Page 1

1

bình luaän (tr 20)

Theá giôùi (tr 6)

UÙc vôùi chuyeän laøm xieác

Australia (tr 10)

giöõa Myõ & Taøu

* Tieàn ñang ñoå veà Chaâu AÙ * Doanh Nghieäp Trung Quoác thaùo chaïy sang Vieät NamÙ

* Tieát loä muïc tieâu Theá Kyû Chaâu AÙ * Nhaø cho thueâ vaãn kieám aên

Thôøi söï (tr 20) * TQ ñoái maët vôùi baát oån * Tö baûn TQ xoán xang tìm baõi ñaùp * Myõ tìm caùch baûo veä bieån ñoâng * Caùc nöôùc Ñoâng AÙ hoái haû mua vuõ khí NGAØY NAØY NAÊM XÖA (tr 34) Veùn maøn bí aån cuûa thaûm kòch Nhaø haùt Dubrovka Moskva vaø vuõ khí hôi ñoäc bí maät cuûa Nga ñaõ dieät goïn 42 teân khuûng boá cuøng 129 con tin bò thieät maïng trong tích taét... Theá giôùi ñoù ñaây (tr 50) Nhaø giaøu chôi baûnh treo 65 trieäu ñoâ Myõ ñeå keùn reå cho con gaùi

L

Chuyeân muïc sieâu sao (tr 70)

oä loøng ngöôøi vaø nhaân caùch ñaøn oâng - laïi theâm chuyeän sieâu maãu VN bò baïn trai cuõ tung phim sex leân maïng •

Chaøng & Naøng (tr 80)

Phuï nöõ 30 yeâu nhö

Soù i ñaøn baø 40

sex nhö

Coïp queâ nhaø

(tr 70)

Heát oâng noäi veà nöôùc gaäm coû non ñeán baø ngoaïi ñi Vieät Nam yeâu trai tô môùi lôùn...

Nöõ Tyû phuù Vieät kieàu Yvonne Thuùy Hoaøng vaø cuoäc tình ... xuyeân tuoåi taùc

Coâng ty “Cöôøng ñoâ la” tuït doác khoâng phanh - VN in theâm tieàn ñeå taêng löông (tr 14) Chöa ñaày 30 tuoåi moät ngaøy laøm maát 60 tyû ñoâ (tr 32) Cuoäc tình “daâm voâ ñoái thuû” cuûa ñeá haäu Voõ Taéc Thieân (tr 56) Duøng haøng hieäu thieáu tinh teá laø laõng phí...


99

2

CHO THUEÂ

NAM, NÖÕ, VAØ TREÛ EM ÔÛ MOÏI LÖÙA TUOÅI - KHOÂNG CAÀN PHAÛI LO BÔÛI VÌ CHUÙNG TOÂI BAÛO ÑAÛM LAØM MOÏC TOÙC DO ÑOÙ, TAÏI SAO PHAÛI CHAÁP NHAÄN CHÒU HOÙI ÑAÀU? NEÁU CHUÙNG TOÂI KHOÂNG THEÅ LAØM TOÙC CUÛA BAÏN MOÏC LAÏI BAÏN SEÕ ÑÖÔÏC NOÙI CHO BIEÁT VAØ HUÛY BOÛ BUOÅI TÖ VAÁN ÑAÀU TIEÂN

Nguyeân caên, nhaø roäng 8 meùt maët tieàn x 18 meùt saâu - cao 3 taàng goàm 5 phoøng nguû + beáp, phoøng aên phoøng khaùch

Sam Cohen

Coù nhieàu nôi thöôøng noùi “Haõy thöû ñi... , Coù theå seõ ñöôïc...” Khoâng coù nhöõng chöõ “neáu” hay “nhöng” vôùi chuùng toâi.

Maët tieàn roäng 8 meùt x saâu 18 neùt - cao 3 taàng

Chuùng toâi chæ noùi baûo ñaûm

ÑÖØNG RÔI VAØO MEÂ HOÀN TRAÄN BÔÛI CAÙC QUAÛNG CAÙO TRUYEÀN HÌNH HAY CAÙC WEBSITE TRAØN NGAÄP THOÂNG TIN KHOÂNG KIEÅM CHÖÙNG. XIN XEM XEÙT RAÈNG TRONG 40 NAÊM QUA CHUÙNG TOÂI ÑAÕ GIUÙP HAØNG NHIEÀU NGAØN NGÖÔØI NAM NÖÕ TREÛ EM BÒ CHÖÙNG NGÖÙA ÑAÀU, TOÙC DAÀU HOAËC RUÏNG HOÙI DO DI TRUYEÀN TAÙI MOÏC LAÏI BAÈNG CHÍNH TOÙC CUÛA HOÏ TOÂI COÙ 65 LÔØI XAÙC NHAÄN TÖØ KHAÙCH HAØNG TRUYEÀN THOÁNG, TRONG ÑOÙ COÙ NHIEÀU NGÖÔØI LAØ BAÙC SÓ, LINH MUÏC, NHÖÕNG QUYÙ OÂNG, QUYÙ BAØ VAØ TREÛ EM ÔÛ MOÏI TAÀNG LÔÙP XAÕ HOÄI. BAÏN ÑÖÔÏC HAÂN HOAN MÔØI ÑEÁN ÑEÅ THAM KHAÛO THEÂM BEÂN CAÏNH ÑOÙ, CHÚNG TOÂI CUÕNG ÑOÅI MÔÙI CAÙC THIEÁT BÒ MÔÙI NHAÁT VAØ PHÖÔNG PHAÙP TRÒ LIEÄU CHO VIEÄC TÌM KIEÁM TAÙI TAÏO LAÏI TOÙC MÔÙI, CAÛI TIEÁN CAÙCH THÖÙC CAÁY GHEÙP - TÖ VAÁN TRÒ LIEÄU V.V... BAÈNG KIEÁN THÖÙC VAØ KINH NGHIEÄM THÖÏC TEÁ - CHUÙNG TOÂI SEÕ GIUÙP BAÏN - HAÕY QUYEÁT ÑÒNH VÔÙI CHÍNH MÌNH ÑEÅ ÑÖÔÏC TRÒ LIEÄU NGAY CAÙC LOAÏI MAÙY LASER TAÀNG SOÁ CAO, TRÒ LIEÄU BAÈNG XOA BOÙP COÙ CHAÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG HOÙI ÑAÀU KHOÂNG? HOAØN TOAØN LAØ KHOÂNG! BEÂN CAÏNH LAÕNG PHÍ TIEÀN BAÏC, XIN ÑÖØNG LAÕNG PHÍ THEÂM NHÖÕNG COÏNG TOÙC QUYÙ HIEÁM CUÛA BAÏN BAÈNG NHIEÀU CAÙCH TRÒ LIEÄU THÖÛ NGHIEÄM CUØNG CAÙC SAÛN PHAÅM VOÂ TÍCH SÖÏ KHOÂNG LAØM NEÂN TROØ TROÁNG GÌ - CHUÔNG TRÌNH TRÒ LIEÄU CUÛA CHUÙNG TOÂI DAØNH CHO BAÏN LAØ - THÖÔÏNG Tröôùc khi coù yù ñònh nhôø caùc nôi khaùc laøm trò lieäu, baïn caàn löu yù caùc ñieàu sau ñaây “ Khi chuyeán ñeán thaêm moät nôi ñöôïc goïi laø “Trung Taâm Y Teá Toùc”, baïn neân hoûi ngöôøi trò lieäu xem oâng/baø ta coù phaûi laø Baùc só y khoa hay khoâng? “ Vieäc phaân tích khoaùng toùc coù ñöôïc boä Y teá pheâ duyeät? Vaø ñeå kieåm tra tính xaùc thöïc cuûa hoï, xin vui loøng ñöøng queân cung caáp cho hoï hai boä maãu toác gioáng nhau töø chính toùc cuûa baïn, nhöng vôùi hai teân cuûa hai ngöôøi khaùc nhau. Keát quaû seõ hoaùn nghieäm hoaøn toaøn laøm cho baïn thaät söï ngaïc nhieân vì haàu nhö hoï seõ khoâng khaùm phaù ra hai maãu vôùi 2 teân khaùc nhau naøy chæ laø 1 ngöôøi.... “ Baïn neân ñem veà heát taát caû caùc baûn phaân tích, hình aûnh chuïp vuøng da ñaàu trò lieäu... ñeå laøm so saùnh laïi caùc laàn phaân tích sau naøy. Ñöøng ñeå hoï löu giöõ hoà sô phaân tích treân maùy tình cuûa hoï. “ Baïn phaûi nhaän ñöôïc toång chi phí cuûa chöông trình trò lieäu vieát xuoáng baèng vaên baûn, ñöøng ñeå caùc chi phí aån daáu khaùc seõ naåy sinh sau naøy. Vaø ñoàng thôøi cuõng neân yeâu caàu moät baûn keá hoaïch trò lieäu, bao nhieâu laàn, trò bao laâu... trong suoát chieàu daøi cuûa chöông trình. Vôùi chöông trình cuûa chuùng toâi, neáu nhö baïn ôû xa, hay baän roän, baïn thaäm chí khoâng caàn ñeán thaêm vieáng maø vaãn ñöôïc tö vaán vaø trò lieäu. Bôûi chöông trình cuûa baïn coù theå ñöôïc thöïc hieän trong söï rieâng tö vaø thoaûi maùi ôû ngay nôi nhaø rieâng cuûa baïn. Chuùng toâi seõ göûi cho baïn moät “Goùi Thoâng tin” cöïc kyø chuaån xaùc, ñöôïc thöïc hieän vôùi nhieàu hình aûnh tröôùc sau, caùc lôøi chöùng thöïc xaùc nhaän, toaøn boä chi phí giaù caû trò lieäu, vaø nhieàu thoâng tin quan troïng khaùc nhau lieân quan ñeán trò lieäu. Chæ caàn ñieàn vaøo vaø göûi cho chuùng toâi nhöõng caâu hoûi, moät vaøi sôïi toùc cuûa baïn, vaø hình aûnh roõ raøng, cuûa taát caû caùc khu vöïc bò aûnh höôûng cuûa toùc vaø da ñaàu cuûa baïn. Neáu baïn quan taâm ñeán vieäc laøm cho chính toùc cuûa mình ñöôïc toùc moïc laïi, caáy, hay xoû xuyeân chaân toùc... Baïn seõ ñöông nhieân coù thaät nhieàu höõu ích baèng caùch tham khaûo vaø noùi chuùng toâi. Chuùng toâi mong ñöôïc noùi chuyeän vôùi baïn sôùm.

Sam Cohen (March 28, 02.) Toâi ñaõ töøng chaêm soùc & trò lieäu raát nhieàu nôi trong hôn 3 naêm qua. Taát caû ñeàu khoâng coù keát quaû, Keå töø khi söû duïng chöông trình cuûa baïn trong 3 thaùng qua, söï caûi thieän ñaõ laøm toâi kinh ngaïc, so vôùi caùc baùc só ñaõ chöõa trò cho toâi trong hôn 3 naêm qua. Toâi khuyeân caùc baïn ñoïc cuûa Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng ñang bò chöùng hoùi ñaàu neân ñeán vôùi Sam ñeå trò lieäu toâi nghó raèng khoâng nôi naøo ñem ñeán hieäu quaû baèng. Caûm ôn baïn Sam. Steve James. Thaùng Saùu 2012. Toâi raát vui ñeå vieát thö naøy cho baïn, sau nhieàu naêm daøi ñau khoå vôùi chöùng ruïng toùc, chöông trình cuûa baïn ñaõ duy trì maùi toùc cuûa toâi ñöôïc phaùt trieån laïi. Nhöõng lôøi caûm ôn naøy khoâng bao giôø ñuû. Steve James. Thöa Sam, Toâi ñaõ töøngbò suy suïp khuûng hoaûng vaø xaáu hoå vôùi söï maát maùt treân maùi toùc cuûa toâi töø nhöõng ngaøy toâi coøn ôû Trung hoïc. Toâi ñeán vôùi baïn nhö moät phöông caùch cuoái cuøng vaø baïn ñaõ laøm thay ñoåi cuoäc soáng cuûa toâi. Maùi toùc toâi ñaõ moïc daøi vaø phaùt trieån trôû laïi. Cuoäc soáng cuûa toâi, söï töï tin cuûa toâi, ñaõ hoaøn toaøn thay ñoåi 100%. Toâi yeâu maùi toùc

Phoøng aên + beáp

cuûa toâi. Trong lôøi caùm ôn naøy, toâi khuyeân taát caû caùc baïn ñang bò chöùng maát toùc maát toùc, ñöøng neân ñôi chôø. Maree 27.10.11 JASON CRONE

Ñöøng neân do döï, toâi khuyeân caùc baïn ñoïc DNÑS, baát cöù ai bò chöùng hoùi ñaàu haõy neân ñeán vôùi chöông trình cuûa Sam

Kính göûi Sam Cohen Thaùng 10 - 2002, duø nhaän thaáy raèng mình ñang bò chöùng hoùi ñaàu, nhöng vì quaù maéc côõ neân toâi ñaõ khoâng laøm gì heát. Ngay luùc ñoù toâi thaáy lôøi khuyeân cuûa baïn vaø laäp töùc thöïc hieän. Keå töø khi baét tay vaøo chöông trình chöõa cuûa baïn, gia ñình toâi, baïn beø vaø baïn gaùi cuûa toâi thöïc söï aán töôïng vôùi keát quaû. Toâi raát vui vì ñaõ gaëp baïn vaø baïn ñaõ giuùp toâi. Toâi seõ tieáp tuïc göûi cho baïn beø cuûa toâi bieát ñieàu naøy ñeå baïn seõ giuùp hoï cuõngnhö ñaõ giuùp cho toâi - Kevin McGuinness. Sau khi theo doõi ñieàu trò toâi töï haøo ñeå uûng hoä chöông trình cuûa baïn vaø ñeå cho theá giôùi naøy bieát raèng, vôùi moät ít baûo trì, sau taát caû nhöõng naêm daøi sau trò lieäu, toâi ñaõ taùi taïo laïi maùi toùc mình moät caùch hoaøn haûo, vaø muoán giôùi thieäu chöông trình naøy cuûa baïn cho taát caû quyù oâng, quyù baø, treû em ñang bò chöùng toùc hoùi, toùc thöa, toùc ruïng haõy ñeán ngay vôùi Sam. Caûm ôn moät laàn nöõa. Moät trong nhöõng khaùch haøng raát vui vaø haøi loøng cuûa baïn. Kevin McGuinness, June 2012.

Beáp & tuû beáp- thieát bò cao caáp

Moãi phoøng ñeàu coù heä thoáng maùy laïnh, nöôùc noùng laïnh, vaø toilet nhaø taém rieâng trong phoøng, luoân tuû aâm quaàn aùo vaø giöôøng neäm... (thieát keá nhö khaùch saïn) Toaøn nhaø coù saün noäi thaát, Baøn gheá phoøng aên, thieát bò nhaø beáp, phoøng khaùch bao goàm TV quoác noäi & quoác teá + DVD Vò trí thuoäc phöôøng 18 Quaän Taân Phuù (Taân Bình cuõ) Saøi Goøn. Gaàn caùc tuyeán ñöôøng voøng ñai, deã daøng ra caùc quoác loä lôùn ñi luïc tænh mieàn Taây hoaëc mieàn Ñoâng nam boä hay ra Trung. Thích hôïp thueâ laøm ñieåm giao dòch, vaên phoøng, coâng ty, hoaëc môû tröôøng ñaøo taïo daïy ngheà, daïy ngoaïi ngöõ, hay cho gia ñình ñoâng ngöôøi cuøng cö truù v.v... Muoán theâm chi tieát hoaëc heïn ñeå xem nhaø xin goïi...

www.ihrb.com

Institute of Hair Regrowth and Beauty 9 Renwick Street LEICHHARDT NSW 2040 Phone: 02 9564 6930 FAX: 02 9518 1138

3

Living room, luoân noäi thaát - TV 70 ñaøi quoác teá

Sydney (02) 9788 7364 hoaëc 0430 00 6965


5

4 06 KINH TEÁ THEÁ GIÔÙI Tieàn ñang ñoå veà Chaâu AÙ Doanh Nghieäp TQ thaùo chaïy sang Vieätnam Haøng hieäu TQ ra nöôùc ngoaøi caàu danh Hi Laïp rôøi Eurozone… Xuaát khaåu TQ heát thôøi huy hoaøng 10 AUSTRALIA Tieát loä muïc tieâu Theá Kyû Chaâu AÙ Thueá Khai thaùc moû bò thaát thu Aán & Uùc hôïp taùc mua baùn Uranium Chuû nhaø cho thueâ vaãn kieám aên Doanh soá baùn leû gia taêng Toll Holding muoán daønh thò phaàn Böu ñieän Uùc

28 NHAÂN VAÄT TRONG THAÙNG Cöïu Thuû töôùng Lyù quang Dieäu vaø Cöïu Thuû töôùng CHLB Ñöùc Helmuth Schmidt 32 DOANH NHAÂN & DOANH NGHIEÄP Moät ngaøy maát 60 tyû ñoâ 34 NGAØY NAØY NAÊM XÖA Veùn maøn bí aån cuûa thaûm kòch Nhaø haùt Dubrovka Moskvavaø vuõ khí hôi ñoäc bí maät cuûa Nga ñaõ tieâu dieät goïn 42 teân khuûng boá cuøng 129 con tin bò thieät maïng trong tích taét Nhöõng cuoäc tình nghieät ngaõ cuûa teân truøm khuûng boá

40 BÍ MAÄT ÍT NGÖÔØI BIEÁT Caäu aám coâ chieâu, con caùi caùc quan chöùc Vieät Nam Taïp chí

50 THEÁ GIÔÙI ÑOÙ ÑAÂY Chi 65 trieäu ñoâ Myõ ñeå keùn reå cho con gaùi Ngöôøi maãu keå chuyeän khoûa thaân laøm töôïng Xaõ hoäi ñen taïi Nhaät caàu cöùu caûnh saùt Haäu tröôøng chuïp aûnh khoûa thaân Nhöõng cuoäc thi voøng 3 sexy nhaát Moät baûn quaûng caùo tieáng Vieät laï luøng cuûa McDonald’s

Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng Cô quan chuû nhieäm Viet’s Business Lifestyle

ABN 286 91 497 950 Toøa soaïn Sydney Australia P.O.Box: 308 Villawood 2163 Tel.: (02) 9788 7364 Chuû Buùt: Phöông Minh Quaûn Lyù Trò Söï: Dzuõng Trinh Soá tröïc tieáp 0430 00 6965 e:DoanhNghiep@Optusnet.com.au BIEÂN TAÄP THÖÔØNG TRÖÏC AUSTRALIA Phaïm Laâm, Nguyeân Cung, Phöông”N”, Vónh Trung, Minh Anh, Mai DJ, Anne Trinh, Trang Nguyeãn, Dieäp Anh, Hoàng Haø, Mai Oanh, Dzuõng Trinh, Thieân Quaân USA Traàn Thò Vónh Töôøng, Töôøng Yi, Trònh Thanh Thuûy UK, DE Haø Quyeân, Trinh Haân, Phöôùc Duy, Thu Trang VIEÄT NAM Haø Thaønh Laõng Töû, Khaùch Saøi Goøn, Ngoïc Dieäp, Mai, Yeân Ba Giang Vuõ ÑAÏI DIEÄN CAÙC THAØNH PHOÁ TIEÅU BANG Melbourne, Vic. Vónh Ñaït, Mob.: 0405 831 558 Adelaide Tieân Traàn - 0447 478 164 Brisbane, Qld Nhaät Haï, Mob.: 0419 653 122 Pert, WA Thaïch H, Mob.: 0418 923 951

14 VIET NAM TRONG THAÙNG QUA Lôøi quan chöùc trong chuyeän vôõ ñaäp Chuyeän laï EVN keâu... thöøa ñieän Laïi chuyeän nôï xaáu cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc Coâng ty Cöôøng ñoâ la tuït doác khoâng phanh VN In theâm tieàn ñeå taêng löông Ñaïi gia Traàm Beâ & daáu aán ôû ñaát Traø Vinh

20 BÌNHLUAÄN UÙc khoâng deã chôi caûnh ñu daây giöõa Myõ & Taøu 22 THÔØI SÖÏ TQ ñoái maët vôùi baát oån Tö Baûn Ñoû TQ Xoán Xang Tìm Baõi Ñaùp Haûi Quaân Myõ tìm caùch baûo veä bieån ñoâng Caùc nöôùc Ñoâng AÙ hoái haû mua vuõ khí

56 CHUYEÄN KEÅ TREÂN BAØN NHAÄU Cuoäc tình “daâm voâ ñoái thuû” cuûa Voõ Taéc Thieân 62 QUEÂ NHAØ MUOÂN VAÏN GOÙC NHÌN Tuøy buùt - Möa vaø toâi - Traùi saàu rieâng... Cuùc cuït ñuoâi

66 DAÂN CHÔI XÖÙ HUYEÄN Duøng haøng hieäu thieáu tinh teâá laø laõng phí Caâu laïc boä xe sieâu sang taïi Vieät Nam 70 SAO NOÄI & SAO NGOAÏI Loä loøng ngöôøi vaø nhaân caùch ñaøn oâng Thuøy Trang seõ hoïc Nguyeãn Hoàng Nhung Heát quyù oâng tìm coû non ñeán quyù baø... ngoaïi veà Vieät Nam yeâu trai tô môùi lôùn. Sao Vieät khoe giaøu Naêm 2004 Ca só Baèng Kieàu bò caám haùt ôû VN, naêm 2012 huy hoaøng vôùi Liveshow xuyeân Vieät 80 CHAØNG & NAØNG Phuï nöõ 30 yeâu nhö soùi, ñaøn baø 40 sex nhö ... Coïp “Tình moät ñeâm” chaøng ñi khoâng trôû laïi... 84 TÖ LIEÄU Cuoäc chieán bí maät 90 KHOÙI SOÙNG GIANG HOÀ Chuyeän xaõ hoäi ñen


6

Tieàn ñang ñoå veà chaâu AÙ Moät löôïng voán ngoaïi lôùn ñoå vaøo chaâu AÙ trong thôøi gian gaàn ñaây ñaõ khieán thò tröôøng chöùng khoaùn, tyû giaù vaø thò tröôøng baát ñoäng saûn ñoàng loaït gia taêng maïnh ôû moät soá nöôùc, “laøm khoù” caùc chính phuû ñang lo ngaïi söï leo thang cuûa laïm phaùt. Baùo Wall Street Journal cho bieát, doøng tieàn ñoå vaøo khu vöïc chaâu AÙ thôøi gian gaàn ñaây laø keát quaû cuûa caùc chính saùch tieàn teä nôùi loûng maïnh tay maø caùc ngaân haøng trung öông, bao goàm Cuïc Döï tröõ Lieân bang Myõ (FED), ñang aùp duïng. Hoài thaùng 9, FED tuyeân boá tung ra goùi nôùi loûng ñònh löôïng soá 3 (QE3) ñeå hoã trôï taêng tröôûng kinh teá. Laõi suaát thaáp ôû nhöõng quoác gia AÂuMyõ coù chính saùch tieàn teä loûng leûo ñaõ thuùc ñaåy caùc quyõ ñaàu tö tìm tôùi moïi ngoùc ngaùch cuûa chaâu AÙ ñeå tìm kieám tyû suaát lôïi nhuaän cao hôn. Theo soá lieäu töø Standard Chartered, trong thaùng 9, löôïng voán ngoaïi ñoå roøng vaøo thò tröôøng traùi phieáu cuûa Indonesia laø 1,3 tyû USD, so vôùi möùc voán roøng chaûy ra 540 trieäu USD trong thaùng 8. Töông töï, löôïng voán roøng töø nöôùc ngoaøi ñoå vaøo thò tröôøng traùi phieáu Haøn Quoác trong thaùng 9 laø 1,4 tyû USD, so vôùi möùc voán roøng chaûy ra 2,4 tyû USD trong thaùng 8. Moät soá thò tröôøng chöùng khoaùn coù quy moâ vaøo haøng nhoû nhaát trong khu vöïc ñaõ ñöôïc höôûng lôïi töø söï trôû laïi cuûa caùc doøng voán ngoaïi. Trong ñoù, thò tröôøng chöùng khoaùn Thaùi Lan ñaõ taêng 28% töø ñaàu naêm, thò tröôøng Philippines taêng 24%, coøn chæ soá chính cuûa thò tröôøng AÁn Ñoä taêng 23%. Hoâm ñaàu tuaàn naøy, thò tröôøng chöùng khoaùn Hoàng Koâng ñaõ ñaït möùc ñieåm cao nhaát trong 14 thaùng. Duy chæ coù thò tröôøng chöùng khoaùn cuûa Trung Quoác ñaïi luïc laø giaûm ñieåm töø ñaàu naêm tôùi nay do nhöõng lo ngaïi veà söùc khoûe cuûa neàn kinh teá lôùn thöù nhì theá giôùi naøy. Hai neàn kinh teá vaøo haøng phaùt

trieån nhaát trong khu vöïc laø Hoàng Koâng vaø Singapore cuõng ñaõ nhaän ñöôïc nhöõng doøng voán ngoaïi chaûy vaøo, khieán khoâng chæ tyû giaù ñoàng tieàn taêng maø coøn caû giaù coå phieáu vaø nhaø ñaát cuõng ñi leân. Giaù nhaø ôû Hoàng Koâng ñaõ taêng leân möùc cao kyû luïc sau khi taêng gaáp ñoâi trong voøng 4 naêm trôû laïi ñaây. Hoâm Chuû nhaät tuaàn tröôùc, ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan taøi chính Hoàng Koâng laø oâng John Tsang ñaõ leân tieáng caûnh baùo raèng, thò tröôøng baát ñoäng saûn cuûa vuøng laõnh thoå naøy ñaõ “taùch rôøi moät caùch nghieâm troïng” vôùi neàn kinh teá ñang taêng tröôûng chaäm laïi. OÂng Tsang cuõng ñöa ra khaû naêng seõ aùp duïng caùc bieän phaùp nhaèm kieåm soaùt giaù nhaø ñaát. Taïi Thaùi Lan, ngaân haøng Trung öông hoâm thöù Hai ñaõ ñöa ra caùc quy ñònh môùi nhaèm khuyeán khích caùc doøng voán chaûy khoûi nöôùc naøy vaø caân ñoái caùc doøng tieàn khoång loà chaûy vaøo. Bangkok ñaõ nôùi loûng caùc quy ñònh aùp duïng ñoái vôùi caùc doanh nghieäp nieâm yeát vaø caù nhaân muoán ñaàu tö vaøo thò tröôøng chöùng khoaùn nöôùc ngoaøi vaø caùc loaïi traùi phieáu noäi ñòa phaùt haønh baèng ngoaïi teä. Caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch Singapore cuõng ñaõ baøy toû lo ngaïi veà söï leo thang cuûa thò tröôøng ñòa oác khi maø giaù nhaø tö nhaân ñaõ taêng 56% keå töø khi thò tröôøng chaïm ñaùy cuûa chu kyø gaàn nhaát vaøo quyù 2/2009. Trong maáy tuaàn gaàn ñaây, caû Hoàng Koâng vaø Singapore ñeàu ñaõ thuùc ñaåy nhöõng noã löïc nhaèm thaét chaët quy ñònh cho vay mua nhaø nhaèm giaûm nhieät cho thò tröôøng baát ñoäng saûn. “Vôùi neàn kinh teá töông ñoái nhoû vaø coù ñoä môû cao, Singapore vaø Hoàng Koâng caøng deã chòu aûnh höôûng bôûi chính saùch tieàn teä nôùi loûng cuûa Myõ. Ñieàu naøy coù theå laøm gia taêng ruûi ro veà bieán ñoäng giaù taøi saûn vaø aùp löïc laïm phaùt taïi Singapore vaø Hoàng Koâng”, oâng Andrew Colquhoun, ngöôøi ñöùng ñaàu boä phaän ñaùnh giaù tín nhieäm quoác gia cuûa Fitch Ratings taïi chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông, nhaän xeùt. Treân thò tröôøng tieàn teä, ñoàng Ñoâla Singapore töø ñaàu naêm ñeán nay ñaõ taêng giaù khoaûng 6% so vôùi ñoàng USD, trôû thaønh ñoàng tieàn taêng giaù maïnh nhaát ôû chaâu AÙ. Hoâm thöù Saùu vöøa roài, cô quan tieàn teä cuûa Hoàng Koâng cuõng can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoái nhaèm giaûm giaù ñoàng tieàn cuûa vuøng laõnh thoå naøy laàn ñaàu tieân sau khoaûng 3 naêm. Moät soá quoác gia khaùc trong khu

vöïc Ñoâng Nam AÙ cuõng ñang caûm nhaän ñöôïc laøn soùng thanh khoaûn trong neàn kinh teá toaøn caàu. Nhöõng doøng voán naøy coøn ñöôïc theå hieän döôùi daïng ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi (FDI). Trong ñoù, voán FDI chaûy vaøo Indonesia ñaõ taêng 22% trong quyù 3, ñaït möùc kyû luïc 5,9 tyû USD. Laïm phaùt seõ taêng trôû laïi vaøo naêm tôùi. Khi neàn kinh teá khu vöïc taêng toác, vôùi löôïng thanh khoaûn lôùn treân toaøn caàu, löông taêng vaø giaù cao hôn, laïm phaùt seõ laø ruûi ro soá 1 trong khu vöïc. OÂng Frederic Neumann, chuyeân gia cuûa HSBC. Trong khi ñoù, theo soá lieäu cuûa haõng nghieân cöùu Dealogic, thò tröôøng traùi phieáu chaâu AÙ ñaõ coù möùc phaùt haønh lôùn chöa töøng coù 158 tyû USD töø ñaàu naêm ñeán nay, so vôùi möùc phaùt haønh 112,7 tyû USD cuûa caû naêm ngoaùi. Moät soá chuyeân gia kinh teá lo ngaïi raèng, löôïng thanh khoaûn lôùn ñoå vaøo chaâu AÙ seõ ñaåy giaù tieâu duøng leo thang, buoäc laõi suaát phaûi taêng, ñaët taêng tröôûng kinh teá vaøo ruûi ro bò chaën ñöùng. “Laïm phaùt seõ taêng trôû laïi vaøo naêm tôùi. Khi neàn kinh teá khu vöïc taêng toác, vôùi löôïng thanh khoaûn lôùn treân toaøn caàu, löông taêng vaø giaù cao hôn, laïm phaùt seõ laø ruûi ro soá 1 trong khu vöïc”, oâng Frederic Neumann, chuyeân gia cuûa HSBC, nhaän xeùt. Theo oâng Neumann, caùc nöôùc Indonesia, Thaùi Lan, Philippines vaø Malaysia deã coù xu höôùng laïm phaùt taêng hôn, trong khi Trung Quoác seõ ít chòu aûnh höôûng hôn bôûi nöôùc naøy coù caùc bieän phaùp haïn cheá doøng voán chaûy vaøo. Doanh nghieäp Trung Quoác ñang “thaùo chaïy” sang Vieät Nam Tuy nhieân, moät soá chuyeân gia phaân tích cho raèng, chi phí lao ñoäng thaáp ôû nhöõng nöôùc nhö Vieät Nam seõ sôùm thay ñoåi... Daãn lôøi moät quan chöùc phuï traùch ngoaïi thöông cuûa Boä Thöông maïi Trung Quoác, maïng tin treân cho hay, gaàn 1/3 ñôn vò saûn xuaát thuoäc caùc lónh vöïc deät may, giaøy deùp ñang phaûi chòu söùc eùp lôùn vaø ñaõ phaûi chuyeån moät phaàn hoaëc toaøn boä cô sôû ra ngoaøi Trung Quoác. Vieät Nam, Indonesia, Malaysia vaø caùc nöôùc khaùc thuoäc Hieäp hoäi Caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ (ASEAN) laø nhöõng ñieåm ñeán ñöôïc öa chuoäng vaø xu höôùng naøy seõ tieáp tuïc, vôùi vieäc ngaøy caøng nhieàu nhaø saûn xuaát caàn nhieàu lao ñoäng phaûi dòch chuyeån, tôø

China Daily cho bieát. Theo maïng tin treân, caùc nhaø xuaát khaåu cuûa Trung Quoác ñang phaûi tích cöïc tìm kieám nhöõng phöông thöùc môùi ñeå toå chöùc kinh doanh trong boái caûnh ñoäng löïc taêng tröôûng suy giaûm do taùc ñoäng cuûa nhöõng yeáu toá baát lôïi nhö chi phí lao ñoäng taêng cao, nhu caàu suït giaûm töø chaâu AÂu vaø Myõ. Chi phí lao ñoäng taïi Trung Quoác thôøi gian gaàn ñaây ñaõ taêng 15 - 20% moãi naêm. Ñieàu naøy laøm aûnh höôûng tôùi lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp vaø khieán nhieàu coâng ty rôi vaøo caûnh phaù saûn. Baùo caùo cuûa Boä Nhaân löïc vaø An ninh xaõ hoäi Trung Quoác cho bieát, 6 thaùng ñaàu naêm nay, löông toái thieåu ñaõ taêng trung bình 20% ôû 16 tænh cuûa nöôùc naøy. Trong khi ñoù, nhieàu nöôùc ñang phaùt trieån ôû Ñoâng Nam AÙ coù chi phí lao ñoäng thaáp hôn. Chaúng haïn nhö ôû Vieät Nam, theo maïng tin treân, löông thaùng trung bình trong naêm 2011 ñoái vôùi cho caùc coâng vieäc thuoäc lónh vöïc saûn xuaát laø 600 Nhaân daân teä (khoaûng 2 trieäu ñoàng), töông ñöông vôùi möùc löông 10 naêm tröôùc ôû Ñoâng Quaûn, moät thaønh phoá coâng nghieäp ôû phía nam cuûa Trung Quoác. Ngoaøi vieäc chi phí lao ñoäng ñang taêng leân ôû Trung Quoác, vieäc chuyeån dòch naøy coøn bôûi vieäc ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoaøi ñaõ suy yeáu trong vaøi thaùng gaàn ñaây. Theo khaûo saùt do Coâng ty Tö vaán taøi chính Capital Business Credit coù truï sôû taïi Myõ, cöù 10 doanh nghieäp lôùn ñöôïc hoûi thì coù 4 coâng ty cho bieát coù döï ñònh dôøi xöôûng saûn xuaát töø Trung Quoác sang Vieät Nam, Pakistan, Bangladesh vaø Philippines. Tuy nhieân, moät soá chuyeân gia phaân tích cho raèng, chi phí lao ñoäng thaáp ôû nhöõng nöôùc khaùc seõ sôùm thay ñoåi. Chen Jian, toång giaùm ñoác moät coâng ty deät may coù truï sôû taïi thaønh phoá Phaät Sôn (tænh Quaûng Ñoâng, Trung Quoác) cho raèng, lôïi theá (veà lao ñoäng vaø phí saûn xuaát) ôû caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ seõ chæ keùo daøi trong vaøi naêm nöõa. “Xu höôùng naøy seõ gioáng nhö nhöõng gì ñaõ xaûy ra trong khoaûng 10 naêm tröôùc, khi nhieàu coâng ty saûn xuaát ôû Hoàng Koâng vaø Ñaøi Loan chuyeån cô sôû ñeå taän duïng lao ñoäng giaù reû. Vaø baây giôø baïn coù theå thaáy chi phí lao ñoäng cuûa chuùng ta ñaõ taêng leân nhö theá naøo”. Chen Jian noùi.

Vieäc Ngaân haøng Trung öông Thaùi Lan caét giaûm laõi suaát cô baûn chæ 4 ngaøy sau khi Thoáng ñoác Prasarn Trairatvorakul tuyeân boá khoâng caàn nôùi loûng chính saùch, ñaõ goùp theâm moät baèng chöùng cho thaáy trieån voïng kinh teá chaâu AÙ ñang xaáu ñi, haõng tin taøi chính Bloomberg cho hay.

nhieàu nöôùc ñang phaùt trieån ôû Ñoâng Nam AÙ coù chi phí lao ñoäng thaáp hôn.

Theo moät thoâng baùo ñöa ra ngaøy 17/10, Ngaân haøng Trung öông Thaùi Lan ñaõ quyeát ñònh haï möùc laõi suaát taùi chieát khaáu 0,25 ñieåm phaàn traêm xuoáng coøn 2,75%. Quyeát ñònh naøy hoaøn toaøn baát ngôø, bôûi theo moät cuoäc thaêm doø dö luaän tröôùc ñoù cuûa Bloomberg, chæ coù 3 treân toång soá 23 nhaø kinh teá döï ñoaùn seõ coù ñoäng thaùi naøy. Kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Thaùi Lan ñaõ giaûm nhieät do taêng tröôûng kinh teá taïi Trung Quoác chaäm laïi vaø caùc bieän phaùp khaéc khoå ôû chaâu AÂu ñaõ taùc ñoäng maïnh tôùi nhu caàu haøng hoùa chaâu AÙ. Trong tuyeân boá cuûa mình, Ngaân haøng Trung öông Thaùi Lan cho bieát khoâng coù söï can thieäp veà maët chính trò vaøo quyeát ñònh haï laõi suaát naøy cuûa hoï. Noùi moät caùch khaùc, vieäc Thaùi Lan haï laõi suaát hoaøn toaøn xuaát phaùt töø thöïc traïng khoù khaên cuûa neàn kinh teá naøy. Vieäc haï laõi suaát seõ giuùp giaûm chi phí cho vay ñeå baûo veä neàn kinh teá haïn cheá aûnh höôûng töø beân ngoaøi. Theo döï baùo cuûa Ngaân haøng Trung öông Thaùi Lan, neàn kinh teá nöôùc naøy coù khaû naêng chæ taêng tröôûng 5,7% trong naêm 2012. Ñaàu thaùng naøy, Ngaân haøng Theá

7

giôùi cuõng ñaõ ñöa ra döï baùo veà taêng tröôûng kinh teá naêm 2012 cuûa khu vöïc chaâu AÙ. Ñònh cheá naøy ñaõ haï döï baùo taêng taêng tröôûng cuûa caùc neàn kinh teá ñang phaùt trieån chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông (khoâng bao goàm AÁn Ñoä vaø Nhaät Baûn) xuoáng coøn 7,2%, töø möùc 7,6% ñöa ra trong laàn döï baùo hoài thaùng 5. Maëc duø vaäy, khu vöïc chaâu AÙThaùi Bình Döông vaãn ñöôïc WB ñaùnh giaù laø coù vò theá toát ñeå choáng choïi ñöôïc vôùi cuoäc khuûng hoaûng nôï chaâu AÂu hoaëc suy giaûm taêng tröôûng toaøn caàu. Nhöõng ñieåm maïnh cuûa caùc neàn kinh teá trong khu vöïc maø WB chæ ra laø caùc ngaân haøng coù möùc voán cao, thaâm huït ngaân saùch coâng thaáp, vaø döï tröõ ngoaïi hoái cao. WB döï baùo, neàn kinh teá khu vöïc chaâu AÙ-Thaùi Bình Döông khoâng bao goàm Trung Quoác seõ taêng tröôûng 5,5% trong naêm nay. Ñònh cheá naøy cho raèng, GDP toaøn caàu seõ taêng 2,3% trong naêm nay, tröôùc khi taêng 2,6% trong naêm 2013. Rieâng veà Thaùi Lan, Ngaân haøng Theá giôùi döï baùo, neàn kinh teá naøy seõ taêng tröôûng 4,5% trong naêm nay. Ngay sau döï baùo cuûa WB, trong baùo caùo trieån voïng kinh teá toaøn caàu coâng boá tröôùc theàm cuoäc hoïp thöôøng nieân, Quyõ Tieàn teä Quoác teá cuõng nhaän ñònh, taêng tröôûng kinh teá toaøn caàu naêm 2012 vaø 2013 laàn löôït laø 3,3% vaø 3,6%, thaáp hôn döï baùo 3,5% vaø 3,9% tröôùc ñoù. Nhö vaäy, taêng tröôûng naêm 2012 ñöôïc döï baùo thaáp nhaát keå töø naêm 2009. Haøng hieäu Trung Quoác ra nöôùc ngoaøi “caàu danh” Hoï khoâng nhaém tôùi khaùch haøng baûn ñòa, maø muoán laáy tieáng vôùi khaùch du lòch Trung Quoác... Bosideng laø nhaõn hieäu thôøi trang noåi tieáng ôû Trung Quoác vaø ñang coù tham voïng trôû thaønh thöông hieäu toaøn caàu, caïnh tranh ñöôïc vôùi nhöõng ñoái thuû maïnh nhö Hugo Boss. Nhieàu naêm nay, thuû ñoâ London cuûa xöù sôû söông muø ñaõ trôû thaønh moät ñieåm ñeán haáp daãn cuûa nhöõng khaùch du lòch Trung Quoác ham thích mua saém haøng xa xæ. Tuy nhieân, môùi ñaây, moät ñaïi gia thôøi trang cuûa Trung Quoác laø Bosideng ñaõ môû chi nhaùnh taïi thaønh phoá naøy. Theo tôø Financial Times, Bosideng laø nhaõn hieäu thôøi trang noåi tieáng ôû Trung Quoác. Cuoái tuaàn tröôùc, haõng naøy ñaõ môû cöûa haøng baùn leû ñaàu tieân taïi thuû ñoâ nöôùc Anh. Tuy nhieân, muïc ñích cuûa hoï khoâng


8

phaûi laø ñeå haáp daãn khaùch haøng Anh maø coát ñeå “möôïn” tieáng thôøi trang Anh ñeå laøm taêng vò theá quoác teá cuûa Bosideng. “Tham voïng cuûa chuùng toâi laø trôû thaønh moät thöông hieäu noåi tieáng, trong khi London laïi chính laø trung taâm thôøi trang cuûa theá giôùi”, oâng Cao Ñöùc Khang, saùng laäp vieân kieâm Chuû tòch Bosideng cho hay. Vôùi gaàn 11.000 cöûa haøng treân khaép Trung Quoác, oâng Cao noùi Bosideng ñaõ trôû thaønh “Marks & Spencer” (haõng thôøi trang teân tuoåi taïi Anh) cuûa nöôùc naøy. Ñeå thaønh coâng taïi chaâu AÂu, oâng Cao ñang tìm caùch naâng thöông hieäu cuûa mình leân taàm cao caáp. Haõng hy voïng seõ trôû thaønh ñoái thuû cuûa nhöõng thöông hieäu noåi tieáng toaøn caàu nhö Hugo Boss. Bosideng ñaõ chi 20 trieäu baûng Anh, moät con soá nhoû trong toång lôïi nhuaän 418 trieäu baûng Anh hoài naêm ngoaùi cuûa haõng, ñeå môû cöûa haøng ôû London. Taàng treân cuûa cöûa haøng coøn coù yù nghóa nhö laø “truï sôû” cuûa haõng ôû chaâu AÂu. Hieän Bosideng ñang leân keá hoaïch môû cöûa haøng ôû Italy trong naêm tôùi, ñoàng thôøi hoaøn taát vieäc mua moät cöûa haøng ôû ñaïi loä soá 5, New York (Myõ). Khoâng phaûi doanh nghieäp Trung Quoác thaáy cô hoäi kinh doanh ôû Anh tuyeät vôøi, maø hoï muoán möôïn thò tröôøng naøy ñeå laøm taêng uy tín vôùi du khaùch Trung Quoác tôùi Anh veà chaát löôïng haøng hoùa vaø dòch vuï cuûa hoï. Baèng caùch naâng caáp hình aûnh thöông hieäu nhö vaäy, oâng Cao Ñöùc Khang hy voïng coù theå taêng vò theá cuûa mình trong maét du khaùch Trung Quoác ñeán nöôùc Anh, hôn laø nhaém vaøo vieäc thu huùt khaùch haøng baûn ñòa. Vaø tôùi khi quay veà nöôùc, nhöõng du khaùch Trung Quoác naøy laïi tích cöïc lui tôùi caùc cöûa haøng cuûa haõng ôû ñaïi luïc. “Vieäc Bosideng maïnh tay chi tieàn chæ ñeå chöùng toû hoï laø daân chôi”, Paul French, moät nhaø phaân tích Trung Quoác thuoäc haõng nghieân cöùu Mintel cho hay. “Muïc tieâu höôùng tôùi cuûa hoï laø ngöôøi Trung Quoác ôû nöôùc ngoaøi vaø hoï coá gaéng theå hieän mình nhö laø moät thöông hieäu quoác teá duø hoï thöïc söï khoâng phaûi nhö vaäy. Ñieàu naøy khoâng thöïc söï laø vì baùn haøng cho ngöôøi tieâu duøng ôû Anh”. French cho bieát, coâng ty söõa Yili cuûa Trung Quoác cuõng coù haønh ñoäng töông töï trong suoát muøa Theá vaän hoäi London vöøa qua. Ñeå thu huùt khaùch

haøng ngöôøi Trung Quoác, hoï ñaõ ñaët haøng loaït quaûng caùo baèng tieáng Trung Quoác treân thaân nhöõng chieác xe bus ôû London. Vaø khoâng chæ Bosideng, nhieàu coâng ty khaùc cuûa Trung Quoác cuõng ñang baét chöôùc tôùi London. OÂng Cao Ñöùc Khang cho hay, nhöõng ngaøy gaàn ñaây, oâng ñaõ gaëp nhieàu ñaïi dieän cuûa caùc coâng ty baùn leû Trung Quoác. Nhöõng coâng ty naøy cuõng ñang quan taâm tôùi vieäc môû cöûa haøng ôû Anh vaø muoán hoïc hoûi kinh nghieäm ôû oâng.

“möôïn” tieáng thôøi trang Anh ñeå laøm taêng vò theá quoác teá cuûa Bosideng.

Thöông hieäu ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc nhaän bieát chaát löôïng haøng hoùa cuûa nhoùm khaùch nhaø giaøu Trung Quoác. Chuyeân gia Tom Troubridge cuûa PwC cho raèng, ngaøy caøng nhieàu coâng ty Trung Quoác quan taâm tôùi thò tröôøng Anh. “Möùc ñoä quan taâm ñaõ taêng leân moät caùch roõ reät”, oâng noùi. “Moãi tuaàn chuùng toâi tieáp nhaän 2 hoaëc 3 yeâu caàu tö vaán, trong khi 5 naêm tröôùc, moãi thaùng chæ coù 2-3 yeâu caàu töông töï”. “Chuùng toâi ñang xem xeùt nhu caàu tìm hieåu thò tröôøng cuûa caùc nhaõn haøng cao caáp, töø oâtoâ xe maùy cho tôùi tuùi xaùch, thôøi trang phuï nöõ cho tôùi röôïu’, oâng noùi theâm. “Khoâng phaûi vì hoï nhaän thaáy cô hoäi taêng tröôûng tuyeät vôøi ôû thò tröôøng Anh, maø ñôn giaûn laø hoï muoán mang danh tieáng veà haøng hoùa, dòch vuï cuûa hoï veà Trung Quoác”. Caùc coâng ty Trung Quoác ñang saên tìm cô hoäi ñeå thu huùt ñöôïc taàng lôùp khaùch haøng giaøu coù taïi thò tröôøng ñaïi luïc, ñoàng thôøi ganh ñua cuøng caùc haõng phöông Taây trong vieäc taêng söùc aûnh höôûng ñoái vôùi taàng lôùp trung löu ñang taêng tröôûng maïnh meõ ôû Trung Quoác. Tuy nhieân, caùc thöông hieäu

noäi ñòa cuûa hoï raát yeáu veà thieát keá, tính saùng taïo vaø ñoät phaù so vôùi caùc coâng ty Anh, Troubridge cho hay. Thöông hieäu ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc ñaùnh giaù chaát löôïng cuûa nhoùm khaùch haøng giaøu coù Trung Quoác. Ñieàu naøy giaûi thích vì sao 90% quaàn aùo cuûa Bosideng ñöôïc saûn xuaát taïi Anh hoaëc chaâu AÂu. Tuy nhieân, caùc haõng baùn leû khoâng phaûi laø nhöõng doanh nghieäp duy nhaát tìm caùch tieáp caän ngöôøi Trung Quoác ôû nöôùc ngoaøi. Troubrigde tieát loä moät khaùch haøng Trung Quoác coøn muoán oâng tö vaán caùch mua moät chuoãi khaùch saïn taïi Anh ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch du lòch Trung Quoác tôùi xöù sôû söông muø. Hoï cho raèng, ngöôøi Trung Quoác seõ thoaûi maùi hôn neáu ñi nghæ ôû nöôùc ngoaøi vaø löu truù taïi khaùch saïn do chính ngöôøi Trung Quoác laøm chuû. “Hy Laïp coù theå rôøi Eurozone trong 6 thaùng nöõa” Hy Laïp coù khaû naêng rôøi khoûi khoái ñoàng tieàn chung chaâu AÂu (Eurozone) trong 6 thaùng nöõa, theo nhaän ñònh cuûa Boä tröôûng Boä Taøi chính Thuïy Ñieån. Nhaän ñònh naøy ñöôïc ñöa ra vaøo cuoái tuaàn vöøa roài trong khi Lieân minh chaâu AÂu (EU) ñang gaáp ruùt chuaån bò moät hoäi nghò thöôïng ñænh ñeå cöùu ñoàng Euro. “Khaû naêng cao nhaát laø hoï seõ ra khoûi khoái ñoàng tieàn chung. Chuùng toâi khoâng loaïi tröø khaû naêng naøy xaûy ra trong nöûa naêm nöõa”, haõng tin taøi chính Bloomberg daãn lôøi Boä tröôûng Boä Taøi chính Thuïy Ñieån Anders Borg khi vò quan chöùc naøy ñang tham döï hoäi nghò thöôøng nieân cuûa Quyõ Tieàn teä Quoác teá (IMF) taïi Tokyo. Caûnh baùo treân ñöôïc ñöa ra trong boái caûnh cuoäc khuûng hoaûng nôï chaâu AÂu ñaõ keùo daøi 3 naêm maø chöa tìm ra loái thoaùt. Thuû töôùng Ñöùc Angela Merkel tieáp tuïc tuyeân boá raèng, baø muoán Hy Laïp ôû laïi trong Eurozone. “Boä tam quyeàn löïc” giaùm saùt caùc chöông trình giaûi cöùu taøi chính trong Eurozone, bao goàm UÛy ban chaâu AÂu (EC), Ngaân haøng Trung öông chaâu AÂu (EU) vaø IMF, ñaõ noái laïi caùc cuoäc ñaøm phaùn vôùi Hy Laïp sau khi caùc cuoäc ñaøm phaùn taïm ngöøng. Chính vieäc taïm ngöøng ñaøm phaùn naøy ñaõ taïo ñieàu kieän ñeå Athens tieáp tuïc caét giaûm theâm ñöôïc 13,5 tyû Euro, töông ñöông 17,5 tyû USD trong chi tieâu coâng nhö moät ñieàu kieän ñeå tieáp tuïc giaûi ngaân tieàn cöùu trôï. Theo keá hoaïch, caùc nhaø laõnh ñaïo

chaâu AÂu seõ nhoùm hoïp taïi Brussels, Bæ, vaøo ngaøy 18-19/10 naøy ñeå ñaøm phaùn caùc noã löïc nhaèm ñöa ECB trôû thaønh cô quan giaùm saùt heä thoáng ngaân haøng cao nhaát cuûa chaâu AÂu, cuõng nhö caùc keá hoaïch nhaèm thaét chaët caùc moái quan heä veà kinh teá vaø tieàn teä noäi khoái. Hoäi nghò boä tröôûng taøi chính chaâu AÂu caùch ñaây 1 tuaàn hoan ngheânh quyeát taâm caét giaûm chi tieâu vaø cuûng coá neàn kinh teá cuûa Hy Laïp, nhöng yeâu caàu Athens phaûi cam keát thöïc hieän 89 böôùc ñi chính saùch tröôùc khi hoäi nghò thöôïng ñænh chaâu AÂu dieãn ra trong tuaàn naøy. Beân caïnh ñoù, khaû naêng khoaûn cöùu trôï 31 tyû Euro daønh cho Hy Laïp seõ ñöôïc giaûi ngaân luoân moät laàn hay seõ bò xeù leû vaãn coøn ñeå ngoû. OÂng Borg cho raèng, vieäc Hy Laïp rôøi Eurozone seõ khoâng coù aûnh höôûng lôùn tôùi heä thoáng taøi chính cuûa chaâu AÂu “vì treân thöïc teá, ai cuõng ñaõ hieåu gioù ñang thoåi theo höôùng naøo”. Maëc duø vaäy, theo vò quan chöùc naøy, vieäc Hy Laïp thieáu ngaønh coâng nghieäp coù söùc caïnh tranh vaø khoâng coù ñuû khaû naêng thöïc hieän nhöng caûi caùch caàn thieát ñoàng nghóa vôùi “khoâng roõ nöôùc seõ seõ giaûi quyeát tình hình theá naøo neáu khoâng taêng cöôøng söùc caïnh tranh thoâng qua vieäc haï maïnh tyû giaù hoái ñoaùi”. Boä tröôûng Boä Taøi chính Thuïy Ñieån töø laâu ñaõ laø moät ngöôøi bi quan veà töông lai cuûa Hy Laïp. Thuïy Ñieån laø moät thaønh vieân cuûa EU, nhöng khoâng naèm trong Eurozone. Hoài thaùng 7, oâng Borg ñaõ cho raèng, “vôõ nôï döôùi moät daïng thöùc naøo ñoù” laø kòch baûn coù khaû naêng deã xaûy ñeán nhaát ñoái vôùi Hy Laïp. Thaùng tröôùc, oâng tuyeân boá, khoâng theå loaïi tröø khaû naêng Athens phaûi rôøi Eurozone trong voøng 1 naêm tôùi vaø caùc ngaân haøng cuûa chaâu AÂu ñaõ saün saøng cho moät keát cuïc nhö vaäy. Khoâng phaûi nhaø quan saùt naøo cuõng coù caùi nhìn u aùm nhö oâng Borg. Ngaân haøng Citigroup nhaän ñònh, khaû naêng Hy Laïp rôøi Eurozone trong 12-18 thaùng tôùi ñaõ giaûm xuoáng möùc 60% töø möùc 90% tröôùc ñoù. Baùo caùo cuûa Citigroup ñöa ra cô sôû cho nhaän ñònh naøy laø söï thay ñoåi thaùi ñoä cuûa nhöõng quoác gia chuû choát trong Eurozone.Cuoái tuaàn vöøa roài, Thuû töôùng Ñöùc Merkel tuyeân boá, nhieàu nhaø ñaàu tö “ñang ñaùnh cöôïc laø chuùng toâi seõ khoâng coù ñuû söùc maïnh chính trò ñeå baûo veä ñoàng Euro. Nhöng toâi quyeát taâm laøm vieäc ñoù, cho duø ñoù laø

vieäc khoù”. Môùi ñaây, IMF nhaän ñònh, neáu chaâu AÂu khoâng giaûi quyeát ñöôïc cuoäc khuûng hoaûng nôï, thì ñoù seõ laø moät ruûi ro “cao tôùi möùc baùo ñoäng” veà söï suy giaûm saâu hôn cuûa neàn kinh teá theá giôùi voán ñang coù nguy cô taêng tröôûng thaáp nhaát keå töø cuoäc suy thoaùi 2009 trong naêm 2012 naøy. Doanh nghieäp xuaát khaåu Trung Quoác ngaøy caøng khoù khaên Khuûng hoaûng nôï chaâu AÂu ñem ñeán cho lónh vöïc xuaát khaåu ôû Trung Quoác nhieàu thaùch thöùc “khoù nhaèn” hôn caû khuûng hoaûng taøi chính 2008...

“Khaû naêng cao nhaát laø hoï seõ ra khoûi khoái ñoàng tieàn chung. Chuùng toâi khoâng loaïi tröø khaû naêng naøy xaûy ra trong nöûa naêm nöõa”

Theo baùo Financial Times, thoáng keâ coâng boá cuoái tuaàn vöøa roài cho thaáy, xuaát khaåu thaùng 9 cuûa Trung Quoác taêng 10% so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi, cao hôn döï baùo cuûa giôùi quan saùt. Nhöng caùc cuoäc trao ñoåi cuûa baùo naøy vôùi nhieàu doanh nghieäp xuaát khaåu ôû Trung Quoác laïi cho thaáy taâm traïng bi quan hôn nhieàu so vôùi nhöõng gì maø con soá thoáng keâ chæ ra. OÂng Zhou Dewen laø ngöôøi ñöùng ñaàu moät hieäp hoäi ngaønh ôû OÂn Chaâu, moät ñòa phöông xuaát khaåu haøng ñaàu ôû mieàn Ñoâng cuûa Trung Quoác. OÂng cho hay, tình hình hieän nay “teä hôn hoài naêm 2008. Caùc khoù khaên ñeàu lôùn hôn vaø traûi roäng hôn”. Caùc hieäp hoäi ngaønh nhö nhoùm cuûa oâng Zhou vaãn thöôøng xin Baéc Kinh trôï caáp xuaát khaåu hoaëc hoaøn thueá cho caùc doanh nghieäp thuoäc ngaønh mình. Bôûi vaäy, nhieàu ngöôøi coù theå nghi ngôø nhöõng gì oâng than

9

vaõn. Tuy nhieân, 6 thaùng trôû laïi ñaây laø khoaûng thôøi gian ñaëc bieät khoù khaên ñoái vôùi caùc coâng ty xuaát khaåu cuûa Trung Quoác phaûi ñoái maët vôùi söï sa suùt nhu caàu ôû caùc thò tröôøng AÂuMyõ, cuõng nhö tình traïng taêng löông vaø giaù nguyeân vaät lieäu ñaàu vaøo trong nöôùc. OÂng Timothy Stuart, moät doanh nhaân ôû Hoàng Koâng chuyeân cung caáp baøn gheá hoïc sinh cho thò tröôøng Myõ, vôùi nguoàn haøng töø caùc nhaø maùy ôû phía Nam cuûa Trung Quoác, cho bieát, caùc ñôn ñaët haøng giôø ñeàu nhoû ñi vaø möùc lôïi nhuaän oâng kieám ñöôïc thaáp hôn 30% so hoài tröôùc khuûng hoaûng 2008. “Khaùch haøng giaûm soá löôïng trong caùc ñôn haøng nhaèm quaûn lyù haøng toàn kho toát hôn”, oâng Stuart cho bieát. Trong khi ñoù, thôøi haïn thanh toaùn bò keùo giaõn ra tôùi möùc 90 ngaøy. Coã maùy xuaát khaåu cuûa Trung Quoác quay chaäm laïi ñoàng nghóa vôùi toác ñoä taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá lôùn thöù nhì theá giôùi naøy coù theå tieáp tuïc ñi xuoáng. Ñieàu naøy keùo theo vieäc nhu caàu saém maùy moùc, mua nguyeân vaät lieäu cuûa caùc coâng ty Trung Quoác cuõng chaäm laïi theo, gaây aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán caùc coâng ty nöôùc ngoaøi. Thò tröôøng ñang chôø xem soá lieäu GDP maø Trung Quoác coâng boá trong tuaàn naøy seõ theá naøo. Caùc coâng ty Myõ nhö haõng thieát bò coâng nghieäp Caterpillar hay haõng nhoâm Alcoa ñeàu ñaõ leân tieáng caûnh baùo veà söï aûnh höôûng cuûa söï giaûm toác taêng tröôûng ôû Trung Quoác ñoái vôùi nhu caàu. Nhaø saûn xuaát ñoäng cô Cummins tuaàn tröôùc tuyeân boá keá hoaïch caét giaûm 1.500 vieäc laøm, moät phaàn do söï suy giaûm nhu caàu töø Trung Quoác. Nhaø phaân tích Shannon O Callaghan thuoäc ngaân haøng Nomura, nhaän xeùt: “Hoài ñaàu naêm, haàu heát caùc coâng ty Myõ ñeàu tin laø kinh teá Trung Quoác seõ khaû quan hôn trong 6 thaùng cuoái naêm. Nhöng ñeán muøa heø, thì kinh teá Trung Quoác roõ raøng laø chaúng toát leân, coù chaêng chæ xaáu ñi”. Taëng hoa, quaø, baùnh sinh nhaät cho ngöôøi thaân ôû Vieät Nam chæ caàn goïi phone soá 0430 00 69 65 ñeå cho teân vaø ñòa chæ ngöôøi nhaän, lieàn ngay trong ngaøy chuùng toâi seõ giao chuyeån ñeán ngöôøi thaân cuûa quyù vò, baát cöù ñòa chæ naøo treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam


10

T

huû töôùng Julia Gillard ñaõ cho phaùc thaûo keá hoaïch chi tieát cho töông lai cuûa Australia ôû chaâu AÙ. Quyeån Baïch thö Theá kyû chaâu AÙ cuûa UÙc seõ laøm noåi baät söï caàn thieát cho ñaát nöôùc ñeå coù moät neàn kinh teá tieàn löông cao, coù tay ngheà cao. Baïch thö cuõng xaùc ñònh Trung Quoác, AÁn Ñoä, In-ñoâ-neâ-xi-a, Nhaät Baûn, Haøn Quoác vaø Hoa Kyø laø saùu quoác gia quan troïng nhaát ñoái vôùi UÙc. Baïch thö coøn keâu goïi caùc doanh nghieäp UÙc ñeå saûn xuaát haøng hoaù vaø dòch vuï coù giaù trò cao phuø hôïp vôùi taàng lôùp trung löu ñang phaùt trieån ôû chaâu AÙ. Nhöng Toång tröôûng Ngaân khoá ñoái laäp Joe Hockey cho bieát neáu Chính phuû Lieân bang khoâng ñaët tieàn treân baøn nhö moät phaàn cuûa giaáy traéng, noù seõ laø moät söï laõng phí thôøi gian. OÂng Hockey cho bieát nhöõng yù töôûng caàn ñöôïc haäu thuaãn bôûi caùc cam keát taøi trôï. ‘Söùc maïnh cuûa gaàn Tim Harcourt, thöông maïi quoác teá vaø caùc chuyeân gia lao ñoäng, cho bieát qua gaàn moät theá kyû qua UÙc ñeán chaâu AÙ ñaõ thay ñoåi töø moät traùch nhieäm höõu moät taøi saûn. OÂng Harcourt, chuyeân gia veà thöông maïi vaø lao ñoäng quoác teá noùi trong khi giaáy traéng chæ laø moät loaït caùc cam keát vôùi khu vöïc, laøm theá naøo UÙc töông taùc vôùi chaâu AÙ seõ coù taùc ñoäng lôùn vaøo söï thònh vöôïng trong töông lai cuûa chuùng ta. Haï döï baùo veà taêng tröôûng kinh teá naêm 2012 Chính phuû vöøa quyeát ñònh haï döï baùo veà taêng tröôûng kinh teá vaø thaëng dö ngaân saùch trong naêm taøi khoùa 2012-2013, do cho raèng caùc ñieàu kieän baát lôïi töø kinh teá toaøn caàu ñang aûnh höôûng tôùi thu nhaäp cuûa neàn kinh teá voán phuï thuoäc chính vaøo ngaønh khai moû naøy. Theo Boä Ngaân khoá, taêng tröôûng toång saûn phaåm quoác noäi (GDP) thöïc teá cuûa UÙc trong naêm 2012-2013 seõ chæ ñaït 3%, giaûm so vôùi möùc döï baùo taêng 3,25% ñöôïc ñöa ra hoài thaùng Naêm vöøa qua. Trong khi ñoù, thaëng döï ngaân saùch cuûa UÙc cuõng coù nguy cô tuït xuoáng 1,1 tyû AUD. Cuõng trong baùo caùo môùi nhaát naøy, Boä Ngaân khoá UÙc döï baùo tyû leä thaát nghieäp cuûa nöôùc naøy seõ ñöôïc duy trì ôû möùc 5,5% trong hai naêm tôùi. Toång tröôûng Ngaân khoá Wayne Swan cho bieát: “Trieån voïng u aùm cuûa

kinh teá toaøn caàu, tình traïng baát oån cuûa Khu vöïc söû duïng ñoàng tieàn chung chaâu AÂu, söï phuïc hoài trì treä cuûa kinh teá Myõ, cuõng nhö söï ñi xuoáng cuûa caùc thò tröôøng haøng hoùa ñaõ phaàn naøo kieàm cheá söùc taêng tröôûng kinh teá cuûa UÙc vaø aûnh höôûng tieâu cöïc tôùi nguoàn thu thueá cuûa chính phuû. Ñieàu naøy khieán vieäc ñaït thaëng dö ngaân saùch trôû neân khoù khaên hôn.” OÂng nhaán maïnh raèng UÙc ñaõ traùnh khoûi hoá ñen suy thoaùi giöõa luùc maø toaøn theá giôùi ñang chìm trong cuoäc khuûng hoaûng taøi chính, khoâng nhöõng theá, nöôùc naøy coøn laø neàn kinh teá phaùt trieån ñaàu tieân ñöa thaëng dö ngaân saùch trôû laïi chuû yeáu nhôø chính saùch caét giaûm chi tieâu maïnh tay. Tuy nhieân, ñoái maët vôùi nhöõng khoù khaên tröôùc maét, Ñaûng Lao ñoäng vöøa coù nhöõng ñieàu chænh lôùn nhaèm ñaûm baûo cho muïc tieâu thaëng dö ngaân saùch quoác gia, goàm thueá doanh nghieäp, caét giaûm hoã trôï baûo hieåm tö nhaân... Chính phuû döï kieán seõ thu veà 8,3 tyû AUD vaøo ngaân saùch quoác gia trong voøng boán naêm tôùi thoâng qua vieäc buoäc caùc coâng ty lôùn phaûi ñoùng thueá haøng thaùng. Theo quy ñònh môùi veà thueá cho doanh nghieäp, coù hieäu löïc töø ngaøy 1/1/2013, caùc coâng ty coù doanh thu haøng naêm töø 1 tyû AUD trôû leân seõ phaûi ñoùng thueá haøng thaùng. Baùo caùo kinh teá vaø taøi chính giöõa naêm cuûa Boä Taøi chính Australia vöøa ñöôïc coâng boá ngaøy 22/10 ñaõ chæ ra raèng thaâm huït tieàn thueá doanh nghieäp cuûa Australia trong naêm nay ñaõ leân tôùi 2,3 tyû AUD. Beân caïnh ñoù, khoaûn giaûm tröø thueá khai thaùc khoaùng saûn vaø daàu moû cuõng leân tôùi 1,76 tyû AUD. Nhaèm ñaït muïc tieâu tieát kieäm ñöôïc 16,4 tyû AUD ñeå ñaûm baûo thaëng dö ngaân saùch mong manh, Chính phuû lieân bang cuõng seõ ngöøng hoã trôï chöông trình baûo hieåm tö nhaân maø moãi naêm ngoán tôùi 700 trieäu AUD töø ngaân saùch quoác gia. Töø ngaøy 1/7/2013, Australia cuõng giaûm möùc trôï caáp töø 5.000 AUD xuoáng chæ coøn 3.000 AUD cho moãi gia ñình coù con thöù hai trôû leân, nhaèm tieát kieäm 461 trieäu AUD trong voøng ba naêm tôùi. Chính phuû döï kieán taêng khoaûn hoã trôï giaùo duïc ñaïi hoïc leân theâm 381 trieäu AUD do soá löôïng sinh vieân cuõng nhö chi phí taêng cao. Ngaân saùch cho chöông trình chaêm soùc y teá Medicare cuõng ñaõ taêng 358 trieäu AUD do chính phuû keùo daøi chöông trình ñieàu trò caùc beänh nha khoa maõn tính tôùi thaùng 11/2012.

11

söïnggia taê ntheâ gngcaù ctrong nguoà nTrung “tín duïngc moätgiaù t lôùcao n hôn. Chuù nlöï gcbao goàcm khoaû n trong nñieà :ch. -2,8 tyûhoã USD doï a-alaø veà mchính tnmaø ngaâ ncMyõ ioluõ seõ coùnhieä usaù töø ngaø yñoä möù cThueá iñöôï nhuaä nbang hoï mong ntrôï . o suaá coù hôn, trong caù ñoá i haú thuû naê m doanh soá taê maï nxaû idaø Quoá naê m m nay. ñaõ m maø nhöõ nthuû g muoá suy buoà ñoaù i hoaø iñeà tôù itaï cbang moù hieä u B töø n gbieå 12010. ñeá nLao nthgñoä nihaø cho khu i2lieâ ra, caù cnay, chöông nnaê gtìm nnig gheá loaï iNgoaø tröø moä tchuï ñoä guthöù thaù isaù ñoá iñôn .gnNhaø Traä ngiao lòch söû Queensland vaø o uñaà naê 2011 ñaõ nhchính hlaï höôû nmgi cuûThaù Myõ ñaõ noä pntrình xin baû nhieâ ntaà ,giaû khi khuû gtaà n3nguy gu taøaûm leo ngoaø ilôï .ngthaâ nhaø uunm tö baé ñaà nieà USD. xaù mnmôù vaø “vaá ni23/10, gkhi taï o ”nraá chöa baï onDaâ taù cnñaà quyeà vaã nhoaû ytaï ra. phieâ nvay dòch ngaø ycaù t9/2. nhieà unc 1/12, naê m Ngaâ haø nlaà noù g” laø moä t moá i lôù . Bôû cho cuû a ngaâ n haø n g, ñaà u tö tröï Thueá ñòa phöông ôû Myõ : -65 trieä u “Caù c khoaû n chi ñeå giuù p neà n kinh Maë c duø toá c ñoä laï m phaù t cuû a Trung Goù i kích thích kinh teá cuû a Trung Trung Quoá c cuû a caù c haõ n g xe naø y ñaë t Giöõ a luù c laõ i suaá t cô baû n ñoà n g USD cuõ n g khoâ n g deã ñaï t möù c lôï i nhuaä n cao. Xu höôù n g thaé t löng buoä c buï n g cuû at thoaù i tröôù c ñaâ y khoâ n g laø m ñöôï c : buoä c maø toû ra raá t höù n g thuù vôù i caù c cöû a dòch vuï . Caù c taà n g treâ n laø caê n hoä cao hoä phaù saû n leâ n toø a aù n nöôù c naø y vaø o thang vaø CIT bò caù c haõ n g xeá p haï n g tín Nhöng ñeå giaø n h chieá n thaé n g hoã naë n g neà ñeá n hoaï t ñoä n g khai thaù c than ôû nöôù c naø y . Australia laø nöôù c xuaá ngöôø i tò naï n ñaõ leâ tôù i 1,2 tyû AUD tröôA/c Simon Crean cho bieá thieá u Töø 1979 ñeá n cuoá i 2008, coù khoaû n g tin giuù p Vn Index taê n g lieà n moä t maï n hgu Theo keá hoaï c h phaù saû n ñaõ ñöôï c caù c seõ daã n tôù i thaø n coâ n g. Veà baû n chaá t , Cuoá i thaù n g 10 vöø a qua, Boä tröôû nhaø ñaà u tö nhaä n ñöôï c tin nhaé n qua nöôù c quyeá t ñònh giaû m laõ i suaá t cô baû n tín duï n g noù n g laø nhöõ n g khoaû n ñaà tieá p , giaù n tieá p vaø tín duï n g noù n g. USD teá phuï cuñoâ hoà coù laï utaê lôï ñaõ giaû m xuoá trong thaù ntöø gu, ñoù50 Quoá bao goà mycaù vieä cimang caé tphaâ giaû thueá cho troï n taâ mitaï vaø okhoâ nhöõ nnatheå gCIT maã xe nhoû vaø camöù giöõ ôû möù c“khoaû thaá pleâ luï ct, Doanh soá cuû GM trong thaù g ñaà un ngöôø im Nhaä thtöø ñang khieá nñieå huï ngöôø Nhaä tig, phaû i1/11 mua saé ôûthaù nhöõ nnc1go hieä ucugnôï ñoà “secondhand” (haø nuthoâ gkích ñaõ qua caá pEuro coù töø ñeá nchaï ba phoø n7Locke gm nguû ,gtham dieä buoå icitröa theo giôø Myõ ,hoï töù ci, Quoá nhieä m ñaùñöôï nhai tuï t Myõ nGary g, thì caù c nnkyû nguoà 1,4 trieä ngöôø iaùtheå Trung Quoá cm ñinhieà du trôï coå nngaø cttôùduï nhaø nipheù tích vaø khaå than lôù n nhaá t theá giôù i , trong bang Queensland laø nôi cung caá p ñieå (töø 464 n 514 chuû vaø traù i chuû cuû n g qua, do soá ngöôø i vöôï bieâ n traù i p g doanh thu MRRT trong ba thaù n g tính saù n g o n g bò aù p ñaë t Boä Thöông maï i ñieä n thoaï coù noä i dung goù i caà töø möù c 8,5% p n g trong n g tö nm taøtöø inay chính mang tính taï m thôø i môù ñeå Sôû dó luoà ng moï voátích nc leâ ñoåñöôï vaø okhaé khu vöï c trong -m Thueá quoá c390.000 teágiaù :taøVieä 933 trieä u ích hôn laø yù nghóa ibieá chính”, nn gg phaù t. 12, caù c nhaø phaâ n c haõ n g tin nhöõ nthaù g chæ chieá c xe hôi coù ñoä ngioâUSD cô nhoû coù giaù reû . naê m qua, nhieà u neà n kinh teá naê taï i Trung Quoá c ñaï i luï c ñaõ giaû m phaù t ” trò giaù 40.000 tyû Yeâ n trong sieâ u thò coù möù c phaû i chaê nhö söû duï n g) ñang n ôû p nôi. tích 101 ñeá n 172 m2. ñeâ 2/11 theo giôø t Nam. voá ngaø y caø n g trôû neâ n khan hieá m vaø nhöng coù ngöôø trôû veà ñieå m ). Tuy nhieâ n , tôù i phieâ n keá tieá p caù c traù i chuû seõ trôû thaø n h chuû sôû höõ u ñaà u n g naø y cho t , Horizon coù nguoà n than chuû yeá u . treâ nyhai xuoá nyg. Vaø cn, g duø phöông Taâ yhaálo dieã na ñaø n ôû khoâ tænhnnQuaû nygquaù Ñoâruù nlo gti ñaõ bòmoä baùctmaë boû thaälaø m do chí tin n döï voïCuõ tncuø ncoø gngioá chöông trình xöû lyùBank vaá n, laõ ñeà ñaà umoä tieâ nlaõ cuû mình gcoùgaâtheå xuoá gvôù 7% moä t xe naênGE, m . icTöø ñoù i thöù höôû nkinh gaùtñoà iteá suaá tvôù cao, naøNhôø taêndöï söù cnhaé nnay, nhö bieå uvieä UÛTrung ban saù hkhieá cuû Haï doø baù oBilliton ,cuû möù cnTrung mp vaøKhuû trôï giaù cho taû . naTheo vaä yñaõ ,gpm caù cgöû haõ gBHP xe noä i ccuû añoù noå itnvaá g tlaï nvaø gneâ laõ i3/5 suaá tnsaù trong taê nDöï gñaõ 43%. Tuy nhieâ ,tgia soá neà nöôù ctaê naø ypnthaå gayxe theâ m Wal-Mart. Soá cöû angaø haø ntöôï thôø iTrung nn coø nloaï khu m myõ vôù beå ncgbuoä ginaï hoaû nncung ggni taø ingaâ chính ñaõ CIT ñaé ñoû hôn ñoá imôù taä ñoaø naø .bò Hieä nbò Quoá cp vaø ñang tìm caù cof h Reuters (2/12), tin ñoà ncoù moä laà nntaê nöõ ñaùibaù nboá hgn..i môù ii coø cuû atnthaê taä ñoaø ntrang naø ymaù .“secondhand” Trong ,laï caù ct i ngöng ngaï hieä n g Quoá saû xuaá veà n ñeà ñoå i i sôû höõ u n g taù c theå cylieâ caá cuû anhoû mình ñeå Luõ luï khieá n phaû haà u nhö taá t caû caù c hoaï t ñoä treâ n n ñöôï c i tôù i y a moä t soá suaá t cô baû n tuï c ñöôï c giöõ nguyeâ n ngöôø i tò n taï Nauru ñaû o Manus ngaï i . khoû thò tröôø nboà gnaø baá t cöù luù cuñaà naø daãnt ccuû a nöôù toá c theá ñoä taê ng trong tröôû gtaê kinh teá America khoâ nkhi gunaê phaû i inthoaù noä thu vieä phaù aHanjiro naø ñaõ nkhoa gynleâ 5,3% haõ nghieâ ngttcöù JD Power & AssociQuoá coù lôïcaù vieä taä caû hgdaø teá cñaà itrong .lôù Ñi ñöôï citaâkinh naø laønnhaø xe do boä phaä nutrung Wuling “Khoaû huï tphuï ”a ysuï möù cvaø cheâ ng.nguoà hIV leä cxu 7 g. pÑeá hoaï ñoächo coù ncuû ihôn Nhaä tkhoaû ñaõ nnôï gcnhaé n bôi im m, nCIT, taâ m caï nannkeù voá ,htsuoá trong suy itnthueá laø m nn20 gigykhoâ chæ nhieà coâ notrong taø loâ iTrong oaùnnnhöõ nNew ngöôø itaê gioû nhaá trong vaø lyù tö coù nhii traùniteâ seõ sôû uteáybang nhöõ nntaê gnaø nnhoï môù haø gchuû chöõ cöû vaø OÂ nnoKhoâ g“Noù noù raè giôù igulaøchaû i nkhi quy vaã nty coø chuyeâ nloaï gia kinh .nhaâ Ngay sau tin nnni löôï phaû ng.Papua toá hôn nroøgñoù tröôû trong saû xuaá t ttaï iictieå utaï khieá ncleâ saû nTheo than cuû haõ nnhoà quyù taø trong suoá 10 thaù nGuinea./. gcm sau ngtdoanh thaù nnsoá gpg trong cuû ngcoù g bao giôø döï kieá nyeá seõ ñoù , ngaâ haø n g naø y caû nAÁ cao vaø laõ i suaá t haá p daã n hôn. Gerard OÂ n g ñeà nghò, caù nhaø laä p phaù p taä thaù n g 1, möù c cao nhaá t trong hôn ates, tính tôù i heá t thaù n g 7/2009, duï n g caù c bieä phaù p kích caà u cuû a nhaä p doanh nghieä p trong naê m theá naø y phaû i keå tôù i caù c nöôù c nhö saû n xuaá t , maø boä phaä n naø y chuû ugn giöõ a toå n g nhu caà u vaø toå n g nguoà ntröôø cung taï i Nhaä t thoâ n g qua moä t chi nhaù n h möù c 19 cöû a haø n g, töø choã chæ coù 1 cöû a theå thao, vöôø n caâ y caû n h bao quanh vaø baûnveà gnaê caâ n,ñoá keá toaù n cuû anaøtaäypmôù ñoaø nñöôï naøcpy naø chính khaù c naphuï thuoä chöông vaø oseõthò nh ñoù nöôù cmöù .ia tin Ngaâ n haø g Nhaø nöôù c naâ n g döï cuû a CIT, vôù i meä n h giaù leâ n tôù i 70% giaù kyõ ngheä , nhieà u trôû ngaï i mang tính heä caâ n nhaé c vaá n ñeà hoà i ñeå tham y , nhieà u nhaø ñaà u tö toû ra hoang töông lai cuû ConnectEast vaø tieá khoù a 2010-2011 giaû m 28% so vôù i cuø n g kyø taø i khoù tröôù c . cuoá i m c laõ i suaá t i Thueá thaù chöôû moû thaá tñoä thu naâ ni, neà gTrung cao (thu nhaä pxuaá cho giai ñoaï n trung onhöõ caù cngkhaù bieä ncicaù phaù pcöû nhaè m giaû m 2haø naê m . Giôù i chuyeâ n gia nhaä n ñònh, laà n soá caù cvaø loaï ikhai xe ñöôï nGE, gkhoù cheá hoã Chính phuû nöôù c naø y . Chaú n g haï n , haõ n g Ñoä Quoá c , Indonesia, Thaù i Lan saû n xuaá t nhöõ n g chieá c xe taû i thöông maø n kinh teá saû n t ra. 2009. Nhöng vôù i Bank of vôù i caù i teâ n Seiyu, c a hieä u cuû a n g vaø o naê m 1992. saâ chôi ngoaø i trôø i daø n h cho treû em. chaá t ñaà y khoaû n nôï ñoø i . traù phieá u nhö Fannie Mae, Freddie Nhöõ n g ngöôø i hoà höông naø y ñöôï c tröï baé t buoä c , phaù t haø n h tín phieá u baé trò caù c khoaû n nôï ban ñaà u . Caù c coå ñoâ n g thoáTuy ng vaø vaã nmaá ñang m khoâ cöùchính töôû vaø o yhoaï t ñoä ngnnghieâ nvaøcöùthan u vaø taê phaù mang t phöông höôù nng,g tö baéthieâ t ñaànu taigia ñieà utöø taêñaõ nphuû leâTrung nthaù quaû nchænh gaà n ñaâ ygvöôï khaù cuû aQuoá caùcuc coâ ntaê g ntyg taê coùlaø veû nhö ñaõ ñaå giaù quaë gcoâ saé ggct trong ba ñaà ñaà uHaø ... bôû im vì cñeå nphaù gat bôø ty khai thaù nôï quoá cphaù gia tanc8%. quaù 1.000 tyû nKhoâ ghöõ laõtaï inhieâ suaá tnn,Thaâ môù im nhaá tlónh naø seõcncoù khoâ nncaû ggnct buoä trôï Chính ñaõ BYD Auto ôû Quyeá nybao ñaõ möù vaø nítgñeà Quoá cm .thì maï intaà kích cchí nhoû ,tôù coù giaù khoaû Do haø nhaà gthöôù hoù acaù dö thöø ,taï caù c nccoâ nñoà gnnnñoå ty America khoâ n-suaá gruø phaû inlaøng noä pkhoâ loaï iciUSD thueá Wal-Mart chöa töø g m aê n coù laõ i . n g chæ “xa laù n h” nhöõ g maë Ba n khu xe vôù i toå n g dieä n Vuï saû n cuû CIT n g gaâ y Mac... u ñaõ bò ñaå y i vöï suï p goï i laø haû i quy a bieå , moä t loá chôi c hay thaä laø t haø h g sôû u coå phieá u öu ñaõ i , goà m saù n g o trong nhieà u vöï nghieâ trieå , nhaá t cuõ n g laø i thôø i ñieå m baù toá n g baù thaù o , khieá n thò tröôø Maë c duø laõ i t cô baû n ñöôï giöõ ñöôø nso gvaøthu phí. cao, hieä ntaê ôûnngmöù ci 200 ñoâ Myõ /taánnnggquaë ng saé t vaø 300 ñoâ Myõ /taá n baù than. Ngoaø i ra, Söï suï tnaê giaû m giaù khoaù nnhuaä glai, coù khoaù n g saû n ñöôï c ñaà u tö cô sôû haï trong itm mkhoâ qua, trong khi tieá pnnay, tuï c phaû i laà n laõ suaá t cuoá i cuø cuû a 49% vôù i,hoï cuø n g ikyø naê m tröôù ctôù ,saû nhöng doanh soá taê g 183% trong 7 thaù ñaà u 4.300 USD. phaû i giaû m giaù haø n g n vaø sa thaû Tuy nhieâ n thaù n g 11/2008 i naø y laø do coù lôï i . haø n g thôø i trang ñaé t ñoû , ngöôø i Nhaä t tích gaà n 23.000 m2 chöù a ñöôï c 500 xe nhieà u baá ngôø cho giôù i quan saù t , vì khaû vaø thaä m chí laø suï p ñoå hoaø n toaø n . chöõ töø cuï töø haû ngoaï i quy nghóa tieà n meä n h giaù lôù n laø 1 trieä u ñoà n g, Vn Chính phuû Myõ , chæ ñöôï c traû tieà n sau cöù vaø hoï thuaä tñaà chính cuûacuõ nöôù naø yu. “Khoâ npg BHP theå baéñaï t caùmöù c ñaà u où saùnn g-i hai nnclieâ n ctieá puñoä t thoá ngoänutgquaû quay ñaà nguyeâ trong gaà moägaë t pnaê m cô nhöng Ñoà nnvaø gsoá coå ncgnccöû seõ nhau vaø caùuciphieâ chieá löôï tö hieä nuugcc laønhaâ yeá toá c lôï i un”cnhuaä ñaà u“töø tö oñeá giaù ovieä vaø haï .o trong mñaõ con Thoû . phieâ naê m leâ nngiao möù nhôn gningiuù nhö Toyota, GM g,duø coâ Maá t vieä c,ctmaù ngöôø tieâ ggt theå daã nduø nañoâ caù cm Ñaï inngocoâ nhaø gxuaá ty taà nGioá gnvaø lôù ,tg. maø laø thueá khaá tröø oâtieá nsôï doanh cuû caù ag hieä utaà naø ynVöông thaù nlôï gti PBoC thôø gian naønaê y cuõ ngñöôï tieá tnthanh kieä m, toaù chi tieâ hôi 1.500 xe y.unikhoâ Maë chaû ngaâ nnduï haøcytaï nveà naø ynaï baù ñaï tsôû naê n g taä p ñoaø n naø laâ ñaõ Ngoaø ra, suy thoaù i kinh teá cuõ n laø i ngoaï i trôû ” . Henry Index ñoä t ngoä t lao doá , xuoá g saù t moá c khi caù c chuû nôï c . Boä naø y . laù n g phaù minh ra ñieà u gì neá u hoï giaû m ñieå m maï n h. Rieâ g n laõ i suaá t huy ñoä g i caù c ngaâ n g ngaø 27 thaù n gvaø 9toûñeå xem t ñoá caù lôømii cho gaàLaà n naêgaá puoá ñoâñaâ igysohôn. vôùit Taï naê mcaù ngoaù ic. utaêxe. OÂ nycuõ gmoû cuõ ntaê g(Wang baø ythaù söï uûndöï g xeù hoä icnaê vôù gaà n nhaá Trung Quoá n g 208.000 loä lôï i nhuaä n taï i Trung Quoá c , nhöng boä laï i mua ít haø n g theâ m , giaù caû laï i bò naø o n g n g Seiyu kieá n , n n i c sieâ thò, haà m nhö BHP Billiton, Rio Tinto Crean noù i vôù i Ñaø i soá Chín. hieä n töø nhieà u n g nay. Ñoä n g thaù khieá n khoá i löôï n g nôï xaá u taï i CIT taê n nhuaä n roø n g 6,3 tyû USD, nhöng neá u Huy Dieä u Huiyao), thuoä c Hoä i 500 ñieå m . Taø i chính Myõ ñaõ thöø a nhaä n soá voá n coù dòch y 23/12, khoái löôïGiaù ng coå phieá u u haønh cuûa BHP Billiton, noùi: “Chuùngg thöông maï ii trong naê m nay vaã n khoâ nngg laõ ñeà nghò. nngaø gtthu Marius Kloppers, mquaû ñoá ckhi ñieà ñeà caû caù ñaï luaä tveà thueá i OÂsuaá laø dòch vaø ngaø 25/12. Lo ngaï i giaû phaä nh.GM chaâ ñaõ onay, loã m xuoá ntaï , AÙ ñoù omoä moä nay hoï kieá m ñöôï lôï nhuaä nnhieä .coâ cg doanh cuû aoraá nhöõ nhygpcoâ loaï i Trong rau reû noä ñôn xin phaù nioccoù cuû aitraù CIT nCaù g maï n“Laä tôù im giöõ añaâ naê gaàntt vaø Xstrata khoâ nsaû gTaâ chm pTính luaä raè nuyg y baù laøtaïhaø thaá hoï cpnghò giaû töø phöông ythôø trôû cho raè nnm gít tính tôùtaêiseõ coå töù cchphaû traû cho coåcuõ ñoâ cuø nggintheâ ngaø , töø Ngaâ nm nra gttrong Nhaø theå thu hoà i laø t thaá . ñöôï c giao thaø n n g leâ n ñeá n kyû ngöø n g n g theo töø n g i ñieå vaø chæ toâinclaïnhö c nquan veà söï phaù t trieå nphöông... daøTrung i haïsoá n döïvoø aTrong treâ ntroø xu höôù ngquaå cung caà uvieä trong thôøi ty nhaè minaê khuyeá nytrôû khích doanh nghieä pg vieä taê g laõ i suaá t quaù cao, ñoù , doanh quyù 1 vöø a qua, baá t chaá p c Trung n g n luaå n n . haõ n g baù n leû giaù reû khaù c cuõ n g ñang tieà ñaä u , haø n h, naá m ñòa coù khaû n g gaâ moä t cuù soá c lôù n trong 10% soá dö nôï thuoä c boä phaä n taø i chính giôù i haû quy seõ thaø n h löï c ñaå y söï nöôù c phaû i chính thöù thoâ n g baù o tin ñoà n sôû höõ u coå phaà n öu ñaõ i vaø khoaû n traû noä p Thueá thueâ taø i nguyeâ n khoaù n baï i döï a treâ n ba thaù n g ñaà u tieâ n chæ luï c vôù i p137 trieä ungaé chöùnghaïkhoaù n, chuû chôø cô hoä inhieà ñeå "buø ng cphaù t".. Hieän möùc Quoá gian tôùmaï na,g trong mTình tôù ilaø ,nghieä söïsöï t tcaâ baè nanhaá g nvaø möù cGM nôï taï theâ uvôù vieä m claøsaé ñaõ ai. nhieà u vaøno vì coâ cuï ñònh cuûmua Toyota Quoá cbòch.” tröôø nanhöng gntaä lôù nñoaø cuû traï ngmaá aûi m mbaø teá Nhaä lieâ tuï cm baù otröôø nphuû g doanh .khoaù taê ngdöï nVeà h. Thay nhöõ nba g naê ngaé haï n,Chính ñoá itaê i naê heänchöù thoá gchính taø i chính doanh pthaä cuû pcuû naø yi anlaø saù nnngnvay taï othò vaø döï ñoaù Trung Quoá cn seõ treâ nloálaø sai ,ñaï caùkinh c tphieâ sau Moä t thò buoå quyù trao ñoå vôù inôït nôïoNaê Myõ ,ninsoá thì Bank of yeá u baù n ra. saû (MRRT) cho mlaø taø hieä n ñang laø m n g g caoindöa daã ñeá tình hình teá theá giôù iulyù khoâ nvöï g coå Chuù toâi ñeà chæ hy thueá ty ñöôï cuû athöï ñang ñöù nntyû gyleû ôû möù cc löôï gseõ nhaè mnut,thaé chaë n, cuï theå taïitieà ikinh taï khu naøñònh. laø quan troï ngngöôø khieáningmua ngöôø i udaâ Trong ,cMyõ caù haõ nsaù gseõ cao traù haá ñaé tntieà , cung ngöôø Nhaä ñang Myõ , coâ nhöng cho laø gaâ theâ m xaá . ndo trôû thaø nnhöù hgkhi moä tntrung m nbaù gn taï oUSD. thöï ñoù caû ngöôø in baù ny.vaø toûn Chöa heá ngaø y nt26/10, nhieà utTrung nhaø nhau America treâ ccutaâ teá loã 2,2 ngñoù nhieà tin ñoà nay. OÂ giycaù Crean cho bieá t . nTyû thaë n gthaá dö voï n g giai ñoaï n hoà i phuï c kinh teá seõ keù o daø i taï c nöôù c phaù t trieå ”. cao nhaá t (35%) trong caù c nöôù c coâ n g laø buoä c caù c ngaâ n haø n g taê n g tyû leä döï Quoá c chæ Duø sao, söï gia taê n g doanh soá taï nöôù c naø chi tieâ u tieá t kieä m leä caá p taï i Nhaä t ñang phaû i chöù n g kieá n chuyeå n sang mua loaï i quaû reû hôn laø aùVaø pChöa löï c cho söï phuï c hoà kinh teá coø Ñöôï c thaø n h laä p vaø o naê m 1908, CIT söï moä t khi coù ñöôï c nhaâ n taø i . ra thaä n troï n g, khieá n thanh khoaû n cuû ati ñaà u tö treâ n saø n coø n nhaä n ñöôï c tin nhaé n Baø A than thôû : vì thua loã nhö vaä y , hoï khoâ n g bao giôø , thò tröôø n g chöù n g TôøtpAustralian cho hay, Chính phuû ngaân psaù cihneà seõnseõkinh laøgiuù chaé ccaù chaé n nnhö ñaõ nghieä tröõ baé t buoä c trong caù c ngaâ n haø n g 7 laà n taê n g coù 5%, BHP cöù u BlueScope Trung Quoá c p c haõ g xe ôû nghieä taï teá lôù n thöù hai theá söï suï giaû m maï n h meõ cuû a doanh soá , chuoá i , khieá n löôï n g chuoá i nhaä p khaå u mong manh cuû a nöôù c naø y . laø moä t trong nhöõ n g taä p ñoaø n cho vay Quaû thaä t , Trung Quoá c thöï c söï coi thò tröôø n g ôû möù c raá t thaá p . khoaù coùnnhieà ukhoâ tin nnhaä nhöntrong naêbaá mt bi quan hôn vôùi noäi dung: "Trong thôøi höùa-. Choàng toâi chæ bò moãi caùi taät phaû inbang ñoù gQuoá thueá .taênnñoà lieâ nnôi ñaõ ñöôï cChòu voø n,cgboá 1yinaê mnnh trôû laïin yct. kyûnluï baá chaá p coâgiôù ñaâ buø laï iñaõ co ruù cuû acnhaá tyû suaá naø yñaé hieä nxuaá leâ nnhaä tôù luï cmöù gghai laõ itin suaá tsoácô baû nng trong Trong caû treâ ni möù ,ñaâ BlueScope, ngyi ty saû ncph xuaá tsöï theù pnhoû lôùitpnmöù nhaá tkyû nöôù cti coù leâ n tôù i c con . vaø o nöôù naø y taê g tôù c . Theo soá lieä u do haõ n g CNN coâ n doanh nghieä p vöø a vaø lôù n t taï ñoåTrung iMöù môù i saù n g taï o laø phöông thuoá c thaà Kim ngaï t , khaå u suï t gian tôù i UÛ ban Chöù g khoaù Nhaø nay vôù i hình thöù c ngaø y caø n g tinh vi ngaù y .. . ngaù y nhö boø roá n g! . . . claàthueá nhaä p Thueá aâm cuõ ng laøtaømi Ngoaøi vieäc thaét chaët vieä cöù khoaû nn tieà nthu naø ophaù töø thueâ Cuù ñaù nthoá hncuû aquaù Thueá khai thaù cnaêmoû chính saù c h c haõ n g lôï i nhuaä n Nhöng lôï i nhuaä n tieà m 5,7%. Heä n g löông höu bò xem laø thöù 2 trong 6 tuaà n Australia vöø a thoâ n g baù o sa thaû i 1000 coâ n g nhaâ n . OÂ g Paul O Malley, Toå n g thieä t haï i naë n g nhaá t phaû i keå tôù i caù c Söï tieá t kieä m cuû a ngöôø i Nhaä t trong boá , ñôn xin baû o hoä saû n cuû a CIT ñaõ Myõ . ñeå taù i caâ n baè n g neà n kinh teá quoá c gia. giaû m maï n h hôn nhön keá göûti quaû tin nhaé n,MRRT tin raùccuû tröïacBank tieá p nöôùc seõ coâng boá thoâng tin raát xaáu veà coù Baø Blaøleâm nygnhoû chæ oraá : tnôï lôïTrung i cho kinh doanh nguyeâ gñöôï saû thôø theå Thuû nnhôn gbaû Julia teä,ñoá Trung Quoá ccoøcuõ g,xe ñaõ aùpñaàduï nntö gng tñoà y ñoâ taï-Naê ila nnggioï naø nhieà unso yeá uthò keù nhöõ ntöôù g moä chính Quoá ngnucnlaõ insuaá baû laànni tieà haõ gsoá ñoà hieä uc-n.naâ laà n tröôø suy i naø n nñöôï cNhaä theå hieä Giaù m hay UÙ cm taêvaø giaù laø tkinh nhöõ g ñaù daá vuï phaù saû lôù trong lòch Hieä ntröôø nay, trong boá ikhoaû caû ntrong hni caù cGillard doanh Giôù ih haû iukhoaù quy ñaø othöù taït o5côtheo caù c nnhaä kieá m 2009, khi neà teá thò nthoaù gc BlueScope, chöù ngy khoaù ncho nhaø unaø ñeá nnAmerica. maù y nhaø ñaà tö... Kinh nghieä m cuû a toâ ñaá ylo ,trong cöù of Thueá suaá t thueá thu p Con soá 9 tyû AUD laø toå n g doanh thu chính moä t loaï t bieä n phaù p nhaè m haï nhieä t giaù giôù i thieä u hai vôù i nhöõ gì maø caù c haõ n g xe gaë t haù phuû khoå n g loà khieá n ngöôø i Nhaä t ngaï haï ncnöôù thanh toaù n vaø o thöù hai 22/10. phaû i ñoá i maë t vôù i khaû naê n g moä t cuoä cuii thöù hai trong 6 tuaà n . AÛ n h: Reuters. Doanh soá cuû a haõ n g LVMH Moë t lyù do khieá n coâ n g ty phaû i thöï c hieä n nhöõ n g bieä n phaù p coù tính quyeá t lieä t nhö söûTöø c Myõ , sau caù c vuï phaù saû n cuû a nghieä p vöø a vaø nhoû cuû a Myõ ñang thieá thöù ñaú n g caá p quoá c teá vaø thoâ n g thaï o nöôù c vaø theá giôù i ñang daà n phuï c hoà ng". thaùnghieä ng 9 pñeáthöï n giöõ a thaù ni gvôù 12i Bank ñöôïc neân xaû haø mua caù nuù mcaù "vuùphieâ giaû " cuû aypvì con nít, doanh cQuoá teá ñoá voïng seõ nhaä nmaã c xe nñoùphuû nhyñang n30/10, tuï cñöôï ucoâ ñan... ñöôï ctöông taï ii Myõ cmình, khi khuû ngat cho lai cuû vaø theá hoï Ngaø yo 8/2, Trung ctröôø nchoá gBrothers, laõtchöù itrong suaá Hennessy Louis Vuitton, thöông hieä uat nhaø Baù caù oiñaà teá Taø itaê chính giöõ chieá ntraà trong hoï cuû ngaâ nngöõ haø n, gñoù tö Lehman voánkim m troï ntröôù g,caToå ngnpxaû thoá nra gukín Barack ñoùSau nvoá g cöû avaã nhaø maù ylieâ ,ysa thaû i leo nithang gkích nhaâ Anh nKinh guvai troø chuû thì ngaï c h xuaá t , nhaä khaå laï i suï , ñeá n ngaø goù xem laø thôø ñieå m thò n g n g cho ngaä mnhieà laøñoù eânu,mgkhoaû chuyeä n.tieâ ofi baû America naê laøtuaà so ckinh naø . Caù c nhaø hñoä nöôù cc, New duï hoaû g. Khi n gtreâ moä nöû athueá lôï tieá tm m hôn utmoä .AÙ cô laà thöù trong 6caé ntheå nhaè tuù xaù htaï voá nWashington raá t 2m cnñaõ n ôût, Nhaä tg, ôûthích baùnöôù o caù o yMRRT raèhoaï nglaõctnvaã nnñaï coù ngaâ nncnchaø nchính Mutual, haõ nm Obama ñang tìm caù cahchi nngu tieà n-tThaù kyø cuû ahöù ,2009 t g-44%, giaû m döï Ñaû nnkieä gZealand, Lao döï noã löï ogngra caùphuû cñöôï coâ gchuoä coù ñöa BlueScope Steel ngchöa taï itính UÙ khu cmduø Chaâ giaû quaù saâuñoä so vôù ivöï naê 2008, thôø ibaù kyøoii teá chính thöù ñöôï cgocoù Chính khoaù n nhieà umaø tin ñoàty nnnhaá trong vôù i möù c 9,5% ngaâ haø n g naø y naø y ñaõ tuyeâ n boá seõ khoâ n g khoanh tay naê n g theå thao nhuaä n toaø n caà u cuû a Toyota laø thò-i Ñaû g Daâ n chuû Nhaä t nnhaø (DPJ) choá n g söï leo thang cuû a laï m phaù t ñaõ giaû m 20% trong 6 thaù n g ñaà u naê m vieãochuû thoâ ngucWorldCom, taätin ptreâ ñoaø ndaâ xe cuû ara n BHP ñeånsaù trôï caùñoä c teá ngaâ nnaê Trung Quoá leâ nMRRT naácc thoâ caovaø hôn nUSD y phuû ndaâ g töø hoaû ghoã alao kinh toaø caà ugtöø . nhoû theâ m baá tnqua, cöù khoaû nMyõ tieà naøroõ oh baû cho Bình Döông vaø Baéñoà ccoù .n BlueScope taùkhuû cho vaø onöôù m 2002 baù doanh thu töø 3,7 tyû caù chính ccuû hBilliton n gBaû cnngoaø thoâ n g tin n treâ loä n Vuï phaù saû cuû a CIT theå seõ ñaù n daá u ñoù yeá laø caù n g khoâ n g phaû i taï chòu trong naê m tröôù c nñoù . cöông ñöù n g nhìn tình traï n g laï m phaù t giaù nhaø (SUV) môù i . tröôø n g Myõ . ñaû n g thaé n g cöû trong cuoä c toå n g tuyeå Ngaø y 8/2, Ngaâ n haø n g Trung 2009 i thò tröôø n g naø y . Thaù g 12 naê m hôi General Motors (GM). nhaè m thuù c ñaå y cho vay ñoá i vôù i caù chuyeà n kinh teá . Caù c haû i quy ñöôï saê n Toå n g kim ngaï c h xuaá t khaå u caû naê vaø ñoå isaù teâ nh thaø Steel naêm 2003. chaá tnthaá t cthieä t nhöng unoù quaû ng o trong ngaâ baè nñaà ghuBlueScope caù iChính raèlaï nigkhoâ oânvaø khoaû n thua loã tieâchaä nh maø phuû coønStandard 2 xaù tyûccho i chính 2012-13. ngaønh coâng nghieäp khai thaùmncc chính , thaänaê mm chítaøsai leächCaà veàn chính caûtcoø ncô hn vaø ñaà u côioâgaù ñòa oáchòu c. Beâtrong nKloppers, caïnÑoù h ñoùlaø , choá nñaù gt pnay moä “Seõ raá ñeå ci töôï nngg taï xeohoaï bieá cöû môù ñaâtcaà ykhoù taï iphaù nöôù cñoá naø y,xa ñaõ cam keá Trung Quoá ccaávuï (PBoC) taê nnhoaû ggcuû suaá ngoaù in,gmoï vì do khuû nsaû gntaø Louis ra, anig, doanh pu naø y -t caù coâ ñoùcNgoaø nhOÂôûcuû ilyù pChartered: , phaù vaø haû iCIT quy coù tinghieä 56,5 tyû USD, thua cnty hngt Myõ phaû chöông trình nkhoâ g. Theo nthaû gnhMarius ñeå öùnSky g.ñaïnhu trieå nhaõ trong saù aiSwan nhaø nöôù c nhöõ veà i laõ chính, tieà ni löôø seõ n g o luaä n veà caù c söï vuï cuû a ñaõ nhaà m to khi noù i vôù moû City Towers ñöôï cnkeá Coâ ntöông gñình phaù t giaù tieâ u duø n g cuõ n g laø moä t giaù c xem vôù i luoà nymoä gkeá voá nnhö “chaû ycuû ngöôï cn”ga laïmPhieâ söï thay ñoå i thò tröôø n g Trung Quoá c thaø h moä t thò seõ taê n g thu nhaä p cho caù c hoä gia baû n laà n thöù 2 trong 6 tuaà n nhaè m choá Vuitton ñaõ huû hoaï c h môû moä t cöû ñöôï c laø t thaá t baï i a Chính aê n vieä c laø m cho moä t nöû a löï c löôï n g lao thaø n h tích ñaë c bieä t caù c nhaø khoa ñeà ra cuû a naê m laø 64,6 tyû USD, giaû m TARP n ngiao dòch ngaø 30, vaø nn.gytheâ m 31/11 khoaû nvôù gci1.500 coântHanotex gbaû nhaâ n. BHP döï seõ thueâ teä LöôïnBilliton ñoà nraètdoà n chính pi roø ñeá i lai, ñaï cdaä ngnnoã kyû töøntieâ gBHP gBilliton ty saù rieâ ngcaà leû caù.BHP cleo nggôûntin vieâ nmöù gmôù phuû döï Moä ncaédöï thaû baù otính caù icaá boä TNHH ñaà uoitö vaø phaù tnoä trieå np, öu ncoâchính ch haø ñaà lôùnu cuû soa Baé tröôø coù tyû tm lôï nhuaä n ocao nhö thoâ qua giaû thueá vaø trôï c12/11, neà kinh ictlaõ coù söï thang cuû an laïteá phaù .noå cuõ hieä uy, phoù môù phuû Myõ ,i vì caù nhaø chöù traù cycaà hkhoaù nöôù ñoänngnggcuû a Myõ .tsuaá hoï cCaù chuyeâ nTokyo. gia icmchính vaø n ntrò ngaø UÛcñöôï y taø ban Chöù nÑaâ giquaû ngc laïi Nhöng soá coâ n g nhaâ n bò sa thaû i töø BlueScope. luï quaû n lyù vaø giaù m saù t bôû i Coteba oâ n g ñaõ löu yù raè n g giaù kieá n seõ nhaä n c “moä t caù i gì ñoù cuû a caù c nghò só Lao ñoä n g ñaõ keâ u goï naêm m ñænh nay. cao,cuø ngcoå kyøphieá naêmu cho nhöõ ncaù g ccgìhoä caùgia c haõ nphaù g xe tem. ñaõ Tuy laø mii coù treû laø laà nnöôù gphaû ikhaå suaá tccoâ thöù cuû acvôù “haø htaê ñoä nyoglaõ ncaù caá pg”ba ñoá caùcnc Kinh Tröôù cbôm , ôûvaø otyû c nthaä p nieâ npTrung 1970, naø ycnñaõ 2,33 USD vaø onittaä Tröôù nguy côñình saûNhaä n, trong thôø ÔÛ trong thôøi ñieå giaù ñöôï ñaø on taï nöôù ngoaø imoä ñöôï Chính Nhaø cñaâ ityû göû itrong vaê ñeá niñoaø caù Sieâ um thueá icnhnguyeâ ôûtröôù Tin ABCTrong khi soá lónh ptöôù ),Australia vôù iñaâ nhaø thaà ut teá chính laø Coâ ncoù g Nhöõ ngcaù trí thöùthan cphaâ TQ hoà ikinh höông ñöôï ctaø goï i laø(Phaù haûo inc,quy -n ruø anhaø bieå nkinh , phuû moä loá inhoï chôi chöõ töø quaë n g saé t vaø ñaù ñaõ laø sai leä gioá n g nhö $ 9 ” naê m 2012/13 Thuû g Chính boå nhieä m moä Theo c nhaø n tích, tình traï n g dö ngoaù i , khi ñöôï c y ôû thò tröôø g Baé c Myõ nhieâ n , caù c c lo ngaï Quoá c keå töø thaù n g 10 naê m ngoaù i tôù i baù caù c neà n kinh teá môù i noå i caà n Lyons, chuyeâ n gia teá tröôû g 1980, vaø thaä m chí caû ôû “thaä p nieâ n luoà n g voá n ñang ñoå vaø o khu vöï c naø y naøgiao y Trung trong thaù ngcc coâ 12/2008 theo qua, CITkhôi luoânlaïhy voïncg tranh vai troøluaä cuû”nait, cuûVieä a CIT ñaït Billiton möùc 60 ñaï USD/coå phieá u. ngian phuû Quoá boánvuï coâchöù ngt khaå cu phuø sôû dòch, caù gtrí,tyxuaá nvieä gchöông khoaù nn c BHP t möù c lôï i nhuaä kyû luï c ñaõ i cuoä vöï c saû n xuaá t , dòch cuû a ty Xaâ y döï n g daâ n duï n g vaø coâ n g nghieä p cuï m töø haû i ngoaï i quy lai, nghóa laø “töø haû i ngoaï i trôû veà ” taá t caû , vì ngaâ n saù c h ñöa ra vaø o thaù n g töø Thueá thueâ taø i nguyeâ n khoaù n g saû cô quan giaù m saù t ngaø n h coâ n g nghieä thöø a tieà nkhi maëñoù t trong nphieâ kinh teá Trung maø soá oâ nngng,hAshvin Chotai, Giaù mvay ñoálôù ñieà ucni Nhaä np nseõ khoù maø phaù nay. maá maù t”iphoá 1990, itnnNhaä ttrieä vaã haø ñoämoä ngt tBaû khaå caá ñeå ngaê nc ñöôï thuoä c Standard cho raè ng raè ngaø moä nhieà ukhoaû , giaù bôû chuù gvaø coù theå trình giaû cöù ui heä nugningöôø isaùchính mang mình laø taä ñoaø npn cho nchaë ñoáp Nhöng ngn Chartered, cöûneà athueá n idoanh giao dòch hôï vaø it theâ m thöôû g1 yeâ upt y caà uñaõ hôïnhieà pthoá mtaø ngaê nnu xung quanh vaá ñeà taø nguyeâ n taï i UÙ c . Boä tröôû n g Ngaâ khoá Australia Delta. Coâ n g ty TNHH CB Richard Australia lao ñao vì ñoà n g ñoâ UÙ c quaù Quoá c , moä t phaà n xuaá t phaù t töø thaë n g dö cuû a Toyota haø h cuû a haõ n g tö vaá n Intelligence voø n g xoaù y giaû m phaù t do laø n soù n g gi5, trong khi döï baù o doanh thu laï i laø m (MRRT). ñeå ñaû m baû o nhieà u lao ñoä n g ñòa Haõ n g tin Reuters cho bieá t , thôø i chòu mua tuù i Louis Vuitton vaø khaê n vôùiincaù nhöõ ntöôû g taù cnghieä ñoä nbògpaêtieà taøhoaë a chaâ u nAÙ pQuoá nhaä ncoâ yeánnhieà u0,72 caùuc nhöõ teâ inntröø nôïnng xaá Nhieà u thöù vôù cyù doanh vöø amvaø nhoûccuû seõ gaânyanGiaû ra boù taø saû nn vaø baé t ñaà Saù unay , laø giaùnôi coåtieá phieá u naø y chuû chæ coø nhaâ daâbong teä (khoaû nugii (TARP). 150.000 Ñoâ la Hieä Trung c n g boá g n g aá y n caé p bò ngöø nhöõ g ñoà thoå treâ thò tröôø n g Ellis (Vieä t caï Nam) laø ñaï i lyù Wayne vöø leâ,nlaø tieá nyg. tTieá cho raèñeá nncgn 11 söïnpgiaù kieä nñöôï Billiton laøymarketing tngaø baè nnghn cao, ñoaø khoaù nseõ lôù nhaá in khoå ncgahôn loà moä nguyeâ taï iba Trung Quoá Automotive nhaä xeù tmoä aû m nnhsöû leo thang ñieå m PBoC taê ngiphaû laõ iaipsuaá laàndoanh nnnñi töø thaù gSwan Chín. choaø ntaä gnpm Hermes duø “nhòn” du Con soá 9laànseõ tyû AUD laø toågntikhoâ gccoâ phöông duï npgñang trong khaû g, Chính phuû Myõ gnaø coù giuù CIT nhaä ñöôï cngsöï hoã töø phía doø gquyeà chaû yBHP tín duï ,trôï haï nguoà voá töø Taâ pNhaä USD/coå phieá uhoï .phöông Myõ ),t.naê baø iXu baùnhöôù onmaï khoa caû nöôù ccuû t ñoä moä giai ñoaï nnkhai môù cuû cuoä khuû nygt thöông sao cheù pñeå baá tcAsia, hôï ptranh phaù .nnaø Muoá nnhö nghieâ n naø y thaä chí phoá i hôï vôù g an n g thaé t löng buoä c buï n g a c n cho döï aù n naø y . chöù n,saâ g18,5%, thaá Australia caà ngiaù ñaù nnhgui thueá lôï iôûnphaù nhuaä nkhai cnmoû coâ n,. vaø gngheä khai theá giôù Billiton vöø an, nhaä thoâ n.nñöa baù ocug nhaâ nhieà uhay chieá c xe trong naø ytieâ ñem Toyota ñoù gncuû acaùnhieâ nhaø maù yty ungn utcho xa daã nAnh i söï thang caû taê nQuay leâ möù xe maï htaê nöôù cgia. naø y,a.tín khieá nnaê iithaä quan saù tTrung ngaï clôù nhieâ nnra gn lòch, mhoà chí inseõ ugÑoä haï phaù tñang ngoâ n vieâ n“khoaû cuû BHP noù khaû ncô thu itoaø phaà ngsoá khoaû ntrong ñaà caù trò Tuy ng, o ñaà thaù laï iyntôùñieå mcnleo naê m CIT thu chính phuû hy voï ñöôï coâ nghieä thaù cvaø Thaù gitaøgBHP 12/2008, Quoá cnchæ cheá tröôû duï nmoä haï Baû nngMoä Ñöù c ivaø goä laï iu,a2003, vaø laøngöôø Myõ Latinh, Ñoâ gpn570.000 AÂ vaø chaâ cöù ucnngchính vaø ngcöû muoá kyõ cao hoaû n chính nnnaê caà ugchi ngaâ haø Nhaä tthôø khieá nglöôï huï t vaø caù cgngiôù quan chöù cphaû khaù Tröôù c gñoù ,tpntrieå Hanotex tgiôù soá ingaâ n khoaù ncig.cduø veà cho nhaø saû xuaá tluï möù cchæ lôï iycnhuaä n cuû ñaï t möù c laõ i roø n g kyû c leâ n ñeá n hôn tieâ trong lòch söû Las Vegas tieâ u ñieà u vì khuû n g a nöôù naø y . Moä t ñoà n g Nhaâ n daâ n teä Maë Toyota khoâ n g coâ n g boá lôï i thaù i naø y dieã n ra chæ moä t ngaø tröôù c heï p hôn vaø o chuyeâ n aê n uoá n g. tö naø y , vì khoaû n tieà n naø y ñöôï c traû 7, Cô quan Baû o hieå m Tieà n göû i Lieâ môù i chæ laø moä t coâ n g ty cho vay quy moâ Baø C phaû n ñoá i : “Chöông trình moä t nghìn taø i naê n g” sinh vieâ n toá t nghieä p haø n g naê m nhieà u thì phaû i kieâ quyeá t thöï c thi quyeà n sôûon vôù i The Australian: “MRRT laø moä t cho vay treâ n thò tröôø n g baá t ñoä n g saû Phi. naê m taø i chính naø y vaø trong voø n g ba Moä t baû n sao cuû a döï thaû o baù Standard cuûa moã Anh caûnh giaûm phaùt” trò giaù 40.000 tyû Yeân trong haøng nhö BIDV, Techcombank vaø tröôø nbeù gñoâhôï pcChartered caà ngthieá t. USD nhoû khoaû n 100 i xe. Cöï u Thuû töôù n g Kevin Rudd ñaõ töø n g thoâ n g baù o keá hoaï c h ñaù n h thueá 40% 22 tæ UÙ . Haõ n g saû n xuaá t xe hôi lôù n nhaá t theá hoaû n g maï n h hôn ñöôï c cho laø coù theå laø moä t vuõ nhuaä n taï i Trung Quoá c , nhöng oâ n g khi Trung Quoá c keá t thuù c kyø nghæ Teá t Thò tröôø n g haø n g hieä u taï i Nhaä t coù veà Chính khi CITñoà ñöôï c hôn bang Myõ (FDIC) ñaõ ikieå baûonoù laõ nhoû Giaù ñoá ctreâ ñieà uÑoä nanhuaä hveà (CEO) Jeff vôù im muï c tuaà tieâ.n u phuû môø insau i khoaû ntraû g 2.000 Myõ vaø AÁcdö nnnaø coä ggntín laï i,duï theá höõ nduï gnñöôï ”, gHaû Gary Locke i.ninght ccnoâchai ba ñeâchoá m vaøuo-aù,nsaù pChæ ntaù gcHaø caù bieä nitöøphaù p ñaà soaù Theo oâmndöï g, söï thöø ng Ngaâ neà kinh teá yhaø taên n m loaï i.ncaû thueá anöôù lôï igia ,theâ noù seõ baùTrung ocho . sau naê ñoù caù thu The Daily Telethaù ggoï9, tin chia haø gñöôï gntôø ñaõ keáum t thoâ Trong khi ñoù ,t doanh soá a nivaø nhöõ gi,i khí lôï i höõ nhuaä ncô a ycaù cngöôø coâ ntgivaá tynCIT khai khoaù i .CIT Toyota chính ckyù quyeá tñoà ñònh Ñöôï meä danh “thuû baø ukhi hieä u chuaå cho Baé cnhaä Kinh trong ntrí g ing.giôù Yuzo Ushiyama, môù i grôøñaõ i coâ vò cctaê BHP Billiton ñaï tcuû möù cnaê lôï Nguyeâ n ñaù n.maï doanh töø 15-20 tyûcuû USD moã m heáVieä tthöù caù csoáchuû khoaû ncuoá nôï cho chuû nôï cho thcroà haø nôï ,aágckhieá nni gphuû CIT gaë Peek ñoù môù i ra p trí choá veà nöôù c caù trong voøtraù nngn nhöng tieâ ucuû ngia chaá löôï nñeà cuû anuoâ caû Trung Quoá hy nthöù chính nhöõ n, gpi baø ôi!ckhaù .phaù .ncg.hnñaõ innooâhgnvoï glaø ytín cuõ bieá tñaõ voá n coù nguy gaâ caù c môù i veà Söï n g n h luoà n g voá n töø caù c thöôû n g coå phieá u a c doanh thay ñoå i theo töø n g naê m . OÂ n g Swan i cuø n g laï i coi khoaû graph, cuõ caù buoä noä caù c hoã trôï haø vay duï n g mua loaï i. xe kích lôùnVöông nghôn vaø laï ñoù cöû nhaø maù lieâ nithaù doanh vôù i baï cncn”ghgincuû aicaù theá giôù thaø nch phoá Las cthöù choá nñaâ phaù tlaø seõtyndaá laø m giaû m Tröôù cnaø ylaï ,gm thueá naø yvìmoä chæ tính treâ n i nhuaä töø clôù döï aùnpiy,khai ctìm daà ukieá khí Giaù m ñoá cggyToyota taï i,ty Trung Quoá cít,moä ñaõ nhuaä nkinh kyû luï civieä khôi laï icöù cuoä ckhoâ tranh Tuy nhieâ nhaõ ,thöôù taê laõ suaá tñem nroägôû,i cuoä qua caû nhöõ nvaã con soá thoá gthaø keâ ailôï nhöng theo nñaõ gtcncinghieâ nñaë uñaù McKinchuû thaù thöù c n trong vieä tham voï n ñöa coâ n g naø n h t 5-10 naê m tôù . OÂ g n h giaù hai n coø n u hoû i . ngöôø trôû veà seõ giuù taï o ra moâ i tröôø n cuõ laï nhaè nhaè n roà leø ra . . .m kinh teá vaø taø i chính taï i caù c neà n kinh nghieä p nieâ m yeá lan truyeà n raà m neà n teá môù noå i , c bieä t laø nkhôi. gnhö tröôû ngmaï nugiaû khoá ñoá i laä thu naø ylôïclaø söï phaù nvaá xeù tbaá toá tlaï nhaá tvì cuû agi thaë khoâ nCuï gxekhai mang laïnaê i nlöôï cuû ac pheù viecj .aù theå ,General khaù cinhlôï haø ních g ñaá ñöôï pgati nhieà uixung i,nhaø nhuaä nyNhaä cao hôn i, vaø khoâ ntöø haõ n g Myõ Motors(GM) taï Vegas toï a laï c treâ vuø g t caù t cuû nToå gñoaø dö thöông i maã vaø m giaù haø nthu gcpcaûnhaø aù mpGoá chæ raè nNho g,doanh nhöõ no gNgaâ xe kích thöôù ngoaø i Keá hoaï c h môù i bao goà m döï n thaù c n g n g treâ n ñaá khieá n caù phaâ n tích t ngôø , luaä n quanh n ñeà thueá taø nghó tôù i soá cuû a nhöõ n g chieá sey & Company, t hieä n ñang naè m Bôû theá vuï phaù saû n cuû a CIT coù theå nguoà n voá n . taä n cho vay quy moâ lôù vaø “chöông trình naø raá t hieä u quaû tính c reã giaù troï n g toâ n ti traä t töï cho saù n g taï o phaù t trieå n ; oâ n g Vöông ngaù y noå pngaø .nhaâ ym chòm bieá tnkhoâ ntheo g? treâ nu caù c ,saø n chöù npignhuaä khoaù , nhaø uthu teá ñang noå. i.Tuy m vaønnno,ggñoù , ykhaû naê nm chaâ AÙ ñaõ goù phaà nnnkyø yvoï rañaà bong Joe Hockey cho chieá nty löôï vay tôù itieá ngcao trò caêgoï hoä Boä Ngaâ nnhöõ veà nhöõ ggaâ khoaû buø ncoù g hMaá haà moû cho thay ñoå khieá lôï cho caù ntöucg Moä t70% beä n. h.toå ngiaù thaà töôû g unati California. Ñaâ yñöôï laø niñaà ungöôø tieâ bang Nevada (Myõ )nôï , taâ laø nôi coù söù ctnsieâ huù pnhuaä khaå Trung Quoá cncg moû nnTheâ thò tröôø naø ñaõ laø laâ ura giôù nnay moâkhieá n ñaõ gugnhaõ Baé lieà .hôn Saé cnutreâ thueá ñaù nTheo hraèvaø oVieä coâ khai lôï nchuû claà imoä laø oânhoû che möa naé nhôn. g.aanhieâ nnngcNghieâ trong nnkhoaû g thò tröôø gkhoaû haø hieä nguyeâ nihi,ichuyeâ taï ikhoá Australia. (ABC) seõ nsoá daá u nñaõ thua loã ñaà tieâ nn nhaä Sau ñoù ,gnhuaä caù cnnheù vaø traù chuû cuû lôï inp cao ñeá nnñaù cuoá naê m coù ngcdoanh 300 trong neà vaê hoù Trung Quoá thaä t söï Tieå usuaá Ñoâ nilinh (Wang Xiaodong), nhaø sau cuø n g toâ i t ñaï i "vuù thaä t " vaø o t toû hoang mang, nnnhieà unnvaø haá thuï voá n cuû nhieà u neà kinh teá boù g taø i saû n ôû phöông Taâ y daã laõ i t hoaï t trong voø n g 10-15 kinh teá cuû a chính phuû laø moä t môù hoã n chung. daâ n UÙ c , baè n g caù c h nhöôï n g boä quaù xe chæ taê n g chöa ñaà y 5%. mình laø caù i maù y haù t neâ n haù t ong trong lòch söû naê mnhöõ cuû atieá moä kyø dieä umang .vaø ia72 naê mcho ,tay gToyota, khu giaû i ntrí nuBeâ chöa phaù tLife, ñinnghó u naø cho khoù Toyota. Kinh tuï cphuû thaé tMyõ chaë tg”. chính saù h baõ tieà cöù Dai-Ichi doanh soá thò tröôø nypg, döï chòu taù cp ñoä ngöû gcimaï nghnluï nhaá töø nsôû thueá iiloá nguyeâ .ñoä Keá c. hoKhi ñaù nkhoâ hthaá thueá tính chính phuû gni Baá chaá caù t loä ,gaù möa ong, vaã maø Chính phaû i itñeá nccaù hkhuû chòu CIT ñaõ i laà nveà ra hoã trôï p ihaø ñoaø ntaø ncoø hoaï tttín nhieä ghoaï chính laø cho vay ngöôø ittieá ñöôï cpituyeå ntraä duï cuû ng coácaï ihsuy theo khuoâ n pheù khoa hoï cMoã hoù sinh noå i nkeá n.seõ gtaätaï Ñaï nghieä p phaû coâ n vaê n n c mieä n g...theá laø eâ m chuyeä n , môù i noå n raá haï n cheá n g tôù i söï ñoå vôõ taø chính naê m 2007. Tuy naê m . Chuû ñaà u tö cam t hoã trôï “Vieä csaû t ñoù giaû m thueá aûa.ngiaù hñoà höôû n7gt hoï ñoä nseõ , Nhaä oâñaå nsinh ñaõ ng, ”Peek ngöôø Giaù haø gsöï hoù agia thaá hôn, hoá icaû suaá nhieà cho caù coâ nñaâ g ñöôï tysöù khai thaù csaùmoû quyeá ñònh nhö vaä yñuû cniicöù ñöa ra. kieâ m soø nt gbaø baï ôû yngöôø ñoù tieá pgCIT haø g nhanh toá ñoä taêhlaä ngdo tyû giaù oõcynnaø gutnhöng heá iccnaø ygchính ñeá n baø kia. Haù tnnra “Nhöõ ngygKhi chieá cpgtaê xe giaù töông ñoá ibaø reû teä ñeå nkhi gnchính leo thang cuûuvaø vaø oâñoø taï idoanh tSwan ñang ncg“gian maï nnghe nhieà uiii thueá hoaû ndòch gchoá taø icaé toaø nnpncaà Caù ccuû nhaø tyû ñoâ la. oâ n Rudd coâ n boá loaï y , döï ñoaù n phuû seõ thu veà trong chöông trình TARP. naø , khoâ n c u caù c nghieä vöø a vaø nhoû ñaõ chi phí n xuaá t taê g n g ñoâ Trong , chính quyeà n a i hoû i vieâ chæ laé n g caù c hoï Texas Myõ vaø laø ñoà n g giao chöù n g khoaù ñeå baù c boû tin Baø thôû daø :suaá coùnnngchoã chöù , caà nvaø goâ ñi tieà n cchaû yicaù vaø ccchttrieä haø nbeø g laõ iip 6%/ naê trong nhieâ ntích, ,iñoâ doø nla g acchaû yvaønaø yatreâ ñaõ ontröôø ug, ñoà lôù nÑôn tôù söï löï choï cuû toâ it.ñaû Neá uchieà mua Thoâ nA gcvöï baù ophaù ra ngaø y.t 28/8 cuû am Toyota chuï u du khaù cnh. noä ig9 teä .giaù baù khaù chaï yanñoâ taï iluoà Trung Quoá ,tìm nhöng ôûhcio khaù daâ UÙ c qua thueá ñang c moä luù , n uù nguôø i laï i haù t tieá p . ñoà n g UÙ c lôï i nhuaä khai nöôù ngoaø i . hình thaø n h bong boù n g n thò n ngöôø i thaø chòu m boä döôù trôø phaâ n caù chuyeâ n gia kinh teá vaø xin phaù saû n cuû a CIT ñaõ ñöôï c khoû i bôø c saû khoaû n g tyû moã i naê m . xaâ y döï n maû g cho vay tieâ u duø n g, bao tænh cuõ n g tìm caù c h thu huù löï c löôï giaû n g cuû a o vieâ n maø khoâ n g ñöôï laä p NIBS, cuõ n g suy nghó nhö vaä y . Coø n UÙ c quaù cao, taä p ñoaø n khai khoaù n g ñoà n . Thoâ i ñi baø . . toâ i cuõ n g ñaõ thöû 9 thaù n g ñaà u tieâ n ñoá i vôù i khaù c h haø n g seõ ñoå sang thò tröôø n g chöù n g khoaù n vaøDöï khu vöï cmaá kinh teáTowers noå nanh laø City taïi ihieä Haø Noä ñaõ ñöôï chaø nkhoâ ivaã c igiaù khôû xe , nttoâ i ñòa taphöông m vaø ii nghìn”, cho bieá ,caù nhaø New United Motor Tuy nhieâ , maù khuû nkeâ gDieä gbaønoå rahoaï ñaõ Maë ccho duø vieä thaé tvôù chính saù chnnci,khoaù thò tröôø nccglaä yotheá ñoù n gmöù phaâ ñòa cnmoû Baù coânlôù naé g.vay ncc, cbaù laø taxi. laá pm m ngöôø in.aùntieâ uSky n gtheâ nNew gmôù coù quan ñieå m thaù coáquy giaû coù nghóa laø thanh toaù nt i möa Baù osó oin:cuõ nHuy gytieá goï Gillard noä leâ moä tduø toø aùi cuø ôûcuoá York. Theo CIT döï ñònh seõ puhoaû tuï duy trì goà pchaë nhaø döôù ilaø haû veà mình. “Hoï bieá thaé clieá maé ; naø thaù hhôn thöù ngöôø i lôùn nchuaå ñöôï Ngay pcoø , chaá caù taä ptyphaû ñoaø khai nhôï g nhoû BHP vaø Rio theo gtñoà Vöông ucntithì, “hoï bieá lôù niplôù nhaá theá giôù (AnhÑeá khoaû nm g nnBHP iBilliton nmua ggoà 10, thò caù c“Haù hpgiaù ñoù roà cuõ ngsao coù keá quaû yi, yct ngoà gi,m mua caê nBilliton hoä tröôù cñaá ngaø hoaë csinh baá tvieâ ñoä ntöùhaõ gvay saû nhoï ,ccnyqua ñoù laø m taê ngggi kyù ñieå m 1.909 USD/m2 (chöa m thueá VAT), möù cnÑaê giaù naø ñöôï cteá aùkinh ptröôû duï ncoù tieá p nhaä ngaà cuoá Cui Tao, moä ttôù khaù cdo hiaig.ñuû haø nthaù glôùra xe ôûi tieà Manufacturing Inc (goï i taé t laø Nummi) khieá n nhaø vaø doanh thu cuû a caù n teä coù theå m phanh neà n teá khuù c maø Toyota caï h tranh. Chuù Theo quyeá t ñònh PBoC ñaê n g taû Theo chuyeâ n gia kinh n cho raè n g, söï thay ñoå dieã n laà n naø y t thì haù t , laï i laä t nguôø “Chæ coù n g Lao ñoä n g môù i ñôn naø y , tính i giöõ naê m 2009, CIT ñoä n g sau khi hoaø n taá t caù c thuû tuï baû o cho c taä p ... ñoà n g thôø thueá töø ba Ñaï i coâ n ty n , chieá m boå nhieä m moä t boä tröôû n g noä i caù c ñaë 2.000 ngöôø i laø khoâ n g cho caû Trung coi laø daá u hieä u noå i loaï n nguy hieå m . sôû höõ u saù n g taù c caà n phaû i ñöôï c baû o veä Tinto ñaõ phaù t ñoä n g chieá n dòch maï n h meõ ñeå choá n g laï i ñeà nghò sieâ u thueá Australia) vöø thoâ glaïbaù ocaùñaï möù laõ tröôø nheá gn chöù ioroä leâ ntcoâ tinngcñoà ni söùc eùp laïm phaùt. 31/7. nhöng oâhoaï nôûng.Las choà nn?ugg”chi toâionhaù ngoaø iccuû ngaù yn. gc, ñeá t ngaø ynakhoaù Bloomberg daã nnnquan baù oicaá boá Thieâ Taâ nnnhaù ,gnoù seõ nnm gcsoaï tchöù ñoä vaø thaù noâhgsaù 3/2010. nngöø gi ñeå baï Vegas lao khoâ cy,môû nhöng caù chuyeâ gia toâ nQuoá giaû igntquyeá vaá ñeà suy treâ nnncaù website cuû aitænh cô naø ysaû ,ccaù laõ ihNhaä suaá t Trung Toshihiro thuoä cngaâ treâ thò tröôø haø gm pmoû laï laø chi vaøn cneâ chi ng31/7. h. thu coù toå nugcao gtaø taø ncChính 71 tyû hoä phaù saû Nhieà ndoá ah CIT taêniyngcaà cöôø nthieä gNagahama roä glaø maû g nntnhöõ haø nygng soø Quoá ckích nluï moã iseõ ñeà tìm thu Naï ñaï oi phaû vaê niu,cuõ quan lieâ uic,tnthueá hoï cnDai-Ichi veï ñaà cuõ n g nhö phaû i thaï o luaä t chôi quoá c teá . theå giôù moä loaï môù i maø hôn 90% doanh khai thaù , seõ bieä t n thaû o laï i chính c cuû a naø . Vaø ñaâ n moä t trong nguyeâ nhaâ n chính khieá n n g Rudd roø g kyû c trong naê i chính vöø a goù i caà u khoâ n ñöôï c cyhnhaø haø gnghieá mua caêToyota n hoä phaû itình ñaë Goà hai toøanannaø ptyû cgDöï vôù 456 nStandard hoä chung cö, döïquaâ aùnnaø toø Sky oâKhaù nnyiggBeä aákhoâ coø nphoá nöõ anaø , seõ suyù tñeà t nttt cho raè n.moä g, Vôù im cgkhoâ teá y ,chuyeâ caùicao cUSD. haõ ngia xe lieâ ngaø ygöû 26/4 cuû caù cphaû nsöï kinh teá Ñaâ laø ym saû nochuù xuaá ygnmaù thaø nhnôi yvaø vaø nhaä ñònh, neàuChartered seõ giaû lôï i .nhuaä trong nyahoï nkhoâ ”, oâ ngyù gci phanh, tieà ithöï kyø haï 1keå naê m ñoà niSaù goátrong Nhaâ naikieá daâ Life, chi tieâ nxu acnhaø Baû seõ laø gthaù laø thay ñoå USD vaø soá nôï 64,9 nnnii, caê cuõ nnhaâ naè trong dieä nmaï phaù saû ñaà unm tö vaø chöù gkinh khoaù hoù .ahaï niñaå hquy ni :hoû huù tntnpthuù khoaû nñaù 1.000 ngöôø naê m raã ylaä trong caù cnnnbình tröôø ngteánngaé ñaï i cuû Caùtmaë cnhoä Giôù haû seõ laø m göông xuaá khoâ n g mang laï i moä t nhöng laï bò t ñoå thaá hôn n g . chính phuû , ñoø i cam keá t n h meõ keá c vaø o cuoá i thaù n g u vöø qua phuû thoâ n g qua, trong khi Quoá c hoä coï c 5.000 USD, thanh toaù n thaø n h 6 ñôï t City Towers khôû iStandard ngi Trung töøcChartered thaù nQuoá g saû 11/2007, toï acnneà laï cnintreâ nReuters khu ñaá tni 8760m2 taïcni caû ñinaCorolla ñôø ichính hai haï ñaäA unhaù cuû aquyeà doanh ngoaø taï duøNguoà chieá môù noå imoraá tchöù caà xe vaø ñoà n thôø ikhi laø hn“Ñoà theâ thaû m .tTacoma, Chaú gphoï ygcaà c,em Las thuoä cthôø ngcaù mncaù maï h. baù ,ñöa kinh Ushiyama cho bieá ttteá khi coø ñöông teä ñöôï cngaâ ghaø 0,25% laõnci, giaû gia taï Nhaä naê 2008 nhaá tñang nhôø thoâ ninhieâ g.ñoâ cicoâ cuû coâ ngiaû gngu, ty meï Tuy nhieâ nchoá ,g voá nkinh chính cuû CIT laø huy naê tôù inöôù ”, oânncqua Vöông i.tuïleâ töôû gtoá m khi ñöôï ctrong iadöï trôï ñeå ra nhöõ gtieá saù maø m nc maë tmaá xong ñöông ivoá keá oântaø ntröï g, baø Julia ñaõ m thueá coø nnhaø 30% cho caù vaã nm baø ng,UÙ thaû o.Noä veà kích kinh phaù tñình coù haø n gm tyû chi tieâ u.Gillard, ”,c; theo hôn 22 tænaâ .gm Tuy ntheâ ,nccaû Toå nthuû ginoù tröôû nnnphaù gA3%, Ngaâ noongteá hôn ñeå ncgnh.tgntlao ñoä gchieá UÙ csau tröôù nsöû ñoä coâ trình. Döï kieá nhieä döï 88 Laù ng Haø .nôï Thaù ptrung töø taà 1 Ngöôø ñeá nsinh taà gn 2nhieä htö cho khu dòch vuï thieä tcho thoø iHaï hôn Hoï taä p1löïnthích vaø roà ibaû .!!! nôi GM saû nduï xuaá nttgntrong cnhöõ Vegas ñaõ trôû thaø hnhöõ moä nsöï gu nguoà ntreâ ñaà unkhi cla tieá nöôù Trung cdaø seõ taê g tröôû nm gpu2007, 9,3% Giaù m ñoá cnQuoá Toyota taï i ñoâ Trung Quoá cTuy cho bieá t , nhöõ luoà n g voá ñoå vaø suaá t vay noä i teä kyø haï n naê m cuõ n g ñaõ giaû m 762 USD so vôù naê Hieä n nay, moä t theá heä “nghieà n ” thôø i CIT seõ giaû m ñöôï c soá leâ tôù i 10 tyû xin o hoä phaù saû n xong, CIT seõ coù ñoä n g n thò tröôø n g traù i phieá . Taá t nhieâ n ñoå nhieà u taø i c vaø chaá t thò tröôø n g, trong naï n vi phaï m thoâ seõ quan taâ m ”. nhieâ n phaû i trôû qua maë B chöù ” teá vaø chöa ñeá n hoà i quyeá t ñònh. Trong coâ n g ty khai thaù c than vaø quaë n g saé t .[] Trong ruû i coù may oâ n g Hockey ñaõ noù i vôù i Ñaø i ABC. khoá khoâ n g xaù c nhaä n hoaë c töø choá i cuû a ngöôø i lao ñoä n g nöôù c ngoaø i . aù n hoaø n thaø n h vaø o quyù 2/2010. taà 3-11 daø ni hnNhaä cho vaê nc nphoø ng; g Ngay 12-31 laø khu caêsau ntaê caá p10,3% .nhöng Thaù p ñòa nhöõ gmôù maã kích thöôù ci lôù hôn Pontiac Vibes. Theo trình phaù phöông chòu haä u quaûquy nghieâ m troï ng m 2011, khi caû caù cp haõ nUSD, ghoä xe nöôù cnngngoaø i coù ngoaø i coø ñeå hoï n g cao tröôû taê 0,25% leâ 6,06%. Caù möù cngaø laõ caùnncggnneà n kinh teá môù i noåm ñang xuoá ngnaê ngiuù 38.475 vaøtaêcoø ng, coù khaû trang iu taïxe t khu thaä chí khoâ nvaø gyitaàntrong

Raát nhieàu choïn löïa maâm nieàng ñuùc thaät ñeïp cho xe theå thao vaø xe sang troïng

22

11 11 11


12

Ñaøng sau söï suïp ñoå cuûa Taäp ñoaøn taøi chính Banksia Haøng ngaøn caùc nhaø ñaàu tö ñang phaûi ñoái maët vôùi haøng traêm trieäu ñoâ la thieät haïi sau cuù soác suïp ñoå Taäp ñoaøn Taøi chính Banksia. Banksia bò cho raèng ñaõ nôï caùc nhaø ñaàu tö 660 trieäu USD. Khoaûng 3000 caùc nhaø ñaàu tö trong taùm thò traán vaø thaønh phoá taïi khu vöïc Victoria bò ñoùng baêng tieàn maët trong khi McGrathNicol laøm vieäc theo caùch cuûa hoï thoâng qua caùc taøi khoaûn ngöôøi cho vay phi ngaân haøng. Khoaûng 100 nhaân vieân ñöôïc xaùc ñònh laø maát vieäc laøm. Söï suïp ñoå ñaõ gaây soác cho coäng ñoàng treân toaøn tieåu bang. Kyabram, cö daân ôû Jason Dunn cho bieát thò traán ñaõ ñöôïc quay cuoàng. “Moïi ngöôøi ñeàu khoùc,” oâng noùi. OÂng cho bieát nhieàu ngöôøi daân ñòa phöông lo sôï hoï seõ maát quyõ höu trí cuûa hoï. “Moïi ngöôøi ñaõ laøm vieäc vaát vaû, hoï ñaõ maát heát. Ñieàu naøy thöïc söï aûnh höôûng ñeán thò traán. Ñoù laø moät ngaøy ñen toái ôû ñaây,” oâng noùi. Taïi Kyabram, thì Lynne, 50 tuoåi, ñaõ môû ra moät taøi khoaûn hai tuaàn tröôùc vôùi khoaûng $8000. “Toâi chæ bò nheï thoâi,” Lynne noùi, “Moät baø höu trí phuï nöõ bò maát raát nhieàu - ñeán $400.000. Coâ noùi Banksia laø moät toå chöùc maø ngöôøi daân ñòa phöông ñaõ tin töôûng. Muïc sö cuûa Kyabram Baptist Church, Robert Arnold, cho bieát coù nhaø thôø seõ bò maát tieàn. OÂng cho bieát ñaõ coù khoâng coù daáu hieäu caûnh baùo raèng coâng ty ñang gaëp raéc roái. Banksia, ñöôïc thaønh laäp taïi Kyabram, cung caáp saûn phaåm ñaàu tö bao goàm caû haïn coá ñònh, höu boång vaø höu xeùt caùc taøi khoaûn vaø caùc chöông trình theá chaáp. Banksia coù moät maïng löôùi 14 chi nhaùnh treân toaøn Victoria, NSW vaø SA coù truï sôû taïi Melbourne Tony McGrath, thuoäc toå chöùc McGrathNicol cho bieát vaãn coøn quaù sôùm ñeå bieát nhöõng gì gaây ra söï suïp ñoå. OÂng cho bieát moät söï xem xeùt khaån caáp cuûa tình hình taøi chính cuûa Banksia, dö nôï cho vay vaø taøi saûn ñang ñöôïc tieán haønh. “Moái quan taâm chính cuûa chuùng toâi laø ñaûm baûo lôïi ích cuûa chuû sôû höõu traùi khoaùn ñang ñöôïc baûo veä”, oâng McGrath noùi. Nhoùm Banksia, töï moâ taû nhö “söï

Banksia coù moät maïng löôùi 14 chi nhaùnh treân toaøn Victoria, NSW vaø SA coù truï sôû taïi Melbourne

löïa choïn phi ngaân haøng”, ñöôïc thaønh laäp ôû Kyabram bôûi Patrick Godfrey vaøo naêm 1968. Naêm 1999, coù saùp nhaäp vôùi caùc coâng ty ñaàu tö nhoû khaùc ñeå hình thaønh Taäp ñoaøn taøi chính Banksia. OÂng Godfrey ñaõ töø chöùc Giaùm ñoác ñieàu haønh vaøo thaùng taùm vaø ñöôïc thay theá bôûi Warren Shaw, ngöôøi töø Ngaân haøng National. OÂng Godfrey tieáp tuïc phuïc vuï nhö laø moät thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò. AÁn Ñoä vaø UÙc baøn tính mua baùn uranium Cuoäc thöông löôïng chính thöùc ñöôïc goùi goïn trong cuoäc ñaøm phaùn moät ngaøy nhaèm taêng cöôøng hôïp taùc kinh teá vaø quan heä chieán löôïc giöõa Thuû töôùng Australia vaø ngöôøi ñoàng caáp nöôùc chuû nhaø Manmohan Singh taïi New Delhi trong ngaøy 17/10. Caùc quan chöùc noùi raèng hai nhaø laõnh ñaïo seõ trao ñoåi veà quyeát ñònh cuûa baõi boû moät leänh laâu nay cuûa UÙc ñoái vôùi vieäc xuaát khaåu uranium cho caùc nöôùc chöa kyù Hieäp öôùc khoâng phoå bieãn vuõ khí haït nhaân (NPT). AÁn Ñoä laø moät trong nhöõng nöôùc cho ñeán nay vaãn chöa kyù vaøo baûn hieäp öôùc ñoù. UÙc chieám tôùi 40% cuûa tröõ löôïng uranium ñöôïc bieát ñeán cuûa theá giôùi. Thuû töôùng Gillard noùi raèng baø hy voïng cuoäc trao ñoåi veà vaán ñeà baùn uranium cho AÁn Ñoä seõ chæ keùo daøi trong voøng töø moät ñeán hai naêm. Tuy nhieân caùc nguoàn tin ngoaïi giao noùi raèng tuyeân boá naøy seõ laøm thay ñoåi raát nhieàu trong vieäc thuùc ñaåy moái quan heä giöõa hai nöôùc voán bò taùc ñoäng do laäp tröôøng kieân quyeát khoâng xuaát khaåu uranium cuûa UÙc cho AÁn Ñoä. Thuû töôùng Gillard ñaõ ñoùng vai troø chuû choát trong vieäc ñaûo ngöôïc quyeát ñònh chính saùch cuûa UÙc vaøo cuoái naêm 2011 khi baø tuyeân boá boû leänh caám vaän ñöôïc aùp duïng töø thaäp kyû tröôùc. Veà phaàn mình, AÁn Ñoä ñaõ coù caùc cuoäc vaän ñoäng ñoái vôùi caùc cô quan khaùc nhau trong chính phuû Australia, keâu goïi Canberra xem laïi chính saùch haït nhaân ñoái vôùi Delhi. Thoûa thuaän haït nhaân cuoái cuøng vôùi UÙc seõ laøm thay ñoåi cuoäc chôi cho neàn coâng nghieäp haït nhaân cuûa AÁn Ñoä do UÙc chieám phaàn lôùn tröõ löôïng uranium cuûa theá giôùi. UÙc töø laâu ñaõ baùn uranium cho moät soá nöôùc bao goàm Myõ, Nhaät, Trung Quoác, keå caû ñaûo Ñaøi Loan, nhöng vaãn töø choái hôïp taùc vôùi AÁn Ñoä. Lyù do ñöa ra laø AÁn Ñoä khoâng phaûi laø beân kyù keát Hieäp öôùc NPT. Thuû töôùng Gillard ñang coù chuyeán thaêm ba ngaøy ñeán AÁn Ñoä nhaèm thuùc

ñaåy caùc moái quan heä kinh teá giöõa hai nöôùc. Kim ngaïch thöông maïi song phöông haèng naêm hieän ôû möùc 20 tyû USD vaø taêng vôùi toác ñoä 20% moãi naêm. Chuû nhaø cho thueâ vaãn kieám aên ñöôïc Thò tröôøng cho thueâ vaãn coøn chaët cheõ, vôùi tyû leä troáng giaûm trong thaùng thöù tö lieân tieáp, tính ñeán heát thaùng Chín. Theo soá lieäu cuûa toâ chöùc SQM Research, tyû leä töông töï ñeán thaùng Chín naêm ngoaùi, vaø vaãn coøn moät thò tröôøng cuûa giôùi chuû nhaø. Caùc tyû leä troáng treân toaøn quoác laø 1,8%, nhöng Darwin vaø Perth vaãn coù thò tröôøng chaët cheõ hôn caû, vôùi tyû leä troáng laø 0,5% vaø 0,6% töông öùng. Melbourne coù tyû leä troáng cao nhaát trong caû nöôùc ñaït 2,8% - gaàn nhaát vôùi möùc SQM Research cho laø traïng thaùi caân baèng, ôû möùc 3%. Hobart ghi nhaän möùc giaûm haøng thaùng lôùn nhaát trong nöôùc, giaûm 0,4%, chæ coøn 2,3%. Giaùm ñoác ñieàu haønh SQM Research, Louis Christopher cho bieát seõ khoâng coù thay ñoåi ñaùng keå tyû leä troáng chaët cheõ cho ñeán khi coù moät

DAÙN KIEÁNG MAØU

13

Chính phuû Lao ñoäng bò coi laø thuû phaïm cuûa khoaûng moät phaàn ba möùc söï gia taêng lôùn nhaát trong laïm phaùt 18 thaùng qua. Caùc nhaø phaân tích hoâm qua cho bieát thueá carbon vaø thay ñoåi söï giaûm giaù Chuù ngtraù toâcihnhaä n kieá ngnmaø u cho:cuû y teá chòu nhieänmdaù cho khoaû g 30-40% a Maë söï gia taêng. t kính - kim loaïi Thay vaø o ñoù , vieä c caé t giaû m laõ i suaá t ñaõ thuùc ñaåy chi tieâu maïnh meõ vaø caùc  Xe truck, Sedan, Ute, nhaø, shop  Taåy röûa caùc lôùp hoùa chaát gia ñình thaám y chi dieäni roäng. ñeå giaû ñi phí aùnhgia naétaê ngngbeâtreâ n nngoaø  Phuû lôùpsoáhoù a chaá n Giaù traùi caây vaø rau quaû ñaõ taêng gaàn gaáp ñoâ i con trong bat an thaùntoaø g qua  Baû n g hieä u quaû n g caù o cho shop, nhö laø keát quaû cuûa thôøi tieát xaáu.  Vieát daáu hieäu (2226-3007) haõcntaê gnxöôû ng,lôùkieá ngt taø . phí ñieän, khí ñoát, y teá, du lòch vaø chaêm soùc Möù g giaù n nhaá laøuchi Kyõ thuaät daùn kieáng maøu môùi, ñaëc treû em. Caùbieä c döõ lieähình, u chính thöù t coù chöõ . c cho thaáy haøng tieâu duøng UÙc vaø dòch vuï toång theå Xin lieân laïc: ñaõ taêng 2% trong naêm, tính ñeán thaùng chín. Giaù nhieâ höõu nghò cho ñoà ng vöø höông Tuy n, trong quyù a qua chæ soá giaù tieâu duøng, lyù do chuû yeáu cuûa laïm m ncaågaá n thaä n, laà ñuùnngtoáheï phaùVieä t, taêcnglaøgaà p ba c nñoä cuûÑT: a quyù 9755 tröôùc. 9905 - 0432 458 859 Sydney laø bò aûnh höôûng naëng neà nhaát vôùi giaù caû nhaûy 2,3% theo saùt sau Darwin ôû möùc 2,1%, trong khi Melbourne taêng 1,8% vaø Adelaide vaø Brisbane ñaêng kyù 1,7% nhaûy. Caùc nhaø phaân tích cho raèng ñaây laø taäp ñaàu tieân cuûa döõ lieäu laïm phaùt ñöôïc phaùt haønh keå töø söï ra ñôøi cuûa thueá carbon cuûa Chính phuû Lieân bang vaøo ngaøy 01 Thaùng Baûy. Tuy nhieân, Ngaân haøng trung öông cho raèng laïm phaùt cô baûn ñöùng ôû 2,5% treân cô sôû haøng naêm, gaây ra söï gia taêng maïnh ñoàng ñoâ la UÙc Toång tröôûng Ngaân khoá Wayne Swan duy trì laïm phaùt vaãn coøn naèm trong voøng kieåm soaùt, maëc duø coù söï gia taêng nhaát thôøi veà giaù caû. Giaùm ñoâc Kinh teá, thuoäc Phoøng giaùm ñoác Thöông maïi vaø Coâng nghieäp, Greg Evans cho bieát caùc hoä gia ñình vaø caùc doanh nghieäp ñang höùng chòu chi phí thueá carbon. Doanh soá baùn leû gia taêng Wesfarmers ñaõ nhìn thaáy moät söï gia taêng doanh soá baùn haøng treân taát caû caùc cöûa haøng baùn leû trong ba thaùng ñaàu cuûa naêm taøi chính, vôùi Coles baùn haøng vôùi toång trò giaù 8,4 tyû USD. Vieäc quay laïi cuûa sieâu thò Coles vaãn tieáp tuïc, vôùi doanh soá taêng 4,9% cho thöïc phaåm vaø röôïu, vaø 1,9% cho caùc cöûa haøng xaêng vaø tieän lôïi so vôùi cuøng kyø moät naêm tröôùc ñaây. Coles laøm lu môø Woolworths trong caû hai loaïi, ñaëc bieät laø trong kinh doanh xaêng daàu, Woolworths ñaêng moät söï suy giaûm 1,5%. Tuy nhieân, vôùi doanh soá thöïc phaåm vaø baùn haøng röôïu treân $ 10 tyû ñoàng, Woolworths vaãn coøn qua maët trò giaù 6,6 tyû ñoàng cuûa Coles. Giaùm ñoác ñieàu haønh Wesfarmers, Richard Goyder noùi raèng kinh doanh sieâu thò hieän nay laø laønh maïnh. “Xu höôùng tích cöïc ñang dieãn ra trong doanh soá baùn haøng ñaït ñöôïc trong thôøi gian coù nghóa laø chuùng ta ñaõ coù 17 quyù lieân tieáp taêng tröôûng trong caùc giao dòch cuûa khaùch haøng, ñôn vò, taêng naêng suaát khoâng gian baùn haøng cuûa chuùng toâi”, oâng noùi vôùi caùc nhaø ñaàu tö. Wesfarmers noùi Coles ñaït ñöôïc söï taêng tröôûng doanh soá baùn haøng maëc duø traûi qua thöïc phaåm vaø giaûm phaùt giaù röôïu laø 3,2% trong quyù.

