Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 10/01/2020

485

Số Soá

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel: 514-553-0444 / 514-834-1001 Email: vietbaocanada@gmail.com Website: www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Rosemont: resto trên 40 năm, giá chỗ tốt 249,000$, trên 30 chỗ ngồi. St-Leonard: 5plex, 2 garages, tiền mướn 37,800$/năm + 1apt cho chủ nhà, gần trường học, parc, bus..giá 995,000$ R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

INTELLIGENCE HYPOTHÉCAIRE

MD

Agence immobilière hypothécaire

CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN Mua nhà ở hay thương mại, Thu nhập thấp, không đủ, Có cho vay tư nhân.

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER

514 707-3779

(TRANG 9)

7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Construction CEM

- Chuyên xây dựng tiệm nails, nhà hàng và các sở thương mại - Bản vẽ kiến trúc sư, kỹ sư, designer RBQ: 5746-0271-01

514-895-6688

MỘT CẶP VỢ CHỒNG NHẬP CƯ ĐÃ THÀNH CÔNG CHỈ VỚI 25$ SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự - Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

23

EÙVALUATION GRATUITE N NAIL SUPPLYOF A 514-722-4886 L 202 Cremazie Est, Tel.P RO

TB

Đọ mọi giá sẽ được rẻ hơn từ 5-10% ở Montreal Hàng được chọn kỹ và thử trước khi bán. Salon không bị mua lầm. Supply khác bán theo.

Danh Le Directeur de flotte ale@mbmontrealest.ca Tel : (514) 501-0893

Có quà đặc biệt cho khách vietnam

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

BAÛO HIEÅM

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên lắp ráp hệ thống báo động Tư Gia, Cơ Sở thương mại (trong và ngoài Montréal) qua tổng đài Báo Động (kiểm nhận bởi ULC)

TRY NOV

Tél.: (514)

3276

334-1998

Fax: (514) 334-4490

C.P 34567, Succ Cote-Vertu, Ville St-Laurent, Qc, H4R 2P4

488$/tháng*

Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v...

cho khách m§i, có gi§i hån

Giá đặc biệt 145$/ năm

Giảm 50% cho cài đặt mới Chuyên viên kinh nghiệm, trang bị với hệ thống báo động TPK

GLA250 4MATIC 2020

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

A220RV663 4MATIC 2019

348$/tháng*

GLC300 4MATIC 2020

528$ /tháng*

*Location 45 tháng

89


2

SOĂ 796 10/01/2020

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Cell: (514) 826-5908

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

MᝤC INDEX MᝤC LᝤC LᝤC //INDEX ALARM

HKL Tax / 514-503-7719............................................................ 02

ALARM

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH BẢO HIᝂM CHà NH

Mach Nhut Hong 514-270-6225 ................................................ 7 Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 Tran Hong VIĂŠN Loan (La Capital) CHUYĂŠN Ä?ᝊA áť?C / 514-802-6088 ...........................1 TRAN HONG LOAN (LA CAPITAL) / 514-802-6088.................01

DAVID Ä?OĂ€N VIĂŠN QUáť?C VIᝆT CELL: (514) 961-0878.................48 CHUYĂŠN Ä?ᝊA/ áť?C

Antoine Nguyᝅn/ Hᝯu Toà n / (514) 812 8626 . .......................... 18 KEVIN NGUYEN CELL: (514) 777-81844..............................04

Arnaldo Di Loreto vĂ Maria Greco / (514) 374-4000 .............. 23 LE QUANG VINH THUY/ (514) 824-1972......................30-31 Bao Ngoc Nguyen / Cell:CELL: 514-827-8718 .................................... 15 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514)(514) 815-6618 .................................. 7 MINH CHINH HOANG / CELL: 712-8888.......................20 David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt / Cell: (514) 961-0878 ......................... 56 NGUYáť„N CĂ”NG SINH / CELL: (514) 887-4141. ......................0216 Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 ............................................ Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... NGUYáť„N VÄ‚N THĂ€NH / CELL: (514) 867-2813. ......................084 Lâm HĂ o / 514 467-3333 .............................................................. 1 RICHARD NGUYEN DINH PHU / CELL.: (514) 998-5139. .......1122 LĂŞ Quang VÄŠnh Khải / Cell:(514) 833-9399 .............................. ..................... 32-33 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 VŨ BẢO ANH / CELL: (514) 578-7420.....................................01 Nguyáť…n CĂ´ng Sinh / Cell: (514) 887-4141 ................................ 2 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 .............................. 9 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889. .......................................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 LAN VU /Tan 514-967-4889..........................................................17 Tanada & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 ............................................ NGUYEN NAM PHUONG / 514-240-8627. ..............................4115 .............................. 31 NGUYEN HUU TOAN / 514-812-8626.....................................41 ....................... 25 VĹŠHáť’NG Bảo Anh / Cell: (514) 578-7420 ............................................ 1 TĂš LĂ‚M / 514-295-1346..............................................33 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 TĂš HOASec LĂ‚M / 514-880-9478.................................................33 Roger (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 ................................................... 35 XuanLIM Viet Dong /514-999-7508 MILI / 514-451-7779 .........................................................29 TAN HUNG TRAN / 514-451-7779..........................................29

COIFFURE St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6

LÊ QUANG VĨNH KHẢI / Tel: 514-825-0789............................44

COIFFURE / NAIL

DU LᝊCH / VOYAGE

ST-MICHEL TEL.:843 (514)374-2882..........................................06 Transtour / /(514) -5450 .........................................................

Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... COIFFURE KIM CHI / 514-245-8110. ......................................212

Fantaisie Tour 514-568-5998 .......................................................45

DU LᝊCH / VOYAGE

ELECTRONICS / COMPUTER BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02 Hai Informatique / (514) 898-3883............................................. 30 VACANCES PHENIX / 450-466-5888........................................ 238 Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... WONDER TRAVEL / 514-871-8688........................................... 25

SERVICE TELEPHONE VOYAGE BEL CANADA / 514-419-5588................................... 27

VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... THAI SAIGON / 438-289-2222. .................................................. 4410 GARAGE/ /MUFFLER MUFFLER GARAGE

Auto H.K / 514-728-3114 ............................................................. 22 AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22 ......................................... 2 GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 0210 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. Kino Muffler / 514-721-5191............................................................ 55 GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10 KoKi Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 0255 J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................

GIẢI PHẪU THẨM M᝸

GIẢI PHẪU THẨM M᝸

N.FANOUS / (514) 586 - 9906.................................................... 0352

N.Fanous / tĂŠl : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3

LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ / DENTUROLOGIE

LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 22

Ethere Spa medico-dentaire / 514-272-1175.............................. ................................................. 48 DENTUROLOGISTE HONG AN/NGUYEN / 514-621-8754....... 0612 Nickie Dinh Pink Beauty care 438-990-4642............................ DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......... 25

PHARMACIE / DƯᝢC SĨ

AVOCATS / LUẏT SĆŻ Huáťłnh Minh-NguyĂŞn AVOCATS / LUẏT/ TĂŠl: SĆŻ(514) 791-7379 ............................. 1 .......................................... 2 ME VINH NGUYEN / (514) 995-1279. ........................................ 01 Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl: (514) 992-6889 .................................. 48 TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ / (514) 509-7731.................................... 02 NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž Ä?inh Hᝯu Anh VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž .............................................. 1 Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10

MẎT KĂ?NH ME Háť’ TĆŻáťœNG VĂ‚N / 514-994-4909....................................... 09 Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 TrĂ­ Minh Huáťłnh 514-875-2345 ................................................ 35

BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

Dessin SCL Inc / 514-531-5992........................................................... MTL-TAXES / 514-583-2980. ..................................................... 446 MICHAEL LE CPA INC / (514) 963-8328................................... 07

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

- Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 599 000$ - Laval (Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$ - Metro St-Michel: building 8 logement rue Everett tu báť• máť›i, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , garage , 3 X 51/2, 4 X 41/2, 1 X 31/2, GiĂĄ 1 250 000$ - BĂĄn nhĂ  hĂ ng: Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm táť‘t Ä‘ang Ä‘Ă´ng khĂĄch, ráť™ng 2000pc, tiáť n thuĂŞ ráşť, lᝣi tᝊc cao , rue Notre Dame, Pointe au Trembles, vĂŹ khĂ´ng ngĆ°áť?i trĂ´ng coi. Cần bĂĄn gẼp GiĂĄ 65 000$. - Laval Vimont: cottage Ä‘áť™c láş­p xay năm 2004, 3phòng 3 buáť“ng tắm, rue de Renaix, GiĂĄ 539 000$ - Rosemont : 4plex kháť• nhĂ  28X42, 44èAV , gĂłc Beaubien, 51/2 vĂ  3X31/2, giĂĄ 739 000$ - Laval: Bois-des-Fillions : 32èAV, Bungalow Ä‘áť™c láş­p, 3 phòng ngᝧ, GiĂĄ 230 000$ - Laval Vimont : Crois. Clemency, bungalow Ä‘áť™c láş­p, garage, GiĂĄ 275 000$ - Metro De Casteneau, trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Jean-Talon gĂłc St-Laurent, condo-comercial 6000pc, Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm thuáş­n lᝣi đầu tĆ° hoạc máť&#x; cĆĄ sáť&#x; thĆ°ĆĄng mấi, GiĂĄ 855 999$ - Ahuntsic-MarchĂŠ Central: Rue Caroline-Beique, gần SauvĂŠ vĂ  Acadie condo 2 phòng , GiĂĄ 239 000$ . - BĂĄn gẼp tiᝇm nails trong centre d'Achat Anjou sầm uẼt, 7 bĂ n, 4 gháşż, 2 phòng waxing&massage, GiĂĄ 80 000$ Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

REMAX AMBIANCE INC

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

MẎT K�NH

VISION DE L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07 MASSAGE....................................................................................51 Du Ta (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu)............................................................ 29

MASSAGE............................................................................. 43

MUA XE HƯ, XE CŨ TRᝊIsland LIᝆUAuto Recycling/ 514-363-6010............................... 52 West

DU TA (XOA BÓP TRᝊ LIᝆU)...................................................... 27

NHĂ€ HĂ€NG BĂĄnh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 609 CLINIQUE CHIROPRATIQUE/ 514-728-5288........................... BĂşn Viᝇt / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... 13 LUU THI THANH THAO / 514 727-8967. ...................................335 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ Le Cristal Chinois / Tel: 514-876-8778 ...................................... 28 MUA Foo XE Lam HĆŻ,/ XE CŨ Maison 514-383-7878 ................................................ Ngun Shing / Tel:AUTO (514)RECYCLING/ 725-6888 .............................................. WEST ISLAND 514-363-6010.................. 48 Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 Pháť&#x; Express / 514-389-9305 ........................................................ NHĂ€ HĂ€NG Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 ............................................................... BĂ NH XĂˆO MINH / TEL: ............................................................. 514-272-4636....................................806 Pho Nam / 514-903-4597 Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514)/ 722-1888 ......................................... BĂšN VIᝆT: 514-725-0007 514-272-6825 ................................13 21 Vy Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 LY LA / TEL: 514-272-8332.. ......................................................21 03 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... ..................................................................... 43 5 PHáťž epicesHIN II //514-273-8989 514-723-0999.......................................................... 14 Pháť&#x; ThĂ nh Quân / 514-744-3014 PHáťž NAMNam QUAN / TEL: (514) 722-1888.................................... .................................113 BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 YOKOtháť‹nh SUSHI/ 514-729-4193 & KOREAN BBQ / 514-722-9656.......................13 48 HĆ°ĆĄng ........................................................ ............................................... 51 Fondue Kim Long / 514-728-8088 BĂ NH BAO M᝸ TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 RESTAURANT FOO LAM / 514-383-7878................. 12 Restaurant TongMAISON Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 BĂĄnh Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ BBQmĂŹ CRISTAL CHINOIS / 514-332-3888 .................................50 47 SAWADIKA / 514-339-1188....................................................... 48

SUPPLY LĂ€MNHĂ‚M VĆŻáťœN RESTAURANT NHI / 514-253-7117............................... 13 ATHANH & MN Garden Supply / 514-728-7039 .................................... 31 THẢO / (514) 733-1110. ................................................ 26 Jardin Xuan Huong Inc / 514-295-3689 ..................................... 27 PHáťž MAI / 514-725-5000. ................................................... 1 - 14 35 L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... T&M / Tel : (514) SUPPLY NAIL383-7748 ......................................................... 9 TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

GINA BEAUTE / 514-725-7878.......................................... 01 - 23

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN

SUPPLY NAIL A &Manicure MN GARDEN / 514-728-7039.............................. 19 Lan / Tel.SUPPLY (514) 722 - 4886 ......................................... ..8 T&M / (514) 383-7748................................................................ 09

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG JARDINS 6245 Boul/ 514-237-6766 MÊtropolitain .......................... E.......................52 26 Công ty xâyMANUEL: d᝹ng và s᝭a chᝯa Mega (Måy hút hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 SUPPLY / NHÀ HÀNG / SᝏA CHᝎA / Tel:NHÀ 514-279-3336 ......................................................... 41 Probex Portes 993-1946 .............................. 16 CÔNGFenêtres TY XÂYPierre DᝰNGInc./(514) VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............ 48 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. 2 MEGA HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 Måy hút(Mà Y hƥi / HÚT 450-466-6766 ....................................................... 18 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946. .................22 16 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... 16 Mà Y HÚT HƠI / 450-466-6766. . ................................................ 18 CAC Design International / 514-804-9889 ............................. 29 BCO /514-657-4658 ..................................................................... CAOBEC INC / 514-967-8878 ..................................................52 10

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... BCO / 514-657-4658. ................................................................. 13 TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/ 514-333-7779................................ HAUTETECHORIENTALE (MĂ Y TĂ?NH TIᝀN) / 514-834-3056... 19

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

MĂ I NHĂ€-TĆŻáťœNG Gáş CH-SĂ€N-BĂŠ TĂ”NG / 514-834-3518...... 33

PHARMACIE TOITURE ALPHA 14 TIᝀN MUA/ 514-649-8817............................................. NHĂ€ LUU THANH THAO / 514-727-8967................................... KieuTHI Truong / 450-465-8099 ...............................................................351-37 VAY Diem Nguyen / 514-299-9466......................................................10 LY THANH TRAN & ADAM LEUNG / 514-259-4648................. 19 ............................................ 3 TIᝀN: MUA NHĂ€, MUA XE LeVAY Quan / 514 707-3779 .............................................................. 1 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 101 LE QUAN / 514-707-3779. ......................................................... Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Luan Jon Nguyen / 514-917-4785 .............................................. 24 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 .............................................. 20 HA TUAN CHUONG / (514) 984-6780....................................... 03 Hypotheca John /514-917-4785 ....................................... 22 DᝊCH VᝤLuan CHUYáť‚N HĂ€NG Tráť‹nh Hiᝇp HĆ°ng /(514)718-2507 ............................. 50 HUᝲNH CHĂ? HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 21 VASE CARAVAN / 514-899-1818............................................... 44 Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21 TRᝊNH HIᝆP HĆŻNG / (514) 718-2507........................................ 46

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

DROIT FISCAL TAX LAW

1434 rue Sainte-Catherine Ouest, #200 MontrĂŠal (QC) H3G 1R4 https://hkltax.com

Eric Luu, LL.B., B.C.L., MTAX Luáş­t sĆ° váť thuáşż v᝼ • Avocat Fiscaliste • Tax Lawyer Thuáşż lᝣi tᝊc, TPS, TVQ CĂĄc tranh chẼp váť thuáşż v᝼, thảo luáş­n váť›i Sáť&#x; Thuáşż Canada vĂ Sáť&#x; Thuáşż QuĂŠbec

(514) 503-7719

eric@hkltax.com

Impôt sur le revenu, TPS, TVQ Litiges fiscaux, disputes avec l’Agence du revenu du Canada et Revenu QuÊbec Opinions fiscaux, demandes d’allègement, divulgations volontaires

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 796 10/01/2020

Tin MONTREÙAL - QUEÙBEC

Haø Tuan á Chöông

NHỮNG TÊN CÔN ĐỒ NGHIỆN NGẬP ĐÃ GÂY RA 6 ĐÁM CHÁY TRONG 3 GIỜ

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

LÍNH CỨU HỎA Ở ĐÔ THỊ FRELIGHSBURG ĐÃ KIỆT SỨC CHỈ SAU MỘT ĐÊM Kho hàng của Hubert Valcke đã bị hỏa hoạn phá hủy. Trong ảnh nhỏ, Pierre Choquette với con chó Spaniel Choco của mình, trước những tàn tích của khu nhà kho.

Hôm qua, trước khi bị cảnh sát tóm gọn, hai tên côn đồ nghiện rượu và ma túy đã đốt cháy sáu tòa nhà ở Cantons-de-l’Est trong chưa đầy ba giờ đồng hồ.

Đ

êm từ Chủ nhật đến ngày hôm qua là một đêm đầy biến động đối với chính quyền ở Frelighsburg và các khu vực lân cận. Ngay trước 3 giờ sáng, các nhân viên cứu hỏa đã được cảnh báo rằng một đám

cháy đã bùng phát trên đường Eccles Hill. « Trên đường tới đó, chúng tôi còn nhận thấy có một đám cháy khác đang hoành hành trên cung đường chúng tôi đi qua. Tôi đã có một chút nghi ngờ và tôi đã gọi ngay cho Sở Cảnh sát Québec (SQ) » Patrick Cournoyer, giám đốc Cơ quan phòng cháy chữa cháy ở Frelighsburg và Dunham chia sẻ. Nghi ngờ của ông là hoàn toàn có cơ sở. Trong khoảng thời gian hai tiếng rưỡi, bốn

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 20 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

SPECIAL CERTIFICAT CADEAU

Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới 2020

Gặp bác sĩ miễn phí trị giá 75$ (có giá trị đến ngày 31/1/2020) và giảm giá 20% trên phẩu thuật ngực và mắt ** Bác Sĩ

Dr.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) - Phó giám đốc của Académie Canadienne de Chirurgie Plastique Faciale - Bằng cấp tại Mỹ vàvà Canada, Giáo sư Đại học

1, Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Métro ATWATER

Tél: (514) 935-9906

www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906 ** Áp dụng trong một số điều kiện


4

SOÁ 796 10/01/2020

MON715


SOÁ 796 10/01/2020

5

2122


6

SOÁ 796 10/01/2020

đám cháy khác đã hoành hành trong bán kính 10 km. Các tòa nhà bị cháy chủ yếu là các khu nhà gỗ và nhà kho. Tuy nhiên, ngôi nhà bỏ không và một đám cây trên đường đã bị thiêu rụi. « Tôi đã mất gần 90.000 đô la », Hubert Valcke cho biết. Người đàn ông 73 tuổi này sở hữu một ngôi nhà chuyển thành nhà kho bị phá hủy. Đó là những ký ức không thể thay thế. » « Tất cả chỗ củi để sưởi ấm trong hai năm tiếp theo của tôi đã cháy cùng với khu nhà kho hàng trăm năm tuổi. Thật không may nếu nghĩ đến kho tàng di sản », ông Charles Choquette, 61 tuổi nói. Việc chữa cháy kéo dài và tốn nhiều công sức cho lính cứu hỏa trong khu vực xảy ra đúng trong đêm băng giá lạnh lẽo này.

« Sáu đám cháy cùng lúc đòi hỏi công tác quản lý hết sức phức tạp sao cho có thể đưa lính cứu hỏa đến đúng nơi », giám đốc giải thích. May mắn thay, không có thương tích. » Lính công binh ở Saint-Armand, LacBrome, Bromont, Sutton và Bedford cũng tham gia vào công việc chữa cháy kéo dài đến tận đầu giờ chiều. Sự hợp tác của các nhân viên cứu hỏa đã cho phép Sở Cảnh sát Quebec nhanh chóng bắt giữ hai người đàn ông, 21 và 24 tuổi. Các đối tượng này đã nằm trong danh sách đen của chính quyền. Theo các nguồn tin của chúng tôi, họ đã say rượu và phê ma túy. Họ vẫn bị giam giữ tại Sherbrooke cho đến khi hầu tòa, phiên tòa sẽ diễn ra ngày hôm nay. Họ sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự cho hành vi đốt phá.

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc

Tell: 514 272 4636

­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Tết có bánh chưng, dưa món

Mở cửa 6/7 từ 10am - 9pm Đóng cửa thứ ba, trừ ngày lễ

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén

MỘT THIẾU NIÊN NGƯỜI LAVAL 16 TUỔI ĐÂM CHẾT NGƯỜI BẠN THÂN LÂU NĂM CỦA MÌNH

* Caét * Uoán

Vụ sát hại Ryad Benchouk, 15 tuổi, diễn ra vào tối Thứ Tư tại bãi đậu xe phía sau trường tiểu học Le Petit Prince ở Laval. Trong ảnh nhỏ, chúng ta có thể thấy một bức ảnh chụp nạn nhân được bạn bè đăng ngày hôm qua trên mạng xã hội.

MỘT NGÀY NGUY HIỂM ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT CUỘC XUNG ĐỘT TUỔI TEEN Hai thiếu niên tham gia vào một cuộc cãi lộn chết người vào tối Thứ Tư, trong bãi đậu xe của một trường tiểu học ở Laval, chúng đã hẹn gặp nhau để giải quyết một mối bất hòa. Nhưng cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn cũ đã biến thành một tấn bi kịch khi một trong số họ rút dao đâm chết đối thủ của mình.

N

ạn nhân của vụ giết người đầu tiên xảy ra ở Québec vào năm 2020 là Ryad Benchouk, một cậu bé 15 tuổi và hay chơi bóng đá. Cậu bé bị sát hại trong bãi đậu xe của công viên Marc-Aurèle-Fortin, phía sau trường tiểu học Le Petit Prince, ở quận Fabreville, vào tối Thứ Tư.

NGUYÊN NHÂN CHƯA ĐƯỢC XÁC ĐỊNH Nạn nhân và nghi phạm, một thiếu niên 16 tuổi khác, danh tính không thể được tiết lộ vì cậu ta là trẻ vị thành niên, đã hẹn gặp nhau vào khoảng 8 giờ tối. Người thân nói rằng trong quá khứ chúng là bạn thân. Chúng sống tại nhà bố mẹ và ở gần nhau, chỉ cách nhau trong phạm vi hai km. Hai người bạn cũ muốn giải quyết một mối bất hòa kéo dài đã vài tuần và nguyên nhân vẫn chưa rõ ràng. Hôm qua, Geneviève Major, người phát ngôn của Sở cảnh sát Laval, cho biết : « Chúng đã biết nhau từ lâu. Chúng đã gặp nhau. Và toàn bộ sự việc đã bị đi quá giới hạn ». Cả nạn nhân lẫn kẻ tấn đều không phải là

đối tượng bị cảnh sát theo dõi. Điều này loại trừ nghi vấn liệu đó là một vụ đụng độ băng đảng đường phố hay một vụ buôn bán ma túy đã sai.

CÓ NHIỀU VŨ KHÍ Một số thiếu niên đã có mặt cùng chúng tại hiện trường vụ ẩu đả. Theo thông tin của chúng tôi, tại một thời điểm, nghi phạm được cho là đã rút dao ra và đâm vào nạn nhân tại vị trí dưới tim. Tuy nhiên, chúng tôi biết được rằng, nghi phạm không phải là người duy nhất mang theo dao. Một người hàng xóm sống trong khu vực, ông Benoît Ménard, khi hút thuốc lá bên ngoài tòa nhà đã nghe thấy tiếng kêu ai oán và đã vội vã đến hiện trường. Ngay tại hiện trường, anh ta đã thử mọi cách để giải cứu nạn nhân. « Có một người không mặc áo len. Thằng bé lấy áo để bịt vết thương. Chúng đứng xung quanh nạn nhân. Nạn nhân thiếu không khí. Thằng bé chết đến nơi », hôm qua, người đàn ông chia sẻ, vẫn còn run rẩy vì những hình ảnh khủng khiếp này. Cái chết của cậu bé đã được bệnh viện xác nhận ngay sau đó.

BỊ KẾT ÁN VÀO NĂM 16 TUỔI Nghi phạm nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ dù đã bỏ trốn. Thiếu niên này cũng phải nhập viện do bị thương nhẹ. Một số nhân chứng đã được các nhà điều tra gặp để làm sáng tỏ sự việc này. Buổi chiều, thiếu niên 16 tuổi bị buộc tội giết người cấp độ hai qua điện thoại.

Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882

ĐẦU NĂM, THỜI ĐIỂM TỐT ĐỂ GIA HẠN BẢO HIỂM CỦA BẠN Nhiều người tiêu dùng đang gia hạn bảo hiểm nhà ở của họ vào những ngày này. Đánh giá lại nhu cầu của bạn và mua sắm, bạn có thể lãi lớn!

K

hi tôi gia hạn bảo hiểm nhà ở vào Tháng Mười Hai năm 2018, tôi đã tiết kiệm được 800$. Và tôi vẫn còn lưu vài ngày trước trong phạm vi bảo hiểm năm 2020 của tôi! Làm thế nào? Bằng cách mua bảo hiểm với ít nhất ba công ty bảo hiểm. Nếu bạn đang làm việc với một nhà môi giới, những thay đổi về quy định chi phối ngành công nghiệp bắt đầu có hiệu lực vào ngày 13 Tháng Mười Hai có nghĩa là nhân viên mối giới phải cung cấp cho bạn báo giá từ ba công ty bảo hiểm khác nhau.

CHỐNG CHỌI VỚI SỰ GIA TĂNG YÊU CẦU BẢO HIỂM! Trong hai năm qua, các công ty bảo hiểm đã phải đối mặt với sự gia tăng các yêu cầu của họ do sự gia tăng yêu cầu hoặc gia tăng mức độ nghiêm trọng của thiên tai. Họ cố gắng vượt qua sự gia tăng đối với khách hàng của họ. Họ từ chối! Theo kinh nghiệm của bản thân, tôi nói rằng thủ tục mua bảo hiểm nhà sẽ mất từ một đến hai giờ. Giả sử sau hai giờ, giá tiềm mua bảo hiểm sẽ giúp bạn tiết kiệm được 500 đô la, mức lương của bạn là 20 đô la một giờ và bạn bị đánh thuế ở mức 40%, tương đương với hơn hai ngày làm việc!

SO SÁNH KỸ Điều quan trọng là bạn phải cung cấp cùng một thông tin thống nhất cho tất cả các công

ty bảo hiểm. Do đó, bạn phải chuẩn bị cho mình đầy đủ, bởi vì họ sẽ hỏi bạn những câu hỏi nhọn: năm xây dựng, hoàn thiện bên ngoài, vị trí của vòi chữa cháy, diện tích, chi phí cải tạo, đánh giá của thành phố, chống lún, tuổi mái nhà, vv Về phần tôi, tôi được chỉ hưởng giảm giá 8% vì hệ thống báo động của tôi được kết nối với một thiết bị trung tâm và máy nước nóng của tôi chưa đầy mười năm. Và tôi còn có giảm giá 5% nữa vì công ty bảo hiểm của tôi chấp nhận bảo hiểm cho chiếc xe của tôi. Khi bạn mua sắm, bạn cũng có thể đánh giá lại nhu cầu của bạn. Bây giờ bạn đang sống chung với ai đó, bạn đã có con hoặc nuôi thú cưng, vợ / chồng mới của bạn hoặc bạn có công việc tư nhân và họ đặt văn phòng ngay tại nhà, bạn đã thay đổi công việc và bạn đang làm việc tại nhà, bạn có cải tạo nhà bếp, tu sửa tầng hầm, lắp đặt lò sưởi, làm lại mái nhà, bạn thuê một căn phòng hoặc trở thành chủ nhà Airbnb, bạn mua máy tính hoặc thiết bị điện tử đắt tiền, đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức…


SOÁ 796 10/01/2020

7

LIỆU MÙA CÚM NĂM NAY CÓ BÙNG PHÁT HƠN NĂM NGOÁI? Đang vào thời kỳ cao điểm của mùa cúm, với khởi đầu mạnh mẽ hơn năm ngoái, một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng cảm lạnh làm giảm nguy cơ mắc bệnh cúm. Đây là kết quả khả quan đầu tiên của một nghiên cứu trên quy mô lớn về sự tương tác giữa các loại virus khác nhau.

Tiến triển nhanh hơn năm ngoái Gần một phần ba các xét nghiệm cúm ở Québec là dương tính vào tuần cuối Tháng Mười Hai, tỷ lệ cao hơn một chút so với năm ngoái. « Thật khó để đưa ra nhận định một cách chắc chắn khi chỉ dựa vào số liệu tăng của tuần 52 năm 20192020 », Maryse Guay, chuyên gia về lĩnh vực này làm việc tại Đại học Sherbrooke và tại Trung tâm nghiên cứu của Bệnh viện Charles-Le Moyne nhận định. « Tỷ lệ xét nghiệm cúm A và B cao hơn một chút (32,6%) so với những gì được quan sát trong năm 2018-2019 (30%). Nếu xu hướng này tiếp tục tăng trong vài tuần tới thì chúng ta có thể nói rằng dịch cúm tiến triển nhanh hơn năm ngoái, nhưng tôi vẫn chưa dám khằng định điều này vào thời điểm hiện tại. Trong sáu năm qua, tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở các bệnh nhân tại các phòng xét nghiệm của bệnh viện trên toàn tỉnh đã hai lần vượt quá 33%. Tiến sĩ Guay chỉ ra rằng các số liệu sơ bộ ở Montérégie cho thấy dịch cúm có thể bùng phát trong các bệnh viện hơn năm ngoái, nhưng tới thời điểm hiện tại đây mới chỉ là những con số không nhiều.

Cúm mùa thông thường và cúm A Theo một nghiên cứu được công bố vào Tháng Mười Hai trên tạp chí PNAS, rhinovirus, một loại virus phổ biến nhất gây ra chứng cảm lạnh thông thường, giúp giảm 70% nguy cơ mắc bệnh cúm A. « Cảm lạnh thông thường là một triệu chứng gây ra bởi một số loại virus khác nhau », tác giả chính của nghiên cứu, nhà nghiên cứu sinh học thuộc Đại học Glasgow Pablo Murcia cho biết. «

Tiến sĩ Maryse Guay chỉ ra rằng các số liệu sơ bộ ở Montérégie cho thấy dịch cúm có thể bùng phát trong các bệnh viện hơn năm ngoái, nhưng tới thời điểm hiện tại đây mới chỉ là những con số không nhiều.

Loại virus chính trong số các virus này là rhinovirus có tương tác tiêu cực với cúm A. Điều này nghe có vẻ như không hợp lý cho lắm, nhưng chúng tôi có dữ liệu và mô hình hóa để chứng minh điều đó. » Các nhà nghiên cứu Scotland đã nghiên cứu 36 000 bệnh nhân tại các bệnh viện Scotland trong khoảng thời gian 9 năm.

Hốc sinh thái Các nhà nghiên cứu Scotland đang nghiên cứu 11 loại virus đường hô hấp khác nhau. « Thông thường, mỗi loại virus có một hốc sinh thái và tấn công các phân tử cụ thể », Tiến sĩ Murcia cho biết. Nếu hai virus cạnh tranh cho cùng một hốc sinh thái, một trong số chúng có thể chiếm ưu thế hoặc thậm chí chống lại tác động của đối thủ cạnh tranh. Bước tiếp theo là gì? « Bằng cách hiểu rõ hơn về sự tương tác giữa các virus đường hô hấp, chúng ta sẽ có thể thấy chúng ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào. Thậm chí có thể có những loại virus làm tăng tác dụng của các loại virus khác, vì chúng làm suy yếu một phần của hệ thống miễn dịch chẳng hạn. Hiểu những liên kết này có lẽ có thể dẫn đến các mục tiêu mới cho thuốc kháng virus. »

C

âu hỏi đặt ra bây giờ: nếu bạn không thể trả hết nợ một lần, liệu có thể cân nhắc xem phương pháp nào thoát khỏi nợ nần hiệu quả hơn những phương pháp khác hay không? Rõ ràng là có, nhưng chúng ta sẽ có xu hướng bỏ qua chúng. Dưới đây là hai phương pháp hiệu quả.

1. PHƯƠNG PHÁP « TẤN CÔNG » Đây là chiến lược hiệu quả nhất để giảm chi phí vay lãi. Khi kéo nợ trên nhiều tấm thẻ tín dụng, bạn phải tập trung vào thẻ nào có lãi suất cao nhất, chỉ cần trả số tiền tối thiểu cho các thẻ khác. Khi số dư của tấm thẻ đầu tiên được giải quyết, chúng ta chuyển sang cái tiếp theo. Rất đơn giản.

2. PHƯƠNG PHÁP « BÓNG TUYẾT » Thay vì tấn công vào thẻ đắt nhất trước tiên, trước tiên chúng ta sẽ trả khoản tiền lãi có số dư thấp nhất v.v.

NHÀ CHIÊM TINH, NHÌN THẤY & CHỮA LÀNH Mạnh gấp 10 lần so với các nhà chiêm tinh khác

Sư phụ: RAGHURAM

BẮT ĐẦU MỘT NĂM SUÔN SẺ BẰNG CÁCH THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ CỦA MÌNH Tôi không muốn làm hỏng những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ của bạn, nhưng tôi sẽ nhắc bạn rằng bạn sẽ phải thanh toán các khoản chi tiêu và thẻ tín dụng.

31/01/2020

Truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác

Trả hết toàn bộ số nợ của bạn một cách nhanh chóng là một động lực lớn. Trên giấy tờ, đây không phải là phương pháp tối ưu, nhưng trong thực tế, nó thường chứng tỏ hiệu quả tốt hơn trong việc xử lý nợ.

CHIẾN LƯỢC TỒI NHẤT Bất kể phương pháp nào được sử dụng, chúng tôi quan sát thấy rằng chúng ta phải loại bỏ các khoản nợ lần lượt, theo cách có hệ thống, một cách quy củ như trong quân đội. Đây không phải là những gì chúng ta thường hay làm: chúng ta có xu hướng phân bố những nỗ lực trả nợ của chúng ta theo số tiền dư trong mỗi tấm thẻ. Hãy để một ví dụ đơn giản. Nếu chúng tôi kéo khoản nợ 4.000 đô la trên Visa và 2.000 đô la trên thẻ MasterCard, chúng tôi sẽ chọn trả 400 đô la cho lần đầu tiên và 200 đô la vào lần thứ hai mỗi tháng. Đó chiến lược tồi tệ nhất về mọi mặt. Nó tốn nhiều tiền lãi hơn và tạo ấn tượng rằng chúng tôi đang có tiền trình chậm hơn trong việc thanh toán các khoản nợ của mình.

* Xem chỉ tay * Xem tướng * Tử vi

ÔNG TA CÓ THỂ NÓI VỀ QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI & TƯƠNG LAI Bạn đã thất vọng khi gặp nhà chiêm tinh mà không nhận được giải pháp. Hãy đến gặp tôi một lần và thấy sự khác biệt

Chuyên gia trừ bỏ ma thuật đen, Jadoo, voodoo, Obeya, bảo vệ bạn 100% Giải quyết những vấn đề : việc làm, tình yêu, hôn nhân, con cái, bệnh hoạn, căng thẳng, kiện tụng, ganh ghét, cá nhân..v.v....

Không ai có thể phá vỡ việc làm của tôi. Đó là thử thách của tôi.

Bảo đảm kết quả 100%

514-929-9939 2520 RUE DE CHAMBLE, MONTREAL, QC H1W3J7 ( NR. METRO: JOLIETTE )


8

SOÁ 796 10/01/2020 Văn phòng kế toán - Khai thuế Tél.: (514) 963-8328 MICHAEL LE CPA INC. Email: michael.le.cpa@gmail.com

DƯỢC SĨ LỪA ĐẢO KHÔNG CÓ “LIÊM CHÍNH VÀ SỰ TRUNG THỰC”

†Khai thuế cá nhân, gia đình và nghề tự do †Khai thuế thương mại †Thành lập công ty †Thiết lập hệ thống kế toán †Giữ sổ sách kế toán, khai thuế cho tất cả các cơ sở thương mại. †Làm lương cho nhân công 6540, rue Beaubien Est, suite 400 D Montréal, Québec, H1M 1A9 (coin Langelier)

Hiện đã bị gạch tên vĩnh viễn, cựu dược sĩ ở Montréal và Boisbriand là Pascal Monarque đã nhận tội vào Tháng Chín trước Hội đồng kỷ luật của Hội dược sĩ Québec (ảnh).

Quy tắc nghề nghiệp đã vĩnh viễn gạch tên anh ta ra khỏi hệ thống để bảo vệ người tiêu dùng.

M

ột dược sĩ ở khu vực Montréal đã chứng minh « sự thiếu liêm chính và thiếu trung thực », anh ta đã vĩnh viễn bị gạch tên ra khỏi hệ thống bởi vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Từng là chủ của hai hiệu thuốc ở Montréal và ở Boisbriand, dược sĩ Pascal Monarque

hiện là một huấn luyện viên cá nhân sau khi phá sản vào năm 2018 Mùa thu này, anh ta đã nhận tội với một danh sách dài các tội danh trước Hội đồng kỷ luật của Hội Dược sĩ. Cụ thể, ông đã bị buộc tội vì đã cung cấp sai đơn thuốc và khiếu nại sai, vì đã tích trữ thuốc bất hợp pháp và không kiểm soát nhân viên. Đối với 25 bệnh nhân, bao gồm một vài người thân, ông ta đã cấp sai đơn thuốc

sai, sử dụng tên và mã số hành nghề của hai bác sĩ, những người thường không biết gì về những người liên quan đến vụ việc. Hội đồng viết: « Anh ta đã bỏ túi tiền hoàn trả giá thuốc và các khoản phí liên quan, thậm chí không mua các loại thuốc này vì trong phần lớn các trường hợp, anh ta không có các loại thuốc này trong kho » - Hội đồng viết. Hội đồng cho biết việc này « không hơn không kém một vụ lừa đảo liên quan đến hệ thống bảo hiểm cộng đồng và tư nhân ». Trước Hội đồng, Pascal Monarque thừa nhận đã hành động theo cách này để có được số tiền cần thiết. Bản án cho biết anh ta đã không hoàn trả lại gì vì tuyên bố phá sản.

LẦN THỨ HAI Đây là lần thứ hai dược sĩ này phải đối diện trước Hội đồng kỷ luật của Hội Dược sĩ. Vào năm 2017, anh ta đã nhận tội vì đã trục lợi bất hợp pháp bằng những hành vi liên quan đến nghề nghiệp của mình và thiết lập một hệ thống bán thuốc trong các phòng khám. Nhà thuốc của anh ta ở gần phòng khám mắt, anh ta giảm giá thuốc cho nhân viên

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân vieân Ñòa oÁc

Email: mctan00@gmail.com

Métro Honoré Beaugrand Bus 18 (8 minutes)

Métro Langelier Bus 33 (3 minutes)

của phòng khám này. Anh ta cũng tặng vật tư y tế miễn phí và tích trữ thuốc để phẫu thuật mắt, gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm anh ta nhận tội vào năm 2017, kế hoạch này vẫn được thực hiện và tiếp tục thực hiện, ngay cả khi anh ta đã tự hứa sẽ tuân thủ “200 %”.

NHỮNG LỜI XIN LỖI KHÔNG THẬT LÒNG Kết luận của Hội đồng trong bản án được đưa ra vào tháng trước nêu rõ « Ông ấy hoàn toàn không trung thực . Do đó, những ân hận mà bị cáo bày tỏ dường như liên quan đến việc vi phạm pháp luật hơn là hành động vi phạm đạo đức nghề nghiệp. » Do đó, các biện pháp trừng phạt trước đây dường như không có tác dụng tích cực nào và nếu cho phép Pascal Monarque tiếp tục quyền hành nghề sẽ đi ngược với lợi ích chung và thậm chí sẽ gây nguy hại cho việc bảo vệ lợi ích chung, Hội đồng tiếp tục. « Bị cáo thực sự thiếu những phẩm chất cần thiết để trở thành dược sĩ, đó là sự trung thực và liêm chính », Hội đồng viết và nói thêm rằng họ không thấy khả năng tiến bộ ở người hiện là một huấn luyện viên cá nhân sau 20 năm làm dược sĩ.

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TaÄn TaÂM, ChU Ñaùo, UY TÍn VENDU Terrebonne 6650 Boul. Laurier, bâtisse commercial (restaurant) 369,000$

Rosemont, Pie-IX cottage, garage, prix 575,000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

St-Léonard, Belherbe, 4Plex, 40x43 prix 829,000$

St-Léonard, Hautbois, 4plex, près Jean-Talon. prix 799,000$

St-Léonard, Robert, 5plex, prix 999,000$

St-Léonard, Pontoise, duplex avec bachelor, garage prix 719,000$

CDN/NDG Restaurant Sushi, 99,000$

CND/CDN, TIEM NAIL, ... 99,000$

Ville St-Laurent, Steven, split, 4 chambres, 3 salles de bain, garage...prix 659,000$

Shefford, terrain prêt à bâtir, 59,000$

St-Léonard, Deslierres, duplex, garage, tout loué prix 629,000$

VENDU


SOÁ 796 10/01/2020

9

T&M JARDINAGE LTD

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh

VỢ CHỒNG DOANH NHÂN NÀY CHUẨN BỊ BÀN GIAO QUYỀN QUẢN LÝ CÔNG TY CHO CON CỦA HỌ

MỘT CẶP VỢ CHỒNG NHẬP CƯ ĐÃ THÀNH CÔNG CHỈ VỚI 25 ĐÔ LA Một cặp vợ chồng Nam Tư đến đây định cư từ năm 1995 chỉ với vẻn vẹn 25 $ trong túi đã xoay sở để khởi nghiệp với việc thành lập một công ty rang cà phê đang chuẩn bị chuyển giao quyền quản lý công ty cho con của họ.

N

ikolina và Predrag Okuka thành lập Café Castelo chỉ một năm sau khi đến Québec. Thoát khỏi chiến tranh, họ rời Nam Tư, nước bản địa của mình và mang theo người rất ít đồ ngoại trừ lòng quyết tâm và niềm đam mê chung của họ đối với cà phê. Con gái của họ Anja khi đó còn rất nhỏ, trong khi Nicolas, em trai cô bé, còn chưa được sinh ra. « Chúng tôi không nói được tiếng Pháp. Chúng tôi thậm chí không biết chúng tôi đến đâu nữa. Mọi thứ đều mới mẻ, văn hóa, khí hậu. Chúng tôi bắt đầu từ bàn tay trắng. Hiện tại, khi tôi nghĩ về lúc đó, tôi tự hỏi liệu tôi có đủ can đảm để làm lại không, nhưng cuộc sống thật tuyệt vời. Tốt hơn là không nên biết những gì đang chờ đợi bạn ở phía trước. Khi bạn không có sự lựa chọn, bạn có thể làm rất nhiều thứ », Nikolina Okuka, cũng là một nghệ sĩ thành đạt, chia sẻ. Được khen thưởng nhiều lần vì tài năng của mình, người phụ nữ can đảm này đã

mở một phòng trưng bày nghệ thuật phía trên quán cà phê nằm trên đại lộ Cartier, nơi cô trình bày các tác phẩm của mình, nhưng cũng là tác phẩm của các nghệ sĩ mới nổi.

PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG Mặc dù cô và chồng mình vẫn tham gia tích cực trong kinh doanh nhưng Anja chiếm một vị trí ngày càng quan trọng. Cô gái trẻ thật xuất sắc khi giành danh hiệu Doanh nhân trẻ 2018 do Phòng Thương mại của Québec bình chọn. Trong năm năm, công ty đã có mức tăng trưởng 80%. Ngoài việc mở hai quán cà phê đặc biệt nằm trên phố ở Québec, Café Castelo còn có một nhà máy rang cà phê ở Lévis. Công ty này cung cấp sản phẩm của mình cho các khách sạn, nhà hàng, văn phòng, cũng như nhiều quán cà phê khác. « Chúng tôi đã đa dạng hóa hoạt động của công ty », Anja, người đảm nhiệm vị trí giám đốc phát triển kinh doanh cho biết.

TỰ HÀO VỀ MỘT NGƯỜI CHA Predrag tự hào về con đường mà gia đình anh đã chọn, đặc biệt là từ 25 năm trước, người đàn ông này và vợ của mình đã đến định cư tại Québec chỉ với vẻn vẹn 25 $ trong túi, cặp vợ chồng nhớ lại.

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

Grémazie O.

40 Est Grémazie E.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

Colori

T.M. Volvo

St-Laurent

40 Ouest

Jeanne-Mance

Trong ảnh: Nikolina, Predrag, Anja và Nicolas Okuka, sở hữu Café Castelo, nằm trên đại lộ Cartier, Québec, là bằng chứng cho thấy mọi thứ đều có thể khi bạn tin vào điều đó.

