a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 20/03/2020

485

Số Soá

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel: 514-553-0444 / 514-834-1001 Email: vietbaocanada@gmail.com Website: www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Rosemont: resto trên 40 năm, giá chỗ tốt 249,000$, trên 30 chỗ ngồi. St-Leonard: 5plex, 2 garages, tiền mướn 37,800$/năm + 1apt cho chủ nhà, gần trường học, parc, bus..giá 995,000$ R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

MD

Agence immobilière hypothécaire

CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN Mua nhà ở hay thương mại, Thu nhập thấp, không đủ, Có cho vay tư nhân.

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Construction CEM

24

CHIẾN LƯỢC CỦA THÀNH PHỐ QUÉBEC NHẰM CỨU ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI NHẤT

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự

- Chuyên xây dựng tiệm nails, nhà hàng và các sở thương mại - Bản vẽ kiến trúc sư, kỹ sư, designer RBQ: 5746-0271-01

514-895-6688

EÙVALUATION GRATUITE

Nha sĩ trên 23 năm kinh nghiệm, nhẹ tay.

Dre. Cathy Thu Van Le, dentiste

1600A Boul. Saint-Martin Est, Suite 165 coin Autoroute 19 (Papineau) Laval (Québec), H7G 4R8 tel: (450) 490-3626 fb: fb.me/cliniquedentairelelaval web: cliniquedentairelelaval.den tistesquebec.org

Hàng được chọn kỹ và thử trước khi bán. Salon không bị mua lầm. Supply khác bán theo.

Danh Le Directeur de flotte ale@mbmontrealest.ca Tel : (514) 501-0893

Có quà đặc biệt cho khách vietnam

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

TRY NOV

Tél.: (514)

334-1998

Fax: (514) 334-4490

C.P 34567, Succ Cote-Vertu, Ville St-Laurent, Qc, H4R 2P4

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

BAÛO HIEÅM

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên lắp ráp hệ thống báo động Tư Gia, Cơ Sở thương mại (trong và ngoài Montréal) qua tổng đài Báo Động (kiểm nhận bởi ULC)

Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v...

cho khách m§i, có gi§i hån

Giá đặc biệt 145$/ năm Giảm 50% cho cài đặt mới Chuyên viên kinh nghiệm, trang bị với hệ thống báo động TPK

AIL SUPPL N N LA202 Cremazie Est, Tel. 514-722-4886 Y Đọ mọi giá sẽ được rẻ hơn từ 5-10% ở Montreal

- Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc.

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

GLA250 4MATIC 2020

566$/tháng*

Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp - Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN:

Chợ Kim Phát, Bar Sharky, Bell province, nhiều nhà hàng, tiệm nail, duplex, triplex... ở nhiều nơi: Montréal, Laval, Longueil, Ontario, v.v.. Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

A220 4MATIC 2020

530$/tháng*

514-237-6766

GLC300 4MATIC 2020

674$ /tháng*

*Location 45 tháng

89


2

SOĂ 806 20/03/2020

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Cell: (514) 826-5908

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

MᝤC INDEX MᝤC LᝤC LᝤC //INDEX ALARM

AVOCATS / LUẏT SƯ

ALARM

TPK (514) 334-1998.....................................................01 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

BẢO HIᝂM CHà NH BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH

Mach Nhut Hong 514-270-6225 ................................................ 7 Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 Tran Hong VIĂŠN Loan (La Capital) CHUYĂŠN Ä?ᝊA áť?C / 514-802-6088 ...........................1 TRAN HONG LOAN (LA CAPITAL) / 514-802-6088.................01

DAVID Ä?OĂ€N VIĂŠN QUáť?C VIᝆT CELL: (514) 961-0878.................44 CHUYĂŠN Ä?ᝊA/ áť?C

Antoine Nguyᝅn/ Hᝯu Toà n / (514) 812 8626 . .......................... 18 KEVIN NGUYEN CELL: (514) 777-81844..............................04

Arnaldo Di Loreto vĂ Maria Greco / (514) 374-4000 .............. 23 LE QUANG VINH THUY/ (514) 824-1972. .......................3115 Bao Ngoc Nguyen / Cell:CELL: 514-827-8718 .................................... Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514)(514) 815-6618 .................................. 7 MINH CHINH HOANG / CELL: 712-8888.......................20 David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt / Cell: (514) 961-0878 ......................... 56 NGUYáť„N CĂ”NG SINH / CELL: (514) ............................................ 887-4141.......................0216 Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... NGUYáť„N VÄ‚N THĂ€NH / CELL: (514) 867-2813. ......................084 Lâm HĂ o / 514 467-3333 .............................................................. 1 RICHARD PHU / CELL.: (514).............................. 998-5139........1122 LĂŞ QuangNGUYEN VÄŠnh KhảiDINH / Cell:(514) 833-9399 ..................... 32-33 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 VŨ BẢO ANH CELL: (514)(514) 578-7420. ....................................01 Nguyáť…n CĂ´ng/ Sinh / Cell: 887-4141 ................................ 2 .............................. 9 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889. . ......................................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 Tanada & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 LAN VU /Tan 514-967-4889..........................................................17 ............................................ 15 NGUYEN NAM PHUONG / 514-240-8627...............................39 .............................. 31 ....................... 25 NGUYEN HUU TOAN / 514-812-8626.....................................39 VĹŠ Bảo Anh / Cell: (514) 578-7420 ............................................ 1 TĂš Háť’NG LĂ‚M / 514-295-1346..............................................33 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 Roger (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 TĂš HOASec LĂ‚M / 514-880-9478.................................................33 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ................................................... 35 MILI LIM / 514-451-7779.........................................................29 TAN HUNG TRAN / 514-451-7779..........................................29 COIFFURE

St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6

COIFFURE / NAIL

DU LᝊCH/ /TEL.: VOYAGE ST-MICHEL (514)374-2882..........................................06

Transtour / (514) 843 -5450 ......................................................... Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2 Fantaisie Tour 514-568-5998 .......................................................45

COIFFURE KIM CHI / 514-245-8110.......................................25

DU LᝊCH / VOYAGE

BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02 ELECTRONICS / COMPUTER

Hai Informatique / (514) 898-3883............................................. VACANCES PHENIX / 450-466-5888........................................ 2330 Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... 8

VOYAGE BEL CANADA / 514-419-5588................................... 27 THAI SAIGON / 438-289-2222................................................... 40 SERVICE TELEPHONE

VietLink/ www.vietlink.ca GARAGE / MUFFLER ........................................................... 10 AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 26

GARAGE / MUFFLER Auto H.KPACIFIX / 514-728-3114 ............................................................. GARAGE / (514) 729-6066.......................................... 0222 ......................................... 2 GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 0255 Kino Muffler / 514-721-5191 ............................................................ KoKi Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 GIẢI PHẪU/ 514-374-8383 THẨM M᝸ ............................................................ 55 J&L Garage N.FANOUS / (514) 586 - 9906.................................................... 03

GIẢI PHẪU THẨM M᝸

LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ / DENTUROLOGIE

52 N.Fanous / tĂŠl : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3

ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 26 DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......... 23 LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ

Ethere Spa medico-dentaire / 514-272-1175.............................. DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754....... 06

................................................. 48 Nickie Dinh Pink/Beauty careSĨ/ 438-990-4642............................ 12 PHARMACIE DƯᝢC LUU THI THANH THAO / 514-727-8967................................... 35

AVOCATS / LUẏT SĆŻ ME VINH NGUYEN / (514) ........................................ Huáťłnh Minh-NguyĂŞn / TĂŠl: 995-1279. (514) 791-7379 ............................. 101 .......................................... 2 TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ / (514) 509-7731.................................... 02 Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl: (514) 992-6889 .................................. 48

NOTAIRES / CHĆŻáťžNG NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž KHáşž Ä?inh Hᝯu Anh VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10 .............................................. 1 ME Háť’ TĆŻáťœNG VĂ‚N / 514-994-4909....................................... 09

MẎT K�NH Vision L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 MẎTdeK�NH Trí Minh Huᝳnh 514-875-2345 ................................................ 35

............................................ 3 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž HA CHUONG/ (514) / (514)984-6780 984-6780....................................... 03 HaTUAN Tuan Chuong Huáťłnh CHĂ? ChĂ­ Háť?c ..............................................2520 HUᝲNH HáťŒC//(514) (514) 722-0129 722-0129........................................... Tráť‹nh Hiᝇp HĆ°ng /(514)718-2507 ............................. 50 TRᝊNH HIᝆP HĆŻNG / (514) 718-2507........................................ 42 Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21 BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13 MTL-TAXES / 514-583-2980. .................................................... 40 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ .CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

Dessin SCL / 514-531-5992........................................................... MICHAEL LEInc CPA INC / (514) 963-8328................................... 096

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

- Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 599 000$ - Laval (Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$ - Metro St-Michel: building 8 logement rue Everett tu báť• máť›i, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , garage , 3 X 51/2, 4 X 41/2, 1 X 31/2, GiĂĄ 1 250 000$ - BĂĄn nhĂ  hĂ ng: Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm táť‘t Ä‘ang Ä‘Ă´ng khĂĄch, ráť™ng 2000pc, tiáť n thuĂŞ ráşť, lᝣi tᝊc cao , rue Notre Dame, Pointe au Trembles, vĂŹ khĂ´ng ngĆ°áť?i trĂ´ng coi. Cần bĂĄn gẼp GiĂĄ 65 000$. - Laval Vimont: cottage Ä‘áť™c láş­p xay năm 2004, 3phòng 3 buáť“ng tắm, rue de Renaix, GiĂĄ 539 000$ - Rosemont : 4plex kháť• nhĂ  28X42, 44èAV , gĂłc Beaubien, 51/2 vĂ  3X31/2, giĂĄ 739 000$ - Laval: Bois-des-Fillions : 32èAV, Bungalow Ä‘áť™c láş­p, 3 phòng ngᝧ, GiĂĄ 230 000$ - Laval Vimont : Crois. Clemency, bungalow Ä‘áť™c láş­p, garage, GiĂĄ 275 000$ - Metro De Casteneau, trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Jean-Talon gĂłc St-Laurent, condo-comercial 6000pc, Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm thuáş­n lᝣi đầu tĆ° hoạc máť&#x; cĆĄ sáť&#x; thĆ°ĆĄng mấi, GiĂĄ 855 999$ - Ahuntsic-MarchĂŠ Central: Rue Caroline-Beique, gần SauvĂŠ vĂ  Acadie condo 2 phòng , GiĂĄ 239 000$ . - BĂĄn gẼp tiᝇm nails trong centre d'Achat Anjou sầm uẼt, 7 bĂ n, 4 gháşż, 2 phòng waxing&massage, GiĂĄ 80 000$ Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

REMAX AMBIANCE INC

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

VISION DE L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07

MASSAGE....................................................................................51 MASSAGE ............................................................................. 42 Du Ta (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu)............................................................ 29

TRᝊ LIᝆU MUA XE HĆŻ, XE CŨ West Island Auto 514-363-6010............................... 52 DU TA (XOA BĂ“PRecycling/ TRᝊ LIᝆU)...................................................... 27 CLINIQUE CHIROPRATIQUE/ 514-728-5288........................... 09 NHĂ€ HĂ€NG BĂĄnh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 LUU THI THANH THAO / 514 727-8967.................................... 35 BĂşn Viᝇt / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... 13 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 HĆŻ, XE LeMUA CristalXE Chinois / Tel:CŨ 514-876-8778 ...................................... 28 Maison LamAUTO / 514-383-7878 ................................................ WEST Foo ISLAND RECYCLING/ 514-363-6010.................. 40 Ngun Shing / Tel: (514) 725-6888 .............................................. Pháť&#x; DuyHĂ€NG Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 NHĂ€ Pháť&#x; Express / 514-389-9305 ........................................................ BĂ NH XĂˆO MINH / TEL:............................................................... 514-272-4636.................................... 06 Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. 8 BĂšN VIᝆT: 514-725-0007 / 514-272-6825 ................................ 21 Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514) 722-1888......................................... 13 LA / TEL: 514-272-8332.. ......................................................29 03 VyLYExpress / 514-723-3888 ........................................................... Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... 21 PHáťž HIN / 514-723-0999.......................................................... 14 5 epices II / 514-273-8989 ..................................................................... 43 PHáťž NAMNam QUAN / TEL: (514) 722-1888.................................... .................................113 Pháť&#x; ThĂ nh Quân / 514-744-3014 BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 YOKO SUSHI & KOREAN BBQ / 514-722-9656....................... 48 HĆ°ĆĄng tháť‹nh / 514-729-4193 ........................................................ 13 BĂ NH BAO M᝸ TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 ............................................... 51 Fondue Kim Long / 514-728-8088 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 RESTAURANT MAISON FOO LAM / 514-383-7878................. 12 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 BĂĄnh Nha Trang / 514-271-1923 BBQmĂŹ CRISTAL CHINOIS / 514-332-3888 .................................50 43 ........................................ SAWADIKA / 514-339-1188....................................................... 44

SUPPLY LĂ€MNHĂ‚M VĆŻáťœN RESTAURANT NHI / 514-253-7117............................... 13 ASUPPLY & MN Garden / 514-728-7039 .................................... 31 NAILSupply / ACADEMY NAIL Jardin Xuan Huong Inc / 514-295-3689 ..................................... 27 GINA BEAUTE ......................................... 01 - 14 23 L.K.T.V Jardinage/ 514-725-7878. / Tel: (514) 850-0770 .................................... T&M / Tel : (514) /383-7748 ......................................................... 9 BELLA BEAUTE 514-443-6935...............................................43 TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN

A & MN GARDEN SUPPLY NAIL SUPPLY / 514-728-7039.............................. 19 Lan Manicure / Tel. (514) 722 - 4886 ......................................... ..8 T&M / (514) 383-7748................................................................ 09 JARDINS NHĂ€ MANUEL: 6245 Boul MĂŠtropolitain E....................... 26 SUPPLY / NHĂ€ HĂ€NG CĂ´ng ty xây dáťąng vĂ sáť­a chᝯa / 514-237-6766.......................... 52 SUPPLY NHĂ€ HĂ€NG / ................................................................... SᝏA CHᝎA Mega (MĂĄy hĂşt hĆĄi)/ NHĂ€ / 514-633-8773 20 Tel:XĂ‚Y 514-279-3336 ......................................................... Probex CĂ”NG/TY Dáť°NG VĂ€ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............41 01 Portes FenĂŞtres Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 MEGA (MĂ Y HĂšT514-277-5454 HĆ I) / 514-633-8773.................................... FCI Technologies ................................................. 220 MĂĄy hĂşt hĆĄi / 450-466-6766 ....................................................... PORTES FENĂŠTRES PIERRE INC./(514) 993-1946..................18 16 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... 22 MĂ Y HĂšT HĆ I / 450-466-6766. .................................................16 18 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... CAC Design International / 514-804-9889 ............................. 29 CAOBEC INC / 514-967-8878 .................................................. 10 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52 MĂ I NHĂ€-TĆŻáťœNG Gáş CH-SĂ€N-BĂŠ TĂ”NG / 514-834-3518...... 33

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE BCO / 514-657-4658............................................................ 13/ 44 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... HAUTETECHORIENTALE TĂ?NH TIᝀN) / 514-834-3056... 19 TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/(MĂ Y 514-333-7779................................

PHARMACIE TOITURE ALPHA / 514-649-8817............................................. 14 LY THANH TRAN & ADAM LEUNG / 514-259-4648................. 191-37 VAY TIᝀN MUA NHÀ Kieu Truong / 450-465-8099 ...............................................................

Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

Diem Nguyen / 514-299-9466......................................................10 TIᝀN: MUA NHÀ, MUA XE LeVAY Quan / 514 707-3779 .............................................................. 1 Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 101 LE QUAN / 514-707-3779. ......................................................... Luan Jon Nguyen / 514-917-4785 .............................................. 24 DᝊCH VᝤLuan CHUYᝂN HÀNG Hypotheca John /514-917-4785 ....................................... 22 VASE CARAVAN / 514-899-1818............................................... 44

Tᝏ VI....................................................................................... 40 RAO VẜT................................................................................ 41

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

Viᝇt Båo

TĂŠl.: 514-834-1001 / 514-553-0444 Website: www.vietbaocanada.com

Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com

Adress: 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 806 20/03/2020

Tin MONTREÙAL - QUEÙBEC

Haø Tuan á Chöông

QUÉBEC (GẦN NHƯ) ĐÓNG CỬA

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

XIN CÁC BẠN HÃY THỰC HIỆN NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI NÓI ! Hôm qua, Giám đốc Y tế Công cộng Quốc gia Horacio Arruda và Thủ tướng François Legault đã gặp gỡ giới truyền thông để công bố các biện pháp mới nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Quầy Bar • Phòng tập thể thao • Rạp chiếu phim • Tiệm làm móng • Nhà hàng Buffet • Bể bơi • Trung tâm trượt tuyết • Bảo tàng • Nhà thờ • Cabanes à sucre • Đấu trường • Phòng hòa nhạc • Sở thú và . . . Nhà hàng gần như không có khách • Tàu điện ngầm gần như bị bỏ hoang

Chính phủ Legault ra lệnh đóng cửa các quán bar, phòng tập thể dục và các địa điểm tập trung khác, trong khi một nghiên cứu được Quebec thực hiện cho thấy có thể có đến 24.000 ca tử vong do đại dịch nếu không thực hiện các biện pháp phù hợp , trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các biện pháp cách ly cộng đồng.

H

ôm qua, Thủ tướng François Legault nói trong một cuộc họp báo: « Chúng tôi không muốn

điều đó. Có những kịch bản lạc quan hơn, cũng có những kịch bản khác bi quan hơn, nhưng đó chính xác là công việc chúng tôi hiện đang làm, cố gắng dự đoán tất cả các kịch bản khác nhau. Nhưng biện pháp này đã được quyết định. » Ngoài các ca tử vong, nghiên cứu này còn cho thấy khoảng bốn triệu người bị nhiễm bệnh, 400.000 ca nhập viện và 200.000 bệnh nhân phải chăm sóc tích cực. « Nếu bạn cho rằng dịch diễn ra trong hơn 40 tuần, vì trung bình một người ở lại bệnh viện trong một tuần, điều đó có nghĩa là

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 20 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

SPECIAL CERTIFICAT CADEAU Chúc Mừng Năm Mới 2020 Consultation gratuite valeur 75$ (Offre valide jusqu'au 31 mars 2020)

Gặp bác sĩ miễn phí trị giá 75$ (Có giá trị đến ngày 31/3/2020) Bác Sĩ

Dr.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) - Phó giám đốc của Académie Canadienne de Chirurgie Plastique Faciale - Bằng cấp tại Mỹ vàvà Canada, Giáo sư Đại học

1, Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Métro ATWATER

Tél: (514) 935-9906

www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906 ** Áp dụng trong một số điều kiện


4

SOÁ 806 20/03/2020


SOÁ 806 20/03/2020

5


6

SOÁ 806 20/03/2020

chúng tôi cần 10.000 giường », Legault nói. Chính phủ có kế hoạch lắp đặt giường trong các tòa nhà dã chiến xây dựng khẩn cấp và chỗ ở tạm thời « để có thể đối phó » với các tình huống xấu nhất. Hôm qua, số người nhiễm coronavirus ở Quebec đã tăng từ 14 lên 35 người. « Nếu chúng ta có quá nhiều ca nhiễm cùng một lúc, chúng ta có nguy cơ mất kiểm soát […]. Điều này khẳng định tầm quan trọng của việc làm mọi cách có thể để làm chậm sự lây lan. Đây là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu, bắt đầu từ hôm nay, đóng cửa những nơi công cộng có đồng người tập trung », ông Legault nói.

« HÃY LÀM NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI YÊU CẦU » Về phần mình, giám đốc y tế công cộng, Horacio Arruda, liên tục nhấn mạnh cùng một thông điệp: tôn trọng các biện pháp vệ sinh và đặt mình vào tình trạng cách ly tự nguyện nếu bạn ở nước ngoài về. Ông tỏ ra thiếu kiên nhẫn với những người Québec không cách ly mình khi đi du lịch về.

« Tôi không phải là kiểu người hay lo lắng thái quá nhưng tôi nói với các bạn hãy tuân thủ những gì các bạn được phổ biến. Hãy làm ơn thực hiện chúng. Cầu xin các bạn hãy làm điều đó vì sức khỏe của chính bạn, vì sức khỏe của đồng bào chúng ta. Những gì tôi nói là rất, rất, rất nghiêm túc », ông cương quyết nói.

« ĐÂY LÀ THỜI ĐIỂM PHẢI HÀNH ĐỘNG » Để có thể giảm các ca lây nhiễm, bạn phải làm theo hướng dẫn, ngay cả khi điều này có thể vi phạm một số quyền cá nhân của mỗi người. « Đây không phải là lúc để hoảng loạn, nhưng đây là lúc để hành động. Nếu chúng ta thờ ơ, tôi khẳng định với các bạn, chúng ta sẽ phải hối tiếc. Đây là một sự hy sinh quan trọng, chúng tôi vi phạm quyền cá nhân một chút, có chút phiền hà khi bạn không thể duy trì các hoạt động của mình, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng chúng ta hãy đồng lòng và việc cố gắng giảm các ca lây nhiễm là việc làm cần thiết », ông nói.

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc

Tell: 514 272 4636

­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Mở cửa 6/7 từ 10am - 9pm Đóng cửa thứ ba, trừ ngày lễ

01 tháng tư sẽ dời tới địa chỉ 2670 Jarry Est, gần đường 2è Avenue

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

C

ác cửa hàng đã đạt doanh thu khổng lồ kể từ khi bắt đầu đại dịch, người dân đổ đến các trung tâm mua sắm để mua lương thực dự trữ trong trường hợp thiếu thốn hoặc cách ly, dẫn đến việc hỗn loạn và cảnh sát phải can thiệp. Ngày hôm qua trên Bờ Bắc của Montreal, tìm được một vị trí trong bãi đậu xe của các cửa hàng và siêu thị Costco không phải là điều dễ dàng. Nhiều thương nhân cho biết đây là Giáng sinh thứ hai trong ba tháng khi hàng trăm khách hàng xếp hàng dài chờ các nhà kho mở cửa, bất chấp mưa gió. Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn trong mùa lễ, một số nhân viên cho biết, rõ ràng là họ không chuẩn bị cho một việc đột ngột như vậy. Tại Costco de Boisbriand, bốn sĩ quan cảnh sát đã phải làm nhiệm vụ duy trì trật tự. « Cửa hàng đã gọi cho chúng tôi, mọi người đang giành giật nhau mua hàng », một trong hai nhân viên tuần tra nói. « Thưa bà, cuối hàng là ở cuối bãi đậu xe đằng kia. »

KHỬ KHUẨN CÁC GIỎ ĐỰNG HÀNG Trên hành lang, một nhân viên đang khử khuẩn tất cả các giỏ trước khi khách hàng bước vào. Nếu các dãy hàng quần áo và đồ điện tử thưa thớt không có khách thì thật khó có thể đi quanh các kệ thực phẩm tươi - thịt, các sản phẩm từ sữa, trái cây và rau quả, bánh mì - và các sản phẩm vệ sinh. Các kệ hàng giấy vệ sinh hoàn toàn

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882

CUỘC CHẠY ĐUA ĐIÊN RỒ TẠI CÁC SIÊU THỊ Cảnh sát thậm chí đã phải can thiệp để duy trì trật tự ở một số nơi và để trấn an người tiêu dùng đang điên cuồng mua sắm.

* Nhuoäm * Meøches

trống rỗng, và khách hàng vội vàng yêu cầu nhân viên tìm kiếm sản phẩm khan hiếm này. Bột mỳ và gạo cũng như các sản phẩm đông lạnh cũng được người tiêu dùng tìm kiếm. Và đừng đi tìm găng tay, khẩu trang hoặc dung dịch khử khuẩn: bạn có nhiều khả năng thấy khách hàng đang dùng chúng hơn là đi mua chúng. « Tôi chỉ muốn mua tích trữ trước để không phải ra khỏi nhà khi dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn », Sara Volko nói. Không có sự hoảng loạn, nhưng sự thiếu kiên nhẫn hiện hữu đến độ ta cảm giác như có thể chạm được vào nó ngay tại các lối đi, nơi các giỏ được chất đầy đến tận miệng giỏ.

CÒN CHÚT VĂN MINH « Tôi sẽ không chen lên đâu, bà bước lên một bước đi, văn minh tý » một người phụ nữ đã càu nhàu với một người đàn ông lớn tuổi do dự không muốn cho bà đi qua. Hôm Thứ Năm, tại một số kho hàng có thể mất tới hai giờ để thanh toán thì hôm qua, tình hình có vẻ đã được cải thiện hơn. Nhân viên đã làm việc chăm chỉ để bổ sung hàng vào các quầy và đóng gói cho khách mua hàng. Người tiêu dùng dường như cũng có kế hoạch cung cấp cho vật nuôi của họ. Trong một cửa hàng Mondou, nhiều loại thực phẩm và đồ độn chuồng vật nuôi đã hết. Nếu một số người đã pha trò trên mạng xã hội về nhu cầu tích trữ rượu, có vẻ như nó thực sự thành hiện thực. « Bình thường cũng không đắt hàng đến thế. Có vẻ như rượu là một mặt hàng thiết yếu, chúng tôi không còn hộp nào để đóng gói nữa », một nhân viên của SAQ Dépot Blainville nói.

24 CHIẾN LƯỢC CỦA THÀNH PHỐ QUÉBEC NHẰM CỨU ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI NHẤT Có tới 8.500 người chết, 34.000 người nhập viện, 2,6 triệu người Quebec bị nhiễm bệnh; các dự báo của Bộ Y tế trong kế hoạch phòng chống đại dịch khiến mọi người hoảng sợ. Để đối phó với dich bệnh, 24 biện pháp đã được đề ra để chống lại một loại virus nguy hiểm và cứu càng nhiều người càng tốt.

V

ăn phòng Điều tra của chúng tôi đã nghiên cứu 125 trang trong bản kế hoạch của Bộ Y tế và Dịch vụ Xã hội. Bản kế hoạch này được thực hiện vào năm 2006 để đối phó với đại dịch cúm và tạo cơ sở cho chiến lược ứng phó với coronavirus. Chúng tôi trình bày tóm tắt về 24 biện pháp chính trên hai trang tiếp theo.

Một số biện pháp trên thực tế đã được thực hiện từ một vài ngày nay. Các biện pháp khác có thể không bao giờ được triển khai hoặc hoãn lại, chẳng hạn như tiêm chủng hàng loạt, vì hiện chưa có vắc-xin. Bộ hiện đang làm việc trên một bản phụ lục của kế hoạch cơ bản này, với các biện pháp dành riêng cho COVID-19, chúng sẽ phải sẵn sàng trong những ngày tới. Quebec cũng có một kế hoạch khác được chuẩn bị bởi Tổ chức Bảo vệ Dân sự. Mục đích của tài liệu này là phối hợp công tác của một số phòng ban và Văn phòng Thủ tướng. Nó cung cấp thông tin về phân công công tác trong trường hợp xảy ra đại dịch và về các chiến lược truyền thông cho người dân. Nó cũng cung cấp


SOÁ 806 20/03/2020 các biện pháp hỗ trợ cho các thành phố và các đối tác khác trong khu vực.

1. Theo dõi thời gian thực của Các trường hợp mới nhiễm bệnh

huy động để giúp đỡ những người bệnh tại nhà và đánh giá xem tình trạng của họ có xấu đi đến mức phải nhập viện hay không.

8. Số điện thoại khẩn cấp

Trong đại dịch, một hệ thống tập trung cho phép phát hiện nhanh các trường hợp mới. Do đó, Bộ có thể xác định các quần thể bị ảnh hưởng và khoanh vùng các nhóm có nguy cơ cao nhất. biện pháp này cũng có thể huy động các nguồn lực tập trung vào một khu vực bị ảnh hưởng đặc biệt. Do đó, trong vài ngày qua, mỗi trường hợp nhiễm bệnh mới nhanh chóng được thông báo trên các phương tiện truyền thông.

Dịch vụ Thông tin-Sức khỏe sẽ là bộ phận liên lạc với các bệnh nhân bị bệnh đang theo dõi tại nhà. Nhu cầu về dịch vụ này đã rất cao. Một dịch vụ điện thoại khác sẽ được thiết lập với mục đích sàng lọc ban đầu và do đó tránh cho đường dây 811 bị quá tải. Đây là những gì đã được thực hiện ngày hôm qua với thông báo về một đường dây nóng mới, 1-877-644-4545.

2. Phổ biến các biện pháp phòng bệnh đơn giản

Hệ thống xe cứu thương được huy động và đóng một vai trò quan trọng. Nhu cầu này có khả năng bùng nổ trong đại dịch. Thiết bị bảo vệ bổ sung phải được các nhân viên y tế sử dụng. Chúng tôi cũng đang xem xét việc thiết lập một hệ thống để quản lý việc đi lại giữa các bệnh viện và xác nhận xem bệnh nhân có nên được di chuyển hay không. Một kế hoạch cũng phải được đưa ra để đối phó với tình trạng thiếu nhân viên.

Rửa tay và tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng hoặc che miệng khi ho bằng ống tay áo của bạn. Các biện pháp đơn giản như vậy có thể hạn chế sự lây truyền của virus. Chính quyền sẽ truyền thông điệp này nhiều lần.

3. Dùng thuốc ... trong khi chờ vắc-xin Do chưa có vắc-xin, thuốc chống virus là một trong những biện pháp phòng vệ duy nhất chống lại virus. Mặc dù có hạn chế song chúng có thể được sử dụng với những người có sức khỏe kém. Một trong những vấn đề, tại thời điểm này, có thể là thiếu phương pháp điều trị hiệu quả. Nếu nhu cầu bùng nổ, các nhóm ưu tiên sẽ được xác định và được ưu tiên điều trị. Cơ quan Y tế Công cộng Canada sẽ xác định đối tượng thuộc nhóm ưu tiên.

4. Dùng vắc-xin ... khi có Vắc-xin là cách tốt nhất để bảo vệ con người. Nhưng hiện tại không có vắc-xin chống lại COVID-19. Tuy nhiên, một chiến dịch dùng vắc-xin như tại thời điểm chiến dịch cúm H1N1 chưa được lên kế hoạch vào lúc này, nhưng nó nằm trong kế hoạch của Quebec.

5. Hạn chế tụ họp đông người Quebec đã bắt đầu hạn chế các cuộc tụ họp đông người, như chúng ta đã thấy ở một số quốc gia. Tập hợp dưới 250 người hiện cũng đã bị cấm. Biện pháp này có thể giúp làm chậm sự lây nhiễm khi đại dịch bắt đầu, cũng như một số các biện pháp bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, Ottawa cũng đã ban hành một số các hành động ở biên giới, bao gồm cả việc đóng cửa biên giới của họ.

6. Có thể có đến một triệu lượt người đi khám bệnh Bộ dự đoán rằng có tới một triệu bệnh nhân có thể gặp bác sĩ gia đình. Để tránh làm quá tải mạng lưới y tế và có thể điều trị cho những người bệnh nặng nhất, Cơ quan Y tế công cộng khuyên người bệnh nên ở nhà và tìm sự chăm sóc tại nhà. Những người độc thân nên được theo dõi chặt chẽ hơn với sự hỗ trợ tại nhà.

7. Các tình nguyện giúp đỡ người bệnh Dịch vụ hỗ trợ tại nhà của các Trung tâm Y tế sẽ nhanh chóng bị quá tải. Các tổ chức cộng đồng hoặc phi lợi nhuận cũng như một đội quân tình nguyện có thể được

7

9. Xe cứu thương bị quá tải

31/03/2020

10. Bệnh viện luôn mở cửa Để đối phó với sự bùng nổ về nhu cầu khám chữa bệnh, các phòng khám được chỉ định phục vụ cho đại dịch được thiết lập, đó gần như là một cửa ngõ để phân chia chặt chẽ các ca bệnh và được bố trí ở lối vào bệnh viện. Các cơ sở sẽ phải tạm dừng một số hoạt động nhất định để phục vụ cho thời kỳ đại dịch. Chúng tôi cũng có thể tăng số lượng giường chăm sóc đặc biệt và thêm các thiết bị, như mặt nạ phòng độc. Bác sĩ và y tá tuyến đầu cũng có thể được gọi hỗ trợ.

11. Ưu tiên các ca bệnh nặng Thuốc chống virus có thể được sử dụng trong trường hợp xảy ra đại dịch cúm. Trong trường hợp COVID-19, một số phương pháp điều trị có thể được chỉ định. Tình trạng khan hiếm thuốc chống virus có thể xảy ra, Bộ sẽ thiết lập một thứ tự ưu tiên, tùy thuộc vào mức độ tổn thương của bệnh nhân và mức độ nghiêm trọng của đại dịch.

12. Điều trị bệnh nhân bên ngoài phòng bệnh Mạng lưới y tế có thể nhanh chóng trở nên bão hòa và quá tải với lương bệnh nhân lớn. Bộ do đó có kế hoạch mở các cơ sở điều trị phi truyền thống. Có thể trưng dụng các khách sạn chẳng hạn. Cũng có thể có bệnh nhân nhập viện trong bệnh viện, nhưng điều trị ở những nơi như phòng tập thể dục, phòng họp, v.v. Các cơ sở nên đảm bảo rằng họ có sẵn thiết bị cho các cơ sở dã chiến này.

13. Xử lý hài cốt Nếu đại dịch ập đến và nhiều người thiệt mạng, nhà xác bệnh viện có thể không đủ khả năng xử lý. Do đó, sẽ cần phải nhanh chóng xử lý hài cốt và phối hợp chặt chẽ với các nhân viên của nhà tang lễ.

14. Phối hợp với dịch vụ điều trị tâm lý Mỗi khu vực sẽ có thể cung cấp các cơ

sở điều trị tâm lý và bộ phận này phối hợp với Bộ Y tế.

15. Chống tình trạng căng thẳng, lo lắng và trầm cảm Một đại dịch sẽ làm tăng mức độ lo lắng trong dân chúng. Nó cũng có thể làm tăng các trường hợp trầm cảm, kiệt sức và thậm chí căng thẳng sau khi nhiễm bệnh. Người già, thanh niên gặp khó khăn hoặc đã từng bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần sẽ dễ bị tổn thương hơn. Nhân viên y tế cũng sẽ được theo dõi tâm lý chặt chẽ.

người sử dụng lao động, công đoàn và các nhóm xã hội phải tham gia vào cuộc chiến chống lại đại dịch.

21. Thông báo cho công dân Một bộ phận chống khủng hoảng được thành lập để đảm bảo rằng mọi công dân đều có được thông tin đầy đủ. Tuy nhiên, trong thời điểm xảy ra đại dịch, chính Văn phòng điều hành thuộc văn phòng Thủ tướng sẽ đứng đầu trong công tác truyền thông.

22. Biện pháp thay thế tới 20.000 Với nhu cầu chăm sóc tâm lý, các buổi công nhân vắng mặt

16. Trấn an dân chúng

tuyên truyền hoặc việc theo dõi qua đường dây nóng Thông tin-Xã hội có thể là cần thiết. Chính quyền cũng sẽ yêu cầu người thân của người bệnh tham gia để trấn an người bệnh tại nhà.

17. Giúp mọi người tự đánh giá tình trạng bệnh của mình Công chúng sẽ được thông báo về cách đánh giá các vấn đề sức khỏe tâm lý của bản thân và tìm cách tự điều trị. Đây là một trong những cách để tránh hoảng loạn.

18. Tránh tin đồn Việc thiếu thông tin góp phần cho những tin đồn không có cơ sở lan tràn. Do đó, các lãnh đạo nhà mạng được yêu cầu truyền đạt thông tin họ có để trấn an các nhân viên của họ. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, nó phải được trả lời càng nhanh càng tốt.

19. Trang web về đại dịch Quebec đã thiết lập các trang web để thông báo cho mọi người về tiến trình của đại dịch và các biện pháp cần thực hiện. Kể từ cơn bão băng năm 1988, các quan chức và đại biểu được bầu cũng đã được trang bị tốt hơn để đóng vai trò phổ biến thông tin.

20. Thu hút mọi người Tất cả các Bộ, bệnh viện, tổ chức của

Trong kế hoạch của Bộ có dự trù đến 20.000 nhân viên y tế có thể bị ảnh hưởng cùng một lúc. Tổng cộng, có tới 81.000 người có thể bị ảnh hưởng trong những tuần đại dịch. Do đó, mỗi cơ sở phải lường trước sự thiếu hụt này. Như một phương sách cuối cùng, chúng tôi thậm chí có thể sử dụng nguồn nhân lực thay thế, những người từ bên ngoài mạng lưới y tế để thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Những tình nguyện viên này có thể là người về hưu, sinh viên, thành viên của dịch vụ công cộng chẳng hạn. Tình nguyện viên cũng có thể được gọi để tăng cường, hỗ trợ.

23. Kiểm soát thuốc men Trong trường hợp xảy ra đại dịch, Bộ có thể mua thuốc, khẩu trang và các thiết bị khác mà không cần gọi thầu. Thuốc sẽ được lưu trữ ở những nơi do Bộ kiểm soát. Do sự khan hiếm thuốc, các biện pháp an ninh sẽ phải được thực hiện để đảm bảo công tác phân phối thuốc và vắc-xin.

24. Hệ thống CNTT đáng tin cậy Để thu thập và phổ biến dữ liệu về đại dịch, Bộ cho rằng điều cần thiết là phải có hệ thống máy tính đáng tin cậy. Mạng điện thoại cũng sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt.


8

SOÁ 806 20/03/2020

THỰC SỰ KHÔNG DỄ DÀNG KHI ĐI DU LỊCH VÀO THỜI ĐIỂM DỊCH CORONAVIRUS

Bạn có vé máy bay hoặc bạn có kế hoạch đi du lịch trong thời gian tới, khi coronavirus (hoặc COVID-19) đang lan rộng khắp hành tinh. Bạn phải làm gì nếu muốn hủy chuyến đi?

H

iện tại, Văn phòng bảo vệ người tiêu dùng (OPC) tràn ngập các cuộc gọi về coronavirus. Các trung tâm cuộc gọi hàng không quá tải và thời gian chờ đợi để được kết nối có thể lên tới hàng giờ. Có an toàn để lên đường hay không? Đó là do bạn quyết định. Nhưng một số điểm đến nhất định phải tránh, đặc biệt là những điểm đến đã được đăng ký trong danh sách của chính phủ liên bang được phân loại là cấp độ 3 (Tránh tất cả các chuyến du lịch không

thiết yếu): Trung Quốc, Iran và Ý. Danh sách các quốc gia phải tránh, dự kiến sẽ tăng lên và được cập nhật thường xuyên tại đây: www.voyage.gc.ca/voyager/ sante-securite/conseils-sante-voyageurs. Nhà chức trách hiện đang đề nghị tránh du thuyền du lịch. Về mặt pháp lý, họ được coi là một điểm đến theo cách riêng của họ. Do đó, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền, ngay cả khi họ khẳng định điều ngược lại. Hiện tại, đại dịch đang lan rộng ra khắp thế giới và một số quốc gia còn ít bị ảnh hưởng hoặc không bị ảnh hưởng tại thời điểm hiện tại những có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong những tuần tới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Hãy chờ đợi thêm một chút trước khi mua vé là một quyết định sáng suốt.

Một lời khuyên: bạn luôn được bảo vệ tốt hơn khi đặt một chuyến đi từ một đại lý có giấy phép ở Quebec.

HOÃN NGAY TRƯỚC NGÀY KHỞI HÀNH Một người tiêu dùng không thể hủy chuyến đi chỉ vì sợ bị nhiễm coronavirus. Tuy nhiên, nếu điểm đến bị xếp vào trong danh sách được phân loại cấp 3 (bao gồm cả tàu du lịch) 72 giờ trước ngày khởi hành, bạn có thể yêu cầu đại lý du lịch hoặc hãng vận tải hủy. Nếu họ từ chối, bạn có biện pháp khắc phục khác. Nếu tất cả những nỗ lực của bạn đã không thành công, bạn có thể gửi khiếu nại với Quỹ Bồi thường cho Khách hàng của Hiệp hội Đại lý Du lịch (FICAV). Dưới đây là một số tình huống được đề cập: một quốc gia không nằm trong danh sách các điểm đến cần tránh, nhưng quốc gia này đã đóng cửa biên giới; hãng hàng không đã bị phá sản hoặc một chuyến tham quan bị hủy trước hoặc sau khi bạn khởi hành; sân bay bạn đi qua đột nhiên đóng cửa ... Xin lưu ý, chỉ những chuyến đi mua từ một đại lý có giấy phép Quebec mới được FICAV chi trả. Nếu bạn đã mua vé trực tiếp từ Air Canada, Air Transat hoặc Sunwing, thay vì từ các công ty con của họ là các công ty du lịch có giấy phép của Quebec, hãy bỏ qua điều này. Một lời khuyên khác: nếu bạn rời đi trong vài tháng tới, tốt hơn hết là bạn nên kiên nhẫn. Đại dịch còn có nhiều chuyển biến theo thời gian. Vào thời điểm bạn khởi hành, virus có thể đã biến mất khỏi quốc gia bạn chọn.