MICHAEL ACTIVE PLUMBING

vaø vaãn coøn moät thò tröôøng cuûa giôùi chuû nhaø.

“söï taêng giaù vaät lieäu cho vieäc hoaøn thieän nhaø”. “Tyû leä nhaø troáng cho thueâ vaãn coøn uûng hoä giôùi chuû nhaø nhö moät soá naêm tröôùc,” oâng noùi. Carbon thueá bò ñoå loãi cho 1/3 möùc taêng lôùn nhaát trong laïm phaùt trong 18 thaùng Gía caû treân toaøn quoác ñaõ taêng voït, vôùi thueá carbon gaây tranh caõi cuûa

Licensed Plumber Drainage Gasfitter - Lic. 143943C  Chuyeân laép raùp caùc heä thoáng oáng coáng, oáng nöôùc, gas vaø haàm daàu cho shop, nhaø & haõng xöôûng.  Gaén & söûa bình nöôùc noùng, gas, ñieän, bình loïc nöôùc, nöôùc tuû laïnh 2 cöûa, söûa nöôùc ræ, ñoåi ñöôøng nöôùc ñieän & gas, töø saét qua ñoàng hoaëc nhöïa  Chuyeân thoâng coáng ngheït, ñaët bieät camera soi ñöôøng coáng

 Nhaän laøm taát caû caùc coâng vieäc lieân quan ñeán plumbing, coáng, nöôùc, gas.  Vieäc laøm uy tín, khaûo giaù mieãn phí .  Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm, toát nghieäp taïi UÙc. Xin lieân laïc Michael Nguyen: 0402 669 627


14

Coâng ty cho bieát giaù thöïc phaåm vaø röôïu ñaõ giaûm xuoáng 12 trong voøng 13 thaùng qua, tuy nhieân noù döï kieán seõ giaûm phaùt ñeán trung bình qua caùc kyø cuûa naêm do giaù löông thöïc taêng. Sieâu thò Bunnings baèng vieäc caûi tieán daây chuyeàn cuõng tieáp tuïc ñaø taêng tröôûng maïnh meõ vôùi möùc taêng 5,1%, maëc duø phaûi ñoái maët vôùi moät thaùch thöùc ngaøy caøng lôùn töø caùc saûm phaåm phaàn cöùng môùi cuûa Woolworths. Tuy nhieân, caùc cöûa haøng vaät tö vaên phoøng taêng khoâng ñaùng keå, chæ ñaït 0,3%. Wesfarmers cuõng ghi nhaän söï gia taêng taïi caùc sieâu thò giaù reû cöûa haøng giaûm giaù, vôùi doanh soá baùn haøng cuûa Target taêng 2,2, trong khi möùc taêng cuûa Kmart laø 3.1%. Tuy nhieân, doanh soá baùn haøng theo cöûa haøng cuûa Target giaûm 4,1%, coù nghóa laø taêng tröôûng doanh soá toaøn boä chuû yeáu laø do ba cöûa haøng môùi môû. Tö nhaân hoùa caûng Botany coù theå daãn ñeán taêng chi phí veù maùy bay. Chính phuû NSW hy voïng seõ thu ñöôïc 2 tyû AUD thoâng qua moät hôïp ñoàng thueâ daøi haïn Caûng Botany vaø Caûng Kembla.

giaù xaêng daàu taêng cao, chi phí vaän chuyeån, giaù veù taxi vaø giaù veù maùy bay seõ aûnh höôûng ñeán taát caû moïi ngöôøi

Tuy nhieân, Boä tröôûng ngaân khoù ñoái laäp, Michael Daley cho bieát Döï luaät ñöa ra tröôùc Quoác hoäi tieåu bang laø khoâng coù giôùi haïn soá tieàn thu phí ñieàu haønh trong tieàn thueâ nhaø vaø caùc coâng ty nhaäp khaåu vaø phaân phoái xaêng daàu töø caûng Botany coù theå phaûi ñoái maët vôùi giaù cao hôn, seõ ñaùnh vaøo ngöôøi tieâu duøng. “Trong tröôøng hôïp naøy, giaù xaêng daàu taêng cao, chi phí vaän chuyeån, giaù veù taxi vaø giaù veù maùy bay seõ aûnh höôûng ñeán taát caû moïi ngöôøi” oâng noùi. Boä tröôûng Ngaân khoá Mike Baird cho bieát seõ coù moät cô cheá giaùm saùt giaù caû. “Chính phuû ñaõ ñaët trong giaùm saùt giaù maïnh meõ ôû ñaây”, oâng noùi. NSW coù moät trong nhöõng moû than lôùn nhaát theá giôùi UÛy ban Keá hoaïch NSW ñaõ heâ duyeät laø moät trong nhöõng moû than lôùn nhaát treân theá giôùi ôû phía ñoâng baéc cuûa tieåu bang. Döï aùn Maules Creek cuûa Nhaø ñaàu tö Whitehaven, gaàn Leard State Forest, seõ saûn xuaát 12 trieäu taán than thoâ moät naêm. Neáu Chính phuû Lieân bang cho pheùp, Whitehaven döï kieán seõ baét ñaàu khai thaùc vaøo giöõa naêm 2013, vôùi caùc hoaït ñoäng döï baùo seõ keùo daøi khoaûng 30 naêm. Giaùm ñoác ñieàu haønh Tony Haggarty noùi ñieàu kieän nghieâm ngaët veà moâi tröôøng ñaõ ñöôïc aùp duïng baèng ñieàu kieàn tieàn hoa hoàng. OÂng noùi raèng toâi seõ ñöôïc toát cho khu vöïc kinh teá vaø toát cho nhaø nöôùc. “Ñoù laø moät trong nhöõng döï aùn khai thaùc than toát nhaát treân theá giôùi”, oâng noùi. “Moät döï tröõ lôùn, chaát löôïng raát toát vôùi caùc loaïi than ñaùp öùng nhu caàu treân thò tröôøng,. Vaø bôûi vì döï tröõ laø lôùn vaø neân noù coù theå khai thaùc laâu daøi vaø treân moät dieän tích lôùn.”

Tuy nhieân, Toång tröôûng Moâi tröôøng Lieân bang Tony Burke cho bieát döï aùn seõ phaûi ñoái maët vôùi giaùm saùt cuûa Ngaân haøng Commonwealth. Moät phaùt ngoân vieân cuûa Boä Moâi tröôøng noùi raèng moät khi ñaùnh giaù hoaøn taát, noù seõ ñöôïc oâng Burke xem xeùt, cuøng vôùi tham vaán cuûa UÛy ban Khoa hoïc ñoäc laäp veà taùc ñoäng cuûa nöôùc coù theå vaø baát kyø yù kieán naøo cuûa daân chuùng. Nhaø Baûo veä moâi tröôøng Phil Spark noùi keá hoaïch naøy chính laø moät ñoøn giaùng maïnh vaøo nhöõng caây coù nguy cô tuyeät chuûng vaø caùc loaøi ñoäng vaät soáng trong röøng. “Moái quan taâm lôùn nhaát cuûa toâi laø moâi tröôøng ñaõ ñaùnh giaù quaù thaáp,” oâng noùi. Toll Holdings muoán giaät thò phaàn töø Australia Post Giaùm ñoác ñieàu haønh Toll Hoildings Brian Kruger cho bieát coâng ty cuûa oâng coù yù ñònh môû roäng kinh odanh lónh vöïc vaän taûi vaø haäu caàn, maø taïi thôøi ñieåm naøy hoï coøn hoaït ñoäng töông ñoái nhoû. OÂng Kruger cho bieát kích thöôùc cuûa thò tröôøng chuyeån phaùt böu kieän ôû UÙc trò giaù khoaûng $ 550 trieäu trong naêm nay. “Taïi thôøi ñieåm naøy, chuùng toâi ñaõ coù theå coù khoaûng saùu hay baûy phaàn traêm cuûa thò tröôøng ñoù, coøn “Australia Post ñaõ chieám phaàn lôùn thò tröôøng. OÂng Kruger noùi. OÂng cho bieát thò tröôøng ñaõ phaùt trieån khoaûng 25 ñeán 30% trong vaøi naêm qua khi ngöôøi tieâu duøng taêng cöôøng mua haøng qua internet. OÂng Kruger nhaán maïnh tyû leä Toll giao nhaän, phaân phoái thaønh coâng, maø oâng noùi laø treân 90%. Dòch vuï chuyeån phaùt böu kieän seõ khoâng ñoøi hoûi phaûi coù ñaàu tö lôùn cho raèng Toll ñaõ coù moät maïng löôùi roäng kho vaø moät ñoäi quaân pick-up vaø giao haøng. Ñaàu tö lôùn nhaát - khoaûng $ 10 trieäu USD - seõ ñöôïc yeâu caàu cho lónh vöïc coâng ngheä, chaúng haïn nhö caùc thieát bò thoâng tin caàm tay cho caùc trình ñieàu khieån, ñieàu haønh doanh nghieäp. Soá ñieän thoaïi noùi raèng dòch vuï naøy seõ giao haøng door-to-door, hoaëc giao nhaän qua caùc Quaày baùn baùo ñòa phöông. “Nhöõng gì chuùng toâi ñang laøm vieäc vôùi caùc nhoùm cuûa caùc quaày baùn baùo laø ñeå hoaøn thaønh khoaûng 3.000 ñieåm giao nhaän haøng cho vaän taûi haøng hoùa Toll.” OÂng noùi.[]

15

Beân leà

chuyeän vôû ñaäâp C

uoái thaùng 10 vöøa qua, moät söï kieän tuy gaây haäu quaû chöa lôùn nhöng khoâng theå khoâng khieán nhöõng ngöôøi hieåu chuyeän giaät mình. Ñoù laø caâu chuyeän vôõ ñaäp chaén coâng trình thuûy ñieän Ñaêkroâng 3 taïi xaõ Taø Long, huyeän Ñaêkroâng cuûa tænh Quaûng Trò. Nhö tin ñaõ ñöa, vuï vôõ ñaäp cuûa coâng trình vaãn coøn ñang thi coâng nhöõng haïng muïc cuoái naøy gaây thieät haïi veà taøi saûn vaø hoa maøu cuûa 13 hoä daân trong loøng hoà chöa kòp di dôøi, chöa gaây haäu quaû veà nhaân maïng. Tuy soá thieät haïi ban ñaàu ñöôïc öôùc tính vaøo khoaûng 20 tyû ñoàng nhöng cuõng coù theå cho raèng, ñaây chöa phaûi vuï vôõ ñaäp quaù lôùn, gaây thieät haïi nghieâm troïng nhö nhieàu söï coá vôõ ñaäp thuûy ñieän lôùn treân theá giôùi ñaõ töøng ñöôïc baùo chí ñöa tin. Ví döï nhö vuï vôõ ñaäp Thuûy ñieän Baûn Kieàu cuûa Trung Quoác naêm 1975 laøm 250 ngaøn ngöôøi cheát... Nhöng noù laïi chöùa ñöïng nhöõng kòch baûn, nguyeân nhaân, khaû naêng veà nhöõng haäu quaû nghieâm troïng hôn ôû caáp ñoä, qui moâ lôùn hôn...khoâng chæ ôû coâng trình naøy maø ôû nhöõng coâng trình thuûy ñieän lôùn, nhoû khaùc maø Vieät Nam ñang xaây döïng neáu chuùng tieáp tuïc ñöôïc chuaån bò sô saøi, thi coâng caåu thaû, thieáu traùch nhieäm. Deã thaáy laø ôû ngay coâng trình vôùi qui moâ coù theå noùi laø raát nhoû naøy (2 toå maùy vôùi toång coâng suaát chæ 8 MW, saûn löôïng chæ khoaûng 30 trieäu kWh/ naêm), ngöôøi ta ñaõ laøm traùi nguyeân taéc khi coøn 13 hoä daân trong loøng hoà, vaãn tranh thuû tích nöôùc, khi nhieàu haïng muïc coøn chöa hoaøn thieän. Vì möùc nöôùc chöùa coøn chöa lôùn neân khi vôõ ñaäp chaén, deã hieåu vì sao vuï vôõ ñaäp môùi taøn haïi nhaø cöûa, hoa maøu vaø thaät may chöa gaây toån thaát nhaân maïng. Nhöng thöû ñaët vaán ñeà: neáu laø ôû moät coâng trình lôùn hôn, vôùi qui moâ chöùa nöôùc lôùn hôn, cuõng vôùi loãi naøy, neáu soá hoä daân chöa kòp di dôøi coøn nhieàu...thì haäu quaû lôùn hôn ñem laïi laø khoù traùnh khoûi. Nhöng vaán ñeà ñaùng caûnh baùo nöõa laø khi söï coá xaûy ra, theo lôøi oâng Phaïm Vaên Huøng - phoù chuû tòch UÛy ban nhaân daân huyeän Ñaêkroâng, tænh Quaûng Trò: “Söï coá xaûy ra, nhöng cô quan quaûn lyù khoâng baùo caùo cho huyeän bieát maø laïi coøn noùi doái. Khi oâng Huøng vaø caû bí thö huyeän uûy Ñaêkroâng ñeán, ngöôøi cuûa ban quaûn lyù döï aùn naøy coøn ñoùng cöûa, khoâng cho vaøo. Nhö vaäy, coù theå thaáy, ôû moät coâng trình nhoû nhö vaäy thoâi, ñaõ coù söï caåu thaû veà kyõ thuaät vaø khi xaûy ra haäu quaû, ngöôøi ta ñaõ coá tình böng bít söï thaät, khoâng chæ vôùi daân maø ngay caû laõnh ñaïo chính quyeàn sôû taïi. Ñaây thöïc söï laø ñieàu ñaùng lo laéng, neáu caâu chuyeän naøy tieáp tuïc dieãn ra ôû caùc coâng trình thuûy ñieän A, B, C...khaùc. Thaäm chí, ngöôøi ta saün saøng ñoå cho lyù do thôøi tieát: do luõ veà ñoät ngoät, do möa luõ lôùn, cöôøng ñoä cao ngoaøi döï tính...Toaøn nhöõng lyù do raát ...thieân nhieân.

Thuûy ñieän soâng Tranh 2 vaãn ñang ñöôïc noùi ñeán raát nhieàu, cuõng laø moät ví duï nhaõn tieàn cuûa tình traïng “say” ñaàu tö thuûy ñieän maø raát sô saøi, caåu thaû trong vieäc khaûo saùt ñòa chaát, xaây döïng coâng trình...Thaäm chí, ngöôøi ta coøn coù haønh vi khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc laø sao cheùp, caét daùn baùo caùo, nghieân cöùu töø moät hoäi thaûo ñeå ñöa vaøo baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM), ñeå döï aùn ñöôïc thoâng qua, trieån khai nhanh...Nhöng neân nhôù laø thuûy ñieän soâng Tranh 2 coù qui moâ hoà chöùa lôùn hôn thuûy ñieän Ñaêkroâng raát nhieàu laàn (740 trieäu m3 nöôùc trong khi hoà thuûy ñieän Ñaêkroâng chæ coù söùc chöùa 3,4 trieäu m3 nöôùc). Nguy cô xaûy ra söï coá vôùi ñaäp thuûy ñieän Soâng Tranh 2 laø khoâng phaûi khoâng coù, neáu nhö noù phaûi höùng chòu nhöõng traän ñoäng ñaát vôùi cöôøng ñoä maïnh hôn, khi chöùa ñaày nöôùc... Trong moät “phong traøo” ñua nhau ñaêng kyù, laäp döï aùn xaây döïng nhaø maùy thuûy ñieän (do thuûy ñieän thöôøng ñem laïi lôïi nhuaän cao) maáy naêm gaàn ñaây, möùc ñoä khai thaùc maø Taäp ñoaøn Ñieän löïc Vieät Nam ñaõ coù ñaùnh giaù laø: gaàn nhö ñeán giôùi haïn thì vieäc coù coâng trình naøy laøm aåu, coâng trình kia coøn thieáu traùch nhieäm trong khaâu naøy, khaâu kia...taát nhieân seõ khoù traùnh khoûi. Khoâng phaûi laø ñaõ khoâng coù nhöõng ñôït raø soaùt, loaïi boû caùc döï aùn, coâng trình thuûy ñieän laøm aåu, noùi doái. Theo boä Coâng thöông thì caû nöôùc coù khoaûng 990 döï aùn thuûy ñieän vöøa vaø nhoû naèm trong quy hoaïch phaùt trieån ñieän quoác gia vôùi toång coâng suaát khoaûng 7.500 MW. Qua raø soaùt thôøi gian qua, ñaõ coù 331 döï aùn thuûy ñieän vöøa vaø nhoû bò loaïi khoûi quy hoaïch do chaäm trieån khai, khoâng hieäu quaû vaø coù taùc ñoäng xaáu ñeán moâi tröôøng. Khi EVN keâu...thöøa ñieän ! Moät caâu chuyeän ñaùng chuù yù tuaàn qua laø trong moät baùo caùo veà tình hình saûn xuaát, kinh doanh ñieän, Taäp ñoaøn Ñieän löïc Vieät Nam (EVN) ñaõ cho bieát do nöôùc veà nhieàu, thuûy ñieän thuaän lôïi neân heä thoáng ñieän quoác gia ñang “dö thöøa naêng löïc phaùt so vôùi nhu caàu phuï taûi hieän nay”. Coù moät ñieàu roõ raøng laø EVN ñaõ khoâng döï baùo ñöôïc veà tình hình suy giaûm kinh teá. Caùc baûn quy hoaïch ñieän VI vaø qui hoaïch ñieän VII, vaãn xaùc ñònh taêng tröôûng phuï taûi ñieän ôû möùc cao, theo caùc phöông aùn taêng tröôûng kinh teá möùc cao. Theo nhö chính söï khaúng ñònh cuûa EVN, trong nhieàu naêm lieân tuïc


16

vaän haønh, heä thoáng phaùt ñieän luoân trong tình traïng quaù taûi; nhieàu nhaø maùy ñieän, nhieàu toå maùy phaùt ñieän khoâng ñöôïc duy tu, baûo döôõng ñaày ñuû, kòp thôøi. Thì ñaây, chính laø thôøi ñieåm coù theå ñöa caùc toå maùy, nhaø maùy ñoù nghæ, ra ngoaøi heä thoáng ñang phaùt ñieän ñeå duy tu, baûo döôõng, ñeå chuùng tieáp tuïc trôû laïi, vaän haønh toát. Thöù hai, EVN coù theå ñaøm phaùn, giaûm bôùt vieäc mua ñieän töø Trung Quoác (cao hôn caû giaù mua trong nöôùc), ñeå giaûm bôùt kinh phí, thieät haïi do cheânh leäch mua baùn ñieän töø nöôùc ngoaøi. Vaø vieäc naøy cuõng coù yù nghóa quan troïng trong vieäc giaûm söï leä thuoäc vaøo naêng löôïng ñieän töø nöôùc naøy. Thöù ba, neáu nhö tình hình saûn xuaát, kinh doanh coøn keùo daøi, vieäc huy ñoäng saûn löôïng ñieän töø caùc nguoàn phaùt thuûy ñieän tieáp tuïc ñöôïc thuaän lôïi nhö thôøi gian qua, EVN hoaøn toaøn chuû ñoäng ñöôïc vieäc ñieàu chænh laïi heä thoáng nguoàn ñieän, caùc döï aùn ñang chuaån bò ñaàu tö hieän nay theo Toång sô ñoà phaùt trieån ñieän VII. Ñaëc bieät, coù theå caân ñoái laïi ñeå luøi keá hoaïch ñaàu tö, xaây döïng caùc nhaø maùy ñieän haït nhaân ôû Ninh Thuaännhöõng döï aùn ñoøi hoûi trình ñoä raát cao veà quaûn lyù, veà coâng ngheä maø neáu khaû naêng kieåm soaùt, quaûn lyù khoâng toát, coâng ngheä ñöôïc löïa choïn khoâng phuø hôïp seõ coù nhöõng nguy cô lôùn veà ñe doïa laøm maát an toaøn, gaây thaûm hoïa veà moâi tröôøng... Do ñoù, coù theå noùi, ñaây chính laø thôøi ñieåm ñeå EVN ñieàu chænh, giaûm ñoä “noùng” cuûa taêng tröôûng ñieän, ñeå caûi thieän, giaûi quyeát nhieàu vaán ñeà maø ngaønh naøy ñang gaëp phaûi: thieáu voán ñaàu tö, maát caân baèng taøi chính; qui hoaïch ñieän coøn loän xoän, nhaát laø heä thoáng thuûy ñieän; söï leä thuoäc vaøo nguoàn ñieän mua cuûa nöôùc ngoaøi... Laïi chuyeän nôï xaáu cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc Theo oâng Nguyeãn Höõu Nghóa, Chaùnh thanh tra Ngaân haøng Nhaø nöôùc, hieän nôï xaáu cuûa toaøn boä neàn kinh teá coù ñòa chæ taïi heä thoáng ngaân haøng öôùc khoaûng 8,6% treân toång dö nôï ñöôïc cho töø 2,5 trieäu ñeán 2,8 trieäu tyû ñoàng. Ngaøy 25/10, laõnh ñaïo Ngaân haøng Nhaø nöôùc cho bieát, ñeán nay toå chöùc tín duïng ñaõ trích laäp döï phoøng ruûi ro 70 nghìn tyû ñoàng, trong khi coù tôùi 85% khoaûn nôï xaáu coù taøi saûn ñaûm baûo vôùi toång giaù trò tôùi 135% so vôùi giaù trò nôï xaáu. Vöøa qua, Ngaân haøng Nhaø nöôùc

ñaõ xöû lyù theâm 36 nghìn tyû ñoàng nôï xaáu vaø ñeán 15/11, seõ trình Chính phuû ñeà aùn “Coâng ty mua baùn nôï quoác gia” vôùi kyø voïng xöû lyù theâm 100 nghìn tyû ñoàng. Theo oâng Nguyeãn Höõu Nghóa, Chaùnh thanh tra Ngaân haøng Nhaø nöôùc, hieän nôï xaáu cuûa toaøn boä neàn kinh teá coù ñòa chæ taïi heä thoáng ngaân haøng öôùc khoaûng 8,6% treân toång dö nôï ñöôïc cho töø 2,5 trieäu ñeán 2,8 trieäu tyû ñoàng. Toaøn boä soá nôï xaáu noùi treân ñöôïc doàn tích töø caùc naêm tröôùc, ñaëc bieät laø töø 2008 ñeán gaàn heát naêm 2011, bôûi giai ñoaïn naøy, tín duïng taêng raát cao, trong ñoù töø naêm 2008 - 2010 taêng bình quaân 33%/naêm vaø naêm 2011 laø 29%, caù bieät nhö 2008, tín duïng taêng tôùi 53%. Trong khi töø ñaàu 2012 ñeán nay, tín duïng chæ taêng 2,53% thì khoâng theå noùi laø nôï xaáu taêng trong giai ñoaïn naøy. “Nhöõng ngöôøi töøng coâng taùc ôû ngaân haøng trung öông nhieàu naêm qua, khoâng heà ngaïc nhieân khi con soá nôï xaáu leân tôùi möùc naøy, neáu theo doõi quaù

toå chöùc tín duïng ñaõ trích laäp döï phoøng ruûi ro 70 nghìn tyû ñoàng, trong khi coù tôùi 85% khoaûn nôï xaáu

trình taêng tröôûng noùng tín duïng töø 2008 - 2010”, oâng Nghóa noùi. Ngoaøi ra, tính ñeán nay, coøn coù khoaûng 93 nghìn tyû ñoàng nôï ñoïng xaây döïng cô baûn töø nguoàn ñaàu tö ngaân saùch. Thöïc ra, soá nôï naøy do caùc doanh nghieäp vay ngaân haøng ñeå xaây döïng vaø ñaõ hoaøn taát coâng trình nhöng vì ngaân saùch chöa roùt veà neân bò nôï ñoïng. Do ñoù, nhaø nöôùc caàn thanh toaùn soá nôï naøy ñeå giaûm nôï xaáu cho ngaân haøng. Quy moâ coâng ty naøy seõ xöû lyù töø 60 nghìn ñeán 100 nghìn tyû ñoàng nôï xaáu. Lyù do tröïc thuoäc Ngaân haøng Nhaø nöôùc laø vì Luaät Ngaân haøng Nhaø nöôùc 2010 cho pheùp nhö vaäy, hôn nöõa, tröïc thuoäc Ngaân haøng Nhaø nöôùc seõ coù coâng cuï taøi chính xöû lyù. Ngoaøi ra, Ngaân haøng Nhaø nöôùc laø cô quan bieát nôï xaáu naèm ôû ñaâu, khoaûn nôï naøo ñöôïc pheùp xöû lyù vaø khoaûn nôï naøo khoâng. Cô caáu thaønh phaàn tham gia seõ môû roäng, taän duïng löïc löôïng thò tröôøng tham gia nhöng nhaø nöôùc seõ “caàm chòch”. “Bong boùng” vaø nôï xaáu töø ñaâu ra? Caùch ñaây khoâng laâu, ngöôøi ta xoân xao vuï baø Dieäu Hieàn “ñaïi gia” thuûy saûn ôû ñoàng baèng soâng Cöûu Long thoåi phoàng uy tín caù nhaân ñeå vay tieàn cuûa ngöôøi daân, ñaàu tö vaøo caùc döï aùn baát ñoäng saûn khoång loà. Khi giaù baát ñoäng saûn suït giaûm, Coâng ty Thuûy saûn Bianfishco hoaït ñoäng eøo uoät, laõi meï ñeû laõi con, toång soá nôï leân ñeán hôn 1.000 tyû ñoàng. Töông töï, vôùi tröôøng hôïp cuûa Phaïm Vaên Thuï, Chuû tòch kieâm Toång giaùm ñoác Coâng ty Thaùi Sôn vöøa bò baét veà haønh vi “löøa ñaûo, chieám ñoaït taøi saûn” lieân quan ñeán caùc khoaûn vay ngaân haøng. Tính ñeán thaùng 2/2012, dö nôï vay cuûa coâng ty naøy taïi 13 toå chöùc tín duïng (12 ngaân haøng vaø 1 coâng ty taøi chính) ñaõ treân 752 tyû ñoàng, 100% khoaûn nôï cuûa coâng ty ñaõ thaønh quaù haïn. Thöïc teá, chieâu thöùc cuûa nhieàu “ñaïi gia” kieåu naøy laø lôïi duïng tình traïng bong bong kinh teá, ñaàu cô ñaát ñai hay naâng giaù taøi saûn leân quaù cao so vôùi giaù trò thöïc roài ñem ñi theá chaáp vay voán ngaân haøng. Caùc nhaø kinh teá hoïc nhìn nhaän bong boùng kinh teá nhö moät hieän töôïng gaây taùc ñoäng tieâu cöïc

do caùc nguoàn löïc ñöôïc phaân boå vaøo nhöõng muïc ñích khoâng toái öu, khi bong boùng vôõ gaây thieät haïi moät khoái löôïng cuûa caûi khoång loà ñoàng thôøi keøm theo baát oån kinh teá keùo daøi. Môùi ñaây, phaûi nhaéc ñeán vuï baét giöõ “baàu Kieân”, ngöôøi ñöôïc bieát ñeán nhö moät ñaïi gia noåi baät ôû Vieät Nam vôùi haøng loaït chöùc danh. Cô quan chöùc naêng xaùc ñònh oâng Kieân lôïi duïng söï nhaäp nhaèng trong vieäc sôû höõu cheùo giöõa caùc ngaân haøng ñeå thöïc hieän haønh vi laùch luaät, phuø pheùp ñeå cho ba coâng ty voán dó khoâng coù chöùc naêng ñaàu tö laø ACB Haø Noäi, Coâng ty B&B, Coâng ty Ñaàu tö taøi chính AÙ Chaâu tung ra traùi phieáu vaø thu veà haøng traêm tyû ñoàng. Sau ñoù, duøng tieàn mua laïi coå phieáu ôû ngaân haøng khaùc roài ñem theá chaáp vay tieàn ôû ngaân haøng maø mình ñaõ baùn traùi phieáu ñeå laáy tieàn hoaøn traû cho ngaân haøng vaø söû duïng vaøo caùc muïc ñích caù nhaân khaùc. Tröôøng hôïp cuûa baàu Kieân coù theå coi laø tieâu bieåu cho hieän töôïng “bong boùng chöùng khoaùn”. Giaù trò taøi saûn tính theo soá coå phieáu ACB oâng Kieân naém giöõ naêm 2011 vaøo khoaûng 759,6 tyû ñoàng (ñöùng thöù 14 trong top 100 nhaø ñaàu tö giaøu nhaát treân saøn chöùng khoaùn), nhöng sau söï kieän gaây soác treân, coå phieáu ACB bò nhaø ñaàu tö ñaåy ra doàn daäp, khieán giaù nhanh choùng lao xuoáng möùc kòch saøn, keùo theo söï tuoät doác cuûa caû thò tröôøng. Thöïc teá, sôû höõu cheùo khoâng phaûi laø hình thöùc ñaàu tö traùi pheùp. Trong khu vöïc kinh teá ngoaøi quoác doanh, sôû höõu cheùo phoå bieán döôùi hai hình thöùc laø ngaân haøng sôû höõu laãn nhau vaø DN sôû höõu ngaân haøng. Laáy ví duï Ngaân haøng TMCP AÙ Chaâu (ACB) ñang sôû höõu Ngaân haøng TMCP Xuaát nhaäp khaåu Vieät Nam (Eximbank), nhöng Eximbank ñoàng thôøi ñang sôû höõu Ngaân haøng TMCP Saøi Goøn - Thöông Tín (Sacombank). Döôøng nhö nhöõng vuï vôõ nôï, kinh doanh traùi pheùp cuûa caùc ñaïi gia caøng luùc caøng lôùn vaø soá nôï cuõng ngaøy caøng khoång loà hôn. Khoâng chæ nôï thanh khoaûn töø ngöôøi daân gaây maát oån ñònh xaõ hoäi, nhöõng moùn nôï khoù ñoøi naøy cuõng goùp phaàn laøm traàm troïng theâm hoaït ñoäng voán dó ñaõ chaät vaät vì nôï xaáu cuûa caùc ngaân haøng trong thôøi gian qua. Heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam ñang bò bao truøm bôûi khoái löôïng nôï xaáu cao nhaát Ñoâng Nam AÙ do nhöõng khoù khaên cuûa kinh teá vó moâ, nôï ñoïng cuûa DN kinh doanh saûn

17

xuaát taêng keøm theo söï trì treä cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn vaø ñoùng baêng cuûa thò tröôøng baát ñoäng saûn. Theo soá lieäu do Chaùnh Thanh tra giaùm saùt Ngaân haøng Nhaø nöôùc (NHNN) Nguyeãn Höõu Nghóa cung caáp, tính ñeán 31/3/2012, nôï xaáu laø hôn 202.000 tyû ñoàng (khoaûng 9,69 tyû USD), chieám 8,6% toång dö nôï. Trong boái caûnh neàn kinh teá vaãn ñang phaùt trieån vôùi toác ñoä thaáp nhaát so vôùi 3 naêm qua, Ngaân haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam gaàn ñaây ñaõ bôm theâm vaøo thò tröôøng môû hôn 13 nghìn tyû ñoàng ñeå cöùu giuùp caùc ngaân haøng vaø taêng cöôøng caùc hoaït ñoäng taùi caáu truùc. Tuy nhieân, ñoù chæ laø bieän phaùp taïm thôøi. Caâu hoûi ñaët ra laø coù giaûi phaùp laâu daøi naøo höõu hieäu ñeå aùp duïng khi nôï xaáu toàn taïi trong chính söï yeáu keùm cuûa ngaân haøng, vaø tình traïng sôû höõu cheùo phöùc taïp ñang khieán vieäc taùi cô caáu heä thoáng vaáp phaûi voâ vaøn baát caäp. Neáu tình traïng baát oån naøy cöù tieáp dieãn, laõi suaát taêng cao, giaûi ngaân chaäm chaïp, caùc nhaø ñaàu tö khoâng theå yeân taâm vay voán töø ngaân haøng môû roäng saûn xuaát, kinh teá seõ trì treä. Chöa keå taïo ñieàu kieän cho bong boùng taøi chính phình to, nuùt thaét nôï xaáu khoâng nhöõng khoâng nôùi ñöôïc maø ngaøy caøng chaët theâm. Coâng ty Cöôøng ñoâ la tuït doác khoâng phanh Coâng ty coå phaàn Quoác Cöôøng Gia Lai (QCG) do Nguyeãn Quoác Cöôøng (noåi tieáng vôùi bieät danh Cöôøng “ñoâ la”) laøm thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, ñaõ gaëp khaù nhieàu khoù khaên trong kinh doanh ôû quyù 2/2012 khi lôïi nhuaän sau thueá giaûm ñeán 92,92% so vôùi cuøng kyø. Sau khi chuyeån höôùng sang lónh vöïc baát ñoäng saûn, QCG lieân tuïc taêng voán ñeå ñoå vaøo lónh vöïc ñoøi hoûi nguoàn tieàn maët doài daøo. Cuï theå, töø 332 tyû ñoàng naêm 2009 taêng leân 1.215 tyû ñoàng trong naêm 2010 (taêng gaàn 3 laàn trong voøng 1 naêm). Sau ñôït chuyeån ñoåi traùi phieáu phaùt haønh rieâng leû cho VinaCapital Vietnam Fixed Income Fund Ltd, voán ñieàu leä cuûa QCG ñaõ taêng leân 1.270 tyû ñoàng. Vôùi soá voán khuûng naøy, QCG ñöôïc choïn laø ñaïi dieän cho caùc coå phieáu tieâu bieåu treân thò tröôøng ñeå tính toaùn chæ soá VN30 treân saøn HOSE töø thaùng 2/2012.

phaûi nhaéc ñeán vuï baét giöõ “baàu Kieân”, ngöôøi ñöôïc bieát ñeán nhö moät ñaïi gia noåi baät ôû Vieät Nam

Theá nhöng, khi voán ñieàu leä cuûa QCG vöôït moác 1.000 tyû ñoàng thì thò tröôøng baát ñoäng saûn rôi vaøo tình traïng nguoäi laïnh sau thôøi gian taêng noùng. QCG baét ñaàu neám traùi ñaéng töø söï traàm laéng naøy, nhaát laø sau naêm taøi chính 2011. Theo Baùo caùo Taøi chính naêm 2011, lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp aâm hôn 43,8 tyû ñoàng, trong khi naêm tröôùc ñoù coøn laõi hôn 358 tyû ñoàng. Sau naêm taøi chính beát baùt naøy, laõnh ñaïo QCG vaãn coá gaéng traán an coå ñoâng raèng khaû naêng thanh toaùn cuûa doanh nghieäp vaãn raát khaû quan vaø doanh nghieäp ñaõ coù giaûi phaùp öùng phoù vôùi khoù khaên. Cuï theå, voán chuû sôû höõu tính ñeán thôøi ñieåm 31/12/2011 chieám 183,37% voán ñieàu leä, theå hieän giaù trò thaëng dö treân voán chieám raát cao, ñaûm baûo cho caùc ruûi ro kinh doanh trong naêm 2012 neáu nhö thò tröôøng khoâng coù daáu hieäu hoài phuïc.


Ñaïi gia

18

19

H

Trong caâu chuyeän naøy, caàn phaân bieät hai khaùi nieäm “taêng löông” vaø “buø tröôïc giaù”

laø khoâng ñaùng keå. Hay noùi caùch khaùc möùc taêng löông naøy khoâng theo kòp möùc taêng danh nghóa toång thu nhaäp quoác daân (GDP danh nghóa naêm 2010 taêng 19,4% vaø naêm 2011 taêng 28%). Nhö vaäy nhöõng “möùc taêng” löông toái thieåu nhöõng naêm tröôùc chöa theå naøo goïi laø goùp phaàn naâng cao möùc soáng cuûa caùn boä, coâng chöùc, ngöôøi lao ñoäng... maø chæ môùi phaàn naøo baûo veä thu nhaäp cuûa hoï tröôùc côn baõo taêng giaù. Khoâng bieát Boä Taøi chính ñaõ tính toaùn chi ly nhöõng khoaûn nhö theá hay chöa tröôùc khi tuyeân boá ngaân saùch khoâng kham noåi. Ñaïi gia Traàm Beâ vaø daáu aán ôû ñaát Traø Vinh OÂng Traàm Beâ laø ngöôøi sôû höõu dinh thöï lôùn nhaát Traø Vinh, ôû queâ, Phoù chuû tòch HÑQT Ngaân haøng Sacombank coøn coù phaùp danh Taéc Haäu. Caïnh chuøa Vaøm Ray laø khu ñaát roäng khoaûng 1 ha troàng tuøng coù ñaùnh maõ soá. Ñaây laø ñaát goác cuûa cha meï Traàm Beâ vaø ngöôøi phuï nöõ lôùn tuoåi nhaát ôû ñaây ñöôïc haøng xoùm goïi laø cuï Leäl. Haèng ngaøy baø cuï ngoaøi 70 tuoåi vaãn ñi chuøa thaép nhang, daâng côm cuùng Phaät. Baø cho bieát laø chò hoï vôùi oâng Beâ. “Maáy ñöùa em cuûa toâi ít khi veà, caùc con ñi laøm thueâ heát roài. Choàng toâi gaàn 80 tuoåi nhöng phaûi ra ñoàng moãi ngaøy vì khoâng möôùn ñöôïc ngöôøi laøm coâng ngoaøi ruoäng. Caây caûnh trong vöôøn do Traàm Beâ mang veà troàng, giaù trò bao nhieâu toâi khoâng roõ”, baø cuï cho bieát. Trong khu ñaát roäng khoaûng 30 ha ôû aáp Vaøm Ray coù moä cha meï oâng Beâ neân ngöôøi daân ñòa phöông quen goïi laø “nhaø moà”. Taïi ñaây, ngoaøi toøa nhaø 5 thaùp noùc hoaønh traùng nhaát Traø Vinh vöôøn tuøng giaù trò bao quanh. Cuï Traàm Phong (80 tuoåi) ôû aáp Vaøm Ray cho bieát gia ñình boá meï oâng Traàm Beâ voán khoâng nhieàu ruoäng ñaát nhöng chí thuù laøm aên neân cuoäc soáng sung tuùc. Naêm 2009 meï oâng Traàm Beâ qua ñôøi, sau ñoù moät naêm thì cha oâng maát. Thôøi ñieåm naøy oâng Beâ baét ñaàu xaây döïng khu dinh thöï, ñoùng goùp tieàn cuûa veà queâ laøm aên, chaêm lo cho ñoàng baøo ngheøo. Veà söï vieäc gia ñình oâng Traàm Beâ môùi ñaây baùo maát troäm söøng teâ giaùc, ngöôøi ñöùng ñaàu xaõ Haøm Taân, Lieân Phöôùc Thieän, cho bieát, vieäc ngöôøi thaân cuûa oâng Beâ baùo maát söøng teâ giaùc ñaõ ñöôïc coâng an xaõ chuyeån leân Coâng an huyeän Traø Cuù. Thöôïng taù Nguyeãn Vaên Thuyeàn, Tröôûng Coâng an huyeän Traø Cuù, cuõng noùi raèng vuï maát troäm söøng teâ giaùc taïi nhaø oâng Traàm Beâ ñang ñöôïc ñieàu tra nhöng chöa coù keát quaû. Moät ngöôøi laøm coâng cho bieát con teâ giaùc nhoài boâng coù söøng ñöôïc oâng Beâ ñöa veà dinh thöï vaøo cuoái naêm 2011. Nhöng thoâng tin oâng Beâ bò maát söøng teâ giaùc laøm nhieàu ngöôøi nghi ngôø. OÂng Thaïch Khöa (65 tuoåi) nhaø ngang coång chính dinh thöï Traàm Beâ cho bieát nhieàu naêm nay ñòa phöông naøy khoâng nghe chuyeän troäm cöôùp duø nhieàu nhaø nguû khoâng khoùa cöûa. “Nhaø oâng Beâ coù baûo veä canh gaùc ngaøy ñeâm thì ai daùm vaøo troäm. Ngöôøi daân queâ quanh naêm baùn maët cho ñaát, baùn löng cho trôøi, coù bieát con teâ giaùc laø gì ñaâu”, oâng Khöa boäc baïch.[]

aøm Taân - moät xaõ nhoû cuûa huyeän Traø Cuù (tænh Traø Vinh) voâ cuøng thaàm laëng vì... ngheøo. Xaõ coù 2.119 hoä daân thì coù ñeán 497 hoä ngheøo. Tuy ngheøo nhö vaäy nhöng daân xaõ vaãn ñöôïc quyeàn töï do ngaém khu dinh cô böï xöï cuûa ñaïi gia Traàm Beâ thuoäc loaïi kyø quan kyø bí cuûa Vieät Nam maø khoâng phaûi traû tieàn... Töï döng, maáy hoâm nay nöôùc noâi, caø pheâ, nöôùc ngoït ôû caùc quaùn xaù baùn voâ cuøng ñöôïc vì coù nhieàu khaùch laï laãn ngöôøi trong xaõ ngoài uoáng ñeå baøn taùn veà söï coá caùi söøng teâ trò giaù ti tæ ñoàng ôû ngoâi bieät thöï tæ...tæ...tæ ñoàng cuûa ñaïi gia naøy khoâng caùnh maø bay. Daân huôõn chuyeân ngoài quaùn nöôùc cho raèng söøng naøy laø söøng giaû, cuõng coù ngöôøi cho laø söøng thaät. Bôûi vaäy, daân gian (nhöng khoâng manh) cuûa xöù naøy vöøa xuaát hieän moät caâu hoûi raát thô... thuoäc loaïi nhaäp ñoàng:Ñaïi gia Traàm Beâ maát söøng teâ hay laø Traàm Teâ maát söøng beâ? Vaø cuõng boãng döng baây giôø daân pheâ-sôø-buùt, hay chat-chít ñaët cho ñaïi gia Traàm Beâ moät nít-neâm (nick-name) laø Traàm Teâ. Boãng döng laïi noåi...(tieáng) OÂng Traàm Beâ ngöôøi goác Traø Vinh, nhöng laïi laøm giaøu ôû TP.SG OÂng laø moät ngöôøi bí aån, khaùc vôùi moät soá ñaïi gia nhö baàu Kieân, baàu Ñöùc vaø moät soá baàu kinh teá khaùc nöõa, ít xuaát hieän treân baùo chí. OÂng aâm thaàm, laëng leõ laøm giaøu ôû TP.HCM baèng caùch naøo ñoù chæ moät ít ngöôøi môùi bieát. Vöøa qua, oâng chôït noåi tieáng vì vuï thu toùm ngaân haøng Sacombank. Nhöng chuyeän thu toùm naøy chæ coù daân ngaân haøng vaø taøi chính quan taâm. Baây giôø oâng quaù... quaù ö ñöôïc nhaân daân caû nöôùc bieát veà caùi vuï maát söøng teâ - nghe thieân haï ñoàn laø trò giaù 4 tæ ñoàng. Caùi vuï maát söøng naøy môùi laøm daân ngheøo quan taâm hôn vì khoâng ai coù theå ngôø laø moät caùi söøng laïi coù giaù tôùi maáy tæ ñoàng. Coù ngöôøi daân coøn hoûi maáy tæ ñoàng laø bao nhieâu vaø mua ñöôïc bao nhieâu con traâu? Baø con xaõ Haøm Taân naøy baøn taùn ra sao? Haõy ñoïc raùp-po cuûa Ñieäp vieân Khoâng khoâng Thaáy. Söøng teâ laøm meät ñaïi gia? Neáu ngöôøi nhaø ñaïi gia khoâng ñi trình baùo thì moïi chuyeän chaúng vôû lôõ ñeå cho Hieäp hoäi baûo toàn ñoäng vaät hoang daõ (WCS) nhaûy vaøo cuoäc khi khaúng ñònh oâng Traàm Beâ khoâng naèm trong danh saùch nhöõng ngöôøi nhaäp khaåu hôïp phaùp söøng teâ giaùc vaøo VN. Theo quy ñònh cuûa Cites VN( cô quan quaûn lyù vieäc buoân baùn quoác teá ñoäng vaät hoang daõ nguy caáp) vaø phaùp luaät quy ñònh vieäc buoân baùn söøng teâ giaùc bò caám vaø coù theå bò xöû phaït haønh chính leân tôùi 500 trieäu ñoàng, thaäm chí bò boû tuø, möùc aùn cao nhaát leân tôùi 7 naêm tuø giam. Neáu nhö raèng, thì, laø maø... caùi söøng teâ naøy laø söøng thaät thì ñaïi gia naøy chöa ñöôïc khoûe thì seõ hôi bò meät. Sau ñoù, moät ñaïi nhaân khaùc teân laø Thaønh Nhaân ñaõ xuaát hieän ñeå khaúng ñònh ñaõ taëng con teâ giaùc naøy cho oâng Traàm Beâ. Vaãn theo lôøi ñaïi nhaân naøy thì con teâ giaùc naøy ñöôïc nhaäp khaåu vaøo VN baèng ñöôøng bieån moät caùch hôïp phaùp. Nghóa laø caùi söøng teâ laø söøng thaät chöù caàn gì phaûi kieåm chöùng! Nhöng... Ñi tìm sieâu troäm Dinh thöï cuûa ñaïi gia Traàm Beâ thuoäc loaïi kín coång cao töôøng, voøng trong voøng ngoaøi. Vôùi 13 baûo veä suoát ngaøy tuaàn tra thì khoâng coù moät ai coù theå ñoät nhaäp vaøo caám cung nhö phoøng baûo taøng quyù hieám. Coù theå noùi vôùi söï baûo veä nghieâm ngaët nhö vaäy thì caû moät con ruoài vaøo cuõng khoâng loït. Theá maø moät caùi söøng teâ giaùc trong phoøng tröng baøy cuûa ñaïi gia ñang huøng duõng hieân ngang naèm treân moû con teâ giaùc (nhoài boâng - theo lôøi ñaïi gia) boãng döng khoâng theøm naèm ôû choã cuõ maø laïi chuyeån vò trí vaøo naèm trong tuùi cuûa moät teân ñaïo chích naøo ñoù. Phaûi thöøa nhaän laø teân naøy coøn hôn nhöõng teân troäm trong boä phim Ocean 13 nöõa - thoù moät baûo vaät ngay trong ñaïi cung vôùi 13 baûo veä - chaéc voõ ngheä cuõng ñaày mình. Nghe noùi laø ñieän aûnh Holywood saép cöû sang VN moät ñoäi dieãn vieân huøng haäu côõ Brad Pitt, George Clooney, Robert de Niro... do Olivie Stone laøm ñaïo dieãn thöïc hieän

boä phim “Ocean 14” laáy yù töôûng töø vuï maát caép naøy. Boä phim seõ xoay quanh caâu hoûi: Ai laø ngöôøi bieát trong nhaø ñaïi gia coù söøng teâ giaùc? Chaéc chaén laø ngöôøi ôû trong nhaø hoaëc thaân caän hay ra vaøo ñaïi cung cuûa ñaïi gia môùi bieát ñoù laø söøng teâ giaùc chöù daân ngheøo quanh naêm ôû caùi xaõ khoâng giaøu naøy thì nhìn thaáy noù cuõng töôûng caùi söøng traâu maø thoâi. Nhöng daân ngheøo laøm sao maø thoø ñöôïc caùi caúng ñoùng pheøn vaøo nhaø ñaïi gia! Vaäy ngöôøi thaân caän cuûa ñaïi gia laø ai? Laáy ñi baèng caùch naøo? Ngaøy, hay ñeâm vaø baây giôø noù hieän ñöôïc giaáu ôû ñaâu? Baøi thô veà söøng teâ taëng ñaïi gia Traàm Beâ Moät ñeâm möa leâ theâ Nhaø ñaïi gia Traàm Beâ Traø Cuù xaõ Haøm Teâ (aân) Maát moät caùi söøng teâ.

goùc thö giaõn

Tuy nhieân, söï töï tin naøy cuûa laõnh ñaïo QCG ñaõ khoâng ñöôïc “ñeàn ñaùp”, khi lôïi nhuaän 6 thaùng ñaàu naêm 2012 tieáp tuïc laø con soá aâm. Theo baùo caùo taøi chính quyù II/2012, lôïi nhuaän cuûa QCG trong quyù naøy ñaït chöa ñaày 2,4 tyû ñoàng (giaûm hôn 93% so vôùi cuøng kyø naêm 2011). Duø lôïi nhuaän laø con soá döông, nhöng luõy keá 6 thaùng ñaàu naêm 2012, QCG vaãn loã hôn 1,4 tyû ñoàng. Keát quaû naøy khieán QCG bò loaïi khoûi nhoùm VN30 trong laàn xeùt duyeät laïi môùi ñaây. Töø möùc giaù khoaûng 1.6, sau khi bò “rôùt haïng” QCG lieân tuïc rôùt giaù vaø hieän giao dòch ôû möùc 0.7 (töông ñöông möùc giaûm hôn 50%). Ngoaøi baát ñoäng saûn, hieäu quaû kinh doanh cuûa QCG ngaøy caøng ñi xuoáng coøn baét nguoàn töø vieäc doanh nghieäp “oâm ñoàm” nhieàu döï aùn khoâng thuoäc sôû tröôøng. Ñieån hình laø vieäc ñaàu tö vaøo lónh vöïc xaây döïng nhaø maùy thuûy ñieän. QCG hieän ñang thöïc hieän 4 döï aùn thuûy ñieän goàm: Iagrail I, Iagrail 2, Ayuntrung vaø Plekeo. In tieàn ñeå taêng löông Tuaàn qua, vaán ñeà taêng löông laïi noùng leân khi ñöôïc ñöa ra baøn tröôùc Thöôøng vuï Quoác hoäi. Theo loä trình caûi caùch tieàn löông, töø ngaøy 1-52013, löông toái thieåu seõ taêng töø 1,05 trieäu ñoàng leân möùc 1,3 trieäu ñoàng/ thaùng. Theá nhöng Boä tröôûng Taøi chính Vöông Ñình Hueä cho bieát khoâng theå boá trí nguoàn ngaân saùch ñeå thöïc hieän loä trình taêng löông, “tröø phi Thöôøng vuï Quoác hoäi ñoàng yù cho in theâm tieàn”. Phaûi noùi thaúng, ñaây laø moät tuyeân boá khoâng nghieâm tuùc! Vieäc taêng löông naèm trong loä trình ñaõ ñònh töø tröôùc, coù nghóa ngaân saùch 2012 vaø 2013 ñaõ chuaån bò tröôùc caùc nguoàn tieàn ñeå thöïc hieän. Quoác hoäi laø nôi buoäc caùc thaønh vieân cuûa Chính phuû phaûi traàn tình vôùi soá lieäu chuaån bò ñaày ñuû - chöù khoâng phaûi laø nôi maëc caû chuyeän... in tieàn ñeå chi tieâu. Trong caâu chuyeän naøy, caàn phaân bieät hai khaùi nieäm “taêng löông” vaø “buø tröôïc giaù”. Löông toái thieåu cuûa coâng chöùc, vieân chöùc ñöôïc taêng töø 730.000 ñoàng leân 830.000 ñoàng/ thaùng trong naêm 2011 (taêng 13,7%) vaø leân 1.050.000 ñoàng/thaùng trong naêm 2012 (taêng 26,5%). Trong khi ñoù laïm phaùt cuûa naêm 2010 laø 11,75% vaø naêm 2011 laø 18,13%. Nhö theá neáu loaïi tröø yeáu toá tröôïc giaù, möùc taêng löông trong nhöõng naêm vöøa qua

Söøng teâ giaù nhieàu “teâ” Ai nghe cuõng thaáy meâ. Sao maø troäm quaù gheâ Noù vaøo rinh hay gheâ! Baûo veä thöùc hay meâ Maø ñeå caùi söøng teâ Chöù khoâng phaûi söøng beâ Bò boïn troäm böng beâ. Nhaø ñaïi gia Traàm Beâ Bò troäm thoù söøng teâ Chöù khoâng phaûi Traàm Teâ Bò choâm maát söøng beâ. Söøng teâ naøy raát teâ Coù giaáy nhaäp ñeà hueà Töø Nam Phi xa theá Veà ñeán taän Vieät queâ. Baây chöø noù ñi teâ? Söøng teâ gaây ñeâ meâ Laøm ñaïi gia Traàm Beâ Saàu loøng möa daàm deà...! Heâ heâ...!


20

V

ieäc suy giaûm kinh teá cuûa Myõ vaø söï troãi daäy cuûa Trung Quoác gaàn ñaây ñaõ laø baûn chaát taïo thaønh yeáu toá thay ñoåi trong cho lieân minh UÙc vaø Hoa Kyø. Döôøng nhö caùc nhaø laõnh ñaïo lôùn cuûa UÙc trong vaøi thaäp nieân qua nhö Paul Keating, Malcolm Fraser, Hugh White, Bob Carr, Malcolm Turnbull, Mark Latham vaø Kerry Stokes ñeàu coù moät ñieåm chung. Ñoù laø hoï coù theå, theå hieän baûn thaân mình theo nhieàu caùch khaùc nhau, nhöng taát caû ñeàu coù chung söï gia taêng moái lo ngaïi cho nöôùc UÙc cuûa mình, trong quaù khöù vaø hieän taïi ñaõ coù nhöõng huïc haëc, thaäm chí coøn gaây toån haïi, ñeán neàn bang giao cuûa UÙc vaø China. Cuï theå nhaát laø gaàn ñaây, Canberra ñaõ quyeát ñònh naâng caáp moái quan heä quaân söï vôùi ngöôøi ñoàng minh an ninh gaàn guõi vaø laâu ñôøi nhaát laø Hoa Kyø. Ñieàu naøy, duø muoán hay khoâng cuõng ñaõ gaây moät taùc ñoäng ngöôïc, ñeå taïo thaønh nhieàu moái nguy cô phöông haïi ñeán ñoái taùc thöông maïi lôùn nhaát cuûa Australia laø China. Trong khi ñoù veà caû hai phía, caàm quyeàn vaø ñoái laäp, Canberra ñaõ khoâng uûng hoä ñuû cho Hoa Kyø theo tieâu chuaån maø Washington mong muoán. Caû hai Julia Gillard vaø Tony Abbott thaäm chí coøn baøy toû ñöùc tin trong khaùi nieäm veà moät nöôùc Hoa Kyø ngoaïi leä. Cuoái cuøng vaøo ñaàu naêm nay, Thuû töôùng Julia Gillard phaûi “rôi nöôùc maét” (noùi laãy) trong moät phieân hoïp chung taïi Quoác hoäi raèng: “Quyù vò muoán laøm baát cöù ñieàu gì thì cöù laøm ñi”. Vaø cuõng trong boái caûnh naøy, thaùng tröôùc, moät laõnh ñaïo phe ñoái laäp ñaõ nhieät tình noùi vôùi Heritage Foundation, moät cô quan tö töôûng haøng ñaàu cuûa Washington, raèng, “Myõ caàn phaûi töï tin vaøo caùch thöùc maø nhöõng ngöôøi khaùc vaãn coøn tin.” Trong khi ñoù phaàn ñoâng ngöôøi UÙc, ñaõ nhìn ra moät giaù trò thöïc teá laø maëc duø Myõ ñaõ hoã trôï cho lieân minh UÙc cuûa hoï trong hôn saùu thaäp nieân qua, nhöng nhöõng giaù trò naøy, chaéc chaén seõ coù nhieàu thay ñoåi trong vaøi chuïc naêm tôùi. Bôûi, moät laø nhöõng lôïi ích lieân ñôùi ñeán caùc quyeàn lôïi naèm trong hai lónh vöïc coâng ngheä thoâng tin, maø Myõ ñang ñöùng ñaàu, vaø caùc chính saùch veà an ninh khu vöïc seõ baûo ñaûm cho nhöõng ñieàu quan troïng khaùc, vaø hai laø söï caàn thieát daønh cho moät ngöôøi baïn ñöôïc coi laø “tuyeät vôøi vaø maïnh meõ” (nhö quan ñieåm cuûa Sir Robert

Dzuõng Trinh

Menzies (*) ñöôïc bao phuû saâu saéc trong taâm lyù quoác gia. Ngöôøi UÙc vaãn thaáy raèng töø khi ñöôïc ñoäc laäp vôùi Anh naêm 1901, Australia ñaõ luoân luoân tìm kieám moät lieân keát chaët cheõ vôùi moät “söùc maïnh tuyeät vôøi” maø daân UÙc coù theå san seû nhöõng lyù töôûng vaø söï lôïi ích cho caû ñoâi beân. Cuõng vì nhöõng lyù do naøy maø vieän Lowy, moät hoïc vieän ñoäc laäp veà nghieân cöùu tö duy cuûa UÙc taïi Sydney, qua cuoäc bình choïn haøng naêm, ñaõ cho thaáy ngöôøi ñoàng minh Myõ cuûa Australia, vaãn nhaän ñöôïc söï hoã trôï roäng raõi töø daân chuùng UÙc. Duø vaäy, nhöng nhö treân ñaõ daãn, baûn chaát cuûa lieân minh UÙc & Myõ roài cuõng seõ thay ñoåi, theo moät caùch naøo ñoù maø caû hai phía Lao ñoäng cuõng nhö Lieân ñaûng ñeàu khoâng mong muoán nhöng noù vaãn xaûy ra bôûi, söï suy giaûm cuûa Myõ, vaø söï troãi daäy cuûa Trung Quoác. Veà Ñoái ngoaïi, Maëc duø caû hai Barack Obama vaø Mitt Romney laø nhöõng nhaø voâ ñòch trong vieäc theå hieän chính saùch “toaøn caàu hoùa” cuûa Myõ. ÔÛ theá kyû 20, ngöôøi ta goïi söï kieän naøy laø American Century - Theá Kyû Hoa Kyø YÙ töôûng naøy ñöôïc khôi nguoàn töø cao traøo cuûa Theá chieán thöù II, ñeå moâ taû theá “toaøn caàu cuûa Myõ” öu vieät trong cuoäc chieán laãn thôøi haäu Ñeä nhò Theá chieán. Nhö Ron Paul vaø Pat Buchanan thuoäc nhoùm höõu khuynh hoaëc Michael Moore hay Noam Chomsky beân taû khuynh laø nhöõng nhaø chính trò, vaên hoùa loãi laïc cuûa Hoa Kyø cuõng cho raèng ngöôøi ta caàn phaûi coâ laäp hoaëc khoâng can thieäp, vaø khuyeán caùo Washington phaûi chaám döùt vai troø laõnh ñaïo toaøn caàu moät caùch xa xæ cuûa mình. Duø raèng vai troø naøy ñaõ xaùc ñònh chính saùch cuûa Myõ trong nhöõng naêm sau chieán tranh Theá chieán II, vaø taùi laäp traät töï taøi chính öu tieân uûng hoä coâng vieäc noäi boä. Thaùng tröôùc (10/2012), treân baûn baùo caùo cuûa Hoäi ñoàng Chicago, Hoa Kyø, veà vaán ñeà toaøn caàu, ñaõ tieát loä vaøi ñieåm noåi baäc veà cuoäc khaûo saùt haøng naêm trong dö luaän Myõ vaø chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Hoa Kyø. Ngöôøi ta thaáy raèng moät soá löôïng ngaøy caøng taêng cuûa ngöôøi Myõ ñang phaûn ñoái coâng cuoäc “toaøn caàu hoùa” (hay laõnh ñaïo toaøn caàu) maø quoác gia cuûa hoï ñang theo

ñuoåi. Trong khi ñoù, vôùi ña phaàn daân UÙc thì cho raèng, qua baøi hoïc töø cuoäc chieán Iraq, Ngöôøi Myõ vaø caùc quoác gia lieân ñôùi, caàn phaûi thaän troïng hôn trong vieäc söû duïng löïc löôïng quaân söï ñeå ñoái phoù vôùi caùc “quoác gia baát haûo” chæ ñeå nguïy taïo moät muïc ñích tham gia chieám lónh moät caùch roäng raõi hôn. Moät phaàn lôùn nhöõng nhaø tö töôûng UÙc cuõng cho raèng, Washington neân tieáp tuïc chuù troïng nhieàu hôn veà vieäc laøm theá naøo ñeå giaûm möùc ñoä taêng voït cuûa caùc khoaûn nôï vaø thaâm huït ngaân saùch, ñang laøm xoùi moøn quyeàn löïc kinh teá cuûa Hoa Kyø, qua vieäc chi tieâu loá ñaø cho söùc maïnh quaân söï cuûa Myõ. Vaø dó nhieân laø ñeo ñuoåi moät chính saùch ñaày tham voïng vaø can thieäp vaøo noäi tình caùc quoác gia khaùc seõ khoâng phuø hôïp vôùi muïc tieâu toaøn caàu hoùa cuûa Myõ. Coù nghóa laø Washington neân ngaøy caøng nhaán maïnh theâm veà vieäc, coâng nhaän giôùi haïn quyeàn löïc, trong moät moâi tröôøng quoác teá ôû moät ñoái soá roäng raõi hôn. Nhöõng ngaøy cuûa moät Americana Pax (**) ñang môø daàn nhanh choùng bôûi söï xuaát hieän noåi troäi cuûa Trung Quoác. Söï noå buøng trong taêng tröôûng veà kinh teá cuûa Trung Quoác, chaéc chaén seõ ñi cuøng söï phaùt trieån chính trò quan troïng nhaát cuûa hoï trong thôøi gian gaàn ñaây. Ngaân saùch daønh cho quaân söï cuûa Baéc Kinh taêng 10% moãi naêm, vaø Baéc Kinh coøn coù moät khaû naêng öu vieät khaùc maø ít nöôùc laøm ñöôïc, ñoù laø hoï coù khaû naêng xeâ dòch cuûa caûi kinh teá trong daân chuùng ñeå bieán thaønh moät taøi saûn chieán löôïc cuûa quoác gia. Nhaát laø thoâng qua yeáu toá an toaøn trong “nhaân khaåu hoïc”, nhö cöïu Thuû töôùng John Howard cuûa UÙc thöôøng laäp luaän raèng, “Trung Quoác seõ giaø ñi tröôùc khi noù trôû neân giaøu hôn” (China will grow older before it grows richer.) Duø muoán hay khoâng thì thöïc teá vaãn toàn taïi, thaäm chí coù nhieàu söï kieän cho pheùp nhieàu nhaø bình luaän maïnh tay haï thaáp baäc möùc treân bieåu ñoà veõ söï phaùt trieån cuûa Trung Quoác, nhöng trong nhieàu thaäp nieân tôùi, ôû moät vaøi ñieåm, khaùch quan maø noùi thì neàn kinh teá Trung Quoác vaãn coøn ñöùng vò trí haøng ñaàu trong moät soá vieäc. Vaø chính ñieàu naøy, cuõng cho thaáy moät tieân ñoaùn khaùc, chaéc chaén Trung Quoác seõ coù nhieàu “quyeát ñoaùn” hôn trong khu vöïc. Vaäy thì, nhöõng ñieàu ñoù coù yù

21

nghóa gì cho nöôùc UÙc? Vaâng, coù leõ ngöôøi UÙc seõ khoâng phaûi ñoái maët vôùi moät löïa choïn khoù khaên, khaéc nghieät. Ñoù laø choïn moät trong hai giöõa Trung Quoác vaø Hoa Kyø. Nhöng caùc nhaø laõnh ñaïo chính trò cuûa UÙc cuõng neân tìm hieåu ñeå seõ phaûi chôi moät troø chôi ñoøi hoûi nhieàu kyõ naêng ngoaïi giao hôn bao giôø heát. Ñoù laø vieäc laøm sao nhö anh naøi ngöïa trong ñoaøn xieác, ñeå coù theå cöôõi hai con ngöïa (chöùng) cuøng moät luùc. Ñieàu naøy coù nghóa laø, thay vì oâm giöõ ñöùc tính ñôn giaûn cuûa loøng trung thaønh (vôùi Myõ) moät caùch voâ ñieàu kieän, nhö moät tieâu chí cuûa UÙc töø xöa nay, thì baây giôø Canberra cuõng caàn theå hieän phöông caùch ngoaïi giao cuûa mình moät caùch mô hoà vaø aûo huyeàn hôn. Nhaát laø caàn bieát phaân bieät ñoái xöû, vaø coù chöøng möïc hôn, trong caùc cam keát cuûa UÙc. Ví duï nhö, maëc duø khoâng coù tröôøng hôïp UÙc muoán ruùt khoûi lieân minh Hoa Kyø, nhöng cuõng neân coù nhöõng lyù do toát ñeå kieàm cheá taêng cöôøng hôïp taùc quaân söï giöõa Canberra vaø Washington. Coù theå laø trong luùc maø thôøi ñieåm ñöôïc coi laø thuaän tieän nhaát xuyeân qua boái caûnh khi Myõ gaëp khoù khaên kinh teá vaø chính trò, thì cuõng laø luùc caùc caáu truùc khaùc cuõng suy giaûm nghieâm troïng. Vaäy thì taïi sao, khoâng nhaân luùc naøy cöù ñeå cho söï vieäc noù töï noùi leân vaán ñeà vôùi chính noù. Vaø cuõng khoâng coù baát kyø tröôøng hôïp naøo ñeå UÙc - Myõ - China seõ theå hieän theá “tam ñaàu cheá” cuøng phaân chia aûnh höôûng theo kieåu xaõ hoäi xöa thôøi trung coå. Maëc duø coù nhöõng vai troø cao quyù cuûa quaân ñoäi UÙc vaø caùc nhaø ngoaïi giao cuûa UÙc, ñaõ vaøo cuoäc chôi cuøng Myõ ôû Afghanistan, thöïc teá laø lôïi nhuaän töø caùc can thieäp cuûa UÙc seõ khoâng bieän minh cho vieäc UÙc ñaõ daán thaân vaøo chieán tröôøng A Phuù Haõn cuøng vôùi Hoa Kyø trong caùc naêm qua. Nhö cöïu quan chöùc ngoaïi giao cuûa chính quyeàn Hoa Kyø thôøi Bush, laø Richard Haass ñaõ thöøa nhaän gaàn ñaây: “Seõ laø laâu ñaøi caùt treân baõi bieån (khi lieân minh quaân ñoäi Hoa Kyø ruùt ñi), soùng seõ ñeán vaø röûa saïch heát moïi veát tích.” Vì vaäy, thay vì luoân luoân daãn ñaàu ñoäi coå vuõ cho cuoäc ñua, Canberra cuõng caàn neân trau gioài moät soá kyõ naêng ñeå chính mình tröïc tieáp tham döï vaøo tröôøng ñua. Bao goàm khuyeán khích vieäc töï mình caàm laùi, hoaïch ñònh cho rieâng mình moät loä ñoà treân tröôøng ñua. Söû duïng phanh thaéng moät caùch hôïp lyù hôn, vaø, nhaát laø, tìm caùch xöû lyù maët loä treân tröôøng ñua ñöôïc toát hôn. Ñöôïc nhö vaäy, chöa bieát laø UÙc coù nhaän ñöôïc lôøi caùm ôn noàng naøn naøo cuûa Washington hay khoâng. ñieàu naøy khoâng thaønh vaán ñeà vaø quan troïng, mieãn laø caùc nhaø laõnh ñaïo chính phuû UÙc ñaõ theå hieän ñöôïc tinh thaàn phuïc vuï cho lôïi ích quoác gia, vì lôïi ích quoác gia, vaø cuõng cho caû lôïi ích cuûa Myõ. Bôûi, noù seõ laøm dòu bôùt caùc toån haïi töø phía Trung Quoác, ñeå caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa Baéc Kinh thaáy raèng - Canberra khoâng phaûi laø moät phaàn cuûa baát kyø keá hoaïch naøo cuûa Myõ trong vieäc bao vaây Trung Quoác nhaèm muïc ñích coâ laäp moät ñoái taùc thöông maïi lôùn nhaát cuûa Australia... [] Chuù thích: (*) Sir Robert Menzies: Thuû töôùng thöù 12 cuûa UÙc (1939) vaø laø ngöôøi khai saùng ra ñaûng Töï Do UÙc, noåi tieáng veà taøi huøng bieän (**) Americana Pax: hay Pax Americana (nguoàn töø tieáng Latin laø “American Peace”) laø moät thuaät ngöõ aùp duïng cho caùc khaùi nieäm lòch söû cuûa hoøa bình töông ñoái ôû Taây baùn caàu, vaø sau ñoù lan ra theá giôùi phöông Taây. Töø öu theá cuûa quyeàn löïc töông thích cuûa Hoa Kyø baét ñaàu töø khoaûng ñaàu theá kyû 20. Maëc duø thuaät ngöõ tìm thaáy tieän ích chính cuûa noù trong nöûa sau cuûa theá kyû 20, nhöng thöïc teá ñaõ ñöôïc söû duïng ôû nhieàu nôi vaø nhieàu thôøi ñaïi khaùc nhau. Chaúng haïn nhö thôøi kyø noäi chieán ôû Baéc Myõ, vaø treân toaøn caàu trong thôøi gian giöõa caùc cuoäc chieán tranh theá giôùi. Pax Americana chuû yeáu ñöôïc söû duïng trong yù nghóa hieän ñaïi cuûa noù, ñeå ñeà caäp ñeán söï bình an ñöôïc thaønh laäp sau khi keát thuùc chieán tranh theá giôùi thöù II vaøo naêm 1945. Ngaøy nay trong hieän ñaïi cuûa yù nghóa naøy, Pax Americana laø töø duøng ñeå chæ vò trí quaân söï vaø kinh teá cuûa Hoa Kyø lieân quan ñeán caùc quoác gia khaùc. Thuaät ngöõ naøy xuaát phaùt töø caûm höùng cuûa Pax Romana cuûa ñeá cheá La Maõ, Britannica Pax cuûa Ñeá cheá Anh, vaø Mongolica Pax cuûa Ñeá quoác Moâng Coå.[]


22

L

ieân tieáp nhöõng daáu hieäu suy thoaùi kinh teá cuøng vôùi söï khai maïc muoän hôn döï kieán cuûa Ñaïi hoäi Ñaûng toaøn quoác Ñaûng Coäng saûn Trung Quoác (CCP) taïi Baéc Kinh cho thaáy moät söï baát oån mang tính heä thoáng raát ñaùng lo ngaïi ôû Trung Quoác. Vaø khi maø Trung Quoác ñöùng tröôùc nhöõng thaùch thöùc kinh teá vaø ñòa chính trò, hoï coù theå söû duïng nhöõng phöông thöùc môùi ñeå thöïc thi caùc muïc tieâu chính saùch ñoái ngoaïi. Nhöõng bieán ñoäng chính trò, raéc roái kinh teá vaø söï gia taêng quyeàn löïc töông ñoái cuûa Trung Quoác seõ coù nhöõng aûnh höôûng to lôùn vaø laâu daøi ñeán quan heä cuûa nöôùc naøy ñoái vôùi laùng gieàng vaø nhöõng cöôøng quoác coù thaùi ñoä quan ngaïi treân theá giôùi. Söï “troãi daäy hoøa bình” cuûa Trung Quoác chæ coù theå ñöôïc baûo ñaûm trong moät moâi tröôøng oån ñònh trong nöôùc cuøng vôùi söï toân troïng cuûa quoác teá. CCP döï kieán khai maïc Ñaïi hoäi laàn thöù 18 vaøo ngaøy 8/11, muoän hôn so vôùi keá hoaïch ban ñaàu laø giöõa thaùng 10. Ñieàu naøy cuøng vôùi vuï beâ boái laøm ruùng ñoäng haøng nguõ laõnh ñaïo caáp cao laø nhöõng daáu hieäu tieàm taøng cho thaáy söï baát oån chính trò thöïc söï. Vuï vieäc Baïc Hy Lai ñaõ laøm xaáu ñi hình aûnh cuûa moät CCP thoáng nhaát trong cuoäc chuyeån giao quyeàn löïc giöõa hai theá heä sau moät thaäp kyû. Môùi ñaây, Baïc Hy Lai ñaõ bò khai tröø khoûi ñaûng vaø ñang ñöùng tröôùc nhieàu caùo traïng hình söï. “Moâ hình Truøng Khaùnh” cuûa oâng trong noã löïc cuûa chính phuû veà taùi phaân phoái cuûa caûi tröôùc ñoù ñaõ nhaän ñöôïc ít nhieàu söï uûng hoä cuûa daân chuùng giöõa luùc khoaûng caùch thu nhaäp taïi Trung Quoác ñang nôùi roäng. Baát cöù daáu hieäu ganh ñua naøo trong ñaûng cuõng coù aûnh höôûng thöïc teá tôùi chính saùch ñoái ngoaïi cuûa nöôùc naøy. Hôn nöõa, söï chaäm laïi töông ñoái trong taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá Trung Quoác coù theå taùc ñoäng xa hôn ñeán troïng taâm chính saùch ñoái ngoaïi cuûa nöôùc naøy. Ñeå hieåu chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Trung Quoác coù theå thay ñoåi ra sao bôûi cuoäc chuyeån giao troïng ñaïi naøy trong boái caûnh kinh teá vaø chính trò hieän nay, caàn phaûi xaùc ñònh muïc tieâu chính cuûa chính saùch ñoái ngoaïi Trung Quoác laø gì. Coù ba lónh vöïc troïng taâm nhaát quaùn trong chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Coäng hoøa Nhaân daân Trung Hoa. Tröôùc heát laø thuùc ñaåy hoäi nhaäp kinh teá vôùi moïi quoác gia treân theá giôùi.

Thöù hai laø noã löïc môû roäng khaû naêng trieån khai quyeàn löïc truyeàn thoáng. Thöù ba laø kieân ñònh baûo veä caùc tuyeân boá chuû quyeàn cuûa Trung Quoác. Song haønh vôùi taát caû ba höôùng quan troïng naøy laø chuû ñeà chung mang teân “söï troãi daäy hoøa bình” cuûa Trung Quoác. Trung Quoác ñaõ coù nhöõng böôùc tieán lôùn trong 30 naêm qua trong vieäc hoäi nhaäp thò tröôøng trong nöôùc vôùi neàn kinh teá toaøn caàu. Trung Quoác laø ñoái taùc thöông maïi lôùn nhaát cuûa haøng chuïc quoác gia, töø Nhaät Baûn vaø AÁn Ñoä cho tôùi Peru hay Angola. Söï hoäi nhaäp kinh teá vôùi theá giôùi ñaõ giuùp ích raát lôùn cho quaù trình phaùt trieån trong nöôùc cuûa Trung Quoác, trong khi mang laïi cho giôùi laõnh ñaïo moät caùn caân ngoaïi giao quan troïng. Moät baøi vieát gaàn ñaây treân tôø China Daily coøn toâ veõ hình aûnh Trung Quoác laø vò cöùu tinh cuûa neàn kinh teá toaøn caàu: “Khi phaàn coøn laïi cuûa theá giôùi ñang bò teâ lieät bôûi cuoäc khuûng hoaûng taøi chính baét nguoàn töø Phoá Wall, Trung Quoác ñaõ kòp thôøi tung ra goùi kích thích 4 nghìn tyû NDT (khoaûng 570 tyû USD), bieán mình thaønh moät ñoäng löïc chính thuùc ñaåy taêng tröôûng toaøn caàu. Trung Quoác cuõng cam keát ñoùng goùp 43 tyû USD taùi caáp voán cho Quyõ Tieàn teä quoác teá voán ñang raát caàn tieàn ñeå cöùu giuùp moät chaâu AÂu ñang lao ñao vì khuûng hoaûng”. Khoâng theå phuû nhaän trong cuoäc khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu hieän nay, Trung Quoác ñaõ noåi leân trôû thaønh ñaøu taøu taêng tröôûng vaø nguoàn löïc cung caáp voán khoâng theå thieáu. Tuy nhieân, söï chöõng laïi trong toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa Trung

Quoác coù lieân quan tröïc tieáp ñeán söï hoäi nhaäp saâu roäng cuûa Trung Quoác vôùi thò tröôøng theá giôùi. Khi maø chaâu AÂu vaø Myõ baát oån kinh teá keùo daøi, xuaát khaåu cuûa Trung Quoác cuõng seõ bò aûnh höôûng, nhöõng côn soùng ngaàm taùc ñoäng ñeán moïi ngaønh kinh teá Trung Quoác. Trung Quoác coù theå tieáp tuïc duy trì taêng tröôûng cao baèng caùch thuùc ñaåy söùc mua cuûa haøng traêm nhieäu ngöôøi ngheøo noâng thoân vaø thaønh thò. Thò tröôøng tieàm naêng cho caùc thieát bò tieän nghi nhö maùy giaët, xe ñieän, maùy tính coù theå taïo doanh thu nhieàu nghìn tyû USD cho taêng tröôûng kinh teá. Nhöng laøm ñöôïc ñieàu naøy seõ laø caû moät thaùch thöùc ñoái vôùi giôùi laõnh ñaïo. Nhöõng bieán ñoäng chính trò vaø kinh teá tieàm taøng taïi Trung Quoác seõ coù aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán chính saùch ñoái ngoaïi laáy kinh teá laøm trung taâm cuûa nöôùc naøy. Gaàn nhö seõ khoâng coù chuyeän Trung Quoác beá quan toûa caûng khoûi thò tröôøng toaøn caàu nhö nhöõng theá kyû tröôùc ñaây. Tuy nhieân, moät xu höôùng daân tuùy hôn trong giôùi laõnh ñaïo, hay coù theå nhöõng cuoäc caûi caùch daân chuû thöïc söï, coù theå mang ñeán nhöõng thay ñoåi lôùn trong caùch thöùc chính phuû Trung Quoác söû duïng khoái taøi saûn khoång loà thu ñöôïc thoâng qua thöông maïi quoác teá. Chính saùch ñaàu tö maïnh löôïng döï tröõ ngoaïi teä vaøo traùi phieáu chính phuû Myõ hieän nay cuûa Trung Quoác khoâng ñöôïc daân chuùng uûng hoä nhieàu. Nhieàu ngöôøi daân Trung Quoác cuõng khoâng haøi loøng khoâng keùm vôùi nhöõng khoaûn cho vay lôùn cuûa chính phuû cho caùc quoác gia ngheøo. Ngöôøi lao ñoäng vaø ngöôøi phaûi thueâ nhaø Trung Quoác muoán haøng tyû USD döï tröõ ngoaïi teä cuûa nöôùc naøy phaûi ñöôïc ñaàu tö cho caûi thieän giaùo duïc, cô sôû haï taàng vaø chaêm soùc y teá ôû trong nöôùc. Neáu giôùi laõnh ñaïo Trung Quoác bò thöïc tieãn chính trò môùi naøy taùc ñoäng vaø trôû neân nhaïy caûm hôn vôùi taâm lyù chung, nöôùc naøy coù theå khoâng bao giô trôû thaønh nguoàn cung caáp voán tin caäy ñoái vôùi caû caùc nöôùc ngheøo vaø nöôùc giaøu. Lónh vöïc troïng taâm thöù hai trong chính saùch ñoái ngoaïi hieän nay cuûa Trung Quoác - trieån khai quyeàn löïc truyeàn thoáng - cuõng seõ chòu aûnh höôûng cuûa nhöõng bieán ñoäng chính trò vaø kinh teá. Giôùi laõnh ñaïo ñaõ môû roäng ñaùng keå nguoàn löïc cho vieäc cuûng coá caùc naêng löïc quaân söï taàm xa. Vieäc trieån khai Haûi quaân PLA doïc bôø bieån Somali trong caùc chieán dòch choáng

23

trieån khai chính saùch ñeå baûo veä chuû quyeàn coù theå thay ñoåi neáu xaûy ra suy thoaùi kinh teá vaø baát oån chính trò.

cöôùp bieån, söï hoã trôï quaân söï ngaøy moät lôùn cuûa Trung Quoác cho caùc söù meänh gìn giöõ hoøa bình cuûa Lieân hôïp quoác, vaø vieäc haï thuûy taøu saân bay ñaàu tieân laø nhöõng minh chöùng roõ raøng cho nhöõng noã löïc naøy. Khi taêng tröôûng kinh teá taïi Trung Quoác chaäm laïi, chính phuû seõ muoán taäp trung hôn vaøo vieäc naâng caáp caùc naêng löïc haûi quaân “bieån khôi” vaø caùc taøi saûn quaân söï khaùc. Taêng tröôûng kinh teá laø nguoàn löïc chính yeáu taïo tính chính danh cho CCP trong ba thaäp nieân qua. Khi toác ñoä taêng tröôûng kinh teá chöõng laïi, giôùi laõnh ñaïo seõ phaûi ñaåy maïnh caùc trang thieát bò quaân söï haøo nhoaùng ñeå vöïc daäy söï uûng hoä chính trò ôû trong nöôùc. Nhöng nhöõng khaû naêng naøy coù theå ñaõ vaø seõ ñöôïc trieån khai theo caùi caùch ñe doïa tröïc tieáp ñeán caùc cöôøng quoác lôùn khaùc. Giôùi laõnh ñaïo seõ phaûi tính toaùn laøm sao ñoùng moät vai troø chuû ñoäng hôn trong caùc söù meänh quoác teá giuùp cuûng coá uy tín cuûa Trung Quoác trong khi haïn cheá ñöôïc caùc ruûi ro ñòa chính trò nhö caùc noã löïc gìn giöõ hoøa bình vaø choáng cöôùp bieån quoác teá cuûa LHQ. Troïng taâm thöù ba trong chính

saùch ñoái ngoaïi cuûa Trung Quoác laø noã löïc kieân quyeát baûo veä chuû quyeàn cuûa Trung Quoác. Trong baøi phaùt bieåu môùi ñaây nhaân dòp kyû nieäm 63 naêm thaønh laäp nhaø nöôùc Coäng hoøa Nhaân daân Trung Hoa, Thuû töôùng OÂn Gia Baûo ñaõ taùi khaúng ñònh cam keát töø laâu cuûa chính phuû vôùi vieäc “Baûo veä vöõng chaéc chuû quyeàn quoác gia vaø toaøn veïn laõnh thoå”. Chöông trình chính saùch naøy coù theå seõ vaãn khoâng thay ñoåi baát chaáp nhöõng bieán ñoäng chính trò vaø kinh teá beân trong. Tuy nhieân, phöông thöùc Trung Quoác trieån khai chính saùch ñeå baûo veä chuû quyeàn coù theå thay ñoåi neáu xaûy ra suy thoaùi kinh teá vaø baát oån chính trò. Cuoäc khuûng hoaûng vôùi Nhaät Baûn xung quanh quaàn ñaûo Ñieáu Ngö/ Senkaku, cuøng caùc tranh chaáp laõnh thoå vôùi Philippine vaø Vieät Nam treân Bieån Ñoâng, cho thaáy chính phuû Trung Quoác ñaõ theo ñuoåi laäp tröôøng cöùng raén trong vieäc baûo veä caùc tuyeân boá chuû quyeàn laõnh thoå. Nhöõng tuyeân boá naøy seõ khoâng thay ñoåi hay giaûm nheï ñi do nhöõng chuyeån giao laõnh ñaïo. Ñoù laø chöa keå, Ñaøi Loan cuõng ban haønh nhöõng chính saùch maïnh meõ lieân quan ñeán tranh chaáp laõnh thoå. Trong tröôøng hôïp xaûy ra nhöõng ñaáu ñaù chính trò lôùn hay moät cuoäc khuûng hoaûng kinh teá thöïc söï ôû trong nöôùc, chính phuû Trung Quoác coù theå seõ tieán haønh nhöõng bieän phaùp quyeá lieät hôn ñeå baûo veä chuû quyeàn töï nhaän taïi caùc vuøng bieån tranh chaáp. Caùc cuoäc bieåu tình phaûn ñoái Nhaät Baûn gaàn ñaây taïi caùc thaønh phoá lôùn cuûa Trung Quoác theå hieän raèng ngöôøi daân Trung Quoác ñaõ saün saøng tieáp nhaän caùch tieáp caän quaân söï ñoái vôùi giaûi quyeát caùc tranh chaáp naøy hôn giôùi laõnh ñaïo. Ngay caû khoâng coù nhöõng raéc roái kinh teá hay chính trò lôùn, chính phuû Trung Quoác cuõng ñaõ trôû neân hung haõn hôn trong caùc moái tranh chaáp laõnh thoå ñôn giaûn bôûi söùng maïnh töông ñoái cuûa Trung Quoác ñaõ taêng leân. Khi giôùi laõnh ñaïo muoán baáu víu vaøo nhöõng nguoàn löïc khaùc ñeå baûo veä tính chính danh cuûa mình tröôùc caùc baát oån kinh teá, raát coù theå Trung Quoác seõ trôû neân ngaøy caøng quyeát lieät hôn treân tröôøng quoác teá. Nhöng ngöôøi ta seõ khoâng theå toân troïng Trung Quoác neáu nöôùc naøy cöù laáy söùc maïnh kinh teá, naêng löïc quaân söï hay moät quan ñieåm hung haêng ra ñeå huø doïa nhau trong caùc tranh chaáp laõnh thoå.[]


24

V

Phaïm Nhaät Bình

ôùi nhöõng tieàm naêng phaùt trieån lôùn lao, ngaøy nay Trung Quoác ñaõ trôû thaønh moät ñaát nöôùc coù neàn kinh teá ñöùng haøng thöù nhì treân theá giôùi. Nhöng caøng ñeán gaàn thôøi ñieåm ñaïi hoäi laàn thöù 18 cuûa ñaûng vaøo thaùng 10 naêm nay, nhöõng ngöôøi saép ra ñi vaø nhöõng ngöôøi chuaån bò tieáp nhaän quyeàn löïc ñeàu nhaän thöùc raèng hoï ñang ñoái dieän vôùi moät vaán naïn ngaøy caøng lôùn. Ñoù laø tính chính danh, tính hôïp phaùp chính trò cuûa caû cheá ñoä vaø cuûa giôùi laõnh ñaïo ôû thöôïng ñænh. Noùi moät caùch cuï theå hôn, trong maét daân chuùng, nhöõng gì maø hoï ñaõ töøng ñöôïc nghe suoát maáy thaäp nieân qua veà moät chính phuû döïa treân lyù töôûng coâng baèng xaõ hoäi coäng saûn thì nay chæ thaáy töøng taäp ñoaøn quyeàn haønh cuøng vôùi heä thoáng tham nhuõng saâu roäng, vaø moät soá ñaïi gia tö baûn cöïc kyø giaøu coù ruùt töø nguoàn taøi saûn quoác gia. Trong tình traïng tham nhuõng lan traøn treân toaøn xaõ hoäi Trung Quoác nhö hieän nay, öôùc löôïng moãi naêm coù khoaûng 50 tyû ñoâ la theo chaân caùn boä quan chöùc vaø gia ñình hoï rôøi khoûi ñaát nöôùc. Ñoù laø moät trong nhieàu chi tieát ñöôïc ñöa ra trong moät baøi baùo cuûa Jonathan Manthorpe cuûa tôø Vancouver Sun, Canada ngaøy 13/7/2012. Nhöõng nhaø giaøu môùi ôû Trung Quoác meänh danh “tö baûn ñoû” töøng ngaøy töøng giôø ñang raùo rieát tìm choã truù thaân an toaøn ôû caùc nöôùc Taây Phöông. Laøn soùng naøy ñaõ baét ñaàu trong maáy naêm qua nhöng gia taêng caøng luùc caøng nhanh tröôùc caùc bieán ñoäng xaõ hoäi laãn chính trò taïi ñaây. Theo Jonathan Manthorpe, moät nghieân cöùu gaàn ñaây cho thaáy raèng 90% trong soá hôn 300 thaønh vieân cuûa UÛy ban Trung öông ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác ñaõ ñöa moät phaàn gia ñình ra soáng ôû nöôùc ngoaøi hoaëc ñaõ xin laøm coâng daân nöôùc ngoaøi. Ñaây laø caùc ñaàu caàu ñeå chuyeån taøi saûn hieän nay vaø ñeå laøm “nôi tî naïn” trong töông lai khi coù bieán ñoäng chính trò taïi Trung Quoác. Coøn giôùi giaøu coù noùi chung, khoaûng 60% cho bieát ñang trong tieán trình xin di daân hoaëc ñaõ coù yù ñònh laøm vieäc naøy trong thôøi gian tröôùc maët. Bieán coá Baïc Hy Lai (Bo Xilai), nguyeân bí thö thaønh uûy Truøng Khaùnh (Chong Qing), bò baét chôø ngaøy ra toøa caøng khieán giôùi tö baûn ñoû khoâng coøn caûm thaáy an toaøn duø ôû baát kyø vò trí naøo, vaø caøng gaáp ruùt tìm ñöôøng ñi ra nöôùc ngoaøi cuøng vôùi soá taøi saûn hieän coù. Vaøo cuoái naêm 2011, moät nghieân cöùu khaùc, coù veû “hieàn laønh” hôn, ñöôïc chính Ngaân haøng Nhaân daân Trung Quoác thöïc hieän, cuõng cho thaáy töø giöõa thaäp nieân 1990, ít laø khoaûng 125 tyû USD ñaõ leûn ra khoûi ñaát nöôùc theo chaân cuûa hôn 16.000 caùn boä, coâng chöùc vaø nhöõng ngöôøi thaân cuûa hoï. Töø moät nguoàn khaùc nöõa, kyù giaû John Sudworth cuûa BBC News töø Thöôïng Haûi ngaøy 22/8/12 töôøng thuaät hieän töôïng “Tö baûn ñoû Trung Quoác”

luõ löôït ra ñi. OÂng vieát: “coù moät thöù haøng xuaát khaåu töø Trung Quoác maø döôøng nhö hieän nay khoâng ai ngaên caûn noåi ñoù laø caùc trieäu phuù”. Ñieån hình nhö Louie Huang, moät trong nhöõng ngöôøi giaøu nhaát Thöôïng Haûi (Shanghai) nhôø kinh doanh baát ñoäng saûn. OÂng Huang thöøa nhaän vôùi nhieàu ngöôøi baïn giaøu coù khaùc raèng tình hình khoâng coøn an toaøn cho nhöõng ngöôøi nhö oâng taïi Trung Quoác nöõa. Con ñöôøng duy nhaát laø tìm caùch ra nöôùc ngoaøi sinh soáng. OÂng noùi: “Haàu heát hoï nghó raèng toâi coù quaù nhieàu tieàn ôû ñaây. Roài seõ tôùi ngaøy chính phuû thay ñoåi chính saùch vaø laáy laïi heát”. Ñoù cuõng laø ñieàu lo laéng cuûa nhieàu ngöôøi thuoäc giôùi sieâu giaøu Trung Quoác nay ñang tìm caùch thoaùt ñi. Noù cuõng cho thaáy maët thaät cuûa ñôøi soáng chính trò, kinh teá cuûa Trung Quoác, töùc khoâng heà coù moät xaõ hoäi oån ñònh nhö hình aûnh maø ñaûng muoán tröng ra tröôùc theá giôùi. Noùi caùch khaùc, nhöõng tö baûn ñoû ngaøy nay khoâng coøn tin vaøo caùi goïi laø kinh teá thò tröôøng theo ñaëc tính XHCN Trung Quoác, vôùi quaù nhieàu ñe doïa baát an tieàm aån. Hoï tìm caùch ra ñi khoâng phaûi vôùi hai baøn tay traéng, nhöng vôùi soá cuûa caûi tích goùp ñöôïc moät caùch baát thöôøng treân löng hôn moät tyû ngöôøi ngheøo khaép luïc ñòa naøy. So vôùi naêm 2006, chæ coù 63 visa EB-5 töùc loaïi visa ñaàu tö ñeå ñònh cö taïi Hoa Kyø ñöôïc caáp cho caùc coâng daân Trung Quoác; thì naêm 2011, con soá naøy nhaûy voït leân 2.408 visa; vaø trong naêm 2012, chæ trong 6 thaùng ñaàu naêm, con soá naøy ñaõ vöôït quaù 3.700 visa. Giôùi giaøu Trung Quoác khoâng chæ chaïy sang Myõ maø thoâi. Hieän nay hoï coøn laø moät trong caùc luoàng di daân lôùn nhaát vaøo Australia. Soá lieäu coâng boá naêm 2011 cho thaáy laàn ñaàu tieân di daân Trung Quoác vaøo Australia ñaõ vöôït qua soá ngöôøi töø Anh Quoác. Taïi Canada, con soá caùc “nhaø ñaàu tö” Trung Quoác ñöôïc caáp quy cheá thöôøng truù taïi Canada ñaõ taêng gaáp ñoâi trong voøng hai naêm. Theo haõng tin AFP, hieän töôïng taøi phieät Trung Quoác ñaàu tö oà aït vaøo röôïu Phaùp cuõng ñang gia taêng. Sau khi “xaâm nhaäp” vaøo laõnh ñòa röôïu Bordeaux, caùc tay taøi phieät Trung Quoác “taán coâng” vaøo röôïu Bourgogne baèng nhöõng soá voán khoång loà. Beân caïnh lyù do thuaàn tuùy thöông maïi, ñaây coøn laø lyù côù ñeå xin nhaäp cö

vaøo Phaùp. Nhöõng keû naèm ôû thöôïng taàng xaõ hoäi Trung Quoác thaáy roõ laø töông lai cuûa chính hoï raát baáp beânh. Neàn kinh teá Trung Quoác khoâng theå taêng tröôûng baát taän. Tình traïng huït hôi ñaõ hieän roõ trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Khoâng chæ nhöõng ngöôøi ngheøo taïi Trung Quoác coù theå noå tung baát kyø luùc naøo maø caû caùc ñoàng nghieäp cuûa hoï cuõng coù theå loâi coå hoï ra laøm “deâ teá thaàn” ñeå xoa dòu daân chuùng baát kyø luùc naøo. Hoâm qua coøn ngaát ngöôõng treân ñænh cao quyeàn löïc, hoâm nay ñoät nhieân taùn gia baïi saûn laø chuyeän thöôøng ngaøy ôû quoác gia naøy. Söï kieän vôï choàng oâng Baïc Hy Lai thöïc söï khieán hoï run sôï ñeán taän xöông tuûy, vì khoâng maáy ai trong soá naøy coù nhieàu quyeàn löïc nhö oâng Baïc ñaõ töøng naém giöõ. Cuøng luùc vôùi caùc dieãn vaên leân aùn caùc giaù trò Taây Phöông, haàu heát giôùi laõnh ñaïo Trung Quoác ñeàu göûi con caùi ñi hoïc ôû caùi tröôøng Taây Phöông vaø tìm cô hoäi soáng ôû nöôùc ngoaøi ñeå laøm ñaàu caàu chuyeån tieàn. ñieàu naøy thoaït nghe coù veû maâu thuaãn nhöng laïi laø söï thaät ñoái vôùi ñaïi ña soá laõnh ñaïo cao caáp cuûa nhaø nöôùc vaø ñaûng Coäng Saûn Trung Quoác. Trong moät baøi baùo cuûa Washington Post ngaøy 18/5/2012, hai kyù giaû Andrew Higgin vaø Maureen Fan ñaõ ñöa ra moät caùi nhìn thaät saâu saéc veà söï thaät khoâng coøn che giaáu ñöôïc aáy. Con caùi cuûa giôùi quyù toäc ñoû ñöôïc goïi laø “Thaùi töû ñaûng” (princelings) ñaõ coù maët ôû haàu heát caùc tröôøng ñaïi hoïc tö danh tieáng ôû Myõ. Taäp Caän Bình, Phoù Chuû tòch Trung Quoác vaø saép leân ngoâi toång bí thö ñaûng, coù ngöôøi con gaùi Taäp Minh Traïch (Xi Mingze) ñang theo hoïc tröôøng ñaïi hoïc Harvard töø naêm 2010. Hai trong soá caùc toång bí thö ñaûng laø Giang Traïch Daân vaø Trieäu Töû Döông cuõng coù chaùu noäi vaø chaùu ngoaïi hoïc ôû tröôøng naøy. Boán quan chöùc caáp cao khaùc cuûa Ñaûng nhö Hoaøng Hoa (Huang Hua), Lyù Trieäu Tinh (Li Zhaoxing), Baïc Hy Lai (Bo Xilai vaø Traàn Vaân (Chen Yun) ñeàu coù con vaø chaùu theo hoïc taïi Hoa Kyø. Thaùi töû ñaûng ñình ñaùm nhaát gaàn ñaây laø Baïc Qua Qua (Bo Guagua), theo hoïc taïi Tröôøng Quaûn lyù Haønh Chính Kennedy, thuoäc Ñaïi hoïc Harvard. Cha cuûa anh ta laø cöïu Bí thö Thaønh uûy Truøng Khaùnh Baïc Hy Lai hieän ñang bò thaát suûng vaø meï laø Coác Khai Lai bò aùn töû hình treo veà toäi gieát ngöôøi.[ ]

M

25

oät baøi baùo treân tôø Washington Post soá ra ngaøy 26/3 ñaõ baøn veà moät söï môû roäng môùi cuûa moái quan heä quaân söï giöõa Myõ vaø Australia. Theo baøi vieát naøy, Haûi quaân Myõ ñang noã löïc trieån khai khaû naêng cuûa mình ñeå hoaït ñoäng ôû AÁn Ñoä Döông töø taây Australia. Laàu Naêm Goùc cuõng hy voïng seõ thieát laäp moät caên cöù do thaùm treân khoâng taàm xa ôû quaàn ñaûo Cocos, moät ñaûo san hoâ voøng heûo laùnh cuûa Australia naèm giöõa Perth vaø Sri Lanka. Söï môû roäng naêng löïc quaân söï naøy cuûa Myõ veà phía ñoâng baéc AÁn Ñoä Döông dieãn ra nhanh choùng tieáp sau moät thoûa thuaän naêm ngoaùi nhaèm boá trí moät löïc löôïng nhoû lính thuûy ñaùnh boä Myõ ñoùng quaân laâu daøi gaàn Darwin ôû bôø bieån phía baéc vaø ñeå môû roäng söï tieáp caän cuûa Myõ ñoái vôùi caùc caên cöù vaø baõi huaán luyeän cuûa Australia. Ñeán luùc naøy, toâi nhaän thaáy raèng, söùc maïnh quaân söï Myõ ôû taây Thaùi Bình Döông ñang taäp trung vaøo Nhaät Baûn vaø Haøn Quoác (moät di saûn cuûa Chieán tranh Laïnh) trong khi khu vöïc caïnh tranh söùc maïnh lôùn ñang noåi leân - Bieån Ñoâng - naèm caùch ñoù 2.000 daëm (3.200km) veà phía nam. Caùc thoûa thuaän cuûa Myõ vôùi Australia, keát hôïp vôùi moät söï môû roäng lôùn caùc cô sôû quaân söï treân ñaûo Guam, laø moät noã löïc taêng cöôøng khaû naêng cuûa Laàu Naêm Goùc nhaèm duy trì moät söï hieän dieän tieáp tuïc lôùn hôn ôû Bieån Ñoâng vaø Ñoâng Nam AÙ.

Hoaøng Döông Lôïi ích cuûa Myõ ôû Bieån Ñoâng laø ñaûm baûo töï do haøng haûi thoâng qua nhöõng gì coù theå xem laø haûi trình thöông maïi quan troïng nhaát treân theá giôùi. Caùc thoûa thuaän vôùi Australia cuøng söï taêng cöôøng löïc löôïng treân ñaûo Guam laø höõu ích nhöng chöa ñuû. Haûi quaân seõ caàn phaûi cung caáp moät söï hieän dieän ñuû laøm yeân loøng nhöõng nöôùc tieáp giaùp Bieån Ñoâng nhaèm khoâng ñeå cho nhöõng tranh chaáp veà vuøng bieån naøy ñe doïa ñeán löu thoâng thöông maïi ôû khu vöïc. Hieän vaãn coøn phaûi xem lieäu Haûi quaân Myõ seõ coù ñuû naêng löïc vaø caùc keá hoaïch thöïc teá ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï naøy veà laâu daøi hay khoâng. Tuaàn tröôùc, Haûi quaân Myõ ñaõ göûi tôùi Quoác hoäi moät baûn keá hoaïch caäp nhaät 30 naêm cuûa hoï, theo ñoù seõ tieáp tuïc xu höôùng cuûa moät löïc löôïng haûi quaân tinh giaûn hôn bao giôø heát. Keá hoaïch môùi neâu ra moät con soá


26

trung bình 298 taøu hoaït ñoäng trong voøng 30 naêm tôùi, giaûm so vôùi döï baùo naêm ngoaùi laø trung bình 306 taøu. Vaø keá hoaïch cuõng thaáy tröôùc Haûi quaân Myõ seõ mua ít taøu môùi hôn moãi naêm, taêng ñaàu tö vaøo khía caïnh khaùc. Theo ñaùnh giaù cuûa Vaên phoøng Ngaân saùch quoác hoäi Myõ veà vieäc ñoùng taøu cuûa Haûi quaân thì nhöõng keá hoaïch ñoù quaù laïc quan vaø khoâng ñuû ngaân saùch ñeå trieån khai. Vaøi naêm tröôùc, Haûi quaân ñaõ coù caùc keá hoaïch veà moät haïm ñoäi 313 taøu. Cô quan Ñaùnh giaù Quoác phoøng ñoäc laäp haøng quyù cuûa hai ñaûng yeâu caàu moät haïm ñoäi goàm 346 taøu. Hieän khoâng coù keá hoaïch naøo nhaèm ñaït ñöôïc moät trong hai muïc tieâu naøy. Thöù tröôûng Boä Haûi quaân Robert Work, trong moät baøi phaùt bieåu hoài thaùng 1/2012 tröôùc Hieäp hoäi Haûi quaân Maët nöôùc, ñaõ gaït boû nhöõng lo ngaïi veà vaán ñeà caét giaûm taøu cuûa Haûi quaân. OÂng Work khaúng ñònh raèng, caùc keá hoaïch thieát thöïc cuûa Haûi quaân veà do thaùm treân khoâng taàm xa, ñöôïc tieán haønh bôûi nhöõng maùy bay môùi nhö P-8A Poseidon vaø moät phieân baûn maùy bay khoâng ngöôøi laùi Global Hawk cuûa Haûi quaân, seõ ñaûm traùch phaàn lôùn caùc hoaït ñoäng tuaàn tra treân bieån thöôøng leä maø tröôùc kia do caùc taøu thöïc hieän. Caùc caên cöù ôû Australia, quaàn ñaûo Cocos, vaø ôû nhöõng nôi khaùc thuoäc taây nam Thaùi Bình Döông seõ hoã trôï giaùm saùt Bieån Ñoâng. Neáu caùc taøu ñöôïc yeâu caàu phaûn öùng tröôùc caùc vaán ñeà, caùc chæ huy coù theå cöû chuùng ñi nhö voán vaãn theá. Nhöng theo caùch noùi cuûa oâng Work, ít taøu hôn seõ ñöôïc caàn ñeán cho tuaàn tra thöôøng leä. Vaø vôùi ít taøu vaän haønh hôn thì Haûi quaân seõ tieát kieäm ñöôïc chi phí vaø ñaûm baûo caùc taøu cuûa mình ñöôïc baûo trì toát hôn. Vaán ñeà laø lieäu taêng cöôøng giaùm saùt bieån töø treân khoâng vaø ít taøu hôn thöïc hieän ít caùc chuyeán caäp caûng hôn xung quanh Bieån Ñoâng vaø caùc nôi khaùc coù cung caáp ñöôïc söï hieän dieän oån ñònh vaø ñaûm baûo maø söï hieän dieän höõu hình cuûa caùc taøu Haûi quaân vaãn ñaûm nhieäm töø tröôùc ñeán nay. Hoïc thuyeát do thaùm treân khoâng cuûa oâng Work vaø kích côõ haïm ñoäi ñöôïc thu nhoû cuûa Haûi quaân keát hôïp vôùi nhau taïo thaønh moät hoïc thuyeát môùi veà cung caáp söï hieän dieän oån ñònh ôû nhöõng choán chung toaøn caàu, chaúng haïn nhö Bieån Ñoâng. Chuùng ta seõ bieát raèng hoïc thuyeát naøy seõ thaát baïi neáu laõnh ñaïo caùc

27

T

heo tin Reuters, Indonesia đang mua các tàu ngầm từ Hàn Quốc và các hệ thống radar bờ biển từ Trung Quốc và Mỹ. Trong khi đó, Singapore, nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 5 trên thế giới - đang bổ sung cho kho vũ khí tinh vi của mình. Cảnh giác trước Trung Quốc và phấn khích với thành công về kinh tế, Đông Nam Á đang tăng cường chi tiêu cho vũ khí quân dụng hạng nặng để bảo vệ các tuyến hàng hải, các cảng và biên giới biển quan trọng đối với dòng chảy xuất khẩu và năng lượng.

nöôùc ñoàng minh cuûa Myõ gia taêng haønh xöû caûn trôû ngoaïi giao. Caùc cuoäc chaïy ñua vuõ trang trong khu vöïc, phaûn öùng nöõa tröôùc moät söï suy giaûm thaáy roõ veà söùc maïnh quaân söï cuûa Myõ, seõ laø moät daáu hieäu thaát baïi khaùc. Söï gia taêng chi tieâu quoác phoøng haøng naêm ôû möùc hai con soá cuûa Trung Quoác vaø moät cuoäc chaïy ñua vuõ khí taøu ngaàm ñang xuaát hieän trong khu vöïc khoâng phaûi laø nhöõng tín hieäu toát. Nhieäm vuï cuûa Haûi quaân nhaèm cung caáp moät söï hieän dieän oån ñònh ôû Bieån Ñoâng vaø caùc nôi khaùc ñaõ trôû neân phöùc taïp hôn tröôùc caùc moái ñe doïa ngaøy caøng lôùn veà teân löûa phoøng khoâng vaø teân löûa choáng haïm. Nhöõng moái ñe doïa naøy ñang buoäc Haûi quaân vaø Khoâng quaân phaûi phaùt trieån caùc caùch thöùc hoaït ñoäng môùi choáng laïi keû thuø töø caùc khoaûng caùch xa, nôi caùc taøu vaø maùy bay seõ khoâng deã bò taán coâng bôûi teân löûa ñòch. Moái ñe doïa teân löûa cuõng khuyeán khích Haûi quaân vaø Khoâng quaân döïa nhieàu hôn vaøo caùc neàn taûng bí maät, chaúng haïn nhö taøu ngaàm vaø maùy bay taøng hình taàm xa. Taát caû nhöõng xu höôùng naøy hoaït ñoäng traùi ngöôïc vôùi khaùi nieäm veà moät söï hieän dieän chuû ñoäng höõu hình maø Haûi quaân töøng duøng ñeå ngaên chaën caùc moái ñe doïa ôû nhöõng nôi chung toaøn caàu nhöng laïi coù theå ngaøy caøng trôû neân khoù baûo veä tröôùc caùc teân löûa ñòch. Caùc taøu ñöôïc giao “nhieäm vuï hieän dieän”, chaúng haïn nhö tuaàn tra Bieån Ñoâng vaø thöïc hieän caùc chuyeán caäp caûng trong khu vöïc, seõ chòu ruûi ro nhieàu nhaát töø taán coâng teân löûa luùc khôûi ñaàu moät cuoäc xung ñoät. Thöïc teá naøy seõ caøng khuyeán khích Haûi quaân giöõ cho caùc taøu noåi maët nöôùc coù naêng löïc vaø uy tín nhaát cuûa mình, chaúng haïn nhö caùc haøng khoâng maãu haïm, khuaát taàm nhìn cuûa caùc ñoàng minh naèm trong taàm baén cuûa teân löûa ñòch. Vì moái ñe doïa teân löûa ñaõ chín muoài, caùc taøu chieán ven bieån (LCS) môùi vaø coù naêng löïc khieâm toán nhaát cuûa Haûi quaân, vôùi vaøi chieác trong soá ñoù seõ ñöôïc ñoùng ôû Singapore, coù theå thöïc hieän nhieäm vuï hieän dieän chuû ñoäng, giöông côø trong thôøi bình vaø ñoùng vai troø nhö nhöõng chieác “baãy” coù theå hy sinh neáu nhö chieán söï noå ra. Trong khi ñoù, haïm ñoäi chính vaø naêng löïc taán coâng taàm xa khaùc seõ chôø ñôïi ôû phía beân kia ñöôøng chaân trôøi vaø khuaát taàm nhìn. Trong tröôøng hôïp ñoù, caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch ôû Washington seõ troâng caäy vaøo caùc LCS nhoû ñöôïc trang bò vuõ khí nheï nhaèm gaây truyeàn söï kính sôï veà naêng löïc quaân söï Myõ. Vôùi söï môû roäng môùi veà moái quan heä vôùi Australia, Laàu Naêm Goùc ñang tìm kieám moät caùch thöùc nhaèm taêng cöôøng söï hieän dieän ôû Bieån Ñoâng. Khi laøm theá, hoï seõ phaûi tìm ra caùch tieáp tuïc cung caáp moät söï hieän dieän haûi quaân ñaûm baûo - ñieàu maø Haûi quaân ñaõ thöïc hieän trong nhieàu thaäp nieân - trong khi moái ñe doïa teân löûa ñoái vôùi söï hieän dieän ñoù ngaøy caøng lôùn. Caøng laøm cho vaán ñeà trôû neân toài teä laø ngaân saùch ñoùng taøu cuûa Haûi quaân ñang chòu aùp löïc vaø khoâng ñuû ngay caû cho caùc keá hoaïch ñaõ caét giaûm hieän nay. Caùc laõnh ñaïo Haûi quaân ñang noã löïc khaùm phaù caùc saùch löôïc môùi vaø caùc caáu truùc môùi ñeå thích öùng vôùi moät tình hình ngaøy caøng xaáu ñi. Nhöng lieäu nhöõng bieän phaùp ñoù coù khaû naêng traán an caùc ñoàng minh vaø ngaên chaën ñöôïc caùc keû thuø tieàm aån? []

Tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông càng được thổi bùng do triển vọng các mỏ dầu khí dồi dào, đã khiến cho Malaysia, Philippines và Brunei cố gắng tìm cách cân bằng trước sức mạnh hải quân đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc. Ngay cả những nước không dính trực tiếp vào cuộc tranh chấp này như Thái Lan và Singapore thì an ninh biển vẫn là một trọng tâm then chốt. “Phát triển kinh tế đang khuyến khích các nước dành tiền cho quốc phòng để bảo vệ các khoản đầu tư, các tuyến đường biển và các vùng đặc quyền kinh tế của mình”, trích lời James Hardy, biên tập viên phụ trách mảng châu Á - Thái Bình Dương của Tuần báo IHS Jane’s Defence. “Xu hướng lớn nhất là đầu tư cho tuần tra giám sát bờ biển cũng như trên biển”.

Khi các nền kinh tế ở Đông Nam Á bùng nổ, chi tiêu quốc phòng đã tăng 42% trên thực tế từ năm 2002 tới năm 2011, dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết. Đứng đầu danh sách mua sắm là các chiến hạm, các tàu tuần tra, các hệ thống radar và máy bay chiến đấu, cùng với các tàu ngầm và tên lửa chống hạm vốn đặc biệt hiệu quả trong việc chặn giữ tàu thuyền đi vào các tuyến đường biển. “Tàu ngầm là một thứ lớn”, Tim Huxley, giám đốc điều hành về châu Á tại Viện Các nghiên cứu chiến lược

quốc tế, đánh giá. “Chúng có thể gây thiệt hại lớn mà không bị phát hiện, không bị chặn trước, và chúng có thể làm điều đó ở bất cứ nơi nào trong khu vực”. Trong nhiều thập niên, phần lớn Đông Nam Á không chú trọng mua sắm các loại vũ khí hạng nặng bằng mua súng ống và xe tăng cỡ nhỏ. Hầu hết các mối đe dọa là từ trong nước, trong khi sự bảo trợ của Mỹ được cho là đủ để tránh bất kỳ một cuộc xâm lược tiềm ẩn nào từ bên ngoài. Với sức mạnh của Trung Quốc ngày càng tăng và nhờ có thêm nhiều tiền hơn nên danh sách mua vũ khí cũng trở nên ngày càng tinh vi hơn. Hầu hết các nước trong khu vực đều nằm ở ven biển nên phòng thủ trên biển và trên không được chú trọng. Malaysia có hai tàu ngầm Scorpene. Thái Lan cũng có kế hoạch mua các tàu ngầm còn các chiến đấu cơ Gripen mà nước này mua từ hãng Saab AB của Thụy Điển rồi cũng sẽ được trang bị tên lửa chống hạm RBS-15F của Saab, theo IISS. Singapore thì đã đầu tư vào các chiến đấu cơ F-15SG của Boeing, Hoa Kỳ, và hai tàu ngầm Archer của Thụy Điển để bổ sung cho đội tàu ngầm bốn chiếc Challenger và sức mạnh không quân cũng như hải quân sẵn có của nước này. Indonesia, một quốc đảo rộng lớn có các tuyến đường biển then chốt và 54.700km bờ biển, đang sở hữu 2 tàu ngầm và đang đặt mua ba chiếc mới từ Hàn Quốc. Nước này cũng đang hợp tác với các công ty Trung Quốc trong sản xuất các tên lửa đối hạm C-705 và C-802 sau khi thử nghiệm tên lửa đối hạm Yakhont do Nga chế tạo năm 2011. Singapore mua chủ yếu vũ khí từ Mỹ, Pháp và Đức nhưng cũng có ngành quốc phòng riêng của mình, tập trung vào ST Engineering. Tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước này là nguồn cung cấp vũ khí cho các lực lượng vũ trang Singapore và có rất nhiều khách hàng ở nước ngoài. “Hầu hết các nước hoặc quan tâm hoặc tích cực theo đuổi ngành vũ khí trong nước của chính mình”, trích lời Storey. “Rẻ hơn so với mua từ nước ngoài, về dài hạn họ sẽ tìm cách phát triển các thị trường xuất khẩu riêng, chắc chắn điều này đúng với Indonesia, như vậy giúp họ tránh được các lệnh cấm vận từ những nước như Mỹ”. []


28

troø chuyeän keùo daøi ba ngaøy môùi ñaây giöõa hai chính khaùch CtöôùnuoäkyøgccöïSingapore u, moät ôû phöông Ñoâng vaø moät ôû phöông Taây: cöïu Thuû Lyù Quang Dieäu vaø cöïu Thuû töôùng Ñöùc Helmut

Schmidt (Ñaûng Daân chuû Xaõ hoäi) coù theå cung caáp cho ngöôøi ñoïc Vieät Nam moät soá goùc nhìn tham khaûo veà nhöõng ñeà taøi lôùn, ñaëc bieät veà söï dòch chuyeån quyeàn löïc, söï phaân cöïc treân theá giôùi vaø vai troø cuûa nöôùc Taàu trong theá kyû naøy. Môøi baïn ñoïc xem qua moät phaàn trong caùc vaán ñeà maø hai nhaân vaät töøng laø laõnh ñaïo cuûa hai ñaát nöôùc ôû hai bôø Ñoâng Taây ñang baøn luaän.

Phaïm Thò Hoaøi Helmut Schmidt: Laàn ñaàu tieân ñeán Baéc Kinh toâi ñöôïc Hoaøng ñeá Trung Hoa tieáp hoài ñoù ngaøi laø Mao Traïch Ñoâng. Lyù Quang Dieäu: (cöôøi) Helmut Schmidt: Mao laø moät tay taøn baïo. Lyù Quang Dieäu: OÂng ta laø moät nhaø laõnh ñaïo chieán tranh du kích loãi laïc ñaõ giaûi phoùng nöôùc Taàu. Nhöng oâng ta cuõng taøn phaù nöôùc Taàu baèng Caùch maïng Vaên hoùa. 18 trieäu ngöôøi cheát ñoùi vì phaûi ñem heát dao vaø muoång ra ñeå luyeän gang. OÂng ta thaät ñieân roà. Töôûng giaûi phoùng Trung Coäng xong roài thì thay ñoåi theá giôùi coù khoù gì. Helmut Schmidt: OÂng ta cho raèng: Caàn gì giai caáp voâ saûn coâng nghieäp, duøng voâ saûn noâng thoân cuõng ñöôïc. Lyù Quang Dieäu: Ñuùng vaäy. Helmut Schmidt: Nhöng ngöôøi noâng thoân thöôøng khoâng saün tinh thaàn caùch maïng. Lyù Quang Dieäu: Ñieàu ñoù toâi khoâng chaéc. ÔÛ thôøi buoåi cuûa iPhone, internet vaø truyeàn hình toaøn quoác baây giôø, ngöôøi ta raát baát maõn vì thaáy nhaø

mình thì toài taøn, coøn nhöõng thaønh phoá duyeân haûi laïi thònh vöôïng. Helmut Schmidt: Thôøi oâng, ai laø nhaø laõnh ñaïo chính trò vó ñaïi nhaát? Lyù Quang Dieäu: Ñaëng Tieåu Bình. Helmut Schmidt: Toâi ñoàng yù. Ñaëng Tieåu Bình laø nhaø laõnh ñaïo chính trò vó ñaïi nhaát trong taát caû nhöõng ngöôøi toâi töøng gaëp Lyù Quang Dieäu: Ngöôøi coù moät meùt röôõi, nhöng taàm voùc chính trò thì khoång loà. Helmut Schmidt: Naêm 1983 toâi coù moät buoåi troø chuyeän vôùi oâng aáy. Hai chuùng toâi vaø moät ngöôøi phieân dòch, khi ñoù chuùng toâi ñaõ quen nhau gaàn möôøi naêm, neân noùi chuyeän khaù côûi môû vaø thaønh thaät. Toâi gieãu côït raèng nhìn kyõ vaøo thöïc teá thì nhöõng ngöôøi caàm quyeàn ôû Baéc Kinh khoâng ñöôïc trung thöïc laém; hoï tuyeân boá mình laø coäng saûn, nhöng thöïc ra thì hoï theo Khoång giaùo. Ñaëng coù veû hôi soác moät chuùt, maát vaøi giaây, nhöng sau ñoù thì oâng aáy ñaùp laïi baèng voûn veïn ba töø. Ba töø ñoù laø: “Thì ñaõ sao?” (Lyù Quang Dieäu cöôøi.) Toâi coâng nhaän Ñaëng laø moät ngöôøi vó ñaïi. Lyù Quang Dieäu: OÂng aáy coù tinh thaàn caàu tieán. OÂng aáy ñeán thaêm Singapore, thaáy moät hoøn ñaûo nhoû beù khoâng coù taøi nguyeân gì nhöng thònh vöôïng, ñaày cuûa caûi, moïi ngöôøi ñi mua saém, trong tuùi ruûng rænh tieàn. OÂng aáy quan saùt, ñaët nhöõng caâu hoûi chính xaùc vaø ñi ñeán keát luaän raèng chính saùch ñaàu tö côûi môû cuûa chuùng toâi ñaõ ñem laïi coâng ngheä vaø nhöõng thò tröôøng môùi. Trôû veà nöôùc Taàu, oâng aáy laäp ra saùu ñaëc khu kinh teá theo moâ hình Singapore . OÂng aáy thaønh coâng vaø môû cöûa nöôùc Taàu daàn daàn. Ñieàu ñoù ñaõ cöùu Trung Coäng. Helmut Schmidt: Theá kyû 20 ñöôïc goïi laø theá kyû Hoa Kyø. Theá kæ 21 lieäu coù laø theá kæ Trung Quoác khoâng? Lyù Quang Dieäu: Veà toång saûn phaåm noäi ñòa thì ñuùng. Ñeán naêm 2035, GDP cuûa nöôùc Taàu seõ lôùn hôn cuûa Hoa Kyø. Coøn veà Nhuyeãn Löïc (Soft Power), veà söùc haáp daãn ñoái vôùi keû khaùc thì toâi khoâng chaéc laém, vì Hoa ngöõ laø moät trôû ngaïi cho baát kì ai muoán hoäi nhaäp vôùi Trung Coäng. Tuaàn baùo Zeit: Ngöôøi ta ñang noùi nhieàu ñeán söï “dòch chuyeån toaøn caàu”, töø Ñaïi Taây Döông sang Thaùi Bình Döông. Coù phaûi Ñaïi Taây Döông ñaõ thuoäc veà quaù khöù vaø Thaùi Bình Döông laø töông lai khoâng? Lyù Quang Dieäu: Khoâng, theo toâi

khoâng neân ñaùnh giaù nhö vaäy. Toâi tin raèng töø goùc nhìn cuûa ña soá ngöôøi Myõ hieän nay, chaâu AÂu laø moät ñoàng minh khaù chaéc chaén. Vaán ñeà cuûa Myõ seõ laø Trung Coäng. Vaäy söï dòch chuyeån ñoù coù nghóa gì? Coù nghóa laø Myõ phaûi taäp trung ñaàu tö kinh teá vaø caùc hoaït ñoäng quaân söï vaøo khu vöïc Thaùi Bình Döông. Nhöng khoâng coù nghóa laø dòch chuyeån quyeàn löïc treân theá giôùi. Maø coù nghóa laø Myõ höôùng tieâu ñieåm vaøo moät söï ñe doïa môùi cho vò trí baù quyeàn cuûa mình. Helmut Schmidt: Ñuùng, nhöng vò trí baù quyeàn cuûa Myõ seõ khoâng coøn aùp ñaûo nhö ôû cuoái theá kæ 19 vaø trong suoát theá kæ 20 nöõa, noù seõ daàn daàn yeáu ñi, Trung Coäng seõ daàn daàn maïnh leân vaø Nga thì caøng ngaøy caøng khoâng thay ñoåi. (Lyù Quang Dieäu cöôøi.) Lyù Quang Dieäu: Toâi ñoàng yù vôùi ñieåm cuoái. Ñuùng, nöôùc Taàu seõ maïnh leân, nhöng seõ khoâng theå baù quyeàn tôùi möùc kieåm soaùt ñöôïc Thaùi Bình Döông. Helmut Schmidt: Khoâng, seõ raát laâu. Phaûi maát hôn moät theá kæ. Lyù Quang Dieäu: Ñieàu ñoù khoâng theå xaûy ra. Helmut Schmidt: Toâi khoâng chaéc laø ñieàu ñoù coù theå xaûy ra khoâng, nhöng trong theá kyû 21 naøy thì khoâng theå. Tuaàn baùo Zeit: Moät trong nhöõng thaønh coâng to lôùn nhaát cuûa chaâu AÂu laø giôø ñaây noù ñaõ trôû thaønh moät chaâu luïc hoøa bình. Coù theå noùi raèng chaâu AÂu ñaõ bieát hoïc töø lòch söû. Coøn chaâu AÙ thì sao? Giöõa nöôùc Taàu vaø Nhaät Baûn vaãn coøn nhieàu caêng thaúng. Roài coøn ñuû thöù loø baïo loaïn khaùc: Baéc Haøn, Ñaøi Loan, Kashmir . Lyù Quang Dieäu: ÔÛ chaâu AÙ coù nhöõng quyeàn lôïi quoác gia rieâng bieät ñang xung ñoät nhau. Coù hai ñoäng löïc chính thuùc ñaåy. Thöù nhaát laø neàn kinh teá Trung Coäng coù moät quy moâ nuoát chöûng caùc neàn kinh teá cuûa Nhaät, Nam Haøn vaø nhöõng nöôùc chaâu AÙ khaùc. Thöù hai laø söï töï tin moãi ngaøy moät lôùn cuûa Trung Coäng. Caøng giaàu vaø maïnh leân thì ngöôøi Trung Coäng caøng töï tin. Vì theá caùc nöôùc chaâu AÙ khaùc muoán Myõ hieän dieän ôû ñaây ñeå giöõ theá thaêng baèng. Helmut Schmidt: Theo toâi bieát thì vaøo khoaûng naêm 1500 neàn vaên minh Trung Hoa, goàm caû caùc ngaønh khoa hoïc cuûa noù, vöôït xa neàn kyõ thuaät chaâu AÂu ôû thôøi ñieåm aáy. Sau ñoù chaâu AÂu daàn daàn phaùt trieån moät thöù goïi laø daân chuû, caùi maø ngöôøi Myõ goïi laø chuû nghóa tö baûn,

29

Lyù quang Dieäu

Helmuth Schmidt

caùi maø ngöôøi Myõ ngaøy nay goïi laø responbility to protect, “traùch nhieäm baûo veä”, maø theo hoï laø vieäc baûo veä nhaân quyeàn ôû caùc quoác gia khaùc. Toâi coù caûm giaùc chaâu AÂu coi ba yeáu toá ñoù laø nhöõng thöù coù theå aùp duïng ôû moïi nôi. Vaø taát nhieân laø ngöôøi Taàu, ngöôøi Singapore vaø moät loaït caùc daân toäc khaùc, thí duï ôû theá giôùi AÛ-raäp, khoâng taùn thaønh nhö vaäy. Coâng nghieäp hoùa thì hoï saün loøng tieáp nhaän, nhöng daân chuû thì khoâng, vaø hoï khoâng saün loøng tieáp nhaän nhaân quyeàn. Lyù Quang Dieäu: Ngöôøi Nhaät, ngöôøi Taàu vaø caû ngöôøi Ñaïi Haøn khoâng cho raèng nhieäm vuï cuûa hoï laø baûo ngöôøi khaùc phaûi thay ñoåi ñieàu gì ñeå cai quaûn ñaát nöôùc toát hôn. Hoï baûo, ñoù laø chuyeän cuûa baïn. Toâi laøm aên vôùi baïn treân neàn taûng trung laäp. Toâi khoâng tìm caùch thay ñoåi baïn. Phöông Taây coù khuynh höôùng truyeàn ñaïo, caùc vò cho raèng heä thoáng cuûa caùc vò coù giaù trò toaøn caàu: daân chuû vaø nhaân quyeàn. ÔÛ AÁn Ñoä, vì moät lyù do laï luøng naøo ñoù, daân chuû ñaõ caém reã nhöng nhaân quyeàn thì khoâng, nhöõng vi phaïm nhaân quyeàn traàm troïng nhaát dieãn ra ôû AÁn Ñoä. ÔÛ nöôùc Taàu, yù töôûng veà nhaân quyeàn vöøa môùi ñöôïc nhen nhoùm, trong khi yù töôûng veà nhaø nöôùc ñöùng treân taát caû vaø baát khaû xaâm phaïm thì vaãn coøn raát maïnh. Helmut Schmidt: Heä thoáng Khoång giaùo maø theo toâi vaãn coøn toàn taïi coù moät öu theá lôùn, vì noù haàu nhö khoâng bao haøm nhöõng khía caïnh toân giaùo. Lyù Quang Dieäu: Ñuùng theá. Cho neân ôû beân Taàu ngöôøi ta cuõng khoâng ñaùnh nhau vì nhöõng vaán ñeà toân giaùo. Helmut Schmidt: Ñoù laø moät öu theá lôùn. Loøng haêng say truyeàn ñaïo cuûa ngöôøi Myõ theo Thieân Chuùa giaùo khoâng bieát cô sôû cuûa noù laø ôû choã naøo trong Kinh thaùnh, coù leõ cuõng neân tìm hieåu. Thöïc ra noù khoâng baùm reã saâu laém trong ñoù. Lyù Quang Dieäu: Nhöng ñaëc ñieåm vaên hoùa cuûa daân Myõ vaø caùc nhaø laõnh ñaïo hoï laø muoán giaùo duïc chính phuû caùc nöôùc khaùc. Theo toâi phöông Taây coù caùi nhu caàu töï cho raèng mình ñaõ giaùc ngoä vaø muoán ngöôøi khaùc cuõng giaùc ngoä nhö mình. Nhöng cuõng coù theå nhìn nhaän ñoäng cô ñoù theo höôùng tích cöïc raèng phöông Taây muoán thay ñoåi theá giôùi, bieán noù thaønh moät theá giôùi toát ñeïp hôn.


