Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 06/09/2019

485

Số Soá

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel: 514-553-0444 / 514-834-1001 Email: vietbaocanada@gmail.com Website: www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Rosemont: resto trên 40 năm, giá chỗ tốt 249,000$, trên 30 chỗ ngồi. Villeray: 3plex, 490,000$ (cho thuê 4 apts= 27,480$/năm), gần chợ. Jarry, bus, trường học, 10 phút metro. St-Leonard: 5plex, 2 garages, tiền mướn 37,800$/năm + 1apt cho chủ nhà, gần trường học, parc, bus..giá 995,000$ R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định: 2.49% 35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Construction CEM

- Chuyên xây dựng tiệm nails, nhà hàng và các sở thương mại - Bản vẽ kiến trúc sư, kỹ sư, designer RBQ: 5746-0271-01

514-895-6688

Kẻ tự chế « Bom nổ chậm » phải ngồi tù (TRANG 9) SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự - Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

23

EÙVALUATION GRATUITE N NAIL SUPPLYOF A 514-722-4886 L 202 Cremazie Est, Tel.P RO

TB

Đọ mọi giá sẽ được rẻ hơn từ 5-10% ở Montreal Hàng được chọn kỹ và thử trước khi bán. Salon không bị mua lầm. Supply khác bán theo.

Danh Le Directeur de flotte ale@mbmontrealest.ca Tel : (514) 501-0893

Có quà đặc biệt cho khách vietnam

RESTAURANT

(514) 995.1279

ĐẶC BIỆT: Thứ Tư GIẢM trên tất cả các món

30%

đến 15/9/2019 (Ăn tại tiệm)

5145 Jean-Talon Est

Montréal, QC. H1K 1K8

GLA250 4MATIC 2019

Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v...

Ăn tại tiệm

Giảm 15% từ ngày 3/9

(514) 733-1110

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

BAÛO HIEÅM

Mới Mới! 3276

418$/tháng*

Xin liên hệ:

TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

(Xem thêm trang 26)

514 802-6088 514 303-7777

C300RV663 4MATIC 2019

488$/tháng*

GLC300 4MATIC 2019

498$ /tháng*

*Location 45 tháng

89


2

SOĂ 778 06/09/2019

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Cell: (514) 826-5908

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX MICHAEL LE CPA INC / (514) 963-8328................................... 7

ALARM

ALARM

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

BẢO HIᝂM CHà NH BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH

Mach Nhut Hong 514-270-6225 ................................................ 7 Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 Tran Hong VIĂŠN Loan (La Capital) CHUYĂŠN Ä?ᝊA áť?C / 514-802-6088 ...........................1 TRAN HONG LOAN (LA CAPITAL) / 514-802-6088.................01

DAVID Ä?OĂ€N VIĂŠN QUáť?C VIᝆT CELL: (514) 961-0878.................48 CHUYĂŠN Ä?ᝊA/ áť?C

Antoine Nguyᝅn/ Hᝯu Toà n / (514) 812 8626 . .......................... 18 KEVIN NGUYEN CELL: (514) 777-81844..............................04

Arnaldo Di Loreto vĂ Maria Greco / (514) 374-4000 .............. 23 LE QUANG VINH THUY/ (514) 824-1972......................30-31 Bao Ngoc Nguyen / Cell:CELL: 514-827-8718 .................................... 15 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514)(514) 815-6618 .................................. 7 MINH CHINH HOANG / CELL: 712-8888.......................20 David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt / Cell: (514) 961-0878 ......................... 56 NGUYáť„N CĂ”NG SINH / CELL: (514) ............................................ 887-4141.......................0216 Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... NGUYáť„N VÄ‚N THĂ€NH / CELL: (514) 867-2813. ......................084 Lâm HĂ o / 514 467-3333 .............................................................. 1 RICHARD PHU / CELL.: (514).............................. 998-5139........1122 LĂŞ QuangNGUYEN VÄŠnh KhảiDINH / Cell:(514) 833-9399 ..................... 32-33 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 VŨ BẢO ANH CELL: (514)(514) 578-7420. ....................................01 Nguyáť…n CĂ´ng/ Sinh / Cell: 887-4141 ................................ 2 .............................. 9 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889. . ......................................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 Tanada & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 Lan Vu /Tan 514-967-4889..........................................................17 ............................................ 15 Nguyen Nam Phuong / 514-240-8627...............................41 .............................. 31 ....................... 25 Nguyen Huu Toan / 514-812-8626.....................................41 VĹŠ Bảo Anh / Cell: (514) 578-7420 ............................................ 1 TĂš Háť’NG lâm / 514-295-1346..............................................33 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 Roger (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 tĂş hoaSec lâm / 514-880-9478.................................................33 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ................................................... 35 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29 Tan Hung Tran / 514-451-7779..........................................29 COIFFURE

.................................................. St-Michel Tel.: (514)374-2882 Lê Quang/VĊnh Khải / Tel: 514-825-0789. ...........................446 DU LᝊCH //VOYAGE COIFFURE NAIL

Transtour / (514) 843 -5450 ......................................................... Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2 Fantaisie Tour .......................................................45 Coiffure Kim 514-568-5998 Chi / 514-245-8110. ......................................21 ST-MICHEL / TEL.: (514)374-2882..........................................06

TRẌN Ä?ᝨC/ANH THĆŻ / (514) NOTAIRES CHĆŻáťžNG KHáşž509-7731.................................... 02 Ä?inh Hᝯu Anh VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž .............................................. 1

Hai Informatique 898-3883............................................. BANGKOK TOURS//(514) 514-272-8580.......................................... 0230 Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... 8

Vacances Phenix / 450-466-5888........................................ 23 Wonder / 514-871-8688........................................... 25 SERVICETravel TELEPHONE

Voyage Canada / 514-419-5588................................... 2710 VietLink/Bel www.vietlink.ca ........................................................... THAI SAIGON / 438-289-2222................................................... 44

GARAGE / MUFFLER Auto H.K / /514-728-3114 GARAGE MUFFLER............................................................. 22 ......................................... 2 AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 0255 Kino Muffler / 514-721-5191 ............................................................ KoKi Muffler GARAGE HOA//450-332-3717 438-793-3655..........................................................55 ................................................. 10 J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55 KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 02

52

N.FANOUS (514) 586 586 - 9906. ................................................... 033 N.Fanous //tĂŠl : (514) - 9906 ......... .......................................

LĂ€M LĂ€MÄ?ẸP Ä?ẸP/ /NHA NHASĨSĨ/ DENTUROLOGIE

Ethere Spa medico-dentaire / 514-272-1175.............................. ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 22

................................................. 48 Nickie Dinh Pink Beauty care / 438-990-4642............................ 12

DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......... 25 DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754....... 06

PHARMACIE

MẎT K�NH Me Hᝓ / 514- 994-4909...................................... Vision deTư�ng L’avenir Vân / 450-687-8020 .............................................. 729 Trí Minh Huᝳnh 514-875-2345 ................................................ 35

Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Ly Thanh Tran & Adam Leung / 514-259-4648................. 19 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 .............................................. 20 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Tráť‹nh Hiᝇp HĆ°ng /(514)718-2507 ............................. 50 HA TUAN CHUONG / (514) 984-6780....................................... 03 Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21 HUᝲNH CHĂ? HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 21 TRᝊNH HIᝆP HĆŻNG / (514) ....................................... 46 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ718-2507. CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

Dessin SCL Inc / 514-531-5992...........................................................136 BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... MTL-TAXES / 514-583-2980...................................................... 44

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

REMAX AMBIANCE INC

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

MẎT K�NH

MASSAGE....................................................................................51 VISION DE L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07 Du Ta (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu)............................................................ 29

MASSAGE............................................................................. 43

MUA XE HƯ, XE CŨ West TRᝊIsland LIᝆUAuto Recycling/ 514-363-6010............................... 52

DU TAHĂ€NG (XOA BĂ“P TRᝊ LIᝆU)...................................................... 27 NHĂ€ BĂĄnh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 609 CLINIQUE CHIROPRATIQUE/ 514-728-5288........................... BĂşn Viᝇt / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... 13 THAO / ............................................................ 514 727-8967....................................335 LyLUU La /THI Tel:THANH 514-272-8332 Le Cristal Chinois / Tel: 514-876-8778 ...................................... 28 Maison 514-383-7878 ................................................ MUA Foo XE Lam HĆŻ,/ XE CŨ Ngun Shing / Tel: (514) 725-6888 .............................................. WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010.................. 48 Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 Pháť&#x; Express / 514-389-9305 ........................................................ NHĂ€ Pháť&#x; HinHĂ€NG / 514-723-0999 ............................................................... Pho NamXĂˆO / 514-903-4597 BĂ NH MINH / TEL: ............................................................. 514-272-4636....................................806 Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514) 722-1888......................................... 13 VIᝆT:/514-725-0007 514-272-6825 ................................29 21 VyBĂšN Express 514-723-3888/........................................................... Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... LY LA / TEL: 514-272-8332.. ......................................................21 03 5 epices II / 514-273-8989 ..................................................................... 43 PHáťž HIN / 514-723-0999.......................................................... 14 Pháť&#x; ThĂ nh Nam Quân / 514-744-3014 .................................. 1 PHáťžBao NAM (514) 722-1888.. .................................12 13 BĂĄnh MáťšQUAN TiĂŞn / TEL: 438-383-6626 ............................................... HĆ°ĆĄng ........................................................ Yokotháť‹nh sushi/ 514-729-4193 & KOREAN BBQ / 514-722-9656.......................13 48 Fondue Kim Long / 514-728-8088 ............................................... 51 BĂ NHtim BAO M᝸ TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 Chieu / 514-277-5093 ........................................................... 51 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 Restaurant Maison Foo Lam / 514-383-7878................. 12 BĂĄnh mĂŹ Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BBQ Cristal chinois / 514-332-3888 ................................. 47

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN / 514-253-7117. ..............................31 13 Arestaurant & MN GardenNhâm SupplyNhi / 514-728-7039 .................................... Jardin Xuan Huong Inc /733-1110. 514-295-3689 ..................................... 27 Thanh Thảo / (514) ................................................ 26 L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 SUPPLY NAIL T&M / Tel : (514) 383-7748 ......................................................... 9 TTN / (514) 325-5101......................................................16 GinaGarden Beaute / 514-725-7878. ......................................... 01 - 23

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN

SUPPLY NAIL SUPPLY / 514-728-7039.............................. 19 A & MN GARDEN Lan Manicure / Tel. (514) 722 - 4886 ......................................... ..8 T&M / (514) 383-7748................................................................ 09

SUPPLY / NHÀ HÀNG Jardins NHÀ Manuel: 6245 Boul MÊtropolitain E....................... 26 Công ty xây d᝹ng và s᝭a chᝯa / 514-237-6766.......................... 52 Mega (Måy hút hƥi) / 514-633-8773 20 SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG / ................................................................... SᝏA CHᝎA Probex / Tel: 514-279-3336 ......................................................... 41 CÔNGFenêtres TY XÂYPierre DᝰNGInc./(514) VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............ 48 Portes 993-1946 .............................. 16 FCI Technologies ................................................. 220 MEGA (Mà Y HÚT514-277-5454 HƠI) / 514-633-8773.................................... Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... 18 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946. .................22 16 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... Mà Y HÚT HƠI / 450-466-6766. .................................................16 18 CAC Design International / 514-804-9889 ............................. 29 CAOBEC INC / 514-967-8878 .................................................. 10 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52 Måi Nhà-Tư�ng Gấch-Sàn-Bê Tông / 514-834-3518...... 33

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE BCO / 514-657-4658. ................................................................. 13 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/(mĂĄy 514-333-7779................................ HauteTechOrientale tĂ­nh tiáť n) / 514-834-3056... 19

Toiture Alpha / 514-649-8817............................................. 14 Pharmacie / dưᝣc sĊ Kieu Truong / 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY TIᝀN MUA NHÀ Luu Thi Thanh Thao / 514-727-8967................................... 353 ............................................

- Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 599 000$ - Laval (Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$ - Metro St-Michel: building 8 logement rue Everett tu báť• máť›i, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , garage , 3 X 51/2, 4 X 41/2, 1 X 31/2, GiĂĄ 1 250 000$ - BĂĄn nhĂ  hĂ ng: Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm táť‘t Ä‘ang Ä‘Ă´ng khĂĄch, ráť™ng 2000pc, tiáť n thuĂŞ ráşť, lᝣi tᝊc cao , rue Notre Dame, Pointe au Trembles, vĂŹ khĂ´ng ngĆ°áť?i trĂ´ng coi. Cần bĂĄn gẼp GiĂĄ 65 000$. - Laval Vimont: cottage Ä‘áť™c láş­p xay năm 2004, 3phòng 3 buáť“ng tắm, rue de Renaix, GiĂĄ 539 000$ - Rosemont : 4plex kháť• nhĂ  28X42, 44èAV , gĂłc Beaubien, 51/2 vĂ  3X31/2, giĂĄ 739 000$ - Laval: Bois-des-Fillions : 32èAV, Bungalow Ä‘áť™c láş­p, 3 phòng ngᝧ, GiĂĄ 230 000$ - Laval Vimont : Crois. Clemency, bungalow Ä‘áť™c láş­p, garage, GiĂĄ 275 000$ - Metro De Casteneau, trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Jean-Talon gĂłc St-Laurent, condo-comercial 6000pc, Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm thuáş­n lᝣi đầu tĆ° hoạc máť&#x; cĆĄ sáť&#x; thĆ°ĆĄng mấi, GiĂĄ 855 999$ - Ahuntsic-MarchĂŠ Central: Rue Caroline-Beique, gần SauvĂŠ vĂ  Acadie condo 2 phòng , GiĂĄ 239 000$ . - BĂĄn gẼp tiᝇm nails trong centre d'Achat Anjou sầm uẼt, 7 bĂ n, 4 gháşż, 2 phòng waxing&massage, GiĂĄ 80 000$

Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10

SAWADIKA / 514-339-1188....................................................... 48

DU LᝊCH / VOYAGE ELECTRONICS / COMPUTER

GIẢIPHẪU PHẪUTHẨM THẨM M᝸ GIẢI M᝸

AVOCATS / LUẏT SĆŻ Huáťłnh Minh-NguyĂŞn AVOCATS / LUẏT/ TĂŠl: SĆŻ(514) 791-7379 ............................. 1 .......................................... 2 Me Vinh Nguyen / (514) 995-1279. ........................................ 01 Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl: (514) 992-6889 .................................. 48

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

Diem Nguyen / 514-299-9466......................................................10 TIᝀN: MUA NHĂ€, mua xe LeVAY Quan / 514 707-3779 .............................................................. 1 Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 101 LE QUAN / 514-707-3779. ......................................................... Luan Jon Nguyen / 514-917-4785 .............................................. 24 Hypotheca John /514-917-4785 ....................................... 22 Dáť‹CH V᝼Luan CHUYáťƒN HĂ NG VASE CARAVAN / 514-899-1818............................................... 44

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

Viᝇt Båo

TĂŠl.: 514-834-1001 / 514-553-0444 Website: www.vietbaocanada.com

Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com

Adress: 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 778 06/09/2019

Tin montreùal - queùbec Một tay anh chị trong giới buôn bán ma túy bị giết

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Thi thể của anh được tìm thấy vào tối thứ Năm gần với chiếc xe đạp của mình tại một trung tâm thương mại của Boucherville.

Một tay buôn bán ma túy có ảnh hưởng lớn, 39 tuổi đã bị bắn chết đêm thứ năm trên đường phố, gần một số nhà hàng và một cửa hàng ở Boucherville.

C

ảnh sát bắt đầu nhận được cuộc gọi đến số 911 báo cáo về tiếng súng và một nạn nhân chảy máu đang nằm trên mặt đất. Khi đến nơi, các nhân viên thuộc đội phản ứng khẩn cấp đã phát hiện thi thể của Ivan Alejandro Silva Sanchez trên phố Lionel-Daunais, cách đường D’Avaugour không xa. Cái chết của anh đã được xác định tại hiện

trường. Người đàn ông đang ở gần chiếc xe máy của anh ta đang đỗ và bật đèn khẩn cấp. Rất nhanh chóng, các nhà điều tra từ Sở Cảnh sát Agglomération de Longueuil (SPAL) nhận ra rằng nạn nhân có mối liên hệ chặt chẽ với tội phạm có tổ chức. Do đó, thông tin đã được chuyển đến Sở Cảnh sát Québec, nơi có chuyên môn cần thiết trong lĩnh vực này. Đặc biệt để xác định danh tính tư pháp, một chú chó nghiệp vụ và một bộ chỉ huy đã triển khai công tác điều tra tại hiện trường vụ án. Một vành đai an ninh lớn đã được dựng lên, buộc các cửa hàng và nhà hàng phải đóng cửa.

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 20 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 9 ĐẾN 31 THÁNG 10/2019: TƯ VẤN VỀ DA MIỄN PHÍ GIẢM 300$ CHO LỘT DA & 500$ CHO TIA LASER MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ mãn, giảm thiểu vết sưng.

DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của

bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho thon nhỏ (nam và nữ). HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ thể (bằng phương pháp liposuction)

MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để

bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết nhăn….

LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau

và lông không mọc lại.

Bác Sĩ

N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Président de l'institut de chirurgie Esthétique

1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

SOÁ 778 06/09/2019


SOÁ 778 06/09/2019

5


6

SOÁ 778 06/09/2019

Nhiều nhân chứng đã được phỏng vấn và hình ảnh camera an ninh sẽ được các nhà điều tra xem để xác định vị trí nghi phạm. Cho đến bây giờ, công việc điều tra vẫn đang được tiến hành.

MỐI QUAN HỆ VỚI HELLS Ivan Alejandro Silva Sanchez, người gốc Colombia và làm việc trong giới buôn bán quốc tế từ khoảng mười lăm năm nay. Ông được biết đến như một cộng sự thân thiết của Ivan Eduardo Villaroel, người có mối quan hệ chặt chẽ với các tập đoàn ở Nam Mỹ, bao gồm Peru, Colombia, Ecuador và Bắc Mỹ, Mexico. Anh cũng sẽ có liên kết tuyệt vời với Thiên thần địa ngục Hells. Nạn nhân đã bị kết án vào năm 2015 đến 42 tháng tù vì tội tấn công nghiêm trọng. Ngoài câu chuyện này, anh ta không có tiền án tiền sự nào khác.

TỘI PHẠM TĂNG CƯỜNG Vụ giết người xảy ra ngay sau khi công bố các báo cáo tiết lộ rằng Cơ quan Tình báo Hình sự Canada (SCRC) lo ngại sự gia tăng bạo lực gia đình liên quan đến sự hiện

diện của những kẻ buôn bán ma túy. Trong một bức tranh hiện tại về thị trường ma túy, SCRC ghi nhận một số vụ giết người « bất thường » của các nhà nhập khẩu cocaine cấp cao có liên kết với các băng đảng Mexico. Họ muốn loại bỏ sự cạnh tranh? Tái cấu trúc các mạng lưới hoạt động ở Canada? Đây là những giả định được giới chức liên bang đề cập.

MÉTHAMPHÉTAMINE Có một điều chắc chắn, các băng đảng Mexico dường như để mắt đến con bò sữa Hells Angels ở Québec đó là methamphetamine. Theo SCRC, các tập đoàn đã nắm quyền kiểm soát thị trường này ở Mỹ và kịch bản có thể tái diễn ở Canada. Báo cáo của Văn phòng Điều tra của chúng tôi, Narcos PQ, phát trên Câu lạc bộ Illico, cho thấy các tổ chức tội phạm này đã chiếm vị trí như thế nào ở Québec. Chúng tôi biết rằng 200 nhà nhập khẩu, người hỗ trợ và kẻ tấn công, có liên quan đến các băng đảng ma túy, đang đi lang thang trong tỉnh, nơi họ đã nhập cảnh bằng hộ chiếu Mexico giả từ khi có quy định nới lỏng các quy tắc của Chính phủ vào năm 2016.

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc

Tell: 514 272 4636

­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert Jonathan Dopson Gariepy đã bị nhiễm độc và phải chuyển đến bệnh viện sau khi bị bắt giữ vì tội giết Pappa Kofi Kwao Boakye [trong ảnh], vào ngày 5 Tháng Sáu năm 2016 tại LaSalle.

Tù chung thân cho tên Dexter của Montréal Vụ giết người vô cớ và dã man một người Montréal sau đó kẻ giết người bọc nạn nhân bằng màng bọc ny lông đã khiến mẹ nạn nhân tổn thương đến nỗi bà đã chết ngay sau đó, người thân của nạn nhân đau buồn cho biết tại tòa ngày hôm qua.

«T

ội ác này thật điên rồ và tàn nhẫn. Hiệu ứng domino đã phá hủy cả một gia đình. Người mẹ [của nạn nhân] đã chết vì đau buồn ngay sau đó », Janice Lucenay, vợ của cha nạn nhân cho biết tại tòa án Montreal. Vài phút sau, thẩm phán François Dadour

đã kết án tù chung thân, không có khả năng được thả tự do trước 25 năm tù dành cho hắn ta, như được quy định trong Bộ luật Hình sự. Ngồi trong bục dành cho bị cáo, Jonathan Dopson Gariepy, 34 tuổi, không có phản ứng gì đặc biệt trong khi người phụ nữ cho biết cuộc sống của cô đã thay đổi bao nhiêu kể từ cái chết của Pappa Kofi Kwao Boakye, 29 tuổi vào ngày 5 Tháng Sáu năm 2016. Hôm đó, Gariepy đã dành cả đêm bên bạn gái. Anh ta đã sử dụng ma túy và cãi nhau qua điện thoại với nạn nhân.

GIỐNG NHƯ DEXTER TRÊN PHIM TRUYỀN HÌNH

Teùl.: (514)374-2882

Boakye sau đó quyết định đi gặp bạn mình tại nhà riêng của anh này ở LaSalle, mà không nghi ngờ rằng anh bạn này đang chuẩn bị một vụ giết người. Khi đến nơi, Gariepy đã đâm anh ấy hàng chục lần, dưới ánh mắt kinh hoàng của bạn gái. Sau đó, kẻ giết người bọc nạn nhân bằng màng bọc ny lông, gợi nhớ đến hành động của nhân vật chính trong loạt phim truyền hình Dexter. Quá hoảng sợ, bạn gái của Gariepy bỏ chạy, nhưng cuối cùng cô đã liên lạc với cảnh sát 27 giờ sau đó. Khi cảnh sát đến bắt giữ nghi phạm, họ đã phát hiện ra thi thể nạn nhân bị băng bó chặt. Tại phiên xét xử, Gariepy đã không nhận trách nhiệm hình sự vì rối loạn tâm thần, nhưng bồi thẩm đoàn không tin anh ta. Anh ta bị kết án giết người cấp độ 1 vào Tháng Sáu năm ngoái tại tòa án Montréal.

ĐAU ĐỚN

Đối với cha của Boakye, không có gì có thể bù đắp cho sự mất mát của con trai ông, đặc biệt là kể từ khi vợ cũ ông qua đời ngay sau đó. « [Gariepy], bằng cách giết chết con trai tôi một cách tàn nhẫn, đã tấn công tất cả chúng tôi, Theo Boakye nói. Nỗi đau không thể chịu nổi…Mẹ của con trai tôi cũng không còn nữa, bà ấy đã tuyệt thực và ra đi vì quá đau đớn. Thật tàn nhẫn. » Vợ của Theo Boakye nhớ lại mối quan hệ gắn bó với nạn nhân và sự đau khổ mà gia đình đang gặp phải. Gariepy nghe những lời chứng này mà không hề tỏ ra hối lỗi, ngay cả khi Theo Boakye nhìn thẳng vào mắt anh ta để nhắc nhở về những hậu quả mà anh ta đã gây ra. « Anh nên xấu hổ, và anh sẽ phải sống với điều đó, ông nói với kẻ giết người. Anh đã hủy hoại gia đình tôi. » Gariepy không muốn ra hầu tòa.

Hàm Giả Các Loại. Có giá đặc biệt cho đồng hương www.denturoexpert.com 4301, rue Bélanger Montréal (QC) H1T 1A8 514 254-2870

Prothèse sur implants Prothèse esthétique Prothèse de précision Prothèse partielle - Réparation Service à domicile

Rendez-vous: Thêm địa chỉ để phục vụ tốt cho Quý Khách

352, avenue Dorval, suite 201, Dorval (QC) H9S 3H8 - 514 636-6504


SOÁ 778 06/09/2019

Lệnh cấm sử dụng điện thoại di động ở trường học được học sinh và các chuyên gia ủng hộ Một năm sau lệnh cấm điện thoại di động tại các trường học ở Pháp được thực hiện, nhiều chuyên gia tin rằng Quebec nên được học tập biện pháp này để mang lại kết quả tích cực như các nước bạn ở Châu Âu.

K

ể từ năm ngoái, tất cả học sinh Pháp từ 15 tuổi trở xuống phải tắt và cất điện thoại di động ở đáy ba lô trước khi đi qua cổng vào trường mỗi sáng. Việc sử dụng màn hình bị cấm mọi lúc, bao gồm cả giờ nghỉ và giờ ăn trưa. Ngay cả khi quy tắc này không được ủng hộ 100%, nhiều người vẫn nhìn thấy mặt tích cực, bao gồm cả giới sinh viên mà chúng tôi gặp trong các chuyến tới thăm các trường đại học Pháp vào cuối năm học. «Trước đây, khi chúng tôi có quyền dùng điện thoại, điều đó thật kinh khủng, không ai nói gì với ai. Vào buổi trưa, có 50 người dựa vào tường và không nói chuyện ». « Thậm chí có một số người không ăn » - Selva, một sinh viên của trường đại học Buffon ở Paris nói. « Ban đầu, tất cả chúng ta đều nói rằng điều đó thật nhàm chán, chúng ta sẽ chán, nhưng ngược lại! Chúng tôi đã có những người bạn mới, »- Nathan, người đang theo học trường Duplessis-Deville College ở miền đông nước Pháp nói. Năm ngoái, chính phủ Pháp đã thông qua một đạo luật quy định việc sử dụng điện thoại di động ở các trường tiểu học và cao đẳng dành cho học sinh đến năm 15 tuổi: việc sử dụng thiết bị này bị cấm trong bất cứ lúc nào ngoại trừ dưới sự giám sát của giáo viên vì mục đích sư phạm trong lớp học.

TẬN HƯỞNG CUỘC SỐNG HỌC ĐƯỜNG

Công bố hợp đồng thuê thương mại của tôi: tại sao và làm như thế nào? Địa phương nơi bạn mở cửa hàng là một phần không thể thiếu đối với doanh nghiệp của bạn. Đây chính là địa điểm bạn nêu vào trong các quảng cáo của mình và là nơi mà khách hàng của bạn có thể tìm được cửa hàng của bạn. Bạn đã tỉ mỉ chọn lựa bị trí tại địa điểm này và bạn cũng có thể sửa sang lại nơi này cho phù hợp với nhu cầu và đặc thù của cửa hàng. Tóm lại, bạn bị đuổi ra khỏi địa điểm thuê trong khi hợp đồng thuê cửa hàng của bạn vẫn còn hạn dài đến vài năm, chắc chắn điều này không phải là một tình huống lý tưởng. Công bố hợp đồng thuê của bạn là một hình thức đơn giản và ít chi phí nhất để tránh được kịch bản thảm họa xảy ra.

Mục đích là để làm cho sinh viên nhận thức được “việc sử dụng hợp lý các công cụ kỹ thuật số” và làm cho họ tận hưởng cuộc sống xã hội. Điện thoại di động là “một nguyên nhân chính của sự bất ổn và rối loạn trong các trường học “, Bộ Giáo dục cho biết và nhấn mạnh đến các các đoạn video không phù hợp lan tràn một cách tự do trên web. Tuy nhiên, tại Duplessis-Deville College, ban lãnh đạo đã đi đầu trong việc cấm điện thoại di động trong nội bộ trường một năm trước khi luật có hiệu lực và học sinh đã lại trở lại sân chơi. “Chúng ta đang sống trong thời đại mà chiếc điện thoại dính lấy tay mỗi người. Chúng ta phải chỉ cho các con cách ngẩng đầu lên để nhìn cuộc sống xung quanh chúng. Nhiệm vụ của chúng tôi là dạy các con điều đó “, Rudy Cara, hiệu phó của trường nói. Lệnh cấm gần như được tôn trọng, theo Philippe Auzet, phó hiệu trưởng của Valmy College ở Paris chia sẻ một cách lạc quan. “Tôi không ngây thơ, việc kiểm tra giới hạn là bình thường”, anh nói. Ngay cả khi quy tắc không được tôn trọng 100%, nó vẫn cho phép hạn chế sử dụng màn hình trong phạm vi trong trường, ông tin tưởng. Justine Carrat, một sinh viên tại Đại học Alphonse Daudet ở Paris, nói rằng cô và các bạn cùng lớp đang tuân theo quy tắc của bức tâm thư, vì sợ bị tịch thu thiết bị quý giá của họ.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Tại trường trung học Albert Jacquard, nằm ở Lure - miền đông nước Pháp, luật mới được áp dụng mà không gặp quá nhiều khó khăn, đặc biệt là nhờ vào “giai đoạn chuyển tiếp” trong thời gian đó các nhân Trong trường hợp không công bố, nếu như tòa nhà nơi bạn đặt cửa hàng được bán đi, chủ mới có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà của bạn nếu hợp đồng của bạn còn kéo dài trên 12 tháng và họ chỉ cần đơn giản gửi thông báo trước cho bạn 6 tháng. Việc bị tịch thu lại nhà như vậy đòi hỏi một khoản chi phí tốn kém đáng kể cho doanh nghiệp trong đó có cả chi phí di chuyển và chi phí để phát triển doanh nghiệp tại một địa điểm mới. Chính vì vậy, việc công bố hơp đồng thuê kinh doanh của bạn trong Sổ đăng ký đất đai Québec là việc làm cần thiết, chủ nhà mới sẽ phải tôn trọng hợp đồng thuê của bạn. Công bố hợp đồng thuê trước khi bán tòa nhà sẽ thông báo cho người mua biết về sự tồn tại của bản hợp đồng này trước khi họ mua và họ sẽ phải tuân thủ các điều khoản của hợp đồng thuê khi giao dịch mua bán của họ hoàn tất. Ngược lại, trong trường hợp không công bố, ngay cả khi người mua biết sự tồn tại của hợp đồng thuê, họ sẽ không bị ràng buộc để tôn trọng nó. Vì những lý do tương tự, điều quan trọng là phải công

7

30/09/2019

viên đã đưa ra cảnh báo mà không nghiêm trị, giáo viên Catherine Barczynski nói. “Để mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nó cần được giải thích và chuẩn bị tốt,” cô nói. Nhưng luật pháp của Pháp cũng có thể có những tác động nguy hiểm, cảnh báo Thierry Karsenti, người đã thực hiện một cuộc khảo sát về chủ đề này ở các trường đại học ở vùng ngoại ô Paris. Phụ huynh nói rằng kể từ khi bị cấm, khi ở nhà con họ dành nhiều thời gian hơn trước màn hình - báo cáo của giáo sư tại Đại học Montreal ghi rõ.

MỘT Ý TƯỞNG DỌN ĐƯỜNG TẠI ĐÂY Tại Quebec, ý tưởng thắt chặt việc sử dụng điện thoại di động trong trường học đang bắt đầu thực hiện và tác động của bố bất kỳ sửa đổi nào đối với hợp đồng thuê và gia hạn. Lấy dẫn chứng, Toà án đã khai thác một người thuê nhà nói rằng anh ta đã sơ suất trong việc không bảo vệ các quyền của mình bằng cách công bố hợp đồng thuê của mình. Ông đã phải đàm phán lại hợp đồng thuê với các điều khoản khó khăn hơn với chủ nhà mới, và việc này dẫn đến một vụ kiện. [1]

Thủ tục công bố hợp đồng thuê như thế nào? Có một số phương pháp, nhưng đơn giản và phổ biến nhất là phương pháp được thực hiện bằng cách thông báo cho Cơ quan đăng ký đất đai Quebec. Thông báo này yêu cầu đề cập đến một số yếu tố (xác định các bên liên quan, vị trí bất động sản, ngày kết thúc và bắt đầu hợp đồng thuê, quyền gia hạn hoặc gia hạn), nhưng không yêu cầu làm hợp đồng thuê đúng như mẫu; chúng ta được phép giữ bí mật các yếu tố nhất định mà các bên có thể không muốn công khai, chẳng hạn như số tiền thuê.

màn hình đối với những người trẻ tuổi là đáng lo ngại. Các chuyên gia lo ngại về tác động của màn hình trong cuộc sống của giới trẻ, ông nói rằng chúng ta phải học hỏi từ pháp luật của Pháp. Các trường học Quebec đã quyết định cấm điện thoại di động mọi lúc, như ở Pháp, trong khi một số người khác suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này và bạn có thể đọc thông tin vào ngày mai. Quebec coi rằng nghiện màn hình ở thanh thiếu niên là “đáng lo ngại”, trong khi số người trẻ được xác định là có vấn đề về sự phụ thuộc không gian mạng cao gấp tám lần trong năm năm trở lại đây. Tính chính xác của nội dung thông báo phải được chứng thực bởi luật sư hoặc công chứng viên. Chuyên gia này cũng có thể hướng dẫn bạn trong quá trình công bố. Điều quan trọng cần biết là ngay cả khi hợp đồng thuê của bạn có một điều khoản cấm công bố, loại điều khoản này không có giá trị. Chủ nhà không thể ngăn cản bạn bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách công bố hợp đồng thuê nhà. Do đó, ngay cả khi bạn hoạt động trong một cơ sở được thuê đã vài năm, việc công bố hợp đồng thuê của bạn vẫn có thể thực hiện một cách đơn giản và ít tốn kém để đảm bảo rằng bạn có thể tiếp tục điều hành doanh nghiệp của mình tại địa điểm này mà không gặp rắc rối trong những năm tới. [1] Trung tâm bệnh viện Robert-Giffard (Viện Đại học Sức khỏe Tâm thần Quebec) và Gestion Francis Carrier inc. 2011 QCCS 7456


8

SOÁ 778 06/09/2019

Phân biệt chủng tộc tại Giải vô địch Canada Các cầu thủ bóng chày bị lăng mạ tại Giải vô địch Canada ở NouveauBrunswick

Cầu thủ Fernando Fernandez đã phải chịu đựng nhiều lời nhận xét phân biệt chủng tộc ở Nouveau-Brunswick vào cuối tuần trước.