THAY ĐỔI ĐIỂM ĐẾN Air Canada, Air Transat và Sunwing đều đã thay đổi chính sách hủy của họ để

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân vieân Ñòa oÁc

Email: mctan00@gmail.com

đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Điều kiện, phí và ngày khác nhau tùy thuộc vào từng hãng, nhưng nếu bạn đã mua chuyến đi của mình từ đầu tháng 3 và khởi hành vào tháng 4 hoặc tháng 6, bạn có thể thay đổi ngày đi hoặc điểm đến của mình mà không phải chịu bất kỳ khoản phí nào. Một lời khuyên: liên hệ với đại lý du lịch hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Các trang web liên quan đến coronavirus: - Air Canada: www.aircanada.com/ca/ en / aco / home / book / du lịch-tin tức và cập nhật / 2020 / china-Travel.html # / italy - Air Transat: www.airtransat.com/frCA/ Info-voyage/Avis-aux-voyageurs - Sunwing: www.sunwing.ca/fr/promotion/ packages/travel-advisory/

BẠN ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI Nếu bạn đang ở điểm đến và sân bay trở về nước hoặc nơi quá cảnh đột ngột đóng cửa do đại dịch, hãng vẫn có nghĩa vụ đưa bạn về nhà, cung cấp chỗ ở cho bạn và cho bạn ăn bằng chi phí của mình, trong khi chờ đợi chuyến bay trở về (ngay cả khi điều đó khiến họ phải thêm điểm dừng chân). Nếu chuyến đi của bạn bị kéo dài vì bạn đang bị cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương, các quy tắc sẽ khác nhau: bạn phải liên hệ với OPC khi trở về. Mặt khác, bảo hiểm du lịch tiêu chuẩn thường bao gồm tất cả các chi phí sinh hoạt cũng như vé máy bay khứ hồi ... Nhưng hợp đồng phải được mua trước khi điểm đến nằm trong danh sách tránh đến của Cục du lịch liên bang. Và mỗi hợp đồng đều có những hạn chế (thời gian lưu trú, số tiền, loại trừ). Xin lưu ý: một số chính sách bảo hiểm nhóm bao gồm tiền đền bù cho khoản lương bị thâm hụt trong trường hợp bạn phải kiểm dịch ở nước ngoài.

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TaÄn TaÂM, ChU Ñaùo, UY TÍn VENDU Terrebonne 6650 Boul. Laurier, bâtisse commercial (restaurant) 369,000$

Rosemont, Pie-IX cottage, garage, prix 575,000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

St-Léonard, Belherbe, 4Plex, 40x43 prix 829,000$

St-Léonard, Hautbois, 4plex, près Jean-Talon. prix 799,000$

St-Léonard, Robert, 5plex, prix 999,000$

St-Léonard, Pontoise, duplex avec bachelor, garage prix 719,000$

CDN/NDG Restaurant Sushi, 99,000$

CND/CDN, TIEM NAIL, ... 99,000$

Ville St-Laurent, Steven, split, 4 chambres, 3 salles de bain, garage...prix 659,000$

Shefford, terrain prêt à bâtir, 59,000$

St-Léonard, Deslierres, duplex, garage, tout loué prix 629,000$

VENDU


SOÁ 806 20/03/2020

NHỮNG CHAI NƯỚC RỬA TAY KHÔ PURELL NHỎ BÉ NÀY CÓ GIÁ 50$

9

Văn phòng kế toán - Khai thuế Tél.: (514) 963-8328 MICHAEL LE CPA INC. Email: michael.le.cpa@gmail.com

†Khai thuế cá nhân, gia đình và nghề tự do †Khai thuế thương mại †Thành lập công ty †Thiết lập hệ thống kế toán †Giữ sổ sách kế toán, khai thuế cho tất cả các cơ sở thương mại. †Làm lương cho nhân công 6540, rue Beaubien Est, suite 400 D Montréal, Québec, H1M 1A9 (coin Langelier)

Métro Honoré Beaugrand Bus 18 (8 minutes)

Métro Langelier Bus 33 (3 minutes)

T&M JARDINAGE LTD

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Những mức giá được tìm thấy trên Kijiji thật bất hợp lý. Vẫn còn phải xem liệu người trục lợi cung cấp chai Purell 150$ có tìm được khách mua hay không.

T

hứ Tư, ngày 11 Tháng Ba năm 2020, vào lúc 3 giờ chiều một nhân viên bán hàng đã sắp xếp để gặp phóng viên của chúng tôi trong bãi đậu xe của Tim Hortons ở phía đông Montreal. Phóng viên này tự nhận là khách mua hàng thường xuyên. Anh ta đến muộn vài phút và cầm một túi giấy trắng nhỏ trong tay, giống như những chiếc túi bạn có thể tìm thấy ở hiệu thuốc. Trong chiếc túi quý giá có hai chai Purell 354 ml, được bán với giá 50$. Tiền được đưa và cái bắt tay thay thế bằng cái chạm khuỷu tay, như một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Trong cuộc trò chuyện, người đàn ông nhấn mạnh rằng nhà báo của chúng tôi giữ lấy chai nước khử khuẩn này, bởi vì « bạn chả bao giờ ngờ được » dịch bệnh có thể lan rộng trong cộng đồng vào thời gian tới. « Tôi có buôn bán gì đâu, tôi chỉ có bốn chai thôi », anh ta chia sẻ trong cuộc trao đổi. Người đàn ông đã nghỉ hưu nói rằng ông nhận thức được rằng ông đang bán chai nước khử khuẩn với giá gần gấp ba lần giá trị trên thị trường của nó, nhưng nói thêm rằng một số người bán nâng giá lên nhiều hơn so với ông. « Tôi thấy chai này với giá 100$, tôi không thể tin được.

Giá của tôi đưa ra đã là hết mức rồi », ông ta nói. Trong một số hiệu thuốc ở Montreal, không cần phải tìm lọ gel khử khuẩn nữa; các kệ đã hoàn toàn trống từ vài ngày nay.

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh

PURELL VỚI GIÁ 250$ Đây có lẽ là lý do tại sao một người bán đã quảng cáo đăng bán một chai Purell 250$ trên Kijiji, trong khi bình thường nó được bán với mức giá 5$. Cũng có một số người giao bán với giá thấp hơn - nhưng vẫn quá cao. Ngoài ra còn có những người giao bán khẩu trang y tế dùng một lần với mức giá trên trời. Ví dụ: một người bán cố gắng bán 10 chiếc khẩu trang của mình với giá 10$, trong khi các hộp khẩu trang với số lượng tương đương thường có thể được tìm thấy ở mức giá 4,50$ trong các cửa hàng tại các khu phố. Các cuộc đàm phán giữa phóng viên của chúng tôi và người bán hàng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một trong số họ, người dường như có một lượng dung dịch khử trùng công nghiệp mà anh ta đang bán với giá 40$ một chai, người này chỉ nhận đơn đặt hàng cho sáu chai trở lên. Với một người bán khác, người này đã cung cấp một gói 50 khẩu trang dùng một lần với giá 50$, các cuộc đàm phán đã kết thúc, khi anh không trả lời chúng tôi nữa. « Tôi sẽ để nó cho bạn ở mức giá này, cho dù tôi còn muốn tăng giá thêm chút nữa », người này nhấn mạnh.

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

Burger King

Grémazie O. 40 Ouest 40 Est Grémazie E.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

Colori

T.M. Volvo

Jeanne-Mance

Chai gel khử trùng được liệt kê trên Kijiji với giá lên tới 250 $. Các cá nhân đang tận dụng dịch bệnh Covid-19 và tình trạng các kệ hàng rỗng trong các hiệu thuốc để kinh doanh siêu lợi nhuận.

Tel : (514) 383-7748

St-Laurent

NHỮNG NGƯỜI MUỐN TẬN DỤNG SỰ THIẾU HỤT DUNG DỊCH KHỬ KHUẨN ĐỂ ĐẨY GIÁ LÊN CAO

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

ChUYEÂn TrÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


10

SOÁ 806 20/03/2020

GARAGE HOA 8001, 16e avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

SOPHIE GRÉGOIRE TRUDEAU NHIỄM COVID-19 Tối hôm qua, theo nguồn tin của chúng tôi, dịch bệnh Coronavirus đang đạt đỉnh ở Canada. Vợ của Thủ tướng Justin Trudeau, bà Sophie Grégoire Trudeau đã nhiễm loại virus này.

«T

heo các khuyến nghị y tế, Sophie Grégoire Trudeau đã trải qua một xét nghiệm COVID-19. Xét nghiệm có kết quả dương tính », theo thông cáo báo chí do văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Dù vậy, vợ của Thủ tướng Canada « cảm thấy sức khỏe ổn định, bà thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị và các triệu chứng của bà vẫn chưa rõ rệt ». Ba đứa con của cặp vợ chồng, cũng như chính Thủ tướng, đã phải cách ly từ hôm qua.

SỨC KHỎE TỐT Cho đến nay, ông Trudeau không có triệu chứng rõ rệt. Do đó, theo văn phòng của ông cho biết ông sẽ không phải xét nghiệm trong giai đoạn này. « Thủ tướng sẽ tiếp tục đảm nhận hoàn toàn công việc của văn phòng của mình và sẽ nói chuyện với người Canada vào ngày

mai [hôm nay] », thông cáo cho biết. Grégoire Trudeau có thể đã nhiễm virus trong chuyến đi gần đây tới London, Vương quốc Anh. Thủ tướng Trudeau phải cách ly và buộc phải hoãn cuộc họp thượng đỉnh diễn ra tại Ottawa với các thủ tướng của các tỉnh và vùng lãnh thổ. Các cuộc họp qua điện thoại giữa Trudeau và các nhà lãnh đạo tỉnh và vùng lãnh thổ khác nhau nhằm nỗ lực phối hợp để phòng chống coronavirus vẫn sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Thủ tướng đã họp với Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua. Ngoài ra, lãnh đạo đảng Dân chủ mới Jagmeet Singh cũng đã tự cách ly. « Các bạn thân mến, hôm nay tôi ở nhà, tôi cảm thấy không khỏe », ông viết trên Twitter, nói thêm rằng một bác sĩ khuyên ông nên hạn chế tiếp xúc với công chúng đề phòng. Về phần mình, Khối Québéc đã báo cáo rằng nghị sĩ vùng Jonquière, ông Mario Simard, cũng phải cách ly kể từ khi ông này có các triệu chứng giống như bệnh cúm. Ông đã được xét nghiệm COVID-19 và đang chờ kết quả.

VIRUS XUẤT HIỆN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * hoäp soá * heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEùCaniQUE gEùnEùraLE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª silencieux - suspension - Freins * Kieåm tra maùy, aBs airbag ª radiateur - antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * sôn xe giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoå i baù n h xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU) I D M

ON ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Walk-in Cooler / Freezer Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) Central Air Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage phù hợp cho các cửa hàng tạp

Split Air-Conditioner / Heat pump

C

ơ quan y tế công cộng xác nhận tối qua rằng hiện có bảy trường hợp nhiễm coronavirus đã được xác nhận tại Québec và yêu cầu những người có thể đã tiếp xúc với một phụ nữ bị nhiễm bệnh ở Bờ Nam, vì người đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hãy cảnh giác khi xuất hiện các triệu chứng.

« Điều quan trọng là mọi người không nên hoảng sợ. Chúng ta không bao giờ có thể lặp lại điều đó, rủi ro vẫn ở mức thấp và chúng ta đặc biệt không muốn mọi người ồ ạt đến các phòng cấp cứu hoặc gọi Info-Health nếu hoàn toàn không có triệu chứng nào », Julie Loslier, giám đốc y tế công cộng Montérégie nói. Nữ bệnh nhân, người đã mắc COVID-19 sau khi ở trên du thuyền Grand Princess cách đây vài tuần, đã đi tàu điện ngầm giữa các ga Longueuil–Université-deSherbrooke và Champ-de-Mars, đi qua

hoá và các tiệm bông

Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên, Seamus O’Regan, cũng như Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế, ông Mary Ng

và thư ký nghị viện của ông O’Regan là Paul Lefebvre đang cách ly tại nhà.

Berri-UQAM. Bà cũng đi xe buýt trên tuyến 88 của Hệ thống giao thông công cộng Longueuil (RTL), một trong những tuyến đường đông khách nhất. Các chuyến đi xảy ra vào ngày 24 Tháng Hai, từ 14h đến 17h và Thứ Sáu tuần trước, từ 9h30 đến 12h20.

bị nhiễm coronavirus đều nhiễm ở nước ngoài. Trường hợp có thể nhiễm virus thứ năm là khi đi du lịch ở Dublin, Ireland. Các cửa hàng nơi người này có thể đến đã được xác định và những người đã tiếp xúc đã được liên lạc, chúng tôi đảm bảo điều này. Các biện pháp cách ly sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, nếu các trường hợp COVID-19 bùng phát, chính quyền sẽ không thể đủ khả năng để thực hiện các cuộc điều tra chuyên sâu như đã thực hiện khi bắt đầu dịch bệnh, Horacio Arruda, giám đốc y tế công cộng cảnh báo. Vào thời điểm đó, các biện pháp nhằm vào một phần lớn dân số có thể được đưa ra. « Không có con số nào là hoàn hảo mà chúng ta cần phân tích rõ tình hình [và sẽ xác định nó] », tiến sĩ Arruda nói.

THỜI HẠN 14 NGÀY

Một lời kêu gọi cảnh giác được đưa ra cho những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng có thể đã tiếp xúc với một phụ nữ bị nhiễm bệnh.

HVAC-R Equipments & Pièces

« Chúng tôi muốn những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào thời điểm đó cảnh giác hơn để theo dõi các triệu chứng của họ: sốt, ho, khó thở, tức ngực. Và họ cần liên lạc với 811 nếu nếu thấy xuất hiện các triệu chứng này », tiến sĩ Loslier nói. Sức khỏe cộng đồng không thể ước tính số người có thể tiếp xúc với người phụ nữ bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, chúng tôi có thể nói rằng xe buýt ngày 24 Tháng Hai đông hơn so với xe buýt Thứ Sáu, điều này có thể làm tăng số lượng các trường hợp nghi nhiễm virus. Tuy nhiên, những người liên quan phải theo dõi sự xuất hiện của các triệu chứng trong khoảng thời gian 14 ngày, tiến sĩ Mylène Drouin, giám đốc y tế công cộng khu vực tại Montréal nhấn mạnh. Trong trường hợp đi xe buýt vào Tháng Hai, khoảng thời gian này đã hết hạn, nhưng họ vẫn có thể có các triệu chứng.

Ở NƯỚC NGOÀI Hiện tại, tất cả những người ở Québec


SOÁ 806 20/03/2020

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

ChUYEÂn nghiEÄP - TaÄn TaÂM - UY TÍn

Rosemont : Duplex, 2 x 51/2, besoin de rénovations . 525 700$

Rosemont: Un bâtiment, bien entretenu semi-commercial de 7 unités residentiels et un commerce, emplacement impeccable, au coin de Bellechase et St-André. 1 099 000$

Rosemont: Triplex, 3 unités, 2 de 5 1/2 et 1 4/2, bien maintenue au cours des années, 2 garages. Situé à proximité des services, Secondaires et primaires, Collège Jean Eudes. 619 000$

Saint-Léonard : Condo au 9ieme etage cote arriere. Appartement style Loft avec balcon. Garage et Espace d'arrangement au Sous-sol. 169 900$

Saint-Léonard : Grand duplex situé dans un secteur recherché de St. Léonard. Beaucoups d'ameliorations incluant,balcon, rampes, pavé uni et toiture. 649 000$

Saint-Léonard: Joli Cottage + GARAGE, pièces très lumineuses, maison clé en main offrant 3 CAC, AC mural, Maison a été très bien entretenu et mis à jour au fil des ans. 429 000$

Saint-Léonard: Bienvenue à La Perla, prestigieux construction condo Presti offrant 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, grande entrée qui vous mène à la cuisine ouverte sur le salon. 379 000$

Montréal-Nord: Cottage de style duplex dans une rue calme. très grand format 43 x 39 avec 3 chambres fermées au 2ème étage, chambres de maître avec salle de bain privée. 489 000$

Montréal-Nord: Grand bungalow, à proximité de tous services, coin de rue, grand solarium de 16 x 20 pieds, beaucoup d'espace de stationnement. 449 000$

La Petite Patrie: Votre chance d'investir. Rez de chaussé sera libre a compoter du 1 janvier 2020. Bon potentiel locatif dans un quartier en plein essor. L'espace commerciale a un sous sol complet . 529 000 $ + TPS/TVQ

Le Plateau-Mont-Royal: *** Impeccable 37 logements*** dans secteur très recherché, excellent emplacement, 130 mètre du métro Laurier, excellent revenu, bon locataires, taux de vacance est très bas, terrasse sur le toit, énormément de potentiel, 4 498 000$

Ahuntsic-Cartierville : Très grand logement de 4 1/2 au 2e étage, condition impecable, 2 chambres à coucher, propre, très éclairé, salle de bain rénovée, plancher neuf, cuisine rénovée. 1 100 $ par mois X 1 année

Duvernay : Immense bungalow (35 x 46 pi) offrant une surface habitable de 1 610 pc pour le RDC. Le RDC a été entièrement refait avec goût. Nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, nouveaux plancher dans toute la maison. 549 000$

Nouveau-Rosemont: Grand Quadruplex , 5 1/2 au RDC avec une Salle de Bain rénovée et un grand Hall. Maison côté soleil. Balcon à l'arrière à été fermé en vibre de verre. Toiture refait en 2019. 799 900$

Mercier : 4Plex isolé, coin de rue situé sur une rue tranquille, près du métro Langelier.L'extérieur de la propriété a été extrêmement bien entretenu au fil des ans. 865 000$

Rivière-des-Prairies : Cottage 23 x 36 pieds, situé dans un bon quartier, offrant une salle à manger ouverte sur le salon, 3 grandes CAC, 2 SDB, une salle d'eau, un grand sous-sol, une chambre froide et plus encore. 379 900$

Anjou : Belle Quadruplex (45 X 32 ) , 2 x 31/2, 1 x 41/2, 1x 61/2, la propriété a été extrêmement bien entretenu au fil des ans . 859 000$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng vieät Phaùp anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 806 20/03/2020

SUY THOÁI ĐANG GÕ CỬA ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA

Ngược lại, các nhà bán lẻ Dollarama và Walmart đã thoát khỏi sự sụt giảm này, các nhà đầu tư cho rằng họ có thể hưởng lợi từ mong muốn của một số người tiêu dùng để dự trữ hàng hóa thiết yếu. Chỉ số của nhà sản xuất các sản phẩm làm sạch Clorox tiếp tục tăng. Không có gì ngạc nhiên khi nó nằm trong danh sách các chất khử trùng hiệu quả của các cơ quan y tế Mỹ nhằm chống lại loại vi-rút này. Đồng đô la Canada, phụ thuộc nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, đã mất hơn một cent để đóng cửa ở mức 73,54 ¢ Mỹ.

LIỆU SẼ CÓ LỢI HƠN KHI CHUYỂN ĐỔI CHIẾC XE CHẠY BẰNG XĂNG CỦA BẠN THÀNH MÔ HÌNH XE ĐIỆN?

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SỤT GIẢM

Meric Greenbaum, nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán New York, thể hiện sự thất vọng của anh vào sáng hôm qua ngay cả trước khi thị trường mở cửa. Và tinh thần của anh cũng không được cải thiện sau đó.

Cuộc khủng hoảng coronavirus và việc giảm giá dầu khiến Sở giao dịch chứng khoán Toronto sụt giảm ngày hôm qua và làm tăng nguy cơ Canada rơi vào suy thoái.

«C

hắc chắn rằng những cơ hội cho thấy sự suy thoái ở Canada ngày càng gia tăng [hai quý tiêu cực]. Khả năng xảy ra rơi vào khoảng 40% hoặc 50%. Đây chưa phải là mức cơ bản của chúng ta, nhưng chúng ta không còn ở mức 20% hay 25% như tuần trước nữa », Clément Gignac, nhà kinh tế học của Tập đoàn tài chính iA, cho biết hôm qua. Ông nhắc lại rằng việc phong tỏa đường sắt đã làm chậm hoạt động trong nước. Khi COVID-19 gây ra trường hợp tử vong đầu đầu tiên ở Canada, chỉ số chính của Sở giao dịch chứng khoán Toronto đã giảm 10,3% vào hôm qua, xuống mức thấp nhất kể từ Tháng Một năm 2019. Kể từ khi đạt mốc cao lịch sử vào ngày

20 Tháng Hai, hiện tại chỉ số giảm tổng cộng hơn 19%, thiếu chút nữa được chính thức gọi là thị trường đầu cơ giá xuống. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn cách xa mức giảm hơn 49% được ghi nhận bởi phòng giao dịch Toronto trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.

GIÁ DẦU SỤT GIẢM Giá dầu đã giảm hơn 25% vào hôm qua sau khi Nga từ chối cắt giảm sản lượng vì nhu cầu giảm do coronavirus. Ả Rập Xê Út đã phản ứng bằng cách giảm giá vàng đen. Sự cương quyết bất ngờ này đã làm giảm 27% chỉ số năng lượng của Sở giao dịch chứng khoán Toronto. Công ty dầu lửa Cenovus của Calgary đã mất hơn một nửa giá trị chỉ trong một ngày. Bởi vì một số mỏ dầu ở Alberta không thể khai thác một cách hiệu quả, nguy cơ tỉnh rơi vào suy thoái hiện là 75%, ông Gignac nhận định.

Tại Mỹ, mức giảm của ba chỉ số chính vượt quá 7%. Ngay sau khi Sở giao dịch chứng khoán New York mở cửa, sự cố mất điện đã khiến thị trường ngừng giao dịch trong 15 phút. Tại Ý, tâm dịch coronavirus ở châu Âu, Sở giao dịch chứng khoán Milan đã giảm hơn 11%. Sébastien Lavoie, nhà kinh tế học tại Ngân hàng Laurentienne cho rằng giá dầu giảm có thể thúc đẩy nền kinh tế thế giới trong ngắn hạn. « Sẽ tồi tệ hơn nếu giá tăng », ông cho biết. Tuy nhiên, ông Lavoie cho rằng cơ hội suy thoái kinh tế toàn cầu tăng lên do số ca nhiễm COVID-19 ngày càng tăng. Đó có thể là một « cuộc suy thoái chớp nhoáng », giống như cuộc khủng hoảng xảy ra sau vụ tấn công ngày 11 Tháng Chín năm 2001 hoặc một tình trạng kéo dài hơn trong trường hợp các thủ đô tài chính như New York và London bị ảnh hưởng nặng nề, ông nêu rõ. Các nhà kinh tế kỳ vọng nền kinh tế Québec sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Bộ trưởng tài chính Éric Girard cho biết hôm qua rằng ngân sách thứ hai của ông, sẽ được lập vào chiều nay, sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng coronavirus. Tuy nhiên, Thủ tướng François Legault nêu rằng ngân sách sẽ dự kiến « chi tiêu đáng kể cho cơ sở hạ tầng » để thúc đẩy nền kinh tế do tình hình bấp bênh hiện tại.

Audrey Gagnon đã cố gắng siết cổ cô con gái 2 tuổi của mình trước khi đâm cô bé 32 nhát bằng con dao găm của Đức và ném xác cô bé vào thùng rác, tất cả chỉ vì cô thấy Rosalie « thật đáng ghét và bực mình ».

M

ặc trang phục màu đen, nước da nhợt nhạt, nhăn nheo và giọng nói đôi khi nghe như tiếng nức nở, Audrey Gagnon đã nhận tội với tội danh giết người cấp độ hai và khinh miệt một xác chết. Bị kết án tù chung thân, người phụ nữ 25 tuổi sẽ không thể nộp đơn xin tạm tha trước khi thi hành án 14 năm. « Con bé thường quấy khóc ngằn ngặt vào ban đêm » là những từ cuối cùng cô dùng để nói với một người bạn về con gái của mình khi cô bắt đầu có đối tác hẹn hò mới vào Tháng Tư năm 2018. Vài ngày trước đó, người phụ nữ trẻ và Rosalie đã bị trục xuất khỏi nhà Marie-Rollet, một nhà tình thương giúp phụ nữ gặp khó khăn. Luật sư bào chữa Marco Robert cho biết những người phụ trách nhà tình thương đêm đó “ đã không thận trọng “ khi họ đuổi một người mẹ nghèo khổ đi.

ĐÊM CUỐI CÙNG CỦA ROSALIE « Sau vụ giết người, Audrey Gagnon đã đặt Rosalie vào xe đẩy của cô bé và rời khỏi căn hộ », công tố viên, François Godin, nói trước một căn phòng trống, không có một người thân nào tham dự phiên tòa. Người phụ nữ sau đó đã đến công viên Bon-Air Terrasse ở Charlesbourg, nơi

MẸ CÔ BÉ ĐÃ BỊ KẾT ÁN CHUNG THÂN VÀO NGÀY HÔM QUA

V

idéotron mới đây đã thông báo rằng họ sẽ chuyển đổi toàn bộ đội xe tải của mình sang xe điện. Chỉ có một công ty duy nhất của Québec tên là Ecotuned có thể thực hiện công việc này ở Canada. «Chúng tôi đã phát triển một công nghệ chuyển đổi độc đáo, đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn an toàn của chính phủ », DuyAn Ta, chủ tịch của Ecotuned nói. Chúng tôi chuyên chuyển đổi một mẫu xe duy nhất, xe tải Ford F-150, bởi vì loại xe này phổ biến nhất trên thị trường. » Ông Ta thường xuyên nhận được yêu cầu chuyển đổi cho các mẫu xe tải và xe hơi khác. Ông không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu này bởi vì nó không mang lại lợi nhuận cho công ty của ông bởi vì công ty tập trung chủ yếu vào việc chuyển đổi đội xe thương mại.

KHÓ TUÂN THỦ CÁC TIÊU CHUẨN

« Mọi người quên mất thực tế này, nhưng việc tham gia vào hệ thống đường bộ trên hết là một đặc quyền, không phải là một quyền. Do đó, việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn là rất cần thiết », một chuyên gia trong ngành công nghiệp không muốn nêu tên cho biết. Transports Canada và Cơ quan bảo hiểm xe hơi Québec (SAAQ) đảm nhiệm việc tuân thủ các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, tại Mỹ, hàng chục công ty bán trên Internet các bộ thiết bị cho phép chuyển đổi một chiếc xe chạy bằng xăng thành xe điện 100%, một số bộ có giá khoảng 9 000$ Canada (chưa tính chi phí vận chuyển). Như vậy, một cá nhân có thể chuyển đổi hoặc nhập khẩu một chiếc xe chuyển đổi theo cách này hay không ? Cần phải chứng minh rằng chiếc xe tuân thủ các thử nghiệm va chạm phía trước hoặc ở bên, điều này cuối cùng là không thể. Bởi vì nó dẫn đến việc phá hủy chiếc xe, chẳng hạn như để kiểm tra xem liệu túi khí trên ô tô có bung ra khi xảy ra va chạm hay không, hoặc thùng xe có chịu được lực tác động hay không ...

HIỆU NĂNG KÉM

CÔ BÉ ROSALIE BỊ ĐÂM BA MƯƠI NHÁT DAO “không thể tiếp tục di chuyển bằng xe đẩy”, cô ta để xe đẩy ở đó để tiếp tục bế Rosalie trong vòng tay. « Cuối cùng cô ta đã thả xác đứa trẻ xuống đáy chiếc thùng rác màu xanh lá cây và tiếp tục lên đường bằng cách kéo cái thùng rồi để nó lại trên Đại lộ De Gaulle », công tố viên nói thêm. Trở lại nhà của bạn mình, Audrey Gagnon « dọn dẹp căn hộ và vứt bỏ các đồ vật liên quan đến vụ giết người và dọn dẹp hiện trường vụ án », ông Godin nói. Hồ sơ của tòa án cho biết, khi bạn trai của cô trở lại, “họ đã quan hệ tình dục”, và sau đó Gagnon ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, chiếc xe đẩy đẫm máu được phát hiện và các nhà điều tra đã lần

Một độc giả hỏi chúng tôi liệu có thể chuyển đổi chiếc xe chạy bằng xăng của mình thành mô hình xe điện 100% hay không. Hãy bỏ qua điều này!

theo dấu vết của người mẹ. Ban đầu, bà này còn nói dối và cuối cùng nói rằng « cô ta có nhớ một chút về nơi mà cô ta đã vứt đứa bé ». Cô đồng ý lên xe của Sở cảnh sát thành phố Quebec, sau đó dẫn cảnh sát đến nơi cô ta vứt thi thể đứa bé. Lúc 16h15, các cảnh sát điều tra đã phát hiện ra thi thể cô bé được quấn trong một chiếc chăn màu xanh.

« Việc chuyển đổi như vậy không phải là hoàn toàn có lợi cho người tiêu dùng » George Iny, chủ tịch Hiệp hội bảo vệ người sử dụng xe hơi (APA) cho biết. Bởi vì xe điện mới 100% hiệu quả hơn nhiều so với xe chạy bằng xăng chuyển đổi sang xe điện. » Hơn nữa việc chuyển đổi như vậy làm tăng đáng kể chi phí của chiếc xe. Và bạn phải là một thợ cơ khí rất giỏi để tự mình làm công việc này vì lợi ích kinh tế.

MỘT TRÀO LƯU

Mặt khác, một số người sẽ quan tâm đến các mẫu xe từ trước năm 1990, năm mà túi khí trên ô tô được giới thiệu ở Canada. Thậm chí còn có một trào lưu ở một số người đam mê xe cổ, muốn chuyển đổi các mẫu xe này thành xe điện kể cả khi động cơ xe ở trong tình trạng tồi tệ. Chiếc xe do đó mất đi tính nguyên bản của nó, nhưng nó có sự lôi cuốn với niềm vui khi lái chiếc xe như vậy. Bởi vì động cơ điện mạnh hơn nhiều so với động cơ xăng.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

ANH TA BỊ CÁO BUỘC BẮN MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ ANH TA ĐANG NHẬN SỬA NHÀ CHO ÔNG TA Gevorg Papanyan (trong ảnh nhỏ) đã phải hứng ít nhất ba phát súng trong tầng hầm của ngôi nhà đang được cải tạo ở Laval vào ngày 31 Tháng Tám năm 2018. Anh đã trốn thoát được, hiện trường, nơi các nhân viên y tế đã cố gắng cầm máu cho nạn nhân (ảnh chính).

SOÁ 806 20/03/2020

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm Thứ 4 : Đóng cửa

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13 Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

Tên này hiện đang hầu tòa trước thẩm phán Éric Côté tại tòa án Laval. CUỘC GỌI BÍ HIỂM

N

ạn nhân báo cáo với cảnh sát rằng anh ta không chắc ai là người nổ

súng Con trai của một nhà thầu xây dựng ở Laval bị buộc tội cố giết một người cha có ngôi nhà mà anh ta đang cải tạo sau một vụ cháy điện. Gevorg Papanyan suýt chết vào ngày 31 Tháng Tám năm 2018, tại tầng hầm trong căn nhà của anh ta ở quận Chomedey, khi anh ta bị tấn công với ít nhất ba viên đạn. Người cha 33 tuổi tin rằng anh ta là mục

tiêu của một nhân viên đang sửa chữa nhà cho dù anh không biết tại sao. Bốn ngày sau khi anh đối mặt cận kề cái chết, nạn nhân xác nhận được con trai của nhà thầu được công ty bảo hiểm của anh ta thuê để cải tạo nhà trong một loạt ảnh mà cảnh sát Laval cho anh ta xem trên giường bệnh viện. Do đó, Levon Mirzoian bị buộc tội cố tình giết người, tấn công nghiêm trọng, xả súng với ý định ám sát một người và đe dọa những đứa con của ông Papanyan.

KẺ LẠM DỤNG TÌNH DỤC KHÔNG HỌC ĐƯỢC GÌ SAU 4 NĂM NGỒI TÙ Kẻ lạm dụng tình dục Robert Laramée đã bị bà Dolorès Soucy - mẹ của cô bé Jolène Riendeau tấn công dữ dội tại tòa án ở Montreal, vào Tháng Sáu năm 2012. Người phụ nữ này tin chắc rằng chính anh ta đã giết con gái mình vào năm 1999. Trong ảnh nhỏ là ảnh của anh ta.

Trong lời khai hôm qua, nạn nhân đã đề cập rằng anh đã đến nhà của mình, nơi đang được cải tạo vào ngày xảy ra vụ án do nhận được một cuộc gọi của bị cáo. Theo các bằng chứng được đưa ra bởi ông Nektario Tzortzinas, nhân viên Tòa án Tối cao, Mirzoian đã mượn điện thoại di động của một nhân viên khác để làm việc này. Nhân viên, Andrei Arakelov, đã làm chứng trước tòa vào ngày Thứ Ba và không thể xác định được ai là người mà anh ta cho mượn điện thoại của mình một năm rưỡi trước. Nạn nhân tuyên bố đã bị trúng đạn ở phía sau đùi trái bởi một viên đạn đầu tiên khi bước xuống tầng hầm. Quay lại để xem ai đang bắn mình, anh Papanyan được cho là đã nhận thêm hai phát súng vào vai và ngực trái. « Đó là Levon [Mirzoian] đang bắn. Anh ta đã hét lên « chết đi, chết đi, chết đi » và tôi đã hét lên « tại sao », anh ấy nói

A

nh ta được gửi trở lại một trại giam để bảo đảm an toàn cho phụ nữ Một kẻ lạm dụng tình dục thường nhắm vào những người phụ nữ dễ bị tổn thương và hắn bị coi là nghi phạm trong một vụ giết người chưa được đưa ra xét xử, nạn nhân là cô bé Jolène Riendeau. Hắn ta dường như vẫn không thay đổi gì kể từ khi được tạm tha và ra tù. « Ông vẫn là một cá nhân không ổn định với mức độ nguy hiểm cao; cho đến nay, ông đã không thể có hành vi phù hợp trong khuôn khổ và không có hành vi nghiêm túc », một báo cáo gần đây về Robert Laramée viết. Họ ra lệnh cho ông ta quay lại nơi tạm giam để bảo vệ an toàn cho công chúng. Laramée, 56 tuổi, đã ở dưới radar của cảnh sát trong nhiều năm, người ta nghi ngờ ông ta giết một bé gái 10 tuổi vào năm 1999, thi thể cô bé được tìm thấy vào năm 2010. Người mẹ của đứa bé tin rằng đây là kẻ giết người, bà thậm chí còn đánh ông ta ngay tại tòa án Montreal vào năm 2012 (ảnh lưu hồ sơ của chúng tôi). NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ NHẸ DẠ Vào thời điểm đó, Laramée, người đã bị kết án lạm dụng tình dục các cô gái trẻ, vừa bị kết án vì đánh và bóp cổ phụ nữ khi quan hệ tình dục. « Các nạn nhân thường nhẹ dạ trong khi một trong số họ gặp vấn đề về sức khỏe và

bằng tiếng Armenia ngày hôm qua. Trong cuộc thẩm vấn trực tiếp, Tòa án ngụ ý rằng động cơ gây ra tội ác có thể là khoản nợ 20.000 đô la tiền công của nạn nhân đối với cha của bị cáo. LỜI KHAI BẤT NHẤT Fait surprenant, la victime a aussi reconnu avoir changé sa version donnée aux policiers. Deux mois après la tentative de meurtre, M. Papanyan aurait affirmé à deux occasions qu’il n’était plus certain que ce soit bel et bien l’accusé qui lui a tiré dessus. Kiểm tra chéo bởi Marie-Hélène Giroux, luật sư bào chữa, Papanyan thừa nhận, tuy nhiên, hắn có mối quan hệ tốt với bị cáo và cha mình, ngay cả khi công việc hoàn thành chậm. Đáng ngạc nhiên, nạn nhân cũng thừa nhận đã thay đổi lời khai của mình cho cảnh sát. Hai tháng sau vụ cố ý giết người, Papanyan được cho là đã tuyên bố hai lần rằng ông không còn chắc chắn rằng có phải bị cáo đã thực sự bắn ông hay không. Phiên tòa sẽ được tiếp tục . một người còn lại đang tham gia một nhóm hỗ trợ cho những người gặp khó khăn về tâm lý », báo cáo gần đây nhất của Ủy ban Tạm tha Canada (CLCC) cho biết. Laramée đã hoàn thành bản án của mình kể từ năm 2016. Ngoại trừ việc anh ta bị tuyên là phạm tội lâu dài trong 10 năm, và phải nói rằng bản án này là cần thiết, vì kẻ lạm dụng tình dục này dường như không rút ra bài học nào. Sau khi thoát khỏi một đợt quản thúc tại gia, hắn ta bắt đầu quấy rối nhân viên quản lý việc tạm tha của mình. Điều này khiến hắn ta được chuyển đến một trại tạm giam. Thậm chí, hắn ta đã tiếp tục thói quen cũ vào mùa thu năm ngoái. QUẤY RỐI « Ông đã bắt đầu gọi nhân viên với hành vi quấy rối. Rõ ràng là hành vi quấy rối và nó gợi nhớ đến chu kỳ tội phạm của ông », CLCC nhấn mạnh. Do đó, xem xét mối nguy hiểm mà kẻ lạm dụng tình dục này có thể gây ra nếu không được giám sát, CLCC đã chuyển Laramée trở lại một trại tạm giam. Theo đề nghị của văn phòng ân xá, ông ta sẽ ở đó một năm. Trong toàn bộ thời gian này, ông ta sẽ không thể quấy rối giao tiếp với nhân viên của các bộ phận cải huấn. Nếu sau đó ông ta tiến bộ, ông ta có thể được thả ra. Lệnh giám sát đối với Laramée có hiệu lực đến năm 2026.


14

SOÁ 806 20/03/2020

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

KẺ GIẾT NGƯỜI MUỐN RA TÙ SỚM HƠN DỰ KIẾN Monique Goulet tại tòa án Gatineau trong phiên tòa năm 2004, bà ta đã ra lệnh giết chồng mình là ông Michel Fournier (trong ảnh nhỏ) vào mùa thu năm 1985. Người tình của bà ta lúc đó và hai người đàn ông khác có liên quan đến vụ giết người này.

M

ột phụ nữ bị kết án tù chung thân vì yêu cầu người tình giết chồng mình 35 năm trước hiện đang cố gắng thuyết phục bồi thẩm đoàn đồng ý cho bà ta rời khỏi nhà tù sớm hơn dự kiến. Trong hai tuần tới, bốn phụ nữ và tám nam giới sẽ chịu trách nhiệm đánh giá lại trường hợp của Monique Goulet trước những tiến bộ mà bà ta đã thực hiện được sau song sắt. Hôm qua, 12 công dân đã được lựa chọn tại tòa án Laval, dưới sự chủ trì cua thẩm phán France Charbonneau. Họ sẽ phải xác định xem liệu người phụ nữ, hiện 73 tuổi, có xứng đáng rời khỏi nhà tù trước thời hạn tối thiểu 25 năm mà bà ta bị kết án hay không. Thường được gọi là « điều khoản đặc xá giảm án », quy định này đã bị chính phủ Harper bãi bỏ vào năm 2011, nhưng tất cả những kẻ giết người đã bị kết án trước đó vẫn có thể hưởng lợi từ điều khoản này. Cho đến thời điểm này, bà Goulet không đủ điều kiện để tạm tha trước năm 2026. « Bạn không ở đây để quyết định đưa người phụ nữ này thoát khỏi nhà tù vào sáng mai. Chính Hội đồng ân xá Canada sẽ đưa ra quyết định này », Me Sandra Brouillette, người bào chữa cho nữ tù nhân này cùng với Me Cynthia Chénier nêu trong bài phát biểu mở màn phiên xét xử. NHÂN TÌNH VÀ LOẠN LUÂN Tội ác của Monique Goulet bắt đầu từ mùa thu năm 1985. Tuy nhiên, cho đến Tháng Tư năm 2002 bà ta mới bị buộc tội với vụ án giết chính người chồng của

mình, ông Michel Fournier. Bồi thẩm đoàn đầu tiên đã kết án bà ta về tội nghiêm trọng nhất trong Bộ luật Hình sự hai năm sau đó, với mức án tù chung thân không được trả tự do trước 25 năm. Theo những gì kẻ giết người nói với quản lý nhà tù, bà ta biết rằng chồng mình đang ngoại tình, nhưng bà ta muốn hàn gắn gia đình - hai vợ chồng lúc đó có hai con nhỏ. « Sự cân bằng bấp bênh này chấm dứt bởi vì bà sửng sốt khi thấy chồng và em gái mình trần truồng trên giường của họ », báo cáo tóm tắt được đưa ra cho bồi thẩm đoàn ngày hôm qua nêu, chúng ta có một bản sao của báo cáo này. Để trả thù, sau đó bà đã có tình nhân. Sau một thời gian có quan hệ bất chính, bà Goulet nói với người tình : « Nếu em có tiền, em sẽ giết anh ta », khi nói về người chồng đã chung sống trong 15 năm qua. GIẾT NGƯỜI VÌ 5000 $ Người tình của bà ta đã yêu cầu một tên tội phạm mà ông ta biết để « giải quyết » nạn nhân, nhưng cuối cùng, một kẻ giết người khác đã thực hiện vụ làm ăn này. Michel Fournier, 32 tuổi, đã bị bắn chết vào ngày 22 Tháng Chín năm 1985 sau khi tham dự một bữa tiệc ở Gatineau, nơi anh làm việc như một nghệ sĩ DJ. Monique Goulet đã cố gắng hủy bỏ mọi thứ vào phút cuối, nhưng bà đã không kịp liên lạc với người tình. Bà đã nhận được 145 000 $ tiền bảo hiểm nhân thọ của chồng. Bà đã phải bỏ 5000 $ và hộp đêm di động của người quá cố để chi trả cho vụ giết người.

