Page 1

10

10

Ghieàn computer, ñaøn oâng UÙc mua saém treân maïng nhieàu hôn quyù baø

Noãi aùm aûnh kinh hoaøng cuûa nhöõng ngöôøi ñi bieån khi nhìn thaáy nhieàu con taøu vaãn vaän haønh reõ soùng treân khaép caùc ñaïi döông, nhöng treân taøu khoâng moät boùng ngöôøi, chæ toaøn laø ma

Ly kyø thö huøng phaùp lyù saân toøa töø Myõ veà ñeán queâ nhaø. Ñaïi gia Vieät kieàu kieän “chaân daøi” Vieät Nam ñoøi traû laïi 15 trieäu ñoâ la tieàn... “khôø”

Sau 38 naêm chìm trong bí aån, FBI vöøa môùi coâng boá moät chöùng côù tìm ñöôïc taïi hieän tröôøng vaø khaúng ñònh - Lyù Tieåu Long ñaõ cheát vì bò moät saùt thuû voõ ngheä sieâu quaàn saùt haïi...

82 Tranh baù vôùi giang hoà Vuõng Taøu, Laâm Chín Ngoùn tieâu ñôøi vì khaåu nghieäp

1


Restaurant

Bar & Restaurant

20162001M38

20141001M38

Eastern Subs Sydney NSW

Nothcote Vic

Chuyeân ñaûm traùch & giaûi quyeát taát caû caùc vieäc MUA - BAÙN THUEÂ MUÔÙN caùc loaïi nhaø Vò trí thöôïng haïng ngay goùc hai maët tieàn ñöôøng caùi trong khu nhaø haøng aên uoáng thuoäc khu vöïc phía ñoâng Sydney NSW. Hieän taïi ñang baùn Greek taverna, coù theå laøm theâm hay ñoåi thaønh nhaø haøng AÙ chaâu.Beáp thích hôïp ñuû caùc loaïi menu. Ñang baùn 7 ñeâm thu nhaäp $10,000 tuaàn, lôïi töùc raát cao. Tieàm naêng coøn thu nhieàu hôn. Hôïp ñoàng laâu daøi, thueâ reû coù luoân choã ôû treân laàu, thích hôïp cho vôï choàng cuøng laøm vaø cö nguï laïi luoân taïi choã. Cô hoäi lyù töôûng ñeå sang vaø thu lôïi ngay trong ñaàu muøa heø naøy. Keâu giaù $150 ngaøn thöông löôïng. Xin goïi 0402 325 433 vaø ñeå laïi tin nhaén (tieáng Anh)

Kiosk Cafe

Shell Harbour NSW 20082001M38

shops baát ñoäng saûn v.v... Vò trí thaät toát treân ñöôøng High Street khu Northcote, doïc beân laø nhieàu nhaø haøng aên uoáng. Fully licensed chöùa 70 choã beân trong + theâm courtyard beân ngoaøi, khung caûnh raát ñeïp, lyù töôûng. Ñaõ laøm laâu naêm phuïc vuï thaân thieän ñang ñoâng khaùch . Hôïp ñoàng laâu daøi 7 naêm coù ñaùo haïn, thueâ shop giaù reû. Sang $35,000 WIWO. Xin goïi 0449 837 905

Bakery

Doncaster East (Donvale) Vic 2018M38

Haõy ñeán vôùi chuùng toâi khi quyù vò coù yù ñònh muoán MUA BAÙN CHO THUEÂ - MUOÁN THUEÂ Vò trí toát vuøng hoà Wyndemere Warrila, quaùn naêm ngay beân bôø hoà, vaø chæ coù 2 neõo ñöôøng laø ñeán bieån. Chung quanh coù hôn 200 caên du lòch apartment vaø caùc dòch vuï kinh doanh cho khaùch du lòch. Trang thieát bò ñaày ñuû luoân caû baøn aên cho buoåi tröa & toái. Hôïp ñoàng laâu daøi thueâ möôùn reû luoân caû choã cö truù neáu muoán ôû luoân taïi nôi laøm. Sang giaù treân $39,000 Xin goïi Robert 0410 628 005

2

Vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp loø baùnh mì vuøng Doncaster East (Donvale), thu nhaäp oån ñònh, coù theå daïy ngheà neáu caàn. Ñaây laø cô hoäi toát cho nhöõng ngöôøi môùi vaøo ngheà hoaëc môû theâm chi nhaùnh môùi. Hoaëc coù theå cho möôùn business (walk in walk out). Giaù caû thöông löôïng. Xin lieân laïc 0412 806 603 ñeå bieát theâm chi tieát.

Ñaëc bieät chuû nhaø coù Grany Flat hay dö phoøng muoán cho möôùn hoaëc cho share chuùng toâi cuõng ñaûm nhaän Coâng ty chuùng toâi muoán laáy uy tín laøm ñaàu, vaø phuïc vuï quyù vò thaät chu ñaùo.

Haõy lieân laïc: Brandon Le, Sales Consultant

Tel.: (02) 9754 9300 - Fax: 9727 3938 - Mob.: 0422 219 999 Shop:11/24-32 Hughes Street - Cabramatta NSW 2166 3


46 TÌM HIEÅU 6 KINH TEÁ THEÁ GIÔÙI HOÂM NAY Ngöôøi Myõ ñang “khoå” nhaát trong gaàn 30 naêm Kinh teá chaâu AÂu thieáu “xung löïc chính” Singapore couø moaâi tröoâøng kinh doanh thaaân thieän nhaaùt Nôï coâng chaâu AÂu neân möøng hay lo? Tín duïng “ñen” ñe doïa kinh teaù Trung Quoác Baøi hoïc kinh teá töø Phaùp, Hy Laïp, Nhaät Baûn vaø Zimbabwe

10 AUSTRALIA

Ngaân haøng UÙc vaãn chöa nôùi ñònh löôïng Caùc nhaø baùn leû tìm khaùch tröïc tuyeán Ñaøn oâng ÖÙc thích mua saém treân maïng

14 CHUYEÂN MUÏC NHAØ ÑAÁT AUSTRALIA Taïp chí

Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng Cô quan chuû nhieäm Viet’s Business Lifestyle

ABN 286 91 497 950 Toøa soaïn Sydney Australia P.O.Box: 308 Villawood 2163 Tel.: (02) 9788 7364 Fax: 9788 7364 Chuû Buùt: Phöông Minh Quaûn Lyù Trò Söï: Dzuõng Trinh Soá tröïc tieáp 0430 00 6965 e:DoanhNghiep@Optusnet.com.au BIEÂN TAÄP THÖÔØNG TRÖÏC AUSTRALIA Phaïm Laâm, Nguyeân Cung, Nguyeãn Ñöùc Hieäp, Nguyeãn Ñình Hoøa, Phöông”N”, Vónh Trung, Minh Anh, Mai DJ, Anne Trinh, Trang Nguyeãn, Dieäp Anh, Hoàng Haø, Mai Oanh, Dzuõng Trinh, Thieân Quaân USA Traàn Thò Vónh Töôøng, Töôøng Yi, Trònh Thanh Thuûy UK, DE Haø Quyeân, Trinh Haân, Phöôùc Duy, Thu Trang VIEÄT NAM Haø Thaønh Laõng Töû, Khaùch Saøi Goøn, Khaùch Haø Noäi, Ngoïc Dieäp, Nguyeân Vieät, Ñöùc Huy, Duy Cöôøng, Ngoïc Thu, Kieàu Mai, Yeân Ba Giang Vuõ ÑAÏI DIEÄN CAÙC THAØNH PHOÁ TIEÅU BANG Melbourne, Vic. Vónh Ñaït, Mob.: 0405 831 558 Brisbane, Qld Nhaät Haï, Mob.: 0419 653 122 Pert, WA Thaïch H, Mob.: 0418 923 951

4

Cleopatra VII Nöõ hoaøng Ai Caäp

54 THEÁ GIÔÙI ÑOÙ ÑAÂY

Phaùt hieän xaùc ngöôøi ngoaøi haønh tinh treân ñaát Nga? 1 ngaøy treân bieån ôû China

56 QUEÂ NHAØ

Ñöùt ruoät nieàm ñau... Tuïc leä “nguû thaêm” cuûa ngöôøi Dao, DaânThaùi Bình aên chôi... Con gaùi ñi... Bar Cuoái neõo ñöôøng tình Ñaïi gia Viet kieàu chaân daøi Vieät Nam kieän nhau ñoøi 288 tyû

Giaù nhaø UÙc tieáp tuïc giaûm trong 2 quyù Chöông trình trôï caáp mua nhaø ñaàu tieân Yarraville nôi ñaàu tö toát.. Ñaàu tö vaøo “The Block” (Richmond) Baùn vôùi giaù cao ai maø khoâng muoán

66 VAÊN NGHEÄ

Chillida Leku - Khu vöôøn ngheä thuaät

18 BÌNH LUAÄN SÖÏ KIEÄN

Haøng trieäu ngöôøi UÙc tröôït beân leà kinh teá hai toác ñoä Suy gaãm veà nhöõng nhaø truïc lôïi Occupy Wall Street.

22 THÔØI SÖÏ

74 CHAØNG & NAØNG

Bí maät veàø “töû ngoaïi huyeät” cuûa naøng

78 RUØNG RÔÏN ÍT NGÖÔØI BIEÁT Bí aån nhöõng con taøu ma

Ngöôøi UÙc giaøu nhaát theá giôùi Theá giôùi ñang nuoâi moäng aûo

82 - XAÕ HOÄI ÑEN VIEÄT NAM 78 TÖ LIEÄU 28 DOANH NHAÂN & DOANH NGHIEÄP

Chuyeân cô cuûa caùc nguyeân thuû quoác gia

Nhöõng vuï löøa sieâu laõi suaát ñình ñaùm nhaát

38 CHUYEÂN ÑEÀ Cuoäc ñôøi & söï nghieäp cuûa Lyù Tieåu Long Bí aån quanh caùi cheát cuûa Lyù Tieåu Long Nhöõng boâä phim di saûn cuûa Lyù Tieåu Long Lyù Tieåu Long vaø Trieät Quyeàn Ñaïo Nhò coân khuùc Bí maät cuûa chieác nuùt aùo taïi hieän tröoâøng

5


Tuy nhieân, söï giaûm xuoáng cuûa “chæ soá khoå” nhôø laïm phaùt giaûm khoù coù taùc duïng caûi thieän khaû naêng taùi ñaéc cöû cuûa Toång thoáng Obama, vì caùc cöû tri Myõ seõ döïa nhieàu hôn vaøo vaán deà thaát nghieäp ñeå ra quyeát ñònh boû phieáu cho ai. Tyû leä thaát nghieäp cuûa Myõ hieän ôû möùc 9,1%. Moät cuoäc thaêm doø yù kieán do haõng tin Reuters tieán haønh nhaän ñònh, tyû leä naøy seõ chæ giaûm nheï veà 8,9% vaøo cuoái naêm tôùi. Cuoäc baàu cöû toång thoáng tieáp theo cuûa Myõ seõ dieãn ra vaøo thaùng 11/2012.

M

oät chæ soá duøng laøm thöôùc ño möùc ñoä “khoå sôû” cuûa ngöôøi Myõ ñaõ taêng leân möùc cao nhaát trong 28 naêm trong boái caûnh daân chuùng ôû quoác gia naøy ñaùnh vaät vôùi tyû leä laïm phaùt gia taêng vaø thaát nghieäp cao. Theo haõng tin Reuters, ñaây laø moät chæ soá khoâng chính thöùc, taïm goïi laø “chæ soá khoå”, ñöôïc tính toaùn ñôn giaûn baèng caùch coäng tyû leä laïm phaùt vôùi tyû leä thaát nghieäp. Thaùng 9 vöøa qua, “chæ soá khoå” cuûa nöôùc Myõ ñaõ taêng leân 13 ñieåm, vôùi möùc laïm phaùt cuûa quoác gia naøy trong thaùng taêng leân 3,9% so vôùi cuøng kyø naêm tröôùc, cao nhaát trong voøng 3 naêm trôû laïi ñaây. Con soá naøy cho thaáy nhöõng khoù khaên maø ngöôøi Myõ ñang phaûi ñoái dieän cho duø cuoäc suy thoaùi saâu ôû nöôùc naøy ñaõ keát thuùc 2 naêm. Söï phuïc hoài yeáu keùm cuûa kinh teá Myõ ñang ñe doïa khaû naêng taùi ñaéc cöû cuûa Toång thoáng Barack Obama trong cuoäc baàu cöû dieãn ra vaøo naêm sau. Laàn gaàn ñaây nhaát “chæ soá khoå” cuûa nöôùc Myõ cao nhö hieän nay laø vaøo naêm 1983. Tuy nhieân, vaøo naêm 1984, söï khôûi saéc cuûa neàn kinh teá ñaõ goùp phaàn giuùp Toång thoáng Ronald Reagan taùi ñaéc cöû. Töø ñaàu naêm ñeán nay, “chæ soá khoå” cuûa Myõ ñaõ taêng hôn 2 ñieåm. Giôùi phaân tích döï baùo, trong nhöõng thaùng tôùi, chæ soá naøy coù theå giaûm xuoáng cuøng vôùi laïm phaùt. Laïm phaùt loõi, khoâng tính giaù thöïc phaåm vaø naêng löôïng, cuûa Myõ trong thaùng 9 taêng möùc thaáp nhaát trong 6 thaùng. Theo caùc chuyeân gia kinh teá, tình traïng yeáu keùm treân thò tröôøng vieäc laøm cuûa Myõ cuõng coù theå taïo ra moät soá nhaân toá khieán laïm phaùt giaûm trong nhöõng thaùng tôùi. “Khi maø caùc hoä gia ñình ñoái maët vôùi möùc taêng löông chaäm chaïp vaø ngaân saùch chi tieâu co heïp, giaù caû khoù maø taêng lieân tuïc vaø treân dieän roäng ñöôïc”. Theo döï baùo cuûa coâng ty Capital Economics, laïm phaùt cuûa Myõ coù theå giaûm veà möùc döôùi 2% vaøo giöõa naêm sau.

6

Moät ngöôøi thaát nghieäp ôû Myõ tham gia bieåu tình “Chieám Phoá Wall”.

Kinh teá chaâu AÂu vaãn ñang thieáu “xung löïc chính” Nhöõng thoâng tin toát xaáu ñang khieán trieån voïng kinh teá chaâu AÂu trôû neân khoù löôøng. Tôø Guardian cuûa Anh hoâm 18/10 cho bieát, Ñöùc vaø Phaùp ñaõ nhaát trí taêng gaáp 5 laàn khaû naêng cho vay cuûa Quyõ Bình oån Taøi chính chaâu AÂu (EFSF), ñeå trôï giuùp caùc chính phuû, toå chöùc taøi chính trong khu vöïc gaëp khoù khaên khi giaûi quyeát baøi toaùn nôï naàn. Theo tôø baùo naøy, quy moâ cuûa EFSF vaãn laø 440 tyû Euro, nhöng khaû naêng cho vay coù theå môû roäng tôùi 2.000 tyû Euro (khoaûng 2.760 tyû USD). Guardian cho bieát tin töùc naøy laø töø caùc quan chöùc ngoaïi giao thuoäc Lieân minh chaâu AÂu vaø khaúng ñònh keá hoaïch seõ ñöôïc thoâng qua vaøo cuoái tuaàn naøy. Cuõng theo tôø baùo treân, hai neàn kinh teá lôùn nhaát luïc ñòa giaø ñaõ nhaát trí cho raèng, caùc ngaân haøng chaâu AÂu neân ñöôïc taùi caáp voán ñeå ñaùp öùng muïc tieâu tyû leä 9% maø cô quan quaûn lyù ngaân haøng chaâu AÂu yeâu caàu sau khi tieán haønh kieåm tra khoaûng 60 - 70 ngaân haøng naèm trong heä thoáng. Maëc duø moät quan chöùc cao caáp cuûa Khu vöïc ñoàng tieàn chung chaâu AÂu baùc boû tính xaùc thöïc cuûa thoâng tin treân, nhöng baûn tin treân tôø Guardian ñaõ ngay laäp töùc taùc ñoäng saâu roäng leân dieãn bieán caùc thò tröôøng haøng hoùa quoác teá ñeâm qua. Nguyeân nhaân khieán giaù vaøng tieáp tuïc thoaùi lui laø bôûi nhaø ñaàu tö lo ngaïi veà taêng tröôûng kinh teá Trung Quoác chaäm laïi, tình hình nôï coâng ôû chaâu AÂu vaø nhaát laø caûnh baùo töø Moody’s veà haï trieån voïng xuoáng 6 tieâu cöïc ñoái vôùi ñònh möùc tín nhieäm nôï cuûa Phaùp voán ñang ôû möùc AAA. Dieãn bieán traùi chieàu giöõa caùc thò tröôøng haøng hoùa xuaát phaùt töø nhöõng thoâng tin toát xaáu ñan xen nhau cho thaáy thöïc teá neàn kinh teá cuûa chaâu AÂu vaãn coøn raát baáp beânh vaø khoù coù theå löôøng tröôùc ñöôïc trieån voïng hay haäu quaû. Thaùng 10, toå chöùc Standard & Poor’s (S&P) ñaõ haï xeáp haïng 24 ngaân haøng vaø toå chöùc taøi chính Italy. Cuøng ngaøy, Moody s ñaõ haï 2 baäc xeáp haïng tín nhieäm cuûa Taây Ban Nha töø Aa2 xuoáng A1, khi cho raèng tyû leä nôï cao trong heä thoáng ngaân haøng vaø doanh nghieäp coù theå gaây söùc eùp ñoái vôùi hoaït ñoäng caáp voán taïi nöôùc naøy. Moody s cho bieát theâm trieån voïng taêng tröôûng ngaøy caøng toài teä cuûa Khu vöïc ñoàng Euro seõ khieán Taây Ban Nha khoù hoaøn thaønh caùc muïc tieâu taøi chính ñaày tham voïng. Toå chöùc naøy coøn caûnh baùo raèng, Taây Ban Nha coù theå bò haï baäc tín nhieäm moät laàn nöõa neáu cuoäc khuûng hoaûng nôï tieáp tuïc leo thang. “Keå töø khi ñöa xeáp haïng tín nhieäm cuûa Taây Ban Nha vaøo dieän xem xeùt, chöa coù baát kyø keá hoaïch ñaùng tin caäy naøo nhaèm giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng nôï vaø seõ maát moät thôøi gian nöõa nieàm tin vaøo söï ñoaøn keát veà maët chính trò vaø trieån voïng taêng tröôûng môùi hoaøn toaøn phuïc hoài”, thoâng baùo cuûa Moody’s vieát. Töø nhieàu tuaàn qua, Taây Ban Nha ñaõ laø ñoái töôïng haï thaáp ñieåm cuûa caùc

cô quan xeáp haïng tín nhieäm tín duïng quoác teá. Hoâm 17/10, S&P ñaõ haï xeáp haïng tín nhieäm tín duïng cuûa caùc ngaân haøng ñòa phöông ôû Barcelona vaø Madrid cuûa Taây Ban Nha. Ñaàu thaùng, Fitch cuõng ñaõ haï hai baäc tín nhieäm cuûa Taây Ban Nha. Cuõng lieân quan tôùi kinh teá chaâu AÂu, Chính phuû Boà Ñaøo Nha cho bieát, caùc bieän phaùp thaét löng buoäc buïng ñeà xuaát trong baûn döï thaûo ngaân saùch naêm 2012 ñaõ ñöôïc trình leân Quoác hoäi, seõ khieán kinh teá nöôùc naøy suy giaûm maïnh hôn vaøo naêm 2012 so vôùi möùc giaûm trong döï baùo tröôùc ñoù. Döï kieán, thaâm huït ngaân saùch cuûa Boà Ñaøo Nha naêm 2012 seõ ôû möùc 4,5% GDP so vôùi möùc töông öùng 5,9% GDP cuûa naêm nay, töông ñöông vôùi muïc tieâu cam keát cuûa Boà Ñaøo Nha ñeå nhaän ñöôïc goùi cöùu trôï 78 tyû euro cuûa Lieân minh chaâu AÂu (EU) vaø IMF hoài thaùng 5 vöøa qua. Phaùt bieåu taïi Lisbon, Boä tröôûng Boä Taøi chính Boà Ñaøo Nha Vitor Gasper ñaùnh giaù söï suy yeáu cuûa kinh teá toaøn caàu coù theå khieán GDP cuûa nöôùc naøy suït giaûm 1,9% trong naêm nay vaø 2,8% naêm 2012. OÂng Gasper noùi: “Chuùng ta ñaõ tieán tôùi thôøi khaéc cuûa söï thaät. Chuùng ta phaûi thöïc hieän caùc bieän phaùp ñaûm baûo thoáng nhaát taøi chính”. Theo quan chöùc Boà Ñaøo Nha, tình hình taïi chaâu AÂu vaø Khu vöïc ñoàng Euro hieän aån chöùa nhöõng ruûi ro lôùn ñoái vôùi kinh teá toaøn caàu vaø Boà Ñaøo Nha ñang ôû trung taâm cuûa khuûng hoaûng. Tröôùc ñoù, Chính phuû Boà Ñaøo Nha töøng döï baùo kinh teá nöôùc naøy chæ suït giaûm 1,8% trong naêm nay vaø giaûm 2,3% naêm 2012. Nhìn chung, kinh teá Khu vöïc ñoàng Euro vaãn coøn nhieàu vaán ñeà khoù giaûi quyeát. Thaäm chí, theo oâng John Lipsky, Phoù giaùm ñoác ñieàu haønh Quyõ Tieàn teä Quoác teá, khu vöïc naøy vaãn ñang ñöùng tröôùc nguy cô suy thoaùi keùp. Neáu caùc nhaø laøm luaät ñöa ra ñöôïc bieän phaùp hoã trôï vaøo cuoái thaùng naøy, tröôøng hôïp xaáu nhaát coù theå ñöôïc ngaên chaën. Theo oâng, keá hoaïch naøy seõ bao goàm vieäc xaây döïng “moät böùc töôøng löûa” ñeå baûo veä caùc quoác gia. Keá hoaïch cuõng seõ bao goàm vieäc taùi caáp voán cho heä thoáng ngaân haøng nhaèm ñaûm baûo caùc ngaân haøng coù theå cho vay vaø thuùc ñaåy taêng tröôûng. Moät chöông trình nhö vaäy raát coù theå seõ ñöôïc coâng boá trong cuoäc hoïp ngaøy 23/10 tôùi. Singapore coù moâi tröôøng kinh doanh thaân thieän nhaát Singapore laø neàn kinh teá coù moâi

tröôøng kinh doanh thaân thieän nhaát theá giôùi, baùo caùo cuûa Ngaân haøng Theá giôùi (WB) coâng boá hoâm qua (20/10) cho bieát. Ñaây laø laàn thöù 6 lieân tieáp, trung taâm taøi chính chaâu AÙ giöõ vöõng danh hieäu naøy. Baùo caùo cuûa WB ñöôïc ñöa ra treân cô sôû söï thay ñoåi veà thuû tuïc phaùp lyù, haønh chính vaø nhöõng trôû ngaïi kyõ thuaät trong vieäc môû vaø phaùt trieån kinh doanh taïi 183 neàn kinh teá. Ngoaøi ra, baùo caùo cuõng laáy töø yù kieán veà ñieàu kieän kinh doanh töø caùc toå chöùc coâng coäng, ñaïi hoïc, chuyeân gia phaùp lyù vaø doanh nghieäp. Theo khaûo saùt, naêm 2011, chính phuû ôû 125 neàn kinh teá ñaõ caûi caùch toång coäng 245 quy ñònh kinh doanh, nhieàu nhaát töø tröôùc ñeán nay. Trong voøng 6 naêm qua, 163 neàn kinh teá ñaõ taïo ñöôïc moâi tröôøng chính saùch thuaän lôïi hôn cho caùc doanh nghieäp, coù theå keå ñeán tieâu bieåu nhö Trung Quoác, AÁn Ñoä, Nga. Ngoaøi Singapore, thöù töï caùc neàn kinh teá trong top 5 cuõng ñöôïc giöõ nguyeân nhö baùo caùo xeáp haïng do WB ñöa ra hoài naêm ngoaùi. Theo ñoù, caùc ngoâi vò töø thöù 2 ñeán thöù 5 tieáp tuïc laø Hoàng Koâng (Trung Quoác), New Zealand, Myõ vaø Ñan Maïch. Cuõng theo baùo caùo naøy, Vieät Nam xeáp thöù 98 treân toång soá 183 neàn kinh teá, giaûm 8 baäc so vôùi laàn xeáp haïng tröôùc. Trong ñoù ñoùng thueá laø lónh vöïc tuït haïng maïnh nhaát vôùi vò trí 151.

Singapore ñöôïc xem laø moät trong nhöõng trung taâm taøi chính quan troïng cuûa chaâu AÙ

Cuï theå, soá laàn noäp thueá cuûa caùc doanh nghieäp ôû Vieät Nam laø 32 laàn/naêm, so vôùi con soá trung bình 25 laàn ôû caùc nöôùc Ñoâng AÙ vaø Thaùi Bình Döông, coøn thôøi gian daønh cho vieäc noäp thueá ôû Vieät Nam leân tôùi 941 giôø/ naêm, nhieàu gaáp 4 laàn so vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc. Hay trong thuû tuïc giaûi quyeát vieäc maát khaû naêng thanh toaùn, doanh nghieäp ôû Vieät Nam chæ toán chi phí baèng 15% toång giaù trò taøi saûn, thaáp hôn 5% so vôùi möùc trung bình ôû caùc doanh nghieäp Ñoâng AÙ - Thaùi Bình Döông, nhöng laïi maát thôøi gian ñeán 5 naêm, gaáp ñoâi so vôùi khu vöïc. Xeùt veà moâi tröôøng kinh doanh thuaän lôïi ôû caùc neàn kinh teá môùi noåi (BRICS), Trung Quoác - neàn kinh teá lôùn thöù hai theá giôùi daãn ñaàu vôùi haïng 91, tieáp ñoù laø Nga ôû baäc 120, AÁn Ñoä haïng 132. Theo WB, chaâu Phi laø khu vöïc coù ñieàu kieän kinh doanh khoù khaên nhaát baát chaáp 36/46 chính phuû ñaõ tieán haønh caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh cho doanh nghieäp, con soá kyû luïc keå töø naêm 2005. Eritrea, Congo vaø Trung Phi naèm döôùi cuoái baûng xeáp haïng, ñeàu laø caùc quoác gia luïc ñòa ñen. Nôï coâng chaâu AÂu: Neân möøng hay lo? Vieäc Lieân minh chaâu AÂu (EU) tieán haønh hai hoäi nghò thöôïng ñænh vaøo 23 vaø 26/10 ñeå giaûi quyeát cuoäc khuûng hoaûng nôï coâng, laø ñieàu hieám gaëp. Nhöng ôû moät khía caïnh khaùc laïi cho thaáy, hoäi nghò sau ñaõ phuû nhaän vai troø cuûa hoäi nghò tröôùc vaø neáu sau hai cuoäc hoïp vaãn khoâng coù gì thay ñoåi, moïi kyø voïng cuûa nhaø ñaàu tö hoùa ra coâng coác.

7


Sau nhieàu laàn trì hoaõn, hoâm qua (23/10), nguyeân thuû 27 nöôùc thaønh vieân EU ñaõ nhoùm hoïp taïi Brussels (Bæ) ñeå tìm caùch giaûi cöùu Khu vöïc ñoàng Euro (Eurozone). Caùc vaán ñeà nghò söï chính taïi hoäi nghò naøy bao goàm keá hoaïch giaûi ngaân tieáp theo daønh cho Hy Laïp; taùi caáp voán cho caùc nhaø baêng; taêng quy moâ quyõ cöùu trôï chaâu AÂu; thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá... Tin cho bieát, taïi cuoäc hoïp hoâm qua, nguyeân thuû EU ñaõ nhaát trí vôùi moät keá hoaïch quy moâ lôùn bao goàm vieäc loaïi tröø khaû naêng taùi caáu truùc nôï Hy Laïp; taêng naêng löïc cho quyõ cöùu trôï ñaëc bieät mang teân “Bình oån taøi chính chaâu AÂu” (EFSF) trò giaù 440 tyû Euro coù theå baèng caùch huy ñoäng voán töø ngoaøi khoái; taùi caáp voán cho caùc ngaân haøng. Ngoaøi ra, caùc quan chöùc cuõng chaáp thuaän thay ñoåi Hieäp öôùc EU neáu thaáy caàn thieát. Phaùt bieåu sau cuoäc hoïp, Chuû tòch Hoäi ñoàng chaâu AÂu Herman Van Rompuy cho bieát, vieäc thay ñoåi hieäp öôùc coøn ñang ñöôïc caùc beân thaûo luaän. Song, oâng cuõng khaúng ñònh raèng, baát kyø söï thay ñoåi naøo cuõng laø nhaèm muïc ñích mang laïi söï hôïp taùc kinh teá vaø taøi chính chaët cheõ hôn, cuõng nhö taêng cöôøng caùc quy ñònh veà kinh teá. Maëc duø ñaây ñeàu laø nhöõng tín hieäu tích cöïc cho thò tröôøng, song nhöõng böôùc ñi naøy coù theå thaønh hieän thöïc hay khoâng thì coøn phaûi chôø tôùi hoäi nghò ngaøy 26/10 môùi bieát ñöôïc. Tuy nhieân, vieäc chaâu AÂu caàn tôùi hai cuoäc hoïp cho cuøng moät vaán ñeà roõ raøng cho thaáy, baûn thaân Lieân minh chaâu AÂu cuõng chöa thöïc söï tin töôûng vaøo khaû naêng hôïp taùc choáng khuûng hoaûng. Giôùi phaân tích cuõng chæ ra raèng, ñieàu ñaùng quan taâm nhaát laø nhöõng böôùc ñi chieán löôïc cuï theå cöùu chaâu AÂu khoûi khuûng hoaûng vaãn chöa ñaït ñöôïc tieán boä naøo ñaùng keå. Thaäm chí, Thuû töôùng Ñöùc Angela Merkel coøn noùi raèng, quyeát ñònh duø coù ñöôïc ñöa ra thì vaãn chöa phaûi laø böôùc cuoái cuøng ñeå thoaùt khoûi nôï naàn. Theâm vaøo ñoù, cho duø coù ñaït ñöôïc böôùc ñi cuoái cuøng trong cuoäc hoïp ngaøy 26/10 tôùi, cuõng khoâng coù gì chaéc chaén Lieân minh chaâu AÂu seõ giaûi quyeát ñöôïc cuoäc khuûng hoaûng nôï ñaõ daây döa suoát bao thaùng ngaøy nay. Vôùi moät loä trình roái raém nhö vaäy, ñaït ñöôïc giaûi phaùp toaøn dieän cho vieäc xöû lyù nhöõng thaùch thöùc hieän taïi coù theå chæ laø söï kyø voïng quaù ñaùng. Döï kieán, tieáp sau caùc cuoäc hoïp thöôïng ñænh ngaøy 23 vaø 26/10, vaøo ñaàu thaùng 11, caùc nguyeân thuû G-20

8

seõ gaëp nhau taïi Cannes (Phaùp). Tuy nhieân, giôùi quan saùt khoâng kyø voïng nhieàu vaøo hieäu quaû caùc cuoäc hoïp G-20 ñeå giaûi quyeát vaán ñeà cuûa eurozone vì chæ 3 trong soá 17 nöôùc thaønh vieân Eurozone naèm trong G-20. Tín duïng “ñen” ñe doïa kinh teá Trung Quoác Thaønh phoá OÂn Chaâu, tænh Chieát Giang, laø moät ví duï ñieån hình. Nhieàu doanh nghieäp ñaõ vaø ñang ñöùng beân bôø vöïc phaù saûn do vay voán “chôï ñen” vôùi laõi suaát treân trôøi, khoâng ñuû söùc thanh toaùn, tôø Liberation cuûa Phaùp cho hay. Döôùi nhan ñeà “Tín duïng ñen ñe doïa Trung Quoác”, baøi vieát cuûa phoùng vieân Philippe Grangereau ñaêng treân tôø Liberation ñöôïc RFI daãn laïi cho hay, hieän töôïng vay noùng chôï ñen ñang lan traøn vaø ngaøy caøng nhieàu doanh nghieäp Trung Quoác phaûi ñoùng cöûa vì khoâng theå xoay sôû tieàn traû nôï. Thaønh phoá OÂn Chaâu voán ñöôïc coi

Hoaït ñoäng cho vay naëng laõi voán ñöôïc coi laø ñieàu baát hôïp phaùp ôû Trung Quoác.

laø moät trong nhöõng vuøng naêng ñoäng nhaát ôû Trung Quoác. Tuy nhieân, thôøi gian qua, haøng ngaøn coâng ty côõ nhoû taïi ñaây ñaõ phaûi ñoùng cöûa. Caû traêm chuû doanh nghieäp ñaõ tìm caùch boû troán ra nöôùc ngoaøi hoaëc aån naáp ñaâu ñoù. Ñaõ coù tôùi 3 ngöôøi töï saùt, ñeå laïi nhöõng moùn nôï keách xuø. Tình hình nghieâm troïng tôùi möùc Thuû töôùng Trung Quoác OÂn Gia Baûo hoài ñaàu thaùng naøy ñaõ phaûi tôùi taän ñaây xem xeùt, nhaèm tìm ra bieän phaùp ngaên chaën “côn baõo” naøy lan roäng maïnh hôn. Theo tôø Liberation, OÂn Chaâu laø thaønh phoá thuoäc tænh Chieát Giang, phía ñoâng cuûa Trung Quoác. Neàn kinh teá taïi ñòa phöông naøy hoaït ñoäng theo moâ hình khaù côûi môû. Khoâng ít doanh nghieäp trong soá 400.000 coâng ty vöøa vaø nhoû ôû ñaây ñaõ vay tieàn ôû caùc toå chöùc tín duïng tö nhaân, voán dó ñöôïc xem laø baát hôïp phaùp ôû Trung

Quoác. Töø ñaàu naêm ñeán nay, caùc toå chöùc tín duïng ñen naøy ñaõ cho vay soá tieàn leân tôùi 177 tyû Nhaân daân teä cho rieâng ngaønh ñòa oác. Khoaûn tieàn treân töông ñöông vôùi tín duïng maø caùc ngaân haøng nhaø nöôùc cung caáp. Moät phaàn khoâng nhoû tieàn trong caùc toå chöùc tín duïng traùi pheùp naøy ñeán töø tieàn tieát kieäm cuûa ngöôøi daân. Nhieàu ngöôøi daân ôû thaønh phoá kinh teá phaùt trieån OÂn Chaâu ñaõ ñem tieàn tieát kieäm cuûa hoï göûi vaøo ñaây, vì möùc laõi suaát huy ñoäng haáp daãn hôn nhieàu caùc nhaø baêng quoác doanh. Caùc toå chöùc tín duïng ñen naøy hoaït ñoäng raát maïnh, do khu vöïc ngaân haøng quoác doanh ñang tìm caùch sieát chaët tín duïng nhaèm kieàm cheá laïm phaùt. Do ñoù, ñeå vay ñöôïc tieàn, nhieàu doanh nghieäp ñaõ baát chaáp haäu quaû, chaáp nhaän vay naëng laõi. Tuy nhieân, trong boái caûnh kim ngaïch xuaát khaåu noùi chung cuûa Trung Quoác ñang suy giaûm do tình hình kinh teá theá giôùi bieán ñoäng phöùc taïp vaø tieàn löông traû cho coâng nhaân ñang taêng cao, nhieàu doanh nghieäp ôû OÂn Chaâu ñaõ rôi vaøo caûnh khoù thanh toaùn nôï naàn vaø daãn tôùi tình traïng phaù saûn haøng loaït. Theo Liberation, vuï vieäc ôû OÂn Chaâu coù theå chæ laø söï khôûi ñaàu. Baøi baùo daãn lôøi chuyeân gia Willy WoLap Lam cuûa tröôøng Ñaïi hoïc Hoàng Koâng cho raèng, hieän töôïng ôû OÂn Chaâu ñang lan ra nhöõng nôi khaùc, nhaát laø ôû nhieàu thaønh phoá thuoäc tænh Quaûng Ñoâng. Boán baøi hoïc kinh teá töø Phaùp, Hy Laïp, Nhaät Baûn vaø Zimbabwe Trong boái caûnh kinh teá toaøn caàu ñoái maët moät loaït khoù khaên nhö hieän nay, caùc chính trò gia vaø hoïc giaû tranh luaän quyeát lieät veà vieäc phaûi laøm gì tieáp theo ñeå hoùa giaûi thaùch thöùc. Nhöng treân theá giôùi, hieän raát khoù coù theå tìm ñöôïc nhöõng hình maãu kinh teá ñöôïc ñaùnh giaù tích cöïc. Maëc duø vaäy, theo baøi vieát cuûa Giaùo sö kinh teá hoïc Gregory Mankiw thuoäc Ñaïi hoïc Harvard ñaêng taûi treân tôø New York Times, trong lòch söû gaàn ñaây ñaõ toàn taïi nhöõng baøi hoïc kinh teá töø moät soá quoác gia maø khoâng moät nöôùc naøo muoán “ñi vaøo veát xe ñoå”, trong ñoù tieâu bieåu laø laïm phaùt ôû Zimbabwe, nôï coâng ôû Hy Laïp, giaûm phaùt ôû Nhaät, vaø thueá cao ôû Phaùp. Giaùo sö Mankiw cho raèng, ôû moãi quoác gia trong soá naøy, caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch ñaõ vaáp phaûi moät kieåu sai laàm chính saùch maø chæ caàn sô yù moät chuùt laø daãn ñeán haäu quaû “cheát ngöôøi”. Giaùo sö naøy khuyeán nghò, nöôùc Myõ caàn thuoäc loøng nhöõng baøi

hoïc naøy, vì chính saùch kinh teá Myõ hieän nay coù khoâng ít ñieåm “na naù” chính saùch sai laàm maø caùc quoác gia treân töøng aùp duïng. Ñoái vôùi tröôøng hôïp Zimbabwe, neáu coù moät giaûi thöôûng naøo ñoù daønh cho chính saùch kinh teá teä haïi nhaát theá giôùi, quoác gia naøy coù leõ ñaõ nhieàu laàn “giaät giaûi” trong thaäp kyû qua. Ñaëc bieät, vaøo naêm 2008 vaø 2009, Zimbabwe ñaõ laâm vaøo caûnh sieâu laïm phaùt. Giaù caû khi ñoù ôû quoác gia chaâu Phi naøy taêng vôùi toác ñoä kinh hoaøng ñeán noãi, Ngaân haøng Trung öông Zimbabwe phaûi in ra loaïi tieàn meänh giaù 1 nghìn tyû Ñoâla ñeå thuaän lôïi hôn cho vieäc thanh toaùn. Sau ñoù, Zimbabwe ñaõ ngöøng söû duïng ñoàng noäi teä, nhöng nhöõng ñoàng tieàn meänh giaù “khuûng” cuûa quoác gia naøy hieän vaãn coù theå mua ñöôïc vôùi giaù khoaûng 5 USD. Hoài thaùng 8 vöøa qua, oâng Perry nhaän ñònh, seõ “gaàn nhö laø toäi möu phaûn” neáu Chuû tòch Cuïc Döï tröõ Lieân bang (FED) Ben Bernanke cho in quaù nhieàu tieàn tröôùc khi dieãn ra cuoäc baàu cöû vaøo naêm 2012. Khoâng chæ coù oâng Perry, nhieàu chính trò gia Myõ thuoäc caùnh taû cuõng lo ngaïi chính saùch gaàn ñaây cuûa FED nhaèm choáng laïi tyû leä thaát nghieäp cao coù theå chaâm ngoøi cho laïm phaùt buøng noå. Tuy nhieân, oâng Bernanke laïi toû ra ít lo ngaïi hôn veà vieäc bieán nöôùc Myõ thaønh moät “Zimbabwe thöù hai” hôn laø moät “Nhaät Baûn khaùc”. Nhaät Baûn laø moät sieâu cöôøng kinh teá traûi qua nhieàu thaêng traàm. Vaøo thaäp nieân 1980, nhieàu ngöôøi töøng lo ngaïi söï vöôn leân maïnh meõ cuûa kinh teá Nhaät seõ ñe doïa söï thònh vöôïng cuûa nöôùc Myõ, cuõng gioáng nhö nhöõng gì ngöôøi ta ñang lo ngaïi ngaøy nay veà söï noåi leân cuûa Trung Quoác. Tuy nhieân, nhöõng lo laéng veà söùc maïnh cuûa kinh teá Nhaät hoài nhöõng naêm 1980 ñaõ nhanh choùng chaám döùt khi bong boùng treân thò tröôøng baát ñoäng saûn vaø ñòa oác cuûa nöôùc naøy noå tung vaøo ñaàu thaäp nieân 1990. Keå töø ñoù tôùi nay, kinh teá Nhaät rôi vaøo tình traïng chaät vaät maõi chöa tìm ra loái thoaùt. Caùc nhaø quan saùt coù thaùi ñoä chæ trích Ngaân haøng Trung öông Nhaät (BoJ) cho raèng, BoJ ñaõ taäp trung quaù nhieàu vaøo vieäc choáng nhöõng moái ñe doïa laïm phaùt maø khoâng quan taâm ñaày ñuû tôùi vieäc phuïc hoài taêng tröôûng kinh teá. Naèm trong soá nhöõng nhaø pheâ bình naøy coù oâng Bernanke, tröôùc khi oâng trôû thaønh Chuû tòch FED. Vieäc doõi theo söï thaän troïng vaø nhöõng thaát baïi cuûa ngöôøi Nhaät chaéc chaén laø moät trong nhöõng lyù do phía sau söï saün

saøng cuûa oâng Bernanke trong cuoäc thöû nghieäm nhöõng daïng chính saùch tieàn teä vaøo haøng “voâ tieàn khoaùng haäu” thôøi haäu khuûng hoaûng taøi chính. Caùc chuyeân gia kinh teá trong chính quyeàn cuûa Toång thoáng Barack Obama cuõng nhaän thöùc roõ veà nhöõng ñieàu toài teä maø kinh teá Nhaät ñaõ vaø ñang traûi qua. Ñoù laø lyù do vì sao hoï ñang ra söùc thuùc ñaåy hoaït ñoäng chi tieâu ñeå kích thích nhu caàu tieâu thuï haøng hoùa vaø dòch vuï.

ngöôøi chaâu AÂu öa höôûng thuï cuoäc soáng hôn laø laøm vieäc caät löïc nhö ngöôøi Myõ.

Tuy nhieân, chính saùch taøi khoùa naøy ñi keøm vôùi khoâng ít ruûi ro. Moät kinh kinh teá Myõ caøng phuï thuoäc vaøo hoaït ñoäng chi tieâu cuûa Chính phuû, thì khaû naêng nöôùc naøy rôi vaøo moät cuoäc khuûng hoaûng nôï coâng nhö ñang dieãn ra ôû Hy Laïp laïi caøng lôùn. Vieäc haõng ñònh möùc tín nhieäm Standard & Poor s haï ñieåm tín nhieäm Myõ hoài thaùng 8 vöøa qua laø moät ñieàm baùo cho nhöõng gì coù theå xaûy ñeá phía tröôùc. Trong daøi haïn, nöôùc Myõ caàn caét giaûm nôï, hoaëc ñoái maët vôùi nhöõng haäu quaû khoâng maáy deã chòu. ÔÛ thôøi ñieåm hieän taïi, thò tröôøng traùi phieáu döôøng nhö chöa maáy lo ngaïi veà khaû naêng traû nôï cuûa Chính phuû Myõ. Vì theá, nöôùc Myõ vaãn vay ñöôïc tieàn vôõi laõi suaát thaáp. Nhöng ñaây cuõng chính laø nhöõng gì ñaõ dieãn ra ñoái vôùi Hy Laïp 4 naêm tröôùc. Moät khi thò tröôøng traùi phieáu thay ñoåi thaùi ñoä, tình theá seõ thay ñoåi raát nhanh choùng, daãn tôùi moät voøng xoaùy taêng laõi suaát choùng maët, taêng soá tieàn laõi phaûi traû vaø thaâm huït ngaân saùch, cuøng vôùi söï giaûm suùt nieàm tin. Nöôùc Myõ ñang ñöôïc höôûng lôïi ích töø söï hoaøi nghi cuûa thò tröôøng traùi phieáu, moät phaàn vì nôï cuûa caùc quoác

gia khaùc coù veû nhö ruûi ro hôn, vaø moät phaàn vì nieàm tin raèng nöôùc Myõ seõ ñöa tình traïng nôï naàn cuûa mình veà traät töï ñuùng luùc. Nhöng vaán ñeà chính trò lôùn ñaët ra laø nöôùc Myõ seõ laøm vieäc naøy nhö theá naøo. Washington hieän ñang ñoái maët vôùi moät quyeát ñònh mang tính neàn taûng veà nhöõng öu tieân kinh teá. Ñeå duy trì möùc thueá hieän nay, nöôùc Myõ caàn giaûm maïnh chi tieâu cho maïng löôùi an sinh xaõ hoäi. Neáu khoâng, nöôùc Myõ coù theå duy trì maïng löôùi an sinh hieän nay vaø phaûi taêng maïnh thueá ñeå chi traû. Hoaëc cuõng coù theå löïa choïn söï keát hôïp giöõa caét giaûm chi tieâu vaø taêng thueá. Maø caùch laøm naøy laïi daãn tôùi nguy cô rôi vaøo tình huoáng nhö trong baøi hoïc töø kinh teá Phaùp. Coù hai söï thaät caàn bieát veà kinh teá Phaùp. Thöù nhaát, GDP/ñaàu ngöôøi cuûa Phaùp thaáp hôn 29% so vôùi cuûa Myõ, phaàn nhieàu vì ngöôøi Phaùp coù soá giôø laøm vieäc trong ñôøi ít hôn ngöôøi Myõ. Thöù hai, ngöôøi Phaùp bò ñaùnh thueá cao hôn ngöôøi Myõ. Naêm 2009, thueá töông ñöông 24% GDP cuûa Myõ, nhöng töông ñöông 42% GDP cuûa Phaùp. Caùc chuyeân gia kinh teá tranh caõi nhieàu veà vieäc lieäu coù phaûi möùc thueá cao ôû Phaùp vaø caùc quoác gai chaâu AÂu khaùc laø lyù do khieán ngöôøi lao ñoäng ôû caùc quoác gia naøy giaûm noã löïc laøm vieäc, vaø vì theá giaûm thu nhaäp. Tuy nhieân, nguyeân nhaân laïi coù theå naèm ôû vieäc ngöôøi chaâu AÂu öa höôûng thuï cuoäc soáng hôn laø laøm vieäc caät löïc nhö ngöôøi Myõ. Ñaâu laø lyù do xaùc thöïc seõ caàn phaûi coù thôøi gian ñeå xaùc minh. Trong nhöõng thaäp kyû tôùi ñaây, neáu caùc nhaø hoaïch ñònh chính saùch Myõ khoâng caét giaûm chi tieâu, hoï seõ buoäc phaûi taêng thueá tôùi gaàn möùc thueá cuûa caùc nöôùc chaâu AÂu. Khi ñoù, raát coù theå theá heä ngöôøi Myõ tieáp theo seõ laøm vieäc ít hôn, ñeå kieám tieàn ít hôn, vaø daønh thôøi gian ngoài quaùn cafeù nhieàu hôn. Sau baøi hoïc, thaày giaùo hoûi caû lôùp: Caùc em ñaõ hieåu vieäc kinh nguyeät cuûa phuï nöõ quan troïng theá naøo ñoái vôùi phuï nöõ chöa? Moät hoïc sinh ñaùp: Heøn gì hoâm tröôùc chò con môùi noùi vôùi ba meï laø thaùng naøy chò aáy khoâng thaáy coù kinh nguyeät nöõa thì meï con ngaát xæu, boá con bò ñoät quî tim, coøn anh taøi xeá thì phoùng vuø ra cöûa chaïy maát...

9


N

gaân haøng Döï tröõ Lieân bang UÙc (RBA) vaãn caân nhaéc vieäc keùo chaân cuûa hoï ra khoûi baøn ñaïp phanh thaéng chính saùch laïi. Trong khi ñoù nhieàu ñoàng nghieäp khaùc cuûa hoï ôû nhöõng neân kinh teá phong phuù ñang coù gaéng tìm caùch gia toác thoåi hôi vaøo neân kinh teá cuûa hoï. Tìm kieám phöông caùch ñeå ngaên chaën aùp löïc laïm phaùt, RBA ñaõ giöõ möùc laõi suaát 4,75% trong gaàn moät naêm, ñaây laø moät möùc ñoä “chaët cheõ hôn bình thöôøng”. Tuy nhieân, trieån voïng kinh teá toái hôn ôû nöôùc ngoaøi vaø söûa ñoåi xuoáng ñeå laïm phaùt cô baûn taïi nhaø ñaõ khieán RBA ñeå ñaùnh daáu caùc khaùch haøng tieàm naêng caét giaûm laõi suaát. Trong tröôøng hôïp naøy, noù khoâng phaûi laø moät caâu hoûi lieäu neàn kinh teá ñoøi hoûi phaûi kích thích kinh teá nhöng cho duø ñoù vaãn caàn phaûi ñöôïc haïn cheá. “Hoï phaûi töï hoûi lieäu chính saùch caàn phaûi ñöôïc ôû beân chaët cheõ cuûa taát caû moïi thöù trung laäp ñoù laø xaûy ra treân toaøn caàu,” oâng Brian Redican, moät nhaø kinh teá caáp cao taïi Macquarie phaùt bieåu. Taêng tröôûng theá giôùi chaäm hôn laø moät loã noài tieàm naêng cho moät neàn kinh teá môû nhoû nhö UÙc, döïa chuû yeáu vaøo xuaát khaåu caùc maët haøng nhö than ñaù vaø quaëng saét. Indonesia ngaïc nhieân khi taát caû moïi ngöôøi tuaàn tröôùc bôûi vieäc giaûm laõi suaát, sau ñoäng thaùi cuûa Brazil vaø Israel. Loaïi thöù hai ñaõ thu huùt söï chuù yù bôûi vì Israel laø ngöôøi ñaàu tieân ngaân haøng trung öông thaét chaët sau cuoäc khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu, trong gang taác tröôùc cuûa RBA. Ngaân haøng Israel ñoác Stanley Fischer ñaõ trích daãn caùc moái ñe doïa taêng tröôûng toaøn caàu chaäm hôn ñeå caét baát ngôø cuûa mình. Ñoù laø moái quan taâm ñöôïc laëp laïi bôûi caùc RBA tuaàn tröôùc khi noù ghi nhaän döï baùo taêng tröôûng toaøn caàu ñaõ ñöôïc caét giaûm khoâng toát hôn so vôùi möùc trung bình. Ngoaøi ra coøn coù moät laäp luaän raèng tyû leä trung tính thaáp hôn so vôùi nôï cho quaù khöù laø quaù cao, khoâng ai vay vaø taêng tröôûng tín duïng chaäm nhaát trong 35 naêm. Moät möùc ñoä trung laäp cho tyû giaù laø moät trong nhöõng maø khoâng phaûi kích thích cuõng khoâng laøm chaäm taêng tröôûng kinh teá vaø cho ñeán khi naêm nay, RBA ñaõ öôùc tính ñöôïc khoaûng 4,5% cho UÙc. Tyû leä 4,75% hieän taïi seõ khoâng, sau ñoù, döôøng nhö raát haïn cheá nhöng taùc ñoäng cuûa noù veà vay laäp luaän khaùc. Taêng tröôûng haøng naêm trong toång soá coå phaàn cuûa tín duïng ñaõ giaûm

10

söïnggia taêtaê ntheâ gngcaù ctrong nguoà nTrung “tín duïngc moätgiaù t lôùcao n hôn. Chuù nlöï gcbao goàcm khoaû n trong Thueá lieâ nñieà bang :ch. -2,8 tyûnUSD doï a-aleä mchính tnmaø ngaâ ncMyõ ioluõ seõ coùnhieä usaù töømoù ngaø yñoä möù iñöôï nhuaä nhôn hoï mong n. o suaá coù hôn, trong caù ñoá i haú thuû naê m doanh soá maï nxaû taïñaõ idaø Quoá naê m naê nay. ñaõ laø m maø nhöõ nthuû g muoá suy buoà ñoaù i hoaø iñeà tôù cbang hieä u B töø n gm 12010. ñeá nthgñaà ninhchính cho khu loaï icveà tröø tchuï ñoä guthöù thaù isaù ñoá .g Nhaø Traä ngiao lòch söû Queensland o uñaà naê 2011 hlaï nmgi cuûThaù Myõ ñaõ noä xin baû nhieâ ntaà ,giaû khi khuû gtaà gu taøaûm leo bình 0,6%. ngoaø ilôï .ngthaâ nhaø unm tö baé tìm USD. tyû naø ymoä nhieà u .pniñôn xaù mnmôù vaø “vaá ni23/10, gkhi ”nraá chöa baï ontaù cñaà quyeà vaã nhoaû ra. phieâ nvay dòch ngaø ycaù t9/2. nhieà unc 1/12, 2cao naê m nay, Ngaâ haø nlaà noùvaø g” laø moä tnsuaá moá i yn3cnguy lôù nnihöôû .gnieà Bôû cho cuû accuû ngaâ nitaï haø ntaï g,gtoñaà u tö tröï Thueá ñòa phöông ôû Myõ : -65 trieä u “Caù c khoaû n chi ñeå giuù p neà n kinh Maë c duø toá ñoä laï m phaù cuû a Trung Goù i kích thích kinh teá cuû a Trung Trung Quoá c a caù c haõ n xe naø y ñaë t Giöõ a luù c laõ i t cô baû n ñoà n g USD cuõ n g khoâ n g deã ñaï t möù lôï i nhuaä n cao. Xu höôù n g thaé t löng buoä c buï cuû at thoaù i tröôù c ñaâ y khoâ n g laø m ñöôï c : buoä c maø toû ra raá t höù n g thuù vôù i caù c cöû a dòch vuï . Caù c taà n g treâ n laø caê n hoä cao hoäTöø phaù saûñeå nchaá leângiaø npcuoá toø nlaõnöôù cthaé naø vaø o nhaø thang vaø CIT bò caù c haõ n g xeá p haï n g tín Nhöng nahimaù2008, chieá nsuaá nycuõ gbaû hoã naë n g neà ñeá n hoaï t ñoä n g khai thaù c than ôû nöôù c naø y . Australia laø nöôù c xuaá 1979 ñeá coù khoaû “Gaà n ñaâ y , döõ lieä u söû a ñoå i cho thaá y moä t löï a choï n cho ñeá nay ôû toá c ñoä cô tin giuù p Vn Index taê n g lieà n moä t maï n hgu Theo keá hoaï c phaù saû n ñaõ ñöôï c caù c seõ daã n tôù i thaø n h coâ n g. Veà baû n chaá t , Cuoá i thaù n g 10 vöø a qua, Boä tröôû Vay theá (mortgage) UÙ c n g ñaà u tö nhaä n ñöôï c tin nhaé n qua nöôù c quyeá t ñònh giaû i t cô n tínpEuro duï ntöø gñöôï noù nañeá ggiöõ laø nhöõ ncg“khoaû khoaû ng,gdieä ñaà tieánupcg,ñoà giaù ngiaû tieá po vaø tínnngduï(haø ngnunoù nthaù g.nhoû USD teá phuï cuñoâ hoà ig, coù theå laï iñinhieà u,hoï lôï i, Quoá ñaõ m xuoá trong n g Quoá citröa bao goà mycaù vieä cimang caé tphaâ giaû m thueá cho troï taâ m vaø nhöõ maã xe , vaø c ôû möù thaá p kyû luï ct, Doanh soá cuû GM trong 7 thaù n ñaà un ngöôø i Nhaä t ñang khieá n n huï ngöôø Nhaä t phaû i tôù mua saé ôû nhöõ n g hieä “secondhand” g ñaõ qua caá coù hai n ba phoø n g nguû buoå i ngaø 1/11 theo giôø Myõ töù c nhieä m ñaù n h tuï t haï n g, thì caù c nguoà 1,4 trieä ngöôø i Trung Quoá c du c trôï coå n c nhaø n tích vaø o khaå u than lôù n nhaá t theá giôù i , trong ñoù bang Queensland laø nôi cung caá p 50 ñieå m (töø möù c 464 ñieå m leâ n 514 chuû nôï vaø traù i chuû cuû a CIT thoâ n g qua, baû n cuû a taê n g giaù ít saé c neù t hôn so vôù i ban ñaà u cho thaá y , RBA cho bieá t sau tính saù ngluoà ongkhoâ theågoù bòioaùkích p ñaëcaà tvöï töø Thöông maï i Myõ tính Garytaï Locke tham ñieä thoaï itaïcoù noävoá i ndung uc Boä coù-möù moä t ñaë c tính cngñaùtrong o ôûuchoã hoaø töø 8,5% p ñoä duï thaù g 1nt 12, tö m taø inay chính mang m thôø ñeå Sôû dó ncg leâ ñoå vaø khu Thueá quoá caùgiôø :taøVieä 933 trieä ích laø nghóa ibieá chính”, nn ggnphaù caù nhaø phaâ ntrôû tích ñöôï ckhaé haõ nTaâ tin nhöõ nthaù gc chæ chieá c xe hôi coù ngioâUSD cô nhoû coù giaù reû .g. trong naê m qua, uQuoá n teá môù i naê inhieâ Trung ctyûkinh ñaï ikeá citieá ñaõ giaû m phaù trò 40.000 Yeâ nluï trong sieâ unhôn thò möù cteá giaù phaû i Horizon chaê nhö duï nchoï g) ñang moï nnphöông ôûchí pgnhaé nôi. tích töø 101 ñeá nnhieà 172 m2. ñeâu m 2/11 theo tm Nam. voán ngaø yt”taï caø nñaø ggiaù trôû neâ nneà khan hieá m vaø nhöng coù ngöôø trôû veà . söû ñieå m ). Tuy n , tôù i phieâ n p caù c traù i chuû seõ thaø h chuû sôû höõ u ñaà ncoù gnyù naø y390.000 cho t,ñoä coù nguoà n than chuû yeá u . treâ n xuoá n Vaø maë c duø y lo döï moä t dieã n n ôû tænh Quaû n g Ñoâ n g cuoä c p thaù n g möôø i . thöù hai ñaõ bò baù c boû , thaä m tin n xuoá g coø 7% moä t naê . Töø ñoù , laõ i toaø 95% trong soá ñoù laø tyû leä bieá n , höôû nkinh gaùñoà laõncoø iteá suaá tvôù cao, neâ ni3/5 coù theå bòibaù ruù ti naøNhôø y angaø yyn,gm moä thaõ taê nggxe laø do söù c laïhaá p noå Cuõ nnay, ggitrôï gioá nban g taø nhö GE, Bank of bieå u vôù UÛ y ngaâ n saù c h cuû a Haï Reuters thaê doø döï baù o , möù c m vaø vieä c giaù cho xe taû i nhoû . Theo vaä caù c n noä i cuû a Trung i ñaõ g loaï t taê n g laõ suaá t trong boá taê n g 43%. Tuy nhieâ n , soá xe n neà n nöôù c naø y gia taê n g theâ m . Wal-Mart. Soá cöû haø thôø i trang “secondhand” Döï n n coù khu thaå m myõ vôù beå Khuû n hoaû n g i chính ñaõ khieá n CIT ñaé t ñoû hôn ñoá i taä p ñoaø n naø y . Hieä n Trung Quoá c ñang tìm caù c h (2/12), tin ñoà n laï i moä t laà n nöõ a ñaù n h môù i cuû a taä p ñoaø n naø y . Trong ñoù , caù c ngaï hieä töôï nñoä gnTrung Quoá cmoä xuaá t iphaà veà nthò ñeàtröôø ñoå inmôù u saùotn. gñoätaù cg. theåtdaø bò clieâ cung p cuû acuûmình ñeå luï ñaõ nmöôø ngöng haà ucoù nhö taá tvaø cm hoaï treâ nni coø natnñöôï ckhieá göû itaê tôùnBHP igmaù yBilliton asaûkinh moä tphaû soá Giaû m ba itröôû cuû acuû tnñieå m nvaáitraê m theå khoâ nsôû gcaù aâhöõ thanh nhö suaá cô baûchia nkhoâ tuï ccaá ñöôï ct giöõ n phaù deã ngbuoä seû cao nhaá anguyeâ baát thu kyø khoû gnaø baá tcaû cöù luù cuñaà naø daãLuõ toá cphaà gtaê teá America nnkhi gunaê phaû i inthoaù noä thueá vieä tgchuû aHanjiro naø ñaõ taê nkhoa gynleâ nhoï 5,3% haõ g.voá nghieâ cöù JD Power & Quoá ccuû coù lôïcaù theá vieä taä caû teá cñaà itrong .lôù Ñi ñöôï ctaâkinh naø laønnhaø xe do boä phaä nutrung Wuling “Khoaû huï tphuï ysuï möù cvaø cheâ ngnguoà hIV leä cxu 7 m g. pÑeá hoaï tm ñoächo nsoá g coù ncuû ihôn Nhaä tlaø ñaõ nnôï gncnhaé n bôi im m, nCIT, chaû taâ m caï nnnkeù ,htsuoá trong suy itnaø nn20 gtigylyù chæ nhieà coâ ntrong taø loâ iTrong ogia nngttthaù ngöôø itaê gioû nhaá trong vaø tö coù nhnii traù seõ sôû uteáybang nhöõ nntrong gnaø khoaû ngaé môù haø ttaï chöõ cöû vaø O nnoKhoâ ghgdaø noù raè g”coù giôù igulaø i nkhi quy vaã n2ty coø chuyeâ nloaï gia kinh .nhaâ Ngay sau tin nnni löôï phaû n aùnnnhöõ toá hôn nroøg tröôû nlaø gAssocitrong saû niteâ xuaá t nöôù iictieå utaï khieá ncgleâ saû nTheo than cuû aboà haõ nnhoà quyù taø trong suoá 10 n g sau ñoù n thaù n g nhieà u , nhöng khi RBA coá giöõ laï m phaù trong moä t ban nhaï c töø ñeá quoá c phaù t trieå n . Ñieà u y laø m ñoù , ngaâ haø n g naø y caû n h cao vaø laõ i suaá t haá p daã n hôn. Gerard O n g ñeà nghò, caù c nhaø laä p phaù p taä p trong thaù n g 1, möù c cao nhaá t trong hôn ates, tôù ii heá ttoaù thaùnncuû gmoä doanh duï n g caù c bieä phaù p kích caà u cuû a nhaä ptính doanh nghieä p7/2009, trong naê m theá naø y phaû i keå tôù i caù c nöôù c nhö AÁ saû n xuaá t , maø boä phaä n naø y chuû yeá giöõ a toå n g nhu caà u vaø toå n g nguoà n cung taï i Nhaä t thoâ n g qua t chi nhaù n h möù c 19 cöû a haø n g, töø choã chæ coù 1 cöû a theå thao, vöôø n caâ y caû n h bao quanh vaø baû n g caâ n ñoá keá a taä p ñoaø n naø y chính khaù c phuï thuoä c vaø o thò tröôø n ñoù veà nöôù c . tin Ngaâ n haø n g Nhaø nöôù c seõ naâ n g döï cuû a CIT, vôù i meä n h giaù leâ n tôù i 70% giaù kyõ , nhieà ui trôû ngaï mang n nhaé vaáan tröôù ñeà choà yngheä ,aso nhieà ui thôø nhaø ñaà u mnoù töi28% toû moä ra töông lai cuû accbieä ConnectEast tieá khoù 2010-2011 giaû sontính vôù i heä cuø ngncaâ taøi ckhoù . i höông ñeå thamugn cuoá i naê mo, möù itieà suaá naø ythaø môù ñöôï cpt 2naø 3% vôù gian, laø thoang vieä cnglôù .kyø cho chính saù hlaõ n ct teä nvaø hiñoä moä trung vaø caù c n phaù p nhaè m giaû m naê m . Giôù i chuyeâ n gia nhaä n ñònh, laà soá caù c loaï i xe ñöôï höôû n g cheá hoã Chính phuû nöôù c naø y . Chaú n g haï , haõ n Ñoä , Trung Quoá c , Indonesia, Thaù i Lan saû n xuaá t nhöõ n g chieá c xe taû i thöông maø neà n kinh teá saû n xuaá t ra. 2009. Nhöng khaù c vôù i GE, Bank of vôù i caù i teâ n Seiyu, caù cöû a hieä u cuû a haø n g vaø o naê m 1992. saâ chôi ngoaø i trôø i daø n h cho treû em. chaá ñaà nhöõ khoaû ncuûnôï khoù ñoø .g tyc mang traù itbaé phieá ugiaù Mae, Nhöõ nygnmôù ngöôø hoà höông ñöôï tröï tobuoä cnhö phaù n htcuoá phieá baé tròTuy caù khoaû nt nôï ñaà uocöù . chính Caù coå thoá ngcvaø vaã nhaø ñang laøban m khoâ töôû nnum g phaù gia vaø hoaï t, ñoä nFannie gtnnghieâ ntín cöù u Freddie vaø phaù maá phöông höôù nng,gcmtö baé tnñoâ ñaà ñieà utgnchænh taêñaõ ggivöôï leâ ntict8%. quaû gaà ñaâ khaù anQuoá cnaø coù veû nhö ñaõ ñaå yQuoá quaë ghaø saé nty gt Ngaâ nnhieâ ñaõ döïQuyeá baù tieà aåthieâ laï seõ ñaï 3,25% vaø ocoù i than muntaê nay. coâ nquoá cuï innytrôû raá hcaù meõ .yiniUSD nôï cphaù gia 1.000 tyû nKhoâ laõtaï suaá tnng,Thaâ môù tlónh naø seõcncoù khoâ nncaû ggnct tai trôï Chính Trung cnt coâ ñaõ nigy. taê BYD Auto ôû m ñaõ möù vaø Haø nítgñeà .thì maï intaà nhoû ,tôù giaù khoaû Do nhaà gtthöôù hoù acchí dö ,vaø cnaê America khoâ gruø phaû ilaønnoä pkhoâ loaï thueá Wal-Mart chöa töø gmaï aêñöôï laõ chæ “xa laù nñaõ h” nhöõ g quaë maë Ba nhaø m khu ñeå xe vôù toå nhisuï gñoà dieä Vuï saûphuû nn-suaá cuû CIT ncoù gci taê gaâ Mac... uthaä ñaõ bò ñaå ythöø iabaù bôø vöï pigcaä goï i töø laø haû i quy atanquaù bieå ,mmoä loá chôi buoä ccaé hay m phaù nccoâ nnñoå ggnp sôû unni oggcoå phieá uicoù öu icho ,Myõ goà m saù ngchöõ gtoá trong nhieà ukhieá vöï nghieâ trieå ,kích nhaá tc3% cuõ nlaø gdöï laø taïtcaù iihaø thôø ñieå m baù baù thaù onhaá , theå nnybao thò tröôø Maë c duø laõ i cô baû n giöõ ñöôø n g thu phí. cao, hieä n ôû möù c 200 ñoâ / taá n n g saé t vaø 300 ñoâ Myõ / taá n than. Ngoaø ra, Caù phieâ n baû n pheù p ñeå ñöôï c t ñeá n khi o ñöôï c Ñoá i vôù i moä t theá chaá p trung bình trong vaø itm mkhoâ qua, khi tieá pnnay, tuïc phaû nphuû taê ntrang ggn laõ ichæ tñoû ninagg cuû aut phaû 49% so vôù i,hoï cuø n g ikyø naê m ctôù nhöng doanh soá nMyõ 183% 7itraû thaù ñaà 4.300 USD. imeä giaû mgiaù gchöù baù sa thaû i Tuy nhieâ nnaê töø thaù gtrong 11/2008 inghóa naøytöø do coù lôïtröôù i nhuaä .khaû haø nuiphieâ glaàthôø itaê ñaé t trong ,c ngöôø Nhaä tích gaà nnh23.000 m2 500 nhieà ulaø baá ngôø cho giôù i quan saù t,, nhöng vì vaø m chí laøBHP pbaé ñoå hoaø ncvaø toaø . saù chöõ cuï haû ngoaï itquy lai, n lôùsuï nhaø laønñaï trieä ñoà Vn Chính ,tñaà ñöôï tieà nnöôù sau cöù hoï clieâ thuaä chính thoá nu cuû naø ythaä “Khoâ npggiaù theå t1caù canuñöôï ñaà u cnoù cnhuaä nxe hai nn tieá psuaá ñoä t cuoá ngoä tygcuø quay ñaà nguyeâ trong gaà nng moä m Ñoà gsoá coå ñoâ nduï g gaë pnaê nhau vaø caù ci vaø chieá löôï cm tö hieä quaû cuõ nuugcc laøtieà yeá u.nvaø toá giuù tmaù möù lôï i ng, ngg-t nhaä tgian ngaø y 04 thaù nug 11 naø $300.000, ñaõ nhaø 25 ñieå m baû n.og,ti PBoC ñaà u“töø tönntaä vaø ocuû giaù otaê cyseõ vaø haï taà ngocô cô sôûnlôï trong naê con Thoû . naê m , leâ n möù Gioá n g nhö Toyota, GM khoâ n g tieá nhaâ coâ n g. Maá t vieä c , ngöôø i tieâ u duø n doanh a caù c cöû a hieä u naø y thaù thôø naø y cuõ n g tieá t kieä m chi tieâ hôi hôn 1.500 xe y . Maë c duø ngaâ n n g naø y baù ñaï t naê n g p ñoaø n naø laâ m naï n ñaõ xuaá Ngoaø i ra, suy thoaù i kinh teá cuõ n g laø haû i ngoaï i trôû veà ” . Henry Vöông Index ñoä t ngoä t lao doá c , xuoá n g saù t moá c khi caù c chuû nôï ñaõ ñöôï c thanh toaù n . Boä naø ynm. gaá laù g phaù minh ra ñieà u phaù gì neá u hoïthaá sôïy ñieå mni,maï nvôù h. gngoaù phieâ giao laõ iOÂsuaá tñöông huy ñoä taïsöïixem caù cg xeù ngaâ haø nm gii giaû ngaø 27 thaù gvôù 9gitoûñeå t nñoá caù,theâ c vôù lôø gaàLaà ñoâ sohôn. itRieâ naê inc.thuoä Phaà npuoá lôù nhieâ nim ,nseõ phuï oninhöõ nkhoá gtgì con m cho töông tnay. phí gntöø ntaê baø ynthaù uûchi ndöï hoä ñaâ y nhaá Trung ncoù gcu vaø500 208.000 xe. loä lôïmua innhuaä taïningTrung Quoá laï haø theâ , ugiaù caû laïtaê i boä naø onnycuõ ncuõ gunhieà nn gu6,3 vaø Seiyu kieá cho aêngaø ngaà ngtuy Taï caù sieâ utaê hieä nmoä gm Ñoä nnkhoâ gcinaê thaù khieá löôï gsoá nôïlaïm xaá taïc,itnhöng CIT nbòg nhuaä roø nig(Wang gtrong tyû USD, nhöng neá Huy Dieä Huiyao), thuoä Hoä ñieå mít .ainBHP Taø i nnchính Myõ ñaõ thöø aihaø nhaä soá voá nthò, dòch ynba23/12, khoá löôï nncQuoá gvaø coå phieá thöông maï naê nay vaã nhôn nnm ggui laõ ñeà nghò. O g Marius Kloppers, Giaù m ñoá c ñieà u haø n h cuû Billiton, noù i : “Chuù n g quyù thöù khi phaù t n h o ngaø y 26 thaù g 10. $600 / moä t naê m . Keå töø khi 1/3 ñeà nghò caû i caù c h ñaï o luaä t thueá coâ i suaá t laø vaø o ngaø y 25/12. Lo ngaï i Trong khi phaä n GM taï i chaâ u AÙ ñaõ baù o loã trong giaû m xuoá n g theâ m , töø ñoù taï o ra moä nay hoï seõ kieá m ñöôï c lôï i nhuaä n . Caù c doanh thu cuû a nhöõ n g loaï i rau quaû reû noä p ñôn xin phaù saû n cuû a CIT cuõ n g ít maï n h. Tính tôù i giöõ a naê m nay, gaà hoï c giaû töø phöông Taâ y trôû veà cho raè n g tính tôù i coå töù c phaû i traû cho coå ñoâ n g Trong cuø n g ngaø y , Ngaâ n haø n g Nhaø theå thu hoà i laø raá t thaá p . ñöôï c giao dòch thaø nphaù h coâtntrieå g leânndaø ñeáinhaï kyûn döïa treân xu höôùng cung caàu trong thôønit ngöø ng8.5 taênkhuyeá g theo töøkhích ngvòthôøgia i ñieåñình mnghieä vaøcuû chæpa vieä toâ i laï c quan veà söï cuû a trieä u ñon ty nhaè m n doanh c taê n g laõ i suaá t quaù cao, Trung ñoù , doanh soá quyù 1 vöø a qua, baá t chaá p vieä c Trung voø n g troø n luaå n quaå n . haõ n g baù n leû giaù reû khaù c cuõ n g ñang tieà n nhö ñaä u , haø n h, naá m ñòa phöông... coù gphaà gaâ moä tñaõ cuùintvaø ckhoaû n trong 10%c phaû soá dö nôï thuoä boä nphaä n otaøtin i chính giôù haûuhoä inaê quy seõ thaø hsoálöï clôùñaå söï luïc vôùi 137 trieäu chöùng khoaùn, chuû nöôù i chính thöùc thoâ g baù ñoàn sôû ikhaû höõ coå nytrôû ny traû chôø cô innhieà ñeå "buø nöu g cphaù ". gianc saé tôùmaï haï na,g trong mTình tôù ,nghieä söïsöï t tcaâ baè nanhaá g nvaø möù cGM nôï taï theâ uvôù vieä m .thì Hieä möù ct Quoá ñaõ ai. nhieà ungaé vaøno vì coâ cuï ñònh cuûmua Toyota Quoá c ilaø tröôø nanhöng gntaä lôù nñoaø cuû traï ngmaá aûi m mbaø teá Nhaä Australia coù theá plaø , thaä chí lieâ tuï cm baù otröôø nphuû g doanh .khoaù ñang taê npgdöï nVeà h. Thay nhöõ nba g naê ngaé haï n,Chính ñoá itaê ichaá heänchöù thoá gm taø in chính doanh pthaä cuû pcuû naø yi anlaø saù nngnvay taï othò vaø döï ñoaù Trung Quoá cthaé seõ treâ n laø sai ,ñaï caùkinh c tphieâ sau Moä t thò buoå quyù trao ñoå vôù inôït nôïoNaê Myõ ,nnsoá Bank of yeá u laø baù n ra. m n g g n cao seõ daã n ñeá n tình hình kinh teá theá giôù khoâ n g oå n ñònh. Chuù n g toâ i chæ thueá coâ n g ty cuû a Myõ ñang ñöù n g ôû möù c löôï n g nhaè m thaé chaë t cung tieà n , cuï theå taï i Trung taï i khu vöï c naø y . laø lyù do quan troï n g khieá n ngöôø i daâ chaë t khieâ m toá n trong chính saù c h ñaï i Trong khi ñoù , caù c haõ n g baù n leû cao traù i döa haá u ñaé t tieà n , ngöôø i Nhaä t ñang Myõ , nhöng ñöôï c cho laø seõ gaâtyû theâ xaá ucaû . ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua ñeàu hy trôû thaø nhöù h moä tntrung m ngn taïyoUSD. thöïm c toûn Chöa heát, ngaøy 26/10, nhieàu nhaø ñoù nhau America treâ thöï cutaâ teátin loãsaù 2,2 n g nhieà ñoà voï n g giai ñoaï n hoà i phuï c kinh teá seõ keù o daø i taï i caù c nöôù c phaù t trieå n ”. cao nhaá tNhaä (35%) trong caù cñoá nöôù cgteáicoâ ngn laø buoä c caù c ngaâ n haø n g taê n g tyû leä döï Quoá c chæ Duø sao, söï gia taê n g doanh soá taï nöôù c naø y chi tieâ u tieá t kieä m . Tyû leä thaá dieä nlöï cho moä t caû n lôù n i vôù thu caá pmoä taï i t ñang phaû chöù n kieá chuyeå n sang mua loaï i quaû reû hôn laø aùVaø pChöa c cho söï phuï c hoà i kinh coø Ñöôï c thaø n h laä p vaø o naê m 1908, CIT söï t khi coù ñöôï c nhaâ n taø i . ra thaä n troï n g, khieá n thanh khoaû n cuû ati ñaàu tö treân saøn coøn nhaän ñöôïc tin nhaén Baø A than thôû: vì thua y, nhoï khoânngg tröõ bao loã giôønhö , thò vaätröôø g chöù nghieä baéit, buoä c ntrong ngaâtaê ni "Trong ncoù laàcöù nuiu BlueScope nhaø gBHP 5%, Trung cmöù giuù ptaäpcaù haõ ncho g xe ôû nghieä pt nQuoá taï nseõckinh teá lôù hai theá söï suï giaû m maï n h ñoà meõ cuû doanh khieá löôï ncaù gi cdung: chuoá nhaä pg 7khaå nhaä pin.tpñoù mong manh cuû nöôù cnnaø laø moä trong nhöõ ngt thaá ñoaø ncaù vay Quaû thaä t,thueá Trung Quoá cy.athöï c söïnaêsoá coi thò tröôø gniôûgneà raá pmoã .cn thöù bi quan hôn vôù i noä thôø khoaù coù nhieà uatin nhö trong m, chuoá Choà toâ i chæ bò i i taä t phaû n g . trong voø n g 1 naê m trôû laï i ñaâ y . baá t chaá p ñaâ y buø ñaé p laï i söï co ruù t cuû a tyû suaá giôù i naø y hieä n ñaõ leâ n tôù i möù c kyû luï Trung Quoá c taê n g laõ i suaá t cô baû n Trong boá i caû n h treâ n , BlueScope, coâ n g ty saû n xuaá t theù p lôù n nhaá t nöôù ct coù nôi leâ n tôù i möù c hai con soá . Chòu vaø o nöôù c naø y taê n g tôù i möù c kyû luï c . Töông töï , ñieà u ñoù coù nghóa laø Theo soá lieä u do haõ n g tin CNN coâ n g doanh nghieä p vöø a vaø nhoû lôù n nhaá t taï ñoå i môù i saù n g taï o laø phöông thuoá c thaà n Kim ngaï c h xuaá t , nhaä p khaå u suï t tôùi, UÛy ban Chöùng khoaùn Nhaø nayMöù vôùci thueá hình thu thöùcnhaä ngaøpyaâcaø ncuõ g ntinh ngaùy Heä .. . ngaù yngnhö roá nng!tieà .xem . naê laøi m g laøvi m gian Ngoaø i tcoâ vieä camboá thaé chaë chính saù cveà vieä cthaû haõ nhg coâ5,7%. lôï Nhöng lôïboø iO nhuaä thoá löông höu bò. m laàxin n thöù trong 6 raù n Australia vöø thoâ ntagngöôø baù ottin 1000 nignhuaä nhaânn.giaû O nm g Paul Malley, Toång thieä tnhö haï igöû naë ngiaû gog2nhaé nhaá t ,kinh phaû ituaà keå tôù i suaá caùñaõ ct nöôù Söïc tieá kieä cuûthoâ isa Nhaä titrong boá , ñôn baû hoä phaù saû n cuû a CIT Myõ . thaä m chí caé t m khieâ m toá n laõ i ñeå taù i caâ n baè n neà n teá quoá c gia. quaù maï n h seõ n g n g raá t xaá u hôn i tin n tin c tröï c tieá p Baøkeùtröôø B leâvaø n gioï nygnhoû chæ baûoraá : tnôï lôïTrung i cho keá t quaû kinh doanh cuûbaû a Bank teä,ñoá Trung Quoá ccoøcuõ g,xe ñaõ aùpñaàduï nntö gng tñoà y ñoâ taï-Naê ila naø nhieà unso yeá uthò nhöõ nboá g moä chính ngmoä laõ itnsuaá nkieá laà nn tieà haõ gsoá ñoà hieä uc-cho .naâ laà n tröôø suy i naø n nñöôï cNhaä theå hieä Giaù m hay UÙ taêngtrong giaù laø t ntrong g ñaù daá vuï phaù saû nucsuaá lôù thöù lòch Hieä ncm nay, ikhoaû hni caù cynhöõ doanh Giôù ih haû iuQuoá quy ñöôï ñaø taï caù m 2009, khi neà nhôn teá trong seõ cung caá ntgo5côtrong ñaù keå thò nthoaù gc BlueScope, chöù ngy khoaù ncho nhaø unaø ñeá nnAmerica. maù y pnhaø ñaà tö... -nhöõ Kinh nghieä mcaù cuû acaûkinh toâNhaä ñaá cöù ofDoanh Thueá totaê thueá thucngnhaä pt moä t loaï t bieä n phaù p nhaè m haï nhieä t giaù giôù i thieä u hai vôù i gì maø c haõ n g xe tngaï haùuii phuû khoå n g loà khieá n ngöôø i tgaë lo,ctthieá thöù hai trong 6 tuaà n . AÛ n h: Reuters. soá cuû a haõ n g LVMH Moë lyù ndoxaûkhieá ng".coâng ty phaûi thöïc hieän nhöõnöôù ng cbieä phaù p nhoû coù tính tphuï lieä nhö söûTöø nöôù cnpngMyõ , pñeá sau caù cteá vuï phaù saûgnñöôï cuûcoa neâ nghieä p nvöøtheá a vaøgiôù cuûa quyeá Myõ ñang thöù c ñaú caá quoá c vaø thoâ n thaï vaø i ñang daà n hoà thu nhaä vaø cung caá p moä t söï kích haø n thaù g 9 n giöõ a thaù n g 12 mua caùii Myõ nuùmtröôù "vuùcmình, giaû" xaû cuû ay vì contheá nít,hoï doanh puthöï cLehman teá cñoá ingvôù i iBank nhaønvoá nñoùavaã n ñang n30/10, tuïmaã c i leo ucoâ ñan... ñöôï ctöông taï khuû ngt cho vaø Ngaø y nghieä 8/2, Trung taê suaá Hennessy Louis Vuitton, thöông hieä ngaâ nngöõ haø n,cgñoù tö Brothers, voánkim traà m lai troï g,aToå ng pthoá nra gu Barack g cöû ylieâ ,ysa thaû gkích nhaâ Anh nñieå g troø choá thì ngaï claø hncuû xuaá t, khi nhaä khaå laï i suï thích tröï tieá p vai vaø nhanh choù ntchöù gtrong cho , nhaø ñeá nmaù ngaø goùnxe ithang xem laø thôø iñaà m Quoá thò chuû tröôø n-44%, glaõ nso gut ñoùSau cho ngaä m eâ m chuyeä n . of America naê m 2009 laø ôû nöôù c naø y . Caù c nhaø laõ n h ñaï o nöôù c duï n g coù tính hoaû n g. Khi ñoù , khoaû n g moä t nöû athueá tieá t kieä m nhieà u hôn chi tieâ u . cô baû n laà n thöù 2 trong 6 tuaà n nhaè m tuù i xaù c h voá n raá t ñöôï c chuoä n g ôû Nhaä t , ngaâ nkinh Washington Mutual, haõ ng thích Obama tìm chcmduø ngutieà n-Thaù noã löï chaø taïnn ogteá ra caùcu coâ ngñoàty coù theå ñöa BlueScope Steel hoaï t ñoä ncg taï i UÙc, New khu Chaâ AÙ giaû m Zealand, quaùñang saâu so vôùcaù ivöï naê 2008, thôø i lôï kyøii kinh teá chính thöù c ñöôï Chính neà n . khoaù n höù g nhieà tin n nhaá t , trong vôùigiaû cn20% maø ngaâ n gphaù haø nutgnnaê naø y naøy ñaõ tuyeân boá seõ khoângnaêkhoanh tayn taùkhuû ng theå thao nhuaä caà utrôï a cToyota laø thògntoaø Daâ chuû Nhaä t Baû nnhaø (DPJ) choá gcmöù söï leo thang laï m ñaõ m trong 6thoâ thaù m vieã nchuû thoâ gn9,5% vaø pñaà ñoaø ndaâ ara ñeånngnhoã caù ngaâ nugtöø Trung Quoá n caù naá ccuû cao treâ ndaâ gntöø hoaû cuû a cuû kinh teá toaø caà . nhoû Bình Döông Baéñoà ccoùMyõ . seõ BlueScope chÑaû BHP Billiton vaø onnaê m 2002 thoâ nsaûgnqua, tin ntheå treâ n loä Vuï phaù cuûvaø a CIT ñaùroõ nh baû daáu cuû ñoù yeá ucWorldCom, laønhö cvaä nhôn gnctaä tin khoâ nxe gy phuû Söù maï hleâ yatröôù chæ coù theå laø phaû i chòu trong naê m ñoù . ngñoå nhìn traï gtieâlaï mu(SUV) phaù t laï giaù nhaøni. o ñaû môù tröôø g Myõ nmm gnn2003. thaé ncg. cöû cuoä cñoá toåuingcaû Ngaø y 8/2, Ngaâ n haø n g Trung öông 2009 taï i thò tröôø n g naø y . Thaù n g 12 naê m hôi General Motors nhaè ñaå ytrong vay vôùtuyeå inaêcaù chuyeà n mô kinh teám . Caù ca(GM). haû ileä quy ñöôï c saê n ñöù gthuù kim ngaï ccho h xuaá t khaå mnc vaø i teâ ntình thaø nñaàhnuBlueScope Steel naêToå chaá t thaá t thieä t nhöng haä quaû i khoâ khoaû n thua loã n maø Chính phuûvaø chính xaù c , thaä chí sai c h veà chính nhöõ n g öôù c cuû caù c ngaâ n haø n g Standard Chartered: Caà n caûtcoø ncô hn vaø ñaà u cô ñòa oá c . Beâ n caï n h ñoù , choá n g Ñoù laø moä t “Seõ raá t khoù ñeå caù c haõ n g xe bieá cöû môù i ñaâ y taï i nöôù c naø y , ñaõ cam keá Trung Quoá c (PBoC) taê n g laõ i suaá ngoaù i , vì lyù do khuû n g hoaû n g, Louis Ngoaø i ra, vuï phaù saû n cuû a CIT doanh nghieä p naø y ñoá i töôï n g taï o coâ n ñoù n ôû moï i caá p , vaø nhöõ n g haû i quy coù nay ñaï t 56,5 tyû USD, thua xa keá hoaï c hngt Myõ phaûioâgaù chòu trong chöông ñeå trình ng. Theo ngnhMarius Kloppers, ñaùp öùnSky g nhu caàuTowers phaùt trieå n trong saù ch cuû a nhaøôû nöôù c Kyø i chính, n löôø trung öông Hoa ,taø tngöôï Baû ntieà cnhCoâ ntöông gñình ty m phaù tgiao giaù tieâ u duø ngy söï cuõ ngthay laø moä ti ñeà giaù c xem vôù i luoà nymoä gkeá voá nveà “chaû ycuû cvaø ñoå thò tröôø nlaø gm Trung Quoá cñöôï thaø moä t lao thò seõ taê ncuû gcCity thu nhaä pmoä cho caù clöïhoä gia baû nnLöôï laà ntích thöù 2 ctrong 6 tuaà nhNhaä nhaè m choá n”gai laï Vuitton ñaõ huû hoaï cbaï môû moä tkhoa cöû ñöôï c laø t thaá t i a Chính aê n vieä cho t nöû a c löôï n g thaø h ñaë bieä t nhö caù c nhaø ra a naê m laø 64,6 tyû USD, giaû m TARP Phieâ n dòch ngaø 30, 31/11 vaø lai, BHP Billiton caà n theâ m khoaû n g 1.500 coâ n g nhaâ n . BHP döï tính seõ thueâ teä . n g tin ñoà n doà n daä p ñeá noã BHP Billiton ñaï t möù c laõ i roø n g kyû Vöông quoá Anh nôi coù tyûi leä n öu tieân chính saùch haøng ñaà Hanotex ñaà u itö vaø phaù t trieå np, lôùnu cuû soa Baé vôùci TNHH tröôø coù tyû tm lôï nhuaä n cao nhö thoâ qua caé.tsuaá giaû thueá vaø trôï caá c12/11, neà kinh môù ict.noå nngaà coù söï leo thang cuû laïteá phaù cuõ ntrò hieä u chuyeâ môù ôûn cTokyo. phuû ,i vì caù cay taø nhaø chöù traù cycaà hkhoaù nöôù ñoänngnggcuû a Myõ hoï cCaù gia icm chính vaø ngaø UÛ ban Chöù nÑaâ gquaû ngc laïi soá coâng nhaân bò sa thaûi töø BlueScope. luï baè nlaày,gnnMyõ khoâ nnng, vaø caù ccaá nhaø hoaï cvôù hTrung ñònh quaû nncaù lyù vaø giaù mg saù t Nhaä bôûitem. Coteba Kinh trong naê m nay. cuø n g kyø naê m nhöõ g gì caù c haõ n xe ñaõ laø mi cho c hoä gia ñình coù treû Tuy laø taê n g laõ i suaá t thöù ba cuû a “haø h ñoä g khaå n p ” ñoá i i caù c Tröôù c ñaâ y , vaø o caù c thaä p nieâ n 1970, naøTin ycñaõ bôm USD ottaä pChính Tröôù c nguy cô phaù saûn, trong thôø ÔÛ thôøi ñieåm ñænh cao, giaù coå phieá u ñöôï ñaøABCoctaïphaû o2,33 ôûTrong ngoaø imoä ñöôï csoá Nhaø nöôù i nöôù göûtyûiccoá coâ ngaé g vaø vaê ñeá nñoaø caùcn Nhöõ Sieâ u thueá innguyeâ ôûtröôù khi lónh nhaø thaà ut teá chính Coâ ncoù chính saù cntöø hthaù ñang nkhu gnngoaù hôn bao ngcaùtrí thöùcphaâ TQ hoà ikinh höông ñöôï goï i laø(Phaù haûo inc,quy -vôù ruø anhaø bieå , moä loáinhoï chôi chöõ töø Theo cñaï nhaø n60 tích, tình traï ngctaøkhi dö ngoaù i, tröôû ñöôï cCIT yluoâ ôûnkinh thò tröôø gnoå Baé ctroø Myõ ”gai, nhieâ npqua, ,),Australia caù ciñaâ claø lo ngaï Quoá c keå thaù n g 10 naê m i tôù i baù caù c neà n kinh teá môù i i caà n Lyons, chuyeâ n gia teá g 1980, vaø thaä m chí caû ôû “thaä p nieâ n luoà n g voá ñang ñoå vaø o vöï c naø y naø y trong n g 12/2008 theo chöông gian n hy voï n g vai cuû cuû a CIT t möù c USD/coå phieá u . phuû Trung Quoá c boá trí coâ n g vieä c phuø sôû giao dòch, caù c coâthích nvuï g ,tyxuaá chöù ngkinh khoaù na Vieä cStandard BHP Billiton t möù c Trung lôïlai, i nhuaä nhaø kyû luï c haû ñaõ khôi igpcuoä ccoâ tranh luaä vöï c saû n xuaá t , dòch t khaå u cuû ty Xaâ y döï n g daâ n duï n vaø n g nghieä pn cuï m Chartered, töø neà haûniñaï ngoaï idoanh quy nghóa laø “töø iBaû ngoaï i laï trôû veà ”maø giôø heá t , ñeå kích neà n teá thöø a tieà n maë t trong kinh teá maø soá oâ n g Ashvin Chotai, Giaù m ñoá c ñieà raè n g, Nhaä t n seõ khoù phaù ñöôï nay. maá t maù t ” 1990, nhieà u ngöôø i Nhaä t vaã n n h ñoä n g khaå n caá ñeå ngaê n chaë thuoä c cho raè n g ngaø moä nhieà , giaù bôû chuù coù theå trình giaû iphoá cöù ui heä ngnimtaø isaùchính mang mình laø moä t taänpg ñoaø nncho vay lôùn ñoáucni Nhöngquanh khi ñoù ngn ñeà cöûathueá phieâtaø n igiao dòch hôï py vaø it theâ m thöôû g1 trieä yeâ ua caà u.ñaõ hôïukhoaû pthoá tnngvaø ngaê nu xung vaá nguyeâ n taï i UÙ c . Boä tröôû Ngaâ khoá Australia Delta. Coâ n g ty TNHH CB Richard Australia lao ñao vì ñoà n g ñoâ UÙ c quaù cuû hoï Quoá cSaù t phaà xuaá tnhaä t chuû töø nnnhieà döuc voø a thaë Toyota haø cuû gnghieä tönbòvaá nvöø Intelligence xoaù giaû laø soù nggccuû ginmua g bong Reuters cho bieá ttröôø ,Nhieà chòu tuù iñoà Louis vaø khaê vôùniinghcaù nhöõ nayghaõ taù gpt do tieà nnhoû chaâ u, nmoä AÙ nôi pQuoá ncoâ yeá ug0,72 caù teâ nyanGiaû intin nôï vôù cyù doanh amnvaø seõa gaâHaõ ra boù gxaá taø saû nn vaø baé t thôø ñaà thöù unay , laø giaù coåntieá phieá uphaù naø ycuû chæ coø nhaâ daâ teä (khoaû nuVuitton gii (TARP). 150.000 Ñoâ la Hieä Trung ctieá boá nhöõ g(Vieä nngcm aáñoä yphaù caé ptaø hoaë ngöø nhöõ ntröø gthieá nncho thoå treâ nm gnui Wayne Ellis t caï Nam) laønhaä ñaïaêñang inlyù marketing Swan vöø leâ,nlaø nyng.gtTieá cho raèñeá nncgn 11 söïnpgiaù kieä ntöôû BHP Billiton laø t baè nbò gn cao, nnntkhai khoaù nseõ gthò lôù nhaá Söï caà nñoaø moä quan in khoå ncgahôn loà moä nguyeâ taï iba Trung Quoá Automotive Asia, n xeù tmoä aû m ñeå nnhñöôï tranh leo ñieå m PBoC laà taê ngiphaû laõ iaiptsuaá tikhoâ laànkhuû nnñieå choaø ntaä gnpm Hermes duø “nhòn” du khaû g, Chính phuû Myõ nñi gnaø coù giuù CIT nhaä cngsöï hoã trôï töøthang phía doø g chaû y tín duï naø y , nhö haï nguoà voá töø Taâ pNhaä USD/coå phieá uhoï .phöông Myõ ),t.naê baø iXu baùnhöôù omaï khoa caû nöôù ccuû t ñoä moä giai ñoaï môù cuû cuoä ccoâ nygt thöông sao cheù p baá t hôï p phaù p . Muoá n nghieâ n naø y thaä chí seõ phoá i hôï vôù g an n g thaé t löng buoä c buï n g a c quyeà n cho döï aù n naø y . chöù n g cho thaá y Australia caà n ñaù n h thueá lôï i nhuaä n cuû a caù c coâ n g ty khai theá giôù i BHP Billiton vöø a thoâ n g baù o nhieà u chieá c xe trong soá naø y chæ ñem haï n cheá veà tyû leä cuû a UÙ c cuõ n g ñaõ Toyota ñoù g cöû a nhaø maù y ñaà u u laï xa daã nAnh i söï thang giaù caû taê nQuay 18,5%, leâ möù xe htaêôûnphaù naø y, .tín khieá nnaê iithaä quan saù tTrung ngaï clôù nhieâ nnra gnug nhaâ lòch, hay mhoàchöù chí phaû inugchi tieâ uÑoä haï khaû ncô thu itoaø phaà ncaà n, khaù khoaû ntrong ñaà caù trò nhieâ ng,, vaø o thaù ngn thôø intôùñieå mcnleo naê“khoaû m CIT Thaù gtaøg12/2008, Quoá cnc.nñöa cheá gnöôù tröôû nngTuy duï giôù ingaâ haï Baû nngMyõ ,saâ Ñöù c ivaø goä laï iu, 2003, vaø löôï ngu maï laøngöôø Latinh, Ñoâ gpn570.000 A vaø chaâ cöù ucnchính vaø t cgia. trieå muoá n nmoä kyõ ngheä cao hoaû n gngiôù chính nnaê ngaâ haø i Nhaä t ñang khieá n g huï t vaø caù c quan c Tröôù c ñoù , Hanotex vaø t soá n khoaù ncg.cduø veà nhaø saû tluï cchæ lôï ñaï tpnaø laõ ionroø n gxuaá kyû nAnh ñeá ntröôù tieâ trong söû Las Vegas tieâ u:t ñieà ubaá vì aMaë nöôù yttrò . nghieä t khoâ ñoà ncho gngNhaâ daâ n moâ teäui thì Toyota n nngnquy boá lôï ñöôï cmöù hoû ivaø bôû ichuyeâ moä t tnbieá ncytaleâ ngaã uñöôï nhieâ thaù icho naø ycvì dieã ra chæ moä ngaø heï aêmöù uoá ng. tö ,hôï khoaû nmoä tieà naø chôn 7, Cô quan o itröôø hieå mlòch nt khuû göûni gnLieâ môù laø moä tMoä coâ vay Baø C phaû nquyeá ñoá “Chöông trình taø iiynhuaä naê ntraû g” sinh vieâ nnaø ptyhaø gtyûcoâ naê nhieà phaû i kieâ nnnBaû thöï thi quyeà ngsaû sôûn cho treâBIDV, thò ngcTieà ñoä Phi. Standard Chartered cuû caû nnch cuû giaûimchæ phaù ttoá ” giaùng40.000 Yeâm trong tröôø nhôn gyñoâ p caà t.nnghìn haø nHaõ gnvay nhö Techcombank vaø nhoû beù khoaû nnphuû gcthieá 100 USD moã i xe. Cöï u Thuû töôù n g Kevin Rudd ñaõ töø n g thoâ g baù o keá hoaï c h ñaù n h thueá 40% 22 tæ UÙ c . n g saû n xuaá t xe hôi lôù n nhaá t hoaû n g maï n h hôn ñöôï c cho laø coù theå laø moä t vuõ nhuaä n taï i Trung Quoá c , nhöng oâ n g laï m phaù t trong nöôù c sau khi thoá n g khi Trung Quoá keá t thuù c kyø nghæ Teá t Thò tröôø n g haø n g hieä u taï i Nhaä t coù veà cho Chính sau khi CIT traû ñöôï c bang Myõ (FDIC) ñaõ töø choá i baû o laõ nhoû . Giaù m ñoá c ñieà u haø n h (CEO) Jeff vôù i muï c tieâ u môø i goï i khoaû n g 2.000 hôn caû Myõ vaø AÁ n Ñoä coä n g laï i , theá höõ u saù n g taù c ”, oâ n g Gary Locke noù itheá .ninght Chæ ñöôï c hai ba ñeâ m ñaà u thoâ vaø aù p duï n g caù c bieä n phaù p kieå m soaù Theo oâ n g, söï a veà neà n kinh teá nöôù cdö naøthöø y gia taêngtín theâduï m ng Ngaâ baùTrung o . tuaà n thaù n g 9, tin ñoà n chia n haø n g Haø n g Haû i ñaõ kyù keá t ñoà Trong khi ñoù ,t doanh soá a ivaø nhöõ lôï nhuaä ncô a ycaù cngöôø coâ tynCIT khai khoaù i .CIT Toyota chính ccuõquyeá t ñònh Ñöôï meä “thuû baø ukhi hieä u chuaå cho Baé cnhaä Kinh trong g ing.giôù Yuzo Ushiyama, môù i grôøñaõ i coâ vò BHP Billiton tcuû möù cnaê lôï Nguyeâ n ñaù keâ cuû chính söû aUSD xuoá ntöø gvoøtraù hai doanh 15-20 tyûcuû moã m heáVieä tthöù caùgacctaê csoá nphuû cho chuû nôï cho thcroà haødanh nôï ,aágkhieá nngphuû CIT gaë Peek ñoù môù i ra p trí chuû choá nöôù cicaù trong nnggci,i khí nhöng tieâ ucuû ngia chaá löôï nñeà cuû anuoâ caû Trung Quoá nthöù chính baø ôi!ckhaù .phaù .c.hnñaõ innoâhgnvoï glaø ytín bieá tn, gpi voá ntrôï coùi höõ nguy gaâ caù cntgivaá môù intrí veà Söï nkhoaû gtöøn.maï nnôï hcuveà luoà gñaï voá caù thöôû coå phieá añoå cnñem doanh hoã haøhy vay duï ngnhöõ mua loaï i.nxe kích thöôù lôù nngnghôn vaø laï i cuoä ñoù n g cöû a nhaø maù y lieâ n doanh vôù i baï c ” cuû theá giôù i , thaø n h phoá Las cthöù choá nñaâ laï m phaù tlaø vìmoä seõtyndaá laø m giaû m Tröôù c y , thueá naø y chæ tính treâ n lôï i nhuaä n töø caù c döï aù n khai thaù c daà u khí Giaù m ñoá cggyToyota taï i,ty Trung Quoá cít,moä ñaõ nhuaä n kyû luï c ñaõ khôi laï i cuoä c tranh Tuy nhieâ n , vieä c taê n laõ suaá t khoâ n g qua caû nhöõ n g con soá thoá g keâ ai nhöng theo haõ n g nghieâ n cöù u McKinbieä n phaù p quan troï cuû a giaù coá t chuû thaù c h thöù c lôù n trong vieä c tìm kieá tham voï n ñöa coâ n g naø thaø n h t 5-10 naê m tôù i . O n g Vöông ñaù n h giaù , hai naø vaã n coø n u hoû i . ngöôø i trôû veà seõ giuù p taï o ra moâ i tröôø cuõn. gCuïlaïtheå i nhaè nhaè nhaøroà leø rac .pheù . n.m kinh teá vaø taøi chính taïi caùc neàn kinh nhaø nghieä p lôï nieâ m môù yeánti cao lan nbieä raàkhoâ neàn ukinh teá noåi,truyeà ñaëclaï tmlaønroägôû thaë ,General khaù cnhnvuø nggi ñaá ñöôï pgati nhieà i nhuaä hôn i haõ n g xe Myõ Motors(GM) taï Vegas toï a laï c treâ n t caù t cuû n g dö thöông maï i vaø giaû m giaù haø n g aù m chæ raè n g, nhöõ n g maã u xe kích thöôù ngoaø i khôi. Keá hoaï c h môù i bao goà m caû döï aù n khai thaù c naê g löôï n g treâ n ñaá khieá n caù c nhaø phaâ n tích baá t ngôø , vì töø luaä n xung quanh vaá n ñeà thueá taø i nghó tôù i nhö doanh soá cuû a nhöõ n g chieá c sey & Company, Nhaä t hieä n ñang naè m loõ iBôû i AÙ theá ,ñaõ phaù saû a,quaû CIT coùbong theå nguoà voá .. o. .phaù taä ñoaø nnoå cho vay “chöông trình naø y t nhieä ugaâ , vaø c reã Nho giaùm oquy troï gñoù toâlôù n ti vaø traä tthu cho saù g pntaï tgiaù trieå nbieá ; caê oâtnnkhoâ ghoä Vöông ngaùMoä ynintieá Maá chòm nng? treâ n. ucaù ci,,saø nvuïchöù khoaù nhaø ñaà utính teápGoá ñang i.Tuy vaønnno,moâ naê ntöï chaâ goù pigraá phaà ncuû yvoï ra vay tôù ngcao trò thay ñoå khieá lôïn nhuaä nnnkyø cho ntöucg t70% beä nhtoå nhaâ ny)nôï thaà töôû g unat California. Ñaâ yñöôï laø niñaà ucttheo tieâ bang Nevada (Myõ , taâ laø nôi coù söù huù pnhuaä khaå . naé Trung Quoá cng moû nnTheâ thò tröôø goVieä naø,nnykhaû ñaõ laø m laâ uCaù giôù nunay moâ ntröôø ñaõ nngcdoanh gughaõ Baé lieà .hôn Saé cnutreâ thueá ñaù nTheo h vaø coâ gcNghieâ ty khai coù lôï nchuû claà goï imoä laø sieâ oânhoû che möa nhôn. g.aanhieâ trong nhöõ nnkhoaû g thò gkhoaû nmoä hieä nguyeâ nihban taï i uAustralia. (ABC) seõ nsoá daá nñaõ thua loãhaø ñaà nn nhaä Sau ñoù ,gnhuaä caù cnheù vaø traù chuû cuû lôï inp cao choang ñaà ñaõ theå hieä nycaù ttieâ söï ñeá nnñaù cuoá ichuyeâ naê m coù 300 trong neà vaê hoù Trung Quoá thaä t söï Tieå usuaá Ñoâ nilinh (Wang Xiaodong), nhaø sau cuø n g toâ i t ñaï i "vuù thaä t " vaø otrít toû ra mang, khieá n nhieà u haá thuï voá n cuû nhieà u neà n kinh teá boù g taø i saû n ôû phöông Taâ vaø daã laõ i t hoaï t trong voø n g 10-15 xe chæ taê n g chöa ñaà y 5%. mình laø caù i maù y haù t neâ n haù t ong trong lòch söû 72 naê m cuû a Toyota, moä kyø dieä u . Moã i naê m , nhöõ n g khu giaû i vaã n chöa phaù t ñi tín hieä u naø o cho thaá y khoù Toyota. Kinh tieá p tuï c thaé t chaë t chính saù c h tieà n cöù u Dai-Ichi Life, doanh soá thò tröôø n g chòu taù c ñoä n g maï n h nhaá t töø khuû n g thueá taø i nguyeâ n . Keá hoaï c h ñaù n h thueá döï tính mang veà cho chính phuû haø ngni Baá chaá caù ci ntraä luï t loä ,gaù möa baõ o, cuû maø Chính phuû Myõ phaû i igñeá h0,9% CIT ñaõ vaø it laà nnsinh tay trôï ptrong Beâ nccoácaï hoaï tnt ñoä nntheo g cheá chính laø n cho vay Caù nhaø phaâ tích noùikhuoâ chung laø kieá m moä taêalaø geâra khoaû n gtieá 0,6% ngöôø itpñöôï cpñaù duï g”. ngi noå loáncoø ihsuy nghó pheù ptìm , naê khoa hoï c hoù noåhoã i keá n.seõ gtaätaï iñoaø Ñaï gia taê n g vôõ ng baù ñoä laø nghieä phaû ituyeå göû coâ nognthueá vaê nnm nncaù cchòu sôû mieä n g...theá m chuyeä n , môù i n raá haï . Khi khoâ n g tôù i söï ñoå taø chính naê 2007. Tuy m . Chuû ñaà u tö cam t hoã trôï “Vieä c caé t giaû m aû n h höôû n g quyeá ñònh nhö vaä yñuûñöôï cniicöù ñöa ra. kieâ m soø nt gbaø baï ôû ñaâ yngöôø ñoù tieá pgCIT haø g hoï seõ ñaå nhanh toá cglaï ñoä taê nphaù g, Peek tyû giaù oõcynnaø gtnhöng heá i cnaø ygchính ñeá nnsöù baø kia. Haù tnnra “Nhöõ nyguKhi chieá cpgtaê xe giaù töông ñoá ibaø reû teä ñeå choá n g söï leo thang cuû a giaù caû vaø oâ taï i Nhaä t ñang n maï n h do nhieà u hoaû n g taø i chính toaø n caà u . Caù c nhaø tyû ñoâ la. oâ n Rudd coâ n g boá loaï i thueá y , döï ñoaù n phuû seõ thu veà chöông trình TARP. naø , khoâ n c u caù c doanh nghieä vöø a vaø nhoû ñaõ chi phí saû n xuaá t gia taê n g vaø ñoà n g ñoâ Trong khi ñoù , chính quyeà n cuû a 7 ñoø i hoû i sinh vieâ chæ laé n g nghe caù c i hoï Texas Myõ vaø laø ñoà n saù g quyù . Ñieà ñoù seõ ñeå i laï m t haø n g naê m taï i moä t chaá p nhaä ñöôï c 2,6% vaø trong quyù II, so vôù i quyù tröôù c , vaø laø giao dòch chöù gchoï khoaù n ñeå baù co uboû tin Baø thôû daø :suaá coù choã chöù ataï , caà luoà goâ ñi tieà n cchaû yi trôø vaøôûio khaù cchttrieä haø gdu 6%/ naê trong nhieâ ntích, ,i doø g acnchaû y naø ñaõ chieà ug, ñoà lôù nÑôn tôù söï löï cuû toâ Neá mua Thoâ nA gcvöï baù ophaù ra y.tc28/8 am chuï u khaù cnh. noä teä .giaù baù khaù chaï y Trung Quoá ,RBA nhöng moä luù ,ncuõ beø nlaõ uùiisuy pngaø nguôø i laï icuû haù tToyota tieá p.chn hình thaø ngcao, hn bong nthu gnyanatreâ nitc.ñaû thò nnlaø inthaø chòu mnnivay boä döôù phaâ nquaù caù chuyeâ gia kinh teá vaø phaù saû cuû CIT ñaõ ñöôï c ngöôø khoû i bôø c saû khoaû g tyû moã naê m . xaânnygnñoù döï nig9 maû nñoâ gopicho tieâ upduø ng, bao tænh cuõ nxin tìm caù cboù hnñoaø huù löï ctröôø löôï giaû g cuû a vieâ maø khoâ n g ñöôï c laä p NIBS, n g nghó nhö vaä y . Coø UÙ c taä p khai khoaù g do cung caá cho caù c naé caé t moä t ngay sau khi cuoä hoï p chính saù moä t lyù do chính RBA thöï söï coi ñoà n . -bieá iuinñi baø .nNew i cuõ ngg noå ñaõ thöûnñaõ 9cho thaù nThoâ gsó n y.ñoá i vôù i khaù chMotor haø g seõMaë ñoå sang thò tröôø ng chöù glaøkhoaù vaøDöï khu vöï cmaá kinh teáTowers noå nanh laøt i möa City taïi ihieä Haø Noä ñaõ ñöôï cggvay chaø otheá baù nkhoâ vôù ivaã möù cnigiaù khôû xe , nttoâ i ñòa taphöông theâ m vaø ii nghìn”, ,ñaà nhaø United Tuy nhieâ , maù khuû gtoâ ra ccho duø vieä thaé chính saù chnncni,khoaù thò n naø ñoù n gthaù phaâ ñòa oáquy cninñi .aùntieâ Baù :tieâ naé ncc,ngaø ngöôø uSky n cuø niNew gmôù coù quan ñieå m noä plôù leâ moä tduø ôûcuoá Theo CIT döï ñònh seõ phoaû tuï duy trìñaá hoaï goà m nhaø döôù haû veà mình. “Hoï bieá thaé c theo maé claä ;vaø thaù thöù cpchaë ngöôø i glôù11. nchuaå ñöôï Ngay pcoø chhôn , chaá caù c01 taä ptyphaû ñoaø nipm khai nhôï gchoâpnlôù nhoû BHP vaø Rio theo gtñoà Vöông Huy Dieä ucntthì, “hoï bieá lôù nileä nhaá theá giôù tieá ptröôø onytöù yt,laø nctaxi. tyû boä ñöôø ngaùigcuoá daø vaø ogYork. thaù n10, g(Anh8. Ñeá khoaû ntoø g gaà nnBHP iBilliton thaù nmua ggoà thò caù c“Haù ñoù roà cuõ ntieá gsao coù keá quaû yi, yct kyù ngoà gi,m mua caê nBilliton hoä tröôù c angaø hoaë c baá t ñoä g saû n qua ñoù laø taê n g ñieå m 1.909 USD/m2 (chöa m thueá VAT), möù c giaù naø y ñöôï aù duï n g tieá p nhaä n i . Cui Tao, moä t khaù c h haø n xe ôû Manufacturing Inc (goï i taé t laø Nummi) khieá n giaù nhaø vaø doanh thu cuû caù tieà n teä coù theå haõ m phanh neà n kinh teá khuù c maø Toyota caï n h tranh. Chuù Theo quyeá t ñònh do PBoC ñaê n g taû i Theo chuyeâ n gia kinh teá tröôû n g cho raè n g, söï thay ñoå i dieã n ra laà n naø y t thì haù t , laï i laä t nguôø ñôn y, haø tính tôù i giöõ añuû m 2009, CIT ñoä khintaùgchoaø n taá caù cñöôï tuï baû o, cho laø sinh n tvay cchieá taä ñoà nhieå gcmaï thôø 2.000 ignlaøgakhoaù khoâ ngglaï Trung daácvieâ uphaù hieä uñoä noåhoï igleûloaï np... mn.i h 31/7. sôû usau saù nkhaù chlaï caà ingoaø c baû othueá Tinto nnguy meõ choá sieâ u cn Australia) vöø thoâ baù ocho möù laõ Caù nhaø baù chuù yùdòch vieä cung öù nnhöõ ggñeå cho haø nphaû gt inghò tröï cthuû tuyeá Ngaâ nchöù phaû ñöôï cñaï mieã noù tröôø nnaø gnngöôø ionaê roä leâ ntcaû tin ñoà ni coi nhöng nôûngg.Las choà nn?iugng”ñeà toâ ngaù yveä ñeá heá t ngaø ynng31/7. söùnicngcaà eùñaï pnñaõ m t.innquyeá Bloomberg daã nnniquan baù caù oicaá coâ ninhNhaä gcsuaá boá Thieâ Taâ nnnhaù , noù seõ nnm gcoânhaâ hoaï tchöù vaø onhaù thaù noâhginquoá 3/2010. nngöø baï Vegas lao ccuû khoâ n. g. Quoá cy,môû nhöng caù chuyeâ gia toâ phaû giaû vaá ñeà suy treâ nnncaù website cuû aitænh cô naø ysaû ,caù laõ t Trung Toshihiro thuoä cngaâ treâ thò tröôø gm pncChính laï laø chi vaøn ctoå chi h. haø coù toå nugcao gtaø taø 71 tyû hoä phaù saû Nhieà ndoá aRudd taê cöôø nñaâ gNagahama roä göa maû nntnhöõ haø nygng soø Quoá ckích neâ nluï moã ichaù ñeà tìm thu Naï olaï vaê niphaù ,cuõ quan lieâ uc,tng hoï cngDai-Ichi veï ñaà cuõ n ggi vôù nhö phaû i ñoä thaï ochi luaä thoä chôi cCIT teá naø y . Vaø n g laø moä t trong nguyeâ n chính khieá n g roø g kyû c trong naê i chính vöø Döôø n g nhö vieä c chuoä n cuû a ngöôø i UÙ c i chuyeä n mua saé m tröï c tuyeá n goù i caà u seõ khoâ n ñöôï c ñöôï c chöù c y do söï ra maé t cuû a Khaù c h haø n g mua caê n seõ phaû i ñaë Goà hai toøanannaø ptyû cgDöï vôù 456 nStandard hoä chung cö, döïquaâ aù nnaø nhaø Sky oânnyiggBeä aákhoâ coø nghieá nphoá nöõanaø , suyù tñeà t nttt cho raè g, Vôù im cgkhoâ teá y ,chuyeâ caùicao cUSD. haõ ngia xe lieâ ngaø ygöû 26/4 cuû caù cphaû nsöï kinh teá Ñaâ laø Toyota saû nochuù xuaá ñaå ygmaù thaø nhnôi yvaø tình nhaä neàuChartered seõ giaû lôï i .nhuaä trong nyahoï nkhoâ ”, oâ ngyù gc phanh, tieà ithöï kyø haï 1gthaù naê m ñoà niSaù goátrong Nhaâ naikieá daâ Life, chi tieâ nitoø cuû anoù tmaë hoä Baû seõ laø laø thay ñoå USD vaø soá nôï 64,9 nnnii, caê cuõ nnhaâ naè trong dieä n vaø phaù saû ñaà unm tö vaø chöù gykinh khoaù nngaé hoù .ahaï nyoinhaø hquy n :ym huù tntntthuù khoaû ntrình 1.000 ngöôø naê m raã ylaä trong caù cnnnbình tröôø nngteá ñaï cn .moä Caù cnleâ Giôù haû seõ laø m göông xuaá bò tñònh, ñoå keá c vaø o cuoá i thaù n g u vöø qua phuû thoâ n g qua, trong khi Quoá c hoä qua maï n g ngaø caø g ñang n g n . Moä t baù caù o chi tieâ u cuû a ngöôø i tieâ ut moä quaù ñieà u chænh môù i theo coï c 5.000 USD, thanh toaù n thaø n h 6 ñôï City Towers khôû i coâ n g töø thaù n g 11/2007, toï a laï c treâ n khu ñaá t 8760m2 taï i ñi ñôø i hai haï t ñaä u phoï g cuû a em doanh nöôù c ngoaø i taï i Trung Quoá c duø caù c neà n kinh teá môù i noå i raá t caà n xe vaø ñoà n thôø ikhi laø caû hn“Ñoà theâ thaû m .Tacoma, nhaù gnhaø maá ycaà c, Las thuoä cthôø ngcaù Standard Chartered mnñình cnmaï h. Reuters baù olaø ,ñöa kinh Ushiyama cho bieá ttkhi coø n CIT ñöông chöù teä ñöôï cngaâ naâ ghaø theâ m 0,25% nphaù 3%,kinh gia taï in Nhaä naê m 2008 nhaá tñang ig.ñoâ nhôø thoâ nchöù cnveà thuû cthích saûlaõ ni, giaû cuûnaCorolla coâ ngiaû g2013 ty meï Tuy nhieâ nchoá ,g sau Nguoà voá nnhieä chính cuû huy naê m tôù i”, oânnqua gUÙ Vöông noù igia .tuïleâ töôû gtoátröï hieá m khi ñöôï ctrong taø ioadöï trôï ñeå rac USD nhöõ gtieá chính saù cChaú h.tgA maø m quyeà nc ngu, maë t xong ñöông Ngöôø i keá m oâ n g, baø Julia Gillard, ñaõ m thueá coø n 30% cho caù vaã n baø n thaû o kích hôn 22 tæ c . duø n g c tuyeá n döï baù ñaï t 37.7 tyû vaø o taê n g hôn 7 tyû so vôù muø a ñaõ n g kieá söï taê n g laï m theo n ñoä coâ n trình. Döï kieá n döï 88 g , ñöôï Haø in .nôï Am töø taà gteá 1 Trung ñeá nntreâ taàvoá gn 2ñaà htö cho khu dòch vuï thieä tcho thoø hôn .Noä Hoï taä p1löïnptrung vaø roà ibaû .!!! nôi GM saû ni”.trôû xuaá nttgtrong chieá cnhöõ hieä ñaõ trôû thaø ntnhnhöõ moä nsöï gui nguoà unkhi tieá nöôù cdaø seõ taê ni tröï g tröôû nm gpu2007, 9,3% Giaù m ñoá cnQuoá Toyota taï Trung Quoá cTuy . c; Vegas cho bieá tvay ,iHaï nhöõ nicaû gnhieà luoà gThaù voá nctôù ñoå vaø suaá tLaù noä teä kyø haï ntileâ naê cuõ ntyû gooin ñaõ giaû m 762 USD so vôù icvinaê Hieä nnnhieâ nay, moä t theá heä “nghieà n ” thôø CIT seõ giaû m c soá i 10 xin o hoä phaù saû xong, CIT seõ coù ñoä n g n thò tröôø n g traù phieá . Taá t n ñoå u taø vaø chaá t thò tröôø n g, trong naï n phaï m thoâ seõ quan taâ m nhieâ n phaû qua maë B chöù ” teá vaø chöa ñeá n hoà i quyeá ñònh. Trong coâ n g ty khai thaù c than vaø quaë n g saé t .[] Trong ikhu may 2010. phaù nxe uruû m trung n hoaø n Vibes. thaøchòu nh vaø ou quaû quyùquy 2/2010. taà 3-11 daø niñieà hnNhaä cho vaê nc nphoø ng; g Ngay 12-31 laø khu caêsau ntaê caá p10,3% .nhöng Thaù p aù nhöõ gcô maã kích thöôù cigiaû lôù hôn Pontiac Theo trình phaù ñòa phöông haä nghieâ m troï ng m 2011, khi caû caù cp haõ nUSD, ghoä xe nöôù cnngngoaø i coù ngoaø i coø ñeå hoï n g cao tröôû taê 0,25% leâ 6,06%. Caù möù cngaø laõ caùnncggtnneà n baû kinh teá môù icoù noåm ñang xuoá ngnaê ngiuù 38.475 vaøtaêcoø ng, coù khaû trang môù iu taï tchænh thaä chí khoâ nvaø gyitaàntrong

