Page 1

BRIDAL SHOP FOR SALE

South West NSW

Baùn sæ vaø leû ñuû caùc loaïi saûn phaåm veà saøn nhaø goã vaø vaät lieäu loùt saøn nhaø

$100 TIEÀN MAËT

* Vinyl * Solid timber * Carpets Rugs Khi mua haøng nhôù noùi laø thaáy * Goã ñaëc quaûng caùo naøy ñaêng treân baùo * Tiles gaïch * Floor boards Doanh Nghieäp Magazine & ñuûkieä loaï Shop baùn vaø cho thueâ ñuû caùc loaïi aùo cöôùi coâ daâu * vaøThaû caùc m phuï n i * Laminate Online seõ ñöôïc taëng $100 tieàn TAËNG

ñaùm cöôùi. Ñaõ laøm laâu naêm vaø ñang hoaït ñoäng raát nhieàu khaùch quen. maët khaáu tröø vaøo hoùa ñôn. AÙp Tieàn shop reû chæ $190 / tuaàn. Xin goïi Joseph duïng ñieàu naøy cho suoát naêm Caàn sang laïi business hoaï720 c haøn-g9755 toàn goà0555 m aùo -cöôù i, mensuit, 0421 128 Fax - 9755 colour 0554 dress, flower girl. Khi vaø o laø m seõ coù thu nhaä p ngay. Giaù sang deã 24533012 daøng thöông löôïng. Xin goïi Kim 0404 802 627 (tieáng Vieät )

2010

nöôùc UÙc vaø theá chaân vaïc taïi

Quang Duõng, cöôùi thieät tình giaû, ñöùa con laø cuûa Jennifer, vì Duõng laø “boùng peâ ñeâ” Duø boû vôï vôùi hai con Trí Nguyeãn caëp vôùi Ngoâ Thanh Vaân chæ laø dieãn xuaát chöù khoâng yeâu???

Chuyeän caùc sao Vieät thöôøng xuyeân bò “loä haøng” tröôùc oáng kính

60

98

tình yeâu cuûa ngheä só chöa töøng tieát loä

Laâm Chín Ngoùn ñaâm cheát Sôn Cöông taïi Chí Hoøa, bò choàng aùn coá saùt khoâng coøn ngaøy veà... Sôn Ñaûo göûi Hoaøng Ñaàu Laâu vaøo traïi giam chôi cuù “luoäc gaø taïi beáp” quyeát loøng haï Laâm Chín Ngoùn...

1

75 99


Fruit & Vege + Grocery Glenbrook NSW

Hotel Woodbyne

Restaurant

Fruit & Vege + Grocery

Woodbyne NSW

Fairfield Syd NSW

Drumoyne Syd

(22210406)

Jewellery Business

Fruit & Vege

Seafood Wholesaler

Distributor – Club - Hotel - Restaurant Liverpool Sydney NSW

Fairfield Syd NSW

Chuyeân nghieäp cung öùng haûi saûn töôi & ñoâng laïnh cho vuøng Syd, hieän coù hôn 200 khaùch haøng laø club, bistro, hotel, takeaway, nhaø haøng v.v... Hoaït ñoäng 5.5 ngaøy / tuaàn Haøng toàn ñang coù trò giaù $50k vôùi moät chuû +1 fulltime + 2 casuals

Doanh nghieäp kinh doanh nöõ trang toaøn boä quaày keä môùi, soá löôïng haøng coù theå tuøy choïn, ñaõ 4 naêm vuøng shopping centre phía baéc Syd. Cô hoäi hieám cho ngöôøi thích hôïp . Seõ höôùng daãn moái laùi cho ngöôøi môùi. Goïi 0417 788 774 (t-Anh) (22150306)

100

Fruit & Vege (22090306) Chôï traùi caây lôùn vuøng ngay trung taâm Fruit & Vege gaàn shop, xe löûa, bus... ñang thu 180 ngaøn moãi tuaàn tieàn maët, hôïp ñoàng laâu daøi töï choïn. Chuû seõ höôùng daãn moái laùi. Veà nöôùc nghæ höu caàn sang giaù thöông löôïng 0404 858 087

(22170306)

(22090306)