NHIỀU HÃNG VIỄN THÔNG CANADA BỎ PHÍ QUÁ CƯỚC INTERNET TRONG MÙA DỊCH COVID-19 Hệ thống AI của Google dự đoán chính xác lượng mưa 6 giờ trước khi xảy ra mưa, độ chính xác lên đến 1 km và độ trễ chỉ vài phút.

K

hi người Canada đang chật vật với những trường hợp hủy chuyến, đóng cửa và hạn chế đi lại ngày càng

tăng, một số công ty viễn thông Canada đang tạm thời loại bỏ phí quá cước đối với các gói dịch vụ Internet tại nhà trong

VỤ CÃI CỌ CỦA GIA ĐÌNH ADONIS CUỐI CÙNG PHẢI ĐƯA RA TÒA Adonis Stevenson, tên thật là Stevenson Adonis, và mẹ anh, Claudette Adonis, vào năm 2015, ba năm trước khi xảy ra tranh chấp.

M

ẹ của boxer đòi một triệu đô la từ con dâu cũ Vụ cãi cọ giữa những người thân của Adonis Stevenson tái diễn vào ngày hôm qua, khi mẹ của võ sĩ nổi tiếng vừa đưa đơn kiện với số tiền một triệu đô la chống lại con dâu cũ của mình. « Simone God đã lợi dụng tình huống đau khổ tột cùng của Stevenson để [bòn rút] tiền của anh ta », tài liệu được trình lên tòa án tại Laval nêu và chúng tôi đã nhận được một bản sao. Nguyên nhân của vụ cãi cọ này là khối tài sản của võ sĩ quyền anh này. Anh bị thương nặng vào Tháng Mười Hai năm 2018 trong một trận đấu của Giải vô địch thế giới hạng bán nặng WBC ở Québec. Stevenson đã được gây mê trước khi trải qua liệu pháp để học lại cách ăn uống và đi lại. Vợ và đối tác kinh doanh của anh tại thời điểm đó, Simone God, quản lý tài sản của anh. Mẹ của võ sĩ, bà Claudette Adonis, sau đó thực hiện các thủ tục để quản lý tài sản của con trai bà. Vào Tháng Sáu, thẩm phán cuối cùng đã phán quyết rằng tài sản của võ sĩ do một công ty kế toán quản lý. Adonis Stevenson phải vịn vào chị God đến tòa án và đã làm chứng khi xử kín. CHƯA KẾT THÚC Phán quyết này về mặt lý thuyết sẽ chấm dứt vụ cãi cọ giữa Claudette

bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn ra. Trong một thông báo hôm thứ Bảy 14/3/2020, Bell Canada cho biết sẽ miễn bất kỳ khoản phí sử dụng quá hạn mức nào cho khách hàng Internet, bao gồm các dịch vụ Bell Aliant, Bell MTS và Virgin Home Internet, cho đến cuối tháng Tư. “Bất kỳ khoản phí quá cước nào cũng sẽ được miễn tự động, vì vậy khách hàng không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với tài khoản của mình,” Bell Canada cho biết. Trong khi Rogers cho biết phần lớn khách hàng gia đình và doanh nghiệp của họ đã được mức sử dụng dữ liệu không giới hạn, công ty cũng sẽ miễn phí cho các gói dịch vụ tại nhà khác do tình hình sức khỏe cộng đồng.

Adonis và Simone God. Nhưng sự việc không diễn ra như vậy mà dẫn đến vụ kiện dân sự gần đây nhất giữa hai người phụ nữ này. Theo bà Adonis, con dâu cũ của bà phải báo cáo các tài khoản sau khi có phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, theo tài liệu của tòa án, báo cáo này không đầy đủ vì nó chỉ nêu các hoạt động của tài khoản cá nhân của võ sĩ và không nêu các hoạt động của các công ty của anh ta. Bà cũng cáo buộc cô God đã rút 891 000 $ từ tài sản của Stevenson mà không được phép hoặc không có chứng từ. Bà cho rằng cô đã lập ra một « kế hoạch lừa đảo » và « rõ ràng » rằng Simone God đã sử dụng tiền « để sống một cuộc sống xa hoa ». LẠM DỤNG ? Mẹ của võ sĩ cũng khẳng định rằng Adonis Stevenson đã bị vợ mình lạm dụng vào thời điểm đó. Theo thông tin của chúng tôi, cô God luôn chăm sóc bạn đời cho đến khi hai người chia tay vào Tháng Mười Hai năm ngoái. Tất cả những điều này, bà Adonis khẳng định trong tài liệu tòa án, xứng đáng với một bản án dân sự với mức án một triệu đô la dành cho Simone God. Hôm qua, chúng tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Trừ khi có một thỏa thuận hòa giải, nếu không với sự đối đầu gay gắt của hai người phụ nữ này, vụ việc sẽ được đưa ra tòa trong vài tuần tới.

Công ty Videotron ở Quebec cũng làm tương tự, tạm ngưng hạn mức dữ liệu đối với tất cả các dịch vụ của mình. Công ty cho biết thay đổi này đã được tự động áp dụng cho tài khoản của khách hàng cho đến ngày 31/3. Hôm thứ Sáu 13/3, Telus cho biết công ty sẽ miễn phí internet tại nhà vượt trội cho tới cuối tháng 4. Telus nói rằng công ty có kế hoạch đưa ra các phương án thanh toán linh hoạt cho những khách hàng gặp khó khăn tài chính do dịch COVID-19. Những thông báo miễn phí quá cước này được đưa ra khi nhiều doanh nghiệp trên khắp Canada áp dụng chế độ làm việc từ xa, cho phép hoặc yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 806 20/03/2020

RE/MAX EXCELLENCE INC.

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

• Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) LE PLATEAU-MONT-ROYAL

265 Av. du Mont-Royal O., app. 200, Condo, 4 399 000$

MONTRÉAL-NORD

MERCIER

5921-5927 Rue Villeneuve 4plex, 995 000$

VILLERAY

8345 Rue Ontario E. 5plex, 747 000$ LE PLATEAU-MONT-ROYAL

12 OFFRES / VENDUE EN 3 JOURS AVEC 300.000$ DE PLUS QUE LE PRIX DEMANDÉ! 5219-5229 Rue St-Urbain 6plex , 1 599 999$

2531A Rue Everett Appartement, 1 450 $/mois X 12 mois LAVAL

22 Boul. Clermont Bungalow, 363 000$

CÔTE-DES-NEIGES

LAVAL

3056 8e Rue Magnifique propriété, 949 000$

CÔTE-DES-NEIGES

VILLE-MARIE

1433 Rue Bishop Commerciale, 7000$/mois + TPS/TVQ

5584 Rue Sherbrooke O. Salon Nail, 50 000 $ + TPS/TVQ

LE VIEUX-LONGUEUIL

SAINT-MICHEL

E É T EP

C C A RE

OFF

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois 4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s)

241-243 Rue Briggs O. Duplex, 389 000$

8447-8451 8e Avenue Triplex, 499 000$


16

TIN THẾ GIỚI

SOÁ 806 20/03/2020

Tin

THẾ GIỚI

'KHÔNG THỂ BÁN' - ĐỨC GIẬN DỮ VỀ TIN MỸ MUA ĐỘC QUYỀN VẮC-XIN COVID-19 Quan chức Đức giận dữ chỉ trích sau khi tờ báo Đức đưa tin Tổng thống Trump đề nghị 1 tỷ USD để mua độc quyền vắc-xin phòng Covid-19 do công ty Đức phát triển.

Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Sản xuất tại hãng

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

Eva: (514) 578-1953

MẶC LỆNH TRỪNG PHẠT BỦA VÂY, THƯƠNG MẠI NGA - TRIỀU TIÊN DIỄN BIẾN "KHÔNG NGỜ" B

ộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho biết Thủ tướng Angela Merkel sẽ chủ trì cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng ngày 16/3, và sẽ thảo luận một chiến lược để bảo vệ công ty CureVac, sau khi có tin Mỹ muốn mua lại công ty này. Virus corona không chỉ là khủng hoảng y tế công cộng, mà còn là “vấn đề an ninh quốc gia”, ông Seehofer phát biểu ngày 15/3. Ông nói chính phủ không những phải đảm bảo an ninh biên giới và nguồn lương thực, mà còn phải bảo vệ “dược phẩm của chúng ta”. Trước đó, tờ báo Đức Die Welt đưa tin ban đầu về sự việc trên trang nhất với tít “Trump vs Berlin”, và cho biết Tổng thống Trump đề nghị trả cho công ty CureVac khoảng 1 tỷ USD để có độc quyền vắcxin phòng Covid-19. Tờ báo dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong chính phủ Đức nói ông Trump muốn vắc-xin “chỉ cho nước Mỹ”. Quan chức Nhà Trắng phủ nhận CEO của công ty CureVac, Daniel Menichella, cùng đại diện một số công ty dược, được mời đến Nhà Trắng vào ngày 2/3 gặp Tổng thống Trump và Phó tổng thống Mike Pence. "Chúng tôi rất tự tin sẽ đủ khả năng phát triển một vắc-xin tiềm năng trong vài tháng tới", ông Menichella phát biểu sau chuyến đi Washington đầu tháng 3. Nhưng cách đây bốn ngày, công ty CureVac tuyên bố ông Menichella, một người quốc tịch Mỹ, sẽ rời công ty. Công ty không nói rõ lý do mà chỉ cảm ơn ông vì những đóng góp. Khi được phóng viên yêu cầu xác nhận thông tin chính quyền Mỹ đã cố mua lại công ty Đức nghiên cứu vắc-xin, Bộ trưởng Nội vụ Seehofer đáp lại rằng ông đã nghe thông tin đó từ “một số thành viên chính phủ, và sẽ thảo luận trong cuộc họp khẩn cấp ngày 16/3”. Một quan chức khác giấu tên nói với New York Times rằng công ty Đức được đề nghị một “khoản tiền lớn”. Die Welt cũng đưa tin chính phủ Đức đang có khoản đề nghị của riêng mình để thuyết phục công ty ở lại Đức. Nhưng một quan chức Đức khác nói với New York Times rằng vẫn chưa rõ chính quyền Mỹ muốn chỉ nước Mỹ có vắc-xin, hay chỉ cần có được công trình nghiên cứu vắc-xin. Hai quan chức Nhà Trắng giấu tên nói với New York Times rằng câu chuyện trên đã được thổi phồng. Một trong hai người cho biết chính quyền Trump trao đổi với hơn 25 công ty có thể góp phần chế tạo

vắc-xin, và bỏ ngỏ khả năng trao đổi với các công ty khác. Mọi giải pháp đều sẽ được chia sẻ với thế giới, quan chức này nói. Ngoài Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer, nhiều quan chức Đức khác có phản ứng gay gắt về bài báo trên Die Welt vào ngày 15/3. “Việc bán vắc-xin độc quyền tại Mỹ phải được ngăn chặn bằng mọi giá”, Karl Lauterbach, một nghị sĩ Đức đồng thời là giáo sư dịch tễ học, viết trên Twitter. “Chủ nghĩa tư bản cũng phải có giới hạn”.

Tổng giá trị thương mại song phương giữa Nga và Triều Tiên tăng khoảng 40% trong năm 2019, bất chấp cộng đồng quốc tế vẫn duy trì lệnh trừng phạt khắt khe đối với Bình Nhưỡng.

Quan chức Đức giận dữ Peter Altmaier, bộ trưởng phụ trách kinh tế của Đức, khen ngợi công ty vì không bị lôi kéo bởi đề nghị của Mỹ. “Đó là quyết định đúng đắn”, ông nói trên tivi tối 15/3. “Đức không phải để bán”. Ông Altmaier cho biết chính phủ “sẽ đảm bảo có các hỗ trợ cần thiết” đối với các công ty đang sản xuất vắc-xin, và nếu có bên nào muốn mua lại, chính phủ Đức sẽ can thiệp. “Đối với cơ sở hạ tầng quan trọng cho lợi ích quốc gia và châu Âu... chúng tôi sẽ hành động nếu cần thiết”, ông nói. “Bây giờ hợp tác quốc tế mới là quan trọng, không phải lợi ích mỗi quốc gia”, Erwin Rueddel, một nghị sĩ bảo thủ nằm trong Ủy ban Y tế của Quốc hội Đức, phát biểu. “Hiển nhiên ông Trump sẽ dùng mọi cách khi đang mùa tranh cử”, Christian Lindner, lãnh đạo đảng FDP, cáo buộc tổng thống Mỹ. Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nói việc chính quyền Trump mua lại CureVac “sẽ không xảy ra”. CureVac sẽ phát triển vắcxin cho cả thế giới, “không chỉ cho từng nước”, ông nói. Nhà đầu tư chính của công ty CureVac cũng loại trừ khả năng cung cấp vắc-xin cho chỉ một đất nước. “Chúng tôi muốn phát triển vắc-xin cho cả thế giới, chứ không phải cho từng nước cụ thể”, Christof Hettich, giám đốc điều hành của công ty Dievini Hopp Biotech Holding, nói với tờ báo Mannheimer Morgen. Bản thân công ty CureVac ra thông cáo ngày 15/3 phủ nhận việc bán công ty hay bán công nghệ, nhưng không bình luận cụ thể gì thêm. Công ty đã bắt đầu nghiên cứu một số loại vắc-xin và giờ đang chọn hai loại triển vọng nhất để thử nghiệm lâm sàng, với hy vọng sẽ có vắc-xin thử nghiệm vào tháng 6-7. Nhiều công ty khác cũng đang nghiên cứu vắc-xin. Phòng thí nghiệm CureVac đang phối hợp với Viện Paul Ehrlich, thuộc Bộ Y tế Đức. Trước đó, trả lời Die Welt, một phát

H

ôm 18/3, Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Thương mại quốc tế cho hay, giá trị thương mại song phương giữa Nga và Triều Tiên đã đạt 47,9 triệu USD trong năm 2019. Con số này tăng 40,6% so với năm 2018. Cụ thể, Triều Tiên đã nhập khẩu số lượng hàng hóa từ Nga có giá trị 44,9 triệu USD hồi năm 2019 và giá trị xuất khẩu từ Triều Tiên sang Nga đạt con số 3 triệu USD. Trong đó, các sản phẩm dầu mỏ chiếm phần lớn nhất trong số các mặt hàng Triều Tiên nhập từ Nga với giá trị là 27,2 triệu USD. Còn nhạc cụ là hàng hóa được Triều Tiên xuất khẩu sang Nga nhiều nhất và đạt giá trị 1,6 triệu USD. Đáng nói, tổng giá trị thương mại song phương Nga và Triều Tiên gia tăng trong năm 2019, bất chấp cộng đồng quốc tế vẫn áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh tay nhằm ngăn Bình Nhưỡng tìm kiếm những mối quan hệ hợp tác kinh tế lớn, cũng như nhập khẩu các nguyên vật liệu có thể được dùng cho mục đích phát triển quân sự. Nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên bán ngôn viên cơ quan này nhấn mạnh chính phủ Đức muốn "việc phát triển vắc-xin và các hoạt chất chống virus corona chủng mới được tiến hành ở Đức và châu Âu. Người này chỉ tiết lộ chính phủ Đức đang có những thảo luận sâu với phía CureVac.

đảo Triều Tiên, Nga và Trung Quốc từng công bố các bản kế hoạch trong quá khứ bao gồm những điều khoản liên quan tới kinh tế, chính trị, quân sự và cứu trợ nhân đạo nhằm bình ổn tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Kể từ năm 2018, Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức hai cuộc họp thượng đỉnh nhằm tiến tới mục tiêu Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Về phần mình, Triều Tiên ra "tối hậu thư" cho tới cuối năm 2019, nếu Mỹ không đưa ra được đề xuất mới nhằm phá vỡ thế bế tắc trong tiến trình đàm phán hạt nhân, Bình Nhưỡng sẽ cho dừng hoàn toàn đàm phán và chọn “một con đường mới”. Kể từ đầu năm nay, Triều Tiên đã cho tiến hành vài cuộc tập trận và thử nghiệm vũ khí. Động thái của chính quyền Bình Nhưỡng khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại. Trước đó, trong bản thông điệp năm mới được Chủ tịch Kim Jong-un đọc hôm 31/12/2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phát triển thêm sức mạnh ngăn chặn hạt nhân. Công ty công nghệ sinh học CureVac, đặt trụ sở tại bang Thuringia, được thành lập vào năm 2000, chuyên về phát triển các biện pháp điều trị ung thư, bệnh hiếm gặp và vắc-xin ngừa bệnh, theo website công ty.


TIN THẾ GIỚI

CHÌA KHÓA GIÚP CHÂU Á ĐI TRƯỚC ĐẠI DỊCH MỘT BƯỚC Phong tỏa biên giới, theo dấu bệnh nhân, cách ly người tiếp xúc gần, một số nơi ở châu Á đã thành công bước đầu khi chiến đấu với Covid-19, nhưng mô hình này khó áp dụng ở châu Âu.

Singapore, 2 giờ đồng hồ, đó là những gì đội ngũ y tế cần để khám phá những chi tiết ban đầu về cách bệnh nhân nào đó nhiễm virus corona và những người mà họ có thể lây nhiễm, New York Times cho biết. Những câu hỏi được đặt ra ngay lập tức là họ đã đi du lịch nước nào? Họ có liên kết với một trong năm cụm truyền nhiễm được xác định trên cả nước hay không? Họ có ho trên đường không? Ai là bạn bè và gia đình của họ, bạn bè và đối tác uống rượu của họ. Khi các quốc gia phương Tây đang vật lộn với sự lây lan của virus corona, chiến lược của Singapore là di chuyển nhanh

chóng để theo dõi và kiểm tra các đối tượng nghi ngờ, cung cấp một mô hình để ngăn chặn dịch bệnh, ngay cả khi nó không thể dập tắt hoàn toàn các ca nhiễm mới. Đi trước sự lây lan của virus Với việc giám sát chặt chẽ quá trình đi lại của người dân, đội ngũ giám sát của chính phủ đã tìm thấy một nhóm ca sĩ cuồng nhiệt đã làm lây nhiễm virus cho gia đình của họ, sau đó đến phòng tập gym, nhà thờ, tạo thành vụ lây lan lớn nhất ở Singapore. “Nếu bạn muốn ngăn chặn virus, chúng ta phải đi trước một hoặc hai bước, bạn sẽ

SOÁ 806 20/03/2020

phải luôn đứng sẵn ở mỗi khúc cua”, Vernon Lee, giám đốc bộ phận bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế Singapore nói. Singapore, Đài Loan và Hong Kong đã đưa ra những cách tiếp cận thành công, ít nhất là đến thời điểm hiện tại, khi chiến đấu với đại dịch đã lây nhiễm cho gần 200.000 người, cướp đi sinh mạng gần 8.000 người trên toàn thế giới. Dù đã bị virus corona tấn công nhiều tháng trước, 3 nơi ở châu Á này chỉ ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tương đối ít, dù họ tiếp tục đối mặt với rủi ro khi mọi người từ các điểm nóng mới nổi ở Mỹ, châu Âu và các nơi khác mang virus đi cùng. Can thiệp sớm chính là chìa khóa. Vì vậy theo dõi sự di chuyển của người dân, thực thi kiểm dịch và cách ly một cách tỉ mĩ, tất cả đều được phối hợp bởi một lãnh đạo sẵn sàng hành động nhanh chóng và minh bạch. Tại Singapore, các chi tiết về nơi bệnh nhân sống, làm việc, vui chơi được phát hành trực tuyến một cách nhanh chóng, cho phép những người khác tự bảo vệ mình. Những ai từng liên hệ với bệnh nhân được cách ly để hạn chế sự lây lan. Chính phủ Singapore tiếp tục phong tỏa biên giới trong tuần này để bảo vệ chống lại một làn sóng nhiễm bệnh mới từ những người nhập cảnh. Thành công nhờ bài học từ dịch SARS Bài học từ sự thành công ở Singapore, Hong Kong và Đài Loan có thể là quá muộn để học theo đối với Mỹ và châu Âu, nơi mà “sóng thần” virus đang càn quét, trong khi một số chính phủ trì hoãn và tranh luận về phản ứng của họ. Các hệ thống giám sát cộng đồng ở Singapore, Đài Loan và Hong Kong đã được xây dựng trong nhiều năm, sau thất bại của họ trong việc ngăn chặn dịch SARS 17 năm trước. Mỹ đã giải tán đơn vị ứng phó

đại dịch vào năm 2018. Ngoài ra, mô hình kiểm soát dịch bệnh ở châu Á rất khó có thể nhân rộng ở phương Tây, nơi mọi người không bị theo dõi bởi camera quan sát, hoặc cung cấp hồ sơ nhập cư vì sức khỏe quốc gia. Kiểm soát dịch bệnh chắc chắn sẽ xâm phạm quyền tự do cá nhân, điều rất được coi trọng ở phương Tây. Nhưng ở Singapore, nhai kẹo cao su nơi công cộng bị cấm và người dân sẵn sàng chấp nhận mệnh lệnh của chính phủ. “Có thể đó là vì bối cảnh châu Á của chúng tôi, nhưng cộng đồng của chúng tôi được sắp xếp theo hướng này. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, bởi vì cách ly và kiểm dịch là công việc bắt buộc”, Lalitha Kurupatham, phó giám đốc bộ phận bệnh truyền nhiễm, Bộ Y tế Singapore nói. Giàu có và trật tự, Singapore đã dành nhiều năm để xây dựng một hệ thống y tế công cộng, bao gồm các phòng khám được chỉ định về dịch bệnh. Các nhà mạng chủ động nhắn tin kêu gọi công chúng rửa tay, hay che miệng khi hắt hơi khi có cúm mùa. Đạo luật về kiểm soát bệnh truyền nhiễm đem lại tầm vĩ mô cho toàn quốc trong việc ưu tiên các lợi ích chung đối với các mối quan tâm về quyền riêng tư. “Ngay trong thời bình, chúng tôi đã lên kế hoạch cho những dịch bệnh như thế này”, bà Kurupatham nói. Trong những ngày đầu của dịch bệnh, Singapore rất dễ bị ảnh hưởng bởi một lượng lớn người dân Trung Quốc đại lục đến quốc đảo để nghỉ Tết nguyên đán. Singapore không có hàng không nội địa, mọi chuyến bay đến quốc đảo này đều là quốc tế, nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất cao. Chính phủ Singapore rất minh bạch đối với tình hình dịch bệnh. Tính đến hết ngày 17/3, Singapore xác nhận 266 ca nhiễm Covid-19 và chưa có ca tử vong nào. Khi tin đồn về loại virus gây viêm phổi ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái, Singapore đã

CÁO LỖI Do tình hình dịch bệnh COVID-19/Coronavirus lây nhiễm, nguy hiểm cho Dân chúng, Chính phủ Quebec - Thủ hiến François Legault vừa ban lệnh đình chỉ (cấm) các cuộc tụ tập trong nhà từ 250 người trở lên kể từ ngày 12/3/2020. Vì thế buổi dạ tiệc định kỳ của GĐMĐ/VN/Canada như đã dự định sẽ tổ chức vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 4 năm 2020, nay bất khả kháng phải hủy bỏ. Chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý đồng hương, ân nhân, chiến hữu và thân hữu... trên tinh thần trợ giúp Thương Phế Binh, từng dành ưu ái cho GĐMĐ chúng tôi, gần đây đã đặt và mua vé tham dự dạ tiệc. Chúng tôi xin hoàn lại tiền vé mà quý vị đã mua giúp. Kính mong quý vị thông cảm và thứ lỗi. Nhảy Dù Cố Gắng!

Gia Đình Mũ Đỏ VN/Canada 895, Hills street, St-Laurent. QC. H4M 2W7

17


18

SOÁ 806 20/03/2020

lập tức hành động. Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên cấm du khách Trung Quốc từ cuối tháng 1 và kiểm tra thân nhiệt cho những người nhập cảnh vào nước này. Một quốc đảo với dân số chỉ 5,7 triệu người, nhưng có thể tiến hành xét nghiệm virus cho 2.000 người/ngày. Trong khi đó tại bang Washington, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ, các phòng thí nghiệm đang hướng đến mục tiêu xét nghiệm cho 400 mẫu bệnh phẩm/ngày. Ở Singapore, việc xét nghiệm hoàn toàn miễn phí. Chính phủ có hơn 140 công cụ để theo dõi bệnh nhân. Những người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 được đưa đi cách ly bắt buộc để ngăn chặn lây nhiễm. Gần 5.000 người đã được cách ly. Những người né tránh cách ly bắt buộc có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Ở Hong Kong, ký ức từ dịch SARS đã giúp thành phố thực hiện mạnh tay các biện pháp phòng dịch khi Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc. “Một điều rất quan trọng là người dân Hong Kong có những ký ức sâu sắc về dịch SARS. Mỗi người dân đều làm phần việc của mình, bao gồm đeo khẩu trang, rửa tay và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, chẳng hạn như tránh những nơi tụ tập đông người”, bác sĩ Kwok Kaki, một nhà lập pháp nói. Chính quyền Hong Kong cũng bắt kịp sự thận trọng của công chúng. Biên giới với Trung Quốc đại lục được thắt chặt, công chức được lệnh làm việc tại nhà. Các trường học đóng cửa từ cuối tháng 1, cho đến ít nhất cuối tháng 4. Đài Loan đã hành động thậm chí còn nhanh hơn. Giống như Hong Kong và Singapore, Đài Loan được liên kết bằng các chuyến bay trực tiếp đến Vũ Hán, nơi

TIN THẾ GIỚI

dịch bệnh bùng phát. Trung tâm chỉ huy y tế quốc gia được thành lập sau khi dịch SARS giết chết 37 người, bắt đầu áp dụng sàng lọc hành khách từ Vũ Hán vào cuối tháng 12, ngay trước khi Bắc Kinh thừa nhận virus corona lây từ người sang người. “Từ bài học của chúng tôi đối với dịch SARS, ngay khi đại dịch Covid-19 bùng phát, chúng tôi đã áp dụng cách tiếp cận toàn chính quyền”, Joseph Wu, người đứng cầu cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết. Từ cuối tháng 1, Đài Loan đã đình chỉ tất cả chuyến bay từ Trung Quốc đại lục, bất chấp lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Chính quyền cũng nắm giữ dữ liệu lớn được tích hợp với cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế, kết hợp với thông tin nhập cư và hải quan để theo dõi các trường hợp tiềm ẩn. Khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trên du thuyền Diamond Princess được phát hiện sau khi dừng ở Đài Loan, chính quyền đã gửi tin nhắn đến mọi điện thoại đi động trên đảo, liệt kê từng nhà hàng, địa điểm du lịch mà hành khách trên tàu từng ghé thăm. Tính đến ngày 17/3, Đài Loan ghi nhận 77 ca nhiễm Covid-19. Học sinh đã trở lại trường từ cuối tháng 2. Khi virus đang lan rộng trên khắp thế giới, các quan chức y tế công cộng ở 3 khu vực nói trên đang chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài hơn. Hôm 17/3, chính quyền Hong Kong, nơi có 157 ca nhiễm, tuyên bố cách ly 14 ngày bắt buộc đối với tất cả du khách nước ngoài. Đài Loan yêu cầu tự cách ly đối với những người đến từ 20 quốc gia và 3 tiểu bang của Mỹ. Singapore áp dụng biện pháp hạn chế biên giới hơn nữa. Những người đến từ các quốc gia Đông Nam Á và một phần châu Âu phải tự cách ly 14 ngày.

GỌI “VIRUS TRUNG QUỐC”, TỔNG THỐNG TRUMP CÓ ĐI QUÁ GIỚI HẠN? Hạ Nghị sĩ Ted Lieu nói: “Covid-19 giờ đã là virus Mỹ, virus Italy, virus Tây Ban Nha, tất cả chúng ta đều bị tác động và cần hợp tác với nhau”.

Mỹ-Trung lời qua tiếng lại Theo CNN, trong khi dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng trên khắp thế giới và các chuyên gia đang cân nhắc mọi biện pháp cần thiết để khống chế dịch bệnh thì giới chức Mỹ-Trung lại đang bận rộn “chĩa mũi dùi” vào nhau. Trong một nội dung Twitter đăng tải

hồi đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, chính quyền Mỹ sẽ hỗ trợ cho các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi “virus Trung Quốc”. Đáng chú ý, cụm từ “virus Trung Quốc” cũng được rất nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa của ông Trump sử dụng trước đó để ám chỉ virus SARS-CoV-2, xuất phát từ việc virus này lần đầu tiên được

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

ghi nhận tại Vũ Hán, Trung Quốc. Bắc Kinh ngay lập tức coi đây là lời lẽ “đổ lỗi cho Trung Quốc” vì dịch Covid-19 và “phủ nhận sạch trơn” những lỗ lực của giới chức nước này trong suốt thời gian qua để khống chế dịch bệnh trong bối cảnh, đầu tuần này cũng là thời điểm đầu tiên trong vài tháng qua, số ca mắc Covid-19 mới ở Trung Quốc thấp hơn nhiều quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ. Đáp lại, Tổng thống Trump khẳng định, ông không thấy có gì sai trái khi sử dụng cụm từ này và nhấn mạnh: “Thay vì phải tranh luận nhiều, tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đang gọi thẳng vào nguồn gốc của loại virus này, nó đến từ Trung Quốc. Chính vì thế tôi nghĩ rằng mình đã gọi đúng”. Tuyên bố của ông Trump được cho là càng “thổi bùng lên ngọn lửa” bất đồng giữa quan chức Mỹ và Trung Quốc khi trước đó cả hai bên không ngần ngại đổ lỗi cho nhau vì dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, ngày 11/3, trong phiên điều trần trước Ủy ban Cải cách và Giám sát Hạ viện Mỹ, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Robert Redfield cho biết, một số ca tử vong vì cúm tại Mỹ sau đó được phát hiện là do mắc Covid-19. Tuy nhiên, ông Redfield lại không cung cấp thông tin về việc những người này thiệt mạng khi nào. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên trên tài khoản Twitter cá nhân đã cáo buộc “có thể quân đội Mỹ đã mang dịch bệnh đến Vũ Hán” và lên tiếng yêu cầu Mỹ “Cần minh bạch! Công khai dữ liệu của các ông! Mỹ nợ chúng tôi một lời giải thích!”. Trong một đoạn Twitter khác, ông Triệu Lập Kiên đã dẫn lại lời Mạnh Tử [Triết gia Trung Quốc sinh năm 327 TCN- ND]: “Hành động mà chẳng đạt, đều phải quay lại tìm nguyên nhân ở mình” và kêu gọi “giới chức Mỹ cần tôn trọng sự thật. Mỗi phút bị lãng phí vì than phiền và bôi nhọ người khác sẽ đáng giá hơn nếu tập trung

vào việc nâng cao hệ thống phản ứng trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế”. “Những hệ lụy nguy hiểm” Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng từng lên tiếng khuyến nghị không nên gọi SARS-CoV-2 là “virus Vũ Hán” hay “virus Trung Quốc” bởi điều này có thể gây ra “những hệ lụy nguy hiểm còn hơn cả bản thân loại virus nói trên”. Cụ thể, nhiều người Mỹ gốc Á, đặc biệt là gốc Trung đang phải đối mặt với tình trạng kỳ thị ngày càng gia tăng chỉ vì dịch bệnh Covid-19. Nhiều người trong số này thậm chí bị khiêu khích và đánh đập ngay tại những nơi công cộng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở các nước châu Âu. Trong khi đó, ai cũng hiểu rằng, sự lây lan của virus sẽ không bị giới hạn bởi bất kỳ quốc gia nào. Bản thân WHO cũng đã bắt đầu từ bỏ việc gọi tên một loại dịch bệnh mới theo tên khu vực hoặc quốc gia nơi bắt nguồn của dịch bệnh đó với lý do khi dịch Cúm Trung Đông (MERS) bùng phát, nhiều cộng đồng sinh sống trong khu vực này đã bị đối xử hết sức tệ hại. Hạ Nghị sĩ bang Califonia Ted Lieu, một người Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã lên tiếng cảnh báo: “Người Mỹ gốc Á đang phải đối mặt nhiều hơn với tình trạng phân biệt đối xử chỉ bởi nội dung Twitter của ông Trump. Covid-19 giờ đã là virus Mỹ, virus Italy, virus Tây Ban Nha, tất cả chúng ta đều bị tác động và cần hợp tác với nhau”. Hội nhà báo Mỹ gốc Á cho biết họ cũng đã nhiều lần kêu gọi truyền thông cần rất thận trọng khi đưa tin về Covid-19 nhằm “tránh thổi bùng nạn bài ngoại và phân biệt chủng tộc đang lên mạnh kể từ khi dịch bệnh bùng phát”, tuy nhiên, dường như điều này vẫn không có tác động nhiều đến Tổng thống Trump và một số quan chức Mỹ.


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

SOÁ 806 20/03/2020

1

/3, một ngày sau khi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Mỹ tử vong, anh em Matt và Noah Colvin đã lái chiếc S.U.V đi thu gom nước khử trùng tại mọi siêu thị từ Walmart đến Staples... 3 ngày sau đó, Noah Colvin đã thực hiện một chuyến đi dài hơn 2.000 km từ bang Tennessee đến bang Kentucky, chất đầy chiếc xe tải U-Haul với hàng nghìn chai nước rửa tay và khăn lau kháng khuẩn từ những cửa hàng tiện lợi anh ta nhìn thấy. "Các cửa hàng gần khu vực tàu điện Hàng nghìn người bán hàng ở Mỹ càn quét nguồn cung chất khử trùng và khẩu trang từ ngầm đều đã cháy hàng", Matt Colvin bắt những ngày đầu dịch. Giờ đây, họ phải ôm cả nghìn chai nước rửa tay trong khi không đầu chụp lại sản phẩm và đăng bán trên thể bán ra. Amazon. 300 chai nước rửa tay đầu tiên được đăng lên ngay lập tức cháy hàng, dù có giá từ 8 đến 70 USD, cao hơn rất nhiều lần so với thực tế. Đối với Matt, đó là sự đầu tư khôn ngoan trong thời điểm dịch bệnh. Mikeala Kozlowski, một y tá ở Dudley đã tìm kiếm nước rửa tay từ ngày 5/3, khi cô vừa sinh con đầu lòng. Tuy nhiên, như nhiều người khác, mọi cửa hàng cô ghé qua đều trống rỗng. Và khi cô kiểm tra trên Amazon, những thứ đó không có giá dưới 50 USD. Kozlowski chỉ trích: "Chỉ có những người ích kỷ mới có thể kiếm tiền trên sức khoẻ của người khác trong thời điểm như thế này".

TRẢ GIÁ VÌ THU GOM HƠN 17.000 CHAI NƯỚC RỬA TAY MÙA DỊCH

Trục lợi từ một đại dịch Chợ điện tử như Amazon và eBay đã tạo ra một ngành công nghiệp đang phát triển gồm những người bán lẻ độc lập. Có thể dễ dàng tìm thấy mọi thứ tại đây, từ mặt hàng giảm giá đến những sản phẩm giới hạn, dù các cửa hàng bình thường đã treo biển bán hết. Những người người bán lẻ như Colvin gọi đó là chênh lệch giá bán lẻ, một nghề nghiệp mới trong thế kỷ 21.

Ly Thanh Tran pharmacienne inc 12325 boul. Rolland Montréal, Qc, H1G 6A6 Sur rendez vous : Tel. 514-325-3133 Fax: 514-325-3139 Stationnement gratuit

Pharmacie Ly Thanh Tran inc 5836 boul. Monk Montréal, Qc, H4E 3H3 Sur rendez vous : Tel. 514-325-3133 Fax: 514-761-3425 Pas de service de prélèvements sanguins

19

Colvin, từng là một cựu trung sĩ kỹ thuật của Không quân và bắt đầu bán hàng trên Amazon vào năm 2015. Ông bán mọi thứ, từ giày Nike phiên bản giới hạn đến đồ chơi và các sản phẩm xu hướng. Ngay khi chủng virus corona mới xuất hiện tại Trung Quốc vào đầu tháng 2, Colvin đã tìm thấy một cơ hội đầu tư lớn: đại dịch. Khẩu trang N95, khăn giấy Clorox, nước rửa tay... liên tục đứng trong top tìm kiếm của Amazon khiến ông đưa ra quyết định hút nguồn cung và bán cho thị trường. Đó là một chiến lược hiệu quả. Chỉ một vài tuần sau khi dịch bệnh bùng phát, giá các mặt hàng trên đã tăng vọt trên Amazon. Colvin tìm thấy một công ty thanh lý gần 2.000 gói sản phẩm cho tình huống khẩn cấp. Mỗi gói gồm 50 chiếc khẩu trang, 4 chai nước khử trùng và nhiệt kế. Giá mỗi gói là 5 USD và được ông mặc cả thành công xuống còn 3,5 USD. 2.000 sản phẩm phẩm đó được bán lại trên eBay với giá 50 USD trở lên và ngay lập tức cháy hàng. Thành công đầu tiên khiến ông tham vọng hơn. Khi nhìn thấy người dân Mỹ hoảng loạn tìm kiếm nước rửa tay và khẩu trang, ông và em trai của mình lên đường tìm hàng dự trữ. Ở những nơi khác trên khắp nước Mỹ, nhiều người bán hàng Amazon cũng làm như vậy. Chris Anderson tại Pennsylvania, cho biết anh và một người bạn đã lái xe quanh Ohio, mua khoảng 10.000 khẩu trang từ các cửa hàng. Anh dùng phiếu giảm giá để mua 10 chiếc khẩu trang với giá khoảng 15 USD và bán lại chúng với giá từ 40 đến 50 USD. Eric, một tài xế xe tải đến từ Ohio cho biết ông cũng thu mua được khoảng 10.000 khẩu trang. "Tôi mua một gói khẩu trang 10 chiếc

Adam Leung & Ly Thanh Tran pharmaciens

Pharmacie Ly Thanh Tran & Adam Leung

3981 rue Hochelaga Montréal, Qc, H1W 1K2 Sur rendez vous :

2680 rue Lacordaire Montréal, Qc, H1N 2M4 Sur rendez vous :

Tel. 514-325-3133 Fax : 514-254-3535

Tel. 514-325-3133 Fax : 514- 259-9327

Nos pharmacies sont heureuses de vous offrir les services infirmiers Prélèvements sanguins Vaccination antigrippale Vaccination en entreprise Vaccination enfants et adultes

Consultation santé voyage Contraception ITSS Cessation tabagique Soins des plaies Retrait des points de suture et d’agrafes Prescription des pansements Injections des médicaments Enseignement des techniques d’injections Soins des nausées et vomissements des femmes enceintes Lavage des oreilles (prescription non requise) Tests de glycémie et de cholestérol Suivi personnalisé de diabète et des maladies chroniques

Veuillez nous télécopier ou envoyer par courriel vos prescriptions de prises de sang avant la prise de rendez-vous :

tramphoinfirmiere@gmail.com , Fax virtuel: 514-666-1155


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 806 20/03/2020

với giá 20 USD và bán lại với giá 80 USD, một số gói được bán với giá 125 USD. Tất cả đều cháy hàng", Eric tính toán lợi nhuận khổng lồ. Nhiều cửa hàng địa phương cũng bắt đầu dọn sạch các kệ hàng và bắt đầu bán hàng trực tuyến. Biện pháp mạnh tay Sau khi nhận nhiều chỉ trích, Amazon đưa ra các biện pháp mạnh tay hơn. Nhiều tài khoản bán hàng bị đình chỉ và bị ban lệnh cảnh báo. Đại diện của Amazon phát biểu: "Việc tăng giá các mặt hàng nêu trên vi phạm các chính sách của chúng tôi. Đây là các hành động phi đạo đức và bất hợp pháp. Nếu các đối tác tiếp tục tăng giá các sản phẩm y tế trong thời điểm hiện tại, những tài khoản đó sẽ bị xoá vĩnh viễn". "Ngoài việc xoá hoạt động của các tài khoản này, chúng tôi hoan nghênh người mua báo cáo lại các vi phạm của bên bán tới chúng tôi và tới chính quyền các bang", đại diện của Amazon nói thêm. Chợ điện tử eBay thậm chí có đưa ra biện pháp mạnh tay hơn, nghiêm cấm mua bán khẩu trang và nước khử trùng trong phạm vi Mỹ. Theo thống kê từ Amazon, anh em nhà Colvin chỉ là một trong số hàng nghìn người bán hàng đã càn quét nguồn cung

chất khử trùng và khẩu trang từ những ngày đầu. Amazon cho biết gần đây họ đã xóa hàng trăm nghìn sản phẩm y tế bị đẩy giá và đình chỉ hàng nghìn người bán hàng. Các trang thương mại như Amazon, eBay hay Walmart đều đang cố gắng ngăn người bán của mình kiếm lợi nhuận bất hợp pháp từ một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng. Nhiều bang tại Mỹ đã có những biện pháp cứng rắn hơn để bảo vệ quyền lợi của người dân. Các quan chức Washington cho biết có thể áp dụng luật bảo vệ người tiêu dùng để kiện các nền tảng bán hàng hoặc người bán khi các sản phẩm đội giá được bán cho cư dân Washington, ngay cả khi người bán không thuộc bang này, Bang Tennessee, nơi Colvin sống, có luật cấm tăng giá đối với hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, bao gồm cả xăng dầu đến sản phẩm y tế, trong điều kiện đối phó dịch bệnh và thảm họa. Văn phòng tổng chưởng lý bang Tennessee cho biết họ đã gửi các nhà điều tra đến nhà Colvin và đang điều tra vụ án của ông. Bây giờ, khi hàng triệu người Mỹ tìm kiếm chất khử trùng trong vô vọng, Colvin khổ sở ngồi trên "ngai vàng" từ 17.700 chai nước khử trùng. "Tôi phải làm gì bây giờ?", Colvin nói.

