñöôïc ñaõ bò moät teân to xaùc naém toùc Thieân Boàng Nguyeân Soaùi keùo ngöôïc ra sau cho laät maët ngöûa leân trôøi. Teân naøy thaúng tay doäng xuoáng giöõa maët Ñöôïc vaøi doäng laø Saùu Ñöôïc keâu ruù leân oâm maët laät teù nhaøo xuoáng saøn nhaø maùu phun coù voøi. Thì ra teân ñaùnh ñöôïc chôi cuù naém ñaám quyû. Cuù ñaámn khoâng laáy gì laøm maïnh nhöng ñaám truùngñaâu laø xòt maùu ñeán ñoù vì trong loøng baøn tay cuûa noù ñang naém moät chìa khoùa daøi cho löôõi khoùa xuyeân qua keû tay. Ñaám nhö vaäy chaúng khaùc gì caàm duøi maø ñaâm. Truùngchoã naøo xì maøu choã ñoù. Cuõng may, thaèng nhoû nöông tay noù chöøa cho Saùu Ñöôïc ñöôøng soáng neân khoâng ñaám chìa khoùa ñaâm vaøo hai maét cuûa Thieân Boàng Nguyeân Soaùi Saùu Ñöôïc nhaø mình ñang buïm maët maùu maø reân la nhö con heo bò choïc tieát beânloø heo Chaùnh Höng... Moät caûm giaùc ñau buoát xoâng leân tôùi oùc, Saùu Ñöôïc quôø quaïng roài ñoå guïc naèm xoaøi ra ño ngaát xæu. Vaøi teân khaùc ñaïp theâm maáy ñaïp vaøo taám löng heo cuûa Ñöôïc, moät teân luôïm chieác gheá Ñöôïc ngoài ñaõ ngaõ choõng goïng treân saøn, noù bonus theâm moät xaùng taän löïc chieác gheá saét vaøo thaân hình... heo cuûa Saùu Ñöôïc ñaõ baát ñoäng döôøi saøn nhaø. Teân ra tay luùc ban ñaàu ra hieäu ngöøng, roài ruùt khaén muøi xoa lau maùu dính treân chuøm chìa khoùa, xong töø toán ñuùt vaøo tuùi quaàn. Caû boïn thaûn nhieân ra ngoaøi thoùt leân xe cuûa ñoàng boïn ñang chôø saün roài bieán ñi trong tieáng neït ga inh oûi nhö luùc tuïi noù ñeán. Khoûi noùi cuõng bieát tuïi naøy laø daân chuyeân nghieäp, chuùng ñeán vaø ñi nhanh nhö boùng ma, chæ ñeå laïi Thieân Boàng Nguyeân Soaùi Saùu Ñöôïc thaønhmoät bò thòt baát ñoäng döôùi saøn nhaø... Nhöõng veát thöông treân maët Saùu Ñöôïc khaù saâu neân gaõ ñaønh phaûi töùc toác ñeán thaåm myõ vieän ñeå tuùt laïi dung nhan. Nghe ñaâu phaûi toán ñeán maáy caây vaøng môùi giöõ ñöôïc göông maët Trö Baùt Giôùi cuûa Ñöôïc khoâng bò bieán daïng nhieàu. Sau naøy Ñöôïc phaân bua vôùi Ñoaøn Thaïch Haõn moät nhaø baùo (ñôøi baùo kieáp) luùc ñoù ñang ngoài baøn caïnh beân trong cafe Ciao “Chaéc laø tuïi ñoù noù laàm anh Haõn vôùi toâi, chöù toâi naøo co thuø oaùn gì ai ñaâu!” Haõn ñem moïi chuyeän keå laïi

cho anh Naêm nghe. Naêm Cam chæ nheách meùp cöôøi laït. Chöa heát, ít hoâm sau, moät toáp giang hoà khoâng roõ xuaát xöù ñoät nhieân tìm ñeán khaùch saïn Sôn Laâm cuûa vôï choàng Saùu Ñöôïc ñeå ñaäp phaù tan hoang. Tröôùc khi ruùt ñi, boïn chuùng chæ nhaùi moät caâu thöôøng noùi trong caùc phim taäp Hongkong: “Nhôù nha! AÊn baäy thì ñöôïc. Noùi baäy laø cheát meï ngay ñoù nghen ñaïi ca... Meï noù.... chöa thaáy thaèng giaø naøo giaø roài maø coøn bò aên ñoøn vì khaåu nghieäp...” Chæ caàn nghe vaäy... Saùu Ñöôïc hieåu ngay vì sao vaø cuõng bieát luoân ai laø ngöôøi nhaén vôùi mình caâu noùi naøy... Caùch ñaây khoâng laâu, trong vuï Naêm Cam naøi moät tay chôi Vieät kieàu Myõ veà VN ñi Taây Nguyeân chôi mua ñöôïc moät con ñaïi baøng ñeïp. Tay naøy thích laém ñem khoe khaép nôi. Theá laø con ñaïi baøng ñoù loït vaøo taàm ngaém cuûa Hoaøng Ty... Coù leõ taát caû daân chôi ôû hai thaønh phoá Saigon& Haø Noäi khoâng ai laø khoâng bieát Hoaøng Ty. Xuaát thaân laø moät coâng töû loaïi ñaïi thieáu gia. Hoaøng Ty coù coå phaàn “danh döï” ôû haàu heát taát caû caùc cô sôû kinh doanh trong ngaønh giaûi trí töø Haø Noäi ñeán Saøi Goøn. Coå phaàn “danh döï” laø loaïi coå phaàn khoâng boû voán nhöng ñöôïc chia. Chaúng phaûi Hoaøng Ty taøi gioûi gì maø ñöôïc giôùi chuû ñaàu tö daân chôi troïng neå maø chæ vì Hoaøng Ty coù boá laø oâng Phan Van Khanh (teân ñaõ ñöôïc thay ñoåi) laøm phoù cho moät chöùc vuï to ñieàu haønh caû nöôùc. Cho ñeán khi boá coâng töû Hoaøng Ty laøm Tröôûng thì Hoaøng Ty nhaûy vaøo boä coâng an ñeo lon Ñaïi Taù duø chaúng ñi lính hay qua nghieäp vuï ngaøy naøo... Sôû thích cuûa caäu Hoaøng laø aên chôi vaø huøn voán (mieäng) vaøo caùc choã aên chôi ñeå ñöôïc chia. Töøng töôûng caùi mieäng cuûa Hoaøng Ty maø khoâng giaù trò, Tuy khoâng coù chöùc saéc gì chính thöùc, nhöng Hoaøng Ty coù theå “noùi moät tieáng” laø haøng loaït cô sôû aên chôi “boãng döng muoán khoùc” vì bò thu hoài giaáy pheùp vaø ñoùng cöûa treo noài nhö chôi. Vì vaäy “caùi mieäng” huøn voán uûa HoaøngTy vaøo caùc vuõ tröôøng khaùch saïn v.v... coù khi coù giaù trò hôn caû tieàn. Hoaøng Ty ñöôïc taát caû daân chôi töø Nam ñeán Baéc troïng neå laø vaäy. Khi con ñaïi baøng Taây Nguyeân ñaõ loït vaøo taàm maét cuûa caäu Hoaøng thì anh Naêm coù boån phaän baèng moïi caùch, keå caû cöôùp giaät, laøm sao thì

laøm mieãn laø noù phaûi ñöôïc ñaäu treân ñænh nuùi giaû beân moät hoøn non boä to trong saân nhaø caäu Hoaøng. Chuyeän naøy Saùu Ñöôïc bieát ñöôïc vaø ñaõ daïi moàm pheâ phaùn Naêm Cam veà haønh vi gaàn nhö eùp buoäc tay Vieät kieàu Myõ phaûi baùn laïi con ñaïi baøng yeâu thích chæ coù ba trieäu ñeå anh Naêm laøm quaø nhang khoùi “cuùng” cho Hoaøng Ty maø sieát chaët theâm tình höõu nghò vôùi ñaïi thieáu gia nhaø oâng Tröôûng caû nöôùc. “Heøn haï quî luïy vôi chöc saéc, nhöng laïi eùp ngöôøi quaù ñaùng nhö vaäy maø cuõng laøm ñaïi ca ñöôïc nöõa sao neø trôøi!” Choán thò phi gianghoà luoâng coù tai vaùch maïch röøng, nhöùt laø daân loâm coâm gaø queø coù khoái ñöùa muoán oâm quaån caùi coái xay Naêm Cam ñeå möu caàu lôïi ích baûn thaân... Haäu quaû caâu noùi baâng quô cuûa Saùu Ñöôïc trong hôi men ñaõ traû giaù baèng caû chuïc “cuù ñaám quyû” vaøo giöõa maët, cuõng may laø thaèng ñaám coøn “haï thuû löu tình” khoâng laøm Saùu Ñöôïc muø maét... Toán caû chuïc caây vaøng ñeå chöõa theïo baûo veä dung nhan “Thieân Boàng” cuûa mình vaø taân trang laïi phaàn khaùch saïn bò ñaäp phaù. Saùu Ñöôïc phen naøy nhôù naèm loøng caâu noùi “thaø aên baäy... cöùt cuõng ñöôïc... chöù cho vaøng cuõng chaúng daùm noùi baäy ñuïng ñeán... oâng keï... Naêm Cam theâm laàn nöõa”. Beân caïnh vuï Saùu Ñöôïc coøn theâm vuï Loäc Lì cuõng khoâng keùm phaàn kyø bí. Loäc noåi danh vôùi caâu noùi ñeå ñôøi trong moät laàn ñöùng tröôùc vaønh xöû toùa aùn. “Toøa xöû thì toøa ôû chöù tui khoâng ôû!”. Lôøi cuûa maáy thaèng khuøng chaúng bieát ñöôøng ñaâu maø nghæ, laøm nhö noùi khoâng ôû laø ñöôïc vaäy. Khoâng ôû cuõng phaûi ôû. Loäc bò cöôõng baùch thi haønh aùn vaø thuï aùn vôùi baûn aùn 20 naêm ôû Xuyeân Moäc. Suoát thôøi gian tuø toäi, Luõng Ñaàu Boø vôùi tö caùch baïn thaân ñeán thaêm nuoâi Loäc Lì khaù ñaày ñuû. Ñeå löu chuùt tình, Naêm Cam lieân tuïc baûo Hieäp Phoø Maõ mang tieàn qua “ phuï giuùp” maù Nguyeät thaêm nuoâi Loäc... Nghe tin Loäc Lì veà, anh Naêm raát möøng rôõ vì nghó raèng Loäc Lì cuõng laø tay coù baûn lónh haøng nhaát nhì trong giôùi dao buùa cuûa Saøi Goøn. Nuoâi Loäc Lì aét coù ngaøy seõ ñaéc duïng khi caàn “ñoäng dao ñoäng thôùt”. Böûu Maäp, moät truøm ñeà vaø moät tay toå trong haøng veä tinh caù ñoä boùng ñaù trong heä thoáng “kinh doanh