Burger King

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

ChUYEÂn TrÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

« Điều quan trọng là chúng tôi âm thầm

Đây là cách chúng tôi phát triển. Điều này

chuẩn bị cho bọn trẻ để chúng có thể tiếp

đồng nghĩa với việc không phải lúc nào

tục hoạt động của công ty. Bọn chúng càng

chúng ta cũng ở trong cùng một khuôn

đảm nhiệm tốt công việc, chúng tôi càng

mẫu, anh thừa nhận. Năm 2020 hứa hẹn

dễ dàng rút lui dần », anh Okuka bộc bạch.

sẽ là một năm rất bận rộn đối với Café

Theo anh, cuộc sống không nên lỗi thời.

Castelo khi chúng tôi đang lên kế hoạch

Anja và Nicolas mang đến những ý tưởng mới cho phép công ty thích nghi với những thay đổi.

cho một dự án lớn. « Điều quan trọng nhất đối với tôi là những đứa con của chúng tôi hạnh phúc »,

« Cuộc sống, đó là không ngừng học hỏi.

chị Nikolina cho biết.

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


10

SOÁ 796 10/01/2020

GARAGE HOA

CÁC GIA ĐÌNH NÀY PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẢI TẠO NHÀ VỚI CHI PHÍ LÊN TỚI HƠN 150 000 $

8001, 16e avenue

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

Tháng Năm năm 2011, Josée Matteau đã nâng cấp và sửa chữa ngôi nhà của mình được xây dựng vào năm 2006 tại Trois-Rivières. Công trình cải tạo có chi phí là 245 000 $ trong khi cô phải trả 200 000 $ để mua ngôi nhà mà không hề biết rằng sulfua sắt đã làm hỏng móng nhà.

857 GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CỦA SULFUA SẮT CHỜ ĐỢI 196 M$ Hơn 850 gia đình ở Mauricie nóng lòng chờ đợi để biết liệu họ sẽ nhận được hơn một trăm triệu đô la từ công ty SNCLavalin cho những ngôi nhà được xây dựng trên nền bê tông có nhiều vết nứt hay không.

C

hủ tịch Liên minh viện trợ các nạn nhân của Pyrrhotite (sulfua sắt), Alain Gélinas, không dám nghĩ về những gì sẽ xảy ra nếu phán quyết được đưa ra vào Tháng Sáu năm 2014 cho SNCLavalin bị kháng cáo lên Tòa án Tối cao, phán quyết này buộc công ty trả 196 triệu $ cho 857 hộ gia đình. « Nhiều người chờ đợi số tiền này để nghỉ hưu hoặc sửa chữa nhà của họ. Tôi sẽ không ngạc nhiên với những vụ tự tử và trầm cảm khác », ông Gélinas nói. Công ty xây dựng này phải chịu trách nhiệm cho 70 % thiệt hại, bao gồm cả việc cung cấp các báo cáo rằng đá sử dụng phù hợp để làm bê tông, trong khi thực tế thì không phải như vậy. Phán quyết này đã được kháng cáo. Cuộc khủng hoảng bắt đầu vào đầu những năm 2000 khi chủ sở hữu của những ngôi nhà mới nhìn thấy các vết nứt mạng nhện xuất hiện trên móng nhà của họ, hậu

quả của pyrrhotite. Một bản ghi nhớ được thẩm phán François Pelletier của Tòa phúc thẩm gửi đi vào Tháng Mười Hai năm ngoái nêu rằng quyết định sẽ được đưa ra « trong những tháng đầu năm 2020 ».

RẤT NHIỀU CÔNG TRÌNH Các gia đình nạn nhân của pyrrhotite phải dỡ nhà, đập móng và sau đó thay thế chúng. Công trình cải tạo này thường có chi phí hơn 150 000 $. Chính phủ cho vay 75.000 $ đầu tiên mà không lấy lãi, nhưng các nạn nhân phải vay số tiền còn lại. Nạn nhân Josée Matteau cho rằng pyrrhotite đã phần nào là nguyên nhân dẫn đến vụ ly hôn của cô. « Bạn luôn phải sống trong cảnh phàn nàn cáu kỉnh », người phụ nữ vùng TroisRivières nói. Năm 2010-2011, chồng cô bị mất việc, nhà thì bị nứt do pyrrhotite, bé gái 2 tuổi của cô phải trải qua một ca phẫu thuật nguy hiểm, trong khi đó còn một cậu bé 3 tuổi cần phải chăm sóc. « Đã có một đứa trẻ ốm yếu lại cộng thêm cuộc sống hàng ngày căng thẳng ... », cô than thở.

MỖI NGÀY HÃY DÀNH ÍT NHẤT HAI PHÚT ĐỂ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA MÌNH

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * hoäp soá * heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEùCaniQUE gEùnEùraLE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª silencieux - suspension - Freins * Kieåm tra maùy, aBs airbag ª radiateur - antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * sôn xe giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoå i baù n h xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

R AI

CO

N

R NE TIO ẪU) I D M ỌN

H AC (LỰ Ừ T

0

,48

$1

Walk-in Cooler / Freezer Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) Central Air Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage phù hợp cho các cửa hàng tạp

Split Air-Conditioner / Heat pump

N

ếu đúng như vậy, chúng ta dành 0,12 % thời gian để quản lý tài chính của mình, so với 11,6 % thời gian để xem TV (và một phần ba thời gian để ngủ). Bây giờ chính là lúc bạn mong đợi bài giảng nhỏ của tôi ... Tôi cảm ơn bạn! Có vẻ như bình thường khi ta dành

hoá và các tiệm bông

Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 NHỮNG HẬU QUẢ KHÁC Chi phí cho công trình cải tạo lên tới 245000 $. Bảo hành nhà mới chỉ chi trả số tiền 200 000 $ cho việc cải tạo, bằng giá trị của ngôi nhà khi mua. Cô Matteau cũng bị cặp vợ chồng đã mua căn nhà trước đây của cô khởi kiện khi bộ máy được hoàn thiện, sự quan tâm chú ý của chúng ta gần như không còn cần thiết nữa.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

CHIẾN LƯỢC nhiều thời gian của mình cho những sở thích riêng của mình hơn là việc quản lý tài chính, với điều kiện là những thứ chúng ta đang nói ở đây được sử dụng hiệu quả. Trung bình hai phút mỗi ngày tương đương với nửa ngày một năm. Đối với một cặp vợ chồng, đó là 24 giờ. Nếu ta loại trừ việc lập kế hoạch cho một cửa hàng tạp hóa thì một hộ gia đình không cần nhiều thời gian hơn thế. Bí mật nào ư ? Đặt mọi việc theo quy củ, hệ thống hóa và tự động hóa! Chắc chắn có những vấn đề phải được sắp xếp lại thật quy củ và đòi hỏi phải có thời gian. Một

HVAC-R Equipments & Pièces

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa

Cơ sở, nền tảng, là một ngân sách thực tế. Phần dài nhất của bài tập này bao gồm kiểm kê chi phí của bạn, suy nghĩ kỹ các mục ưu tiên của bạn, thiết lập thời gian biểu cho các dự án của bạn và phân biệt các yếu tố không cần thiết. Ngân sách là gì nếu không cân bằng hai cột số? Sau đó, chỉ cần tôn trọng nó (đó là phần khó khăn) và điều chỉnh nó mỗi năm. Ngân sách phải cho phép một bước đệm. Phải có một dòng cho việc tiết kiệm ở trên cùng, do đó mới có câu ngạn ngữ « lo cho bản thân bạn trước tiên ».

Tôi mới đọc được gần đây thông tin rằng trung bình người Mỹ dành ít hơn hai phút mỗi ngày để quản lý tài chính cá nhân của họ. Tôi không có lý do để tin rằng người Québec đang dành nhiều thời gian hơn cho việc này.

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Số tiền này phải tăng lên. Đặt một “chiến lược” đầu tư không thật khả thi. Tôi nói “chiến lược”, nhưng chúng ta đừng kể cho mình những câu chuyện viển vông: chúng ta cũng không phải là Warren Buffett. Chúng ta có những việc khác để làm hơn là cố gắng diễn giải các sự kiện địa chính trị, các câu chuyện được thêu dệt hay biến động lãi suất của Donald Trump (ngay cả Buffett cũng không tham gia vào những việc này). Đối với đại đa số mọi người, đầu tư đơn giản là việc chọn ra các sản phẩm đầu tư chìa khóa trao tay mang lại lợi nhuận tốt với chi phí hợp lý và sau đó có thể yên tâm về chúng. Chúng ta chưa bao giờ có được nhiều sự

bởi vì ngôi nhà này cũng chứa pyrrhotite, điều mà cô không hề hay biết. Thỏa thuận không cho phép cô tiết lộ số tiền đã trả. Một vụ kiện lớn thứ hai có thể bắt đầu với hơn 1 000 trường hợp khác khi vụ đầu tiên được giải quyết. Tiếp theo đó là hai vụ kiện khác. lựa chọn như vậy. Với một quỹ giao dịch trao đổi (FNB), giờ đây bất kỳ ai cũng có thể truy cập danh mục đầu tư đa dạng, tự động tái cân bằng với chi phí tối thiểu. Điều này phù hợp với tất cả các khoản tiền được gọi là « tiền ngủ » hơn năm năm, bằng cách ưu tiên các nhà tạm trú thuế nổi tiếng: REEE, CELI, REER. Tiết kiệm ngắn hạn sẽ được gửi vào một tài khoản lãi suất cao. Tất cả các giao dịch chuyển tiền giữa các tài khoản, chẳng hạn như thanh toán hóa đơn, nên được tự động hóa và đồng bộ hóa với việc nộp bảng lương.

CHUYÊN GIA TƯ VẤN Có một chuyên gia tư vấn là việc hữu ích. Phần khó nhất chắc chắn sẽ vẫn là việc tìm được và tin tưởng được một người có kinh nghiệm, có năng lực để họ giúp ta theo dõi tình hình tài chính. Chúng ta luôn chạy theo và có nguy cơ mua các khoản bảo hiểm nhân thọ vô dụng với chi phí cao với dịch vụ hậu mãi kém. Có rất nhiều chuyên gia tư vấn tốt. Tuy nhiên cũng có rất nhiều chuyên gia tư vấn tồi, đó mới là vấn đề. Vì vậy, hãy theo dõi, cân nhắc và tham khảo nhiều nguồn. Chúng ta phải tìm kiếm một người tương đối có khả năng, có thể giúp chúng ta đặt ra các mục tiêu thực tế và đề xuất các phương án khả thi và có kết quả. Trong khi chờ đợi để tìm viên ngọc quí, điều quan trọng là phải cảnh giác với biệt ngữ tài chính, từ chối các danh mục hay sản phẩm phức tạp và tránh các giải pháp kỳ diệu.


SOÁ 796 10/01/2020

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

ChUYEÂn nghiEÄP - TaÄn TaÂM - UY TÍn

Rosemont : Duplex, 2 x 51/2, besoin de rénovations . 525 700$

Rosemont: Un bâtiment, bien entretenu semi-commercial de 7 unités residentiels et un commerce, emplacement impeccable, au coin de Bellechase et St-André. 1 099 000$

Rosemont: Triplex, 3 unités, 2 de 5 1/2 et 1 4/2, bien maintenue au cours des années, 2 garages. Situé à proximité des services, Secondaires et primaires, Collège Jean Eudes. 619 000$

Saint-Léonard : Condo au 9ieme etage cote arriere. Appartement style Loft avec balcon. Garage et Espace d'arrangement au Sous-sol. 169 900$

Saint-Léonard : Grand duplex situé dans un secteur recherché de St. Léonard. Beaucoups d'ameliorations incluant,balcon, rampes, pavé uni et toiture. 649 000$

Saint-Léonard: Joli Cottage + GARAGE, pièces très lumineuses, maison clé en main offrant 3 CAC, AC mural, Maison a été très bien entretenu et mis à jour au fil des ans. 429 000$

Saint-Léonard: Bienvenue à La Perla, prestigieux construction condo Presti offrant 2 chambres à coucher, 2 salles de bain, grande entrée qui vous mène à la cuisine ouverte sur le salon. 379 000$

Montréal-Nord: Cottage de style duplex dans une rue calme. très grand format 43 x 39 avec 3 chambres fermées au 2ème étage, chambres de maître avec salle de bain privée. 489 000$

Montréal-Nord: Grand bungalow, à proximité de tous services, coin de rue, grand solarium de 16 x 20 pieds, beaucoup d'espace de stationnement. 449 000$

La Petite Patrie: Votre chance d'investir. Rez de chaussé sera libre a compoter du 1 janvier 2020. Bon potentiel locatif dans un quartier en plein essor. L'espace commerciale a un sous sol complet . 529 000 $ + TPS/TVQ

Le Plateau-Mont-Royal: *** Impeccable 37 logements*** dans secteur très recherché, excellent emplacement, 130 mètre du métro Laurier, excellent revenu, bon locataires, taux de vacance est très bas, terrasse sur le toit, énormément de potentiel, 4 498 000$

Ahuntsic-Cartierville : Très grand logement de 4 1/2 au 2e étage, condition impecable, 2 chambres à coucher, propre, très éclairé, salle de bain rénovée, plancher neuf, cuisine rénovée. 1 100 $ par mois X 1 année

Duvernay : Immense bungalow (35 x 46 pi) offrant une surface habitable de 1 610 pc pour le RDC. Le RDC a été entièrement refait avec goût. Nouvelle cuisine, nouvelle salle de bain, nouveaux plancher dans toute la maison. 549 000$

Nouveau-Rosemont: Grand Quadruplex , 5 1/2 au RDC avec une Salle de Bain rénovée et un grand Hall. Maison côté soleil. Balcon à l'arrière à été fermé en vibre de verre. Toiture refait en 2019. 799 900$

Mercier : 4Plex isolé, coin de rue situé sur une rue tranquille, près du métro Langelier.L'extérieur de la propriété a été extrêmement bien entretenu au fil des ans. 865 000$

Rivière-des-Prairies : Cottage 23 x 36 pieds, situé dans un bon quartier, offrant une salle à manger ouverte sur le salon, 3 grandes CAC, 2 SDB, une salle d'eau, un grand sous-sol, une chambre froide et plus encore. 379 900$

Anjou : Belle Quadruplex (45 X 32 ) , 2 x 31/2, 1 x 41/2, 1x 61/2, la propriété a été extrêmement bien entretenu au fil des ans . 859 000$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng vieät Phaùp anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 796 10/01/2020 TÌNH HÌNH ĐANG GÂY LO NGẠI CHO CẢ CÁC CHUYÊN GIA VÀ TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG

GIỚI TRẺ CÀNG NGÀY CÀNG BẮT ĐẦU ĐI LÀM SỚM HƠN Chưa bao giờ, thanh niên Québec lại làm việc trong độ tuổi đang học trung học nhiều như vậy. Tình trạng thiếu lao động chỉ làm tăng thêm áp lực đối với kết quả học tập của họ vốn đã rất bấp bênh. Một quan sát tổng quan đã khiến một số chuyên gia cũng như cộng đồng giáo dục học đường cảm thấy lo ngại.

«T

rong báo cáo của chúng tôi, chúng tôi có thể chứng minh rằng có 50 % thanh niên đang theo học tại trường trung học có việc làm được trả lương và tỷ lệ này đã tăng 10 % trong sáu năm qua », Michaël Gaudreault, nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu điều kiện sống và nhu cầu của người dân (ÉCOBES) cho biết. Tầng lớp thanh thiếu niên đang làm việc ngày càng trẻ hóa. Nghiên cứu của ECOBES cho thấy 45,6 % học sinh cấp trung học được tuyển dụng.

Chúng tôi đã gặp gỡ những thanh thiếu niên này, một số đã có trải nghiệm tích cực, số khác thì không hẳn tích cực. Một cô gái tuổi teen tham gia vào thị trường việc làm khi đang học cuối cấp trung học tin rằng công việc của mình thúc đẩy sự phát triển của cô ấy. Một thiếu niên phải trì hoãn việc vào nhập học tại CEGEP vì cậu phải học lại do một chủ lao động yêu cầu quá cao. Một nhân viên trẻ của McDonald thành công trong việc cân đối việc học ở trường, công việc và luyện tập thể thao. Một thiếu niên từ thành phố Québec đã chọn giảm số giờ làm việc của mình vì nhận thức rõ ràng được những tác động tiêu cực lên kết quả học tập của mình. Một nghiên cứu thứ hai, được công bố vào Tháng Tám, được thực hiện bởi Phòng Thương mại của Thành phố Montréal và Mạng lưới Thành công Montréal, hợp tác

với Mạng lưới các trường Cégep ở Montréal đã chứng minh cho những trường hợp trên. Chúng tôi biết rằng Québec là một tỉnh của Canada có nhiều học sinh (trường trung học) và sinh viên (CEGEP và đại học) đang làm việc.

MỐI LO NGẠI Kể từ năm 2015, Québec cũng đã công bố số lượng vị trí tuyển dụng lao động lớn nhất với mức tăng trưởng là 123 %. Một số công ty cũng tuyên bố công khai sự hiện diện của học sinh trung học để đảm bảo sự sống còn của họ. Đối với những người làm giáo dục, những con số này là thực sự đáng lo ngại. Họ sợ rằng sự gia tăng tuyển dụng làm việc như thế này sẽ đẩy tầng lớp thanh niên bỏ học để kiếm việc làm. « Những mối lo ngại trên là có cơ sở. Nếu bây giờ không có gì được cải thiện, nhiều người trẻ sẽ đưa ra quyết định bỏ học trước khi tốt nghiệp », giám đốc điều hành của Mạng lưới Thành công Montréal, Andrée Mayer-Périard nói. Điều tương tự cũng xảy ra với Hiệp hội các trường Cégep ở Québec. « Vâng, điều đó làm chúng tôi lo lắng. Thống kê của chúng tôi cho thấy rằng một nửa số sinh viên của chúng tôi làm việc thường xuyên trong năm. Và một điều chắc chắn là trong bối cảnh thiếu hụt lao động, một số công ty có một cảm giác bối rối và họ có thể gây áp lực cho các sinh viên để có được số giờ làm việc nhiều hơn », Hiệu trưởng Bernard Tremblay chia sẻ. Hiệu trưởng trường trung học cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo, yêu cầu chính phủ nhanh chóng có giải phát để giải

quyết tình hình này.

TẠI CÁC VÙNG TỈNH LẺ, TÌNH HÌNH CÒN ĐÁNG LO NGẠI HƠN Mặc dù lao động ở độ tuổi học trung học chiếm một vị trí quan trọng trên khắp Québec, nhưng thực ra tại các vùng tỉnh lẻ mới là khu vực mà học sinh làm việc nhiều nhất. Khu vực vùng Chaudière-Appalaches chiếm ưu thế với tỷ lệ thanh niên có việc làm cao nhất với 70,9 %. Ngược lại, tại Montréal và Laval, tỷ lệ này đã giảm hơn nữa với 36,5 % và 35,8 %. Không có gì lạ với bà MayerPériard. « Chúng tôi đã chỉ ra rằng một phần ba số sinh viên làm việc tại Montréal đã đóng góp vào thu nhập gia đình. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó không thay đổi. Không thể nói với các bạn trẻ rằng họ không thể làm việc. Có một số bạn trẻ buộc phải đi làm để có thể được ngồi trên băng ghế nhà trường. Nhưng chúng ta phải tự hỏi chúng ta phải làm thế nào để đồng hành với các bạn trẻ này », bà ấy khẳng định. Đối với chủ tịch của Liên đoàn sinh viên các trường đại học Québec, Philippe Clément, nếu 42% sinh viên CEGEP làm việc hơn 15 giờ mỗi tuần, thì vừa mức để họ có thể hoàn thành việc học tập của mình. Không quên rằng các sinh viên người tỉnh lẻ còn phải trả tiền thuê nhà, thức ăn và xe hơi của họ để học tại thành phố nơi có cơ sở đào tạo của họ. « Sinh viên ngày càng có ít tiền trong túi. Đây là những điều mà chúng ta có thể thấy. Hỗ trợ tài chính cho giáo dục là chưa đủ », Clément giải thích.

Mở cửa:

Thứ Hai - Thứ Năm từ 11:00am – 11:00pm Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10:00am – 3:00am

9394 Boul L’acadie #203, Montreal, Quebec, H4N 3H1

TeL.: 514-383-7878

Thứ 2 đến Chủ Nhật

Dim sum Dim sum (lôùn / trung / nhoû) cuøng giaù. 7 ngaøy/ tuaàn.

Giaù treân thò tröôøng

Tôm hùm xào gừng hành

Giaù treân thò tröôøng

Cua Vancouver xào kiểu Hong Kong Tiệm có 250 chỗ ngồi

Tieäm ñeïp, roäng saùng, aám cuùng thích hôïp cho tieäc ñaùm cöôùi, sinh nhaät, hoïp baïn, party. Nhieàu moùn aên ñaëc saéc, ñuû muøi vò thôm ngon

Chúng tôi cũng có phục vụ tận các nơi Quí Khách yêu cầu.

Nếu đặt trên 10 bàn, nhà hàng chúng tôi sẽ tặng một món quà ĐẶC BIỆT

Nhà hàng có thể xin permit rượu cho tiệc tùng hay đám cưới

Mọi chi tiết xin liên lạc với anh An


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

ĐÂY LÀ THỜI ĐẠI RẤT KHÓ KHĂN ĐỂ NUÔI DẠY MỘT ĐỨA TRẺ » Em bé đầu tiên của năm ở Québec chào đời tại Laval lúc 12 giờ 12 giây đêm

SOÁ 796 10/01/2020

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm Thứ 4 : Đóng cửa

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13 Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

Món ăn: - Đồ nướng - Đồ xào - Đồ nước - Phở Đặc Biệt - Hủ tiếu đồ biển

B

ố mẹ của em bé đầu tiên của thập kỷ ở Québec có cái nhìn thiện cảm về lợi ích của công nghệ mới cho việc giáo dục con trai của họ, ngay cả khi họ thừa nhận có vài lo lắng liên quan đến mạng xã hội. Amélie Bouchard, 28 tuổi và MarcAndré Baillargeon, 30 tuổi, giới thiệu em bé đầu tiên của năm tại Québec, cậu bé Henri, sinh tại Bệnh viện Cité-dela-Santé ở Laval, hôm Thứ Tư. Cặp vợ chồng mới lên chức bố mẹ này hy vọng rằng con trai họ sẽ ham học hỏi và kiên trì. « Đây là một thời đại rất khó khăn để nuôi dạy con cái, tôi không thể tưởng tượng được một lúc nào đó trong đời tôi không thể trả lời một trong những câu hỏi của chúng », anh Marc-André Baillargeon bộc bạch, một ngày sau khi sinh cậu bé Henri ở Laval. Anh Baillargeon, 30 tuổi và chị Amélie Bouchard, 28 tuổi, đã chào đón đứa con đầu lòng chỉ 32 giây sau nửa đêm, vào Thứ Tư ngày 1 tháng 1, khi người mẹ vất vả nhiều giờ trước đó. Hơn nữa, con trai của cặp vợ chồng trẻ nặng 4,37 kg (9,63 lb) khi sinh, đã khiến họ phải chờ đợi quá lâu vì ngày dự sinh là ngày 20 Tháng Mười Hai. Anh Baillargeon tin rằng công nghệ là một công cụ sẽ hỗ trợ sự phát triển của các thế hệ tương lai. Vợ anh, một giáo viên trung học cơ sở, đôi khi sử dụng bảng tương tác với các học sinh lớp sáu của chị. « Thế giới công nghệ là một thế giới vốn đã rất quan trọng và sẽ ngày càng quan trọng hơn. Nếu con tôi có thể khám phá nó và cảm thấy thoải mái với nó, nó sẽ mở ra cho cậu bé nhiều chân trời mới », người mới lên chức bố mà chúng tôi gặp tại Bệnh viện Cité-de-laSanté nói. THAY TÃ

- Bò lúc lắc (filet mignon AAA) - Bún chả Hà Nội - Bún nem nướng & Bò lá lốt - Bún thịt nướng Hà Nội *** và các món khác ăn chơi

MAINTENANT APPORTEZ VOTRE VIN!!! MANG BIA RƯỢU!

Vừa cười anh vừa giải thích rằng chính anh cũng nhờ đến công nghệ để học cách thay tã. « Thật dễ dàng, tôi đã gõ: “how to change a diaper [cách thay tã]”, và tôi đã có tất cả thông tin - bằng bốn ngôn ngữ khác nhau - trong tầm tay, anh cho biết. Tất cả các thứ tôi cần đều sẵn có. » Tuy nhiên, cặp vợ chồng trẻ mới lên chức bố mẹ này dự kiến sẽ hạn chế và kiểm soát mức độ sử dụng công nghệ của con trai họ. Tuy nhiên, cuộc tranh luận trên mạng xã hội vẫn chưa kết thúc: Anh Baillargeon cho rằng Henri có thể mở một tài khoản Facebook dưới sự giám sát của bố mẹ ở tuổi 12, trong khi vợ anh vẫn không đồng ý. « Facebook, bạn có thể sử dụng khi đủ 14 tuổi. Không phải trước tuổi đó! », chị nói. ĐE DỌA QUA MẠNG Sự hiện diện của mạng xã hội và tình trạng đe doạ qua mạng là hai vấn đề khiến cặp vợ chồng mới làm bố mẹ này lo lắng vì họ nhận thấy rằng một số thanh niên tự tạo tài khoản bí mật để thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. « Là cha mẹ, công việc của tôi là đảm bảo cho con trai mình không làm điều gì nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến bản thân con và sự an toàn của thằng bé », anh Baillargeon nói. Tuy nhiên, chị Bouchard và anh Baillargeon tin rằng họ sẽ được trang bị tốt hơn cha mẹ của họ để có thể làm chủ được tình hình thông qua công nghệ mới. « Tôi lớn lên với máy tính, bố mẹ tôi thấy chúng xuất hiện. Tôi đã có một nền tảng tốt », người đàn ông 30 tuổi giải thích và cho biết thêm rằng anh sẽ cố gắng hết sức để theo kịp các xu hướng của giới trẻ.

Tel.: 514-657-4658 (Tiếng Anh) 514-651-7293 (Tiếng Pháp) 4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3 www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 - CCQ : AECQ 561541

MÁY LẠNH THERMOPOMPE MURAL VÀ CENTRALE

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

BCO là nơi chọn lựa tốt nhất của quý vị ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

BẢN NĂNG CỦA MỘT NGƯỜI MẸ ĐÃ CỨU SỐNG CON MÌNH Bản năng của một người mẹ Québec đã cứu mạng đứa con sơ sinh của mình, người suýt chết sau khi bị cúm vào ngày Giáng sinh.

C

hị đã đưa con mình trở lại bệnh viện mặc dù bác sĩ cho rằng đứa trẻ không sao Nhiều người dân Québec trải qua những ngày nghỉ lễ thật thư giãn và thoải mái, nhưng thay vào đó nỗi lo sợ và kinh hoàng đang chờ đợi gia đình của Stéphanie Bélanger và Marco Parente trong năm nay. Mặc dù đã được « cách ly tại nhà », em bé James một tháng tuổi của anh chị bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng của bệnh cúm vào tối ngày 25

Tháng Mười Hai. Ngày hôm sau, cặp vợ chồng từ Terrebonne quyết định đưa cậu bé đến Bệnh viện Nhi đồng Montréal. Ở NHÀ Nhưng sau 10 giờ ở phòng cấp cứu và một tiến hành vài xét nghiệm, bác sĩ bảo họ về nhà trong khi tiếp tục theo dõi nhiệt độ và sự thèm ăn của con. « Tôi mong bác sĩ theo dõi kỹ càng


14

SOÁ 796 10/01/2020

hơn và có nhiều xét nghiệm hơn », ông bố này cho biết. Tôi thú thật rằng tôi không hiểu làm thế nào để vượt qua được bệnh cúm. Họ đã chụp X-quang với kết quả tốt, tôi hiểu, nhưng đứa trẻ rõ ràng là không ổn. Tôi không phải là bác sĩ, vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng anh ta. » Khi họ thức dậy, các triệu chứng đã thay đổi: nước da của đứa trẻ tái nhợt, cậu bé không chịu ăn, và người cậu bé lạnh ngắt khi chạm vào. Tin tưởng rằng vợ con mình vừa trở về từ bệnh viện với lời chúc phúc của bác sĩ, chồng chị cho rằng tốt nhất là tắm cho em bé và để một thời gian trôi qua trước khi quay lại bệnh viện. Nhưng chị Bélanger biết rằng không có gì phù hợp với con mình cả. GỌI 911 « Lúc đó tôi không biết điều đó vào thời điểm đấy, nhưng trong khi tôi định cho James đi tắm, vợ tôi đã gọi 911. Cuối cùng, cô ấy đã cứu mạng con

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

của chúng tôi. Chỉ hai hoặc ba giờ nữa là thằng bé không thể sống sót, anh Parente kể lại. Khi đến bệnh viện Pierre-Le Gardeur, cậu bé James trẻ đã thở dốc và khó khăn. « Thằng bé đang rất nguy kịch », người cha nói. Do đó, các bác sĩ đã đặt nội khí quản cho cậu bé trước khi cấp cứu đến phòng chăm sóc đặc biệt ở Sainte-Justine, nơi cậu bé được đặt máy thở nhân tạo. « Thằng bé vẫn ở trong tình trạng đáng thương, thật đau lòng khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình như vậy, vẫn được đặt nội khí quản và máy thở. Vợ tôi hoàn toàn bị khủng hoảng sau sự việc này. Chúng tôi đã sống trong lo sợ, anh Marco Parente đau khổ cho biết. Chúng tôi đã tránh được điều tồi tệ nhất không xảy ra, giờ đây anh và vợ của mình muốn chia sẻ một thông điệp tới người Québec: « Hãy tin vào bản năng và sự phán xét của cha mẹ bạn. Đó chính là điều đã cứu cuộc sống con trai của chúng tôi. »

DỰ BÁO VỀ LÀN SÓNG NGƯỜI IRAN XIN TỊ NẠN TẠI CANADA ​ Kei Esmaeilpour, Chủ tịch Hiệp hội Công dân Canada gốc Iran, nhận định rằng xung đột mới đây giữa Iran và phương Tây có thể thúc đẩy làn sóng tị nạn từ Iran đến quốc gia Bắc Mỹ này.

T

BÁNH RƠI KHI CẤT CÁNH, MÁY BAY CANADA PHẢI QUAY ĐẦU Máy bay của Air Canada Express bị rơi mất một bánh ngay sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Montreal-Trudeau, bang Québec, Canada, buộc nó phải quay trở lại.

heo phóng viên TTXVN tại Canada, số đơn của người Iran xin tị nạn tại Canada đã tăng gần gấp ba lần trong những năm gần đây. Tình trạng này diễn ra ngay cả trước khi Mỹ sát hại Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani. Ước tính, cứ 20 công dân Iran có thị thực vào Canada (thị thực du lịch, lao động tạm thời hay du học), thì có một người nộp đơn xin tị nạn tại nước này. Ở thời điểm đầu năm 2019, mỗi tháng có hơn 125 đơn của người Iran xin tị nạn ở Canada. Tại bang British Columbia, số đơn xin tị nạn của người Iran đã vượt xa các nhóm dân khác như Mexico, Afghanistan, Colombia và Nigeria. Hiện có khoảng 202.000 người Iran đang sinh sống tại Canada. Có một

thống kê đáng chú ý là số người Iran xin thị thực tạm thời vào Canada đã tăng từ 24.000 người hồi năm 2016 lên 78.001 người trong năm 2018. Số đơn người Iran xin tị nạn tại Canada tăng đột biến vào khoảng giữa năm 2018, khi quốc gia 82 triệu dân này rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, với đồng nội tệ Rial rớt giá thảm hại. Theo ông Esmaeilpour, Canada nằm trong nhóm các quốc gia tốt nhất đối với người nhập cư, trong khi trình độ học vấn của người Iran khá cao. Trước đây, Mỹ là một điểm đến được nhiều người Iran lựa chọn. Nhưng nay việc nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, nhiều người Iran có người thân, bạn bè tại Canada và đây cũng là lý do họ chọn đến “xứ sở lá phong”

UKRAINE KHÔNG LOẠI TRỪ MÁY BAY CHỞ 176 NGƯỜI RƠI Ở IRAN DO TÊN LỬA Nhà chức trách Ukraine cho biết không loại trừ khả năng chiếc máy bay Boeing 737 của nước này rơi ở thủ đô Tehran khiến 176 người thiệt mạng đã bị trúng tên lửa.

C

huyến bay mang số hiệu Flight 8684 khởi hành tới Bagotville của Canada, cách đó khoảng 370 km về phía Bắc, đã gặp sự cố hy hữu. Sự việc xảy ra hôm 3/1. Không có ai bị thương. Một trong 49 hành khách trên máy bay đã quay được cảnh chiếc bánh xe rơi xuống khi máy bay đang từ từ cất cánh và đăng tải lên Twitter. Đoạn video được đăng cùng dòng trạng thái: “Chà, bây giờ tôi đang ở trên một chiếc máy bay vừa mất một bánh xe... 2020 khởi đầu khá tốt”. Bài đăng của tài khoản tên Tom nhận được hàng trăm lượt thích và chia sẻ.

Theo CNN, các phi công đã cố gắng quay đầu chiếc máy bay Dash 8-300 và hạ cánh an toàn tại sân bay. “Các phi công dày dặn kinh nghiệm hoàn toàn kiểm soát được máy bay”, Manon Stuart, người phát ngôn của Jazz Aviation, nhà điều hành chuyến bay, cho biết. “Các phi công chúng tôi được đào tạo tốt để đối phó với các tình huống như vậy và phản ứng theo các quy trình tiêu chuẩn”. “Nhân viên bảo trì của chúng tôi ở Montreal đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng máy bay để xác định nguyên nhân và tiến hành sửa chữa”, ông Stuart nói.

T

heo Telegraph, Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk hôm 8/1 cho

biết không loại trừ khả năng chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 796 10/01/2020

RE/MAX EXCELLENCE INC.

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

• Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) VILLERAY

SAINT-LÉONARD

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

BAISSE DE PRIX !

5875 Boul. Robert Bungalow, 499 000$

5584 Rue Sherbrooke O. Salon Nail, 50 000 $ + TPS/TVQ

350 Rue De Castelnau E. Restaurant, 49 000$

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

OUTREMONT

VILLE-MARIE

BAISSE DE PRIX !

5321-5323 Rue Clark Duplex, 880 000$

1433 Rue Bishop Commerciale, 7000$/mois + TPS/TVQ

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 680 000$ CÔTE-DES-NEIGES

CÔTE-DES-NEIGES

LE VIEUX-LONGUEUIL

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois 241-243 Rue Briggs O. Duplex, 389 000$

4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s)

ROSEMONT

4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois CÔTE-DES-NEIGES

SAINT-LÉONARD

U

U

D VEN

D VEN 4020-4030 Rue Dandurand 6plex, 1 700 000$ SAINT-LÉONARD

U

D VEN

7700 Rue du Mans, app. 1005 Condo, 439 000$

4961 Ch. Queen-Mary, local C Local commercial 2 000 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s)

5855-5857 Rue d'Évreux Duplex , 685 000$

ANJOU

U

D VEN

9505 Boul. des Galeries-d'Anjou Commerciale, 85 000 $ + TPS/TVQ

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

U

D VEN

5033-5037 Rue Jeanne-Mance Triplex, 1 076 000$

CẦN SERVEURS LIÊN LẠC:

514-735-6949


16 Tin

SOÁ 796 10/01/2020

TIN THẾ GIỚI

THẾ GIỚI

Ukraine International rơi tại Tehran khiến 176 người thiệt mạng là do bị trúng tên lửa. Tuy nhiên, ông Honcharuk cảnh báo không thể suy luận bừa bãi trước khi có kết luận điều tra vụ việc. Trước đó, Đại sứ quán Ukraine ở Iran thông báo chiếc máy bay rơi tại thủ đô Tehran là do hỏng hóc động cơ và bác bỏ các khả năng như tấn công khủng bố hay máy bay trúng tên lửa. Tuy nhiên, Đại sứ quán Ukraine sau đó rút lại thông báo này, đồng thời khẳng định mọi nguyên nhân đều có thể xảy ra, và Tổng thống Zelensky đã yêu cầu cơ quan công tố Ukraine mở cuộc điều tra hình sự với vụ việc. Hình ảnh do cơ quan thông tấn ISNA của Iran công bố cho thấy chiếc máy bay của hãng hàng không Ukraine International đã bốc cháy trước khi rơi xuống mặt đất. Hassan Razaeifar, người đứng đầu ủy ban điều tra vụ việc của Iran, cho biết phi công không thể liên lạc với mặt

đất trước khi máy bay rơi. Trong khi đó, Iran cho biết họ sẽ không giao nộp hộp đen của chiếc máy bay PS752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine - gặp nạn hôm 8/1 - cho nhà sản xuất Boeing của Mỹ. Hiện chưa rõ các quan chức Iran sẽ tự kiểm tra dữ liệu từ chiếc hộp đen hay giao nó cho phía Ukraine. Chiếc 737-800 của hãng hàng không Ukraine International rơi xuống đất Vente & installation không lâu sau khi cất cánh từ sân bay de portes et fenêtres, Manufacturier quốc tế Imam Khomeini ở thủ đô Tehran Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất trên đường đến thủ đô Kiev của Ukraine hôm 8/1, khiến toàn bộ 176 hành khách Les meilleurs prix... Sản xuất tại hãng và phi hành đoàn thiệt mạng. Bộ Ngoại Giá tốt nhất... giao Ukraine cho biết các nạn nhân gồm Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước 82 người Iran, 63 người Canada, 11 người Ukraine, còn lại là công dân Anh, Thụy Eli: (514) 993-1946 Eva: (514) 578-1953 Điển, Đức và Afghanistan. Vụ máy bay của hãng hàng không Ukraine International rơi chỉ vài giờ sau căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq nhằm trả không kích sát hại tư lệnh lực lượng Quds khi Tehran bắn hàng chục tên lửa vào 2 đũa vụ máy bay không người lái của Mỹ của Iran là Qassem Soleimani.

MỸ 'SẼ NHẮM VÀO' 52 ĐỊA ĐIỂM CỦA IRAN NẾU TEHRAN TẤN CÔNG Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ đang "nhắm mục tiêu" 52 địa điểm của Iran và sẽ tấn công "rất nhanh và rất mạnh" nếu Tehran tấn công công dân hay tài sản Hoa Kỳ.

ninh mạng Iran". Một thông điệp trên trang web Chương trình Thư viện Lưu ký Liên bang Hoa Kỳ có đoạn: "Đây là một tin nhắn từ Cộng hòa Hồi giáo Iran." "Chúng tôi sẽ không ngừng hỗ trợ bạn bè trong khu vực: những người dân bị áp bức ở Palestine, những người dân bị áp bức ở Yemen, người dân và chính phủ Syria, người dân và chính phủ Iraq, người dân bị áp bức ở Bahrain, những người kháng chiến Mujahideen ở Lebanon và Palestine, [họ] sẽ luôn được chúng tôi hỗ trợ." Trang web còn hiện một hình ảnh đã được chỉnh sửa của Tổng thống Trump, cho thấy ông bị đánh vào mặt chảy máu miệng. "Đây chỉ là một phần nhỏ trong khả năng không gian mạng của Iran!" [sic], các tin tặc viết. Chuyện gì đã xảy ra vào thứ Bảy?

Ô

ng Trump ra tuyên bố trên sau vụ ám sát Qasem Soleimani, một tướng lĩnh hàng đầu của Iran, trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Iran sau đó thề sẽ trả thù cho cái chết của Soleimani. Ông Trump viết trên Twitter rằng Iran "đang rất mạnh miệng về việc nhắm mục tiêu vào một số tài sản của Hoa Kỳ" để đáp trả lại cho cái chết của vị tướng. Ông nói Hoa Kỳ đã xác định được 52 địa điểm ở Iran, một số "có tầm cao cấp và quan trọng đối với Iran và văn hóa Iran,

và các mục tiêu đó, và cả chính Iran, SẼ BỊ TẤN CÔNG RẤT NHANH VÀ RẤT MẠNH" nếu Tehran tấn công Mỹ. "Hoa Kỳ không muốn có thêm mối đe dọa nào nữa!" Trump nói thêm. Tổng thống cho biết 52 mục tiêu đại diện cho 52 người Mỹ bị bắt làm con tin ở Iran trong hơn một năm kể từ cuối năm 1979, sau khi họ bị bắt tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran. Sau khi các dòng tweet của ông Trump được đăng lên, một trang web của chính phủ Hoa Kỳ dường như đã bị tấn công bởi một nhóm tự xưng là "Nhóm tin tặc an

Ông Trump đăng các dòng tweet trên sau khi một đám tang khổng lồ dành cho Tướng Soleimani được tổ chức tại Baghdad, nơi ông đã bị giết hôm thứ Sáu. Những người khóc than vẫy cờ Iraq và dân quân và hô vang "cái chết cho nước Mỹ". Hàng ngàn người xuống đường phố Kerman để tỏ lòng tiếc thương Tướng Soleimani, một biểu tượng được Một số vụ tấn công bằng tên lửa đã làm rung chuyển khu vực này ngay sau lễ đưa tang, bao gồm một vụ tấn công ở Green Zone gần Đại sứ quán Mỹ. Quân đội Iraq cho biết không ai bị thương. Không có nhóm nào thừa nhận đứng đằng sau vụ việc. Trong khi, các chiến binh ủng hộ Iran đã bị đổ lỗi cho các cuộc tấn công gần đây. Với việc Iran đã đe dọa các cuộc trả thù mạnh mẽ cho cái chết của chỉ huy Lực lượng Quds, Tổng thống Trump đã xác định rõ ràng rằng cách tốt nhất để giảm leo thang là dâng cao tình hình, cho Iran thấy Mỹ sẽ làm gì nếu Tehran tiến hành những lời đe dọa của mình. Tweet của Trump gây tò mò theo nhiều cách - không chỉ là đề cập tính biểu tượng của 52 mục tiêu của Iran đang bị đe dọa tương ứng với 52 con tin Mỹ từng bị bắt tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran hồi tháng 11/1979. Việc ông đề cập đến các mục tiêu quan trọng "đối với văn hóa Iran" cho thấy một danh sách mục tiêu rộng hơn nhiều, chứ không chỉ các địa điểm chính trị, quân sự hoặc kinh tế. Tổng thống Trump đang tìm cách răn đe. Nhưng quả bóng bây giờ rất rõ ràng đang ở bên sân của Iran và khó mà Tehran không

hành động. Ông Trump đã theo đuổi chính sách khá mâu thuẫn kể từ khi ông từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với Tehran - gia tăng áp lực kinh tế, đe dọa hành động quân sự, nhưng thực sự ông đã làm rất ít, ngay cả khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ và tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Ả Rập Saudi. Trên hết, ông cũng nhiều lần nhấn mạnh sự mệt mỏi của mình và Washington về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trong khu vực. Điều này làm suy yếu sự răn đe của Hoa Kỳ, điều mà giờ ông Trump đang tìm cách tăng cường thể hiện, dù khá muộn màng. Tại sao Hoa Kỳ giết Soleimani? Tướng Soleimani được coi là nhân vật quyền lực thứ hai ở Iran, sau Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Người đàn ông 62 tuổi này dẫn đầu các hoạt động ở Trung Đông của Iran với tư cách là người đứng đầu Lực lượng Quds ưu tú, và được ca ngợi là một anh hùng quốc gia. Nhưng Hoa Kỳ cho rằng Soleiman và Lực lượng Quds là những kẻ khủng bố, buộc họ phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng trăm nhân viên Hoa Kỳ. Phát biểu vào chiều thứ Sáu, Tổng thống Trump cho biết ông Soleimani đang "âm mưu các vụ tấn công nham hiểm" đối với các nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ ở Iraq và các nơi khác trong khu vực. ở Iran Vị tướng này đã thiệt mạng trong một cuộc không kích tại sân bay Baghdad vào đầu ngày thứ Sáu, theo lệnh của Tổng thống Trump. Tổng thống cho biết hành động này được thực hiện để ngăn chặn một cuộc chiến, chứ không phải gây ra nó. Lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Khamenei nói rằng "sự trả thù ác nghiệt đang trông chờ bọn tội phạm". Cái chết của Soleimani sẽ làm gia tăng gấp đôi "tinh thần kháng" Mỹ và Israel, ông nói thêm. Người Iraq cũng đang thương tiếc cái chết của Abu Mahdi al-Muhandis, một người Iraq chỉ huy nhóm Kataib Hezbollah do Iran hậu thuẫn và bị giết cùng với Soleimani. Hôm thứ Bảy, nhóm đã đưa ra một cảnh báo cho lực lượng an ninh Iraq "tránh xa khu vực căn cứ Mỹ với một khoảng cách không dưới 1000m bắt đầu từ tối Chủ nhật", al-Mayadeen TV đưa tin. Để đối phó với các mối đe dọa trả thù của Iran, Mỹ đã gửi thêm 3.000 binh sĩ đến Trung Đông và khuyên công dân của Hoa Kỳ rời khỏi Iraq.