« Hãy quay trở lại chơi cho câu lạc bộ da màu ngay », « tên da đen xấu xa », « thành viên Al-Qaïda », « kẻ đặt bom khủng bố », « kẻ yếu sinh lý ». Đó là những lời lăng mạ mà các thành viên đội bóng chày Québec phải nghe tại Giải vô địch Canada cuối tuần này diễn ra ở Nouveau-Brunswick.

N

hững lời chỉ trích phân biệt chủng tộc vang lên tại sân vận động Ironmen ở Miramichi trong trận bán kết của giải vô địch khi ba người đàn ông khoảng ba mươi tuổi không ngừng

đưa ra những lời lăng mạ các cầu thủ của thành phố này, ngay từ đầu buổi sáng. Họ chỉ trích nguồn gốc và ngoại hình của họ, cũng như bộ râu của họ với nhiều lý do khác nhau. Cầu thủ Fernando Fernandez là một trong những mục tiêu bị tấn công chỉ trích. Sinh ra ở Montreal, cha là người Honduras và mẹ là người Salvador, tiền vệ cánh trái 24 tuổi này đã không để ý đến những lời nói đó. Tuy nhiên, không thể ngăn anh lên án họ. « Thật đáng buồn khi nghe điều đó, cho dù trong thể thao hay cuộc sống hàng ngày.

Thật hèn hạ là điều đó lại xảy ra trong một giải vô địch Canada. Chúng tôi đang làm hết sức mình », hôm qua, vận động viên trẻ này đã nêu lại sự lựa chọn của Phillies de Philadelphie trước truyền thông năm 2012 và kể lại câu chuyện của anh ấy trong một cuộc phỏng vấn. « Tôi muốn tập trung vào trận đấu của mình, anh tiếp tục. Đừng để loại bình luận kiểu như này tác động đến bạn. Nó không thực sự ảnh hưởng đến tôi và tôi sẽ không ngừng chơi bóng chày chỉ vì ba người nói những lời vô nghĩa. Đó thực sự là phân biệt chủng tộc. »

ĐƯỢC QUYỀN VÌ 20$ Trong trận đấu bán kết, Daniel Bélisle, huấn luyện viên trưởng của đội Québec, không thể tin vào tai mình. Quá khó chịu với nội dung của những lời nhận xét, ông đã yêu cầu có sự can thiệp để ngăn chặn những lời lăng mạ này. Ở một sân vận động với sức chứa hơn 3.500 khán giả, ban tổ chức tốt nhất nên nhanh chóng giải quyết đề nghị của người đàn ông bảy mươi tuổinày để các cầu thủ hiểu rằng họ vẫn được tôn trọng. Nhưng ông đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Họ lập luận rằng bằng cách trả 20 đô la tiền vé, họ có thể nói những gì họ nghĩ trong đầu. « Thật đáng trách. Chúng ta đã chứng kiến sự việc vào mùa đông năm nay với câu chuyện về Jonathan Diaby trong môn khúc côn cầu chuyên nghiệp ở Saint-Jérôme. Để thấy rằng những tình huống tương tự có thể xảy ra ở khắp mọi nơi, nó vượt quá lý trí của họ, ông Bélisle bực tức nói và ông cũng bị những người đàn ông mà ông mô tả là ‘kém hiểu biết’ và ‘thích công kích người khác’ trên khán đài nhắm đến. » « Điều cũng không thể chấp nhận được là những người xung quanh đã cười nhạo họ. Không ai nói một lời. Khi họ nhận được cảnh báo, họ dừng lại vài phút. Nhưng sau đó, tình hình còn tồi tệ hơn. Họ

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

đáng lẽ nên bị trục xuất khỏi sân », ông nhấn mạnh vì đã nghe thấy những lời lẽ thiếu chín chắn trong sự nghiệp bóng chày của mình. TạiPrince George ở ColombieBritannique, cách đây 15 năm, người ta đã ném những con ếch bằng nhựa lên sân.

KHÔNG KHOAN NHƯỢNG Chủ tịch Liên đoàn bóng chày chuyên nghiệp của Québec, ông Bélisle đã thiết lập các quy tắc rõ ràng và chính xác về phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc vài năm trước trong các sân vận động của mình. Đó là không khoan nhượng. Nếu một khán giả đưa ra những bình luận không phù hợp, trận đấu sẽ dừng lại cho đến khi người này được trục xuất ra khỏi sân vận động. Sau lời cảnh báo tại Miramichi, ông không thể tin rằng ba người đàn ông đó vẫn ngồi yên vị trong khi tiếp tục đưa ra những lời lăng mạ và nạp nhiều đồ uống có cồn. Sau khi các cầu thủ Québec thua Nouvelle-Écosse trong trận bán kết, họ thậm chí vẫn ở lại ghế của mình cho trận tranh huy chương đồng với ColombieBritannique. Trên đường trở về từ Nouveau-Brunswick, huấn luyện viên trưởng của đội bóng đã suy nghĩ rất nhiều về tình huống này. Ông đã viết một bức thư cho Liên đoàn bóng chày Canada yêu cầu tổ chức này áp dụng chính sách chống phân biệt đối xử bằng cách chống phân biệt chủng tộc. Nếu không, đội Québec từ giờ trở đi sẽ gặp khó khăn trong giải vô địch quốc gia. Liên đoàn bóng chày Canada xác nhận đã nhận được bức thư của ông vào sáng hôm qua và trả lời rằng đã làm những điều nên làm tại sân vận động vào ngày hôm đó. « Bằng cách đưa ra đề nghị này, chúng tôi không muốn Québec chống lại Canada. Chúng tôi muốn có sự tôn trọng. Nếu chúng tôi tổ chức giải vô địch tại sân nhà, chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một câu chuyện như vậy. Và cũng không chấp nhận được điều này ở nơi khác. »

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN VENDU Terrebonne 6650 Boul. Laurier, bâtisse commercial (restaurant) 369,000$

Rosemont, Pie-IX cottage, garage, prix 575,000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

St-Léonard, Belherbe, 4Plex, 40x43 prix 829,000$

St-Léonard, Hautbois, 4plex, près Jean-Talon. prix 799,000$

St-Léonard, Robert, 5plex, prix 999,000$

St-Léonard, Pontoise, duplex avec bachelor, garage prix 719,000$

CDN/NDG Restaurant Sushi, 99,000$

CND/CDN, TIEM NAIL, ... 99,000$

Ville St-Laurent, Steven, split, 4 chambres, 3 salles de bain, garage...prix 659,000$

Shefford, terrain prêt à bâtir, 59,000$

St-Léonard, Deslierres, duplex, garage, tout loué prix 629,000$

VENDU


SOÁ 778 06/09/2019

9

T&M JARDINAGE LTD

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh

Kẻ tự chế « Bom nổ chậm » phải ngồi tù

«N

ếu sử dụng trò chơi chữ, thì thời điểm anh ta bị bắt chính là bom hẹn giờ», công tố viên Tòa án tối cao Sédrik Valiquette nói về Patrick Tremblay. Người đàn ông 41 tuổi này đã bị tạm giam kể từ khi các cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Lac des Deux-Montagnes có mặt tại nơi cư trú của anh ta ở Pointe-Calumet vào ngày 4 Tháng Bảy năm 2018. Súng tiểu liên, vũ khí thủ công, máy nạp đạndung lượng cao, chất nổ: các cảnh sát điều tra đã tiến hành lục soát và phát hiện ra nhiều thứ vô cùng ngạc nhiên trong ngôi nhà không có đồ đạc của anh ta ở Đường 31. Các sĩ quan đã tìm hiểu về tình hình của Tremblay, người đã gửi năm email trong hai ngày tới cảnh sát Vincent Pellerin của Cảnh sát Hoàng gia Canada (GRC), nêu rõ rằng anh ta có ý định kết thúc cuộc đời mình bằng chất nổ.

KHÔNG PHẢI NGẪU NHIÊN Người đàn ông bốn mươi tuổi này đã không chọn người để gửi email một cách ngẫu nhiên. Cảnh sát nhận thư làm việc trong Đội an ninh quốc gia – có nhiệm vụ điều tra về khủng bố - đã gặp gỡ với Shimblay một tháng trước đó. Cư dân vùng Basses-Laurentides đã nằm trong tầm ngắm của các nhà chức trách một thời gian vì đưa ra những lời lẽ đáng

lo ngại trên một trang web dành cho các nhà đầu tư. Chính các cảnh sát của FBI đã thông báo cho GRC những mối đe dọa tiềm tàng đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Lầu năm góc từ các địa chỉ IP của Québec. Sau khi gặp Tremblay, GRC kết luận rằng anh ta không có khả năng thực hiện các mối đe dọa của mình. « Chúng tôi thấy rằng anh ta là một người cô độc dành nhiều thời gian trên internet. Nó giống như một hành động bốc đồng hơn », cảnh sát Pellerin đã làm chứng vào đầu tháng này. Tuy nhiên, họ không hề biết những gì mà Shimblay tổ chức ở nhà. Cuộc khám xét nhà được tiến hành vào ngày anh ta bị bắt giữ đã tìm thấy một khẩu súng ngắn Thompson Center và một khẩu AR57 được nâng cấp, cả hai đều đang hoạt động.

VŨ KHÍ TỰ ĐỘNG Tremblay đã nâng cấp vũ khí thứ hai để nó có thể bắn ra nhiều đạn với một lần bóp cò, điều này vốn bị cấm ở Canada. Anh ta cũng sở hữu ba bộ nạp đạn 50 viên, cũng bị cấm – vì mức tối đa được phép là năm vỏ đạn. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 3424g đồng thiocyanate và 112,4g cerium perchlorate. Hai chất này bản thân nó không phải là chất nổ, nhưng lại là tiền chất để chế biến thành chất nổ. Chi tiết không quá rõ ràng, nghi phạm hiểu rõ quy trình hóa học để biến những sản phẩm này thành chất nổ tự chế và có thể giải thích với chính quyền. Một chuyên gia GRC sau đó đã xác nhận tính khả thi của phương pháp này.

Làm thế nào để được bồi thường sau khi bạn bị trễ chuyến bay?

Grémazie O. 40 Ouest 40 Est Grémazie E.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

B

ạn có biết rằng bạn có thể được đền bù cho sự chậm trễ đáng tiếc này không? Sau đây là cách làm. Trong những năm gần đây, chính quyền châu Âu đã áp dụng một quy định yêu cầu các hãng hàng không bồi thường tài chính cho những hành khách bị trễ chuyến bay ít nhất ba giờ.

T.M. Volvo

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

NHỮNG BỨC ẢNH ĐÁNG LO NGẠI Nếu không có gì cho thấy Patrick Tremblay đang chuẩn bị một vụ thảm sát thì những hình ảnh được tìm thấy trong phòng giam của anh ta có thể gây lo ngại. Những video bạo lực của Nhà nước Hồi giáo, hình ảnh các thành viên bị cắt cổ và bị giết, khuôn mặt của những kẻ giết người Tuy nhiên, một số tiêu chí nhất định phải được đáp ứng để hưởng lợi từ khoản bồi thường tài chính này. Trước hết, để được hưởng khoản bồi thường này, chuyến bay của bạn phải đến từ Liên minh châu Âu, bất kể hãng hàng không nào. Cũng đủ điều kiện đối với các chuyến bay từ bất kỳ nước nào đến một sân bay Liên minh châu Âu được phục vụ bởi một hãng hàng không châu Âu. Về cơ bản, bạn sẽ có quyền được bồi thường nếu bạn đi đến hoặc từ Liên minh châu Âu, trừ khi chuyến bay của bạn đến Liên minh châu Âu và được cung cấp bởi một công ty không phải là châu Âu.

TÔI CÓ QUYỀN ĐƯỢC NHẬN KHOẢN TIỀN LÀ BÀO NHIÊU? Mùa hè sắp kết thúc và bạn trở lại Québec sau kỳ nghỉ tuyệt vời ở Châu Âu. Những ngày nghỉ thật tuyệt, nhưng khi trở về thì thật đúng là địa ngục. Chuyến bay bị trễ hơn ba giờ ... với tất cả sự căng thẳng và bất tiện mà nó gây ra.

Colori

Jeanne-Mance

Một người đàn ông vùng BassesLaurentides bị FBI khám xét nhà sau khi đe dọa sẽ nổ tung Lầu năm góc, anh này sẽ phải ngồi tù và có thể ở lại đó lâu vì cảnh sát đã phát hiện ra một khẩu súng tiểu liên và chất nổ.

Burger King

St-Laurent

Patrick Tremblay cùng với vũ khí tự động của hắn (trong ảnh) đã bị bắt tại nơi cư trú ở Pointe-Calumet vào tháng 7 năm 2018

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

Quy định này cung cấp một tỷ lệ khá chính xác tùy thuộc vào khoảng cách của chuyến bay bị trì hoãn và độ dài của sự chậm trễ. Ví dụ, đối với các chuyến bay dưới 1500 km, mức bồi thường là 250 euro, tương đương khoảng 370$. Cũng để minh họa, mức bồi thường là 400 euro (khoảng 590$) cho các chuyến bay có khoảng cách từ 1500 km đến 3500 km và

hàng loạt: nội dung trên điện thoại của anh ta không thể khiến chúng ta không lo ngại. Hai tệp tài liệu có tiêu đề “Kế hoạch của tôi” và “Dự án” cũng khiến chúng ta rùng mình. Với hồ sơ đáng lo ngại này, Tòa án tối cao đã yêu cầu thẩm phán Sylvain Lépine bảo vệ người dân trong thời gian lâu nhất có thể. 600 euro (khoảng 890$) cho các chuyến bay hơn 3500 km. Các hãng hàng không sẽ không phải bồi thường cho bạn vì « tình huống đặc biệt ». Ví dụ, hạn chế giao thông hàng không và do hành động phá hoại gây ra chậm trễ thì không thể được nhận bồi thường. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng « các sự cố kỹ thuật » của các hãng hàng không thường không được coi là đủ để không bồi thường do bạn.

CHI PHÍ KHÁC Ngoài việc bồi thường tài chính, nên nhớ rằng trong hầu hết các trường hợp chuyến bay trễ, bạn có quyền được dùng bữa và nước giải khát cũng như có hai cuộc gọi điện thoại, fax hoặc email. Và điều này, do các hãng hàng không chi trả! Hơn nữa, nếu chuyến bay của bạn bị hoãn sang ngày hôm sau, hãng hàng không phải cung cấp cho bạn một đêm khách sạn và chi trả chi phí di chuyển từ sân bay đến khách sạn. Do đó, nhờ những quy tắc này, bạn sẽ được bảo vệ với tư cách là khách du lịch và hy vọng rằng áp lực của các quy tắc này đối với các hãng hàng không sẽ khiến ngày càng ít chuyến bay bị trễ hơn!


10

SOÁ 778 06/09/2019

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

Bí quyết để sống lâu? Đó là lạc quan, một nghiên cứu cho biết Một nghiên cứu mới đây của Mỹ cho biết, những người lạc quan sống lâu hơn 10 năm so với những người bi quan. Điều này tương tự với việc phát hiện sớm bệnh tiểu đường hay đột quỵ.

Tuổi thọ đặc biệt cao Theo nghiên cứu được công bố ngày hôm qua trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), đàn ông lạc quan sống lâu hơn 11% so với những người bi quan và ở phụ nữ, tuổi thọ tăng lên đến 15%. « Điều này cũng tương tự như việc chẩn đoán bệnh tiểu đường hay đột quỵ trước 60 tuổi đối với nam giới hay 70 tuổi đối với phụ nữ », Lewina Lee, thuộc Đại học Boston, nữ tác giả chính của nghiên cứu công bố trên tạp chí PNAS giải thích. « Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên về quy mô ảnh hưởng của nó. Thật tuyệt vời. » Đối với tuổi thọ trung bình 80 tuổi, sự chênh lệch tuổi thọ giữa người lạc quan và bi quan là khoảng 10 tuổi. Đối với những người « đặc biệt sống thọ », tức là sống hơn 85 tuổi, mức độ ảnh hưởng còn lớn hơn nhiều: tuổi thọ tăng lên 50% ở nữ giới và 70% ở nam giới.

« Lạc quan ở mức trung bình » Tác động của lạc quan còn đáng quan tâm hơn khi nghiên cứu của cô Lee không

tập trung vào những người rất lạc quan hay bi quan: tổng số người tham gia nghiên cứu gồm 71000 phụ nữ và 6000 nam giới được chia thành bốn nhóm hoặc bốn phần. « Chúng tôi đề cập đến ở đây những người lạc quan ở mức trung bình, như những người chúng ta gặp hàng ngày trong cuộc sống », cô Lee nói. 71 000 phụ nữ là một phần của một nhóm tham gia nghiên cứunổi tiếng có tên Nurses’ Health Study và họ được theo dõi trung bình trong vòng 10 năm kể từ độ tuổi trung bình 70 tuổi. 6000 nam giới là những cựu binh được theo dõi trung bình trong vòng 30 năm kể từ độ tuổi trung bình 62 tuổi.

Giải quyết vấn đề Cơ chế nào có thể giải thích sự ảnh hưởng của lạc quan đến tuổi thọ? « Những người lạc quan có lối sống lành mạnh hơn về chế độ ăn uống, tiêu thụ rượu, tập thể dục, thăm khám sức khỏe thường xuyên và không hút thuốc, nhưng đó không phải giải thích hoàn toàn sự chênh lệch tuổi thọ này, cô Lee cho biết. Hướng nghiên cứu nghiêng về khả năng đặt ra mục tiêu và tự tin đạt được những mục tiêu này dường như cao hơn ở những người lạc quan. Họ dường như cũng có khả năng giải quyết các vấn đề tốt hơn và điều tiết cảm xúc của mình trong những tình huống căng thẳng. Ví dụ như, nếu một người lạc quan gặp

Tùy tiện sử dụng thẻ tín dụng có thể hủy hoại bạn

Sophie, 38 tuổi, thích chi cho những thú vui nho nhỏ. Quan chức thành phố này kiếm được một mức lương thoải mái, nhưng cô ấy đã sử dụng thẻ tín dụng một cách tùy tiện và cuối cùng cô ấy đã bị tuột dốc không phanh.

C

ho đến gần đây, cô gái trẻ vẫn luôn biết cách sử dụng tín dụng một cách khôn ngoan. Nhưng kể từ khi cô đặt hàng rất nhiều trên internet, chi tiêu của cô đã tăng lên: cô được giao các bữa ăn, mỹ phẩm, quần áo và nhiều thứ khác. Nó trở thành một trò chơi thú vị và Sophie

thích nhận các gói hàng tại nhà. Đây là lúc tình hình bắt đầu trượt dốc mà cô không thể nhận ra. Với năm chiếc thẻ tín dụng để tài trợ cho việc mua đồ nội thất trong hiên, cuối cùng cô đã quên trả hết số dư thẻ tín dụng, sau đó cô bỏ qua một khoản thanh toán khác và một khoản khác ... Trong vài tháng, cô đã mất kiểm soát và cảm thấy choáng ngợp bởi các lịch hẹn thanh toán. Trước khi hoàn toàn mất phương hướng, cô quyết tâm hỏi ý kiến chuyên gia về khả năng thanh toán.

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoåi baùnh xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

HVAC-R Equipments & Pièces

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU) I D M

ON ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Walk-in Cooler / Freezer Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) Central Air Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage phù hợp cho các cửa hàng tạp

Split Air-Conditioner / Heat pump

hoá và các tiệm bông

Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 khó khăn trong việc giảm cân, người này sẽ cố gắng tìm các biện pháp khác trong khi người bi quan sẽ từ bỏ dự định này sớm hơn. » Liệu những người lạc quan gặp ít rủi ro mắc chứng mất trí nhớ hơn so với những người bi quan? « Đây là một hướng

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Điều đầu tiên cần làm là thực hiện bảng cân đối các khoản nợ và tài sản của Sophie, Pierre Fortin, chủ tịch của Jean Fortin và Cộng sự giải thích. Phân tích này tiết lộ rằng người phụ nữ trẻ gần như không có tài sản và đã tích lũy được 12.215 đô la trên thẻ tín dụng của mình. « Với năm thẻ để quản lý và các hạn mức khác nhau, không có gì đáng ngạc nhiên khi cuối cùng cô ấy đã bỏ qua các khoản thanh toán”, Pierre Fortin nói. Ông muốn kiểm tra xem những tác động của những thất bại này đã ảnh hưởng đến tín dụng của cô. Hồ sơ của anh ta thu được từ cơ quan tín dụng cho thấy đã có những hậu quả tiêu cực, không chỉ về điểm tín dụng của Sophie, mà còn về điểm số của cô đã giảm xuống còn 685 (điểm tối đa là 900). May mắn thay, nó vẫn ở trên 650, đây là ngưỡng tối thiểu được chấp nhận đối với hầu hết các tổ chức tài chính. Để tìm hiểu xem liệu Sophie có đủ điều kiện cho khoản vay hợp nhất có thể cho phép cô thu tất cả các khoản nợ của mình trong một khoản thanh toán với một tổ chức tài chính cho vay hay không, sau đó cần phải kiểm tra tỷ lệ nợ của cô. « Đây là một bài tập mà chúng tôi khuyên nên thực hiện ít nhất một lần mỗi năm. Nó có thể dễ dàng được tính toán trên trang web monratioendettement.com. Trong trường hợp của người phụ nữ trẻ này, tỷ lệ của cô ta, sau khi cho vay hợp nhất, sẽ là 40%, giới hạn thường được các ngân hàng chấp nhận, » Pierre Fortin nói. Do đó, Sophie có thể dùng đến giải pháp này.

nghiên cứu khác cần xem xét bởi vì chứng mất trí nhớ thường dẫn đến các vấn đề sức khỏe khác. » Nữ bác sĩ tâm thần học người Boston này cũng muốn tìm hiểu tại sao sự lạc quan ảnh hưởng đến nam giới và nữ giới theo cách khác nhau.

DỰ TRÙ NGÂN SÁCH Nhưng trước khi chọn một khoản vay, người ta cũng phải xác định liệu việc giảm các chi phí nhất định liệu có thể thiết lập một kế hoạch trả nợ thực tế hay không. « Trong trường hợp của Sophie, ngay cả với những gì tôi sẽ gọi là chi phí tối giản - không có cáp, không tiết kiệm, không có chi phí sửa chữa xe, chỉ có 600 đô la một năm cho kỳ nghỉ, không có hoặc mua ít quần áo, vv -, vẫn còn thâm hụt 100 đô la một tháng sau khi đã thực hiện thanh toán tối thiểu trên thẻ tín dụng », Pierre Fortin lưu ý.

GIẢI QUYẾT CÁC KHOẢN NỢ Sophie chọn khoản vay hợp nhất để trả khoản nợ 12.215 đô la của mình. Bởi vì nó có lãi suất thấp hơn thẻ tín dụng 12% trong trường hợp này, nhưng nó có thể lên tới 14% - khoản thanh toán hàng tháng sẽ chỉ là 271$ mỗi tháng so với 385 $. Ngoài ra, việc hoàn trả đầy đủ sẽ là bắt buộc trong vòng tối đa năm năm, vì có một lịch trình thanh toán cần được tôn trọng. May mắn thay, Sophie đã phản ứng nhanh chóng, bởi vì một vài tháng nữa với tốc độ này sẽ làm hỏng báo cáo tín dụng của cô và gây nguy hiểm cho việc nhận được một khoản vay hợp nhất. « Để giảm bớt cám dỗ quay trở lại bẫy tín dụng, chúng tôi cũng đề nghị cô ấy chỉ giữ một thẻ và chỉ sử dụng nó cho các trường hợp khẩn cấp, miễn là cô ấykhông tiếp tục coi thường tình hình tài chính của mình nữa » - Pierre Fortin nói.


SOÁ 778 06/09/2019

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Saint-Léonard : Condo au 9ieme etage cote arriere. Appartement style Loft avec balcon. Garage et Espace d'arrangement au Sous-sol. 169 900$

Saint-Léonard : 4 plex(40 x 45), Vaste propriété offrant 1 x8 1/2 plus double garage et ch-froide pour le Rez-de-chaussé, 2 x 4 1/2 pour le haut et ainsi 3 1/2 complètement rénové au s-sol. 819 000$

Saint-Léonard : Duplex offrant 2x 5 1/2 plus s-sol completement ammenagé. Belle rapartitions des pieces, plachers en lattes dernierement vernis, Grande fenestration offrant lumunosité abondante. 619 000$

Saint-Léonard : 11plex, 10 Logis plus 1 local commercial circa 950PC et ainsi 3 garages***Beaucoup de potentiel et loyers bas***Emplacement stratégique. 1 350 000$

Saint-Léonard: Can sang Salon de beauté, 40 000$ + TPS/TVQ

Saint-Léonard: 5plex jumelé (en partie rénove et bien entretenu). Proximité des écoles, transporter publique, et beaucoup plus. 979 900$

Saint-Léonard : Triplex de grande dimension bien situé à proximité des transports publiques et des commerces. Terrain de bonne superficie. Les pieces sont de bonne grandeur. 649 000$

Saint-Léonard : Cottage de prestige situé sur un terrain de coin. Construction unique acier et béton & plus de 4 400 pc sup. habitable + sous-sol. Offrant 4 CAC, 3 SDB complètes, & salle d'eau, garage pour 3 voitures. 1 299 000$

Saint-Léonard: Grand Quadruplex 42x44, complètement détaché situé dans un quartier résidentiel près du parc Ferland et de tous les services. 869 000$

Saint-Léonard: Commerce a louer de 1200pc , 2 400$ par mois + TPS/TVQ X 3 année(s)

Saint-Michel : Beau 6plex , 6 x 4 1/2. Emplacement de choix a quelques pas du Metro St Michel , ecoles, parcs et tous services. Bon investissement. 760 000$

Saint-Michel: Beau triplex bonne dimension 2x5 + 31/2 chauffage électrique, bien entretenu au fil des ans. 410 000$

Saint-Michel : Beau triplex 3 unités bien entretenu avec de bons revenus annuel, chauffage électrique. Excellent investissement. 369 000$

Saint-Michel : Appartement a Louer, 4 pièces, une chambre, 650$ par mois X 1 année(s)

Montréal-Nord : Propriété avec une Belle présence au coin de rue. 6plex ( 4X 3 1/2 et 2 X 4 1/2 ) bien placer à proximité des services. 749 000$

Montréal-Nord : 4plex 4 x 5 1/2, chauffage électrique payer par locataires. Revenue bruts $36,204.00 annuel. 479 000$

Rivière-des-Prairies: Magnifique maison à étages, façade en pierre 5 CAC, 3 SDB complète avec douche vitrée, piscine creusée, 7 200 pc terrain. 669 000$

Rivière-des-Prairies : Bien localisé et bien entretenue, cette maison a étages vous offres 3 grandes chambres a coucher et 2 salles de bains. 335 000$

Rivière-des-Prairies : Jolie bungalow dans un secteur très recherché. Beaucoup des rénovations au fil des année, Toiture, fenestrations, salle des bain. 309 000$

Mercier : Cottage jumelé situé dans un rond point à Nouveau-Rosemont avec + de 5,100 pc de terrain. 3 grandes chambres à coucher à l'étage, cuisine en bois refait. Maison très bien entretenue. 569 000$

Duvernay (Laval): Nichée au coeur du magnifique Val des Arbres, cette maison de deux étages offre quatre chambres à coucher,cuisine à aire ouverte, piscine creusée chauffée et plus encore. 689 000$

Rosemont : Commerce a louer sur la rue St-Hubert, 2 400 pc , 2 500$ par mois + TPS/TVQ X 3 année(s)

Commerce a louer sur la rue St-Hubert, 1200 pc , 2 300 $ par mois X 3 année(s)

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 778 06/09/2019

Các nha sĩ sẽ sớm có mặt ở Walmart Bị đánh vì đã uống lon bia cuối cùng Một người đàn ông đã dùng gậy bóng chày đánh bạn cùng phòng của mình do buộc tội anh này đã uống lon bia cuối cùng trong tủ lạnh.

N

Sau dược phẩm, đo thị lực, quần áo và thực phẩm, Walmart tuyên bố hôm qua rằng họ sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc nha khoa trong các cửa hàng của mình, trước tiên là ở Mỹ.

T

ập đoàn này cũng sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn sức khỏe tâm thần. Các dịch vụ này sẽ được triển khai vào giữa Tháng Chín tại các cửa hàng Walmart ở Georgia. Việc ra mắt sẽ diễn ra vào ngày 13 Tháng Chín. Sáng kiến này được các công ty đa quốc gia phát triển nhằm mục đích duy trì tăng trưởng trong lĩnh vực y tế, chiếm 10% doanh thu, tương đương 36 tỷ $ mỗi năm.

THỊ TRƯỜNG LỚN «Walmart có doanh số 115 tỷ $ mỗi năm và có 11.300 cửa hàng trên toàn thế giới với 140 triệu khách hàng mỗi tuần, chỉ ở Bắc Mỹ. Hãy tưởng tượng lượng khách hàng tiềm năng nàycủa nha sĩ ! Philippe Bertrand, cố vấn chiến lược kinh doanh, giải thích với TVA Nouvelles. Nữ nha sĩ Élise Martel Labrecque nói rằng “không có vấn đề gì nếu bệnh nhân được điều trị tại phòng khám gia đình, ở Walmart hay trong một phòng khám của

một tập đoàn lớn, điều đáng quan tâm trước tiên đó là mối quan hệ của nha sĩ với bệnh nhân. Vì vậy, nếu nha sĩ tận tâm, thông thường chất lượng chăm sóc không hề giảm đi nếu phòng khám nằm trong Walmart », cô nhấn mạnh.

CÁC NHA SĨ LO LẮNG Tuy nhiên, nữ nha sĩ Martel Labrecque nhấn mạnh rằng dự án Walmart là « mối lo lắng của một phần cộng đồng nha khoa. Chắc chắn là có những nha sĩ đã làm việc rất chăm chỉ để mở phòng khám, hành nghề trong phòng khám tư của họ. Họ thấy điều đó xảy ra ... Dù bạn có lo lắng hay không thì chắc chắn điều gì đó sắp xảy ra và dường như không thể tránh khỏi vào thời điểm này. “ Nếu dự án thí điểm này thành công, Walmart không loại trừ khả năng mở rộng mô hình này ở những nơi khác ở Mỹ và có thể ở các quốc gia khác, bao gồm cả Canada. Walmart không phải là tập đoàn hàng đầu duy nhất của Mỹ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Amazon đã triển khai các hoạt động đầu tiên trong lĩnh vực này vào năm ngoái.

guyên đơn chính là nạn nhân của vụ việc, anh ta đã đến trình báo và kể về việc mình bị đánh một cách vô cớ vào đêm ngày 23 Tháng Mười Hai năm 2017. Trong khi anh ấy đang ở một mình trong căn hộ mà anh đã từng chia sẻ với James Étienne-Julien, thì người bạn cùng phòng trước đây của bị cáo đã dừng lại ở căn phòng, sử dụng ma túy và uống lon bia cuối cùng trong tủ lạnh. Cô gái này rời đi nhanh chóng như lúc cô ta đến, sau đó nạn nhân đi về phòng mình để đi ngủ.

LON BIA CUỐI CÙNG Vài giờ sau đó, bực tức vì không tìm thấy lon bia lạnh nào, khi anh ta quay trở về từ quán bar, bị cáo 36 tuổi này đi thẳng vào phòng của người bạn cùng phòng với cây gậy bóng chày vào nói: « Chính là mày đã uống lon bia cuối cùng ». Anh chàng rửa bát đĩa làm việc tại một nhà hàng này khẳng định đã bị đánh ít nhất 4 gậy vào chân trong khi dùng tay tự vệ. « Hãy nói rằng chính mày đã làm việc đó », bị cáo nói mà không hề muốn nghe nạn nhân thanh minh. « Tôi bị chảy máu khắp nơi », nạn nhân kể lại và cho chúng tôi xem bức ảnh chân anh đang bị chảy máu mà anh ấy đã gửi cho mẹ mình. Sau khi bình tĩnh lại, bị cáo thậm chí còn nói với nạn nhân: « Hãy dọn dẹp đống máu của mày đi » và nạn nhân

đã phải làm việc đó với một cây chổi « lau nhà ».

QUÁ SỢ HÃI Mãi đến tận chiều ngày hôm sau nạn nhân mới gọi cho cảnh sát sau khi mẹ cậu ta khuyên nhủ. « Nó thực sự rất sợ hãi », bà mẹ này cho biết. Cảnh sát đã đến hiện trường và nhận thấy nạn nhân thực sự rất sợ hãi. « Anh ta run lẩy bẩy », viên cảnh sát này nói. Ngay cả khi rất đói nhưng nạn nhân « sợ dùng thức ăn, sợ rằng đồ đó không phải của anh ấy », cảnh sát kể lại và cho biết đã tịch thu cây gậy và tiến hành bắt giữ Julien vì tội dùng vũ khí đánh người và giam giữ. Ba tuần sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân vẫn còn gặp khó khăn trong việc đi lại. Các vết thương ở chân của anh bị nhiễm trùng và vẫn còn chưa lành, bằng chứng cho thấy.