nhaø” cuûa Naêm Cam. Nhaân chuyeän Loäc Lì ñöôïc ra traïi sau khi thuï aùn, oâng Truøm göûi Böûu chaâm soùc chieáu coá ñeán Loäc. “Chuù ñeå yù thaèng Loäc moät tyù sau naøy aét coù chuyeän caàn. Tui noùi ít chuù hieåu nhieàu!” Vôï cuûa Loäc sau vaøi naêm choàng naèm hoäp ñaõ sang ngang vôùi Sinh Ngoïng laø moät tay giang hoà caáp thaáp hôn, ñeå laïi cho ñôøi moät coâ con gaùi lôùn leân nhö caây daïi giöõa röøng, Xuaân, teân coâ gaùi con cuûa Loäc lì vaø vôï tröôùc, nay ñaõ laø moät thieáu nöõ xinh ñeïp, ngoan hieàn, khoâng moät chuùt naøo di truyeàn gioøng maùu giang hoà cuûa boá vaø meï. Böûu mua cho Loäc Lì moät chieác Su Xì Po (Suzuki sport) môùi caùu caïnh vaø giuùp tay giang hoà döõ daèn môùi ra traïi naøy sang laïi moät cô ngôi nho nhoû ôû quaän Taùm ñeå môû quaùn cafeù. Roài Loäc cuõng laáy vôï môùi. Vôï anh chaøng laø moät coâ ca-ve quaù löùa, chaùn caûnh ñeâm ñeâm sau khi heát giôø phoøng traø vuõ tröôøng laïi phaûi ca baøi “veà ñaâu hôõi ngöôøi gaùi giang hoà ñeâm nay...” coâ em hoaøn löông veà laøm vôï Loäc Lì vaø trôû thaønh moät ngöôøi vôï hieàn thuïc ñaûm ñang. Cuoäc ñôøi Loäc, coi nhö ñaõ yeân phaän vaø seõ qua ñi moät caùch bình dò, neáu khoâng coù söï chieáu coá naâng ñôõ cuûa... anh Nam Baét ñaàu töø vuï Böûu, nhaän lôøi baét moät ñoä banh vôùi Söû Nhoû, chaùu goïi Lai Em laø caäu, vaø cuõng laø con cuûa baø Naêm Hoa (khoâng phaûi Hoà Vieät Söû chuû saøn nhaåy 2000) Thua ñoä, Söû beøn yû vaøo oâng caäu kheùt tieáng giang hoà, khoâng theøm noùi vôùi Böûu moät caâu xin khaát nôï chöù ñöøng noùi tôùi vieäc traû tieàn! Trong baát kyø cuoäc ñoøi nôï naøo maø moät beân thieáu thieän chí, aét coù caõi nhau. Böûu vaø Söû loâi caû tam ñaïi gia ñình cuûa nhau ra maø gaùn cho ñuû loaïi teân suùc vaät. Meï maøy laø con ñó choù, cha maøy laø thaèng ruoài bu côø (aëc) ngöïa v.v... laø nhöõng chöõ maø khi chöûi nhau coù maáy ai maø khoâng muoán tuoân ra cho toái maët ñoái phöông vaø töï söôùng loã tai cuûa chính mình... Vaäy roài... Moät böõa tröa, Böûu ngoài ôû quaùn côm ñaàu ngoõ laøm dóa côm taám bì söôøn nöôùng vaø noác moät ly coái traø ñaù böï chaõng. No caønhhoâng, Böûu thaû boä veà ñònh laáy xe ñi chung chi thu tieàn maáy ñoä boùng vöøa xong chieàu qua... Vöøa queïo cua qua con ñöôøng ngang chöa ñeán ñaàu heûm thi boãng ñaâu xuaát hieän maáy

oâng thaàn nöôùc maën maët haàm haàm chaän loái. Bieát coù bieán, Böûu ñöùng laïi quay ngoù sau löng tinh keá vi ñaøo, nhöng chöa kòp nhuùc nhích thì ñaõ aên lieàn luoân moät hôi ñeán maây nhaùt dao “phaäp... phaäp... höï..öï.. ö.” Böûu heùt leân... “AÙhhh... cheát... maù ôi... cheát... cheát... cöùu... bôù ngöôøi ta... noù gieát tui... “ Vöøa la laøng Böûu vöøa chaïy troái maïng... Ñaùm cheùm ñeå cho Böûu chaïy, khoâng ñuoåi theo... Vöøa meáu maùo Böûu vöøa phone cho anh Naêm... “Cheát anh Naêm ôi... Tuïi noù cheùm tui nhö caùi meàn. Chaéc laø ñaùm thaèng Söû Nhoû con baø Naêm Hoa chöù ai... Meï noù thua ñoä khoâng chung maø coøn daùm cheùm keøo nöõa thì tuïi naøy phaïm luaät chôi quaù roài...” Böûu nhaát quyeát ñeà aùn cho Söû Nhoû ñeå mong anh Naêm söûa trò thaèng nhoc naøy. “Chuù ñieän cho thaèng Loäc Lì chöa?” OÂng Truøm hoûi, nhö moät lôøi ra leänh. “Daï chöa anh Naêm, ñeå em goïi lieàn...” Böûu möøng rôõ traû lôøi. Thay vì phaûi hoäc toác luøng suïc ñeå tìm cho ra hung thuû cuøng keû ñöùng sau löng vieäc thanh toaùn Böûu, Loäc Lì chæ aäm öø roài khoâng coù laáy moät ñoäng thaùi naøo phuø hôïp vôùi nghóa cöû “cao ñeïp” cuûa Böûu ñaõ ñoái vôùi mình töø ngaøy ra tuø ñeán nay. Caû tuaàn troâi qua chaúng thaáy Loäc Lì nhuùc nhích gì, ngoaøi vieäc haøng ngaøy Loäc vaãn phuï vôï lau baøn, böng beâ röûa raùy doïn deïp ly cheùn trong quaùn caøfe do Böûu theo leänh anh Naêm boû tieàn ra sang cho vôï choàng Loäc Lì laøm ñeå kieám côm ñoä nhaät. Böûu töôøng trìnhmoïi dieãn tieán cho Naêm Cam... “Kyø vaäy?” Anh Naêm chæ hoûi laïi moät caâu voâ thöôûng voâ phaït. Nhöng ñoái vôùi moät ngöôøi ôû vò trí ñaøn anh nhö anh Naêm thì söï yeân laëng cuûa Loäc Lì ñaõ laø moät daáu chaám heát cuoäc ñôøi giang hoà cuûa Loäc do chính noù töï choïn. Laøm giang hoà maø khoâng daùm caàm dao cheùm thaèng daùm phaù cheùn côm cuûa ngöôøi ñang cöu mang mình... Giang hoà kieåu Loäc Lì seõ chaúng coù giaù trò hôn moät thaèng xe oâm. Vôùi anh Naêm, qua vuï Böûu Maäp Loäc Lì ñaõ laø “ thöù heát xaøi”. Anh Naêm cho raèng, sau moät thôøi gian quaù daøi ôû tröôøng traïi, Loäc Lì ñaâm ra “khoâ maùu” vaø hoaøn toaøn ñaùnh maát baûn

99

lónh lì lôïm coá höõu. Maø nhö theá thì nhöõng ñaõi ngoä maø anh Naêm daønh cho Loäc Lì ñang ñöôïc Böûu Maäp cung öùng caàn phaûi ñöôïc tính laïi. Ñeå traán an Böûu, ñaïi ca cho ngöôøi ñi ñieàu tra moät caùch aâm thaàm. Sau khi bieát chaéc Söû Nhoû chính laø keû chuû möu, oâng truøm goïi Lai Em ñeán thaûy cho Lai Em moät cuï lô: “Ñoù! Chuyeän thaèng chaùu cuûa em vôùi Böûu Maäp theo anh bieát laø vaäy... Tuyø em, em xöû lyù sao cho coi cho ñöôïc!” Lai Em taùi maët, noù dö bieát laø chính thaèng chaùu noù chuû möu cheùm daèn maët Böûu Maäp chöù ai. Duø sao thì Lai Em cuõng laø moät trôï thuû ñaéc löïc haøng chieáu treân cuûa Naêm Cam neân anh Naêm khoâng muoán laøm khoù deã Lai Em maø chæ noùi Lai toå chöùc moät chaàu, noùi vaøi tieáng phaûi quaáy vôùi Böûu Maäp, keâu Söû Nhoû chung laïi soá tieàn thua ñoä cho ñuùng luaät chôi roài anh em giaûng hoøa. Phaàn Loäc Lì, boãng döng Böûu Maäp trôû maët, moät ñieáu thuoác cuõng khoâng theøm môøi nöõa chöù ñöøng noùi gì laø boång loäc. Ñaõ vaäy, quaùn cafe cuûa Loäc baát cöù moái mang ñöôøng, söõa, cafe, cuûi, muoái v.v... baát cöù ai cung caáp ho Loäc thöù gì ñeå baùn quaùn cuõng ñeàu bò Böûu Maäp “göûi moät tieáng”... Taát caû hoï im laëng ruùt duø... khoâng tìm ñöôïc moái môùi hòu cho goái ñaàu, caïn voán... Quaùn caøfe cuû vôï choàng Loäc Lì trôû neân ñieàu hiu... Vôï choàng Loäc Lì laâm vaøo caûnh böõa ñoùi böõa no, coù böõa chæ ngoài ngaùp gioù chö khoâng thaáy con ma naøo beùn xaùch deá ñeán quaùn uoáng duøm moät ly nhoû. Anh Naêm coâ dí noù vaøo ñöôøng cuøng ñeå coi thaèng Lì naøy coù lì ñeå ñoä aên khoâng khí maø soáng ñöôïc hay khoâng. Dó nhieân laø Loäc Lì bieát lyù do taïi sao caùi choã “kinh doanh saïch” cuû noù bò suy suïp... Duø vaäy noù vaãn im laëng, noù nhaát ñònh khoâng leân tieáng xin xoû hay nhôø caäy ñieàu gì ôû Naêm Cam nöõa... Khoâng bieát thaèng naøy muoán hoaøn löông thaät khoâng caàm ñeán dao buùa nöõa hay noù coù möu ñoà gì. Sôïi daây ñaøn caên maõi cuõng ñeán hoài ñöùt. Vieäc gì ñeán seõ ñeán... Moät buoåi toái, vaøi anh em cuõ ruû reâ Loäc Lì ñeán bar Hoaøng Hoân cuûa Kim Anh vöøa ca haùt vöøa lai rai vaøi ve vôùi maáy em gaø môùi. Uoáng ñöôïc vaøi tuaàn röôïu, Loäc ñaâm ra caùu kænh. Noù töï döng ñaâm böïc vôùi Kim Anh, cho laø “con gaø maùi xeà” (duø Kim Anh chöa ñeán noåi xeà laém) döïa hôi Naêm


100

Cam roài leân maët muoán laøm “chò hai giang hoà” vôùi caû thaèng Loäc Lì naøy... Loäc baét ñaàu caø khòa vaø khi côn böïc boäi leân ñeán ñænh ñieåm, noù ñaïp tung hieác gheá treân quaøy bar ngaõ raàm vaøo tu kính chöng baøy laøm beå naùt taám kính to. Böïc quaù Kim Anh ñuoåi coå Loäc vaø haaêm doïa Kim Anh haêm doïa. “Chuù veà ngay ñi, ñöøng ñeå toâi phaûi goïi anh Naêm ñeán môøi chuù veà thì khoâng maáy vui ñaâu.” Côn say ñaõ laøm Loäc conbieát trôøitraênggì nöõa. “Caùi gì? Boä chæ töôûng döïa hôi thaèng chaû laø tui sôï sao? Ngay caû thaèng chaû ra ñaây cuõng chaúng laøm gì ñöôïc tui...” Nhaän ñöôïc cuù ñieän thoaïi baùo tin töø ñaùm nhaânvieân cuûa Kim Anh, anh Naêm run leân baàn baät vì giaän döõ. Goïi cho Hieäp Phoø Maõ, anh Naêm ra leänh cho Hieäp: “Maøy ñi keâu thaèng Cu Nhaát bieåu noù “tính soå” vôùi thaèng Loäc Lì ñi! Noi noù laø leänh cuûa tao, caàn xaùc nhaän thì cöù ñöa maùy cho noù noùi huyeän vôùi ba. Laùt sau Loäc Lì bôùt côn cuoàng noä, xiu veïo quôø quaïng leát ra khoûi quaùn, Loäc vaãy xe oâm keâu ñeøo veà nhaø ôû quaän 8. Gaõ quaù töï tin vaøo soá maù giang hoà cuûa mình neân ñaõ khoâng chuù yù ñeán moät toáp thanh nieân ñôïi saün beân kia ñöôøng quaùn Hoaøng Hoân cuûa Kim Anh töø ñôøi naøo. Ñaùm naøy laüng laëng baùm saùt theo chieác xe oâm ñöa Loäc veà taän nhaø. Ñeán gaàn ngaõ ba Nguyeãn Caûnh Chaân, maáy tay saùt thuû ñuoåi kòp Loäc Lì... Cu Nhöùt ñích thaân ra tay. Teân ñeä töû ruoät vaø laø saùt thuû soá moät cuûa Kim Anh ñaõ lao vaøo Loäc cheùm tôùi taáp Loäc baèng maõ taáu. Chæ cheùm guïc thoâi, cuõng nhö hoâm cheùm Duõng Quoác Thanh ôû Cheers, Cu Nhöùt chæ cheùm Loäc guïc ñaøi thoâi, khoâng cheùm cheát. Hoâm sau, ñang naèm trong beänh vieän ñieàu trò veát thöông, Loäc nhìn thaáy Hieäp Phoø Maõ ñeán thaêm noù. Hieäp xaùch moät gioû cam Myõ vaøng oái töôi roùi vaøo phoøng vôùi moät nuï cöôøi khoù hieåu. “OÂng giaø noùi tui ñeán ñaây thaêm baïn...” Hieäp ñöa cho Loäc moät bao thô khaù daøy vaø noùi: “OÅng kiu tui döa cho baïn, caùi naøy cuûa oâng giaø oång giuùp baïn phuï lo theâm tieàn thuoác...”