SOÁ 796 10/01/2020

AUSTRALIA BUỘC TỘI 24 NGƯỜI CỐ TÌNH CHÂM MỒI LỬA GÂY CHÁY RỪNG

A & MN

17

Garden Supply

9835 Lausanne H1H 5A6 Tel: 514-728-7039 / 438-887-2468 ● Fax: 514-728-2228

Chuyeân baùn: - Caùc loaïi vaät lieäu laøm vöôøn

Cháy rừng đang diễn ra ở Australia phần lớn là do hạn hạn kéo dài gặp lúc nhiệt độ tăng cao. Tuy vậy một số đám cháy lại do chính con người châm mồi.

- Coù caùc loaïi maùy laïnh

● Trung tâm rộng lớn, thuận tiện, kín đáo cho khách hàng. (Có địa điểm khác kín đáo để giao hàng). ● Cung cấp đầy đủ các loại phân bón, thuốc trừ sâu, nhện, diệt nấm mốc. ● Bán các loại đèn điện, máy lạnh, máng chụp và khử mùi đủ cỡ. Bán và cho thuê máy tỉa lá ● Nhận giao hàng miễn phí, đổ rác và sửa chữa nhà cữa ● Đặc biệt có chuyên viên hướng dẫn làm điện, sử dụng các loại thuốc làm bông to đẹp và chắc. Khách hàng chú ý: Thuốc chúng tôi hoàn toàn có license hợp pháp, uy tín

Ñeán vôùi A & MN caùc baïn seõ haøi loøng veà söï taän taâm, nhieät tình.

$IÞOHUÙJDØNՖUTՒ NՅUIËOHHJԻNHJÈ USPOHUJՍN

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!

N W

Rue De Mont-Joli E

INC.

nne

Rue Sauvé E

Lausa

S

Boulevard St-Michel

tội vứt tàn thuốc lá hoặc que diêm trên đất. Đáng lưu ý, trong số những người này có 24 người bị buộc tội cố tình châm mồi lửa gây nên một số đám cháy rừng. Cháy rừng xảy ra tại một số bang của Australia từ tháng 7/2019 qua làm hơn 20 người thiệt mạng, thiêu cháy hơn 10 triệu ha đất, rừng, và phá hủy khoảng 2.000 ngôi nhà. Theo nhà khoa học Chris Dickman thuộc Đại học Sydney, khoảng 500 triệu động vật hoang dã phải chịu ảnh hưởng

Avenu e

r

ong thông báo mới đưa ra, cảnh sát bang New South Wales cho biết, từ tháng 11/2019 cho đến nay, cơ quan này đã có hành động pháp lý, từ cảnh cáo cho tới cáo buộc hình sự, đối với 183 người liên quan đến các vi phạm an toàn phòng chống cháy, trong đó 40 người là trẻ vị thành niên. Trong số này 53 người bị cảnh cáo hoặc phải nhận các cáo buộc hình sự vì không tuân thủ lệnh cấm lửa của liên bang. Trong khi đó 47 người khác bị buộc

9835

Boulevard Industriel

7101, St-Denis, Montréal (Québec) H2S 2S5

Tél: (514) 271-7878 Fax: (514) 271-7535

Bún gạo (Erawan 454g) $0.99/ bao

Hoisin sauce (Lee kum kee 443ml) $2.29/ chai

Nước mắm (con mực 700ml) $1.99/ chai

Nước cốt dừa ( con voi ) $1,79/hộp

Gà vancoucer Cá rô phi Bưởi Trung Quốc Bánh tráng 400 gr $11.49/ con $1.99 lb $2.99/ trái $1.99/xấp Có giá trị từ 11/01/2020 đến 17/01/2020, đến khi hết lô hàng. Chúng tôi có quyền giới hạn số lượng

Tôm trắng cở 26/30 2 lb $12.99/ bao

Gạo thơm (hiệu 3 cô gái) $45.50/ bao 40 lb $22.50/ bao 18 lb


18

SOÁ 796 10/01/2020

từ đợt cháy rừng này, trong đó khoảng 1 triệu động vật đã chết. Chim, bò sát, động vật có vú, dơi là những động vật chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong lúc lực lượng cứu hỏa đang gồng mình với các đám cháy, cảnh sát bang New South Wales cũng tiến hành điều tra một số vụ cháy có dấu hiệu khả nghi. Trong đó một số người đã đốt lửa ngoài trời để nấu ăn. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều mồi lửa tại nhà của một người đàn ông. Vào tháng trước, cảnh sát bang New South Wales đã bắt giữ 1 tình nguyện viên 19 tuổi vì nghi ngờ có hành vi đốt phá, gây ra 7 vụ hỏa

TIN THẾ GIỚI

hoạn trong khoảng thời gian 6 tuần. Trong bối cảnh cháy rừng đang gây ra những tổn thất chưa từng có cho Australia, dư luận hết sức phẫn nộ trước những hành vi cho dù là vô ý thức đã gây nên một số vụ cháy rừng. Để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra, Ủy viên phụ trách Sở cảnh sát bang New South Wales Gary Worboys cho biết, cảnh sát sẽ điều tra việc khởi tạo tất cả các đám cháy rừng cho dù đó là do chủ ý hay vô tình để có những hành động cần thiết nhằm trừng phạt những người đã gây ra mối đe dọa lớn và những thiệt hại vô cùng to lớn đối với cộng đồng.

KHÁC BIỆT TRUMP - OBAMA TRONG BÀI TOÁN IRAN Khi các đồng minh của Trump bảo vệ quyết định không kích Soleimani, thay vì tập trung vào tướng Iran, nhiều người lại chĩa mũi dùi về Obama.

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

"

Obama vạch ra những lằn ranh đỏ rồi phớt lờ chúng", nghị sĩ Cộng hòa Matt Gaetz viết trên Twitter sau vụ không kích hạ sát thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm 3/1, nói thêm rằng Tổng thống Donald Trump "sẽ không bao giờ như thế". "Đất nước có một lãnh đạo mới, nhưng có lẽ họ nghĩ rằng Obama vẫn là tổng tư lệnh", David Clark Jr., cựu cảnh sát trưởng Milwaukee, bang Wisconsin, nói. Nghị sĩ Cộng hòa Steve Scalise thậm chí còn tuyên bố một cách sai lệch rằng Obama "từng gửi tiền cho Iran trong khi họ giết người Mỹ". "Dưới thời Trump, nước Mỹ đã đáp trả", Scalise nói tiếp. Theo bình luận viên David Nakamura của Washington Post, sau quyết định không kích táo bạo của Trump, Washington đang phải chuẩn bị cho nguy cơ trả đũa từ Tehran, có thể khiến nước Mỹ rơi vào cuộc xung đột phức tạp và khó giải quyết tại Trung Đông, điều mà Trump từng cam kết sẽ tránh. Trong bối cảnh đó, Obama trở thành "lá chắn" để Trump và những người ủng hộ chứng minh ông chủ Nhà Trắng đã cứng rắn hơn người tiền nhiệm trong chính sách với Iran. Các cựu quan chức trong chính quyền Obama tuyên bố vụ không kích Soleimani là hành động chiến tranh liều lĩnh, thiếu suy nghĩ và gần như chắc chắn sẽ phản tác dụng. Ben Rhodes, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Obama, còn nghi ngờ khả năng xử lý "cuộc khủng hoảng quốc tế phức tạp và dai dẳng" của Trump. Đáp lại, chiến dịch tái tranh cử của Trump chia sẻ trên Twitter một bài đăng với chú thích "quan hệ Mỹ - Iran dưới thời Trump và Obama", gồm bức ảnh giới chức

Iran tưởng niệm Soleimani đặt cạnh bức ảnh lính hải quân Mỹ bị Iran bắt năm 2016 vì xâm phạm vùng biển nước này. Ryan Fournier, đồng sáng lập nhóm Students for Trump vận động tái tranh cử cho Tổng thống Mỹ, cho biết các đồng minh của Trump coi việc hạ sát Soleimani không chỉ giúp loại bỏ "người quyền lực thứ hai Iran", mà còn là chiến thắng lớn hơn cả chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden hồi năm 2011, một trong những thành tựu hàng đầu về an ninh quốc gia của Obama. Bình luận viên Nakamura đánh giá những lời ca ngợi vụ không kích Soleimani cũng nhằm "ghi nhận công lao" cũng như gia tăng uy tín cho Trump vào thời điểm con đường chính trị của ông dễ bị tổn thương, khi quá trình xem xét bãi nhiệm đang diễn ra. Thêm vào đó, chúng còn giúp bác bỏ những chỉ trích đối với quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) hồi năm 2018 của Trump. Chính quyền Obama ký JCPOA với Iran và 5 cường quốc hồi năm 2015, sau 15 năm đàm phán ngoại giao, trong đó Tehran chấp nhận hạn chế đáng kể chương trình hạt nhân để được nới lỏng trừng phạt và bán dầu ra nước ngoài. Tuy nhiên, Trump cho rằng JCPOA còn nhiều thiếu sót. Với việc đơn phương rút khỏi thỏa thuận, Trump đã hoàn thành một lời hứa trong chiến dịch tranh cử. Nhưng giới chuyên gia cho rằng quyết định này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Tehran, góp phần dẫn tới leo thang khủng hoảng, với cái kết là vụ tấn công giết chết Soleimani. Iran hôm qua tuyên bố "tiếp tục làm giàu uranium không giới hạn" và sẽ không tuân thủ các giới hạn hạt nhân trong JCPOA.

Các cựu quan chức Mỹ cho rằng Trump khao khát xóa bỏ di sản chính sách đối ngoại của Obama và chứng tỏ vai trò tổng tư lệnh của ông. "Trump bị ám ảnh về Obama. Tôi nghĩ ông ấy coi người tiền nhiệm là thước đo cần phải đánh bại", Fernando Cutz, cựu quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia từng phục vụ dưới thời cả hai tổng thống Mỹ, nhận xét. Nhiều quan chức hàng đầu trong chính quyền, bao gồm cựu ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, từng nỗ lực thuyết phục Trump duy trì JCPOA, nhưng cuối cùng thất bại. Theo Cutz, Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận bởi đây là kết quả đạt được dưới thời Obama mà ông đánh giá là "một điều khủng khiếp". Cựu quan chức này tiết lộ thêm rằng trong các cuộc họp với đội ngũ cố vấn an ninh, Trump từng nói ông nên được trao giải Nobel Hòa bình và phàn nàn về việc Obama nhận giải thưởng này. "Tôi nghĩ không nói quá khi cho rằng nguồn cơn của hầu hết sự việc là sự đố kỵ với Obama", cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Ned Price cho biết. "Đó là quyết tâm của Trump, được mài giũa suốt hơn một năm tranh cử và trong thời gian cầm quyền, nhằm chống lại thỏa thuận hạt nhân Iran, thỏa thuận của Obama". Không chỉ JCPOA, chính quyền Trump còn rút Mỹ khỏi hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, hủy bỏ thỏa thuận tham gia hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương của Obama, đảo ngược những nỗ lực "hâm nóng" quan hệ với Cuba, từ bỏ chiến lược cô lập Triều Tiên và trực tiếp ngồi vào bàn đàm phán với lãnh đạo Kim Jong-un. Trump không đề cập tới Obama khi tuyên bố cái chết của Soleimani hôm 3/1. Nhưng vài ngày trước đó, khi đại sứ quán Mỹ tại Baghdad bị đám đông biểu tình ủng hộ Iran tấn công, Trump dường như ngầm chỉ trích người tiền nhiệm khi nhắc tới vụ Benghazi hồi năm 2012. Khi đó, lãnh sự

quán Mỹ tại thành phố Benghazi, Libya bị phiến quân tấn công, dẫn tới cái chết của đại sứ Christopher Stevens, thảm kịch mà phe Cộng hòa đổ lỗi cho chính quyền Obama. Tuy nhiên, Robert Spalding, tướng không quân từng phục vụ trong chính quyền Trump, cho rằng di sản của Obama không phải lý do chính thúc đẩy Tổng thống Mỹ ra lệnh không kích Soleimani và gọi quan điểm này là "sự suy diễn". Ông giải thích rằng tướng Iran từ lâu đã là mối đe dọa với an ninh quốc gia, đáng lẽ nên bị nhắm tới từ thời Obama hay cựu tổng thống George W. Bush. Trong khi đó, bình luận viên Nakamura chỉ ra rằng trước cả khi khởi động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng năm 2015, Trump rõ ràng đã vô cùng tập trung vào Obama, khi ủng hộ thuyết âm mưu cho rằng người tiền nhiệm không sinh ra ở Mỹ, nhằm thách thức tính hợp pháp khi ông giữ chức tổng thống. "Nỗi ám ảnh Obama" của Trump dường như ngày càng gia tăng mạnh mẽ hơn trong ba năm cầm quyền. Ông chủ Nhà Trắng đề cập tới Obama 537 lần trong 10 tháng đầu năm 2019, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2018 và 169% so với năm 2017, theo phân tích của bình luận viên Daniel Dale của CNN. Nhà sử học Douglas Brinkley tại Đại học Rice, bang Texas, cho biết một số tổng thống Mỹ trước đây cũng tỏ thái độ bất đồng với người tiền nhiệm, như Franklin Roosevelt với Herbert Hoover hay Ronald Reagan với Jimmy Carter. Tuy nhiên, ông cho rằng không mối quan hệ nào có thể căng thẳng bằng Trump và Obama. "Trump thích sự thật rằng công kích Obama, một tổng thống Mỹ gốc Phi, mang lại sự ủng hộ mà ông cần từ cánh hữu của đảng Cộng hòa. Ông ấy cần chứng minh Obama là một tổng thống thực sự tồi tệ để biện minh cho những lời công kích người tiền nhiệm", Brinkley đánh giá.


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

NĂM NỢ NẦN, TÙ TỘI CỦA CÁC TỶ PHÚ TRUNG QUỐC Nền kinh tế giảm tốc, chính quyền siết chặt quản lý khiến nhiều tỷ phú lâm vào nợ nần, tù tội và thậm chí đã tự tử.

B

ình luận về giới "đại gia của Trung Quốc, SCMP cho rằng, năm 2019 sẽ được ghi nhớ là một trong những năm khó khăn nhất với người giàu nước này. Nền kinh tế giảm tốc, làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư tư nhân khiến Bắc Kinh phải đưa ra nhiều thông điệp trấn an. Ngay cả Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba, cũng thừa nhận tại một hội nghị cuối năm là hầu hết các doanh nhân nước này gặp khó khăn trong năm qua.

Ly Thanh Tran pharmacienne inc 12325 boul. Rolland Montréal, Qc, H1G 6A6 Sur rendez vous : Tel. 514-325-3133 Fax: 514-325-3139 Stationnement gratuit

Trong số những người đáng chú ý có Wang Sicong, con trai của tỷ phú Wang Jianlin. "Cậu ấm" này nổi tiếng trên phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc về cuộc sống ăn chơi xa hoa cá nhân. Tuy nhiên, hồi tháng 11/2019, Wang Sicong đã bị tòa án triệu tập vì không thể trả nợ sau khi liên doanh trực tuyến Shanghai Panda Entertainment phá sản. Thời gian sau, Prometheus Capital do

Pharmacie Ly Thanh Tran inc 5836 boul. Monk Montréal, Qc, H4E 3H3 Sur rendez vous : Tel. 514-325-3133 Fax: 514-761-3425 Pas de service de prélèvements sanguins

SOÁ 796 10/01/2020

Wang làm chủ tịch cho biết công ty đã giải quyết xong với các chủ nợ. Sự giàu có của Wang Jianlin cũng bị thu hẹp khi Bắc Kinh để mắt đến Tập đoàn Wanda của ông vì vay quá nhiều tiền từ nước ngoài. Rắc rối tài chính của "thiếu gia" Wang Sicong tương phản rõ rệt với những gì anh từng chia sẻ trên mạng xã hội vào năm 2014 khi mua 2 chiếc Apple iWatch mới ra mắt để đeo cho con chó cưng tên Keke. Câu chuyện của Wang Sicong là dấu hiệu cho thấy tài sản cá nhân có thể biến mất nhanh chóng như thế nào ở Trung Quốc, nơi tăng trưởng ngày càng được xây dựng dựa trên nợ và thiếu luật lệ để bảo vệ tài sản cá nhân. Và đây cũng không phải là câu chuyện lụn bại duy nhất ở Trung Quốc năm ngoái. Nhiều ông trùm tỉnh lẻ từng giàu có cũng chịu số phận tương tự. Xiao Yongming, từng là người đàn ông giàu nhất tỉnh Thanh Hải nhờ kiểm soát tài nguyên kali địa phương, đã bị một tòa án Trung Quốc đưa vào danh sách đen vì không trả được nợ và bị cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Trung Quốc phạt. Trong khi Xiao từng khoe về việc dùng trực thăng riêng để tránh ùn tắc giao thông thì giờ đây phải đối mặt với hạn chế không thể tiếp cận đường sắt tốc độ cao và hàng không. Hay như doanh nhân Liêu Ninh Yang Kai có khoản nợ 72 triệu nhân dân tệ (10,3 triệu USD) và đã bị đưa vào danh sách đen trong hệ thống tòa án Trung Quốc vì không trả được nợ. Công ty bơ sữa Huishan của ông đã chính thức bị hủy niêm yết khỏi sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong vào tháng trước. Tuy nhiên, các doanh nhân Trung Quốc không chỉ gặp rắc rối với chính quyền vào năm 2019 chỉ vì các khoản nợ. Guan Yanbin, cựu chủ tịch của Tập đoàn Dược phẩm Hướng Dương, đang phải đối mặt với phiên tòa cáo buộc giết vợ cũ.

19

Wang Zhenhua, ông trùm bất động sản tỉnh Giang Tô, bị bắt vào tháng 7/2019 và đang chờ xét xử về tội lạm dụng tình dục trẻ em. Yang Zhuoshu, từng là người giàu nhất ở tỉnh Hà Bắc, đã bị cảnh sát bắt vào tháng 5/2019 vì ăn chặn công quỹ. Hiện không rõ liệu ông có bị kết án hay không. Zhang Wei, một nhà đầu tư của Ngân hàng Cam Túc, đã bị bắt vào tháng 4/2019 vì là thành viên của băng đảng kiểu mafia, chuyên gây quỹ bất hợp pháp, quấy rối, tống tiền, giam giữ người dân và sở hữu súng, theo Công an Thâm Quyến. Trong khi đó, Zhang Zhenxin, một ông trùm tài chính, người sở hữu một đế chế kinh doanh rộng lớn của Trung Quốc về cho vay ngang hàng để đào Bitcoin, đã chết ở London vào tháng 9/2019 trong một vụ tự tử. "Nhiều người trong số các ông trùm tư nhân sẽ tiếp tục đối mặt với những thách thức trong năm tới", theo ông Đinh Ôn Giới, nhà kinh tế tại CMB International Securities. Xu hướng chung là thắt chặt quy định, đặc biệt là trong các ngành tạo ra lợi nhuận lớn. "Trước đây khi nền kinh tế hoạt động tốt, các công ty này khá năng nổ và tìm thấy lỗ hổng chính sách để kinh doanh. Các nhà chức trách muốn điều chỉnh hành vi của họ ngay bây giờ, vì vậy chính sách sẽ tiếp tục thắt chặt", vị chuyên gia nói. Kinh tế bùng nổ trong bốn thập kỷ qua đã tạo ra một tầng lớp siêu giàu mới trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trung Quốc đã vượt qua Mỹ với số lượng người siêu giàu lớn nhất vào năm 2019, với 100 triệu so với 99 triệu ở Mỹ, theo báo cáo của Credit Suisse được công bố vào tháng 10. Tuy nhiên, theo SCMP, nhiều người siêu giàu tại đây dễ bị tổn thương trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Niềm tin suy yếu trong khu vực tư nhân là một lý do chính khiến môi trường đầu tư chậm chạp và vốn chảy ra nước ngoài.

Adam Leung & Ly Thanh Tran pharmaciens

Pharmacie Ly Thanh Tran & Adam Leung

3981 rue Hochelaga Montréal, Qc, H1W 1K2 Sur rendez vous :

2680 rue Lacordaire Montréal, Qc, H1N 2M4 Sur rendez vous :

Tel. 514-325-3133 Fax : 514-254-3535

Tel. 514-325-3133 Fax : 514- 259-9327

Nos pharmacies sont heureuses de vous offrir les services infirmiers Prélèvements sanguins Vaccination antigrippale Vaccination en entreprise Vaccination enfants et adultes

Consultation santé voyage Contraception ITSS Cessation tabagique Soins des plaies Retrait des points de suture et d’agrafes Prescription des pansements Injections des médicaments Enseignement des techniques d’injections Soins des nausées et vomissements des femmes enceintes Lavage des oreilles (prescription non requise) Tests de glycémie et de cholestérol Suivi personnalisé de diabète et des maladies chroniques

Veuillez nous télécopier ou envoyer par courriel vos prescriptions de prises de sang avant la prise de rendez-vous :

tramphoinfirmiere@gmail.com , Fax virtuel: 514-666-1155


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 796 10/01/2020

BILL GATES MUỐN ĐƯỢC ĐÓNG THUẾ NHIỀU HƠN

Không khí mát mẻ và thoải mái trong nhà

Máy hút hơi tự rửa

Bill Gates cho rằng người giàu Mỹ đang được ưu đãi quá mức cần thiết và giới tỷ phú nên đóng nhiều thuế hơn.

C

ách đây một thập kỷ, nhà đồng sáng lập Microsoft Corp Bill Gates có trong tay chỉ hơn 50 tỷ USD. Sau 10 năm, dù đã quyên góp hàng tỷ USD để chống lại nghèo đói, cải thiện chăm sóc sức khoẻ và

giáo dục nhưng tài sản của ông vẫn tăng hơn gấp đôi. Đó là kết quả của thị trường chứng khoán tăng vọt và các chính sách thuế thuận lợi. Vì vậy, khi kết thúc một thập kỷ vừa

MINH CHINH HOANG

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Cell: (514) 712-8888

ST LEONARD TRIPLEX XAY 1985. KHỔ NHÀ TO 33X48

qua, ông nói mình và giới tỷ phú USD nên được đóng thuế nhiều hơn. Trong một bài viết hồi đầu tuần, ông cho rằng các nhà lập pháp Mỹ nên đóng các kẽ hở về luật, tăng thuế bất động sản và thuế trên thặng dư vốn để nó bằng với tỷ lệ thu nhập lao động. Người giàu thứ hai thế giới cũng kêu gọi các tiểu bang và chính quyền địa phương tiến hành thu thuế một cách công bằng hơn. Ông nhắc lại sự ưu đãi mà chính quyền Washington dành cho ông là không cần thiết như hiện tại. "Tôi đã được tưởng thưởng một cách không tương xứng với những gì tôi đã làm trong khi nhiều người phải rất chăm chỉ để đạt được", ông viết trên trang blog cá nhân. "Nếu bạn có nhiều tiền hơn, bạn phải trả phần trăm thuế cao hơn. Tôi nghĩ người giàu nên trả nhiều tiền hơn so với hiện tại, trong đó có Melinda và tôi", ông nhận định.

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

NEW LISTING GRIFFINTOWN 2013 CONDO CAN GOC 3 PHÒNG NGỦ 2 NHÀ TẮM. LẤY NHÀ NGAY

Máy lạnh

Giá tốt nhất Giao hàng miến phí

Tỷ phú Bill Gates năm nay 64 tuổi. Ông có tài sản ròng trị giá 113,7 tỷ USD, theo Bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg Billionaires Index. Tại một sự kiện vào tháng 11, Gates bày tỏ bảo lưu về thuế tài sản được đề xuất bởi các ứng cử viên tổng thống Elizabeth Warren và Bernie Sanders. Trong đó, ứng viên Elizabeth Warren đề nghị tăng gấp đôi thuế thu nhập cá nhân đối với tỷ phú. "Nhưng tôi tin rằng chúng ta có thể làm cho hệ thống của mình công bằng hơn mà không phải hy sinh sự khuyến khích để đổi mới", ông nói. "Người Mỹ nằm trong top 1% có thể đủ khả năng chi trả nhiều hơn trước khi họ ngừng làm việc hoặc tạo việc làm. Vào những năm 1970, khi Paul Allen và tôi lập ra Microsoft, thuế suất biên gần gấp đôi mức cao nhất hiện nay. Nó đã làm giảm động lực của chúng tôi để xây dựng một công ty tuyệt vời", ông kể lại.

Me DANIEL HOANG Notaire - Chương khế

Agence Immobilière

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi ***

Chúng tôi trả thuế

Tủ và Comptoir bếp

RE/MAX Alliance

Email: minh.realty@gmail.com

NEW LISTING

Điều khiển được sáu độ nhanh Rất yên lặng Bao gồm gắn máy

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 Email: hoang.notaire@gmail.com

5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

NEW LISTING MONTREAL, CONDO XÂY MỚI 2004, 2 PHÒNG NGỦ, 1 PARKING, MÁY LẠNH 2. CHIỀU. GIÁ BÁN GẤP 229000 + THƯƠNG LƯỢNG.

ST-LEONARD BIG SIZE 5 PLEX, SƯỞI ĐIỆN, LỢI TỨC CAO. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

BROSSARD CONDO RỘNG, 2 PHÒNG NGỦ, PARKING BÊN TRONG, CONDO FEE THAO. GIÁ $205,000

TIỆM NAIL ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT, CẦN SANG LẠI. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888

NHÀ CỦA QUÝ VỊ KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ. NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888

DUPLEX Ở CẢ 2 TẦNG, 3.5 BÊN CẠNH CHO THUÊ 725$

D L O S MONTREAL SEMI-DETACHED BUNGALOW SƯỞI ĐIỆN, KHỔ NHÀ 31X38. GIÁ $329,000

MONTREAL 6 PLEX SƯỞI ĐIỆN, CÓ TIỆM NAIL ĐÃ HOẠT ĐỘNG TỪ RẤT LÂU.

D L O S MONTREAL TRIPLEX SƯỞI ĐIỆN, GARAGE. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ . MÁI NHÀ MỚI. GIÁ $399,000

D L O S ST-LEONARD DUPLEX SƯỞI ĐIỆN, KHỎ NHÀ LỚN 32X41. MÁY NHÀ, BATHROOM MỚI.


SOÁ 796 10/01/2020

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

VIỆT NAM 2020: NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC

21

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9

GIÔØ LAØM VIEÄC

Không ngược đãi động vật, tăng lương tối thiểu, không uống bia rượu nơi công sở..., là các quy định mới có hiệu lực năm 2020 ở Việt Nam.

Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm

Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

Bún Việt

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

1. 2. 3. 4.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún vịt

5. Bún mắm đồ biển (mới) 6. Bún ốc chả mực 7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) Tel.:

514.725.0007

Tiệm trên đường Saint Hubert đang đóng cửa vì lý do sửa chữa

Coiffure 688 Jarry Est

Montréal (QC) - H2A1V9

(514)245-8110 (514)903-6499

Đi xe đạp sau khi uống rượu bia cũng bị phạt Theo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, từ ngày 1/1/2020, hành vi đi xe ra đường, dù là ô tô, xe máy hay xe đạp điện, khi trong máu, hơi thở có nồng độ cồn, đều bị cấm tiệt. Nếu vi phạm, người lái ô tô bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến hai năm. Người đi xe máy bị phạt từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến hai năm. Người điều khiển xe đạp, xe thô sơ vi phạm bị phạt từ 400 - 600 ngàn đồng. Luật này cũng quy định người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia. Người bán rượu bia không được bán cho người dưới 18 tuổi. Không được lôi kéo, ép người khác uống rượu bia. Trước khi giết vật nuôi phải gây ngất Luật Chăn nuôi, chính thức có hiệu lực từ 1/1/2020 quy định phải đối xử nhân đạo với vật nuôi. Cụ thể như không được đánh đập, hành vạ vật nuôi, phải có chuồng trại phù hợp, thông thoáng, cấp đủ thức ăn, nước uống cho vật nuôi. Đặc biệt, với vật nuôi để giết mổ, phải gây ngất trước khi giết mổ, và không để vật nuôi nhìn thấy cảnh đồng loại của

Cắt tóc Nam Cắt tóc Nữ Duỗi thẳng

Người đồng tính, chuyển giới được giam giữ riêng Luật Thi hành án hình sự có hiệu lực từ 1/1/2020 quy định ngoài sáu đối tượng được bố trí giam giữ riêng như quy định của luật hiện hành, thì nay bổ sung thêm một số đối tượng nữa. Theo đó, người đồng tính, người chuyển đổi giới tính, người chưa xác định rõ giới tính được giam giữ riêng. Phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi thì con được theo mẹ vào trại giam. Tăng lương tối thiểu vùng và tăng lương cơ sở Theo Nghị định 90/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp, từ ngày 1/1/2020, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 150.000 - 240.000 đồng/tháng, tùy theo vùng. Đối với lương cơ sở, mặc dù có thể được tăng từ ngày 1/7 lên thành 1,6 triệu đồng/ tháng, nghĩa là mức lương thấp nhất của công chức, viên chức được tăng thêm 148.500 đồng/tháng. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn thấp hơn mức lương thấp nhất của người lao động trong doanh nghiệp.

Nếu tôi đề nghị bạn viết ra con số "chín mươi hai", thì hẳn là bạn viết được ngay không cần phải nghĩ.

C

Cắt uốn tóc theo phong cách trẻ trung. Đặc biệt Duỗi thẳng vĩnh viễn Nhuộm màu, mèches hợp từng lứa tuổi Hấp dầu trị tóc khô cháy Bới tóc trang điểm dạ tiệc

mình bị giết mổ.

VÌ SAO TRẺ CHÂU Á THƯỜNG GIỎI TOÁN HƠN TRẺ CHÂU ÂU on người ta cho tới khi trưởng thành thì việc kết nối tư duy giữa các con số và tên gọi của chúng gần như là tự động, vì vậy chúng ta hầu như không cần phải nghĩ. Đó là lý do tại sao mà bạn sẽ thật sự ngạc nhiên khi nghe nói rằng cách thể hiện con số 92 trong tiếng Anh ("ninety two") chưa phải là theo cách hay nhất.

Coiffure unisex - Maquillage

Có một số ngôn ngữ khác có cách mô tả các con số có hai chữ số hợp lý hơn nhiều. Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện ngữ nghĩa - ngay từ năm 1798, các nhà khoa học cho rằng ngôn ngữ mà chúng ta học để đếm có thể ảnh hưởng đến khả năng tư duy số học của chúng ta. Trên thực tế, có một nước phương Tây đã phải xem xét lại toàn bộ hệ thống

Cắt uốn Nhuộm Uốn style

GIỜ MỞ CỬA Thứ 2 đến Thứ 7: 10am - 6pm Chủ Nhật: 12:30pm - 6pm Thứ 3: nghỉ

- Đức Kính Mời -

#1 Le plus puissant. célèbre Asreologue de l’lnde. Résulras à 100% #1 Mạnh nhất. Chiêm Tinh Gia Ấn Độ nổi tiếng. Kết quả 100% CHỈ TRONG 9 NGÀY CÓ KẾT QUẢ

Học Giả: KRISHNA

Chuyên gia xem chỉ tay & mặt & Patra Reading & Hình Ông có thể xử lý mọi vấn đề

NHÀ CHIÊM TINH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI & XEM CHỈ TAY LOẠI BỎ CÁC VẤN ĐỀ * Xui xẻo. * Phiền muộn * Khóc than * Đau khổ * Bối rối * Thời gian khó khăn

* Phù phép * Bùa ngải * Jadoo * Quỉ ám * Ganh ghét * Nguyền rủa

ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP * Buôn bán * Sức khoẻ * Tài chánh * Việc làm * Vấn đề gia đình * Mâu thuẫn vợ chồng

* Tình yêu * Học vấn * Con cái * Cưới hỏi * Kiện tụng * Ly dị

TRỪ QUỈ, DIỆT MA Jadoo, voodoo, Obeya, Witchcraft, Jinn, Butu, bảo đảm 101%

THỰC HIỆN LỜI CẦU NGUYỆN KALIMATHA MẠNH MẼ ĐỂ CÓ PHƯỚC LÀNH THƯỢNG ĐẾ VÀ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP HÃY GẶP GỠ HÔM NAY ĐỂ CÓ ĐƯỢC GIẢI PHÁP NHANH CHÓNG

438-764-0999

5575 Victoria Avenue, Cote-Saint-Catherine, Near Metro Station

Mở cửa 7 ngày trong tuần


22

SOÁ 796 10/01/2020

ngôn ngữ số đếm của mình trong thế kỷ trước, để giúp việc dạy toán và làm toán được dễ dàng hơn. Vậy đếm theo cách nào là tốt nhất? Gần như tất cả các nền văn hóa ngày nay đều sử dụng hệ thập phân, hay hệ đếm cơ số 10, theo đó sắp xếp các số từ 0 đến 9 thành các số hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, và cứ tiếp tục như vậy. Một con số, nhiều cách gọi Các hệ thống đếm hợp lý nhất sử dụng các từ phản ánh cấu trúc của hệ số thập phân và đặt ra các quy tắc nhất quán, đơn giản - song cũng có nhiều ngôn ngữ lại dùng các quy ước phức tạp và rắc rối. Ví dụ, trong tiếng Pháp, số 92 được đọc là "quatre-vingt douze" nghĩa là "bốn lần hai mươi và mười hai". Trong tiếng Đan Mạch, số 92 được đọc là "tooghalvfems", trong đó halvfems nghĩa là 90, là một cách viết tắt của từ halvfemsindstyve trong tiếng Bắc Âu cổ, có nghĩa "bốn lần hai mươi và một nửa của hai mươi". Còn trong tiếng Anh, những từ như là "twelve" (12) hay "eleven" (11) không hề gợi cho ta manh mối gì về cấu trúc thông thường của con số 12 và 11 cả. Những từ này thực ra có nguồn gốc của các từ "ellevan" và "twelif" trong tiếng Saxon cổ, có nghĩa là "dư một" và "dư hai" sau khi trừ đi mười. Tương phản với cách diễn tả này là tiếng Quan Thoại của Trung Quốc, thứ ngôn ngữ biểu thị rất rõ ràng mối quan hệ giữa hàng chục và hàng đơn vị. Cụ thể, số 92 được đọc là "cửu thập nhị", tức là "chín mươi hai". Nhật Bản và Hàn Quốc cũng sử dụng các quy tắc tương tự, trong đó số lớn hơn

TIN VIỆT NAM

được tạo ra bằng cách ghép tên từ các số nhỏ hơn. Các nhà tâm lý học gọi các hệ thống như vậy là "minh bạch", vì trong đó có tồn tại một mối liên kết hiển nhiên và nhất quán giữa con số với tên gọi của chúng. Ngôn ngữ định hình khả năng học toán của chúng ta như thế nào Ngày càng nhiều bằng chứng cho rằng sự minh bạch của một hệ thống số đếm ảnh hưởng đến cách chúng ta tính toán xử lý con số. Ví dụ, trẻ em đếm bằng các ngôn ngữ Đông Á nắm vững hơn về hệ thập phân. Trong một nghiên cứu, trẻ em lớp một được yêu cầu biểu thị các con số, chẳng hạn như số 42 bằng cách sử dụng các khối hàng chục và và khối hàng đơn vị. Những bé từ Mỹ, Pháp hoặc Thụy Điển có xu hướng sử dụng 42 khối hàng đơn vị riêng lẻ, trong khi các bé từ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc có xu hướng sử dụng bốn khối hàng chục và hai khối hàng đơn vị. Điều đó cho thấy rằng cách trí óc trẻ em tư duy biểu thị các số từ khi còn nhỏ có thể đã được định hình bởi ngôn ngữ mà chúng sử dụng. Tất nhiên, còn nhiều lý do khác khiến trẻ em từ các quốc gia khác nhau có thể có khả năng làm toán khác nhau, trong đó có cả phương pháp dạy toán và mức độ quan tâm của gia đình và xã hội đối với lĩnh vực giáo dục. Đó là các yếu tố khó kiểm soát khi nghiên cứu trên những thành viên đến từ các nền văn hóa khác nhau - song việc trên thế giới có quốc gia cải tiến ngôn ngữ dùng cho việc đếm số đã thực sự đặt ra một giải pháp thú vị cho vấn đề này. Các con số trong hệ thống tiếng Wales hiện đại được biểu thị rất trong sáng,

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét dễ hiểu: 92 được đọc là "naw deg dau", nghĩa là "chín mươi hai", theo quy tắc giống như các ngôn ngữ Đông Á đang sử dụng. Trong ngôn ngữ truyền thống cũ của xứ Wales (hiện vẫn còn được sử dụng cho việc đếm ngày và đếm tuổi), thì 92 lại được viết thành "dau ar ddeg a phedwar ugain", nghĩa là "hai và mười và bốn lần hai mươi". Hệ thống mới này thực ra được tạo nên bởi một doanh nhân người xứ Wales cho mục đích kế toán, nhưng cuối cùng nó đã được đưa vào các trường học xứ Wales vào những năm 1940. Ở xứ Wales ngày nay, khoảng 80% học sinh được dạy toán bằng tiếng Anh, 20% được dạy bằng tiếng Wales mới. Điều này mang đến cơ hội hoàn hảo để thử nghiệm với những đứa trẻ học cùng một chương trình giảng dạy tại cùng một nền văn hóa song học toán bằng các ngôn

ngữ khác nhau, để xem hệ thống đếm kiểu Đông Á có thực sự hiệu quả hơn hệ thống đếm mà người phương Tây đang sử dụng hay không. Trẻ em sáu tuổi được dạy bằng tiếng Wales hiện đại và trẻ em cùng tuổi được dạy bằng tiếng Anh đã cùng được kiểm tra khả năng điền đúng vị trí của các số có hai chữ số trên một dòng trống đánh số từ 00 đến 100. Cả hai nhóm có kết quả tương đương trong các bài kiểm tra số học nói chung nhưng trẻ em được dạy bằng tiếng Wales hiện đại đạt kết quả tốt hơn trong việc điền đúng vị trí con số. "Chúng tôi nghĩ rằng đó là bởi vì những đứa trẻ học lực trung bình ở xứ Wales có tư duy biểu thị chính xác hơn các số có hai chữ số," Ann Dowker, nhà tâm lý học thực nghiệm tại Đại học Oxford và là tác giả chính của nghiên cứu, nói. "Chúng có thể hiểu mạch lạc hơn về mối quan hệ


TIN VIỆT NAM

65¢

TIP TIPLAMOUR LAMOUR ..65¢

SOÁ 796 10/01/2020

23

GINA BEAUTÉ 514.725.7878

7930 St-Michel, H1Z-3E1 ( bên cạnh Phở Ngon ) / website: www.ginabeaute.ca

Hướng dẫn tận tình Technic làm Nail. Và cách sử dụng đúng sản phẩm, không sợ mua nhầm hàng dỏm, hàng giả. Lotion LAPALM 12$/THÙNG

Maxx Crystal Gel

20% OFF

DND Gel Polish

8$ / cặp

Màu đẹp dễ sơn ko chảy và nứt Top và base bóng chắc giữ bền lâu

MASSAGE OIL

15$

95$

65$

AUTO TIMER EACH

16$ EACH

39$

SNS LIQUID

11$/CHAI

18$

LINER LINER, , THÙNG 400 CÁI

55$

49$ EACH

55$

CUTICLE OIL

13$

IKONNA UV/LED

170$

190$

18$

12$ EACH

MR PUMICE

14$ / HỘP

49$

139$ Seche Vite $19

EACH

Mua một tặng một

29$

Mua 1 ghế pedicure hiệu gulfstream sẽ được tặng 30 chai gel màu Maxx và 10 base và top gel !

+ All prices change without notice

Bánh Chưng Phan Sinh

Bánh chưng Phan Sinh được mọi người ưa chuộng từ nhiều năm qua tại Montréal vì thơm ngon, tinh khiết, đúng hương vị quê hương. Hơn nữa khi mua Bánh chưng Phan Sinh, chúng ta lại có cơ hội giúp người phong cùi, người nghèo, Thôm ngon - Tinh khieát những cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi, khuyết tật bên quê nhà. Tất cả tiền lời và tiền mà quí vị ủng hộ, đều được gởi tận tay đến những người kém may mắn ở Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn và chúc Quí vị Một Năm Mới An Khang - Thịnh Vượng. MUA BÁNH CHƯNG, XIN GỌI:

A/C Ánh & Son 7135 Provencher Mtl (514) 553-1874 Chị Nữ 7293 Papineau Mtl (514) 729 5682 Hội Dòng Ba Phan Sinh A/C Trình & Khiên 7254 – 15eme Ave Mtl (514) 727 7745 Kính Mời A/C Cúc Hoa & Hùng 2425 Keller, St Laurent (514) 331 2937 Chị Tường Vi 921 Gratton, St Laurent. (514) 704 6965 A/C Huynh & Cúc 5139 Lavoisier, St Léonard. (514) 721 8594, Cel: 438-921-9699 *** Xin lưu ý: Bánh Chưng Phan Sinh chỉ có bán ở những địa điểm trên, ngoài ra không có bán ở bất cứ nơi nào khác. Xin Chân Thành Cám Ơn.


24

SOÁ 796 10/01/2020

giữa các con số, độ lớn của chúng so với các con số khác." Đảo ngược hàng đơn vị lên trước hàng chục Trong các ngôn ngữ khác, các con số hàng chục và hàng đơn vị lại bị đảo ngược. Ví dụ, trong tiếng Hà Lan, số 94 được viết là "vierennegentig" (nghĩa là "bốn và chín mươi"), và một nghiên cứu khác cho thấy điều này có thể làm cho việc thực hiện một số bước làm toán trở nên khó khăn hơn. Ví dụ, trẻ em mẫu giáo Hà Lan làm toán kém hơn trẻ mẫu giáo Anh trong một phép tính cộng các số có hai chữ số, tuy các bé ở Hà Lan lớn tuổi hơn một chút và có trí nhớ tốt hơn vì độ tuổi đi mẫu giáo lớn hơn so với ở Anh. Tuy nhiên, trên hầu như mọi khía cạnh khác, từ khả năng đếm, làm tròn số, đến làm phép cộng đơn giản giữa các số chỉ có một chữ số, hai nhóm đạt kết quả hầu như giống nhau. "Thực tế là chúng gần như tương đương nhau ở mọi khía cạnh, trừ khi dính đến các số có hai chữ số, cho thấy rằng chính ngôn ngữ tạo ra sự khác biệt," Iro Xenidou-Dervou, giảng viên nhận thức toán học tại Đại học Loughborough và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. Cách giải thích của Xenidou-Dervou là khi những đứa trẻ được yêu cầu làm toán với một con số có hai chữ số, chẳng hạn như số 38, chúng sẽ đọc thầm con số đó trong đầu, và sau đó hình dung vị trí của nó trên một dãy số tưởng tượng. Trong ngôn ngữ Hà Lan, bước tưởng tượng này phải thêm khâu tái đảo số "tám" và số "ba" trước khi các bé có thể đánh giá giá trị của số 38 ở đâu trên dãy số. Chính điều này tạo thêm sự căng thẳng trong nhận thức và ảnh hưởng đến hiệu suất làm bài của các bé. Có vẻ như hiệu ứng này không chỉ giới hạn ở trẻ em. Để tìm hiểu thêm về cơ chế này, nhóm của Iro đã thực hiện một phiên bản bài tập tìm số đúng trên dãy số với đối tượng tham gia là người lớn, song lần này các thành viên được trang bị phần mềm theo dõi mắt. "Theo dõi mắt cho thấy quá trình nhận thức bên trong tâm trí người tham gia, bởi vì chúng ta có thể biết liệu họ có mất nhiều thời gian hơn để tìm đúng con số của đầu bài ra hay không, và cũng kiểm tra xem họ có lần nào nhìn vào con số sai hay không," Xenidou-Dervou nói. Cả hai nhóm đều đạt cùng mức độ

TIN VIỆT NAM

chính xác về vị trí nhìn cuối cùng của họ, nhưng khi các con số được đọc lên thay vì viết ra, các thành viên người Hà Lan nhìn nhiều hơn về vị trí của số đảo ngược trước. Vì vậy, nếu được yêu cầu nhìn vào số 94, mắt của họ có thể liếc lần đầu về hướng số 49. Các thành viên người Anh hầu như không lần nào thực hiện chuyển động mắt về hướng con số đảo ngược như vậy. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, bởi người ta cho rằng khi con người ta trưởng thành thì cách gọi tên con số đã được tự động hóa trong tâm trí, vì vậy ngôn ngữ không ảnh hưởng mấy đến cách chúng ta xử lý con số. Mặc dù cả hai nhóm đều có kết quả như nhau trong bài kiểm tra khả năng toán cơ bản, nhưng có khả năng là sự kém minh bạch của hệ thống ngôn ngữ Hà Lan trong việc biểu thị con số đã khiến môn toán trở nên khó hơn một chút đối với người nói tiếng Hà Lan. "Dù các hiệu ứng chỉ là nhỏ, song đây là số học ở mức căn bản nhất, chỉ cần tìm ra con số đúng trên một dãy số thôi," Xenidou-Dervou giải thích. "Khi trưởng thành, hàng ngày chúng ta phải thực hiện cả đống những công việc rất phức tạp và do đó, ngay cả những khó khăn nhỏ của hệ thống đặt tên số cũng có thể làm tăng thêm trở ngại đối với các kỹ năng làm toán thông thường." Như vậy, khi các hệ thống đếm trong sáng hơn dường như giúp chúng ta dễ dàng xử lý con số hơn thì điều này có ý nghĩa thế nào đối với cách chúng ta dạy toán cho trẻ em? "Tôi không nghĩ rằng đây phải là quy tắc cơ bản đối với thứ ngôn ngữ mà chúng ta đang dùng để dạy trẻ em học toán," Dowker nói. "Tuy nhiên, [chúng ta nên] nhận thức được những khó khăn mà trẻ em có thể gặp phải trong các hệ thống số học nhất định." Xenidou-Dervou đồng ý. "Sẽ thật tốt nếu trẻ em Hà Lan nhận được một hướng dẫn chính thức cho việc biểu thị các số có hai chữ số từ khi còn nhỏ. Thật tốt khi nhận ra rằng đây là một trở ngại, và trẻ em cần cố gắng nhiều hơn khi chúng phải dùng ngôn ngữ có hệ thống gọi các con số rắc rối như vậy." Cho nên dù rằng tất cả chúng ta có thể đều đang sử dụng cùng một hệ số đếm, nhưng những từ mà ta dùng vẫn có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta tư duy về những con số. Người ta nói rằng toán học là một thứ ngôn ngữ phổ quát, song có lẽ nói vậy chưa hẳn đã là hoàn toàn đúng.