MINH CHINH HOANG

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Cell: (514) 712-8888

Máy hút hơi tự rửa

Chúng tôi trả thuế

Máy lạnh

Giá tốt nhất Giao hàng miến phí

BILL GATES RỜI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MICROSOFT Tỷ phú muốn dành nhiều thời gian làm từ thiện, nhưng vẫn sẽ giúp các lãnh đạo định hướng tầm nhìn sau khi rời hội đồng quản trị Microsoft.

M

icrosoft vừa thông báo Bill Gates sẽ rời hội đồng quản trị của công ty này. Tỷ phú cũng sẽ rút khỏi hội đồng quản trị công ty đầu tư của Warren Buffett - Berkshire Hathaway. "Tôi quyết định rời khỏi hai hội đồng quản trị để dành thời gian nhiều hơn cho các hoạt động từ thiện, bao gồm y tế toàn cầu, phát triển giáo dục và tham gia sâu hơn vào vấn đề biến đổi khí hậu", Gates cho biết trên trang cá nhân.

Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi ***

Điều khiển được sáu độ nhanh Rất yên lặng Bao gồm gắn máy

Tủ và Comptoir bếp

RE/MAX Alliance

Email: minh.realty@gmail.com

Ông cho rằng mình đưa ra quyết định lúc này là hợp lý vì ban lãnh đạo Microsoft và Berkshire Hathaway chưa khi nào vững mạnh như hiện nay. Dù vậy, tỷ phú khẳng định ra khỏi hội đồng quản trị Microsoft không có nghĩa ông rời bỏ công ty này. Tỷ phú vẫn sẽ là cố vấn công nghệ cho CEO Microsoft Staya Nadella. "Microsoft sẽ luôn luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống và công việc

Me DANIEL HOANG Notaire - Chương khế

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 Email: hoang.notaire@gmail.com

5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

NEW LISTING COTTAGE 4 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG TẮM, GẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC, MÁI NHÀ 2019.

Không khí mát mẻ và thoải mái trong nhà

MONTREAL DUPLEX, GARAGE, SƯỞI ĐIỆN, BASEMENT FINISHED. NHÀ BẢO HÀNH TỐT VÀ RẤT SẠCH SẼ

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

SOLD MONTREAL DUPLEX 2 APTS X5.5, SƯỞI ĐIỆN, CÓ THỂ LẤY CẢ 2 CĂN.

DOWNTOWN MONTREAL CONDO 1050FS, CĂN GÓC, 3 PHÒNG NGỦ, GARAGE. GIÁ BÁN GẤP 559000$

ST LEONARD TRIPLEX XAY 1985. KHỔ NHÀ TO 33X48

GRIFFINTOWN 2013 CONDO CAN GOC 3 PHÒNG NGỦ 2 NHÀ TẮM. LẤY NHÀ NGAY

BROSSARD CONDO RỘNG, 2 PHÒNG NGỦ, PARKING BÊN TRONG, CONDO FEE THAO. GIÁ $239,000

TIỆM NAIL ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT, CẦN SANG LẠI. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888

SOLD MONTREAL, CONDO XÂY MỚI 2004, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PARKING, MÁY LẠNH 2. CHIỀU. GIÁ BÁN GẤP 229000 + THƯƠNG LƯỢNG.

ST-LEONARD BIG SIZE 5 PLEX, SƯỞI ĐIỆN, LỢI TỨC CAO. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

SOLD DUPLEX Ở CẢ 2 TẦNG, 3.5 BÊN CẠNH CHO THUÊ 725$

MONTREAL 6 PLEX SƯỞI ĐIỆN, CÓ TIỆM NAIL ĐÃ HOẠT ĐỘNG TỪ RẤT LÂU.

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ, SƯỞI ĐIỆN . NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. DỌN VÀO 1-7-2020. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

SOÁ 806 20/03/2020

21

VĂN HÓA& XÃ HỘI

của tôi. Tôi sẽ tiếp tục gắn bó với Satya và các lãnh đạo để giúp công ty định hướng tầm nhìn và đạt những mục tiêu đầy tham vọng. Tôi cảm thấy lạc quan hơn bao giờ hết về những tiến bộ của công ty và cách Microsoft tạo ra lợi ích cho cả thế giới", Gates nói. Nadella thì cho biết: "Được làm việc cùng và học hỏi từ Bill Gates suốt nhiều năm qua là một vinh dự và đặc quyền lớn". Gates đồng sáng lập Microsoft năm 1975 cùng Paul Allen. Ông làm CEO đến năm 2000, rồi nhường lại cho Steve

Ballmer. Hiện tại, vị trí này do Satya Nadella đảm nhiệm. Hơn một thập kỷ qua, Gates đã dần rút lui khỏi Microsoft. Năm 2014, ông rời vị trí Chủ tịch công ty này. Gates dành thời gian làm từ thiện nhiều hơn từ khi quỹ Bill & Melinda Gates Foundation ra đời năm 2008. Theo FactSet, Gates thuộc nhóm cổ đông lớn nhất của Microsoft với 1,36% cổ phần. Công ty IPO năm 1986 và hiện là một trong những doanh nghiệp giá trị nhất hành tinh với vốn hóa khoảng 1.210 tỷ USD.

SIÊU SAO LADY GAGA: CON ĐƯỜNG VƯƠN LÊN QUYỀN LỰC VÀ TRUYỀN CẢM HỨNG

NAM CA SĨ TRUNG QUỐC LỪA BÁN KHẨU TRANG BỊ PHẠT 3 NĂM TÙ

Mẹ của Lady Gaga, bà Cynthia Germanotta, đã tiết lộ với công chúng kế hoạch của con gái về việc ra mắt một cuốn sách truyền cảm hứng cho giới trẻ.

Nghệ sĩ trẻ Hoàng Trí Bác bị cảnh sát bắt giữ vì lừa bán khẩu trang. Hành vi của anh này khiến dư luận phẫn nộ.

V

ào tháng 1 năm nay, Lady Gaga đã chia sẻ với trang Oprahmag rằng niềm tin, nguồn cảm hứng và niềm hy vọng là điều đã giúp cô tiến bước và một trong những mục tiêu đứng đầu danh sách ưu tiên của cô là giúp đỡ mọi người. Và lúc này, nữ ca sĩ kiêm diễn viên 33 tuổi đang tận dụng những nền tảng mình có để truyền cảm hứng đến cho mọi người. Quỹ Born This Way, được Gaga và mẹ cô Cynthia Germanotta đồng sáng lập vào năm 2012, đang chuẩn bị cho việc ra mắt một cuốn sách mới có tên Channel Kindness: Story of Kindness and Community. Đúng như tên gọi, cuốn sách này dành cho người trẻ và gồm 51 câu chuyện đầy cảm xúc nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những hành động nhỏ nhưng tốt đẹp nhất cũng sẽ đi được một chặng đường dài. Lady Gaga từng chia sẻ: “Channel Kindness là hiện thân của những hành động tử tế mỗi ngày, điều đang giúp nâng đỡ cộng đồng và khắc họa niềm hy vọng trong mỗi chúng ta. Nếu những câu chuyện này truyền cảm hứng được cho một hành động tốt đẹp thì chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Những câu chuyện được nêu bật trong cuốn sách mới đều được các nhân vật có nhiều đóng góp cho Quỹ Born This Way

chấp bút. Trong đó có Taylor M. Parker, một sinh viên đại học thường tự gọi mình là “một nhà hoạt động về vệ sinh kinh nguyệt” hay Juan Acosta, một chàng trai trẻ thúc đẩy tầm nhìn về cộng đồng LGBTQ + ngay tại quê hương Woodland, California. Ngoài ra, đi cùng với những câu chuyện này là thông điệp được cá nhân hóa từ chính Gaga, cùng với các mẹo nhỏ về cách làm cho cộng đồng của bạn an toàn hơn. Bà Cyiaiaotta cũng giãi bày riêng với trang OprahMag rằng: "Channel Kindness đã làm sáng lên những câu chuyện thường ngày về lòng trắc ẩn, sự kiên cường và lòng dũng cảm để truyền cảm hứng cho công việc của chúng tôi tại Quỹ Born This Way”. Bà nói thêm: "Con gái tôi và tôi rất tự hào về mỗi tác giả trẻ, những người đã giúp đưa cuốn sách này vào cuộc sống. Những câu chuyện của họ cho thế giới thấy những gì chúng ta biết là lòng tốt thật sự tạo nên thay đổi và ảnh hưởng của chúng không bao giờ kết thúc, luôn tràn đầy hy vọng và được bao phủ bởi tình yêu. Những điều này luôn là một nguồn cảm hứng cho độc giả ở mọi lứa tuổi trên khắp thế giới để trở nên tốt đẹp và có những hành động tích cực”.

N

gày 17/3, trang Sina đưa tin phiên tòa xét xử nam ca sĩ trẻ Hoàng Trí Bác với tội danh lừa đảo tiền qua mạng, buôn bán khẩu trang, vi phạm luật cấm của chính quyền Trung Quốc. Theo phán quyết của tòa án, Hoàng Trí Bác bị phạt 3 năm 3 tháng tù giam và 1.400 USD. "Tôi đã cố gắng thu thập khẩu trang y tế để trả hàng cho người mua nhưng không được. Lúc đó tôi đã nhận biết được hành vi phi pháp của mình, vì vậy muốn hoàn lại tiền nhưng chưa kịp trả đã bị bắt. Tôi xin nhận lỗi, tôi chỉ lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ mình", Hoàng Trí Bác nói. Trước đó, nam nghệ sĩ này đã rao bán khẩu trang trên mạng nhưng khi nhận được tiền của khách hàng trị giá 16.700 USD thì biến mất. Luật sư bào chữa cho biết đây là lần đầu Hoàng Trí Bác phạm tội. Sau khi Hoàng Trí Bác bị bắt, chị gái đã viết tâm thư chia sẻ gia đình cô là một hộ nông dân bình thường, thu nhập thấp, cha mẹ từng rất vất vả để lo cho hai chị em ăn học. Nhưng khi cha bị bệnh tim,

cả hai chị em đã phải bỏ học để kiếm tiền. Hoàng Trí Bác yêu thích ca hát, muốn trở thành thần tượng nhưng do việc học tập và đào tạo để trở thành nghệ sĩ tiêu phí một khoản tiền rất lớn, nên hoàn cảnh của nam ca sĩ càng khó khăn hơn. "Tết Âm lịch vừa qua, em trai tôi về nhà và nhìn thấy cha sức khỏe kém hơn trước, đặc biệt bác sĩ còn đề nghị phẫu thuật lần thứ hai, số tiền rất lớn mà em tôi hiện tại còn là thực tập sinh, không có khoản thu nào. Vì vậy, cậu ấy mới nảy sinh ý định lừa đảo, vi phạm pháp luật. Trí Bác cũng giấu người nhà hành vi của mình", chị gái chia sẻ nguyên nhân khiến Hoàng Trí Bác hành động dại dột. Vào lúc Hoàng Trí Bác có hành vi lừa đảo, chính phủ Trung Quốc đã ra lệnh nghiêm cấm các hành vi buôn bán, tăng giá khẩu trang, để tránh đầu cơ tích trữ do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, Hoàng Trí Bác bị chỉ trích nặng nề, công ty quản lý Nhạc Hoa ngay lập tức hủy hợp đồng với ca sĩ này.


22

SOÁ 806 20/03/2020

VĂN HÓA & XÃ HỘI

NAM CA SĨ THỪA NHẬN QUAY VÀ PHÁT TÁN CLIP SEX Mới đây, Choi Jong Hoon thừa nhận quay và phát tán clip sex hồi năm 2016. Tuy nhiên, nam ca sĩ mong được tòa cân nhắc giảm án do đã che mặt nạn nhân.

M

ới đây, Choi Jong Hoon tiếp tục hầu tòa sau khi bị kiện vì tội danh hối lộ. Sáng 18/3, tại Tòa án thành phố Seoul, phía công tố đề nghị mức tù một năm 6 tháng cho tội danh hối lộ của cựu ca sĩ. Trước đó, Choi Jong Hoon đã nhận 5 năm tù giam vì các cáo buộc liên quan đến xâm phạm tình dục. Theo đó, tội hối lộ của Jong Hoon được phía cảnh sát tố cáo rằng anh đã đưa 2 triệu won cho cơ quan công an, nhằm che đậy tai nạn giao thông do anh gây ra hồi năm 2016. Tuy nhiên, tại phiên xét xử, luật sư của Choi Jong Hoon kháng cáo: "Jong Hoon phủ nhận cáo buộc hối lộ. Anh ấy chỉ thừa nhận tội danh quay lén. Việc hối lộ là sai sự thật và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh, chứng minh việc này là không đúng. Xin tòa hãy cân nhắc kỹ. Bởi thực tế, số tiền đó rất nhỏ và không có đủ bằng chứng nói rằng Jong Hoon đã hối lộ, dù anh ấy có phạm tội hay không". Trong phiên tòa, Choi Jong Hoon cúi đầu thừa nhận tội quay và chia sẻ clip sex. Tuy nhiên, luật sư của cựu thành viên FT Island xin tòa cân nhắc, giảm án do Jong Hoon

không để lộ gương mặt của nạn nhân. "Tôi vô cùng hối hận về hành vi dại dột của mình và tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt của pháp luật. Khi trở lại, tôi sẽ cố gắng cải thiện và giúp đỡ cộng đồng, không phải với tư cách người nổi tiếng mà trong tâm thế của người đàn ông bình thường". Tuy nhiên, trước phát ngôn của Choi Jong Hoon và vị luật sư, cư dân mạng Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng. Nhiều người cho rằng việc giấu mặt nạn nhân trong các video nhạy cảm không thể khiến Jong Hoon được giảm án. Hồi tháng 11/2019, Tòa án thành phố Seoul đã kết án cho Choi Jong Hoon 5 năm tù sau vụ lộ "phòng chat tình dục". Bên cạnh đó, cựu ca sĩ phải tham gia 80 giờ cải tạo cho tội phạm tình dục, đồng thời bị cấm làm việc tại những cơ sở liên quan đến trẻ em. Vụ việc này từng gây xôn xao ngành giải trí Hàn Quốc, khi hàng loạt các thần tượng nam nổi tiếng bị phanh trần qua nhóm chat chứa đầy các tin nhắn đồi trụy. Những người này không chỉ quay lén video quan hệ tình dục mà còn tổ chức bắt cóc, cưỡng hiếp tập thể một số cô gái

DANIEL RADCLIFFE: 'HARRY POTTER ĐÃ BIẾN TÔI THÀNH KẺ NGHIỆN RƯỢU' Nam diễn viên chia sẻ anh cảm thấy bị áp lực khi trở thành ngôi sao nhí. Điều này khiến anh uống rượu liên tục trong thời gian dài.

D

aniel Radcliffe đã thừa nhận trên chương trình Desert Island Discs rằng anh bị áp lực vì nổi tiếng quá sớm khi thủ vai Harry Potter. Việc này khiến anh phải làm bạn với rượu trong một thời gian dài và trở thành kẻ nghiện rượu lúc nào không biết. Sao nam 31 tuổi nói rằng anh cảm thấy tồi tệ sau khi kết thúc 8 phần của phim Harry Potter. Radcliffe không biết mình phải làm gì tiếp theo để vượt qua cái bóng quá lớn của chính mình. Anh tìm đến rượu như liều thuốc giúp quên đi mình là Harry Potter. Diễn viên Jungle chia sẻ anh sẽ càng uống nhiều hơn nếu những người xung quanh bàn tán: “Ồ,

là Harry Potter đi uống rượu trong quán bar”. Khi được hỏi làm thế nào để đối mặt với những ánh mắt xung quanh, Daniel Radcliffe nói: “Ban đầu tôi nghĩ điều này rất tồi tệ. Nếu đi ra ngoài và say khướt, đột nhiên tôi nhận ra điều này khiến mình hứng thú hơn nhiều vì tôi không chỉ là một gã nghiện rượu mà là Harry Potter trong quán bar”. “Có lẽ việc nhìn thấy tôi uống rượu mang lại sự thú vị cho mọi người. Và thậm chí có một số người chế giễu tôi. Nhưng không sao, nó vốn dĩ rất buồn cười đối với mọi người. Cách tôi phản ứng lại là uống nhiều hơn và say hơn. Vì vậy tôi đã làm như thế

NGƯỜI VỢ QUYỀN THẾ KHIẾN SỰ NGHIỆP NGÔ TÔN LAO ĐAO Lâm Lệ Oánh là người vợ mà Ngô Tôn đã giấu kín trong nhiều năm. Đến nay, nam diễn viên mới thoải mái cùng vợ tham gia chương trình giải trí.

N

gày 18/2, trang Sina đưa tin nam diễn viên, ca sĩ Ngô Tôn và bà xã Lâm Lệ Oánh đang tham gia show Before Wedding. Cả hai tâm sự những suy nghĩ về cuộc hôn nhân bí mật đã từng làm chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Trong đó, Ngô Tôn chia sẻ ảnh cưới của bà xã, nhan sắc dịu dàng, sang trọng của Lâm Lệ Oánh nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Tuy nhiên, khi người thân đặt ra câu hỏi, tại sao ảnh cưới chỉ có một mình Lâm Lệ Oánh. Ngô Tôn cho biết thời điểm này nam ca sĩ đã ra mắt tại Đài Loan. Người hâm mộ không biết rằng anh đã kết hôn. Vì để tránh làm lộ sự việc nên Lệ Oánh phải đi chụp ảnh cưới một mình. Bên cạnh đó, Ngô Tôn cũng chia sẻ khi cả hai lần đầu tiên du lịch cùng nhau, Lâm Lệ Oánh đã phải đóng giả tiếp viên hàng không để tránh truyền thông. Chính sự chịu đựng, hy sinh vì sự nghiệp của chồng đó khiến nam diễn viên rất trân trọng vợ mình. Thời gian gần đây, việc Ngô Tôn đưa vợ cùng tham gia show truyền hình nhận nhiều ý kiến trái chiều của khán giả. Một số người cho rằng Ngô Tôn hiện tại đã hết thời, tìm cách gây chú ý bằng việc công khai hình ảnh vợ. Trước đó, nam diễn viên luôn giữ kín danh tính vợ mình. Thậm chí, khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế Lâm Lệ Oánh cũng đeo khẩu trang và trốn tránh ống kính. Đặc biệt, việc Ngô Tôn kết hôn từ năm 2004 nhưng trong quá khứ anh vẫn khẳng định mình độc thân nên bị khán giả đánh giá là dối trá. Nhiều bình luận còn đòi tẩy chay Ngô Tôn khiến hình ảnh của anh trong mắt công chúng ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt khác, người hâm mộ cũng thông cảm cho Ngô Tôn. Trước đó, nam diễn trong vài năm”, Radcliffe không thích cảm giác bị nhìn ngó nhưng anh không thích phản ứng lại. Nam diễn viên thừa nhận với người dẫn chương trình Lauren Laverne rằng anh đã bỏ rượu vào năm 2010 bởi Daniel Radcliffe muốn chứng minh rằng anh là chàng trai tốt bụng chứ không phải một gã nghiện ngập khủng khiếp khi gặp những người bạn mới.

viên từng chia sẻ lý do giấu kín việc có gia đình riêng: "Khi mới đến Đài Loan, Lệ Oánh đi cùng tôi. Tôi cũng giới thiệu cô ấy với bạn bè. Vào thời điểm đó, tôi mới bắt đầu được chú ý. Lệ Oánh không muốn là đề tài bàn tán của mọi người vì không biết phải đối mặt với dư luận như thế nào. Thế nên cô ấy muốn tôi không công khai danh tính của cô ấy. Lệ Oánh muốn có một cuộc sống đơn giản và tôi tôn trọng quyết định đó. Tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy. Tôi không có sự lựa chọn nào khác là nói dối để bảo vệ mối quan hệ của chúng tôi". Ngô Tôn và Lâm Lệ Oánh vốn là thanh mai trúc mã. Gia đình 2 bên cũng thuộc hàng quyền quý ở Brunei. Lệ Oánh sinh năm 1980. Cha cô từng là chuyên gia massage và dinh dưỡng cho người em thứ 4 của quốc vương Brunei. Năm 16 tuổi, cặp đôi quyết định hẹn hò và giữ mối quan hệ bền chặt dù Ngô Tôn phải sang Đài Loan lập nghiệp. Năm 2010, tin tức nam diễn viên bí mật kết hôn và có con phủ kín các mặt báo sau khi ký giả chụp được hình ảnh sân nhà của anh phơi đầy đồ em bé. Tuy nhiên, Ngô Tôn kiên quyết phủ nhận. Nhưng sau này, trong ngày tổ chức họp báo phát hành cuốn sách mang tên Quyết định dũng cảm 2013, anh bất ngờ thừa nhận nói dối, đứng ra xin lỗi. Vụ việc khiến nhiều người hâm mộ thất vọng và quay lưng với Ngô Tôn. Hiện, Ngô Tôn và Lâm Lệ Oánh đã bên nhau 24 năm và có hai con. Tuy nhiên, tài tử 41 tuổi vẫn còn nợ bà xã một đám cưới cổ tích. "Tôi luôn cảm thấy áy náy vì không thể cho bà xã lên xe hoa giống như bao người con gái khác. Thời điểm chúng tôi chuẩn bị kết hôn, mẹ tôi đột ngột qua đời, nên đến giờ vẫn chưa thể tổ chức. Vì thế tôi nhủ với lòng sẽ tổ chức một hôn lễ tràn ngập niềm vui cho cô ấy", anh chia sẻ. Năm 12 tuổi, trải qua hàng loạt cuộc phỏng vấn với hàng nghìn ứng viên, Daniel Radcliffe được chọn vào vai cậu bé phù thuỷ Harry Potter. Anh được ví như Harry Potter bước ra từ trang sách. Chính anh cũng không thể ngờ vai diễn ấy đã đưa cậu bé vô danh trở thành sao nhí hàng đầu thế giới. Vào thời điểm Harry Potter mang về doanh thu khủng, diễn viên người Anh


VĂN HÓA & XÃ HỘI lại càng áp lực vì thời điểm đó, anh là trụ cột trong gia đình. “Không chỉ riêng tôi mà nhiều người bị phụ thuộc vào bộ

phim. Và họ cảm thấy bị áp lực vì bị bắt buộc làm tiếp thay vì tự nguyện”, anh nói.

SOÁ 806 20/03/2020

23

TRUNG TÂM HÀM GIẢ NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa 7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel.

‘NGỌC TRAI ĐEN’ TYRA BANKS VÀ SỰ SỤP ĐỔ CỦA SHOW NGƯỜI MẪU ĐỈNH CAO Sau 17 năm với 24 mùa giải được sản xuất, chương trình về nghề người mẫu của cựu thiên thần nội y Tyra Banks dần đi vào ngõ cụt và có nguy cơ ngừng sản xuất.

Cô cũng vinh dự đứng vào hàng ngũ thiên thần đời đầu của hãng nội y đình đám Victoria's Secret. Tuy nhiên, đang ở thời kỳ đỉnh cao, Tyra bất ngờ tuyên bố từ giã sàn catwalk. Thay vào đó, cô rẽ hướng làm sản xuất và làm host chính cho chương trình về người mẫu mang tên America’s Next Top Model. Năm 2003, ANTM chỉ là game show nhỏ nhưng sau đó một năm, chương trình đã vươn mình ra khỏi nước Mỹ và trở thành đế chế Next Top Model. Không chỉ gây sốt tại chính nơi mình ra đời, Next Top Model được hơn 40 quốc gia và khu vực mua bản quyền, sản xuất. Tyra Banks mang đến cho khán giả truyền hình chương trình mô phỏng quá trình làm nghề của một người mẫu chuyên nghiệp từ chụp ảnh, catwalk cho đến diễn xuất. Là game show được sáng lập bởi một top model đình đám, cùng với đó là những giám khảo “máu mặt” trong làng thời trang, ANTM trở thành niềm ao ước của bao cô gái trẻ. Chương trình trở thành một trong những game show hút rating bậc nhất xứ sở cờ hoa. Đế chế Next Top Model và những định kiến từ giới chuyên môn

Congratulations! You are still in the running towards becoming America's Next Top Model” (Tạm dịch: Xin chúc mừng! Bạn vẫn còn cơ hội tiếp tục hành trình trở thành Siêu mẫu Mỹ thế hệ tiếp theo). Câu nói của Tyra Banks mở ra nhiều mơ ước, hoài bão cho những cô gái mang hy vọng trở thành người mẫu hàng đầu tại các kinh đô thời trang và xuất hiện trên nhiều tạp chí nổi tiếng. America’s Next Top Model (ANTM) từ một chương trình truyền hình thực tế trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của các người trẻ đam mê thời trang. Và chính Tyra Banks - cựu siêu mẫu, thiên thần Victoria’s Secret, diễn viên, MC, giám đốc sáng tạo - là người đã tạo ra nhiều cơ hội quý báu này cho các người mẫu nuôi ước mơ trở thành những “top model” tại kinh đô New York. Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ phát triển, ANTM bỗng im hơi lặng tiếng. Từng là chương trình gây nhiều tiếng vang về truyền thông lẫn tranh cãi từ giới chuyên môn, game show của Tyra Banks đang phải thoi thóp trên chính nơi mình được sinh ra. Game show được sáng lập bởi “Ngọc trai đen” Tyra Banks Năm 1991, làng thời trang thế giới tò mò xen lẫn hân hoan trước sự xuất hiện của mẫu gốc Phi Tyra Banks. Cô gái da màu

với chiều cao 1,78 m cùng số đo ba vòng nổi bật đã trúng 25 show tại Paris Fashion Week đầu tiên của mình. Thừa thắng xông lên, Tyra nhẵn mặt tại các kinh đô thời trang lớn và sải bước cho các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger… Cô cũng là phụ nữ gốc Phi đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí GQ và Sports Illustrated Swimsuit Issue. Đến năm 1997, chân dài nóng bỏng còn vinh dự nhận giải Siêu mẫu của năm do kênh VH1 tổ chức. Những thành công của Tyra khiến cô trở thành đối thủ số một với "báo đen" Naomi Campbell. Đỉnh điểm, khi Tyra được ưu ái gọi là “Naomi Campbell thứ hai”, tình chị em giữa hai siêu mẫu chính thức rạn nứt. Ồn ào chửi xéo nhau trên truyền hình, tin đồn hậu trường và những mâu thuẫn được báo chí thêu dệt đã khiến mối quan hệ của họ thêm căng thẳng. Và sau đó là những lần Tyra tố đàn chị chèn ép trong buổi chụp ảnh ở Anguilla, Naomi dùng quyền lực đẩy cô ra khỏi show diễn của Versace… Đáp lại, Naomi chỉ nói “Tôi không có quyền lực đó”. Trong một cuộc phỏng vấn, chân dài 7X chia sẻ: “Đáng buồn cho ngành công nghiệp thời trang khi không thể chấp nhận có nhiều hơn một người mẫu da màu tỏa sáng cùng thời điểm”. Sau bao thăng trầm, Tyra vẫn gắn bó với sàn diễn và vươn lên trở thành biểu tượng thời trang bên cạnh những tên tuổi gạo cội.

Không chỉ gợi lên những nét hào nhoáng, đẹp đẽ của làng mẫu, ANTM còn mở ra những góc khuất, quá trình làm nghề căng thẳng đến khốc liệt. Ngoài ra, mâu thuẫn giữa các thí sinh có cá tính mạnh mẽ khi ở nhà chung cũng trở thành “đặc sản”, món ăn tinh thần quen thuộc của khán giả. Những điều trên đã đưa Next Top Model trở thành chương trình truyền hình thực tế được biết đến trên phạm vi toàn cầu. Khán giả luôn dõi theo từng tập của chương trình. Nhiều người từ việc “muốn biết về nghề người mẫu”, dần dần họ “hiểu và được truyền cảm hứng theo đuổi con đường hào nhoáng nhưng chông gai”. Câu hát mở màn “You wanna be on top? - Bạn muốn đứng đầu trong giới thời trang?” cùng câu nói “Two beautiful models stand before me, but i only have one photo in my hands - Hai người mẫu xinh đẹp đứng trước mặt tôi. Tuy nhiên, trên tay tôi chỉ còn một bức hình”... trở thành câu cửa miệng của những người yêu thích chương trình. 24 mùa giải, cùng với đó là những giám khảo ngôi sao thời trang tại New York như chuyên gia đào tạo người mẫu Miss J, nhiếp ảnh gia Nigel Barker, giám đốc sáng tạo Jay Manuel... càng làm nâng cao giá trị của chương trình và những thí sinh bước ra từ cuộc thi. Theo thống kê của The Atlantic, kể từ mùa giải đầu tiên cho đến mùa 20, ANTM giữ vị trí quán quân trong giới truyền hình thực tế Mỹ. Đặc biệt, ở mùa giải từ một đến 9, series này giữ lượt xem ổn định là khoảng 5 triệu người xem/tập. Từ năm 2007 - 2010, series Next Top do Tyra Banks sáng lập được đánh giá có sức hút nhất trên kênh truyền hình CW. Các nhãn hàng sẵn sàng chi 61.315 USD cho mỗi 30 giây quảng cáo. Con số này cao kỷ lục trong năm 2011, vượt trội hẳn so với các chương trình còn lại trên CW.

Không chỉ tại Mỹ, chương trình của Tyra càng hùng mạnh hơn khi có hơn 40 quốc gia và khu vực mua bản quyền và sản xuất. Ở mỗi nước, format có sự khác biệt nhất định. Điều này làm series Next Top Model trở nên đa dạng và thu hút nhiều tầng lớp khán giả. Tuy America’s Next Top Model là niềm tự hào của Tyra Banks, nhưng kèm theo đó là những định kiến không mấy tốt đẹp từ giới chuyên môn. "Bố già Chanel" Karl Lagerfeld từng thẳng thắn phê bình show chẳng ra gì. “Cái đống rác rưởi này chỉ đáng cười trong 5 phút nếu bạn đang ở cạnh ai đó hoặc chẳng buồn cười tí nào nếu bạn ở một mình. Những cô gái trẻ kia sẽ chẳng bao giờ được như siêu mẫu. Họ chả có ích gì cho ngành công nghiệp thời trang”, ông nhấn mạnh. Tạp chí Allure cho rằng ANTM thu hút người xem chỉ vì những màn cãi vã giữa các cô gái chứ không thật sự gây ấn tượng. “ANTM thật ra chả đào tạo được một người mẫu nào nên hồn cả. Nếu đem so sánh, thì các thí sinh trong American Idol còn có nhiều cơ hội làm việc tốt hơn, ngay cả khi họ không thắng cuộc”, bài báo viết. Thật vậy, tuy gọi là chương trình đào tạo các người mẫu hàng đầu, series Next Top lại không hoàn thành điều này. Chương trình ra đời tại Mỹ, trung tâm thời trang lâu đời của thế giới. Nơi đây đã sản sinh và quy tụ nhiều siêu mẫu mà chính Tyra Banks cũng phải tôn trọng và chịu thua họ. Chính vì lẽ đó, việc chương trình bị chỉ trích “không đào tạo ra siêu mẫu nào ra hồn” cũng là điều dễ đoán. Bởi, không ai có thể trở thành một siêu mẫu, top model trong vòng 14 tập phim ngắn ngủi. Trong lịch sử cuộc thi, hai thí sinh thực sự thành công, đúng với định hướng đào tạo ra top model hàng đầu nước Mỹ là Leila Goldkuhl (Top 3 mùa giải 19) và người mẫu bạch biến Winnie Harlow (Top 6 mùa giải 21). Sau khi bước ra từ ANTM, Winnie Harlow được chú ý nhờ vẻ ngoài đặc biệt. Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu, tiêu biểu là Moschino và Julien Macdonald. Ngoài ra, top 6 ANTM còn sải bước trên sàn diễn Victoria’s Secret Fashion Show năm 2018. Thí sinh Leila Goldkuhl thực sự là “top model” theo đúng tiêu chí chương trình đặt ra. Sau ANTM, Goldkuhl tiếp tục làm việc trong thời trang cao cấp. Năm 2016, cô ra mắt với vai trò người mẫu chuyên nghiệp trên sàn diễn của Givenchy ở New York, Mỹ. Sự trở lại của “Chị đại” không cứu nổi thất bại Như một quy luật tự nhiên, America's Next Top Model từ một chương trình truyền hình thực tế nhiều lượt xem đã không còn là món ăn tinh thần được khán giả đón đợi. Thiếu kịch bản hay, những lùm xùm người chiến thắng không thoả đáng, chất lượng thí sinh giảm sút hay chính Tyra Banks không còn tự tin vào sức hút ở bản thân mình là những lý do khiến chương trình rơi vào ngõ cụt. Con số 1,7 triệu lượt xem mỗi tập ở mùa


24 Tin

SOÁ 806 20/03/2020

TIN VIỆT NAM

VIỆT NAM

20 (năm 2013) của ANTM chứng minh series này đã dần đến “ngày tàn”. Đến năm 2015, kênh CW chính thức dừng phát sóng ANTM do quảng cáo giảm, lượt xem ở mức chạm đáy. Năm 2016, VH1 đã làm hồi sinh series người mẫu đình đám. Tuy nhiên, những con số về rating, doanh thu cũng không mấy khả quan. Cũng vì rating show sụt giảm, "mẹ đẻ" Next Top Model đưa ra quyết định táo bạo đó là dừng làm host sau 13 năm. Vị trí này được thay thế bởi giọng ca kém tên tuổi Rita Ora. Tyra Banks cho rằng đã đến lúc chương trình cần đổi mới. Cô nói: “Điều thú vị nhất đối với tôi là đã chọn ra được hướng đi cho sự trở lại của America’s Next Top Model khi host của chương trình là một ca sĩ kiêm diễn viên chứ không phải người mẫu. Tôi muốn tạo ra nhiều điều tuyệt vời hơn tại mùa giải mới”. Chủ nhân bản hit I Won't Never Let You Down được kỳ vọng sẽ hút khán giả, đặc biệt là những người trẻ. Tuy nhiên, đây được xem là quyết định sai lầm, bước đi thụt lùi của Tyra. Rita Ora dẫn dắt mùa giải 23 không đọng lại được gì. Cô chỉ xuất hiện để công bố thí sinh, nhận xét sơ sài và không hề đi sâu vào chuyên môn. Nữ ca sĩ cũng không làm hài lòng khán giả khó tính bởi giọng nói và cách dẫn dắt thô sơ, thiếu nhiệt huyết và điều đó gây “mất chất” Next Top Model. Rating của chương trình giảm không phanh. Ở những tập cuối rating không thể cán mốc nổi 1 triệu lượt xem. “Đó là một quyết định sai lầm. Một mùa giải sai lầm từ thí sinh đến giám khảo và concept chụp

ảnh”, một khán giả bình luận. Một năm sau, nhận thấy sự bất thường của chính mình, Tyra Banks trở lại làm host mùa giải thứ 24. Tuy nhiên, sau màn thất bại từ Rita Ora, sự trở lại của “chị đại” không khiến khán giả kỳ vọng. Hơn nữa, sự thay đổi liên tục về thể lệ, cách thức tham gia càng thể hiện sự bất lực của Tyra đối với "đứa con" mà cô từng rất tâm huyết. Ở các mùa giải trước, khán giả dễ dàng điểm mặt gọi tên top model như Ann Ward, Nyle DiMarco, người mẫu răng hở Leila vào danh sách Models.com, mẫu bạch biến Chantelle từng diễn cho Victoria’s Secret… Nhưng về sau, để kể một người mẫu bước ra từ chương trình có sức ảnh hưởng đối với làng mốt lại không hề có. Sau 17 năm “làm mưa làm gió”, ANTM trở thành một trong những show truyền hình có tuổi thọ lâu nhất với 24 mùa. Trong khi đó, những chương trình người mẫu khác đều khó sóng sót. Ngay cả The Face được sáng lập bởi Naomi Campbell cũng chỉ được sản xuất 2 mùa tại Mỹ. Đã hai năm sau mùa thi gần nhất, những thông tin về ANTM mùa giải mới đều im hơi lặng tiếng. Tuy phía nhà sản xuất không lên tiếng, fan của chương trình vẫn thầm bảo nhau show đã ngừng sản xuất, giống với số phận của The Face Mỹ. Dù vậy, America’s Next Top Model vẫn là show truyền hình hàng đầu về người mẫu đầu tư nghiêm túc. Tuy biết là khó xảy ra, những khán giả yêu mến chương trình vẫn mong một ngày Tyra Banks sẽ đưa ANTM quay trở lại và khiến series này trở lại thời kỳ hoàng kim vốn có.

2 CHÀNG TRAI VIỆT LÀM GIÀY TỪ BÃ CÀ PHÊ LỌT FORBES 30 UNDER 30 CỦA CHÂU ÂU Khánh Trần và Sơn Chu – 2 đồng sáng lập thương hiệu giày Rens Original tại Phần Lan lọt Top 30 under 30 của Forbes châu Âu 2020.Trước đó, Khánh Trần cũng có mặt trong Top 30 under 30 do Forbes Việt Nam lựa chọn.

CHUYỆN CHƯA KỂ VỀ CÁC YOUTUBE "TRIỆU VIEW" Oops Banana: "Nhiều người không biết tôi là ai!" "Giáo sư Chuối" (tên thật là Phạm Văn Dũ) sở hữu kênh YouTube Oops Banana với hơn 4 triệu subscribers (người đăng ký), con số khiến nhiều người ngưỡng mộ ở thời điểm hiện tại. Kênh YouTube của Chuối ra mắt vào năm 2015, nhắm đến đối tượng trẻ em thích chơi game Minecraft. Hầu hết những clip của Chuối luôn khiến người xem phải cười nghiêng ngả vì điệu bộ cũng như sự sáng tạo mà anh chàng 9X mang đến. Song, không giống như những gì thể hiện trên mạng xã hội, Chuối ngoài đời hiền lành và ít nói. Về lý do lập kênh YouTube, Chuối cho biết ban đầu anh chỉ quay clip cho vui, không ngờ lại nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội. "Mình vốn ngại giao tiếp trước đám đông và nhất là với người lạ. Sau khi làm YouTuber, việc đó được cải thiện rất nhiều. Mình có thể nêu lên chính kiến một cách tự tin và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, việc quay clip cũng giúp mình được tự do sáng tạo nội dung. Sau khi quay xong, mình có thể về nhà chỉnh sửa video lại cho phù hợp và tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh" - anh chàng chia sẻ. Thời gian gần đây, Chuối chuyển hướng sang giới thiệu ẩm thực, du lịch và trải nghiệm. Thay đổi theo Chuối để bản thân không nhàm chán và đó cũng là một phần tất yếu của công việc. Bởi bây giờ có rất nhiều kênh YouTube được thành lập, nếu anh chỉ làm đi làm lại những cái cũ thì người xem sẽ dần mất hứng thú và ngay lập tức bị lãng quên. Để đạt được những clip triệu view, thời gian đầu, Chuối phải học và làm quen với mọi thứ, chẳng hạn như cách sử dụng thiết bị, cách quay video, cách dựng video. Thời điểm kênh chưa được nhiều người biết đến, anh phải nỗ lực rất nhiều bởi áp lực và sự chán nản bủa vây, rất dễ khiến bản thân bỏ cuộc giữa chừng. Mặc dù sở hữu một lượng subscribers khá lớn trên YouTube nhưng ra đường chẳng ai biết Chuối hay Oops Banana là… chuyện bình thường. "Có lần đi ăn, mình vô tình nghe được một nhóm bạn trẻ ngồi bàn bên cạnh đang nhận xét về những video của mình. Có người khen, có người lại nhận xét rằng giọng mình nói chuyện chưa được tự nhiên và có phần "diễn" quá mức… Thậm chí khi mình đi ngang qua, các bạn vẫn không biết người các bạn đang nói đến là mình luôn. Mình thấy việc đó khá thú vị bởi những gì mình làm ra vẫn được nhiều người nhớ đến. Tất cả những bình luận dù khen hay chê mình vẫn sẽ tiếp thu để hoàn thiện hơn nữa những sản phẩm sau" anh chàng vui vẻ nói. Cris Phan:Nhập viện vì làm việc quá sức

T

ạp chí Forbes vừa công bố Top 30 under 30 khu vực châu Âu năm 2020. Danh sách này được sắp xếp theo 10 lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực gồm 30 đại diện tiêu biểu. Đáng chú ý, danh sách năm nay có sự xuất hiện của 2 chàng trai gốc Việt Khánh Trần và Sơn Chu – ở hạng mục Doanh nghiệp xã hội. Greta Thunberg, nhà hoạt động môi trường 17 tuổi người Thụy Điển – được Time chọn là nhân vật của năm 2019 – cũng có mặt trong hạng mục này. Khánh Trần sinh năm 1992 tại Sài Gòn và sang Phần Lan du học ngành Kinh doanh Quốc tế & Logistics năm 19 tuổi. Sơn Chu sinh năm 1996, theo học ngành

Hệ thống thông tin tại Phần Lan từ năm 2014. Khánh và Sơn là 2 đồng sáng lập của Rens Original - thương hiệu giày làm từ bã cà phê và vỏ chai nhựa tái chế. Mục tiêu của Rens là tạo ra một thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ trên toàn cầu trong đó bảo vệ môi trường và các giá trị bền vững được xem như những điều kiện mặc định, với giá thành hợp lý và mẫu mã trẻ trung, độc đáo. Một đôi giày Rens giúp tái sử dụng 300 gam cà phê và 6 chai nhựa tái chế. Ngoài chiến dịch gọi vốn cộng đồng, Rens còn được rót vốn từ một nhóm các nhà đầu tư có ảnh hưởng nhất tại Phần Lan và khối Bắc Âu.