Mở cửa:

Thứ Hai - Thứ Năm từ 11:00am – 11:00pm Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10:00am – 3:00am

9394 Boul L’acadie #203, Montreal, Quebec, H4N 3H1

TeL.: 514-383-7878

Thứ 2 đến Chủ Nhật

Dim Sum Dim Sum (lôùn / trung / nhoû) cuøng giaù. 7 ngaøy/ tuaàn.

Giaù treân thò tröôøng

Tôm hùm xào gừng hành

Giaù treân thò tröôøng

Cua Vancouver xào kiểu Hong Kong Tiệm có 250 chỗ ngồi

Tieäm ñeïp, roäng saùng, aám cuùng thích hôïp cho tieäc ñaùm cöôùi, sinh nhaät, hoïp baïn, party. Nhieàu moùn aên ñaëc saéc, ñuû muøi vò thôm ngon

Chúng tôi cũng có phục vụ tận các nơi Quí Khách yêu cầu.

Nếu đặt trên 10 bàn, nhà hàng chúng tôi sẽ tặng một món quà ĐẶC BIỆT

Nhà hàng có thể xin permit rượu cho tiệc tùng hay đám cưới

Mọi chi tiết xin liên lạc với anh An


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

KHOẢNG 19 TRIỆU NGƯỜI CANADA BỊ LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRONG 8 THÁNG QUA Ước tính có khoảng 19 triệu người Canada bị lộ dữ liệu cá nhân trong thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2019.

SOÁ 778 06/09/2019

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm Thứ 4 : Đóng cửa

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13 Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

Món ăn:

T

heo phóng viên TTXVN tại Ottawa, podcast (chương trình phát thanh phi truyền thống) có tên "Attention Control with Kevin Newman" của nhà báo Kevin Newman cho biết trong thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2019, ước tính có khoảng 19 triệu người Canada bị lộ dữ liệu cá nhân. Nhiều chuyên gia cho rằng số người Canada bị lộ thông tin cá nhân có thể còn cao hơn nhiều. Các cơ quan công quyền hiện nắm giữ một số thông tin nhạy cảm nhất của người dân như thông tin về tài chính, về y tế…. và chương trình "Attention Control with Kevin Newman" đang điều tra những thông tin dạng này được sử dụng như thế nào trong cuộc tổng tuyển cử vào mùa Thu tới để “định hướng” các cử tri. Theo luật mới có hiệu lực vào tháng

- Đồ nướng - Đồ xào - Đồ nước - Phở Đặc Biệt - Hủ tiếu đồ biển 11/2018, các doanh nghiệp phải báo cáo lên Văn phòng Ủy viên về quyền riêng tư (OPC) các vụ lộ dữ liệu có nguy cơ gây thiệt hại lớn, cũng như phải thông báo cho những người bị ảnh hưởng. OPC đã nhận được 466 báo cáo trong thời gian từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2019. Những con số này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Canada sắp bước vào cuộc tổng tuyển cử. Các đảng phái muốn thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về các nhóm cử tri mục tiêu. Tuy nhiên, theo luật, các đảng chính trị không phải báo cáo về các vụ lộ thông tin cho OPC hay các cá nhân bị ảnh hưởng. Theo kết quả thăm dò mới nhất của Nanos Research công bố hôm 23/8, đảng Dân chủ mới (NDP) đang bị hai đảng Tự do và Bảo thủ bỏ lại phía sau với khoảng cách khá xa./.

AIR CANADA PHẢI XIN LỖI VÌ VIẾT TIẾNG PHÁP NHỎ HƠN TIẾNG ANH

- Bò lúc lắc (filet mignon AAA) - Bún chả Hà Nội - Bún nem nướng & Bò lá lốt - Bún thịt nướng Hà Nội *** và các món khác ăn chơi

MAINTENANT APPORTEZ VOTRE VIN!!! MANG BIA RƯỢU!

Tel.: 514-657-4658 (Tiếng Anh) 514-651-7293 (Tiếng Pháp) 4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3 www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 - CCQ : AECQ 561541

MÁY LẠNH THERMOPOMPE MURAL VÀ CENTRALE

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

BCO là nơi chọn lựa tốt nhất của quý vị ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

Air Canada bị phạt hơn 15.000 USD và phải gửi thư xin lỗi chính thức cặp đôi hành khách người Canada nói tiếng Pháp.

M

ới đây, hãng hàng không Air Canada đã bị toà án tuyên phạt hơn 15.000 USD và gửi thư xin lỗi chính thức tới một cặp đôi hành khách người Canada nói tiếng Pháp vì vi phạm luật bình đẳng ngôn ngữ. Theo CNN, cặp đôi người Canada là Michel và Lynda Thibodeau đã nộp đơn kiện lên Tòa án Liên bang Canada liên quan tới 22 khiếu nại chống lại hãng Air Canada vào năm 2016. Trong đó có một số khiếu nại về bất bình đẳng ngôn ngữ như trên dây đai an toàn ở ghế ngồi, từ “tháo ra” chỉ được viết bằng tiếng Anh mà không có tiếng Pháp. Ngoài ra, một số từ “lối ra”, “cảnh báo” dịch sang tiếng Pháp có cỡ chữ nhỏ hơn các từ tiếng Anh. Thông tin trên bảng thông báo bằng tiếng

Pháp tại sân bay ít chi tiết hơn thông báo qua loa bằng tiếng Anh. Chỉ trích Air Canada, gia đình Thibodeau cho rằng: Hãng hàng không này đã vi phạm quyền của Francophones - Tổ chức Quốc tế của các quốc gia nói tiếng Pháp. Những chi tiết nhỏ về ngôn ngữ trên thực chất được quy định trong Luật Ngôn ngữ chính thức và Hiến chương về quyền và tự do của Canada, trong đó quy định tiếng Anh và tiếng Pháp có tầm quan trọng ngang nhau tại xứ sở lá phong. Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi nhà Thibodeaus đệ đơn khiếu nại Air Canada nhưng chưa bao giờ hãng này phải chịu phán quyết đó chính là lời xin lỗi.


14

SOÁ 778 06/09/2019

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

XĂM HÌNH : SAU KHI XĂM, KIM BỊ NGHI NGỜ CÓ THỂ GÂY DỊ ỨNG Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng: sau khi xăm,các phân tử kim loại của kim được sử dụng trong khi xăm có thể được đưa vào cơ thể, có nguy cơ gây ra dị ứng.

«

Các phân tử crôm và niken từ sự mài mòn của kim xăm di chuyển đến các hạch bạch huyết », nhóm các nhà nghiên cứu trong đó có một số nhà nghiên cứu đến từ Grenoble cho biết trong một nghiên cứu được công bố vào Thứ Ba trên tạp chí chuyên đề Particle and Fiber Toxicology. Niken và crôm của những kim xăm này có thể gây ra phản ứng quá mẫn và « như vậy có thể đóng vai trò trong việc gây dị ứng hình xăm ». Các phản ứng không mong muốn liên quan đến hình thức xăm này trở nên phổ biếnở 18 % người Pháp trên 18 tuổi, nhóm tác giả của nghiên cứu này cho biết. Nếu các sắc tố sử dụng thường xuyên

được đề cập đến để giải thích hiện tượng dị ứng hình xăm thì đây là lần đầu tiên vai trò của kim xăm được nhắc đến. Không có gì để xem xét về khả năng mất vệ sinh. Hiện tượng cơ học chỉ xuất hiện « khi mực xăm chứa titane dioxyde (thường có trong các màu hình xăm rực rỡ như xanh lá cây, xanh nước biển hoặc đỏ) », chứ không phải « với mực màu đen của carbon ». Theo Ines Schreiver, tác giả đầu tiên của nghiên cứu, « tác động cụ thể đến sức khỏe » của hình xămtuy nhiên vẫn chưa được xác định. « Đó là những ảnh hưởng về lâu dài chỉ có thể được đánh giá thông qua những nghiên cứu dịch tễ học khi theo dõi dức khỏe của hàng nghìn người

ROBOT CẮT CỎ Một doanh nhân dự đoán loại thiết bị này sẽ xâm nhập vào thị trường Québec trong nhưng thập kỷ tới

M

ột cặp vợ chồng người Pháp đã bỏ lại tất cả mọi thứ để chinh phục thị trường Québec với những con robot cắt cỏ, một giải pháp thay thế mang tính sinh thái và rất kinh tế so với máy xén cỏ chạy bằng khí đốt, doanh nhân này nhận định. « Công ty của chúng tôi mới hoạt động được hai năm, nhưng kết quả đạt được đã vượt quá dự kiến ban đầu », Denis Renaud, đồng giám đốc của công ty Robot Loisir R2D2 cho biết. Doanh nhân này đã từ bỏ công việc kỹ sư thiết bị y tế tại Pháp để cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo Québec về lợi ích của công nghệ đã được triển khai rất tốt ở Châu Âu này. Một chuyến du lịch đến Québec đã thuyết phục anh bắt đầu lại sư nghiệp của mình ở thành phố xinh đẹp này. « Hai tháng sau khi chúng tôi trở về từ kỳ nghỉ, cùng với vợ Dominique và các con của mình, chúng tôi đã lập dự án này và Tháng Bảy năm 2017, chúng tôi đã đến đây định cư », anh Renaud kể lại, công ty của anh là đại lý của Husqvarna. THUYẾT PHỤC CHÍNH PHỦ Quận Tây Nam, cùng với công viên De La Vérendrye đã lựa chọn giải pháp

này. Quận Lachine cũng sẽ sớm triển khai trong khi Sòng bài Montréal đã thuê một công ty sử dụng robot cắt cỏ kiểu này. Công ty có trụ sở tại Léry, bên Bờ Nam của Montréal đã đăng ký vào danh s ách những đơn vị vận động hành lang để « thúc đẩy hiểu biết về của các nhà lãnh đạo công nghệ này ». Để hoàn thành công việc của mình, robot tự động chạy trên bãi cỏ và kích hoạt các lưỡi dao khi nó phát hiện cỏ quá dài. Một hệ thống GPS kết hợp với ứng dụng trên điện thoại di động cho phép robot này xác định những nơi cần cắt. Nếu robot gặp chướng ngại vật, nó sẽ đổi hướng và tìm những đám cỏ mới để cắt. NGÀY CÀNG PHỔ BIẾN Theo anh Renaud, các ứng cử viên trúng cử rất quan tâm đến khía cạnh sinh thái của loại robot này bởi vì trên thực tế nó không gây tiếng ồn nhiều và giúp họ tiết kiệm được nhân lực. « Thực sự là họ rất muốn thay đổi, loại bỏ hệ thống hoạt động bằng khí đốt, hơn nữa ngày càng ít nhân lực do tình trạng thiếu nhân công hiện nay », anh nhận định. Nhiều ý kiến tán thành ủng hộ khi

Toiture Alpha - Spécialisé en toitures: 42 ans * Membrane élastomères expérience * Asphaltes graviers * Bardeaux - Và chúng tôi cũng thầu sửa chữa nhà tổng quát ( A đến Z ) - Việc làm sẽ hài lòng cho quý khách - Định giá miễn phí ( Estimation Gratuit ) Xin liên lạc:

Phong Nguyen 514-649-8817 RBQ: 5704-0750-01 trong nhiều thập kỷ ». Nhóm thực hiện nghiên cứu này được các nhà nghiên cứu Viện đánh giá rủi ro liên bang Đức hướng dẫn. Nhóm này quận Tây Nam đã đặt mua hai robot – Catwoman và Wonder Woman – vào mùa hè năm ngoái. « Đây là những thiết bị có thể cắt cỏ vào ban đêm mà không gây tiếng ồn. Xét về khía cạnh môi trường, cũng thật thú vị khi lựa chọn máy cắt cỏ bằng điện », Claude Dubois, giám đốc công trình

cũng bao gồm các nhà khoa học đến từ trung tâm nghiên cứu bức xạ synchrotron Châu Âu của Grenoble (Isère) và nhiều viện hay đại học của Đức. công cộng của quận Tây Nam giải thích. Anh Renaud tin chắc rằng những robot cắt cỏ này sẽ sớm xâm nhập vào Québec. « Trong 10 năm nữa, khi chúng ta thấy một con robot cắt cỏ, chúng ta thậm chí sẽ không đặt thêm câu hỏi nào nữa », anh dự đoán.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 778 06/09/2019

RE/MAX EXCELLENCE INC.

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

• Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) OUTREMONT

SAINT-LÉONARD

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

BAISSE DE PRIX !

5875 Boul. Robert Bungalow, 499 000$

1433 Rue Bishop Commerciale, 7000$/mois + TPS/TVQ

1433C Rue Bishop Local commercial sur 2 étages 4 500 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s)

4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s)

U

904A-912 Av. Laurier E. 6plex , 1 399 000$ LE PLATEAU-MONT-ROYAL

4020-4030 Rue Dandurand 6plex, 1 700 000$

CÔTE-DES-NEIGES

CÔTE-DES-NEIGES

D VEN

ROSEMONT

VILLE-MARIE

VILLE-MARIE

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

67-75 Rue Napoléon TRIPLEX, 920 000$

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 680 000$

SAINT-LÉONARD

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois

OFFRE ACCEPTÉE

4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois

7700 Rue du Mans, app. 1005 Condo, 439 000$

SAINT-LÉONARD

DU N E V 5855-5857 Rue d'Évreux Duplex , 685 000$

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

DU N E V

DU N E V

5033-5037 Rue Jeanne-Mance Triplex, 1 076 000$

4129 Rue St-Urbain Duplex, 700 000$

CÔTE-DES-NEIGES

DU N E V

ANJOU

U

D VEN

4961 Ch. Queen-Mary, local C Local commercial 9505 Boul. des Galeries-d'Anjou Commerciale, 85 000 $ + TPS/TVQ 2 000 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) VILLERAY

DU N E V

SAINT-LAURENT

!

É LOU

2101-2105 Rue Everett Grande batisse Résidentielle 880 Boul. Décarie Commerce, et commerciale 799 000 $ + TPS/TVQ 2 200 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s)


16

SOÁ 778 06/09/2019

Tin

TIN THẾ GIỚI

THẾ GIỚI

BREXIT: VÌ SAO NƯỚC ANH MUỐN RỜI EU? Cuối cùng người dân Anh đã chọn rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Tình huống này sẽ có tác động rất lớn đối với không chỉ nước Anh mà còn trên phạm vi thế giới. Vậy tại sao nước Anh lại muốn rời EU? Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Sản xuất tại hãng

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

Eva: (514) 578-1953

ẤN ĐỘ CHUẨN BỊ TRỤC XUẤT 2 TRIỆU NGƯỜI VÌ MẤT TƯ CÁCH CÔNG DÂN EU đe dọa chủ quyền của Anh Đây là lập luận phổ biến nhất trong những người có trí thức ở Anh, nổi bật nhất là hai chính trị gia đảng Bảo thủ Thị trưởng London Boris Johnson và Bộ trưởng Tư pháp Michael Gove. Trong vài thập kỷ qua, một loạt hiệp ước EU bị xem là đã chuyển lượng lớn quyền lực từ các nước thành viên sang cơ quan trung ương của EU ở Brussels. Nhiều quy định của EU như về cạnh tranh, nông nghiệp, bản quyền và luật sáng chế đã lấn át cả luật của các quốc gia thành viên. Những người phản đối EU nhấn mạnh rằng, cơ quan hành pháp của EU, được gọi là Ủy ban châu Âu (EC), không đại diện trực tiếp cho các cử tri ở Anh hay ở các nước thành viên khác. Các nhà lãnh đạo Anh có một số ảnh hưởng trong việc lựa chọn các thành viên của Ủy ban châu Âu 5 năm một lần. Tuy nhiên, không ai trong số các thành viên của EC có trách nhiệm với chính phủ Anh hoặc đại diện cho người Anh tại Nghị viện châu Âu. Anh bị nhiều quy định của EU "bóp nghẹt" Những người phản đối EU như ông Johnson cho rằng, các quy định của EU ngày càng nặng nề. Ông nói: “Đôi khi, những quy định của EU nghe rất lố bịch. Ví dụ như bạn không được tái chế túi trà, trẻ em dưới 8 tuổi không được thổi bóng bay hay những hạn chế về công suất của máy hút bụi”. Ông cho biết, nhiều quy định khác thậm chí còn khiến cho nhiều người cảm thấy phẫn nộ. Trong khi đó, ông Gove lập luận, các quy định của EU khiến nền kinh tế Anh bị mất đi tới 600 triệu bảng Anh (880 triệu USD) mỗi tuần. Đồng euro là một thảm họa Kể từ khi Anh gia nhập EU vào năm 1973, đã có một nhóm người có tư tưởng chống EU. Tuy nhiên, con số đó rất nhỏ. Cho đến gần đây, con số đó đã tăng mạnh. Hồi đầu tháng Sáu, nhà kinh tế Andrew Lilicon cho hay: “Hiện có gần 130 nghị sĩ đảng Bảo thủ tuyên bố muốn rời khỏi EU. Cách đây 10 năm, sẽ khó tìm thấy hơn 20 người ủng hộ rời EU". Tại sao lại có sự thay đổi như vậy? Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ năm 2008 đã làm suy yếu nền kinh tế của cả thế giới. Tuy nhiên, các nước áp dụng đồng tiền chung châu Âu (đồng euro) bị ảnh hưởng nhiều hơn cả. Tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt lên trên 20% ở nhiều nước như Hy Lạp và Tây Ban Nha đã gây ra một cuộc khủng hoảng nợ khổng lồ. Hơn 7

năm sau khi cuộc khủng hoảng bắt đầu, Tây Ban Nha và Hy Lạp vẫn đang có tỷ lệ thất nghiệp trên 20 %. Nhiều nhà kinh tế cho rằng, đồng euro là thủ phạm chính gây ra tình trạng trên. Anh không sử dụng đồng tiền chung euro, vì vậy có rất ít nguy cơ đồng euro ảnh hưởng được trực tiếp nền kinh tế Anh. Tuy nhiên, việc đó sẽ khiến cho nước Anh không thể hội nhập sâu hơn về tài chính với EU, cũng không thể tham gia vào một số tổ chức đặc biệt liên quan đến euro.

Hôm 31-8, chính quyền Ấn Độ công bố một danh sách công dân chính thức, trong đó gần 2 triệu người đã bị gạch tên.

Người nhập cư EU gây tác động tiêu cực đối với nước Anh EU có quy định cho phép di chuyển tự do giữa các nước EU. Công dân của một nước thành viên EU có quyền sinh sống và làm việc ở bất cứ nơi nào trong EU. Cả người Anh và người thuộc các quốc gia EU đã tận dụng cơ hội này. Tuy nhiên, nhiều người Anh lại thấy rằng, nước Anh đã bị ảnh hưởng xấu bởi quy định trên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Khi khu vực đồng tiền chung eurozone gặp khó khăn về kinh tế, công nhân từ các nước EU khác như Ireland, Ý, và Lithuania đã đổ xô đến Anh tìm việc làm. Những người ủng hộ Anh rời EU khẳng định, nguồn nhập cư này làm giảm việc làm, tiền lương của người dân địa phương cũng như đặt gánh nặng lên các dịch vụ công. Nhà báo Anh Douglas Murray nói: "Trong những năm gần đây, hàng trăm ngàn người Đông Âu đã đến Anh để tìm việc, làm giảm việc làm của người dân Anh”. Năm 2015, có tới 333.000 người mới tới Anh. Đây là một số lượng không hề nhỏ đối với nước Anh. Trong khi nhiều người chỉ đơn giản muốn giảm bớt số lượng người nhập cư, thì một số cho rằng, khi rời EU, Anh có thể tạo ra một hệ thống nhập cư hợp lý hơn nếu không có sự bó buộc của EU. Quy định của EU yêu cầu Anh phải chấp nhận tất cả các công dân EU. EU yêu cầu đóng góp mỗi năm EU không được thu thuế trực tiếp, nhưng liên minh này yêu cầu các nước thành viên đóng góp một khoản tiền cho ngân sách trung ương của EU hàng năm. Hiện tại, Anh đóng khoảng 13 tỷ bảng Anh (19 tỷ USD) mỗi năm, tương đương khoảng 300 USD/người/năm. Mặc dù phần lớn số tiền này sẽ được chi tiêu cho các dịch vụ ở Anh, nhưng những người ủng hộ Brexit vẫn muốn nước Anh giữ lại tiền ở đất nước mình và quốc hội Anh là bên quyết định cách thức chi tiêu số tiền đó, thay vì EU.

T

heo đài ABC News, danh sách này bao gồm toàn bộ dân số hiện đang sinh sống tại bang Assam, miền Bắc Ấn Độ. Chính quyền sở tại cho biết tổng cộng 31,1 triệu người đã được ghi danh và công nhận là công dân chính thức, trong khi 1,9 triệu người bị gạch ra khỏi danh sách, trở thành người không quốc tịch và đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. "Toàn bộ quá trình cập nhật danh sách đăng ký công dân quốc gia đã được tiến hành có trọng tâm và minh bạch" - cơ quan đăng ký công dân thông báo. Động thái nói trên của New Delhi bị chỉ trích là nhằm cố tình trục xuất phe Hồi giáo thiểu số, đa số di cư từ quốc gia Bangladesh láng giềng. Được biết sau khi nghe tin mình bị loại khỏi danh sách, bà Sayera Begum, 60 tuổi, đã nhảy xuống giếng tự tử. "Bà ấy đã được kéo ra khỏi giếng và đưa đến bệnh viện nhưng rất tiếc là đã không qua khỏi" - một viên cảnh sát cho biết. Trong khi đó, ông Mijanur Rahman, 47 tuổi, chia sẻ ông rất lo lắng khi thấy tên vợ và con trai 10 tuổi trong danh sách. Ông nói đang chờ xem chính quyền sẽ làm gì tiếp theo và có đưa ra hỗ trợ nào hay không. Được biết đây là lần đầu tiên danh sách công dân tại bang Assam được cập nhật sau 68 năm. Nhà chức trách đã phải làm việc trong bốn năm, dựa trên danh

sách dân cư lần đầu được xây dựng từ năm 1951. Theo đó, nhà chức trách xác định danh tính công dân theo hệ thống gia đình, tham gia bầu cử và các văn bản chính thức khác của chính quyền trung ương. New Delhi và chính quyền bang Assam đã lên tiếng trấn an rằng những người bị loại khỏi danh sách công dân sẽ chưa bị xem là người ngoại quốc ngay lập tức. Họ có thể nộp đơn khiếu nại lên tòa án về các vấn đề người nước ngoài với thời hạn là 120 ngày. Nếu bị bác, những người này sẽ bị đưa vào các trung tâm giam giữ chờ trục xuất. Trước đó, bộ trưởng Bộ Nhà ở Ấn Độ đã lên tiếng cáo buộc những di dân ở Assam là "những kẻ xâm nhập" và "giòi bọ". Năm 2018, một bản thảo danh sách công dân chính thức được công bố với số lượng người bị mất tư cách công dân lên đến gần 4 triệu người. Một số người đã phản ứng bằng cách tháo chạy khỏi Assam hoặc thậm chí tự tử. Hiện bang này đang được đặt trong tình trạng báo động. Lực lượng cảnh sát đang chuẩn bị cho bất kỳ bạo lực nào nổ ra sau khi công bố danh sách. Với dân số gần 33 triệu người, chính quyền Ấn Độ từ lâu đã coi nạn nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh tại Assam là một vấn nạn tạo ra đe dọa về an ninh.


SOÁ 778 06/09/2019

17


18

SOÁ 778 06/09/2019

TIN THẾ GIỚI

TỶ PHÚ MURDOCH VÀ CUỘC LẬT ĐỔ THỦ TƯỚNG AUSTRALIA TRONG 2 NGÀY

N

gay giữa thương vụ sáp nhập quan trọng nhất trong sự nghiệp, tỷ phú Murdoch bị ngã trong chuyến du thuyền và phải chuyển tới bệnh viện ở Los Angeles đầu năm 2018. Các con của ông lần lượt đáp xuống Los Angeles, không biết cha mình có qua khỏi hay không. Elisabeth và chồng Keith Tyson bay đến từ London, James và Kathryn bay đến từ New York. Cuối cùng, cuộc phẫu thuật của ông Murdoch thành công và ông ổn định trở lại không lâu sau đó. Về sau, Murdoch nói đùa ông chỉ nhận ra mình nguy kịch khi thấy con cái đứng quanh giường bệnh. "Ông trùm" phải nằm dưỡng bệnh nhiều tháng, nhưng vẫn chỉ huy từ giường bệnh. Trong một email gửi cho các giám đốc cao cấp bị tiết lộ cho Vanity Fair, ông nói, “tôi vẫn sẽ điều hành - các anh vẫn sẽ thấy tôi qua email, điện thoại và tin nhắn”. Bình phục sau cú ngã, không từ bỏ ngai vàng Việc đàm phán để bán 21st Century Fox cho Disney vẫn tiếp tục. Nhưng Lachlan và James nhận ra họ phải làm quen với thực tế mới. Đối với James, vì không đảm bảo được chức vị ở Disney, và lo ngại văn hóa quá cứng nhắc và ổn định ở đó, ông quyết định không đi theo tập đoàn của gia đình để về với người chủ mới. Về phần Lachlan, ông sẽ thừa hưởng phần còn lại của đế chế Murdoch mà không bị em trai can thiệp. Đầu tháng 6/2018, trước khi thương vụ bán cho Disney hoàn tất, một tập đoàn khác đã vào cuộc. Comcast đề nghị trả 65 tỷ USD cho Murdoch để mua lại 21stCentury Fox, cao hơn đề nghị của Disney tới 12,6 tỷ USD. Murdoch không muốn bán hãng làm phim khổng lồ của ông cho Comcast, theo ba người biết về suy tính của ông. Ông thích Disney hơn vì nhiều lý do, một phần vì ông thích Robert Iger (Giám đốc điều hành của Disney) và coi Iger là lãnh đạo dám nghĩ dám làm, không ngại rủi ro. Đề nghị của Comcast cũng toàn tiền mặt và sẽ tạo gánh nặng về thuế cho Murdoch. Nhưng Murdoch thích bán đấu giá. Giờ đây, ông đã nhìn ra chiêu thức để vừa bán được giá cao lại vừa chọn được bên mua mà ông muốn. Lời đề nghị của Comcast cho phép Murdoch tăng giá bán cho Disney lên 71,3 tỷ USD. Khi ông Iger và cộng sự đưa đề nghị mua với mức giá mới đến cho Murdoch ở London, họ phải bay qua Ireland vì sợ Comcast theo dõi các máy bay riêng bay đến London từ Mỹ. Sau khi đã bình phục hẳn, ông Murdoch đến dự hội nghị truyền thông Allen & Company ở Sun Valley, bang Idaho, tháng 7/2018. Quay lại vị thế ông hoàng của đế chế truyền thông, ông tỏ ra hào hứng khi đứng cạnh Iger và Brian Roberts, Giám đốc điều hành của Comcast. Nhưng ông canh cánh nỗi lo mới: nếu Comcast đề nghị mức giá mua mới, ông lại phải trình đề nghị đó lên hội đồng quản trị xem xét, và hội đồng quản trị có thể sẽ chấp nhận. Ông không muốn tay đua mình yêu thích (Disney) thất bại trong cuộc đua này. Bộ Tư pháp Mỹ đã hóa giải nỗi lo đó cho ông. Cơ quan này đã kháng cáo lên tòa án

liên bang, ngăn không cho AT&T và Time Warner sáp nhập. Về lý thuyết, thương vụ này không liên quan gì đến Comcast, nhưng vì Comcast luôn bị các nhà quản lý “sờ gáy”, việc chính phủ mạnh tay chống vụ sáp nhập AT&T - Time Warner cho Murdoch cái cớ để chấp nhận lời chào mua của Disney: Comcast quá rủi ro. Không có bằng chứng cho thấy Bộ Tư pháp đã cân nhắc lợi ích của Murdoch trong quy trình ra quyết định. Nhưng kết quả cuối cùng, ông Murdoch đã thắng lớn, nhận thêm 20 tỷ USD và bán được công ty của mình cho bên mua mong muốn. Giá trị tài sản của riêng Murdoch đã tăng thêm 4 tỷ USD lên 18 tỷ USD. Sáu người con của ông sẽ nhận thêm 2 tỷ USD mỗi người. Lachlan và James còn được thêm 20 triệu USD cổ phiếu Disney cộng thêm những gói đền bù trị giá 70 triệu USD. Nhưng dường như không ai có được điều mà họ thực sự muốn. Murdoch hưởng lợi dưới thời Trump Các đế chế truyền thông lớn mạnh nhờ tầm nhìn và sự quyết đoán của lãnh đạo, và khả năng đoán biết ngành sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng đế chế truyền thông còn phụ thuộc một yếu tố tẻ nhạt hơn: quy định của chính phủ. Quan trọng hơn hết, chính việc thay đổi các hạn chế, sửa đổi luật lệ mới là điều biến công ty thành một đế chế. Những quyết định như vậy thường không minh bạch, là kết quả của một quá trình phân tích phức tạp, chủ quan, mà trên lý thuyết nhằm phục vụ “lợi ích công chúng”. Dưới thời Tổng thống Trump, những quyết định mang “lợi ích công chúng” này thường có lợi cho ông Murdoch. Time Warner - AT&T là ví dụ điển hình cho thấy sự phức tạp của việc chấp thuận các vụ sáp nhập. Những vụ mua bán như vậy, gọi là “sáp nhập dọc” giữa các công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau, hiếm khi bị chính phủ soi xét về chống độc quyền. Dẫu vậy, Bộ Tư pháp của chính quyền Trump vẫn nộp đơn kiện để chặn vụ mua bán - lần đầu tiên trong 40 năm chính phủ làm vậy. Người nộp đơn chống lại thương vụ này từ Bộ Tư pháp, Makan Delrahim, trước đó đã nói với báo chí rằng ông không thấy đây là “vấn đề nghiêm trọng về chống độc quyền”. Vậy mà khi thẩm phán liên bang từ chối vụ kiện của Bộ Tư pháp vì lý lẽ không đủ thuyết phục, chính phủ lại nộp đơn kháng cáo, vừa kịp thời điểm để khiến việc bán 21st Century Fox cho Comcast trở nên quá rủi ro, đúng như ông Murdoch mong muốn. Hiện nay, vụ kiện liên quan đến sáp nhập Time Warner AT&T đã kéo dài hơn hai năm. So với sáp nhập Time Warner - AT&T, thương vụ ông Murdoch bán công ty của mình cho Disney lại được chấp thuận một cách chóng vánh. Vụ sáp nhập “ngang” (cùng ngành) như vậy, giữa nhà làm phim lớn nhất và lớn thứ 3 của Hollywood, sẽ cho phép tập đoàn mới thế độc quyền gần như tuyệt đối để có thể tăng giá dịch vụ, gây ảnh hưởng tới người dùng. Những thương vụ như vậy thường được chính phủ soi xét rất kỹ, nhưng ở đây, Bộ