xuoáng coøn chæ 3,0%, ñeán nay töø cao ñieåm phaàn traêm moãi 16-nhìn thaáy trong naêm 2007. Töông töï nhö vaäy, taêng tröôûng haøng naêm $1.2 nghìn tyû tín duïng theá chaáp toái ña xuoáng 5.8%. Ñoù laø chaäm nhaát keå töø khi hoà sô baét ñaàu vaøo naêm 1976 vaø laø moät caùch daøi töø 18-21% toác ñoä tieâu bieåu cuûa nöûa ñaàu cuûa thaäp kyû qua. Theo coâng ty tö vaán baát ñoäng saûn RP döõ lieäu Rismark. Tyû leä theá chaáp coù ñuû cao ñeå coù taát caû söùc noùng cuûa thò tröôøng nhaø ôû, vôùi giaù nhaø tröôït hôn 3% trong naêm ñeán thaùng 8 naêm nay. Caùc ñôn vò gia ñình gia ñình nôï 154% thu nhaäp duøng moät laàn, vaø traû laõi chieám 11.7% toång thu nhaäp, khoâng xa töø ñænh 13,6% trong naêm 2008 khi

Raát nhieàu choïn löïa maâm nieàng ñuùc thaät ñeïp cho xe theå thao vaø xe sang troïng

22

11 11 11 11


Giôùi quan saùt phaân tích raèng khi ngöôøi tieâu duøng söû duïng caùc coâng ngheä môùi ñeå taän duïng lôïi theá cuûa söï löïa choïn hôn, vaø cô hoäi ñeå chi tieâu thu nhaäp tuøy yù cuûa hoï... Vieäc naøy seõ taïo aùp löïc gia taêng neàn taûng baùn leû tröïc tuyeán cho caùc doanh nghieäp vöøa vaø nhoû. Theo nhaø cung caáp dòch vuï thanh toaùn tröïc tuyeán PayPal baùo caùo thì tranh luaän tröïc tuyeán thöông maïi ñòa phöông ñang traûi qua söï thay ñoåi lôùn. Ngöôøi ta cho laø thöông maïi tröïc tuyeán seõ ñaït möùc $30.2 tyû vaøo cuoái naêm 2011 vaø taêng 12.2% thoâng qua naêm tôùi. Caâu chuyeän tieáp tuïc döôùi “Vôùi 97% cuûa ngöôøi söû duïng internet cuûa Australia taïi coù mua haøng tröïc tuyeán, caùc nhaø baùn leû ñaõ ñaùnh thöùc caùc cô hoäi tröïc tuyeán vaø keá hoaïch ñaàu tö maïnh,” baùo caùo cho bieát. Cuõng theo nghieân cöùu naøy baùn leû trong nöôùc vaãn tieáp tuïc chieám ba phaàn tö (73%) treân toång soá tieâu thuï tröïc tuyeán taïi UÙc.’’ Ñaøn oâng Australia thích mua saém tröïc tuyeán Trong boán naêm qua, soá löôïng ñaøn oâng Australia mua saém tröïc tuyeán ñaõ taêng maïnh vaø hoï chi tieâu nhieàu hôn 1/3 soá tieàn so vôùi phuï nöõ. Theo moät khaûo saùt gaàn ñaây, hôn 4/5 nhöõng ngöôøi mua saém treân maïng cho bieát seõ tieáp tuïc hoaëc taêng chi tieâu tröïc tuyeán trong naêm tôùi. Soá lieäu töø Trung taâm Caûi tieán vaø Coâng ngheä Saùng taïo thuoäc Ñaïi hoïc Coâng ngheä Swinburne cuõng cho thaáy ¼ soá ngöôøi tham gia khaûo saùt mua haøng hoùa tröïc tuyeán ít nhaát moãi tuaàn moät laàn. OÂng Scott Ewing, moät nghieân cöùu sinh cao caáp, cho bieát caùc nhaø nghieân cöùu vaãn ñang ñaët daáu hoûi taïi sao nam giôùi mua haøng tröïc tuyeán nhieàu hôn phuï nöõ. OÂng cho raèng chaéc chaén laø coù nhieàu nguyeân nhaân. “Chuùng toâi suy ñoaùn döïa theo nhöõng nghieân cöùu ñaõ ñöôïc thöïc hieän. Tuy nhieân caàn chuù yù ñeán loaïi haøng hoùa ñaøn oâng thöôøng mua tröïc tuyeán: haøng ñieän töû, maùy moùc tinh xaûo vaø nhöõng thöù ñaét tieàn khaùc”, oâng Ewing noùi vôùi ABC News Online. “Döôøng nhö ñaøn oâng thoaûi maùi tieâu nhöõng khoaûn tieàn lôùn hôn khi mua saém tröïc tuyeán”. Theo oâng Ewing, khaûo saùt cho thaáy phuï nöõ lo laéng hôn tôùi hieän töôïng gian laän thoâng tin theû tín duïng. “Toâi cho raèng ñaøn oâng coù veû nhaïy caûm vôùi giaù caû hôn. Do vaäy, giaù baùn tröïc tuyeán thaáp hôn döôøng nhö thu huùt nam giôùi hôn”, oâng Ewing noùi. “Raát nhieàu loaïi haøng hoùa phuï nöõ

12

G

soá löôïng ñaøn oâng Australia mua saém tröïc tuyeán ñaõ taêng maïnh vaø hoï chi tieâu nhieàu hôn 1/3 soá tieàn so vôùi phuï nöõ.

mua saém, nhaát laø quaàn aùo, thöôøng laø nhöõng thöù hoï muoán thöû xem coù hôïp hay khoâng”. OÂng Ewing cuõng cho bieát khoâng phaûi nam thanh nieân môùi tìm caùc nguoàn haøng tröïc tuyeán, maø ñaøn oâng ôû ñoä tuoåi 50  60 ñang daãn ñaàu xu höôùng naøy. Theo oâng Ewing, nguyeân nhaân chuû yeáu do nhoùm khaùch haøng naøy coù nguoàn thu nhaäp sau thueá ñaùng keå vaø hoï ngaøy caøng caûm thaáy khoaùi coâng ngheä. Soá lieäu töø cuoäc khaûo saùt cho thaáy giaù trò mua haøng treân Internet cuûa ngöôøi Australia taêng trung bình töø 179 ñoâ-la/ thaùng vaøo naêm 2007 leân 206 ñoâ-la/thaùng vaøo naêm 2011. OÂng Ewing noùi raèng, duø soá lieäu thoáng keâ cho thaáy ngöôøi Australia ñang coù xu höôùng chuyeån sang mua saém tröïc tuyeán nhöng caùc nhaø baùn leû truyeàn thoáng cuõng khoâng caàn quaù lo laéng. “Moät trong nhöõng ñieàu thuù vò laø, maëc duø caùc nhaø baùn leû raát lo laéng vieäc khaùch haøng söû duïng hoï nhö nôi tröng baøy cho nhöõng cöûa haøng tröïc tuyeán khaùc - töùc laø khaùch vaøo xem haøng vaø thöû roài mua treân maïng - nhöng treân thöïc teá ngöôïc laïi. Ngöôøi tieâu duøng vaãn söû duïng Internet nhö moät coâng cuï tìm kieám. Khi quyeát ñònh mua, hoï thöôøng ñeán cöûa haøng truyeàn thoáng”. Caùc cöûa haøng baùn leû truyeàn thoáng ñaõ vaän ñoäng giaûm ngöôõng mieãn thueá dòch vuï vaø haøng hoùa (GST) vôùi nhöõng haøng nhaäp khaåu coù giaù trò döôùi 1.000 ñoâ-la ñeå coù theå caïnh tranh vôùi caùc cöûa haøng tröïc tuyeán. OÂng Ewing cho raèng thaùch thöùc phaùt trieån kinh doanh ñoái vôùi nhöõng cöûa haøng truyeàn thoáng laø taïo söï khaùc bieät vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh tröïc tuyeán. “Neáu ngöôøi tieâu duøng muoán tôùi moät cöûa haøng hardware nhoû cung caáp dòch vuï toát, cöûa haøng caàn ñaûm baûo khi khaùch haøng tôùi tìm moät saûn phaåm coâng ngheä, hoï seõ choïn ñöôïc ñuùng loaïi hoï caàn, khoâng nhaát thieát phaûi laø loaïi reû nhaát”, oâng Ewing noùi. “Thöù hai, ngöôøi baùn coù theå söû duïng caùc coâng cuï tröïc tuyeán hieän taïi ñeå giuùp khaùch haøng tìm kieám nhöõng maët haøng môùi vaø ngöôøi baùn coù theå tích hôïp tính naêng tröïc tuyeán vôùi phöông thöùc kinh doanh hieän taïi”. OÂng Ewing tin raèng ngöôøi daân seõ tieáp tuïc mua saém caû tröïc tuyeán vaø taïi caùc cöûa haøng. Tuy nhieân, caùch mua saém seõ thay ñoåi. “Heä thoáng sieâu thò Woolworths ñaõ ñöa ra moät öùng duïng iPhone giuùp khaùch haøng mua saém ôû caùc chuoãi cöûa haøng truyeàn thoáng baèng caùch taïo danh muïc mua saém, tìm vò trí coù maët haøng khaùch caàn. Nhö vaäy hoï ñaõ tích hôïp coâng ngheä ñeå hoã trôï hình thöùc baùn haøng truyeàn thoáng”.

Trang Nguyeãn

iaù nhaø UÙc ñaõ giaûm trong 2 quyù lieân tieáp ñöôïc quy cho lyù do laø khaû naêng chi traû veà nhaø ôû ngaøy caøng laø moät yeáu toá cho ngöôøi mua. Treân baûn danh muïc veà baát ñoäng saûn cuûa National Australia Bank (NAB) quyù thaùng 9 giaûm giaûm 14 ñieåm, sau 5 ñieåm vaøo quyù thaùng saùu. Ngöôøi traû lôøi khaûo saùt cho bieát, khaû naêng tieáp caän ñöôïc tín duïng ñöôïc xaùc ñònh laø trôû ngaïi lôùn nhaát ñeå mua moät baát ñoäng saûn OÂng Alan Oster, tröôûng ban kinh teá cuûa NAB noùi khaû naêng chi traû cho nhaø ôû, ñaõ thay theá cho yeáu toá taêng laõi suaát, ñöôïc coi laø laø haïn cheá lôùn nhaát veà phaùt trieån taøi saûn môùi trong quyù thaùng chín. “Cuoäc khaûo saùt cuûa chuùng toâi cuõng cho thaáy raèng chæ coù 20% soá ngöôøi ñöôïc hoûi, hy voïng laõi suaát coù theå cao hôn trong voøng 12 thaùng tôùi, so vôùi 71% trong cuoäc khaûo saùt hoài thaùng saùu cuûa chuùng toâi. “NSW laø traïng thaùi bi quan nhaát veà laõi suaát, vì vaäy coù theå phaûn aùnh thöïc teá raèng nhaø cho vay trung bình ôû NSW cuõng lôùn nhaát trong soá caùc tieåu bang.” OÂng Oster noùi raèng nhu caàu veà nhaø ôû hieän coù suy yeáu trong phaïm vi caû nöôùc trong quyù thaùng chín. “caùc ngoâi nhaø ôû khu vöïc noäi thaønh vaãn laø loaïi taøi saûn duy nhaát nôi coù nhu caàu ñöôïc coi laø toát, nhöng chæ nheï thoâi”, oâng noùi. Suy thoaùi ñaùng chuù yù nhaát trong nhu caàu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong moät ñaëc tính cao. Coù leõ UÙc ñaõ quaù bi quan veà thò tröôøng nhaø ôû. Tình traïng thieáu caáu truùc cuûa nhaø ôû vaãn coøn mang tính quoác gia, laõi suaát ñöôïc döï kieán seõ giöõ ñöùng trong moät thôøi gian vaø tyû leä thaát nghieäp thaáp, goùp phaàn baûo ñaûm vieäc laøm cao. Nhöõng yeáu toá naøy ñöôïc döï kieán seõ duy trì moät möùc saøn cho giaù nhaø taêng tröôûng, maø ngöôøi ta ñang döï ñoaùn laø 4 % vaøo naêm 2012, sau khi troâi daït ba chìm baåy noåi vaøo naêm 2011. Cuoäc khaûo saùt cuûa NAB cuõng cho bieát giaù nhaø thueâ taêng 0.l7 % trong quyù thaùng chín, giaûm so vôùi söï gia taêng 1.3 % trong quyù thaùng saùu. Moãi tieåu bang coù chuùt khaùc nhau chöông trình trôï caáp cho ngöôøi mua nhaø ñaàu tieân Tin toát cho quyù baïn ñang mua nhaø laø duø kinh teá coù veû nhö khoù khaên nhöng chöông trình FHOG (first home owner grant) trôï caáp cho ngöôøi mua nhaø ñaàu tieân vaãn ñöôïc chính phuû nhieàu tieåu bang tieáp tuïc. New South Wales Ñuû ñieàu kieän chuû sôû höõu caên nhaø

DAÙN KIEÁNG MAØU Chuùng toâi nhaän daùn kieáng maøu cho:  Xe truck, Sedan, Ute, nhaø, shop ñeå giaûm ñi aùnh naéng beân ngoaøi  Baûng hieäu quaûng caùo cho shop, haõng xöôûng, kieáng taøu.  Kyõ thuaät daùn kieáng maøu môùi, ñaëc bieät coù hình, chöõ. Giaù höõu nghò cho ñoàng höông Vieäc laøm caån thaän, ñuùng heïn

 Maët kính - kim loaïi

 Taåy röûa caùc lôùp hoùa chaát

 Phuû lôùp hoùa chaát an toaøn  Vieát daáu hieäu (2226-3007)

Xin lieân laïc:

ÑT: 9755 9905 - 0432 458 859

Ñöùc Huy ñaàu tieân coù theå nhaän ñöôïc FHOG laø $7000 ñeå hoã trôï hoï trong vieäc mua hoaëc xaây döïng nhaø ñaàu tieân cuûa hoï, baát keå thu nhaäp hoaëc khu vöïc maø hoï coù keá hoaïch ñeå mua hoaëc xaây döïng. Ngaân saùch $835,000 daønh cho chöông trình FHOG treân giaù trò cuûa ngoâi nhaø ñaõ ñöôïc dieãn ra töø ñaàu naêm nay. Chöông trình trôï caáp cho ngöôøi mua nhaø ñaàu tieân laø moät saùng kieán cuûa Chính phuû NSW cung caáp mieãn hoaëc nhöôïng boä veà nhieäm vuï chuyeån giao cho ngöôøi mua nhaø ñuû ñieàu kieän ñaàu tieân. Cuõng nhö nhöõng ngoâi nhaø coù trò giaù khoâng hôn $500.000 seõ ñöôïc mieãn thueá con nieâm, trong khi nhaø coù giaù trò töø $500.000 vaø $ 600.000 nhaän ñöôïc moät nhöôïng boä chieát giaûm. Nhö vaäy toång soá trôï caáp nhaän ñöôïc cho ngöôøi mua nhaø ñaàu tieân taïi NSW seõ leân ñeán $24,990 ($7000 FHOG, coäng vôùi moät mieãn thueá leân ñeán $17,990 ñaõ coù saün.) Keå töø 01 Thaùng Moät 2012 sang naêm, ñeà aùn The First Home Plus Scheme seõ ñöôïc thay ñoåi cho caùc ngöôøi nhaø ñaàu tieân - Theo ñoù, thueá con nieâm seõ

MICHAEL ACTIVE PLUMBING

Licensed Plumber Drainage Gasfitter - Lic. 143943C  Chuyeân laép raùp caùc heä thoáng oáng coáng, oáng nöôùc, gas vaø haàm daàu cho shop, nhaø & haõng xöôûng.  Gaén & söûa bình nöôùc noùng, gas, ñieän, bình loïc nöôùc, nöôùc tuû laïnh 2 cöûa, söûa nöôùc ræ, ñoåi ñöôøng nöôùc ñieän & gas, töø saét qua ñoàng hoaëc nhöïa  Chuyeân thoâng coáng ngheït, ñaët bieät camera soi ñöôøng coáng

 Nhaän laøm taát caû caùc coâng vieäc lieân quan ñeán plumbing, coáng, nöôùc, gas.  Vieäc laøm uy tín, khaûo giaù mieãn phí .  Thôï nhieàu naêm kinh nghieäm, toát nghieäp taïi UÙc. Xin lieân laïc Michael Nguyen: 0402 669 627

13


chæ nhaân nhöôïng cho ngöôøi mua nhaø ñaàu tieân, phaûi laø nhaø môùi xaây, hoaëc mua ñaát ñeå döï truø cho vieäc xaây caên nhaø ñaàu tieân cuõng seõ ñöôïc aùp duïng ñeà aùn naøy. Ngöôøi mua khoâng phaûi laø nhaø môùi, hoaëc xaây nhaø môùi seõ khoâng coøn nhaän ñöôïc chieát giaûm thueá con nieâm nöõa. Vieäc naøy coù theå seõ aùp duïng vaø ngaøy 01 thaùng 1 naêm 2012 naêm tôùi. Victoria Taïi Victoria chöông trình FHOG cuõng cung caáp moät khoaûn trôï caáp $7000 cho ngöôøi mua caên nhaø ñaàu tieân. Moät ngaân saùch $750.000 ñöôïc aùp duïng. Cho ñeán ngaøy 30 thaùng 6 naêm 2012 sang naêm, ngöôøi mua cuõng coù theå coù ñuû ñieàu kieän ñeå nhaän ñöôïc khoaûn trôï caáp FHOG naøy. Ngoaøi ra neáu laø mua nhaø ñaàu tieân vaø laø nhaø môùi, moät khoaûn $13,000 nöõa seõ ñöôïc coäng theâm. Ngaân saùch $600,000 seõ ñöôïc aùp duïng cho chöông trình naøy. Ngoaøi ra trong thaønh phoá caùc khu vöïc tieåu bang Victoria, neáu baïn ñang mua moät caên nhaø môùi thì $4500 tieàn thöôûng theâm cho cuûa Victoria cuõng seõ coäng theâm treân soá $13,000 coù saün . Chöông trình naøy aùp duïng cho ñeán ngaøy 30 thaùng Saùu naêm 2012. Trong caên nhaø ñaàu tieân naøy ngöôøi mua cuõng ñöôïc aùp duïng chöông trình giaûm thueá con nieâm, mieãn laø hoï coù cö truù trong taøi saûn mua ñaàu tieân naøy lieân tuïc 12 thaùng sau khi mua. Giaûm 20% aùp duïng töø ngaøy 01 thaùng 7 naêm 2011, vôùi theâm 10% giaûm vaøo ngaøy 01 thaùng 01 naêm 2013, 01 thaùng 01 naêm 2014 vaø 01 thaùng 9 2014. Queensland FHOG taïi Qld cung caáp moät khoaûn trôï caáp $7000 cho ngöôøi mua caên nhaø ñaàu tieân. Ngaân khoaûn $750.000 ñöôïc aùp duïng cho vieäc naøy. Cho ñeán ngaøy 31 thaùng moät naêm 2012, coøn theâm $10.000 trôï caáp xaây döïng do Chính phuû Queensland daønh cho ngöôøi mua nhaø ñaàu tieân, vaø laø nhaø môùi, hoaëc xaây nhaø môùi. Nam UÙc FHOG cung caáp moät khoaûn trôï caáp $7000 cho ngöôøi mua caên nhaø ñaàu tieân. Ngaân khoaûn $575.000 ñöoôïc daønh ñeå aùp duïng cho bang Nam UÙc Ngoaøi ra ngöôøi mua nhaø ñaàu tieân coøn theâm chöông trình A First Home Bonus Grant cuûa tieåu bang cung caáp theâm moät khoaûn tieàn leân ñeán $8000 cho ngöôøi mua nhaø ñuû ñieàu kieän ñaàu tieân, nhöõng ngöôøi tham gia vaøo moät hôïp ñoàng ñeå mua hoaëc xaây moät ngoâi nhaø môùi tröôùc ngaøy 1 Thaùng Baûy 2012 ACT

14

Chöông trình FHOG cung caáp moät khoaûn trôï caáp $7000 cho ngöôøi mua caên nhaø ñaàu tieân. Ngaân khoaûn $750,00 ñöôïc aùp duïng. Ngoaøi ra chöông trình The Home Buyer Concession Scheme (HBCS) cuûa ACT cuõng chieát giaûm thueá con nieâm. Tyû leä chieát giaûm phuï thuoäc vaøo ngaøy mua. HBCS phaûi ñöôïc noäp trong voøng 90 ngaøy keå töø ngaøy chuyeån nhöôïng, caáp giaáy pheùp hoaëc thoûa thuaän, vaø ngöôøi noäp ñôn phaûi ñaùp öùng caùc tieâu chuaån taøi saûn sôû höõu tröôùc ñaây, cuõng nhö moät traéc nghieäm lôïi töùc. Taây UÙc FHOG cung caáp moät khoaûn trôï caáp $7000 cho ngöôøi mua caên nhaø ñaàu tieân. Ngaân saùch $750.000 ñöôïc daønh cho chöông trình naøy. Ngoaøi tra chöông trình The Home Buyers Assistance Account coøn cung caáp cho ngöôøi mua nhaø ñaàu tieân vôùi moät khoaûn trôï caáp leân ñeán $2000 ñeå hoã trôï caùc chi phí ngaãu nhieân mua moät caên nhaø ñöôïc thaønh laäp, hoaëc moät phaàn ñöôïc xaây döïng thoâng qua moät ñaïi lyù baát ñoäng saûn coù giaáy pheùp, vôùi giaù mua laø $400.000 hoaëc ít hôn. Tasmania FHOG cuõng trôï caáp $ 7000 cho ngöôøi mua caên nhaø ñaàu tieân. Chieát giaûm thueá con nieâm coù theå ñöôïc cung caáp cho ngöôøi mua nhaø ñuû ñieàu kieän ñaàu tieân. Giaûm giaù leân ñeán $4000 seõ ñöôïc aùp duïng cho nhaø coù trò giaù tính thueá $350.000. Hoaëc $2400 cho vieäc mua ñaát troáng, coù trò giaù tính thueá $175.000. Northern Territory FHOG cung caáp moät khoaûn trôï caáp $7000 cho ngöôøi mua caên nhaø ñaàu tieân. Ngaân khoaûn $750.000 ñöôïc aùp duïng. Chính phuû Laõnh thoå phía Baéc cung caáp moät chöông trình nhaân nhöôïng thueá cho caên nhaø ñaàu tieân hoaëc ngöôøi mua ñaát xaây nhaø môùi, hay mua nhaø môùi ñaàu tieân Töø thaùng 5 naêm 2010, ngaânkhoaûn cuûa FHOG leân ñeán $26,730 cho Baéc UÙc. Mieãn thueáu con nieâm cho nhaø ñaàu tieân khoâng cao hôn trò giaù $540,000. Chöông trình FHOC laø khoâng coù nghóa laø thöû nghieäm, nhöng giaù mua nhaø hoaëc ñaát khoâng ñöôïc vöôït quaù $750.000 hay $385.000. Tröôøng hôïp caùc ngöôõng naøy vöôït quaù, FHOC khoâng aùp duïng.

Moät trong caùc cöûa haøng khu buoân baùn cuûa Yarraville

Giaù nhaø trung bình - $ 640.000 Ñôn giaù trung bình - $ 428.000 (Theo döõ lieäu cuûa RP Thaùng Saùu 2011)

Y

arraville naèm 8 km veà höôùng Taây tính töø trung taâm thaønh phoá Melbourne. ÔÛ ñaây coù nhieàu nhaø vaø cö daân ñaõ cö nguï laâu ñôøi. Ngoaøi ra coøn moät soá nhaø môùi ñöôïc xaây döïng trong thôøi gian gaàn ñaây. Yarraville ñöôïc moâ taû laø nôi ñaùng chuù yù nhaát, cuûa caùc khu vöïc haïng trung vôùi moät coäng ñoàng cö daân ñaùng yeâu. Khu vöïc mua baùn chính naèm doïc theo Anderson Rd vaø Ballarat St, hai con phoá naøy ñöôïc coi laø laøng mua saém cuûa khu Yarraville, vôùi moät daûi quyeán ruõ bôûi nhieàu quaùn caø pheâ vaø tieäm baùnh thaät ngon doïc hai beân phoá. Coù ñeán 4 tröôøng tieåu hoïc ôû Yarraville laø Kingsville, Wembley, Yarraville West vaø tröôøng tieåu hoïc St Augustine, laø moät tröôøng Coâng Giaùo. Caùc tröôøng trung hoïc gaàn nhaát thuoäc khu Footscray nôi ñöôïc coi laø thuû phuû cuûa ngöôøi Vieät taïi thaønh phoá Melbourne bang Victoria caïnh beân ôû Footscray. Löu thoâng thuaäntieän nhaát ñeå ñeán Yarraville laø xe löûa, xuyeân ñi 7 ñeán töø nhieàu höôùng khaùc nhau. Traïm xe löûa Yarraville Station, thuoäc tuyeán Williamstown. Ngoaøi ra ñeå ñeán caùc quaùn caø pheâ hay khu phoá buoân baùn treân Anderson St., nhöõng chieác bus cuõng laø moät phöông tieän höõu hieäu ñöôïc phuïc vuï trong khu vöïc naøy. Yarraville coù nhieàu khoâng gian ñeïp môû ra khoâng gian thoaùng maùt, bao goàm McIvor Reserve vaø C.J. Cruickshank Park, trong ñoù coù loái daønh cho xe ñaïp, vaø leà ñöôøng ñi boä chaïy doïc theo con suoái Stony Creek thô moäng. Mua ñeå ôû hay ñaàu tö caùc loaïi nhaø haïng trung ôû Yarraville coù nhieàu caùi lôïi nhö: “ Coù theå di chuyeån nhanh ñeán nhieàu nôi baèng xe löûa, tieát kieäm xaêng laãn thôøi giôø. “ Laø khu vöïc vôùi nhieàu di saûn lòch söû, Yarraville laø moät vuøng ven ñoâ thaät tuyeät vôøi, caùch Melbourne chæ 8 km, neáu baïn muoán ñoåi môùi taøi saûn. “ Yarraville haáp daãn cho nhöõng ngöôøi muoán soáng gaàn thaønh phoá, coù theå di chuyeån nhanh ñeán caùc tröôøng hoïc, vaø ñoàng thôøi vaãn taän höôûng khoâng khí trong laønh cuûa caùc coâng vieân, saân chôi boùng ñaù, khuùc coân caàu boùng chaøy, boùng vôït, tröôït baêng hoaëc thöôûng thöùc theo ñuoåi nhaøn nhaõ hôn cuûa caùc saøn bowls Neáu quyeát ñònh vaøo Yarraville, quyù baïn neân choïn nhöõng ngoâi nhaø ñöôïc goïi laø “the historical homes” taäp trung xung quanh caùc nhaø ga xe löûa. Hoaëc caùc ñòa ñieåm gaàn vôùi nhieàu coâng vieân vaø tröôøng hoïc cuõng

raát ñaùng ñöôïc chuù yù. Ngoaøi ra cuõng coù nhöõng vuøng neân traùnh ngoù ñeán trong Yarraville laø caùc khu thuoäc phía Taây Nam. Hoaëc phaàn phía Nam nôi giaùp vôùi West Gate Freeway nôi coù nhieàu ñöôøng ñieän cao theá chaïy doïc theo höôùng naøy. Hôn nöõa, goùc Taây Nam coù nhieàu nhaø maùy vaø caùc nghóa trang cuûa Footscray. Caùc tuyeán ñöôøng chính trong khu vöïc naøy cuõng laø nôi neân traùnh do caùc xe taûi lôùn vaø sô mi rô mooùc thuôøng xuyeân söû duïng ñeå ra vaøo nhieàu khu coâng nghieäp cuûa Melbourne naèm trong phaàn naøy Chuùc quyù baïn ñoïc tìm ñöôïc moät saên luøng lyù thuù

B

a trong soá boán caên ñaõ laøm ñình ñaùm treân TV chanel 9 vôùi töïa ñeà The Block 2011 hoài thaùng roài ñang treo baûn cho thueâ. Caên nhaø vôùi luoân noäi thaát cuûa Katrina vaø Amie taïi 41 Cameron Street, ñaõ ñöôïc baùn vôùi giaù$ 860.000, hieän ñang ñöôïc coi laø caên coù giaù thueâ reû nhaát (treân giaù ñaàu tö) Giaù thueâ ñöôïc lieät keâ $950 moät tuaàn qua Hocking Stuart agent cuûa Stephen Chamberlin. Ba phoøng nguû, hai phoøng taém caên soá 39 Cameron Street ñaõ ñöôïc naâng caáp laøm môùi cuûa Polly vaø Waz, ñöôïc baùn ñaáu giaù döôùi buùa vôùi $855.000, hieän cuõng ñang cho thueâ chæ vôùi $995 moät tuaàn qua agent Brant Williams. Maáy caên töøng ñöôïc coi laø soá 1 treân The Block nhö caên soá 37 Cameron Street, maø Josh vaø Jenna ñaõ baùn vôùi giaù $1.000.000, cho thueâ chæ $1.250 cho moãi tuaàn thoâng qua Woodards Carnegie.

DAÙN KIEÁNG MAØU Chuùng toâi nhaän daùn kieáng maøu cho:  Xe truck, Sedan, Ute, nhaø, shop ñeå giaûm ñi aùnh naéng beân ngoaøi  Baûng hieäu quaûng caùo cho shop, haõng xöôûng, kieáng taøu.  Kyõ thuaät daùn kieáng maøu môùi, ñaëc bieät coù hình, chöõ. Giaù höõu nghò cho ñoàng höông Vieäc laøm caån thaän, ñuùng heïn

 Maët kính - kim loaïi

 Taåy röûa caùc lôùp hoùa chaát

 Phuû lôùp hoùa chaát an toaøn  Vieát daáu hieäu (2226-3007)

Xin lieân laïc:

ÑT: 9755 9905 - 0432 458 859

Nhôù noùi laø thaáy quaûng caùo töø taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng hoaëc caét phaàn naøy ñem ñeán seõ ñöôïc discount

15


Nhaø thöù tö, laø caên cuûa Rod &Tania Walsh ôû 43 Cameron Street, vaãn chöa xuaát hieän. Mua vôùi $922.000, tin ñoàn coù noù ñaõ ñöôïc mua bôûi moät caëp vôï choàng Melbourne nhö laø moät taøi saûn ñaàu tö vaø seõ cuõng seõ xuaát hieän treân danh saùchcho thueâ nay mai. Block laø teân goïi môùi cuûa moät daûi nhaø phoá cuõ cuûa khuRichmond Victoria vöøa ñöôï ñöôïc naâng caáp, Block ñöôïc TV - Chanel 9 laøm raàm roä leân nhö moät ñieåm quyù hieám ñaùng chuù yù khi môû cöûa cho xem ñeå ra baùn hoài 2 thaùng tröôùc. Trung bình ñaõ coù hôn 1 trieäu ngöôøi ñeán ñeå khaûo saùt trong thôøi gian maáy caên naøy ñang rao baùn. Baùn vôùi giaù cao nhaát? Ai maø khoâng muoán! Ñaây laø moät troø chôi soá. Caøng nhieàu ngöôøi nhìn thaáy lôøi ra baùn cuûa baïn, caøng coù nhieàu cô hoäi baùn cho ngöôøi mua vôùi giaù cao. Vì vaäy, laøm theá naøo ñeå baïn toái ña hoùa soá löôïng nhöõng ngöôøi bieát ngoâi nhaø cuûa baïn ñang baùn treân thò tröôøng? Ñaây laø caâu hoûi ñaùng giaù trieäu ñoâ la, nhöng caâu traû lôøi laïi khoâng baét baïn chi phí nhieàu ñeán trieäu ñoâ la döõ doäi vaäy ñaâu. Baïn caàn phaûi ñaûm baûo caên nhaø ñang rao baùn cuûa baïn coù theå seõ ñöôïc nhìn thaáy trong nhöõng nôi maø haàu heát moïi ngöôøi mua nhaø ñang tìm kieám. Ngaøy nay, vôùi gaàn 90% khaùch haøng thích söû duïng internet nhö moät coâng cuï chính cuûa hoï ñeå tìm kieám mua thích hôïp, baïn caàn phaûi coù maët ôû net. Vaø khoâng chæ coù maët ôû internet maø phaûi laø choã naøo höõu hieäu nhaát treân haøng ngaøn maïng baùn nhaø treânnet realestate.com.au coù soá löôïng ngöôøi xem tröïc tuyeán ñeå tìm mua baát ñoäng saûn lôùn nhaát UÙc. Vôùi hôn 7.500.000 löôït ngöôøi (thoâng tin töø coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng Nielsen, thaùng 5 naêm 2011) tìm kieám vaø nghieân cöùu thò tröôøng baát ñoäng saûn moãi thaùng. Vì vaäy, nôi naøy laø moät trong caùc nôi thích hôïp ñeå caêN nhaø ñang rao baùn cuûa baïn ñöôïc lieät keâ ôû ñaây. Tuy nhieân, laøm theá naøo ñeå baïn taïo cho noù noåi baät so vôùi caùc taøi saûn khaùc töông töï treân thò tröôøng? Seõ coù nhieàu choïn löïa cho hình thöùc quaûng caùo vaøo ñaây. Choïn löïa vò trí, khoâng gian, dieän tích cho côõ quaûng caùo, xuaát hieän ôû caùc khu vöïc tieàm naêng v.v... seõ laøm cho taøi saûn cuûa baïn noåi baät töø phaàn coøn laïi. Taøi saûn cuûa baïn xuaát hieän ôû phía treân cuøng cuûa keát quaû tìm kieám qua ñoù thu huùt söï chuù yù vaø taïo ra nhieàu yeâu caàu.

16

naâng caáp lôùn hôn vôùi söï tham döï cuûa caùc vieäc laøm mang tính tham gia cuûa kyõ thuaät hay ñieàu leä quy Ñònh bôûi hoäi ñoàng thaønh phoá ñòa phöông thì giaáy pheùp laø moät caàn thieát. Baïn neân tranh thuû moät tradesperson coù giaáy pheùp.

Muøa heø ñang tôùi seõ coù nhieàu naéng aám vaø maøu saéc röïc rôõ cuûa hoa, Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng xin gôïi yù cuøng baïn ñoïc coù theå laøm vaøi ñoäng taùc ñôn giaûn ñeå caên nhaø cuûa mình coù ñöôïc moät caùi nhìn giaù trò hôn neáu baïn ñang rao baùn, bieát ñeâu chöøng seõ ñöôïc giaù cao hôn. Sôn Ñaây laø caùch deã nhaát vaø reû nhaát ñeå coù ñöôïc moät söï thay ñoåi töôi vaø saïch seõ ñeå phoøng. Muøa heø mang ñeán moät aùnh saùng hoaøn toaøn môùi vaøo nhaø vaø böùc töôøng coù theå nhìn baån raát nhanh choùng. Theâm moät chieác aùo khoaùc môùi cuûa sôn chaúng toán nhieàu chi phí neáu nhö baïn töï laøm laáy. Vaûi Moâ hình, keát caáu vaø maøu saéc coù theå theâm moät hôi thôû khoâng khí trong laønh. Vaûi tuyeät ñeïp coù theå ñöôïc thöïc hieän vaøo ñeäm, maøn vaø hình treo töôøng ñeå coù moät caùi nhìn aám cuùng hôn AÙnh saùng AÙnh saùng tinh teá vaø giaùn tieáp coù theå taïo ra moät baàu khoâng khí hoaøn toaøn môùi cho moät chöông trình noäi thaát vaø noù khoâng chæ caàn coù ñeå cho buoåi toái. Goùc toái cuûa phoøng coù theå ñöôïc ñöa vaøo cuoäc soáng vôùi moät chieác ñeøn ñôn giaûn. Moät ñeøn haøi hoøa coù theå taêng gaáp ñoâi nhö laø moät tính naêng cuõng nhö aùnh saùng. Tranh aûnh - hoaëc caùc taùc phaåm ngheä thuaät chöng baøy Di chuyeån caùc böùc tranh hay caùc taùc phaåm ngheä thuaät cuûa baïn – Seõ raát bò deã rôi caùi nhìn vaøo nhaøm chaùn neáu ngaøy naøo khoâng gian cuõng y vaäy, nhöng chæ baèng caùch di chuyeån xung quanh vaø hình aûnh baïn coù theå taïo ra moät caûm giaùc hoaøn toaøn môùi. Chi phí baïn cho chuyeän naøy chæ laø vaøi böùc tranh thoâi, reû tieàn cuõng ñöôïc. Khi caùc cuù click chuoät cuûa ngöôøi mua tieàm naêng thoâng qua ñeå xem taát caû caùc chi tieát cuûa caên nhaø ñang baùn cuûa baïn, hoï seõ coù theå xem hình aûnh cuûa baïn thoâng qua moät baêng chuyeàn hình aûnh vaø seõ khoâng coù beân thöù ba khaùc quaûng caùo treân caùc trang cho phaân taâm. Baát ñoäng saûn naèm trong muïc quaûng caùo “toái öu” cuõng seõ coù saün thoâng qua trang web daønh cho söï di ñoäng cuûa ngöôøi xem, do ñoù baïn coù theå goõ vaøo nhöõng ngöôøi tìm kieám taøi saûn ôû baát cöù nôi naøo hoï ñang coù maët. Coù caàn moät handyman ñeå baïn giuùp söûa chöõa nhaø khoâng? Coù theå baïn chöa nghó ñeán vieäc naâng caáp hay thay ñoåi lôùn ch caên nhaø, nhöng caùc söûa chöõa linh tinh chung quanh nhaø bao giôø cuõng laø moät caàn thieát. Ña soá quyù oâng chuû nhaø ñeàu coù theå töï laøm handyman (thôï ña duïng) cho chính caên nhaø cuûa mình. Tuy nhieân, cuõng khoâng ít quyù oâng vì baän kinh doanh, hay ñi laøm neân khoâng coù thôøi giôø, hoaëc chuû nhaø neáu laø phuï nöõ thì vieäc caàm caùi cöa, caùi buùa khoâng phaûi laø moät chuyeän maø phuï nöõ naøo cuõng coù theå laøm ñöôïc. Khi baïn quyeát ñònh mua moät caên nhaø, thöôøng söï quyeát ñònh chæ naèm ôû toång theå cuûa caên nhaø chöù ít ai chuù yù ñeán caùi haøng raøo maøu traéng khaù baån, hay baûn leà cöûa sau ñaõ bò bong ra, hay nöôùc sôn khung cöûa soå ñaõ khoâ vaø nöùt v.v... ñeå roài quyeát ñònh khoâng mua Nhaø khoâng caàn tu boå lôùn, nhöng thöôøng phaûi coù moät vaøi ñieàu chænh ôû choã naøy choã kia naøy choã kia. Chuùng toâi ñang ñeà caäp ñeán nhöõng laët vaët, coù theå chaúng caàn phaûi söûa chöõa hay laøm laïi thì caên nhaø vaãn ôû ñöôïc. Tuy nhieân neáu hoaøn thaønh seõ taïo söï khaùc bieät lôùn ñeå nhìn vaø caûm nhaän cho caên nhaø cuûa baïn. Tuy nhieân, nhöõng söûa chöõa thöôøng bò boû qua hoaëc ñaët ñaë vaøo nhöõng vieäc khoâng mang moái öu tieân lôùn vì chuùng khoâng caàn thieát. Trong khi ñoù, moät chuû nhaø nhieät tình coù theå seõ ñöôïc quan taâm ñeå ñöa vaøo coâng vieäc phaûi laøm, long lòch trình laøm vieäc baän roän moãi ngaøy. Coù nghóa laø anh coù theå seõ khoâng theå tìm ra thôøi gian ñeå söõa chöõa caùc laët vaët. Ñoù laø coâng vieäc cuûa moät Handyman coù theå giuùp neáu nhö chính baïn khoâng coù thôøi giôø, hoaëc khoâng töï laøm ñöôïc. Handyman laø moät toång hôïp cuûa caùc

loaïi ngaønh ngheà, laø ngöôøi giuùp quyù baø quyù coâ, hay quyù oâng khoâng töï mình laøm ñöôïc caùc vieäc linh tinh chung quanh caên nhaø. Hoï giuùp tieát kieäm thôøi gian, tieàn baïc vaø söï... ñau loøng. Quyù baïn ñoïc coù theå tìm soá phone cuûa caùc Handyman taïi Melbourne & Sydney treân soá baùo naøy trang 91- 98 ñeå tham khaûo coâng vieäc hay giaù leä phí. Thöôøng thì caùc handyman ñeàu coù theå laøm ñöôïc nhöõng vieäc nhö * Sôn * Plastering * Moäc * Laøm vöôøn (bao goàm caû caét coû) * Treo caùc khung hình leân töôøng vaø ñoùng caùc keä theo kích thöôùc * Caøi ñaët TV maøn hình phaúng * Laép khoùa cöûa * Laøm saïch maùng xoái * Söûa chöõa vaø baûo trì cuûa oáp laùt & decking Handyman coù caàn phaûi coù moät giaáy pheùp khoâng? Tuøy vaøo loaïi vieäc, caùc phuïc vuï nhoû, vaø leû teû nhö thay boùng ñeøn, caét coû, doïn deïp (raùc) saân vöôøn v.v... thì coù giaáy pheùp hay khoâng cuõng chaúng sao. Nhöng khi noùi ñeán caùc söûa chöûa

Hoa Hoa töôi khoâng chæ coù theâm moät böõa tieäc thò giaùc nhöng coù theå mang laïi moät muøi höông gôïi yù Noäi thaát Cuõng nhö xu höôùng di chuyeån caùc böùc tranh cuûa baïn, xem xeùt laøm theá naøo baïn coù theå ñaët laïi vò trí caùc loaïi ñoà ñaït trong nhaø vaø caùc phoøng. Khieâng heát taát caû ra saân, vaø baét ñaàu saép xeáp choã ñeå laïi. Laøm vaäy baïn coù theå caûm giaùc môùi veà khoâng gian vaø ñaët moät soá phaàn trong moät phoøng khaùc Daønh nôi caàn thieát Caùc lónh vöïc ngaân saùch lôùn, chaúng haïn nhö phoøng taém hay nhaø beáp, caàn moät soá keá hoaïch caån thaän. Ñoâi khi thay ñoåi ñôn giaûn nhö theá naøy coù theå ñuû ñeå cung caáp cho moät giaù trò môùi cho cuoäc soáng vaø laø giaù trò gia taêng chöù Ñöùc Huy khoâng phaûi chæ laø moät ñoåi môùi caùch ñeå noäi thaát.

17


N

hieàu caù nhaân vaø coäng ñoàng ñang bò boû laïi phía sau trong söï troãi daäy cuûa neàn kinh teá hai toác ñoä (*) ñang taêng toác cuûa UÙc, vaø neáu Australia khoâng haønh ñoäng sôùm, nöôùc UÙc coù theå coù nguy cô taïo ra moät hoá saâu ngaên caùch quaù lôùn. Haõy ví duï nhö thò traán cuûa Dysart Central Queensland giaù nhaø cho thueâ trung bình hieän nay laø $1.200 moãi tuaàn. Ñoù laø nhôø vaøo söï buøng noå khai thaùc moû vaø löông cao cuûa coâng nhaân trong khu vöïc naøy. Chi phí naøy coù leõ seõ laø moät laø moät chi traû “phaûi chaêng” daønh cho nhöõng ngöôøi coù ôû möùc löông khaù giaû, nhöng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi khaùc bò maéc keït trong vuøng löông thaáp hôn. Hoï phaûi ñoái maët vôùi nhaø ôû vaø caùc cô baûn nhaát cuûa nhu caàu caàn thieát cho ñôøi soáng v.v... thì quaû laø ñôøi soáng nôi ñaây ñaõ ngoaøi taàm vôùi cuûa hoï. Anglicare Central Queensland, laø moät cô quan töø thieän cung öùng dòch vuï trôï giuùp khaån cho ngöôøi voâ gia cö - ñaõ phaûi trôï giuùp cho moät caëp vôï choàng treû vôùi moät ñöùa con nhoû soáng taïm beân döôùi saøn gaàm nhaø cuûa moät ngöôøi baïn cuûa gia ñình naøy, bôûi vì hoï khoâng coù ñuû khaû naêng tìm baát cöù moät choã ôû kieåu gì khaùc trong khu vöïc. Moät thanh nieân phuï vieäc cho moät thôï loùt thaûm nhaø thueâ ñöôïc choã naèm laø vaøi taám ra giöôøng traûi treân saøn, cuøng vieäc ñöôïc söû voøi nöôùc trong nhaø taém. Chæ vaäy thoâi. Caùch soáng naøy cho thaáy duø coù vieäc laøm anh vaãn bò loaïi khoûi neàn kinh teá toác ñoä cao vaø ñieàu kieän soáng cuûa caù nhaân anh toài teä hôn tröôùc. Moät ngöôøi choàng lao ñoäng coät truï trong gia ñình goàm vôï vaø 3 ñöùa con ñeán tìm vieäc taïi cô quan hoã trôï vieäc laøm. OÂng ta bò suùn maát haøm raêng cöûa, ngöôøi ta cho bieát khoâng theå giuùp anh tìm ñöôïc vieäc laøm tröôùc khi anh ta gaén raêng giaû. Vì khoâng coù tieàn anh phaûi ghi teân vaøo danh saùch chôø ñôïi laøm raêng mieãn phí cuûa coäng ñoàng vaø ñöôïc bieát phaûi chôø ñeán 3 naêm môùi tôùi phieân mình. Gia ñình naøy bò ñuoåi nhaø thueâ vì khoâng ñuû khaû naêng traû thueâ möôùn, nhöng aùp löïc gaén keát vaø ñaõ quaù nhieàu cho hoï phaûi chòu ñöïng. Hoï laø moät ví duï hoaøn haûo cuûa taát caû moïi thöù ñoù laø sai laàm vôùi heä thoáng phuùc lôïi hieän taïi. Hoï bò loaïi tröø ôû nhieàu caáp ñoä xaõ hoäi vaø khoâng theå baét kòp maø khoâng coù söï trôï giuùp ñaùng keå vaø laâu daøi. Ñaây khoâng phaûi laø caâu chuyeän môùi. Ngöôøi ta coù theå hieåu roõ hôn nhöõng yeáu toá khaùc nhau, ñoù laø söï loaïi tröø moät soá ngöôøi ngheøo môùi ra

18

Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng

rìa nhöõng ngöôøi töø moät neàn kinh teá hai toác ñoä. Nhöõng chuyeän nhö vaäy khoâng chæ laø caù nhaân rieâng leû, hay chæ xaåy ra ôû nhöõng thò traán coù khai thaùc moû phaân chia, maø coøn laø moät ñieàu hieån nhieân treân bình dieän roäng. Ñoù laø moät soá löôïng ngaøy caøng taêng cuûa caù nhaân vaø gia ñình trong khu vöïc ñoâ thò, treân khaép ñaát nöôùc, ñang thaáy mình bò “tröôït” laïi phía sau doøng chính cuûa traøo löu ñang daâng. Theo baùo caùo cuûa caùc cô quan töø thieän ñaõ cho thaáy soá ngöôøi coù nhu caàu caàn tö vaán veà taøi chính ñaõ gia taêng 52% trong naêm nay, vaø taêng 20% trong nhu caàu cho caùc böu kieän löông thöïc khaån caáp. Nhieàu gia ñình, duø coù vieäc laøm, vaãn caàn phaûi söû duïng caùc dòch vuï töø thieän ñeå boå sung thu nhaäp cuûa hoï, vaø giuùp hoï thanh toaùn caùc hoùa ñôn ñieän nöôùc ñang ñe doïa seõ bò caét. Ñoái vôùi haøng ngaøn ngöôøi UÙc treân khaép ñaát nöôùc, cuoäc soáng ngaøy nay ñaõ trôû thaønh khoâng beàn vöõng. Bôûi, roõ raøng raèng caùc khoaûn thanh toaùn phuùc lôïi cuûa UÙc khoâng ñuû ñeå cung öùng cho caùc nhu caàu khaån thieát. Ví duï nhö nhaø cho thueâ giaù reû cuûa Chính phuû hay caùc cô quan töø thieän daønh cho ngöôøi ngheøo thueâ trong caùc khu vöïc ñoâ thò, vaãn “khoâng” laø moät loaïi giaù caû phaûi chaêng cho nhöõng ngöôøi soáng treân phuùc lôïi xaõ hoäi. Coù nhieàu ñeà xuaát ñaùng keå taêng hoã trôï tieàn thueâ trong toång thueá moät vaøi naêm tröôùc ñaây. Caùc nhaø kinh teá vaø caùc nhaø laõnh ñaïo coäng ñoàng taát caû laäp luaän raèng tieâu chí chuaån ñeå giaûi quyeát chuyeän giaù thueâ möôùn laø phaûi laøm cho nhaø ôû phaûi nhieàu hôn, chöù khoâng phaûi ít hôn vaø ñaét tieàn hôn. Vaán ñeà naøy ñaõ ñöôïc baøn thaûo taïi moät hoäi nghò caáp cao trong chính quyeàn hoài ñaàu thaùng naøy. Ngöôøi ta ñaõ tranh luaän raèng Chính phuû ít nhaát neân lieân keát tieâu chí chuaån cho thueâ nhaø an toaøn hôn, do ñoù soá löôïng ngaøy caøng taêng cuûa ngöôøi thueâ trong caùc thò tröôøng tö nhaân, coù theå caûm thaáy an toaøn khi cho ngöôøi thueâ trong nhaø cuûa hoï. Vaø moïi ngöôøi ñeàu bieát caùc hoùa ñôn ñieän nöôùc ñang taêng tröôûng vôùi toác ñoä cuûa ñoâi hia baûy daëm, trong khi chi phí di chuyeån coâng coäng taøu xe v.v... vaãn ñi leân vaø leân. Vì vaäy, noù khoâng chæ laø tieàn thueâ, ñoù laø chi phí cô baûn cuûa cuoäc soáng trong xaõ hoäi. Ñieàu naøy haàu nhö ñöôïc ñoàng yù phoå quaùt taïi baùo caùo cuûa hoäi nghò veà thueá naêm nay. Caùc khoaûn trôï caáp cho caùc chöông trình phuùc lôïi nhö trôï caáp Newstart ñaõ ñöôïc coi laø quaù thaáp.

Vieän nghieân cöùu môùi cuûa UÙc (New Australia Institute research commissioned) ñaõ chæ ra UÙc neân thay ñoåi möùc trôï caáp xaõ hoäi cho phuø hôïp vôùi chi phí sinh hoaït. Hôn 60% thaønh vieân uûng hoä yù töôûng raèng möùc ñoä trôï caáp phaûi ñöôïc thieát laäp bôûi moät cô quan ñoäc laäp, chöù khoâng phaûi laø Chính phuû Nhöng trong moâi tröôøng chính trò hieän nay, raát khoù ñeå xem nhö theá naøo Chính phuû coù theå thöïc hieän caùc böôùc quan troïng. Bôûi, noù seõ caàn hoã trôï cuûa caû hai ñaûng. Nhöõng ngöôøi coù giaùo duïc thaáp, caùc vaán ñeà söùc khoûe laâu daøi, vaø khoâng coù cô hoäi keát noái vôùi coäng ñoàng. Nhöõng ngöôøi trong nhöõng tình huoáng caàn nhieàu hôn, so vôùi thu nhaäp vaø caùc hoaït ñoäng nghóa vuï hoã trôï laãn nhau, ñeå coù ñöôïc moät coâng vieäc. Caùc baèng chöùng ôû ngay treân khaép nöôùc UÙc maø ngöôøi ta thaáy moãi ngaøy. Vì vaäy Chính phuû caàn phaûi laøm ñieàu gì ñoù mang tính quan taâm hôn ñeå keát noái vôùi cuoäc soáng haøng ngaøy cuûa hoï. Vaø neáu ngöôøi ñi xin vieäc khoâng nhaän ñöôïc moät coâng vieäc, hoï thöôøng

caàn hoã trôï lieân tuïc ñeå coù theå töï quaûn ñöôïc caùc vaán ñeà söùc khoûe, ma tuùy vaø röôïu tinh thaàn vaø theå chaát cuûa hoï, caùc moái quan heä gia ñình phöùc taïp (bao goàm caû caùc ñoái taùc laïm duïng) cuõng nhö caùc vaán ñeà coøn laïi nhö tín duïng xaáu, nôï vaø nhaø ôû khoâng an toaøn v.v... Vaø nhieàu thöù caàn thieát neân thay ñoåi. Nhöng haàu heát söï hoã trôï, ngöôøi ta coù theå chòu nhaän neáu nhö hoï thaáy keát quaû lieàn ngay tröôùc maét vaø Chính phuû thöôøng muoán coù tieàn coâng quyõ ñeå hieån thò caùc keát quaû nhanh choùng. Nhöõng ngöôøi ngheøo vaø bò ngaét keát noái vôùi xaõ hoäi caàn nhieàu hôn laø hoã trôï thu nhaäp ñeå ngaên chaën ngheøo ñoùi, hoï caàn cô hoäi ñeå xaây döïng cuoäc soáng toát ñeïp hôn cho baûn thaân. Hoï caàn caùc dòch vuï söùc khoûe hôïp lyù vaø kòp thôøi. Hoï caàn nhaø ôû an toaøn, vaø coøn laø giaù thueâ möôùn caû phaûi chaêng. Hoï caàn phaûi keát noái vôùi coäng ñoàng cuûa hoï, hoï caàn ñöôïc hoã trôï cho caùc quyeát ñònh maø hoï laøm cho mình, vaø hoï caàn coù cô hoäi thöïc söï ñoùng goùp vaø höôûng lôïi töø neàn kinh teá maïnh meõ. Haõy giaû ñònh raèng trong moät neàn kinh teá toác ñoä hai, töông töï nhö maáy gioït nöôùc nhoû xuoáng huyeàn thoaïi, caùc nhoùm ngheøo hôn seõ ñöôïc tieán haønh theo caùc nhoùm giaøu coù vaø thaønh coâng. Söï thaät, tuy nhieân, xuaát hieän gioáng nhö moät ñaàu maùy taêng toác veà phía tröôùc, trong khi moät vaän chuyeån ñoàng ñeàu seõ bò maát toác ñoä vaø maát daàn vaøo khoaûng caùch. Ngöôøi ta caàn phaûi daønh thôøi gian ñeå treo vaän chuyeån trôû laïi, vaø di chuyeån tieáp vôùi nhau. Ñöôïc keát noái cuõng laø moät ñieàu coù hai cöïc. (*) Kinh teá hai toác ñoä: Vaän toác phaùt trieån kinh teá khoâng ñoàng ñeàu giöõa hai taàng lôùp giaøu & ngheøo, vaø cuõng coøn coù nghóa laø khoâng ñoàng ñeàu giöõa khu vöïc caùc tieåu bang, coù nôi giaøu coù nôi ngheøo trong cuøng moät quoác gia...

Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng Bình luaän söï kieän laø nhöõng baøi vieát ñi saâu veà nhaän xeùt phaân tích lyù luaän vaø bình phaåm nhöõng söï kieän tieâu ñieåm taïi UÙc vaø theá giôùi qua caùc laõnh vöïc chính trò, quaân söï, ngoaïi giao, kinh teá, vaên hoùa, giaùo duïc v.v…... Caùc bieân taäp vieân phuï traùch muïc bình luaän rieâng cho DNÑS laø nhöõng chuyeân gia vôùi kieán thöùc chuyeân saâu vaøo caùc söï kieän ñang xaûy ra theo töøng thôøi ñieåm seõ ñem ñeán cho baïn ñoïc nhöõng phaân tích thaät lyù thuù.

19


Minh Anh, DNÑS

N

eáu quyù baïn ñoïc coù dòp thaû boä daøi trong caùc loái ñi cuûa sieâu thò trong thaùng 10 vöøa qua chaéc haün quyù baïn ñaõ thaáy maøu saéc cuûa caùc keä tröng baøy boãng döng röïc moät aùnh hoàng. Caùc nhaø phaân phoái saûn phaåm ñang gaây söï chuù yù cho moät nhaän thöùc veà “thaùng daønh cho ung thö ngöïc” Phong bì maøu hoàng, nhöõng vieân thuoác boå sung cho chuyeän aên uoáng mang maøu hoàng, loø beáp hoàng, deùp mang trong nhaø maøu hoàng, kem döôõng da, thoa tay maøu hoàng. Thaäm chí nhöõng xoâ nöôùc vaø maáy boù nuøi gieû lau saøn nhaø caïnh beân cuõng hoàng röïc saéc... hoa ñaøo. Daây chuyeàn nöõ trang Diamante vôùi maøu hoàng trong hình daïng cuûa moät caây cung treo trong phaàn thuùc ñaåy mua gaàn quaøy tính tieàn. Taát caû caùc saûn phaåm coù bao bì röïc aùnh hoàng ñoù ñeàu coù tuyeân boá laø moät phaàn lôùn cuûa lôïi ích thu ñöôïc treân caùc bao bì saûn phaåm coù maøu hoàng seõ ñöôïc duøng cho vieäc nghieân cöùu ung thö ngöïc. Ñieàu naøy döôøng nhö coá tình mô hoà. Nhöõng gì coøn laïi khoâng ai bieát raèng moät soá trong nhöõng thöông hieäu lieân keát caùc saûn phaåm cuûa mình vôùi “Pinktober” (Thaùng 10 hoàng) khoâng phaûi saûn phaåm naøo cuõng cho ra “nhieàu lôïi ích” daønh cho vieäc tìm kieám moät chöõa beänh nhö ngöôøi mua coù theå coù suy nghó. Moät soá thöông hieäu quen thuoäc tham döï vaøo Pinktober nhö ñoàng hoà Guess, Chocolatier vaø Rose chæ taëng coù 10% soá tieàn thu ñöôïc cuûa moãi saûn phaåm ñaõ baùn cho nghieân cöùu ung thö ngöïc. 10% khoâng phaûi laø moät soá tieàn lôùn, treân caùc khoaûn ñoùng goùp, ít nhaát töông öùng vôùi doanh soá doanh thu baùn haøng maø hoï ñang coù qua maøu hoàng. Ñoù laø chöa keå moät soá ñoâng caùc nhaõn hieäu khaùc khoâng ñöa ra ñoàng xu naøo cho nghieân cöùu ung thö vuù, nhöng cuõng goùp maët vôùi “ñaøo hoa töông aùnh hoàng” röïc rôõ toaøn hoàng, taát caû nhö nhau. Ví duï, Cuisinart laø baùn caø kem “maøu hoàng”. Moãi thu nhaäp treân con soá $119 töø baùn leû hoï chæ chi ra $5. Nhö thöông hieäu DYMO duïng cuï vaên

20

phoøng cuõng ñang baùn moät saûn phaåm coù “maøu hoàng” vôùi giaù baùn treân nhaõn ghi laø $59. Hoï taëng chæ coù $1 töø moãi cuù baùn. JANOME ñang baùn maùy may “maøu hoàng” vôùi giaù baùn leû $699, chæ cho coù $5 laø laïc loûng ñi theo höôùng Quyõ Ung thö vuù Quoác gia, soá coøn laïi $695 chaïy veà tuùi cuûa nhaø saûn xuaát. Neáu ñieàu laøm baïn quyeát ñònh mua moät moùn “maøu hoàng” trong thaùng 10 chæ ñeå goùp phaàn cho quyõ Ung thö ngöïc cuûa quoác gia, thì ñaây laø moät suy nghó mang tính mô hoà lôùn caàn phaûi ñöôïc suy gaãm laïi. Ñoù laø chöa keå “maøu hoàng” trong caùc saûn phaåm cuûa thaùng 10 coøn daãn giôùi tieâu duøng ñi xa hôn, thöïc teá maø hoï caàn thieát. Ñaây cuõng laø vaán ñeà cuûa “Pinkwashing” (hoäi chöùng nhuoäm hoàng). Thuaät ngöõ tieáng Anh naøy ñöôïc ñaët ra bôûi Pauli Ojea, thaønh vieân trong moät toå chöùc ôû San Francisco cuõng nghieân cöùu veà ung thö vuù. Khi ñeà caäp ñeán thöông hieäu mang tính hoàng ñeå uûy laïo cho quyõ nghieân cöùu ung thö vuù maø khoâng chæ taän duïng lôïi theá cuûa nhaän thöùc veà ung thö vuù, trong nhieàu tröôøng hôïp, ngöôøi ta coøn thöïc söï quaûng baù saûn phaåm gaây haïi cho ngöôøi tieâu duøng. Ví duï, nöôùc hoa “Promise Me”, ñöôïc xaùc nhaän bôûi Susan G. Komen cho Quyõ Cure ôû Myõ coù chöùa hoùa chaát ñoäc haïi vaø nguy hieåm nhö Galaxolide (moät xaï höông toång hôïp vôùi hieäu öùng nhö moät disruptor hormone vaø ñaõ ñöôïc phaùt hieän trong maùu, söõa meï, vaø thaäm chí caû treû sô sinh) vaø Toluene, moät neurotoxicant maïnh lieân quan ñeán moät loaït caùc aûnh höôûng söùc khoûe chöùng minh tieâu cöïc. Keâu goïi goùp quyõ cho ung thö vuù cuõng laø moät chieán dòch tieáp thò ñöôïc lôïi duïng bôûi caùc nhaø quaûng baù thöông hieäu. Keâu goïi ngöôøi mua laø ñeå goùp phaàn gaây quyõ nghieân cöùu khoa hoïc cho ung thu vuù, nhöng laïi khoâng tieát loä caùch hoï söû duïng tieàn, töø soá thu ñöôïc qua chieán dòch ung thö vuù maø hoï ñang quaûng caùo. Ví duï, trong naêm 2005 thöông hieäu ñoàng hoà Cartier phaùt haønh moät phieân baûn mang tính “hoàng” ñöôïc baùn vôùi giaù $3.900. Hoï ñaõ khoâng noùi roõ raøng cho ngöôøi tieâu duøng laø Cartier chæ giôùi haïn khoaûn taøi trôï nghieân cöùu ung thö vuù ôû möùc $30.000 maø thoâi. Baát keå coù bao nhieâu ñoàng hoà ñaõ ñöôïc baùn qua chieán dòch maøu hoàng cho ung thö vuù. Ñieàu ñoù coù nghóa raèng, nhöõng ngöôøi mua caùc saûn phaåm ñaëc bieät cuûa Cartier vôùi yù töôûng ñeå goùp phaàn

cho quyõ ung thö vuù, thaät ra hoï ñaõ khoâng coù ñoùng goøp gì cho ung thö vuù heát sau sau khi Cartier ñaõ ñaït soá baùn $30.000. Duø vaäy maøu hoàng vaãn tieáp tuïc ñöôïc Cartier söû duïng ñeå keâu gaøo söï chuù yù cuûa ngöôøi mua. Mua saém tieâu duøng ñeå ñoùng goùp tröïc tieáp cho Toå chöùc Ung thö vuù Quoác gia thaät laø moät tuyeät vôøi ñeå hoã trôï caùc nguyeân nhaân baèng caùch choïn mua nhöõng saûn phaåm “töông aùnh hoàng” treân bao bì vaø giaáy goùi. Chæ caàn baûo ñaûm baïn bieát nôi maø tieàn ñoùng goùp cho ung thu vuù cuûa baïn seõ ñeán. Neáu quyù baïn ñoïc coù dòp thaû boä daøi trong caùc loái ñi cuûa sieâu thò trong thaùng 10 vöøa qua chaéc haün quyù baïn ñaõ thaáy maøu saéc cuûa caùc keä tröng baøy boãng döng röïc moät aùnh hoàng. Caùc nhaø phaân phoái saûn phaåm ñang gaây söï chuù yù cho moät nhaän thöùc veà “thaùng daønh cho ung thö ngöïc” Phong bì maøu hoàng, nhöõng vieân thuoác boå sung cho chuyeän aên uoáng mang maøu hoàng, loø beáp hoàng, deùp mang trong nhaø maøu hoàng, kem döôõng da, thoa tay maøu hoàng. Thaäm chí nhöõng xoâ nöôùc vaø maáy boù nuøi gieû lau saøn nhaø caïnh beân cuõng hoàng röïc saéc... hoa ñaøo. Daây chuyeàn nöõ trang Diamante vôùi maøu hoàng trong hình daïng cuûa moät caây cung treo trong phaàn thuùc ñaåy mua gaàn quaøy tính tieàn. Taát caû caùc saûn phaåm coù bao bì röïc aùnh hoàng ñoù ñeàu coù tuyeân boá laø moät phaàn lôùn cuûa lôïi ích thu ñöôïc treân caùc bao bì saûn phaåm coù maøu hoàng seõ ñöôïc duøng cho vieäc nghieân cöùu ung thö ngöïc. Ñieàu naøy döôøng nhö coá tình mô hoà. Nhöõng gì coøn laïi khoâng ai bieát raèng moät soá trong nhöõng thöông hieäu lieân keát caùc saûn phaåm cuûa mình vôùi “Pinktober” (Thaùng 10 hoàng) khoâng phaûi saûn phaåm naøo cuõng cho ra “nhieàu lôïi ích” daønh cho vieäc tìm kieám moät chöõa beänh nhö ngöôøi mua coù theå coù suy nghó. Moät soá thöông hieäu quen thuoäc tham döï vaøo Pinktober nhö ñoàng hoà Guess, Chocolatier vaø Rose chæ taëng coù 10% soá tieàn thu ñöôïc cuûa moãi saûn phaåm ñaõ baùn cho nghieân cöùu ung thö ngöïc. 10% khoâng phaûi laø moät soá tieàn lôùn, treân caùc khoaûn ñoùng goùp, ít nhaát töông öùng vôùi doanh soá doanh thu baùn haøng maø hoï ñang coù qua maøu hoàng. Ñoù laø chöa keå moät soá ñoâng caùc nhaõn hieäu khaùc khoâng ñöa ra ñoàng xu naøo cho nghieân cöùu ung thö vuù, nhöng cuõng goùp maët vôùi “ñaøo hoa töông aùnh hoàng” röïc rôõ toaøn hoàng, taát caû nhö nhau.