Một trong những YouTuber nổi tiếng hiện nay là Cris Phan. Anh sinh năm 1993, chủ kênh Cris Devil Gamer, sở hữu lượng subscribers "siêu khổng lồ" với hơn 7 triệu lượt ở thời điểm hiện tại. Hành trình đến với nghề của Cris Phan khá ấn tượng khi anh khởi nghiệp với số tiền vỏn vẹn 1.280.000 đồng, dùng để mua webcam và micro. Từ những bước đi chập chững ban đầu, Cris Phan dần tạo chỗ đứng nhất định trong làng YouTuber bởi lối nói chuyện hài hước, chân thật và duyên dáng. Các video của anh luôn thu hút số lượng lớn người xem. Anh liên tục cho ra đời những video reaction các sản phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng, parody (phóng tác) và vlog (blog chuyển tải dưới dạng video clip) về các vấn đề trong cuộc sống. Mỗi tuần Cris Phan đăng từ 1-2 video được đầu tư bài bản từ nội dung đến

hình thức. Cũng chính khối lượng công việc dày đặc khiến YouTuber này từng nhập viện cấp cứu vì lên cơn đau tim hay làm việc liên tục trong thời gian dài đến kiệt sức. "Đây là công việc mình yêu thích nên dốc toàn tâm toàn sức để được tốt nhất có thể. Áp lực với một YouTuber chính là ý tưởng và thời gian ra sản phẩm mới. Nếu bí ý tưởng hoặc để quá lâu mới ra một video thì khó có ai nhớ đến Cris Phan là ai" - chủ nhân Cris Devil Gamer chia sẻ. Uyên Pu: "Là con gái phải xinh" Khác với Oops Banana hay Cris Phan, con đường trở thành YouTuber của Uyên Pu lại bắt đầu bởi quan điểm "là con gái phải xinh". Uyên Pu tên thật là Trần Thị Phương Uyên, nổi tiếng về ngoại hình xinh xắn, stream game (bình luận game) thu hút. Tuy nhiên, nhận thấy nhu cầu làm đẹp của chị em rất cao nên cô quyết định tạo kênh YouTube Uyên Care nhằm chia sẻ và hướng dẫn mọi người về phương pháp tập luyện, ăn kiêng để có hình thể hoàn mỹ. "Ban đầu mình phải nghiên cứu rất nhiều về các phương pháp ăn kiêng và tập luyện như thế nào để vừa đẹp mà vẫn khỏe. Cuối cùng, mình nhận ra rằng hoàn toàn không có thực đơn ăn kiêng hay cách tập nào đạt được hiệu quả tốt nếu bản thân mỗi người không có ý chí" - Uyên Pu kể. Sau một thời gian nghiêm túc giảm cân, Uyên Pu đã có màn lột xác ngoạn mục khi giảm được 12 kg và sở hữu số đo ba vòng hoàn hảo. Thành quả sau thời gian tập luyện khiến cô hạnh phúc vì đã vượt qua chính mình. Đó cũng chính là động lực giúp kênh Uyên Care ngày càng phát triển và đạt thành công trên YouTube. Nói về những khó khăn khi chuyển từ stream game sang làm YouTuber, Uyên Pu cho biết: "Điểm khác nhau giữa 2 công việc này là một bên phải phát trực tiếp, một bên thì mình có thể lên ý tưởng và quay video, chỉnh sửa nội dung và đăng lên theo lịch cố định". Lúc còn làm streamer, không ít lần cô nhận được những lời mời đi chơi hay tỏ tình khiếm nhã của nhiều bạn nam. Có thời gian Uyên Pu sợ phải ngồi trước màn hình máy tính để livestream. Chia sẻ kinh nghiệm với những người mới bắt đầu tạo kênh YouTube, hầu hết các YouTuber đều cho rằng việc tạo ra các video cho riêng mình hoàn toàn không quá khó. Tuy nhiên, đây lại là nghề "dễ đi nhưng khó đến được đích". Để theo đuổi được nó, bản thân phải đánh đổi rất nhiều thứ từ thời gian, tiền bạc và cả sự tự do. Công việc này cũng không có một công thức cụ thể nào để thành công. Quan trọng là bản thân phải tự định hướng được đường đi, phải biết được mình có năng khiếu về lĩnh vực nào để khai thác thế mạnh, từ đó sáng tạo ra những video có ích hoặc giúp mọi người giải trí từ lĩnh vực đó. Hãy luôn giữ được chất riêng của mình vì đó là thứ duy nhất khiến người xem luôn luôn nhớ về bạn.


TIN VIỆT NAM

TẠI SAO NGƯỜI NHẬT LẠI GIỎI TRONG VIỆC NÀI NỈ Vào một đêm tháng 12 lạnh lẽo vào cuối thập niên 1950, nhà phân tâm học Takeo Doi đang trực tại bệnh viện thì có một chuyến thăm dường như không quan trọng.

SOÁ 806 20/03/2020

25

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

GIÔØ LAØM VIEÄC Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9 Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Bún Việt

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

1. 2. 3. 4.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún vịt

5. Bún mắm đồ biển (mới) 6. Bún ốc chả mực 7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) Tel.:

514.725.0007

Tiệm trên đường Saint Hubert đang đóng cửa vì lý do sửa chữa

M

ột bệnh nhân ngượng ngùng tìm đến mà không báo trước để hỏi Doi liệu ông ta có nên về nhà vào dịp Năm Mới hay không. Cảm thấy khó hiểu tại sao bệnh nhân này cần lời khuyên của mình và không có tâm trạng để tìm hiểu hoặc đồng cảm nên Doi đã trả lời: "Tùy ông thôi." Có lẽ nhu cầu muốn được đối xử đặc biệt có vẻ vị kỷ hoặc vượt qua ranh giới thân mật, nhưng cho dù lý do gì đi nữa, sự giao tiếp thẳng thừng này làm Doi bật lên một ý tưởng mới. Hành vi của bệnh nhân - bĩu môi, nịnh nọt và phục tùng uy quyền của bác sĩ - trở thành phần cốt lõi của tuyên ngôn có sức ảnh hưởng về tâm lý người Nhật. Được xuất bản bằng tiếng Anh vào năm 1973, quyển Mổ Xẻ Tâm Lý Phụ Thuộc ('The Anatomy of Dependence') đã phổ biến thuật ngữ amae như là chìa khóa để 'hiểu không chỉ về cấu trúc tâm lý của từng người Nhật Bản mà còn là cấu trúc của toàn xã hội Nhật'. Amae về mặt truyền thống có nghĩa là những hành vi kiểu trẻ con để muốn được quan tâm, bao gồm mè nheo, cư xử theo kiểu nhõng nhẽo được cưng chiều hoặc suồng sã. Một khái niệm toàn cầu? "Amae xuất hiện trong bất kỳ mối quan hệ nào, ở bất kỳ lứa tuổi nào và có thể tích cực hoặc tiêu cực," Kazuko Behrens, người đã nghiên cứu nhiều về amae ở cả quê nhà của bà là Nhật Bản và ở Mỹ, nơi bà là phó giáo sư tâm lý học tại Học viện Bách khoa SUNY. "Khái niệm này đặc thù ở Nhật Bản bởi vì chỉ một từ mà bao quát rất nhiều hiện tượng, hành vi và tương tác," bà nói, từ một đứa trẻ đang khóc lóc để được ẵm cho đến một người vợ cầu xin chồng mua cho món quà đắt tiền, "nhưng amae tồn tại ở tất cả mọi nơi bên ngoài Nhật Bản và mọi người có thể nhận ra nó trong cuộc sống của họ, ngay cả khi họ không biết gọi nó là gì." Behrens nhận thấy có tinh thần amae có qua có lại trong các chương trình truyền hình như Seinfeld và Friends, trong đó các nhân vật thoải mái ra vào các căn hộ của nhau (và dùng tủ lạnh của nhau). Chính mặc định rằng những kiểu hành vi như thế này là có thể chấp nhận được giữa bạn thân với nhau đã làm nên amae. Không phải ngẫu nhiên mà sức thuyết phục của amae thường liên quan đến những đề nghị trẻ con hay khờ khạo.

"Tôi thường nói với những người mới đến Nhật Bản rằng: đến gần ai đó trên đường và liến thoắng hỏi đường, sự đáp trả nhiều khả năng sẽ là sự lãnh đạm," dịch giả John McCreery, người cư trú ở Nhật lâu năm, nói. "Nhưng nếu tiến đến với vẻ mặt bối rối, không hề có thái độ uy hiếp và nói hơi khổ não, 'Dường như tôi bị lạc rồi...' thì khả năng bạn nhận được phản hồi tích cực, hữu ích tăng cao." Dễ thương, rụt rè và xin lỗi phủ đầu cũng là một phần của vô vàn các dấu hiệu, cảnh báo và thông báo ai đó có thể gặp ở Nhật Bản. Trên sân ga hoặc tại các công trường xây dựng, các nhân vật có cặp mắt to lịch sự nhắc nhở bạn để tâm đến hành vi và những hình nộm cúi đầu xin mọi người tha thứ cho sự gián đoạn, trong khi các linh vật thì chỉ dẫn tại nhà ga, văn phòng và cửa hàng. "Mọi người có xu hướng chấp nhận những đồ vật dễ thương vì nó kích thích bản năng amae, van nài để bạn chiều theo," Behrens nói. Amae tiêu cực Một dạng amae cưỡng chế hơn có thể xảy ra ở nơi làm việc, chẳng hạn nếu một ông chủ đưa ra những yêu cầu quá đáng như đòi nhân viên nữ mời trà khách hoặc khách hàng. "Amae không phải là một thứ cố định," Behrens nói. "Đã có sự phát triển đáng kể từ định nghĩa của Doi [về amae nguyên mẫu giữa mẹ và con] và bây giờ amae có thể được dùng trong rất nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm cả tiêu cực, trong đó có những kỳ vọng không hợp lý." Kỳ vọng đóng một vai trò lớn trong amae. "Nó bắt đầu với giả định rằng amae của bạn sẽ được chấp nhận," Behrens nói. "Nhưng đôi khi người nhận không vui," như trường hợp của Doi và bệnh nhân của ông. Không phải người Nhật nào cũng hoan nghênh hoặc khoan dung hoặc can dự vào amae, cũng như không phải tất cả nỗ lực gợi amae ở người khác đều thành công 100%, Behrens lưu ý. "Học cách đọc tâm lý người khác, mức độ amae như thế nào là thích hợp, ai là đối tượng thích hợp cho amae, đây là một trải nghiệm quan trọng khi lớn lên ở Nhật," bà nhận định. Và amae luôn là trò chơi của hai người: một người phụ nữ có thể hành động lả lơi

với bạn tình để được yêu thương hoặc những đồng nghiệp có thể than vãn với nhau về sự bất mãn trong công việc để thiết lập mối quan hệ. "Amae được sự chấp nhận qua lại, trong đó cả chủ thể và đối tượng đều đồng ý vượt quá một chút các quy tắc và chuẩn mực xã hội, có thể là điều vui và đưa tới sự gần gũi lần nữa," Behrens giải thích. "Ngay cả con cái trưởng thành cũng có thể thể hiện amae đối với cha mẹ lớn tuổi, ví dụ như nhờ ba mẹ giúp đỡ chuyện này chuyện kia để cho ba mẹ cảm thấy vui và có ích." Mặt tối Nhưng khi amae sai, nó có thể dẫn đến thù oán hoặc tệ hơn. Đó là "sức mạnh mềm... phương tiện cho bên yếu hơn trong mối quan hệ, như trẻ con hoặc nhân viên, để tranh thủ sự quan tâm hoặc sự ủng hộ từ bên mạnh hơn", Christopher Harding, giảng viên cao cấp về lịch sử châu Á tại Đại học Edinburgh và tác giả của Câu chuyện Nhật Bản, phân tích. Nhưng khi sử dụng không đúng cách, 'nó có thể kết thúc khá phi dân chủ, cho dù là ở nhà hay tại nơi làm việc'. Tuân thủ amae tuyệt đối có thể thúc đẩy mối quan hệ thứ bậc và tình trạng mất cân bằng quyền lực. Behrens đã nhận ra những sắc thái của amae trong các vụ lạm dụng tình dục, vốn là chất xúc tác cho phong trào #MeToo và nói rằng những yêu cầu quá mức dưới vỏ bọc của amae có thể không được báo cáo đầy đủ trong các công ty Nhật Bản. Những nỗ lực amae quá đáng ở tuổi trưởng thành có thể có nguồn gốc phần nào từ sự bị cự tuyệt từ thời thơ ấu. Doi dự đoán những đứa trẻ mà amae không được hồi đáp sẽ gặp phải sự thiếu thốn và lo lắng. Lý thuyết về sự gắn kết hiện đại và nghiên cứu hành vi chứng tỏ điều này. "Khi bạn để tâm đến đứa trẻ mỗi lần [chúng khóc], chúng sẽ trở nên an toàn, tự chủ và độc lập hơn," Behrens nói. Những đứa trẻ này phát triển sự tự tin để khám phá thế giới, bởi vì chúng biết rằng chúng sẽ được cứu giúp khi cần thiết. "Nhưng những đứa trẻ bị bỏ bê, những đứa cứ khóc đến khi nào ngủ thì thôi, chúng không biết khi nào nhu cầu của chúng được đáp ứng, vì vậy chúng ít tự tin hơn và trở nên thiếu thốn hơn." Chẳng hạn, bệnh nhân của Doi hoàn toàn có khả năng quyết định về thăm nhà vào dịp lễ, nhưng ông ta lại muốn chuyển trách nhiệm này cho bác sĩ. "Amae nằm trong những việc bạn có thể tự làm nhưng lại mặc định hoặc mong muốn người khác làm [cho bạn], bạn có thể [áp đặt] đến mức độ nào mà bạn vẫn không sao," Behrens nhấn mạnh. "Tựa đề [Mổ Xẻ Tính Phụ Thuộc] khiến mọi

người nghĩ rằng amae là sự phụ thuộc, mà sự phụ thuộc có nghĩa là sự vô dụng, nhưng amae khác sự phụ thuộc." Sự phụ thuộc, thiếu chín chắn và trẻ con hóa dù sao cũng trang điểm thêm màu sắc cho một số khía cạnh của amae. Ở một xã hội như Nhật Bản vốn coi trọng sự hòa hợp xã hội, những khía cạnh này đã biến thành một hành vi thích ứng cho phép người ta nhờ giúp đỡ, củng cố mối quan hệ của con người và thậm chí đưa ra những yêu cầu không phù hợp mà không có vẻ gì là tạo gánh nặng lên người khác. Trở nên trẻ con "Ở Nhật Bản, bị đối xử như một đứa trẻ là điều bình thường và không mang tính xúc phạm," Kumi Kuroda, nhà nghiên cứu về khoa học thần kinh và tâm thần học vốn tìm hiểu về mối liên kết giữa cha mẹ và trẻ sơ sinh, cho biết. "Amae là một cách để thoát khỏi trở thành người lớn trong chốc lát. Nó đem đến lối thoát cho áp lực, bởi vì ngay cả người lớn đôi khi cũng cần được sự quan tâm và chăm sóc." Tính chất đôi khi ngọt như đường của amae nhắc đến một từ vựng gần gũi là từ amai, có nghĩa là ngọt ngào, và cho thấy sự tương tự với một từ ngữ được sáng tạo khác trong tiếng Nhật, umami. Bất cứ ai trên thế giới cũng có thể trải nghiệm mùi vị thơm ngon của umami, ngay cả khi họ sử dụng ngay từ tiếng Nhật đó để mô tả hương vị này. Tương tự, 'amae nổi bật hơn và thường xuyên gặp phải hơn ở Nhật Bản nhưng có thể tồn tại trong các nền văn hóa không có từ vựng để diễn tả,' theo các nhà nghiên cứu vốn đã tìm thấy cách diễn giải và phản ứng với amae giống nhau ở cả người Nhật và người Mỹ. Cũng giống như umami, amae có lẽ được đặt tên theo tiếng Nhật vì mọi người thích nghi với nó hơn trong sinh hoạt hàng ngày của họ. "Người Nhật coi trọng amae và để ý những khi nó được thể hiện hoặc đáp ứng," Kuroda chiêm nghiệm. Behrens đồng ý: "Doi không tạo ra amae, ông ấy chỉ xác định nó là đặc trưng của người Nhật." "Amae là một khái niệm đang phát triển và ngày càng trở nên bao gồm nhiều hiện tượng khác nhau, với các mục tiêu mới mà Doi không hề nghĩ đến," Behrens nói, ví dụ như các vật thể vô tri. Giống như món ăn yêu thích, sự phụ thuộc ngọt ngào của khái niệm này cuối cùng sẽ mời gọi chúng ta trở về thời thơ ấu và sự ấm áp của vòng tay người mẹ. "Amae tích cực là một cách để trở nên trẻ con và điều đó không sao," Kuroda nói. "Ai cũng từng là một đứa trẻ và đôi khi trong tâm hồn chúng ta vẫn cảm thấy mình như những đứa trẻ."


26

SOÁ 806 20/03/2020

TIN VIỆT NAM

VN DỪNG CẤP VISA CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH TỪ NGÀY 18/3

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Việt Nam đã quyết định dừng cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài trong thời gian 30 ngày để ngăn chặn Covid-19.

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét

T

heo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 17/3, Chính phủ Việt Nam đã quyết định tăng cường các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng như sau: - Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu ngày 18/03. - Từ 0h00 ngày 18/03, những trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân, một số trường hợp đặc biệt khác (như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao…) khi nhập cảnh phải có giấy xác nhận không dương tính với virus Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và giấy này được Việt Nam chấp thuận. Các biện pháp nêu trên không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao và công vụ. - Các trường hợp nhập cảnh Việt Nam phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện

pháp phòng, chống dịch và cách ly phù hợp theo đúng quy định. - Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN; đồng thời thực hiện việc cách ly, giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung. Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đã thông báo quyết định này tới các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phối hợp với các nước, các tổ chức và đối tác quốc tế, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khoẻ, an toàn của người dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam.


SOÁ 806 20/03/2020

TIN VIỆT NAM

NẾU NGÀY MAI BỖNG NHIÊN THẤT NGHIỆP, BẠN SẼ LÀM GÌ? Thực tế chứng minh, không có cái gọi là công việc ổn định, chỉ có cái gọi là năng lực ổn định. Tương lai chỉ có một trạng thái ổn định duy nhất: Là bạn dù làm ở đâu cũng sẽ kiếm được cơm ăn. Bởi vậy, đừng sợ nếu bỗng nhiên rơi vào cảnh thất nghiệp.

27

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

(514) 728-4629

20 QUỐC GIA ĐẶT MUA BỘ SẢN PHẨM XÉT NGHIỆM COVID-19 CỦA VIỆT NAM Chỉ với thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ, bộ sản phẩm xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất sẽ cho ra kết quả dương tính hay âm tính với virus SARSCoV-2.

01. Con người nên sinh tồn như một chiếc USB

của bạn rất mạnh, dẫu đi đâu cũng nhanh chóng tìm được vị trí của mình...

Bộ phim "Nhà tù Shawshank" nổi tiếng thực tế ám chỉ một đạo lý như thế này: Những bức tường cao của nhà tù thực ra rất thú vị. Lúc mới vào, bạn hận nó vô cùng, lâu dần, bạn quen với cuộc sống trong đó, cuối cùng bạn phát hiện bản thân không thể rời xa nó, vì nó cho bạn một cảm giác an toàn khó hiểu. Rất nhiều người ỷ lại một cách nghiêm trọng vào cảm giác an toàn đó, giống như Brooks trong phim sau khi thoát khỏi nhà tù đã không thể hòa nhập được với xã hội bên ngoài, cuối cùng chọn cách tự sát. Những năm gần đây, dân làm văn phòng gặp rất nhiều biến động. Dưới sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, sự chuyển hóa về nghề nghiệp cũng thay đổi nhanh chóng, nhiều cá thể có năng lực mạnh đều bị động hoặc chủ động chuyển mình. Bạn thử nhìn xung quanh bạn đi, càng ngày càng có nhiều người chủ động chọn bỏ việc, ví dụ như công nhân bỏ việc làm ở nhà máy đi làm shipper, thợ nail thay vì làm việc tại tiệm nail lại chọn cách tự đến nhà khách làm, phóng viên rời đài truyền hình đi làm tư, nghệ sĩ rời công ty chủ quản đi làm streamer trên mạng, tài xế taxi nghỉ việc, tự chạy xe công nghệ... Có người từng nói về việc con người nên sinh tồn như một chiếc USB, nghĩa là cắm vào máy tính nào cũng được, không cần thời gian giảm xóc, bạn đều có thể ngay lập tức bước vào trạng thái làm việc mới. Đây thực tế mới là tương lai ổn định, và bạn đã trở thành một chiếc USB siêu cấp. Thực tế chứng minh, không có cái gọi là công việc ổn định, chỉ có cái gọi là năng lực ổn định. Tương lai chỉ có một trạng thái ổn định duy nhất: Là bạn dù làm ở đâu cũng sẽ kiếm được cơm ăn. Nói cách khác, dù bạn đang gặp khó khăn như thế nào, phải đối mặt với hoàn cảnh mới ra sao, bạn vẫn có thể bình tĩnh đối diện. Trong đó bao gồm: Tính dung hòa của bạn rất mạnh, dù lúc nào cũng có thể giao tiếp với người xung quanh; tính độc lập của bạn rất mạnh, có thể tự tin đứng một mình; tính đặc thù cá thể

02. Điều duy nhất không thay đổi của thế giới chính là sự thay đổi Bản chất của ổn định chính là bạn có năng lực biến "thay đổi" thành "không thay đổi", chứ không phải cứ ngồi yên một chỗ chờ người bảo vệ. Tôi từng đọc được câu chuyện về hai hòa thượng ở hai ngọn núi khác nhau, một vị tên Nhất Hưu, một vị tên Nhị Hưu. Ngày nào cũng như ngày nào, Nhất Hưu và Nhị Hưu đều chăm chỉ xuống núi gánh nước, rồi dần dần cả hai trở thành bạn bè. Một ngày nọ, Nhị Hưu xuống núi gánh nước nhưng không thấy Nhất Hưu đâu. Nhị Hưu nghĩ chắc Nhất Hưu bị ốm. Ngày tiếp theo, Nhị Hưu lại đi gánh nước nhưng Nhất Hưu vẫn không xuất hiện. Lo lắng cho bạn, Nhị Hưu quyết định đi thăm Nhất Hưu một chuyến. Sau khi lên núi, Nhị Hưu bất ngờ thấy Nhất Hưu đang tập võ dưới một gốc cây lớn. Nhị Hưu kinh ngạc: "Nhất Hưu, sao huynh không gánh nước mà vẫn có nước uống vậy?". Nhất Hưu trả lời: "3 năm qua, mỗi ngày gánh nước xong tôi đều tận dụng thời gian rảnh đào giếng. Giờ đào xong rồi, nước giếng nhiều vô kể, từ nay tôi không cần phải xuống núi gánh nước nữa. Tôi còn tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm việc tôi thích". Bởi vậy, từ đó trở đi, Nhất Hưu không cần gánh nước nữa, mà Nhị Hưu lại vẫn không được nghỉ ngơi như xưa. Đây chính là khái niệm "hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong". Có được núi vàng núi bạc thực ra cũng không đáng ngưỡng mộ, bởi lẽ đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Thay vì chọn gia tài bạc triệu, chẳng thà bạn chọn một bát cơm sẽ luôn mang được tiền về cho bạn. Rất nhiều người sợ cảnh đi làm mà thu nhập không ổn định nên chấp nhận cảnh làm một lúc dăm ba công việc mà không biết rằng cho dù làm nhiều việc đến đâu, chỉ dựa vào việc tăng ca làm thêm cũng không thể giúp bạn vượt qua khó khăn được.

Đ

ây là sản phẩm của dự án do Bộ Khoa học Công nghệ giao cho Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất. Trao đổi với PV tối 17/3, ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á cho biết, 20 quốc gia đang đàm phán mua bộ sinh phẩm. Trước mắt công ty sẽ xuất khẩu sang Iran, Phần Lan, Malaysia, Ukraine. Trong số này Iran đặt 200.000 test (4.000 bộ), Ukraine đặt 15.000 test (300 bộ). Tại Việt Nam, UBND TP. Hà Nội cũng đặt 200.000 test để sử dụng cho nhu cầu của Hà Nội và xuất khẩu tặng Italy. Ông Việt cho biết, thời gian đầy đủ của quy trình để cho ra kết quả dương tính hay âm tính với Covid-19 của bộ sinh phẩm test kít là hơn 2 tiếng. Hiện nay, chỉ có một phương pháp duy nhất trên thế giới được WHO công nhận là “tiêu chuẩn vàng” để phát hiện virus này là Real-Time RT-PCR. “Tôi phải khẳng định, trong ứng dụng kỹ thuật Sinh học phân tử để làm test kít, Việt Nam không đi sau các nước trên thế giới. Mặt khác, có một điểm rất đặc biệt ở kít Việt Nam là luôn ở dạng “ready to use” tức là dạng đóng gói sẵn để “sẵn sàng sử dụng” mà không cần phải pha chế như kít của các nhà sản xuất khác.

Hiện tại năng lực sản xuất của công ty khoảng 10.000 bộ kít/ngày, khi cần huy động có thể tăng công suất lên 3 lần (khoảng 30.000 kít/ngày), hoàn toàn đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, hoặc hỗ trợ quốc tế. Chi phí sản xuất bộ kít đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ nên hiện giá chỉ khoảng 400.000– 600.000 đồng/ test. Giá thị trường của CDC Mỹ cao hơn gấp 2-3 lần, nhưng chưa sản xuất thương mại ở dạng kít “ready to use”. 1 bộ kít gồm 50 test, dùng 50 lần. Theo lý thuyết, dùng cho 50 bệnh nhân. Về ưu điểm của bộ test kít, ông Việt cho biết, các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu 100%, độ chính xác 100%, độ lặp lại tại phòng thí nghiệm chuẩn thức của Học viện Quân y và Công ty Việt Á. Kết quả cho thấy, các tiêu chí tương đương các bộ sinh phẩm do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ và WHO hướng dẫn. Ông Việt cũng khuyến cáo, người bình thường không thể tự mua bộ test này trên thị trường được vì yêu cầu phương tiện kỹ thuật chuyên dụng phải được sử dụng tại cơ sở y tế. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 có tính chất phức tạp, lây lan nhanh. Do đó, cần sự giám sát y tế của cơ quan chức năng trong vấn đề cách ly nên mỗi người tự mua test là không thể.


28

SOÁ 806 20/03/2020

Tin

THỂ THAO

THỂ THAO

RONALDO 'BÉO' VÀ HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH ÔNG CHỦ TRIỆU USD

LA LIGA ĐỨNG TRƯỚC BI KỊCH Nếu kéo dài mùa giải qua tháng 7, các CLB ở La Liga sẽ mất 112 cầu thủ do hết hợp đồng.

Không ồn ã và nhiều scandal như khi còn tung hoành trên sân cỏ, cuộc đời Ronaldo rẽ sang một chương hoàn toàn mới với nghiệp kinh doanh.

N

hắc đến "Người ngoài hành tinh" Ronaldo Luis Nazario de Lima, người ta thường nghĩ đến những pha đi bóng và ghi bàn ảo diệu trên sân cỏ. Anh là thần tượng của biết bao thế hệ người hâm mộ bóng đá, nhưng cũng để lại tiếc nuối vì chấn thương và nhiều tai tiếng hậu trường. Dư luận từng nghĩ rằng cuộc đời Ronaldo rồi sẽ trôi đi như nhiều cầu thủ Brazil tài năng điển hình khác. Tuy nhiên, "Rô béo" khiến người ta ngỡ ngàng khi trở thành một doanh nhân thực thụ trong nền công nghiệp bóng đá. Thương vụ 30 triệu USD Mùa thu năm 2018, Ronaldo thông báo quyết định mua lại 51% cổ phần của Real Valladolid, CLB đang chơi tại La Liga. Cựu tiền đạo Barca chi 30 triệu USD để trở thành cổ đông lớn nhất của đội bóng. Đây là bước ngoặt lớn nhất với cuộc đời "Rô béo", kể từ khi giải nghệ. Thế giới biết đến một Ronaldo-cầu-thủ nhờ những màn nhảy múa trên sân cỏ, các bàn thắng làm nổ tung cầu trường cùng đời sống hậu trường phức tạp. Nay thì anh đã trở thành một doanh nhân thực thụ. Chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Graham Hunter tin rằng "những phán xét về một Ronaldo bất trị và ham chơi thời trẻ đã thay đổi hoàn toàn" ở hiện tại. "Cậu ấy có bộ óc thông minh", Hunter nói trên chương trình OTB. "Rõ ràng là cậu ấy coi Valladolid như một dự án kinh doanh, một thương vụ thông minh và không phải mua sắm chỉ để thỏa mãn cái tôi hay sở thích". Trong bóng đá, không nhiều cựu cầu thủ chọn việc sở hữu các CLB chuyên nghiệp khi giải nghệ. Trở thành một ông chủ đội bóng hàng đầu đồng nghĩa với việc mất rất nhiều thời gian, công sức trong một lĩnh vực xa lạ và khó khăn là kinh doanh. "Đa phần các cầu thủ chọn những hạng mục đầu tư dễ dàng sinh lợi và không phức tạp", Hunter nói. "Nhưng Ronaldo thì khác, anh ấy chọn Valladolid vì đây là một đội bóng có truyền thống, có tiềm năng và có những câu chuyện thu hút. Tiền bạc có thể không đến trong tương lai gần, nhưng nó giúp Ronaldo phát triển rất nhiều trong sự nghiệp kinh doanh". Vận hành một CLB bóng đá chưa bao

giờ là điều đơn giản, đặc biệt với một cựu cầu thủ như Ronaldo. Anh sẽ làm thế nào để thu lợi và giúp một CLB có tuổi đời 91 năm như Valladolid tiến lên? Đội bóng vùng Castile của Tây Ban Nha chỉ mới thăng hạng vài tháng trước ngày được Ronaldo mua lại. Họ là một trong những đội bóng yếu nhất La Liga. Năm 2016, Forbes ước tính giá trị tài sản của Ronaldo rơi vào khoảng 150 triệu USD. Việc bỏ ra một số tiền lớn như vậy để đầu tư vào Valladolid cho thấy tham vọng và tầm nhìn của cựu tiền đạo Brazil. Cuộc lột xác của "Rô béo" Ởthời điểm đó, Ronaldo đã 42 tuổi và là cha của 4 đứa trẻ. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại Rio de Janiero, Ronaldo trở thành nguồn thu nhập chính cho cả gia đình năm 15 tuổi. Đó là thời điểm anh bắt đầu ký hợp đồng chuyên nghiệp với Cruzeiro. Một năm sau, anh có màn ra mắt đội 1. Phần còn lại trong sự nghiệp của "Người ngoài hành tinh" đã trở thành lịch sử. Thế giới bóng đá tiếc cho Ronaldo khi anh không có một sự nghiệp hoàn hảo. Nhiều người tiếc khi những scandal và các chấn thương hủy hoại tài năng bóng đá của anh. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của con người Ronaldo. Cuộc sống khó khăn từ nhỏ tôi luyện cho "Rô béo" ý thức giữ gìn và quản lý tài chính. "Tôi nhận ra mình phải quản lý tiền bạc thật tốt từ khi còn rất trẻ để chăm lo cho gia đình", Ronaldo nói với New York Times ngày anh mua lại Valladolid. Anh quyết định chuyển hẳn đến Madrid để bắt đầu dự án mới. Một vài người đồng đội nổi tiếng ở tuyển Brazil như Adriano hay Ronaldinho đã sống chật vật kể từ khi mất ánh hào quang trên sân bóng. Adriano chìm đắm trong nợ nần, còn Ronaldinho thì có lúc không thể trả các khoản nợ và bị chính quyền Paraguay tạm giữ vì sử dụng hộ chiếu giả. Những người khác như Rivaldo hay thậm chí Pele, Romario không có được sự nghiệp kinh doanh nổi bật như Ronaldo. Ngoài việc sở hữu Valladolid, Ronaldo còn mở dự án kinh doanh có tên gọi Family Office Concierge R9, để quản lý tài chính cho nhiều cầu thủ chuyên nghiệp, giúp họ có cuộc sống thoải mái sau khi

T

rừ Barca, 19 đội còn lại sẽ chịu chung tác động xấu vì lý do kể trên. Đội chịu ảnh hưởng nặng nhất là Leganes, với nguy cơ mất 14 cầu thủ. Trong đó có 12 cầu thủ mượn và hai cầu thủ hết hợp đồng. Granada đứng thứ hai với nguy cơ mất 12 cầu thủ. Tiếp theo là Mallorca (10 cầu thủ), Espanyol (10), Valladolid (9), Celta (8) và Eibar (7). Real chỉ có một cầu thủ sắp hết hợp đồng là Areola, thủ môn được mượn từ PSG. Ngược lại, họ sẽ nhận về Martin Odegaard (cho Sociedad mượn) và Sergio Reguillon (Sevilla). Cho La Liga chơi đến tháng 7 là một trong những phương án đang được Ban tổ chức cân nhắc. Theo họ, do giải nghệ. "Dự án này có thể giúp nhiều cầu thủ có được tương lai giống như tôi sau khi giải nghệ. Một cuộc sống sung túc dài lâu", Rô béo nói. Năm 2011, Forbes đã gọi Ronaldo là một nhân vật đáng chú ý trên thị trường kinh doanh bóng đá. Anh mua cổ phần và tham gia vào nhiều công ty marketing thể thao lớn trên thế giới. Ronaldo sống ở London 3 năm để học tiếng Anh và trau dồi các kỹ năng kinh doanh. Sau đó, anh chuyển đến Madrid và bắt đầu trở thành ông chủ thực thụ. Thử thách và quả ngọt Phải mất vài tuần để nhà cựu vô địch World Cup 2002 nhận ra rằng mình cần cẩn trọng với những lời nói, trong tư cách một chủ sở hữu CLB chuyên nghiệp. Từ băng ghế chủ tịch, Ronaldo tiếc nuối trước tình huống bỏ lỡ cơ hội của ngôi sao Valladolid Keko phút cuối một trận đấu. Vị tân chủ tịch tìm gặp cầu thủ sau trận, và dặn Keko rằng lần sau anh cần bình tĩnh hơn, hãy chờ thủ môn di chuyển trước rồi mới dứt điểm. "Khi bạn là Ronaldo, bạn nói gì mà chẳng được", ai đó đáp. Ngay lúc đó, Ronaldo nhận ra rằng mình đã hớ như thế nào. "Tôi dừng nói chuyện ngay lập tức", Ronaldo tiết lộ. "Tôi sẽ không nói thêm những gì tôi nghĩ". Với Ronaldo-cầu-thủ, mọi thứ trên sân bóng luôn dễ dàng. Cựu tiền đạo Real là

Euro 2020 có thể chuyển sang mùa đông, hoặc hè năm 2021, các CLB có thêm thời gian để kết thúc mùa giải. Việc kéo dài thời gian diễn ra La Liga cũng là để chờ Tây Ban Nha giải quyết dứt điểm dịch Covid-19. Nước này hiện là ổ dịch lớn thứ hai châu Âu với gần 8.000 ca nhiễm. Tuy nhiên, nếu tình hình xấu đi, Ban tổ chức sẽ tính đến việc cho kết thúc giải sớm mà không cần thi đấu. Trong trường hợp đó, ba phương án được cân nhắc là hủy giải, trao chức vô địch cho đội đứng đầu hiện tại, và trao chức vô địch cho đội đứng đầu giai đoạn một. Sau 27 vòng, Barca đạt 58 điểm nhiều hơn hai điểm so với Real. thần tượng của rất nhiều thế hệ cầu thủ, từ Cristiano Ronaldo cho đến Zlatan Ibrahimovic. Harry Kane thổ lộ mình từng xem đi xem lại nhiều đoạn clip về Ronaldo. "Người ngoài hành tinh" là thần tượng bóng đá đầu tiên của kỷ nguyên Internet. Tuy nhiên, trong vai trò một doanh nhân, anh cần tiếp cận mọi thứ với tâm thế khác. Valladolid đang sống trong một giải đấu mà Real và Barca ngốn phần lớn chiếc bánh lợi nhuận. Ronaldo cần một kế hoạch dài hạn cho CLB của mình, và điều đó chắc chắn không dễ dàng. Trong vài tháng kể từ khi tiếp quản CLB, Ronaldo tăng gấp 3 đội ngũ tuyển trạch lên con số 15. Anh dự kiến mở rộng hơn nữa việc quan sát và tìm kiếm các viên ngọc thô. Ronaldo hy vọng Valladolid có thể thu lợi được từ thị trường cầu thủ trị giá 6 tỷ USD hàng năm trên thế giới. Mọi chuyện có vẻ đang đi đúng hướng. Valladolid trụ hạng La Liga thành công trong mùa giải đầu tiên Ronaldo nắm quyền sở hữu. Họ kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 16. Cho đến mùa giải năm nay, họ vẫn đang ở một vị trí tốt trên BXH. Lần đầu tiên trong lịch sử CLB, Valladolid thu lợi tới 7,3 triệu USD trên thị trường chuyển nhượng mùa giải 2019/20. Ronaldo tin rằng tất cả chỉ mới bắt đầu. Anh còn rất nhiều việc phải làm để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình. "Tôi luôn lo lắng và quyết định học hỏi mọi thứ từ công việc kinh doanh. Tôi luôn muốn mọi thứ tốt hơn", Ronaldo nói.


THEÅ THỂ THAO THAO

SOÁ 806 20/03/2020

29


30

THỂ THAO

SOÁ 806 20/03/2020

CONOR MCGREGOR - KẺ NGÔNG CUỒNG TÌM LẠI CHÍNH MÌNH Sau thất bại trước Khabib Nurmagomedov, “Gã điên” McGregor trở lại lồng bát giác với những thay đổi bất ngờ. Hình ảnh một võ sĩ biến chất vì tiền dường như không còn.

EURO 2020 LÙI MỘT NĂM, COPA AMERICA 2020 THÀNH... 2021 Việc Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định dời Euro 2020 đến mùa hè năm sau được cộng hưởng bằng quyết định tương tự của LĐBĐ Nam Mỹ đối với giải đấu Copa America 2020.

K

M

cGregor là võ sĩ góp công không nhỏ tạo nên sự thay đổi MMA ở thời hiện đại. “Gã điên” được nhớ tới không chỉ nhờ tài năng trên sàn đấu, mà còn những màn “võ mồm” mang thương hiệu riêng. Anh còn có tài lôi kéo đám đông giúp môn MMA nói chung và công ty UFC nói riêng tăng vọt số lượng người hâm mộ. Tuy nhiên, McGregor cũng được xếp trong nhóm những võ sĩ “lắm tài nhiều tật”. Tính hung hăng trong lồng bát giác, tự xem mình là trung tâm vũ trụ, và thói tham tiền khiến McGregor dần biến chất. Tay đấm người Ireland chỉ thay đổi thật sự sau khi nhận thất bại trong trận siêu kinh điển tranh đai hạng nhẹ với Khabib vào năm 2018. Kẻ ngông cuồng gặp “khắc tinh” Trước khi thượng đài với Khabib, McGregor làm nên tên tuổi với những chiến thắng vẻ vang, như trận knock-out Chad Mendes đoạt đai tạm thời hạng lông UFC, hai trận đấu với Nate Diaz ở hạng bán trung, và knock-out Jose Aldo sau 13 giây đoạt đai chính thức hạng lông UFC. Anh cũng hạ Eddie Alvarez ở hạng nhẹ để trở thành võ sĩ đầu tiên cùng lúc nắm 2 đai UFC. Trận đấu nâng tầm McGregor lên siêu sao trong làng MMA là màn so găng với “Độc cô cầu bại” Mayweather ở đài quyền anh vào tháng 8/2017. Dù thất bại, McGregor vẫn thu về 100 triệu USD. Sự nghiệp càng thăng hoa, tiền chảy vào túi "Gã điên" càng nhiều. Nhưng cũng chính vì nhiều tiền, ngôi sao người Ireland tự mãn và thay đổi. Niềm đam mê của với lồng bát giác giảm dần, McGregor ăn chơi trác táng. Trên trang cá nhân của anh tràn ngập khoảnh khắc nghỉ dưỡng. Khi là trên bãi biển Ibiza xinh đẹp, lúc thì tại một bữa tiệc nơi quê nhà. Có khi McGregor rút ra hàng triệu USD, xếp chúng thành đống tiền cao cả mét để chụp hình cho vui. Cựu võ sĩ UFC Dan Hardy từng viết trên trang cá nhân: “Bạn có thể thấy tiền thay đổi một con người như thế nào. Ngay cả một người có ý chí mạnh mẽ như McGregor cũng nhanh chóng trở thành con quái vật”. Tệ hơn là tính hung hăng của McGregor. “Gã điên” nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc và hành động ngông nghênh. Trên mạng xã hội, anh không để tên mình mà dùng biệt danh “The Notorious” (kẻ xấu khét tiếng). Chẳng ai có quyền cản trở McGregor làm những điều ngông cuồng anh muốn.