Helmut Schmidt: Ñuùng. Lyù Quang Dieäu: Maët khaùc cuõng coù theå coi ñoù laø thaùi ñoä ngaïo maïn, caùc vò cho heä thoáng cuûa mình laø öu vieät, vaø caùc vò muoán eùp chuùng toâi phaûi tieáp nhaän.

Helmut Schmidt

Tuaàn baùo Zeit: Nhöõng quyeàn con ngöôøi naøo thì coù giaù trò phoå caäp vaø nhöõng quyeàn naøo thì khoâng? Lyù Quang Dieäu: Quyeàn ñöôïc soáng theo yù mình cuûa moãi caù nhaân; quyeàn an toaøn cho chính mình vaø gia ñình mình cuûa moãi caù nhaân; quyeàn coù vieäc laøm, ñöôïc ñaøo taïo vaø chaêm soùc y teá cuûa moãi caù nhaân vaø con caùi ñöôïc hoïc haønh toâi nghó raèng nhöõng quyeàn ñoù ngöôøi Taàu seõ chaáp nhaän. Nhöng ñoøi ñöôïc coù moät phieân toøa xeùt xöû tröôùc khi bò keát aùn hoaëc toáng giam, quyeàn ñoù khoâng coù trong hình dung cuûa hoï. Hoï quyeát ñònh keû naøo laø moái nguy cho xaõ hoäi roài toáng vaøo tuø Zeit: Coøn caùc quyeàn töï do hoäi hoïp, töï do chính kieán vaø töï do toân giaùo? Lyù Quang Dieäu: Trung Coäng raát haïn cheá quyeàn töï do hoäi hoïp. Tuaàn baùo Zeit: Vaäy phöông Taây coù neân baûo veä quyeàn ñoù khoâng? Lyù Quang Dieäu: Phöông Taây coù theå can thieäp baèng caùch naøo nhæ?! Tuaàn baùo Zeit: Chính daân Taàu ñaõ ñoøi nhöõng quyeàn naøy. Naêm 1989, nhöõng ngöôøi bieåu tình ñaõ döïng moät baûn sao böùc töôïng “Nöõ hoaøng Töï do” ôû Quaûng tröôøng Thieân An Moân. Lyù Quang Dieäu: Vaâng, nhöng hoï laø nhöõng chaøng trai treû raát laõng maïn, vaø cuoái cuøng thì hoï bò caét ñaàu hoaëc baén sang Myõ. Vaø daân chuùng chæ coi ñoù laø moät söï kieän nhaát thôøi. Helmut Schmidt: Duø ñaõ giaø, caù nhaân toâi vaãn saün saøng töï tay choáng laïi nhöõng keû töôùc ñoaït quyeàn cuûa moãi con ngöôøi, khoâng chæ rieâng quyeàn ñöôïc soáng maø taát caû caùc quyeàn. Nhöng toâi döùt khoaùt khoâng

can thieäp vaøo moät quoác gia khaùc ñeå baûo veä quyeàn con ngöôøi ôû ñoù. Phaûi noùi laø toâi raát sôï caùi khaùi nieäm “traùch nhieäm baûo veä”. Lyù Quang Dieäu: Nhö ôû Lybia neùm bom dieät ñöôïc moät nhaø ñoäc taøi thì cuoái cuøng laïi sinh ra nhieàu vò chæ huy quaân ñoäi côõ nhoû maø moãi vò ñeàu seõ thaønh moät nhaø ñoäc taøi. Tuaàn baùo Zeit: Khoâng coù tröôøng hôïp naøo maø oâng thaáy “traùch nhieäm baûo veä” laø phaûn öùng chính ñaùng hay sao? Nhö tröôøng hôïp Khmer Ñoû ôû Campuchia, hay tröôøng hôïp dieät chuûng ôû Ruanda ? Lyù Quang Dieäu: Toâi tin raèng ngaøy nay treân bình dieän quoác teá, dieät chuûng laø khoâng theå chaáp nhaän. Neáu gieát ngöôøi vì lyù do chuûng toäc hoaëc neáu moät chuûng toäc bò ñem ra tröøng phaït thì can thieäp laø chính ñaùng. Ñaëc bieät trong tröôøng hôïp moät nöôùc lôùn tröøng phaït moät nöôùc nhoû. Neáu khoâng thì theá giôùi naøy seõ thaønh voâ luaät phaùp. Helmut Schmidt: Nhöng caùi “traùch nhieäm baûo veä” aáy coù nguy cô phình ra voâ haïn. Coù leõ chuùng ta coù lyù do chính ñaùng ñeå baûo veä ngöôøi daân ôû Ruanda . Nhöng ñieàu ñoù quaù phöùc taïp, neân chuùng ta ñaõ khoâng laøm. Coù theå laø chuùng ta coù boån phaän ñaïo ñöùc phaûi haønh ñoäng, cuõng nhö ñoái vôùi ngöôøi daân ôû Chechnya . Nhöng chuùng ta ñaõ khoâng laøm. Coù theå trong tröôøng hôïp vuï thaûm saùt ôû Quaûng tröôøng Thieân An Moân, chuùng ta coù boån phaän haønh ñoäng. Nhöng chuùng ta ñaõ khoâng laøm. Chuùng ta chæ tuaân theo caùi boån phaän ñoù trong caùc tröôøng hôïp deã thöïc hieän hoaëc neáu ñöôïc lôïi theá tuyeân truyeàn. Lyù Quang Dieäu: Trong thöïc teá, phaûi khaû thi thì môùi haønh ñoäng ñöôïc. Khoâng theå can thieäp vaøo vuï Thieân An Moân, vì nhö theá laø gaây haán vôùi moät theá löïc cöïc lôùn. Coøn Ruanda toâi tin raèng Myõ aân haän laø ñaõ khoâng can thieäp. Helmut Schmidt: OÂng coù aân haän laø chuùng ta ñaõ khoâng can thieäp khoâng? (Im laëng khaù laâu) Lyù Quang Dieäu: Neáu oâng muoán bieát toâi coù ñoàng yù göûi quaân ñi ñeå ngaên hai phe xung ñoät khoâng thì toâi xin noùi laø khoâng. Coøn neáu oâng muoán bieát raèng theo toâi, vieäc ngöôøi Myõ khoâng can thieäp coù sai khoâng thì toâi xin traû lôøi raèng coù, vieäc ñoù laø sai. Helmut Schmidt: Toâi tin raèng oâng yù thöùc roõ tính ñaïo ñöùc nöôùc ñoâi trong caâu traû lôøi vöøa roài. Lyù Quang Dieäu: Vaâng, toâi yù thöùc roõ. Tuaàn baùo Zeit: Phöông Taây ñaõ cheá ngöï theá giôùi suoát 500 naêm. Giai ñoaïn lòch söû ñoù ñang keát thuùc. Thôøi ñaïi naøo seõ baét ñaàu? Theá kyû Thaùi Bình Döông? Lyù Quang Dieäu: Toâi khoâng chia seû caùch nhìn nhaän theá kyû naøy laø Theá kæ Thaùi Bình Döông. Toâi tin raèng ñoù seõ laø moät theá kæ maø Trung Quoác vaø Myõ seõ vöôït qua Thaùi Bình Döông maø caïnh tranh. Neáu chaâu AÂu ñuû khaû naêng lieân keát thì theá giôùi seõ goàm ba cöïc. Vaø theâm Nga neáu hoï hoài phuïc ñoù seõ laø moät theá giôùi boán cöïc. Troïng ñieåm cuûa theá giôùi ñaõ chuyeån töø Ñaïi Taây Döông sang Thaùi Bình Döông. Ñuùng nhö vaäy. Ñöøng neân queân raèng 300 naêm tröôùc, GDP cuûa Trung Quoác ñaõ chieám gaàn 50 % cuûa toaøn theá giôùi vaø hieän nay ñang daàn daàn tieán ñeán möùc ñoù, chæ tröø tröôøng hôïp noäi boä Trung Quoác coù bieán ñoäng gì ñoù. Tuaàn baùo Zeit: Coù nghóa laø nöôùc Taàu khoâng troãi daäy, maø laø moät nöôùc Taàu hoài sinh? Lyù Quang Dieäu: Goïi theá naøo thì tuøy, ñoù laø moät nöôùc Taàu maïnh hôn, vôùi moät tieáng noùi vang to hôn treân nhieàu dieãn ñaøn quoác teá khaùc nhau vaø moät söùc maïnh quaân söï to lôùn hôn ñeå khoâng cho keû naøo tieán gaàn ñeán bieân giôùi quoác gia. Helmut Schmidt: Toâi coù caûm töôûng raèng caùi khaùi nieäm dòch chuyeån trung taâm quyeàn löïc töø Ñaïi Taây Döông sang Thaùi Bình Döông naøy coù xuaát xöù töø Myõ, vaø hình nhö noù ñöôïc duøng ñeå bieän minh cho söï dòch chuyeån cuûa nhöõng muõi tieán vaø cöù ñieåm cuûa haûi quaân vaø khoâng quaân Hoa Kyø. Hieän nay Myõ coù moät caên cöù khoâng quaân ôû UÙc, moät haïm ñoäi thöôøng tröïc coù theå kieåm soaùt töø Vònh Ba Tö, AÁn Ñoä Döông, Bieån Hoa Ñoâng, Bieån Ñoâng ñeán caùc vuøng duyeân haûi Canada. Theo toâi thì ngöôøi Myõ ñang cöôøng ñieäu. Coøn chaâu AÂu, neáu khoâng coù cuoäc khuûng hoaûng taøi chính khieáp ñaûm naêm 2008 thì toâi vaãn ñang laëp laïi caâu quaûng caùo raèng chuùng ta ñang tieán tôùi moät theá giôùi ba cöïc, goàm Trung Coäng, Hoa Kyø vaø chaâu AÂu. []

CHOÀNG

31

* Tröôùc khi cöôùi: Em laø ngöôøi phuï nöõ ñaàu tieân vaø cuõng laø cuoái cuøng trong cuoäc ñôøi anh. - Sau khi cöôùi: Ngöôøi yeâu cuõ cuûa anh ñaâu coù nhö em vaäy! * Tröôùc: Tuøy em thoâi. YÙ cuûa em laø thöôïng saùch maø! - Sau: Phuï nöõ bieát gì maø yù kieán yù coø. * Tröôùc: Khoâng sao. Duø baän nhöng anh seõ ñeán ngay. - Sau: Anh lu bu nhieàu vieäc laém, chöa veà sôùm ñöôïc ñaâu.

goùc thö giaõn

30

* Tröôùc: Chuùc em sinh nhaät vui veû, haïnh phuùc. - Sau: OÂi daøo! Ñaàu oùc ñaâu maø laõng maïn nöõa haû em?

* Tröôùc: Sao anh aên caùi gì em naáu cuõng ngon heát! - Sau: Em naáu nöôùng kieåu gì vaäy? * Tröôùc: Em troâng ñaùng yeâu hôn moãi khi em khoùc. - Sau: Roài, laïi khoùc loùc nöõa roài! Vôï con gì phaùt chaùn.

“Em ngoài trang ñieåm haøng giôø lieàn khoâng phaûi vì em ham thích laøm ñeïp maø vì em muoán taäp cho anh tính kieân nhaãn, chòu ñöïng. Noù raát toát cho anh khi ñi laøm thuû tuïc giaáy tôø, ñi gaëp seáp, gaëp ñoái taùc laøm aên vaø ñaëc bieät laø chôø ñôïi em”. “Em buoân chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi phuï nöõ haøng xoùm khoâng phaûi vì em laø “baø taùm” nhieàu chuyeän maø laø em ñang xaõ giao, taïo moái quan heä ñeå ñeán khi mình coù vieäc caàn thì nhôø hoï giuùp ñôõ. Anh cuõng thöôøng hay noùi vôùi em laø trong coâng vieäc laøm aên cuûa anh, raát caàn ñeán xaõ giao roäng raõi maø”. “Em khoùc khi xem phim Haøn Quoác khoâng phaûi laø em “mít öôùt” hay uûy mò ñaâu, maø vì em muoán chöùng minh cho anh thaáy, phuï nöõ bao giôø cuõng meàm yeáu, dòu daøng, thuøy mò. Chính vì theá, anh caàn phaûi bieát naâng niu, chieàu chuoäng chöù khoâng neân giôû thoùi vuõ phu”. - “Em giöõ heát tieàn löông cuûa anh khoâng phaûi vì em keo kieät, “loäng quyeàn”, maø vì em muoán taäp cho anh tính tieát kieäm ñaáy. Kinh teá theá giôùi VÔÏ ñang khuûng hoaûng, aûnh höôûng ñeán ñôøi soáng ngöôøi daân toaøn caàu, mình phaûi thaét löng buoäc buïng môùi mong coù caùi aên caùi maëc chöù anh”. * Tröôùc: Nuï hoân cuûa anh thaät - “Anh luoân cho laø em gia tröôûng, naém heát moïi quyeàn haønh trong nhaø, tuyeä t vôøi! khoâng xem anh ra gì! Naøo phaûi theá! Anh nghó thöû coi, phía sau söï thaønh Sau: Mieäng anh chaúng khaùc naøo coâng cuûa ngöôøi ñaøn oâng luoân coù boùng daùng cuûa ngöôøi vôï maø. Em bieát anh caù i gaï t taø n thuoác! lo coâng vieäc ôû cô quan ñaõ quaù meät moûi roài, neân em caàn phaûi “thay” anh quaùn xuyeán heát vieäc to nhoû trong nhaø cho anh giaûm gaùnh naëng”. * Tröôùc: Em chaúng theå naøo soáng thieáu anh! - Sau: Bieát theá naøy toâi ôû giaù cho xong.

Khi phaùi ñeïp ôû nhöõng ñoä tuoåi khaùc nhau

8 tuoåi: Baïn beá Naøng leân giöôøng roài keå cho Naøng moät caâu chuyeän. 18 tuoåi: Baïn keå cho Naøng moät caâu chuyeän roài beá Naøng leân giöôøng. 28 tuoåi: Baïn khoâng caàn keå chuyeän vaãn coù theå beá Naøng leân giöôøng. 38 tuoåi: Naøng keå cho baïn moät caâu chuyeän roài baûo baïn leân giöôøng. 48 tuoåi: Baïn keå cho Naøng moät caâu chuyeän ñeå khoâng phaûi leân giöôøng 58 tuoåi: Baïn töï ñoäng leân giöôøng ñeå khoâng phaûi nghe caâu chuyeän naøo. 68 tuoåi: Neáu baïn baûo Naøng leân giöôøng, ñoù laø moät caâu chuyeän thaàn kyø. 78 tuoåi: Caâu chuyeän gì? Caùi giöôøng naøo? OÂng laø ai vaäy?

* Tröôùc: Anh aáy khoâng bieát uoáng röôïu ñaâu, meï aï! - Sau: Giôø oång khaùc chi caùi huû heøm! * Tröôùc: OÂi, cöû chæ cuûa anh luoân thaät dòu daøng! - Sau: Ñuïng moät chuùt laø ñoäng tay vôùi tui laø sao?


32

G

iaù moãi coå phieáu cuûa Facebook hieän taïi chæ baèng nöûa so vôùi IPO (ngaøy phaùt haønh ñaàu tieân) hoài thaùng 5 naêm nay, khieán toång giaù trò taøi saûn cuûa Mark Zuckerberg öôùc tính hieän taïi chæ coøn coøn 10,2 tyû USD, vaø coù nghóa laø teân cuûa Mark cuõng ñöôïc thaùo ra khoûi baûng vaøng 40 ñaïi giagiaøu nhaát haønh tinh. Coå phieáu cuûa Facebook xuoáng coøn 19,05 USD khi choát phieân giao dòch hoâm thöù 6 (17/8/12) taïi saøn New York, giaûm moät nöûa so vôùi thôøi ñieåm IPO thaùng 5 vöøa roài. Tính chung caû tuaàn, coå phieáu cuûa maïng xaõ hoäi lôùn nhaát theá giôùi ñaõ maát giaù gaàn 13%.

Khi Mark vaø baïn gaùi tôùi Vieät Nam, nhìn nhöõng hình aûnh choäp ñöôïc anh vaø vôï chöa cöôùi treân ñöôøng phoá, nhieàu ngöôøi toû ra thaát voïng vì cöù ngôõ giaøu nhö hoï thì aên maëc ñoà hieäu loaïi “khuûng”, ai ngôø Mark ñi deùp leâ, coøn coâ ngöôøi yeâu thì chaân to, khoâng daøi, maø laïi... xaáu nöõa... Hoï aên maëc ôû döôùi möùc goïi laø giaûn dò. Moät naøng ñöa yù kieán cuûa mình leân Facebook noùi: “Em xin noùi thaúng laø chöa thaáy tyû phuù naøo maø laïi coù ngöôøi yeâu xaáu theá naøy, thaät thaát voïng vôùi oâng baïn Zuck naøy quaù”. Maáy naøng tieác cho ñaïi gia Facebook khoâng hieåu anh ta choïn vôï ôû tieâu chuaån naøo. Maáy naøng döôøng nhö khoâng ñuû hieåu “ñaïi gia phaûi coù chaân daøi” chæ laø chuyeän ôû nhöõng nöôùc ngheøo nhö queâ ta. Caùc ñaïi gia theá giôùi choïn baïn ñôøi cuûa hoï ôû caùi ñaàu cuûa caùc naøng chöù khoâng ôû... chaân.

moät thaûm hoïa ñöôïc baùo tröôùc vaø ñoàng tieàn thoâng minh ngay laäp töùc nhaän ra ñieàu ñoù. Ngay caû James Gorman, Chuû tòch Morgan Stanley, ngaân haøng aán ñònh möùc giaù IPO cuûa Facebook, thöøa nhaän, trong moät cuoäc phoûng vaán raèng nhöõng nhaø ñaàu tö mua Facebook ñaõ “ngaây thô” khi nghó raèng giaù coå phieáu seõ leân. Laøm theá naøo coù theå traùnh nhöõng sai laàm toán keùm nhö vaäy? Vuï Facebook leân saøn minh chöùng hieåu bieát taøi chính khoâng theå ñuû, neáu chæ döïa vaøo caùc keânh thoâng tin chính thöùc, trong ñoù coù thoâng tin do chính caùc coâng ty cung caáp. Vaø khi phaùt bieåu tröôùc coâng luaän, ngay caû nhöõng nhaø tö vaán taøi chính cuõng quan taâm nhieàu hôn ñeán vieäc baùn saûn phaåm cuûa hoï vaø nhaéc laïi nhöõng moát ñaàu tö treân thò tröôøng hieän nay, thay vì chia seû söï hieåu bieát thaáu ñaùo veà caùc cô cheá kinh teá ñang vaän haønh.

Mark Zuch chuû nhaân Facebook chaên traâu taïi Sapa

Neùt öu tö khoù hieåu cuûa caëp tyû phuù treû trong caùc ngaøy traêng maät hoài thaùng 5 naêm nay

Facebook tuït giaù chæ moät ngaøy sau khi thôøi haïn haïn cheá chuyeån nhöôïng keát thuùc, cho pheùp caùc coå ñoâng ñang sôû höõu toång coäng 271 trieäu coå phieáu cuûa Facebook coù theå baùn ra. Giaùo sö Erik Gordon cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Michigan (Myõ) cho raèng, caùc nhaø ñaàu tö cuûa Facebook ñang thieáu tin töôûng vaøo töông lai cuûa coâng ty, vaø moät soá coøn cho raèng coå phieáu seõ coøn thaáp hôn nöõa trong töông lai. Theo baûng chæ soá tyû phuù cuûa Bloomberg, khoái taøi saûn cuûa CEO Facebook, Mark Zuckerberg, giôø chæ coøn 10,2 tyû USD, thaáp nhaát keå töø hoâm chaøo baùn coå phieáu ñôït ñaàu ngaøy 17/5. Chæ rieâng ngaøy thöù saùu, khi coå phieáu Facebook maát 4,1%, taøi saûn cuûa Mark ñaõ bò hao huït 600 trieäu USD.

Tuy nhieân, oâng David Kirkpatrick, taùc giaû cuoán “The Facebook Effect” cho raèng Zuckerberg khoâng toû ra lo laéng khi giaù coå phieáu cuûa mình ñi xuoáng. “Mark chæ lo neáu dieãn bieán naøy aûnh höôûng ñeán ñoái chieán löôïc vaø caùc cô hoäi cuûa coâng ty”. Khoâng chæ CEO Mark, nhöõng ñoàng saùng laäp vieân khaùc cuûa trang maïng xaõ hoäi naøy cuõng chòu caûnh maát tieàn. Christopher Hughes, sôû höõu 22 trieäu coå phieáu vôùi giaù trò 437 trieäu USD, maát gaàn 400 trieäu USD keå töø ngaøy IPO. Saverin, moät trong nhöõng ngöôøi ñaõ cuøng Mark taïo ra Facebook töø ngaøy coøn ñi hoïc, cuõng maát 960 trieäu USD, hieän chæ sôû höõu 1,1 tyû USD tieàn coå phieáu. Nhöõng lyù do coå phieáu Facebook rôùt giaù lieân tuïc Thoâng thöôøng khi leân saøn, ña phaàn coå phieáu ñöôïc baùn ra ñeàu laø môùi phaùt haønh nhaèm taêng voán cho coâng ty. Tuy nhieân, khi Facebook leân saøn, hôn nöûa coå phieáu ñöôïc baùn ra bôûi caùc coå ñoâng hieän höõu, vì hoï döï ñoaùn giaù seõ giaûm. Haøng traêm nghìn nhaø ñaàu tö ñaõ mong höôûng lôïi khi Facebook chaøo baùn coå phaàn laàn ñaàu ra coâng chuùng (IPO) vaø nieâm yeát treân saøn chöùng khoaùn ngaøy 18/5. New York Times cho bieát, giôùi ñaàu tö chaâu AÙ ñaêng kyù mua coå phieáu Facebook cao gaáp 25 laàn so vôùi löôïng coå phieáu ñöôïc tung ra. Nhieàu nhaø ñaàu tö trong soá naøy giôø coù theå seõ hoái haän veà söï haøo höùng ban ñaàu cuûa mình, sau khi ñaõ maát khoaûng 25% soá tieàn ñaàu tö vaø sôû höõu moät loaïi coå phieáu ñang ngaøy caøng maát giaù. Treân thöïc teá, vieäc Facebook leân saøn giao dòch coù ñuû nhöõng ñaëc ñieåm cuûa

Ñeå coù söï phaân tích khaùch quan vaø hieåu bieát saâu saéc veà taøi chính, nhaø ñaàu tö caàn ñöôïc ñaøo taïo caên baûn. Ví duï, nhieàu nhaø ñaàu tö laàm töôûng, ñònh giaù coå phieáu coù theå chæ döïa vaøo taâm lyù nhaø ñaàu tö. Thöïc ra, coå phieáu coù moät giaù trò caên baûn vaø giaù trò naøy coù theå xaùc ñònh baèng phöông phaùp khoa hoïc. Dó nhieân, ñoái vôùi nhöõng coâng ty coù moâ hình hoaït ñoäng khoâng raønh reõ nhö Facebook thì ñaây khoâng phaûi laø vieäc ñôn giaûn. Nhöng moät vaøi phaân tích laø ñuû ñeå hieåu vì sao möùc giaù maø Morgan Stanley aán ñònh laø quaù cao. Moät caùch ñôn giaûn ñeå ñònh giaù coå phieáu laø tyû leä giaù so vôùi doanh thu, töùc laø giaù trò cuûa coå phieáu so vôùi doanh thu trung bình cho moãi coå phieáu. Doanh thu cuûa Facebook treân moãi coå phieáu hieän laø 31 cent, nghóa laø möùc giaù 38 USD cao gaáp 120 laàn doanh thu haèng naêm. Thöû so saùnh khi baïn mua coå phieáu cuûa Google, moät coâng ty cuõng ñang phaùt trieån maïnh, vôùi möùc giaù 580 USD, baïn coù doanh thu 32 USD treân moãi coå. Nhö vaäy tyû leä giaù so vôùi doanh thu laø 17, nghóa laø coå phieáu naøy reû hôn nhieàu so vôùi Facebook. Moät vaán ñeà quan troïng laø nguoàn goác cuûa coå phieáu. Thoâng thöôøng, khi leân saøn, ña phaàn caùc coå phieáu ñöôïc baùn ra ñeàu laø môùi phaùt haønh, nhaèm taêng voán cho coâng ty. Caùc coå ñoâng hieän höõu chæ ñöôïc pheùp baùn coå phieáu sau moät thôøi gian aán ñònh, ít nhaát laø 6 thaùng, vaø sau khi giaù coå phieáu ñaõ oån ñònh treân thò tröôøng. Tuy nhieân, khi Facebook leân saøn, hôn nöûa soá coå phieáu (57%) ñöôïc tung ra laø do caùc coå ñoâng hieän höõu baùn ra, ví duï caùc nhaân vieân laøm vieäc taïi cô sôû Facebook töø nhöõng ngaøy ñaàu hay caùc cô sôû taøi chính. Ñieàu naøy raát baát thöôøng vaø cho thaáy nhöõng ngöôøi trong coâng ty baùn coå phieáu ôû giaù leân saøn, vì hoï döï ñoaùn giaù seõ giaûm. Ñieàu naøy raát khaùc vôùi vieäc khi Google leân saøn, caùc nhaø ñaàu tö tieáp tuïc gaêm coå phieáu cuûa hoï. Quy moâ cuûa ñôït phaùt haønh laàn ñaàu naøy cuõng khieán ngöôøi ta khoâng khoûi lo ngaïi. Neáu coâng ty cho raèng giaù coå phieáu seõ ñi leân trong töông lai thì hoï

33

seõ chæ baùn moät phaàn nhoû löôïng coå phieáu cuûa mình trong ñôït phaùt haønh ñaàu tieân vaø tieáp tuïc baùn theâm khi giaù ñaõ taêng. Ñaây laø chieán thuaät thöôøng thaáy trong caùc laàn IPO cuûa caùc coâng ty coâng ngheä cao. Tuy nhieân, Facebook laïi baùn ñi oà aït coå phieáu cuûa mình, cho thaáy döôøng nhö hoï khoâng muoán phaûi quay laïi saøn chöùng khoaùn theâm laàn naøo nöõa trong töông lai. Moät ñieàu khoù hieåu nöõa laø Facebook thöïc ra khoâng caàn ñeán tieàn maët. Hoï ñaõ coù trong tay khoaûng 4 tyû USD tröôùc ñôït phaùt haønh laàn ñaàu. Vaø hoï ñaõ coù theâm 6,7 tyû USD qua ñôït IPO. Vaäy taïi sao moät coâng ty phaûi leân saøn khi hoï khoâng caàn ñeán tieàn maët? Caâu traû lôøi coù theå laø hoï cho raèng ñaây laø dòp toát ñeå deã daøng kieám theâm tieàn treân thò tröôøng chöùng khoaùn. Vaø cuoái cuøng, Facebook ñang coù vaán ñeà lôùn veà quaûn lyù. Neáu coâng ty baét ñaàu laõng phí tieàn cuûa caùc coå ñoâng, giaù coå phieáu seõ giaûm vaø ñeán moät thôøi ñieåm naøo ñoù, moät coå ñoâng lôùn seõ thaâu toùm ñuû coå phaàn ñeå coù theå gaït boû boä maùy ñieàu haønh hieän giôø vaø caûi thieän thoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. Vôùi Facebook, ñieàu naøy laø khoâng theå. Mark Zuckerberg, nhaø saùng laäp kieâm Chuû tòch Facebook ñaõ ñöa coâng ty leân saøn giao dòch maø khoâng nhöôøng laïi baát kyø quyeàn kieåm soaùt naøo cho caùc coå ñoâng beân ngoaøi. Coâng ty naøy coù hai loaïi coå phieáu, coå phieáu loaïi A baùn cho caùc nhaø ñaàu tö cho hoï moät quyeàn boû phieáu, nhöng coå phieáu loaïi B do Mark Zuckerberg sôû höõu thì coù tôùi 10 quyeàn boû phieáu. Nhôø cô cheá naøy, Zuckerberg sôû höõu khoaûng 28% Facebook nhöng kieåm soaùt tôùi 57% soá laù phieáu cuûa caùc coå ñoâng. Vôùi tyû leä naøy Zuckerberg vaãn naém quyeàn quyeát ñònh nhaèm kieåm soaùt toaøn boä soá voán cuûa Facebook. Khoâng moät nhaø ñaàu tö beân ngoaøi naøo coù theå phuû quyeát caùc quyeát ñònh hay boû phieáu ñeå ñaåy Zuckerberg khoûi hoäi ñoàng quaûn trò. Ñaây laø moät baøi hoïc quan troïng ñoái vôùi thò tröôøng chöùng khoaùn []

Hoaøng Linh Vôï hoûi: “Treân TV coù gì laï khoâng anh?” Toâi traû lôøi: “Coù raát nhieàu buïi baäm, chaéc taïi em queân lau.” Theá laø hai vôï choàng caõi nhau moät traän chí töû suyùt chuùt laø coù “binh” nhau buøm buøm baèng tay chaân


34

Teân naøy ñaõ bò quaân ñoäi Nga tieâu dieät hoài naêm ngoaùi. Website naøy cho hay phieán quaân ñaõ caøi mìn xung quanh nhaø haùt vaø ngay caû “nhöõng chieán só mujahideen” cuõng ñaõ caøi thuoác noå quanh ngöôøi, saün saøng cheát. Theo nguoàn tin cuûa phieán quaân, 20 phuï nöõ tham gia vaøo vuï baét coùc naøy laø “quaû phuï cuûa caùc chieán binh Chechnya”.

ico döï hoäi nghò APEC, ñeå tröïc tieáp theo doõi tình hình. Moät quan chöùc caûnh saùt cao caáp cuûa Nga cho hay neáu coù leänh taán coâng caùc nhoùm ñaëc nhieäm cuûa Nga coù theå haønh ñoäng raát “chuyeân nghieäp, eâm thaám vaø coù möùc ñoä”.

moät trong caùc con tin cuûa vuï baét coùc cuõng ngaát xæu vì ñaïn thuoác meâ

veùn maøn bí maät cuûa thaûm kòch

V

uï baét coùc con tin thuoäc loaïi taùo tôïn nhaát trong lòch söû ñaõ xaûy ra ñeâm 23-10-2002 taïi Nhaø haùt ca kòch Dubrovca giöõa thuû ñoâ nöôùc Nga, chæ caùch Quaûng tröôøng Ñoû chöa ñaày 5 km. Soá con tin bò baét giöõ leân ñeán möùc kyû luïc - treân 800 ngöôøi, trong ñoù coù 62 coâng daân nöôùc ngoaøi. Taùc giaû vuï baét giöõ con tin naøy laø 42 tay suùng ngöôøi Chechnya. Hoï ra toái haäu thö ñoøi Nga chaám döùt cuoäc xung ñoät keùo daøi ñaõ nhieàu naêm nay ôû nöôùc coäng hoaø mieàn Cavcaz naøy. Vôû nhaïc kòch haøi Nord-ost phoùng taùc töø tieåu thuyeát Thuyeàn tröôûng vaø ñaïi uyù cuûa Caverin ñang laø vôû dieãn aên khaùnh taïi Nhaø haùt Dubrovca. Hôn 800 khaùn giaû ñaõ ñeán xem ñeâm dieãn 23-10. Khi hoài hai saép môû maøn luùc gaàn 21 giôø, 42 ngöôøi Chechnya bòt maët bao goàm caû ñaøn oâng laãn ñaøn baø caàm suùng tieåu heân vaø löïu ñaïn vôùi caùc kíp noå giaét ñaày thaét löng ñaõ xoâng vaøo nhaø haùt. Website Kaukaz.org cuûa phieán quaân Chechnya cho hay chæ huy “Tieåu ñoaøn tinh nhueä caûm töû 29” naøy laø Movsar Barayev 25 tuoåi chaùu goïi Arbi Barayev - tö leänh phieán quaân Cheehnya - baèng chuù.

Constantin Cabanov, ngheä só chæ dieãn trong hoài moät cuûa vôû dieãn may maén thoaùt khoûi vuï baét coùc cho hay khi anh ra veà, anh thaáy nhöõng ngöôøi ñaøn oâng bòt maët leo leân saân khaáu. Chuùng baén chæ thieân vaø noùi: “Chuùng maøy khoâng hieåu ñieàu gì ñang dieãn ra phaûi khoâng? Chuùng tao laø ngöôøi Chechnya”. Caû Moxcva vaø nöôùc Nga ñoå doàn taâm trí vaøo nhaø haùt naøy. Caùc löïc löôïng an ninh ñaõ nhanh choùng ñöôïc trieån khai quanh khu vöïc nhaø haùt: Ñoäi ñaëc nhieäm tinh nhueä Alfa cuøng caùc tay suùng baén tæa ñaõ ñeán hieän tröôøng vaø aùn ngöõ ôû caùc vò trí xung yeáu. Xe taêng, xe cöùu thöông chæ coøn caùch nhaø haùt khoaûng 400 meùt. Caùc con tin ñöôïc pheùp vaøo nhaø veä sinh nhöng khoâng ñöôïc cung caáp thöùc aên vaø nöôùc uoáng. Khoaûng 150 ngöôøi bao goàm treû em phuï nöõ coù thai, coâng daân Gruzia vaø Anh ñaõ ñöôïc traû töï do. Phieán quaân Chechnya ñònh thaû heát caùc con tin ngöôøi nöôùc ngoaøi nhöng ñeán tröa 24-10 ñaõ ruùt laïi quyeát ñònh naøy. Chieàu cuøng ngaøy thaùng cho pheùp caùc baùc só mang thuoác men vaøo trôï giuùp nhöõng ngöôøi oám. Chuùng ñe doaï seõ gieát 10 ngöôøi neáu moät ngöôøi cuûa boïn chuùng bò gieát vaø seõ cho noå tung caû nhaø haùt trong tröôøng hôïp ñaëc nhieäm Nga taán coâng vaøo beân trong. OÂng Nieolai Patrushev, laõnh ñaïo Cô quan An ninh Lieân bang (FSB) vaø Boä tröôûng Noäi vuï Boris Oryzlov ñaõ baùo caùo cho Toång thoáng Vladimir Putin caùc bieän phaùp chaám döùt cuoäc khuûng hoaûng. Baûn thaân Toång thoáng ñaõ huyû boû moïi hoaït ñoäng, trong ñoù coù chuyeán coâng du ñeán Ñöùe, Boà Ñaøo Nha vaø Mex-

Boán naêm sau vuï khuûng boá baét coùc con tin taïi Nhaø haùt Dubrovka, qua vieäc löïc löôïng ñaëc nhieäm Alfa cuûa Nga ñaõ söû duïng moät loaïi khí ga ñaëc bieät ñeå keát thuùc dieät goïn 42 tay khuûng boá, vaø ñoàng thôøi cuõng gaây töû vong cho 127 ngöôøi trong nhoùm con tin... Tuy nhieân, thaûm kòch chöa döøng laïi ôû ñaây khi khoâng ít con tin soáng soùt qua vuï naøy hieän ñang ñoái maët vôùi töû thaàn... Nhöõng con soá ñaùng sôï Ngaøy 26.10.2002, sau 3 ngaøy thöông thuyeát vôùi caùc phaàn töû khuûng boá Chechnya thaát baïi, löïc löôïng ñaëc bieät Nga quyeát ñònh söû duïng moät loaïi khí ga ñeå giaûi thoaùt con tin. Keát quaû laø coù tôùi 50 teân khuûng boá bò tieâu dieät, hôn 800 con tin ñöôïc cöùu soáng nhöng cuõng coù tôùi 129 con tin thieät maïng do hít phaûi hôi ga ñoäc. Sau khi keát thuùc vuï baét coùc con tin kinh hoaøng naøy, chính phuû Nga tuyeân boá cô quan an ninh Nga FSB ñaõ giaûi quyeát vuï vieäc thaønh coâng khi coù tôùi

treân 80% con tin ñaõ ñöôïc cöùu soáng. Tuy nhieân, coù nhöõng söï thaät khaùc maø nhieàu ngöôøi ñaõ khoâng ñöôïc bieát, ñoù laø nhieàu ngöôøi soáng soùt ñaõ vöôùng phaûi nhöõng caên beänh quaùi aùc: anh lao coâng A.Minyaev ñaõ phaûi vaøo vieän caáp cöùu ngay sau khi chaám döùt cuoäc taán coâng, theá nhöng sau ñoù anh ñaõ khoâng nhôù noåi chuyeän gì ñaõ xaûy ra tröôùc ñoù vaø thaäm chí, coøn khoâng nhôù noåi teân ngöôøi ñang noùi chuyeän. N.Divin thì ngoaøi toån thaát cuoäc ñôøi laø ñöùa con trai 21 tuoåi ñaõ thieät maïng, anh hieän mang treân ngöôøi ñuû thöù beänh cheát ngöôøi nhö ung thö thaän, gan, ñau daï daøy vaø coù nhöõng vaán ñeà veà thaàn kinh. Coøn coâ gaùi 19 tuoåi I.Budnitskay, hieän maéc phaûi beänh ung thö tuyeán giaùp, cho bieát moät tuaàn tröôùc khi bò baét laøm con tin ôû Dubrovka, caùc xeùt nghieäm cuûa coâ ñeàu raát toát. Naêm 2004, moät baùc só giaáu teân ñaõ cho bieát coù 82 naïn nhaân soáng soùt ñaõ maéc beänh veà gan, 41 ngöôøi maéc beänh tim vaø 16 ngöôøi khaùc bò beänh thaän. Môùi ñaây, theo moät phoùng söï ñieàu tra cuûa haõng truyeàn hình CBS, ñaõ coù nhöõng lo ngaïi ñeán möùc baùo ñoäng veà tình traïng söùc khoûe, beänh taät cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ thoaùt cheát töø nhaø haùt Dubrovka: trong soá naïn nhaân soáng soùt, coù 101 ngöôøi khaúng ñònh tình traïng söùc khoûe cuûa hoï ñang trôû neân toài teä raát nhieàu so vôùi tröôùc; 1/3 naïn nhaân maéc beänh veà thaän, gan; 85% cho bieát heä thoáng mieãn dòch cuûa hoï ñaõ yeáu ñi vaø 1/3 trong soá naøy noùi raèng heä thoáng hoâ haáp cuûa hoï ñang coù vaán ñeà. Khí ga voâ haïi? Ngay sau khi giaûi quyeát xong vuï khuûng khoaûng naøy, nhieàu chuyeân gia y teá Nga ñaõ chaát vaán chính phuû veà thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa loaïi khí maø caùc nhaân vieân an ninh Nga (FSB) ñaõ söû duïng ñeå haï guïc caùc phaàn töû khuûng boá. Toång thoáng Nga V.Puttin tuyeân boá raèng loaïi khí naøy laø voâ haïi. Tuy nhieân, ngöôøi ta thaéc maéc raèng taïi sao laïi “voâ haïi” khi nhieàu teân khuûng boá guïc ngaõ maø khoâng kòp baám nuùt nhöõng quaû bom ñaõ caøi saün vaø coù quaù nhieàu con tin bò thieät maïng nhö vaäy. Ñoàng thôøi, moät soá baùc só ñeàu toû ra raát ngaïi nguøng khi trình baøy quan ñieåm cuûa hoï veà moái lieân heä giöõa loaïi hôi ga ñaõ ñöôïc FSB söû duïng vaø tình traïng beänh taät gia taêng trong soá naïn nhaân soáng soùt: Naêm 2002, moät nöõ baùc só Moscow ñaõ ñöôïc giao nhieäm vuï theo doõi tình traïng söùc khoûe cuûa caùc naïn nhaân

35

soáng soùt, coâ ñaõ thöïc hieän raát chu ñaùo vaø coù keát luaän raèng coù tröôøng hôïp ñaõ bò nhieãm ñoäc bôûi loaïi khí ga naøy. Tuy nhieân, chính quyeàn cuûa thaønh phoá Moscow ñaõ yeâu caàu coâ huûy baûn keát luaän naøy neáu muoán ôû laïi beänh vieän cuõ ñeå tieáp tuïc haønh ngheà, coøn neáu khoâng seõ phaûi ra ñi vôùi moät lyù do hôïp lyù. Moät soá baùc só giaáu teân cho raèng hoï ñaõ ñöôïc Moscow yeâu caàu khoâng ñöôïc coâng boá veà söï ñoäc haïi cuûa loaïi khí naøy, thaäm chí coøn phaûi ghi keát quaû hoäi chaån trong moät soá beänh aùn laø “beänh coù nguoàn goác töø khuûng hoaûng do khuûng boá” (!). Coøn vôùi moät soá naïn nhaân, hoï cuõng nhaän ñöôïc moät soá yeâu caàu töông töï: im laëng ñeå ñöôïc chöõa beänh hay noùi ra ñeå roài “töï xöû”? Ñeán thôøi ñieåm hieän nay, thaønh phaàn hoùa hoïc cuûa loaïi khí treân vaãn ñöôïc giöõ bí maät, caùc chuyeân gia y teá - ñang chöõa trò cho moät soá naïn nhaân soáng soùt sau vuï Dubrovka nhöng maéc beänh hieåm ngheøo - vaãn khoâng ñöôïc cung caáp moät thoâng tin gì veà loaïi khí naøy. Hoï noùi raèng leõ ra caùc con tin khoâng cheát ñeán 129 ngöôøi neáu coâng taùc cöùu chöõa ñöôïc chuaån bò toát hôn vaø hoï ñöôïc cho bieát veà loaïi khí maø cô quan an ninh ñaõ ñöa vaøo nhaø haùt. Ngoaøi soá tieàn ñeàn buø 1.700 USD cho caùc naïn nhaân, chính phuû Nga vaãn im laëng vaø ngöôøi ta lo ngaïi raèng lieäu loaïi khí “voâ haïi” nhö theá naøy coù coøn ñöôïc söû duïng vaøo moät thaûm hoïa con tin khaùc nöõa taïi Nga hay khoâng. (Theo CBS).[]


37

36

S

au 3 ngaøy thöông thuyeát, moät chieán dòch giaûi cöùu con tin ngoaïn muïc ñaõ cöùu thoaùt hôn 700 ngöôøi, tieâu dieät toaøn boä nhoùm khuûng boá. Tuy nhieân, duø chieán dòch ñöôïc tuyeân boá laø thaønh coâng, vaãn coù 129 ngöôøi bò thieät maïng. Haõy cuøng nhìn laïi nhöõng hình aûnh khoù queân cuûa thaûm kòch naøy:

H

Nhaø haùt Dubrovka bò nhöõng keû khuûng boá chieám giöõ thaùng 10/2002

Theo thoáng keâ chính thöc, 130 con tin ñaõ bò cheát

Ngaøy 26/10, ñôn vò ñaëc nhieäm Alfa vaø Vympel cuûa Trung taâm vuõ khí vaø chieán thuaät ñaëc bieät thuoäc Cô quan An ninh lieân bang Nga baét ñaàu bao vaây xung quanh Nhaø haùt.

Thaùng 4/2004, Toøa aùn thaønh phoá Moscow keát aùn anh em Alikhan vaø Akhyad Mezhiyev, cuøng vôùi Aslan Murdalov vaø Khanpasha Sobraliyev 15-22 naêm tuø giam sau khi phaùt hieän thaáy nhöõng teân naøy ñaõ giuùp ñôõ caùc phaàn töû khuûng boá vaø haäu thuaãn cho cuoäc khuûng hoaûng con tin Nord Ost

Vaøo khoaûng 5:00 saùng, giôø Moscow, aùnh ñeøn pha chieáu saùng loái vaøo Nhaø haùt chính ñaõ ñöôïc taét. Löïc löôïng ñaëc nhieäm baét ñaàu bôm khí gaây buoàn nguû vaøo beân trong toøa nhaø. Hai giôø sau, Trôï lyù Toång thoáng Nga Sergei Yastrzhembsky tuyeân boá chieán dòch giaûi cöùu con tin ñaõ chính thöùc keát thuùc. Hnh - Lính ñaëc nhieäm chuaån bò xoâng vaøo Nhaø haùt Dubrovka

ai vaïn thanh thieáu nieân cuûa thaønh phoá Moskva ñoå veà saân bay Tushino ôû ngoaïi oâ ñeå tham döï Lieân hoan nhaïc rock thöôøng nieân “Crylya”. Thay vì ñöôïc thöôûng thöùc aâm nhaïc, nhieàu ngöôøi ñaõ trôû thaønh naïn nhaân trong vuï ñaët bom caûm töû keùp do phieán quaân li khai Chechnya thöïc hieän, coù ít nhaát 17 ngöôøi ñaõ thieät maïng. Vuï noå ñaàu tieân dieãn ra luùc 14h45’ giôø ñòa phöông ngay taïi quaày baùn veù. Theo lôøi cuûa caùc nhaân chöùng thì keû ñaùnh bom caûm töû laø moät phuï nöõ ñeïp. Tìm kieám thi theå cuûa nöõ saùt thuû, caùc nhaø ñieàu tra phaùt hieän ra raèng laø khoái thuoác noå 500g quaán quanh ngöôøi coâ gaùi ñaõ phaùt noå khoâng heát, neân taàm saùt thöông heïp. Taïi ñaây, caûnh saùt coøn phaùt hieän ra moät quaû bom nöõa vaø noù ñaõ ñöôïc thaùo ngoøi noå kòp thôøi. Nhöng 15 phuùt sau ñaõ xaûy ra vuï noå thöù hai taïi khu chôï, nôi con ñöôøng daãn ñeán saân bay chaïy qua. Moät nöõ saùt thuû khaùc ñaõ kích hoaït khoái thuoác noå deûo coù troän laãn ñinh saét treân ngöôøi coâ ta. Coù 13 ngöôøi ôû gaàn ñoù ñaõ bò thieät maïng taïi choã. Moät ngöôøi cheát treân ñöôøng ñeán beänh vieän. “Cô theå nhieàu ngöôøi bò xeù naùt vaø baén tung ra. Maùu chaûy leânh laùng treân væa heø. Moät caûnh töôïng thaät haõi huøng” - moät nhaân vieân an ninh coù maët taïi hieän tröôøng thuaät laïi cho baùo ñieän töû Nga Gazeta.ru. Theo lôøi caùc nhaân chöùng, khoaûng 30 ngöôøi ñöùng quanh ñoù ñaõ bò thöông. Vuï noå ñaõ haát tung maáy chieát leàu baùn haøng. Hoãn loaïn baét ñaàu xaûy ra taïi loái ra vaøo saân bay. Caûnh saùt ñaõ coá gaéng sô taùn heát moïi ngöôøi ra khoûi khu vöïc naøy. 50 xe cöùu thöông, 2 maùy bay tröïc thaêng ñaõ ñöôïc huy ñoäng caùp cöùu caùc naïn nhaân. Toaøn boä saân bay Tushino bò phong toaû. Trong khi thu doïn hieän tröôøng, caûnh saùt ñaõ tìm thaáy chöùng minh thö cuûa nöõ saùt thuû naøy. Ñoù laø Suleimanova Elikhadzhieva, moät coâ gaùi treû ñeïp 20 tuoåi, thöôøng truù taïi quaän Curchaloevscaya cuûa Cheehnya. Moät laàn nöõa, nhöõng nöõ saùt thuû caûm töû taán coâng vaøo cuoäc bieåu dieãn ngheä thuaät ñoâng khaùn giaû. Döôøng nhö “kòch baûn cuûa vuï thaûm saùt Dubrovka” ñaõ laëp laïi moät laàn thöù 2. Nhöng... Moskva öùng phoù toát hôn Trong khi ñoù, buoåi bieåu dieãn vaãn ñöôïc tieáp tuïc. Maõi ñeán 16h15 , ban toå chöùc môùi thoâng baùo moät soá ngheä só coù theå seõ khoâng ñeán nhöng buoåi hoaø nhaïc vaãn khoâng bò huûy boû. Tính toaùn saùng suoát cuûa caùc nhaø toå chöùc ñaõ loaïi tröø ñöôïc cuoäc chen laán hoãn loaïn vì sôï haõi trong khaùn giaû. Bieät ñoäi caûm töû Nheän ñen Laàn ñaàu tieân xuaát hieän trong vuï baét coùc con tin ôû Nhaø haùt Dubrovca, nhöõng tay nöõ saùt thuû Chechnya ñaõ toû roõ öu theá cuûa mình. Hình thöùc maø hoï öa chuoäng laø ñaâm xe taûi gaøi thuoác noå vaøo caùc coâng sôû: Ngaøy 27-12-2002, Hoï ñaõ taán coâng toaø nhaø chính phuû ôû thuû phuû Grozny, khieán 72 ngöôøi thieät maïng; keá tieán laø ñeán löôït truï sôû haønh chính cuûa Chechnya, 59 ngöôøi cheát, môùi nhaát laø vuï taán coâng truï sôû caûnh saùt ñieàu tra hình söï ngaøy 12-6. Taùo tôïn nhaát phaûi keå ñeán vuï Larisa Musalaeva, 31 tuoåi, buoäc thuoác noå quanh ngöôøi,

xoâng thaúng vaøo choã oâng Akhmad Kadyrov, ngöôøi ñöùng ñaàu Chechnya ñang ñöùng trong ñaùm hoäi ôû laøng Iliskhan- Yurt. 11 ngöôøi bò cheát raát may oâng Kadyrov khoâng heà haán gì. Kieân trì nhaát laø vuï nöõ saùt thuû treû ñoùng giaû laøm ngöôøi aên maøy ôû beán oâ toâ lieân tænh suoát 2 ngaøy. Sau ñoù tay saùt thuû nöõ naøy ñaõ taán coâng chieác xe khaùch chôû phi coâng Nga ñi saân bay quaân söï Mozdoc ôû Baéc Osetia. 20 ngöôøi ñaõ thieät maïng trong vuï naøy, chuû yeáu laø nöõ quaân nhaân laøm vieäc döôùi maët ñaát. Teân goïi cuûa bieät ñoäi nöõ caûm töû naøy laø “Nheän ñen”. Hoï ñöôïc caùc “chuyeân gia ngöôøi Arab” huaán luyeän. Sau vuï baét coùc con tin ôû Nhaø haùt Dubrovca, hoï bò LHQ vaø Myõ ñöa vaøo danh saùch caùc toå chöùc khuûng boá. Theo cô quan Chöôûng lyù Chechnya khoâng phaûi taát caû thaønh vieân cuûa “Goaù phuï ñen” ñeàu laø “naïn nhaân chieán tranh” maø nhieàu teân bò boïn phieán quaân khoáng cheá baèng caùch ñe doïa gieát ngöôøi thaân. Cuoäc chieán vaãn tieáp dieãn Chính quyeàn Nga ñaõ töø laâu tuyeân boá cuoäc chieán tranh ôû Cheehnya ñaõ keát thuùc vaø quaân ñoäi lieân bang chæ coøn tieán haønh nhöõng ñôït truy queùt caùc baêng nhoùm thoå phæ. Nhöng nhoùm khuûng boá laïi chöùng minh raèng hoï khoâng chæ coøn soáng, maø coøn thay ñoåi chieán thuaät ñeå taêng cöôøng hoaït ñoäng. Töø caøi mìn treân caùc tuyeán ñöôøng, ñaët thuoác noå vaøo nhöõng ngoâi nhaø chung cö, chuùng chuyeån sang söû duïng chieâu thöùc ñaùnh bom lieàu cheát. Ñöôïc söï uûng hoä taøi chính töø nöôùc ngoaøi vaø trong chính nöôùc Nga, nhöõng teân truøm thoå phæ ñaõ chieâu moä haøng chuïc phuï nöõ treû saün saøng taán coâng lieàu cheát vôùi nuï cöôøi treân moâi. Vuï khuûng boá keùp ôû saân bay Tushino ñaõ khieán chính quyeàn Nga phaûi ñaåy maïnh cuoäc ñaáu tranh choáng khuûng boá. Ngaøy 7 thaùng 7, Toång thoáng Nga V. Putin ñaõ trieäu taäp phieân hoïp khaån caáp vôùi caùc cô quan söùc maïnh vaø nhaán maïnh: “Nöôùc Nga seõ khoâng bao giôø ñeå boïn khuûng boá xoû muõi, bôûi neáu khoâng, ñaây seõ laø böôùc ñi ñaàu tieân treân con ñöôøng laøm tan raõ nhaø nöôùc. Khi ñoù con soá naïn nhaân seõ taêng gaáp haøng chuïc, haøng traêm, haøng nghìn laàn”. Theo Toång thoáng Putin, tieán haønh chính saùch phoøng ngöï chæ uoång coâng voâ ích, caàn phaûi nhoå baät boïn khuûng boá ra khoûi caùc hang ñoäng nôi chuùng aån naùu ñeå tieâu dieät. []


38

N

hieàu coâng ñieän do Wikileaks tieát loä cho thaáy khoâng chæ baûn thaân nhöõng nhaân vaät laõnh ñaïo caáp cao cuûa nhaø caàm quyeàn CSVN ñöôïc Hoa Kyø chieáu coá, maø caû con caùi cuûa hoï cuõng khoâng thoaùt khoûi “radar” cuûa Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø. Trong coâng ñieän ngaøy 26 thaùng 12, 2006, gôûi cho boä Ngoaïi Giao ôû Washington D.C., Toång Laõnh Söï Hoa Kyø taïi Saøi Goøn, oâng Seth Winnick ñaõ toùm löôïc nhöõng tin töùc thu nhaët ñöôïc veà ba ngöôøi con cuûa oâng Nguyeãn Taán Duõng, thuû töôùng Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam. (Coâng ñieän vieát teân oâng thuû töôùng laø “Dzuõng” thay vì “Duõng” - NV). Coâng ñieän vieát, nguï yù, Toång Thoáng Bush ñaõ “baét noïn” oâng Duõng khi ñoät nhieân ñeà caäp ñeán moái quan heä giöõa caùc con oâng Duõng vôùi phía Hoa Kyø. Coøn veà phía oâng Duõng, vaãn theo ghi nhaän cuûa coâng ñieän, oâng ta “tìm caùch laûng traùnh, hoaëc haï thaáp taàm quan troïng cuûa quan heä aáy (giöõa con caùi oâng ta vôùi Hoa Kyø).” Coâng ñieän vieát veà cuoäc gaëp gôõ giöõa Toång Thoáng (Bush) vaø Thuû Töôùng Nguyeãn Taán Duõng ôû hoäi nghò thöôïng ñænh APEC: “Theo moät nguoàn tin ñaùng tin caäy ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh, Thuû Töôùng Duõng giaät mình khi Toång Thoáng Bush hoûi han veà vieäc hoïc haønh cuõng nhö nhöõng lieân heä khaùc cuûa caùc con oâng taïi Hoa Kyø.” Lyù do, theo coâng ñieän, laø vì taïi Vieät Nam, tin töùc caù nhaân vaø caû sinh hoaït cuûa thaân nhaân caùc vieân chöùc cao caáp chính quyeàn ñöôïc xem laø “nhaïy caûm.” Theá nhöng, caùc coâng ñieän töôøng trình khaù ñaày ñuû veà 3 ngöôøi con cuûa Nguyeãn Taán Duõng cho thaáy nhöõng gì Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø caàn bieát, hoï ñeàu bieát. Caäu aám, coâ chieâu Coâng ñieän vieát roõ, con trai caû cuûa Duõng laø Nguyeãn Thanh Nghò, sinh naêm 1977, laáy baèng tieán só ngaønh kyõ sö coâng chaùnh (structural engineering) töø George Washington University, vaø sau khi toát nghieäp ñaõ trôû veà Vieät Nam giaûng daïy taïi khoa Xaây Döïng cuûa Ñaïi Hoïc Kieán Truùc thaønh phoá Hoà Chí Minh. Vôï töông lai cuûa Nghò, moät coâ gaùi goác Haø Noäi, cuõng laø moät du hoïc sinh taïi George Washington University, nôi hai ngöôøi gaëp nhau. Hoï laøm ñaùm cöôùi sau khi trôû laïi Vieät Nam. Dö luaän cho raèng “caäu aám” Nghò sau naøy seõ laõnh ñaïo moät trong nhöõng

laø moät ngöôøi coù taøi.” Vaãn theo nhaän xeùt cuûa Toång Laõnh Söï Seth Winnick thì con ñöôøng söï nghieäp theânh thang roäng môû cuûa Phöôïng, vaø cuûa anh em Phöôïng, hieån nhieân laø ñöôïc ñöa ñeán töø thaân theá cuûa hoï. OÂng vieát tieáp: “Tuy theá, vieäc thaêng tieán vöôït troäi cuûa Phöôïng, vaø nhöõng caùnh cöûa roäng môû ñoùn chaøo Phöôïng vaø anh em cuûa coâ,” laø “baèng chöùng cho thaáy caùch thöùc maø taàng lôùp laõnh ñaïo (Vieät Nam) baûo ñaûm cho con caùi hoï nhöõng vò trí ñaày lôïi theá veà giaùo duïc, chính trò vaø caû kinh teá.”

Caäu aám coâ chieâu con caùi caùc quan chöùc VN döôùi maét nhìn cuûa Ngoaïi giao Hoa Kyø taäp ñoaøn ngaønh xaây döïng nhaø nöôùc taïi phía Nam, vaø cuõng coù lieân heä maät thieát vôùi coâng ty Bitexco, moät coâng ty tö nhaân ñaûm traùch vieäc xaây caát moät soá toøa nhaø choïc trôøi taïi Haø Noäi vaø Saøi Goøn. Taàm hoaït ñoäng cuûa Bitexco coøn goàm caû ngaønh ñoùng chai, deät vaø caùc coâng trình thuûy ñieän. Coâng ñieän neâu roõ laø vaøo nhöõng naêm 2001 vaø 2002, Nghò vöøa naém ñaàu ngaønh giao teá vöøa laø “quaûn lyù döï aùn” cuûa Bitexco. Ñoaïn döôùi ñaây cuûa coâng ñieän “xaùc nhaän moät nguoàn tin” veà coâ con gaùi röôïu cuûa Thuû Töôùng Duõng, teân Nguyeãn Thanh Phöôïng. Noäi dung coâng ñieän cho thaáy, khi Hoa Kyø quan taâm, hoï quan taâm taát caû moïi chuyeän veà ñoái töôïng, keå caû chuyeän tình caûm. Coâng ñieän ghi laïi noäi dung cuoäc phoûng vaán taïi Toøa Laõnh Söï Hoa Kyø taïi Saøi Goøn, khi coâ Phöôïng ñeán xin Visa vaøo Myõ. “Trong luùc troø chuyeän vôùi chuùng toâi, Phöôïng xaùc nhaän tin coâ ñang heïn hoø vôùi moät ngöôøi Myõ goác Vieät cuøng laøm vieäc trong ngaønh taøi chaùnh hieän ñang phaùt trieån maïnh taïi Vieät Nam.” Veà hoïc vaán cuûa Nguyeãn Thanh Phöôïng, coâng ñieän cuûa toång laõnh söï taïi Saøi Goøn cho bieát, sau khi toát nghieäp taïi “tröôøng trung hoïc danh tieáng Saøi Goøn, Marie Curie” naêm 1995, Phöôïng toát nghieäp cöû nhaân Ñaïi Hoïc Kinh Teá Quoác Gia taïi Haø Noäi naêm 2001, vaø hoïc cao hoïc taïi Hoïc Vieän Quoác Teá Geneva (International University in Geneva), Thuïy Só, “moät tröôøng lieân keát vôùi Michigan State University, vaø chæ ñeán thaêm Hoa Kyø trong voøng 2 tuaàn vaøo naêm 2004 ñeå nhaän baèng toát nghieäp töø Michigan State University.” Cuõng trong buoåi noùi chuyeän treân, Phöôïng xaùc nhaän em trai coâ, laø Nguyeãn Minh Trieát, sinh naêm 1990, hieän ñang hoïc trung hoïc ôû Anh Quoác vaø döï ñònh seõ theo ngaønh truyeàn thoâng. Con oâng chaùu cha So saùnh 3 ngöôøi con cuûa oâng Duõng, Toång Laõnh Söï Seth Winnick toû ra coù caûm tình vôùi Phöôïng. OÂng vieát: “Phöôïng gioáng cha nhö ñuùc, vaø döôøng nhö trong ba ngöôøi con oâng thuû töôùng, Phöôïng laø ngöôøi naêng ñoäng nhaát. Trong caâu chuyeän vôùi chuùng toâi, coâ toû ra côûi môû, toø moø, vaø chaêm chuù. Roõ raøng coâ

Coâng ñieän ñôn cöû moät vaøi ví duï, “Thaùng Gieâng naêm 2006, luùc môùi hôn 25 tuoåi, Phöôïng ñaõ laø giaùm ñoác ñaàu tö cuûa coâng ty Vietnam Holding Asset Management, quaûn trò voán ñaàu tö $112 trieäu cuûa caùc nhaø ñaàu tö Thuïy Só. Ñeán thaùng 11 cuøng naêm, Phöôïng leân laøm chuû tòch Hoäi Ñoàng Quaûn Trò Coâng Ty Coå Phaàn Quaûn Lyù Quyõ Ñaàu Tö Chöùng Khoaùn Baûn Vieät-Viet Capital Fund Management Joint Stock Company, ñöôïc vieát ngaén goïn laø Coâng Ty Quyõ Ñaàu Tö Baûn Vieät hoaëc VCFM vôùi nhieàu traêm tæ ñoàng Vieät Nam ñeán töø caùc caù nhaân vaø doanh nghieäp tö nhaân Vieät Nam.” Taïi sao ngöôøi ta coù theå tin töôûng ñeå giao moät soá voán khoâng loà nhö theá cho moät ngöôøi treû tuoåi,? Toång Laõnh Söï Seth Winnick traû lôøi caâu hoûi naøy thay cho lôøi keát cuûa coâng ñieän: “Taát nhieân, veà maët chính trò, giao quyõ ñaàu tö cho coâ con gaùi cöng cuûa thuû töôùng quaûn lyù, laø moät ñieàu khoân ngoan, nhaát laø khi quyõ naøy taäp trung vaøo vieäc ñaàu tö trong nhöõng ngaønh maø nhaø nöôùc kieåm soaùt, nhö daàu khí, ngaân haøng vaø coâng ngheä thoâng tin.” Moät coâng ñieän khaùc, ñöôïc xeáp

haïng “maät,” do toång laõnh söï Hoa Kyø taïi Saøi Goøn, Kenneth J. Fairfax, göûi veà Boä Ngoaïi Giao Hoa Kyø khoaûng ñaàu naêm 2009 cho thaáy, khoâng chæ rieâng ba ngöôøi con cuûa oâng Nguyeãn Taán Duõng ñöôïc höôûng moïi öu ñaõi “con oâng chaùu cha,” maø chöùc giaùm ñoác haûi quan thaønh phoá Hoà Chí Minh, moät ñòa vò ngon laønh, cuõng ñöôïc trao cho con trai cöïu Toång Bí Thö Ñaûng CSVN Leâ Duaån. Moät ñoaïn trong coâng ñieän naøy vieát: “Leâ Kieán Trung (con trai nhoû cuûa Leâ Duaån) chính laø toång giaùm ñoác Haûi Quan Thaønh Phoá Hoà Chí Minh, moät trong nhöõng chöùc vuï ñöôïc cho laø beùo bôû vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi theøm muoán nhaát trong guoàng maùy nhaø nöôùc Vieät Nam.” Cuõng theo coâng ñieän naøy, oâng Leâ Kieán Thaønh, con trai lôùn cuûa cöïu Toång Bí Thö Leâ Duaån, coù theå ñaõ coù nhöõng tö töôûng “laønh maïnh” khi nhaän ñònh raèng, vôùi guoàng maùy cai trò hieän taïi, khi töï do baùo chí khoâng coù, thì khoù tieâu dieät ñöôïc teä naïn tham nhuõng ñang lan traøn ôû moïi taàng lôùp. Coâng ñieän trích lôøi phaùt bieåu cuûa Leâ Kieán Thaønh trong moät buoåi hoïp lieân quan ñeán “xì caêng ñan” tham nhuõng noåi tieáng PCI: “Chöùc toång bieân taäp chaúng aên nhaèm gì caû, khi caû ngaønh truyeàn thoâng yeáu ôùt vaø bò thao tuùng coù heä thoáng, nhöng vieäc caùc toång bieân taäp cuûa caùc tôø Phaùp Luaät, Thanh Nieân vaø Tuoåi Treû ñoàng loaït bò thay theá ñaõ ñaùnh daáu moät böôùc luøi cho neàn daân chuû.” Coù theå coù nhöõng con oâng chaùu cha coù moät quan ñieåm lyù töôûng höôùng veà daân chuû khoâng? Toång Laõnh Söï Kenneth J. Fairfax toû ra deø daët khi oâng keát luaän: “Neáu chuùng ta tin vaøo nhöõng ñieàu Leâ Kieán Thaønh phaùt bieåu, thì nhieàu ñaûng vieân ñaûng CSVN hieän khoâng haøi loøng vôùi höôùng ñi cuûa ñaát nöôùc ñang saün saøng tham gia vaøo caùc cuoäc tranh luaän soâi noåi, ít nhaát laø giöõa hoï vôùi nhau.” Coù leõ chaúng ai coù theå khaúng ñònh ñöôïc ñieàu gì, ngoaøi vieäc ghi nhaän söï kieän Leâ Kieán Thaønh, 31 naêm tuoåi Ñaûng, ñaõ ra öùng cöû ñoäc laäp vaøo Quoác Hoäi naêm 2007, roài sau ñoù hoïp ñaûng uûy, vaø ñöôïc thuyeát phuïc ruùt ñôn.[]

T

39

röôùc khi ñi taém, vôï baùo tin vui vôùi choàng laø naøng coù thai. Choàng voâ cuøng vui möøng. Ñieän thoaïi anh heát pin. Anh muoán cho ngöôøi meï cuûa anh ôû queâ nhaø cuøng vui vôùi anh neân laáy taïm ñieän thoaïi cuûa vôï nhaén tin: “Thaûo ñaõ coù thai” (vôï anh teân Thaûo). Vui quaù, quôø quaïng thay vì göûi tin nhaén cho meï mình, anh ñaõ baám loän cho taát caû moïi ngöôøi trong danh baï cuûa vôï. Theá laø cuøng moät tin nhaén töø maùy vôï, nhieàu ngöôøi khaùc nhau cuøng nhaän.

Keát quaû thaät baát ngôø. Ñieän thoaïi vôï rung lieân hoài, baùo coù nhöõng tin nhaén nhö sau. Tin ñaàu tieân khoâng phaûi cuûa meï anh, maø laø meï vôï: - “Sao noùi laø choàng khoâng sinh ñöôïc, con laïi quan heä vôùi thaèng ngöôøi yeâu cuõ aø?”. Anh reå nhaén: - “Coâ tính laøm gì baây giôø? Phaù chòu khoâng?”. Tieáp theo moät ngöôøi baïn thaân nhaén tin: - “Chuùng ta ñaõ nöûa naêm khoâng gaëp nhau, xin coâ ñöøng ñoå leân ñaàu toâi!”. Ñoàng nghieäp nhaén: “Khoâng nhaàm chöù? Môùi 2 ngaøy maø ñaõ chöûa roài aø?”. Caáp treân traû lôøi: - “Toâi cho coâ 10 trieäu, coâ ñi nghæ ngôi xa moät thôøi gian ñi”. Khaùch haøng nhaén tin: - “Thoâi ñöôïc, ñöøng huø toâi, ngaøy mai tôùi nhaø toâi, chuùng ta seõ kyù hôïp ñoàng”. Moät soá aån danh nhaén: - “ly dò choàng ñi, chuùng ta seõ giöõ ñöùa beù”. Moät aån danh khaùc nhaén: - “Hoâm ñoù coøn coù caû oâng giaùm ñoác nöõa cô maø, sao bieát laø cuûa toâi?”. Vaø moät ngöôøi laï khaùc nhaén: - “Ñöøng noùi vôù vaån, toâi ñaõ laøm phaãu thuaät trieät saûn roài ñaâu coù con ñöôïc?”. Ñoaïn keá tieáp khoâng nghe keå sau ñoù anh choàng naøy coøn soáng khoâng hay ñaõ ñoät quî cheát lieàn taïi choã...


41

40

Fish & Chips Seafood Brighton La-Sands

Thaùi Restaurant

Vò trí tuyeät vôøi cô hoäi myõ maõn, toïa laïc treân ñöôøng caùi raát ñoâng khaùch qua laïi, ñoái dieän bieån taém. Ñaõ thaønh laäp treân 50 naêm. Ñaàu tö vôùi moät kinh doanh coù lôøi cao, thu voán veà nhanh. Cô hoäi seõ khoâng keùo daøi. Xin goïi Tony 04 04 04 1992 (tieáng Anh)

Super Market

Mount Pritchard 21661712M46 Maët tieàn roäng 250 sqm lieân tuïc 3 shop ngay goùc ñöôøng. Vò trí toát raát, khoâng caïnh tranh, ñang baùnwhole sales / retail. Hieän ñang thu $40,000 / tuaàn. Hôïp ñoàng laâu daøi thueâ reû chæ “$100/ tuaàn” Bao goàm luoân choã roäng phía sau thích hôïp cho tuøy yù cö truù laïi Baûo ñaûm seõ laáy laïi troïn tieàn ñaàu tö döôùi hai naêm Xin goïi 0412 615 452 (tieáng Anh)

Bakery & Hot Bread Vuøng Frankston Victoria

21631712M46

Caàn sang gaáp loø baùnh mì taïi frankston khu du lòch bieån, ñoâng khaùch quanh naêm, laøm laâu naêm thu nhaäp cao. Hôïp ñoàng laâu, giaù thueâ reû, vì lyù do söùc khoûe caàn sang laïi giaù thöông löôïng * Cuõng caàn thôï laøm baùnh mì xin lieân laïc chò Nhu 039783000 or 0435 758 386

Fish & Chip

Windang (gaàn Wollongong) 21621712M46 Vò trí raát toát treân ñöôøng caùi gaàn bieån, caravan tourist park vaø caùc ñieåm caâu caù, coù khaùch du lòch quanh naêm. Tieäm ñaõ thaønh laäp laâu naêm hieän ñang thu 6000 / moãi tuaàn. Hôïp ñoàng thueâ möôùn laâu daøi. Baùn giaù ñaøm phaùn 80,000 Xin goïi 0422 652 750 (tieáng

Bass Hills NSW

vuøng Mosman NSW

21641712M46

21661712M46

Fish & Chip Hamburgers

Nhaø haøng ñang hoaït ñoäng, raát ñoâng khaùch, coù 100 choã ngoài coù licensed röôïu. Hôïp ñoàng 3x5. Sang giaù $180,000, thöông löôïng. Môû cöûa 7 ñeâm/tuaàn. Goïi 0411 046 239 or 0458 123 933 (tieáng Anh)

GeneralSupermarket Store Newsagency Hoxton& Park New England Northern NSW 2083C2006M41

Vò trí toát trong shopping21821501M46. plaza khu Hoxton Park. Ñaõ laøm u ngaø y ,hieä Cöûa haøng ña duïng, taïp hoùa, thuoác taây, laâthuoá c laù taënngñang phaåm, hoaïi thardware, ñoäng ñoângbaêng saùch baùo, caàn caâu & thieát bò caâu caù, caùc loaï khaù ch. Hôï ñoàngbaéc ñóa DVD v.v..., taïpi phía laâu daø i thueâthòmöôù bang NSW trong traánn du . Vì lòch cöreûdaâ n nghæ thaân höu thieäcaà n. nCô sang laï i giaù thöông hoäi kinh doanh yeân laønh löôïcng.soáXin i 0401 vôùi cuoä ng goï thoaû i maùi 922 or 0416 ôû ngoaï i oâ271 . Chuû nghæ370 höu, ñeánngxem taïi sang 770 laïi hoaë deã c daø thöông löôïng9/600 & seõHoxton höôùng Pk daãnRd, taän Hoxton (döôù i tình. Goï i Keithpark . Tel.: / Fax: chaân caà u M7) (02) 67233434 BH

Cafe Bakery East Subs Bakery & Hot Bread S2084V2106M42

Ñaõ laøm 13 naêmNorth cung caá p sæ vaøNSW leû caùc loaïi baùnh mì Shore baùnh ngoï t cho vuøng 21611712M46 East subs, tieàn thueâ Vò trí toát trong trung shop reû, thu nhaälôùpnhieä n taâ m shopping , ñaõ coù 12 ngaø n /tuaà n , laõ i laøm 20 naêm chæ 1 chuû, roønngthu ñeán$11-12000/tu$3500/tuaàn. hieä Coù luoân quaøy cafe raát aànñoâ , lôï töùc croø ng $150ngi khaù h quen vaø 2khaù 0 0 ,c0h0vaõ 0 /nngalai. ê m . Sang Sang $250 $225 löông ngaøn.löïông. LieâTel.: n laïc 0414 Andrew 183 0413 989 516 559 (tieáng Anh) (Cambodian / Vietnamese / English)

Thriving Cafeù Eat in & Takeaway Norwest CBD S2085V3006M42 Granville NSW

PHAÛI BAÙN: Cafeù ñang phaùt Vò toát treâ n ñöôø caùi khu thò töù ñaïtrí t trong khu vöïncgtrung taâm shopping Haø strip t ñoâ g ngöôøthu i qua Norwest. ngraátuaà n ndoanh laïi, ñaõngaø laøm laâu 4-5 naêmngaø ñang 13-15 n. Net n cöûñoâ a ng cht quen, t ñoäyn. g haøkhaù ng raá baän roähieä n. nLaøñang m 5 hoaï ½ ngaø t baä n roä busy.laïHôï p oñoàluaä ng nlaâu Baùn 18-20kg caø pheâraámoã i tuaà n.nSang i thaû daøi tieàn thueâ reû chæ $3750/thaùng. $395.000 + haøng do coù kinh khaù lyù do/ tuaà gian. Thu nhaädoanh p $8,500 ñeácnvaø $9500 ñình . Hôïp ñoàng thueâSang laâu daø i. Tieà m naêngxin lôùngoï coùi theå giaù $210,000, 9682 laøm theâm Chuû Nhaät 4940 vaø buoå i toá Gaàtn) hay tuyeáñeá n nñöôø ngtaïi (tieá ngi.Vieä xem saét trong töông lai cuû khu Castlehill. Goïi Tony 23aSouth Street Granville ñeå ñaøm 0410 755 (English) phaù009 n. Cô hoäi thích hôïp cho gia ñình 21692112M46

cuøng laøm.

Chicken Takeaway

Ñang baùn Gaø & Salad takeaway vuøng Horsby ñang kinh doanh raát taáp naäp, hieän baùn 470 con gaø vaø 28 thuøng

21682112M46

Vò trí thaät toát naèm giöõa khu thò töù CBD & haõng xöôûng vaên phoøng. Ñaõ thaønh laäp & kinh doanh laâu naêm raát quen thuoäc trong khu vöïc. Hieän ñang hoaït ñoäng ñoâng khaùch quen töø cö daân vaø coâng nhaân cuûa khu coâng nghieäp vaø khaùch vaõng lai, thu nhaäp myõ maõn hôn $9000/tuaàn. Vì söùc khoûe sang laïi $99,000. Goïi (02) 9723 5005 or 0410 375 853 (tieáng Anh 45 or Chinese)

Restaurant Asian Restaurant Malvern Victoria Weston NSW

S2075V1506M42

Vò trí toát gaàn shopping center vaø khu vaên phoø2174-3012M46 ng chung quanh, Nhaø haøng & cafe chöùFully a 70 Lic choã30 ngoài, trang thieát bò ñaày choã , beáup tieà roänm g thích ñuû, hieän ñaïi, raá t nhieà naêng phaùt trieån, gaàn trung hôïp naáu ñuû loaïi taâm shopping vuøng menu. Hôïp ñoàng Weston, chæ 17 phuùt laâu daøi thueâ reû chæ tôùi CBD, ñaõ thaønh $2015/moãi thaùng. Coù laäp toát ñeïp laâu ngaøy, theå laøm theâm cafeù vaø ñang kinh doanh hoaëc baùn luoân ban phaùt ñaït, thích hôïp ngaøy. Giaù thöông gia ñình cuøng kinh löôïng $65,000 Xin doanh, vôï choàng hay goïi 0430 340 646 xin ñoâi baïn partners. Xin noùi tieáng Anh goïi 0432 736 687

Quaàn aùo & Thôøi trang Asian Restaurant S2083V2006

Baùn cho heát haøGymea ng toàn goà m ñoà Sutherland NSW coâng nhaân (overralls) hai maøu 21791501M46 xanh haûi quaân hoaëc kaki. Caùc loaïi Vò trí toát khu thò töù ñaõ laâu aùo sô mi, quaàn short, quaàn jean naê m ñang kinh doanh thöùc laøm vieäc, jean aên Nhaät & Hoa, nhieàu khaùch thun, vaø aùo sô mi quen trong vuøng bieát ñeán. hieäu Polo, 100% Fully Lic., trang thieát bò ñaày cotton. Toång ñuû, hôïp ñoàng laâu naêm chi phí löôïng haøng hôn & giaù thueâ reû, bao goàm luoân moät container lôùn loaïi 40feets. Bieân ñoä lôïi nhuaän cho ñôï3t phoø haøngngnaønguû y töøtreân laàu. Thích hôïp kinh doanh gia ñình 100% ñeán 300% giaù cho mua.vôïXin choàgoï ngi hay ñoâi baïn cuøng laøm. Xin goïi 0407 0402 328 780 tieáng Anh. 159 380 (tieáng Anh / Chinese)

Mechanical Bakery Gold Coast& QLDHot Bread Lakemba NSW

S2087V3006

Baõi söûa chöõa vaø phuï tuøng caùc loaïi xe & xe Audi cuõ (wrecking). Ñaõ laøm 30 naêm qua taïi Gold Coast QLD, cô sôû coù 3 giaøn naâng, nhieàu khaùch quen, ñaõ laøm laâu naêm ñang kinh doanh phaùt ñaït, chuû veà höu sang 89,000 WIWO 0402 288 261. (tieáng Anh)

21770301M46

Caàn sang Loø Baùnh Mì vuøng Lakemba vaø shop baùn Meat Pies, Sausage roll Hot bread etc... Vò trí toát treân ñöôøng caùi khu thò töù hai beân laø shopping strip. Ñaõ laâu naêm ñang thu nhaäp toát $7500/ tuaàn. Trang thieát bò ñaày ñuû - Sang $150,000 - Goïi sau 1pm 0431 442 889 tieáng Vieät

Tobacconist Ambarvale NSW

S2086V3006

Hieän ñang thu hoaïch treân $60,000/tuaàn, thueâ

Asian Takeaway Fairfield NSW 21781001M46

Vò trí toát ngay loái ra chính cuûa ga xe löûa Fairfield, moãi ngaøy caû ngaøn ngöôøi qua laïi taáp naäp. Ñaõ laøm laâu naêm kinh doanh oån ñònh. Hieän thu 5 ñeán 5 ngaøn röôõi/tuaàn. Laøm 5 ngaøy röôõi. Sang giaù $115,000 thöông löôïng 0449 633 017 (tieáng Vieät)

Asian Restaurant Inner-West NSW 21750301M46

Nhaø haøng vaø Takeaway taïi Inner-West. Söùc chöùa 50 choã ngoài, coù giaáy pheùp röôïu, ñaày ñuû trang thieát bò, khaùch haøng oån ñònh, giaù thueâ hôïp ñoàng oån ñònh trong 7 naêm. Chuû tieäm ñang coù höôùng phaùt trieån môùi, sang gaáp giaù thöông löôïng. xin lieân heä. Tel.: 0469 259 095 / 0469 594

Butcher Shop Niddrie Melbourne Vic.

1811501M46

Vì lyù do söùc khoûe, caàn sang shop thòt vuøng. Ñòa ñieåm toát thu nhaäp cao, Coøn nhieàu tieàm naêng phaùt trieån. Shop ñaõ hoaït ñoäng laâu naêm, hôïp ñoàng coøn daøi haïn. Xin goïi: 0431 816 263

Tobacconist

Ramsgate Sydney NSW 21712612M46

Caàn sang tieäm thuoác laù, vò trí thuaän tieän trong Plaza Shopping Centre vuøng thò töù Ramsgate. Tieäm coù luoân quaày haøng taëng phaåm, quaø löu nieäm, duïng cuï hoïc sinh... Hieän thu nhaäp cao, chæ caàn 1 ngöôøi laøm. Neáu muoán sang xin goïi ñeå thöông löôïng. Xin vui loøng noùi tieáng Anh 0413 491 884


43 45

42

Curtain & Blind

Melbourne Victoria 21651712M46 Cô sôû saûn xuaát maøn cöûa sæ & leû, hoaït ñoäng ñaõ 14 naêm, vuøng South Melbourne, hieän coù nhieàu khaùch moái ngöôøi UÙc veà trang trí noäi thaát & xaây döïng, interior builder suppliers & khaùch haøng ñoàng höông Vieät nam, vì söùc khoûe caàn sang, thöông löôïng cô sôû saûn xuaát + 1 xe van Hiach 2010 & taát caû maùy moùc vaät lieäu vaûi toàn kho & haøng hoùa tröng baøy, hôïp hoàng thueâ daøi haïn. Lieân laïc Kim 0467 555 996 (tieáng Vieät)

Food stores & Coffee Southern Sydney

Country Cake Pie Sandwich Cowra, NSW

21821501M46

Trò giaù $140,000 Ñaïi haï giaûm coøn $95,000 thöông löôïng kieåu WIWO + 1 thaùng haøng toàn, haøng môùi trong thaùng. Vò trí toát treân ñöôøng caùi, hai beân laø shopping strip, hôïp ñoàng laâu daøi thueâ giaù phaûi chaêng. Xin goïi Ring 0400 195 441 (tieáng Anh)

Restaurant

Hombush West (Flemington) 21760301M46

Takeaway in Southern Sydney, Ñaõ thaønh laäp laâu naêm, kinh doanh oån ñònh hieän coù thu nhaäp raát cao. Doanh nghieäp naèm trong khu thöông maïi taäp trung aên uoáng. Coøn raát nhieàu cô hoäi phaùt trieån. Goïi giaù $495K + haøng toàn . Xin phone Peter 0402 076 681 (English)

Newsagency

South Coast NSW

21801501M46

Nhaø haøng Vieät-Hoa & Maõ Lai, dieän tích chöùa 50 choã ngoài vò trí toát ñaõ laâu naêm ñang thu nhaäp toát. Trang thieát bò ñaày ñuû, Hôïp ñoàng laâu daøi, giaù thueâ reû. Sang $238,000 thöông löôïng - Chuû seõ ôû laïi höôùng daãn neáu caàn, xin goïi 0410 393 388 (Anh Vieät Hoa)

Beauty Salon Vuøng Bankstown

Thu nhaäp $1,558,633 laõi roøng $237,356, vò trí tuyeät vôøi vuøng South Coast NSW, chuû muoán nghæ höu muoán sang laïi cho ngöôøi ra giaù phuø hôïp nhaát, deã daøng nhanh choùng. Xin lieân laïc 0406 432 456 (t.Anh)

Food stores & Coffee Takeaway Southern Sydney

21760301M46

Ñaõ thaønh laäp vaø kinh

doanh toát ñeïp trong nhieàu naêm qua, hieän ñang coù nhieàu khaùch quen trong khu vöïc taäp trung nhieàu nhaø haøng aên uoáng. Coøn nhieàu cô hoäi ñeå phaùt trieån. Sang $275,000 + trò giaù haøng toàn. Xin goïi Peter 0402 076 681 vaø vui loøng noùi tieáng Anh

Vuøng Toongabee NSW S21211509M44,

Vò trí toát treân ñöôøng lôùn, ñaõ laøm laâu naêm ñang coù nhieàu khaùch haøng, hieän taïi thu nhaäp raát cao. Beáp naáu thích hôïp cho nhieàu loaïi thöïc ñôn. Ñang kinh doanh 6 ngaøy Tues - Sun 9.30am - 8pm - 80000 ONO thueâ möôùn shop $730/pw bao goàm luoân GST vaø tieàn nöôùc. Goïi Kim (02) 9631 0777

Cooked Takeaway Seafood Roselands NSW S21400210M44

Trong Food Court taïi neighbourhood centre raát taáp naäp baän roän ôû Roselands. Cô hoäi lôùn cho chuû sôû höõu töï ñieàu haønh - baùn gaáp, chæ treân thieát bò trò giaù $45.000 Vui loøng goïi soá 0418 639 863 (English)

Takeaway Blacktown

Ñang hoaït ñoäng ñoâng khaùch, baùn Fish & Chip & Hamburger, tieàn thueâ shop reû + GST + out going. Taát caû $880 per week, hôïp ñoàng 5 x 5. Thu nhaäp baûo ñaûm. Thu nhaäp baûo ñaûm 6.500 7.500 / tuaàn. Vì lyù do söùc khoûe caàn sang laïi giaù thöông löôïng. Xin goïi anh Vaên sau 10am. Tel.: 9621 4776 or ñeán gaëp taïi 86 Reservoir Rd Blacktown S21241809M44

21702612

21732812M47

Fish & Chip

Sang beauty Salon naèm ngay trung taâm thöông maïi, gaàn traïm xe löûa, bus, tieàn thueâ $1000/ thaùng, cô hoäi hieám coù ñeå phaùt trieån, ho95p ñoàng ñeán thaùng 11/2013, coù 3 phoøng, khu vöïc chôø, beáp, heä thoáng vi tính vôùi döõ lieäu 1,800 khaùch haøng, sang giaù $75,000 deã thöông löôïng, Xin goïi 0411 601 358

Food Court Takeaway

Fairfield NSW 21853011M46 Ñang baùn thöùc aên Vieät Phôû mì côm buùn ngay trung taâm Fairfield, trong Food Court cuûa Chase Plaza Fairfield, ñaõ laøm 14 naêm khoâng caïnh tranh, hieän raát ñoâng khaùch thu nhaäp cao ñang coù laõi roøng treân $1500/tuaàn . Hôïp ñoàng laâu daøi thueâ reû. Kinh doanh Thöù Hai Thöù Baåy 9am-5pm. Raát thích hôïp cho vôï choàng, ñaëc bieät caùc baïn coù visa taïm truù, coù cô hoäi kinh doanh toát vaø seõ deã daøng xin visa thöôøng truù di daân dieän tay ngheà. Chuû veà höu caàn sang laïi giaù thöông löôïng, höùa ôû laïi 1-2 tuaàn ñeå höôùng daãn cho chuû môùi. Xin goïi 0431 231 215

Butcher Shop Clayton Melbourne

S21251809M44

Vò trí toát ngay trung taâm Clayton Melbourne, trang thieát bò ñaày ñuû ñang ñoâng khaùch, hieän thu nhaäp cao, voâ laø coù income ngay, shop môùi taân trang, ñaõ laøm laâu vaø coù nhieàu khaùch quen. Vì lyù do gia ñình caàn sang laïi cho ngöôøi thaät söï muoán laøm. Goïi 0432 315 999

Restaurant Cabramatta S21191509M44

Nhaø haøng treân ñöôøng lôùn ngay khu trung taâm Cabramatta, chöùa 80 choã ngoài, Ñaõ kinh doanh laâu naêm, ñang coù nhieàu khaùch. Trang thieát bò ñaày ñuû, beáp naáu tieän nghi thích hôïp nhieàu loaïi thöïc ñôn. Xin goïi 0418 637 383 0438 566 175

Bakery Campbelltown 25071509M44

Taïi trung taâm CBD 2 shop laøm baùnh mì & baùnh ngoït, moät shop laø loø nöôùng vaø 1 shop baùn leû caùc loaïi baùnh mì, baùnh ngoït, baùnh pie, v.v... hieän ñang thu treân 1 trieäu / naêm chæ qua baùn leû chöa keå caùc moái sæ. Hôïp ñoàng laâu daøi thueâ giaù phaûi chaêng. Trang thieát bò ñaây ñuû, sang thöông löôïng treân giaù $390,000 + haøng. Goïi Tieán 0432 300 838

Grocery Inala Brisbane S21231809M44

Thöïc phaåm AÙ chaâu, ñaõ laâu naêm raát quen thuoäc vôùi khaùch trong vuøng. Trang thieát bò ñaày ñuû hôïp ñoàng daøi haïn, tieàn thueâ shop reû, kinh doanh oån ñònh thu nhaäp cao, chuû hieän taïi ñaõ laøm 12 naêm, sang giaù th/löôïng. Muoán theâm chi tieát xin goïi Hoa 0410 308 881

Bakery Industry

Manufacturing wholesale S21282209M44

Vò trí gaàn Melbourne CBD. Ñaõ 14 naêm, Trang bò ñaày ñuû bao goàm caû xe taûi laïnh cho baùnh ngoït, baùnh nöôùng xoáp, baùnh quy. baùnh mì ngoït vaø laùt. Hôïp ñoàng laâu daøi, thueâ toát, chæ coù $4051 moãi thaùng coäng vôùi outgoings. Thích hôïp cho caùc doanh nghieäp gia ñình. Phaûi baùn gaáp, Giaù $$$ thöông löôïng. Xin vui loøng goïi Chris Sofianos 0418 143 283


45

44

Nail Shop Coburg Vic. S21440710M44

  

Bakery & Cake

Fruit & Vege + Convenience Fairfield Heights

Smiths Lake NSW GoÚc Bell St. & Sydney Rd., naèm trong arcade, 21451210M45 shop roäng raþi, thanh Laâu ùôøi nhaåt vuøng Mid lòch ùang laøm vôÚi 3 baøn North Coast Ñaþ laøm thaønh nails, 3 gheå spa, 1 phoøng coâng suoåt 17 naêm qua, waxing, ùaþ laøm 5 naêm, vuøng bieün du lòch taåp naäp kinh doanh oün ùònh, coÚ quanh naêm, raåt laø quen nhieà u khaÚch quen. thuoä c vôÚi du khaÚch vaø cÜ 46 48 51 Hieän thu 11-13 ngaøn daân Cô hoäi raåt lyÚ tÜôÝng ùeü / thaÚng. thay ùoü caÚch soång. Lôïi nhuaän myþ maþn. Sang Nail & Beauty Butcher Shop Restaurant &i phong Beauty CaànSalon sang gaåp $50,000 khoâng thÜông lÜôïng. Xin Nail WIWO (chÌ tính thieå t bò) giaÚ $150,000 thÜông lÜôïng.  20540904M40 NSW Sydney NSW lieân 20571404M40 laï c Mary 0435Bankstown 375 376 or (03) 9355 7488 Shopping CentreTaï 20291502M39 Xin

   i Marrickville, hieä ni goï

   20261502M39 ng Vieät / Anh) Vò trí toåt khu vÜïc (tieå Trong Shopping ùang hoaï0411796517 t ùoänCentre. g kinh or Kim 0423684151 Nhaø haøng môÚi ùeïp trong Paul Quinn

Takeaway Caravan Flemington Paddy’s Market

Re

Supermarket Including ConveM Hoxton Park Taïi Flemington Padnience Store ùaþ laâu naêm, dy’s Market Vò trí toåt 2083C2006M41 Vò trí toåt trong shopping plaza khu Hoxton mc. Thu Vò trí toåt gaà n shopp hieän ùang kinh doanh coÚ trong chôïPark. ùoânÑaþ g laøùuÚ laâu ngaøy hieän ùang 46 48 ùoâng khaÚch. Vò trí tuyeät tieàn maÍ vôø hoaït ttuyeä ùoängtùoâ ngi trong 3 vôøi hai beân laø shopping ngaøykhaÚ chôï Trang ch.. Hôï p ùoàngthieåt bò Nail & Beauty i thueâ mÜôÚn coÚ theü Butche Restaurant Nail & strip, maÍt tieàn ùoâi (hai ùaày laâ ùuÝu ,daøtieä n nghi . VÏNSW nghÌ hÜu caàn Salon  20540 Bankstown Shopping Cent shop dính lieàn thoâng vaÚch phuïcreÝ vuï nhieà u loaï i takesang laïi giaÚ thÜông 20571404M40

  

      20261502M39 vĂ´Ăši nhau, vĂŹ chuĂť veĂ nÜôÚc away c ùôn. Ă‘aĂľ laøm lÜôïnthÜï g. Xin goĂŻi 0401 Vò trĂ­ toĂĄt khu vÜïc Nhaø haø T mĂ´Ăš i271 ĂąeĂŻkinh portrong 0416doanh 370 caĂ  n sang thÜông lÜôïn3%66 g3%66 chĂŚ %- laânug 922 naĂŞm oĂĽn m xe "

!  %- Rockdale, gaĂ n traĂŻ "

!  Ă&#x2018; ! ;!@ 6!9 # ! ;!@ 6!9 # khu thÜông maĂŻ i Vieä t Nam 770 hoaĂŤ c ĂąeĂĄ n xem taĂŻ i lÜÝa khu maĂŻi, trang $20,000 + haøng. Xin lieân laĂŻB664 cB664 0421 671 443 or 96095%4 thu thÜông nhaäp cao. GiaĂš sang thÜông lÜôïnPk g. Xin goĂŻi Ăąa %($% % 5%4ùònh %($% % Hoxton mĂ´Ăš n!J h laä9/600 p, trang thieĂĄt Rd, !I # $  !I # $  thieĂĄt456 bò ĂąaĂ 776 y ĂąuĂť(tieĂĄ Ăąang Ăąoâ nig thaø!J 1919 (tieĂĄng Anh) 0414 n g Anh) 5n Hoxton park (dÜôÚ bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť coøn mĂ´Ăši tinh. BeĂĄp i 7-4- #%-C%-!6- khaĂšch quen vaø khaĂš 7-4- #%-C%-!6- c h vaĂľ n g !"!' !')E )E !" caĂ  u M7) th tieän nghi thĂ­ch chaâ hĂ´ĂŻpn cho taĂĄt !- !$6 !$6 !76% !76% B B % % ! ! lai, coĂš nhieĂ u khaĂš6!"c6!"hmua !- thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť vĂ´Ăš i 2 ph !9 $ %" %8 ' 6"  !9 $ %" %8 ' 6"  caĂť 6caĂšc loaĂŻ thÜïc ùôn AĂ&#x201A;u AĂ&#x2122; membership. TieämBakery coĂš & iHotbread + 2 gheĂĄ pe +<3) D% D% !6- !6- 3! 3!  trang +<3) ĂąeĂŻnpgkieĂĽ air nÜÝa %" maĂš i nhaø nÜÝa + 1 solarium phoøntrĂ­ g rieâ bieäut,open tieĂ  nthueâ 9 8 8 trong %" 6! )*!$!' 9 6! )*!$!' QuaĂ  Cafe Bakery East Subs phoø n g aĂŞ n + beĂĄ p &n vaĂŞ nap laø m vieä c beâ n trong. Shop Bankstown NSW 25010909M44 reĂť hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g laâ u daø i . %#64E!$F%--%-GH!$6C%$$!3$ ngoaø i trôø i , ChÜÚ a treâ n 60 choĂŁ trong vaø ngoaø i , caĂ  n %#64E!$F%--%-GH!$6C%$$!3$ Bass Hill Plaza +6" !9 , +6" !9 , S2084V2106M42 roä n g raĂľ i coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ mi Freenfield Park, xin goĂŻ XinlaĂŻlieâ n vaø laĂŻthÜông c tieä 0414 722 813 sang i giaĂš lÜôï goĂŻ ileĂť0414 566 026 !4G !4G ! #-%%! 3).6%!-% ! #-%%! 3).6%!-% Loø m baĂšnng. ĂąuĂťXin caĂšvaø c loaĂŻ i baĂš nhi mĂŹ baĂšnh S21352809M44 Ă&#x2018;aĂľ laø memail: 13 naĂŞ m cung caĂĄ p sĂŚ c loaĂŻ baĂš nYĂ&#x2122; h ,mĂŹ 3%7-$ %)=$ $caĂš  0425 3 46 3%7-$ %)=$ $  46 46 hoaĂŤ c Jessicatran257@yahoo.com 48 !66B#%$B / 48 or 9708 6661 (tieĂĄ n g Vieä t / Anh) 48 50 baĂšnht meat ngoĂŻt cho vuøsuasage ng ngoĂŻ pies Vò trĂ­ toĂĄt ngay 50 !66B#%$B / 0 $%12%J 12%J7$% 7$% %" %"##$ $% $ $% ) 0 $% x East ) subs, tieĂ mĂŹ n thueâ rolls, baĂš n h thòt. ngay cÜÝa vaøo Woolworths  Lunch Shop Smithfield Chicke Nail & Beauty Nail & Beauty Super Nail & Beauty Superm Hot Bread Butch shop reĂť, thu nhaäp hieän Butche Restaurant Nail & Beauty Restaurant Nail & Butche Restaurant Nail & Beauty Rest Nail Fashions & Clothes Nail & Beauty trung taâm thÜông maĂŻi Canterbury Ba trong Bass Hill Plaza Salon Salon Salon Centre coĂš20091001M40 12 ngaø n/tuaĂ n, laĂľi 2054 20540 2054 South Gra South Gran Liverp 2054 Bankstown NSW Shopping Centre Sydney NSW Bankstown NSW Shopping Cen Bankstown NSW Shopping Sydney NSW Melbo Cabramatta NSW Double Bay NSW Bankstown, centre, luĂš c naø o cuĂľ n g Khu haĂľ n g xÜôÝ n gĂąoĂĄi dieä 1502M39 Trong Westfield NSW th Trong Westfield NSW 20291502M39 20571404M40 20571404M40 20291502M39 roø n g ĂąeĂĄ n $3500/tuaĂ  n. n ga1502M39 20571404M40 203 20571404M40

   

  2031   20261502M39 20261502M39 20261502M39 22933008 20261502M39 20302002M39 vaĂŞ n phoø n g, Ăąang baĂš n 20201501 20201501 Ă&#x2018;aĂľ laø m laĂ u xe lĂśa, bus, doĂŻ c hai beâ n h Ă&#x2018;aĂľ laø m laĂ  u Ăąoâ n g khaĂš c h, hieä n Vò trĂ­ toĂĄ t khu vÜï c Vò trĂ­ toĂĄ t khu vÜï c VòntrĂ­aĂšotoĂĄthôø t khu vÜïcTrong CoĂš luoâ ni ĂąeĂŻ quaø ytrong cafe raĂĄt Trong Shopping Centre. Shopping Centre. Naè m treâ n ùÜôø n g ca Nhaøhaø haønnggmĂ´Ăš mĂ´Ăši iĂąeĂŻ ĂąeĂŻpptrong trong Nhaø haø n g mĂ´Ăš p Shop quaĂ  i trang chuyeâ n Nhaø Ă&#x2018;aĂľhoaĂŻ laøm laâ unnnggngnaĂŞ m Ăąang eat-in & takeaway Vuø g North Syd, Rockdale, gaĂ  n traĂŻ m xe Vuø North Syd, Rockdale, gaĂ  n traĂŻ m xe naĂŞ m , hieä n Ăąang Rockdale, gaĂ  n traĂŻ m xe naĂŞ m , hieä n Ăąang Ăąoâ khaĂš c h quen vaø d Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ t Ăąoä g laâ u naĂŞ m laø shopping strip luĂš c naø o Ă&#x2018;aĂľ t Ăąoä n laâ u naĂŞ m Ăąang coĂš thu nhaä p $7.5 

    

    baÚn haøng hieäu ùoäc quyeà nngkhoâ ngch quen 

  Liverpool, hai beân laø sh 

  khuthÜông thÜôngmaĂŻ maĂŻi iVieä Vieät tNam Nam khu thÜông maĂŻ i& Vieä t Nam khu Ăąoâ khaĂš khaĂš cm hpm lÜÝ khu thÜông maĂŻ trang lÜÝ maĂŻ ii,i,,Ăąang trang caĂš loaĂŻ i ĂąaĂť cafeĂš baĂť onĂąaĂť m thu nhaä p choaĂŻ lÜÝnaahakhu khuthÜông thÜông maĂŻ trang okhaĂš thu hoaĂŻ Ăąoänyngg/ tuaĂ khaĂš hm vaĂľ nlunch gnhaä lai. Sang t tng Ăąoä raĂĄraĂĄtnt. Trang Ăąang ĂąoâncbaĂť nngcuĂľ g ctaĂĄ h. ChĂŚ laø ĂąalB khaĂš laø tranh (maĂŤt haø ng) Shop trang pChĂŚ naä p thieĂĄ khaĂš ĂąeĂĄi nithaø $9000 n  .  HĂ´ĂŻ p t t  caĂŻ 5.5 ngaø mĂ´Ăš thaø laä ,trang trang thieĂĄ mĂ´Ăš iggĂąoâ thaø hShop laäggcpcnhaâ ,h. trang t h vaĂľ mĂ´Ăš nnhhlaä p/ p,tuaĂ  thieĂĄ   !%!3!45 !  vaĂľ n lai. roä n g coĂš 4 !%!3!45 !  thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť Ăąang Ăąoâ n thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť Ăąang Ăąoâ n g thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť Ăąang Ăąoâ moät container lĂ´Ăšn5lotn cho coâ n n trong cao cho ngÜôø i bieĂĄ t $225 ngaø n . cao cho ngÜôø i bieĂĄ t Ăąoâ n g khaĂš c h. Ăąoâ n g khaĂš c h. trĂ­ taâ n kyø , thaä t ĂąeĂŻ p , vò trĂ­ ngay 5 ngaø y (tuø y chuĂť coĂš theĂĽ laø m 5 ngaø y (tuø y chuĂť coĂš theĂĽ laø m n laølĂ´ĂŻmi nhuaä baĂšnhnlaĂŻcho t, ba lai qua laĂŻ ireĂť . 183 Ă&#x2018;aĂľ laømchuyeâ laâu Ăąoä ĂąaĂ  ĂąuĂťcoø n itinh. tinh. bò ypedicure ĂąuĂť coø ncmĂ´Ăš i tinh. BeĂĄ ĂąoĂ  nygyĂąuĂť laâ ucoødaø imĂ´Ăš + taĂšBeĂĄ ipp khaĂš bòbò ĂąaĂ  n mĂ´Ăš i BeĂĄ khaĂš quen vaø khaĂš vaĂľ nggm quen vaø nĂąaĂ  gheĂĄ 4Trang baø n ipi989 khaĂšccchhhtaâ quen vaøkhaĂš khaĂšccchh -$ hvaĂľ vaĂľ Ăą 3x3  khu vÜï Thue Tel.: 0414 Shop mĂ´Ăš ngheĂ  . .spa, mĂ´Ăš trung m Cabramatta. CĂ´ hoä Thu nhaä nhaäpprolls cao, -$ cao, theâ neĂĄ uthĂ­ch muoĂĄ n). ). theâ neĂĄ uingheĂ  muoĂĄ nShop vaø nhÜþngthg tieä nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻpthÜông pcho chotaĂĄtaĂĄt t tieä nm nghi hĂ´ĂŻ pTrang cho taĂĄtthuThu tieä thĂ­ch hĂ´ĂŻ Ăąang coĂš doanh good. kyĂšnn.nghi Sang giaĂš lai, coĂš nhieĂ  khaĂš mua lai, coĂš nhieĂ  uuunkhaĂš ccchnhhmua lai, coĂš nhieĂ  khaĂš mua nails + 1 phoø n g beauty. 100% ĂąeĂĄ n 300% toĂĄ t cho caĂš c baĂŻ muoĂĄ laø m ngaø n h (tieĂĄ n g Anh) $400/per week HĂ´ĂŻ p & ĂąeĂŻ p , sang laĂŻ i & ĂąeĂŻ p , sang laĂŻ i hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g mĂ´Ăš i , hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g mĂ´Ăš i , t thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť vĂ´Ăš i 2 phoø n g beauty, 1 spraytan  !"  ! thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť vĂ´Ăš i 2 p thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť vĂ´Ăš i 2 phoø n g beauty, 1 spraytan  !"  ! 5$66!% ! $% 7 ! 4 5$66!% ! $% 7 ! 4 canteen tru caĂť caĂš c loaĂŻ i thÜï c ùôn AĂ&#x201A; u AĂ&#x2122; caĂť caĂš c loaĂŻ i thÜï c ùôn AĂ&#x201A; u AĂ&#x2122; membership. Tieä m coĂš 6n-sang membership. Tieä m membership. Tieä mcoĂš coĂš6CaĂ  Xin 0451 716 9708 tVaø & English) quaĂ  aĂšgoĂŻ o, ineĂĄ u thaä sÜï muoĂĄ 0402 780pp nĂąoĂ  sang laĂŻu$130,000. iidaø vĂ´Ăš giaĂš lÜôïng. Xin goĂŻi 0426 878 484 caĂť caĂšc loaĂŻi thÜïc ùôn AĂ&#x201A;u AĂ&#x2122; ngiaĂš gngoaø laâ1556 ii,(Vieä sang giaĂš $130,000. caĂ + sang laĂŻi(morning igiaĂš giaĂš caĂ  nn1sang laĂŻ +11nnsolarium solarium +2tu993 2t,ttgheĂĄ gheĂĄ pedicure, ngoaø irara coønnVaø coĂš solarium +328 2 gheĂĄ + + pedicure, coø coĂš ! iinhaø nhaø nÜÝ tea trangtrĂ­trĂ­ĂąeĂŻ ĂąeĂŻppkieĂĽ kieĂĽuuopen openair airnÜÝ nÜÝaatrong trong ##maĂš !maĂš  nÜÝ $ %$a%a& &  trang trĂ­ ĂąeĂŻ p kieĂĽ open air nÜÝ a trong maĂš i nhaø nÜÝ a phoø n g rieâ n g bieä , tieĂ  n thueâ phoø g rieâ n g bieä tieĂ  n thueâ trang phoø n g rieâ n g bieä , tieĂ  n thueâ 8  !" 49 9  : !  xin môø i ĂąeĂĄ n xem shop taĂŻ i 8  !" 49 9  : !  lieâ nShop laĂŻcnn thÜông gaĂĄ pgaĂŞgiaĂš $50,000 thÜông lÜôï ncuĂľ Xin goĂŻ in0415 cuĂľ ngphĂ­a gXin caĂ  tuyeĂĽ caĂ  nsau. tuyeĂĽ thÜông ng. lÜôï ntrong. 5laø nÄ&#x192;m +caĂŞ5cbeâ nÄ&#x192;m tĂšy phoø ngJohn aĂŞnpnipp+ +ĂąoĂ  beĂĄ & nglÜôï gtrong taĂŻn phoø nvieä g nbeâ +lÜôï pg.ngaø &cháť?n, vaĂŞ n phoø nreĂť beĂĄ & nthÜông nNSW taĂŻg. inig. phĂ­a sau. laø mvieä m nnbeĂĄ Shop trong. Sho hĂ´ĂŻ laâ reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  nnngpggapCabramatta laâ uuvaĂŞ daø ini.phoø 12 nSho /t trong. reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  laâ uvaĂŞ daø i..phoø ngoaøi itrôø trôøi,i,ChÜÚ ChÜÚaatreâ treânn60 60choĂŁ choĂŁtrong trong caĂ  ngoaø i#' trôø ,;! < ! ChÜÚ treâ ndaø 60 choĂŁ vaø 138. ngoaø iShop , caĂ  86A Street ngoaø caĂ  !vaø !ngoaø ngoaø vaø i,i, " n" n roä Kelly 0410 418 i ini Xin raĂľ $coĂš )*!$!' )*!$!' 787 299 (English /0434 Chinese) nail #' $coĂš ;! < ! 820 goĂŻ thĂ´ nail kinh nghieä m .GoĂŻ GoĂŻ 820 837 0414 thĂ´ kinh nghieä m .m i in0434 837 - -NoĂš 0414 Xin goĂŻ i 0411 676 goĂŻ i 0411 676 thu $7000 pw. Xin gáť?i An roä n g raĂľ i theĂĽ ĂąeĂĽ theâ m baø n nail & spa. Xin goĂŻ roä n g raĂľ i coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ m n g i theĂĽ ĂąeĂĽ theâ baø nail & spa. Xin $1472.90 / thaĂš n g. Sng Freenfield Thriving CafeĂš Freenfield Park, xin goĂŻ iigi Xin lieâ n laĂŻ c 0414 722 813 Park, xin goĂŻ Xin lieâ n laĂŻ c 0414 722 813 2166 hoaĂŤ c phone Xin lieâ n laĂŻ c 0414 722 M XingoĂŻ go xin sanglaĂŻlaĂŻi igiaĂš giaĂšthÜông thÜônglÜôï lÜôïnng.g.Xin XingoĂŻ goĂŻi i0414 0414566 566026 026 sang laĂŻi giaĂš thÜông lÜôïntieĂĄ g. Xin goĂŻ i 0414 566 026 sang n g Vieä t or English 0411 618 308 977 (tiáşżng Anh) 358 598 (t/Vieä /English) English) 358 598 t/tJessicatran257@yahoo.com !'6661 (%)*!+ ,- ).% (%)*!+ ,- ).% 750hoaĂŤ hoaĂŤ 9637 3742 (tie !' 750 cc9637 3742 (tieĂĄ 8247 7470 (English) 0425 088 0425 46 0425 088 +/ 6 $ 46 xin goĂŻ i (03) 9754 4n3 +/ 6 $ hoaĂŤ cc(t/Vieä email: Jessicatran257@yahoo.com Tel.: 0418 699 083 (Vietnamese / English) hoaĂŤ c6661 email: hoaĂŤ email: Jessicatran257@yahoo.com 9708 6661(tieĂĄ (tieĂĄnnggVieä Vieät t/ /Anh) Anh) or 9708 (tieĂĄ n g Vieä308 t)=$ /)=$ Anh) 48 oror9708 48 Norwest CBD 48 48  / 0 $%  1 2  / 0 $%  1 2 Prospect NSW NSW  $%1!4>#% 1!4>#% S2085V3006M42  $% Inner West S21342709M44

m xe 3%66 %- %- Rockdale, gaĂ n traĂŻ 3%66 Ă&#x2018;aĂľdoanh hoaĂŻt Ăąoä laâm u naĂŞ m toĂĄnt,gtieä Ăąang ! ;!@ 6!9 ! ;!@ ## khu thÜông maĂŻi6!9 Vieä t Nam i, trang ĂąangĂąoâ ĂąoânnggkhaĂš khaĂšch, ch.sang ChĂŚ gia laøm % % 5%4 5%4 lÜÝa khu thÜông maĂŻ mĂ´Ăš i thaø n h laä p , trang thieĂĄ t !I # $ !J  !I # $ !J  thieĂĄt bò ĂąaĂ y ĂąuĂť Ăąang Ăąoâng 5 ngaø y (tuøy lÜôï chuĂť coĂšXin theĂĽ& laøm Bakery thÜông ng. goĂŻ iHot Bread ĂąuĂť coøn mĂ´Ăši tinh. BeĂĄp C%-!6- C%-!6- khaĂšch quen vaø khaĂš ch bò vaþùaĂ  ngy!' !" !')E )E !" theâm neĂĄu883 muoĂĄ n).vaø Trang 0435 333 caĂ  n tieä n nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ p cho taĂĄ t Sans Souci NSW % B B % % ! ! lai, coĂš nhieĂ u khaĂš6!"c6!"hmua thieĂĄt bò ĂąaĂ y ĂąuĂť vĂ´Ăši 2 phoøtuyeĂĽ ng beauty, 1 spraytan !9!9$6caĂš $ %" Liverpool. ' 6"AĂ&#x201A;  n moät phuĂŻ nÜþ baĂšn %" ' caĂť cFarm loaĂŻ%8 i%8 thÜï c6" ùôn u AĂ&#x2122; membership.Warwick Tieäm coĂš Vò trĂ­ toĂĄt treân + 1 solarium + 2 gheĂĄ pedicure, ngoaø i ra coø n coĂš !6- 3! 3!  trang !6- haøng + moät nam thĂ´ĂŻ phuĂŻ ĂąeĂŻnpgkieĂĽ air nÜÝ a %" maĂš i nhaø nÜÝa phoøntrĂ­ g rieâ bieäut,open tieĂ  nthueâ 9 8 8 trong %"6! 6! )*!$!' 9 )*!$!' S21493010M45 phoø g aĂŞcnbeâ +nbeĂĄ p & vaĂŞ n phoø taĂŻi phĂ­a sau. Shop ùÜôøng caĂši khu thò tÜÚ laø m nvieä trong. Shop taĂŻni gGreenfield Village, reĂť hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g laâ u daø i . C%$$!3$ i trôø i , ChÜÚ a treâ n 60 choĂŁ trong vaø ngoaø i , caĂ  n %$$!3$ ngoaøThaø nh laäp ĂąaĂľ +6" laâ+6" u naĂŞm kinhdoanh oĂĽn ùònh , vò trĂ­roätoĂĄ coĂši coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâm baøn nail & spa. Xin goĂŻi !9 !9, , ngt, raĂľ Freenfield Park, xin goĂŻi 9610 1617 (ĂąeĂĽ xin vieäc) XinlaĂŻlieâ n laĂŻthÜông c 0414 lÜôï 722ng. 813Xin goĂŻ & shopping strip. Ă&#x2018;aĂľ sang i giaĂš i 0414 566 ! 3).6%!-% nhieĂ  u choĂŁ Ăąaä026 u xe trÜôÚc cÜÝa, 3).6%!-% 46 3%7-$ %)=$ $  0425 308 088 46 3%7-$ %)=$ $  46 hoaĂŤ c email: Jessicatran257@yahoo.com 48 or 9708 6661 (tieĂĄng Vieät / Anh) deĂŁ daøng cho khaĂšch dÜøng xe, thaønh laäp laâu naĂŞm 49 47 50 47 50 51 / / 0 $%12%J 12%J7$% 7$% %" %"##$ $% $ $% 0 $% n) g) caĂŻnh tranh trong khu kinh doanh phaĂšt ĂąaĂŻt, khoâ  Lunch Shop Smithfield Chicken shop Nail & Beauty Nail & Beauty Supermarket Nail & Beauty Supermarket Hot Bread & Bakery Butcher Shop Nail && Beauty Restaurant Nail & Beauty Butcher Shop Nail & Beauty Restaurant vÜïc, hieän Ăąang coĂš lĂ´ĂŻi tÜÚc cao. Shop Ăąoâ n g khaĂšch quen Nail Fashions Clothes & Beauty Nail 20091001M40 Salon Salon Salon Centre Bankstown NSW 20540904M40 20540904M40 20540904M40 South Granville NSW Granville NSW Liverpool NSW 20540904M40 wnNSW NSW Shopping Centre Sydney NSW HĂ´ĂŻpBay ĂąoĂ  nggNSW daøni ghaĂŻn 3 ĂąeĂĄn 5 naĂŞCanterbury mShopping , South Bankstown NSW Centre Sydney NSW wn Shopping Sydney NSW Melbourne Vic & khaĂš ch vaĂľng lai Cabramatta NSW Double Khu haĂľ n xÜôÝ 1502M39 1502M39 Trong Westfield NSW 20593004M40 Trong Westfield NSW 20291502M39 20291502M39 20571404M40 20571404M40 20291502M39 20571404M40 20383002M39 Marrickville, hieännn TaĂŻ hieä 20291502M39 TaĂŻ Marrickville, hieä 20571404M40

   

  20312002M39  TaĂŻiiiMarrickville, 02M39 20261502M39 thueâ reÝùang chĂŚ $350/tuaĂ n. ChuĂť veĂ  M39 22933008 20261502M39 20302002M39 vaĂŞ n phoø n g, baĂš n hieä n thu $8000/tuaĂ n. 20201501 20201501 Ă&#x2018;aĂľ laø m laĂ  u Ă&#x2018;aĂľ laø m laĂ  u Vò trĂ­ toĂĄ t khu vÜï c Vò trĂ­ toĂĄ t khu vÜï c quen váť&#x203A;i VòntrĂ­aĂšotoĂĄthôø t khu vÜïcTrong Trong Centre. Shopping Shopping Centre. hoaĂŻ ĂąoännnggCentre. gtaâ kinh Ăąang hoaĂŻ Ăąoä kinh Ăąang hoaĂŻ tttrung Ăąoä kinh Naèm treân ùÜôøng caĂšTrong i RẼt khu thò tÜÚtthuáť&#x2122;c m cĆ° Ăąang mĂ´Ăš ĂąeĂŻpptrong trong Nhaø nlaâ g& im p trong Shop quaĂ  i trang chuyeâ nShopping Ă´Ăši iĂąeĂŻ hĂśu, caĂ  nĂąeĂŻ sang gaĂĄp giaĂš doanh Ă&#x2018;aĂľ laøhaø m unmĂ´Ăš naĂŞ Ăąang eat-in takeaway Vuø n g North Syd, m xe Vuø g North Syd, nnntraĂŻ m xe naĂŞ m , hieä n Ăąang Rockdale, gaĂ  traĂŻ m xe naĂŞ m , hieä n Ăąang dân vĂšng Canterbury Trang thieĂĄ t bò ĂąaĂ y Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ t Ăąoä n g laâ u naĂŞ m Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ t Ăąoä n g laâ u naĂŞ m Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ t Ăąoä n g laâ u naĂŞ m VĂŹ lyĂš do gia ùÏnh caĂ  n

Vieä Nam  baÚRockdale, aïïi iVieä t tNam toå t , tieä m ùang doanh toå t , tieä m ùang doanh toå t , tieä m ùang nRockdale, haøng hieägaà ugaà ùoä ctraï quyeà n khoâ n g 

  Liverpool, hai beân laø shopping 

  doanhstrip. Ă&#x2018;ang laøm khu thÜông maĂŻ Vieä t Nam nghieä pim $29,500 thÜông lÜôï nĂąoä g Ăąoâ ng Ăąoâ khaĂš hkhaĂš quen & khaĂš cm hpm lÜÝ khu thÜông maĂŻ trang lÜÝ maĂŻ ii,i,,Ăąang trang caĂš loaĂŻ i ĂąaĂť cafeĂš lunch oĂąaĂť thu nhaä p hoaĂŻ lÜÝnaahakhu khuthÜông thÜông maĂŻ trang okhaĂš thu nhaä hoaĂŻ Ăąoän+yngg/ tuaĂ t t ngaø raĂĄraĂĄtnt. Trang Bankstown. Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039; Ăąang ĂąoâncbaĂť nn g ch. ChĂŚ laø Ăąang Ăąoâ nbò gkhaĂš khaĂš cmĂ´Ăš h. ChĂŚ laønm gcbaĂť cm h. ChĂŚ laø sang laĂŻ i moä tsang nhaø haø g tranh (maĂŤt haø ng) Shop trang khaĂš ch, h, sang gia Ăąoâ n g c gia Ăąoâ n g khaĂš c h, sang gia ĂąuĂť . VĂŹ ĂąoĂĽ i ngheĂ  caĂ n 5.5 thieĂĄ t coø n i , shop Ăąoâ n g p, trang thieĂĄt t  caĂŻ mĂ´Ăš i thaø h laä p , trang thieĂĄ t , trang thieĂĄ S21463010M4     trò giaĂš haø n g toĂ  n . !%!3!45 ! coĂš  m vaĂľ Shop roä nntheĂĽ g theĂĽ  laø 4 m thieĂĄ bò ĂąaĂ  yyĂąuĂť ĂąuĂť Ăąang nngggycho thieĂĄ ĂąaĂ  Ăąoâ ntrĂ­ thieĂĄ bò ĂąaĂ  ĂąuĂť Ăąang Ăąoâ coâ ncho gcho nhaâ trong ngÜôø ibieĂĄ bieĂĄ cao ngÜôø i laø t t Ăąoâ Ăąoânngg n laøkhaĂš khaĂš cnh.h laĂŻt, 5baĂštrĂ­ ch. ngay trấm láť­a. Ä?iáť u trĂ­ taâttntbò kyø , ythaä t Ăąang ĂąeĂŻ p, 5!%!3!45 ! vò ngay 5Ăąoâ ngaø ylai. (tuø ychuĂť chuĂť coĂš ngaø ymĂŹ (tuø ylÜôï chuĂť coĂš theĂĽ laø ngaø (tuø ycao coĂš VN, vò trĂ­ toĂĄ t ngay khu lÜôï g. Xin goĂŻ i thÜông lÜôïng, xin goĂŻi ndeĂŁ g. Xin goĂŻ iim lÜôï nnxe g. Xin goĂŻ m baĂš nthÜông hthÜông thòt, pies, sausage thÜông mĂ´Ăš itinh. tinh. BeĂĄpp bò ĂąaĂ  ypedicure ĂąuĂť coø ncmĂ´Ăš i tinh. BeĂĄ p i chuyeâ mĂ´Ăš BeĂĄ sang laĂŻ i ĂąieĂ  u kieä n daø n g giaĂš Xin goĂŻ khaĂš quen vaø khaĂš vaĂľ n g khaĂš quen vaø n g gheĂĄ spa, 4 baø n khaĂšccchhhtaâ quen vaøkhaĂš khaĂšccchh -$ hvaĂľ vaĂľ n i  khu vÜï Thue reĂť ngheĂ  . Shop mĂ´Ăš i ngheĂ  . Shop mĂ´Ăš i trung m Cabramatta. CĂ´ hoä i Thu nhaäp cao, cao, -$ hĂ nh báť&#x;i vᝣ theâmm neĂĄuuthĂ­ch muoĂĄnhĂ´ĂŻ n).).pTrang Trang m u883 muoĂĄ Trang theâ neĂĄ muoĂĄ thò tÜÚ nn). 883 333 vaø caĂ coĂš 0435 883 333 vaø caĂ  nnn+531 285 (Vieät / Anh) 0435 333 vaø caĂ  vaøùeĂĽ nhÜþbieĂĄ ntheâ g tloaĂŻ ineĂĄ baĂš n.cạp hHieä khaĂš cĂąang .tcháť&#x201C;ng CoĂš xe 0435 hhĂ´ĂŻ hĂ´ĂŻppcho chotaĂĄtaĂĄt t tieä nghi cho taĂĄt Thu nhaäp rolls lai, coĂš nhieĂ  khaĂš mua coĂš nhieĂ  uuunkhaĂš ccchnhh594 mua 0410 cĂąeĂŻ 0437 977 535 coĂšcaĂš nhieĂ  khaĂš mua theâ m chi tieĂĄ 0411 nails 1h& phoø npweek beauty. toĂĄlai, tlai, cho c ybaĂŻ muoĂĄ laø mn818 nhoaĂŤ HĂ´ĂŻlaĂŻ p sang laĂŻi4 i hĂ´ĂŻ & ĂąeĂŻ sang hĂ´ĂŻpthieĂĄ p ĂąoĂ  g mĂ´Ăš nngĂąaĂ  i,i,vĂ´Ăš thĂŞm par-time .baĂš Chi thieĂĄ ĂąaĂ  yĂąuĂť ĂąuĂť vĂ´Ăšim i22 phoø ng$400/per g+beauty, beauty, spraytan AĂ&#x201A;!"AĂ&#x201A;u!"uAĂ&#x2122;! tĂąoĂ  bò ymĂ´Ăš ĂąuĂť i 2truck phoø ninome g máť&#x2122;t beauty, 1nĂąeĂĄ spraytan thieĂĄ t tbòbò ĂąaĂ  vĂ´Ăš phoø nngaø 1gp,c1,spraytan  3000 n 3500 tuyeĂĽ moä phuĂŻ nÜþ baĂš tuyeĂĽ nncho moä ttthaĂľ phuĂŻ nÜþ ngnn 5$66!% ! $% 7 ! moä phuĂŻ nÜþ baĂš 5$66!% ! $% 7 ! 4 canteen baĂš g xÜôÝ n Üïccùôn ùôn AĂ&#x2122;! 44 caĂť caĂš c loaĂŻ i thÜï ùôn AĂ&#x201A; u AĂ&#x2122; membership. Tieä m coĂš 6 membership. Tieä coĂš 6 membership. Tieä m coĂš 6 quaĂ  aĂšo, neĂĄu thaä sÜï muoĂĄ n sang CaĂ  nĂąoĂ  sang laĂŻu iidaø vĂ´Ăš giaĂš ngiaĂš gngoaø laâ$130,000. ii,coø sang $130,000. Vaø giaĂš caĂ  sang igiaĂš giaĂš nn1sang laĂŻlaĂŻi(morning phĂ­ thẼp láť?i cao. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng +11nnsolarium solarium +2tu2t,ttgheĂĄ gheĂĄ pedicure, ngoaø irara coønnVaø coĂša caĂ  + solarium + 2 gheĂĄtea pedicure, ngoaø iĂąoĂ  ra coø nphuĂŻ coĂš + + pedicure, coĂš tuaĂ  n . HĂ´ĂŻ p n g coø n moä t nam thĂ´ĂŻ phuĂŻ haø n g + moä t nam thĂ´ĂŻ haø n g + moä t nam thĂ´ĂŻ phuĂŻ #maĂš ! iinhaø nhaø nÜÝ $a%a& &  trang & lunch).Thu nhaä p 11haø n g + !maĂš  nÜÝ $% trĂ­ ĂąeĂŻ p kieĂĽ open air nÜÝ a trong maĂš i nhaø nÜÝ phoø n g rieâ n g bieä , tieĂ  n thueâ phoø g rieâ n g bieä tieĂ  n thueâ phoø n g rieâ n g bieä , tieĂ  n thueâ 8  !" 49 9  : !  xingaĂĄ môø ĂąeĂĄn$50,000 xem shop taĂŻi !"lÜôï 8 n49 9 : ! lieâ nShop laĂŻ cnn thÜông pgaĂŞigiaĂš thÜông ncuĂľ Xin goĂŻ in0415 cuĂľ ngphĂ­a gXin caĂ  tuyeĂĽ caĂ  nsau. tuyeĂĽ thÜông lÜôï ng. lÜôï ntrong. 5laø nÄ&#x192;m +caĂŞ5 nÄ&#x192;m tĂšy thuĂŞ ($550 . Shop Hiáť&#x2021;n phoø ngJohn aĂŞnpnipp +ĂąoĂ  beĂĄ & gtrong taĂŻn Shop phoø nvieä g nbeâ + pg.ngaø &cháť?n, vaĂŞ n phoø gSang i iphĂ­a sau. phoø nreĂť + beĂĄ & nthÜông nNSW glÜôï taĂŻg. inig. phĂ­a sau. uráşťtaĂŻ daø tieĂ npw) thueâ chĂŚ laø mvieä Greenfield Village, m nnbeĂĄ Shop taĂŻ iin.iGreenfield Village, cbeâ trong. Shop taĂŻ Greenfield Village, hĂ´ĂŻ laâ daø reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  nnngpggapCabramatta laâ uuvaĂŞ daø ini.phoø 12 nShop / tuaĂ  nlaâ giaĂš 260,000 trong. taĂŻ reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  laâ uvaĂŞ daø i..phoø caĂ  ngoaø i#' trôø ,;! < ! ChÜÚ treâ n 60 choĂŁ vaø ngoaø i , caĂ  n 86A Street aø!ngoaø caĂ  ngoaø !vaø i,i, " n" n roä Kelly 0410 418 138. NoĂš i $ )*!$!' 787 299 (English Chinese) #' $kinh 820 )*!$!' goĂŻ thĂ´ nail kinh nghieä m .GoĂŻ GoĂŻ 820 837 0414 thĂ´ m .m i in0434 837 - -0414 Xin i0411 0411 676 676 thu pw. Xin gáť?i Andrew 0414 648 767 orgoĂŻ roä ng nail graĂľ raĂľ ĂąeĂĽtheâ theâ m baø n/0434 nail &0414 spa. Xin goĂŻi i Xin roä$7000 ngoĂŻ ggoĂŻiraĂľ i coĂš theĂĽ theâ m baø n tnail & spa. Xin n ilieâ theĂĽ ĂąeĂĽ baø nail & spa. Xin $1472.90 /Park, thaĂš nĂąeĂĽ g. Sng $50,000, theâ m735 chi tieĂĄ Freenfield 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä Freenfield xin goĂŻ iigiaĂš 9610 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä c02 Xin lieâ ncoĂš laĂŻ ccnghieä 0414 722 813 Park, xin goĂŻ 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä cc)))it & Fish Shop Xin lieâ nc;! < ! laĂŻ 0414 722 813 2166 hoaĂŤ Xin nphone laĂŻctheĂĽ 0414 722 813 Xin goĂŻ i9610 Vieä 0422 331 xin goĂŻ iFresh 9610 Seafood 0414 566026 026 sang laĂŻ i icoĂš giaĂš thÜông lÜôï ntieĂĄ g. Xin goĂŻ 566 026 414 566 n(tiáşżng g088 Vieä tior English 0411 618 977 Anh) 358 598 (t/Vieä /English) English) Large Fresh & Seafood 358 598 t/tJessicatran257@yahoo.com ).% 46 750hoaĂŤ hoaĂŤ 9637 3742 (tieĂĄ ng(tieĂĄ gVieä tHoa Anh) ).% 750 cc9637 3742 (tieĂĄ n308 t 0434 8247 7470 (English) 0425 0425 088 0425 308 088 +/ 6 $ 46 xin goĂŻ i (03) 9754 4808 348 555 +/ 6 308 $ hoaĂŤ cc(t/Vieä email: Jessicatran257@yahoo.com Tel.: 0418 699 083 (Vietnamese /Cooked English) hoaĂŤ c6661 email: nVieä gor Vieä tHoa /Anh)Anh) hoaĂŤ email: Jessicatran257@yahoo.com or 9708 (tieĂĄ n g Vieä t)=$ /)=$ Anh) 48 48 48 South West NSW 48 2 112 Bankstown NSW  $%1!4>#% 1!4>#%  $%