PHÍA SAU NHỮNG TỜ TIỀN NGƯỜI VIỆT Ở NHẬT GỬI VỀ QUÊ LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH KHIẾN AI CŨNG XÓT XA, THƯƠNG CẢM Nhiều người cho rằng đi lao độn‌g Nhật Bản là sướ‌ng, là kiế‌m được nhiều tiền nhưng mấy ai biết rằng đằng sau những đồng tiền họ mang về quê lại được đán‌h đổi bằng mồ hôi và nước mắt, với những bữa cơm đạm bạ‌c chỉ có lạc và trứng, hay những giấc ngủ vội ngay tại công trường.

N

gày nay, càng có nhiều lao động Việt Nam qua Nhật Bản làm việc với mong muốn kiếm được một khoản tiền kha khá để sau này về nước có vốn làm ăn. Chính vì vậy mà không ít người ở nhà cho rằng những người đi lao động nước ngoài rất giàu, kiếm được "bát cơm nhà người ta" rất dễ dàng, cuộc sống đủ đầy, dư dả hơn những người ở quê. Cũng vì cái ý nghĩ đấy mà một khi người quen về nước, họ lại không ngần ngại hỏi quà, không có "quà ngoại" thì họ lại dè bỉu: "Đi nước ngoài về đầy tiền mà không có nổi gói kẹo" hay "Thu nhập được bao nhiêu? Ở bên ấy chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ",… Nhưng xin thưa rằng, những người con đất Việt rời quê hương sang nơi đất khách quê người cũng phải nai lưng ra làm việc, đổ mồ hôi sôi nước mắt chứ chẳng phải ngồi không mà có cục tiền rơi vào đầu. Thậm chí, cuộc sống của lao động Việt ở Nhật còn khổ hơn so với những người ở quê, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Chẳng hạn như trong những ngày gần đây, nhiệt độ ngoài trời ở Nhật dao động từ 35-38 độ C, nhưng nhiệt độ thực tế lại lên tới hơn 40 độ C, thậm chí nhiệt độ trong xưởng còn lên tới 44-63 độ C, khiến không ít người lao động phải nhập viện vì say nắng, sốc nhiệt. Mặc dù nắng nóng là vậy nhưng

những người lao động vẫn phải "phơi thân" giữa trời nắng để làm việc. Thế nhưng, đổi lại hàng tiếng đồng hồ làm việc vất vả lại những bữa cơm vội với vài hạt lạc, quả trứng, là những giấc ngủ trưa nằm giữa đường, giữa công trường nắng nóng. Nhiều người thốt lên rằng: "Ăn vậy lấy sức đâu mà làm việc?", "Làm việc tiền nhiều để làm gì mà không mua thịt cá mà ăn?", nhưng với thời tiết "hành người" như vậy, mang thịt cá đi làm đợi tới trưa cũng ôi thiu cả rồi. Còn tại sao lại ngủ giữa đường, giữa nắng,… nhưng thử hỏi không ngủ ở đó thì người lao động biết ngủ ở đâu bây giờ? Dường như sau những giờ lao động vất vả, họ chỉ cần một chỗ để ngả lưng, chợp mắt trong vài phút cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Bữa cơm với đôi hạt lạc và quả trứng trong thời tiết nắng nóng lại nghiễm nhiên trở thành cao lương mỹ vị, lấp đầy dạ dày đang kêu ục ục của người lao động. Không có bàn ăn cũng chẳng có mâm cơm với đủ món rau thịt, mỗi người chỉ cầm một hộp cơm, vạ đâu ngồi đấy nhanh chóng thưởng thức bữa trưa của mình. Nhưng có lẽ rằng, tuy là bữa trưa nhưng đôi khi phải mãi qua chiều họ mới được nghỉ tay mà ăn uống. Sau bữa ăn trưa vội, những người lao động lại nhanh chóng ngả ra đường để


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

VĂN HÓA& XÃ HỘI

nghỉ ngơi. Chỉ cần nơi nào có mặt phẳng cũng có thể trở thành chiếc "giường êm" của họ. Một số lao động Việt tại Nhật Bản rải thảm nằm trong bóng mát để nghỉ trưa. Trong khi đó, những người lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp lại phải lấy đường làm giường. Trời xanh mây trắng và dù có nắng cỡ nào, họ chỉ cần lấy chiếc mũ che kín mặt để tránh ánh sáng cũng có thể ngủ rồi. Dưới gầm xe, trên công trường đầy nắng gió và bụi bẩn chính là chỗ ngủ của những công nhân làm việc trên công trường tại Nhật Bản. Hay là nằm ngủ ngay dưới trời nắng, bên cạnh đống vật liệu ngổn ngang thế này đây. Không phải lấy trời làm màn như

Trầm cảm là một nguyên nhân nghiêm trọng gây tàn phế trên thế giới; nếu không được điều trị, nó có thể dẫn đến tình trạng lạm dụng chất kích thích, lo âu và tự tử.

C

hứng rối loạn trầm cảm cơ bản là tình trạng đặc thù ảnh hưởng đến rất nhiều người, có khả năng khiến nhiều hoạt động từng đem lại niềm vui mất hẳn hứng khởi. Nó cũng có thể gây ra cảm giác vô giá trị, mất cân bằng, như ngủ quá nhiều hay mất ngủ, và gây ra ý định tự tử. Chúng tôi tìm hiểu vấn đề này trong một nghiên cứu mới, và thấy rằng việc sống ở những khu vực cùng quẫn có thể dẫn đến rối loạn trầm cảm ở đàn ông, nhưng phụ

nữ lại không mắc phải chứng này. Trước khi giải thích những phát hiện này, điều quan trọng là chúng ta cần biết rõ hơn về bối cảnh dẫn đến tình trạng này. Có một số yếu tố nhất định khiến bạn có nguy cơ cao bị rối loạn trầm cảm. bị chẩn đoán mắc những căn bệnh kinh niên khó chữa như tiểu đường hay ung thư, dù ở thời hiện tại hay trong quá khứ, cũng có thể gia tăng rủi ro khiến bạn bị trầm cảm. Những tổn thương đau đớn, như bị lạm dụng tình dục hay thể chất, hay việc

25

TRUNG TÂM HÀM GIẢ

người lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp hay công nhân công trường, nhưng liệu công nhân trong xưởng liệu có giấc ngủ ngon khi nhiệt độ dao động từ 44-63 độ. Khi nhìn những bức ảnh trên có ai không khỏi xót xa cơ chứ. Đã là lao động sang nước ngoài làm việc thì mấy ai sướng. Nhiều lúc ốm đ.au, bệ.nh tật, có tâm sự cũng biết giãi bày với ai. Lắm lúc đi làm vất vả muốn than thở một chút nhưng lại sợ thầy u ở nhà buồn, lo lắng mà sinh bệnh. Vì vậy, những người thân ở nhà chớ thấy lao động Nhật mang được nhiều tiền về quê mà nghĩ rằng họ sang đó "hốt được bạc" bởi kiếm cơm của "người ta" đâu có dễ dàng gì.

SỐNG NGHÈO KHỔ KHIẾN ĐÀN ÔNG DỄ BỊ TRẦM CẢM

SOÁ 796 10/01/2020

NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa 7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel. lớn lên trong một gia đình thiếu vắng sự ổn định, nề nếp, nhiều bất hoà trong hôn nhân. Tuy nhiên, đó là các yếu tố riêng tư, hay còn gọi là hoàn cảnh cá nhân, có thể gây tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của bạn. Và hầu hết các nghiên cứu trầm cảm đã tập trung vào những yếu tố riêng tư đó. Nhưng còn có những yếu tố vượt ra bên ngoài cấp độ cá nhân, như đặc trưng của cộng đồng ta sống cùng - cũng có thể gây tác động rất lớn đến sức khỏe tâm thần của ta. Các nghiên cứu trước đây cho thấy sống trong những cộng đồng túng quẫn khiến cư dân ở những khu vực này đánh giá sức khỏe của mình không đạt được mức khoẻ mạnh nhất và họ có thể chết sớm. Qua nghiên cứu của mình, chúng tôi muốn tìm hiểu xem việc sống ở những khu

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

vực cùng quẫn liệu có tác động gì đến sức khỏe tâm thần của phụ nữ và đàn ông hay không - ngay cả sau khi đã tính đến hoàn cảnh cá nhân. Nghĩa là, ngay cả sau khi bạn tính đến tình trạng kinh tế, địa vị xã hội của mỗi người (trong nghiên cứu của mình, chúng tôi tính đến các yếu tố như trình độ học vấn và vị trí trong xã hội), thì môi trường khu dân cư có tác động đến sức khỏe tâm thần của họ hay không? Phát hiện đáng lo ngại Để trả lời câu hỏi này, chúng tôi sử dụng dữ liệu từ một trong những nghiên cứu kéo dài thời gian nhất về sức khỏe, bệnh kinh niên và cách sống của mọi người: Dữ liệu EPIC-Norforlk. Nghiên cứu này dựa trên 20.000 người đã trả lời bảng hỏi chi tiết về sức khỏe tâm thần và tiền sử bệnh của họ.

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 1 tháng một đến trưa 31 tháng một 2020

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78

New York 4 ngày guided 119

Beautiful Mont-Tremblant 1 ngày 29

New York 3 ngày independent 118

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Granby Zoo & Berry Picking 1 ngày 24 Parc Omega & Premium Outlets Shopping 1 ngày 24

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56 Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

ngày

Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người

89

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người

Native Indian Kahnawake 23 Pow Wow 1 ngày Ottawa 1 ngày

19

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn.

Grand72 Iles de orleans(Charlevoix Charlevoix & Xem Cá Voi 2), ngày Canyon & Xem Cá Voi 2 ngày Washington DC, Philadelphia 129 & New York 4 ngày

18

Washington DC & Philadelphia 4 ngày 129 Chicago 5 ngày 279 GIÁ ĐẶC BIỆT

Maritime & Quebec 5 ngày

189

Maritime & Gaspe 6 ngày

249

Giá cả có giá trị đến 31 tháng một 2020. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com


26

SOÁ 796 10/01/2020

Mã bưu chính của người trả lời được liên kết với kết quả điều tra dân số để xác định xem họ có sống ở những cộng đồng khó khăn hay không. 5 năm sau khi xác định mức độ nghèo khó, người tham gia trả lời một bảng hỏi tâm lý xã hội để xác định xem liệu họ có bị rối loạn trầm cảm hay không. Sử dụng kỹ thuật thống kê, mối liên hệ giữa sự nghèo khó và trầm cảm được xem xét trong khi có tính đến vấn đề tiền sử bệnh, trình độ học vấn, vị trí trong xã hội và các yếu tố quan trọng khác. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sống ở khu vực túng quẫn có ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần - ít nhất là ở nam giới. Trong thực tế, chúng tôi nhận thấy đàn ông sống ở khu vực nghèo khổ có khả năng bị trầm cảm cao hơn 51% so với những người sống ở khu vực không túng quẫn. Thú vị là, kết quả không nhận thấy khác biệt đáng kể nào về mặt thống kê ở nữ giới. Nghiên cứu của chúng tôi không đưa ra lý giải tại sao lại có trường hợp này - và ta cần nghiên cứu thêm nữa để trả lời câu hỏi đó. Tuy nhiên, có thể là vì rất nhiều đàn ông ở Anh Quốc và những vùng khác trên thế giới vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm chính trong việc chu cấp, lo lắng cho cả gia đình. Một nghiên cứu gần đây tìm hiểu về nguy cơ trầm cảm ở đàn ông và phụ nữ cho thấy đàn ông bị tác động nhiều hơn khi "thất bại trong những nhiệm vụ chính, như không thành công trong công việc như mong muốn, hoặc không thể chu cấp

VĂN HÓA & XÃ HỘI

đầy đủ cho gia đình". Nghiên cứu cũng cho thấy đàn ông có vẻ như nhạy cảm với một số yếu tố gây căng thẳng trong môi trường hơn so với phụ nữ, như các vấn đề liên quan đến công việc và tiền bạc. Mặt khác, mức độ trầm cảm của phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều từ những nhân tố gây trầm cảm bắt nguồn từ quan hệ tình cảm và mối liên hệ xã hội mà họ gắn bó. Chẳng hạn, những yếu tố như sự lạnh nhạt trong tình cảm với cha mẹ, hay sự không hài lòng về cuộc hôn nhân thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của phụ nữ. Nhiều nhân tố có thể là nguyên nhân ẩn sau vấn đề này, nhưng ở Anh Quốc, số lượng đàn ông có nguy cơ chết vì tự tử cao gấp ba lần phụ nữ, và vì vậy nguyên nhân căn bản khiến đàn ông khổ sở nên được tìm hiểu. Dù phụ nữ có nguy cơ thấp hơn trong việc bị rối loạn trầm cảm ở những khu vực nghèo đói, một nghiên cứu khác cho thấy có vẻ như họ dễ bị lo âu hơn. Một lần nữa, nghiên cứu xa hơn về ảnh hưởng của môi trường khu dân cư đến sức khỏe tâm thần cần được tiến hành từ góc độ giới tính. Có rất nhiều người đang sống ở khu vực nghèo khó trên thế giới và trầm cảm là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở cấp độ toàn cầu. Việc hiểu rõ về tình trạng phụ nữ và đàn ông bị tác động bởi những khó khăn trong khu dân cư nghèo khó tới mức nào có thể giúp tập trung vào điều trị sức khỏe tâm thần, và đây là bước đi quan trọng trong tương lai.

BÍ QUYẾT CHINH PHỤC THÀNH CÔNG MỌI VIỆC THEO PHONG CÁCH HEMINGWAY Ông không chỉ nổi tiếng về những kiệt tác văn học, cocktail dry martini và sự duyên dáng phóng đãng - ông cũng là người phát minh ra một kỹ thuật có thể đánh bại sự trì hoãn lười nhác và tăng cường năng suất làm việc.

Ô

ng nổi tiếng vì lúc nào cũng đào hoa, hàm râu cực ngầu và tình yêu với chú mèo sáu ngón chân. Người ta đồn rằng rằng ông có thể uống 17 ly cocktail daiquiri trong một buổi chiều, rằng ông được tuyển mộ bởi KGB và làm gián điệp với mật danh "Argo", và rằng có lần ông từng ngủ với gấu. Ồ, và ông viết ra một số tác phẩm được coi trọng nhất của thời đại. Tất nhiên, tôi đang nói về Hemingway. Nhưng hóa ra tác giả này không chỉ nổi tiếng với các tác phẩm tiểu thuyết và những giai thoại đầy nam tính từ cách xắn tay áo kiểu trí thức của ông. Ông cũng là người phát minh ra một mẹo tâm lý thông minh có tên gọi "sự ngắt quãng hữu ích". Theo một bài báo năm 1935 mà Hemingway viết cho tạp chí Esquire, khi được một nhà văn trẻ hỏi "Ông nên viết bao nhiêu mỗi ngày?", ông đáp: "Cách tốt nhất là luôn dừng lại khi bạn đang viết tốt và khi bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu bạn làm việc này mỗi ngày khi viết tiểu thuyết, bạn sẽ không bao giờ bị bí." Ông kêu gọi những người mới bắt tay vào nghề viết ghi nhớ điều này - và thậm chí ông đã đi xa hơn đến mức cho rằng đó là lời khuyên giá trị nhất mà ông có thể khuyên. Nhưng liệu cách này có tác dụng không? Đáng tiếc là lời khuyên này của Hemingway thường bị mọi người coi nhẹ, và ngày nay những câu nói khôn ngoan của ông mà người ta còn nhớ đến là những câu có thể dán trang trí trên tủ lạnh như "Dũng khí là sự duyên dáng trong áp lực" (quả đúng vậy). Hay ít ra là nó đúng vậy cho đến khi

Yoshinori Oyama nghe nói về chiến lược của Hemingway vào năm 2017. Nhà nghiên cứu từ Đại học Chiba, Nhật Bản khi đó đang ngồi trong quán cafe gặp người bạn thì nảy ra một ý nghĩ: trong đời mình, ông có động lực quay trở lại làm việc hơn nếu ông bỏ chúng dang dở khi mọi thứ suôn sẻ. "Bạn tôi nói 'Ồ, Hemingway cũng dùng cách này đấy!'," ông kể lại. Oyama tự hỏi liệu chiến lược này có hữu ích cho người khác không. Khoảng một năm sau, ông thuyết phục Emmanuel Manalo từ Đại học Kyoto cùng tham gia vào tìm hiểu điều này. Khai thác sự lạc quan Nội dung mà họ muốn nghiên cứu là "việc không hoàn thành một công việc sẽ đem lại lợi ích". Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu quyết định rằng điều này không cần phải giới hạn trong phạm vi Hemingway và giới viết lách - và họ đề xuất mở rộng các đối tượng nghiên cứu có thể áp dụng hữu hiệu quy tắc này. Thay vì chỉ xác định tầm nhìn đối với hướng đi của công việc bạn đang làm, họ bổ sung thêm hai quy tắc: mọi người cần phải cảm thấy là họ đã gần đến đích hoàn tất công việc, và công việc đó phải có tính thách thức đủ mức khiến cho bạn quan tâm việc mình đã hoàn thành nó hay chưa. Nghiên cứu này có hai phần. Với phần một, Oyama yêu cầu 260 sinh viên đại học trong lớp của ông hoàn thành một bài tập tốn thời gian liên quan đến việc chép tay lại nội dung từ trang báo vào trang giấy hình vuông gọi là mạng lưới

viết lách (writing grid). Trước khi bắt đầu, họ được khảo sát về việc họ cảm thấy có động cơ tới mức nào trong việc cần hoàn thành tác vụ này. Ngay khi một số sinh viên đầu tiên bắt đầu giơ tay nói họ đã hoàn thành, Oyama yêu cầu các sinh viên còn lại ngừng viết. Sau đó các sinh viên được yêu cầu đếm xem họ còn lại bao nhiêu phần chữ còn viết và được hỏi họ cảm thấy buộc phải hoàn thành bài tập đến mức nào. Đúng như các nhà nghiên cứu trông đợi, những sinh viên còn lại ít phần nội dung phải chép có động lực quay lại làm tiếp cao hơn hẳn so với những người còn lại nhiều, mà kỳ quặc là thậm chí còn cao hơn cả những người đã hoàn thành phần bài tập. Tại sao như thế? Manalo tin rằng sự lạc quan chính là yếu tố then chốt. "Ta cần phải có niềm tin vào bản thân - một kiểu kỳ vọng rằng ta có thể làm được điều gì đó. Và khi ta tiến gần tới mức hoàn thành một việc mà trước đó ta từng thất bại, đó là lúc sự lạc quan gia tăng." Chủ nghĩa tổng thể (Gestaltism) Một yếu tố khác dựa trên trường phái tư duy do các nhà tâm lý học người Úc và người Đức nghĩ ra vào đầu Thế kỷ 20 gọi là "chủ nghĩa tổng thể". Họ tin rằng con người giải thích thế giới bằng cách tìm hiểu mô thức, vì vậy bức tranh tổng thể quan trọng với chúng ta hơn là từng phần đơn lẻ. "Khi ta có các phần của một thứ gì đó, ta luôn muốn tạo ra nguyên cả thứ đó," Manalo nói. Chẳng hạn, nếu bạn cho ai đó thấy bề ngoài của một hình tam giác được vẽ bằng những đường đứt quãng, não ta sẽ tự nhiên nối các đường này lại và cho rằng đó là bức tranh hình tam giác thay vì coi đó là bức tranh vẽ nhiều đường thẳng. "Điều này cũng tương tự như hành dộng trong thử nghiệm trên, đó là ta có xu hướng muốn làm xong việc gì đó, đặc biệt là khi nó đã gần như sắp hoàn thành rồi hoặc gần đạt tới mục tiêu đặt ra rồi," Manalo nói. Dù phần một của nghiên cứu có vẻ

như ủng hộ lý thuyết của Hemingway, nhưng việc chép tay văn bản thì khó có thể là loại công việc mà hầu hết mọi người làm thường xuyên, vì vậy các nhà nghiên cứu quyết định thử xem liệu có tác dụng trong những bối cảnh thường ngày không. Họ muốn xem thử liệu kỹ thuật này có phải là sẽ hiệu quả nhất hay không nếu như ta đã lên kế hoạch cho các việc sắp tới cần làm, qua đó biết được rằng lượng công việc còn tồn đọng sẽ là bao nhiêu. Các nhà nghiên cứu chia một lớp 131 sinh viên thành hai nhóm và yêu cầu họ viết về ký ức từ trường mẫu giáo đến đại học (từ khi 4 tuổi đến 18 tuổi) - một nhiệm vụ khổng lồ. Trong nhóm một, họ được hỗ trợ cách sắp xếp câu trả lời; họ được yêu cầu chia ký ức thành hai phần, từ mẫu giáo đến tiểu học, từ thời trung học đến cấp ba. Nhóm còn lại không được giúp gợi ý gì hết. Trước khi bắt đầu, các sinh viên được hỏi họ cảm thấy có động lực đến mức nào. Một lần nữa, khi gần như các sinh viên đã sắp hoàn thành bài tập, mọi người được yêu cầu ngừng lại. Họ được hỏi họ còn bao nhiêu nữa thì hoàn thành và họ cảm thấy động lực làm nốt nhiều ít đến đâu. Giống như trong thử nghiệm trước, những sinh viên gần hoàn thành cảm thấy có nhiều động lực nhất. Tuy nhiên, lần này có một hiệu ứng khác xuất hiện - rất quan trọng - đó là những sinh viên được yêu cầu chia bài tập thành hai phần, và có lẽ nhờ vậy cảm thấy dễ đánh giá họ còn bao nhiêu phần chưa xong, cũng là người hào hứng quay trở lại hoàn thành bài tập hơn. Bị gián đoạn khi đang làm việc Phát hiện này rất tương đồng với nghiên cứu của Daniella Kupor từ Đại học Boston, người tìm hiểu về hiệu ứng của việc bị gián đoạn vào năm 2014. Trong một nghiên cứu, Kupor và đồng sự từ Đại học Stanford và Yale yêu cầu mọi người xem một video ngắn có nội dung một danh hài thể hiện một câu chuyện nhỏ xảy ra thời thơ ấu. Một nửa số người được phép xem trò hài đến phần cao trào, trong


SOÁ 796 10/01/2020

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

khi một số khác bị cắt ngang. Sau đó, người tham gia được yêu cầu mua sắm trên mạng tưởng tượng, có vẻ như là cho một nghiên cứu khác không liên quan. Họ được cho biết phải tìm mua gì, và sau đó được đưa cho xem hai món hàng mà họ có thể mua, có thể trùng hoặc không trùng với yêu cầu cần mua. Khi được hỏi, những người bị cắt ngang trong nghiên cứu trước nhiều khả năng là sẽ mua luôn thay vì tiếp tục tìm kiếm món đúng theo yêu cầu. "Khi bị gián đoạn khiến không hoàn thành mục tiêu hay nhiệm vụ cụ thể, ta nhận thấy là người bị gián đoạn quyết định nhanh chóng và thiếu suy nghĩ hơn trong các lĩnh vực hoàn toàn không liên quan," Kupor nói. "Họ cảm thấy thiếu sự kết thúc, và việc không được thoả mãn nhu cầu kết thúc công việc đó đã gây ảnh hưởng đến các quyết định họ đưa ra đối với các lĩnh vực không liên quan - và thúc đẩy họ hoàn thành công việc trong những lĩnh vực không liên quan đó." Nghiên cứu của Kupor chỉ ra rằng sự gián đoạn có thể đem lại tạo động lực thúc đẩy, nhưng không phải lúc nào điều này cũng có tác dụng tốt. Nghiên cứu cho thấy là nhiều khả năng chúng ta sẽ cảm thấy hối tiếc về những quyết định mà chúng ta đưa ra khi chưa suy nghĩ kín kẽ. Tuy nhiên, có thể hiệu ứng Hemingway cần những điều kiện khác để trở thành điều đem lại lợi ích. Rốt cuộc thì, những gián đoạn trong nghiên cứu của Kupor xảy ra giữa lúc những người tham gia đang làm một tác vụ nào đó, và vấn đề nằm ở chỗ thời điểm xảy ra sự gián đoạn; không ai nghĩ rằng nếu bạn bị bắt chuyện 10 lần mỗi ngày bởi những đồng nghiệp cực kỳ thích giao du

27

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

qua lại sẽ là chuyện tốt cho bạn. Để khai thác tốt hiệu ứng này, sự gián đoạn nên được sắp xếp để bạn cảm thấy bạn biết bạn đang ở giai đoạn nào trong công việc. Dù là cách nào chăng nữa thì có lẽ chiến lược này cũng nên được vận dụng cẩn trọng cho đến khi ta hiểu rõ hơn về chuyện ngừng lại chỉ một khoảng ngắn trước khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng ra sao đến tâm lý ta. Oyama và Manalo có cái nhìn lạc quan hơn. Họ nghĩ rằng hiệu ứng Hemingway có thể khai thác để đạt đến mục tiêu, dù lớn hay nhỏ, và cho rằng nó có thể đặc biệt hữu ích trong công sở và giáo dục. Oyama đã sử dụng chiến lược này khi ông thực hiện các bài viết khoa học, và các nhà nghiên cứu hiện thời đang làm việc trong một nghiên cứu xem xét xem liệu nó có thể giúp sinh viên hoàn thành chương trình tiến sĩ không, vì hiện thời đến một phần ba số sinh viên ở Châu u vẫn chưa hoàn thành phần viết nghiên cứu sau suốt sáu năm lần lữa. Ý tưởng là bằng cách giúp sinh viên chia phần việc ra, hiệu ứng Hemingway có thể tác động mỗi khi họ gần kết thúc một phần việc. Họ cũng nghĩ rằng nghiên cứu này có thể giúp mọi người trong những công việc hàng ngày, như nắm bắt ý tưởng mới trong lớp học. "Ví dụ như trong lớp học, đôi khi giáo viên yêu cầu học sinh ngừng lại khi các em đang chật vật tìm hiểu việc gì - giáo viên sẽ nói, được rồi, chúng ta học đủ rồi, hãy tiếp tục vào ngày mai. Nhưng đó là ý nghĩ dở," Manalo cho biết. Mặc dù Hemingway cho rằng sự ngắt quãng hữu ích cần phải do mỗi người tự xác định cho mình, nhưng các nhà nghiên cứu lại lo lắng về chuyện có phần việc bị bỏ lại thay vì lý do tại sao lại có chuyện

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

bỏ lại như thế, hoặc việc đó đã bị bỏ lại như thế nào. Họ không nhìn thấy lý do vì sao sự ngắt quãng có kiểm soát cẩn thận do người khác áp đặt lên ta lại kém tác dụng hơn. Do thực tế là tất cả chúng ta ai đều muốn uống như Hemingway, ăn mặc như Hem-

(514) 728-4629

ingway, viết như ông và thiết kế ngôi nhà với những món nội thất mơ hồ mà ta cho rằng có liên quan đến ông, có lẽ đã đến lúc ta bắt đầu lên kế hoạch công việc như ông. Rốt cuộc thì Hemingway rõ ràng đã nói với ta như vậy - và ta là ai mà dám cãi lời ông chứ?

Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:30 - Thứ Bảy: 11:00-17:00 - Chủ Nhật: Đóng Cửa

Tel: 514-419-5588

Mùa Xuân

HANOI $922.00*+ MIAMI $363.00*+ HO CHI MINH $940.00*+ PARIS $654.00*+

Mùa Hè

HANOI $1335.00*+ HO CHI MINH $1356.00*+ PARIS $663.00*+ BOSTON $534.00*+

**Giá cho 1 người, bao gồm thuế, theo ngày khởi hành

$1255.00*+/người

11 ngày crosière: Hawaï au Vancouver Hành trình: Honolulu, Oahu-Kahului, Maui-Hilo, Hawaï -Lahaina (Maui), Hawaï - Nāwiliwili, Kaua`i-Kona, Hawaï - Vancouver, Colombie-Britannique

Ngày khởi hành: 30 tháng 4 năm 2020 Ngày trở về: 11 tháng 5 năm 2020 Phòng bên trong (Phòng đôi): $1336.00/người Phòng oceanview (Phòng đôi): $1870.00/người Phòng ban công (Phòng đôi): $2808.00/người

11 ngày crosière : Caraïbes du sud Hành trình: Tampa, Floride - George Town, Grand Caïmans - Oranjestad, Aruba - Kralendijk, Bonaire Castries, Sainte-LuciePort militaire de la Royal Naval, Bermudes - New York, New York

$787.00*+/người $69.99*+/người

$1095.00*+/người

Visa VietNam $99.00*+

Ngày khởi hành: 29 tháng 3 năm 2020 Ngày trở về: 9 tháng 4 năm 2020 Phòng bên trong (Phòng đôi): $1212.00/người Phòng oceanview (Phòng đôi): $1574.00/người Phòng ban công (Phòng đôi): $2484.00/người


28

SOÁ 796 10/01/2020

THỂ THAO

MỘT THẬP KỶ VINH QUANG VÀ CAY ĐẮNG CỦA LIONEL MESSI Tròn một thập niên biến động của bóng đá thế giới đã kết thúc, song ngôi sao đứng trên tất cả vẫn là Lionel Messi.

RÚNG ĐỘNG LÀNG BOXING: MỘT TUẦN 2 VÕ SỸ TRẺ QUA ĐỜI BI KỊCH Cái chết đau đớn của 2 võ sỹ thiếu niên đã gây chấn động dư luận Ireland.

K

hi thập niên thứ hai của thế kỷ 21 kết thúc, những con số thống kê chỉ ra Lionel Messi thống trị toàn bộ những hạng mục đáng chú ý. Anh là người ghi bàn, kiến tạo, giành nhiều chiến thắng nhất, rê bóng qua người nhiều nhất, ẵm nhiều Quả bóng vàng nhất. Từ siêu sao được coi là sẽ thống trị bóng đá thế giới, Messi xô đổ tất cả kỳ vọng khi thiết lập hẳn tiêu chuẩn không tưởng về sự xuất sắc của cầu thủ bóng đá trong lịch sử. Thành công không tới ngẫu nhiên Khi thập niên thứ hai của thế kỷ 21 bắt đầu, Messi đang là siêu sao số một thế giới. Barca của Messi khi ấy vừa trải qua mùa giải thành công chưa từng có trong lịch sử khi thâu tóm cả 6 danh hiệu trong mùa giải. Bản thân El Pulga sau khi được đẩy vào chơi ở trung tâm hàng tấn công (từ trận thắng 6-2 trước Real cuối mùa 2008/09) đã ghi bàn và nổ súng liên tục. Những ngày cuối cùng của năm 2009 không dễ dàng với El Pulga. Anh không được đăng ký thi đấu trong 2 trận cuối năm. Trước đó, Messi sở hữu đến 2 chuỗi 3 trận tịt ngòi tại La Liga chỉ trong 4 tháng, điều chỉ diễn ra đúng 1 lần ở mùa trước đó. Tân binh đắt nhất lịch sử của Barca lúc đó, Zlatan Ibrahimovic là nguyên nhân. Sự xuất hiện của tiền đạo người Thụy Điển đẩy Messi sang cánh phải và trực tiếp hạn chế tầm ảnh hưởng của El Pulga. Trong chiến thắng 1-0 trước Real Madrid ở lượt đi La Liga 2009/10, Ibra là người ghi bàn duy nhất. Xung độ tiềm tàng về lợi ích giữa Messi và Ibra kéo theo câu chuyện trong cuốn sách “Mysterious Messi” (Những bí mật về Messi) của hai ký giả Sebastián Fest and Alexandre Juillard. Tiền đạo người Argentina nhắn tin điện thoại cho HLV Pep Guardiola với nội dung: “Được rồi, tôi thấy có vẻ như tôi không còn quan trọng với đội bóng nữa, bởi vậy…”. Sau dấu ba chấm đầy hờn dỗi của Messi, Ibra lập tức bị gạt ra khỏi đội hình chính của Barca. Messi bắt đầu thập niên mới bằng việc ghi 6 bàn trong 3 chiến thắng trước Tenerife, Valladolid và Sevilla. Barca ghi tổng cộng 12 bàn chỉ trong 3 cuộc đấu này, 0 trong số đó thuộc về Ibra. Cuối mùa năm đó, Ibra phải rời Barca khi mâu thuẫn với Pep Guardiola lên đến đỉnh điểm. Trả lời CNN sau khi rời khỏi đội chủ sân Camp Nou, Ibra thừa nhận mọi thứ thay đổi hoàn toàn sau tin nhắn của Messi. “Mọi chuyện bắt đầu rất tốt, cho tới khi

anh ta lên tiếng. Messi không muốn dạt cánh, anh ta muốn là tiền đạo trung tâm, bởi thế HLV thay đổi chiến thuật từ 4-3-3 sang 4-5-1. Tôi là người phải hy sinh và không được chơi ở vị trí sở trường để có thể phát huy hết khả năng”. Việc gạt bỏ thành công Ibra trong những ngày cuối cùng của thập niên cũ mở ra quãng thời gian bùng nổ không có điểm dừng của Messi. Anh ghi trung bình 50 bàn/mùa trong 10 năm liên tiếp. Năm duy nhất Messi ghi dưới 50 bàn là 2013 khi anh “chỉ” có 45 bàn. Dẫu vậy, vào năm 2012, Messi từng ghi tới 91 bàn, xô đổ kỷ lục tưởng chừng như không thể bị phá bỏ của “Vua dội bom” Gerd Mueller. Không ai có thể đuổi kịp Messi ở khâu ghi bàn, dù đó có là Cristiano Ronaldo. Messi không chỉ biết ghi bàn, anh còn là số một trong việc kiến tạo bàn thắng cho đồng đội khi có 136 lần dọn cỗ thành công cho đồng đội trong cả thập kỷ, nhiều hơn 25 bàn so với người đứng sau là Mesut Oezil. Và dĩ nhiên, Messi chiến thắng. Anh giành 6 chức vô địch La Liga, 2 Champions League. Trên phương diện cá nhân, Messi thâu tóm 5 Quả bóng vàng châu Âu trong thập niên vừa qua, để sở hữu tổng cộng 6 Quả bóng vàng, vượt qua Cristiano Ronaldo, gấp đôi Michel Platini, Johan Cruyff, Marco van Basten, gấp ba “Người ngoài hành tinh” Ronaldo, Zinedine Zidane và nghiễm nhiên trở thành số một lịch sử. Bên kia bóng vàng Một thập kỷ vinh quang của Messi trong màu áo Barca cũng ghi dấu không ít những nỗi buồn của El Pulga. Anh không phải lúc nào cũng chiến thắng và từng chịu không ít điều tiếng về tầm ảnh hưởng quá lớn ở đội chủ sân Camp Nou. Song mọi thứ còn tệ hơn ở cấp độ ĐTQG. Argentina của Messi thất bại toàn diện trong trọn vẹn một thập niên và khiến mọi thứ trở nên trớ trêu: Ở thập niên sở hữu cầu thủ có lẽ là hay nhất lịch sử bóng đá thế giới với đỉnh cao phong độ, Argentina lại trắng tay, điều chưa từng xảy ra kể từ thập niên 60. Argentina của Messi đã bắt đầu thập niên bằng VCK World Cup 2010 thất bại thảm hại khi Messi không ghi nổi bàn nào và Albiceleste bị Đức nghiền nát 4-0 ở tứ kết. Những thất bại sau đó kéo dài qua Copa America 2011, Olympic 2012. World Cup 2014, Copa America 2015, 2016, World Cup 2018 và tới Copa Amer-

L

àng quyền Anh Ireland trong tuần qua đã rung chuyển bởi thông tin 2 võ sỹ thiếu niên đã qua đời một cách bi kịch. Eoin Hamill và Cillian Draine, hai võ sỹ lần lượt mới 13 và 11 tuổi, đều đã chết sau những sự việc đau lòng. Hamill đã tử nạn trên đường sau khi bị xe hơi tông phải trong một vụ tai nạn giao thông. Trong khi đó, Draine đã được người nhà phát hiện thi thể tại nhà riêng và kết luận điều tra cho rằng đây là một vụ tự sát. Ở thời điểm đó, cả hai đều là những võ sỹ nhí giàu tiềm năng đang tập huấn cho các đội boxing trẻ có tiếng tại Ireland. Nhưng trong bi kịch dư luận lại thấy được tình người, khi sự kiện này đã khiến một loạt võ sỹ hàng đầu của Ireland chung tay đứng ra ủng hộ và vận ica 2019. Trong đó, Argentina đã lập cú hat-trick thất bại trong các trận chung kết tại World Cup 2014, Copa America 2015 và 2016. Diego Maradona quả quyết Messi khóc không ngừng trong phòng tắm sau thất bại trước Đức tại World Cup 2010 “trong lúc nhiều đồng đội đang ngóng chuyến bay về nhà”. Nước mắt vì thất bại cũng là điểm nhấn lớn nhất của Messi trong màu áo ĐT Argentina. Anh khóc trong phòng thay đồ sau thất bại ở trận chung kết World Cup 2014 trước Đức, khóc sau khi thất bại lần thứ 2 liên tiếp ở chung kết trước Chile ở Copa Amerca 2016. Messi thậm chí từng từ giã ĐTQG vì ám ảnh thất bại trước khi rút lại quyết định và thất bại tiếp cùng Albiceleste. Những lần cúi đầu không cách nào lý giải nổi của Messi trong màu áo ĐTQG đã kéo theo cuộc vận động Argentina đứng ra đăng cai Copa America 2020. Đó sẽ là lần thứ 4 cúp bóng đá Nam Mỹ được tổ chức chỉ trong có 5 năm. Giới mộ điệu thậm chí cáo buộc cả Nam Mỹ sẵn sàng

động quyên góp để hỗ trợ mai táng và các khoản phí khác cho gia đình 2 võ sỹ nhí. Nhà vô địch Olympic Michael Conlan là người đầu tiên đứng ra, anh đã rao bán một đôi quần mình từng mặc trên sàn đấu cũng như bán đấu giá một đôi găng có chữ ký của anh cùng Paddy Barnes và Carl Frampton. Frampton cũng bán đấu giá đôi găng và quần của mình từ trận đấu gần nhất tại Las Vegas. Bên cạnh Conlan, Barnes và Frampton, những Luke Keeler, Tyrone McKenna, Ruari Dalton, Padraig McCrory, Sean McComb đều đã tham gia giúp đỡ trực tiếp bằng tiền mặt, đấu giá hoặc các hoạt động khác. Hành động của họ đang khiến dư luận Ireland hết sức khen ngợi. làm tất cả để có được danh hiệu trong màu áo ĐTQG. Hồi cuối tháng 3, Messi từng cay đắng thừa nhận sự ghẻ lạnh mà truyền thông lẫn xã hội Argentina ném vào mình vì những thất bại trong màu áo ĐTQG qua Club Octubre 94.7 FM: "Thật khó để nói ra điều này, nhưng con trai tôi sau mỗi lần xem những thước phim trên Youtube, nó lại hỏi tại sao ở Argentina, thì người ta cứ muốn giết bố nó". Một phần xã hội Argentina có thể được phơi bày qua lời thừa nhận đầy cay đắng đó của El Pulga. Dù anh có xuất sắc như thế nào, Messi vẫn sẽ mãi không được thừa nhận trên chính quê hương mình nếu không giúp Albiceleste giành được danh hiệu. Maradona nghiện thuốc phiện, trốn thuế nhưng vô địch World Cup vẫn sẽ vĩnh viễn là biểu tượng số một của xứ sở Tango. Bên kia 6 Quả bóng Vàng, một thập niên thống trị bóng đá thế giới và vinh quang không thể chối bỏ là những cay đắng không dễ để nói thành lời như thế của Lionel Messi.


THEÅ THỂ THAO THAO

SOÁ 796 10/01/2020

29


Courtier immobilier SOĂ 796 10/01/2020 30

Quảng CĂĄo (514)561.8285 Tuần Tin MontrĂŠal 26 CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C

RE/MAX EXCELLENCE RE/MAX EXCELLENCE 7130 rue Beaubien Est

7130 rue Beaubien Est Anjou, Anjou,QuĂŠbec, QuĂŠbec,H1M H1M1B2 1B2

Courtier immobilier Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 Bur.: 514-354-6240 AimĂŠ AimĂŠBerthelot Berthelot

Tu TuAnh AnhNguyen, Nguyen, B.Sc. B.Sc.

Courtier hypothĂŠcaire / Mortgage broker Courtier hypothĂŠcaire / Mortgage broker TĂŠl. : 514 803 0708 TĂŠl. : 514 803 0708 Fax. : 438 315 3018 Fax. : 438 315 3018 tanguyen@multi-prets.ca tanguyen@multi-prets.ca multi-prets.com/tuanhnguyen multi-prets.com/tuanhnguyen

New listing

Finis les Finis les tracas, tracas, ! avec Toitures avec Toitures Alpha Alpha !