Tháng 11/2017, tại một sự kiện của Bellator, McGregor gây chấn động khi đẩy trọng tài chính, tát một nhân viên an ninh, châm ngòi cho một cuộc ẩu đả. Đây là hành động chưa từng xuất hiện trước kia. Tờ MMAmania bình luận: “Có lẽ McGregor coi anh ta là trung tâm của thế giới, coi bản thân là bất tử. Không ai có thể trừng phạt. Anh ta đang đi ngày một xa”. Tháng 10/2018, “Gã điên” bước vào trận đấu tranh đai vô địch UFC hạng nhẹ trước Khabib với sự ngông cuồng vốn có. Nhưng “Đại bàng Nga” mới là người chiến thắng, sau đòn siết cổ ở hiệp 4. Thất bại tủi hổ trước Khabib khiến McGregor tuyên bố giải nghệ một năm sau đó. Thay đổi để trở lại Trước khi tuyên bố giải nghệ, McGregor chuyển hướng sang kinh doanh. Võ sĩ người Ireland cùng các đối tác tiến hành nhiều tour quảng bá thương hiệu rượu mạnh của riêng anh. Tuy nhiên, sau 10 ngày nói lời chia tay MMA, “Gã điên” đưa ra thông báo: “Tôi muốn tiếp tục tiến về phía trước, sau khi nhận ra mình vẫn còn được yêu mến.Tôi muốn trở lại thi đấu ở Octagon”. Sở dĩ McGregor muốn trở lại vì mong muốn phục thù với Khabib. Anh lên kế hoạch tập luyện nghiêm túc, thay đổi bản thân và loại bỏ những thói quen xấu. McGregor gây bất ngờ khi quyết định trở lại ở hạng cân bán trung thay vì hạng nhẹ. “Gã điên” khiến người hâm mộ tò mò về sự chuẩn bị của anh, khi lần gần nhất thượng đài ở hạng cân này là với Nate Diaz tại UFC 202 giữa năm 2016. Những yếu tố như chiến thuật, phong độ và thể lực của anh có được cải thiện hơn trước. Sự thay đổi của McGregor được chứng minh trong trận đấu với Donald Cowboy Cerrone, ở sự kiện UFC 246 tại Las Vegas hồi tháng 1. Đây là trận đấu “Gã điên” knock-out đối thủ khi chưa đầy 40 giây. Sự trở lại đầy ngạo nghễ của McGregor khiến người hâm mộ phấn khích tột độ. Để có được thắng lợi hoàn hảo này, McGregor trải qua hành trình thay đổi bản thân đầy tích cực. “Tôi nhận ra rằng tôi đã tiêu tiền vào những thứ vật chất, chứ không dành cho bản thân. Tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi dành toàn bộ thời gian với chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ, huấn luyện viên. Tôi có một đội ngũ đầy đủ, tất cả là vì sức khoẻ và thể lực của tôi”, McGregor chia sẻ. Không còn một McGregor thích tập luyện khi nào cảm thấy muốn và thức khuya mỗi đêm, giờ đây là một “Gã điên”

hông chỉ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ châu Âu nóng lòng chờ đợi, phiên họp bất thường do UEFA triệu tập chiều tối 17-3 giữa lúc đại dịch Covid-19 bùng phát còn khiến cả thế giới hồi hộp dõi theo. Tất cả các giải vô địch quooscgia (VĐQG) tại châu Âu đều dừng lại cuối tuần trước, kể cả 6 cặp đấu của vòng 1/8 Champions League và Europa League, như điềm báo bất thường cho đoạn kết của mùa giải truân chuyên bậc nhất trong lịch sử bóng đá cựu lục địa. Cuộc họp khẩn trực tuyến với 55 LĐBĐ quốc gia thành viên và Hiệp hội các CLB châu Âu, Hiệp hội các giải VĐQG châu Âu, Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế do UEFA tố chức từ Nyon (Thụy Sĩ) đã đưa ra các giải pháp tháo gỡ bế tắc cho cả làng cầu châu Âu. Sau nhiều giờ trao đổi và thảo luận, UEFA và các bên liên quan đã thống nhất dời VCK Euro 2020 sang mùa hè năm sau và thời điểm tổ chức được ấn định từ ngày 11-6 đến 11-7-2021 tại đồng thời tại 12 quốc gia trên khắp châu Âu. Quyết định này nhằm tạo điều kiện để các giải vô địch quốc gia mà tiêu biểu là Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1… có thể hoàn tất mùa thi đấu năm nay. Song song đó, UEFA – với sự tôn trọng tuyệt đối các khuyến cáo mùa dịch của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) – cũng nêu quyết tâm khép lại thành công hai giải đấu Champions League và Europa League trước cuối tháng 6, thời điểm rất nhiều cầu thủ mãn hạn hợp đồng với CLB chủ quản. Để làm được điều này, UEFA sẽ phải đẩy nhanh tiến độ thông qua việc điều chỉnh thể thức thi đấu. Cụ thể, vòng tứ kết của cả hai giải, các đội bóng sẽ tiến hành bốc thăm thích thức dậy sớm và tập luyện không ngừng nghỉ. Trên trang cá nhân gần đây, McGregor thường xuyên đăng tải những hình ảnh tập luyện cùng những khoảnh khắc bên gia đình, thay vì những bữa tiệc tùng ăn chơi như trước đây. HLV Owen Roddy, người cùng McGregor chuẩn bị cho trận đấu tại UFC 246 thừa nhận: “Kỳ huấn luyện vừa rồi diễn ra một cách bài bản hơn nhiều. Lúc trước mọi thứ thực sự rất rời rạc, chúng tôi không rõ khi nào sẽ tập luyện, có lúc vào tối muộn, có lúc lại bắt đầu từ sáng sớm và chẳng ai rõ lịch. Mặc dù tất cả đều cùng bàn bạc, nhưng mọi thứ diễn ra tùy tiện chỉ cần McGregor thấy thoải mái”. “Giờ đây, McGregor tập luyện vào lúc 11h và 17h ngày. Chúng tôi thực hiện các bài tập sức mạnh và tăng cường thể chất, bất kể sáng hay tối, sau đó là tới những bài tập kỹ thuật và nó diễn ra thực sự hoàn hảo”, Owen Roddy nói thêm. McGregor dường như trở thành phiên

để chọn sân, thi đấu một trận duy nhất. Kể từ vòng bán kết, các đội sẽ tề tựu về hai sân Atuturk (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) và Energa (Gdansk, Ba Lan), chính là các sân sẽ đăng cai trận chung kết Champions League và Europa League. Trong vòng 4 ngày, các đội sẽ thi đấu liên tục hai trận bán kết (một lượt) và sau đó là chung kết. Trận đấu tranh ngôi vô địch Champions League sẽ diễn ra vào ngày 27-6, trước đó 3 ngày là trận chung kết Europa League. Đi đến các quyết định kể trên, UEFA nhiều khả năng sẽ phải hủy bỏ hoặc dời hoãn Nations League mùa hai, Giải Vô địch nữ châu Âu 2021 cũng như Giải Vô địch nam U21 châu lục... Đó là chưa kể tổ chức này đặt mình vào thế đối đầu với FIFA khi "đụng" đến kế hoạch tổ chức World Cup các CLB phiên bản mới vào mùa hè 2021. UEFA phần nào được "an ủi" cho những quyết định táo bạo chưa từng có trong lịch sử khi tại Nam bán cầu, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) cũng đã thông báo việc dời Copa America 2020 – dự kiến được tổ chức tại Argentina và Colombia từ tháng 6 tới tháng 7 năm nay, sang mùa hè năm sau, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin ngỏ lời cảm ơn các LĐQG thành viên, các Hiệp hội giải đấu, cầu thủ đã ủng hộ tuyệt đối quyết định của UEFA trong bối cảnh dịch bệnh tràn lan và sức khỏe của mọi người phải được đặt lên hàng đầu. Ông xác nhận, những ai mua vé vào sân và đặt phòng khách sạn để xem Euro 2020 được bảo lưu quyền lợi của mình khi giải đấu diễn ra vào năm sau. Những ai không có điều kiện tiếp tục theo dõi, UEFA sẽ hoàn trả tiền vé và các chi phí khác trong thời gian sớm nhất. bản tốt nhất của chính anh. Người hâm mộ có thể muốn một "Gã điên" của lúc trước, một võ sĩ chiến đấu mạnh mẽ trước Eddie Alvarez. Nhưng hiện tại, tay đấm người Ireland có nhiều kỹ năng hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn và những bài học đáng giá. Điều đó trở thành động lực giúp McGregor trở lại đầy tự tin. Phóng viên Nicolas Atkin của tờ SCMP nói với Zing.vn: “McGregor là một võ sĩ tài năng. Gần đây, anh ấy trở nên tốt hơn rất nhiều”. Trong khi đó, cây viết Leon Jeni của Asian Persuasion MMA nhận định với Zing.vn: “Dù bạn là fan của McGregor hay không, bạn không thể phủ nhận những thành công mà anh ấy đạt được. Có thể, tài ‘võ mồm’ giúp anh ấy kiếm hàng triệu đô, nhưng đó cũng là kỹ năng giúp McGregor giành được 2 chiếc đai vô địch UFC. McGregor có thể không phải là tài năng thiên bẩm, nhưng anh ấy có sự nỗ lực và khát khao chiến thắng”.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

PROMOTION: Kể từ tháng 12 - 2019 MAISON VENDUE EN 89 JOURS *

KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

Rivière-des-Prairies: 8355 Av. René-Descartes - Bungalow tách biệt 4 phòng ngủ, 3 chỗ dậu xe (1 trong gara), nhiều sửa chữa mới. Giá bán 419.000$

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9361-9367 Av. Vianney - Quatreplex lớn, gồm 1 căn 5 1/2 (chủ nhà ở), 2 căn 4 1/2 và 1 căn 3 1/2. Khu vực yên tĩnh. Nhiều tiềm năng. Giá bán 849.000$

SOÁ 806 20/03/2020

SUPER PROMOTION !! ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP... QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU: 1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN) 2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

PIERREFONDS-ROXBORO: 12490 Rue de Toulouse - Bungalow tách biệt đẹp với phòng khách và bếp mở với 2 phòng tắm và 5 phòng ngủ (3+ 2) khả năng có phòng ngủ thứ 6 trong tầng hầm. nhà để xe + varrenda với bể sục ở phía sau. Ngôi nhà nằm ở góc đường. Khu vực rất yên tĩnh. Giá bán 385.000$

OFFRE ACCEPTÉ

Montreal Nord: 10555 Av. du Parc-Georges - Bungalow xinh xắn với 4 phòng ngủ và phòng tắm nắng, khu vực yên tĩnh. Nhiều kho lưu trữ bên trong, 2 phòng tắm. sân trong rộng. Nhà bảo dưỡng tốt. Người thuê tốt $ 1.500 / tháng. Bail hết ngày 30/6/2020. Giá bán: 339.000$

Tiệm Nail Downtown Montreal cần bán. Tiệm đang hoạt động tốt, khu vực khách lịch sự. Mùa đông 6 thợ, mùa hè 10 thợ. Giá bán: 179.000$

River- Sud: Nhà hàng Việt Nam 115 chỗ, cho mang rượu. Tiệm mới nằm trong plaza nhiều chỗ đậu xe. Giá bán: 199.000$

31

Ville Saint Laurent: 1970 Filion - Bungalow lớn, tách biệt lớn với 4 phòng ngủ (3 + 1) và 2 phòng tắm đã được tân trang lại. khả năng có phòng ngủ thứ 5 trong tầng hầm. Khu vực rất yên tĩnh. Nhà bếp và phòng tắm ở tầng trệt gần đây đã được cải tạo. Sân sau rộng. 2 chỗ đậu xe. Giá bán 485.000$

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES: 12198 Rue Notre-Dame E - Bungalow gần sông (bord de l´eau), 11 phòng (4 phòng ngủ), 2 phòng tắm, đất rộng (trên 2000 mét vuông). Giá bán 539.000$

VENDU MERCIER/HOCHELAGA-MAISONNEUVE: 2695 Rue Davidson - Triplex lớn (1 x 5 1/2) 1 x 4 1/2, 1 x 3 1/2. Gần Metro Joliette. Hiện chủ đang ở nên cho thuê rất dễ dàng, giá thuê tiềm năng. Khu vực yên tĩnh. Giá bán 549.000$

Metro Cartier Laval - Cơ hội đầu tư: Building trên đường Laurentides, gồm 1 căn 6 1/2 trên lầu và tiệm ăn phía dưới, đất rộng gần 10.000pc, trên 30 chỗ đậu xe. Giá bán: 499.000$ bao gồm trang thiết bị nhà hàng.


32

SOÁ 806 20/03/2020

Tin

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

HÀNG TRĂM NHÀ KHOA HỌC ĐỒNG LOẠT PHẢN ĐỐI CHIẾN LƯỢC MIỄN DỊCH BẦY ĐÀN Hơn 245 nhà khoa học và nhà toán học đã lên án kế hoạch của chính phủ nhằm đạt được khả năng miễn dịch bầy đàn bằng cách trì hoãn các biện pháp ngăn chặn virus lây lan.

BÍ ẨN NHỮNG CHUYỆN ‘RÙNG RỢN’ GÂY ‘SỐC’ ĐẾN KHOA HỌC CŨNG KHÔNG LÝ GIẢI ĐƯỢC Có những chuyện đến mức giới khoa học vẫn chưa lý gi‌ải được và là một câu hỏi bí ẩn đối với nhân loại.

Một số loài sinh vật đến từ đâu?

T

heo Guardian, nhiều nhà khoa học cảnh báo phản ứng chậm trễ của chính phủ Anh đối với dịch virus corona "gây rủi ro cho nhiều mạng sống hơn cần thiết". Trong thư ngỏ được công bố tối 14/3, hơn 295 học giả sống và làm việc tại Vương quốc Anh kêu gọi áp dụng các biện pháp tức thời nhằm hạn chế sự lây lan của Covid-19. Họ chỉ trích chiến lược trì hoãn các hạn chế của Vương quốc Anh để đạt được "miễn dịch bầy đàn", lập luận rằng điều đó sẽ khiến Cục Y tế Quốc gia (NHS) chịu nhiều áp lực hơn. "Bằng cách áp đặt các biện pháp cô lập ngay bây giờ, sự gia tăng (ca nhiễm) có thể chậm lại đáng kể, và hàng nghìn mạng sống có thể được cứu", bức thư cho biết. "Chúng tôi coi các biện pháp cô lập được thực hiện cho đến nay là không đủ và chúng tôi tin rằng các biện pháp bổ sung và hạn chế hơn nên được thực hiện ngay lập tức, vì nó đã xảy ra ở các quốc gia khác trên thế giới". Theo Independent, Vương quốc Anh vừa xác nhận thêm 10 bệnh nhân tử vong vì virus corona, nâng tổng số ca tử vong

lên gần gấp đôi chỉ trong một ngày, ở con số 21. Số trường hợp được xác nhận nhiễm virus cũng tăng lên 1.140. Pháp và Tây Ban Nha đều áp đặt phong tỏa một phần, bao gồm đóng cửa hầu hết cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng. Italy, nơi có số ca nhiễm cao nhất bên ngoài Trung Quốc với hơn 21.000 bệnh nhân, đã bị phong tỏa hoàn toàn. Trong khi đó, Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội bác bỏ những lời chỉ trích trong thư. "Miễn dịch bầy đàn không phải là một phần trong kế hoạch hành động của chúng tôi, nhưng là kết quả phụ tự nhiên của một dịch bệnh", một phát ngôn viên cho biết. "Mục tiêu của chúng tôi là cứu người, bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất và giảm bớt áp lực cho NHS". Bức thư đã được ký bởi một loạt nhà khoa học tại các trường đại học Vương quốc Anh, bao gồm các giáo sư, giảng viên và nghiên cứu sinh về toán học, sinh học, y học và khoa học máy tính. Phản ứng trên của giới khoa học được đưa ra sau khi trưởng cố vấn khoa học chính phủ Anh - ông Patrick Vallance nói sẽ cần khoảng 60% dân số Anh nhiễm virus gây bệnh Covid-19 để tạo "miễn dịch cộng đồng".

ISRAEL PHÁT TRIỂN KÍNH ÁP TRÒNG CHO NGƯỜI BỊ MÙ MÀU Theo Optics Letters, các nhà khoa học ở Đại học Tel Aviv (Israel) đã phát triển loại kính áp tròng độc đáo cho những người bị mù màu, cụ thể là những trường hợp mắc tật phân biệt kém màu lục (deuteranomaly).

R

ối loạn thị lực này phổ biến hơn ở nam giới và do thực tế là các tế bào cảm quang võng mạc, chịu trách nhiệm về độ nhạy cảm với màu xanh lá cây, lại phản ứng với các màu thuộc phần màu vàng-đỏ của quang phổ. Tuy hiện nay đã có những loại kính điều chỉnh cảm nhận màu sắc chính xác,

các loại kính mới rất thuận tiện. Các nhà khoa học Israel đã tạo ra một yếu tố quang học siêu mỏng phù hợp cho việc cấy ghép vào các mắt kính thông thường. Họ đã sử dụng một loại màng gồm các ô nano vàng hình elip. Một bề mặt như vậy có những thuộc tính chất quang học đặc biệt. Nó có thể khúc xạ đúng cách sóng

Nhiều loài động vật không hề có tổ tiên. Không ai biết chính xác thời kỳ lưỡng cư tiến hóa từ cá lên động vật như thế nào vì động vật đầu tiên trên đất liền đã có tứ chi và đầu phát triển đầy đủ. Người ta cho rằng khủng long đã tuyệt chủng sau một thảm họa thiên nhiên cách đây 65 triệu năm. Cùng lúc đó, các loài động vật có vú bỗng dưng xuất hiện như đến từ hư không. Ánh sáng ma quái ở Marfa, Texas Trong suốt nhiều năm, Marfa ở Texas, Mỹ là nơi xuất hiện một hiện tượng bí ẩn chưa có lời giải. Cụ thể, tại sa mạc Chihuahua, rất nhiều người tự tập xem những đốm sáng kỳ lạ thường xuyên nhảy múa ở đường chân trời. Ánh sáng ma quái này lần đầu được người đàn ông tên là Robert Ellison báo cáo năm 1883. Kể từ sau đó, nhiều người khác cũng nhìn thấy hiện tượng tượng tự. Ánh sáng đột nhiên xuất hiện và vụt tắt trên được cho là những ngôi sao rơi xuống Trái đất. Trong nhiều năm, giới chuyên gia, nhà khoa học và cả những người đam mê khám phá vào cuộc để giải thích hiện tượng ma quái bí ẩn trên nhưng không có kết quả. Lăng mộ của vua Tần Thủy Hoàng và đội quân đất nung ánh sáng đi qua. Những loại màng như vậy trước đây chỉ được sử dụng trên mặt phẳng, tuy nhiên, các nhà khoa học Israel đã tạo ra một công nghệ cho phép chúng được ứng dụng vào kính áp tròng lồi mà không làm thay đổi tính chất quang học của màng.

Tại vị trí của lăng mộ này người ta nói rằng đã có một dòng sông thủy ngân. Bởi các nhà khảo cổ đã thấy một lượng lớn thủy ngân trong đất và một thành phố thu nhỏ, đánh dấu ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng- vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Ngoài ra điểm khiến các nhà khoa học khó giải thích nhất là đội quân đất nung nổi tiếng xung quanh ngôi mộ, mỗi người đều có một khuôn mặt khác nhau. Đường cao tốc 666 Cao tốc 666 ở bang Utah, Mỹ được coi là một trong những nơi bị ma ám nặng nhất và xuất hiện không ít câu chuyện rùng rợn. Trong suốt nhiều năm, nhiều người đã báo cáo gặp phải những chuyện kỳ lạ khi lái xe qua đường cao tốc này. Một số tài xế cho biết đã thấy nhiều hiện tượng kỳ bí ở đây như xe chạy không người lái, bóng ma xuất hiện trong ô tô và hồn ma xin đi nhờ xe. Tại sao các động vật khổng lồ lại bị tuyệt chủng? Các động vật khổng lồ đã biến mất khỏi Trái đất khoảng 10.000 năm trước. Một số người tin rằng biến đổi khí hậu đã gíêt chết chúng nhưng không có bằng chứng thuyết phục. Một giả thuyết khác thì cho rằng chúng chết vì đói. Kết quả là một yếu tố đồng thời điều chỉnh cảm nhận thức màu sắc và cải thiện thị lực với các dị thường như nhiễu loạn tiêu điểm của hình ảnh trên võng mạc. Các nhà khoa học có kế hoạch thử nghiệm lâm sàng trước khi sản xuất hàng loạt.


KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

SOÁ 806 20/03/2020

33

NASA BẮT ĐẦU THỬ NGHIỆM NUÔI CẤY VÀ PHÁT TRIỂN BỘ PHẬN CƠ THỂ NGƯỜI TRÊN TRẠM VŨ TRỤ ISS Thí nghiệm thử nuôi cấy và phát triển bộ phận của NASA dự kiến sẽ kéo dài 1 tháng và đang được các nhà nghiên cứu của Đại học Zurich và các phi hành gia NASA thực hiện.

C

ó rất nhiều thứ mà các phi hành gia muốn tận mắt chứng kiến khi ở ngoài vũ trụ. Một trong số đó là các dự án nghiên cứu khoa học trên trạm ISS. Hiện tại có khá nhiều dự án thú vị và một trong số đó là xem các cơ quan có thể phát triển trong môi trường không trọng lực hay không. Mới tuần trước, các nhà khoa học đã gửi các tế bào gốc của con người lên trạm vũ trụ ISS thông qua tàu vũ trụ SpaxeX Dragon. Các tế bào gốc này sẽ là cơ sở để các nhà nghiên cứu sớm phát triển mô người ở ngoài không gian. Nuôi cấy nội tạng ngoài không gian? Các nhà khoa học hy vọng thí nghiệm sẽ thành công và họ có thể thu được các mô xương, sụn và nhiều cơ quan khác trong cơ thể người. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một bước tiến cực kỳ quan trọng với loài người khi chúng ta có thể tạo ra các bộ phận cấy ghép ngay bên ngoài không gian, tạo điều kiện cho các cuộc thám hiểm ngoài Trái Đất trở nên an toàn hơn. Sở dĩ các nhà khoa học muốn phát triển bộ phận cơ thể người ngoài không gian vì họ muốn tận dụng môi trường không

trọng lực như một công cụ. Cara Thiel, một thành viên nhóm nghiên cứu tại Đại học Zurich chia sẻ, bằng cách sử dụng môi trường không trọng lực, các tế bào gốc của con người có thể phát triển dưới dạng 3 chiều. Nhưng khi ở Trái Đất, các tế bào này chỉ có thể phát triển dưới dạng cấu trúc một lớp. Các phi hành gia trên ISS sẽ cố gắng phát triển các tế bào gốc trong một phòng thí nghiệm mini di động được gửi trên tàu vũ trụ SpaceX Dragon hồi tuần trước Thí nghiệm dự kiến sẽ kéo dài 1 tháng và luôn được theo dõi hàng ngày. Nếu mọi thứ diễn biến tốt, thí nghiệm sẽ được chuyển sang phát triển ở quy mô lớn hơn. Từ đó, NASA có thể sử dụng quy trình này để tạo ra mô cấy ghép từ tế bào của bệnh nhân. Ngoài ra, nó có thể tạo ra các vật liệu giống như nội tạng, phục vụ cho các thí nghiệm y tế khác và giảm thiểu việc sử dụng động vật trong các thử nghiệm thuốc. Giáo sư Ullrich, nhà nghiên cứu chính rất kỳ vọng vào thí nghiệm này khi nhiều thử nghiệm ở cả trên Trái đất và trong Không gian cho thấy, các tế bào trong môi trường vi trọng lực có thể tăng trưởng không giới hạn về mặt không gian và cấu tạo thành các tổ hợp 3 chiều phức tạp.

TÚ HOA LÂM Cellulaire

Cell.: 514.880.9478

Groupe Sutton Actuel inc. 115 St-Charles Ouest

V

BROSSARD

Cottage jumelée đẹp ở góc đường , được tân trang hoàn toàn trên một lô đất lớn với nhiều cửa sổ, nhiều ánh sáng. 4 phòng ngủ (1 ở sous sol) 2 phòng tắm, 1 phòng nước, sous sol fini với balcon lớn. Giá: 380 000$

U D N VE

Cell.: 514.295.1346

Télécopieur

Courriel : lamt@sutton.com Website : http://tuhonglam.com/

450-651-1079

U D N VE

en 9 JOURS Condo đẹp, đơn vị góc, 2 phòng ngủ, 1 voi walk in, nhiều cửa sổ, gần tất cả các dịch vụ (trường học, nhà giữ trẻ, công viên, métro Frontenac, giao thông công cộng), walk score 91/100. MLS: 24965302

Montreal Nord

Duplex đẹp với Bachelor (3 logements: 2 X 51/2 và 1 X 31/2) được bảo trì tốt, trong một khu vực yên tĩnh ở Montreal-Nord. Gần các dịch vụ (trường học, công viên, giao thông công cộng. Nhiều tân trang trong những năm qua. Lợi tức hàng năm là 25,740$. Số MLS: 28028743, Giá mới: 424,900$

NOUVEAU VILLE MARIE

Cellulaire

Longueuil, QC, J4H 1C7 Téléphone à l’agence

450-651-1329

U D N E

TÚ HỒNG LÂM

U

D N E V

GRIFFINTOWN

Condo 31/2, dự án EXALTO, toà nhà ở trung tâm Griffintown. Được bảo hành bởi Plan de Garantie ACQ. Gồm chỗ để đồ, lối đi đến hồ bơi trên sân thượng, spa, phòng tắm hơi, chalet urbain, phòng tập thể dục. Lối đi bên trong đến Adonis/SAQ/v.v..., Gần tất cả (WALK SCORE 95). Các cửa hàng nằm ở tầng trệt của toà nhà. MLS: 1266571. Giá : 354,900$

U D N VE

VILLERAY

Triplex 41/2 đẹp, phòng khách double, 2 chỗ đậu xe sân sau, nhà giữ gìn tốt, nhiều tân trang trong nhiều năm qua, khu nhiều người ưa thích, walk score 96, người thuê rất tốt, hết hạn thuê 30/6/2020. Lợi tức 40800$/ năm. Giá: 899 000$

U D N VE

LAVAL

Bungalow đẹp nằm ở trong thành phố Ste-Dorothée, 4 phòng ngủ, sous-sol fini. Nhiều tân trang trong những năm qua. Đất tuyệt vời, có hàng rào và nhiều cây. Gần nhiều dịch vụ. MLS: 12723356. Giá: 379 000$


34

SOÁ 806 20/03/2020

Tin

SỨC KHỎE

MẸO ĂN UỐNG CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ TRÁNH SUY MÒN

SỨC KHỎE

NGỒI NHIỀU LÀM TĂNG NGUY CƠ MẮC BỆNH TIM, ĐỘT QUỴ Một nghiên cứu mới phát hiện phụ nữ lớn tuổi ngồi liên tục cả ngày có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

N

hiều nhà khoa học và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe mô tả việc ngồi như một hiểm họa của sức khỏe thời hiện đại. Thậm chí nhiều người ngồi cả trong lúc làm việc và lúc nghỉ ngơi. Một nghiên cứu trước đây với gần 6.000 người trên 18 tuổi ở Mỹ cho thấy 1/4 số người ngồi hơn 8 giờ mỗi ngày. Nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy chỉ có 3% số người được hỏi cho biết họ ngồi dưới 4 giờ mỗi ngày và hoạt động nhiều hơn. Giờ đây, một nghiên cứu mới, được đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, đã xem xét thói quen ngồi lâu của phụ nữ sau mãn kinh - bị thừa cân và béo phì, ở độ tuổi khoảng 55 trở lên. Lâu nay, người ta vẫn cho rằng phụ nữ ít có nguy cơ mắc bệnh tim, mặc dù đây thực sự là nguyên nhân gây tử vong số một ở phụ nữ, tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Dorothy Sears, từ Đại học Giải pháp Y tế thuộc Đại học Arizona ở Phoenix (Mỹ), nói với tờ Medical News Today. 1/3 phụ nữ chết vì bệnh tim Có đến 1/3 phụ nữ chết vì bệnh tim, tiến sĩ Sears cho biết. Phụ nữ lớn tuổi, sau mãn kinh, thường có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, như bệnh tim mạch và tiểu đường loại 2. Vì lý do này, điều quan trọng là phải hiểu các thói quen sống ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh tim mạch như thế nào. Bằng chứng cho thấy việc ngồi lâu không những ngày càng thịnh hành mà còn dẫn đến bệnh tim và nguy cơ tử vong, đặc biệt là ở người lớn tuổi. Vì vậy, đối với phụ nữ sau mãn kinh thường bị thừa cân hoặc béo phì, những người thường có thói quen ngồi lâu, có nguy cơ rối loạn chuyển hóa cơ tim rất cao, tiến sĩ Sears cảnh báo. Nghiên cứu đã xem xét 518 phụ nữ với

Để dự phòng tình trạng suy mòn, người bệnh ung thư cần một chế độ dinh dưỡng đặc biệt và hợp lý.

S

độ tuổi trung bình là 63 và bị béo phì nhẹ. Những người tham gia được đeo một thiết bị theo dõi hoạt động thể chất và thời gian ngồi của họ trong 14 ngày và sau đó được xét nghiệm máu để đo lượng đường trong máu và mức kháng insulin. Tập thể dục không giảm thiểu được rủi ro Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc ngồi lâu đối với chỉ số khối cơ thể và vòng eo lớn hơn, cũng như lượng đường trong máu lúc đói, mức insulin, triglyceride và khả năng kháng insulin đều cao hơn. Tất cả những điều này là các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim và đột quỵ. Những phát hiện đã làm các nhà nghiên cứu vô cùng ngạc nhiên. Họ đã nghĩ rằng việc ngồi lâu sẽ tác động đến mức độ kháng insulin, nhưng không ngờ mức độ tác động lại mạnh như vậy, tiến sĩ Sears cho biết. Kết quả cho thấy cứ mỗi giờ ngồi thêm mỗi ngày dẫn đến tình trạng kháng insulin tăng hơn 7%, và cứ thêm 15 phút ngồi liên tục sẽ làm tăng gần 9% mức kháng insulin. Không chỉ vậy, kết quả còn cho thấy, tập thể dục cũng không giảm thiểu được tác hại của việc ngồi nhiều này. Bằng chứng từ nghiên cứu này cho thấy ngồi nhiều là nguy cơ sức khỏe chuyển hóa tim, tiến sĩ Sears cho biết. Các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo mọi người nên giảm thời gian ngồi, giảm tổng thời gian ngồi hằng ngày và số lần ngồi lâu, bên cạnh việc khuyến khích tập thể dục. Các nghiên cứu khác cho thấy thay thế thời gian ngồi bằng việc đứng hoặc hoạt động nhẹ có thể thúc đẩy sức khỏe ở người già. Bằng chứng cho thấy nên liên tục đứng dậy sau một khoảng thời gian ngồi, ví dụ cứ sau 30 phút ngồi, nên đứng dậy đi lại tập vài động tác trong vài phút, đồng thời không nên ngồi nhiều hoặc ngồi lâu, tiến sĩ Sears cho biết.

uy mòn ung thư là hội chứng gây nên do nhiều nguyên nhân, dẫn tới mất khối cơ liên tục mà không thể cải thiện được bằng hỗ trợ dinh dưỡng thông thường. Hậu quả là làm cơ thể suy giảm dần các chức năng. Một vài mẹo nhỏ với người bệnh ung thư: - Chán ăn: Theo bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, người bệnh nên ăn nhiều bữa trong ngày, trình bày thức ăn đẹp mắt, hấp dẫn. Đồng thời, tập thể dục hoặc đi bộ nhẹ trước khi ăn. Ăn món tráng miệng giàu năng lượng như bánh giàu năng lượng, phô mai… - Khô miệng Cần chế biến thực phẩm nhỏ mềm hoặc dạng lỏng như súp. Người bệnh có thể ngậm hoặc nhai kẹo cao su để kích thích tiết nước bọt. Lưu ý giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, súc miệng trước và sau bữa ăn. - Nôn, buồn nôn: Bệnh nhân tránh thực phẩm vị mạnh, tanh, nóng, cay; uống đủ nước; ăn thực phẩm dễ tiêu hóa. Có thể ngậm kẹo, chanh, bạc hà nếu trong họng, miệng có mùi khó chịu. Đồng thời cần chia nhiều bữa nhỏ trong ngày, thực phẩm mềm, lỏng, dễ tiêu hóa. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, tạiViệt Nam khoảng 80% bệnh nhân ung thư bị sụt cân, 30% chết vì suy kiệt trước khi qua đời do khối u. Đa số bệnh nhân ung thư chỉ tập trung vào điều trị mà chưa chú trọng đến chế độ dinh dưỡng để nâng cao thể trạng. Rất ít bệnh nhân quan tâm đến việc ăn uống thế nào cho hợp lý. Nhiều bệnh nhân thiếu hiểu biết, do lo sợ bệnh ung thư phát triển hoặc tái phát còn ăn kiêng quá mức dẫn đến sụt cân, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sức

khỏe và chất lượng cuộc sống. Trong khi đó, dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong chăm sóc người bệnh ung thư. Mục đích nhằm hồi phục tình trạng suy mòn/suy dinh dưỡng, giúp ngăn ngừa các biến chứng và giảm nguy cơ tử vong liên quan đến ung thư. Các phương pháp điều trị ung thư như hóa trị, xạ trị, liệu pháp miễn dịch… có thể khiến người bệnh ăn ít hơn và giảm cân. Mục tiêu dinh dưỡng trong thời gian này là duy trì cân nặng lý tưởng và áp dụng một chế độ ăn cân đối, lành mạnh để cung cấp năng lượng, sửa chữa, phục hồi và điều trị bệnh. Ngoài ra, một số phương pháp điều trị khác lại có thể gây mất mô nạc, chẳng hạn như cơ bắp, làm giảm quá trình trao đổi chất. Do đó, với từng trường hợp cụ thể, các nhân viên y tế sẽ đưa ra những lời khuyên dinh dưỡng khác nhau. Một lưu ý trong chế độ ăn của bệnh nhân ung thư: - Ăn ít nhưng đủ dinh dưỡng, giàu năng lượng và giàu đạm. Bổ sung thêm các sản phẩm giàu dinh dưỡng (sữa dinh dưỡng). - Kiểm soát được lượng thức ăn mà người bệnh ăn vào. - Nên uống nước trước hoặc sau bữa ăn 30 phút. Tránh uống nước trong khi ăn vì điều này có thể làm giảm sự ngon miệng. - Không nên ăn uống đồ có đường, nước ngọt, thức ăn nhiều chất béo. - Thường xuyên thay đổi cách chế biến và màu sắc của thức ăn để tăng sự hấp dẫn. - Tránh ngửi mùi thức ăn khi đang chế biến. - Giữ vệ sinh răng, miệng. - Nếu không ăn được thức ăn thông thường thì chuyển sang chế độ ăn nhỏ, mềm, nhuyễn (cháo, súp...) - Khi người bệnh không ăn được hoặc ăn uống thông thường không đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng thì phải có các phương pháp hỗ trợ nuôi dưỡng hoặc nuôi dưỡng thay thế.


SỨC KHỎE

PHẢI LÀM GÌ KHI BẠN ĐÃ LỠ ĂN QUÁ NHIỀU?

SOÁ 806 20/03/2020

không sao

Ngay cả khi giữ một kế hoạch ăn uống đều đặn, nhiều người vẫn có xu hướng ăn quá mức vào các ngày lễ. Nếu chỉ vậy thì không cần phải lo lắng, tiến sĩ Kristen Smith, chuyên gia dinh dưỡng từ Viện Dinh dưỡng và Ẩm thực Nếu bạn thỉnh thoảng ăn quá nhiều, như vào ngày lễ, sẽ không ảnh hưởng đến cân Mỹ, cho biết. nặng chung của bạn. Một vài bữa ăn có lượng calo cao hơn sẽ không ảnh hưởng đến cân nặng hoặc tình trạng sức khỏe tổng thể. Dạ dày là cơ quan có thể đàn hồi, vì vậy nó có thể giãn ra để chứa thêm thức ăn khi ăn nhiều hơn. Nhưng bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi ăn quá mức. Vì dạ dày căng quá mức có thể gây đau dạ dày, đầy hơi, khó tiêu hoặc buồn nôn. Cũng có thể bị ợ nóng khi dạ dày quá căng gây áp lực lên cơ thắt ngăn cách dạ dày và thực quản, khiến cho a xít từ dạ dày trào ngược trở lại thực quản. Để giảm cảm giác khó chịu sau khi đã lỡ ăn nhiều, hãy thử các cách sau, theo Insider. • Đi dạo

H

ầu hết chúng ta từng trải qua những lúc lỡ ăn quá nhiều. Mặc dù không thể làm gì để cứu vãn tình thế, vẫn có một số bước có thể thực hiện để cảm thấy dễ

Đi bộ làm cho dạ dày mau hết thức ăn hơn, mặc dù có thể không giúp giảm cảm giác đầy hơi và no. Tuy nhiên, khi dạ dày mau trống hơn, sẽ giảm các triệu chứng ợ nóng hoặc trào ngược a xít. Đừng mong đợi đốt cháy tất cả lượng calo hấp thu sau khi ăn nhiều, nhưng hoạt động thể chất có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa, tiến sĩ Smith nói. Tiến sĩ Smith khuyên nên đi bộ ít nhất 5 - 10 phút, điều này cũng có thể giúp cân bằng lượng đường trong máu - có thể tăng đột biến sau khi ăn quá mức. Khi lượng đường trong máu tăng đột chịu hơn và duy trì thói quen ăn uống bình biến, insulin sẽ được tiết ra và chuyển thường. lượng đường dư thừa trong máu đến dự trữ trong cơ bắp hoặc gan, để đốt cháy làm Thỉnh thoảng mới ăn nhiều thì nhiên liệu hoặc dự trữ dưới dạng chất béo.

35

Đi bộ sau khi ăn có thể giúp tránh tích trữ nhiều chất béo. • Nhâm nhi nước hoặc đồ uống ít calo Khi ăn một bữa ăn lớn, bạn có thể hấp thu rất nhiều natri mà không nhận ra, từ đó khiến cơ thể giữ nước và cảm thấy đầy hơi. Uống nước có thể giúp đào thải bớt lượng natri từ thực phẩm đã ăn, tiến sĩ Smith nói. Nhưng hãy cẩn thận không nên uống nhiều nước ngay sau khi ăn, vì có thể làm giãn dạ dày hơn nữa và gây đau bụng, tiến sĩ Smith giải thích. Chỉ nên uống từ 120 240 ml nước và sau đó bù nước từ từ trong suốt cả ngày. • Đừng đi nằm ngay Mặc dù bạn có thể cảm thấy mệt sau khi ăn nhiều, hãy cố gắng đừng đi nằm hoặc đi ngủ. Theo nghiên cứu gần đây, tư thế ngồi sẽ giúp dạ dày mau hết thức ăn hơn. Đi nằm sau khi ăn cũng có thể khiến dễ bị trào ngược a xít vì việc nằm gây áp lực lên cơ giữ dạ dày ngăn a xít khỏi trào ngược. • Lên kế hoạch cho bữa ăn tiếp theo Lên kế hoạch trước có thể giúp bạn kiểm soát bữa ăn của mình. Nhiều người có cảm giác đã lỡ ăn nhiều rồi, nên cứ thế mà ăn nhiều luôn trong cả ngày, tiến sĩ Smith nói. Đối với bữa ăn tiếp theo, nên chọn protein nạc, trái cây, rau quả và ngũ cốc nguyên hạt. Điều này có thể giúp ngăn chặn việc tiếp tục ăn quá độ và kém lành mạnh. • Đừng căng thẳng Đừng hoảng sợ, cố gắng đừng căng thẳng nếu đã lỡ ăn quá nhiều, đặc biệt nếu chỉ lâu lâu mới ăn nhiều một lần. Sẽ không thể tăng cân hoặc có vấn đề gì về sức khỏe chỉ sau một bữa ăn nhiều, theo Insider.