Ví duï, Cuisinart laø baùn caø kem “maøu hoàng”. Moãi thu nhaäp treân con soá $119 töø baùn leû hoï chæ chi ra $5. Nhö thöông hieäu DYMO duïng cuï vaên phoøng cuõng ñang baùn moät saûn phaåm coù “maøu hoàng” vôùi giaù baùn treân nhaõn ghi laø $59. Hoï taëng chæ coù $1 töø moãi cuù baùn. JANOME ñang baùn maùy may “maøu hoàng” vôùi giaù baùn leû $699, chæ cho coù $5 laø laïc loûng ñi theo höôùng Quyõ Ung thö vuù Quoác gia, soá coøn laïi $695 chaïy veà tuùi cuûa nhaø saûn xuaát. Neáu ñieàu laøm baïn quyeát ñònh mua moät moùn “maøu hoàng” trong thaùng 10 chæ ñeå goùp phaàn cho quyõ Ung thö ngöïc cuûa quoác gia, thì ñaây laø moät suy nghó mang tính mô hoà lôùn caàn phaûi ñöôïc suy gaãm laïi. Ñoù laø chöa keå “maøu hoàng” trong caùc saûn phaåm cuûa thaùng 10 coøn daãn giôùi tieâu duøng ñi xa hôn, thöïc teá maø hoï caàn thieát. Ñaây cuõng laø vaán ñeà cuûa “Pinkwashing” (hoäi chöùng nhuoäm hoàng). Thuaät ngöõ tieáng Anh naøy ñöôïc

ñaët ra bôûi Pauli Ojea, thaønh vieân trong moät toå chöùc ôû San Francisco cuõng nghieân cöùu veà ung thö vuù. Khi ñeà caäp ñeán thöông hieäu mang tính hoàng ñeå uûy laïo cho quyõ nghieân cöùu ung thö vuù maø khoâng chæ taän duïng lôïi theá cuûa nhaän thöùc veà ung thö vuù, trong nhieàu tröôøng hôïp, ngöôøi ta coøn thöïc söï quaûng baù saûn phaåm gaây haïi cho ngöôøi tieâu duøng. Ví duï, nöôùc hoa “Promise Me“, ñöôïc xaùc nhaän bôûi Susan G. Komen cho Quyõ Cure ôû Myõ coù chöùa hoùa chaát ñoäc haïi vaø nguy hieåm nhö Galaxolide (moät xaï höông toång hôïp vôùi hieäu öùng nhö moät disruptor hormone vaø ñaõ ñöôïc phaùt hieän trong maùu, söõa meï, vaø thaäm chí caû treû sô sinh) vaø Toluene, moät neurotoxicant maïnh lieân quan ñeán moät loaït caùc aûnh höôûng söùc khoûe chöùng minh tieâu cöïc. Keâu goïi goùp quyõ cho ung thö vuù cuõng laø moät chieán dòch tieáp thò ñöôïc lôïi duïng bôûi caùc nhaø quaûng baù thöông hieäu. Keâu goïi ngöôøi mua laø ñeå goùp phaàn gaây quyõ nghieân cöùu khoa hoïc cho ung thu vuù, nhöng laïi khoâng tieát loä caùch hoï söû duïng tieàn, töø soá thu ñöôïc qua chieán dòch ung thö vuù maø hoï ñang quaûng caùo. Ví duï, trong naêm 2005 thöông hieäu ñoàng hoà Cartier phaùt haønh moät phieân baûn mang tính “hoàng” ñöôïc baùn vôùi giaù $3.900. Hoï ñaõ khoâng noùi roõ raøng cho ngöôøi tieâu duøng laø Cartier chæ giôùi haïn khoaûn taøi trôï nghieân cöùu ung thö vuù ôû möùc $30.000 maø thoâi. Baát keå coù bao nhieâu ñoàng hoà ñaõ ñöôïc baùn qua chieán dòch maøu hoàng cho ung thö vuù. Ñieàu ñoù coù nghóa raèng, nhöõng ngöôøi mua caùc saûn phaåm ñaëc bieät cuûa Cartier vôùi yù töôûng ñeå goùp phaàn cho quyõ ung thö vuù, thaät ra hoï ñaõ khoâng coù ñoùng goøp gì cho ung thö vuù heát sau sau khi Cartier ñaõ ñaït soá baùn $30.000. Duø vaäy maøu hoàng vaãn tieáp tuïc ñöôïc Cartier söû duïng ñeå keâu gaøo söï chuù yù cuûa ngöôøi mua. Mua saém tieâu duøng ñeå ñoùng goùp tröïc tieáp cho Toå chöùc Ung thö vuù Quoác gia thaät laø moät tuyeät vôøi ñeå hoã trôï caùc nguyeân nhaân baèng caùch choïn mua nhöõng saûn phaåm “töông aùnh hoàng” treân bao bì vaø giaáy goùi. Chæ caàn baûo ñaûm baïn bieát nôi maø tieàn ñoùng goùp cho ung thu vuù cuûa baïn seõ ñeán.[] Quyù baïn ñoïc muoán tìm laïi caùc baøi vieát ñaõ ñaêng treân Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng hay tìm caùc soá baùo tröôùc xin xem baûn löu tröõ taïi www.DoanhNghiepDoiSong.com

21


C

aùc tin noåi baäc nhaát cuûa thaùng 10 treân toaøn theá giôùi phaûi keå ñeán söï xuaát hieän cuûa phong traøo Occupy Wall Street (Chieám ñoùng Wall Street) Occupy Wall Street laø moät khueách taùn cuûa caùc nhaø hoaït ñoäng tuyeân boá raèng hoï ñöùng leân choáng laïi söï tham lam cuûa giôùi nhaø giaøu, laø caùc ñaïi coâng ty taøi chaùnh coù truï sôû taïi Wall Street Yew York Hoa Kyø - Hoï choáng söï baát bình ñaúng xaõ hoäi vaø söï cheânh leäch giöõa ngöôøi giaøu vaø ngöôøi ngheøo. Khôûi ñaàu töø ngaøy 17 thaùng 9 naêm 2011, nhoùm choáng ñoái baét ñaàu moät cuoäc bieåu tình ñöôïc toå chöùc loûng leûo trong khu vöïc taøi chính New York ñöôïc thöïc hieän taïi Zuccotti Park thuoäc quaän Lower Manhattan. YÙ töôûng cho cuoäc bieåu tình, theo moät soá nhaø toå chöùc, ñaõ manh nha trong nhieàu tuaàn hoaëc thaäm chí vaøi thaùng, vaø hoï ñaõ nhaân roäng ra caùc loaïi, neáu khoâng phaûi laø quy moâ cuûa cuoäc bieåu tình ñaõ noå ra tröôùc ñoù vaøo ñaàu naêm 2011 ôû nhöõng nôi khaùc nhau nhö Ai Caäp, Taây Ban Nha vaø Israel. Cuoäc bieåu tình bieán chuyeån ñeán tuaàn thöù ba thì ñaõ laây lan ñeán haøng chuïc thaønh phoá khaùc treân caû nöôùc, bao goàm caùc thaønh phoá thuû phuû cuûa caùc bang lôùn nhö Los Angeles, San Francisco, Chicago vaø Boston v.v... Trong thaùng 10, caùc cuoäc bieåu tình nôû roä ra nhieàu nôi nhö moät cuoäc thi ñua phong traøo vôùi teân goïi laø “Occupy Wall Street” Töø Myõ Occupy Wall Street ñaõ truyeàn sang chaâu AÂu, chaâu AÙ, chaâu UÙc vaø nhieàu nöôùc khaùc thuoäc chaâu Myõ thu huùt ñaùm ñoâng tham döï leân ñeán haøng traêm vaø haøng ngaøn ngöôøi. Taùc ñoäng chính trò cuûa phong traøo Occupy Wall Street ngaøy caøng ñôn giaûn. Ñaûng Daân chuû cho thaáy coù söï hoã trôï thaän troïng daønh cho phong traøo, vaø ñaûng Coäng hoøa cuõng ñaët söï quan taâm vaøo soá ñoâng cuûa phong traøo. Nhöng caû hai beân döôøng nhö ñoàng yù raèng phong traøo ñaõ thay ñoåi cuoäc tranh luaän coâng coäng. Trong moät cuoäc thaêm doø cuûa ñaïi hoïc Quinnipiac University ñöa ra vaøo vaøo ngaøy 17 thaùng 10, qua ñoù, taát caû caùc chính trò gia tieàm naêng cuûa New York ñeàu muoán naém baét soá cöû tri töø phong traøo Occupy Wall Street khi tuyeân boá raèng nhöõng ngöôøi bieåu tình ñöôïc chaøo ñoùn söï tieáp dieãn cuûa hoï voâ thôøi haïn, chæ caàn mieãn laø hoï tuaân thuû luaät phaùp veà bieåu tình, nhaát laø khoâng gaây roái vaø baïo ñoäng. Treân trang web cuûa nhoùm bieåu tình “occupywallstreet”, hoï moâ taû

22

mình laø moät phong traøo “söùc ñeà khaùng” vôùi nhöõng ngöôøi thuû lónh mang nhieàu maøu saéc, giôùi tính vaø coù söùc thuyeát phuïc chính trò. Hoï lyù luaän raèng “Moät trong nhöõng ñieàu taát caû chuùng ta ñeàu coù ñieåm chung laø, chuùng ta laø 99% cuûa tuyeät ñaïi ña soá seõ khoâng coøn chòu ñöïng ñöôïc söï tham lam, vaø tham nhuõng, cuûa 1% thieåu soá ñang ngoài söøng soû taïi Wall Street.” Moät phaàn traêm maø nhoùm Occupy Wall Street ñeà caäp ñeán ñoù laø, caùc ngaân haøng, nhöõng ngaønh coâng nghieäp cho vay theá chaáp, caùc ngaønh coâng nghieäp baûo hieåm. Vaø chín chín phaàn traêm “tuyeät ñaïi ña soá” ñöôïc ñeà caäp ñeán coù nghóa laø, taát caû moïi ngöôøi khaùc khoâng naèm trong moät phaàn traêm beân treân. Noùi caùch khaùc, moät thaønh vieân trong nhoùm cho bieát: “Hoï chæ laø 1% coù ñeán 99% soá tieàn cuûa toaøn theå nhöõng ngöôøi daân khaùc” Trong khi nhöõng ngöôøi bieåu tình döôøng nhö thoáng nhaát trong caûm giaùc raèng, heä thoáng ñöôïc xeáp choàng leân nhau choáng laïi hoï, vôùi nhöõng quy ñònh baèng vaên baûn cho lôïi ích ngöôøi giaøu, keát noái v.v... Hoï cuõng chæ thöôøng xuyeân töùc giaän veà caùc vaán ñeà thuoäc loaïi “nhaõn tieàn” ngay tröôùc maét, nhöõng chuyeän gaàn chung quanh nhaø cuûa hoï hôn, nhö vaán ñeà giaùo duïc vaø chuyeän moâi tröôøng ñòa phöông... Moãi thu thaäp ñöôïc thoåi phoàng leân töø caùc thieáu soùt haï taàng cuûa thaønh phoá, cuï theå cuûa hoaøn caûnh, vaø baát bình, vaø nhöõng ngöôøi bieåu tình töï ví mình mang tính bieåu töôïng cuûa caùc thaùnh vaø nhaân vaät phaûn dieän. Trong voøng moät tuaàn cuûa caùc cuoäc bieåu tình ban ñaàu. Vaøo ngaøy 24 thaùng

9, trong cuoäc bieåu tình lôùn, Caûnh saùt thoâng baùo ñaõ baét giöõ haøng traêm ngöôøi bieåu tình, nhieàu ngöôøi trong soá hoï cuõng laø caùc thaønh phaàn môùi coù chuùt teân tuoåi trong khu taøi chaùnh Wall Street vaø coøn ñang muoán ngoi cao hôn nöõa trong giôùi taøi phieät, cuõng tham gia bieåu tình vaø bò baét. Ñeán khi trôøi toái, nhöõng noã löïc cuûa phía caûnh saùt ñeå duy trì kieåm soaùt ñaùm ñoâng boãng ñoät ngoät xoay chieàu. Ngöôøi bieåu tình ñaõ “xaùp laù caø” vôùi nhaân vieân caûnhsaùt baèng caùch traøn qua löôùi giôùi haïn cuûa caûnh saùt. Caûnh saùt buoäc phaûi baét giöõ moät soá ngöôøi tham gia, vaø moät só quan caûnh saùt ñaõ phaûi söû duïng bình xòt hôi cay vaøo boán phuï nöõ treân væa heø, khi boán “quyù nöông” naøy ñaõ leo qua löôùi chaén. Ngaøy 1 Thaùng Möôøi, caûnh saùt ñaõ baét giöõ theâm hôn 700 ngöôøi bieåu tình dieãu haønh ôû khu vöïc phía baéc New York töø Zuccotti Park khi hoï ñaõ coá gaéng baêng qua caàu Brooklyn. Caûnh saùt cho bieát ñaây laø söï löïa choïn cuûa ngöôøi bieåu tình ñaõ daãn ñeán haønh ñoäng cöôõng cheá, nhöng ngöôøi bieåu tình laïi noùi raèng hoï bò caûnh saùt löøa hoï, caûnh saùt ñaõ cho pheùp hoï leân caàu, vaø thaäm chí caû hoä toáng hoï qua haønh lang ñi boä treân caàu ñeå “luøa” hoï vaøo “löôùi” cuûa caûnh saùt sau khi haøng traêm ñaõ nhaäp vaøo “roï” roài thì ñaønh chôø bò baét thoâi chöù coøn ñöôøng naøo nöõa ñaâu maø tieán thoaùi löôõng nan. Khi tin töùc veà phong traøo Occupy Wall Street cuûa ñaïi dieän 99% ngöôøi Myõ lan roäng treân khaép ñaát nöôùc ñaõ trôû thaønh moät tieâu ñieåm noùng cho giôùi taøi chaùnh, vaø truyeàn thoâng. “Occupy” chieám lónh haàu heát caùc trang bìa cuûa baùo chí vaø xuaát hieän traøn ngaäp treân muïc “hot news” cuûa haøng loaït baêng taàng vaø ñaøi TV treân khaép theá giôùi. Sau ngaøy 14 thaùng 10, cuoäc bieåu tình Occupy Wall Street taïi New York coù veû nhö ñaõ laéng xeïp, nhöng phía dö luaän cho raèng nhoùm Occupy chæ taïm thôøi “sô taùn” ñeå “kieåm ñieåm quaân soá” xem phe ta ai coøn ai ñaõ bò caûnh saùt vòn gaùy, vaø hoï cuõng caàn “döôõng quaân“ moät chuùt cuoäc thaùch thöùc môùi ñaùng sôï hôn giöõa caûnh saùt vaø Occupy Wall Street. Khích ñoäng bôûi nhöõng ngöôøi bò baét coøn chöa ñöôïc thaû töø caùc nhaø giam ôû Manhattan, moät laøn soùng caùc cuoäc bieåu tình Occupy khaùc lan nhanh khaép chaâu AÙ, chaâu Myõ vaø chaâu AÂu ngay ngaøy hoâm sau. Soá ngöôøi tham döï nhöõng cuoäc bieåu tình “aên theo” naøy ñaõ leân ñeán haøng traêm vaø trong moät soá tröôøng hôïp, haøng ngaøn ngöôøi trong moät buoåi. Hoï baøy toû söï baát maõn vôùi söï suy suïp nhö nöôùc thuûy

caùc só quan thanh tra caûnh saùt ñaõ xuaát hieän ôû haøng ñaàu ñeå xaùp laù caø vôùi nhoùm Occupy Wall Street.

trieàu ñang ruùt cuûa kinh teá toaøn caàu v.v... Trong cuoäc tuaàn haønh, dó nhieân khoâng ít ngöôøi bieåu tình thöôøng xuyeân ñuïng ñoä vôùi caûnh saùt. Taïi New York, caûnh saùt ñaõ baét giöõ 45 ngöôøi trong soá hôn caû ngaøn trong moät cuoäc bieåu tình ñaõ la heùt ñeán khaøn gioïng xung quanh Quaûng tröôøng Times Square ngay trung taâm thaønh phoá. Khaùc hôn ôû Rome, trong khi nhöõng cuoäc bieåu tình ôû nhieàu nôi, khôûi ñaàu phaàn lôùn laø hoøa bình roài bieán thaønh baïo loaïn, caùc cuoäc bieåu tình treân khaép chaâu AÂu khaù yeân bình. Haøng ngaøn ngöôøi dieãu haønh qua caùc di tích coå xöa tay caàm baêng roân, baûng hieäu tröng baøy bieåu töôïng cuûa giôùi tö baûn chuû nghóa nhö Ngaân haøng Trung öông chaâu AÂu ôû Frankfurt v.v.... Caûnh töôïng (hoøa bình) nhö vaäy dieãn ra treân khaép caùc thaønh phoá treân nhieàu chaâu luïc, bao goàm caû Sydney, Australia, Tokyo, Hoàng Koâng, Toronto, vaø Los Angeles, nôi haøng ngaøn ngöôøi ñaõ tuaàn haønh ñeán City Hall nhö moät buoåi dieãn haønh ñi qua tieáng hoan hoâ cuûa ñaùm ñoâng hoã trôï cuûa hoï. Nhöng cuõng gioáng nhö caùc cuoäc bieåu tình ôû New York ñaõ ñöa ra ñöôïc moät loaït caùc thoâng ñieäp. Ngöôøi ta

khoâng thaáy loàng vaøo ñoù nhöõng bieåu töôïng ñoái laäp vôùi toång thoáng Obama maø traùi laïi coøn maáp meù mang tính uûng hoä vò toång thoáng ñöông nhieäm. Phaûn ñoái ñieän haït nhaân, choáng tham nhuõng chính trò, vaø tö höõu hoùa caùc quoác gia v.v... ñaõ laøm caùc cuoäc bieåu tình beân ngoaøi nöôùc Myõ coù chöùa moät ít nhieàu tình caûm öu aùi hôn daønh cho nhöõng ngöôøi bieåu tình. Hoã trôï cuûa Coâng ñoaøn Trôû laïi cuoäc bieåu tình ôû New York, ngaøy 5 thaùng 10, Occupy Wall Street ñöôïc haø hôi bôûi ñoaøn quaân tieáp vieän, khi caùc Coâng ñoaøn coâng nhaân ñaït ñöôïc löïc keùo cuûa chính hoï ñeå ñem löïc löôïng Coâng ñoaøn gia nhaäp vaøo nhöõng ngöôøi bieåu tình. Haøng ngaøn thaønh vieân coâng ñoaøn dieãu haønh vôùi nhöõng ngöôøi bieåu tình töø Foley Square ñeán taäp trung taïi cuûa hoï trong Zuccotti Park. Hai chuyeån ñoäng coù theå mang caùc ñoäng thaùi khaùc nhau ñaùng keå, nhöng caùc nhaø ñieàu haønh Coâng ñoaøn cho raèng hoï coù theå giuùp ñôõ laãn nhau Phong traøo Coâng ñoaøn bò suy yeáu coù theå khai thaùc vaøo nhoùm Occupy Wall Street, trong khi nhöõng ngöôøi bieåu tình coù theå ñöôïc höôûng lôïi töø ngaân saùch toå chöùc cuûa Coâng ñoaøn, vôùi haøng trieäu thaønh vieân vaø taàm voùc quy moâ cuûa noù. Caùc nhaø ñieàu haønh Coâng ñoaøn cho bieát hoï hy voïng nhoùm Occupy Wall Street seõ phuïc vuï nhö laø moät ñoái troïng vôùi Ñaûng Traø vaø aùp löïc cuûa Toång thoáng Obama vaø Quoác hoäi taäp trung vaøo taïo theâm vieäc laøm, caét giaûm thaát nghieäp, vaø caùc moái quan taâm khaùc mang tính quan troïng ñoái vôùi Coâng ñoaøn. Vaøi ñoäng thaùi khoù hieåu cuûa Caûnh saùt Rieâng veà phía Caûnh saùt, khi khôûi ñaàu hoï coù yù ñònh söû duïng moät phaàn cuûa ñoäi ñaëc nhieäm ñöôïc ñaøo taïo trong vieäc choáng khuûng boá ñeå ñoái phoù vôùi Occupy Wall Street, tuy nhieân löïc löôïc (choáng khuûng boá) naøy coù veõ nhö bò haïn cheá tính linh hoaït ñeå thích nghi vôùi ngöôøi bieåu tình. Noù gioáng nhö xaùch moät con dao moå traâu ñi cheùm con... ruoài vaäy. Thöôøng khi coù söï vieäc, phía caûnh saùt ñieàu haønh nhoùm aùo xanh (caûnh saùt cô ñoäng) ra phía tröôùc, nhoùm aùo traéng (só quan chöùc saéc cao caáp hôn) ôû phía sau toaùn aùo xanh, nhöng caùch thöùc naøy coù veû nhö bò phaûn öùng ngöôïc töø phong traøo bieåu tình Occupy Wall Street. Khi caùc cuoäc bieåu tình vaãn khí theá loäi doøng qua ñeán tuaàn thöù ba. Ngöôøi ta thaáy maáy thaày “sô mi traéng” boãng döng nhaûy leân haøng ñaàu. Hoï chieám

23


vò trí “tieàn ñaïo” cuûa nhoùm “lính” trong toaùn cuûa mình. Nhoùm aùo xanh caáp thaáp hôn bò ñaåy lui vaøo boùng toái ñeå maáy sö phuï aùo traéng tröïc tieáp bieåu dieãn caùc chieâu thöùc baét giöõ maø caùc sö phuï ñaõ khaù laâu, töø ngaøy leân chöùc cao, khoâng coøn dòp ñeå thöïc hieän. Caùc sö phuï aùo traéng oân laïi chieâu theá baét ngöôøi baèng caùch aùp duïng leân nhöõng ngöôøi bieåu tình ñaàu tieân. Ñeø khoùa hoï xuoáng veä ñöôøng, neän tuùi buïi vaøo nhöõng ngöôøi bieåu tình vöôït qua raøo giôùi haïn, xòt hôi cay vaøo maët phuï nöõ v.v... Ghi hình töø maùy quay cuûa phoùng vieân TV dieãn tieán cuoäc xung ñoät cho thaáy quyù thaày aùo sô mi traéng vôùi caáp baäc trung uùy, ñaïi uùy, hoaëc caùc só quan thanh tra caûnh saùt ñaõ xuaát hieän ôû haøng ñaàu ñeå xaùp laù caø bieåu dieãn “Trieät quyeàn ñaïo” cuûa Lyù Tieåu Long, ñaáu tay ñoâi vôùi nhoùm Occupy Wall Street. Cho ñeán nay, hình aûnh cuûa Phoù thanh tra Anthony Bologna, ngöôøi ñöôïc coi laø taùc giaû saùng taùc ra caùch choáng phuï nöõ bieåu tình baèng bình xòt hôi cay vaøo maët hoï trong ngaøy 24 thaùng 9, ñaõ laøm cho ngöôøi xem TV thaät baát ngôø chôùi vôùi, taïi sao thanh tra Bologna phaûi ñích thaân laøm vaäy, trong khi coù ñeán maáy chieác aùo xanh chæ ñöùng xôù rôù ngoù saùt caïnh beân oâng ta. Moät soá nhaø phaân tích veà luaät daønh cho vai troø cuûa só quan caûnh saùt ñaõ trích daãn moät soá lyù do cho söï kieän khaù noåi baäc cuûa caùc thaày chuù aùo sô mi traéng xung quanh Zuccotti Park, trung taâm cuûa caùc cuoäc bieåu tình. Ñoù laø coù söï quan saùt gaàn guõi vaø tröïc tieáp ñieàu haønh chieán dòch choáng bieåu tình töø toång haønh dinh cuûa boä Tö leänh Caûnh Saùt. Chieán löôïc ñöôïc quy hoaïch caån thaän, söï höôùng daãn ñöôïc phaùt taùn ñeán caùc nhaân vieân “aùo traéng” hay “aùo xanh” taïi hieän tröôøng. Ñoäi baét giöõ ñöôïc laép raùp. Ñoù laø taát caû trong moät noã löïc ñeå daøn döïng moät möùc ñoä döï ñoaùn cuûa kieåm soaùt. Tuy nhieân, chuyeän xòt bình hôi cay ngaøy 24 thaùng 9, hoaøn toaøn khaùc nhau. Caùc nhaø pheâ bình chæ trích phía caûnh saùt ñaõ coá traùnh ñi traùch nhieäm cuûa chuyeän naøy ñöôïc thöïc hieän töø moät só quan cao caáp cuûa Caûnh saùt. Raymond W. Kelly, uûy vieân Sôû caûnh saùt New York cho bieát, Vaên phoøng cuûa Vuï noäi boä (Internal Affairs Bureau) cuûa Caûnh saùt seõ nhìn vaøo quyeát ñònh cuûa vieân chöùc söû duïng bình xòt cay. Ngay caû khi trong tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi bieåu tình ñaõ coù “haønh vi hoãn loaïn.” Phaûn öùng chính trò

24

Wall Street chæ laø “ghen tò” cuûa nhöõng ngöôøi choáng chuû nghóa tö baûn.

Khi cuoäc bieåu tình vaøo cuûa tuaàn thöù tö, trích daãn soá lieäu cuûa ñaûng Daân chuû, bao goàm caû caùc beân gaây quyõ vaø moät ñoàng minh haøng ñaàu cuûa Toång thoáng Obama, ñang naém laáy söï laây lan cuûa caùc cuoäc bieåu tình Occupy Wall Street, trong moät daáu hieäu roõ raøng raèng, caùc thaønh vieân cuûa cô sôû daân chuû phong traøo “Occupy” nhö moät caùch ñeå haøi hoaø nhöõng ngöôøi Myõ thaát voïng vôùi ñaûng ñang caàm quyeàn cuûa hoï. Nhöng trong khi moät soá ñaûng Daân chuû nhìn thaáy söï chuyeån ñoäng, nhö cung caáp moät söï thuùc ñaåy chính trò, caùc beân lieân keát vôùi söï pha troän giöõa caùc ngöôøi bieåu tình laøm cho nhöõng ngöôøi khaùc lo laéng. Hoï thaáy caùc nhaân vaät tieàm naêng cuûa ngöôøi bieåu tình ñaåy beân nguy hieåm cuûa ñaûng Daân chuû veà beân traùi - gioáng nhö Ñaûng Traø thöôøng ñaõ ñaåy ñaûng Coäng hoøa xa hôn veà beân phaûi ñeå ñöôïc thöïc hieän vieäc baàu öùng cöû vieân ra tranh cöû cho ñaûng (intraparty run-ins). OÂng Obama ñaõ phaùt bieåu nieàm thoâng caûm ñeán caùc cuoäc bieåu tình Occupy Wall Street. Noùi raèng ñoù laø phaûn aùnh “söï thaát voïng” maø nhieàu ngöôøi Myõ ñang gaëp khoù khaên ñaõ caûm thaáy. Phoù Toång thoáng Joseph R. Biden Jr vaø ñaïi dieän Nancy Pelosi, laõnh ñaïo caùc nhaø daân chuû, cuõng ñöa ra vaøi lôøi töông töï. Toång thoáng Barack Obama cho

raèng mình hieåu roõ söï thaát voïng cuûa nhöõng ngöôøi bieåu tình vaø keâu goïi Washington caàn nhanh choùng ñöa ra caùc bieän phaùp kích thích taêng tröôûng ñeå vöïc daäy neàn kinh teá vaø baûo veä quyeàn lôïi cuûa 99% ngöôøi daân Myõ. Coøn caùc nghò syõ Ñaûng Coäng hoøa, nhöõng ngöôøi töø tröôùc ñeán nay luoân phaûn ñoái keá hoaïch taêng thueá vôùi taàng lôùp giaøu ñeå giaûi quyeát vaán ñeà coâng aên vieäc laøm vaø thaâm huït taøi chính, ñaõ gaén maùc “chieán binh giai caáp” cho Toång thoáng Obama. Tuy nhieân, nhieàu ngöôøi cho raèng, oâng Obama ñang tham gia vaøo moät cuoäc chôi khaù nguy hieåm khi töï ñöa mình vaøo moái lieân quan tröïc tieáp ñeán cuoäc bieåu tình Occupy Wall Street. Moät cuoäc bieåu tình duø lôùn vaø nhaân roäng nhanh nhöng thaäm chí khoâng coù moät ngöôøi laõnh ñaïo hay moät thoâng ñieäp roõ raøng. Ñoái vôùi moät cuoäc bieåu tình khoâng coù ñöôøng höôùng laõnh ñaïo vaø thoâng ñieäp nhaát quaùn, söï uûng hoä cuûa toång thoáng Obama cho toå chöùc naøy ñang ñaët chính oâng vaøo vò trí nhö moät ngöôøi phaùt ngoân ñöông nhieân cho cuoäc bieåu tình. Nhieàu ngöôøi cho raèng söï uûng hoä cuûa toång thoáng Obama coù theå seõ phaàn naøo giuùp cho cuoäc bieåu tình coù theâm ñoäng löïc ñeå tieáp tuïc lan roäng. Khoâng phaûi laø taát caû muïc tieâu töø nhöõng cuoäc bieåu tình Occupy ñeàu theå hieän roõ neùt. Cho duø caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa phong traøo, voâ ñònh hình thöïc söï muoán söï hoã trôï cho ñaûng Daân chuû. Bôûi, ôû ñoù cuõng coù caùc thoâng ñieäp choáng ñoái ñöôïc höôùng veà chính quyeàn Obama. Trong soá nhöõng baát bình cuûa hoï, nhöõng ngöôøi bieåu tình noùi raèng hoï muoán xem caùc böôùc thöïc hieän ñeå baûo ñaûm raèng nhöõng ngöôøi giaøu traû moät chia seû coâng baèng hôn thu nhaäp cuûa hoï trong caùc loaïi thueá, caùc ngaân haøng ñöôïc toå chöùc chòu traùch nhieäm veà thöïc haønh thieáu thaän troïng, vaø raèng hoï caàn Chính phuû chuù yù nhieàu hôn cho vieäc tìm kieám coâng aên, chöù khoâng phaûi chæ laø traû tieàn trôï caáp phuùc lôïi cho ngöôøi thaát nghieäp. Trong khi ñoù, caùc chöùc saéc haøng ñaàu cuûa ñaûng Coäng hoøa ngaøy caøng trôû neân quan taâm ñeán caùc cuoäc bieåu tình. Caùc chính khaùch cuûa Coâng hoøa goïi nhöõng ngöôøi bieåu tình “moät ñaùm ñoâng ñang phaùt trieån”, vaø Herman Cain, moät öùng cöû vieân toång thoáng cuûa ñaûng Coäng hoøa, cho raèng caùc cuoäc bieåu tình Occupy Wall Street chæ mang tính “ghen tò” cuûa nhöõng ngöôøi choáng chuû nghóa tö baûn. Vónh Trung, DNÑS

Thö gôûi maù vôï Thöa maù, nhôù ngaøy böôùc chaân leân xe hoa, vôï con khoùc raám röùt khieán phaán son nhoøe nhoeït. Y chang vôùi caâu thaønh ngöõ “Khoùc nhö thieáu nöõ ngaøy vu quy”, khieán nhieàu ngöôøi ñöa daâu cuõng muûi loøng “röng röng ngaán leä” aên theo. Thôøi gian ñaàu, sau khi môùi veà nhaø choàng, vôï con ra veû “meøo nhoû” nhu mì, ngaây thô töïa nhö “con nai vaøng ngô ngaùc”. Nhöng maù ôi! nieàm vui vaø haïnh phuùc aáy chöa taøy gang, thì “baõo” ñaõ aäp tôùi, ñeå roài caùi vuï rôi leä sau ñaùm cöôùi ñaõ chuyeån heä sang cho con. Maù ñaâu coù bieát raèng, “con meøo nhoû” giôø ñaây ñaõ ñoät bieán gien hoùa thaønh “gaáu meï vó ñaïi”. “Con nai vaøng ngô ngaùc” ngaøy naøo ñaõ khoâng coøn nöõa, maø hieän hình thaønh “sö töû Haø Ñoâng” cöïc kyø ñaùng sôï.

By David Taylor Australians among wealthiest in the world

B

aùo caùo môùi nhaát cuûa Credit Suisse cho thaáy taøi saûn trung bình cuûa ngöôøi Australia cao gaáp gaàn 4 laàn so vôùi ngöôøi Myõ. Ngöôøi daân nöôùc naøy cuõng giaøu hôn ngöôøi daân caùc nöôùc khaùc so vôùi cuøng kyø naêm ngoaùi. Australia coù tæ leä ngöôøi sôû höõu nhaø ñaát cao nhaát theá giôùi. (ABC) Theo baùo caùo môùi nhaát do coâng ty ñaàu tö taøi chính Credit Suisse thöïc hieän, moät nöûa ngöôøi tröôûng thaønh ôû Australia coù taøi saûn roøng trò giaù treân 216 ngaøn ñoâ-la. Ñieàu naøy coù nghóa laø möùc taøi saûn trung bình cuûa ngöôøi daân Australia cao nhaát theá giôùi. Taùc ñoäng töø giaù trò ñoâ-la Australia taêng maïnh "Tính theo ñoâ-la Myõ, taøi saûn trung bình cuûa ngöôøi Australia ñaõ taêng 37% trong thôøi kyø naøy trong khi taøi saûn trung bình cuûa ngöôøi daân treân theá giôùi chæ taêng töông ñöông baèng ½ tæ leä treân", oâng David McDonald, ngöôøi ñöùng ñaàu cuoäc nghieân cöùu, cho bieát. Tuy nhieân, phaàn lôùn thay ñoåi trong soá taøi saûn töông ñoái laø do giaù trò ñoàng ñoâ-la Australia taêng maïnh trong thôøi gian qua, leân hôn 20%. Theo oâng McDonald, taøi saûn treân toaøn caàu taêng theâm trung bình 14% tính theo ñoâ-la Myõ vaø rieâng Australia thì taêng khoaûng 15%. Nhö vaäy, ngöôøi Australia chæ kieám ñöôïc nhieàu tieàn hôn ñoâi chuùt so vôùi ngöôøi daân caùc nöôùc khaùc treân theá giôùi. Tæ leä taøi saûn taêng laø do ñoàng ñoâ-la UÙc taêng giaù maïnh trong thôøi kyø naøy. Ñoàng ñoâ-la Australia taêng thuùc ñaåy neàn kinh teá vaø ngöôøi daân ñöôïc höôûng lôïi. Tuy nhieân, noù khoâng laøm taêng tuùi tieàn hoaëc soá tieàn coù trong taøi khoaûn ngaân haøng cuûa ngöôøi daân. Theo haõng Credit Suisse, taøi saûn cuûa Australia ñöôïc phaân boå ñoàng ñeàu hôn so vôùi nhieàu nöôùc khaùc. Treân thöïc teá, Australia khoâng naèm trong 25 chieáu treân trong danh saùch nhöõng nöôùc coù ngöôøi sieâu giaøu. ÔÛ Australia, 10% ngöôøi giaøu nhaát chæ naém giöõ 50% toång taøi saûn. Con soá naøy nghe coù veû lôùn nhöng thaáp hôn nhieàu so vôùi Myõ bôûi 10% ngöôøi giaøu nhaát nöôùc Myõ coù toång taøi saûn leân ñeán 73% toång taøi saûn caû quoác gia naøy. Coøn taïi Ñöùc, 10% ngöôøi giaøu sôû höõu 58% taøi saûn cuûa caû nöôùc.[]

Laàn gaàn ñaây nhaát, vôï con hoûi yù kieán veà boä ñoà môùi mua veà. Con daïi moàm daïi mieäng nhaän xeùt: “Troâng khoâng hôïp vôùi daùng em, maøu saéc cuõng quaù loøe loeït”. Ngay laäp töùc nhaän ñöôïc “aùnh maét mang hình vieân ñaïn” cuøng lôøi ñaùp traû: “Ñuùng laø ngöôøi khoâng coù oùc thaåm myõ!”. Do vaäy, ñeå “thaàn khaåu khoâng haïi xaùc phaøm”, con phaûi thöôøng xuyeân noùi doái. Tieáng laø chuû gia ñình nhöng thöïc teá trôù treâu laø toaøn quyeàn quyeát ñònh laïi naèm trong tay vôï con maù aï! Ñi ñaâu ngoaøi giôø laøm phaûi baùo caùo nôi ñeán vaø giôø veà. Ñi nhaäu thì “caám khoâng ñöôïc say”; ñieän thoaïi luùc naøo cuõng phaûi môû, ñeå... nhaän chæ ñaïo töø xa. Tuùm laïi, con vieát thö naøy nhaèm muïc ñích keâu goïi söï giuùp ñôõ, yù kieán tö vaán töø nôi maù. Maù coù caùch naøo ñeå haïn cheá bôùt söï “taêng tröôûng” quaù nhanh cuûa vôï con khoâng? Coù giaûi phaùp gì ñeå “hoaøn nguyeân” coâ vôï nhu mì nhö thuôû môùi veà nhaø choàng khoâng? Raát mong maù kòp thôøi ñöa ra giaûi phaùp, neáu khoâng, reå cuûa maù khoù soáng soùt qua heát con traêng naøy...

25


M

aëc duø khoâng heà coù moät quyeát ñònh cuï theå naøo ñöôïc ñöa ra taïi hoäi nghò thöôïng ñænh Lieân minh chaâu AÂu hoâm 23/10 vöøa qua, song giôùi ñaàu tö treân caùc thò tröôøng haøng hoùa nhö vaøng, daàu, chöùng khoaùn ñeàu ñoàng loaït phaûn öùng tích cöïc. Nhieàu nhaø phaân tích cho bieát, caùc thò tröôøng haøng hoùa seõ coøn keùo daøi ñaø khôûi saéc cho tôùi tröôùc cuoäc hoïp ngaøy 26/10.Theo thoâng baùo cuûa Thuû töôùng Ñöùc Angela Merkel taïi cuoäc hoïp baùo chung sau hoäi nghò, caùc nhaø laõnh ñaïo chaâu AÂu ñaõ tieán haønh thaûo luaän veà ba vaán ñeà chính, goàm vieäc oån ñònh tình hình kinh teá Hy Laïp, taùi cô caáu voán cuûa caùc ngaân haøng trong khu vöïc vaø môû roäng quyõ Bình oån Taøi chính chaâu AÂu. Döï kieán, caùc noäi dung chi tieát seõ ñöôïc ñöa ra trong ngaøy 26/10. Chuû tòch Hoäi ñoàng chaâu AÂu Herman Van Rompuy cho bieát, hoäi nghò ñaõ khai thoâng ñöôïc 2 vaán ñeà phöùc taïp gaây tranh caõi laâu nay, goàm giaûm bôùt gaùnh naëng nôï naàn cho Hy Laïp vaø ñaûm baûo ñeå caùc ngaân haøng coù ñuû nguoàn löïc vöôït qua nhöõng thieät haïi do naém giöõ phaàn nôï cuûa Hy Laïp, cuõng nhö caùc neàn kinh teá yeáu keùm khaùc trong khu vöïc. Hieän laõnh ñaïo Lieân minh chaâu AÂu ñang tìm caùch thuyeát phuïc heä thoáng taøi chíng ngaân haøng chaáp nhaän phaàn thieät haïi ít nhaát 50% löôïng traùi phieáu chính phuû maø hoï naém giöõ cuûa Athens. Lieân minh cuõng muoán caùc nhaø baêng taêng döï tröõ voán, öôùc tính leân tôùi 107 tôùi 108 tyû Euro, ñeå ñaûm baûo khoâng bò sa laày bôûi nhöõng thieät haïi töø khoaûn traùi phieáu treân. Lieân minh chaâu AÂu cuõng ñaõ thoáng nhaát laäp tröôøng khi tham gia hoäi nghò thöôïng ñænh Nhoùm caùc neàn kinh teá phaùt trieån vaø môùi noåi (G-20), döï kieán seõ dieãn ra trong caùc ngaøy 3 - 4/11 tôùi ôû Cannes, Phaùp. Theo ñoù, khoái naøy keâu goïi caûi caùch heä thoáng tieàn teä quoác teá, taêng cöôøng vieäc ñieàu phoái taøi chính vaø giaûi quyeát tình traïng giaù haøng hoùa bieán ñoäng quaù möùc. Nhaèm traùnh nguy cô khuûng hoaûng nôï coâng taùi dieãn, Lieân minh chaâu AÂu cam keát saün saøng thay ñoåi caùc hieäp öôùc cuûa toå chöùc naøy, taïo ñieàu kieän phaùp lyù ñeå Khu vöïc ñoàng tieàn chung chaâu AÂu hoäi nhaäp kinh teá chaët cheõ hôn, ñoàng thôøi sieát chaët caùc bieän phaùp tröøng phaït ñoái vôùi nhöõng nöôùc vi phaïm caùc quy ñònh cuûa Lieân minh. Theo nhöõng noäi dung ñaõ ñöôïc tuyeân boá ôû treân, thì roõ raøng laø, cho duø khoâng heà coù baát cöù quyeát ñònh cuï theå naøo ñöôïc ñöa ra taïi hoäi nghò thöôïng ñænh laàn naøy, nhöng caùc nhaø

26

Hoàng Ngoïc

laõnh ñaïo cuûa 27 quoác gia thaønh vieân Lieân minh chaâu AÂu ñaõ coù moät böôùc chuaån bò toát cho hoäi nghò thöôïng ñænh saép tôùi cuûa nhoùm, vôùi kyø voïng ñaït ñöôïc moät "goùi giaûi phaùp toaøn dieän" cho khuûng hoaûng nôï. Vaø ñoù cuõng chính laø lyù do khieán giôùi ñaàu tö treân caùc thò tröôøng haøng hoùa ñeâm qua phaûn öùng tích cöïc, naâng giaù vaøng, daàu, chöùng khoaùn ñoàng loaït leo doác. Cuï theå, taïi thò tröôøng chöùng khoaùn Myõ, choát ngaøy giao dòch 24/10, chæ soá coâng nghieäp Dow Jones taêng 0,89%. S&P 500 taêng 1,29%. Nasdaq coäng 2,35%. Tuy nhieân, phaûn öùng roõ neùt hôn vôùi caùc tin töùc treân laø caùc thò tröôøng chöùng khoaùn chaâu AÂu. Chæ soá FTSE 100 cuûa Anh tieán 1,08%. Chæ soá DAX cuûa Ñöùc taêng 1,41% vaø CAC 40 cuûa Phaùp nhaûy voït 1,55%. Treân thò tröôøng daàu thoâ, choát ngaøy giao dòch 24/10, giaù daàu ngoït, nheï giao thaùng 12/2011 taêng 3,87 USD, töông öùng 4,4%, leân 91,27 USD/thuøng treân saøn giao dòch haøng hoùa New York. Ñaây laø möùc choát theo ngaøy cao nhaát cuûa giaù daàu loaïi naøy keå töø hoâm 3/8 tôùi nay. Caùc maët haøng naêng löôïng khaùc nhö xaêng, daàu söôûi cuõng coù söï bieán ñoäng theo chieàu leân, nhöng bieân ñoä taêng khoâng ñaùng keå. Treân thò tröôøng kim loaïi, giaù vaøng töông lai phuïc hoài vaø giaù ñoàng baät taêng maïnh meõ. Trong ñoù, giaù vaøng giao thaùng 12 treân saøn COMEX taïi New York taêng 16,20 USD/ounce, töông öùng 1%, leân 1.652,30 USD/ounce. Giaù ñoàng giao thaùng 12 taêng 7% leân 3,45 USD/lb, möùc taêng moät ngaøy maïnh nhaát keå töø thaùng 2/2009. Kim loaïi ñoû naøy ñaõ taêng gaàn 13% trong hai phieân vöøa qua. Nhieàu chuyeân gia phaân tích kinh teá coøn döï baùo, caùc thò tröôøng seõ coøn duy trì ñaø phaûn öùng tích cöïc naøy cho tôùi hoäi nghò thöôïng ñænh ngaøy 26/10, bôûi nhaø ñaàu tö caûm thaáy an taâm veà giaûi phaùp toaøn dieän cho khuûng hoaûng nôï coâng chaâu AÂu seõ ñaït ñöôïc söï nhaát trí thoâng qua cuûa caùc quan chöùc laõnh ñaïo Lieân minh chaâu AÂu trong cuoäc hoïp saép tôùi.

Tuy nhieân, nhìn laïi cuoäc hoïp ngaøy 23/10, coù veû nhö giôùi ñaàu tö ñaõ vui möøng quaù sôùm, bôûi khoâng chæ khoâng coù quyeát ñònh cuï theå naøo ñöôïc ñöa ra taïi hoäi nghò, maø baàu khoâng khí chia reõ döôøng nhö chieám phaàn khoâng gian roäng lôùn hôn so vôùi tinh thaàn hôïp taùc, quyeát taâm tieãu tröø khuûng hoaûng nôï coâng, maø ñænh ñieåm laø cuoäc ñaáu khaåu giöõa laõnh ñaïo Anh vaø Phaùp ngay treân baøn hoäi nghò. Tranh caõi noå ra sau khi Toång thoáng Phaùp Nicolas Sarkozy noùi raèng seõ chæ coù 17 laõnh ñaïo cuûa caùc nöôùc thuoäc Khu vöïc ñoàng tieàn chung chaâu AÂu tham gia vaøo cuoäc hoïp keá tieáp. Trong khi, ngöôøi töøng saùt caùnh vôùi oâng trong cuoäc chieán Libya, Thuû töôùng Anh David Cameron laïi mong muoán caû 27 nöôùc thaønh vieân Lieân minh chaâu AÂu seõ coù chaân trong cuoäc hoïp naøy. Theo haõng tin BBC, oâng Sarkozy ñaõ saüng gioïng vôùi oâng Cameron raèng: "Chuùng toâi ñaõ chaùn ngaáy vì phaûi nghe caùc oâng chæ trích vaø khuyeân baûo phaûi laøm gì. Caùc oâng baûo gheùt ñoàng Euro vaø khoâng muoán gia nhaäp Khu vöïc ñoàng tieàn chung chaâu AÂu, vaäy sao baây giôø caùc oâng laïi ñoøi chen chaân vaøo nhöõng cuoäc hoïp cuûa chuùng toâi". Tieáp ñoù, trong cuoäc hoïp baùo cuoái phieân hoïp, Thuû töôùng Anh David Cameron ñaõ keâu goïi laõnh ñaïo caùc nöôùc thuoäc Khu vöïc ñoàng Euro coù traùch nhieäm ñöa ra moät phaûn öùng ñaùng tin caäy, nhaèm phuïc hoài loøng tin cuûa thò tröôøng vaøo ñoàng tieàn chung. Theo oâng, cuoäc khuûng hoaûng naøy cuõng coù taùc ñoäng tôùi toaøn boä 27 thaønh vieân Lieân minh chaâu AÂu. "Maëc duø nöôùc Anh khoâng naèm trong Khu vöïc caùc nöôùc söû duïng ñoàng Euro, cuõng nhö khoâng coù yù ñònh gia nhaäp khoái naøy, nhöng vieäc coù moät ñoàng Euro khoûe maïnh cuõng laø lôïi ích cuûa nöôùc Anh", oâng Cameron tuyeân boá trong cuoäc hoïp baùo cuoái ngaøy 23/10. OÂng cuõng khaúng ñònh, "caàn phaûi coù nhieàu tieán trieån trong nhöõng ngaøy tôùi. Seõ coù moät cuoäc hoïp vaøo thöù tö (26/10) vaø toâi seõ coù maët taïi ñoù". Maøn tranh caõi giöõa hai nhaø laõnh ñaïo Anh, Phaùp treân thöïc teá chæ laø phaàn noåi cuûa moät taûng baêng chìm, cho thaáy söï baát ñoàng saâu saéc giöõa moät beân laø caùc quoác gia thuoäc Khu vöïc ñoàng tieàn chung chaâu AÂu vaø moät beân laø caùc quoác gia thuoäc Lieân minh chaâu AÂu nhöng khoâng duøng chung ñoàng Euro. Theo Thuû töôùng Anh David Cameron, maâu thuaãn giöõa hai beân naûy sinh töø vaán ñeà 17 quoác gia thaønh

vieân Khu vöïc ñoàng tieàn chung chaâu AÂu thaûo luaän caùc chính saùch ñoái phoù vôùi khuûng hoaûng kinh teá maø khoâng nhaän ñöôïc söï uûng hoä hoaøn toaøn cuûa toaøn boä 27 nöôùc thaønh vieân Lieân minh, trong khi nhieàu yù kieán cho raèng, moïi quyeát ñònh cuûa Khu vöïc ñoàng Euro phaûi toân troïng tính hôïp nhaát cuûa toaøn boä lieân minh. Moät nhaø ngoaïi giao chaâu AÂu giaáu teân cho raèng, caùc nöôùc duøng ñoàng Euro khoâng theå töï ñaåy mình vaøo chaân töôøng roài laïi thoâng qua nhöõng quyeát saùch aûnh höôûng ñeán toaøn boä Lieân minh chaâu AÂu. Ngay hai thaønh vieân nhoùm duøng ñoàng Euro laø Haø Lan vaø Phaàn Lan cuõng cho raèng, taát caû 27 thaønh vieân Lieân minh chaâu AÂu ñeàu phaûi ñöôïc tham gia quyeát ñònh caùc keá hoaïch coù aûnh höôûng tôùi neàn kinh teá luïc ñòa. Chöa heát, hoäi nghò coøn boäc loä roõ söï khaùc bieät veà quan ñieåm giöõa hai neàn kinh teá lôùn nhaát Khu vöïc ñoàng tieàn chung chaâu AÂu laø Phaùp vaø Ñöùc. Toång thoáng Phaùp Nicolas Sarkozy ñeà xuaát taêng voán cho Quyõ Bình oån Taøi chính chaâu AÂu baèng caùch cho pheùp quyõ naøy coù theå vay tieàn khoâng haïn cheá (coù theå leân tôùi 2.000 tyû euro) töø Ngaân haøng Trung öông

chaâu AÂu (ECB) nhaèm ñoái phoù vôùi khuûng hoaûng. Tuy nhieân, ñeà xuaát naøy naøy ñaõ vaáp phaûi söï phaûn ñoái quyeát lieät töø phía Ñöùc, do Berlin lo ngaïi bieän phaùp ñoù seõ buoäc ECB in theâm tieàn vaø khoâng theå baûo ñaûm söï oån ñònh cuûa ñoàng Euro. Beân caïnh ñoù, bieän phaùp noùi treân cuõng seõ taêng ruûi ro cho Ñöùc. Do vaäy, Ñöùc ñaõ ñeà nghò ñöa quyõ naøy thaønh moät coâng ty baûo hieåm tín duïng, chòu traùch nhieäm phaàn traêm nhaát ñònh cuûa caùc traùi phieáu chính phuû maø caùc nöôùc maéc nôï baùn treân thò tröôøng. Ñöùc vaø Phaùp cuõng baát ñoàng veà möùc ñoä thieät haïi cuûa nhöõng nöôùc naém giöõ nôï cuûa Hy Laïp vaø vaán ñeà naâng döï tröõ cuûa caùc ngaân haøng chaâu AÂu. OÂng Sarkozy muoán giuùp caùc ngaân haøng ñang coù nguy cô vôõ nôï baèng nguoàn taøi chính töø quyõ treân, nhöng Thuû töôùng Ñöùc cho raèng tröôùc heát caùc ngaân haøng phaûi taêng voán cuûa hoï töø caùc nguoàn rieâng, sau ñoù môùi ñeán nguoàn ngaân saùch cuûa caùc chính phuû, vaø chæ söû duïng nguoàn tieàn töø quyõ khi caàn thieát. Nhö vaäy, noùi moät caùch khaùc, hoäi nghò thöôïng ñænh Lieân minh chaâu AÂu tuy coù ñaït ñöôïc moät vaøi tieán trieån nhoû, nhöng maâu thuaãn laïi coù phaàn bò khoeùt saâu hôn. Do ñoù, vieäc ñaït ñöôïc moät thoûa thuaän chung nhaát cho "giaûi phaùp toaøn dieän" nhö thò tröôøng ñang kyø voïng, seõ gaëp khoâng ít khoù khaên. Vaø neáu nhö maâu thuaãn khoâng ñöôïc giaûi quyeát, thì theá giôùi laïi theâm moät laàn nuoâi moäng aûo.

O

Âng boá baûo con: Xích con choù döõ laïi. Caäu con hoûi: Nhaø saép coù khaùch aø boá? Boá ñaùp: Khoâng! Meï maøy saép töø myõ vieän veà!

O

Âng choàng ñi laøm veà baát chôït thì gaëp vôï ñang naèm vôùi moät ngöôøi baïn thaân. OÂng ruùt suùng baén cheát ngay thaèng baïn. Baø vôï noùi ngay: Cöù caùi ñaø naøy thì oâng seõ maát heát baïn beø!

D

òp leã Giaùng Sinh moät em beù vieát thö cho oâng giaø Noel: Xin Ngaøi cho con moät ñöùa em. OÂng giaø Noel phuùc ñaùp: Con haõy gôûi meï con leân ñaây!

C

aäu beù hoûi boá veà söï khaùc bieät giöõa hai töø “confident” vaø “confidential”. OÂng boá lieàn ñaùp : Neáu boá noùi con laø con ruoät cuûa boá, töùc laø boá “confident” [töï tin, tin chaéc]. Coøn neáu boá noùi nhoû vôùi con raèng thaèng Bob haøng xoùm cuõng laø con cuûa boá vaø laø em cuûa con thì ñoù laø “confidential” [kín, bí maät]!

27


B

ò môø maét vì möùc laõi suaát khoång loà, nhieàu nhaø ñaàu tö ñaõ maát traéng haøng tyû ñoâla vaøo tay nhöõng keû löøa ñaûo ñình ñaùm trong lòch söû theá giôùi. 1. OÂng truøm Madoff vaø cuù löøa 50 tyû USD Voán laø moät trong nhöõng saùng laäp vieân cuûa saøn giao dòch chöùng khoaùn Nasdaq, Bernard Madoff ñieàu haønh moät quyõ ñaàu tö vôùi taøi saûn khoaûng 17 tyû USD. Döïa vaøo danh tieáng saün coù, Madoff thu huùt doøng tieàn vaøo quyõ ñaàu tö cuûa mình vôùi möùc lôïi töùc höùa traû haøng naêm leân tôùi 11%. Chieâu baøi cuûa Madoff laø laáy tieàn cuûa nhaø ñaàu tö ñeán sau ñeå traû cho ngöôøi ñeán tröôùc. Vì nhöõng ñoàng voán naøy khoâng töï sinh lôøi, neân cuoái cuøng, toaøn boä heä thoáng quay voøng naøy cuõng bò suïp ñoå khi khoaûn tieàn ñeán sau khoâng theå gaùnh noåi khoaûn ñeán tröôùc, vaø soá loã thöïc teá leân tôùi 50 tyû USD. Ngaân haøng Nomura (Nhaät Baûn)... Vôùi cuù löøa lòch söû naøy, Madoff ñoái maët vôùi aùn tuø 20 naêm coäng vôùi 5 trieäu USD tieàn phaït. 2. Taùm tyû USD vaø aùn phaït 250 naêm cho tyû phuù löøa ñaûo Allen Stanford Ngöôøi Myõ ñaàu tieân ñöôïc Khoái thònh vöôïng chung phong töôùc Hieäp só, Allen Stanford, ñaõ khieán thò tröôøng taøi chính - ngaân haøng Myõ rung chuyeån vôùi vuï löøa ñaûo ñaàu tö sieâu lôïi nhuaän ñöôïc phaùt hieän vaøo thaùng 6/2009. Vò tyû phuù naøy ñaõ döïng leân moät keá hoaïch ñaàu tö “ma” thoâng qua Ngaân haøng Quoác teá Stanford (SIB) do oâng ta cuøng gia ñình laøm chuû. Thuû ñoaïn maø SIB söû duïng laø baùn caùc chöùng chæ kyù thaùc ñaàu tö trò giaù khoaûng 8 tyû USD vôùi laõi suaát töø 11% ñeán 16% moät naêm, roài nguïy taïo baùo caùo taøi chính nhaèm ñuùt tuùi toaøn boä soá tieàn treân. Cuøng vôùi caùc chieán dòch quaûng caùo cuûa mình, chæ rieâng trong naêm 2005, SIB ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc 35.000 khaùch haøng vôùi toång soá voán ñoùng goùp 3,8 tyû USD vaø ñeán cuoái naêm 2007, soá voán kyù thaùc trong tay truøm löøa ñaûo ñaõ leân ñeán 6,7 tyû USD. Tyû phuù Texas naøy ñaõ bò aùp duïng luaät hình söï vôùi toäi danh löøa ñaûo vaø ñoái maët vôùi aùn tuø leân tôùi 250 naêm taïi nhaø tuø lieân bang. 3. Doanh nhaân 75 tuoåi vaø vuï löøa ñaûo 1,4 tyû USD taïi Nhaät Kazutsugi Nami, chuû tòch cuûa coâng ty L&G, ñaõ thöïc hieän vuï löøa ñaûo ñoái vôùi 37.000 nhaø ñaàu tö trong gaàn 10 naêm. Theo cô quan ñieàu tra Nhaät, Nami vaø caùc laõnh ñaïo cao caáp cuûa L&G ñaõ thu löôïng tieàn lôùn töø

28

Kazutsugi Nami ñöôïc giôùi ñaàu tö Nhaät tin töôûng nhö Madoff

Sergei Mavrodi, moät trong 3 ngöôøi saùng laäp cuûa MMM bò keát aùn vaøo naêm 2007

caùc nhaø ñaàu tö vôùi cam keát traû laõi 36 % moät naêm. Ngoaøi ra, oâng ta coøn gaây quyõ baèng caùch phaùt haønh “Enten” vaø noùi vôùi nhaø ñaàu tö raèng loaïi “tieàn” naøy seõ coù giaù trò taïi caùc hoäi chôï treân khaép caû nöôùc do coâng ty taøi trôï, cuõng nhö caùc giao dòch treân Internet. Khi bò baét giöõ, vò doanh nhaân 75 tuoåi Truøm löøa Madoff vaø soá thieät haïi leân tôùi 50 tyû USD khoâng thöøa nhaän baát kyø haønh vi phaïm phaùp naøo. Soá tieàn löøa ñaûo öôùc tính leân tôùi 1,4 tyû USD 4. Coâng ty côø baïc tröïc tuyeán Full Tilt Môùi ñaây, Cuïc Ñieàu tra Lieân bang Myõ ñaõ tuyeân boá raèng Full Tilt Poker, moät trong nhöõng coâng ty côø baïc tröïc tuyeán lôùn nhaát nöôùc naøy, Hieäp só Allen Stanford vaø cuù löøa 8 tyû USD thöïc chaát laø moät “boä maùy Ponzi khoång loà”. Sau khi ñoùng cöûa trang web vaø phong toûa taøi khoaûn cuûa Full Tilt, caùc coâng toá vieân Lieân bang ñang laäp hoà sô ñöa nhöõng ngöôøi quaûn lyù Full Tilt ra toøa. Moâ hình löøa ñaûo Ponzi mang nghóa laáy tieàn cuûa ngöôøi naøy traû cho ngöôøi khaùc, cam keát traû laõi cao. Coøn trong tröôøng hôïp vuï Full Tilt, moät nhoùm tay chôi côø baïc chuyeân nghieäp ñaõ laäp ra coâng ty ñaùnh baïc tröïc tuyeán Full Tilt ñeå löøa ñaûo. Hoï thu huùt ngöôøi tham gia roài laáy tieàn cuûa ngöôøi naøy traû cho

Howard Lederer, moät trong nhöõng ngöôøi saùng laäp ra Full Tilt

ngöôøi kia, xoay voøng voán vaø ñuùt tuùi rieâng khoaûn löøa ñöôïc. Söï vieäc vôõ lôû sau khi nhöõng ngöôøi chôi phaùt hieän ra raèng Full Tilt khoâng coù khaû naêng hoaøn traû soá tieàn do hoï thaéng baïc maø coù. 5. MMM - vuï löøa ñaûo hình thaùp lôùn nhaát trong lòch söû nöôùc Nga MMM laø moät coâng ty Nga ñöôïc thaønh laäp naêm 1989. Ban ñaàu, coâng ty naøy ñôn thuaàn nhaäp khaåu maùy tính vaø thieát bò vaên phoøng roài chuyeån sang hoaït ñoäng taøi chính nhöng ñeàu khoâng maáy thaønh coâng. Ñeán naêm 1994, tình theá xoay chuyeån khi MMM baét ñaàu hoaït ñoäng theo moâ hình Ponzi, töùc löøa ñaûo theo hình thaùp. MMM thu huùt tieàn töø caùc nhaø ñaàu tö tö nhaân, höùa traû cho hoï khoaûn laõi suaát khoång loà leân tôùi caû nghìn phaàn traêm moãi

naêm. Chính nhöõng hoaït ñoäng quaûng caùo raàm roä, laõi suaát cao khieán ngaøy caøng nhieàu ngöôøi ñoå tieàn vaøo MMM vaø coâng ty naøy phaát leân nhanh choùng. Vaøo thôøi kyø cao ñieåm, MMM huy ñoäng ñöôïc hôn 100 tyû ruble (töông ñöông 50 trieäu USD) moãi ngaøy. Soá tieàn thu ñöôïc lôùn ñeán noãi chính baûn thaân MMM cuõng khoâng ñeám noåi vaø hoï phaûi thoáng keâ tieàn theo ñôn vò phoøng, ví duï moät phoøng tieàn, hai phoøng tieàn. Chöùng kieán söï phaát leân cuûa MMM, nhieàu ngöôøi cuõng baét chöôùc vaø laäp ra nhöõng coâng ty töông töï, hoaït ñoäng theo moâ hình thu huùt voán vaø höùa traû laõi suaát cao. Coù nôi höùa traû laõi tôùi 30.000% moät naêm. Ñeán thaùng 7/1994, söï vieäc ñoät ngoät vôõ lôû khi caùc nhaø chöùc traùch ñoùng cöûa vaên phoøng MMM vôùi caùo buoäc troán thueá. Chæ ít ngaøy sau ñoù, ngöôøi ta môùi ngaõ ngöûa ra raèng coâng ty ñang gaùnh nhöõng khoaûn nôï khoång loà khoâng coù khaû naêng chi traû. Baûn thaân MMM nôï caùc nhaø ñaàu tö töø 100 tyû ñeán 3.000 tyû ruble (50 trieäu ñeán 1,5 tyû USD). Chính nhöõng ngöôøi saùng laäp cuõng chaúng nhôù noåi hoï nôï nhöõng ai vaø nôï bao nhieâu tieàn. Cho ñeán nay, ñaây vaãn laø vuï löøa ñaûo theo hình thaùp lôùn nhaát trong lòch söû nöôùc Nga, vôùi ít nhaát 2 trieäu ngöôøi ñaõ bò maát tieàn vaø ít nhaát 50 naïn nhaân keát lieãu ñôøi mình vì traéng tay. Sergei Mavrodi, moät trong 3 ngöôøi saùng laäp MMM, bò baét vaøo naêm 2003 vaø bò keát aùn 4 naêm tuø vaøo naêm 2007. Quyønh Anh - Thanh Bình

Cô hoäi tuyeät vôøi cho caùc baïn treû nam nöõ coù cao voïng muoán thaêng tieán trong moâi tröôøng kinh doanh. Toøa soaïn Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng môû roäng nhieàu vò trí taïi caùc khu vöïc thuoäc Sydney & Melbourne ñeå caùc baïn coù tính naêng ñoäng tham gia cuøng laøm baùo vôùi chuùng toâi. Coâng vieäc thích thuù vôùi doanh thu khoâng giôùi haïn, laøm vieäc vaø ñaït lôïi nhuaän theo khaû naêng cuûa chính mình. Haøng tuaàn ñeàu coù nhieàu cô hoäi döï caùc buoåi hôïp baùo vaø nhöõng tieäc lieân hoan giao tieáp vôùi caùc chöùc saéc cao caáp trong chính quyeàn tieåu bang & lieân bang vaø caùc doanh nhaân trong coäng ñoàng kinh doanh UÙc Vieät. Caùc baïn treû neáu coù höùng thuù laøm vieäc trong moâi tröôøng thaät thuù vò veà giao tieáp coâng coäng & tieáp thò truyeàn thoâng, public relation - media marketing etc xin email veà toøa soaïn: DoanhNghiep@Optusnet.com.au

29


Bakery Doncaster East 20182001M38

Vì lyù do söùc khoûe, caàn sang gaáp loø baùnh mì vuøng Doncaster East (Donvale), thu nhaäp oån ñònh, coù theå daïy ngheà neáu caàn. Ñaây laø cô hoäi toát cho nhöõng ngöôøi môùi vaøo ngheà hoaëc môû theâm chi nhaùnh môùi. Hoaëc coù theå cho möôùn business (walk in walk out). Giaù caû thöông löôïng. Xin lieân laïc 0412806603 ñeå bieát theâm chi tieát.

Restaurant Eastern Subs Sydney NSW

20162001M38

Ngay goùc hai maët tieàn ñöôøng caùi trong khu nhaø haøng aên uoáng. Hieän taïi ñang baùn Greek taverna, coù theå laøm theâm hay ñoåi thaønh nhaø haøng AÙ chaâu. Ñang baùn 7 ñeâm thu nhaäp $10,000 tuaàn, Hôïp ñoàng laâu daøi, thueâ reû coù luoân choã ôû treân laàu, Xin goïi 0402 325 433 vaø ñeå laïi tin nhaén (tieáng Anh)

Bar & Restaurant Nothcote Vic

20141001M38

Vò trí thaät toát treân ñöôøng High Street khu Northcote. Fully licensed chöùa 70 choã beân trong + theâm courtyard beân ngoaøi. Hôïp ñoàng laâu daøi 7 naêm coù ñaùo haïn, thueâ shop giaù reû. Sang $35,000 WIWO. Xin goïi 0449 837 905

BBQ chicken &Takeaway Taây Nam Sydney 20101001M38

Sang BBQ chicken vaø Takeaway vuøng Taây Nam Sydney. Shop chuyeân baùn gaø nöôùng BBQ, Salad, Hamburger vaø caùc loaïi Takeaway foods. Vò trí maët tieàn ñöôøng caùi, khu vöïc ñang phaùt trieån, shop roäng coù 20 choã ngoài. Ñaày ñuû trang thieát bò tình traïng môùi toát. Hieän ñang raát ñoâng khaùch, thu nhaäp hôn $14,000/tuaàn hôïp ñoàng laâu daøi, thueâ shop reû, sang giaù $265000 + sav raát thích hôïp cho gia ñình cuøng laøm, neáu thaät söï muoán sang xin goïi 0423 202 298 (English / Vietnamese)

30

Kiosk Cafe

Shell Harbour NSW 20082001M38

Vò trí toát vuøng hoà Wyndemere Warrila, chæ coù 2 neõo ñöôøng laø ñeán bieån. Chung quanh coù hôn 200 caên du lòch apartment vaø caùc dòch vuï kinh doanh cho khaùch du lòch. Trang thieát bò ñaày ñuû luoân caû baøn aên cho buoåi tröa & toái. Hôïp ñoàng laâu daøi thueâ möôùn reû luoân caû choã cö truù neáu muoán ôû luoân taïi nôi laøm. Sang giaù treân $39,000 Xin goïi Robert 0410 628 005

Thòt Quay & Cafeù

East Melbourne Vic 20151001M38

Caàn sang moät tieäm chuyeân baùn thòt quay & cafeù theo kieåu Italian & French, thöùc aên hoaøn toaøn môùi laï ngay trung taâm thöông maõi ñoâng ñuùc vuøng phía Ñoâng Melbourne (East Melbourne) Ñaõ hoaït ñoäng treân 8 naêm, kinh doanh oån ñònh hieän ñang thu $7000 moãi tuaàn. Xin goïi Jim 0422757123 (Eng/Vietnamese) ñeå theâm chi tieát

Cafeù Lunch Shop

Smithfield NSW 20091001M38

Ngay loái vaøo cuûa khu haõng xöôûng vaên phoøng, ñang baùn eat-in & takeaway caùc loaïi cafeù lunch cho coâng nhaân trong khu vöïc. Trang thieát bò ñaày ñuû, coâng vieäc laøm raát ít giôø, thu nhaäp cao. Sang business + baùn luoân baát ñoäng saûn. Coù theå mua caû hai, hoaëc 1 trong 2. Xin goïi 0415 787 299 (English / Chinese)

Bakery Malvern Vic 20111001M38

Loø baùnh mì vò trí toát treân ñöôøng chính. Trang thieát bò ñaày ñuû ñaõ laâu naêm ñang thu nhaäp cao. Hôïp ñoàng laâu daøi thueâ reû, moïi chi tieát xin lieân laïc Anh Kieät 0421 379 598 (English / Vietnamese)

Bakery Cafeù Point Cook Vic 20122001M38

Vò trí toát trong thò traán cö daân taáp naäp, ñaõ laøm laâu naêm kinh doanh oån ñònh thu nhaäp cao. Tieäm trang bò ñaày ñuû thieát bò. Hieän ñang baùn eat in & takeaway menu. Sang giaù $300,000 thöông löôïng. Xin goïi 0468 542 388 hoaëc (03) 9395 9920 (English / Vietnamese)

Butcher Shop Rockdale 20012010

Vò trí toát treân ñöôøng caùi khu Rockdale, hai beân laø shop + vaên phoøng, gaàn traïm xe. Hôïp ñoàng laâu daøi ñang ñoâng khaùch. Xin goïi 8065 2335 or 0432 693 500

Hair Salon

Preston NSW 200401001M38

Vò trí toát, kinh doanh oån ñònh ñaõ laâu naêm, Giaù sang $10,000 (treân chi phí thieát bò thoâi, no good will) thoâi, hôïp ñoàng laâu daøi thueâ reû chæ $550/tuaàn +GST. Xin goïi 0420 828 545 (English)

Car wash

Westfield Shopping Centre in Hursville 22001001M37

Ñaõ laøm 5 naêm, kinh doanh oån ñònh thu nhaäp raát good! Toaøn boä thieát bò ñeàu môùi.. Tieàn thueâ choã chæ $1400 luoân GST vaø taát caû moïi thöù. Doanh thu ñang coù $7000 / tuaàn. Sau khi tröø chi phí laõi roøng moãi tuaàn töø $3200-$3500. Sang giaù $265.000 Xin goïi 0401 808 909

Grocery

Hurville Grove NSW 20131001M38

Vò trí toát ngay trung taâm AÙ chaâu taáp naäp ñaõ laøm laâu naêm ñang ñoâng khaùch quen & vaõng lai, hieän thu nhaäp hôn $7000/tuaàn, tieàn thueâ nhaø $3300 / thaùng luoân nhaø 3 phoøng nguû dính lieàn. Xin goïi Rachel 9585 8869 or 0410 285 688 (Chinese/English)

Newsagency & Tobacco Preston (Liverpool)

20051001M38

Vò trí toát trong small shopping Village in khu Preston (Liverpool), toaøn boä trang thieát bò ñaày ñuû, hieän ñang ñoâng khaùch thu nhaäp cao, sang giaù thöông löôïng. Xin goïi 0403 719 877 (English)

Office Space for Lease St Leonard NSW

20061011M36

2 phoøng dieän tích 30 sqm, thích hôïp cho baùc só, nha só hay caùc dòch vuï chuyeân moân khaùc. Vò trí toát taïi khu vöïc ST Leonard Sydney NSW. Xin goïi David 0403 160 210 (English)

Takeaway

20030401M38

Vò trí toát trong khu shopping nhoû, thích hôïp vôï choàng, hieän thu raát toát lôøi nhieàu, tieàn thueâ chæ $500/tuaàn. Sang $90,000 thöông löôïng. Xin goïi 0419 490 857 tieáng Anh

31
 

 

) :PE"O" -/Q ' -  !  =(6 2&5$ N . $# 95+  H/ (#5'6 ?GH"6 $/ "4 @+O((A :"6 (/ 5 ?GH$9+"# - $6 ' " - ( ?>(*+'" (" 6& " "(  ($"4 '"# +";+/ ( 7 7 P @A%% B@1< A 

3 < 4 

 

 

   # !"# $ %& '  ( )*+ "* #$", & + "# *"#- .(/& /*0 1 2& 3# /$"4 / 56 -"#1 4 7 % 

 #   6& ( 58"4& 2 9 *"#-/ !"# &6 (5 .: ;'6 $"9 /5 $4 (6 +/-/ "62 7 < +"9

 

  

"

!  3%66 %- B664 %($% % 5%4 7-4- #%-C%-!6- !- !$6 !76% B % ! +<3) D% !6- 3!  %#64E!$F%--%-GH!$6C%$$!3$  !4G ! #-%%! 3).6%!-% !66B#%$B /

! ;!@6!9# !I#$ !J !"!')E 6!" !9$ %"%8'6" 98 %"6!)*!$!' +6"!9, 3%7-$ %)=$$ 0 $%12%J7$% %"#$ $% )  

 

  

     !%!3!45 !   -$  !" ! 5$66!% ! $% 7 !4 #! $%& 8 !"499 : ! !   "   #'$;! < !)*!$!' !'(%)*!+ ,- ).% +/ 6)=$$  / 0 $%12  $%1!4>#% 

 

 

 

$% # ?G H

! = 

9 "6 $/  $6 '5!$4 (6 +/5 "6 " I1 4 ( 6 J)8 = ' +  #9 ?>$, "4 4  I%5 7 @"9 < 1 ""A 

 $# $6 '5 -> (*+$> 4 ( 95 ( 7  ?  % @"9 ?"#1< AB ", $"9 <C 86& 9 1 D )"" :& )*+ E)F$",( #  

! &' # 5-GH995 "4& 2 '6 5 $4 (6 +/5 "6 2 )  6  "9/ 6 7   %%@1< A 

30 32

 " * 6& (#")'  &( 6 9 #'- ( $4 (6 +/ "6 "5->:# *"# '5 4 ('", FKFL@.H G / 4 '6 H "4 A 7 F" ++* @8"9 ?"#M!1< A

 !    %"9!'$  '-!#! );!"!'$%& +/?!9< !6!@$9?!9 6!" !9$ %"%8)*!)  A$*!#

Takeaway lunch shop

Kings Park Sydney NSW Khu haþng xÜôÝng vaên phoøng Theâm tieà m naêng cho 48 ùôn vò haþng xÜôÝng môÚi xaây ùang chôø khaÚch vaøo. Laøm tÜø 06:30 saÚng ùeån 2.30 chieàu. ThÜÚ Hai - ThÜÚ SaÚu . Hieän thu $4,750 moãi tuaàn, tieàn thueâ nhaø $2530 moãi thaÚng. Sang $65.000 xin goïi Alex 0433 374 128 sau 2 giôø chieàu, baèng tieång Anh.

21981001M37

Milk run for Sale â&#x20AC;˘

ThÜông vuï nhÜôïng quyeà n (franchise) cuÝa haþng sÜþa Dairy Farmers, Quyeàn cung caåp sÜþa ùoäc quyeàn cho caÚc khu vÜïc noäi thaønh Syd NSW. * Tieàm naêng taêng trÜôÝng keåt hôïp phaÚt trieün vôÚi baÚn Juice Berri / haøng ngaøy * Thieåt bò bao goàm tuÝ laïnh ùÜÚng duøng cho thÜông maþi * Xe taÝi 4.6 taån hieäu Hino * Xin goïi 0418487181 (tieång Anh) 21971001M37

Dry clean & laundry shop Randwick Sydney NSW

Vò trí toåt trong khu Randwick, Trang thieåt bò môÚi toanh, maÚy môÚi cuÝa USA. Hôïp ùoà ng thueâ choã laâu daøi giaÚ reÝ. Tieàm naêng raåt tuyeät vôøi ùeü ùaàu tÜ. Hieän sau trÜø chi phí coøn laþi roøng $3,700 tuaàn. Sang giaÚ $270,000. Xin goïi Stanley Lam 0424 664 625 ùeü bieåt theâm chi tieåt 21991001M37

33 31


    

    

 

           !"  #$%$& ! '(  $ )  "   "   ! "# *+,*-.,.*-/0 12

  3  4 5  6 $  7 89:" 

!&(0 ;;$ 45 $  < 9     9 9" = !&(! '( ) " > ! $&   ' <9 ?@-,"***A8AB 

*+*CDE-,-.*+@+.FC.--/ 0 2

E@-.E*@@

  

 5& 5   (   G("  !> !&

& ' ( & & ( !&      & # 5 ' 5 45<3  >5 <1> ! $& <B  *+E++C@FCF/ 0 2

H> G "  (  " $ #"!&( @, '("   < 9 ?C,* & A8A"!  I & <H7 J G+DE@E-*+*+@C,,+@++/K ! 2 E@-,E*@@

E@-D@*@@

  

 

3 ( > ) (!#  <1> ! $& <8 &

&   !  L  (<B  7 *+@+-*D,.- 6!!*+CC+DE..- E@-+E*@@ / C(2) (<

3   5)  "  )  5"  5)  & H$ " G5(!"9M"N $J!$"&( >  O!!<=  DE"*** '(<9 ?+*"***< E@-CE*@@ B ) (*+*-.*+E@,

 ! " ## 

= ! &  & " "7 45 <<<   "> " !> C & " !  > & !&(<L ) ) ("9 !?-,"***<B 3 *+@C,E*,CF

32 30 34

E@-@E*@@

 %P# % 4  .<30 <8 T, Y! 6;03 T, 1(. 2 , B $% /A *( 6;##4###9 (#;P;;<<"33#;<P#P3M""

E@-FE*@@

 

1  @E",**P > <N&(    E* "& +**  QR" % ( &)  5<1  &!& <B *+@CD.,FCS/*E2+,DD,@F* E@-*E*@@

 

  Z3. J4 6M##.4%+8 4 2 2  4 6M3##, ! 8 $%O ' (. 2@  N+ *,A 6334###9 (B"<"MP#C - #;#3<"CMMC5 1 T[ * 7 "<33#3<<

"<3M"#<<

 

       !"# $%&' (%)*+ , + -.( , / %% .0 % . ' .* 1(.2 , 3 $% /3 $% ( 4 +5633#.7 1 68###. 9 (: #;<;

 ==%42 2    . 4 +4  *( 4% > ! +==4 ?*% % %@ &   (A ;# 9 ( #;<3#BB<CC 5 D 7

"<3P#3<<

 E  :F % 2(  * .+  GH*IJK*L M# N ,   E ,,% $   % ,%<;# $ 2 2( )+ *, 6<B#4###J (2, &2,2(  9 (A #;<M <;#8;"2? %   "<3<P#<#

   ! " ## D@* 2@ ,  . %  * ( %@ &   ( 2 2   O  . ? 2& A *(6B34###J  % ) * *( #;<;<;P<#3 "<3#P#<#

"<3;#3<<

 O % & +QF 4  D&' 4 !*%* $%4 +42 2   R ! * ' (. D 1(.2 , *, .+ A 6<P#4### 9 (S #;<<#33 CCB #;"CBB<8BB 5T: 7 "<;BP#<#

!  J A U* 1 %= 4 , @% ,2(*    ?. ?    2 , +QF 

D E%9 ( #;#P38C<3M %* VH "##3W %X "<3C"#<<

31 33 35


    

         

 

 

6- ! 78 0 9 0 -: "0  - .( ( +.( - - ; < 0 !"0 0   =%&4444  >?@ 4A4%BC%C&DE  F GH, 

         !" #$%& '(  ) &*+ +  , -. /(0(,   (, ( - ) 

1 234  ( -( 5     !" #$%&'$(  ) *+ ,- -. % /#* %#0 1  '# 12 3 -"'$4  * % 5'%!'67822822 91 ' 7:&'"*  ;<'=  ''= 

%* '% > <? # = - & "!" ; /@ * '&' ? 7'%''%A ' *  = %4 + / ' # 4 %4 ( B! % * & #'7 C' ! 8)0..DE%'* F

 

 

 

8  I , -"H  8  1 =B4444 J '1 H )0 J =A&444  *    E*-  (  -H -, H - "G5  - " 0 4A%&%K%&%KE F G

  0 :"(   / )  ! 0/) 0 1-, - .  ).( ( /( "( 1-    -/  -) (  0   "- .(-5   -"4A3+%++%D3ELF G3 8* *  #<$ % '= < ' G( = #% ( % ! 7 - B@ %& #' ! - 5'%!' , /2800.8088DE%'* F

 %<*'** 9 =/< = $%* -D * &A &F 3- #%*' &'#<  <* 

"#%,&'HI D /&8 " ( < JF #"' #%%- = <'* '*- *  H% #' # $''%<'$ ;&#%  '% K' '$L #%D4 -%0MF 5'%!'> ,  9H ' ;N ';  ,<'80808.0)8)) ' O P<?&:7 ' Q

!"

"#$%& &'

8

(

 

   M(, #  N    & "($  ) ( -O- 3C 8   M - J ) IJ  H  =3K4444>?5 

P 4A3A+B3C%&  

 /- / - 0 6 0R 0 0@)  .( K "9J# =33444$ =++44:-( - ( - ) - =%3&4445  0+4A%%DAD3+K

 #%" #A/'

=+&444L) J -   H ) 0 ,-O =+344L) Q - ?@M " " =+%444420 - 5 6 4A3CA3%3C&  /O-  -:  ( --  ;, - -" )0  0 -( 0(,  $ *.(, #' ;, -  " 0$ .$  1 )-( - . - .( 1 -5  E4%GDBCCB+KA S-4A+444KDK&" T 

*  ! '  3 #%%- ( ! %' N %! R G(= S /&/8%'# T7" # U %4 , '%G / %%' -*4 4 -% C' $< U%'=%6 DF )8 9 'V < * :<'%& 

%4 @% 7-%"#%6 /&

C # #,1W' '$4' &  % = $ * % )% # 9 % !% 5'%!'8) 8 9 =% 9 !'*=)3  6 )8

" 

 )* +,

/X/3 8 M "!$' # ,<G' Y % 2 / - % '=< / N !% # - %82% # %!%K!'82) )DE%'* F

H% /%  % !' 3ZX %+ * *[ " #% # #%+ " "

Y @ #  % 4  ='" #4 " @% ' % '=< /  ' B! %  & #' - B'$ !'# = ' (<-'#%  %%' ) % # B #%*4 5'%!'8)0.2-  0$ 

36 34

3735


S

inh ra taïi San Francisco Hoa Kyø nhöng Lyù Tieåu Long theo cha meï veà Hoàng Koâng luùc môùi 3 thaùng tuoåi, vaø soáng suoát cuoäc ñôøi tuoåi thô nieân thieáu cuûa mình taïi Hoàng Koâng. Cho ñeán naêm 18 tuoåi Lyù Tieåu Long môùi trôû laïi Myõ ñeå theo Ñaïi hoïc, vaø ñaây cuõng laø thôøi gian anh khôûi nghieäp qua caùc lôùp daïy voõ thuaät vaø nhö tham gia dieãn xuaát nhieàu boä phim vaø vai dieãn treân truyeàn hình Myõ vôùi caùi teân Bruce Lee.

Q

ua ñôøi moät caùch bí aån ôû naêm 32 tuoåi giöõa luùc teân tuoåi vaø söï nghieäp ñang ôû möùc laãy löøng nhaát... Lyù Tieåu Long ngaøy nay vaãn laø moät nhaân vaät mang tính bieåu töôïng noåi tieáng khaép theá giôùi, ñaëc bieät laø vôùi haøng tyû ngöôøi Hoa taïi Trung Quoác vaø nhieàu nôi treân khaép theá giôùi thì beân caïnh voõ thuaät vaø ñieän aûnh, Lyù Tieåu Long coøn laø moät nhaø “vaên hoùa lôùn” ñaõ ñöa ñöôïc tinh thaàn “daân toäc tính” cuûa ngöôøi Trung Hoa vaøo trong caùc boä phim cuûa mình vaø truyeàn ñi khaép naêm chaâu, vaø coøn laø toå sö saùng laäp ra moân phaùi Trieät Quyeàn Ñaïo, moät loaïi voõ thuaät aån chöùa nhieàu trieát lyù Ñoâng phöông trong caùc ñoøn theá taán coâng...

L

ý Tiểu Long (Viết theo chữ Hán: 李小龍), được thế giới biết đến qua tên Bruce Lee như là một ngôi sao của điện ảnh Hollywood và còn là một võ sĩ vô địch nhiều giải thi đấu cao cấp quốc tế, đồng thời là người sáng lập ra môn phái “Triệt Quyền Đạo” một môn công phu danh tiếng trong giới võ thuật… Bruce Lee ra đời ngày 27 tháng 11 năm 1940 tại bệnh viện Jackson, một bệnh viện công giáo của giới nhà giàu ở khu China Town, San Francisco Hoa Kỳ. Cha mẹ của Lý Tiểu Long là một cặp nghệ sĩ ca múa nhạc kịch với tên tuổi rất nổi tiếng trong lòng hàng triệu khán giả ái mộ ở khắp nơi lúc bấy giờ. Họ chính là Lý Hải Tuyền & Hà Ái Du là chủ nhân sáng lập đoàn ca múa nhạc Quảng Đông của Trung Hoa thời đó, và đoàn hát này đã từng lưu diễn tại nhiều nơi trên thế giới. Trong lúc cuộc chiến Nhật & Trung Quốc xảy ra thì đoàn hát của Lý Hải Truyền & Hà Ái Du đang lưu diễn nhiều ngày tại Mỹ. Lúc đó tình hình Hồng Kông không ổn định nên nhiều bạn bè đồng nghiệp của cha mẹ Lý Tiểu Long đều lưu lại tại Hoa Kỳ và khuyên họ nên ở lại, nhưng Lý Hải Truyền cha của Lý Tiểu Long lại quyết định đem “con rồng nhỏ” của mình cùng vợ

38

là Hà Ái Du trở lại Hồng Kông khi vừa mới sinh Lý Tiểu Long mới có 3 tháng tuổi. Họ trở về Hồng Kông chỉ có một đêm trước ngày Nhật chiếm chính quyền, Hồng Kông rơi vào tay Nhật và nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nhật hết 3 năm 8 tháng trước khi người Nhật đầu hàng đồng minh. Quân đội Nhật giải giới, Hồng Kông trở lại là nhượng địa của Anh. Cha mẹ Lý Tiểu Long trở lại nghề ca hát nhạc kịch và trở nên thành công hơn nữa trong lãnh vực nghệ thuật lẫn kinh doanh qua đoàn hát. Mới 6 tuổi Lý Tiểu Long đã bộc lộ tài năng diễn xuất của mình qua hàng loạt khoảng 20 phim ảnh dành cho thiếu nhi được thực hiện tại Hồng Kông, một vài phim khá nổi tiếng còn lưu giữ đến ngày nay như The Birth of Mankind, My Son và Ah Cheun v.v… Năm 12 tuổi, khi bước vào trung học, Hồng Kông lúc bấy giờ khá hỗn tạp trong giai đoạn tái thiết sau chiến tranh, một số đông trẻ con trên đường phố thường hay đánh nhau và Lý Tiểu Long có nhiều hôm đi học về mặt mày bị bầm tím sưng vù. Qua sự kiện này, gia đình Lý đã quyết định cho con của mình đi học võ với sư phụ Diệp Vân, một võ sư khá danh tiếng, sau này là trưởng môn nhân sáng lập hệ phái Vĩnh Xuân Quyền tại Hồng Kông. Cùng với Vĩnh Xuân Quyền, Lý Tiểu Long còn học và tự nghiên cứu thêm nhiều môn phái khác như Quyền Anh,, Karate, Kiếm Nhật, Quyền Thái, Taekwondo Hàn Quốc v.v… và sau này tự mình sáng chế ra một môn phái riêng đó là Jeet Kune Do tức Triệt Quyền Đạo hiện đang được các hậu duệ phổ biến khá nhiều nơi trên toàn thế giới (xin đọc thêm bài Triệt Quyền Đạo cũng trong chuyên đề tháng 11 này) Từ Mỹ về Hồng Kông, Lý Tiểu Long được cha mẹ đặt tên tiếng Quảng trong khai sanh là Lý Chấn Phiên. Lúc đầu Lý Tiểu Long còn được mẹ đặt tên là Tiểu Phụng là một tên con gái, chắc có lẽ bà mẹ này có dòng máu lai Âu Châu nên không theo truyền thống Trung Hoa, vốn xem con trai là quý tử, nên đã đặt tên gọi cho con trai mình là tên các bé gái nhỏ (Tiểu Phụng). Riêng cái tên “Bruce” mà sau này đã thành là nghệ danh của Lý Tiểu Long tại Hollywood là do các bác sĩ trong bệnh viện tại San Francisco đặt cho khi Lý Tiểu Long ra đời. Cho đến khi tham dự các bộ phim thiếu nhi tại Hồng Kông, em bé “Tiểu Phụng” của bà mẹ Hà Ái Du đã đổi lại một nét trên cách phát âm tên của mình từ Tiểu Phụng thành Tiểu Long và Lý Sỉu Lùng (Li Xiaolong) tức Lý

Tiểu Long một tên tuổi vang dội của màn ảnh Hồng Kông & Hollywood sau này đã ra đời trong lúc đó. Mẹ của Lý Tiểu Long, Hà Ái Du, tức Grace Ho trong tên tiếng Anh, là một trong những gia tộc giàu có danh tiếng và mạnh mẽ nhất về tiền tài lẫn thế lực tại nhượng địa Hồng Kông, đó là gia tộc những người mang họ Hotung vẫn vang danh đến ngày nay. Cô đại tiểu thư Hà Ái Du là cháu nội của Sir Robert Ho-tung, là một người Hoa lai hai dòng máu Á-Âu và tộc trưởng của gia tộc này. Như vậy, có thể nói Bruce Lee tức Lý Tiểu Long thời thơ ấu đã lớn lên trong một môi trường giàu có và đặc quyền đặc lợi. Sau chiến tranh, Hồng Kông là một nơi gặp nhiều khó khăn để phát triển. Băng đảng cai trị các đường phố, các nhóm thiếu niên thường xuyên biểu diễn võ học của mình bằng những cuộc thách đấu đâm chém nhau ở mấy góc đường. Sư phụ Diệp Vân của Vĩnh Xuân Quyền muốn giữ các đệ tử trẻ của mình đừng bị ngứa ngáy tay chân và sẽ đánh nhau với các băng đảng nên ông thường khuyến khích họ tham dự chiến đấu trong các cuộc thi đấu có tổ chức. Dù vậy, cũng như các thanh thiếu niên học võ mới lớn khác, đánh nhau thật nó mới “đã”, chứ còn thi đấu trên sân đài thì làm sao sử dụng hết ngón nghề của mình để triệt đối phương cho được. Vào mùa xuân năm 1956, Lý Tiểu Long lúc bấy giờ 16 tuổi, tự xưng mình là “có chút quen biết” với các đại ca của Tam Hoàng, là một băng đảng tội phạm lớn của người Hoa trên toàn thế giới. Con rồng nhỏ này dẫn một đám “chiến hữu” đi nện cho nhừ tử một băng nhóm khác cầm đầu bởi con trai của một chức sắc lớn trong chính quyền Hồng Kông Thằng nhỏ con của chức sắc bị nện đó là học sinh tại một trường tư thục dành cho con nhà giàu ở Hồng Kông và cũng là bạn chung lớp với Lý Tiểu Long. Mặc dù mẹ của Lý Tiểu Long, bà Hà Ái Du, là cháu nội trong một gia tộc thế lực nhất Hồng Kông, nhưng cảnh sát cũng đã chính thức cảnh báo cùng ông Lý Hải Tuyền cha của Lý Tiểu Long là nếu tiếp tục để con của ông đi đập người ta nữa thì coi chừng con “rồng nhỏ” này của nhà ông có thể sẽ phải đi tù. Cuối cùng, cha của Lý Tiểu long đành quyết định tống khứ thằng con trai của mình ra khỏi chiến trường đường phố của Hồng Kông cho nó trở lại Hoa Kỳ, nơi Lý Tiểu Long đã ra đời. Tháng Tư năm 1958, Lý Tiểu Long tức Bruce Lee từ Hồng Kông trở lại San Francisco sống chung với

người cô của mình là Agnes Lee, chủ nhân của một quán ăn trong khu phố Tàu ở San Francisco, để mở đầu cho sự nghiệp lẫy lừng về võ thuật và điện ảnh của anh sau này… Trở lại Mỹ, với 15 đô của cha cho để làm lộ phí, và được mẹ lén dúi thêm 100 đô nữa.. Bước đầu Lý Tiểu Long phải làm công việc bồi bàn trong nhà hàng của người cô, về sau theo học tiếp cho hết bậc trung học tại trường cao đẳng kỹ thuật Edison. Tháng 3 năm 1961, 21 tuổi, Lý Tiểu Long vào học khoa Triết học của Đại học Washington. Cũng vào khoảng thời gian này anh đã mở lớp dạy thêm môn Kungfu (công phu) cho sinh viên là các bạn đồng học trong đại học, có cả người Hoa lẫn người Mỹ chính gốc. Mùa hè năm 1963, lúc 23 tuổi, Lý Tiểu Long cầu hôn với cô bạn học là Amy Sanbo nhưng bị cô từ chối, chán đời anh chàng gác lại chuyện học, rủ thêm một người bạn là Doug Palmer, cả hai trở lại Hồng Kông thăm nhà.