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

Tư pháp đã chấp thuận chỉ sau sáu tháng. Phía Fox nói chấp thuận nhanh là do chuẩn bị hồ sơ kỹ càng. Một thương vụ khác cũng thể hiện quy trình ra quyết định mập mờ và tác động lớn đến đế chế của ông Murdoch là khi tập đoàn truyền thông Sinclair đồng ý mua lại Tribune Media với giá 3,9 tỷ USD mùa xuân 2017. Ông Murdoch đã lo ngại vụ mua bán này vì sợ Sinclair phát triển quá nhanh và trở thành đối thủ cạnh tranh với Fox. Sinclair đã là công ty sở hữu các kênh truyền hình địa phương lớn nhất ở Mỹ. Các kênh này đều ủng hộ Trump và đưa tin tích cực về chiến dịch tranh cử của Trump, theo thỏa thuận cá nhân giữa Jared Kushner, con rể của tổng thống và Chủ tịch Sinclair David Smith. Nếu Sinclair mua lại Tribune, thương hiệu đang hiện diện trong 39% hộ gia đình Mỹ, Sinclair sẽ vươn tới hơn 70% người Mỹ. Tribune cũng sở hữu WGN, kênh truyền hình đã vươn tới 80 triệu gia đình và có thể dễ dàng được biến thành hệ thống truyền hình cánh hữu trên toàn quốc, cạnh tranh trực tiếp với Fox. Ông Murdoch cũng lo ngại khả năng Sinclair chiêu mộ ngôi sao dẫn chương trình Bill O’Reilly của Fox. Sinclair cũng không thiếu quan hệ ở Washington, quen biết không chỉ Tổng thống Trump mà còn cả Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Ajit Pai. Ông Pai đã xuất hiện trong kỳ nghỉ dành riêng cho các giám đốc của Sinclair tại khách sạn Four Seasons ở Baltimore, theo Politico. Khi lên làm chủ tịch FCC năm 2017, ông gần như đã bật đèn xanh cho thương vụ Sinclair bằng cách nới lỏng giới hạn về số đài truyền hình mà một công ty có thể sở hữu. Chuyện này mờ ám đến mức thanh tra FCC vào cuộc điều tra quan hệ giữa ông Pai và Sinclair. Nhưng đến hè 2018, ông Pai lại chặn vụ mua bán vì “lo ngại nghiêm trọng” khiến các quan chức của Sinclair bị sốc. Đó là ví dụ nữa cho thấy quyết định của chính phủ trở thành vận may cho Murdoch. Thanh tra không tìm ra sai phạm nào của ông Pai, nhưng cũng không làm sáng tỏ hết

những hoài nghi về sự nhúng tay của Fox. Chẳng hạn, cuộc nói chuyện giữa Pai và Jared Kushner ngay trước khi vụ mua bán trên được công bố. Lật đổ thủ tướng Australia chỉ mất 2 ngày Giữa tháng 8/2018, Lachlan Murdoch bước ra khỏi chiếc máy bay Gulfstream G550 trong chiếc áo sơ mi và quần jeans rồi leo lên chiếc Range Rover màu đen đang chờ trên đường băng. Các tay săn ảnh Australia cũng đợi ở đó. Cả Lachlan và cha đều đến Australia để dự một buổi trao giải của công ty, nhưng họ còn có một kế hoạch tham vọng khác. Chỉ một ngày sau khi đến Australia, Lachlan mời một nhóm nhỏ nhân viên và quản lý Sky đến biệt thự trị giá 16 triệu USD của ông ở Sydney. Trên sóng của Sky giờ đây chuyên rao giảng tư tưởng cực hữu, và trở thành một thế lực trên chính trường Australia. Tuy ở Mỹ, Fox News bị đa số người dân các thành phố như Washington và New York chê bai, Sky lại chiếm được thị phần ở thủ đô Canberra của Australia. Kênh truyền hình này cũng đang hoàn tất thương vụ sẽ giúp Sky áp đảo thị phần vùng nông thôn Australia. Sky là bản sao của Fox News ở Australia, luôn bám vào đề tài chủng tộc, tôn giáo và phủ nhận biến đổi khí hậu. Mỗi tối, MC và khách mời của Sky đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của khán giả, đả kích từ báo chí chính thống đến người xin tị nạn, bao gồm người Hồi giáo từ Indonesia và Malaysia. Trước khi Lachlan đến, một kênh của ông đã mời Blair Cottrell, lãnh đạo chủ nghĩa phát xít mới ở Australia, mới bị phạt vì “gây thù ghét người Hồi giáo”. Cottrell kêu gọi người Australia “hãy lấy lại bản sắc truyền thống người Australia” và giới hạn nhập cư chỉ cho những ai “không quá khác biệt về văn hóa so với chúng ta”, như nông dân Nam Phi. Tuy nhiên, nhà đài đã không phản biện hay đặt câu hỏi trước những lời lẽ đó. Với các nhân viên Sky ngồi trong phòng khách, Lachlan đặt câu hỏi “các anh nghĩ


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

Ly Thanh Tran pharmacienne inc 12325 boul. Rolland Montréal, Qc, H1G 6A6 Sur rendez vous : Tel. 514-325-3133 Fax: 514-325-3139 Stationnement gratuit

nhiệm ông Turnbull. Chính trị Australia rơi vào khủng hoảng, tạo ra màn kịch mà Sky Australia khai thác suốt 24 giờ, khiến lượng khán giả tăng kỷ lục. Ông Murdoch phủ nhận liên quan đến vụ “đảo chính” nội bộ này. Khó tách bạch các nguyên nhân khiến Murdoch lật đổ Turnbull, trong các lý do về cá nhân, tư tưởng hay tài chính. Ông Turnbull đã đánh bại Tony Abbott, bạn của Murdoch, những năm trước đó. Chính sách của ông Turnbull không được lòng Murdoch, như việc xây dựng mạng băng thông rộng toàn quốc. Một mạng Internet toàn quốc như vậy sẽ đe dọa trực tiếp đến mảng kinh doanh truyền hình cáp đang nở rộ của Murdoch, vì sẽ cho các hãng truyền hình theo nhu cầu như Netflix cách kết nối trực tiếp, giá rẻ tới các gia đình Australia. Các tờ báo mà ông Murdoch không sở hữu cho rằng việc lật đổ ông Turnbull là “cuộc đảo chính” do Murdoch giật dây. Kevin Rudd, cựu thủ tướng cũng bị nhà Murdoch lật đổ vài năm trước, đã nói Murdoch là “khối u nguy hiểm nhất của nền dân chủ Australia”. Người thay thế Turnbull, chính trị gia cánh hữu dân tộc chủ nghĩa Scott Morrison, nhanh chóng tỏ ra thân Trump. Trước cuộc bầu cử tháng 5 ở Australia, ông Morrison nhanh chóng đặt cược vận mệnh đảng mình bằng cách tỏ ra cứng rắn với người nhập cư, một lập trường đầy chia rẽ. Giọng điệu đó đúng với giọng điệu trên sóng của Sky. Chẳng hạn, khách mời Andrew Bolt cảnh báo người nhập cư sẽ “xâm chiếm” và nói “chúng ta có nguy cơ nhập khẩu các xung đột sắc tộc và tôn giáo, thậm chí khủng bố”, trong khi màn hình hiện ra các hình ảnh thể hiện tương lai giả tưởng của Australia: hàng dài người Hồi giáo trên phố, cùng cúi đầu về hướng Mecca. Sky cũng “tổng công kích” đảng Lao động đối lập trong khung giờ vàng khi họ tìm cách thông qua luật cho phép bác sĩ chuyển di dân từ các trại giam giữ ở đảo Nauru và Manus sang các bệnh viện ở đất liền để điều trị.

Pharmacie Ly Thanh Tran inc 5836 boul. Monk Montréal, Qc, H4E 3H3 Sur rendez vous : Tel. 514-325-3133 Fax: 514-761-3425 Pas de service de prélèvements sanguins

19

TỶ PHÚ WARREN BUFFETT VỪA BƯỚC SANG TUỔI 89 VÀ ĐÂY LÀ 6 ĐIỀU ĐÃ LÀM NÊN CON NGƯỜI THIÊN TÀI NÀY

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

Malcolm có sống sót không?”. Malcolm ở đây là Malcolm Turnbull, Thủ tướng theo đường lối ôn hòa của Australia mới nhậm chức vài năm. Bên trong chính phủ, ông đang vấp phải phản đối từ nhóm cánh hữu bức xúc vì kế hoạch đưa Australia vào hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ai làm việc với nhà Murdoch đều biết gia đình này luôn rất ẩn ý. Thậm chí họ có thể nói bóng gió mong muốn của mình qua một tweet, hay một câu hỏi, và các giám đốc, biên tập viên thời sự dưới quyền họ đều sẽ hiểu. Trong những ngày sau đó, dẫn chương trình của Sky Australia và các tờ báo của Murdoch bắt tay vào việc lật đổ ông Turnbull. Alan Jones, MC bảo thủ, đã kêu gọi đảng của ông Turnbull “nổi dậy”. Vài ngày sau, tờ Daily Telegraph, tờ báo lớn của Murdoch ở Sydney, đưa tin một thay đổi về lãnh đạo đang chuẩn bị xảy ra. Andrew Bolt, cây viết bình luận của Murdoch từng bị kết tội vi phạm Luật Phân biệt Chủng tộc của Australia, nói với khán giả “uy tín của Turnbull đã tan biến, quyền uy đã mất hết”. Không lâu sau, tờ The Australian tuyên bố Turnbull là “chỉ còn là xác không hồn”. Ông Turnbull cũng phát hiện ra kế hoạch công kích mình là chiến dịch có tổ chức. Một cố vấn cao cấp đã nhắn tin trực tiếp cho các giám đốc truyền hình của Murdoch. Ông Turnbull cũng nghe nói Rupert Murdoch đã phật ý vì ông không liên lạc khi Murdoch đến Australia, theo ba cựu quan chức dưới quyền Turnbull. Chánh văn phòng của Turnbull đã cố gắng hẹn gặp ông Murdoch, và giờ đây ông vẫn cố hẹn bằng được. Cuối cùng họ cũng liên hệ được, và ông Turnbull yêu cầu ông Murdoch hãy ngưng chiến dịch công kích. “Tôi mệt rồi, để tôi thử nói chuyện với Lachlan”, ông Murdoch nói. Thông qua một người phát ngôn, ông Murdoch phủ nhận mình phật ý vì Turnbull không liên lạc. Hai ngày sau, các đối thủ cánh hữu khởi xướng cuộc bỏ phiếu nội bộ đảng và bãi

SOÁ 778 06/09/2019

Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway – tỷ phú tự thân Warren Buffett đã bước sang tuổi 89 vào thứ sáu ngày 30 tháng 8. Hãy cùng khám phá những điều quan trọng nhất ông chia sẻ. Kết hôn với đúng người Giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Warren Buffett đã sở hữu khối tài sản khổng lồ từ việc đầu tư thông minh. Nhưng nếu bạn hỏi tỷ phú tự lập về quyết định quan trọng nhất mà ông từng đưa ra, thì câu trả lời không bao giờ liên quan đến tài chính hay những khoản đầu tư của ông. Trong bộ phim tài liệu năm 2017 của HBO, tỷ phú Warren Buffett - huyền thoại đầu tư nói rằng quyết định lớn nhất của cuộc đời là chọn người bạn đời để kết hôn. Ông chia sẻ: "Cuộc đời tôi có hai bước ngoặt lớn: một là khi tôi được sinh ra và điều thứ hai là khi tôi gặp Susan, người vợ đầu của tôi đã mất vào năm 2004 vì một cơn đột quỵ. Tôi không biết sẽ như thế nào nếu sống thiếu cô ấy. Cô ấy không chỉ là một người vợ, cô ấy còn là người thầy vĩ đại của tôi. Tôi vốn là người rất dễ mất cân bằng nhưng cho đến khi gặp cô ấy, Susan đã giúp tôi thay đổi". "Bạn sẽ muốn sánh vai với người mà bạn muốn trở thành" ông nói trong cuộc trò chuyện với người bạn lâu năm của mình – Bill Gates. "Tôi không hề nói quá về tầm quan trọng của người bạn đời, cho tới thời điểm hiện tại, họ là người quan trọng nhất". Tại cuộc họp thường niên năm 2009 của Berkshire Hathaway, Warren Buffett

cho hay: "Kết hôn đúng người sẽ tạo ra nhiều sự khác biệt trong cuộc sống của bạn. Nó sẽ thay đổi nguyện vọng, thay đổi tất cả mọi thứ của bạn". Đầu tư cho chính bản thân bạn Tỷ phú Warren Buffett đã từng nói: "Đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này". "Đầu tiên, hãy học cách giao tiếp trực tiếp và trên giấy tốt hơn. Điều đó sẽ tăng giá trị của bạn lên ít nhất 50%. Thứ hai là cần phải có tư duy chấp nhận rủi ro và không sợ thất bại. Dù sao thì bạn cũng sẽ có những bài học quý giá, bất kể thành công hay không". Điều cuối cùng, hãy chăm sóc tâm hồn và cơ thể của mình, đặc biệt là khi bạn còn trẻ. Để minh họa cho lời khuyên một cách đơn giản nhất, ông nói: "Hãy đề nghị tôi mua cho bạn một chiếc xe bạn vẫn hằng mơ. Bạn có thể chọn ra bất kỳ chiếc xe nào bạn muốn. Sau đó khi bạn ra khỏi lớp chiều nay, chiếc xe đó sẽ đợi bạn ở nhà. Và đó là chiếc xe duy nhất bạn sẽ có được trong cả cuộc đời. Bây giờ hãy nghĩ xem bạn sẽ đối xử với chiếc xe đó như thế nào? Bạn có thể sẽ đọc hướng dẫn sử dụng bốn lần trước khi lái. Bạn sẽ để nó trong gara, bảo vệ chiếc xe mọi lúc, thay dầu thường xuyên, nhiều gấp đôi so với lịch

Adam Leung & Ly Thanh Tran pharmaciens

Pharmacie Ly Thanh Tran & Adam Leung

3981 rue Hochelaga Montréal, Qc, H1W 1K2 Sur rendez vous :

2680 rue Lacordaire Montréal, Qc, H1N 2M4 Sur rendez vous :

Tel. 514-325-3133 Fax : 514-254-3535

Tel. 514-325-3133 Fax : 514- 259-9327

Nos pharmacies sont heureuses de vous offrir les services infirmiers Prélèvements sanguins Vaccination antigrippale Vaccination en entreprise Vaccination enfants et adultes

Consultation santé voyage Contraception ITSS Cessation tabagique Soins des plaies Retrait des points de suture et d’agrafes Prescription des pansements Injections des médicaments Enseignement des techniques d’injections Soins des nausées et vomissements des femmes enceintes Lavage des oreilles (prescription non requise) Tests de glycémie et de cholestérol Suivi personnalisé de diabète et des maladies chroniques

Veuillez nous télécopier ou envoyer par courriel vos prescriptions de prises de sang avant la prise de rendez-vous :

tramphoinfirmiere@gmail.com , Fax virtuel: 514-666-1155


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 778 06/09/2019

bảo dưỡng. Nếu chiếc xe có ít rỉ sét, bạn sẽ sửa ngay lập tức để vết rỉ không lan rộng, bởi vì bạn biết rằng cái xe phải sống thọ cùng mình đến hết đời...". Ưu tiên của bạn với chiếc xe chính xác là sự ưu tiên bạn cần có với trí tuệ và cơ thể mình. Nói cách khác, cách bạn đối xử với chiếc xe duy nhất đời mình, không khác gì cách bạn đối xử với cơ thể - Buffet nói. "Bạn sẽ chỉ có một tâm trí và một cơ thể cho đến hết đời. Nếu không chăm sóc chúng khi bạn còn trẻ, bạn sẽ giống như chiếc xe đi trong mưa đá và bị rỉ sét. Nếu bây giờ bạn không chăm chút cho chính mình, khi tới 40, 50 tuổi, bạn sẽ giống như chiếc xe không thể đi đâu được", ông nhấn mạnh. Chơi với người giỏi hơn bạn "Bạn sẽ đi theo hướng của những người mình giao thiệp cùng", Buffett cho biết, "Vì thế, chơi với những người giỏi hơn là điều rất quan trọng". Bill Gates và Warren Buffett đã là bạn bè 26 năm qua. Hai tỷ phú thường xuyên bàn luận về các tin tức và xu hướng trong ngành, cũng như dành thời gian gặp gỡ và tìm ra ý tưởng từ nhau. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi cả hai đều đồng ý rằng việc bạn dành thời gian cho ai là rất quan trọng. Nếu chọn đúng nhóm, bạn có thể tự thúc đẩy bản thân hoàn thành những mục tiêu nghề nghiệp lớn hơn, Gates và Buffett cho biết trong một buổi trò chuyện tại New York gần đây.

Làm việc với người bạn yêu mến Nếu dành quá nhiều thì giờ với họ ở nơi làm việc, bạn đang lãng phí thời gian. Không chỉ làm việc mình thích, bạn còn phải làm việc với người mà mình có cảm tình! Muốn đạt được điều đó, một trong những việc quan trọng là bạn nên làm điều mình thích trong suốt cuộc đời. Hãy kết giao với những người bạn có cảm tình. "Tôi chỉ làm việc với người tôi quý mến. Nếu có thể kiếm 100 triệu USD mà phải hợp tác với một người khiến mình lộn ruột, tôi thà không làm còn hơn. Cuộc sống của chúng ta quá ngắn để làm việc cùng và làm việc cho những người mà ta không ưa" ông chia sẻ. Bỏ qua những lời đồn đoán Đầu tư đôi khi là dựa theo cảm xúc. Và điều đó không giúp ích gì khi bạn có thể làm tốt hơn bằng cách theo dõi tin tức và xem xét sàn chứng khoán. Nhưng không ai có thể chắc chắn cách mà thị trường tài chính biến chuyển, vì thế bạn không nên nghe và tin vào dự đoán của người khác. "Chiến lược tốt nhất kể cả khi thị trường đang tăng mạnh là giữ cái đầu lạnh và tiếp tục xem xét các khả năng có thể xảy đến" Warren Buffett chia sẻ. Tiền không phải thước đo đánh giá sự thành công

MINH CHINH HOANG

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø $199+Thueá

Buffett luôn là một trong những người giàu nhất thế giới, nhưng ông không sử dụng sự giàu có như một thước đo thành công. Với ông, khi ăn trưa tại nhà hàng McDonald cùng với người bạn tâm giao Bill Gates, khi ông dành thời gian với gia đình hoặc khi giải quyết công việc kinh doanh cùng với trợ thủ đắc lực Charlie Munger là cách ông duy trì các mối quan hệ và xây dựng tình hữu nghị. Đó là thành công lớn nhất trong cuộc đời của ông. Bên cạnh đó, Bill Gates cũng đã viết một bài chia sẻ trên mạng xã hội về người bạn tri kỉ: "Warren Buffett luôn nói rằng định nghĩa của sự thành công là khi có thật nhiều người thân thiết và yêu thương bạn". Warren Buffett không bao giờ coi tiền bạc là điều đem lại hạnh phúc. Giá trị và nhân cách của con người cũng không được nhận định thông qua tiền bạc, của cải vật chất.

RE/MAX Alliance

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

Cell: (514) 712-8888 Email: minh.realty@gmail.com

Me DANIEL HOANG Notaire - Chương khế

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

NEW LISTING

MONTREAL SEMI-DETACHED BUNGALOW SƯỞI ĐIỆN, KHỔ NHÀ 31X38. GIÁ $329,000

ST-LEONARD BIG SIZE 5 PLEX, SƯỞI ĐIỆN, LỢI TỨC CAO. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

LE PLATEAU 6 APTS, NHÀ TOÀN BỘ SỬA MỚI, THU NHẬP CAO TRÊN 100,000$/NĂM. GỌI CHÍNH 514-712-8888

LAVAL SPLIT LEVEL, KHU YÊN TĨNH, VƯỜN RỘNG, KHỔ NHÀ TO. 5 PHÚT LÁI XE TỚI MONTREAL.

ST-LEONARD DUPLEX SƯỞI ĐIỆN, KHỎ NHÀ LỚN 32X41. MÁY NHÀ, BATHROOM MỚI.

MONTREAL 6 PLEX SƯỞI ĐIỆN, CÓ TIỆM NAIL ĐÃ HOẠT ĐỘNG TỪ RẤT LÂU.

ST-LEONARD DUPLEX, SƯỞI ĐIỆN, NHÀ TOÀN BỘ SỬA MỚI.

BROSSARD CONDO RỘNG, 2 PHÒNG NGỦ, PARKING BÊN TRONG, CONDO FEE THAO. GIÁ $205,000

MONTREAL TRIPLEX SƯỞI ĐIỆN, GARAGE. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ . MÁI NHÀ MỚI. GIÁ $399,000

TIỆM NAIL ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT, CẦN SANG LẠI. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888

Chính bản thân Warren Buffett đã nói với các sinh viên MBA trong cuộc trò chuyện vào năm 2008, bí mật về thành công và hạnh phúc của ông thật sự không giống như nhiều người tưởng tượng: "Có thật nhiều tiền chưa chắc sẽ hạnh phúc nhưng được trao yêu thương vô điều kiện là lợi ích lớn nhất mà bạn có được. Nếu trao đi yêu thương thì bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng nếu bạn chỉ giữ nó cho riêng mình thì nó sẽ biến mất, và bạn cũng không nhận được bất thứ điều gì từ người khác. Đó là điều kì điệu vô cùng. Chúng ta chỉ cần cho đi và sẽ nhận lại gấp 10 lần". Người có nhiều tiền sẽ mua được nhiều thứ giá trị nhất, nhưng họ sẽ không mua được chân tình thật sự. Tình yêu thương là thứ không thể trao đổi bằng tiền bạc, của cải. Cách duy nhất là hãy cho đi yêu thương và bạn sẽ được nhận lại hơn rất nhiều lần.

Email: hoang.notaire@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi ***

NEW LISTING

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

MONTREAL BUNGALOW BASEMENT FINISHED. 2 BẾP, 5 PHÒNG NGỦ. PARKING ĐẬU 3 XE. THÀNH PHỐ ĐỊNH GIÁ $356000, CẦN BÁN GẤP $309000+THƯƠNG LƯỢNG

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

MONTREAL DUPLEX ĐỘC LẬP, SƯỞI ĐIỆN, BASEMENT FINISHED. GIÁ $360,000

SEMI-COMMERCIAL DUPLEX, TRUNG TÂM THÀNH PHỐ GRANDY. GIÁ $258,000+ THƯƠNG LƯỢNG

APARTMENT CPARTMENT CHO THUÊ DUPLEX Ở CẢ 2 TẦNG, 3.5 BÊN CẠNH CHO THUÊ 725$

AHUNSTIC BIỆT THỰ SANG TRỌNG ĐỘC LẬP. KHU VỰC TỐT. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ. NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888


SOÁ 778 06/09/2019

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

VÕ SƯ ĐÁNH VỢ NHẬP VIỆN GÂY PHẪN NỘ Một video lan truyền trên mạng xã hội hôm 27/8 cảnh chồng đánh vợ túi bụi khi chị này đang ôm con nhỏ khiến dư luận Việt Nam phẫn nộ.

21

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9

GIÔØ LAØM VIEÄC Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm

Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

Bún Việt

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

1. 2. 3. 4.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún vịt

5. Bún mắm đồ biển (mới) 6. Bún ốc chả mực 7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) Tel.:

514.725.0007

Tiệm trên đường Saint Hubert đang đóng cửa vì lý do sửa chữa

Coiffure 688 Jarry Est

Montréal (QC) - H2A1V9

(514)245-8110 (514)903-6499

N

gười chồng sau đó được xác định là võ sư Nguyễn Xuân Vinh, 32 tuổi. Vợ chị Vũ Thị Thu L., 27 tuổi. Đứa trẻ chị L. bế khi bị đánh là con thứ hai mới 2 tháng tuổi của họ. Ông Nguyễn Xuân Vinh sau đó thừa nhận "có tát vợ vài cái" và việc đánh vợ khi hai vợ chồng cãi cọ là "chuyện bình thường, không có gì phải ầm ĩ', theo truyền thông Việt Nam. Nguyên nhân vụ bạo hành được cho là do chị L. chuyển ti vi mà không hỏi ý kiến chồng. Chị Vũ Thị H. (chị gái của chị L) cho hay sau khi xem lại clip do camera trong nhà ghi lại thì thấy em gái mình bị đánh trong suốt một tiếng đồng hồ và 'cả hai mẹ con đều bị ngã'. Chị L. đã phải nhập viện trong đêm 27/8 và gia đình cho hay các bác sỹ nghi chị bị chấn thương sọ não. Theo chia sẻ của chị L.với báo Công an Nhân dân, đây không phải lần đầu chị bị bạo hành. Chị nói lần này chị quyết định báo công an để pháp luật xử lý chứ không nhẫn nhịn chịu đựng như các lần trước. Đại diện công an phường Thạch Bàn, Quận Long Biên xác nhận đã nắm được thông tin vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ. Trong khi đó, Võ sư Đinh Trọng Thủy, Phó ban chuyên môn Hội Võ thuật Hà Nội nói với báo Lao Động rằng không thể gọi Nguyễn Xuân Vinh là võ sư vì người luyện võ "đến nơi đến chốn" sẽ "không còn cáu giận, nhất là với những người thân của mình". 'Con trẻ bị ảnh hưởng' Bà Lã Linh Nga, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Tâm lý Giáo dục, Hà Nội, nói với Vietnamnet rằng những cảnh bạo lực gia đình có thể gây ảnh hưởng tâm lý trẻ. Bà Nga cho hay trẻ phải chứng kiến cảnh bạo hành thường thu mình lại, dễ kích động, khó thực hiện theo yêu cầu của người lớn, học tập kém dần. Trẻ cũng có thể 'tái hiện' các cảnh đã chứng kiến sau khi trưởng thành, ví dụ như thu mình lại như mẹ hoặc hung bạo như bố. Trẻ cũng kém thích ứng với các khó khăn của xã hội. Người phát hiện bạo lực gia đình phải

báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc UBND xã hoặc người đứng đầu cộng đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực (Khoản 1 Điều 18, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình) Bà Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, thì nói trẻ có thể không nhớ hành vi bố đánh mẹ do còn quá nhỏ nhưng vẫn có thể bị ảnh hưởng tâm lý khi môi trường sống xung quanh bất an. "Trẻ có thể bị trầm cảm ở thời điểm sơ sinh như hay khóc, ngủ không tốt. Sau này khi trưởng thành trẻ có thể trở nên yếu đuối. Vì vậy môi trường giáo dục trong gia đình rất quan trọng," bà Hương nói. Còn theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính pháp, Hà Nội, tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi đánh vợ mà người bạo hành có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bạo lực gia đình đang có chiều hướng gia tăng tại Việt Nam, theo báo Nhân Dân. Theo điều tra mới nhất của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tỷ lệ nữ giới bị bạo hành tinh thần là 47,2%, bạo hành thể chất là 7,3%, bạo hành tình dục là 4,2%, bạo lực về kinh tế là 1,8%. Mạng xã hội nói gì? Facebooker Nguyễn Hoàng Anh: Trách nhiệm gia đình ở đâu? Theo bà N., con gái bà và người chồng hiện tại quen nhau lúc còn đi học, sau đó thì kết hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm, cũng là chừng ấy thời gian con gái bà nhiều lần bị người chồng vũ phu đánh đập, bạo hành, chửi bới. "Gia đình chúng tôi cũng khuyên con chịu đựng vì hai người con nhỏ, để hai cháu còn có bố có mẹ, không hay gì chuyện bỏ nhau". Đành rằng vợ chồng bỏ nhau cần suy xét kỹ nhưng vũ lực có hệ thống là không thể chấp nhận! Ngọc Trinh Đường: Cái loại võ sư gì mà lại đi đánh phụ nữ như này? Nhất là trên tay người ta vẫn bế đứa con vài tháng tuổi! Chả biết đúng sai như thế nào. Loại đàn ông tung cước đi đánh đàn bà yếu thế hơn mình đúng là hèn hạ! Lâm Ngân Mai: Càng giỏi võ đạo càng không đánh người! Tiên Loan: Vợ mới sinh thế kia mà đánh là sai 100% không bàn cãi.. thú tính chứ gì nữa..

Coiffure unisex - Maquillage Cắt uốn tóc theo phong cách trẻ trung. Đặc biệt Duỗi thẳng vĩnh viễn Nhuộm màu, mèches hợp từng lứa tuổi Hấp dầu trị tóc khô cháy Bới tóc trang điểm dạ tiệc

Cắt tóc Nam Cắt tóc Nữ Duỗi thẳng

Cắt uốn Nhuộm Uốn style

GIỜ MỞ CỬA Thứ 2 đến Thứ 7: 10am - 6pm Chủ Nhật: 12:30pm - 6pm Thứ 3: nghỉ

- Đức Kính Mời -

St. Laurent Adult Education Centre 514-337-3856 www.slaec.ca

KHOÁ HỌC MÙA THU

NGÀY 28 THÁNG 8 2019 ĐẾN 28 THÁNG 11 2019 LỚP ANH VĂN CƠ BẢN BAN NGÀY Thứ hai - Thứ sáu. Từ 8:30am đến 12:30pm NGÀY GHI TÊN 26 tháng 8 và 4,11,18 tháng 9 TỪ 9:00am đến 11:30am LỚP ANH VĂN & PHÁP VĂN CƠ BẢN BUỔI CHIỀU Thứ hai - thứ năm. Từ 5:30pm đến 9:30pm NGÀY GHI TÊN 29 tháng 8 và 4,11,18 tháng 9 TỪ 5:00pm đến 7:30pm

ĐỊA CHỈ 950 Rue Fraser, Saint-Laurent, QC H4M 1Z6 Bạn cần hoàn thành bằng tốt nghiệp trung học? Bạn muốn tham gia vào một giao dịch? CEGEP và Đại học? Chúng tôi cung cấp các khóa học để phù hợp với mục tiêu CỦA BẠN! ĐĂNG KÝ HỌC 29 tháng 8 TỪ 9:00am đến 11:30am

KIỂM TRA XÁC NHẬN 26 tháng 8

ĐỊA CHỈ HỌC TẬP 2405 Place Lafortune West Saint-Laurent, QC H4M 1A7


22

SOÁ 778 06/09/2019

TIN VIỆT NAM

CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI CÓ THỰC SỰ KHIẾN TQ MẤT 3 TRIỆU VIỆC LÀM? T

ổng thống Trump nói ba triệu công ăn việc làm đã bị mất đi ở Trung Quốc do hậu quả của cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Sự thật là, mặc dù các ước tính về số lượng việc làm của Trung Quốc khá khác biệt, nhưng nhìn chung các nhà phân tích không đồng ý với tuyên bố của ông Trump. Khi được hỏi, Nhà Trắng đã chỉ chúng tôi đến một cuộc khảo sát, nhưng nó cũng đưa ra một con số thấp hơn. Trong năm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã áp đặt thuế quan lên hàng hóa trị giá hàng tỷ đôla của nhau. Ông Trump cáo buộc Bắc Kinh về cách giao dịch không công bằng và đánh cắp tài sản trí tuệ. "Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề trong những tháng qua", ông Trump nói tại Hội nghị thượng đỉnh G7 gần đây. "Họ đã bị mất ba triệu việc làm và sắp tới đây sẽ còn mất nhiều hơn nữa." Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Trump khoe khoang về thiệt hại mà cuộc chiến thương mại đã gây ra cho Trung Quốc. "Họ đã mất hai triệu rưỡi việc làm trong một khoảng thời gian rất ngắn", ông nói tuần trước. Trước hết, chúng ta hãy nhìn vào nơi mà Tổng thống Trump lấy ra con số này. Văn phòng báo chí Nhà Trắng đã trả lời câu hỏi của chúng tôi bằng cách gửi đường dẫn đến một bài báo do tờ South China Morning Post, có trụ sở tại Hong Kong, đăng vào tháng 7. Bài viết này trích dẫn một bản tường trình từ một ngân hàng đầu tư Trung

Quốc, China International Capital Corp (CICC), ước tính rằng thiệt hại việc làm liên quan đến cuộc chiến thương mại trong lĩnh vực sản xuất lên tới 1,9 triệu trong khoảng thời gian từ tháng 7/2018 đến tháng 5/2019. Khi bị gặng hỏi, người phát ngôn của ông Trump cho biết cuộc khảo sát của CICC không bao gồm dữ liệu sau tháng 5, khi đã có sự gia tăng đáng kể về mức thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, không có lời giải thích nào được đưa ra về việc con số ba triệu - hay 2,5 triệu một tuần trước đó - có nguồn gốc từ đâu. Nguồn tin cũng đã liên lạc với Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, nhưng chưa nhận được phản hồi. Tình trạng việc làm ở Trung Quốc ra sao? Trung Quốc không có dữ liệu chính thức nào về tổn thất việc làm do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gây ra, nhưng các cuộc điều tra kinh tế được thực hiện bởi hai ngân hàng Trung Quốc cho thấy cuộc chiến thương mại đã ảnh hưởng từ 1,2 đến 1,9 triệu việc làm trong lĩnh vực công nghiệp. Trong khi việc áp thuế đã tác động đến mức sản xuất của Trung Quốc, còn có những lý do khác khiến công việc bị mất đi. "Có thể biết được sự suy giảm công việc là đến đâu nhưng vấn đề là - nguyên nhân là gì?" Mary Lovely thuộc Viện kinh tế quốc tế Peterson, một viện nghiên cứu có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết. "Rất khó để thiết lập hệ nhân quả cho

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét tình trạng giảm công ăn việc làm," Mary Lovely nói. Mất việc làm trong ngành sản xuất đã một phần trở thành xu hướng dài hạn tại Trung Quốc khi nước này hướng tới một nền kinh tế dựa trên dịch vụ nhiều hơn, với việc tạo ra việc làm trong các ngành tài chính và công nghệ, và quá trình chuyển đổi này bắt đầu ngay cả trước khi cuộc chiến thương mại bắt đầu. Vì vậy, tổn thất trong lĩnh vực công nghiệp cần phải được cân bằng với lợi nhuận ở những nơi khác trên toàn nền kinh tế. Lãnh vực sản xuất của Trung Quốc cũng phải đối mặt với áp lực từ các nước trong vùng có giá lao động rẻ hơn. Chính phủ Trung Quốc cũng đã có một nỗ lực đặc biệt để tăng việc làm ở những khu vực thành thị. "Các dịch vụ Đô thị đã thu hút phần lớn lao động từ các nhà máy bị đóng cửa," Dan Wang, nhà phân tích kinh tế Trung Quốc tại Đơn vị Tình báo Kinh tế ở Bắc Kinh cho biết.

Cũng có sự di cư ngược từ các tỉnh ven biển trở về quê nhà của công nhân như An Huy, Tứ Xuyên và Hà Nam, nơi các ngành công nghiệp địa phương đang phát triển. Tổng lực lượng lao động của Trung Quốc năm 2018 là 788 triệu, theo Ngân hàng Thế giới. Vì vậy, việc mất mát hai triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất trong năm qua sẽ chỉ chiếm 0,25% tổng lực lao động. Thất nghiệp chung của cả nước năm 2018 - theo thống kê chính thức của chính phủ Trung Quốc - là 3,8%, mức thấp nhất kể từ 2002. Nhưng sự can thiệp của Tổng thống Trump đến vào thời điểm giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chú ý hơn đến thị trường việc làm - một dấu hiệu chính về hoạt động của Đảng. Vào tháng 7, cơ quan có thẩm quyền quyết định hàng đầu, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết họ đã đặt việc làm là một trong những ưu tiên hàng đầu.