North Sydney NSW

Fruit & Deli Grocery ngay Fairfield ñaõ laøm laâu naêm thu nhaäp oån ñònh hieän thu thu 30K pw, thích hôïp laøm tieäm traùi caây vaø theâm cho Asian Grocery & Fruit. veà höu sang laïi ñieàu kieän deã daøng, hôïp ñoàng laâu daøi töï choïn löïa, giaù thueâ reû (vì chuùng toâi laø chuû shop) Sang chæ 199K Goïi 0430 450 484

Doanh nghieäp bao goàm bao goàm 3 Reefer refrigerated containers, Crown Walker stacker, Computer with MYOB, trolley, 1 x Toyota Hiace, 1 x Mitsubishi Express. Sang toaøn boä giaù ñeà nghò & thöông löôïng Thích hôïp gia ñình töï kinh doanh ñieàu haønh, coù theå phaùt trieån kinh doanh theâm trong laõnh vöïc haûi saûn, vaø taêng leân laøm 6 ngaøy hoaëc. Doanh nghieäp ñaõ laøm 3 naêm vaø ñang thu nhaäp raát myõ maõn. Xin goïi: 0404 904 768 or 0415 747 277

(22160307)

laâu daøi, tieâàn thueâ shop reû coù luoân 3 phoøng nguû raát tieän nghi treân laàu, tieän cho gia ñình kinh doanh vaø ôû luoân. Hieän ñang baùn Asian food, vaø ñang raát ñoâng khaùch quen vaø khaùch vaûng lai. Coù theå phaùt trieån theâm hom lilivery. Sang giaù $56,000 Xin goïi 0466 895 177 (t-Vieät & Anh)

Commercial Building for sale Bass Hill Sydney NSW

(2112005)

Vò trí toát hai beân laø shopping strip, carpark ñaõ laâu naêm ñang ñoâng khaùch, hôïp ñoàng laâu daøi thueâ möôùn reû $650 tuaàn no going thu nhaäp cao $12 ngaøn pw. Trang thieát bò ñaày ñuû, coù luoân aircon. Nghæ höu sang laïi giaù thích hôïp thöông löôïng . Xin goïi 0402 315 640

Cô hoäi tuyeät toát cho kinh doanh & phong caùch soáng. Goàm 5 maãu ñaát vuøng ngoaïi oâ, 11 phoøng loaïi 5 star + 3 phoøng ôû cho gia ñình chuû quaûn lyù vôùi vöôøn caây tuyeät ñeïp cuøng Reception cho ñaùm cöôùi vaø caùc loaïi tieäc + Lic Restaurant.. Xin goïi Jeff (02) 4448 6200 hay thaêm vieáng www.Woodbyne.com.au hay mail Jeff@woodbyne.com.au

(22160307)

(S22090306)

Nhaø haøng & takeaway Drumoyne Syd. gaàn city , vò trí toát treân ñöôøng caùi. Hôïp ñoàng

Baùn moät caên shop coù luoân cô sôû ñang kinh doanh taïp hoùa vaø thuoác laù. Cô hoäi tuyeät toát cho mua ñaàu tö hoaëc töï laøm chuû. Vò trí thaät toát treân ñöôøng caùi. Shop 2 taàng, phía döôùi laø business, phía treân laàu coù flat 2 phoøng nguû tieän nghi. Neáu khoâng töï kinh doanh coù theå cho thueâ shop phía döôùi $800 tuaàn. Baùn caû shop vaø luoân Business. Xin goïi ñeå bieát theâm 0425 353 883 (tieáng Vieät)

101


Restaurant

Nail & Beauty

Paramatta NSW

Rockdale NSW

ñoàng laâu daøi thueâ möôùn reû $650 tuaàn no going thu nhaäp cao $12 ngaøn pw. Trang thieát bò ñaày ñuû, coù luoân aircon. Nghæ höu sang laïi giaù thích hôïp thöông löôïng . Xin goïi 0402 315 640

Doanh ngieäp giaët saáy khoâ, khu vöïc phía ñoâng Sydney, doanh nghieäp lyù töôûng thu nhaäp tieàn maët haøng tuaàn thu $5000, laõi roøng $2500 pw. Toaøn boä ñaõ thieát laäp laâu naêm ñoâng khaùch, trang thieát bò ñaày ñuû, vò trí toát nhieàu khaùch quen. Sang giaù chæ $180,000 Goïi 0410 518 778 (tieáng Anh)