löôï ng. Xin goï492 i / nhaén tin 0423 074 188 roäng 450 meùt, vò trì toát trong quaàn theâà gaà392 n khu889 duhoaë lòchc Lake Entrance i 0410 ñeán 126 Pendlequanh Way - goï hai.thuoá Xincgoï 897 172.doanh Central dieä n ga648 xe löûa(1511) . sang thöông löoâtoá ngt vaø laùi. Thuø Ñaõ ylaâ0420 u naêm kinh n gia ñình sang Lilyfield in n&ñoâ T’away Gymea Vò Fully trí Charcoal Grill . Giaù coast. thöông löôïbaä g. Goï Ian 0411 889 or041 0428 991 799 )tieángAnh) naêEat m luoâ g khaù(1501) ch, Coù luoân NSW choã Fastfood shopping nhoûhöu ,(280813) coùsang luoâSutherland ndeã khu Deli + ñuû $150,000 ñieàu Vì kieä nndeã daøni g. Xin goïi055 0413 969 (2208)686 Cafeteria Outlet: Pendle HillnNSW Shire Shoe $89,000 Tel,: 0416 051 or 0481 toá t, chuûshop veà daøvöï ngc thöông N TUYEÅN NSW Ñang deã daøng thöông löôïng(101013) $60,000 Lieâ ntaïchöõ 16 choã trong ngoaø i , baù n 5.5 ngaø y / gaà n ga xe löû a , xe bus vaø tröôø n g hoï c . Mechanical Repair: söû a a maù y xeCAÀ Summer cö Sandwich nguï 3 phoø g nguûBar phía sau. Hieän Lic (191013) Sang loø baù n h mì i Rydalmere Xin goïi Hill 0433 309 179 Bakery Fruit & Vege, trang thieá t bò ñaà y ñuû , (2212) Mittagong &nJuice Rest vuø nlaøgmNorth Syd GoïVieä i Johnny Shop n goï leû i caù c loaï i giaø 372 252, 9627 6911 thöông löôï nt g. löôï ng. baù Xin 0405 917 848y nam nöõ laïc Thuùy 0432 191 958 Moä t em trai 15-17 tuoå tuaà n thu 9.5-10 ngaø n / tuaà n . Hôï p ñoà n g Thích hôï p theâ m menu Nam ñoâ n g khaù c h quen, thöông löôï n g. Giaù : $220.000 + thieá t bòtrieä & uhaø nigmñeå toà nthænh (khoaû /naê Sang hoaën cg Jewelleery: (101013) - Trang söùc cao caáp hieän thu nhaäp 1.5 baùtrong n 4.5/Food ngaøyCourt thu 4-5 ngaøn,centre muøa heø shopping lôùn, 0451 Goï i 0438 110 388 cho gia ñình vaø giaø y treû em. Moä t 588 893 (tieá n g Anh, xin ñöø n g noù i (050913) Trong tröôø n g ñaï i Coffee Shop: (1503) luoâ n quaà y BBQ Butcher Shop: laâu reû, coù luoân nhaø 2 phoøng nguû taïi Xin goïi hay nhaén tin 0412 240 533 (1601) St John Park Truck &taùGoï Works thoaû9799 ng phuï gia ñình doïn deïp saân tìm hôï p c 0411 374 641 or email hoosh3@gmail.com $70.000) i Rocky 0417 003 338 hoaë c (02) 1155 Lease coøi.nXin 3.5goï naêi m $1510 OG GST thuchoã gaá. pSang ñoâ (03) 5153 1031 tieä m khaù c trong shopping centre vuø n g 101 (2212)trong VuøngFood Bondi. Ñaõ NSW Moät xe truck + vieäc laøm oån vöôøn vaøo caùc ngaøy weekends moã hoï 1 trieä u/naêm,NSW SangEat $850 Cleaning vaø Noodle shop Court vôùci Thu staff)hôn(1511) $140 ngaøn. Goïi 0418 675 gìRestaurant C’b’tta in Dry Blacktown Florist: Vuø Florist ShopPlains (101013) Blacktown ñaõ laømSang 40 naêlaï m,iicoù Incl. Ñi Bakery: (290913) ng Haû Emu NSW, thu nhaäCBD, p $10,000. giaù Canterbury, Choï ngaø n. ñeá Goïni tieä 0404 194 885 0470 4433 shopping centre vuø nmua gNeá u Haï naêm ñang nnglöï khaù cCarlingford. h.umoä Coùti hoaë vieäcc ñònh. saùng$50,000 Dung Haøneg. ñích thaâ m Chôø cho Loäc Lì hieå u23 moverseas ñöôï c sang Giang noùñoâ ilôùnñuù nag! Haû Ñaø n anh cam keá t cho i yeâ n loø n g: (1608) khu chöù vöïca laâ Takeaway Lunch 730 orthaá 9810 6750 Hieä n ñang thu AUD 100,000 / & Takeaway Eat in & takeaway tuaà n Xin goï i 0430 00 6967 nhieà u khaù c h quen vaø khaù c h vaõ n g lai, trang thieá t bò ñaà y ñuû . Xin lieâ n laï c 9622 Tel.: 0431 748 407 caû hai. Xin goï i 0424 177 735 (English) (190913) treâ n King St Restaurant: thöông löôï n g. Goï i (02) 4735 6800 Tieá n g Anh or Cambodian Ñaõ laâ u naê m ñang ñoâ n g khaù c h, khoâ n g Parramatta. Vò Restaurant laø m phöông quanh naê mn,hchuû muoá nchaú nghæ höu naê (1501)(2212) Seaforth NSW 150i coâ Restaurant m . Chæ laø m 28 tieá n g moã i tuaà n . Baù n toù c Vaâ n ’s do Haû ñang ñieà u haø n h chuyeän ñôøi, HieäpCafe noù i theâ m : 32 choã . Sang giaù $70,000 luoâ n toaø n ñôn haø ñoä n g thì n g “Chuyeä n phía Sôû chuù khoû i lo, toaø n ngöôø i nhaø khoâ n g maø chuyeä n gì maø n g nghieä p trong Seven Hills, Giaù 2656shop or 0433 691 540 (2210) ñang baùn Vieät Nam Newtown chöùa 82 choã, WIWO - Xin caï Restaurant (2212) shop Foodworks nhlaï tranh. Hôï plöôï ñoàSupermarket, g laâ u daø reû. giaù Nail (260913) trung taânmtinthöông maïi Newcastle goàm 6 spa, 12 baøn trung office vaê nlic. g Chuû chöù am choã , nfully ñang AUD i hay boä .trang thieá ttím bò vaø g itoà0433 n. Xin958 goïi sang i othöông nnñang g. Tel: 2519 ñeå töïphoø mình... laøm $55.000 chuû Haûi Xin giaä nvui “OÂng giaø coù daëtrínsqm tui i taâ laï i60-70 vôù i Lake loønhaø g ngoï khaù cggoï naø anh Naê m duø9389 niquaà gthueâ mình noù i... khoâShop: n60,000 g ñöôï(101013) cXin ñaângay ugoï chöù !” nhaé Riverstone, thu oån ñònh, thueâ shop reû, trang thieát bò ñaày Butcher gaà nnoù khu du lòch Entrance quanh roä n 450 meù t , vò trì toá t trong n theâ à goï i 0410 648 492 Xin i 0430 006 965 boä t , 1 beauty & waxing. Giaù th/löôï n055 g. Xin 0478 991 705 799 896 )tieá or 0402 643 399. baù n Thaù i food, thích hôï p laø m theâ m 0403 321 000 hay nhaé n tin 0404 819 963 or email ñi overseas caà n sang laï i gaá p thöông 0470 601 390 (English khoâ965 nFastfood g theø m ñoâOutlet: i speaking) co, (2208) Cafeteria Fully theo baïn moät ñieàu...” naêm luoân ñoâng khaùmaë kieå u “möôï n hoa cuù n g Phaä t ”, “Daï , em caû m ôn anh Naê m ...” ñuû . Giaù thöông löôï n g. Goï i Ian 0411 889goï ori 0428 ngAnh) ch,t nhöng Coù luoânoù n choã shopping nhoû , coù luoâ n khu vöï c Deli + Furniture (3001) Vuøng Parramatta Hot Vietnamese. Trang thieá t bò Takeaway (1601) Windsor NSW naè Vò tríngay Bread winsson88@gmail.com Bakery (190913) West Ryde, m vò trí toá t , treâ n ñöôø n g caù i , trang thieá ng.nguï Hôïp3+ñoà ngnlaâ thueâ reûngchæ $712/ (141113) Haõ n g moä c Funiture Factory: Mechanical Repair: (101013) söû a chöõ a maù y xe Summer Hill NSW (1508) Thu $6,500/tuaà n . Tröø vaø cuõ chaú n g theø ñeá n tieä m xem cö phoø g unguû phía sau. Hieä n m “Ñieàu gì?” löôïChinese nhôø tay Haû i böù n g duø m con naë c noâ Haû i Baù n h ñònh buoâ n g maù y thì nhö sôï Haû i chöa naé m heá t yù mình, lôø iÑang noù i t Fruit & tVege, t ibòfurniture ñaày ñuû, toát treân ñöôøng George Street Windsor Lic Rest vuøn g North Syd(1511) Goïi Johnny Saû n xuaá & baùntrang leû caùthieá c loaï ñaà y Thu ñuû POS system, Goïmi .0403 566 853 Emu Michel’s Patisserie bò ñaà y ñuû , taá t caû coø n toá t double rack oven, nhieà u khaù c h haø n g mua só, maë Bakery & Cakes (30/02) Bairnsdale tuaà n $495,000/naê Laõ i roø n g ñoâ n g khaù c h quen, thöông löôï n g. Giaù : $220.000 + thieá t bò & haø n g toà n (khoaû n caápngsæ cho caùmc anh shop, c nñeàu ñöôïc maõ hoùa boùng gioù qua phone coù theå bò hieåu sai vaø nhö vaäy seõ chöa ñuûg t baùinlaï4.5/ y thu 4-5 ngaø n, ”muø heø moï i chi588 phí coøn(tieá trong tay $2,000. n i cung GoïiiPhoø 0438 110 388 “con phoø ñoùa muù a 0451 may caù i gì... Loäc ngaïc nhieân Kebab hoû i. &ngaø Haû ñang laø ñieâvieä n leâ 893 ng Anh, xin ñöønTieà g noù (3001) CBD gaàn China Plans Thu hôn $550,000/naêm. Sang caây goã, Cöûa haøng vaø luoân cô sôû saûn Ñaõ laøm laâu ngaøy doanh thu oån ñònh. Vic. 3875 - Vò trí toát trong shopping Pizza tieà shop roä ni g. Hieänboà thu nhaä p338 $4000/tuaà n, tieà n thueâ shop $900/tuaàn. Sang laïi $70.000) Rocky 0417 003 hoaë (02) 9799 1155 145,800 / naê m Tel: 0452 226 996 thu gaá p ñoâ i . Xin goï i (03) 5153 1031 suoá t naê m , sang biz bao goà m maù y moù (2212) Vuø n g Bondi. Ñaõ Dry Cleaning gì vôùshop ii staff) $550/tuaà n. Sang xuaáchaú t, trang t bòt coâ ñaàn ygñuû , ñaõ töøc “eù nöôùc vôû .