Đây là lần đầu tiên Lý về thăm gia đình kể từ khi di dân sang Mỹ. Trong lần trở lại Hồng Kông Lý Tiểu Long có thăm lại sư phụ Diệp Vân là thầy dạy võ đầu tiên của mình qua môn phái Vĩnh Xuân Quyền. Lý xin thầy chỉ tiếp bài quyền “Mộc nhân thung” là bài quyền mà người biểu diễn phải thực hiện các thế đấm đá trên đầu những chiếc cọc gỗ cao hơn 2 mét, không được để bị rơi xuống đất. Bài này lúc nhỏ Lý Tiểu Long chưa học hết nên muốn được thầy chỉ lại. Nhưng tiếc thay, sư phụ Diệp Vân từ chối mà không nói lý do. Không được Diệp Vân tiếp tục coi mình là học trò, Lý Tiểu Long đã bái sư mới, xin học với một thày khác là Thiệu Hán Sinh, một số bài như Tinh võ Hội tiết quyền, Thất tinh Đường lang băng bộ v.v. Sau đó Lý lại quay về Seattle với ý muốn tiếp tục hoàn tất đại học của mình, và đồng thời trong thời gian này anh sinh viên Bruce Lee bắt đầu nghiên cứu tìm cách dung hợp kỹ thuật của các võ phái mà mình đã học để phát triển một đường hướng riêng. Tháng 10 năm 1963, lúc đó lý Tiểu long 23 tuổi, sau cú từ hôn phũ phàng của cô bạn gái cũ, và sau khi đi Hồng Kông thăm gia đình, và học thêm võ nghệ với Thiệu Hán Sinh đến cả năm trời, Lý Tiểu Long trở lại Hoa Kỳ Lúc này, có lẽ Lý cũng đã khoay khỏa phần nào với mối tình đầu bị vỡ mộng, lần đầu tiên Lý Tiểu Long hẹn hò với cô bạn gái khác là Linda Emery, cũng là một sinh viên thuộc khoa Sư phạm cùng đại học nơi Lý Tiểu Long đang theo học. Buổi hẹn này đã dẫn đến cuộc hôn nhân của hai người sau đó không lâu. Sau buổi đi ăn tối với người yêu mới tại nhà hàng Space Needle trở về, Lý Tiểu long quyết tâm khai trương võ đường mới của mình với tên gọi là Trấn Phan Võ Quán và dùng khu công viên sân bãi của trường đại học để làm “trụ sở” của võ quán. Tại võ quán sân trường này, Lý Tiểu Long chính thức kết nạp vài “đệ tử đời thứ nhất” trong Chuyeân ñeà trong thaùng: laø phaàn taäp trung nhieàu baøi vieát lieân quan ñeán cuøng moät ñeà taøi mang tính tìm hieåu thoâng tin kieán thöùc. Chuyeân ñeâà trong soá naøy trình baøy veà Lyù Tieåu Long moät bieåu töôïng cuûa ngöôøi noåi tieáng theá giôùi qua laõnh vöïc voõ thuaät & ñieän aûnh vaøo ñaàu thaäp nieân 70. Môøi baïn ñoïc xem caùc baøi vieát thaät thuù vò naøy trong soá baùo hoâm nay trang 38 ñeán 50...

39


đó có cả những bạn học người Mỹ. Một trong các tuyệt kỹ làm các “đại đệ tử” của Lý sư phụ phục lăn quay đó là khi thầy biểu diễn môn “thốn quyền” bằng cách dang hai chân rộng ra, một tay chấp sau lưng quần, một tay còn lại chỉ dùng hai ngón tay dang ra hình chữ V chống xuống đất để làm vài chục cú… hít đất cho đám đệ tử phải lé mắt. Đây là một kỹ thuật đặc thù của nguyên lý “đoản kiều phát lực” trong võ phái Vĩnh Xuân Quyền. Cũng như cú đấm “cách không đả ngưu” cũng của Vĩnh Xuân Quyền đã làm tên tuổi Lý Tiểu Long vang dội trong lần biểu diễn tại của thi quốc tế được tổ chức tại Long Beach năm 64 Năm sau, lúc 24 tuổi Lý Tiểu Long gặp Jhoon Rhee tại cuộc thi Karate quốc tế ại Hoa Kỳ. Cả hai đều đạt thành tích cao, về sau Jhoon Rhee đã mời Lý Tiểu Long đến Washington D.C. tham dự một giải đấu khác. Anh bàn với một người bạn nữa là James Yimm Lee kế hoạch mở “Trấn Phan Võ Quán” thứ hai tại Oakland, California. Kế hoạch được thực hiện, và Lý Tiểu Long rời Seattle để bắt đầu võ quán thứ hai ở Oakland. Một người bạn tốt khác nữa của Lý Tiểu Long là một người Mỹ gốc Nhật có tên Taky Kimura âm ra tiếng Hán là Mộc Thôn đã đảm đương vai trò Giám đốc kiêm huấn luyện viên cho võ đường này. Tháng 8 năm 1964, Ed Parker, được biết đến như cha đẻ của Karate Hoa Kỳ (Kempo), mời Lý Tiểu Long biểu diễn. Lý Tiểu Long đã biểu diễn đòn “thốn quyền” và hít đất với hai ngón tay. Tại giải Karate quốc tế lần đầu có sự hiện diện Jay Sebring và William Dozier, một nhà sản xuất, người đang tìm kiếm một diễn viên cho một serie truyền hình mà ông đang làm. Sebring đưa clip biểu diễn môn “thốn quyền” của Lý Tiểu Long cho Dozier, người rất ấn tượng với khả năng siêu phàm của Lý Tiểu Long. Sau đó Lý Tiểu Long bay tới Los Angeles, California để diễn thử cho phim nhựa của Dozier này đang sản xuất. Đây cũng là bước đầu tiên Lý đến với phim trường Hollywood ở Los Angeles. Cũng trong năm này Lý Tiểu Long trở lại Seattle để chính thức cầu hôn Linda, và 2 tuần sau ngày ngày 17 tháng 8 cùng năm thì cuộc hôn lễ của Bruce Lee & Linda Emery được tiến hành. Ngay sau đó đôi vợ chồng trẻ chuyển đến Oakland của bang Cali để sinh sống và phát triển Trấn Phan võ quán cùng nghề nghiệp diễn viên (võ thuật) cho Hollywood. Sau đám cưới với Linda một bạn học người Mỹ thuần tuý, Lý Tiểu

40

Long tiếp tục nghiên cứu môn Triệt Quyền Đạo của mình, vài tháng sau con “rồng nhỏ” nhận được lời thách đấu của Hoàng Trạch Dân (Wong Jack Man), là một sư phụ dạy Kungfu tại khu phố Tàu ở San Francisco. Hoàng Trạch Dân đưa ra lời thách thức nếu Lý Tiểu Long thua thì phải lập tức gỡ bảng hiệu võ quán của anh xuống hoặc phải ngưng dạy võ cho người Mỹ hay những người da trắng Tây phương, còn nếu Trạch Dân thua anh ta cũng sẽ bỏ dẹp nghề không làm sư phụ dạy võ nữa.

Hoàng Trạch Dân không tin là Lý Tiểu Long sẽ dám nhận lời thách đấu, nhưng ngược lại, Lý Tiểu Long lúc đó muốn thử nghiệm các thế Triệt Quyền Đạo vừa mới sáng tác của mình nên đã nhận lời ngay tức khắc, và còn yêu cầu nên thực hiện ngay chứ đừng tìm cách trì hoãn trận đấu. Hoàng Trạch Dân đưa ra một số quý chế để giới hạn về kỹ năng võ thuật trong thi đấu, nhưng Lý Tiểu Long khước từ những quy định đó, cuối cùng cả hai đấu theo kiểu “tự do” miễn có người bị gục thì ngừng. Trận đấu vừa khai màn, Lý Tiểu Long đánh bại sư phụ Hoàng không mấy khó khăn và giành phần thắng cho mình khi Hoàng Trạch Dân định rời võ đài nhận thua bằng cách bỏ đấu… Nhưng chạy đâu cho thoát, Lý Tiểu Long tóm lại và đánh gục võ sư Hoàng Trạch Dân ngay trên sân đài để bắt Hoàng sư phụ phải thua theo kiểu “nockout” tức là kiểu thua lật gọng chứ không phải thua điểm . Các đệ tử của Hoàng Trạch Dân thấy thầy mình bị “đục” thảm thương như vậy định liều mạng xông vào chơi màn đánh hội đồng lý Tiểu Long nhưng gặp phải James Jimmy Lee, một người bạn của Lý Tiểu Long cũng là một võ sĩ cao cường đã ngăn lại. Cuối cùng đám đệ tử của Hoàng Trạch Dân đành cõng thầy mình về nhà phục thuốc. Sau trận thách đấu này, dù hạ gục được Hoàng sư phụ không khó, nhưng Lý Tiểu Long vẫn thắc mắc là tại sao

phải đánh qua đánh lại đá tới đá lui cả chục hiệp mới làm Trạch Dân đo ván thay vì anh có thể làm nhanh hơn. Lý Tiểu Long muốn chỉ một hoặc vài đòn là đối phương phải đổ ngay tức khắc... Nguyên tắc này đã được Lý Tiểu Long đào sâu thêm và đó cũng chính là nền tảng căn bản cho môn Triệt Quyền Đạo tức Jeet Kune Do của Bruce Lee sau này. Triệt Quyền Đạo, là một môn công phu áp dụng kỹ thuật ra đòn bằng cách chặn đứng đòn tấn công của đối phương. Đúng ra phải gọi là “Tiệt” Quyền Đạo (截拳道), vì “tiệt” trong tiếng Hán có nghĩa là chặn lại, cắt khúc ra, nhưng do khởi đầu một số người đã dịch sai chữ “tiệt” thành “triệt” có nghĩa là tiêu diệt, và cách phát âm chữ “Triệt Quyền” trong tiếng Việt lẫn nghĩa của chữ này (quyền đánh ra là địch thủ tiêu tùng) nghe có vẻ hay hơn nên người ta vẫn giữ lại chữ (dịch sai) này, dù nó không là ý của tổ sư Lý Tiểu Long người đã sáng tạo ra môn Jeet Kune Do danh tiếng đời nay. Triệt Quyền Đạo là một môn võ kết hợp nhiều đòn thế của các môn phái như quyền Anh phương Tây, quyền Muay của Thái Lan (tiếng Thái :มวยไทย), Karate Nhật Bản, Taekwondo Hàn Quốc, võ Trung Hoa - Hồng Gia Quyền, Vĩnh Xuân Quyền (詠春) trong đó đặc biệt nhấn mạnh các kỹ thuật của Vĩnh Xuân Quyền (như bài Mộc nhân thung cải cách) được Lý Tiểu Long gọi chung là Kungfu. Triệt Quyền Đạo ngày nay khá phổ biến trong giới võ thuật ở nhiều nơi trên thế giới. Ở Hoa Kỳ Triệt Quyền Đạo được bảo tồn và phát huy qua các “đệ tử đời thứ nhất” trên công viên sân trường lúc Lý Tiểu Long còn mài đủng quần ở Washington University… Một số đông trong số các “đại đệ tử đời thứ nhất” của Bruce Lee sau này đều là những võ sư tên tuổi, hoặc lúc đó đã là các diễn viên danh tiếng qua các loại phim hành động của Hollywood bao gồm các tên tuổi siêu sao như Steve McQueen, James Coburn, James Garner, Lee Marvin, Roman Polanski và Kareem Abdul Jabbar, kể cả Chuck Norris một võ sư và là một bạn diễn với lý Tiểu Long qua nhiều phim do chính Bruce Lee sản xuất… Dzũng Trinh Haøng thaùng ñoïc Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng reû hôn moät ly caø pheâ nhöng laïi khaùm phaù ra nhieàu ñieàu môùi laï thích thuù do chính ban bieân taäp cuûa Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng vieát vaø thöïc hieän

T

oâi khoâng sôï ngöôøi naøo ñoù ñaõ ñaù ñeán 10 ngaøn cuù ñaù, nhöng toâi sôï ngöôøi ñaù chæ coù moät cuù duy nhaát nhöng cuù ñaù ñoù ñaõ ñöôïc taäp luyeän ñeán 10 ngaøn laàn... Mai DJ

C

huch Norris sieâu sao dieãn vieân haønh ñoäng cuûa Hollywood vaø cuõng laø moät trong caùc “ñaïi ñeä töû” cuûa Lyù Tieåu Long, vaø laø baïn dieãn cuøng vôùi Lyù Tieåu Long trong “Ways of the Dragon” töùc Maõnh Long Quaù Giang, ñaõ ghi laïi caâu noùi treân Luùc nhoû Lyù Tieåu Long ñöôïc gia ñình cho theo hoïc taïi St Francis Xavier College taïi Hoàng Koâng, naêm 18 tuoåi anh ñaït giaûi voâ ñòch Quyeàn Anh trong moät cuoäc thi vôùi söï tham döï cuûa 12 tröôøng trung hoïc ñöôïc toå chöùc naêm 1958 ôû Hoàng Koâng. Ngoaøi ra Lyù Tieåu Long coøn moät danh hieäu voâ ñòch khaùc nöõa cuõng ñaït ñöôïc trong cuøng naêm, ñoù laø voâ ñòch... nhaûy cha cha cha. Sinh ra taïi San Francisco vôùi caùi teân Bruce Lee do caùc baùc só taïi beänh vieän ñaët, tuy nhieân chæ 3 thaùng tuoåi Bruce theo cha meï trôû veà Hoàng Koâng vaø soáng suoát cuoäc ñôøi tuoåi thô nieân thieáu cuûa mình treân caùc ñöôøng phoá Hoàng Koâng. Caên baûn voõ thuaät cuûa Lyù Tieåu Long sau naøy aûnh höôûng nhieàu vôùi caùc chieâu thöùc cuûa phaùi Vónh Xuaân Quyeàn, laø nôi ñaàu tieân Lyù baét ñaàu hoïc voõ naêm 12 tuoåi vôùi sö phuï Dieäp Vaân. Ñeán naêm 18 Lyù Tieåu Long trôû laïi Hoa Kyø ñeå theo baäc ñaïi hoïc. Trong thôøi gian naøy Bruce Lee ñaõ coù cô hoäi tham döï moät cuoäc bieåu dieãn thaät ñaày aán töôïng qua cuù ñaám “ñoaûn kieàu ñaû ngöu” maø baùo chí Myõ luùc baáy giôø goïi laø “one inch touch”. Ñaây laø caùch vaän löïc ôû khoaûng caùch gaàn, caùch ñieåm ñaùnh chæ coù 1 inch (2.5 cm) nhöng laïi coù theå toáng moät con traâu naëng caû taï vaêng xa maáy meùt... Ñeå bieåu dieãn, Bruce Lee ñaõ môøi moät tình nguyeän vieân, laø moät hoïc sinh ngöôøi Myõ cuõng tham döï thi ñaáu trong buoåi naøy. Anh Myõ naøy cao hôn Lyù Tieåu Long caû moät caùi ñaàu, vaø naëng coù hôn 100 kyù loâ. Lyù Tieåu Long ñeå moät caùi gheá döïa phía sau anh Myõ caùch khoaûng 5 meùt, vaø ñöùng tröôùc maët anh ta, moät tay Lyù Tieåu Long ñöa quaû ñaám cuûa mình ngang ra caùch ngöïc anh baïn Myõ chæ caùch xa coù 1 inch (2 phaân röôõi). Cuù ñaám ñöôïc thöï hieän treân khaùn ñaøi tröôùc maét caû ngaøn ngöôøi xem, ngöôøi ta thaáy Bruce Lee chæ

nhö nhuùn vai phuûi nheï vaøo ngöïc aùo cuûa anh baïn Myõ, vaäy maø chaøng Myõ naøy bò vaêng ngöôïc ra sau maáy meùt teù ngoài treân chieác gheá ñaõ ñeå saün ñeå höùng anh ta. Tay tình nguyeän thôû hoàng hoäc nhö traâu roáng, neáu khoâng phaûi laø moät hoïc sinh cuõng coù taäp voõ hoaëc Lyù Tieåu Long chæ caàn “nhuùn vai” maïnh tay theâm moät chuùt thì caäu chaøng daùm... thaêng luoân roài. Buoåi bieåu dieãn ñöôïc baùo chí truyeàn hình ñòa phöông Myõ töôøng thuaät cuù “one inch touch” cuûa Lyù Tieåu Long nhö laø moät chuyeän loaïi “incredible” (khoù tin nhöng coù thaät) trong khu vöïc, vaø clip bieåu dieãn ngoùn “ñoaûn kieàu ñaû ngöu” cuûa Lyù Tieåu Long töùc “one inch touch” ñaõ loït vaøo ñoâi maét saên luøng taøi naêng phim haønh ñoäng cuûa nhaø saûn xuaát phim truyeàn hình William Dozier, ngöôøi ñaõ thöïc hieän moät loaït phim nhieàu taäp coù teân Charlie Chan, Batman v.v... Dozier sau khi xem ñoaïn clip bieåu dieãn cuûa Bruce Lee ñaõ coù yù töôûng “ñeû” ra theâm vaøi taäp nöõa noùi veà “Con trai cuûa Charlie Chan” trong phim nhieàu taäp Charlie Chan ñang chieáu treân TV do anh phuï traùch, Vaäy laø Lyù Tieåu Long ñöôïc môøi ñeán Hollywood ñeå thöû vai “thaèng con cuûa Charlie.” Trong luùc chôø ñôïi baám maùy cho ñoaïn “Thaèng con cuûa Charlie” Lyù Tieåu Long trôû laïi Seattle vaø keát hoân vôùi Linda Emery coâ baïn gaùi ngöôøi Myõ cuøng ñaïi hoïc. Naêm sau, Linda ñaõ sinh ra Lyù Quoác Haøo töùc Brandon Lee taïi beänh vieän phía ñoâng thò traán Oakland. Ba ngaøy sau, Bruce ñeán caùc haõng phim 20th Century Fox cho kieåm tra ñoaïn thöû vai cuûa mình. Trong khi toác ñoä vaø uy tín cuûa Lyù Tieåu Long luùc naøy ñaõ ñuû ñeå gaây aán töôïng cho caùc nhaø ñaàu tö saûn xuaát cuûa Hollywood thì khoâng bieát vì lyù do gì chöông trình phim nhieàu taäp Charlie Chan treân TV Myõ ñaõ bò huûy boû. Tuy nhieân, William Dozier ñaõ coù moät yù töôûng môùi. OÂng tieáp theo vôùi moät loaït nhieàu taäp khaùc coù töïa ñeà The Green Hornet. Bruce Lee ñöôïc kyù hôïp ñoàng tröôùc vôùi nhieàu choïn Ba coâ gaùi mua döa leo (döa chuoät) ngoaøi chôï, moät coâ noùi: “Baùc löïa duøm chaùu chaùu quaû maäp vaø troøn loaïi môùi haùi coøn cöùng thieät cöùng aáy” Coâ thöù hai: “Cho chaùu quaû daøi vaø coù gai u naàn aáy...” Coâ thöù ba thaáy baø cuï baùn haøng vöøa baùn vöøa löôøm hai coâ kia hoaûng quaù voäi trình baøy: “Chaùu.. chaùu.. mua ñaép maët thoâi, baùc laáy loaïi naøo cuõng ñuôïc...”

41


löïa ñöôïc taùi kyù haøng naêm. Dozier chi lieàn cho Lyù Tieåu Long 1800 ñoâ goïi laø öùng phí, vaø moãi taäp anh boû tuùi theâm 400 ñoâ, ngoaøi ra moãi laàn xuaát hieän tröôùc ñaùm ñoâng nhö caùc buoåi giaûi trí, hoäi chôï, hay caùc giaûi thi ñaáu voõ thuaät v.v... Lyù Tieåu Long ñöôïc nhaø saûn xuaát Dozier “dzích nheï” theâm cho xaáp 1000 ñoâ boû tuùi ñeå daønh... uoáng nöôùc. The Green Hornet ñöôïc baám maùy, Bruce vaøo vai Kato, laø moät nhaân vaät vôùi ngoùn ñaù “lieân hoaøn cöôùc” cuøng dieãn caëp vôùi vai chính do Van Williams ñaûm nhaän. Nhaân vaät phuï Kato qua thuû dieãn cuûa Lyù Tieåu Long ñaõ trôû thaønh moät fan haâm moä yeâu thích cho nhöõng caûnh chieán ñaáu traøn ñaày aán töôïng cuûa mình, vaø dó nhieân caùc caûnh chuyeân veà kyõ naêng ñaám ñaù ñeàu do Bruce moät mình daøn döïng vì caùc ñaïo dieãn Hollywood luùc baáy giôø coøn môø mòt vôùi kyõ xaûo phim kungfu, xem phim khaùn giaû traàm troà khi thaáy Bruce Lee qua vai Kato dieãn xuaát ñaám ñaù y nhö thaät nhöng coù ai bieát ñaâu ñoù khoâng phaûi “y nhö thaät” maø laø... ñaùnh thaät. Sau 26 taäp trình laøng, The Green Hornet bò... deïp boû, khoâng tieáp tuïc quay nöõa vì nhaân vaät phuï Kato do Lyù Tieåu Long dieãn laïi ñöôïc khaùn giaû aùi moä noàng nhieät nhieàu hôn nhaân vaät chính do Van William thuû dieãn maø ñaïo dieãn muoán ñöa ra trong phim. Trong khi chôø vai khaùc, Lyù Tieåu Long tìm thu nhaäp baèng vieäc môû voõ quaùn thöù ba cuûa anh trong khu phoá Taøu cuûa Los Angeles. Qua The Green Hornet, luùc naøy teân tuoåi vaø taøi ngheä cuûa “Bruce Lee” raát vang danh trong coäng ñoàng sieâu sao Hollywood, nhieàu ngoâi sao danh tieáng trong laøng phim haønh ñoäng ñaõ ñeán xin Bruce Lee thu nhaän laøm ñeä töû ñôøi thöù nhaát ñeå “theo thaày leân nuùi hoïc ñaïo”, trong soá naøy phaûi keå ñeán caùc ngoâi sao ñieän aûnh löøng danh cuûa theá giôùi luùc baáy giôø nhö Steve McQueen, James Coburn, James Garner, Lee Marvin, Roman Polanski, Kareem Abdul Jabbar, Sharon Tate, Chuck Norris... caùc ñeä töû sieâu sao ñôøi thöù nhaát naøy thaønh kính traû cho thaày 250 ñoâ cho hoïc phí moät giôø ñeå thaày chæ rieâng cho vaøi ñoøn tuyeät chieâu giuùp hoï aùp duïng treân phim. Thaùng 4 naêm 1969, khi vöøa qua tuoåi 29, Linda sinh theâm moät ñöùa con gaùi teân laø Shannon Lee töùc Lyù Phieân Ngöng theo caùch ñoïc cuûa tieáng Quaûng, Phieân Ngöng laø em cuûa Lyù Quoác Haøo (Brandon Lee) ñöùa con trai ñaàu loøng cuûa Lyù Tieåu Long, ngöôøi sau naøy cuõng noái nghieäp cha laøm dieãn vieân ñieän aûnh vaø cuõng coù

42

choã ñöùng khaù noåi danh trong theá giôùi Hollywood. Brandon bò tai naïn trong luùc dieãn, do ngöôøi baïn dieãn, qua moät vai trong phim, duøng caây suùng ñaïo cuï ñeå baén Brandon. Khaåu suùng ñaõ qua kieåm tra cuûa nhoùm chuyeân vieân an toaøn vuõ khí phim tröôøng, vaäy maø khoâng hieåu sao trong noøng suùng laïi coù moät vieân ñaïn thaät. Caûnh dieãn xuaát saéc, truùng ñaïn maùu tuoâng oàng oïc, Brandon teù laên ñuøng tay oâm buïng oaèn oaïi ñau ñôùn... Ñaïo dieãn haøi loøng ñoaïn giaõy cheát “y nhö thaät” cuûa Brandon ra khaåu leänh “cut” (caét) ñeå maùy ngöng quay, dieãn vieân ngöng dieãn... Tieáng “cut... cut... cut..” ñöôïc hoâ to maáy laàn maø Brandon khoâng

Moä cuûa Lyù Tieåu Long vaø con laø Lyù Quoác Haøo ñöôïc choân caïnh nhau

chòu ngöng dieãn caûnh giaõy cheát... Teù ra anh ñang oaèn oaïi giaõy cheát... thaät chöù khoâng phaûi dieãn. Vieân ñaïn oan nghieät taïi tröôøng quay ñaõ keát lieãu maïng soáng cuûa Brandon Lee, con trai cuûa Lyù Tieåu long khi anh coøn chöa qua tuoåi 30. Sinh ngheà töû nghieäp hay cheát giôø truøng? Ñoù laø caâu hoûi chöùa nhieàu bí aån qua caùi cheát cuûa Lyù Quoác Haøo con trai cuûa Lyù Tieåu Long, cuõng nhö nhieàu bí aån chöa ñöôïc giaûi maõ trong caùi cheát cuûa chính Lyù Tieåu Long naêm 1973 taïi nhaø ngöôøi ñeïp Ñinh Phoái Phoái. Naêm 1971, Lyù Tieåu Long trôû veà Hoàng Koâng laàn hai ñeå thaêm gia ñình, luùc naøy cha cuûa anh laø oâng Lyù Haûi Tuyeàn ñaõ qua ñôøi neân Lyù Tieåu Long coù yù muoán baûo laõnh cho meï mình laø baø Haø AÙi Du ñeán Myõ cö soáng. Khi veà Hoàng Koâng Lyù Tieåu Long môùi bieát teân tuoåi cuûa mình ñaõ noåi nhö coàn hôn caû taïi Myõ trong luùc truyeàn hình chieáu 26 taäp The Green Hornet. Vò trí sieâu sao cuûa Lyù Tieåu Long taïi Hoàng Koâng, qua The Green Hornet treân TV Myõ coù chuyeån tieáp chieáu taïi TV Hoàng Koâng, ñaõ mang laïi cho Bruce Lee moät ñeà nghò qua hai boä phim haáp daãn ñang chuaån bò cuûa Raymond Chow töùc Chaâu Vaên Hoaøi saûn xuaát. Raymond Chow laø chuû sôû höõu cuûa haõng Golden Harvest raát

danh tieáng taïi AÙ chaâu. Chow coøn laø moät cöïu giaùm ñoác ñieàu haønh taïi Shaw Brothers cuûa Hoàng Koâng tröôùc ñoù. Shaw Brothers laø moät haõng danh tieáng chuyeân veà phim voõ thuaät qua caùc teân tuoåi laãy löøng cuûa Hoàng Koâng ôû thaäp nieân 70 nhö Vöông Vuõ, Ñòch Long, Khöông Ñaïi Veä, Traàn Tinh v.v.... ñeán noãi nhieàu ngöôøi daùm quaû quyeát raèng neáu baïn laø moät khaùn giaû haâm moä phim voõ thuaät Hoàng Koâng maø chöa bao giôø coi phim cuûa Shaw Brothers thì baïn ñaùng bò caùc cao thuû trong haõng naøy... neän cho vaøi cuù veïo quai haøm. Raymond Chaâu Vaên Hoaøi nhanh choùng kyù moät hôïp ñoàng hai vai dieãn vôùi Bruce Lee chæ vôùi giaù beøo 15 ngaøn ñoâ cho caû hai vai. Nhöng vôùi Lyù Tieåu Long, ngöôøi ñang keïp trong naùch mình moät vôï hai con vöøa töø Myõ veà Hoàng Koâng chöa bieát laøm gì thì ñaây laø moät moùn thuø lao khaù aám tuùi thôøi baáy giôø chæ cho 2 vai dieãn. Bruce Lee ñaâu ngu gì maø töø choái! Vai ñaàu tieân ra maét laø cuoán Ñöôøng Sôn Ñaïi Huynh (The Big Boss), vaø keá tieáp laø Tinh Voõ Moân (Fist of Fury). Vôùi soá löôïng lôùn khaùn giaû Hoàng Koâng ñaõ aùi moä Lyù Tieåu Long qua The Green Horne töø TV Myõ, cho neân Ñöôøng Sôn Ñaïi Huynh vaø Tinh Voõ Moân ñaõ nhanh choùng trôû thaønh “chaùy veù” taïi caùc raïp ôû Hoàng Koâng vaø caùc nöôùc chaâu AÙ. Golden Havest cuûa Chaâu Vaên Hoaøi thu veà nheï heàu haø, chæ coù hôn 4 trieäu ñoâ Hoàng Koâng cho moãi phim, trong khi ñoù “caùt xeâ” vai chính cuûa Lyù Tieåu Long ñöôïc Golden Havest traû troïn goùi 15 ngaøn Myõ cho caû hai phim. Tính theo hoái suaát thôøi baáy giôø thì Lyù Tieåu Long laõnh löông vai chính cho caû hai phim chöa qua ñöôïc 40 ngaøn ñoâ Hoàng Koâng treân soá thu kyû luïc gaàn 10 trieäu ñoâ Hoàng Koâng cho Ñöôøng Sôn Ñaïi Huynh & Tinh Voõ Moân. Duø sao, sau Ñöôøng Sôn Ñaïi Huynh vaø Tinh Voõ Moân, tuy bò traû löông beøo, nhöng laïi laø böôùc khôûi ñaàu cho nhöõng phim cuûa Lyù Tieåu Long ñöôïc thöïc hieän tieáp theo taïi Hoàng Koâng nhö Maõnh Long Quaù Giang (The Way of The Dragon), Long Tranh Hoå Ñaáu (Enter of the Dragon) Troø Chôi Töû Vong (Game of Death) - phim ñang ñoùng dang dôû thì Lyù Tieåu Long qua ñôøi moät caùch bí aån neân nhaø saûn xuaát ñaõ söûa kòch baûn laïi. Treân phim khaùn giaû xem caûnh ñaùnh nhau treân laàu laø chính Lyù Tieåu Long thieät ñoùng, ñoaïn sau do dieãn vieân khaùc theá vai Lyù Tieåu Long dieãn tieáp cho heát phim. Ngöôøi dieãn

theá vai naøy sau ñoùng chính tieáp theo “Troø Chôi Töû Vong 2”, coù teân laø Thaùp Töû Vong. Thaùp Töû Vong ñöôïc quay sau khi Lyù Tieåu long ñaõ thaêng ñeán mieàn tieân caûnh. Nhöõng “xen” (scene) coù Lyù Tieåu Long xuaát hieän trong Thaùp Töû Vong ñeàu ñöôïc laáy töø caùc phim maø Lyù Tieåu Long ñaõ ñoùng nhö “Long Tranh Hoå ñaáu”. Caùc caûnh chính trong phim coù söû duïng dieãn vieân ñoùng theá Lyù Tieåu Long. Tuy boä phim mang danh cuûa Lyù Tieåu Long nhöng luùc ñoù Lyù Tieåu Long thaät söï chæ laø moät khaùn giaû ngoài xem phim ngöôøi ta ñoùng theá vai mình töø... suoái vaøng. Trong ñaàu naêm 1973, khi ñoaøn quay phim baét ñaàu cho boä phim tieáp theo cuûa Lyù Tieåu Long, Enter the Dragon (Long Tranh Hoå Ñaáu). Khi phim thu ñaõ ñöôïc hoaøn taát, quaù trình loàng tieáng ñaõ baét ñaàu. Do khoái löôïng cao cuûa tieáng oàn ñöôøng phoá ôû Hoàng Koâng, nhöõng ñoaïn ñoái thoaïi ngoaøi trôøi trong phim thöôøng ñöôïc thöïc hieän sau caùc coâng ñoaïn veà thu hình. Ngaøy 10 thaùng 5 naêm 1973, Lyù Tieåu Long ñöôïc tham gia vaøo moät phieân loàng tieáng ôû Golden Harvest. Trong phoøng thu aâm, khi baét ñaàu loàng tieáng taát caû maùy laïnh phaûi ñöôïc taét ñeå caét giaûm toái ña tieáng oàn vaø taïp aâm. Ñieàu naøy gaây ra nhieät ñoä taêng cao khoâng khí hôi bò noùng. Lyù Tieåu Long caûm thaáy mình hôi bò meät vaø ngoäp hôi trong caên phoøng kín neân anh qua phoøng röûa maët voác moät ít nöôùc laïnh ñaáp leân maët cho noù maùt. Boãng döng Bruce Lee bò moät côn ngaát laâm saøng vaø ñoå guïc vaø naèm laên ra saøn nhaø. Sau hai möôi phuùt, moät trôï lyù phoøng thu ñaõ tìm thaáy Bruce Lee naèm soùng xoaøi trong phoøng röûa maët, ngöôøi naøy ñôõ Lyù Tieåu Long ñöùng daäy vaø dìu trôû laïi phoøng loàng tieáng nhöng Lyù Tieåu Long bò guïc quî moät laàn nöõa vaø ñöôïc ñöa ñeán moät beänh vieän gaàn ñoù. Caùc baùc só phaùt hieän ra raèng Lyù Tieåu Long ñaõ coù moät chöùng söng dòch naõo vaø ñaõ taïo ra nhieàu aùp suaát eùp leân naõo boä. Lyù Tieåu Long ñöôïc cho uoáng Manitol vaø cuoái cuøng anh hoài tænh laïi. Tieáp tuïc boä phim Troø Chôi Töû Vong (Game of Death) vaøo moät buoåi chieàu ngaøy 20 thaùng 7 naêm 1973, Raymond Chaâu Vaên Hoaøi cuûa Golden Havest ñi cuøng Lyù Tieåu Long gheù qua nôi ôû cuûa nöõ dieãn vieân Ñinh Phoái Phoái (Betty Ting-Pei) ñeå baøn thaûo veà kòch baûn. Phoái Phoái cuõng coù moät vai nöõ chính trong boä phim Game of Death maø hoï ñang thöïc hieän. Sau khi trao ñoåi vaøi yù töôûng, caû ba döï ñònh cuøng nhau ñi aên toái. Cuøng luùc ñoù Bruce Lee cho bieát anh hôi bò nhöùc ñaàu neân muoán naèm nghæ moät chuùt. Phoái Phoái ñaõ cho anh ta moät vieân Equagesic cuûa mình, ñaây laø moät loaïi “super Aspirin” thuoác trò nhöùc ñaàu cöïc maïnh coù theå giuùp caét côn lieàn ngay töùc khaéc. Luùc ñoù vaøo khoaûng 7 giôø toái, Lyù Tieåu Long naèm xuoáng trong phoøng nguû cuûa Phoái Phoái vôùi yù ñònh chôïp maét moät chuùt ñeå thö giaõn sau khi uoáng thuoác. Raymond Chaâu Vaên Hoaøi rôøi khoûi nôi ôû cuûa Ñinh Phoái Phoái ñi tröôùc ñeán thaêm dieãn vieân George Lazenby, ngöôøi noåi tieáng trong vai James Bond 007 qua cuoán “On Her Majesty’s Secret Service” quay naêm 1969 luùc ñoù George Lazenby ñang quay ngoaïi caûnh ôû Hoàng Koâng cho nhöõng taäp James Bond keá tieáp, Raymond Chow coù yù ñònh môøi George Lazenby tham gia Game of Death cua Golden Harvest ñang quay. Chow heïn vôùi Lyù Tieåu Long & Ñinh Phoái Phoái tyù nöõa gaëp nhau laïi taïi hotel nôi “James Bond” ñang troï ñeå cuøng ñöa nhau ñi aên. Ñeán 9 giôø toái, Ñinh Phoái phoái goïi cho Raymond Chow ngöôøi ñang chôø hoï ñeán Hotel aên toái. Phoái Phoái cho bieát coâ naøng khoâng theå naøo keâu Bruce Lee thöùc daäy ñöôïc, anh coù veû nhö ñang hoân meâ saâu. Raymond Chow laäp töùc trôû laïi nôi Ñinh Phoái Phoái vaø thaáy quaû laø Lyù Tieåu Long ñang bò ngaát ngö ngay treân... giöôøng nguû cuûa Ñinh Phoái Phoái. Moät baùc só rieâng ñöôïc khaån caáp goïi ñeán vaø Lyù Tieåu Long ñöôïc xe cöùu thöông ñöa vaøo beänh vieän Queen Elizabeth ôû Hoàng Koâng. Vò baùc só naøy keâu trôøi nhö boïng... Taïi sao Ñinh Phoái Phoái ñeå cho Lyù Tieåu Long trong tình traïng meâ saâu nhö vaäy ñeán gaàn caû hai tieáng ñoàng hoà roài môùi goïi cöùu caáp. Kieåu naøy thì ñaønh boù tay thoâi chöù cöùu gì ñöôïc nöõa maø cöùu. Taát caû caùc noã löïc cöùu soáng Lyù Tieåu Long moät sieâu sao ñieän aûnh ñang leân ñaõ khoâng thaønh coâng. Bruce Lee cuûa Hollywood hay Lyù Tieåu Long cuûa ñieän aûnh Hoàng Koâng ñaõ cheát khi vöøa böôùc qua tuoåi 32 giöõa luùc teân tuoåi vaø söï nghieäp ñang saùng choùi röïc rôõ nhaát taïi Hollywood laãn Hoàng Koâng. Nguyeân nhaân chính thöùc cuûa caùi cheát ñaõ ñöôïc caùc baùc só ôû beänh vieän ghi trong bieân baûn giaùm ñònh laø Lyù Tieåu Long bò chöùng phuø naõo caáp tính, vaø chöùng naøy ñaõ mang laïi moät traïng thaùi quaù maãn caûm vôùi caùc loaïi thuoác giaûm ñau coù chaát Aspirin. Lyù Tieåu Long cheát vì vieân choáng nhöùc ñaàu Equagesic loaïi “sieâu Aspirin” do chính Ñinh Phoái Phoái ñöa... Mai DJ

T

hôøi kyø röïc rôõ ngaén nguûi cuûa Lyù Tieåu Long ñöôïc coi laø trong giai ñoaïn anh trôû veà Hoàng Kong vaø baét ñaàu thöïc hieän caùc phim haønh ñoäng taïi ñaây.

Vôùi Chuch Norris trong Long Tranh Hoå Ñaáu

Thaùng 7 naêm 1971 ñoaøn laøm phim baét ñaàu quay Ñöôøng Sôn Ñaïi Huynh (phaùt haønh taïi Myõ döôùi teân The Big Boss). Ñöôøng Sôn Ñaïi Huynh môû ra moät laøn soùng haâm moä ôû Hoàng Koâng vaø thu huùt moät löôïng khaùn giaû khoång loà. Doanh thu cuûa boä phim ñaït hôn 4,5 trieäu ñoâ la HoàngKong chæ sau 3 tuaàn coâng chieáu. Naêm sau 1972 Tinh Voõ Moân (phaùt haønh taïi Myõ vôùi teân The Chinese Connection) ñöôïc ra maét vôùi soá doanh thu coøn cao hôn caû Ñöôøng Sôn Ñaïi Huynh. Chæ hai phim khôûi ñaàu haõng Golden Harvest ñaõ ñöa teân tuoåiLyù Tieåu Long vöôït xa caùc sieâu sao phim voõ thuaät ñöông thôøi taïi Hoàng Koâng. Keá tieáp Lyù Tieåu Long baét ñaàu ñoùng phim Troø Chôi Töû Vong, xuaát hieän treân truyeàn hình cuûa haõng TVB cuûa Hoàng Koâng trong moät cuoäc vaän ñoäng uûng hoä nhöõng ngöôøi gaëp thieân tai. Cuoäc keâu goïi quyeân goùp ñöôïc söï hoan ngheânh nhieät lieät cuûa khaùn giaû. Naêm 1972 Lyù Tieåu Long ñöa ñoaøn laøm phim sang Roma (YÙ) laøm

43


boä phim thöù ba laø Maõnh Long Quaù Giang (The Way Of The Dragon, phaùt haønh taïi Myõ döôùi teân The Return Of The Dragon). Laàn naøy Lyù Tieåu Long ñaûm nhaän haàu heát caùc vai troø töø vieát kòch baûn, ñaïo dieãn, roài kieâm dieãn vieân. Chuck Norris laø caûnh giao ñaáu cuoái cuøng cuûa Lyù Tieåu Long trong ñaáu tröôøng La Maõ. Moät laàn nöõa, boä phim naøy vöôït troäi hôn nhieàu so vôùi hai phim tröôùc. Thaùng 2 naêm 1973 Lyù Tieåu Long coù cô hoäi khi phim Long Tranh Hoå Ñaáu (Enter The Dragon) ñöôïc khôûi quay trong khi Troø Chôi Töû Vong ñöôïc baét tay vaøo. Ñaây chính laø boä phim ñaàu tieân do Myõ vaø Hoàng Koâng hôïp taùc saûn xuaát. Boä phim Long Tranh Hoå Ñaáu hoaøn thaønh vaøo thaùng 4 naêm 1973, khi Lyù Tieåu Long 32 tuoåi. Caùc taùc phaåm chính ñöôïc coi laø di saûn sau khi Lyù Tieåu Long qua ñôøi laø: Ñöôøng Sôn ñaïi huynh (The Big Boss) Coâng chieáu 3-10-1971. Ñöôøng Sôn ñaïi huynh khôûi quay töø thaùng 7 naêm 1971 taïi moät vuøng thò traán nhoû heûo laùnh taïi Thaùi Lan. Boä phim keå veà moät thanh nieân nhaø queâ teân laø Trònh Trieàu An (do Lyù Tieåu Long thuû vai) leân thaønh phoá tìm vieäc laøm. Nhôø söï giuùp ñôõ cuûa ngöôøi chuù, anh nhaän ñöôïc moät choã trong moät xöôûng laøm ñaù cuøng nhieàu anh em khaùc, nhöng xöôûng naøy laøm aên baát chính (vaän chuyeän laäu ma tuyù). Sau khi bieát anh laø ngöôøi gioûi voõ ngheä chuùng duøng tieàn baïc vaø ñaøn baø ñeå mua chuoäc anh hoøng bieán anh thaønh tay sai cho chuùng, nhöng sau khi phaùt hieän ra vieäc laøm môø aùm cuûa boïn chuùng anh ñaõ nhanh choáng laïi vaø trieät phaù ñöôïc baêng ñaûng naøy. Boä phim ra ñôøi ñaõ gaây ñöôïc tieáng vang lôùn trong ngaønh phim voõ thuaät, thu veà hôn 4 trieäu röôõi tieàn Koàng Koâng trieäu trong khi Lyù Tieåu Long chæ nhaän ñöôïc coù 15.000 ñoâ Myõ chöa ñeán 40 ngaøn ñoâ Hoàng Koâng cho caû hai phim Ñöôøng Sôn Ñaïi Huynh vaø TinhVoõ Moân Tinh Voõ Moân (Fist of Fury) Coâng chieáu 22-3-1972. Boä phim keå veà Traàn Chaân (Chen Zhen), do Lyù Tieåu Long thuû vai, laø ñeä töû cuûa Hoaéc Nguyeân Giaùp (moät nhaân vaät noåi tieáng cuûa Trung Hoa, ngöôøi saùng laäp ra Tinh Voõ Moân). Ñöôïc tin sö phuï maát, anh laäp töùc trôû veà döï tang sö phuï. Thaáy coù nhieàu aån khuùc trong caùi cheát bí aån cuûa ngöôøi thaày, Traàn Chaân quyeát taâm ñieàu tra moät mình, sau cuøng anh phaùt hieän ra raèng chính nhöõng ngöôøi trong voõ quaùn cuûa Nhaät, ñaõ ra tay döôùi söï giuùp ñôõ cuûa moät soá teân phaûn

44

boäi traø troän trong Tinh Voõ Moân, laàn löôït boïn chuùng phaûi traû giaù. Ñeå cho yeân chuyeän, caûnh saùt Thöôïng Haûi yeâu caàu Traàn Chaân phaûi thí maïng, vaø ñaây laø boä phim duy nhaát Lyù Tieåu Long bò cheát, cuõng nhö laàn duy nhaát anh hoân moät coâ gaùi treân phim aûnh. Nhaân vaät Traàn Chaân sau naøy ñöôïc ñöa leân phim aûnh vôùi dieãn xuaát cuûa ngoâi sao Chaân Töû Ñan (1995) cuõng raát thaønh coâng.

Boä phim ñöôïc daøn döïng hoaøn toaøn trong tröôøng quay, vaø 27 naêm sau noù trôû thaønh moät trong 10 kieät taùc cuûa Hoàng Koâng. Sau naøy naêm 1994 noù ñöôïc laøm laïi thaønh boä phim Fist of Legend do dieãn vieân Lyù Lieân Kieät (Jack Lee) thuû vai chính. Maõnh Long quaù giang (The Way of The Dragon) coâng chieáu 30 thaùng 12 naêm 1972. Môû ñaàu laø caûnh moät anh thanh nieân nhaø queâ ngô ngaùc, keát thuùc laø maøn bieåu dieãn voõ meøo. Nhaân vaät chính trong phim laø Ñöôøng Long, moät thanh nieân Hoàng Koâng sang Roma theo lôøi giôùi thieäu cuûa moät ngöôøi chuù ñeå giuùp ñôõ moät coâ gaùi. Quaùn aên cuûa coâ gaùi ñang bò moät nhoùm xaõ hoäi ñen phaù ñaùm, gaây aùp löïc ñoøi coâ phaûi baùn laïi nhaø aên. Do khoâng bieát chuùt tieáng Anh laïi ngô ngaùc ban ñaàu anh bò moïi ngöôøi trong quaùn coi thöôøng, moïi chuyeän chæ thay ñoåi sau khi Ñöôøng Long giuùp ñaùnh ñuoåi chuùng. Caûnh ñaáu cuoái cuøng laø moät caûnh quay taïi ñaáu tröôøng La Maõ ñoå naùt cuøng vôùi dieãn vieân ngöôøi Myõ loaïi sieâu sao veà phim haønh ñoäng raát noåi tieáng baáy giôø laø Chuck Norris. Boä phim do Lyù Tieåu Long vieát kòch baûn, ñaïo dieãn kieâm dieãn vieân laø boä phim duy nhaát trong 4 taùc phaåm

cuûa Lyù Tieåu Long coù nhöõng caûnh haøi höôùc. Long tranh Hoå ñaáu (Enter the Dragon) Coâng chieáu 19 thaùng 8 naêm 1973. Laø boä phim ñaùnh daáu coù söï hôïp taùc giöõa Hoàng Koâng vaø Myõ. Trong phim laø nhaân vaät “Lyù” moät ñeå töû Thieáu Laâm töï vaâng lôøi sö phuï ñi tröøng phaït keû phaûn boäi sö moân (teân hoï Haøn, do dieãn vieân Shih Kien thuû vai). Bieát ñöôïc chò gaùi cuûa mình bò ñeä töû cuûa tay hoï Haøn haïi cheát, vôùi söï giuùp söùc cuûa moät toå chöùc an ninh anh quyeát ñònh tham gia giaûi thi ñaáu voõ nhaèm ñoät nhaäp saøo huyeät cuûa boïn chuùng laø moät hoøn ñaûo. Cuøng ñi vôùi anh coøn coù hai ngöôøi baïn nöõa laø Roper vaø William, nhöng William sau ñoù ñaõ bò hoï Haøn gieát cheát treân ñaûo. Taïi saøo huyeät cuûa chuùng, Lyù vöøa tham gia cuoäc tæ thí voõ thuaät coøn ban ñeâm vôùi söï giuùp ñôõ cuûa moät nöõ tình baùo teân laø Myõ Linh anh ñoät nhaäp vaøo saøo huyeät cuûa boïn chuùng. Laàn thöù hai thì anh bò baét, nhöng cuøng vôùi Roper hoï ñaõ dieät ñöôïc baêng cuûa hoï Haøn. Maëc duø boä phim raát thaønh coâng song dieãn vieân chính cuûa noù laïi chaúng coù cô hoäi ñöôïc xem noù. Lyù Tieåu Long ñaõ qua ñôøi ngaøy 20 thaùng 7 tröôùc khi coâng chieáu Long Tranh Hoå Ñaáu ñuùng 1 thaùng. Cuõng trong Long Tranh Hoå Ñaáu, Lyù Tieåu Long coù baøy toû moät soá quan ñieåm veà voõ thuaät cuûa mình, ñuùng nhö mong öôùc cuûa anh laø duøng ñieän aûnh ñeå truyeàn baù voõ thuaät cho ngöôøi ñôøi... Ngaøy 24 thaùng 8 naêm 1973, Long tranh Hoå ñaáu ñöùng ñaàu taïi raïp Graumann. Boä phim raát thaønh coâng, vaø Lyù Tieåu Long trôû neân noåi tieáng treân toaøn theá giôùi. Troø Chôi Töû Vong (Game of Death) coâng chieáu 1978. Coøn ñöôïc bieát ñeán vôùi caùi teân khaùc nhö Töû vong du hí, ñaây laø boä phim cuoái cuøng cuûa Lyù Tieåu Long. Anh vaøo vai Billy Lo, moät dieãn vieân noåi tieáng bò moät toå chöùc do Mr. Land caàm ñaàu ñe doïa toáng tieàn. Vì choáng laïi chuùng neân Billy bò chuùng aâm möu aùm toaùn, nhöng khoâng thaønh, anh chæ bò thöông naëng ôû maët. Sau ñoù anh laøm phaãu thuaät maët vaø toå chöùc moät ñaùm tang giaû nhaèm ñaùnh löøa toå chöùc cuûa Mr. Land ñeå deã beà ñoái phoù. Vì laø moät dieãn vieân, anh caûi trang ñeå theo doõi chuùng taïi Macao, Billy ñaõ gieát cheát caän veä cuûa Land laø Carl (moät cao thuû Karate) nhöng sau ñoù chuùng bieát anh coøn soáng vaø ñaõ baét Anna Young, baïn gaùi cuûa Billy gaây aùp löïc, nhöng cuoái cuøng töøng teân trong baêng ñaûng naøy cuõng phaûi ñeàn toäi. Boä phim coù söï tham gia cuûa moät

soá dieã nhö Danny Duø coù bieä phaù pcuûncan thì nnguønhieà boã nnguonoå Coâ gem ñaø n naø boø avieâ vaø thòi ncôn traá nñieâ a.Inosanto hoïthieä vôùpi vaø Kareem Abdul-Jabbar (trong vai nhö duø n g “toa ñieä n töû ” , “ñeà nghò lao nhaø o ñeá n xeù luoâ n aù o sô mi nhöõng khaåu hieäu töï do tình duïc, cuû töïa Hakim), trong phim Lyù Tieå u Long baù c só chòu khoù luyeä n chöõ ” hoaë c chuù reå ra, thaù o thaé t löng cuû a chaø n do caàn sa v.v... . Sau khi coù nhieàítug, coù bieå khaû naê duï nggiöõ coânana ra... toa chaä mchuù laïnig”, nhöng naï tuoä t“vieá phaê nsoâ gi nquaà reå ran chæ chöø tranh caõuitdieã noå i nñaõ ñöôï csöû baø ra nhò khuù c , ngoaø i ra, boä phim coø n “chöõ baù c só “ vaã n khaù phoå bieá n . Vaä yy... laï i cho chaø n g chieá c quaà n xòp nhoû caùc nghò vieân. Ngaøy 02 Thaùng Baûsöû duï n g caû n h ñaù m tang thaä t cuû a Lyù neâ n beä n h nhaâ n cuõ n g caà n coù chuù Vaä y roà i naø n g ñeø chaø n g ra laø m nhöõ n 1969, Hoäi ñoàng thaønh phoá ñaõ thoângtg Tieånumoä Phim ñoùnlaä nggp thaâ dang dôû “coâ löï c”giaû ncoù ”:moä Neá uu ñoä g Long. taù boä“phoø mình t thì coâ qua t cñaï oñeå luaä tnhö vaø töù claø hieä Lyù Tieå u Long cheá t neâ n nhaø saû n xuaá khoâ n g ñoaù n ra chöõ “roà g bay phuï n got gaù i khaù t tình daâ m duï c nôi hoang ñaû quaû aùp duïng ngay töùc khaéc. Ñoù laø ñaõm act kòch noâinlaï Leâ muù añöôï ”söû cuû ateâ cbaû thì toáñeï tinhoø nhaá nbò vôù nsó, gi.treû pphim vöø aneâ yùLyù caá tieä caùnbaù cñaø buoå leã hoä a t nhaï c Tieå u Long chæ coù ñoù n g caû n h ñaù n gaé n g quay laï i hoû i “taù c giaû ” cho ra chìm taø u troâ i ñeá n , naø n g vöø a ñeø vöø ngoaøi trôøi gì ñoù seõ ñöôïc thöïc hieänha nhau treâ u. hoû Phaà ncaû coø nñoànhai laï nhôø nheõ , g, hoaë ra i nmoä t ncaù nghieä nöï vöøcnaítlaàngaá u nghieá taï i nWallkill vaø luoâ cnigvuø n"thaè g moä laânpngt dieã nquaä khaù theá vai ngn ntieá cuû an"noâ nvieâ ga cta, cuø chuyeâ moâ caø gg. beù cuû chaø ng. Coù chaø hoaû g nvía caä thuoä nncghaï t naø y.ngñoù Ngöôø inngtheá naø y sau ñoù ñoù n g theá toálaá tKhoâ .y Ñöø gbuïchæ phoù thaù c sinh maï n g vaø ot tay mvai laï i maø chaï y , naø n g röôï ñôn giaûn laø caám choã vai tieá p trong Thaù p Töû Vong. taø i ñoaù n chöõ cuû a mình, hay cuû a theo, baé t ñöôï c ñeø xuoá n g chieá c gheá naøy thì ñi tìm choã khaùc chöù coù gì maø py ntay Töû Vong (Tower Death) ngöôø ilaábaù thuoá Khoâ ngñöôï phaû i ban ai daøiThaù i., Sau ghòt um chaø ngof o maë buïra, ncg noù khi leäcn.hñaà caá cvaø coâ ngcöû ung21-3-1981. Coønaï ni cnhaä aùcaù o cblouse, ngoà ibaù sau quaà thuoá ñeà döôù i cuû ahaø mình maø naï otöøynhö oñöôï döøunca achieá n leû choá bieá t vaä ñeá vôù caù teâ ndöôï khaù Töû laø cynsó, maø coùi laø c csó laø cuõnvaø g khoâ ... baù ndöôï veù tröôù ci cho Woodstock, vong du hí 2, hoaë c Troø chôi töû vong khoâ n g chaé c ñoï c noå i nhöõ n g toa thuoá Dó nhieâ n nhöõ n g ñoä n g taù c naø y caùc cuoäc giao dòch ñaøm phaùn giöõchæ ac 2 (Game of Death 2), ñaâ y laø phaà “ai vieá t ngöôø i aá y hieå u ”. (Baù o Tuoå laø "minh hoï a " maø thoâ i chöù khoâ n caùc nhaø toå chöùc vôùi caùc nhaïc só trìnhing tieá)npt, theo a boä phim Töû Treû thaä neánug cuû muoá n thaä luùnhieà c ñaà dieã cuõ ñang baé tt thì ñaàTroø ukhi coùChôi uu Vong vaø ñöôï c saû n xuaá t thöï c hieä n sau Caé n löôõ i phaû i "book" maá y choã cung öù n g dòch ngoïng nghòu run raåy. Khoâng ai coù khi Lyù uñeá Long qua ñôøinsoá . Nghóa Billy Lo Chaù n hôï aêTieå theå boû aêuni dieã vaø ng nheï vuï "loaï i nA n taï gia. laø theå kyù pcoù ñoà ngZ" bieå khi maø trôû laï i ñeå khaù m phaù ra söï thaä t sau teâ n h baè n g bia, röôï u , nöôù c eù p traù coâ naø y seõ khoâ n g giaû boä nhö coâ naõ ban toå chöùc khoâng noùi ñöôïc laø hoï seõiy caùyinhay cheá t nöôù cuû. laø aTrong nnganh caâ cbaï löï c-t".Chin Chaù c giôø keå maø laøtaêm "thaä AnKu n(do Z, dieã ôû ñaâ u luù c ñoù ,töø ngaø yñeámaë khai Wong Ching vai). duøa coù theå ngkhaê taéthuû hay nkeà g ckhoá coâ nquaá saø nquaû laønLei m töông lai cuû maï csaütheo gncho caù omvôï ñaõ gaàñoù nMaë maø ñöôïñieå tdaâ cheáit coù do. cbeätheù nh,t nhö ngöôø itoå nmai toäccvaã .Ku chaø ncg bieá yChin seõn chöa phaû khoù ñòa mngaø chöù tuy nhieâ n coù nhieà u nghi vaá n veà söï Chaù n nguû thì chong maé t tröôù c maø nt vì ñeâ m qua thaè n g choà n g mình Thôøi may nhôø trôøi cöùu! Chæ moänoù thaänbaé tgcoi caù ithieâ cheá naø vaø boä loä roõ hôn hình phim hay xem ñaùnoù ñi nruôõ ntHaø haï n yheá t cbaø ñaï n, thaù i tröôù c nyñeá ngaø môû maø nbanh. cho khi xaû y ra vuï cöôù p quan taø i cuû a Chin Chaù n soá n g coù theå uoá n g thuoá c nguû chaú n g chöø a moä t vieâ naø o cho vôï Woodstock thì hoï môùi xoay ra ñöôïc Kutrình khingaø bòi ñeå an ngoaø quaù lieà uchuaå hay khaù ñoù inghóa cho trong y cöôù laøtnm thuoá ci...ñoâ nôi dieã nnnhòn . Giöõ a taù luù c, gnhòn moä t soá ng trang. Billy Lo ñaõ bò saù t haï i khi tôù i taø n hôi. Caù c dòch vuï cung öù n g gaù i loaï ñaõ baét ñaàu ruïc ròch vôùi chuyeäni muù ñoøcoá ia gaé n g ñuoå i theo boï n cöôù p . Khi hay Nhöng... chaù n vôï thì quaû laø nan thaä t "baé n thaä t " naø y cuõ n g raá t ña daï n g, tieàn ñaõ mua veù laïi thì coù moät thaèng tinyi,veà i yeâ cheá t caà cuûkhoâ anh mình, Bobby giaû khi mình ngngcoù ñieå naøotc tuø theo uqueâ u)a, boã hoï coùdöng theåm phuï “bí rôï ”caùvôï (nhaø xuaá Lo (Tong Lung) em trai cuû a ñaù n g cheâ traù c h. Coâ n g, dung, n,t vuï töø n g ngöôø i , hoaë c nhoù m , taï iBilly nhaø hieän. Tay chôi bí ñoû naøy chongoâ bieá ñaõ taï m bieä t sö phuï vaø quyeá t ñònh haï n h, naø n g ñeà u veï n toaø n . Naø n khaù c h hay taï i nôi cuû a hoï . Thöôø anh coù moät ñoàng coû meânh moânnggg ñieà u ñeá tra moá i.ôûcChaú ngiobao laâ u thì i nhoù caù c maé nBethel, gphaû keù nhau cuõ ng gvôù khoâ n600 gm,heà chöù roä n n manh maã uchaø vuøn nggñi Bobby ñaõ ñeá n Laâ u ñaø i Töû thaà n , nôi ñeá n taä n nôi cung öù n g dòch vuï , naè m moä n g du ñeå nöû a ñeâ m baä t daä y boû nhaø ngoaïi oâ bang New York hieän ñang maø anh coù ñöôï moä tpsang, tình baï khoâ ngn trong caù c khaù cmaø hnc saï nmöôù coùnhay ñuû ñi lang suï hoán ga teù cho caù c thang tay chaê boø ñeå luø atieä boø mong muoá n vôù i voõ sö Lewis (Roy nghi ñaù p öù n g caù nhu caà u giaõ töø cuoä coá n g teù raõ n h. Luù c naø o naø n g cuõ n g leõ cuûa hoï ñeán aên. Neáu ban toå chöùc thaáoyc Horan) claá vaøcoi taø ntoâ ncmoä , hieä cuõ laøi ñôø ñoä thaâ khaù ccnhaã h. ñaõ ñeõ oicbeâ nc ñoä choà naùgyccho vaø ithöï laøMaø tnoâ g ñöôï thì cöù cho vieä ngngoï leã chuû nhaâ cuûaphaû toøia laølaâmu sao ñaøi. cho Sauhoâ ñoùm, laø giaõ töøn thì hoaø g. hoä in Woodstock. Lewis ngbaø bò tTöôû inimoä ttieá caù taø sau nhuù ggieá yhaï phaû iñaâ Caø nanh gtcuõ nan giaû i naø caù chaù nhngaå cöù Thieä laøchaø !khi gsöï uccboä töùn baï o vaø Bobby phaû i moä t mình ñoá i maë tieá c ngô vôù i chuyeä n (khi khoâ n g hôi lan daà n vaø phình leâ nhö quaû boù n long moân saép laøm thaèng boán thaènggt vôùingu) trong bò laá yi vôï aThaù mình laøntrí m gì... bôm nmñi g,tnguy choaù ngncuûnôi heá tthì taâpboã mTöû vaøu choû nhieå gcaêcheá troâ ñeá gvong. ñaâ

m,seõ baécao t chöôù cvôù . nTheo töï caéhieå löôõ . keá Anh pm Ku, ngöôø i baï nham cuõ quaù trieä tieâseõ ugaëdaø iChin daø i caù i caû giaù ci "nhôù Naønt gñaõ laø cho chaø nm g phaû ñöôï cnthieá tikhoù nhau, coùsoboà taém taênmaø gy hôn i caù c, Kar, cöùu khoâ u i vôù inhaø naø nnghieâ gnmoä thì cLyùulaï 60 cuû cuõ ncaù g ichính laønay. ngöôø i ñaõ saùt Law muoá nvôù , keå caûnieä n giaû n ñôn ñôøai"Billy, i kyõ mham hoâmmuoá voøÑoá i sen nöôù c toaù vaø thöù n.Tieå gi. theå tính luùnct ngöôï ban ñaà ñoøcaù ndaè oâdai, g laøthôø t hôï p ngaø ñeâ...m i keá gian haï bí imaä t cho cuûiaanh moättrai thaènmình g ñaønñeåoângiöõ g. Toâ ñaâm lo. Long, thieáyu cuù laø icuû giöôø nng. Ñuù nngga laø “phuù csöïbaá t truø ngñuû voõ taekwondo cuû a Haø n daøaMoä i kungfu, ñuût roä n g ñeå naø n g bieá n thaø n h moä moä n nlaä phieágioá n do Caùti toå ñaø chöù naøyc, buoâ e raè g ucaùnha c con ng cuû ñieà u thoâ n g leä laø caù c tieâ n nöõ lai hoïa voâ ñôn chí”. Vaøo t cuûnight a Nhaä t Baû n nvaø caû ycuûcaà u.nTrong n nñoïcaùsöù c naøynaêvôù ngöôø i karatedo khaù am toâñaà i cuõ g maát laà luoâ i khaû ngi Quoá vaøoc,phoø nngaø gc. Bac naø yThaù ñeà ug traà y Thöù tö 13 8, n m Taâ Bobby, Chin t baïimoä vaøt thôø guïci ñaá Naønboá nggc khoâ khaù ñeámoä n ngaø iytoânngaø ih cöù truyeàn gioá ng.Ku Theáñaõlaøthaá , trong truoà tnoãmaû vaû inöõche coøynncgphöông hai y töôû ang Coùtn,ngöôø coâ trong vieä truyeà baù ngaõ vaøkhaù o chính quan ñaõu moä i lôù ñaø nchính baøaêxa laïnclaï ccavaø ontnhaø ñieåm thuaächieá n lôïic, luù c naøtaø nigmaø ñaëtyñaà thaâ hoïngvui nthöc uoá gkhai haù vôù môù inchôi maï c, i voõ thuaä Hong vôùi theá chuaå caùnhíp c vò khaù ngi phim mình. toâi leânnbòñuøsaü i nvaøcho caàm nhoåchtöøkhoâ ng sôï khaùch..., vaäy t maø ñaõKong coù khoaû ng i, nhöng Lyù Tieå Long khoâ nmnggi môø maøu ñeá n Thaù Töûtoâ vong. giôø laøgm vieä coâ g ty, toùci saâ cho choàpng, i coá nhoaøi ra giôùSau Thöû töôû n töôï ncg nuôûmoä tnñaõ ngaø y naø cuoá 50.000 khaù giaû chieá icuûnqueâ nhaø . côm n nöôù giôø Nhöõ ngi naø caûnhg,coù Lyù Tieånug:Long ñeàu ñöôï khoâ göucoø n itaántaï t)traø taû chôï buù an khoû i ñuø buoä t mieä ñôøicn(ñoä c ñaõ thaâ angaä quyù gÑeá ñöôï choã p oâtreâ nmaø “ñoà ngc,c, thöôû nt gdöôù duy t ñoá vôù i tanh ñöôï laáynhö töø vaà nhöõ g caû nh ctrong maø chæ taïcoû vaø oincöû ncgsuû food - cEm y nhoaø i chaé anh...phim caén phaà ngaânm mình laønhaá na nöôù iban boï cuû chaê boø ”haø cuû ai fast toå a laø moächöù t tieä hình noä m ôû baû o taø maø hoaë c gheù m aê n mua côm löôõiLyù ! Tieåu Long ñoùng nhö “Long chæ hoà massage thuû y löï c (spa), treâ nhoä c ñeå chôø xem. Löôï nntay ggp, Tussaud ôûhoà ra Tranh u”.p Caù c caû h chính canh bòch. Vieä giaë tkhoå ,Anh, giuõ lau, chuø Sôïi Hoå toùcñaá nhaá nhaù nhnrôi khoûitrong tay, Maddam laø ly vang, beâ bôø laønñóa i caâ khaù nncgiaû g, ngoaø loàtraùnaø y iy, n tm chöa coù moä t t phoø gnchaê löu phim duïng dieã chaê m yn,“xem choù naøng coù ruønsöû g mình, hoûin: vieân ñoùng theá vaã maù laïnhoa, h,chuû vaøchaê nhaá laøcaâtreâ loønm gnieä tröông coïmình pm”, , CaùTieå tuyeá ñöôøng Tuy ñeán ñieå ñaõ bieánmang moä böùchoà töôï ngg tieâ naø anBruce Lyù Long. boäm phim chaê m nng... naønon,gcuû khoaù n traé nkhoâ g cho - cCaé nu nlöôõ i? Nhöng anh caén thaø löôõnih carpark laø tmoä tc naø tieâ thaä t, Lee nôûg Hong Kong. danh cuû a Lyù Tieå u Long nhöng Lyù baø giuù p vieä c laø m ñeà u ñeà u 2 tieá n g ai? phaû i tieâ n trong moä n g, tieâ n naø y coù da ñöôïc thaèng “chaên boø” naøy noù thaåy Tieå-ucaù Long khoâ ng ñeå ñoùnbaù gm boä. phim naøy. ñoà nthòt, g hoàAnh moãvuù i, ngaø . Ngoaø i giôø ñi laønm Löôõ anh! coùSong coù coù ymoâ ng ngoà n ngoä ... Melbourne cho i...i ñuoâ i boø Nhöõ nñieå g boä phim ñöôï coi saûcna vaø c nguû , thôø n - Nhöng phaû caénlaø löôõ cuû Caûnngoaï h ñôøii tröø nhöluùvaä y thì ngaøi ygian maicoøcoù Ñòa msao môùanh i ñöôï cci nghieâ mdii tuù veà phim aû n h voõ thuaä t do Lyù Tieå u laï i , naø n g daø n h heá t cho vieä c töï chaê m anh? cheá t cuõ n g cam loø n g chöù noù i gì chæ ñi thoâng baùo, vaø coâng vieäc xaây döïng Tính voâ tö cuûa quyù naøng Long ñeå i, ncho ngaøy nay baû thaâ ,chöa öu tieâ ñaë bieä choa i anh... chaù nñeá ! cn nhanh laáycTaï vôï Ñoù keå n tkhoû saâ n- Taï khaá u laïcuõ g ñöôï choùvôù ngi soù i .nmoä tlaøncöû a haø nngsau nöõcmaø trang, nhöõ n g ngoâ i sao lôù n veà phim veà voõ vieä c toâ n taï o , naâ n g caá p dung nhan Chaù n ... maø anh chaù n ai? thaâ n ca haù t aê n nhaä u döôù i hoà massage tieán haønh. Caùc gian haøng cung öùng nhieàu naøng cöù töï nhieân sôø moù thöû thuaä t lôùnn thôø nhö n Kieä - chuyeä Chaù em! thuû löïc tröng cuøng baø baàyy.tieân, thì chuù reå seõ cho n aêin nay uoáng, baõLyù i ñaäLieâ u xe, saânt cuû caùacymình. thöù (Jack Lee), Thaø hnhaø Long (Jacky Chan) nhö o ít Muõcho i teântreûcaé mnphaä p vaø o sinh, naøng. Maë keõchoã khai maø nnoùroà ihoaø töønimeø gmaø caë pcaùloâ töøcng chôi em, veä ñieä n t laøTöø Nhaâ n vieâ n moä it con cuõ n g chöa bao giôø vöôï t qua caù i boù n g deã laï n h, luoâ n co ro chui ruù c tìm hôi xanh nhö taø u laù , nhöng naø n g khoâ caë p dìu nhau vaø o nhöõ n g phoø n g nguû nöôùc... ñöôïc caùc ñoäi xaây döïng tranh naøng vaãn cöù... “voâ tö”. OÂng chuû cuû ngöôø ipnöõ tieà . nog.night mancuû atrong ng, ñaõ ñoåci cræ, nkhoâ phoø gñoà Bac ñeà traà reâancaùlaé nvaøngoonhieä keâunam gaø Kieâ nu gan, ghaø phoø nnggmoä lôù nt bieá naønyng) hoà ñeån ncaù thuû ptieâraù vaø giöõ coû cho kòpn aá(cuõ cöû nchoà g beø n naø coù saù kieá truoà ntöï gchöù khoâ t maûveá nhttrong vaû i che thaânCaâ ... m xaù thaâ n nvai chính Shanghai cngthaø nhnleâmoä t aûichseõ beo tinh xinhn naøBaû nygntoå baê gmoä boù thöông. naø tieâ Thaù bieå u nranh, dieã n moù ngaø cng... cho treo n vaù taám baû g to: Noon (Thaø ntieá ht Long) cuõ n g thöø a nhaä n , ñeï p . Thay vaø o böôù c ñi e deø roù n taé m baè n g "Omanko" cuû a gaù i Nhaä laëDuø ng, thôø naøni gtieá p tuï c nhaã n nhòn soá n g, khaù xaáu, thaùng 8 cuûa “Neáu quyù khaùch töï tieän sôø moùreùnt aûtieá nhTheo gim cuû Tieå uncoà Long n iñeá naønioghaø laønnhöõ ngn böôù chaâ (ñaõ thuaä treâ Vaê tuaà phöôû tuïYork cnlôø laø n phaä söïvöø cuû ngöôø cuû aLyù moä tagaømaø aalôù môù New laøatroø muø coù nhöõ ngiaõ gni ngaø caùcytöôø loaï g ttröng baønyc Ngheä cuû a ncöûlaï anhn ñoä , anh khoâ n daù m ñi theo con ñöôø n g luø n g kieâ u kyø cuû a ngöôø i ñeï p treâ n qua) laø m cho "noø n g phaù o " cuû a maá vôï vöø a hieà n , vöø a ñaû m . töø cuoä c soá g ñoä c thaâ n "ñôn phöông ngaøy möa naéng baát thöôøng, nhöng tieäm, chuùng toâi cuõng seõ laøm nhösaøny maø baätoä c nctoå"laøsö thuaä t maï ñaõ qua. Maø ng... i yTrôø i, alaâquyù utröôù nayc chaø g icöù“haø "vöôn leân ôùbaø trôø i” cao" cam chòu lì lôïvoõ m taï cuû naø ngcñi... khieá n catwalk. quyù cuû a choã mình iaSydney cho keä ,Söï mieã coùphim ñeå khai Soá vaäynvôù ngnaøtröng cuû Keá t tkhoâ quaû teâtnnhoù tuoå i Thaø maé t maø toânigkhoâ bieánt gnhìn, hoaë khi ñem chaø leânnggiöôø söû chaø ngc toâ iluù nlaø gymoä coø chòu in. hUaá öùchöa ct,gaé toâni coù bieá .cHoï m ngöôø ituy ,t ñaë choã veù baá giôø ñaõ baù n8noå ñöôï c Long khaù ch”. vôù i nhöõ n g boä phim haø i . Anh taâ m söï : laø nhìn maø khoâ n g thaá y , raè n g vôï toâ baè n g cuù "kamikaze", nhaø o chieá c phi gaø o leâ n : cho dòch vuï Bac night thaä t hoaø n h bao nhieâu nhöng coù tieàm naêng seõ Töø ñoù veà sau, khoâng coâ naøo coøn i “Lyù Tieå ucon Long nhöõ gm cuù ñaù isaá mi quaû laø t... nhaân. cuûa naøng uïp cô mmoä kích Omanko heá t soá chòu noå i roà ... Mình giaû traù- ntAnh gxatrong moätung t "trung taâ trí" vöôï 50 ngaø n nikhaù n giaû giaû döï “voâtieâ tö” nöõ a..myõ seù raátôûctcho cao, neâunHills, toâinhöng chæ coøcaø n nmoä tgaàlöïna vaøNhan naønong”g daø khieá ncho oânnngöôø haøincaû g oChuyeä "khaåsaé u phaù cuû gg ñeå thoaù ñi! lôùtnluù Surrey Sydney. truø bannhau ñaà ... gTrong nckhoâ nahchaø choï n laø ñaù chaâ n thaá p hôn. Moã i laà n xoù m thaã n thôø , cöù len leù n lieá c maé hai cuø n g cheá t chuø m , laø m cho chaø n gt Sau tieá n g gaø o thaá u taä n trôø i xanh, phoø n g loaï i VIP cuû a trung taâ m naø y ngaøy khai maïc thì nhieàu vaán ñeà noåi chaäm hieåu... phoù g ra ñaá , chaâ Lyù ra Tieå phaûSau i baé nntaä n taâ löïnhaø c ñeá vieâ cuoá coøñeâ ngn mn nñaï thì toâ i nñöôï ñôn ñaâ m toøuaLong ,c ñoø hoïm cphöông nquaû gytieâ nm AÙñôn u phuï vuïi, nhìn, coä khaù c8moä laïnaø it naå sinh. mbaø hoâ n,xoù choà g nraàluoâ u ni laï i dò. theù nmoã Aahh..., coø nt toâ i tieá p sau cuø g n ñeå daø nhc gì c cho gchaú maé ng:coø meø oi,nhieá choù xoùi ly moã i naøtsoá nlôù gseõ i anh... Moä quaø ñuû Con coù caû traê m ngaø ny bar khaù n mieä raànugnbaû o nvôï “Thoâ chuyeä n ñöôï ñaõvaø theá Tay troá nghaä cuûm a Santa Ana trong leãnaø hoänig. nhöõ cuùaröôï moä t uoá nhaê n caù coâ daâ u vaø o ñeâ m ñoä n g phoø n g ngaø i nhìn höï c sau löng 2.nseõ giaû khoâ ntgñaõ thaø ni h. 2coi nng, loaï i gHoø bia uii laø vaø caù cgöông loaï thöù cthaù g, giaû ñeá nthuï tham döï ñöôï cmaë nhö roài (thôû daøi), vì tình choàng nghóa y nhoù ñau quaù mai... Coø ii, cuõ khinveù y vôï mình pmoä nhö laø thôø gian thöû ch Nhoù maø8mtoø apñöa moä tvì... baøi n aênc daø i ”ñuûthaù choã cho caë , hoà khoâ ,muoá hoï laø naé m chaé trong tay. “long vôïn..,gtoâ toâmua gthaá ixuyeâ maë t ncaéqua nñeï ngoù nt Thaø n h Long coá gaé n g khoâ n g ñi Thoâ n g thöôø n g, vôù i Bac night duø vôï cuû a baï n mình thì cuõ n g laø luù c toâ ra. Khoaû n g thôø i gian ñoù , ñoá i vôù i toâ i spa roä n g chöa ñöôï c 20 ngöôø i , vaø heä loã hoû n g lôù n cuû a haø n g raø o quanh traï ii moân töù truï” cuûa ban toå chöùc baây giôø tay naøy ñeå nhoû maùu ra drap”. vaø oinchaï con Tieå uthoø Long ñaõ laø Vôï ncaù ng" nhaä nboø rabaûroà nguy cônhö maá naø g... chaú khaù c naø ovôùmaø imaø daâ gtheâ loïm ng nuoâ thoá g karaoke i thueâ nymöôù hình i"hoaø traø vaø oloø khu vöïnmctoâ seõ toå phaû yñöôø ñoâ nngñaù osôï nnplasma ohi:i traù “Anh coù ngtnhoù thì i8coùanh qua, t maø phaà nnivì baäñoä toå voõ vöø ac. leå keå (loaï i coù n)yi cñaõ n iñeâ m ñoù cöù tieà ngaø moä tgnphình to. voâ hình phaû cöï quaä lôùcnnhaø . moä Trong caêtoâ phoø nicgluoâ naø ycacoø n coù iôn vaø ngöï tröôù treâ baõ caù veä sinh löu nlôù g,nnsö nöôù , thuaä thöù cyt chöù daïNguy Caùhoä mcô anh. Toâ cuõ nchoï seõ vìcoû phim aû n h coù aû n h höôû n g quaù lôù n , moä t vui chôi cuoá i cuø n g cuû a mình taï i caù ct Töø n g giôø , töø n g phuù t , noù choaù n g heá ñeå : Moä t laø thoaù t khoû i noù , laø töï giaû i 4 caù n h cöû a deå ñi vaø o 4 phoø n g nguû tröôù c saâ n khaá u ñeå xí choã . aên vaø taïp hoùa v.v... ñeå cung öùng cho anh maø... xì muõi ra chaên”. phaà nnkhaù vì nlaøgisieá cuù cuû ancTieå utruø Long "trung taâ giaûlöï iutrí" n phuï vuï m tríbao vaømsinh claà toânilôù . thuyeá Noù cuõtcngphuï töôùctöøc phoù g; hai tñoø vaø coå mình, laø nhoû c, trong cnnophoø gdöï nguû ñeà Sau nhieâ soá löôï ngnhöõ ngöôø seõ caù ñeá ñöôï laø...u taâ

CHUYEÂN TRÒ MAÙNG XOÁI

Saûn xuaát bôûi nhoâm ñaëc cheá khoâng caàn sôn Khoâng ñöôøng raùp khoâng ræ nhieåu nöôùc Phía sau cao, tröôùc thaáp MIEÅN PHÍ Haïn baûo haønh gia taêng taám chaén laù Giaù tröïc tieáp töø haõng saûn xuaát

* luoân caùc ñöôøng raõnh maùng xoái cho troïn nhaø

114 Adderley St Auburn 9748 3022 (xin gaëp Rose, noùi tieáng Vieät)

45 37 45


thể là Hồng Gia Quyền và Vịnh Xuân Quyền. Nhưng sự sáng tạo của Lý Tiểu Long ở chỗ là huyền thoại võ thuật này đã nhấn mạnh đến tính đơn giản, trực tiếp và phi cổ điển. Nghĩa là phải chăng Lý Tiểu Long đã chối bỏ mọi hình thái quyền pháp Nam phái để tiến đến nguyên lý vô chiêu thắng hữu chiêu? Thật ra không phải như vậy. Lý Tiểu Long muốn nói rằng mọi nguyên lý triết học Trung Hoa trong võ thuật như Âm - Dương, Cương Nhu, Hư - Thực, Động - Tĩnh và các hình thái quyền pháp (tức là những Chiêu thức, Chiêu số ) chỉ là lột tả cái ý niệm sống động nào đó của quyền thuật. Các ý niệm quyền thuật này thể hiện ở ngay tên của các chiêu thức quyền pháp trong bài quyền theo cách tư duy tượng hình (mô phỏng) có tính ví von và so sánh bằng hình ảnh của người xưa. Chẳng hạn ở tư thế Trung Bình Tấn (Hồng Gia Quyền Hồng Hy Quan gọi là Tứ Bình Bát Phân) một tay quyền để ở hông còn tay kia xuất quyền đánh thẳng ngang về phía một bên hông của tay đó có tên là Hoa Vinh Xạ Tiễn ám chỉ động tác tay vung quyền tấn công tựa như dang cánh à một môn võ thuật vừa mang tính kỹ xảo, vừa mang tính võ thuật, lại cung về một bên, trong khi tay còn gắn liền triết học với cuộc sống, đồng thời cũng là võ học đưa đến mốc giới cao thông qua những cuộc đối đầu, đọ sức quyết liệt. Người sáng lập là Lý Tiểu Long với sự kết hợp các môn võ Trung Hoa (như Vịnh Xuân Quyền) và các môn thể thao phương tây (như Quyền Anh, thể dục thể hình,...) và quan trọng hơn bộ tấn và cách di chuyển của tiệt quyền đạo được lấy từ môn đấu kiếm của phương tây. Tên của môn võ này chữ Hán là 截拳道. Nếu dịch theo đúng nghĩa Hán Việt thì phải đọc là Tiệt quyền đạo. “Tiệt” có nghĩa là “cắt đứt” hay “một đoạn”. Ý nghĩa này theo Lý Tiểu Long là vì môn võ khi đánh cắt đứt đường quyền của đối thủ, trước khi đối thủ có thì giờ phản ứng. Tuy nhiên, nhiều người dịch lầm là Triệt quyền đạo, với ý tưởng là “triệt tiêu” địch thủ. Tên này nghe hay hơn nên trở nên phổ thông ở Việt Nam, mặc dù không đúng ý nghĩa của người sáng lập là Lý Tiểu Long. Chiến thuật Tầm kiều - Phá mã là một chiến thuật phổ biến trong tất cả các hệ phái Nam Quyền từ Hồng Gia Quyền cho đến Bạch Mi Quyền, Vịnh Xuân Quyền, Phật Gia Quyền, Chung Ngoại Châu Gia, Thái Gia Quyền. Triệt Quyền Đạo (Jiequandao) của Lý Tiểu Long cũng phát triển trên nguyên lý này thành 2 nguyên lý căn bản của Triệt Quyền Đạo Triệt Đầu Quyền: Ngăn chặn đòn của đối phương ngay từ trong gốc trước khi phóng ra đến mục tiêu trên người ta (nên mới gọi là Triệt Đầu Quyền, Triệt có nghĩa là ngăn chặn khi quyền đối phương mới khởi phát). Tiếp Vĩ Quyền: Đối phương vừa dứt đòn hết tầm ngay lập tức ta xuất thủ tiếp quyền đối phương (nên mới gọi là Tiếp Vĩ , Vĩ là cái đuôi, ý nghĩa là như vậy). Chữ Kiều có nghĩa là cây cầu, ở đây chỉ khoảng cách đo lường giữa ta và đối phương. lại nằm ở hông giống như đang nắm Tuy nhiên có một đặc điểm trong kỹ thuật quyền pháp của Trung Hoa rằng mũi tên kéo về sắp sửa bật dây cung khái niệm Kiều có nghĩa là Điếu Kiều tức là cái cầu ở cửa thành ngày xưa hạ bắn ra, còn Hoa Vinh là tên của một xuống cho người ra vào, nên khi muốn tấn công đối phương nghĩa là trước trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc khi công thành ta phải phá cửa thành (Phá Kiều) rồi mới xông vào thành, tức trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi là đánh gẫy (triệt hạ) tay chân (quyền cước) đối phương trước rồi mới công Nại Am. Hoặc chiêu thức Ngọa Hổ thành. Tầm Dương (cọp nằm bắt dê) chẳng Xét cho cùng Triệt Quyền Đạo của Lý Tiểu Long không có gì quá mới hạn. Còn nếu như hai tay nắm thành mẻ mà chỉ là sự phát triển trên cơ sở các nguyên lý quyền kỹ Nam phái , cụ quyền nằm ở hai bên hông thì gọi là

46

Nhị Hổ Tiềm Tung (như hai con cọp nằm hai bên cổng) hay Long Tàng Hổ Phục (rồng và cọp nằm hai bên chờ thời xuất công)... Do vậy Lý Tiểu Long đã đưa ra khái niệm Triết học vận động (Philosophy in Motion) trong võ thuật có nghĩa là giữa các hình thái quyền pháp - tức là các chiêu thức - luôn có sự biến hóa có thể không theo một trình tự nhất định nào để trở thành một khuôn vàng thước ngọc mà tùy theo khả năng ứng biến theo tình thế của người luyện tập và trong khi chiến đấu ngoài đời thật sự. Đó là tư tưởng “Không câu chấp, không câu nệ và vạn pháp hư không” trong thuyết lý Thiền Tông Phật Giáo Trung Hoa. Và Lý Tiểu Long đã đi đến kết luận Học nguyên tắc rồi giải trừ nguyên tắc, nghĩa là qua sông rồi thì nên để lại thuyền mới đi tiếp được, nếu cứ câu nệ vào phương pháp tức là quá quan tâm đến hình thức mà không hướng đến nội dung thì tâm pháp bị vướng bận, năng lực bị giam hãm và không được giải phóng thì cho dù có tập luyện quyền thuật lâu ngày cũng không có kết quả gì. Như vậy người mới học quyền thuật rất cần các hình thái quyền pháp căn bản, đến khi tinh luyện rồi thì thiên biến vạn hóa, từ chỗ có chiêu số đi đến chỗ không có chiêu số nghĩa là Vô ảnh quyền, vô ảnh cước, mọi cử động bất kỳ của thân thể cũng có thể trở thành chiêu thức (Techniques) phòng thủ, tấn công hay phản công đối phương hữu hiệu. Tóm lại, kỹ pháp Triệt Quyền Đạo là dùng bất cứ kỹ pháp nào có thể vận dụng, là cái vô hạn, linh hoạt. Linh hồn của Triệt Quyền Đạo chính là sự thành thục hoàn hảo đối với kỹ thuật, nó phải được nuôi dưỡng, hình thành từ những linh cảm được tỏa sáng trong tâm linh, biến những kỹ pháp thành năng lực đặc hữu của riêng mình, cộng thêm sự tôi luyện lâu dài đối với trực giác, cuối cùng có thể đạt đến mức hoàn hảo có thể dựa vào phản ứng bản thân và cảm nhận trực giác để có thể vận dụng nhanh chóng và tự động hóa bất kỳ kỹ pháp nào của bản thân để ứng phó với mọi biến hóa của ngoại cảnh. (Triệt Quyền Đạo mang tính h thời đại cao đi thẳng vào bản chất võ thuật giúp võ sinh thực chiến, rèn luyện toàn diện một cách nhanh chóng, thể hiện sự tự do chính bản thân mình, không cầu kỳ như võ thuật truyền thống (học võ thuật truyền thống không đúng thầy đúng thợ thì chỉ được mỗi cái sức khỏe mà thôi ).[]

H

ay coøn goïi laø Coân nhò khuùc, töùc coân hai khuùc hay löôõng tieát coân, song tieát coân (aâm romanji tieáng Nhaät laø nunchaku) laø moät daïng ñoaûn coân coù hai khuùc ñöôïc noái vôùi nhau bôûi moät ñoaïn daây meàm. Moân voõ khí naøy ñöôïc söû duïng thònh haønh trong voõ phaùi Karatedo Nhaät Baûn vaø hieän nay, do tính chaát tieän lôïi cuûa noù, coân nhò khuùc ñaõ ñöôïc nhieàu moân sinh cuûa caùc voõ phaùi khaùc nhau öa chuoäng trong luyeän taäp vaø töï veä. Lòch söû caùc moùn binh khí trong caùc voõ phaùi coå truyeàn Trung Hoa, chaéc chaén coân nhò khuùc cuõng coù nhöng khoâng thònh haønh, thöôøng caùc moân ñoà taäp coân tam khuùc hoaëc tieân (roi) vôùi nhieàu ñoát noái vôùi nhau (thaát tieát tieân hoaëc cöûu tieát tieân). Coù theå tìm thaáy trong caùc vuõ khí coå cuûa Trung Hoa moät daïng thöùc gaàn töông töï coân nhò khuùc nhöng bao goàm moät khuùc daøi vaø moät khuùc ngaén hôn, hoaëc moät khuùc daøi vôùi hai khuùc ngaén noái vôùi nhau baèng daây meàm, khi luyeän taäp thöôøng taäp moät chieác hoaëc taäp caû hai chieác. Caây coân naøy coøn ñöôïc goïi teân laø song hoå vó coân (coân ñuoâi hoå). Töông truyeàn taïi vuøng Okinawa khi tieåu vöông quoác naøy bò ngöôøi Nhaät ñoâ hoä, söï cai trò taøn khoác vôùi söu cao thueá naëng cuûa ngöôøi Nhaät khieán daân baûn ñòa lieân tuïc noåi daäy phaûn khaùng. Caùc voõ quan Nhaät taïi caùc laøng maïc ñaõ nghieâm caám khoâng cho daân chuùng ñöôïc söû duïng duïng cuï baèng saét trong saûn xuaát sinh hoaït, chæ tröø moät con dao saét ñöôïc söû duïng haïn cheá vôùi söï kieåm soaùt cuûa keû cai trò, loaïi boû taát caû nhöõng gì coù theå trôû thaønh vuõ khí saùt thöông nhaèm thuû tieâu yù chí ñaáu tranh cuûa ngöôøi daân baûn ñòa. Vieäc taäp luyeän döôùi haàm nhöõng chieâu thöùc töï veä ñaõ ñònh hình nhöõng kyõ thuaät chieán ñaáu Karatedo ñaàu tieân, vaø caùc duïng cuï saûn xuaát baèng goã, tre, truùc ñaõ ñöôïc ngöôøi daân ôû ñaây cheá taïo thaønh caùc vuõ khí ñeå hôïp phaùp hoùa söû duïng khi mang trong ngöôøi vöôït thoaùt khoûi moïi söï kieåm duyeät: tröôøng coân (bo) voán xuaát xöù töø moät caây saøo; song quaûi (tonfa) moät daïng duøi cui coù caùn chóa ngang hình chöõ L; chóa ba (sai) ñeå xoùc rôm raï; tieåu ñoaûn coân laø khuùc coân goã ngaén nhö caây buùt coù theå ñeå goïn trong loøng baøn tay; lieàm (kama) ban ñaàu

47


laø duïng cuï caét luùa, vaø coân nhò khuùc (nunchaku) xuaát xöù töø hai thanh tre hay goã buoäc daây ôû ñaàu duøng cuoän boù luùa khi ñaäp luùa. Trong caùc voõ phaùi coå truyeàn Vieät Nam, coù moät duïng cuï cuõng xuaát xöù töø chieác keïp luùa vaø caáu taïo gioáng heät nunchaku, tuy vaãn thöôøng thaáy coù hai thaønh moät daøi moät ngaén ñöôïc goïi laø thanh meï thanh con. Vuõ khí naøy ñöôïc goïi teân laø thieát lónh vôùi loái ñaùnh raát goïn, coù nguoàn goác töø xa xöa vaø hieän nay nhieàu voõ phaùi xuaát phaùt töø Bình Ñònh vaãn söû duïng. Ñieàu caàn noùi theâm ôû ñaây raèng, duø raát coù theå chieác coân nhò khuùc ñaàu tieân khoâng laø baûn quyeàn cuûa vuøng Okinawa Nhaät Baûn, nhöng chính tính phoå bieán cuûa noù sau naøy theo söï baønh tröôùng cuûa moân phaùi Karatedo khaép theá giôùi, ñaõ khieán caû theá giôùi chæ bieát ñeán moät teân goïi thuaàn Nhaät - Nunchaku cuûa vuõ khí naøy, vaø coân nhò khuùc nghieãm nhieân ñöôïc thöøa nhaän nguyeân uûy töø quaàn ñaûo Okinawa. Söï phoå bieán hình aûnh cuûa Lyù Tieåu Long vôùi coân nhò khuùc trong tay, maø vuõ khí naøy ñöôïc hoï Lyù öa chuoäng vaø taäp luyeän nhôø söï chæ daãn cuûa moät ñoàng moân Trieät Quyeàn Ñaïo voán xuaát thaân ban ñaàu töø Karate, cuõng phaàn naøo khuyeách tröông vaø phoå duïng hoùa loaïi vuõ khí naøy. Caáu taïo Coân nhò khuùc luùc sô khai chæ laø hai thanh tre, goã coù tieát dieän hình troøn hoaëc hình chöõ nhaät, daøi baèng nhau vaø noái vôùi nhau baèng moät ñoaïn daây chaéc chaén. Töø duïng cuï sô khai ban ñaàu, coân nhò khuùc ngaøy nay coù kieåu daùng raát ña daïng vôùi raát nhieàu bieán theå cuûa hình daïng hai thanh coân: hình troøn, hình nöûa troøn, hình luïc giaùc, hình baùt giaùc, hình vuoâng, hình chöõ nhaät nhöng thònh haønh nhaát laø thaân coân ñöôïc taïo caùc caïnh hình luïc giaùc hoaëc baùt giaùc ñeå gia taêng ñaëc tính saùt thöông cho vuõ khí nhöng vaãn thuaän tieän khi söû duïng, khoâng quaù saéc caïnh nhöng cuõng khoâng quaù trôn nhaün. Hai khuùc naøy thöôøng ñöôïc laøm vôùi chu vi phaàn ñuoâi coân (nôi noái daây), nhoû hôn moät chuùt so vôùi phaàn ñaàu coân (nôi caàm trong tay ngöôøi taäp) ñeå khi söû duïng thuaän tieän hôn do löïc ly taâm khoâng khieán ñoâi coân tuoät vaêng ra khoûi tay ngöôøi taäp trong nhöõng chieâu thöùc loan coân, muùa coân. Chieàu daøi cuûa moãi ñoaïn coân, tuøy theo sôû thích caù nhaân vaø caáu taïo cô theå ngöôøi söû duïng, nhöng thöôøng toái öu laø baèng ñoä daøi caúng tay ngöôøi söû duïng tính töø cuøi choû ñeán giöõa loøng baøn tay (khoaûng 25-35 cm). Ñöôøng kính thaân coân phaàn ñaàu (to nhaát) khoaûng 2,5 ñeán 3,5 cm; phaàn ñuoâi nôi noái

48

daây khoaûng 2 ñeán 3cm. Chaát lieäu laøm hai thanh coân cuõng ña daïng hôn, kim loaïi (ñeå khoâng bò quaù naëng thöôøng laøm baèng hai oáng kim loaïi), tre, goã, nhöng thònh haønh nhaát laø coân laøm baèng goã cöùng. Ñoaïn daây noái hai thanh coân coù theå laøm baèng daây duø chaéc hoaëc laøm baèng xích saét meàm baèng caùch ñuïc loã thaúng xuyeân taâm treân beà maët cuûa ñuoâi coân, luoàn daây xuoáng coá ñònh vaøo moät hoaëc hai loã xuyeân ngang thaân phía ñaàu coân. Theo kinh nghieäm cuûa nhieàu ngöôøi ñaõ töøng söû duïng coân nhò khuùc, vieäc luoàn daây xuoáng qua hai loã khieán troïng taâm cuûa coân vöõng vaøng hôn

löôõng tieát coân, song tieát coân (aâm töø tieáng Nhaät laø nunchaku) laø moät daïng ñoaûn coân coù hai khuùc ñöôïc noái vôùi nhau bôûi moät ñoaïn daây meàm.

vaø kieåm soaùt coân deã hôn laø chæ luoàn daây xuoáng moät loã xuyeân ngang. Khi keùo hai thanh coân thaúng ra, chieàu daøi ñoaïn daây coøn laïi sau khi ñaõ noái coân toái öu laø baèng 1/2 cho ñeán daøi nhaát laø baèng chu vi cuûa coå tay ngöôøi taäp. Daây quaù ngaén thì ñoâi coân khoâng linh ñoäng, daây quaù daøi thì tuy löïc ñaùnh maïnh hôn, linh hoaït hôn nhöng vieäc kieåm soaùt coân raát khoù khaên. Ñeå bieåu dieãn coân nhò khuùc ngöôøi söû duïng thöôøng caàm saùt tay vaøo thaân coân phía ñaàu, hoaëc caùch ñaàu coân khoaûng 1ñeán 2 cm, ñoâi khi coù theå caàm vaøo giöõa thaân coân. Caùc ñoäng taùc taäp luyeän phong phuù giuùp cho ngöôøi taäp laøm chuû ñoâi coân thaønh thaïo. Do khi caàm moät thanh coân vaø taán coâng baèng thanh coøn laïi, sau khi chaïm muïc tieâu nhaän phaûn löïc thanh coân seõ baät maïnh veà sau, neân ñeå khoâng bò “phaûn taùc duïng” khi söû duïng coân nhò khuùc ñoøi hoûi phaûi khoå luyeän.