TIN VIỆT NAM

VACANCES PHÉNIX Đặt vé trên mạng thuận tiện hơn! Kiểm tra trong web của chúng tôi để biết thêm những ngày khởi hành

www.vacancesphoenix.com

SOÁ 778 06/09/2019

450 466-5888 / 1 888 874-3649 Giờ mở cửa: thứ Hai đến thứ Sáu 10am - 6pm / thứ bảy và chủ nhật: 10am - 5pm m tours@vacancesphoenix.com Titulaire d’un permis du Québec: 703421 8200, boul. Taschereau, suite 1392, Brossard, QC J4X 2S6

Mont-Tremblant 1 ngày Khởi hành vào thứ Tư / thứ Bảy / Chủ nhật từ 18 tháng 9 đến 16 tháng 10

Vé máy bay

Bắt đầu từ

9.

99$

Khởi hành tháng 09 2019

người

Nhiều bao trọn gói hơn ở Canada Mới

Cantons-de-l’Est 1 ngày

mỗi Thứ Năm / Thứ Bảy / Chủ Nhật từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 17 tháng 10

9.99$

Bắt đầu từ phòng 4 người

Ville de Québec 1 ngày

Khởi hành vào thứ bảy hàng tuần trong tháng 9 và tháng 10

Ottawa 1 ngày

Khởi hành vào mỗi Chủ nhật trong tháng 9 và tháng 10

Bắt đầu từ người Bắt đầu từ người

Bắt đầu từ phòng 4 người

Toronto et chutes du Niagara 3 ngày

Bắt đầu từ phòng 4 người

Khởi hành vào 7/14/21/28 tháng 9, 05/12/19/26 tháng 10

Conte d’automne à Charlevoix 2 ngày Khởi hành vào 21/28 tháng 9, 05/12 tháng 10

Bắt đầu từ

49.99$ 99.99$ 159.99$ 199.99$

Boston & Rhode Island 3 ngày

Khởi hành vào 13/27 tháng 9, 11/12/25 tháng 10

New York visite guidée 4 ngày

$826*+

Hanoi

$809*+

Phnom Penh

$788*+

Manila

$765*+

Singapour

$766*+

Hong Kong

$758*+

Tokyo

$839*+

Bắt đầu từ phòng 4 người

Khởi hành vào 13/20 tháng 9, 11/12/18 tháng 10

New York en liberté 3 ngày

Chicago 5 ngày

Bắt đầu từ phòng 4 người

New York en liberté 4 ngày

Tuyển dụng

99.99$ 99.99$ 119.99$ 149.99$

Bắt đầu từ phòng 4 người

Bắt đầu từ phòng 4 người

Khởi hành vào 12 tháng 10

Ho-Chi-Minh

Bắt đầu từ người

Boston & New York 3 ngày

Est des Etats-Unis 5 ngày

Khởi hành vào 14/28 tháng 9, 12/26 tháng 10

$885*+

Bao gồm ăn sáng ở khách sạn trong tất cả các trọn gói ở Mỹ

Khởi hành vào 13/27 tháng 9, 11/12 tháng 10

Bắt đầu từ phòng 4 người

Bangkok

* Giá cho chuyến đi và về * Bao gồm thuế và FICAV * Giá này hết hạn ngày 10 tháng 09 2019

Bắt đầu từ phòng 4 người Bắt đầu từ phòng 4 người

Khởi hành vào 13/20 tháng 9

Nhiều bao trọn gói hơn ở Mỹ New York visite guidée 3 ngày

Mới

Gaspé 3 ngày

Khởi hành vào 13/20/27 tháng 9, 4/5/11/12/19/25 tháng 10 phòng 4 người

49.99$ 79.99$ 69.99$ 119.99$

Toronto et chutes du Niagara 2 ngày

Khởi hành vào 7/14/18/21/28 tháng 9, 5/12/19/26 tháng 10

9.99$ 9.99$

23

Khởi hành vào 13/20/27 tháng 9, 4/5/11/12/19/25 tháng 10

Bắt đầu từ phòng 4 người

Khởi hành vào 13/27 tháng 9, 11/12 tháng 10

* Nhân viên bán vé máy bay nhiều kinh nghiệm * Tư vấn du lịch Nói tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh Nói tiếng Quảng Đông là càng tốt hơn

Những điểm hẹn: 100, rue Saint-Antoine O., Montréal QC H2Y 1J6 (trạm métro Place D'Armes, lối ra đường Saint-Urbain trước tiệm Starbucks) 8200 Boul. Taschereau Brossard QC J4X 2S6 (nhiều chỗ đậu xe miễn phí cho ngày và đêm) Vacances Phénix có quyền sửa đổi các khách sạn trong cùng loại mà không cần báo trước. Lỗi kiểu chữ, minh hoạ và giá là có thể.Chúng tôi có quyền sửa các lỗi đó. Giá đặc biệt này có giá trị đến 09 tháng 09 / 2019 Giá bao gồm tất cả các loại thuế, phòng 4 người, khách sạn 3 sao ( trừ 1 ngày), phục vụ hướng dẫn

Dép 5$

GINA BEAUTÉ 514.725.7878

Mua một tặng một

Seche Vite $19

Mua một tặng một

7930 St-Michel, H1Z-3E1 ( bên cạnh Phở Ngon ) / website: www.ginabeaute.ca

Hướng dẫn tận tình Technic làm Nail. Và cách sử dụng đúng sản phẩm, không sợ mua nhầm hàng dỏm, hàng giả. Maxx Crystal Gel

20% OFF

55$ 49$ EACH

Màu đẹp dễ sơn ko chảy và nứt Top và base bóng chắc giữ bền lâu

IBD. 2 OZ

SNS LIQUID MUỐI BIỂN LAPALM Lotion LAPALM 55$ / THÙNG 12$/THÙNG 11$/CHAI

MALAYSIA NEW GLOVE (GĂNG TAY) 50$ 39$ CASE

CLEAN AND EASY 149$

AUTO TIMER

TIP LAMOUR .65¢ .65¢ 149$

95$ 65$ EACH

18$ 16$ EACH

18$ 12$ EACH

149$ 48$ 39$ CASE

Mua 1 ghế pedicure hiệu gulfstream sẽ được tặng 30 chai gel màu Maxx và 10 base và top gel !

9$/HỘP

LINER 39$, THÙNG 400 CÁI

TOE SEPARATOR 1 BỊCH / 8$

MR PUMICE 14$/HỘP

48$ 39$ CASE

55$ 49$ EACH

+ All prices change without notice


24

SOÁ 778 06/09/2019

TIN VIỆT NAM


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

VĂN HÓA& XÃ HỘI

SOÁ 778 06/09/2019

25

TRUNG TÂM HÀM GIẢ

NGÔ KINH - SAO VÕ THUẬT MANG TIẾNG ĂN BÁM VỢ, BỊ GIỚI GIẢI TRÍ CÔ LẬP

NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

Ngô Kinh hiện là sao võ thuật quyền lực bậc nhất ở Trung Quốc. Kể từ khi có được thành công trong sự nghiệp, anh liên tục đối diện với các tin đồn thị phi.

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa 7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel.

F

orbes Trung Quốc công bố top 100 nghệ sĩ Hoa ngữ nổi tiếng năm nay, "ông vua phòng vé" của làng điện ảnh Hoa ngữ Ngô Kinh đã vượt mặt một loạt các đàn em tên tuổi như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm... chễm chệ đứng ở vị trí thứ nhất trong danh sách. Thành công bất ngờ của Chiến lang 2 và Lưu lạc địa cầu đã mang đến cho nam diễn

viên danh tiếng, tiền bạc. Đồng thời cũng khiến anh rơi vào vòng xoáy danh vọng tại giới showbiz vốn nhiều thị phi và phiền toái. Có tài nhưng không gặp thời, mang tiếng "bám váy vợ" Trước khi có được thành công như bây giờ, cuộc đời của Ngô Kinh chỉ có thể gói

gọn trong hai từ "đen đủi". Tham gia diễn xuất từ năm 21 tuổi, nhưng mãi đến khi đã bước sang tuổi tứ tuần anh mới có được vị thế thực sự trong giới giải trí. Ngô Kinh sinh ra trong gia đình có gốc Mãn Châu. Anh chào đời với khuyết tật thiếu nửa ngón tay cái. Từ khi lên 6 tuổi anh đã được gia đình cho theo học võ thuật. Tuy nhiên, giấc mộng trở thành một võ sư tài năng của Ngô Kinh bỗng chốc sụp đổ khi anh dính phải một chấn thương nghiêm trọng trong lúc thi đấu. Đau đớn, tuyệt vọng anh tự nhốt mình trong nhà gần 2 năm cho đến khi được sư phụ Ngô Bân giúp đỡ. Năm 1995, Ngô Kinh bắt đầu bén duyên với điện ảnh qua bộ phim Tân Thiếu Lâm tự. Mặc dù tác phẩm không gây được tiếng vang như mong đợi, nhưng nó lại là chiếc phao cứu vớt chàng trai trẻ. Sau vai diễn đầu đời, Ngô Kinh lấy lại

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

được sự tự tin và quyết định đi theo con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Với khả năng võ thuật của mình, anh được các đạo diễn tin tưởng giao vai chính trong Thái cực tông sư, Tiểu Lý Phi Đao, Giang sơn nhi nữ kỷ đa tình... Tuy nhiên, may mắn dường như luôn ngoảnh mặt với Ngô Kinh. Thời thanh xuân, sự nghiệp của anh không mấy thuận lợi. Chấn thương triền miên khiến anh bỏ lỡ nhiều vai diễn hấp dẫn. Dù đã đóng hơn chục phim, luôn năng nổ hết mình trong các pha hành động võ thuật, nhưng Ngô Kinh vẫn là cái bóng mờ nhạt trong làng điện ảnh Hoa ngữ. Trong suốt 4 năm từ 2015 - 2019, nam diễn viên chấp nhận đánh cược với số phận. Anh bán nhà, bán xe để theo đuổi ước mơ làm phim điện ảnh. Khổ tận cam lai, các dự án Chiến lang 1,2 và Lưu lạc địa cầu do anh đầu tư không chỉ thắng lớn về

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 29 tháng tám đến trưa 30 tháng chín 2019

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78

New York 4 ngày guided 119

Beautiful Mont-Tremblant 1 ngày 29

New York 3 ngày independent 118

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Granby Zoo & Berry Picking 1 ngày 24 Parc Omega & Premium Outlets Shopping 1 ngày 24

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56 Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

ngày

Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người

89

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người

Native Indian Kahnawake 23 Pow Wow 1 ngày Ottawa 1 ngày

19

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn.

Grand72 Iles de orleans(Charlevoix Charlevoix & Xem Cá Voi 2), ngày Canyon & Xem Cá Voi 2 ngày Washington DC, Philadelphia 129 & New York 4 ngày

18

Washington DC & Philadelphia 4 ngày 129 Chicago 5 ngày 279 GIÁ ĐẶC BIỆT

Maritime & Quebec 5 ngày

189

Maritime & Gaspe 6 ngày

249

Giá cả có giá trị đến 30 tháng chín 2019. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com


26

SOÁ 778 06/09/2019

mặt doanh thu mà còn được đánh giá cao về mặt nội dung. "Đời người không đôi lần làm chuyện điên rồ, thì không đáng sống. Nếu sống mà chẳng thực hiện lý tưởng của mình thì sống làm gì", Ngô Kinh chia sẻ với QQ. Dù thành công trong sự nghiệp, Ngô Kinh vẫn không thoát khỏi việc bị gán mác ăn bám vợ. Sina cho biết khi nam tài tử bị chấn thương liên miên, sự nghiệp bế tắc, chính người vợ Tạ Nam đã tự mình cáng đáng, làm trụ cột trong gia đình thay Ngô Kinh trong nhiều năm. "Bạn bè đều bảo rằng tôi khéo lấy được vợ tốt. Đúng như họ nói, không thì người như tôi biết ăn bám vào ai. Thành công tôi có được đều là nhờ cô ấy", Ngô Kinh cho biết. Bị giới giải trí cô lập vì không biết nặng nhẹ Ở tuổi tứ tuần, vị thế của Ngô Kinh ở showbiz Trung Quốc hiện được đánh giá vượt qua tất cả các đàn anh tầm cỡ như Lý Liên Kiệt, Thành Long và cả Chân Tử Đan. Thành công đến nhanh và bất ngờ, khiến nam diễn viên phải đối diện cái nhìn khắt khe hơn từ đồng nghiệp trong giới và công chúng. Vốn là người bộc trực và không có tài ngoại giao, anh từng không ít lần xảy ra xích mích với đồng nghiệp trong giới. Theo QQ, trong quá trình quay phim Chiến lang 2, anh đã có lời qua tiếng lại với nam diễn viên Trương Hàn. Nguồn tin cho biết Ngô Kinh đã thẳng thắn chê đàn em diễn dở, lười nhác và kém nhiệt huyết trước mặt mọi người trong đoàn phim. Còn tài tử Vườn sao băng cũng vì việc này mà cự cãi với sao võ thuật. Ngô Kinh nổi tiếng là người nghiêm khắc và cầu toàn trong công việc. Anh luôn

VĂN HÓA & XÃ HỘI

tự đóng các cảnh hành động mạo hiểm, chấp nhận bị thương triền miên vì nghề. Do đó, anh yêu cầu đồng nghiệp cũng phải có tinh thần trách nhiệm cao khi cùng hợp tác. Nếu diễn viên nào không làm đúng yêu cầu của tài tử võ thuật lập tức bị anh phê bình. Nhiều người không hiểu thậm chí còn gọi anh là kẻ độc tài vì tính đòi hỏi cao. Hơn nữa, vốn là người kiệm lời, Ngô Kinh hiếm khi chia sẻ về đời tư và các mối quan hệ rình rang trên mặt báo. Nam tài tử không thường giao thiệp hay có một nhóm bạn thân nào trong làng giải trí. Vì vậy, mối quan hệ giữa anh và các đồng nghiệp được đánh giá là có phần xa cách. Trong quá khứ, khi đối diện với tin tức bị Chân Tử Đan ghét bỏ, chơi xấu trên phim trường Sát phá lang, Ngô Kinh chọn cách dĩ hoà vi quý để đối đãi. Tuy nhiên, sau 13 năm im lặng, Ngô Kinh đã lên thẳng mặt báo đối đầu với tài tử Diệp Vấn. "Tôi sẵn sàng đối đầu", đó là câu nói khơi mào cho cuộc chiến tranh ngầm của nam diễn viên với đàn anh. Chính vì vậy, không ít lần anh vướng phải tin đồn bị cả làng giải trí tẩy chay, cô lập. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, từ một nam diễn viên hết thời, Ngô Kinh bật lên trở thành sao hạng A quyền lực. Hiện tại, anh là ngôi sao võ thuật được khán giả mọi lứa tuổi yêu mến bậc nhất tại đất nước tỷ dân. Nhưng anh lại là cái tên không có nhiều bạn bè trong giới. "Sự kiêu ngạo và khiêm tốn giống như hai mặt của đồng xu. Mỗi một người tung lên sẽ cho ra hai kết quả khác nhau. Cá tính của Ngô Kinh trước giờ vẫn vậy. Thế giới của anh ấy chỉ có gia đình và phim ảnh. Dù ai phán xét thế nào Ngô Kinh vẫn chỉ có một chân lý là hết mình cho sự nghiệp điện ảnh", QQ nhận định.

VÌ SAO DU KHÁCH TRUNG QUỐC TRỞ THÀNH “NỖI ÁM ẢNH” TOÀN CẦU?

RESTAURANT

(514) 733-1110

5145 Jean-Talon Est (giữa Viau và Lacordaire) Montréal, QC. H1K 1K8

ĐẶC BIỆT: Thứ Tư GIẢM trên tất cả các món

30% Ăn tại tiệm

Mới! Mới! Mới!

Món mới của tháng 9: • Bún nem nướng Nha Trang • Bún riêu • Bún Ốc

Giảm 15%

từ ngày 3/9 đến 15/9/2019 (Ăn tại tiệm)

Nhận đặt tiệc từ 30 - 90 người

há hoại đền cổ, xô xát với tiếp viên hàng không hay những cuộc cãi vã không cần thiết với giới thực thi luật… là những hành vi phổ biến của du khách Trung Quốc thường được truyền thông đưa tin, ngay cả truyền thông trong nước. Báo chí Trung Quốc gần đây công khai chỉ trích du khách nước nhà là "ngang ngược" hay "thiếu văn minh" và chính phủ của họ cũng đã cấm một số đối tượng đi du lịch. Tại sao "du khách Trung Quốc" lại "tai tiếng" đến vậy? Dưới đây là ý kiến của một số chuyên gia. Du lịch nước ngoài vẫn còn khá mới mẻ với người dân Trung Quốc Hầu hết người dân Trung Quốc chưa bao giờ xuất ngoại. Tính đến 2001, 98% dân số Trung Quốc không sở hữu hộ chiếu và đến thời điểm hiện tại, con số này là 90% - theo bà Wendy Min, người phát ngôn của một trong những Công ty du lịch lớn nhất Trung Quốc Ctrip . Ngày nay, số lượng du khách Trung Quốc xuất ngoại lần đầu vẫn tiếp tục gia tăng và con số này sẽ tăng từ 160 triệu người của năm 2018 thành 400 triệu người trong năm 2030, theo ước tính của Tổ chức Du lịch Nước ngoài Trung Quốc (COTRI). Du khách Trung Quốc thường đi theo nhóm đông

Đầu năm nay, người dân Hồng Kông kêu gọi chính quyền hạn chế du khách đến từ Trung Quốc vì quá đông đúc. Theo người dân Hồng Kông, lượng du khách đại lục ồ ạt đổ về đặc khu – 51 triệu người hồi năm ngoái – đã gây ra nhiều vấn đề, như ùn tắc. Không chỉ riêng Hồng Kông, nhiều địa danh ở Đông Nam Á, châu Âu và thậm chí là Trung Quốc cũng đang than phiền vì lượng khách Trung Quốc "quá tải". Trong suốt 2 thập kỷ qua, phương pháp du lịch được du khách Trung Quốc ưa chuộng là mua tour theo nhóm. Điều này đôi khi có thể làm trầm trọng thêm vấn đề ở những địa danh không phù hợp với các nhóm đông đúc. Chẳng hạn như, hồi năm ngoái ở TP Cambridge – Anh, cư dân địa phương buộc phải kêu gọi chính quyền giới hạn quy mô của các nhóm du khách Trung Quốc vì tình trạng tắc nghẽn gia tăng. Du khách Trung Quốc không phải là nhóm đầu tiên bị gán mác "không mong muốn" Cách đây chưa quá lâu, du khách Mỹ từng bị mô tả là "người Mỹ xấu xí" vì những hành vi tồi tệ và thói kiêu ngạo của họ. Du khách Anh cũng từng bị liệt vào nhóm "tồi tệ nhất" trong những năm 2000 vì sự "ồn ào" cũng như thói rượu chè bê tha của họ. Như vậy để thấy, "danh hiệu" du khách

và còn nhiều món khác...

Cần bếp xào

Mở cửa 6/7 từ 10:30am - 9:30pm l Thứ 2 nghỉ

Có parking rộng rãi bên cạnh ngân hàng Desjardin

tồi tệ nhất đã được chuyển từ nhóm này sang nhóm khác và hiện thuộc về du khách Trung Quốc. Và quan trọng, không phải du khách Anh nào cũng là "ma men", không phải du khách Mỹ nào cũng kiêu ngạo và không phải du khách Trung Quốc nào cũng "tồi tệ". Nếu tìm kiếm cụm từ “du khách Trung Quốc” trên Google, người xem có thể dễ dàng "Phần lớn du khách Trung Quốc lịch tìm thấy hàng loạt bài viết mô tả họ là “quá ồn ào”, “quá thô lỗ” hay chỉ đơn giản là sự, những người xuất hiện trên truyền “những du khách tồi tệ nhất”.

P

• Bột chiên • Gỏi xoài tôm • Phở bò • Cơm tấm sườn bì chả • Bún thịt nướng chả giò • Bún bò Huế • Bún chả Hà Nội • Chả nem cua bể • Bún măng vịt • Bò lá lốt • Cơm chiên • Hủ tiếu xào

thông chỉ là các trường hợp ngoại lệ" – bà Emily Cheung, nhà sáng lập Công ty du lịch STW Innovation (Trung Quốc), chia sẻ. Cũng theo bà Cheung mọi thứ đang thay đổi theo chiều hướng tích cực khi người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, đang thay đổi nhận thức và họ đang có xu hướng đi du lịch tự túc thay vì đi theo tour.


SOÁ 778 06/09/2019

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

KEYLOR NAVAS VÀ SỐ PHẬN BỊ HẮT HỦI Ở REAL MADRID Ngay cả khi đã gắn bó 5 mùa giải với Real Madrid và góp công lớn vào 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, Keylor Navas vẫn luôn bị đánh giá thấp và buộc phải ra đi.

S

au bao nhiêu cống hiến và nỗ lực không biết mệt mỏi, Keylor Navas vẫn phải lầm lũi rời Real Madrid. Sự nghiệp của thủ môn người Costa Rica là một trường hợp kỳ lạ. Anh cập bến sân Santiago Bernabeu và ra đi theo cùng một kịch bản. Cuộc đời anh là một chuỗi nghịch cảnh và được giải thoát nhờ đức tin mãnh liệt. Song sau tất cả, anh vẫn không phải là thủ môn mà Real Madrid cần. Người hùng không cần sự thừa nhận 5 năm trước, Keylor Navas gia nhập Real Madrid với bản hợp đồng trị giá 10

27

triệu euro nhờ màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2014. Ở thời điểm đó, thủ môn người Costa Rica được xác định chỉ là phương án dự bị cho Iker Casillas – người đang trải qua mùa giải cuối cùng tại sân Santiago Bernabeu. Sau khi Casillas tới Porto vào mùa Hè 2015, Keylor Navas đã được kế thừa chiếc áo số 1 và là sự lựa chọn ưu tiên ở vị trí thủ môn của Real Madrid. Tuy nhiên ở thời điểm đó, anh bị đưa vào thương vụ chiêu mộ David de Gea từ Man United. Nếu “sự cố máy fax” không xảy ra, có lẽ anh phải chuyển tới đội chủ sân Old Trafford hoặc tiếp tục sắm vai dự bị cho De Gea ở Real Madrid.

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

Định mệnh như được sắp đặt. Keylor Navas đã chứng minh tài năng và trở thành một trong những thủ môn hay nhất thế giới. Trong 5 năm qua, những pha cứu thua của thủ môn người Costa Rica đã giúp Real Madrid giành tổng cộng 11 danh hiệu, gồm chức vô địch La Liga 2016/17, Siêu cúp Tây Ban Nha 2017, 3 chức vô địch Champions League liên tiếp (2015/16, 2016/17 và 2017/18), 2 Siêu cúp châu Âu (2014 và 2017) cùng 4 FIFA Club World Cup (2014, 2016, 2017 và 2018). Theo thống kê của ESPN, anh chỉ cần trung bình 12 trận để giành được 1 danh hiệu cùng Real Madrid. Bên cạnh đó, anh cũng giành giải thưởng “Thủ môn hay nhất La Liga 2013/14”, “Thủ môn hay nhất Champions League 2017/18” và góp mặt trong “Đội hình tiêu biểu Champions League 2017/18”. Tuy vậy, những cố gắng của Keylor Navas chưa bao giờ được đánh giá chuẩn xác. Bằng chứng là cứ đến mỗi kỳ chuyển nhượng, vị trí thủ môn luôn là ưu tiên hàng đầu của Real Madrid. Chuyện gì đến cũng đã đến. Cơ hội ra sân của anh ngày càng ít hơn kể từ khi Real Madrid chiêu mộ thành công Thibaut Courtois sau World Cup 2018 Đã có thời điểm sự nghiệp của Keylor Navas tưởng chừng được cứu vớt khi HLV Zinedine Zidane trở lại. Tuy nhiên mọi thứ lại diễn ra không đơn giản như vậy. BLĐ Real Madrid đã loại anh ra khỏi kế hoạch,

(514) 728-4629

đồng thời đưa ra thông điệp rằng Thibaut Courtois vẫn sẽ là thủ môn chính thức ở mùa giải 2019/20. Sau tất cả, Keylor Navas có thể giỏi và đã đi vào lịch sử nhưng không phải thủ môn mà Real Madrid cần. Thay vào đó, thủ môn của Real Madrid phải nằm trong số 5 cái tên hay nhất thế giới và kết hợp với tính thương mại. Trước kia có thể là Manuel Neuer, De Gea hoặc Alisson Becker, còn bây giờ phải là Thibaut Courtois. Keylor Navas hiểu được vị thế của bản thân ở Real Madrid và đã yêu cầu được ra đi. Anh đã luôn nỗ lực để chứng minh bản thân và cống hiến suốt bao năm qua nhưng không bao giờ được trân trọng. Ở tuổi 32, anh quyết định gia nhập PSG với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, trị giá 13 triệu euro. Đây có lẽ là bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của thủ môn người Costa Rica và cũng là nơi anh được thừa nhận một cách xứng đáng nhất. Vượt nghịch cảnh nhờ đức tin Keylor Navas là người con thứ hai của vợ chồng Freddy Navas và Sandra Gamboa. Anh được sinh ra tại vùng quê San Isidro de El General thuộc tỉnh San Jose ở Costa Rica, vào ngày 15/12/1986. Khi anh lên 4 tuổi, cũng là lúc cha mẹ Freddy – Sandra quyết định di cư sang Mỹ tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đó là một cuộc hành trình đầy trắc trở

Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:30 - Thứ Bảy: 11:00-16:00 - Chủ Nhật: Đóng Cửa

Visa VietNam $99.00*+

Tel: 514-419-5588

Mùa Thu

HANOI $996.00*+ LAS VEGAS $446.00*+ HO CHI MINH $851.00*+ PARIS $651.00*+

$3599*+/người.

Kỳ nghỉ Giáng Sinh

HÀ NỘI $1586.00*+ HO CHI MINH $1783.00*+ LAS VEGAS $570.00*+ MIAMI $673.00*+

**Giá cho 1 người, bao gồm thuế, theo ngày khởi hành

$985.00*+/người

$1009.00*+/người

3 Ngày $552.00*+/người

7 ngày Hawaii Cruise

Khởi hành: 28 tháng 9 2019 Trở về: 5 tháng 10 2019 Hành trình: Honolulu, Oahu- Kahului, Maui - Hilo, Hawaii Kona, Hawaii - Nāwiliwili, Kaua`i - Napali Coast - Honolulu, Oahu Phòng đôi bên trong: $1386*+/người. Phòng đôi Oceanview: $1586*+/người. Phòng đôi Ban công: $2189*+/người.

Croisière - 7 ngày Canada et Nouvelle-Angleterre 9 Ngày PITTORESQUE L’OUEST EUROPE

$1199.00*+/người

Khởi hành: 27 tháng 9 2019

Trở về: 4 tháng 10 2019

Hành trình: Québec, Québec - Charlottetown, Île-du-PrinceÉdouard -Sydney, Cape Breton Island, Nova Scotia - Halifax, Nouvelle-Écosse- Portland, Maine - Boston, Massachusetts Phòng đôi bên trong: $640*+/người. Phòng đôi Oceanview: $734*+/người. Phòng đôi Ban công: $1203*+/người.


28

SOÁ 778 06/09/2019

nên Keylor và chị gái Keilyn được gửi lại cho ông bà. Sau này, cha mẹ anh đã tỏ ra rất hối hận và cảm thấy day dứt khi nói về quyết định đó. Mẹ Sandra của anh từng chia sẻ rằng: “Dù thế nào thì quyết định bỏ lại chị em Keylor ở quê nhà, nhất là khi Keylor mới 4 tuổi vẫn là quyết định tồi tệ của chúng tôi. Ơn Chúa là mọi việc đã ổn”. Trước khi bắt đầu hành trình di cư tới Mỹ, ông Freddy kịp làm một việc đã thay đổi cuộc đời của Keylor Navas. Ở thời điểm ấy, ông đã khơi dậy và truyền cho con trai niềm đam mê bóng đá. Điều đó đã phát huy tác dụng. Keylor Navas bắt đầu làm quen với trái bóng từ năm 5 tuổi và quyết tâm trở thành thủ môn chuyên nghiệp của anh không phải là sự ngẫu nhiên. Nhờ sự định hướng và số tiền để dành mà cha để lại, Keylor Navas mới được gia nhập lò đào tạo của đội bóng địa phương Pedregosso trong suốt 7 năm. Anh khởi nghiệp vị trí thủ môn, biết cách thể hiện phản xạ nhanh nhạy và khả năng phán đoán tình huống nhưng vẫn bị các HLV của Pedregosso từ chối vì chiều cao không đạt yêu cầu. May mắn cuối cùng đã đến với Keylor Navas khi anh được CLB Deportivo Saprissa thu nhận vào năm 1995. Theo đó, anh đã gắn bó với Deportivo Saprissa trong suốt 10 năm và giành 6 chức vô địch quốc gia Costa Rica. Phong độ xuất sắc của anh đã thu hút sự chú ý và khiến các tuyển trạch viên từ khắp mọi nơi đổ về sân Ricardo Saprissa Ayma. Chính điều đó đã đưa anh tới Tây Ban Nha, gia nhập Levante và được ra mắt ở La Liga vào năm 2012. Nó cũng đánh dấu

THỂ THAO

thời điểm anh được triệu tập lên ĐTQG Costa Rica trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2014. Ở Levante, HLV thủ môn Luis Llopis từng khẳng định rằng: “Keylor thể hiện sự phản xạ mà khó ai có được. Vậy mà cậu ấy vẫn luôn tập trung và khiêm tốn. Không điều gì khiến cậu ấy sợ hãi”. Ngay cả HLV trưởng Joaquin Caparros cũng phải thừa nhận: “Keylor với chúng tôi có ý nghĩa như Diego Costa với Atletico hay Carlos Bacca với Sevilla, những tiền đạo ghi hơn 20 bàn mỗi mùa. Với tôi, cậu ấy là thủ môn hay nhất thế giới”. Keylor Navas đơn giản là thần tượng tại Costa Rica. Anh đã tự mình ra mắt thế giới, trở thành một trong những thủ môn hay nhất tại World Cup 2014 nhờ một chuỗi các pha cứu thua tuyệt vời và đưa Costa Rica vào tới vòng tứ kết. Những màn trình diễn ấn tượng của anh đã khiến Real Madrid phải hành động ngay lập tức, khi bỏ ra 10 triệu euro để phá vỡ hợp đồng với Levante. Phần còn lại, như tất cả đã nói, là lịch sử. Niềm tin mãnh liệt vào Chúa và sự kiên cường của bản thân không chỉ giúp Keylor Navas vượt qua những nghịch cảnh trong sự nghiệp. Hai yếu tố ấy còn mang đến cả hạnh phúc cho anh khi nên duyên với cô vợ người mẫu Andrea Salas. Tháng 12/2017, bộ phim tài liệu về Keylor Navas có tên “Người đàn ông của đức tin” đã được công chiếu tại Costa Rica và Tây Ban Nha. Bộ phim xúc động này đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, nhất là những cậu nhóc đang ôm mộng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

DAVID LUIZ - CHÀNG HẬU VỆ MANG KHÁT VỌNG GHI BÀN Đại chiến giữa Arsenal và Tottenham chắc chắn sẽ thú vị hơn gấp bội nhờ sự có mặt của David Luiz, hậu vệ luôn ra sân với khát vọng ghi bàn.

A

rsenal - Tottenham là trận đại chiến của bóng đá tấn công. Với Spurs, bàn thắng sẽ đến từ những hỏa lực như Harry Kane, Lucas Moura, Son Heungmin, Erik Lamela, Christian Eriksen. Bên phía Arsenal, càng thú vị hơn khi huấn luyện viên (HLV) Unai Emery nhiều khả năng sẽ sử dụng hàng tấn công trị giá gần 200 triệu bảng: Nicolas Pepe - Aubameyang - Alexandre Lacazette. Tuy nhiên, nhà cái Sky Bet khi ra tỷ lệ cược cho những cầu thủ sẽ ghi bàn trong trận derby London lúc 22h30 lại để cơ hội lập công của David Luiz thậm chí cao ngang ngửa Eriksen (đặt 1 ăn 8). Tỷ lệ cược này hướng đôi chút chú ý về cầu thủ có thể coi là tương đối lạ đời trong làng túc cầu: David Luiz. Hậu vệ giỏi ghi bàn Trong hàng chục những vụ chuyển nhượng có khả năng diễn ra vào 2 ngày mua sắm cuối cùng, về cơ bản là chẳng

có bất kỳ nguồn tin uy tín nào nhắc tới chuyện David Luiz từ Chelsea về Arsenal. Vậy nên, khi thông tin chàng hậu vệ tóc xù chuyển hộ khẩu sang Emirates và thậm chí được cựu danh thủ Nigel Winterburn tiến cử đeo băng đội trưởng Arsenal, cả thế giới như ngã ngửa. Bên cạnh những khía cạnh chuyên môn vốn chưa được kiểm chứng bằng thực tế thời điểm Luiz còn chưa đá trận nào, giới chuyên môn chỉ nghĩ Arsenal có phần nhạt nhẽo sẽ thú vị hơn nhiều nhờ sự có mặt của David Luiz - cầu thủ khá thú vị trong giới túc cầu. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nhà cái Sky Bet lại đưa cả Luiz vào danh sách những cầu thủ có thể ghi bàn trong trận đấu với Tottenham. Dù là hậu vệ, Luiz từng 3 lần ghi bàn trước Man United, 2 lần xé lưới Man City và cũng một lần làm tung lưới Liverpool. Là hậu vệ, nhưng Luiz sở hữu không ít siêu phẩm, mà nổi tiếng nhất có thể nhắc tới cú nã đại bác vào lưới Fulham năm 2014 thời còn khoác áo Chelsea.