$300,000 .. Haû khoâGoï ngi 0416 003 “OÅng noùi, laø giang hoà, maø laï laø laõi roøTöù ng toáthieá n chuù lao tieàlaø nm pnpheâ ”.Goï Ñaø n moä ti caâ u: ccentre Trang thieá t bòn anh ñaày Vuø ñuûin. luoâ Sang laïPlains giaù 247 laïi giaù maø Town. n i thu ngc 6000 moãbôø i thueâ lôùnnhaä vuø g Bairnsdale Vic Bakery: (290913) gor Emu NSW, thu p n$10,000. Sang laï i giaù $45,000 Goï i 9809 3495 0420 840 859 (English Cambodian) 0470Cafe: 23Hieä 4433 (011113) Chipping Norton. $165,000. T’way laâ u naê m ñang ñoâ n g khaù c h. Coù vieä c (1608) khu vöï c Takeaway Lunch + truck + forklift. Hôï p ñoà n g laâ u thueâ 1973 hieä n coù 9 coâ n g nhaâ n . Xin goï i Goï i Sunny: 0433 506 915 khoâloønnggñaø m phaù n gì a, noù giang hoà coù soá maù...tuaà Neánu-bò m thì thöông n g deã daø nnaø g.y4735 Xin “Caùilöôï con naë c noâ rieátgoï roàii 0469 chaú ngngHieä coi ra Cambodian gì baù heánt! baù Anh noù caù quaù chæi (1511) Coù luoân tieäm cuûa.... Cafe &nöõ Sandwich: 36cheù choã ngoà(2212) i nghe, XinParramatta. vui goï naiñang nhgheù mì t vaø c ,loaï thöông löôï n g. Goï i (02) 6800 Tieá Anh or Vòi 9674 Cafe Restaurant laø m quanh naê m , chuû muoá n nghæ höu Bakery (190913) Miller Shopping coâ n g nghieä p trong Seven Hills, Giaù Vò trí toá t khu haõ n g xöôû n g, thu nhaä p hay nhaé n tin 0411 709 868 hay email 400 meù t. Thun cuû nhaä 652 hoaë n 0469 baùanDung h3371 - Waterloo 9280 1310 hoaë ci, goïitaûdi g ngñoä lôønphoø söï& maënt cuû Haø. Syd - cöûa haøng lôùn 5 $800/tuaà tìm coi ai ñoù cheùm minh maø tính Böølaï ngi nthöông saùroä ngngtröôù cnlôø iTel: khuyeâ a p muoá nshop laøm sao ñöøng639 thaá561 y maët noù nöõthöông a caùbaù i cho roà i!” nh ngoï t, nnöôù c uoá nbaù gmn v.v... Vì nn t Nail653 ngay m maï i Newcastle 6hspa, 12 baä baø trí -trung taâ mlaïn office vaê n ncoù gnhaé Chuû sang löôï g.höu 9389laï2519 $55.000 Xin vui loønngtrong goïi nhaø 0433 958 cao maria030947@gmail.com Shop roäng(260913) ñeïp ñang baùn trung SaucetaâShop roll, pies, cake baù hgmì vaøgoà mì thòt Vieä 5000 6000 /059 tuaà toaø-nMaá tieà nhoâ maëmt.611 Sang tuø y theå hieä n .Veà sang i deã (1601) Bakery & Cakes baø n ngoaø i trôø i + 5 baø . sang 0434 716 0414 456 gia ñình khoâ n ngöôø troâ ngñoã coi, sang y sau, Haû i möôï n ñöôï c khaå u ñöøng thöa gôûi gì roà itin ñaâ m ra mang Haï Giang. Haû i ñô maé t nhìn naø n g... Nhö vaä y ñaõ ñuû . Haû i taé t ñieä n thoaï i , maë t raï n g rôõ 705 sau cuoäciortrao i. Döù t boä t , 1 beauty & waxing. Giaù th/löôï n g. Xin goï i 0478 896 0402 643 399. ñi overseas caàn sang laïi gaáp thöông 965 (English speaking) 0470 601 390 Hair Salon: (3001) Trung taâ m B’town Nam. hieä n thu nhaä p $9500 ñeá n $10000 / tuaà n Thueâ chæ $7000 / thaù n g. (+ OG). gaánCafe ph giaù Neg. 0416 049 152 - 9755 Woolooware Vò trí West toát trong trong khu NHAØ G VIEÄT NAM iTaâ giaù $139.000 löôï ng. Xin daøng. Xin goïi: 0412 428 615 CBD, laïivò180,000 thöông ng. Xincgoï i /t Bakery (190913) Ryde, naè trí t, treâ ncñöôø caù in, trang thieá nAuburn g ru a Ñaènlaï gSANG y noù laà(1508) mHAØ lì Nthöông tieáng, anh em xa laù khoâ nHôï g aipXin theø löôï ng.Restaurant ñoànm g laâ(3001) usuùthueâ reûloâ chæcuû $712/ Laà nhoàñaà u tieâFactory: n caà noùn.thaá y(141113) oânhanh ng trôø haøñoâ thì giaù naøTrang ogoï cuõi n0411 gthieá phaû ibò laøm m,ngay nhöng haitoásöï vieä hoaønlöôï ng toaø khaù Haõi$30,000 nquaû g moäc Dung Funiture $6,500/tuaà n.i Tröø Takeaway Vì i höông Sang cö daây n$170,000 ngtaáñuù c. coø t364 ñaà y (Vietnamese Sang Xin 988 English) vui loøN ng goï i ñieäThu n (BRISBANE) thoaï i hoaëc göû tin Shop Chöù a 80 choã trong & ngoaø i)Laõ Hieä nroøthu 1448 (tieá n g Anh & tieá n g Vieä t VUØ G INALA laø m baù n h: (301113) cung caá p sæ nhaé n tin, 0423 580 088 hay email: bò ñaà ñuû , t caû n toá t double rack oven, nhieà u khaù c h haø n g mua só, maë tuaà n Thu $495,000/naê m . i n g cung caá pt coâ sæ ncho c shop, vieä ñeàu nhau. ngoàloø i tröôù c maë t Haï Giang vaøphí Long ñeán gaàn nöõa... OÂng 25,000 giaø nhaé/tuaà n vaäy. Xin vui hôi baáoffer. gCall vôùcaù i phuï nöõ...0422 Taïci 445 Tröôù c ñaâ y maá ynphuù t, khi chöa noùi chuyeän vôùi Naêm Cam, neáu ra tay t moïinchi coøn 277 trong tay $2,000. Tieàn coù or near & text ñuû nhaä myõ AUD m :haø 0451 nGiaû g goï i/ ñieä Bonnyrigg St n nhaé Restaurant: Nhaø ngkeároä650 ng raûi vôùni. 80Sang choå ngoà igiaù caù Rtran2013@yahoo.com.au c loaï im baù,insang h cho caù c0423 shop thöï cñeï phaå mc laø tieàtöï nThu shop roäp ng.phöông Hieämaõ n thu nhaä p13,000/ $4000/tuaà n, n tieà thueâ shop . Sang 145,800 / naên(011113) m Tel: 0452 226 996 suoá t naê biz bao goà m maù y moù thueâ shop $550/tuaà laï i Taâ y kieå m laï i oå ñaï n ñeå tính hoa455 (Vietnamese) or 344 149 ñoù!” sao trôø i laï sinh ra moä t coâ gaù i p Haû i ñôn haø n h ñoä n g. Haûi khoâ g nñöôï c hoã trôï$900/tuaà ñieàu gì,nkeå caû laïi 10% treâ n giaù0421 Cafe: (1812) North Vò trí toát trong tuaà n. Sang giaù gaáp 3495 AUDor 360,000. Xin thoaï i hoaë cñoá nhaé n ñeá Zena (3001) treân ñöôøng aên uoáng Restaurant: John Park, i(011113) dieätin n Chipping StcuûnaJohn Park $45,000 Goï i 9809 0420 840 859 (English Cambodian) ngay trung taâ m ngöôø i Vieä t , Inala. Norton. AÙ chaâ u Thích hôï p gia ñình ñoâ n g ngöôø i T’way Cafe: + truck + forklift. Hôï p ñoà n g laâ u thueâ $165,000. i Sunny: 0433 Hair Salon: (3001) Trung (24072013) toáatt 68 ngay c o n vôùshopping ïch dieännôi ñoánaø i dieä i Dung Chuyeâ HaøGoï moä tn ñoå Loäc laëng ñi... Noù897 ñaõ 248 hieåu vì sao ...”khoâ n”i nhö Haïn Giang, roài laïitaâm ñöôï c anh(190913) Naê0469 m cho ít tieà nShopping ñeå ñi troán laënhaø nNail saâuhaøShop: cho ng suûi Vò taêmtrí moä thôøchoã i goù goï i Lymeng 052 119 lôùn beâ caï ntoâ h n506 ñaï i 915 hoïcdriveway, ,- vaø g cho loá vöôø n. Thu ngnkhoâ ôû Richmond, chöù . Bakery Miller Club. Chöù trôø i, thueâ Vò trí toáat 55 khuchoã haõn+gngoaø xöôûnireûg, thu nhaäp Thu nhaä p poåcentre nñoaø ñònh. Caà nmôû sang gaá pyvì $800/tuaà n n g saâ 400 meù nhaä muoá n nkieá mroäñi, theâ thu , caé Sang 9674 3371 Nhaø haø gvaä trang nhaõ M’ville, shop roä nm g ñeï p 6tnhaä baøpnboï t 2p gian hôn ñöôø n g vuø n g D’denong ñang laø m 5 baø n (1812) Green Valley Plazza Fresh Fish vaø caù c taä n lôù n , 7 ngaø thu (2301) Franchise in Penrith, Donut phen soá n g maù i cho con phoø naø y noù mình bò cheùm vaø giaù aiCafe laø keû ñaõ chuû baé t naø g chæ laø m ñoà chôi cho n cuõ n g chaú n g coù . Ñoù laø chöa bieá t chöø n g.... Vì y neá u Haû i ra tay moä t Fully Lic. saï c h ñeï p , trang thieá t bò ñaà y Shop roäng ñeïp ñang baùn Sauce roll, pies, cake baùnh mì vaø baùnh mì thòt Vieät i hieân beâsang n hoâng nhaø etc.. 5000 - 6000 / tuaà toaø n+tieà n maëSang t. Sang lyù do söùmaù cao goä tuøyi, theå hieänphaù .Veà laïnail itheå deã NSW reû chæ $636 / ntuaà n hoï GST, cnkhoû $320,000 thöông löôïtnhöu g, hoaë cm coù gheá coù theå trieå nsang theâ Vò Naê t ñoá dieänng ñeá Wollworth $9000/tuaà . Goïei. Giaù 0404 873 nhöôï 928 ng nails, 2dính spa 1$7000 room, ñaõ vò toáutNeg. tröôø ngbieá ctheá vaø152 caùo-c laø vaêleã n ñoä Luoâ nñeå caû i tieá n t379 naø .SANGCaù möu cheùm mình...! Coù , gaà thaânnXin ñaø nnoâ nXin gStencil, khoâ ni..g: Ñaõ raStamp gì nhö Haû imvaødoanh mình mtoánhaä Cam chaú daïni $10000 gì cöu mang vaøkhaù o waxing yeá toá toø g (+ phaï mlaø .m . nBaä n vieä c+ c usang giaù thöông Nam.thì hieä ntríthu pi$9500 /ñuû tuaà - Thueâ chæ / thaù nng. OG). gaátrí pñieà giaù 0416 049 9755 NHAØ HAØ NGtoâ VIEÄ T NAM daø g. goï 0412 428 615 c loaï i beâ n g thöôø n g vaø maø u $88,000.00 Xin goï i 0403 229 hay myõ phaå m laø m laâ u naê qua thöông löôï n g. Lieâ n laï c A/Tuø n g mua luoâ n building (free-hold) Goï i : caï nh shop traùi caâ y rau caû i. Trang thieá t (Vietnamese (1812) Brookvale Cafe restaurant: phoø n gHieä n ñang baù n Donuts vaø caù c laâ u ñang ñoâ n g khaù c h. Sang giaù reû , vaø löôï n g. Goï i Sunny 0435 200 795 or Sang $170,000 Xin goï i 0411 364 988 English) “Ñòt meï noù ! Ñuù n g laø caù i thöù coâ theá coâ, tuoåi ñaõFish giaø khoâ n g tieà n Toá n g Vieä t Hoø a , hay tröôù c ñoù nöõ a laø Coù beà gì “laõ o yù ” seõ phuû i tay... Coø n baâ y giôø , cuõ n g laø Haû i Baù n h ra tay, 1448 (tieáng (211013) Anh &Vò tieátrí ng raá Vieä t)t naèm VUØNLaø Gm INALA (BRISBANE) Shop laø m baùvòn-h: (301113) caáp sæ bò haàu nhö môùi, shop roäng raõi khang Laøm haøi loøng quyù khaùch thu trí toát hai ncung shopping môùthieá i555 laï caùñaà c loaï n xi0425 maêoån gñònh, cuõ t toá & Chips qua 0433 286 555 0452 076beâ 899 Northshore trang ti 515. bò y ñuûi neà ñang loaï i cafe thöùc(011113) uoáng.Bonnyrigg Sang thöông Restaurant (190913) Victoria St. trung (03) coù shop troá n g cho thueâ thích hôï p laø m 9464 1330 / St Restaurant: Nhaø haø n g roä n g raû i vôù i 80 choå ngoà i chöa thaá y quan taø i chöa ñoå leä . ..” khoâng theá löïc... Ñoù laø chöa keå nhuù c caù c loaï i baù n h cho caù c shop thöï c phaå m Robert Trang Vaê n Leï tay buoâ n xe nhöng cuï c dieä n seõ ñoå i khaù c . Chính ñaø n anh Naê m Cam môù i laø ngöôø i chuû g cho chuû . cöù Xin strip, coù riceân& trang saï ch seõ. Thöông vuï ñang phaùt Ñaà trong vöïc goà tuyeä tdieä vôøtnitaávaø gaà nthieá traïtPark mbò. baùngay gaï hngöôø laïi caù i môù ithuoá ...garage n cafeLaá vaøycaù cc loaï icuõ ñieåñi m ,taâtraù m aênngtröa löôï nkhu g. Park, bao m heá t caû Tieä m c baé chaâ m u : u beá p chuyeâ n nghieä p taâ m Richmond-Abbotsford (Melb.) Pizza & Italian Restaurant, Fully nail toù c , shop baù n leû hay vaê n phoø n John ñoá i St John trung taâ m i Vieä t , Inala. AÙ ichaâ Thích hôï pveà gia..