Bar & Snooker Pool Bar röôïu vaø baøn bi da, Lic ñeán 5 giôø saùng, ñang coù 27 baøn ñang hoaït ñoäng ñeày ñuû thieát bò. 140 choã ñaäu xe. Hôïp ñoàng ñeán Sep 2016. Sang baèng trò giaù thieát bò vaø baøn maø thoâi. WIWO $110,000 Goïi John 0419 324 506 (tieángAnh)

Nail & Beauty

Service Station

Estern Sydney NSW

Restaurant Trung taâm thöông maïi Paramatta, khu aên uoáng nhaø haøng quaùn caø pheâ... Ñaõ laâu naêm, ñang hoaït ñoäng ñoâng khaùch, trang thieát bò ñaày ñuû beáp thích hôïp moïi loaïi thöùc aên AÂu-AÙ, tieàn shop chæ 90,000 / naêm . Thu nhaäp treân 700,000 / naêm. Sang giaù thöông löôïng, ñieàu kieän deã daøng. Goïi David noùi tieáng Anh 0412 783 268

Melbourne Victoria

NEWSAGENCIES Newcastle NSW

Newsagency vò trí khu bieån Newcastle, 2 tieäm newsagencies, 1 coù TAB baùn caù ñoä ñua ngöïa, ñua choù, coù heä thoáng computer keát noái, ñaõ laøm 30 naêm qua chæ 1 ñôøi chuû,. Hieän ñang thu nhaäp 2.5 trieäu naêm, sang chæ 690 + haøng lieân laïc baèng email ñeå bieát theâm chi tieát, hoaëc heïn ñeán xem warrah@pacific.net.au (22190306)

(22230506) (22220506)

(22210406)

102

Bar & Snooker Pool

(22230506)

Vò trí toát hai beân laø shopping strip, carpark ñaõ laâu naêm ñang ñoâng khaùch, hôïp

Dry Cleaner

Asian Grocery Shop Marrickville Syd NSW

Asian Grocery Shop taïp hoùa AÙ chaâu nhay trung taâm ngöôøi Vieät taïi Marrickville. Ñaõ laâu naêm quen thuoäc trong vuøng, ñang ñoâng khaùch thu nhaäp cao. Coù nhieàu moái quen cho baùn leû vaø cung caáp nhaø haøng. Goïi Lai 0401 378 689 or 9559 2448 ñeå bieát theâm (t/Anh) (22120506)

Mascot Syd NSW NSW

Shop roäng, 4 phoøng, 5 gheá spa, 4 baøn nail, moät phoøng massage + 3 gheá caét toùc, 1 baøn goäi. Hôïp ñoàng laâu daøi, Vò trí khu thò töù khaùch saïn, shop, vaên phoøng chung quanh. carpark free ñoái dieän, nhieàu choã ñaäu xe chung quanh. Moät shop khaùc caïnh beân ñang laøm nhaø haøng VN. Baän con nhoû sang moät trong hai hoaëc caû hai giaù thöông löôïng ñieàu kieän deã daøng. Goïi Anna 0431 646 621 (tieáng Vieät) (22261506)

St Andrew Syd NSW

Taïp hoùa ña duïng vaø traïm xaêng, ñang hoaït ñoäng raát toát cho caû hai, shop vaø xaêng. Vò trí thaät toát, treân truïc ñöôøng chính thích hôïp khaùch vaûng lai vaø cö daân trong vuøng. Sang $250,000 G/W cô hoäi raát toát ñaàu tö, chæ 1 ngöôøi trong coi. Xin goïi Louis 0419 666 601 (tieáng Anh) (22241506)

103


BAKERY & CAKES Ryde Sydney

FISH & SEAFOOD

TAKEAWAY

St Albans Melbourne

TAKEAWAYSANDWICH CAFE Western Sydney

Balmain Sydney

Vò trí thaät toát trong khu food court cuûa shopping vuøng Western Sydeny, gaàn khu vöïc Vieät Nam. Hieän ñang thu nhaäp raát toát $8000-tuaàn. Thueâ möôùn chæ $1000 - tuaàn. Hôïp ñoàng coøn 4 naêm. Cô hoäi

(1972-3004) (1972-3004)

Ngay trung taâm thò töù, ñaõ laøm laâu naêm, ñang ñoâng khaùch, thu 20 ngaøn tuaàn, laõi roøng 6 - 6.5 ngaøn/tuaàn . Trang thieát bò ñaày ñuû, voâ laø laøm ngay, Sang 450 ngaøn thöông löôïng. 0405 595 362 tieáng Anh.