VÕ SĨ JUDO IRAN BỊ ÉP BỎ CUỘC Ở GIẢI THẾ GIỚI

S

aeid Mollaei bị chính quyền Iran đề nghị không dự vòng tứ kết và bán kết, nhằm tránh khả năng đụng độ một võ sĩ Israel ở chung kết. "Mollaei từ chối yêu cầu và tiếp tục thi đấu. Anh ấy đang lo ngại cho sự an toàn của bản thân và gia đình sau khi phớt lờ mệnh lệnh từ Liên đoàn judo Iran", Liên đoàn judo Quốc tế (IJF) cho biết hôm 2/9. Mollaei tham dự nội dung đối kháng hạng 81 kg ở giải vô địch Thế giới tại Tokyo tuần trước, và bị yêu cầu bỏ cuộc khi vào đến tứ kết. Võ sĩ 27 tuổi sau đó vẫn tham dự trận tứ kết và vượt qua một đối thủ Canada. "Vài phút trước trận tứ kết, HLV đội Iran nhận được cuộc gọi từ quê nhà", IJF thông báo trên trang chủ. "Thứ trưởng Thể thao Iran ra lệnh cho Mollaei bỏ cuộc, nhằm tránh một cuộc đối đầu tiềm năng với đối thủ Israel tại trận chung kết". Mollaei dừng bước ở bán kết trước Matthias Casse, lỡ cơ hội đối đầu Sagi Muki của Israel tại chung kết. "Tôi cần sự trợ giúp của mọi người. Ngay cả khi

Không phải tự dưng mà Luiz có kỹ năng ghi bàn. Từ ngày bắt đầu biết tới bóng đá, Luiz đã khao khát được chơi bóng như tiền đạo. Có câu chuyện mà mãi sau này Luiz mới tiết lộ: Thời còn đi học, anh vốn là thợ chụp ảnh của trường học. Anh đi theo nghiệp bóng đá hoàn toàn là vì nguyện vọng của bố, ông Ladislau. Ông Ladislau thời trai trẻ có năng khiếu thể thao và quyết định đi theo nghiệp đá bóng. Ông chơi bóng nghiệp dư được vài năm, nhưng càng thi đấu càng nhận ra mình không có năng khiếu. Rốt cuộc, ông Ladislau quyết định từ bỏ và trao toàn bộ niềm đam mê của mình cho Luiz. “Tôi vẫn nhớ bố nói với tôi: Sự chấm dứt của bố chính là sự khởi đầu của con”, Luiz kể lại. Vậy là Luiz bắt đầu chơi bóng. Làng bóng đá Brazil lúc đó đang ở thời kỳ thịnh vượng. Sự nổi tiếng của những siêu sao tấn công như Pele, Garrincha, Romario hay sau này là Ronaldo gieo vào đầu những đứa trẻ như Luiz suy nghĩ: Con đường nhanh nhất để trở thành huyền thoại bóng đá là làm tiền đạo. Thân hậu vệ nhưng hồn là tiền đạo Các kỹ năng của Luiz cũng tương đối hợp để làm tiền đạo. Tuy nhiên, giữa khát vọng của bản thân và cơ hội để tiến thân lại là 2 câu chuyện khác biệt. Luiz hiểu con đường để rời Brazil, tiến ra châu Âu là lộ trình duy nhất để nổi tiếng, trở nên giàu có. Tiếc rằng là làng túc cầu châu Âu vào

chính quyền nói rằng tôi có thể về nhà, tôi vẫn lo sợ. Tôi là một chiến binh và tất cả những gì tôi muốn là được thi đấu. Nhưng tôi đang sống ở đất nước mà luật pháp không cho phép điều đó. Tôi muốn có một cuộc sống mới", nhà vô địch thế giới 2018 nói. Căng thẳng ngoại giao là nguyên nhân dẫn tới việc nhiều vận động viên Hồi giáo bị cấm thi đấu với các đồng nghiệp Israel. Tại Thế vận hội 2004, nhà vô địch thế giới Arash Mirasmaeili từng từ chối thi đấu với một võ sĩ judo Israel và nhận được lời ca ngợi khi trở về quê nhà Iran. Môn judo tại Olympic 2016 cũng chứng kiến sự việc vận động viên Ai Cập El Shehaby từ chối bắt tay đối thủ người Israel khi kết thúc trận đấu. Trước sự việc của Mollaei, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho biết đã yêu cầu báo cáo đầy đủ từ IJF. Trong khi đó, Ủy ban Olympic Iran chưa đưa ra bình luận. Về phía IJF, Chủ tịch của cơ quan này là Marius Vizer khẳng định sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho Mollaei, cũng như tìm ra giải pháp cho vấn đề này.

những năm 2004-2007 không cần thêm tiền đạo, và nhu cầu lúc đó là tìm kiếm những hậu vệ Nam Mỹ. Để tiến thân ra châu Âu, Luiz buộc phải “ngụy trang” bản thân là hậu vệ để được Benfica để mắt. Anh bước vào làng bóng đá châu Âu trên tư cách là hậu vệ và gắn bó với cái mác hậu vệ suốt cuộc đời. Tuy nhiên, sâu thẳm trong anh vẫn là bản năng của cầu thủ tấn công. Từ xưa đến nay, David Luiz luôn bị chê là “hậu vệ không có kỹ năng phòng ngự”. Trong trận thua 1-3 trước Liverpool mới đây, Luiz bị chỉ trích rất nhiều vì tình huống kéo áo cực kỳ vô duyên khiến Arsenal phải chịu penalty. Cựu danh thủ Martin Keown chê Luiz “cần được dạy những kỹ năng phòng ngự cơ bản nhất”. Cũng không có gì dễ hiểu, bởi trong Luiz luôn tồn tại những dằn vặt giữa việc phải đóng giả hậu vệ để tồn tại và được chơi bóng theo bản năng và đam mê của mình. Đó chính là điều biến Luiz thành cầu thủ thú vị trong làng bóng đá, đồng thời cũng tạo ra sự giải trí trong cách chơi bóng của Luiz. Anh có thể là hậu vệ rất ít kỹ năng hay mắc sai lầm nhưng trong thời khắc nào đó, Luiz lại có thể trở thành người hùng giải cứu đội bóng. Arsenal - Tottenham có thể chỉ là trận đại chiến kém hấp dẫn nếu đặt trong lăng kính của derby Manchester, Man City Liverpool, Man United - Liverpool. Tuy nhiên, sự có mặt của Luiz sẽ là gia vị làm đậm hơn cho trận chiến này.


THEÅ THỂ THAO THAO

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

SOÁ 778 06/09/2019

29

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 778 06/09/2019

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 Aimé Berthelot

Finis les tracas, avec Toitures Alpha !

Estimateur

Tu Anh Nguyen, B.Sc.

Courtier hypothécaire / Mortgage broker Tél. : 514 803 0708 Fax. : 438 315 3018 tanguyen@multi-prets.ca multi-prets.com/tuanhnguyen

ST LEONARD : 5393 J-B MARTINEAU , TRÈS BEAU COTTAGE , 3 CHAMBRES A COUCHER + 2 SDB +1 SALLE D’EAU+ GARAGE, KHU VỰC YÊN TĨNH, NHÀ XÂY NĂM 2009. GIÁ BÁN 419000$.

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

Offer Accepted KIRKLAND : 10 BEAUJOLAIS , NHÀ COTTAGE 5 PHÒNG NGỦ + 4 PHÒNG TẮM, GARAGE DOUBLE , GẦN SHOPING MALL FAIRVIEW POINT CLAIRE : GIÁ BÁN : 1,149,000$ TIN VUI: CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP QÚY KHÁCH LÀM NGHỀ TỰ DO VAY VỐN NGÂN HÀNG CHỈ CẦN DOWN 10%, TIỀN LỜI THẤP, LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH TRONG NĂM NĂM. XIN LIÊN LẠC ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

(514) 602-7708 (514) 208-2318 toituresalpha@gmail.com Résidentiel - commercial Bardeaux, alphalte et gravier, membrane élastomère et réparation

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9194-9196 9E AVENUE: DUPLEX GỒM 2 X 5 1/2 + 1 STUDIO. THU NHẬP CAO. GIÁ BÁN: 388.000$

10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

GIẢI NHẤT CỦA REMAX EXCELLENCE 2017, XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ SUỐT THỜI GIAN QUA.

TIN VUI VỚI 35% DOWN PAYMENT + CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ DÀNG, KHÔNG CẦN CHỨNG MINH LỢI TỨC.

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

ESTIMATION GRATUITE

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

COTTAGE AVEC EXTENSION DE SALON ( 22X14) + 4 PARKING + 3 PHÒNG NGỦ . GẦN BUS , CHỢ Á CHÂU. GIÁ 389,000$

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL - AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

LOCAL A LOUER:

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

METRO DE CASTELNEAU, CHO THUÊ MẶT BẰNG (160 PI CARRÉ) : THÍCH HỢP CHO TIỆM NAIL (2 BÀN + 1 GHẾ) , HOẶC TIỆM HỚT TÓC, BÁNH MÌ, CAPHE... GIÁ: 1150$. LIÊN LẠC: 514-559-2218

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 778 06/09/2019

31

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2018

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS * KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP... QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ ! NEW LISTING

SAINT-MICHEL: 4180-4182 RUE 49E . DUPLEX KHỔ LỚN, 1 X 71/2, 1 X 5 1/2. BẾP, SÀN MỚI SỬA. GIÁ BÁN GẤP 389.000$

METRO SNOWDON: 5250 QUEEN MARY ,TIỆM GIẶT ỦI VÀ SỬA ĐỒ ĐANG DÔNG KHÁCH , CẦN BÁN GẤP GIÁ 59,000$

SAINT-MICHEL: 9411-9415 IBERVILLE. DUPLEX KHỔ LỚN, 1 X 51/2, 2 X 4 1/2, 1 X 3 1/2. NHÀ XÂY CHẮC CHẮN, PHÒNG LỚN, NHIỀU ÁNH SÁNG. LỢI TỨC CAO. GIÁ BÁN GẤP 769,000$

BROSSARD : SECTEUR N: BUNGALOW DÉTACHÉ 27 X40 , 4 PHÒNG NGỦ ( 3+1) 7940 NEHRU , GẦN MAIL CHAMPLAIN , KIM PHÁT , + SOUS SOL FINI + SÂN VƯỜN RỘNG RÃI , GIÁ : 419,000$

LAVAL : CHOMEDEY, 577 , 70E AVENUE BUNGALOW DETACHE 3 PHÒNG NGỦ + 1 BUREAU , NHÀ GÓC ĐƯỜNG , KHU VỰC YÊN TĨNH, SOUS SOL FINI , GIÁ : 339,000$

Giá mới : 839,000$ VILLE MARIE: 275 RUE PLESSIS. CONDO MỚI XÂY 2018, 3 1/2 DOWN TOWN MONTREAL. LẦU 2. 1 PHÒNG KHÉP KÍN. NỘI THẤT SANG TRỌNG. GIÁ BÁN GẤP 235,000$

JEAN TALON/COTE DE NEIGE: 985 RUE JEAN-TALON OUEST. COTTAGE ĐẸP NẰM NGAY SÁT CẠNH VILLE DE MONT-ROYAL (TRẺ CON CÓ THỂ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRONG VILLE DE MONT-ROYAL), 4 PHÒNG NGỦ (3+1) VÀ 3 PHÒNG TẮM SỬA MỚI. BỐN CHỖ ĐỖ XE BÊN HÔNG. GARAGE CÓ THỂ SỬA THÀNH PHÒNG SINH HOẠT CHUNG. GIÁ BÁN NHANH: 599.000$

MERCIER/HOCHELAGA-MAISONNEUVE: 8290-8294 RUE ARTHUR-BUIES. TRIPLEX LỚN GỒM 3 X 5 1/2. THU NHẬP CAO. CHỦ NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. CÁC PHÒNG KÍCH THƯỚC LỚN. KHU VỰC YÊN TĨNH, GẦN CÔNG VIÊN. GIÁ BÁN: 549.000$

ST LEONARD : CƠ HỘI HIẾM CO 4 PLEX (40X45, CÓ THỂ DỌN VÀO NGAY) RỘNG RÃI + SUA CHUA MOI , 1X8 1/2 CỘNG VỚI NHÀ ĐỂ XE ĐÔI VÀ PHÒNG LẠNH CHO TẦNG CHÍNH, 2 X 4 1/2 TRÊN LAU VÀ 3 1/2 O SOUS SOL ĐÃ ĐƯỢC TÂN TRANG LẠI HOÀN TOÀN (2018) Ở TẦNG HẦM. GIÁ: 839,000$

VILLE MONT-ROYAL: 119 AV. GLENGARRY. COTTAGE ĐẸP GẦN AUTOROUTE 40, CENTRE ROCKLAND. NHÀ LỚN GÓC PHỐ, NHIỀU CÂY XANH. 2 LẦU. 6 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. 4 PARKING. SOUS SOL FINI. GIÁ BÁN NHANH 938.000$

GIÁ MỚI 749,000$ AHUNSTIC : 3925-3927 HENRI BOURASS WEST., DUPLEX 2X 51/2 ( SALON DOUBLE) + GARAGE + SOUS SOL ( SEMI - FINI). GIÁ : 425,000$

TIỆM NAIL Ở WESTMOUNT CẦN BÁN GẤP, NĂM BÀN MANICURE, NĂM GHẾ PEDICURE, KHU VỰC RẤT TỐT. GIÁ BÁN GẤP : 57,000$

TIỆM NAIL : ONGLES CHANAILS SPA 6471 BEAUBIEN EST . TIỀN RENT RẺ. CẦN BÁN GẤP : GIÁ : 59,000$

ST -LEONARD: 7980-7982 RUE NAPOLÉON-DESMARCHAIS, DUPLEX, RỘNG 30 X 40PC , TẦNG 2 CHO 910 $ /THÁNG. RDC VÀ SOUS SOL CÓ SẴN CHO NGƯỜI MUA. GIÁ BÁN 599,000$

MONTREAL : 6405-09 PIE IX , GRAND TRIPLEX DETACHE ( 34.5 X47 IRR) 1X71/2 + 1X 41/2+ 1X31/2 , REVENU : 41250$ . NHÀ SỬA CHỮA ĐẸP. GIÁ : 769,000$


32

SOÁ 778 06/09/2019

Tin

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

"BÍ ẨN RỢN NGƯỜI” Ở NHỮNG NGÔI LÀNG ĐƯỢC CHO LÀ “MA ÁM”

ROBOT “RẮN” KIỂU MỚI GIÚP ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ Các nhà khoa học Mỹ vừa phát triển thành công loại robot đặc biệt có cách di chuyển giống như loài rắn để điều hướng các con đường hẹp trong c‌ơ t‌hể, đặc biệt là các mạch m‌áu trong não.

Luôn bị ám ảnh bởi quá khứ, những ngôi làng ma ám dưới đây khiến người nghe phải rùng mình mỗi khi nhắc đến.

C

Lawers, Scotland Ngôi làng Lawers được rao bán kèm theo một cảnh báo: ngôi làng ma ám đang bị nguyền rủa. Theo các câu chuyện, một thầy bói sống hồi thế kỷ 17 đã buông lời nguyền rủa một cây tần bì trong làng. Sau khi chết, người thầy bói trên được chôn cất bên cạnh cây tần bì. Đến năm 1895, một nông dân đã chặt hạ cây tần bì trên. Không lâu sau, người đàn ông trên bị một con bò húc dẫn đến nhiều chấn thương và tử vong. Một người hàng xóm đã cố cứu người đàn ông bị bò húc nhưng về sau lại phát điên. Con ngựa được dùng để kéo, đốn hạ cây tần bì cũng chết không rõ lí do. Một số người cho hay nhìn thấy hồn ma một người phụ nữ ở khu vực trên và tin rằng đó là linh hồn người thầy bói buông lời nguyền rủa nghiệt ngã năm xưa. Oradour-sur-Glane, Pháp Ngày 10/6/1944, làng Oradour-surGlane bị phát xít Đức tấn công. Tất cả đàn ông bị bắt, bắn vào chân và đưa lên giàn thiêu. Chỉ có 5 người may mắn thoảt khỏi cuộc thảm sát đó. Không những thế, phát xít Đức còn dùng súng máy và lựu đạn giết chết phụ nữ và trẻ em trong làng. Cả Oradour-sur-Glane chìm trong biển lửa và bị phá huỷ hoàn toàn. Năm 1958, một ngôi làng mới cùng tên được xây dựng gần vị trí ngôi làng cũ. Tuy nhiên, người dân từ chối đặt chân đến phần tàn tích còn sót lại. Họ cho hay đã nhìn thấy linh hồn người chết, từ đàn ông đến phụ nữ, trẻ em đi lang thang trong làng vào ban đêm và ngửi thấy mùi gỗ cùng thịt người cháy khét. Thị trấn Colobraro, nằm ở miền Nam Italy Được mệnh danh là thị trấn bị quỷ ám nhất châu Âu. Người dân sống ở thị trấn này và các vùng phụ cận thậm chí còn không dám gọi thẳng tên ngôi làng. Họ thường gọi là "ngôi làng đó" để tránh bị quỷ ám.

Thậm chí theo nhiều người chia sẻ thì cảnh sát địa phương còn không dám phạt xe chạy quá tốc độ vì sợ bị nguyền rủa. Tuy là một thị trấn bị "ma ám" nhưng thị trấn này lại rất nhộn nhịp, hằng năm có rất nhiều khách du lịch đến tham quan nơi đây và tham gia lễ hội ma thuật vào mùa hè. Theo nhiều người, lời nguyền về thị trấn này bắt nguồn từ rất xa xưa và liên quan đến cái tên Colobraro. Tên gọi này có nguồn gốc từ "coluber" có nghĩa là "con rắn" theo tiếng Latin và nó tượng trưng cho cái ác. Vào đầu thế kỷ 20, Biagio Virgilio là một luật sư giàu có tại vùng này. Ông chưa bao giờ thua một vụ kiện nào và có rất nhiều kẻ thù. Trong một vụ án tại tòa, người luật sư này đã lớn tiếng nói: "Nếu tôi nói sai, chùm đèn này sẽ rơi xuống" và chuyện đó xảy ra thật khi ông vừa dứt tiếng. Tuy không làm ai bị thương nhưng nó đã làm tên tuổi người luật sư bị gắn liền với điềm xấu. Từ đó về sau, bất cứ chuyện gì không may xảy ra trong làng người ta đều gán cho ông. Vì thế ông phải dọn nhà đi khỏi thị trấn. Rất lâu sau này, một nhà nhân chủng học tới tìm "fattucchiera" - phép thuật gỡ bỏ lời nguyền và gặp được một phụ nữ già gọi là "La Cattre". Tuy chưa bắt tay vào hóa giải, nhóm nghiên cứu đã liên tiếp gặp nhiều vụ tai nạn bí ẩn, các vụ sạt lở đất... họ đã gọi La Cattre là phù thủy và tố cáo vùng đất Colobraro đã bị quỷ ám. Người Italy khá mê tín và những vụ việc được đồn thổi xung quanh ngôi làng càng làm cho người ta tin rằng nó thực sự bị quỷ ám. Tuy nhiên, có một điều khôi hài là lời nguyền chỉ xảy ra với du khách và những người yếu bóng vía. Voltri, Italy Trong ngôi làng nhỏ Voltri ở Liguria, Italy có một ngôi nhà tên Ca'delle Anime. Đây được cho từng là quán trọ thuộc sở hữu của một gia đình bị tâm thần. Họ dùng những đồ vật nặng trong nhà giết chết người thuê trọ, lấy trộm tiền của khách rồi

ác nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) hy vọng phát minh này, hiện đang ở giai đoạn nguyên mẫu, có thể được sử dụng để phá vỡ cục máu đông hoặc điều trị đột quỵ và phình động mạch. Một phương pháp điều trị tương tự được gọi là cắt bỏ huyết khối cơ học đã được sử dụng trong nhiều năm qua, trong đó một dây kim loại phải được dẫn hướng bằng tay thông qua các mạch, bắ_t đầu từ một động mạch ở đùi trên. Nhưng phương pháp điều trị không phải là lý tưởng vì nó đòi hỏi một bác sĩ phẫu thuật được đào tạo chuyên môn cao và liên quan đến việc sử dụng tia X để hướng dẫn đường đi, điều này có thể khiến bệnh nhân tiếp xúc với bức xạ gây tổn thương mô. Tuy nhiên, robot kiểu mới của MIT có thể di chuyển thay vì cần sự trợ giúp của từ tính và có thể được vận hành từ xa. Robot dạng sợi này được làm bằng hợp kim niken-titan dễ uốn, được phủ trong một miếng dán chứa đầy các hạt từ tính nhỏ và cuối cùng được phủ một vứt xác vào một ngôi mộ tập thể. Nhiều người cho biết họ thấy các hồn ma nạn nhân không thể siêu thoát nên vẫn quanh quẩn đâu đây. Những bóng ma đi lang thang trong nhà, di chuyển đồ vật để chứng minh sự hiện diện của mình khiến nhiều người không dám đi qua ngôi nhà này vào ban đêm. Belchite, Tây Ban Nha Năm 1937, trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, hàng nghìn người bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã bị giết tại làng Belchite. Nguồn nước bị cắt, người dân chết đói hoặc tử vong do trúng đạn. Các thi thể được tập trung lại và hoả thiêu trong quảng trường giữa thị trấn, số khác bị chôn trong một ngôi mộ tập thể. Ngày nay, một số nhân chứng cho biết họ nghe thấy tiếng khóc than của một đứa trẻ vào lúc hoàng hôn, dọc theo những con phố vắng vẻ của Belchite. Đứa trẻ gào khóc và gọi tên người mẹ. Những người nông dân trong vùng thậm chí còn nghe được âm thanh và giọng nói bí ẩn trong đêm. Nhờ vẻ hoang vắng đến lạnh người, làng Belchite trở thành nơi thường xuyên được lựa chọn để quay những bộ

lớp polymer mịn để giảm ma sát trong động mạch. Nhóm nghiên cứu tại MIT cho biết đã thử nghiệm thành công thiết bị trên các mô hình não được nhân rộng và lên kế hoạch tiếp tục thử nghiệm trên các phiên bản nhỏ hơn. Cuối cùng, họ hy vọng sẽ làm yên những con robot bằng thuốc hoặc laser để đưa ra phương pháp điều trị đến những nơi mỏng manh, khó tiếp cận trong cơ thể. Đồng tác giả nghiên cứu Xuanhe Zhao, một giáo sư tại MIT, tin rằng họ cũng có thể giúp điều trị các trường hợp khẩn cấp về thần kinh nhanh hơn và an toàn hơn. Nếu một cơn đột quỵ cấp tính có thể được điều trị trong vòng 90 phút đầu tiên hoặc lâu hơn, bệnh nhân sẽ có tỷ lệ sống sót có thể tăng đáng kể, ông Zhao nói trong một tuyên bố. Nếu chúng ta có thể thiết kế một thiết bị để đảo ngược sự tắc nghẽn mạch máu trong giờ vàng này thì chúng ta có thể tránh được tổn thương não vĩnh viễn. Đó là niềm hy vọng của các nhà khoa học MIT. phim ma ám. Người dân tin rằng ngôi làng bị ma ám Badi nổi tiếng với ngôi đền Hilaanj và mỗi khi có một linh hồn phải từ giã cõi đời, người ta lại mang vật tế lễ ra đó cầu mong phước lành sẽ đến. Những vị cao niên ở Badi cho rằng, ngôi làng đang bị ma ám và "con ma" càng ngày càng to khiến lượng người nó bắt càng đông. Lý giải này không được các nhà nghiên cứu khoa học Ấn Độ đồng tình, nhưng ở Badi, người dân vẫn tin vào điều đó như một lẽ tự nhiên. Hàng ngày, người ta vẫn là Hilaanj cầu nguyện, đặt lễ vật vào buổi tối với vẻ thành kính. Nhà nào có người chết thì kéo cả ra đó sám hối, cầu nguyện nhưng tuyệt nhiên không than vãn. Họ cho rằng, thần linh đang nổi giận và khi chưa tìm được nguyên nhân ngài giận thì chỉ có thể là... ma ám. Kiran Bedi, người đàn bà ngót 70 tuổi cho biết, trong số những trường hợp tự tử từ đầu năm, có rất nhiều câu chuyện kỳ quái và rùng rợn. Vì thế, người làng Badi chưa tìm ra lý giải nào thỏa đáng cho những cái chết.


KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

CÁC NHÀ KHOA HỌC SẮP ĐƯA TẾ BÀO UNG THƯ RA KHÔNG GIAN ĐỂ TIÊU DIỆT

SOÁ 778 06/09/2019

của tia laser. Có thể, sẽ không khả thi khi đưa con người lên không gian để chữa ung thư vì chi phí trung bình quá cao. Tuy nhiên,

33

với việc sử dụng các buồng vi trọng lực, chúng ta có thể tiến gần hơn đến việc chữa bệnh ung thư, tất nhiên nếu thử nghiệm trên có công dụng tốt.

Các nhà khoa học tại Australia sẽ gửi mẫu thử tế bào ung thư sống lên không gian vào năm 2020 để chứng minh nhận định này.

U

ng thư là một trong những đại họa đáng sợ nhất của loài người. Nó cướp đi sinh mạng của không ít người và các nhà khoa học vẫn đang trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác này. Mặc dù phẫu thuật và hóa trị có thể dừng hoặc làm chậm quá trình phát triển của tế bào ung thư, nó vẫn tồn tại và có thể bùng phát vào một ngày nào đó. Qua nhiều năm nghiên cứu, đã có hàng tá phương pháp được đưa ra và lần này, các bác sĩ đang thử nghiệm một phương pháp mới để diệt tế bào ung thư: Đưa nó lên không gian. Theo ABC News, khi tế bào ung thư tiếp túc với môi trường không trọng lực, nó chết đi mà không cần một phương pháp điều trị ngoài nào. Bởi thế, các bác sĩ của Đại học Công nghệ Sydney muốn gửi mẫu thử lên không gian. Họ tin rằng môi trường không trọng lực có ảnh hưởng đến khả năng liên kết giữa các tế bào ung thư và môi trường xung quanh. Trưởng dự án này, Tiến sĩ Joshua Chou, nói với ABC: “Khi chúng ta ở không gian, thứ xảy ra với cơ thể là các tế bào bắt đầu cảm nhận tình trạng đó, được gọi là “dừng tải cơ học”. “Vì không có lực hấp dẫn nên khả năng di chuyển của các tế bảo, cách chúng vận hành và cả sự sống của chúng sẽ bị ảnh

hưởng”. Vị bác sĩ này đã bỏ ra 20.000 USD để gửi các mẫu thử (tế bào ung thư) sống lên Trạm Không gian Quốc tế vào năm sau với kỳ vọng lý thuyết của họ là đúng. Các tế bào này được đựng trong một “container” có kích thước bằng một hộp giấy ăn. Chou nói thêm: “Tôi không kỳ vọng đây là phương thức chữa bệnh trực tiếp, một ‘viên đạn vàng’ để chữa ung thư nhưng nó có thể hoạt động song song với các phương thức điều trị có sẵn, thuốc vv… để tăng độ hiệu quả của các liệu pháp”. Hiện nay, các nhà nghiên cứu cũng thử phương pháp khác để diệt tế bào ung thư. Giám đốc Trung tâm Điều trị nano, phòng Y học, Đại học Arkansas Bladimir Zharov đang tạo ra một loại tia laser có thể nhắm chính xác và diệt tế bào ung thư. Nó hoạt động bằng cách bắn ánh sáng laser vào da của bạn, sau đó được hấp thụ bởi melanin trong máu của chúng ta. Nó sẽ nóng lên khiến nước xung quanh tế bào melanin bay hơi. Quá trình này tạo ra một bong bóng ngày càng lớn rồi vỡ tung, tiêu diệt các tế bào ung thư trong máu. Phương pháp này không gây hại các tế bào khác vì chúng không phải mục tiêu

TÚ HOA LÂM Cellulaire

Cell.: 514.880.9478

Groupe Sutton Actuel inc. 115 St-Charles Ouest

TÚ HỒNG LÂM

Cellulaire

Longueuil, QC, J4H 1C7 Téléphone à l’agence

Cell.: 514.295.1346

Télécopieur

Courriel : lamt@sutton.com Website : http://tuhonglam.com/

450-651-1079 450-651-1329

NOUVEAU GRIFFINTOWN

VILLERAY

Condo 31/2, dự án EXALTO, toà nhà ở trung tâm Griffintown. Được bảo hành bởi Plan de Garantie ACQ. Gồm chỗ để đồ, lối đi đến hồ bơi trên sân thượng, spa, phòng tắm hơi, chalet urbain, phòng tập thể dục. Lối đi bên trong đến Adonis/SAQ/v.v..., Gần tất cả (WALK SCORE 95). Các cửa hàng nằm ở tầng trệt của toà nhà. MLS: 1266571. Giá : 354,900$

Triplex 41/2 đẹp, phòng khách double, 2 chỗ đậu xe sân sau, nhà giữ gìn tốt, nhiều tân trang trong nhiều năm qua, khu nhiều người ưa thích, walk score 96, người thuê rất tốt, hết hạn thuê 30/6/2020. Lợi tức 40800$/ năm. Giá: 899 000$

U D N E

V

LAVAL

Bungalow đẹp nằm ở trong thành phố Ste-Dorothée, 4 phòng ngủ, sous-sol fini. Nhiều tân trang trong những năm qua. Đất tuyệt vời, có hàng rào và nhiều cây. Gần nhiều dịch vụ. MLS: 12723356. Giá: 379 000$

U D N E

V

BROSSARD

Cottage jumelée đẹp ở góc đường , được tân trang hoàn toàn trên một lô đất lớn với nhiều cửa sổ, nhiều ánh sáng. 4 phòng ngủ (1 ở sous sol) 2 phòng tắm, 1 phòng nước, sous sol fini với balcon lớn. Giá: 380 000$

LAVAL

Condo đơn vị góc, 2 phòng ngủ, có chỗ đậu xe, nhiều ánh sáng từ nhiều cửa sổ. Khu gần tất cả các dịch vụ: métro, đại học, trường học. Đang cho thuê $1400/ tháng đến 30 tháng 6/2019. Giá 235 000$

U D N VE

Montreal Nord

Duplex đẹp với Bachelor (3 logements: 2 X 51/2 và 1 X 31/2) được bảo trì tốt, trong một khu vực yên tĩnh ở Montreal-Nord. Gần các dịch vụ (trường học, công viên, giao thông công cộng. Nhiều tân trang trong những năm qua. Lợi tức hàng năm là 25,740$. Số MLS: 28028743, Giá mới: 424,900$


34

SOÁ 778 06/09/2019

Tin

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

UỐNG GÌ TRƯỚC KHI NGỦ ĐỂ GIẢM CÂN? Bạn vẫn có thể giảm cân trong khi ngủ bằng cách uống một cốc sữa, một tách trà hoa cúc hoặc một ly nước ép nho trước khi lên giường.

Sữa Một ly sữa (ấm hoặc không) có thể giúp bạn ngủ ngon hơn nhờ thành phần tryptophan (một loại axít amin quan trọng) và canxi. Ngủ ngon đồng nghĩa bạn sẽ ít có cảm giác thèm ăn hơn vào ngày hôm sau. Sữa cũng cung cấp protein, giúp cơ bắp phát triển, tăng cường sức mạnh. Nước ép nho Một ly nước ép nho nguyên chất có thể giúp cơ thể đốt cháy chất béo trong khi ngủ. Nghiên cứu cho thấy sự giải phóng insulin vào đêm (do uống nước ép hoa quả) giúp điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể. Một nghiên cứu khác vào năm 2015 cũng chỉ ra rằng resveratrol, một chất chống ôxy hóa có trong quả nho có tác dụng chuyển đổi chất béo màu trắng (kết quả của việc lưu trữ calo dư thừa) thành chất béo màu nâu đốt cháy calo. Rượu cũng giàu resveratrol song lại không thích hợp uống trước giờ đi ngủ. Trà hoa cúc Một tách trà nóng trước giờ đi ngủ giúp tăng lượng glycine của cơ thể, một loại

axít amin hoạt động như một chất dẫn truyền thần kinh giúp bạn thư giãn. Một lợi ích khác của loại trà này là giúp bạn giữ ấm cơ thể. Nó cũng góp phần giúp kiểm soát đường máu và giảm cân. Hãy đảm bảo là tách trà của bạn không chứa caffeine. Sữa hoặc bột đậu nành Đậu nành ở dạng sữa hoặc bột đều chứa axít amin tryptophan. Theo nghiên cứu của Đại học Birmingham (Anh), nó giúp cải thiện giấc ngủ. Đồng thời nó cũng làm giảm lượng hoocmon cortisol, giúp giảm mỡ bụng. Nước Uống nước đồng nghĩa không nạp thêm calo vào cơ thể, điều này rất có ý nghĩa khi bạn muốn giảm cân. Nghiên cứu cho thấy nước giúp phục hồi giấc ngủ, giúp bạn ngủ sâu. Ngủ đủ giấc cũng giúp bạn giảm cân. Tuy nhiên, bạn cũng lưu ý không uống quá nhiều trước giờ đi ngủ nếu không muốn phải thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh. Vì thế hãy uống đủ nước vào ban ngày và một lượng vừa đủ trước khi đi ngủ.