ñình ñoâng ngöôøi möu Haû i böï ci boä i ivaê g tieángegg, chöûirolls, theà pasta... Thích hôïp (301113) nhíc moät caùi laø boï nLieâ Nguyeã nvôùMaï nh n0414 hôi laä uuñaõ chuoà ntaâ nh” cho noù Haû i chæ laø thuûNail haï Shop: thoâi. Vôù i theá côø naø i Baùngoù h g, goï 0403 355 668 (24072013) Vò tríytoáHaû ngay n ñaõ maï“ra nup h. leä Vì lyù do söù.c thieá khoû ebòchuû n heä i355 Kim 716thoaû 538, hoaë c nbacon Panania. coù phoø g +nguû maù trung m.pheù cuûCanada... apnhaä ñöôø n,g Sang phoá trieå Lic. Hieä nLyn: ñang kinh doanh 7t ngaø y vôùic Ñaõ set ñaà y ñuû trang t ñeå Club. Chöù a choã ngoaø i trôø i , thueâ Thu nhaä p oå n ñònh. Caà n sang gaá p vì xin goï i 0432 126 353 muoá n kieá m theâ m thu p Phuï c vuï aâ n caà n Thôï chuyeâ n nghieä p uy tín coù giaá y Poultry (1501) shop caàmc ôû töï ñöôø ng vuø D’denong laøi m baønn ng Baé c. Trung & Saùu Ngoïcho c 0410 seõcö coùsoá cônghoä i treâ ñöa Haûi moi tui quaà n moùcgia ra chieá laø Naê Cam ngi theå naøo chôi60 cuùchoã “quaê nnnggsoâ ng boû ” vôù noù caàntin Sang khoâ i vôù thöông choàng hay ñoâi baïn. Sang $148,000 Marrickville. 510 Richard ôû$636 n /laàtuaà ugioï Chaø $53.000 beâ trong, coächôï ngñang theâ m 305cho beâ Thöông löôï saünnnghæ saø nngôi. gm hoaï t ñoälaï ng, vaøgiaù o laø kinh nails, giaù reû chæ547 n + oGST, Sang vôï lyù do söùc khoûe. Giaù sang nhöôïng $320,000 thöông löôï ng, cngcoù giaù theå löôï (190913) Salon Business Haircaû Beauty Canberra, vòt naá tríp baá toátm taï ihoaë Gungahlin 2& spa +ithu 1chaê waxing room, ñaõngaø laøm g. Goïi hay nhaén tin 0422 335 511 Giaù XinHaû goïi Baù 0404 012 225 ng vieäc ñöôïcMotorola Haï Giang ntaá hlöôï gaõ ñi tieáp moät chuyeá n thaä t& xa, thaä t goïvui Vòi229 trínaé toám t tay Eat inlöôï baä soá goï i cho ñöôï c ... phaû n g tcan caû baû o ñaû m ngoaø i . Doanh töø $10 ñeá n $11 n thöông ng.Takeaway Xin loø(2301) ng379 goï 0414 $88,000.00 Xin i 0403 + haø n g toà n Xin vui loø n g goï i qua thöông ng.coâ Lieân laïc A/Tuøng 30.000 mua luoâPlace, n building (free-hold) Goï i: doanh coù thu (1812) nhaäp Ngay ngay. Heä thoáng laâ Fori tuaà Sale Brunswick Market caïkhi nh thuaä Woolworths, raá ngii noù khaù h.West Sang giaù reû ,Hieä vaø Clean: (1812) ngay trung taâm Nam trung Darlinghurst vaøm o Seafood BBQ ngaê . raátgoù laâu khoù coøn coù ngaø yngay trôû .Chips .. taâm(211013) Cam... Sau t laïi nguoà nct Dry Haû ilaïcoù bieá t ñaâ u ngay luùcshopping vöøsaùatrung ñieä nThöù thoaï xong vôù Naêm mMelb. ñaõ thaù o n moãui ñang nn-ñoâ Laõ roø,n ncanh gg $3000 - $4000 Vò ntrí toáct naè Fish & 748 686veà qua 0433 555 515. c aê ña daï goà 0425 286 555 0452 076 899 0433 812 833 (noù i tieá n g Trung Quoá Restaurant (190913) Victoria St. maù y n h vaø camera quan t raá t tieàm naêng, hieän ñang baùn 7 ngaøy centre trung taâm Auburn, ñang thu /coù shop troá chochthueâ hôïnip hay laø m ñang ñoâ ntang... gngkhaù vôùithích 3voûnhaâ vieâ tuaà n. phi Sang $198,000. Xin goï laø Sao ng noùi (1812) Ngay shopping vaø Loäc cay ñaéng Cafe nhìn leâ nkhu traànvöï nhaø côn, baù caùyocheá t. söï veà Dung chieá c sim ntrong maùynvaá t(Melb.) vaø gioû raù c ñeå quít daø yg,n. trong c tuyeät CBD, vôø“Hay i vaøvògaà traï Tieä m c tình &thöông chaâ mlöôïcöù u: luoâ (101013) Sydney trí.n..thaä tmanh taân m Richmond-Abbotsford Dry khoâ Clean: tieá nbò gothuoá Anh) tieä i. oNhaø trang ñaà ñuûbaé Sang ng. nail toùtin c, nshop baù nNhöng leû reû hay vaê nchaø phoø nbaù nhaä pn nghi. cao, Baø nghæ gheá höu toaø sangmôù deã giaù nhaé Hôï p ñoà g laâ u thueâ . Giaù o n Tanya 0456 622 888 hoaë Panania. coù 3 phoø n g nguû thoaû i maù i anh Cam moät tieátrung ng, xem ñô maét quan saùt maá con g laèn vôùi inaê Haø nh hoû luoâ : a ñöôøngNSW ngngset coùroäGoï moù gpytay nhoï nbaõ , keû cöôù p thöôø nxin g gaë pibaø giaø0432 ... Chieá c 353 “Nokia tuoät c n (301113) trung m )ncuû phoá cuõ Ñaõ up ñaà ñuû trang thieá tu bò ñeå toáty, laõ i roøthaè ngn$150K/moã m, Naê Xinmgoï i centre taâm Auburn, ñang thu Cafe Goï iHaû 0409 461 047itaâ goï Lyn: 126 (2510 Carrama &i Baù Bakery $99,000 in 0413 512 315 haø n g ñeï , coù saâ n i ñaä xe deã $45.000 ONO. Goï i ngay chuû Anthony Hanna 0400 190 559 cho cöng soá579 ng rình ôû treâ(Chinese/English) n anh laàu Chaø o $53.000 Marrickville. löôï gtrí giaù saünn” nig môù hoaï t ñoä ng,iHill, vaøonhKhu laøcoùkinh aáy coù keá hoïach gìpkhoâ ng? nghæ Chöù höu sang deã giaù $250.000 cuõng ñang naèm im baá t 0433 ñoä ñeå “Theo .anh mvaø , em phaû i pVò laøntieä m ñôø i cuû aBass Haû Baù chöù ng ghi aâm laïi (190913) cuoäc ñaø m thoaï i giöõa Convenience Store (3001) toáct quaà Salon Business Hair & Beauty Alex 670 nhaä cao, (1812) vöïcc naê Newsagent BaùnNaê leûThöông cung caá c caù daø gsaø pha sau. (1812) Cafe Bakery Hot Bread 0438 124 577 (noù i tieá n g Anh) thöông löôï n g. Xin vui loø n g goï i 0414 30.000 + haø n g toà n Xin vui loø n g goï i Ngoaø i ra coù hôn 80 doanh coù thu nhaä p ngay. Heä thoá n g chaúng leõWooden cöù nhaäp $99,000 nhaèn maõGoï i nhö vaà y treâ n ñöôø n g caù i gaà n moï i phöông tieä n . For Sale Brunswick West Melb. Hieä n muoãi... sao?” luù c cuoä c goï i ñang thöï c hieä n . Vaø Haû i ñaõ laø m ñieà u naø y ... coâ n g nghieä p . Sang $190,000 + haø n g (011013) T’away & Pizza i 0413 512 315 loaï i party Xin goï i.i 0402 917 303Quoá (noùci Lieâ nlaïlaïnch anh Phöôù c 0411 109 694 Greensborough & Moonee HaiRd (0509) Ponds. Bridge Hair & Beauty 748 686 0433 812 833 (noù tieá n g Trung maù y vaø camera quan saù t raá t chung quanh laø khu units daâ n cö soá n g ñang ñoâ n g khaù c h vôù i 3 nhaâ n vieâ n toàn Hoaë c 220,000 bao goà m taá t caû . Xin aø . ..? Chuyeä n ... con phoø ñoù quaä y phaù Hieäp nhuùn vaiCanberra toûCafe veû lôø(101013) i nhaé n cuû a Gioï n g anh Naê m vaã n giaû nai... Hoà i 21 moù n aê n khaù c nhau ACT Thu nhaä p $8000/pw (1812) Bass Hill, Khu vöï c Newsagent tieá n g Anh) tieä m baùnh mì baù nñöôø h ngoï - Ñaõ laøm laâ u. t hay chòBaø Phuï g 0403 916 Sydney CBD, vò trí thaät Dry Clean: (1812) Ngay shopping taï Richmond treâ nthueâ ng.t Giaù caù i, chaø trang thieá vaøi tieá ng Anh) ñaõ laøm 30 naêm, kinh goïtieä n0418 nghi. n ngheá toaø n246 môù i. Nhaø Westmead Hôï p ñoà n g laâ u reû o baù i : 889 328 hoaë c 0421 032 446 nignaê aûnmh,yhöôû g. lôù ncentre kinh oâng giaø ñaõ chuyeårent n xong... n baùcuõ “Sao coâ2186303M48 Dung laïi laø m kyø vaäy?NSW hoaïcnaê h xoù n 5.5/ngaø tuaànngoï ,a Hôï p ,ñoà g laâ u daøni, tieå tieàun bang thueâ khaù reûn, c nñeá g nnghieä pdoanh . Sang + haønthu g Bakery Park toát$650/pw , laõi Chuyeä roøngÑang $150K/moã Xin i coâ trung taâm $190,000 Auburn, ñang ) Hoxton Carrama Cafe & haøng roän(1812) g ñeïHoxton p, coù saânPark, baõi ñaä u Keá xe deã bòm ñaà y soå ñuû vìndi chuyeå doanh toátBakery , coù luoân(2510 2 phoø ng nguû ñeå ôû. Butcher $45.000 ONO. Goï icngay chuûñieà Anthony shopping ñang raá t ñoâ n g khaù h sang u kieä n cuû a anh Naê m nöõ a chöù ñaâ u phaû i chæ cuûa Loäc vaø... “oång” khoâ n g can Baâ y giôø em goï i ñieä n thoaï i thöông Xin ñoù n xem kyø sau: Gioï t nöôù c laø m traø n ly, haø n h ñoä n g cuû a Dung Haø Chaø o giaù $150000 WIWO 02 6231 n Hoaë 220,000 goàm taát caû Alex 0433 579 670 (Chinese/English) toànhaä hieä thu p ccao, nghæbao höu sang deã. Xin giaù Liverpool, $250.000 . Baù nnleûnvaø p tieä c caùc complex daøngNhaâ pha Bakery (3012) Loø baù nhnieä mìgia & ñình quaøy deã caàndaøsang giaù (noù thöông nng. tin Goï0423 i 0434 Sang $75,000 luoâ haøcung ng$8.000 toàncaá . Goï i Good 9687 0438 124 577 i hay tieánlöôï gnhaé Anh) caïsau. nn h 2beâ n Aldy. vì dòp kyû m n g. Xin goï i (011013) Wooden & 04 Pizza mình Haû i thieä t haï i thoâ i ñaâ u . Sao laï i khoâng can döï gì ñeá nT’away noù- Mobile heát. Noù 6909 78 018 009 $99,000 Goï i 0413 512 315 löôï n g xem coâ aá y tính sao, choã anh ñaõ ñaå y Haû i Baù n h ñeá n choã uaá t öù c muoá n xoù a teâ n ngöôø i moä t thôø i ñaõ töø n g laø m loaï i party Xin goï i . 0402 917 303 (noù i goï i : 0418 889 328 hoaë c 0421 032 446 Businesses to Buy 8.500/tuaà n Sang n laïlaï c ianh c -0411 109 694 Nhaän daïy (0509) Bridge Rd 3842 or 0423 584 494 Hair &(Greensborough) baùnLieâ nhsang mì thòt + Phöôù sandwich laøm 351 209238 888 orBeauty KasieTrinh@hotmail.com caà $450,000 hieäbar. thuÑaõ 20-25 or 0402 887 1hay naê m thaø n0423 laäny425 pñuû .