Tieäm caù töôi soáng vaø caùc loaïi haûi saûn ñoà bieån töôi moãi ngaøy. Vò trí toát ngay trung taâm St Albans, ñang ñoâng khaùch taáp naäp, sang $60,000. Goïi 0431 200 003 ñeå bieát theâm, noùi tieáng Vieät

(24943003)

(24912502) (24912502)

CAR WASH FOR SALE

E Gippsland Vic

Ñaõ laøm laâu naêm thu nhaäp cao lôøi nhieàu, vuøng du lòch quanh naêm coù khaùch, khoâng caïnh tranh trong khu vöïc sang $95,000 + haøng, Goïi 0409 704 133 (tieáng Anh) (24973003) (24973003)

104

Epping Melbourne Vic

- Coù theå mua luoân baát ñoäng saûn - Hieän coù 4 traïm phuïc vuï röûa - 1 baõi röûa quay töï ñoäng - Caùc voøi huùt buïi, vaø nôi taém cho choù - Hoaït ñoäng 7 ngaøy - Doanh nghieäp ñaõ 4 naêm Goïi Peter 0412 186 768 (English speaking)

9 cm

BEAUTY SALON

FRUIT & VEGE

Sydney & Phuï caän

Beecroft NSW

24743003 24743003

GIFT SHOP

thaät myõ maõn ñeå kinh doanh töï laøm chuû ngaønh aên uoáng. Baän kinh doanh chuyeän khaùc sang laïi ñieàu kieän deã daøng. Giaù theo ñeà nghò. Goïi 0412 706 113, xin noùi tieáng Anh

5 cm

Please note: The 9 cm in Magazin colour ad with ph

Vò trí thaät toát trong khu food court cuûa shopping vuøng Western Sydeny, gaàn khu vöïc Vieät Nam. Hieän ñang thu nhaäp raát toát $8000-tuaàn. Thueâ möôùn chæ $1000 - tuaàn. Hôïp ñoàng coøn 4 naêm. Cô hoäi thaät myõ maõn ñeå kinh doanh töï laøm chuû ngaønh aên uoáng. Baän kinh doanh chuyeän khaùc sang laïi ñieàu kieän deã daøng. Giaù theo ñeà nghò. Goïi 0412 706 113, xin noùi tieáng Anh

Below is 5 x 4 c black & white ad

Tieäm traùi caây rau caûi, vò trí toát trong quaàn theå shopping Village khu ñoâng ñuùc daân cö vaø du lòch taïi vuøng Beecroft, hieän ñang laøm 5 ngaøy röôõi. Ñaõ laøm laâu vaø thu nhaäp cao, goïi, hôïp ñoàng laâu daøi giaù thueâ reû. Xin goïi 0409 041 213, ñeå bieát theâm chi tieát, nhôù noùi baèng tieáng Anh (2022004)

4 cm

(24963003)

Loø baùnh mì & tieäm baùnh vuøng Ryde, trung taâm thò töù khaùch taáp naäp, hieän Thu nhaäp lôùn 26 ngaøn tuaàn, trang thieát bò ñaày ñuû voâ laø luïm tieàn ngay. Goïi 04 300 404 65 xin noùi tieáng Anh

12 cm

Vò trí toát khu thò töù, gaàn caùc phöông tieän coâng coäng, hôïp ñoàng laâu thueâ reû, ñaõ 9 naêm hieän ñang ñoâng khaùch quen & khaùch vaõng lai, thu nhaäp cao. Sang $70,000. Xin goïi Tammie 0451 501 369 after 5.00pm (tieáng Anh).

105


HAIR & BEAUTY

FRUIT & VEGE

Melbourne Vic

Northern Beaches NSW

Caây xaêng, tieäm röôïu, tieäm baùo chí vaø taïp hoùa treân Great Ocean Rd Vic con ñöôøng ñeïp nhaát tieåu bang vaø tieáp ñoùn khaùch du lòch quanh naêm. Thu nhaäp raát cao, hôïp ñoàng laâu daøi, coù theå mua luoân freehold giaù ñeà nghò. Goïi 0413 991 717 (Eng)