Khoå luyeän laø moät vaán ñeà, nhöng maø luyeän taäp cho thaân theå mình phaûn öùng nhanh nhaïy, ngöôøi vaø coân phaûi hoaø hôïp nhö moät. Phaûi caûm nhaän ñöôïc söï chuyeån ñoäng cuûa khoâng khí khi coân ñaùnh vaøo muïc tieâu. Löïc ñaùnh cuûa coân nhò khuùc raát maïnh ôû phía ñaàu coân do ñöôïc hoã trôï bôûi löïc ly taâm vaø phaûn löïc trong nhieàu ñoøn theá maø ngöôøi söû duïng caàm moät thanh coân vaø ñaùnh vaêng thanh coøn laïi vaøo caùc muïc tieâu hieåm treân ngöôøi ñoái phöông nhö ñaàu, maët, gaùy, tay, chaân. Tuy nhieân, ngoaøi nhöõng daïng thöùc duøng coân nhò khuùc ñöôïc taäp luyeän vaø söû duïng trong thöïc chieán raát ña daïng: coù theå moät tay caàm vaøo phía ñaàu moät thanh coân, moät tay caàm phía ñuoâi thanh coøn laïi, giöõ thaúng 2 thaân coân vaø taán coâng baèng ñaàu thanh coân phía treân vaøo caùc yeáu ñieåm nhö huyeät ñaïo, hoaëc ñôõ, gaït, ñaäp; coù theå caàm chaäp caû hai thanh coân vaø ñaùnh, ñaâm, ñôõ gaït; coù theå hai tay caàm hai thanh coân vaø duøng ñoaïn daây ôû giöõa ñeå xieát coå, khoùa tay, chaën chaân ñoái phöông v.v. Tuy nhieân, duø baèng baát cöù hình thöùc naøo, ñeå söû duïng thaønh thaïo coân nhò khuùc raát caàn khoå luyeän baèng caùc kyõ thuaät loan (quay) coân, thu coân, vaø taäp ñaùnh coân tröïc tieáp leân caùc duïng cuï cöùng nhö truï caây, bao caùt. Kyõ thuaät söû duïng Coân nhò khuùc ñöôïc phaân chia thaønh caùc nhoùm nhoû nhö sau: (1) Kyõ thuaät quay (loan): soá 8, voøng troøn, anpha.... (2) Kyõ thuaät quaät: xeùo, doïc, ngang. (3) Kyõ thuaät chuyeàn: coù 8 ñoäng taùc cô baûn & 32 bieán theå: chuyeàn tröôùc, sau, ñoåi tay, qua hoâng, qua coå. (4) Kyõ thuaät laên: coù 4 ñoäng taùc laên cô baûn & voâ soá caùc baøi taäp phoái hôïp khaùc (5) Nhoùm caùc tö theá thuû, caän chieán (baät, neùm,...) & kyõ thuaät söû duïng 2, 3 coân nhò khuùc cuøng luùc hoaëc luaân phieân. Ngoaøi ra, trong caùc baøi taäp phoái hôïp & naâng cao coøn coù nhoùm caùc kyõ thuaät lia coân nhò khuùc, tung coân nhò khuùc leân khoâng trung, kyõ thuaät ñieàu khieån coân nhò khuùc baèng coå tay, laên hoaëc chuyeån höôùng coân nhò khuùc treân caùc ngoùn tay. Sau giai ñoaïn taäp luyeän cô baûn (baäc sô caáp), ngöôøi yeâu thích coân nhò khuùc seõ tieáp tuïc hoïc leân cao. Khaùc haún vôùi caùc moân voõ thuaät hoaëc binh khí khaùc, vieäc giaûng daïy naâng cao naøy khoâng taäp trung vaøo vieäc huaán luyeän caùc ñoøn theá maø chuû yeáu taäp trung vaøo vieäc höôùng daãn cho moân sinh caùc COÂNG THÖÙC saùng taïo ñoøn theá môùi. Töø 1 vaøi ñoøn tieâu bieåu, sau khi thaám nhuaàn COÂNG THÖÙC aáy, moân sinh coù theå khai saùng & phoái hôïp ra voâ soá caùc ñoøn theá khaùc, môùi

laï hôn, ñeïp maét hôn... Moät soá nguyeân taéc khi söû duïng coân nhò khuùc (1) Nguyeân taéc Nhaát theå: Ñaây laø nguyeân taéc quan troïng nhaát khi söû duïng coân nhò khuùc. Theo ñoù, coân vaø ngöôøi söû duïng noù phaûi hoøa nhaäp thaønh 1. Coân nhò khuùc laø söï (phöông tieän) noái daøi cuûa caùnh tay. Söï hôïp nhaát naøy giuùp taêng cöôøng khaû naêng kieåm soaùt vaø ñieàu khieån coân theo yù muoán cuûa ngöôøi söû duïng. (2) Nguyeân taéc aâm döông: coân nhò khuùc laø 1 binh khí theå hieän caû söï vaän haønh cuûa nguyeân taéc (trieát lyù, tö töôûng) aâm döông khi söû duïng. Ñieàu quan troïng laø ngöôøi söû duïng tìm ra söï giao hoøa aâm döông (thaû loûng & tröông cô) trong taát caû caùc chieâu thöùc maø mình ñaõ taäp luyeän. (Neáu chöa phaùt hieän ñöôïc ñieàu naøy seõ laøm ngöôøi taäp raát mau meät moûi - vì phaûi tröông cô lieân tuïc). (3) Nguyeân taéc cöông quyeát & döùt khoaùt: Trong moïi kyõ thuaät cuûa coân nhò khuùc ñeàu yeâu caàu ngöôøi söû duïng chuùng phaûi thöïc hieän ñoäng taùc aáy thaät cöông quyeát vaø döùt khoaùt. Ñieàu naøy laøm taêng tính maïnh meõ trong kyõ thuaät & thaàn khí khi thöïc hieän caùc baøi taäp luyeän veà coân nhò khuùc. (4) Nguyeân taéc Ñaúng theá: Nhö treân ñaõ noùi, coân nhò khuùc laø söï noái daøi cuûa caùnh tay, do ñoù, vieäc söû duïng ñoâi tay thuaàn thuïc khoâng coù nghóa laø troïng taâm cô theå (vuøng roán) phaûi troài suït, laéc lö. Töông töï nhö boä moân khieâu vuõ, hoâng & vai ngöôøi söû duïng coân nhò khuùc phaûi thaúng, khoâng ñöôïc uoán eùo, nhaáp nhoâ. Vi phaïm nguyeân taéc naøy, beân caïnh vieäc vi phaïm nguyeân taéc “nhaát theå”, noù coøn laøm cho ngöôøi xem coù caûm giaùc meät moûi, laøm maát tính thaåm myõ vaø ngheä thuaät cuûa coân nhò khuùc. Ngoaøi ra, ngöôøi söû duïng coân nhò khuùc coøn phaûi löu yù ñeán moät soá nguyeân taéc cuûa vaät lyù hoïc nhö löïc ly taâm (caùnh tay ñoøn), phaûn löïc; ñieåm taäp trung löïc, söï hôïp löïc, söï trieät tieâu löïc vaø tính lieân hoaøn, nguyeân taéc khoáng cheá coân nhò khuùc, phöông phaùp xöû lyù khi va chaïm coân nhò khuùc trong taäp luyeän vaø thi ñaáu. Ngoïc Thu Một người đến gặp ông Trời và hỏi: “1000 năm là bao lâu?” Trời nói “Đối với ta chỉ là 1 giây”. Người này hỏi tiếp “Thế còn 1000 đô là bao nhiu?” Trời trả lời “Với ta, chỉ là 1 xu ten”. Anh chàng lại tiếp: “Vậy… Ông Trời có thể vui lòng cho con 1 xu ten thôi, được hay không?” Trời mỉm cười: “Được hứ sao không. Người chịu khó chờ ta chỉ…1 giây thôi.”

Thieân Quaân

L

yù Tieåu Long cheát vì chöùng phuø naõo vaø chöùng naøy taïo maãn caûm cao vôùi caùc loaïi thuoác giaûm ñau coù chöùa Aspirin... Lyù Tieåu Long cheát vì uoáng nhaàm thuoác cuûa Ñinh Phoái Phoái ñöa v.v... Nhöõng baûn tin ñaïi loaïi nhö vaäy cuûa baùo chí luùc ñoù chæ caøng thoåi phoàng theâm nhieàu lôøi ñoàn cuûa giôùi haâm moä ñöa nhau ñi tìm söï thaät veà bí aån trong caùi cheát cuûa Lyù Tieåu Long. Lyù Tieåu Long cheát vì v.v... vaø v.v... Nhö quyù baïn ñoïc bieát, ñoù chæ laø baùo caùo cuûa beänh vieän. Thôøi baáy giôø ngöôøi ta noùi, giôùi “coù theá löïc” ôû Hoàng Koâng coù theå mua ñöôïc caùc chöùng y thieáu trung thöïc cuûa baùc só beänh vieän khoâng maáy khoù khaên, vì vaäy khi Lyù Tieåu Long ñoät ngoät qua ñôøi ôû tuoåi 32, trong luùc anh laø moät voõ sö coù söùc khoûe vaø theå löïc raát sung maõn. Ñieàu naøy khoâng deã daøng ñeå “giang hoà” coù theå tin Lyù Tieåu Long cheát chæ ñôn giaûn laø vì moät côn nhöùc ñaàu do bò söng oùc gì ñoù. Ngöôøi ta quaû quyeát laø Lyù Tieåu Long ñaõ daùm vuoát raâu huøm khi ñuïng chaïm ñeán Tam Hoaøng hoäi (Triad gang) laø moät baêng ñaûng mafia Trung Hoa coù taàm hoaït ñoäng quoác teá. Lyù Tieåu Long ñaõ töø choái moät döï aùn laøm aên cuûa Tam Hoaøng muoán ñaàu tö vaøo ngaønh ñieän aûnh ñeå röûa tieàn. Qua ñoù Tam Hoaøng ñaõ trieät ñöôøng soáng cuûa Lyù Tieåu Long. Vaø chính Ñinh Phoái Phoái laø ngöôøi ñöôïc Tam Hoaøng hoäi “mua” ñeå tieãn Lyù Tieåu Long ñi baèng caùch ñaàu ñoäc. Vieân thuoác maø Ñinh Phoái Phoái ñöa cho Lyù Tieåu Long uoáng laø thuoác nhöùc ñaàu Aspirin hay thuoác gì thì chæ coù mình naøng vaø Tam Hoaøng bang hoäi bieát maø thoâi. Moät dö luaän khaùc ñöôïc giôùi bình daân chuù yù vaø truyeàn ñi moät caùch roäng raõi hôn, vaø ñöôïc nhieàu ngöôøi tin hôn, khi cho laø Lyù Tieåu Long bò chöùng “thöôïng maõ phong” töùc laø chöùng “phaïm phoøng” hay coøn goïi laø “taåu döông” ñeå chæ söï ñoät töû cuûa quyù oâng giöõa luùc aân aùi. Hoäi chöùng naøy ñöôïc dieãn taû laø khi ñaøn oâng aân aùi taïo côn khoaùi laïc ñeán toät ñænh ñeå caùc cô thaét co boùp maø bôm phoùng tinh ra roài khoâng ngöng laïi ñöôïc, côn cöïc khoaùi cöù keùo daøi, tinh dòch, tinh khí, tinh löïc gì cöù tuoân ra ngoaøi leânh laùng voâ taän laøm chaøng kieät löïc maø “hui”. Nhöõng tay raønh chuyeän cöù khaêng khaêng laø Lyù Tieåu Long cheát vì khoâng “haï maõ” ñöôïc luùc ñang côõi... treân buïng cuûa Ñinh Phoái Phoái maø thoâi chöù chaúng coù lyù do gì khaùc. Giôùi thaày baøn ñeà suy dieãn ra laø luùc Raymond Chaâu Vaên Hoaøi saép ñi

49


qua nhaø George Lazenby, Lyù Tieåu Long vôø than meät, vaø xin vaøo phoøng nguû cuûa Ñinh Phoái Phoái ñeå naèm nhôø, nhöng thaät ra anh ñaõ nhaùy maét aùm hieäu vôùi coâ naøng dieãn vieân xinh ñeïp, ngöôøi thuû vai em gaùi cuûa mình trong Ñöôøng Sôn Ñaïi Huynh. Lyù Tieåu Long ñaõ “keát” coâ naøng naøy khi hai ngöôøi dieãn chung vôùi nhau trong haõng nöôùc ñaù trong phim. Vaø Ñinh Phoái Phoái cuõng ñaõ “ñaù loâng nheo” vôùi ñaïi ca Ñöôøng Sôn cuûa mình... Vì vaäy khi Raymond Chaâu Vaên Hoaøi vöøa rôøi böôùc, luùc baáy giôø trong nhaø chæ coøn coù mình Lyù Tieåu Long vaø Ñinh Phoái Phoái, maø ñaïi huynh Ñöôøng Sôn cuûa naøng laïi ñang naèm saün treân giöôøng vôø nguû. Coâ em cuûa Ñöôøng Sôn Ñaïi Huynh lieàn tranh thuû leo leân quyø boø treân neäm giöôøng laøm ngöïa roài baét Lyù Tieåu Long nhaûy leân maø phi nöôùc ñaïi, vaø ñaây chính laø ñieàu toái kî nhaát cuûa ngöôøi luyeän voõ. Khi ñang meät laõ söùc vì luyeän taäp, coâng löïc chöa phuïc hoài... Giöõa luùc naøy maø chôi troø “côõi ngöïa” tìm ñoäng hoa vaøng thì seõ raát deã bò hoäi chöùng khi “tôùi ñænh” roài thì cöù ôû hoaøi treân ñoù maø “pheâ” cho ñeán caïn saïch tinh khí, kieät löïc laên quay ra cheát nguûm cuø ñeøo. Thöôøng, caùc coâ gaùi Trung Hoa hay ñöôïc maáy baø meï daïy cho caùch cöùu maïng choàng mình. Neáu xaûy ra tình huoáng naøy thì cöù ruùt caây traâm caøi toùc cuûa mình maø choït maïnh moät nhaùt vaøo ñoát xöông soáng cuoái cuøng ngay giöõa hai bôø moâng cuûa chaøng. Ñaây laø moät huyeät chaän ñöôøng xuaát cuûa tinh löïc, vaø cuõng laø caùch laøm chaøng “rôùt ñaøi” tænh moäng lieàn töùc khaéc thoaùt ra khoûi côn cöïc khoaùi voâ taän ñang daãn chaøng ñi gaëp töû thaàn. Neáu khoâng nhanh choùng keùo chaøng xuoáng khoûi ngoïn “Phuø vaân Yeân Töû” thì chaøng cöù theo côn söôùng khoaùi maø phoùng tinh aøo aøo vaøo (caùi thuøng khoâng ñaùy) cuûa naøng cho ñeán khi toaøn boä “döông löïc” cuûa ñaøn oâng ñaõ bò “taåu” heát ra ngoaøi. Vaäy laø... cheát chaéc. Khoâng hieåu sao ngöôøi ñeïp Ñinh Phoái Phoái laïi khoâng bieát aùp duïng caùch trò lieäu ñôn giaûn nhöng raát höõu hieäu naøy, hoaëc naøng khoâng coù caây traâm caøi toùc chaêng (thì cöù laáy ñaïi baø noù caây caêm xe ñaïp hay caây xaø beng gì cuõng ñöôïc). Hay vì maéc côõ khoâng daùm keâu cöùu neân ñaønh naèm nhìn Lyù Tieåu Long “pheâ” ñeán xuaát caïn tinh maø cheát ngay treân buïng mình chaêng? Cuõng coù taøi lieäu cho raèng khi ñaøn oâng ñang côn “thöôïng maõ phong” thì côn khoaùi laïc toät ñænh cuûa hoï khoâng ngöng ñöôïc, laøm cho hoï “oaèn oaïi” döõ doäi hôn vaø ñieàu naøy cuõng taïo söï “tôùi ñænh lieân tuïc” cho

50

phuï nöõ... Chaúng leõ luùc ñoù coâ em Phoái Phoái cuõng ñang “chôi vôi voâ taän” treân ngoïn “Phuø Vaân Yeân Töû” vaø naøng cuõng ñang “hoùa roà” vì cöïc laïc neân baûn thaân mình cuõng chaúng coøn bieát trôøi ñaát gì nöõa vì vaäy cöù ñeå Lyù Tieåu Long bôm phoùng caùch naøo ñoù thì caùch cho ñeán cheát luoân cuõng ñöôïc? (quaû laø ngöôøi ñeïp naøy hôi bò aùc nhen!) Beân caïnh caùc thaày duøi quaû quyeát Lyù Tieåu Long bò Ñinh Phoái Phoái quaát guïc baèng chieâu “thöôïng maõ phong” coøn coù moät nguoàn tin khaùc töø giôùi cao thuû voõ laâm raát ñöôïc caûnh saùt FBI cuûa Hoa Kyø vaø CIB (Criminal Investigation Bureau) bieät ñoäi ñieàu tra toäi phaïm cuûa Hoàng Koâng khaù chuù yù. Giang hoà luùc ñoù cho laø caùc ngoâi sao voõ thuaät khaùc cuûa Hoàng Koâng nhö Traàn Tinh, Khöông Ñaïi Veä, Ñòch Long, Vöông Vuõ v.v... bò soâi maùu vôùi chuyeän Lyù Tieåu Long töø Myõ veà chieám lónh saân chôi cuûa ñieän aûnh Hoàng Koâng maø hoï ñang laøm möa laøm gioù baáy laâu nay. Ñaây laø moät “phaïm quy” trong luaät chôi cuûa giôùi giang hoà, cho neân hoï ñaõ môøi moät cao thuû aån danh nhieàu naêm taïi nöôùc ngoaøi xuoáng nuùi vaø sang Hoàng Koâng ñeå “tröøng trò” Lyù Tieåu Long. Lyù Tieåu Long ñaõ bò cao thuû naøy duøng ngoùn “Töû Chæ” buùng moät chæ laät ñaøi trong nhaùy maét. “Töû Chæ” ñöôïc giôùi voõ thuaät Myõ luùc baáy giôø dieãn taû laø “cuù ñieåm töû thaàn” (death touch), y nhö ngoùn Nhaát Döông Chæ ngaøy xöa cuûa Vöông Truøng Döông truyeàn cho Ñoaøn Hoaøng Gia trong truyeän chöôûng cuûa Kim Dung vaäy. Caùc cao thuû giang hoà khaúng ñònh “Töû Chæ” laø moät moân coâng phu bí truyeàn cuûa Trung Hoa coå ñaïi, ñoù laø hình phaït daønh cho Lyù Tieåu Long khi anh daùm “phaïm luaät chôi” cuûa voõ laâm. “Töû Chæ” nhaán maïnh khaû naêng taán coâng vaøo caùc caùc huyeät ñaïo gaây ra moät loaïi söùc eùp nhaát ñònh vaø do ñoù gaây ra maát söùc hoaëc cheát chæ baèng moät cuù ñieåm huyeät. Söï kieän Lyù Tieåu Long laø sieâu sao ñieän aûnh Hollywood, laïi laø ngöôøi coù quoác tòch sanh ñeû taïi San Francisco ñaõ bò haï vì moân voõ bí truyeàn... Duø chæ laø lôøi ñoàn, nhöng cuõng taïo nhieàu quan taâm cho caûnh saùt FBI cuûa Hoa Kyø vaøo cuoäc vaø CIB cuûa Hoàng Koâng cuõng laäp moät bieät ñoäi ñeå aâm thaàm ñieàu tra. Ngöôøi ta nghi Ñinh Phoái Phoái chính laø keû ñaõ thoâng ñoàng ñeå “gaøi ñoä” cho cao thuû ra tay luùc Lyù Tieåu Long ñang ôû nhaø naøng (coâ em naøy bò nghi hôi bò nhieàu nha!). Bieät ñoäi ñieàu tra cuûa FBI & CIB laät tung heát caên nhaø cuûa Ñinh Phoái

Phoái, nôi ñöôïc coi laø hieän tröôøng ñeå tìm chöùng côù nhöng chaúng tìm ñöôïc gì, ngoaøi moät caùi “nuùt aùo laï” cuûa ai ñoù rôi treân saøn nhaø. Chieác nuùt aùo ñoù khoâng phaûi laø baát kyø caùi naøo trong ñoáng aùo quaàn cuûa Phoái Phoái vaø cuõng chaúng phaûi töø chieác aùo Lyù Tieåu Long ñang maëc hoâm ñoù. Caû Raymond Chaâu Vaên Hoaøi ngöôøi coù gheù ñoù tröôùc khi Lyù Tieåu Long cheát cuõng khoâng phaûi. Vaäy thì ai? Cao thuû naøo ñaõ haï Lyù Tieåu Long, ngöôøi töøng laøm leù maét theá giôùi ñieän aûnh Taây phöông vôùi moân “Thoán Quyeàn” hít ñaát chæ choáng baèng hai ngoùn tay, ngöôøi töøng bieåu dieãn moân “Ñoaûn Kieàu Ñaû Ngöu” chæ moät caùi nhuùn vai nheï haát tung con traâu Myõ naëng caû taï bò vaêng ra ñeán maáy meùt... vaø laø ngöôøi saùng laäp ra moân phaùi Trieät Quyeàn Ñaïo vang danh nöùc tieáng??? Keû haï ñöôïc Lyù Tieåu Long cheát thaúng caúng maø chæ rôi coù moät caùi nuùt aùo thoâi thì ñuû bieát tay saùt thuû naøy taøi ngheä phaûi sieâu quaàn baït vìa ñeán côõ naøo. Chieác nuùt aùo laï ngaøy nay, sau 38 naêm troâi qua, vaãn coøn naèm trong thö khoá cuûa FBI Hoa Kyø vôùi daáu ñoùng “Unsolved File” ñoû loøm, coù nghóa laø hoà sô vaãn coøn ñang ñieàu tra... Hoâm nay, vieát laïi baøi naøy noùi veà nhöõng bí aån chung quanh caùi cheát cuûa Lyù Tieåu Long, ngöôøi vieát xin tieát loä cuøng baïn ñoïc Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng moät chi tieát môùi toanh, moät bí maät chöa töøng ai bieát, nhöng xin quyù baïn ñoïc giöõ kín duøm ñöøng keå cho ai nghe, neáu khoâng thì caû theá giôùi naøy seõ ñaûo loän ngay töùc khaéc, vì chaéc chaén FBI & CIB Hoàng Koâng seõ vaøo cuoäc trôû laïi ñeå ñi tìm cho baèng ñöôïc tay saùt thuû cao sieâu naøo ñaõ söû duïng moân “Töû Chæ” ñeå ñieåm huyeät Lyù Tieåu Long ñeán cheát maø chæ rôi laïi coù chieác nuùt aùo... Xin noùi nhoû cuøng quyù baïn ñoïc ñieàu naøy... Ngaøy 20 thaùng 7 naêm 1973, ñuùng luùc Lyù Tieåu Long qua ñôøi taïi nhaø Ñinh Phoái Phoái, toái hoâm ñoù ngöôøi vieát baøi naøy trôû veà nhaø thì khaùm phaù ra mình bò ñöùt maát moät chieác nuùt aùo, chieác nuùt aùo ñoù... y chang nhö chieác nuùt aùo laï maø FBI vaø CIB ñaõ tìm ñöôïc taïi hieän tröôøng ... Suîîyttt !!!! Xin quyù baïn ñoïc giöõ kín chuyeän naøy ñöøng keå ai nghe heát ñoù nghen! Thieân Quaân, Sydney

TIEÀN... TIEÀN... TIEÀN...

Con laïy boá ñöøng möôïn tieàn con nöõa, ñöa theâm cho boá laø con vôï cuûa con noù gieát con cheát boá aï!!!

Cho vay TIEÀN MAËT laáy ngay taïi choã... Khoûi noùi vôùi chuùng toâi caùc baïn coù vieäc laøm hay khoâng, hoà sô toát hay xaáu vì chuùng toâi

KHOÂNG XEÙT HOÀ SÔ YES! YES... Chuùng toâi laø coâng ty cuûa UÙc, hoaït ñoäng treân 40 naêm. Cho vay tröïc tieáp töø

TIEÀN CUÛA CHUÙNG TOÂI chöù khoâng phaûi dòch vuï laøm hoà sô möôïn tieàn ngaân haøng. Caàn tieàn maø ñaõ heát ñöôøng xoay? Cöù lieân laïc vôùi chuùng toâi thöû xem coù laøm ñöôïc gì khoâng. Ñöôïc thì toát, khoâng ñöôïc cuõng chaúng maát gì... Tel.: (02) 9788 7364 Mob. 04 3000 69 67 Soá phone naøy cuûa nhaân vieân Vieät Nam, noùi tieáng Vieät môû cöûa töø 9 giôø saùng ñeán 5 giôø chieàu, Thöù Baûy ñeán 1 giôø tröa, Chuû Nhaät & Pub Holliday nghæ. Xin ñöøng goïi ngoaøi giôø laøm vieäc khoâng giaûi quyeát ñöôïc gì. Hoaït ñoäng treân 40 naêm coù giaáy pheùp cho vay taøi chaùnh cuûa Boä Thöông Maõi NSW

Chæ coù taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng, haøng thaùng ñem ñeán cho baïn ñoïc nhöõng baøi vieát giaûi trí cuøng nhöõng nuï cöôøi thoaûi maùi do chính ban bieän taäp cuûa tôø baùo thöïc hieän

38 44

Lic No. 2PS 0438

3 51


C

leopatra VII Philopator (Tháng 1 năm 69 BC - 12 tháng 8, năm BC, tiếng Hy Lạp: (Κλεοπάτρα Φιλοπάτωρ), sau này Cleopatra Thea Neotera Philopator kai Philopatris, là một Nữ hoàng của Ai Cập cổ đại, và là thành viên cuối cùng của triều đại Ptolemy và vì thế là nhà cai trị người Hy Lạp cuối cùng ở Ai Cập. Dù nhiều Nữ hoàng Ai Cập khác cũng có trùng tên này, nhưng Cleopatra VII thường được gọi đơn giản là Cleopatra, và tất cả các người cùng tên sau này hầu như đã bị quên lãng. Cleopatra là một trong những người nổi tiếng nhất mọi thời đại. Trong một cuộc nội chiến giữa chính phủ và dân chúng, khi Julius Caesar đang giữ một vai trò quan trọng trong lực lượng quân đội, Thư viện Alexandria bị đốt cháy, đây là một bảo tàng cổ của Ai Cập nơi các học giả từ khắp thế giới đến để nghiên cứu. Cuộc chiến này, đặc biệt là việc đốt cháy Thư viện Alexandria được coi là một trong những mất mát lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Cleopatra là người cùng cai trị Ai Cập với cha (Ptolemy XII Auletes), em trai và cũng vừa là chồng Ptolemy XIII và Ptolemy XIV và, sau này, con trai Ptolemy XV Caesarion. Cleopatra sống sót sau một cuộc đảo chính do các cận thần của Ptolemy XIII tiến hành, lập được một liên minh với Gaius Julius Caesar củng cố ngôi vị, và sau khi Caesar bị ám sát, liên kết với Marcus Antonius và có con sinh đôi với ông ta. Sau này Cleopatra lấy Marcus Antonius và sinh ra một cậu con trai khác. Tổng cộng, Cleopatra có 4 con, 3 với Antonius và 1 với Caesar. Khi sống với các em trai, Cleopatra không có con. Sau khi đối thủ của Antonius và người thừa kế của Caesar là Augustus (Gaius Julius Caesar Octavian) dùng sức mạnh của Đế chế La Mã chống lại Ai Cập, Cleopatra tự sát ngày 12 tháng 8 năm 30 TCN (trước công nguyên). Danh tiếng của nữ hoàng vẫn còn lại dưới

52

hình thức nhiều câu chuyện được sân khấu hoá, gồm cả vở kịch Antony và Cleopatra của William Shakespeare và nhiều bộ phim hiện đại. Theo văn hóa và ngôn ngữ thì Cleopatra là một người Hy Lạp, nổi tiếng vì là thành viên đầu tiên trong gia đình (trong giai đoạn cầm quyền 300 năm của họ tại Ai Cập) đã học tiếng Ai Cập. Cleopatra cũng nổi tiếng vì sắc đẹp và trí thông minh của mình. Ra đời và cai trị cùng cha”Cleopatra” theo tiếng Hy Lạp là vì “vinh quang của vua cha”, và tên đầy đủ của Cleopatra Cleopatra Thea Philopator có nghĩa là “Nữ thần Cleopatra, đứa con Yêu dấu của Vua cha.” Cleopatra là con gái thứ ba của vua Ptolemy XII Auletes và nữ hoàng Cleopatra V, khiến nàng trở thành người đứng thứ ba về quyền kế vị sau khi hai người chị gái kia đã chết. Khi Cleopatra VII lên ngôi ở Ai Cập, lúc đó nữ hoàng mới chỉ 18 tuổi. Và là một nhà cai trị với tư cách Nữ hoàng Cleopatra và Pharaoh trong giai đoạn 51 tới 30 TCN, và chết ở tuổi 39 vì nọc độc của rắn mào. Cùng Ptolemy XIII Khi người cha qua đời mùa xuân năm 51 TCN, lúc chỉ mới 18 tuổi và là con lớn nhất của Auletes (hai người chị gái đã chết) Cleopatra trở thành người cùng cai trị với em trai Ptolemy XIII. Cleopatra đã lấy em trai (theo phong tục cung đình của Ai Cập lúc đó, việc này không bị coi là loạn luân) và lợi dụng việc này để củng cố ngôi vị của mình. Tới tháng 8 năm 51 TCN Cleopatra loại bỏ tên của người em trai ra khỏi mọi giấy tờ chính thức, bỏ qua truyền thống dòng họ Ptolemy rằng phụ nữ cai trị phải phụ thuộc vào người nam giới cùng cai trị. Hơn nữa, trên đồng tiền xu chỉ in hình Cleopatra. Có lẽ bởi vì tính nết độc lập của mình, một âm mưu của triều thần, do hoạn quan Pothinus cầm đầu, lật đổ Cleopatra khỏi ngôi báu - có lẽ xảy ra năm 48 TCN, nhưng cũng có thể sớm hơn - từ năm 51 TCN nghị định nhà nước chỉ còn ghi tên Ptolemy. Cleopatra tìm cách tổ chức một cuộc nổi loạn ở quanh Pelusium nhưng nhanh chóng bị buộc phải rời Ai Cập. Người em gái duy nhất còn lại là Arsinoë đi cùng nàng. Tuy nhiên, tới mùa thu năm 48 TCN, quyền lực của Ptolemy bị đe dọa vì sự can thiệp thiếu thận trọng của ông vào công việc của Đế chế La Mã. Khi Gnaeus Pompeius Magnus, bỏ chạy trước Julius Caesar, tới trốn tránh tại Alexandria, Ptolemy đã ám sát ông ta để lấy lòng Caesar. Caesar quá tức giận trước sự xảo trá đó của Ptolemy và ông chiếm thủ đô Ai Cập, tự đặt mình làm trọng tài giải quyết các tranh chấp giữa Ptolemy và Cleopatra. (Pompeius đã cưới con gái duy nhất của Caesar, Julia, đã chết khi sinh con.) Sau một cuộc chiến ngắn, Ptolemy XIII bị giết. Để cứu vãn ngôi báu, Cleopatra tìm cách quyến rũ Caesar bằng sắc đẹp và trí thông minh, sự lịch lãm của mình. Cleopatra được Caesar tái lập lên ngôi báu, cùng với một em

trai khác Ptolemy XIV là người đồng cai trị. Caesar sống qua mùa đông năm 48 - 47 TCN ở Ai Cập, và làm tăng uy thế chính trị của Cleopatra bằng cách yêu Cleopatra. Ai Cập vẫn giữ được độc lập, nhưng ba quân đoàn Roma vẫn đồn trú lại đó. Mối quan hệ trong mùa đông giữa Cleopatra và Caesar có kết quả là một đứa con trai tên là Ptolemy Caesar (tên hiệu Caesarion hay “Caesar nhỏ”). Tuy nhiên, Caesar không cho đứa trẻ này quyền thừa kế, thay vào đó ông chỉ định đứa cháu lớn là Augustus, nhận làm con nuôi. Cleopatra và Caesarion tới thăm Roma trong khoảng 46 và 44 TCN. Trong thời gian ở Roma, Cleopatra đã mang tới cho đế quốc này những kiến thức về khoa học kỹ thuật, trong đó có thiên văn học. Năm 44 TCN, Caesar bị sát hại. Trước hay chỉ ngay sau khi Cleopatra quay trở lại Ai Cập, Ptolemy XIV chết một cách bí ẩn (có thể bị Cleopatra ám sát). Sau đó Cleopatra lập Caesarion làm người đồng cai trị và thừa kế của mình (44 30 TCN). Năm 42 TCN, Marcus Antonius, một trong những thành viên Tam đầu chế cai trị Roma khi có khoảng trống quyền lực sau khi Caesar chết, mời Cleopatra tới gặp ông ở thành phố Tarsus để giải đáp những câu hỏi về sự trung thành của Cleopatra. Cleopatra tới với sắc đẹp và sự quyến rũ tới mức Antonius quyết định sống qua mùa đông năm 42 - 41 TCN với Cleopatra ở Alexandria. Trong mùa đông, Cleopatra có mang cặp con sinh đôi, đặt tên là Cleopatra Selene (Cleopatra Mặt Trăng) và Alexander Helios (Alexander Mặt Trời). Bốn năm sau, năm 37 TCN, Antonius lại tới thăm Alexandria trên đường đi chiến đấu với người Parthia. Ông nối lại quan hệ với Cleopatra, và từ đó Alexandria trở thành ngôi nhà của ông. Ông cưới Cleopatra theo nghi lễ Ai Cập (một bức thư đăng trong Cuộc đời của Mười hai Caesars của Suetonius cho thấy điều này), dù khi ấy ông đã cưới Octavia Minor, em (hay chị) gái của người bạn trong Tam đầu chế là Augustus, khiến Augustus tức giận. Ông và Cleopatra lại có một đứa con khác, Ptolemy Philadelphus. Tại Lễ quyên góp Alexandria cuối năm 34 TCN, sau khi Antonius chinh phục Armenia, Cleopatra và Caesarion được phong là những người đồng cai trị Ai Cập và Síp; Alexander Helios được phong làm vua cai trị Armenia, Media và Parthia; Cleopatra Selene làm vua của Cyrenaica và Libya; và Ptolemy Philadelphus thành vua của Phoenicia, Syria và Cilicia. Cleopatra cũng được phong danh hiệu Nữ hoàng của các ông Vua. Trong cuộc tranh chấp giành ngôi chủ La Mã, Augustus và Antonius đánh nhau và chia cắt đế quốc. Có một số câu chuyện nổi tiếng nhưng chưa được kiểm chứng về Cleopatra, câu chuyện nổi tiếng nhất là trong một bữa tối xa hoa cùng với Marcus Antonius, Cleopatra đặt cược với Antonius rằng mình có thể chi mười triệu sestertius cho một bữa tối. Antonius chấp nhận vụ cược. Tối hôm sau, Cleopatra có một bữa ăn bình thường, không có gì đặc biệt; khi Cleopatra ra lệnh mang ra món thứ hai - chỉ một chén dấm mạnh, Antonius tỏ ý chế giễu. Cleopatra tháo một chiếc hoa tai vô giá của mình thả vào đó để nó tan ra và uống cạn. Cách hành xử của của Antonius bị người La Mã coi là thái quá và Augustus thuyết phục Nghị viện La Mã tiến hành chiến tranh chống Ai Cập. Năm 31 TCN các lực lượng của Marcus Antonius đối mặt với Augustus trong một trận thủy chiến ngoài khơi Actium. Cleopatra có mặt với một hạm đội của riêng mình. Truyền thuyết kể rằng khi thấy hạm đội tàu vận hành thủ công và có trang bị kém cỏi của Antonius đang chiến đấu, Cleopatra đã bỏ chạy và rằng

Antonius cũng bỏ mặc binh sĩ của mình để theo Cleopatra. Dù các binh sĩ của Antonius đã dũng cảm chống trả 7 ngày liền nhưng cuối cùng bị thua các tàu chiến La Mã vì không có chủ tướng (tuy nhiên, không hề có một bằng chứng nào thời đó cho thấy thực tế đã xảy ra như vậy). Sau trận Actium, Augustus xâm chiếm Ai Cập. Khi ông tiến tới Alexandria, quân đội của Marcus Antonius đã rời khỏi đó ngày 12 tháng 8 năm 30 TCN. Khi đã bại trận, để thử lòng chung thủy của Marcus Antonius, Cleopatra sai người báo với ông rằng Cleopatra đã chết. Marcus Antonius đau khổ tự sát. Vài ngày sau Cleopatra cũng tự sát (có lẽ do chính Cleopatra thực hiện). Câu chuyện còn cho rằng Cleopatra bị một con rắn mào gà cắn cùng với hai người hầu. Thông thường mọi người cho rằng Cleopatra đã có chủ tâm để rắn cắn, vì người Ai Cập tin rằng nhờ thế có thể đạt tới bất tử. Trong mọi câu chuyện truyền thuyết còn lưu lại ngày nay, Cleopatra đều chết với hai người hầu. Augustus, đang chờ đợi ở một cung điện gần đó, được thông báo về cái chết của Cleopatra và đã đích thân tới quan sát. Augustus đã hợp táng Cleopatra và Antonius trong một ngôi nhà mộ đôi mà Cleopatra đã chủ định xây từ trước dành cho hai người. Con trai của Cleopatra với Caeser, Caesarion, được người Ai Cập đưa lên làm pharaoh, nhưng Augustus đã thắng trận. Caesarion bị bắt và bị hành quyết. Chấm dứt không chỉ giai đoạn cai trị của người Hy Lạp trên ngôi vị pharaoh ở Ai Cập mà cả giai đoạn pharaoh ở Ai Cập. Ba con của Cleopatra với Marcus Antonius được miễn tội và được đưa về Roma nơi chúng được vợ của Antonius là Octavia nuôi nấng. Ai Cập trở thành một tỉnh của đế quốc La Mã dưới quyền hoàng đế Augustus. Ngày nay cái tên nữ hoàng Cleopatra đã đi vào nhiều tác phầm nghệ thuật, truyện sách, phim, TV, và văn học. Cuộc đời Cleopatra là nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn và nghệ sĩ qua nhiều thế kỷ. Người ta không nghi ngờ rằng, đa phần sức lôi cuốn xuất phát từ huyền thoại về sắc đẹp có sức quyến rũ mạnh mẽ để biến Cleopatra trở thành đồng minh của hai người đàn ông quyền lực nhất thời ấy (Caesar và Antonius).

Duy Cöôøng

53


Ngöôøi ngoaøi haønh tinh?

ghi laïi moãi naêm. Igor Molovic, moät trong hai ngöôøi ñaõ ñaêng taûi ñoaïn video treân, cho bieát: “Chuùng toâi khoâng theå tin ñöôïc khi troâng thaáy noù. Vaø ñieàu kì laï laø khoâng thaáy coù daáu hieäu gì cuûa taøu vuõ truï caû. Coù leõ taøu ñaõ bò ñöa ñi coøn caùi xaùc naøy bò boû laïi”. Nhöõng ngöôøi hoaøi nghi thì cho raèng ñoaïn video naøy chæ laø moät caûnh giaû söû duïng hình maãu döïng saün veà cô theå cuûa ngöôøi ngoaøi haønh tinh. Chæ laø taùc phaåm ñöôïc cheá töø baùnh mì oâi Hai thanh nieân khaùm phaù ra xaùc “ngöôøi ngoaøi haønh tinh” taïi khu vöïc noùng veà UFO ôû Siberia, Nga ñaõ thöøa nhaän ñaây chæ laø moät troø löøa. Xaùc cheát giaû naøy thöïc chaát ñöôïc laøm töø baùnh mì oâi. Ñoaïn video ñöôïc quay laïi bôûi Timur Hilall, 18 tuoåi, vaø Kirill Vlasov, 19 tuoåi, cho thaáy moät xaùc nham nhôû cuûa “ngöôøi ngoaøi haønh tinh” naèm trong tuyeát taïi Irkutsk, Siberia. Sau khi ñöôïc ñaêng taûi leân Youtube, ñoaïn video ñaõ nhanh choùng trôû thaønh côn soát treân khaép theá giôùi. Giôø ñaây, sau khi bò caûnh saùt ñieàu tra, hai sinh vieân naøy ñaõ thöøa nhaän ñaây chæ laø moät troø ñuøa tai quaùi. Phaùt ngoân vieân Boä noäi vuï Nga cho hay: “Chuùng toâi ñaõ tìm thaáy xaùc “ngöôøi ngoaøi haønh tinh” ñoù ôû nhaø cuûa moät trong hai sinh vieân naøy. Noù naèm döôùi giöôøng cuûa caäu ta. Vieäc khaùm nghieäm cho thaáy cô theå laï ñöôïc laøm töø caùc maåu baùnh mì, sau ñoù ñöôïc phuû baèng moät lôùp da gaø”. Caûnh saùt vaø caùc coâng toá vieân ñang xem xeùt lieäu hai sinh vieân naøy coù bò buoäc toäi hay khoâng.

Ngöôøi ta ñaäu xe ôû choã naøo?

Coù nhaân baûo veä caáp cöùu tai naïn ôû bôø bieån khoâng? Bao nhieâu nhaân vieân môùi ñuû?

Xaùc “ngöôøi ngoaøi haønh tinh” giaû vaø aûnh 2 sinh vieân.

Moät ñoaïn video ghi laïi hình aûnh xaùc moät sinh vaät laï - ñöôïc tin laø xaùc cuûa ngöôøi ngoaøi haønh tinh - ñaõ gaây xoân xao treân maïng, vôùi haøng traêm nghìn löôït ngöôøi xem. Ñoaïn video - ñöôïc hai ngöôøi qua ñöôøng ôû Irkutsk, thuoäc vuøng heûo laùnh ôû Siberia, Nga, ghi laïi - cho thaáy vaät theå laï naøy coù veû laø xaùc cheát cuûa moät ngöôøi ngoaøi haønh tinh cao khoaûng 61cm, bò choân nöûa ngöôøi döôùi tuyeát. Phaàn chaân phaûi bò thieáu, treân hoäp soï coù hai hoác maét saâu, moät mieäng treân caèm. Nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán UFO (vaät theå laï ngoaøi khoaâng gian)tin raèng cô theå naøy coù theå ñaõ bò caùc “du khaùch ngoaøi haønh tinh” khaùc boû laïi sau moät söï coá naøo ñoù, hoaëc sau moät vuï va chaïm maø caùc chuyeân gia quaân söï veà ngöôøi ngoaøi haønh tinh ôû Nga doïn deïp nhöng coøn soùt laïi, haõng truyeàn thoâng ñòa phöông ñöa tin. Khu vöïc naøy cuõng laø “ñieåm noùng” veà UFO vôùi haøng chuïc caûnh quay ñöôïc

54

Taém nöôùc ngoït vaø ñi toilet ôû ñaâu?

Ngöôøi vaø duø rôïp trôøi theá naøy thì laøm phôi naéng bieån?

55


K

hoái löôïng cöïc ñaïi cuûa caù tra daàu soâng Mekong ñaït 300 kg, coøn chieàu daøi toái ña cuûa caù ñuoái nöôùc ngoït leân tôùi 5 m. Soâng Mekong, vôùi haøng traêm loaøi caù vaø nguoàn phuø sa doài daøo, laø maïch soáng cuûa haøng chuïc trieäu ngöôøi. Vôùi chieàu daøi leân tôùi 3,2 m vaø khoái löôïng leân tôùi 300 kg, caù tra daàu laø moät trong nhöõng loaøi caù nöôùc ngoït lôùn nhaát theá giôùi. Tuy nhieân, chuùng ñang ñoái maët vôùi nguy cô tuyeät chuûng cao nhaát trong soá caùc loaøi caù cuûa soâng Mekong.

Cơn lũ lớn nhất kể từ năm 2000 tràn về Cao Lãnh, Đồng Tháp và làm vỡ bờ bao, nhấn chìm cánh đồng rộng hàng trăm hecta của xã Gáo Giồng dưới 3m nước. Cánh đồng đang chuẩn bị vào mùa gặt xem như bị mất trắng và các chủ ruộng đành bất lực nhìn nước lũ cướp mất thành quả của cả một mùa vụ. Hàng trăm người dân từ các xã lân cận đổ về và thực hiện một cách gặt hy hữu để vớt vát phần nào mùa vụ, cách gặt lặn… Tin về lũ vượt bờ bao tràn đồng đã lan truyền sang các huyện, xã lân cận và hàng trăm xuồng gặt từ các nơi đổ về để người dân gặt mót lúa bị ngập. Những người gặt lặn thường đi thành những gia đình, có cha con vợ chồng hai ba thế hệ.

Những người gặt lặn thường đi thành những gia đình, có cha con vợ chồng hai ba thế hệ.

Những người lặn khoẻ chỉ trong buổi sáng đã có thể gặt đầy xuồng, phải được trên hai giạ.

Cậu bé Dương Minh Hiền, mới 15 tuổi cũng đã lặn gặt phụ cha. Phải lặn đến 3m nước, nhắm mắt nhắm mũi quơ lúa và gặt dưới làn nước đục ngầu phù sa.

56

Ngay từ mờ sớm, hàng trăm chiếc xuồng ba lá từ các nơi đổ về để lặn gặt

Caù tra daàu soáng ôû haï löu soâng Mekong thuoäc ñòa phaän Vieät Nam, Laøo, Campuchia, Thaùi Lan. Soá löôïng bò giaûm maïnh trong nhöõng naêm gaàn ñaây bôûi tình traïng ñaùnh baét quaù möùc, söï xuaát hieän cuûa caùc ñaäp thuûy ñieän vaø söï phaù huûy moâi tröôøng soáng. Laø moät trong nhöõng loaøi caù nöôùc ngoït lôùn nhaát theá giôùi, cô theå caù ñuoái soâng Mekong coù theå ñaït tôùi chieàu daøi 5 m vaø naëng tôùi 30 kg. Tuy nhieân, hieän nay khoâng ai bieát coøn bao nhieâu con caù ñuoái nöôùc ngoït soáng trong soâng Mekong vaø lieäu chuùng coù theå soáng ôû bieån nhö caùc ñuoái nöôùc maën hay khoâng. Caù cheùp khoång loà soâng Mekong laø moät trong nhöõng loaøi caù cheùp lôùn nhaát theá giôùi. Chieàu daøi thaân vaø khoái löôïng toái ña cuûa chuùng coù theå ñaït 2,4 m vaø 250 kg. Cheùp Thaùi khoång loà (coøn goïi laø cheùp Xieâm, cheùp ñen) cuõng laø moät loaøi caù cheùp coù kích thöôùc lôùn cuûa soâng Mekong. Ña soá chuùng coù chieàu daøi treân 1,5 m vaø khoái löôïng hôn 45 kg. Chieàu daøi vaø khoái löôïng cuûa nhöõng con to nhaát coù theå leân tôùi 3 m vaø 300 kg. Thòt caù cheùp Thaùi raát ngon vaø ñoù laø nguyeân nhaân khieán soá löôïng cuûa chuùng giaûm maïnh bôûi tình traïng ñaùnh baét quaù möùc. Taïi Vieät Nam, caù cheùp Thaùi ñöôïc goïi laø caù hoâ. Ngoaøi ra chuùng coøn ñöôïc meänh danh laø “caù vua” cuûa soâng nöôùc mieàn Taây. Caù voà côø (ngöôøi Thaùi Lan goïi laø caù Pla Thepa) coù theå ñaït tôùi khoái löôïng 200 kg, coøn chieàu daøi thaân cöïc ñaïi cuûa chuùng laø 3 m.

57


N

göôøi Dao ôû Baûn Coûi (Xuaân Sôn, Phuù Thoï) töø haøng ngaøn ñôøi nay löu truyeàn moät phong tuïc heát söùc kyø laï laø tuïc “caïy cöûa...nguû thaêm”.

S

ôn nöõ Dao ñeán tuoåi tröôûng thaønh toái ñeán ñoát moät ngoïn ñeøn, buoâng maøn sôùm vaø leân giöôøng naèm. Caùc chaøng trai ñeán tuoåi caëp keâ coù theå tìm ñeán ñeå nguû thaêm. Neáu ñeøn trong buoàng coøn saùng, nghóa laø chöa ai ñeán nguû thaêm, chaøng trai phaûi töï caïy cöûa ñeå vaøo nhaø.

T

haät khoù coù theå tin, ngöôøi Dao ôû Baûn Coûi töø haøng ngaøn ñôøi nay laïi löu truyeàn moät phong tuïc heát söùc kyø laï laø tuïc “caïy cöûa...nguû thaêm”. Moãi khi maøn ñeâm buoâng, nhöõng chaøng trai chöa vôï coù theå caïy cöûa nhaø caùc thieáu nöõ môùi lôùn ñeå chui vaøo taùn tænh trong tö theá chung chaên, chung goái vôùi coâ gaùi. Neáu moïi chuyeän toát ñeïp, coâ gaùi öng buïng ngöôøi ñeán caïy cöûa nhaø mình, sau 5 - 6 laàn nguû thaêm, chaøng trai seõ mang baïc traéng, lôïn beùo, röôïu caàn sang hoûi coâ gaùi laøm vôï... Baûn Coûi nôi coù tuïc caïy cöûa... nguû thaêm Maát hôn 2 tieáng ñoå ñeøo leo doác toâi môùi ñaët chaân ñöôïc tôùi ñöôïc Baûn Coûi, ñaây laø nôi xa nhaát cuûa xaõ Xuaân Sôn, khung caûnh heát söùc hoang sô, gaàn nhö bieät laäp hoaøn toaøn vôùi theá giôùi beân ngoaøi. Chæ coù vaøi chuïc noùc nhaø saøn chuïm taäp trung döôùi nhöõng ngoïn nuùi cao choùt voùt quaù taàm maét. Baûn Coûi moät beân giaùp huyeän Ñaø Baéc (Hoøa Bình), maïn kia töïa vaøo huyeän Phuø Yeân (Sôn La). Luùc tôùi nôi trôøi cuõng ñaõ nhaù nhem toái, khoå noãi ôû ñaây laïi chaúng coù laáy moät nhaø nghæ hay phoøng troï cho khaùch thueâ, toâi ñaønh ñaùnh lieàu vaøo xin nguû laïi

58

ôû moät ngoâi nhaø saøn ôû ñaàu baûn. Sau khi giôùi thieäu, bieát toâi laø nhaø baùo, anh chuû nhaø naêm nay 37 tuoåi, teân Haø Vaên Duõng raát nhieät tình môøi toâi ôû laïi, coøn goïi vôï leân cuøng ngoài ñeå tieáp chuyeän. Sau vaøi cheùn traø aám, toâi môû lôøi hoûi veà taäp tuïc nguû thaêm kyø laï, nghe thaáy toâi hoûi anh chuû nhaø cöôøi khoaùi chí “ra laø nhaø baùo muoán vieát veà taäp tuïc caïy cöûa...nguû thaêm ôû ñaây aø”. Vöøa tuûm tæm cöôøi, anh Duõng vöøa giaûi thích cho toâi nghe: “Tuïc caïy cöûa nguû thaêm ôû baûn Coûi coù töø raát laâu ñôøi roài, nhöõng thieáu nöõ ñeán tuoåi caäp keâ, ban ngaøy ñi laøm ngoaøi ñoàng, ngoaøi nöông, toái ñeán thaép moät ngoïn ñeøn, buoâng maøn sôùm vaø naèm trong ñoù. Caùc chaøng trai treû ñaõ ñeå yù coâ gaùi maø mình thích töø tröôùc seõ tìm ñeán nhaø ñoù ñeå tìm cô hoäi vaøo caïy cöûa ñeå ñöôïc nguû thaêm. Neáu thaáy ñeøn trong buoàng cuûa coâ gaùi coøn saùng nghóa laø coâ gaùi ñoù vaãn ñang chôø ñôïi ngöôøi tình, muoán vaøo nhaø, chaøng trai phaûi töï caïy cöûa. Khi vaøo ñöôïc nhaø ngöôøi tình trong moäng, chaøng ta seõ naèm xuoáng giöôøng coâ gaùi vaø phaûi ñeå töï baøn tay coâ gaùi aáy taét hay vaën nhoû ngoïn ñeøn. Hai ngöôøi chæ ñöôïc troø chuyeän, taâm söï maø khoâng ñöôïc chaïm vaøo ngöôøi nhau. Vì ngöôøi Dao ôû ñaây quan nieäm raèng: tình caûm khoâng chæ laø chuyeän rieâng tö cuûa ñoâi trai gaùi maø coøn laø moái quan taâm chung cuûa thoå thaàn (thaàn ñaát, quaùn xuyeán coâng vieäc cuûa moãi nhaø), toå tieân vaø gia ñình. Do ñoù ngöôøi con trai phaûi caïy cöûa vaøo taän giöôøng ñeå taâm tình cuøng ngöôøi con gaùi tröôùc söï chöùng kieán cuûa “ba beà, boán beân”. Haønh ñoäng caïy cöûa cuõng chính laø dòp ñeå thöû taøi kheùo leùo, gioûi giang cuûa chaøng trai. Vieäc “vaøo taän nhaø, saø taän giöôøng” ñoái töôïng cuõng chính laø dòp ñeå ngöôøi con trai tìm hieåu gia caûnh cuûa ngöôøi con gaùi maø mình coù theå laáy laøm vôï... Sau nhieàu ñeâm tìm hieåu nhö theá, coâ gaùi seõ coù quyeàn quyeát ñònh cho chaøng trai ñoù “nguû thaät” hay khoâng. Neáu coâ gaùi öng buïng chaøng trai ñeán nguû thaêm, ñeå ñöôïc “nguû thaät” cuøng nhau, hai ngöôøi phaûi thöa vôùi boá, meï caû 2 beân gia ñình ñeå xem coù hôïp tuoåi khoâng. Khi thôøi gian “nguû thaät” baét ñaàu, cuõng laø luùc chaøng trai phaûi ñeán ôû laøm coâng cho gia ñình coâ gaùi. Cöù ngaøy ñi laøm cuøng gia ñình, toái veà nguû vôùi coâ gaùi mình coù yù ñònh tìm hieåu. Trong thôøi gian naøy, chaøng trai khoâng ñöôïc veà nhaø mình, muoán veà phaûi ñöôïc gia ñình coâ gaùi cho pheùp. Neáu coâ gaùi khoâng thích chaøng trai nöõa thì coâ gaùi seõ goùi quaàn aùo cuøng

vôùi moät goùi côm naém cho vaøo ñòu ñeå ñuoåi kheùo”. Hoài hoäp moät ñeâm tôùi “nguû thaêm” vôùi sôn nöõ Sau khi ñöôïc trai baûn daïy cho caùch caäy cöûa “nguû thaêm”. Ñeâm hoâm sau toâi (phoùng vieân trong nöôùc) quyeát ñònh ñi thöïc haønh khi ñaõ ñöôïc söï ñoàng yù cuûa tröôûng baûn. Buoåi saùng sau ñeâm ñöôïc chaøng con trai chuû nhaø daãn ñi chöùng kieán caûnh nguû thaêm, trong thôøi gian chôø ñôïi ñeán toái ñeå ñöôïc taän tay caïy cöûa nhaø sôn nöõ, toâi tìm gaëp oâng Phuùc, tröôûng baûn Coûi. Khi toâi hoûi oâng xem toâi laø ngöôøi beân ngoaøi ñeán ñi caïy cöûa nguû thaêm lieäu coù vi phaïm noäi quy gì ôû ñaây khoâng, oâng tröôûng baûn cho bieát: “Caäu laø ngöôøi Kinh thì coù theå tôùi caïy cöûa baát cöù nhaø coâ gaùi naøo caäu öng maét, mieãn laø coâ aáy vaãn coâ ñôn chöa coù trai baûn naøo ñeán nhaø nguû thaät, nhöng phaûi giöõ yù töù vaø tuyeät ñoái trong saùng”. Luùc veà toâi keå vôùi caäu thanh nieân Lôïi, ngöôøi ñaõ daïy cho toâi “bí kíp” caïy cöûa toái hoâm tröôùc nhöõng gì oâng tröôûng baûn noùi, Lôïi vui möøng ra maët noùi cho toâi hay: “Thaät ra nhaø oâng tröôûng baûn cuõng coù moät coâ con gaùi ñeïp laém, ngaët noãi oâng Phuùc cho ñi hoïc ôû döôùi xuoâi, neân thanh nieân ôû baûn cuõng chaúng coù cô hoäi ñeå beùn maûng tôùi caïy cöûa. Nhöng maø anh yeân taâm, em ñaõ nhaém cho anh ñöôïc moät coâ thuoäc daïng “hoa khoâi” roài, teân Thôm, naêm nay 16 tuoåi, khoâng chæ em maø nhieàu trai baûn khaùc ñeán caïy cöûa roài nhöng Thôm chöa öng ai caû, ñeå laàn naøy anh vaøo xem sao, thaønh coâng thì toát maø khoâng ñöôïc cuõng chaû sao vì ñaâu phaûi mình anh “baïi traän””. Moãi khi trôøi toái cuõng laø luùc caùc trai baûn tìm ñeán caùc nhaø saøn coù caùc coâ gaùi mình öng yù ñeå caïy cöûa nguû thaêm. Vaø roài maøn ñeâm cuõng buoâng xuoáng, caû khoâng gian chìm trong moät maøu ñen tónh mòch, aâm u cuûa nuùi röøng Taây Baéc. Chæ thaáy tieáng suoái aøo aøo chaûy khoâng ngöøng nghæ, vaêng vaúng ñaâu ñoù nhöõng aâm thanh reân la, gaøo theùt kyø laï cuûa thuù röøng. Ñeâm nay trôøi boãng ñoå laïnh hôn, khoaùc theâm chieác aùo sô mi ra ngoaøi chieác aùo phoâng, toâi cuøng Lôïi baét ñaàu cuoäc haønh trình caïy cöûa nguû thaêm. Ñöôøng ñi ñeán nhaø coâ gaùi ngöôøi Dao teân Thôm cuõng khaù xa, theo Lôïi cuõng phaûi tôùi 3km, ngoaøi aùnh saùng töø chieác ñeøn pin naïp ñieän Lôïi caàm theo thì chæ coù nhöõng ñoám saùng yeáu ôùt cöù loùe leân roài laïi vuït taét cuûa voâ vaøn caùc con ñom ñoùm ñang bay nhaûy nôi nuùi röøng naøy.

59


Trong luùc ñi, nhieàu laàn toâi bò vaáp ngaõ do ñöôøng quaù xaáu, raát nhieàu taûng ñaù lôùn naèm ngoån ngang treân ñöôøng vì saït lôû töø treân nuùi laên xuoáng, maø ñöôøng cuõng ít ngöôøi ñi, neân khoâng ai doïn caû, thaønh ra muoán ñi heát ñoaïn ñöôøng toâi cöù phaûi aùp saùt theo phía sau ngöôøi Lôïi nhö luõ treû con vaãn chôi troø “roàng raén leân maây” vaäy. Töø xa, aùnh ñeøn lôø môø cuûa vaøi noùc nhaø saøn cuõng ñaõ hieän ra, Lôïi noùi vôùi toâi “phía tröôùc laø nhaø em Thôm ñoù anh, baây giôø em soi ñeøn cho anh ñi vaøo ñeán gaàn cöûa roài anh töï mình “taùc chieán” nheù, em sang nhaø con beù ngay beân caïnh thoâi, neáu vaøo trong maø Thôm khoâng öng thì anh sang ñaây goïi em nheù”. Ñôïi toâi ñi ñeán theàm nhaø, Lôïi ñoåi höôùng chieáu ñeøn vaø ñi sang nhaø baïn tình cuûa anh chaøng, thuù thaät laø khi coøn coù moät mình, toâi cuõng hôi luùng tuùng. “Keå ra coù hai ñöùa, chöa bieát coøn yû laïi ñöôïc cho noù, giôø ñôn thöông cuõng thaät aùi ngaïi”. Nghó buïng theá nhöng toâi cuõng ñaùnh lieàu böôùc ñeán tröôùc cöûa, ñeøn beân trong vaãn saùng, nhöng khoâng thaáy coù tieáng ñoäng gì caû, toâi coá nhôù laïi thaät chính xaùc töøng haønh ñoäng caïy cöûa cuûa Lôïi toái qua, tay toâi baáu vaøo choã goà leân ôû caùnh cöûa, kheõ tònh tieán cöûa leân phía treân ñeå taïo ñoä truõng cho then cöûa tuoät ra vaø “kòch” tieáng then cöûa rôi xuoáng neàn nhaø khieán tim toâi cuøng luùc ñaäp thình thòch. Vaäy laø toâi ñaõ vöôït qua ñöôïc cöûa aûi ñaàu tieân. Caùc coâ gaùi ñeán 15 tuoåi laø baét ñaàu ñöôïc caùc chaøng trai tìm ñeán caïy cöûa. Toâi hít moät hôi daøi, coá traán tónh laïi tinh thaàn, kheõ ñaåy moät caùnh cöûa ñeå vöøa ñuû loït ngöôøi. Toâi böôùc vaøo, ñaûo maét nhìn moät löôït, caên nhaø saøn khaù roäng, troáng traûi, raát ít ñoà ñaïc, chæ coù boä baøn gheá uoáng nöôùc ñaët ôû chính giöõa vaø moät chieác daây theùp buoäc doïc ôû goùc nhaø treo ñaày quaàn aùo daân toäc laãn nhöõng boä quaàn aùo maø ngöôøi döôùi xuoâi vaãn hay maëc. Ñeán khi toâi ñuû duõng caûm ñeå lia maét veà phía chieác phaûn goã buoâng maøn traéng thì cuõng laø luùc baét gaëp aùnh maét saùng ngôøi cuûa coâ gaùi trong tö theá ñang veùn maøn leân moät caùch ngô ngaùc. Bieát Thôm ñang khoù hieåu vì söï xuaát hieän cuûa moät chaøng thanh nieân ñeo kính caän, töø ñaàu toùc cho ñeán trang phuïc ñeàu khaùc xa so vôùi caùc trai baûn, toâi lieàn noùi baèng moät gioïng traàm aám nhaát coù theå “chaøo em, anh laø anh hoï cuûa Lôïi con chuù Duõng môùi leân ñaây, anh laø ngöôøi Kinh, em cho anh ngoài xuoáng giöôøng vôùi nheù”. Traùi vôùi nhöõng lôøi Lôïi noùi raèng Thôm raát keùn, kheùo toâi bò ñuoåi ngay töø cöûa, coâ gaùi mæm cöôøi noùi “anh ngoài ñi, nhöng sao anh laïi ñeán nhaø em”. Toâi thaät thaø keå cho Thôm nghe veà muïc ñích cuûa mình laø muoán ñeán ñaây tìm hieåu veà phong tuïc kyø laï caïy cöûa nguû thaêm cuûa ngöôøi Dao moät laàn cho bieát. Coâ beù toû veû raát thích thuù laéng nghe vaø hoûi toâi: “Anh ñi moät mình nhö theá khoâng sôï aø, leân daân toäc deã bò chaøi laém ñaáy”. Thaáy Thôm ñaõ coù veû côûi môû, toâi cuõng maïnh mieäng “sôï gì, neáu lôõ coù coâ gaùi ñeïp nhö em chaøi anh cuõng muoán”. Nghe vaäy, Thôm cöôøi khuùc khích. Quaû thaät laø toâi khoâng tin mình laïi may maén ñeán vaäy, laàn ñaàu caïy cöûa laïi tìm ñöôïc moät sôn nöõ ñeïp nhö traêng raèm, ñuùng laø veû ñeïp cuûa caùc coâ gaùi mieàn nuùi thaät khaùc vôùi con gaùi döôùi xuoâi, Thôm ñeå toùc daøi, buoäc baèng moät chieác vaûi luïa maøu traéng, maùi toùc ñöôïc reõ maùi oâm goïn gaøng quanh vieàn tai, ñoâi maét ñen vôùi haøng loâng mi raäm. Khuoân maët traùi xoan vôùi maù luùm ñoàng tieàn laøm nuï cöôøi duyeân daùng laï kì, baûo sao thaèng Lôïi noùi luõ thanh nieân quanh baûn naøy meâ maån Thôm laém. Noùi chuyeän ñöôïc moät luùc, toâi thaáy Thôm kheõ mæm cöôøi böôùc ra khoûi giöôøng, toâi chöa hieåu chuyeän gì, thì thaáy aùnh ñeøn chôït vuït taét. Thôm noùi kheõ trong maøn ñeâm, “em taét ñieän khoâng laïi coù ngöôøi khaùc vaøo”. Luùc maøn ñeâm aäp tôùi cuõng laø khi toâi bieát, Thôm cuõng coù caûm tình vôùi mình neân muoán giöõ mình troø chuyeän. Trong boùng toái tónh laëng ñoù, toâi nghe roõ töøng hôi thôû cuûa Thôm, caûm nhaän thaáy luoàng hôi aám toûa ra töø ngöôøi con gaùi ñang ngoài beân caïnh. Baát giaùc, em naém tay toâi, baøn tay meàm maïi vaø maùt laïnh cuûa sôn nöõ laøm traùi tim toâi cuõng loaïn nhòp. Toâi khoâng ngôø caùi tuïc leä naøy laïi mang moät maøu saéc laõng maïn ñeán kyø laï nhö vaäy. Vôùi gioïng thì thaàm, Thôm noùi vôùi toâi thaät thaân tình: “Caùi tuïc caïy cöûa nguû thaêm naøy vôùi trai baûn thì thích chöù vôùi con gaùi nhö em nhieàu luùc cuõng meät laém, nhieàu ngöôøi ñeán, duø khoâng thích nhöng vaãn phaûi tieáp roài löïa lôøi ñeå choái töø. Coù luùc ñuoåi maõi coøn khoâng chòu veà, nhieàu laàn phaûi ngoài thi gan ñeán vaøi tieáng ñoàng hoà chaúng noùi caâu gì. Töøng ngöôøi ñeán roài laïi ñi, khoâng

60

D

bieát bao giôø em môùi kieám ñöôïc moät ngöôøi ñeå laøm choàng”. Toâi kheõ voã veà Thôm, em ngaû ñaàu ngon laønh beân vai toâi, baát chôït toâi laïi nhôù ñeán lôøi caên daën cuûa oâng tröôûng baûn, toâi bieát mình phaûi giöõ ñuùng neùt trong saùng cuûa caùi tuïc leä tìm kieám baïn tình hoang sô naøy. Cuõng khoâng bieát mình ngoài ñoù cuøng Thôm bao laâu, thaáy em döôøng nhö ñaõ yeân giaác, toâi kheõ ñaët em naèm xuoáng goái, toan xuoáng giöôøng ñeå ra veà, tay toâi laïi bò naém chaët moät laàn nöõa, Thôm noùi: “Anh ñi veà aø”, toâi ñaët nheï tay leân beân maù mòn maøng kheõ an uûi: “Anh phaûi veà khoâng chuù Duõng lo, roài anh seõ quay laïi thaêm em”. Böôùc ra khoûi cöûa maø loøng toâi böùt röùt khoâng yeân, Muøi höông töø maùi toùc Thôm vaãn coøn lan toûa beân khöùu giaùc, loøng toâi daáy leân moät noãi nieàm khoù noùi thaønh lôøi. Ñöôøng veà laàn naøy sao maø nhanh quaù, coù leõ vì toâi vaãn mieân man vôùi nhöõng suy nghó veà Thôm.... Coâ giaùo hoûi hoïc sinh: “Nhaø em coù maáy anh em?” “Thöa coâ coù 6 aï!” “Chaéc ba maù em giaøu laém haû?” “Thöa coâ, ba maù “taïo” ra chuùng em chöù coù phaûi ñi mua ñaâu?”

aân Haûi Phoøng, Saøi Goøn, Haø Noäi noåi tieáng veà aên chôi, mua saém nhöng laø leû teû vaøi xu moät kieåu nhö aên baùt phôû boø kobe 600.000 ñ ñaõ goïi laø ñaïi gia phôû, ñeo caùi ñoàng hoà 5000 USD ñaõ caûm thaáy ñaúng caáp..., nhöng coøn ñeå chi caû traêm tyû chôi vui thì phaûi ñeán Thaùi Bình province, Vietnam ! Vöøa qua khu Parkson Taây Sôn môùi xaây xong, khu mua saém naøy do 1 tieåu gia nhoû ngöôøi Thaùi bình xaây neân. Tieåu gia naøy chi 1000 tyû xaây khu nhaø naøy ôû Haø noäi chæ vì vôï con thích saøi ñoà Parkson khi ñi du lòch Maõ lay ÔÛ Thaùi bình coøn chöa keå ñeán Cty Bình Minh Tieàn haûi vöøa xaây toøa nhaø Cao nhaát Vieät nam 66 taàng Buùp sen taïi TPHCM vaø 2 khu toøa nhaø The Mannor to nhaát Chaâu AÙ Chöa keå ñaïi gia Vuõ Vaên Tieàn töông truyeàn coù vaøi tyû USD hôn caû chuùa ñaûo Tuaàn Chaâu Ñaøo Hoàng Tuyeån. Taàm baàu Ñöùc Hoaøng Anh , Vöôïng Vincom, Long Hoøa Phaùt, Hieån T&T... thì chæ laø haïng laøng nhaøng neáu veà Thaùi Bình ÔÛ Vieät nam ñaõ coù ai daùm xaây nhaø roäng .... 5 heùc ta? ñeå ôû hay xaây nhaø thôø cuùng oâng baø nhaø mình roäng.... 5 heùc ta? hay xaây laêng ñeå chöùa haøi coát roäng nhö theá? Coâng trình laêng moä khoång loà naèm treân maûnh ñaát ñeïp nhaát, ngay ñaàu laøng, roäng 50.000 meùt vuoâng, töùc 5 heùc-ta. Ñeå tieán haønh xaây döïng laêng moä, ñaïi gia Traàn Vaên Sen ñaõ mua nöûa caùnh ñoàng laøng Meïo, nôi maø ñaát ñaét chaû keùm gì ñaát thuû ñoâ. Khi laøm moùng ngoâi laêng rieâng tieàn vaät lieäu laøm moùng laø.... 50 tyû vaø tieàn aên tröa cho thôï ñaõ maát... 1 tyû (Naêm 2002) Laøng Meïo, töùc laøng Phöông La (Thaùi Phöông, Höng Haø, Thaùi Bình) laø nôi saûn sinh ra nhieàu tyû phuù. Caùc tyû phuù coù nhieàu tieàn, neân hoï coù theå thoûa maõn öôùc voïng, ham muoán cuûa mình. Moãi ngöôøi coù moät thuù chôi khaùc nhau. Moät soá ñaïi gia trong laøng coù nieàm ñam meâ chôi caây. Noåi tieáng nhaát veà chôi caây coù leõ laø ñaïi gia Ñinh Hoàng Quaân, TGÑ Coâng ty deät may Hoàng Quaân, laø coâng ty deät may lôùn nhaát ôû tænh Thaùi Bình, moãi naêm noäp thueá vaøi chuïc tyû. OÂng Quaân ñaõ boû ra vaøi chuïc tyû ñoàng ñeå mua caây veà chôi. Caùch ñaây 5 naêm, oâng Quaân ñaõ khieán giôùi chôi caây caû nöôùc ngöôõng moä khi mua moät caây sanh ôû Nam Ñònh vôùi giaù 3 tyû ñoàng. Vöøa roài, trong ñôït trieån laõm sinh vaät caûnh kyû nieäm 1.000 Thaêng Long Haø Noäi, oâng cuõng mang moät soá caây leân ñua saéc. Giôùi chôi caây ñaõ

Moät nöõ sinh toång keát soá tieàn muøng tuoåi ñaàu xuaân naêm môùi khoâng bieát bao nhieâu maø ñeám

choaùng vaùng khi oâng Quaân tuyeân boá caây sanh theá “Thaêng Long” cuûa oâng coù giaù... 150 tyû ñoàng. Caùi giaù ñoù laø do oâng töï ñònh, chöù chaúng bieát coù ai mua noåi khoâng, nhöng qua ñoù cuõng thaáy raèng, oâng laø moät trong nhöõng ñaïi gia coù thuù chôi khuûng ôû “laøng tyû phuù”. Tuy nhieân, thuù chôi caây cuûa tyû phuù laøng Meïo khoâng phaûi laø noåi baät. Thuù xaây moà maû, ñeàn thôø ôû ñaây môùi ñaùng kính neå, khoâng ñaâu ôû ñaát nöôùc naøy khuûng khieáp baèng. Caùc doøng hoï noåi tieáng ôû laøng naøy nhö Ñinh, Leâ, Vuõ ñeàu ñaõ coù laêng moä toå tieân, ñeàn thôø trò giaù nhieàu tyû ñoàng. Naèm ngay caïnh chôï laøng laø coâng trình ñeàn thôø hoaønh traùng cuûa hoï Leâ, laøm toaøn baèng goã quyù vaø ñaù xanh, ñaù traéng Ngheä An. Rieâng baäc ñaù böôùc vaøo nhaø thôø cuõng trò giaù caû traêm trieäu. Nhöõng haïng muïc baèng goã ñöôïc chaïm troå hoa vaên roàng phöôïng caàu kyø, tinh xaûo. Tuy nhieân, ñöùng giöõa chôï, nhìn coâng trình ñeàn thôø cuûa hoï Leâ, thaáy quaù nhoû beù so vôùi coâng trình laêng moä cuûa hoï Traàn, do ñaïi tyû phuù Traàn Vaên Sen xaây döïng. Laêng moä naèm ngay ñaàu laøng, aùnh maøu vaøng choùe trong raùng chieàu thaät aán töôïng. Cuõng khoâng bieát phaûi goïi coâng trình naøy theá naøo cho chính xaùc. Ngöôøi thì goïi ñaây laø ñeàn thôø, vì tröôùc ñaây, taïi maûnh ñaát naøy, coù moät ngoâi ñeàn nhoû xíu teân laø Ñeàn Nhaø OÂng. Taïi ngoâi ñeàn nhoû xíu ñoù, coù ngoâi moä cuûa ñöùc toå Hoaèng Nghò Ñaïi Vöông, töùc oâng Traàn Hoaèng Nghò, ngöôøi daïy daân laøng Meïo troàng daâu, nuoâi taèm, deät cöûi, vaø laø cha ñeû cuûa Thaùi sö Traàn Thuû Ñoä. Coâng trình khoång loà naøy ñaõ xaây truøm leân ngoâi moä vaø ngoâi ñeàn ñoù. Chính vì nhöõng lyù do treân, neân ngöôøi daân trong laøng goïi coâng trình naøy laø laêng moä. Coâng trình laêng moä khoång loà naèm treân maûnh ñaát ñeïp nhaát, ngay ñaàu laøng, roäng 50.000 meùt vuoâng, töùc 5 heùc-ta. Ñeå tieán haønh xaây döïng laêng moä, ñaïi gia Traàn Vaên Sen ñaõ mua nöûa caùnh ñoàng laøng Meïo, nôi maø ñaát ñaét chaû keùm gì ñaát thuû ñoâ.

61


Ñöùng tröôùc laêng moä, troâng nhöõng ngoâi nhaø 3-4 taàng phía sau quaù nhoû beù, chöa tôùi maùi taàng moät cuûa laêng moä. Moùng laêng moä aên saâu xuoáng loøng ñaát 4,2m, ñöôïc ñoå beâtoâng kín ñaëc taïo thaønh taàng haàm raát roäng. Phaàn moùng noåi leân maët ñaát cuûa laêng moä cao 2,5m. Tieáp theo phaàn moùng laø ñeán thaân laêng moä. Ñöùng töø döôùi nhìn leân, thaáy maùi laêng moä goàm ba lôùp beâtoâng xeáp choàng leân nhau. Phaàn tröôùc laêng moä laø nhöõng coâng trình baèng ñaù xanh, chaïm troå raát caàu kyø. Ñoâi roàng ñaù thôøi Traàn ngöï hai beân raát ñeïp, ñoâi loäc bình baèng ñaù cao quaù ñaàu ngöôøi. Phaàn hieân cuûa coâng trình roäng meânh moâng, ñuû laøm moät saân khaáu hoaønh traùng. Toaøn boä coâng trình laêng moä naøy laø moät khoái beâtoâng saét theùp ñoà soä. Laêng moä goàm 3 taàng, 6 maùi, cao 41m, baèng toøa nhaø cao taàng hieän ñaïi. Maùi taàng moät cuûa laêng moä goàm ñoâi roàng khoång loà chaàu vaøo chieác “baùnh xe lòch söû” ôû trung taâm maët tröôùc laêng moä. Nhöõng taàng treân, caùc maùi doác ñeàu coù roàng chaàu maët nguyeät. Hình thuø roàng, maët nguyeät cuøng caùc hình veõ, hình khaéc ñeàu ñöôïc söï tö vaán cuûa caùc nhaø vaên hoùa, söû hoïc ñeå cho phuø hôïp vôùi kieán truùc ñôøi Lyù vaø ñôøi Traàn. Laêng moä coù 3 cöûa vaøo. Caùnh cöûa khoång loà baèng goã daøy ñeán 20cm. Toâi troäm nghó, rieâng moät chieác caùnh cöûa naøy cuõng phaûi côõ traêm trieäu. Beân trong laêng moä gaây choaùng ngôïp thöïc söï. Haøng vaïn chi tieát ñeàu caàu kyø, tinh vi vaø maøu chuû ñaïo laø vaøng vaø ñoû. Trong loøng laêng moä roäng gaàn 800 meùt vuoâng naøy coù tôùi 42 coät truï ñôõ maùi roäng naëng nghìn taán. Phía döôùi taàng chính cuûa laêng moä laø taàng haàm saâu xuoáng loøng ñaát. Taàng haàm goàm toång coäng 20 caên phoøng thoâng nhau, 4 phoøng xaây kín. Phoøng thoâng nhau ñeå con chaùu hoäi hoïp coøn 4 phoøng kín chöùa vaät duïng, ñoà quyù. Ngöôøi laøng Meïo noùi vui, neáu coù chieán tranh, bom raûi thaûm ôû laøng, thì caùc cuï hoï Traàn vaãn ñaøng hoaøng ngoài hoïp haønh baøn vieäc hoï. Coâng trình laêng moä naøy ñöôïc khôûi coâng xaây döïng töø thaùng 6/2002, ñeán taän ngaøy 10/2/2011, töùc laø sau 9 naêm xaây döïng môùi hoaøn thaønh. Tuy nhieân, theo cuï Traàn Vaên Thoan, ngöôøi troâng nom laêng moä, thì hieän taïi môùi hoaøn thaønh haïng muïc chính. Treân khu ñaát roäng 5 heùc-ta ñoù, seõ coøn voâ vaøn coâng trình kieán truùc khaùc nöõa, coù theå laø quaàn theå ñeàn moä nhoû hôn cuûa töøng gia ñình, coâng vieân, caùc khu sinh hoaït vaên hoùa, caùc coâng trình kieán truùc moâ taû ñôøi soáng thôøi

62

Lyù - Traàn... Cuõng coù theå seõ ñaøo moät caùi hoà lôùn, ñaép ngoïn nuùi ñeå taïo phong thuûy cho quaàn theå laêng moä. Chuû chi vaø cuõng laø ngöôøi boû nhieàu taâm huyeát nhaát vaøo coâng trình naøy laø Anh huøng Lao ñoäng thôøi kyø ñoåi môùi, ngheä nhaân Traàn Vaên Sen. OÂng Sen ñaõ nung naáu thöïc hieän coâng trình naøy töø nhieàu naêm tröôùc. Trong chuyeán sang Trung Quoác, oâng thaáy laêng moä hoï Traàn ñeàu hoaønh traùng, nghó ñeán laêng moä toå Traàn laøng mình maø tuûi thaân, neân oâng quyeát taâm thöïc hieän taâm nguyeän cuoái ñôøi cuûa mình, laø xaây döïng moät coâng trình laêng moä, ñeàn ñaøi ñeå laïi cho muoân ñôøi sau. Ñeå xaây döïng laêng moä naøy, oâng ñaõ phaûi maát haøng chuïc naêm tham khaûo, hoïc hoûi, vaø chi phí tôùi caû tyû ñoàng thueâ caùc kieán truùc sö ngöôøi Phaùp thieát keá. Theo thieát keá ban ñaàu, laêng moä seõ cao 51m, ñeå ngöôøi beân kia soâng Hoàng vaãn nhìn thaáy laêng moä, tuy nhieân, do neàn ñaát yeáu, coâng trình laïi quaù naëng, luùn saâu caû meùt, neân phaûi ruùt ngaén ñoä cao, ruùt bôùt nhieàu haïng muïc.[]

Khoâng phaûi chì coù ñaáng maøy raâu môùi ra quaùn say söa

T

rong tieáng nhaïc luøng buøng ôû bar Seventeen Saloon, hai coâ naøng trong trang phuïc coâng sôû ñang cöôøi noùi huyeân thuyeân vaø ñöa ly röôïu leân “noác”. Nhìn xung quanh môùi thaáy, chuyeän ñi bar cuûa caùc coâ giôø ñaõ laø “chuyeän thöôøng ôû huyeän”. Ai baûo chæ coù phe maøy raâu môùi bieát chôi... sang? Ñi bar nhö... aên côm Khoâng phaûi laø daân chôi “chính hieäu con gaø ñen”, nhöng veà khoaûn saønh ñieäu thì nhöõng coâ naøng xuaát thaân töø daân coâng sôû cuõng chaúng thua chò keùm em. Ñang laøm vieäc cho coâng ty xuaát nhaäp khaåu Nhaät vôùi möùc löông cao choùt voùt, N. Nga coøn quaûn lyù theâm moät quaùn bar treân ñöôøng Nguyeãn Thaùi Bình, Q.1 cho coâ baïn thaân. Chaúng traùch ngoaøi giôø laøm, coâ ñaõ “vuõ trang” kinh nghieäm khi thöôøng xuyeân lui tôùi nhöõng quaùn bar vaø vuõ tröôøng trong thaønh phoá. Ñi nhieàu ñeán ñoä coâ gaàn nhö thuoäc naèm loøng caùc loaïi röôïu vaø thaønh phaàn pha cheá caùc loaïi cocktail. “Ñi quen chaân neân nhieàu luùc khoâng ñi thaáy hôi böùt röùt, maø ñi coù moät mình cuõng khoâng thích. Böõa naøo thaáy “chaùn nhö con giaùn” laø keùo theâm maáy nhaân vieân nam ôû quaùn ra “chieán ñaáu” cho vui. Coù vaøi anh yeáu ñoâ coøn guïc tröôùc caû mình”, N. Nga cho bieát. Cöù nghó coâ naøng ham chôi hôn ham laøm nhöng

ngöôïc laïi, N. Nga töøng giaønh phaàn thöôûng cuûa coâng ty laø chuyeán du lòch sang Nhaät daønh cho nhaân vieân gioûi. Dó nhieân voán tieáng Nhaät cuûa coâ thì khoûi cheâ - ñuû ñeå caõi tay ñoâi vôùi maáy ngöôøi baïn xöù hoa anh ñaøo. Khoâng heà thua keùm veà khoaûn saønh ñieäu laø Ngoïc Thanh, ñang laøm keá toaùn cho moät coâng ty ôû Q.1. Töø thôøi sinh vieân, coâ naøng ñaõ “noåi danh” trong ñaùm baïn beø veà nhöõng laàn “bay ñeâm” trong caùc quaùn bar. “Thöù röôïu ngoaïi naøo maø noù chaû bieát. Vaøo bar naøo noù cuõng goïi toaøn röôïu ngoaïi cao caáp, bia... caáp cao. Maø “ñoâ” cuûa noù khaù laém - bia côõ chuïc chai trôû leân, coøn röôïu uoáng ñeán khi naøo thaáy “pheâ” thì thoâi!”, Hoûi ra môùi bieát, khoâng nhö N. Nga coù theå töï mình kieám tieàn, ñeå phuïc vuï cho thoùi quen “hao toán” naøy, Thanh phaûi nhôø vaøo “vieän trôï” thöôøng xuyeân cuûa boá meï khi gia ñình coâ thuoäc haøng coù cuûa aên, cuûa ñeå ôû Ñaø Laït. Löu linh haïng “xòn” Coù dòp “thaùp tuøng” N. T. Höông, chuû moät doanh nghieäp nhoû ôû Q.5, cuøng hai ngöôøi baïn ñeán quaùn haûi saûn “ruoät” treân ñöôøng Leâ Quang Sung, Q.6 môùi bieát taøi “löu linh” cuûa nhöõng coâ chuû treû. Naøo toâm, möïc, oác höông... toaøn laø nhöõng moùn “ñinh” vaø ñaét nhaát cuûa quaùn ñöôïc doïn ra keøm moät keùt bia öôùp laïnh. Vöøa khôûi ñoäng vaøi chai, caùc coâ baét ñaàu “taêng toác” vôùi nhöõng tieáng “dzoâ” vaø cuïng ly laùch caùch laøm phe maøy raâu ôû nhöõng baøn khaùc phaûi troá maét nhìn. Maëc keä nhöõng aùnh maét “ghen tò”, caùc coâ roâm raû troø chuyeän, baøn vieäc laøm aên vaø khoâng queân chaâm bia, theâm moài. Thì ra tuaàn naøo, nhoùm baïn cuûa coâ cuõng “hoïp maët” taïi ñaây, thaäm chí coù tuaàn “cao ñieåm” ñeán 2-3 “ñoä” vaø chæ “keát moâ-ñen” vôùi haûi saûn. Cuõng baét “ñoä” taïi nhöõng quaùn gaàn khu bôø keø treân ñöôøng Leâ Vaên Syõ laø nhoùm baïn cuûa T. Döông, Do coâng vieäc hay tan ca veà khuya neân coâ cuøng vaøi ngöôøi baïn keùo nhau laøm vaøi ly cho aám buïng Moãi “ñoä” thöôøng keát thuùc khi ñoàng hoà böôùc sang con soá 2 vaø ñeán tröa hoâm sau, T. Döông laïi loàm coàm boø daäy chuaån bò böôùc vaøo ca laøm vieäc môùi. “Con gaùi ñi bar hay ñeán quaùn nhaäu cuõng chaúng coù gì laø xaáu, vì baïn laøm ra tieàn thì baïn coù quyeàn höôûng thuï ñoù laø caùch giaûi trí, thö giaõn tuøy theo söï löïa choïn, suy nghó, sôû thích cuûa töøng ngöôøi. Nhöng ranh giôùi cuõng raát moûng manh, neáu ñi quaù loá vaø khoâng giöõ ñöôïc mình thì thaät ñaùng traùch!”[]

Ngöôøi maãu Ngoïc Thuyù

Taøn cuoäc tình... em “oâm show” anh maát traéng... Gaàn moät ngöôøi... trong choác laùt tieàn anh bay... Khi xa anh em veùt heát tieàn... Nghe chung quanh tieáng chöûi mình... ngu Vaø töøng hoài tieàn anh nhö laù ruïng... vaøo ... (tay) em !!!