Estimateur Estimateur (514) (514)602-7708 602-7708 (514) (514)208-2318 208-2318

toituresalpha@gmail.com toituresalpha@gmail.com RÊsidentiel - commercial RÊsidentiel - commercial Bardeaux, etetgravier, Bardeaux,alphalte alphalte gravier, ESTIMATION GRATUITE membrane Êlastomère membrane ÊlastomèreetetrÊparation rÊparation ESTIMATION GRATUITE

New listing

NHĂ€ CᝌA QUĂ? Vᝊ Sáşź BĂ N Ä?ƯᝢC TRONG 89 NGÀ� NGĂ€Y * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * VOIR DETAIL DETAIL SUR SUR PAGE PAGE DROITE DROITE ** VOIR

New listing

5Î&#x2013;9Î&#x2013;Â&#x160;5('(635$Î&#x2013;5Î&#x2013;(6$95(1Â&#x2039;'(6&$57(6 7Î&#x2013;Í&#x192;01$Î&#x2013;/.+8$1-28*+Ěť%Â&#x201A;15(175̡ 6$Î&#x2013;170Î&#x2013;&+(/58(('83/(;.+Í&#x2018; 6$Î&#x2013;170Î&#x2013;&+(/  Î&#x2013;%(59Î&#x2013;//( '83/(; .+Í&#x2018; WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHĂ&#x2019;NG SOREL -TRAC<201$9DE Lâ&#x20AC;&#x2122;HĂ&#x201D;TEL/Í&#x2014;1;;%Ěť36Â&#x201A;10Í&#x2014;Î&#x2013;6ÍŠ$ DIEU WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND %81*$/2:3+Â&#x201D;1*1*ÍŁ.+89Í­&<Â&#x152;17Î&#x203A;1+ 02Î&#x2013;61+Î&#x2013;Ě˝8&+Í&#x201C;Ă&#x2019;ĚŠ8;( /Í&#x2014;1;;;1+Â&#x201A;;Â&#x201E;<&+ĚŤ&&+ĚŤ1 NGÓŞ%Ó&#x201D;N CHÓ&#x161;Ä&#x2C6;Ň°U XE SĂ&#x201A;N9ŃŹÓ 1 RÓ&#x153;N*%Ó&#x201A;33HĂ&#x2019;N*7ҲM SÓ°A &ŃŞ HÓ&#x153;,Ä&#x2C6;ŇŞU7ŃŹ7Ó&#x201D;7NHÂŹHÂŹNG + Ä&#x2C6;Ҩ722238 SF . BAIL NHÂŹHÂŹNG BUNGALOW: 5 PHĂ&#x2019;NG NGÓŞ+ GARAGE + 2 PARKING. GIĂ : 369,000$ *ĚŁ1&Â&#x192;&&+Í&#x;75ÉĄÍ&#x2122;1*+Í&#x2030;&*Î&#x2013;Â&#x192;%Â&#x192;1 *Î&#x2013;Â&#x192;%Â&#x192;1 *Î&#x2013;Â&#x192;%Â&#x192;1*ĚĄ3 3+Â&#x201D;1*/Í&#x2014;11+Î&#x2013;Ě˝8Â&#x192;1+6Â&#x192;1*/Í&#x;Î&#x2013;7ÍĽ&&$2 CHÓ˛$0Ó&#x17E;I. MĂ I NHÂŹ2018. GIĂ 329,000$ TRĂ&#x2021;N MŃŹÓ I NÄ&#x201A;M ( 4000$ / THĂ NG). GIĂ BĂ N : 399,000$ *Î&#x2013;Â&#x192;%Â&#x192;1*ĚĄ3

625(/75$&<$9'(/Č&#x2021;+Â&#x2013;7(/'Î&#x2013;(8 :(67Î&#x2013;6/$1'3Î&#x2013;(5()21'6 $9'83$5&*(25*(6%81*$/2: &277$*($9(&(;7(16Î&#x2013;21'(6$/21 6$Î&#x2013;17($'Â&#x160;/(58(67-26(3+ &É&#x;+Í&#x2022;Î&#x2013;Ă&#x2019;ĚŁ87ÉĄ7Í?71+Â&#x201A;+Â&#x201A;1*Ă&#x2019;ĚĄ7 58(67(&52Î&#x2013;;*5$1'%81*$/2: ;Î&#x2013;1+;ĚŤ13+Â&#x201D;1*1*ÍŁ1Ě­0Í&#x203A;.+8 ; 3$5.Î&#x2013;1*3+Â&#x201D;1*1*ÍŁ %8Î&#x2013;/'Î&#x2013;1*&200(5&Î&#x2013;$/ %$53(50Î&#x2013;7 6)%$Î&#x2013;/1+Â&#x201A;+Â&#x201A;1*75Â&#x152;10ÉĄÍ&#x2122;Î&#x2013; 5ÉĄÍ&#x;8+27(/$8%(5*(0$&+Î&#x2013;1(6 10555$9DU PARC-GEORGES.3+Â&#x201D;1*1*ÍŁ*$5$*(3$5.Î&#x2013;1* 9Í­&<Â&#x152;17Î&#x203A;1+&ÍŁ$02175($/125'Ă&#x2019;ĚĄ7 *ĚŁ1%86&+Í&#x;Â&#x192;&+Â&#x201E;8*Î&#x2013;Â&#x192; 9,//(0$5,(58(3/(66,6&21'2 1Ă&#x201E;0 7+Â&#x192;1*  *Î&#x2013;Â&#x192; 5Í&#x2022;1*3+Â&#x201D;1*7ĚŤ0*$5$*(6Â&#x201E;15Í&#x2022;1* &277$*($9(&(;7(16,21'(6$/21 /27248(%(& &É&#x;+Í&#x2022;Î&#x2013;Ă&#x2019;ĚŁ87ÉĄ SAINTE-ADĂ&#x2C6;LE: 1340 RUE ST-JOBUNGALOW XINH;ҲN, 4 PHĂ&#x2019;NG *Î&#x2013;Â&#x192;%Â&#x192;1 1+Â&#x201A;%Ě&#x;2'ÉĄÍ?1*7Í?7 ; 3$5.,1*3+Ă&#x2018;1*1*ÓŞ *Î&#x2013;Â&#x192;%Â&#x192;1*ĚĄ3 0Ó&#x17E;,;Ă&#x2020;<'2:172:1 NGÓŞ, NŇ´M Ó˘ KHU9Ó´C<Ă&#x2021;N7ĆŹNH SEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR &ÓŞA MONTREAL-NORD, Ä&#x2C6;Ҩ7RÓ&#x153;NG, 2 *ŇŞ1%86&+ÓŚĂ&#x2C6;&+Ă&#x2020;8*,Ă&#x2C6; 3(50,75ŃŹÓŚ8+27(/$8%(5*( 02175($//ŇŞ83+Ă&#x2018;1*.+e3.Ă&#x2039;1 PHĂ&#x2019;N*7ҲM, GARAGE, SĂ&#x201A;N RÓ&#x153;NG, 0$&+,1(6/27248(%(& &ŃŞ+Ó&#x153;, 1Ó&#x153;,7+Ҩ76$1*75Ó?1* NHÂŹ%ŇŚ2DŃŹÓ¤1*7Ó&#x201D;7339.000$

Ä&#x2C6;ŇŞ87ŃŹ*,Ă&#x2C6;%Ă&#x2C6;1*Ҩ3

VENDU EN 86 JOURS

0Í&#x2014;Î&#x2013;;Â&#x201E;<'2:172:1 02175($//ĚŁ83+Â&#x201D;1*.+Â&#x2039;3.Î&#x2DC;1 1Í&#x2022;Î&#x2013;7+ĚĄ76$1*75Í&#x2030;1* *Î&#x2013;Â&#x192;%Â&#x192;1*ĚĄ3

AHUNTSIC-CARTIER9,LLE: 11860 RUE DE MEULLES . COTTAGE Ä&#x2C6;Ňź3NŇ´M TRĂ&#x2021;N PHÓ&#x201D;<Ă&#x2021;N7ĆŹNH, T5ŃŹÓ&#x17E;& MŇş7LÂŹ CĂ&#x201D;N*9,Ă&#x2021;N. 3 PHĂ&#x2019;NG NGÓŞ. 3 PHĂ&#x2019;NG 7ҲM. Ä&#x2C6;Ҩ7RÓ&#x153;NG, SĂ&#x201A;N9ŃŹÓ 1 CHÄ&#x201A;M SĂ&#x201C;C CŇŹN THŇ°N. GIĂ BĂ N 599.000$

0(752&+$5/(92,; 2681 - 4 1/2Tďż˝I SOUS TINRYDE VUIďż˝ CHďż˝NG Cďż˝ THďż˝ GI�� Q�� 62/7+s1* ďż˝HĂ CH LĂ&#x20AC;M NGHďż˝ Tďż˝ .+Â&#x201C;1*%$2*Â&#x2122; DO VAďż˝ Vďż˝N NGďż˝N HĂ&#x20AC;NG CHďż˝ Cďż˝N DOďż˝N 'Â&#x2019;19r21*$< ���� TIďż˝N Lďż˝I TH��� Lďż˝I SUďż˝T Cďż˝ Ä?áť&#x160;NH /,Â&#x2C6;1/v& TRONG Nďż˝M Nďż˝Mďż˝ ďż˝IN LIďż˝N Lďż˝C Ä?ďż˝ BIďż˝T THďż˝M CHI TIďż˝Tďż˝

*,Ă&#x2C6;%Ă&#x2C6;1*Ҩ3 *,Č&#x2018;,1+Čš7&ČŻ$5(/$;(;&(//(1&(

;,1&t0Š148°.+s&+ *,Ĥ,1+Č7&Ũ$

LOCAL A LOUER: METRO ;,1&Č?0Č&#x2030;148Â?.+ &++Â&#x20AC;1* METRO DE CASTELNEAU, PERFONTAINE: Ă?Â&#x192;ČŤ1*+É&#x2022;68É?77+É&#x2122;,*,$148$ 5(/$;(;&(//(1&( &+27+8Ă&#x2021;0Ňş7%Ň´1* 3293 ST (160 PI CARRĂ&#x2030;) : CATHERINE EST Vendu ;,1&Ĥ0Ä&#x17E;1 $+8176Î&#x2013;&&$57Î&#x2013;(59Î&#x2013;//(58('( 6$Î&#x2013;17/(21$5'58(%Â&#x2039;/$1*(5 7+Ă&#x2039;&++ÓŚ3&+27,Ó&#x160;0 7ŇŞ1*75Ó&#x160;7 0(8//(6&277$*(Ă&#x2019;Ěľ31Ě­075Â&#x152;13+Í? &277$*(Ă&#x2019;Ěľ33+Â&#x201D;1*1*ÍŁ3+Â&#x201D;1* 48Â&#x153;.+Ă&#x161;&++Ă&#x2019;1* 1$,/ %ÂŹ1*+Ó&#x201A;  [LQFħPÄĄQTXÂ?NK´FK <Â&#x152;17Î&#x203A;1+75ÉĄÍ&#x2014;&0Ěł7/Â&#x201A;&Â&#x2013;1*9Î&#x2013;Â&#x152;1 7ĚŤ03+Â&#x201D;1*6Î&#x2013;1++2Ě?79Â&#x201A;/Â&#x201A;09Î&#x2013;Í&#x192;& 600$/THĂ NG. i &+Â&#x161;1*7Â&#x201D;,&Â&#x201C;7+Č&#x2122;*,Â&#x161;34Â&#x161;<.+ &+ 3+Â&#x201D;1*1*ÍŁ3+Â&#x201D;1*7ĚŤ0Ă&#x2019;ĚĄ75Í&#x2022;1* 6Â&#x201E;19ÉĄÍ&#x2122;13+Î&#x2DC;$6$8%Ěż%É&#x;Î&#x2013;*ĚŁ1 u +2Ňş&7,Ó&#x160;0+Ó&#x17E;77Ă?& KHĂ&#x201D;NG BAO GĂ&#x152;. Ă°Ă&#x201C;Ũ1*+Ĺ&#x161;68Ĺ&#x2019;7 n V 6Â&#x201E;19ÉĄÍ&#x2122;1&+Ă&#x201E;06Â&#x2022;&&ĚĽ17+ĚŠ1 &$55()285/$1*(/Î&#x2013;(53$5.Î&#x2013;1* SAINT LEONARD: 6416 RUE BĂ&#x2030;LANGER: /Â&#x20AC;01*+É&#x2030;7ČŻ'29$<9É?11*Â&#x201A;1+Â&#x20AC;1* *Î&#x2013;Â&#x192;%Â&#x192;1 *Î&#x2013;Â&#x192;%Â&#x192;1 BĂ NH MĂ&#x152;, CAPHE... i 'Ó?19ÂŹ21*$< &277$*(Ä&#x2C6;Ňź33+Ă&#x2018;1*1*ÓŞ3+Ă&#x2018;1* 7+Ĺ&#x17E;,*,$148$ T &+Č&#x203A;&ȡ1'2:17,É&#x2030;1/É&#x2122;,7+Čľ3/Â&#x192;,68Čľ7 *,Ă&#x2C6;/,Ă&#x2021;1/Ҥ& 7Ҳ03+Ă&#x2018;1*6,1++2Ҥ79ÂŹ/ÂŹ09,Ó&#x160;& 514 589 5879 6Ă&#x2020;19ŃŹÓ 13+Ă&#x2039;$6$8%Ó&#x2020;%ŃŞ,*ŇŞ1  &É?Ă?Č?1+7521*1Ă&#x201A;0 ;,1&t0Š148°.+s&+

Vendu en 86 jours , [LQFħPÄĄQTXÂ?NK´FK 9Î&#x2013;//(0$5Î&#x2013;(58(3/(66Î&#x2013;6&21'2

VENDU

CARREFOUR LANGELIER, 3 PARKING. GIĂ BĂ N: 559,000$

;,1/,Â&#x160;1/Č?&Ă?Č&#x2122;%,É&#x2021;77+Â&#x160;0&+,7,É&#x2021;7 02175($/125' 67/(21$5' '$*(1$,6 $526(0217 TIN VUI Vďż˝I ��� MONTREAL NORD: 0(752&+$5/(9ST LEONARD: 6009A METRO FRONTENAC:  9r   '(0,628662/ DOWN PAYMENT + 2,;5<'( 6287 DAGENAIS 4 1/2Vui ROSEMONT, 4 1/2 2604 FRONTENAC, 3 9É&#x2018;,'2:13$<0(17 .+Â&#x201C;1*%$2*Â&#x2122; .+Â&#x201C;1*%$2*Â&#x2122; CREDIT Tďż˝Tďż˝ QUĂ? ďż˝HĂ CH 1/2 SOUS SOL  9ÂŹ   Tin DEMI SOUS&5(',77É&#x2030;7 SOL. 1/2 - 650$, KHĂ&#x201D;NG 'Â&#x2019;19r27+s1* Cďż˝ 'Â&#x2019;19r21*$< THďż˝ MUA NHĂ&#x20AC; Dďż˝ 600$/THĂ NG. KHĂ&#x201D;NG .+Ă?1*%$2*Ă&#x17D;'Ó?1 48Â?.+ &+&Â&#x201C;7+Č&#x2122;08$1+Â&#x20AC;'É&#x2039;'Â&#x20AC;1* 650$, KHĂ&#x201D;NG BAO GĂ&#x152;, %$2*Ă&#x17D;'Ó?19ÂŹ2 DĂ&#x20AC;NGďż˝ ďż˝Hďż˝NG Cďż˝N %$2*Ă&#x17D;'Ó?19ÂŹ2 .+Â&#x201D;1*&ȡ1&+É?1*0,1+/ȧ,7É?& 9ÂŹ21*$< 'Ó?19ÂŹ27+Ă&#x2C6;1* THĂ NG 7

CH�NG MINH LᝢI T�C�

1*$<

CAĂ&#x20AC;N TUYEĂ&#x2026;N 2 PHUĂ? TAĂ&#x2122; , THOĂ&#x201A;NG THAĂ?O TIEĂ NG PHAĂ&#x2122;P VAĂ&#x2DC; TIEĂ NG VIEĂ&#x201E;T, LĂ&#x2013;Ă&#x201D;NG HAĂ&#x201E;U, MOĂ&#x201A;I TRĂ&#x2013;Ă&#x201D;Ă&#x2DC;NG LAĂ&#x2DC;M VIEĂ&#x201E;C TOĂ T. www.tuantinmontreal.com

-02-2019

7montreal7@gmail.com


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 796 10/01/2020

31

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2019

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS * KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP... QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ ! NEW LISTING

SAINT-MICHEL: 4180-4182 RUE 49E . DUPLEX KHỔ LỚN, 1 X 71/2, 1 X 5 1/2. BẾP, SÀN MỚI SỬA. GIÁ BÁN GẤP 389.000$

METRO SNOWDON: 5250 QUEEN MARY ,TIỆM GIẶT ỦI VÀ SỬA ĐỒ ĐANG DÔNG KHÁCH , CẦN BÁN GẤP GIÁ 59,000$

SAINT-MICHEL: 9411-9415 IBERVILLE. DUPLEX KHỔ LỚN, 1 X 51/2, 2 X 4 1/2, 1 X 3 1/2. NHÀ XÂY CHẮC CHẮN, PHÒNG LỚN, NHIỀU ÁNH SÁNG. LỢI TỨC CAO. GIÁ BÁN GẤP 769,000$

BROSSARD : SECTEUR N: BUNGALOW DÉTACHÉ 27 X40 , 4 PHÒNG NGỦ ( 3+1) 7940 NEHRU , GẦN MAIL CHAMPLAIN , KIM PHÁT , + SOUS SOL FINI + SÂN VƯỜN RỘNG RÃI , GIÁ : 419,000$

LAVAL : CHOMEDEY, 577 , 70E AVENUE BUNGALOW DETACHE 3 PHÒNG NGỦ + 1 BUREAU , NHÀ GÓC ĐƯỜNG , KHU VỰC YÊN TĨNH, SOUS SOL FINI , GIÁ : 339,000$

Giá mới : 839,000$ VILLE MARIE: 275 RUE PLESSIS. CONDO MỚI XÂY 2018, 3 1/2 DOWN TOWN MONTREAL. LẦU 2. 1 PHÒNG KHÉP KÍN. NỘI THẤT SANG TRỌNG. GIÁ BÁN GẤP 235,000$

JEAN TALON/COTE DE NEIGE: 985 RUE JEAN-TALON OUEST. COTTAGE ĐẸP NẰM NGAY SÁT CẠNH VILLE DE MONT-ROYAL (TRẺ CON CÓ THỂ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRONG VILLE DE MONT-ROYAL), 4 PHÒNG NGỦ (3+1) VÀ 3 PHÒNG TẮM SỬA MỚI. BỐN CHỖ ĐỖ XE BÊN HÔNG. GARAGE CÓ THỂ SỬA THÀNH PHÒNG SINH HOẠT CHUNG. GIÁ BÁN NHANH: 599.000$

MERCIER/HOCHELAGA-MAISONNEUVE: 8290-8294 RUE ARTHUR-BUIES. TRIPLEX LỚN GỒM 3 X 5 1/2. THU NHẬP CAO. CHỦ NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. CÁC PHÒNG KÍCH THƯỚC LỚN. KHU VỰC YÊN TĨNH, GẦN CÔNG VIÊN. GIÁ BÁN: 549.000$

ST LEONARD : CƠ HỘI HIẾM CO 4 PLEX (40X45, CÓ THỂ DỌN VÀO NGAY) RỘNG RÃI + SUA CHUA MOI , 1X8 1/2 CỘNG VỚI NHÀ ĐỂ XE ĐÔI VÀ PHÒNG LẠNH CHO TẦNG CHÍNH, 2 X 4 1/2 TRÊN LAU VÀ 3 1/2 O SOUS SOL ĐÃ ĐƯỢC TÂN TRANG LẠI HOÀN TOÀN (2018) Ở TẦNG HẦM. GIÁ: 839,000$

VILLE MONT-ROYAL: 119 AV. GLENGARRY. COTTAGE ĐẸP GẦN AUTOROUTE 40, CENTRE ROCKLAND. NHÀ LỚN GÓC PHỐ, NHIỀU CÂY XANH. 2 LẦU. 6 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. 4 PARKING. SOUS SOL FINI. GIÁ BÁN NHANH 938.000$

GIÁ MỚI 749,000$ AHUNSTIC : 3925-3927 HENRI BOURASS WEST., DUPLEX 2X 51/2 ( SALON DOUBLE) + GARAGE + SOUS SOL ( SEMI - FINI). GIÁ : 425,000$

TIỆM NAIL Ở WESTMOUNT CẦN BÁN GẤP, NĂM BÀN MANICURE, NĂM GHẾ PEDICURE, KHU VỰC RẤT TỐT. GIÁ BÁN GẤP : 57,000$

TIỆM NAIL : ONGLES CHANAILS SPA 6471 BEAUBIEN EST . TIỀN RENT RẺ. CẦN BÁN GẤP : GIÁ : 59,000$

ST -LEONARD: 7980-7982 RUE NAPOLÉON-DESMARCHAIS, DUPLEX, RỘNG 30 X 40PC , TẦNG 2 CHO 910 $ /THÁNG. RDC VÀ SOUS SOL CÓ SẴN CHO NGƯỜI MUA. GIÁ BÁN 599,000$

MONTREAL : 6405-09 PIE IX , GRAND TRIPLEX DETACHE ( 34.5 X47 IRR) 1X71/2 + 1X 41/2+ 1X31/2 , REVENU : 41250$ . NHÀ SỬA CHỮA ĐẸP. GIÁ : 769,000$


32 Tin

SOÁ 796 10/01/2020

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

MẶT TRÁI CỦA 5G

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

NGHIÊN CỨU MỚI: TRẺ SUỐT NGÀY KHƯ KHƯ ĐỒ ĐIỆN TỬ NÃO SẼ CÓ VẤN ĐỀ, CHẬM BIẾT ĐỌC VÀ BIẾT VIẾT

Các đối tượng xấu có thể dùng 5G để phát tán mã độc, tin giả và Deepfake hoặc lợi dụng lỗ hổng để làm chuyện phi pháp.

Một nghiên cứ‌u mới đã chỉ ra rằng việc dành quá nhiều giờ để nhìn vào màn hình điện thoạ‌i, máy tính bảng hoặc ti vi có thể ảnh hưởng đến sự ph‌át triển não bộ của trẻ em.

"

C

ác nhà khoa học đã tiến hành quét não trẻ em từ 3 đến 5 tuổi và so sánh kết quả. Kết quả cho thấy, những trẻ dành nhiều thời gian cho máy tính bảng, điện thoại và TV có ít chất trắng hơn trong não. Chất trắng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển ngôn ngữ, khả năng đọc viết và kỹ năng nhận thức. Theo nghiên cứu trên, các vùng bị ảnh hưởng bao gồm những vùng hỗ trợ các kỹ năng ngôn ngữ như lời nói, suy nghĩ và đọc viết. Trước đây, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị này có liên quan đến việc suy giảm khả năng chú ý, suy nghĩ không rõ ràng, gia tăng thói quen ăn uống không lành mạnh và các vấn đề hành vi. Đồng thời cũng cho thấy mối liên hệ với sự chậm phát triển ngôn ngữ, thiếu ngủ và giảm sự tương tác giữa cha mẹ và con cái. Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Nhi khoa của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã thực hiện quét MRI để kiểm tra não bộ của 47 bé khỏe mạnh, bao gồm 27 bé gái và 20 bé trai chưa đi học mầm non. Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ John Hutton và các đồng nghiệp đã đề nghị cha mẹ của họ báo cáo số giờ trẻ em sử dụng điện thoại, xem ti vi, máy tính bảng.Theo đó, các bậc phụ huynh sẽ thực hiện một bài kiểm tra ScreenQ gồm 15 mục, bao gồm thời gian truy cập, tần suất sử dụng và nội dung mà con cái họ xem. Điểm ScreenQ thấp cho thấy những đứa trẻ có sự tuân thủ tốt với các khuyến nghị sàng lọc của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP). Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyên trẻ em từ 3 đến 5 tuổi không nên dành quá 1 giờ mỗi ngày để nhìn vào màn hình. Đồng thời, những đứa trẻ cũng được chụp MRI và tham gia 3 bài kiểm tra về ngôn ngữ, bao gồm từ vựng, đọc và tốc độ xử lý thông tin. Những đứa trẻ có điểm ScreenQ cao, nghĩa là thời gian ngồi trước màn hình nhiều hơn sẽ có một chất trắng vô tổ chức và kém phát triển hơn trong não. Ngoài ra, các vùng chất trắng chịu trách nhiệm cho các chức năng điều hành cũng bị vô tổ chức và kém phát triển. Tiến sĩ Hutton và các đồng nghiệp đã

không chỉ ra rõ số giờ xem màn hình mỗi ngày có liên quan đến các thay đổi trên. Theo kết quả bài kiểm tra nhận thức, những đứa trẻ dành nhiều thời gian trước màn hình cũng đạt kết quả thấp hơn. Khả năng sử dụng ngôn ngữ biểu cảm của những đứa trẻ dành nhiều thời gian cho máy tính, điện thoại hay ti vi cũng thấp hơn đáng kể. Khả năng này cho thấy cách một đứa trẻ hiện suy nghĩ và biểu lộ cảm xúc của chúng. Khả năng gọi nhanh các đối tượng, được gọi là tốc độ xử lý và khả năng đọc viết của trẻ cũng yếu hơn. Tiến sĩ Hutton cho biết 6 trong số 10 đứa trẻ được khảo sát trong nghiên cứu có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng riêng và 4 trong số 10 trẻ sẽ có một chiếc tivi hoặc thiết bị cầm tay trong phòng ngủ. Tiến sĩ Hutton nói: ’Nghiên cứu này đặt ra câu hỏi là liệu ít nhất một số khía cạnh của việc sử dụng các thiết này trong thời thơ ấu có thể ảnh hưởng đến não bộ trong giai đoạn hình thành và phát triển mạnh mẽ. ’Mặc dù chúng tôi chưa thể xác định số giờ sử dụng những thiết bị này gây ra những thay đổi cấu trúc này hay rủi rỏ tiềm ẩn lâu dài đến sự phát triển thần kinh. Những phát hiện này cần được nghiên cứu thêm để hiểu thêm về ý nghĩa về mối liên hệ giữa chúng và cách đặt giới hạn phù hợp cho việc sử dụng các thiết bị công nghệ này. ’Những phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu tác động của việc sử dụng màn hình lên não, đặc biệt là trong các giai đoạn trí não phát triển mạnh mẽ trong thời thơ ấu.’ Giáo sư Dorothy Bishop, chuyên gia về khoa học thần Kinh phát triển đến từ Đại học Oxford, cho biết nghiên cứu này không cung cấp ’bằng chứng đáng tin cậy’ cho thấy thời gian ngồi trước màn hình có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. "Nhưng nghiên cứu này có thể tác động đến sự lo lắng của cha mẹ để họ nhận ra việc gián tiếp làm tổn thương bộ não của con trẻ bằng cách cho con chơi điện thoại, máy tính bảng hoặc xem TV quá nhiều", bàDorothy Bishop nói. Giáo sư Derek Hill, Đại học College London (UCL) nhắc nhở mọi người phải thận trọng khi xem xét những phát hiện

Hãy tượng tưởng, kết nối tốc độ cao 5G đối với người dân giống như đang đi đường làng nay chuyển sang đường cao tốc. Không phải ai cũng đủ thời gian, khả năng để hiểu hết các qui định về tốc độ, biển báo để giữ an toàn cho mình và tránh gây tai nạn cho người khác", ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quản Trị và An ninh mạng Athena nói về những rủi ro của người dùng trong kỷ nguyên mạng 5G. 5G đang phủ bóng toàn cầu và sẽ thương mại hoá trong năm 2020. Việt Nam cũng đã thử nghiệm thành công những cuộc gọi 5G đầu tiên và thể hiện rõ quyết tâm không bị bỏ lại trong cuộc đua này. Bên cạnh những tác động không thể phủ nhận, mạng 5G cũng tồn tại những mặt trái khiến nhiều người lo ngại. Bảo mật Sức mạnh của 5G không chỉ nằm trên những chiếc smartphone. Thế hệ mạng mới với độ trễ thấp, tốc độ truyền nhanh sẽ mở ra thời kỳ mới của IoT. Hàng triệu thiết bị thông minh có thể kết hợp với nhau để vận hành nhà thông minh, các khu công nghiệp và thậm chí là các thành phố thông minh. Nhưng đây cũng là mối lo ngại hàng đầu của các chuyên gia bảo mật. Chỉ cần lỗ hổng từ một thiết bị nhỏ, tin tặc có thể tấn công vào cả hệ thống để đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền điều hành hoặc chờ ngày đánh sập tất cả. Trong tương lai, các cuộc tấn công bằng mã độc cũng sẽ diễn ra với tốc độ nhanh hơn trên phạm vi rộng. Nếu không chuẩn bị kỹ hệ thống bảo vệ, các công ty, tổ chức sẽ phải trả giá đắt trước những làn sóng tấn công của hacker. Sức khoẻ Những tác động của sóng 5G lên sức khoẻ con người vẫn là đề tài gây tranh cãi. Mặc dù FCC (Uỷ ban Truyền thông Liên bang Mỹ) nhiều lần khẳng định mạng 5G không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Tuy nhiên các nhà khoa học vẫn lo ngại rằng tần số vô tuyến càng cao thì tác động của nó lên sức khoẻ con người sẽ càng lớn. Cụ thể những dải tần vô tuyến (RF) của 5G sẽ cao hơn nhiều so với 4G, từ 3 đến 30 GHz, thậm chí này, giáo sư cho biết: "Việc tìm hiểu mối liên hệ này rất hấp dẫn nhưng phải hết sức cẩn thận khi diễn giải các kết quả được đưa ra theo cảm xúc.Những kết quả này là sơ bộ. Đó là một nghiên cứu nhỏ với ít hơn 50 trẻ em không thể đại diện chung cho toàn bộ trẻ em". Năm ngoái, một nghiên cứu khác ở Mỹ cho thấy những đứa trẻ dành nhiều thời gian trên màn hình có chức năng nhận

300 GHz. Hà Lan thậm chí phải trì hoãn 5G khỏi cuộc đấu giá các tần số quốc gia sau sự kiện hơn 100 con chim đồng loạt gục chết tại thành phố Hague, thủ phạm bị nghi ngờ là do cột buồm với các ăng-ten 5G mới được dựng lên. Thuỵ Sĩ cũng từng 2 lần từ chối điều chỉnh mức giới hạn về độ bức xạ cho đến khi xác định rõ tác động từ 5G đến sức khoẻ con người. Để 5G đạt được tốc độ truyền lý tưởng, các trạm phát sóng phải được xây dựng với mật độ dày trong khoảng cách ngắn. Điều này sẽ làm cho tần số sóng vô tuyến phủ kín khắp nơi. Cùng với hàng triệu thiết bị IoT được kết nối thì những lo ngại về tác động của 5G đến sức khoẻ con người không phải thiếu cơ sở. Tuy nhiên người dùng cũng không cần quá lo lắng vì đến nay chưa có nghiên cứu chính thức nào được công bố về vấn đề này. Tin giả và Deepfake Sự trỗi dậy của bóng ma Deepfake đang khiến cả thế giới phải khiếp sợ. Trong kỷ nguyên 5G, Deepfake có thể sẽ bùng nổ theo những cách thức hoàn toàn mới. Không đơn giản là những video ghép mặt. Tốc độ truyền cực nhanh với độ trễ thấp có thể thay đổi khuôn mặt, giọng nói trong những video trực tuyến. Viễn cảnh này có thể đưa ngành tin tức đến cuộc khủng hoảng mới. Trong khi người dùng còn chưa thể phân biệt đâu là tin giả, đâu là video Deepfake thì một hình thức lừa đảo mới, tinh vi hơn đã nhen nhóm xuất hiện với sự hỗ trợ đắc lực của 5G. Từ 2020, 5G sẽ chính thức thương mại hoá. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng các nhà mạng đã đổ rất nhiều tiền để nghiên cứu, xây dựng hệ thống mạng mới nên các gói mạng 5G sẽ không hề rẻ. Một chiếc iPhone 5G chắc chắn sẽ đắt tiền hơn bản 4G. Bên cạnh những mặt trái của 5G, ông Võ Đỗ Thắng và các chuyên gia bảo mật hàng đầu Việt Nam như CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng, ông Michael MacDonald - Giám đốc Kỹ thuật số, Tư vấn trưởng của Huawei Đông Nam Á sẽ nói về viễn cảnh 5G và những cảnh báo về những nguy cơ bảo mật, cách hạn chế rủi ro trong kỷ nguyên kết nối tại diễn đàn Tech Talks với chủ đề "5G và bảo mật". thức thấp hơn khoảng 5% so với những đứa trẻ 8 đến 11 tuổi khác dành ít hoặc không dành thời gian cho nó. Các chuyên gia Anh nghi ngờ về sự nguy hiểm của thời gian sàng lọc ở trẻ em và đã chỉ trích sự không đáng tin cậy của bằng chứng khoa học. Hơn một nửa số trẻ em từ 3 đến 4 tuổi ở Anh sử dụng internet mỗi tuần và 1/5 trong số có máy tính bảng riêng.


KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

SOÁ 796 10/01/2020

33

Hơn 30 năm kinh nghiệm và tồn tại! Chúng tôi chuyên sản suất và bán tất cả loại áo khoác mùa đông, khăng quàng cổ, mũ và phụ kiện lông thú. Nhận chỉnh lại kích thước và chế tạo kiểu mới cho những áo khoác cũ của quí vị. Nhận sửa chửa và thay đổi tất cả các lớp lót trong áo khoác hoặc những đường viền cũ của cổ áo lông với dịch vụ chuyên nghiệp nên quí vị phải lấy hẹn trước.

*Giao hàng quốc tế theo yêu cầu*

Chúng tôi phục vụ tiếng Pháp, Anh, Hy Lạp và Việt Nam FOURRURES STARLIGHT FURS MÉTRO : Crémazie 9090, Ave Du Parc Suite #100 Montreal Qc H2N 1Y8, Canada Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, theo hẹn

TÚ HOA LÂM Cellulaire

Cell.: 514.880.9478

Groupe Sutton Actuel inc. 115 St-Charles Ouest

V

BROSSARD

Cottage jumelée đẹp ở góc đường , được tân trang hoàn toàn trên một lô đất lớn với nhiều cửa sổ, nhiều ánh sáng. 4 phòng ngủ (1 ở sous sol) 2 phòng tắm, 1 phòng nước, sous sol fini với balcon lớn. Giá: 380 000$

U D N VE en 9 JOURS

Condo đẹp, đơn vị góc, 2 phòng ngủ, 1 voi walk in, nhiều cửa sổ, gần tất cả các dịch vụ (trường học, nhà giữ trẻ, công viên, métro Frontenac, giao thông công cộng), walk score 91/100. MLS: 24965302

TEL.: (514) 998-5703

TÚ HỒNG LÂM

Cellulaire

Cell.: 514.295.1346

Télécopieur

Courriel : lamt@sutton.com Website : http://tuhonglam.com/

450-651-1079

U D N VE

Montreal Nord

Duplex đẹp với Bachelor (3 logements: 2 X 51/2 và 1 X 31/2) được bảo trì tốt, trong một khu vực yên tĩnh ở Montreal-Nord. Gần các dịch vụ (trường học, công viên, giao thông công cộng. Nhiều tân trang trong những năm qua. Lợi tức hàng năm là 25,740$. Số MLS: 28028743, Giá mới: 424,900$

NOUVEAU VILLE MARIE

CATHY TRANG

Longueuil, QC, J4H 1C7 Téléphone à l’agence

450-651-1329

U D N E

Để có thêm chi tiết, xin liên lạc:

U

D N E V

GRIFFINTOWN

Condo 31/2, dự án EXALTO, toà nhà ở trung tâm Griffintown. Được bảo hành bởi Plan de Garantie ACQ. Gồm chỗ để đồ, lối đi đến hồ bơi trên sân thượng, spa, phòng tắm hơi, chalet urbain, phòng tập thể dục. Lối đi bên trong đến Adonis/SAQ/v.v..., Gần tất cả (WALK SCORE 95). Các cửa hàng nằm ở tầng trệt của toà nhà. MLS: 1266571. Giá : 354,900$

U D N VE

VILLERAY

Triplex 41/2 đẹp, phòng khách double, 2 chỗ đậu xe sân sau, nhà giữ gìn tốt, nhiều tân trang trong nhiều năm qua, khu nhiều người ưa thích, walk score 96, người thuê rất tốt, hết hạn thuê 30/6/2020. Lợi tức 40800$/ năm. Giá: 899 000$

U D N VE

LAVAL

Bungalow đẹp nằm ở trong thành phố Ste-Dorothée, 4 phòng ngủ, sous-sol fini. Nhiều tân trang trong những năm qua. Đất tuyệt vời, có hàng rào và nhiều cây. Gần nhiều dịch vụ. MLS: 12723356. Giá: 379 000$


34

SOÁ 796 10/01/2020

Tin

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

BỮA ĂN SÁNG CÓ THẬT SỰ QUAN TRỌNG NHƯ CHÚNG TA TƯỞNG?

8 THỰC PHẨM NÊN CÓ TRONG TỦ LẠNH Những ngày tiết trời thay đổi thất thường, bạn nên trữ thêm những thực phẩm sau trong tủ lạnh nhằm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Mỗi người có một triết lý dinh dưỡng hay ý tưởng về chuyện ăn uống. Ý kiến dưới đây có thể đảo lộn hoàn toàn những gì bạn từng tin về tầm quan trọng của bữa sáng, nhất là trong việc giảm cân.

T

ừ lâu, người ta thường cho rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất ngày. Nhưng nhịn ăn gián đoạn đã thách thức ý tưởng đó. Thay vì tính lượng calo hoặc carb (Carbohydrates là đường, tinh bột và chất xơ có trong trái cây, ngũ cốc, rau và các sản phẩm sữa), hay cắt giảm loại thực phẩm nhất định, chế độ ăn uống này tập trung vào thời gian ăn uống. Đối với nhiều người, nó liên quan đến việc bỏ bữa sáng. Nhịn ăn gián đoạn phổ biến nhất là hạn chế thời gian ăn: ăn trong thời gian nhất định xen kẽ với nhịn ăn hoặc một ngày ăn tất cả những gì muốn ăn xen kẽ với một ngày chỉ ăn 500 calo hoặc không có calo. Hóa ra, bằng chứng về lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn bắt đầu lớn hơn cả bằng chứng ủng hộ bữa sáng, theo Discover Magazine. Ngoài ra, khi nói đến giảm cân, bữa sáng có thể rất quan trọng nhưng là quan trọng để bỏ qua. Bỏ ăn sáng thì cũng chẳng làm sao? Krista Varady, giáo sư dinh dưỡng Đại học Illinois ở Chicago (Mỹ), nói rằng niềm tin vào tầm quan trọng của ăn sáng bắt đầu do một số nghiên cứu được thực hiện vài thập niên trước. Hầu hết những nghiên cứu này xem xét trẻ em và bữa sáng ảnh hưởng đến kết quả học tập của chúng như thế nào. Theo đó, chúng chỉ ra rằng bữa ăn sáng giúp trẻ em ở trường. Nhưng hầu hết các nghiên cứu này lại được tài trợ bởi Kellogg, một nhãn hàng ngũ cốc ăn sáng, theo Discover Magazine. Đối với các nghiên cứu trên người lớn thì dường như những người ăn sáng sẽ khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, “nếu bạn nhìn vào dữ liệu sẽ thấy, những người bỏ bữa sáng cũng có lối sống thực sự không lành mạnh”, Krista Varady giải thích với Discover Magazine. Họ ăn uống kém hơn, hút thuốc và uống rượu, ít vận động hơn… Các yếu tố bổ sung này có thể gây nhiễu kết quả và khiến bữa ăn sáng có vẻ lành mạnh hơn. Ăn sáng không giúp giảm cân Khi giới nghiên cứu thực hiện các thử nghiệm lâm sàng - nghĩa là thực hiện thí

nghiệm về ăn sáng, thay vì hỏi một nhóm người về thói quen ăn sáng hiện tại của họ - họ đã không thấy giảm cân nhờ ăn bữa sáng. Chẳng hạn, thử nghiệm lâm sàng năm 2014 trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng (Mỹ) yêu cầu 300 người ăn hoặc không ăn sáng. Phần lớn làm theo hướng dẫn nhưng không thấy có tác dụng giảm cân. Kết luận này được đưa ra chỉ một năm sau khi bài báo trên cùng tạp chí này tuyên bố các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn sáng giúp giảm cân nhưng không có bằng chứng xác thực. Khi xem xét các nghiên cứu đã được thực hiện về vấn đề này, các nhà nghiên cứu không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì cho thấy bữa sáng giúp giảm cân, theo Discover Magazine. Gần đây hơn, một phân tích tổng hợp cho thấy, trung bình, những người ăn sáng tiêu thụ nhiều hơn 260 calo/ngày so với những người không ăn sáng. Những người bỏ bữa sáng, trung bình, nhẹ hơn 1 pound so với những người ăn sáng. Nói cách khác, bữa sáng không giúp mọi người giảm béo. Sự thật về bữa sáng và sự trao đổi chất Một lập luận phổ biến có lợi cho bữa sáng là nó bắt đầu quá trình trao đổi chất. Nếu bỏ bữa sáng, cơ thể bạn sẽ chuyển sang “chế độ chống đói” (starvation mode - là phản ứng tự nhiên của cơ thể bạn khi hạn chế calo thời gian dài. Nó liên quan đến việc cơ thể phản ứng với việc giảm lượng calo bằng cách giảm phí calo để duy trì cân bằng năng lượng và ngăn chặn tình trạng đói và giữ chặt lượng calo bạn cung cấp sau đó). Nhưng Krista Varady khẳng định việc không ăn sáng không có tác dụng lớn đến quá trình trao đổi chất, theo Discover Magazine. “Nó không làm rối loạn quá trình trao đổi chất… Chúng không đưa mọi người vào chế độ chống đói”, bà Krista Varady chia sẻ. Một số thử nghiệm lâm sàng chỉ ra rằng ăn nhiều calo sớm là tốt nhất. Nghiên cứu năm 2013 trên tạp chí Béo phì (Mỹ) đã thử nghiệm hai chế độ ăn kiêng giống hệt nhau ở phụ nữ thừa cân, trong đó, một nhóm ăn nhiều calo vào bữa sáng, nhóm còn lại ăn nhiều hơn vào bữa tối. Các nhóm ăn sáng nhiều hơn khỏe hơn.

1. Rau củ giòn: Trữ dưa leo, cần tây, cà rốt trong các hộp đựng trong suốt, để mở tủ lạnh có thể thấy dễ dàng. Các loại rau củ giòn này rất có lợi cho sức khỏe và không gây tăng cân. Rau củ là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng, bao gồm kali, chất xơ, folate (hay còn gọi là a xít folic), vitamin A và vitamin C. Hầu hết các loại rau củ này đều ít chất béo, calo và không có cholesterol. 2. Salad trái cây: Một tô đầy táo tươi, nho, dâu tây, quả mâm xôi giúp cải thiện sức khỏe. Chế độ ăn nhiều trái cây giúp hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, ngăn ngừa một số loại ung thư, giảm nguy cơ bị các vấn đề về mắt và tiêu hóa, đồng thời cải thiện lượng đường trong máu. 3. Salad rau: Món salad gồm cải bó xôi giàu dinh dưỡng, một ít cà chua, đậu và các loại hạt không chỉ là nguồn năng lượng tức thời mà còn chứa đầy dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Salad rau xanh đem lại cho cơ thể vitamin A, vitamin C, betacarotene, can xi, folate, chất xơ và phytonutrients tốt cho sức khỏe vì không chứa cholesterol và ít calo cũng như sodium (chất trong muối ăn). 4. Các sản phẩm từ sữa ít béo: Sữa chua, phô mai ít chất béo là nguồn cung cấp dồi dào protein, khoáng chất, vitamin B, riboflavin, niacin, B6 và B12. Chế độ ăn ít chất béo cũng có thể ngăn ngừa chứng ợ nóng, giảm cân Nhưng với thiết kế thử nghiệm ấy, các nhà nghiên cứu không thể chắc chắn sự khác biệt là vì bữa sáng no đủ hay do bữa tối nhẹ nhàng.

và cải thiện cholesterol. 5. Bơ hạnh nhân: Rất giàu chất béo lành mạnh, chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn và một ít chất béo không bão hòa đa, bao gồm a xít béo omega-3 giúp giảm cholesterol và tăng cường hệ miễn dịch cũng như có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Hạnh nhân là một trong những loại hạt có ích nhất, cũng có thể được sử dụng để làm bơ. 6. Nước chè xanh lạnh: Theo Boldsky dẫn nguồn từ các chuyên gia dinh dưỡng, một trong những cách tốt nhất để giảm bớt lượng calo là tránh đồ uống chứa calo. Chọn uống một ly chè xanh lạnh, thay vì đồ uống có ga giúp bổ sung chất chống ô xy hóa có tác dụng kháng viêm cũng như kích thích hệ miễn dịch và thúc đẩy giảm cân. 7. Sữa được làm từ các loại hạt như hạnh nhân, đậu nành, hạt điều... đều giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. 8. Trứng gà: Một quả trứng gà chứa 7 gr protein, đủ để cung cấp lượng a xít amin cần thiết cho cơ thể. Trứng cũng giàu chất béo lành mạnh và một loạt các vitamin cùng khoáng chất như sắt, choline, vitamin B-12 và vitamin D. Lòng đỏ trứng chứa nhiều dưỡng chất, phần lớn là vitamin và khoáng chất và chiếm 40% tổng lượng protein của quả trứng. Từ những dẫn chứng nghiên cứu ở trên, Discover Magazine kết luận, bữa sáng có thể là bữa ăn ít quan trọng nhất trong ngày.


SỨC KHỎE

LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT CẢM LẠNH, CÚM VÀ VIÊM PHỔI? Viêm phổi khá hay gặp ở trẻ em. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm thế giới có khoảng 156 triệu trường hợp viêm phổi được ghi nhận ở trẻ em dưới 5 tuổi.