Vò trí toát hieän ñang laøm vôùi 4 baøn caét, 2 goäi, 2 baøn nails, coù luoân wax room vaø shop baùn le caùc loaïi myõ phaåm cuøng phuï kieän cuûa hair & nails. Trang thieát bò ñaày ñuû. Hoïp ñoàng laâu daøi giaù thueâ phaûi chaêng. Ñaõ laøm laâu naêm hieän ñang ñoâng khaùch. Sang giaù thöông löôïng goïi Peter 0409 258 275

khaùch du lòch quanh naêm taáp naäp. Thích hôïp vôï choàng hay ñoâi baïn cuøng laøm, laõi roøng $2000/tuaàn, trang thieát bò quaày keä phoøng laïnh ñaày ñuû. Sang 100,000 WIWO (ono). Xin goïi ñeå thaûo luaän hoaëc heïn ñeán xem 0417 803 413 (English)

(24893003)

(2479-0202)

NEWSAGENT

RESTAURANT

24731501

106

Vò trí ñoäc ñaùo khu saàm uaát daân cö Chatswood, vuøng Baéc Sydney Nhaø haøng maët tieàn ñoâi roäng raõi, nhaø haøng Lic. 80 choã thích hôïp taát caû caùc loaïi thöùc aên. Ñang baùn töùc aên Thaùi nhöng beáp thích hôïp taát caû caùc loaïi AÂu AÙ. Trang thieát bò ñaày ñuû voâ laø laøm ngay. Ñaõ laøm laâu naêm ñang ñoâng khaùch, thu nhaäp cao. Hieän khoâng coù nhaø haøng Vieät trong khu. Sang vì loän xoän noäi boä keâu giaù $150,000 thöông löôïng. Goïi Pam 0419 063 2611 (noùi tieáng Anh)

Reservoir Melb Vic.

24773001

24711501

Caùch Syd 2 hr höôùng Baéc, coù luoân ñaïi lyù Loto + ATM, vaø moät tieäm toùc ñang coù ngöôøi thueâ. Thích hôïp cho gia ñình thích cö soáng nôi thò traán yeân laønh vôùi ñôøi soáng thoaûi maùi con caùi hoïc haønh toát ñeïp . Sang business vaø baùn luoân nhaø ñaát Giaù 850,000 + haøng Goïi (02) 4991 7885 hoaëc email <kathyaustin@bigpond>

BEAUTY SALON

Chatswood NSW

Bellbird Hunter Valey NSW

MIXED BUSINESS Hurstville NSW

Tieäm traùi caây rau caûi töôi khu Northern Beaches NSW, ñang baùn 7 ngaøy, raát ñoâng khaùch trong vuøng vaø

24741501

Great Ocean Rd Vic

Ñaõ 25 naêm, ñang coù nhieàu khaùch quen cuøng döõ lieäu löu tröõ raát lôùn, vò trí thaät toát gaàn caùc loaïi phöông tieän coâng coäng. Vì lyù do gia ñình, caàn sang nhöôïng ñieài kieän deã daøng. Sang giaù

$140,000 + haøng toàn, hoaëc thöông löôïng gaàn giaù naøy. Xin goïi Jenny hoaëc Rozana soá (03) 9460 6363 hoaëc 0417 330 110 hoaëc 0413 884 198. Xin noùi tieáng Anh

Mixed Biz Taïp hoùa Hursville area $110,000, rent 1795.88thaùng luoân unit 2 phoøng nguû. Ñang coù laõi roøng $2000tuaàn. Chæ caàn 1 ngöôøi laøm. Coâng vieäcñôn giaûn thu nhaäp oån ñònh thoaûi maùi. Goïi Sam 0415 590 591 (pls tieáng Anh)

PYRMONT CAFE Near Star City & Darling Habour

(2032004)

CONVENIENCE STORE

Kiost cafeù sang baùn luoân buiness & freehold (choã), vò trí toát khu doanh nghieäp taïi Pyrmont, gaàn Casino & Darling Habour. Chuû töï laøm 5 naêm qua, hieän laøm 5 ngaøy, raát tieâm naêng. ngay trung taâm du lòch, khaùch taáp naäp quanh naêm. Sang gia $325 ngaøn. Goïi Frank 0412 396 857

107


Revesby NSW

Raát thaønh coâng trong 23 naêm qua, in aán caùc loaïi saûn phaåm quaûng caùo treân aùo thun, aùo polo, noùn muõ v.v... cô sôû taïi South West Sydney, thích hôïp cho ñoâi caëp. Phone 0416 108 884 or visit www.astroscreen.net.au