S21382809M44

Coffee Sandwiches

Convenience Store

Restaurant Tâ&#x20AC;&#x2122;away

Butcher Shop

Resta Lunch Shop Smithfield Lunch Shop Smithfield Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Lunch PHAĂ&#x203A; I BAĂ&#x2122; NStore : CafeĂš 25030909M44 Ăąang phaĂšt Chicke Restaurant Chick Nail & Beauty Asia Grocery Milk Run Nail & Beauty Fish & Conveni Milk Run Hot Bread & Hot Bread Butche Hot Bread & Bakery Butch Rest Resta Brea Butch Nail Salon Nail & Beauty Salon S Easyway 4khu Sale Easyway Biz 4Bakery Sale Resta Resta 20091001M40 20091001M40 ĂąaĂŻ tBiz trong vÜï c trung taâm quaĂ nNail 20091001M40 Springvale 20091001M40 Melbourne trong Epping Plaza. Salon 25050906M44 Salon vò trĂ­ toĂĄ t trong Canterbury Ba vuø n g North Shore NSW Canterbury B 2054 205 Meadowheight Vic South West Syd Wollong South West Syd Restaurant Liverpool NSW Liverp 2054 Liverpool NSW 20191001 Lunch Shop Smithfield Lunch Shop Smithfield 205 20191001 Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Lunch Chicken shop Restaurant S2078V0606M41 Chicken shop S2078V0606M41 S21400210M44 Nail & Beauty Asia Grocery Milk Run Nail & Beauty Fish & Chips Double Bay NSW Convenience Store Milk Run Hot Bread & Bakery Hot Bread & Bakery Butcher Shop Hot Bread & Bakery Butcher Shop Restaurant Nail & Beauty Restaurant Nail & Beauty Norwest. Haø n g tuaĂ  n doanh thu Khu haĂľ n g xÜôÝ n g Khu haĂľshoppin nfor g xÜôÝ ngplaza, Ăąang 20603004M40 2039 Nail Salon Sysney NSW Nail &Biz Beauty Nail Salon Sysney NSW 20322002M39 yy Easyway Biz Sale 20571404M40 Easyway 44Vic Sale 20571404M40 2040300212M39 20211002M39 Restaurant Nail& &Beauty Beauty 20211002M39 Restaurant Nail Milk for Sale 20571404M40 theĂĽ 20571404M40 20312002M39 20091001M40 2031 20091001M40 20312002M39 20091001M40 Easyway KioskbaĂš baĂš nTraø TraønÜôÚ nÜôÚ crun sinh traĂš icaâcaâ , tấi Springvale Melbourne Easyway Kiosk nMilk crun sinh traĂš itáť&#x2018;t ySale ,ybaĂš vò 20091001M40 203n Melbourne trong Epping Plaza. Shoproä roäntáť&#x2018;t ngg81 81meĂš meĂšt tvuoâ vuo Salon Shop Salon Canterbury Bankstown NSW Bankstown 20302002M39 vuønLiverpool gSouth North Shore NSW NSW 20540904M40 20302002M39 TaĂŻ iBay moä t trung taâm20191001 muaCanterbury 20540904M40 Meadowheight West Syd Blacktown NSW 13-15 ngaø n20302002M39 .trung Net 4-5 ngaø nvò Wollonggong NSWNSW South West Syd Liverpool NSW Liverpool NSW vaĂŞ nCần phoø nptoĂĄ g, Ăąang nngcÜÝ Váť&#x2039; trĂ­ trĂ­ trĂŞn 20302002M39 vaĂŞ nCarlingford phoø ntoĂĄ g, Ăąang baĂš 20540904M40 NSW 20191001 20540904M40 Bankstown NSW Shopping Centre Sydney NSW Tieä m caĂš & ĂąoĂ  Bankstown NSW Shopping Centre Sydney NSW Ngay taâ m CBD Vò trĂ­ toĂĄ tùÜôø vÜï cttrong sang shop tháťąc S2078V0606M41 Nghieä ptrung Ăąoä ctaâ quyeĂ  ng a in &Váť&#x2039; Vò trĂ­ toĂĄ tkhu khu vÜï cDoanh S2078V0606M41 Doanh Nghieä Ăąoä cnhÜôï quyeĂ  Bay NSW Double NSW â&#x20AC;˘ ThÜông vuĂŻ nhÜôï ay NSW â&#x20AC;˘ ThÜông vuĂŻ n 20613004M40 Khu haĂľ n g xÜôÝ n g Bankstown NSW Shopping Centre Sydney NSW trĂ­ toĂĄ trong Shopping Khu haĂľ n g xÜôÝ n g Bankstown NSW Shopping Centre Sydney NSW Naè m treâ n ùÜôø n g caĂš i khu thò tÜÚ taâ m Naè m treâ n ùÜôø n g ca trĂ­ toĂĄ t Carlingford Shopping 20603004M40 Naè m treâ n n g caĂš i khu thò tÜÚ trung m baĂš n Chinese Eat 20332002 2039300212M39 20593004M40 20593004M40 20322002M39 20593004M40 20571404M40 20291502M39 keĂĄ sang troĂŻ n g, ùòa Ăąi 20571404M40 20291502M39 2040300212M39 keĂĄ sang troĂŻ n g, ùòa Ăąie 20211002M39 20593004M40 TaĂŻ i Marrickville, hieä n 20211002M39 Milk run for Sale Ă&#x2018;aĂľ laø m laâ u naĂŞ m Ăąang Ă&#x2018;aĂľ laø m laâ u naĂŞ m Ăąang TaĂŻ i Marrickville, hieä n Milk run for Sale 20571404M40 Ă&#x2018;aĂľ laø m laâ u naĂŞ m Ăąang vĂ´Ăš i doanh thu $40.000 Ä&#x2018;Ć°áť?ng cĂĄi, Ä?ĂŁ lâu haø n g raĂĄ t baä n roä n . Laø m 5 ½ ngaø y . 20571404M40 Melbourne trong 20312002M39 20312002M39 20312002M39 saĂŠ m baä n roä n lĂ´Ăš n trong

 eat-in & takeaway eat-in & takeaway 20261502M39 Easyway Kiosk baÚ n Traø nÜôÚ c sinh toå traÚ i caâ y , vò

 phẊm Ă châu Ä&#x2018;ĂŁ lâu nÄ&#x192;m N nhaø haø n g Ăąang baĂš n 20261502M39 Easyway Kiosk baĂš n Traø nÜôÚ c sinh toĂĄ traĂš i caâ y , vò giao phaĂš t sÜþ a caĂš c vuø n g Rockdale, gaĂ n traĂŻ m xe 20291502M39 giao phaĂš sÜþ a caĂš c giÜþ vuø nam gaa 20312002M39 Rockdale, gaĂ  nntraĂŻ mshopping xe bieĂĽn tÜôi soĂĄng khu 20291502M39 Shop roäntáť&#x2018;t ngg81 81meĂš meĂšt tvuoâ vuoâ gthieĂĄ thieĂĄ t trĂ­ thuáť&#x2122;c Shop nngRẼt tSang 02M39 20302002M39 M39 quyeĂ  (franchise) cuĂť nhĂ  hĂ ng Center, trÜôÚ Woolworth giÜþ quyeĂ  (franchise) cuĂť Center, trÜôÚ ctncn Woolworth am vaĂŞ nCần phoø g, Ăąang baĂštấi Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t Váť&#x2039;roä trĂ­ trĂŞn 20261502M39 20302002M39 vaĂŞ nCarlingford phoø nnpg, Ăąang baĂš nnnngng Vòquen toĂĄ t ggváť&#x203A;i vuø ncĆ° g 20261502M39 Liverpool, hai beâ n laø shopping strip. Ă&#x2018;ang laø Liverpool, hai beâ n laø Ngay trung taâ m CBD Liverpool, hai beâ laø strip. Ă&#x2018;ang laø Vò trĂ­ toĂĄ t khu vÜï c sang shop tháťąc quen váť&#x203A;i cĆ° kstdd thuáť&#x2122;c Doanh Nghieä p Ăąoä c quyeĂ  Vò trĂ­ toĂĄ t khu vÜï c kh RẼt quen thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i cĆ° Doanh Nghieä Ăąoä c quyeĂ  Trong Shopping Centre. Trong Shopping Centre. Tâ&#x20AC;&#x2122;away, chÜÚ a 50 choĂŁ . â&#x20AC;˘ ThÜông vuĂŻ nhÜôï shop trang bò thieĂĄ t bò Ăąa RẼt Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n kinh â&#x20AC;˘ ThÜông vuĂŻ nhÜôï nÄ&#x192;m Ä&#x2018;ang Ä&#x2018;Ă´ng shop trang bò thieĂĄ t bò ĂąaĂŠ Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n kinh Ăąoâ n g khaĂš c h quen & khaĂš c h Ăąoâ n g khaĂš c h quen & khaĂš c h Epping Plaza. Hᝣp BaĂš n 18-20kg caø pheâ moĂŁ i tuaĂ  n . Sang laĂŻ i thaĂť o luaä n trĂ­ toĂĄ t trong Shopping Ăąoâ n g khaĂš c h quen & khaĂš c h Naè m treâ n ùÜôø n g caĂš i khu thò tÜÚ trung taâ m Naè m treâ n ùÜôø n g caĂš i khu thò tÜÚ trung taâ m trĂ­ toĂĄ t trong Carlingford Shopping kinh doanh áť&#x201C;n Ä&#x2018;áť&#x2039;nh tấi Naèm treân ùÜôøng caĂši Ă&#x2018;aĂľ khu thò tÜÚ trung taâ m Cabaramatta, Lansvale, Cecil ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m laâ u Nhaø haø n g mĂ´Ăš i ĂąeĂŻ p trong Cabaramatta, Lansvale, Cecil lÜÝ a khu thÜông maĂŻ i , trang caĂš c loaĂŻ i cafeĂš lunch kh Nhaø haø n g mĂ´Ăš i ĂąeĂŻ p trong / tuaĂ  n . Trang thieĂĄ t bò caĂš c loaĂŻ i cafeĂš lunch lÜÝ a khu thÜông maĂŻ i , trang khu Trong Shopping Centre. Trong Shopping Centre. keĂĄ sang troĂŻ n g, ùòa ĂąieĂĽ m toĂĄ t , Bankstown cĂ´ hoä i tuyeä t keĂĄ sang troĂŻ n g, ùòa ĂąieĂĽ m toĂĄ t , B Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng mieĂ  n Taâ y Nam, gaĂ  n naĂŞmmĂąang Ăąang laø m laâ u naĂŞ m Ăąang food coourt. Open 7 ngaø y linh B naĂŞ Ä&#x2018;Ć°áť?ng cĂĄi, Ä?ĂŁ lâu food coourt. Open 7 ngaø y linh Melbourne trong Blacktown, Ăąang haĂľ n g sÜþ a Dairy Farmers, haĂľ nGreen gÄ&#x2018;áť&#x201C;ng sÜþ abò Dairy Farmers, eat-in & takeaway Nhaø haø mĂ´Ăš iCanterbury ĂąeĂŻ trong eat-in & phẊm Ă (franchise) châu Ä&#x2018;ĂŁcaĂš nÄ&#x192;m Nhaø haø nngg mĂ´Ăš itieä ĂąeĂŻ trong nhaø n(franchise) gaatakeaway Ăąang baĂš nga giao phaĂš sÜþ cgiÜþ vuø na Rockdale, gaĂ  nbeâ m xe giao phaĂš sÜþ caĂš clâu vuø nag Rockdale, gaĂ  ntraĂŻ m xe 5.5ngaø y+/y/tuaĂ  tuaĂ  n. Ăąang .Trang Trang tbò coønkhaĂš nmĂ´Ăš mĂ´Ăš igcaĂš ,shop shop 5.5 ngaø y /Ä&#x2018;áť&#x201C;ng nn. nTrang vĂšng dân vĂšng 5.5 tdoanh coø inthieĂĄ dân vĂšng Canterbury Ă&#x2018;aĂľhoaĂŻ hoaĂŻtt tĂąoä Ăąoän ngglaâ laâuunaĂŞ naĂŞm m mĂ´ khĂĄch. Hᝣp Ă&#x2018;aĂľ quyeĂ  cuĂť Center, trÜôÚ ctn Woolworth giÜþ dân doanh toĂĄ tmaĂŻ m quyeĂ  cuĂť spa 8baø baø nail ctnhaø Woolworth am doanh toĂĄ t,trung , tieä mppĂąang Ăąang òn n8m +clyĂš tĂĄi spa pedicure, 8tuaĂ  nails, $395.000 nngĂąang do coĂš giay vĂšng Meadowheight Hill, Valley, caĂš vaĂľnngn glai. lai. Shop coĂš vaĂľ lai. Shop roä coĂš 4khu Liverpool, hai nCenter, laø shopping Ă&#x2018;ang laø Liverpool, hai beâ nbòlaø shopping strip. laø m Trang tcĂąoä bò ĂąuĂť ,pedicure, Hill, Valley, vaø khu vaĂľ Shop roäroä nnggcoĂš 44p Liverpool, hai beâ ntraĂŻ laø shopping strip. Ă&#x2018;ang laø naĂŞ m Ăąang Ăąoâ ncpvaø g,nvaø khaĂš cdo hĂąaĂ  thieĂĄ t tngaø bòbòyĂąaĂ  ĂąuĂť Ăąoâ nthieĂĄ gGreen khu iĂ&#x2018;ang Vieä tNam Nam thieĂĄ ĂąaĂ  yhaø ĂąuĂť Ăąoâ nthieĂĄ gcho khu thÜông maĂŻ iiCanterbury Vieä tChips cho coâ g3caĂĄ nhaâ trong Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ Ăąoä naĂŞ mm coâ nnnng10pm. nhaâ trong Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ t Ăąoä nngg laâlaâuu naĂŞ mm shop trang thieĂĄ ĂąaĂŠ ttieĂ  tieĂ  n: tấi :88Fish mĂ´ tâm nÄ&#x192;m Ä&#x2018;ang Ä&#x2018;Ă´ng trang bòbò thieĂĄ t tbò ĂąaĂŠ tBankstown. nthÜông Ăąoä nbaĂš gkinh tÜø 9am ĂąeĂĄ 10pm. Ă&#x2018;a soĂĄ Ăąoä n,baĂš g tÜø 9am ĂąeĂĄ Ă&#x2018;a soĂĄ uen khaĂšch ch hieä ĂąaĂŻ i raĂĄ t phuø hĂ´ĂŻ Ăąoâ ncoourt. gtrÜôÚ khaĂš cloaĂŻ histrip. quen &Ä&#x2018;áť&#x2039;nh khaĂš cm huvaø shop Epping Plaza. Hᝣp t en &&khaĂš baĂš N vôø cho choĂ  n g vĂ´ĂŻ hoaĂŤ c kinh doanh áť&#x201C;n tấi Liverpool. Vò trĂ­ toĂĄ t Lansvale, Cecil ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m laâ Cabaramatta, Lansvale, Cecil lÜÝlÜÝaakhu ifood ,i,Cabaramatta, trang caĂš c loaĂŻ i cafeĂš lunch QuyeĂ  n cung caĂĄ sÜþ a Ăąoä c khu thÜông maĂŻ Vieä t Nam caĂš c i cafeĂš lunch khuthÜông thÜôngmaĂŻ maĂŻ trang QuyeĂ  n cung p sÜþ a c khu thÜông maĂŻ i Vieä t Nam Bankstown. Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039; Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039; chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t n h mĂŹ thòt, pies, sausage lâu dĂ u thuĂŞ ráşť cháť&#x2030; chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t , ba Open 7 ngaø y linh Bankstown. Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039; chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t , n h mĂŹ thòt, pies, sausage Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h. ChĂŚ laø m food coourt. Open 7 ngaø y linh bt Ăąang Ăąoâ khaĂš cch. ChĂŚ m haĂľn ngGreen gsÜþ aDairy Dairy bò Ăąoâ nntSpringvale, ggbò ccp,h, sang gia haĂľ abò Farmers, thuĂŞ Ä&#x2018;ưᝣc, Melbourne Vic. Hiáť&#x2021;n n .ChĂŚ ChĂŚ moä tngÜôø ngÜôø ilĂ´Ăš laø m ,Ă­tĂ­ttheĂĽbòbò Ăąoâ khaĂš h, sang gia caĂŻ nhh tranh tranh trong trongbò sh laâ caä moä icaâ laø m ,ncoĂš ùÏnh p ĂąoĂ  nkhaĂš gkhaĂš thueâ utakeaway daø isinh .tiáť n TieĂ  m gcool nÄ&#x2018;ang caĂŻ sho 5.5ngaø y/y/tuaĂ  n. Ăąang .Trang Trang tbò coøn3nmĂ´Ăš mĂ´Ăš ,shop shop eat nhaø 5.5 ngaø y /Ä&#x2018;áť&#x201C;ng nn. nTrang mĂ´Ăš irẼt , shop khaĂš quen vaø cbaĂš ncaä gheĂĄ pedicure 4baø baønn gheĂĄ spa, 4in, 5.5 nĂąang tsÜþ coø inFarmers, khaĂšcch.hHĂ´ĂŻ quen vaø chbaĂš hlaânvaĂľ vaĂľ nngkĂ˝, g.ncpedicure gheĂĄ mĂ´Ăš i& thaø ng hcoø laän ,trang trang thieĂĄtt t mĂ´Ăš iithieĂĄ thaø hhkhaĂš laä thieĂĄ khĂĄch. Hᝣp Ä&#x2018;Ă´ng ĂąangĂąoâ Ăąoânn ngg gkhaĂš khaĂšch. h.ChĂŚ ChĂŚlaølaø laømm nquyeĂ  nÜôÚ ckhu sinh toĂĄ traĂš icaâ ybaø tÜôi tuĂť laĂŻ nThue hinrẼt room, beĂĄ pntuần. Ăąang spa pedicure, 8baø baø nails, khoâ vÜï c.ttraĂš .naĂŞ Thue reĂť bò laølaø nlaâ nÜôÚ toĂĄ y tÜôi khu vÜï ctt& reĂť Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m + tĂĄi pedicure, 8tuaĂ  nails, n Ăą kinh vĂšng Meadowheight Hill, Valley, vaø caĂš cg proäroännggcoĂš coĂš44 vaĂľ lai. Shop roä gcaĂš coĂš 4khu Hill, Green Valley, vaø khu naĂŞ m Ăąang Ăąoâ np g,niĂ&#x2018;a khaĂš ckinh hc spa thieĂĄ t tngaø bòbòy ĂąaĂ  ĂąuĂť Ăąoâ nthieĂĄ g9am thieĂĄ ĂąaĂ  ytuaĂ  ĂąuĂť Ăąoâ nthieĂĄ gcho cho coâ gcaĂĄ nhaâ trong mĂ´Ăš thaø laä ,nxe trang thieĂĄ coâ n nhaâ trong vĂ´Ăš i pedicure khu vÜïspa, cspa, taâ4n kyø mĂ´Ăš i khoâ thaø nngnhTakeaway, laälÜôï ppp, n trang thieĂĄ t trong khu shopping gia cuø ncasoĂĄ doanh, quyeĂ  n cho caĂš c khu vÜï c Ăąoä nbaĂš gtÜø tÜø 9am ĂąeĂĄ ng10pm. 10pm. Ă&#x2018;a soĂĄ n cho caĂš c khu vÜï c $800 Hiáť&#x2021;n thu Ăąoä n,baĂš g ĂąeĂĄ nnùÏnh trấm xe láť­a. Ä?iáť u trĂ­ ngay trấm xe láť­a. Ä?iáť u trĂ­ ngay trấm láť­a. Ä?iáť u rolls vaø nhÜþ n g loaĂŻ i baĂš n h khaĂš c . CoĂš xe 5 ngaø y (tuø y chuĂť coĂš theĂĽ laø m rolls vaø nhÜþ n rolls vaø nhÜþ n g loaĂŻ i baĂš n h khaĂš c . CoĂš xe rẼt Ä&#x2018;Ă´ng khĂĄch. Trang 5 ngaø y (tuø y chuĂť coĂš theĂĽ laø m giôø thu nhaä p cao. CaĂ  n phaĂť i bieĂĄ t QuyeĂ  n cung caĂĄ sÜþ Ăąoä tihvh kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i trĂ­ ngay giôø thu nhaä p cao. CaĂ  n phaĂť i bieĂĄ t thÜông g. Xin goĂŻ i QuyeĂ  n cung p sÜþ a Ăąoä c tie thÜông lÜôï g. Xin goĂŻ i laø m theâ m ChuĂť Nhaä t vaø buoĂĽ i toĂĄ i . GaĂ  n tuyeĂĄ n ùÜôø n g haø n g vÜø a mĂ´Ăš i taâ n trang Hieä n Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h, lai, coĂš nhieĂ  u khaĂš c h mua chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t n h mĂŹ thòt, pies, sausage lâu dĂ u thuĂŞ ráşť cháť&#x2030; chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t , baĂš n h mĂŹ thòt, pies, sausage Hieä n Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h, lai, coĂš nhieĂ  u khaĂš c h mua chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t , n h mĂŹ thòt, pies, sausage khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, bòùaĂ  ĂąaĂ  yĂąuĂť ĂąuĂťcoø coøn7nnmĂ´Ăš mĂ´Ăš BeĂĄ nails++11phoø phoønnggbeauty. beauty. nails +moĂŁ 1 iphoø nweek Good rent moĂŁ ithaĂš thaĂš ngnghi g:beauty. 7450 bò yyĂąuĂť itinh. BeĂĄ nails Good rent g: $$7450 tiáť n thuĂŞ Ä&#x2018;ưᝣc, Melbourne Vic. Hiáť&#x2021;n Ä&#x2018;ang ngaøyy(tuø (tuøyychuĂť chuĂťcoĂš coĂštheĂĽ theĂĽlaølaømm laâ n .ChĂŚ ChĂŚ moä tngÜôø ngÜôø ilaø laø m doanh ngaø ytinh. , BeĂĄ hieä nppp nhoĂť, nhieĂ u choĂŁ Ăąaä5u5ngaø caĂŻnnhh tranh tranh trong trongbò shopping. laâ nvaĂľ caä moä icaâ m ,n,Ă­tĂ­t bòbò caĂŻ shopping. $400/per week HĂ´ĂŻ tie $400/per HĂ´ĂŻ pp **hĂ´ĂŻp$11,000 takeaway eat nhaø tieä khaĂš cbaĂš ncaä spa,44baø baønn spa, 4in, khaĂšcchhquen quenvaø vaøkhaĂš khaĂš chbaĂš h vaĂľ nngkĂ˝, g.ncpedicure spa, tieä nchuĂš thĂ­ch ĂąuĂť - $13,000. tnt nquyeĂ  nÜôÚ ckhu sinh toĂĄ traĂš imaĂŤ ybaø tÜôi vÜï c.ttraĂš .caĂš Thue reĂť bò ĂąaĂ  ĂąuĂť coø mĂ´Ăš i itinh. tinh. BeĂĄ laølaø ngheĂĄ nÜôÚ sinh toĂĄ irẼt caâ y tÜôi khu vÜï ctt& Thue reĂť ĂąaĂ  y coø n mĂ´Ăš i p noä i thaø n h Syd NSW. noä i thaø n h Syd NSW. cạp vᝣ cháť&#x201C;ng + hĂ nh báť&#x;i cạp vᝣ cháť&#x201C;ng + thiáşżt báť&#x2039; quầy káť&#x192; Ä&#x2018;ầy Ä&#x2018;ᝧ, coĂš tieĂ  n t lĂ´ĂŻ i tÜÚ c ngay Ăąang phaĂš t trieĂĽ n . Shop hĂ nh báť&#x;i cạp vᝣ cháť&#x201C;ng + tieĂĄ n g Anh vaø t computer theâ m neĂĄ u muoĂĄ n ). Trang tieĂĄ n g Anh vaø chuĂš t computer theâ m neĂĄ u muoĂĄ n ). Trang khĂĄch quen thĆ°áť?ng canteen truck baĂš n cho haĂľ n g xÜôÝ n g canteen tru quyeĂ  n cho c khu vÜï c canteen truck baĂš n cho haĂľ n g xÜôÝ n g hĂ nh báť&#x;i 0435 883 333 vaø caĂ  n n cho caĂš c khu vÜï c $800 tuần. Hiáť&#x2021;n thu c 0435 883 333 vaø caĂ  n ca chÜÚ a 65 choĂŁ . saĂŠ t trong tÜông lai cuĂť a6CaĂ  Castlehill. GoĂŻ i Tony gia membership. Tieä mmgoĂ  coĂš dĂ i membership. Tieä coĂšm rolls vaø ngnails gthu loaĂŻ ibaĂš baĂš hmĂ´Ăš khaĂš CoĂš xet t Hieä rolls nhÜþ gnvĂŹnloaĂŻ ihᝣp baĂš nhÄ&#x2018;áť&#x201C;ng khaĂš .pcho CoĂš gia ùÏnh caĂ nnÄ&#x2018;ĂŹnh sanggaĂĄ gaĂĄ pv bao goĂ  m6khu thueĂĄ GST vaø outgoings. rolls nhÜþ nmua loaĂŻ i+ n hthaĂš khaĂš CoĂš rẼt Ä&#x2018;Ă´ng khĂĄch. Trang !      %" 9 giaĂš !'$$ ùÏnh caĂ  sang pca bao thueĂĄ GST outgoings. nhaä pcao. cao. CaĂ  n.cphaĂť phaĂť ixe bieĂĄ tieä nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ choxe taĂĄtt t kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i !  %" !' thu nhaä p1 CaĂ  ncbeauty. i bieĂĄ thu $9000 -cppcòn $9500 nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ taĂĄ CaĂ nnsang sang laĂŻi9 ivĂ´Ăš vĂ´Ăši i nĂąoĂ sang laĂŻ idaø vĂ´Ăš giaĂš theâmmneĂĄ neĂĄuumuoĂĄ muoĂĄnn).).Trang Trang CaĂ  laĂŻ giaĂš theâ haø n$400/per gmoĂŁ vÜø an nHĂ´ĂŻ trang HieännĂąang ĂąangĂąoâ Ăąoânnggvaø khaĂš ctieä h,n lyĂš do lai, uuvaø khaĂš cnhÜþ mua khaĂš ctieä h, vĂŹ lyĂš do lai,coĂš coĂšnhieĂ  nhieĂ  khaĂš chgiôø hgiôø nnaĂŞ gnhaä laâ uloaĂŻ daø i,ci,g sang ng beauty. ĂąoĂ  nĂąeĂĽ g laâ ugvaø icaĂš sang n Good rent moĂŁ ithaĂš ngig: $.7450 7450 caĂť g beauty. Good rent iphoø g: $taâ VĂŹ lĂ˝ do gia week HĂ´ĂŻ p tieä n nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ cho taĂĄ pp $400/per week p n nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ p cho taĂĄ t caĂš c i thÜï c ùôn AĂ&#x201A; u & hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng lâu dĂ i, thuĂŞ ráşť. caĂŞ n baĂť n nhaä n c orders TieĂ  m n taĂŞ n trÜôÝ n g par-time . Chi thĂŞm máť&#x2122;t par-time . Chi caĂŞ n baĂť n ĂąeĂĽ n caĂš orders TieĂ  m naĂŞ n g taĂŞ n g trÜôÝ n g thĂŞm máť&#x2122;t par-time . Chi thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť vĂ´Ăš i 2 phoø n g beauty, 1 spraytan $11,000 $13,000. xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn xe free. Laø m ĂąaĂľ laâ u thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť vĂ´Ăš i 2 phoø n g beauty, 1 spraytan ithaø thaø nhquầy h Syd NSW. & lunch).Thu nhaä (morning te thĂŞm tuyeĂĽ moä tthaĂľ phuĂŻ nÜþ ithueĂĄ ncho Syd ngaø ychuĂš ugNSW. -. CaĂ  gaĂĄpcaĂ caĂ nnsang &bĂŹnh lunch).Thu pp11Sang $139,000 Xin tuyeĂĽ phuĂŻ nÜþ baĂš hấn. VĂŹ do npnpgggiaĂš rieâ g(morning tn,tgn,tieĂ  ntea thueâ chieĂĄ m goĂšc-! hai maĂŤ t trong trung taâlieâ m$%& thiáşżt báť&#x2039; káť&#x192; Ä&#x2018;ầy trang trĂ­ ĂąeĂŻ pkieĂĽ kieĂĽ uopen open Doanh soĂĄn baĂš nbieä haø gtieĂ  trung tuaĂ  :$5500 $5500 / tieĂĄ nnoä gnoä Anh vaø chuĂš computer 0410 755 009 (English) phoø rieâ n(morning gnbieä ntea thueâ trang trĂ­ ĂąeĂŻ ppng. uuopen Doanh soĂĄ baĂš haø trung bĂŹnh trong tuaĂ  ngoĂŻ :nnhaä /11tieĂĄ nm g Anh vaø toutgoings. computer khĂĄch thĆ°áť?ng canteen truck baĂš nchÜÚ haĂľ nchoĂŁ xÜôÝ ngg*n* sang canteen truck nloaĂŻ nùôn gùôn xÜôÝ nungniAĂ&#x2122; nn tuaĂ  nmáť&#x2122;t . cho laâ u baĂš daø , canteen truck baĂš nsang haĂľ nvĂ´Ăš gtoutgoings. xÜôÝ nÄ&#x2018;ᝧ, thÜông lÜôï g. Vui loønngai gaac caĂš cloaĂŻ iLease thÜï clĂ˝ AĂ&#x201A; thÜông lÜôï Vui loø caĂš cicbaĂš imoä thÜï ccùôn uusᝊc aquen membership. Tieä mm coĂš 6CaĂ  thieĂĄt tbòbòùaĂ  ĂąaĂ yyĂąuĂť ĂąuĂťvĂ´Ăš vĂ´Ăši i22phoø phoønnggbeauty, beauty,11spraytan spraytan roäng 140 meĂšt  ' lÜôï g.!' Xin nlaĂŻlaĂŻcc phoø thÜông lÜôï nXin g. Xin laĂŻ membership. Tieä coĂš 6thueĂĄ thieĂĄ gia ùÏnh sanggaĂĄ gaĂĄ pcaĂť vĂ´Ăš giaĂš bao goĂ  m vaø thÜông lÜôï nng.!' Xin nmua !'$$ gia pcaĂť vĂ´Ăš icthẼp giaĂš bao goĂ  GST vaø 9 !' aĂŻ9 ivĂ´Ăš vĂ´Ăši i giaĂš nĂąoĂ  laĂŻ iĂąaĂ  giaĂš gaĂĄ giaĂš $50,000 thÜông lÜôï n g. Xin ivieä 0415 giaĂš báş­n ráť&#x2122;n nháť?, trang trĂ­ kieĂĽ open gaĂĄ $50,000 thÜông lÜôï nttrong g. ilieâ 0415 trĂ­ ĂąeĂŻ pnbeâ kieĂĽ utĂšy gaĂĄ pkeĂĄ giaĂš $50,000 thÜông  '-! ! );!" ##! thÜông );!" lieâ $%& ncho gnhaä laâ u65 daø i,ci,g sang caĂť caĂš loaĂŻ ithÜï thÜï ùôn AĂ&#x201A; AĂ&#x2122;AĂ&#x2122; Ăąang ĂąoĂ  nĂąeĂĽ gGST laâ ug daø icaĂš sang Sang giĂĄ thĆ°ĆĄng lưᝣng, caĂť caĂš loaĂŻ iláť?i cphaĂť AĂ&#x201A;AĂ&#x201A; uÄ&#x2018;áť&#x201C;ng AĂ&#x2122; 5laø nÄ&#x192;m 5ngoaø nÄ&#x192;m +hĂ´ĂŻ 5cĂąeĂŻ nÄ&#x192;m tĂšy cháť?n, chuyeĂĽ n$800, phaĂš tcho cho coâ n260,000 g c/naø naø +trôø 5cipcon nÄ&#x192;m cháť?n, chuyeĂĽ nnhiáť u phaĂš coâ ngoĂŻ g vieä cnphĂĄt y/c.y/ ./n.trang VÏùÏnh lĂ˝ do gia (morning Ä&#x2018;ĂŹnh phĂ­ thẼp láť?i cao. Hᝣp phĂ­ cao. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng keĂĄ t hĂ´ĂŻ p phaĂš t trieĂĽ n vĂ´Ăš i baĂš n Juice Berri tiáť m nÄ&#x192;ng láť?i cao. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng cháť?n, m vieä beâ n trong. Sho t hĂ´ĂŻ p phaĂš t trieĂĽ n vĂ´Ăš i baĂš n Juice Berri + 1 solarium + 2 gheĂĄ pedicure, ngoaø i ra coø n coĂš ThĂ­ch vĂ´ĂŻ choĂ  n g hay laø m vieä n trong. Sho + 1 solarium + 2 gheĂĄ pedicure, ngoaø i ra coø n coĂš hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng lâu dĂ i, thuĂŞ ráşť. AĂ&#x2122; , HĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g laâ u daø i 3 x 3 thueâ reĂť 700 tuaĂ  Sang caĂŞ n baĂť n nhaä n c orders TieĂ  m naĂŞ n taĂŞ n trÜôÝ n g kháť?e cần sang lấi GoĂŻ i 0402 944 133 haø n g + moä t nam thĂ´ĂŻ phuĂŻ tuaĂ  n , lÜông coâ n g nhaâ n phuĂŻ $800, laĂľ i roø n g $1200 caĂŞ n baĂť n ĂąeĂĽ n caĂš orders TieĂ  m naĂŞ n g taĂŞ n g trÜôÝ n g reĂť hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g laâ u daø i . hoaĂŻ t Ăąoä n g toĂĄ t , 12 ngaø n / tuaĂ  n . Sang giaĂš 260,000 12 ngaø / haø n g + moä t nam thĂ´ĂŻ phuĂŻ tuaĂ  n , lÜông coâ n g nhaâ n phuĂŻ laĂľ i roø n g $1200 / xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn reĂť hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g laâ u daø i . 12 ngaø n / tuaĂ  n . Sang giaĂš giaĂš thueâ i chaĂŞ n g. ngoaø i i , ChÜÚ a treâ n 6 (morning tea & lunch).Thu nhaä p 11tea & lunch).Thu nhaä p 11i trôø , ChÜÚ a treâ n 60 (morning tea & lunch).Thu nhaä p 11WIWO treâ n trò giaĂš ø thieĂĄ t bò Sang $139,000 Xin phoø n g rieâ n g bieä t , tieĂ  n thueâ trang trĂ­ ĂąeĂŻ p kieĂĽ u open air nÜÝ a trong maĂš i nhaø nÜÝ a n Doanh soĂĄ baĂš n haø n g trung bĂŹnh trong tuaĂ  n : $5500 / phoø ggiaĂš rieâbaĂš n$50,000 gn bieä tieĂ  n thueâ cho ngÜôø ĂąeĂĽ138. vaø oNoĂš khu laĂŻ khi c$115,000 coĂš ùòn trang trĂ­ ĂąeĂŻ ppng. kieĂĽ uuopen open nÜÝ aatrong maĂš iinhaø nhaø nÜÝ Doanh soĂĄ haøntg, thÜông trung bĂŹnh trong ngoĂŻ : $5500 / c trang laĂŻ cc$7000 khi thÜï cChÜÚ sÜïsÜï coĂš yĂšnyĂšn60 ùòn +11solarium solarium++22gheĂĄ gheĂĄpedicure, pedicure,ngoaø ngoaøi iraracoø coønncoĂš coĂš saĂŠm baän roän. CĂ´ hoäi hieĂĄm hoiKelly thÜông lÜôï g. Vui gair chĂŚ n ($550 Kelly 0410i418 418 138. NoĂši i Kelly 418 138. NoĂš i thÜông lÜôï Vui loøloønngair chĂŚ lieâ ntrong 0410 cần sang Xinlieâ thÜông lÜôï nXin g.tuaĂ  Xin laĂŻ Xin nnlaĂŻlaĂŻcc 787 299 /0410 Chinese) ngoaø itrôø trôø ipw. ,ChÜÚ treâ 60 (English Chinese) muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm tiáşżt xin gáť?i igáť?i ithÜï ,giĂĄ aXin 787 299 (English Sang thÜông lÜôï nkhoâ deĂŁ daø n813 gchi $190,000 lun truck giao gaĂĄ giaĂš $50,000 thÜông lÜôï g. goĂŻ ivieä 0415 báş­n ráť&#x2122;n nháť?, trang trĂ­ kieĂĽ air nÜÝ trong maĂš nhaø nÜÝapaa +phoø gaĂĄ pnnppkeĂĄ $50,000 lÜôï g. ilieâ 0415 Sang thÜông lÜôï n299 g deĂŁ nng lun giao trĂ­ ĂąeĂŻ pnbeâ kieĂĽ utĂšy nÜÝ alieâ maĂš ilaø nÜÝ gaĂĄ giaĂš thÜông !' $%& $%& Xin Thi 0431 645 672 thu $7000 thu Xin gáť?i An !' lieâ pw. gáť?i An Sang giĂĄ thĆ°ĆĄng lưᝣng, 5laø nÄ&#x192;m pw) triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, gáť?i Barbara 5ngoaø nÄ&#x192;m +hĂ´ĂŻ 5cĂąeĂŻ nÄ&#x192;m tĂšy cháť?n, thuĂŞ ráşť ...iHiáť&#x2021;n chuyeĂĽ n$800, phaĂš cho coâ n cnaø naø ĂąoĂ  nthÜông gatreâ laâ uXin daø in.i +trôø 5cipcon cháť?n, thuĂŞ ráşť ($550 pw) Hiáť&#x2021;n phaĂš tn coâ g vieä cnphĂĄt giĂĄ cĂł bĂ n thảo. haø nChuĂť glaĂŻngaø ngaø yXin *722 ThieĂĄ t/m bò bao goĂ  m laĂŻ nhh ngoaø phoø ngggaĂŞaĂŞaĂŞnn43 n++beĂĄ p& &vaĂŞ vaĂŞnnnnphoø phoønnngggtaĂŻ taĂŻiphĂ­a phĂ­asau. sau.Shop Shop tuaĂ  .glaĂŻ ChuĂť n(English gdaø caĂ  nlaø laø .Anh Lieâ ntruck laĂŻ ctuĂťlaĂŻ gáť?i An Freenfield Park, xin goĂŻ pp& haø ygXin ThieĂĄ t(tieĂĄ bò bao goĂ  n858 +/?!9 < !tieĂĄ 6!@ 6!@ $Vieä 9 ?!9 keĂĄ hĂ´ĂŻ pnngphaĂš phaĂš n$110.000 ibaĂš baĂš niroø Juice Berri ntvieä g0422 /735 Hoa/ tuaĂ  nnn . n787 khoâ n* g caĂ  m cxin .ciLieâ nm laĂŻ ctuĂť tiáť m Freenfield Park, xin goĂŻ +/?!9 $9 t?!9 Xin lieâ cthÜông thuĂŞ ráşť nsÜï trong. taĂŻ Greenfield Village, tptphĂ´ĂŻ pcoâ inSang niXin Juice Berri ThĂ­ch choĂ  nopen gcháť?n, hay Ăąoâ n($550 cuøvaø ntháť&#x192; g pw) m Xin lieâ c0414 0414 722 laø vieä n trong. Shop taĂŻ Greenfield Village, goĂŻ i813 Vieä 331 go GoĂŻ itcho 0402 944 133 tuaĂ  ,hĂ´ĂŻ lÜông ngngaø g nhaâ ntrieĂĽ phuĂŻ $800, laĂľ roø n gg260,000 $1200 goĂŻ itieĂĄ Vieä 0422 331 735 reĂť ĂąoĂ  n12 laâ utchuyeĂĽ i/tuaĂ  .ituaĂ  giaĂš 59,000 lÜôï n$190,000 g. GoĂŻ 0452 198 9896 nnnngthu -beĂĄ ngaø ndaø n.vĂ´Ăš .0410 giaĂš 12 ngaø / tuaĂ  niii.baĂŻ Sang giaĂš 260,000 tuaĂ  nreĂť , lÜông coâ g nhaâ ntrieĂĽ laĂľ nnnÄ&#x192;ng g $1200 / iy/ .y/ ./ laĂŻ go sang laĂŻ igiaĂš giaĂš lÜô hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  laâ untdaø .nnnhiáť u 12 /phuĂŻ nvĂ´Ăš Sang giaĂš 260,000 sang laĂŻ thÜông lÜôï ngoaø itrôø inÄ&#x192;m ChÜÚ acoĂš treâ n 60 choĂŁ trong vaø ngoaø iHiáť&#x2021;n ,caĂ  caĂ nnn hieä ivieä ,beâ ChÜÚ aatĂšy treâ nyĂšnShop choĂŁ trong ngoaø ,HĂ´ĂŻ Xin goĂŻ 0412 973 779 phoø beĂĄ &ngaø vaĂŞ phoø phĂ­a sau. Shop n60 thĆ°ĆĄng lưᝣng. Xin gáť?i (02 Xin goĂŻ iiii0412 973 779 (V phoø aĂŞn ++ beĂĄ p46 vaĂŞ n phoø ng taĂŻtaĂŻi iiphĂ­a sau. Shop laĂŻ cm khi thÜï c$115,000 sÜï ùònh sang. cm khi thÜï c,vĂ´ĂŻ coĂš yĂš ùònh sang. toror830 English n(tiáşżng gtvieä Vieä t87 or English vÜïc cao caĂĄp mĂ´Ăš i naøy. Xin goĂŻi < ! Con 118 (tieĂĄng 18 138.NoĂš NoĂši i tieĂĄ0403 nnggVieä English Kelly 418 138. NoĂš 8 138. cần sang giĂĄ (03) 9309 4282 (tiáşżng Viáť&#x2021;t) hng. Xin goĂŻ iPin Pin 0419 23 93 hng. Xin goĂŻ i 0419 23 87 93 0411 618 977 Anh) sang laĂŻ giaĂš thÜông lÜôï ng 0411 618 977 (tiáşżng Anh) 787 299 (English / Chinese) ngoaø i trôø i , ChÜÚ treâ 60 choĂŁ trong vaø ngoaø i , caĂ  787 299 (English / Chinese) sang laĂŻ i giaĂš thÜông lÜôï n(V 0411 618 977 muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm chi tiáşżt xin gáť?i ngoaø i trôø i , ChÜÚ a treâ n 60 choĂŁ trong vaø ngoaø i , caĂ  n 787 299 (English Sang thÜông lÜôï n g deĂŁ daø n g $190,000 lun truck giao Sang thÜông lÜôï n g deĂŁ daø n g $190,000 lun truck giao 0407 050 783 (tiáşżng Anh) 8247 Xin gáť?i Thi 0431 645 672 8247 7470 (English) thu $7000 0414 648 767 or 02 0432 thu $7000 pw. Xin gáť?i Andrew 0414 648 767 or 02 0414 312 395 (tieĂĄ n g Hoa or English) 7470 (English) pw. Xin gáť?i Andrew 0414 648 767 or 02 0414 312 395 (tieĂĄ n g Hoa or English) triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara roä n g raĂľ i coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ m baø n nail & spa. Xin goĂŻ i ThaĂš i ) ĂąoĂ  n g laâ u daø i . Xin GoĂŻ i Lisa roä n g raĂľ i coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ m baø n nail & spa. Xin goĂŻ i ùÜÚ n g duø n g cho thÜông maĂľ i * Xe taĂť i 4.6 hoaĂŤ c email: Jessicatran257@yahoo.com Chicken Takeaway (tieĂĄ n g Vieä t /Anh) haø n g ngaø y * ThieĂĄ t bò bao goĂ  m tuĂť laĂŻ n h (English) ùÜÚ n g duø n g cho thÜông maĂľ i * Xe taĂť i 4.6 tuaĂ  n . ChuĂť khoâ n g caĂ  n laø m vieä c . Lieâ n laĂŻ c hoaĂŤ c email: Jessicatran257@yahoo.com Xin gáť?i Andrew Freenfield Park, xin goĂŻ iiHĂ´ĂŻ 9610 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä cc)) reĂť haø g ngaø y ThieĂĄ t bao goĂ  laĂŻ n h (tieĂĄ ng 3pm Vieät/Anh) ?!9  To (tieĂĄ n g Anh / Hoa/ tuaĂ  nn. nChuĂť khoâ n*g722 caĂ  ni813 laø mbò vieä c. Lieâ nm laĂŻ735 ctuĂť Freenfield Park, xin goĂŻ 9610 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä ?!9  Xin lieâ laĂŻ c 0414 Xin lieâ laĂŻ c 0414 722 813 Xin goĂŻ i Vieä t 0422 331 735 Xin goĂŻ i Vieä t 0422 331 735 Xin goĂŻ Vieä t 0422 331 or 9708 6661 (tieĂĄ n g Vie sang laĂŻ i giaĂš thÜông lÜôï n g. Xin goĂŻ i 0414 566 026 / tuaĂ  n . p ĂąoĂ  n g laâ u daø i thueâ . Xin goĂŻ i 0451 911 or 9708 6661 (tieĂĄ n g Vieä sang laĂŻ i giaĂš thÜông lÜôï n g. Xin goĂŻ i 0414 566 026   6!"  !9 $ %" %8 ) *!) roä n g raĂľ i coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ m baø n nail & spa. Xin goĂŻ i 1999 hoaĂŤ c 9629 6127 sau (Chinese or English)   6!"  !9 $ %" %8 ) *!) roä n g raĂľ i coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ m baø n nail & spa. Xin goĂŻ i Xin goĂŻ i 0412 973 779 (Vieä t /English) thĆ°ĆĄng lưᝣng. Xin gáť?i (02) 4271 8311 or 0431 636 258 Xin goĂŻ i 0412 973 779 (Vieä t /English) orEnglish English tieĂĄ n(tiáşżng g Vieä t87 or English Vui loø n ggJessicatran257@yahoo.com goĂŻ iiPin soĂĄ 639 863. (English) (03) 9309 4282 (tiáşżng Viáť&#x2021;t) hng. Xin goĂŻ Pin 0419 23 93 hng. Xin goĂŻ i(tieĂĄ 0419 23 87 93 0411 618 977 Anh) sang laĂŻ giaĂš thÜông0432 lÜôïnng.258 g.(tieĂĄ Xin goĂŻit/Anh) i0414 0414566 566026 026 Anh) 0411 618 977 (tiáşżng Anh) 97086661 6661(tieĂĄ (tieĂĄnnggVieä Vieät tA t sang laĂŻ i igiaĂš thÜông lÜôï Xin 0411 618 977 oror9708 0407hoaĂŤ 050 783 (tiáşżng Anh) 8247 7470 (English) 8247 7470 (English) 0414 312 395 (tieĂĄ n(tieĂĄ g0418 Hoa or English) 0425 308 088 0414 312 395 n(tieĂĄ g Hoa or English) 0425 308 088 i ) Ă&#x2018;ang baĂš n Gaø & Salad ùÜÚ n g duø n g cho thÜông maĂľ i * Xe taĂť i 4.6 c email: ngVieä Vieä tThaĂš /Anh) nn889 gg goĂŻ Vieä taĂĄ n hieä u Hino * Xin goĂŻ i 0418487181 ùÜÚ n g duø n cho thÜông maĂľ i * Xe taĂť i 4.6 hoaĂŤ c email: Jessicatran257@yahoo.com n g t /Anh) taĂĄ n hieä u Hino * Xin goĂŻ i 0418487181 (tieĂĄ Vieä t /Anh) or 9708 6661 (tieĂĄ n g Vieä t / Anh) or 9708 6661 (tieĂĄ n g Vieä t / Anh) ) 0425308 308088 088 ) 0425  A$*!#

$*!#

97086661 6661(tieĂĄ (tieĂĄnnggVieä Vieät t/ /Anh) Anh) 111 or 0450 833 881  A takeaway vuø n g Horsby Ăąang hieäuuHino Hino** Xin XingoĂŻ goĂŻi i0418487181 0418487181 oror9708 taĂĄtaĂĄnnhieä (tieĂĄ n g Anh) (tieĂĄ n g Anh) Resta Resta Lunch Shop Smithfield Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Lunch Shop Smithfield 21971001M37 Chick Restaurant 21971001M37 Restaurant Chick Restaurant Nail Sho Cabinet CĆĄ sáť&#x; kinh doanh máť&#x2122;t Nail Sho Fish & Chips Delive Fish & Takeaway for Sale Fish & Chips Delive CafĂŠ & CafeĂš & Takeaway  Supermarket & Grocery  Nail & Nail & kinh doanh raĂĄt taĂĄp naäp, hieän (tieĂĄ Anh) (tieĂĄ nnggAnh) Restaurant Restaurant Takeaway Lunch Shop Smithfield Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Lunch Shop Smithfield 21971001M37 Chicken shop 20091001M40 21971001M37 Restaurant Chicken shop 20091001M40 Nail Shop for Sale 2082 Cabinet Kitchen CĆĄ sáť&#x; kinh doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i lĂ m Springval Nail Shop for Sale Springvale Nail & 2082C Fish & Chips Delivery Run Fish & Chips Nail & Springvale Takeaway for Sale Fish & Chips Delivery Run CafĂŠ & takeaway 20091001M40 CafeĂš & Takeaway Melbourne trong Epping Plaza. Melbourne trong Epping Plaza. Hot Bread & Bakery 20091001M40 Supermarket & Grocery Melbourne Hot Bread & Bakery Canterbury B Bondi Junction vuø n g North Shore NSW vuø n g North Shore NSW Canterbury B& vuø n g North Shore NSW Milperra NSW Blacktown NSW Ashfield Blacktown NSW Ashfield Western Melbourne CBD Nail & Beauty Northern Beaches NSW Nail & Beauty Hot Bread & Bakery Hot Bread &NSW Bakery CenctralCoast Coast Terrigal NSW : n 470 con vaø thuøntấi g nhĂ  hay Cenctral Terrigal NSW CĂł tháť&#x192; quĂĄn cĂ  ph 20091001M40 20091001M40 2082C0506M41 Springvale Melbourne Nail & Beauty 2082C0506M41 Nail & Beauty Springvale Melbourne 20091001M40 N Khu haĂľ nngaø ggxÜôÝ n28 Melbourne trong Epping Plaza. Melbourne trong Epping Plaza. 20091001M40 Khu haĂľ xÜôÝ ngglĂ m 20343002 Melbourne 20603004M40 20603004M40 Springvale Melbourne 20332002 Canterbury Bankstown NSW Junction 20603004M40 SW vuøMelbourne nBondi g North Shore NSW 20332002 C20 Canterbury Bankstown NSW W 20363002 S2076C0506M41 20322002M39 Milperra NSW 20322002M39 Blacktown NSW Ashfield Strathfield 20322002M39 Blacktown NSW 20603004M40 Blacktown NSW Ashfield && Strathfield Western Subs NSW CBD Oxley Park NSW 2760 Liverpool NSW Northern Beaches NSW Takeawaylunch lunch shop 20241502M39 Liverpool Takeaway shop 20241502M39 20322002M39 20411503M39 Dry clean &baĂš laundry Dry clean & laundry Cenctral Coast Terrigal NSW Cenctral Coast Terrigal NSW tháť&#x192; quĂĄn cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ Ä&#x2018;âu chip / moĂŁ i tuaĂ  nshop .shop LaĂľi wiďŹ roønglaptop bấn cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c Double Bay NSW Double Bay NSW Liverpool NSW Nail shop trong Macarthur Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t 20613004M40 20613004M40 Liverpool NSW Nail shop trong Macarthur Khu haĂľ nnCĂł ggxÜôÝ nngglĂ m tấi nhĂ  hay 20613004M40 Khu20603004M40 haĂľ xÜôÝ Sq 20343002 20603004M40 20332002 20281502M39 S21372809M44 Nail& &Beauty Beauty Nail SydneyBay NSW Thu Double Bay NSW Double NSW   n nhaäp tieĂ n maĂŤt myĂľ maĂľ 

 

Eat in & Takeaway

Supermarket

shop hhngshop taâm CBD

Khu nngg KhuhaĂľ haĂľnnggxÜôÝ xÜôÝ Double Bay NSW Double Bay NSW Dryclean clean &laundry laundry shop Dry & shop Cháť&#x2030; cần wiďŹ laptop viáť&#x2021;c tấi tấi quĂĄn Square Centre, caĂš c Yennora NSW 25040906M44 Square Shopping Centre, caĂš Sang nhĂ hĂ ng Sang nhĂ  hĂ ng HaĂľnbấn g roäcĂł ng tháť&#x192; 360lĂ m sqm, Sang nhĂ  hĂ ng Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t vaĂŞ nnĂ&#x2018;aĂľ phoø nm Ăąang baĂš nng St Marys NSW Váť&#x2039; táť&#x2018;t tấi Vò trĂ­ toĂĄ tukhu vuø VĂŹ do ùÏnh, Vò trĂ­lyĂš toĂĄ tcĂ gia vuø vaĂŞ phoø g, Ăąang baĂš VĂŹ lyĂš do cmáť&#x2122;t khoĂť e,ng Busy Takeaway in Bondi Junction gaĂ  station. Vò trĂ­ toĂĄ tsÜÚ vuø ntấi Sang baĂš nShopping doanh nghieä pphĂŞ, vĂ´Ăš ig Ngay trung taâ m CBD Sang baĂš nnhĂ , doanh nghieä pváť&#x203A;i vĂ´Ăš inccĆ° RẼt quen thuáť&#x2122;c RẼt quen thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i cĆ° laø m laâ naĂŞ m , Vò trĂ­ toĂĄ tng, ngay thò Ă&#x2018;aĂľ laø laâ unhĆĄi, naĂŞ m Naèmmtreâ treânnùÜôø ùÜôønnggcaĂš caĂši ikhu khuthò thòtÜÚtÜÚtrung trungtaâtaâmm Naè RandwickSydney Sydney NSW Randwick NSW Cabramatta 30phuĂš phuĂš ,khĂ´ng ĂąaĂľlaølaø trĂŞn xe ngoĂ i bĂŁi biáť&#x192;n, trĂŞn nĂşi v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş Cabramatta 30 t,tĂąaĂľ mm

lex0433 0433374 374 ex gAnh. Anh.

$230,000 + luoân haøng toĂ n. (tieĂĄng Vieät/Anh) goĂŻi iStanley StanleyLam Lam0424 0424664 664625 625 ĂąeĂĽbieĂĄ bieĂĄ theâmmHĂ´ĂŻp ĂąoĂ ng goĂŻ ĂąeĂĽ t ttheâ doanh thu cao. GoĂŻi Sam 0414 395 834 chi tieĂĄ t chi tieĂĄ t laâu daøiChildrenâ&#x20AC;&#x2122;s thueâ reĂť ,& shop trang bòStore ĂąaĂ yCĆĄ ĂąuĂť sáť&#x; tieä nghi, beĂĄ p Cabinet Restaurant 21991001M37 Restaurant 21991001M37 Gift Fresh Seafood & Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Cafe/Restaurant_ Restaurant Cabinet Kitchen Kitchen CĆĄ sáť&#x;nkinh kinh lĂ m 31 Restaurant Restaurant forTakeaway Lease doanh máť&#x2122;t lĂ m Cabinet Kitchen Restaurant for Lease doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i ngĆ°áť?i Restaurant Fish& &Chips Chips CafeĂš Takeaway Restaurant Fish & Chips House for Sale Restaurant Restaurant Fish & Chips (English)Fish thĂ­ch hĂ´ĂŻ p nhieĂ  u loaĂŻ i thÜï c ùôn, vaø o laø ĂąeĂĄ m giaĂĄ y ngay. Springvale Melbourne Springvale Melbourne Melbourne trong Epping Plaza. 2080V1503M39 Sunny Central Coast Melbourne trong Epping Plaza. Ettalong Beach vuø n g North Shore NSW Milperra NSW Milperra NSW vuø n g North Shore NSW Historic Park Vic Milperra NSW Historic Park Vic Brisbane Qld Blacktown NSW Melbourne CBD Brisbane Qld Blacktown NSW CĂł lĂ m tấinhĂ  nhĂ hay cᝊ Ä&#x2018;âu lĂ m tấi quĂĄn phĂŞ hoạc cᝊ Ä&#x2018;âu vuønnggcĂ  North Shore NSW hay quĂĄn cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ Ä&#x2018;âu vuø North NSW Blacktown NSW cĂ  phĂŞShore hoạcbẼt bẼt Blacktown NSW 20613004M40 31 20613004M40 20343002 20603004M40 Nhaø p20343002 xaây (off plan)20363002 ThieĂĄ565 t keĂĄ NSW roä n20603004M40 g 2021150 4CĂł phoøtháť&#x192; ntháť&#x192; g nguĂť ,31 C20461503M30 Xin goĂŻsaĂŠi20343002 Nina 0405 919 (English) 2021150 20332002 20613004M40 20332002 20613004M40 20343002 20322002M39 20603004M40 20322002M39 20603004M40 20363002 20271502M39 20271502M39 2257 20332002 20332002 20322002M39 20322002M39 Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t wiďŹ laptop tấi quĂĄn cĂ  phĂŞ, Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t wiďŹ laptop bấn cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c tấi nhĂ , tấi quĂĄn cĂ  phĂŞ, bấn cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c tấi nhĂ , tấi quĂĄn cĂ  phĂŞ, Sang nhĂ  hĂ ng lĂ m viáť&#x2021;c tấi nhĂ , HaĂľng roäng 360 sqm, HaĂľng roäng 360 sqm, Sang nhĂ  hĂ ng

Fruit Market + Deli

Squ HaĂľng roäng 360 sqm, Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t vaĂŞ nnĂ&#x2018;aĂľ phoø nm Ăąang baĂš nng Váť&#x2039; táť&#x2018;t tấi Vò trĂ­ toĂĄ tukhu vuø vaĂŞ phoø ng, g,toĂĄ Ăąang baĂš VĂŹ lyĂš do cnaĂŞ khoĂť e,ng Busy Takeaway in Bondi Junction gaĂ station. Vò trĂ­ tsÜÚ vuø ntấi San Ngay trung CBD Ngay trung taâ m CBD Peakhurt NSW Sang trung taâtaâmmCBD m naĂŞ m , Vò trĂ­ toĂĄ t/tuaĂ  ngay thò Ă&#x2018;aĂľ laø laâ un,hĆĄi, m S21322609M44 Kings ParkNgay Sydney NSW Kings Park Sydney NSW RandwickSydney Sydney NSW $3-4 ngaø nlaø nlaâ Tieä m trang Randwick NSW C trĂŞn xe ngoĂ i bĂŁi biáť&#x192;n, trĂŞn nĂşi v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ Ca thueâ chĂŚ $650/pw, luoâ n g taâ m CBD Melbourne trong Melbourne trong caĂ  n sang gaĂĄ p tieä m Hieä n Ăąang thu Blacktown, Ăąang Blacktown, Ăąang eat-in & takeaway nhaø haø n g Ăąang baĂš n nhaø haø n g Ăąang baĂš n eat-in & takeaway nhaø haø n g Ăąang baĂš n thÜông S21362809M44 thÜông tÜøhieä , hieä ĂąaĂľ tyĂąoä nthu gthu 13nhaä naĂŞ m nĂąaĂ  Ăąang nhaä d NSW nhoaĂŻ Ăąang pnp, gnlaâhaĂť NSW hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng thueâ chĂŚ $650/pw, thÜông luoâ n dân Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng thieĂĄ t bò ĂąuĂť , hĂ´Ăľ p ĂąoĂ  u Ă&#x2018;aĂľ laø mnlaâ laâun unaĂŞ naĂŞ m Ăąang Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng caĂ  sang gaĂĄ pĂąang moä t cafeĂš tre Ă&#x2018;aĂľ laø m m Melbourne trong Vò trĂ­ hoaø o Melbourne trong caĂ  nHieä gaĂĄ p tieä m nĂąoä Ăąang thu Blacktown, Ăąang treâ nĂ&#x2018; Blacktown, Ăąang Naè m treâ n ùÜôø n g caĂš i khu thò tÜÚ trung taâ m Blacktown, Ăąang Ä&#x2018;ang Naè m treâ n ùÜôø n g caĂš i khu thò tÜÚ trung taâ m & takeaway vaĂŞ n phoø n g, trang thieĂĄ t bò Ăąang baĂš baĂšnn nhaø nsang Ăąang baĂš n eat-in & takeaway rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i Ăąang Khu haĂľ n g xÜôÝ n g thÜông vuĂŻ chuyeĂĽ phaĂš t nhanh, 25062209M44 Khu haĂľ n g xÜôÝ n g cafeĂš ngay trung taâ m $15,000/tuaĂ  n , laĂľ i vuĂŻ chuyeĂĽ n phaĂš t nhanh, Epping Plaza. Hᝣp Epping Plaza. Hᝣp tÜø ,eat-in ĂąaĂľ hoaĂŻ tg n g 13 naĂŞ m , hieä n Ăąang thu nhaä p vĂšng Canterbury baĂš n Fish N Chips Ăąo hieä nhaø Ăąang thu nhaä p dân vĂšng Canterbury baĂš n Fish N Chips Ăąoâ n ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m laâ u Ă&#x2018;aĂľ laø m laâ u naĂŞ m Ăąang ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m laâ u laø m laâ u naĂŞ m Ăąang i foods, ĂąaĂľ chÜÚ laøma laâu caĂš cttrĂ­ loaĂŻ i itkhaĂš cafeĂš lunch Laø m tÜø thÜÚ Hai ĂąeĂĄ Ăąang Ăąoâ ntoĂĄ gtoĂĄ ch, Trang caĂš ccao loaĂŻ lunch raĂĄ cao $1 trieä ukhu Ăąang + 200 sqm khu raĂĄ ttrĂ­ $1 trieä uĂ&#x2018;aĂľ / / laøm ĂąaĂ y ĂąuĂť coĂš luoân forklift Ăąang Vò tcafeĂš trong khu Liverpool,hai haibeâ beânnnlaø laøshopping shoppingstrip. strip.Ă&#x2018;ang Ă&#x2018;anglaø laøm Vò trong Liverpool, mm MaĂŤt tieĂ n Ăąoâi, shop chieĂĄm 300 sqm ThaĂš treâ nn 3 naĂŞ m kinh doanh raĂĄ toĂĽtâm oĂĽ nh nĂ&#x2018;aĂľ 3 naĂŞ m kinh doanh raĂĄ t tâm nh ĂąonhB Ăąoâ vaĂŞncháť&#x2030; phoø nn g, trang thieĂĄt bòtreâ tấi trung tâm tấi trung rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m vĂ i giáť? máť&#x2014;i aĂľng nĂąaĂľ g laølaø & takeaway vĂ´Ăš i giaĂš trung xÜôÝ cafeĂš ngay trung taâ m $15,000/tuaĂ  n , laĂľ i ùòn Epping Plaza. Hᝣp Epping Plaza. Hᝣp baĂš n Fish N Chips n8m thueâ mÜôÚ n reĂť . baĂš n Fish N Chips ùònh Ăąoâ g khaĂš c h quen & khaĂš c baĂš n Fish N Chips Ăąoâ n g khaĂš c h quen & khaĂš c ,ĂąaĂľ mlaân laâungug ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m laâ u Liverpool, hai beâ laø shopping strip. Ă&#x2018;ang laø mxÜôÝ Liverpool, hai beâ n laø shopping strip. Ă&#x2018;ang laø m caĂš c loaĂŻ i cafeĂš lunch Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h, Trang caĂš c loaĂŻ i cafeĂš lunch Melbourne City, tieĂ  n roø n g 3,000 ĂąeĂĄ n raĂĄ t cao $1 trieä u / Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n g taĂŻ i caĂš c vuø n g nhieĂ  u baĂľ i Ăąaä u xe Ă´Ăť Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3 n8m + tĂĄi ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi thu nháş­p trĂŞn Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3 n8m + tĂĄi raĂĄ t cao $1 trieä u / vaĂŞ n phoø n g Theâ m tieĂ  m & Takeaway, kinh Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n g taĂŻ i caĂš c vuø n g Bankstown. Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039; vaĂŞ n phoø n g Theâ m tieĂ  m Vò Melbourne toĂĄt tBaĂť trong khu & Takeaway, kinh Bankstown. Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039; Vò trĂ­trĂ­roø toĂĄ trong khu CoĂš licensed baĂš n Lottery v naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h va Ăąoâ n g khaĂš c h quen & khaĂš c h naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť , hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g Ăąoâ n g khaĂš c h quen & khaĂš c h cho coâ n g nhaâ n trong naĂŞ m . LaĂľ i roø n g raĂĄ t cho coâ n g nhaâ n trong naĂŞ m . LaĂľ i roø n g raĂĄ t thÜÚ y , 7am-3pm vò trĂ­ ùònh thu nhaä p cao. Trang thieĂĄ t haø n g & ĂąoĂš n g goĂš i , vaø Ashfiel ùònh thu nhaä p cao. Trang thieĂĄ t 5.5 ngaø y / tuaĂ  n . Trang thieĂĄ t bò coø n mĂ´Ăš i , shop Ashfield ĂąaĂ  y ĂąuĂť coĂš luoâ n forklift t Randwick, Trang thieĂĄ t 5.5 ngaø y / tuaĂ  n . Trang thieĂĄ t bò coø n mĂ´Ăš i , shop Randwick, Trang thieĂĄ t ng vaøo laø hoaĂŻt Ăąoäng ngay,vaĂľ Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng thaä t haĂŻ roä chĂŚ Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng tieĂ  n 3,000 ĂąeĂĄ Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng b Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m +ĂąoĂ  tĂĄi vᝍa lĂ m thu nháş­p trĂŞnAshfield Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3g3iĂąuĂť n8m + tĂĄi gĂąoâ Theâ tieĂ  & Takeaway, kinh & Takeaway, kinh bòva Theâ tieĂ  & Takeaway, kinh 28 naĂŞ m3,500 thĂ­ch hĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻ vaĂľ n& gStrathfield. lai. Shop roä ng g$69,000. Ăąoâ gm khaĂš cm h naĂŞ m Ăąang Ăąoâ khaĂš vaĂľ n& ggngay lai. Shop nngláť­a. coĂš 4n4a&a Tobacco, nngm khaĂš cm h thieĂĄ tm bò ĂąaĂ  yg , nCity, hĂ´ĂŻ ptrong nntcvᝍa gh 5.5ngaø ngaøyluoâ y/ /tuaĂ  tuaĂ  n. .Trang TrangthieĂĄ thieĂĄt tbòbòcoø coønnmĂ´Ăš mĂ´Ăši,i,shop shop reĂť , ngaø hĂ´ĂŻ py ĂąoĂ  ninchoĂ  /thueâ tuaĂ  nÄ&#x2018;ưᝣc, .hieä Sang 5.5 nnewscho coâ nLaĂľ nhaâ ng naĂŞ m .ngĂ y, LaĂľ iTrang roø g raĂĄ tnt t chĆĄi cho ng nhaâ naĂŞ .coâ roø nnngtrong raĂĄ kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt doanh 7ngiaĂš ,phaĂť hieä n Ashfield Strathfield. Hieä nÄ?iáť u Hieä nncoĂš vÜø doanh ymaĂš ,pin, $1000/tuần (Ä&#x2018;a lĂ  tiáť n mạt) . CầnmĂ´Ăš trấm xe Randwick, thieĂĄ naĂŞ cho 48 ùôn takeaway &48 eat in, laâ uthueâ daø i7 takeaway eat trĂ­ ngay trấm xe láť­a. Ä?iáť u Randwick, Trang thieĂĄ naĂŞ nnggmaĂš cho vòvò takeaway in, ngĂąaĂ  lai. Shop roä g coĂš gh phĂ­a trÜôÚ cnhaø .ngnphần CoĂš vaĂľ nĂąaĂ  lai. Shop roä nim coĂš gh bòtrĂ­ yĂąuĂť ĂąuĂť goĂ  mgoĂ  goĂ  10 baø nbaĂš lyĂš g. Sang baĂš bòvaĂľ ydoanh goĂ  m7 m 10 baø n4vÜø lyĂš n,vÜï g. baĂš khu vÜï c& .doanh Thue reĂť vaø hoaĂŻ ng ngay, khu cngaø .Sang Thue offices y& laĂŻ neat h ôÝùôn treânhaø nnhaø Shop mĂ´Ăš thaø h4 laä chuyeânnnlaø laøm mbaĂš hlaĂŻ laĂŻtt,,t,baĂš baĂšnnnhhhmĂŹ mĂŹthòt, thòt,pies, pies,sausage sausage mĂ´Ăš icoĂš co reĂť ,naè hĂ´ĂŻ py ĂąoĂ  ninn gnn 3,500 /thueâ tuaĂ  nÄ&#x2018;ưᝣc, .hieä Sang khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, toĂĄ tg. m treâ glaø caĂš i t Ăąoä khĂĄch, tiáť n ráşť, chuyeâ nnhnhhlaĂŻ khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, mĂ´Ăš itÜôÝ toanh, yreĂť mĂ´Ăš nai kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, bòbò mĂ´Ăš maĂš y$9500 mĂ´Ăš i i ichoĂŁ kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt doanh 7 ngaø ,phaĂť hieä n ùÜôø ngaø ythuĂŞ ,4vuĂŻ hieä nail, doanh ngaø ymaĂš , in, gh $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ notiáť n mạt) . Cần hieän taĂŻi Ăąoâng khaĂš cih, 48 ùôn ghe eatùôn in,nhaø nhaø laâ uthueâ daø i7 takeaway & eat nhaø vòvò &&48 eat in, cuø ngcoø gitÜôÝ kinh nhoĂť .Anh gheĂĄ pedicure spa, baø ngnin++gip, chuyeâ ntoanh, laâ umĂ´Ăš daø ip ,-taâ vò trĂ­ toĂĄ t ,GoĂŻ $200,000. gheĂĄ pedicure spa, 4 baø nn lyĂš tÜôÝ ngiaĂš g. Sang baĂš chuyeâ laø m baĂš laĂŻ baĂš mĂŹ thòt, pies, sausage lyĂš tÜôÝ n,vÜï Sang baĂš n laø m baĂš n t , baĂš n h mĂŹ thòt, pies, sausage khu vÜï c . Thue reĂť kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i khu c . Thue reĂť kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i thu $9000 mĂ´Ăš i coĂš hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g thÜông vĂ´Ăš thu $9000 $9500 chaĂŞ n g thu nhaä laĂľ i roø n g mĂ´Ăš i coĂš hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g thÜông vuĂŻ vĂ´Ăš haø g vÜø a mĂ´Ăš i taâ n trang haø n vÜø a i n trang hĂ nh báť&#x;i cạp vᝣ cháť&#x201C;ng bò mĂ´Ăš i toanh, y mĂ´Ăš i nail, + 6 spa pedicure, 3 phoø haø g vÜø a mĂ´Ăš i taâ n trang phải biáşżt tiáşżng vĂ  (dÄŠ nhiĂŞn) phải hĂ nh báť&#x;i cạp vᝣ cháť&#x201C;ng bò mĂ´Ăš i toanh, maĂš y mĂ´Ăš i haĂľ n xÜôÝ n g mĂ´Ăš i xaâ y nail, + 6 spa pedicure, 3 phoø haĂľ n xÜôÝ n g mĂ´Ăš i xaâ y gheĂĄ pedicure spa, 4 baø hieä n taĂŻ i Ăąoâ n g khaĂš c h, vĂŹ lyĂš do sÜÚ c khoĂť e gheĂĄ pedicure spa, 4 baø n vĂŹ lyĂš do sÜÚ c khoĂť e , n taĂĄ t caĂť trang thieĂĄ t bò coø n laâ u daø i , vò trĂ­ toĂĄ t $200,000. agency, vò trĂ­ toĂĄ t trong quaĂ  n Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i $400/per week HĂ´ĂŻ p hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i ngoĂ  i beâ n ngoaø i . HĂ´ĂŻ p $400/per week HĂ´ĂŻ p hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i rolls vaø nhÜþ n g loaĂŻ i baĂš n h khaĂš c . CoĂš xe laĂ  u . NhieĂ  u baĂľ i Ăąaä u xe bea kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i rolls vaø nhÜþ n g loaĂŻ i baĂš n h khaĂš c . CoĂš xe kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i coâ n g ty thu $9000 $9500 thu $9000 $9500 beau coâ n g ty thu $9000 $9500 hᝣp chaĂŞ n g thu nhaä p laĂľ i roø n g cuĂť a USA. HĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g vòtrĂ­ maĂŤ t tieĂ  n ùÜôø n g trongnhoĂš m shop nhoĂť , mĂ´Ăš i taâ n trang haø n g vÜø a mĂ´Ăš i taâ n trang cuĂť a USA. HĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g Ă´Ăš i taâ n trang phải biáşżt tiáşżng Anh vĂ  (dÄŠ nhiĂŞn) phải ng mĂ´Ăš i xaâ y n nVĂŹ g mĂ´Ăši xaây Xin iu800 0405 nat vĂŹUSA. doweek sÜÚcp cpkhoĂť khoĂť , Matthew 0433 nails +máť&#x2122;t 1phoø gilĂ´Ăš beauty. vĂŹ lyĂšlyĂštheĂĽ do sÜÚ eppne, ng nails ++VĂŹ 1 n beauty. rollsvaø vaønhÜþ nhÜþnnggloaĂŻ loaĂŻi ibaĂš baĂšnnhhkhaĂš khaĂšc.c.CoĂš CoĂšxe xe khĂĄch thĆ°áť?ng rolls $400/per khĂĄch quen tuaĂ  . theĂĽ Lease laâ daø week HĂ´ĂŻ $2500 moĂŁ i chuyeĂĽ tuaĂ  ngoĂŻ .thĆ°áť?ng ĂąoĂĽ tuaĂ  ncoĂš .nuchÜÚ Lease laâ daø i460 ,i, nvieä vieä clĂ˝ csang coânnngbeauty. ty chuyeĂĽ phaĂš tglĂ´Ăš n.laâ .do baä cDoanh chÜÚ 65 aquen 65 choĂŁ .usang coâ ty chuyeĂĽ n1 phaĂš tngn nkhaĂš Doanh chÜÚ aatrÜôÚ 65 choĂŁ thĂŞm par-time ..nsang Chi cuĂť a$400/per HĂ´ĂŻ ĂąoĂ  vòtrĂ­ maĂŤt tieĂ n ùÜôø ggbeauty. thĂŞm máť&#x2122;t par-time Chi cuĂť a$2500 HĂ´ĂŻ biáşżt sáť­ computer ĂąeĂ  unphoø mĂ´Ăš .khaĂš Hieä thu keâ giaĂš $425,000, nails phoø gcbeauty. beauty. Ăąangngay chôø khaĂš ch.h.avaø vaøoo. . n sang Xin iuHĂ´ĂŻ 0405 keâ un $425,000, nails +VĂŹ 1 phoø nVĂŹ Ăąang chôø khaĂš ccÜÝ VĂŹ lĂ˝ do sᝊc hấn. VĂŹ lĂ˝ sᝊc hấn. do sᝊc ip khĂĄch thĆ°áť?ng khĂĄch quen tuaĂ  n.USA. . nhieĂ  Lease laâ daø tuaĂ  nhấn. .nbaä Lease ulÜôï daø i, shopping nhoĂť,canteen iph S ĂąoĂ  g997 laâ ulaâ daø ind᝼ng ,iig sang canteen truckbaĂš baĂšn ncho chohaĂľ haĂľn ng gxÜôÝ xÜôÝn ng moĂŁ i chuyeĂĽ tuaĂ  ngoĂŻ .thĆ°áť?ng VĂŹ ĂąoĂĽ tuaĂ  ncoĂš Lease laâ daø i,i,gu xe theĂĽ raĂĄt quen truck gg ĂąoĂ  ncaĂ  ggiaĂš laâ uĂąoĂ  daø ,chaĂŞ sang free cchoĂŁ lĂ´ĂšncÄ&#x192;n . CĂ´bản. yhoäCĂ´ng itoĂĄt cho ailaĂŻplaĂŻ 65 choĂŁ chÜÚ aquen 65 choĂŁ .uĂąoĂ  nghieä 65 choĂŁ nghieä n laâ u daø i thu laø m nhaø haø g. Sang thueâ choĂŁ laâ u daø i giaĂš 878 or 0426 biáşżt sáť­ d᝼ng computer cÄ&#x192;n bản. CĂ´ng keâ u giaĂš $425,000, khaĂš vaøoo. . thueâ choĂŁ u daø i giaĂš u choĂŁ Ăąaä free, keâ u giaĂš $425,000, khaĂš cch.h. vaø (tieĂĄ n g Anh) CaĂ  n sang laĂŻ i vĂ´Ăš i giaĂš C CaĂ  n sang laĂŻ i vĂ´Ăš i giaĂš canteen truck baĂš n cho haĂľ n g xÜôÝ n xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn laĂŻ i Sang laĂŻ i giaĂš thÜông n g ngheĂ  n sang deĂŁ daø n g xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn giaĂš thueâ phaĂť chaĂŞ n g. canteen truck baĂš n cho haĂľ n g xÜôÝ n g laĂŻ i Sang laĂŻ i giaĂš thÜông lÜôï n g ĂąoĂ  n g laâ u daø i , sang giaĂš thueâ phaĂť i n g. ĂąoĂ  n g laâ u daø i , sang lĂ´Ăš n . CĂ´ yhoä i toĂĄ t cho ai Sang $139,000 Xin Sang $139,000 Xincho nam nghieäpphoaĂŻ hoaĂŻ tĂąoä Ăąoä ngláť?i gtoĂĄ toĂĄ ,moä moä tngÜôø ngÜôø Sang $139,000 tthẼp nláť?i tiphaĂť ,tvĂ´Ăš tgiaĂš kinh doanh 6 ngaø yi, phĂ­ cao. Ä&#x2018;áť&#x201C;ng laø m nhaø haø g. Sang thueâ choĂŁ laâ uindeĂŁ daø i0426 997 878 or phĂ­ cao. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng thueâ choĂŁ laâ ulấivĂ  daø i giaĂš giaĂš thÜông lÜôï g0415 giaĂš thÜông lÜôï ningin0415 giaĂš CaĂ ngiaĂš nthẼp sang laĂŻ cần sang lấi viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣp tráşť nÄ&#x192;ng kháť?e sang lấi CaĂ  sang laĂŻ icần vĂ´Ăš iHᝣp Laø 06:30 saĂš ĂąeĂĄnn kháť?e cần sang lấi Laø mmĂ&#x2018;aĂľ tÜøtÜø06:30 saĂš nnglaâgXin ĂąeĂĄ xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  dm ngheĂ  caĂ  nviáť&#x2021;c sang daø ngiaĂš ggiaĂš xuyĂŞn tráť&#x; còn giaĂš thueâ phaĂť in chaĂŞ ng. g.cho nam nᝯ tráşť nÄ&#x192;ng nghieä th thueâ igiaĂš chaĂŞ n g.icthuoä de giaĂš thueâ phaĂť chaĂŞ ncòn thĂś kháť?e coĂšnÄ&#x192;m yĂš nᝯ ùònh kheĂĄ chtĂšy trÜông. C 139,000 Xin (morning tea& &lunch).Thu lunch).Thunhaä nhaäp p1111Sang $139,000 Xin 39,000 (morning tea 11gaĂĄ p giaĂš $50,000 thÜông lÜôï n g. Xin goĂŻ shop. thaø n h laä p u gaĂĄ p giaĂš $50,000 thÜông lÜôï n g. Xin goĂŻ giaĂš thÜông lÜôï g, xin 261 178 (tieĂĄ n g thÜông lÜôï g c vĂ´Ăš i cĂś daâ n trong laø m , thÜông lÜôï n g laø m , m thĂ­ch hᝣp :30saĂš saĂšnnggXin ĂąeĂĄnn 5 + 5 nÄ&#x192;m cháť?n, reĂť . TieĂ  m naĂŞ n g raĂĄ t tuyeä t 30 ĂąeĂĄ 5 nÄ&#x192;m + 5 nÄ&#x192;m tĂšy cháť?n, reĂť . TieĂ  m naĂŞ n g raĂĄ t tuyeä t deĂŁ daø n g. Xin goĂŻ i 0477 037 thÜông lÜôï n g. Xin lieâ n laĂŻ deĂŁ daø n g. Xin goĂŻ i 0477 037 thĂś thÜông lÜôï n g $200 ngaø n nhaä p raĂĄ t cao, hieä n thÜông lÜôï n g. Xin lieâ n laĂŻ c Fadie Souta gaĂ  n khu haĂľ n g xÜôÝ n g baĂš n thÜô nhiáť u tiáť m nÄ&#x192;ng phĂĄt nhiáť u tiáť m nÄ&#x192;ng phĂĄt coĂš yĂš ùònh kheĂĄ c h trÜông. ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i ThĂ­ch hĂ´ĂŻ p vĂ´ĂŻ choĂ  n g hay Ăąoâ i baĂŻ n cuø n g laø m . HĂ´ĂŻ p ThĂ­ch hĂ´ĂŻ p vĂ´ĂŻ choĂ  n g hay (morning tea & lunch).Thu nhaä p ThĂ­ch hĂ´ĂŻp vĂ´ĂŻ choĂ ng hay ĂąoâphaĂť i baĂŻ cuø ngng944 m HĂ´ĂŻ cháť?n (morning tea & lunch).Thu nhaäp 11gaĂĄ phĂ´ĂŻ $50,000 lÜôï nn Xin goĂŻ iraĂĄ 0415 chuĂť nhaä tu nbĂ n g cÜÝ acp ,cp thu gaĂĄhĂ´ĂŻ pgiaĂš $50,000 thÜông lÜôï ng. g. Xin goĂŻ im 0415 giaĂš thÜông lÜôï n g, xin GoĂŻi i0402 0402944 944133 133 261 178 (tieĂĄ npgt t 5ThĂ­ch GoĂŻinÄ&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n iichaĂŞ 0402 GoĂŻ ,moĂĄ moĂĄ igiao giao nhieĂ  ,thu thu laønlaø m ,hay iĂąoâ untháť&#x192; ,gĂąoĂš tĂšy cháť?n, thuĂŞ ráşť ($550 pw) Hiáť&#x2021;n reĂť TieĂ  m naĂŞ gseĂľ t.ngaø tuyeä chaĂŞ glaø seĂľ.133 ùÜôïcpthĂŞm c 5nÄ&#x192;m nÄ&#x192;m+hĂ´ĂŻ +55pnÄ&#x192;m nÄ&#x192;m tĂšy cháť?n, thuĂŞ ráşťnnhieĂ  ($550 pw) Hiáť&#x2021;n reĂť .thÜông naĂŞ raĂĄ t.133 tuyeä cĂł tháť&#x192; thảo. giĂĄ cĂł tháť&#x192; bĂ n thảo. seĂľ ùÜôï thÜông ng. g. Xin lieâ n...nhaä laĂŻ giĂĄ cĂł bĂ n thảo. lÜôï $200 thÜông lÜôï Xin lieâ nnhaä laĂŻ nhiáť u tiáť m nÄ&#x192;ng phĂĄt 524 nhiáť u phĂĄt ThĂ­ch pvĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻ choĂ nnggthÜông hay Ăąoâ ibaĂŻ baĂŻ cuø gng laø HĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻnchoĂ  gm i lÜôï baĂŻ nXin cuø laø m HĂ´ĂŻ p biáşżt ch tiáşżt xin liĂŞn lấc ThĂ­ch pgiaĂš choĂ  hay Ăąoâ i.TieĂ  cuø nnngngngnÄ&#x192;ng m HĂ´ĂŻ giĂĄ giaĂš thÜông lÜôï nXin gtuaĂ  $60,000 02 944133 133 GoĂŻ itiáť m 0402 944 2 944 $4,500 -cao. $5,500 nu . 524 RaĂĄ K 12 ngaønnn//1/tuaĂ  tuaĂ nnn.. .Sang SanggiaĂš giaĂš260,000 260,000 goĂŻ ilaâ ĂąeĂĽ bieĂĄ mphaĂť chi t n9948 Anh) ngaø 2.30chieĂ  chieĂ uu. .ThÜÚ ThÜÚHai Hai -ThÜÚ ThÜÚ SaĂš .Hieä Hieä nHoa/ thu triáť&#x192;n phaĂť in chaĂŞ glaø seĂľ ùÜôï c vaĂŞn 2.30 -(tieĂĄ uAnh nHoa/ thu phaĂť im chaĂŞ ùÜôï cpnthĂŞm 787 (English /goĂŻ Chinese) naĂŞm cuø moä tu.chuĂť 787 299 (English /GoĂŻ Chinese) 524 or 0411 757 235 (English lĂ´ĂŻ tÜÚ Sang giaĂš $1 Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt ch tiáşżt xin liĂŞn lấc or 0411 757 235 (English Xin gáť?i Thi 0431 645 672 lĂ´ĂŻ i itÜÚ cccao. Sang giaĂš $10 vuø h12 quen, gáť?i Thi 0431 645 672 + SAV (trò giaĂš nthĆ°ĆĄng g toĂ  nitn Xin (02) 6534 vaø giaĂš thÜông lÜôï gtuaĂ  $60,000 (+GST). goĂŻ iglÜôï Bobby Ng thu $7000 pw. gáť?i An vôøithĂŞm. ithĂŞm. ĂąeĂĽ ĂąaĂ  Hieä n.Xin sau trÜø chi phĂ­ nngaø thu $7000 pw. gáť?i A 0410 418 138. NoĂš i/ n/n.g, nhieĂ u khaĂšc12 vôø ĂąeĂĽ ĂąaĂ  tĂś. Hieä sau trÜø chi phĂ­ coø laĂľlaĂľi iy.Xin triáť&#x192;n Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara Sang lưᝣng, xin gáť?i Barbara $4,500 -g. $5,500 nu . 524 RaĂĄ nhieĂ  uGoĂŻ tieĂ  m naĂŞ nlÜôï phaĂš tor trieĂĽ Kelly 0410 418 138. NoĂš ii02 ĂąoĂ  nguhaø g299 uPls daø Xin iLisa Lisa ĂąoĂ  nXin g 855 laâ daø .t KiK goĂŻ ilaâ ĂąeĂĽ bieĂĄ m chi tieĂĄ t n9948 Anh) triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng u. .Hieä Hieä nHoa/ thu triáť&#x192;n ĂąoĂ  nu uPls daø .).itheâ GoĂŻ i00 12 ngaø tuaĂ  Sang giaĂš 260,000 67 Ke uAnh thu ngaø n / tuaĂ  n. Sang giaĂš 260,000 787 (English /goĂŻ Chinese) (tieĂĄ cho coâ nBarbara g nhaâ nlaĂľ (tieĂĄ ni755 gtieĂĄ Anh /acoø 787 299 (English /GoĂŻ Chinese) nnngggSaĂš Anh / /trong mĂ´Ăť cÜÝ 7nHoa/ Trò lĂ´ĂŻiphoø itÜÚ tÜÚ cao. Sang giaĂš $100,000 thÜông ng. g. Xin Xin lĂ´ĂŻ ccncao. Sang giaĂš $100,000 thÜông nNoĂš Xin gáť?i Thi 0431 645 672 ghi nhaä nlaâ call 0421 755 514 + SAV (trò giaĂš nthĆ°ĆĄng g toĂ  nitn ).itheâ Xin i755 (02) 6534 thu $7000 pw. gáť?i Andrew 0414 648 767 vôøithĂŞm. ithĂŞm. ĂąeĂĽ ĂąaĂ  uhaø tĂś. Hieä n.Xin sau trÜø chi phĂ­ coø nvaø gáť?i Thi 0431 645 672 ghi nhaä ntĂś. call 0421 514 thu $7000 pw. Xin gáť?i Andrew 0414 648 767 or 02 vôø ĂąeĂĽ ĂąaĂ  uSang tĂś. Hieä sau trÜø chi phĂ­ coø nHoa/ laĂľ i i Xin triáť&#x192;n Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara Sang lưᝣng, xin gáť?i ĂąoĂ  ng g299 laâ uPls daø Xin iLisa Lisa ĂąoĂ  nXin g 855 laâ daø iKelly .t Xin i/418 Lisa Kelly 0410 418 138. NoĂš triáť&#x192;n thĂŞm. thĆ°ĆĄng ĂąoĂ  n u daø . GoĂŻ i 645 672 Kelly 0410 138. i 0423 085 (Vie (tieĂĄ n g Anh / nh / / nHoa/ (02) 9788 7364 0430 69 65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or English) Xin goĂŻ i 0413 192 823 (tie ghi nhaä n call 0421 755 514 Xin goĂŻ i Vieä t 0422 331 735 ghi nhaä n Pls call 0421 514 Xin goĂŻ i Vieä t 0422 331 735 Vietnamese) 0434 383 889 (Vietnamese / English) Vietnamese) $4,750 moĂŁ i tuaĂ  n , tieĂ  n thueâ nhaø $2530 moĂŁ i $4,750 moĂŁ i tuaĂ  n , tieĂ  n thueâ nhaø $2530 moĂŁ i 0411 618 977 (tiáşżng Anh) 27 naĂŞ m . Hieä n Ăąang kinh 0423 085 (Vietnamese English) noĂš i tieĂĄ n g Anh 0411 618 977 (tiáşżng Anh) (02) 9788 7364 0430 00 69 65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or English) Xin goĂŻ i 0413 192 823 (tieĂĄ n g Anh) goĂŻ i 0421 1 goĂŻ i 0421 11 0407 050 783 (tiáşżng Anh) 0407 050 783 (tiáşżng Anh) tieĂĄ n g Vieä t or English 8247 7470 (English) roø n g $3,700 tuaĂ  n . Sang giaĂš $270,000. Xin 0432 258 889 0432 chuĂť ĂąaĂľ laø m 25 naĂŞ m . Sang tieĂĄ n g Vieä t or English 0407 050 783 (tiáşżng Anh) 8247 7470 (English) roø n g $3,700 tuaĂ  n . Sang giaĂš $270,000. Xin 0432 258 889 0434 383 889 (Vietnamese / English) aø $2530 moĂŁ i Xin goĂŻ i Vieä t 0422 331 735 ThaĂš i ) ThaĂš i ) $2530 moĂŁ i Xin goĂŻ i Vieä t 0422 331 735 0411 618 977 (tiáşżng Anh) ti ThaĂš i ) noĂš i tieĂĄ n g Anh 0411 618 977 (tiáşżng Anh) goĂŻ i 0421 110 799 t/Anh Hieä n Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n g toĂĄ t goĂŻi 0421 110 t/Anh 0407 783 (tiáşżng Anh) 0407 783 g$3,700 $3,700 tuaĂ  n Sang giaĂš$270,000. $270,000. Xin 8247 0432 258889 889 0432 258 0407 050 783(tiáşżng (tiáşżng Anh) 82477470 7470(English) (English) roøroønn050 g050 tuaĂ  nAnh) . .Sang giaĂš Xin 0432 258 tieĂĄ ngg889 Vieä English haĂš ThaĂš i) giaĂš $100,000 sang chĂŚ tieĂĄ n799 Vieä t tororEnglish aĂši)i) (tieĂĄ Vieä t/Anh) (tieĂĄ ngngVieä t/Anh) thaĂšnng.g.Sang Sang$65.000 $65.000 xingoĂŻ goĂŻ doanh vĂ´Ăš i Alex laĂľi roø0433 n0433 g raĂĄ374 t 374 thaĂš xin i iAlex (tieĂĄng Vieät/Anh)

22002M39 2002M39

way ay

21981001M37 21981001M37

Ú dosÜÚsÜÚ khoÝ do c ckhoÝ ee ng gaå tieä g gaå pp tieä mm gay trungtaâtaâ ay trung mm urne City,tieà tieà rne City, nn eÝ hôï ùoà , , hôï pp ùoà nn gg udaø daø i,i,vòvòtrítrítoåtoå tt chuyeü sang chuyeü nnsang

20363002 S2076C0506M41

Haþ ng nroägntaÊ gm 360 3 phoø gaà nsqm, thueâ chÌ luoâ thueâ nn xechÌ lÜÝ a$650/pw, , $650/pw, bus, shopluoâ vaê nphoø phoø g,trang trang thieå t bò vaê ntrÜôø g,hoï thieå nngn c. BaÚ n t bò ùaà yùuÝ ùuÝcoÚ coÚluoâ luoâ forklift ùaà y$599,000. nnforklift Mua vaø olaølaø hoaï ùoä gngay, ngay, vaø olieà nn gùeü n hoaï hoâ mt tùoä nay hieä i ùoâ ùoâ n khaÚ ch, hieä nn taï imieã gg khaÚ ch, ùÜôï ctaï nn100% vòtrí maÍ tieà n ùÜôø ùÜôø vòtrí maÍ t t tieà nduty. nn gg thueå stamp

20603004M40 20332002 20322002M39 20603004M40 20241502M39 20241502M39 20322002M39 20411503M39

20332002 20281502M39 C20431503M39 20613004M40 20593004M40 20593004M40 20332002 20593004M40 20593004M40 20302002M39 20302002M39 20302002M39 20302002M39

Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t tấi Váť&#x2039; trĂ­do táť&#x2018;tcc khoĂť tấi VĂŹ lyĂš sÜÚ ee Sang hĂ ng HaĂľ ngg Beechworth roäBeechworth ng 360 sqm, (Ăąoâ Sang nhĂ  hĂ ng ChĂśa coĂš nhaø Ngay trungnhĂ  taâm CBD ChĂśa nhaø trung CBD VĂŹV20421503M39P lyĂš docoĂš sÜÚ khoĂť Vuø (Ăąoâ ngviáť&#x2021;c g Ä&#x2018;ang Vuø nngchĂŚ nNgay Ngay trung taâ mm CBD Ngay trung taâtaâ m CBD trĂŞn xegaĂĄ hĆĄi, ngoĂ i bĂŁithueâ biáť&#x192;n, thĂ­ch thĂş khĂ´ng trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ i biáť&#x192;n, trĂŞn nĂşi viáť&#x2021;c thĂ­ch khĂ´ng trĂŞn nĂşiv.vâ&#x20AC;Ś v.vâ&#x20AC;Ś thĂ­ch thĂş khĂ´ng $650/pw, luoâ hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Váť&#x2039; táť&#x2018;t rẼt gần Melbourne v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng viáť&#x2021;c caĂ  nng sang tieä m Melbourne trong thueâ chĂŚ $650/pw, luoânCĂ´ng nCĂ´ng CafĂŠ rẼtVieä Ẽn Ä&#x2018;ĂŁ nhaø haø gthĂş Ăąang baĂšnnn caĂ  sang gaĂĄ tieä m bĂŁi nhaø haø nngngtrĂ­ Ăąang baĂš haø Vieä t pp trong Nam haø nng ttưᝣng Nam baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ hoä i baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ hoä i nhaø haø g Ăąang baĂš nhaø haø n Ăąang baĂš nlaâu vaĂŞ phoø nng, trang thieĂĄ tấi trung tâm rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc,lĂ m lĂ m biáť&#x192;n vĂ  khu Ä&#x2018;Ă´ng Ä&#x2018;Ăşc rĂ ng buáť&#x2122;c vĂ i máť&#x2014;i trung tâm cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i cafeĂš ngay trung taâ m Epping Plaza. Hᝣp vaĂŞnncháť&#x2030; phoø g,giáť? trang thieĂĄtt bò bò ThaĂš Epping Plaza. Hᝣp lâu nÄ&#x192;m, rẼt váť?i Ä&#x2018;áť&#x192; máť&#x2014;i cafeĂš ngay trung taâgiẼc, m ThaĂš itấi foods, ĂąaĂľ laøm m iifoods, foods, ĂąaĂľ laø laâ trong vuø ng. g. giáť? Ă&#x2018;ang trong vuø ntuyáť&#x2021;t Ă&#x2018;ang ThaĂš foods, ĂąaĂľ laø m laâ u laø m chuĂť moä t nhaø haø n g Fully ThaĂš i ĂąaĂľ laø m laâ uu laø m chuĂť moä t nhaø haø n g Fully ĂąaĂ  yythu ĂąuĂť coĂš luoâ nn forklift du láť&#x2039;ch. Ä?ĂŁ hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng Melbourne City, tieĂ  n Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng ĂąaĂ  ĂąuĂť coĂš luoâ forklift ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3 n8m + tĂĄi ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi nháş­p trĂŞn kinh doanh gia Ä&#x2018;ĂŹnh, váť&#x2039; trĂ­ Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3 n8m + tĂĄi thu nháş­p trĂŞn Melbourne City, tieĂ  n naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš chh naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h thu $5500-$7000 / thu $5500-$7000 / naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš cráşť, naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h Lic. khoâ n g caĂ  chĂŚ caĂ  n vaø otiáť n laø hoaĂŻ ttcaĂ  Ăąoä nnsang, ggsang, ngay, Lic. khoâ n g n chĂŚ caĂ  n 20 nÄ&#x192;m, hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng thueâ reĂť , hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, vaø o laø hoaĂŻ Ăąoä ngay, khĂĄch, tiáť n thuĂŞ táť&#x2018;t ngay khu du láť&#x2039;ch quen kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, kĂ˝,tuaĂ  tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, thueâ reĂť , hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ  $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ  tiáť n mạt) . Cần mạt) . Cần takeaway & eat in, nhaø North Rocks NSW takeaway & eat in, nhaø .Sang Sang $60,000 tuaĂ  nnnn.doanh $60,000 takeaway & eat in,nhaø nhaø takeaway eat in, hieä nntieĂ  taĂŻ iithueâ Ăąoâ nnmÜôÚ ggmÜôÚ khaĂš h, dĂ i hấn, thu nháş­p trĂŞn traĂť nthueâ maøthoâ thoâ , hᝣp coø laâ daø ii,tᝍ vò trĂ­ toĂĄ tt traĂť tieĂ  nnhiĂŞn) nnccmaø i,in Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i hieä taĂŻ Ăąoâphải khaĂš h, thuáť&#x2122;c Sydney, Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i kinh coøcháť&#x2030; laâ1uugiáť? daø ,táť&#x2018;t vò trĂ­váť&#x203A;i toĂĄAnh kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i biáşżt tiáşżng vĂ  (dÄŠ haø ghᝣp vÜø a& mĂ´Ăš itaâ ntrang trang biáşżt tiáşżng vĂ  (dÄŠ nhiĂŞn) haø vÜø aamĂ´Ăš mĂ´Ăš iitaâ phải S21400210M44 thoâ iphải ,phải tròchuyeĂĽ giaĂš thaø nhh chÜÚ haø vÜø mĂ´Ăš taântaânn trang thoâ trò giaĂš nAnh vòtrĂ­ maĂŤ tt60 tieĂ  nnchoĂŁ ùÜôø nngg haø npnngpgg$300,000/nÄ&#x192;m. vÜø a i trang Sang coĂš theĂĽ nnthaø sang vòtrĂ­ maĂŤ tieĂ  ùÜôø máť&#x; 7i,ngĂ y tᝍ 8am-4pm. hấn. VĂŹ lĂ˝ do chÜÚ a hĂ´n 60 , thĂ­ch hĂ´ĂŻ hấn. VĂŹ lĂ˝ do sᝊc a hĂ´n choĂŁ , thĂ­ch hĂ´ĂŻ coĂš theĂĽ chuyeĂĽ sang khĂĄch quen thĆ°áť?ng khĂĄch quen thĆ°áť?ng chÜÚaa65 65choĂŁ choĂŁ. . sᝊc chÜÚ biáşżtsáť­ sáť­d᝼ng d᝼ngcomputer computercÄ&#x192;n cÄ&#x192;nbản. bản.CĂ´ng CĂ´ng biáşżt

Fresh & Cooked Seafood

20312002M39 20312002M39 20312002M39 20312002M39

Licensed Brothel

Leichhardt NSW 2500908M44

Vò trí trí toåtoått t vuø vuøn ngg Vò Vò vuø Vò trítrí toåtoå t vuø nngg Blacktown, ùang Blacktown, ùang Blacktown, ùang Blacktown, ùang baÚnnn Fish Fish N N Chips Chips baÚ baÚ Fish Chips baÚ n Fish NN Chips Takeaway, kinh Takeaway, kinh && Takeaway, Takeaway, kinh && kinh doanh 7 ngaøy , hieä hieän n doanh ngaø doanh 77ngaø ngaø y, y,, hieä hieä doanh 7 y nn thu $9000 $9000 -- - $9500 $9500 thu thu $9000 $9500 thu $9000 $9500 tuaà nn. . Lease Leaselaâlaâuudaø daøi,i, tuaà

128sau sau22giôø giôøchieà chieàuu,cao. ,baè baènDo nggtieå tieå Anh.sang nghÌ hÜu, 128 nnggAnh. 21981001M37

CafeĂš& &Takeaway Takeaway CafeĂš

21981001M37

giaÚ thÜông lÜôïng. Melbourne Xin goïi Ross 0419Melbourne 272 036 (tieåCBD nCBD g Anh) 20363002 20363002

VÏlyÚlyÚdo dosÜÚsÜÚ khoÝ VÏ c ckhoÝ ee sang gaå gaå tieä caà caà nn sang pp tieä mm cafeÚngay ngaytrung trungtaâtaâ cafeÚ mm MelbourneCity, City,tieà tieà Melbourne nn thueâ reÝreÝ hôï ùoà thueâ , , hôï pp ùoà nn gg daø coøcoø nnlaâlaâ uudaø i,i,vòvòtrítrítoåtoå tt theüchuyeü chuyeü sang coÚcoÚtheü nnsang

goĂŻi iStanley StanleyLam Lam0424 0424664 664625 625ĂąeĂĽ ĂąeĂĽbieĂĄ bieĂĄt ttheâ theâmm goĂŻ $70,000 thÜông lÜôïng. chitieĂĄ tieĂĄ t Cafe/Restaurant_ chi tChildrenâ&#x20AC;&#x2122;s Resta 21991001M37 Rest 21991001M37 Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Fresh Seafoo Gift Rest Cabinet Kitchen Cabine sáť&#x; kinh kinh Resta Restauran doanh máť&#x2122;t Cabinet Kitchen Restauran doanh máť&#x2122;t Restaurant CafeĂš &xem Takeaway Restaurant House for Xin theâ mSale chiStore tieĂĄCĆĄ tCĆĄ Ă´Ăť sáť&#x; Rest Resta Springvale Springval Melbourne trong Epping Plaza. 2080V1503M39 Sunny Ce Melbourne trong Epping Plaza. Springval Ettalong Beach vuø n gNorth Nor Milperra NSW Milperra NSW vuø n g Nort Histori Milperra NSW Historic Brisbane Qld Melbourne CBD Brisbane Qld www.compassprivatesales.com.au CĂł lĂ m tấinhĂ  nhĂ hay lĂ m tấi quĂĄn ph vuønnggcĂ  Nort hay quĂĄn cĂ  ph vuø ph 31 20343002 Nhaø saĂŠ20343002 p20343002 xaây (off plan)20363002 ThieĂĄt keĂĄ NSW roä20603004M40 n20603004M40 g 2021150 4CĂł phoøtháť&#x192; ntháť&#x192; g nguĂť ,31 2021150 20343002 20603004M40 20603004M40 20363002 20271502M39 20271502M39 2257 Cháť&#x2030;cần cầnmáť&#x2122;t máť&#x2122;twiďŹ wiďŹ laptop laptop Cháť&#x2030; cĂł lĂ m viáť&#x2021;c cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c lĂ m viáť&#x2021;c HaĂľng roäng 360 sqm, HaĂľbấn nbấn g roä ngtháť&#x192; 360 sqm,

Haþ ng nroägntaÊ g m360 3 phoø gaà nsqm, thueâ chÌ luoâ thueâ nn xechÌ lÜÝ a$650/pw, , $650/pw, bus, shopluoâ vaê nphoø phoø g,trang trang thieå t bò vaê ntrÜôø g,hoï thieå nngn c. BaÚ n t bò ùaà yùuÝ ùuÝcoÚcoÚluoâ luoâ forklift ùaà y$599,000. nnforklift Mua vaø olaølaø hoaï ùoä gngay, ngay, vaø olieà nn gùeü n hoaï hoâ mt tùoä nay hieä i ùoâ ùoâ n khaÚ ch, hieä nn taï imieã gg khaÚ ch, ùÜôï ctaï nn100% vòtrí maÍ tieà n ùÜôø ùÜôø vòtrí maÍ t t tieà nduty. nn gg thueå stamp

Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t tấi Váť&#x2039; trĂ­do táť&#x2018;tcc khoĂť tấi VĂŹ lyĂš sÜÚ ee HaĂľ ngg Beechworth roäBeechworth ng 360 sqm, (Ăą( ChĂśa coĂš nhaø ChĂśa nhaø VĂŹV20421503M39P lyĂš docoĂš sÜÚ khoĂť Vuø Vuø nngchĂŚ trĂŞn xegaĂĄ hĆĄi, ngoĂ i bĂŁithueâ biáť&#x192;n, trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ i biáť&#x192;n, trĂŞn nĂşi trĂŞn nĂşiv.vâ&#x20AC;Ś v.vâ&#x20AC;Ś $650/pw, luoâ Melbourne v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ caĂ  nng sang tieä m Melbourne trong thueâ chĂŚ $650/pw, luoânCĂ´n nCĂ´ CafĂŠ rẼtVieä Ẽn Ä&#x2018;ĂŁ caĂ  sang gaĂĄ tieä m bĂŁi haø Vieä t pp trong Nam haø nng ttưᝣng Nam baĂŠ c bang Vic 3747) C baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ vaĂŞ nncháť&#x2030; phoø nng, trang thieĂĄ tt bò rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m vĂ i giáť? máť&#x2014;i cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i cafeĂš ngay trung taâ m Epping Plaza. Hᝣp vaĂŞ phoø g, trang thieĂĄ bò Epping Plaza. Hᝣp lâu nÄ&#x192;m, rẼt tuyáť&#x2021;t váť?i Ä&#x2018;áť&#x192; máť&#x2014;i cafeĂš ngay trung taâ m trong vuø vuønng.g. Ă&#x2018;ang Ă&#x2018;ang laølaø trong m chuĂť moä t nhaø haø n gF m chuĂť moä t nhaø haø n g ĂąaĂ  yythu ĂąuĂť coĂš luoâ nn forklift Melbourne City, tieĂ  ntrĂ­ ĂąaĂ  ĂąuĂť coĂš luoâ forklift ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3 n8m + tĂĄi ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi nháş­p trĂŞn kinh doanh gia Ä&#x2018;ĂŹnh, váť&#x2039; Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3 n8m + tĂĄi thu nháş­p trĂŞn Melbourne City, tieĂ  n thu $5500-$7000 thu $5500-$7000 / / Lic. Lic. khoâ caĂ  ch vaø otiáť n laø hoaĂŻ nnsang, ggsang, ngay, nnggttcaĂ  nCần chĂŚ thueâ reĂť ,, du hĂ´ĂŻ pp Ä&#x2018;ưᝣc, ĂąoĂ  nngphần vaøtiáť n okhoâ laømạt) hoaĂŻ Ăąoä ngay, táť&#x2018;t ngay khu láť&#x2039;ch quen kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt kĂ˝,tuaĂ  tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, thueâ reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  gphần $1000/tuần (Ä&#x2018;a lĂ  $1000/tuần (Ä&#x2018;a lĂ  .Ăąoä mạt) .Cần n . Sang $60,000 tuaĂ  n . Sang $60,000 hieä nntieĂ  taĂŻ iithueâ Ăąoâ nnmÜôÚ ggmÜôÚ khaĂš h, traĂť nthueâ mat coø n laâ u daø i , vò trĂ­ toĂĄ t tieĂ  nnhiĂŞn) nnccmaø hieä taĂŻ Ăąoâphải khaĂš h, thuáť&#x2122;c cháť&#x2030; 1 giáť? tᝍ Sydney, kinh doanh coønphải laâu daø i,táť&#x2018;t vò trĂ­váť&#x203A;i toĂĄAnh t traĂť kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i phải biáşżt tiáşżng Anh vĂ  (dÄŠ biáşżt tiáşżng vĂ  (dÄŠ nhiĂŞn) phải thoâ itheĂĽ , trò tròchuyeĂĽ giaĂš thaø thoâ nnhh chÜÚ vòtrĂ­ maĂŤ tieĂ  nnchoĂŁ ùÜôø nngg coĂš nnthaø sang vòtrĂ­ maĂŤtt60 tieĂ choĂŁ ùÜôø máť&#x; 7i,ngĂ y tᝍgiaĂš 8am-4pm. chÜÚ hĂ´n 60 thĂ­ch aahĂ´n , ,thĂ­ch coĂš theĂĽ chuyeĂĽ sang khĂĄch quen thĆ°áť?ng khĂĄch quen thĆ°áť?ng


roønn050 g050 $3,700 tuaĂ n .Sang Sang giaĂš $270,000. Xint 8247 0411 618 977 Anh) ThaĂš ) 0432 889 noĂš i.Anh) tieĂĄ n258 g (tiáşżng Anh 0432 258 0411 618 977 (tiáşżng Anh) 0407 050 783 (tiáşżng Anh) tieĂĄ nng799 gg889 Vieä ororEnglish English 8247 7470 (English) roø g050 $3,700 tuaĂ  nAnh) giaĂš $270,000. Xin 0432 258 889 0407 783 (tiáşżng goĂŻi i0421 0421 110 t/Anh (tieĂĄ Vieä ttt/Anh) 0432 258 889 Hieä nii))iĂąang hoaĂŻ Ăąoä ng7470 toĂĄt (English) tieĂĄ Vieä English haĂš ThaĂš 8247 7470 (English) goĂŻ 110 t/Anh (tieĂĄ nn ttt/Anh) 0407 783 (tiáşżng Anh) 0407 783 (tiáşżng tieĂĄ n799 Vieä tt tor aĂšhaĂš i)ii)) (tieĂĄ g Vieä /Anh) (tieĂĄ g /Anh) (tieĂĄ ngVieä gVieä Vieä /Anh) 0432 258 889 8247 7470 (English) (tieĂĄ nggnVieä gn Vieä /Anh) ThaĂš (tieĂĄ Vieä ttt/Anh) nn ttt/Anh) (tieĂĄ Vieä /Anh) (tieĂĄ /Anh) Alex 0433 374 goĂŻ lex 0433 374 (tieĂĄ ng gVieä Vieä /Anh) ex 0433 374 (tieĂĄ ngng gn Vieä /Anh) x 0433 374 $230,000 + luoâ goĂŻ iStanley Stanley Lam 0424 664 625 ĂąeĂĽ bieĂĄ ttheâ theâ mHĂ´ĂŻ 0424 664 625 ĂąeĂĽ bieĂĄ doanh thu cao. HĂ´ĂŻpp ĂąoĂ  ĂąoĂ nngg luoânn haø haønngg toĂ  toĂ nn..(tieĂĄ goĂŻ Lam bieĂĄ theâ m i iiStanley Lam 0424 664 625 ĂąeĂĽ bieĂĄ t tttheâ mm doanh thu cao. 0424 664 625 ĂąeĂĽ ng Anh. Anh. 21981001M37 laâlaâ ggAnh. Anh. 834 tieĂĄ t Cafe/Restaurant_ GoĂŻi Sam 0414 tieĂĄ tChildrenâ&#x20AC;&#x2122;s chi tieĂĄ tChildrenâ&#x20AC;&#x2122;s uchi daø ithueâ thueâ reĂť ,shop shop trang ĂąaĂ yCĆĄ y21991001M37 ĂąuĂťsáť&#x; tieä nghi, beĂĄ 31 0414 395 395 834& Restaurant 21991001M37 uchi daø iChildrenâ&#x20AC;&#x2122;s reĂť ,& trang bòbò ĂąaĂ  ĂąuĂť tieä nghi, beĂĄ pp Cabinet Restaurant 21991001M37 21981001M37 Fresh Seafood Gift Store 21991001M37 21981001M37 Gift Store Restaurant Fresh Seafood & 31 Gift Store Restaurant 21991001M37 Cabinet Kitchen Cabinet Cafe/Restaurant_ CĆĄ sáť&#x;nnkinh kinh Restaurant Restaurant 21991001M37 máť&#x2122;t ngĆ°áť?i Kitchen Restaurant 21981001M37 Restaurant for Lease doanh máť&#x2122;tngĆ°áť?i ngĆ°áť?i Restaurant Restaurant Fish &Chips Chips 21981001M37 Cabinet Kitchen way CafeĂš & Takeaway CĆĄ sáť&#x; kinh doanh lĂ m Restaurant Restaurant Fish Chips Restaurant forTakeaway Lease doanh máť&#x2122;t lĂ m House for Sale Cabinet Kitchen way Restaurant Restaurant way CafeĂš Takeaway Restaurant House for Sale Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store ay 21981001M37 Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Restaurant Cabinet Kitchen Restaurant CĆĄ sáť&#x; kinh doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i lĂ m Restaurant Fish & Chips Restaurant Fish & CafeĂš & Takeaway (English) thĂ­ch hĂ´ĂŻ p nhieĂ  u loaĂŻ i thÜï c ùôn, vaø o laø ĂąeĂĄ m giaĂĄ y ngay. (English) Springvale Melbourne thĂ­ch hĂ´ĂŻ p nhieĂ  u loaĂŻ i thÜï c ùôn, vaø o laø ĂąeĂĄ m giaĂĄ y ngay. Springvale Melbourne Melbourne trong Epping Plaza. Springvale Melbourne 2080V1503M39 Sunny Central Coast Melbourne trongEpping Epping Plaza. Ettalong Beach Melbourne trong Plaza. 2080V1503M39 Sunny Central Coast vuø n g North Shore NSW Milperra NSW Milperra NSW Ettalong Beach vuø n g North Shore NSW Springvale Melbourne Historic Park Vic Milperra NSW Historic Park Vic Brisbane Qld vuø n g North Shore NSW Blacktown NSW 2080V1503M39 Milperra NSW Melbourne trong Epping Plaza. Melbourne CBD Brisbane Qld vuø n g North Shore NSW Blacktown NSW Historic Park Vic Milperra NSW Springvale Melbourne Historic Park Vic Brisbane Qld Blacktown NSW Melbourne CBD Brisbane Qld Blacktown NSW Milperra NSW Melbourne trong Epping Plaza. CĂł lĂ m tấinhĂ  nhĂ  hoạcbẼt bẼt cᝊ Ä&#x2018;âu CĂł tháť&#x192; lĂ m tấi nhĂ  cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ Ä&#x2018;âu vuø North Shore NSW hay quĂĄn cĂ  phĂŞ Ä&#x2018;âu Milperra NSW vuø North Shore NSW hoạc bẼt vuø North Shore NSW Blacktown NSW hay quĂĄn phĂŞShore vuø nnngngggcĂ  North NSW Blacktown NSW Melbourne CBD 20613004M40 CĂł lĂ m tấi nhĂ  cᝊ Blacktown NSW CĂł tháť&#x192; lĂ m tấi hay quĂĄn phĂŞ hoạc cᝊ Ä&#x2018;âu phĂŞ Ä&#x2018;âu 20613004M40 Blacktown NSW cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ Ä&#x2018;âu 20343002 31 20603004M40 20613004M40 31 Nhaø saĂŠ p20343002 (off plan) ThieĂĄ tkeĂĄ keĂĄroä roä ng20603004M40 g2021150 42021150 phoø ntháť&#x192; nguĂť ,31 C20461503M30 20613004M40 Xin goĂŻ i20343002 Nina 0405 919 (English) 2021150 20332002 20343002 hay quĂĄn hoạc bẼt 20363002 20332002 20603004M40 20613004M40 Nhaø saĂŠ p xaâxaâ yy(off plan) ThieĂĄ t565 n20603004M40 42021150 phoø ntháť&#x192; ggnguĂť ,31 C20461503M30 20343002 20322002M39 20613004M40 Xin goĂŻ i20343002 Nina 0405 919 565 (English) 20332002 20603004M40 20363002 20322002M39 20613004M40 20332002 20603004M40 20343002 20343002 20603004M40 20322002M39 20343002 20363002 C20461503M30 20603004M40 20322002M39 2021150 20332002 20271502M39 20613004M40 20363002 2021150 20332002 20271502M39 20613004M40 NSW 2257 20343002 20322002M39 20603004M40 20271502M39 46 20322002M39 20603004M40 20271502M39 20332002 NSW 2257 20332002 20363002 20322002M39 20271502M39 20332002 20322002M39 20271502M39 20332002 Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t wiďŹ laptop nhĂ , tấi quĂĄn Cháť&#x2030; cần lĂ m viáť&#x2021;c tấi nhĂ , tấi quĂĄn 20322002M39 bấn cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c tấi 20322002M39 20332002 Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t wiďŹ laptop nhĂ , tấi quĂĄn cĂ  phĂŞ, Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t wiďŹ laptop bấn cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c tấi nhĂ , tấi quĂĄn cĂ  phĂŞ, 20332002 bấn cĂł tháť&#x192; cĂ  phĂŞ, Sang nhĂ  hĂ ng lĂ m viáť&#x2021;c tấi cĂ  phĂŞ, 20322002M39 HaĂľ n g roä n g 360 sqm, HaĂľ nngggg roä roä 360 sqm, Sang nhĂ  hĂ ng 20322002M39 3phoø nngtaĂŠ m gaĂ  nsqm, Sang nhĂ  lĂ m viáť&#x2021;c tấi tấiNgay n n gm360 360 HaĂľ nnnnggggtháť&#x192; 360 sqm, Váť&#x2039; trĂ­do táť&#x2018;t tấi lyĂšdo do ckhoĂť khoĂť VĂŹtrĂ­ lyĂš docần sÜÚ khoĂť e laptop lĂ m viáť&#x2021;c nhĂ , tấi quĂĄn Vò trĂ­ toĂĄ vuø HaĂľ nphoø ggnroägroä gtaĂŠ yĂšdo do sÜÚ khoĂť 3HaĂľ gaĂ  nsqm, Vò tttt vuø nnngnggg Váť&#x2039; táť&#x2018;t tấi HaĂľnnbấn roä 360 sqm, V20421503M39P ChĂśa coĂš nhaø Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t tấi cckhoĂť VĂŹ lyĂš sÜÚ ccmáť&#x2122;t khoĂť ewiďŹ Ngay trung CBD hĂ ng Vò trĂ­ trĂ­ toĂĄ toĂĄ vuø Cháť&#x2030; cĂł nhĂ , tấi quĂĄn cĂ  Váť&#x2039; trĂ­ ChĂśa coĂš nhaø sÜÚsÜÚ csÜÚ eeee trung taâtaâ mmphĂŞ, CBD Sang nhĂ  hĂ ng Vò trĂ­ toĂĄ vuø HaĂľ roä 360 sqm,

dosÜÚsÜÚ khoÝ do c ckhoÝ ee ang ptieä tieä gaå tieä mm ng gaå pptieä m gng gaå pgaå m ngay trung gay trung taâ mm gay trung m y trung taâtaâ mtaâ ourne City, urne City, tieà urne City, tieà nnn ne City, tieà ntieà ,hôï pùoà hôï ùoà gg eÝeÝreÝ ,,hôï ppùoà n phôï nùoà gngn aâ udaø ,vòtrí vòtrí udaø daø ,ivò trítrí toå tt t idaø ,ii,vò toåtoå t toå eühuyeü chuyeü nsang sang chuyeü sang chuyeü nnnsang n g.Sang Sang aøhaø haø ng. g.Sang Sang aøhaø haø n nhaø g. Üông lÜôï n g,xin xin ông lÜôï ng, g,xin xin ng lÜôï g lÜôï nn g, t English) nglish) nglish) glish)

47

HaĂľ ng nroägntaĂŠ g m360 VĂŹV20421503M39P lyĂšdo do sÜÚccckhoĂť khoĂť Sang nhĂ hĂ ng 3 phoø gaĂ nsqm, ChĂśa coĂš nhaø Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t tấi Ngay trungtaâ taâm mCBD CBD ChĂśa coĂš nhaø Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t tấi trung taâ VĂŹ lyĂš sÜÚ eee Vò trĂ­ Sang nhĂ  hĂ ng trĂ­ toĂĄ vuø nggng gg HaĂľ nn roä ngnĂşi 360 sqm,CĂ´ng V20421503M39P Vuø Beechworth (Ăąoâ ngviáť&#x2021;c Vuø gchĂŚ Beechworth (Ăąoâ nNgay Vò trĂ­ toĂĄ ttt tvuø vuø VĂŹ lyĂš do sÜÚ khoĂť Vuø ggtrĂŞn Beechworth (Ăąoâ ngviáť&#x2021;c ggÄ&#x2018;ang Vò tttoĂĄ nvuø Vuø nnngchĂŚ Beechworth (Ăąoâ nNgay Ngay trung Vò trĂ­trĂ­toĂĄ toĂĄ vuø trung Vò trĂ­ toĂĄ vuø nngn Ngay trung taârẼt m CBD Ngay trung taâ m CBD trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ i bĂŁi biáť&#x192;n, trĂŞn nĂşi v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng thĂ­ch thĂş khĂ´ng xe hĆĄi, ngoĂ i bĂŁi biáť&#x192;n, trĂŞn v.vâ&#x20AC;Ś thĂ­ch thĂş khĂ´ng khĂ´ng thueâ chĂŚ luoâ thueâ $650/pw, luoâ Ä&#x2018;ang hoất thueâ chĂŚ $650/pw, luoâ trĂŞn xe viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş xe hĆĄi, ngoĂ i biáť&#x192;n, nĂşi v.vâ&#x20AC;Ś viáť&#x2021;c thĂ­ch lÜÝ , $650/pw, bus,shop shop Ä&#x2018;ang hoất Váť&#x2039; táť&#x2018;t rẼt thueâ $650/pw, luoâ caĂ  sang gaĂĄ tieä hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng chĂŚ luoâ nnnn Melbourne trong xexe lÜÝ a$650/pw, ,a$650/pw, bus, Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Váť&#x2039; táť&#x2018;t gần Blacktown, Ăąang thueâ chĂŚ $650/pw, luoânCĂ´ng nCĂ´ng hĆĄi, ngoĂ i bĂŁi biáť&#x192;n, khĂ´ng khĂ´ng CafĂŠ rẼt Ẽn Ä&#x2018;ĂŁ Blacktown, Ăąang Melbourne v.vâ&#x20AC;Ś caĂ  nnn sang gaĂĄ ptppptrong tieä m Ä&#x2018;áť&#x2122;ng trĂŞn nĂşi v.vâ&#x20AC;Ś viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş khĂ´ng thueâ chĂŚ luoâ Melbourne trong nhaø haø ngtrĂ­ Blacktown, Ăąang thueâ chĂŚ $650/pw, luoâ nnCĂ´ng Melbourne thueâ caĂ  sang gaĂĄ tieä m bĂŁi CafĂŠ rẼt Ẽn tưᝣng Ä&#x2018;ĂŁ nhaø haø nngngtrĂ­ Ăąang baĂš nn Ä&#x2018;ang hoất Blacktown, Ăąang haø gtrĂŞn Vieä Nam trĂŞn xe viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş haø nng gnngtrĂŞn Vieä ttưᝣng Nam nhaø haø ggthĂş Ăąang baĂš caĂ  sang gaĂĄ tieä mm nhaø haø n Ăąang Vieä t Nam Ä&#x2018;ang Ä&#x2018;áť&#x2122;ng haø n Vieä t Nam Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Melbourne trong baĂš n Melbourne trong haø Blacktown, Ăąang baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ hoä i Blacktown, Ăąang baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ hoä i nhaø haø g Ăąang Blacktown, Ăąang baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ hoä i nhaø haø n Ăąang baĂš n Blacktown, Ăąang baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ hoä i nhaø haø n g Ăąang baĂš n haø nvĂ  g khu Ăąang nphoø phoø ntrang g,trang t bò vaĂŞ nncháť&#x2030; phoø nng, g, trang thieĂĄ bò tt bò trÜôø hoĂŻ . BaĂš n t bò tấi trung rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc,lĂ m lĂ m vĂ  khu Ä&#x2018;Ă´ng rĂ ng buáť&#x2122;c trung vaĂŞ nphoø g, thieĂĄ vaĂŞ phoø nn trang thieĂĄ baĂš nlaâ cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i cafeĂš ngay trung taâ m vaĂŞ nvaĂŞ g,ghoĂŻ thieĂĄ trÜôø nngnn ctrang .cBaĂš nthieĂĄ trung tâm rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m biáť&#x192;n Ä&#x2018;Ă´ng Ä&#x2018;Ăşc rĂ ng buáť&#x2122;c giẼc, vĂ i máť&#x2014;i vaĂŞnncháť&#x2030; phoø g,giáť? trang thieĂĄttttbò bò nhaø Epping Plaza. Hᝣp lâu nÄ&#x192;m, rẼt váť?i Ä&#x2018;áť&#x192; tâm baĂš n Fish Fish N Chips Chips vĂ i giáť? máť&#x2014;i cafeĂš ngay trung taâ m bò baĂš Epping Plaza. Hᝣp tâm vaĂŞ phoø g, trang thieĂĄ bò cafeĂš ngay trung taâ m Epping Plaza. Hᝣp lâu nÄ&#x192;m, rẼt váť?i Ä&#x2018;áť&#x192; ThaĂš itấi foods, ĂąaĂľ laøm m laâ baĂš FishNN Chips Epping Plaza. máť&#x2014;i ThaĂš itấi foods, ĂąaĂľ laø laâ trung baĂš Fish N Chips giáť? giẼc, lĂ m cafeĂš ngay trung taâ m ThaĂš itấi foods, ĂąaĂľ ThaĂš ibiáť&#x192;n foods, ĂąaĂľ trong vuø ng. g.giáť? Ă&#x2018;ang tấi tâm rĂ ng buáť&#x2122;c cháť&#x2030; vĂ i giáť? trong vuø ntuyáť&#x2021;t Ă&#x2018;ang tâm vuø ng. g. Ă&#x2018;ang laø Epping Plaza. Hᝣp trong vuø ntuyáť&#x2021;t Ă&#x2018;ang laø laâ uuuuuu Epping Plaza. Hᝣp baĂš Fish Chips baĂš nnnnnnnFish trong ThaĂš foods, ĂąaĂľ laø mm laâ laø m chuĂť moä tnhaø haø Fully baĂš Fish NNChips Chips ThaĂš foods, ĂąaĂľ laø mm laâ laø m chuĂť moä ttrĂŞn haø Fully baĂš Fish NN Chips ThaĂš iifoods, foods, ĂąaĂľ laø m chuĂť moä tnhaø haø Fully yĂąuÝùuĂť luoâ nforklift forklift kinh ĂąaĂ  ychuĂť ĂąuĂť coĂš nnnhaø forklift ThaĂš iim ĂąaĂľ laø m moä tluoâ haø nnngngggFully $599,000. du láť&#x2039;ch. Ä?ĂŁ hoất Springvale, ĂąaĂ  yĂąuĂť luoâ nforklift ĂąaĂ  yythu ĂąuĂť coĂš luoâ nnnhaø forklift laø m laâ Melbourne City, tieĂ  ntrĂ­ Springvale, ĂąaĂ  yĂąaĂ  coĂšcoĂšcoĂš luoâ nMua laø m laâ uuh $599,000. Mua du láť&#x2039;ch. Ä?ĂŁ hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng ĂąaĂ  ythu ĂąuĂťnháş­p coĂš luoâ forklift ngĂ y, vᝍa lĂ m chĆĄi Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m +tieĂ  tĂĄi ngĂ y, nháş­p trĂŞn kinh doanh Ä&#x2018;ĂŹnh, váť&#x2039; Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng Melbourne City, ntrĂ­ Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3gia n8m + tĂĄi thu nháş­p trĂŞn rẼt Ä&#x2018;Ă´ng & Takeaway, kinh ĂąaĂ  ĂąuĂť coĂš luoâ forklift ngĂ y, vᝍa lĂ m chĆĄi thu & Takeaway, kinh Melbourne City, tieĂ  nvᝍa Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3333gia n8m + tĂĄi ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi doanh Ä&#x2018;ĂŹnh, váť&#x2039; rẼt Ä&#x2018;Ă´ng naĂŞ m Ăąang Ăąoâ & Takeaway, kinh naĂŞ m Ăąang Ăąoâ Springvale, & Takeaway, kinh Melbourne City, tieĂ  nvᝍa naĂŞ Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m + tĂĄi vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi nháş­p trĂŞn naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng rẼt Ä&#x2018;Ă´ng thu $5500-$7000 / ngĂ y, thu $5500-$7000 / Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m + tĂĄi & Takeaway, kinh $5500-$7000 / & Takeaway, kinh thu $5500-$7000 / naĂŞ m Ăąang Ăąoâ &doanh Takeaway, kinh naĂŞ m Ăąang Ăąoâ nnggthuĂŞ &doanh Takeaway, kinh thu Lic. khoâ caĂ  sang, chĂŚ caĂ  olaø hoaĂŻ tĂąoä Ăąoä nngay, gngay, ngay, vaø laø ttcaĂ  Ăąoä ggsang, ngay, naĂŞ Ăąang Ăąoâ khaĂšcráşť, h Lic. nngngggttcaĂ  nCần chĂŚ caĂ  naĂŞ m Ăąoâ n khaĂš hcráşť, lieĂ  nhoâ hoâ nay ĂąeĂĽ 20 nÄ&#x192;m, hᝣp Lic. khoâ caĂ  chĂŚ caĂ  nnĂąang vaø olaø hoaĂŻ tĂąoä g vaø otiáť n laø hoaĂŻ Ăąoä nnnnsang, ggsang, ngay, thueâ reĂť hĂ´ĂŻ ppÄ&#x2018;ưᝣc, ĂąoĂ  ggphần Lic. nhoaĂŻ nCần chĂŚ caĂ  nnm khĂĄch, tiáť n vaø ovaø hoaĂŻ nn gĂąeĂĽ lieĂ  n laø mtm nay 20 nÄ&#x192;m, hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng vaø okhoâ laømạt) hoaĂŻ Ăąoä ngay, khĂĄch, tiáť n táť&#x2018;t ngay khu quen thueâ reĂť ,, ,du hĂ´ĂŻ ppláť&#x2039;ch ĂąoĂ  nnnngphần kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, khĂĄch, tiáť n kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, vaø ookhoâ laø hoaĂŻ Ăąoä ngay, thuĂŞ 7 ngaø y , hieä thueâ reĂť , du hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  táť&#x2018;t ngay khu láť&#x2039;ch quen $1000/tuần (Ä&#x2018;a lĂ  tiáť n mạt) . $1000/tuần 7 ngaø y , hieä kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt thuĂŞ ráşť, takeaway & doanh 7 ngaø y , hieä thueâ reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  g $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ  $1000/tuần (Ä&#x2018;a lĂ  tiáť n . Cần North Rocks NSW takeaway & eat khĂĄch, doanh 7 ngaø y , hieä nnn tiáť n mạt) . NSW takeaway & eat in, nhaø kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, North Rocks NSW takeaway & eat in, nhaø khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, Leichhardt thuĂŞ ráşť, $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ  tiáť n kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, tuaĂ  n . Sang $60,000 doanh 7 ngaø y , hieä NSW mạt) . Cần tuaĂ  n . Sang $60,000 doanh 7 ngaø y , hieä nnnnn Sang $60,000 takeaway & eat doanh 7 ngaø y , hieä tuaĂ  n . Sang $60,000 takeaway & eat doanh 7 ngaø y , hieä hieä taĂŻ i Ăąoâ khaĂš ch, thuáť&#x2122;c hieä n taĂŻ i Ăąoâ n g khaĂš c h, cch, takeaway & eat in, nhaø cimieĂŁ dĂ i hấn, thu nháş­p takeaway & eat in, nhaø tuaĂ  n . hieä n ntaĂŻ imieĂŁ n gngkhaĂš khaĂš hieä n taĂŻ i Ăąoâ n g khaĂš c h, traĂť tieĂ  n thueâ mÜôÚ n maø thoâ i , coø n laâ u daø i , vò trĂ­ toĂĄ t hieä nùÜôï Ăąoâ nn100% g100% ch, traĂť tieĂ  n thueâ mÜôÚ n maø thoâ i , ùÜôï ctaĂŻ nĂąoâ dĂ i hấn, thu nháş­p trĂŞn hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i hieä n taĂŻ i Ăąoâ n g khaĂš c h, thuáť&#x2122;c cháť&#x2030; 1 giáť? tᝍ Sydney, traĂť tieĂ  n thueâ mÜôÚ n maø thoâ i , hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i coø n laâ u daø i , vò trĂ­ toĂĄ t h, traĂť tieĂ  n thueâ mÜôÚ n maø thoâ i , kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng hieä n nhiĂŞn) taĂŻ i Ăąoâphải nphải g khaĂšch, haø coø n laâ u daø i , vò trĂ­ toĂĄ t cháť&#x2030; 1 giáť? tᝍ Sydney, kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i thu $9000 $9500 thu $9000 $9500 kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i coø n laâ u daø i , vò trĂ­ toĂĄ t phải biáşżt tiáşżng Anh vĂ  (dÄŠ haø n g vÜø a mĂ´Ăš còn dĂ i thu $9000 $9500 phải biáşżt haø n g vÜø a mĂ´Ăš i hᝣp còn dĂ i thu $9000 $9500 nhiĂŞn) phải Ä&#x2018;áť&#x201C;ng phải biáşżt tiáşżng Anh vĂ  (dÄŠ haø n g vÜø a mĂ´Ăš i taâ n trang phải biáşżt tiáşżng Anh vĂ  (dÄŠ kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i n g vÜø a mĂ´Ăš i taâ n trang nhiĂŞn) hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng S21400210M44 kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i vĂ  (dÄŠ thu $9000 ---- $9500 $9500 S21400210M44 thu $9000 2500908M44 thoâ iphải ,trò trò giaĂš thaø nhhh chÜÚ haø g$300,000/nÄ&#x192;m. vÜø mĂ´Ăš itaâ thu $9500 biáşżt nhiĂŞn) phải vòtrĂ­ maĂŤ t tieĂ  tieĂ  nùÜôø ùÜôø thoâ iitheĂĽ ,,ngĂ y trò giaĂš nnhAnh vòtrĂ­ maĂŤ tieĂ  nnchoĂŁ ùÜôø nngggg haø haø vÜø mĂ´Ăš thu $9000 $9500 ggg S21400210M44 thueĂĄ giaĂš thaø haø vÜø mĂ´Ăš trang 2500908M44 vòtrĂ­ maĂŤ t tieĂ  nduty. ùÜôø thoâ i7,ngĂ y giaĂš thaø ncomputer vòtrĂ­ maĂŤ tieĂ  nnchoĂŁ ùÜôø nnthĂ­ch theĂĽ chuyeĂĽ nnthaø sang nnppngngppg$300,000/nÄ&#x192;m. vÜø aaaamĂ´Ăš ii ilĂ˝ nn trang vòtrĂ­ maĂŤ tstamp nduty. nn gn thueĂĄ stamp vòtrĂ­ maĂŤtttt60 tieĂ  máť&#x; tᝍ 8am-4pm. thoâ trò hấn. lĂ˝ do sᝊc coĂš chuyeĂĽ nntiáşżng sang chÜÚ hĂ´n 60 choĂŁ hĂ´ĂŻ n hấn. lĂ˝taâ do sᝊc chÜÚ aaahĂ´n hĂ´n 60 ,,,thĂ­ch thĂ­ch hĂ´ĂŻ vòtrĂ­ maĂŤ tieĂ  ùÜôø coĂš theĂĽ chuyeĂĽ sang máť&#x; 7coĂš tᝍ 8am-4pm. hấn. chÜÚ hĂ´n 60 thĂ­ch hĂ´ĂŻ khĂĄch quen thĆ°áť?ng tuaĂ  n$9000 .. Lease Lease laâu uudaø daø acÄ&#x192;n choĂŁ ,ùÜôø hĂ´ĂŻ coĂš theĂĽ chuyeĂĽ sang tuaĂ  laâ khĂĄch quen thĆ°áť?ng khĂĄch quen thĆ°áť?ng chÜÚ aVĂŹ 65 do sᝊc tuaĂ  Lease khĂĄch quen chÜÚ aVĂŹ 65 hấn. do sᝊc tuaĂ  Lease laâ daø VĂŹ lĂ˝ biáşżt sáť­ d᝼ng biáşżt sáť­ CĂ´ng chÜÚ aVĂŹ 65 choĂŁ bản. chÜÚ 65 choĂŁ .Sang hấn. VĂŹ lĂ˝ biáşżt sáť­ d᝼ng computer bản. biáşżt sáť­ d᝼ng computer cÄ&#x192;n bản. CĂ´ng khĂĄch quen thĆ°áť?ng khĂĄch quen thĆ°áť?ng tuaĂ  Lease laâ uu daø ,,i,,i,, tuaĂ  nnnn.nn. ..n..thueâ Lease laâ uulaâ idaø ,ii,iig. computer cÄ&#x192;n bản. CĂ´ng lĂ´Ăš .CĂ´ CĂ´ ittoĂĄ tcho cho lĂ´Ăš nn.cÄ&#x192;n .nhaø CĂ´ yhoä itoĂĄ toĂĄ ttAĂ&#x201A; cho ai chÜÚ 65 tuaĂ  Lease laâ udaø daø goĂŻ iyhoä 0433 882 lấi kiáť&#x192;u WIWO chÜÚ 65 choĂŁ tuaĂ  Lease laâ daø ig. pVò $250,000. ChuĂť Vò trĂ­ toĂĄ tSang TaĂŻ imoä moä tlĂ´Ăš trung n .nCĂ´ itoĂĄ tcho lĂ´Ăš nnm CĂ´ yhoä iCĂ´ng tAĂ&#x201A; cho ai biáşżt sáť­ laø m nhaø haø nthĂŞm g. Sang laä ppm $250,000. ChuĂť chÜÚ aaWIWO 65 choĂŁ . . tĂ­nh lĂ´ĂšlĂ´Ăš nXin . Xin yhoä itoĂĄ aiai goĂŻ iyhoä 0433 882 lấi kiáť&#x192;u chÜÚ aaa$139,000 65 choĂŁ .cháť&#x2030; .nhaø CĂ´ yhoä itoĂĄ toĂĄ cho ai $250,000. ChuĂť trĂ­ toĂĄ t TaĂŻ i t trung CĂł tháť&#x192; phĂĄt triáť n thĂŞm nhĂ  laø nhaø haø nnd᝼ng g. laä plaä $250,000. ChuĂť giaĂť i trĂ­ ngÜôø i aiai CĂł kháť?e cần lĂ´Ăš . CĂ´ yhoä i t cho ai laø m nhaø haø n g. Sang kháť?e cần tháť&#x192; phĂĄt triáť n nhĂ  Trung taâ m laä laø nhaø haø n g u AĂ&#x2122; hay baĂĄ t kháť?e cần sang lấi laø m haø n g u AĂ&#x2122; hay baĂĄ t laø m nhaø haø g. Sang xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn sang lấi giaĂš phaĂť i chaĂŞ n giaĂš thueâ phaĂť i chaĂŞ ng. xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn laø m haø n g AĂ&#x201A; u AĂ&#x2122; hay baĂĄ t sang lấi giaĂť i trĂ­ ngÜôø i laø m nhaø haø n g AĂ&#x201A; u AĂ&#x2122; hay baĂĄ t xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn Sang $139,000 giaĂš thueâ phaĂť i chaĂŞ ng. xuyĂŞn tráť&#x; Sang Xin kháť?e cần giaĂš thueâ phaĂť i chaĂŞ ng. g.g. Sang $139,000 Xin Sang $139,000 viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣp cho nam viáť&#x2021;c thĂ­ch kháť?e sang lấi nᝯ tráşť nÄ&#x192;ng sang lấi viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣp cho nam xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣp cho nam nᝯ tráşť nÄ&#x192;ng Xin xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn giaĂš thueâ phaĂť i chaĂŞ n g. nᝯ tráşť nÄ&#x192;ng coĂš yĂš ùònh kheĂĄ c h trÜông. ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i coĂš yĂš ùònh kheĂĄ c h trÜông. ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, giaĂš thueâ phaĂť i chaĂŞ n ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i 633 0433 043 015 giĂĄ thĂ nh láş­p + Sang $139,000 giaĂš thueâ phaĂť i chaĂŞ n yĂš ùònh kheĂĄ c h trÜông. nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i Sang $139,000 Xin coĂš yĂš ùònh kheĂĄ c h trÜông. ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i giaĂš thueâ phaĂť i chaĂŞ n giaĂš thÜông lÜôï n g, xin viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣp cho nam coĂšcoĂš yĂš ùònh kheĂĄ c h trÜông. ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i 633 0433 043 015 giĂĄ thĂ nh láş­p + SAV (tráť&#x2039; Sang $139,000 Xin coĂš yĂš ùònh kheĂĄ c h trÜông. ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i hĂ ngbĂĄn bĂĄnÄ&#x2018;ĂŞm. Ä&#x2018;ĂŞm.Sang SangvĂŹvĂŹlĂ˝ lĂ˝do do kháť?e. GiĂĄ $85,000 bò Ăąau lĂśng caĂ  ng, nghĂŚ $139,000 giaĂš thÜông lÜôï nnng, xin nᝯ tráşť bò lĂśng caĂ  nghĂŚ ChuĂť muoĂĄ nĂąau yĂšroä ùònh kheĂĄ cXin h trÜông. ChuĂťSang muoĂĄ nghĂŚ hĂśu, thÜông lÜôï xin baä giĂĄ cĂł tháť&#x192; hĂ ng sᝊc kháť?e. GiĂĄ $85,000 lĂśng caĂ  ng,nghĂŚ nghĂŚ giĂĄ cĂł tháť&#x192; tháť&#x192; bòsᝊc Ăąau lĂśng caĂ  Xin taâ m khu phoĂĄ baä ngiĂĄ ninaø ,naø giaĂš thÜông lÜôï xin giĂĄ cĂł bĂ n thảo. sang laĂŻni (sex nhiáť u tiáť m nÄ&#x192;ng phĂĄt bĂ n thảo. bògiaĂš Ăąau hĂ´ĂŻ ppvĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻ choĂ  gghay hay Ăąoâ ibaĂŻ baĂŻ nncuø cuø laø m....HĂ´ĂŻ HĂ´ĂŻ licensed taâ m khu phoĂĄ ncoĂš roä cÜÚ loaĂŻ i,naø naø oliĂŞn .Xin goĂŻ iPaul Paul soĂĄ choĂ  nngngnghay Ăąoâ nngngglaø m nhiáť u tiáť m nÄ&#x192;ng phĂĄt cÜÚ loaĂŻ ixin o .nÄ&#x192;ng goĂŻ igood soĂĄ bĂ n thảo. nhiáť u tiáť m nÄ&#x192;ng phĂĄt GoĂŻ iXin 0402 133 ThĂ­ch Ăąoâ ibaĂŻ baĂŻ laø .HĂ´ĂŻ HĂ´ĂŻ lĂ´Ăš worker nhiáť u tiáť m cÜÚ loaĂŻ oliĂŞn .Xin Xin goĂŻ iPaul Paul soĂĄ GoĂŻ ini0402 0402 944 133 giĂĄ cĂł tháť&#x192; ThĂ­ch hĂ´ĂŻ Ăąoâ baĂŻ cuø laø m ppp GoĂŻ 944 hĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻ choĂ  hay licensed giĂĄ cĂł bĂ n thảo. vĂ´ĂŻ choĂ  cÜÚ loaĂŻ in otáť&#x201C;n, .lÜôï goĂŻ igood soĂĄ bĂ n thảo. Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm ch tiáşżt GoĂŻ i0402 0402 133 Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n nhiáť u tiáť m phĂĄt 133 xin giaĂš thÜông lÜôï $60,000 (+GST). Xin goĂŻ i(tiáşżng Bobby Ng giaĂš thÜông lÜôï nnlấc gg$60,000 $60,000 (+GST). Xin goĂŻ ii944 Bobby nhiáť u tiáť m phĂĄt hay Ăąoâ cuø laø HĂ´ĂŻ (+GST). Xin goĂŻ inÄ&#x192;ng Bobby Ng Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n thĂŞm ch tiáşżt pppppvĂ´ĂŻ choĂ  nnlaâ ii iiibaĂŻ nnnnnncuø ncuø m ..m HĂ´ĂŻ ppppp Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm ch tiáşżt liĂŞn (tieĂĄ gu hĂ ng khĂ´ng will. GiĂĄ $220,000 xin giaĂš thÜông lÜôï n gnXin goĂŻ i(tiáşżng Bobby Ng GoĂŻ 0402 944 133 giaĂš thÜông nnlấc glấc (+GST). goĂŻ ii944 Bobby Ng ThĂ­ch hĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻ Ăąoâ ibaĂŻ baĂŻ cuø laø m .HĂ´ĂŻ HĂ´ĂŻ goĂŻ iĂąeĂĽ ĂąeĂĽ bieĂĄ tWill theâ m chi tieĂĄ tt013 giaĂš thÜông ntrò. g $60,000 Xin goĂŻ inÄ&#x192;ng Bobby Ng GoĂŻ 944 133 hĂ´ĂŻ Ăąoâ cuø nngnngggglaø laø mm (tieĂĄ nlưᝣng. gnlưᝣng. Anh) giĂĄ hĂ ng táť&#x201C;n, khĂ´ng will. GiĂĄ $220,000 thĆ°ĆĄng giaĂš thÜông lÜôï $60,000 (+GST). Xin goĂŻ Bobby thĆ°ĆĄng gáť?i Jason 0410 277 Anh) GoĂŻ 0402 944 goĂŻ iig$60,000 bieĂĄ tt(+GST). theâ m chi tieĂĄ ttXin biáşżt thĂŞm ch tiáşżt (+GST). Xin GoĂŻ iiniin 0402 944 ngugiaĂĄ guhay hay giaĂš thÜông lÜôï glấc $60,000 (+GST). Xin goĂŻ Bobby Ng ThĂ­ch goĂŻ iĂąeĂĽ ĂąeĂĽ bieĂĄ ttheâ theâ mBuy, chi tieĂĄ vĂ´ĂŻ choĂ  thĆ°ĆĄng Xin gáť?i Jason 0410 277 013 Anh) ĂąieĂ  uAnh) First See Will Buy, Xin goĂŻ ibiáşżt 645 672 133 Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n xin liĂŞn See Will Buy, goĂŻ iiBarbara Xin gáť?i Thi 0431 645 672 goĂŻ bieĂĄ m chi tieĂĄ 133 ĂąieĂ  trò. First Xin goĂŻ triáť&#x192;n Xin gáť?i Thi 0431 645 672 ĂąieĂ  ulÜôï trò. First See Xin goĂŻ iBarbara triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Xin gáť?i Thi 0431 ĂąoĂ  nn gglaâ daø iiĂąoâ .Xin Xin GoĂŻ iLisa Lisa ĂąoĂ  nngchoĂ  ggcoĂš daø ii..Xin GoĂŻ iiLisa triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara See Will Buy, triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i (tieĂĄ n g Anh (03) 5728 1025 (tieĂĄ n g Anh) Xin GoĂŻ i Lisa thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i (tieĂĄ g Anh 645 672 (03) 5728 1025 (tieĂĄ n g Anh) Xin GoĂŻ i Lisa North Rocks. Ă&#x2018;angthu y (tieĂĄ g Anh / Hoa/ (03) 5728 1025 (tieĂĄ n g Anh) (tieĂĄ n g Anh / Hoa/ (03) 5728 1025 (tieĂĄ n g Anh) ĂąoĂ  laâ u daø . North Rocks. Ă&#x2018;angthu Xin gáť?i Thi 0431 645 672 ĂąoĂ  bothel) Leichhardt, Xin gáť?i Thi 0431 0423 085 855 (Vietnamese / English) 0423 085 855 (Vietnamese / English) triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara (Vietnamese / English) triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara laâ u daø Xin GoĂŻ Lisa (02) 9788 7364 0430 00 69 65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or English) lưᝣng Xin gáť?i 0415 734 246 (tiáşżng Anh) (02) 9788 7364 0430 00 69 65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or English) coĂš giaĂĄ y ĂąoĂ  n laâ u daø i . GoĂŻ i 0423 085 855 English) 0423 085 855 (Vietnamese / English) (02) 9788 7364 0423 085 855 (Vietnamese /00 (tieĂĄ Anh ĂąoĂ nngglaâlaâuu0432 Xin GoĂŻ Lisa (02) 9788 7364 --0430 0430 69 65 lưᝣng 0415 734 246 Anh) (02) 9788 7364 -969 00 65 (tiáşżng 0423Xin 085gáť?i 855 (Vietnamese English) (tieĂĄ Anh i iLisa 0434 383 889 (Vietnamese /69 English) (Vietnamese /English) (tieĂĄ Anh Hoa/ 0423 085 855 (Vietnamese //Anh English) (tieĂĄ nnngnggg(tiáşżng daøi.i.Xin (tiáşżngViáť&#x2021;t Viáť&#x2021;tor orEnglish) English) ĂąoĂ  daø 0434 383 889 (Vietnamese //3893 0434 383 889 (Vietnamese /English) English) Chung 0433 303 07 3893 2088 0407 050 783 (tiáşżng Anh) (02) 9788 7364 0430 00 69 65 303 969 07 2088 0434 383 889 (Vietnamese English) 0407 050 783 (tiáşżng Anh) 0432 258 889 Chung 0433 3893 2088 258 889 0407 050 783 (tiáşżng Anh) Chung 0433 303 969 oror 07 3893 2088 0407 ThaĂš 258GoĂŻ 889 ThaĂš i)i)/ / Hoa/ 258 889 303 969 oror 07

Fresh& &Cooked Cooked Seafood Seafood Fresh

0407 (tiếng Anh) Chung 0433 303 969 or 07 3893 2088 0407050 050783 783 (tiếng Anh) nhaä tieà nnmaÍ maÍttcao. cao. nhaä pptieà

46 48 30 32 30 32 30

  

Licensed Brothel

ThaĂš i) ThaĂš ThaĂš ThaĂš ThaĂš ThaĂš ii)i)ii)))

AV LAW LLC coâng ty luaät quoåc teå

Coâng ty luaät sĂś quoĂĄc teĂĄ (Hoa Kyø &ø UĂ&#x2122;c) phoĂĄi hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši nhieĂ u luaät sĂś trong nÜôÚc hoaĂŻt Ăąoäng taĂŻi Vieät Nam ĂąaĂľ 20 naĂŞm. Ă&#x2018;aĂťm traĂšch taĂĄt caĂť caĂšc vaĂĄn ĂąeĂ  luaät phaĂšp lieân quan ĂąeĂĄn Vieät Nam - hĂŹnh sÜï - kinh teĂĄ - daân sÜï - hoân nhaân gia ùÏnh - lao Ăąoäng - haĂšnh chaĂšnh v.v...