C

hia tay khi heát yeâu, laø chuyeän coù theå hieåu. Nhöng mang nhau ra toøa vôùi con soá leân ñeán vaøi traêm tyû thì khoâng chæ coøn laø chuyeän coù theå “ñoùng cöûa baûo nhau”. Ngoïc Thuùy laø moät ngöôøi maãu noåi tieáng. Ngoïc Thuùy keát hoân vôùi moät Vieät kieàu khi söï nghieäp ñang ôû ñænh cao. Khoâng laâu sau, hai ngöôøi ly hoân. Ngoïc Thuùy 1 mình nuoâi 2 con nhoû. Coâ bò choàng cuõ kieän ñoøi hôn 200 tyû. Môøi baïn ñoïc theo doõi baøi phoûng vaán ngay chính “ngöôøi trong cuoäc” Anh coù nhôù caâu chuyeän kieän tuïng naøy baét ñaàu töø khi naøo? Töø luùc thoaû thuaän khoâng ñöôïc, naêm 2007. Khi chuùng toâi ly dò, Thuùy khoâng nhöõng khoâng thöïc hieän theo ñuùng nhöõng ñieàu toøa aùn beân Myõ ñaõ quyeát ñònh, maø ngöôïc laïi coøn quay sang kieän toâi. Toâi ñaõ raát meät moûi vì nhöõng chuyeän naøy. Chuùng toâi bieát, caâu chuyeän cuûa anh khoâng chæ döøng laïi ôû nhöõng con soá, nhöng cuõng khoâng hieåu, vì muïc ñích gì maø anh quyeát ñònh ñöa ra con soá kieän vôï cuõ cöïu ngöôøi maãu Ngoïc Thuùy leân tôùi 288 tyû ñoàng? (gaàn 15 trieäu ñoâ) Toâi ñaâu coù ñöa ra con soá ñoù ñaâu. Toâi ñaõ noùi, ñaõ nhôø caùc phoùng vieân laø ñöøng coù ñöa ra con soá ñoù, nhöng ngöôøi ta vaãn ñöa. Toâi cuõng hôi buoàn vì chuyeän aáy. Con soá ñoù laø soá lieäu do toaø aùn ñöa ra khi toâi phaûi keâ khai taøi saûn lieân quan ñeán vuï kieän ñeå ñoùng leä phí. Lyù do anh ñoøi taøi saûn laø ñeå daønh cho con? Chính xaùc laø nhö theá. Toâi muoán khuyeân Thuùy haõy laøm nhöõng ñieàu cho

63


ñuùng vôùi löông taâm cuûa moät ngöôøi meï. Toâi coù nhaán maïnh maáy yù: Traû taøi saûn laïi cho con, cho soá taøi saûn ñoù vaøo coâng ty ñeå caùc con ñöôïc thöøa höôûng; Neáu Thuùy caàn trôï caáp gì thì toâi cuõng saün saøng, vôùi möùc soáng ôû Vieät Nam. Cuoäc hoân nhaân baét ñaàu baèng tình yeâu vaø keát thuùc baèng 288 tyû ñoàng Neáu Ngoïc Thuùy noùi raèng coâ aáy ñang nuoâi con neân giöõ luoân tieàn cuûa anh cho caùc con thì sao? Ñieàu ñoù toát chöù. Toâi muoán Thuùy noùi ra caâu ñoù vaø muoán coâ aáy laøm ñieàu ñöông nhieân phaûi laøm aáy cho caùc con. Toâi ñaõ ñeà nghò Thuùy ñöa soá taøi saûn ñoù vaøo moät coâng ty do caû toâi vaø coâ aáy cuøng quaûn lyù, vaø laøm vieäc cho toát hôn, laøm cho taøi saûn cuûa caùc con ñöôïc nhieàu hôn. Bôûi toâi tin vôùi kinh nghieäm laøm vieäc cuûa mình, toâi hoaøn toaøn coù theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù. Chöù Thuùy non nôùt nhö theá, laøm sao coù theå thaáu hieåu ñöôïc heát giaù trò taøi saûn ñoù vaø phaùt trieån ñöôïc nhieàu hôn. Toâi ñaõ ñeà caäp nhöng Thuùy khoâng laøm. Taøi saûn ñoù laø anh coù tröôùc khi cöôùi hay sau khi cöôùi? Laø tieàn cuûa toâi, vôùi muïc ñích mua baát ñoäng saûn ñeå ñaàu tö cho con. Nhöng toâi mua caùc taøi saûn ñoù, ñöùng teân Thuùy vì khi ñoù toâi khoâng coù quoác tòch Vieät Nam. Nhöng theo caùch maø Thuùy haønh xöû, thì coù leõ coâ aáy cho raèng ñoù laø taøi saûn chung? Coù leõ ai cuõng hieåu, tieàn laø tieàn cuûa toâi. Toâi khoâng nghó laø coâ aáy daùm phuû nhaän ñieàu ñoù. Baây giôø, bình taâm nghó laïi, anh

64

coù nghó hoài aáy anh yeâu Ngoïc Thuùy khoâng? Yeâu chöù. Khoâng yeâu thì toâi ñaâu coù laáy, khoâng yeâu thì toâi ñaâu coù ñaët heát nieàm tin vaøo coâ aáy: Giao taát caû taøi saûn cuûa mình vaø coù con vôùi Thuùy. Anh coù nghó coâ aáy yeâu anh? Toâi nghó, Coù! Chuyeän Thuùy thay ñoåi, coù leõ, do coâ aáy bò taùc ñoäng, aûnh höôûng töø ngöôøi ngoaøi nhieàu hôn, bò xuùi giuïc. Chöù baûn chaát coâ aáy khoâng phaûi laø ngöôøi xaáu nhö vaäy. Xaáu sao? Thì baây giôø laø xaáu thaät ñaáy. Chöù vôï choàng ai maø ñi kieän nhau. Noùi tôùi kieän thì toâi cuõng laø ngöôøi kieän. Nhöng toâi chæ laøm vieäc ñoù laø sau khi thoûa thuaän nhieàu laàn maø coâ aáy khoâng chòu maø coøn kieän ngöôïc laïi toâi nöõa. Nhöõng haønh ñoäng cuûa Thuùy laøm toâi buoàn nhieàu. Khoâng deã gì ñeå ngoài ñaây, ñeå noùi nhöõng lôøi naøy, phaân ñònh ai sai ai ñuùng... Nhöng caùc con toâi caàn phaûi bieát taát caû khi chuùng lôùn leân. Kieän anh veà ñieàu gì? Sau khi toaø tuyeân aùn ôû Myõ xong, Thuùy quay ra kieän ngöôïc laïi toâi, raèng toâi ñaõ löøa ñaûo coâ aáy. Thoûa thuaän ly dò thì Thuùy trình baøy laø do khoâng bieát noùi tieáng Anh, bò baét buoäc kyù vaø khieáu naïi. Toøa xeùt laïi nhöng thaáy coâ aáy khoâng ñaùng tin neân Thuùy khoâng thöïc hieän ñöôïc yù ñoà cuûa mình. Vì bò kieän ngöôïc, neân anh môùi quyeát ñònh khôûi kieän? Khi ôû Myõ, coâ aáy coù noùi laø muoán coù 10% taøi saûn cuûa toâi, toâi ñaõ ñoàng yù. Sau ñoù veà Vieät Nam, chuùng toâi vaãn quan heä baïn beø toát. Nhöng sau moät thaùng, coâ aáy khoâng thöïc hieän thoaû thuaän vôùi toâi maø ñöa ra yeâu saùch laø muoán ñöôïc höôûng 50% taøi saûn. Luùc ñoù toâi ñaõ khoâng ñoàng yù. Sau ñoù, coâ aáy tieáp tuïc ñoøi baùn caùc taøi saûn ñaõ ñöùng teân vôùi lyù do “Cuûa choàng coâng vôï”. Toâi laïi moät laàn nöõa ñoàng yù, toâi chæ laáy laïi soá tieàn voán, Thuùy laáy phaàn lôøi. Nhöng coâ aáy cuõng khoâng laøm gì heát. Sau ñoù toâi caûm nhaän söï baát an vaø ñeà nghò Thuùy ñöa taát caû taøi saûn ñoù vaøo moät coâng ty do toâi vaø Thuùy cuøng ñöùng teân nhöng lôïi töùc chæ coù hai con ñöôïc höôûng. Moïi söï mua baùn ñeàu phaûi do caû hai ngöôøi kyù môùi ñöôïc. Nhöng roài coâ aáy ñaõ khoâng quan taâm vaø khoâng laøm nhö thoûa thuaän nöõa. Vì theá, toâi môùi quyeát ñònh khôûi kieän... Hey... hey!! coâ Thuùy naøo ñoù khoâng coù ñöôïc traû laïi tieàn cho oâng choàng cuõ naøy nghen... Ñaây laø tieàn “ngu” maø phaûi ñeå caùc ñaïi gia khaùc saùng maét ra chöù sao phaûi traû laïi...

Hình minh hoïa vaø baøi trong muïc naøy laø do Luù ñaïi ca “luïm” ñöôïc töø caùc baùo trong nöôùc, khoâng bieát hoï chaâm bieám ai chuyeän gì... baén truùng ai naáy chòu Luù xin mieãn caùo loãi...

Ca só ñang laø ngheà “hoùt” cuûa giôùi treû. Baèng chöùng laø caùc cuoäc thi ca haùt ñeàu ñoâng ngheït thí sinh, caùc loø luyeän “ca nhaûy” ñeàu luoân ñaét khaùch. Caùc baïn töø bieát haùt ka-ra-oâ-keâ, tôùi haùt ñöôïc hoaëc chæ coù khaû naêng haùt hoø ñeàu coù hy voïng trôû thaønh “sao” neáu luyeän ñöôïc bí kíp naøy. Khi luyeän bí kíp luoân nhôù naèm loøng caâu thaàn chuù: “Taøi naêng giôùi haïn, thuû ñoaïn voâ bieân”. Nhaùi Ñaõ ñaët chaân leân saøn ca nhaïc thì phaûi bieát nhaùi. Tieáng bình daân keâu laø baét chöôùc, coïp deâ. Haõy nhaùi baát cöù thöù gì, moùn gì, ñoà gì maø ngöôøi khaùc ñaõ laøm ñeå thu huùt söï chuù yù cuûa thieân haï. Khi traøo löu “teân Hoàng Koâng” ai cuõng khoaùi thì haõy laáy ngheä danh kieåu Hoàng Koâng duø ta laø Teøo hay Tyù cuõng maëc keä. Khi thieân haï khoaùi Vieät kieàu thì ta laïi baét chöôùc laáy ngheä danh theo kieåu Vieät kieàu nhö Toâ Nyø, Toâ Myø, Den Nyø duø ta chöa heà ra nöôùc ngoaøi laàn naøo keå caû... Cam-Bu-Chia. Khi ñaõ coù chuùt choã ñöùng keù treân meùp saøn dieãn haõy mau mau tung ra côø-líp vôùi caùc ca khuùc aên khaùch cuûa caùc ngoâi sao theá giôùi vaø trong nöôùc. Hình aûnh cuûa côø-líp töø bìa tôùi beân trong phaûi gioâng gioáng ngoâi sao naøo ñoù. Töø phong caùch bieåu dieãn, ñi chôi, aên maëc, noùi naêng cho ñeán ca haùt ñeàu nhaùi. Coù vaäy thì thieân haï môùi chuù yù mình chôù! Nheùp Laø ca só thôøi nay maø hoång bieát nheùp thì... veà laøm ruoäng quaùch cho roài. Bôûi chuùng ta ngoaøi chaân daøi, khuoân maët saùng suûa ra thì haùt hoø laø sôû tröôøng cuûa... ngöôøi khaùc. Neáu thieät söï sôû höõu gioïng haùt toát thì chuùng ta ñaâu caàn ñoïc bí kíp naày.

Nheùp laø coâng vieäc thöôøng xuyeân cuûa chuùng ta. Vaán ñeà laø phaûi thieät kyõ caøng, caån thaän, thieät kheùo, thieät nhuyeãn, khoâng ñeå loä haøng. Kieåu caùch nhö maáy em Quyønh Nga, Thu Thuûy bò loä haøng laø do... toå traùc thoâi! Nhaûm Khaùn giaû ngaøy nay coù tôùi 1001 sôû thích khaùc nhau. Nhöng noùi gì thì noùi, caùi söï nhaûm vaãn coøn choã ñöùng toát. Bôûi caøng nhaûm thì thieân haï caøng chuù yù. Maø caøng ñöôïc chuù yù thì caøng mau noåi tieáng. Khoâng chæ phong caùch nhaûm maø coøn coù baøi haùt nhaûm, neáu khoâng ñöôïc nhö Voïng coå teen thì cuõng côõ Baïn toâi em cuõng khoâng chöøa. Neáu coù löïc ñuû ñeå taïo ra thaûm hoïa cho neàn aâm nhaïc thì tung ra ca khuùc côõ Da naâu trôû leân. Noùi chung caøng nhaûm caøng toát, caøng nhaûm caøng mau noåi tieáng. Khoâng chæ ca khuùc nhaûm maø phong caùch, xì-tai caøng nhaûm caøng... deã kieám tieáng, kieám tieàn. “Ngheøo” Chöông naøy chæ daønh rieâng cho nöõ giôùi hoaëc nhöõng ngöôøi aâm thònh. Phaûi bieát chuùng ta ngoaøi caëp chaân daøi ra thì... chaúng coù gì nöõa, duø laø ca só. Vì vaäy, haõy taän duïng taát caû voán töï coù maø thieân nhieân ban taëng cho nöõ giôùi. Haõy tranh thuû maø “ngheøo”. Khi leân saøn dieãn thì haõy cöù ngheøo tôùi möùc hoång theå “ngheøo” hôn ñöôïc nöõa, nhöng caån thaän neáu “ngheøo” quaù thì maáy oâng quaûn lyù seõ phaït vaï raát böïc mình. Phaûi kheùo leùo ñeå cho caùi söï “ngheøo” laø “voâ tình” chöù khoâng phaûi coá yù duø ai cuõng bieát toûng laø chuùng ta muoán theá. Thaäm chí, thænh thoaûng coøn laøm boä loä haøng moät xíu ñeå thieân haï baøn taùn. Hoång noåi tieáng môùi laï aø nhen! Noå Chöông naày daønh rieâng cho caùc ca só haùt dôû nhöng noùi hay. Caùc baïn haõy noå moïi luùc moïi nôi ñeå moïi ngöôøi chuù yù tôùi mình. Duø chöa ñuû tieàn ra aêngbum nhöng haõy cöù höùa laø saép ra vaø keå noäi dung thieät giöït gaân cho moïi ngöôøi bieát. Coøn chöøng naøo ra, ai maø nhôù cho noåi. Hay laø tung tin saép laøm lai-soâ lôùn laém, nhôù cho caû ngaøy thaùng ñaøng hoaøng. Mai moát coù ai nhôù maø hoûi thì ta laïi noùi laø thieáu taøi trôï. Hì hì... ai laøm gì nhau! Neáu kieám ñöôïc chuyeán ñi du hí ôû nöôùc ngoaøi, khi veà nhôù tung tin “ñaõ hoïc aâm nhaïc taïi moät trung taâm noåi tieáng”. Ai roãi ñaâu maø kieåm tra trung taâm aáy ôû ñaâu chôù. Chæ coù maáy anh hoïc tieán só laøm quan ngöôøi ta môùi chuù yù thoâi. Cöù noùi cho söôùng mieäng ñi roài... queân! Hì...hì...!

65


tác phẩm ưa thích nhất của Eduardo Chillida khi kết hợp hài hòa giữa tác phẩm nghệ thuật và cảnh quan thiên nhiên. 30 năm sau khi hoàn thành, chúng trở thành một trong những biểu tượng của xứ basque trên toàn thế giới.

Đ

66

ây có lẽ là một trong những bảo tàng độc đáo nhất thế giới, chỉ để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của nhà điêu khắc nổi tiếng người Tây Ban Nha, Eduardo Chillida. Khi đến đây, nhiều người đã nhận xét đó là một khu vườn kỳ diệu. Bởi nơi đây đã hiện thực hóa giấc mơ của Eduardo Chillida khi còn sống ông luôn mơ về một không gian để các tác phẩm điêu khắc của ông có thể “nghỉ ngơi” và để mọi người có thể đi dạo giữa chúng giống như trong một khu rừng. Nằm cách thành phố San Sebastian vài cây số, bảo tàng Chillida Leku nằm ở khu Caserío trong một công viên rộng 13ha. Đây cũng là nơi nhà điêu khắc Eduardo Chillida (1924 - 2002) đã từng sống cùng vợ Pilar Belzunce vào năm 1984. Bảo tàng được phân thành 3 khu vực. Khu vực đầu tiên là một công viên với những cây sồi rừng, mộc lan và trưng bày gần 40 tác phẩm của Eduardo Chillida. Một điều đặc biệt là khách tham quan vừa có thể chiêm ngưỡng và chạm vào những bức tượng bằng thép. Bởi Eduardo Chillida muốn khách tham quan có thể chạm vào tác phẩm của mình và không ngừng nhắc lại thông điệp: “Con mắt có là để nhìn gần và nhìn xa”, để cảm nhận được hết vẻ đẹp cũng như tinh thần của những tác phẩm nghệ thuật trong không gian vô cùng tuyệt đẹp. Khu vực thứ hai lại hoàn toàn khác hẳn. Đó là phòng nghe nhìn rất rộng, liên tục trình chiếu các đoạn video và hình ảnh Chillida đang làm việc. Ngay tại căn phòng trung tâm bảo tàng, cũng trưng bày những tác phẩm với kích thước nhỏ hơn, những bản vẽ nháp, maquette mẫu bằng sắt và các chất liệu albatre, granit, đất nung, bằng gỗ hay bằng giấy... Khu vực thứ 3 chính là ở San Sebastian, ở khu vực cuối cùng của con đê chắn sóng vịnh La Concha sẽ trưng bày tác phẩm đặc biệt nhất và nổi tiếng nhất của Eduardo Chillida có tên El Peine del viento (Chiếc lược của gió). Ba bức tượng điêu khắc nặng khoảng 10 tấn, mỗi bức được gắn vào một mỏm đá hình một chiếc mỏ neo. Hai bức đầu tiên tượng trưng cho hiện tại, bức thứ 3 cách xa đất liền, hướng về phía bầu trời, tượng trưng cho thế giới chưa được biết đến. Tác phẩm độc đáo này được được đặt tại đây vào năm 1977 và một trong những

“Em seõ keå anh nghe Chuyeän con thuyeàn vaø bieån “Töø ngaøy naøo chaúng bieát Thuyeàn nghe lôøi bieån khôi Caùnh haûi aâu, soùng bieác Ñöa thuyeàn ñi muoân nôi Loøng thuyeàn nhieàu khaùt voïng Vaø tình bieån bao la Thuyeàn ñi hoaøi khoâng moûi Bieån vaãn xa... vaãn xa Nhöõng ñeâm traêng hieàn töø Bieån nhö coâ gaùi nhoû Thaàm thì göûi taâm tö Quanh maïn thuyeàn soùng voã Cuõng coù khi voâ côù Bieån aøo aït xoâ thuyeàn (Vì tình yeâu muoân thuôû Coù bao giôø ñöùng yeân?) Chæ coù thuyeàn môùi hieåu Bieån meânh moâng nhöôøng naøo Chæ coù bieån môùi bieát Thuyeàn ñi ñaâu, veà ñaâu Nhöõng ngaøy khoâng gaëp nhau Bieån baïc ñaàu thöông nhôù Nhöõng ngaøy khoâng gaëp nhau Loøng thuyeàn ñau - raïn vôõ Neáu töø giaõ thuyeàn roài Bieån chæ coøn soùng gioù” Neáu phaûi caùch xa anh Em chæ coøn baõo toá “ Xuaân Quyønh

67


     

  23+-2-

       ! "# $%&'! ( )*+,--#) . $% '$%/ 0 #/ -1-,1,+23-45 '6

  

          7 89' #   9)  # #::   #'#:9) ' &9) ; 9) < 9) #/ &9) = (#:"%/ 9! "&" > / /"#& %)? '/ @1,13AA, $%)2: #B-1-,+-+- 2: 45 '6

    

      !"   #$%&" ' " () (*# "!+&, - ! . /0123 4 /56 2227 ,8 2656 6916:5;< =-> 000?

  

 

  2332-2-(#:" #/ "# > "# =) :  *2----C '

)9) & #> # #:*,-C  D%/:"# &/ E<')#

"<  '! %) ) $% '$%/ F#> 9>  > G #/-12-A,

D " #/ "#  > 9!""9>:# H %/: '#/ $) I E! #> " #/ "# "# =)%%#) '# #J% '  # "< '& &$ /'/ '/ >:0 #/-1-133 3,#B-13,K---

   

  

   

CB   4  ;  

   ,   1 

N& !! ! D,    >,H20I9:L92626 O!26L6 1L1M9MH +3 ( I

J D%&"K "  N%4- J4P 4 "   < A!&<&# - HQ -I/L: O!/122 

 ! . !&<&# - H< -I !&<&" D,!D! G ,26L61L1 912H ( I

! " # $% &  % % 

23-2-22-

2322-2-

; < ,4 @#, ; + <4  6:20 - !#  ! # "!   ! &" 

!  <  &,  ! 6 A:  = B! &,! !' ! C' 

D&E "!  ! < ,< "/522FA <!#<@,! G ,!+ HFIJ K < 260LM9260:39?052LMM'

! #> =   $% /#/ 9 '&#:?%/ $) : /'H #& *2,--:L# "%  ; 2 $%&'& & # # E<')# "<  >:*K, & $% '$%/ 0 #/-123+22A,, 45 E 6

M> J"& ?H #& +K & #J I  #> *2+ & D%/:"# '& #: ! #> = ! $) > 9!""0 #/-1- -K13#B4-6+,132A4 > N 6

()*

   !

2+3--+

"#"$%&&'

J  R N!# (% 4- %B

D& ! B M2! K A02  +   - # "! E A # "! % +&, -  !  %   B! &,! ! !"!, D"! () (*4 D& D&, 7 , 26L5LLL62:H ( I

( ) $ $%

;&<&! !<.S !"!,E "%  , ! ! ,,!, P < :  &  DL9MM+  "# # 4 /00: 222 D& D&, 7 ,265M:69L62

* +" 

$%0L29522

#' # (O G'$ &MN#PP> 9# " '& Q %& 

$%) >:D "  1---- #J ( K---- $% '$%/ D%/: "# '&R#/N9 -121K,-,".9>  G #) > N 

36 68

# E'7'S #::  & R E'#)'# # T #>') &)'#/ & B / / I :#& #/  ( $% '$%/ R#/F## +AKA,3+#B-1211 K14 > N 6

 T - <#  " #Q<S ! : D& 

! E "   ! D"L2! K   %&"L:! K +&, - 4 PTPUH! .B    I7 ,2655:1?2M? H20I9?::L26MH ( I

+  , %B  # %D,!< &

   (*! ; < "/022 222V ( 9::M?65626L9096M6?DM: H ( I

69 37


/& <G "  $  !" "% & 4  %  ()

        !" #$ 

9':- 9%+*+.*. ;'$ ( #*   # <- =' #(0#   #'0  ( #$*' $;'<!' .0> .&$  ( # 0++#? 0 "(1 #(% @ 2A3B B42A $(C$ @D@$ $'E

9@)(4%")A& 0 B&*!( ( #C)# - " . D &

 #EF&(

 G )0  /

%

 (# ("  

"& #( #' 

 &8) '  !(

" +&H#)

 ( !(  & ")A)# 01 * & $0 

& . #( !(& " #

'  I<<<< 23431% $5 !6 $)7 $ :# 

# 78%888%3  

 9 #) - 

% % &'( 

& ' & ! #

  Formal Wear & Bridal    

=$F <'0# 0+ ($('F$ < G'>< (HI3 

J ; # 23K22 AB 678

% (' +.K , '.?' ,B

L4

 '%$ ' <, '(# '*** )0'.+  ,.F1 #M< 2 3 AN4 N 678

) *+, &'

) . /0 

     !" # $#% &'(()(*+#, '('-'./ 0+(0+#1 # 2334 3255! $6 78

-

"  2BO)=,, > < ) '$F'  -'< F$ HP(-9 +#, ('- '. )'.1 # 2K3 55A4678

"#  Melbourne Vic .)#-& )$/  I "  Ă&#x2018;uĂť caĂš

 )*

 #) c loaïi 0quaà n aùo1 daï 5 9J%   !#) # ( !' tieäc cho nam & aùo cöôùi 

% '2' '& # nöõ, (vaø caùc loaï i thôø trang  *" 3 / .'

3 i #' phuï4( kieä n cho daâ u& 18 *  DKL

$&

&'coâ 

( & ( "  M chuĂš (reĂĽ

  naĂŞ (m

 . Ă&#x2018;aĂľ laøm 30 , #

  !( " #  56

#)*  coÚ nhieà u$)7 cÜÝa$haø ng&vaø $0;118!6 +''

8& 9+' #) 

#, $9 +  ( ĂąaĂŻ i lyĂš. ThĂ­ch hĂ´ĂŻp cho vĂ´ĂŻ 

+ )3;72%888& & $#) ! ( #0 &)0  (569&'!( +) choà ng###) cuøng*laø m nguï  $7  (

 7 ' 

#) vaø )3cÜ 3 # taï#+ i choã . Theâm chi tieå)0 c xin (>22MN<18=?  #&:# 

;<<==>>=? )3!#) ##) goĂŻi (03) 9885 1727 D>>SJ<SE 9 !M $ . #) !#& 6  .#  & W . # I #-09 & %  G0 )  ) D 9) )# #(#

  +)&X( ! ( )  90 " 

" %(&(3 #) !  (# !1 !  (9 " # '% #) &IS<<<Y( "

&

,C.9  $ 0718:#

% + IX<<<<Z  0 

! (& O    * D

,.%E9 # 4 % $0;21%888 

 

 ( #)*&:# # P  !+  

 !) <! 2[ "#  Q9 >22==288N?

=EE.-CK?

 " $    

$  .$ )\.K  "  !  $" 1 . +'"# $ !( +N ( "  ( 9

!69 *&'( #,#@A) 1888:#

%/ ( 9 $ 0 ) * ) ;2188# 0 &)0 $& U * RSRT=M!#$ !1 "# $ ( #)*&   & ! 1 !  !3!#+ "( 

 # . #(  !  '   ?&<+!#3#)!  '  !"$'* 1 ! IJJZ * D" ' I>J 6 & &

 =#?91 

U, EO ###) 8# #

 ;<=8%888!+  Q9&

!*!" %##

( ##)  

 "%&4 % ) - 9 >2222848=? =EE.? !)5 D>;<<<J<XE

  

  ! ! 

   ! "#

!    =EE8KCK? $% & $$ 

 % 

  J< B&+ )#

  C  KLKMDN #( 

DC

'EF'#) !" 0

 #)*

+ E % G H  & 0    @   H +

3##) G " % " ;1288 #O)! & )-$)#$) # %   :# #,) ,) D<;EJ;S>  & &

! <S;<T/8PD<;EJ;S>?;> +   1)#P A ) QA#$ &DR #+

E2<81<88B

<+!#3% (9! 

0 !9#)! 9  ,#)0

/#+49#+ %U#)3 9 1 ! -/ 9

 ! ) !-/  5  +( 0 @9 ! ) 0 !3&A

.  #) 8)' H " " B C./  9

1!

 &  * 0&$ #&)0N0  !" D  &' ( I=<<Y&* %&?<<<  &!)$ ,E&.!#

F/#0 9!3% ( 

" @ # # &* [ (  0 90 )

 & +# + * G + #$)7 ,C.9H! &! "% B $ :# &# 

 # & '*' !+  B&I ) !!)!D %  A #)

#) ) D>>=S><<E

 >22B1488=? J = !)5?

D>>XS;<<SE

36 70  

1  2!   %+ <-  -'#L T-' 79F , #- - 0+ "', R!$'(+# )#'$=$ -P ' <$1 # 2 3NNA4 AO6 K8 445

B N  ' 

  

!"% ? <'0+ $KF$ <- ! 'ABPO '? )'.>$+ HIAB 

 / # 2AK4 N42B7

U # H&+#)>J B&I R  #) !*&'& S

'%T

 3  (A)!+#) G!(# '& * )3 

# ) $)# M8 ! "( + #N "& 6C % I=<<<< 0#:# #( "   V $#)#) &   *# !6 -  8# #  0 U &";<M8%888 Q #)

 & &

!+ 

 9 AAA@ A)& & >22=1<18=? D>>>;<<E

36 68 70

34 68

=EEQEC?

D>>>=J<=

>22=7<18=?)'$ ( '%:Q < + 3B R  ('?+#, '.0#0 , ', !/ # 2 2A 5KKK 7)!(#(+S

 $ %  

  

 &  $! !

   2 

 !     "# $! #)!!3 !" ?

!  (   !$!" $ % ) 

    

              !"# $   !  %& &' (&  "# "$%  #) &"))  * * &% '  !# #) '( #

! ! (  " +'  " %&" #  ,

#

( ' $!)$##%# '*' + #)

- !, D>>X?;<<SE >22BN488=?

35 69 71PB !% !# ! (!# ( !! !" !10/ " ! )!& ) !)5'0 !# !# !0 ! " BB ,9 O !)! 


                   

 !   !  ! ! ! ' ' ( (   "# $! > ? @ # A/  

  5  5    0 012*- 3 12*- 3    4   4       (   , 

  (   , 

! "!# $ ,

 

,'5 ,

 

,'5  % & 6  0 ! 0 ! !' 6 

() * ! 7,7  ! 7,7 

 '$ "      28 2899 !" + *,+ *  $ - -  

 

 .$/0  $$1 23456 ?LLHDL--+@ ?LLHDL--+@ 78(9):;; <$)=(:;7)=(+

 ! "  ! !  ! !  #

      # ( # (  /    , 6 , 6 $ ! ! ? $' ##' '     !  $ C+ G " 

>

>  P!== 1 ,( P!== 1 ,( -  8 H=!" #= 6! 6!## 

 # -$ * !  P!1 ," P!1 ," !

! C-- C-- 6 4 , 3 3 / 4 $ , #'$ /6 !"    , I$J

 $- !  2  , ## 2  4 !

 =  ;  ! = !0 !$ 4 = ;  ! = !0 !$  !

 D(;))))'

! & D9)))

. !

 99 . !

  " K )=+()89:;;

?LL*-MI--N@ ?LL*-MI--N@

9@)(4%")A& 0 B&*!( ( #C)# 

!- $ #! & 7 ## $ 7 ## $ # " "##,,

 - " D & #EF&( .  G 5!/ $  ( 5!/  (  

 ' $  *    /

% )0 ( # ("  

    ,

, & 8) ' #'

  

"& #( ! ! ? $  " # ,  +&H#)

 ( !(

  " # ,   !(

" 1' !  ' & ")A)# = L- %/  * & = L- %/ 01 $ > / $0! "& . #( 5 ,!

5 ,! )CN-,---, )CN-,---, !(& " #

'  !B B BB,B-& /!' B I<<<< $)7 .  !6 23431% $5 . !/  !/!$ !$ !$ !$ $ :# # 2C 4 D=9))))E 5 $2)(4 78%888%3  

 9  " > #) -  " > =77)((=(2F B4 ? !$ ? !$ @ @ >22=7<18=?

 $ %

    ' & $! !

   "   

 

  

. #) !#& 6  .# 

& W . # =EE8? '0 !+! <! 20 & % !# ! 0 ( # !)(( 9) )# #(

  !%+)& 7! X(  0./0& " "%(& A + ##) #) B ! * ( !  '%  9   " # & #) &IS<<<Y(  $ 0718:# % '#!)!+1 $ "0

& + IX<<<<Z 7% ( 1  B9 

 ! ($    O  * & D

,.%E9 / <G "  $ # 0;21%888  $

 ( 

#)* & :# 

# !" "% & 4  %  P  !+  

 () 2[ "#  Q9 >22==288N? D>>>=J<=

80 ! 9)(# !3%( %!" / 5: 5;9<+!#3! )! #! #!!#( $ %5: 95;9' 979 2!97 &&&&7 " <!209 #)!!3%(* 0<!20 !" "%&4 %=> # ? =EE8C?

?LL+DI--N@ ?LL+DI--N@

?LLINI--O@ ?LLINI--O@  $%&$ &

   ! !      ! ! 

  

$   

.$ )\.K  !  2 

' "#    .)#-& )$/   

0 "

$   0 " !$ !$ !/ !/' '   " I   )* 0 #) 1 $ ! 7, $ $ $## " "##( (0 ! 0 ! ! 7, 5 9J % 

 !#) # 9)  ' ( !'    :2,  :2,  

% '2' '& # 7 ## #!.  

 & 3  #' 7 ## #!. , ,   .' * " 3

:+H:8  / ( " " / / 5 , 

5 ,   ,

$& &'

( & 18 * ,    DKL 4(

=!/ + !4  !4!4 !4   # # !/ !/  (

"  M (  ( #

 

 !"

$)7$ #)*&  (  !(  0 !;!<=,7! 0 !;!<=,7! (

 " #

56  B!$ ##" , !$ 5 B!$ , !$ #, $9 +  ( 5  ( $  

 $ $ > >+' ( 0;118!6 

' 8& 9+' #)

" 

  7 *  4 (   4 (     '  #   ' <$ <$ !4 !4!4 !4  #  )3;72%888& & $#) ! ( #0 &)0  (569&'!( +)

+ (  (  

 D=)) K * #) )33 # !/ , !

  !/ , , ##4 4 

 = = , !

(

$7

 7 ' ###)   )CD-EF !$ !$. . # (  # (  ,#?1!!@" ,#?1!!@" #&:# 

)CD-EF (>22MN<18=?  #+ ;<<==>>=? )3!#) )0 )=9==::(++H)=:9)9+L((  =  A = 4 4 4 4 0 3 0 3 4 4  A ##) D>>SJ<SE "# "#     

 $ $

. +' "# $ !( 9 !M $

+N ( " *&' (  #,#@A) I #-09 1888:# %/  $ &)0 $& U ;2188# 0  G0 ) )D #)* & 90 (3

& "# $ ( !( )  "(!1 

 #. #( !  (9 ! '  IJJZ

 *,C.9 

D" ' I>J '*'  ! " &

6 & &

 EO

0 ###) ! (& 8# 

# ;<=8%888!+ %##

( 4 %

##)   -  !)<! 9 >2222848=? D>;<<<J<XE

                ! !"!#$ %&' ( #)! ! )! * +& # ,-./0# 1&2 +!#3! )! #(## (3 &4 % !)5 6!)7 & =EEQEC?

=EE.-CK?

         

                

        

  

   

 !" 

!" #  !"  "  "##$ $ $ %&'  % % %! &

%! & %!"(   )* "! ! )  )*+,---. !/  '(

'( )*+,---. !/  + 

,-../0..-1 2  3 !

 !   %45% 6 ) ) 

  

   $ %  $ %  ! ! & $ & $    )#  J< B&+   C  KLKMDN #( #) G !" G !" & 3 & 3     

DC

'EF' !" 0

,+ #)*

+ E" " $ $,7 #" ,7 #" ,H# ,H# ,+ % G H   !$ #  !$ 7#, 7#,HH  , , " " & 0 #  

 77!AI !$ "  # 77!AI !$J J ,C ,C " H +

3 #) @

 G " %

" ;1288 G "

!

G "    ; ;

! # O)! & ) -$)#$) #

% 

 B" 

 B"   ( ( 7 7 " ":# 

 

 #,) ,) D<;EJ;S>  & &

!

> !4

>( (       !4 <S;<T/8PD<;EJ;S>?;> +   !"  !" =!3 =!3= = K K    1)#P A ?LLL+MC+-*@  ?!$ ;!" ;!"@@ ?LLL+MC+-*@ ?!$ ) QA#$ &DR #+

E 2<81<88B D>>XS;<<SE

   

!  " $   " 

 % $$  $" 1 ,#)0 /#+49#+ ( 9 !69 U#)3 +( 0 ) *)(9 #) 8)'H * RSRT=M!#$!1 * 0&$#&)0N ! 1! !3!#+ I=<<Y&* %&?<<<  ?&<+!#3#)!  &* [ ( # !"$1 +# + * + #$)7 =#?91 U, $ :# &#  # Q9& !*!" #) #) "%&4 %) D>>=S><<E !)5

  !-/ 5 " " .  ! &  &!)$ " @ ##  & & '*' !+   A 

>22B1488=?

  " *+ PB #)!! )! !% !# %*09 ! (!#-&./0 ( !!#* "% !"D & !10/  "0 )!G00 ! ! )!&!)!D % ) !)5

=EE.?

=EE8E?

      7 #  7 #   !( !(' '= = , ,  

     )O-,---A )O-,---A    !/  !/ !$ !$ !

 ! !$ !$ ?!$ ?!$ @ @

     ' 

  !"%   U # 

!  (     !"#  !$!" =EE8KCK? $ % )  $% &

    

Q !" ### 

Q !"H&+#)>J # # $ # $B&I R  #) !*&'& S

'%T    

  3 !$  A)!+#)

 !$

 ( G!(# '& * %  , % # !

# ! , ,  )3, 

# ) $)# M8 ! "(

+ '' !"  $ #N "& 6C % '' !" COD COD 

 $ I=<<<< 0 #:# # ( "   R 

R 4 4 .! .! V $#)#)

&  ' A !$  *# !6 ' A !$5)CL-,--- 5)CL-,--- )CD--4 )CD--4 -  8# #   0 U

  & " ;<M8%888 Q R  "?. !/   J !$ R "?. !/ J !$  #)

 & &

!+ 

 9  !$ .!  !$  .! AAA@ A)& & ?LLI-I--*@ ?LLI-I--*@

<+!#3% (9! 

0

!9#) ! 

 

  

  9  

        %  9 1!   -/ 09 ! )   @9! )0

!3&A !"# $  

 !  B C./ 0 

9

 1 %& &' (&   "#  "$ %  !" #) &"))  *

 *D &' ( &% '  ,E&.!# !# #) '( # F/09!3%( 

! ! (  " G +'   090 ) " %&" # ,C.9H! &! "%B ,

#

( ' $!)$##%# '*' + B&I ))!!)!D % #) 

- !, J = !)D>>X?;<<SE >22BN488=? 5?

D>>>;<<E >22=1<18=?

70 72

34 68

37 39 39

72 36 70

35 69

  ' '0L!! 09 !# (( !#!# !0B9!0 ! " & BB*1"M ,9! &N % O *)!!0 !)! )D0= !)5?

73


M

oät soá quyù anh thöôøng hay töï cho raèng mình coù “tay ngheà cao”. Ñoâi khi ñaây chæ laø nhöõng suy nghó sai laàm ñeán cheát ngöôøi. Thoâng thöôøng quyù anh cöù ñeø caùi caùch maø mình ñaõ töøng laøm cho moät naøng naøo ñoù tröôùc ñaây ngaát ngö, roài aùp duïng laäp laïi y nhö vaäy vôùi coâ naøng baây giôø... Caùch “xöû lyù ñaïi traø” naøy ñoâi khi seõ gaëp caûnh xoâi hoûng boûng khoâng, ñoù laø chöa keå coù naøng coøn bò “aùp pheâ ngöôïc”, tai haïi ñeán... raùch vieäc. Bôûi, moät ñieàu chaéc chaéc laø khoâng phaûi taát caû phuï nöõ, moïi naøng ai cuõng gioáng ai trong caùch tôùi ñænh. Dó nhieân khoâng theå noùi taát caû quyù naøng ñeàu khoâng coù caùch tôùi ñænh gioáng nhau, nhöng haàu nhö ña soá, moãi naøng coù moät caùch “rieâng” cuûa mình, moät vò trí “töû huyeät” khaùc nhau, moät khuùc daïo ñaàu laâu hay mau cuõng chaúng ai gioáng ai. Khoâng phaûi taát caû quyù naøng ñeàu cuøng thích, hay khoâng thích, moät caùch thöùc naøo ñoù maø quyù anh ñaõ laøm cho naøng naøy hay naøng kia ñaõ phaûi... la laøng. Vì vaäy, neáu chaøng laø thaät söï laø moät nam giôùi coù “tay ngheà cao”, thì phaûi bieát caùch thöû nghieäm vaø thieát keá ra moät thöïc ñôn rieâng phuø hôïp cho chính naøng cuûa mình, chöù ñöøng sao cheùp copy y khuoân cuûa naøng khaùc maø aùp duïng cho naøng naøy thì haàu nhö ña soá seõ khoâng gaëp hieäu quaû theo yù muoán. Tìm ra cho ñöôïc moät caùch rieâng cuûa naøng ñeå ñem ñöôïc naøng leân ñænh thì chaøng môùi thaät laø ñaáng nam nhi coù “tay ngheà cao”. Beân caïnh chuyeän quyù naøng ñeàu thích maøn daïo ñaàu nhieàu hôn nöõa, hoaëc vuoát ve thì thaàm caùc lôøi noùi mang tính gôïi duïc moät caùch ngoït ngaøo beân tai naøng maø Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng ñaõ trình baøy cuøng baïn ñoïc trong soá baùo tröôùc. Quyù anh caàn neân bieát theâm laø moãi moät phuï nöõ ñeàu coù hai “töû huyeät”, moät naèm saâu kín beân trong haäu cung töùc laø “huyeät G” xin taïm goïi laø “töû aâm huyeät”, moät coøn laïi naèm ñaâu ñoù beân ngoaøi da cuõng taïm keâu laø “töû ngoaïi huyeät”. Giöõa khi ñang luùc aùi aân, maø chaøng ñoàng thôøi oâm sieát, mieát ngöôøi naøng trong voøng tay raén chaéc cuûa mình, hoân hít vuoát ve treân thaân naøng v.v... Neáu nhö tình côø luùc ñoù maø chaøng hoân truùng “töû ngoaïi huyeät” cuûa naøng phía beân ngoaøi, thì nuï hoân seõ chaúng khaùc gì “nuï hoân thaàn cheát” noù laøm cho naøng nhuõn ngöôøi chaûy tan ra trong tích taét. Côn ñoäng tình cuûa naøng seõ taêng toác nhanh nhö phi thuyeàn con thoi ñang rôøi beä phoùng. “soâng Coân muøa luõ” phía haï löu daâng ngaäp ñaãm

74

Dieäp Anh nöôùc thuûy trieàu. Luùc naøy quyù naøng thöôøng coù hieän töôïng “haáp hoái laâm saøng” tröôùc khi cheát (chæ cheát leân cheát xuoáng thoâi chöù khoâng cheát luoân ñaâu maø sôï). Hôi thôû cuûa naøng gaáp ruùt, tim ñaäp nhanh ñi ñeán “taét thôû” trong vaøi giaây. Naøng quô tay baét chuoàn chuoàn, chuïp truùng thöù gì laø caøo caáu, baáu ghòt, boùp, voø cho naùt ra... Hai maét trôïn traéng nhìn chaøng nhö nhìn... ma trong nghóa ñòa... Côn soùng cuoàng cuûa khoaùi laïc ñang tôùi, noù ñang ñöa naøng ñeán ñænh ñieåm vaø naøng saép söûa hoùa roà... Moãi laàn “laâm traän” maø ñöôïc nhìn naøng cuûa mình “dieãn” caûnh “taét thôû laâm saøng” nhö vaäy thì coù quyù anh naøo maø khoâng muoán thaáy ñaâu chöù. Nhöng oaùi oaêm thay...! Caùi khoù laø nôi tieáp nhaän “nuï hoân töû thaàn” cuûa caùc naøng. Nhö ñaõ keå, moãi naøng ñeàu coù moät vò trí cuûa “töû ngoaïi huyeät” khaùc nhau. Coù naøng khi ñöôïc chaøng hít haø nheï treân gaùy moät caùi laø.... trôïn maét cheát ngay, coù naøng treân coå, coù naøng hôi saâu xuoáng phía löng... thaäm chí coù naøng ôû caû loøng baøn chaân, ngoùn chaân caùi, hay ñaàu goái, hoaëc ngay caû trong... naùch môùi laø ñieåm ñuïng tôùi laø ñieáng hoàn cuûa quyù naøng. Vaán ñeà coøn khoù hôn nöõa laø coù raát nhieàu naøng cuõng khoâng bieát “töû ngoaïi huyeät” cuûa mình naèm ôû nôi ñaâu treân thaân mình. Bí kieáp ñeå khaùm phaù ra huyeät naøy laø chæ nhôø vaøo nuï hoân quyù anh maø thoâi chöù naøng khoâng töï mình tìm ñöôïc. Thí duï nhö noù naèm trong... naùch (hay treân löng) thì laøm sao naøng töï mình hoân ñeán nhöõng nôi ñoù cho ñöôïc. Ñoù laø chöa keå hoân hít leân da thòt cuûa nhau thì phaûi “ai ñoù” laøm cho mình kìa, chöù töï mình hoân da thòt mình thì coù thaáy “xi nheâ” caùi gì ñaâu maø noùi. Vì vaäy, quyù anh phaûi tìm cho ra “töû ngoaïi huyeät” treân ngöôøi naøng baèng caùch moãi laàn “vaùc caøy qua nuùi” “daãn ngöïa qua soâng” gì ñoù laø moãi laàn quyù anh neân “raø” nuï hoân cuûa mình khaép heát da thòt beân ngoaøi cuûa naøng. Khi hoân “queùt” ñeán choã naøo maø naøng nghieán raêng hí... hí... lôùn leân maáy

tieáng roài “giaõy “ ñaønh ñaïch nhö saép qua ñôøi, thì nôi ñoù chính laø “töû ngoaïi huyeät” cuûa naøng. Quan troïng moät ñieåm caàn phaûi noùi theâm ra ñaây ñoù laø, khi quyù anh hoân truùng “töû ngoaïi huyeät” cuûa naøng, luùc coøn chöa laâm traän, gioûi laém cuõng chæ laøm cho naøng nhuõn ra thoâi chöù chöa cheát, chæ coù hoân truùng “noù” giöõa luùc “thaèng con ngoã nghòch” cuûa quyù anh coøn ñang “ñang cöùng ñaàu cöùng coå” trong haäu cung nhaø naøng thì “nuï hoân töû thaàn” naøy môùi laøm cho naøng phaûi haù moàm trôïn maét vöøa la laøng vöøa “oaèn oaïi” maø... thaêng. Caùi khoù laø nhö ñaõ noùi, “töû ngoaïi huyeät” cuûa naøng noù coù theå naèm ôû baát cöù nôi ñaâu. Neáu nhö ôû coå, hay ngöïc thì deã roài, chaøng coù theå tìm noù baèng tö theá truyeàn thoáng “em döôùi anh treân”, coøn neáu nhö ôû gaùy, hoaëc ôû löng thì phaûi ñeå naøng thöïc hieän kieåu “back side front” naèm saáp hay naèm nghieâng ñöa löng cuûa naøng veà phía tröôùc cuûa chaøng ñeå chaøng deã tieáp giaùp treân da thòt ôû phía sau löng naøng, vaø neáu “noù” chaïy laïc ñaâu ñoù xuoáng ñaàu goái hay taän döôùi loøng baøn chaân, maáy ngoùn chaân v.v... Xa tuoát luoát ñeán taän choán bieân thuøy ôû maáy nôi “tuyeán ñaàu khoùi löûa” nhö vaäy thì maáy anh töï nghó caùch tuyø nghi saùng taïo ñi vaäy. Coù nhöõng tö theá khi xoay ngöôïc chieàu, khoâng chæ vôùi coâng duïng ñeå cho naøng “aên chuoái” chaøng “aên soø” ñôn giaûn nhö “sixty nine” trong phim maø noù coøn coù theå thöïc hieän chuyeän “thaèn laèn ñeo maùng xoái” hay “raén luïc quaán caëp trong khe ñaù” v.v... Vôùi caùc tö theá naøy thì “thaèng beù” ngoã nghòch cuûa chaøng vaãn bò naøng baét nhoát noù trong hang nhaø naøng nhöng nuï hoân cuûa chaøng vaãn vôùi tôùi “töû ngoaïi huyeät” cuûa naøng ôû phía ñaàu goái hay keå caû taän loøng baøn chaân, maét caù chaân, ngoùn chaân... Toùm laïi “töû ngoaïi huyeät cuûa i-em yù aø... Ñieàu naøy mí anh phaûi töï maø tìm laáy chöù ... i-em öù coù bieát noù naèm choã naøo maø chæ ñaâu nhaù “ Taát caû phuï nöõ ñeàu muoán coù caûm giaùc ñöôïc tôùi cöïc ñænh khoaùi laïc ñeå ñöôïc ngaát ngö “cheát leân cheát xuoáng” do ngöôøi baïn tình cuûa mình ñem laïi trong aân aùi. Vì vaäy quyù naøng mong muoán nieàm hoan laïc seõ ñöôïc keùo daøi hôn baèng caùch töø töø maø “höôûng” côn söôùng khoaùi ñang taêng nhòp. Quyù naøng khoâng voäi vaøng ñeå ñeán ñænh “phuø vaân” ngay. Trong thöïc teá, ñieàu voâ duyeân thoái nhaát cuûa moät chaøng laø cöù huøng huïc ñi tìm ñænh cho rieâng mình, chöøng phoùng xòt tôi taû cheøm nheïm ra trong nhaø cuûa naøng xong môùi thaáy naøng vaãn coøn trô trô chöa

“xi nheâ” gì beøn hoûi “Boä em... chöa... ra haû”. Nhöõng caâu hoûi kieåu naøy ñaõ laøm nhieàu naøng phaûi haäm höïc caèn nhaèn “anh laøm em söôùng... dang dôû, noù coù tôùi ñaâu laø ñaâu ñaâu maø... ra” Ñieàu naøy coù theå laøm cho nhieàu naøng coù caûm giaùc bò haãng huït vaø seõ laøm hoûng baát kyø coâng söùc xaây döïng con ñöôøng ñi ñeán ñænh khoaùi laïc cho naøng trong luùc ñoù, vaø ngay caû trong töông lai ôû nhöõng laàn sau. Toùm laïi, ñeå ñöa ñöôïc naøng ñeán côn söôùng khoaùi thöôøng xuyeân cuõng khoâng phaûi laø ñieàu quaù khoù. Quyù chaøng chæ caàn aùp duïng vaøi caùch thöùc caên baûn laø khoâng voäi vaøng, ñöøng ñoøi hoûi naøng phaûi coù toác ñoä, taâm tình vôùi naøng, hoûi naøng muoán baïn laøm gì, kieåu gì, caùch gì cho naøng coù caûm giaùc höùng tình maø mang ñeán laïc thuù aùi aân cho caû hai. Phaûi luoân coù baàu khoâng khí laõng maïn. Chaéc chaén laø moïi thöù

ñeàu caûm thaáy thoaûi maùi vaø toát ñeïp cho naøng. Vuoát ve vaø hoân nhieàu vaøo vuøng “töû ngoaïi huyeät” treân da thòt naøng, luoân caû chuyeän “naïo veùt doøng soâng” cuûa naøng phaûi cho thaät ñuùng kyõ thuaät, vaø ngheä thuaät, tröôùc khi quyù anh nghó ñeán chuyeän thöïc hieän baát kyø phöông phaùp tieáp caän naøo baèng chính “thaèng con” ngoã nghòch cuûa mình. Chæ cho ñeán khi naøng saép “ñoät quî” phaûi reân ræ maø naên næ van xin chaøng “anh ôi... yeâu em ñi anh... “xöû” em ñi anh em chòu heát noåi roài... anh ôùiiii...” thì luùc ñoù môùi laø ñuùng thôøi ñieåm ñeå chaøng ñem moùn “vuõ khí toái thöôïng” cuûa mình maø... teá ñoä cho naøng. Ñöøng bao giôø laøm ñieàu sai laàm laø cöù heã vöøa tuït quaàn aùo ra xong laø quyù anh ñem ngay “thaèng con” cuûa mình nhaåy bung leân oâm suùng oáng nhö Seal Team Six ñi baét Bin Laden, aàm aàm xoâng voâ haäu cung, taán coâng aøo aït, baén tôi taû naùt baáy heát choán loan phoøng cuûa naøng, trong khi naøng chöa leân côn röôïng tình, nuôùc luõ soâng Coân chöa daâng trieàu... Haáp taáp “haï” ñoái phöông theo phöông phaùp naøy thì chính maáy anh môùi laø ngöôøi bò... haï. Naøng coøn chöa tôùi ñöôïc löng chöøng ñeøo maø maáy anh ñaõ cheát ñuoái döôùi ñaùy gieáng roài thì coøn “chieán ñaáu” vôùi ai ñöôïc nöõa? Neân nhôù raèng duøng baøn tay hay moâi löôõi cuûa quyù anh hoaëc chieác muõ noài cuûa ­­“thaèng con” cho noù chôøn vôøn phía beân ngoaøi ñeå taêng söï kích thích vaøo “ñoùa hoa tình” cuûa naøng, taêng nieàm höng phaán cho naøng, laøm cho naøng bò “ñoäng duïc” ñeán ngaát ngö tröôùc khi giao hoan, ñoù chính laø chìa khoùa ñeå ñem naøng ñeán cöïc ñænh thoáng khoaùi cuûa aùi aân... Quyù anh nam giôùi coù theå hoïc ñöôïc raát nhieàu baèng caùch khuyeán khích naøng bieåu loä, xem caùch caùc naøng töï vuoát ve kích thích baûn thaân caùc naøng. Hoaëc baèng caùch laéng nghe naøng thoå loä “töû ngoaïi huyeät” beân ngoaøi laãn “töû aâm huyeät” beân trong cuûa naøng noù naèm ôû ñaâu. Ngoaøi ra quyù anh cuõng neân tìm bieát moät caùch vuoát ve cuï theå naøo ñoù, hay tö theá “daäp dìu” maïnh nheï khaùc nhau ñeå giuùp naøng cuûa baïn ñeán ñænh deã daøng hôn... Nhaát laø “töû aâm huyeät” töùc “ñieåm G” beân trong cuûa nhieàu naøng noù thöôøng bò caûnh “chaïy lung tung” chöù khoâng phaûi taát caû moïi naøng ñeàu naèm ôû moät choã coá ñònh gioáng nhau... Xin keát thuùc baøi vieát naøy ôû ñaây vaø heïn seõ trôû laïi cuøng quyù baïn ñoïc qua ñeà taøi “töû aâm huyeät” khaù bí hieåm cuûa quyù naøng ôû soá baùo tôùi.[]

75


V

aøo khoaûng nhöõng naêm 40 cuûa theá kyû tröôùc, söï bieán maát ñaày bí hieåm cuûa toaøn boä thuyû thuû ñoaøn treân con taøu Urang Medana cuûa Haø Lan ñöôïc cho laø moät bí aån lôùn nhaát trong lòch söû ngaønh haøng haûi theá giôùi. ÔÛ thôøi ñieåm ñoù, moät vaøi traïm rada cuûa Anh ñaët taïi Singapore vaø Sumatra (Indonesia) thoâng baùo coù nhaän ñöôïc tín hieäu caáp cöùu töø taøu Urang Medana cuûa Haø Lan vôùi noäi dung: “SOS... SOS taát caû ñaõ cheát... toâi laø ngöôøi duy nhaát coøn soáng soùt...”, tieáp sau ñoù laø haøng loaït caùc kyù töï loän xoän vaø caùc daáu chaám. Moät laùt sau tín hieäu ñöôïc noái laïi, nhöng chæ coù moät caâu duy nhaát laø “Toâi ñang cheát daàn”, roài keát thuùc baèng moät söï im laëng ñeán gheâ rôïn. Caùc cuoäc tìm kieám cöùu hoä nhanh choùng ñöôïc thieát laäp vaø ñaõ cho keát quaû. Con taøu ñöôïc tìm thaáy taïi vònh Malacca, caùch nôi phaùt tín hieäu tröôùc ñoù khoaûng 80 km. Khi böôùc chaân leân Urang Medana, ngay laäp töùc caùc nhaân vieân cöùu hoä phaûi sôûn gai oác tröôùc caûnh töôïng kinh hoaøng tröôùc nhöõng caùi cheát moät caùch baát thöôøng cuûa toaøn boä thuûy thuû ñoaøn. Vò thuyeàn tröôûng naèm ngay taïi taïi vò trí ñieàu khieån, coøn caùc só quan vaø thuyû thuû thì naèm raûi raùc khaép nôi treân taøu. Moät nhaân vieân ñieän ñaøi coù leõ laø ngöôøi ñaõ phaùt ra tín hieäu caáp cöùu, ñaõ cheát trong traïng thaùi laøm vieäc. Ngay ñeán con choù treân taøu phaûi nhaän moät caùi cheát heát söùc baát thöôøng khi moõm cuûa noù vaãn coøn ñang nhe nanh nhö ñe doïa ai. Ñieåm chung duy nhaát laø treân khuoân maët cuûa taát caû moïi ngöôøi ñeàu hieän roõ moät noãi sôï haõi khuûng khieáp. Caøng kyø laï hôn, khoâng heà coù baát kyø moät daáu hieäu toån thöông naøo treân taát caû caùc töû thi. Giaû thuyeát veà moät vuï taán coâng cuûa cöôùp bieån ngay laäp töùc bò loaïi boû bôûi toaøn boä nhöõng thöù coù giaù trò treân taàu ñeàu coøn nguyeân veïn. Tuy nhieân, trong suoát chieàu daøi cuûa theá kyû 20, ñaây vaãn chöa phaûi laø thaûm hoaï duy nhaát. Vaøo naêm 1955, treân bieån Thaùi Bình Döông ngöôøi ta coøn tìm thaáy moät chieác thuyeàn buoàm cuûa Myõ mang teân MB Elip cuõng coù nhöõng hieän töôïng töông töï. Treân taøu, nöôùc ngoït vaø ñoà aên döï tröõ vaãn coøn nguyeân veïn, caùc phöông tieän cöùu hoä vaãn chöa heà ñöôïc söû duïng, vaäy maø khoâng coù laáy moät boùng ngöôøi. Khoaûng 5 naêm sau, treân bieån Ñaïi Taây Döông cuõng xuaát hieän hai chieác thuyeàn buoàm cuûa Anh troâi daït. Naêm 1970, taát caû thuyû thuû ñoaøn cuøng vôùi con taøu trôû haøng cuûa Anh mang teân Minton ñoät ngoät maát tích moät caùch

76

H

aøng theá kyû nay, söï thaät veà nhöõng con taøu ma vaãn luoân laø noãi aùm aûnh cuûa nhöõng ngöôøi ñi bieån. Soá phaän vaø nguyeân nhaân bieán maát ñaày bí hieåm cuûa nhöõng thuûy thuû ñoaøn nhö theá naøo?... coù leõ vaãn seõ laø moät aån soá khoâng coù lôøi giaûi. laï luøng maø cho ñeán nay vaãn coøn laø moät aån soá. Roài ñeán naêm 1973, moät tai naïn ñaõ xaûy ra vaø laøm ñaém chieác taøu ñaùnh caù Anna cuûa Na Uy. Nhöõng thuûy thuû treân nhöõng con taøu khaùc gaàn ñoù voâ tình chöùng kieán vuï tai naïn laáy laøm laï khi söï vieäc dieãn ra, hoï khoâng thaáy coù baát kyø ai treân boong taøu. Gioïng noùi töø bieån khôi Trong lòch söû ngaønh haøng haûi, söï maát tích kyø laï cuûa toaøn boä thuyû thuû ñoaøn treân con taøu noåi tieáng Maria Chelesta luoân ñöôïc nhaéc ñeán nhö moät bí aån vó ñaïi nhaát cuûa ñaïi döông. Vaøo thaùng 12/1872, thuyû thuû treân taøu Jea Grasia cuûa Anh baát ngôø gaëp moät chieác thuyeàn buoàm di chuyeån moät caùch khoâng bình thöôøng. Ñeán khi tieán laïi gaàn, hoï raát ñoãi ngaïc nhieân khi treân boong thuyeàn Chelesta khoâng coù boùng daùng cuûa con ngöôøi maø voâ laêng laùi laïi khoâng ñöôïc coá ñònh. Moät hoa tieâu vaø hai thuyû thuû ngöôøi Anh quyeát ñònh thaâm nhaäp vaøo con thuyeàn naøy ñeå tìm hieåu tình hình. Khoâng heà coù baát kyø daáu hieäu naøo cuûa con ngöôøi. Vaät giaù trò nhaát maø hoï tìm ñöôïc chính laø cuoán nhaät kyù ñi bieån, trong ñoù ngaøy cuoái cuøng ñöôïc ñaët buùt coù ñeà ngaøy 24/11/1872 (con thuyeàn ñöôïc tìm thaáy vaøo ngaøy 02/12 1 tuaàn sau ñoù). Con thuyeàn naøy ñöôïc ñöa veà eo bieån Gibraltar cuûa Anh ñeå caùc chuyeân gia giaøu kinh nghieäm ñieàu tra bí aån ñaõ xaûy ra vôùi noù, tuy nhieân moïi noã löïc ñeàu trôû neân voâ voïng. Naêm 1937, nhaø vaät lyù cuûa Lieân Xoâ laø Vladimir Suleykin ñaõ ñöa ra moät giaû thuyeát ñöôïc cho laø töông ñoái thuyeát phuïc. Trong moät haønh trình treân bieån Kaspi treân taøu thuyû vaên Taimör, moät nhaø khoa hoïc ñi cuøng Vladimir Suleykin ñaõ thöïc hieän thí nghieäm vôùi moät quaû caàu thaùm khoâng chöùa ñaày khí hydro: khi quaû caàu naøy ñöôïc ñöa ñeán gaàn ai thì ngöôøi ñoù boãng xuaát hieän moät caûm giaùc ñau buoát trong maøng nhó, coøn khi ñöa ra xa caûm giaùc ñau ñôùn ñoù daàn tan bieán.

Vladimir Suleykin lieàn ñeå yù tôùi hieän töôïng laï luøng naøy ñeå roài khoâng laâu sau ñoù ñöa ra nhaän ñònh cuûa mình treân baùo chí raèng, gioù thoåi qua caùc côn soùng trong nhöõng ngaøy bieån ñoäng ñaõ taïo ra trong khoâng khí caùc dao ñoäng soùng haï aâm maø tai con ngöôøi khoâng nghe thaáy. Soùng haï aâm naøy raát coù haïi ñoái vôùi con ngöôøi. Trong daûi taàn thaáp hôn 15 heùc, soùng haï aâm khoâng chæ gaây toån thöông cho maøng, maø coøn gaây roái loaïn heä thaàn kinh trung öông vaø aûnh höôûng ñeán thò giaùc. ÔÛ daûi taàn döôùi 7 heùc, soùng haï aâm ñoâi khi gaây töû vong ñoái vôùi con ngöôøi. Nhö vaäy, nôi naøo xuaát hieän baõo thì ôû ñoù xuaát hieän soùng haï aâm. Hieäu öùng naøy ñöôïc V. Suleikyn goïi laø “aâm thanh cuûa bieån caû”. Soùng aâm gaây cheát ngöôøi ? Trong caùc nghieân cöùu veà taùc ñoäng vaät lyù cuûa soùng haï aâm coù cöôøng ñoä lôùn ñoái vôùi cô theå soáng, ngöôøi ta ñaõ phaùt hieän moät hieän töôïng ñaùng kinh ngaïc. Thí nghieäm treân caùc loaøi ñoäng vaät cho thaáy, chuùng ñeàu coù moät caûm giaùc lo laéng, sôï haõi khoâng roõ nguyeân nhaân. Thí nghieäm treân cô theå moät soá ngöôøi tình nguyeän cuõng cho keát quaû töông töï: hoï ñeàu caûm thaáy ñau ñaàu, lo laéng vôùi moät noãi sôï haõi khuûng khieáp khoâng roõ nguyeân nhaân. Theo giaùo sö Gavro ngöôøi Phaùp, aâm thanh ôû taàn soá 7 heùc coù theå gaây töû vong. Trong thôøi gian xuaát hieän baõo treân bieån, soùng haï aâm dao ñoäng töø 15 heùc xuoáng ñeán gaàn 6 heùc. Nhö vaäy, cöôøng ñoä dao ñoäng caøng thaáp thì nguy cô töû vong ñoái vôùi con ngöôøi laø khoù coù theå traùnh khoûi, khi ñoù, hoï seõ phaûi höùng chòu moät caùi cheát vôùi noãi khieáp sôï vaø kinh hoaøng khoâng roõ nguyeân nhaân. Hôn nöõa, neáu thaân vaø coät buoàm cuûa taøu coäng höôûng trôû thaønh nguoàn soùng haï aâm thöù seõ caøng taùc ñoäng maïnh meõ leân con ngöôøi, laøm hoï maát lyù trí ñeå roài nhaûy ra khoûi taøu ñeå troán chaïy hoaûng loaïn. Khoâng phaûi voâ côù maø treân nhieàu chieác thuyeàn, nhöõng chieác coät buoàm bò gaõy vaø hoûng trong khi thôøi tieát ñöôïc döï baùo laø khoâng coù gioù to. Truyeàn thuyeát veà taøu ma xuaát hieän töø ñaâu? Chuùng ta ít nhieàu ñeàu ñaõ töøng nghe danh moät con taøu ñaõ ñi vaøo truyeàn thuyeát vôùi teân goïi “Ngöôøi Haø Lan bay”. Moät con taøu ma khoâng coù boùng ngöôøi. Baát kyø ai chaúng may gaëp noù ñeàu seõ phaûi höùng chòu nhöõng baát haïnh kinh khuûng. Theo truyeàn thuyeát, trong moät côn baõo lôùn, vieân thuyeàn tröôûng Van Staaten ñaõ voâ cuøng khoù khaên ñeå ñieàu khieån taøu voøng qua ñöôïc muõi

Haûo Voïng. Trong côn hoãn loaïn, toaøn boä thuûy thuû treân taøu ñeàu yeâu caàu thuyeàn tröôûng quay trôû laïi. Khoâng theøm ñeå yù ñeán ñeà nghò cuûa ña soá moïi ngöôøi, Van Staaten trong côn töùc giaän ñaõ baét ñaàu phæ baùng chuùa trôøi vaø tuyeân boá raèng seõ ñoå boä vaøo muõi Haûo Voïng, thaäm chí coù phaûi bôi cho ñeán ngaøy chuùa taùi laâm. Ngay laäp töùc, moät gioïng noùi khuûng khieáp töø treân trôøi vang leân ñeå ñaùp traû lôøi phæ baùng ñoù: “Ñöôïc, vaäy thì caùc ngöôøi haõy bôi ñi”. Keå töø ñoù, con taøu trôû thaønh ñieàm gôû cho baát keå ai voâ tình hay coá yù nhìn thaáy noù.

Moät bieân nieân söû buoàn... Söï bieán maát bí aån cuûa con ngöôøi vaø caùc con taøu vaãn tieáp tuïc trong theá kyû 21. Lieäu coù phaûi nhöõng tröôøng hôïp ñoù ñeàu coù lieân quan ñeán “gioïng noùi töø bieån khôi” hay khoâng may chaïm traùn vôùi “ngöôøi Haø Lan bay”? Naêm 2003, maùy bay thuoäc Cuïc baûo veä bôø bieån Autraulia ñaõ tìm thaáy moät chieác thuyeàn buoàm cuûa Indonesia gaàn bôø bieån nöôùc naøy. Taøu vaãn trong tình traïng hoaït ñoäng toát, khoang chöùa ñaày caù, theá nhöng treân taøu laïi khoâng coù moät boùng ngöôøi. (tröôùc ñoù, taøu ra khôi vôùi 14 thuyû thuû). Naêm 2006, Cuïc baûo veä bôø bieån Sardinhia (Italia) nhaän thaáy moät chieác thuyeàn buoàm hai coät mang teân “Bel Amika” bò troâi daït töï do maø khoâng coù ngöôøi treân ñoù. Treân thuyeàn vaãn coøn thöùc aên thöøa vaø nhöõng taám baûn ñoà ñòa lyù cuûa Phaùp. Caûnh saùt ñaõ nghi ngôø chieác thuyeàn ñaõ ñöôïc nhöõng keû buoân laäu söû duïng ñeå vaän chuyeån ma tuyù. Tuy nhieân giaû thuyeát naøy ngay sau ñoù bò baùc boû khi hoï söû duïng choù nghieäp vuï ñeå

ñieàu tra. Cuøng naêm ñoù, cuõng caùch Australia khoâng xa, ngöôøi ta laïi tìm thaáy chieác taøu chôû daàu Yan Seng cuõng khoâng coù boùng ngöôøi. Naêm 2007 moät chieác taøu daøi 12 m troáng khoâng coù teân “Kaz II” ñöôïc tìm thaáy khi ñang troâi daït ôû vuøng bieån Ñoâng Baéc Australia. Ñieàu laï laø ñoäng cô cuûa taøu vaãn ñang hoaït ñoäng, moät maùy tính xaùch tay vaø heä thoáng ñònh vò toaøn caàu GPS, moät baøn aên ñaõ doïn saün. Taát caû caùc phöông tieän cöùu hoä vaãn coøn nguyeân treân taøu. Caùnh buoàm vaãn ñöôïc caêng leân nhöng ñaõ bò raùch naùt. Naêm 2008, Cuïc an ninh bieån Nhaät Baûn thoaâng bauøo phauøt hieän moät chieaùc xaø lan ñang troaâi daït khoaâng couø teaân couø soaù hieäu vaø ngöoâøi treaân boong. Naêm 2007 moät chieác taøu daøi 12 m troáng khoâng coù teân “Kaz II” ñöôïc tìm thaáy khi ñang troâi daït ôû vuøng bieån Ñoâng Baéc Australia. Ñieàu laï laø ñoäng cô cuûa taøu vaãn ñang hoaït ñoäng, moät maùy tính xaùch tay vaø heä thoáng ñònh vò toaøn caàu GPS, moät baøn aên ñaõ doïn saün. Taát caû caùc phöông tieän cöùu hoä vaãn coøn nguyeân treân taøu. Caùnh buoàm vaãn ñöôïc caêng leân nhöng ñaõ bò raùch naùt. Naêm 2008, Cuïc an ninh bieån Nhaät Baûn thoâng baùo phaùt hieän moät chieác xaø lan ñang troâi daït khoâng coù teân coù soá hieäu vaø ngöôøi treân boong. [] Phaït troïn goùi Taïi tröôøng ñaïi hoïc, giaùm thò phoå bieán luaät leä nghieâm khaéc cuûa tröôøng vôùi sinh vieân: “Nam sinh tuyeät ñoái khoâng beùn maûng tôùi kyù tuùc xaù nöõ ôû laïi qua ñeâm, vaø nöõ cuõng vaäy”. “Ai vi phaïm laàn ñaàu seõ bò phaït 20 ñoâla, 60 ñoâla cho laàn thöù hai vaø neáu bò baét quaû tang laàn ba, caùc anh chò seõ bò phaït ñeán 180 ñoâla. Ai coù caâu hoûi gì khoâng?” Coù moät chò beân phía kyù tuùc xaù nöõ hoûi: “Vaäy giaù caû cho bò phaït troïn naêm hoïc laø bao nhieâu thöa thaày? Neáu tuïi em ñoùng tröôùc caû naêm coù ñöôïc giaûm giaù khoâng aï? Xin Giaûm Vieäc Cho Choàng Sau khi chia tay choàng ñang bò ngoài tuø, ngöôøi vôï tôùi gaëp quaûn tuø ñeà nghò oâng ta giaûm nheï coâng vieäc cho choàng. - Baø yeân taâm, tuø nhaân cuûa chuùng toâi chæ phaûi laøm coâng vieäc raát nheï nhaøng laø daùn hoäp thoâi. - Theá sao choàng toâi laïi baûo ñeâm naøo cuõng phaûi ñaøo haàm töø phoøng giam ra ngoaøi.

77


H

ieän ngöôøi ñöùng ñaàu Toøa Baïch OÁc söû duïng hai chieác Boeing 747-200B ñaõ ñöôïc caûi bieán vaø mang soá hieäu quaân söï laø VC-25A. Theo quy ñònh, tín hieäu lieân laïc cuûa baát cöù chieác maùy bay naøo ñang chôû toång thoáng Myõ ñeàu coù chöõ One (Soá moät). Do ñoù maùy bay phaûn löïc ñi ñöôøng daøi cuûa toång thoáng Myõ ñöôïc goïi laø Air Force One, coøn tröïc thaêng cho nguyeân thuû naøy coâng du ngaén thì ñöôïc goïi laø Marine One. Cuõng chính vì nghóa naøy maø chieác xe hôi ñaëc chuûng cuûa toång thoáng Hoa Kyø cuõng coù teân laø Cadillac One. Moãi laàn Air Force One caát caùnh ñeàu ñöôïc coi laø ñang thöïc thi moät nhieäm vuï quaân söï. Chieác maùy bay ñöôïc chính phuû ñaët haøng haõng Boeing cheá taïo rieâng, coù khaû naêng phoøng thuû cao nhôø caùc thieát bò choáng phi ñaïn gaén keøm. Heä thoáng thoâng tin lieân laïc treân Air Force One cuõng cöïc kyø hieän ñaïi vaø coù tính baûo maät tuyeät ñoái, giuùp toång thoáng Myõ coù theå ñieàu haønh coâng vieäc bình thöôøng khi ñang ôû ñoä cao 13 km. Treân maùy bay coù 87 ñöôøng ñieän thoaïi khaùc nhau, trong ñoù coù 28 ñöôøng tuyeät maät ñöôïc maõ hoùa. Toång thoáng Myõ ñaàu tieân söû duïng Air Force One laø John Kennedy vôùi moät phieân baûn cuûa chieác Boeing 707. Hai chieác ñang phuïc vuï nhaø nguyeân thuû Myõ hieän nay laø phieân baûn cuûa loaïi Boeing 747 coù kích thöôùc lôùn hôn. Treân moãi chieác ñeàu sôn côø Myõ ôû phaàn ñuoâi vaø chöõ United States of America (Hôïp chuûng quoác Hoa Kyø) ôû phaàn thaân. Moät soá thoâng soá chính cuûa Air Force One: Phi haønh ñoaøn 26 ngöôøi (3 phi coâng coøn laïi laø tieáp vieân), daøi 70,4 m, cao 19,4 m (töông ñöông hôn toøa nhaø 5 taàng), saûi caùnh 59,6 meùt, toác ñoä toái ña 1.015 km/h, bay lieân tuïc khoâng phaûi tieáp daàu 12.550 km vaø traàn bay laø 13.700 m. Treân chieác Air Force One, nhaân vaät VIP ñöôïc boá trí ngoài phía tröôùc, tieáp ñeán laø caùc trôï lyù vaø phía sau cuøng laø caùc phoùng vieân thaùp tuøng. Maùy bay coù hai phoøng beáp lôùn saün saøng phuïc vuï khaùch vaøo moïi thôøi ñieåm. Khi khoâng phuïc vuï, Air Force One nghæ ñoã taïi caên cöù khoâng quaân Andrews, bang Maryland, caùch Toøa Baïch OÁc khoâng xa. Chuyeân cô cuûa Trung Quoác Coâng taùc vaän chuyeån baèng ñöôøng khoâng ñoái vôùi chuû tòch hoaëc caùc quan chöùc cao caáp cuûa chính phuû Trung Quoác thì do haõng haøng khoâng quoác gia Air China ñaûm traùch.

78

Moät böõa aên toái daønh cho toång thoáng vaø caùc chöùc saéc treân chuyeân cô

M

oãi chieác maùy bay khi chôû nhöõng ngöôøi ñöùng ñaàu nhaø nöôùc, chính phuû hay hoaøng gia ñeàu ñöôïc coi laø chuyeân cô. Nhöõng chieác maùy bay coù trang bò raát ñaëc bieät vaø luoân nhaän ñöôïc quyeàn öu tieân soá moät ôû moïi nôi treân theá giôùi.

Laøm vieäc treân trôøi cuõng nhö döôùi ñaát Moät chieác Boeing 747-400 thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå phuïc vuï caùc chuyeán coâng du xa cuûa nhaø nguyeân thuû Baéc Kinh. Khi thöïc hieän nhöõng chuyeán ñi coù ñoä xa trung bình thì moät chieác Boeing 767 ñöôïc huy ñoäng, coøn caùc chuyeán coâng du gaàn ñaõ coù moät chieác Boeing 737-800 saün saøng. Chính phuû Trung Quoác töøng ñaët mua moät chieác Boeing 767-300ER cho Chuû tòch Giang Traïch Daân söû duïng naêm 2000. Nhöng moät naêm sau xaûy ra vuï raéc roái mang tính quoác teá lieân quan ñeán chieác maùy bay naøy. Trung Quoác tuyeân boá hoï phaùt hieän coù 27 con boï ñieän töû nghe leùn caøi beân trong maùy bay.

Baéc Kinh khi ñoù tin raèng chieác maùy bay hai ñoäng cô naøy ñaõ bò CIA gaøi boï ñieän töû trong thôøi gian noù traûi qua quaù trình hoaùn chuyeån ñeå trôû thaønh chuyeân cô taïi San Antonio, bang Texas. Caùc maùy nghe leùn ñöôïc giaáu döôùi caùc gheá ngoài, phoøng veä sinh vaø saøn maùy bay. Nhöng CIA vaø caû toång thoáng Myõ ñeàu tuyeân boá khaúng ñònh hoï khoâng heà hay bieát gì veà thieát bò nghe leùn noùi treân. Coù 22 só quan quaân ñoäi vaø quan chöùc Trung Quoác giaùm saùt vieäc chuyeån ñoåi maùy bay ñaõ bò baét vì caùo buoäc toäi taéc traùch vaø aên hoái loä. Chieác maùy bay noùi treân do haõng Boeing cheá taïo vaø giao cho haõng haøng khoâng Myõ Delta Airlines thaùng 6/2000 theo ñôn ñaët haøng. Ngay sau ñoù noù ñöôïc baùn laïi cho Trung Quoác ñeå hoaùn chuyeån thaønh chuyeân cô chôû nguyeân thuû. Nhieàu nhaø ngoaïi giao lo ngaïi söï kieän lieân quan ñeán maùy nghe troäm seõ aûnh höôûng xaáu tôùi moái quan heä Trung - Myõ vaø danh tieáng cuûa haõng Boeing ôû thò tröôøng ñoâng daân nhaát theá giôùi. Tuy nhieân, sau vuï raéc roái moái quan heä song phöông vaãn toát ñeïp vaø Trung Quoác quyeát ñònh mua chieác Boeing 767-300ER. Nhöng chieác maùy bay naøy khoâng bao giôø ñöôïc söû duïng laøm chuyeân cô cho nguyeân thuû nöõa. Noù ñöôïc thieát keá trôû laïi nhö maùy bay tieâu chuaån ban ñaàu vaø giao cho haõng haõng haøng khoâng Air China khai thaùc nhö moät maùy bay chôû khaùch thoâng thöôøng. Maùy bay cuûa toång thoáng Nga Chieác chuyeân cô Ilyushin Il96-300 ñang chôû Toång thoáng Nga Vladimir Putin haï caùnh xuoáng saân bay Munich, Ñöùc, hoâm 11/10/2006. AÛnh: Airliners. Hoaït ñoäng ñi laïi baèng maùy bay cuûa toång thoáng do Coâng ty vaän taûi quoác gia Nga (Russian State Transport Company) phuï traùch. Cô quan naøy ñieàu haønh hai chieác Ilyushin Il-96300 chuyeân daønh ñeå vaän chuyeån ngöôøi ñöùng ñaàu ñieän Kremlin. Ilyushin Il-96 laø loaïi maùy bay thaân roäng taàm xa 4 ñoäng cô do Nga cheá taïo vaø coù moät soá phieân baûn khaùc nhau. Chuyeân cô daønh cho Toång thoáng Nga Vladimir Putin hieän nay laø phieân baûn Ilyushin Il-96-300. Moät soá thoâng soá chính cuûa chieác Ilyushin Il-96-300: Daøi 55,3 meùt, saûi caùnh 60,11 meùt, cao 17,5 meùt, taàm bay 11.000 km (ñuû söùc bay thaúng töø Matxcôva tôùi caùc thaønh phoá beân bôø bieån phía taây nöôùc Myõ). Chuyeân cô chôû toång thoáng Nga töøng gaëp moät söï coá nghieâm troïng trong chuyeán thaêm Phaàn Lan thaùng

8/2005. Chieác Ilyushin Il-96-300 bò truïc traëc taïi boä phaän phanh, buoäc Toång thoáng Putin phaûi söû duïng maùy bay döï phoøng ñeå veà nöôùc. Sau bieán coá treân, ngaøy 22/8/2005 Nga quyeát ñònh taïm ngöøng khai thaùc taát caû nhöõng chieác Ilyushin Il-96-300 cho ñeán ngaøy 3/10 ñeå kieåm tra an toaøn. Söï kieän naøy gaây thieät haïi lôùn veà taøi chính cho Aeroflot, haõng sôû höõu 6 treân toång soá 13 chieác maùy bay loaïi naøy. Caùc chuyeân cô cuûa Nhaät Baûn Nhaät Baûn söû duïng hai chieác Boeing 747-47C chuyeân daønh cho thuû töôùng, Nhaät hoaøng cuøng hoaøng haäu vaø caùc quan chöùc cao caáp cuûa chính phuû ñi laïi. Löïc löôïng khoâng quaân thuoäc Cuïc phoøng veä Nhaät Baûn phuï traùch vieäc ñieàu haønh hai chieác phi cô ñaëc bieät naøy. Nhöõng chieác chuyeân cô ñeàu ñöôïc sôn doøng chöõ “Nhaät Baûn” baèng tieáng Nhaät vaø baèng tieáng Anh treân thaân maùy bay. Moät vaïch maøu ñoû chaïy ngang caùc cöûa soå maùy bay töø phaàn muõi cho ñeán taän ñuoâi. Treân hai caùnh maùy bay vaø phaàn ñuoâi coøn coù hình bieåu töôïng maët trôøi (Hinomaru).

Phu nhaân toång thoáng Michelle Obama cuõng thöôøng thaùp tuøng choàng leân laøm vieäc treân chuyeân cô

Hai chieác maùy bay chuyeân chôû nguyeân thuû Nhaät ñeàu nghæ ñoã taïi saân bay New Chitose gaàn Sapporo, nhöng chuùng thöôøng xuyeân hoaït ñoäng taïi saân bay Haneda ôû Tokyo. Maùy bay chôû thuû töôùng Australia Naêm 2002, khoâng quaân Australia mua hai chieác maùy bay môùi voán ñöôïc ñaët haøng laøm maùy bay rieâng cho caùc doanh nhaân do haõng Boeing cheá taïo. Loaïi maùy bay goïi taét laø BBJ naøy ñöôïc chuyeån ñoåi töø phieân baûn Boeing 737, treân ñoù caùc haøng gheá thoâng thöôøng ñöôïc thay baèng nhöõng chieác baøn hoïp, phoøng laøm vieäc, phoøng nguû vaø heä thoáng lieân laïc baûo maät. Australia daønh hai chieác maùy bay treân ñeå caùc quan chöùc caáp cao nhö thuû töôùng, ngoaïi tröôûng vaø toaøn quyeàn ñi coâng caùn. Nhöõng chuyeân cô ñöôïc haõng Boeing caûi tieán giuùp chuùng coù khaû naêng bay xa hôn so vôùi caùc maùy bay cuøng loaïi. Thuû töôùng John Howard thöôøng söû duïng chieác chuyeân cô naøy ñeå ñi laïi trong vaø ngoaøi nöôùc. Chuyeân cô cuûa Australia cuõng luoân saün saøng ñöôïc tröng duïng ñeå phuïc vuï cho caùc thaønh vieân trong gia ñình hoaøng gia Anh moãi khi hoï tôùi xöù sôû cuûa loaøi chuoät tuùi. Môùi ñaây nhaát, Thaùi töû Anh Charles ñaõ ñi treân chieác maùy bay naøy naêm 2005 vaø Nöõ hoaøng Elizabeth cuõng töøng söû duïng noù trong naêm 2006. Phi ñoäi soá 34 cuûa khoâng quaân Australia phuï traùch ñieàu haønh caùc chuyeân cô vaø ñoùng caên cöù taïi Fairbairn, Canberra. Tröôùc khi Australia mua hai chieác BBJ treân, thuû töôùng nöôùc naøy thöôøng bay treân nhöõng chieác Boeing 707 ñöôïc löïc löôïng khoâng quaân caûi bieán thaønh chuyeân cô. So vôùi BBJ, loaïi Boeing 707 coù kích thöôùc nhænh hôn moät chuùt. Ngoaøi nhöõng chieác Boeing, trong ñoäi chuyeân cô chuyeân daønh cho caùc VIP cuûa Australia coøn coù moät ñoäi maùy bay Bombardier Challenger. Taát caû caùc chuyeân cô taïi nöôùc naøy khi laøm nhieäm vuï chôû toaøn quyeàn Australia, thaønh

79


vieân gia ñình hoaøng gia Anh hay thuû töôùng Australia ñeàu ñöôïc goïi baèng bieät danh Commonwealth One. Moãi nöôùc coù moät chính saùch khaùc nhau trong vieäc mua saém chuyeân cô cho caùc nhaø nguyeân thuû cuûa mình. Nhöng khoâng phaûi bao giôø vieäc naøy cuõng gaëp thuaän lôïi maø tröôøng hôïp taïi Anh laø moät ví duï. Vieäc ñi laïi baèng ñöôøng haøng khoâng cuûa Hoaøng gia Anh vaø caùc quan chöùc cao caáp do phi ñoäi soá 32 cuûa khoâng quaân hoaøng gia (RAF) ñaûm nhieäm. Beân caïnh ñoù, nhöõng VIP nhö thuû töôùng vaø caùc boä tröôûng thöôøng xuyeân phaûi söû duïng caùc maùy bay thueâ hoaëc caû nhöõng chuyeán bay thöông maïi bình thöôøng ñeå ñi laïi. Chính phuû nöôùc naøy ñang coù keá hoaïch mua hai chieác maùy bay ñaëc bieät chuyeân ñöa ñoùn caùc VIP cuûa hoaøng gia vaø chính phuû. Giôùi truyeàn thoâng Anh goïi chuùng laø Blair Force One, aùm chæ Thuû töôùng Tony Blair vaø chieác Air Force One cuûa toång thoáng Myõ. Theo nhieàu nguoàn tin, moät trong soá nhöõng chieác chuyeân cô treân seõ laø loaïi maùy bay taàm xa coù khoaûng 70 choã ngoài. Coøn chieác thöù hai coù kích thöôùc nhoû hôn, chæ coù treân döôùi 15 choã vaø chuyeân daønh cho nhöõng chuyeán bay ngaén. Keá hoaïch mua Blair Force One cuûa Anh lieân tieáp gaëp soùng gioù treân chính tröôøng. Ñeà xuaát veà vieäc naøy ñöôïc ñöa ra vaøo naêm 1998 vaø chính phuû cuûa phe Coâng ñaûng kieân quyeát uûng hoä vieäc mua moät chieác maùy bay rieâng cho caùc nhaø nguyeân thuû. Tuy nhieân noù trôû thaønh ñeà taøi chæ trích cuûa nhieàu chính trò gia vì vaán ñeà taøi chính. Naêm 2003, keá hoaïch mua chuyeân cô laïi ñöôïc nhen nhoùm khi UÛy ban an ninh vaø tình baùo cuûa Quoác hoäi Anh uûng hoä duøng maùy bay rieâng cho thuû töôùng vaø boä tröôûng quoác phoøng ñeå ñaûm baûo an toaøn. Thaùng 12/2004 keá hoaïch trang bò chuyeân cô ñöôïc giao cho coá vaán Sir Peter Gershon nghieân cöùu moät caùch tæ mæ. Theo ñoù chieác maùy bay môùi phaûi ñöôïc trang bò heä thoâng lieân laïc toái taân, coù khaû naêng chuyeân chôû caû ñoäi nguõ phoùng vieân tuøy tuøng cuøng heä thoáng an ninh hieäu quaû nhaát. Ñeå giaûm chi phí, nhöõng chieác chuyeân cô naøy seõ khoâng ñöôïc mua ñöùt maø laø thueâ daøi haïn. Döï kieán nhanh nhaát phaûi ñeán cuoái naêm 2007 chuyeân cô cuûa Anh môùi baét ñaàu phuïc vuï. Öôùc tính keá hoaïch treân moãi naêm tieâu toán 12,3 trieäu baûng Anh vaø ñaét hôn chi phí thueâ maùy bay hieän nay cuûa giôùi nguyeân thuû Anh khoaûng 2,7

80

Cuøng caùc boä tröôûng treân maùy bay

trieäu baûng. Soá tieàn traû cho vieäc duøng caùc chuyeân cô môùi noùi treân seõ do phía söû duïng chi traû, ví duï vaên phoøng thuû töôùng, Boä Quoác phoøng hay hoaøng gia. Tuy vaäy, keá hoaïch mua chuyeân cô vaãn tieáp tuïc bò nhieàu nhoùm chính trò “ñaùnh ñaäp” döõ doäi. Ñaûng Baûo thuû chæ trích ñoù laø döï aùn laõng phí coøn caùc chính trò gia khaùc lo ngaïi vieäc tieâu toán tieàn cuûa ngöôøi ñoùng thueá chæ ñeå giuùp caùc quan chöùc ñi laïi cho “saønh ñieäu”. Beân caïnh ñoù, ñaûng Daân chuû Töï do vaø caùc toå chöùc veà moâi tröôøng nhö nhö Transport 200 vaø Friends of the Earth leân aùn keá hoaïch treân vì lo ngaïi caùc taùc ñoäng moâi tröôøng töø nhöõng chieác maùy bay phaûn löïc rieâng. Cho ñeán nay Anh vaãn laø nöôùc duy nhaát trong G8 chöa coù chuyeân cô. Trong khi ñoù, baùo caùo veà keá hoaïch mua maùy bay môùi cho nguyeân thuû cuõng chæ ra raèng, phöông thöùc duøng maùy bay thueâ hieän nay cuûa Anh coù nhieàu ruûi ro veà an ninh vaø gaây baát tieän cho chuyeän coâng caùn cuûa caùc VIP nhö Thuû töôùng Tony Blair. Caùc chuyeân cô cuûa Canada Phi ñoäi 437 thuoäc Boä tö leänh khoâng quaân Canada ñang ñieàu haønh moät chieác Airbus A310-300 ñaõ ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh maùy bay chôû VIP ñeå phuïc vuï vieäc ñi laïi cuûa thuû töôùng, caùc quan chöùc chính phuû cao caáp vaø nhöõng thöôïng khaùch nöôùc ngoaøi. Beân caïnh ñoù, phi ñoäi soá 412 cuûa khoâng quaân Canada coøn phuï traùch 4 chieác maùy bay hieäu Bombardier Challenger 604 chuyeân laøm nhieäm vuï vaän chuyeån caùc VIP cuûa nöôùc naøy. Ñaây laø moät saûn phaåm noäi ñòa cuûa Canada do haõng Bombardier Aerospace cheá taïo. Bombardier laø nhaø saûn xuaát maùy bay thöông maïi lôùn thöù tö treân theá giôùi sau Boeing, Airbus vaø Embraer. Phi ñoäi chuyeân cô cuûa caùc nhaø nguyeân thuû Phaùp Caùc quan chöùc caáp cao cuûa Phaùp ñi laïi baèng maùy may do phi ñoäi ETEC (töùc phi ñoäi vaän taûi, huaán luyeän vaø kieåm tra), moät ñôn vò tröïc thuoäc Boä Quoác phoøng, phuï traùch. ETEC söû duïng 6 chieác Falcon 900 ñeå caùc nhaø nguyeân thuû coâng caùn beân trong luïc ñòa chaâu AÂu vaø 2 chieác Airbus A319 cho caùc chuyeán bay taàm trung vaø taàm xa. Chieác chuyeân cô Airbus cuûa Toång thoáng Phaùp Jacques Chirac ñang ñöôïc chuaån bò cho moät chuyeán coâng caùn cuûa oâng. Airliners. Môùi ñaây Phaùp coøn mua theâm 2 chieác Airbus A340-200 cuûa haõng haøng khoâng AÙo Austrian Airlines ñeå phuïc vuï caùc nhaø nguyeân thuû ñi coâng taùc xa. Beân caïnh ñoù, chính phuû Phaùp coøn thueâ maùy bay cuûa haõng Air France ñeå phuïc vuï caùc VIP. Khi Concorde vaãn coøn tung hoaønh treân baàu trôøi thì ñaây laø söï löïa choïn quen thuoäc nhaát. Caùc chuyeân cô cuûa Ñöùc Nhöõng quan chöùc cao caáp cuûa Ñöùc söû duïng hai chieác Airbus 310-304

ñeå ñi laïi. Tröôùc ñaây nhöõng chieác phi cô naøy thuoäc sôû höõu cuûa haõng haøng khoâng Ñoâng Ñöùc Interflug. Sau ñoù chuùng ñöôïc taäp ñoaøn Lufthansa Technik thieát keá laïi ñeå trôû thaønh maùy bay chuyeân chôû VIP trong nhöõng chuyeán bay taàm trung vaø taàm xa. Hai chuyeân cô Airbus 310-304 cuûa Ñöùc ñöôïc ñaët teân laø Konrad Adenauer (thuû töôùng ñaàu tieân cuûa Taây Ñöùc sau Chieán tranh theá giôùi II) vaø Theodor Heuss (toång thoáng ñaàu tieân cuûa Ñöùc). Beân caïnh ñoù, moät ñôn vò ñaëc bieät cuûa khoâng quaân Ñöùc Flugbereitschaft coøn ñieàu haønh 6 chieác phaûn löïc Challenger 601 vaø 3 chieác tröïc thaêng Eurocopter Cougar AS532 ñeå phuïc vuï nhu caàu ñi laïi cho caùc quan chöùc chính phuû, quoác hoäi vaø quaân ñoäi. Vieäc ñi laïi cuûa caùc nhaø nguyeân thuû Italy vaø Vatican Khoâng quaân Italy söû duïng hai chieác Airbus Corporate Jet laøm chuyeân cô cho caùc nhaø nguyeân thuû nöôùc naøy. Trong soá ñoù moät chieác ñöôïc thieát keá thaønh 30 choã ngoài daønh cho thuû töôùng hoaëc toång thoáng ñi laïi. Chieác kia coù 50 choã ngoài cuõng ñöôïc söû duïng cho nhu caàu di chuyeån cuûa caùc quan chöùc chính phuû khaùc. Ngoaøi ra, Italy coøn söû duïng nhöõng chieác maùy bay coù kích thöôùc nhoû hôn laø Dassault Falcon 50 vaø Dassault Falcon 900 laøm chuyeân cô. Hai chieác tröïc thaêng hieäu Agusta SH-3D Sea King do Myõ saûn xuaát cuõng ñöôïc daønh rieâng cho toång thoáng, caùc quan chöùc chính phuû vaø caû giaùo hoaøng söû duïng. Choã ngoài ñöôïc chuaån bò ñaëc bieät daønh cho Giaùo hoaøng Benedict XVI treân chieác Boeing 737-45D thueâ cuûa haõng haøng khoâng Ba Lan LOT, khi ngaøi töø thaønh phoá Krakow cuûa Ba Lan trôû veà Vatican ngaøy 28/5/2006. AÛnh: Airliners. Rieâng tröôøng hôïp cuûa giaùo hoaøng, taát caû nhöõng chieác maùy bay maø ngöôøi ñöùng ñaàu toøa thaùnh Vatican coù maët ñeàu ñöôïc goïi laø “Shepherd One”. Theo truyeàn thoáng, giaùo hoaøng ñeán thaêm moät nöôùc treân chieác phaûn löïc thueâ cuûa haõng Alitalia vaø khi trôû veà ngaøi seõ ñi treân chieác maùy bay thueâ cuûa haõng haøng khoâng quoác gia vöøa thaêm vieáng. Ví duï khi Giaùo hoaøng Benedict XVI trôû veà Vatican töø chuyeán thaêm thaønh phoá Ñöùc Cologne nhaân Ngaøy Thanh nieân theá giôùi naêm 2005, ngaøi ñaõ ñi treân moät chieác Airbus A321 thueâ cuûa haõng haøng khoâng Ñöùc Lufthansa.[]

Air Force 1 là một pháo đài bất khả xâm phạm không những chỉ đối với kẻ thù của nước Mỹ mà còn đối với cả người dân Mỹ. Hầu như việc đặt chân lên chuyên cơ này luôn là mơ ước ngay cả đối với những nhân viên làm việc lâu năm trong White House. Thế nhưng gần đây Pete Souza, phóng viên ảnh chính thức của Obama lại được phép công bố những bức ảnh chụp được trên chiếc máy bay này.