24731501

RESTAURANT

3 hr from Syd - Taree NSW Khu thò traán du lòch raát tieàm naêng buoân baùn quanh naêm, cuoäc soáng yeân laønh toát ñeïp, nhaø haøng Lic 82 choã coù bar röôïu, caùch Sydney 3 tieáng. Trang thieát bò ñaày ñuû nhö môùi vôùi beáp chuyeân duïng veà nhaø haøng cho ñuû loaïi thöùc aên AÂu AÙ . Sang $68,000 thích hôïp cho gia ñình muoán business & lifestyle. Goïi (02) 6552 4380 hoaëc 0402 306 860 xin noùi chuùt tieáng Anh

24610211

108

FISH & CHIPS

FRUIT & VEGE Glenbrook NSW

24372011

EMBROIDERY SCREEN-PRINTING

Shop roäng vò trí hôïp ñoàng laâu daøi giaù thueâ reû chæ 550/tuaàn ñang laøm 5.5 ngaøy/tuaàn coù theå laøm 7 ngaøy neáu muoán. Thích hôïp cho gia ñình. Sang $220 ngaøn thöông löôïng. Goïi Ross 0402 315 640 (t/Anh)

COOKED & FRESH Seafood - Revesby

Tieäm baùn caùc loaïi seafood töôi soáng vaø luoân t’away Fish & Chip vaø caùc loaïi Seafood ñaõ naáu. Vò trí toát ñang ñoâng khaùch, ngay trung taâm thò töù Revesby. Carpark free roäng meânh moâng trong quaàn theå shop chung quanh. Thu nhaäp 10 ngaøn/tuaàn, shop vöøa taân trang y nhö môùi, raát saïch seõ vaø ñeïp maét. Khoâng caïnh tranh trong vuøng. Goïi Andy 9774 5800(t/Vieät) 24603012

Maroubra Sydney

Fish & Chips taïi Maroubra raát taáp naäp, ñang thu 15-17 ngaøn 1 tuaàn, laøm 6 ngaøy tuaàn, tieàn rent chæ coù rent $1600. Vì ñoåi ngheà caàn sang laïi deã daøng $420 ngaøn thöông löôïng. Goïi 0410 362 199 (tieáng Anh) (24813003)

TAKEAWAY Greenacre Sydney NSW

Takeaway trong khu kyõ ngheä ôû Greenacre, chæ laøm 5 ngaøy röôõi töø 6 3pm baùn aên saùng vaø tröa laø chính, laõi roøng raát cao. Trang thieát bò ñaày ñuû. Sang 70,000. Goïi 04 333 68 663 or 04 333 51 570 sau 2pm (24800202)

FRUIT & MARKET Bankstown Sydney

Chôï traùi caây rau caûi vaø luoân sieâu thò taïp hoùa raát lôùn, shop roäng 3000 spm ngay trung taâm Bankstown hôïp ñoàng lease 15 naêm, thueâ 16,500 thaùng. Hieän ñang ñoâng khaùch doanh thu raát cao. Sang thöông löôïng Goïi Joe 0418 294 061 (noùi English) 24853003

FISH & CHIPS

Central Coast NSW Vò trí ñoäc ñaùo khu saàm uaát daân cö vaø du lòch. Moät quaùn Fish & Chip Vuøng Central Coast raát tieàm naêngcho gia ñình buoân baùn vaø höôûng thuï ñôøi soáng hanh lòch

an nhaøn, con caùi hoïc haønh toát khoâng aûnh höôûng city nhoän nhòp. Tieàn thueâ reû shop roäng, sang chæ 65,000 vì lyù do söùc khoûe neân sang maø tieác nuoái. Xin vui loøng goïi cho chuùng toâi ñeå thaûo luaän hoaëc heïn ñeán xem. 0423 8511 0120 (noùi t/Anh) (24810202)

109


North Shore NSW

Thích hôïp cho taát caû cac loaïi thöùc aên, 45 choã beân trong. Beân ngoaøi coù saân troáng ñeå laøm khu outdoor. Hôïp ñoàng laâu daøi, thueâ raát ñöôïc giaù. Ñaõ laøm 25 naêm, nhieàu laàn ñöôïc leân baùo khen ngôïi. Hieän ñang baùn Italian & Seafood coù nhieàu khaùch quen + khaùch vaõng lai. Veà höu sang laïi $65,000. L/l: (02) 9498 4366 noùi tieáng Anh vaø Xin ñöøng goïi neáu khoâng coù yù ñònh sang.