0432 258 889 889 pheĂšpp hĂ´ĂŻ hĂ´ĂŻpp phaĂš phaĂšpp DA 0432 258 889 0432 258 889 258 889 258 889 pheĂš DA apap0432 0432

ThaĂši)i) ThaĂš 51 toĂĄt ngay CĂ´hoä hoäiilĂ´Ăš lĂ´Ăšn31 ncho chovĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻ proval, CĂ´ ngay trung trung 31 Vò trĂ­ toĂĄtĂąaĂľ 31 31 31 31 sáť&#x; kinh doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i lĂ m Cabinet Kitchen CĆĄ sáť&#x; kinh doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i Cabinet Kitchen sáť&#x; kinh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i Kitchen CafeĂš & Takeaway laø CafeĂš & Takeaway lĂ m CafeĂš & Takeaway taâ m phoĂĄ chĂ­nh, CafeĂš & Takeaway choĂ nCĆĄ nCĆĄ ghoaĂŤ hoaĂŤ chai hai ĂąoĂĄiidoanh CĆĄ sáť&#x; kinh doanh choĂ  g c ĂąoĂĄ ĂąaĂľ laøm m treâ treânn Kitchen Cabinet Kitchen CĆĄ sáť&#x; kinh doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i lĂ m Cabinet máť&#x2122;t ngĆ°áť?i Kitchen CafeĂš & Takeaway CafeĂš & Takeaway CafeĂš & Takeaway CafeĂš & Takeaway Nail & Beauty Butcher Shop Restaurant Nail & Beauty NSW NSW 20 naĂŞ m raĂĄ t quen thuoä c vĂ´Ăš i â&#x20AC;&#x153;giĂ´Ăš i saø n h Ăąieä u â&#x20AC;? Ă&#x2018;aĂ  y ĂąuĂť Milperra Melbourne CBD Milperra Melbourne CBD 20 naĂŞ m raĂĄ t quen thuoä Melbourne CBD NSW Melbourne CBD taĂš c . Sang gaĂĄ p chĂŚ treâ n NSW cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ c vĂ´Ăš i â&#x20AC;&#x153;giĂ´Ăš i saø n h Ăąieä u â&#x20AC;? Ă&#x2018;aĂ  y ĂąuĂť CĂł tháť&#x192; lĂ m tấi nhĂ  hay quĂĄn cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ taĂš c . Sang gaĂĄ p chĂŚ treâ n CĂł tháť&#x192; lĂ m tấi nhĂ  hay quĂĄn cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ Ä&#x2018;âu NSW CĂł tháť&#x192; lĂ m tấi nhĂ  hay quĂĄn Ä&#x2018;âu Milperra NSW Melbourne CBD Ä&#x2018;âu Milperra Melbourne CBD cĂ Centre phĂŞ hoạc Melbourne CBD bẼt cᝊ cᝊ 20343002 Melbourne CBD 20343002 NSW Salon CĂł tháť&#x192; quĂĄn cĂ  phĂŞ hoạc bẼt Ä&#x2018;âu 20343002 20363002 CĂł tháť&#x192;lĂ m lĂ mtấi tấinhĂ  nhĂ hay hay quĂĄn Ä&#x2018;âu 20363002 20540904M40 20363002 20343002 20363002 20343002 20363002 Bankstown NSW Shopping Sydney NSW 20363002 20343002 20343002 trang thieĂĄ tnhĂ , bòVĂŹ 3tấi phoø phuĂŻ + phoø phoøHaĂľ gngnùôï ùôï i20343002 pp,, giaĂŤ tt 20363002 20343002 20363002 20363002 Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t wiďŹ laptop bấn cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c tấi tấi quĂĄn 20343002 20363002 Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t wiďŹ laptopbấn bấncĂł cĂłtháť&#x192; tháť&#x192;lĂ m lĂ mviáť&#x2021;c viáť&#x2021;c tấitnhĂ , nhĂ , tấi quĂĄn cĂ  phĂŞ, 20343002 Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t laptop tấi quĂĄn cĂ  phĂŞ, trò giaĂš thieâ bò $80,000 trang thieĂĄ bò 3VĂŹ phoø nnsÜÚ ggsÜÚ ccee+ nnHaĂľ g i20343002 , gngnbeĂĄ beĂĄ giaĂŤ 20363002 20363002 trò giaĂš thieâ ttwiďŹ bò $80,000 ggroä roä gg360 360 sqm, n,n sqm, Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t wiďŹ laptop bấn cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c tấi nhĂ , tấi quĂĄn cĂ  phĂŞ, VĂŹ lyĂš do lyĂš do sÜÚ 20291502M39 20571404M40 Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t wiďŹ laptop bấn cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c tấi nhĂ , tấi quĂĄn cĂ  phĂŞ, lyĂš do ckhoĂť khoĂť roä 360 sqm, VĂŹ lyĂš do ccphuĂŻ roä 360 sqm,

   Taï i Marrickville, hieä n

   roä n g 360 sqm, 20261502M39 HaĂľ n g roä n g 360 sqm, VĂŹ lyĂš do sÜÚ HaĂľ n g VĂŹ lyĂš do sÜÚ VĂŹ lyĂš do sÜÚ khoĂť e VĂŹ lyĂš do sÜÚ c khoĂť e roä n g 360 sqm, v.v.... Sang gaĂĄ p giaĂš goĂŻ i 0410 329 v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ i bĂŁi biáť&#x192;n, trĂŞn nĂşi v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş $650/pw, luoâ n v.v.... Sang gaĂĄ p giaĂš thÜông lÜôï n g. Xin trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ i bĂŁi biáť&#x192;n, trĂŞn nĂşi v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş khĂ´ng $650/pw, luoâ n trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ i bĂŁi biáť&#x192;n, trĂŞn nĂşi khĂ´ng trĂŞn thueâ chĂŚ caĂ  n sang gaĂĄ khĂ´ng thueâ chĂŚ goĂŻ i 0410 329 caĂ  n sang gaĂĄ Vui goĂŻivÜï isoĂĄ soĂĄ 0418 639 863 (English) v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş caĂ  n sang gaĂĄ p tieä m Vò trĂ­ c Nhaø $650/pw, luoâ caĂ  n sang gaĂĄ p tieä m Vui loøloøntoĂĄngtgkhu goĂŻ 0418 639 863 (English) $650/pw, luoâ n Trong Shopping Centre. trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ i trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ ibĂŁi bĂŁibiáť&#x192;n, biáť&#x192;n,trĂŞn trĂŞnnĂşi nĂşiv.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng viáť&#x2021;c khĂ´ng Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä kinh luoâ ntnbòn thueâ chĂŚn$650/pw, luoâ caĂ  nsang sang gaĂĄ thueâ chĂŚ caĂ  nnthĂ­ch sang gaĂĄ haørĂ ng nrĂ ng grĂ ng mĂ´Ăš i ĂąeĂŻ pgiáť? trong caĂ  sang gaĂĄ pgtieä tieä caĂ  ncafeĂš gaĂĄ pnkhĂ´ng m $650/pw, luoâ n$650/pw, g,trang thieĂĄ buáť&#x2122;c giẼc, lĂ m cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i vaĂŞ g, tnbò buáť&#x2122;c giáť? giẼc,lĂ m lĂ mcháť&#x2030; cháť&#x2030;vĂ i vĂ igiáť? giáť?máť&#x2014;i máť&#x2014;i vaĂŞnnphoø ngay trung taâm m buáť&#x2122;c giáť? giẼc, 105 or 9569 0955 (English /phoø ThaĂš i)trangthieĂĄ

Tranh chaĂĄp taøi saĂťn vĂ´Ăši ngÜôøi trong nÜôÚc vaĂŞ nnphoø ng, g, thieĂĄ bò cafeĂš ngay trung rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i rĂ ng cafeĂš ngay trung m vaĂŞ 105 ortngay 9569 0955 (English /phoø ThaĂš i)trang rĂ ngbuáť&#x2122;c giáť?giẼc, giẼc,lĂ m lĂ mcháť&#x2030; cháť&#x2030;vĂ i vĂ igiáť? giáť?máť&#x2014;i máť&#x2014;i vaĂŞ ng,trang g,trang thieĂĄ t bò cafeĂš ngay trung taâtaâ m m xe rĂ ng giáť?  3%66 %- %- Rockdale, gaĂ n traĂŻ 3%66 n trang thieĂĄ ttt bò Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ Ăąoä nt,gtrung laâ u naĂŞ m n thieĂĄ tt bò rĂ ng giáť? giẼc, lĂ m cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i vaĂŞ phoø cafeĂš ngay trung doanh toĂĄ tieä m Ăąang nnphoø cafeĂš ngay trung cafeĂš ngay trung m ! ;!@ buáť&#x2122;c 6!9 ncoĂš g,trang trang thieĂĄ bò cafeĂš taâtaâ m ! ;!@ ## ncoĂš g, bò khu thÜông maĂŻbuáť&#x2122;c i6!9 Vieä tlĂ m Nam luoâ nnforklift forklift luoâ nnthieĂĄ ĂąaĂ  ĂąuĂť Melbourne ĂąaĂ  yyyĂąuĂť ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi thu nháş­p trĂŞn Melbourne City, ngĂ y, vᝍa vᝍachĆĄi chĆĄithu thunháş­p nháş­ptrĂŞn trĂŞn Melbourne City, tieĂ  n ĂąaĂ  coĂš luoâ forklift ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa Melbourne City, tieĂ  nnm coĂš luoâ lÜÝ a khu thÜông maĂŻ i , trang ThuĂť tuĂŻc nhaän thÜøa keĂĄ coĂš yeĂĄu toĂĄ nÜôÚc ngoaøi forklift ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi thu nháş­p trĂŞn coĂš luoâ n forklift ĂąaĂ  ĂąuĂť coĂš luoâ n Melbourne City, Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h. ChĂŚ laø y ĂąuĂť Melbourne City, ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi thu nháş­p trĂŞn Melbourne City, tieĂ  forklift Melbourne City, tieĂ  n Ăąoâthueâ nthueâ g khaĂš c, ,h, sang gia luoâ nĂąoä % 5%4 5%4 % hoaĂŻ nnggngay, ngay, mĂ´Ăš n!J h laäp, trang thieĂĄ t lĂ lĂ lĂ tiáť n hoaĂŻ t ttĂąoä nforklift g vaø thueâ reĂť ,hĂ´ĂŻ hĂ´ĂŻ vaø oolaølaøcoĂš thueâ reĂť hĂ´ĂŻ pp ĂąoĂ  ĂąoĂ  !I## $  reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  ngg vaø !I $  hoaĂŻ Ăąoä ngay, reĂť hoaĂŻ Ăąoä $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần tiáť nmạt) mạt).....Cần Cần thieĂĄt bò ĂąaĂ y ĂąuĂť Ăąang Ăąoâ nig thaø!J $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần nnnlaø g ngay, $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần tiáť n mạt) Cần $1000/tuần tt ttĂąoä nnnn gg ngay, vaø hoaĂŻ Ăąoä ngg gkhaĂš thueâ reĂť hĂ´ĂŻ oolaønlaøhoaĂŻ thueâ reĂť ,u,,,hĂ´ĂŻ hĂ´ĂŻ pi,ppXin ĂąoĂ  ngoĂŻ gtoĂĄ thueâ reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  gtm ngay, 5 ngaø y (tuø y chuĂť coĂš theĂĽ thueâ reĂť , p $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ  tiáť n mạt) Cần Ăąoä ngay, ThuĂť tuĂŻc laĂĄy laĂŻi quyeĂ n sĂ´Ăť hÜþu taøi saĂťn $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ  tiáť n mạt) Cần thÜông lÜôï n g. i ĂąoĂ  n g taĂŻ i Ăąoâ khaĂš c h, i Ăąoâ n g c h, hieä coø n laâ daø vò trĂ­ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť coø n mĂ´Ăš i tinh. BeĂĄ p hieä n taĂŻ coø n laâ u daø i , vò trĂ­ toĂĄ coø nlaâ laâ udaø daø taĂŻ i Ăąoâ Ăąoâ ng khaĂš khaĂš ch, -C%-!6- khaĂšch quen vaø khaĂš coø uuudaø i,,vò ii Ăąoâ ngng C%-!6- ,vòvò trĂ­ toĂĄ ch vaĂľng!' trĂ­ toĂĄ t t hieä ch, phải biáşżttiáşżng tiáşżng Anh vĂ (dÄŠ (dÄŠnhiĂŞn) nhiĂŞn)phải phải iimaĂŤ nntieĂ  cch, phải biáşżt hieä coø laâ daø ,i).vò trĂ­ toĂĄ phải biáşżt Anh vĂ  (dÄŠ nhiĂŞn) phải nn taĂŻtaĂŻ coø nnnnlaâ laâ trĂ­ toĂĄ phải !" !' )E Anh Anh vĂ  coø laâ daø !" )E tiáşżng khaĂš cnh, h, coø ncoĂš uumuoĂĄ daø ii,,niivò gngnnkhaĂš khaĂš vòvaø toĂĄ theâm neĂĄ utheĂĽ Trang toĂĄ ttntt phải biáşżt tiáşżng Anh vĂ  (dÄŠ nhiĂŞn) phải ttĂąoâ ùÜôø nngg phải biáşżt tiáşżng vĂ  (dÄŠ nhiĂŞn) phải ttĂąoâ tieĂ  ùÜôø g 0435 883 333 caĂ  vòtrĂ­ theĂĽ chuyeĂĽ ntrĂ­ sang vòtrĂ­ maĂŤ coĂš chuyeĂĽ ntrĂ­ sang coĂš theĂĽ chuyeĂĽ maĂŤ tieĂ  ùÜôø coĂš theĂĽ chuyeĂĽ tieä n nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ p cho taĂĄ t TĂś vaĂĄn moĂŻi lieân quan ĂąeĂĄn luaät phaĂšp Vieät Nam tieĂ  n n sang n sang ùÜôø n g lai, coĂš nhieĂ  u khaĂš c h mua t tieĂ  n ùÜôø n g vòtrĂ­ maĂŤ t tieĂ  n biáşżt sáť­ d᝼ng computer cÄ&#x192;n bản. CĂ´ng coĂš theĂĽ chuyeĂĽ n sang vòtrĂ­ maĂŤ biáşżt sáť­ d᝼ng computer cÄ&#x192;n bản. CĂ´ng coĂš theĂĽ chuyeĂĽ n sang biáşżt computer cÄ&#x192;n CĂ´ng coĂš theĂĽ chuyeĂĽ 6% B B % % ! ! ùÜôø naigai chuyeĂĽ % tieĂ intoĂĄ ng sang sáť­ computer cÄ&#x192;nbản. bản. CĂ´ng nng. sang yhoä iitoĂĄ ttcho cho tt ùÜôø thieĂĄ tbản. bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť vĂ´Ăši 2 phoøtuyeĂĽ ncoĂš glaø beauty, 1haø sáť­ d᝼ng computer cÄ&#x192;n CĂ´ng lĂ´Ăš CĂ´t yhoä laø m nhaø haø nnnÜþ g. Sang nn.n. .CĂ´ laø m nhaø haø nnspraytan Sang !9!9$6caĂš $ %" %8 sáť­ ' d᝼ng 6"AĂ&#x201A;  ntheĂĽ moä thaø phuĂŻ baĂšn lĂ´ĂšlĂ´Ăš 6!"6!" %" %8 viáť&#x2021;c ' d᝼ng 6" yhoä cho ai yhoä iitoĂĄ laø m nhaø Sang caĂť c loaĂŻbiáşżt ibiáşżt thÜï cthĂ­ch ùôn u cho AĂ&#x2122; m nhaø haø Sang cho ai iitoĂĄ tttoĂĄ ai membership. Tieä mcoĂš lĂ´Ăš CĂ´yhoä yhoä toĂĄ tcho laø m nhaø haø g.g. Sang ncoĂš . yĂšCĂ´ laø m nhaø nng. g.g. laø m nhaø haø n TieĂĄn haønh toĂĄ tuĂŻng vĂ´Ăši ĂąoĂĄi taĂšc trong nÜôÚc cho ai laø m nhaø haø n Sang thĂ­ch hᝣp cho nam nᝯ tráşť nÄ&#x192;ng yhoä toĂĄ cho ai viáť&#x2021;c hᝣp nam nᝯ tráşť nÄ&#x192;ng g. Sang viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣp cho nam nᝯ tráşť nÄ&#x192;ng viáť&#x2021;c kheĂĄ c h trÜông. ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i coĂš ùònh kheĂĄ c h trÜông. ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i yĂš ùònh ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i giaĂš thÜông lÜôï n g, xin ChuĂť muoĂĄ nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ giaĂš thÜông + 1nᝯ solarium ngoaø ilÜôï ranng, coø nxin coĂš coĂš hᝣp cho tráşť !6- !6- 3! 3!  trang thÜông lÜôï kheĂĄ htrÜông. trÜông. viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣp cho nam nᝯ tráşťnÄ&#x192;ng nÄ&#x192;ng+ 2 gheĂĄ pedicure, thÜông lÜôï g, xin coĂš yĂšyÚùònh ùònh kheĂĄ haøgiaĂš ngiaĂš ggiaĂš +thÜông moä t nam thĂ´ĂŻ phuĂŻ S21183008M43 ng,g, xin ChuĂť muoĂĄ nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ iii yĂš21000909M44 cchhcchhctrÜông. ChuĂť muoĂĄ nnnnnnghĂŚ hĂśu, sang iNg S21183008M43 ĂąeĂŻnpgkieĂĽ ut,open air nÜÝa %" maĂš i nhaø nÜÝ a nam coĂš ùònhkheĂĄ kheĂĄ ChuĂť muoĂĄ nghĂŚ hĂśu, sanglaĂŻ laĂŻ phoøntrĂ­ g rieâ bieäCollingwood tieĂ  nthueâ 21000909M44 giaĂš thÜông lÜôï lÜôï xin 9 8 8 trong %" 6! 6! )*!$!' )*!$!' 9 viáť&#x2021;c thĂ­ch S21183008M43 trÜông. coĂš yĂš ùònh kheĂĄ ChuĂť muoĂĄ nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ iNg lấc Melbourne Vic giaĂš thÜông lÜôï nng, xin Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm ch tiáşżt xin liĂŞn lấc giaĂš thÜông ng, xin giaĂš thÜông lÜôï ng gg$60,000 $60,000 (+GST). Xin goĂŻ Bobby Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm ch tiáşżt xin liĂŞn lấc giaĂš thÜông lÜôï nntrÜông. g (+GST). Xin goĂŻ iii iBobby Ng Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm ch tiáşżt xin liĂŞn Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n $60,000 (+GST). Xin goĂŻ iBobby Bobby goĂŻ iĂąeĂĽ ĂąeĂĽ bieĂĄ ttheâ theâ mchi chi tieĂĄ t lÜôï (+GST). Xin goĂŻ Ng goĂŻ i bieĂĄ t m chi tieĂĄ t lấc goĂŻ i ĂąeĂĽ bieĂĄ t theâ m chi tieĂĄ t giaĂš thÜông lÜôï n goĂŻ i ĂąeĂĽ bieĂĄ t theâ m tieĂĄ t giaĂš thÜông lÜôï phoø n g aĂŞ n + beĂĄ p & vaĂŞ n phoø n g taĂŻ i phĂ­a sau. Shop Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm ch tiáşżt xin liĂŞn lấc Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm ch tiáşżt xin liĂŞn giaĂš $60,000 (+GST). Xin goĂŻ Bobby Ng laø m vieä c beâ n trong. Shop taĂŻ i Greenfield Village, giaĂš thÜông lÜôï n g $60,000 (+GST). Xin goĂŻ i Bobby Ng thÜông lÜôï n085 g$60,000 (+GST).Xin Xin goĂŻ BobbyNg Ng goĂŻ iĂąeĂĽ ĂąeĂĽbieĂĄ bieĂĄ ttheâ theâ mchi chitieĂĄ tieĂĄ (+GST). goĂŻ i iBobby hĂ´ĂŻip,(02) ĂąoĂ  n9788 ga9788 laâ u+6" i. -choĂŁ goĂŻ bieĂĄ mm chi tieĂĄ C%$$!3$ ngoaøreĂťi trôø ChÜÚ treâ ndaø 60 trong vaø ngoaø i, caĂ  nt lyĂš goĂŻ ĂąeĂĽ bieĂĄ theâ chi tieĂĄ C%$$!3$ giaĂš $60,000 goĂŻ iiiĂąeĂĽ tt ttheâ m tt tt giaĂš lÜôï n085 g PhoĂĄi hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši dòch vuĂŻ ĂąieĂ u tra tĂś 855 (Vietnamese English) Vòi trĂ­ trĂ­ toĂĄthÜông treâ nn0423 140 sqm, 7364 0430 00 69 65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or English) 0423 855 (Vietnamese // /English) (02) 7364 -0430 0430 69 65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t ortÜôÝ English) Vò trĂ­ raĂĄ tÜôÝ g0434 !9 !9 , , +6" 00 65 S21302409M44 383889 889theâ (Vietnamese /English) English) 0423 085 855 (Vietnamese /English) English) Vò toĂĄ tt treâ 140 sqm, 0434 383 889 (Vietnamese (02) 7364 00 69 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or English) 0423 085 (Vietnamese 9788 7364 -0430 00 65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or English) 0434 383 889 (Vietnamese /English) English) Vò trĂ­ raĂĄ t lyĂš 383 (Vietnamese ///English) 855 (Vietnamese English) roä nn gng raĂľ i0434 coĂš383 theĂĽ ĂąeĂĽ mi 9610 baøn nail & spa.xin Xin goĂŻ 0423 085 855 // /English) 0423 085 (Vietnamese /English) English) Freenfield Park, xin goĂŻ 1617 (ĂąeĂĽ vieä c) (Vietnamese XinlaĂŻlieâ n(02) laĂŻthÜông c9788 0414 722n-g. 813 0434 383 889 (Vietnamese English) 855(Vietnamese 0434 383 889 (Vietnamese 0423 085 855 sang i giaĂš lÜôï Xin goĂŻ i69 0414 566 026 0434 383 889 (Vietnamese English) 0434 889 (Vietnamese // /English) ! 3).6%!-%46 ! 3).6%!-% , ngaâ n haø n g, Ă&#x2018;ieĂ u tra thoâng tin cuĂťa ĂąoĂĄi taĂšc laøm aĂŞn trong nÜôÚc gaĂ  n ga xe lÜÝ a CaĂ  sang p cafe , ngaân haøng, $treâ  0425 308 088 46 46 hoaĂŤ6661 c email: treâ ùÜôø Harrow nnnùÜôø nngggaĂĄ Harrow 48 or 9708 (tieĂĄJessicatran257@yahoo.com n3%7-$ %)=$ g3%7-$ %)=$ Vieät / Anh) $ 49 47 50 47 51 , baĂľ i Ăąaä u xe, / trung taâ m y teĂĄ / 50 , baĂľ i Ăąaä u xe, shop treâ n ùÜôø n g Smith 31 phoĂĄchĂ­nh chĂ­nhcuĂť cuĂťaa 0 $%12%J 12%J7$% 7$% %" %"##$ $% $ $% )Rd, Rd, ) phoĂĄ 31 0 $% 31 Theo doĂľi baĂšo caĂšo caĂšc thaønh vieân gia ùÏnh taĂŻi VN 31

Bexley Shop for for Lease Lease Bexley CafeĂš Shop Smith Street

t own NSW wn NSW    

St Marys Shop for Lease

31 31 31 31 31 31

Rd, phoĂĄ chĂ­nh cuĂťa

tieà n thueâ shop reÝ reÝ,, baÚ baÚnn gaå gaåpp Lunch Shop Smithfield Collingwood VIC. Chicken shop khuvÜï vÜïcc,,shop shop coÚVò luoâtrí Nail & Beauty Nail & Beauty Supermarket khu coÚ luoâ nnHotSupermarket Nail & Beauty Bread &Shop Bakeryfreehol Butcher Nail && Beauty Restaurant Nail & Beauty Butcher Shop Nail & Beauty Restaurant Nail Fashions Clothes & Beauty Nail 165 sqm. St Marys 20091001M40 165 sqm. toåNSW tgarage ,NSW khoâ ngrieâ caïnng, h thích tranh. Salon Salon garage rieâ g, thích Canterbury Salon Centre Bankstown NSW 20540904M40 20540904M40 20540904M40 South Granville NSW South Granville NSW Liverpool NSW 20540904M40 Shopping Centre Sydney Bankstown NSW Shopping Centre Sydney NSW Shopping Sydney Melbourne Vic Cabramatta NSW Double Bay NSW

Moähieä shop khaĂšcc Ă´Ăť Moä tt shop khaĂš Ă´Ăť Smithfield Smithfield Marrickville, hieä TaĂŻ nnn TaĂŻ Marrickville, hieä TaĂŻiiiMarrickville, 1502M39 02M39 20261502M39 20302002M39 vaĂŞ n phoø n g, Ăąang baĂš n 20201501 trÜôÚ 20201501 Ă&#x2018;aĂľ laø m laĂ u Ă&#x2018;aĂľ laø m laĂ  u 278 spm, ngay Vò trĂ­ toĂĄ t khu vÜï c Vò trĂ­ toĂĄ t khu vÜï c RẼt quen thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i cĆ° VòntrĂ­aĂšotoĂĄthôø t khu vÜïcTrong Trong Shopping Centre. Trong Shopping Shopping Centre. trÜôÚcc maĂŤ maĂŤtt hoaĂŻ ĂąoännnggCentre. gtaâ kinh Ăąang hoaĂŻ ttttrung Ăąoä kinh Ăąang hoaĂŻ Ăąoä kinh dòch vuĂŻ chuyeâ n moâ n Naè m treâ n ùÜôø n g caĂš i khu thò tÜÚ m Ăąang reĂť , coĂš luoâ n choĂŁ cĂś nguĂŻ 3 mĂ´Ăši iĂąeĂŻ ĂąeĂŻpptrong trong Nhaø haø n g mĂ´Ăš i ĂąeĂŻ p trong Shop quaĂ  i trang chuyeâ n mĂ´Ăš dòch vuĂŻ chuyeâ n moâ n Ă&#x2018;aĂľhoaĂŻ laøm laâ unngngnaĂŞ m Ăąang eat-in & takeaway Vuø g North Syd, Rockdale, gaĂ  traĂŻ m xe Vuø North Syd, Rockdale, gaĂ  nnntraĂŻ m xe naĂŞ m , hieä n Ăąang Rockdale, gaĂ  traĂŻ m xe naĂŞ m , hieä n Ăąang Xin goĂŻ i Tony dân vĂšng Canterbury Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ t Ăąoä g laâ u naĂŞ m Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ t Ăąoä n g laâ u naĂŞ m Coles market. Ă&#x2018;aĂľ t Ăąoä n laâ u naĂŞ m VĂŹ lyĂš do gia ùÏnh caĂ  n 

    

    t , tieä m ùang doanh toå t , tieä m ùang Xin goï i Tony doanh toå t , tieä m ùang baÚ n haø n g hieä u ùoä c quyeà n khoâ n g 

  Liverpool, beân laø shopping 

  doanhstrip. toĂĄ Ă&#x2018;ang laøm maĂŻi iVieä Vieät tNam Nam khu thÜông maĂŻ Vieä t Nam maĂŻ cao hay vaĂŞ phoø g,Ăąoä phoø ncim g& nguĂť gaĂŠ lieĂ nntntreâ nĂąoänngghai cao hay g, Ăąoâ ng Ăąoâ khaĂš hkhaĂš quen khaĂš cvaĂŞ hpmpnnphoø lÜÝ khu thÜông maĂŻ trang lÜÝ maĂŻ ii,i,,Ăąang trang caĂš loaĂŻ i ĂąaĂť cafeĂš lunch oĂąaĂť thu nhaä lÜÝnaahakhu khuthÜông thÜông maĂŻ trang okhaĂš thu nhaä hoaĂŻ t ngaø hoaĂŻ raĂĄraĂĄtnt. Trang Bankstown. Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039; Ăąang ĂąoâncbaĂť nngcbaĂť g ChĂŚ laø Ăąang Ăąoâ nbò gkhaĂš khaĂš cmĂ´Ăš h. ChĂŚ laønm cm h.h. ChĂŚ laø m 0418 119 274 sang laĂŻ i moä tsang nhaø haø g 0418 tranh (maĂŤt haø ng) Shop trang khaĂš ch, h, sang gia Ăąoâ n g c gia Ăąoâ n g khaĂš c h, sang gia 119 274 5.5 y / tuaĂ  thieĂĄ t coø n i , shop Ăąoâ n g aä trang thieĂĄt t  caĂŻ mĂ´Ăš i thaø h laä p , trang thieĂĄ t p,p,trang thieĂĄ       cho thueâ chĂŚ $440/ !%!3!45 ! coĂš  chĂŚ cho $440/ vaĂľ Shop roä nntheĂĽ g thueâ  laø 4 m .nhaâ VĂŹ baä roä thieĂĄ bò ĂąaĂ  yyĂąuĂť ĂąuĂť Ăąang nngggycho thieĂĄ ĂąaĂ  Ăąoâ ntrĂ­ thieĂĄ bò ĂąaĂ  ĂąuĂť Ăąang Ăąoâ coâ ncho gucho trong ngÜôø ibieĂĄ bieĂĄ cao ngÜôø in t tn gia ĂąoânùÏnh ngg n laøkhaĂš khaĂš cnh.h laĂŻt, 5baĂštrĂ­ Ăąoâ ch. ngay trấm láť­a. Ä?iáť u trĂ­ taâttntbò kyø , ythaä t Ăąang ĂąeĂŻ p, 5!%!3!45 ! vò ngay 5Ăąoâ ngaø ylai. (tuø ylaĂ  chuĂť coĂš theĂĽ m ngaø ymĂŹ(tuøthòt, ylÜôï chuĂť coĂš theĂĽgoĂŻ laø ngaø (tuø ycao chuĂť coĂš laø VN, vò trĂ­ t ngay khu lÜôï g. Xin goĂŻ i ntoĂĄ g. Xin iim & lÜôï nnxe g. Xin goĂŻ (Vienamese chuyeâ m baĂš nthÜông hthÜông pies, sausage thÜông n mĂ´Ăš itinh. tinh. BeĂĄpp tuaĂ  bò ypedicure coø ngoĂŻ mĂ´Ăš tinh. BeĂĄ mĂ´Ăš i BeĂĄ & English) English) khaĂš hhhĂ´ĂŻ quen vaø cchlaâ h -$ vaĂľ nm gm khaĂš quen vaø claĂŻ vaĂľ nĂąaĂ  gdaø tuaĂ  pĂąoĂ  ĂąoĂ  ngkhaĂš gkhaĂš kyĂš uCĂ´ iĂąuĂť .Xin Xin goĂŻ iiJoel Joel 0414 579 129 gheĂĄ 4Trang baø n ipi 579 khaĂš quen khaĂš hlaâ vaĂľ ncncchhĂ´ĂŻ pm nvaø kyĂš u daø ineĂĄ .khu in).Shop 0414 129  vÜï .spa, Thue reĂť caĂ  n sang i giaĂš haĂĄ p daĂŁ chĂŚ $38,000. mĂ´Ăš ngheĂ  .cn Shop mĂ´Ăš trung taâ Cabramatta. hoä ingheĂ  Thu nhaä p cao, -$ Thu nhaä p cao, hĂ nh báť&#x;i vᝣ cháť&#x201C;ng theâ neĂĄ u muoĂĄ ). theâ m neĂĄ u883 muoĂĄ Trang theâ u muoĂĄ n Trang thò tÜÚ .cạp Hieä n ). Ăąang 883 333 vaø caĂ coĂš 0435 883 333 vaø caĂ  nnn+ 0435 333 vaø caĂ  rolls vaø nhÜþ n g loaĂŻ i baĂš n h khaĂš c . CoĂš xe 0435 chhĂ´ĂŻ hĂ´ĂŻppcho chotaĂĄtaĂĄt t tieä n nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ p cho taĂĄ t h lai, coĂš nhieĂ  u khaĂš c h mua lai, coĂš nhieĂ  u khaĂš c h mua lai, coĂš nhieĂ  u khaĂš c h mua nails + 1 phoø n g beauty. (English) toĂĄthieĂĄ t cho caĂš c ybaĂŻ nĂąuĂť muoĂĄ ngoĂŻ laø m ngaø nbeauty, h& ĂąeĂŻ $400/per week HĂ´ĂŻ p ĂąeĂŻ p , sang laĂŻ i (English) & p , sang laĂŻ i hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g mĂ´Ăš i , hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g mĂ´Ăš i , thĂŞm máť&#x2122;t par-time . Chi Xin i : Kenny 0432 142 351 t bò ĂąaĂ  y vĂ´Ăš i 2 phoø n g 1 spraytan  !"  ! thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť vĂ´Ăš i 2 phoø n g beauty, 1 spraytan thieĂĄ t bò ĂąaĂ  ĂąuĂť vĂ´Ăš i 2 phoø n g beauty, 1 spraytan  !"  ! inome 3000 n 3500 phuĂŻ nÜþ baĂš moä ttthaĂľ phuĂŻ baĂš 5$66!% ! $% 7 ! tuyeĂĽ moä phuĂŻ nÜþ baĂš 7 ! canteen trucktuyeĂĽ baĂšnnncho nĂąeĂĄ gnÜþ xÜôÝ nngnn tuyeĂĽ moä hÜï ùônAĂ&#x201A;AĂ&#x201A;uuAĂ&#x2122;AĂ&#x2122; caĂť66caĂšc loaĂŻi thÜïc ùôn AĂ&#x201A;u44 AĂ&#x2122; Üïccùôn membership. Tieä m coĂš membership. coĂš membership.Tieä Tieäm m5$66!% ! $% coĂš Khu haĂľhĂ´ĂŻ xÜôÝ Trong Westfield NSW Trong Westfield NSW 20291502M39 20291502M39 HĂ´ĂŻ nngnngleĂť laâ daøiccthueâ baĂš leĂť,u,hoaĂŤ hoaĂŤ caĂšc1502M39 c1502M39

  hĂ´ĂŻnpgppĂąoĂ baĂš caĂš

  20261502M39

20571404M40 20571404M40 20571404M40 20571404M40 22933008

20383002M39 20312002M39

20593004M40 20291502M39 20291502M39

caĂťCaĂ c sang loaĂŻ cvôÚùôn AĂ&#x201A;u AĂ&#x2122; caĂ  quaĂ  n aĂšo, neĂĄu thaäTieä t sÜïmmuoĂĄ membership. coĂš 6ncaĂšsang nĂąoĂ  laĂŻui daø ng ilaâthÜï ii, giaĂš sang caĂ + sang igiaĂš giaĂš nn1sang laĂŻlaĂŻi(morning phĂ­ láť?i Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng solarium + 2 gheĂĄtea pedicure, ngoaø iĂąoĂ  ra coø nphuĂŻ coĂš .moä HĂ´ĂŻ pnam nthĂ´ĂŻ gpcoø n thĂ´ĂŻ phuĂŻ haø glunch).Thu tcao. haø gg+++nmoä moä ttnam nam thĂ´ĂŻ phuĂŻ &nnthẼp nhaä 11haø ntuaĂ 

giaù $130,000. Vaø giaù $130,000. +11nsolarium solarium +2tu2t,tgheá gheá pedicure, irara coønnVaø coùa + + i : ! ! iinhaø nhaø nöû gmaù # !maù  nöû $ %$a%a& &  trang ñeï kieå open air nöû a49 trong maù iicoø nhaø nöû phoø nnp ggigiaù rieâ bieä ,,tieà tieà ntaï thueâ phoø gtrí rieâ nnn$50,000 bieä n8 thueâ g# phoø rieâ ngpggxem bieä tieà npedicure, 8 !" ngoaø 9 : ! xin môø ñeá shop ithueâ phoø !" n49 ngoaø 9 Xin coù thöông löôï n g. lieâ nShop laï cnn gaá thöông löôï ncuõ g. Xin goï 0415 cuõ n g caà n tuyeå n g caà n tuyeå phoø n g aê n + beá p & vaê n g taï i phía sau. Shop phoø n g aê n + beá p & vaê n phoø n g taï i phía sau. reû hôï p ñoà n g laâ u daø i . reû hôï p ñoà n g laâ u daø i . reû hôï p ñoà n g laâ u daø i . i , caà n ngoaø i trôø i , Chöù a treâ n 60 choã trong vaø ngoaø i , caà n 86A John Street Cabramatta NSW vaø i , caà n !vaø !ngoaø ngoaø   "    "  roä Kelly 0410 418 138. Noù i #' $ ;! < ! )*!$!' 787 299 (English / Chinese) #' $ ;! < ! )*!$!' thô nail kinh nghieä m . Goï i 0434 820 837 0414 thô nail kinh nghieä m . Goï i 0434 820 837 0414 roä n g raõ i coù theå ñeå theâ m baø n nail & spa. Xin goï n g raõ ilieâ theå ñeå theâ mn813 baø nXin nailgoï&i 0414 spa. Xin ii Xin lieâ laï cc0414 0414 722 813 Xin lieâ ncnnphone laï 722 2166 hoaë Xin laïcthöông 0414 722 0414566 566026 026 sang laï i coù giaù löôï g. 566goï 026 0414 tieá n g Vieä t or English 0411 618 977 (tiếng Anh) 358 598 (t/Vieä t / English) 358 598 (t/Vieä t / English) - ).% ).% 46 0425 088 0425 308 088 +/ 6 $ 46 +/ 6 308 $ hoaë ccemail: email: Jessicatran257@yahoo.com Tel.: 0418 699 083 (Vietnamese / English) hoaë c6661 Jessicatran257@yahoo.com hoaë email: Jessicatran257@yahoo.com or 9708 (tieá n g Vieä t)=$ /)=$ Anh) Westmead Hospital NSW % 2 112  $%1!4>#% 1!4>#%  $%

Lt Supermarket

BayNSW NSW Bay

2002M39 02M39

naêmmñang ñang uunaê quen khaùch ch uen &&khaù op coù44 p roäroännggcoù spa,44baø baønn erespa, oøng ngbeauty. beauty. 9 giaù !'$$ !' laïiivôù vôùi i aï%"9 giaù .!' Xinlieâ Xin nnlaïlaïcc !' $%& $%& lieâ 418 138.Noù Noùi i 18 138. ?!9 ?!9 English ororEnglish

) )  

t NSW SW ch shop h shop

0322002M39 322002M39

2186 3011M46

Kogarah NSW

S21271809M44 Restaurant Lunch Shop Smithfield Lunch Shop Smithfield Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Lunch Chicken Restaurant Chicken shop Nail & Beauty Asia Milk Run Nail & Beauty Fish & Chips Convenience Store Milk Run Hot Bread & Bakery Hot Bread &shop Bakery Butcher Shop Hot Bread & Bakery Butcher Shop Restaurant Restaurant Nail Salon Sysney NSW Nail &Grocery Beauty Nail Salon Sysney NSW Easyway Biz 4Vic Sale Easyway Biz 4 Sale Restaurant Restaurant 20091001M40 20091001M40 Khu cĂś daâ n UĂ&#x2122; c , vò trĂ­ toâ t 20091001M40 Springvale Melbourne 20091001M40 Melbourne trong Epping Plaza. Salon Salon Canterbury Bankstown vuønLiverpool g North Shore NSW Canterbury Bankstown NSW 20540904M40 20540904M40 Meadowheight South West Syd Blacktown NSW Wollonggong NSWNSW Bankstown NSW South WestNSW Syd Liverpool NSW Liverpool NSW 20540904M40 20191001 20540904M40 Bankstown NSW 20191001 Bankstown NSW S2078V0606M41 S2078V0606M41

Double Bay NSW Khuhaþ haþ nggnxÜôÝ xÜôÝ g t daþi shop Khu nfor nngmoä trong quaà theü Milk run Sale Milk run for Sale

Hoxton Pk Liverpool NSW

Nail & Beauty

20613004M40 Bankstown NSW Bankstown NSW 20332002 20593004M40

Nail& &Beauty Beauty Nail Beauty Nail & Beauty Sang troï nNail g, Hieä& n Shopping Centre Sydney NSW S2126 2209M44

Shopping Centre Sydney NSW ShoppingCentre CentreSydney SydneyNSW NSW Shopping

Khu haĂľ ntraĂš gi ixÜôÝ nvò 20593004M40 20322002M39 20593004M40 20571404M40 20291502M39 20571404M40 20291502M39 2040300212M39 20211002M39 20593004M40 TaĂŻ iitMarrickville, hieä 20211002M39 TaĂŻ Marrickville, hieänn 20571404M40 20571404M40 20312002M39 20312002M39 coĂš 3 baøn nails Easyway KioskbaĂš baĂš nTraø TraønÜôÚ nÜôÚ sinh ,gtấi 20261502M39 Easyway Kiosk n20312002M39 cnncsinh traĂš caâcaâ ybaĂš ,ybaĂš 20291502M39 20312002M39 20291502M39 Shop roäntáť&#x2018;t ngg81 81meĂš meĂšt tvuoâ vuoâ gthieĂĄ thieĂĄ t 20261502M39 Shop roä nngRẼt 20302002M39 Sang nhĂ hĂ ng vaĂŞ nptoĂĄ g, Ăąang nngnngh vieä Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t Váť&#x2039; trĂ­ trĂŞn 20261502M39 20302002M39 vaĂŞ phoø ntoĂĄ g, Ăąang nvò Vòquen trĂ­ thuáť&#x2122;c toĂĄ t ggváť&#x203A;i vuø ncĆ° g 20261502M39 Ngay trung taâ m CBD Vò toĂĄ vÜï cttrong Cần sang shop tháťąc thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i cĆ° Nghieä ptrung Ăąoä ctaâ Vò trĂ­ tkhu khu vÜï cDoanh RẼt quen thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i cĆ° Doanh Nghieä Ăąoä cnhÜôï quyeĂ  Trong Shopping Centre. gaĂ  nphoø ga xe lÜÝ ataâ ,quyeĂ  beä n & Trong Shopping Centre. â&#x20AC;˘gtcaĂš ThÜông vuĂŻ nhÜôï RẼt quen Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n kinh ThÜông vuĂŻ n Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n kinh toĂĄ trong Carlingford Shopping Naè mtrĂ­ treâ ntùÜôø ùÜôø nâ&#x20AC;˘g caĂš ikhu khu thò tÜÚ m Naè m treâ n ùÜôø n g caĂš i khu thò tÜÚ trung taâ m trĂ­trĂ­ Carlingford Shopping Naè m treâ ntoĂĄ ntoĂĄ i Ă&#x2018;aĂľ thò tÜÚ trung m Nhaø gmĂ´Ăš mĂ´Ăš iĂąeĂŻ ĂąeĂŻppĂąang trong Nhaø haø iiĂąeĂŻ trong + 2 gheĂĄ Spa, 3 Trong TrongShopping ShoppingCentre. Centre. keĂĄ sangcĂĄi, troĂŻ ùòa ĂąieĂĽ ĂąieĂĽ m toĂĄ sang troĂŻ nng,g, m toĂĄ thaø ,ntn,ngnggmĂ´Ăš Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng laøtm laâ naĂŞ m Ä&#x2018;Ć°áť?ng Ä?ĂŁ lâuùòa Melbourne trong Blacktown, eat-in & takeaway Nhaø haø mĂ´Ăš ĂąeĂŻ trong eat-in & phẊm Ă (franchise) châu Ä&#x2018;ĂŁ nÄ&#x192;m Nhaø haø itieä trong nhaø n ggauatakeaway Ăąang baĂš nga keĂĄ giao phaĂš sÜþ caĂš cĂąang vuø na Rockdale, gaĂ  nbeâ m xe giao phaĂš sÜþ caĂš vuø nam g Rockdale, gaĂ  ntraĂŻ traĂŻ m xe Canterbury dân vĂšng Canterbury dân vĂšng Canterbury Ă&#x2018;aĂľhoaĂŻ hoaĂŻtt tĂąoä Ăąoännnggglaâ laâu unaĂŞ naĂŞm m Ă&#x2018;aĂľ quyeĂ  cuĂť Center, trÜôÚ ctn Woolworth giÜþ dân vĂšng doanh toĂĄ tmaĂŻ m quyeĂ  cuĂť trÜôø n(franchise) hoĂŻ cc,lâu nursing home. trÜôÚ cnhaø Woolworth giÜþ am doanh toĂĄ t,trung , tieä mppĂąang Ăąang Liverpool, hai nCenter, laø shopping strip. Ă&#x2018;ang laø Liverpool, hai beâ n laø shopping strip. Ă&#x2018;ang laø m Liverpool, hai beâ n laø shopping strip. Ă&#x2018;ang laø khu thÜông i Vieä t Nam khu thÜông maĂŻ i Vieä t Nam Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ Ăąoä laâ u naĂŞ Ă&#x2018;aĂľ hoaĂŻ t Ăąoä n g laâ u naĂŞ mm shop trang bò thieĂĄ t bò ĂąaĂŠ t tieĂ  n : 8 phoø n g waxing. tấi tâm nÄ&#x192;m Ä&#x2018;ang Ä&#x2018;Ă´ng shop trang bò thieĂĄ t bò ĂąaĂŠ t tieĂ  n : 8 Ăąoâ n g khaĂš c h quen & khaĂš c h Epping Plaza. Hᝣp baĂš Fish N Chips kinh doanh áť&#x201C;n Ä&#x2018;áť&#x2039;nh tấi Cecil ThaĂš i cacfoods, laø mCecil laâu Cabaramatta, Lansvale, lÜÝlÜÝaakhu ifood ,i,Cabaramatta, trang caĂš loaĂŻ icafeĂš khu thÜông maĂŻ iVieä Vieä tNam Nam caĂš loaĂŻ iLansvale, lunch khuthÜông thÜôngmaĂŻ maĂŻ trang khu thÜông maĂŻ ih, tnÄ&#x192;m Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039;t t Bankstown. Ä?ĂŁ 25 váť&#x2039; coourt. Open 7ĂąaĂľ ngaø ylinh linh Bankstown. Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039; ĂąangĂąoâ ĂąoânnngggkhaĂš khaĂšcch. ch.ChĂŚ ChĂŚlaø laøm m food coourt. Open 7cafeĂš ngaø ylunch Ăąang haĂľ n g sÜþ a Dairy Farmers, Bankstown. Ăąoâ n g khaĂš c sang gia haĂľ n g sÜþ Dairy Farmers, Ăąoâ n g khaĂš c h, sang gia Hieä n thu 9-10 ngaø n / tuaĂ  n . 5.5 ngaø y / tuaĂ  n . Trang thieĂĄ t bò coø n mĂ´Ăš i , shop 5.5 ngaø y / tuaĂ  n . Trang thieĂĄ t bò coø n mĂ´Ăš i , shop 5.5 ngaø y / tuaĂ  n . Trang thieĂĄ t bò coø n mĂ´Ăš i , shop mĂ´Ăš i thaø n h laä p , trang thieĂĄ mĂ´Ăš i thaø n h laä p , trang thieĂĄ khĂĄch. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng Ăąang Ăąoâ khaĂš h. ChĂŚ laø Ăąoâng khaĂšch. ChĂŚ laømm spapedicure, pedicure,88baø baønnnails, nails, khoâ ghtrấm Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m +csoĂĄ tĂĄi nngnhTakeaway, & kinh vĂšng Meadowheight Hill, Valley, caĂš ckhu vaĂľ lai.Ăąang Shop roä ngnĂ&#x2018;a gcaĂš coĂš 4khu VĂŹ khoâng ngÜôøiĂąang Hill, Green Valley, vaø m Ăąoâ npvaø khaĂš chc spa thieĂĄ Ăąoâ nnaĂŞ thieĂĄt tbòbòùaĂ  ĂąaĂ yyĂąuĂť ĂąuÝùang Ăąang Ăąoâ ngGreen gcho cho coâ g3caĂĄ nhaâ trong mĂ´Ăš ithaø thaø laä ,nxe trang thieĂĄ coâ nnnng10pm. nhaâ trong mĂ´Ăš i khoâ laälÜôï pp, nxe trang thieĂĄ tt Ăąoä nbaĂš gtÜø tÜø 9am ĂąeĂĄ 10pm. Ă&#x2018;a soĂĄ Ăąoä n,baĂš g 9am ĂąeĂĄ xe láť­a. Ä?iáť u trĂ­ ngay trấm láť­a. Ä?iáť u trĂ­ ngay trấm láť­a. Ä?iáť u 5 ngaø y (tuø y chuĂť coĂš theĂĽ laø 5 ngaø y (tuø y chuĂť coĂš theĂĽ laø m QuyeĂ  n cung caĂĄ sÜþ a Ăąoä trĂ­ ngay thÜông g. Xin goĂŻ i QuyeĂ  n cung p sÜþ a Ăąoä c thÜông lÜôï g. Xin goĂŻ i chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t n h mĂŹ thòt, pies, sausage lâu dĂ u thuĂŞ ráşť cháť&#x2030; chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t , baĂš n h mĂŹ thòt, pies, sausage chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t , n h mĂŹ thòt, pies, sausage khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, bòùaĂ  ĂąaĂ  yĂąuĂť ĂąuĂťcoø coøn7nnmĂ´Ăš mĂ´Ăš BeĂĄ Coø nvÜï tieĂ  m naĂŞ nreĂť gnhaø phaĂš trieĂĽ nnnhh tranh bò yyĂąuĂť BeĂĄ tiáť n thuĂŞ Ä&#x2018;ưᝣc, Melbourne Vic. Hiáť&#x2021;n Ä&#x2018;ang ngaøyy(tuø (tuøyychuĂť chuĂťcoĂš coĂštheĂĽ theĂĽlaølaømmm n .ChĂŚ ChĂŚ moä tngÜôø ngÜôø ilaø laø m Ă­t tbòbò ngaø ytinh. , BeĂĄ hieä caĂŻ tranh trong trongbò shopping. laâ caä moä icaâ m ,n,Ă­t caĂŻ shopping. takeaway eat khaĂš cbaĂš ncaä spa, 4in, khaĂšcchhquen quenvaø vaøkhaĂš khaĂš chbaĂš hlaânvaĂľ vaĂľ nngkĂ˝, g.ncpedicure troâng coi neân caĂ 5n5ngaø nquyeĂ  nÜôÚ ckhu sinh toĂĄ traĂš icaâ ybaø tÜôi c.ttraĂš .caĂš Thue bò ĂąaĂ  ĂąuĂť coø mĂ´Ăš i itinh. tinh. BeĂĄ pp laølaø ngheĂĄ nÜôÚ sinh toĂĄ irẼt y tÜôi khu vÜï ctt& Thue reĂť ĂąaĂ  ydoanh coø ncạp mĂ´Ăš i itinh. pn++p+ cạp vᝣ cháť&#x201C;ng hĂ nh báť&#x;i vᝣ cháť&#x201C;ng hĂ nh báť&#x;i cạp vᝣ cháť&#x201C;ng theâm mneĂĄ neĂĄuuumuoĂĄ muoĂĄnnn). ).Trang Trang theâ quyeĂ  nÄ&#x2018;Ă´ng cho cmoä khu vÜï ct Hieä hĂ nh báť&#x;i 0435 883 333 vaø caĂ  nntaĂĄ n cho caĂš c khu vÜï c $800 tuần. Hiáť&#x2021;n thu 0435 883 333 vaø caĂ  hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i rolls vaø n g loaĂŻ i baĂš n h khaĂš c . CoĂš xe rolls vaø nhÜþ n g loaĂŻ i baĂš n h khaĂš c . CoĂš xe rolls nhÜþ n g loaĂŻ i baĂš n h khaĂš c . CoĂš xe rẼt khĂĄch. Trang giôø thu nhaä p cao. CaĂ  n phaĂť i bieĂĄ tieä n nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ p cho taĂĄ t kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i giôø thu nhaä p cao. CaĂ  n phaĂť i bieĂĄ t thu $9000 $9500 tieä n nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ p cho t theâ m neĂĄ muoĂĄ ). Trang cuø n g vĂ´Ăš i t building lĂ´Ăš n theâ m neĂĄ u muoĂĄ n ). Trang haø n g vÜø a mĂ´Ăš taâ n trang Hieä n Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h, vĂŹ lyĂš do lai, uuvaø khaĂš cnhÜþ h mua n Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h, vĂŹ lyĂš do lai,coĂš coĂšnhieĂ  nhieĂ  khaĂš c h mua nails +moĂŁ 1 iphoø nweek Good rent moĂŁ ithaĂš thaĂš ngg:beauty. 7450 Good rent g: $$7450 $400/per week HĂ´ĂŻ tieä nnghi nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ cho taĂĄ $400/per HĂ´ĂŻ pp ** $11,000 - $13,000. tieä nthĂŞm thĂ­ch hĂ´ĂŻ ppnÜþ cho taĂĄ tt sang gaĂĄ pyyĂąuĂť vĂ´Ăš ivĂ´Ăš giaĂš par-time Chi thĂŞm máť&#x2122;t par-time ...baĂš Chi máť&#x2122;t par-time Chi thieĂĄ t bò ĂąaĂ  ĂąuĂť vĂ´Ăš i 2 phoø n g beauty, 1 spraytan thieĂĄ t bò ĂąaĂ  i 2 phoø n g beauty, 1 spraytan noä i thaø n h Syd NSW. thĂŞm máť&#x2122;t tuyeĂĽ moä t phuĂŻ n noä i thaø n h Syd NSW. tuyeĂĽ n moä t phuĂŻ nÜþ baĂš n hấn. VĂŹ lĂ˝ do sᝊc thiáşżt báť&#x2039; quầy káť&#x192; Ä&#x2018;ầy Ä&#x2018;ᝧ, tieĂĄ n g Anh vaø chuĂš t computer tieĂĄ n g Anh vaø chuĂš t computer khĂĄch quen thĆ°áť?ng canteen truck baĂš n cho haĂľ n g xÜôÝ n g canteen truck baĂš n cho haĂľ n g xÜôÝ n g n tuaĂ  n . Lease laâ u daø i , canteen truck baĂš n cho haĂľ n g xÜôÝ n g caĂť caĂš c loaĂŻ i thÜï c ùôn AĂ&#x201A; u AĂ&#x2122; caĂť caĂš c loaĂŻ i thÜï c ùôn AĂ&#x201A; u AĂ&#x2122; chÜÚ a 65 choĂŁ . membership. Tieä m coĂš 6 thieĂĄt tbòbòùaĂ  ĂąuĂťvĂ´Ăš vĂ´Ăši i22phoø phoønnggbeauty, beauty,11spraytan spraytan membership. Tieä mgoĂ goĂ  coĂšmCaĂ  thieĂĄ yyĂąuĂť ùÏnh caĂ nnÄ&#x2018;ĂŹnh sanggaĂĄ gaĂĄ pvĂ´Ăš vĂ´Ăš icgiaĂš giaĂši ithÜï bao m6thueĂĄ thueĂĄ vaø outgoings. gia sang pcaĂť icthẼp bao GST outgoings. cho cĂś ni,i,gsang Ăąang .gia HĂ´ĂŻ p docaĂ gia nĂąoĂ  sang laĂŻ idaâ vĂ´Ăš giaĂš nnaĂŞ gnhaä laâ untaĂŞ daø sang caĂš thÜï cùôn ùôn ĂąoĂ  nĂąeĂĽ gGST ugvaø daø caĂť caĂš cphaĂť AĂ&#x201A;AĂ&#x201A; uÄ&#x2018;áť&#x201C;ng AĂ&#x2122; VÏùÏnh lĂ˝ thaä tsolarium reÝùaĂ cho ngÜôø ipedicure, phĂ­ láť?i cao. Hᝣp phĂ­ thẼp láť?i cao. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng 1solarium 2gheĂĄ gheĂĄ pedicure,ngoaø ngoaøii ira racoø coøn ncoĂš coĂš pedicure, coĂš hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng lâu dĂ i, caĂŞ nthueâ baĂť nm nhaä n cthuĂŞ TieĂ  ngtuaĂ  taĂŞ nicaĂš trÜôÝ ngxaâ g ythÜông kháť?e sang lấi phĂ­ thẼp láť?i haø nlieâ gloaĂŻ moä tcao. nam thĂ´ĂŻ phuĂŻ caĂŞ nthueâ baĂť nm ĂąeĂĽ caĂš c$5500 orders TieĂ  naĂŞ nlaâ n trÜôÝ nráşť. haø nnÜÝ galoaĂŻ moä tcần nam thĂ´ĂŻ xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  giaĂš inhaä chaĂŞ nuphuĂŻ g.AĂ&#x2122; & lunch).Thu nhaä pcòn (morning tea & lunch).Thu pÄ&#x2018;áť&#x201C;ng 11&bĂŹnh lunch).Thu nhaä pnorders 11Sang $139,000 Xin phoø npnpgggiaĂš rieâ g(morning tn,tgn,tieĂ  ntea trang trĂ­ ĂąeĂŻ pkieĂĽ kieĂĽ uopen open air a+ maĂš inhaø nhaø nÜÝ Doanh soĂĄn baĂš nbieä haø gtieĂ  trung trong tuaĂ  :g phoø rieâ n(morning gnbieä ntea trang trĂ­ ĂąeĂŻ uuopen nÜÝ trong maĂš iHᝣp nÜÝ aaa ++ Doanh soĂĄ baĂš haø trung bĂŹnh trong ngoĂŻ :ndaø $5500 /11+1+11solarium solarium +2+22gheĂĄ gheĂĄ pedicure, ngoaø coø ++ ngoaø i raracoø nncoĂš thÜông lÜôï g. Vui loønngair gair chĂŚ lieâ ntrong lÜôï nppng. Vui loø chĂŚ n+thueâ thÜông lÜôï nXin g. Xin lieâ laĂŻ c/ .y. reĂť ĂąoĂ  n g laâ u i , thueâ . Sang gaĂĄ giaĂš $50,000 thÜông lÜôï n g. Xin goĂŻ i 0415 báş­n ráť&#x2122;n con nháť?, trang trĂ­ ĂąeĂŻ kieĂĽ open air nÜÝ a trong maĂš i nhaø nÜÝ gaĂĄ $50,000 thÜông lÜôï n g. i 0415 trang trĂ­ ĂąeĂŻ p kieĂĽ u nÜÝ a trong maĂš i nhaø nÜÝ a gaĂĄ p giaĂš $50,000 thÜông Sang giĂĄ thĆ°ĆĄng lưᝣng, 5 nÄ&#x192;m ($550 pw) . Hiáť&#x2021;n 5 nÄ&#x192;m + 5 nÄ&#x192;m tĂšy cháť?n, thuĂŞ ráşť ($550 pw) . Hiáť&#x2021;n chuyeĂĽ n phaĂš t cho coâ n g vieä c naø + 5 nÄ&#x192;m tĂšy cháť?n, thuĂŞ ráşť ($550 pw) . Hiáť&#x2021;n chuyeĂĽ n phaĂš t cho coâ n g vieä c naø y giĂĄ cĂł tháť&#x192; bĂ n thảo. phoø n g aĂŞ n + beĂĄ p & vaĂŞ n phoø n g taĂŻ i phĂ­a sau.Shop Shop phoø n g aĂŞ + beĂĄ p & vaĂŞ n phoø n g taĂŻ i phĂ­a sau. coĂš thieä n chĂ­. Ă&#x2018;oĂ  n g keĂĄ t hĂ´ĂŻ p phaĂš t trieĂĽ n vĂ´Ăš i baĂš n Juice Berri / nhiáť u tiáť m nÄ&#x192;ng phĂĄt cháť?n, thuĂŞ ráşť laø m vieä c beâ n trong. Shop taĂŻ i Greenfield Village, tpphĂ´ĂŻ pcoâ vĂ´Ăš iSang baĂš ni 418 Juice Berri / ThĂ­ch hĂ´ĂŻ p,ibeâ vĂ´ĂŻ choĂ  ntreâ gnyĂšhay Ăąoâ i i.baĂŻ n cuøvaø nvaø g ngoaø laø m HĂ´ĂŻ pnn phoø laø m vieä c n trong. Shop taĂŻ Greenfield Village, ilaĂľ 0402 944 133 tuaĂ  ,hĂ´ĂŻ lÜông ngngaø g nhaâ n/phuĂŻ phuĂŻ $800, laĂľ iroø roø n g $1200 / reĂť ĂąoĂ  n12 laâ utundaø iKelly .ituaĂ  ngaø ndaø /tuaĂ  n.GoĂŻ .0410 giaĂš 260,000 12 ngaø / tuaĂ  n Sang giaĂš 260,000 tuaĂ  nreĂť ,nkeĂĄ lÜông coâ nngphaĂš g nhaâ ntrieĂĽ ng $1200 / hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  laâ .n $800, 12 n Sang giaĂš 260,000 ngoaø i trôø , ChÜÚ a n 60 choĂŁ trong ngoaø i , caĂ  ngoaø i trôø i ChÜÚ a treâ 60 choĂŁ trong i , caĂ  phoø n g aĂŞ n + beĂĄ p & vaĂŞ n phoø n g taĂŻ i phĂ­a sau. Shop n n g aĂŞ n + beĂĄ p & vaĂŞ n phoø n g taĂŻ i phĂ­a sau. Shop laĂŻ c khi thÜï c sÜï coĂš ùònh sang. laĂŻ c khi thÜï c sÜï coĂš yĂš ùònh sang. 138. NoĂš i cần$7000 sang $115,000 787 299 /Chinese) Chinese) ngoaø itrôø trôø ipw. ,ChÜÚ ChÜÚ treâ ndaø 60 choĂŁ vaø ngoaø ior ,caĂ  caĂ  (English thÜông lÜôï g, goĂŻ i$7000 muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm tiáşżt xin gáť?i igáť?i i,giĂĄ aXin ncaĂ  60 trong vaø ngoaø i,vieä nc)n). Xinroäroä 787 299 (English Sang thÜông lÜôï nkhoâ deĂŁ daø n813 gchi $190,000 lun truck giao Sang thÜông lÜôï n299 g deĂŁ nng $190,000 lun giao Xin Thi 0431 645 672 thu pw. gáť?i Andrew 0414 648 767 or thu Xin gáť?i Andrew 0414 767 02 648 767 or 02 triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, gáť?i Barbara giraĂľ raĂľicoĂš coĂšSĂ´n theĂĽĂąeĂĽ ĂąeĂĽtheâ theâm mbaø baønnnnail nail& &spa. spa.Xin XingoĂŻ goĂŻii i ĂąoĂ  nthÜông gatreâ laâ in.ichoĂŁ Xin GoĂŻ igoĂŻ Lisa nngnggraĂľ theĂĽ goĂŻ haø nChuĂť glaĂŻngaø yXin *722 ThieĂĄ t/m bò bao goĂ  m laĂŻ h ngoaø tuaĂ  .glaĂŻ ChuĂť n(English gdaø caĂ  nlaø laø .Anh Lieâ ntruck laĂŻ ctuĂťn Freenfield Park, xin goĂŻ 9610 1617 (ĂąeĂĽ xin c02 haø ygXin ThieĂĄ t(tieĂĄ bò bao goĂ  laĂŻ nnhxin ntvieä g0422 /735 Hoa/ tuaĂ  nnn . n787 khoâ n* g caĂ  m cxin .cLieâ nm laĂŻ ctuĂť Freenfield Park, xin goĂŻ ing. 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä Xin lieâ cngaø thôø iuXin ngoĂŻ thĂ´ĂŻ ttrong coĂš nghieä m anh 0430 Xin lieâ c0414 0414 722 goĂŻ i813 Vieä 331 i9610 t8311 0422 331 735 goĂŻ itieĂĄ Vieä 0422 331 735 sang laĂŻ igiaĂš giaĂš lÜôï i648 0414 566 026 sang laĂŻ thÜông lÜôï Xin goĂŻ ikinh 0414 566 026 raĂľ coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ baø nail spa. Xin roäroängoĂŻ i iicoĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ mmbaø n nail &&spa. Xin goĂŻ i Xin goĂŻ 0412 973 779 tXin /English) thĆ°ĆĄng lưᝣng. Xin gáť?i (02) 4271 or 0431 636 258 Xin goĂŻ 973 779 (Vieä tVieä /English) n(tiáşżng gtvieä Vieä t87 English (03) 9309 4282 (tiáşżng hng. goĂŻ iPin Pin 0419 23 Xin goĂŻ i(tieĂĄ 0419 23 87 0411 618 977 Anh) sang laĂŻ giaĂš thÜông lÜôï ng.258 g.g. Xin goĂŻ i0414 0414 566 026 0411 618 977 Anh) sang laĂŻ iiiii0412 giaĂš thÜông lÜôï n(Vieä Xin goĂŻ it/Anh) 566 026 0411 618 977 22 8809 9635 5881 0407hoaĂŤ 050 783 (tiáşżng Anh) 8247 8247 7470 (English) 0432 889 312 395 (tieĂĄ n(tieĂĄ g(tiáşżng Hoa English) 7470 (English) 0425308 308088 088 312 n(tieĂĄ g Hoa or English) iXe )XetaĂťtaĂťior ùÜÚ0414 nghng. gemail: duø ngJessicatran257@yahoo.com g395 cho thÜông maĂľ ior *93 i4.6 4.6 cnc0414 email: ngVieä Vieä tThaĂš /Anh) (tieĂĄ n g Vieä (English) ùÜÚ duø nXin cho thÜông maĂľ iViáť&#x2021;t) *93 hoaĂŤ Jessicatran257@yahoo.com ng0416 tor /Anh) nhay g VieätHoĂ  /Anh)ng sau 4.30pm 0433 445 2910425 199 97086661 6661(tieĂĄ (tieĂĄnng589 gVieä Vieä /Anh) Anh) oror9708 t t/ (tieĂĄ 20603004M40

2039300212M39

0425308 308088 088 0425

97086661 6661(tieĂĄ (tieĂĄnnggVieä Vieät t/ /Anh) Anh) hieäuuHino Hino** Xin XingoĂŻ goĂŻi i0418487181 0418487181 oror9708 taĂĄtaĂĄnnhieä (tieĂĄ n g Anh) (tieĂĄ n g Anh) Restaurant Restaurant Lunch Shop Smithfield Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Lunch Shop Smithfield 21971001M37 Chicken shop 21971001M37 Restaurant Chicken shop Nail Shop for Sale Cabinet Kitchen CĆĄ sáť&#x; kinh doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i lĂ m Nail Shop for Sale Fish & Chips Delivery Run Fish &takeaway Chips Takeaway for Sale Fish Chips Delivery Run CafĂŠ & CafeĂš && Takeaway HotBread Bread& &Bakery Bakery Supermarket & Grocery Hot Bread & Bakery Nail & Beauty Nail & Beauty Hot Bread & Bakery Hot 20091001M40 20091001M40 2082C0506M41 Springvale Melbourne Nail & Beauty 2082C0506M41 Nail & Beauty Springvale Melbourne 20091001M40 Melbourne trong Epping Plaza. Melbourne trong Epping Plaza. 20091001M40 Melbourne Springvale Melbourne Canterbury Bankstown NSW Bondi Junction vuø n g North Shore NSW Canterbury Bankstown NSW Milperra NSW Blacktown NSW Ashfield Strathfield Blacktown NSW Blacktown NSW Ashfield && Strathfield Western Subs NSW Melbourne CBD Liverpool NSW Northern Beaches NSW Liverpool NSW Cenctral Coast Terrigal NSW Cenctral Coast Terrigal NSW CĂł tháť&#x192; lĂ m tấi nhĂ  hay quĂĄn cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ Ä&#x2018;âu Double Bay NSW Double Bay NSW LiverpoolNSW NSW Nail shop trong Macarthur 20613004M40 20613004M40 Liverpool Nail shop trong Macarthur Khu haĂľ nnggxÜôÝ nngg 20613004M40 Khu20603004M40 haĂľ xÜôÝ 20343002 20603004M40 20332002 20281502M39 20332002 20603004M40 20332002 20281502M39 C20431503M39 20613004M40 20593004M40 20363002 S2076C0506M41 20322002M39 20593004M40 20603004M40 Double Bay NSW 20332002 Double Bay NSW 20241502M39 20593004M40 20241502M39 20322002M39 20593004M40 20411503M39 Dryclean clean &laundry laundry shop Dry & shop 20312002M39 20312002M39 S21221409M44 Cháť&#x2030; cần wiďŹ laptop viáť&#x2021;c tấi nhĂ , tấi quĂĄn Square Centre, caĂš c 20302002M39 NSW Square Shopping Centre, caĂš Sang nhĂ  hĂ ng 20302002M39 Sang nhĂ  hĂ ng HaĂľnbấn g roäcĂł ng tháť&#x192; 360lĂ m sqm, Sang nhĂ  hĂ ng 20312002M39 Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t 20312002M39 vaĂŞ nnĂ&#x2018;aĂľ phoø nm Ăąang baĂš nng Váť&#x2039; táť&#x2018;t tấi Vò trĂ­ toĂĄ vuø VĂŹ do ùÏnh, Vò trĂ­lyĂš toĂĄ tcĂ gia vuø nccĆ° vaĂŞ phoø ng, g,toĂĄ Ăąang baĂš VĂŹ lyĂš do cmáť&#x2122;t khoĂť e,ng Busy Takeaway Leichhardt in Bondi Junction gaĂ  ntukhu station. Vò trĂ­ tsÜÚ vuø ntấi Sang baĂš nShopping doanh nghieä pphĂŞ, vĂ´Ăš ig Ngay trung taâ m CBD Sang baĂš n doanh nghieä p vĂ´Ăš i RẼt quen thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i RẼt quen thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i cĆ° laø m laâ naĂŞ m , 20302002M39 Vò trĂ­ toĂĄ t ngay thò Ă&#x2018;aĂľ laø laâ u naĂŞ m 20302002M39 Naèm mtreâ treânnnùÜôø ùÜôø ngcaĂš caĂšii ikhu khuthò thòtÜÚ tÜÚtrung trungtaâ taâmm Naè RandwickSydney Sydney Randwick NSW Cabramatta phuĂš ,pkhĂ´ng ĂąaĂľ laø mtaâm Marrickville, trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ i biáť&#x192;n, nĂşi v.vâ&#x20AC;Ś viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş Cabramatta phuĂš tm ,tm ĂąaĂľ laø Fully licensed trung 100 hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng chĂŚtrĂŞn $650/pw, luoâ nCĂ´ng hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Ă&#x2018;aĂľ laø laâungay unaĂŞ naĂŞ Ăąang Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng caĂ m n30 sang gaĂĄ moä tmcafeĂš Ă&#x2018;aĂľ laøÄ&#x2018;ang m laâ30 Ăąang Melbourne trong Melbourne caĂ haø nHieä gaĂĄ p trong tieä m ntakeaway Ăąang thu Blacktown, Ăąang Blacktown, Ăąang Naè treâ ùÜôø caĂš khu thò trung S21272009M44 Blacktown, Ăąang Ä&#x2018;ang Naè mmtreâ n ùÜôø nnngggcaĂš i khu thò tÜÚtÜÚtrung taâtaâmm eat-in & nhaø nsang gNSW Ăąang baĂš n bĂŁithueâ eat-in & takeaway

Eat in & Takeaway

Restaurant Marrickville

CBD ung taâtaâmmCBD yung NSW NSW Ăąang baĂš baĂšnn gg Ăąang thÜông vuĂŻ chuyeĂĽ phaĂš nhanh, Blacktown, Ăąang thÜông vuĂŻ chuyeĂĽ t tĂąang nhanh, tÜøhieä , eat-in ĂąaĂľ tg nthu gthu 13nhaä naĂŞbaĂš m hieä nĂąang Ăąang nhaä dân vĂšng Canterbury takeaway nhoaĂŻ pp,n nhaø haø n& Ăąang dân vĂšng Canterbury eat-in &Ăąoä takeaway laø m laân uphaĂš naĂŞ m Ăąang laø m& laâ un naĂŞ m Liverpool, hai beânnnnlaø laøshopping shoppingstrip. strip.Ă&#x2018;ang Ă&#x2018;anglaø laømm Liverpool, hai treâ nĂ&#x2018;aĂľ naĂŞ m doanh raĂĄ toĂĽtâm oĂĽ nh ngoĂ nĂ&#x2018;aĂľ naĂŞ m doanh raĂĄ t tâm ncgiaĂš vaĂŞncháť&#x2030; phoø ng, trang thieĂĄt bòtreâ trung trung rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m giáť? máť&#x2014;i haĂľ n g xÜôÝ vĂ´Ăš tấi aĂľ n g xÜôÝ ngay taâtaâ m $15,000/tuaĂ  nm laĂľ Epping Plaza. Epping Hᝣp baĂš Fish N Chips ntấi Fish N Chips Ăąoâ n3gg3gbaĂš khaĂš htakeaway quen khaĂš baĂš n Fish Ntrung Chips Ăąoâ nngBankstown. khaĂš chcnkinh hchngkinh quen & khaĂš tấi i , vò trĂ­hai toĂĄ tbeâ treâ ds, ĂąaĂľlaølaømmlaân laâungug ThaĂš foods, laø laâ Liverpool, hai beâ shopping strip. Ă&#x2018;ang s, ĂąaĂľ Liverpool, beâ n laølaøshopping strip. Ă&#x2018;ang laølaømm caĂš cttrĂ­ loaĂŻ iPlaza. cafeĂš lunch Ăąang Ăąoâ ntoĂĄ gtoĂĄ cmĂ´Ăš h, Trang caĂš ccao loaĂŻ itkhaĂš cafeĂš lunch VÜø aĂąaĂľ iu,Hᝣp vò vĂ i raĂĄ cao $1 trieä ukhu /i trang, Ăąang hoaĂŻ tnhaä Ăąoä gcao. taĂŻ icaĂš caĂš cvuø vuø ngictâm raĂĄ tincafeĂš $1 trieä /nu Ăąang hoaĂŻ tkhaĂš Ăąoä taĂŻ itrung c& ncthieĂĄ Bankstown. Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039; Vò t trong khu Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m Vò trĂ­ trong Ăąoâ quen & khaĂš Ăąoâ n khaĂš c quen & khaĂš hcghhchoĂŁ ùònh thu nhaä p cao. Trang ùònh thu p Trang thieĂĄ tváť&#x2039;t 5.5ngaø ngaøyyy// /tuaĂ  tuaĂ nnn.. .Trang TrangthieĂĄ thieĂĄtt tbò bòcoø coønnnmĂ´Ăš mĂ´Ăšii,,i,shop shop ĂąaĂ  y ĂąuĂť coĂš luoâ n forklift 5.5 Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng thaä t haĂŻ chĂŚ $69,000. Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng Melbourne City, tieĂ  ntcvᝍa roø nng g3g3iĂąuĂť 3,000 ĂąeĂĄ n chĆĄi thu nháş­p trĂŞn Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m + tĂĄi ngĂ y, vᝍa lĂ m Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m + tĂĄi ng Theâ tieĂ  & Takeaway, kinh & Takeaway, kinh gg Ăąoâ Theâ tieĂ  & Takeaway, kinh vaĂľ n g lai. Shop roä n g coĂš 4 Ăąoâ gm khaĂš cm h naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš h vaĂľ n g lai. Shop roä n g coĂš 4 nngm khaĂš cm h thieĂĄ t bò ĂąaĂ  y , hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g 5.5 ngaø tuaĂ  Trang thieĂĄ bò coø mĂ´Ăš shop 5.5 ngaø y / tuaĂ  n . Trang thieĂĄ t bò coø n mĂ´Ăš i , shop cho coâ n nhaâ n trong naĂŞ m . LaĂľ i roø n g raĂĄ t cho coâ nhaâ n trong naĂŞ m . LaĂľ roø n g raĂĄ lĂ´ĂšnnndeĂŁ Ăąaä u nxe, Ashfield & Strathfield. Hieä nÄ?iáť u a ng & Strathfield. Hieä nnbaø vÜø aùÜôø trấm xe Randwick, Trang trĂ­ toĂĄ typy,treâ nthieĂĄ trĂ­ ngay trấm xe láť­a. Ä?iáť u Randwick, Trang thieĂĄ t t ng caĂš ngĂąaĂ  gyngay lai. Shop roä ngláť­a. g coĂš vaĂľ nĂąaĂ  lai. Shop roä nim coĂš bòtrĂ­ yĂąuĂť ĂąuĂť goĂ  mgoĂ  goĂ  10 nlaä bòvaĂľ goĂ  m7 m 10 baø n4vÜø laøi, hoaĂŻ ngAshfield ngay, Shop mĂ´Ăš thaø h4 chuyeâ laøm baĂš hlaĂŻlaĂŻtt,,t,baĂš baĂšnnnhhhmĂŹ mĂŹthòt, thòt,pies, pies,sausage sausage reĂť , ngaø hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  ninn gùÜôø 3,500 /thueâ tuaĂ  nÄ&#x2018;ưᝣc, .hieä Sang khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, khĂĄch, tiáť n ráşť, chuyeâ laø baĂš khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt doanh 7ngiaĂš ,phaĂť hieä n vaø doanh ngaø ythuĂŞ ,4vuĂŻ hieä doanh $1000/tuần (Ä&#x2018;a lĂ  otiáť n mạt)t Ăąoä . Cần o&&48 48 ùôn eatùôn in,nhaø nhaø laâ uthueâ daø i7 takeaway eat in, nhaø vòvò eat in, gheĂĄ pedicure spa, baø ngnin++gip, chuyeâ gheĂĄ pedicure spa, 4cháť&#x201C;ng baø nn lyĂš g. Sang baĂš nphần chuyeâ laøm mm baĂš baĂš mĂŹ thòt, pies, sausage lyĂš n,vÜï g. baĂš baĂš nnnhhhcaĂŻ laĂŻlaĂŻ tn, hbaĂš nh mĂŹ thòt, pies, sausage khu vÜï c& .daø Thue reĂť khu cngaø .Sang Thue mĂ´Ăš icoĂš coĂš ĂąoĂ  ngpedicure, gcạp thÜông vĂ´Ăš mĂ´Ăš hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  npedicure, thÜông vĂ´Ăš hĂ nh báť&#x;i vᝣ mĂ´Ăš itÜôÝ toanh, maĂš yreĂť mĂ´Ăš nail, +pedicure 6pspa spa 3baø phoø hĂ nh báť&#x;i cạp vᝣ-4còn bòbò mĂ´Ăš itÜôÝ toanh, maĂš y$9500 mĂ´Ăš i i hieä carpark cuĂťnanlaø council nail, +hĂ´ĂŻ 6pthu 3cháť&#x201C;ng phoø gheĂĄ pedicure spa, 4vuĂŻ baø Ăąang thu $8.000 cho n 5 taĂŻi Ăąoâng khaĂš cih, gheĂĄ spa, n taĂĄ t caĂť trang thieĂĄ t bò coø n laâ u i , vò trĂ­ toĂĄ t $200,000. Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng dĂ i hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i rolls vaønhÜþ nhÜþnnngggloaĂŻ loaĂŻii ibaĂš baĂšnnnhhhkhaĂš khaĂšcc..c.CoĂš CoĂšxe xe kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i rolls vaø xe kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i thu $9000 $9000 $9500 thu $9000 $9500 hᝣp chaĂŞ n g thu nhaä p laĂľ i roø n g mĂ´Ăš taânnitrang haø n g vÜø a mĂ´Ăš i taâ n trang mĂ´Ăš taâmĂ´Ăš phải biáşżt tiáşżng Anh vĂ  (dÄŠ nhiĂŞn) phải Ă´Ăťng ngi imĂ´Ăš itrang xaâ y xaây vĂŹ lyĂš do sÜÚ c khoĂť e , nails + 1 phoø n g beauty. vĂŹ lyĂš do sÜÚ c khoĂť e , nails + 1 phoø n g beauty. rolls vaø nhÜþ loaĂŻ baĂš khaĂš CoĂš rolls vaø nhÜþ n g loaĂŻ i baĂš n h khaĂš c . CoĂš xe $400/per week HĂ´ĂŻ p $400/per week HĂ´ĂŻ p beauty. VĂŹ baä n vieä c khaĂš c sang coâ n g ty chuyeĂĽ n phaĂš t lĂ´Ăš n . Doanh beauty. VĂŹ baä n vieä c khaĂš c sang coâ n g ty chuyeĂĽ n phaĂš t lĂ´Ăš n . Doanh thĂŞm máť&#x2122;t par-time . Chi cuĂť a USA. HĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g vòtrĂ­ maĂŤ t tieĂ  n ùÜôø n g thĂŞm máť&#x2122;t par-time .ndaø Chi cuĂťtuaĂ  a$2500 HĂ´ĂŻ p.thĆ°áť?ng ni,ig, choĂŁ ngoĂ i ĂąeĂ  u Lease mĂ´Ăš ilĂ˝ .lĂ˝ Hieä thu nails 1phoø nggbeauty. beauty. coĂš nVĂŹ sang Xin iu.uiĂąoĂ  0405 nails ++1 nVĂŹ VĂŹ do sᝊc hấn. VĂŹ do sᝊc beâ Ăąang truck ngaø y$425,000, rÜôþ .ĂąoĂĽ CoĂš hấn. lĂ˝ do sᝊc khĂĄch quen thĆ°áť?ng khĂĄch quen tuaĂ  n.uchÜÚ . theĂĽ Lease laâ daø tuaĂ  nhấn. . iphoø laâ ulÜôï i, n. Ă&#x2018;aĂľ laâu naĂŞm canteen truckbaĂš baĂšnnncho chohaĂľ haĂľnnng gxÜôÝ xÜôÝn ng moĂŁ i chuyeĂĽ tuaĂ  ngoĂŻ nUSA. Lease laâ daø canteen gg 65 choĂŁ a 65 choĂŁ choĂŁ biáşżt sáť­ d᝼ng computer cÄ&#x192;n bản. CĂ´ng keâ giaĂš $425,000, ôøa65 khaĂš vaøoo. . keâ u giaĂš khaĂš cch.h. vaø CaĂ  n sang laĂŻ i vĂ´Ăš i giaĂš CaĂ  n sang laĂŻ i vĂ´Ăš i giaĂš canteen truck baĂš cho haĂľ g xÜôÝ n laĂŻ i Sang laĂŻ giaĂš thÜông n g canteen truck baĂš n cho haĂľ n g xÜôÝ n g laĂŻ i Sang laĂŻ i giaĂš thÜông lÜôï n g ĂąoĂ  n g laâ u daø i , sang ĂąoĂ  ncaĂ  gnhaø laâsang ulaâ daø iidaø ,chaĂŞ sang lĂ´Ăšn. CĂ´ yhoäitoĂĄt cho aipphoaĂŻ nghieä hoaĂŻ tĂąoä Ăąoä ngláť?i gtoĂĄ toĂĄ ,moä moä tngÜôø ngÜôø nghieä tthẼp nláť?i tiphaĂť ,tvĂ´Ăš tgiaĂš kinh doanh 6 ngaø , phĂ­ cao. Ä&#x2018;áť&#x201C;ng laø m haø g. Sang thueâ choĂŁ uindeĂŁ daø ingoaø 997 878 or 0426 phĂ­ cao. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng thueâ choĂŁ laâ ulấivĂ  i giaĂš giaĂš CaĂ ngiaĂš nthẼp sang laĂŻ cần sang lấi kháť?e sang lấi CaĂ  sang laĂŻ icần vĂ´Ăš iHᝣp kháť?e cần sang lấi xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  ngheĂ  nviáť&#x2021;c daø ngiaĂš ggiaĂš xuyĂŞn tráť&#x; còn giaĂš thueâ phaĂť ng. g.cho thueâ igiaĂš chaĂŞ ncoĂš g.icyinhieĂ  giaĂš thueâ phaĂť ncòn kháť?e $139,000 Xin trong n i. TaĂĄ caĂť tráşťkheĂĄ (morning tea& &lunch).Thu lunch).Thunhaä nhaäp p1111Sang $139,000 Xin 139,000 u khaĂšch,(morning beĂĄ p tieäntea (morning tea 11thÜông lÜôï gchaĂŞ thÜông lÜôï nlaĂŁ thĂ­ch hᝣp nÄ&#x192;ng 6:30 ĂąeĂĄnn :30 saĂšsaĂšnnggXin ĂąeĂĄ deĂŁ daø nlÜôï g. Xin i0477 0477 thÜông lÜôï ncĂł g.goĂŻ lieâ n037 deĂŁ daø ngiao g. Xin goĂŻ 037 thÜông nng. g. Xin lieâ ncÜÝ laĂŻ ccpthu yĂšt nᝯ ùònh chtĂšy trÜông. ChuĂť muoĂĄ nnnhieĂ  nghĂŚ hĂśu, sang i (morning tea lunch).Thu nhaä &&lunch).Thu nhaä pp11gaĂĄ phĂ´ĂŻ $50,000 lÜôï nnnm g. Xin goĂŻ ingraĂĄ chuĂť nhaä tiXin nbĂ n g aclaĂŻ gaĂĄhĂ´ĂŻ pgiaĂš $50,000 thÜông lÜôï g. Xin goĂŻ im 0415 giaĂš lÜôï n0415 g, xin 261 178 (tieĂĄ gt t 5nam m ,moĂĄ moĂĄ igiao nhieĂ  u,gĂąoĂš ,thu thu laønlaø m ,hay iĂąoâ untháť&#x192; nhaä p,laĂŻ +hĂ´ĂŻ cháť?n, thuĂŞ ráşť ($550 pw) Hiáť&#x2021;n reĂť TieĂ  m naĂŞ gseĂľ t.ngaø tuyeä 5coĂšnÄ&#x192;m nÄ&#x192;m +55pnÄ&#x192;m nÄ&#x192;m tĂšy cháť?n, thuĂŞ ráşť ($550 pw) Hiáť&#x2021;n reĂť .thÜông naĂŞ raĂĄ t.133 tuyeä cĂł tháť&#x192; thảo. giĂĄ cĂł tháť&#x192; bĂ n thảo. thÜông lÜôï g. Xin lieâ n...nhaä laĂŻ giĂĄ bĂ n thảo. lÜôï $200 nnbò thÜông lÜôï Xin lieâ n laĂŻ nhiáť u tiáť m nÄ&#x192;ng phĂĄt nhiáť u tiáť m phĂĄt ThĂ­ch pvĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻ choĂ nnggthÜông hay Ăąoâ ibaĂŻ baĂŻ nthÜông cuø gng laø HĂ´ĂŻ p ThĂ­ch vĂ´ĂŻ choĂ  g i baĂŻ n cuø laø m HĂ´ĂŻ p ThĂ­ch pgiaĂš choĂ  hay Ăąoâ i.TieĂ  cuø nnnngngngnÄ&#x192;ng laø m HĂ´ĂŻ p giĂĄ 402 944133 133 GoĂŻ iÄ&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n 0402 944 02 944 12 ngaønnin// /tuaĂ  tuaĂ nnn.. .Sang SanggiaĂš giaĂš260,000 260,000 12 ngaø phaĂť i chaĂŞ g seĂľ ùÜôï c phaĂť i chaĂŞ ùÜôï c trang thieĂĄ t chĂŚ mĂ´Ăš i 524 or 0411 757 235 (English / nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ p nhieĂ  u loaĂŻ biáşżt thĂŞm ch tiáşżt xin liĂŞn lấc 524 or 0411 757 235 (English / giaĂš thÜông lÜôï n g $60,000 (+GST). Xin goĂŻ i Bobby Ng Kelly 0410 418 138. NoĂš i $4,500 $5,500 tuaĂ  n . RaĂĄ t nhieĂ  u tieĂ  m naĂŞ n g phaĂš t trieĂĽ n . Kelly 0410 418 138. NoĂš i goĂŻ i ĂąeĂĽ bieĂĄ t theâ m chi tieĂĄ t Anh) aĂš u. .Hieä Hieä n thu 12 ngaø tuaĂ  Sang giaĂš 260,000 ĂšAnh uAnh n thu 12 ngaø n / tuaĂ  n . Sang giaĂš 260,000 787 299 (English / Chinese) 787 299 (English / Chinese) lĂ´ĂŻ i tÜÚ c cao. Sang giaĂš $100,000 thÜông lÜôï n g. Xin Xin gáť?i Thi 0431 645 672 lĂ´ĂŻ i tÜÚ c cao. Sang giaĂš $100,000 thÜông lÜôï n g. Xin Xin gáť?i Thi 0431 645 672 + SAV (trò giaĂš nthĆ°ĆĄng g toĂ daø nin Xin goĂŻ (02) 9948 6534 Andrew 0414 648 767 or vôøithĂŞm. ithĂŞm. ĂąeĂĽ ĂąaĂ  tĂś. Hieä sau trÜø chi phĂ­ coønHoa/ nvaø thu$7000 $7000pw. pw. Xin Andrew 0414 648 767 ori i02 02 vôø ĂąeĂĽ ĂąaĂ  tĂś. Hieä sau trÜø chi phĂ­ coø laĂľlaĂľi i thu triáť&#x192;n Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara Sang lưᝣng, gáť?i ĂąoĂ  nguhaø gnlaâ uPls .Xin Xin GoĂŻ iLisa Lisa ĂąoĂ 085 nXin g 855 laâgáť?i ugáť?i daø i. Xin0410 GoĂŻ i/418 Lisa Kelly 0410 418 138. NoĂš triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng ĂąoĂ  nu uPls daø .).in GoĂŻ i00 Kelly 138. NoĂš Hoa/ triáť&#x192;n (tieĂĄ ni755 gxin Anh /rÜôþ / / Hoa/ ghi nhaä nlaâ call 0421 755 514 Xin goĂŻii iVieä Vieätt t0422 0422331 331735 735 ghi nhaä call 514 Xin goĂŻ (Vietnamese English) (02) 9788 7364 -g0421 0430 69 65 (tiáşżng English) 1English) naĂŞ mBarbara iXin .Viáť&#x2021;t HĂ´ĂŻor p8247 ĂąoĂ  ngoĂŻ gi 0423 Xin 0413 192 823 (tieĂĄ ntieĂĄ g799 Anh) nggVietnamese) gVietnamese) Vieä tororEnglish English thÜïc ùôn. HĂ´ĂŻp ĂąoĂ ngXin tieĂĄ Vieä laâ ugoĂŻ 0434 889 /$270,000. haø moĂŁi i 0407 Xin goĂŻ Vieä 0422 331 735 aø $2530 moĂŁ i Vieä t 0422 331 735 0411 618 977 (tiáşżng Anh) noĂš i(Vietnamese n258 Anh 0411 618 977 (tiáşżng Anh) goĂŻi i0421 0421 110 t/Anh goĂŻ 110 t/Anh 0407 783 (tiáşżng Anh) 783 (tiáşżng Anh) 7470 (English) g$3,700 $3,700 tuaĂ  n .Sang Sang giaĂš $270,000. 0432 889 0432 258 889 0407 050 783383 (tiáşżng Anh) 8247 7470 (English) roøroønn050 g050 tuaĂ  n . tieĂĄ giaĂš Xin 0432 258 889 tieĂĄ Vieä English ThaĂš i) ThaĂš i) tieĂĄ nnng799 Vieä t ttoror English haĂš i)$2530 (tieĂĄ Vieä t/Anh) (tieĂĄ ngngVieä t/Anh) (tieĂĄng Vieät/Anh)

Alex 0433374 374 lex 0433 ng Anh. g Anh.

way way

21981001M37 21981001M37

dosÜÚsÜÚ khoÝ yÚlyÚdo c ckhoÝ ee sang gaå gaå tieä ang pp tieä mm ngay trungtaâtaâ gay trung mm ourne City,tieà tieà urne City, nn hôï ùoà eÝreÝ , , hôï pp ùoà nn gg aâ daø uudaø i,i,vòvòtrítrítoåtoå tt eüchuyeü chuyeü sang nnsang

Treân ùÜôøng Hoxton Park Rd Hoxton Parlk Liverpool, vò trí toåt trong quaà n theü shopping plaza, ùaþ laøm laâu naêm ùang ùoâng khaÚch, trang thieåt bò ùaày ùuÝ coøn raåt môÚi. Sang laïi ùieàu kieän deã daøng. Xin goïi 0413 969 041 ùeü bieåt theâm chi tieåt.

2183-46-56

ty ty 

 

 

Bakery & Hotbread Takeaway

thÜông ng. thÜông lÜôï ntrong. 5laø nÄ&#x192;m +caĂŞ5cbeâ nÄ&#x192;m tĂšy thuĂŞ ($550 . Shop Hiáť&#x2021;n phoø nvieä g nbeâ +lÜôï pg.ngaø &cháť?n, vaĂŞ phoø gSang i iphĂ­a sau. uráşťtaĂŻ daø tieĂ npw) thueâ chĂŚ laø mvieä trong. Shop taĂŻ Greenfield Village, m nnbeĂĄ Shop taĂŻ in.iGreenfield Village, Greenfield Village, 12 nn / tuaĂ  nlaâ giaĂš 260,000 Xin i0411 0411 676 Xin 676 thu pw. Xin gáť?i Andrew 0414 767 orgoĂŻ roä$7000 ngoĂŻ ggoĂŻiraĂľ i coĂš theĂĽ theâ m baø n tnail &648 spa. Xin $1472.90 /Park, thaĂš nĂąeĂĽ g. Sng $50,000, theâ m735 chi tieĂĄ Freenfield (ĂąeĂĽ xin vieä Freenfield xin goĂŻ iigiaĂš 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä c02 Park, xin goĂŻ 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä cc)))it Xin goĂŻ i9610 Vieä 0422 331 xin goĂŻ i9610 9610 1617 750hoaĂŤ hoaĂŤ c9637 9637 3742 (tieĂĄ ng(tieĂĄ gVieä Vieä tHoa Hoa Anh) 750 c 3742 (tieĂĄ n t Anh) 8247 7470 (English) 0425 308 088 xin goĂŻ i (03) 9754 4808 or 0434 348 555 n g Vieä t /Anh) 48 48

48 48

ThuĂť tuĂŻc keĂĄt hoân, ly dò, tranh chaĂĄp taøi saĂťn vaø con caĂši vĂ´Ăši ngÜôøi trong nÜôÚc ThÜïc hieän taĂĄt caĂť caĂšc loaĂŻi ùôn tÜø veĂ di truĂš Ă&#x2018;oaøn tuĂŻ vĂ´ĂŻ choĂ ng cha meĂŻ con caĂši, Di daân tay ngheĂ , du lòch - du hoĂŻc, v.v...

5x5ĂąeĂĽ +bieĂĄ tuø choĂŻ n + 5 naĂŞm. daøi giaĂš thueâ phaĂťi chaĂŞng, (tieĂĄng Vieät/Anh) goĂŻi iStanley StanleyLam Lam0424 0424664 664625 625 ĂąeĂĽ bieĂĄyt ttheâ theâmm goĂŻ CoĂš luoâ n choĂŁ Ă´Ăť laø 1 caĂŞ n nhaø 2 phoø n g nguĂť gaĂŠ n lieĂ n chitieĂĄ tieĂĄ t Cafe/Restaurant_ chi tChildrenâ&#x20AC;&#x2122;s vĂŹ coĂš con nhoĂť caĂ nFish sang & Chips 31 Restaurant 21991001M37 Restaurant 21991001M37 Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Fresh Seafood & Gift Store Restaurant Cabinet Kitchen Cabinet Kitchen CĆĄ sáť&#x; kinh kinh lĂ m Restaurant Restaurant forTakeaway Lease sáť&#x; doanh máť&#x2122;t lĂ m Cabinet Kitchen Restaurant for Lease doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i ngĆ°áť?i Restaurant & Takeaway Restaurant Fish & Chips House for Sale Restaurant vĂ´Ăši shop.CafeĂš VĂŹ gia ùÏnh caĂ  n sang giaĂš CĆĄ $150,000$ thÜông Restaurant Fish &Chips Chips Fish & laĂŻ i giaĂš thÜông lÜôï n g. Springvale Melbourne Springvale Melbourne Melbourne trong Epping Plaza. 2080V1503M39 Sunny Central Coast Melbourne trong Epping Plaza. Ettalong Beach vuø n g North Shore NSW Milperra NSW Milperra NSW vuø n g North Shore NSW Historic Park Vic Milperra NSW Historic Park Vic Brisbane Qld Blacktown NSW Melbourne CBD Brisbane Qld Blacktown NSW CĂł tháť&#x192; lĂ m tấi nhĂ  cᝊ Ä&#x2018;âu CĂł tháť&#x192; lĂ m tấi nhĂ  hay quĂĄn cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ Ä&#x2018;âu lÜôï n g. Xin goĂŻ i 0418 675 730 hoaĂŤ c 02 9810 6750 vuø n g North Shore NSW hay quĂĄn cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ Ä&#x2018;âu vuø n g North Shore NSW Blacktown NSW phĂŞ hoạc bẼt Blacktown NSW 31 20613004M40 31 20613004M40 20343002 20603004M40 Nhaø saĂŠ20343002 p20343002 xaây (off plan)20363002 ThieĂĄ t keĂĄ roä n g 4 phoø n g nguĂť , C20461503M30 20603004M40 Xin goĂŻ i Ann Maree 0418 256 606 2021150 20332002 20613004M40 2021150 20332002 20613004M40 20343002 20322002M39 20603004M40 20322002M39 20603004M40 20363002 20271502M39 20271502M39 NSW 2257 20332002 20332002

n 360 sqm, Haþ nn ggnroägroä ntaÊ ggm360 3Haþ phoø gaà nsqm, thueâ chÌ luoâ thueâ nn xechÌ lÜÝ a$650/pw, , $650/pw, bus, shopluoâ vaê nphoø phoø g,trang trang thieå t bò vaê ntrÜôø g,hoï thieå nngn c. BaÚ n t bò ùaà yùuÝ ùuÝcoÚcoÚluoâ luoâ forklift ùaà y$599,000. nnforklift Mua vaø olaølaø hoaï ùoä gngay, ngay, vaø olieà nn gùeü n hoaï hoâ mt tùoä nay hieä i ùoâ ùoâ n khaÚ ch, hieä nn taï imieã gg khaÚ ch, ùÜôï ctaï nn100% vòtrí maÍ tieà n ùÜôø ùÜôø vòtrí maÍ t t tieà nduty. nn gg thueå stamp

20322002M39 20322002M39 Cháť&#x2030; cần máť&#x2122;t wiďŹ laptop quĂĄn cĂ mphĂŞ, phĂŞ, Cháť&#x2030; cần wiďŹ bấn cĂł lĂ m viáť&#x2021;c nhĂ , tấi quĂĄn cĂ  cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;c tấi nhĂ , tấi quĂĄn cĂ  phĂŞ, nhĂ  hĂ ng lĂ m viáť&#x2021;ctấi tấiNgay nhĂ ,Sang tấi HaĂľ nnbấn g roä nnggtháť&#x192; 360 sqm, Sang nhĂ  hĂ ng Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t tấi Váť&#x2039; trĂ­do táť&#x2018;tccmáť&#x2122;t tấi VĂŹ lyĂš sÜÚ khoĂť ee laptop HaĂľ roä 360 sqm, ChĂśa coĂš nhaø Ngay trung taâ CBD ChĂśa nhaø trung m CBD VĂŹV20421503M39P lyĂš docoĂš sÜÚ khoĂť Vuø ggtrĂŞn Beechworth (ĂąoâNgay ngviáť&#x2021;c g Ä&#x2018;ang Vuø nngchĂŚ Beechworth (Ăąoâ nviáť&#x2021;c Ngay trung taârẼt mCBD CBD trung taâtaâ m trĂŞn xegaĂĄ hĆĄi, ngoĂ i bĂŁithueâ biáť&#x192;n, thĂ­ch thĂş khĂ´ng trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ i biáť&#x192;n, nĂşi thĂ­ch khĂ´ng trĂŞn nĂşiv.vâ&#x20AC;Ś v.vâ&#x20AC;Ś thĂ­ch thĂş khĂ´ng $650/pw, luoâ hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Váť&#x2039; trĂ­gthĂş táť&#x2018;t gần Melbourne v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng viáť&#x2021;c caĂ  nng sang tieä m Melbourne trong thueâ chĂŚ $650/pw, luoânCĂ´ng nCĂ´ng CafĂŠ rẼtVieä Ẽn Ä&#x2018;ĂŁ nhaø haø n Ăąang baĂšnnn caĂ  sang gaĂĄ tieä m bĂŁi nhaø haø n g Ăąang baĂš haø Vieä t pp trong Nam haø nng ttưᝣng Nam baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ hoä i baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ hoä i nhaø haø n g Ăąang baĂš nhaø haø n g Ăąang baĂš nlaâu vaĂŞ n phoø n g, trang thieĂĄ t bò tấi trung rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i biáť&#x192;n vĂ  khu Ä&#x2018;Ă´ng Ä&#x2018;Ăşc rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i tâm cafeĂš trung taâ m Epping Plaza. Hᝣp vaĂŞn phoøng, trang thieĂĄt bò ThaĂš Epping Plaza. Hᝣp lâu nÄ&#x192;m,ngay rẼt cafeĂš ngay trung taâÄ&#x2018;áť&#x192; m ThaĂšii itấi foods,trung ĂąaĂľlaø laøm mtâm foods, ĂąaĂľ laâ trong vuø ng. g. váť?i Ă&#x2018;ang trong vuø ntuyáť&#x2021;t Ă&#x2018;ang ThaĂš foods, ĂąaĂľ laø m laâ laø m chuĂť moä t nhaø haø n g Fully ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m laâ uucuh laø m chuĂť moä t nhaø haø n g Fully ĂąaĂ  y ĂąuĂť coĂš luoâ n forklift du láť&#x2039;ch. Ä?ĂŁ hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng Melbourne City, tieĂ  ntrĂ­ Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng ĂąaĂ  y ĂąuĂť coĂš luoâ n forklift ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3 n8m + tĂĄi ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi thu nháş­p trĂŞn kinh doanh gia Ä&#x2018;ĂŹnh, váť&#x2039; Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3 n8m + tĂĄi thu nháş­p trĂŞn Melbourne City, tieĂ  n naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c hh thu $5500-$7000 / thu $5500-$7000 / naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš cráşť, naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h Lic. khoâ n g caĂ  sang, chĂŚ caĂ  n vaø o laø hoaĂŻ t Ăąoä n g ngay, Lic. khoâ n g caĂ  n sang, chĂŚ caĂ  n 20 nÄ&#x192;m, hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng thueâ reĂť ,, du hĂ´ĂŻ pp Ä&#x2018;ưᝣc, ĂąoĂ  nngphần khĂĄch, tiáť n ráşť, vaøtiáť n o laømạt) hoaĂŻt .Ăąoä ng ngay, takeaway khĂĄch, tiáť n thuĂŞ táť&#x2018;t ngay khu láť&#x2039;ch quen kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt kĂ˝,tuaĂ  tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, thueâ reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  gphầnlĂ  $1000/tuần (Ä&#x2018;a lĂ  tiáť n $1000/tuần (Ä&#x2018;a mạt) .Cần Cần takeaway & eatthuĂŞ in,nhaø nhaø & eat in, n . Sang $60,000 tuaĂ  n . Sang $60,000 takeaway & eat in, nhaø takeaway & eat in, nhaø hieä n taĂŻ i Ăąoâ n g khaĂš c h, hấn, thu trĂŞn traĂť nthueâ maøthoâ thoâ , hᝣp coø nnphải laâ daø ii,tᝍ vò trĂ­ toĂĄ tt traĂť tieĂ  nnhiĂŞn) mÜôÚ nncmaø i,indĂ i còn dĂ i hieä ntieĂ  taĂŻ ithueâ Ăąoâphải nphải gmÜôÚ khaĂš h, thuáť&#x2122;c Sydney, Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i kinh doanh coøcháť&#x2030; laâ1uugiáť? daø ,táť&#x2018;t vò trĂ­váť&#x203A;i toĂĄAnh kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i biáşżt tiáşżng vĂ  (dÄŠ haø ghᝣp vÜø aÄ&#x2018;áť&#x201C;ng mĂ´Ăšii nháş­p itaâtaâ ntrang trang biáşżt tiáşżng vĂ  (dÄŠ nhiĂŞn) haø vÜø mĂ´Ăš thoâ itheĂĽ ,phải tròchuyeĂĽ giaĂšthĆ°áť?ng thaø nhh chÜÚ haø vÜø mĂ´Ăš trang thoâ trò giaĂš nAnh vòtrĂ­ maĂŤ tt60 tieĂ  nnchoĂŁ ùÜôø nngg haø npnngpgg$300,000/nÄ&#x192;m. vÜø aaamĂ´Ăš i lĂ˝ taâ nnn trang coĂš nnthaø sang vòtrĂ­ maĂŤ tieĂ  ùÜôø máť&#x; 7i,ngĂ y tᝍ hấn. do chÜÚ ahĂ´n hĂ´n 60 thĂ­ch hĂ´ĂŻ hấn. lĂ˝taâ do sᝊc acÄ&#x192;n choĂŁ , ,thĂ­ch hĂ´ĂŻ coĂš theĂĽ chuyeĂĽ sang khĂĄch quen khĂĄch quen thĆ°áť?ng chÜÚ aVĂŹ 65 choĂŁ . sᝊc chÜÚ aVĂŹ 65 choĂŁ .Sang biáşżt sáť­8am-4pm. d᝼ng computer bản. CĂ´ng biáşżt sáť­ d᝼ng computer cÄ&#x192;n bản. CĂ´ng

Vò trí trí toåtoått t vuø vuøn ngg Vò Vò vuø Vò trítrí toåtoå t vuø nngg Blacktown, ùang Blacktown, ùang Blacktown, ùang Blacktown, baÚnnn Fish Fish N N ùang Chips baÚ Chips baÚ Fish Chips baÚ n Fish NN Chips & Takeaway, kinh & Takeaway, kinh Takeaway, kinh kinh &&doanh Takeaway, ngaøy , hieä hieän n doanh ngaø doanh 7777ngaø ngaø y, y,, hieä hieä doanh y nn thu $9000 $9000 -- - $9500 $9500 thu thu $9000 $9500 thu $9000 $9500 tuaà nn. . Lease Leaselaâlaâuudaø daøi,i, tuaà

LoaĂŻi toĂĄt nhaĂĄt tinh cheĂĄ chaĂĄt lÜôïng cao GiaĂš reĂť raĂĄt nhieĂ u so vĂ´Ăši giaĂš baĂšn ngoaøi shop YeĂĄn saøo coĂš giaĂš trò dinh dÜôþng cao Ă&#x2018;aĂŤc bieät raĂĄt toĂĄt cho phuĂŻ nÜþ. QuyĂš khaĂšch coĂš nhu caĂ u mua xin goĂŻi Thy PhÜông 0402 371 095

Taän Taâm - Chuyeân Nghieäp & KĂ­n Ă&#x2018;aĂšo

Alterations

Paddington NSW 2186 1501M46

Shop may chÜþa quaà n aÚo, ùaþ laøm laâu naêm ùang ùoâng khaÚch, vò trí toåt taïi Paddington NSW. Dieän tích shop roäng 40 meÚtvuoâng. Xin ùeån xem taïi 72 Oxford St. Padington, hoaÍc Goïi Soula (02) 9360 3604 9-4pm Mon - Sat (English)

ngoaøi laø thÜÚc aên boü dÜôþng, vaø laøm ùeïp, toü Yeån saøo Nha Trang coøn laø phÜông thuoåc chÜþa beänh quyÚ hieåm...


gaĂĄ pgaĂŞgiaĂš $50,000 thÜông lÜôï ncuĂľ Xin goĂŻ in0415 cuĂľ ngphĂ­a g caĂ caĂ  tuyeĂĽ nsau. tuyeĂĽ nn thÜông thÜông ng. lÜôï ntrong. 5laø nÄ&#x192;m +caĂŞ5cbeâ nÄ&#x192;m tĂšy thuĂŞ ($550 . Shop Hiáť&#x2021;n phoø ngJohn aĂŞnpnipp+ +ĂąoĂ  beĂĄ & nggtrong taĂŻiniphĂ­a phoø nvieä g nbeâ +lÜôï pg.ngaø &cháť?n, vaĂŞ n phoø gSang i iphĂ­a sau. phoø nreĂť beĂĄ & n60 nNSW taĂŻg. sau. Shop uráşťtaĂŻ daø tieĂ npw) thueâ chĂŚ laø mvieä Greenfield Village, m nnbeĂĄ Shop taĂŻ iin.iGreenfield Village, trong. Shop taĂŻ Greenfield Village, hĂ´ĂŻ laâ reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  nnngpggapCabramatta laâ uuvaĂŞ daø ini.phoø 12 nShop / tuaĂ  nlaâ giaĂš 260,000 trong. taĂŻ reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  laâ uvaĂŞ daø i..phoø ngoaøi itrôø trôøi,i,ChÜÚ ChÜÚaatreâ treânn60 60choĂŁ choĂŁtrong trong caĂ  ngoaø i#' trôø ,;! < ! ChÜÚ treâ ndaø choĂŁ vaø 138. ngoaø iShop , caĂ  86A Street ngoaø caĂ  !vaø !ngoaø ngoaø vaø i,i, " n" n roä Kelly 0410 418 NoĂš i ini Xin $ )*!$!' 787 299 (English / Chinese) #' $ ;! < ! )*!$!' thĂ´ nail kinh nghieä m . GoĂŻ i 0434 820 837 0414 thĂ´ nail kinh nghieä m . GoĂŻ i 0434 820 837 0414 Xin goĂŻ i 0411 676 goĂŻ i 0411 676 thu $7000 pw. Xin gáť?i Andrew 0414 648 767 or roä n g raĂľ i coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ m baø n nail & spa. Xin goĂŻ roä n g raĂľ i coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ m baø n nail & spa. Xin n g raĂľ i coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ theâ m baø n nail & spa. Xin goĂŻ $1472.90 / thaĂš n g. Sng giaĂš $50,000, theâ m chi tieĂĄ Freenfield Park, xin goĂŻ i 9610 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä Freenfield Park, xin goĂŻ i 9610 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä c02 Xin lieâ laĂŻ cc0414 0414 722 813 cc)))it Xin lieâ ncnnphone laĂŻ 813 2166 hoaĂŤ Xin lieâ laĂŻcthÜông 0414722 722ntieĂĄ Xin goĂŻi Vieät 0422(ĂąeĂĽ 331xin 735vieägoĂŻ sanglaĂŻlaĂŻi igiaĂš giaĂšthÜông thÜônglÜôï lÜôïnng.g.Xin XingoĂŻ goĂŻi i0414 0414566 566026 026 sang laĂŻ i giaĂš lÜôï g. Xin goĂŻ 0414 566 026 sang n(tiáşżng g088 Vieä tior English 0411 618 977 Anh) 358 598 (t/Vieä /English) English) 358 598 (t/Vieä t/tJessicatran257@yahoo.com !' (%)*!+ ,- ).% 750 hoaĂŤ c 9637 3742 (tieĂĄ n g Vieä t Hoa Anh) !' (%)*!+ ,- ).% 750 hoaĂŤ c 9637 3742 (tieĂĄ n g Vieä t Hoa Anh) 8247 7470 (English) 0425 308 0425 308 088 46 0425 308 088 +/ 6 )=$ $  46 xin goĂŻ i (03) 9754 4808 or 0434 348 555 +/ 6 )=$ $  hoaĂŤ c email: Jessicatran257@yahoo.com Tel.: 0418 699 083 (Vietnamese / English) hoaĂŤ c email: (tieĂĄ n g Vieä t /Anh) hoaĂŤ c email: Jessicatran257@yahoo.com 97086661 6661(tieĂĄ (tieĂĄnnggVieä Vieät t/ /Anh) Anh) or 9708 6661 (tieĂĄng Vieät / Anh) 48 oror9708 48 48 48

44 50 48

 / 0 $% 2  / 0 $% 112

Nail& &Beauty Beauty Nail BayNSW NSW Double Bakery & Hot breadDoubleBay   Rydalemere NSW

 

Supermarket

Auburne Berala 20932008M43

Sieâu thò, vò trĂ­ toĂĄt, Ă&#x2018;aĂ y ĂąuĂť trang thieĂĄt bò, vaø caĂšc maĂŤt haøng taĂŻp phaĂĽm cho nhaø beĂĄp vaø ĂąoĂ  duøng trong nhaø, ĂąaĂľ laøm laâu naĂŞm Ăąang kinh doanh toĂĄt, nhieĂ u khaĂšch quen trong vuøng, vaøo laø laøm ngay. Xin goĂŻi 0401 329 088 (Chinese) or 0430 082 510 (English)

Tree Lopping Melbourne Vic S21080808M43

Dòch vuï ùoån caây saân vÜôøn, ùang hoaït ùoäng vuøng St Albane vaø caÚc khu laân caän, ùaþ laøm laâu naêm coÚ nhieà u hôïp ùoàng khaÚch vaø khaÚch quen, trang thieåt bò ùaày ùuÝ vôÚi doanh thu cao. Sang toaøn boä kinh doanh, xe vaø thieåt bò chÌ $50,000 t/lÜôïng, seþ noÚi chi tieåt hôn khi lieân laïc. Xin goïi 0419 136 786 (t/Anh)

Licensed Brothel

Brookvale NSW 20963008M43

Trung taâm â&#x20AC;&#x153;giaĂťi trĂ­ ngÜôøi lĂ´Ăšnâ&#x20AC;? (sex workers). ĂąaĂľ 35 naĂŞm 24 giôø Northern Beach Syd. HĂ´ĂŻp ĂąoĂ ng thueâ choĂŁ 9 naĂŞm. Hieän coĂš 10 phoøng phuĂŻc vuĂŻ, moĂŁi phoøng ĂąeĂ u coĂš showers, 3 phoøng ùôïi coĂš salon cho khaĂšch + nhaân vieân ngoĂ i thoaĂťi maĂši, coĂš luoân office & reception + beĂĄp & phoøng giaĂŤt. CĂ´ hoäi raĂĄt lyĂš tÜôÝng cho ngÜôøi coĂš kinh nghieäm ĂąieĂ u haønh dòch vuĂŻ naøy. Sang $300 000. Xin goĂŻi Richchard 0422 171 888 (tieĂĄng Chinese or English)

Tobacconist

Enmore NSW

20973008M43

Ă&#x2018;aĂľ laøm 26 naĂŞm, shop roäng 5 x 10 m, Lease mĂ´Ăši 3 x 3, rent chĂŚ $600p.w. ThÜïc chi $370 khoâng outgoing. Hieän Ăąang thu 12 14 ngaøn moĂŁi tuaĂ n. LaĂľi roøng tÜø 10% - 11% . luoân cung ÜÚng baĂšn sĂŚ cho caĂšc tieäm khaĂšc. Tieäm coĂš ATM ngay trÜôÚc cÜÝa, ùÜôïc khuyeĂĄn maĂľi giaĂťm giaĂš ĂąaĂŤc bieät tÜø toĂĽng coâng ty thuoĂĄc laĂš. Sang giaĂš $130000 coäng haøng toĂ n. Xin goĂŻi (02) 9519 2640 (noĂši Chinese hoaĂŤc English)

Lunch Shop Smithfield Lunch Shop Smithfield Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Lunch Restaurant Nail & Beauty Asia Grocery Milk Run Nail & Beauty Milk Run Hot Bread & Bakery Hot Bread & Bakery Nail & Beauty Easyway Biz 4 Sale Easyway Biz 4 Sale Melbourne trong Epping Plaza. Salon Salon vuønLiverpool gSouth North Shore NSW Meadowheight Vic West Syd South West Syd Liverpool NSW NSW Restaurant for Sale Double Bay NSW KhuhaĂľ haĂľ nggxÜôÝ xÜôÝ Khu nfor nngg Milk run Sale Milk run for Sale Easyway Kiosk baĂš n Traø nÜôÚ c sinh toĂĄ traĂš i , tấi Easyway Kiosk baĂšn Traø nÜôÚ c sinh toĂĄ traĂš i caâ ,ybaĂš vò vaĂŞ phoøtrĂ­ g,ACT Ăąang Váť&#x2039; táť&#x2018;tcaâybaĂš vaĂŞ nnphoø nng, Ăąang nvòn Belconnen Canberra 2617

 $%1!4>#% 1!4>#%  $%

 

20091001M40 20091001M40 20091001M40 20091001M40

S2078V0606M41 S2078V0606M41 20603004M40 20322002M39 20571404M40 20571404M40 2040300212M39 20211002M39 20571404M40 20571404M40 20312002M39 20312002M39 20211002M39 20302002M39 20302002M39

51 49 Restaurant Chicken shop Chicken shop Fish & Chips Convenience Store Hot Bread & Bakery Butcher Shop Butcher Shop Restaurant Restaurant Nail Salon Sysney NSW Nail Salon Sysney NSW Restaurant Restaurant Springvale Melbourne Canterbury Bankstown Canterbury Bankstown NSW Blacktown NSW Wollonggong NSWNSW Bankstown NSW Liverpool NSW Bankstown NSW Convenience Store Bankstown NSW Liverpool NSW Bankstown NSW Bankstown NSW 20540904M40 20540904M40 20540904M40 20540904M40 20613004M40 20332002 2039300212M39 20593004M40 20593004M40 20593004M40 20593004M40 20312002M39 20261502M39 20312002M39 20261502M39 20261502M39 20261502M39

20191001 20191001

Na Nai Nai Nail Shopping Shopping

ShoppingC Shopping

TaĂŻ iitMarrickville, hieä TaĂŻ Marrickville, hieänn Shop roäntáť&#x2018;t ngg81 81meĂš meĂšt tvuoâ vuoânRydalmere nggthieĂĄ thieĂĄ t trĂ­ thuáť&#x2122;c NSW Sang nhĂ hĂ ng Váť&#x2039;roä trĂ­ trĂŞn Vòquen toĂĄ t ggváť&#x203A;i vuø ncĆ° g Ngay trung taâShopping m CBD Vò trĂ­ toĂĄ tùÜôø vÜï cttrong Cần sang shop tháťąc váť&#x203A;i cĆ° vaĂŞ nthò phoø nptrung g, Ăąang baĂš nngng Shop RẼt thuáť&#x2122;c Nghieä ptrung Ăąoä ctaâ quyeĂ  Vò trĂ­ toĂĄ tkhu khu vÜï cDoanh RẼt quen thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i cĆ° Doanh Nghieä Ăąoä cnhÜôï quyeĂ  â&#x20AC;˘gtcaĂš ThÜông vuĂŻ nhÜôï RẼt quen Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n kinh â&#x20AC;˘ ThÜông vuĂŻ n Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n kinh trĂ­ toĂĄ trong Carlingford Naè m treâ n ùÜôø n caĂš i khu thò tÜÚ taâ m Naè m treâ n ùÜôø n g caĂš i khu thò tÜÚ trung taâ m trĂ­ toĂĄ Carlingford Shopping Naè m treâ n n g i khu tÜÚ m Nhaø haø n g mĂ´Ăš i ĂąeĂŻ p trong Nhaø haø n g mĂ´Ăš i ĂąeĂŻ p trong 20891807M43 keĂĄ sangcĂĄi, troĂŻ ùòa ĂąieĂĽ ĂąieĂĽ m toĂĄ keĂĄ sang troĂŻ nng,g, m toĂĄ t,nt,nggmĂ´Ăš Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Ă&#x2018;aĂľlaølaømmlaâlaâuunaĂŞ naĂŞmmĂąang Ăąang Ă&#x2018;aĂľ laøtm laâ uNhaø naĂŞ m Ä&#x2018;Ć°áť?ng Ä?ĂŁ lâuùòa Melbourne trong Blacktown, Ăąang haø ngiÜþ gcuĂť chÜÚ eat-in & takeaway Nhaø haø mĂ´Ăš i ĂąeĂŻ p trong eat-in & phẊm Ă (franchise) châu Ä&#x2018;ĂŁ lâu nÄ&#x192;m Nhaø haø i ĂąeĂŻ p trong 20922508 Ă&#x2018;aĂľ nhaø haø n g Ăąang baĂš n giao phaĂš tn sÜþ atakeaway caĂš cĂąang vuø na gaa hĂ´n Rockdale, gaĂ  n traĂŻ m xe giao phaĂš sÜþ a caĂš c vuø n g Rockdale, gaĂ  n traĂŻ m xe Canterbury dân vĂšng Canterbury dân vĂšng Canterbury quyeĂ  (franchise) cuĂť Center, trÜôÚ c Woolworth a dân vĂšng doanh toĂĄ t , tieä m Ăąang quyeĂ  n Center, trÜôÚ c Woolworth giÜþ a doanh toĂĄ ttrung , Shop m Ăąang Liverpool,hai haibeâ beânnlaølaøCabaramatta, shopping Ă&#x2018;ang laø hai beâ nbòlaø shopping strip. laø m Liverpool, shopping strip. Ă&#x2018;ang laø m khu maĂŻ iĂ&#x2018;ang Vieä tNam Nam baĂš ntâm caĂšc loaĂŻi taĂŻp khu thÜông maĂŻ itieä Vieä tChips shop trang thieĂĄ ĂąaĂŠ ttieĂ  tieĂ  n: tấi :88Fish nÄ&#x192;m Ä&#x2018;angbòbò Ä&#x2018;Ă´ng shop trang thieĂĄ t tbò ĂąaĂŠ tBankstown. nthÜông ĂąoânbaĂš nggnkhaĂš cthòt hquen quen&&khaĂš khaĂšch ch Ăąoâ ncoourt. gEpping khaĂš cloaĂŻ hstrip. quen &Ä&#x2018;áť&#x2039;nh khaĂš c,m hcoĂš Hᝣp baĂš N Loø laøm & luoân tieäùoâ m hkhaĂš mĂŹch 100 choĂŁ ngoĂ  ilaâ yLiverpool, kinh doanh áť&#x201C;n tấi Cecil ThaĂš i cacfoods, laø mCecil u giaĂĄ Cabaramatta, Lansvale, lÜÝlÜÝaakhu ifood ,i,haĂľ trang caĂš loaĂŻ iPlaza. khu thÜông maĂŻ iVieä Vieä tNam Nam caĂš iLansvale, cafeĂš lunch khuthÜông thÜôngmaĂŻ maĂŻ trang khu thÜông maĂŻ ih, tnÄ&#x192;m Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039;g, Ä?ĂŁ 25 váť&#x2039; Open 7ĂąaĂľ ngaø ylinh linh Bankstown. 25 nÄ&#x192;m food coourt. Open 7cafeĂš ngaø ylunch haĂľ n g sÜþ a Dairy Farmers, Bankstown. Ăąoâ nntSpringvale, ggTakeaway, khaĂš cÄ?ĂŁ sang gia n g sÜþ Dairy Farmers, Ăąoâ khaĂš c h, sang gia 5.5 ngaø y / tuaĂ  n . Trang thieĂĄ t bò coø n mĂ´Ăš i , shop 5.5 ngaø y / tuaĂ  n . Trang thieĂĄ bò coø n mĂ´Ăš i , shop phaĂĽ m sÜþ a trÜÚ nváť&#x2039; 5.5 ngaø y / tuaĂ  n . Trang thieĂĄ t bò coø n mĂ´Ăš i , shop mĂ´Ăš i thaø n h laä p , trang thieĂĄ t baĂšnh mĂŹ mĂ´Ăš i thaø h laä p , trang thieĂĄ khĂĄch. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng rẼt Ä&#x2018;Ă´ng spa pedicure, 8 baø n nails, khoâ n g takeaway, vaø caĂšc loaĂŻ i meat pies, Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 3 n8m + tĂĄi spa pedicure, 8 baø n nails, khoâ n g & kinh vĂšng Meadowheight Hill, Valley, vaø caĂš ckhu vaĂľnngglai. lai.Shop ShoproäroännggcoĂš coĂš44 vaĂľ lai.Ăąang Shop ngnĂ&#x2018;a gcaĂš coĂš 4khu pheĂš proä ntrong bia Hill, Green Valley, vaø csoĂĄ vaĂľ m Ăąoâ nbaĂš khaĂš c& hcrÜôïu. thieĂĄ Ăąoâ nnaĂŞ thieĂĄt tbòbòùaĂ  ĂąaĂ yyĂąuĂť ĂąuÝùang Ăąang Ăąoâ ngGreen gcho cho coâ gcaĂĄ nhaâ trong mĂ´Ăš thaønnhhtrấm laä p, nxe ,nxe trang thieĂĄ coâ nnn nhaâ mĂ´Ăš i ithaø laälÜôï pbaĂš trang thieĂĄ t tt c laĂš cho Ăąoä nbaĂš gtÜø tÜø 9am ĂąeĂĄ ng10pm. 10pm. Ă&#x2018;a soĂĄ Ăąoä n g 9am ĂąeĂĄ trấm xe láť­a. Ä?iáť u trĂ­ ngay láť­a. Ä?iáť u trĂ­ ngay trấm láť­a. Ä?iáť u QuyeĂ  n cung caĂĄ p sÜþ a Ăąoä trĂ­ ngay thÜông g. Xin goĂŻ i QuyeĂ  n cung p sÜþ a Ăąoä c thÜông lÜôï g. Xin goĂŻ i o chĂ­ & thuoĂĄ chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t , n h mĂŹ thòt, pies, sausage lâu dĂ u thuĂŞ ráşť cháť&#x2030; chuyeâ n laø m baĂš n h laĂŻ t , baĂš n h mĂŹ thòt, pies, sausage chuyeâ laøquen m baĂš nhkhaĂš laĂŻlaø t,laâ baĂš n h mĂŹ thòt, pies, sausage khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, saussage, cakes, soft drinks, v.v... spa, bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť coø n mĂ´Ăš i tinh. BeĂĄ p bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť coø n mĂ´Ăš i tinh. BeĂĄ p kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, Melbourne Vic. Hiáť&#x2021;n Ä&#x2018;ang laâ n caä n . ChĂŚ moä t ngÜôø i laø m , Ă­t doanh 7 ngaø y , hieä n bò caĂŻ n h tranh trong shopping. n caä n . ChĂŚ moä t ngÜôø i laø m , Ă­t bò caĂŻ n h tranh trong shopping. BeĂĄ p roä n g, vÜø a ùÜôï c takeaway & eat in, nhaø khaĂš vaø c h vaĂľ n g gheĂĄ pedicure spa,44baø baønn gheĂĄ pedicure spa, 4 baø n khaĂšcchnhquen vaø khaĂš c h vaĂľ n g gheĂĄ pedicure baĂš nÜôÚ ckhu sinh traĂš icaâ caâ yreĂť tÜôi vÜï c.ttraĂš .caĂš Thue ĂąaĂ y0435 yĂąuĂť ĂąuĂť coø nmĂ´Ăš mĂ´Ăš icoĂš tinh. BeĂĄ p laø baĂš nnquyeĂ  nÜôÚ ckhu sinh toĂĄtoĂĄ yreĂť tÜôi vÜï ctcaĂš Thue bòbòùaĂ  coø ncạp tinh. BeĂĄ p+++ hĂ nh báť&#x;i cạp vᝣ hĂ nh báť&#x;i vᝣ vᝣ cháť&#x201C;ng nÄ&#x2018;Ă´ng ctaâ khu vÜï 883 333 vaø caĂ  nntaĂĄ cho cniocbeauty. khu $800 tuần. Hiáť&#x2021;n Taâ y ,ihĂ´ĂŻ nxe Fish 0435 883 333 vaø caĂ  gaĂ n khu coâng nghieäp haĂľng xuĂ´Ăťng còn dĂ i rolls vaø ngnails gquyeĂ  loaĂŻ ibaĂš baĂš hmĂ´Ăš khaĂš CoĂš xectic,t thĂ­ch rolls nhÜþ gnvĂŹnloaĂŻ ihᝣp baĂš ncạp hÄ&#x2018;áť&#x201C;ng khaĂš .cháť&#x201C;ng CoĂš rolls nhÜþ nmua loaĂŻ i+ nicho hcaĂť khaĂš CoĂš rẼt khĂĄch. Trang thu nhaä pcao. cao. CaĂ  phaĂť ixe bieĂĄ tieä nghi thĂ­ch pluoâ cho taĂĄtt t & Chip kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i thu nhaä p1 CaĂ  i vÜï bieĂĄ thu $9000 -cppcháť&#x201C;ng $9500 nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ cho in taĂŻ laø m mĂ´Ăš haø n$400/per gn vÜø anithaĂš nHĂ´ĂŻ trang Hieä ĂąangĂąoâ Ăąoânngthu gvaø khaĂš ctieä h,n lyĂš do lai, uuvaø khaĂš cnhÜþ mua Hieä nnĂąang khaĂš ctieä h, vĂŹ lyĂš do lai,coĂš coĂšnhieĂ  nhieĂ  khaĂš chgiôø hgiôø nails phoø ng beauty. phoø Good rent moĂŁ thaĂš ngig: $.7450 7450 nails ++11tieĂ  phoø Good rent moĂŁ g: $n.cphaĂť week HĂ´ĂŻ p tieä n nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ cho taĂĄ $400/per week p n nghi thĂ­ch hĂ´ĂŻ p cho taĂĄ t par-time . Chi thĂŞm máť&#x2122;t par-time . Chi thĂŞm máť&#x2122;t par-time . Chi thieĂĄtt tbò bòùaĂ  ĂąaĂ yyyĂąuĂť ĂąuĂťvĂ´ v $11,000 $13,000. vaĂŞn phoøng doanh thu raĂĄt cao, n ng beauty. thieĂĄ ithaø thaø nhquầy hchuĂš Syd NSW. & thĂŞm tuyeĂĽ moä tthaĂľ phuĂŻ nÜþ ithueĂĄ ncho Syd tuyeĂĽ phuĂŻ nÜþ baĂš hấn. VĂŹ do thiáşżt báť&#x2039; káť&#x192; Ä&#x2018;ầy tieĂĄ nnoä gnoä Anh vaø chuĂš computer tieĂĄ nm g Anh vaø toutgoings. computer khĂĄch thĆ°áť?ng canteen truck baĂš nchÜÚ haĂľ nchoĂŁ gNSW. xÜôÝ g**caĂšgia canteen truck nloaĂŻ nùôn gùôn xÜôÝ nungniAĂ&#x2122; nn. cho tuaĂ  nmáť&#x2122;t laâ uAĂ&#x201A;baĂš daø ,takeaway. canteen truck baĂš nsang cho haĂľ npvĂ´Ăš gtoutgoings. caĂš cloaĂŻ iLease thÜï clĂ˝ AĂ&#x201A; AĂ&#x2122; thieĂĄ caĂš cicbaĂš imoä thÜï cHambuger uusᝊc hĂ´ĂŻ cho tngcaĂť cgiaùÏnh aquen 65 . taĂĄnÄ&#x2018;ᝧ, membership. Tieä mm coĂš 6CaĂ  thieĂĄ ĂąaĂ  ĂąuĂť vĂ´ membership. Tieä coĂš 6thueĂĄ t bòbòùaĂ  y ĂąuĂť vĂ´Ăš i ùÏnh caĂ nnÄ&#x2018;ĂŹnh sanggaĂĄ gaĂĄ pcaĂť vĂ´Ăš giaĂš bao goĂ  m GST vaø !    %" 9 giaĂš !'$$ caĂ  sang pcaĂť vĂ´Ăš icthẼp giaĂš bao goĂ  GST vaø !  cho %" !' CaĂ nhĂ´ĂŻ nsang laĂŻi9 ivĂ´Ăš vĂ´Ăši i nĂąoĂ  laĂŻ idaø i,xÜôÝ giaĂš CaĂ  laĂŻ giaĂš n g laâ u daø i sang caĂť caĂš loaĂŻ i thÜï c ùôn AĂ&#x201A; AĂ&#x2122; ĂąoĂ  n g laâ u i , sang caĂť caĂš loaĂŻ i thÜï c ùôn AĂ&#x201A; u AĂ&#x2122; thueâ shop reĂť. RaĂĄt   thĂ­ch psang VĂŹ lĂ˝ do gia cao. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng phĂ­ láť?i cao. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng phĂ­ thẼp láť?i cao. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng HĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g laâ u daø i thueâ reĂť + 1 solarium + 2 + 1 solarium + 2 gg hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng lâu dĂ i, thuĂŞ ráşť. caĂŞ n baĂť n ĂąeĂĽ nhaä n caĂš c orders TieĂ  m naĂŞ n g taĂŞ n g trÜôÝ n g kháť?e cần sang lấi phĂ­ thẼp láť?i haø nlieâ glieâ moä nam thĂ´ĂŻ caĂŞ nthueâ baĂť nm ĂąeĂĽ nhaä n caĂš c$5500 TieĂ  naĂŞ ng. gtuaĂ  taĂŞ n trÜôÝ nc/g GiaĂšthÜông haø nnÜÝ gaa+ +thueâ moättphaĂť nam thĂ´ĂŻ xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn giaĂš chaĂŞ nphuĂŻ g.aa ++11solarium tea & lunch).Thu nhaä (morning tea & lunch).Thu p phuĂŻ 11(morning &bĂŹnh lunch).Thu pnpùôn. 11Sang $139,000 Xin loaĂŻ igoĂŻ thÜï corders :thÜông phoø npnpgggiaĂš rieâ g(morning tn,tgn,tieĂ  ntea trang trĂ­ ĂąeĂŻ pkieĂĽ kieĂĽ uopen open air trong maĂšiiinhaä inhaø nhaø nÜÝ Doanh soĂĄn baĂš nbieä haø gtieĂ  trung trong tuaĂ  :g phoø rieâ n g n thueâ trang trĂ­ ĂąeĂŻ p u air nÜÝ trong maĂš nÜÝ Doanh soĂĄ baĂš nbieä haø trung bĂŹnh trong ngoĂŻ :nnhaä $5500 /11solarium + 2 + 2 gh lÜôï n g. Vui loø n g chĂŚ n lÜôï n g. Vui loø n g chĂŚ n thÜông lÜôï n g. Xin lieâ n laĂŻ c thÜông lÜôï n Xin lieâ laĂŻ thÜông lÜôï n g. Xin lieâ n laĂŻ c ngÜôø i bieĂĄ t baĂš n cho coâ n g nhaâ n khu gaĂĄ giaĂš $50,000 thÜông lÜôï n g. Xin i 0415 báş­n ráť&#x2122;n con nháť?, trang trĂ­ ĂąeĂŻ p kieĂĽ u open air nÜÝ a trong maĂš nhaø nÜÝ a gaĂĄ $50,000 thÜông lÜôï n g. Xin i 0415 trang trĂ­ ĂąeĂŻ p kieĂĽ u open air nÜÝ a trong maĂš i nhaø nÜÝ a gaĂĄ p giaĂš $50,000 thÜông  '-! -!##! ! );!" );!"!' !'$%& $%&   ' Sang giĂĄ thĆ°ĆĄng lưᝣng, 5laø nÄ&#x192;m ($550 pw) np. nHieänphoø thunnggaĂŞaĂŞnn++beĂĄ 5ngoaø nÄ&#x192;m +hĂ´ĂŻ 5c5cip,beâ nÄ&#x192;m tĂšy cháť?n, thuĂŞ ráşť pw) ...iHiáť&#x2021;n chuyeĂĽ phaĂš cho coâ n260,000 vieä c(CaĂ  naø +trôø nÄ&#x192;m cháť?n, thuĂŞ ráşť ($550 pw) Hiáť&#x2021;n phaĂš tibaĂš coâ g vieä c phĂĄt naø giĂĄ cĂł bĂ n thảo. phoø beĂĄppp& & keĂĄ hĂ´ĂŻ pnngphaĂš phaĂš nn$800, baĂš niroø Juice Berri tiáť m thuĂŞ ráşť nsÜï trong. taĂŻ Greenfield Village, tptphĂ´ĂŻ pcoâ iSang ni 418 Juice Berri ThĂ­ch choĂ  ntreâ gcháť?n, hay Ăąoâ n($550 cuøchĂŚ ntháť&#x192; g $400/tuaĂ  laø m laø vieä beâ nsÜï trong. taĂŻ Greenfield Village, GoĂŻ itcho 0402 944 133 tuaĂ  ,hĂ´ĂŻ lÜông ngngaø g nhaâ ntrieĂĽ phuĂŻ $800, laĂľ roø n gg260,000 $1200 $138,000 reĂť ĂąoĂ  n12 laâ utchuyeĂĽ i/tuaĂ  .ituaĂ  ngaø ndaø n.vĂ´Ăš .Sang giaĂš 12 ngaø / tuaĂ  niii.baĂŻ Sang giaĂš 260,000 tuaĂ  nreĂť ,nkeĂĄ lÜông coâ g nhaâ ntrieĂĽ laĂľ nnnÄ&#x192;ng g $1200 / iy/ n.y/ ./sang hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  laâ untdaø .nnnhiáť u 12 /phuĂŻ nvĂ´Ăš giaĂš ngoaø itrôø ChÜÚ acoĂš nShop 60 choĂŁ trong vaø ngoaø iHiáť&#x2021;n ,caĂ  caĂ  ivieä ChÜÚ atĂšy treâ nyĂšnShop choĂŁ trong vaø ngoaø ,HĂ´ĂŻ nn phoø phoø beĂĄ n60 nnggaĂŞaĂŞnn++beĂĄ p &&v laĂŻ cm khi thÜï c$115,000 ùònh sang. laĂŻ cm khi thÜï c,vĂ´ĂŻ yĂš ùònh sang. coâng nghieäp. CoĂš theĂĽ laøm0410 theâm418 Kelly 0410 418138. 138.NoĂš NoĂši i Kelly 138. NoĂš Kelly cần sang giĂĄ 787 299 (English /0410 Chinese) ngoaø itrôø trôø ipw. ,iChÜÚ ChÜÚ acoĂš treâ 60 choĂŁ trong vaø ngoaø ior ,caĂ  caĂ  787 (English /m Chinese) muáť&#x2018;n thĂŞm tiáşżt xin gáť?i ngoaø i i , a treâ n 60 choĂŁ trong vaø ngoaø i , n 787 299 (English Sang thÜông lÜôï nkhoâ gbiáşżt deĂŁ daø n813 gchi $190,000 lun truck giao Sang thÜông lÜôï n299 g deĂŁ daø n g $190,000 lun truck giao nhaä p $5000/tuaĂ  n . Sang Xin gáť?i Thi 0431 645 672 thu $7000 648 767 or 02 thu $7000 Xin gáť?i Andrew 0414 648 767 02 pw. Xin gáť?i Andrew 0414 648 767 or 02 triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara roä n g raĂľ i coĂš theĂĽ Ăąe ĂąoĂ  n g laâ u daø i . Xin GoĂŻ i Lisa roä n g raĂľ i coĂš theĂĽ ĂąeĂĽ haø n g ngaø y * ThieĂĄ t bò bao goĂ  m tuĂť laĂŻ n h tuaĂ  . ChuĂť n g caĂ  n laø vieä c . Lieâ n laĂŻ c gáť?i Andrew 0414 Freenfield Park, xin goĂŻ i 9610 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä c ) haø n g ngaø y * ThieĂĄ t bò bao goĂ  m tuĂť laĂŻ n h +/?!9 < ! 6!@ $ 9 ?!9  (tieĂĄ n g Anh / Hoa/ tuaĂ  n . ChuĂť khoâ n g caĂ  n laø m vieä c . Lieâ n laĂŻ c Freenfield Park, xin goĂŻ i 9610 1617 (ĂąeĂĽ xin vieä c ) +/?!9 < ! 6!@ $ 9 ?!9  Xin lieâ n laĂŻ c 0414 722 gaĂĄ p , coĂš theĂĽ thÜông Xin lieâ n laĂŻ c 0414 722 813 Xin goĂŻ iVieä Vieä t0422 0422 331 735 Xin goĂŻ i4271 t8311 0422 331 735 Xin goĂŻ itieĂĄ 331 735 sang laĂŻ igiaĂš giaĂšthÜông thÜông lÜôï goĂŻii ilqaĂŻ 0414 566 026 cafeĂš & takeaway caĂštieĂĄ ctieĂĄ loaĂŻ , Vieä neĂĄtutororEnglish sang laĂŻ lÜôï nng.ng. Xin goĂŻ 0414 566 026 roännngggraĂľraĂľi icoĂš coĂštheĂĽ theĂĽĂąeĂĽ ĂąeĂĽth Xin goĂŻ 0412 973779 779 tXin /English) thĆ°ĆĄng lưᝣng. Xin gáť?i (02) or 0431 636 258 Xin goĂŻ 973 (Vieä tVieä /English) English n(tiáşżng gt Vieä t87 English nnggiVieä (03) 9309 4282 (tiáşżng hng. goĂŻ iPin Pin 0419 23 Xin goĂŻ i(tieĂĄ 0419 23 87 0411 618 977 Anh) sang laĂŻ giaĂš thÜông lÜôï g.g. Xin goĂŻ 0414 566 026 0411 618 977 Anh) i $68,000 luoân roä haø laĂŻ iiiii0412 giaĂš thÜông lÜôï n(Vieä Xin i 0414 566 026 0411 618 977 0407hoaĂŤ 050 783 (tiáşżng Anh) 8247 7470 (English) 8247 7470 (English) 0432 258 312 395 (tieĂĄ n(tieĂĄ g(tiáşżng English) 312 n(tieĂĄ g Hoa or English) 04 )gXe ùÜÚ0414 nghng. gemail: duø ngJessicatran257@yahoo.com g395 cho thÜông maĂľ ior *93 i4.6 4.6 sang cnc0414 email: ngVieä Vieä tThaĂš /Anh) (tieĂĄ nn889 gg goĂŻ Vieä lÜôï niXe gimĂš ùÜÚ duø nXin cho thÜông maĂľ iViáť&#x2021;t) *93 taĂťtaĂťi$108,000 hoaĂŤ Jessicatran257@yahoo.com ngHoa tor /Anh) thaä t sÜï muoĂĄ xin goĂŻ i )*!) 9680 (tieĂĄ Vieätt/Anh) /Anh) or 9708 6661 (tieĂĄ n g Vieä t / Anh) or 9708 6661 (tieĂĄ n g Vieä t / Anh) 6!"n sang !9!9$ %" $ %" %8 )*!) 00  6!" %8 04 97086661 6661(tieĂĄ (tieĂĄnnggVieä Vieät t/ /Anh) Anh) toĂ n. Xin goĂŻi 0466 111 118 oror9708 neĂĄutaĂĄtaĂĄ mua ngay trong**voø ng 1goĂŻ thaĂš n0418487181 g) Xin goĂŻi Jenny 0560 thÜông lÜôïng hieä Hino Xin goĂŻ nnhieä uuHino Xin i i0418487181 (tieĂĄng Hoa or English)  A$*!#