81


Tröôøng thieân phoùng söï tieåu thuyeát xaõ hoäi ñen

Taùc giaû: Yeân Ba Giang Vuõ

Tieáp theo Toùm taét kyø tröôùc: Laâm Chín Ngoùn moät giang hoà laãy löøng, laø ñaïi ca truøm cung caáp ma tuùy cho khu FG Chí Hoøa tröôùc 75, ôû tuø maø Laâm Chín Ngoùn söôùng khoâng thua gì vua. Giaøu suï qua kinh doanh ma tuùy, vaø quyeàn löïc döôùi tay coù maáy ngaøn tuø nhaân ñaøn em. Haøng thaùng, vôï Laâm laùi xe hôi vaøo tuø ñoùn Laâm veà pheùp nguû ôû nhaø vôùi vôï troïn cuoái tuaàn roài hoâm sau vaøo Chí Hoøa ôû tuø tieáp. Trong thôøi gian thoï aùn taïi Chí Hoøa, Laâm ñaâm cheát Sôn Cöông, em ruoät cuûa Sôn Ñaûo truøm caùnh giang hoà taïi Ngaõ Ba OÂng Taï, vaø ñaâm luoân caû Hoaøng Ñaàu Laâu moät saùt thuû do Sôn Ñaûo göûi vaøo Chí Hoøa vôùi yù ñònh traû thuø cho Sôn Cöông... Choàng theâm hai aùn coá saùt trong tuø, Laâm bò giam taïi ñeà lao Ñieän AÛnh cuûa Chí Hoøa, coi nhö khoâng ngaøy veà... Trong ngaøy ñoåi ñôøi 30 thaùng 4 naêm 75, cöûa Chí Hoøa môû tung, hôn 10 ngaøn tuø nhaân ñuû loaïi boãng choác ñöôïc töï do ñoàng loaït. Laâm Chín Ngoùn ñöôïc trôû laïi ñôøi trong luùc naøy... Khoâng laâu sau ñoù, caùc tay chôi coäm caùn nhaát cuûa Saøi Goøn giang hoà tröôùc 75, coù ngöôøi hoaøn löông laën maát taêm khoâng loù maët trôû laïi giang hoà nöõa, ngöôøi luïc tuïc vaøo tuø trôû laïi vôùi chính quyeàn môùi. Sau 75 khoâng laâu, Laâm Chín Ngoùn trôû laïi tuø. ÔÛ tuø vôùi cheá ñoä môùi khoâng nhö Chí Hoøa tröôùc 75 ñeå Laâm coù theå tieáp tuïc laøm ñaïi ca, chính quyeàn sau 75 khoâng taäp trung tuø vaøo moät choã maø phaân boå ra nhieàu nôi keøm vôùi vieäc cöôõng baùch lao ñoäng caûi taïo. Laâm bò chuyeån ñi nhieàu traïi tuø trong nhieàu naêm... Maõi ñeán naêm 1988 sau hôn 20 naêm laáy tuø laøm nhaø Laâm môùi ñöôïc

82

thaät söï töï do veà ñôøi. Trong caùi thôøi maø Laâm Chín Ngoùn coøn laøm möa laøm gioù vôùi Ñaïi Cathay, vaø Hoaøng Soyanara naêm xöa thì luùc baáy giôø Naêm Cam chæ laø “thaèng nhoùc” baùn xaø boâng daïo ôû buøng binh chôï Beán Thaønh. Nhôø vuï ñaâm cheát Loùt Ñu Daây cöùu maïng anh reå laø Baåy Si, Naêm Cam sau ñöôïc Baûy Si, moät tay hoà lyø (caàm caùi) trong soøng baøi cuûa Traàn Ñaïi caát nhaéc, Naêm Cam ñöôïc “leân caáp” laøm kyø beõo (daét moái kieâm gaùc soøng) cho Traàn Ñaïi naêm xöa... Duø khoâng thaân, vaø cuõng khoâng cuøng haøng ñaúng caáp, nhöng caû hai Laâm Chín Ngoùn vaø Naêm Cam ñeàu coù bieát nhau trong giai ñoaïn naøy... Baây giôø, thôøi theá ñaõ ñoåi thay. Thaèng baùn xaø boâng daïo, tay kyø beõo loaïi nhí gaùc soøng trong heûm naêm xöa nay ñaõ coù cô ngôi rieâng. Naêm Cam ñaõ laø ñaïi ca, coøn hôn moät baäc nöõa laø moät loaïi ñaïi ca “truøm” vôùi theá löïc bao phuû heát toaøn caùc baêng ñaûng xaõ hoäi ñen ôû khaép Saøi Goøn, tieáng taêm vang doäi taän ñeán caùc caùnh “cheø baéc” ôû Haø Noäi, Haûi Phoøng, Nam Ñònh v.v... Khi bieát Laâm Chín Ngoùn vöøa ôû tuø ra, Naêm Cam ñaõ ñích thaân ñeán thaêm vieáng, môøi “hôïp taùc” baèng caùch haøng ngaøy chæ caàn Laâm ñeán chôi “goùp maët” vôùi cô sôû soøng baøi cuûa mình cho vui. Laâm Chín Ngoùn ñöôïc phaùt löông moãi ngaøy haäu hæ, xa hôn nöõa Laâm Chín Ngoùn coøn ñöôïc Naêm Cam xuaát voán cho huøn vôùi Möôøi Ñen, moät ñaøn em cuûa Naêm Cam coù cöûa haøng baùn caùc loaïi kim khí ñieän maùy taïi chôï trôøi Huyønh Thuùc Khaùng Saøi Goøn...vaø coøn ñang chuaån bò phong cho Laâm laøm “nguyeân soaùi” trong ñaùm aâm binh ñaâm cheùm cuûa mình. Tieác thay, caùi quaù khöù löøng laãy thaønh tích cuûa Laâm Chín Ngoùn naêm xöa ñaõ khoâng ñeå cho Laâm Chín Ngoùn phaûi mang “nhuïc” khi haøng ngaøy ngöûa tay nhaän tieàn gaùc soøng cho Naêm Cam. Hôn nöõa trong maét Laâm Chín Ngoùn töø xöa nay vaãn coi Naêm Cam khoâng hôn moät thaèng baùn xaø boâng daïo. Caùi hoài Laâm Chín Ngoùn ngang doïc cuøng Ñaïi Cathay, ñoàng haøng vôùi Phong Khuøng, Loäc Ñieân thì Naêm Cam chæ laø moät thaèng daét moái cho soøng baøi cuûa Traàn Ñaïi thì baây giôø coù cöûa naøo maø ñoøi laøm “oâng chuû” cuûa Laâm Chín Ngoùn. Laâm ngang ngöôïc baét Möôøi Ñen traû laïi voán cho Laâm (duø laø tieàn cuûa Naêm Cam), raû huøn caàm maáy caây vaøng xaøi heát, Laâm boû ñi Vuõng Taøu “laøm vieäc” cho Minh Samasa & Duõng Ba Leùm, moät lieân doanh keát hôïp giöõa baêng ñaûng xaõ hoäi ñen vaø giôùi taøi phieät trong ngaønh kinh doanh ñoäc quyeàn thu mua haûi saûn toâm caù. Minh Samasa laø ñaïi ca “truøm” heát caùc caûng caù trong troïn khu vöïc Vuõng Taøu Baø Ròa, lôïi töùc thu nhaäp haøng ngaøy coù ñeán con soá caû vaøi traêm trieäu. Bieát Laâm coù beà daày thaønh tích ñaâm cheùm ñaùng neå, Minh Samasa môû loøng chieâu ñaõi “hieàn taøi” môøi Laâm xuoáng Vuõng Taøu “höôûng phöôùc”. Haøng ngaøy Laâm chæ vieäc ra caûng laáy toâm caù töôi maø nhaäu nheït ca haùt chôi cuøng maáy em chaân daøi cho vui vaäy thoâi chöù khoâng caàn phaûi laøm gì ñuïng ñeán moùng tay. Haøng thaùng Minh traû löông Minh Samasa môû loøng chieâu ñaõi “hieàn taøi” môøi Laâm cho Laâm Chín Ngoùn xuoáng Vuõng Taøu “höôûng phöôùc”. caû maáy chuïc trieäu. ÔÛ ñôøi khoâng coù chuyeän baùnh ích ñi, maø baùnh quy khoâng laïi. Töø ngaøy Laâm Chín Ngoùn ra caûng caù nhaäu nheït, duø khoâng phaûi laøm gì, nhöng söï coù maët cuûa Laâm ñaõ laøm chuøn “vía” caùc baêng xaõ hoäi ñen khaùc ñang muoán daønh ñòa baøn ñöùng beán toâm caù vôùi Minh Samasa... Ñieàu naøy caøng cho Laâm thaáy “uy löïc” cuûa caùi teân Laâm Chín Ngoùn cuûa mình. Ít laém cuõng coøn kieám aên ñöôïc trong luùc naøy Sau hai naêm trôøi laøm “lính gaùc chôï caù” cho Minh Samasa, Laâm toái maét vì thaáy tieàn chaûy vaøo tuùi Minh Samasa & Duõng Ba Leùm haøng ngaøy nhieàu nhö nöôùc bieån ngoaøi ñaïi döông. Laâm thaáy raèng vaøi chuïc trieäu tieàn löông moãi thaùng daønh cho mình chaúng laø caùi nghóa ñòa gì heát so vôùi chuyeän Minh Samasa möôïn “raâu huøm” cuûa mình ñeå höùng moãi ngaøy caû caàn xeù tieàn töø vöïa caù eâm re... Laâm ñôn giaûn cöù nghó caëp Duõng Ba Leùm vaø Minh Samasa maø khoâng nhôø caùi teân Laâm Chín Ngoùn cuûa mình thì tuïi noù seõ huùp chaùo chöù ai theøm laøm aên buoân

baùn vôùi tuïi noù. Luùc naøy Laâm cuõng ñaõ bieát caùch thu mua phaân phoái haûi saûn toâm caù töø Duõng Ba Leùm, vaø cuõng ñaõ thaáy roõ vai troø cuûa Minh Samasa chæ laø möôïn “raâu huøm” cuûa Laâm ñeå traán yeåm caùnh khaùc maø kieám aên... Vaäy laø Laâm coù yù ñònh “buøng”, chaám döùt hôïp ñoàng “cho vay teân tuoåi” vôùi Minh Samasa ñeå töï mình ñöùng ra laøm oâng chuû doanh nghieäp chaønh caûng nhö Duõng Ba Leùm, vaø cuõng töï mình (chôù coøn ai voâ ñaây nöõa) ñaûm nhaän luoân vai troø “maët roâ” ñöùng caûng caù nhö Minh Samasa. Laâm tính oâm heát vaøo moät ñaàu seõ hoát goïn. Coâng vieäc chæ môùi laø yù ñònh thì Naêm Cam, thaèng kyø beõo maø Laâm coi khoâng ra gì laïi xuaát hieän... Chöông 5 Giang hoà khoâng loái thoaùt Nhö ñaõ trình baøy, chaønh caù Vuõng Taøu & Baø Ròa laø moät loaïi kinh doanh nhìn ñaâu cuõng thaáy tieàn, tieàn nhieàu ñeán coù theå ví nhö nöôùc bieån ngoaøi khôi. Do giaáy pheùp ñoäc quyeàn thu mua cuûa nhaø nöôùc theo kieåu hôïp taùc xaõ thôøi bao caáp ñaõ bieán töôùng thaønh moät keát hôïp vôùi xaõ hoäi ñen ñeå aên chia. Taát caû toâm caù töø ngöôøi ñaùnh baét ñeàu chaïy veà moät moái. Ngö daân seõ khoâng ñöôïc caáp xaêng daàu ñi ñaùnh baét neáu nhö khoâng ñeå cho nhaø nöôùc thu mua, vì vaäy muoán tieáp tuïc haønh ngheà phaûi chòu naèm trong söï khoáng cheá cuûa caùc chaønh caù. Caùc thöông laùi khaùc cuõng vaäy, khoâng ai ñöôïc tröïc tieáp thu mua toâm caù haûi saûn töø nguoàn naøo khaùc, ngoaïi tröø vieäc phaûi thu mua laïi töø chaønh caù. Vôùi caùch kinh doanh moät ñaàu moái nhö vaäy thì laøm sao Duõng Ba Leùm vaø Minh Samasa khoâng giaøu suï haøng ngaøy löôïm tieàn nhö löôïm raùc laø vaäy. Trong soá caùc ñaàu naäu mua laïi caù töø Vuõng Taøu ñeå ñem veà Saøi Goøn coù Ba Theá (khoâng phaûi Theá Aristote thôøi Ñaïi Cathay) laø chuû vöïa caù khu chôï Caàu OÂng Laõnh. Ba Theá töùc Nguyeãn Höõu Theá Traïch cuõng laø moät ñaïi ca truøm thu mua nguoàn caù töø caùc taøu ñaùnh baét döôùi mieät Raïch Giaù ñeå cung caáp cho chôï Caàu OÂng Laõnh vaø caùc chôï phuï taïi Saøi Goøn. Theá muoán möôïn ñöôøng ñi taét cho nguoàn caù töø ñoaøn taøu Kieân Giang (Raïch Giaù) ñöôïc gheù leân caûng caù Vuõng Taøu vaø Ba Theá seõ laáy haøng taïi ñaây... Chuyeän ñôøi, nhaát laø chuyeän coù dính ñeán giang hoà ñaâu coù deã nhö Ba Theá muoán, ñöôøng caù Vuõng Taøu laø do Minh Samasa ñang naém, baây giôø coøn theâm “vía” moät con coïp vöøa suùt chuoàng laø Laâm Chín Ngoùn ngoài luø thuø ôû ñoù moãi ngaøy thì laøm sao maø noùi chuyeän “möôïn ñöôøng” khôi khôi nhö vaäy.

Hai chuyeán taøu caù cuûa Kieân Giang caäp chaønh Vuõng taøu ñeàu bò Laâm Chín Ngoùn & Minh Samasa hoát oå giam heát caù khoâng cho xuaát caûng. Nhoùm naøy baét Ba Theá phaûi ñoùng thueá “möôïn ñöôøng” moãi chuyeán gaàn caû traêm trieäu thì môùi cho maáy chuyeác chieác xe ñoâng laïnh cuûa Ba Theá rôøi caûng veà Saøi Goøn. Chöa heát, duø chuyeán taøu Kieân Giang laø caù cuûa Ba Theá, nhöng Minh Samasa coøn töï quyeàn naâng giaù “mua laïi” nhö caù cuûa chaønh Vuõng Taøu leân vaøi ba ngaøn moãi kyù, laøm Ba Theá coi nhö loã naëng khi möôïn ñöôøng Vuõng Taøu. Ñeå thoaùt khoûi tình traïng bò ñaùm Duõng Ba Leùm, Minh Samasa vaø Laâm Chín Ngoùn boùp coå mình trong chuyeän laøm aên. Ba Theá nhôø meï vôï laø baø Nguyeãn Thò Mai, ngöôøi coù ít nhieàu quen bieát vôùi giang hoà Caàu Muoái, Caàu OÂng Laõnh tröôùc ñaây tìm caùch thöông löôïng vôùi Laâm Chín Ngoùn ñeå ñieàu ñình. Bieát Laâm Chín Ngoùn coù nhaø ôû quaän 10, laø moät ñaïi ca thöù döõ cuûa ñaát Saøi Goøn, meï con Nguyeãn Höõu Theá Traïch (töùc Ba Theá) ñaõ ñem leã vaät ñeán ra maét nhôø “anh Naêm” noùi chuyeän vôùi Laâm Chín Ngoùn giuùp duøm.

Laâm Chín Ngoùn chæ haûo vôùi nhöõng tay naøo coù thaønh tích ñaâm cheùm,

Noùi naøo ngay, baø Mai meï vôï cuûa Ba Theá tröôùc ñaây cuõng laø moät boâng hoàng coù chuùt giao tình vôùi Naêm Cam trong thôøi coøn haøn vi ôû heûm 148 Toân Ñaûn neân ñöôïc ñaïi ca Naêm Cam nghæ chuùt tình xöa nhaän lôøi. Hôn nöõa Naêm Cam cuõng muoán nhaân chuyeán giao dòch naøy vôùi caùnh Minh Samasa ñeå quan saùt xem vieäc laøm aên cuûa chaønh caù nhö theá naøo maø nghe ngöôøi ta noùi tuïi naøy ñeám giaáy ñeán ngoïng luoân. Phaûi chaêng chuyeän caù toâm khoâng vì coù muøi baøi caøo xaäp xaùm maø mình ñaõ boû qua moät cô hoäi kieám tieàn tyû maáy laâu nay? Chôø cho Laâm Chín Ngoùn cuoái tuaàn veà SaøiGoøn thaêm vôï con, Naêm Cam ñích thaân xaùch moät chai Hennessy ñeán nhaø Laâm Chín ngoùn ñeå taâm tình. Qua vaøi voøng ly goïi laø xaõ giao. Naêm Cam voâ ñeà: “Anh Laâm cheâ naéng buïi oàn aøo cuûa Saøi Goøn neân ra Vuõng Taøu ñoåi gioù maáy naêm nay troâng cuõng coù veû traùng kieän hôn ra... Nhöng Minh Samasa laø moät tay môùi noåi, ñaùm naøy chæ nghó ñeán quyeàn lôïi kim tieàn maø thoâi, chöù khoâng ñoái xöû nhau baèng “tình coá cöïu” nhö anh em xöa cuûa chuùng mình... Beân caïnh hoï khoâng phaûi chæ moät mình anh Laâm ñaâu, sau löng hoï coøn coù caëp song saùt Ñöùc Naêm Ngheä - Söông L”Amour chaéc anh Laâm cuõng ñaõ coù nghe noùi ñeán roài...” Meï noù! Laâm Chín Ngoùn chöûi thaàm trong buïng, thaèng Naêm Cam naøy baây giôø loäng ngoân daùm xöng chuyeän “tình coá cöïu” vôùi mình. Hoài anh Ñaïi coøn soáng tao ñaõ töøng naèm traïi Cöûu Söøng ôû Phuù Quoác vôùi Ñaïi Cathay roài, luùc ñoù maøy chæ laø thaèng ñöùng gaùc soøng thoâi chöù coù cöûa naøo maø noùi chuyeän “anh em xöa” vôùi tao. Ñaùm Ñöùc Naêm Ngheä Söông L”Amour caùi cuû c.. gì ñoù chæ huø ñöôïc tuïi caéc keù thoâi chöù noù daùm ñuïng ñeán Laâm Chín Ngoùn naøy aø? Töø laâu Laâm Chín Ngoùn khoâng bieát vì lyù do gì vaãn coù thaønh kieán vôùi Naêm Cam, coù leõ duø cuøng laø giang hoà nhöng thuoäc hai doøng nöôùc khaùc nhau. Laâm Chín Ngoùn chæ haûo vôùi nhöõng tay naøo coù thaønh tích ñaâm cheùm, coøn Naêm Cam thuoäc giôùi kyø beõo (côø baïc gian laän), khoâng coù “beà daøy lòch söû”

83


gì heát, baây giôø coù chuùt tieàn nhaûy leân laøm truøm ñaïi ca, bung tieàn ra mua ñeä töû chöù baûn thaân Naêm Cam thaáy dao buùa quô tröôùc maët laø khoâng chöøng noù teù ñaùi öôùt nheïp meï noù quaàn luoân chöù daùm ñaâm cheùm gì ai maø ñoøi laøm ñaïi ca. Duø haäm höïc, nhöng cuõng phaûi bieát chuùt “leã nghóa” Naêm Cam ít gì cuõng ñích thaân ñem röôïu ñeán nhaø mình ñeå noùi chuyeän... Laâm Chín Ngoùn noác caïn ly röôïu ngoài yeân nghe Nam Cam noùi tieáp. Naêm Cam nhìn thaúng vaøo maét Laâm Chín Ngoùn, göôøm nhau trong vaøi giaây roài töø toán noùi: “Nguoàn caù töø hai chuyeán taøu Kieân Giang cuûa thaèng Traïch (Ba Theá) laø nguoàn cung caáp cho vöïa Caàu OÂng Laõnh. ÔÛ ñoù, anh em giang hoà ñoâng laém. Anh Laâm eùp thaèng Traïch töùc laø ñaù beå noài côm cuûa anh em phía Caàu OÂng Laõnh, lôõ lôùn chuyeän ra thì... ñeán toâi khoâng chöøng tuïi noù cuõng khoâng neå maët. Caû hai Laâm Chín Ngoùn vaø Naêm Cam ñeàu xuaát thaân töø khu Caàu OÂng Laõnh töùc Chôï Caàu Muoái, Laâm Chín Ngoùn khi xöa laø ñaøn em caät ruoät cuûa Ñaïi Cathay, moät ñaøn anh xeáp soøng töø thuôû xa xöa cuûa nguyeân khu chôï vöïa, trong khi Naêm Cam laø em reå Baûy Si, oâng truøm soøng baïc khu Da Heo, töøng huøn haïp nhaän Ñaïi Cathay laøm baûo keâ, cho neân Laâm Chín Ngoùn bieát Naêm Cam noùi thaät. Duø vaãn töï tin teân tuoåi cuûa mình vaãn coøn laøm nhieàu tay cheùm thöù döõ nhaát vaãn phaûi run tay, nhöng moät mình ñoái ñaàu vôùi toaøn boä giang hoà chôï Caàu Muoái laø ñieàu hoaøn toaøn daïi doät khoâng neân. Duø khoâng öa Naêm Cam, nhöng thaáy “oâng truøm” cuûa thôøi ñaïi môùi ñaõ “bieát neå maët” ñích thaân tìm ñeán taän nhaø mình ñeå “xuoáng nöôùc” noùi chuyeän phaûi quaáy neân Laâm Chín Ngoùn cuõng coù chuùt haû heâ. Laâm höùa vôùi Naêm Cam: “Thoâi ñöôïc, chuyeän ñoù Naêm Cam ñeå toâi tröïc tieáp baøn vôùi thaèng Traïch sau. Duø gì cuõng laø “anh em Caàu Muoái” vôùi nhau chôù ai ñaâu laï maø khoâng noùi chuyeän ñöôïc.” Moät tuaàn sau buoåi Naêm Cam ñeán thaêm Laâm Chín Ngoùn ôû Saøi Goøn, moät cuoäc nhaäu töng böøng ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi nhaø haøng Thuøy Döông, moät nhaø haøng sang troïng nhaát ôû Vuõng Taøu. Chuû tieäc, ngöôøi phaûi traû tieàn cho buoåi nhaäu naøy, laø Ba Theá Nguyeãn Höõu Theá Traïch vaø baø Mai meï vôï cuûa Ba Theá. Ngöôøi ñöùng ra döïng tieäc laø Laâm Chín Ngoùn, trong khi khaùch môøi laø ñaày ñuû boä saäu giang hoà cuûa thaønh phoá caûng. Ñieåm nhaõn trong ñoù coøn coù theâm caëp vôï choàng

84

haéc phong saùt thuû Ñöùc Naêm Ngheä - Söông L”Amour töø thaønh phoá Saøi Goøn xuoáng ngoài caïnh saùt beân Minh Samasa. Vaøo tieäc, Laâm Chín Ngoùn chuyeån laïi cho giang hoà ñaát caûng nguyeân vaên lôøi nhaéc nhôû mang tính cuøng laø “anh em Caàu Muoái vôùi nhau” cuûa Naêm Cam. Laâm Chín Ngoùn laäp laïi lôøi Naêm Cam. “Caù cuûa chuù em Ba Theá ñaây laø nguoàn cung caáp cho chôï Caàu Muoái. ÔÛ ñoù coù nhieàu cheùn côm cho anh em giang hoà soáng laém...”

Maáy teân naøy, ai cuõng dö söùc ñöông ñaàu vôùi caëp Ñöùc Naêm Ngheä & Söông L”Amour cuûa Minh Samasa..

Dó nhieân duø chuyeän chæ coi nhö moät va chaïm nheø nheï thoâi, nhöng ñaõ laø yeâu caàu tröïc tieáp cuûa Naêm Cam thì Minh Samasa ñaâu theå daùm laøm ngô. Nöôùc soâng nöôùc gieáng xöa nay khoâng phaïm nhau nhöng Naêm Cam baây giôø laø moät ngöôøi maø tieáng noùi khoâng theå ñeå ngöôøi khaùc khoâng chuù yù cho ñöôïc. Duø caëp Ñöùc Naêm Ngheä vaø Söông L”Amour noåi danh laø moät ñoâi haéc phong song saùt, nhöng döôùi tay Naêm Cam laïi coù caû moät ñoaøn binh song saùt loaïi naøy chöù khoâng chæ moät caëp. Töø Luoâng Ñieác, Haø Treà, vaø caëp chò em Trang Chuøa, Duõng Lieàu cho ñeán ñoâi song thuû trong ngaønh quaân baùo Chaâu Phaùt Lai Anh, Lai Em, noäi hai teân naøy khoâng cuõng ñuû ôùn roài. Tuïi noù laø giang hoà xaõ hoäi ñen maø laïi coù giaáy pheùp keø keø haøng noùng cuûa ngaønh quaân baùo beân hoâng. Ñoù laø chöa keå caùnh cheø baéc môùi vaøo nhö Sôn Baïch Taïng, Thaéng Taøi Daäu, Dung Haø nöõ quaùi Haûi Phoøng vaø “haøng ñeä” caät ruoät nhaát cuûa nöõ quaùi naøy ñöôïc meänh danh “long moân töù haûi” töùc Haûi Baùnh, Haûi Choù Ngao, Haûi Lôù, Haûi Haáp boán tay saùt thuû söøng soû nhaát cuûa ñaøn chò ñaùm soùi bieån... Maáy teân naøy, ai cuõng dö söùc ñöông ñaàu vôùi caëp Ñöùc Naêm Ngheä & Söông L”Amour cuûa Minh Samasa... Bieát ngöôøi bieát ta môùi laø keû thöùc thôøi... Caùc chuyeán haøng töø ñoaøn taøu Kieân Giang cuûa Traïch - Ba Theá töø ñoù ñöôïc “giaûi phoùng” ra khoûi chaønh caù Vuõng Taøu chæ vôùi giaù “höõu nghò” anh em vôùi nhau chöù khoâng boùp coå

cho trôïn traéng caëp maét loài cuûa Ba Theá nhö tröôùc ñaây nöõa. Sau vuï naøy, duø vaãn bieát Naêm Cam hieän nay laø moät ñaïi ca coù theá löïc nhöng khi thaáy ñaùm Minh Samasa Ñöùc Naêm Ngheä & Söông L”Amour coù veû cuïp voøi ngay töùc khaéc khi Naêm Cam leân tieáng, Laâm Chín Ngoùn thaáy ñaùm naøy chaúng khaùc daân chôi “caàu ba caúng” laø maáy. Tuïi noù coù veû “thaáp” hôn laø mình töôûng. Vì vaäy yù muoán ra rieâng töï mình laøm caù caøng theâm nung naáu. Hai thaùng sau, Laâm chuû ñoäng toå chöùc moät böõa nhaäu cuõng taïi nhaø haøng Thuøy Döông ñeå thoâng baùo mình seõ môû moät vöïa thu mua caù khaùc ôû Vuõng Taøu ñeå... “cuøng anh em laøm aên cho dzui...” Nhö ñaõ keå, Minh Samasa vaø Duõng Ba Leùm taùi xanh maët, giaän cöùng caû “cuû thìu biu”. Meï noù, thaèng giaø naøy noù khuøng hay sao ñoù chôù? Chôi nhö vaäy thì khaùc gì laáy “cuû caûi” maø goõ treân ñaàu cha ngöôøi ta... Minh Samasa nuoát ngheïn, öïc caïn ly cognac XO pha soâ ña böï toå ñeå tröôùc maët cho noù haï hoûa. Daèn caùi ly khoâng xuoáng maët baøn Minh cöôøi nham hieåm: “Chuùc möøng anh Laâm coù höùng thuù vôùi chuyeän kinh doanh toâm sình caù thoái cuûa tuïi naøy... Duø sao cuõng caùm ôn anh Laâm coù tình vôùi tuïi toâi baáy naêm nay, neáu anh Laâm caàn hieåu bieát theâm chuyeän gì trong ngaønh naøy thì ñöøng ngaïi... “Anh em nhaø” vôùi nhau khoâng maø, tuïi tui ñaâu ngaïi cuøng anh Laâm phaùt trieån...” Buoåi tieäc taøn nhanh hôn döï töôûng. Minh Samasa cuøng Duõng Ba Leùm laúng laëng ra veà. Laâm Chín Ngoùn hí höûng khi thaáy “caùi ñaùm teùp riu” Minh Samasa naøy chaúng coù moät chuùt phaûn öùng naøo heát. Vì vaäy Laâm caøng theâm cao ngaïo vôùi caùi teân “Laâm Chín Ngoùn” vaø “dó vaõng vaøng son” cuûa mình. Ñaâu phaûi chæ coù mình Naêm Cam môùi laø ngöôøi vôùi tieáng noùi coù troïng löôïng thoâi khoâng ñaâu. Duø gì Laâm Chín Ngoùn naøy noùi ra moät tieáng ñeå coi coù ai daùm khoâng nghe hay khoâng... “Ñuø maù noù! ÔÛ ñoù maø ñoøi chæ kinh nghieäm vôùi “moõa” nheù. “Moõa” maø ra chaønh roài thì thöû xem tuïi baây coù coøn con teùp naøo ñeå baùn hay khoâng chöù ñöøng noùi ñeán chuyeän ñoäc quyeàn ñeå aên ngaäp maët nhö baáy laâu nay hay khoâng?” Baét chöôùc Hoaøng Guitar ngaøy xöa khi noùi chuyeän vôùi Traàn Ñaïi thöôøng hay duøng “toi” “moi” ñeå xöng hoâ theo loái trí thöùc cuûa daân hoïc tröôøng Taây, Laâm cuõng laàm baàm chöûi theà ñaùm Minh Samasa vaø töï xöng mình laø “moõa” cho noù... coù chaát. Ra ñieàu

ta ñaây cuõng coù hoïc tieáng Taây nhö ai. Töø nhaø haøng Thuøy Döông böôùc ra, Minh Samasa keâu taøi xeá ñöa mình phoùng thaúng veà Saøi Goøn. Toái hoâm ñoù moät keá hoaïch “ñoùn loûng” Laâm Chín Ngoùn ñeå truïc con coïp giaø naøy ra khoûi Vuõng Taøu ñöôïc Minh Samasa, Ñöùc Naêm Ngheä vaø Söông L”Amour ñích thaân hoaïch ñònh. Tuaàn sau, caëp vôï choàng haéc phong song saùt Naêm Ngheä vaø Söông L”Amour cuøng theâm 5 caùi ñaàu ñinh khaùc nöõa laøm thaønh moät nhoùm töï goïi laø “thaát tinh quaùi ñaåu”. Taát caû cuøng ñi treân moät chieác van “caù maäp” 12 choã ñem theo ñoà chôi ñuû loaïi ñeán “töû ñieåm” chôø Laâm Chín Ngoùn... Nhö ñaõ keå, tröôùc khi ñöôïc Minh Samasa môøi xuoáng Vuõng Taøu höôûng phöôùc, Laâm Chín Ngoùn “taøn” ñeán ñoä phaûi ñöùng baùn thòt choù cho maáy tay nhaäu bình daân ôû beán xe Kyø Hoøa ñeå nuoâi vôï con. Vaän may Laâm gaëp ñaùm Truùc Luøn, Khaûi Nheo, Tuøng Nhó... tuïi naøy trong moät traän ñaâm cheùm taïi Vuõng Taøu bò coâng an nhoát xe. Truùc Luøn bieát Laâm laø moät ñaïi ca coù thaønh tích naêm xöa neân nhôø Laâm ñi Vuõng Taøu noùi duøm vôùi Minh Samasa, nhôø Minh ngoaïi giao vôùi phía caûnh saùt löu thoâng ñeå xin chuoäc chieác xe laïi. Bieát Laâm laø moät khaùch quyù “coù teân tuoåi” töø xa xuoáng, Minh Samasa taïo cô hoäi môøi Laâm ôû laïi “laøm vieäc” vôùi chaønh caù cuûa mình. Töø ñoù Laâm ôû luoân laïi Vuõng Taøu, thænh thoaûng môùi veà Saøi Goøn thaêm vôï con. Ñuùng ra thì nhoùm Minh Samasa coù theå thu xeáp cho vôï con Laâm Chín Ngoùn xuoáng ôû luoân taïi Vuõng Taøu, tuy nhieân, nhö Minh noùi luùc ban ñaàu, coâng vieäc cuûa Laâm Chín Ngoùn ôû Vuõng Taøu chæ laø höôûng phöôùc. Haøng thaùng Laâm coù hai chuïc trieäu tieàn löông giöõ troïn veïn ñem veà Saøi Goøn cho vôï con sinh soáng, coøn haøng ngaøy sinh hoaït cuûa Laâm taïi choã ñöôïc Minh Samasa cung phuïng ñaày ñuû khoâng toán moät xu. Minh coøn haäu hæ ñeå Laâm aên chôi thaû giaøn, taát caû tieäc nhaäu gaùi ghieác lôùn nhoû ñeàu coù ñaùm ñeä “taøi vuï” xaùch caëp theo chi. ÔÛ moät nôi röôïu ngon chaûy khoâng bao giôø caïn, gaùi ñeïp nhieàu nhö toâm caù trong chaønh, Laâm muoán “cheùn” con “maém tô” naøo thì ñaõ coù ñaùm ñeä cuûa Minh Samasa lo ñi kieám loaïi “maém ngon nhaát” veà cho anh Laâm höôûng... Coù hoïa laø khuøng hay sao môùi ñem vôï con xuoáng ñaây ôû cuøng... Söï ñaõi ngoä cuûa Minh Samasa daønh cho Laâm Chín Ngoùn quaû khoâng nhoû. Neáu Laâm Chín Ngoùn töï baèng loøng vôùi chính mình thì sau 20 muôi naêm tuø toäi veà giaø coù choã truù thaân “eâm”

nhö vaäy coù theå goïi ñuùng laø höôûng phöôùc, chaønh caù Vuõng Taøu cuûa Duõng Ba Leùm vaø Ming samasa vaãn môû roäng cöûa cho Laâm haøng ngaøy chöôøng maët ra aên uoáng nhaäu nheït xong toái veà quaát troïn caû vieân Viagra loaïi maïnh nhaát roài ñi tìm “maém tô” maø truïng laåu taû pín luø... Ñaèng naøy Laâm nhaát ñònh tính keá haát chaân nhöõng keû ñaõ ñaõi ngoä mình...

Söï ñaõi ngoä cuûa Minh Samasa daønh cho Laâm Chín Ngoùn quaû khoâng nhoû.

Ba ngaøy sau buoåi nhaäu cuoái cuøng vôùi Minh Samasa Duõng Ba Leùm, Laâm veà Saøi Goøn thaêm vôï con vaø thu xeáp ít tieàn maët ra Vuõng Taøu chuaån bò chi phí linh tinh thueâ choã möôùn phoøng laïnh v.v...Laâm döï truø seõ kyù moät soá hôïp ñoàng laøm “coäng taùc vieân” thu mua haûi saûn vôùi Seaprodex thuoäc Thöông Nghieäp thaønh phoá... Chæ laø thuû tuïc thoâi, treân thöïc teá caùc chaønh caù ñeàu tranh chuyeän thu mua vôùi nhau baèng dao buùa chöù coù hôïp ñoàng hôïp ñieác gì. Veà maët naøy thì Laâm töï tin laø “caùi teân” cuûa mình vaãn coøn coù giaù trò “kheø” cho daân cöùng cöïa nhaát cuõng phaûi nhöôøng böôùc. Toái hoâm ñoù, göûi con cho moät ngöôøi quen troâng chöøng duøm Laâm cuøng vôï thay hai boä vía roài ñöa nhau xuoáng vuõ tröôøng Ñoâng Phöông ôû Hai Baø Tröng maø vi vuùt treân saøn... Laâm muoán tìm laïi khoâng khí laõng maïn cuûa thôøi tuoåi treû oanh lieät cuøng Ñaïi Cathay, Hoaøng Guitar, Huøng Suøi, Phong Khuøng, Loäc Ñieân treân saøn Olympic... Laâm nhôù laïi caùi böõa moät mình Laâm hai tay hai suùng ñaáu nhau vôùi caû tieåu ñoäi caûnh saùt hình söï cuûa Thieáu uùy Haûi. Laâm noå vung vaõi caûn ñòa cho Hoøang Soyanara dìu Traàn Ñaïi, ñang bò thöông, tìm caùch ruùt...

OÂi thôøi oanh lieät vaøng son cuûa ta... Tan vuõ tröôøng Laâm ñöa vôï veà thaúng nhaø chöù khoâng ñi ñoùn con tröôùc, vöøa voâ nhaø laø Laâm lieäng xe ñeø chuùi vôï cuûa mình xuoáng giöôøng maø “xöû”, khoâng phaûi Laâm thieáu thoán gì, haøng ngaøy Laâm Chín Ngoùn ñaõ truïng laåu khoâng bieát bao nhieâu con maém töôi ngoaøi chaùnh caù... Vôï Laâm cuõng chaúng phaûi laø loaïi nhan saéc quyù hieám... Chæ coù ñieàu ñang höùng chí vôùi töông lai saùng laïng neân Laâm hôi bò “maùu”, hôn nöõa, laâu nay Laâm coù thoùi quen duøng viagra, moät loaïi tieân döôïc môùi phaùt minh daønh cho ñaøn oâng, thöù naøy coøn chöa ñöôïc löu haønh ôû Vieät Nam, chæ coù “giôùi saønh ñieäu” qua moät nguoàn cung caáp ñaëc bieät môùi coù maø thoâi. Luùc naõy döôùi vuõ tröôøng Laâm môùi noác caû vieân, baây giôø thuoác ñang ngaám daàn hieäu quaû... Vôï Laâm boãng döng thaáy choàng hoâm nay chaúng khaùc gì “coïp”, vöøa coù “chaát löôïng” vöøa “soá löôïng” nöõa. Noù raén roûi chaàn daàn moät khuùc gaân boø, ngheït öù ngaäp chaät ních trong haäu cung coâ naøng, ñaõ vaäy Laâm coøn nhaûy töng töng “ngöïa phi ñöôøng xa” caû buoåi trôøi roài maø vaãn khoâng coù veû gì laø saép tôùi “ñöôøng xa” caû. Töø phía sau, Laâm “giaõ” taän löïc vaøo chieác “coái ñaù” cuûa vôï laøm coâ naøng hoaûng hoàn quyùnh quaùng la laøng keâu cheát khan laøm Laâm khoaùi chí cöôøi saëc suïa... Laâm mô moäng moät vieãn aûnh ngaøy mai khi trôû laïi Vuõng Taøu töï mình ra kinh doanh vöïa caù. Laâm nhaát ñònh phaûi laáy laïi theá löïc vaø “ñòa baøn giang hoà” cuûa mình naêm xöa, mình phaûi laøm truøm caû theá giôùi naøy nhö hoài laøm truøm FG Chí Hoøa vaäy, meï noù truøm heroin coøn ñöôïc huoáng hoà gì maáy con caù leû naøy. Laâm laàm baàm chöûi theà ñeå töï maõn vôùi mình maø queân maát moät ñònh luaät khaét khe cuûa giang hoà. Ñoù laø soùng Tröôøng giang luoàng sau xoâ luoàng tröôùc. Laâm queân mình duø coù cöùng nhöng cuõng chæ laø loaïi tre giaø. Giang hoà baây giôø ñang coù haøng haø baêng phaùi môùi. Laâm Chín Ngoùn coøn ñöôïc giang hoà daønh cho söï ngöôõng voïng veà moät tay chôi coù chuùt huyeàn thoaïi veà thaønh tích trong tuø naêm xöa thoâi, chöù hieän taïi Laâm theá coâ, khoâng ñaøn em, khoâng tieàn, khoâng theá löïc thì Laâm coøn cöûa naøo maø nhoi leân laáy laïi giang hoà trong tay ngöôøi khaùc. Saùng hoâm sau Laâm moät mình laùi chieác Dream II theo ngoõ quoác loä 51 trôû laïi Vuõng Taøu, xe ñeán caàu Caây Kheá thì bò nhoùm “thaát tinh quaùi ñaåu” cuûa vôï choàng Ñöùc Naêm Ngheä & Söông L”Amour keø chieác “caù maäp”

85


cuûa hoï ñoùn loûng Laâm Chín Ngoùn giöõa khoaûng ñöôøng vaéng veû. Naêm Ngheä keùo daït môû roäng caùnh cöûa luøa beân hoâng chieác van caù maäp cho Laâm Chín ngoùn thaáy roõ boä saäu nhoùm “quaùi ñaåu” cuûa noù treân xe. Söông L”Amour nhaûy xuoáng ñôõ nheï tay laùi chieác Dream cuûa Laâm ñeå choàng coâ naøng chóa hoïng K54 laïnh tanh vaøo buïng Laâm. Ñöùc Naêm Ngheä lòch söï môøi anh Laâm qua xe “ñi daïo vôùi tuïi em moät ñoaïn ñeå em coù vaøi lôøi ñeà nghò”. Moät côn laïnh chaïy daøi soáng löng Laâm Chín Ngoùn, ñaâu laï gì caëp haéc phong song saùt Naêm Ngheä - Söông L”Amour, môùi gaëp nhau thaùng tröôùc trong böõa tieäc giaûi quyeát vuï caù cuûa Ba Theá Nguyeãn Höõu Traïch ñaây chôù ñaâu... Laâm Chín Ngoùn bieát Ñöùc Naêm Ngheä laø moät loaïi soaùi con môùi noåi, daùm chôi daùm noå vaø cuõng ñaõ thaät söï coù choã ñöùng khaù vöõng trong giôùi daùm noå, daùm cheùm ôû Saøi Goøn... Duø gì Laâm cuõng laø moät tay daïn daày chinh chieán coù hôn 20 naêm. Naêm Ngheä coù suùng ñi nöõa nhöng neáu tay ñoâi thì Laâm chöa haún ñaõ ôùn. Coù ñieàu beân caïnh noù laïi coøn con vôï laø ñeä töû chaân truyeàn cuûa Mai Sieâu Phong vôùi ngoùn “cöûu aâm baïch coát traûo” danh traán giang hoà, laïi theâm moät baày coát ñoät treân xe nöõa. Taát caû 7 ñöùa, ñuùng laø “thaát tinh quaùi ñaåu” . Bình tónh suy ñoaùn tình hình Laâm bieát laø mình ñaõ bò hoá khi töôûng Minh Samasa “heøn” ñeán khoâng coù ñoäng thaùi gì khi Laâm thoâng baùo yù ñònh ra rieâng. Baây giôø ñaùm Naêm Ngheä naøy laø moät minh chöùng Minh Samasa vaø Duõng Ba Leùm khoâng ngoài yeân... Tuy nhieân coù leõ tuïi noù chæ muoán “bieåu döông löïc löôïng” thoâi chöù chöa haún daùm manh nha vôùi mình. Hoâm nay hai tay khoâng, khoâng coù “daét haøng” theo, thoâi ñaønh hoaõn binh ñeå xem tuïi noù muoán gì. Töø ñaây veà sau phaûi caån thaän hôn, ñöøng ñi moät mình vôùi hai tay khoâng treân nhöõng ñoaïn coù theå bò ñoùn loûng theo kieåu naøy nöõa... Nghó vaäy, Laâm bình tónh giao xe cho Söông L”Amour roài theo Ñöùc Naêm Ngheä chui vaøo xe van. Laâm vaãn giöõ gioïng keû caû: “Maáy chuù bieát anh laø ai maø phaûi khoâng, muoán gì sao khoâng ñeán choã anh maø noùi. Caàn gì phaûi ñoùn ñöôøng moät caùch keùm nhaõ vôùi “anh em nhaø” nhö vaäy” Ñöùc Naêm Ngheä vaãn nhoû nheï “Xin loãi anh Laâm, tuïi em bieát anh baän roän chuaån bò chuyeän laøm aên môùi, sôï anh khoâng raûnh noùi chuyeän taøo lao vôùi maáy thaèng ñeä naøy, neân hoâm nay chæ muoán anh nhín chuùt thôøi giôø nghe tuïi em taâm tình vaäy thoâi...”

86

Xe quanh vaøo moät ñoaïn ñöôøng vaéng theo loái moøn daãn veà höôùng Goø Gaêng giaùp vôùi vònh Gaønh Raùi beân cuø lao Caàn Giôø. Khu naøy coøn hoang vaéng, hai beân laø ñaàm hoang nöôùc maën khoâng troàng troït canh taùc ñöôïc gì neân cuõng chaúng coù maáy cö daân. Laâm Chín Ngoùn coù veû choät daï “Meï! chaúng leõ tuïi naøy daùm “thòt” mình ôû ñaây chaêng?” Ñaùm “thaát tinh quaùi ñaåu” ñöa Laâm vaøo moät caên nhaø choøi vaéng, chaéc laø cuûa daân caám caâu ñeâm hay daân quaêng chaøi khuya trong xoùm xa cheøo ra ñaây truù ñôõ qua ñeâm chôø saùng thaùo caâu thu hoaïch xong cheøo veà... Maáy caên choøi loaïi naøy chæ nho nhoû, xaây caát ñôn sô taïm bôï, naèm raûi raùc nôi nhöõng caùnh ñoàng hoang vaéng cuõng laø chuyeän thöôøng thaáy ôû Vieät Nam... Ñöùc Naêm Ngheä laïnh luøng leân ñaïn khaåu K54 chóa vaøo soï Laâm baét Laâm quyø xuoáng... Ñieân maùu Laâm Chính Ngoùn giôû gioïng “pa-ke” (baéc kyø) chính goác maø töø laâu Laâm ít khi xaøi “Naøy! Ñòt meï chuùng maøy...”

Vöøa noùi Ñöùc vöøa moi trong tuùi quaàn ra moät vieân ñaïn khaùc boû vaøo “xaïc giô” (charger) vaø keùo cô baåm theâm laàn nöõa.

Lôøi quaùt coøn chöa kòp döùt thì moät tay ñaàu ñinh ñöùng phía sau Laâm ñaõ quô cöôùc ñoán ngaõ caëp ngöïa ôû nhöôïng goái chaân Laâm laøm Laâm Chín Ngoùn phaûi suïm quyø xuoáng. Hoïng suùng vaãn chóa vaøo soï Laâm Chín Ngoùn, Ñöùc Naêm Ngheä nheï nhaøng keùo choát cô baåm laãy coø... moät tieáng “click” khoâ khan vang nhoû beân tai Laâm, vieân ñaïn khoâng noå... Ñöùc dòu daøng ñeà nghò: “Anh Laâm phaûi höùa vôùi tuïi em laø keå töø nay anh Laâm phaûi ruùt chaân ra khoûi giang hoà...” Duø Ñöùc Naêm Ngheä vaãn leã pheùp xöng hoâ moät tieáng anh hai tieáng em vôùi Laâm Chín Ngoùn nhöng giöõa caûnh hoang vaéng naøy, bò baûy thaèng “thaát tinh quaùi ñaåu” keïp chaët chóa suùng vaøo soï maø laãy coø thì thöû hoûi laøm sao maø khoâng soùn ñaùi trong quaàn.... Ñöùc cho bieát laàn naøy chæ laø caûnh caùo, laàn sau seõ boû ñaïn thaät voâ tröôùc khi boùp coø. “Duø sao, tuïi em raát ngöôõng moä anh Laâm ñaõ coù moät ñôøi chinh chieán vaø nhöõng thaønh tích luùc anh laø truøm FG Chí Hoøa naêm xöa...nhöng baây giôø giang hoà ñaõ thay soùng, thôøi ñaïi naøy khoâng coøn cuûa anh nöõa... Anh Laâm neân gaùc kieám veà höôûng nhaøn ñi... tranh nhau vôùi em uùt laøm gì maáy thöù linh tinh...” Vöøa noùi Ñöùc vöøa moi trong tuùi quaàn ra moät vieân ñaïn khaùc boû vaøo “xaïc giô” (charger) vaø keùo cô baåm theâm laàn nöõa. Ñöùc laøm moät caùch nhôûn nha, chaäm chaïp töø toán, coá yù cho Laâm Chín Ngoùn thaáy laø mình ñang thay ñaïn cho khaåu suùng... Ñöùc mæm cöôøi ranh maûnh “Hoâm nay em taëng anh chuùt quaø “kyû nieäm giang hoà” ñeå anh Laâm nhôù nhöõng lôøi em noùi nghen!” Noùi xong Ñöùc nhaùy maét cho hai teân ñaàu ñinh phía sau xoác naùch Laâm Chín Ngoùn keàm chaët ñaàu toùc cuûa Laâm laïi, Ñöùc Naêm Ngheä eùp ngang noøng suùng aùp vaøo goø maù Laâm Chín Ngoùn, muõi suùng caëp saùt ngang mang tai Laâm höôùng vieân ñaïn bay leân trôøi maø laãy coø... luùc naõy khi Naêm Ngheä chóa suùng vaøo soï Laâm Chín Ngoùn maø boùp, duø suùng khoâng coù ñaïn cuõng ñaõ teù ñaùi meï noù ra roài. Baây giôø, noù noå thieät... Laâm

chæ kòp roáng leân moät tieáng lôùn: “Cheùeáttt...” Tieâng noå cuûa khaåu K54 tuy khoâng lôùn laém, nhöng vì Naêm Ngheä eùp saùt noøng suùng ngang mang tai Laâm neân aâm thanh vang ñoäng trong maøn nhó cuûa Laâm coøn hôn tieáng trôøi saäp. Khaåu K54 noå chaùt chuùa long trôøi saùt mang tai ñaõ laøm Laâm Chín Ngoùn ñieác haún. Laâm teù ñoå guïc xuoáng hai tay oâm ñaàu laên loän, ñöôøng ñaïn ñi saùt ñaõ keùo teùt moät vaønh tai cuûa Laâm laøm tuoân maùu öôùt ñaãm moät beân maët. Maét Laâm tröøng tröøng trôïn traéng hoang daïi vì quaù haõi huøng, tai ñieác haún maét môø daàn chaúng nhìn thaáy ai... Moàm traøo nöôùc daõi, Laâm laên quay ra cheát giaác ngaát xæu khoâng coøn bieát gì nöõa. Phía ñuõng quaàn cuûa Laâm hoài naõy ñaõ öôùt, baây giôø coøn coù theâm muøi hoâi nöõa... Ñaùm nhoû môùi “suûi taêm” naøy ñaõ “kyû nieäm” cho “laõo ñaïi ca” cuûa Chí Hoøa naêm xöa moät cuù sôï ñeán cöùt ñaùi gì cuõng xòt meï noù heát ra quaàn. Ñaùm “thaát tinh quaùi ñaåu” boû maëc Laâm naèm ngay ñô ngaát xæu treân neàn ñaát, tuïi noù lieäng caïnh beân traû laïi Laâm chuøm chìa khoùa chieác Dream cuûa Laâm maø luùc naõy do Söông L”Amour laùi chaïy theo coøn döïng ngoaøi bôø raïch nöôùc. Caû boïn trôû ñaàu xe chaïy ra trôû laïi loái vaøo töø quoác loä 51...Toái hoâm ñoù Laâm töï mình leát ñöôïc veà Saøi Goøn, ñaàu baêng moät cuïc vì moät beân vaønh tai bò vieân K54 baén teùt. Laâm noùi vôùi vôï laø bò tai naïn ngaõ xe... vaø töø ñoù khoâng daùm beùn maûng ñeán Vuõng Taøu nöõa. Hai naêm sau Minh Samasa vaø nhieàu teân trong ñaùm caûng caù cuøng nhau vaøo tuø trong moät chieán dòch caøn queùt giang hoà baûo keâ cuûa coâng an xöù bieån. Thaáy xöù Vuõng Taøu ñaõ vaéng ñaàu lónh, Laâm laïi mon men muoán thöû thôøi vaän trong ngaønh laøm vöïa caù laàn thöù hai. Tuy nhieân, nhö ñaõ keå laàn naøy duø khoâng ñöôïc Minh Samasa “hôïp ñoàng” nhöng vôï choàng Ñöùc Naêm Ngheä, Söông L”Amour vaãn nhaéc nhôû Laâm veà “kyû nieäm” ôû caên choøi hoang beân Gaønh Raùi... “Neáu anh Laâm coøn moø xuoáng Vuõng Taøu, thì laàn naøy tuïi em seõ khoâng “kyû nieäm” caïnh mang tai nhö laàn tröôùc nöõa ñaâu maø xuyeân töø loã tai naøy qua loã tai kia...” Thaáy laø mình khoâng coøn ñuû uy ñeå laøm cho ñaùm choù döõ môùi suûi taêm nhöng ñaày hung haõn vaø khoâng heà bieát neå nang ai, Laâm Chín Ngoùn ñaønh taïm gaùc kieám theâm laàn nöõa thì vuï taït aùt xít xaåy ra... Thoaït ñaàu Laâm Chín Ngoùn coøn nghó chuû möu khoâng ai khaùc hôn laø ñaùm Vuõng Taøu. Duø Minh Masama vaø Duõng Ba Leùm ñaõ bò “queùt” voâ hoäp

(tuø), nhöng moät choã ngon aên nhö vaäy thì laøm gì khoâng coù ñaùm khaùc nhaûy leân theá vai. Khoâng chöøng chính ñaùm ñeä cuûa Minh Samasa laø Ñöùc Naêm Ngheä vaø Söông L”Amour. Tuïi noù ñaõ chaúng daèn maët Laâm ôû Gaønh Raùi hoài hai naêm tröôùc, vaø môùi vöøa ñaây laïi baén tieáng theâm laàn nöõa khi Laâm coù yù ñònh trôû laïi Vuõng Taøu laø gì? Vuï Laâm Chín Ngoùn bò taït aùt xít nhìn beà ngoaøi ai cuõng nghó do ñaùm xaõ hoäi ñen Vuõng Taøu ra tay nhöng nhöõng bí aån beân trong thì chæ coù nhöõng ngöôøi trong cuoäc môùi thaáu ñöôïc ñaùo ñöôïc noäi tình...

vôï choàng Ñöùc Naêm Ngheä, Söông L”Amour vaãn nhaéc nhôû Laâm veà “kyû nieäm” ôû caên choøi hoang beân Gaønh Raùi...

Hoài 6 Töû vì khaåu nghieäp Baáy giôø, giang hoà Saøi Goøn coù nhieàu phieân baûn “ñaïi ca môùi” nhanh choùng noåi leân nhö naám cöùt choù gaëp trôøi möa, vaø moät trong caùc phieân baûn meùo moù nhaát ñaõ xuaát hieän khaù laâu treân choán giang hoà nhöng chöa töøng taïo döïng ñöôïc thaønh tích hay teân tuoåi gì, ñoù laø Saùu Ñöôïc. Saùu Ñöôïc tröôùc 75 chæ laø moät Trung só cô khí söûa chöõa maùy taøu trong Haûi quaân Coâng xöôûng, sau 75 nhôø cuõng bieát chuùt maùnh mung neân moùc ngoaëc ñöôïc vôùi vaøi caùn boä tham nhuõng ñeå kieám tieàn trong thôøi bao caáp cho neân vôï choàng Saùu Ñöôïc cuõng quô ñöôïc löng voán vaø phaát nhanh. Sang thôøi môû cöûa, Saùu Ñöôïc taäu ñöôïc moät caên nhaø laøm mini khaùch saïn ñeå kinh doanh nho nhoû. Nhö vaäy thì cuõng laø khaù haïnh thoâng neáu nhö Saùu Ñöôïc khoâng noåi höùng muoán laøm moät ñaïi ca taàm côõ nhö Sôn Ñaûo cuûa Ngaõ Ba OÂng. Saùu Ñöôïc coù ngoaïi hình khaù ñoà soä, “ñaïi ca” naøy naëng nhö con heo treân moät taï, göông maët nung nuùc môõ lôïn neân ñöôïc giang hoà taëng cho bieät hieäu laø

“Thieân Boàng Nguyeân Soaùi” töùc tieàn kieáp cuûa Trö Baùt Giôùi trong truyeän Taây Du Kyù - Teà Thieân Ñaïi Thaùnh Toân Ngoä Khoâng maø ñöùa treû naøo cuõng bieát, nhöng Saùu Ñöôïc khoâng ñuû “tö duy” ñeå bieát maáy tích naøy, vaø cuõng chaúng ñuû “vaên hoùa” ñeå hieåu ñöôïc ngöôøi ta goïi mình laø Thieân Boàng Nguyeân Soaùi chæ laø moät caùch mæa mai thay vì goïi “thaèng maët heo” neân khaù maõn nguyeän vôùi bieät danh “Thieân Boàng” cuûa mình. Duø nhaùt hôn thoû vaø ngu hôn caø cuoáng, nhöng “Thieân Boàng” ñaïi ca cöù khoaùi lao vaøo cuoäc tranh giaønh theá löïc giang hoà. Thieân Boàng ñaïi ca nghó raèng, Naêm Cam thì laø caùi thôù gì, chæ bieát ñaùnh baøi, nhôø coù quen bieát vaøi caùn boä neân ñi ñöôøng taéc neân baây giôø trôû thaønh “oâng truøm” ñaày ñuû quyeàn löïc, tieàn baïc, gaùi ñeïp... thì “Thieân Boàng Nguyeân Soaùi” ta ñaây cuõng dö söùc ñeå tìm ra loái taét khaùc chöù khoù gì. Khoâng chöøng coøn coù theå coøn nhanh hôn nöõa kìa. Theá laø, “nguyeân soaùi” cuûa mình tung tieàn ra loâi keùo moät soá tay giang hoà coù maùu maët veà “ôû vôùi anh Saùu”, anh Saùu seõ lo taát taàn taät keå caû gaùi vaø tieàn. Saùu Ñöôïc coù baø vôï teân Mai, khoâng hieåu taïi sao laïi coù bieät danh Mai Choät duø baø naøy hai maét vaãn coøn nguyeân. Mai tröôùc ñaây töøng laøm “gaø” cho caùc vuõ tröôøng, ngöôøi ta noùi “nhaát ngheä tinh nhaát thaân vinh” quaû khoâng sai, Mai trung thaønh vôùi ngheà laøm gaø (gaùi) sau töï naâng caáp leân ñôøi laøm “maù mì”, laø moät chöùc vuï “chaên gaø” ôû caùc nôi coù gaùi vuõ tröôøng, phoøng haùt karaoke... Roài cho tôùi luùc nhan saéc khoâng coøn truï ñöôïc vôùi ñaùm gaø tô haøng ñeâm thöôùt tha khoe saéc döôùi aùnh ñeøn maøu. Mai Choät rôøi vuõ tröôøng kinh doanh ngheà tuù baø daét gaùi. Vì coù chuùt lieân heä vôùi khaùch haøng VIP trong thôøi vaøng son luùc coøn laøm gaø vaø laøm maù mì chaên gaø, Mai Choät ñaõ nhanh choùng thieát keá ñöôïc ñöôøng daây “sextour” cung caáp gaùi goïi töø nam ra baéc. Luoân caû caùc ñaïi gia khi ñi coâng taùc ra nöôùc ngoaøi neáu coù nhu caàu daãn theo moät em chaân daøi cuøng xuaát ngoaïi du hí thì ñöôøng daây cuûa Mai Choät seõ lo töø A ñeán Z. Macao, Hongkong, Singapore... thöôøng laø nhöõng ñieåm ñeán thích hôïp cho nhöõng chuyeán “sextour kheùp kín” naøy. Vì vaäy, Thieân Boàng Nguyeân Soaùi Saùu Ñöôïc cuûa mình coù yù muoán nuoâi quaân ñeå döïng nghieäp, Mai hoaøn toaøn ñoàng yù vôùi keá hoaïch cuûa choàng. Neáu Saùu Ñöôïc maø ngoi leân ñöôïc vôùi giang hoà thì chuyeän chaên gaø cuûa coâ

87


em caøng deã khuyeách tröông. Trong nhaø ñaõ coù saün moät giang hoà môùi suûi taêm laø Ñoã Ñaït Giang em ruoät cuûa Mai. Giang laø thanh nieân môùi lôùn, ñeïp trai, daùng veû hieàn laønh nhö moät sinh vieân ñaïi hoïc neân ñöôïc khoái coâ nöõ sinh con nhaø laønh say meâ ngaû loøng saün saøng trao thaân göûi phaän, chöøng bieát ra thì chæ coù nöôùc oâm baàu maø chaïy. Ñoã Ñaït Giang cheùm ngöôøi nhö cheùm chuoái, cheùm khoâng caàn lyù do, baát keå haäu quaû, buoàn buoàn xaùch dao ra ñöôøng kieám chuyeän cheùm chôi cho vui. Cheùm thieân haï ñoái vôùi Giang chæ laø moät nhu caàu nhö aên, uoáng, nguû, thôû... khoâng coù khoâng ñöôïc. Töø laâu qua Ngoïc Côm Nieâu moät trong töù ñaïi tyû muoäi cuûa Naêm Cam, Ñoã Ñaït Giang ñaõ veà ñaàu quaân döôùi taøn duø cuûa nhaø anh Naêm ñeå laøm moät trong nhöõng veä só haøng treân cuûa anh Naêm, baây giôø Thieân Boàng Nguyeân Soaùi Saùu Ñöôïc muoán baét Giang phaûi “lobby” taïo cô hoäi cho mình tieáp caän vôùi Naêm Cam, moät laø ñeå döïa hôi vaøo Naêm Cam maø ñi taét thaønh ñaïi ca, vaø cuõng laø tìm caùch thu toùm ñaùm ñeä döõ daèn cuûa Naêm Cam veà cho mình. Saùu Ñöôïc noùi vôùi Ñoã Ñaït Giang “Caäu laø em vôï cuûa anh thì phaûi giuùp anh lo “vieäc nhaø” thì sau naøy môùi coù “chöùc saéc” vôùi ñôøi, chöù chaúng leõ laïi ñi laøm thôï cheùm cho Naêm Cam hoaøi hay sao?” Beân Caïnh Ñoã Ñaït Giang, Nguyeân soaùi ñaïi ca cuûa mình coøn coù yù doøm ngoù ñeán Taøi Ba Ñoâ moät tay chôi töøng huøng cöù khu beán Baïch Ñaèng khi nhaø haøng khaùch saïn noåi 5 sao cuûa coâng ty South Pacific coøn ñaäu taïi nôi naøy. Taøi cuõng laø moät haøng ñeä caät ruoät cuûa Naêm Cam. Chöa heát, Saùu Ñöôïc laïi mon men ñi tìm cho mình moät “caây coå thuï” coù taøn phaûi thaät roäng thì môùi phoâ tröông ñöôïc theá löïc “oai traán giang hoà” trong thôøi buoåi nhieãu nhöông naøy. Vaäy laø Thieân Boàng ñaïi ca xoay qua “nghía” ñeán Laâm Chín Ngoùn moät teân tuoåi laãy löøng, hieän ñang “gaùc kieám” quy aån giang hoà. Thieân Boàng ñaïi ca ñaâu bieát “caây coå thuï laãy löøng” naøy vöøa môùi bò Ñöùc Naêm Ngheä & Söông L”Amour, moät ñaùm nhoùc môùi suûi taêm, “kyû nieäm” cho moät cuù ñeán xòt meï noù cöùt ñaùi trong quaàn. Qua vaøi teân nhoùc hay ñeán quaùn thòt choù cuûa Laâm nhaäu luùc tröôùc Saùu Ñöôïc mon men ñeán laøm quen vôùi Laâm Chín Ngoùn vaø ra söùc môøi goïi Laâm veà “troâng coi” duøm khaùch saïn cuûa mình, ngoaøi tieàn löông “quaûn lyù” moïi chi phí aên chôi seõ ñöôïc “coâng ty” ñaøi thoï. Ñuùng laø buoàn nguû gaëp chieáu manh

88

theâm laàn nöõa, Laâm Chín Ngoùn veà truï taïi khaùch saïn Sôn Laâm cuûa Thieân Boàng nguyeân soaùi, noùi laø ñeå laøm “quaûn lyù” nhöng thöïc ra thì cuõng nhö luùc môùi ñeán vôùi chaønh caù cuûa Minh Samasa, haøng ngaøy Laâm chæ laøm coù moãi moät vieäc laø chöôøng maët ra cho Saùu Ñöôïc caëp keø daãn ñi aên ñi chôi ñeå “khoe” vôùi thieân haï. Thöøa hieåu

Haøng ngaøy Saùu Ñöôïc ñöa Laâm ñeán caùc nhaø haøng bia oâm, vuõ tröôøng.

ñöôïc muïc ñích cuûa Saùu Ñöôïc haøng thaùng phaùt löông cho mình, chæ ñeå cuøng Saùu Ñöôïc ñi aên nhaäu chôi bôøi thoâi Laâm Chín Ngoùn tænh bô thoï laõnh nhöõng gì Laâm cho laø xöùng ñaùng vôùi taàm côû ñaøn anh cuûa mình, dó nhieân laø vôùi chuyeän “kyû nieäm” cuûa Ñöùc Naêm Ngheä, Laâm Chín Ngoùn daáu bieät khoâng heà heù raêng noùi vôùi ai, vaø Ñöùc Naêm Ngheä cuõng khoâng phaûi laø moät tay thích noùi nhieàu, neân giang hoà vaãn coøn chöøa choã ñöùng cho Laâm Chín Ngoùn beân caïnh Thieân Boàng nguyeân soaùi ñaïi ca Saùu Ñöôïc. Haøng ngaøy Saùu Ñöôïc ñöa Laâm ñeán caùc nhaø haøng bia oâm, vuõ tröôøng...ñeå giôùi thieäu laø “oâng anh ñôõ ñaàu” laø “ñaøn anh” ruoät cuûa mình ... cho ñeán moät hoâm, Saùu Ñöôïc caét ngang moïi quan heä vôùi “ñaøn anh” Laâm, toáng khöù “caây coå thuï” ra khoûi nhaø moät caùch ñaày phaãn noä . “Meï, ñaøn anh gì maø ...” Saùu Ñöôïc chöûi theà vôùi gioïng haäm höïc. Thì ra, vaøo moät buoåi ñeïp trôøi. Khi Saùu Ñöôïc vaéng nhaø, Laâm leân côn ñoäng ñöïc vôùi “ngöôøi ñeïp Mai Choät” baèng caùch noùi xaáu Saùu Ñöôïc ñuû kieåu, naøo laø Saùu Ñöôïc ra ñöôøng meâ gaùi, maáy con gaø ôû bia oâm coù ñaùng gì maø Saùu Ñöôïc laïi höùa heïn seõ boû vôï ñeå röôùc em veà laøm chuû khaùch saïn, naøo laø Ñöôïc khoâng coù taøi caùn gì, maø laïi nhaùt thì laøm sao laøm ñaøn anh ñöôïc. Keøm theo ñoù Laâm tuoân ra

moät traøng taâng boác ngôïi khen Mai Choät tôùi ñænh maây xanh roài nhaøo voâ oâm Mai ñeø xuoáng ñònh quaát lieàn taïi choã. Naøo deø, ngöôøi ñeïp “chaên gaø” naøy ñaâu phaûi laø thöù gaø tô loaïi loâm coâm maø coù theå cheát vì maáy lôøi ñöôøng maät cuûa Laâm, coâ naøng bieát toûng Laâm chæ laø moät con heo noïc, “caây coå thuï” naøy ñaõ heát thôøi, khoâng tieàn, khoâng theá löïc laïi khoâng lieâm sæ nöõa thì coøn gì söùc maïnh cuûa ñaïi ca. Choàng mình maø khoâng kheùo thì chaúng khaùc gì nuoâi ong tay aùo. Bò Laâm Chín Ngoùn ñeø xuoáng saøn nhaø khoùa tay laïi, Laâm laøm hoãn ñaïi baèng caùch thoø baøn tay tuùm laáy“buïi coû” taän beân trong quaàn xòp cuûa Mai. Laâm coù kinh nghieäm veà maáy vuï “hoãn vôùi gaø” naøy, thöôøng khi ñaõ tieán ñöôïc ñeán bôø möông buïi coû thì maáy naøng gaø thöôøng coù khuynh höôùng chòu thua, hoï hay buoâng xuoâi “xí buøm bum” cho con quyû daâm duïc ñoù noù muoán laøm gì thì cöù laøm ñi... Laâm khoâng ngôø vôùi coâ naøng Mai Choät hieän ñang laøm chuû caû... traïi gaø thì phaûn öùng cuûa coâ naøng quaû coù khaùc. Thay vì nhaém maét “xí bum bum” nhö ñaùm gaø tô khi bò khaùch muoán chôi quît... Mai cöông quyeát choáng traû, maëc keä cho baøn tay cuûa Laâm ñaõ tuùm ñöôïc buïi coû cuûa mình vaø thaèng “quyû giaø” naøy coøn ñang mon men cho maáy ngoùn tay cuûa noù loäi xuoáng möông raïch cuûa naøng nöõa chöù... Bò Laâm Chín Ngoùn khoùa tay, Mai khoâng theå caøo caáu ñöôïc, coâ naøng beøn haù moàm ngoaïm moät ngoaïm taän löïc vaøo coå Laâm. Baát ngôø vôùi phaûn öùng khaù quaùi gôõ cuûa Mai, Laâm heùt leân nôùi tay, thì nhanh nhö caét, khoâng ñeå Laâm Chín Ngoùn kòp phaûn öùng, coâ naøng chuû traïi gaø co gioø toáng maïnh theâm cho Laâm moät ñaïp nöõa nhaém ngay vaøo giöõa boä “deá” cuûa con quyû giaø... Laâm Chín Ngoùn bò hai cuù ñau ñieáng hoàn boû Mai ra, hai tay buïm “thaèng con” cuûa mình maø oaèn oaïi... Mai phoùng chaïy leân laàu vaøo phoøng rieâng cuûa mình khoùa traùi cöûa laïi vaø baám phone goïi cho “Thieân Boàng” ñaïi ca Saùu Ñöôïc bieát. Khi Saùu Ñöôïc trôû veà ñeán nhaø thì Laâm ñaõ ñi maát, vaø dó nhieân ñaâu coøn maët muõi naøo ôû laïi laøm “quaûn lyù” cho khaùch saïn Sôn Laâm ñeå ngaøy ngaøy ñöôïc Thieân Boàng Nguyeân Soaùi - Trö Baùt Giôùi ñaïi ca Saùu Ñöôïc daãn ñi aên chôi nöõa. Töø ñoù, Saùu Ñöôïc ñaâm ra thuø gheùt caùc loaïi “ñaøn anh” vaø quyeát taâm phaûi töï mình trôû thaønh moät thuû lónh taàm côõ. Coù ñieàu, do xuaát thaân ñi leân töø “ nhôø vaøo beân vôï”, Saùu Ñöôïc thieáu haún nhöõng phaåm chaát quan troïng cuûa moät baäc ñaøn anh giang hoà. Coäng vaøo khaùt voïng quaù muoán

mau choùng trôû thaønh ñaïi ca, laïi theâm tö caùch thaáp keùm cuûa Saùu Ñöôïc ñaõ bieán “nguyeân soaùi ñaïi ca” thaønh moät troø khoâi haøi loá bòch, moät tay taáu haøi bò “phoâ” giöõa saøn dieãn, vaø thaønh moät thöù “ñaïi ca” khoâng hoaøn chænh cuûa giôùi giang hoà ñôøi môùi. Moät ngaøy noï, Saùu Ñöôïc leâ taám thaân naëng hôn moät taï cuøng boä maët Trö Baùt Giôùi ñeán baùo cho Naêm Cam moät ñieàu khoâng vui: “Anh Naêm, giöõa anh vôùi thaèng Laâm Chín Ngoùn coù gì baát hoøa khoâng vaäy?” Luùc naøy nhôø vaøo em vôï laø Ñoã Ñaït Giang, moät tay cheùm treû ñöôïc Naêm Cam tin duøng trong toaùn caän veä chieán ñaáu cuûa mình, Saùu Ñöôïc cuõng coù chuùt giao tình trong vaøi laàn gaëp Naêm Cam ôû maáy choã aên chôi. “Khoâng, tuïi tui laø anh em quen bieát nhau hoài tröôùc giaûi phoùng! Luùc sau naøy aûnh ôû tuø ra tui cuõng coù thaêm vieáng vaøi laàn. Maø coù gì khoâng vaäy?” Saùu Ñöôïc chôi troø “möôïn ñao gieát quyû” ñònh nhôø tay Naêm Cam röûa haän vuï Laâm Chín Ngoùn laøm hoãn daùm “loäi möông nhoå coû” treân ñaùm ruoäng rieâng cuûa vôï mình “Thaèng cha Laâm ñi noùi xaáu anh Naêm lung tung laém ñoù! Noù noùi, anh Naêm laø “thoû ñoäi loát coïp”, roài thì “caùo möôïn oai huøm”... Naêm Cam ngaïc nhieân nhöng vaãn töôi cöôøi hoûi: “Kyø vaäy? Toâi coù mích loøng gì chaû ñaâu kìa?“ Thöïc ra, Naêm Cam cuõng dö bieát baáy laâu nay, töø ngaøy ra tuø duø thænh thoaûng vaãn nhaän ñöôïc giuùp ñôõ cuûa mình, nhöng Laâm Chín Ngoùn laïi luoân luoân mieät thò veà vai veá truøm ñaïi ca cuûa Naêm Cam. Cuïc töùc ñaõ daâng leân tôùi ngang coå hoïng cuûa oâng truøm. Naêm Cam chöûi theà trong buïng “Ñuø maù maøy Laâm, tao ñaâu coù choïc gheïo gì maøy ñaâu chôù?” Chöa heát, moät buoåi toái ngöôøi ñeïp Kim Anh chuû Bar Karaoke Chieâu Quaân goïi phone ñeán baùo cho Naêm Cam bieát. “Anh ôi, coù anh Bình Kieåm muoán xin noùi vôùi anh vaøi caâu gaëp anh!” Bình laø moät tay chôi môùi gaén soá maù, anh chaøng naøy coù taøi “chôi hoa caû cuïm” luùc ñaàu caëp boà vôùi Kim Anh, sau laïi trôû thaønh em reå cuûa baø chuû Bar Chieâu Quaân, vaø baø chò vôï laïi coá gaéng ra söùc ñaùnh boùng teân tuoåi cuûa “ngöôøi tình cuõ” baây giôø laø em reå mình. “Coù chuyeän gì khoâng Bình?” Naêm Cam hoûi gaõ du ñaõng ñang leân ñôøi teân tuoåi maø mình gheùt nhaát treân ñôøi chaúng hieåu taïi sao. Duø Bình

kieåm vaãn raát moät möïc bieát anh bieát em, vaø chöa heà coù moät haønh ñoäng hay lôøi noùi naøo “va chaïm” ñeán Naêm Cam, nhöng khoâng hieåu sao cöù moãi laàn nhaéc ñeán Bình Kieåm laø Naêm Cam caûm thaáy coù moät caùi gì ñoù lôïn côïn trong ñaàu. Coù leõ haøng ñaïi ca nhö Naêm Cam thöôøng coù moät “linh tính” khaù beùn nhaïy, nhìn nhau moät caùi laø coù theå “caûm nhaän” nhau ñöôïc seõ laø baïn hay thuø vôùi nhau sau naøy. Tröôøng hôïp Naêm Cam khoâng öa Bình Kieåm coù leõ vì nhö theá chaêng?

Khoâng nhòn ñöôïc nhuïc, Laâm Chín Ngoùn gaàm leân quaùt ñaøn em cuûa mình

Gioïng “pa-ke” cuûa Bình Kieåm baùo caùo ngoït nhö mía luøi “Anh Laâm Chín Ngoùn, chaúng hieåu sao cöù chöûi anh Naêm suoát...Anh Laâm noùi roài seõ coù luùc phaûi tính tôùi anh Naêm thoâi!” Nöõa! Môùi Saùu Ñöôïc noùi xong roài baây giôø ñeán Bình Kieåm, dó nhieân laø khoâng theå coù moät truøng hôïp nhö vaäy. Naêm Cam vôø toû ra ngaïc nhieân trong luùc löûa giaän ñaõ boác ñuøng ñuøng: “Laï vaäy kìa? Anh coù laøm gì chaû buoàn ñaâu caø? Chuù coù bieát theâm chuyeän gì khoâng?” “Daï, Em ñaâu bieát, coù ñieàu traùch nhieäm ñaøn em thì phaûi baùo cho anh thoâi! Bình phaân bua vôùi khuoân maët coá taïo ra veû chính tröïc, coâng baèng.” Naêm Cam vöøa noùi lôøi caûm ôn vöøa töùc thaàm trong buïng. Duø tin raèng chuyeän Laâm Chín Ngoùn thöôøng xuyeân beâu reáu mình laø thaät, nhöng ôû moät caùi nhìn khaùc, Naêm Cam vaãn bieát muïc ñích cuûa “thaèng maët heo” Saùu Ñöôïc vaø teân nhoùc Bình Kieåm naøy muoán gì khi cheá daàu vaøo löûa. Tuïi noù chæ muoán tính thuø rieâng vôùi Laâm Chín Ngoùn thoâi. Caùi troø “möôïn ñao gieát quyû” laøm sao qua maét noãi ñaïi ca Naêm Cam. Nhöng, duø theá naøo ñi nöõa Laâm Chín Ngoùn cuõng phaûi traû giaù cho chính khaåu nghieäp cuûa mình. Chuyeän Saùu Ñöôïc & Bình Kieåm coøn chöa nguoäi thì ñích thaân Naêm Cam laïi coù dòp ñoái dieän vôùi Laâm Chín Ngoùn taïi moät nhaø haøng ôû Nguyeãn

Traõi quaän 5. Moät böõa tình côø Naêm Cam vaø vaøi teân ñeä chæ gheù qua nhaø haøng naøy aên uoáng bình thöôøng thoâi thì ñuùng laø oan gia töông baùo. Giöõa luùc moái giaän Laâm Chín Ngoùn beâu reáu mình coøn ñang soâi suïc trong loøng thì Naêm Cam ñuïng ñaàu vôùi Laâm Chín Ngoùn cuøng vaøi ñaøn em môùi chieâu duï cuûa Laâm ñang aên nhaäu ôû chieác baøn trong goùc phoøng. Thaáy Naêm Cam ñeán, nhöõng teân thuoäc haøng ñaøn em cuûa Laâm Chín Ngoùn ñang ngoài trong baøn ñeàu nhaát loaït ñöùng leân chaøo vaø caàm ly ñeán gaëp “anh Naêm” ñeå cung kính môøi moïc, ñaùm ngu naøy queân meï noù “chuû nhaân oâng” cuûa cuoäc aên nhaäu beân baøn mình chính laø Laâm Chín Ngoùn. Khoâng nhòn ñöôïc nhuïc, Laâm Chín Ngoùn gaàm leân quaùt ñaøn em cuûa mình nhöng coá yù cho Naêm Cam nghe: “Naøy Huøng, Quaân! Thaèng Naêm Cam laø caùi ñeùo gì maø tuïi baây phaûi bôï ñôõ. Tao coi noù nhö “chuoái” tao ñaây neø. Ñuø meï noù thaèng naøo quò luî Naêm Cam thì cöù bieán qua baøn noù, ñöøng coi tao laø ñaøn anh tuïi baây nöõa! Naêm Cam maët tím baàm taùi daïi ñi... Ñuø maù noù caùi thaèng ñieân naøy, mình coøn chöa tính “phaûi quaáy” vôùi noù maø khi khoâng voâ côù giöõa thanh thieân baïch nhaät laïi bò noù chöûi bôùi haï nhuïc nhö vaäy... Duø trong loøng soâi löûa, nhöng maët ñaïi ca vaãn laïnh nhö ñóa traùi caây öôùp ñaù. Naêm Cam ñöùng leân “Anh Laâm say roài! Toâi cuõng hôi meät, thoâi anh em ngoài chôi, toâi veà tröôùc.” Noùi xong Naêm Cam quay löng boû veà ngay. Maùu yeâng huøng laáp maát trí khoân, Laâm Chín Ngoùn nhìn Naêm Cam boû ñi maø cöôøi saëc leân saûng khoaùi, Laâm ñaâu ngôø raèng baèng nhöõng lôøi haï nhuïc Naêm Cam ôû giöõa ñöôøng, ngay trong luùc naøy, luùc maø Naêm Cam ñaõ coù moät vò theá “truøm ñaïi ca” cuûa taát caû caùc caùnh giang hoà xaõ hoäi ñen, thì ñoù chaúng khaùc gì hoài chuoâng baùo töû daønh cho Laâm Chín Ngoùn, moät daáu chaám heát cuoäc chôi giang hoà do chính Laâm töï troàng vaøo ñaàu mình.... Xin ñoùn xem tieáp kyø tôùi: Laâm Chín Ngoùn nhaän “kyû nieäm” laàn 2 cuûa giang hoà töø “keá hoaïch gia” Dung Haø nöõ quaùi beán caûng Haûi Phoøng, taøn ñoäc thaûm khoác hôn nhoùm “thaát tinh quaùi ñaåu” cuûa Ñöùc Naêm Ngheä Söông L”Amour nhieàu. Taát caû nhöõng tình tieát ly kyø haáp daãn chöa töøng tieát loä... seõ ñöôïc taùc giaû töôøng thuaät thaät chi tieát vaøo soá baùo tieáp theo, môøi baïn ñoïc nhôù ñoùn xem...