CHICKEN TAKEAWAY

24573912

24551230

Heathcote NSW

7 ngaøy tieáng Anh, ñuû cac loaïi baùnh continental, Turkisn vaø nhieàu loaïi thoâng duïng khaùc. Ñaõ môû 19 naêm, ñang ñoâng khaùch. Vò trí ngay trung taâm thò töù khaùch qua laïi taáp naäp. Xin goïi Ross 9312 2376 hoaëc Michelle 0420 306 299 (noùi tieáng Anh)

110

Tieäm baùn gaø nöôùng, vò trí thaät toát gaø thuoäc caùc vuøng mieàn Ñoâng Sydney. Thu moãi tuaàn 18 ngaøn. Moïi ñeà nghò treân giaù $150,000 ñeàu ñöôïc ghi nhaän. Xin goïi Mick 0418 169 048 (tieáng Anh)

Ngay treân Lygon St. East Brunswick Melbourn Cô hoäi may maén ñeå sang laïi tieäm toùc naøy. Ñaõ laâu naêm hieän ñang coù khaùch quen vaø khaùch vaõng lai. Trang thieát bò ñaày ñuû, goàm 3 baøn caét, baøn goäi vaø phoøng massage room rieâng bieät. Vaøo laø laøm ngay, coù theå phaùt trieån theâm nail hay beauty. Keâu sang chæ $20,000, vì muoán sang gaáp, xin goïi ngay chaäm laø khoâng coøn. Goïi cho Liz 0412 320 444 noùi tieáng Anh

Vò trí toát treân ñöôøng caùi, choã ñaäu xe roäng raõi, ñaõ laøm 4 naêm ñang ñoâng khaùch. Hieän ñang baùn t’away coffee & hot foods, caùc loaïi baùnh mì, baùnh pie. Thu nhaäp haøng tuaàn raát cao, beáp loaïi commercial naáu ñuû loaïi thöùc aên. Hoïp ñoàng laâu daøi thueâ reû chæ $1100/thaùng. Coù theå thueâ luoân choã ôû 3 phoøng neáu muoán, giaù cuõng raát reû. Sang $55.000 Tel. 0448 724 009 (t/Anh)

BISCUIT BUSINESS

HOT BREAD & BAKERY

Sydney NSW Haõng saûn xuaát baùnh Biscuit gaàn city, maët baèng roäng, coù loø nöôùng lôùn vôùi ñaày ñuû maùy moùc duïng cuï, coù theå phaùt trieån theâm baùnh mì vaø baùnh ngoït. Phía tröôùc ñang laø quaùn Caø pheâ ñoâng khaùch coù thu nhaäp oån ñònh. Xin lieân laïc Sonny 0423 862 007 hoaëc Sue 0419 491 030 (tieáng Vieät & Anh ) 24563012

Fairfield NSW

24543012

24643001

Sunshine Victoria

2470-3101

BAKERY & CAFE

24721501

Taïp hoùa vaø ñoà gia duïng, cöûa haøng ñaõ laâu naêm ñang baùn vuøng Marayong, ñoâng khaùch quen vaø khaùch vaõng lai, thích hôïp gia ñình, thueâ reû. trang thieát bò quaày keä ñaày ñuû vaøo laø kinh doanh ngay. Hieän thu nhaäp raát cao töø 14 ñeán 15 ngaøn röôûi / tuaàn. Sang $175,000 Goïi 0415 70 2000 (tieángAnh)

Moonee Ponds Melbourne

East Brunswick Melbourne

245813012

Marayong NSW

CAFE - TAKEAWAY

HAIR SALON

RESTAURANT

CONVENIENCE STORE

Shop baùnh mì ngay trong Fairfield Forrum. Ñoái dieän vôùi COLES super Market. Hoaït ñoäng laâu ñôøi nhieàu khaùch haøng, thu nhaäp cao, thích hôïp cho gia ñình muoán laøm aên. Veà höu caàn sang laïi ñieàu kieän deã daøng. Xin goïi 9728 9922 or 0412 530 452 (xon noùi tieáng Anh) 111


baát ngôø & laõng maïn...