$*!#

 A 0430 922 668, (noĂšiSmithfield tieĂĄ ng Anh ornChinese) (tieĂĄ nggAnh) Anh) (tieĂĄ Shop Lunch Shop Smithfield 21971001M37 Lunch 21971001M37 20302002M39 20302002M39

Restaurant Restaurant vuønnggNorth NorthShore ShoreNSW NSW vuø Takeaway lunch shop Takeaway lunch shop Asia Grocery Ngay trung taâm CBD 20322002M39 20322002M39

Restaurant Restaurant Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store Chicken shop Restaurant Chicken shop Nail Shop for Sale Lunch Smithfield Cabinet Kitchen CĆĄ sáť&#x; kinh doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i lĂ m Nail Shop for Sale Fish & Chips Delivery Run Fish &takeaway Chips Takeaway for Sale Fish & Chips Delivery Run CafĂŠ & CafeĂš &Shop Takeaway Supermarket & Grocery Nail & Beauty Nail & Beauty Springvale Melbourne Nail & Beauty Nail & Beauty Springvale Melbourne Melbourne trong Epping Plaza. Melbourne trong Epping Plaza. Melbourne Springvale Melbourne Canterbury Bankstown NSW Bondi Junction vuø n g North Shore NSW Canterbury Bankstown NSW Milperra NSW Blacktown NSW Ashfield & Strathfield Blacktown NSW Blacktown NSW Ashfield & Strathfield Western Subs NSW Melbourne CBD Northern Beaches NSW CenctralCoast CoastTerrigal Terrigal NSW Cenctral tháť&#x192; cĂ  phĂŞ hoạc cᝊ Ä&#x2018;âu Double Bay NSW Double Bay NSW Nail shopbẼt trong Macarthur Nail shop trong Macarthur Khu haĂľ nnCĂł ggxÜôÝ nngglĂ m tấi nhĂ  hay quĂĄn KhuNSW haĂľ xÜôÝ Double Bay NSW Double Bay NSW Takeaway Business for Sale Dry clean & laundry shop Dry clean & laundry shop Eat in & Takeaway Cháť&#x2030; cần wiďŹ viáť&#x2021;c tấi tấitrĂ­lyĂš quĂĄn Square Centre, caĂš c Square Shopping Centre, caĂš Sang nhĂ  hĂ ng Sang nhĂ  hĂ ng HaĂľnbấn g roäcĂł ng tháť&#x192; 360lĂ m sqm, Sang nhĂ  hĂ ng Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t vaĂŞ nnphoø nng,do Ăąang baĂš nng Váť&#x2039; táť&#x2018;t tấi Vò trĂ­ toĂĄ vuø VĂŹ do ùÏnh, Vò toĂĄ tcĂ gia vuø vaĂŞ phoø g,toĂĄ Ăąang baĂš VĂŹ lyĂš cmáť&#x2122;t khoĂť eng laptop Busy Takeaway in Bondi Junction gaĂ  ntm station. Vò trĂ­ tsÜÚ vuø ntấi Sang baĂšnnhĂ , nShopping doanh nghieä vĂ´Ăš Ngay trung taâ CBD Sang baĂš doanh nghieä ppphĂŞ, vĂ´Ăš incig 20091001M40 20091001M40 20091001M40 20091001M40

20363002 S2076C0506M41

20603004M40 20603004M40 20332002 20603004M40 20332002 20322002M39 20603004M40 20241502M39 20241502M39 20322002M39 20411503M39

2082C0506M41 2082C0506M41

20343002

20613004M40 20613004M40 20613004M40 20281502M39 20332002 20281502M39 C20431503M39 20613004M40 20593004M40 20593004M40 20332002 20593004M40 20593004M40 20302002M39 20302002M39 20302002M39 20302002M39

HotBre Br Hot Br Hot Br Hot LiL

Li Liv

trung taâm CBD RẼt thuáť&#x2122;c vaĂŞ nĂ&#x2018;aĂľ phoø nNSW Ăąang baĂš n,n, Vòquen trĂ­ toĂĄNSW t váť&#x203A;i vuøncĆ° g RẼt quen thuáť&#x2122;c váť&#x203A;i cĆ° vaĂŞ ntrĂ­ phoø g,laâ Ăąang baĂš laø m laâ ukhu naĂŞ m Vò toĂĄ tng, ngay thò Ă&#x2018;aĂľ laø m uhĆĄi, m Ngay trung taâ mnaĂŞ CBD KingsPark ParkNgay Sydney NSW Naèm mtreâ treânnnùÜô ùÜ Kings Sydney NSW Town Hall Naè RandwickSydney Sydney Randwick NSW Cabramatta 30 phuĂš ,pkhĂ´ng ĂąaĂľ laø m trĂŞn xe ngoĂ i biáť&#x192;n, nĂşi v.vâ&#x20AC;Ś viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş Cabramatta phuĂš tm ,tm ĂąaĂľ laø hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng chĂŚtrĂŞn $650/pw, luoâ nCĂ´ng Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Ă&#x2018;aĂľ laø m laâ unaĂŞ naĂŞ Ăąang Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng caĂ  n30 sang gaĂĄ moä tmcafeĂš Ă&#x2018;aĂľ laø m laâ un Ăąang Melbourne trong Melbourne trong Marys NSW caĂ  gaĂĄ pnhaä tieä m nĂąoä Blacktown, Ăąang Blacktown, Ăąang Naè treâ ùÜô Blacktown, Ăąang Ä&#x2018;ang Naè mmtreâ n ùÜôø n & takeaway nhaø haø haønngg Ăąang Ăąang baĂš baĂšnn nhaø nsang g& baĂš eat-in takeaway nhaø thÜông vuĂŻ chuyeĂĽ phaĂš t nhanh, thÜông vuĂŻ chuyeĂĽ n phaĂš t nhanh, tÜø ,eat-in ĂąaĂľ hoaĂŻ tSt nĂąang gĂąang 13 naĂŞ m hieä nnHieä Ăąang thu nhaä p,n bĂŁithueâ dân vĂšng Canterbury hieä nhaø Ăąang thu pthu dân vĂšng Canterbury Ă&#x2018;aĂľ laø m laâ u naĂŞ m Ăąang Ă&#x2018;aĂľ laø m laâ u naĂŞ m Ăąang S21022407M43 Liverpool, hai benn Liverpool, hai beâ treâ n 3 naĂŞ m kinh doanh raĂĄ t oĂĽ n treâ n 3 naĂŞ m kinh doanh raĂĄ t oĂĽ n vaĂŞ n phoø n g, trang thieĂĄ t bò trung tâm tấi trung tâm rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i Khu haĂľ n g xÜôÝ n g & takeaway vĂ´Ăš i giaĂš tấi trung tâm Khu haĂľ n g xÜôÝ n g cafeĂš ngay trung taâ m $15,000/tuaĂ  n , laĂľ i Epping Plaza. Hᝣp Epping Plaza. Hᝣp baĂš n Fish N Chips 20901407M43 baĂš n Fish N Chips Ăąoâ n g khaĂš c h quen & khaĂš c h baĂš n Fish N Chips Ăąoâ n g khaĂš c h quen & khaĂš c h tấi ThaĂši ifoods, foods,ĂąaĂľ ĂąaĂľlaølaømmlaâlaâuu ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m laâ u Liverpool, hai beâ ThaĂš Liverpool, hai beâ n caĂš c loaĂŻ i cafeĂš lunch Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c h, Trang caĂš c loaĂŻ i cafeĂš lunch raĂĄ t cao $1 trieä u / Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n g taĂŻ i caĂš c vuø n g raĂĄ t cao $1 trieä u / Ăąang hoaĂŻ t Ăąoä n g taĂŻ i caĂš c vuø n g 20952508M43 Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m Vò Melbourne toĂĄt t trong trongtieĂ  khu ĂąaĂ y ĂąuĂť coĂš luoân forkliftùònh Ä?ĂŁ 25 nÄ&#x192;m váť&#x2039;t t Ăąoä5.5 Vò trĂ­trĂ­roøtoĂĄ khu ĂąoânBankstown. ngBankstown. gthu khaĂš quen & khaĂš Ăąoâ khaĂš cSpringvale, hcTakeaway, quen & khaĂš cthieĂĄ hchváť&#x2039; Ăąang n5.5 g ngaø ùònh nhaä ptcao. cao. Trang thu nhaä phTakeaway Trang thieĂĄ ngaøyyy// /tuaĂ  tuaĂ nnn.. .T rẼt Ä&#x2018;Ă´ng thaä haĂŻ roä chĂŚ Springvale, Ä&#x2018;Ă´ng nng g3g3iĂąuĂť 3,000 ĂąeĂĄ Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m +ĂąoĂ  tĂĄi vᝍa lĂ m chĆĄi thu nháş­p trĂŞnAshfield Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m + tĂĄi vaĂŞ phoø Theâ tieĂ  & Takeaway, kinh & kinh trĂ­ tkinh naè m nmnmphoø nnggĂąoâ Theâ tieĂ  & Takeaway, vaĂľ n& gStrathfield. lai. Shop roä ngrẼt g$69,000. 4tahoaĂŻ naĂŞ Ăąang Ăąoâ gm khaĂš cm h naĂŞ m Ăąang Ăąoâ khaĂš vaĂľ n& ggngay lai. Shop nngláť­a. coĂš 44vÜø Ăąang nngm khaĂš cm h thieĂĄ tm bò ĂąaĂ  yVò , nCity, hĂ´ĂŻ ptrong nntcvᝍa gh 5.5 ngaø tuaĂ  5.5 ngaø y / tuaĂ  n. TrT cho coâ nLaĂľ nhaâ ngnntoĂĄ naĂŞ m .ngĂ y, LaĂľ iTrang roø ngtrong g raĂĄ tnt tngay cho nhaâ naĂŞ .coâ roø raĂĄ ThÜïc phaĂĽm AĂ&#x2122; chaâvaĂŞ unaĂŞ Ngay Ashfield Strathfield. Hieä nÄ?iáť u a(Sydney Hieä nncoĂš vÜø trĂ­ trấm xe Randwick, thieĂĄ trĂ­ ngay trấm xe láť­a. Ä?iáť u Randwick, Trang thieĂĄ vaĂľ n lai. Shop roä g coĂš vaĂľ n g lai. Shop roä n coĂš 4 bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť goĂ  m goĂ  m 10 baø n raĂĄ t toĂĄ t taĂŻ i Town Hall bò ĂąaĂ  y ĂąuĂť goĂ  m goĂ  m 10 baø n vaø o laø hoaĂŻ t Ăąoä n g ngay, Shop mĂ´Ăš i thaø h laä p , chuyeâ n laø m baĂš hla thueâ reĂť , hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g 3,500 / tuaĂ  n . Sang khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, chuyeâ n laø m baĂš nnhnhhla khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, doanh 7 ngaø y , hieä n doanh 7 ngaø y , hieä n treâ n ùÜôø n g caĂš i Queen doanh 7 ngaø y , hieä n $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ  tiáť n mạt) . Cần naĂŞ n g cho 48 ùôn vò takeaway & eat in, nhaø laâ u daø i , giaĂš thueâ phaĂť i takeaway & eat in, nhaø naĂŞ n g cho 48 ùôn vò takeaway & eat in, nhaø gheĂĄ pedicure spa, 4 baø n gheĂĄ pedicure spa, 4 baø n lyĂš tÜôÝ n g. Sang baĂš n chuyeâ n laø m baĂš l lyĂš tÜôÝ nvÜï g.cc. .Sang baĂš n i i hieän taĂŻi Ăąoâng khaĂš chuyeâ n laø m baĂš n khu vÜï Thue reĂť trung taâm thÜông maĂŻi Markhu Thue reĂť mĂ´Ăš i coĂš hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g thÜông vuĂŻ vĂ´Ăš i mĂ´Ăš i coĂš hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g thÜông vuĂŻ vĂ´Ăš i hĂ nh báť&#x;i cạp vᝣ cháť&#x201C;ng + bòthu mĂ´Ăš i toanh, maĂš y mĂ´Ăš nail, + 6 spa pedicure, 3 phoø n g hĂ nh báť&#x;i cạp vᝣ cháť&#x201C;ng + bò mĂ´Ăš i toanh, maĂš y mĂ´Ăš nail, + 6 spa pedicure, 3 phoø g gheĂĄ pedicure spa, 4 baø n city). Ă&#x2018;aĂľ laø m laâ u ngaø y Ăąang c h, gheĂĄ pedicure spa, 4 baø n taĂĄ t caĂť trang thieĂĄ t bò coø n laâ u daø i , vò trĂ­ toĂĄ t $200,000. Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i rolls va kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i rolls vaø nn kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i thu $9000 $9500 thu $9000 $9500 $9000 $9500 St. trung taâ m St Marys hᝣp chaĂŞ nlyĂš gvÜø thu nhaä laĂľ roø ne ge haø gvÜø vÜø taânnitrang haø n$400/per ado mĂ´Ăš ipctaâ niHĂ´ĂŻ trang haø aamĂ´Ăš taâmĂ´Ăš phải biáşżt (dÄŠ nhiĂŞn) phải haĂľ xÜôÝ nggi imĂ´Ăš itrang xaâyy haĂľ xÜôÝ nmĂ´Ăš xaâ vĂŹgUSA. lyĂš sÜÚ cptiáşżng khoĂť , g vĂ  nails + 1nbaä phoø gilĂ´Ăš beauty. vĂŹ do sÜÚ khoĂť ,Anh nails ++VĂŹ 1ĂąeĂ  phoø ntgnntglĂ´Ăš beauty. rickville, treân truĂŻc ùÜôø nngngchĂ­nh rolls vaø rolls vaø nh $400/per week ppn week HĂ´ĂŻ beauty. n vieä c khaĂš c sang coâ n g ty chuyeĂĽ phaĂš n . Doanh beauty. VĂŹ baä n vieä c khaĂš c sang coâ n g ty chuyeĂĽ n phaĂš n . Doanh thĂŞm máť&#x2122;t par-time . Chi cuĂť a USA. HĂ´ĂŻ ĂąoĂ  n vòtrĂ­ maĂŤ t tieĂ  n ùÜôø n g coĂš Ăąoâ n khaĂš c h, trang thieĂĄ t bò thĂŞm máť&#x2122;t par-time . Chi cuĂť a HĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  g u mĂ´Ăš . Hieä n thu nails 1 phoø g beauty. coĂš theĂĽ chuyeĂĽ n sang Xin goĂŻ i 0405 nails + 1 phoø beauty. VĂŹ lĂ˝ do sᝊc hấn. VĂŹ lĂ˝ do sᝊc hấn. VĂŹ lĂ˝ do sᝊc khĂĄch quen thĆ°áť?ng khĂĄch quen thĆ°áť?ng tuaĂ  n . Lease laâ u daø i , tuaĂ  n . Lease laâ u daø i , cante $2500 moĂŁ i tuaĂ  n . VĂŹ ĂąoĂĽ tuaĂ  n . Lease laâ u daø i , hấn. chung quanh laø ngaâ n cantee chÜÚ a 65 choĂŁ . chÜÚ a 65 choĂŁ . chÜÚ a 65 choĂŁ . biáşżt sáť­ computer keâ giaĂš $425,000, chôø khaĂš khaĂšcchh vaø vaøoo. . keâ uchoĂŁ $425,000, chôø CaĂ tnthẼp sang laĂŻ vĂ´Ăš itgiaĂš cuĂťa shopping strip taĂŻĂąang iĂąang Mâ&#x20AC;&#x2122;ville. CaĂ  sang laĂŻ isang cantee iphĂ­ Sang laĂŻ giaĂš lÜôï nlấi g canteen iphoaĂŻ Sang laĂŻ inyigiaĂš thÜông lÜôï nlấi g ĂąoĂ  nuthueâ g997 laâ daø ,iidaø sang ĂąoĂ  ncaĂ  ggiaĂš laâuglaâ ulaâ daø ,office, sang lĂ´ĂšncÄ&#x192;n . CĂ´bản. yhoäCĂ´ng itoĂĄt cho ailaĂŻplaĂŻ nghieä hoaĂŻ tnĂąoä Ăąoä ngláť?i gtoĂĄ toĂĄ tivĂ´Ăš ,moä moä tgiaĂš ĂąaĂ  ĂąuĂť ,cần ĂąoĂ  nngÜôø gngaø laâ nghieä tithÜông ,hĂ´ĂŻ ngÜôø kinh doanh 6 láť?i cao. Ä&#x2018;áť&#x201C;ng laø m haø g. Sang thueâ choĂŁ uiind᝼ng daø i0426 878 or phĂ­ cao. Hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng thueâ ulấivĂ  i giaĂš giaĂš CaĂ  nthẼp sang laĂŻ iphaĂť vĂ´Ăš iigiaĂš giaĂš sang lấi kháť?e CaĂ  ngiaĂš sang laĂŻ icần vĂ´Ăš ipHᝣp kháť?e cần sang xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  ngheĂ  nviáť&#x2021;c daø ngiaĂš ggiaĂš xuyĂŞn tráť&#x; còn giaĂš phaĂť ng. g.cho thueâ chaĂŞ nlaĂŻ g.icyui, daøi, giaĂš giaĂš thueâ phaĂť ncòn kháť?e haønhaø nsang & shops Sang $139,000 Xin (morn Sang $139,000 Xin Sang $139,000 (mornin thÜông lÜôï ngchaĂŞ gchaĂŞ thÜông lÜôï ndeĂŁ thĂ­ch hᝣp nam nᝯ tráşť nÄ&#x192;ng Laø mtÜøtÜø 06:30 ĂąeĂĄnn Laø m 06:30 saĂšsaĂšnnggXin ĂąeĂĄ Ă&#x2018;aĂľ laøm laâu naĂŞm Ăąang kinh dodeĂŁ daø n g. Xin goĂŻ i 0477 037 thÜông lÜôï n g. Xin lieâ n deĂŁ daø n g. Xin goĂŻ i 0477 037 thÜông lÜôï n g. Xin lieâ n laĂŻ c coĂš yĂš ùònh kheĂĄ c h trÜông. ChuĂť muoĂĄ n nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ i (mornin (mornin gaĂĄ p giaĂš $50,000 thÜông lÜôï n g. Xin goĂŻ i 0415 chuĂť nhaä t ĂąoĂš n g cÜÝ a , thu gaĂĄ p giaĂš $50,000 thÜông lÜôï n g. Xin goĂŻ i 0415 giaĂš thÜông lÜôï n g, xin 261 178 (tieĂĄ n g thueâ phaĂť i chaĂŞ n g. CaĂ  n sang laø m , moĂĄ i giao nhieĂ  u , thu nhaä p laøncháť?n, m ,hay moĂĄthuĂŞ iĂąoâ giao untháť&#x192; ,gthu 5ThĂ­ch tĂšy ráşť ($550 pw) Hiáť&#x2021;n reĂť TieĂ  naĂŞ gseĂľ raĂĄ t.ngaø tuyeä 5unÄ&#x192;m nÄ&#x192;m+hĂ´ĂŻ +55pnÄ&#x192;m nÄ&#x192;m tĂšy cháť?n, thuĂŞ ráşťnnhieĂ  ($550 pw) Hiáť&#x2021;n reĂť .thÜông naĂŞ raĂĄ t.133 tuyeä cĂł tháť&#x192; bĂ n thảo. giĂĄ cĂł tháť&#x192; bĂ n thảo. thÜông ng. g. Xin lieâ n...laĂŻ laĂŻcpcp/ giĂĄ cĂł bĂ n thảo. lÜôï $200 nbaĂš thÜông lÜôï Xin lieâ nnhaä nhiáť u tiáť m phĂĄt nhiáť u phĂĄt ThĂ­chhĂ´ĂŻ hĂ´ĂŻppvĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻchoĂ  choĂ nngghay hay Ăąoâ ibaĂŻ baĂŻ nm cuø gngnÄ&#x192;ng laø m HĂ´ĂŻ pt nt laâ vĂ´ĂŻnchoĂ  g524 i lÜôï baĂŻ nXin cuø laø m HĂ´ĂŻ ThĂ­ch Ăąoâ i.TieĂ  nm cuø nnnngngngnÄ&#x192;ng laø m HĂ´ĂŻ giĂĄ v.v... Ă&#x2018;aĂľ buoâ n cp GoĂŻ 0402944 944133 133 GoĂŻ itiáť m 0402 944 GoĂŻ i i0402 12ng n 12 phaĂť i chaĂŞ g seĂľ ùÜôï c phaĂť i chaĂŞ ùÜôï 524 or 0411 757 235 (English anh toĂĄ t thu nhaä p cao. Ă&#x2018;aĂ  y ĂąuĂť Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm ch tiáşżt xin liĂŞn lấc or 0411 757 235 (English / giaĂš thÜông lÜôï g $60,000 (+GST). goĂŻ i Bobby Ng 0410 418 138. NoĂš i n.Xin lieân $4,500 -cao. $5,500 nu . daø RaĂĄ nhieĂ 0410 uGoĂŻ tieĂ  m naĂŞ nlÜôï glÜôï phaĂš tor trieĂĽ Kelly 418 138. NoĂš ii02 goĂŻ ilaâ ĂąeĂĽ bieĂĄ mGoĂŻ chi tieĂĄ t 9948 Anh) 2.30chieĂ  chieĂ uu. .ThÜÚ ThÜÚHai Hai-(tieĂĄ -ThÜÚ ThÜÚ SaĂš u. .Hieä Hieä nHoa/ thu triáť&#x192;n 12 ng 2.30 uAnh thu 12 nga 787 (English /goĂŻ Chinese) laĂŻ ithÜông thÜông lÜôï g. 787 299 (English /GoĂŻ Chinese) lĂ´ĂŻi itÜÚ tÜÚ Sang giaĂš $100,000 ng. g. Xin gáť?i Thi 0431 645 672 cccao. Sang giaĂš $100,000 thÜông nNoĂš Xin gáť?i Thi 0431 645 672 + SAV (trò giaĂš nthĆ°ĆĄng g toĂ  nitn Xin (02) 6534 thu $7000 pw. gáť?i Andrew 0414 648 767 vôøithĂŞm. ithĂŞm. ĂąeĂĽ ĂąaĂ  tĂś. Hieä n.Xin sau trÜø chi phĂ­ coønHoa/ thu $7000 pw. Xin gáť?i Andrew 0414 648 767 or 02 vôø ĂąeĂĽ ĂąaĂ  tĂś. Hieä sau trÜø chi phĂ­ coø laĂľlaĂľ i i Xin triáť&#x192;n Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara Sang lưᝣng, xin gáť?i Barbara ĂąoĂ  nguhaø g299 laâ uPls daø Xin iLisa Lisa ĂąoĂ  nXin gtuaĂ  laâ iKelly .t Xin igiaĂš Lisa Kelly 0410 418 138. NoĂš triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng ĂąoĂ  nu uPls daø .).itheâ i00 Kelly 0410 418 138. i nXin m Ăąang nngvaø khaĂš clĂ´ĂŻ h, (tieĂĄ gSaĂš (tieĂĄ ni755 gnaĂŞ Anh / Ăąoâ nng Anh / / nHoa/ ghi nhaä n call 0421 755 514 ghi nhaä n call 0421 514 X Vietnamese) Vietnamese) trang thieĂĄ t bò vaø maĂŤ t haø n g caĂš c 0423 085 855 (Vietnamese / English) (02) 9788 7364 0430 69 65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or English) Xin goĂŻ i 0413 192 823 (tieĂĄ n g Anh) tieĂĄ n g Vieä t or English tieĂĄ n g Vieä t or English 0434 889 /$270,000. English) heä vĂ´Ăš ng toâi - 0430 988 $4,750moĂŁ moĂŁi ituaĂ  tuaĂ nn, ,tieĂ  tieĂ nnthueâ thueânhaø nhaø moĂŁi i 0407 X $4,750 moĂŁ Xi 0411 618 977 Anh) noĂš i(Vietnamese n258 g (tiáşżng Anh 0411 618 977 (tiáşżng Anh) goĂŻi i0421 0421 110 t/Anh goĂŻ 110 t/Anh 0407 783 (tiáşżng Anh) 783 (tiáşżng 8247 g$3,700 $3,700 tuaĂ  n .Sang Sang giaĂš $270,000. Xinngaø 0432 889 0432 258 0407 050 783383 (tiáşżng Anh) 8247 7470(English) (English) roøroønn050 g050 tuaĂ  nAnh) . tieĂĄ giaĂš 0432 258 889 tieĂĄ ng799 g889 Vieä English ThaĂš$2530 i) ThaĂš i) thuXin Hieä n Ăąang 4-5 n 7470 tieĂĄ n799 Vieä t toriorchuĂš English ThaĂš i)$2530 loaĂŻ ig.thÜï c phaĂĽ m tÜôi xin khoâ , goĂŻ traĂš iAlex 655 Xin caĂšm Ă´n thaĂš Sang $65.000 xingoĂŻ 0433374 374 thaĂš nng. Sang $65.000 i iAlex 0433 goĂŻ i Stanley Lam 0424 664 625 ĂąeĂĽ bieĂĄ t theâ m goĂŻ i Stanley Lam 0424 664 625 ĂąeĂĽ bieĂĄ t theâ m /tuaĂ  n , Tieä m coĂš trang caây sau rau quaĂť v.v... nbaè sang laĂŻing Anh. 128 giôø chieĂ uCaĂ  u, ,baè tieĂĄ 128 sau 22giôø chieĂ  nnggtieĂĄ ni g Anh. 21981001M37 thieĂĄ ttieĂĄ bò y ĂąuĂť, beĂĄp naĂĄu ùÜôï c taĂĄt caĂť caĂšc21991001M37 loaĂŻ i thÜïc phaĂĽmFresh Seafood chitieĂĄ tĂąaĂ  chi tChildrenâ&#x20AC;&#x2122;s Restaurant 21991001M37 Restaurant giaĂš $35,000 + haøng, thÜôngCafeĂš lÜôï n g deĂŁ daø n g. Xin goĂŻ Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Gift Store 21981001M37 & Gift Store Cafe/Restaurant_ Restaurant Cabinet Kitchen Cabinet Kitchen CĆĄ sáť&#x; kinhRestaurant lĂ m 31 Restaurant Restaurant forTakeaway Lease CĆĄ sáť&#x; doanh máť&#x2122;t lĂ m Cabinet Kitchen for Lease doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i ngĆ°áť?i Fis CafeĂš & Takeaway CafeĂš &9623 Takeaway Fish House for & Takeaway Restaurant AĂ&#x201A;u AĂ&#x2122;. Xin goĂŻRestaurant iRestaurant (02) 1462Sale hoaĂŤc 0433 853 561kinh Restaurant Fish Fish 0433 853 003 or 9558 3138 Springvale Melbourne Springvale Melbourne Melbourne trong Epping Plaza. 2080V1503M39 Sunny Central Coast Melbourne trong Epping Plaza. Ettalong Beach vuø n g North Shore NSW Milperra NSW Milperra NSW vuø n g North Shore NSW Historic Park Vic Milperra NSW Historic Park Vic Brisbane Qld MelbourneCBD CBD Melbourne CBD Brisbane Qld Melbourne CĂł lĂ m tấinhĂ  nhĂ hay cᝊ Ä&#x2018;âu lĂ m tấi quĂĄn phĂŞ hoạc cᝊ Ä&#x2018;âu vuønnggcĂ  North Shore NSW hay quĂĄn cĂ  phĂŞ hoạc bẼt cᝊ Ä&#x2018;âu vuø North NSW phĂŞShore hoạcbẼt bẼt 20613004M40 31 20613004M40 20343002 Nhaø saĂŠ20343002 p20343002 xaây (off plan)20363002 ThieĂĄt keĂĄ NSW roä20603004M40 n20603004M40 g 2021150 4CĂł phoøtháť&#x192; ntháť&#x192; g nguĂť ,31 C20461503M30 2021150 20613004M40 20363002 20613004M40 20363002 20343002 20322002M39 20603004M40 20322002M39 20603004M40 20363002 20271502M39 20271502M39 2257 20322002M39 20322002M39 Cháť&#x2030; cầnmáť&#x2122;t máť&#x2122;twiďŹ wiďŹ laptop laptop cĂł tháť&#x192; lĂ m viáť&#x2021;ctấi tấinhĂ , nhĂ ,Sang tấi quĂĄn cĂ phĂŞ, phĂŞ, Cháť&#x2030; cần cĂł lĂ m viáť&#x2021;c tấi quĂĄn cĂ  quĂĄn cĂ  phĂŞ, nhĂ  hĂ ng HaĂľng roäng 360 sqm, HaĂľbấn nbấn g roä ngtháť&#x192; 360 sqm, Sang nhĂ  hĂ ng Marrickville NSW

VÏlyÚlyÚdo dosÜÚsÜÚ khoÝ VÏ c ckhoÝ ee sang gaå gaå tieä caà caà nn sang pp tieä mm cafeÚngay ngaytrung trungtaâtaâ cafeÚ mm Revesby NSW MelbourneCity, City,tieà tieà Melbourne nn thueâ reÝreÝ hôï ùoà thueâ , , hôï pp ùoà nn gg 20942008M43 nlaâlaâ daø nùuÝ uudaø i,i,vòvòtrítrítoåtoå tt Revesby Cô sôÝ sÜÝa chÜþcoø acoø theüchuyeü chuyeü sang theü nnsang caÚc loaïi xe, trang thieåt bòcoÚcoÚ phuï laø nhaøhaø haø Sang mm nn g.g.Sang tuøng ùaày thuÝ, ùaþ laøm laâulaønaê mnhaø giaÚnthÜông lÜôï xin nn g,g,xin vaø hieän ùang hoaït ùoänggiaÚ ùoâ gthÜônglÜôï goï i ùeü bieå t theâ m chi tieå t goï i ùeü bieå t theâ m chi tieå t khaÚch. Vò trí toåt trong khu coâng 0434 383889 889 (Vietnamese English) 0434 383 (Vietnamese nghieä p quen thuoä c treân ùÜôøng/ /English) caÚi. Hôïp ùoàng laâu daøi giaÚ thueâ choã phaÝi chaêng. Cô hoäi toåt ùeü laøm chuÝ moät cô sôÝ ùang coÚ doanh thu toåt. Sang thÜông lÜôïng Xin goïi 0414 250 863

Auto Repaire

Seafood & Takeaway

30 32 30

$125,000 thích 31 hôïp cho vôï 31 choà ng hoaÍc 1 ùoâi. Goïi 0415 734 264

North Strathfield NSW 20983008M43

Fully Licensed & BYO, hai taà ng chÜa 100 choã. Vò trí toåt treân ùÜôøng lôÚn, raåt quen thuoäc vôÚi cÜ daân & offices trong vuøng. Trang thieåt bò ùaày ùuÝ, beåp thích hôïp ùuÝ caÚc loaïi thÜïc ùôn, Hieän ùang laø nhaø haøng Vieät & Hoa khoâng caïnh tranh trong vuøng. thÜông lÜôïng. Xin goïi: 0411 211 288

0 04 ThaÚiùaÚ ThaÚ )i)m cÜôÚi. Sang gaåp thÜông lÜôïng deã. Xin goïi 0470 31 532 429 (tieång Anh) MilperraNSW NSW Milperra

CĆĄ máť&#x2122;t ngĆ°áť?i CĆĄ sáť&#x; sáť&#x; kinh kinh doanh doanh máť&#x2122;t ngĆ°áť?i lĂ m CafeĂš& &Takeaway Takeaway CafeĂš & Takeaway lĂ m CafeĂš & Takeaway CafeĂš

Melbourne CBD Melbourne CBD CĂł cĂ hoạc bẼt CĂłtháť&#x192; tháť&#x192;lĂ m lĂ mtấi tấinhĂ  nhĂ hay hay quĂĄn quĂĄn cĂ  phĂŞ phĂŞ hoạc bẼt cᝊ cᝊ Ä&#x2018;âu Ä&#x2018;âu Melbourne CBD Melbourne CBD 20363002 20363002

Cab Cabi Cabi Cabin

Milperra NSW Milperra NSW 20343002 20343002

20343002 20343002 20363002 20363002 Cháť&#x2030; tấi tấi quĂĄn cĂ phĂŞ, Cháť&#x2030;cần cầnmáť&#x2122;t máť&#x2122;twiďŹ wiďŹ laptop laptopbấn bấncĂł cĂłtháť&#x192; tháť&#x192; lĂ m lĂ m viáť&#x2021;c viáť&#x2021;c tấi nhĂ , nhĂ ,VĂŹVĂŹ tấilyĂšlyĂš quĂĄn cĂ  phĂŞ, HaĂľ ngroä roä ng360 360sqs HaĂľ nng nng dosÜÚsÜÚ khoĂť do ccckhoĂť eee HaĂľ groäroä 360sqm sq HaĂľ ng n$650/pw, gg360 VĂŹ lyĂšdo do sÜÚ khoĂť VĂŹ lyĂš sÜÚ c khoĂť e trĂŞn thĂ­ch thĂş khĂ´ng trĂŞnxe xehĆĄi, hĆĄi,ngoĂ i ngoĂ ibĂŁi bĂŁibiáť&#x192;n, biáť&#x192;n,trĂŞn trĂŞnnĂşi nĂşiv.vâ&#x20AC;Ś v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng CĂ´ng viáť&#x2021;c viáť&#x2021;c thĂ­ch thĂş khĂ´ng thueâ chĂŚ l thueâ chĂŚ $650/pw, lu caĂ  n sang sang gaĂĄ gaĂĄ p tieä tieä m thueâ caĂ  n p m thueâ chĂŚ $650/pw, lu chĂŚ $650/pw, luo caĂ  n sang gaĂĄ p tieä m caĂ  n sang gaĂĄ p tieä m vaĂŞ nphoø phoø ng,trang trangthie thi rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i vaĂŞ n n g, rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i cafeĂš ngay trung taâ m cafeĂš ngay trung taâ m vaĂŞ phoø ng,trang trangthieĂĄ thiet b vaĂŞ nnphoø ng, S21060808M43 cafeĂšngay ngaytrung trungtaâtaâ m m Blacktown NSWcafeĂš 20910808M43 ĂąaĂ  ĂąuĂť coĂšluoâ luoâ for ĂąaĂ  yyyĂąuĂť coĂš nnnfork Melbourne City,tieĂ  tieĂ  ngĂ y, trĂŞn Melbourne City, nnn ĂąaĂ  ngĂ y,vᝍa vᝍalĂ m lĂ mvᝍa vᝍachĆĄi chĆĄithu thunháş­p nháş­p trĂŞn ĂąaĂ  ĂąuĂťcoĂš coĂšluoâ luoâ fork y ĂąuĂť n forkli Melbourne City, tieĂ  Melbourne City, tieĂ  n Nhaø haø n g Vieä t duy vaø o laø hoaĂŻ t Ăąoä n g ng BBQ & Noodle eat in vaø o laø hoaĂŻ t Ăąoä n g nga thueâ reĂť , hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g thueâ reĂť , hĂ´ĂŻ p ĂąoĂ  n g $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ  tiáť n mạt) . Cần $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ  tiáť n mạt) . Cần vaø hoaĂŻ Ăąoä ngnga ng vaø oolaønlaøhoaĂŻ t tĂąoä nng thueâ reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  ng c thaø thueâ reĂť ,u, hĂ´ĂŻ pi,pvòùoĂ  nĂ&#x2018;Üôï g hieä taĂŻ Ăąoâ g khaĂš kh nhaĂĄ t nhaø ng Ă´ĂťAnh Manuhieä ii i Ăąoâ nng & takeaway. nnnnh taĂŻtaĂŻ coø nlaâ laâ daø trĂ­ toĂĄ t hieä coø n u daø i , vò trĂ­ toĂĄ t phải biáşżt tiáşżng vĂ  hieä taĂŻ Ăąoâ g kha phải biáşżthaø tiáşżng Anh vĂ (dÄŠ (dÄŠnhiĂŞn) nhiĂŞn)phải phải i Ăąoâ n g khaĂš c daø , vò trĂ­toĂĄtoĂĄ t coøcoø nnlaâlaâ uudaø i,ivò vòtrĂ­ maĂŤ maĂŤ tieĂ  ùÜ vòtrĂ­ tt t tieĂ  nnn ùÜô ka ACT - thÜôøng ùÜôïc chuyeĂĽ sang laätheĂĽ ptheĂĽ hĂ´n 15nntrĂ­nnaĂŞ mt , giavòtrĂ­ ùÏnh coĂšcoĂš chuyeĂĽ sang vòtrĂ­ maĂŤ maĂŤ tieĂ  ùÜôn t tieĂ  n ùÜôø biáşżt sáť­ d᝼ng computer cÄ&#x192;n bản. CĂ´ng theĂĽ chuyeĂĽ sang biáşżt sáť­ d᝼ng computer cÄ&#x192;n bản. CĂ´ng coĂšcoĂš theĂĽ chuyeĂĽ n sang lĂ´Ăš CĂ´yhoä yhoä itoĂĄ ch lĂ´Ăš nm .n..CĂ´ iitoĂĄ t tcho mnhaø nhaøhaø haø ng.Sang Sang booking tieäc tÜø caĂšc laølaø m nng. kinh doanh hĂ´n 8 lĂ´Ăš naĂŞ lĂ´Ăš CĂ´yhoä yhoä toĂĄ cho ncoĂš .n.CĂ´ itoĂĄ t ctcho mnhaø nhaøhaø haø Sang laølaø mtÜï nlÜôï g.g.Sang viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣp nam viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣpcho cho nam nᝯtráşť tráşťnÄ&#x192;ng nÄ&#x192;ng yÚùònh ùònhkheĂĄ kheĂĄ htrÜô trĂś coĂš yĂš c h giaĂš thÜông ntaâ g,xin xin giaĂš thÜông lÜôï n g, chÜÚ c saĂŠ c trong QuoĂĄ c nᝯ Naè m Ă´Ăť trung m thaø n h phoĂĄ ùònhkheĂĄ kheĂĄ trÜô coĂšcoĂš yĂšyÚùònh chchtrÜôn giaĂšthÜông thÜônglÜôï lÜôï ng,xin xin giaĂš ng, Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm ch lấc Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm chtiáşżt tiáşżtxin xinliĂŞn liĂŞn giaĂš thÜông lÜôï ng$60 $6 giaĂš lÜôï nng goĂŻ iĂąeĂĽ ĂąeĂĽbieĂĄ bieĂĄ theâ m chi tieĂĄ goĂŻ ilấc tt ttheâ m chi tieĂĄ tt t hoäi. ChÜÚa 80 choĂŁ , trang Blacktown, gaĂ n vĂ´Ăši train &thÜông giaĂšthÜông thÜônglÜôï lÜôï g$60, $60 giaĂš n g goĂŻ i ĂąeĂĽ bieĂĄ theâ m chi tieĂĄ goĂŻ i ĂąeĂĽ bieĂĄ t theâ m chi tieĂĄ t 0423 085 85 (02) (tiáşżng or 0423 085 855 (02)9788 97887364 7364- -0430 043000 0069 69p65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or,English) English) 0434383 383889 889(Vietnamese (Vietnamese / English) 0434 / English) trĂ­ ĂąeĂŻ ,65 thieĂĄ t bò Viáť&#x2021;t ĂąaĂ  y ĂąuĂť bus vĂ´Ăši nhieĂ u baĂľi Ăąaäu xe. 0423 0423085 085855 85 0434383 383889 889(Vietnamese (Vietnamese English) 0434 / /English) beĂĄp & kho roäng thĂ­ch Trang thieĂĄt bò ĂąaĂ y ĂąuĂť, beĂĄp phuø hĂ´ĂŻp vĂ´Ăši caĂšc loaĂŻi thÜïc hĂ´ĂŻp taĂĄt caĂť caĂšc loaĂŻi ùôn aâu aĂš vaø caĂšc loaĂŻi thÜÚc aĂŞn noĂšng laĂŻnh. Hieän Ăąang menu HĂ´ĂŻp ĂąoĂ ng laâu daøi thueâ reĂť $4925 moĂŁi thaĂšng x 5 kinh doanh raĂĄt baän roän. Sang giaĂš $80,000, Ă&#x2018;eĂĽ bieĂĄt naĂŞm + taĂši haĂŻn. Hieän thu $12600. Sang $90000 + haøng theâm thoâng tin xin vui loøng goĂŻi 0402 565 567 (tieĂĄng toĂ n. Xin goĂŻi 0405 036 111 Anh) hoaĂŤc 0421 596 520 (tieĂĄng Trung QuoĂĄc)

Restaurant Manuka ACT

Restaurant

Fully Lic Restaurant

HaĂľ ng nroägntaĂŠ g m360 3 phoø gaĂ nsqm, Váť&#x2039; trĂ­ táť&#x2018;t tấi Váť&#x2039; trĂ­do táť&#x2018;tcc khoĂť tấi VĂŹ lyĂš sÜÚ ee Sang hĂ ng HaĂľ ngg Beechworth roäBeechworth ng 360 sqm, (Ăąoâ Sang nhĂ  hĂ ng ChĂśa coĂš nhaø Ngay trungnhĂ  taâm CBD ChĂśa nhaø trung CBD VĂŹV20421503M39P lyĂš docoĂš sÜÚ khoĂť Vuø (ĂąoâNgay ngviáť&#x2021;c g Ä&#x2018;ang Vuø nngchĂŚ nNgay Ngay trung taârẼt mmCBD CBD trung taâtaâ m trĂŞn xegaĂĄ hĆĄi, ngoĂ i bĂŁithueâ biáť&#x192;n, thĂ­ch thĂş khĂ´ng trĂŞn xe hĆĄi, ngoĂ i biáť&#x192;n, trĂŞn nĂşi viáť&#x2021;c thĂ­ch khĂ´ng trĂŞn nĂşiv.vâ&#x20AC;Ś v.vâ&#x20AC;Ś thĂ­ch thĂş khĂ´ng thueâ chĂŚ luoâ $650/pw, luoâ hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng thueâ nn xechĂŚ lÜÝ a$650/pw, , $650/pw, bus, shopluoâ Ä&#x2018;ang hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Váť&#x2039; trĂ­gthĂş táť&#x2018;t gần Melbourne v.vâ&#x20AC;Ś CĂ´ng viáť&#x2021;c caĂ  nng sang tieä m Melbourne trong thueâ chĂŚ $650/pw, luoânCĂ´ng nCĂ´ng CafĂŠ rẼtVieä Ẽn tưᝣng Ä&#x2018;ĂŁ nhaø haø n Ăąang baĂšnnn caĂ  sang gaĂĄ tieä m bĂŁi nhaø haø n g Ăąang baĂš haø Vieä t pp trong Nam haø nng t Nam baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ hoä i baĂŠ c bang Vic 3747) CĂ´ hoä i nhaø haø n g Ăąang baĂš nhaø haø n g Ăąang baĂš nlaâu Central CoastlĂ m vaĂŞ nphoø phoø g,trang trang thieĂĄ t bò vaĂŞ phoø nng, trang thieĂĄ vaĂŞ ntrÜôø g,hoĂŻ thieĂĄ nngn c. BaĂš n t bò tấi trung tâm rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? giẼc, lĂ m biáť&#x192;n vĂ  khu Ä&#x2018;Ă´ng Ä&#x2018;Ăşc rĂ ng buáť&#x2122;c giáť? vĂ i máť&#x2014;i tấi trung tâm cháť&#x2030; vĂ i giáť? máť&#x2014;i cafeĂš ngay trung taâ m NSW Epping Plaza. Hᝣp vaĂŞnncháť&#x2030; phoø g,giáť? trang thieĂĄtt bò bò Cabramatta Epping Plaza. Hᝣp lâu nÄ&#x192;m, rẼt tuyáť&#x2021;t váť?i Ä&#x2018;áť&#x192; cafeĂš ngay trung taâgiẼc, m ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m laâ trong vuø n g. Ă&#x2018;ang trong vuø n g. Ă&#x2018;ang ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m laâ laø m chuĂť moä t nhaø haø n g Fully ThaĂš i foods, ĂąaĂľ laø m laâ uucuh laø m chuĂť moä t nhaø haø n g Fully ĂąaĂ  yĂąuĂť ĂąuĂťcoĂšcoĂšluoâ luoâ n forklift ĂąaĂ  y ĂąuĂť coĂš luoâ n forklift ĂąaĂ  y$599,000. n forklift S21022407M43 Mua du láť&#x2039;ch. Ä?ĂŁ hoất Ä&#x2018;áť&#x2122;ng Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng Melbourne City, ntrĂ­ Springvale, rẼt Ä&#x2018;Ă´ng ĂąaĂ ythu ĂąuĂťnháş­p coĂš luoâ n forklift S21030208M43 ngĂ y, vᝍa lĂ m chĆĄi Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn 33gia n8m ++tieĂ  ngĂ y, vᝍa lĂ m vᝍa chĆĄi trĂŞn kinh doanh Ä&#x2018;ĂŹnh, váť&#x2039;tĂĄi Ä&#x2018;áť&#x201C;ng òn n8m tĂĄi thu nháş­p trĂŞn Melbourne City, tieĂ  nvᝍa naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš naĂŞ m Ăąang Ăąoâ n g khaĂš c hh thu $5500-$7000 / thu $5500-$7000 / naĂŞ Ăąang Ăąoâ nggthuĂŞ khaĂšcĂąang m Ăąoâ neat khaĂš hcráşť, Lic. khoâ caĂ  chĂŚnaĂŞ caĂ  n Ăąang vaø olaølaø hoaĂŻ Ăąoä gngay, ngay, vaø otiáť n laø hoaĂŻ Ăąoä nnsang, ggsang, ngay, nnggttcaĂ  nCần chĂŚ caĂ  nm vaø olieĂ  nn gĂąeĂĽ n hoaĂŻ hoâ mt tĂąoä nay 20 nÄ&#x192;m, hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng thueâ reĂť ,, du hĂ´ĂŻ pp Ä&#x2018;ưᝣc, ĂąoĂ  nngphần Khu du lòchLic. khĂĄch, tiáť n ráşť, vaøtiáť n okhoâ laømạt) hoaĂŻ Ăąoä ngay, khĂĄch, tiáť n thuĂŞ táť&#x2018;t ngay khu láť&#x2039;ch quen kĂ˝, tiáť n thuĂŞ rẼt kĂ˝,tuaĂ  tiáť n thuĂŞ rẼt Ä&#x2018;ưᝣc, thueâ reĂť hĂ´ĂŻ ĂąoĂ  g $1000/tuần (Ä&#x2018;a phần lĂ  $1000/tuần (Ä&#x2018;a lĂ  . Cần 300 choĂŁ baĂšn mạt) . takeaway & in, nhaø takeaway & eat in, nhaø .Sang Sang $60,000 tuaĂ  nnnn.doanh $60,000 takeaway & eat in,nhaø nhaø takeaway & eat in, hieä i Ăąoâ Ăąoâ n khaĂš ch, hieä nntieĂ  taĂŻ iithueâ Ăąoâ nnmÜôÚ ggmÜôÚ khaĂš h, hieä nn taĂŻ imieĂŁ gg khaĂš ch, ùÜôï ctaĂŻ nn100% hấn, thu nháş­p trĂŞn traĂť nthueâ maøthoâ thoâ , hᝣp coø laâ daø ii,tᝍ vò trĂ­ toĂĄ ttng traĂť tieĂ  nnhiĂŞn) nnccmaø in,indĂ i Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i hieä taĂŻ Ăąoâphải khaĂš h, thuáť&#x2122;c Sydney, hᝣp Ä&#x2018;áť&#x201C;ng còn dĂ i Lunch bieĂĽ nváť&#x203A;i vuø kinh coøcháť&#x2030; laâ1uugiáť? daø ,táť&#x2018;t vò trĂ­ toĂĄAnh kinh doanh táť&#x2018;t váť&#x203A;i saĂš n g Yumcha, phải biáşżt tiáşżng Anh vĂ  (dÄŠ haø g vÜø a mĂ´Ăš i taâ n trang phải biáşżt tiáşżng vĂ  (dÄŠ nhiĂŞn) haø g vÜø a mĂ´Ăš i taâ n trang phải thoâ itheĂĽ , trò tròchuyeĂĽ giaĂš thaø nhh chÜÚ haø vÜøaamĂ´Ăš mĂ´Ăši ilĂ˝ taânn trang vòtrĂ­ maĂŤ tieĂ  n ùÜôø ùÜôø thoâ giaĂš nCoast vòtrĂ­ maĂŤ tt60 tieĂ  nnchoĂŁ ùÜôø nngg haø npngpg$300,000/nÄ&#x192;m. vÜø trang vòtrĂ­ maĂŤ t t tieĂ  nduty. nn gg thueĂĄ stamp coĂš nnthaø sang vòtrĂ­ maĂŤ tieĂ choĂŁ ùÜôø máť&#x; 7i,ngĂ y tᝍ 8am-4pm. hấn. do sᝊc chÜÚ hĂ´n 60 thĂ­ch hĂ´ĂŻ hấn. lĂ˝ do sᝊc aahĂ´n , ,thĂ­ch hĂ´ĂŻ coĂš theĂĽ chuyeĂĽ sang khĂĄch quen thĆ°áť?ng Central khĂĄch quen thĆ°áť?ng chÜÚaaVĂŹ aVĂŹ 65taâ choĂŁ chÜÚ 65 choĂŁ .Sang & Dinner, nhaø haøng biáşżt sáť­ d᝼ng computer biáşżt sáť­ d᝼ng computer cÄ&#x192;n bản. CĂ´ng bản. CĂ´ng n CĂ´ itoĂĄ tcho choaiai lĂ´Ăš nncÄ&#x192;n .nhaø CĂ´ yhoä iitoĂĄ ttAĂ&#x201A; cho ai chÜÚ 65 choĂŁ . . tĂ­nh lĂ´ĂšlĂ´Ăš nXin . .CĂ´ itoĂĄ t 882 goĂŻyhoä iyhoä 0433 lấi kiáť&#x192;u WIWO cháť&#x2030; chÜÚ a 65 choĂŁ . laä $250,000. ChuĂť laø nhaø haø nn15 g. Sang laätháť&#x192; ppm $250,000. ChuĂť lĂ´Ăš . nhaø CĂ´ haø yhoä toĂĄ cho ai CĂł triáť n thĂŞm nhĂ  kháť?e cần sang lấi laø mphĂĄt nhaø haø g. Sang kháť?e cần sang lấiy pheĂšp xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn laø m haø n g u AĂ&#x2122; hay baĂĄ t laø m n g AĂ&#x201A; u AĂ&#x2122; hay baĂĄ t xuyĂŞn tráť&#x; lấivĂ  còn ĂąaĂľ naĂŞ m , hieä n Sang $139,000 Xin Sang $139,000 Xin loaĂŻ i lĂ´Ăš n giaĂĄ viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣp cho nam viáť&#x2021;c thĂ­ch hᝣp cho nam nᝯ tráşť nÄ&#x192;ng nᝯ tráşť nÄ&#x192;ng yÚùònh kheĂĄ trÜông. ChuĂť muoĂĄ nĂąau nghĂŚ hĂśu, coĂš yĂšyĂš ùònh kheĂĄcchh trÜông. ChuĂť muoĂĄ nn $139,000 nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻ coĂšcoĂš yĂš kheĂĄ chchtrÜông. muoĂĄ nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻlaĂŻ ii 633 -ùònh 0433 043 015 giĂĄ thĂ nh láş­p +bĂ n SAV (tráť&#x2039; Sang $139,000 Xin Xin thÜông lÜôï nnsang g, xin coĂšloaĂŻ ùònh trÜông. ChuĂťSang muoĂĄ nghĂŚ hĂśu, sang laĂŻii ThĂ­ch hĂ ng bĂĄn Ä&#x2018;ĂŞm. Sang vĂŹChuĂť lĂ˝ do sᝊc kháť?e. GiĂĄ $85,000 bònĂąau lĂśng caĂ  ng,nghĂŚ nghĂŚ bògiaĂš lĂśng caĂ  giaĂš thÜông lÜôï xin giĂĄ cĂł tháť&#x192; giĂĄ cĂł tháť&#x192; bĂ n thảo. nhiáť u tiáť m nÄ&#x192;ng phĂĄt nhiáť u tiáť m nÄ&#x192;ng phĂĄt ThĂ­ch hĂ´ĂŻpppvĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻchoĂ  choĂ nnngg cÜÚ loaĂŻ inaø naø oliĂŞn .Xin Xin goĂŻigood iPaul Paul hĂ´ĂŻ i xin okheĂĄ .lÜôï goĂŻ soĂĄsoĂĄ thu 300,000 GoĂŻ i0402 0402 133 GoĂŻ ii0402 944 133 bia rÜôï uthảo. . ThĂ­ch hĂ´ĂŻ p hĂ´ĂŻ Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm+cÜÚ ch tiáşżt Ä&#x2018;áť&#x2122;ng.Muáť&#x2018;n biáşżt thĂŞm ch tiáşżt liĂŞn xin lấc giaĂš thÜông lÜôï n g$60,000 $60,000 (+GST). Xin goĂŻ i(tiáşżng Bobby Ng giaĂš thÜông nnlấc gg $60,000 (+GST). Xin goĂŻ ii944 Bobby Ng ThĂ­ch hĂ´ĂŻ vĂ´ĂŻ choĂ  giaĂš thÜông ngoĂŻ g (+GST). Xin goĂŻ igoĂŻ Bobby Ng ThĂ­ch p vĂ´ĂŻ choĂ  nla g (tieĂĄ nlưᝣng. gulÜôï Anh) giĂĄ hĂ ng táť&#x201C;n, khĂ´ng will. GiĂĄ $220,000 thĆ°ĆĄng GoĂŻ 0402 944 133 i ĂąeĂĽ bieĂĄ t theâ m chi tieĂĄ t GoĂŻ i 944 133 giaĂš thÜông lÜôï $60,000 (+GST). Xin goĂŻ Bobby Ng thĆ°ĆĄng Xin gáť?i Jason 0410 277 013 Anh) goĂŻ i ĂąeĂĽ bieĂĄ t theâ m chi tieĂĄ t ĂąieĂ  u trò. First See Will Buy, Xin goĂŻ i Xin gáť?i Thi 0431 645 672 ĂąieĂ  trò. First See Will Buy, Xin i Xin gáť?i Thi 0431 645 672 triáť&#x192;n thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara triáť&#x192;n 0423 thĂŞm. Sang thĆ°ĆĄng lưᝣng, xin gáť?i Barbara ĂąoĂ  n glaâ ĂąoĂ  n g uu (tieĂĄ n g Anh / Hoa/ (03) 5728 1025 (tieĂĄ n g Anh) sang WIWO (tieĂĄ n g Anh / Hoa/ (03) 5728 1025 (tieĂĄ n g Anh) tieä c coä n g ĂąoĂ  n g & 0423 085 855 (Vietnamese /English) English) 0423 085 855 (Vietnamese //Anh English) 085 855 (Vietnamese / ĂąoĂ  n g laâ (02) 9788 7364 0430 00 69 65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or English) lưᝣng Xin gáť?i 0415 734 246 (tiáşżng Anh) (02) 9788 7364 0430 00 69 65 (tiáşżng Viáť&#x2021;t or English) ĂąoĂ  n g laâ u (02) 9788 7364 (tieĂĄ n g Anh / Hoa/ 0423 085 855 (Vietnamese English) (tieĂĄ n g / Hoa/ 0434 383 889 (Vietnamese / English) 0434 383 889 (Vietnamese /3893 English) Chung 0433 303 969oror07 073893 2088 0407 783 (tiáşżng Anh) Chung 0433 303 969 2088 0407050 050 783 (tiáşżng Anh) 0 ThaĂši)i) ThaĂš luoâ n haøng toĂ n

Eat in & Takeaway


50

B

aïn khoâng maûnh vaûi che thaân, vaø moïi con maét ñoå doàn vaøo baïn giöõa tieát trôøi giaù laïnh. Nghe nhö trong aùc moäng, nhöng ñoù laø chuyeän haøng ngaøy ñoái vôùi Sarah Snee, ngöôøi maãu veõ khoûa thaân ôû London. Sarah baét ñaàu laø maãu khi coøn hoïc ôû tröôøng ngheä thuaät Slade thuoäc ñaïi hoïc London. Ñôøi sinh vieân tuùng thieáu tieàn neân lôøi môøi laøm maãu quaû laø khoù cöôõng. Nhöng ngoaøi tieàn, coøn moät ñoäng löïc nöõa khieán coâ quyeát ñònh nhaän lôøi, ñoù laø töï khaùm phaù baûn thaân. “Toâi thích thuù vôùi yù töôûng mình khoûa thaân tröôùc nhöõng ngöôøi laï”, Sarah noùi. “Ñaëc bieät laø ôû tuoåi 20, khi ngöôøi ta baét ñaàu hieåu veà cô theå mình vaø phaùt trieån veà tính duïc. Ñoù laø moät yù töôûng laõng maïn vaø kyø laï”. Sarah nhôù laïi laàn ñaàu tieân laøm maãu, coâ gaëp aùnh maét cuûa caùc sinh vieân nhìn chaèm chaèm vaøo coâ ñeå veõ. Sarah caûm thaáy luùng tuùng. Ñaàu oùc coâ khi ñoù quay cuoàng vôùi nhieàu caâu hoûi. “Laàn ñaàu tieân cuûa toâi thaät khoù. Toâi töï hoûi nhöõng ngöôøi kia ñang nghó gì veà cô theå toâi. Toâi coù ñuû haáp daãn khoâng nhæ? Moâng toâi lieäu coù quaù to khoâng? Caùi gì khieán hoï quan taâm nhaát ôû toâi “Luùc ñoù toâi vöøa ñi nghæ veà, vaø nghó phaûi chi mình giaûm caân töø tröôùc. Toâi nghó toâi khoâng theå laøm ngheà naøy ñöôïc, khoâng hieåu luùc tröôùc

toâi ñaõ nghó gì maø laïi quyeát ñònh ngoài ñaây? Nhöng roài sau ñoù toâi nhaän ra raèng nhöõng caûm xuùc toâi ñang coù laø raát töï nhieân. Töø ñoù, toâi thö giaõn vaø caûm thaáy deã daøng hôn”. Sarah nhanh choùng quen vôùi vieäc ngoài khoâng maëc gì tröôùc aùnh maét cuûa caùc sinh vieân caû nam laãn nöõ. “Laøm maãu giuùp toâi töï tin veà cô theå mình. Toâi ñöôïc giaûi phoùng. Toâi caûm thaáy töï tin hôn khi maëc bikini ñi nghæ vôùi caùc baïn beø cuûa mình. “Toâi cuõng thích khoûa thaân tröôùc maët ngöôøi laï. Khi ñoù, coù caûm giaùc phaán khích bôûi mình laø trung taâm cuûa moïi söï chuù yù, vaø cô baûn laø coù theå giuùp moïi ngöôøi saùng taïo”. Sarah cuõng tieát loä coâ ñaõ coù vaøi ngöôøi baïn trai töø coâng vieäc laøm maãu. Moät soá ngheä só cho raèng vieäc nhìn vaø veõ töø maãu soáng cho pheùp hoï baét chính xaùc thaàn thaùi cuûa maãu vaø laøm vieäc moät caùch saùng taïo hôn laø chuïp aûnh. Moät soá khaùc cho raèng vieäc laøm maãu soáng ñaõ loãi thôøi. Nhöng caû hai phe ñeàu khaúng ñònh caàn xem ngöôøi maãu laø “söï khoûa thaân vò giaùo duïc vaø phi tính duïc”. Tuy theá nhöõng ngöôøi maãu khoûa thaân vaãn thöôøng bò gaùn cho nhöõng ñieàu maø hoï khoâng muoán. “Hoï baûo toâi raèng nhö theá chaúng phaûi khieâu khích laém sao”, Sarah keå. “Nhöng caùc ngheä só thöïc söï khoâng nhìn chuùng toâi baèng con maét dung tuïc. Hoï xem cô theå laø moät loaït ñöôøng neùt vaø boùng saùng toái, laø moät taùc phaåm ngheä thuaät”. Coù leõ, vaán ñeà quan troïng hôn ñoái vôùi caùc ngöôøi maãu khoâng phaûi tình duïc hay khoâng, maø laø caùi laïnh. “Thöôøng thì coù loø söôûi, nhöng ôû Canvas Gallery (baéc London) thì kinh khuûng”, Sarah noùi. “Hoï coù moät caùi beáp gas thoåi löûa veà choã toâi, nhöng ñaùng sôï laém. Toâi sôï noù noå buøm”. Vieäc laøm maãu coøn gaây ñau cô theå vì tö theá baát ñoäng, vaø caùc ngöôøi maãu phaûi khoûe maïnh môùi kham noåi ngheà naøy. “Coù luùc toâi nghó caùc maïch maùu ñoâng cöùng laïi, bôûi tö theá baát ñoäng khieán maùu khoâng chaûy ñöôïc. Toâi töøng bò ñau kinh khuûng, moät soá tö theá ngoài khoù khaên gheâ laém. Baïn haõy töôûng töôïng baïn ngoài treân tay phaûi, thaân xoay sang moät beân. Coå tay baïn seõ ñau gheâ gôùm, moâng baïn cuõng ñau, thaét löng cuõng ñau”. Ngheà maãu nhieàu vaát vaû nhöng cuõng coù nhöõng phaàn thöôûng lôùn. Tranh cuûa moät ngheä só veõ Sarah ñaõ baùn ñöôïc taïi moät trieån laõm ôû Paris. Moät böùc nöõa ñöôïc moät ngöôøi noåi tieáng mua veà vaø ñang treo cuøng moät böùc khaùc cuûa hoïa só danh tieáng Vermeer ôû thuû ñoâ Phaùp. Sarah caûm thaáy moät phaàn cuûa coâ seõ soáng maõi trong nhieàu naêm. “Thaät deã chòu khi bieát raèng moät phaàn cuûa toâi seõ soáng thaät laâu ñaâu ñoù. Toâi haïnh phuùc moãi khi nghó raèng hình aûnh cuûa mình seõ giuùp ngöôøi khaùc haïnh phuùc”.

Mai Trang

Tranh khoûa thaân veõ töø ngöôøi maãu thaät

51

M

oät haõng haøng khoâng Thaùi Lan muoán taïo cô hoäi vieäc laøm cho nhöõng ngöôøi chuyeån giôùi baèng caùch tuyeån hoï vaøo laøm tieáp vieân haøng khoâng. PC Air laø moät haõng haøng khoâng môùi thaønh laäp ôû Thaùi Lan, chuyeân cung caáp caùc chuyeán bay töø Bangkok ñi Trung Quoác, Haøn Quoác vaø Nhaät Baûn. PC Airline cho bieát hoï laø haõng haøng khoâng ñaàu tieân ôû Thaùi Lan vaø treân theá giôùi tuyeån ngöôøi chuyeån giôùi vaøo laøm tieáp vieân. Chính saùch naøy laø moät noã löïc nhaèm caân baèng cô hoäi vieäc laøm cho nhöõng ngöôøi chuyeån giôùi. Xuaát hieän trong moät video quaûng caùo cuûa haõng, boán tieáp vieân haøng khoâng chuyeån giôùi nhaän ñöôïc nhöõng phaûn hoài raát tích cöïc. Hoï cuõng ñaõ chính thöùc phuïc vuï treân moät chuyeán bay môùi ñaây cuûa haõng. Thaùi Lan laø quoác gia coù soá ngöôøi chuyeån giôùi cao nhaát theá giôùi. Nhieàu ngöôøi ñoàng tính Thaùi Lan khoâng coù ñieàu kieän laøm phaãu thuaät chuyeån giôùi vì toán keùm nhöng vaãn aên maëc nhö phuï nöõ.

C

aùc baêng nhoùm xaõ hoäi ñen cuûa Nhaät raát böïc boäi khi ngaøy naøo cuõng nhaän ñöôïc thö nhôø “xöû lyù” moät ngöôøi naøo ñoù, neân ñaõ baùo vôùi caûnh saùt ñeå nhôø baét taùc giaû cuûa böùc thö. Taát caû caùc baêng ñaûng xaõ hoäi ñen ôû Fukuoka ngaøy naøo cuõng nhaän ñöôïc moät böùc thö noäi dung nhö nhau laø nhôø gieát moät ngöôøi vaø seõ traû thuø lao laø 1 trieäu yeân (12.500 USD). Nhöõng böùc thö ñöôïc göûi töø ñaàu thaùng 5, coù keøm theo teân tuoåi vaø aûnh cuûa moät phuï nöõ, döôøng nhö laø muïc tieâu caàn tieâu dieät. Ban ñaàu, caùc baêng ñaûng khoâng ñeå yù vaø boû qua, tuy nhieân taùc giaû cuûa böùc thö vaãn khoâng ngöøng göûi ñeán. Ñeán giöõa thaùng 6, caùc nhoùm khoâng chòu ñöïng noåi söï khoù chòu nöõa, ñaõ giao taát caû thö vaø aûnh cho caûnh saùt, nhôø hoï “giaûi quyeát söï phieàn phöùc” naøy. Sau khi ñieàu tra, caûnh saùt xaùc minh ñöôïc ngöôøi göûi thö laø moät phuï nöõ 34 tuoåi ôû Kumamoto. Theo tôø Mainichi, ngöôøi naøy coù maâu thuaãn vôùi moät nöõ ñoàng nghieäp ôû coâng ty, vaø luoân coù tö töôûng “khoâng ñoäi trôøi chung” vôùi ngöôøi ñoàng nghieäp. Sau ñoù, caûnh saùt ñaõ baét giöõ chuû nhaân cuûa böùc thö vì aâm möu gieát ngöôøi. Fukuoka laø tænh coù raát nhieàu baêng nhoùm toäi phaïm, haøng naêm tyû leä caùc vuï aùn cöôùp cuûa, gieát ngöôøi ôû ñaây ñeàu cao nhaát trong soá caùc tænh cuûa Nhaät Baûn. Caûnh saùt Fukuoka cho bieát ñaõ töøng xöû lyù nhieàu vuï thueâ “ñaàu gaáu” gieát ngöôøi nhöng chính baûn thaân “saùt thuû” ñi toá caùo ngöôøi thueâ thì môùi laø laàn ñaàu trong lòch söû.[]

Tieác thay, sau nhieàu thaùng caát caùnh vôùi ñoäi tieáp vieân chuyeån giôùi, haõng haøng khoâng PC Air phaûi taïm ngöng dòch vuï vì gaëp truïc traëc taøi chính, khieán haøng traêm khaùch haøng maéc keït. Thôøi gian taïm ngöøng dòch vuï bay cuûa PC Air döï kieán keùo daøi ít nhaát ñeán cuoái thaùng, Ñöôïc bieát tuaàn tröôùc, chieác maùy bay duy nhaát cuûa haõng haøng khoâng tö nhaân naøy ñaõ khoâng theå caát caùnh töø phi tröôøng Haøn Quoác. Incheon cuûa Seoul, do coâng ty khoâng coù tieàn chi traû phí nhieân lieäu vaø dòch vuï. PC Air ñoå loãi cho chi nhaùnh Haøn Quoác cuûa haõng khoâng chòu thanh toaùn caùc hoùa ñôn, khieán haøng traêm haønh khaùch maéc keït ôû Seoul. []


52

Cuoäc thi voøng 3 ñeïp ôû Chile Ngaøy 26/2/2012 taïi Viña del Mar, Chile ñaõ dieãn ra cuoäc thi voøng 3 ñeïp nhaát. Haøng traêm coâ gaùi ñaõ coù maët ñeå tham döï cuoäc thi naøy. Taát caû ñeàu maëc trang phuïc do nhaø taøi trôï cung caáp. Ñoù laø moät chieác aùo phoâng traéng caùch ñieäu vaø moät chieác quaàn chíp maøu ñen “thoâng minh” thieát keá khoe kheùo öu ñieåm voøng 3 moät caùch hoaøn haûo nhaát.

Thaùng 9 vöøa qua ngöôøi daân Brazil ñaõ ñöôïc theo doõi dieãn bieán cuoäc thi “Hoa haäu voøng 3 ñeïp”. Khoâng gioáng caùc cuoäc thi Hoa haäu khaùc, cuoäc thi naøy chæ chuù troïng veû ñeïp töï nhieân hoaøn haûo cuûa voøng 3.

53

Ñaïi hoïc Cambridge ñaõ naûy ra yù töôûng veà moät cuoäc thi 4. Cuoäc thi voøng 3 ñeïp nhaát theá giôùi voøng 3 nhaèm... giaûi toûa stress, thö giaõn taâm hoàn sau Miss Reef laø cuoäc thi Miss voøng 3 ñöôïc toå chöùc haøng nhöõng giôø hoïc caêng thaúng. Ña soá caùc nam sinh vaø cö naêm vôùi muïc ñích tìm kieám coâ gaùi sôû höõu voøng 3 ñeïp daân maïng ñeàu höôûng öùng nhieät tình hoaït ñoäng naøy. Tuy nhaát theá giôùi. Caùc thí sinh seõ tham gia nhieàu voøng, trong ñoù coù voøng thi aûnh vaø voøng trình dieãn tröïc tieáp.

.

nhieân cuõng coù moät soá yù kieán cho raèng ñaây laø moät cuoäc thi laøm toån haïi tôùi nöõ quyeàn vaø danh tieáng cuûa tröôøng Cambridge. Caùc thí sinh tham döï cuoäc thi voøng 3 ñeïp. Tröôùc söï theo doõi vaø quan saùt cuûa ban giaùm khaûo, caùc öùng vieân daøn thaønh haøng daøi treân saân khaáu ngoaøi trôøi. Vôùi tö theá taïo daùng thaät chuyeân nghieäp, hoï töï tin phoâ dieãn veû ñeïp hình theå cuûa mình.

Caùc thí sinh trong voøng Chung keát Hoa haäu voøng 3 ôû Brazil Ngaøy 24 thaùng 9 (giôø ñòa phöông), 27 thí sinh ñaïi dieän cho 27 tieåu bang cuûa Brazil ñaõ taäp trung taïi Sao Paulo ñeå tham gia thi. Sau ñoù, 15 thí sinh xuaát saéc nhaát seõ ñöôïc löïa choïn vaøo voøng chung keát döï kieán dieãn ra vaøo thaùng 11/2012.

Caùc thieáu nöõ treû haêng haùi tham gia bieåu dieãn. Nhöõng khaùn giaû nam coå vuõ nhieät tình cho caùc thí sinh.

Ngöôøi giaønh vöông mieän “Hoa haäu voøng 3 ñeïp” seõ nhaän ñöôïc giaûi thöôûng 5.000 ñoâ la, thí sinh giaønh giaûi nhì ñöôïc 3.000 USD vaø giaûi ba ñöôïc 2.000 USD.

3. Nöõ sinh Anh thi voøng 3 ñeå giaûi toûa stress Vaøo thaùng 5 naêm 2012, caùc nöõ sinh ñeán töø tröôøng

Nhoùm nöõ sinh naøy ñaõ cuøng laäp moät trang web, môøi taát caû nhöõng baïn gaùi trong tröôøng tham gia “caïnh tranh” voøng 3 sexy. Moät soá nöõ sinh höôùng ngoaïi ngay laäp töùc ñaõ cho ñaêng taûi aûnh chuïp caëp moâng gôïi caûm cuûa mình vaø keøm theo nhöõng lôøi chuù thích haøi höôùc. Coù moät soá baïn gaùi thaäm chí coøn laáy boái caûnh taïi thö vieän ñeå taêng theâm phaàn haáp daãn cho taám aûnh döï thi.

Thô cho ngöôøi yeâu Em yeâu, Khi anh thaát nghieäp, em ñaõ ôû beân anh. Khi nhaø anh chaùy, em cuõng ñaõ ôû beân anh. Khi anh bò ñuïng xe, cuõng coù em ôû beân caïnh. Baây giôø anh ñang beänh, em cuõng ôû caïnh anh. Em coù bieát anh nghó gì khoâng? ... ÔÛ gaàn em thaät laø moät coâ gaùi... xui heát choã noùi. Laøm ôn ñöøng tìm anh nöõa nha...!


54

Laáy vôï ñoàng tính ñöôïc cha vôï taëng 65 trieäu ñoâ Thaùng vöøa qua, moät nhaø taøi phieät Hoàng Koâng Trieäu Theá Taêng quyeát ñònh treo thöôûng 500 trieäu HKD (khoaûng 65 trieäu USD) cho chaøng trai naøo coù theå chinh phuïc traùi tim coâ con gaùi ñoàng tính teân Gigi, 33 tuoåi, cuûa oâng. Theo tôø The South China Morning Post, oâng Trieäu ñöa ra cuûa hoài moân “khuûng” sau khi coù tin Gigi vöøa keát hoân vôùi moät ngöôøi cuøng giôùi taïi Phaùp. Tôø baùo daãn lôøi oâng boäc baïch: “Toâi khoâng quan taâm ngöôøi ñoù giaøu hay ngheøo. Quan troïng hôn caû, anh ta phaûi roäng löôïng vaø coù traùi tim nhaân haäu”. Ñoàng thôøi, tæ phuù Trieäu cuõng baùc boû tin ñoàn con mình ñaõ keát hoân. OÂng khaúng ñònh Gigi raát toát neát, xinh ñeïp vaø chaúng keùm ai veà taøi naêng. Laø chuû sôû höõu Coâng ty baát ñoäng saûn Traùc Naêng, tæ phuù naøy coøn ñöôïc bieát ñeán nhö moät tay chôi thöù thieät khi töøng tuyeân boá ñaõ qua laïi khoâng döôùi 10.000 myõ nhaân. Gigi Chao khaån khoaûn yeâu caàu cha huûy boû cuoäc keùn reå vôùi giaûi thöôûng keách xuø, bôûi coâ meät moûi vôùi haøng traêm lôøi caàu hoân ñeán töø khaép theá giôùi. Gigi Chao “ngaäp” trong 200 lôøi caàu hoân “Vì lôïi ích cuûa gia ñình, xin cha haõy huûy boû thoâng baùo keùn reå!!!”, Gigi, 33 tuoåi, vieát treân Facebook cuûa coâ hoâm 28/9 vaø noùi theâm raèng coâ khoâng

chaáp nhaän lôøi môøi keát baïn naøo treân maïng xaõ hoäi naøy nöõa. “Taát caû nhöõng ngöôøi naøy ñeán töø ñaâu? Jerusalem? Ethiopia? Istanbul? Thaät nöïc cöôøi”, Gigi toû roõ söï töùc giaän trong moät baøi vieát tröôùc ñoù. Tuaàn tröôùc, coâ cho bieát ñaõ nhaän ñöôïc khoaûng 200 lôøi caàu hoân töø caùc chaøng trai treân khaép theá giôùi qua moïi phöông tieän lieân laïc, trong ñoù coù ngöôøi coøn göûi keøm caû aûnh khoûa thaân. “Caùc anh chaøng lieân laïc vôùi toâi baèng treân Facebook, baèng email, qua Twitter. Thaät nöïc cöôøi. Toâi khoâng theå choïn ra noåi lôøi caàu hoân nghieâm tuùc töø nhöõng anh chaøng nöûa vôøi aáy. Toâi khoâng hieåu ñaàu cua tai nheo gì caû”, Telegraph daãn lôøi Gigi. Coâ gaùi 33 tuoåi hieän laø giaùm ñoác ñieàu haønh coâng ty cuûa cha, Cheuk Nang. Ngoaøi nhöõng lôøi laøm quen töø caùc quyù oâng ñang tìm kieám tình yeâu vaø muoán heïn hoø vôùi coâ, Gigi cuõng nhaän ñöôïc moät soá lôøi giôùi thieäu kyø quaëc töø caùc chaøng trai. Moät soá anh chaøng ñaõ göûi keøm caû aûnh khoûa thaân cuûa hoï hoaëc cung caáp thoâng tin veà tình traïng hoân nhaân cho Gigi. Coâ nhaän ñöôïc lôøi caàu hoân töø treân khaép theá giôùi, trong ñoù coù caû nhöõng nôi nhö Myõ, Nigeria, AÁn Ñoä, Thoå Nhó Kyø vaø Bulgary. Nhieàu oâng chuû ngaân haøng cuõng lieân laïc vôùi coâ. “Moät soá ngöôøi roõ raøng ñaõ leân Facebook vaø tìm hieåu veà toâi tröôùc”, coâ keå. “Moät soá ngöôøi khaù laõng maïn”. Tuy gaëp phieàn phöùc töø nhöõng anh chaøng xa laï, Gigi khoâng heà caûm thaáy giaän cha mình. Traùi laïi, coâ chia seû raèng mình raát “xuùc ñoäng”. “Ban ñaàu toâi thaáy chuyeän naøy thaät khoâi haøi, nhöng roài toâi nhaän thöùc ñöôïc raèng mình laø moät coâ gaùi may maén khi coù moät ngöôøi cha tuyeät vôøi nhö theá. Thaät ngoït ngaøo khi oâng ñaõ coù moät haønh ñoäng theå hieän tình yeâu thöông cuûa moät ngöôøi cha”, coâ noùi. Giaûi thöôûng haáp daãn naøy laäp töùc thu huùt caùc chaøng trai khoâng chæ ôû Trung Quoác maø coøn khaép theá giôùi. Gigi hoâm qua cho bieát coâ nhaän ñöôïc khoaûng 200 lôøi caàu hoân. Soá ngöôøi ñaêng kyù theo doõi Twitter, YouTube vaø Facebook cuûa coâ cuõng nhaûy voït 1.500 ngöôøi keå töø sau khi cha treo thöôûng lôùn keùn reå. Duø Gigi bieát raèng oâng Chao phuû nhaän chuyeän hoân nhaân cuûa coâ tröôùc coâng chuùng, coâ khoâng chaéc laø boá mình coù trao thöôûng thaät hay khoâng. “Toâi nghó 500 trieäu ñoâla Hong Kong

chæ laø lôøi thaùch ñoá trong luùc boá toâi boác ñoàng maø thoâi”, coâ noùi tieáp. Gigi cho bieát sau chuyeän naøy, coâ vaãn raát yeâu boá mình vaø quan heä giöõa hai ngöôøi vaãn toát ñeïp. “Khoâng phaûi laø oâng aáy khoâng theå chaáp nhaän toâi”, coâ noùi. “Chæ laø oâng aáy khoâng theå chaáp nhaän caùch xaõ hoäi naøy nhìn toâi vaø nhöõng soi moùi toâi phaûi höùng chòu maø thoâi. Hoân nhaân laø söï phaûn aùnh tình traïng xaõ hoäi. Toâi hieåu oâng aáy. Toâi hieåu taïi sao boá toâi laøm theá. Nhöng toâi khoâng coi troïng vieäc nhaän ñöôïc 1.500 email”. Ngöôøi cha giaøu coù cuûa coâ cuoái tuaàn roài cuõng cho hay treân South China Morning Post raèng khoaûng 100 chaøng reå töông lai ñaõ lieân heä vôùi vaên phoøng cuûa oâng keå töø khi oâng coâng boá treo thöôûng 65 trieäu USD cho baát kyø chaøng trai naøo chieám ñöôïc traùi tim Gigi. “Hoï göûi thö tay, email, fax cho toâi. Toâi khoâng coù thôøi gian ñeå ñoïc chuùng. Toâi phaûi trao ñoåi chuyeän naøy vôùi Gigi ñaõ”, oâng noùi. “Coù nhieàu ngöôøi tuyeân boá raèng hoï khoâng caàn tieàn cuûa toâi, chæ muoán xin cô hoäi ñeå gaëp maët con gaùi toâi maø thoâi”.

Gigi vaø cha oâng Taêng Theá Kieät ngöôøi seõ taëng 65 trieäu ñoâ cho ai chòu laáy con gaùi oâng

Moät trong caùc “öùng vieân”, ngöôøi Phaùp, vieát raèng: “Toâi thöïc söï nghieâm tuùc vaø (baát chaáp thöïc teá) toâi laø moät ñaøn oâng, toâi nghó mình coù theå laøm coâ aáy haïnh phuùc. Toâi cuõng dòu daøng khoâng keùm gì phuï nöõ”. Moät ngöôøi khaùc thaäm chí coøn ñeà xuaát moät cuoäc tình tay ba: “Toâi seõ chieám ñöôïc traùi tim con gaùi oâng vaø cöôùi coâ aáy, vaø trôï lyù cuûa toâi, moät ngöôøi maãu Brazil tuyeät ñeïp, seõ giuùp toâi thöïc hieän ñieàu ñoù”. Gigi moâ taû haønh ñoäng cuûa cha mình vaø taát caû nhöõng söï chuù yù cuûa dö luaän maø hoï nhaän ñöôïc laø “roái nhö tô voø”. “Toâi thaàm caàu nguyeän bò maát ñieän ñeå toâi coù theå ñöôïc yeân thaân vaø tónh taâm”, coâ noùi khi tin töùc veà vuï treo thöôûng keùn reå ñaõ lan truyeàn choùng maët treân khaép baùo chí theá giôùi, töø Australia ñeán AÁn Ñoä roài Myõ. OÂng Chao ñöa ra giaûi thöôûng 500 trieäu ñoâla Hong Kong sau khi Gigi tuyeân boá ñaõ toå chöùc hoân leã vôùi ngöôøi tình ñoàng giôùi ôû Phaùp caùch ñaây 5 thaùng. Tuy nhieân, taøi phieät naøy baùc boû chuyeän con gaùi ñoàng tính vaø ñaõ keát hoân. OÂng khaúng ñònh coâ vaãn ñoäc thaân vaø seõ laø moät ngöôøi vôï toát. Hoân nhaân ñoàng tính vaãn chöa ñöôïc coâng nhaän ôû Hong Kong, duø thaønh phoá naøy ñaõ hôïp phaùp ñoàng tính luyeán aùi naêm 1991. Baûn thaân Gigi töøng heïn hoø vôùi caû nam giôùi vaø phuï nöõ. Coâ luoân côûi môû vaø thaønh thaät veà nhöõng moái quan heä cuûa mình vôùi gia ñình. Tuy nhieân, gia ñình coâ khoâng chaáp nhaän chuyeän con gaùi ñoàng tính. OÂng Chao cuõng laø ngöôøi coù tieáng taêm veà ñoä “aên chôi” trong giôùi giaøu coù Hong Kong vaø thöôøng xuaát hieän taïi caùc söï kieän cuøng coâ con gaùi uùt. Hoài naêm 2003, chieác Rolls-Royce cuûa oâng baét löûa khi oâng ñang cuøng tình nhaân

55

caëp keø beân trong. Taøi phieät naøy chöa bao giôø keát hoân vaø töøng tuyeân boá coù “quan heä maät thieát” vôùi khoaûng 10.000 phuï nöõ. Cha cuûa coâ, tyû phuù baát ñoäng saûn Hong Kong Cecil Chao, cho bieát coù khoaûng 100 chaøng muoán laøm reå ñaõ lieân laïc vôùi vaên phoøng cuûa oâng keå töø hoâm thöù tö, khi oâng coâng boá giaûi thöôûng. “Hoï göûi cho toâi thö, email vaø fax. Toâi khoâng coù thôøi gian ñeå ñoïc chuùng. Toâi seõ phaûi baøn vôùi Gigi”, oâng noùi. “Coù moät soá chaøng trai khoâng caàn tieàn, chæ caàn coù cô hoäi quen bieát con gaùi toâi thoâi”. Moät anh chaøng ngöôøi Phaùp vieát: “Toâi thöïc söï nghieâm tuùc vaø (cho duø) toâi laø ñaøn oâng, toâi nghó coù theå laøm coâ gaùi naøy haïnh phuùc. Toâi dòu daøng nhö moät ngöôøi ñaøn baø”. Coâ Gigi, ngöôøi cuõng ñang ñieàu haønh Haut Monde Talent, moät coâng ty quaûn lyù ngöôøi maãu vaø PR, quen baïn ñôøi cuûa coâ, Sean Eav, khi hai ngöôøi laøm vieäc chung. Coâ bò Eav thu huùt bôûi söï thaúng thaén, chaân thaønh, khoâng maùnh khoùe, coi troïng nhöõng giaù trò gia ñình vaø raát quan taâm ñeán baïn beø. “Toâi caûm thaáy haïnh phuùc khi ôû beân caïnh Eav”, coâ noùi. Gigi töøng heïn hoø vôùi caû nam giôùi vaø phuï nöõ. Coâ luoân côûi môû vaø thaønh thaät veà nhöõng moái quan heä cuûa mình vôùi gia ñình. Tuy nhieân, meï coâ khoâng chaáp nhaän chuyeän con gaùi ñoàng tính. Gigi nhôù raèng naêm 16 tuoåi, khi coâ keå vôùi meï veà moái quan heä vôùi moät coâ gaùi, meï coâ “ñaõ ñaäp ñaàu vaøo töôøng” vì töùc giaän. Duø ngaøy caøng nhieàu ngöôøi coâng khai giôùi tính thaät cuûa mình trong nhöõng naêm gaàn ñaây, coäng ñoàng ngöôøi ñoàng tính vaø chuyeån giôùi ôû Hong Kong vaãn haàu nhö khoâng ñöôïc xaõ hoäi ñoùn nhaän. Gigi Chao tin raèng quyeàn cuûa ngöôøi ñoàng tính ñang ñöôïc ñeà cao, nhöng ñieàu naøy vaãn phuï thuoäc vaøo taâm lyù xaõ hoäi. Baûn thaân oâng Cecil cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi quaù truyeàn thoáng. Anh phaûi coâng nhaän moät ñieàu, em chính laø ngöôøi daãn daét anh ñeán vôùi toân giaùo. Anh chöa bao giôø tin laø coù ñòa nguïc cho ñeán khi gaëp em. Tröôùc khi gaëp em, anh thaáy cuoäc ñôøi mình thaät teû nhaït. Khi gaëp em roài, anh môùi bieát ñoù chính laø quaõng thôøi gian haïnh phuùc nhaát ñôøi anh


56

cuoäc tình daâm ñaõng cuûa ñeá haäu

L

aø nöõ hoaøng duy nhaát trong lòch söû Trung Quoác laäp ra trieàu ñaïi cuûa rieâng mình vaø ñeå laïi nhieàu tranh luaän veà coâng toäi giöõa caùc nhaø söû hoïc, Voõ Taéc Thieân ñaõ taïo neân moät trang lich söû “voâ tieàn khoaùng haäu” maø theá giôùi xöa nay hieám coù. Trong voâ vaøn nhöõng chuyeän thò phi xoay quanh cuoäc ñôøi ñaày quyeàn löïc cuûa vò nöõ hoaøng ñoäc nhaát naøy, ngöôøi ta coøn nhaéc ñeán nhöõng cuoäc tình vuïng troäm vaø “cöïc kyø daâm ñaõng” cuûa Voõ Taéc Thieân. Ñoù laø cuoäc tình vôùi vò tieåu hoøa thöôïng khi baø 14 tuoåi vaø vieäc tranh giaønh ngöôøi tình vôùi con gaùi- coâng chuùa Thaùi Bình.

“Caëp” vôùi tieåu hoøa thöôïng khi 14 tuoåi Voõ Taéc Thieân sinh ngaøy 17 thaùng 2 naêm 625, teân thaät cuûa baø laø Voõ Chieáu. Voõ Chieáu ñöôïc ñöa vaøo haäu cung Ñöôøng Thaùi Toâng nhaø Ñöôøng vaøo khoaûng naêm 637 vaø laø moät Taøi nhaân, töùc laø moät trong chín ngöôøi thieáp caáp thöù naêm. Thaáy teân Voõ Chieáu ñeïp, Ñöôøng Thaùi Toâng ñaët teân cho baø laø Mò, coù nghóa laø “duyeân daùng, xinh ñeïp”, vaø vì vaäy coøn ñöôïc ngöôøi Trung Quoác goïi laø Voõ Mò Nöông. Chaân dung Voõ Taéc Thieân Saùch cuõ Trung Quoác coøn ghi cheùp raèng: Laàn ñaàu ñöôïc daâng leân vua Ñöôøng Thaùi Toâng, Voõ Chieáu môùi 14 tuoåi, nhöng ñaõ phoång phao, xinh ñeïp,

ñoái ñaùp troâi chaûy, khieán cho oâng vua haùo saéc tuoåi ñaõ ngoaïi töù tuaàn, beân mình khoâng thieáu gì theâ thieáp phaûi meâ maån. Khoâng nhöõng theá, maëc duø ôû löùa tuoåi 56 vaét muõi chöa saïch”, nhöng Voõ Chieáu khi ñoù ñaõ raát am hieåu “chuyeän giöôøng chieáu”. Ñaây cuõng chính laø “chieâu baøi” khieán cho moät ngöôøi ñaùng tuoåi boá nhö vua Ñöôøng Thaùi Toâng say meâ Mî Nöông ñeán möùc meâ maån, ngaøy naøo cuõng ñeán cung Phuùc Tuy, laïi coøn cho taát caû cung nöõ lôùn tuoåi ra khoûi cung. Ñeán khi Ñöôøng Thaùi Toâng baêng haø, theo leä, nhöõng phi taàn cung nöõ phaûi cheát theo nhaø vua. Bieát ñöôïc ngaøy naøy seõ ñeán vôùi mình neân khi Ñöôøng Thaùi Toâng laâm troïng beänh, söï soáng chæ coøn tính töøng ngaøy, Voõ Chieáu ñaõ kheùo duøng lôøi ngon ngoït

xin ñöôïc caét toùc ñi tu, traùnh leä bò cheát theo vua. Cuõng trong nhöõng ngaøy ôû taïi ngoâi chuøa naøy, Voõ Chieáu ñaõ ñem loøng yeâu moät vò hoøa thöôïng, taïo thaønh moät chuyeän tình ly kyø ngay taïi nôi “linh thieâng” vaøo baäc nhaát naøy. Sau khi vua Ñöôøng Thaùi Toâng baêng haø, Voõ Taéc Thieân ñaõ baét ñaàu cuoäc soáng coâ ñoäc vôùi thaân phaän ni coâ taïi ngoâi chuøa Caûm Nghieäp naèm cheânh veânh treân nuùi. Trong nhöõng ngaøy thaùng “ñen toái” nhaát cuûa cuoäc ñôøi, trong chính ngoâi chuøa linh thieâng ñoù, Voõ Taéc Thieân ñaõ gaëp moät chuù tieåu coù teân Phuøng Tieåu Baûo. Theo söû saùch coøn ghi laïi, caû Phuøng Tieåu Baûo vaø Voõ Taéc Thieân ñeàu laø ngöôøi khoâng muoán xuaát gia, nhöng do hoaøn caûnh neân caû hai ñaõ gaëp nhau taïi nôi cöûa Phaät. Laàn ñaàu tieân hai ngöôøi gaëp nhau khi Voõ Taéc Thieân môùi 14 tuoåi coøn Phuøng Tieåu Baûo cuõng chæ môùi 17. Söï thanh vaéng vaø buoàn teû trong chuøa ñaõ khieán caëp ñoäi naøy trôû neân thaân thieát vaø dính vôùi nhau nhö hình vôùi bong. Maëc duø xuaát gia nhöng Phuøng Tieåu Baûo khi ñoù môùi chæ laø chuù tieåu neân noãi vöông vaán vôùi traàn tuïc vaãn coøn saâu ñaäm. Töông truyeàn raèng, Tieåu Baûo vaãn thöôøng xuyeân xuoáng nuùi ñeå baãy chim vaø mang nhöõng chieán lôïi phaåm naøy veà cuøng chia seû vôùi Voõ Taéc Thieân. Moät hoâm hai ngöôøi khoâng heïn maø truøng hôïp cuøng daïo chôi caûnh chuøa roài laïc böôùc vaøo đieän Phaät. Chæ coù moät vì sö giaø ñang tuïng kinh trong ñoù. Trong ñieän coù toâ töôïng Chí Coâng, hai beân töôøng ñeàu veõ vôøi raát tình xaûo, nhaân vaät thaûy ñeàu nhö soáng thaät. Töôøng beân Ñoâng veã böùc” Thieân nöõ raéc hoa”, ôû trong coù moät thieáu nöõ buoâng maùi toùc theà, tay caàm boâng hoa, mieäng heù cöôøi, ñoâi moâi anh ñaøo muoán nhaáp nhaùy, laøn soùng maét döôøng nhö ñung ñöa. Mî Nöông vaø Tieåu Baûo cuõng thieät tình laáy laøm laï laø sao choán tu haønh cöûa thieàn moân treân choã thaâm sôn sao laïi chöng baøi baèng tranh thieáu nöõ laû lôi? Tieåu Baûo chuù muïc nhìn tranh thieáu nöõ giaây laâu, baát giaùc nhö bò maát hoàn, baøng hoaøng thôø thaãn. Roài thaân theå boãng nhieân phôi phôùi, nhö cöôõi treân maây muø. Nhìn sang Mî nöông ñang soùng vai cuøng mình ñeïp thua gì thieáu nöõa trong tranh. Naøng cuõng long lanh aùnh maét, öûng hoàng ñoâi maù röôïn tình e theïn nhìn Tieåu Baûo.

57

Coõi thieàn moân choán thaâm sôn röøng nuùi truøng truøng ñaâu phaûi choán traàn ñôøi tuïc luïy caøng gôïi caûm cho caû hai nhanh choùng sanh saéc duïc loøng. Moät choác, Tieåu Baûo thaáy töïa nhö coù ngöôøi ngaàm keùo vaït aùo, quay laïi thì ra Mî Nöông beûn leûn vöøa cöôøi vöøa quay ñi. Chaøng laäp töùc trôû goùt böôùc theo. Qua nhöõng haønh lang quanh co thì coù moât caên phoøng nhoû.Chaéc laø choã laøm phoøng kho chöùa ñoà laët vaët. Tieåu Baûo thaáy hôi khôùp neân ngöøng khoâng daùm tieán nöõa, nhöng Mî Nöông duø gì cuõng laø moät thieáu nöõ ñaõ neám muøi aân aùi trong cung, baây giôø ñi laøm ni coâ maáy hoâm nay bò öù quaù neân deã gì chòu boû qua cô hoäi hieám hoi

ñeå “quaëp” chaøng tieåu saûi naøy. Thaáy Tieåu Baûo coù yù chaàn chôø, Mî Nöông quay ñaàu laïi, löôøm yeâu moät caùi, roài ñöa boâng hoa ñang caàm trong tay queït queït vaøo ñuõng quaàn cuûa chuù tieåu. Vaäy laø chuù tieåu nhoû khoâng coøn ngaïi nguøng gì nöõa, naøng ñaõ ra hieäu chòu ñeøn roài chöù boä, cho neân voäi noái goùt Mî Nöông böôùc vaøo caên phoøng troáng. Maùu daâm öù leân muoán muø maét naøng voäi kheùp cöûa laïi oâm chaàm laáy Tieåu Baûo ñeø noù dính voâ töôøng maø hun. Dó nhieânTieåu Baûo khoaùi chí cheát cha luoân chöù ngu gì maø choáng cöï. Ñöôïc trôùn Mî Nöông nhanh choùng tuoät luoát heát boä xieâm y ni coâ naâu soøng cuûa mình ra roài baét Tieåu Baûo rôø vuoát ve heát toaøn thaân hình ñoài nuùi chaäp chuøng soâng raïch ñaãm öôùt cuûa mình. Thôøi ñoù laøm gì coù ñoà loùt, theá laø caû moät hình töôïng giang sôn myõ nöõ phôi baøy ra tröôùc maét Tieåu Baûo, chuù saûi nhoû 17 tuoåi trong chuøa, tha hoà vöøa ngaém nhìn vöøa thöïc teá ñuïng chaïm. Duø gì Mî Nöông cuõng laø moät cung nöõ, haøng phi taàn cuûa vua trong cung neân nhan saéc phaûi cöïc kyø haáp daãn kheâu gôïi. Tieåu Baûo laøm sao chòu ñôøi cho thaáu, con raén hung tôïn ñaõ ngoùc ñaàu böøng böøng ngoï ngoaïy phía beân trong. Roài quaàn aùo cuûa chaøng cuõng bò Mî Nöông nhanh choùng ñaïp tuoät luoân xuoáng saøn, naøng tham lam ngoài suïp xuoáng maø taùp gioù caùi “caønh thoâng treo laéc leûo” tröôùc buïng chuù tieåu. Vöøa mieäng vöøa tay, Mî Nöông ñaõ laøm cho Tieåu Baûo laàn ñaàu tieân trong ñôøi thaáy ñöôïc caûnh tieân boàng nôi haï giôùi, laøm cho


58

cô theå nhö bò tan bieán theo töøng ñôït muùm vaøo thaû nhaû ra cuûa ñoâi moâi Mî Nöông ñang haønh haï moät phaàn thaân theå beù nhoû cuûa mình... Naøng ñang laøm cho choã ñoù noù daøi ra theâm vaø nguùc ngoaéc döõ doäi. Tieåu Baûo khoâng keàm cheá ñöôïc baûn thaân, chuù saûi nhoû hí leân nhö ngöïa, vít ñaàu Mî Nöông nhaán saâu vaøo hôn. Coøn Mî Nöông cuõng khoâng thua gì, theo töøng nhòp naõy naéc uoán löôïn cuûa ñaàu con raén nguùn ngoaåy trong mieäng, noù laøm thaân theå naøng nhö bò chaâm ñieän (maø thôøi ñoù laøm gì coù ñieän) côn ñoäng tình truyeàn töø thöôïng khaåu xuoáng phaàn haï khaåu, gioøng suoái nhoû beân döôùi cuûa naøng ñaõ ñaàm ñìa laù lieãu daëm söông reo... Hoâm ñoù hai ngöôøi cuøng nhau thoûa thich trong caên phoøng vaéng ôû trong chuøa... Cho ñeán toái mòt môùi chia tay. Töø ñoù Tieåu Baûo khaén khích beânni coâ Mî Nöông, Khoâng nhöõng theá, trong nhöõng coâng vieäc haøng ngaøy ôû chuøa, Tieåu Baûo cuõng thöôøng giuùp ñôõ “ngöôøi ñeïp” raát taän tình. Luùc thì gaùnh nöôùc, queùt saân giuùp, luùc thì Baûo saâu kim vaø giaët giuõ cuøng Mò Nöông ñeå roài toái xuoáng hai ngöôøi laïi heïn cuøng nhau ñi ngaém traêng môø beân bôø suoái. Caûnh chuøa hoang vaéng giöõa nuùi röøng, thì bieát bao nhieâu laø choã thuaän tieän ñeå caû hai dìu nhau ñi tìm caûm giaùc hoang laïc. Chính vì theá moái daâm tình giöõa hai ngöôøi ngaøy caøng trôû neân saâu ñaäm. Sau khi Thaùi Töû Lyù Trò leân ngoâi Hoaøng ñeá thay cha, vì meâ saéc ñeïp cuûa Mî Nöông neân vöøa maõn tang cha ñaõ ñeán chuøa Caûm Nghieäp tìm ngöôøi tình cuõ vaø hoaøi thai Thaùi töû. Sau ñoù Mî Nöông ñöôïc hoaøn tuïc, tieán cung, laäp laøm Chieâu Nghi, hieäu Thaàn phi. Cuoäc ra ñi cuûa Voõ Taéc Thieân ñaõ khieán cho Phuøng Tieåu Baûo caûm thaáy heát söùc baát ngôø vaø ñau khoå. Ñeå coù theå níu keùo ñöôïc moái tình vôùi ngöôøi ñeïp, maëc duø ñaõ xuaát gia nhöng Phuøng Tieåu Baûo vaãn thænh thoaûng leùn gaëp ngöôøi cuõ. Cuõng coù nhieàu lôøi ñoàn thoåi raèng, vì löu luyeán vôùi ngöôøi tình ñaõ ôû beân mình trong nhöõng ngaøy thaùng hoaïn naïn, Voõ Taéc Thieân vaãn qua laïi vaø coi Phuøng Tieåu Baûo laø ngöôøi tình tri kyû khoù thay theá. Vì vaäy, duø ñaõ trôû veà cung trong vai troø phi taàn cuûa vua, nhöng trong nhöõng laàn leùn luùt troán ñi gaëp nhau, naøng ñeàu cho Phuøng Tieåu Baûo “daäp tôi taû” ñeán toái taêm maët maøy.

Hai meï con chung moät ngöôøi ñaøn oâng Ñeå coù theå qua laïi vôùi Phuøng Tieåu Baûo moät caùch deã daøng, Voõ Taéc Thieân sau khi leân ngoâi hoaøng ñeá ñaõ ra leänh cho Tieåu Baûo hoaøn tuïc vaø ñöa vaøo cung. Ñeå coù theå qua maët ñöôïc nhieàu “tai maét” trong haäu cung vaø traùnh nhöõng ñieàu tieáng khoâng ñaùng coù, Voõ Taéc Thieân ñaõ giôùi thieäu raèng ngöôøi ñaøn oâng naøy chính laø chuù hoï cuûa mình, ñoàng thôøi thay teân ñoåi hoï cho Phuøng Tieåu Baûo thaønh Höùa Hoaøi Nghóa. Maëc duø nhaän ñöôïc söï suûng aùi ñaëc bieät töø Voõ Taéc Thieân, nhöng voán laø moät keû haùo saéc neân ngay sau khi vaøo cung Höùa Hoaøi Nghóa ñaõ kòp “trang bò” cho mình raát nhieàu tình nhaân môùi. Moät ñieàu ñaëc bieät laø trong soá nhöõng “nhaân tình nhaân ngaõi” naøy cuõng coù teân cuûa Thaùi Bình coâng chuùa- con gaùi duy nhaát cuûa Voõ Taéc Thieân vôùi Hoaøng ñeá Lyù Trò. Sau khi vaøo cung, nhaän ñöôïc söï suûng aùi quaù ñaëc bieät cuûa Voõ Taéc Thieân neân Höùa Hoaøi Nghóa ñaõ trôû thaønh moät keû kieâu ngaïo vaø coi trôøi baèng vung. Ngoaøi hai meï con nhaø hoï Voõ laø “tình nhaân cao caáp” ra, Höùa Hoaøi Nghóa coøn coù moät danh saùch ngöôøi tình daøi ñeán chuïc trang vaø ñuû caùc thaân phaän khaùc nhau. Söû saùch Trung Hoa coøn ghi laïi, con rôi con vaõi cuûa cöïu hoøa thöôïng hoï Höùa naøy cuõng ñaõ coù tôùi vaøi chuïc. Khoâng nhöõng theá, Höùa Hoaøi Nghóa luoân coù thaùi ñoä kieâu ngaïo vôùi moïi ngöôøi, ñoàng thôøi lôïi duïng söï aân suûng cuûa Voõ Taéc Thieân ñeå möu lôïi caù nhaân cho mình. Nhôø taøi aên noùi kheùo leùo coäng vôùi veû ngoaøi baûnh bao coâng töû, neân sau

moät vaøi laàn gaëp maët duø ñaõ laø ngöôøi coù choàng nhöng Thaùi Bình coâng chuùa vaãn bò söùc quyeán huùt cuûa Höùa Hoaøi Nghóa laøm cho meâ maån. Ñeå coù theå thöôøng xuyeân ñöôïc gaëp gôõ ngöôøi ñaøn oâng naøy, Thaùi Bình coâng chuùa ñaõ lieân tuïc môøi Höùa tieân sinh ñeán phuû ñeå ñaøm ñaïo chuyeän theá söï. Coù nhöõng hoâm sau khi chuyeän ñaøm ñaïo keát thuùc, ngöôøi ta ñaõ khoâng nhìn thaáy Thaùi Bình coâng chuùa vaø Höùa Tieân sinh ôû ñaâu? Bieát ñöôïc thoâng tin veà Höùa Hoaøi Nghóa vaø con gaùi, Voõ Taéc Thieân ñaõ voâ cuøng töùc giaän nhöng cuõng khoâng bieát neân giaûi quyeát theá naøo. Vôùi yù nghó moät vò cöïu hoøa thöôïng laïi cuøng 59 chung ñuïng” vôùi hai meï con quyeàn theá ñaõ khieán Voõ Taéc Thieân noåi ñieân. Töø thaùi ñoä ñaëc bieät suûng aùi vôùi “ngöôøi tình laâu naêm”, vò hoaøng ñeá naøy ñaõ quay sang caêm gheùt Höùa Hoaøi Nghóa. Khi Thaùi Bình coâng chuùa bieát ñöôïc nguoàn tin thaân caän maät baùo raèng, Höùa Hoaøi Nghóa chính laø “ngöôøi tình bí maät” cuûa meï, coâ ñaõ phaûn öùng khaù gay gaét. Thay vì baûo veä ngöôøi tình cuûa mình, Thaùi Bình coâng chuùa ñaõ ñeán gaëp Voõ Taéc Thieân vaø trình baøy nguyeän voïng muoán “xöû lyù” teân daâm ñaõng naøy. Voán ñaõ haän Höùa Hoaøi Nghóa vì daùm “caëp keø” vôùi con gaùi mình, laïi khoâng theå öa noåi thaùi ñoä haùch dòch, kieâu ngaïo cuûa moät teân 59 voâ danh tieåu toát”, Voõ Taéc Thieân ñaõ haï leänh thuû tieâu ngöôøi tình thöôû naøo cuûa mình. Vaøo moät ngaøy ñeïp trôøi khi Höùa Hoaøi Nghóa vaãn ñang say söa giaác noàng beân gaùi ñeïp, quaân cuûa Voõ hoaøng ñeá ñaõ aäp ñeán vaø loâi teân naøy ra phaùp tröôøng. Khoâng moät lôøi giaûi thích, khoâng coù söï baùo tröôùc töø Voõ Taéc Thieân, Höùa Hoaøi Nghóa ñaõ bò ñaùnh ñeán cheát bôûi moät ñoäi quaân huøng haäu vôùi gaäy saét trong tay. Khoâng chæ döøng laïi ôû ñoù, xaùc cuûa Höùa Hoaøi Nghóa coøn ñöôïc leänh ñoát thaønh tro roài vuøi xuoáng buøn saâu. Theo lôøi giaûi thích cuûa caùc nhaø söû hoïc thì haønh ñoäng naøy cuûa Voõ Taéc Thieân nhaèm vónh vieãn che giaáu ñi söï thaät traàn truïi veà moái tình cuûa hai meï con vôùi moät... cöïu hoøa thöôïng. Daâng trai giaûi saàu cho meï Sau khi Höùa Hoaøi Nghóa bò xöû töû, ñeå xoa dòu “noãi ñau thaàm kín” cuûa meï, Thaùi Bình coâng chuùa ñaõ giôùi thieäu cho Voõ Taéc Thieân ngöôøi em trai cuûa choàng laøm baàu baïn. Theo söû saùch ghi laïi thì ngöôøi ñaøn oâng naøy coù teân laø Tröông Söôùng Toân vaø laø moät

59 “myõ nam” thöïc söï. Ñeå mieâu taû veû ñeïp cuûa Tröông tieân sinh, coù taøi lieäu ñaõ ghi: “Tröông Söôùng Toân coù khuoân maët trong saùng nhö pha leâ vôùi aùnh maét vaø khoùe mieäng luoân huùt hoàn ngöôøi ñoái dieän. Khoâng nhöõng theá, vôùi laøn da traéng ngaàn, meàm maïi vaø thaân hình uyeån chuyeån nhö moät thieáu nöõ, Tröông tieân sinh quaû thöïc laø moät ñeä nhaát myõ nam”. Laàn ñaàu tieân gaëp gôõ Tröông Söôùng Toân, Voõ Taéc Thieân ñaõ laäp töùc ñaém ñuoái tôùi möùc meâ maån. Sau ñoù khoâng laâu, chaøng trai hoïTröông ñaõ ñöôïc leänh vaøo cung ñeå haàu haï “hoaøng ñeá” vaø trôû thaønh moät caùnh tay ñaéc löïc giuùp vieäc cho Voõ Taéc Thieân. Nhôø coù söï chaêm soùc “aân caàn vaø chu ñaùo” töø Tröông maø thaàn saéc cuõng nhö tinh thaàn cuûa Voõ hoaøng ñeá thay ñoåi roõ reät. Cuõng chính vì lyù do naøy maø Tröông Söôùng Toân ñöôïc Voõ Taéc Thieân voâ cuøng aân suûng. Cuõng gioáng nhö Höùa Hoaøi Nghóa, khi nhaän ñöôïc söï suûng aùi ñaëc bieät töø ngöôøi ñöùng ñaàu trieàu ñình, Tröông Söôùng Toân cuõng trôû neân kieâu ngaïo. Khoâng nhöõng theá, Tröông coøn “chôi troäi”, caëp ngay vôùi moät nha ñaàu thaân caän cuûa Voõ Taéc Thieân. Vaøo moät ngaøy ñeïp trôøi, khi caëp ñoâi naøy huù hyù vôùi nhau taïi vöôøn thöôïng uyeån thì bò Voõ Taéc Thieân baét gaëp. Laäp töùc, Voõ hoaøng ñeá ñaõ ruùt göôm vaø cheùm söôït qua ñaàu aû nha ñaàu trong söï baøng hoaøng cuûa Tröông Söôùng Toân. Tuy nhieân sau ñoù chuyeän naøy ñaõ ñöôïc “giaûi quyeát” eâm ñeïp vì Thaùi Bình coâng chuùa ñaõ coù yù kieán raèng “ Khoâng neân laøm to chuyeän, laøm troø cöôøi cho thieân haï”. []


60

Chieàu nay côn möa haï thaùng saùu chôït keùo veà, ñöùng neùp beân balcon nhaø, toâi laëng ngaém töøng côn möa buoàn ñi qua. Ngoaøi ñöôøng vaéng tanh, thænh thoaûng vaøi chieác xe hôi chaïy vuùt qua thaät nhanh, töøng côn gioù nheï löôùt qua laøm haøng caây tröôùc nhaø ñong ñöa vaø coù leõ cuõng ñang laøm chaïnh loøng löõ khaùch, chôït mô veà moät khoaûng trôøi xa thaúm.....Möa thöôøng deã laøm loøng ngöôøi rung ñoäng, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng taâm hoàn ña saàu ña caûm nhö toâi. Möa lao xao......... Nhôù ngaøy xöa, khi coøn beù thô toâi soáng vôùi baø noäi ôû thoân queâ. Laøng queâ toâi ngaøy aáy döôùi caëp maét beù thô toâi thaáy gì cuõng to lôùn ñeïp ñeõ caû. Töø con ñöôøng laøng quanh co uoán khuùc, ñi ñaâu, nhìn ñaâu cuõng thaáy caû moät röøng döøa xanh möôùt xa tít taän chaân trôøi. Nhôù nhöõng ngaøy heø oi böùc, noäi thöôøng ñem chieác voõng ra sau vöôøn ñeå toâi ñöôïc ñaùnh ñu ñong ñöa vôùi luõ baïn cuøng xoùm, cho ñeán baây giôø toâi vaãn coøn nhôù roõ töøng khuoân maët cuûa moãi baïn, ñöùa naøo cuõng hieàn hoøa thaân thieän caû. Haèng ngaøy, chuùng toâi thöôøng chôi ñuøa nghòch ngôïm vôùi nhau vaø vui nhaát laø moãi khi coù trôøi möa. Möa xuoáng laøm khoâng khí ñoàng queâ theâm maùt meû deã chòu, laøm caây laù vaïn vaät töôi maøu söùc soáng vaø nhaát laø ñaùm con nít nhaø queâ chuùng toâi thích laém. Chæ caàn thaáy ñaùm maây xaùm naøo ñoù uøn uøn keùo veà laø chuùng toâi tuï hoïp ñoâng ñuû, roài chæ caàn vaøi haït möa truùt xuoáng laø caû ñaùm côûi aùo nhaûy ra noâ ñuøa thoûa thích. Ñöùa thì haù mieäng to ra ñeå höùng töøng haït möa maø caûm thaáy maùt loøng maùt daï, coù ñöùa ngheâu ngao ca haùt töng töûng moät mình, ñoâi luùc caû boïn chuïm laïi chôi troø roàng raén döôùi möa maëc duø bò teù aønh aïch döôùi sình buøn...... Baây giôø ngoài nhôù laïi toâi ñaët teân cho nhöõng ngaøy ñoù laø nhöõng ngaøy möa lao xao, möa vui!!! Thôøi gian troâi nhanh, khi böôùc vaøo tuoåi nieân thieáu toâi coù dòp ñöôïc veà vuøng cao nguyeân sinh soáng vaø cuõng töø ñoù toâi raát thích ñöôïc ñi moät mình döôùi möa, nhaát laø ñöôïc ñi boä döôùi côn möa phuøn laát phaát cuûa Ñaø Laït söông muø. Buoåi saùng ñi hoïc mong sao luùc tan tröôøng trôøi ñoå möa, ba thì baän vieäc seõ khoâng ñeán ñoùn, ñeå toâi coù dòp tung hoaønh, tha hoà töï do ngaém möa, tha hoà tung taêng nhaûy muùa trong möa cuøng caùc baïn. Toâi nhôù coù moät laàn lôùp ñöôïc nghæ hoïc hai giôø cuoái vì giaùo sö baän vieäc, theá laø caû ñaùm chuùng toâi

boán ñöùa hoïc cuøng lôùp, cuøng tröôøng, cuøng xoùm luoân vaø cuøng che chung nhau moät taám baït ñi döôùi möa, vöøa ñi chuùng toâi vöøa haùt ngoâ ngheâ nhöõng baûn tình ca queâ höông thaät laø vui veû, roän raøng....Cuõng laàn ñoù vì maûi meâ gheù raïp haùt Ngoïc Lan xem chöông trình vaên ngheä mieãn phí cuûa nhaïc só PD, caû nhoùm queân caû giôø veà nhaø cho kòp luùc, theá laø caû ñaùm bò aên ñoøn moät traän cho ñeán giôø vaãn coøn nhôù nhö in. Giôø ñaây, khoâng bieát caùc baïn trong boïn mình moãi ñöùa löu laïc moät phöông trôøi naøo? Coøn toâi thì ñang ngoài ôû moät nôi xöù xa vaø ñang ngaém möa rôi..... Mieàn kí öùc cuõ vôùi nhöõng côn möa vui, möa lao xao ngaøy xöa aáy chôït mieân man hieän veà vôùi nhöõng khuoân maët hoàn nhieân töôi thaém..... Öôùc mong sao traùi ñaát vaãn troøn maõi ñeå coù ngaøy chuùng ta hoäi ngoä..... Möa ræ raû....... Ñoù laø nhöõng ngaøy möa keùo daøi, möa muøa haï thaùng naêm, caû lôùp chuùng toâi buoàn laém vì toâi saép phaûi chia tay, toâi theo gia ñình veà Saøi Goøn sinh soáng. Ngaøy hoâm ñoù toâi ñaõ haùt taëng caùc baïn baøi haùt Noãi Buoàn Hoa Phöôïng, caû lôùp ñöùa naøo cuõng ngheïn ngaøo, toâi cuõng ñaõ khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét vaø laø laàn ñaàu tieân toâi ngaém möa qua khung cöûa lôùp vôùi moät noãi buoàn da dieát khoâng taû ñöôïc. Cuõng töø ñoù toâi baét ñaàu coù aán töôïng vôùi nhöõng côn möa keùo daøi, möa ræ raû khoâng thoâi vaø toâi töï ñaët cho noù moät caùi teân ñoù laø möa buoàn.... Sau ngaøy ñaát nöôùc thay ñoåi, cuoäc soáng gia ñình toâi thaät khoù khaên, coâng vieäc laøm cuûa ba toâi cuõng bò aûnh höôûng neân ñaønh ñeå meï toâi gaùnh vaùc treân vai moät gaùnh naëng kinh teá gia ñình. Ngoaøi vieäc ñi daïy hoïc, meï coøn phaûi boân ba ngoaøi chôï chieàu ñeå mong coù theâm chuùt ít tieàn maø lo cho ñaøn con daïi. Toâi cuõng vöøa ñi hoïc, vöøa phuï meï buoân baùn vôùi hi voïng coù ñuû tieàn cho caùc em cuûa mình cuõng ñang tuoåi aên tuoåi hoïc. Nhöõng chieàu möa ræ raû laøm toâi lo sôï laém vì coù theå chò em chuùng toâi laïi phaûi cuøng nhau loùt daï baèng nhöõng phaàn haøng eá aåm chieàu hoâm tröôùc, loøng meï toâi cuõng chuøng xuoáng vì bieát raèng voán lieáng roài seõ caïn daàn.... vaø toâi goïi nhöõng ngaøy aáy laø nhöõng ngaøy möa buoàn....... Coù moät laàn ngaøy thi cuûa toâi truøng laáp vôùi ngaøy ñi thaêm ba ( ba toâi laø ngöôøi laøm vieäc cho cheá ñoä cuõ neân sau naøy phaûi ñi hoïc taäp theo leänh cuûa chính quyeàn môùi ), saùng hoâm ñoù toâi vaøo tröôøng laøm baøi thi thaät nhanh roài voäi vaøng ñi ñeán nôi

ñeå kòp giôø thaêm ba. Toâi coøn nhôù nhö in, ngaøy aáy laø moät ngaøy möa taàm taõ, khi vöøa ñeán coång traïi thì ñaõ gaàn heát giôø thaêm, toâi ñaõ baät khoùc thaät to roài quò xuoáng van xin ngöôøi gaùc coång vaø cuõng thaàm mong coù pheùp nhieäm maøu naøo ñoù ñeå toâi gaëp ñöôïc ba trong luùc naøy. Cuoái cuøng trôøi cuõng chìu loøng ngöôøi, toâi cuõng gaëp ñöôïc ba nhöng chæ ñöôïc nhìn thaáy boùng daùng gaày guoäc ñen ñuùa cuûa ba töø xa, toâi ñöùng laëng ngöôøi giöõa trôøi möa gioù vaø ñöa baøn tay run raãy ra vaãy chaøo ba, nöôùc maét boãng döng traøo ra, traøo ra hoøa laãn vaøo nhöõng gioït möa vaø toâi chôït nghe moâi mình maën ñaéng......Trôøi vaãn cöù möa taàm taõ vaø boùng daùng ba toâi töø töø khuaát xa daàn, xa daàn.....Cho ñeán taän baây giôø toâi vaãn luoân nghó ñoù laø ngaøy möa buoàn nhaát trong cuoäc ñôøi...... Chieàu nay, ngoài ôû moät ñaát nöôùc xa laï vôùi taùch cafeù noàng aám treân tay, trôøi laïi ñang möa caøng gôïi laïi cho toâi nhôù nhöõng côn möa ñaõ töøng traõi qua trong cuoäc ñôøi. Nhöõng côn möa lao xao cuûa thôøi thô aáu laøm loøng toâi chôït aám laïi. OÂi sao nhôù laém nhöõng ngaøy beù thô ñöôïc hoàn nhieân ngoài döôùi möa thaû töøng chieác ghe giaáy vaø thaû theo ñoù nhöõng öôùc mô thaät laø ngaây ngoâ khôø daïi.....Roài khi khoân lôùn hôn leân, toâi ñaõ bieát neám traûi nhöõng côn möa ræ raû trong cuoäc ñôøi maø toâi goïi ñoù laø nhöõng côn möa buoàn. Möa buoàn trong nhöõng laàn gian truaân soùng gioù treân böôùc ñöôøng ñôøi. Möa buoàn trong nhöõng laàn chia tay vôùi baïn beø, vôùi nhöõng ngöôøi thaân, vôùi nhöõng ngöôøi quen vaø vôùi caû moái tình thô ngaây aáp uû nhieàu moäng ñeïp cuûa ngaøy môùi lôùn thuôû naøo...... Côn möa chieàu chôït xao loøng vieãn xöù, Nhôù möa vui hoøa nhòp laãn möa buoàn......

Philadelphia Moät chieàu möa thaùng 6/2012 - HP

Cho ñeán khi toâi troøn hai möôi tuoåi, toâi vaãn chöa bao giôø moù tay vaøo traùi saàu rieâng. Moãi laàn ñöôïc meï sai ñi chôï, toâi vaãn thöôøng döøng chaân moät chuùt ñeå toø moø ngoù maáy baø Nam kyø xuùm xít nhau löïa nhöõng quaû saàu rieâng gai goùc treân nhöõng saïp baùn traùi caây. Khoâng khí chôï laø moät baàu khoâng gian pha laãn traêm thöù muøi vò cuûa thöùc aên naáu chín, thòt thaø, caù muù, hoa quaû laãn muøi raùc röôûi, moà hoâi neân toâi khoâng nhaän thöùc roõ raøng muøi vò rieâng cuûa noù. Ba meï toâi laø ngöôøi Baéc di-cö. Ba toâi coõng baø noäi, meï toâi boàng chò toâi môùi vöøa ñaày thaùng leo taøu hoûa vaøo Nam. Loaïi Baéc kyø chính goác suoát hôn möôøi maáy naêm sinh soáng ôû Saøi-Goøn vaãn cöù döa muoái caø, rau muoáng baûy moùn thì chò em toâi khoâng coù cô hoäi laøm quen ñöôïc vôùi caây traùi mieàn Nam nhö traùi saàu rieâng cuõng chaúng laáy gì laøm laï! Neáu con taïo chaúng xoay vaàn, toâi cöù nhö theá maø soáng, ñi hoïc ñeå kieám moät caùi ngheà möu sinh, laáy moät anh chaøng cuõng cuøng goác Baéc kyø di cö thì

61

coù leõ ñaùm con caùi sinh ra cuõng hieám coù cô hoäi boû thöû mieáng saàu rieâng vaøo mieäng ñeå bieát muøi vò noù nhö theá naøo. Truyeàn thoáng gia-ñình thöôøng maïnh meõ nhö theá ñaáy! Vaø nhö toâi ñaõ noùi: “Neáu con taïo chaúng xoay vaàn...” thì cuoäc ñôøi toâi cho ñeán hôn hai möôi tuoåi vaãn chöa bao giôø ñaët chaân rôøi khoûi Saøi-Goøn ñi veà phía luïc tænh, laïi bò ba meï ñaåy ñi phieâu löu moät mình veà caùc vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long tröôùc khi xa lìa haún queâ cha, ñaát toå. Caâu chuyeän “Nöôùc non ngaøn daëm ra ñi” cuûa toâi thôøi aáy laø chuyeän thôøi söï, thöôøng nhö côm böõa khi maø ai cuõng laäp laïi caâu noùi ví von: “Caây coät ñeøn coù chaân thì noù cuõng chaïy!” , nhöng toâi vaãn phaûi keå laïi ñeå caâu chuyeän coù ñaàu ñuoâi veà duyeân nôï cuûa toâi vaø traùi saàu-rieâng. Sau khi ngoù laïi ba meï ñang ñöùng nuùp sau goác caây xanh beân leà ñöôøng laàn cuoái, toâi luïp chuïp böôùc theo gaõ ñaøn oâng ñen ñuùa nhö daân Mieân laàm luõi ñi ñaèng tröôùc, thænh thoaûng haén quay nghieâng ñaàu ngoù chöøng toâi, thaáy toâi ñeán gaàn thì haén gaàm göø trong coå hoïng: - Tui ñaõ noùi phaûi giöõ khoaûng caùch, hieåu khoâng? Haén leo xe lam ñi, toâi cuõng leo cuøng xe vôùi haén, ñeán beán xe ñoø luïc tænh haén duùi leùn vaøo tay toâi caùi veù vaø laåm baåm: - Doøm thaáy tui leo xe ñoø naøo thì leo theo, caàm giaáy tôø cho chaéc. Ngöôøi ñaâu maø traéng töôi, laøm ôn laáy caùi noùn ñoäi dzoâ ñi coâ Hai. Cöù nhö troø chôi giaùn ñieäp treû con, vaäy maø haén vaãn daãn toâi xuoáng ñöôïc tænh Raïch Giaù, chui toït vaøo moät caên nhaø laï hoaéc vaø aán toâi vaøo moät caên phoøng roài töø ñoù bieán maát luoân khoâng bao giôø toâi gaëp laïi laàn thöù hai. Trong boùng toái nhaù nhem cuûa buoåi chieàu taøn, toâi nhìn thaáy caëp vôï choàng treû ngoài im laëng ôû meù giöôøng, döông to caëp maét lo laéng veà phía toâi. Hoï cuøng hoaøn caûnh y heät toâi, nhöng ñaõ vaøo ñaây hôn moät tuaàn roài, coâ vôï thaät xinh ñeïp, maøu da traéng xanh nhö caåm thaïch, buïng nhoâ thaáp thaáp nhö caùi roå rau uùp, luùc naøo cuõng thuùt thít khoùc khieán anh choàng ñieâu ñöùng, luoân mieäng phaøn naøn vôùi hai meï con chuû nhaø: “Ñôïi, ñôïi...ñôïi hoaøi chaéc vôï toâi sinh non luoân ôû ñaây quaù, baø coù bieát bao giôø môùi ñi khoâng?” Luùc naøo hoï cuõng traû lôøi cuït nguûn :”Chöøng naøo ñi thì bieát lieàn, tuïi tui chæ nuoâi coâ caäu ôû ñaây thoâi!” Qua vaøi böõa sau, chuùng toâi ñang


62

aên côm chieàu thì chôït ngöûi thaáy muøi ga xoâng vaøo phoøng noàng naëc. Thuûy, teân coâ vôï, ñeø tay leân ngöïc vaø noân möûa ra ñaày saøn nhaø khieán toâi vaø anh choàng quyùnh quaùng chaïy ra cöûa la lôùn: - Coi chöøng hôû beáp ga chaùy nhaø baø ôi, vôï toâi chòu hoång noåi chaéc cheát quaù! - Noùi gì ñaâu laûng nhaùch, thôøi buoåi naøy laøm gì coù ga maø ñoát. Con tui noù boå saàu-rieâng cho maáy ngöôøi aên traùng mieäng ñoù. Maáy ngöôøi coù bieát thaân phaän mình hoân maø cöù la laøng hoaøi dzaäy, boä muoán coâng an tôùi coøng haû? Tôùi ñôøi thuôû naøy, toâi môùi bieát muøi traùi saàu rieâng hoâi thoái ñeán nhö vaäy, theá maø maáy baø Nam kyø ham nhö cuûa baùu ! Keà töø hoâm ñoù, caëp vôï choàng non choeït aáy luoân mieäng ñoøi veà nhaø cho ñeán khi nhaän ñöôïc tin baùo thu doïn haønh lyù, ñôïi ngöôøi ñeán daãn veà SaøiGoøn. Vaéng boùng hoï, toâi ôû moät mình chæ moät buoåi trôøi thì coù moät caëp chò em vaøo soáng chung phoøng. Hoï saøng saøng gioáng nhau neùt maët nhöng moät ngöôøi gaày nhö que cuûi, moät ngöôøi maäp troøn nhö hoät mít. Caû ngaøy hoï hay aên quaø vaët ngoaøi hai böõa côm chính, goïi nhau baèng baø hay muï noäi neân toâi khoâng bieát ai laø chò, ai laø em vaø chöûi theà lieân tuïc. Hoï hoûi teân toâi nhöng khoâng bao giôø goïi maø chæ keâu toâi baèng con nhoû. Chæ caàn vaøi giaây phuùt ñaàu tieân tieáp xuùc vôùi hai chi em nhaø naøy, toâi ñaõ lieàn töï ñoäng tình nguyeän traûi chieáu xuoáng saøn nhaø naèm, nhöôøng caùi giöôøng duy nhaát cho hoï, cho duø caû ñeâm traèn troïc vì chuùng noù ñaïp truùng nhau vaø “Ñuï meï” nhau trong mô, toâi cuõng khoâng daùm ho he moät tieáng! Toâi bò caám böôùc chaân ra khoûi phoøng vaø chæ ñöôïc pheùp taém röûa vaøo ban ñeâm, nhöng hai chò em chuùng noù thì ñi ñaây ñoù lu buø. Hoï keâu ngöôøi caàm ñaàu toå chöùc laø caäu Baûy. Daàn daø, toâi hieåu ra hoï laø daân ñöùng beán baùn veù xe ñoø ñi luïc tænh theo giaù chôï ñen treân Saøi Goøn, nhöng Raïch Giaù, Raïch Soûi laø queâ quaùn cuûa hoï. Moãi laàn toå chöùc moät chuyeán vöôït bieân, oâng caäu Baûy nheùt theâm vaøi ngöôøi hoï haøng thaân thích vaøo ghe. Kyø naøy tôùi phieân hai chò em ñöôïc ñi neân thaûo naøo maø hoï coù veû quen thuoäc vaø töï tung, töï taùc. Moät buoåi saùng noï, toâi ñang nguû

buø trong luùc hoï daãn nhau ra chôï aên quaø thì chôït ngöûi thaáy muøi ga hoâi noàng naëc, môû choaøng maét ra thaáy hai chò em ñang boå traùi saàu rieâng ngoài aên vôùi nhau ngay trong phoøng nguû. Thaáy toâi thöùc giaác, baø gaày ngöøng tay caàm muùi saàu rieâng nöûa chöøng, hoûi troûng : - Thôm ñieác muõi haû maäy. AÊn mieáng hoân nhoû? - Caùm ôn chò, toâi khoâng bieát aên saàu rieâng. - Ñuï meï, môøi maø maøy coøn cheâ haû, tao ñaäp thaáy muï noäi maøy baây giôø ! - Ñuï meï, laïi caàm leân aên caùi coi. Baû keâu maøy aên laø baû ñang dzui ñoù nghe maøy, maø maø laøm baû cuït höùng laø maøy hoång tôùi beán ñöôïc ñaâu ñoù, nghe hoân maäy. Toâi hoaûng hoàn giô tay ñoùn ngay mieáng saàu rieâng, nhaém maét cho toït vaøo mieäng. UÛa, maø sao noù thôm vaø ngoït buøi ñeán theá! Toâi chöng höûng chaéc ngoù maéc cöôøi sao maø hai chò em hoï ruù leân cöôøi nghieâng ngaû. - Nghe noùi kyø tröôùc vöøa ngöûi thaáy muøi saàu rieâng laø maøy oùi trong phoøng naøy maø phaûi hoâng? Toâi ñoû böøng maët chöa kòp ñính chính thì nghe tieáng baø chuû nhaø goõ nheø nheï vaøo cöûa : - Tui laïy hai maù nhoû gioïng duøm tui moät chuùt, coâng an hoång baét hai maù ñaâu maø coøng con nhoû Baéc kyø kia kìa !!! - Thoâi ñi baø noäi, toái nay tuïi naøy ra taøu roài... laøm khoù, laøm deã hoaøi... Toâi chôø ñeán nöûa ñeâm khoâng thaáy ñoäng tónh gì thì ngoài döïa töôøng, oâm goùi quaàn aùo nguû gaø, nguû gaät cho ñeán luùc hai chò em chuùng lay toâi daäy : - Ñuï maù noù! Giôøø naøy maø coøn ham

nguû haû, daäy ñi maøy. Toâi chæ bieát naém chaët vaït aùo baø ba cuûa baø maäp böôùc thaáp, böôùc cao theo hoï xuoáng ghe. Traêng ñeâm aáy troøn vaèng vaëc, toâi ngoài vôùi khoaûng chuïc ngöôøi döôùi khoang toái om, laéng nghe tieáng maùy ghe xaønh xaïch noå ñeàu ñaën, tieáng coân truøng keâu hoøa laãn tieáng soùng ñaùnh nheï vaøo maïn thuyeàn. Ñang giöõa ñeâm yeân tónh, coù ai haùt beân bôø soâng moät ñieäu haùt laï tai nghe buoàn naõo nuoät. Tieáng haùt nhö ñuoåi theo chuùng toâi moãi luùc moät nhoû daàn. Tôø môø saùng chöa troâng roõ maët ngöôøi, toâi nghe tieáng goïi nhau ôi ôùi, tieáng thaønh ghe ñuïng vaøo nhau troøng traønh treân soùng bieån: - Baø con qua taøu lôùn, ai chöa vieát giaáy, ñeà teân ñeå tuïi tui ñem dzìa baùo tin cho ngöôøi nhaø ôû Saøi Goøn thì giô tay ñaëng tuïi tui ñöa giaáy, buùt nhen. Toâi vöøa vieát xong thì bò loâi tuoät xuoáng haàm taøu: -Ngoài ñaây neø nhoû, ñöùng laùng chaùng ñoù moät hoài laø bò ngöôøi ta ñeø cheát muï noäi maøy luoân giôø. - Caùm ôn chò. - Ñuï maù noù, giôø naøy maø coøn baøy ñaët lòch söï nöõa haû maøy, xích qua moät beân cho baû ngoài chuùt coi! Hai chò em gaày, maäp ngoài boù goái hai beân, keïp toâi vaøo giöõa. Toâi yeân laëng chòu traän vôùi baû vai ñau daàn vì caùi ñaàu naëng nhö coái ñaù cuûa baø maäp ñeø leân, thoåi tieáng ngaùy o o vaøo tai toâi suoát maáy tieáng ñoàng hoà maø toâi khoâng heà daùm nhuùc nhích. Trong khoang taøu baét ñaàu noùng daàn, treû con quaäy khoùc khieán baø maäp tænh daäy nhaác ñaàu ra khoûi vai toâi. Ngöôøi ngoài chen chuùc vaøo nhau khoâng coøn choã böôùc, ai naáy thôû phaøo khi nghe maáy ngöôøi taøi coâng hoâ to phía treân : - Mình saép ra ngoaøi haûi phaän roài, baø con naøo muoán nhìn ñaûo Phuù Quoác laàn choùt thì leân coi ñi nghen. Hoång bieát bao giôø trôû laïi queâ höông mình ña a...a...a Toâi leo leân maïn taøu, caûm thaáy deã chòu vì gioù bieån eâm dòu. Ñang maûi ñöùng ngoù veà phía giaûi ñaûo nhaáp nhoâ treân soùng thì nghe tieáng nhoû nheï hoûi: - Boà laø em chò Höông phaûi khoâng? Töôûng chöøng nhö haøng theá kyû, toâi môùi nghe laïi ñöôïc gioïng Baéc kyø thanh tao nhö theá! Ngöôøi hoûi toâi laø moät coâ gaùi traïc ñoàng trang löùa khieán toâi vui möøng ra maët: - A, boà laø em hoï anh Höng, chaùu

coâ Thieäu phaûi khoâng? Mình nghe coâ noùi kyø naøy coâ göûi caùc chaùu hoï nhaø coâ ñi cuøng chuyeán vôùi mình ! Moät boùng ngöôøi cuõng vöøa xaø xuoáng beân caïnh coâ gaùi : - Tao kieám hoaøi chaúng thaáy tuïi noù ñaâu caû Queá aø. - Minh ôi, em cuûa chò Höông neø. - ÔØ, tuïi naøy laø anh em...coù hai thaèng em hoï say soùng naèm beïp döôùi kia, coøn hai ñöùa chaùu tìm hoång ra ! - Tuïi naøy ñang tìm caëp vôï choàng hai ñöùa chaùu hoï, vôï noù ñang mang baàu. - Teân Thuûy phaûi khoâng, daãn nhau veà Saøi Goøn hai tuaàn tröôùc roài, coù ñi ñaây ñaâu maø kieám. Coâ Thuûy bònh quaù trôøi, xanh leø aø, ñi laøm sao ñöôïc ! - UÛa, boà ôû chung vôùi tuïi noù hôû? - ÖØ,... Toâi mæm cöôøi laøm quen vôùi beân hoï haøng anh reå töông lai cuûa mình, vaø ngoài luoân treân maïn taøu vôùi hoï. Baø gaày thoøi ñaàu leân kieám thaáy toâi lieàn chöûi trong tieáng cöôøi vui vui: - Ñuï meï, tìm ra baø con roài haû maäy ooOoo Cuoäc ñôøi laø moät chuoãi lieân tuïc cuûa nhöõng caâu chuyeän noái tieáp vôùi nhau xoay quanh moät nhaân vaät chính. Moät caâu chuyeän chaám döùt keùo theo söï bieán maát ñi cuûa vaøi nhaân vaät phuï thì laïi coù nhöõng caâu chuyeän khaùc, mang theo nhöõng nhaân vaät môùi ñeán. Toâi ñi ñònh cö ôû Myõ, khoâng bao giôø gaëp laïi hai chò em ñöùng beán, baùn veù xe ñoø chôï ñen daïo noï. Töø ñoù ñeán nay cuõng ñaõ maáy möôi naêm, toâi chöa bao giôø nghe nhöõng tieáng chöûi theà töø mieäng baát cöù moät ngöôøi phuï nöõ naøo khaùc. Coù leõ vì theá maø toâi khoâng queân ñöôïc hoï! Toâi giöõ ñöôïc moät soá ngöôøi baïn cuõ, vaãn thaân thieát vôùi ngöôøi em gaùi hoï cuûa anh reå toâi, quen theâm nhieàu baïn môùi vaø gaëp laïi vaøi baïn ngaøy xöa luùc ñi hoïc chæ ngoù chaøo nhau. Toâi soáng bình thöôøng, chaêm chæ laøm vieäc, lo cho gia ñình vaø ñeå daønh tieàn ñi du lòch. Laàn ñi AÂu chaâu ñaàu tieân trong ñôøi, toâi ñoät nhieân thoát ra lôøi caùm ôn xuoâi roùt vôùi moät ngöôøi baïn, khoâng moät chuùt ngaäp ngöøng khi chuùng toâi saép söûa chia tay: - Caùm ôn baïn ñaõ tieâu pha thì giôø quí baùu cuûa baïn ñeå thöïc hieän duøm toâi nhöõng ñieàu toâi mong öôùc, giuùp toâi coù cô hoäi thaáy nhieàu quang caûnh ñeïp vaø noåi tieáng, cuõng nhö cho toâi hieåu nhöõng giaù trò cuûa cuoäc soáng dò bieät maø toâi chöa töøng bieát qua...