Ñöôï Canberra ACT Thuñôn nhaä p $8000/pw Hill, Khu vöïc em Newsagent tieán Campbelltown T’away: phöông ñoäng Hoa thuû nhö y?” chò Phuï 0403 246 916 nhìn Loäc Lì nheáchCafe meù p&cöôø i ruoà i (011013) soágnAnh) g maø aáy cöù quaä y quaø coitoát ñaø nnnaê chò Haû Phoø ng cuû ahmình. c ngöôø i ñeïp Haï Giang quaâ sö, Haû i tm Caû ngaø n chaä u hoa lan vaä vöôø n(1812) : (1112) Bass Richmond treâ n (0509) ñöôølaønm g taï caù thieá (3001) Vò itrí Bakery HotcoâBread: ngaø / tuaà ntrang .i Goï i thieá Binu 934 laâ u m , t bò ñaà , Sang i i, ntrang trung taâ Restaurant 900 (Moonee Ponds) voõ thuaä t ñeå rent $650/pw Ñang baù n 5.5/ngaø y tuaà n . coâ n g nghieä p . Sang $190,000 + haø n g 2186303M48 Hoxton Park Bakery CBD ñang baù n Hamburger, Lôøi noùi cuûa Haïlan Giang m Haû hieàn khoâ roài boû veà... ñanglaønôû troài ng chôi taïi nhaø, lôùn sao bò ñaà y ñuû , vì di chuyeå n tieå u bang khaù ñöôï c! DEE pNhaø keákieä hoaï cdeã h(1812) ñeå anh Naê mgoï i ra maëint vaø o cuoä c vaø laø m ngöôø i chuû möu vaø trong shopping centre lôùn, ñoái dieän laä haø n g 888 giaû m WHY Tieä m baù nphaû h caù c nhaé loaï Cakes shop ñieà u n daø n g. Xin i hay Melbourne CBD, chuû seõ ôû laïi ñeå giuùc p Chaøo giaù Hot $150000 WIWO - 02 6231 toàn Hoaëc 220,000 bao goàm taát caû. Xin sieâ hieä nanhthu $8.000 Good Bakery (3012) 2g Loø baùn1veà hCabramatta, mì &baïquaø y ngcaànhö n sang thöông Goïibieá 0434 sandwiches, food... u thò Coles. Fairfield. Thu nhaä potöø cung tuoåi söùluoâ c khoû e khoâng cho pheùp caàn baùn Liverpool, trong Plazza Centre No söõ nSang g 009 ngöôø i... Haï n coù ooOoo Haû i ñaå y ñaø n Naê m Cam vaø öù n g nhöõ n hoå trôï tieà n c cuõ agiaù seõ duø nhöõ nGiaù gng. quen t OFFICE FOR LEASE c$39,000 khoû e, Giang tin 0423 351 238 (Keysborough) or ngöôø ihöù mua luù cngñaà ulöôï .FUNITURE caû thöông giaù 20% trong caù c CNC KITCHEN & 6909 - Mobile 04 78coù 018söù goïi: 0418 889 328 hoaëc 0421 032 446 7000 Businesses to Buy -. 8.500/tuaà nt trieå Sang baùanhmình mì thòt +ñeïsandwich bar. Ñaõ laøtraï m n209 888 ortKasieTrinh@hotmail.com ñeá nm 7500 tuaà nm Coøn phaù n cuû kinh donh toá t p thu nhaä p cao, Sang n g 0437 47 6033 (Cambodian/ heá t laï i cho caù c baï n yeâ u thích hoa. Ñaë c nhöõ n g khoaû n h khaé c thaä t ñuù n g luù c , Saùu thaùng sau th/löôï ngaø y Tö Boá n theá gaø i : ñeå “lo lieä u ” neá u nhö tình g xaá u nhaá coù xaû y ra... Trung taâ mua saé chính cuû a khu 0423 (Moonee Ponds) (011013) Campbelltown Hoa lan vöôøn: (1112) Caû ngaøn chaäu hoa Cafe & T’away: löôïng642 deã644 daønCanterbury g(0509) . xin taï goïi i ñeà bieát taâ theâ Rd hình ñeï p vaø laâu ngaø naê887 m, y900 trang thieá ti bò ñaày ñuû, 201 Sang Hai, Ba, mm theâ m lieâ laïcDung 0416 137 889 ngnThöù Xin goï 0450 688 - Restaurant English) t lan tnôû ñính nôû raátaï t ñeï p. Mua i vaø ñuùngbieä vieä c ñang ñeåHaï thay ñoâ ñöôïc ñieàu veà Saigonnhaä c, thaân vöï“Neá c, Xin vòu trí toánchò tDEE ngay goùcvaã hai maënt gtieàn thöông nhö n khoâ Haû i löôï tuyeå löï ang. Höng Minhon vaø Tröôø ng Xoaé ñaâ u?n NSW Laø caù ctrung hlaïnaø o giuù236 CBDm chöù ñang baùñuù n ng thôø Hamburger, lan troàisaé ngp chôi i nhaø , lôùn Bakery (3012) & Lotery & Tobacconist chi tieáBelmore tn ôû - CBD, Lieâ laïm c:seõ 0434 199 2192 WHY ñieà u kieä n deã daø Xin goï i hay nhaé n Melbourne chuû ôû i ñeå p (1601) Toukley 0419 & Cakes 884 008 (011013) Westfield Food Naê m ... GiaûUÙ ui isöù seõ ëng nlan rock ñöôøthöông ng OFFICE phoá.löôï Naèm treâ taà ngmuoá ñaàun tieâ caû gioø ng tö atuoå Haû Baù ncoù h vaø Hot food... Sang tTrong khaû naê n$39,000 gduy töï cuûnhieà cha Toång Cuïc Phoù , sandwiches, cuïc Court Caûnh Saù t moä ngFOR thìnanh emn hai saùtTö, thuû haø ng(Keysborough) “loâ m coâVic. m” khoâ ng soá maùi naø y laïluù i tieá caä ñöôï nöõ soaù c khoû etaêkhoâ g cho pheù pmccaàhoaë n baùcn chòu LEASE Tobacco Oakleigh South Ñang n claø m thöông caù ci (English&Viet). tin tai 0423 351 238 or ngöôø mua c pñaàChuyeâ u.n Giaù caû 10% treâ n giaù ñang n taánoù p thuoá nlaø gi Warrawong 0437 (Cambodian/ döôõ ng caù lan. Xin goïuithích chò Vuõ 9709 heá tclaï iccho c baï n yeâ hoa. Ñaëc tính vôùi 2ñaâ tmua tieànsaévaù kínhcuû lôùan khu Dung Trung taâmaë m mch chính ñem nbaùcho t khuù quanh phía Nam naøy coù Centre leõth/löôï ñuùngtaï moä t 47 6033 sao y?” Haø ngay taï i baû nlaùdoanh cuûnag,ñaø n chò ôû&Buø Thò Xuaâ niSalon: ?tuû Nhöõ nbeá g(0509) loaïgoï nhaø p, môû kinh Loâ(Moonee toâi, ñaï thuoá cPonds) , quaø taë 0423 doanh 887 900 Hair Beauty löôï ng deã daøin g . xin i ñeà bieá t tình theâ veäñeáan toaø n moä cuû a nôi bieä t ñính pñoå nôû raá ttoâ ñeï pg.ocho Muadriveway, naätEnglish) p. Tuyeâ vôùi nthöông Roast Chuyeâ nneù ñoå beâ toâ namaë g cho loá i ñi, saâñöôï n cuø vöôø nt vaê 3707 cHaï 0411 Chuyeâ n933 beâ nnaø loá i ntñi, saâ n vöôø ntöø vöï c,nvò trí toá ngay goù ccnhai t tieà ndriveway, luoâ traø n ngaä p aù n h saù g thieâ n n laøm thay ñoåi caû moäthoaë tlan ngaõ reõ cuû025 a saé daân “nato” thöù thieä boá treânhieäulôùGolden (3012) & Lotery & Tobacconist Khoâ n g traù h ñöôï nöõ . Laï i tieá t bí aå n chöa heà c tieá loä seõ ñöôï c töôø n g trình thaä t chi tieá t trong vuï ñoä t Nhaø haøng chi tieá t Lieâ n laï c : 0434 199 236 tuû tröng baø y , tuû vaø luoâ n newsagent n g n phoø n g Brunswick Hôï p ñoà n g laâ u thueâ reû . Giaù reû hôn (011013) Trong Westfield Food Court nhieàu seõ coù taê ënm gn lan rock UÙ hoaëcetc.. Traù nbaé g cnmieä niDung gCoø sinh toá kem chieâ nm vaø ñöôø n phoá nnn taà ni,gñi ñaà tieâ netc.. ncgh bao giôø vaé ng khaù cch.ñôøSang giaù Butcher (1112) thòt gn Hoxton iyy.Naè hieâ beâ hoâ ntraà gñieå maùTieä i hieâ beâvuø n nhoâ gc nhaø Tobacco Oakleigh South Vic. Ñang nhieâ ng.cmaù Maù laï nm hngtreâ toaø boä nunhaø nhaø (English&Viet). cuoä i . boå-gaà nCafe röû a maëGoï t nhaø baùo ñaøi laø seõ “queùkhoâ t saï teä naï n xaõ theâ m luù naø cuõ n laø thôø m nhaä p taä n saø o huyeä t ñeå guï c Haø taï i choã trong taà n ... phaå m greeting card caù loaï . n chaø o baù n $ 49.000 ONO. i ngay Centre Warrawong ñang baùn taáp Park, thuoác döôõ nCaù g lan. Xin goï i chò 9709 vôùiphoø 2 maë t tieà chvaø n nng vaøkinh thöông löôïntaï ngginhöõ 0417 319 Loâncgtoâ ,ñöôï thuoá c laù , ñang quaø nñaú trong ni beâ theåtoâ Hair & loaï nshopping gVuõ thöôø ng vaø maø Stencil, cnloaï toâ nkính gpcaù thöôø maø gthaá uoáyiStamp nnbeâ gvaùtraø clôùtieä taéñaõ mloaï .Salon: Caùitc guï lpaïc(0509) iDung quaøyôû Luoân caûi giaû ,chuû nöôù Haû i BaùnhRoast daùm thoaù t ra khoû i cquaà hoäi ñen” khoâng ñeå “toà n ñoä ng 443 maøcao, anhnu2 Caù Naê m thích hôï ñeå noùni Moä tStencil, keámhoaï hStamp ctrieå coi “sieâitaë ukhaù cuûa c Haûngoï i Beauty Baùtnhñuû quaá nhieà uudoanh tieà naê phaù tnöôù nc,laø ñoà ng,gntg” naä p vôù i thöông hieä u Golden 3707 hoaë c 0411 025 933 luoâ traø n ngaä p aù n h saù n g töø thieâ vaø luoâ n newsagent cuø n g vaê n phoø n g Brunswick Hôï p ñoà n g laâ u thueâ reû . nn Giaù (011013) khu Westmead vöøcuû a taânDung complex nLaø hm beânmôù Aldy. Trang thieá laïi vuø caù i neàt n chuyeä xinghi maênthích gLaø cuõ p. Dieä tích söû duï nig n xiHaø cho shop, vaê m môù laïniincaù neà maê cuõ ng ckeà Haø cuõcaï ng(1112) chæ moùn nôï cuûa nhaân T’away daâkhoâ n”.nTuyeâ boá vaénggoïkhaù ihôï coâ chæ baè ng toá moä vieâcar n ñaï nc ... nngn laø moäpt nhieà oan0438 t keä bieá n thaø nseõ h nhaâ toá Laøm haøi khaù cmhngvò trí t tcoù park .beáVaø Goï icuõ hay Anthony 577 g baon giôø h. m Sanga giaù Ñaà uloaï p. chuyeâ nghieä u$nghieä naê49.000 m124 kinh nghieä m Tieäm ithòt ncgloaï Hoxton Butcher nhieânn.phaû Maù yquaá laïnyhivôù toaø boäcem , loaï traàHaû ni nhaø phaå greeting card caù i Coø chaø o baù n ONO. Goï i ngay trang toaø n boä trang thieá t bò môù i . Eat-in bò ñaà y ñuû , vì gia ñình caà n sang laï i Laábaâ yy gaïcnh cuõ ñi , shopping traùng laïiPhoø caùcao, inmôù itrong ... phoø n g v.v... ñöôï khoaû n g töø 90sqm ñeå ñaúvaø n319 gi Hapkido Laá y gaï c h cuõ ñi , traù n g laï i caù i môù i ... töø lôi noùi cuûa Haï Giang, vaø moät caùch quaû quyeátthöông laém nhöng n 8443 nhaé n tin 0423 473 173 löôïngvaã 0417 g.c2Sau maá y vuï “thanh lyù moâ n keù o suï p caû moä t ñeá cheá trong theá giôù i ngaà m do ñaï i ca Nam Cam ñang huø n g Fashions: (1508) Caà n sang shop quaà n Ñaàu beáp Park, trong quaà theå ñem ñeá n cho quyù khaù c h nhöõ n g moù n aê n ngon, phoøng uoáng traø vaø caùc tieän nhieàu tieàm naêng phaùt trieån, ñang ñoàng chuû coù n ngoà i Westmead outdoor roänvöø g araõ hieä n, thu / tuaà lieä unkhaù goã choï nsang toá t,thay nhieà u ñim traù ngAldy. laïi ngaø caù inmôù ithieá ...n. t hoä 408sqm. Giaùhôï thueâ möôù n raá tLoä hôïduï pLì lyù , cöù (011013) khu n $450,000 T’away caï nh beân20-25 Trang 7 ñaú ng Taekwondo (3012) Vò trí toá t ñöôø g Nail & Beauty hôï psoå khaå un vò. Baû oChaá ñaû mt ñoaï quyù c124 h tseõdieã haøloï ic loø n gn giôø lôøi khuyeâ ntaâineâ n complex goïi cho -Naê chöa thaáy cha noäi&naøt’away y coù ñoä ngbaøtónh aù o thôø i trang hay maë baè n g (laá y thích p . Dieä n tích söû n g ”nghi Bình Kieå m , Saù u Ñöôï c , c . .. Hoà i 21 “Keá hoï a ï c h xoù a ” laø moä t trích , moä n bieá nhaá t , khaù c h vò trí toá t coù car park . Goï i hay Anthony 0438 577 Thôï chuyeâ n nghieä tín - coù giaáy pheùp - c aên vaø cung maùtoaø i Naê che. Xin i hoaë cmôù nhaé tin Haû Goï Binu 0423 425 maø u choï löï aLieâ Khaû o csang giaù ño ñaï t n Phuïc vuï a nm boänoù trang t bòñaõ . nEat-in ñieà uckhoaû cho thueâ t. p - uy bòii Baù ñaànyh ñuû , yvìheá gia ñình caàn sang laïi ñeå thaê ñöôïm trong khoaû nCam g töølinh 90sqm ñeå i thöù caù ctroá hn phuï c vuï cuû n:g Johnny: toâ& ishop . Hoà chính taïyi 0423 Dandenong, shop roä nt gtrong nhieàutoaøFashions: shop nnKhoù g). nanchuù 0411 Cam laøim cho thaá t 934 gì. Coù leõ phaûi ñeándöôù luùtrang ci anh i goïthieá doø ...