CÁC BÁC SĨ CẢNH BÁO VỀ SỰ NGUY HIỂM CỦA DÉP XỎ NGÓN Theo các bác sĩ, dép xỏ ngón có thể đạt điểm A vì sự thoải mái và mát mẻ, nhưng thực sự lại nhận điểm F cho sức khỏe bàn chân. Đã đến lúc bạn hãy xem xét lại tủ giày dép của mình

P

hát biểu với CBS News, tiến sĩ Mallika Marshall (Đại học Auburn ở Alabama, Mỹ) đã chia sẻ lời khuyên tốt nhất dành cho những người hâm mộ cuồng nhiệt những đôi dép thoải mái này. Tất cả mọi người đều mang không có nghĩa là nó tốt cho đôi chân. Sự thoải mái trước mắt có thể làm hỏng bàn chân của bạn về lâu dài, tiến Marshall cảnh báo. Hiệu ứng quai dép Bác sĩ Marshall đã xem xét ảnh hưởng của loại dép đế mỏng đối với xương bàn chân và nhận thấy dép xỏ ngón hầu như không có đệm gót chân và không chống đỡ được va chạm mạnh. Đối với một số người, sự cọ xát với rãnh giữa hai ngón chân cũng có thể gây ra vết

loét khó chịu. Nghiêm trọng hơn, nhu cầu các ngón chân phải bám níu vào quai ở giữa chiếc dép để bước đi, làm thay đổi dáng đi và khiến căng cơ. Các nhà nghiên cứu gọi đó là hiệu ứng quai dép. Theo Bệnh viện phẫu thuật North Central Surgical, Texas (Mỹ), một nghiên cứu trên 39 nam giới và phụ nữ đã phát hiện những người có thói quen mang dép xỏ ngón, có bước đi ngắn hơn và gót chân chạm đất với lực đứng ít hơn so với người mang giày thể thao. Theo thời gian, dáng đi thay đổi có thể gây đau phần chân dưới và các vấn đề về gót chân, như đau gót chân và căng cơ chân do tình trạng viêm mô bao phủ lòng bàn chân. Khi mang dép xỏ ngón, dễ bị các vật rơi trúng và bước lê vụng về khiến dễ bị thương hơn. Các bác sĩ thường gặp nhiều

ĐI DU LỊCH NÊN TRÁNH 4 LOẠI THỰC PHẨM NÀY ĐỂ KHÔNG BỊ TIÊU CHẢY Khi đi du lịch, việc ăn hoặc uống một số loại thực phẩm có thể gây tiêu chảy, đau bụng. Do đó, để đảm báo chuyến đi được trọn vẹn, mọi người cần tránh một số loại thực phẩm nhất định.

D

ưới đây là 4 món chúng ta cần tránh khi đi du lịch:

Ăn hải sản sống Khi đi du lịch, mọi người cần tránh ăn các loại hải sản, sò sống. Ăn những món này có thể gây bệnh và phá hỏng chuyến du lịch của bạn, Reader’s Digest dẫn lời chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Elizabeth Ward. Những loài động vật có vỏ như nghêu, sò có thể gây nhiễm trùng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nếu ta ăn sống. Tuy nhiên, khi chúng được nấu chín thì nguy cơ nhiễm khuẩn có thể được loại bỏ. Nước máy Uống nước máy ở những vùng nông thôn xa xôi có thể gây ra vấn đề với đường tiêu hóa. Vì ở những khu vực này, nước có thể đang bị nhiễm khuẩn, phân và ký sinh trùng. Lựa chọn tốt nhất là hãy uống nước đóng chai, kể cả việc đánh răng cũng dùng nước đóng chai, các chuyên gia sức khỏe

trường hợp chấn thương móng chân và ngón chân bị gãy và bầm tím trong những tháng mùa hè do dép xỏ ngón hơn. Không một trường hợp bị thương nào trong số này xảy ra với người mang giày. Ung thư da Một số bác sĩ thậm chí còn cảnh báo về mối nguy hiểm thậm chí nghiêm trọng hơn liên quan đến thói quen thường xuyên đi dép xỏ ngón: ung thư da. Làn da chân mỏng manh luôn được bảo vệ, khi mang dép xỏ ngón phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Ung thư da ở bàn chân cũng có thể không được chú ý, vì các đốm xảy ra trong các ngóc ngách, vết nứt và giữa các ngón chân dễ bị bỏ sót hơn. Bác sĩ Zachary Vaupel (Bệnh viện Beaumont, Michigan, Mỹ) đã khuyến cáo rằng mang dép xỏ ngón liên tục chắc chắn có thể làm hại chân. “Viêm gân, nứt gãy xương bàn chân và cẳng chân do mỏi và thường xảy ra nhất là nứt xương”, và một số vấn đề gây ra do mang dép xỏ ngón, như “vấp té, chấn thương khớp xương, bong gân và gãy xương” Trẻ em, vì hoạt động nhiều hơn, thường có xu hướng chạy nhảy đùa giỡn, nên nếu

khuyến cáo. Ăn một số rau quả sống Ngoài trừ một số loại trái cây có vỏ dày như chuối thì người đi du lịch cần tránh ăn sống những loại rau củ có vỏ mỏng như rau salad, cà chua, hành tây, rau díp hoặc ớt. Những loại rau này khi không được rửa sạch có thể là nguyên nhân gây ra vấn đề với hệ tiêu hóa. Sữa chưa tiệt trùng Khi mọi người đi du lịch đến vùng đất mới, họ có thể sẽ ghé lại đâu đó mua một chai sữa chưa tiệt trùng hoặc phô mai làm từ các loại sữa trên. Điều này là không nên, đặc biệt với những người có hệ miễn dịch kém như trẻ em, thai phụ hoặc người đang có bệnh. Phô mai có thể bị nhiễm khuẩn và khiến người ăn mắc Listeria. Bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes gây ra, dẫn đến ngộ độc thực phẩm và rất nguy hiểm với thai phụ, thậm chí có thể gây sẩy thai, theo Reader’s Digest.

mang dép xỏ ngón sẽ càng dễ xảy ra chấn thương hơn. Nếu dép quá nhỏ so với bàn chân, có thể cọ xát gây đau da và phồng rộp. Còn nếu dép quá lớn, có thể khiến người mang dễ bị trượt té. Giày có gót hỗ trợ, có thể bảo vệ các ngón chân khỏi chấn thương và nâng đỡ bàn chân, có thể làm giảm đau chân, bác sĩ khuyên. Chắc chắn, giày là an toàn nhất. Dép xỏ ngón và giày cao gót, cái nào nguy hại hơn? Bác sĩ Vaupel khẳng định có lẽ là dép xỏ ngón. Câu kết của tiến sĩ Marshall đáng để chúng ta thận trọng bắt đầu từ mùa hè này: “Những người đang bị thương ở chân không nên mang dép xỏ ngón. Những người mắc bệnh tiểu đường, có nguy cơ cao bị nhiễm trùng và bị thương, và cả những người thừa cân nên tránh dép xỏ ngón”, theo The Epoch Times. Nếu bạn không thể thiếu đôi dép xỏ ngón trong kỳ nghỉ hè, ít nhất hãy thận trọng. Đừng mang dép xỏ ngón đi bộ đường dài, và nên chọn một đôi có đế dày, có đệm đầy đủ.


SỨC KHỎE

SOÁ 778 06/09/2019

35

POLYCLINIQUE IBERVILLE & PHARMACIE FAMILIPRIX 7141 IBERVILLE (GÓC JEAN TALON) TEL: 514-727-8963

2500 JEAN TALON (GÓC D’ IBERVILLE)

Métro D’IBERVILLE

BÁC SĨ TỔNG QUÁT BÁC SĨ CHUYÊN KHOA * mắt (ophtalmologue) * Tai, mui, họng (ORL) * Giải phẫu (chirurgien) * Tim ( cardiologue)

LUU THI THANH THAO

PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE

514 727-8967

- Physiothérapeute (vật lý trị liệu) - Osthéopathe (nắn xương) Giờ khám bệnh: Từ thứ hai đến thứ bảy IBERV ILLE

JEA N-T ALO N

Pharmacie

IBERV ILLE

Clinique médica le

GIỜ Thứ Thứ Thứ

MỞ CỬA Hai đến Thứ Tư : 9h - 19h Năm đến Thứ Sáu : 9h - 20h Bảy : 9h-17h

Quý Đồng Hương sẽ được phục vụ tận tình và hướng dẫn bằng tiếng Việt * GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Những dịch vụ được cung cấp như sau: * Đo huyết áp và thử tiểu đường * Tư vấn về thuốc ngừa thai khẩn cấp * Chuẩn bị hộp phân phối thuốc hằng ngày (dosettes, dispills) * Bồi thường thuốc trực tiếp với các cơ quan CSST, SAAQ, IVAC Có bán thuốc dược thảo và sản phẩm thiên nhiên (dầu hải cẩu OMEGA 3, lộc nhung hưu Cervifor, sữa Ong Chúa, collagène, Quinton nước biển v.v...)

Mọi chi tiết xin liên lạc với ACCESSS:

514-287-1106 ext. 22 Liên Hội Cộng Đồng Văn Hoá và Bình Đẳng các dịch vụ Y Tế và Xã Hội Theo Thống kê thì có thể ba trên 4 người bị nhiễm VPH một lúc nào đó trong cuộc sóng cuả họ .. VI Khuẩn VPH: Virus du Papillome Humain: như Ung Thư cổ Tử Cung -bệnh mồng gà nơi âm đạo những căn bệnh lây Nhiễm qua tình dục

Vậy phải tránh bằng cách như thế nào ? Vi Khuẩn này VPH có vẻ như vô hại vì nhiều người bị nhiễm không mang bệnh . Nó dưới hình dạng mụn cóc nơi bộ phận sinh dục . Sinh thiếc rất cần để phá thiện ung thư cổ tử cung hoặc các chứng tiền ung thư cần phải được giải phẩu hoặc là nguyên nhân cuả 11 ung thư khác nhau. Tiêm chủng ngừa VPH rất hữu hiệu để tránh nhiễm trùng các mẩn mụn mọc ở vùng âm đạo (sinh dục) , các nhiễm trùng ở cổ tử cung (đưa tới tiền Ung Thư. Ở các trường học tiểu bang Québec việc tiêm chủng ngừa Miễn phí này đã cho kết quả tốt đẹp cho các học sinh nữ và nam lớp 4 tiểu học (tiêm làm 2 lều ). Một văn kiện chấp thuận dược gửi cho các phụ huynh học sinh trong lịch học cuả các em . Tất cả các nữ sinh từ 9 tới 18 tuổi và những người từ 9 tới 26 tuổi mà hệ thống miển nhiễm kém đều được tiêm nhiễm miển phí . Tiêm chủng rất cần thiêt cho moị người nam và nữ lớn tuổi giúp giảm đi các trường hợp tái xuất các vết thưonng do VPH gây ra hơặc tránh bị nhiểm VPH trước mọi quan hệ tình dục . Thuốc chủng ngừa rất an toàn và không có liên hệ đến các thái độ tình dục nguy hại đả được tiêm chủng của các giới trẻ . Các dân nhập cư và Tỵ nạn ít có dịp được kiểm nghiểm về VPH (Như kiểm tế bào cổ tử cung khi khám sản khoa với tên làTest PAP). Vì vậy tiêm Chủng giúp tránh được các trường hợp nặng.


36 Tin

SOÁ 778 06/09/2019

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

Fletcher mô tả hai yếu tố dẫn đến sai lầm khi đánh giá bạn tình: đó là thiên kiến có định hướng và tìm kiếm sự chính xác. Nếu bạn đánh giá sự hấp dẫn của ai đó cao hơn mức độ hấp dẫn khách quan của họ (tức là mức độ hấp dẫn mà một người lạ đánh giá họ) thì bạn đã có thiên kiến theo định hướng tích cực - nói cách khác, bạn đang đeo cặp kính nhìn đời màu hồng. Điều này cũng đúng khi áp dụng vào trường hợp bạn phê phán quá mức về mức Là đứa trẻ của thập niên 1990, tôi lập tức nghĩ tới Chandler Bing, mà nghĩ nhiều lần, độ hấp dẫn của ai đó - đây gọi là thiên kiến khi viết bài báo này. theo định hướng tiêu cực. Thông thường khi đang yêu nhau, người ta thường đánh giá sự hấp dẫn, tử tế và địa vị của người yêu mình cao hơn so với mức đánh giá của những người khác. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn một chút khi xem xét thứ tự mà ta đánh giá các phẩm chất trên, đây là điều mà các nhà tâm lý gọi là tìm kiếm sự chính xác. "Hãy tưởng tượng tôi đánh giá người yêu tôi có độ hấp dẫn 7/7, sự tử tế 6/7 và địa vị xã hội 5/7," Fletcher nói. Nếu ai đó được điểm cao trong khả năng tìm kiếm sự chính xác thì những phẩm chất trên sẽ được sắp xếp đúng thứ tự - một người xa lạ sẽ đồng ý rằng người này có mức điểm hấp dẫn cao hơn tử tế, và mức điểm tử tế cao hơn địa vị xã hội. Nhưng vì hội chứng nhìn đời màu hồng do thiên kiến theo định hướng tích cực, người lạ thực ra có thể đánh giá họ 6 điểm cho sự hấp dẫn, 5 điểm cho sự tử tế và 4 điểm cho địa vị. "Mọi người có xu hướng đánh giá cao quá mức bạn tình của mình, nhưng cũng rất đề cao việc tìm kiếm chính xác, tức là ta hẳn là đã có những đánh giá chính xác về phẩm chất của người đó, nhưng sau ta lại thổi phồng các phẩm chất đó lên chút rong phim "Friend", dù bị Janice Có vẻ như ta ít bị xao nhãng trước lựa đỉnh vì lý do này hoặc lý do khác," Fletchcười nhạo anh vẫn chẳng thấy phiền chọn hấp dẫn khi đang tập trung vào những er nói. toái gì, và việc này theo tôi là ví dụ điển điểm mà ta yêu thích ở bạn tình. Sự khác biệt giữa thiên kiến có định hình cho ý tưởng rằng ta có thể mù quáng Cũng có lý khi cho rằng cảm giác gắn bó hướng và việc tìm kiếm sự chính xác giải vì tình. sẽ làm giảm khao khát đứng núi này trông thích cho sự tiến hóa của con người trong Một cặp đôi tưởng chừng không hề hòa núi nọ, nhưng tình yêu cũng khiến ta đưa việc yêu mù quáng. hợp hoá ra lại rất ăn ý với nhau, bất chấp ra các nhận định sai lệch về người yêu. Ta thực sự là đánh giá đúng phẩm chất việc cả thế giới đều thấy họ thật là cọc Trong hầu hết các nền văn hóa, nhiều của người yêu. Nếu địa vị là ưu tiên với cạch - đây là mô-tip rất phổ biến trong các bằng chứng cho thấy con người ưu tiên bạn, thì bạn sẽ bị hấp dẫn bởi những người phim hài lãng mạn. các phẩm chất sự hấp dẫn, sự tử tế, và địa có phẩm chất nổi trội nhất là địa vị. Việc Nhưng khi người bạn nào đó của ta vị (hoặc việc người đó có khả năng chiém bạn có ấn tượng về địa vị của họ tới mức không nhận ra đúng bản chất thật sự của được hưởng các ưu thế, quyền lợi hấp dẫn) nào trong thang điểm từ 1 đến 7 nhiều khả người mà họ đang yêu, thì điều đó hoàn khi ta tìm kiếm bạn đời. năng sẽ khác với cách đánh giá, cho điểm toàn không phải là bởi họ muốn tạo hiệu Những tiêu chuẩn đó được gọi chung là của người khác - nhưng điều đó không ứng gây hài "Ba Tiêu chuẩn Lớn". Cách ta yêu những quan trọng, vì tất cả chúng ta đều phóng Ta có thể thấy khó chịu khi chứng kiến tiêu chuẩn đó cũng thể hiện khác nhau tùy đại phẩm chất của người mà mình yêu. người quen của mình rơi vào một lưới tình theo nền văn hóa, vì hầu hết các nền văn Thiên kiến có chủ đích - lúc nào cũng mới mà ta nghĩ không hợp cho người đó. hóa có tiêu chuẩn khác nhau, chẳng hạn thấy người yêu 'long lanh' hơn so với mức Nhưng có bao giờ bạn để ý thấy thường như tiêu chuẩn về vẻ đẹp. người khác đánh giá - là một trong những thì bạn khó có thể khiến cho người quen đó Hoặc khi nhắc đến địa vị, một số người yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định chú ý đến nhược điểm của người họ yêu? sẽ coi trọng nghề nghiệp hay mức thu nhập, mức độ hạnh phúc của bạn trong tình yêu. Bạn của bạn có thể liên tục ca ngợi trong khi một số người khác coi trọng hơn Nếu bạn hỏi mọi người xem họ muốn gì người yêu, mà những lời đó nếu may thì đẳng cấp hay vị trí xã hội. từ quan hệ tình yêu, họ có lẽ sẽ nói rằng toàn là phóng đại nét tốt, còn trong trường Nhưng ta có thể nói một cách khái quát họ muốn được nhìn nhận giống với những hợp xấu nhất thì chúng thậm chí sai bét. hoá là tất cả mọi người đều bị hấp dẫn gì họ nghĩ về bản thân họ nhất. Nhưng họ bởi vẻ đẹp cơ thể, bởi sự dễ thương của cũng thích được người yêu đánh giá họ tốt Tiêu chuẩn chọn người yêu người đó, và ở việc họ có thể chu cấp đẹp hơn một chút so với thực tế. cho bạn không. Vì thế, bạn sẽ thấy rằng "Nghĩa vụ của bạn trong tình yêu là Có một câu hỏi hóc búa trong việc nên chúng ta lẽ ra phải tương đối xuất sắc khuyến khích người yêu, hãy trở thành hiểu cách ta đánh giá mọi thứ trong tình khi đánh giá các tiêu chí trên - bởi nếu người cổ vũ tích cực," Fletcher nói. yêu như thế nào. không, hành vi đó sẽ không thể nào giúp "Mọi người muốn người yêu nhìn thấy Một mặt, ta cần phải đánh giá chính loài người tiến hóa. và coi trọng những điểm tích cực của họ. xác xem một người có phù hợp với ta hay "Từ quan điểm tiến hóa, đánh giá phẩm Nếu bạn muốn có một mối quan hệ hạnh không. Đó là một quyết định quan trọng, chất bạn tình lẽ ra phải có mức độ chính phúc và tốt đẹp, thì bạn nên có cái nhìn bởi đây là người mà ta có thể chung sống xác nhất định," Garth Fletcher, giáo sư khoan dung hơn với người yêu. Khi bạn cả đời. Mặt khác, nhiều bằng chứng cho danh dự ngành tâm lý tại Đại học Victoria không còn khoan dung nữa, người yêu bạn thấy ta rất dở khi đánh giá về người gần ở Wellington, New Zealand nhận định. sẽ nghĩ rằng bạn muốn anh ấy/cô ấy thay gũi bên mình nhất. Hãy xem xét trường hợp của con công đổi. Điều này tạo ra thông điệp mạnh mẽ Tình yêu làm ta mù quáng, không tỉnh đực và công cái. Công cái thường chọn là trong mắt bạn, họ không còn đủ tốt đẹp táo như những người xung quanh. bạn tình dựa vào chiếc đuôi - đuôi càng nữa." Trong một nghiên cứu, những người lộng lẫy càng tốt. Công cái hẳn là đã cảm Là người cổ vũ mạnh mẽ đối với bạn bè đang yêu được yêu cầu hãy viết về khoảnh nhận phẩm chất của chiếc đuôi rất chính chứ không chỉ với người yêu cũng đem lại khắc lãng mạn hay một sự kiện ngẫu nhiên xác, nếu không cách này sẽ không có tác cho bạn những lợi ích về tình dục. mới xảy ra mà họ chia sẻ cùng người yêu dụng gì. "Phụ nữ thường có thiên kiến đối với sau khi họ được cho xem một bức ảnh "Điều này có thể suy ra là con người những bạn bè cùng giới tính với mình," người lạ đầy quyến rũ. Họ được yêu cầu chọn bạn tình rất kỹ vì chúng ta sẽ sống April Bleske-Rechek, nhà tâm lý học từ đánh dấu vào một ô trống mỗi khi họ nghĩ bên nhau cả đời. Vì vậy nếu ta đánh giá Đại học Wisconsin-Eau Claire, nói. "Ta về bức ảnh người lạ đó. phẩm chất của bạn tình không chính xác, biết rằng phụ nữ hay so đọ nhau về mức Kết quả là những người viết về khoảnh thì những phẩm chất như sự quyến rũ hay độ hấp dẫn, nhưng họ sẽ cảm thấy những khắc lãng mạn thì đánh dấu vào ô trống lòng tử tế sẽ chẳng còn giá trị gì lắm." người bạn gái thân thiết thì hấp dẫn, đáng với mức chỉ bằng 1 phần 6 so với nhóm yêu hơn họ. Họ đánh giá những người bạn người viết về những sự kiện ngẫu nhiên. Mù quáng nhưng có ích này thậm chí còn cao hơn chính bản thân

NÉT TÍCH CỰC CỦA SỰ MÙ QUÁNG KHI YÊU

T

họ." Điều này có thể đem lại lợi ích, vì nhóm phụ nữ hấp dẫn thì nhiều khả năng sẽ thu hút được chú ý của nhóm đàn ông hấp dẫn. Là một thành viên trong nhóm nữ như thế, mà bản thân lại là một trong những phụ nữ quyến rũ nhất trong nhóm sẽ khiến chị em thu hút được sự chú ý của những người đàn ông xuất sắc nhất. "Phụ nữ nên kết bạn với những người hấp dẫn nhưng phải là không quá hấp dẫn, nếu không thì người bạn kia sẽ thu hút hết sự chú ý," Bleske-Rechek nói. "Điều này tương tự như ý tưởng chơi quần vợt với người cùng trình độ với bạn hay nhỉnh hơn bạn một chút sẽ khiến bạn chơi giỏi hơn." Những gì bạn cho là người yêu của mình nghĩ về bạn cũng là điểm đóng vai trò quan trọng trong tình cảm của hai người. "Đây là điều mà ta thực sự nhạy cảm," Fletcher nói. "Chúng ta rất chú ý đến những gì người yêu muốn ở mình. Một khi bạn bắt đầu thực sự gặp vấn đề về giao tiếp và có những thiên kiến mang tính tiêu cực, họ sẽ bắt đầu đánh giá người yêu kém hấp dẫn hơn so với thực tế - và sau đó mối quan hệ sẽ xấu đi." Đánh giá đúng mực về người yêu Khi yêu, ai cũng coi nhẹ tác động của các yếu tố xung quanh đối với hạnh phúc của họ (như mức độ thích ứng ra sao với bạn bè và gia đình của người yêu). "Bởi vì người yêu thu hút toàn bộ sự chú ý của họ," Ty Tashiro, tác giả của tập sách "Khoa học của hạnh phúc miên viễn" (The Science of Happily Ever After), nói, "cho nên họ không nhìn thấy những yếu tố môi trường tinh tế xung quanh. Người ta chỉ nhận biết được các yếu tố môi trường tác động tới đâu đến mức độ hạnh phúc trong tình yêu trong khoảng 5% thời gian - quá là ít." Tuy nhiên, sau khi chia tay, sự mù quáng trong tình yêu của ta dần lộ diện. Tashiro nói rằng khi không có sự hiện diện của người yêu, ta sẽ có cái nhìn khách quan hơn và cảm nhận rõ hơn về ảnh hưởng của các yếu tố môi trường. "Người ta thường không mảy may dao động gì trước lời khuyên tốt của bạn bè," Tashiro nói. "Khi một người đang quá mức say đắm với những điểm tốt của người yêu thì nếu họ có chìm đắm trong một mối quan hệ không ổn, ta cũng rất khó để nói với họ. Khi cảm xúc đó qua đi, sẽ có một khoảng trống khách quan để đánh giá đúng mức. Đến lúc này, họ có thể tự suy ngẫm và nhận ra rằng mối quan hệ tình cảm của họ là có vấn đề." Fletcher cảnh báo rằng nếu bạn định gắn bó nghiêm túc với người yêu, thì có lý do thỏa đáng để thừa nhận rằng bạn đang nhìn người ấy qua lăng kính màu hồng. "Tình yêu lãng mạn là công cụ khiến ta muốn cam kết," ông nói. "Một phần là bởi bạn nhìn nhận người yêu tốt đẹp hơn thực tế. Thiên kiến tích cực khiến ta bỏ qua những vấn đề nhỏ nhặt và muốn đầu tư tình cảm vào người yêu một khi mối quan hệ bắt đầu." Nhưng, Fletcher nói, bạn không thể nào đi quá xa thực tại. Khi bạn quá mức tích cực thì cũng chẳng tốt đẹp gì vì bạn sẽ tự lừa dối bản thân về những nhược điểm của người yêu: "Sự lãng mạn không dựa trên sự khách quan, đó là cảm xúc và nhận thức cùng hòa quyện, hoặc cũng có thể nói đó là sự lừa mị để trói chân bạn vào mối quan hệ lâu dài." Khi bạn bè của bạn có vẻ như đang ở trong một tình yêu không phù hợp, hãy nhớ rằng có lẽ họ đang thấy người họ yêu tốt đẹp hơn thực tế, và họ có thể sẽ phớt lờ lời khuyên của bạn, họ cảm thấy không có lựa chọn nào tốt đẹp hơn mối tình mà họ đang có. Nhận định của họ có thể là sai, nhưng tất cả chúng ta đều có lỗi trong chuyện này.


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

HỒI KÝ MICHELLE OBAMA (KỲ BA): TÌNH BẠN ĐẾN TRƯỚC TÌNH YÊU

V

ào chiều muộn, Barack nhẩn nha "lượn" xuống sảnh, ngồi phịch xuống chiếc ghế nào đó trong văn phòng tôi, như thể anh quen tôi nhiều năm lắm. ...Chúng tôi rất dễ chuyện trò vui vẻ với nhau, cách tư duy của chúng tôi cũng giống nhau. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau khi thấy mọi người xung quanh căng thẳng tới phát rồ, khi các cộng sự đưa ra mấy lời bình luận trịch thượng hoặc chẳng ăn nhập gì với thực tế. Có một điều không cần phải nói ra nhưng rất hiển nhiên, đó là anh ấy là "người trong nhà", và trong văn phòng của chúng tôi, nơi đang thuê hơn bốn trăm luật sư, chỉ có chừng năm luật sư toàn thời gian là người Mỹ gốc Phi. Thật rõ ràng và dễ hiểu khi chúng tôi thu hút lẫn nhau. Barack không hề giống kiểu luật sư tập sự mùa hè năng nổ điển hình (như tôi hai năm trước ở Sidley), những người vội vàng thiết lập mạng lưới mối quan hệ và hồi hộp không biết mình có nhận được tấm vé vàng mời nhận việc hay không. Anh thong dong trong bộ dạng thờ ơ điềm tĩnh, mà điều này dường như chỉ khiến anh thêm hấp dẫn trong mắt người khác. Tiếng tăm của anh không ngừng tăng lên trong công ty. Chưa chi anh đã được gọi tham gia các cuộc họp cao cấp với các luật sư cộng sự. Thậm chí, anh còn được yêu cầu góp ý về bất cứ vấn đề nào đang được thảo

luận. Có một lần vào đầu hè, anh đưa ra một bản ghi nhớ ba-mươi-trang về quản lý tập đoàn, và rõ ràng là nó thấu đáo cũng như thuyết phục đến mức lập tức trở thành huyền thoại. Anh chàng này là ai? Mọi người đều tò mò muốn biết. "Tôi đem cho em một bản đây", một ngày kia Barack đặt bản ghi nhớ đã soạn lên bàn tôi, kèm theo một nụ cười. "Cảm ơn anh", tôi đón lấy. "Em đang đợi được đọc nó đây." Sau khi anh ấy đi ra, tôi cất bản ghi nhớ vào ngăn kéo. Anh ấy có biết tôi chưa bao giờ giở nó ra hay không? Tôi nghĩ là có. Anh ấy đưa tôi bản ghi nhớ đó với thái độ nửa đùa nửa thật. Dù sao thì chúng tôi cũng thuộc hai nhóm chuyên trách khác nhau nên tài liệu mà chúng tôi dùng cũng không giống nhau. Tôi đã có quá nhiều tài liệu cần xử lý rồi. Và tôi không cần ngạc nhiên thêm nữa. Giờ đây chúng tôi - Barack và tôi - là bạn bè, là chiến hữu. Chúng tôi cùng đi ăn trưa ít nhất một lần một tuần, có khi thường xuyên hơn, và tất nhiên luôn ghi hóa đơn cho công ty. Dần dần, chúng tôi hiểu nhau hơn. Anh biết tôi đang sống cùng cha mẹ, biết những ký ức hạnh phúc nhất của tôi ở Trường Luật Harvard đến từ công việc tôi làm ở Văn phòng Hỗ trợ Pháp lý. Tôi biết anh đã ngốn hàng đống triết lý chính trị như thể đó là tiểu thuyết giải khuây trên

SỰ SỐNG KINH NGẠC TRÊN 'DẢI ĐẤT TỬ THẦN' CHIẾN TRANH LẠNH Những con chim hiếm hót vang nơi bóng râm những tháp canh cũ của Đông Đức. Tuần lộc hoang dã lang thang ở vùng biên giới giữa Phần Lan và Nga. Linh miêu trượt qua các boongke cộng sản ở vùng núi Albania và Bắc Macedonia.