63

tay toâi keùo toâi vaøo khoang taøu. - Ñuï meï, maøy sôï teù ñaùi chöa quyû nhoû naøy? Maët toâi chaéc xanh taùi nhö taøu laù chuoái, toâi buûn ruûn ñöùng khoâng vöõng: - Daï... caùm ôn chò cöùu em. - Ñuï meï, sao daân “Baéc kyø dzoùn” tuïi bay noùi chuyeän cöù daï thöa quaøi höûi hoång dzoâ. Coøn soáng soùt chuyeán naøy, muoán caùm ôn tao thì ñöøng cheâ saàu rieâng cuûa tuïi tao thuùi nöõa nghe hoân maäy! Ñöøng cheâ traùi saàu rieâng gai goùc! Keå töø luùc ñoù, trong loøng toâi ñaõ chaát chöùa bao noãi saàu rieâng! “AÀu ô... Ví daàu caàu vaùn ñoùng ñinh, Caàu tre laéc leûo, gaäp gheành khoù ñi. Khoù ñi, meï daét con ñi Con ñi tröôøng hoïc...meï ñi tröôøng ñôøi...”

- Ñuï meï, noùi theá maø cuõng noùi... sao baïn vôù vaån theá khoâng bieát ! Toâi khöïng laïi moät tích-taéc, coù moät caûm giaùc gì quen quen boãng phuùt choác quay veà! Daãu sao baïn cuõng laø ñaøn oâng, aên noùi maïnh baïo moät chuùt cuõng khoâng sao, ñaøn baø chöûi theà baây giôø cuõng khoâng laøm toâi ngaïc nhieân nöõa cô maø! Toâi nhíu ñoâi maét ñang cay cay, nhôù laïi nhöõng laøn soùng nhaáp nhoâ xanh thaêm thaúm, con taøu nhö chieác laù baäp bình giöõa loøng ñaïi döông meânh moâng, chôû naëng tróu ngöôøi chæ moät côn soùng maïnh laø nhö muoán laät uùp. Toâi ñöùng cheânh veânh coá baùm vaøo maïn taøu ñaõ nghieâng moät nöûa veà phía beân toâi. Trong khoaûng khaéc ngaén nguûi ñoù, toâi vaãn coøn nhôù: Hình aûnh cuûa nhöõng ngöôøi thaân yeâu trong gia ñình boãng hieän ra trong taâm trí toâi, roõ raøng nhö hoï ñang ñöùng tröôùc maët. Toâi goïi meï ôi! vaø caûm thaáy toâi khoâng coøn ñuû söùc baùm tay vaøo thaønh taøu nöõa khi haõi huøng nhìn thaáy coù vaøi ngöôøi rôi toõm xuoáng maët nöôùc. Laãn giöõa nhöõng tieáng keâu la hoãn loaïn, toâi mô hoà nghe tieáng chöûi ruûa quen thuoäc: -Ñuï maù noùï, maáy ngöôøi laøm ôn chaïy qua beân kia cho taøu laät laïi thaêng baèng coi. Ñaøn baø, con nít saép rôùt xuoáng bieån cheát heát meï noù heát baây giôø neø!... Moät baøn tay giöõ chaët laáy chaân toâi, moät baøn tay khaùc níu chaët caùnh

Toâi ñang ñi tröôøng hoïc thì ba meï toâi böùt ra, thaåy toâi vaøo tröôøng ñôøi! Tröôøng ñôøi naøy tuy ñaày gian nguy hieåm trôû, ñaày ruûi ro nhöng cuõng laïi ñaày daãy löông thieän vaø tin caån. Baøi hoïc ñaàu ñôøi laø kinh nghieäm gai goùc nhöng caûm nhaän ngoït ngaøo thaám ñeán cuøng, ñeán taän, ñeán baät caû moät khoái thaønh kieán truyeàn thoáng saâu ñaäm trong loøng toâi. Naêm thaùng troâi qua, bao laàn chaïnh loøng toâi nhôù nhöõng hình boùng xa xöa. Hai chò em Nam kyø aáy, chaéc baây giôø coù leõ ñaõ thaät söï trôû thaønh “muï noäi” cuûa moät baày chaùu, tha hoà chöûi theà chuùng cho ñaõ mieäng... Thaûng trong giaây phuùt traø dö, töûu haäu, nhaéc ñeán chuyeän vöôït bieân ngaøy naøo, chaéc hoï cuõng khoâng queân chuyeän daäy cho con nhoû Baéc kyø bieát aên saàu rieâng vaø nhoû Baéc aáy chaéc baây giôø cuõng aên saàu rieâng coù haïng ñeå thi ñua moät traän thö huøng vôùi mình chöù chaúng chòu thua... Vaø toâi, nhoû Baéc kyø thænh thoaûng ngaém nhìn hình cuûa nhaø baùc-hoïc Albert Einstein vôùi caâu danh ngoân ñeå ñôøi cuûa oâng: “Ñaäp vôõ moät thaønh-kieán coøn khoù hôn ñaäp vôõ moät nguyeân-töû!” Toâi khoâng khoûi tuûm tæm cöôøi cheá dieãu: “Neáu oâng may maén bieát ñöôïc treân ñòa caàu naøy coù moät loaïi traùi caây gai goùc, muøi vò khoù ngöûi maø oâng coù can ñaûm boå ra ñeå xem vaø daùm aên thöû...hoaëc laø oâng ñöôïc hai chò gaày, chò maäp cuûa toâi “Ñuï meï” oâng chöøng vaøi buoåi, thì oâng môùi bieát caùi ñieàu maø oâng cho laø “khoù hôn ñaäp vôõ moät nguyeân töû” ñaáy, chæ laø... chuyeän nhoû hôn con thoû!!!...” Lan Hoa & Huy Hoaøng


64

Noù laàm luõi ñi veà phía loä ñình, phía sau löng vaãn vaêng vaúng ñuoåi theo tieáng haùt baøi ñoàng dao Cuùc cuït ñuoâi Ai nuoâi maøy lôùn Daï thöa thaày Con lôùn mình eân...

Nhöõng laàn ñaàu noù chaïy veà nhaø, ra sau heø môû naép lu doäi laáy doäi ñeå, vöøa taém vöøa xoaù daáu veát ñeå ngoaïi khoâng bieát noù khoùc... baây giôø thì noù lì trô roài, cho neân ñaùm baïn cuõng bôùt choïc phaù hôn tröôùc Nhôù hoài ñaàu noù bò con AÙnh, böï con nhaát nhoùm, aên hieáp hoaøi Ñaàu maøy coù rôm coù raùc Keâu tao baèng baùc Tao phuûi duøm cho Keâu tao baèng coâ Tao cho caùi... “coác”

Sau tieáng “coác” laø noù laõnh ñuû caùi coác thieät ñau cuûa con AÙnh. Sau vaøi laàn bieát khoân khi 2 ñöùa ñöùng ñoái dieän nhau, tay ñöùa naøy ñeå leân ñaàu ñöùa kia, noù yeâu caàu con AÙnh phaøi ruøn chaân xuoáng gaàn baèng vôùi noù. Khi vöøa heát caâu, trong khi con AÙnh lo xuoáng taán laáy theá, noù nghieâng ñaàu neù vaø con AÙnh laõnh ñuû cuù coác traû thuø ... xxx ... “Cuùc ôi, naïo döøa chöa con ?” Tieáng Ngoaïi noù trong nhaø vaúng ra “ Daï taém xong con naïo lieàn” Noù vöøa vaét boä ñoà phôi leân saøo, vöøa noùi Con Cuùc môùi 8 tuoåi, gaày vaø ñen nheûm, keát quaû cuûa moät cuoäc tình theo muøa gaët ñi qua. Noù khoâng bieát maët ba noù laø ai, chæ bieát laø moät anh thôï gaët möôùn töø mieät Chaâu Ñoác . Meï noù cuõng boû ñi sau khi döùt söõa noù luùc coøn chöa thoâi noâi... Trong côn khoùc ngaèn ngaët vì thieáu hôi meï, noù ngaäm vuù da baø Ngoaïi vaø roài lôùn leân vôùi nöôùc côm pha ñöôøng, thænh thoaûng cuõng ñöôïc lon söõa boø buù daëm...

Nhöõng laàn ñaàu taäp naïo döøa phuï baø Ngoaïi, ñöôïc thöôûng cho maáy muoãng döøa ñen saùt gaùo, noù khoaùi laém. Maáy ngaøy sau thì noù ngaùn tôùi coå, chæ laâu laâu nhuùm maáy nhuùm ñeå daønh chôi nhaø choøi...“Con naïo mòn neân vaét ngôïi nöôùc coát laém” Noù nhìn Ngoaïi tuùm vaûi muøng vaét nöôùc coát döøa “ Khi raûi xoâi hay baép môùi naïo sôïi to, phaûi hoâng ngoaïi” Con Cuùc böng maâm xaùc döøa ñoå vaøo thau thöùc aên cho vòt. Nhöõng ngaøy muøa gaët, Ngoaïi noù theâm moät gaùnh baùn buoåi chieàu, khoâng baùn daïo quanh xoùm maø ngoài ôû chaân caàu, caïnh beán Ñình. Cuùc phuï röûa cheùn thu tieàn, tieáng ñoàng dao “ Cuùc cuït ñuoâi...” nhö thoâi thuùc noù co gioø chaïy ra vôùi ñaùm baïn... Teát naêm roài Meï noù veà thaêm baø chaùu, con Cuùc goàng mình trong voøng tay oâm sieát cuûa baø aáy. Noù chòu khoâng noãi caùi muøi daàu thôm laï laãm, noù ñaõ quen muøi cuûa Ngoaïi, muøi khoùi beáp haêng haêng, muøi cheø ngoøn ngoït... Noù cöù tìm caùch xoâ nheï meï noù ra ñeå ñöùng laån quaån beân baø Ngoaïi. Xoùm coù 2 y taù, nhöng chæ coù UÙt Vuõ laø saün saøng chaïy tôùi taän nhaø. Boä ñoà pyjama vaø chieác xe Honda 67 ñaõ trôû thaønh hình aûnh quen thuoäc trong aáp. Tuoåi traïc trung nieân, thoâi vôï, ôû troï nhaø gaàn chôï, raát thöông treû con, cho neân ñoái vôùi tuïi con Cuùc , chuù UÙt Vuõ laø thaàn töôïng. Nhôù laàn chaïy saáp ngöûa ra goïi chuù UÙt voâ chích thuoác cho Ngoaïi, Cuùc ñöôïc chuù UÙt chôû veà baèng xe 67, noù oâm eo boä ñoà pyjama vaïm vôõ, hít hôi aám noàng maø öôùc gì ñaây laø ba noù... Caây gaùo saân ñình to cao söøng söõng ñoái dieän mieáu oâng Hoå, caïnh mieáu coù caây baøng cuõng raát beà theá. Döôùi goác gaùo laø nhoùm con trai, döôùi goác baøng laø nhoùm con gaùi, coù khi chaùn moùn nhaøy coø nhaøy daây ñaùnh ñuõa tuïi noù cuõng baét chöôùc ñaùm con trai chôi taït lon. Caùi lon söõa boø moùp meùo vì nhöõng mieáng chaøm baèng gaïch taøu , gaïch boâng, deùp guoác... Muøa gaùo troå boâng, nhöõng quaû boâng gaùo troøn xoe nhö quaû choâm choâm vaøng höïc rôi ñaày saân ñình, boïn con gaùi nhaët vaø gôõ cuïm boâng ñeå chôi nhaø choøi, baùn haøng, con trai thì choïc traùi baøng giaø ñaäp laáy hoät, hoät baøng traéng daøi beù teïo, chaùt chaùt buøi buøi. Trong nhoùm con trai, chæ coù thaèng Huaán laø böï con cuïc mòch, maët troøn phính nhö maët oâng ñòa, noù thieät tình heäch haïc, moïi chuyeän naëng nhoïc tuïi con trai hay ñuøn cho noù, nhöùt laø vuï

oaùnh loän, Huaán luoân ñöôïc ñaåy ra tröôùc laáy oai. Laàn con Cuùc giöõ lon bò ñöø, roài laõnh nguyeân chieác guoác cuûa con AÙnh voâ maét caù, thaèng Huaán cuõng ñöôïc phaân coâng coõng Cuùc veà . xxx ...Thuøng thuøng...thuøng Beng ben...ben Tieáng troáng di quan ñaùm tang trong xoùm vaêng vaúng. Con Cuùc ngoài ñoø doïc veà thaêm Ngoaïi “ Toäi nghieäp thaèng hieàn haäu laïi bò trôøi ñaùnh” baø baïn haøng ngoài cuoái ñoø cheùp mieäng “ Ai vaäy dì” Cuùc buoät mieäng “Thaèng Huaán con OÂng Lyù Boán, ba noù naèm lieät giöôøng vì ho lao, mình noù lo nuoâi em, bò seùt ñaùnh luùc ñi soi eách, toäi nghieäp, ngay ruoäng sau nhaø gaàn moä maù noù” Vöøa nhoå coå traàu xuoáng soâng baø baïn haøng noùi moät hôi Con Cuùc noåi da gaø xuùc ñoäng söõng sôø nhôù laïi göông maët hieàn haäu cuûa thaèng Huaán, noù muoán chaïy ñi ñöa tang nhöng ñoø ñang giöõa doøng, vaø roài tieáng troáng cuõng ñaõ nhoû daàn. xxx Baây giôø con Cuùc ñaõ gaàn 13 tuoåi roài, maáy naêm qua noù ñöôïc moät ngöôøi baø con ñem leân tænh, vöøa phuï vieäc nhaø, vöøa ñöôïc cho ñi hoïc, vaøi thaùng noù veà thaêm Ngoaïi moät laàn. Meï Cuùc vaãn xa bieàn bieät, nghe ñaâu noù ñaõ coù theâm ñöùa em moät meï khaùc cha... Thieân ñaøng ñòa nguïc hai beân Ai khoân thì laïi ai daïi thì qua Ñeâm naèm nhôù chuùa nhôù cha Ñoïc kinh caàu nguyeän keûo xa linh hoàn Linh hoàn phaûi giöõ linh hoàn Ñeán khi gaàn cheát ñöôïc leân thieân ñaøng...

“ Cuùc ôi ra ñình chôi” tieáng AÙnh reùo ngoaøi loä. Tuïi noù giôø lôùn roài chæ coøn ñoùng vai 2 thieân söù caêng tay laøm coång cho ñaùm nhoû roàng raén luoàn qua voøng laïi theo baøi haùt. Ñeán cuoái baøi thì hai caùnh coång tay haï xuoáng thaät nhanh ñeå baét ñöùa naøo bò chaën laïi... Tieáng cöôøi naéc neû cuõng laøm khuaây khoûa vui laây tuïi noù. Nhìn qua goác gaùo nhoùm con trai traïc tuoåi chuùng noù chaúng coøn ñöùa naøo, Cuùc nhôù göông maët troøn hieàn haäu cuûa thaèng Huaán vaø tieáng troáng di quan hoâm naøo.. xxx “Gaùnh nöôùc ñaày 2 lu nghe con, ngaøy mai chuû nhaät ñoâng ngöôøi laém” Coâ Thu ñaåy xe ñaïp ra cöûa daën ngoaùi laïi. Cuùc vöøa beá em beù vöøa chay theo ñoùng cöûa raøo. Coâ Thu laøm nhaân vieân Böu ñieän,

chaùu hoï xa baø Ngoaïi cuûa Cuùc. Gaàn boán naêm qua noù soáng xa Ngoaïi, ngaøy laøm vieäc nhaø vaø giöõ em, toái ñi hoïc tröôøng baùn coâng. Coâ coù 2 ñöùa con , ñöùa trai lôùn 11 tuoåi, con beù gaùi nhoû 4 tuoåi, coâ toát vôùi noù laém, chæ coù thaèng con trai thænh thoaûng hay baét naït ... “ Con cua luoäc phaàn con coâ ñeå treân beáp” Coâ Thu daën Cuùc luùc noù ñi hoïc veà. Noù daï roài ñi thaúng xuoáng beáp, môû naép vung, chæ coøn sôïi daây buoäc cua trong noài nöôùc ñuïc lôø. Cuùc laëng leõ bôùi côm chan nöôùc laïnh aên vôùi muoái hoät, noù khoâng laï gì troø chôi khaêm cuûa thaèng Haûi con lôùn cuûa Coâ. Sau maáy naêm ôû vôùi Coâ noù nhö khoân leân tröôùc tuoåi, bieát im laëng xöû söï...

65

khi veà thaêm Ngoaïi, vaäy laø Chuù maát ôû treân tænh, gaàn choå noù vaãn ñi hoïc haøng ñeâm maø coù bieát gì ñaâu “ Vaäy choân Chuù ôû ñaâu haû ngoaïi” “ Ghe chôû veà gheù beán ñình chöøng moät tieáng ñeå töø giaõ roài nghe noùi chôû veà queâ”. Cuùc thaãn thôø nghe aâm vang tieáng troáng baùo tang ôû saân ñình, hình aûnh nhöõng neùn nhang thaép voäi cuûa nhöõng ngöôøi xoùm chôï, tang quyeán laïy taï thaønh hoaøng ... Khoâng bieát con chuù bao lôùn, coù gioáng chuù khoâng...Cuùc ngoài löïa ñaäu maø cöù ngaân ngaán nöôùc maét, moät noãi buoàn khoù taû, cöù nhôù laïi nieàm ao öôùc naêm naøo luùc coøn chaïy roâng ngoaøi saân ñình, luùc ñöôïc xoa ñaàu thaêm hoûi...luùc uùp maët vaøo löng chuù treân chieác 67 maø öôùc ñoù laø cha... xxx Heát ñeä töù, Cuùc ñöôïc chuyeån vaøo tröôøng coâng laäp. Baïn beø trong lôùp ñaõ phoång phao trong khi noù vaãn chai ngaét nhö ñöùa beù 13, 14 tuoåi. Toái toái noù vöøa hoïc baøi thi tuù taøi 1, vöøa daïy cho beù Hieàn, tieáng radio haøng xoùm voïng sang baøi voïng coå ruoät cuûa Veä vaãn hay haùt trong lôùp Vua nöôùc Sôû moät hoâm loøng thanh thaûn, côûi long baøo giaû daïng moät thöôøng daân, vaùc caàn caâu ra ngoài döïa thaïch baøn, loøng vöông giaû mô maøng theo soùng nöôùc...

...Coù laàn noù baét gaëp thaèng Haûi ñoát ñeøn caày ngoài sau beáp leùn cheùp phaït, Em khoâng laøm baån taäp vôû, em seõ hoïc thuoäc baøi ( 50 laàn ) Cuùc nhìn thaèng Haûi naèm nguû guïc beân tôø giaáy cheùp phaït môùi ñöôïc 20 caâu, noù laëng leõ ngoài cheùp laïi duøm töø ñaàu ( vì sôï 2 tuoàng chöõ thì coâ giaùo bieát ). Sau laàn ñoù Haûi bôùt “cheøn gaây” vôùi Cuùc, noù bieát daønh ñöa voõng em cho Cuùc röûa cheùn hoaëc hoïc baøi. Cuoäc soáng cöù theá daàn troâi, laâu laâu Cuùc xin veà thaêm ngoaïi, thænh thoaûng Ngoaïi noù göûi leân chuïc baùnh ích, naûi chuoái... Beù Hieàn cöù quaán laáy noù nhö laø ngöôøi chò caû, ngöôøi meï thöù hai ...Ai thoån thöùc ngoaûnh troâng veà coá quaän Naâng cheùn quyønh töông maø loøng daï baâng khuaâng ...

Cuùc caén buùt suy nghó tìm yù vieát 2 caâu voïng coå cho buoåi lieân hoan cuoái naêm, phaûi chi coøn chuù UÙt Vuõ ñeå noù hoûi... “Thaèng UÙt Vuõ nghe noùi cheát ôû treân tænh, cheát moät mình trong nhaø troï, khi veà thaêm vôï con” Ngoaïi noù cheùp mieäng “ Toäi nghieäp cheát cuø bô cuø baác, nghe noùi naèm khoanh tay treân ñaàu nhö nguû” Cuùc chæ ñöôïc bieát

Cuùc khoâng bò haáp daãn bôûi caâu chuyeän aån duï cua caùi cua ñöïc cuûa baøi haùt, noù ñôn giaûn chæ bò baâng khuaâng vôùi gioïng ca ngoït nhö mía luøi cuûa thaèng Veä , ngöôøi ñaùnh côø töôùng hay nhaát tröôøng, ngöôøi vaãn hay daønh cho noù nhieàu aùnh maét trìu meán, chæ tuïi noù caûm nhaän ñöôïc vôùi nhau Cuùc chuyeån vaøo hoïc sö phaïm tieåu hoïc, lôùp caáp toác, Veä bò ñoäng vieân ñi só quan Thuû Ñöùc. Ngaøy pheùp quaân tröôøng, noù ñöùng ôû coång tröôøng nhôø thaèng baïn vaøo nhaén Cuùc ra, lôøi nhaén nhö lôøi toû tình chính thöùc tröôùc caû lôùp...trong khi Cuùc ñaõ chuyeån vaøo lôùp sö phaïm caáp toác ôû tænh xa Ba thaùng sau... Cuùc laëng ngöôøi khi nghe tin Veä cheát, ngay luùc môùi chaân öôùt chaân raùo veà nhaäm chöùc ôû moät ñoàn heûo laùnh. Vaäy laø maõi maõi nôï anh hai caâu voïng coå dôû dang roài Veä ôi !! Cuùc nhoøe leä khaán thaàm tröôùc di aûnh cuûa Veä... Cuùt cuït ñuoâi cuùt vaãn lôùn leân, nhöng coù nhöõng caùi maát ñi khoâng bao giôø tìm laïi ñöôïc... Tieáng ñoàng dao vaãn eâ a hoàn nhieân qua naêm thaùng, Cuùc seõ laïi veà gaàn guõi vôùi ñaùm hoïc troø tieåu hoïc ôû laøng queâ, nhöng nhöõng ñoàng voïng voâ aâm vaãn thoån thöùc doäi veà...[]


66

Sieâu maãu Thu Haèng: Duøng haøng hieäu maø thieáu tinh teá laø phí phaïm

Trong laøng maãu Vieät Nam, Thu Haèng noåi tieáng laø ngöôøi maãu ñaïi gia, nghóa laø coâ khoâng caàn ñaïi gia ñeå coù ñöôïc nhöõng moùn haøng hieäu trieäu ngöôøi mô. Gaëp Haèng ôû khaùch saïn Metropole khi coâ ra Haø Noäi ñuùng dòp Noel ñeå laøm MC cho hai event sang troïng, khoâng khoù ñeå nhaän ra sieâu maãu ñaàu tieân cuûa Vieät Nam bôûi chieàu cao noåi troäi, gu aên maëc treû vaø sang ñöôïc toâ ñieåm theâm bôûi moät chieác tuùi Hermes Birkin Kiwi size 35. Khoâng deã gì ñeå sieâu maãu ñaét show naøy chòu môû lôøi chia seû veà gia taøi cuûa coâ bôûi coâ cho raèng, noùi ra chæ theâm raéc roái vaø phieàn nhieãu, gaây haïi tôùi hình aûnh cuûa coâ, cuõng bôûi cuoäc soáng chính cuûa coâ laø kinh doanh, laøm ngöôøi maãu vaø MC chæ mang laïi thu nhaäp thöù yeáu...

Khoâng nhôù noåi sôû höõu bao nhieâu haøng hieäu Ñöôïc meänh danh laø tín ñoà haøng hieäu, hieän taïi Haèng sôû höõu bao nhieâu moùn ñoà hieäu? (Cöôøi) Laøm sao Haèng nhôù noåi cô chöù. Theá coøn söï thöïc veà boä söu taäp tuùi khuûng cuûa Haèng laø nhö theá naøo? Coù bao nhieâu chieác caû thaûy? Chieác ñaét nhaát giaù bao nhieâu? Vaø chieác reû nhaát? Haèng coù khoaûng 100 chieác tuùi. Coøn neáu tính theâm nhöõng chieác Haèng ñaõ taëng, ñaõ sang tay cho baïn beø thì thöïc söï Haèng khoâng nhôù noåi. Beân caïnh tuùi, Haèng coøn raát nghieän giaøy, soá löôïng cuõng töông ñöông. Chieác ñaét nhaát? (Cöôøi) Haèng xin pheùp khoâng noùi vì Haèng khoâng muoán gaëp theâm raéc roái veà chuyeän naøy nöõa. Chieác reû nhaát cuûa Haèng coù giaù 500-600 ngaøn ñoàng. Ñeå sôû höõu moät moùn ñoà xa xæ ñaúng caáp thì coù veû nhö chuyeän doài daøo veà ngaân löôïng laø chöa ñuû. Haèng coù theå chia seû caâu chuyeän thuù vò naøo ñoù veà moät moùn ñoà haøng hieäu maø Haèng töøng raát kyø coâng ñeå coù ñöôïc khoâng? Ñeå coù ñöôïc moät trong nhöõng chieác tuùi yeâu thích, caùch ñaây 3-4 naêm, Haèng ñaõ coù moät cuoäc ñoùn röôùc “naøng” veà Vieät Nam thaät vaát vaû. Hoài ñaáy, Hermeøs cho ñôøi moät doøng Kelly coù kieåu daùng trang trí tua, soá löôïng coù haïn vaø kieåu maãu haõng chöa bao giôø saûn xuaát. Nhaän ñöôïc visa Haèng lieàn laäp töùc leân ñöôøng qua Phaùp. Tôùi ñaáy, Haèng mua ngay moät chieác ñaõ ñaët tröôùc, coøn chieác tuùi mô öôùc kia hai hoâm sau môùi veà. Tuy nhieân, vaøo ñuùng ngaøy quan troïng ñoù, luùc thanh toaùn, Haèng môùi bieát theû cuûa mình moãi ngaøy chæ cho pheùp tieâu soá tieàn baèng ¼ giaù trò chieác tuùi. Chaïy ñoân chaïy ñaùo lo lieäu cuõng khoâng ñuû, maø ngaøy hoâm sau phaûi veà laïi Vieät Nam, neân Haèng chæ coøn caùch noùi chuyeän vôùi ngöôøi quaûn lyù cöûa haøng Hermes cho mình traû laïi chieác tuùi kia, caùc theâm tieàn laáy chieác tuùi mô öôùc. Baïn bieát roài ñoù, ñaët mua ñöôïc tuùi Hermes khoâng deã vì maát caû naêm lieàn, giôø mình laïi ñoåi thì raát khoù. Naøi maõi hoï cuõng ok, nhöng yeâu caàu chæ ñöôïc ñoåi trong voøng 30 phuùt nöõa. Thaät ra töø khaùch saïn Haèng ôû tôùi ñoù cuõng khoâng xa, thay vì ñi boä, luùc aáy Haèng chæ nghó laø ñi taxi nhanh hôn. Maø ñöôøng thì keït xe, taxi ñi theo ñuùng quy trình ñöôøng neân ñöa Haèng ñi moät voøng, may maø ñeán kòp. Ñaây khoâng phaûi chieác tuùi

Hermes ñaét nhaát, nhöng vì Haèng ñaõ phaûi maát quaù nhieàu coâng söùc vaø ñuû raéc roái neân noù chính laø chieác tuùi gaây aán töôïng nhaát vôùi Haèng. Haèng thöôøng mua ñoà hieäu ôû ñaâu? Thöông hieäu Haèng thích nhaát laø gì? Vì sao maø Haèng thích chuùng? Vì coâng vieäc kinh doanh, Haèng thöôøng xuyeân ñi nöôùc ngoaøi, nhö caû nöûa naêm nay, Haèng chuû yeáu coâng taùc ôû chaâu AÂu, neân Haèng thöôøng mua haøng hieäu ôû ñoù, vöøa an toaøn, laïi vöøa coù nhieàu cô hoäi löïa choïn (cöôøi). Quan troïng laø mua ôû ñoù reû hôn ôû Vieät Nam. Haèng thích nhaát laø tuùi Hermes, ñoà trang söùc, giaøy deùp cuûa Chanel vaø vaùy Valentino. Haèng cuõng thích hieäu Yves Saint Laurent vaø Louis Vuitton. Boä söu taäp cuûa Haèng chaéc ñuû ñeå môû cöûa haøng (cöôøi). Haèng thích nhöõng thöông hieäu naøy vì chuùng mang veû ñeïp coå ñieån coù giaù trò vöôït thôøi gian. Thænh thoaûng hoï coù nhöõng söï phaù caùch nhöng raát hôïp vôùi gu thaåm myõ Haèng muoán. Nghe Haèng noùi chuyeän thì thaáy quaû baïn coù moät tình yeâu voâ cuøng lôùn daønh cho haøng hieäu. Thích duøng haøng hieäu nhö theá, haún baïn phaûi bieát nhieàu nhöõng caâu chuyeän quanh caùc thöông hieäu maø mình yeâu thích nhæ? Haèng yeâu haøng hieäu 51% laø vì teân thöông hieäu, 49% laø vì saûn phaåm. Nhöng vaán ñeà ôû ñaây, Haèng seõ khoâng mua 51% kia neáu thieáu 49% coøn laïi. Tình yeâu nhöõng moùn haøng hieäu beàn vöõng bôûi Haèng coøn hieåu ñöôïc nhöõng caâu chuyeän cuûa noù, khoâng quaù kyõ löôõng nhöng cuõng ñuû ñeå hieåu thöông hieäu mình duøng ra ñôøi naêm naøo, coù bao nhieâu doøng saûn phaåm, xuaát xöù.... Chính vì hieåu neân Haèng thích duøng nhöõng doøng ñænh nhaát cuûa thöông hieäu ñoù. Haèng thích xem nhöõng boä phim tö lieäu veà quaù trình hình thaønh moät thöông hieäu vaø ñaõ raát baát ngôø khi bieát söï khôûi ñaàu cuûa Hermeøs chæ laø saûn xuaát, baùn nhöõng moùn ñoà veà da nhö yeân ngöïa, daây cöông... Thoâng thöôøng thì nhöõng haõng thôøi trang khaùc ñeàu coù xuaát phaùt ñieåm laø baùn vaø saûn xuaát nhöõng moùn ñoà lieân quan ñeán thôøi trang maø baây giôø vaãn laø nhöõng saûn phaåm ñænh cao vaø noåi tieáng nhaát cuûa hoï, coøn Hermeøs thì khoâng! Coù leõ bôûi theá maø Hermes luoân laø caùi teân maø mình öu aùi nhaát chaêng? Laø moät tín ñoà haøng hieäu cöïc kyø saønh ñieäu, Haèng quan nieäm nhö theá naøo veà haøng hieäu vaø söï xa xæ? Laø haøng ñaét tieàn vaø söï xa xæ cuûa noù chính laø giaù trò maø noù coù ñöôïc

67

qua söï chaáp nhaän cuûa ngöôøi tieâu duøng trong moät thôøi gian daøi. Ñeïp hay khoâng, khoâng hoaøn toaøn do haøng hieäu Haèng nghó gì veà traøo löu chaïy ñua theo xa xæ cuûa caùc myõ nam myõ nöõ thôøi nay khi maø cöù ñi döï tieäc laø phaûi tuùi haøng hieäu duø coøn ñang ôû nhaø thueâ, ñi xe möôùn? Coù theå baïn seõ cho ñoù laø hoï maûi xaây maùi maø khoâng lo xaây moùng, nhöng cuõng khoù cho hoï vì laøm trong giôùi showbiz seõ khieán hoï nhö theá. Ngheà naøy cuõng caàn hình thöùc ñeå toát cho coâng vieäc, cho caùc moái quan heä. Haèng nghó, duøng haøng hieäu caàn coù yù thöùc ñeå toát cho caû baûn thaân baïn, cuõng nhö khoâng laøm maát ñi giaù trò cuûa moùn haøng hieäu. Khoâng phaûi chöù ñi giaøy Christian Louboutine, maëc vaùy Gucci, tay xaùch tuùi Hermeøs ñaõ taïo neân ñaúng caáp cho baïn. Neáu thieáu yeáu toá treân cuøng söï tinh teá, baïn seõ khoâng khaùc gì caùi maéc aùo ñeå ngöôøi ta maéc nhöõng moùn haøng hieäu leân. Ví duï nhö Hermes Birkin 35 chaúng haïn, noù laø doøng tuùi casual, neân chaéc chaén seõ khoâng phuø hôïp vôùi caùc event, party. Duøng haøng hieäu maø thieáu söï tinh teá vaø khoâng coù gu thaåm myõ nhaát ñònh thì coi nhö moät söï phí phaïm, thaäm chí coøn mua vaøo mình nhöõng lôøi bình phaåm kieåu nhö mình khoe cuûa.

Vaäy theo Haèng, nhöõng moùn haøng hieäu coù thöïc söï laøm neân “ñaúng caáp” cuûa chuû nhaân noù? Haèng nghó theá naøy, chuùng ta neân duøng haøng hieäu theo möùc thu nhaäp cuûa mình. Haøng hieäu sinh ra ñeå phuïc vuï cuoäc soáng, chöù khoâng phaûi ñeå mình lao theo baèng moïi giaù. Haèng thaáy maáy baïn teen baây giôø maëc raát ñeïp, hoûi ra thì bieát toaøn ñoà mua treân facebook. Haèng cuõng ñöôïc thaáy moät soá ca só maëc aùo vaøi traêm ngaøn, nhöng leân saân khaáu vaãn gaây ñöôïc aán töôïng ñeïp, nhaän ñöôïc nhieàu lôøi khen. Duøng haøng hieäu hay haøng thöôøng, neáu baïn coù gu thaåm myõ tinh teá, moùn ñoà môùi phaùt huy ñöôïc toái ña giaù trò. Ñeïp hay khoâng do chính baïn, chöù khoâng phaûi hoaøn toaøn do haøng hieäu mang laïi. Haøng hieäu chæ laø nhöõng moùn ñoà taïo ñieåm nhaán cho phong caùch cuûa baïn. Ñöôïc bieát Haèng xuaát thaân trong moät gia ñình raát khaù giaû, vaäy Haèng baét ñaàu duøng haøng xa xæ töø khi naøo? Haèng coøn nhôù, naêm 2003-2004, Haèng 16 tuoåi (Thu Haèng ñaït giaûi sieâu maãu naêm 2002; giaûi Baïc naêm ñoù thuoäc veà Hoà Ngoïc Haø - PV) ñöôïc ñi dieãn ôû UÙc, luùc ñoù Haèng laàn ñaàu tieân ñöôïc nhìn thaáy chieác tuùi Hermes Birkin chò Ngoâ Myõ Uyeân mang, giaù trò $8.000-9.000, Haèng ao öôùc laém, khoâng bieát ñeán bao giôø mình mua ñöôïc. Thôøi ñieåm ñoù, Haèng vaãn coøn ñang ñi hoïc. Kinh teá gia ñình toát nhöng Haèng khoâng heà bieát tieâu tieàn, meï mua gì maëc naáy, toaøn aùo vaøi traêm ngaøn. Coù moät ñieåm Haèng raát ngöôõng moä meï Haèng laø baø chæ cho Haèng ñöôïc tieâu xaøi khi ñaõ bieát kieåm soaùt veà nhaän thöùc. Meï Haèng sinh ra trong moät gia ñình khaù giaû coù tieáng ôû Haø Noäi xöa, nhöng vì moät bieán coá gia ñình, moïi thöù suïp ñoå, 16 tuoåi baø ñaõ Baéc Nam böôn chaûi cuoäc soáng, xaây döïng söï nghieäp, vì vaäy, baø chi tieâu raát tieát kieäm. Tuy nhieân, ñeán khi Haèng baét ñaàu ñi laøm vaøo naêm thöù hai ñaïi hoïc vaø laøm chaêm chæ, baø laïi saün saøng mua baát cöù moùn haøng hieäu naøo Haèng thích mieãn laø thaáy hôïp lyù, nhö Louis Vutton, Prada, Gucci... nhöng caù nhaân baø laïi chöa bao giôø mua ñoà ñaét giaù cho mình. Naêm 2008, khi du lòch chaâu AÂu, ngang qua cöûa haøng Hermes, Haèng ñaõ thaáy moät chieác Birkin maøu hoàng size 35 ñöôïc baøy ñaày kieâu haõnh beân trong tuû kính. Luùc ñoù, Haèng xin meï döøng laïi cho con...ngaém moät chuùt, tuy nhieân khoâng nghó moät ngaøy naøo ñoù mình seõ ñöôïc xaùch moät chieác tuùi nhö theá.


68

Naêm ñoù, Haèng chính thöùc ñi laøm cho coâng ty cuûa gia ñình. Moät naêm sau, boä söu taäp tuùi cuûa Haèng ñaõ coù söï goùp maët cuûa khaù nhieàu tuùi Hermes... Khoâng phuû nhaän laø gia ñình cuõng coù trôï giuùp cho Haèng moät cuoäc soáng toát ñeïp, nhöng nhöõng gì Haèng coù ngaøy hoâm nay cuõng laø coâng söùc lao ñoäng cuûa chính Haèng. Haèng coù sôï ngöôøi ta nghó baïn tieâu tieàn hoang phí khi tieát loä sôû thích xaøi haøng hieäu cuûa mình treân baùo chí? Kieám tieàn thôøi nay khoâng deã vaø Haèng khoâng phaûi ngöôøi phung phí tieàn baïc, Haèng chæ boû tieàn ra cho nhöõng thöù mình thaáy xöùng ñaùng. Haèng thích ñaàu tö cho cuoäc soáng haèng ngaøy hôn laø nhöõng böõa tieäc, nhöõng phuùt giaây loäng laãy treân thaûm ñoû, neân khoâng tieác tieàn mua nhöõng moùn ñoà cho cuoäc soáng, coâng vieäc haèng ngaøy vaø Haèng choïn Hermes cuõng laø vì theá. Nhieàu ngöôøi khoâng bieát, boùp ñi tieäc khoâng phaûi luùc naøo Haèng cuõng duøng haøng xa xæ, coù khi chæ laø moùn ñoà vaøi traêm ngaøn nhöng chính noù laïi taïo ñöôïc ñieåm nhaán cho chieác vaùy Haèng maëc neân mình nhaän ñöôïc nhieàu lôøi khen. Ngay nhö vaùy cuõng vaäy. Vaùy haøng hieäu giaù gaàn chuïc ngaøn ñoâ maø chæ duøng ñi event moät hai laàn laø khoâng duøng laïi, nhö vaäy raát hoang phí, neân Haèng thích hôïp taùc vôùi caùc nhaø thieát keá trong nöôùc hôn. Luoân noåi tieáng laø moät sieâu maãu/MC ñaét show nhöng coù veû nhö naêm qua Haèng khoâng quaù baän roän showbiz? Vì lí do gì vaäy? Haèng khoâng quaù baän roän vì coâng vieäc chính cuûa Haèng vaãn laø kinh doanh, hôn nöõa, Haèng luoân coù söï choïn loïc khi nhaän lôøi tham gia caùc chöông trình. Lyù do laø Haèng luoân muoán coù söï ñaàu tö veà thôøi gian vaø coâng söùc cho moãi moät coâng vieäc mình nhaän, cuõng nhö cho hình aûnh cuûa baûn thaân. Thôøi ñieåm naøy Haèng baän nhaát vôùi coâng vieäc MC bôûi cuoái naêm coù quaù nhieàu event. Caâu hoûi cuoái cuøng cho moät tín ñoà haøng hieäu: Coù moùn ñoà xa xæ naøo maø Haèng ñang mô öôùc ñöôïc sôû höõu? Coù leõ laø moät chieác Himalaya Birkin laáp laùnh bôûi nhöõng vieân kim cöông (cöôøi).

P

haïm Huøng Cöôøng, ñöôïc bieát ñeán nhö laø moät ñaïi gia treû vôùi thuù chôi sieâu xe vaøo haøng khuûng nhaát Vieät Nam. Anh cuõng ñöôïc nhaéc ñeán nhö moät “ñoái thuû” cuûa Cöôøng Ñoâla ñình ñaùm, vôùi nickname chaúng heà keùm caïnh: Cöôøng Luxury. Nhöng baûn thaân anh laïi choái ñaây ñaåy:”Toâi khoâng bieát moïi ngöôøi gaùn cho toâi bieät hieäu ñoù töø bao giôø nöõa. Toâi khoâng phaûi laø Cöôøng luxury”, bôûi “Toâi nghó toâi raát deã gaàn”. Khoâng laáy sieâu xe ñeå show off baûn thaân Söu taäp sieâu xe laø vieäc raát ít ngöôøi coù ñuû ñieàu kieän veà tieàn baïc ñeå daán thaân. Vì sao anh laïi choïn thuù söu taäp toán keùm ñoù ñeå chôi vaäy? Moãi ngöôøi coù moät ñam meâ rieâng, coù ngöôøi thích söu taäp ñoà coå, ngöôøi thích chôi caây caûnh trieäu ñoâ, ngöôøi thích söu taàm tranh baïc tyû... Coøn caù nhaân toâi thì ñam meâ xe hôi. Ñam meâ naøy chaéc chaén ít tieàn hôn raát nhieàu nhöõng ñam meâ khaùc ñaáy. Coù chaêng, nhöõng ngöôøi chôi caùc thuù khaùc quaù kín tieáng hoaëc nhöõng moùn ñoà hoï chôi ít bò ñeå yù hôn xe hôi. Cuõng coù theå do toâi söû duïng caùc sieâu xe naøy laøm phöông tieän ñi laïi thöôøng xuyeân neân hay bò ñeå yù hôn. Trang bò haøng loaït sieâu xe, ñaây coù phaûi laø caùch anh “chôi troäi” ñeå show off baûn thaân? Neáu muoán chôi troäi ñeå theå hieän baûn thaân thì coù leõ toâi daùm noùi mình ñuû trí thoâng minh ñeå khoâng choïn caùch show off naøy. Vì noù quaù toán keùm, vaø deã gaây ra oàn aøo. Anh thích nhöõng thöông hieäu sieâu xe naøo? Toâi thích Ferarri vaø Roll Royce. Chieác xe toâi thöôøng xuyeân söû duïng laø Roll Royce Phanton. Ñaây laø doøng xe hoäi tuï ñuû nhöõng yeáu toá maø baát keå chuû nhaân naøo khoù tính nhaát cuõng haøi loøng. Noù maïnh caû ôû toác ñoä, söï eâm aùi, vaø cöïc sang troïng, coù theå thích hôïp di trong moïi coâng vieäc. Ngoaøi hai doøng xe treân, coøn raát nhieàu thöông hieäu xe khaùc maø toâi ñang mô öôùc vaø phaán ñaáu ñeå coù theå sôû höõu chuùng. Chieác xe giaù trò nhaát trong boä söu taäp cuûa anh laø sieâu xe naøo? Coù leõ laø chieác Roll Royce Phanton toâi ñang ñi haøng ngaøy. Anh coù cho raèng thuù söu taäp nhöõng sieâu xe laø moät cuoäc chôi xa xæ khoâng? Veà cô baûn vaø ña soá moïi ngöôøi ñeàu cho ñoù laø moät thuù chôi xa xæ nhöng caù nhaân toâi thì laïi khoâng nghó vaäy. Bôûi leõ khi baïn coù moät coâng vieäc toát,

coù moät söï nghieäp vöõng vaøng thì baïn coù quyeàn mua vaø sôû höõu nhöõng gì baïn thích. Toâi thaáy coù raát nhieàu doanh nhaân khaùc chôi nhöõng thöù coøn xa xæ hôn toâi raát nhieàu. Cô baûn laø nhöõng thöù hoï chôi haàu nhö ít ai bieát ñaáy thoâi. Coâng cuoäc söu taàm vaø chôi xe haïng sang nhö vaäy haún chaúng ñôn giaûn gì phaûi khoâng anh? Caùi khoù nhaát khi baïn mua vaø sôû höõu ñöôïc moät chieác xe ñoù laø vaán ñeà taøi chính...(cöôøi). Neáu giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà naøy thì chaúng coù gì khoù khaên nöõa. Laøm töø thieän thì khoâng caàn phaûi PR Anh hieän laø Chuû tòch Caâu laïc boä Sieâu xe Vieät Nam. Vaäy yù töôûng thaønh laäp caâu laïc boä Sieâu xe coù töø ñaâu? Khoâng coù gì vui hôn laø coù theå giao löu vaø taäp hôïp anh em coù cuøng moät ñam meâ vaø sôû thích neân toâi môùi coù yù töôûng thaønh laäp caâu laïc boä ñeå keát noái caùc thaønh vieân laïi vôùi nhau. Tröôùc ñaây toâi coù thaønh laäp caâu laïc boä sieâu xe Haø Noäi nhöng do phaïm vi hoaït ñoäng chæ giôùi haïn ôû thuû ñoâ neân caùc thaønh vieân soáng ôû tænh thaønh khaùc raát khoù tham gia. Vì theá, vieäc thaønh laäp Vietnam Supercars Club taát yeáu ñöôïc hình thaønh, ñeå taát caû anh em Nam Baéc tham gia ñeàu coù caûm giaùc ñöôïc chung moät nhaø, khoâng phaân bieät vuøng mieàn. Khi taäp hôïp ñöôïc taát caû caùc thaønh vieân trong caû nöôùc thì toâi tin Viet Nam Supercars Club seõ laø moät caâu laïc boä sieâu xe xöùng taàm vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc . Ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa moät caâu laïc boä xa xæ nhö theá haún cuõng raát khoù thöa anh? Vietnam Supercar Club cuõng môùi ñöôïc thaønh laäp neân ñieàu khoù khaên nhaát cuûa caâu laïc boä luùc naøy laø taäp hôïp taát caû anh em ôû caû ba mieàn Baéc Trung Nam vaøo moät chöông trình naøo ñoù. Vì khoaûng caùch vaø thôøi gian neân moät soá thaønh vieân seõ khoâng theå goùp maët ñoâng ñuû trong caùc söï kieän cuûa caâu laïc boä. Caâu laïc boä coù thôøi gian bieåu vaø lòch trình raát chi tieát. Khi coù chöông trình thì luoân thoâng baùo tröôùc moät khoaûng thôøi gian nhaát ñònh ñeå caùc thaønh vieân thu xeáp coâng vieäc ñeå tham gia. Haàu heát thaønh vieân cuûa caâu laïc boä ñeàu laø nhöõng doanh nhaân, laø nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu hoaëc ñieàu haønh moät toå chöùc naøo ñoù neân ñoâi khi moät soá thaønh vieân cuõng khaù khoù tính, nhöng coù leõ vì chung moät

69

ñam meâ neân caùc thaønh vieân cuõng ñaõ töï chuû ñoäng xoaù boû moïi khoaûng caùch, lôïi ích ñeå vì taäp theå chung. Ñang coù nhieàu yù kieán traùi chieàu raèng nhöõng ngöôøi giaøu coù tung caû nuùi tieàn mua sieâu xe taïi sao khoâng daønh tieàn laøm töø thieän cho coäng ñoàng. Anh thaáy sao? Baûn thaân anh vaø CLB Sieâu xe, nôi taäp trung raát nhieàu nhöõng ngöôøi treû thaønh ñaït, coù maëm maø vôùi coâng vieäc töø thieän? Ñoái vôùi caù nhaân toâi hay toaøn boä anh em trong caâu laïc boä ñeàu luoân nghó vaø ñònh höôùng raèng caâu laïc boä seõ hoaït ñoäng theo tính chaát coäng ñoàng xaõ hoäi. Saün saøng laøm moïi vieäc ñeå mang laïi lôïi ích cho xaõ hoäi hay nhöõng hoaøn caûnh coøn khoù khaên. Nhöng ñoâi khi khoâng phaûi cöù laøm töø thieän thì phaûi thoâng baùo ñeå moïi ngöôøi cuøng bieát. Coâng vieäc töø thieän xuaát phaùt töø caùi taâm vaø taám loøng cuûa moïi thaønh vieân. Moãi ngöôøi ñeàu coù nhöõng ñoùng goùp cho xaõ hoäi baèng

nhöõng hình thöùc khaùc nhau. Bôûi vaäy, nhöõng coâng vieäc maø caâu laïc boä ñang laøm khoâng caàn phaûi PR hay quaûng baù ñeå moïi ngöôøi bieát... Toâi nghó toâi raát deã gaàn Moät ngöôøi treû, nhöng ñaõ coù trong tay moät boä söu taäp sieâu xe coù giaù trò leân haøng trieäu ñoâ, vaäy anh coù phaûi chòu söï soi moùi, ñoá kî cuûa nhöõng ngöôøi xung quanh mình khoâng? Toâi thöôøng khoâng quan taâm tôùi nhöõng gì maø khoâng phaûi baïn beø toâi noùi. Bôûi xaõ hoäi coù raát nhieàu ngöôøi neân cuõng raát nhieàu suy nghó traùi chieàu khaùc nhau. Hoï thích mình thì hoï noùi toát, khi hoï khoâng thích thì ñöông nhieân seõ coù nhöõng gieøm pha. Vaäy tröôùc nhöõng lôøi gieøm pha, anh phôùt lôø hay seõ “ñaèm” xuoáng cho daân daõ hôn cho hôïp maét moïi ngöôøi xung quanh? Ñieàu naøy coù leõ toâi chöa gaëp bao giôø vì toâi laø ngöôøi soáng hoøa ñoàng vaø deã gaàn. Toâi luoân coù moät quan ñieåm raát roõ raøng: “Theâm baïn seõ theâm nieàm vui”. Vaäy neân khi tieáp xuùc vôùi toâi moïi ngöôøi khoâng coù nhöõng ñaùnh giaù xaáu. Anh ñoå raát nhieàu taâm huyeát vaø caû tieàn baïc vaøo thuù söu taäp xe. Vaäy ngoaøi sieâu xe, anh coøn thuù vui söu taäp gì ñaét ñoû khaùc nöõa khoâng? Raát may maén laø toâi chæ yeâu xe hôi thoâi. Sôû thích naøy ñeán thôøi ñieåm hieän taïi cuõng raát toán keùm vôùi moät ngöôøi nhö toâi roài. Moät ngöôøi raát saønh ñieäu nhö anh haún khoâng theå khoâng coù thuù vui saém nhöõng moùn ñoà hieäu cho mình chöù? Gioáng nhö bao baïn treû khaùc, ai cuõng thích ñi shopping khi coù thôøi gian raûnh roãi. Toâi coù moät thoùi quen khi ñi shopping laø mua raát nhanh. Gaàn nhö khoâng xem xeùt hay thöû nhieàu vì toâi chæ mua ñuùng size cuûa mình. Gu aên maëc cuûa toâi cuõng raát ñôn giaûn laø quaàn aâu aùo sô mi. Seõ raát khoù khi coù ai ñoù nhìn thaáy toâi aên maëc quaàn jean vaø aùo pull ra ngoaøi ñöôøng bao giôø. Vôùi gu aên maëc cuûa mình toâi cuõng khoâng caàn quaù nhieàu ñoà hieäu trong tay. Anh ñöôïc gaén vôùi caùi teân “Cöôøng Luxury”. Baûn thaân anh coù thaáy mình laø moät ngöôøi theo ñuùng nghóa luxury khoâng? Toâi khoâng bieát moïi ngöôøi gaùn cho toâi bieät hieäu ñoù töø bao giôø nöõa. Toâi khoâng phaûi laø Cöôøng Luxury. Toâi nghó toâi raát deã gaàn. Baïn thöû tieáp xuùc vôùi toâi roài ñöa ra nhaän xeùt khaùch quan nheù (cöôøi).


sao noäi & sao ngoaïi

70

Chæ ñuùng sau sinh nhaät moät ngaøy, Thuøy Trang Top 4 Vietnam’s Next Top Model 2011 baát ngôø bò keû xaáu phaùt taùn haøng loaït aûnh sinh hoaït tình caûm caù nhaân. Thuøy Trang coù leõ khoâng caàn phaûi xin loãi ñôn giaûn vì coâ laø naïn nhaân, khoâng theå xin loãi cho möu ñoà cuûa ngöôøi khaùc haïi mình. Xin loãi ngöôøi yeâu meán Noùi veà tai naïn naøy, Thuøy Trang buoàn raàu chia seû: “Thöïc söï, toâi ñaõ soáng trong taâm traïng lo sôï töø 3 tuaàn tröôùc. Nhöõng ngaøy qua, toâi ñaõ bò ngöôøi ñaøn oâng naøy ñe doïa seõ sôùm taëng cho toâi moät “moùn quaø ñaùng nhôù” nhaát trong cuoäc ñôøi. Tuy nhieân, toâi cuõng khoâng daùm nghó ñeán chuyeän anh ta seõ laøm nhö vaäy. Tröôùc nhöõng lôøi doïa naøy, toâi ñaõ chia seû vôùi moät vaøi ngöôøi baïn thaân, vaø ñöôïc khuyeân baùo coâng an hoaëc chia seû vôùi baùo chí. Tuy nhieân, luùc ñoù söï vieäc chöa xaûy ra, toâi cuõng khoâng bieát chaéc laø anh ta coù laøm hay khoâng neân cuõng khoâng daùm tuøy tieän laøm vieäc gì. Neáu khoâng kheùo toâi laïi vaïch aùo cho ngöôøi xem löng hay bò coi thöôøng laø duøng chieâu ñeå ñöôïc noåi treân baùo chí. Dö luaän khoâng theå baét loãi Thuøy Trang ñeå coâ phaûi xin loãi, keû coù loãi ôû ñaây chính laø ngöôøi tình cuõ cuûa Trang vaø caû nhöõng ai coù lieân quan ñeán haønh ñoäng tieáp tay cho anh ta coâng khai roäng raõi nhöõng hình aûnh rieâng tö, khoâng teá nhò cuûa Trang ñeán vôùi coâng chuùng. Suoát ba tuaàn qua, ngöôøi toâi lô löûng nhö maát hoàn, laøm vieäc gì cuõng khoâng taäp trung ñöôïc neân ngay caû khi nhöõng böùc aûnh khoâng hay bò phaùt taùn leân maïng, toâi thaáy mình maát heát caûm xuùc, maát caû nieàm tin vaøo ñaøn oâng vaø tình yeâu cuûa hoï”. Ñeå khaùn giaû nhìn thaáy nhöõng böùc aûnh rieâng tö, sinh hoaït caù nhaân khoâng cuûa mình, Thuøy Trang noùi lôøi xin loãi: “Ñieàu ñaàu tieân, toâi muoán göûi lôøi xin

loãi ñeán nhöõng ngöôøi ñaõ yeâu meán vaø kyø voïng vaøo toâi trong thôøi gian qua. Toâi ñaõ sai khi ñeå xaûy ra nhöõng hình aûnh xaáu, laøm aûnh höôûng ñeán ngöôøi thaân, baïn beø vaø coâng ty töøng giuùp toâi ñeán gaàn vôùi coâng chuùng. Mong moïi ngöôøi tha thöù vaø coù caùi nhìn bao dung hôn veà haønh ñoäng non treû naøy cuûa toâi. Ñaây chaéc chaén laø baøi hoïc lôùn nhaát maø toâi hoïc ñöôïc ñeå tröôûng thaønh hôn trong thôøi gian tôùi. Toâi cuõng mong caùc baïn treû, ñaëc bieät laø caùc baïn nöõ cuõng nhìn vaøo haäu quaû maø toâi ñang coù ñeå luoân tænh taùo trong suy nghó cuûa mình.” Ngoaøi ra, Thuøy Trang tieát loä veà thaân phaän cuûa baïn trai cuõ, ngöôøi muoán chieám lónh coâ veà theå xaùc vaø tinh thaàn nhöng bò coâ töø choái neân ñaõ caét nhöõng hình aûnh töø clip noùng cuûa coâ ñeå phaùt taùn. “Anh ta laø ngöôøi Haøn Quoác, hôn 40 tuoåi vaø thôøi ñieåm ñoù ñang laøm vieäc ôû TP.SG. Gaàn moät naêm nay, anh ta khoâng coøn coâng taùc ôû Vieät Nam nöõa. Toâi vaø ngöôøi naøy quen vaø coù tình caûm vôùi nhau töø naêm 2010, luùc toâi coøn laø ngöôøi maãu nghieäp dö vaø chöa ñi thi Vietnam’s Next Top Model. Teân tieáng Anh cuûa anh ta laø Simon (teân tieáng Haøn laø Chang Min Jung). Toâi yeâu vaø tin anh ta, ngoaøi ra, ngaøy aáy toâi cuõng ngaây thô nghe theo lôøi anh ta laø chæ quay laïi ñeå hai ngöôøi xem. Toâi khoâng hình dung ra ñöôïc, vì haønh ñoäng daïi doät cuûa ngaøy ñoù ñaõ ñaåy toâi vaøo khoaûng thôøi gian toài teä nhö baây giôø. Toâi hoái haän vì mình ñaõ quaù daïi doät, thieáu suy nghó.” Cuoái cuøng, Thuøy Trang khaúng ñònh coâ seõ nhôø tôùi phaùp luaät can thieäp vaø baûo veä coâ: “Toâi seõ nhôø cô quan phaùp luaät baûo veä mình trong chuyeän naøy. Tuy nhieân, trong thôøi gian naøy, toâi khoâng muoán moïi thöù loän xoän theâm. Toâi khoâng muoán khaùn giaû phaûi maát thôøi gian ñeå quan taâm nhöõng chuyeän voâ boå naøy. Baûn thaân toâi cuõng ruùt lui khoûi showbiz moät thôøi gian ñeå coù khoaûng laëng suy nghó veà nhöõng haønh ñoäng noâng noåi cuûa mình.” Caàn yeâu caàu khôûi toá ñieàu tra Theo moät soá trang maïng ñöa tin, khoaûng 21h toái 24/10, moät soá phoùng vieân maûng vaên hoùa - giaûi trí nhaän ñöôïc moät email töø ñòa chæ teân trangnguyen, trong ñoù coù gaàn 30 taám aûnh ghi caûnh quan heä tình duïc cuûa moät coâ gaùi coù göông maët raát gioáng Thuøy Trang - top 4 VN’s Next Top Model 2011. Ngoaøi ra, trong file ñính keøm

coøn coù aûnh chuïp chöùng minh nhaân daân vaø hoä chieáu cuûa coâ gaùi queâ Ñaék Laék. Trong soá khoaûng 30 ñòa chæ email maø nickname trangnguyen göûi ñi, chuû yeáu laø nhöõng ngöôøi thuoäc ñôn vò toå chöùc cuoäc thi Vietnam’s Next Top Model. Ngoaøi ra coøn coù ñòa chæ email cuûa Hoaøng Thuøy, Leâ Thuùy... laø nhöõng ngöôøi ñaït giaûi cuøng naêm vôùi Thuøy Trang. Vôùi nhöõng thoâng tin treân, coù theå khaúng ñònh Thuøy Trang laø naïn nhaân, taïi sao coâ phaûi xin loãi veà vieäc mình bò haïi? Vôùi nhöõng daáu veát thö ñieän töû ñaõ göûi, cô quan caûnh saùt ñieàu tra coù theå

Sau khi loaït aûnh sinh hoaït phoøng the cuûa Top 4 Vietnam Next Top Model 2011 Thuøy Trang bò tung leân maïng, raát nhieàu sao Vieät ñaõ leân tieáng chia seû, ñoäng vieân Thuøy Trang. Tình baïn showbiz duø chöa bieát thaät giaû nhöng laïi ñöôïc nhen leân luùc hoaïn naïn. Vaø nhaân caùch cuûa ñaøn oâng döôøng nhö chæ loä ra luùc tình tan? Vöông Thu Phöông, Trang Traàn, Thuøy Döông leân tieáng ñaàu tieân Nhöõng “chaân daøi” cuøng tham döï cuoäc thi Vietnam’s Next Top Model 2011 vôùi Thuøy Trang leân tieáng ñaàu tieân. Thuøy Döông, baïn thaân vôùi Thuøy Trang khoâng giaáu ñöôïc söï böùc xuùc tröôùc vieäc naøy. Treân facebook, coâ maéng thaúng ngöôøi ñaøn oâng tung nhöõng aûnh noùng cuûa baïn laø “ñoà beänh hoaïn, ñoài truïy” vaø chia seû söï lo laéng cho Thuøy Trang: “Vuï naøy phaùp luaät coù baûo veä ngöôøi bò haïi khoâng? Toäi phaïm laø ngöôøi nöôùc ngoaøi coù baét ñöôïc khoâng?”. AÙ quaân Vietnam’s Next Top Model 2011, Traø My, vieát nhöõng doøng treân facebook cuûa mình theá naøy ñeå an uûi vaø ñoäng vieân baïn: “Mong moïi ñieàu toát laønh vaø söï bình yeân daønh cho Coâ!. Cöôøi leân. Ngaøy hoâm qua ñaõ xa”. Ngöôøi maãu Thuøy Döông lo laéng khoâng bieát trong tröôøng hôïp naøy, phaùp luaät coù theå baûo veä baïn mình khoâng. Treân facebook cuûa mình, ngöôøi maãu Trang Traàn baøy toû söï phaãn noä tröôùc caùch haønh xöû cuûa ngöôøi tình cuõ cuûa Thuøy Trang. Coâ vieát:” Tieàn coù theå kieám, tình yeâu khoù coù theå tìm nhöng nhaân caùch cuûa thaèng ñaøn oâng thì duø maøy coù tieàn cuõng khoâng mua ñöôïc. Nhöõng theå loaïi ñaøn oâng kieåu maát daïy ñoù tö caùch reû raùch! Em quaù yeáu ñuoái ñeå höùng chòu dö luaän. Coù nhöõng aùp löïc ñaåy ngöôøi ta ñeán choã cheát, vaø ñoâi khi aùp löïc noù laøm cho ta quyeát taâm phuïc thuø. Phuïc thuø baèng caùch bình taâm suy ngaãm , laøm vieäc nhö em vaãn ñang phaán ñaáu. Caàu mong em bình an ! Haõy tin cuoäc ñôøi coù luaät nhaân quaû!” Ca só Chan Than San baøy toû söï böùc xuùc vôùi nhöõng ngöôøi cheâ traùch Thuøy Trang. Treân facebook cuûa mình, ngöôøi maãu naøy “Muoán traùch thì traùch thaèng cha ñaõ aên naèm vôùi con gaùi ngöôøi ta roài heøn haï tung leân maïng kia kìa...Toâi muoán chöûi laém nhöng thoâi, daønh thôøi gian ñoù ñeå laøm chuyeän coù ích hôn”. Ngöôøi maãu, dieãn vieân Anh Thö cuõng leân tieáng treân trang caù nhaân raèng: “Neáu con chaùu caùc anh chò bò tung aûnh noùng thì sao? Khoâng chòu noåi aùp

71

löïc dö luaän ngöôøi ta deã laøm ñieàu daïi doät, thaät laø bi kòch cho loøng daï con ngöôøi. Chæ vì ñoá kî, hieàm khích hay moät chuùt lôïi loäc, ngöôøi ta giaãm naùt löông taâm cuûa chính mình. Sex - raát bình thöôøng vôùi moät ngöôøi tröôûng thaønh, muoân ñôøi nay vaãn theá, khoâng coù gì phaûi aàm ó....ñuùng laø bieán thaùi ñaïo ñöùc, thoái naùt taâm hoàn”. Giaûi vaøng Sieâu maãu 2011 Vöông Thu Phöông toû ra raát ñoàng caûm vôùi Thuøy Trang, coâ cho bieát: “Baûn thaân toâi cuõng ñaõ traûi qua nhöõng scandal gaây aûnh höôûng khoâng ít tôùi cuoäc soáng vaø söï nghieäp cuûa mình. Cho ñeán baây giôø, moãi khi nhaéc ñeán scandal, töø ngöõ coù theå dieãn taû chính xaùc nhaát caûm xuùc cuûa toâi ñoù laø “Sôï”! Vì theá toâi hoaøn toaøn thoâng caûm vôùi caùc baïn ñoàng nghieäp cuøng caûnh ngoä. Showbiz laø moät theá giôùi phöùc taïp vaø ñaày raãy caùm doã, nhaát laø ñoái vôùi nhöõng ngöôøi treû nhö toâi, khoâng phaûi ai cuõng coù ñuû nghò löïc ñeå vöôït qua. Coù nhöõng scandal xaûy ra ngoaøi yù muoán, toâi tin laø khoâng moät ai muoán töï boâi nhoï hình töôïng cuûa mình vaø ñaùnh maát ñi hình aûnh toát ñeïp maø baûn thaân ñaõ gaày döïng trong loøng coâng chuùng... chæ mong khaùn giaû vaø dö luaän seõ coù caùi nhìn caûm thoâng vaø khaùch quan hôn”. Thaày coâ im laëng Chia seû veà tröôøng hôïp bò keû xaáu tung aûnh nhaïy caûm cuûa Thuøy Trang, ñaïi dieän cuûa BeU Model - coâng ty nôi Trang töøng laøm ngöôøi maãu ñoäc quyeàn cho bieát: “Ñaây laø moät söï vieäc khoâng may maén vôùi Thuøy Trang. Tuy nhieân, ñaây laø vieäc lieân quan ñeán cuoäc soáng caù nhaân cuûa coâ aáy neân chuùng toâi khoâng coù bình luaän gì. Duø vaäy, chuùng toâi seõ luoân ôû beân caïnh ñeå giuùp Trang vöôït qua giai ñoaïn khoù khaên naøy. Mong khaùn giaû coù söï bao dung vaø cho Thuøy Trang moät cô hoäi ñeå thay ñoåi baûn thaân”. Caùc giaùm khaûo cuûa Vietnam Next Top Model ñeàu im laëng tröôùc soùng gioù cuûa hoïc troø. Xuaân Lan cho bieát, coâ seõ khoâng traû lôøi baát kyø ñieàu gì veà vaán ñeà naøy, bôûi ñaây chæ laø chuyeän caù nhaân, chuyeän rieâng tö cuûa Thuøy Trang. Ñoã Maïnh Cöôøng cuõng chæ boùng gioù ñeà caäp treân trang caù nhaân vaøo toái qua: “Ñoâi khi mình cöù töï hoûi sao cuoäc ñôøi laïi baát coâng nhö theá? Buoàn vaø khoâng theå nguû ñöôïc...” Caùc giaùm khaûo cuûa Vietnam Next Top Model ñeàu töø choái bình luaän veà scandal cuûa hoïc troø.


72

Ñaøn oâng khoâng ra gì Ñoái vôùi ngöôøi haâm moä, treân caùc baøi vieát cuûa Phunutoday coù nhieàu quan ñieåm khaùc nhau coù nhieàu yù kieán khaùc nhau. Coù ñoäc giaû vaãn coøn hoaøi nghi cho raèng ñaây chæ laø haønh ñoäng PR teân tuoåi, hay laø haäu quaû cuûa vieäc chaân daøi caëp ñaïi gia... Tuy nhieân, ña soá nhöõng lôøi chæ trích chuû yeáu nhaèm vaøo keû tung aûnh xaáu. Moät ñoäc giaû coù teân Nam Anh chia seû uûng hoä Thuøy Trang: “UÛng hoä Thuøy Trang, baïn laø naïn nhaân, baïn phaûi baûo veä danh döï cuûa mình. Teân kia laø keû ñeåu caûng, chaø ñaïp phuï nöõ.” Baïn Naéng Vaøng ñaõ theå hieän söï böùc xuùc vôùi ngöôøi ñaøn oâng Haøn Quoác kia: “Ñuùng laø Thaèng ñaøn oâng khoâng ra gì. Phaûi baùo coâng an ñeå toùm coå.” Oa Oa chia seû söï caûm thoâng vaø ñoäng vieân Thuøy Trang duø coù caùi nhìn khaét khe hôn: “Thöông em nhieàu, traùch anh kia nhieàu, nhöng cuõng pheâ bình em nhieàu, neáu nhö em khoâng deã daõi trong tình yeâu thì sao coù nhöõng taám aûnh kia? Moät ngöôøi hôn em raát nhieàu tuoåi, (gaàn nhö tuoåi cha vaø con), hôn nöõa anh ta laïi laø daân ngoaïi quoác, chöa bieát tình caûm, con ngöôøi thaät cuûa aûnh ta theá naøo, maø em ñaõ saün saøng trao thaân cho anh ta, ñeå roài giôø ñaây em ngoài ngaëm nhaám noãi buoàn? Duø sao cuõng phaûi vöõng vaøng leân, sau côn möa trôøi laïi saùng, ñaây laø moät baøi hoïc ñaét giaù cho nhöõng coâ gaùi môùi lôùn, thích ñöôïc baïn trai bao, thích sính haøng ngoaïi.”

‘Chæ trong moät ñeâm thoâi, toùc meï toâi ñaõ baïc gaàn nöûa ñaàu. Vaø ñoù seõ laø noãi ñau khoâng bao giôø toâi queân ñöôïc khi baét meï cha mình phaûi gaùnh chòu nhöõng loãi laàm do mình gaây ra’ Nguyeãn Hoàng Nhung nhôù laïi nhöõng ngaøy gaëp scandal aûnh noùng tröôùc ñaây. Vaø chò cuõng chia seû veà cuoäc soáng toát laønh ñang coù, vôùi ngöôøi choàng yeâu thöông vaø ñöùa con nhoû 4 thaùng tuoåi. Scandal cuõ laø ñoäng löïc ñeå chò vöôn leân trong cuoäc soáng vaø coù kinh nghieäm hôn, tröôûng thaønh hôn. Hieän

taïi, Nguyeãn Hoàng Nhung laø moät trong nhöõng ca só nöõ ñaét show taïi thò tröôøng haûi ngoaïi. PV: Moät phuï nöõ ñeïp, moät ca só thaønh coâng taïi thò tröôøng ca nhaïc haûi ngoaïi, ñieàu naøy ñaõ ñuû ñeå mieâu taû veà Nguyeãn Hoàng Nhung hieän taïi? Nguyeãn Hoàng Nhung: Toâi cho raèng thôøi ñieåm naøy laø nhöõng khoaûnh khaéc vieân maõn nhaát trong ñôøi soáng cuûa moät ngöôøi phuï nöõ laøm ngheä thuaät gioáng nhö toâi. PV: Toâi coù nhaän ñöôïc moät ñóa nhaïc coù chöõ kyù cuûa chò, do moät ngöôøi baïn ôû Myõ göûi veà. Ñieàu toâi caûm nhaän laø aâm nhaïc cuûa chò khoâng quaù ñaëc bieät, deã nghe. Ñi con ñöôøng ñaõ quaù nhieàu ngöôøi ñi, coù laøm chò khoù khaên? Nguyeãn Hoàng Nhung: Thöïc chaát, ôû haûi ngoaïi, nhu caàu vaø thò hieáu aâm nhaïc cuûa khaùn giaû raát roõ raøng veà chaát vaø veà löôïng. Ñoái vôùi toâi, ñeå coù ñöôïc choã ñöùng trong loøng khaùn giaû thì duø ñi theo doøng nhaïc gì, cuoái cuøng ñoái töôïng cuûa mình cuõng laø khaùn giaû. Vaø chính hoï seõ laø nhöõng ngöôøi coâng taâm nhaát ñeå ñaùnh giaù thöïc löïc vaø taøi naêng cuûa mình! Vì vaäy, toâi khoâng quaù khoù khaên ñeå ñi vaøo loøng coâng chuùng yeâu nhaïc ôû haûi ngoaïi! PV: ÔÛ haûi ngoaïi coù xu höôùng hoaøi coå, khaùn giaû nhaïc Vieät haàu heát ñaõ lôùn tuoåi. Chieàu theo hoï, chò coù ñaùnh maát ñi söï treû trung cuûa mình? Nguyeãn Hoàng Nhung: Toâi khoâng thaáy nhö vaäy, chaúng phaûi laø caùc ca só trong nöôùc cuõng ñaõ vaø ñang ñi theo doøng nhaïc cuûa haûi ngoaïi baáy laâu nay hay sao? Caùc phoøng traø ôû Vieät Nam moïc leân nhö naám vaø caùc ca só haùt trong phoøng traø hoaëc caùc ca só teân tuoåi lôùn ñöùng ra toå chöùc nhöõng liveshow ñeàu höôùng veà doøng nhaïc xöa ñeå laáy khaùch ñoù thoâi! Töø ngaøy xöa, khi coøn nhoû, soáng ôû Haø Noäi, toâi cuõng ñaõ thích doøng nhaïc naøy vaø baây giôø ca só treû ñang tieáp tuïc nuoâi döôõng tình yeâu ñoù. PV: Ñeå coù ñöôïc moät choã ñöùng ôû thò tröôøng haûi ngoaïi, moät ngöôøi môùi ñeán nhö chò chaéc haún gaëp khoâng ít khoù khaên? Nguyeãn Hoàng Nhung: Ñeå coù moät choã ñöùng ôû haûi ngoaïi thöïc chaát khoâng khoù. Bôûi vì ôû haûi ngoaïi, moãi ca só laø moät hình aûnh rieâng bieät. Khaùn giaû raát deã thöông, deã gaàn, chæ caàn mình soáng toân troïng hoï vaø bieát “kính treân, nhöôøng döôùi” thì moïi thöù ñeàu khoâng coù gì trôû ngaïi. Coù chaêng laø nhöõng khoù khaên veà ngoaïi caûnh, khi ñaët chaân tôùi moät

73

vuøng ñaát môùi vaø xa laï, ví duï nhö thay vì ôû Vieät Nam mình chaïy show baèng xe Honda hoaëc xe hôi thì ôû Myõ ca só chaïy show baèng maùy bay, chæ vieäc ñoù thoâi cuõng ñaõ ñuû ñeå thaáy khoù khaên nhieàu hôn roài. Coøn nhôù... thôøi gian ñaàu vì khoâng bieát tieáng Anh nhieàu neân toâi cöù ñi loän phi tröôøng hay maùy bay hoaøi, maø nhieàu khi chæ coøn coù moät chuyeán cuoái cuøng thoâi, vaäy laø xaûy ra tình traïng khaùn giaû thì chôø ca só daøi coå, baàu show thì bò khaùn giaû la où, traùch moùc, coøn ca só thì vöøa bò maát show laïi vöøa phaûi lang thang ôû ngoaøi phi tröôøng ñeå chôø chuyeán bay veà nhaø... PV: Töøng bò dính scandal luùc môùi qua Myõ vaø bò “daäp te tua”, chò coøn nhôù khoaûng thôøi gian ñoù chöù? Nguyeãn Hoàng Nhung: Quaù khöù roài, kheùp laïi thoâi. Toâi khoâng muoán khaùn giaû nhìn maõi veà hình aûnh cuûa moät Nguyeãn Hoàng Nhung vôùi scandal nöõa! PV: Trong baøi phoûng vaán tröôùc, chò coù noùi raèng “neáu noùi ra lyù do taïi sao toâi laïi ôû laïi Myõ, seõ ñuïng chaïm ñeán raát nhieàu ngöôøi hieän vaãn soáng thaûn nhieân maø khoâng caàn bieát ngöôøi bò haïi phaûi chaät vaät nhö theá naøo nôi ñaát khaùch queâ ngöôøi. Neáu khoâng môøi toâi sang ñoù, coù leõ hoï khoâng caàn ‘giaêng baãy’ ñeå toâi heát ñöôøng quay laïi, cuõng nhö ñöôïc ca haùt hay thöïc hieän mô öôùc ngheä thuaät cuûa mình”. Bí maät naøy, coù leõ ñaõ ñeán luùc “giaûi maät”? Nguyeãn Hoàng Nhung: Neáu baïn ñaõ bieát raèng toâi khoâng muoán “giaûi maät” ôû baøi phoûng vaán tröôùc thì baây giôø cuõng vaãn laø nhö vaäy thoâi. Bí maät naøy, toâi nghó khaùn giaû seõ toân troïng söï suy nghó vaø caùch soáng cuûa toâi, ñeå maø daønh thôøi gian chia seû vôùi toâi nhöõng ñieàu coù yù nghóa hôn! PV: Moät soá ca só ôû Vieät Nam môùi qua thöôøng bò rôi vaøo tình traïng “chieán tranh laïnh”, “taåy chay ngaàm” cuûa moät soá ñoàng nghieäp theo kieåu “ma cuõ ma môùi”. Chò hình nhö cuõng bò tình traïng ñoù? Nguyeãn Hoàng Nhung: Toâi chöa bao giôø bò tình traïng ñoù vaø cuõng chöa thaáy taän maét ai bò nhö vaäy! PV: Moät soá ca só haûi ngoaïi veà nöôùc chia seû, ôû Myõ ñôøi soáng ca nhaïc traàm laéng, show ít vaø ngheä só ñoâng, giôùi treû boû qua nhaïc Vieät ñeå ñi thaúng tôùi nhaïc Myõ, baêng ñóa laäu hoaønh haønh... Ñôøi soáng ngheä syõ ôû haûi ngoaïi gaëp khoâng ít khoù khaên, nhaát laø giai ñoaïn suy thoaùi kinh teá naøy. Vaäy, thöïc söï cuoäc soáng cuûa chò coù gaëp khoù khaên gì? Nguyeãn Hoàng Nhung: Moãi ngöôøi coù moät caùch nhìn nhaän veà ñôøi soáng vaø söï nghieäp cuûa mình theo khía caïnh vaø goùc nhìn cuûa hoï, coøn ñoái vôùi toâi thì trong hoaøn caûnh kinh teá hieän nay ñoù laø tình traïng chung, khoâng phaûi chæ coù

ôû haûi ngoaïi... Nhöng khoâng ñeán möùc ñoä nhö baïn noùi. Vì thöïc teá cho thaáy laø caùc ca só Vieät Nam vaãn qua ñaây ñeå ñi show chung vôùi ca só beân naøy, vaø ca só haûi ngoaïi cuõng veà Vieät Nam ñeå gaëp gôõ khaùn giaû cuûa mình. PV: Coøn thoâng tin cho raèng, moät soá ca só phaûi boû tieàn môùi ñöôïc haùt trong caùc show lôùn cuûa caùc trung taâm ôû haûi ngoaïi. Ñieàu naøy coù ñuùng khoâng? Nguyeãn Hoàng Nhung: Vaãn chæ laø tin ñoàn chöù chöa töøng coù ai “maét thaáy, tai nghe”! Coøn vôùi baûn thaân toâi thì khoâng bao giôø coù chuyeän ñoù! (cöôøi) PV: Raát tieác, nhöng vaãn phaûi noùi laïi chuyeän cuõ moät chuùt. Meï chò laø ngöôøi ñaõ “gaùnh” giuùp chò raát nhieàu, baûo veä con gaùi ñeán cuøng trong chuyeän nhöõng böùc hình noùng bò tung leân maïng. Chò coù muoán chia seû ñieàu gì veà meï, trong thôøi gian khuûng hoaûng aáy? Nguyeãn Hoàng Nhung: Toâi nghó toâi phaûi bieát ôn meï raát nhieàu veà chuyeän naøy, coù sinh con môùi bieát loøng cha meï, cho tôùi taän baây giôø khi coù con caùi roài toâi môùi thaáy vaø hieåu ñöôïc taám loøng cuûa cha meï ñaõ hy sinh cho con caùi nhö theá naøo... Hôn ai heát, meï vaãn laø ngöôøi seõ luoân ôû beân caïnh mình nhöõng luùc khoù khaên nhaát trong cuoäc ñôøi. Baïn cöù töôûng töôïng ñi, chæ trong moät ñeâm thoâi, toùc meï toâi ñaõ baïc gaàn nöûa ñaàu, vaø ñoù seõ laø noãi ñau khoâng bao giôø toâi queân ñöôïc khi baét meï cha mình phaûi gaùnh chòu nhöõng loãi laàm do mình gaây ra. PV: Coù khi naøo chò tính ñoùn boá meï qua Myõ sinh soáng? Nguyeãn Hoàng Nhung: Toâi ñaõ may maén khi ñoùn ñöôïc meï qua Myõ vôùi mình trong thôøi gian toâi sinh em beù! Coøn boá toâi thì chöa chòu ñi, vì oâng ñaõ quen thuoäc caùch soáng ôû Haø Noäi roài, chaéc cuõng khoâng deã gì ñeå thuyeát phuïc ñöôïc oâng qua ñaây, thoâi thì ñaønh chôø thôøi gian vaäy. PV: Nhieàu ngöôøi noùi, neáu ôû thôøi ñieåm hieän taïi, 10 naêm ñi qua sau scandal aûnh noùng cuûa chò, thì söï vieäc seõ bôùt oàn aøo ñi vaø chò seõ ñôõ gaùnh nhöõng chæ trích, vì dö luaän côûi môû hôn. Chò coù nghó nhö vaäy? Nguyeãn Hoàng Nhung: Toâi khoâng nghó nhö vaäy ñaâu baïn aï! ÔÛ thôøi ñieåm naøo thì scandal cuõng khoâng mang laïi nhöõng dö aâm toát ñeïp cho ngheä só, nhöõng ngöôøi ñang soáng vaø laøm vieäc vì ngheä thuaät ñeå phuïc vuï coâng


74

chuùng! PV: Thöïc söï maø noùi, khi söï vieäc cuûa chò xaûy ra, truyeàn thoâng gioáng nhöõng löôõi dao saéc, laøm cho ngöôøi trong cuoäc ñau ñôùn. Chò ñaõ vöôït qua nhöõng soùng gioù ñoù nhö theá naøo? Nguyeãn Hoàng Nhung: Caûm ôn baïn ñaõ coâng taâm giuùp toâi hoûi moät caâu maø ai cuõng muoán hoûi vaø bieát chaéc seõ chaúng bao giôø tìm ñöôïc caâu traû lôøi! Toâi chæ nhôù moät ñieàu ñôn giaûn luùc ñoù raèng “trong luùc tuyeät voïng nhaát thì ñoù cuõng chính laø luùc con ngöôøi coù söùc soáng maõnh lieät nhaát”. Nguyeãn Hoàng Nhung raïng rôõ beân choàng PV: Thôøi gian qua, laøng giaûi trí Vieät Nam coù raát nhieàu nhöõng söï coá lieân quan ñeán chuyeän sex, maïi daâm... taát caû ñeàu lieân quan ñeán chuyeän nhaân phaåm vaø ñöùc haïnh cuûa caùc ngöôøi ñeïp. Chò ñaõ coù nhöõng traûi nghieäm töông töï, chò ñaùnh giaù nhö theá naøo veà chuyeän naøy? Nguyeãn Hoàng Nhung: Taïi sao moïi ngöôøi chæ nghó veà phía nhöõng ngöôøi ñeïp hay noùi ñuùng hôn laø phaùi nöõ chuùng toâi, maø khoâng nghó tôùi söï hình thaønh phaûi xuaát phaùt töø 2 phía, coù nghóa laø ngöôøi “nöûa beân kia” nhæ? Gioáng nhö ai ñoù töøng noùi, neáu ñaùnh giaù vaø leân aùn nhöõng coâ gaùi “cung caáp” thì thay vì ñoù taïi sao khoâng baét vaø leân aùn heát nhöõng ngöôøi ñaøn oâng coù “nhu caàu” ñi? PV: Nhieàu ngöôøi noùi, chò tìm ñöôøng ñi Myõ vì nghó raèng, neáu ôû Vieät Nam seõ khoâng coøn caùnh cöûa naøo caû. Keå caû tình yeâu laãn söï nghieäp. Vaø hình nhö, thöïc teá ñaõ ñuùng nhö vaäy, khi hieän taïi chò ñang coù caû hai? Nguyeãn Hoàng Nhung: Toâi ñaõ töøng noùi vôùi baïn raèng, toâi khoâng coá tình ôû laïi Myõ. PV: Choàng chò öùng xöû vôùi quaù khöù cuûa vôï ra sao? Nguyeãn Hoàng Nhung: Toâi noùi veà choàng nhieàu roài, neân chæ muoán noùi theâm raèng: “Moät ngöôøi ñaøn oâng ñuùng nghóa ñeå laáy laøm choàng, anh aáy luoân laø moät nôi bình yeân nhaát ñeå toâi tìm veà tröôùc nhöõng khoù khaên vaø caùm doã cuûa cuoäc soáng...”. PV: Laøm ngheä só, cuõng coøn treû, chò quyeát ñònh sinh con ngay sau khi laáy choàng. Söï giaùn ñoaïn trong söï nghieäp coù khieán chò gaëp khoù khaên khi quay laïi saân khaáu? Nguyeãn Hoàng Nhung: Khi toâi ñaõ quyeát taâm laøm gì thì ít khi naøo quan taâm tôùi keát quaû cuûa noù, vaø toâi thaáy raát haøi loøng vaø haõnh dieän veà quyeát ñònh naøy cuûa mình. Thöïc chaát, vieäc sinh con ñoái vôùi moät ngöôøi phuï nöõ laø ñieàu raát caàn thieát, vaø raát bình thöôøng thoâi. Toâi raát may maén laø quay trôû laïi saân khaáu raát nhanh vaø döôøng nhö coøn ñöôïc khaùn giaû thöông yeâu, thoâng caûm nhieàu hôn, ñaëc bieät laø khaùn giaû nöõ (cöôøi). PV: Chò coù theå chia seû veà gia ñình nhoû cuûa mình? Nguyeãn Hoàng Nhung: Neáu noùi chuyeän veà coâng vieäc thöôøng ngaøy cuûa gia ñình thì chaéc noùi caû ngaøy cuõng khoâng heát vì tröôùc kia thì chæ coù 2 vôï choàng, muoán ñi ñaâu chôi hay laøm gì thì cuõng ñöôïc, coøn baây giôø khi coù moät ñöùa con roài thì moïi vieäc ñeàu taäp trung vaøo “nhaân vaät chính” naøy heát! Toâi vaø

75

choàng thaáy caøng ngaøy caøng thöông vaø muoán daønh heát thôøi gian ít oûi cho gia ñình nhoû cuûa mình, vaø chaéc... seõ phaûi sinh theâm vaøi nhoùc tì nöõa cho vui cöûa, vui nhaø! PV: Hieän taïi, chò coù nhöõng döï ñònh gì cho aâm nhaïc vaø cuoäc soáng rieâng? Nguyeãn Hoàng Nhung: Toâi nghó ngöôøi tính cuõng khoâng baèng trôøi tính, thoâi thì nhöõng gì mình ñaõ döï tính thì mình cöù coá gaéng heát söùc ñeå laøm, coøn vieäc thaønh coâng tôùi ñaâu thì mình khoâng theå bieát tröôùc ñöôïc. Toâi seõ tieáp tuïc nhöõng döï aùn aâm nhaïc, hy voïng laø khaùn giaû tieáp tuïc ñoàng haønh cuøng toâi trong nhöõng böôùc ñöôøng naøy! PV: Chò coù tính laøm moät chöông trình rieâng taïi Vieät Nam, nhö nhieàu ca só haûi ngoaïi veà nöôùc vaø thöïc hieän?

Nguyeãn Hoàng Nhung: Chaéc laø khoâng! PV: Coù bao giôø chò nghó trôû laïi Vieät Nam, baét ñaàu laïi cuoäc soáng cuûa moät ca só? Nguyeãn Hoàng Nhung: Toâi ñaõ ra ñi xaây döïng cuoäc soáng, gia ñình vaø söï nghieäp cuûa toâi ôû moät nôi ñaõ cho toâi taát caû... Vì vaäy, toâi seõ khoâng rôøi boû nôi naøy ñeå ñi xaây döïng nhöõng gì mình ñaõ vaø ñang coù! Caùm ôn baïn vì ñaõ cho toâi chia seû nhöõng caûm xuùc veà cuoäc soáng cuûa mình vôùi khaùn giaû ôû khaép nôi, nhöõng ngöôøi thöông yeâu cuûa toâi, uûng hoä toâi. Hoaëc thaäm chí ngay caû nhöõng ngöôøi khoâng thích toâi thì cuõng ñeàu laø nhöõng ngöôøi luoân ôû xung quanh toâi, trong cuoäc ñôøi naøy![]

Ñoù laø moät trieäu phuù ngaønh coâng nghieäp thôøi trang ôû Hollywood. Hoâm qua, baùo chí vaø ñoäc giaû baát ngôø tröôùc moät baøi baùo ñaêng tin “top 5 sieâu maãu coâng khai boà giaø tyû phuù”. Trong baøi baùo, Vuõ Hoaøng Vieät - Top 5 sieâu maãu 2011 cho bieát, anh hieän ñang raát haïnh phuùc beân ngöôøi yeâu. Ñieàu ñaùng noùi, anh chaøng sieâu maãu môùi 23 tuoåi, tuy nhieân, ngöôøi yeâu cuûa anh thì laïi ñaõ hôn 50 xuaân xanh. Tuy nhieân, Hoaøng Vieät taâm söï, anh raát haïnh phuùc vôùi söï löïa choïn cuûa mình. Vaø ñeå minh chöùng cho ñieàu ñoù, chaøng ngöôøi maãu ñieån trai quyeát ñi ñi phaãu thuaät, ñoàng thôøi ñeå ria meùp, veõ loâng maøy cho chöõng chaïc khi ñöùng beân caïnh “boà giaø”. Nhöõng haønh ñoäng thaém thieát cuûa Vuõ Hoaøng Vieät daønh cho ngöôøi yeâu trieäu phuù Tìm hieåu veà nhaân theá ngöôøi phuï nöõ coù khaû naêng khieán chaøng sieâu maãu treû meâ ñaém, ñöôïc bieát, ñoù laø moät phuï nöõ ñaõ luoáng tuoåi vaø voâ cuøng giaàu coù. Chò teân laø Yvonne Thuùy Hoaøng, laø trieäu phuù ngaønh coâng nghieäp thôøi trang ôû Hollywood, hieän ñöùng vò trí 500 trong CLB trieäu phuù Mó. Yvonne Thuùy Hoaøng cuõng ñoàng thôøi laø trieäu phuù ñaàu tieân cuûa quaän Cam California, vaø laø ngöôøi phuï nöõ ñaàu tieân cuûa Ñoâng Nam AÙ ñöôïc Mó coâng nhaän laø trieäu phuù. Ñöôïc bieát, Yvonne Thuùy Hoaøng quen Vuõ Hoaøng Vieät qua moät ngöôøi baïn, sau ñoù hai ngöôøi nhanh choùng coù tình caûm vaø chính thöùc trôû thaønh ngöôøi yeâu cuûa nhau. Hieän, treân caùc dieãn ñaøn vaãn ñang xoân xao baøn taùn veà moái tình vöôït qua nhieàu giôùi haïn tuoåi taùc naøy. Haàu heát caùc yù kieán ñeàu ñaët ra nghi vaán, lieäu neáu ñoù khoâng phaûi laø moät trieäu phuù quaù giaàu coù nhö vaäy thì coù theå naûy sinh tình caûm vöôït moïi khoaûng caùch theá heä hay khoâng? Duø sao, cuõng neân chuùc möøng Vuõ Hoaøng Vieät vì nhôø moái tình xuyeân tuoåi taùc naøy maø anh ñaõ ñi töø moät ngöôøi maãu ít ngöôøi bieát ñeán boãng trôû thaønh khuoân maët ñöôïc chieâm ngöôõng vaø baùn taùn nhieàu nhaát suoát 2 ngaøy qua.

Ñeán nhöõng nôi ñöôc coi laø theá giôùi cuûa choán aên chôi, sao Vieät choïn cho mình nhöõng trang phuïc nhö theá naøo Trong quan nieäm cuûa nhieàu ngöôøi, ñi bar (vuõ tröôøng) laø vieäc khoâng ñöôïc toát ñeïp cho laém bôûi vuõ tröôøng thöôøng ñöôïc maëc ñinh laø nôi aên chôi, thaäm chí... thaùc loaïn. Thoâng thöôøng nhöõng ngöôøi ñeán vuõ tröôøng thöôøng choïn trang phuïc gôïi caûm (thaäm chí laø hôû hang). Coøn sao Vieät, khi ñi vuõ tröôøng, hoï choïn cho mình nhöõng boä caùnh nhö theá naøo Ngoïc Trinh gaây xoân xao vôùi trang phuc “xuyeân thaáu” ôû vuõ tröôøng. Khoâng maëc bra, voøng 1 chaïy xeä cuûa “Nöõ hoaøng noäi y” gaàn nhö “hieän nguyeân hình” sau laøn aùo moûng. Ñoâi baïn thaân Ngoïc Trinh - Quyønh Thy coù khaù nhieàu aûnh xuaát hieän ôû vuõ tröôøng. Vôùi phong caùch sexy thöôøng thaáy, hoï ñeán bar trong nhöõng boä caùnh raát kieäm vaûi. Coù veû nhö Tuyeát Ngoïc ñi bar chæ ñeå xaû stress chöù khoâng coù yù ham hoá nhaûy nhoùt hay khoe sö gôïi caûm. Coâ dieän aùo phoâng ñôn giaûn keøm aùo gile daùng daøi theo phong caùch treû trung. Tuy nhieân ngöôøi ñeïp vaãn kheùo leùo choïn moät chieác aùo treã coå ñeå khoâng quaù kín coång cao töôøng so vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh. Thuûy Tieân haùt ôû bar vaø maëc ñoà cuõng nhö gaùi quaùn bar luoân. Boä trang phuïc naøy cuûa coâ ñaõ bò phaûn ñoái khaù maïnh meõ. Coâ dieãn vieân 17 tuoåi Phöông


76 Trinh cuõng laø moät trong nhöõng ngoâi sao thöôøng xuyeân bò phaùt hieän khi ñi bar. Duø tuoåi coøn raát treû nhöng Phöông Trinh hoøa nhaäp khaù nhanh vôùi theá giôùi vuõ tröôøng vaø taát nhieân boä caùnh coâ choïn ñeå tôùi choã naøy cuõng voâ cuøng sexy. Ñöôïc coi laø nöõ hoaøng nhaïc dance ôû Vieät Nam, Thu Minh thöôøng xuyeân ñöôïc môøi haùt ôû caùc bar. Bình thöôøng ñaõ sexy neân khi ñeán bar, sö sexy cuûa Thu Minh caøng taêng leân gaáp boäi. Coâ dieän nhöõng trang phuïc hôû toái ña ñeå khoe da thòt. Minh Haèng trong moät laàn bò cho laø “thaùc loaïn vôùi trai laï trong quaùn bar”. Thöïc teá thì trang phuïc cuûa Minh Haèng khaù lòch söï vaø ñôn giaûn. Traø My Idol khoâng ngaïi sexy nhöng khi ñi bar, coâ laïi khaù giaûn dò

Cuoäc soáng cuûa sao Vieät caøng ngaøy xa hoa. Hoï sôû höõu nhöõng nhaø ñeïp, xe sang, nhöõng ñoà duøng haøng hieäu maø nhieàu ngöôøi phaûi mô öôùc. Sao Vieät vaø haøng hieäu Sao Vieät vaø haøng hieäu döôøng nhö luoân song haønh vaø coäng höôûng giaù trò. Nhieàu ngöôøi tin raèng, haøng hieäu seõ giuùp nhöõng ngheä só haïng sao trôû neân ñeïp, sang troïng vaø ñaúng caáp hôn. Trong soá nhöõng sao Vieät thì ca só Ñaøm Vónh Höng hieän nay ñöôïc ñaùnh giaù laø ngöôøi daãn ñaàu veà vieäc söû duïng haøng hieäu. Anh ñöôïc meänh danh laø ngöôøi chæ xaøi ñoà hieäu cao caáp. Ñaøm Vónh Höng vôùi haøng hieäu töø ñaàu ñeán chaân (AÛnh: Ngöôøi noåi tieáng) Ca só Ñaøm Vónh Höng thöôøng xuaát hieän vôùi quaàn aùo, phuï kieän haøng hieäu töø ñaàu (muõ, maét kính) ñeán goùt chaân (giaøy). Anh thöôøng maëc nhöõng boä comple coù giaù vaøi ngaøn ñeán chuïc ngaøn USD, ñi nhöõng ñoâi giaøy vaøi traêm ñeán 1.000 baûng Anh. Hoà Ngoïc Haø cuõng noåi tieáng khoâng keùm veà vieäc xaøi ñoà hieäu. Nhöõng ñoâi giaøy, nhöõng tuùi xaùch lôùn, nhoû cuûa coâ ñeàu laø saûn phaåm cuûa caùc haõng teân tuoåi treân theá giôùi. Chaúng haïn, chieác tuùi xaùch Hermes Birkin maøu cam cuûa coâ coù giaù gaàn 15.000 USD (gaàn 285 trieäu ñoàng). Nhieàu ngoâi sao Vieät khaùc cuõng trôû thaønh nhöõng “tín ñoà” cuûa thôøi trang haøng hieäu.

Ca só Thanh Lam luoân sôû höõu nhöõng saûn phaåm môùi nhaát cuûa nhaõn hieäu thôøi trang LV. Quaùch An An sôû höõu nhieàu saûn phaåm haøng hieäu töø LV, Roberto Cavalli coù giaù vaøi ngaøn USD. Hoaøng Thuøy Linh cuõng sôû höõu nhöõng moùn haøng hieäu ñaét tieàn nhö tuùi Beverly coù giaù 1.390 baûng Anh (khoaûng hôn 40 trieäu ñoàng)... Sao Vieät vaø nhaø ñeïp Ngoâi nhaø cuõng laø nôi ñeå theå hieän ñaúng caáp (tieàn cuûa vaø gu thaåm myõ) cuûa caùc sao Vieät. Caøng noåi tieáng thì ngoâi nhaø cuûa hoï caøng phaûi ñeïp vaø hoaøng traùng. Nhieàu ngoâi sao trong laøng giaûi trí Vieät hieän nay laø chuû nhaân cuûa nhöõng caên nhaø trieäu ñoâ, thaäm chí coù nhöõng ngoâi nhaø daùt vaøng. Hoï cuõng ñaàu tö nhieàu tieàn ñeå trang hoaøng caên nhaø theo yù thích cuûa mình. Ñaàu tieân phaûi nhaéc tôùi caên bieät thöï daùt vaøng cuûa Ngoâ Myõ Uyeân. Caên nhaø goàm 3 taàng laàu, töø traàn nhaø, saân thöôïng, caàu thang, thang maùy, phoøng taém, quaày bar,... ñeàu ñöôïc bao phuû lôùp vaøng maï 24K. Caên bieät thöï naøy naèm ngay treân ñöôøng Haøn Thuyeân, moät trong nhöõng ñòa ñieåm ñaét giaù nhaát cuûa Saøi Goøn. Caên bieät thöï sang troïng cuûa Mr. Ñaøm cuõng khieán nhieàu ngöôøi meâ maån. Caên nhaø treân taàng cao nhaát cuûa khu Sunrise City, quaän 7, TP.SG, vôùi toång dieän tích söû duïng khoaûng 700 m2, chöa keå ñeán khu saân vöôøn treân cao, ñöôïc thieát keá vôùi nhieàu phoøng giaûi trí, thö giaõn cao caáp. Ba maët cuûa caên bieät thöï ñöôïc bao phuû bôûi heä thoáng cöûa kính ñöôïc thieát keá hoaøn haûo. Gia ñình ca só Caåm Ly cuõng ñaõ daønh 1 trieäu USD ñeå taäu moät caên hoä ôû khu nhaø cao caáp naøy vôùi dieän tích 400m2. Ca só Hoà Ngoïc Haø laø chuû nhaân cuûa moät ngoâi nhaø cöïc kì khang trang taïi khu ñoâ thò Phuù Myõ Höng (Q7, TP.SG). Ngoâi nhaø ñöôïc thieát keá vôùi 2 toâng maøu chuû ñaïo laø traéng vaø ñen vôùi phoøng khaùch sang troïng, hoaønh traùng, beå bôi ñöôïc thieát keá ngay trong nhaø. Khoâng thích söï oàn aøo, huyeân naùo, coâ “Boáng” Hoàng Nhung laïi choïn cho mình moät ngoâi bieät thöï mang phong caùch ñieàm laëng, coå ñieån. Ngoâi nhaø ñöôïc thieát keá theo kieán truùc phöông Ñoâng, gôïi leân hình aûnh ngoâi nhaø truyeàn thoáng Baéc Boä vôùi caùnh coång goã nhoû, maùi ngoùi xoâ nghieâng... Caên bieät thöï ñaét giaù cuûa dieãn vieân, sieâu maãu Ngoâ Thanh Vaân laïi mang ñaäm maøu saéc Phaät giaùo. Bieåu

töôïng cuûa nhaø Phaät döôøng nhö hieån hieän khaép nôi trong caên nhaø, töø phoøng khaùch, phoøng nguû, cöûa ra vaøo... Caên nhaø ñöôïc trang trí vôùi hai maøu chuû ñaïo laø ñoû vaø ñen, ñuû laøm neân neùt ñoäc ñaùo cuûa rieâng noù. Trong soá nhöõng caên nhaø trieäu ñoâ cuûa sao Vieät coøn phaûi keå ñeán bieät thöï cuûa Hoa haäu Haø Kieàu Anh. Caên bieät thöï coù giaù khoâng döôùi 2 trieäu USD naøy roäng 500m2 ôû quaän 2, TP. SG. Töø chieác coång goã, loái ñi laùt ñaày soûi, khu vöôøn xanh bao quanh phoøng khaùch, hoà caù... taát caû ñeàu mang daùng daáp hoaøi coå raát ñaëc tröng. Sao Vieät vaø xe sang Beân caïnh nhaø ñeïp, sao Vieät cuõng coù thuù xaøi xe sang vôùi nhöõng thöông hieäu lôùn baäc nhaát theá giôùi. Ñoù döôøng nhö laø phuï kieän khoâng theå thieáu ñeå tröng baøy cuoäc soáng thöôïng löu. Giaùng My saém xe baïc tyû trong ngaøy sinh nhaät Chuû nhaân cuûa chieác Mercedes S300L 2010 trò giaù hôn 4 tyû ñoàng laø Hoa Haäu Ñeàn Huøng Giaùng My. Hoa haäu Hoaøn vuõ Vieät Nam 2008 Thuøy Laâm môùi ñaây cuõng taäu chieác Porsche Cayenne 2011 trò giaù hôn 3 tyû ñoàng. Xe cuûa ca só Ñaøm Vónh Höng, ca só Lam Tröôøng, ca só Myõ Taâm, dieãn vieân Kim Thö, ca só Leä Quyeân, dieãn vieân Leâ Tuaán Anh ñeàu coù giaù hôn 3 tyû ñoàng. Ca só Lyù Haûi cuõng taäu chieác Audi TT trò giaù 2,6 tyû ñoàng... Söï kieän gia ñình dieãn vieân, ngöôøi ñeïp Dieãm My saém du thuyeàn 2 trieäu USD cuõng gaây chaán ñoäng laøng giaûi trí Vieät. Chieác du thuyeàn vôùi nhöõng tieän nghi ñaùng mô öôùc naøy coù theå giuùp con ngöôøi taän höôûng cuoäc soáng nhö ñang ñöôïc taän höôûng thieân ñöôøng boàng beành ngay taïi traàn theá. Theá môùi thaáy, sao Vieät baây giôø raát giaøu coù. Hoï bieát caùch kieám tieàn vaø caû bieát caùch ñaùnh boùng teân tuoåi cuûa mình qua nhöõng thöù haøo nhoaùng ñoù.

77

Sau bao nhiêu ngày trông ngóng, liveshow đầu tiên của Bằng Kiều tại Việt Nam đã diễn ra ở TP.SG. Bằng Kiều đã mang đến cho tất cả khán giả có mặt tại sân khấu câu lạc bộ Lan Anh cảm giác thỏa mãn với một chương trình âm nhạc chất lượng. Không có MC, một mình Bằng Kiều dẫn dắt các tiết mục bằng những câu chuyện tình, chuyện đời và chuyện nghề của mình. Anh mở màn bằng một loạt hit đình đám một thời khi còn ở Việt Nam như Trái tim bên lề, Em ơi Hà Nội phố... và liên tục nhắc về khoảng thời gian được khán giả trong nước yêu mến với giải thưởng Làn Sóng Xanh. Có thể thấy dù xa quê hương rất lâu nhưng anh vẫn luôn nhớ về tình cảm của khán giả ở Việt Nam dành cho mình. 3 khách mời là Hồng Nhung, Mỹ Linh và Minh Tuyết, 3 người phụ nữ, 3 đồng nghiệp đã từng gắn bó với anh trong từng giai đoạn đã cùng với Bằng Kiều mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Đã rất lâu rồi, khán giả Việt Nam mới được thưởng thức một đêm nhạc mà ở đó ca sĩ chỉ đơn thuần cầm mic và đứng hát trên sân khấu, không chiêu trò, không phô trương nhưng vẫn đủ khiến họ cảm thấy “đã”. Hay như Mỹ Linh có nói trong chương trình: “Bằng Kiều chỉ biết hát thôi...”. Dù chỉ hát thôi anh cũng đã đủ khiến bao trái tim người hâm mộ ở TP.SG say đắm và tiếp tục chờ đợi một đêm diễn dài hơn nữa, “đã” hơn nữa của anh.


78

Trong khi ñoù - Ñaøn oâng trung nieân ñoä tuoåi 35 - 50 thöôøng gaëp nhieàu vaán ñeà khoù khaên. Ñaây coù theå noùi laø “giai ñoaïn khuûng hoaûng” cuûa ngöôøi ñaøn oâng. 1. Maát nguû Cuoäc soáng caêng thaúng cuûa cuoäc soáng hieän ñaïi khieán nhieàu ngöôøi bò maéc caên beänh maát nguû vaø khoâng ít ñaøn oâng tuoåi töø 40, ñaëc bieät laø doanh nhaân, ñang laø naïn nhaân cuûa tình traïng naøy. Hoï khoâng khoù nguû, thaäm chí ñaët löng laø deã daøng ngaùy o o vì meät nhoaøi sau ngaøy daøi laøm vieäc caêng thaúng. Nhöng khoâng phaûi theá maø hoï coù theå nguû ngon giaác cho ñeán saùng. Tình traïng nguû khoâng ñuû giaác khieán naïn nhaân khoù traùnh khoûi meät moûi, buoàn nguû vaø môø maét... trong giôø laøm vieäc. “Chöa nguû ñaõ thöùc” ñöôïc xem laø beänh lyù neáu xaûy ra hôn 3 laàn trong tuaàn vaø neáu cöù keùo daøi hôn moät thaùng. Döôùi aûnh höôûng cuûa tình traïng thieáu huït noäi tieát toá nam testosterone, chieác ñoàng hoà sinh hoïc trong cô theå tuy vaãn chaïy nhöng chaät vaät khieán boä naõo ghi nhaän ñeâm daøi chæ coøn coù maáy tieáng ñoàng hoà! Haäu quaû laø naïn nhaân bò ñaùnh thöùc luùc nöûa ñeâm treân tinh thaàn trôøi ñaõ saùng roài duø gaø chöa gaùy. Khi ñoù khoâng deã doã laïi giaác nguû vì trung khu ñieàu haønh giaác nguû raát ngoan coá, ñaõ noùi khoâng laø khoâng! Sau tuoåi 40, caùc phuû taïng daàn bò suy thoaùi, cô theå nam giôùi khoâng saûn sinh ñuû löôïng noäi tieát toá testosterone caàn thieát 2. Giaûm caûm giaùc ham muoán Trong nhieàu tröôøng hôïp maát nguû khoâng vì beänh naøo heát maø chæ laø haäu quaû raát bình thöôøng, duø laø vôùi ngöôøi beänh thì baát thöôøng, trong moät giai ñoaïn muoán traùnh cuõng khoâng ñöôïc cuûa ñôøi ngöôøi ñaøn oâng. Ñoù laø giai ñoaïn maõn duïc nam caøng luùc caøng roõ neùt khi böôùc vaøo tuoåi 50. Sau tuoåi 40, caùc phuû taïng daàn bò suy thoaùi, cô theå nam giôùi khoâng saûn sinh ñuû löôïng noäi tieát toá testosterone caàn thieát, quaù trình maõn duïc baét ñaàu dieãn ra. Ñoù laø nguoàn goác laøm suy giaûm khaû naêng sinh lyù vaø gaây neân nhieàu beänh aûnh höôûng ñeán söùc khoûe. Nhöõng bieåu hieän khi gaëp vaán ñeà cuûa ñaøn oâng tuoåi trung nieân laø “xuaát tinh sôùm” - maëc duø môùi ôû ñoä tuoåi 30, hoaëc chaäm cöông cöùng ôû tuoåi sau 40. Tình traïng coù theå coøn teä hôn vaøo tuoåi 50 vôùi söï xuoáng caáp gaân, xöông, cô baép. Nhieàu khi do aùp löïc taâm lyù baïn coù theå cho raèng mình bò beänh maát khaû naêng trong chuyeän aáy, nhöng khoâng haún. Vaán ñeà laø veà tinh thaàn baïn vaãn ñaày ham muoán nhöng vieäc vaän haønh khoâng nhö yù.

N

göôøi Trung Quoác coù caâu: “Ñaøn baø 30 nhö soùi, 40 nhö hoå”, coát ñeå loät taû truùng nhaát, ñaét nhaát nhu caàu duïc voïng cuûa phuï nöõ ôû tuoåi trung nieân. Vì sao chò em böôùc sang quaõng giöõa cuoäc ñôøi laïi ñöôïc ví töïa maõnh thuù luùc noàng naøn goái chaên? Theo nhieàu nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh suoát thôøi gian qua, ngöôøi phuï nöõ trong ñoä tuoåi 30 40 coù nhu caàu tình duïc maõnh lieät vaø chaùy boûng gaáp boäi so vôùi caùc coâ naøng treû trung. Trong ñoù, chò em 27 45 tuoåi khoâng nhöõng coù taàn suaát aùi aân daøy ñaëc hôn maø coøn thöôøng xuyeân mô maøng, nhôù nhung tôùi nhöõng phuùt maën noàng giöôøng chieáu hôn haún phuï nöõ 18 26 tuoåi. Caùc chuyeân gia tình duïc hoïc thuoäc ÑH British Columbia nhaän ñònh, chính ôû quaõng giöõa cuoäc ñôøi, caùc quyù baø môùi caûm nhaän roõ raøng vaø chaân thöïc nhaát veà ñôøi soáng tình duïc vieân maõn, thaêng hoa cuûa mình. Ña phaàn phuï nöõ trung nieân coù caûm giaùc haøi loøng veà sex hôn haún so vôùi thôøi treû. Chuyeän “leân ñænh” cuûa hoï cuõng dieãn ra suoân seû vaø coù traïng thaùi cöïc maïnh meõ. 30 nhö soùi Moät nghieân cöùu môùi ñaây taïi Myõ ñaõ khaúng ñònh, phuï nöõ tuoåi 30 coù ñôøi soáng tình duïc höøng höïc nhaát. Khi böôùc sang ngöôõng naøy, chò em ñaõ töï tin vaø taïo döïng cho mình söï hieåu bieát nhaát ñònh veà baûn thaân. Trong choán phoøng the, hoï trôû neân baûn lónh, maïnh daïn hôn haún nhöõng thieáu nöõ haõy coøn e aáp, non treû. Hoï daùm boäc baïch vaø seû chia nhöõng nghó suy, nhu caàu cuûa mình vôùi baïn tình. Nhaø nghieân cöùu tình duïc ngöôøi Myõ - Kinsey cuõng khaúng ñònh, phuï nöõ ôû tuoåi naøy coù noãi theøm khaùt vaø may maén ñöôïc höôûng khoaùi caûm tình duïc nhieàu hôn moïi löùa tuoåi khaùc trong ñôøi. Nhöõng caûm xuùc tuyeät dieäu moãi laàn ñaït cöïc khoaùi seõ caøng kích thích duïc voïng ôû caùc naøng. Chính vì vaäy, khi böôùc sang ñoä tuoåi naøy, noãi khaùt khao laãn haønh ñoäng cuûa hoï seõ maïnh meõ, höøng höïc vaø döõ doäi nhö nhöõng chuù soùi ñoàng hoang. 40 nhö hoå Quan ñieåm “Cuoäc soáng baét ñaàu ôû tuoåi 40” quaû khoâng sai khi goùi goïn trong vaán ñeà tình duïc. Moät coâng trình nghieân cöùu cuûa giôùi khoa hoïc Anh ñoái vôùi ñoái töôïng phuï nöõ töø 39 tuoåi trôû leân cuõng khaúng ñònh chaân lyù naøy. Coù tôùi 80% trong soá ñoù thöøa

nhaän, cuoäc soáng goái chaên cuûa hoï boûng chaùy vaø thoûa maõn nhaát laø ôû tuoåi trung nieân, chính xaùc laø töø 40 trôû ñi. Tôùi giai ñoaïn naøy, ngöôøi phuï nöõ hoaøn toaøn laøm chuû choán phoøng the. Hoï nhaän thöùc ñuû ñaày veà quan heä tình caûm laãn theå xaùc, hoï bieát caùch daãn duï baïn tình nhaäp cuoäc vaø laøm theá naøo ñeå ñaït cöïc khoaùi moät caùch troïn veïn vaø thoûa maõn nhaát. Chính vì vaäy, thaät chaúng sai khi ví phuï nöõ 40 maïnh meõ nhö chuùa sôn laâm luùc “xung traän”. Baøn veà nhu caàu laãn khaû naêng aân aùi cuûa caùc quyù baø ôû tuoåi naøy, Nicola Down, bieân taäp vieân taïp chí Top Sante cuõng nhaän ñònh: “Phuï nöõ coù choàng trong ñoä tuoåi 40 thöïc söï coù ñôøi soáng tình duïc sung maõn nhaát”. Hay nhö Tania Belgrade, ngöôøi daãn chöông trình noåi tieáng cuûa Anh cuõng kheùo leùo

79 THEÁ GIÔÙI THIEÁU ÑAØN OÂNG Neáu theá giôùi naày thieáu caùc oâng, Khaùc chi vöôøn caûnh thieáu lao coâng. Moät maøu aûm ñaïm theâ löông seõ, Bieán khaép moïi nôi caûnh vaéng khoâng. Neáu theá giôùi naày thieáu caùc oâng, Ñeâm naèm baø phaûi quaán chaên boâng. Chaên boâng duø aám khoâng baèng ñöôïc Naèm saùt keá beân naùch cuûa choàng. Neáu theá giôùi naày thieáu caùc oâng, Ra coâng trang ñieåm ñeå ai troâng? Ñaàu buø toùc roái ai cheâ traùch? Coù ñieåm trang thì cuõng uoång coâng Neáu theá giôùi naày thieáu caùc oâng, Ñi laøm veà treã chaúng ai mong. Chaúng ai töïa cöûa maø troâng ngoùng, Thui thuûi nghe sao laïnh coõi loøng. Neáu theá giôùi naày thieáu caùc oâng, Laøm sao taäu ñöôïc moät oâng choàng? OÂng choàng khoâng coù nhaø hoang vaéng,

“Caùi ñoù” thoâi ñaønh phaûi boû khoâng. Neáu theá giôùi naày thieáu caùc oâng, Moät mình goái chieác vôùi phoøng khoâng. Nöûa ñeâm thöùc giaác nghe buoàn baõ, Ao öôùc ñeâm xuaân ñöôïc caïnh choàng. Neáu theá giôùi naày thieáu caùc oâng, Canh khuya ai côõi chieác quaàn hoàng. Taám thaân meàm maïi ai sôø moù, Quaán quít ñem nhau ñeán coõi Boàng. Neáu theá giôùi naày thieáu caùc oâng, Laáy ai phuïc vuï chaúng ñoøi coâng? Laáy ai sai baûo nhö ñaày tôù? Chaúng coù ai hôn ñöôïc quyù oâng. Neáu theá giôùi naày thieáu caùc oâng, Nôi ñaâu baø truùt heát côn khuøng? Nôi ñaâu höùng heát côn hôøn giaän? Chòu ñöïng bao lôøi noùi töù tung? Neáu theá giôùi naày thieáu caùc oâng, Quyù baø maén ñeû cuõng nhö khoâng. Loaøi ngöôøi tuyeät chuûng ñaâu coøn nöõa,


80

T

oâi bieát raát roõ chuyeän toâi vôùi anh ta chæ laø tình moät ñeâm, chính hieäu, vì boïn toâi gaëp nhau chæ vaøi ngaøy tröôùc ñoù trong moät chuyeán ñi tour du lòch gheùp. Nhöng toâi phaûi coâng nhaän raèng toâi bò aán töôïng bôûi ñeâm ñoù vôùi anh ra. Toâi thích moät ngöôøi ñaøn oâng bieát troø chuyeän, haøi höôùc. Toâi thích caùch anh ta daãn daét toâi tôùi nhöõng caûm xuùc raát ñaëc bieät, khaùm phaù cô theå khi thì chaäm raõi, khi thì gaáp gaùp. Nhaém maét laïi laø toâi nhôù tôùi cô theå ñeïp ñeán ngaït thôû cuûa anh ta... Quan troïng hôn, toâi chaéc raèng anh ta cuõng thích toâi ñieân leân ñöôïc. Vaäy maø khi chia tay toâi, anh ta noùi: Caûm ôn em. Toâi coù caûm giaùc cöù nhö toâi laø moät moùn haøng ñeå thueâ, duøng xong thì traû laïi keøm theâm tem thaåm ñònh chaát löôïng. Caøng nghó caøng thaáy khoù chòu. Roài sau ñoù thì anh ta khoâng nhaén, khoâng goïi cuõng chaúng coù moät daáu hieäu naøo muoán lieân heä vôùi toâi. Toâi chôø ñieän thoaïi cuûa anh ta töøng ngaøy. Ñieàu toâi böïc mình khoâng chæ bôûi vieäc toâi nhôù vaø muoán gaëp laïi anh ta theâm moät laàn nöõa, maø toâi coøn thaéc maéc, chaúng leõ toâi khoâng taïo ñöôïc aán töôïng naøo ñeå anh ta muoán gaëp laïi hoaëc ít nhaát laø nhôù ñeán toâi hay sao? L.Anh (24 tuoåi) Toâi ñaõ ly dò hôn moät naêm, chöa coù con caùi neân toâi laïi ñöôïc traû veà vò trí cuûa moät gaùi single chính hieäu. Suoát moät naêm qua, toâi e ngaïi vaø khoâng muoán gaàn guõi vôùi baát cöù ngöôøi ñaøn oâng naøo, coù leõ bôûi maát nieàm tin quaù lôùn vaøo anh choàng cuõ. Chæ ñeán sinh nhaät laàn thöù 27 vöøa roài, thaáy baïn beø ñeàu coù ñoâi, toâi môùi nghó tôùi chuyeän caàn coù moät ai ñoù beân caïnh. Toâi gaëp anh aáy trong moät buoåi tieäc cuûa baïn beø. Hôn toâi 2 tuoåi, cuõng ñaõ ly hoân vaø nhö baïn toâi noùi, laø ñang tìm kieám moät moái quan heä môùi. Sau moät vaøi cuoäc heïn aên toái, chuùng toâi ñaõ “choát haï” baèng moät ñeâm raát tuyeät vôøi ôû nhaø anh aáy. Ngaøy hoâm sau, anh aáy nhaén tin muoán gaëp laïi toâi. Dó nhieân, ñeâm sau vôùi toâi coøn ngoït ngaøo hôn caû ñeâm hoâm tröôùc. Toâi caûm thaáy haøi loøng, vaø duø trong ñaàu toâi khi aáy cuõng chöa coù suy nghó gì veà vieäc seõ phaùt trieån

moái quan heä naøy cao hôn. Nhöng khi tieãn toâi ra khoûi cöûa, anh ta noùi moät caâu maø toâi choaùng vaùng: “Em coù theå goïi hoaëc nhaén tin cho anh neáu caàn, ñöøng ñôïi anh!”. Taïi sao anh laïi khoâng muoán daønh theâm moät chuùt thôøi gian ñeå tìm hieåu veà toâi? Veà nhaø, toâi khoâng theå ngöøng nghó tôùi anh ta. Toâi chuû ñoäng nhaén tin hoûi thaêm, chôø ñôïi moät cuoäc heïn keá tieáp, anh traû lôøi ngay, nhöng nhaén raát ngaén goïn vaø xaõ giao. Luùc naøy thì toâi thaáy ñieân laém. Chaúng leõ ñaøn oâng ñeàu khoâng ñaùng tin vaäy sao? Chuùng toâi khoâng phaûi daïng gaëp nhau chæ qua moät cuoäc röôïu hay moät ñeâm ñeå “giaûi quyeát vaán ñeà”, ít ra laø ñaõ coù troø chuyeän vaø hieåu moät chuùt veà nhau, toâi khoâng ñaùng ñeå bò coi thöôøng vì ñaõ tieán quaù nhanh chöù, phaûi khoâng? M. Haø (27 tuoåi) Ñoâi khi baïn queân maát moät caâu ñôn giaûn nhöng luoân ñuùng theá naøy: “Women need a reason to have sex. Men just need a place” Billy Cristal (Phuï nöõ luoân caàn moät lyù do ñeå ñi tôùi tình duïc, coøn ñaøn oâng chæ caàn moät nôi ñeå laøm chuyeän ñoù thoâi). Toâi töøng chöùng kieán moät coâ baïn maát nguû caû maáy ñeâm, khoùc loùc leân xuoáng chæ vì ngöôøi ñaøn oâng maø coâ aáy vöøa “tieán theâm moät böôùc” ñoät nhieân trôû neân laïnh luøng haún vaø thaäm chí chaúng buoàn nhaén tin, goïi ñieän sau “ñeâm maën noàng”. Coâ aáy hoûi toâi caû môù caâu hoûi theá naøy: “Mình ñaõ sai ôû ñieåm naøo? Baïo daïn quaù chaêng, hay mình khoâng haáp daãn? Anh aáy coù ñaùnh giaù mình laø gaùi hö khoâng?”... Moät coâ baïn khaùc, coù veû bôùt uûy mò hôn, sau khi ñaõ ñi qua chuyeän naøy keát luaän: “Ñeán giôø mình vaãn khoâng hieåu taïi sao anh ta laïi khoâng goïi laïi. Mình ñaõ nghó raèng anh ta coù theå laø moät baïn tình toát, neáu anh ta goïi, chuùng mình coù theå gaëp gôõ vaø vui veû neáu muoán, chaúng coù gì raøng buoäc caû maø anh ta phaûi sôï hay sao?”. Ñi qua côn “im laëng” Noùi veà lyù do im laëng cuûa ñaøn oâng sau ñeâm vui veû, thì chaéc baïn caàn ñoïc caû chöông 500 trang veà ñaøn oâng hoïc. Tuy nhieân, coù theå sô boä vaøi lyù do: 1. Anh ta sôï sai, cuõng nhö baïn vaäy: Neáu baïn lo mình “maát giaù” trong maét anh ta, thì anh ta cuõng e ngaïi khoâng hieåu mình coù “oån” trong maét coâ aáy khoâng, coù laøm gì sai khoâng. Vaø ñeå chaéc chaén cho caâu traû lôøi, anh ta choïn giaûi phaùp im laëng. 2. Anh ta caàn thôøi gian ñeå caân

81

ño giöõa vieäc “theøm moät ñeâm nöõa” vôùi vieäc phaûi “chòu traùch nhieäm veà baïn”: Ñaøn oâng laø chuùa sôï traùch nhieäm, baïn bieát maø. Thaäm chí ngay khi anh ta caûm thaáy coâ gaùi ñeâm nay quaù tuyeät, anh ta raát muoán trôû laïi vôùi coâ aáy theâm nhieàu laàn nöõa, nhöng ñeå coù moät caùi gì ñoù saâu ñaäm hôn, ngoaøi sex? Caâu traû lôøi laø khoâng! Duø baïn coù noùi raèng baïn chaúng cam keát gì vôùi anh ra, nhöng bieát ñaâu ñaáy, lôõ ñeâm vui veû saép tôùi laïi laø sôïi daây troùi chaân anh ta khoâng theå tôùi vôùi nhöõng cuoäc vui khaùc, vôùi caùc coâ gaùi khaùc ñang môn môûn

ngoaøi kia thì sao? 3. Anh ta queân: Thöïc söï laø theá, bôûi baïn haõy nhôù raèng vôùi ñaøn oâng, nhöõng lôøi khen taëng, nhöõng ñieàu tuyeät vôøi maø baïn vaø anh ta coù ñeâm qua khoâng ñoàng nghóa vôùi vieäc baïn trôû neân haáp daãn hôn boäi phaàn trong maét anh aáy. Cuõng khoâng ñoàng nghóa vôùi vieäc baïn seõ trôû neân quan troïng ñoái vôùi anh ta. Baïn hoaøn toaøn chæ laø moät chaëng nghæ, hoaëc moät ñieàu deã chòu anh ta gaëp trong quaù trình tìm kieám moät coâ gaùi maø anh ta seõ gaén maùc cam keát. Vaø khi keát thuùc cuoäc gaëp vôùi baïn, anh ta trôû laïi cuoäc soáng bình thöôøng, tieáp tuïc ñi tìm vaø tieáp tuïc thöû nghieäm. Coù ai caám anh ta ñaâu? Coù veû nhö duø ñaõ xaùc ñònh vaø töï nguyeän vôùi tình moät ñeâm, thì vôùi phuï nöõ, moät ñeâm vaãn laø caûm xuùc. Vaø hoï vaãn nghó ñuû kieåu. Ñaøn oâng coù theå haøi loøng, thoûa maõn vaø queân. Coøn phuï nöõ thì coâ ñôn vaø troáng roãng. Hoï vaãn chôø moät daáu hieäu töø ñoái taùc, ñeå coù moät moái quan heä töôi saùng hôn sau ñeâm ñoù... Vaäy thì caùch ñeå baïn ñi qua söï im laëng cuûa moät anh chaøng laø nghó vaø laøm nhö anh ta ñaõ nghó. Giaû söû: Neáu baïn baên khoaên lieäu mình coù oån khoâng, haõy ño ñoä quyeán ruõ cuûa mình baèng nhöõng cuoäc heïn khaùc, khoâng ngoaïi tröø chuû ñoäng goïi cho anh ta. Ai ñaùnh giaù baïn neáu baïn chuû ñoäng chöù? Mieãn laø, neáu anh ta tieáp tuïc im laëng, ñöøng thaát voïng. Neáu anh ta chaúng muoán gì hôn ngoaøi chuyeän vui veû moät vaøi ñeâm, thì baïn cuõng theá. Thieát laäp moät cuoäc heïn khaùc! Trong tröôøng hôïp anh ta coi ñaây laø moät chaëng nghæ treân ñöôøng ñi tìm Mrs Right cuûa mình, thì baïn cuõng ñaâu coù khaùc gì? Anh ta coù theå raát tuyeät, khieán baïn aán töôïng vaø khoù queân ñöôïc, nhöng baïn coù chaéc ñieàu tuyeät dieäu naøy seõ duy trì maõi neáu baïn gaëp laïi anh ta khoâng. Nhôù raèng tình moät ñeâm, neáu baïn ñaõ choïn, laø moät cuoäc chôi haáp daãn bôûi yeáu toá tình côø vaø ngaãu höùng. Laëp laïi, chaéc gì ñaõ vui? Suy cho cuøng, ñieàu ngoác ngheách nhaát khoâng phaûi vieäc baïn chôø moät cuoäc goïi, maø laø baïn ñang haï giaù baûn thaân mình khi cöù moãi ngaøy chôø ñôïi, baïn thaáy mình xaáu ñi, baát oån vaø maát heát töï tin. Baïn aø, neáu anh ta khoâng goïi, coøn coù raát nhieàu anh chaøng cöïc oån ngoaøi kia ñang chôø vaø chuaån bò quay soá goïi baïn. Cöù môû maét thöû xem...


82

Nhöõng naêm thaùng phaûi loøng, yeâu ñöông, cuoàng nhieät ñaõ troâi qua sau löng luùc naøo khoâng nhaän ra Ñaøn baø ba möôi coù hai cuoäc soáng Moät laø gia ñình, moät laø khao khaùt. Gia ñình töùc laø coù nôi veà, yeâu thöông con, chaêm soùc choàng, vun veùn cuoäc soáng ít vui nhieàu lo aâu. Nhöõng ngöôøi phuï nöõ ba möôi taát baät, bình yeân vaø quyeán ruõ bôûi ñaày ñaën, bôûi töøng traûi, bôûi thaønh töïu vaø yeâu thöông. Coù nhöõng ngöôøi quyeán ruõ ñöôïc keû khaùc baèng caû veû ñaûm ñöông, an phaän cuûa mình, thaät laï. Khao khaùt töùc laø khi ñaõ boû sau löng möôøi naêm yeâu traéng tay,

ñaõ töøng tha thieát, töôûng hy sinh taát caû, töôûng seõ trôøi ñaát daøi laâu, töôûng seõ troïn ñôøi. Roài tuoåi ba möôi ñeán, caøng thaønh ñaït caøng hoang mang, mình ñang ôû ñaâu, ai seõ ñeán trong ñôøi mình. Baát haïnh cho ai bò giaèng xeù giöõa hai cuoäc soáng aáy, ôû trong gia ñình vaãn khao khaùt, hoaëc ñoäc thaân nhöng ñaày gaùnh naëng. Ñoâi khi toâi töï hoûi toâi laø ai. Ñaøn baø ba möôi coù quyeàn laøm nhöõng gì tuoåi hai möôi mô öôùc chaêng, coù chöù Coù quyeàn löïc sai khieán baèng moät aùnh maét, moät lôøi noùi. Coù theå thanh thaûn töø choái vì bieát mình laø ai, cuõng bieát tieác nuoái bôûi ñuû töøng traûi ñeå hieåu theá naøo laø haïnh phuùc Bieát caùch lyù giaûi cho moïi caûm xuùc, bieát caùch ñeïp, bieát ñaøn oâng caàn gì. Döôøng nhö ñeán tuoåi ba möôi, ñaøn baø bieát caùch yeâu, bieát caùch noàng naøn. Thöù noàng naøn ñích thöïc maø tuoåi thanh xuaân khoâng bao giôø chaïm tay tôùi noåi. Nhöõng ngöôøi ñaøn baø ñang ñi tôùi tuoåi ba möôi thöôøng hoaûng hoát, nhöõng ngöôøi ñaøn baø

vöôït qua tuoåi ba möôiroài thöôøng bình yeân. Bôûi hieåu ra khoâng gioáng nhö xöa, chuùng ta khoâng coøn laàm laãn giöõa nhan saéc vaø tuoåi treû. Vaø ngöôøi phuï nöõ nhaän ra mình ñeïp baét ñaàu töø tuoåi ba möôi, töï tin raèng nhöõng ngöôøi ñaøn oâng mình caàn laø nhöõng ngöôøi nhaän ra ñöôïc ngöôøi ñeïp beân trong ngöôøi ñaøn baø. Tuaàn tröôùc ngoài thöông thaûo hôïp ñoàng vôùi ñoái taùc, baát ngôø ngöôøi ñaøn oâng thuù nhaän, toâi chæ bò quyeán ruõ bôûi nhöõng ngöôøi ñaøn baø coù naêng löïc, coù ñaàu oùc. Vì chuùng toâi ñeán ñoä tuoåi naøy, bieát chuùng toâi caàn gì. Thì ra ñaøn oâng cuõng ñaõ phaân bieät, thöù nhan saéc hoï theøm vaø thöù nhan saéc hoï caàn. Ñaøn oâng coù leõ ñaõ nhö nhau, toâi theøm coù ñöôïc hoa haäu, nhöng toâi caàn moät ngöôøi ñaøn baø ñích thöïc ôû beân. Vaäy coøn ñieàu gì ñaøn baø ba möôi ñaõ thua keùm chính mình khi ñoâi möôi? Coù leõ ñoù laø quyeàn löïc thanh xuaân, thöù quyeàn löïc maø ñaøn baø ba möôi coá tình khoâng muoán nhaéc ñeán

nhaát. Luùc ñoâi möôi toâi maëc moät chieác aùo sô mi traéng daøi, thaät roäng vaø nhaûy nhoùt, toâi thaät gôïi caûm. Luùc ba möôi neáu toâi vaãn nhaûy nhoùt trong moät chieác sô mi daøi vaø thuûng, toâi thaät laäp dò vaø gôùm ghieác. Luùc ñoâi möôi toâi coù quyeàn khoâng son phaán ra phoá, buoäc toùc ñuoâi gaø, ngoài lô ñaõng beân bôø hoà töôûng töôïng nhöõng laõng maïn. Luùc ba möôi, khoâng son phaán laø moät caùch baát lòch söï, vaø beân hoà, nhöõng ngöôøi ñaøn baø chæ ngoài ñeå chaûy nöôùc maét ñau ñôùn. Vì naêm thaùng ñaõ troâi qua laëng yeân, coù thöù ñaõ ñeán, nhö thaønh ñaït, nhö töøng traûi, nhö tieàn. Nhöng coù thöù khoâng níu noåi, nhö tuoåi treû Ñaøn baø ba möôi toái kî ngoài moät mình, nghó moät mình, laøm moät mình, vaø soáng quaïnh hiu. Coù moät cuoán saùch ñaàu ñeà laø “Ñaøn baø ba möôi môùi ñeïp”, trong ñoù noùi, caùi ñeïp tôùi töø söï ñoäc laäp, bôûi hoï duõng caûm vaø töøng traûi. Caùi ñeïp ba möôi cuõng ñeán töø tình yeâu vaø söï töï tin khi vöùt boû tình yeâu. Vaø saùch noùi, ñaøn baø caøng ba möôi, caøng deã buoâng tay khoûi aùi tình. Toâi nghó nhöõng ñieàu ñoù hôïp lyù, khi phuï nöõ nhaän ra hoï caøng quyù giaù, hoï caøng khoù coù cô hoäi ngaõ vaøo ñôøi ngöôøi ñaøn oâng. Ñaøn baø ba möôi khoâng yeâu noåi ngöôøi ñaõ tha thieát yeâu khi möôøi taùm. Laïi khao khaùt keát hoân vôùi ngöôøi choàng maø khi möôøi taùm coù ñaùnh cheát cuõng khoâng muoán laáy Coù ngöôøi baûo, ñoù laø bôûi ñaøn baø ñaõ thöïc teá hôn thieáu nöõ, hieåu mình muoán gì Toâi thì cho raèng ñoù laø bôûi ngöôøi ñaøn baø ba möôi ñaõ neám ñuû nhöõng ñoøn ñau cuûa cuoäc soáng, trong tình yeâu vaø hoân nhaân, hoï sôï töông lai nhöng hoï coøn sôï quaù khöù hôn! Saùch noùi ñaøn baø ba möôi chæ mô hai thöù, chöa choàng thì mô yeâu ñöông nhieàu hôn, coù choàng thì mô tieàn nhieàu hôn. Ñaøn baø ba möôi chæ coù yeâu vaø tieàn Baùo chí daønh cho tuoåi ba möôi thöôøng laø taïp chí tieâu duøng thôøi thöôïng hoaëc muïc taâm söï tình duyeân eùo le. Ñeå ñaøn baø ba möôi tieâu nhöõng lo aâu vaøo ñoù. Toâi cuõng ñang vieát cho nhöõng ñoäc giaû aáy, kín ñaùo höôùng daãn hoï caùch tieâu tieàn hoaëc truùt nhöõng taâm tình leân giaáy. Chuùng ta gioáng nhau khoâng phaûi bôûi cuøng böôùc qua ngöôõng cöûa ba möôi, maø bôûi ñaõ choïn ñöôïc caùch dung hoaø vôùi cuoäc soáng. Ba möôi laø luùc chaáp nhaän nhöõng thay ñoåi maø cuoäc ñôøi daønh cho ta, khoâng khaùng cöï, chæ uyeån chuyeån lôïi duïng ñeå nhöõng ñoåi thay cuoäc ñôøi bieán thaønh

83

ñoäng löïc ñeå ta ñi tôùi. Toâi nghó ngöôøi ñaøn baø ba möôi coù naêng löïc hay khoâng, chæ phaân bieät bôûi ñieåm ñoù, bôûi luùc vöôït qua traéc trôû khoù khaên. Chöù khoâng phaûi nhöõng ngöôøi phuï nöõ coù xe ñeïp nhaø ñeïp, choàng ñeïp con cuõng ñeïp laø ngöôøi coù naêng löïc, chæ neân goïi hoï laø ngöôøi phuï nöõ may maén maø thoâi. Ñaøn baø ba möôi ñaõ thoaùt ra ñöôïc nhöõng vieån voâng tuoåi ñoâi möôi. Hoï khoâng caàn laõng maïn, moät söï aám aùp, moät khoaûnh khaéc ñeïp, maø mong muoán sôû höõu, muoán coù con, coù ngöôøi tình, nhöõng ñieàu coù thaät trong ñôø.i Mô öôùc cuûa tuoåi ba möôi ñaõ thaät hôn, ñaõ khoâng coøn chæ laø mô öôùc. Neân nhieàu ngöôøi ñaøn baø khoâng nhaän ra, tuoåi ñoâi möôi raát ngaïi tôùi nhaø baïn trai, tuoåi ba möôi muoán ñeå laïi baøn chaûi ñaùnh raêng buoåi saùng trong nhaø baïn trai, muoán ñeå loï nöôùc hoa ,chai söõa taém coù muøi yeâu thích ôû laïi nhaø ngöôøi yeâu. Nhö khi ñaøn baø ñi, ñieàu gì ñoù coøn ôû laïi. Baïn toâi noùi, khi chia tay ngöôøi yeâu, ñi khoûi ñôøi nhau, caùi coâ aáy tieác nhaát khoâng phaûi laø anh baïn trai, maø laø chai söõa taém muøi voû cam coøn ñeå laïi ôû nhaø anh kia. Coâ aáy thích muøi voû cam, vaø vôùi ñaøn baø ba möôi, chia tay nhau, thì ñaøn oâng khoâng coøn giaù trò baèng moät chai söõa taém. Maëc duø coâ aáy coù tieàn ñeå baát cöù luùc naøo mua moät chai söõa taém khaùc nhö theá. AØ, coù leõ khoâng phaûi ñaøn oâng khoâng coøn giaù trò, maø bôûi ñaøn baø ba möôi yeâu gheùt raïch roøi. Hình nhö ba möôi laø luùc ñaøn baø môùi baét ñaàu cuoäc soáng ñích thöïc ñaøn baø?


84

Toùm laïi ñoaïn cuoái kyø tröôùc: Qua keá hoaïch naøy, thaùng 4/1962, Phoøng 45 quyeát ñònh thaønh laäp toaùn Bieät Haûi (bieät kích haûi quaân) do Ñaøi Loan huaán luyeän vôùi maät danh laø Vulcan. Caùc tuyeån sinh ñöôïc ñö ñeán caên cöù huaán luyeän ñaëc bieät taïi Ñaø Naüng ñeå ñöôïc ñaøo taïo veà caùch ñaët mìn phaù taøu. Sau khi xaùc ñònh ñöôïc muïc tieâu, theo thoâng tin cuûa taøu ngaàm Catfish cung caáp, toaùn bieät haûi Vulcan cuøng vôùi 10 ngöôøi nhaùi leân chieác taøu Nautilus 2, höôùng ra haûi phaän Baéc Boä. Nautilus 1 laø chieác ñöa Phaïm Chuyeän Ares, moät ñieäp vieân ñôn tuyeán ra Baéc, vaø theâm vaøi laàn tieáp teá cho Phaïm Chuyeân roài khoâng trôû veà. Toaøn boä xaùc taøu vaø thuûy thuû ñoaøn ñaõ bieán maát khoâng ai bieát soá phaän cuûa Natilus 1 ra sao. Phía Baéc Vieät cuõng im laëng khoâng thaáy noùi laø baét ñöôïc hay baén chìm... ooOoo Sau vieäc bieán maát cuûa Natilus 1, CIA cho ñoùng chieác Natilus 2 vaø söû duïng trong caùc ñaëc vuï haûi kích naøy. Nautilus 2 thaû neo ngoaøi khôi tröôùc cuûa soâng Gianh, ñeå cho 4 caûm töû quaân cheøo thuyeàn vaøo caên cöù thaùm thính nhö moät coâng taùc tieàn traïm. Sau khi xaâm nhaäp, boán ngöôøi naøy quay ra, baùo caùo tình hình raát yeân tónh.