POLYCLINIQUE IBERVILLE & PHARMACIE FAMILIPRIX 7141 IBERVILLE (GÓC JEAN TALON) TEL: 514-727-8963

2500 JEAN TALON (GÓC D’ IBERVILLE)

Métro D’IBERVILLE

BÁC SĨ TỔNG QUÁT BÁC SĨ CHUYÊN KHOA * mắt (ophtalmologue) * Tai, mui, họng (ORL) * Giải phẫu (chirurgien) * Tim ( cardiologue)

LUU THI THANH THAO

PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE

514 727-8967

- Physiothérapeute (vật lý trị liệu) - Osthéopathe (nắn xương) Giờ khám bệnh: Từ thứ hai đến thứ bảy IBERV ILLE

JEA N-T ALO N

Pharmacie

IBERV ILLE

Clinique médica le

GIỜ Thứ Thứ Thứ

MỞ CỬA Hai đến Thứ Tư : 9h - 19h Năm đến Thứ Sáu : 9h - 20h Bảy : 9h-17h

Quý Đồng Hương sẽ được phục vụ tận tình và hướng dẫn bằng tiếng Việt * GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Những dịch vụ được cung cấp như sau: * Đo huyết áp và thử tiểu đường * Tư vấn về thuốc ngừa thai khẩn cấp * Chuẩn bị hộp phân phối thuốc hằng ngày (dosettes, dispills) * Bồi thường thuốc trực tiếp với các cơ quan CSST, SAAQ, IVAC Có bán thuốc dược thảo và sản phẩm thiên nhiên (dầu hải cẩu OMEGA 3, lộc nhung hưu Cervifor, sữa Ong Chúa, collagène, Quinton nước biển v.v...)


36

SOÁ 806 20/03/2020

Tin

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

QUẠ VÀ MỘT SỐ LOÀI VẬT CŨNG CÓ TRÍ TUỆ NHƯ NGƯỜI? Hãy xem điều này có quen thuộc không: bạn làm việc suốt ngày tại nơi làm việc dưới áp lực của thời hạn, hối hả chạy đến các cuộc họp, viết vội email, cảm thấy bận rộn, và gần như muốn nín thở.

Tên của con quạ là Betty. Và nó đang trở thành ngôi sao. Một nhóm các nhà khoa học của Đại học Oxford kinh ngạc quan sát nó tuỳ tiện nhặt lên một đoạn dây kim loại trong lồng, sau đó sử dụng một vật thể gần đó để uốn cong ở một đầu, biến dây kim loại thành một chiếc móc. Chiếc móc này giúp Betty nâng một chén thịt nhỏ từ bên trong một ống nhựa lên. Bữa trưa đã sẵn sàng với mẩu tim lợn ngon lành. Không có gì đặc biệt Quay lại thời điểm đó, vào năm 2002, kỳ tích của Betty khiến mọi người kinh ngạc. Làm thế nào mà con quạ này có thể giải quyết một vấn đề phức tạp như thế một cách tự nhiên đến vậy? Nó cho thấy khả năng dùng đầu óc giống như ở con người chúng ta. Con quạ này, như các dòng tít báo chạy, là một con vật thông minh tuyệt vời. Trừ việc Betty không hẳn là đặc biệt như một số người nghĩ ban đầu. Nhiều năm sau, nghiên cứu cho thấy những con quạ ở New Caledonia cũng có thói quen uốn cong các vật dụng. Trong tự nhiên, chúng làm việc đó hoài. Ban đầu các nhà quan sát đã bị giật mình trước hành vi của Betty vì có vẻ như nó đã tự nghĩ ra cách làm chiếc móc này khi

đang bay. Giống như kỹ sư phát minh ra một cỗ máy mới. Trên thực tế, loài quạ New Caledonia đã tiến hóa để biết làm ra các chiếc móc từ cành cây mềm để phục vụ cho việc tìm kiếm thức ăn hàng ngày của chúng. Đó không phải là khoảnh khắc tài năng mà là biểu hiện của bản chất. "Tôi không muốn hạ thấp khả năng nhận thức của nó," Christian Rutz tại Đại học St Andrews, nói. "Ít nhất, nó buộc chúng ta phải đánh giá lại xem hành vi của Betty giúp chúng ta mở mang như thế nào." Quạ New Caledonia thuộc về họ nhà quạ. Trong những năm gần đây, bộ não của loài quạ này đã được nghiên cứu kỹ hơn bao giờ hết. Không có gì nghi ngờ rằng một số cá thể thể hiện trí thông minh ấn tượng. Nhưng thông minh là một chủ đề mờ mịt. Chính xác nó là gì ngay từ đầu? Và tại sao nó tiến hóa? Loài quạ đang giúp chúng ta trả lời những câu hỏi này. Trí thông minh bắt nguồn từ bộ não. Loài linh trưởng thông minh - bao gồm cả con người - có một cấu trúc đặc biệt trong bộ não được gọi là tân vỏ não. Người ta cho rằng chính cấu trúc này tạo điều kiện cho nhận thức bậc cao. Đáng chú ý là loài quạ không có cấu trúc này. Thay vào đó, chúng đã phát triển các cụm neuron thần kinh dày đặc vốn cho chúng khả năng trí tuệ tương tự.

Loại não cụ thể không thực sự quan trọng - quạ và linh trưởng giống nhau ở một số khả năng cơ bản về giải quyết vấn đề và tính linh hoạt, tức là có thể thích nghi và thay đổi trước những thông tin và kinh nghiệm mới. Đây là ví dụ về tiến hóa hội tụ, khi mà các lịch sử tiến hóa hoàn toàn khác nhau đã dẫn đến đặc tính hay hành vi giống nhau. Con người không phải giỏi nhất? Con người dễ nhận thấy tại sao những gì mà loài quạ có thể làm là hữu ích. Từ việc xác định những người trước đây từng là mối đe dọa đối với những người khác cho đến sử dụng cử chỉ để giao tiếp - chúng ta cũng dựa vào những năng lực như thế này. Rutz không hề mơ hồ. Một số loài chim, như loài quạ New Caledonia mà ông nghiên cứu - có thể làm những điều kỳ diệu. Trong một nghiên cứu được công bố hồi đầu năm, ông và các đồng tác giả đã mô tả làm sao loài quạ New Caledonia tìm kiếm một loại nhánh cây cụ thể để làm ra chiếc móc của chúng. Các thí nghiệm cho thấy những con quạ đã tìm thấy nhánh cây chúng muốn ngay cả khi nhánh cây đó bị che giấu dưới lá của một loài thực vật khác. Điều này cho thấy rằng những con chim chọn loại vật liệu mà chúng biết là thích hợp để làm ra cái móc. Ta không thể nào sử dụng cờ lê để đóng đinh, phải không? Trong tự nhiên, loài quạ New Caledonia sử dụng những chiếc móc này để bắt côn trùng ra khỏi những chiếc lỗ, ví dụ như trong thân cây. Những hình ảnh về hành vi này đã được máy quay ghi lại. Chúng ta có thể nghĩ rằng một số động vật thông minh hơn những con khác - với con người ở mức cao nhất của cây phân loài. Dĩ nhiên, con người phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ để sinh tồn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta giỏi nhất trong mọi công việc đòi hỏi trí tuệ. Tinh tinh, ông Dakota McCoy tại Đại học Harvard lưu ý, đã được chứng tỏ là sở hữu trí nhớ ngắn hạn tốt hơn con người. Điều này có thể giúp chúng ghi nhớ chỗ có thức ăn trong tán rừng chẳng hạn. Xếp hạng trí thông minh của động vật dường như ngày càng là một việc làm vô nghĩa nếu chúng ta xem xét điều thực sự quan trọng: loài vật đó thích nghi tốt đến mức nào trong không gian sinh tồn của nó. Trí thông minh, trước hết, là phương tiện để tiến tới chuyên môn hóa. Như Rutz đã giải thích, phân tích trí thông minh của loài quạ 'không thể tách khỏi lịch sử tự nhiên của chúng'. Và loài quạ New Caledonia còn lâu mới là loài duy nhất ngoài con người đã phát triển được khả năng sử dụng các công cụ. Danh sách các loài động vật khác có chung đặc tính này còn có tinh tinh, vẹt, cá sấu và thậm chí cả cua. 007 giải đố Tuy trí tuệ có thể giúp sinh vật làm được những điều cần thiết để sinh tồn trong môi trường của chúng, nhưng các loài động vật khác lại dựa vào các phương tiện khác. Nếu một con quạ phải sử dụng năng lực trí tuệ và công cụ để lấy được thức ăn khó tiếp cận thì hươu cao cổ chỉ cần vươn chiếc cổ dài của nó. Các bánh răng thông minh chỉ là có thêm một công cụ nữa từ hộp dụng cụ của sự tiến hóa. Điều đó có nghĩa là động vật 'thông minh' đôi khi có thể làm được những việc vượt ra những gì mà tự nhiên đòi hỏi. Trong đoạn phim trích từ series của Nguồn tin, Bên trong não động vật, Chris Packham quan sát một con quạ New Caledonia, biệt danh 007, giải một câu đố được tạo dựng nhân tạo bao gồm tám bước riêng biệt. Thành tích này dường như làm màn trình diễn làm chiếc móc khiêm tốn của Betty

trở nên nhỏ bé. Một con quạ giờ đây đã được chứng tỏ có thể vận dụng trí tuệ của nó để giải quyết vấn đề ở trình độ cao. Đó là tình huống mà con quạ này sẽ không bao giờ gặp phải trong môi trường hoang dã, nhưng nó vẫn thực hiện xuất sắc. Đúng vậy, 007 đã học được các bước riêng lẻ có tác dụng như thế nào nhưng giải quyết chúng theo trình tự đưa ra một thách thức thậm chí còn lớn hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy rằng loài chim này có thể lên kế hoạch trước ở một mức độ nào đó. Có thể còn nhiều điều thú vị khác mà 007 và đồng loại của nó có thể làm nhưng chúng ta vẫn chưa thử cho chúng làm. McCoy, giống như Rutz, cũng nghiên cứu loài quạ New Caledonia. Trong một nghiên cứu công bố hồi năm ngoái, bà và các đồng nghiệp mô tả một thí nghiệm được thiết kế nhằm để cho thấy liệu tâm trạng của những con quạ này có bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng công cụ hay không. Những con quạ New Caledonia được huấn luyện để nhận ra rằng một hộp ở phía kia bàn có nhiều thực phẩm hơn chiếc hộp ở phía bên kia. Sau đó, chúng được đưa cho một chiếc hộp khác ở giữa bàn mà không biết có bao nhiêu thịt bên trong. Lạc quan hơn? Những con quạ nào mà gần đây đã sử dụng dụng cụ để lấy thức ăn từ trong vật đựng tiến đến chiếc hộp bí ẩn nhanh hơn những con không sử dụng công cụ. Điều này chỉ ra rằng sử dụng công cụ làm cho những con quạ lạc quan hơn, McCoy nói. Điều đó không có nghĩa là chúng nhất thiết phải 'hạnh phúc', bà nói thêm - nhưng nó cho thấy mối quan hệ tích cực giữa việc sử dụng công cụ và kỳ vọng. Trí thông minh, McCoy nói, có thể rất thú vị. Nó mở ra cánh cửa cho những hành vi không nhất thiết là cần thiết cho sự sinh tồn. Thật ra, quạ có thể giống chúng ta không phải chủ yếu là vì chúng thông minh mà là vì đôi khi chúng dùng sự thông minh của mình đơn giản chỉ là để cho vui - và chúng ta cũng vậy. Những con quạ mà McCoy nghiên cứu có sự tò mò tự nhiên, bà nói. Chúng táo tợn chộp lấy thiết bị khoa học và bay đi trong chuồng. Nhất là các con quạ còn nhỏ, bà cho biết, rất thích chơi. Con người không khác là mấy, bà lập luận. "Chúng ta có bộ não rất to nhưng chúng ta dùng chúng để chơi ô chữ - đó không phải là mục đích của việc chọn lọc trong quá trình tiến hóa." Người ta có thể lập luận rằng có những lợi ích thực dụng cho nỗ lực tinh thần như vậy. Nó giữ cho tâm trí nhạy bén, nó củng cố các khả năng - tất cả là để thích nghi hơn để tồn tại. Nhưng nếu có niềm vui trong đó hoặc nếu nó có tác dụng không ngờ, người ta cũng có thể nói rằng hoạt động đó chỉ là một phần của những gì làm cho cuộc sống thêm màu sắc. Những con quạ New Caledonia, giống như chúng ta và các động vật thông minh khác, cũng có tâm trạng và ký ức. Chiến lược và kỳ vọng. Chúng dường như có thể xử lý những vấn đề phức tạp một cách tuyệt vời. Sự tiến hóa giúp điều này có thể trở thành hiện thực. Nhưng sự nhận thức, giống như chính cuộc sống, phục vụ nhiều hơn là một nhu cầu. Trí thông minh của động vật giúp cho tất cả hiện tượng hấp dẫn có thể xảy ra. Một con khỉ đột nhận ra ngôn ngữ của con người. Một con quạ giải câu đố. Một con vẹt biết kể chuyện cười. Thiên nhiên đem đến các nốt nhạc, nhưng bộ não động vật tạo ra âm nhạc. Trí tuệ, như người ta vẫn nói, là giới hạn duy nhất.


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

SOÁ 806 20/03/2020

37

'KINH SỢ' TRƯỚC CHIÊU TRÒ TRANH SỦNG TÀN KHỐC VÀ ĐẪM MÁU CỦA CÁC PHI TẦN TRONG CUNG CẤM THỜI XƯA

ĐIỀU ÍT BIẾT VỀ CUỘC ĐỜI ĐAU KHỔ CỦA NÀNG CÁCH CÁCH XINH ĐẸP CUỐI CÙNG CỦA TRUNG QUỐC

Cuộc sống những thê thiếp ở thế giới cổ đại thường gặp khá nhiều trắc trở, bị ganh ghét, đố kỵ, đối xử tàn nhẫn...

Ít ai biết rằng, nàng Cách cách được mệnh danh là xinh đẹp nhất triều đại nhà Thanh đã phải trải qua một cuộc sống cô đơn và cơ cực khi về già...

V

ào thời cổ đại, những người được chọn làm phi tần của hoàng thượng sẽ được sống trong thâm cung lầu son gác tía, hàng ngày được ăn ngon, mặc đẹp có kẻ hầu người hạ. Nhìn vào địa vị và cuộc sống đó, đây chính là niềm mơ ước, khát khao của rất nhiều thiếu nữ. Thậm chí, nó còn trở thành mục tiêu phấn đấu của rất nhiều dòng tộc lớn, muốn có con gái được làm phi tần của hoàng thượng để được hưởng niềm vinh hạnh đó. Hậu cung của hoàng đế Trung Quốc thường có hàng ngàn phi tần, mỹ nữ. Mỗi người đều cố gắng gây được chú ý và yêu thương của hoàng đế. Đặc biệt, họ luôn tìm cách sinh được hoàng tử cho nhà vua vì quan niệm "mẹ sang nhờ con". Không ít mỹ nữ được hoàng đế ân sủng và sinh hạ được hoàng tử được nhà vua phong thưởng làm quý phi, thậm chí trở thành hoàng hậu. Một minh chứng điển hình cho trường hợp này là Vệ Tử Phu. Vệ Tử Phu là mỹ nhân ở đời Tây Hán Võ Đế. Xuất thân nghèo hèn ở Bình Dương, từng làm ca nữ tại phủ Bình Dương công chúa nhưng về sau lọt vào mắt xanh của Hán Vũ Đế. Vệ Tử Phu được Hán Vũ Đế vô cùng sủng ái bởi nhan sắc xinh đẹp và đức hạnh, thông minh của bà. Sau đó, Vệ Tử Phu được đưa vào cung. Kể từ sau khi tiến cung, Vệ Tử Phu bị hoàng hậu Trần A Kiều ganh ghét, đố kỵ nên nhiều lần bày mưu kế hãm hại nhằm giết chết mỹ nữ này nhưng không thành. Cuối cùng, mọi chuyện bị bại lộ nên Hán Vũ Đế vô cùng giận dữ, phế Trần A Kiều và lập Vệ Tử Phu làm hoàng hậu. Nhưng đó chỉ là sự hào nhoáng vẻ ngoài. Mấy ai biết được sự thật nghiệt ngã về đời sống của các phi tần chốn thâm cung. Khi được chọn làm phi tần, thì cũng là lúc các nàng sẽ bắt đầu tham gia vào một cuộc chiến “tranh sủng” vô cùng tàn khốc. Cho dù là được sủng ái hay phải tranh giành để được sủng ái thì cũng đều gam go, ác liệt và nguy hiểm không kém gì chiến trường, thậm chí cũng phải đổi cả tính mạng. Trong cuộc chiến này, họ đều phải sử dụng đủ các thủ đoạn, các kỹ xảo để được hoàng thượng để mắt đoái thương. Những việc này cũng lấy đi của họ rất nhiều thời gian, trí lực và cả những giọt nước mắt cay đắng, thậm chí có cả đổ máu. Sống kiếp hậu phi, họ thật sự rất đáng thương. Bao nhiêu người phải tranh nhau một người đàn ông. Họ thật sự không được

yêu thương và hưởng hạnh phúc của tình yêu thật sự. Họ chỉ là công cụ “truyền giống”, hay "đồ chơi" cho thiên tử được nuôi trong thâm cung. Nhưng cay đắng, bẽ bàng thay ngay đến cái “nghĩa vụ” được làm đồ chơi hay công cụ giải khuây, họ cũng phải khó khăn lắm mới có được. Đây chính là sự phán ảnh chân thực tính vô nhân đạo, tàn nhẫn của chế độ phong kiến. Nhắc đến sự cảnh giác trong hậu cung phải kể đến mỹ nhân Trịnh Tụ, một trong những phi tần được Sở Hoài vương rất mực sủng ái. Tương truyền để cầu hòa, Hoàng đế nước Ngụy đã dâng lên Hoàng đế nước Sở lúc bấy giờ là Sở Hoài một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nàng đẹp đến mức Hoài vương vừa nhìn thấy đã không thốt nên lời, bước chân run rẩy. Trịnh Tụ như thể cũng bị nét đẹp của Ngụy mỹ nhân làm mụ mị, nàng không những không ghen ghét đố kị mà còn chủ động chăm sóc cho Ngụy mỹ nhân từ bữa ăn đến giấc ngủ, tặng cho mỹ nhân những bộ y phục lộng lẫy, những đồ trang sức quý hiếm, dần dần 2 người thân thiết như chị em ruột thịt. Sở vương biết được điều đó rất đỗi vui mừng, xem Trịnh Tụ là người hiểu đại cuộc, không có lòng đố kị ghen ghét, xứng đáng trở thành tấm gương cho hậu cung. Có được sự ưu ái của Đế vương, Trịnh Tụ càng nhẹ nhàng khuyên nhủ “cô em gái”: “Muội muội, mặc dù muội thiên sinh xinh đẹp, quốc sắc thiên hương nhưng vẫn còn một chút thiếu sót, mũi của muội không được đẹp, Hoàng đế rất không vừa lòng”. Nghe đến đó tiểu mỹ nhân lo sợ nắm tay Trịnh Tụ: “Vậy muội phải làm thế nào? Tỉ tỉ nhất định phải giúp muội”. Trịnh mỹ nhân nhẹ nhàng an ủi: “Không sao cả, lần sau mỗi lần gặp Hoàng đế muội đeo một tấm khăn che đi khuôn mặt là được, như vậy vừa che được mũi vừa làm cho Hoàng đế mộng mị với sắc đẹp của muội”. Ngụy mỹ nhân nghe xong rối rít cảm ơn Trịnh mỹ nhân đã bày kế. Một thời gian sau, ngạc nhiên trước những hành động lạ lùng của Ngụy mỹ nhân, Hoàng đế Sở Hoài nói với Trịnh mỹ nhân: “Không hiểu sao gần đây Ngụy mỹ nhân thường đeo mạng che mặt mỗi khi gặp trẫm”. Lúc bấy giờ Trịnh Tụ lại trở mặt nói: “Vị mỹ nhân này còn trẻ không hiểu chuyện, đã được Hoàng thượng yêu

V

ương triều nhà Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc, đồng thời cũng là điểm khởi đầu của thời kỳ cận đại. Đây được coi là thời kỳ huy hoàng của Trung Quốc, nhưng cũng chính triều đại này đã đẩy đất nước ấy vào tình cảnh khốn khó. Công chúa nhà Thanh được gọi là cách cách. Khi còn sống trong cung, các cách cách nhà Thanh như những bông hoa đầy hương sắc. Họ được ăn ngon mặc đẹp, được học hành đủ lễ nghi, một bước lên xe xuống xe, đầy kẻ hầu người hạ. Nhưng nỗi thống khổ của họ ít ai hiểu được. Họ chính là những con tốt thí trong các cuộc hôn nhân đầy tính toán chính trị. Họ phải sống cuộc sống hôn nhân đầy cô đơn, gò bò. Rất nhiều nàng đã phải sống trong ấm ức, tương tư sầu muộn mà chết yểu. Các cách cách nhà Thanh phần lớn đều không có con. Và nổi tiếng nhất trong những nàng cách cách cuối cùng của triều đại Thanh được coi là xinh đẹp nhất đó chính là: Nàng là Vương Mẫn Đồng (1913-2003), hay còn có tên Mãn là Hoàn Nhan Lập Đồng Kí. Vương Mẫn Đồng là con gái của Hoàn Nhan Lập Hiền và Cách Cách Ái Tân Giác La Hằng Huệ (cháu gái của Vua Càn Long). Vương Mẫn Đồng sở hữu gương mặt thon thả, làn da trắng mịn không tì vết. Tuy nổi tiếng xinh đẹp, nữ tính và tài giỏi, nhưng cuộc đời của nàng Cách Cách này lại không hề viên mãn, thậm chí còn bị coi là bất hạnh khi phải chứng kiến sự suy vong của triều đại và sống chung với sự cô đơn, bệnh tật khi về già. Tương truyền, Vương Mẫn Đồng đã sớm phải lòng Vua Phổ Nghi. Nàng Cách cách xinh đẹp luôn cố gắng học múa, học đàn để chiều lòng người trong mộng. Tuy nhiên, Phổ Nghi chưa bao giờ có ý định kết hôn với nàng, bởi ông mến như vậy mà nàng ta còn chê hoàng thượng hôi, mỗi lần gần đều phải đeo mạng che mũi”. Sở Hoài nghe xong đùng đùng tức giận ra lệnh cắt bỏ mũi của vị mỹ nhân xấu số kia. Như vậy Trịnh Tụ không cần ra tay cũng hủy hoại được nhan sắc của tình địch. Tuy nhiên, có những thê thiếp, phi tần mỹ nữ ở hoàng cung cho tới lúc chết cũng

không có tình cảm với một mẫu phụ nữ tề gia nội trợ nhạt nhòa. Thế nên, vị Hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh luôn tìm cách tránh gặp mặt nàng. Cũng chính vì tình cảm sâu đậm dành cho Phổ Nghi mà nàng Cách cách si tình đã lắc đầu trước 4 cuộc hôn nhân "môn đăng hộ đối" và sống cô đơn tới già. Theo sử sách ghi chép lại, ngay từ khi mới hơn 10 tuổi, vua Phổ Nghi đã có ngoại hình tuấn tú, lông mày rậm. Một lần, nhận lời mời của cha Mẫn Đồng, vua Phổ Nghi đã tới nhà của Mẫn Đồng uống rượu. Gia đình nàng vốn dĩ rất sùng bái vua Phổ Nghi nên mẹ nàng đã đích thân chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon và cho Vương Mẫn Đồng đứng rót rượu tiếp đãi vua. Hôm ấy, vua Phổ nghi uống say, thỉnh thoảng ông lại quay sang cười nói rất vui vẻ với Mẫn Đồng. Ngay cả khi nhà Thanh đã tàn lụi, Vương Mẫn Đồng vẫn ôm trọn mối tình đơn phương của mình và lui về sống ở một khu nhà nhỏ xa trung tâm Bắc Kinh. Khác xa với cuộc sống sung túc trước kia, lúc này bà đã phải sống bằng nghề buôn bán đồ cũ và kiếm sống bằng nhiều công việc khác. Từ một nàng cách cách xinh đẹp, đến lúc này, nhan sắc của nàng đã tàn phai đi nhiều, nàng sống trong cảnh cô quạnh không tiền bạc, không người thân thích. Không chỉ nghèo khó, Vương Mẫn Đồng còn phải đối mặt với bệnh đãng trí. Không ai còn nhận ra nàng từng là cách cách xinh đẹp nhất nhì trong triều đại nhà Thanh một thời. Người ta nói rằng nhan sắc của Vương Mẫn Đồng tiêu biểu cho triều đại nhà Thanh, rực rỡ, xinh đẹp nhưng lụi tàn ở tuổi xế chiều. Những năm tháng cuối đời, Mẫn Đồng được hàng xóm cưu mang và qua đời trong nỗi cô đơn. không có cơ hội gặp mặt hoàng đế. Do vậy, cuộc sống của họ trở nên tù túng, u ám và không có tương lai. Nhiều người vào cung từ khi còn rất trẻ và phải chết già trong sự cô đơn, tù túng ở cung cấm. Số phận của thê thiếp, phi tần của hoàng đế Trung Quốc càng trở nên bi đát, bất hạnh hơn khi họ bị lựa chọn bồi táng theo vua khi bậc cửu ngũ chí tôn băng hà.


38 Tin

SOÁ 806 20/03/2020

CUỘC SỐNG

CUỘC SỐNG

WARREN BUFFETT BẤT NGỜ TIẾT LỘ, ÔNG KHÔNG SÁNG TẠO RA NGUYÊN TẮC NỔI TIẾNG 25/5 NHƯ "NGƯỜI TA ĐỒN" NHƯNG LỜI KHUYÊN SAU ĐÓ MỚI THÚ VỊ

3 KIỂU TRẺ NGOAN CHƯA CHẮC ĐÃ TỐT Quan niệm "ngoan" của nhiều bậc phụ huynh là đứa trẻ phải nhất nhất nghe lời, phải biết đón ý người khác để được khen ngợi... lại làm hỏng tương lai của trẻ.

25/5 nổi tiếng là quy tắc để đạt đến thành công như ngày hôm nay của Warren Buffet. Nhưng trong một buổi phỏng vấn, ông đã phủ nhận ý tưởng này, ông cho biết mình không phải người sáng tao ra, cũng như chưa bao giờ sử dụng và phổ biến quy tắc này.

S

inh con ra, hẳn cha mẹ nào cũng muốn con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn dạy bảo. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những đứa trẻ khó trị chưa hẳn đã có một tương lai kém thành công hơn những trẻ biết nghe lời. Những đứa trẻ kỷ luật kém, làm bố mẹ đau đầu khi còn nhỏ lại là những trẻ EQ cao, biết cách bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ. Trẻ này thường phá vỡ các quy tắc khô cứng, có năng lực mạnh mẽ khi trưởng thành. Trong khi đó, nhiều đứa bé khi nhỏ ngoan ngoãn, vâng lời, lớn lên lại trở nên hư hỏng, dễ nổi loạn. Trên thực tế, có ba kiểu nuôi trẻ ngoan là sai lầm của cha mẹ. 1. Ngoan là phải nhất nhất nghe lời

W

arren Buffett là một nhà kinh doanh đại tài của thời đại. Ông từng chia sẻ: "Sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại là ở chỗ biết nói không với những điều ít quan trọng". Dù bạn đang ở địa vị nào trong xã hội, học cách nói "không" cũng là chìa khóa để cân bằng, đảm bảo cuộc sống. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm những lời khuyên hữu ích từ nhà đầu tư tài ba này, hẳn sẽ nghe thấy câu chuyện kể về việc Buffett đã hướng dẫn Mike Flynn – phi công cá nhân của ông, cách để hiện thực hóa mục tiêu. Vậy là quy tắc 25/5 – quy tắc để đơn giản hóa cuộc sống ra đời: Bước 1: Viết một danh sách gồm 25 điều bạn muốn đạt được trong sự nghiệp Bước 2: Đánh dấu 5 mục tiêu quan trọng bậc nhất. Đây là những mục tiêu cấp bách và được ưu tiên thực hiện Bước 3: Gạch bỏ hết 20 điều còn lại trong danh sách. Câu chuyện đã kể rằng, Buffett nói với anh phi công: "20 điều còn lại không phải là những ưu tiên sống còn. Vì vậy nếu bỏ công sức theo đuổi chúng chỉ làm anh mất thời gian, tiền bạc, trong khi anh nên nỗ lực hoàn thành 5 mục tiêu trên cùng". Giai thoại này đã được in ấn, xuất bản thành sách, chia sẻ trên hàng ngàn blog và phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, đây không phải câu chuyện có thật! Buffett chưa từng đưa lời khuyên như thế cho phi công của ông hay bất cứ ai. Scott Dinsmore - người sáng lập và CEO

của nền tảng phát triển sự nghiệp Live Your Legend, được cho là người đầu tiên nghe kể về câu chuyện sau khi "gặp một anh chàng thân thiết với một trong những phi công của Warren Buffett". Sau đó, anh ấy đã đăng quy tắc được cho là của Buffett lên trang blog của mình. Alex Banayan – tác giả cuốn sách "The third door" mong muốn thực hiện các cuộc phỏng vấn những người thành đạt để họ chia sẻ con đường và bí quyết làm giàu của mình. Và cơ hội đã đến với anh, năm 2013, Banayan đã đặt vé máy bay đến Omaha, Nebraska để tham dự Đại hội cổ đông 2013 của Berkshire Hathaway. Anh đã được mời đứng lên để đặt câu hỏi: "Ông Buffett, tôi được biết một trong những phương pháp giúp ông tập trung là viết xuống 25 mục tiêu muốn đạt được, chọn ra năm điều quan trọng nhất và gạch bỏ những điều còn lại. Tôi rất tò mò không biết từ đây ông nảy ra quy tắc này và ông còn áp dụng những phương pháp nào khác để quản lý bản thân?". Buffett đã trả lời: "Tôi cũng không biết ai sáng tạo ra quy tắc 25/5 này". Khán giả đã ồ lên cười to, Buffett cho biết ông và người cộng sự của mình, Charlie Munger không đủ kỷ luật để áp dụng những quy tắc này. Buffer nói: "Tôi còn không nhớ phải lên danh sách".

Trong nhiều gia đình, cha mẹ dạy con phải biết nghe lời. Mọi quyết định do bố mẹ đưa ra, con cái phải tuân thủ răm rắp, không được chống đối. Hẳn nhiên việc con cái phụ thuộc cha mẹ là đúng, khía cạnh này cũng cho thấy đứa trẻ gần gũi, gắn bó với đấng sinh thành. Tuy nhiên, trên phương diện khác, bạn cũng cần dè chừng. Trẻ quá phụ thuộc bố mẹ sẽ sống thụ động, không có chủ kiến. Nếu bạn bảo con đi về phía đông, đứa trẻ không bao giờ dám đi về phía tây. Nếu bạn để con tự mình làm việc gì đó, trẻ thậm chí băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu. Trong khi trẻ khác nô đùa, nghịch ngợm bên ngoài sân, con bạn chỉ ru rú trong nhà không dám đi đâu... Những trẻ như vậy lớn lên sẽ luôn ở trạng thái phục tùng, nghe lệnh, không dám có chủ kiến, ý tưởng, cuộc sống lúc nào cũng trong trạng thái bị động. Khi ra trường đời, trẻ sẽ không tự tin trước bất cứ quyết định nào trong cuộc sống. 2. Ngoan là phải tự hiểu chuyện Nhiều cha mẹ trách phạt con khi bé

ra quy tắc này có làm giảm giá trị hay tác dụng của nó? Tất nhiên là không. Nhưng nó có hiệu quả đến đâu sẽ phụ thuộc vào khả năng mỗi người. Quy tắc này yêu cầu ký luật thép, ý chí mạnh mẽ và biết kiểm soát bản thân chỉ tập trung vào năm mục tiêu duy nhất. Phương pháp này giúp bạn định hướng rõ đích đến của mình và tập trung thực hiện chúng. Hơn nữa. hiệu quả của nó đã được khẳng định bởi nhiều người thành công khác. Áp dụng quy tắc 25/5 để tối ưu hóa Điều này làm chúng ta phải nhớ lại lời mục tiêu khuyên nổi tiếng của Buffett – vạch phân cách giữa người giàu và kẻ nghèo: "Nói Vậy việc Warren Buffet không sáng tạo không với hầu hết mọi thứ".

không chịu cho bạn khác chơi đồ chơi cùng, thậm chí chửi mắng bé là hư. Vì không muốn bị chỉ trích là đứa trẻ không ngoan, bé đành chấp thuận chia sẻ đồ chơi, nhưng trong lòng không vui. Hay khi bạn không đưa trẻ đi công viên như đã hứa vì bận công việc, trẻ dỗi hờn khóc lóc, bạn đánh trẻ, mắng bé không hiểu chuyện. Dần dần, với những việc như vậy, trẻ miễn cưỡng chấp nhận, dù sau đó âm thầm chui vào chăn khóc một mình. Việc kìm nén cảm xúc thực khiến bề ngoài trẻ trở nên ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng kỳ thực bên trong lại uất ức. Điều này hoàn toàn không tốt chút nào. Con người được bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình luôn là điều tốt nhất, là nền tảng của một cuộc sống khỏe mạnh về tinh thần. Trẻ em bị gò ép cảm xúc quá mức khi lớn lên có thể gặp các vấn đề về tâm thần. Chúng cũng có thể trở thành những người nổi loạn, khó cân bằng cảm xúc, thậm chí rối loạn nhân cách... Ngày nhỏ chúng ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng lớn lên lại dể nổi loạn, từ đó gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống 3. "Ngoan" là biết đón ý người khác để làm vừa lòng họ Trong nhiều gia đình, không ít em bé được khen ngợi ngoan ngoãn, luôn làm đẹp lòng cha mẹ. Quả thực, những trẻ em này so với hai mẫu trẻ trên lanh lợi hơn nhiều. Trẻ em nhóm này luôn làm mọi cách để lấy lòng người khác, để được khen ngợi. Từ quan điểm xã hội, đây cũng là một loại năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, về lâu dài, những đứa trẻ này có thể hình thành tính cách thiếu trung thực. Khi trưởng thành, họ không từ thủ đoạn nào để làm hài lòng người khác hòng đạt mục tiêu, thậm chí sẵn sàng luồn cúi. Đây thực sự là một thất bại trong giáo dục. Vậy, cần nói "không" đến những điều gì? Khi bạn phải hoàn thành vô số các công việc, deadlines... hãy thử áp dụng quy tắc 25/5 này để nâng cao năng suất công việc, lấy một tờ giấy và viết xuống 25 đầu việc cần hoàn thành. Tiếp đến, hãy tự hỏi bản thân: "Tôi cần nói "không" với 20 việc nào để có thể tập trung hoàn thành 5 việc được đánh dấu ưu tiên". Mặc dù quy tắc 25/5 này không phải do Warren Buffet tạo ra, nhưng nó thực sự hiệu quả. Khi thực hiện quy tắc, bạn sẽ tối đa hóa năng suất của mình bằng cách chỉ dành thời gian cho những thứ sẽ thúc đẩy bạn tiến tới thành công.


SOÁ 806 20/03/2020

CUỘC SỐNG

5 CẢM XÚC TIÊU CỰC MÀ BẤT CỨ AI CŨNG PHẢI LOẠI BỎ: ĐỂ CHÚNG CHI PHỐI, CUỘC SỐNG CỦA BẠN CHỈ TOÀN LÀ MỆT MỎI! Cảm xúc tiêu cực có thể trở thành vật cản, cũng có thể trở thành đòn bẩy tùy vào cách chúng ta kiểm soát và làm chủ chính mình. Cách bạn phản ứng sẽ quyết định cách bạn thành công.

39

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc. 1460SherbrookeO,Montréal (QC)H3G1K4

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 360 3000 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514)

812 8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

*Single house: Detached-Cottage (St.Laurent-Bois Franc): 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 2parking+2gagrage, piscine, nhà mới (2010), rộng, thoáng-đẹp, khu dep, Giá: $1775000. Brossard: DetachedBungalow 4 phòng ngủ, ssol fini, 2parking+1garage. Giá: $575000. *2PLEX: St.Michel: 2x5½+bachelor, renové bếp & phòng tắm, giá: $559000.LaSalle: semi-detached 2plex, nhà rộng (30X42),2x5½+ssol fini, garage dobule, giá: $579000. *Commercial building: 3plex PlateauMontRoyal: 3 commerce (construction 2012), gross income: $131000/năm. Giá:$2195000+TPS/TVQ. *Nhà đầu tư: Plateau 6plex (6x4½), suoi dien locataire tra, xây năm1931, income: $5800/năm , giá: $1050000. Pierrefonds: 16plex (13x4½+3x3½),8parking, khu vuc de cho thue, suoi dien, income: $150200/năm. Giá: $2600000. *Condo: 1phòng ngủ: giá bắt đầu từ $165000, 2phòng ngủ: gia bắt đầu từ $219000, 3phòng ngủ:gia bắt đầu từ $325000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp!

- Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool) 3. Tâm lý oán giận

M

ika Nakashima, một nữ ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản, được mệnh danh là "ca sĩ trời sinh". Nhưng không phải ai cũng biết được rằng, cô đã từng bị trầm cảm do mất thính lực. Trong thời điểm nghiêm trọng nhất, cô ấy chỉ có thể dậm chân, thậm chí là chạm vào loa để nhận ra nhịp điệu bài hát. Tại buổi concert năm 2015, bài hát “Tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc” đã được cất lên bằng cách đó. Cô nghẹn ngào: “Dù là bệnh tật đau đớn bên ngoài hay tâm lý tiêu cực bên trong đều không thể tiêu diệt ý chí của tôi". Mỗi lần xem lại đoạn clip này, người ta đều không khỏi xúc động và nhận ra rằng: “Trong phần đời đen tối nhất, nếu không có ai sẵn sàng bước tới kéo mình ra khỏi vực sâu, hãy tự trở thành người đó.” Nhân sinh không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, đau khổ bất hạnh có thể ập tới bất cứ lúc nào, cùng với đó là những cảm xúc tiêu cực như muốn kéo chúng ta chìm vào bóng tối vô tận. Tại chính thời điểm đó, hãy học cách đối mặt với bản thân và kiểm soát 5 loại cảm xúc tiêu cực của chính mình. 1. Cảm xúc hậm hực Bất cứ cảm xúc nào cũng có hai mặt của nó. Sự hậm hực ức chế có thể dẫn tới stress, cũng có thể là một loại tín hiệu nhắc nhở chúng ta đang có vấn đề cần xử lý. Giống như bị cảm thì uống thuốc, khi cảm xúc chúng ta có vấn đề, cần phát huy EQ để tiến hành tự điều chỉnh. Với những người phớt lờ vấn đề của mình quá lâu, chúng sẽ dần biến chuyển xấu, trở thành nhân tố tiềm ẩn hình thành bệnh trầm cảm. Ở thời điểm đó, chúng ta không thể tự điều

chỉnh được nữa, có thể tận dụng sự hỗ trợ từ bác sĩ tâm lý và trị liệu bằng thuốc. Cho dù đó là vấn đề gì, điều chúng ta phải làm được chính là thẳng thắn đối mặt. Như cách mà Agatha Christie đã viết trong “Bản tình ca của Satan”: "Để thoát khỏi con quái vật đó, bạn đã bỏ chạy, không ngừng chạy, nhưng như vậy có kết quả sao? Thay vì quay lưng về phía nó, hãy dũng cảm xoay người mà đối mặt, có như vậy, bạn mới thấy rõ con quái vật đó có thực sự đáng sợ hay không". Bất cứ cảm xúc nào cũng có hai mặt của nó. Sự hậm hực ức chế có thể dẫn tới stress, cũng có thể là một loại tín hiệu nhắc nhở chúng ta đang có vấn đề cần xử lý. 2. Cảm xúc lo lắng Đây là thời đại “lo lắng toàn dân”, hầu như ai cũng mang trong mình ít nhiều trăn trở. Chúng ta luôn phải sống trong vô số điều kiện hiểm nguy, từ thiên tai, cho tới bệnh tật, rồi biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, xâm nhập mặn, thực vật biến đổi gen… Trong quá trình hiểm nguy này, cảm xúc lo âu gần như mọc rễ trong lòng. Theo đó, tâm lý con người cũng dần nảy sinh sự tiến hóa. Có thể nói, sự lo âu đã trở thành một bộ phận được di truyền, giúp chúng ta không ngừng nỗ lực để phát triển chính mình, thích ứng với thời đại này. Do đó, đối với những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, nguyên tắc xử lý chung chính là: Thẳng thắn thừa nhận, tìm ra nguyên nhân, đưa phương án giải quyết. Chúng ta không việc gì phải phản ứng thái quá vì tâm lý này. Hãy nhớ rằng, đối tượng cần xử lý không phải “cảm xúc lo lắng”, mà là “vấn đề nguyên nhân”.