-nNaê mgiaá thaáyhoaï phía traø hoà i hoä p gay n vôù nhaá n truyeä i. Soù glaï ñaõ nhaénnñaà tin 473 173caá (1508) Caà nGiang quaà Thôï chuyeâ n nghieä p uy tín coù y pheù p mieã n phí. Xin imaë &i t’away i outdoor roänagmình. raõi $450,000 - hieänthu 20-25 ngaøn / tuaàn. 408sqm. taá caû coâ gn 386 vieä cpnñöôï baûnco, & ñaûnBeauty m XinGiaù goïtvaø ithueâ 0414 848 möôù raá tkhoâ hôï (3012) Vòtöôø trí ñöôø g tröôù Nail baø Ñaõ laâ naêm ñang ñoântoá nggtthuaä khaùtnctöø h, aù463 o thôø in trang ngp (laá hoaë chay goï i sang cho 0479 i... ngu cuû chuyeän phaûi quaáy vôù coâ em coù keátbaøn ngoàcaù beân Sôû Ngoï cnvaã n glyù, c ñöôï Yeâ Bau Giang Vuõ c 111 ñeá nay... Môø i goï baïCindy: nSunny ñoït cbaètieá tuï147 cy Giaù caû ph t caû baûuTrung okhoaû ñaû m döôùi maùi che. Xin goïi hoaëc nhaén tin Goïi Binu 0423 taá 425 934coâng vieäc ñöôïc ñieà 0435 033 898 n cho thueâ linh hoaï t . 0407 662 235 chính taï i Dandenong, shop roä n g nhieà u Vì ñoå ngheà, soácaàbaù n osang 083 troáng). Lieân laïc: Johnny: 0411 Thöùc aên ñ Chöù coøn gì nöõa? Ngöôøi bò thieät nghóa ñeán töø xöù caûng xa xoâi tuoát coù caûnh baù o gì thì caùi gai Dung theo doõii trong sau. laïi giaù deã shop Xin goïi 0414 848 386 baøn ng , Ñaõ laâu löôï naêm ngnhaé khaù h, 463 111 hoaë c goïi3003M48 cho Cindy: 0479 147 daø thöông ng.ñang Goïi ñoâ hay nctin Brighton ñang Butcher Shop haïi lôùn hôn heát môùi chính laø Naêm taän Haûi Phoøng roài... Haø anh Naêm0407 khoân662 g muoá n ñeå laâ u 235 Vì ñoåi 0432 ngheà,980 caàn847 sang laïi giaù deã 083 Phöông lôø i nhieà u . Ñaõ laâ u naê m thu nhaäp oån Cam, DungHaø quaäy ôû Monaco Quyùnöõbaï ñoïicñaù ñang shopi Phaàn Dung Haø, ñöôïc nöôùc laøm hôn a.n“Caù m baétìm c kyømua naøy phaû daøng thöông löôïng. Goïi hay nhaén tin Butcher Shop 3003M48 Brighton ñang crystalfootspa@live.com ñònh - Sang thöông löôï deãnhaä daønpg oåGoï tieä sang treâ ni sôù trang naøyy,naø xin laø vuõa tröông cuûa Naêm Cam, thaû tôùi. Ñaøn chò ngang nhieân noùi cho böù nng tuï i noù veàncngoaû m ngaø o Phöông 0432 980 847 lôø i nhieà u. Ñaõ laâu naê mngthu ni Quyù baï n baù ñoï ñang tìm mua shop Ngoaøi (3012) Ngay trung taâm city 0400 390 736 Restaurant inxem theâ m ôû maï n g chuoät ôû Phi Thuyeàn cuûa Toáng Vieät Haûi Baùnh bieát laø chuyeän Haûi Baùnh toámôø ttieängay ñoù . .. Keå caû thaè n g Haû i naø y crystalfootspa@live.com ñònh Sang thöông löôï n g deã daø n g Goï i sang baùn treân trang naøy, xin Melbourne. Fully licence, 125 choã moùn a (3012) Ngay trung taâm cityLansvale Restaurant www. 0400 (1112) 390 736 NSW 2166 Hoøa, cuõng laø phaân nöûa phaàn huøn ñöôïc laøm Chief Security, Tröôûng 1/62 Hume Highway nöõmôø a, inuoâ i ong tay o coù xem theâm ôû aùmaï ng ngaøy mang Mr SETY ngoà i . Hieä n thu nhaä p cao. Hôï p ñoà n g Melbourne. Fully licence, 125 choã Ñaû m nhaä n phuï c vuï chuyeâ n chôû doï n nhaø vaø thu www. cuûa Naêm Cam, Cöôùp thu nhaäp tieäm Baûo Veä ôû Phi Thuyeàn cuûa Toáng hoïOzGoodBusinessForSale.com a...” Anh Naêm laàm baàm roài (1112) Tieâ n ñoaùMr n vaäSETY n maïng thôøi vaän ngoài. 5Hieä nhaä p cao.t xin Hôïpgoï ñoài nsoá g thueâ naênmthu . Moï i chitieá mngcnhaä cxaâ chuyeâ chôû vaø thu noù(coù toùccVaâ nvuï ’sycuûdöï a Haû i cuõraù nng laø tieä mndoï toùvöôø cn nhaø Vieät Hoøa vaø laõnh löông rieâ möôø ini phuï iOzGoodBusinessForSale.com vôùitheå Haûxem i Baùnbaè h:ng Mobile phone) Nhaâ n dòp kyû doïÑaû n caù loaï raù n g, c saâ n v.v... Tieâ n ñoaù n vaä n maï thôønm igvaä nc thueâ 5 naê m . Moï i chitieá t xin goï i soá töông lai baè n g coâ nnggnieä naê ñaë 0404 882 605 (coù xem ng n daïy doïvôùnvaåcaù c loaïicuûraù c xaâ y döï ng, ci saâ v.v... a Naê m Cam giao choraù Haû laømn vöôønNhaä laêm trieäu moãi thaùng laø n... Ñaêntheå glaøquaû caù o Mobile vôù baùophone) Vaê n ... 0404 882 605 “Chuù daânngbaè chuyeâ n inghieä p maø töông lai baè n g coâ n g naê nnpgg. naê ñaëncg 1 naê m thaø n h laä Virnyl (151013) Ñang Eat In & Takeaway bieä t , hôn 25 naê m vôù i coâ Ñaê n g quaû n g caù o vôù i baù o Vaê n Solid timber ii vieä cc ChuyeänNgheä chuû aên chia... Vôùi baoNhaä nhieâunthieä t c loaï Taát caû soâ tieàn ñoù Haûi phaûi naïp veà nhö theá cuõng bieá quachuù soá phone naøyt caùch Eat In & Takeaway t, hôn 25 naêmngaø vôùni hcoâtieâ ngnnaê nvaø g voõ thuaä t ñeå Nhaä nlaïicaù caù c loaï vieä n Cafe/Sandwich ñoà aê(151013) n saùng,Ñang shop bieä Ngheä qua soá phone naøy huyeà n bítrong trong trivaø Nhaø n gngaø 888 giaû m Capets Rugs haïi veà tieàn do Dung Haø ñem anh Goã ñaë cho “cô sôû” töùc laø naïp cho Dung phaû i noù i chuyeä n phaû i quaá y vôùi nhau baù baùn Cafe/Sandwich ñoà aên saùng, shop huyeà n cbí haø nh tieâ n tri 04 3000 69 65 laø m nhoû vaø lôù n Phuï c roä n g 70 choã , thueâ laâ u daø i giaù reû , sang thoâ n g linh hoï c taï i Africa, nhaä n 3000 69 65 laøloøm lôùnsöù-c Phuï khoûec, ra sao roäng 70 choã, thueâ laâu daøi giaù reû, sang thoâ Naêm phaûi soùn deá ñau ng nhoû ñöùt ruoävaø t coù Haø, vaø thu nhaäp cuû tieäm toùc cuõng roàic! 04 ngiaù g boards linh hoïc trong taï i Africa, 20% caùnloaï cnhaä Thaû m ñuû i n Floor seõ ñöôï theâ m bonus MIEà N PHÍ $120,000 thöông löôï n g 0412 024 968 seõ ñöôï c theâ m bonus MIEà N PHÍ giaû i ñoaù n vaä n vaï n g, tieâ ñoaù taätaä taâtaâmmñeïcho $120,000 thöông löôïng 0412 024 968 giaûngaø i ñoaùy n Thöù vaän vaï ng, gaï tieâBa, nh ñoaùnn töøng khuùc töøng giaâvuï y vuï chöùuy ...uytín tín vaäy. Dung Haø nhaéc laïi laø trong ba Haûi xaù c nhaä n: thaâ nnn hình pcho vaø treâ Hai, Tiles cgia treânntaï taïppchí chíDoanh Doanh Nghieä Nghieäpp vaø vaø caù caùcc (2212) Richmond Richmond Vic Vic ñang ñang töông Bakery Laminate (2212) Bakery töông lai veà tình yeâ u , ñaïoo, , lai veà tình yeâu, gia ñaï “...con phoø ñoù quaä y phaù cuõn nn ggghöông. möôi ngaøy caên nhaø ôû Thuû Khoa “Anh Naêmmaï noù y em hieå quyù ñoà quyù ñoà höông. trang nngigvaä Internet cuû trang maï Internet cuûuaayù anh ñoâng khaùcchh vì vì gia gia ñình ñình caà caànn sang sang gaá gaápp coâ Tö, Naê m ... coâ n g aê n vieä c laø m v.v... Xin goïi i moä t khaû naê n g töï n g aê n vieä c laø m v.v... Xin goï aûnh höôûng lôùn ñeán kinh doanh cuûa Huaân ñang laøm tieäm toùc phaûi ñöôïc NaêUÙUÙ mccroà iVieä , vítt-thöû em vaø chò coù tyù goïlöôï i Joseph ñeå baù laányn $100 n maët taëng laïi khi mua haøng -Hoa...Chæ Hoa...Chæ caànaá nygoï goï hay --Vieä caà ii hay ng. Caà haø giaù Xin thöông Caànn coâ coâ baù haønngg tieà0415 428 356, noù i itieá nnggAnh hay 0415 428 356, noù tieá Anh hay anh Naêm nöõa chöù ñaâu phaûi chæ mình sang teân. Ñaøn chò cho bieát laø mình xoâ xaù t . Beâ n Sôû sôø ñeá n em, thì anh veä an toaøn nhaé nhaénntin, tin,chuù chuùnnggtoâ toâ seõ ñeá ñeá gaënppgquyù quyù kinh nghieâ nghieâloá m nngg quaà gaë kinh mi,, coù coù theà ñöùvöôø quaà baùnnvaø vaø 0555 tieá ñeå Chuyeâ niiseõ ñoå beânntoâ ñi,theà saânñöù n -yybaù 720 fax:pp9755 0554 tieánnggPhaù Phaù ñeålaälaäppheï heïnn. . caàn chi phí ñeå ñem theâm anh em töø Haûi thieät haïi thoâi ñaâu. Sao laïi ñôn noùi giuùp hoävò em Trung anhcho driveway, laøm m beá beáp p0421 .. Caà nn 11128 nam laø m cuoá i9755 vò ñeåvôi thaûanh o luaä luaä n laø Caà nam laø m cuoá i tuaà tuaànn.. ñeå thaû o n Traù ng mieäng sinh toá kem www.Mr-sety.com maù i hieâ n beâ n hoâ n g nhaø etc.. www.Mr-sety.com phöông ñoäng thuû nhö vaäy?” Tel.: 0423 0423 924 135 caûng vaøo. Theá laø haøng ngaøy, moãi Ngoïc moät tieáng nhaù” Tel.: 924 135 Caùc loaïi beâ toâng thöôøng vaø maøu Stencil, Stamp nöôùc giaûi khaùt, nöôùc n Laøm môùi laïi caùc loaïi neàn xi maêng cuõ Ñaàu beáp chuyeân nghieäp nhieàu Laáy gaïch cuõ ñi , traùng laïi caùi môùi... 8 ñaúng Hapkido ñem ñeán cho quyù khaùch nhöõn ñi , traùng laïi caùi môùi... 7 ñaúng Taekwondo hôïp khaåu vò. Baûo ñaûm quy