SOÁ 796 10/01/2020

hơn cùng với những người khác. Đó cũng là nguyên nhân trẻ bị cảm lạnh và cúm nhiều hơn vào mùa đông - và một phần lý do nữa là viêm phổi rất khó xác định đối với các bậc cha mẹ. Lúc đầu, bệnh thường chỉ có vẻ như cảm lạnh. Các triệu chứng viêm phổi ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có thể rất kín đáo và bao gồm kết hợp giữa sốt và ho. Trước khi bị ho, trẻ có thể thở nhanh hơn hoặc khó thở. Các vấn đề về ho, sốt và hô hấp càng kéo dài, trẻ càng dễ bị viêm phổi. Trẻ dưới 1 tuổi có thể khó bú, quấy khóc hoặc vật vã hơn là ho. Khó thở thường đặc trưng bởi tiếng thở ồn ào kèm theo tiếng thở khò khè hoặc tiếng rên, thở gắng sức với nhiều cử động của ngực và bụng, cánh mũi phập phồng hoặc thở rất nhanh. Khó thở cũng có thể xuất hiện trong một số bệnh nặng khác cần đến bác sĩ - vì vậy cha mẹ nên học cách phát hiện khó thở. Ở trẻ dưới 1 tuổi, khó thở thấy rõ nhất trong khi ăn. Hạn chế đường thở rõ ràng gây ra khó thở. Vì vậy, khi các cơ chế cơ thể của việc bù sữa mẹ hoặc uống sữa phải cạnh tranh với việc thở không hiệu quả, thì việc thở sẽ luôn chiến thắng. Vì vậy, trẻ khó thở có thể ăn ít hơn, há miệng để thở hoặc tỏ ra khó chịu. Nhưng trẻ dưới 1 tuổi không phải là nhóm trẻ duy nhất dễ bị viêm phổi. Nhận biết các triệu chứng viêm phổi

K

hông giống như sung huyết đơn giản do cảm lạnh hoặc cúm, viêm phổi là viêm trực tiếp ở phổi, xảy ra khi mủ hoặc chất nhầy ứ lại trong phổi. Và phổi chứa đầy dịch có thể đe dọa tính mạng, mặc dù y học hiện đại đã giảm phần lớn nguy cơ này. Nhưng để giảm nguy cơ thì cần phát hiện được các triệu

chứng kín đáo của viêm phổi, vì nếu không được điều trị, bệnh vẫn có thể rất nguy hiểm. Ở các nước phát triển, tỷ lệ mắc bệnh là 33 trường hợp/10.000 trẻ dưới 5 tuổi. Viêm phổi có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong năm, nhưng phổ biến hơn vào những tháng lạnh vì trẻ ở trong nhà nhiều

• Viêm phổi rất hay gặp: 155 triệu trường hợp trên toàn thế giới ở trẻ dưới 5 tuổi. Con số này đúng hơn với các quốc gia phát triển như Mỹ, nhưng vẫn đại diện cho hàng ngàn bệnh nhân mỗi năm. • Bệnh vẫn nguy hiểm: viêm phổi ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, khiến phổi chứa đầy dịch. Y học phát triển đã làm cho viêm phổi dễ điều trị hơn, nhưng nếu không được điều trị, bệnh có thể gây tử vong.

35

• Bệnh khó phát hiện: viêm phổi lúc đầu có thể biểu hiện giống như cảm lạnh hoặc cúm, kèm theo ho và sốt - nhưng có vẻ không cải thiện. • Bệnh gây khó thở: trẻ bị viêm phổi khó thở phải gắng sức khi thở, và sự gắng sức này là có thể nhận thấy. Trẻ dưới 1 tuổi bỏ ăn khi bị khó thở. • Bệnh cần đến bác sĩ: khó thở, thở gắng sức cần được bác sĩ giải quyết. Hãy để bác sĩ nhi khoa xác định xem liệu trẻ có nên được điều trị tại nhà hay không. Những trẻ có bệnh tim hoặc hô hấp dễ bị viêm phổi hơn. Những tình trạng này bao gồm bệnh tim bẩm sinh, hen, bệnh xơ nang, bệnh hồng cầu hình liềm và rối loạn suy giảm miễn dịch. Tiếp xúc với khói thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ mắc viêm phổi ở trẻ. Bệnh có thể ảnh hưởng đến nhiều trẻ - trẻ sinh non thường mắc các vấn đề về phổi và hơn 6 triệu trẻ em ở Mỹ bị hen. Rất may là cha mẹ có thể thực hiện một số biện pháp phòng ngừa cơ bản ở trong và ngoài nhà để giúp con của họ tránh nhiễm trùng. Những biện pháp này bao gồm các bước cơ bản như tiêm phòng cúm, rửa tay và che miệng khi ho và hắt hơi. Điều quan trọng là trẻ lớn cũng cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa tương tự. Nếu cha mẹ lo lắng về hô hấp của con, thì cần đưa trẻ đi khám bác sĩ. Nếu em bé không phản ứng hoặc thờ ơ, cần đi khám bác sĩ. Nếu trẻ bị ốm và dường như không cải thiện rõ rệt, cần đi khám bác sĩ. Đây không phải là tình huống có thể chờ và theo dõi. Bất kỳ đứa trẻ nào bị sốt và ho cũng đều cần được bác sĩ đánh giá. Một nửa số trẻ có chẩn đoán viêm phổi phải nhập viện. Một số trường hợp viêm phổi là do virus và có thể không cần dùng kháng sinh, nhưng điều quan trọng là hô hấp của trẻ cần được thầy thuốc đánh giá để đảm bảo rằng trẻ có thể được điều trị an toàn tại nhà.

POLYCLINIQUE IBERVILLE & PHARMACIE FAMILIPRIX 7141 IBERVILLE (GÓC JEAN TALON) TEL: 514-727-8963

2500 JEAN TALON (GÓC D’ IBERVILLE)

Métro D’IBERVILLE

BÁC SĨ TỔNG QUÁT BÁC SĨ CHUYÊN KHOA * mắt (ophtalmologue) * Tai, mui, họng (ORL) * Giải phẫu (chirurgien) * Tim ( cardiologue)

LUU THI THANH THAO

PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE

514 727-8967

- Physiothérapeute (vật lý trị liệu) - Osthéopathe (nắn xương) Giờ khám bệnh: Từ thứ hai đến thứ bảy IBERV ILLE

JEA N-T ALO N

Pharmacie

IBERV ILLE

Clinique médica le

GIỜ Thứ Thứ Thứ

MỞ CỬA Hai đến Thứ Tư : 9h - 19h Năm đến Thứ Sáu : 9h - 20h Bảy : 9h-17h

Quý Đồng Hương sẽ được phục vụ tận tình và hướng dẫn bằng tiếng Việt * GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Những dịch vụ được cung cấp như sau: * Đo huyết áp và thử tiểu đường * Tư vấn về thuốc ngừa thai khẩn cấp * Chuẩn bị hộp phân phối thuốc hằng ngày (dosettes, dispills) * Bồi thường thuốc trực tiếp với các cơ quan CSST, SAAQ, IVAC Có bán thuốc dược thảo và sản phẩm thiên nhiên (dầu hải cẩu OMEGA 3, lộc nhung hưu Cervifor, sữa Ong Chúa, collagène, Quinton nước biển v.v...)


36

SOÁ 796 10/01/2020

Tin

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

CUỘC CHIẾN ĐƯỜNG BIÊN MỸCANADA ÍT AI BIẾT Nằm giữa nhóm đảo Haida Gwaii trên bờ biển phía bắc British Columbia và phần mũi cực nam của vùng Panhandle của Alaska (tức là vùng đông nam Alaskia) là eo biển Dixon Entrance giàu tài nguyên, nơi thu hút cá kình, hải âu lớn và năm loài cá hồi, nơi sóng vỗ vào những đoạn bờ biển đầy vách đá và những khu rừng xanh ngắt của Đảo Prince of Wales và phần đại lục.

K

hi lướt tàu trên sóng biển, có lúc ta đã rời khỏi vùng biển Canada và đi vào vùng biển Hoa Kỳ lúc nào không biết. Thực sự, cách duy nhất để ta biết được là mình đang di chuyển từ nước này sang nước kia là phải dựa vào việc các thiết bị điện tử tự động chỉnh giờ chậm lại một tiếng để khớp với Giờ Chuẩn Vùng Alaska ngay sau khi ta chạy vượt tàu Ngư nghiệp Canada đang tuần tra ngăn ngừa các vụ vi phạm đường biên. Trên thực tế, đường ranh giới nơi mà chúng ta đi từ Canada sang Hoa Kỳ nói trên từ lâu nay đã phát sinh tranh chấp. Thậm chí ngay cả trước khi người châu Âu đặt chân đến thì người Haida, Tlingit và Tsimshia bản địa thỉnh thoảng đã đánh nhau để giành giật đất, biển trong vùng lãnh thổ giàu tài nguyên này. Những ngày này, cuộc tranh chấp đường biên vẫn tiếp tục giữa những đối thủ mới, và thứ tài sản nằm ở tâm điểm của cuộc tranh cãi đã chuyển từ lông thú và vàng sang một nguồn lợi mới là cá hồi. Tranh chấp lãnh thổ kéo dài Mặc dù Mỹ và Canada có chung đường biên giới ngỏ dài nhất trên thế giới, nhưng eo biển Dixon Entrance là một trong bốn điểm tranh chấp biên giới dai dẳng giữa hai nước láng giềng thân thiện này. Cuộc cãi vã bắt nguồn từ Thế kỷ 18, thời mà những kẻ thực dân có mặt tại vùng Alaska's Panhandle (gồm một chuỗi các dải núi hẹp, vịnh hẹp và các nhóm đảo giáp biên với vùng British Columbia hiện nay) gồm có Anh và Nga, sau đó là Mỹ. Khi hạm đội Nga đến Alaska vào năm 1732, họ phát hiện ra rằng khu vực này rất nhiều rái cá biển, và họ đã đặt quan hệ buôn bán lông thú với thổ dân. Đến thời thập niên 1760, Thuyền trưởng James Cook đến đây. Ông bắt đầu lập bản đồ và khảo sát vùng Bắc Thái Bình Dương cho người Anh. Rồi đến đầu thập niên 1800, các nhà thám hiểm người Mỹ Meriweather Lewis và William Clark đến được Tây Bắc Thái Bình Dương.

Điều này mở ra một cuộc tranh chấp lãnh thổ. Cộng đồng thổ dân nhanh chóng bị dịch bệnh và chiến tranh tàn phá, và trong suốt thời kỳ là thuộc địa của Nga, biên giới phía nam và phía đông của vùng Panhandle chưa bao giờ được xác lập một cách cương quyết. Hiệp ước Saint Petersburg 1825 ký giữa Anh và Nga xác lập đường biên giới ven biển phía nam của vùng Panhandle, gần với Prince Rupert, British Columbia hiện nay - nhưng địa hình núi non hiểm trở khiến hầu như toàn bộ khu vực này vẫn chưa được điều tra đo đạc cụ thể. Năm 1867, Hoa Kỳ mua đứt Alaska từ Nga. Vài năm sau, vùng British Columbia nhập vào Canada. Ottawa đề nghị với Washington, DC rằng đã đến lúc cần có một cuộc khảo sát địa hình chính thức về vùng Panhandle để hai nước có thể đạt thoả thuận về đường biên, nhưng Mỹ thấy rằng đây là công việc quá tốn kém đối với một mảnh đất xa xôi hẻo lánh như thế. Nhưng rồi người ta phát hiện ra vàng ở đây, đầu tiên là ở British Columbia và sau đó, vào năm 1897 là ở Klondike thuộc vùng lãnh thổ Yukon, miền tây bắc Canada. Ước tính 100.000 người tìm vàng đã đổ tới vùng đất này, và hóa ra một trong những cách dễ nhất để đến được các mỏ vàng là di chuyển bằng đường biển qua eo biển Dixon Entrance, vào các vịnh hẹp và sau đó lên đất liền, đi băng qua Panhandle. Canada muốn chặn dòng người đổ vào vùng lãnh thổ của mình, nhưng Mỹ không đời nào nhả ra bất kỳ phần đất nào mà họ chỉ mới không lâu trước đó còn coi là không đáng để phải lập bản đồ. Hai nước đã cố gắng tìm giải pháp nhưng cho đến tận năm 1899, tình hình vẫn bế tắc. Xác lập đường biên Một toà trọng tài quốc tế được thành lập vào năm 1903 để giải quyết Tranh chấp

Đường biên Alaska. Gồm sáu luật gia bất thiên vị đến từ các quốc gia Hoa Kỳ, Canada và Anh, toà trọng tài cuối cùng đã xác lập đường biên giới phía đông Alaska nằm cách nơi mặt nước biển tiếp giáp đất liền 56km. Đường biên phía nam, được gọi là đường A-B, kéo dài từ mũi Cape Muzon, điểm cực nam của Đảo Dall thuộc Alaska, nối với Portland Channel ở phía đông, cắt qua eo biển Dixon Entrance, luồn lách quanh một vài hòn đảo trước khi gặp Portland Canal và chạy vào rặng núi Coast Mountains. Canada bị thiệt bởi quyết định này, nhưng rồi lại thêm một vấn đề mới phát sinh. Theo quan điểm của Canada, đường A-B được dùng để phân chia ranh giới giữa hai nước, cả trên đất liền và trên biển. Nhưng Mỹ lại có ý kiến khác; họ tuyên bố rằng quyết định về đường A-B chỉ liên quan đến biên giới trên bộ, còn theo luật hàng hải thì biên giới trên biển thực sự phải nằm cách đường A-B 20km về phía nam, nghĩa là sẽ chia đôi eo biển Dixon Entrance. Sự bất đồng này vẫn tiếp tục đến tận ngày nay. Hàng năm có khoảng 1,5 triệu người du lịch trên đại dương qua lại đường ranh giới đang tranh cãi này. Họ say sưa ngắm nhìn những dãy núi cao vút và những hòn đảo đẹp như tranh vẽ từ boong tàu du lịch, từ phà và thuyền buồm, nhưng không mấy ai biết về tình trạng tranh chấp đường biên nơi đây. Có vẻ kỳ lạ khi hai đồng minh thân thiết đến vậy mà lại không thể thỏa hiệp về quyền sở hữu đối với hành lang trên biển chỉ rộng 80km và dài 50km này vì lợi ích của một mối quan hệ quốc tế hữu hảo hơn. Nhưng điều này là có lý do của nó: đây chính là nơi có hành trình di chuyển hàng năm của cá hồi Thái Bình Dương. "Cuộc chiến cá hồi" Với sản lượng dồi dào và hành trình di chuyển tự nhiên hàng năm, cá hồi đã trở thành nguồn hải sản giá trị, và đánh bắt cá hồi đã trở thành ngành công nghiệp chủ chốt trong nền kinh tế vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Từ thời thập niên 1880 cho tới thập niên 1950, hơn 100 nhà máy và làng chài mọc lên khắp British Columbia. Trong những năm gần đây, sản phẩm cá hồi tự nhiên từ nơi này đã được xuất khẩu đến 53 quốc gia khác nhau. Trong cơn sốt đổ xô vào loài thủy sản đắt giá như vàng này, Dixon Entrance chính là nơi trúng số: có đến năm loài cá hồi di chuyển qua vùng nước này, gồm cá hồi đỏ (sockeye), cá hồi coho, cá hồi chinook, cá hồi chó (chum), và cá hồi hồng, mỗi loài đều bơi ngược từ đại dương trở về dòng sông quê hương nơi chúng được sinh ra ở các bang Alaska, tỉnh bang British Columbia, bang Washington hoặc bang Oregon để đẻ trứng rồi chết. Việc đánh bắt cá hồi hàng năm khi chúng trên đường bơi về dòng sông quê hương được thực hiện bằng hai kiểu tàu cá tuân thủ theo hai bộ quy định khác nhau. Vì không có biên giới chính thức, ngư dân hai nước đều cố gắng tranh thủ đánh bắt cá hồi từ vùng biển có tranh chấp. Cuộc đụng độ vẫn đang diễn ra là kết quả của một cuộc chiến chậm rãi, âm ỉ nhưng cũng có lúc trở nên sục sôi - chẳng hạn như thời thập niên 1990 với những vụ việc được gọi là "các cuộc chiến cá hồi" giữa ngư dân Canada và ngư dân Alaska. Kể từ thập niên 1930, Mỹ và Canada đã cố gắng xác định xem ai là người "sở hữu" cá hồi. Khái niệm mang tính chất "chim trời cá nước" này vừa chính xác cụ thể vừa mơ hồ trừu tượng: vì mỗi con cá hồi khi bơi trở lại thì nó không chỉ quay trở lại một con sông cụ thể, mà là đến một địa điểm chính xác của dòng sông đó, và việc đánh bắt

bừa bãi, không kiểm soát đã khiến một số loài cá hồi trở thành tuyệt chủng cục bộ; thậm chí trong một số trường hợp điều này còn đang huỷ hoại cả việc đánh bắt làm thức ăn cho người bản địa. Phải mất 15 năm, Hiệp ước Cá hồi Thái Bình Dương, với mục tiêu đảm bảo rằng ngư dân từ cả hai nước được phép đánh bắt cá hồi với mức độ phải chăng trong mùa đẻ trứng ở các con sông cần điều tiết dọc theo vùng Bờ biển Thái Bình Dương, cuối cùng cũng được ký kết vào năm 1985. Tuy nhiên, khi các phần của hiệp ước hết hạn vào năm 1992, một vụ việc quốc tế kéo dài sáu năm bắt đầu diễn ra, với việc cả Canada và Hoa Kỳ thỉnh thoảng bắt giữ các tàu đánh cá của nhau. Căng thẳng leo thang khi vài trăm ngư dân Canada chặn giữ một chiếc phà của bang Alaska ở Prince Rupert trong ba ngày vào năm 1997 và bắt giữ hành khách làm con tin. Một thỏa thuận mới có thời hạn 10 năm về tăng cường quản lý khoa học và quyền đánh bắt cá bản địa được ký vào năm 1999 đã giúp giảm bớt xung đột, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề tranh chấp đường biên. Tình trạng bế tắc vẫn âm thầm tiếp diễn. Khiếu nại, phản đối Thông thường thì Canada và Hoa Kỳ tự kiểm soát ngư dân của mình ở vùng biển có tranh chấp, nhưng thỉnh thoảng vẫn phát sinh các cuộc đụng độ nhỏ khi ngư dân Canada chạm trán các tàu cá Alaska hoạt động trong vùng biển tranh chấp và gọi điện tới đường dây nóng 24/24 chuyên trách về các vi phạm liên quan đến cá hồi. Bằng cách chuyển nộp các dữ liệu toạ độ GPS và các hình ảnh tàu cá vi phạm, họ có thể nộp đơn khiếu nại lên Bộ Thủy sản và Đại dương Canada. Do tàu vi phạm đa phần là tàu Mỹ nên chính quyền Hoa Kỳ thấy không có nhu cầu phải mở một đường dây nóng tương tự như của Canada. Trong khi đó, tại Canada, một phong trào đề cao các quyền và nhu cầu của người dân bản địa đã khiến việc đánh bắt phục vụ nhu cầu của người bản địa được ưu tiên. Vì vậy, khi một phần của Hiệp ước Cá hồi Thái Bình Dương hết hạn vào ngày 31/12/2019, tình trạng trữ lượng cá hồi được cho là sẽ giảm đi rất có thể sẽ lại phá vỡ thỏa thuận đình chiến đường biên vốn khó khăn lắm mới đạt được. Đứng ở rìa Sông Adam vào tháng 11 năm ngoái, nơi cách eo biển Dixon Entrance gần 1.500km về phía đông nam (theo đường cá bơi), Tanner Francois, người dân tộc Secwepemc bản địa, cất tiếng hát bài ca cá hồi, cảm ơn cá đã thực hiện cuộc hành trình dài đầy nguy hiểm quay trở về nơi đẻ trứng. Trong truyền thuyết địa phương, có câu chuyện về những dòng sông đỏ tuyền và đặc nghẹt cá hồi sockeye, đến mức bạn có thể đi bộ qua lưng cá sang đến bờ bên kia mà chân không ướt. Nhưng vào buổi sáng se lạnh này, chỉ vài ngư dân còn ở lại trên dòng sông đợi đợt trở về cuối cùng của mùa sinh sản. Bản quyền hình ảnhDIANE SELKIRKImage captionMột phong trào đề cao các quyền và nhu cầu của người bản địa đã làm cho nghề cá bản địa được ưu tiên Cuộc trở về hàng năm qua Dixon Entrance đưa cá hồi vào các dòng sông chảy qua phần lớn British Columbia, khiến cá hồi trở thành một vị trí trung tâm trong tâm trí của người dân Canada bản địa và của nhiều người British Columbia. Thực hiện một hành trình khứ hồi lên tới 4.000km từ các con sông và suối đầu nguồn, ra biển và sau đó lại quay trở về, cá hồi không chỉ nuôi sống nền kinh tế mà còn nuôi sống cả cá voi, gấu và đại bàng sống dựa vào sông. Và rồi đến lượt mình, những loài động vật này lại nuôi rừng phát


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ triển. "Nếu không có cá hồi, chúng ta sẽ không là gì cả," Francois nói. Vì vậy, người dân nơi đây luôn dọn sạch những con sông và dòng suối để bảo vệ khu vực có cá hồi sinh sống. Học sinh được học thực hành tại các trại ươm cá hồi ở địa phương và thả cá con

mới nở ra sông vào mỗi mùa xuân. Người dân bản địa hát mừng cá hồi vượt qua sông qua núi trở về dòng sông quê nhà. Và ngư dân của Dixon Entrance cẩn trọng bảo vệ phần biển của mình, luôn cảnh giác trước chuyện đường biên bị xâm phạm, sẵn sàng gọi số điện thoại 1-800 để giải quyết tranh chấp ngoại giao.

CUỘC TIẾN THOÁI SINH TỒN GIỮA HỔ VÀ NGƯỜI Ở ẤN ĐỘ

SOÁ 796 10/01/2020

Trong khi đó, cá hồi cứ bơi theo cuộc sống tự nhiên của nó - mặc kệ những tranh cãi chính trị về biên giới. Tàu du lịch vẫn lướt trên sóng đại dương, hành khách đi trên phà hầu như cũng chả quan tâm đến chuyện bất đồng ý kiến về phân chia lãnh thổ giữa hai nước. Họ trầm trồ ngạc nhiên trước phong

cảnh và cuộc sống nơi đây; những đỉnh núi phủ tuyết trắng, những ngọn núi xanh mượt như nhung vươn tới bầu trời, thác nước, rái cá biển, cá voi sát thủ, chim biển và gấu - mà không biết rằng mọi thứ tuyệt đẹp và hoàn hảo này có liên quan mật thiết với loài cá hồi đang bơi lội dưới tầng nước sâu bên dưới.

chúng tôi phải truy đuổi con hổ ăn thịt người này theo chuẩn quy trình vận hành được quy định rất rõ," Anup Kumar Nayak, Tổng Giám đốc Cơ quan Bảo tồn Hổ Quốc gia Ấn Độ cho biết.

vật hoang dã, thiết lập các vùng bảo tồn và đội đặc nhiệm về hổ. "Điều này xảy ra vào khoảng thời Rachel Carson và những trào lưu môi trường tượng tự ở Châu Âu - và làn sóng này đã lan đến Ấn Độ," Krithi Kranth, nhà khoa học bảo tồn đứng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu Động vật Hoang dã, một tổ chức phi lợi nhuận ở Bangalore, và là con gái của Ullas Karanth, nói. "Mọi người bắt đầu thức tỉnh trước thực tế là thiên nhiên đang bị đe dọa và chúng ta không thể tiếp tục mọi thứ như thường lệ được nữa." Nhưng số lượng hổ không hồi phục nhanh chóng. Vào thập niên 1980, khi Ullas Karanth, giờ đã 70 tuổi, chuyển đổi sự nghiệp từ kỹ sư thành người làm việc trong ngành bảo tồn, khoảng 2.500 cá thể hổ vẫn đang sống tự do. Ullas là người luôn yêu thích các loài ăn thịt lớn, quyết định tập trung sự nghiệp vào việc khôi phục số lượng hổ ở quốc gia này. Đầu tiên là phải xác định được số lượng hổ còn lại ở Ấn Độ. Vào năm 1991, ông phát triển một phương pháp đếm mới chính xác bằng cách sử dụng bẫy camera nhằm xác định màu lông sọc vằn độc đáo của từng cá thể hổ. Tuy nhiên, ông băn khoăn khi phát hiện ra sự tập trung của loài hổ khác biệt vô cùng lớn giữa các vùng, từ những nơi có không có con nào cho đến những nơi có 15 con trên diện tích 100 cây số vuông. Ullas nghi rằng đây là kết quả của tình trạng thiếu con mồi, và hoạt động săn trộm thú rừng là nguyên nhân gây ra điều đó - và linh cảm của ông đã được chứng minh là đúng. Cuối cùng ông xác định rằng một con hổ có thể giết khoảng 50 con mồi mỗi năm, nghĩa là nó cần số lượng ít nhất 500 con mồi để duy trì sự sống. Dựa trên những báo cáo chi tiết trong các tạp chí săn bắn cũ, ghi chú phân loại và hồ sơ quyền sử dụng đất, Krithi sau đó ước tính rằng hổ đã biến mất khỏi 67% diện tích Ấn Độ trong 100 năm, và rất nhiều loài con mồi của chúng, như hươu và bò tót (loại bò lớn nhất thế giới), cũng giảm số lượng tương tự. "Chỉ có duy nhất một loài có vẻ như không bị đe dọa là heo rừng," Krithi nói. Mặt khác, số lượng loài hổ ở Ấn Độ không tăng vì thực tế là chúng không có đủ thức ăn. Từ thập niên 1990, Ullas bắt đầu thúc đẩy việc quản trị hổ dựa trên khoa học với trọng tâm đặc biệt nhắm vào bảo tồn các loài con mồi là thức ăn của hổ. Ông hợp tác với nhiều người khác để tổ chức tái định cư tự nguyện do chính phủ chi trả với những ngôi làng nằm trong vùng bảo tồn. Khi tình trạng săn trộm hổ gia tăng vì nhu cầu mua các phần thịt hổ gia tăng từ Trung Quốc, phương pháp đếm số lượng của Ullas tiết lộ sự nghiêm trọng của vấn đề, và ông làm việc với quan chức để phát triển chương trình hiệu quả trong chống săn trộm. Kết quả của những nỗ lực này và nhiều nỗ lực khác, số lượng hổ bắt đầu tăng trưởng. Ví dụ, vùng đất Malenad rộng lớn ở Tây Nam Ấn Độ, nơi có Khu Bảo tồn Hổ Bandipur và cũng là chỗ chồng bà Gopamma bị giết, nay có khoảng 400 con hổ sinh sống, nhiều gấp hơn bốn lần so với khi Ullas bắt đầu làm việc ở nơi này 25 năm trước. Tuy nhiên, khi số lượng thú săn mồi tăng lên, xung đột cũng là điều không tránh khỏi. Sự cạnh tranh và tính chất lãnh thổ buộc một số con hổ phải rời khu bảo tồn, đặc biệt là những con hổ còn trẻ đang tìm cách xác lập vùng lãnh thổ riêng và những con thú già hay bị thương tuyệt vọng tìm thức ăn.

Tranh cãi

Nhưng các nhóm bảo vệ quyền động Khoảng 11 giờ, Gopamma Nayaka biết điều gì đó không ổn đã xảy ra. Chồng bà, ông vật ở đô thị - vốn có tầm ảnh hưởng chính Hanumantha lẽ ra đã về đến nhà sau khi đi gom củi đốt chừng một giờ trước. trị lớn ở Ấn Độ - nhìn mọi việc theo cách khác. Bất kể con hổ bị cho là đã giết hại bao nhiêu người thì rất nhiều nhà hoạt động vẫn lập luận rằng con thú đó nên bị bẫy và nuôi nhốt, dịch chuyển chỗ ở và phóng thích chúng, hoặc đơn giản là để chúng yên. "Tôi cảm thấy tôi là tiếng nói của những con vật không có tiếng nói," Jerryl Banait, bác sĩ và là nhà hoạt động lãnh đạo tổ chức bảo tồn động vật hoang dã có trụ sở ở Nagpur cho biết. "Bạn không thể gây ra sự tàn bạo và bất công với động vật chỉ vì chúng không thể tự biểu đạt bản thân." Nhưng không một phương pháp phi bạo lực nào mà Banait và nhiều người kêu gọi tỏ ra khả thi trong việc xử lý chuyện hổ rình mò và giết người, Karanth cho biết. Xung đột về hổ nhanh chóng biến đổi thành trò "đá bóng chính trị", ông nói tiếp, và dù chính phủ vẫn đang băn khoăn dưới các áp lực xung đột nhau, hổ ăn thịt người vẫn tiếp tục hoạt động. Thường thì dân địa phương cuối cùng cũng dùng đến giải pháp của riêng họ, đó là săn trộm tất cả hổ trong khu vực, chứ không chỉ mình con hổ nghi phạm. Họ bắt đầu coi cơ quan lâm nghiệp Ấn opamma nhờ con trai tập họp một giới. Độ là kẻ thù - và coi công tác bảo tổn là nhóm tìm kiếm và đi về Khu Bảo Quốc gia này có khoảng 25% tổng số thứ chống lại lợi ích tốt nhất cho họ. tồn Hổ Bandipur, khu rừng quốc gia nằm cá thể hổ toàn cầu sinh sống, nhưng lại có Theo kịch bản này, may nhất thì số gần nhà bà ở miền tây nam Ấn Độ. đến 70% trong số đó là hổ hoang dã, tính lượng hổ sẽ dần chậm gia tăng, còn tệ nhất Chỉ mới vào rừng vài mét, họ phát hiện ra ngày nay là khoảng 3.000 cá thể. là tình trạng giết chóc trả thù lan rộng sẽ thi thể đã bị ăn hết một nửa của HanumanTuy nhiên, thành công đạt được là bởi khiến loài này biến mất. tha. Con hổ ăn thịt ông hẳn vẫn đang ngồi có những cái giá phải trả. Karanth cho biết, để Ấn Độ có thể tiếp đâu đó gần thi thể. Những khu vực bảo tồn ở Ấn Độ đã tục tỏa sáng như một câu chuyện thành Từ khi chồng qua đời, bà Gopamma không mở rộng kịp với tốc độ gia tăng công về bảo tồn hổ, người ta cần đi đến không chỉ khổ sở với nỗi tiếc thương mà số lượng cá thể hổ, buộc một số chú mèo quyết định thực tế là việc tốt nhất cho cả còn vất vả mưu sinh. Con trai bà phải nghỉ khổng lồ này phải quay sang khu vực con loài không hẳn lúc nào cũng phù hợp với học đại học và trở về nhà phụ giúp bà. người sinh sống và tìm cách sinh tồn. Đôi điều tốt nhất cho một cá thể động vật - đặc "Cuộc sống của tôi tốt hơn nhiều khi khi chúng giết chết gia súc và ăn thịt cả biệt là với cá thể hổ đã ăn thịt người. chồng còn sống," bà kể lại. "Con trai lớn con người. Nói cách khác, tương lai của hổ trên thế tôi lẽ ra có thể đi học, nhưng giờ cả hai Những vụ tấn công khá hiếm, chỉ có giới phụ thuộc vào việc thuyết phục Ấn cháu đều phải đi làm. Tôi cảm thấy bất an khoảng chừng 40-50 người bị hổ giết mỗi Độ chấp nhận những con hổ ăn thịt người và phụ thuộc." năm - so với con số 350 người thiệt mạng phải chết để loài này có thể tiếp tục phát Dù tất cả những chuyện như vậy xảy vì bị voi giết. triển. Ông nhận định: "Chẳng có cách nào ra, bà Gopamma không cảm thấy chút thù Nhưng dù rằng mọi người coi việc bị khác cả." ghét nào với con hổ đã ăn thịt chồng bà. voi giết chết là sự việc vô tình "xảy ra", Tương tự như nhiều người theo Ấn Giáo tương tự như tai nạn xe hơi, thì cái chết Cái giá của sự thành công ở Ấn Độ, bà coi con người là một phần vì hổ gợi lại nỗi sợ nguyên thủy rằng, nếu trong mạng lưới phức tạp của đời sống với vấn đề không được giải quyết, cái chết có Không ai biết số lượng hổ từng sống tất cả mọi sinh vật trong đó, mỗi loài đều thể khiến cộng đồng trở nên cực đoan. trên nhiều loại địa hình đa dạng ở Ấn Độ, có quyền tồn tại bình đẳng với nhau. Ở nhiều nơi, sự chấp nhận theo truyền nhưng số lượng những con mèo khổng Bà cũng không lo lắng số lượng hổ ở Ấn thống bắt đầu phai nhạt, gây ra những lồ này đã từng là hàng chục, nếu không Độ sẽ tăng lên. Bà nói cái chết của chồng cuộc nổi loạn và giết chóc nhắm vào hổ. muốn nói là hàng trăm ngàn cá thể. bà không liên quan gì đến thực tế là chính Không phải con hổ nào cũng ăn thịt Sự sụt giảm số lượng loài này bắt đầu từ phủ đang cố gắng cứu lấy loài hổ: "Đây là người - thậm chí là hầu như chẳng con nhiều thế kỷ trước, khi bẫy thép và súng định mệnh của tôi." nào làm vậy. Không có con số chính xác ngắn xuất hiện. Nông thôn Ấn Độ là nơi độc đáo với thế nào cho thấy hành vi này tồn tại, nhưng Hổ là mục tiêu săn bắn của giới nhà giới vì sự kiên gan của người dân nơi đây Karanth đoán rằng chỉ khoảng 10-15 cá giàu và là mục tiêu săn tiền thưởng của trong việc cùng chung sống với những loài thể hổ trở thành những con vật săn thịt nhà nghèo, trong đó một nhà sử học từng động vật hoang dã nguy hiểm chết người. người mỗi năm. kiểm đếm cho biết khoảng 80.000 con "Bạn không thể tìm thấy điều này trong Dù vậy, khi điều này xảy ra, Karanth và mèo khổng lồ đã bị giết hại từ năm 1875 những nền văn hóa khác," Ullas Karanth, các chuyên gia tin rằng, cách tất nhiên để đến 1925. nhà sinh vật học vừa nghỉ hưu chuyên gìn giữ hòa bình là nhanh chóng loại bỏ Tình trạng săn bắn cũng khiến con mồi nghiên cứu về thú ăn thịt tại Cộng đồng con hổ ăn thịt người trước khi chúng tiếp của loài hổ biến mất, và loài này đã phải Bảo tồn Động vật Hoang dã và là chuyên tục sát hại người khác. chịu tác động kép. gia đứng đầu nhóm nghiên cứu về hổ, "Đó là thái độ cần thiết nếu bạn muốn có Giữa Thế kỷ 20, Ấn Độ đã mất loài báo nhận định. số lượng hổ lớn," Karanth cho biết. "Bạn đốm Châu Á và gần như mất hẳn loài sư tử "Nếu chuyện này mà xảy ra ở Montana không thể khiến tất cả mọi người ở nông Châu Á vì bị săn bắn quá mức. hay Brazil, họ sẽ xoá sổ mọi thứ ngay hôm thôn chống lại hổ chỉ vì một cá thể." Loài hổ ở quốc gia này cũng gần như sau." Điều này được ghi trong luật Ấn Độ, sẽ biến mất nếu không nhờ Thủ tướng Ấn theo đó quy định rằng các trưởng ban Độ Indira Gandhi, người đã ra quyết định Nên bảo vệ hổ hay con người? giám sát động vật hoang dã và các sĩ quan coi săn bắn thành hành vi phạm pháp vào cao cấp liên bang có thể ra lệnh bắn nếu năm 1971. Quan điểm sống và nâng niu sự sống đã lệnh này là cần thiết để đảm bảo an toàn Đôi khi được gọi là "vị cứu tinh vĩ đại trở thành nền tảng khiến Ấn Độ chuyển cho người dân. nhất của đời sống hoang dã Ấn Độ", bà mình trở thành nơi bảo tồn hổ lớn nhất thế "Nếu con hổ thực sự là hổ ăn thịt người, Gandhi đã tăng cường đạo luật về động

G

37


38

SOÁ 796 10/01/2020

Hầu hết những con hổ trong tình huống này nhắm đến săn gia súc, nhưng một số con cuối cùng đã ăn cả thịt người. "Thông thường hổ sợ người," Ullas nói. "Nhưng khi chúng phát hiện sự yếu đuối của người, thình lình chúng mất đi nỗi sợ và nhận ra rằng bắt những con khỉ to lớn không đuôi này quá dễ." Giết loài động vật đang bị đe dọa nghe có vẻ phản khoa học, nhưng trong trường hợp những con hổ có thói quen ăn thịt người thì Ullas và nhiều người khác tin rằng đây là lựa chọn duy nhất đảm bảo sự bảo tồn loài hổ. Cũng như khi ta tỉa cành cây có các nhánh đã chết, mất đi một vài cá thể gây rắc rối không gây ảnh hưởng tiêu cực đến

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

toàn bộ loài, họ nói. Số lượng hổ lành mạnh dù sao cũng sẽ chết 15-20% mỗi năm, và với tỷ lệ sinh sản tương tự như mèo nhà, những con hổ chết sẽ nhanh chóng được thay thế bằng những con hổ mới sinh sau đó. Vì hổ ăn thịt người cũng khá hiếm, nên theo hệ thống này, người ta chỉ cần giết khoảng vài chục con hổ mỗi năm mà thôi. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động bảo vệ động vật lập luận rằng số lượng hổ trong tự nhiên còn lại quá ít đến mức không thể chấp nhận dù là chỉ giết một con. Một số người khác trình bày ý kiến của họ từ góc độ đạo đức. Một người dùng Twitter ở Ấn Độ viết sau khi một con hổ ăn thịt người bị chết

năm ngoái: "Chúc mừng con người, thêm một con hổ nữa bị giết, một loài đang tiến gần hơn đến mức tuyệt chủng." Một người khác thương tiếc: "Chúng ta sống trong một xã hội nơi những con thú tội nghiệp bị giết thay vì có chút xót thương bằng cách bắt giữ chúng." Banait tin rằng những con hổ mà ta đã chứng minh được là đã ăn thịt người - và khi tất cả các giải pháp nhằm cứu chúng đều không khả thi - thì chúng nên bị giết. "Là bác sĩ, trách nhiệm đầu tiên của tôi là bảo vệ con người," ông nói. Nhưng ông thiết lập chuẩn mực rất cao trong việc xác định rõ ràng một con hổ ăn thịt người - ví dụ như phân tích so sánh DNA trong nhiều

vụ giết người có liên quan đến một con thú (theo ông, những con hổ giết người một lần, hay thỉnh thoảng giết người có thể là vì vô tình chạm mặt, chứ không phải hành vi săn mồi có chủ đích). Tuy nhiên, Ullas chỉ ra rằng việc thu thập mẫu DNA đòi hỏi trình độ kỹ năng mà ở nông thôn người ta sẽ không có được, và những bằng chứng pháp y và sinh thái khác có thể đủ để xác định các vụ giết người liên quan đến con hổ nào đó. Cuối cùng, Ullas cho biết, sự an toàn của người dân phải được ưu tiên: "Đây không phải là phiên tòa xử OJ Simpson, nơi con hổ phải được suy đoán vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội."

đức của người Memon, tạo nên một di sản tiết kiệm mà họ tự hào giữ gìn. "Đó không phải là 'không chi tiêu' mà là 'đừng lãng phí'," Nadeem Ghani, một người Memon và là hiệu trưởng Trường Academia Civitas và Nixor, một trường đại học danh giá ở Karachi, nói rõ. Khi đi lòng vòng tìm chỗ đậu xe, tôi bàng hoàng trước toà biệt thự tráng lệ nằm trong "Sống tằn tiện," ông giải thích, "có yếu khu vực cao cấp của thành phố Karachi. tố khiêm nhường. Đó là biểu hiện của sự tôn trọng. Chúng tôi không né tránh việc đặt giá trị kim tiền vào việc tạo cho mình cuộc sống dễ chịu, thoải mái." Người Memon ở Karachi chẳng thà tự xoay sở với ít tiền hay chẳng thà sai lầm để thận trọng hơn là chi tiêu không cần thiết. Đó là một kiểu dự phòng để phòng những lúc khó khăn không lường trước được; một sự ghi nhớ những gian khổ trước đây. Việc xử lý tài nguyên một cách trân trọng vì lẽ đó thúc đẩy các thành viên cộng đồng trân quý những gì họ có và tận dụng chúng một cách tối đa có thể. Hira Khatri, một người Memon sống ở Karachi, nói với tôi rằng sự kế thừa trong hầu hết các hộ gia đình Memon thường trải qua nhiều chu kỳ khác nhau và mở rộng ra tới anh em họ hàng và thậm chí cả chú bác và cô dì. Tắt đèn hoặc quạt khi rời khỏi phòng là điều quan trọng trong bất kỳ hộ gia đình nào, bà cho biết, nhưng trong các gia đình Memon, quên làm như vậy là một lỗi lớn. Trẻ em Memon được dạy để ý thức về trách nhiệm. "Tiền hàng tiêu dùng hàng tháng không phải là để ăn vặt, chúng tôi đã phải bỏ tiền hị dâu tôi nói rằng tòa dinh thự ấn sự thống trị mà những người Memon tha túi để mua đồ bổ sung vào tủ lạnh. Chúng tượng không kém nằm phía bên kia phương bám vào, là một phần không thể tôi cũng phải trả tiền nếu phạm lỗi. Số tiền đường cũng là của bà Bilquis Sulaman thiếu trong việc tìm kiếm bản sắc của họ. 15 rupee Pakistan là tiền phạt cho tội quên Divan, người Memon (một sắc dân thuộc Và mặc dù bảo đảm an ninh của mình xả nước bồn cầu hoặc quên tắt đèn - số tiền nhánh phụ dòng Hồi giáo Sunni) và là thông qua ổn định tài chính đã trở thành này được tích lũy để trả tiền mạng interđồng nghiệp cũ của chị ấy mà chúng tôi thứ yếu trong cộng đồng Memon ở hải net," Khatri cho biết, nhớ lại sự quan tâm đang đến thăm. ngoại, những người Memon ở Karachi có đặc biệt của gia đình bà đối với các chi phí Hai bên đường là những hàng rào được câu chuyện thành công đặc biệt thú vị. hàng tháng. cắt tỉa hoàn hảo, kiến trúc thuộc địa của Một phần của những gì làm cho người dinh thự và những khu vườn rộng lớn trải Memon ở Karachi khác biệt so với người Giảm bớt, tái sử dụng và tái chế dài nói lên sự sung túc và cho thấy sự giàu Memon ở Ấn Độ là ký ức về thời gian đau có hơn nữa ở bên trong. buồn của thời kỳ chia cắt, năm 1947. Điều thú vị là lối sống của người Memon Trong khi những người Memon ở Ấn Độ gần giống với chỉ dẫn 'mới' của phong trào Lối sống tiết kiệm ngày nay tiếp tục có quyền tiếp cận với các không xả thải. doanh nghiệp và các ngành nghề đã có chỗ "Giảm bớt, tái sử dụng và tái chế - vốn trở Nhưng khi đến gần, chúng tôi được dẫn đứng của ông cha họ, thì những người đã thành xu hướng chủ đạo cách nay vài thập đi thẳng qua cổng chính lớn rồi được đưa bứng gốc cơ sở làm ăn của họ và đi di dân kỷ - đã nằm trong truyền thống của người đến một căn phòng đơn giản chứa đầy đã phải bắt đầu lại từ đầu, đẩy lùi tình trạng Memon trong hàng trăm năm. Không phải những vật dụng sinh hoạt thiết yếu, trong tài chính của gia đình quay trở lại nhiều là câu khẩu hiệu suông," Ghani nói. đó có một chiếc máy may xiêu vẹo bên năm, nếu không muốn nói là hàng thế hệ. Một số chủ đề thường lặp đi lặp lại ở cửa, chiếc sofa sờn chỉ và một chiếc tủ "Ông tôi đến Pakistan, đi chân đất theo nhiều hộ gia đình Memon mà tôi đã ghé lạnh cổ. đúng nghĩa đen, hỏi xin việc mọi người. thăm, chẳng hạn như tiêu thụ những thứ gì Mặc dù Divan và chị gái - người sống Ông đã xây dựng đế chế của mình từ từ đang vào mùa và được trồng tại chỗ, hoặc cùng với em rể và cô con gái đã trưởng và đa dạng hóa. Từ thời thơ ấu, chúng tôi lên kế hoạch bữa ăn để đảm bảo không thành của họ - có khối tài sản gần như đã được gieo vào lòng nhận thức - và hiểu lãng phí thực phẩm. không thể đong đếm được, họ là chủ sở biết - về giá trị của đồng tiền mồ hôi nước "Vào bữa tối, chúng tôi có một món rau hữu của một nhà máy sản xuất chai và là mắt. Đó là một phần của những gì chúng và một món thịt - nếu có thêm bất cứ món những người thừa kế công ty xuất khẩu trái tôi nghe hàng ngày. Đó là cách chúng tôi nào khác nữa thì tôi bị sẽ chất vấn về sự cây từ người cha quá cố, nhưng họ dành sống sót. Và chúng tôi phải cố gắng trao lãng phí," Parekh nói. phần lớn thời gian không phải trong những tặng lại," Anila Parekh, cháu gái của nhà Theo Parekh và Manahyl Ashfaq, một phòng tráng lệ của dinh thự mà là trong công nghiệp và nhà từ thiện Memon quá người Memon có hoài bão trở thành nhà một khu nhà nhỏ. cố Ahmed Dawood, nói. quay phim, thì việc gọt vỏ rau củ thật Phần còn lại của dinh thự được đem cho mỏng để giảm lãng phí là điều đáng tự hào. một trường tư thục tinh hoa thuê. Đó là nơi Không lãng phí Thật ra, sử dụng dao bào được coi là sang Divan và chị dâu tôi làm việc trong suốt chảnh, thay vào đó thì nên dùng dao để gọt hơn hai thập niên. Đối với người Memon ở Karachi, mỗi vỏ, nếu được. Tại sao mặc dù giàu nứt đố đổ vách 'paisa' (tức là 'tiền' trong tiếng Memon, và Ghani đã đi ra nước ngoài trong một nhưng họ lại sống rất đạm bạc như vậy, trong tiếng Urdu của người Nam Á thì có tuần. Ông lái xe đi khắp nước Mỹ để đưa tôi tự hỏi? nghĩa là 'xu') tiết kiệm và tích lũy được là con trai 18 tuổi của ông đến thăm các Divan và gia đình bà không phải là một bài ca cho những mỗi thử thách họ đã trường đại học hàng đầu thuộc nhóm Ivy những người duy nhất. Như tôi sớm biết vượt qua. League. sau đó, toàn bộ cộng đồng Memon sống Mặc dù hiện nay họ kiểm soát phần lớn Hôm đó, hai cha con ông tới Princeton tối giản tự hào về việc tiết kiệm từng đồng các lĩnh vực kinh doanh ở Pakistan, bao - nhưng ông không hề mắc cỡ mà chia sẻ từng cắc. gồm dệt may, giáo dục, công nghiệp phân rằng quần áo ông mặc trên người là mua từ Sự tập trung vào gìn giữ tài sản, như bón và chứng khoán tài chính, nhưng sự Wal-Mart: chắc, bền và đáng tiền. những dấu tích cuối cùng của quyền lực và tôn kính tiền bạc được khắc sâu trong đạo Dẫn lại các quy ước ăn uống của người

Memon như một ví dụ về sự tiết kiệm, ông nói tiếp: "Đó không phải là về hình ảnh chúng ta xây dựng mà là về cách sử dụng tối ưu. Đối với chúng tôi, sẽ là không thành thật nếu không sử dụng phiếu ăn khai vị miễn phí - cho dù là trong lần hẹn hò đầu tiên hay nhiều năm sau khi kết hôn."