Nếu để ý, trung bình mỗi ngày chúng ta có thể oán giận từ 1-5 lần, có những người thậm chí phàn nàn bức xúc luôn miệng từ sáng tới tối. Nếu oán giận ở mức độ quá thường xuyên, nó chỉ đem tới hại nhiều hơn lợi. Nhưng nếu xuất hiện với tần suất vừa phải, đây là dấu hiệu tích cực để nhắc nhở chúng ta. Phải biết rằng, oán thán phàn nàn quá nhiều sẽ khiến chúng ta trở nên tính toán chi ly, không thể hiện được hết năng lực của mình. Những người bị kiểm soát bởi cảm xúc sẽ không còn đủ tinh thần để thực sự tập trung vào mục tiêu chính đáng của bản thân. Mao Trạch Đông từng viết trong bài “Họa Liễu Á Tử tiên sinh”: “Lao tao thái thịnh phòng trường đoạn. Phong vật trường nghi phóng nhãn lường.” Có thể hiểu rằng: “Lo nghĩ quá e rồi đứt ruột. Liếc mắt trông cho suốt sự đời.” Đây chính là lời nhắc nhở cho thấy, sa vào tâm lý oán giận chỉ đem tới những tác dụng tiêu cực mà thôi. Phải biết rằng, oán thán phàn nàn quá nhiều sẽ khiến chúng ta trở nên tính toán chi ly, không thể hiện được hết năng lực của mình. Những người bị kiểm soát bởi cảm xúc sẽ không còn đủ tinh thần để thực sự tập trung vào mục tiêu chính đáng của bản thân. 4. Cảm xúc ghen tỵ Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Chu Du là nhân vật thông minh hơn người, tài trí siêu quần, nhưng lòng dạ hẹp hòi thích ghen tỵ. Cứ mỗi lần đụng độ với Gia Cát Lượng, chính tâm lý tiêu cực này đã khiến ông năm lần bảy lượt bày âm mưu hãm hại người tài, sau đó bị chính Khổng Minh tương kế tựu kế đánh trả cho thất bại thảm hại. Ông ta ra đi trong vô vàn ấm ức và ganh tỵ khi hô lên: “Trời đã sinh Du, sao còn

sinh Lượng.” Nhân vật Chu Du bắt đầu từ hại người, chấm dứt bằng hại mình. Có thể thấy rằng, tâm lý ganh tỵ có thể khống chế khiến người ta tự đẩy mình vào nghịch cảnh. Ngược lại, nếu biết kiểm soát chính mình, chúng ta lại có thể coi đây là một dấu hiệu để nhắc nhở những phương diện chưa đủ ưu tú của bản thân. Chỉ khi nào chúng ta có thể bình thản đối mặt với việc mình thua kém đối thủ, thì mới có thể dồn hết sức học tập, rèn luyện, phát triển tiến bộ hơn. Như vậy, ganh tỵ cũng có thể trở thành đòn bẩy giúp chúng ta trưởng thành hơn. Nếu ganh tỵ với vóc dáng của người khác, hãy chăm chỉ đi tập thể dục. Nếu ganh tỵ sự thành công của anh em, hãy học hỏi cách làm và phấn đấu chăm chỉ gấp đôi họ. Nếu sinh ra tâm lý ganh tỵ, hãy dùng nó để kích thích bản thân nỗ lực chứ đừng dùng nó để cản trở nỗ lực của đối phương. 5. Tâm lý hối hận Sau mỗi quyết định sai lầm, tâm lý hối hận nảy sinh trong muộn màng vì ở đời không tồn tại hai chữ “giá như”. Tuy nhiên, sau những tổn thất đã xuất hiện, nếu kịp thời đền bù và thay đổi, chúng ta vẫn có thể hạn chế được những tổn thất ngày một nghiêm trọng hơn. Phải biết rằng, hối hận cũng có giá trị riêng nếu biết cách kiểm soát. Hãy tận dụng sự hối hận để thay đổi tương lai chứ đừng chỉ tập trung vào quá khứ. Sai lầm không đáng sợ bằng việc chúng ta biết mình đã sai nhưng không biết cách hối cải và tìm cách thay đổi. Mỗi một loại cảm xúc đều là kết quả của hành vi, chúng có thể trở thành vật cản kìm nén, cũng có thể trở thành động lực thúc đẩy tính tích cực trong mỗi con người. Điều quan trọng mà ta phải làm mỗi ngày là học cách tự chữa lành vết thương, kiểm soát tâm lý và không bị nuốt chửng bởi cảm xúc của chính mình.


40

SOÁ 806 20/03/2020

MTL-TAXES

Có thể để giấy tờ khai thuế tại tiệm chay Végé ở 7057 St-Denis metro Jean Talon (gần chợ Oriental và Phổ Đà Sơn)

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng ICIA

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé! Khả năng xử lý vấn đề và kiểm soát tâm trạng của bạn đã trở nên tốt hơn. Vì thế, bạn có thể cảm thấy khá dễ chịu vì vượt qua hàng loạt những phiền toái trong cuộc sống. Chuyện tình cảm cá nhân hài hòa. Hôm nay, các cặp đôi đã kết hôn còn nhận được nhiều tin vui bất ngờ.

Một ngày được đánh dấu hàng loạt thay đổi trong nhiều lĩnh vực. Hãy thật tự tin chào đón những bất ngờ dành cho bạn. Dịp này, bạn cũng rất dễ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bất kể tuổi tác hay tình trạng hôn nhân. Sức khỏe tạm ổn, nhưng bạn cũng nên rời xa các thiết bị điện tử nhé. Không khí trong gia đình tương đối hài hòa.

Bạn đang thuận lợi trên con đường sự nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng có thể khiến bạn lơ là, mất cảnh giác trong việc bảo vệ lợi ích của mình, khiến cho tiểu nhân có cơ hội chơi xấu. Dịp này, bạn có nguy cơ đau đầu, khó thở hay mệt mỏi bất thường. Vì thế, hãy dành thời gian nghỉ ngơi và giảm bớt áp lực công việc.

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6 Vô cửa Centre Affaire

Sự lạc quan chính là chìa khóa thành công của bạn. Chuyện tình cảm của bạn ngập tràn cảm giác lãng mạn và dịu dàng. Sức khỏe không có nhiều trở ngại. Trong công việc, bạn cần phải tự tin hơn với những quyết định của mình, tránh để bị người khác làm cho dao động. Với tài chính, bạn cần phải có kế hoạch cụ thể cho một vài trục trặc nhỏ phát sinh hôm nay. Bạn biết dành tối đa thời gian cho gia đình. Điều đó giúp cho không khí trong nhà được cải thiện và các thành viên gắn bó với nhau nhiều hơn. Trong công việc, khi đứng trước một quyết định quan trọng, bạn cần phải thật tỉnh táo, không nên mềm lòng. Với sức khỏe, bạn có nguy cơ chấn thương cơ xương khớp, nên thật thận trọng

Nếu bạn thực hiện một chuyến đi xa, hành trình của bạn sẽ rất thuận lợi và mang về nguồn năng lực tích cực. Công việc trôi chảy nhờ bạn có những sáng kiến tuyệt vời. Với sức khỏe, sự mệt mỏi quá sức sẽ làm suy yếu khả năng phòng vệ và khiến bạn dễ bị tấn công bởi các loại virus. Do đó, hãy nghỉ ngơi đầy đủ để phục hồi nhanh nhé.

(514) 583-2980 (514) 577-5099

8774 Lajeunesse

Voyage Permis du Québec No 703242

Travel

Montréal, Qc, H2M-1R6, Canada (Cạnh Metro Crémazie) Tel: (438) 289-2222 Cell: (514) 917-5257 thaisaigon@hotmail.com

Hướng dẫn mua vé máy bay giá rẻ đi Châu Á & khắp thế giới Vé (bao trọn gói) Vùng nắng ấm & du thuyền (croisiere) CUBA - MEXIQUE - REPUBLIQUE Bán đủ loại bảo hiểm du lịch và du học Canada Đặt khách sạn, xe & hướng dẫn xin VISA du lịch

Vé máy bay liên lạc anh Thanh Nguyen Đại diện công ty Ria chuyển tiền về Việt Nam và khắp thế giới Bán thẻ điện thoại gọi Việt Nam (OMELY TELECOM) Liên lạc: 514-917-5257 - Uy tín, tận tình, nhanh chóng..

Danh ngôn Nguồn năng lượng tinh thần tràn đầy giúp bạn đối mặt với tất cả thử thách một cách hết sức nhẹ nhàng. Mối quan hệ với các cặp đôi đã kết hôn cũng có một dịp được cải thiện. Với những người còn cô đơn, tử vi dự đoán họ sẽ gặp được một nửa của mình.

Khi 1 người sống hết mình vì người khác, thì cũng đồng nghĩa với việc người đó đã quên đi chính bản thân mình. *** Đừng đề ra mục tiêu của mình chỉ vì người khác cho đó là quan trọng, vì chỉ có bạn mới biết điều jì là tốt nhất cho mình. *** Bạn có thể ghét người mình yêu, nhưng ko bao giờ có thể yêu người

Lợi nhuận có được khi bạn tham gia vào các trò chơi may rủi khiến bạn mù quáng. Đó là Các giao dịch tài nguyên nhân khiến bạn đánh mất khoản tiền lớn trong hôm nay. Chuyện chính được chứng minh là rất có lợi cho bạn. Vì thế, bạn có tình cảm cá nhân hài hòa. Về sức khỏe, bạn dễ gặp các bệnh về da liễu tiền đề thuận lợi để phát triển các dự án cá nhân của mình. Trái lại, bạn lại dễ gặp hay dạ dày do căng thẳng thái quá. Công việc trôi chảy. một số thất vọng về tình cảm, nên chịu khó lắng nghe và khoan dung với người ấy hơn. Liên quan đến sức khỏe, bạn sẽ phải đối diện với nguy cơ viêm nhiễm của đường tiết niệu.

Bạn có khả năng đưa các dự án quy mô lớn đi đến kết luận thành công một cách ngoạn mục. Nhờ đó, bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Thời gian qua, bạn đã rất nỗ lực trong việc gìn giữ các mối quan hệ. Thế nhưng, trên thực tế vẫn có những người không hoàn toàn đáng tin cậy. Hãy mạnh tay loại bỏ khi cần thiết nhé.

mtl-taxes@outlook.com

Bạn có cơ hội củng cố vị trí của mình và được tăng lương. Đời sống tình cảm rất ổn định và mang đến cho bạn nhiều sự hài lòng. Mối quan hệ với người thân được đặt dưới sự thấu hiểu. Dịp này, tử vi dự đoán có một số vấn đề tài chính phát sinh. Bạn nên nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu hơn. Với sức khỏe, đề phòng nguy cơ thiếu các khoáng chất nhé.

Đây sẽ là thời điểm dành cho những thử thách quan trọng để bạn đạt được thành công cao hơn. Do đó, đừng cảm thấy thất vọng với mọi trở ngại nhé. Lĩnh vực tình yêu đôi lứa đầm ấm sẽ mang đến cho bạn một sự an ủi cần thiết. Tài chính tương đối ổn định. Với sức khỏe, bạn dễ bị thương, xây xát tay chân.

mình ghét. *** Những câu nói hay về đám cưới này sẽ mang lại nhiều cảm xúc khó tả lẫn góc nhìn thú vị về cuộc... *** Tình yêu và đam mê có thể kéo dài bao lâu? Hôn nhân không phải dựa vào đam mê để duy trì suốt đời, mà phải dựa vào sự hiểu biết, chia sẻ, cảm thông và nương dựa vào nhau, tình yêu dữ dội chỉ mang lại đau khổ, chỉ có tình cảm giao hòa như nước mới là mãi mãi. *** Hãy luôn nhớ rằng điều quan trọng nhất trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải là hạnh phúc mà là sự ổn định. *** REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOĂ 806 20/03/2020

514-834-1001, 514 553-0444

Viᝇc Là m/Linh Tinh S᝭a chᝯa nhà c᝭a Hãng s᝭a nhà t᝕ng quåt trong và ngoài . Viᝇc làm chuyên nghiêp, bảo đảm. RBQ. siteweb= expertisereno.simplesite.com / 514-928-5664 _________________________________

VNA WINDOW & DOOR, thay toà n b᝙ c᝭a s᝕, c᝭a chính, sƥn s᝭a toàn b᝙ trong và ngoài, hàn gắn toàn b᝙ hᝇ thᝑng nư᝛c, thông toàn b᝙ hᝇ thᝑng thoåt nư᝛c, lắp råp toàn b᝙ bᝓn tắm và bᝓn cầu, giå rẝ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________ Nguyen Phuong s᝭a nhà, lót gấch, làm sàn g᝗, sƥn s᝭a làm tẼt cả theo yêu cầu c᝭a khåch. 438-878-2898

Contruction Helper / cần cĂ´ng nhân theo giĂşp viᝇc ph᝼ sᝯa nhĂ . LĆ°ĆĄng báť•ng tĂšy theo kinh nghiᝇm. LiĂŞn lấc 438-923-4621 _________________________________ Thuáşż cĂĄ nhân tᝍ 25$, cĂł tháťƒ giao nháş­n tấi nhĂ . Thuáşż cĂ´ng ty, giᝯ sáť• sĂĄch, TPS, TVQ, lĆ°ĆĄng báť•ng, táť•ng káşżt cuáť‘i năm, LiĂŞn lấc Châu: 514-745-6542

Viᝇc Là m/Nail

TÏm bấn

Cần gẼp thᝣ Nail Chân Tay Nư᝛c. Khu Downtown, Gần metro Guy Concordia. 514-424-6633 _________________________________

Homme selibataire, travailleur autonome, recherche une femme pour une relation serieuse, pour mariage. Contacter 438-836-2832

Cần thᝣ báť™t, bao 120$/ngĂ y, hĆĄn ăn chia. Tiᝇm áť&#x; khu West Island. LiĂŞn lấc : 514-377-7690 / 438-288-3998 _________________________________

Mua BĂĄn

Angelina nail Laval Samson, xa láť™ 13, cần thᝣ nail cĂł kinh nghiem, lĆ°ĆĄng bao hoạc ăn chia, tip háş­u. LiĂŞn lấc Tracy: 514-824-5066 / 450-969-8222 _________________________________ Tiᝇm nail áť&#x; River Sud cần thᝣ nail cĂł kinh nghiᝇm, cháť— lĂ m vui váşť, tip cao, lĂ m full time hay partime. LiĂŞn lấc:514-638-3689

_________________________________ Cần sang lấi tiᝇm sushi togo trong Montreal, mạt bẹng r᝙ng, chi phí thẼp, có sousol và parking. 514-679-7968 _________________________________ Cần sang tiᝇm nail , gần metro 5 phút, 5 nghế, 4 bàn . Xin Liên lấc 514-489-9424 _________________________________ Cần sang tiᝇm nail vÏ lý do sᝊc khoẝ. Cần thᝣ nail, chân tay nư᝛c. Xin liên lấc: 514-486-5851 / 514-797-7290

Ongles Showcase Cần tĂŹm thᝣ cĂł kinh nghiᝇm, biáşżt lĂ m báť™t vĂ  bio gel. Bao lĆ°ĆĄng hoạc ăn chia. Tiᝇm khu West Island, Ä‘Ă´ng khĂĄch tip háş­u: 514-574-7539 _________________________________

Cần thᝣ Nail nᝯ biáşżt lĂ m mĂłng báť™t, chân tay nĆ°áť›c vĂ  shellac,tiᝇm áť&#x; Laval,bao lĆ°ĆĄng hoạc ăn chia. 450-689-2383 _________________________________ Cần thᝣ nail , tiᝇm gần metro Atwater 514-218-2541 _________________________________ Cần thᝣ cắt tĂłc nam vĂ  nᝯ cĂł kinh nghiᝇm cắt, duáť—i, sẼy. Cần thᝣ chân tay nĆ°áť›c nᝯ cĂł kinh nghiᝇm, gần mĂŠtro Plamondon. LiĂŞn lấc 438-877-0300 / 514-344-9030 _________________________________

Cho Thuê Cho thuê mạt bẹng, 2000pc tầng chính, 2000pc tầng hầm. PhÚ hᝣp cho tẼt cả thưƥng mấi & bureau. RẼt phÚ hᝣp cho thưƥng mấi chᝊa nhiᝠu hà ng. Có c᝭a garage nhận & giao hàng phía sau.Thông 438-275-8258. _________________________________ Cho thuê condo : 3-1/2, 5-1/2 và 1 studio can. Gần metro, bus, trên đư�ng St-michel & Deville. 438-990-7682 _________________________________

Cho thuê condo 5-1/2 ( 1200$ ), 3-1/2( 800$ ) và studio (600$), rẼt đẚp, nhà m᝛i, style condo, gần metro St-Michel, 2 trấm bus đến metro st-michel, góc đư�ng Deville & St-michel, trấm bus såt bên nhà. 514-677-2664

Tiᝇm nail cần thᝣ cĂł kinh nghiᝇm , biáşżt lĂ m báť™t. LĆ°ĆĄng 130$ Ä‘áşżn 140$ hĆĄn ăn chia, tiᝇm gần metro Beaubien vĂ  metro Jean-Talon. Cần sang tiᝇm. LiĂŞn lấc 514-224-6707 _________________________________ Tiᝇm Nails Brossard Cần gẼp thᝣ nails Nᝯ lĂ m mĂłng báť™t vĂ  chân tay nĆ°áť›c . Xin vui lòng liĂŞn lấc sáť‘ Ä‘iᝇn thoấi: 450-812 -3235 // 514-928-0703. _________________________________ Tiᝇm nail montreal cần thᝣ báť™t cĂł hay khĂ´ng cĂł kinh nghiᝇm. 438-398-2288 _________________________________ Cần gẼp thᝣ báť™t, cĂł kinh nghiᝇm. LĆ°ĆĄng cao + tĂ­ps cao. 514-577-7308 _________________________________ Tiᝇm nails dĆ°áť›i pháť‘, khu da trắng, tips cao cần tĂŹm gẼp 2 thᝣ nails cĂł kinh nghiᝇm lĂ m viᝇc lâu dĂ i. 438-989-7202

41

Cần tuyáťƒn gẼp 2 thᝣ báť™t. lĆ°ĆĄng cao, tip háş­u, vĂ 1 nᝯ reception biáşżt tiáşżng anh vĂ  phĂĄp. cháť— lĂ m vui váşť .514 458 4871 _________________________________

Pháť&#x; Nam Quan , 3562 Jarry est, cần báşżp hay ph᝼ báşżp lĂ m full time hay part time , phone. Cần serveur 514-586-0146. _________________________________

Tiᝇm gần metro cần thᝣ nail biáşżt báť™t -tay Chân NĆ°áť›c Shellall Bao lĆ°ĆĄng. Hay ăn chia .514-662-6123 _________________________________

Bånh tÊt và bånh chưng gia truyᝠn bà tư Loan đạc sản miᝠn Tây thƥm ngon ai có nhu cầu đạc bånh phone (514) 712-5077 _________________________________

Tiᝇm nail áť&#x; dowtown gần mĂŠtro McGill cần thᝣ lĂ m báť™t vĂ  chân tay nĆ°áť›c cĂł kinh nghiᝇm. 514-844-9774 _________________________________

Cần bếp có kinh nghiᝇm. Và ph᝼ bếp cho nhà hàng Yoko. 514-576-6229 _________________________________

Cần thᝣ Chân tay nư᝛c hoạc b᝙t, là m full time. tiᝇm gần metro Park hoạc metro De Castelnau. A Hieu 514-632-2066

NhĂ hĂ ng VietNam áť&#x; Longueuil cần ph᝼ báşżp . Cần serveur(s) cĂł kinh nghiᝇm , biáşżt tiáşżng PhĂĄp . 514-577-1670. _________________________________

Viᝇc Là m/Nhà Hàng

Nhà hàng Salut Asie cần Seveur kinh nhiᝇm, chez xào , đᝊng nư᝛ng hoạc ph᝼ bếp partime hoạc fulltime. 514-653-8688 / 514-661-6568 _________________________________

NhĂ hĂ ng Pháť&#x; 88 cần seveur, báşżp, plongeur (ngĆ°áť?i ráť­a chĂŠn) . 5136 Boul. DĂŠcarie, H3X 2H9, gần mĂŠtro Snowdon . 514-662-8583 _________________________________

Tiᝇm bånh mÏ trà sᝯa, MrT Bistro Viet, cần ngư�i làm ph᝼ bếp có kinh nghiᝇm, làm bu᝕i chiᝠu và cuᝑi tuần. Xin liên hᝇ Thᝋnh 514-602-1878 _________________________________

Pháť&#x; ngon Cần Báşżp vĂ serveur (es) cĂł kinh nghiᝇn . 514-723-6466 _________________________________

Cần ngư�i là m viᝇc ph᝼ bếp có kinh nghiᝇm , và m᝙t sinh viên làm nᝯa bu᝕i chiᝠu và cuᝑi tuần . 514-501-8038 . _________________________________

Nhà hàng cần ph᝼ bếp full/part Time . Cần serveur/se full/part Time. Liên lấc 514-522-7888

Cali Phᝑ Tà u cần ph᝼ Bếp. Anh TuẼn. 514-583-8881.

Danh NgĂ´n Bấn hĂŁy háť?c cĂĄch tĂ´n tráť?ng sĂĄch. Bấn hĂŁy nháť› ráşąng sĂĄch lĂ do con ngĆ°áť?i tấo ra, vĂŹ váş­y bấn tĂ´n tráť?ng sĂĄch cĹŠng chĂ­nh lĂ  bấn tĂ´n tráť?ng con ngĆ°áť?i. *** NgĂ y lĂŁng phĂ­ nhẼt trong Ä‘áť?i lĂ  ngĂ y chĂşng ta khĂ´ng cĆ°áť?i *** Ä?áťƒ cĂł đưᝣc hấnh phĂşc, hĂŁy nháť› ráşąng: “Cháť“ng giáş­n thĂŹ vᝣ cháť› cĂł lấi gần, vᝣ giáş­n cháť“ng cháť› cĂł Ä‘i xa, cháť“ng giáş­n, vᝣ giáş­n thĂŹ phải cĂł máť™t ngĆ°áť?i xuáť‘ng nĆ°áť›câ€? *** .TrĂŞn con Ä‘Ć°áť?ng thĂ nh cĂ´ng, bấn cĂł tĂŹm mĂŁi cĹŠng khĂ´ng thẼy dẼu chân cᝧa nhᝯng ngĆ°áť?i lĆ°áť?i biáşżng *** Náşżu khĂ´ng biáşżt Ä‘au thĂŹ khĂ´ng tháťƒ đᝊng lĂŞn khi g᝼c ngĂŁ. *** ChĂşng ta thĆ°áť?ng máşżn nhᝯng ngĆ°áť?i thĂĄn ph᝼c ta vĂ  thĆ°áť?ng khĂ´ng máşżn mẼy nhᝯng ngĆ°áť?i mĂ  ta thĂĄn ph᝼c. ***

6LĂ‚XWKĂŒPĂĽLMarchĂŠ Ocean Plus W°L530 Ave Lafleur LaSalleVšSNKDLWUĂ?ĂŁQJ +LÇQĂľDQJWX\Ă…QQKÂąQYLĂ‚Q FKRWÂłWFÂŽF­FEĂ—SKÂśQ %Ă—SKÂśQUDXTXÂŽEĂ—SKÂśQWKĂŒWEĂ—SKÂśQF­EĂ— SKÂśQWKâFSK´PþÒQJO°QKEĂ—SKÂśQW°SKĂŽD QKÂąQYLĂ‚QWKXQJÂąQþ²XEĂ„SQKÂąQYLĂ‚Q%%4 YÂŹQKÂąQYLĂ‚QE­QE­QK &ĂŽNLQKQJKLÇPOÂŹPĂ—WOèLWKĂ„

9XLOĂ?QJOLĂ‚QKÇ 


42

SOÁ 806 20/03/2020

Tin

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

NGƯỜI ĐÀN ÔNG XĂM DA TOÀN THÂN XANH NHƯ XÌ TRUM ĐỂ... TĂNG TỰ TIN

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

Một thanh niên người Canada đã xăm gần như toàn bộ cơ thể, bao gồm cả mặt và tay chân bằng màu xanh và tuyên bố rằng việc đó giúp bản thân tận hưởng cuộc sống hơn bao giờ hết.

D

onnie Snider, một người lái xe nâng hàng đến từ Scarborough thuộc vùng Ontario, Canada đã bắt đầu "tô màu" cho da cơ thể từ 3 năm trước và bây giờ, anh đã có làn da gần giống như màu của nhân vật truyện tranh Xtrumum. Mọi chuyện bắt đầu khi Donnie yêu cầu em gái xăm giúp mình một phần chân và bàn chân bằng màu xanh. Sau khi hoàn thành, chàng trai trẻ thích đến nỗi không thể ngừng việc tiếp tục xăm những phần da khác trên khắp cơ thể. Bên cạnh những lời tán thưởng, Donnie cũng phải đón nhận nhiều lời lăng mạ cho màu da xanh Nếu trước đây, Donnie bị mắc kẹt trong cảm giác phải phù hợp và "thiếu tự tin" thì việc xăm da vĩnh viễn thực sự mang đến cho anh một động lực vô cùng to lớn. "Tôi từng vô cùng khốn khổ nhưng giờ đây, tôi quyết định từ bỏ việc trốn tránh, thoát khỏi sự trì trệ và làm lại cuộc đời mình. Việc đó giống như sống cuộc sống ở chế độ lạ. Màu xanh rất nổi bật và tôi nghĩ nó là một màu rất đẹp",

VUI CƯỜI

GÁNH CHỊU MỘT MÌNH Trời mưa. Một cặp vợ chồng đi ngoài phố. Người chồng cầm ô che mưa một mình, người vợ bực tức gắt. - Anh chỉ biết có mình! Em bị ướt hết cả rồi mà anh không đau khổ sao? - Em yêu! Em bị ướt anh rất đau khổ, còn nếu anh bị thì em lại đau khổ!... Vậy hãy để anh gánh chịu đau khổ một mình. *

*

*

ĐÁNH LẠC HƯỚNG CHUYÊN GIA

Hai tên trộm đang hì hục mở một cái két sắt trong nhà băng. Thấy lâu, một thằng hỏi: - Tại sao mày lại dùng chân để mở? - Làm thế này lâu hơn vài phút nhưng sẽ khiến cho bọn chuyên gia về dấu tay phải phát điên lên đấy! *

*

*

NHƯ BỊ ĐIỆN GIẬT Có một tai nạn vì điện, tại hiện trường, thanh tra cảnh sát hỏi ông chồng: - Ông nói là nghe thấy tiếng bà nhà kêu thét lên, tại sao ông không chạy vào bếp để cứu? - Mọi khi vẫn thế, bà ấy có làm sao đâu! - Ông muốn nói rằng, vợ ông vẫn thường xuyên bị điện giật? - À không, bà ấy vẫn thường xuyên thét lên như vậy.

Donnie chia sẻ. Chàng trai 26 tuổi thừa nhận rằng kiếm được một công việc với màu da xanh nổi bật khá khó khăn nhưng anh đang cố hết sức. Hiện Donnie đang làm và bán đồ trang sức thủ công. Anh cũng chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của mình trên mạng xã hội Instagram. "Tôi cảm thấy một sự lạc quan mới mẻ về tính khả thi của việc theo đuổi những giấc mơ hoang dã. Tôi có thể trở thành một tỷ phú hoặc chuyển lên Sao Hỏa. Hoặc chỉ cần tiếp tục bán bông tai và sửa chiếc xe buýt của tôi", Donnie thổ lộ. Chàng trai cho biết màu da kỳ quái khiến anh nhận được đủ loại phản ứng từ người qua đường, từ những ngón cái tán dương cho đến những nắm đấm. Có người dùng tay chà xát xem có phải Donnie dùng sơn nhuộm màu da hay không và có người thậm chí còn kéo quần áo của anh để nhìn các phần da khác bị che khuất. "Những câu hỏi từ người lạ về bộ phận sinh dục của tôi đã tăng lên, chắc phải gần 10.000 phần trăm", Donnie nói đùa.

KỲ QUẶC

Một anh chàng bước vào hiệu thuốc mua bao cao su, sau đó đi ra khỏi cửa hàng cười đầy kích động. Tay dược sĩ cảm thấy kỳ quặc nhưng cũng không để ý lắm. Ngày hôm sau, người đàn ông lại tới cửa hàng, mua bao cao su, và một lần nữa rời khỏi cửa hàng cười điên dại. Tay dược sĩ bèn nói với nhân viên của mình: - Nếu anh chàng nọ trở lại, hãy theo dõi xem hắn đi đâu". Hôm sau, sự việc lại như hai hôm trước. Và người nhân viên theo dõi gã thanh niên lạ. Khoảng một giờ sau đó, nhân viên trở về. - Cậu đã thấy hắn ta đi đâu? - tay dược sĩ hỏi. - Nhà của ông. *

*

*

AI THẤY CON CHIM… Một ông mục sư có nuôi 1 con chim mà ông rất yêu quý. Một hôm, ông không thấy con chim của mình đâu nữa. Ông rất buồn, và cho rằng có người đã bắt được nó. Một sáng chủ nhật, trong buổi lễ, ông mục sư hỏi tất cả : - Ta có 1 câu hỏi cho các con, và ta yêu cầu các con phải nói sự thật. Các con hãy nghe cho rõ đây : Có ai co 1 con chim không > Tất cả đàn ông trong nhà thờ đứng lên. Ông biết mọi người đã hiểu sai ý mình, liền tìm 1 cách diễn đạt khác : - Ý ta hỏi là có ai nhìn thấy chim bao giờ chưa? Tất cả phụ nữ trong nhà thờ đứng lên. En en èn en… Ông càng lúng túng hơn : -Không phải, ta muốn hỏi, có ai nhìn thấy con chim không thuộc sở hữu của mình, ví dụ như của nhà hàng xóm? Một nửa phụ nữ đứng dậy. Không biết diễn đạt thế nào nữa, mục sư lắp bắp hỏi : - Ta muốn hỏi, có ai đã nhìn thấy con chim của ta bao giờ chưa? Tất cả các bà sơ liền đứng dậy.

Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

KHOẢNG CÁCH

- Ngài là nhân chứng duy nhất của vụ cướp. Ngài đứng cách xa bọn tội phạm bao nhiêu, khi nghe tiếng súng đầu tiên? - Khoảng 2 mét, thưa ngài chánh án! - Còn phát súng thứ hai? - Ồ! Khi ấy tôi đã ở xa lắm rồi. *

*

*

SO SÁNH

514-731-5333

ĐẸP VÀ BAY BƯỚM Một anh bạn trẻ đi xem triển lãm tranh với vẻ thích thú tò mò. Thấy vậy, họa sĩ hỏi: - Anh thấy tranh tôi vẽ thế nào? - Rất thích! - Thích ở chỗ nào? - Chữ ký của anh đẹp và bay bướm quá! * * *

ĐỐ

Đang trên đường, cận thị đuổi theo sáng mắt. - CT (Vỗ vai): Này, hình như em gái ông nó thinh thích tôi hay sao ấy. Hôm qua nó cứ đứng ở dưới cửa sổ cầm khăn vẫy tôi mãi. - SM: Thế nó cầm khăn màu gì? - CT: Màu đen * - SM: Tốt, cuối cùng thì nó cũng chịu lau * * cửa sổ. - CT: Ủa…trời!!! * * * Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là:”Nếu bạn có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom bạn sẽ làm gì?”. Mỹ ôm trái bom lên máy bay ném sang các Tân sang chơi nhà Tài nước hồi giáo. Binladen: Đổ đầy nhiên liệu lái máy bay - Tân hỏi: Này Tài ơi! Sao chị của cậu cùng bom + hành khách đâm vào nước Mỹ. trắng thế? Việt Nam ôm đem cưa lấy thuốc nổ lấy - Tài nói: À! thế mà cũng không biết. Tại sắt, máy bay đem cưa lấy nhôm……bán chị ấy ít ra khỏi nhà nên mới trắng như thế. ve chai cái nào cũng kiếm đc tiền….Cuối - Tân nói: Không dám đâu! Thế sao con cùng Việt Nam đc trao 2 giải Nobel về "heo mọi" nhà cậu đấy, nó ở trong nhà suốt Kinh Tế và Hòa Bình —> vinh dự khi là ngày mà sao nó đen thui thế chứ? - Tài: Ới trời!? con dân VN - Cậu biết không, vợ tớ thường xuyên so sánh tớ với Alain Delon. - Nhưng cậu chẳng có chút gì giống với anh ta. - Thì cô ấy cũng khẳng định y như cậu.

GIẢI NOBEL.

TRẮNG VÀ ĐEN


SOÁ 806 20/03/2020

KIỂU ĐẦU KHÓ LẶP LẠI

SỬA CHUÔNG GỌI CỬA… Một thanh niên chạy ùa vào tiệm thợ điện, mặt đỏ gay tức tối: - Sáng hôm qua tôi đã nói anh sai người đến sửa chuông nhà tôi rồi mà? - Anh chàng rống lên : Và ông cũng hứa sẽ cho người đến liền? - Tôi đã làm đúng như thế : người quản lý ngắt lời - Tôi bảo đảm là có! Ê, Bill : ông ta quay sang gọi một nhân viên ở phía sau văn phòng Hôm qua anh có tới Park Lodge làm việc đó không vậy? - Có, thưa ông : Bill đáp - Tôi có tới đó và nhấn chuông hơn mười phút nhưng không thấy ai mở cửa nên tôi đoán là mọi người chắc đi vắng hết rồi. *

*

*

CÔNG ƠN CỦA THẦY CÔ.. Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp: - Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ về người thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý: - Câu này có 2 chữ “mày” và “nên” Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo lại mớm ý: - Câu này có cả 2 chữ “không” và “đố” Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết: - Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ “thầy” và “làm”. Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên. - Thưa thầy đó là câu “Làm thầy mày không nên đố”

Khách ngồi vào ghế, thợ cắt tóc đến bên hỏi: - Ông muốn cắt kiểu gì ạ? - Trái cao, phải thấp, giữa bằng, đỉnh đầu lởm chởm. Đặc biệt, cắt sát da đầu vài chỗ như những đồng xu! - Thưa ông, tôi không thể cắt như ông tả được. - Tại sao không!? Lần trước anh đã cắt cho tôi như vậy đấy! * * *

CÒN TỆ HƠN LÀ ĐÁNH RƠI Một gã trông bơ phờ tạt vào quán rượu hỏi: - Tối hôm qua tôi ở đây phải không? - Đúng đấy! - Tôi tiêu hết bao nhiêu tiền? - Khoảng 80 bảng. - Ơn Chúa! Thế mà tôi cứ nghĩ là đánh rơi đâu mất số tiền đó. *

*

*

DŨNG CẢM Tí đi học về hỏi bố là bộ đội nghỉ phép - Tí: Bố ơi có phải bộ đội là người dũng cảm nhất không? - Bố: đúng rồi con ạ - Tí: Vậy sáng mai đi họp phụ huynh cho con nhé. Chiều nay trên lớp cô gọi con lại bảo: "Người đi họp phụ huynh cho em ngày mai phải là người dũng cảm mới dám nghe sự thật về em đấy" - Bố: ???

CÔ GIÁO XINH NHƯNG KHÔNG BIẾT GÌ HẾT Lần đầu tiên đến trường, Tomy khoe với bố mẹ: - Cô giáo con xinh lắm ạ. - Thế cô dạy con những gì? - Cô chẳng biết gì hết, chỉ luôn miệng hỏi: Ai nói cho cô biết nào? *

*

*

TRÁI NGƯỢC - MR : Lạ thật, sao bà trái ngược hòan tòan với em gái bà thế nhỉ? Thật hiền dịu, dễ thương, đầy nữ tính … - AD: Ông quá khen rồi đấy. - MR: Tôi đang nói về em gái bà chứ đã nói về bà đâu - AD: Gừ… *

*

*

ĐỂ QUÊN KHI MỔ Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ: - Lạy Chúa, thế là xong rồi! - Đừng tưởng bở. Người bệnh nằm cạnh nói. Họ đã để quên cả gạc trong bụng tôi và tôi đã bị mổ toang ra một lần nữa đấy! - Một người bệnh ở giường phía trước uất hận: Còn với bụng tôi thì một lần quên kéo, một lần quên chai cồn! - Đúng lúc đó, bác sĩ phẫu thuật, người vừa mổ cho Pat gọi vọng xuống phòng: Có ai nhìn thấy chiếc mũ của tôi đâu không? - Pat nghe xong ngất luôn.

43

VẪN MUỐN NGHE LẠI Sau khi ly dị, người chồng vẫn điện thoại cho vợ hàng ngày. Sau một thời gian, bà vợ không đủ kiên nhẫn mới quát lên: - Này, ông đừng gọi cho tôi nữa có được không? Tôi đã nói hàng trăm lần là chúng ta đã ly dị rồi kia mà! - Tôi biết thế nhưng vẫn muốn được nghe lại điều đó mỗi ngày. * * *

ANH LÀ HÌNH PHẠT CỦA TÔI..

Ba người đàn ông chết trong một vụ tai nạn và cùng lên Thiên đàng. Đến nơi, Thánh Peter nói: - Ở đây chỉ có một luật lệ: Không được đạp chết vịt! Bên trong Thiên đàng cơ man là vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ đã lỡ giẫm chết một con. Thánh Peter xuất hiện cùng một người phụ nữ rất xấu xí, xích họ lại với nhau và nói: - Hình phạt dành cho anh là phải sống suốt đời với người đàn bà này. Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết vịt và ông Thánh xích anh ta với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí khác. Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Peter mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng đẹp hoàn hảo, xích họ lại với nhau rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Người đàn ông thắc mắc với cô gái: - Không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ? - Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt.

450.669.3400 PROMOTION 100$ cho lớp học tháng 9-10-11 Lớp chân tay nước ... Lớp Đắp Bột ... Lớp Đắp Bột Nâng Cấp ... Opi regular: 3$ only (colors limited) OPI gel new collection available now NHẬN THI KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ Opi gel color: 13$ only (colors limited) Liner on sale!!! CẤP BẰNG CERTIFICAT DU QUEBEC Gloves on sale !!! Shellac full collection Acétone, Alcohol, File, Brush and much more.. DND full collection Các lớp học bao gồm: Lớp ly thuyết 10 tiếng Thực Tập 2-3 tuần Học viên sẽ được giới thiệu việc làm sau khoá học


44

SOÁ 806 20/03/2020

Chuyên CHUYỂN HÀNG & TIỀN VỀ VIỆT NAM

NHANH, BẢO ĐẢM, KÍN ĐÁO, TẬN TÂM Tại tiệm VASE CARAVAN : Carrefour Langelier

MỚI! CÓ BÁN SỮA ENSURE BỘT TẠI TIỆM SẢN XUẤT TẠI MỸ

119 $ bao thuế

SỮA BỘT ENTRUST CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

20.99 $ bao thuế

NHẬN GỬI SỮA ENSURE VỀ VN

7373 Boul, Langelier Suite C21 St-Léonard, QC H1S 1V7

PHỤC VỤ TẬN TÂM

ANH LƯƠNG

Festin Thailandais

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

514-899-1818

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ Estimation Gratuite

David Doan (Quoc-Viet)

Courtier Immobilier

C. (514) 961-0878 T. (514) 278-7170 F. (514) 278-2109

7085, boul. Saint-Laurent Montréal QC H2S 3E3

Gọi Quoc-Viet (514) 961-0878

ou on l’achète!* Votre maison vendue GARANTI Anjou

Laval

Grand Bungalow isole, Tres bient situe sur la rue Chateauneuf, 3+1 CAC, Bois franc partout, Chauffage au gaz, Sous sol fini, avec grande salle familiale. Prix : 445,000$ Xin gọi lại để biết thêm chi tiết.

- Bureau rénové, avec sous sol, 3 bureaux, Salle de Emplacement de choix au coeur de la Petite Italie à ideal professionel. Duplex situe sur une rue tranquille, quelques pas du Marché Jean-Talon . Locale de coin idéale pour - reception, Un espace de 800 PC có sous sol, có thể mở tiệm nail, occupation double possible, sous sol non fini. 329 000$ vente au détail dans l'alimentation. 2 000$/mois X 5 année(s) spa, service traiteur...vv Prix : 1500$+Taxes / chacun

Bogeys

Rosemont

Villeray

Ahuntsic

Deux espaces a louer (Địa điểm gần Metro Fabre/Iberville)

Onglerie: Tiệm nail có gần 4 năm, tiền rent rẻ, khách hàng ổn định. Giá: 47,000$

Bar-Lounge

- Tổ chức party, sinh nhật, hội họp, show nhạc, họp mặt bạn bè... miễn phí. - Phòng rất rộng có thể chứa tới 200 người. - Hoàn toàn miễn phí. - 8 bàn billards; 12 lottery machines.

Miễn phí cho các bạn sinh viên tổ chức party cuối năm, DJ có sẵn, system de son ánh sáng cho club Xin xem bogeys facebook và bogeys.ca để biết thêm chi tiết về Event và UFC, Boxe.

3250 Boul Cremazie E | Montreal | Qc H2A 3N9 - 514.722.1104 4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3

www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 CCQ : AECQ 561541

MAÙY LAÏNH THERMOPOMPE MURAL VAØ CENTRALE

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

Tel.: 514-657-4658 (Tieáng Anh) 514-651-7293 (Tieáng Phaùp) BCO laø nôi choïn löïa toát nhaát cuûa quyù vò ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

Profile for vietbao canada

806  

806

806  

806

Profile for vietbao
Advertisement