Dave: 0497 075 929

Sam: 0403 450 870

Dave: 0497 075 929

Sam: 0403 450 870

vôùi thöùc aên vaø cung caùch ph


98102

Taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng phaùt haønh roäng raõi treân toaøn caùc tieåu bang. Ngoaøi caùc shop taïi nhöõng khu vöïc Vieät Nam, baïn ñoïc coù theå tìm taïi caùc newsagency, bookstalls, caùc ñieåm baùn lotto cuûa UÙc theo ñòa chæ töøng vuøng döôùi ñaây:

Taïi West Australia

Shop 4 Wade Crt Summerfield WA, 160 Lincold, Highgate Perth WA Tan Hoa Thanh 177179 Brisbane St Perth WA

Taïi Canberra

Belconnen ACT Newslonk N’agency 2 Mort St. Canberra Canberra City News’cy Sh6 Centrepoint Petrie Plaza Canberra City Lanyon N’agency Shop 18, Lanyon Marketplace Woden L66 W’den Plaza Tugg’nong: ACT Sh13 T’nong S/C Florey: Shop3, Kesteven St. ACT

Taïi Sydney & Metro (theo thöù töï ABC)

Ashfield NSW 279 Liverpool Rd Bankstown Plaza Newsagency 29 Old Town Plaza B’town NSW Restwell Newsagency 4 Chapel Rd B’town NSW Old Town Plaza N/Agency 118 Old Town Plaza B’town Shellharbour Sq N/agncy 35 Shellh’bour Sq Barrack Hights NSW Newsfront N’agency Sh 50 Westfield c/tre Newsexpress Belconnen sh 114 Westfield Town Belconnen NSW Belmore Newsagency 362 Burwood Rd Belmore NSW Belmore Bokkstall On Train Station Belmore NSW Bale N’agency Shop 22 Bonnyrigg Plaza B’rigg Bonnyrigg N’agency Sh 6,57 Brown Rd B’nyrigg NSW Burwood N’agency Sh 7 Murray Arc 127133 Burwood NSW Burwood Rail N’agency

98

On Burwood Train Station News Rapt N’agency 64B John St. Cabramtta C.N.T Tran N’agency 200 Railway Parade Cabramatta NSW Cabramatta East (Tran) n’gency 150 Ca’tta Rd C’tta NSW Campsie North Liu n’agency 195 Beamish St. C’psie Campsie Centre A’gency 20/1428 Amy St C’psie NSW Chris/ N’agerncy Shop 2, 68 Evaline St C’psie Mid Campsie N’agency 245 Beamish St C’psie Canleyvale News Shp3 Canleyvale Rd C’vale NSW Lucky Newsagency Shop 8 /509 Hume H’way Casula Hoxton Pk NSW ChesterHill N’agency 148 Waldron Rd Chesterhill NSW Lakeland n’agency Sh6 Crn Epson & Child Rd Chipping Norton NSW Claymore n’agency Sh3/19 Dobell Rd C’more NSW Corrimal 437 Princes H’way Corrimal NSW Pigott JV Newsagency 163165 Oxford St Darlinghurt Sydney Bus Stop 366 New South Head Rd Double Bay NSW Dulwich Hill Book stall On Station Dulwich Hill Clempton Pk Newsagency 196 William St Earlwood NSW Lake nws’cy Sh1 BKK shop Cen, Evans Ave Eastlake NSW Epping C’tral nws’cy 52 Rawson St Epping NSW Fairfield f’rum nsa’cy Sh 16 The Chase C’tre Smart St Fairfield NSW Fairfield Forum News Sh6 Forum F’field Shopping C’tre Fairfield Heights 251 The Boulevard F’ Heights Fairy Meadow 35 Princes H’way NSW Fairvale Shop3/338 Fairfield George Hall 2A Crn Haigh & George Cres Glenfield Shop4, 8086 Railway Pde Granville 26 South St, 25 Good St 11/12 Dellwood Green Valley Sh2./174 Greenacre 187 & Waterloo Rd Greenfield 11 G’field Rd Guildford 370 G’ford Rd 339 G’ford Rd

103 99

100 Gungahlin, Sh 12 M’pl Hibberson Hassall Grove 2/211 Buckwell Dr. Hombush, on H’bush Station Horsby, 33 Florence St Hurston Pk, 12 Crinan St. Ingleburne 15 Oxford Rd King Saøi Goønrove: 248 K’grove Rd Kogarah: 52 Railway Pde On K’rag Staion Lakemba: On L’kba Station vaø 99 Haldon St, 40 Railway Pde Landsvale Sh9, S/C 210216 Hume H’way Lidcome: 7 John St, 19 Joseph St., Del Church St & In White Bin Liverpool: 64 More St, Unit 4/1 Woodland Rd, Sh27, L’pool Plaza, Shop 249 Westfield Centre M’qu’rie St., On Liverpool Station Macquarie field 38/39 Victoria Rd Marrickville: 22 Day St, 290 M’ville Rd, 246 Wardale Rd, Sh 27, 34 Victoria Rd Mascot: 201 King St, Mayfield: 53 Maitland Rd Merryland: 181 Me’land, 162 M’land Miller Sh7 Miller S/C Milperra: 3/6 Bullecourt Ave Mt Druitt: On Station, Supa News Westfiel S/C, Sh16 W’field C’tre Mt Pitchard: 44 Meadows Rd Narwee: 1/159 Penshurst Rd Newtown: 1 Wilson St., 399 King St, Sh 23, 503511 King St, Strathfield: 189 Concord Rd Padstow: On Station Punchbowl: 1428A Canterbury Rd Redfern: 120A Redfern St, 243 Chalmers St., 141 Redfern St., Regents Pk: On Station Recesby: 46 Simmons St., 10/64 Beaconfield St Riverwood: On Station Rockdale: 500 Princess Hway Smithfield: 2/66 Dublin St, Smithfield: 683 Horsley Dr St. Marrys: On Station 118 Queen St Stanhope: Crn Sentry & Stanhope P/way Sydnham: On Station Sydney: 735 George St Toongabie: 46 Aurelia St Wakeley: Shop 4 S/C Bulls Rd Warrawong: Sh2,7274 King St Warwick Farm: 6/14 Hume Hwy Waterloo: 138 Raglan St Wenworthville Sh27 Emma Cres Wiley Pk: 66 King George Rd Wollongong Sh6 175 Keira St Yagoona: Sho Long Chen Thai Nguyen 2 Rookwood Yennora: 152 Fairfield St

dòch vuï

Cung öùng Hoa & Quaø Taëng & baùnh Sinh Nhaät giao taän nhaø cho baát cöù nôi naøo treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam Nhieàu goùi thích hôïp ñeå choïn löïa töø

50 - $70 - $100

$

hay nhieàu hôn

(bao goàm luoân caû leä phí giao taëng)

hoaëc baát cöù giaù naøo cho taát caû caùc loaïi yeâu caàu

Hoa vaø quaø taëng cho ngöôøi thaân taïi queâ nhaø laø moùn quaø mang nhieàu yù nghóa, göûi söï yeâu thöông ñeán nhöõng ngöôøi maø baïn quan taâm.

Hoa vaø quaø möøng sinh nhaät, hoa taëng laõng maïng tình yeâu, hoa cho ñaùm cöôùi, hoa khai tröông, chuùc söùc khoûe, taëng bieáu ngöôøi beänh, chia buoàn tang leã v.v...

Hoa & Quaø coù theå thay baïn noùi lôøi yeâu thöông, thay baïn göûi lôøi chuùc möøng ñeán nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa baïn taïi queâ nhaø. Hoa töôi cuõng laøm cho tình yeâu cuûa baïn ñöôïm thaém chaân tình & laõng maïn. Chæ caàn moät cuù ñieän thoaïi cho bieát caùc yeâu caàu, chuùng toâi seõ thay maët quyù khaùch choïn hoa vaø quaø thích hôïp vaø ñem ñeán taän nhaø cuûa ngöôøi thaân ôû baát cöù nôi naøo taïi Vieät Nam. Chuùng toâi coù chi nhaùnh ôû taát caû caùc thaønh phoá tænh huyeän treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam, vaø laø nôi duy nhaát coù theå thöïc hieän giao nhaän lieâàn ngay trong ngaøy cho caùc ñòa chæ thuoäc caùc thaønh phoá, tænh, quaän huyeän treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam. Caùc thò xaõ + thoân laøng ôû vuøng saâu, vuøng xa xin ñaët tröôùc theâm moät ngaøy.

Dòch vuï giao taëng hoa cho Vieät Nam tröïc thuoäc taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng taïi UÙc. Ñaûm nhaän thieát keá hoa töôi, hoa cöôùi, hoa sinh nhaät, hoa chuùc möøng, hoa khai tröông, thaêm beänh, chia buoàn tang leã... giao taëng cho ngöôøi thaân taïi queâ nhaø Nhaän traû leä phí taïi UÙc baèng theû Visa - MasterCard - Amex Xin goïi (02) 9788 7364 hoaëc 0430 00 69 65 hoaëc chuyeån khoaûn voâ account ngaân haøng Viet’s Business Lifestyle BSB 032 172 Account 39 2975 Westpac Bank (Australia)


105

104 2

Khoûi noùi vôùi chuùng toâi baïn coù vieäc laøm hay thaát nghieäp, hoà sô toát hay xaáu vì chuùng toâi

Caàn tieàn maø ñaõ heát cöûa xoay? Cöù goïi chuùng toâi xem coù laøm gì ñöôïc khoâng. Ñöôïc thì ñeám giaáy, khoâng ñöôïc cuõng chaúng maát gì...

Coâng ty cho vay tieàn cuûa ngöôøi UÙc hoaït ñoäng ñaõ 40 naêm vôùi giaáy pheùp cuûa boä thöông maõi NSW Lic No 2PS 0438 . Quyù vò caàn tieàn cöù lieân laïc ngay vôùi chuùng toâi (02)

9788 7364 - 0430 00 69 67

Caùc soá phone naøy ñeàu noùi tieáng Vieät, seõ giaûi thích cho quyù vò taän töôøng. Laøm vieäc töø Thöù 2 - 6 töø 9am-5pm. Thöù 7 töø 9am-12.30pm Chuû Nhaät & Leã nghæ Xin vui loøng ñöøng goïi ngoaøi giôø khoâng laøm ñöôïc gì ñaâu

10 North Rocks Road North Parramatta NSW 2151

Viet's Business Lifestyle 52 SoftVersion  

Nguyệt san chuyên đề về Kinh Doanh & Phong Cách Sống in ấn bằng tiếng Việt. Xuất bản tại Sydney Australia. Bản in phát hành toàn nước Úc qua...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you