LỐI SỐNG TẰN TIỆN, CHẮT BÓP CỦA NGƯỜI GIÀU Ở PAKISTAN

C

Dành dụm cho tương lai Do vậy, đối với những người ngoài không quen, những đám cưới Memon xa hoa với những lều vải hoành tráng, thực đơn 10 món và trang phục cô dâu có thể lên đến hơn 1 triệu rupee (gần 5.000 bảng Anh) thì có vẻ không hợp với những cách sống thanh đạm của họ, nhưng về cơ bản, lễ cưới như vậy là sự thể hiện lòng tôn trọng khách. Đặc điểm nổi bật của đám cưới Memon là danh sách khách mời, có thể dễ dàng lên đến hàng ngàn người. Khi được hỏi về nghịch lý này, ông Moshin Adhi, chủ tịch Diễn đàn Nghề nghiệp Memon, nơi đào tạo nghề và tạo cơ hội xây dựng quan hệ cho giới trẻ Memon, nhanh chóng trả lời: "Đám cưới là cơ hội kết nối và xây dựng thương hiệu tuyệt vời!" Có tính toán? Có lẽ vậy. Nhưng cũng thực sự là thẳng thắn. Sự tằn tiện của người Memon có thể phản ánh "phong trào không xả thải" rộng lớn hơn, nhưng thói quen của họ trong việc nói chuyện một cách sốt sắng và cởi mở về tiết kiệm và tiền bạc là điều khiến họ khác biệt. Parekh giải thích điều này rõ ràng nhất: "Khi người những đàn ông trong cộng đồng của anh ngồi xuống ăn tối, họ nói về điều gì?" bà hỏi. "Cricket, chính trị. Đôi khi thời tiết?" tôi trầm ngâm. Parekh mỉm cười: "Khi đàn ông trong cộng đồng chúng tôi ngồi xuống ăn tối, họ hỏi về 'paisa'." "Đàn ông tiết kiệm bằng cách tái đầu tư vào kinh doanh," bà nói tiếp. "Phụ nữ dành dụm vàng hoặc gửi tiết kiệm. Nhưng tất cả chúng tôi đều tiết kiệm vì chúng tôi không bao giờ biết tương lai sẽ ra sao. Các con tôi nay đã 32 và 27 tuổi, nhưng tôi vẫn đứng trước cửa nhà chúng vào ngày đầu tiên mỗi tháng để lấy phần lớn thu nhập của chúng rồi đem đầu tư [cho chúng nó]." Quay trở lại nhà của Divan, từ ngữ trong ngày là 'lãng phí'. Chị dâu tôi, vốn vừa trở về từ lễ Hajj (cuộc hành hương linh thiêng của người Hồi giáo đến Mecca) mang theo vài tấm thảm cầu nguyện, chà là và mấy chuỗi hạt. Divan ngó qua, và ngay lập tức nói rằng không cần phải có đến hai tấm thảm. Khi chúng tôi trao đổi về những chi tiết nhỏ và tiếp tục thảo luận về thuốc nhuộm tóc, Divan đã tỏ vẻ kinh tởm khi chị dâu tôi nói rằng chị ấy bỏ ba muỗng trà vào thuốc nhuộm tóc của mình để nó có màu đậm hơn. "Lá trà chưa sử dụng? Thật là lãng phí quá chừng," bà than. Tuy nhiên, khi đến lúc phải ra đi, bà chủ nhà lịch thiệp đã không để khách ra về tay không; Tôi nhặt lấy một cốc xốp tái chế chứa đầy rễ cây me để trị ho (lấy từ hốc sâu của tủ đông, vì nó sẽ rẻ hơn nhiều nếu mua số lượng lớn). Chúng tôi theo Divan đến cửa, đẩy những chiếc bàn sang một bên để di chuyển qua không gian nhỏ mà bà giữ lại sau khi cho thuê phần còn lại của dinh thự. Những lời cuối cùng của bà rất thẳng thừng đi vào vấn đề: "Hãy tắt đèn trước khi rời phòng."


CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

TRIỆU PHÚ ĐI DỌN CỎ Nhìn ông già mặc áo phông rẻ tiền, làm cỏ ở vườn hoa thành phố Nagoya, ít ai biết ông là triệu phú, từng là chủ chuỗi cửa hàng cà ri Nhật lớn nhất thế giới.

SOÁ 796 10/01/2020

39

TUỔI THƠ QUAN TRỌNG RA SAO VỚI SỰ THÀNH CÔNG CỦA JEFF BEZOS ? Quãng thời gian sống với ông ngoại tại một trang trại nhỏ đã giúp Jeff Bezos rút ra nhiều bài học quý giá để trở nên thành công như bây giờ.

C

oCo Ichibanya - chuỗi nhà hàng cà ri Nhật được thành lập bởi Tokuji Munetsugu hiện có gần 1.500 chi nhánh ở khắp các quốc gia trên thế giới. Doanh thu năm 2019 của thương hiệu này lên tới 98,6 tỷ yen (khoảng 907 triệu USD). Giàu có, nổi tiếng là vậy nhưng nhà sáng lập, ông Tokuji Munetsugu dùng phần lớn tài sản của mình để làm từ thiện và giúp đỡ người khác. "Vật dụng trên người tôi đều là những đồ rẻ tiền. Tôi vẫn đeo đồng hồ Casino 9.800 yen (2 triệu đồng) và áo sơ mi giá 980 yen (200.000 đồng)", ông Tokuji trả lời phỏng vấn khi được hỏi có dùng đồ hiệu nào không. Tokuji Munetsugu sinh năm 1948 tại tỉnh Ishikawa, được đưa đến một trại trẻ mồ côi ở Amagasaki, tỉnh Hyogo, bặt tin hoàn toàn với bố mẹ đẻ. Năm 3 tuổi, Tokuji được một cặp vợ chồng kinh doanh nhỏ nhận nuôi. Tuy nhiên đến năm cậu 7 tuổi, cha nuôi vì ham mê cờ bạc nên mất sạch tài sản, người mẹ tức giận bỏ nhà đi, để hai bố con sống với nhau. Không đủ tiền thuê nhà, Tokuji cùng cha phải sống lang thang trong những ngôi nhà hoang không điện, không nước. Chỉ khi cha nấu ăn, cậu mới dám dùng một cây nến thắp sáng. Thức ăn của họ ngày đó đa phần chỉ có quả hồng dại, quả sung, thậm chí là các loại cỏ ăn được. "Vất vả là thế nhưng tôi vẫn luôn yêu bố nuôi của mình. Nhớ một lần vào dịp cuối năm hai cha con được một hội từ thiện cho ít tiền, bố đã lấy tiền đó mua hai quả táo. Với tôi đó là thứ ngon nhất thế giới", Tokuji hồi tưởng. Có lần khi cùng cha đến một xưởng đóng tàu để làm việc, Tokuji nhìn thấy cha mình nhặt từ dưới đất lên một điếu thuốc lá hút dở rồi châm lửa hút với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Từ ngày đó, cứ có thời gian rỗi là cậu bé 10 tuổi lại đi đến các xưởng đóng tàu để nhặt thuốc lá hút dở cho bố. Ông kể lại, được nhìn thấy bố mình tận hưởng niềm vui từ những điếu thuốc người ta vứt đi, với ông đó là hạnh phúc. Năm 15 tuổi, cha nuôi qua đời vì bị ung thư dạ dày, Tokuji đi tìm mẹ nuôi và tiếp tục sống với bà cho đến khi trưởng thành. Dù cuộc sống của hai mẹ con không khá hơn khi sống với bố là mấy nhưng Tokuji chưa bao giờ kêu ca bởi ông nghĩ "thiếu thốn là một trạng thái bình thường và phổ biến trong cuộc sống". Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Tokuji xin vào làm tại một công ty bất động sản và gặp vợ mình - Naomi - tại đây. Hai người kết hôn rồi lập một công ty bất động sản, đồng thời ông mở thêm một quán cà phê có tên Bacchus. Tokuji không ngờ quán cà phê này lại trở thành bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. "Bacchus dạy tôi nhiều kỹ năng

để điều hành một doanh nghiệp nhà hàng", Tokuji nói. Trong ngày đầu tiên mở cửa, Bacchus đã nghẽn khách trong 10 phút đầu tiên. Quán cà phê làm ăn phát đạt nên Tokuji quyết định đóng cửa công ty bất động sản đã lập trước đó. Việc kinh doanh cà phê phát triển khiến Tokuji nghĩ đến việc mở một quán cà ri, bởi bà Naomi làm món này rất ngon. Từ ý tưởng này, năm 1978, quán cà ri Nhật có tên CoCo Ichibanya ra đời tại tỉnh Aichi. Tại đây, Tokuji đã đưa ra hai ý tưởng cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của cửa hàng: Một là cho phép khách hàng tự do lựa chọn cấp độ cay theo sở thích. Hai là khuyến khích nhân viên có thể mở các chi nhánh CoCo Ichibanya nếu họ thực sự làm tốt. Với cách làm này, đến năm 1987, CoCo Ichibanya đã có hơn 80 cửa hàng và trở thành chuỗi thương hiệu quán ăn lớn nhất tại Nhật. Đồng nghĩa với nó là sự bận rộn ngày càng tăng của ông chủ. Hầu như ngày nào Tokuji cũng thức dậy lúc 4h sáng và đến công ty lúc 4h45. Việc đầu tiên ông làm là đọc hơn 1.000 câu hỏi và thắc mắc của khách hàng, sau đó dọn dẹp cửa hàng. Mỗi ngày Tokuji làm việc từ 18 đến 23 tiếng, mỗi năm chỉ có 15 ngày nghỉ. Đến năm 1998, số cửa hàng của ông đã vượt qua 500. Năm 2002, ở tuổi 53 Tokuji bất ngờ rút khỏi CoCo Ichibanya và vợ ông Naomi cũng chính thức nghỉ hưu với tư cách là chủ tịch. Từ đó trở đi, ông không còn tham gia vào hoạt động của công ty này và tập trung cho các hoạt động xã hội. Yêu âm nhạc cổ điển, năm 2003, Tokuji thành lập tổ chức phi lợi nhuận "Thiên thần vàng" hoạt động trong lĩnh vực quảng bá âm nhạc và thể thao, hỗ trợ các cơ sở phúc lợi tại Nhật, tặng dụng cụ âm nhạc cho các trường học từ đó tới nay... Tại NPO, Tokuji cũng dạy miễn phí cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn muốn thực hiện ước mơ âm nhạc của mình. "Tôi luôn cố gắng làm việc để trả lại cho xã hội và những người đã giúp đỡ tôi lúc khốn khó", Tokuji nói. Năm 2015, ông đã bán tất cả 23,17% cổ phần tại CoCo Ichibanya cho một tập đoàn của Đài Loan với giá 22 tỷ yen, chính thức nói lời tạm biệt với công ty. Sau khi rời hẳn thương trường, vợ chồng Tokuji đến sống tại thành phố Nagoya phía đông Nhật Bản. Hàng ngày ông vẫn mặc những chiếc áo phông rẻ tiền, quét dọn và làm cỏ ở những vườn hoa trong thành phố. "Nhìn ông ấy giản dị và đơn giản như những người già ở đây, chẳng giống một tỷ phú nhiều tiền gì cả", hàng xóm của ông nhận xét. Khi được hỏi kế hoạch tương lai, Tokuji nói: "Tôi sẽ sử dụng phần đời còn lại của mình để giúp đỡ được nhiều người hơn.

K

hi nhắc tới tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu thế giới Amazon, bạn có thể sẽ bất ngờ khi biết rằng nguồn cảm hứng giúp tỷ phú này có được thành công như ngày hôm nay lại không thực sự bắt đầu từ gara ôtô ở Seattle, nơi ông khai sinh ra trang bán sách trực tuyến Amazon.com. Thực tế, cảm hứng đã được khơi dậy từ khá sớm tại một thị trấn nhỏ tên là Cotulla, Texas. Với dân số chỉ khoảng 4.000 người, Cotulla là một thị trấn không được biết tới nhiều. Thế nhưng, chính thị trấn nhỏ bé này là nơi Bezos đã dành suốt 12 mùa hè từ khi mới 4 tuổi để phụ giúp công việc trang trại cùng với ông ngoại. Ông của Jeff, Lawrence Preston "Pop" Gise, từng hoạt động trong ngành vũ trụ và quản lý 26.000 nhân viên. Ông là tấm gương lớn nhất của Jeff Bezos. Năm 2010, trong một bài diễn thuyết tại trường đại học, Jeff kể rằng ông mình đã từng nói: "Là một người tốt bụng khó hơn là một người thông minh." Trong một cuộc hội nghị diễn ra vào năm 2017, Jeff Bezos cũng đã nhắc tới người ông đáng kính của mình. Vị tỷ phú cho biết ông ngoại mình là người cực kỳ "độc lập và tháo vát". Ông cho rằng đây chính là hai phẩm chất đã đóng góp rất lớn vào sự thành công của Amazon cho tới hôm nay. Trong thời gian ở trang trại, Jeff được ông ngoại dạy rất nhiều thứ, từ tính tự lập trong cuộc sống đến những công việc nhỏ nhất như sửa chữa các thiết bị hay chăn bò. "Ông tôi là một người sống rất độc lập. Giả sử ông đang bị mắc kẹt ở một vùng đất xa lạ và hẻo lánh, thay vì việc rút điện thoại và gọi cho ai đó, ông sẽ tự

khắc phục sự cố một mình", Bezos chia sẻ. Cuộc sống của ông trùm Amazon thời đấy xoay quanh việc phụ giúp ông ngoại sửa hàng rào, cối xay gió và xây dựng lại ngôi nhà. Ngoài ra, ông của Bezos còn tự tay làm kim tiêm để khâu vết thương cho gia súc. "Ông tôi sẽ đảm nhận hết những việc lớn, thậm chí cả những việc ông chưa hề biết làm. Sau đó, ông sẽ tự mày mò tìm hiểu và biến những điều không thể thành có thể. Tất cả đã trở thành hiện thực", Jeff Bezos chia sẻ thêm. "Khi mọi thứ không được như kỳ vọng, bạn sẽ phải kiên trì lùi lại một bước và tiếp tục thử lại lần nữa. Sau mỗi lần nỗ lực như vậy, bạn sẽ trở nên tháo vát và độc lập hơn rất nhiều. Không chỉ thế, sự sáng tạo cũng sẽ được trau dồi thêm", ông chủ Amazon chia sẻ. Trong buổi nói chuyện, nhà sáng lập Amazon cũng đã đưa ra một ví dụ về thời điểm mà chính 2 yếu tố là sự tháo vát và tự lực đã giúp thúc đẩy thành công của Amazon. "Đó là những cuộc đấu giá mà rất nhiều lần doanh nghiệp thất bại. Nhưng không hề nản lòng, chúng tôi vẫn kiên trì và thử lại nhiều lần. Cuối cùng thành công đã mỉm cười với Amazon", ông nói. Bezos nhấn mạnh thêm rằng khi sẵn sàng với việc thử thách những cái mới thì chính sự tháo vát sẽ là tiền đề dẫn tới thành công. Và nhờ đó mà chúng ta có thể khám phá và thấu hiểu được những gì khách hàng thực sự mong muốn. "Bài học đó thực sự hữu ích kể cả trong cuộc sống thường ngày. Thành công hiện tại của Amazon là một kết quả xứng đáng".


40

SOÁ 796 10/01/2020

CUỘC SỐNG

IRAN BÀN “13 KỊCH BẢN TRẢ THÙ”, CẢNH BÁO MỸ VỀ “ÁC MỘNG LỊCH SỬ”

SINH VẬT BIỂN CÓ NGUY CƠ TUYỆT DIỆT VÌ “CƠN KHÁT” CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC

Iran đã bàn bạc 13 “kịch bản trả thù” có thể khiến Mỹ nếm mùi “ác mộng lịch sử” vì sát hại Thiếu tướng Qassem Soleimani, tuyên bố được cho là của một quan chức cấp cao Iran.

Hải sâm giống như gà vậy, người đàn ông Trung Quốc tên Cong Xuanzhi giải thích, không phải vì hương vị, mà là vì chúng xuất hiện ngày càng nhiều trên bàn ăn của người Trung Quốc.

T

rích dẫn thông tin từ Hãng thông tấn Fars News Agency, Reuters khẳng định ông Ali Shamkhani – thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran (ISNS), tuyên bố hôm 7-1 rằng "người Mỹ nên biết đến thời điểm hiện tại, 13 kịch bản trả thù đã được bàn bạc trong ISNS. Ngay cả kịch bản trả thù nhẹ tay nhất cũng có thể trở thành cơn ác mộng lịch sử đối với Mỹ". Một ngày sau tuyên bố này, tính đến thời điểm 3 giờ 30 phút (giờ địa phương), Iran đã phóng 2 đợt tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ quân sự có quân Mỹ đồn trú tại Iraq. Căng thẳng Washington-Tehran leo thang tột độ sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh không kích sát hại Thiếu tướng Soleimani, nhân vật quyền lực thứ 2 ở Iran, tại sân bay quốc tế Baghdad hôm 3-1. Đợt tấn công hôm 8-1 là lần đầu tiên Iran hành động sau nhiều ngày cảnh báo Mỹ.

Theo Business Insider, mặc dù Iran không thể so sánh với Mỹ về năng lực quân sự truyền thống, một cuộc chiến có thể gây tổn thất nặng nề cho 2 phía. Báo The Washington Post khẳng định việc Iran tấn công trực tiếp vào lực lượng hay các cơ sở của Mỹ chắc chắn sẽ gặp phải sự đáp trả quyết liệt. Trước vụ việc hôm 8-1, Tổng thống Trump từng cảnh báo sẽ tấn công 52 địa điểm Iran, trong đó có các địa điểm quan trọng đối với văn hóa Iran – động thái bị xem là tội ác chiến tranh, nếu nước này tấn công Mỹ để trả thù cho Thiếu tướng Soleimani. Hiện vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Trump sẽ đáp trả đợt tấn công hôm 8-1 như thế nào. Người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham trong một tuyên bố mới đây cho biết ông Trump đã được thông báo vụ việc, đang theo dõi tình hình và bàn bạc với đội ngũ an ninh quốc gia.

ĐƯA CON ĐI MÔNG CỔ CAI ĐIỆN THOẠI Sau nhiều giờ lái môtô qua thung lũng hẻo lánh ở Mông Cổ, Jamie Clarke dừng lại, chờ con trai Khobe 18 tuổi đang chạy xe phía sau.

T

heo New York Times, bình luận của Cong Xuanzhi phản ánh kết quả về sự chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc, giúp hàng triệu người thoát nghèo và khơi dậy khẩu vị ẩm thực của người dân nước này. "Một số bị nuôi nhốt", Cong Xuanzhi nói. Người đàn ông mặc quần yếm màu xanh da trời và đi ủng cao su màu trắng, nhắc đến 54 hồ nước chứa đầy hải sâm. “Số khác được thả ra ngoài biển để phát triển trong tự nhiên”. Ở Trung Quốc, hải sâm ngày càng trở nên đắt tiền, không phải vì hương vị, mà là vì giá trị dinh dưỡng và dùng để chữa bệnh. Chúng được cho là có thể chữa các bệnh từ viêm khớp cho đến yếu sinh lý. Ở môi trường tự nhiên, hải sâm ngày càng hiếm. Hòn đảo Guanglu ngoài khơi bán đảo Liêu Đông rất nổi tiếng với hải sâm. Nhưng ngày nay, việc khai thác quá mức khiến loài số lượng hải sâm giảm xuống đến mức báo động. Chính quyền Trung Quốc khuyến khích người dân nuôi hải sâm. Bởi chỉ sau một năm là loài sinh vật biển này có thể thu hoạch được. Bao Pengyun, nhà hải dương học, nói hải sâm đã trở thành hải sản nuôi có giá trị nhất của Trung Quốc, với giá trị sản lượng mỗi năm hơn 8 tỉ USD. Theo Bao, hải sâm rất có ích cho môi trường biển và nếu chúng bị tuyệt diệt thì toàn bộ chuỗi thức ăn ở biển sẽ bị phá hủy. Hải sâm rất được tôn trọng ở Đại Liên

C

huyến đi Mông Cổ là lần đầu tiên hai cha con từ Calgary, Alberta (Canada) đi chơi riêng với nhau. Trước đó, suốt một thời gian dài, Jamie cảm thấy mất kết nối với cậu con Khobe. Trong khi bố đam mê trượt tuyết và leo núi, Khobe chỉ thích nằm nhà chơi điện thoại. Dịp sinh nhật 50 tuổi của Jamie, gia đình anh cùng đi trượt tuyết. Khu nhà nghỉ không có wifi và sóng điện thoại, Khobe cáu giận vì không thể vào mạng xã hội cập nhật tình hình bạn bè. Chứng kiến cảnh này, Jamie nhận ra công nghệ đã tác động đến gia đình mình như thế nào. Anh cũng tự trách bản thân, cho rằng Khobe "nghiện" điện thoại vì hồi nhỏ hay cùng bố chơi game. Jamie quyết tâm thay đổi Khobe bằng

và các khu vực lân cận. Các nhà hàng ăn và chợ hải sản đều dựng tượng chúng. Thậm chí, còn có một khu nghỉ mát theo chủ đề hải sâm với các khách sạn, bảo tàng và linh vật. Wanbao Seafood Fang là một trong những nhà hàng hải sản nổi tiếng nhất của Đại Liên, nhắc đến hải sâm như một “thần dược” chữa bệnh ung thư. Người dân Trung Quốc cũng có xu hướng lựa chọn hải sâm đánh bắt ngoài tự nhiên hơn vì có sự khác biệt rõ ràng với hải sâm nuôi. Do sống ở vùng nước lạnh nên hải sâm tự nhiên phát triển chậm hơn và thường mất ba năm để trưởng thành, dĩ nhiên có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Hải sâm khô khai thác ngoài tự nhiên có giá gần 1.000 USD mỗi kg. "Nếu không thiếu tiền, chắc chắn bạn quan tâm đến những thứ như vậy", Yang Yufeng, một người bán hàng tại chợ bán buôn cá lớn ở Đại Liên vừa nói vừa chỉ vào con hải sâm đắt nhất. Hải sâm gai nằm trong số 7 loài động vật đang bị đe dọa trong danh sách của Liên đoàn Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Có 9 loài hải sâm khác đang nằm trong diện đáng lo ngại vì bị đánh bắt quá mức. Theo New York Times, ước tính 70% các loài hải sâm ăn được trên thế giới bị săn lùng, trải dài từ vùng biển Nam Thái Bình Dương đến Địa Trung Hải và Vịnh Mexico. cách rủ con trai du lịch Mông Cổ bằng môtô. "Đó từ lâu là mơ ước của tôi. Thằng bé đã lớn, vậy tại sao lại không chứ", ông bố chia sẻ. Ban đầu, Khobe thẳng thừng từ chối. Nhưng Jamie thuyết phục, cậu thanh niên cuối cùng đồng ý. Để chuẩn bị cho chuyến đi, Khobe lấy bằng xe máy và tập leo núi. Ngày 28/7/2019, Jamie và Khobe lên đường tới Mông Cổ. Trong một tháng, hai bố con đã đi qua 2.200 km bằng xe máy, ngựa và lạc đà. Suốt hành trình, Khobe không sử dụng điện thoại. Cậu cũng thống nhất với bố chỉ đăng ảnh chuyến đi sau khi về nhà. "Tôi rất nhớ cái điện thoại. Bình thường, khi chán, tôi sẽ bật mạng lên xem phim. Còn trong chuyến đi, tôi chỉ biết ngắm sao


CUỘC SỐNG và bẻ tay", Khobe chia sẻ. Tuy vậy, cậu thừa nhận thời gian bên cạnh bố rất quý giá, đặc biệt là thời gian họ không ở trên đường, mà nấu ăn và trò chuyện trong lều. Lần đầu tiên, Khobe nhận ra bố mình gần gũi và vui vẻ thế nào. Cậu nói: "Bố cư xử như một người bạn cùng tuổi". Trong khi đó, Jamie kinh ngạc về sự trưởng thành của con trai. "Chuyến đi giúp tôi nhìn Khobe theo hướng khác. Tôi từng nghĩ con là đứa trẻ vứt áo khoác trên bàn, không bao giờ dọn bát đĩa. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra thằng bé đang từng bước trưởng thành. Tôi bất ngờ vì con xoay sở tốt dưới áp lực". Theo bà Caroline Knorr từ Common Sense Media, một tổ chức phi chính phủ giáo dục phụ huynh về truyền thông và công nghệ, nếu muốn tăng sự gắn kết, bố mẹ không nhất thiết cùng con đi du lịch thật xa mà có thể tự thiết lập các khoảng

thời gian không điện thoại để cả nhà đi dạo, xem phim hoặc chơi trò chơi với nhau. Đặc biệt, mỗi bố mẹ phải trở thành tấm gương cho con, nếu muốn trẻ ngừng sử dụng điện thoại thì bạn phải "kiêng" thiết bị điện tử trước. Ngoài ra, hãy nói rõ với con rằng tắt điện thoại để cả nhà có thời gian bên nhau. Sau chuyến đi Mông Cổ, Jamie và Khobe cố gắng ứng dụng những bài học đã rút ra vào cuộc sống hàng ngày. "Tôi hiểu rằng công nghệ không hoàn toàn xấu còn Khobe nhận ra nó đã bị công nghệ kiểm soát như thế nào. Giờ đây, cả hai chúng tôi đều tự nhắc bản thân: Mình hay điện thoại nắm quyền kiểm soát". Khobe cũng khẳng định sẽ bớt phụ thuộc vào công nghệ. "Tôi sẽ không dùng điện thoại lúc đang ở cùng nhóm bạn. Không dành cho người đối diện sự chú ý của mình là một điều thô lỗ", chàng trai trẻ nói.

'PHẤT LÊN' NHỜ LIVESTREAM Ở TRUNG QUỐC KOL đang trở thành kênh quảng bá sản phẩm hiệu quả ở Trung Quốc.Hình thức bán hàng trực tuyến này đòi hỏi sự chuyên nghiệp ngày càng cao.

SOÁ 796 10/01/2020

41

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc. 1460SherbrookeO,Montréal (QC)H3G1K4

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 360 3000 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514)

812 8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

*Single house:MaisonDeVille(AnjouSurLac): 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, parking, piscine, nhà mới, rộng, thoáng-đẹp, khu dep, giá: $415000. Laval(Chomedy): DetachedBungalow 3 phòng ngủ, ssol non-fini(betong), 6parking, lấy nhà được ngay, giá: $295000. *2-5plex: 2plex StMichel: 2x5½+bachelor, mái nhà & cửa sổ mới,, giá: $475000.St.Leonard: semi-detach 2plex, garage(2),parking(2), giá: $649000. *Commercial building: 3plex Ahuntsic: 2 commerce +1x4½. Giá: $550000+TPS/TVQ. *Nhà đầu tư: Mercier: 6plex(1x3½+5x4½), thoáng-rộng, suoi dien locataire tra, xây năm 1965, income: $44256/nam , gia: $649000. Anjou: 6plex, building size: 30x48p, 2 parking, khu vuc de cho thuê, suoi dien, income: $50220/năm. Giá: $840000. *Condo: 1 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $165000, 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $219000, 3 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $325000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp!

- Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về

kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool) số này thậm chí còn cao hơn: 34 lần, Wang Yulin, CEO của Mockuai, một đối tác của Kuaishou, phát biểu tại hội nghị tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, ngày 17/12/2019. Một đại diện đến từ Kuaishou nhấn mạnh đó chỉ là những thống kê của các bên thứ 3 và không chia sẻ gì thêm về những đồn đoán nói rằng công ty này đang có ý định IPO tại Mỹ vào năm 2021 với giá trị định giá ít nhất 25 tỷ USD. Nâng rào cản gia nhập

C

hỉ khoảng 5 phút sau khi bắt đầu video trực tiếp (còn gọi là livestream), một streamer nổi tiếng của Trung Quốc, tài khoản Xin Ba, đã bán được 42,5 triệu bộ sản phẩm dưỡng da Whoo Korean, mang lại doanh thu lên đến 400 triệu nhân dân tệ (tương đương 57 triệu USD) vào ngày lễ độc thân 11/11. Đây là thông tin được công bố chính thức bởi Kuaishou, nền tảng chia sẻ video được hậu thuẫn bởi Tencent, một gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc. Đối với nhiều người Trung Quốc, đó chính là “giấc mơ đổi đời” sau một đêm và chính sự phát triển của xã hội di động ngày nay đã tạo cơ hội cho họ có thể hiện thực hóa giấc mơ. Với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu, những nhân vật “nổi như cồn” trên mạng internet, hay còn gọi là KOL (những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội), trở thành kênh quảng bá vô cùng hiệu quả, thông qua đó, các nhãn hàng sẽ có cơ hội tiếp cận với hàng trăm triệu người tiêu dùng Trung Quốc. Xin tên đầy đủ là Xin Youzhin, xuất thân trong một gia đình làm nông. Quan điểm bán hàng của anh là chất lượng sản phẩm phải đi đôi với giá trị đồng tiền khách hàng bỏ ra. Kỹ năng giao tiếp của anh được coi là đặc điểm tiêu biểu của con người đông bắc Trung Quốc. Khu vực này vốn rất nổi tiếng bởi là quê hương của rất nhiều diễn viên, nhân vật giải trí - những người sở hữu tốc độ nói khá nhanh. Nền kinh tế tại đây

đang “vật lộn” với sự quá tải công nghiệp. “Những con người vùng đông bắc có thiên hướng cởi mở hơn với khả năng tạo giao tiếp ứng biến linh hoạt, do đó những nội dung mà họ tạo ra rất hấp dẫn người xem trên phạm vi toàn quốc, ngay cả những người gốc miền nam”, theo Hao Wu, đạo diễn bộ phim tài liệu với chủ đề về cuộc sống của các streamer Trung Quốc, được phát hành năm 2018 với tên gọi People’s Republic of Desire. Vào những ngày đầu của trào lưu livestream, vùng đông bắc Trung Quốc được coi là một “cái nôi” của các streamer. Nhiều người xem sẵn sàng ủng hộ họ thông qua những món quà bằng tiền ảo. Trên thực tế, ba tỉnh thuộc vùng đông bắc sở hữu số lượng streamer chuyên nghiệp cao nhất Trung Quốc, chỉ tính đến năm 2018, theo thông tin công bố bởi nền tảng mạng xã hội Momo. Dẫn chứng những số liệu chính thức, báo cáo trên cho biết chỉ tính đến giữa năm 2018, Trung Quốc có đến hơn 425 triệu streamer. Và "miếng bánh” này ngày càng phình to. Đối với những tài khoản Kuaishou có trên 1 triệu người theo dõi, khối lượng giao dịch thông qua các tài khoản này đã tăng gấp 9 lần, trong khi các tài khoản có trung bình khoảng 200.000 người theo dõi, con

Với những kết quả tích cực mang lại, ngay cả những thương hiệu ít tên tuổi hơn cũng tìm đến sự giúp sức từ các KOL. Tuy nhiên, hình thức bán hàng trực tuyến này vẫn hoàn toàn bị áp đảo bởi những cái tên lớn, và nhu cầu về sự chuyên nghiệp hóa cũng ngày càng cao hơn. Khoảng một năm về trước, các video được sáng tạo ra bởi một người dùng có thể dễ dàng gia tăng sức hút từ người xem, nhưng giờ đây, người đó cần phải có sự giúp sức đắc lực từ một đội ngũ hậu đài đông đảo, theo Kelvin Zhao, người đã có 4 năm thâm niên làm việc cho một công ty sáng tạo nội dung có tiếng tại Bắc Kinh. “Đối với những cá nhân riêng rẽ, thời hoàng kim của họ đã chấm dứt rồi”, Zhao cho biết. Anh nhấn mạnh rằng, chi phí để tạo ra một đoạn video livestream lan truyền tốt trên mạng thậm chí ngang bằng hoặc cao hơn so với chi phí làm một bộ phim phát sóng trực tuyến. “Sẽ khó khăn hơn để có thể nổi bật, nhưng không phải là không thể. Nhưng khoản đầu tư vào các sản phẩm của bạn chắc chắn sẽ cao hơn nhiều”. Theo báo cáo công bố trong tháng 3/2019 từ TopKlout, một công ty nghiên cứu thị trường, hiện có ít nhất 5.000 công ty quảng cáo sở hữu nhiều mạng lưới quảng bá đa kênh, những đơn vị đang làm công việc kết nối các KOL với các nhãn hàng, và đôi khi là hỗ trợ họ trong quá trình sản xuất nội

dung. Pedro Yip, một đối tác bán lẻ tại công ty tư vấn Oliver Wyman, cho biết các đơn vị trung gian có thể thu về từ 10% đến 25% tiền hoa hồng, trong đó đó bao gồm cả tiền để trả cho các KOL. “Thu nhập của các KOL sẽ phụ thuộc nhiều vào độ phổ biến của người đó trên thị trường”, ông cho biết. “Thường thì mức giá có thể tăng theo cấp số nhân”. Liệu livestream có tồn tại mãi mãi? Ngay cả đối với những người có chỗ đứng vững chắc, sự bất ổn trong công việc vẫn luôn duy trì ở mức tương đối cao. Đã 5 năm kể từ khi Wu bắt đầu theo sát một vài streamer nhằm thu thập tư liệu cho bộ phim của mình, ông cho biết trong suốt quá trình đó, thu nhập của họ dường như không có nhiều biến động. Tốc độ tăng trưởng người theo dõi loại hình bán hàng này cũng đã chạm đến ngưỡng bão hòa, khi mà trên thị trường đã xuất hiện những nền tảng video mới như TikTok. “Tất cả họ đều có một phương án dự phòng”, Wu cho biết. “Nhưng bạn hãy nghĩ về điều đó mà xem, những người đó không có bằng đại học. Họ cũng không sở hữu vốn kiến thức xã hội tốt hơn so với một người bình thường khác, họ không biết cách điều hành một cơ sở kinh doanh. Họ cố hùn vốn để mở các nhà hàng, quán bar, và tất cả đều thất bại”. Ngay cả Xin, một người có gần 34,7 triệu người theo dõi trên nền tảng Kuaishou, cũng tự ý thức rằng sự nghiệp livestream sẽ không kéo dài mãi mãi. Trong suốt một sự kiện tổ chức vào ngày hội mua sắm 12/12, anh cho biết bản thân cần phải tiếp tục cải thiện để thu hút thêm nhiều người theo dõi trên mạng hơn nữa. Anh cũng sẽ cố gắng phát triển chuỗi cung ứng sản phẩm của riêng mình. Tuy nhiên, anh cũng đã từ chối trả lời thêm những câu hỏi xung quanh cuộc sống cá nhân.


42 Tin

SOÁ 796 10/01/2020

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

MẸ TÌM “BẢO MẪU” CHO CON GÁI VỪA VÀO ĐẠI HỌC Một quảng cáo tìm “bảo mẫu” cho cô con gái đang học năm Nhất đại học tại Anh của một bà mẹ Canada đang gây bão mạng những ngày qua.

KHÔNG CÓ THẺ CHỨNG MINH ĐỘ TUỔI, CỤ GIÀ 92 BỊ NHÂN VIÊN AMAZON TỪ CHỐI GIAO RƯỢU Một người giao hàng Amazon cứng rắn đã chứng minh rằng gần đây anh ta từ chối giao một chai rượu cho cụ bà 92 tuổi người Anh có tên Louise Wilkinson là bởi cụ không thể đưa ra thẻ công dân chứng minh mình... trên 18 tuổi.

L

ời đề nghị khó tin cho một công việc bán thời gian đăng tải trên tờ Indeed vào đầu tuần này đã gây bão mạng, trong đó chủ yếu là sự chế giễu. Theo hãng tin South West News Service (SWNS), một phụ huynh giấu tên đang tìm kiếm một người có thể nấu ăn và dọn dẹp căn hộ của con gái yêu khi cô đang phải tập trung học hành vất vả năm Nhất trường ĐH Leeds (Tây Yorkshire, Anh). Mẩu quảng cáo viết: “Con gái tôi có người lái xe đưa nó đi chợ và những nơi nó muốn nhưng ai có thể đảm bảo rằng nó sẽ ăn uống tử tế và không bị căng thẳng vì giặt giũ, dọn dẹp khi lịch học vô cùng áp lực. Người ứng cử không cần phải là một đầu bếp giỏi mà chỉ cần đảm bảo con tôi có các bữa ăn lành mạnh và tủ lạnh luôn đầy đủ các thức ăn tốt cho sức khỏe. Con gái tôi là người Canada và cần ai đó biết nấu ăn và dọn dẹp căn hộ 2 phòng

ngủ ở Trung tâm thành phố Leeds. Người ứng cử có ít nhất 1 năm kinh nghiệm chăm sóc trẻ”. Mẩu tin trên đã bị chế giễu không thương tiếc trên Twitter trong suốt những ngày qua, thậm chí có những bình luận thẳng thừng rằng “người giàu thật là những người tâm thần. Trong khi một nửa lớp của cô gái này đang phải làm tới 2 công việc để có tiền sinh hoạt”. “Nghiêm trọng quá sao? Nếu cô gái không thể tự chăm sóc bản thân thì sẽ xoay sở thế nào khi trở thành luật sư? Tôi không muốn 1 luật sư như vậy đại diện cho mình”, một bình luận khác bày tỏ. Tuy nhiên, tin tuyển “bảo mẫu” này không phải là duy nhất. Trước đó, 1 nhóm sinh viên sống ở London cũng đăng tin tìm 1 người chỉ để đánh thức họ dậy, làm bánh mỳ bơ và nhắc nhở họ lịch sinh hoạt và học tập mỗi ngày.

TỰ DƯNG VÀO PHÒNG TRƯNG BÀY XÉ BỨC TRANH TRỊ GIÁ 20 TRIỆU BẢNG CỦA DANH HỌA PICASSO Một nam thanh niên đã bị buộc tội hình sự, sau khi cố tình làm hư hại bức tranh trị giá 20 triệu bảng của danh họa Pablo Picasso đang được treo tại phòng trưng bày Tate Modern ở thủ đô London, Anh.

N

gười phát ngôn của phòng trưng bày cho biết một đối tượng đã cố gắng xé nát bức tranh 75 tuổi trị giá 20 triệu bảng (tương đương 606 tỷ đồng) vào thứ Bảy tuần trước (28.12.19), khi tác phẩm đang được trưng bày trước công chúng, và đã bị bắt giữ nhanh chóng. Thủ phạm tên Shakeel Ryan Massey, 20 tuổi, đến từ phía tây bắc London, đã ra trình diện tại tòa án thẩm phán Camberwell Green hôm thứ Hai vừa qua với các cáo buộc mang tính hình sự. Massey đã bị từ chối quyền được bảo lãnh và bị tạm giam cho đến thời điểm xét xử trước phiên tòa tại tòa án London vào ngày 30.1 tới. Anh này cho biết sẽ kháng cáo các tội danh của mình. Tác phẩm “Bán thân một người phụ nữ” của danh họa Picasso hiện đã bị gỡ khỏi

nơi trưng bày và đang được các chuyên gia bảo tồn xem xét phục hồi. Phòng trưng bày Tate Modern từ chối bình luận về tình trạng hiện tại của bức tranh. “Bán thân một người phụ nữ” được Picasso vẽ tại Paris vào năm 1944, theo trường phái lập thể đặc trưng của danh họa người Tây Ban Nha. Bức tranh miêu tả nhiếp ảnh gia Dora Maar, người yêu một thời của Picasso, đang ngồi trên một chiếc ghế kim loại, đội mũ và mặc quần áo màu xanh lá cây. Đây không phải đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật tại Tate Modern bị những người tham quan tìm cách phá hoại. Vào năm 2012, một người đàn ông đã dùng mực vàng ký tên mình lên một bức tranh của danh họa Mark Rothko tại phòng trưng bày này, và bị kết án 2 năm tù.

C

ụ bà giải thích rằng mình không có bằng lái xe hoặc hộ chiếu, chứng minh thư, ảnh duy nhất mà cụ có là thẻ xe buýt nhưng không được tài xế Amazon chấp nhận. Cụ đã nài nỉ rằng mình trên 18 tuổi rồi nhưng nhân viên Amazon cứng nhắc và đầy nguyên tắc vẫn không thay đổi. “Tôi có thể hiểu được nếu bạn đủ may mắn để trông như khoảng 18 tuổi, bạn nên xuất trình chứng minh thư”, cháu trai của cụ Wilkinson - Carl Johnston nói với tờ UK Sun. “Nhưng bà của tôi đã 92 tuổi, không ai có thể nghi ngờ việc bà chưa đủ tuổi uống rượu”. Johnston đã mua cho bà ngoại của mình một chai rượu kem và một bộ tranh ghép hình rồi đăng ký giao hàng tới địa chỉ nhà bà ở Seaham, trên bờ biển phía đông nước Anh. Người giao hàng đã bàn giao bộ tranh ghép hình nhưng từ chối đưa cho cụ Wilkinson chai rượu vì cụ không có chứng minh thư. Ngày hôm sau, anh ta

quay lại giao hàng một lần nữa nhưng được đưa cho xem thẻ xe buýt và lại một lần nữa không chấp nhận. Theo chính sách của Amazon, chứng minh thư có ảnh hợp lệ và chữ ký của người nhận sẽ được yêu cầu khi giao hàng cho tất cả khách hàng. Nếu người nhận chưa đủ 18 tuổi và không thể đưa ra chứng minh thư hợp lệ, mặt hàng sẽ được trả lại cho Amazon để giao lại vào ngày hôm sau. Johnston cho biết anh sẽ cố gắng để được hoàn lại tiền và trao tận tay bà ngoại của mình. Nhưng rõ ràng anh không hài lòng với cách làm này. “Bà tôi nhiều tuổi rồi nên rõ ràng điều này khiến bà lo lắng một chút. Người già thường hay lo khi mọi việc không được như kế hoạch. Tại sao họ không làm như ở siêu thị - chấp nhận việc kiểm tra trực quan với người rõ ràng là hơn 18 tuổi. Tôi không thể hiểu tại sao nhân viên Amazon không thể làm như vậy”, Johnston nói.