89


Taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng phaùt haønh roäng raõi treân toaøn caùc tieåu bang. Ngoaøi caùc shop taïi nhöõng khu vöïc Vieät Nam, baïn ñoïc coù theå tìm taïi caùc newsagency, bookstalls, caùc ñieåm baùn lotto cuûa UÙc theo ñòa chæ töøng vuøng döôùi ñaây:

Taïi West Australia

Shop 4 Wade Crt Summerfield WA, 160 Lincold, Highgate Perth WA Tan Hoa Thanh 177179 Brisbane St Perth WA

Taïi Canberra

Belconnen ACT Newslonk N’agency 2 Mort St. Canberra Canberra City News’cy Sh6 Centrepoint Petrie Plaza Canberra City Lanyon N’agency Shop 18, Lanyon Marketplace Woden L66 W’den Plaza Tugg’nong: ACT Sh13 T’nong S/C Florey: Shop3, Kesteven St. ACT

Taïi Sydney & Metro (theo thöù töï ABC)

Ashfield NSW 279 Liverpool Rd Bankstown Plaza Newsagency 29 Old Town Plaza B’town NSW Restwell Newsagency 4 Chapel Rd B’town NSW Old Town Plaza N/Agency 118 Old Town Plaza B’town Shellharbour Sq N/agncy 35 Shellh’bour Sq Barrack Hights NSW Newsfront N’agency Sh 50 Westfield c/tre Newsexpress Belconnen sh 114 Westfield Town Belconnen NSW Belmore Newsagency 362 Burwood Rd Belmore NSW Belmore Bokkstall On Train Station Belmore NSW Bale N’agency Shop 22 Bonnyrigg Plaza B’rigg Bonnyrigg N’agency Sh 6,57 Brown Rd B’nyrigg NSW Burwood N’agency Sh 7 Murray Arc 127133 Burwood NSW Burwood Rail N’agency

90 98

On Burwood Train Station News Rapt N’agency 64B John St. Cabramtta C.N.T Tran N’agency 200 Railway Parade Cabramatta NSW Cabramatta East (Tran) n’gency 150 Ca’tta Rd C’tta NSW Campsie North Liu n’agency 195 Beamish St. C’psie Campsie Centre A’gency 20/1428 Amy St C’psie NSW Chris/ N’agerncy Shop 2, 68 Evaline St C’psie Mid Campsie N’agency 245 Beamish St C’psie Canleyvale News Shp3 Canleyvale Rd C’vale NSW Lucky Newsagency Shop 8 /509 Hume H’way Casula Hoxton Pk NSW ChesterHill N’agency 148 Waldron Rd Chesterhill NSW Lakeland n’agency Sh6 Crn Epson & Child Rd Chipping Norton NSW Claymore n’agency Sh3/19 Dobell Rd C’more NSW Corrimal 437 Princes H’way Corrimal NSW Pigott JV Newsagency 163165 Oxford St Darlinghurt Sydney Bus Stop 366 New South Head Rd Double Bay NSW Dulwich Hill Book stall On Station Dulwich Hill Clempton Pk Newsagency 196 William St Earlwood NSW Lake nws’cy Sh1 BKK shop Cen, Evans Ave Eastlake NSW Epping C’tral nws’cy 52 Rawson St Epping NSW Fairfield f’rum nsa’cy Sh 16 The Chase C’tre Smart St Fairfield NSW Fairfield Forum News Sh6 Forum F’field Shopping C’tre Fairfield Heights 251 The Boulevard F’ Heights Fairy Meadow 35 Princes H’way NSW Fairvale Shop3/338 Fairfield George Hall 2A Crn Haigh & George Cres Glenfield Shop4, 8086 Railway Pde Granville 26 South St, 25 Good St 11/12 Dellwood Green Valley Sh2./174 Greenacre 187 & Waterloo Rd Greenfield 11 G’field Rd Guildford 370 G’ford Rd 339 G’ford Rd

Gungahlin, Sh 12 M’pl Hibberson Hassall Grove 2/211 Buckwell Dr. Hombush, on H’bush Station Horsby, 33 Florence St Hurston Pk, 12 Crinan St. Ingleburne 15 Oxford Rd King Saøi Goønrove: 248 K’grove Rd Kogarah: 52 Railway Pde On K’rag Staion Lakemba: On L’kba Station vaø 99 Haldon St, 40 Railway Pde Landsvale Sh9, S/C 210216 Hume H’way Lidcome: 7 John St, 19 Joseph St., Del Church St & In White Bin Liverpool: 64 More St, Unit 4/1 Woodland Rd, Sh27, L’pool Plaza, Shop 249 Westfield Centre M’qu’rie St., On Liverpool Station Macquarie field 38/39 Victoria Rd Marrickville: 22 Day St, 290 M’ville Rd, 246 Wardale Rd, Sh 27, 34 Victoria Rd Mascot: 201 King St, Mayfield: 53 Maitland Rd Merryland: 181 Me’land, 162 M’land Miller Sh7 Miller S/C Milperra: 3/6 Bullecourt Ave Mt Druitt: On Station, Supa News Westfiel S/C, Sh16 W’field C’tre Mt Pitchard: 44 Meadows Rd Narwee: 1/159 Penshurst Rd Newtown: 1 Wilson St., 399 King St, Sh 23, 503511 King St, Strathfield: 189 Concord Rd Padstow: On Station Punchbowl: 1428A Canterbury Rd Redfern: 120A Redfern St, 243 Chalmers St., 141 Redfern St., Regents Pk: On Station Recesby: 46 Simmons St., 10/64 Beaconfield St Riverwood: On Station Rockdale: 500 Princess Hway Smithfield: 2/66 Dublin St, Smithfield: 683 Horsley Dr St. Marrys: On Station 118 Queen St Stanhope: Crn Sentry & Stanhope P/way Sydnham: On Station Sydney: 735 George St Toongabie: 46 Aurelia St Wakeley: Shop 4 S/C Bulls Rd Warrawong: Sh2,7274 King St Warwick Farm: 6/14 Hume Hwy Waterloo: 138 Raglan St Wenworthville Sh27 Emma Cres Wiley Pk: 66 King George Rd Wollongong Sh6 175 Keira St Yagoona: Sho Long Chen Thai Nguyen 2 Rookwood Yennora: 152 Fairfield St

Söûa Chöõa Xe Beyond 2000 Auto Care,Tel: 03 9312 1198, 04 Future Auto Care; Tel: 9460 6548, 0407 197 412 Phaùt Söûa Xe Löu Ñoäng 0401 057 699, Tommy: 0424 847 539 Saigon Aussia, 03 9364 5122 Mechanical & Towing, Linh: 0432 100 972 or 0432 651 000 Autoteck PTY LTD, Cöôøng 0433 568 398, 03 9312 2484 Mua Xe Boû, Nam 0417 557 999 Söûa Xe Löu Ñoäng, Anh: 0450 425 868, Tuaán: 0426 246 667 Tö Töôïng Söaû Xe Löu Ñoäng, 03 9352 8825, 0416 095 319 Lee Löông Söaû Xe 0411 556 380, 03 9310 1003 Söaû Xe Löu Ñoäng, 0413 224 656, 03 9352 6881 Spot On Tyres & Auto, 0422 830 992; 03 9311 4838 GH Laøm Ñoàng Sôn Xe, Hoaøng: 0434 114 996 Tho Auto Care, 0422 871 817, 03 9311 4846 Auto Security, 0431 240 630 Service Xe Löu Ñoäng, Lee: 0411 508 053 Super Car Alarm, 03 9711 1519, 0434 677 493 Taâm Söûa Xe, 0403 332 810 Söûa Xe Löu Ñoäng, Huy: 0421 792 861 Tyres, Daäu: 0403 155 069, 0423 082 866, 03 9311 3214 Söûa Xe Taò Nhaø Baûy: 0425 718 394, 03 9352 4899 Anh Khoa Crash Repair, 0413 394 925, 03 9312 0588 Vaïn Naêng Keùo Xe, 0413 128 631, 03 9318 3839 P & Son Auto Repair, 03 9546 4833 Thien Long Smash Repair, 03 9364 2575, 0418 533 848 Haûi: 0413 650 992, Tung: 0411 882 026, Taøi: 0403 583 515 Tröôøng Höng Auto Repairs, 03 9548 1103 Car Service Terry Phaïm Leâ: 03 9362 1212, 0433 456 184 Linkim Motors, 03 9318 1441 VN Body Works, 2/ 1,3 Burke St, Braybrook 3019 03 9364 7316, 0422 232 797 L.K Motors Repairs, 0403 578 576, 03 9879 5138 Daùn Kieáng Maøu Xe Daùn Kieáng Maøu, 0411 137 756, AH: 03 9318 7268 Daùn Kieáng Maøu, 0423 802 858, sau 7pm: 03 9346 9438 Daùn Kieáng Maøu, Tony: 0421 597 922, 03 9701 2255 Daùn Kieáng Maøu, Thaønh 0413 487 074, 03 9769 1059 DMS Kieáng, Andy: 0413 092 315, Lan: 0430 504 255; Kieáng Cho Nhaø Shop Haõng Xöôûng 0417 009 210, 0417 341 508, 03 9311 4630; 03 9356 0119 Affordable Glass PTY LD, 03 9310 8050 Kieáng Myõ Thuaät, 0423 666 216, 03 9323 0033 Kieáng Beå Ñöøng Lo, Mandy: 0413 003 003, 0412 305 305 Cöaû Kieáng Nhoâm, 03 9310 2895, Nguyen 0416 145 046, Ñieän & Ñieän Laïnh Ñình Electrician, Ñình: 0401 927 600 Wolf Electrical & Security, 0434 185 348 Nhaø & Haõng & Shop, Tuaán or Frank 0402 982 312 Robens Eletrical Air Con 0417 345 969, 03 9366 1605 Baûo Ngoïc Thôï Ñieän & Ñieän Laïnh, 0422 889 266 Heating and Cooling Solution, Hoaøng: 0468 716 838 Thôï Ñieän, Taân Lee: 0435 773 567, 03 9266 0340 Ichiban Air Conditioning, Cô: 0411 456 883 Thôï Ñieän, Sôn: 03 8307 2210 0413 248 055 Ñieän Laïnh TNT, Thaønh: 0411 190 650 Voõ Electrical Rec 20705, Tuaán Voõ: 0403 332 831 Jasminetech, Toaøn: 0430 605 039, Cöôøng: 03 9266 0403 Höng Nguyeãn Electrics, 03 9440 1244; 0432 593 634 Nham ( Chris) 0404 037 522; 03 9078 0036 Nhaän Söûa, Nghóa: 03 9547 5114; 0412 868 482 Sôn Ñieän Laïnh, Loø Söôûi, Sôn: 03 9364 3374, 0400 503 177 Vo Elec Alarm, 0412 327 986; 03 9390 4691 Cô, Nhieät, Ñieän Laïnh 0411 885 191, 03 9769 1061 AÂn Thôï Ñieän, 03 9547 3170, 0412 994 6617 Electrical Contractor Pty, Ltd, 03 9547 9090; 0417 583 549 Thôï Ñieän Nhuaàn: 0418 124 760; 0430 016 518; 03 9362 1376 Tuaán Ñieän Laïnh, 03 8802 8252; 0434 378 855 MQ Electrical & Alarm, Minh 0413 119 539, 03 9323 0121 Leâ Ñöùc Electrical, 0413 755 294 Nam Tuaán, TD Ñieän Laïnh, Tuaán: 0402 293 041 Tung Le Electrical Contractor, 03 9312 4317, 0401 674 778 Ñieän Laïnh, 03 9466 3981; Laõm: 0412 382 909, Hoàng: 0402 830 107 MT Ñieän Laïnh, Taâm: 03 9382 8836; 0412 656 267; 0412 888 747 Ñöùc Tuaán Thôï Ñieän + Laïnh, 0434 199 695, 0402 293 041 Hoaøng Thôï Ñieän, Hoaøng 0421 319 573

Ñieàn Thôï Ñieän, 0403 370 803 Ducted Heating Nghóa: 0414 350 746 Ñoàng Thònh Ñieän Laïnh 0403 342 081; a/h: 03 9331 0875 Air Sonic, Cöôøng: 0430 190 518 Hoaøng Long Electrical Contractor, 0414 821 183 Maùy Laïnh, Nhuaàn: 0418 124 760, 0434 016 518, Cöôøng: 0430 190 518 Tuaán Gaén TV Antenna/ 0431 174 876 Söûa TV, Taâm: 03 9077 2849, 0412 631 311 Söûa Maùy Giaët & Tuû Laïnh, Sam: 0413 119 619 TV & Ñieän Töû Truyeàn Hình Satelite Töø Vieät Nam, Vaên 0425 903 718 Taâm Tuaán Chuyeân Gaén Satellite, 03 9364 6178; 0421 374 130 Thieát Bò Baûo Veä An Ninh Alarm, Camera, Phone Computers, Hai: 03 9466 4846, 0412 599 159 Technician Nguyen ( Dat), 0403 360 636 Security Alarm, Toaøn: 0403 254 482, Minh Traàn 0411 619 353 Quaân Telecom, 0434 279 939 DMS Security Alarm, 03 9689 6570, Andy 0413 092 315, Lan: 0430 504 255 Thanh T.V,Alarm, Tel: 0401 909 TCN TV Satellite/ Security Network, 04 01 01 72 72, Giaët Thaûm Chuøi röûa heä thoáng maùy laïnh & söôûi Minh: 0431 536 126 Lestra, Giaët Thaûm, 03 9395 6516, 0403 66 44 58 Giaët thaûm Phong: 0421 602 050, 0413 099 532 An Giaët Thaûm, An: 03 9544 7180, 0432 871 744 Giaët Thaûm Phöôùc: 03 9464 6883; 0413 068 784 Giaët Thaûm & Traûi Thaûm, Baûy: 03 9312 7248; 0417 345 593 Giaët Thaûm, Haûi: 03 9466 3396; 03 9540 8164; 0412 287 844 Coâng Ty Giaët Thaûm, Long: 03 9484 9341; 0408 393 485 OÁng Nöôùc Thôï thoâng coáng & oáng nöôùc, 0431 812 800, 0402 182 367 Plumbing, Andy 0413 092 315, Lan: 0430 504 255; 03 9689 6570 Hong Le Plumbing, Khaùnh 0413 381 720, 03 9352 0188 Thôï Söûa OÁng Nöôùc, Sôn, Vieät: 0402 770 636, 03 9311 1465 Jani Plumbing And Buider, 03 9017 9653, 0419 378 701 Plumbing Services, Naji: 0418 569 288; 03 9836 6101 Hoà Plumbing & Gas, Nhanh: 03 9547 5205, 0402 886 699 Thaûo Leâ Plumbing, Thaûo: 0432 300 688 Hoaøng: The Best Plumbing, 0431 378 748 Thôï OÁng Nöôùc, Huyønh: 03 9850 9245; 0412 082 677 Thôï OÁng Nöôùc, Kim 0432 826 824, a/h: 03 9318 4124 Thôï OÁng Nöôùc:, Huøng: 03 9546 3126, 0439 400 567 OÁng Nöôùc, Loùt Gaïch, Bình: 03 9312 5945; 0411 859 299 OÁng Nöôùc, Coáng, Vaên Vónh: 03 8361 7875; 0417 336 576 Caét Coû Laøm Vöôøn Ñoå raùc Caét caây, 7 Nghieâm: 0425 765 615, 03 9512 6627 Caét coû laøm vieäc, Thöông: 03 9398 5315, 0411 662 830 Taøi Trinh Laøm Vöôøn, Taøi: 0418 105 871 Doïn Raùc Vaø Saét Vuïn, Shane: 0407 599 616, 03 9708 6603 Sang, Caét Coû, Sang: 0402 941 844; 0432 815 944 Vuõ Lawnmowing And Gardencare, Vuõ: 0422 838 769 Caét Coû, Laøm Vöôøn, Söaû Ñieän, Ñöông: 0468 931 520 Baù Taøi, Caét Coû, Doïn Raùc, Baù Taøi: 0422 111 868 House & Garden Hoaøng: 0413 597 379; Thieân: 0432 017 116 Caét Caây Quang: 03 9547 4557; 0421 826 000 Caét Caây, Hoaøng: 03 9893 1157; 0419 303 680 Caét Caây, Meù Nhaùnh, Baûo Chôn 0409 965 413 Doïn Raùc Caét Coû, Tam: 03 9362 1762; 0411 082 060 Doïn Raùc, Ñoå Soûi, Baûo 03 9361 2363; 0411 517 877 Quaân, 03 9382 6255; 0432 149 274 Caét Coû & Doïn Raùc, Chuù Thuûy: 0432 701 035 Handyman Caét Coû Doïn Raùc, 0410 894 892 - 0432 739 944 Ñaït, 03 9382 6754, 0424 495 672 Caét Coû Doïn Raùc, Anh Naêm: 0432 081 389 Sôn, 0478 177 244; 0403 360 012 Caét Coû Doïn Raùc, Trieàu 03 9364 8956; 0402 997 901 Caét Coû, Doïn Raùc, 0451 860 192 Söûa Maùy Caét Coû, 0401 403 051 Doïn Nhaø & Chuyeân Chôû Tuaán 03 9427 0962; 0418 545 900 Gioûi Doïn Nhaø, 03 9366 7160, 0409 667 160 Chuyeân Chôû Doïn Nhaø, Höng: 03 9464 3237; 0423 407 552 Hoaøi Doïn Nhaø, Hoaøi 03 9404 5698; 0410 328 620 (sau 6pm) Minh Thaønh Doïn Nhaø, 0423 906 592, 0413 885 615 Hoaø Transport, 0420 968 815 Huøng Duõng Doïn Nhaø, 03 9367 1498; 0418 998 077 Chuyeân Chôû Doïn Nhaø, Taâm: 03 9312 1141, 0413 888 590 Huøng Doïn Nhaø, 03 9547 1156; 0423 840 630

91


Chuyeân Chôû Doïn Nhaø, Kyø: 0402 768 128, 0402 198 929 Töôøng Nguyeân Doïn Nhaø, Töôøng Nguyeân: 0466 693 811 Haøo Doïn Nhaø, 0431 790 225 Huy Doïn Nhaø, Huy: 0422 890 694 Doïn Nhaø, Xuyen: 0435 200 503 Vinh, Doïn Nhaø &ø Xuyeân Bang, 03 9317 4484; 0412 422 570 Doïn Nhaø, Long: 0423 633 566; 03 9332 6338 Chôû Möôùn Doïn Nhaø, Vöông: 0411 450 773; 03 9478 1542 Ngoïc Soaïn Doïn Nhaø, 03 9713 0053; 0400 792 999 Vuõ, Chuyeân Chôû Doïn Nhaø, Vuõ: 03 5941 8842; 0431 648 598 Truck Doïn Nhaø, 03 9366 9387 0401 828 497 Chuyeân Chôû Doïn Nhaø, 03 9314 9572; Hoa: 0422 877 355 Ñöa Ñoùn Khaùch Springvale, Melbourne Airport Bus, Huøng: 0434 006 434 Ñöa Ñoùn Phi Tröôøng, 03 8390 0988 Airport 35, 0431 290 662, 03 9318 8373 Chìa Khoùa Tröông Thôï Khoaù Löu Ñoäng, 0402 597 856, 03 9546 1269 Thôï Khoùa Trung, 03 9859 9297; 0410 654 929 K.C Locksmith, : 03 9346 9399; 03 9547 3853; 0403 133 960 Dieät Daùn Moái Moït Coân Truøng Tran’s Pest Control, 03 9311 3259; 0418 549 892; 0420 544 122 Maøn & Cöûa Thaønh Nhaâns Curtains, 0421 321 564 Chuyeân Söûa Cöûa Cuoán An Toøan, An: 0413 140 226; 03 9939 8718 N.P.T Security Door & Fly Screens, Toaøn: 03 9333 6265, 0403 034 801 Smart Shutters, 03 9574 0322 Cöûa Cuoán An Toaøn, 03 9364 2232, 0407 994 722 Toaøn, Cöûa Security Maøn, Roller Shutter, 03 9333 6265; 0403 034 801 HTD Blinds, 0411 507 076, 03 9077 1353 In, Style Blinds, Duõng: 0406 373 557; 0405 821 374, 03 8361 7642 Coâng Ty Maøn Cöaû Soå New Force Blinds, 03 9364 3658; 0412 366 456 Doors, Luôùi Ruoài, Chöông: 03 8339 2195; 0403 023 358 TK Blinds, 03 9548 5275; 0417 555 996 Shutter Blinds, 03 9748 5427, 0425 764 997 Rainbow One, 03 9077 1353; 0411 507 076 Maøn P.V.C Outdoor, Tam Van: 0409 867 262 Viet Design, 0450 000 963 Xaây Caát Söûa Chöõa Nhaø & Shop Bobcat, Exca’tor, Tipper Truck, 03 9362 1363, 0422 877 815 Van Bobcat, Tipper, Exca’tor, 03 9363 3105, 0431 807 789 Mr. Bin, 03 9314 2774, 0403 605 085 Star Bobcat, Excavator, Thaùi: 0413 208 629; 0413 160 360 Bobcat, Söûa Nhaø, Söûa Shop, Lyù: 03 9317 4990; 0418 395 844 Duõy Xaây Söûa Nhaø, Duõy: 0413 597 094, 03 9312 5801 Chuyeân Söûa: Nhaø, Shop, Hoàng: 03 9323 0212, 0421 104 537 Söûa Chöõa Nhaø, Shop, Troïng: 03 9363 3987, 0422 595 398 Söûa Nhaø & Shop, Duõng: 0401 678 559 Söûa Phoøng Taém, Loùt Gaïch, Haûi: 0422 683 386, 03 9512 4278 LT Building PTY LTD, Lieâm: 03 9312 7903, 0413 320 766 Keysborough’s, Hung: 0421 912 226, 03 9711 5891 Phuùc Bobcat, Tipper Truck, 03 8307 3375; 0432 715 678 Tieán: 03 9399 3348; 0403 270 114 Nhaø Beáp DL Fine Kitchen Cabinets, 03 9312 1045 CNC Kitchens Pty Ltd, 03 9310 2642; fax 03 9310 2640 Kitchen 4 All, 03 9364 9636, Kieân 0413 515 418 Sunrise Perfect Kitchen, 03 9311 7999; 0412 288 679 L.V Kitchen PTY Ltd, 03 9689 8829; 0411 189 115 Tín Tuaán Kitchen, Tín 0421 869 816, Tuaán 0422 878 711 Hoaø, Bình Kitchen Cabinets, 03 9546 6352, 0434 596 416 D & H Kitchen, 03 9310 2625; 0412 798 360 Today s Kitchen, 03 9318 5897 Sunshine Kitchen, 03 9314 1811; 0402 383 705 T & H Kitchen & Shopfiting, 03 9356 0009; Thaâu 0466 542 470; Haûi 0411 412 246 K.E Kitchen PTY/ LTD, 03 9312 2291; Ñoáng: 0434 599 955 Range Hood, Maùy Huùt, 0412 650 902 Thieát Keá & Xaây Caát Söûa Chöõa G7 Shopfitting, 0401 686 169 Blue Print, 03 9687 3303, 0413 189 177 Bengee Homes PTY LTD, 0434 589 822 PH Homes, 03 9314 9572; Hoaø Traàn 0422 877 355 Archibuild Khieâm Huyønh: 0434 246 926, 03 9307 0813 Vaên Phoøng Thieát Keá, 03 9478 2801, 0407 556 652

92

Chau Le Architect, 03 9552 4093, 0413 955 826 Award Dream Home, 03 8502 7562, 0422 199 270 Home Building Service, 0434 348 482 Söûa Nhaø, 0401 268 481, 0414 308 838, 03 8390 0668 Builder License, Trung: 0411 015 071, 0413 392 854 MT Builder P/L, Minh: 0426 050 767 Söûa Chöõa Nhaø, Shop, 03 8502 2636, Shop Fixout Chuyeân Nghòeâp, 0412 514 172 Con Concrete, 9529 2175, 0414 503 896, 0401 204 039 Thaønh Homes, Thaønh: 03 8339 0828, 0411 508 226 Johnny Engineering Pty Ltd, Quang Dung: 0413 952 890 Toaøn: 0421 121 622, Traâm: 0411 191 788 Söûa Chöõa Nhaø, Shop, Höông: 03 9687 7259, 0412 288 679 M.J Renovation, Jukey: 03 9366 9173, 0422 830 299 Land Surveyor, Mr Tieâu: 0411 294 680 Söaû Chöõa Nhaø & Shop, Ñoâi: 0419 894 075, 03 9700 0405 Söûa Nhaø & Shop, 0425 732 457, 9499 6224; 0418 124 760 Chuyeân Söûa Nhaø, Shop, Phöôùc: 0403 064 207, 0417 888 853 Söûa Nhaø & Toilet, Minh: 03 9363 5451, 0411 190 960 Söûa Nhaø, Shop, Nguyen: 0400 824 548, Hai: 0466 332 771 Söûa Nhaø, Shop, Nguyen: 0400 824 548, Hai: 0466 332 771 Khang Keene, Ph 03 9363 2204, 0478 030 229, 0403 463 376 Thònh Sôn Ngoùi, Thònh: 0433 173 755, 03 9798 4272 Michael: 0414 986 388 Vuõ Plasterer, Vuõ: 0413 777 811 Building Convenience 03 9318 5358, 0435 557 662 TDL Contractors, Ñaëng Tuyeån 0403 349 455; 03 9314 4702 Building Design Consultants, 03 9546 2970, 0422 877 665 Destination CAD, 0433 558 816 Cost Planner, 0402 093 948 H, N, Builder & Architect, 0427 695 255 Duc: 0431 596 466 Nam Constructions PL, 0421 084 504, 03 9332 2717 D.T Design & Constructions P/L, 03 9317 8683, 0407 889 805 T & H P/L, 03 9356 0009; 0466 542 470, 0411 412 246 Haøng Raøo & Carport Maùng Xoái GTH Carport, Haäu: 0434 235 193 or 0422 834 000 Haøng Raøo, Carport, Cöûa: 0421 187 618 or A/H: 03 9364 3774 Carport, Haøng Raøo, 03 9312 3767 or A/H: 0411 467 680 Inox, Phöông: 0413 779 822 or 03 9352 7729 VP Welding, Hieáu: 0422 874 016 or Tel: 03 9311 9385 Saigon Welding Co, 03 9311 8964 or Mob: 0411 607 135 Golden Welding City, 0413 520 151 or 03 9336 4033. Ña Naêng Fencing, Quoác: 03 9548 1747, 0422 310 300. Advance Arc Welding, Vaên Nguyeãn: 0413 705 645 T.T Carport, Tính: Phone/ Fax: 03 9798 3702 or 0403 240 094 Thôï Saét, Haøng Raøo, Carport, Ñoâ: 03 8390 6022, 0411 635 057 Quoác, Racking P/L, 0418 582 017, Tel/ Fax: 03 9363 8418 AT ( Haûi Fencing), Duõng: 0421 595 970, Bình: 0412 154 009 Thay Maùng Xoái Nam, 0410 581 826 A/H: 03 8711 4977 Hoà Phuù Maùng Xoái, 1800 880 419, 0422 384 400 Carport, Tieán: 03 9312 7158, Mob: 0402 613 362 NT Fencing, Nam: 03 9364 6131, 0422 632 218 Binh Minh Welding, 03 8307 3987, 0434 293 785 RCA Fencing, Hau Nguyen: 0401 905 932 Haøng Raøo, Carport, Maùng Xoái, Theá: 0430 795 744 Thôï Haøn, Ñeä: 03 9689 0101, 0433 370 101 ND Fencing, Ñöùc: 0422 875 956 A/H: 03 9367 3165 Haûo Welding, 0404 007 264, 03 9309 0050 Lee Welding, Leâ: 0431 293 308. Tel: 03 9266 2688 Western Fencing, 03 9352 5334, 0422 832 892 Haûi Carport, Haûi: 03 9367 5520, 0423 971 568 Trung Tín Welding, Nhaø: 03 9859 8437, Mob: 0419 001 810 BJ Handyman, Be: 0432 070 864 Minh Cong, Minh: 0422 597 622, 03 9356 4697 Saøn Nhaø Goã & Gaïch Xaây Gaïch & Röûa Gaïch, Paul & Ñöùc: 0418 889 686 Loùt Gaïch, 0423 685 044 Thôï Loùt Gaïch, Söûa Phoøng Taém, 0411 418 339, 03 9512 6537 Thôï Loùt Gaïch, Trí Phöông: 0411 416 139 Thôï Loùt Gaïch, Quang: 0469 339 986 Thôï Chuyeân Loùt Gaïch, 0416 760 822 Loùt Gaïch, Gaét: 0421 471 017, Nôi: 0402 871 068 Toâ Gaïch, 0412 310 217 (Melbourne), 0432 650 773 (Sydney) Thôï Loùt Gaïch, Taøi Neân: 03 9449 5385, 0413 866 292 Loùt Gaïch, Thieän: 0421 898 866 Steven Timber Flooring, Duõng: 0435 375 698 KK Saøn Goã, Kha: 03 9356 0294, 0413 119 776 Ñaùnh Boùng Vecni Saøn Goã, Hoïc: 03 9366 3074, 0417 551 783 New Timber Floor, Tuù: 0438 362 783, 03 9311 8049 Saøn Goã, Dieäp: 0412 722 117, 0422 325 021, 03 9366 1366 QTF Timber Flooring, Nghieäp: 0434 400 884, 03 9312 5166

VN Timber Floor, Vinh: 0434 014 033 Saøn Goã & Handyman, Hoaø: 0434 466 700, 03 8307 2392 Saøn Goã, Tuaán: 03 8361 7715, 0421 139 456 Saøn Goã & Sôn Nhaø, Phöôùc: 03 9363 6520, 0432 438 249 Thôï Caân Saøn Nhaø, Nghóa Thi: 03 9311 5176, 0411 419 290 Caân Saøn Nhaø Thanh: 0411 177 327, 03 9364 4195 Thôï Caân Saøn Nhaø, Gaét: 03 9366 4303, 0421 471 017 Saøn Nhaø, Thanh: 03 9352 4893; 0438 468 812 Yes! Timber Floor, Nam: 03 8361 9541, 0411 456 735 Minh Carpentry, 03 8361 9247, 0425 795 197 Brilliance Timber Floor, Sôn: 0402 198 216 Thôï Caân Saøn Nhaø, Thuaän: 03 9360 4969, 0431 418 669 Chuyeân Caân Saøn Nhaø, 0413 419 360, 0401 781 190 Caân Saøn Nhaø, Kris 0411 836 745, Duõng: 0412 811 207 Thôï Caân Saøn Nhaø, Kieät: 0438 699 999, 03 8361 7997 Chuyeân Caân Saøn Nhaø, Quang: 0437 981 128, 03 9367 2317 TN Timber Floor, Taøi Neân: 0413 866 292, 03 9449 5385 Saøn Goã, Trung: 0413 518 776, 03 9366 0430 BSB Timberfloor, Bình: 0432 081 722, 03 8307 3723 DT Timber Floors 0403 589 363, 03 9687 6331 VNT Timber, John ( Trung): 0402 932 077, 03 9312 3329 Minh Thôï Moäc, Minh: 03 9363 5451, 0411 190 960 Thôï Moäc, Carpenter, Hoøa: 0423 797 881, Nam: 0423 832 189 Logitech Timber Flooring, 0412 303 484, 03 8307 8089 Thôï Ña Duïng Handyman L & B Handyman, Long: 0435 747 366, Baûnh: 0468 593 200 Phu & Handyman, 03 9421 1728, 0431 740 246 Handyman, Nam: 0411 451 185 TPD Painting & Decorating, 0433 300 501, 0419 123 883 Handyman, Hoa: 03 9310 7892, 0413 621 269 Hungs Handyman, 0468 744 185 N & N Handyman, Nhaân: 0431 812 800, 0402 182 367 Handyman, Saùng: 0405 507 959, 03 9266 1743 Handyman, 0431 647 663, 0423 811 578 D,D Handyman Bob Cat, Jack: 0403 421 107, 0422 877 315 Nhuaàn: 0418 124 760, 0422 870 572, Cöôøng: 0402 484 171 P.C Handyman, Phöông: 03 9346 9343, 0422 878 131 Handyman, Dung Tran: 0431 605 317 Handyman, Vinh: 0434 014 033 Handyman, Nam 0402 447 871, 03 9311 5719 Handyman, Tieán: 03 9364 3214, 0432 455 669 Handyman Phöôùc: 0401 862 996, A/H: 03 9390 5127 Handyman, 0423 876 550 Handyman, 0401 720 678, 0422 332 158 Tuaán Handyman, Tuaán Traàn: 0421 125 788 Builder & Handyman, 0413 092 315, Lan: 0430 504 255 Handyman, 0413 573 801, 0434 218 598, 03 8685 8262 Vaên Maây Handyman, Vaên Maây: 0403 297 026 V.P Handyman, Vuong: 0432 030 067, Phuong: 0413 109 479 Handyman, 0402 100 776, 03 9562 4727; Saùu: 0469 392 712 Handyman, Thôï Moäc, Phuïng: 0422 870 299, 03 9390 0238 Handyman, Linh: 0413 920 149, Nguyeân: 0423 411 411 Handyman, Thanh: 0411 177 327, 03 9364 4195 Thôï Hoà & Handyman, Troïng: 0431 440 454 Handyman, Trung: 0449 806 842, Khanh: 0403 714 924 Handyman, 9311 6468, 0423 676 000, 0468 960 345 Handyman, Trong Dat: 0416 548 889 Handyman, Haûi: 03 9546 3984, 0402 345 771 Handyman, Tuøng: 03 9311 4888, 0423 811 578 Handyman, Huøng: 03 9449 5475, 0423 695 999 Handyman, Trieàu: 03 9364 8956, 0402 997 901 Handyman, Hoaø: 0434 466 700, 03 8307 2392 Handyman, Duyeân: 0412 794 529 Thôï Sôn Sôn Söûa Nhaø Shop, Oai: 03 9366 7420, 0414 347 528 Sôn Söûa Nhaø Shop, Quyeát Tieán: 03 9332 6519, 0422 319 780 Thanh Thôï Sôn, 03 8390 5618, 0423 433 043 Thôï Hoà, Höôûng: 0402 294 906, 03 9512 6537 Zekko Construction, : 0413 471 888, Huøng: 0422 388 380 Minh Thôï Sôn, Minh: 0431 421 442, 03 9798 1753 Sôn Söûa Nhaø, Thi: 0403 662 289 Sôn Söûa Nhaø, Phan: 0423 376 987, 03 9416 3579 Sôn Ngoùi & Thay Maùng Xoái, Trung: 0422 716 165 Thôï Sôn Chuyeân Nghieäp, Vuõ: 0421 362 355, 03 9367 4998 Thôï Sôn, Huy: 0421 590 889 Sôn Ngoùi & Maùng Xoái, Sôn: 03 9367 6939, 0421 126 771 Thôï Sôn Chuyeân Nghieäp, Theá: 0423 083 658, 03 9364 4768 Sôn Söûa Nhaø, Shop, 0417 017 497, sau 8pm: 03 9523 7388 Q, L Painting, Quyù: 0401 154 514 Thôï Sôn, Söûa Nhaø, Huyeàn: 0412 869 979 Thôï Moäc, Lyù: 03 9317 4990, 0418 395 844

Sôn Söûa Nhaø, Shop, Ñònh: 03 8502 6429, 0412 605 501 Sôn Söûa Nhaø, Ñieäp: 03 9366 1366, 0412 722 117 Cöôøng Sôn Ngoùi, 03 8502 7870, 0423 674 935 CB Painting Service, Baûo: 0422 870 304 Sôn Söûa Nhaø, Phuù: 0413 430 713 Professional Painter, Giang: 0423 376 987 Sôn Ngoùi + Maùng Xoái + Carport, 9799 2991, 0413 255 989 Sôn Ngoùi, Taâm: 03 9363 2506, 0401 609 618 Sôn Ngoùi & Thay Maùng Xoái, Vaän: 0402 466 076 Vuõ Thôï Sôn Nhaø Chuyeân Nghieäp, Vuõ: 0411 751 991 Anh Le Painting, AÙnh: 0402 939 426, A/H: 03 9361 1951 Huøng Sôn Nhaø, 0434 006 434 H & T, 0432 099 395, 0421 652 530 Röûa Gaïch, 0422 336 786 Taân Trang & Tu Söûa, Bình: 0488 843 343 Khang, Handyman, 0412 787 198, 0412 817 786 Sôn, Thôï Moäc Tröôøng: 03 9478 4842, 0408 314 866 Austarc P/L, Andy Lu: 0411 989 178 . Fax: 03 9464 2265 Multifield Construction, 0413 511 039, 03 9670 5445 Carpenter, Long: 0431 225 966,Huøng: 0422 846 678 Caét CNC, 03 9315 1661, Khaùnh: 0402 988 568, VMK Consultant, 0426 240 940, Thoâng 0424 506 288 Bricklayer/ Carpenter, 0422 344 442, 03 9390 6643 Landscape Design & Construction 9486 5977; 0400 008 398 Traùng Neàn Xi Maêng, Huøng: 0407 900 100 Tradesman, Tel/ fax: 03 9366 1567, 0413 524 411 Complete Landscaping Construction, Ms AÙi: 0432 503 016 Mats Modern Homes, Nguyeãn An Maät: 0402 042 816 Building Leâ Löôïng: 0435 557 662; 03 9318 5358 Gaén Caùch Nhieät, 03 9364 2071, 0411 358 087 Oriole Construction, Eric: 0428 124 137 Thôï Moäc & Traûi Thaûm, Vónh: 03 8361 7875, 0417 336 576 Thôï Toâ Nhaø, Huøng: 0413 686 630 Thôï Moäc, Huøng: 0422 846 678, Long: 0431 225 966 Daïy Laùi Xe Daïy Laùi Xe AÙ Ñoâng, 0412 370 618, 03 9884 1318 Daïy Laùi Xe Luu Nguyen, 03 9469 2778, 0412 878 905 Driving School, 0413 400 430, A/H: 03 9009 0726 Chieán Daïy Laùi, 03 9366 8779, 0403 089 411 Daïy Laùi Xe Hieàn, 9449 3668, 0402 129 529, 0431 708 365 Daî Laùi Xe Vinh, 03 9318 3269, 0403 203 783 (Optus) Vina Driving School, 03 9318 8540, 0412 307 666 (optus) Daïy Laùi Xe Coâng Minh, 0403 483 552, A/H: 03 9464 0228 Driving School, 03 8390 0934, 0434 096 998, HLV Minh: 03 9356 4636, 0402 985 371 Daïy Laùi Xe Hoaøng, 0411 054 387 (Optus), 0402 724 282 (3) Daïy Laùi Xe Nhaát Bình, Coâ Bình: 0401 680 286 (Optus) Hoaø Driving School, 03 9311 8912, 0425 729 842 (optus) Huøng Daïy Laùi Xe, 03 9574 2753, 0400 826 442 Daïy Laùi Xe Thaønh Coâng, 03 8307 3889, 0402 217 272 Daïy Laùi Xe Trung Nguyen, 03 9798 3025, 0403 625 583 Long s Driving School, 03 9352 5793, 0413 131 980 MIM Driving Training, 0423 819 646, 03 9311 2478 An Toan Driving School, 03 9364 2076, 0423 538 315 Kim Driving School, 0488 944 902 Coâ Thaûo, 0466 438 864 Truôøng Daïy Laùi Xe Nam, 0425 181 000 Vaên Tuôi Phaïm Driving School, 03 9763 0143, 0411 177 344 Taøi, Daïy Laùi Xe, 0412 142 068, 03 9266 0710, 03 9466 2228 Truôøng Daïy Laùi Xe D.C Kim, 03 9547 9797, 0412 320 694 An Nöõ Huaán Luyeän Vieân, 03 9346 4286, 0423 035 249 Truôøng Daïy Laùi Xe Duy Taân, 03 9367 3208, 0400 121 260 Daïy Laùi Xe Nguyeân: 0425 098 582 (3), 0466 526 693 (Virgin) Thu Hieàn Truôøng Daïy Laùi Xe, 0423 375 899, 03 8707 4968 New Era Driving School, Tuaán: 0403 474 295, 03 9795 6464 Fast Link Driving School, 0423 081 400 Tröôøng Daïy Laùi Xe Hieáu, 0404 289 238 Driving School Thanh, 03 9857 5665, 0413 698 588 (optus) L2P Driving School, Ñænh: 0433 416 752 First Pass Driving School, Linh, Nhuyen: 0432 459 456 Daïy Laùi Xe Troïng Hieàn, 0418 388 033, A/H: 03 8390 1773 U2 Can Drive, Kim: 0416 045 688 Daî Laùi Xe Laäp Nguyeãn, 0412 886 953, 0403 622 713 Dòch Vuï Caàm Ñoà Kim Linh 03 9687 6666, 0431 333 343 Tieäm Vaøng & Caàm Ñoà Kim Lôïi, 03 9428 8450 May Quaàn Aùo Cuôùi & Chuïp Hình AÙo Daøi, 03 9367 2845, 0401 181 340 Nhaø May Thanh, 0469 113 166 Myõ An Bridal, Tel/fax: 03 9429 1584, 0413 146 220 Nhaõ Vi Bridal, 03 9318 4628

93


Taâm Ñan Bridal & Make Up, 03 9318 7778, 0413 778 119 Tammy Pham Formal Wear, 03 9390 8447, 0402 138 805 Paris Bridal, 03 9312 0989, 0434 445 060 Tiffany Studio, Tel: 03 9689 9009 TD Photo, 0411 580 481 Leâ Quang Video, 03 9480 0182, 0411 590 857 Hiep Nguyen Studio, 0401 436 227, 03 9337 3235 AÛnh Lôïi, 03 9689 7411, 0411 467 893 Duy Khang Photography, 0400 139 945, 03 9356 4565 Thaùi Trang 0422 999 276 0413 693 098, 03 9395 4976 Nguyeân Höng Video Photo 03 9323 0589, 0421 089 454 Dòch Vuï Thaåm Myõ Hair Removal, Taåy Söûa Veát Thaâm, 0412 394 798 Phun, Xaâm Theâu, 0401 621 241 Phun Theâu, Noái Loâng Mi, Ñaøo: 0415 531 450 Phun, Khaéc, Thaåm Myõ, Thuyû: 0431 803 985, 03 9761 2014 Mai Xaâm Thaåm Myõ, 0411 699 518 Daïy Keøm Toùan, Anh Vaên (1,12), Coâ Kim Chuông, Thaày Trí Lieâm 03 9306 3692, 0422 891 698 Melb High/ Macc ROB / Scholarships, 0401 995 784 (ah) Daïy hoïc Thaày Vuõ & Coâ Ngaø: 0412 611 801, 03 9574 0057 Tutoring School, Catherine: 03 9331 4881, 0411 855 115, Lan: 03 9310 8457, 0413 880 892 Trung Taâm Daïy Keøm: Nam Quang, 0413 706 813 School No1, 03 9363 8717, 0421 605 308 The In, Tuition Centre, Thuyø Nhö 0403 433 277 Quang Nhöït: 0409 506 623, 03 9769 1061, Coâ Bình: 03 9808 5117, 0401 680 286, Phuùc: 0466 112 071 Universal Tutoring Service, Ken: 0412 741 181, 03 8555 2082 Daïy Keøm Toaùn, Lyù Hoùa, Thaày Trí: 03 9376 4435 ( sau 4pm) Daïy Keøm, Coâ Thuyû: 03 9346 9946, 0422 874 357 Thaày Hoàng: 03 9390 0295, 0407 436 202 Daïy Toaùn, 0431 085 209 Kim: 0434 598 283, 03 9077 8243 Toaùn VCE, Leâ Ñöùc Beù: 03 9408 8196, 0410 574 670 Daïy Keøm Toaùn, Thaày Sinh: 03 9352 6530, 0432 727 056 St Vincent Institute of Education, 03 9346 9610, 0416 316 631 Toaùn, Anh Vaên (1,12), Coâ Hoàng: 0401 175 368, 03 9464 1218 Tutoring School, Mr Nguyen: 03 9364 1945, 0412 023 389 Lôùp Toaùn, Anh Vaên Kumon, 03 9315 6163, 0409 350 874 Daïy Keøm Vuøng Richmond, 0421 428 485 Daïy Keøm Toaùn & Anh Vaên Co, Ed, 0421 212 684 Daïy Keøm Toaùn, Thaày Thanh: 03 9442 3723, 0415 311 265 Daïy Keøm, 0422 563 889 Daïy Keøm, 03 9360 4919, 0406 222 572, Thuan Luong 03 9352 5694, 0401 672 993 Daïy Keøm Nghóa, 0403 510 898 (optus), 03 9382 9258 Trung Taâm Thaønh Coâng, Tel: 03 9317 7999/ 0404 121 929 Daïy Keøm Toaùn & Hoaù, 0421 784 033 ATF Alpha Tutoring Centre, 03 9314 1337, 0408 897 234 Daïy Keøm Toaùn, Anh Vaên, Kim: 03 9317 5118, 0468 607 066 Daïy Keøm VA Maàm Non, 03 9857 7654, 0413 347 679 Math / Physic / Chemistry, Joe: 03 9077 7125 Daïy Keøm Amanda 0413 571 022 or 0422 656 738 In Tuition Learning, 03 9310 9288, 0422 890 627 Keøm Lôùp 11,12, Tuaán Nguyeãn 03 9311 6068, 0431 804 557 Toaùn, Lyù Hoaù Lôùp 6,12, Huoáng: 03 9317 0478, 0400 858 714 Söûa Chöõa & Baùn Computer Vónh Thònh Computer, 0422 999 276, 03 9395 4976 Xcelit Computer Solutions, 0422 168 295, 03 9546 1243 Computer Quang, Quang: 03 8685 8959, 0468 998 326 PC Care & Services, Kevin: 0402 640 522 Springvale Computer, Khuoân: 0430 857 678 DST Solutions Laptop & PC, 03 9471 8038 Computer, 9311 0322, Fax: 03 9311 0372, 0414 845 898 Söûa Phone, Computer, Laptop, 03 9943 9105, 0401 689 989 Huy Computer, Huy: 0424 066 956, 0424 066 980 Ñöùc Huy Computer, Ñöùc Huy: 0403 201 441, 03 9077 4976 Computer Care, Thanh: 0422 891 150, 03 9352 6954 Wan Computers, Quang & Duy 03 9362 1203, 0414 449 178 Computer Quang: 03 9363 3837, 0412 517 010 Toùc Nail Thaãm Myõ Thaåm Myõ 03 9574 1811, 03 9540 3188, 0412 329 853 Faces Of Elagance, Thanh: 0411 183 711, Linh: 0421 248 115 Thaåm Myõ Angelique, 0412 318 628 Make Up Artist Bridal & All Occassions, 0413 816 077 Trisha Pro Make, Up, 0431 974 899 Bridal Make Up, Thu: 0422 834 000 Kathy Ngo Beauty & Hair Salon, 03 9312 3097, 0403 788 994 Vieän Uoán Toùc Taân Duyeân, 03 9687 7183, 0403 019 275 Thaåm Myõ Vieän Phöông Lan, 03 9687 1649

94

Anna Toá Nhö, 0412 567 378, 03 9711 5408 Make Up Artist & Hair Stylist, 0413 679 479, 03 9361 2539 L & V Top Nails, 03 9352 4334, 0401 720 099 Nhö YÙ Chuyeân Xaâm, 0411 324 724, 0478 025 434 Make Up 0423 386 691 (Eng/ Viet), 0413 938 479 (Eng/ Kor) Cindy T. Leâ, 0411 215 813 Myõ Linh Hair Designer, 03 9689 3425 My My Hair Beauty Salon, 03 9687 9591, 0423 83 93 95 Lina s Hair Salon, 03 9318 6347, 0400 539 276 Beauty Salon, 03 9367 2275, 0433 677 611, 0401 521 396 Stop In Hair, Chi: 03 9364 1469, 0411 663 119 Hueä, 03 9687 1457 Minh Huy Hair & Beauty Salon, 03 9689 6188, 0411 766 066 Thaåm Myõ Vieän Kim Yeán, 03 9382 8998, 0403 011 937 Uoán Toùc & Thaåm Myõ Leä Hoa, 03 9687 6939, 0413 515 473 Thaåm Myõ Ngoïc Minh, Tel/ Fax: 03 9396 1877, 0418 531 908 Nguyen Hair Salon, 03 9317 5108 Tammy Hair & Beauty, 03 9367 8155, 0423 051 028 Bích Vaân Hair Salon, 03 9943 8218 Make, Up, 03 9364 5746, 0432 776 700 Tieäm Baùn Saùch & Caét Toùc Leâ Tuaán, Tel: 03 9689 3133 Vieän Uoán Toùc Ngoïc Lan, 03 9689 0588 Syõ Nguyeân, 0406 215 960, 0405013 233 Khaùnh Hair Salon, 03 9687 7380 Tieäm Hoa JoJo Florist 03 9310 9983. A/H: 0403 260 582, 0423 592 486 Tieäm Hoa Footscray Thuyû Tieân, 03 9396 1533, 0422 899 839 Nguyeân Vuõ Florist, 0434 415 872 Hoa Cuôùi, Coâ Lieân: 0411 469 928 Tieäm Hoa 03 9326 1880, 0413 269 261, Denise 0401 568 603 Marie Ann s 9689 8434, 0403 380 980. Home: 03 9317 8322 Chuyeân Toå Chöùc, Trang Trí, Anh Naêm: 0432 712 171 Karaoke – Daïy Piano & Ban nhaïc Mai, Piano, 03 9687 9997, 0403 70 70 70 Piano, Keyboard, Theory, 0431 415 183 Daïy Nhaïc, Nhaïc Só Duy Thanh: 0413 910 553 Ban Nhaïc The Flame, Kyø Thaùi: 0411 711 900 Johnny Hoaøng + Hong Van Karaoke + MC, 0412 345 429 MC Theá Vinh, 0421 375 090, 03 9395 3597 Daïy Nhaïc, Nhaïc Só Töø Duy: 03 9077 2849, 0412 631 311 Nam Thaûo Karaoke, 03 9887 2716, 0403 121 891 Karaoke, Hoaøng Tuaán: 0414 288 048, 0403 128 979 Ban Nhaïc Ngoâ Chuông, 0414 792 096 Ban Nhaïc Enterprise, Hieáu: 0421 195 868, 0419 512 103 Ban Nhaïc Krystal, 0427 345 870, 03 9346 9336 Ban The Eagles, 0411 711 920, 9317 4489. 0419 368 214 Ban The Blue, 03 9312 5779, 0412 394 264. Vuõ 0418 120 284 Ban Vieãn Phöông, Anh Ñaøo 03 9331 2461, 0403 384 679 Ban Vieãn Du, 03 9561 4594, 0432 671 338, 0403 138 378 Naáu AÊn Nhaø & Tieäc Wing La Cake, Tel: 03 9687 2485, Fax: 03 9689 4708 Ñaët Tieäc & Party Cuoái Tuaàn, 03 9078 6506, 0423 016 481 Oriana Receptions, 0422 176 448, 0432 345 378, Beâ & Tröøu, 0428 686 886 Beâ, Tröøu, Nai, 03 9382 9330, 0411 506 822, 0422 816 677 Baùnh Boät Loïc, Linh: 0430 755 776 Baùn, Cho Muôùn, Sang: 03 9436 6352, 0422 779 042 Boø, Nai, Tröøu, Vinh: 0401 643 779 Beâ, Tröøu, 0411 260 269, 0430 222 611, 03 8768 8881 Boø, Nai, Tröøu, Xuaân: 03 9352 0166, 0421 030 369 Nhaän Ñaët Baùnh, Trang: 0421 786 916 Ñoà AÊn Chay, 9687 0808, 9325 1188, 0412 517 388 Plume Chinese Cuisine, 03 9318 6833 Golden Chef Cooking, Coâ Bình: 0413 137 648 Chay Ñòa Caàu Xanh, Tel: 03 9939 8566, 0412 607 870 Taâm Thieän Thöùc AÊn, 0413 703 600, 0422 315 988 Tieäm Baùnh Thaéng Lôïi, 03 9366 3702 HR Happy Receptions, 0418 228 338, 0438 937 027 KT Catering, 0411 316 880, 03 8802 8293 Springvale International Reception, 03 9574 0566 Anabella Receptions, 03 9551 5733, 0433 135 779. Crystal Palace Catering, Tony: 03 9650 9333, 0411 52 04 11 Dòch Vuï Chuyeân Moân / Dòch Vuï (Professional) Nha Só, Baùc só, Baùc Só Chuyeân Khoa Leâ Anh Huaân, 03 9317 7887 Baùc Só Nguyeãn Ñình Hoeø, 03 9429 8855 Baùc Só Chuyeân Khoa Quaùch Nhôn Thaùi, 03 8345 1855 Baùc Só Löu Ñình Baéc, 03 9311 6085 Richmond Family Medical Clinic, 03 9421 6988 Medical Clinic, 03 9309 9229 Baùc Só Chung Saùng, 03 9562 4850

BS Chuyeân Khoa Tim Maïch Nguyeãn Phuù Quyù, 03 9561 5252 Nha Só Phaïm Leâ Höng, 03 9878 9395 Nha Só Tony Traàn, Baùc Só Traàn Quoác Ñoâng, 03 9546 7900 Nha Só Nguyeãn Thanh Tuøng, Nhö Loan, Tel: 03 9689 8852 Nöõ Nha Só Nguyeãn T Anh Ñaøo, 03 9310 7739 Nöõ Nha Só Löõ Tuù Lieân, 03 9803 5515 Nha Só Vöông Vaên Ñaït, 03 9579 4036 Nha Só Tuôûng Laäp Huøng, 03 9428 5906 Nha Só Lö Maõn Toaøn, 03 9558 4588, 03 9540 3367 Nha Só Ñoã Trung Phöông Linh, 02 9367 5000 Phoøng Nha Khoa, 03 9364 4446 Nha Só Leâ Thò Dieäu Quyù, 03 9850 9388 Nha Só Phaïm Hoàng Ñöùc, 03 9687 7933 Nha Só Traàn An & Dieäu Taâm, 03 9689 4951, 03 9428 1534 Nha Só Phan Taán Phuïng, Tel: 03 9428 3701, 0403 476 904. Nha Só Döông Ñöùc Vinh, 03 9330 4000 Nöõ Nha Só Quaùch Thuyù Haïnh, 03 9689 8602 EM Dental Thaåm Myõ Nha Khoa, 03 9318 8128 Trung Taâm Nha Khoa, 03 9361 2777, 03 9311 7353 Trung Taâm Y & Nha Khoa, 03 9546 3453 Trung Taâm Nha Y Khoa Phöôùc Loäc Thoï, Tel: 03 9362 0088 Nhaõn Khoa Optical Outlet, Tel: 03 9317 8845, Fax: 03 9317 8851 Footscray Optometrist 03 9396 1027, 0422 879 299 Y Só Nhaõn Khoa Leâ Traàn Minh Trí, 03 9428 2280 The Eyecare Place Belinda Luu, Tel: 03 9429 2889 Y Só Nhaõn Khoa Giang Quoác Cuôøng, 03 9356 4200 Crystal Eyecare Optometrist, 03 9547 0388 Vision Pro, Tel: 03 9364 5509 Luaät Sö Toå Hôïp Luaät Sö, Tel: 03 9670 5225 Vaên Phoøng Luaät Sö, Tel: 03 9687 8589, 0413 886 733 Luaät Sö, Traïng Sö, Tel: 03 9689 6393 Luaät Sö Nguyeãn Taân Haûi, Tel: 03 9429 3360, 0412 574 877 Luaät Sö Gia Ñình, 0405 240 204 Traàn Nhaõ Tieân, Luaät Sö, 9347 7999, Mob: 0409 581 346 Luaät Sö Keá Toaùn Hoaøng Gia, 03 9428 1035, 0402 615 711 Luaät Sö Di Truù, 03 9417 6096, 0431 311 037, 03 9466 1906, Luaät Sö Francis L Hanh Ñoaøn, 0402 488 020, 0418 136 838 Luaät Sö Di Truù Koenig & Simons, Tel: 03 9867 1701 Luaät Sö & Taøi Chaùnh, Tel: 03 9356 0868 Du Lòch & Di Truù Coâng Ty Du Lòch Theá Giôùi, Tel: 03 9396 1181 A & S Travel, Tel: 03 9366 8800 Kim Travel, Tel: 03 9419 0029, 03 9419 8152 Lombard Travel, Tel: 03 9687 4040, 03 9687 4451, Travel Bug, Tuyeàn 03 9354 8262, 0411 073 020 Coâng ty du lòch VIVI Travel, 03 9310 8111, 03 9310 8133 Dòch Vuï Di Truù, 03 9470 4537, 0424 959 076, 0424 184 530 Di Truù Nguyeãn Thu Haø, Tel: 03 9317 4214, 0411607 011 Di Truù, Hoân Nhaân, Phieân Dòch, 9689 3855, 0419 368 214 Ñaïi Dieän Boä Di Truù, 03 9687 7899 Di Truù Ngoâ Tuøng Baûo, 9429 3088, 9429 9542, 0401 736 150 Di Truù Vuông Trung, 03 9606 0988, 0412 543 968. Taøi Chaùnh & Keá Toaùn Ñòa OÁc, Taøi Chaùnh Mortgage Wise, 03 9547 9976 Finance 9689 3224, 03 9429 2426, 9547 3931, 03 9366 7721 Caàn Vay Tieàn, Tel: 03 9364 5660, 0433 212 472 Keá Toaùn, Khai Thueá, 0433 260 779 HR Home Run Finance, 03 9546 9898, 03 9547 9890 Hoàng VINA Fast Money Transfer, Tel: 03 9687 2269 Vaên Phoøng Keá Toaùn Tag, Tel: 03 8511 4047, 0402 063 703 Thueá, Keá Toaùn Trinh & CO, Tel: 03 9687 9531, Khai Thueá, Keá Toaùn, Tel: 03 9687 5885, Fax: 03 9687 8816 Taøi Chính Kim Huyønh, 0407 922 385, 03 9367 8022 Finance, 03 9366 7721 Keá Toaùn Khai Thueá Taøi Chính, Tel: 03 9689 9049 Coâng Ty Taøi Chính Platinum, 1300 650 822, 03 9364 9889 Accounting Tax Haïnh Phaïm, 03 9312 2595, 0422 891 701 Kwik Ezi Money, Tel: 03 9366 2002 Monica Shamon Lawyers, Tel: 03 9310 9343, 0411 490 055 0403 254 709, 03 9746 7065, 0488 911 948 Vacat Education, Tel: 03 6657 3437, 0412 494 302 Bank of Queensland, Tel: 03 9201 0310 Bank of Queensland,Tel: 03 8543 1068 Khai Thueá, Keá Toaùn, Taøi Chính, Tel: 03 9689 3700 Keá Toùan, Taøi Chính Huy Traàn, Tel: 03 9548 0988 Keá Toaùn Traàn Tuaán, Tel: 03 9558 5655 Fax: 03 9558 5730 Mekong Services P/L, Tel: 03 9548 4466, 0425 806 006 Keá Toaùn & Thueá Vuï Traàn Ñình Phöông, Tel: 03 9427 8861 03 9687 3705, 0425 737 786

Psychologist Dung Nguyen, Tel: 03 9362 7888, 03 9362 7882 Ma Chay Mai Taùng Funeral Directors, 03 9547 2726

Söûa Chöõa Xaáy Caát Nhaø Shop Marble & Granite, Tel: 03 9311 9086, A/H: 0403 488 599 Blue O Constructions 0412 910 897, David: 0447 188 888 Home Improvement, 8704 5488, Minh: 0431 802 283 T.V.L Domestic Architecture Designers, 0420 866 640 Lasting Constructions P/L, Tel: 1300 616 071 TM Interior Design, Steven: 0469 579 106 A & J Construction PTY LTD, Adam Vu: 0414 908 779 Xaây Caét, Söûa Chöõa, Tel: 9885 1246, 0404 055 888 Building & Project Manager, Tel: 9726 3867 Kyõ Sö Quang Nguyen, Tel: 9723 0659, 0433 086 377 DP Architects, Registered Architect In NSW, 0431 042 893 Design & Drafting, 0422 314 890 0408 190 440 Anh Bình Home Improvement, Minh: 0413 264 965, 0412 112 698 HVTD Architecture Design, Phöôùc David: 0423 080 780 Vinh Nguyen Bros & Assoc, Tel: 8704 5702, 0410 061 175 Home Improvement, Thaønh: 0404 662 235, 9724 1714, Shopfitting World, 9723 5899, 0414 739 929, 0416 088 063 First & Only Home Improvement, 0413 827 744 B & J Building & Construction PTY LTD, Transi Design, Tel/ Fax: 9604 1188, 0411 442 632 Nhaø Cöûa & Shop, Hoaøng: 0423 093 981, Owner Builder & Extentions, Thaùi Haïnh: 0431 692 303 Francis Carpentry, Francis Le: 0406 775 939 Söûa Chöõa Nhaø & Shop, John: 0422 629 103 V & t Renovation, Van: 0421 111 761, 9649 9065, Taân Trang Nhaø, Shop, Taøi: 0422 877 422, 8786 1026 Söûa Chöõa Nhaø Cöûa, Anh Trí: 0410 493 869 Söûa Chöõa Nhaø & Shop, David Tran: 0422 190 190 Söûa Chöõa Shop, Nhaø Cöûa, 9723 5899 (t/ Vieät), Söûa Chöõa Nhaø, Cöûa, Shop, Syõ Nguyeãn: 0401 017 846 Shopfitting: 0410 646 223, Kitchen: Khanh: 0404 883 165 BT Construction, 9720 9927, 0425 267 667, 0433 033 476 TD Plumbing & Renovation, A. Troïng: 0411 286 914 Excavation & Bobcat, 0416 299 315, 0422 432 519, Concrete & Bobcat, Vuõ: 0411 502 752, Andy: 0431 648 228 T.V Lancrete, Thaønh: 0403 379 561, 9790 8682 Tính Concrete, 9753 0035, 0407 655 008 Prime, Bobcat Excavator, Jim: 0426 955 975 Concrete Services, Phaùt: 0423 008 228 / 0433 888 623 Concrete Service, Anh Vaân Söû 0413 087 517 Bobcat Excavator, Loäc: 0400 804 969, 9786 6072 Traàn Vaên Concrete Landscape, 0410 528 120, 8764 0245 TN Constructions PTY LTD, 0421 347 683, 9788 6630 Maùng Xoái Carport Haøng Raøo Saét Chuyeân Trò Maùng Xoái, Tel: 9748 3022 T & T Roofing, Sôn Söûa Maùi Nhaø, Tieán: 0411 622 890 T & A Roofing, Vaên Taân: 9786 0110, 0430 431 025 A, M, I Roofing & Highpressure Cleaning Services Baûy: 02 9823 6102, 0409 969 811 Roofing Gutters Painter, Tel: 9709 8265, Ñònh: 0410 126 510 / Taân: 0430 480 966 Mua Kim Loaïi Pheá Thaûi, Tel: 8764 1602, Mob: 0413 271 511 Security Shutters, Tel: 9755 7488, 9773 0349, Fax: 9755 7738 Vuõ Haøng Raøo Saét, 9723 8089 Mob: 0412 657 214 Tieäm Saét Quang Minh, Tel: 0414 403 432, 9602 4620 Victor Metal Fabrication, Saùng: 9607 7461, 0425 316 064 Long Tran Metals, Tel: 9738 0168, 0433 080 589 Thaønh Metal, Tel: 9757 3845, 0458 780 188 Best Shutters, Tel: 1300 798 756 Thanh Tuøng Metal, Tel: 9823 7728, 0410 508 076 Glass & Aluminium, 9728 9223, 9728 9293, 0418 447 602 Glass & Aluminium 9823 6806, Thanh: 0418 675 614 Glass Aluminium, 9738 8688, 9724 1318, : 0409 313 828 Philip Colorbond Fencing, Tel: 9723 9781, Philip: 0423 058 941, 0414 537 197 Bình Metal, Tel: 9822 2969, 0431 696 787, A/H: 9727 3117 Ngoc Tran Metal & Handyman, Tel: 0425 888 068 Colorbond Fencing, Ñöùc: 9607 3530, 0410 575 366 N & N Roller Shutter, 9754 1623 Huy: 0413 525 728, 0412 191 233 Khaùnh Contractor, Khaùnh: 0425 204 455, 9644 6036 Dung s Metal, Dung: 9610 9715, 0414 577 879

95


Nguyen s Metal, 9743 7495, 0419 023 010, 0423 434 587 Le Tan Metal, Tel: 9727 5084, 0411 193 659 Thaønh Thuyû Metals, Tel: 9738 7409, Mob: 0410 560 832 Anh Tai Aluminium, Tel: 9755 3929, 0411 219 317 T.P All Doors, Tel/ Fax: 9757 3838, 0425 303 851 K & J Security Doors & Screen, YÙ: 0431 594 285, 9738 0279 W & P Metal, Tel: 9601 7863, Mob: 0422 332 603 Dragon Security Doors, 0416 117 503, 0414 307 471 Bowden Security Shutters, Tel: 0412 141 990, 0431 802 283 Metal Recycling, 0420 474 493, 0423 407 636, 0431 464 388 Stainless Steel Tel: 9153 0988, Fax: 9153 0972, Handyman Handyman, 0434 220 210, Thaønh: 0416 291 193, Handyman, Tel: 8731 1954, 0433 762 401, 0430 299 816 Hai Handyman, 0413 609 214, 0435 854 890 Handyman, Vöông: 9559 3249, 0451 819 940, 0410 382 333 Handyman, Haûi: 0405 552 839, 9711 7817 Handyman, Ñaày: 0432 715 666, 9786 4640 Handyman, Tel / Fax: 9826 7697, Kim Handyman, Kim: 0433 430 649 Huy Handyman, Huy: 0414 823 651 DL Handyman Services, Le: 0433 939 987 Thieän: 0423 031 045 Tuøng: 9796 0206, 0403 283 770 Thai Nguyen Thaùi: 9645 6025, 0449 259 597 Vinh Handyman, Vinh: 0403 088 345, 0433 998 118 Saøn Nhaø Gaïch Goã Xaây Nhaø, Loùt Gaïch, Söûa Phoøng Taém, Flooring Specialist, Tony Quang: 9746 6866, 0421 376 703 Timber Floors, Tel: 9726 9688, 0400 705 785 Charlie Tiling, Leâ: 9609 1724, 0402 665 260 Thôï Loùt Gaïch, Minh Trung: 0432 498 297 Aus Tiling Services, Minh: 0404 030 869 Furniture, 9726 2264, 0405 055 555, Nam: 0405 509 737 T & K Kitchen 0402 561 963, Mrs Thu: 0423 341 194 Moon Light Kitchen, Minh: 8704 3625 / Mob: 0422 873 484 DIY Kitchens for $1799, Tel: 9726 9887, 0401 321 538 Kitchen, Tel: 9723 5199, 0422 199 159, Loäc: 0433 842 218 K.L.M Kitchen, Tel: 8764 0338, 0416 096 220 Tuaán Kitchen, 9728 6824, 0405 193 916 New CK, Kitchens, Tel: 8798 5981, Anh Maãn: 0413 533 819 Timber Flooring 9737 8801, Jack Wu: 0424 168 002 T.B Flooring PTY LTD, Tel: 9601 3063, 0404 171 191 Luaän Thôï Loùt Gaïch Chuyeân Nghieäp, 0433 966 015 Tuaán Loùt Gaïch, Tuaán: 0401 293 346, Hieáu: 0401 861 367 OZ Wood Timber Flooring, Tel: 9645 5019, 0466 674 535 Thôï Loùt Gaïch, Trung Nguyeân: 0435 883 854 Thôï Loùt Gaïch, Tuaán: 0424 873 289 OÁng Nöôùc &Nhaø taém Khöông: 0433 934 963 Fai Bathroomware, Tel: 9790 6888 Tuan Le Plumbing Services, Tuaán: 0411 666 763 Loäc Plumbing Service, Loäc: 0411 196 126 Adam Hot Water Services, 0432 457 467 Dingo Solar, 8012 8284 M & Q Leâ Plumbing Services, 9753 4348, 0411 541 277 Tripple Star Plumbing, Vuõ: 0414 878 796 Smart Choice Plumbing, Duõng: 0450 18 50 18 Maintenance & Bathrooms Renovations, Tel: 4627 5529 KD Stormwater Design & Modelling, 0432 211 421 Chuyeân Söûa Bathroom & Nhaø Cöûa, Thaønh Loäc: 0403 073 094 Plumbing Services Handyman, Taán Duõng: 0400 942 993 Plumbing Services, Hoøang: 9826 8456, 0421 045 104 Thôï Choáng Thaám & Loùt Gaïch, Thaùi: 0416 102 388 TLE Plumbing Services P/L, 0410 342 005 Caùc Vaät Duïng Cho Phoøng Taém, TEL: 9600 3333 Bathroom Centre, Vaät Duïng Nhaø Taém; Tel: 9799 7999 Vina Floorcoverings P/L, Tel: 9790 8381, 0417 270 816 Le Tiles & Bricks, Tel: 9723 8666, 0407 318 381 FAI Phoøng Taém, Tel: 9790 6888, Chaâu: 0411 306 111 Norton Shopfittings, Tel: 9738 8880, Jack: 0419 257 339 Plumbing, Michael Nguyen: 0402 669 627 Ñoâng An Building Residential, An Ñoã: 0403 796 668 Thanh Thuaän, Thuaän: 0411 846 477 Phöông: 0402 231 256 Thôï Söûa Nhaø, Minh Trung: 0432 498 297 Nhaø Beáp Tuû Töôøng & Thôï Moäc AD Carpentry, Anthony: 0401 320 845 Laøm Tuû AÂm Wardrobe Bros, Hai Carpenter, Hai: 0468 543 969, Quoác: 0431 873 366 Atlantic Home Improvement, 0410 648 131, 0406 133 433 Thònh: 0410 258 900 (t/ Vieät) Toøng: 0430 345 343, 9757 3496

96

A.B Custom Wardrobe, Al: 0408 231 541 Lôïi: 0406 526 000, Saùu: 0449 967 499 Atom Timber, 0433 029 115, 0430 035 121 S & A Kitchen Shop Fitting 9755 3452, 0417 246 614 Kitchen, Tel: 8704 5710,Tuaán: 0431 780 595,0422 889 829 Kitchen, Tel: 9618 7788, 0412 931 127, 0413 514 017 Ñieän & Ñieän Laïnh Electrician Services Jack Handy, Jack: 0435 373 400 Vu: 0405 315 871 , 0410 169 168 (t/ Anh) J.N.L Home Improvement PTY LTD, Tel: 9609 5587, Tuaán: 0411 468 808 Alarmtel, Anh Phuøng: 0411 495 328 An Ñoâng Ñieän, Ñieän Laïnh, Tel: 0423 452 767 Blue Star Conditioning, Tel: 9755 0909, 9726 8899 Ñieän, Thôï Laïnh, Alarms, Tel: 0417 481 526, 9604 8529 Security Market, Tel: 9745 6677, 0412 021 856 Q & T Alarm PTY LTD, Van: 0421 988 878 Security, Electrical Alarms 9728 4163, 0414 269 419 ESPY Alarms Australia, Tel: 9723 3301, 0414 383 301 Electronic Electrical, Tel: 9723 1263, 0418 256 446 Electrical, Alarm, Camera Services, 0402 353 772 Truyeàn Hình Vieät Nam Haøng Thaùng, Tom: 0432 864 926 Heä Thoáng Xem Truyeàn Hình Vieät Nam, Phöôùc: 0416 981 673 Xem Phim Truyeàn Hình Tieáng Vieät, Hieån: 0479 181 160 Ñieän & Laïnh, Tel: 9609 3829, 0416 260 270 Trung Taâm Söûa T.V, Tuôøng: 9626 0985, 0425 249 575 Xuaân Thôï Ñieän, Tel: 0451 650 690 Tuaán Ñieän Laïnh, Tuaán: 9988 3262, 0488 064 478 Hieàn Thôï Ñieän, Tel: 9825 1361, 0411 751 095 Electrical Security Tel: 8704 1808, Thanh: 0400 192 232 ALT Thôï Ñieän, Tel: 9786 3833, Hoaøng Leâ: 0418 863 032 Hai Electrical, Haûi: 0414 508 194, 8704 4829 DQV Ñieän & Laïnh, Vieân: 0412 363 338 Chaâu TV; Chaâu: 0416 923 917 ADN Electrical & Air Conditioning, Ñoâng Anh: 0401 458 593 Tel: 9724 9793, Haûi: 0410 663 728, 0410 525 656 Expand Electrical, Anh Kính: 0405 238 434 Ñieän Laïnh, 0411 831 836, A/H: 9610 1051 (sau 7pm) AÂn Thôï Ñieän, AÂn: 0414 383 726, A/H: 8725 4428 TV, Electrical Alarm & Camera 0402 780 601, 9709 4626 Powertrans, Huøng: 0421 177 937 Le Ñieän Laïnh, Le: 0411 412 040 Sonny Air Con Sonny: 0430 370 101, 0425 699 902 Sôn Thôï Sôn 0425 617 808, Lan: 0410 203 399 Thôï Sôn 0413 017 262 , A/H: 9822 8789 ( Sau 7pm) Thôï Sôn Nhaø, Vuõ: 0412 705 346, 9785 9987 Thôï Sôn,Tel 9725 7898 0409 013 168, 0423 431 118 Thôï Sôn, Syõ: 0401 017 846 Mr Pond Excavator & Bobcat, 0419 419 452 Andrew: 0410 521 304, Nhung: 0413 560 947 Caét Coû Ñoán Caây Laøm Vöôøn Ñoå Raùc Hieäp Ñoán Caây Laøm Vöôøn, 0431 807 359 Laøm Vöôøn, Ñoå Raùc, 9755 9207, 0414 811 058, 0414 256 324 Chieán Ñoán Caây, Ñoå Raùc, 0408 963 575 SuperSave Lawns, Haûi: 0435 253 300, 0410 390 377 Laøm Vöôøn, Anh Khoa: 9764 1679, 0418 147 662 Laøm Vöôøn, 0435 310 924, 0402 018 179 Laøm Vöôøn, 9608 3907, 0413 513 115 Vuõs Gardening Services, 0412 705 346 Cao Caét Coû, Ñoán Caây, Tæa Caây, 0404 896 800, 8798 9118 Caét Coû, Ñoå Raùc, 9723 3961, 0422 875 394, 0449 062 259 Tip Truck Services, 0404 887 810, 0416 733 184 P.K Waste, Phong: 0411 742 205 Duncans Dumpers Waste, Lan: 0407 900 012 Chuyeân Chôõ Doïn Nhaø Quaùch Thaïnh Töôøng, UÛi Nhaø Cuõ, 9724 4214, 0408 401 863, Duõng Removal, Duõng: 9823 5704, 0402 950 252 Ñoâng Removal, Ñoâng: 9726 0780, 0416 299 199 Removal, 9787 9678( t/Vieät) / 0404 826 639 (t/ Anh, Hoa) Chuyeân Chôû Doïn Nhaø, Tel: 8786 2892, Mob: 0439 734 299 Removal, 0404 100 774 (t/ Anh), Hoa: 0406 566 745 (t/Vieät) Col Western Sheds, 8707 0777 Phuù Ñaït Transport, 0402 018 855, 9610 5375 Huøng Saigon Removal, Huøng: 0418 673 660 Kim Removal, A. Kim: 0405 467 769 Nam Phaùt Removal, Tel: 8704 4299, 0434 235 735 Saøi Goøn, Chuyeân Chôû Doïn Nhaø, Xuaân Taøu: 0419 323 398 Sang Transport, A. Sang: 9823 5131, 0412 248 001 Hoaøng Ñoã Western Airport Services, Tel: 1800 837 980 Maøn & Cöûa

JJ Curtains & Blinds, Tel: 9793 9885, Mob: 0423 835 598 Westside Window Blinds, Loäc: 0430 808 193, 9644 9783 Smiley Blinds, Peter Tran: 9729 3568, 0418 401 681 Steven Blinds, Mr Leâ: 8786 2876, 0413 527 350 OCC Window Blinds, Tel: 9727 0023, Trung: 0401 292 812 Rose 9755 9886, 0438 132 129, 0411 968 819 Rainbow Blinds, 0414 083 350, 0431 771 478, Aileen Curtains, 9729 1409, 0416 039 717 Regents Blinds, Tel: 9644 1385, Mob: 0411 418 098 H & Y Blinds, 0416 178 928, 0431 790 090, Nhaø: 8704 6878 Tommy: 0418 119 227, Chò Tuôøng: 0419 619 022 Anibal: 0418 166 894 , Baïch: 0404 049 368 Dieät Coân Truøng Moái Moït Perfect Locksmiths, Tel: 9728 4222, Fax: 9728 9222 Pest Control, 9823 2736, Mob: 0403 067 231, 0400 827 009 Doom Pest Control, Anh Khaùnh: 04 05 09 05 49 Advanstar Pest Management, Martin Vu: 0449 985 893 Excel Pest Control, Lieâm Traàn: 9610 9426, 0408 109 426 Maùy Xe Söûa Xe Löu Ñoäng, Lee: 0431 696 779, 0420 467 057 Cheng Söûa Xe Löu Ñoäng; Tel: 0419 134 340, 9823 1341 Nhaän Boû Xe Mieãn Phí, Kasy: 0422 795 950, 9790 2983 Automatic Transmission 9728 1327, 0410 203 379 ALL Japs Automotive, Baûo: 8764 3275, 0425 278 316 Söûa Xe Löu Ñoäng, Duõng: 0413 123 830 Bình Ñieän Xe, Söûa Xe; Tel: 0415 129 119 NP Sydney Auto Services, Tel: 9519 2818 Minh Söûa Xe Löu Ñoäng, Mob: 0419 285 825 Söûa Chöõa Xe Löu Ñoäng 1300 855 891, 0401 549 266 Söûa Xe Löu Ñoäng, Tel: 0410 316 266 Garage Phuù Vinh; Tel: 9892 4088, 0417 658 165 Haûi Söûa Xe Löu Ñoäng, Mob: 0416 020 679 Söûa Xe Löu Ñoäng, : 0468 611 446, 0488 877 466 Ñoàng Xe Smash Repairs, Tel: 9790 3335, Vinh: 0410 528 678 Car Body Repairs, PTY, LTD, Tel: 9726 6370, 0412 668 066 Fran’s Auto Link, Tel: 9726 8868 Laøm Ñoàng 9756 6797, Fax: 9756 6798, Nghóa: 0422 875 850 Thôï Laøm Ñoàng & Sôn Xe, Tel: 0431 396 660 Khôûi Smash Repairs, 9727 4330, 9708 6556, 0421 924 144 Auto Repairs, Danny Huyønh: 9708 2568, 0422 358 176 Smash Repairs, 9687 3675, Mob: 0417 203 704, 0414 987 878 Kính Xe Car Glass 9826 9517, 0412 994 200, A/H: 9734 0836 Glass Splash Backs, Tel: 9608 1999, Leâ Ñaù: 0410 338 794 Boïc Neäm Gheá nhaø & Xe, 9728 4350, 0418 651 565 Keùo & Boû Xe Saøi Goøn Xe Keùo, Anh Thoï: 9788 7622, 0402 081 517 Ñieàn Xe Keùo, Tel: 0411 054 442, 0412 529 955 Sogho Nhaän Boû Xe Mieãn Phí, Tel: 9632 3700, 0410 661 927 Nhaän Boû Xe Mieãn Phí; Tel: 1800 996 502 Nhaän Boû Xe Mieãn Phí, Karl: 0404 827 462, 9785 7377 Nhaän Boû Xe Mieãn Phí, Tel: 0414 713 777 Giaët Thaûm Laøm Khoùa In Theâu Laâu Ñaøi Hôi Cleaning, Tel: 8783 5088, 0423 733 452, 0412 505 751 Coâng Ty Giaët Thaûm Hoa, Vieät, Löôïm: 0417 268 877 Laøm Chìa Khoaù 9729 0099, 0408 113 839 Laøm Chiaø Khoaù, 9646 3281, 0414 856 828 Sai Gon Printing, Tel: 9724 3614 / Mob: 0433 853 998 Theâu, Chò Tuù: 9755 4732, 0404 023 220 Söûa Maùy May, Tel: 9772 2107, 0411 452 048 Laâu Ñaøi Hôi, Khang: 9822 2393, 0421 602 655, 0424 989 232 Jumping Castle, 0413 478 664, 0434 521 546, 9738 0279 Leny On Tel: 9721 0092, 0421 688 629 Huùt Hôi & Khoùi Nhaø Beáp 9645 1851, 0418 977 799 Daïy Keøm Coâ Giaùo Hieàn Ñaëng, Tel: 0416 053 411, 9723 5292 5 Star Education 9727 9878, 0402 265 625, 0421 977 707 First Class Tutoring, Tel: 8798 1340 Nhaän Daïy Toaùn, Coâ Giaùo Thuyù Döông: 0413 806 405 Nhaän Daïy Keøm, Khoa: 0421 213 257 Daïy Keøm, 9771 4795, 0411 251 332, Thu Le: 0426 199 188 Lôùp Toaùn Mai Dang, Thaày Ñaëng: 9728 9125, 0449 823 821 Australia ABC College, 9570 8866, 0417 328 388 Daïy Anh Vaên, Lan Anh: 0423 087 870, 9823 7140, Mr Shawn: 8786 1161, 0400 881 499 Daïy Keøm Tieáng Anh, Tel: 0423 830 548 Daïy Keøm, Tel: 0403 972 638 CK Tutoring, Tel: 8704 5472 (sau 6pm), 0449 982 016 Tutoring, Tel: 9822 0791, 0413 654 904, 0405 218 810 Honey World Travel, Tel: 9264 6832

Thaùi Bình Travel, Tel: 9724 2304, 0404 491 200 Physiotherapy Haø Quang Traùc, : 9757 2038, 0403 202 678 HB Advisory, Tel: 9707 4811 Coâng Ty Chuyeån Tieàn Vina Money Transfer, 9707 3108 Queenie Homeloans, Ph: 9708 2099 Chöùng Hoân Nhaân Maria Nguyen, 9728 9688, 0432 490 247 Chöùng Hoân Nhaân Bích Huyeàn, Tel: 9604 1831, 0432 822 732 Thieát Keá Website, Sophie: 0452 184 008, 0421 546 496 Computer Haøo Lyù, Tel: 0402 734 442 (Gaëp Haøo) Danson Computer Services, Haø: 0416 293 472, 8006 5262 Computer Services, Trung: 0435 225 815 Thaùm Töû Tö, Tel: 0430 517 558, 0431 695 118 Daïy Laùi Xe Car & Truck Daïy Laùi Xe, 0419 492 018, 9724 0807 Driving School, HLV Quoác Baûo: 0412 663 602, 0404 329 927 L Visa P Driving School; HLV Phaïm AÛnh: 0418 275 054 A1 Driving School, Nöõ HLV Baïch Yeán: 0402 486 386 L, Driving School, HLV Ñaëng: 0403 633 272 Haïnh Driving School, Tel: 9823 2248, 0411 053 059 Hoàng Laân Driving School, Tel: 9728 2447,H. Laân: 0412 222 740, N. Lan: 0431 696 740 Daïy Laùi Xe Thaønh Coâng, Tel: 9728 1835, 0416 067 975 Tom, SaiGon Driving School, Tel: 9644 7774, 0405 188 301 Driving School, HLV Nghóa: 0412 688 787, 9787 5961 Daïy Laùi Xe Vieät Tíeán, 9785 8408, 0414 431 186 Quang Trung Driving School, 0406 086 520, 9573 1167 Quoc Te Driving School, 0410 326 344, 9724 7526 Kevin Nguyen Driving School, : 0413 206 810 Chöông A1 Success Driving School, Tel: 0404 087 730 Möôøi Driving School, Anh Möôøi: 0402 737 745, 9785 7258 Tröôøng Daïy Laùi Xe Ñoã Ñaït, HLV Phöông: 0417 027 030 EZY Pass Driving School, HLV Vinh (Simon): 0420 442 849 Kyõ Thuaät Driving School, Tel: 9609 7197 Hoàng Long Driving School, Tel: 9788 6123, 0400 393 832 Bình Minh Driving School, 9727 3745, 0400 400 797 Thaønh Coâng Tours, 0433 70 80 90, 9724 4281, 0414 949 001 Luaät Sö Phuù Nguyeãn, Luaät Sö; Tel: 0412 452 395 Phu & Associates, Luaät Sö; Tel: 9724 0888 Nguyeãn Thaønh Quang, Traïng Sö; Tel: 9796 7545 Greenfield Lawyers, Tel: 9708 6832, 0422 372 695 Nguyeãn Hoaøng Tranh East West Lawyers, Tel: 9755 9077 Luaät Sö Mary Nguyeãn, Tel: 9755 7103 Luaät Sö Nguyeãn Thò Caåm Hoàng, Tel: 9723 4345 Luaät Sö Löông Thoáng Nhöùt, 9755 5767, Mob: 0410 306 710 Chu Baûo Canh, Lawyers; Tel: 9787 1850, 0404 097 873 Luaät Sö Tuù Nguyeãn, Tel: 8065 9339, 0434 351 985 Quy Lawyers, Tel: 9724 2100 Family General Practice, Bac Si, Tel: 9707 2383 MLC Lawyers, Tel: 9755 5312, 9724 5788 Thuyø Höông, Lawyers & Immigration; Tel: 9726 4388 Solicitors & Barristers, Tel: 9755 0188, Mob: 0412 227 838 Coâng Ty Luaät Sö Gajic & Co. Lawyers, Tel: 9727 2277 Luaät Sö Traàn Vaên Duõng, Tel: 9790 8303, Mob: 0416 273 726 Vaên Phoøng Luaät Sö John Street Chambers, Tel: 9724 7188 Toå Hôïp Luaät Sö Gibson Tran, Tel: 9728 9688, 9728 9288 Vaên Phoøng Luaät Sö Ly Lawyers, Tel: 9734 7573 Solicitors & Barristers, 9727 2200, 9727 2022, 0419 211 659 Luaät Sö MY.T NGUYEN Solicitors, Tel: 9754 1297 Luaät Sö Trivo Lawyers, Tel: 9755 9216 Luaät Sö Voõ Lawyers, Tel: 9726 6700, 0421 322 041 Just Legal, Tel: 1300 751 349, 9824 3884, 0401 288 771 Victor Lawyers, Tel: 9727 6988 Traàn Toá Loan, Luaät Sö; Tel: 9708 0288 Nha Só & Bac Só Nha Só Sophie Thuyù Nguyeãn, Tel: 9755 7700, 9755 7703 Nha Só Mai Phöôùc Thaønh, Tel: 9793 2466, 9793 1019 V.P Dentist, Nha Só Vónh Phuù, Tel: 9796 3487 Bill Trung Bình Taï, Nha Khoa; Tel: 9724 0466 Thu Höông Nguyeãn, Nha Khoa; Tel: 9709 8818 Di Truù & Du Lòch Di Truù Duy Taân, Tel: 9724 4602, Mob: 0402 77 55 44 Du Hoïc UÙc, Tel: 9723 0188, 0421 890 425 Di Truù & Tö Vaán Du Hoïc, Tel: 9266 0929, 8212 5662 Safe Education & Migration Centre, Tel: 9211 5678 Tö Vaán Du Hoïc; Tel: 9267 9078 Grandcity, Travel & Tours; Tel: 9211 8218 Sai Gon Travel, Booking: 9723 1336, 0413 178 177 Kevin Trinh Immigration; Tel: 9757 1602, 0411 791 899 Planet Immigration & Education Tel: 8764 1894, Honey World Travel, Tel: 9264 6832

97


Thaùi Bình Travel, Tel: 9724 2304, 0404 491 200 Taøi Chaùnh Keá Toaùn Finance Home Loan, Tel: 9709 4627, : 0413 570 282 Taøi Chính Springheart Finance, Tel/ Fax: 9755 5724 A. Quang: 0408 230 442, A. Nhaân: 0432 055 154 Queenie Homeloans, Ph: 9708 2099 V S Finance Solutions, Tel: 0414 850 802 VBN Finance, Tel: 9728 9700 South East Tax, Tel: 9727 2999 CH Home Loans Aust PTY LTD, Tel: 9750 2559 Happy Finance, Tel: 9709 8988 Taøi Chính Global Tel: 0466 908 553, 0431 467 882 JT King Finance, Finance; Tel: 0403 533 088 Vinh Duong Associates, Tel: 9793 9745, 9793 9774 Keá Toaùn, Khai Thueá, Tel: 9728 9623, 0402 114 916 Taøi Chính Dragon Home Loan, Tel: 1300 888 727 T & A, Accountants, 0468 827 484, Tram: 0406 002 448 Wealthplus, Finance; Tel: 9738 8948 PDN Accountants, Tel: 9708 5774, 9708 5772, 0420 205 544 Market Linked Home Loans Centre, Tel: 9755 3666 Focus, Accounting Taxation; Tel: 9729 0890, 0412 882 862 Atax, Taxation; Tel: 9558 9924 Damons Insurance; Tel: 0411 780 128 Cash Fast, Loan Service; Tel: 9788 7364, 0430 00 69 67 A.I.T Services, Tax Agents; Tel: 9558 4872 IME Finance, Göûi Tieàn, Tel: 9754 2823, 0449 954 872 Nguyen & Co, Taì Chính, 9727 7348, Mob: 0422 354 495 Ñòa OÁc Jimmy Huyønh: 0412 433 590, 9726 4888 Mai Home Loans, Tel: 9793 3314 eChoice Home Loans, Tel: 0430 798 822 Reliable, Home Loans; Tel: 9755 4001, 0415 955 355 Thaåm Myõ Advance Beauty Cosmetic Surgery, Tel: 1300 104 102 Thaåm Myõ Vieän Paris Spring, Tel/ Fax: 9727 6228 Skin & Haircare Centre, Tel: 9789 0097, 0416 112 325 Giaûi Phaãu Thaåm Myõ Dr Tuaán Tröông, Tel: 9727 6569 Nhaõ Chi, Thaåm Myõ Vieän; Tel: 0408 168 838 Beauty Sense, Beauty Salon; Tel: 9755 0081 Pally, Beauty Centre; Tel: 9723 2296 Caùc Vaán Ñeà Veà Maët, Da & Toùc, Tel: 9559 4123 Beauty Nail & Hair College, Tel: 9723 0588, 0431 133 288 Giaûi Phaåu Thaåm Myõ, Cany Hau: 1300 656 236, 0422 642 882 Thaåm Myõ Vieän Cathy s Vu Beauty Salon, Tel: 9558 5990 Caùc Loaïi Saûn Phaåm & Myõ Phaåm Doan Security, Security Products; Tel: 0433 199 189 Pacific Bedding, Baùn Giöôøng; Tel: 9754 1695 Daàu Goäi Trò Ruïng Toùc; Tel: 9609 5448, Mob:0450 529 889 CCTV, Serveillance System; Tel: 9725 7733 Cignall, Mobile Phone Centre; Tel: 9728 2118 P & S Höng Thaønh, Tel: 0414 659 365, 9644 4330 Hospitality & Retail Solutions, Tel: (02) 9212 1482 Ñoâng Truøng Haï Thaûo Tel: 9607 6278, Mob: 0408 288 238 Fresh Nail & Beauty Supplies, Tel: 9728 7788 P.J Cremona Farm, Tel: 0416 271 487, 9627 1487 Furniture Direct Sale, Tel: 9724 1716 Tyre Exchange, Tel: 8764 0892, 0451 722 722 Save More Discount Chemist, Tel: 9569 4691 Beauty Supply, Tel: 9727 4121, 0416 187 616, 0408 957 614 Thuoác Giaûm Caân, Tel: 9724 6882 Daàu Baûo Taâm An (Hoäp Thieác), Tel: 9724 6882 Team Z5000 Karaoke, Tel: 9728 2165, 0425 205 052 KEC Best Karaoke System, Tel: 9725 6556 Royal Bakery Equipment, Tel: 9756 4746 HPR Tyre Factory, Tel: 9681 6889, 0450 344 988 Hai Au Beauty Supplies Centre, 9796 3507, 0433 574 171 Manchester Direct Factory Sale, Tel: 9609 6924 Kim Car Radio, Tel: 9727 7518, 0418 409 096 5 Star Jewellery, Tel: 9724 0562 Khieâu Vuõ; Tel: 0414 698 880, 0401 092 599 Peter’s Hair Tech, Hair Salon; Tel: 0404 363 143, 9707 3403 Burwood Hotpot, AÊn Uoáng; Tel: 9745 2009 Coffee School, Daïy Ngheà; Tel: 9722 4292 BC Universal, Freight Service; Tel: 9727 9083 Thai Orchid Massage, Tel: 8065 9380 Tony Thach s Tours, Tel: 9281 9010 Baûo Phuùc Laêng Vieân Funeral Service, Tel: 9728 9880 Hai Son Shipping & Transport, 9773 5455, 0433 237 757 Masterton Home Consultant, Tel: 8778 9108 Xem Boùi Lin, Tel: 0413 718 445, 0412 164 355 Daïy Keøm Pal Education, Tel: 9755 7778

98

Trung Taâm Daïy Keøm Nam Quang, Tel: 1300 79 18 78 Excel, Lôùp Daïy Keøm; Tel: 9724 1172, 0435 117 061 Top School, Daïy Keøm; Tel: 9726 9993, 0415 511 990 Sydney Institute, Hair & Beauty; 8021 6606, 1300 205 112 Truôøng An, Funeral, 9724 0488, 0410 323 868, 0411 148 602 Best Australia, Daïy Keøm; Tel: 0430 881 796 Coaching First, Daïy Hoïc; Tel: 9586 3800, 0433 168 168 Childcare & Preschool, Tel: 9726 4825, 0421 154 806 Yagoona Physiotherapy; Tel: 9709 8853 Poppets, Childcare; Tel: 9823 5335 Happy Poppets, Childcare; Tel: 9823 3209 St Andrews, Childcare; Tel: 9823 7211 Naáu AÊn Cho Nhaø & Tieäc Great Century Restaurant, AÊn Uoáng; Tel: 9796 3366 Beverly Chinese Seafood, AÊn Uoáng; Tel: 9580 0918 New Pioneer 9758 9688, Mob: 0432 192 688 (Linh) Phoenix Asian Catering, Tel: 9728 3682, 0401 692 351 Côm Pary & Côm Tuaàn, Coâ Thi: 9786 1881, 0433 452 437 Côm Tuaàn Vieät, Hoa, Ngoïc: 0405 975 258, 9738 8269 Chò Thanh Côm Tuaàn, Tel: 9644 3115, 0434 196 802 Taâm Anh Côm Tuaàn, Tel: 0402 756 737 Naáu Party Baûy Thoï, Tel: 9601 4125, 0412 053 140 Paradise Reception, Tel: 9726 6128, 0413 067 955 Nhaän Naáu Party, Baùc Taùm Traïng: 9724 2426 Nhaän Naáu Côm Tuaàn, Chò Bích: 0422 433 844, 8725 4796 Phôû James, Tel: 9558 4023, 0430 051 179 Phôû Nha Trang, Tel: 9709 8225 Grand Pearl Seafood Restaurant, Tel: 9723 6888 Liberty Palace, Tel: 0408 066 966 Hình AÛnh Video Tieäc Cöôùi Video & Photo, 9758 9461, 0404 894 944, 0416 646 607 Toaøn Myõ Photo & Video, Tel: 9682 5665, 0414 746 747 Minh Hoaøng Video, Tel: 9533 3412, 0421 600 780 Photography Sai Gon Digital, Tel: 0406 546 674 Chuyeân Trang Ñieåm, Laøm Toùc, Thaûo Leâ: 0425 808 150 Chöông Photography Video, Tel: 9609 3836, 0414 663 128 Blue Star Wedding Photo, Phone: 9708 4416, 0411 453 924 Ultimate Make Over, Jessica: 0411 858 833 Veõ Baûng Hieäu Veõ Baûng Hieäu, 9823 8568, 9610 3221, Quang: 0400 105 588 Signs, Tony Tran: 9600 6690, 0410 632 768 Baûng Hieäu Neon Leâ Tuøng, Tel: 9628 3216, 0411 358 358 In AÁn Pacific Printing 9723 2917, Mob: 0404 068 911

Baùn sæ vaø leû ñuû caùc loaïi saûn phaåm veà saøn nhaø goã vaø vaät lieäu loùt saøn nhaø

TAËNG

$100 TIEÀN MAËT

Khi mua haøng nhôù noùi laø thaáy quaûng caùo naøy ñaêng treân baùo Doanh Nghieäp Magazine & Online seõ ñöôïc taëng $100 tieàn maët khaáu tröø vaøo hoùa ñôn. AÙp duïng ñieàu naøy cho suoát naêm

2011

* Solid timber * Goã ñaëc * Floor boards * Laminate

* Vinyl * Carpets Rugs * Tiles gaïch * Thaûm ñuû loaïi

Xin goïi Joseph

0421 128 720 - 9755 0555 - Fax - 9755 0554

CAÙC SOÁ PHONE QUAN TROÏNG CAÀN BIEÁT Caûnh saùt xe cöùu thöông cöùu hoûa 000 Thoâng dòch mieãn phí qua phone 13 4450 Thoâng tin veà ngoä ñoäc 13 1126 Xe cöùu thöông 13 1233 Caûnh saùt NSW 13 1444 Baùo caùo toäi phaïm 1800 33 3000 Caùc soá phone trong trang danh muïc ngaønh ngheà dòch vuï naøy ñöôïc Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng ñaêng taûi hoaøn toaøn mieãn phí ñeå giuùp baïn ñoïc tra nhanh caùc dòch vuï hoaëc caùc doanh nghieäp caàn bieát. Quyù baïn ñoïc muoán ñöôïc ñaêng taûi hay caäp nhaät soá phone doanh nghieäp dòch vuï cuûa mình xin vui loøng lieân laïc tröïc tieáp vôùi toøa soaïn: Tel.: (02) 9788 7364 - hoaëc 0430 00 69 65 eMail: DoanhNghiep@Optusnet.com.au Hay bieân thö göûi veà toøa soaïn Taïp Chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng P.O.Box: 308 Villawood NSW 2173

75 99


dòch vuï

Cung öùng Hoa & Quaø Taëng & baùnh Sinh Nhaät giao taän nhaø cho baát cöù nôi naøo treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam Nhieàu goùi thích hôïp ñeå choïn löïa töø

50 - $70 - $100

$

hay nhieàu hôn

(bao goàm luoân caû leä phí giao taëng)

hoaëc baát cöù giaù naøo cho taát caû caùc loaïi yeâu caàu

Hoa vaø quaø taëng cho ngöôøi thaân taïi queâ nhaø laø moùn quaø mang nhieàu yù nghóa, göûi söï yeâu thöông ñeán nhöõng ngöôøi maø baïn quan taâm.

Hoa vaø quaø möøng sinh nhaät, hoa taëng laõng maïng tình yeâu, hoa cho ñaùm cöôùi, hoa khai tröông, chuùc söùc khoûe, taëng bieáu ngöôøi beänh, chia buoàn tang leã v.v...

Hoa & Quaø coù theå thay baïn noùi lôøi yeâu thöông, thay baïn göûi lôøi chuùc möøng ñeán nhöõng ngöôøi thaân yeâu cuûa baïn taïi queâ nhaø. Hoa töôi cuõng laøm cho tình yeâu cuûa baïn ñöôïm thaém chaân tình & laõng maïn. Chæ caàn moät cuù ñieän thoaïi cho bieát caùc yeâu caàu, chuùng toâi seõ thay maët quyù khaùch choïn hoa vaø quaø thích hôïp vaø ñem ñeán taän nhaø cuûa ngöôøi thaân ôû baát cöù nôi naøo taïi Vieät Nam. Chuùng toâi coù chi nhaùnh ôû taát caû caùc thaønh phoá tænh huyeän treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam, vaø laø nôi duy nhaát coù theå thöïc hieän giao nhaän lieâàn ngay trong ngaøy cho caùc ñòa chæ thuoäc caùc thaønh phoá, tænh, quaän huyeän treân toaøn laõnh thoå Vieät Nam. Caùc thò xaõ + thoân laøng ôû vuøng saâu, vuøng xa xin ñaët tröôùc theâm moät ngaøy.

Dòch vuï giao taëng hoa cho Vieät Nam tröïc thuoäc taïp chí Doanh Nghieäp Ñôøi Soáng taïi UÙc. Ñaûm nhaän thieát keá hoa töôi, hoa cöôùi, hoa sinh nhaät, hoa chuùc möøng, hoa khai tröông, thaêm beänh, chia buoàn tang leã... giao taëng cho ngöôøi thaân taïi queâ nhaø Nhaän traû leä phí taïi UÙc baèng theû Visa - MasterCard - Amex

100

Xin goïi (02) 9788 7364 hoaëc 0430 00 69 65 hoaëc chuyeån khoaûn voâ account ngaân haøng Viet’s Business Lifestyle BSB 032 172 Account 39 2975 Westpac Bank (Australia)

101

36 Soft  

82 10 10 Ly kyø thö huøng phaùp lyù saân toøa töø Myõ veà ñeán queâ nhaø. Ñaïi gia Vieät kieàu kieän “chaân daøi” Vieät Nam ñoøi traû laïi 1...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you