Sau chuyeán tieàn traïm cuûa 4 ngöôøi nhaøi vaøo thaùm thính soâng Gianh, moät keá hoaïch ñoät kích nhanh ñöôïc thaønh laäp. Ñaïi uùy Haø Ngoïc Oanh, vôùi maät danh Antoine, töøng phuïc vuï 2 naêm taïi phoøng 45, ñöôïc giao troïng traùch thieát keá vaø chæ huy cuoäc taán coâng nhöõng chieác toác ñænh Swatow cuûa Baéc Vieät. Trong buoåi thuyeát trình keá hoaïch haønh quaân, vôùi söï hieän dieän cuûa hai nhaân vieân CIA vaø caùc caûm töû quaân ngöôøi nhaùi ñöôïc chæ ñònh tham gia phi vuï. Tröôùc khoâng aûnh vaø caùc aûnh chuïp caên cöù haûi quaân Quaûng Kheâ, töø chuyeán ñi tieàn traïm cuûa 4 ngöôøi nhaùi thöïc hieän. Ñaïi uùy Haø Ngoïc Oanh ñaõ trình baøy chi tieát ñoät kích, phaù hoaïi vaø ñöôøng ruùt lui... thaät tæ mæ. Ngaøy 28/6/1962. Theo keá hoaïch, caùc caûm töû quaân töø chieác Nautilus 2 xuoáng thuyeàn goã, cheøo vaøo bôø theo höôùng cöûa soâng Gianh. Vì chæ coù ba chieác Swatow trong caên cöù Quaûng Kheâ neân ngöôøi nhaùi thöù 4 laø Nguyeãn Chuyeân seõ ôû laïi giöõ xuoàng vaø laøm döï bò. Ba caûm töû quaân trong boä ñoà ngöôøi nhaùi seõ bôi vaøo caên cöù, gaén mìn ñònh giôø vaøo ba¬ chieác Swatow, roài bôi ra ruùt eâm. Sau buoåi thuyeát trình, moïi ngöôøi chuùc röôïu, tieãn ñöa cho moät coâng taùc bí maät seõ ñöôïc thöïc hieän beân bôø Baéc ñeán taän khuya. Nhöõng bieät haûi ngöôøi nhaùi thöïc hieän chuyeán haûi kích ñaëc bieät naøy ñöôïc ñöa vaøo maät cöù rieâng caùch ly vôùi beân ngoaøi cho ñeán luùc xuoáng taøu ñeå ñaûm baûo bí maät hoaøn toaøn ñöôïc giöõ kín. Ñuùng 20 giôø 30 (8 giôø röôõi) toái ngaøy 29 thaùng 6 naêm 62, toaùn ngöôøi nhaùi cuûa löïc löôïng Bieät Haûi leân taøu xuaát phaùt. Ñeâm hoâm sau, hoï ñaõ naèm ngoaøi khôi haûi phaän Baéc Vieät vaø tieán daàn tieáp caän muïc tieâu. Tröôùc nöûa ñeâm ngaøy 30, chieác Nautilus 2 taét caû hai maùy, haï thuûy chieác thuyeàn goã coù gaén ñoäng cô. Caùc caûm töû quaân laëng leõ xuoáng thuyeàn, chaïy thaúng vaøo bôø. 15 phuùt sau, Leâ Vaên Kính ñaõ coù theå nhìn thaáy cöûa soâng Gianh. Lôïi duïng maøn ñeâm toái böng maét, toaùn bieät haûi döï tính seõ thöïc thi xong phi vuï trong voøng hai giôø ñoàng hoà, ñuû thôøi gian bôi vaøo muïc tieâu ñaët mìn, roài bôi trôû laïi thuyeàn goã, cheøo ra Natilus 2 ñang chôø ngoaøi cöûa bieån ñeå trôû veà Nam, luùc baáy giô mìn môùi noå. Truyeàn ñaït moïi keá hoaïch vôùi caùc ñoàng söï xong. Ngöôøi nhaùi Leâ Vaên Kính keùo maët naï che maét laïi roài nheï mình tröôøn xuoáng nöôùc, quaåy chaân nhaùi ñi vaøo boùng ñeâm cuûa doøng soâng Gianh, theo sau laø Nguyeãn Höõu Thao. Treân boong chieác Swatow mang soá hieäu 185, ngöôøi lính canh gaùc nghe tieáng chaân vòt cuûa ngöôøi nhaùi Nguyeãn Höõu Thao ñang bôi nheï trong nöôùc döôùi löôøn taøu. Laäp töùc thuyeàn tröôûng treân chieác Swaton daãn maáy thuûy thuû chaïy xuoáng cuoái taøu roïi ñeøn quan saùt. Trong luùc ñoù, ôû döôùi nöôùc, Nguyeãn Höõu Thao ñang gaén quaû mìn vaøo löôøn taøu. Nghe tieáng chaân ngöôøi chaïy raàm raäp treân boong, thay vì laën xuoáng ñeå aån mình trong giaây laùt, khoâng

bieát vì moät trôû ngaïi naøo maø quaû mìn ñaõ ñònh giôø cho noå ôû hai tieáng sau laïi phaùt noå ngay luùc naøy. Thao maát xaùc tan theo cuøng boït bieån khoâng coøn moät daáu tích gì. Ngöôøi nhaùi caûm töû naøy ñaõ anh duõng hi sinh theo soá phaän cuûa chieác Swanton cuõng chìm theo söï phaù hoaïi cuûa quaû mìn noå sôùm hôn döï ñònh chæ ít phuùt sau ñoù. Phaàn Kính ñaõ ñaët xong quaû mìn, anh ñaõ rôøi xa chieác Swatow chöøng 20m, troài leân khoûi maët nöôùc ñuùng luùc quaû mìn cuûa Thao phaùt noå. Söùc eùp cuûa quaû mìn khieán anh ta töùc ngöïc, chaân teâ daïi, troâi vaät vôø treân maët nöôùc. Kính troâng thaáy chieác Swatow 185 bò hö haïi naëng vaø bieát chaéc chaén lính Haûi quaân Baéc Vieät seõ traøn ra ñaày caên cöù trong giaây laùt. Vì theá Kính gaéng bôi vaøo bôø soâng, roài luûi vaøo baõi saäy aån naáp. Anh ta hy voïng khi söï vieäc laéng xuoáng seõ traø troän vaøo daân vaø tìm caùch vöôït vó tuyeán vaøo Nam ñeå trôû veà caên cöù. Nhöng chuyeän ñoù ñaõ khoâng bao giôø xaûy ra, lính Baéc Vieät ñaõ tìm thaáy Kính ngay sau ñoù, vaø loâi anh ra töø baõi saäy. Ngoài ñôïi ngoaøi thuyeàn, Nguyeãn Chuyeân cuøng 2 thôï maùy hoaûng hoát khi troâng thaáy quaû mìn phaùt noå. Haûi quaân Baéc Vieät phaùt hieän thaáy chieác thuyeàn goã nhoû ñôïi ôû ngoaøi xa, hoï lieàn cho taøu ñuoåi theo. Chieác thuyeàn cuoáng cuoàng cho quay muõi thuyeàn khôi môû heát söùc chieác maùy nhoû loaïi caàm tay cho thuyeàn baêng baêng trong laøn ñaïn truy ñuoåi, höôùng veà chieác Nautilus 2. Khi ñeán ñöôïc chieác Nautilus 2, Chuyeân truùng ñaïn bò thöông. Ngöôøi nhaùi thöù ba laø Nguyeãn Vaên Taâm cuõng khoâng may maén gì hôn may maén. Sau khi ñaët mìn xong, anh ta bôi trôû laïi thuyeàn goã, roài quaû mìn thöù nhaát phaùt noå, chieác thuyeàn goã bò phaùt hieän voït maát vaø Taâm bò boû rôi giöõa gioøng nöôùc. Taâm bôi vaøo bôø vaø laáy caáp moät chieác xuoàng nhoû giaû laøm ngö daân ñònh laéng yeân seõ tìm caùch cheøo ra bieån, nhöng söï kieän noå mìn ñaùnh chìm Swaton ñaõ ñöôïc baùo ñoäng, coâng an boä ñoäi traøn ngaäp khaép nôi xeùt hoûi taát caû moïi ngöôøi, vaø khi qua traïm bò tra xeùt, coâng an khaùm phaù ra caëp chaân vòt ngöôøi nhaùi cuûa Taâm, duø anh ñaõ nguïy trang cho chìm döôùi doøng nöôùc, chæ treo toøn ten treân be xuoàng baèng sôïi daây nhoû. Sôû dó Taâm coøn luyeán tieác caëp chaân nhaùi naøy vì nghó raèng noù coù theå giuùp anh vaãy vuøng döôùi nöôùc nhieàu ngaøy ñeå aån troán maø khoâng bò phaùt hieän. Luùc quaû mìn cuûa Thao phaùt noå, chieác Swatow 185 chìm ngay trong

giaây laùt. Tieáp theo sau thì hai quaû mìn khaùc cuûa Kính vaø Taâm ñaõ gaøi vaø ñònh giôø xong cuõng tieáp tuïc noå. Trong luùc hoãn loaïn, chieác Swatow khaùc mang soá hieäu 161 chaïy ra bieån ñuoåi theo chieác thuyeàn goã cuûa Chuyeân vaø phaùt hieän ra chieác Nautilus 2. Treân taøu Nautilus 2, caùc thuûy thuû coá caàm cöï vôùi ñaïi lieân 14 ly ruôõi cuûa Swatow 161, roài thaùo chaïy veà höôùng Nam. Ñeán 6 giôø saùng hoâm sau, chieác Nautilus 2 bò truùng ñaïn, hoûng maùy, ñaønh thaû troâi daät dôø naèm chôø cheát. Khoâng boû lôõ cô hoäi, vaø cuõng chaúng caàn baét laøm tuø binh. Chieác Swatow 161 baén tan taønh Nautilus 2 baèng

Caùc Bieät kích xaâm nhaäp ñöôïc huaán luyeän söû duïng vuõ khí cuûa mieàn Baéc

cao xaï 37 ly vaø haøng loaït ñaïi lieân 14 ly röôõi. Ngöôøi nhaùi Nguyeãn Chuyeân thoaùt cheát ñôït thaùo chaïy ñaàu, nay cuøng chung soá phaän vôùi caùc thuûy thuû ñoaøn coøn laïi cuûa toaùn haûi kích caûm töû. Sau khi chieác Nautilus 2 bò baén chìm, 10 ngöôøi nhaùi soáng soùt thaû troâi treân maët nöôùc taát caû bò Swaton 161 baét laøm tuø binh, hoï quay muõi chôõ heát vaøo bôø. Ñieàu maø taát caû ngöôøi treân Swaton 161 khoâng ai ngôø laø vaãn soùt moät ngöôøi nhaùi laø Nguyeãn Vaên Ngoïc troán trong chieác Natilus ñaõ beå tan vaø ñang chìm. Ngoïc aån mình döôùi löôøn taøu khoâng ai hay bieát. Sau khi chieác Swatow 161 ñi khoûi, Ngoïc thaû troâi vaät vôø qua ñöôïc vó tuyeán 17, vaø ñöôïc phi cô tuaàn duyeân cuûa Nam Vieät phaùt hieän vaø cöùu soáng ñöa veà Ñaø Naüng. Ngaøy 21/7/1962, Haø Noäi ñöa toaùn bieät kích haûi quaân cuûa Saøi Goøn ra xeùt xöû coâng khai. Ñaây laø laàn thöù hai Baéc Vieät xeùt xöû nhöõng toäi phaïm laø bieät kích xaâm nhaäp vaø coù keû ñaõ bò xöû möùc aùn tuø chung thaân. Thaát baïi naøy coäng theâm caùc thaát baïi cuûa toaùn haøng khoâng khieán cho CIA ñau ñaàu vaø eâ caøng, nhöng hoï phaûi nghieâng mình caûm phuïc söï can cöôøng vaø duõng caûm cuûa caùc bieät kích vaø bieät haûi cuûa Nam Vieät. Khoâng theå goïi

85

chuyeán ñoät kích phaù hoaïi vao caên cöù Haûi quaân Quaûng Kheâ cuûa Baéc Vieät laø thaát baïi, ba quaû mìn ñaõ gaén ñuùng muïc tieâu, ñaõ gaây thieät haïi ñaùng keå cho ñoái phöông, chæ coù ñieàu, möùc ñoä hy sinh cho coâng taùc ñaëc vuï khaù cao. Maø phaàn lôùn khoâng theå phuû nhaän laø do loãi kyõ thuaät cuûa CIA trong chieác mìn ñònh giôø cuûa ngöôøi nhaùi Nguyeãn Vaên Thao ñaõ bò noå tröôùc giôø ñònh. Ñeán cuoái muøa heø 1962, caùc coá vaán thuoäc toaùn bieät haûi SEAL cuûa Haûi quaân Myõ ñaõ huaán luyeän xong cho 4 toaùn bieät haûi Saøi Goøn. Moãi toaùn ñeàu ñöôïc pheùp tuyeån moä caû daân söï vaø quaân nhaân töø caùc binh chuûng cuûa quaân löïc Vieät Nam Coâng Hoøa thuoäc Nam Vieät. Trong boán toaùn thì Neptune laø toaùn ngöôøi nhaùi, toaùn Cancer goàm toaøn bieät kích quaân laø ngöôøi daân toäc Nuøng, ñöôïc tuyeån choïn töø Sö ñoaøn 5 boä binh. Ngöôøi thieát keá ra caùc toaùn bieät haûi laø Gougleman moät chuyeân gia ñaøo taïo SEAL cuûa Hoa Kyø taïi Thaùi Bình Döông. Gougle ñoøi hoûi ñöôïc cung caáp loaïi taøu toát nhaát, vôùi toác ñoä cao, hoûa löïc maïnh hôn ñeå traùnh laëp laïi thaûm hoïa nhö chieác Nautilus 2, vöøa môùi xaûy ra. Bôûi Natilus 2 voán laø taøu goã ñoùng giaû taøu ñaùnh caù, laïi khoâng ñöôïc trang bò hoûa löïc thì laøm sau chaïy traùnh ñöôïc söï truy luøng töø caùc khinh toác ñænh cuûa Baéc Vieät. Theo yeâu caàu cuûa Gougleman, Haûi quaân Myõ baøn giao 2 chieác taøu tuaàn duyeân coù daøn phoùng thuûy loâi soá hieäu PT 810, PT 811 cho Trung taâm haønh quaân bieån MMO (Marops, Maritime Operation). Hai chieác taøu naøy khi ñeán Ñaø Naüng ñöôïc ñoåi teân thaønh PTF 1 vaø PTF 2. Trong luùc ñoù, CIA chaúng caàn ñöôïc pheùp cuûa MMO hay khoâng, ñaõ ñaët mua hai chieác taøu Nasty cuûa Na Uy, ñem veà ñaët teân laø PTF 3 vaø PTF 4. Theâm vaøo ñoù, veà vaán ñeà nhaân löïc, CIA thueâ haún ngöôøi Na Uy laùi taøu, vì ngöôøi Myõ khoâng ñöôïc pheùp ñeán haûi phaän Baéc Vieät. Theo ñoù, ba thuûy thuû Na Uy ñaõ ñeán Ñaø Naüng vôùi thôøi haïn hôïp ñoàng 6 thaùng. Hoï coù bieät danh laø “Viking” laáy theo teân goïi cuûa nhöõng chieán binh bieån thôøi theá kyû 17 18. Theo Ñaïi uùy Tröông Duy Taøi, moät só quan trong ñôn vò bieät haûi, thì caùc thuûy thuû “Viking” soáng hoøa hôïp vôùi thuûy thuû Vieät Nam vaø raát raønh ñi bieån. Ngaøy 15/12/1962, moät chieác PTF höôùng ra bieån Baéc Boä, ñem theo


toaùn ngöôøi nhaùi Neptune. Tröôùc khi ñeán muïc tieâu, chieác taøu ... bò laïc höôùng vaø maát muïc tieâu, phaûi quay veà Ñaø Naüng, huûy boû haûi vuï xaâm nhaäp. CIA ñôïi ñeán ngaøy 14/1/1963 môùi thöïc hieän 2 phi vuï cuøng moät luùc. Hai chieác Swift rôøi beán, chaïy song song cho ñeán vó tuyeán 17 môùi taùch ra. Moät chieác höôùng veà nhöõng nhaø maùy, coâng xöôûng doïc theo baõi bieån gaàn thò xaõ Ñoàng Hôùi. Chieác thöù hai tieáp tuïc chaïy theâm 18 km nöõa ñeán cöûa Roøn thuoäc huyeän Quaûng Traïch, tænh Quaûng Bình. Toaùn bieät haûi taán coâng Ñoàng Hôùi coù bieät danh Zeus khoâng gaëp trôû ngaïi naøo. Hoï ñeán ñuùng luùc maët trôøi laën, toaùn bieät kích cheøo xuoàng cao su vaøo bôø, ñaët daøn hoûa tieãn nhoû, laép kíp noå heïn giôø do CIA cheá taïo, höôùng vaøo nhaø maùy roài ruùt eâm trôû laïi chieác Swift. Tröôùc khi quay veà, hoï coøn thaû xuoáng bieån theâm maáy thuøng truyeàn ñôn tuyeân truyeàn choáng phaù cheá ñoä Baéc Vieät, ñeå soùng ñaùnh troâi daït vaøo bôø. Toaùn bieät haûi thöù 2, vôùi maät danh Charon khoâng ñöôïc may maén nhö ñoàng söï cuûa hoï. Chieác Swift coøn caùch muïc tieâu chöøng 19 km, vieân thyeàn tröôûng ngöôøi Na Uy troâng thaáy coù chieác taøu töø höôùng baéc chaïy ngöôïc chieàu beøn chaïy voøng vo ñeå traùnh. Cho ñeán khi maát boùng chieác taøu laï hoï môùi tieáp tuïc tieán ñeán muïc tieâu neân chaäm maát maáy giôø ñoàng hoà. Sau khi thaûo luaän seõ tieáp tuïc nhieäm vu ñoät nhaäp, toaùn tröôûng ra leänh cho toaùn Charon xuoáng thuyeàn cao su höôùng veà cöûa Roøn. Khi gaàn ñeán cöûa Roøn, toaùn ngöôøi nhaùi laép chaân nhaùi roài bôi vaøo bôø theo töøng caëp hai ngöôøi. Moät caëp seõ bôi vaøo bôø phía baéc, caëp khaùc ñeán bôø phía nam cöûa soâng Gianh. Run ruûi theá naøo, moät caëp baát ngôø gaëp phaûi moät chieác taøu tö soâng Gianh ñi ra. Do loøng soâng caïn, nhieàu buøn, hai ngöôøi nhaùi sôï ngöôøi treân chieác taøu noï troâng thaáy, voäi vaõ bôi trôû laïi chieác thuyeàn cao su ñang ñôïi ôû cöûa bieån. Caëp ngöôøi nhaùi thöù hai bieán maát, khoâng thaáy trôû laïi. Vieân thuyeàn tröôûng ngöôøi Na Uy vaãn gaéng ñôïi cho ñeán khi maët trôøi laën vaãn khoâng thaáy neân quyeát ñònh ruùt veà. Luùc noå maùy, boãng oâng ta phaùt hieän coù ñeøn hieäu chieáu ra töø bôø. Vieân thuyeàn tröôûng lieàu maïng laùi chieác Swift chaïy vaøo bôø, vôùt hai ngöôøi nhaùi bò cho laø maát tích töø luùc chieàu leân ñöôïc taøu. Coi nhö nhieäm

vuï ñaõ xong, hoï höôùng taøu veà caên cöù xuaát phaùt ôû Ñaø Naüng…. Hieäp ñònh Geneva veà vaán ñeà trung laäp hoùa Ai Lao (Laøo) seõ coù hieäu löïc keå töø ngaøy 6 thaùng Möôøi naêm 1962. Chaùnh quyeàn cuûa toång thoáng Kennedy ngöng taát caû moïi hoaït ñoäng bí maät, caùc toaùn bieät kích naèm vuøng ngoaøi Baéc ñöôïc leänh naèm chôø thôøi vaø taïm ngöng taát caû caùc hoaït ñoäng phaù hoaïi. Sau vuï baén rôùt chieác maùy bay C 123 cuûa haõng haøng khoâng Air Amer-

Ñoaøn 725 Muøa Heø Ñoû Löûa Hueá 1972

ica ngaøy 22 thaùng Möôøi Moät. Chieác maùy bay naøy chôû ñoà tieáp teá nhaân ñaïo cho daân Laøo chöù khoâng coù muïc ñích quaân söï naøo laøm chính quyeàn Kennedy noåi giaän. Cô quan CIA vaø phoøng 45 ñöôïc leänh tieáp tuïc caùc hoaït ñoäng bí maät taïi Baéc Vieät Nam. Toaùn Toubillon trong thaùng Baåy tröôùc ñaây ñaõ baùo caùo ñaùnh xaäp moät caây caàu. Ñaàu thaùng Möôøi Hai, toaùn ñöôïc leänh laøm “cuù nöõa”, moät caây caàu khaùc caùch caây caàu tröôùc khoaûng möôøi hai caây soá veà höôùng taây. Ngaøy 8 thaùng Möôøi Hai, Toubillon baùo caùo ñaõ laøm xong nhieäm vuï. Thaáy toaùn Tourbillon thaønh coâng, Saigon chuaån bò toaùn bieät kích keá tieáp. Toaùn Lyre coù nhieäm vuï phaù hoaïi vaø laáy tin töùc. Toaùn Lyre tuyeån moä nhöõng ngöôøi theo ñaïo coâng giaùo nhö hai toaùn thaát baïi tröôùc ñaây Echo vaø Atlas. Toaùn Lyre seõ ñöôïc thaû vaøo khu vöïc gaàn ñeøo Ngang. Nôi naøy gaàn bieån, CIA xöû duïng taàu ñoå boä töø bieån vaøo thay vì thaû duø nhö nhöõng toaùn bieät kích khaùc. Ngaøy 29 thaùng Möôøi Hai, luùc ñoå boä, toaùn bieät kích ñaõ bò moät traïm kieåm soaùt ñaët nôi baõi bieån phaùt giaùc. Naêm ngöôøi trong toaùn bò baét ngaøy hoâm sau, hai ngöôøi coøn laïi ñònh troán veà höôùng nam, cuõng bò baét laïi vaøo cuoái tuaàn. Toaùn bieät kích phaù hoaïi ñaàu tieân trong naêm 1963 laø toaùn Tarzan. Goàm naêm ngöôøi, ñiaï baøn hoaït ñoäng trong quaän Tuyeân Hoaù tænh Quaûng Bình. Vuøng naøy toaùn Echo ñaõ nhaåy duø xuoáng caùch ñoù hai naêm. Ñeâm 6

thaùng Gieâng, caùc bieät kích quaân leân maùy bay C 54 do phi coâng Ñaøi Loan laùi caát caùnh töø phi tröôøng Taân Sôn Nhaát. Chuyeán thaû bieät kích thaønh coâng, ít hoâm sau, Tarzan leân maùy baùo caùo veà Saigon. Ngaøy 12 thaùng Tö, saùu bieät kích saéc toäc Thoå trong toaùn Pegasus nhaåy duø xuoáng tænh Laïng Sôn. Nhieäm vuï cuûa hoï phaù hoaïi moät trong hai thieát loä chính chaïy töø bieân giôùi Hoa Vieät tôùi Haø Noäi. Trong Saigon CIA ngoài ñôïi baùo caùo cuûa toaùn Pegasus, keát quaû bieät taêm. Thaùng sau, moät toaùn bieät kích khaùc nhaåy ra Baéc cuõng maát tích luoân. Khoâng ñeám xiaû ñeán nhöõng toaùn maát tích. Cô quan CIA toång taán coâng, thaû ba toaùn cuøng ngaøy 4 thaùng Saùu. Chieác C 54 khoâng ñuû söùc chôû ba toaùn bieät kích cuøng luùc, CIA phaûi möôïn theâm moät chieác C54 khaùc töø Ñaøi Loan xang trong voøng moät thaùng. Saùng sôùm ngaøy 5, caû hai chieác C 54 trôû veà an toaøn sau khi thaû ba toaùn bieät kích ra ngoaøi mieàn Baéc. Tuy nhieân chæ coù toaùn Bell leân maùy baùo caùo veà Saigon, hai toaùn kia baët tin. Ba hoâm sau, CIA laøm tieáp baûn cuõ, cho hai toaùn ñi chung moät chieác C 54 thaû trong tænh Ninh Bình vaø Thanh Hoùa. Caû hai ñeàu khoâng lieân laïc. Hai hoâm sau, hai toaùn khaùc leân ñöôøng treân moät chieác C 54 nhaåy duø xuoáng vuøng Haø Tónh vaø Ngheä An, cuõng bieán maát luoân. Cô quan CIA tìm loaïi maùy bay khaùc ñeå thay theá chieác C54 traû laïi Ñaøi Loan. Hoï choïn loaïi maùy bay C 123 ñuoâi roäng hôn, toaùn bieät kích cuøng thuøng tieáp lieäu coù theå ra khoûi trong voøng vaøi giaây, nhö vaäy ñôõ bò phaân taùn thaát laïc. Nhöõng chieác C 123 khoâng phuø hieäu naøy seõ do phi coâng Ñaøi Loan laùi ñeán Taân Sôn Nhaát ngaøy 15 thaùng Saùu. Toaùn keá tieáp goàm taùm bieät kích quaân Vieät Nam maät hieäu Giant, leân chieác C 123 vaøo buoåi toái. Chieác maùy bay caát caùnh bay ra bieån, höôùng veà vònh Baéc Boä, bay caét ngang thaønh phoá Vinh ôû ngoaøi Baéc ñeán vuøng röøng nuùi nôi höôùng taây. Ñeán muïc tieâu, caùc bieät kích trong toaùn Giant nhaåy ra vaø chieác maùy bay C 123 quay ñaàu xuoâi veà nam. Trong Saigon, cô quan CIA coá doø tìm laøn soùng ñeå nhaän ñieän vaên baùo caùo cuûa toaùn Giant nhöng hoaøi coâng. Taát caû ñeàu eâm laëng. Hai hoâm sau, hai toaùn bieät kích khaùc ñaõ saün sang leân ñöôøng. Toaùn thöù nhaát goàm saéc toäc thieåu soá maät hieäu Packer, seõ xaâm nhaäp vuøng Yeân Baùi. Hy voïng

toaùn Packer seõ thaønh coâng nhö toaùn Bell, toaùn duy nhaát göûi ñieän vaên veà trong muøa heø. Cuõng nhö toaùn Bell, Packer goàm naêm bieät kích quaân coù nhieäm vuï phaù hoaïi thieát loä chaïy xuyeân qua tænh. Tröôûng toaùn Packer laø Ngoâ Quoác Chung ngöôøi saéc toäc Taøy. Toaùn thöù hai goàm ba ngöôøi seõ nhaåy xuoáng taêng cöôøng cho toaùn Europa. Toaùn naøy ñaõ nhaåy duø xuoáng vuøng Hoaø Bình möôøi baåy thaùng tröôùc ñaây. Luùc ñoù chieác phi cô C 54 ñaõ heát thôøi gian hoaït ñoäng, tuy nhieân hoï muoán bay phi vuï choùt. Chôû caû hai toaùn ñi thaû, chieác C 54 bay leân Yeân Baùi tröôùc. Ñeán baõi nhaåy, caùc bieät kích trong toaùng Packer nhaåy duø xuoáng. Chieác C 54 löôïn voøng cung bay ñi Hoaø Bình, vieân phi coâng bay thaáp traùnh maây vaø bieán maát tröôùc khi ñeán baõi thaû toaùn bieät kích thöù hai. Toaùn Packer xuoáng tôùi ñaát cuõng maát lieân laïc vôùi Saigon. Maát tích quaù nhieàu, Saigon chuaån bò theâm moät toaùn choùt ra ngoaøi Baéc. Ñoù laø toaùn Dragon goàm toaøn ngöôøi saéc toäc Nuøng, seõ ñöôïc ñoå boä baèng xuoàng vaøo tænh Quaûng Ninh, gaàn bieân giôùi Hoa Vieät. Ñuùng vaøo luùc thôøi tieát xaáu, hoï ra ñi naêm laàn cuøng ngaøy 15 thaùng Baûy, baåy ngöôøi trong toaùn Dragon, bôi xuoàng cao su xaâm nhaäp haûi phaän Baéc Vieät. Töø ñoù hoï bieät taêm. Tính luoân toaùn Dragon, CIA ñaõ thaû ra ngoaøi Baéc möôøi ba toaùn bieät kích trong voøng 7 thaùng. Ñeán thaùng Baåy, chæ coù moät toaùn baùo caùo veà Saigon., caùc toaùn coøn laïi coi nhö ñaõ bò baét. Ngaøy 9 thaùng Baûy Haø Noäi loan tin xöû toaùn bieät kích Pegasus, vaø theâm naêm phieân toaø xöû bieät kích khaùc trong voøng ba thaùng tôùi. Roõ raøng laø CIA ñaõ thaát baïi trong keá hoaïch vaø toå chöùc thaû caùc toaùn bieät kích ra mieàn Baéc. Moät trong nhöõng lyù do, baõi thaû duø choïn khoâng ñuùng. Nhieàu toaùn nhaåy xuoáng quaù gaàn nôi laøng maïc vaø bò phaùt giaùc nhanh choùng. Thí duï toaùn Tellus nhaåy xuoáng tænh Ninh Bình ngaøy 8 thaùng Saùu, bò phaùt hieän khi ñang nhaåy duø xuoáng, caû boán bieät kích trong toaùn bò baét trong voøng hai möôi laêm phuùt. Toaùn Packer xui hôn, nhaåy ñuùng vaøo giöõa laøng, nhaân vieân truyeàn tin rôi truùng noùc nhaø daân laøng. Thaùng Möôøi Hai 1962, Haø Noäi xöû duïng toaùn Europa laøm moài nhöû trong luùc phoái trí boán oå suùng phoøng khoâng 14.7 ly trong khu vöïc ñoài nuùi tænh Hoøa Bình. Ñeâm 10 thaùng Taùm, phi coâng Ñaøi Loan laùi C 123 bay ñi thaû tieáp

teá cho toaùn Europa. Treân muïc tieâu, töø xa vieân phi coâng troâng thaáy ñeøn thaép saùng theo hình chöõ ‘T’. Boãng döng ñaïn phoøng khoâng töø döôùi ñaát baén leân truùng nhieàu choã treân thaân phi cô, nhöng vieân phi coâng vaãn laùi veà an toaøn. Veà ñeán Saigon, vaãn coøn sôï, vieân phi coâng Ñaøi Loan xin nghæ, cheâ tieàn Ñoâ la Hoa Kyø vaø doâng thaúng moät maïch veà Ñaøi Loan. Phi haønh ñoaøn ngöôøi Taàu cuõng sôï, hoï töø choái bay tieáp teá cho toaùn Europa trong tænh Hoøa Bình.

Traïi huaán luyeän Buø Ñôùp, caên cöù A-341 naêm 1969

Ngaøy 20 thaùng Möôøi Moät 1963, nhöõng nhaân vaät quan trong trong chính quyeàn Hoa Kyø, Nhöõng ngöôøi seõ quyeát ñònh phöông thöùc chieán ñaáu treân chieán tröôøng Vieät Nam. Toång thoáng Dieäm ñaõ bò ñaûo chaùnh vaø bò caùc töôùng laõnh laät ñoå oâng gieát cheát. Hoa Kyø toå chöùc moät cuooäc hoïp goàm caùc nhaân vaät chuû choát ñeå taùi ñ5nh laïi vaán ñeà Vieät Nam. Ngöôøi ngoài gheá chuû toaï laø boä tröôûng quoác phoøng Robert S. McNamara, beân phaûi laø ñoâ ñoác Felt tö leänh taát caû caùc ñôn vò Hoa Kyø trong vuøng Thaùi Bình Döông (CINCPAC). Ngoài ñoái dieän vôùi McNamara laø ngoaïi tröôûng Hoa Kyø Dean Rusk, phuï taù laø George Ball, coá vaán an ninh quoác gia McGeorge Bundy, truøm cô quan CIA John McCone. Theâm hai ngöôøi ñeán töø Saigon laø ñaïi söù Henry Cabot Lodge vaø töôùng Paul Harkins tö leänh cô quan MACV (Boä Tö Leänh Quaân Vieän Vieät Nam). Hoï quyeát ñònh chuyeån giao nhöõng hoaït ñoäng cuûa cô quan CIA cho quaân ñoäi. Chuyeän baøn giao naøy coù maät hieäu laø keá hoaïch Trôû Laïi (Switch Back). Töø naêm 1957, cô quan CIA vaø Nguõ Giaùc Ñaøi (boä ToångTham Möu QLHK) ñaõ phoái hôïp laøm vieäc. Nhöõng quaân nhaân muõ xanh (LLÑB/HK) ñaõ ñeán coá vaán cho lieân ñoaøn Quan Saùt soá 1. Naêm 1961, LLÑB/HK gia taêng coäng taùc vôùi cô quan CIA. Naêm ñoù CIA môû trung taâm huaán luyeän ôûThuû

87

Ñöùc vaø ôû Hoøa Caàm gaànÑaø Naüng. Thuû Ñöùc chöùa boán ñaïi ñoäi Bieät Kích Nhaåy Duø, döï truø cho nhöõng chuyeán xaâm nhaäp qua Laøo. Hoøa Caàm huaán luyeän doø thaùm bieân giôùi, ñöôøng moøn. Cô quan CIA taøi trôï tieàn baïc, quaân muõ xanh toå chöùc vieäc huaán luyeän cho caû hai nôi. Ñaàu naêm sau, CIA baét ñaàu toå chöùc löïc löôïng Daân Söï Chieán Ñaáu (CIDG), tuyeån moä daân thieåu soá thaønh nhöõng ñaïi ñoäi voõ trang choáng laïi quaân Vieät Coäng (töùc Maët traän Giaûi phoùng Mieàn Nam). CIA söû duïng quaân muõ xanh Hoa Kyø huaán luyeän vaø soáng vôùi daân toäc thieåu soá. Sôû Khai Thaùc Ñiaï Hình Phuû Toång Thoáng cuõng göûi ngöôøi qua giuùp ñôõ. Ñeán thaùng Baåy cô quan CIA ñoàng yù baøn giao chöông trình CIDG cho quaân ñoäi. Chuyeän naøy baét ñaàu cho keá hoaïch coù teân laø “Return” vaø seõ hoaøn taát trong voøng moät naêm. Nhöõng hoaït ñoäng ngoaøi Baéc, keá hoaïch 34 63 laø chuyeän khaùc. Thaùng Gieâng naêm 1963, haûi quaân Hoa Kyø ñaõ göûi toaùn bieät haûi (SEAL) qua huaán luyeän veà haønh quaân bieät haûi ngoaøi Ñaø Naüng. Hai thaùng sau toaùn bieät kích muõ xanh töø Okinawa ñeán huaán luyeän trong caên cöù môùi cuûa CIA ôû Long Thaønh caùch Saigon chöøng hai möôi hai caây soá veà höôùng taây. Caên cöù naøy thay theá cho caên cöù ôû Thuû Ñöùc ñöôïc ñaët teân laø traïi Quyeát Thaéng. Tröôùc khi laäp caên cöù ôû Long Thaønh, taát caû nhöõng bieät kích ra Baéc ñeàu do CIA huaán luyeän trong nhöõng nhaø an toaøn raûi raùc trong Saigon. Treân lyù thuyeát, ñieàu naøy toát treân phöông dieän baûo maät, moãi toaùn ñeàu ôû rieâng bieät. Caên cöù roäng lôùn treân Long Thaønh thöïc teá hôn cho nhöõng buoåi huaán luyeän phaù hoaïi, xöû duïng vuõ kích, mìn. Toaùn muõ xanh ñaàu tieân ñeán caên cöù Long Thaønh laø toaùn A 413 do ñaïi uùy Clinton Hayes laøm tröôûng toaùn. Hoï huaán luyeän caû ñieäp vieân laãn bieät kích duø. Thaùng Möôøi toaùn A 413 ñöôïc thay theá bôûi toaùn A 211 ñeán töø Okinawa, tröôûng toaùn laø ñaïi uùy Lawrence White. Trong Saigon, döïa theo keá hoaïch Trôû Laïi, ngaøy 1 thaùng Tö naêm 1963, Sôû Khai Thaùc Ñiaï Hình ñoåi teân thaønh Löïc Löôïng Ñaëc Bieät, moät binh chuûng trong QL/ VNCH. Sau nhieàu bieán coá xaåy ra vaøo cuoái naêm 1963, caû hai vò toång thoáng VNCH vaø Hoa Kyø ñeàu bò gieát. Ñaàu naêm 1964, caùc hoaït ñoäng ngoaøi baéc

(Coøn tieáp)

86


88 naèm trong keá hoaïch 34A. Ngaøy 3 thaùng Hai, töôùng Nguyeãn Khaùnh ñöôïc töôøng trình veà keá hoaïch 34A, oâng ta coù veû haøi loøng vaø höùa seõ yeåm trôï. Keá hoaïch 34A vaãn ñöôïc tieáp tuïc soaïn thaûo maëc daàu tình hình chính trò roái ren trong Saigon. Ngaøy 24 thaùng Gieâng, Hoa Kyø thaønh laäp ñoaøn Haønh Quaân Ñaëc Bieät (SOG) vaø ñaët döôùi quyeàn chæ huy tröïc tieáp cuûa vò Toång Tham Möu Tröôûng QLHK vaø cô quan MACV (phaùi boä quaân vieän cho Vieät Nam). Treân giaáy tôø, ñôn vò SOG xöû duïng kyõ thuaät chieán tranh ngoaïi leä “phaù hoaïi, quaáy roái vaø laøm suy giaûm neàn kinh teá” taïo suy yeáu cho cheá ñoä caàm quyeàn mieàn Baéc. SOG toå chöùc xaâm nhaäp baét tuø binh, phaù hoaïi, tuyeân truyeàn, laáy tin töùc tình baùo, vaø phaûn giaùn. Chöông trình hoaït ñoäng cuûa SOG chia ra laøm boán loaïi. Loaïi 1 laø nhöõng traän ñoät kích baát ngôø. Loaïi 2 ñoät kích phaù hoaïi nhöõng caên cöù, nhaø maùy quaân, daân söï. Loaïi 3 toå chöùc nhöõng cuoäc haønh quaân caáp ñaïi ñoäi, tieåu ñoaøn vaøo laõnh thoå mieàn Baéc, phaù hoaïi nhöõng caên cöù, cô xöôûng, nhaø maùy lôùn ngoaøi baéc. Loaïi 4, coù theå xöû duïng khoâng löïc ñaùnh phaù laøm suy xuïp neàn kinh teá mieàn Baéc. Döïa theo nhieäm vuï cho pheùp, SOG tieán haønh giai ñoaïn 1 töø thaùng Hai cho ñeán thaùng Naêm 1964. Taát caû ba möôi ba muïc tieâu trong ñoù 22 traän ñoät kích phaù hoaïi. Vò chæ huy tröôûng ñaàu tieân ñôn vò SOG laø ñaïi taù Clyde R. Russell, cöïu trung ñoaøn tröôûng trong sö ñoaøn 82 nhaåy duø, cöïu lieân ñoaøn tröôûng LLÑB. CIA ñaõ baøn giao cho SOG nhöõng gì hoï xaây döïng töø nhöõng naêm tröôùc, keå caû caùc taàu Swift, PTF caùc toaùn bieät haûi cuøng thuûy thuû ñoaøn. Haønh quaân nhaåy duø, CIA baøn giao laïi maáy chieác C 123 cuøng phi haønh ñoaøn Ñaøi Loan. Hoï cuõng baøn giao luoân caên cöù Long Thaønh cho SOG. Ñôn vò SOG tieáp tuïc caùc hoaït ñoäng ngoaøi Baéc. Ngaøy 23 thaùng Tö, C 123 chôû toaùn bieät kích ba ngöôøi ra taêng cöôøng cho toaùn Remus. Phi cô bay tôùi ñieåm heïn, nhöõng ngoïn ñoài gaàn khu vöïc Ñieän Bieân Phuû. Phi haønh ñoaøn troâng thaáy ñeøn hieäu töø döôùi ñaát, baät ñeøn xanh cho caùc quaân nhaân bieät kích nhaåy duø ra. Sau ñoù Remus baùo caùo nhöõng toaùn vieân môùi ñaõ xuoáng an toaøn. Cuù ñaàu tieân cuûa SOG thaønh coâng. Hai hoâm sau SOG chuaån bò cho chuyeán thöù hai. Toaùn bieät kích Attila

goàm saùu quaân nhaân Vieät Nam nhaåy duø xuoáng phiaù nam tænh Ngheä An. Laàn naøy SOG khoâng nhaän ñöôïc baùo caùo, coi nhö maát tích. Ñeán cuoái muøa heø SOG ñaõ thaû theâm taùm toaùn bieät kích ra mieàn Baéc. Ba chuyeán ra taêng cöôøng cho caùc toaùn naèm vuøng töø tröôùc ñeàu nhaän ñöôïc coâng ñieän baùo caùo. Naêm toaùn khaùc nhaåy duø xuoáng muïc tieâu môùi, chæ coù moät toaùn leân maùy baùo caùo veà Saigon. Trong khi ñoù Washington theo doõi saùt caùc hoaït ñoäng cuûa ñôn vò SOG. Nhieàu vaán ñeà ñöôïc neâu leân, caùc toaùn naèm vuøng ngoaøi Baéc, nhieàu toaùn thieáu ñoà tieáp lieäu, thöïc phaåm. Toaùn Bell hoaït ñoäng trong tænh Yeân Baùi ñaõ hôn moät naêm khoâng ñöôïc taùi tieáp teá. Tröôùc khi nhaän ñöôïc tieáp teá trong thaùng Baûy, hieäu thính vieân toaùn Bell baùo caùo ba toaùn vieân ñaõ cheát vì ñoùi. Moät vaán ñeà khaùc trong vaán ñeà laõnh ñaïo chæ huy. Theo ñieän vaên ngaøy 19 thaùng 1, keá hoaïch 34A (mieàn Baéc) coù hai chuû, vò ñaïi söù taïi Saigon vaø tö leänh cô quan MACV. Theâm vaøo nöõa, SOG chæ nhaän leänh töø cô quan Phaûn Giaùn vaø caùc Dòch Vuï Ñaëc Bieät (SACSA) ôû Washington. Toùm taét ñôn vò SOG phaûi xin pheùp cho moãi söù maïng, ñieàu naøy phöùc taïp. Toái thieåu, ñaïi taù Russell, truøm SOG phaûi göûi chöông trình hoaït ñoäng leân vò tö leänh Thaùi Bình Döông, thoâng baùo vò toång tham möu tröôûng vaø ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa ñaïi söù Hoa Kyø toái thieåu 24 tieáng ñoàng hoà tröôùc khi thi haønh. Nhieàu söù maïng phaûi ñöôïc söï chaáp thuaän cuûa toång thoáng Hoa Kyø Johnson. Taát caû moïi vieân chöùc cao caáp ñeàu coù quyeàn gaïch boû nhöõng söù maïng do SOG vaïch ra maø khoâng neâu lyù do. Coøn nhieàu vaán ñeà khaùc trong noäi boä. SOG than phieàn caùc phi coâng cuûa haõng Air America khoâng hôïp taùc. Caùc phi coâng Ñaøi Loan töø choái bay tieáp teá cho toaùn Europa sau voá bò phoøng khoâng baén. Sau khi SOG ra leänh phaûi tieáp tuïc taùi tieáp teá cho Europa, hoï baùo caùo beänh. Vaán ñeà choïn baõi thaû duø cuõng tuøm lum. Toaùn Attila trong thaùng Tö nhaåy duø xuoáng tænh Ngheä An, toaùn sau Lotus döï truø nhaåy xa veà phiaù baéc, laïi nhaåy xuoáng cuøng tænh. Toaùn Scorpion thaû xuoáng cuøng nôi vôùi nhöõng toaùn khaùc Bell, Packer, Buffalo, toaùn khaùc nhaåy vaøo cuøng muïc tieâu vôùi toaùn Ruby. Ñeán thaùng Taùm, trong caên cöù Long Thaønh coù möôøi saùu toaùn, töø moät ñeán möôøi laêm ngöôøi trong moãi

toaùn. Sôû Khai Thaùc Ñiaï Hình cung caáp nhaân löïc tuyeån moä töø caùc ñôn vò trong QL/VNCH laøm cho caùc toaùn bieät kích maïnh theâm. SOG nhaän ñöôïc moät trong saùu chieác phi cô C 123 bieán caûi, baåy phi haønh ñoaøn Taàu vaø baVieät Nam. Ñaët teân laø phiñoaøn soá 1 tröïc thuoäc ñôn vò SOG dôøi ra Nha Trang. Ngaøy 14 thaùng Möôøi Moät, C 123 bay ra baéc thaû bieät kích taêng cöôøng cho toaùn Bell trong tænh Yeân Baùi thaønh coâng. Phi haønh ñoaøn Vieät Nam teân Coø Traéng chuaån bò phi vuï ñaëc bieät thaû bieät kích xuoáng phaù caàu Cam nôi phiaù baéc thaønh phoá Vinh. Caây caàu quan troïng naøy duøng cho caû thieát loä, neáu bò xaäp seõ ngaên caûn löu thoâng, tieáp vaän cuûa ñòch. Sau khi phaù xaäp caàu, toaùn bieät kích seõ duøng xuoàng bôi ra bieån vaø seõ ñöôïc bieät haûi ñôïi saün, ñöa veà mieàn Nam. Söù maïng naøy phöùc taïp hôn nhöõng chuyeán tröôùc ñaây. SOG toå chöùc toaùn bieät kích Centaur goàm ba möôi ba ngöôøi (gaáp ba laàn nhöõng toaùn tröôùc ñaây). Chöông trình huaán luyeän cho Centaur baét ñaàu töø ngaøy 26 thaùng Baûy. Ba thaùng sau, SOG söûa laïi muïc tieâu, taán coâng daøn radar nôi bôø bieån thay vì caàu Cam. Theo keá hoaïch, taàu Nasty chôû bieät haûi ra baéc, hoï seõ duøng xuoàng cao su bôi vaøo bôø thaùm thính. Sau ñoù ra hieäu cho C 123 Vieät Nam chôû toaùn Centaur nhaåy duø xuoáng taán coâng ñaøi radar. Xong nhieäm vuï taát caû ruùt lui baèng xuoàng ra taàu Nasty. Ngaøy N seõ laø ngaøy 22 thaùng Möôøi Hai. Ñeå thöïc taäp traän ñoät kích, ngaøy 10 thaùng Möôøi Hai, hai chieác Nasty chôû bieät haûi ra ñaäu ngoaøi khôi. Toaùn bieät haûi bôi xuoàng vaøo bôø, ñôïi ra hieäu cho C 123 chôû bieät kích. Trong phi tröôøng Ñaø Naüng, toaùn Centaur hai möôi taùm ngöôøi leân maùy bay C 123 do phi coâng Hoà Vaên Kieät laùi. Caùch phi tröôøng chöøng möôøi caây soá, phi cô gaëp maây che phuû, ñaâm vaøo nuùi. Taát caû ñeàu töû naïn. Khoâng moät ai soáng soùt. Baïch Hoå: Vieát theo taøi lieäu: “How America Lost the Secret War in North Vietnam’, taùc giaû Kenneth Conboy, Dale Andradeù, United Press, 2000.

89

dòch vuï

Cung öùng Hoa & Quaø Taëng & baùnh Sinh Nhaät giao taän nhaø cho baát cöù nôi naøo treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam Nhieàu goùi thích hôïp ñeå choïn löïa töø $

50

++

hay nhieàu hôn

(bao goàm luoân caû leä phí giao taëng) hoaëc baát cöù giaù naøo cho taát caû caùc loaïi yeâu caàu

Nhaän traû leä phí taïi UÙc baèng theû Visa - MasterCard - Amex Xin goïi (02) 9788 7364 hoaëc 0430 00 69 65 hoaëc chuyeån khoaûn voâ account ngaân haøng Viet’s Business Lifestyle BSB 032 172 Account 39 2975 Westpac Bank (Australia) Hoa vaø quaø taëng cho ngöôøi thaân taïi queâ nhaø laø moùn quaø mang nhieàu yù nghóa, göûi söï yeâu thöông ñeán nhöõng ngöôøi maø baïn quan taâm.

Hoa vaø quaø möøng sinh nhaät, hoa taëng laõng maïng tình yeâu, hoa cho ñaùm cöôùi, hoa khai tröông, chuùc söùc khoûe, taëng bieáu ngöôøi beänh, chia buoàn tang leã v.v... Hoa & Quaø coù theå thay baïn noùi lôøi yeâu thöông, thay baïn göûi lôøi chuùc möøng ñeán nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa baïn taïi queâ nhaø. Hoa töôi cuõng laøm cho tình yeâu cuûa baïn ñöôïm thaém chaân tình & laõng maïn.

Chæ caàn moät cuù ñieän thoaïi cho bieát caùc yeâu caàu, chuùng toâi seõ thay maët quyù khaùch choïn hoa vaø quaø thích hôïp vaø ñem ñeán taän nhaø cuûa ngöôøi thaân ôû baát cöù nôi naøo taïi Vieät Nam. Chuùng toâi coù chi nhaùnh ôû taát caû caùc thaønh phoá tænh huyeän treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam, vaø laø nôi duy nhaát coù theå thöïc hieän giao nhaän lieâàn ngay trong ngaøy cho caùc ñòa chæ thuoäc caùc thaønh phoá, tænh, quaän huyeän treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam. Caùc thò xaõ + thoân laøng ôû vuøng saâu, vuøng xa xin ñaët tröôùc theâm moät ngaøy. Dòch vuï giao taëng hoa cho Vieät Nam tröïc thuoäc taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng taïi UÙc. Ñaûm nhaän thieát keá hoa töôi, hoa cöôùi, hoa sinh nhaät, hoa chuùc möøng, hoa khai tröông, thaêm beänh, chia buoàn tang leã... giao taëng cho ngöôøi thaân taïi queâ nhaø Nhaän traû leä phí taïi UÙc baèng theû Visa - MasterCard - Amex Xin goïi (02) 9788 7364 hoaëc 0430 00 69 65 hoaëc chuyeån khoaûn voâ account ngaân haøng Viet’s Business Lifestyle BSB 032 172 Account 39 2975 Westpac Bank (Australia)


90 Tröôøng thieân phoùng söï tieåu thuyeát xaõ hoäi ñen

Taùc giaû: Yeân Ba Giang Vuõ

Tieáp theo Hoài 13 - Giang Hoà Traø Baéc Töø sau chuyeán du lòch Tam Ñaûo vôùi Sôn Baïch Taïng, Thaéng Taøi Daäu, Dung Haø, Haïnh Söï, Hoa Lieân... vaø baøi vieát oâng Truøm phöông Nam keát hôïp vôùi giang hoà ñaát Baéc treân baùo Coâng an thaønh phoá, Naêm Cam thaät söï ñaõ coù nhöõng ñi laïi khaù thaân tình theo kieåu “huynh ñeä moät nhaø” vôùi vôùi caùnh giang hoà Traø Baéc. Dung Haø vöøa môùi tieãn Laâm Chín ngoùn ra khoûi choán giang hoà, coi nhö nhoå duøm caây gai vaø moái lo trong maét Naêm Cam neân dó nhieân laø ñöôïc anh Naêm öu aùi hôn xöa. Tröôøng baøi laäu ôû bar Ngoïc Bieån soá 137 Buøi thò Xuaân cuûa Dung Haø khoâng coøn bò Nguyeãn Maïnh Trung (theo leänh anh Naêm) cho quaân ñeán laøm khoù deã nöõa. Nöõ Soaùi ñöôïc thoaûi maùi ñaët baûn doanh “Haûi Phoøng di cö” cuûa mình taïi ñaây, haøng ngaøy Dung Haø coù thu nhaäp treân döôùi caû traêm trieäu töø tieàn xaâu chæ taïi soøng baøi laäu naøy. Beân caïnh ñoù, Dung coøn ñöôïc anh Naêm öu aùi cho baûo keâ theâm maáy tröôøng khaùc thuoäc khu vöïc Thò Ngheø Taân Bình vaø Bình Thaïnh... Vôùi soá thu “eâm aám” nhö vaäy qua caùc tröôøng baøi, Dung Haø thoaûi maùi nuoâi quaân. Ñaøn chò cho Haûi Haáp veà Baéc ôùi caùc anh em nhaø töø beán caûng vaøo, môû roäng thanh theá chieám ñoùng caû moät con ñöôøng Buøi Thò Xuaân, töø Leâ Thò Rieâng xuoáng ñeán Coáng Quyønh teû ra Nguyeãn Thò Minh Khai trôû veà ngaõ tö Toân Thaát Tuøng. Bao troøn moät hình vuoâng lôùn. Caû khu vöïc naøy, luùc baáy giôø caùc quaùn caù pheâ, quaøy bar, quaùn

nöôùc, quaùn nhaäu bình daân, nhaø haùt karaoke v.v... ñeàu coù daùng daáp cuûa daân chôi môùi ñeán töø Haûi Phoøng. Sau vuï “leân xe tieãn anh ñi” baèng moät ca acid ñaäm ñaëc daønh cho Laâm Chín Ngoùn, keå ra Dung Haø ñöôïc Naêm Cam bieät ñaõi khoâng teä. Chæ coù ñieàu, ñöôøng daây caù ñoä boùng ñaù, laø moät mô öôùc cuûa Dung Haø trong baáy laâu nay vaãn coøn trong tay Baûo Thaùi Töû, ñöùa con trai uùt cuûa anh Naêm, ngöôøi ñöôïc döï kieán seõ noái ngoâi oâng Truøm sau naøy. Anh Naêm chöa cho ai sô muùi gì trong laõnh vöïc boùng ñaù, moät loaïi hình côø baïc môùi kieám tieàn nhanh gaáp maáy laàn tröôøng baøi laäu phaûi chia naêm xeû baåy töø nguoàn thu nhaäp cho khaép caùc nôi... Tuy nhieân, caùnh Traø Baéc vôùi teân tuoåi söøng soû vaøo Nam khoâng chæ rieâng coù moãi Dung Haø maø coøn coù theâm Sôn Baïch Taïng con hoå traéng cuûa Haø thaønh. Sau vuï vui tay thöû suùng, buoàn buoàn baén söôït noùn gaõ coân an ñi tuaàn, Sôn phaûi “buøng” vaøo Nam truù naéng truù möa trong nhaø Naêm Cam tröôùc ñaây, chaäp sau taïm yeân Sôn trôû veà Baéc, roài laïi gaëp laïi anh Naêm trong traïi Thanh Haø, giôø thì con coïp traéng naøy laïi khaên goùi quaû möôùp vaøo Nam tìm anh Naêm theâm laàn nöõa. Dó nhieân Sôn laø moät ñaïi ca lôùn cuûa choán Haø thaønh, coäng theâm nhöõng aân tình rieâng tö vôùi 11 thaùng keà caän nhau nguû cuøng saøn vôùi anh Naêm ôû Thanh Haø nôi ñaát Baéc, Naêm Cam coù quyù Sôn Baïch Taïng hôn nhöõng ngöôøi khaùc cuõng laø ñieàu deã hieåu, vaø cuõng theo nguyeân taéc nöôùc chaûy veà choã truõng, caùc anh em thuoäc haéc baïch voõ laâm töø Baéc xuoâi Nam kieám soáng caøng ngaøy caøng ñoâng. Nhöõng caùi teân nhö Tuaán Taêng, Thuyû Laãm, Duõng Heo, Duõng Pa Leùt Tin (palestine) ... ñeán töø phöông Baéc luoân coù moät aâm ngöõ gì ñoù khieán daân giang hoà mieàn Nam khi nghe ñeán laø nhieàu tay mô loaïi loâm coâm phaûi toaùt moà hoâi hoät. Neáu nhö tröôùc ñaây, nhöõng traän huyeát haän töông taøn cuûa thôøi vaøng son giang hoà naêm xöa vôùi Ñaïi Cathay khi vôùi Tín Maõ Naøm tröôùc cöûa Ñaïi Theá Giôùi ñaõ ñöôïc coi laø laãy löøng nhaát cuõng chæ laøm ñoå maùu ñeå theïo laïi chuùt ít thoâi chöù khoâng phe naøo coù töû vong. Keå caû traän Laâm Chín ngoùn hai tay hai suùng ñuïng vôùi Thieáu uùy Haûi cuûa Toång nha Caûnh saùt Ñoâ thaønh, caû moät tieåu ñoäi cuûa Thieáu uùy Haûi baén vaõi ñaïn nhö traáu cuõng chæ laøm Traàn Ñaïi xuoäi chaân leát ra khoûi traän chöù

khoâng ñeå laïi töû thi naøo. Qua thôøi “giang hoà thôøi môû cuûa”, maáy tay cheùm só coù veû baïo tay hôn, cuõng chæ laâu laâu môùi nhôõ tay ñao, khieán coù vaøi maïng hui nhò tyø. Nhöng cho ñeán khi “giang hoà Traø Baéc” vaøo Nam tìm ñaát soáng, khi ñaõ xuoáng tay thì khoâng taøn pheá suoát ñôøi cuõng hoàn lìa khoûi xaùc. Ít coù traän ñuïng ñoä naøo, duø laø vôù vaån, maø khoâng ñeå laïi töû vong nôi chieán ñòa.Thaät ra danh xöng “giang hoà Traø Baéc” chæ trôû neân quen thuoäc vaø nôû roä nhaát vaøo thôøi ñieåm nhöõng naêm cuoái 90 khi hai ñaïi ca lôùn cuûa phöông Baéc laø Sôn Baïch Taïng vaø Dung Haø cuøng nhieàu ñaøn em cuûa hoï cuøng löôït xuaát hieän taïi Saøi Goøn vaø ñöùng chung vai troø huynh ñeä vôùi giang hoà phöông Nam trong nhaø Naêm Cam. Tuy nhieân, ngöôïc gioøng thôøi gian, nhieàu tay chôi cuûa Saøi Goøn xöa aét coøn nhôù moät vuï thaùch ñaáu hi höõu ñaõ xaåy ra trong nhaø loàng chôï Bình Taây ñaõ ñeå laïi nhieàu aán töôïng truyeàn tuïng laïi thaønh huyeàn thoaïi cho haøng ñeä sau naøy. Naêm 1954 trong cuoäc chia ñoâi ñaát nöôùc ñaõ ñem hôn trieäu ngöôøi töø ñaát Baéc goàng gaùnh nhau xuoáng taøu xuoâi Nam. Troän laãn trong gioøng ngöôøi di cö naøy cuõng coù khoâng ít teân tuoåi cuûa nhieàu ñaïi ca anh chò thuoäc loaïi giang hoà chuyeân nghieäp nhöng chöa noåi tieáng laém. Baát ngôø, luùc baáy giôø boãng döng voøm trôøi Chôï Lôùn xuaát hieän moät caùi teân laï hoaét laø Hoåi Foøoøng Kìn... Tay chôi naøy chæ laø moät gaõ voâ danh tieåu toát khoâng laøm ai chuù yù. Chæ coù ñieàu, gaõ naøy laïi baát thaàn ngang xöông thaùch ñaáu tay ñoâi vôùi “taøi taøi coá” (ñaïi ca lôùn) Tín Maõ Naøm, ngöôøi ñang ngoài ôû ngoâi vò oâng vua haéc ñaïo cuûa quaän 5. Giaûi ñaáu cuõng khaù laï ñôøi - Ai thua seõ phaûi nhöôøng laõnh ñòa cho keû thaéng. Ngaøy giôø thaùch ñaáu ñöôïc heïn laø moät tuaàn ñeå ñoâi beân chuaån bò noäi löïc, saân ñaáu laø nhaø loàng chôï Bình Taây vaøo ban ñeâm luùc ñaõ nghæ chôï ñeå coù choã roäng cho moïi ngöôøi cuøng chöùng kieán. Lôøi thaùch ñaáu haøo höùng naøy nhanh choùng vang suoát toaøn coõi theá giôùi ngaàm luùc baáy giôø. Caùi teân goïi cuûa moät cao thuû voâ danh Hoåi Foøoøng Kìn saëc muøi “caéc chuù” (khaùch truù) vuøng Chôï Lôùn ñaõ khieán giang hoà Saøi Goøn ñoaùn non ñoaùn giaø laø chaéc vöøa coù theâm moät tay anh chò thöù döõ saåy chaân töø ñaâu Hoàng Koâng, Ma Cao hay Beán Thöôïng Haûi chi ñoù laïc qua Saøi Goøn vôùi möu ñònh xöng baù ñoà vöông. AÂm tieát Hoåi Foøoøng Kìn, nghe cuõng traøn chaát thaûo khaáu,

gioáng caùc bieät danh cuûa moät loaït tay anh chò ngöôøi Hoa nhö Suù Haù, Quaåy Thaàu Hao, Haéc Quaåy Chaûy... Ñaõ vaäy, ngöôøi bò thaùch ñaáu laïi laø Tín Maõ Naøm, theo hoà sô cuûa Toång nha Caûnh saùt Ñoâ thaønh luùc ñoù Tín Maõ Naøm töùc töôùng cöôùp Maõ Ngöu, moät con ngöïa ñieân trong giôùi xaõ hoäi ñen vuøng Chôï Lôùn. Tín laø ñaàu lónh cuûa taát caû caùc ñaàu lónh giang hoà goác Hoa vuøng Chôï Lôùn. Naêm 17 tuoåi, taïi saân ñaáu Tinh Voõ ôû Nguyeãn Traõi quaän 5, Tín Maõ Naøm ñaõ töøng haï ño vaùn voâ ñòch quyeàn thuaät ñeán töø Ma Cao, sau ñoù laïi haï guïc luoân caû thaày voõ cuûa mình ngay treân leà phoá trong moät chieàu möa buïi, duø tröôùc ñoù oâng thaày ñaõ öu aùi truyeàn ngheà, laïi coøn gaû caû coâ con gaùi röôïu teân laø Caém Lìn (Caåm Lieân) cho Tín. Voõ ngheä thöôïng thöøa, laïi laïnh luøng, vaø coù uy theá ngoâi vò “oâng truøm”, Tín Maõ Naøm nghieãm nhieân ñöôïc thöøa nhaän vaø trôû neân ñoäc toân. Ngöôøi daùm khieâu khích, keû thaùch ñaáu neáu khoâng phaûi laø moät thaèng ñieân khoâng bieát soáng cheát laø gì thì phaûi laø moät tay voõ ngheä sieâu quaàn, baûn lónh caùi theá. Hoài hoäp, giang hoà Saøi Goøn nín thôû chôø ngaøy thi ñaáu ñeå taän maét muïc kích keát quaû.Nhöng taát caû chæ laø beù caùi laàm, bôûi caùi teân Hoåi Foøoøng Kìn chæ coù nghóa laø thaèng Kieân ôû Haûi Phoøng ñoïc traïi theo gioïng maáy chuù khaùch truù baùn mì goõ, hay “chí maø phuû luïc taøu xaùng” (cheø meø ñen ñaäu xanh) ôû ñaát Caûng ngoaøi Baéc maø thaønh. Kieân chaúng lieân quan quaùi gì ñeán ñaát Hoàng Koâng nhöôïng ñòa cuûa Anh hay Trung Hoa luïc ñòa cuûa Ma xeánh xaùng heát. Anh chaøng chæ laø moät oaét con treû tuoåi, khoâng baïch dieän thö sinh gì laém nhöng cuõng chaúng heà to cao hôn ai. Coá höông cuûa chaøng chaéc laø moät maùi nhaø xieâu veïo naèm ñaâu ñoù beân xoùm chôï bình daân doïc beán soâng Caám cuûa beán Caûng Haûi Phoøng.Vaøo cuoäc, ñaáu tay khoâng, chöa ñaày 10 theá laø Tín Maõ Naøm ñaõ duøng Baïch xaø quyeàn nhaäp noäi gaït chaân cho Hoåi Foøoøng Kìn laên keành chuùi maët xuoáng neàn chôï Bình Taây maø caïp ñaát, loã muõi xòt maùu söng veàu nhö moõm heo. Xong traän tay ñoâi, qua moùn “binh khí töï choïn”, Tín Maõ Naøm toû veû ñaøn anh cuûa quaân töû Taøu, mình laø tay treân, khoâng duøng nhöõng thöù deã saùt thöông nhö ñao hay thöông maø duøng tröôøng coân ñeà tính goõ ñaàu Hoåi Foøoøng Kìn theâm maáy caùi, vaø chính tính khinh ñòch naøy ñaõ laøm Maõ Naøm suyùt chuùt laø... hui nhò tyø. Hoåi Foøoøng Kìn “söû”

91

moät thöù ñoà chôi laï maét laø moät caëp duøi saét, troâng nhö hai caùi que côøi löûa ñöôïc voùt nhoïn. Ba laàn, caëp duøi ñeàu gí saùt vaøo coå, ngöïc vaø buïng Tín Maõ Naøm nhöng Hoåi Foøoøng Kìn ñaõ kòp döøng tay ñaâm, muõi duøi chæ chaïm söôùt da Tín roài döøng thaät chuaån xaùc. Duø raát gioûi voõ, Tín Maõ Naøm cuõng phaûi “kinh” caëp “ñoaït meänh song tieâu” quaùi chieâu naøy vaø phaåm chaát “thích khaùch” cuûa ñoái phöông. Caøng ñaùng neå hôn, keû thaùch ñaáu chæ ñôn thöông ñoäc maõ, xaùch caëp song tieâu ñeán chôï Bình Taây vuøng Chôï Lôùn nôi ñöôïc coi laø ñaàm roàng, hang hoå, laõnh ñò cuûa Tín Maõ Naøm. Luùc bò vaät cho caïp ñaát maø nhai, hay luùc thaéng theá chóa ñöôïc muõi duøi vaøo yeát haàu cuûa Tín anh chaøng chæ cöôøi hi hì nhö giôõn chôi chöù chaúng toû ra caêng thaúng hay hoài hoäp chuùt naøo.Traän ñaáu ñöôïc “quaàn huøng” chöùng kieán laøm ban giaùm khaûo ban keát quaû laø moãi beân thaéng moät hai beân hoøa. Leõ ra phaûi coù traän thöù ba ñeå phaân keát quaû. Nhöng vì cuoäc thaùch ñaáu khoâng mang muïc ñích röûa haän hay giaûi thuø neân, caû hai Tín Maõ Nam vaø Hoåi Foøoøng Kìn ñeàu ñoàng yù dôøi laïi moät ngaøy khaùc seõ thoâng baùo sau. Tuy laø hoaø, nhöng suyùt chuùt xoùn ñaùi trong quaàn vôùi caëp ñaït meänh song tieâu cuûa Kieân Haûi Phoøng, vaø quaù neå, Tín Maõ Naøm löu khaùch laïi khaùch saïn Haøo Hueâ ñeå môû tieäc ñaõi ñaèng. Giöõ uy tín, ñaïi ca Hoa kieàu Chôï Lôùn hoûi Kieân muoán laøm aên vuøng naøo ñeå nhöôøng phaàn laõnh ñòa ñoù laïi. Hoåi Foøoøng Kìn chæ cöôøi, troå gioïng Baéc kyø raëc cuûa daân beán Caûng “Nghe noùi oâng anh voõ ngheä cao cöôøng neân tôù

chæ muoán hoïc vaøi chieâu. Vì vaäy môùi leân tieáng thaùch ñaáu maïnh moàm vaäy thoâi chöù ñaâu coù muïc ñích laøm aên quaùi gì ñaâu.” Nhöõng naêm sau ñoù, duø tieáng taêm vang doäi, Hoåi Foøoøng Kìn hay Kieân Haûi Phoøng cuõng chæ laø moät tay du ñaõng... lo chôi laø chính, khoâng maøng ñeán chuyeän tranh quyeàn ñoaït lôïi hay chia laõnh ñòa tranh baù ñoà vöông... Keá tieáp, qua thaäp nieân ñaàu 70. Vai troø khueách tröông nhaõn hieäu giang hoà Baéc thuoäc veà anh em Sôn Ñaûo traán thuû ôû khu vöïc chôï ngaõ ba OÂng Taï, Taân Bình. Caû 3 anh em Sôn Ñaûo, Sôn Cöông, Sôn Hoaøng ñeàu laø moân sinh cuûa voõ ñöôøng Hoå Baïch AÂn noåi tieáng khu vöïc Taân Bình. Duø voõ ngheä cao cöôøng, nhöng Sôn Cöông trong moät côn say xì ke (heroin) ñaõ quaù khinh ñòch neân bò Laâm Chín Ngoùn ñaâm cho maáy duøi cheát thaúng caúng treân haønh lang khu BC cuûa Chí Hoøa. Sôn Ñaûo sau naøy cuõng vì só dieän ñaõ baït tai Phaïm Baù Y ngay tröôùc maët ngöôøi ñeïp Thu Traø, moät saéc nöôùc höông trôøi luùc baáy giôø. Cuoái cuøng bò Phaïm Baù Y töùc Y Caø Reát (y daøi) baén traû thuø baèng hai vieân ñaïn vaøo tim, guïc cheát taïi choã treân veä ñöôøng tröôùc cöûa vuõ tröôøng Olympic Saøi Goøn naêm 72. Sau 75, theo vôùi cuoäc ñoåi ñôøi, moät laàn nöõa giang hoà Traø Baéc laïi laøm moät cuoäc Nam tieán moät caùch aøo aït hôn. Saøi Goøn boãng choác ñoùn nhaän nhieàu giang hoà voâ danh cuõng coù, maø soá maù teân tuoåi vôùi vai veá ñaøn anh, ñaøn chò cuõng nhieàu. Nhöõng tay chôi môùi naøy ñeán töø nhieàu tænh thaønh phía Baéc, nhöng noåi troäi nhaát vaãn laø caùc teân tuoåi ñaõ coù thaønh tích töø Haø Noäi, Haûi Phoøng, Nam Ñònh. Khaùc vôùi giang hoà Saøi Goøn, neáu khoâng vì quyeàn lôïi ñang coù bò xaâm phaïm, tay chôi Saøi Goøn chaúng maën maø gì maáy vôùi nhöõng chuyeän ñaâm cheùm, ra oai deã gaây söï chuù yù cuûa luaät phaùp. Caùc oâng truøm, ñaøn anh cuõng côûi boû daàn lôùp aùo giang hoà buïi baëm vaø naëng muøi maùu tanh ñeå khoaùc boä caùnh coå coàn, sô mi, caø vaït, ñi xe Mercedes cho deã coi hôn. Hoï khoaùc voû boïc laø doanh nhaân thôøi ñaïi, trôû thaønh oâng chuû cuûa nhieàu nhaø haøng, vuõ tröôøng noåi tieáng, beân caïnh ngaønh truyeàn thoáng laø gaù baïc, ñaäu “cheán”, caù ñoä boùng ñaù ngaøy caøng “phì luõ” hôn. (lôùn, nhieàu tieàn). Vaøo Nam, daân Traø Baéc haàu heát vaãn laø “giang hoà khoå”, chöa ñuû ñieàu kieän baét chöôùc “giang hoà lôùn” trong vieäc kieám tieàn. Do ñoù, hoï chôi “taát


92

taàn taät”. Thöù gì giang hoà Saøi Goøn cheâ, giang hoà Traø Baéc “nhaët” heát, ñaõ chôi laø chôi cho... heát voán. Moät trong nhöõng vuï ra tay cuûa daân Traø Baéc ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu nhaát laø vuï saùt haïi Ñaëng Vuõ Thaéng, Phoù phoøng Keá toaùn taøi vuï Thaûo Caàm vieân, Sôû thuù Saøi Goøn. Nhoû con, gaày goø, nhöng Thaéng naøy hôi bò lieàu, neân ñaõ thu thaäp taøi lieäu veà nhöõng lem nhem, khuaát taát trong vieäc xaây döïng ôû Thaûo Caàm vieân ñeå laøm thaønh moät hoà sô toá caùo Nguyeãn Quoác Thaéng Giaùm ñoác cô quan cuûa mình (Thaéng phoù phoøng toá Thaéng giaùm ñoác). Luùc baáy giôø, trong noäi vuï coøn coù moät kieàu nöõ laø Laâm Bích Thuûy laø thuû quyõ ñang caëp boà vôùi Thaéng giaùm ñoác, ngöôøi ñang bò Thaéng phoù phoøng toá caùo. Thaáy caùi gheá cuûa ngöôøi tình giaùm ñoác cuûa mình bò ñe doïa, Thuûy thaáy böïc neân muoán tìm ngöôøi ñaùnh daèn maët Thaéng cho boû gheùt, hoøng huø doïa, gaây aùp löïc buoäc Thaéng phoù phaûi im laëng. Phong, laø em trai cuûa Thuûy cuõng laø moät tay aên chôi neân coù quen vaøi vaøi ñöùa thuoäc haøng ñaøn em trong baêng Traø Baéc laø Haûi Coø vaø Tuaán Tieäp. Bieát “taâm söï” cuûa chò muoán baûo veä cho ngöôøi tình laø seáp cô quan, Phong ñaõ tìm ñaùm Traø Baéc naøy ñeå ñaët haøng. Nhaän hôïp ñoàng ñi cheùm Thaéng, song Traø Hinh, tay chæ huy “coâng ty cheùm” naøy laïi giao laïi “chuyeån giao coâng ngheä” cho Tuaán Con theo kieåu taùi hôïp ñoàng ñeå aên sai bieät. Theo leänh cuûa Tuaán, Haûi Coø ñaõ vaøo taän Thaûo Caàm vieân ñeå Laâm Bích Thuyû ñöa ñi nhaän dieän, cung caáp hình aûnh keû caàn phaûi bò cheùm laø Thaéng phoù phoøng. Chieàu 22/8/2001, Nguyeãn Anh Tuaán vaø Leâ Baù Long chôû nhau treân moät xe gaén maùy canh saün ôû tröôùc coång Thaûo Caàm vieân laøm nhieäm vuï giaùm saùt. 3 giôø chieàu, Thaéng xuaát hieän, sau naøy cô quan ñieàu tra qua nhaân vieân cuøng phoøng bieát ñöôïc Thaéng ra ngoaøi luùc 3 giôø laø do bò “ñieàu” töø moät cuoäc ñieän thoaïi bí maät cuûa quan chöùc naøo ñoù ñeán nay vaãn chöa ñöôïc xaùc ñònh, hay bieát maø sôï bò chaïm noïc neân ñaõ cho chìm xuoàng, ñoùng hoà sô. Khi thaáy “con moài” (Thaéng) laùi xe gaén maùy ra khoûi coång Thaûo Caàm vieân. Tuaán Con ñaõ ñöa dao cho saùt thuû Toaøn Saùu Ngoùn ñoàng thôøi ra leänh cho teân ñaøn em laø Sôn Luøn duøng xe maùy chôû Toaøn baùm theo Thaéng. Ñeán ñöôøng Leâ Thò Rieâng, quaän 1, Sôn eùp xe cho Thaéng

taáp vaøo leà ñöôøng ñeå Toaøn Saùu Ngoùn ngoài ñaèng sau, vung dao cheùm lieân tuïc ba nhaùt. Duø sau naøy, khi bò baét, caùc tay thôï cheùm naøy khai chæ ñònh cheùm “caûnh caùo” thoâi. Nhöng nhöõng veát dao “caûnh caùo” cuûa tay cheùm naøy hôi bò loá ñaø. Nhaùt thöù nhaát quaát taän löïc vaøo löng khieán naïn nhaân laûo ñaûo. Nhaùt thöù hai quay maõ taáu treân ñaàu duøng heát söùc bình sinh quô ngang qua coå, nhöng hôi bò cheäch, neáu khoâng thì ñaàu cuûa thaèng chaéc ñaõ rôøi coå y nhö trong phim kieám hieäp. Nhaùt thöù ba vaøo ngang hoâng, maïnh ñeán möùc sôïi daây thaét löng baèng da ngang caïp quaàn bò maõ taáu chaët moät phaùt ñöùt ñoâi, troïn moät beân hoâng cuûa Thaéng bò môû banh toùe ra, noäi taïng traøo khoûi oå buïng, naïn ngaõ vaät xuoáng ñöôøng cheát lieàn töùc khaéc ngay taïi choã. Hôïp ñoàng cheùm ñaõ thöïc hieän xong. Beân “ñaët haøng” hoaûng vía... chæ muoán caûnh caùo huø doïa thoâi chöù ñaâu coù keâu cheùm cho... cheát ñaâu... Tuaán Con, tay saùt thuû ñaøn anh ngöôøi leân keá hoaïch cho Toaøn Saùu Ngoùn vaø Sôn Luøn, hai tay tröïc tieáp thöïc hieän vuï cheùm, laïnh luøng noùi vôùi Thuûy laø ngöôøi ñaët haøng. “Baø chò khoâng muoán “thanh toaùn hôïp ñoàng” cuõng chaúng sao, coi nhö tuïi naøy khuyeán maõi laøm kieåu 2 trong 1 “buy 1 get 1 free” vaäy, ñeå toâi baûo hai thaèng em noù “taëng” cho baø chò theâm 3 dao y vaäy nöõa nha!” Nghe moùn quaø khuyeán maõi naøy, Thuûy xanh maët muoán nhoû leä ngay trong quaàn. Laät ñaät chi 60 trieäu ñoàng (naêm 2001 luùc ñoù khoaûng 6 ngaøn ñoâ) tieàn “thanh toaùn hôïp ñoàng”.

Sau naøy ra toøa, tay saùt thuû Ñoã Coâng Toaøn khai laø khoâng quen bieát, chaúng maâu thuaãn, thuø töùc gì vôùi naïn nhaân Thaéng heát. Chæ vì Toaøn laø ñaøn em, ñaøn anh nhö “chuù Traø Hinh vaø anh Tuaán Con” baûo cheùm thì vaùc dao ñi cheùm vaäy thoâi. Nhöõng saùt thuû khaùc, trong nhoùm cuûa Traø Hinh goàm taát caû 26 tay dao, vaø nhoùm cuûa AÙnh Thieäp cuøng Tuaán Con cuõng laïnh luøng khai “y chang xì po” nhö theá khi noùi veà vieäc “haønh quyeát” caùc naïn nhaân. Khoâng quen, khoâng thuø, chæ vì ñaøn anh keâu gieát thì gieát chöù khoâng caàn hoûi, khoâng caàn bieát lyù do ñeå laøm gì... Keå caû vuï baén Dung Haø sau naøy, lôøi khai cuûa Höng Mi Nhon vaø Tröôøng Xoaên tröôùc toøa cuõng vaãn ñieäp khuùc ñoù “ñaøn anh Haûi Baùnh baûo baén thì bò caùo baén chöù ñaâu coù hoûi laøm gì cho loâi thoâi...” Nhöõng vuï cöôùp, baén ngöôøi treân ñöôøng Cao Thaéng, hoaëc 5 vuï baén, cheùm khaùc maø caùc tay Traø Baéc ñaõ thöïc hieän laøm cho ngöôøi ta thaáy raèng yù thöùc ngu xuaån veà “soá maù giang hoà” coäng vôùi maùu laïnh luøng daõ man, gieát ngöôøi khoâng caàn moät ñoäng cô gì heát, khoâng haän thuø, khoâng lyù do chính ñaùng, ñaøn anh, ñaøn chò keâu gieát thì gieát... Quaû laø nhöõng thöù chöùa trong hoäp soï cuûa caùc tay gieát möôùn Traø Baéc naøy chæ laø ñaát cuïc chöù khoâng phaûi laø thöù ñeå cho ngöôøi ta coù tö duy suy nghó. ¬Vôùi sôû tröôøng caùc kieåu chôi “laïnh luøng söông rôi” nhö theá, giôùi haéc ñaïo mieàn Nam ôû haøng loâm coâm coù veû “nhôïn” daân anh chò mieàn Baéc moät vaønh. Vì vaäy, söï xuaát hieän cuûa caëp Sôn Baïch Taïng vaø Dung Haø, hai quaùi nhaân ñeán töø ñaát baéc ñang trong taøn duø cuûa nhaø anh Naêm caøng phoâ tröông theâm thanh theá cuûa oâng Truøm. Moät “quaùi hieäp” laø keû caàm tinh con hoå laãy löøng ôû Haø Noäi, moät “soaùi nöõ” laø chuùa ñaøn cuûa baày gaáu bieån thaønh phoá hoa Phöôïng ñoû. Caû hai seõ laø “böùc töôøng theùp” coù theå traán thuû ñöôïc giôùi haéc ñaïo Traø Baéc môùi vaøo ñang tung hoaønh muùa gaäy vöôøn hoang ôû saân sau nhaø maø Naêm Cam khoâng caàn phaûi ra tay... Daân chôi Saøi Goøn coøn nhôù vuï Thaéng Chaäp, truøm giang hoà Nam Ñònh, hieän ñaõ ñoå boä vaøo Saøi Goøn vaø huøng cöù soáng moät caùch phong löu ôû khu Baøu Caùt Taân Bình. Cuõng nhö nhöõng “khaùch laï” thaäp phöông khaùc, söï xuaát hieän cuûa Thaéng duø ôû Taân Bình ñaõ khoâng qua khoûi heä thoáng quan saùt vaø baùo caùo cuûa haøng ngaøn tay maét cuûa anh Naêm phuû khaép

Saøi Goøn Thuû Ñöùc Bieân Hoøa vaø caùc quaän ven ñoâ ngoaïi thaønh. Anh Naêm löu yù vaø cöû ngöôøi theo doõi sít sao moïi ñoäng tónh cuûa Thaéng. Thaéng Chaäp, ñuùng nhö hoãn danh (chaäp ñieän), hôi coù chuùt ñieân roà trong xöû theá. Tuy laø moät ñaøn anh coù taàm côõ. Khi coøn ôû Nam Ñònh, Thaéng nhö moät oâng vua con, nhöng laïi khoâng yeân phaän thuû thöôøng. Thaønh Phoá Nam Ñònh voán truø phuù vôùi ngaønh deät may, vaø cuõng laø moät giao loä lôùn cuûa caùc tuyeán ñöôøng taøu ñöôøng xe xuyeân Vieät, daân cö sinh soáng kinh doanh truø phuù, caùc cô sôû baûo keâ cuûa Thaéng kieám ra khoái tieàn, ñaøn em cung phuïng moät nöôùc. Thaéng quaû thaät coù moät cuoäc soáng cuûa moät ñaïi ca vöông giaû an nhaøn khoâng caàn ñaâm cheùm tranh daønh vôùi ai...Moät mình moät coõi, khoâng caïnh tranh laõnh ñòa khoâng tranh chaáp vôùi phe caùnh naøo Thaéng caûm thaáy nhö vaäy khoâng thoûa chí yeân huøng cuûa mình. Maëc caûm Nam Ñònh laø moät thaønh phoá nhoû, neáu cöù ôû Thaønh Nam maõi thì laøm gì seõ ñöôïc vang danh nhö Sôn Baïch Taïng hay Dung Haø cho ñöôïc. Vaäy laø Thaéng Chaäp nghó ñeán chuyeän vaãy vuøng. Khoâng ra khoûi hang thì thoâi, nhöng khi ñaõ xuaát quan thì phaûi cho ñaùng taàm côõ. Thaéng ngaïo maïn ngaám nghía veà phöông Nam vaø baét ñaàu doøm doû ñeán laõnh ñòa cuûa Naêm Cam vôùi öôùc mô ñieân roà laø “neáu coù theå thay theá ñöôïc Nam Cam” thì caû Sôn Baïch Taïng vaø Dung Haø seõ laø ngöôøi döôùi tröôùng cuûa Thaéng chaäp. Maø laï, thaèng cha giaø Nam boä naøy Thaéng ñaõ nghe maáy tay em töø traïi Thanh Haø daïo tröôùc coù dòp dieän kieán keå laïi thì tay giaø naøy coù caùi con meï gì ñaâu maø ai cuõng phaûi neùp gaõ heát, theá laø theá naøo? Keå caû Sôn Baïch Taïng cuõng phaûi kheùp mình moät nöôùc, vaø caùn boä traïi cuõng thaân thieän vôùi oâng ta heát lôøi... Trong maét Thaéng Chaäp, Naêm Cam chæ laø moät laõo giaø tö baûn coù chuùt tieàn ñeå mua chuoäc thieân haï theá thoâi. Maáy tay em Thaéng noùi chöa heà thaáy oâng ta loä veû gì laø moät ñaïi ca giang hoà ñaõ töøng qua chinh chieán. Nhaát laø trong möôøi maáy thaùng ôû Thanh Haø, chöa ai töøng thaáy oâng Naêm Cam troå moät ngoùn ngheà gì ñeå cho em uùt caûm phuïc vaø thaáy ñöôïc “anh Naêm” xöùng ñaùng laø ngöôøi ngoài chieáu treân. Taát caû coù leõ chæ laø theâu deät cho thaønh huyeàn thoaïi maø thoâi... Töø nhöõng naêm 90 Thaéng Chaäp ñaõ coù yù muoán vaøo Nam, vaø nhaát laø coù dòp dieän kieán Naêm Cam ñeå xem

93

theá löïc thöïc hö cuûa oâng truøm Nam boä naøy nhö theá naøo. Thaéng nghó neáu thaät söï Naêm Cam chæ laø ngöôøi coù tieàn chöù khoâng coù thöïc taøi chinh chieán thì vieäc laät oâng giaø coù tieáng maø khoâng coù mieáng naøy chaúng coù gì khoù khaên. Cuoái naêm 93, Thaéng thu goùp taøi saûn vaøo Saøi Goøn, xaây döïng cho mình moät cô ngôi nho nhoû nhöng khaù vöõng chaõi, roài ñöa caû vôï con vaøo vôùi quyeát taâm xem Saøi Goøn laø “saøo ruoäng rieâng” ôû vöôøn sau cuûa mình ngoaøi cô ngôi ñaõ coù ôû Thaønh Nam. Vieäc ñaàu tieân laø Thaéng keát hôïp vôùi Long Giaáy ñeå môû moät soøng baïc loaïi coø con treân ñöôøng Hoà Vaên Hueâ, quaän Phuù Nhuaän vaø vöôn caùnh tay vaøo taát caû caùc ngoùc nghaùch laøm aên vaø baûo keâ cho vay laõi cao cuûa giôùi pa-ke Baéc kyø Traø Baéc quanh khu vöïc saân bay Taân Sôn Nhaát. Nhôø teân tuoåi ôû Nam Ñònh luùc tröôùc, caøng luùc vò trí cuûa Thaéng Chaäp caøng nhanh choùng oån ñònh vaø ñaøn em quy tuï veà döôùi tröôùng cuõng khaù ñoâng. Thaéng Chaäp môû tieáp soøng baïc thöù nhì ôû ñöôøng Nguyeãn Thaùi Bình, nôi beán xe taûi Baéc Nam vôùi caùc con baïc ruûng rænh chòu chôi laø caùc taøi xeá goác Baéc. Chính luùc naøy, nhöôïc ñieåm Thaéng Chaäp baét ñaàu loä roõ...Thaéng coù moät ñieåm yeáu toái kî cuûa daân giang hoà laø thöôøng ñaùnh ñaäp maáy tay ñeä töû moät caùch voâ côù ñeå loä roõ mình laø ñaøn anh. Moãi khi traùi yù vieäc gì, Thaéng vôù ñaïi moät teân ñeä naøo ngay tröôùc maét maø taån cho haû nö. Ñaùnh baøi thua Thaéng cuõng veà ñaäp em uùt ñeán loøi keøn, chôi gaùi khoâng vöøa yù Thaéng cuõng loâi ñaøn em ra maø daëm. Cuõng vì lyù do naøy daân Traø Baéc môùi gaùn cho Thaéng hai chöõ “chaäp cheng”. Khi daøn tay maét cuûa mình baùo caùo veà tính hình cuûa Thaéng Chaäp, Naêm Cam chæ cöôøi. Döôùi maét anh Nam, Thaéng chæ laø moät loaïi choù ñieân khoâng bieát trôøi cao ñaát daøy laø gì. Taàm côõ cuûa Thaéng Chaäp khoâng bao giôø laø ñoái thuû vaø khoâng xöùng taàm ñeå anh Naêm phaûi xuaát chieâu. Keå caû vieäc chæ caàn phaåy tay cho Nguyeãn Maïnh

Trung laø caùc tröôøng baøi coø con cuûa Thaéng Chaäp seõ coù coâng an mang xe caây ñeán baát thaàn ñoät kích hoát heát caû luõ voâ hoäp ngay, nhöng nhöõng soøng cuûa Thaéng Chaäp thuoäc loaïi quaù... linh tinh khoâng ñaùng ñeå anh Naêm phaûi nhôø ñeán theá löïc cuûa Sôû... Theá nhöng, Thaéng Chaäp ñaâu phaûi laø keû bieát ñieàu vaø laïi caøng khoâng phaûi keû coù möu trí nhaän ra nuùi Thaùi Sôn taát phaûi cao hôn ñoài ñaát, maø Thaéng khoâng ñöôïc laø moät ngoïn ñoài con nöõa, chæ laø loaïi goø moái ven ñeâ laøng... Vaäy maø daùm so bì vôùi Thaùi sôn. Moät hoâm, vôùi quyeát taâm khieâu chieán, Thaéng Chaäp cuøng hai teân ñeä daét dao trong ngöôøi tìm ñöôøng qua quaän 8, tìm ñeán taän soøng ñaïi bang cuûa Naêm Cam do Ba Maïnh, Quoác Luûi quaûn lyù döôùi söï kieåm toaùn cuûa Saùu Nhaø, Thaûo Ma. Sau vaøi voøng aên thua, Thaéng lôùn tieáng ñoøi gaëp chuû ñeå “noùi chuyeän phaûi traùi” Quoác Luûi ñaõ ñöôïc caùc “trinh saùt” nhaø baùo tröôùc cho bieát Thaéng Chaäp laø ai, neân leã pheùp noùi nhoû cho Thaéng bieát ñaây laø cô sôû nhaø cuûa “anh Naêm”, Thaéng coù ñeán chôi vui veû thì hoan ngheânh, chöù anh em vôùi nhau ñöøng quaäy phaù. Chæ chôø coù vaäy. Tay chôi Thaønh Nam naøy nhaûy döïng leân ñaäp baøn lôùn tieáng. “Meï kieáp, boïn naøo sôï Naêm Cam chöù Thaéng Chaäp naøy chaúng xem caùi thaèng giaø ñoù ra caùch ñeùo gì! Thích gì, boá maøy chieàu heát...” Chaúng hôi ñaâu giaûi thích vôùi thaèng ñieân naøy cho nhoïc xaùc. Quoác luûi goïi ñieän thoaïi cho Naêm Cam xin chæ thò phaûi daäp Thaéng Chaäp ñeán côõ naøo ñaây, “aên maøy treân xöù laï” (taøn pheá suoát ñôøi) hay “luïc baûn voâ ñinh” (saùu mieáng vaùn ñoùng ñinh laïi thaønh quan taøi) ñeå tieãn noù veà Nam Ñònh luoân caùi cho khuaát maét. Nhöng thaät laï ñôøi, Quoác laïi ñöôïc anh Naêm ra leänh aùn binh baát ñoäng, nheï lôøi vôùi Thaéng Chaäp, neáu caàn ñaõi noù moät chaàu, chi cho noù vaøi “chai” (trieäu ñoàng) ñeå noù... haï hoûa. Cuùp maùy, ngöng maáy lôøi daën doø vôùi Quoác Luûi vaø Ba Maïnh xong Anh Naêm cöôøi ruoài. Baáy laâu nay, ñeå yeân cho Thaéng loäng haønh ôû Taân Bình vì söï thaät ñòa baøn naøy ñoái vôùi anh Naêm khoâng coù gì haáp daãn laém. Maáy soøng coø con teùp riu cuûa Thaéng khoâng ñaùng cho Naêm Cam duïng ñeán ñao moå boø cuûa caëp song saùt Leâ Minh Ngoïc - Nguyeãn Maïnh Trung beân phoøng baøi tröø teä naïn cuûa Sôû. Nhöng neáu khoâng khôùp moõm con choù ñieân


94

naøy thì noù cöù ñi suûa baäy caén caøn. Haäu quaû coù theå khoù löôøng. Baây giôø laø chính Thaéng Chaäp muoán khieâu chieán tröôùc...Ñöôïc thoâi, Naêm Cam nhuùn vai thôû daøi. Ñuùng laø caây muoán laëng maø gioù chaúng ngöøng. Anh Naêm baám maùy goïi ñieän cho Kim Anh, nhaén Kim Anh baùo cho Cu Nhöùt, tay saùt thuû soá moät naèm trong nhoùm ñaâm cheùm cuûa Kim Anh veà gaëp anh Naêm coù chuyeän caàn laøm... Leõ ra, ñòa baøn quaän Taân Bình anh Naêm ñaõ giao cho Dung Haø, thì vuï Thaéng Chaäp naøy maáy thaèng ñeä cuûa Dung nhö Haûi Baùnh, Quaân Beùo hay Haûi Haáp dö söùc deïp eâm, nhöng Dung vöøa môùi gaén soá trong vuï Laâm Chín Ngoùn, Naêm Cam khoâng muoán coâ naøng naøy laïi daày theâm chieán tích ñeå coù theå thaønh töï kieâu vôùi giang hoà phöông Nam, neân anh Naêm khoâng giao cho Dung Haø vuï naøy, maø söõ duïng chính löïc löôïng nhaø cuûa mình. Buoåi toái Cu Nhöùt ñeán trình dieän chuù Naêm ôû nhaø haøng Caùnh Buoàm treân ñöôøng Pasteur. Nhaän leänh töø chuù Naêm Cam laø phaûi “tieãn” con choù ñieân Thaønh Nam naøy cho noù xuoâi taøu veà Baéc, coøn neáu noù khoâng chòu hoài höông thì heát kieáp naøy ôû laïi Saøi Goøn ngaøy naøo noù chæ coù nöôùc laøm “aên maøy nôi xöù laï” maø kieám soáng... Coù coâng taùc lôùn, nghóa laø ñöôïc dòp laäp coâng, soáng ngheà saùt thuû nhö Cu Nhöùt, thì ñaây laø nhöõng dòp may, nhöõng cô hoäi toát ñeå ñöôïc “leân ñôøi”, caøng daày chieán coâng thì baäc chieáu ngoài trong nhaø caøng cao, vaø khi ñaõ coù nhieàu soá maù coäng theâm söï tin töôûng töø chuù Naêm, Cu Nhöùt seõ coù quyeàn taïo cho mình moät caùnh quaân rieâng, vaø ñöôïc chuù Naêm cho quaûn lyù moät laõnh ñòa naøo ñoù cuûa rieâng mình... Vì vaäy noù vui veû hoan hæ ra maët. Rôøi Caùnh Buoàm, moùc theâm thaèng ñeä laø Duõng Chuøa, Cu Nhöùt leân keá hoaïch haønh ñoäng, giao cho Duõng caàm ñaàu ñaùm saùt thuû Caàn Thô, nguyeân laø lính cuûa teân Caáu, tröôùc khi Caáu vaøo hoäp ñaõ “göûi laïi” cho Kim Anh, döôùi quyeàn söû duïng cuûa Cu Nhöùt, khi lính traùng ñaõ saün saøng, tröôùc giôø haønh ñoäng, anh Naêm phoâ tröông löïc löôïng cuûa Cu Nhöùt vôùi Sôn Baïch Taïng vaø vôø hoûi xem Sôn coù “quan heä” gì vôùi caùnh Thaønh Naêm cuûa Thaéng Chaäp khoâng ñeå lieäu coøn baûo Cu Nhöùt nöông tình nöông tay. Sôn nghe chuyeän thì loàng loäng leân naèng naëc xin Naêm Cam taïm “eùm” quaân cuûa Cu Nhöùt laïi, cho Sôn 3 ngaøy ñeå Sôn... tính.

“Meï noù! thaèng Thaønh Nam leáu laùo naøy daùm laøm meách loøng oâng anh nuoâi cuûa mình”. Phaûi ñích thaân “trò” noù moät traän môùi haû. Sôn baám phone veà Baéc cho Thaéng Taøi Daäu, baûo Thaéng lo “tieàn aên ñöôøng” cho caëp Long Mì vaø Bình Traøng ñaùp taøu vaøo Nam gaáp, nhôù ñem theo ñaày ñuû “löông thöïc” ñeå coâng taùc xa nhaø. YÙ Sôn laø daën caëp Long & Bình ñem ñaày ñuû ñoà chôi noùng nguïi vaøo ñeå xoùa soå Thaéng Chaäp. Coøn mình, Sôn thaân chinh qua khu Taân Bình, khu ñöôøng Coäng Hoøa gaàn Taân Sôn Nhaát moø ñeán laõnh ñòa cuûa Thaéng Chaäp, nhaän dieän, baùm saùt loä trình haøng ngaøy, theo doõi nhaát cöû nhaát ñoäng cuûa “con moài” naøy. Ba hoâm sau, buoåi toái, moät mình Thaéng treân yeân xe vöøa qua ngaõ tö Traàn Höng Ñaïo Nguyeãn Bieåu, Thaéng Chaäp bò hai chieác xe maùy chôû ñoâi keø theo eùp xe vaøo leà ñöôøng, chaúng noùi chaúng raèng, hai teân ngoài sau keùo maõ taáu döôùi yeân xe nhaém Thaéng Chaäp maø cheùm tôùi taáp taän löïc, töøng nhaùt dao xaû xuoáng ñaàu, vai löng, tay chaân cuûa Thaéng Chaäp, Thaéng Chaäp vöøa la cheát vöøa boø leát vöøa vung tay khoâng ñôõ dao, leát ñeán ñaâu dao phaäp theo ñeán ñoù, ñôõ cuù naøo maùu tuoân tung toùe theo cuù ñoù. Chæ trong nhaùy maét, truøm giang hoà Nam Ñònh, keû muoán thoáng laõnh phöông Nam baèng “chinh chieán” ñaõ bieán thaønh moät caùi gieû raùch ñaãm maùu, naèm guïc beân veä ñöôøng thoi thoùp. Hai tay saùt thuû chæ ræ tay Thaéng “anh Sôn nhaén maøy lieäu maø tìm ñöôøng veà Thaønh Nam maø xua gaø cho vôï ñi ñöøng ñeå boïn tao phaûi gaëp laïi maøy ôû Saøi Goøn naøy nöõa nhaù!”. Noùi xong roài caû hai phi leân yeân xe, ñoàng boïn caàm tay laùi ñaùnh voõng maáy caùi laø hai chieác Spacy hoøa mình bieán maát vaøo doøng xe daäp dìu cuûa Saøi Goøn ñeâm tröôùc khi coâng an

ñeán hieän tröôøng. Ngöôøi ñi ñöôøng chöùng kieán vuï cheùm taùo baïo chæ keå laïi vôùi coâng an laø khoâng nhaän daïng ñöôïc hung thuû, cheùm quaù nhanh, choã bò cheùm toái huø, vaø cheùm xong ruùt ñi cuõng quaù leï, vaø cuõng khoâng ai bieát chuyeän gì, khoâng phaûi cöôùp ñoà cöôùp xe, cuõng khoâng ai bieát vì sao naïn nhaân bò cheùm daõ man nhö vaäy chaéc laø thanh toaùn baêng ñaûng xaõ hoäi ñen... Maïng Thaéng Chaäp phaûi noùi laø quaù lôùn, laïi theâm laø moät ngöôøi coù söùc khoûe toát neân khi ñöa vaøo beänh vieän, chæ ít laâu sau tay chôi Thaønh Nam naøy laïi phôi phôùi xuaát hieän trôû laïi treân choán giang hoà nhö chöa heà bò cheùm nhaùt naøo. Trôû veà huøng cöù laïi khu vöïc Taân Bình, Thaéng bieát hai tay cheùm mình laø ñaøn em cuûa Sôn Baïch Taïng, ñuïng ñeán Sôn Baïch Taïng thì Thaéng Chaäp hoaøn toaøn khoâng daùm nghó ñeán, khoâng coù löïc, khoâng kham noåi vaø moät ñeàu nöõa laø ñoä “döõ daèn” cuûa caùch chôi thì Thaéng Chaäp chæ laø haøng baùm goùt cuûa Sôn cuõng khoâng boû. Sôn Baïch Taïng göûi laïi lôøi nhaén baûo Thaéng veà Nam Ñònh xua gaø laø coøn löu tình giöõ caùi maïng noù laïi... Coù leõ laø do vuï quaäy phaù soøng cuûa Ba Maïnh & Quoác Luûi beân quaän 8 neân môùi coù vuï naøy. Bôûi Thaéng Chaäp chöa töøng coù quan heä hay coï queït gì vôùi Sôn Baïch Taïng thì leõ naøo Sôn laïi ra tay voâ duyeân côù nhö vaäy... Chæ laø vì khi vaøo ñaây cuõng nhö soaùi bieån Dung Haø, con hoå traéng Haø thaønh Sôn Baïch Taïng, caû hai baây giôø ñeàu nhaäp vaøo taøn duø laøm huynh ñeä muoäi vôùi Naêm Cam. Laàn ñaàu tieân Thaéng Chaäp thaáy laõo giaø Nam Boä naøy quaû coù thöïc löïc vaø ra gì laém chöù khoâng xoaøng nhö noù nghó. Thoâi thì ôû laïi Taân Bình “laõnh ñòa rieâng cuûa mình”, khoâng qua quaän 8 nöõa chaéc seõ eâm. Laàm! Thaéng Chaäp ñaõ laàm to. Vôùi giang hoà khi ñaõ noùi xoùa soå thì töùc laø Thaéng khoâng coøn ñaát ñöùng ôû Saøi Goøn, neáu khoâng chòu veà Nam Ñònh ngay thì sôï raèng Thaéng seõ chaúng coøn cô hoäi maø veà nöõa. Sôn ñaõ göûi lôøi nhaén “veà Thaønh Nam xua gaø cho vôï” thì leõ ra Thaéng phaûi hieåu ñaây laø moät meänh leänh, khoâng tuaân khoâng ñöôïc. Töø beänh vieän ra chöa ñöôïc bao laâu, chöa kòp cuûng coá laïi ngoâi vò ñaøn anh cuûa mình ôû vuøng Taân Bình, Thaéng Chaäp ñaõ bò cuù thanh toaùn laàn thöù hai, theo caùch chôi queùt doïn chieán tröôøng ñeå döùt ñieåm cuûa daân

chuyeân nghieäp. Cuõng laø moät buoåi toái, sau chaàu bia boït vôùi teân ñaøn em treân ñöôøng veà, ngoài ôû yeân sau xe maùy do thaèng ñeä chôû, Thaéng thaáy naëng buïng vaø coù nhu caàu caàn phaûi xaû nöôùc neân baûo tay em döøng xe gheù vaøo moät khoaûng toái treân ñöôøng, Thaéng böôùc xuoáng xe ñeán saùt töôøng raøo môû cöûa quaàn ñeå thaùo nöôùc. Cuøng luùc ñoù moät chieác Su 150 trôø tôùi, ngöôøi ngoài sau, cuõng nhö Thaéng böôùc xuoáng ñi nhanh ñeán töôøng raøo nôi khoaûng toái, nhöng khoâng phaûi ñeå xaû nöôùc, maø laø keû laï moùc ra trong aùo khoaùc moät khaåu suùng nhoû, dô thaúng vaøo Thaéng Chaäp maø boùp coø. Cuù ra tay quaù nhanh leï, ñöôïc keát hôïp bôûi tieáng neït boâ cuûa teân caàm laùi ñang vaën ga cho maùy xe gaàm ruù töøng ñôït ñaõ aùt ñi tieáng noå ngaén goïn cuûa taàm ñaïn baén gaàn. Truùng ñaïn, nhöng baûn chaát hung haõn cuûa con choù ñieân bieát mình saép cheát Thaéng lao nhanh vaøo tay caàm suùng baén mình ñeå taán coâng. Nhöng khoâng kòp tay saùt thuû chuyeân nghieäp bieát chôi haøng noùng naøy thoái luøi moät böôùc traùnh cuù lao cuûa Thaéng Chaäp, gaõ nhanh choùng ñaåy vaøo giöõa ngöïc Thaéng vieân ñaïn thöù nhì ñeå chaän ñöùng ñaø lao tôùi cuûa Thaéng Chaäp, Thaéng ñoå guïc xuoáng veä ñöôøng. Hai laàn, Thaéng bò taán coâng ñeàu ôû treân ñöôøng phoá ôû luùc baát ngôø nhaát. Cuõng nhö laàn tröôùc, tay saùt thuû voâ danh nhanh choùng trôû veà yeân sau cho ñoàng boïn voõng tay laùi hoøa vaøo doøng xe ñoâng ñaëc cuûa ñeâm Saøi Goøn... Khi ñöa vaøo beänh vieän, tính maïng cuûa Thaéng nhö chæ maønh treo chuoâng vaø ai cuõng cho raèng ngöôøi huøng Thaønh Nam naøy khoù maø soáng ñöôïc bôûi hai veát ñaïn ñeàu truùng vaøo nôi chí töû. Theá nhöng, nhö moät pheùp laï, Thaéng Chaäp vaãn soáng...Tuy vaäy tay anh chò Thaønh Nam bò lieät toaøn boä nöûa thaân döôùi, suoát ñôøi phaûi ngoài xe laên. Xuaát vieän, Thaéng Chaäp chæ coøn nöôùc ngaäm nguøi ngoan ngoaõn laáy veù taøu cuøng vôï con trôû veà Thaønh Nam ñeå traùnh cuù ra tay laàn thöù 3 maø Thaéng bieát laø Sôn Baïch Taïng seõ laøm nöõa ñeå tieãn Thaéng veà chaàu Dieâm vöông neáu Thaéng coøn chöa chòu leân taøu veà Nam Ñònh. Xong vieäc, nghe tin Thaéng Chaäp ñaõ quy coá höông, anh Naêm cuõng coù chuùt ngaäm nguøi. “Thaèng naøy ñi ñaõ laâu, Nam Ñònh giôø ñaõ coù chuû môùi, khoâng ai hoan ngheânh söï trôû veà cuûa noù ñaâu. Toäi nghieäp! Daân chôi khoâng leà loái kieàu

95

naøy khoâng cheát tröôùc cuõng cheát sau! Trôû laïi Dung Haø, sau khi trieät ñöôïc Laâm Chín Ngoùn ra khoûi choán giang hoà baèng ca acid sulfuric thì ñaõ maëc nhieân khoaùc vaøo ngöôøi chieác aùo choaøng cuûa moät “nöõ hoaøng soá maù”, Dung Haø caøng khaúng ñònh vò trí cuûa mình hôn ôû vuøng ñaát môùi. Tröôùc ñaây teân tuoåi cuûa Dung Haø neáu ñaõ laø moät nöõ soaùi huøng cöù thaønh phoá caûng hoa Phöôïng ñoû vaø laø moät truï coät cuûa giang hoà phöông Baéc thì giôø ñaây, vaøo Nam maëc duø trong taøn che cuûa nhaø Naêm Cam nhöng qua vuï xoùa soå Laâm Chín Ngoùn, moät hung thaàn Chí Hoøa tröôùc 75 vaø laø con coïp ñieân cuûa thôøi ñaïi. Ngoaøi lyù lòch laø moät giang hoà laõo laøng trong haøng caùnh tay maët saùt caïnh Traàn Ñaïi, Laâm coøn coù moät “baûng soá” vôùi hôn 20 naêm tuø coäng theâm hai vuï ñaâm cheát Sôn Cöông vaø Hoaøng Ñaàu Laâu laø hai voõ só cao cöôøng trong Chí Hoøa, Laâm Chín Ngoùn coøn laø ñaàu teâu saùch ñoäng cho moät vuï tuø noåi loaïn duy nhaát trong lòch söû gaàn caû traêm naêm cuûa Chí Hoøa. Vuï baïo loaïn naøy vôùi hôn 800 tuø nhaân cuûa hai khu BC vaø FG xaùp laù caø hoån chieán nhau loaïn xaø ngaàu vaø coøn ñoát chaùy caû taàng hai khu BC... Vôùi thaønh tích söøng soû nhö vaäy maø Dung Haø ñaõ laøm cho Laâm Chín Ngoùn ngaäm taêm ruùt khoûi giang hoà khoâng daùm hoù heù... taøn pheá vónh vieãn vôùi ca acid soáng cuõng nhö cheát khoâng daùm nghó ñeán chuyeän traû thuø. Vôùi thaønh tích ñaùng neå naøy, Dung Haø ñaõ thaät söï taïo cho mình moät choã ñöùng rieâng bieät trong theá giôùi ngaàm phöông Nam. Trong khi ñoù Minh Söùt luùc naøy cuõng ñaõ dôøi ñoâ vaøo Nam, Minh mua laïi khaùch saïn Impress treân ñöôøng

Coáng Quyønh quaän 3, vöøa kinh doanh vaø cö nguï luoân taïi ñaây. Impress beà ngoaøi laø moät khaùch saïn trung caáp loaïi 3 sao coäng theâm nhaø haøng aên thöïc ñôn AÂu chaâu, nhöng thöïc chaát laø moät voû boïc cho vaên phoøng ñaïi dieän coâng ty taøu bieån Ñaïi Döông cuûa Minh, nôi laøm ñieåm xuaát phaùt cuûa nhöõng chuyeán haøng vaän chuyeån ma tuùy xuyeân ñaïi döông ra nöôùc ngoaøi. Qua Phöông Troäm Traâu, Ngoâ Ñöùc Minh töùc Minh Söùt ñaõ ñaùnh troùt loït nhieàu chuyeán haøng ñaàu tieân ñöa heroin vaø “taøi maø” qua Nhaät (taøi maø aâm töø chöõ “ñaïi ma” cuûa tieáng Haùn ñeå chæ caàn sa moät loaïi ma tuùy qua hình thöùc thuoác laù vaán). Khi nhöõng chuyeán haøng ñi Nhaät ñöôïc trôn tru, Minh tìm ñöôøng Nam tieán vôùi keá hoaïch quy moâ hôn vôùi yù muoán nhaém vaøo con ñöôøng ñi UÙc, Singapore, Malaysia vaø töø ñoù doøng boät traéng naøy seõ chuyeån caûnh ñeán vôùi caùc coäng ñoàng ngöôøi Vieät taïi nhieàu nôi treân theá giôùi. Phöông Troäm Traâu, töùc Ngoâ Xuaân Phöông, cuõng laø daân Haûi phoøng laïi mang hoï Ngoâ nhö Ngoâ Ñöùc Minh, vì cuøng hoï neân caû hai ñaõ nhanh choùng keát nghóa huynh ñeä luùc coøn manh nha böùc tranh saùng toái cuûa thôøi “ñoåi môùi”. Khi Minh dính vuï bò Laâm Ñen gaøi cho löïc löôïng an ninh quan thueá baét quaû tang ñaõ bao che nhieàu chuyeán haøng ñieän maùy caäp beán laäu vaøo Ñoà Sôn khoâng qua quan thueá cuûa caûng Haûi Phoøng. Minh bò sa thaûi ra khoûi ngaønh coâng an vaø tuø hai naêm, ôû ñöôïc hôn moät naêm Minh ñöôïc traû töï do, vaø töø ñoù baét tay cuøng coâ em keát nghóa Dung Haø, Minh chính thöùc caát böôùc ra giang hoà vôùi voû boïc moät doanh nhaân trong ngaønh vaän taûi bieån. Khoâng bieát vì soá may hay vì chòu khoù ngaäm ngaõi tìm traàm laën loäi tìm muïc tieâu maø Minh laïi gaù nghóa vôï choàng ñöôïc vôùi naøng Nguyeät, moät phuï nöõ vöøa thöøa keá coâng ty kinh doanh taøu bieån khaù quy moâ cuûa ngöôøi choàng quaù coá taïi Nha Trang. Choàng cuûa Nguyeät laø moät ñaïi gia trong ngaønh haøng haûi, boång döng bò tai naïn xe qua ñôøi ñeå laïi cho baø vôï treû moät gia taøi lôùn. Ngoaøi caùc cô ngôi nhaø ôû xe coä thuoäc haøng ñaïi gia, coâng ty Ñaïi Döông maø Nguyeät ñang laøm chuû vôùi tö caùch thöøa keá cuûa choàng coøn sôû höõu 3 chieác taøu vieãn döông ñang coù nhieàu hôïp ñoàng vaän taûi treân caùc tuyeán ñöôøng Vieät Nam - Nhaät Phi - Singapore - Malaysia. Minh Söùt sau khi keát hoân vôùi


97

96 Nguyeät nghieåm nhieân trôû thaønh Toång Giaùm Ñoác coâng ty traùch nhieäm höõu haïn Ñaïi Döông, bôûi Nguyeät trong thôøi gian coøn laøm vôï ngöôøi choàng tröôùc, chæ laø moät ngöôøi ñaøn baø noäi trôï, naøng hoaøn toaøn khoâng coù kieán thöùc kinh doanh vaø cuõng khoâng bieát gì ñeán coâng vieäc kinh doanh cuûa choàng cuõ. Khi choàng cuõ qua ñôøi, coâng ty tieáp tuïc thuaän buoàm xuoâi gioù qua söï ñieàu haønh cuûa daøn nhaân löïc ñang coù saün. Nguyeät vôùi vai troø Chuû tòch Hoäi ñoàng Quaûn trò coâng ty nhöng thöïc söï naøng khoâng tröïc tieáp kinh doanh vaø ñieàu haønh. Vì vaäy baây giôø taùi giaù cuøng Minh Söùt, Nguyeät hoaøn toaøn tin töôûng, vaø bò “buøa tình yeâu” cuûa anh choàng môùi, Nguyeät giao heát toaøn boä coâng ty Ñaïi Döông cuûa ngöôøi choàng tröôùc cuûa mình vaøo tay Ngoâ Ñöùc Minh. Neáu nhö chæ ñi tìm caûnh chuoät sa huõ neáp thì Minh Söùt ñuùng laø ñang rôi vaøo huõ vaøng chöù khoâng phaûi huõ neáp, nhöng muïc tieâu cuûa Minh khoâng ñôn giaûn chæ laø ñi tìm nhöõng ngöôøi ñaøn baø coù cuûa ñeå ñem söùc löïc nam nhi cuûa mình ra laøm thôï moû. Luùc coøn laø coâng an, Minh ñaõ bieåu hieän laø moät ngöôøi ñieân tieàn, Minh meâ tieàn, vaø meâ coù nhieàu tieàn ñeán ñieân cuoàng voâ ñoä, vaø baèng moïi caùch... Coù leõ khoâng coù moät caùch kieám tieàn naøo maø Minh töø nan duø laø phaïm phaùp hay baát löông ñeán maáy, vaø cuõng khoâng coù con soá cuûa tieàn naøo maø Minh caûm thaáy ñuû trong muïc tieâu kieám tieàn cuûa mình. Baèng nhieàu thuû ñoaïn vaø söï giaûo hoaït quaùi chieâu cuûa rieâng mình, coäng theâm kieán thöùc ñöôïc ñaøo taïo trong ngaønh só quan coâng an tröôùc ñaây, Minh Söùt am töôøng veà caùc hoaït ñoäng cuûa toäi phaïm ñeå töø ñoù hoaïch ñònh nhöõng caùch phaïm toäi tinh vi ñeå deã daøng qua maët luaät phaùp. Khi tieáp nhaän Ñaïi Döông vaø ba chieác taøu vaän taûi bieån Minh Söùt nhö ñöôïc chaáp theâm caùnh ñeå vöông mình ra bieån lôùn... Minh thaáy raèng ba chieác taøu trong tay mình, duø coù goø löng ra maø chôû caû chuïc “coâng” (container) haøng thaùng ñi nöõa cuõng chaúng baèng ñem ñi ñöôïc vaøi baùnh heroin ra nöôùc ngoaøi. Laø moät ngöôøi töøng laø só quan coâng an chuyeân ngaønh veà ñieàu tra toäi phaïm kinh teá, Minh Söùt dö bieát giaù trò cuûa maët haøng naøy, vaø Minh cuõng thöøa bieát thò tröôøng tieâu thuï cuûa noù ôû nôi ñaâu. Laâu nay, heroin töø Trung Quoác qua ñöôøng bieân giôùi Laøo Cai Yeân Baùi, vaøo ñöôïc Vieät Nam ñeàu tìm caùch vöôït Tröôøng sôn ñeå Nam

tieán vaøo Saøi Goøn, ñaây laø moät thò tröôøng beùo bôû. Tuy nhieân neáu ñöa ñöôïc nhöõng baùnh heroin naøy ra haûi ngoaïi thì voán moät, lôøi ñeán caû traêm. Theo chính saùch môû cöûa kinh teá thò tröôøng, gioøng Vieät kieàu môùi ñi hôïp taùc lao ñoäng cuõng coù ñeán caû trieäu ngöôøi coù maët ôû khaép moïi nôi, ñoù laø chöa keå con soá hôn trieäu Vieät kia mieàn Nam ra ñi naêm xöa trong thôøi vöôït bieån hieän ñang soáng ôû UÙc, Canada, Hoa Kyø chaâu AÂu v.v... Roài theâm ñaõ maáy chuïc naêm qua, vieäc ñoaøn tuï gia ñình, baûo laõnh thaân nhaân ñaõ nhaân ñoâi soá ngöôøi vöôït bieån, doøng Vieät kieàu caùc thöù coäng chung ñang soáng beân ngoaøi ngaøy hoâm nay khoâng döôùi 3 trieäu ngöôøi. Hoï laø moät nguoàn tieâu thuï khoång loà maø Minh Söùt ñang nhaém ñeán, vaø ba chieác taøu vieãn döông cuûa coâng ty Ñaïi Döông cuûa (vôï) Minh seõ laø phöông tieän ñeå vaän chuyeån caùc baùnh heroin töø Trung quoác qua Vieät Nam ñeå ñi ra nöôùc ngoaøi... Vieäc ñaàu tieân laø Minh tìm laïi caùc giao tình cuõ trong nhoùm Vieät kieàu thöôøng veà nöôùc ñeå laäp thaønh ñaàu moái tieáp nhaän cho phía beân kia, vaø Phöông Troäm Traâu, töùc Ngoâ Xuaân Phöông, moät huynh ñeä töø thôøi coøn haøn vi ôû Haûi Phoøng ñaõ ñöôïc Minh Söùt thaûo luaän vaán ñeà.

Phöông khi coøn ôû Haûi Phoøng cuõng laø moät tay chôi trong ngheå ñaùnh baïc bòp. Sang thôøi môû cöûa, nhôø chuùt quen bieát Phöông nhaåy ra laøm coø moâi giôùi ñöa caùc ñoaøn hôïp taùc lao ñoäng sang Nhaät, trong moät chuyeán veà nöôùc gaëp laïi Minh Söùt, bieát Minh hieän giôø sa nhaèm haõng taøu vieãn döông, coù ba chieác taøu trong tay, laïi coù nhieàu keá hoaïch laøm aên lôùn neân Phöông voâ cuøng ngöôõng phuïc, vì vaäy Phöông Troäm Traâu nhanh choùng nhaän lôøi hôïp taùc thaønh laäp moät ñöôøng daây ñöa ma tuùy ñi Nhaät vôùi Minh Söùt. Chuyeán ñaàu tieân, Minh Söùt giao cho Rôi Beùo, laø tay thuûy thuû thaân caän cuûa moät trong ba chieác taøu cuûa mình ñang caäp caûng Qui Nhôn, ñeå Rôi Beùo laøm “baûo tieâu” soá haøng quyù ñem sang Nhaät giao cho Phöông. Thöông vuï ñaàu tieân ñi troùt loït, Phöông tieâu thuï haøng vaø chuyeån tieàn veà cho Minh Söùt tieáp tuïc. Ñôït keá tieáp laø ba baùnh heroin khaùc nöõa cuõng ñöôïc Minh cho xuoáng taøu ra khôi. Roài laàn löôït soá haøng lôùn hôn leân ñeán 10 baùnh ñöôïc giao cho nhieàu thuûy trong nhieàu laàn “baûo tieâu” khaùc nhau, soá voán leân ñeán gaàn caû trieäu ñoâ la. Ñöôøng daây ñöa heroin sang Nhaät cuûa Minh Söùt ñaõ ñöôïc Phöông Troäm Traâu boâi môõ trôn tru. Trong thôøi gian thònh vöôïng nhaát chæ trong hai naêm sau ngaøy cöôùi, Minh Söùt vaø Phöông Troäm Traâu ñaõ duøng coâng ty haøng haûi vaän taûi bieån Ñaïi Döông cuûa vôï, chuyeån vaän sang Nhaät toång coäng 103 baùnh heroin, 15 kyù ma tuùy toång hôïp, vaø 50 kyù “taøi maø” ... Khoâng ngöøng laïi ôû con ñöôøng baûo tieâu ñöa haøng ñi Nhaät, Minh coøn muoán tìm theâm caùc chieán höõu trong laøng Vieät Kieàu töông töï nhö Phöông Troäm Traâu, ôû caùc nôi khaùc. Nhöõng baùnh heroin cuûa Minh phaûi ñöôïc ñöa ñi Anh, ñi UÙc, ñi Canada, Hoa Kyø v.v... Vaø coâng ty Ñaïi Döông cuûa Minh Söùt luùc baáy giôø khoâng chæ voûn veïn coù ba chieác taøu maø laø moät ñoaøn taøu caû traêm chieác xuoâi ngöôïc Thaùi Bình Döông, Ñaïi Taây Döông v.v... Muoán nhö vaäy tröôùc heát Minh Söùt phaûi dôøi ñoâ vaøo Nam, ñaët ñaïi baûn doanh taïi Saøi Goøn, vôùi voû boïc laø vaên phoøng ñaïi dieän cuûa coâng ty vaän taûi bieån, Minh thieát laäp moät ñöôøng daây chuyeån vaän heroin töø Haø Noäi vaøo caùc caûng Ñaø Naüng, Qui Nhôn, Nha Trang baèng ñöôøng boä theo caùch thueâ xe tö nhaân chôû, vaø töø mieàn Trung seõ xuoâi theo taøu bieån caäp caûng Saøi Goøn, neo haøng ôû caûng, roài töø caûng Saøi Goøn laïi tua ra ñi moïi nôi baèng

ñöôøng bieån. Khi quaù caûnh Saøi Goøn, moät löôïng lôùn ma tuùy, qua ñöôøng daây bí maät aên chia cuûa Minh seõ leân bôø vaø tieâu thuï trong thò tröôøng noäi ñòa ôû mieàn Nam, ñaây cuõng laø moät thò tröôøng thuoäc loaïi “maùt trôøi oâng ñòa” vôùi daân soá gaàn caû chuïc trieäu, ít laém cuõng coù vaøi traêm ngaøn con nghieän, seõ laø moät nguoàn tieâu thuï lôùn cho soá löôïng ma tuùy khoång loà ñöôïc Minh vaø caùc “quan thaày” bí maät cuûa Minh, ñang aån maët ñôõ ñaàu... Chæ khoå moät ñieàu, khi thaâm nhaäp vaøo Saøi Goøn, duø ma tuùy khoâng naèm trong caùc laõnh vöïc thuoäc loaïi ñuïng haøng vôùi Naêm Cam, nhöng Saøi Goøn vaãn laø “ñaát nhaø” cuûa Naêm Cam. Minh Söùt ñaâu theå naøo muùa gaäy vöôøn hoang nôi vöôøn sau cuûa ngöôøi ñöôïc giôùi haéc ñaïo toân laø hoaøng ñeá cuûa theá giôùi ngaàm, oâng Truøm xaõ hoäi ñen mieàn Nam. Tình thaät maø noùi, trong maét Minh Söùt, Naêm Cam chæ laø loaïi thaát phu voõ bieàn, chæ laø moät teân ñaïi ca cuûa ñaùm ñaàu troäm ñuoâi cöôùp gioûi ñaâm cheùm nhau thoâi chöù chaúng coù gì ñaùng neå. Coù chaêng laø caùi daøn chöùc saéc trong tay Naêm Cam ñöôïc traûi ñeàu töø Sôû cho ñeán caùc quaän noäi ngoaïi thaønh môùi laø theá löïc ñaùng cho Minh Söùt quan taâm. Dó nhieân khi ñieàu haønh moät ñoaøn taøu ñöa heroin xuyeân Vieät vaø xuyeân quoác gia ra nöôùc ngoaøi, Minh Söùt khoâng theå ñôn thaân ñoäc maõ. Ñaøng sau tay giang hoà coå coàn mang boïc voû thöông gia naøy coøn coù caùc “quan thaày” aån maët, cao ñeán möùc naøo thì chính Minh Söùt cuõng khoâng bieát, nhöng coù theå ñeán moät trong caùc “taàm côõ” ôû taän... Ba Ñình thì cuõng khoâng laø chuyeän laï. Laø moät ngöôøi trong ngaønh, Minh dö bieát caùc oâ duø phe phaùi thuoäc beân naøy, beân kia khoâng laø chuyeän toàn taïi maõi maõi, maïnh hay yeáu tuøy vaøo chuyeän thaâm cung bí söû ñaáu ñaù noäi boä laãn nhau ôû caùc caáp choáp bu xa tít teø taän ñænh cao. Keû thöùc thôøi, bieát ngöôøi bieát ta môùi laø caùch tieán thoaùi. Vôùi theá löïc cuûa Dung Haø, coâ em keát nghóa töø thôøi haøn vi ñaõ hoã trôï cho Minh Söùt raát nhieàu khi coøn ngoaøi Baéc, Minh coù theå duøng Dung Haø cho nhöõng caàn thieát phaûi ñuïng ñeán söùc maïnh hay caùch xöû theá theo giang hoà. Keït moät noãi khi vaøo Nam, Dung Haø laïi ñem troïn caùnh ñaïi binh cuûa mình maø trôû thaønh huynh muoäi vôùi Naêm Cam... Rieâng Minh Söùt, thì chuyeän ñem ba con taøu vieãn döông cuûa mình ñeå hôïp taùc vôùi Naêm Cam maø “chia thò phaàn” trong chuyeän quaù caûnh Saøi

Goøn laø moät chuyeän Minh Söùt khoâng bao giôø nghó ñeán, chæ coøn coù caùch laø laøm sao taùch Dung Haø ra khoûi Nam Cam, hoaëc taùch Naêm Cam ra khoûi daøn chöùc saéc cuûa Sôû coâng an thaønh phoá, coù nhö vaäy thì Minh Söùt môùi veõ ñöôïc loä ñoà cho “con ñöôøng tô luïa” cuûa mình ñeå ñöa heroin caäp caûng Saøi Goøn vaø töø ñoù bung ra thò tröôøng khaép nôi nhö keá hoaïch... Nhieàu ñeâm, chong ñem beân ly röôïu treân baøn laøm vieäc rieâng cuûa mình taïi khaùch saïn nhaø, Minh boùp traùn suy nghó. Tay thöông gia Ngoâ Ñöùc Minh, töùc Minh Söùt ñang thaønh hình moät keá hoaïch taùo baïo... Vaø chính keá hoaïch naøy, khoâng laâu sau ñoù ñaõ ñem ñeán caùi cheát thaûm khoác cho Dung Haø, coâ em keát nghóa ruoät raø cuûa Minh Söùt töø nhöõng ngaøy coøn haøn vi nôi ñaát Baéc, keùo theo söï suïp ñoå cuûa ñeá cheá Nam Cam laät tung caû moät theá giôùi ngaàm cuûa xaõ hoäi ñen Saøi Goøn sau naøy... ooOoo Caâu chuyeän coøn daøi môøi baïn ñoïc xem tieáp kyø sau vôùi söï töôøng thuaät thaät gay caán cuûa taùc giaû laø moät trong chính nhöõng ngöôøi trong cuoäc keå laïi. Cuoäc thanh toaùn long tranh hoå ñaáu ñaãm maùu cuûa giang hoà Haø Noäi & Haûi Phoøng ngay taïi Saøi Goøn, vì sao Sôn Baïch Taïng vaø Dung Haø ñeàu cuøng laø Traø Baéc vôùi nhau vaø cuøng trong taøn duø cuûa Naêm Cam laïi coù yù muoán noäi boä töông taøn theà khoâng cuøng sinh töû vôùi nhau nôi ñaát khaùch. Naêm Cam coù thöïc taâm giaûng hoøa cuoäc tranh chaáp lôùn cuûa hai ñaïi ca Traø Baéc naøy hay chæ muoán laøm ngö

oâng höôûng lôïi... Coù phaûi Haûi Baùnh sai laàm khi taùch khoûi ñaøn chò Dung Haø chæ vì rôi baãy tình cuûa myõ nhaân? Kieàu nöõ Haï Thò Thu Giang thöôøng goïi laø Haï Giang - moät chaân daøi caû teân laãn ngöôøi ñeàu ñeïp laïnh luøng söông khoùi, ngöôøi ñaõ duøng “ngheä thuaät tình aùi” coù moät khoâng hai cuûa mình ñeå ñieàu khieån bieát bao nhieâu laø ñaøn oâng töø giôùi quan chöùc, ñaïi gia, cho ñeán giang hoà maõ taáu. Teân tuoåi Haï Giang ñöôïc nhaéc ñeán raát nhieàu laàn trong vuï aùn Naêm Cam, nhöng vì sao myõ nhaân naøy laïi hoaøn toaøn voâ can thoaùt löôùi phaùp luaät, khoâng moät laàn xuaát hieän tröôùc toaø vôùi baát kyø vai troø gì duø laø thuû phaïm, naïn nhaân, hay nhaân chöùng... Vaäy Haï Giang laø ai coù bí quyeát gì laøm nhieàu ñaøn oâng phaûi bi luïy... Khoùi Soùng Giang Hoà laø moät caâu chuyeän soâi ñoäng döïa theo moät vuï aùn lôùn coù thaät cuûa theá giôùi ngaàm xaõ hoäi ñen Vieät Nam, vaø nhöõng nhaân vaät coù lieân ñôùi ñeán vuï aùn ñöôïc taùc giaû caáu truùc theo hình thöùc truyeän keå vôùi nhieàu tình tieát thaät haáp daãn gay caán nhaát. Nhöõng chi tieát bí aån, ñaøng sau haäu tröôøng mang tính noäi boä chöa heà ñöôïc ghi laïi trong hoà sô tö lieäu cuûa vuï aùn, cuõng nhö chöa töøng ñöôïc giôùi truyeàn thoâng cuûa vuï aùn bieát ñeán vaø töôøng thuaät. Caâu chuyeän traøn ñaày soâi ñoäng cuûa tình, tieàn, maùu vaø nöôùc maét trong theá giôùi ngaàm xaõ hoäi ñen thôøi caän ñaïi. Truyeän ñöôïc keå bôûi ngay chính “ngöôøi trong cuoäc” coøn ñang aån maët vôùi naéng möa vôùi cuûa giang hoà trong nöôùc. Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng, xin chaân thaønh caùm ôn quyù baïn ñoïc ñaõ theo doõi vaø yeâu thích coå vuõ cho caâu truyeän naøy vaø muoán ñaët mua troïn boä “quyeån saùch Khoùi Soáng Giang Hoà”, raát tieác laø truyeän keå chöa hoaøn taát, vaø chöa töøng xuaát baûn thaønh saùch, cuõng chöa töøng coù ñaêng heát troïn boä treân baát cöù baùo in hay baùo maïng naøo ôû trong nöôùc laãn nöôùc ngoaøi. Bôûi taùc giaû chæ keå laïi töøng kyø theo töøng soá baùo, vaø chæ ñaêng duy nhaát treân taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng UÙc chaâu maø thoâi, môøi ñoïc giaû tieáp tuïc ñoùn xem cho troïn boä, vaø giôùi thieäu nhieàu ngöôøi quen tìm mua taïp chí DNÑS haøng thaùng ñeå cuøng xem. Thaønh thaät caùm ôn quyù baïn ñoïc.

Yeân Ba Giang Vuõ DNÑS Australia


99

98

Taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng phaùt haønh roäng raõi treân toaøn caùc tieåu bang. Ngoaøi caùc shop taïi nhöõng khu vöïc Vieät Nam, baïn ñoïc coù theå tìm taïi caùc newsagency, bookstalls, caùc ñieåm baùn lotto cuûa UÙc theo ñòa chæ töøng vuøng döôùi ñaây:

Taïi West Australia

Shop 4 Wade Crt Summerfield WA, 160 Lincold, Highgate Perth WA Tan Hoa Thanh 177179 Brisbane St Perth WA

Taïi Canberra

Belconnen ACT Newslonk N’agency 2 Mort St. Canberra Canberra City News’cy Sh6 Centrepoint Petrie Plaza Canberra City Lanyon N’agency Shop 18, Lanyon Marketplace Woden L66 W’den Plaza Tugg’nong: ACT Sh13 T’nong S/C Florey: Shop3, Kesteven St. ACT

Taïi Sydney & Metro (theo thöù töï ABC)

Ashfield NSW 279 Liverpool Rd Bankstown Plaza Newsagency 29 Old Town Plaza B’town NSW Restwell Newsagency 4 Chapel Rd B’town NSW Old Town Plaza N/Agency 118 Old Town Plaza B’town Shellharbour Sq N/agncy 35 Shellh’bour Sq Barrack Hights NSW Newsfront N’agency Sh 50 Westfield c/tre Newsexpress Belconnen sh 114 Westfield Town Belconnen NSW Belmore Newsagency 362 Burwood Rd Belmore NSW Belmore Bokkstall On Train Station Belmore NSW Bale N’agency Shop 22 Bonnyrigg Plaza B’rigg Bonnyrigg N’agency Sh 6,57 Brown Rd B’nyrigg NSW Burwood N’agency Sh 7 Murray Arc 127133 Burwood NSW Burwood Rail N’agency

98

On Burwood Train Station News Rapt N’agency 64B John St. Cabramtta C.N.T Tran N’agency 200 Railway Parade Cabramatta NSW Cabramatta East (Tran) n’gency 150 Ca’tta Rd C’tta NSW Campsie North Liu n’agency 195 Beamish St. C’psie Campsie Centre A’gency 20/1428 Amy St C’psie NSW Chris/ N’agerncy Shop 2, 68 Evaline St C’psie Mid Campsie N’agency 245 Beamish St C’psie Canleyvale News Shp3 Canleyvale Rd C’vale NSW Lucky Newsagency Shop 8 /509 Hume H’way Casula Hoxton Pk NSW ChesterHill N’agency 148 Waldron Rd Chesterhill NSW Lakeland n’agency Sh6 Crn Epson & Child Rd Chipping Norton NSW Claymore n’agency Sh3/19 Dobell Rd C’more NSW Corrimal 437 Princes H’way Corrimal NSW Pigott JV Newsagency 163165 Oxford St Darlinghurt Sydney Bus Stop 366 New South Head Rd Double Bay NSW Dulwich Hill Book stall On Station Dulwich Hill Clempton Pk Newsagency 196 William St Earlwood NSW Lake nws’cy Sh1 BKK shop Cen, Evans Ave Eastlake NSW Epping C’tral nws’cy 52 Rawson St Epping NSW Fairfield f’rum nsa’cy Sh 16 The Chase C’tre Smart St Fairfield NSW Fairfield Forum News Sh6 Forum F’field Shopping C’tre Fairfield Heights 251 The Boulevard F’ Heights Fairy Meadow 35 Princes H’way NSW Fairvale Shop3/338 Fairfield George Hall 2A Crn Haigh & George Cres Glenfield Shop4, 8086 Railway Pde Granville 26 South St, 25 Good St 11/12 Dellwood Green Valley Sh2./174 Greenacre 187 & Waterloo Rd Greenfield 11 G’field Rd Guildford 370 G’ford Rd 339 G’ford Rd

Gungahlin, Sh 12 M’pl Hibberson Hassall Grove 2/211 Buckwell Dr. Hombush, on H’bush Station Horsby, 33 Florence St Hurston Pk, 12 Crinan St. Ingleburne 15 Oxford Rd King Saøi Goønrove: 248 K’grove Rd Kogarah: 52 Railway Pde On K’rag Staion Lakemba: On L’kba Station vaø 99 Haldon St, 40 Railway Pde Landsvale Sh9, S/C 210216 Hume H’way Lidcome: 7 John St, 19 Joseph St., Del Church St & In White Bin Liverpool: 64 More St, Unit 4/1 Woodland Rd, Sh27, L’pool Plaza, Shop 249 Westfield Centre M’qu’rie St., On Liverpool Station Macquarie field 38/39 Victoria Rd Marrickville: 22 Day St, 290 M’ville Rd, 246 Wardale Rd, Sh 27, 34 Victoria Rd Mascot: 201 King St, Mayfield: 53 Maitland Rd Merryland: 181 Me’land, 162 M’land Miller Sh7 Miller S/C Milperra: 3/6 Bullecourt Ave Mt Druitt: On Station, Supa News Westfiel S/C, Sh16 W’field C’tre Mt Pitchard: 44 Meadows Rd Narwee: 1/159 Penshurst Rd Newtown: 1 Wilson St., 399 King St, Sh 23, 503511 King St, Strathfield: 189 Concord Rd Padstow: On Station Punchbowl: 1428A Canterbury Rd Redfern: 120A Redfern St, 243 Chalmers St., 141 Redfern St., Regents Pk: On Station Recesby: 46 Simmons St., 10/64 Beaconfield St Riverwood: On Station Rockdale: 500 Princess Hway Smithfield: 2/66 Dublin St, Smithfield: 683 Horsley Dr St. Marrys: On Station 118 Queen St Stanhope: Crn Sentry & Stanhope P/way Sydnham: On Station Sydney: 735 George St Toongabie: 46 Aurelia St Wakeley: Shop 4 S/C Bulls Rd Warrawong: Sh2,7274 King St Warwick Farm: 6/14 Hume Hwy Waterloo: 138 Raglan St Wenworthville Sh27 Emma Cres Wiley Pk: 66 King George Rd Wollongong Sh6 175 Keira St Yagoona: Sho Long Chen Thai Nguyen 2 Rookwood Yennora: 152 Fairfield St

Baùn sæ vaø leû ñuû caùc loaïi saûn phaåm veà saøn nhaø goã vaø vaät lieäu loùt saøn nhaø

TAËNG

$100 TIEÀN MAËT

Khi mua haøng nhôù noùi laø thaáy quaûng caùo naøy ñaêng treân baùo Doanh Nghieäp Magazine & Online seõ ñöôïc taëng $100 tieàn maët khaáu tröø vaøo hoùa ñôn. AÙp duïng ñieàu naøy cho suoát naêm

2011

con roàng 2012

* Solid timber * Goã ñaëc * Floor boards * Laminate

* Vinyl * Carpets Rugs * Tiles gaïch * Thaûm ñuû loaïi

Xin goïi Joseph

0421 128 720 - 9755 0555 - Fax - 9755 0554

Ñuû caùc loaïi quaày keä, tuû kính chöng baøy, giaù chaân ñöùng baøy haøng v.v.. Unit 9, 64 Heathcote Rd Moorebank (Liverpool) NSW2170 (02) 9734 9509 or 0425 320 318 - Website: www.ostarshopfitting.com.au

75 99 99

44 Soft  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you