SOÁ 796 10/01/2020

VUI CƯỜI

CHƠI KHÓ BẠN

VỢ CẰN NHẰN..

Anh chàng hết tiền liền nhắn tin cho bạn thân: "Mày làm gì đấy? Mua cho tao cái Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì thẻ!" ông cũng cản, nào là: Thằng bạn ngay lập tức nhắn tin lại: “Đừng mua đồ…”, “Đừng ăn diện…”, nào - Mã thẻ này nạp đi! Tao nạp thử rồi! Được là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người đấy! hàng xóm…”, tôi chán mấy chữ “Đừng” * đó lắm rồi. * * Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em…” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá! Chồng: Ừ, đi đi em! * * *

TẬP TRUYỆN CƯỜI NGẮN HAY

Tự nhiên con mắt liếc qua Tự nhiên mình thấy người ta liếc mình Tự nhiên tim đập thình thình Tự nhiên con mắt của mình tím đen : ) …………. -Alo!Nam ở nhà không Em? -Không ạ -Nhắn giùm có anh Tuấn tìm nha -Dạ -Mà E là gì của Nam thế, giọng dễ thương quá, iu rồi đấy nhá -Dạ,E là má của nó ??? …………

NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐẶC BIỆT

Hai con khỉ đi vào một quán bar và gọi hai cốc bia. Nhân viên phục vụ chưa bao giờ bán bia cho khỉ nên anh ta rất ngạc nhiên chạy lên lầu hỏi ý kiến ông chủ: - Thưa ông! Có hai con khỉ ở dưới nhà đang gọi bia! Tôi phải làm gì bây giờ? - Thì cứ phục vụ chúng nó đi, đồ ngu. Ồ, nhưng chờ đã nào. Chúng nó chắc không biết gì đâu, hãy tính giá gấp đôi nhé! - Anh phục vụ chạy xuống lại và mang hai cốc bia cho những con khỉ và tính tiến gấp đôi. Tối hôm đó, hai con khỉ lại tới uống bia, thấy vậy, anh phục vụ nói: Ở nhà hàng chúng tôi có ít khỉ lui tới lắm... - Con khỉ trả lời: Với cái giá cắt cổ như thế thì điều đó có gì là lạ đâu!!! *

*

*

NHƯ NHAU CẢ

Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói Hai vợ chồng cãi nhau: dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra -Ôg là cái đồ biết ăn mà ko biết nấu thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về ông -Bà tưởg bà ngon lắm hả ,tui còn đỡ hơn ta đem robot ra hỏi: bà,cái đồ bit nấu mà ko dám…ăn - Sao con đi học về trễ vậy? - Con qua nhà bạn mượn sách về học. …………….. - Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái. -Có chú nai vàng ngơ ngác Ông bố cười: Đó con thấy chưa, nói dối -Đứng ngẩn ngơ trên xác lá mùa thu. là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố -Cáo già đi ngag wa nói : không dám nói dối ông nội nửa lời. - Dạ con lạy cụ giả vờ vừa thôi! : D - Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường. ………….. Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: Sao anh làm thế với con, dù sao nó Bắc thang lên hỏi ông trời Thằng Luyện cướp của giết người, xử sao? cũng là con anh! Trời gầm: Sao lại hỏi tao? - Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi. Nó chưa 18 , làm sao tử hình????? : ) * * * ……………. _Alo vinafone xin nge ạ! _E cho a hỏi vina phủ sóng trong cả nước fải k? Vâng, có vấn đề j ko ạ? _ Sao đt a thả zô nước k liên lạc đc zậy? ……………. Sau hội diễn văn nghệ của trường, Tí hỏi Tèo : - Cậu thấy chất giọng của tớ hợp với dòng nhạc nào nhất ? Tèo : Nhạc không lời ! Tí ??? ……………. Khách tới chơi, cả nhà đi vắng, chỉ có cậu bé 5 tuổi ở nhà. Ông khách kiếm câu chuyện làm quà: - Người mà bố cháu gọi là mẹ thì cháu gọi bằng gì? - Dạ, bà ạ. - Thế còn người mà bố cháu gọi bằng bà thì cháu gọi bằng gì? - Là mẹ ạ. : ) -Khách…???!! ………………. Ở Việt Nam : - Công Lý chỉ là 1 diễn viên hài. - Dân chủ chỉ là 1 rạp chiếu phim. - Tự Do chỉ là 1 ngõ nhỏ. - Vì Dân chỉ là 1 gói bột giặt.

RA ĐIỀU KIỆN CHO BỆNH NHÂN

Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác sĩ nói: - Nếu ngừng hẳn chơi piano, thì bệnh của cô có thể khỏi được. - Khi cô ta đi rồi, người đồng nghiệp thắc mắc: Ông chữa chạy cái kiểu gì vậy? Căn bệnh của cô ta và đàn piano chẳng có gì liên quan đến nhau cả! - Nhưng giữa cái đàn piano của cô ta và tôi thì có đấy, vì nó nằm ngay bên trên trần phòng ngủ của tôi. *

*

*

TỘI LỖI… Một cha xứ tâu với cha bề trên: - Thưa đức cha tôi đã chửi bậy. - Thế làm sao mà chửi? - Tôi đi đánh gôn - Vì thế mà chửi à? - Không, tôi đánh 1 cú rất đẹp. Nhưng tự nhiên bóng trúng phải con chim. - Vì thế mà chửi à? - Không, quả bóng bắn sang hướng khác, đập vào tảng đá. - Vì thế mà chửi à? - Không, quả bóng đập vào tảng đá, lăn đến cách lỗ 1cm thì dừng lại. - Ô, đkm thế mà không vào à!?

43

Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

514-731-5333

Mới khai trương !!!

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

BÍ MẬT KHỦNG KHIẾP - Bí mật khủng khiếp đây! Đã có năm mươi nạn nhân! Mua báo không ông? - Khách qua đường mua một tờ, xem lướt qua: Này, thằng nhóc kia, làm gì có bí mật với nạn nhân nào? - Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là nạn nhân. - !? - Báo đây! Bí mật khủng khiếp, đã có năm mươi mốt nạn nhân... Báo đây... *

*

*

XIN HÃY THA MẠNG… Chàng sinh viên nọ đang cặm cụi ôn thi, bỗng đâu một con muỗi nhằm cánh tay chàng xong đốt . Muỗi ta đốt được một lúc thì bị phát hiện, chàng sinh viên giơ tay lên định đập, con muỗi cất tiếng run run nói: - Xin chàng hãy tha mạng, em đã trót mang trong mình… giọt máu của chàng! !!!! Một tiếng chát vang lên và con muỗi nằm bẹp trên tay chàng trai, chàng trai nói:” -Anh đành phải làm thế bởi vì anh đã có vợ và 2 con rồi!!!!! * * *

RẮN ĐỘC

Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia: - Tụi mình là rắn độc phải không? - Đúng vậy, rất độc. Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không? - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy? - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ. *

*

*

NHƯ NHAU CẢ

Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi: - Sao con đi học về trễ vậy? - Con qua nhà bạn mượn sách về học. - Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái. Ông bố cười: Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời. - Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường. Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh! - Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.

514-762-0020

MÀU ĐẶC BIỆT, NGÀY CŨNG ĐẶC BIỆT Một trọc phú bước vào salon ôtô, vênh váo nói: - Hãy chọn cho tôi một chiếc BMW thật đặc biệt, không phải màu xanh, đỏ, tím, vàng, nâu, đen hoặc trắng... - Đồng ý, chúng tôi sẽ đặt cho ông chiếc xe đó, ông quay lại sau nhé! - Nói chính xác là hôm nào đi! - Hôm nào cũng được, trừ các ngày thường, ngày lễ và chủ nhật. * * *

ĐỠ HƠN NHIỀU..

Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông. - Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó… sẽ đỡ hơn nhiều. - Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư? - Không, vì ông sẽ quen thôi mà. *

*

*

CHÉP PHẠT Bài của H.A mắc nhiều lỗi chính tả, thầy giáo phạt bằng cách bắt cô viết 12 lần câu “Vào lớp thuộc bài, ra lớp hiểu bài” - Hôm sau, HA mang vở đến nộp. Thầy: Sao em chỉ viết có sáu lần? - H.A: Thưa thầy , em kém cả môn tính nữa ạ! - Thầy: ?!?! *

*

*

HAI BÀI HỌC VỀ GIẢI PHẪU

Một vị giáo sư đang hướng dẫn các sinh viên ngành y thực tập bài học đầu tiên về giải phẫu tử thi. Ông ta quyết định chỉ dẫn cho họ một số điều cơ bản trước khi bắt đầu công việc. - Các anh cần phải có khả năng làm được hai việc sau đây trước khi trở thành nhà giải phẫu. Điều đầu tiên mà các anh cần là không được có cảm giác sợ hãi. Để chứng minh lời mình đang nói, ông chọc ngón tay vào hậu môn của tử thi và đưa lên miệng liếm. Rồi ông ta yêu cầu các sinh viên của mình phải làm giống như vậy trước mặt nhau. Sau một vài phút bị sốc và im lặng, các sinh viên cũng phải lần lượt làm theo. - Điều thứ hai mà các anh cần phải có là khả năng quan sát và phán đoán một cách chính xác: Tôi đã lấy ngón tay giữa chọc vào hậu môn của tử thi, nhưng tôi lại liếm ngón tay trỏ của tôi!


44

SOÁ 796 10/01/2020

MTL-TAXES

Có thể để giấy tờ khai thuế tại tiệm chay Végé ở 7057 St-Denis metro Jean Talon (gần chợ Oriental)

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng ICIA

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé! Nếu biết nỗ lực không ngừng và có phương pháp khoa học, bạn sẽ sớm thu hoạch được thành quả đáng khích lệ trong công việc. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của bạn bè, đồng nghiệp để phát triển các dự án cá nhân. Trong gia đình, khuyên bạn nên lắng nghe nhiều hơn phát ngôn để đề phòng xung đột.

Chuyện tình cảm cá nhân biến động rất nhiều, nhất là với các cặp đôi đã kết hôn. Vì thế, bạn nên cố gắng giữ bình tĩnh và tránh đưa ra quyết định không thể vãn hồi được để tránh hối hận. Bù lại, lĩnh vực công việc của bạn rất suôn sẻ. Bạn có thể đi đến những quyết định quan trọng và cải thiện vị trí hiện tại. Thu nhập cá nhân chưa thay đổi như đúng như mong muốn của bạn.

Hôm nay, bạn có xu hướng quyết định vội vàng và gây ra nhiều sai lầm trong công việc. Chính vì thế, điều quan trọng nhất trong hôm nay là xác định rõ các mục tiêu và lắng nghe ý kiến của các chuyên gia. Về tài chính, nếu có người mời gọi bạn đầu tư, hãy mạnh dạn thử thách khả năng và đừng ngại học hỏi nhé. Gia đình hòa thuận.

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6 Vô cửa Centre Affaire

Sự vận hành của mặt trăng tác động tích cực đến con đường sự nghiệp. Vì vậy, bạn có nhiều cơ hội để hoàn thành các dự án cá nhân. Đặc biệt, bạn có thể được thăng chức hay thuyên chuyển sang một vị trí quan trọng hơn. Tình hình tài chính có một bước tiến đáng kể và giúp bạn thiết lập những kế hoạch tài chính hữu hiệu.

Đây là ngày thuận lợi để cải thiện đời sống tình cảm. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn đầy thử thách sẽ nhanh chóng được hóa giải. Về công việc, bạn rất dễ thành công do có cái nhìn rất khách quan và nghiêm khắc với bản thân. Liên quan đến sức khỏe, bạn nên nhớ tránh xa các vật dụng bằng kim loại để tránh bị thương. Gia đình hòa thuận. Hôm nay bạn khá may mắn khi đi xa.

Mối quan hệ của bạn với bạn bè, đồng nghiệp đầy bất ổn. Do đó, bạn nên giải quyết vấn đề theo hướng thỏa thuận. Nếu cảm thấy có thể không thành công, hãy chờ dịp khác hoặc nhờ đến người trung gian. Trong công việc, chỉ cần bạn luôn trung thực thì không ai có thể gây trở ngại cho bạn. Dịp này, bạn may mắn khi đi xa. Với chuyện tình cảm, muốn thành công bạn cần phải biết tin tưởng chính mình.

Những mối bận tâm về công việc hay tài chính của bạn trong thời gian gần đây được tháo gỡ. Nhờ đó, bạn cảm thấy tràn đầy động lực để theo đuổi những mục tiêu quan trọng của mình. Trong ngày, các cuộc đàm phán hay thỏa thuận hợp đồng sẽ có phần lợi nghiêng về phía bạn. Sức khỏe tốt.

(514) 583-2980 (514) 577-5099

8774 Lajeunesse

Voyage Permis du Québec No 703242

Travel

Montréal, Qc, H2M-1R6, Canada (Cạnh Metro Crémazie) Tel: (438) 289-2222 Cell: (514) 917-5257 thaisaigon@hotmail.com

Hướng dẫn mua vé máy bay giá rẻ đi Châu Á & khắp thế giới Vé (bao trọn gói) Vùng nắng ấm & du thuyền (croisiere) CUBA - MEXIQUE - REPUBLIQUE Bán đủ loại bảo hiểm du lịch và du học Canada Đặt khách sạn, xe & hướng dẫn xin VISA du lịch

Vé máy bay liên lạc anh Thanh Nguyen Đại diện công ty Ria chuyển tiền về Việt Nam và khắp thế giới Bán thẻ điện thoại gọi Việt Nam (OMELY TELECOM) Liên lạc: 514-917-5257 - Uy tín, tận tình, nhanh chóng..

Danh ngôn Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và tô điểm cho nó những vì sao lấp lánh. *** Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy. ***

Khả năng sáng tạo vượt bậc giúp bạn dễ dàng thành công. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà tử vi nhắc bạn Mối quan hệ của đề phòng những người xung quanh, bạn với người ấy cực kỳ hài hòa. Nếu có kế hoạch kết hôn, cụ thể là đồng nghiệp. Tài chính bạn có thể mạnh dạn bàn bạc ngay trong tương đối ổn định. Về sức khỏe, hệ thần kinh của bạn phát sinh nhiều hôm nay. Tất cả các hoạt động có liên vấn đề đáng ngại. Bạn nên thăm quan đến công việc đều mang về những thành quả vượt bậc. Không khí trong gia khám ngay khi thấy các dấu hiệu bất thường. đình tương đối hài hòa. Điều duy nhất hôm nay bạn cần phải cảnh giác liên quan đến lĩnh vực sức khỏe.

Nhiều khả năng là hôm nay bạn sẽ đặt bản thân vào những tình huống tài chính nguy hiểm. Vì thế, nhắc bạn tránh thực hiện các giao dịch có giá lớn như nhà cửa, xe cộ… Về chuyện tình cảm, đây là một ngày khá thú vị với một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Dịp này, đừng đưa ra những lời hứa một cách vô tội vạ kẻo bị mất uy tín.

mtl-taxes@outlook.com

Hơn bao giờ hết, tình bạn sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của bạn. Điều này giúp bạn dễ thành công hoặc vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong mối quan hệ với người ấy, hãy hóa giải hiểu lầm càng nhanh càng tốt. Về công việc, tốt nhất là bạn nên hài lòng với những gì mình có, đừng “đứng núi này trông núi nọ”. Tài chính có nhiều chuyển biến theo hướng có lợi cho bạn. Bạn sẽ không phải bận tâm nhiều về đường tài lộc. Bởi lẽ, dù bạn có chọn cách thả lỏng thì một khoản lợi nhuận đáng kể cũng tự tìm đến. Về sức khỏe, hệ tiêu hóa của bạn không ổn, nên tăng cường bổ sung rau, trái cây và nước nhiều hơn. Với công việc, bạn có nhiều cơ hội để thành công.

Con người giống như cửa kính muôn màu. Họ bừng sáng và lấp lánh khi trời nắng; nhưng khi mặt trời lặn, vẻ đẹp thực sự của họ chỉ lộ ra nếu có ánh sáng phát ra từ bên trong. *** Cuộc sống, là một bộ sách vô số chữ, mỗi người có cách đọc của riêng mình. Cuộc sống, là một câu hỏi có nhiều lời giải, mỗi người có đáp án của riêng mình. Cuộc sống, là một tách trà, mỗi người có cách thưởng thức của riêng mình. Những lúc không vui, hãy tự nhủ với bản thân: Rằng tất thảy của tất thảy, chính là để cuộc sống, thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. *** REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 796 10/01/2020

Nhà hàng cần người phụ việc xin vui lòng liên hệ số phone 514-560-6965 _________________________________

Bánh tét và bánh chưng gia truyền bà tư Loan đặc sản miền Tây thơm ngon ai có nhu cầu đặc bánh phone (514) 712-5077 _________________________________

Cần sushi chef, phải có 2 năm kinh nghiệm, biết nói tiểng Anh hay tiếng Tàu càng tốt. Xin liên lạc 514-409-7176. Địa chỉ : 1667 Beaubien Est Montréal H2G 1L4 _________________________________

Nhà Hàng sushi trên đường Fleury, cần sushi chef và serveur có kinh nghiệm, làm full time và part time. Liên lạc anh Dinh 514-443-3564 _________________________________

514-834-1001, 514 553-0444

Việc Làm/Nail Sửa chữa nhà cửa Hãng sửa nhà tổng quát trong và ngoài . Việc làm chuyên nghiêp, bảo đảm. RBQ. siteweb= expertisereno.simplesite.com / 514-928-5664 _________________________________

VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________ Nguyen Phuong sửa nhà, lót gạch, làm sàn gỗ, sơn sửa làm tất cả theo yêu cầu của khách. 438-878-2898

Chăm sóc sắc đẹp Thuy Linh Massage tan mỡ bụng, quấn nóng hiệu quả an toàn nhất . phương pháp tự nhiên giúp giảm mỡ bụng , eo nhanh chóng . hiệu quả giảm cân nhanh chỉ với 1 liệu trình . L/L Thuy Linh :438-345-9687

Mua Bán Cần sang tiệm nail , gần metro 5 phút, 5 nghế, 4 bàn . Xin Liên lạc 514-489-9424 _________________________________ Cần sang tiệm nail giá rẻ vì lý do chuyển Vùng, tiệm rộng rãi, sạch đẹp, khách ổn định. Liên lạc: 514-623-3467 _________________________________ Cần sang tiệm nail, khu rất tốt trên đường St.Denis. Giá bán 80,000$. Có thể thương lượng. Xin liên lạc: 514-985-0707 _________________________________ Cần sang tiệm nail gần pharmaprix và métro Préfontaine, 5 ghế, 5 bàn. 2785 Sherbrooke Est, giá bán 60,000$. Liên lạc Soly 514-725-1805

Cho Thuê Cho thuê mặt bằng, 2000pc tầng chính, 2000pc tầng hầm. Phù hợp cho tất cả thương mại & bureau. Rất phù hợp cho thương mại chứa nhiều hàng. Có cửa garage nhận & giao hàng phía sau.Thông 438-275-8258. _________________________________ Salon Beauty cho thuê, tốt cho tiệm làm nail (manicure/pedicure). Glambox, 986 Jean-Talon West, 5 phút đi bộ tới Metro Acadie. Liên lạc 514-831-7634 _________________________________ Cho thuê condo : 3-1/2, 5-1/2 và 1 studio can. Gần metro, bus, trên đường St-michel & Deville. 438-990-7682

Việc Làm/Linh Tinh Contruction Helper / cần công nhân theo giúp việc phụ sữa nhà. Lương bổng tùy theo kinh nghiệm. Liên lạc 438-923-4621 _________________________________ Cần đàn ông tuổi trung niên lau chùi dọn dẹp ở tiệm biết lái xe. Liên lạc: 438-936-5005

Cần thợ Nail nữ biết làm móng bột, chân tay nước và shellac,tiệm ở Laval,bao lương hoặc ăn chia. 450-689-2383 _________________________________ Cần thợ bột và chân tay nước, có kinh nghiệm, tiệm đông khách, bao lương trên ăn chia. 514-690-1237 / 450-844-3888 _________________________________ Cần thợ nail làm chân tay nước hoặc làm bột ( có nhận học viên) tiệm nằm trong mall, gần métro. 514-937-1922 _________________________________

Cần thợ nail, có hoặc không có kinh nghiệm sẽ chỉ dẫn thêm, lương ổn định làm việc lâu dài. Liên lạc 438-827-7998 / 514-685-6565 _________________________________

45

Tiệm bánh mì Hùng Phát cần phụ bếp và sinh viên bán bánh mì cuối tuần. Tiệm có bán bánh chưng, bánh tét. Có xôi khung chữ PHÚC. Liên lạc: 514-501-8038 _________________________________

Cần 1 người rửa chén , 1 người serveur và 1 người giao hàng có xe. 514 833 7521 _________________________________ Tiệm Bánh Mi, cần serveur và một người nữ làm có kinh nghiệm, làm từ thứ hai thứ sáu, 9:30 am – 3pm và biết tiếng. Full time hoặc part-time. Xin liên lạc Chi Hong 450-681-8828 / 514-560-3909.

Cần phụ bếp (phụ nữ, 35-40 tuổi ) và serveur ( 20 đến 30 , phải biết tiếng anh , pháp ). 514-625-5818 / 514-388-8989

Danh Ngôn Khi một cánh cửa khép lại cũng là cơ hội cho một cánh cửa khác mở ra. Nhưng quan trọng hơn hết vẫn là bạn muốn chờ đợi cánh cửa cũ mở ra hay tìm lấy một cánh cửa khác cho riêng bản thân mình. *** Nỗi đau bạn cảm nhận hôm nay là sức mạnh bạn cảm nhận ngày mai. Bởi mỗi thách thức bạn gặp phải là một cơ hội cho bạn trưởng thành hơn. ***

Cần thợ nail gấp, biết bột chân tay nước và waxe càng tốt. Liên lạc 438-993-1654 _________________________________

Bạn không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng bạn được chọn cách

Cần thợ nail chân tay nước có kinh nghiệm trong Centre Rockland & Centre Boulevard . Xin gọi: 514-303-6600 / 514-586-6655

***

mình sẽ sống. Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được ghi giá một cách kín đáo.

Việc Làm/Nhà Hàng Nhà hàng Phở 88 cần seveur, bếp, plongeur (người rửa chén) . 5136 Boul. Décarie, H3X 2H9, gần métro Snowdon . 514-662-8583 _________________________________

*** Hãy luôn xuất phát từ chính bạn để là người xuất sắc nhất, thay vì bắt chước người khác và luôn chỉ đứng thứ hai. *** Bạn sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ như thế nào cho đến khi trở lên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có.danh ngôn

Phở ngon Cần Bếp và serveur (es) có kinh nghiện . 514-723-6466 _________________________________

cuộc sống ý nghĩa

Nhà hàng cần phụ bếp full/part Time . Cần serveur/se full/part Time. Liên lạc 514-522-7888 _________________________________

Những chuyện không cần giải thích kia, vào giây phút bạn nói ra,

Phở Nam Quan , 3562 Jarry est, cần bếp hay phụ bếp làm full time hay part time , phone. Cần serveur 514-586-0146. _________________________________ Cần tìm bếp xào 20 tiếng/tuần cho nhà hàng trong Thành Phố Montréal, gần Métro. Lh: Lâm 514-912-9368 hoặc Phong 514-261-6774 _________________________________ Recherche sushiman avec expérience (2 ans) pour travail en usine, horaire de soir, salaire selon expérience (MITO, 4600 Molson, H1Y 0A3). 514-458-4535

*** bạn đã thua. *** Những phiền não trong cuộc đời được gói gọn trong 12 chữ: Không buông được, nghĩ không thông, nhìn không thấu, quên không nổi! *** Người không quan tâm đến tôi, bạn dựa vào cái gì mà bảo tôi phải tiếp Người ta nghĩ sao về bạn, không có liên quan gì đến bạn. Bạn sống thế nào, cũng không có liên quan gì đến người ta. ***

_________________________________

Thể diện rốt cuộc bao nhiêu tiền một cân? Tại sao chúng ta phải để

VUA Sandwichs St. Denis tìm cashier full time hoặc part time, biết nói tiếng Pháp, cần người làm bánh mì và sushi . Gọi Scotts 514-652-8801 để phỏng vấn _________________________________

tâm đến cách nhìn của người khác.

Nhà hàng cần tài xế giao hàng và serveur làm full hoặc part time trả cheque, liên lạc 5143498561 hoặc 5149728561 _________________________________

*** Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn. ***

Restaurant bên Laval cần serveur, Bếp xào, liên lạc Manh (514) 358-3980. _________________________________

Trong cuộc sống, giai đoạn khó khăn nhất không phải là không ai

Nhà hàng cần phụ Bếp, Maki sushi fulltime , partime. Có xe đón ở Metro St-Michel ! Xin vui lòng liên lạc số phone : 514 692 0235

***

hiểu bạn, mà là… bạn không hiểu chính mình.


46

SOÁ 796 10/01/2020

Tin

KIẾN THỨC

THAY ĐỔI PHONG THỦY TRONG NHÀ, CUỐI NĂM THẦN TÀI PHÁT LỘC, TIỀN ĐỔ VÀO NHƯ THÁC Để tăng thêm nhiều tài lộc cho gia chủ thì tốt nhất nên xem xét lại những vật dụng, đồ nội thất được bố trí trong nhà đã hợp lý hay chưa.

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

7 ĐỒ VẬT KIÊNG KỴ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ĐẦU GIƯỜNG KẺO RƯỚC HỌA THIỆT THÂN Có những đồ điện, tuy nhỏ nhưng lượng bức xạ lại không thể coi thường vì thế không nên đặt đầu giường.

C

uối năm chính là thời điểm thích hợp mà mỗi nhà cần chú ý hơn trong bố trí và sắp đặt những vật phẩm để có được phong thủy tốt cho tài lộc “ào ạt” đổ về, đón đầu năm mới với sự sung túc cùng nhiều may mắn. Không cần phải thay đổi quá nhiều trong cách bố trí mà chỉ cần một chút thay đổi với những chi tiết phong thủy dưới đây cũng đủ cho ngôi nhà của bạn đón nhận nguồn năng lượng tích cực, tài lộc ào ạt cùng sự thịnh vượng hiện hữu đầy nhà “Gọi mời” năng lượng tốt vào nhà từ cửa ra vào Khu vực cửa ra vào là yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến phong thủy nhà ở khi nơi đây là “điểm đón đầu” những luồng năng lượng tốt cùng tài lộc giàu có tìm đến với gia chủ. Chính vì vậy mà nếu không chú ý bố trí hay trang trí khu vực cửa ra vào cho hợp lý thì ngôi nhà rất khó nhận được luồng khí tốt mà thay vào đó vô tình sẽ rước luồng khí xấu vào nhà gây ảnh hưởng đến tài lộc cùng sức khỏe của gia đình. Để “gọi mời” được năng lượng tốt vào nhà thì bạn nên giữ thói quen mở cửa ít nhất một lần mỗi ngày, điều đó sẽ giúp lưu thông không khí trong nhà và luồng khí này có ảnh hưởng đến vận may, tài lộc và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, nhằm giúp ngôi nhà luôn tràn ngập năng lượng tốt mà đặc biệt là dịp cuối năm thì bạn có thể trang trí cho khu vực cửa ra vào sao cho hợp mệnh với gia chủ, có thể lắp những chiếc đèn sáng hơn cho khu vực cửa sáng sủa, sơn lại màu sơn mới cho cửa và nên dọn dẹp cửa trước sạch sẽ mỗi ngày,… Đón may mắn với chuông gió Hãy thử treo một chiếc chuông gió trước cửa nhà bởi chuông gió ngoài tác dụng là vật trang trí thì đây còn là vật phẩm mang lại may mắn trong phong thủy. Âm thanh chuông rung được xem là nguồn năng lượng vô hình cực tốt, khi chuông rung thì còn thu hút sự chú ý và chúng như lời mời gọi những điều tốt lành, may mắn đến với chủ nhân sinh sống trong ngôi nhà. Phong thủy cát tường với cây xanh Trong phong thủy, cây xanh mang đến khá nhiều lợi ích khi nhiều loài biểu trưng cho sự cát tường, thịnh vượng. Nhiều người cũng khá ưa chuộng bày biện cây xanh trước và trong nhà để vừa làm cảnh điều hòa không khí mát lạnh, vừa góp phần đem lại sự thịnh vượng cho gia đình. Để phong thủy tốt hơn thì nên đặt cây xanh ở phía Đông, Đông Nam của ngôi nhà, cây xanh khi này sẽ là yếu tố may mắn giúp cho sự nghiệp gia chủ thăng tiến và đồng thời còn làm tăng tuổi thọ cho

mọi người trong nhà. Một số loại cây có phong thủy tốt mà bạn có thể tham khảo như: Thường xuân, hoa cúc, mẫu đơn, ngọc bích, lưỡi hổ, … Cũng lưu ý thêm, có những loại cây có gai như xương rồng là tuyệt đối nên tránh trồng bởi chúng có thể tạo nên luồng năng lượng độc hại gây ra bệnh tật hay bất hạnh cho gia chủ. Trưng bày vật may mắn, chiêu lộc Không chỉ vào dịp cuối năm mà ở mọi thời điểm trong năm đều nên bày trí các vật phẩm có tính phong thủy hợp với gia chủ hoặc có tính chất tài lộc để chúng giúp cho ngôi nhà đón nhận nhiều may mắn, vượng khí. Trong đó có một số vật phẩm phong thủy phổ biến như: đá phong thủy, quả cầu phong thủy, tượng ngọc kim loại hay thủy tinh hình con rồng, tỳ hưu, con rùa, tượng Phúc – Lộc – Thọ,… Bên cạnh đó thì mèo chiêu tài cũng là vật trang trí thường được đặt trong nhà để tăng thêm may mắn về tiền bạc cho gia đình và làm cho đường tài lộc trở nên tươi sáng hơn. Bể cá – Nguồn năng lượng thịnh vượng cho ngôi nhà Một bể cá vàng nhỏ cũng có thể giúp cho phong thủy ngôi nhà trở nên tốt hơn và còn “mời gọi” may mắn đến với gia đình bạn. Cá vàng là vật tượng trưng cho may mắn, sự dồi dào về tiền bạc, tài chính và đồng thời yếu tố nước (thủy) còn tượng trưng cho tài lộc. Vậy nên việc đặt chậu cá vàng là sự kết hợp hoàn mỹ sẽ kéo tài lộc ầm ầm vào nhà bạn dịp cuối năm. Nếu không gian nhà bạn không thích hợp để đặt bể cá lớn thì cũng không cần quá lo lắng, chỉ một bể cá nhỏ để bàn hoặc trang trí trong nhà với hình ảnh, tranh cá hay các vật phẩm tương tự thì cũng đủ để mang lại nguồn năng lượng thịnh vượng cho ngôi nhà. Sửa sang nhà cửa gọn gàng Để tăng thêm nhiều tài lộc cho gia chủ thì tốt nhất nên xem xét lại những vật dụng, đồ nội thất được bố trí trong nhà đã hợp lý hay chưa. Nếu chưa thì nên sửa sang lại nhà cửa cho hợp hướng và chú ý sắp đặt đồ vật cho hợp phong thủy. Theo các chuyên gia phong thủy thì phía trên hướng Đông Nam của căn nhà chính là hướng tài lộc quy tụ. Như vậy, để đón tài lộc đúng hướng thì bạn nên bố trí sắp xếp đồ nội thất cho phù hợp, nếu phòng ngủ ở ngay hướng Đông Nam thì nên chú ý đến giường ngủ. Muốn giữ gìn được năng lượng và sự thịnh vượng kéo dài cho ngôi nhà thì tốt nhất nên dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, loại bỏ những vật dụng không cần thiết để căn nhà trông tươm tất, luôn sẵn sàng đón nhận nguồn năng lượng đầy tràn vào nhà.

Di ảnh người đã khuất Theo phong thủy học, không để di ảnh người đã mất ở đầu giường ngủ dù bạn có thương tiếc người đó rất nhiều vì dễ bóng đè, mộng mị, không tốt cho sức khỏe và giấc ngủ. Để tiện cho việc thờ phụng, cúng bái, chủ nhà nên đặt di ảnh của người quá cố ở một nơi an tịnh sạch sẽ hay trong phòng khách. Túi xách Nhiều người có thói quen đi ra ngoài về hay tiện tay vứt túi xách, ví,... lên giường. Đừng bao giờ làm điều đó một lần nữa. Vì theo một nghiên cứu của Anh, ví thật sự là một trong những vật dụng bẩn nhất mà nó thậm chí còn kinh khủng hơn nắp bồn cầu. Mặt ngoài của ví là vô số loại vi khuẩn khác nhau từ đủ mọi người. Do vậy, treo ví lên móc và thường xuyên lau sạch với khăn khử trùng là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe của bạn. Gương soi Phong thủy phòng ngủ lưu ý rằng bạn không nên để gương đầu giường hoặc đối diện giường, nhất là đối với người già, hoặc người yếu bóng vía sẽ ko tốt. Người già ko ngủ sâu, thường tỉnh giấc nửa đêm, nếu tỉnh dậy trong trạng thái chưa tỉnh táo mà nhìn vào gương, thấy bóng mình lờ mờ trong đấy thì cam đoan là rất sợ, rồi đâm ra lo lắng bất an, dễ sinh bệnh. Dao, kiếm Dao, kiếm là những thứ đại kỵ trong phòng ngủ vì sát khí rất nặng, dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an, thậm chí bị thương nếu vô ý đụng vào. Nhiều người có sở thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó là một thú vui của cuộc sống, thậm chí để thỏa ý thích họ còn

treo chúng đầu giường ngủ để “tiện ngắm”. Phong thủy học lại cấm kị treo những thứ đó trong phong ngủ, nơi đầu giường vì nó khiến bạn ngủ dễ gặp áp lực công việc, đau đầu, bất an và gặp xui xẻo trong công việc. Sách Không ít người có thói quen để sách trên đầu giường hoặc trước khi đi ngủ đọc sách rồi gấp lại để ngay cạnh bên gối đầu. Tuy nhiên, điều đó làm ảnh hưởng giấc ngủ của bạn. Trên thực tế, tham gia vào bất kỳ hoạt động gì trước khi đi ngủ đòi hỏi sự tập trung (xem TV, nghịch điện thoại di động, giải ô chữ) có thể khiến não bộ bị kích thích và hoạt động suốt nhiều giờ sau đó. Vì thế, đọc sách trước khi đi ngủ khiến bạn khó ngủ sâu giấc. Sách lại đặt ở đầu giường cũng dễ gây mộng mị cho bạn thường xuyên. Đồ điện, điện tử Bất cứ đồ điện, điện tử gì cũng đều nên để xa giường ngủ. Có những đồ điện, tuy nhỏ nhưng lượng bức xạ lại không thể coi thường. Chẳng hạn như đài radio, sạc điện thoại, đèn diệt côn trùng,.. Nếu thực sự cần thiết, tốt nhất nên để ở góc tường cách xa giường ngủ. Ổ cắm phải cách đầu giường ít nhất 2 mét. Nếu không, khi dòng điện chạy, bức xạ sẽ rất lớn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tượng Phật, thần Từ góc độ tín ngưỡng và sự tôn kính lễ giáo thì đặt tượng thần, Phật ở đầu giường ngủ là điều đại kỵ. Bên cạnh đó, phong thủy học cũng nhấn mạnh rằng đặt những thứ này nơi đầu giường được coi là cách “cất giấu” tài lộc, may mắn, khiến công danh sự nghiệp của bạn luôn chỉ ở mức trung bình, khó thể thăng tiến được.


SOÁ 796 10/01/2020

47

BỎ 3 ĐỒNG TIỀN VÀO BAO ĐỎ NHÀ TƯỚNG SỐ ẤN ĐỘ NỔI TIẾNG , TỬ VI, BÓI TƯỚNG RỒI ĐẶT CHỖ NÀY, LỘC ĐỔ ÀO Sư phụ: SEETHARAM GURUJI Thiên văn là món quà của Thượng Đế ÀO, LÀM GÌ CŨNG HANH THÔNG được chuyền qua nhiều thế hệ Để sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, hãy bỏ 3 hoặc 9 đồng tiền trong một phong bao lì xì màu đỏ ở góc này. Tạo không gian dễ chịu, nguồn năng lượng dồi dào Nguồn năng lượng đang tồn tại trong ngôi nhà sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Vì thế, phải đặc biệt chú ý đến bộ ba phong thủy bao gồm nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ. Năng lượng không đứng yên mà luôn luân chuyển, cho nên các bạn cần lưu tâm để có thể dịch chuyển sao cho thật phù hợp. Nắm chắc và phát triển cũng như cân bằng phong thủy sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn có thể luôn duy trì một nguồn năng lượng dồi dào. Có thể đặt những loại nến thơm, tinh dầu tự nhiên hay hoa tươi trong ngôi nhà của bạn để góp phần giúp cho không gian ngôi nhà của bạn luôn ngập tràn nguồn năng lượng vui vẻ, sôi động. Ngoài ra chúng còn tác động tích cực đến hệ thần kinh, giúp tâm trạng của các bạn sau một ngày làm việc căng thẳng trở nên thoải mái, thư giãn hơn. Phong thủy cho bàn làm việc Để sự nghiệp hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh, hãy bỏ 3 hoặc 9 đồng tiền trong một phong bao lì xì màu đỏ ở phía sau, góc bên trái bàn. Đối diện sang góc bên phải có thể

đặt một vật gì đó nhưng phải là theo đôi, cặp bởi vị trí đó tượng trưng cho các mối quan hệ. Trưng bày vật phẩm chiêu lộc, phong thủy Lựa chọn cũng như trưng bày trong ngôi nhà các vật phẩm mang tính chất phong thủy hợp với tuổi của gia chủ là một việc vô cùng ý nghĩa. Nên áp dụng thường xuyên chứ không kiêng kị vào thời điểm nào. Trồng cây xanh trong nhà hoặc trước nhà Cây xanh là vật mang lại khá nhiều lợi ích phong thủy, nhất là những loại cây mọng nước, chúng chính là biểu tượng của sự cát tường nên được mọi người yêu thích. Nếu gia đình nào chưa có thì hãy lập tức trồng ngay một số loại cây xanh trước cửa nhà hay trong nhà, vừa giúp mang lại thịnh vượng cho gia đình, vừa làm cảnh tạo một không gian xanh mát. Chú ý khi trồng thì nên đặt cây xanh ở vị trí hướng Đông, hoặc Đông Nam sẽ giúp tăng tuổi thọ các thành viên trong nhà và giúp thăng tiến trong sự nghiệp.

HÃY TỈNH THỨC & ĐỪNG DỪNG LẠI KHI CHƯA CÓ KẾT QUẢ.

GURUJI LÀ MỘT CHUYÊN GIA XEM CHỈ TAY, COI TƯỚNG, NHÌN HÌNH,TỬ VI.

Giờ mở cửa: 10am-7pm ĐỌC & TRẢ LỜI NHỮNG GIẢI ĐÁP: 7 ngày/ tuần Việc làm, học vấn, buôn bán, tình yêu, tài chánh, hôn nhân, vấn đề vợ chồng, Tư vấn & kín đáo con cái, sức khoẻ, bệnh tật, chăn gối, kiện tụng, số may mắn, Giúp bảo vệ cuộc sống lâu dài Bảo đảm kết quả 100%

xuất ngoại, chính trị

GIẢI BÙA VÀ TRỪ TÀ

Call: 438-223-2826 www.PanditSeetharam.com 6280 CHEMIN COTE DES NEIGES, MONTREAL H3S 1A2 (CARLTON - BUS STOP, COTE DES NEIGES - METRO STATION)

Bố trí, trang trí cửa ra vào Ai cũng biết được tầm quan trọng của cửa ra vào với phong thủy nhà ở. Đây chính là nơi đón đầu các luồng khí tốt, nhưng nếu như các bạn không trang trí cũng như bố trí cánh cửa một cách hợp lý thì sẽ “vô tình” rước về những luồng khí xấu vào nhà, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc lẫn sức khỏe của tất cả mọi thành viên trong gia đình. Gia chủ hãy giữ thói quen mỗi ngày mở cửa chính ít nhất 1 lần để mời gọi năng lượng tốt. Hành động này sẽ giúp không khí trong nhà được lưu thông, và tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của mọi người trong nhà, lẫn vận may và tài lộc của mỗi người.

450.669.3400 PROMOTION 100$ cho lớp học tháng 9-10-11 Lớp chân tay nước ... Lớp Đắp Bột ... Lớp Đắp Bột Nâng Cấp ... Opi regular: 3$ only (colors limited) OPI gel new collection available now NHẬN THI KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ Opi gel color: 13$ only (colors limited) Liner on sale!!! CẤP BẰNG CERTIFICAT DU QUEBEC Gloves on sale !!! Shellac full collection Acétone, Alcohol, File, Brush and much more.. DND full collection Các lớp học bao gồm: Lớp ly thuyết 10 tiếng Thực Tập 2-3 tuần Học viên sẽ được giới thiệu việc làm sau khoá học


48

SOÁ 796 10/01/2020

Chuyên CHUYỂN HÀNG & TIỀN VỀ VIỆT NAM

NHANH, BẢO ĐẢM, KÍN ĐÁO, TẬN TÂM

119

$

bao thuế

Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

Tại tiệm VASE CARAVAN : Carrefour Langelier

MỚI! CÓ BÁN SỮA ENSURE BỘT TẠI TIỆM SẢN XUẤT TẠI MỸ

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp

7373 Boul, Langelier Suite C21 St-Léonard, QC H1S 1V7

SỮA BỘT ENTRUST CHO NGƯỜI TIỂU ĐƯỜNG

PHỤC VỤ TẬN TÂM

ANH LƯƠNG

20.99 $ bao thuế

514-899-1818

NHẬN GỬI SỮA ENSURE VỀ VN

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

- Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ Estimation Gratuite

David Doan (Quoc-Viet)

Courtier Immobilier

C. (514) 961-0878 T. (514) 278-7170 F. (514) 278-2109

7085, boul. Saint-Laurent Montréal QC H2S 3E3

ou on l’achète!* Votre maison vendue GARANTI Anjou

Laval

Rosemont

Villeray

Grand Bungalow isole, Tres bient situe sur la rue Chateauneuf, 3+1 CAC, Bois franc partout, Chauffage au gaz, Sous sol fini, avec grande salle familiale. Prix : 445,000$ Xin gọi lại để biết thêm chi tiết.

Duplex situe sur une rue tranquille, occupation double possible, sous sol non fini. 329 000$

Emplacement de choix au coeur de la Petite Italie à quelques pas du Marché Jean-Talon . Locale de coin idéale pour vente au détail dans l'alimentation. 2 000$/mois X 5 année(s)

Location idéale pour bureau de professionnels. Espace de bureau supplémentaire aussi au sous-sol. 1 500$/mois + TPS/TVQ X 5 année(s)

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Gọi Quoc-Viet (514) 961-0878

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Bogeys

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Buổi trưa: Thứ hai đến chủ nhật từ 11:30 - 14:30 5 tuổi trở xuống 2.99$ 10 tuổi trở xuống 8.99$ Người lớn 16.99$ Buổi Chiều: Thứ hai đến thứ năm 5 tuổi trở xuống 3.99$ 10 tuổi trở xuống 9.99$ Người lớn 23.99$ Buổi Chiều: Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 5 tuổi trở xuống 5.99$ 10 tuổi trở xuống 12.99$ Người lớn 26.99$

514-722-9656

Đặc biệt sinh nhật được FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác)

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Bar-Lounge

- Tổ chức party, sinh nhật, hội họp, show nhạc, họp mặt bạn bè... miễn phí. - Phòng rất rộng có thể chứa tới 200 người. - Hoàn toàn miễn phí. - 8 bàn billards; 12 lottery machines.

Miễn phí cho các bạn sinh viên tổ chức party cuối năm, DJ có sẵn, system de son ánh sáng cho club Xin xem bogeys facebook và bogeys.ca để biết thêm chi tiết về Event và UFC, Boxe.

3250 Boul Cremazie E | Montreal | Qc H2A 3N9 - 514.722.1104

Profile for vietbao canada

796  

796

796  

796

Profile for vietbao
Advertisement