SUPERMARKET

TOURIST CAMPING FACILITY Toowoomba SE Queensland

Haõy ñeå chuùng toâi thay maët quyù vò

Noùi lôøi yeâu thöông

21802109

24483112

Carisbrook Vic.

khai tröông

Trang traïi 140 maãu Anh ñaát traïi vôùi 30 maãu ñang laø quaàn theåû kinh doanh du lòch cho caùc dòch vuï caám traïi tröôøng hoïc, nhaø thôø, khaùch du lòch hoaëc party hay ñaùm cöôùi vôùi phong thaùi lifestyle vôùi söùc chöùa 100 ngöôøi. Sangnhöôïng 1.4 trieäu hoaëc ñaøm phaùn thueâ möôùn. Goïi 0402 397 563 hoaëc xem theâm chi tieát taïi www. http://sellwithoutagents.com.au/ properties/toowoomba04/ hay email <adoradowns@bigpond.com>

BP SERVICE STATION ROADHOUSE

Chæ töø

$

ñeán vôùi ngöôøi thaân taïi queâ nhaø taëng moät moùn quaø yù nghóa goùi ñaày tình caûm thöông yeâu...

30

uùc

ñeán baát cöù moïi giaù theo yeâu caàu...

Super Market, Newsagency, Bottle Shop Ba doanh nghieäp trong 1 General Store vôùi luoân baát ñoäng saûn, vuøng Carisbrook Vic giöõa Ballarate & Bendigo caùch Melbourne 1.30 hr. Thò traán yeân laønh doanh nghieäp raát lyù töôûng vôùi luoân nhaø 3 phoøng nguû. Giaù $395,000 + haøng (khoaûng 80,000). Lieân laïc Rod & Juli Vermon (03) 5464 2293 - Fax 5464 1226 or email: <trotter@netconnect.com.au>

FISH & CHIPs

Sydney & Phuï caän

Nanango QLD

Ñaûm nhaän giao taëng caùc loaïi hoa möøng ñaùm cöôùi, sinh nhaät, chia buoàn tang leã, chuùc söùc khoûe, thaêm vieáng ngöôøi beänh, caûm ôn, chuùc möøng khai tröông v.v... Nhieàu loaïi trang trí raát ñeïp cho hoa boù, hoa bình, hoa trong laüng maây, trong hoäp v.v.. vaø nhieàu giaù bieåu thích hôïp ñeå choïn löïa

hoa chuùc söùc khoûe

tang leã

BP Roadhouse vuøng Nanango QLD (21861508) Caây xaêng, workshop söûa chöõa maùy, vaø nhaø haøng coù Wifi Internet + shop baùn taïp phaåm vaø phuï tuøng xe. Luoân choã ôû 4 phoøng, laø traïm döøng cho taát caû caùc loaïi xe, thu nhaäp 3 trieäu/naêm, sang $880,000 + SAV. Goïi Goïi Wayne, Tel.: (07) 4163 1175, or Mobile: 0409 492 504

112

24933001

21861510

365 ñoùa hoa hoàng môõi ngaøy laø moät lôøi yeâu thöông

Hieän thu 7 - 7.5K tuaàn, lease 5 x 5 thueâ 1870pw, thieát bò ñaày ñuû, thích hôïp vôï choàng hay ñoâi baïn. Coù th63 phaùt trieãn theâm nhieàu loaïi takeaway AÂu AÙ, Sang 110K goïi 0404 886 778

Caùc loaïi baùnh sinh nhaät, traùi caây töôi, quaø taëng v.v... Chæ ñôn giaûn phone cho chuùng toâi, cho bieát yeâu caàu veà hoa hay loaïi quaø vaø ñòa chæ ngöôøi nhaän, trong 24 giôø chuùng toâi seõ thöïc hieän giao chuyeån baát cöù ñaâu treân toaøn coõi Vieät Nam. Saøi Goøn & Haø Noäi nhaän ngay trong Noùi ngaøy Phuïc vuï 24/7 nhaän traû leä phí baèng theû Visa, MasterCard hay AMEX hoaëc chuyeån khoaûn voâ account ngaân haøng taïi UÙc.

dòch vuï

Lôøi Yeâu Thöông ABN 28 691 497 950

Tel.: (02) 9788 7364 hoaëc 04 3000 69 67 (noùi tieáng Vieät)

113

09032011 WEB  

* Solid timber * Goã ñaëc * Floor boards * Laminate * Vinyl * Carpets Rugs * Tiles gaïch * Thaûm ñuû loaïi 98 75 South West NSW Baùn sæ vaø...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you