T

rên khắp châu Âu, nhiều loài vật có nguy cơ tuyệt chủng đang tìm được một nơi trú ngụ khó tin ở miền đất từng bị Bức màn Sắt chia cắt trong thời Chiến tranh Lạnh. Trong nhiều thập kỷ, biên giới cắt ngang châu Âu là một biểu tượng tàn bạo của sự thù địch giữa Đông và Tây, giữa các khối quyền lực xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Cho mãi đến tận khi sụp đổ, hồi 28 năm trước, Bức tường Berlin đã chia nước Đức thành Cộng hòa Liên bang Đức ở phía Tây và Cộng hòa Dân chủ Đức (GDR) ở phía

Đông. Nhiều người đã mất mạng khi cố gắng vượt qua phương Tây do lính bắn tỉa hoặc bom mìn trong khu vực cấm vào nằm giữa hai quốc gia. Hành lang được bảo vệ nghiêm ngặt này được gọi là "dải đất tử thần". Nhưng ở khu vực con người không thể bước tới này, thế giới thực vật và động vật đã sinh sôi phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, phần lớn dải đất dọc theo Bức màn Sắt trước đây đã được biến thành một "Vành đai xanh châu Âu". Hành lang xanh dài 12.500km này kết

SOÁ 778 06/09/2019

37

bãi biển, biết hễ có tiền dư thì anh đều dành để mua sách. Tôi biết cha của anh qua đời trong một vụ tai nạn ô-tô ở Kenya, và anh đã đến nơi đó chỉ để hiểu thêm về ông ấy. Tôi biết anh thích chơi bóng rổ, biết anh thường chạy bộ một quãng đường dài vào cuối tuần và hay kể về bạn bè cũng như gia đình mình ở Oahu với vẻ trầm tư. Tôi biết anh từng có kha khá bạn gái trong quá khứ, nhưng lúc này thì không có mối quan hệ ràng buộc nào. Tôi nghĩ mình có thể hỗ trợ anh khắc phục khoản "không có mối quan hệ ràng buộc". Cuộc sống của tôi ở Chicago chủ yếu chỉ toàn tụ tập với những phụ nữ da đen tài năng và thành đạt. Bất chấp những giờ làm việc cắm đầu cắm cổ, tôi vẫn thích được giao tiếp. Tôi có bạn bè ở Sidley, bạn trung học, bạn bè quen biết qua mạng lưới công việc và những người bạn tôi quen qua anh Craig, người vừa kết hôn và làm nghề nhân viên ngân hàng đầu tư trong thành phố. Chúng tôi là một hội bạn bè vui vẻ, hội họp với nhau vào bất kỳ lúc nào có thể ở một quán bar nào đó trong khu trung tâm hoặc gặp nhau cuối tuần trong những bữa ăn xa hoa kéo dài. Tôi từng hẹn hò với vài anh chàng ở trường luật nhưng chưa gặp được người nào đặc biệt từ khi về lại Chicago, mà đằng nào thì tôi cũng chẳng có mấy hứng thú với chuyện này. Tôi tuyên bố với mọi người, bao gồm những đối tượng tiềm năng, rằng sự nghiệp mới là ưu tiên của tôi vào lúc này. Dù vậy, tôi lại có rất nhiều cô bạn gái đang tìm người để hẹn hò. Một tối nọ vào đầu hè, tôi dẫn Barack tới một quán bar ở trung tâm vào giờ giảm giá. Đó là điểm tụ tập không chính thức hàng tháng của người da đen trí thức, và cũng là nơi tôi thường gặp gỡ bạn bè. Tôi để ý thấy anh đã thay quần áo công sở và mặc một chiếc áo blazer vải lanh trắng trông như vừa được lấy ra từ bộ phim Miami Vice. À há! Không có gì phải bàn cãi rằng bất kể gu ăn mặc hơi có vấn đề của mình, Barack vẫn luôn cuốn hút. Anh điển trai, điềm đạm và thành đạt. Anh cũng có máu thể thao, thú vị và còn tử tế nữa. Người ta còn có thể đòi hỏi gì hơn? Tôi hào hứng đi vào quán bar, chắc mẩm là mình đang làm điều có ích cho mọi người - cho chính Barack và cho tất cả các quý cô có mặt ở đó. Gần như ngay lập tức, anh đã "được" một người quen của tôi tóm lấy. Đó là một phụ nữ xinh đẹp, quyền cao chức trọng và làm trong ngành tài chính. Tôi có thể thấy cô nàng hoạt bát hẳn lên khi nói chuyện với Barack. Thấy vậy là ổn, tôi gọi cho mình một ly và đi qua bàn khác gặp mấy người bạn. Hai mươi phút sau, tôi nhìn thấy Barack

ở góc xa căn phòng, anh có vẻ đang ở trong một cuộc trò chuyện không hồi kết với người phụ nữ kia, mà chính xác thì chỉ có cô nàng đang huyên thuyên. Anh ấy ném cho tôi một cái nhìn với ngụ ý xin được giải nguy. Nhưng anh ấy là một người đàn ông trưởng thành, thế nên tôi để mặc anh ấy tự cứu mình. Hôm sau anh xuất hiện ở văn phòng tôi và hỏi với vẻ vẫn còn ngờ vực. "Em có biết cô ta hỏi tôi chuyện gì không? Cô ấy hỏi tôi có thích đi cưỡi không. Cưỡi ngựa ấy". Anh ấy kể là cả hai nói về những bộ phim ưa thích, nhưng chuyện đó cũng không suôn sẻ lắm. Barack là người có đầu óc, có lẽ là quá đầu óc đối với hầu hết phụ nữ. (Trên thực tế, đây chính là đánh giá của các bạn tôi về anh khi chúng tôi nói chuyện với nhau.) Anh không phải kiểu đàn ông thích la cà quán bar vào giờ giảm giá, và lẽ ra tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn. Thế giới của tôi đầy những người giàu hy vọng, nỗ lực và ám ảnh về sự thăng tiến trong công việc. Họ tậu xe hơi, sẵn sàng sắm cho mình căn hộ đầu tiên và thích nói về những chuyện đó bên những ly martini sau giờ làm việc. Barack thì sẽ thỏa mãn hơn khi được yên tĩnh một mình vào buổi tối để đọc về chính sách nhà cửa đô thị. Hồi còn là nhà tổ chức sự kiện, anh từng dành nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng lắng nghe người nghèo chia sẻ những khó khăn mà họ gặp phải. Tôi bắt đầu nhận ra sự kiên định của anh đối với hy vọng và triển vọng của sự thay đổi bắt nguồn từ một nơi hoàn toàn khác và không dễ tiếp cận. Anh kể tôi nghe rằng anh từng là một người vô tư và phóng túng hơn. Hai mươi năm đầu tiên của cuộc đời mình, anh được biết đến với biệt danh Barry. Hồi còn thiếu niên, anh hút cần sa dưới chân những ngọn núi lửa um tùm cây cối ở Oahu. Ở trường Occidental, anh theo đuổi phong cách đang lụi tàn của thập niên 1970, vẫn yêu thích Hendrix và nhóm Rolling Stones. Nhưng rồi đâu đó trên hành trình của mình, anh bắt đầu sống trọn vẹn với tên khai sinh Barack Hussein Obama, cũng như với nhân dạng phức tạp của mình. Anh vừa trắng lại vừa đen, vừa là gốc Phi lại vừa mang gốc Mỹ. Anh khiêm tốn và sống giản dị, nhưng anh cũng biết sự trù phú của tâm trí mình, biết cái thế giới đặc quyền đặc lợi mà tâm trí đó sẽ mở ra trước mắt anh. Tôi có thể nói là anh rất nghiêm túc với tất cả những điều đó. Anh có thể vui vẻ thoải mái và hài hước, nhưng chưa bao giờ anh quên nghĩa vụ to lớn hơn của mình. Anh đang trên đường chinh phục một sứ mệnh nào đó, dù anh vẫn chưa biết nó sẽ dẫn đến đâu. Tất cả những gì tôi biết là sứ mệnh đó không đồng nghĩa với những ly rượu. Lần sau, khi tới giờ vàng giảm giá, tôi để anh ở lại văn phòng.

nối các công viên quốc gia và các khu bảo tồn động vật hoang dã từ Bắc Băng Dương tới Biển Adriatic, thậm chí vươn ra tới cả Biển Đen. Do biến đổi khí hậu làm ảnh hưởng đến các hình thức di cư, hành lang này cũng trở thành lối thoát hiểm sống còn cho các loài muốn đi về phía bắc, tới các khu vực mát mẻ hơn. Tất cả những chuyện này được bắt đầu, là nhờ có một số người ngắm chim gan dạ.

môi trường của Đức (Bund), vốn bắt đầu mua và bảo vệ những mảnh đất nằm dọc bên phía tây của đường biên giới từ thời thập niên 1980. Sau sự sụp đổ của Bức tường Berlin vào năm 1989, Frobel đề nghị biến biên giới giữa hai nước Đức thành một "vành đai xanh" dài 1.400km. Nước Đức thống nhất năm 1990, khiến đề xuất trên thành điều khả thi. Nằm trong tâm điểm của kế hoạch Frobel đề ra là vùng đất được gọi là nơi không bóng người. Về mặt chính thức, dải đất này thuộc về CHDC Đức. Tuy nhiên, vì nằm ở phía tây của hàng rào biên giới nên nó hầu như không bị đụng đến trong suốt thời gian 40 năm hai miền nước Đức bị chia cắt. "Các nhóm tuần tra biên giới chỉ đi vào đó vài năm một lần và dọn dẹp cây bụi, phát quang khu vực một chút. Ngoài ra thì mảnh đất không được sử dụng vào việc gì hết," Melanie Kreutz, một giám đốc dự án tại Bund, nói. "Tức là không có hoạt động nông nghiệp, không thuốc trừ sâu, không phân bón hoá học. Và khu vực này, vùng đất không bóng người này, thực sự là xương sống sinh thái của vành đai xanh (của Đức) ngày nay."

Chim sẻ whinchat và tháp canh "Khi 14 tuổi, tôi bắt đầu ghi chép về các loài chim trong khu vực," Kai Frobel nói. Ông là một nhà sinh thái học lớn lên ở Tây Đức vào thời thập niên 1970. "Tôi nhận thấy rất nhanh rằng phần lớn các loài quý hiếm, như chim sẻ whinchat, cú muỗi nightjar, chim sẻ ngô (corn bunting), đều sinh sản trong 'dải đất tử thần' của CHDC Đức." Frobel là người đầu tiên công khai ghi chép về thiên đường hoang dã đáng ngạc nhiên này, và ông đã dành cả cuộc đời theo đuổi sự nghiệp và công việc làm nhà bảo tồn. Giờ đây, ông làm việc cho một tổ chức


38

SOÁ 778 06/09/2019

Hơn 80% biên giới nội địa bên trong nước Đức trước kia ngày nay tạo thành một phần của vành đai xanh được bảo vệ đó. Di sản lịch sử của nó đã được bảo tồn cùng với các loài thực vật và động vật. Du khách có thể nhìn thấy hoa lan hoang dã, rái cá, cò, và cũng có thể khám phá lịch sử Chiến tranh Lạnh thông qua các bảo tàng, triển lãm, và các chuyến đi bộ đường dài có hướng dẫn viên đi kèm và các tour đi xe đạp. Nằm dọc theo Bức màn Sắt trước đây là các "ốc đảo" hoang dã tương tự, không bị con người đụng chạm tới trong suốt thời kỳ Đông-Tây đối đầu. Ở phía bắc, các khu rừng của Na Uy, Phần Lan và Nga che chở cho nai sừng tấm và gấu, còn ở cuối phía nam, trong các rặng núi và hồ nước của Balkan, linh miêu và bồ nông sinh sản mạnh mẽ. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các quốc gia dọc biên giới dần dần hợp lực để bảo tồn hành lang động vật hoang dã mà các nước đã vô tình có chung với nhau. Vành đai xanh châu Âu hiện chạy qua 24 quốc gia, bao gồm nhiều loại môi trường sống khác nhau, từ bờ biển, hồ nước, cho tới rừng, núi. Tuy vẫn còn những khoảng trống, nhưng vành đai xanh đã là cứu cánh cho nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Bước đệm cho tuần lộc "Những hành lang này khiến các loài có được nơi trú ngụ an toàn, để trao đổi gene, để di trú," Aimo Saano, giám đốc bảo tồn thiên nhiên tại Metsähallitus, một cơ quan chính phủ Phần Lan quản lý các khu vực cốt lõi của Phần Lan thuộc Vành đai Xanh châu u, nói. "Chúng tạo ra những hệ sinh thái phức tạp nên có." "Như chúng ta đã biết từ châu Âu, nơi có mật độ dân cư đông đúc, có một mối nguy hiểm rõ ràng, đó là các hệ sinh thái bị thu nhỏ và cắt thành các mảnh nhỏ, tách biệt với nhau." Việc kết nối xuyên biên giới giúp chống lại xu hướng này và tạo điều kiện cho các loài thuộc diện khẩn nguy cao như tuần lộc rừng hoang dã sinh sôi, phát triển. Vào thời thập niên 1990, một trong số ít các quần thể tuần lộc rừng hoang dã còn sót lại đã sống ở Karelia, một khu vực của Nga giáp biên với Phần Lan. Khác với đường biên giới bên trong nước Đức, đường biên giới giữa giữa Nga và Phần Lan tất nhiên là không biến mất. Tuy nhiên, các nhà bảo tồn Nga và Phần Lan đã chuyển một số con tuần lộc rừng hoang dã của Nga đến một công viên quốc gia Phần Lan, thành lập một quần thể thứ nhì, nhỏ hơn ở phía tây vành đai xanh. Tuần lộc có thể di chuyển qua lại đường biên giới, và việc trao đổi gene giữa hai quần thể tuần lộc đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển lành mạnh của chúng trong tương lai, Saano nói. Một số loài, như chim, bướm và các loại côn trùng, thậm chí đang di chuyển về phía bắc dọc theo Vành đai Xanh châu Âu để trốn chạy khỏi ảnh hưởng của tình trạng nóng ấm toàn cầu. "Ít nhất thì ở đây chúng sẽ có một hành lang để di chuyển [dọc theo đó]," Sa nói. Hòa bình và bồ nông

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

Ở phần cuối phía nam của Vành đai Xanh châu Âu, tại vùng Balkan, theo sau sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh là một loạt các cuộc chiến đẫm máu. Khi Nam Tư cũ sụp đổ, không mấy ai coi việc bảo vệ động vật hoang dã là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cùng với hòa bình, nhận thức của con người ngày càng tăng đối với kho báu tự nhiên của khu vực, và người ta sẵn sàng vượt qua biên giới để bảo vệ chúng. "Mục tiêu chính của chúng tôi đương nhiên là nhằm bảo vệ môi trường, nhưng tại Balkan, mọi thứ còn đi xa hơn thế," Sandra Wigger, giám đốc dự án tại EuroNatur, một tổ chức môi trường điều phối các tổ chức địa phương dọc theo khu vực Balkan của vành đai xanh, nói. "Đó cũng là vấn đề về trao đổi xuyên biên giới, phát triển khu vực, là để mọi người thấy rằng họ có thể hành động cùng nhau. Bởi vì họ đã trải qua những năm tháng chiến tranh cách đây chưa lâu." Nhờ điều kiện tự nhiên của vùng núi thưa thớt dân cư này lẫn lịch sử Chiến tranh Lạnh ở đó mà môi trường sống hoang dã không bị xáo trộn. Chẳng hạn như Albania đã rất bị cô lập dưới sự cai trị của cộng sản. Biên giới nước này đến nay vẫn còn rải rác các boongke. Ở Bulgaria, một vùng cấm vào rộng tới 25km được hoạch định nằm dọc theo biên giới. "Vẫn còn những khu vực thiên nhiên hoang sơ rộng lớn, những cánh rừng rộng chỉ có rất ít người sinh sống ở những vùng núi này," Wigger nói. "Các thành phố thường ở rất xa. Điều đó có nghĩa thực sự là hệ đa dạng sinh học khổng lồ ở đây đã được bảo tồn." Bồ nông Dalmatian là một trong những loài đã phát triển mạnh ở vùng hoang dã nguyên sơ này. Đàn bồ nông Dalmatian lớn nhất thế giới sinh sống trong các bãi sậy bên hồ Prespa nằm giữa Hy Lạp, Albania và Bắc Macedonia. Một loài khác sống qua lại xuyên biên giới, loài linh miêu Balkan có nguy cơ tuyệt chủng, giờ đây có thể đi lang thang giữa các khu săn bắn khác nhau ở trong và dọc vành đai xanh, như Công viên Quốc gia Mavrovo ở Bắc Macedonia, và các rặng núi của Albania, Kosovo và Montenegro. Đối với các nhà bảo tồn làm việc dọc theo Vành đai Xanh châu Âu thì việc kết nối với các quốc gia khác cũng tạo ra cơ hội trao đổi thông tin và học hỏi lẫn nhau. "Cách tiếp cận châu Âu này khiến cho hoạt động bảo tồn đạt được quy mô to lớn, nơi bạn thực sự thấy là, à, có những người, tổ chức, cơ quan chính phủ trên toàn lục địa hợp tác với nhau xuyên biên giới," Wigger nói. "Có sự hỗ trợ này khiến bạn cảm giác mình là một phần của cộng đồng, khiến bạn nhận ra rằng mình không đơn độc." Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ vành đai xanh. Ở Đức, nơi các nhà bảo tồn muốn khoanh vùng những khoảng trống còn sót lại, các hiệp hội nông dân đã phản đối việc mở rộng vành đai xanh. Họ sợ mất đất canh tác. Giá đất tăng, nhu cầu về nhiên liệu sinh học và xây dựng đường cũng đang gây áp lực lên vành đai xanh.

VỤ CÁ MẬP ĂN THỊT NGƯỜI NHIỀU NHẤT LỊCH SỬ TRONG THẢM KỊCH ĐẮM TÀU 900 NGƯỜI CHẾT Gần 900 sỹ quan và thủy thủ Mỹ thiệt mạng trong những thảm kịch tồi tệ và hàng trăm người trong số này bị cá mập ăn thịt.

T

heo Mirror, vụ chìm tàu USS Indianapolis năm 1945 cũng trở thành vụ cá mập tấn công người đẫm máu nhất trong lịch sử. Không rõ con bao nhiêu người bị cá mập ăn thịt trên tàu Indianapolis, nhưng con số này có thể lên tới hàng trăm, kéo dài suốt 4 ngày. Cuối giai đoạn Thế chiến 2, con tàu tuần dương hạng nặng lớp Portland của Mỹ trở về sau một nhiệm vụ tối mật liên quan đến bom hạt nhân. Con tàu đưa các bộ phận của quả bom hạt nhân đến căn cứ và trên đường trở về thì trúng hai ngư lôi từ tàu ngầm I-58 của Nhật. Con tàu khi đó được bổ sung thêm hỏa lực nên rất dễ bị tổn thương nếu trúng đòn ngư lôi. Trên thực tế, chỉ trúng hai ngư lôi nhưng tàu tuần dương USS Indianapolis đã chìm xuống đáy biển. Trong số 1.195 thủy thủ và sỹ quan trên tàu, 300 thiệt mạng cùng con tàu. Gần 900 người còn lại trôi nổi trên biển suốt 4 ngày. Những con cá mập khát máu kéo tới sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn và nhiễu động trên biển. Những con cá mập vây trắng đại dương đặc biệt nguy hiểm, dù chậm hơn các loài cá mập khác nhưng chúng đặc biệt nguy hiểm với những người sống sót sau các vụ đắm tàu. Ban đầu, những con cá mập chỉ nhắm tới những xác chết trôi nổi trên mặt nước. Nhưng những người sống sót càng cố gắng vùng vẫy, càng thu hút sự chú ý của cá mập. Một số còn bị thương, để lại mùi máu trong nước biển, khiến những con cá mập khát máu quay sang tấn công cả người sống. Những con cá mập cứ thể quần thảo quanh nơi đắm tàu, bắt những người ở bên rìa hoặc đơn độc, kéo xuống nước. Hải quân Mỹ cũng bị chỉ trích vì giải

mã được tín hiệu của tàu ngầm Nhật, nói rằng đã đánh chìm tàu Mỹ. Phía hải quân ban đầu bỏ qua thông tin vì cho rằng đây là đòn nghi binh của tàu Nhật. Trong bộ phim bom tấn Jaws năm 1975, đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg đã tái hiện phần nào sự tuyệt vọng của những người sống sót khi tàu đắm. “Những con cá mập đầu tiên xuất hiện sau nửa giờ. Có thể dễ dàng nhận ra chúng nhờ cái đuôi lộ ra bên dưới mặt nước. Chỉ sau đêm đầu tiên, chúng ta đã mất hàng trăm người. Không biết có bao nhiêu con cá mập nữa, có thể lên tới hàng ngàn”, theo đoạn hội thoại của các nhân vật trong phim. Bộ phim kết thúc bằng câu nói: “Hơn 1.100 người gặp nạn trên tàu USS Indianapolis, chỉ có 316 người sống sót, những con cá mập đã lấy hết phần còn lại, ngày 29.6.1945”. Con số được đưa ra trong phim là chính xác, nhưng có hai người sống sót, Robert Lee Shipman và Frederick Harrison, qua đời một tháng sau đó ở bệnh viện. Không phải tất cả đều thiệt mạng vì nguyên nhân trực tiếp liên quan đến cá mập, có không ít người chết vì thiếu nước, chết đói và chết ngạt. Chỉ sau 4 ngày từ khi tàu chìm, máy bay hải quân Mỹ mới phát hiện những người sống sót và mở chiến dịch giải cứu. Số người trực tiếp bị cá mập ăn thịt trong vụ việc cho đến nay ước tính vào khoảng 150 người, theo Daily Star. Tháng 8.2017, tàu nghiên cứu của đồng sáng lập Microsoft, Paul G. Allen đã phát hiện xác tàu USS Indianapolis đắm ở vùng biển gần Philippines, cách mặt nước 5.500 mét. Xác tàu vẫn được coi là thuộc quyền sở hữu của hải quân Mỹ và được giữ nguyên hiện trạng cho đến nay.


CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

NÊN LÀM GÌ KHI BỊ TẤN CÔNG BẰNG VŨ KHÍ HOÁ HỌC

SOÁ 778 06/09/2019

các tình nguyện viên được cho uống viên nang dầu bạc hà để thay thế cho sarin, qua đó cơ thể họ tiết ra các chất chuyển hóa mà thiết bị phân tích hơi thở có thể phát hiện được. Cơ chế giết người của các loại chất độc thần kinh

Sarin và các chất độc thần kinh khác như Chiếc xe tải màu trắng bị đập dúm dó trông như thể đã bị vứt bỏ từ lâu - phần cản trước VX và Novichok là nhóm các hóa chất của xe bị mất và một lốp sau xẹp hơi. được gọi là phốt phát hữu cơ - là chất cũng hiện diện trong nhiều loại thuốc trừ sâu. Sarin độc hơn gấp 25-50 lần so với xyanua, trong khi VX lại độc gấp đôi sarin, còn Novichok có khả năng gây tử vong cao gấp năm đến tám lần. Chúng gây tử vong bằng cách vô hiệu hóa một loại enzyme có tên là acetylcholinesterase, là chất chịu trách nhiệm phân giải acetylcholine - phân tử gửi tín hiệu qua lại giữa các tế bào thần kinh. Khi không có cơ chế điều hòa quan trọng này, acetylcholine sẽ tích tụ trong các khớp thần kinh, nơi hai tế bào thần kinh chạm nhau - gây kích thích quá mức lên cơ bắp và tuyến tiết của nạn nhân. Trạng thái bị kích thích liên tục này gây chảy nước mắt, đổ mồ hôi, buồn nôn, tràn dịch vào đường hô hấp và gây co giật mất kiểm soát. Nếu không được can thiệp y tế nhanh chóng, nạn nhân sẽ ngã quỵ và hôn mê, chết ngạt do các cơ đường hô hấp co thắt dữ dội. Chỉ cần thổi vào một ống nhựa có gắn pít-tông bên trong, hơi thở của hàng trăm nạn nhân có nguy cơ phơi nhiễm với chất độc có thể được phân tích nhanh chóng. "Thiết bị có thể cho chúng ta biết kết quả ó vài người đi lại xung quanh, nói Một năm trước đó, nhóm giáo phái này cười trong một không gian yên tĩnh. thực hiện cuộc tấn công bằng chất độc sa- trong vòng 40 giây," Emma Brorick, người Họ không nhận thấy có làn khói đang bốc rin, giết chết tám người và làm bị thương quản lý hệ thống thiết bị tại GAS, người đã tham gia phát triển thiết bị phát hiện nhiễm lên từ gầm xe. 600 người. Chỉ trong vài phút, khói bốc lên cuồn "Đó là xuất phát điểm cho dự án của độc qua hơi thở, BreathSpec, cho biết. Trở lại với tình huống ở Mikkeli, Phần cuộn, tràn ra quanh các cửa xe và tràn ra từ chúng tôi," Paul Thomas, nhà phân tích một ống xả nhô ra bên dưới xe. hóa học tại Đại học Loughborough, Anh Lan, tôi chứng kiến một loại công nghệ Những người đứng gần đó gần như bị Quốc, người đang dẫn đầu dự án Toxi-Tri- cảm biến khác hỗ trợ hoạt động cứu hộ che khuất hoàn toàn bởi đám khói trắng. age đứng sau cuộc diễn tập Mikkeli, giải khẩn cấp được triển khai trong buổi diễn tập. Bỗng một phụ nữ kêu thét lên đầy hốt thích. Có tiếng ù ù xuyên qua làn khói - được hoảng khi cơn gió bất chợt thổi qua - làn Với liều lượng đủ để gây chết người, các khói cuộn bay về phía tôi. chất độc thần kinh gây tác động trong vòng tạo màu trắng để có thể nhìn thấy rõ trong Khi khói lan tới, tôi cảm nhận được vị từ vài giây đến vài phút, còn nếu tiếp xúc đợt tập huấn luyện này - rồi một thiết bị phảng phất như mùi bã kẹo cao su. Tôi nhẹ hoặc liều lượng thấp, nạn nhân sẽ có bay tự động (drone) nhỏ xuất hiện. Trên thiết bị bay có gắn các dụng cụ thu nghe thấy tiếng người ho và những dáng các triệu chứng khó chịu như bị sưng tấy người gần đó đổ gục xuống đất. mắt, chóng mặt, đau đầu, chảy nước mũi nhỏ có độ nhạy cao. Các thiết bị này thu Một số người luống cuống, lắp bắp kêu và khó thở. Các triệu chứng này rất dễ bị thập mẫu khí và truyền qua bằng vô tuyến cứu. Những người khác nằm bất động. nhầm với tình trạng cảm lạnh nghiêm trọng điện kết quả phân tích được về cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Phải mất 20 phút trôi qua mới thấy ánh nếu như chúng diễn ra không quá nhanh. "Thiết bị drone cho phép chúng tôi lấy sáng nhấp nháy màu xanh lam mờ xuất Một vấn đề khác sau vụ tấn công hóa học mẫu ngay tại nguồn nhiễm độc mà không hiện nơi góc cua, cho thấy lực lượng cứu là tâm lý hoảng loạn. hộ đang tới. "Ở Tokyo, các bệnh viện đã bị quá tải gây rủi ro phơi nhiễm cho nhân viên," ông Lính cứu hỏa mặc bộ đồ bảo hộ cồng bởi hàng ngàn người muốn được hỗ trợ y George Pallis, kỹ sư và là giám đốc điều kềnh và đeo bộ mặt nạ dưỡng khí kín mít. tế và trấn an tâm lý sau các cuộc tấn công hành của T4i, công ty đứng sau công nghệ này, giải thích. Họ tới gần từng nạn nhân một, kiểm tra bằng chất độc sarin," Thomas nói. "Nó còn có thể lấy mẫu trên một diện xem ai còn có thể cứu được, ai không. "Phần lớn - khoảng 80% trong số đó May mắn cho tôi và những người khác không cần chăm sóc tại bệnh viện. Bạn có rộng một cách rất nhanh chóng để chúng ở thị trấn Mikkeli nhỏ phía nam Phần Lan, thể tưởng tượng tình hình sẽ ra sao tại một tôi có thể có đánh giá phạm vi lan ra của đó chỉ là một buổi huấn luyện thử để chuẩn bệnh viện bận rộn khi có hàng trăm bệnh chất độc." Tập đoàn Toxi-Triage cũng đã phát triển bị cho cuộc diễn tập vào ngày hôm sau, nhân đến cùng lúc như vậy. Nếu bà của với kịch bản là có xảy ra một vụ tấn công bạn bị đột quỵ đúng vào ngày hôm đấy, công nghệ có thể nhận biết tính chất đặc hóa học. bà ấy sẽ không được chăm sóc đúng mức. trưng của các hóa chất độc hại từ xa. Với việc sử dụng máy ảnh chuyên dụng Tình huống giả định là một kẻ khủng bố Nguy cơ tử vong do bệnh viện quá tải thật rải chất độc thần kinh tại khu chợ quảng là khủng khiếp quá mức chịu đựng. Nhiều đủ nhạy để bắt được từ ánh sáng thường, trường nhộn nhịp vào đúng giờ ăn trưa. người bị tổn hại do tình trạng bệnh viện tia cực tím cho tới tia hồng ngoại - được Kịch bản này nhằm thử nghiệm công nghệ quá đông cũng như do bị tác động của cuộc gọi là công nghệ ảnh siêu phổ - nay chúng ta có thể phát hiện ra các nhóm tính chất tiên phong mới, vốn có thể làm thay đổi tấn công." cách thức các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp Đây chính là điểm mà Thomas tin rằng điển hình của các loại hoá chất, qua đó xác phản ứng trước những vụ việc liên quan công nghệ mới có thể có tác dụng - bằng định được liệu có chất độc nào hiện diện tới hoá chất. cách cho phép chẩn đoán nhanh ngay sau tại khu vực được chụp quét hay không. Tuy mới chỉ đang trong giai đoạn còn Nhưng chúng ta đã biết những gì về khi xảy ra các cuộc tấn công trong tương rất sơ khởi so với công nghệ dùng thiết bị thực tế xảy ra trong các tấn công hóa học? lai. drone, nhưng các hệ thống sử dụng công Mọi người phản ứng thế nào, và ta có thể làm được những gì để ngăn ngừa tổn thất Công nghệ mới cho phép chẩn đoán nghệ ảnh siêu phổ này có thể được ứng dụng trong các thiết bị cầm tay hoặc gắn nghiêm trọng về sinh mạng? nhanh trên máy bay. Ở Phần Lan, các nạn nhân đều do tình Về lâu về dài, nhóm nghiên cứu hy vọng nguyện viên đóng vai, song kịch bản diễn Các nhà nghiên cứu tại công ty điện tử tập được dựng dựa trên những sự kiện kinh Đức Gesellschaft für Analytische Sen- các công nghệ như vậy cũng có thể được hoàng đã xảy ra ngoài đời thật. sorsysteme, gọi tắt là GAS, đã phát triển gắn trên các vệ tinh với thiết bị quang học Năm 1995, giáo phái Aum Shinrikyo máy phân tích hơi thở, có khả năng phát đạt độ phân giải cao, cho phép nhà chức thực hiện năm vụ tấn công phối hợp cùng hiện các chất sinh hóa, được gọi là các chất trách giám sát việc sử dụng vũ khí hóa học lúc, thả chất độc sarin trên những chuyến chuyển hoá (metabolite), ở hàm lượng rất trên chiến trường thực địa. Ở những nơi như Syria, nơi các báo cáo tàu đông đúc tại Nhật Bản trong giờ cao nhỏ. Đây là các chất do cơ thể người tiết về việc sử dụng vũ khí hóa học phải dựa điểm, làm 13 người chết và hàng ngàn ra khi phản ứng với các hóa chất độc hại. người bị thương. Tại Mikkeli, khói đã được tẩm bạc hà và vào thông tin cung cấp bởi các nhóm hoạt

C

39

động địa phương có mặt tại chỗ, còn việc đưa nạn nhân đi xét nghiệm thường chỉ được thực hiện vài ngày sau khi xảy ra vụ tấn công, thì công nghệ này có thể giúp xác định đúng vị trí và các loại chất độc hóa học được sử dụng trong các cuộc tấn công. "Cảnh giác dựa trên những thông tin đã có chính là điều then chốt giúp ta phòng ngừa một cách hiệu quả," Tatyana Novossiolova, nghiên cứu sinh về các mối đe dọa từ vũ khí hóa học và sinh học tại Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ ở Sofia, Bulgaria, nói. Trách nhiệm nâng cao cảnh giác này không chỉ là của chính quyền, mà còn là của mỗi người nếu như chúng ta muốn chống lại mối đe dọa từ vũ khí hóa học, cô nói. "Điều này đòi hỏi chúng ta cần biết sẽ phải tìm đến cơ quan nào khi thấy mình trong tình huống rủi ro hoặc khẩn cấp, chẳng hạn như cần nắm được thông tin về các cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm xử lý tình huống, và biết liên hệ với họ theo cách tốt nhất." Với các cơ quan chức năng và các lực lượng cứu hộ phải ứng phó với cuộc tấn công hóa học hoặc sự cố thiên tai có phát tán hóa chất độc hại thì việc biết có chất độc nào hiện diện trong vụ việc là điều cực kỳ quan trọng. Năm 2018, một đám mây mù hóa học bí ẩn từ eo biển English Channel tràn vào đất liền, gây hoảng loạn trên diện rộng khi dân chúng đồng loạt trình báo là họ bị khó thở và gặp các vấn đề về mắt. Phải mất nhiều tháng điều tra người ta mới tìm ra nguồn gốc nguyên nhân - nhiều khả năng là do một con tàu xả khí gas trong vùng biển, nhưng các nhóm cứu hộ khẩn cấp vào thời điểm đó lại bối rối không biết phải xử lý thế nào. "Giá như họ có bộ thiết bị của chúng tôi thì ngay khi tới hiện trường họ đã có thể biết được chính xác đó là chất gì," Thomas nói. Biết chính xác chất độc nào đang phát tán là bước đầu tiên quan trọng trong bất kỳ hoạt động cứu hộ khẩn cấp nào, ông giải thích. Các biện pháp đề phòng và cách ứng phó có thể khác nhau, tuỳ thuộc vào loại chất độc ta cần phải xử lý, và những người bị phơi nhiễm cũng cần phải được điều trị bằng các cách khác nhau. Ví dụ như với các chất độc thần kinh và một số trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu, nạn nhân thường được cho dùng thuốc atropine. Nhưng atropine không được dùng đối với những người bị phơi nhiễm với chất độc 3-Quinuclidinyl benzilate, thường được gọi là BZ, vì thuốc sẽ khiến cho chất độc càng phát tác trầm trọng hơn. Một số chất độc thần kinh còn có thuốc giải độc đặc trị mà nếu được dùng kịp thời sẽ cứu được mạng sống. Các nhà nghiên cứu như Janice Chambers và nhóm của bà tại Đại học bang Mississippi đang cố gắng phát triển các thuốc giải độc hiệu quả hơn đối với các chất độc thần kinh nhằm làm giảm các tổn hại mà chất độc gây ra lên não bộ. "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cứu sống nạn nhân, mà là cứu sống với mức độ tổn hại thấp nhất hoặc thậm chí là không bị tổn hại gì tới chức năng hoạt động của não bộ," bà Chambers nói. Tuy nhiên, bà cảnh báo rằng sẽ cần mất nhiều năm nữa thì các loại thuốc giải độc mới của họ, được gọi là các chất oxim, mới được các cơ quan quản lý y dược phê chuẩn và cho phép sử dụng. Các biện pháp tẩy độc Việc tẩy độc cũng làm giảm đáng kể mức độ gây tử vong của vũ khí hóa học, bởi chất độc tồn tại trên da và quần áo càng lâu thì càng có khả năng cao xâm nhập vào máu. Nạn nhân cần cởi bỏ hết quần áo trước khi được xối nước tắm và kỳ cọ kỹ lưỡng


40

SOÁ 778 06/09/2019

trong các lều khử độc được dựng lên gấp rút bởi các nhân viên cấp cứu mặc đồ bảo hộ. Các xét nghiệm cho thấy việc khử độc trong vòng 15 phút sau khi bị phơi nhiễm chất độc thần kinh gây tử vong cao như VX có thể cải thiện đáng kể cơ hội sống sót của nạn nhân. Các tình nguyện viên ở Mikkeli kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên trong suốt quá trình vào vai rõ ràng là khiến người ta cảm thấy ngại ngùng này, cũng như trong công đoạn họ bị chà sát mạnh lên người. Khi họ đi đến cuối lều khử độc, một thiết bị cầm tay trông giống như máy mài điện được sử dụng để chạy rà trên da họ. Bộ thiết bị thông minh này - được gọi là máy dò tìm khí độc (Gas Detetor Array X) - có thể xác định sự hiện diện của các hóa chất độc hại trên da người, quần áo và các bề mặt khác. Nó tương tự như bộ đếm Geiger, nhưng là để phát hiện hóa chất chứ không phải chất phóng xạ. Tại Pháp vẫn còn những vùng đất rộng lớn bị liệt vào khu vực Đỏ "cấm lai vãng" do hàng triệu tấn khí độc đã được rải xuống đây trong Đại chiến Thế giới lần thứ nhất

CUỘC SỐNG

Mỗi "nạn nhân" đều được lính cứu hoả đeo một vòng màu lên cổ tay sau khi kiểm tra. Bên trong vòng tay là một con chip thông minh không dây, giống như những con chip trong thẻ thanh toán không tiếp xúc. Với con chip này, khi được quét bằng điện thoại di động, các thông tin cá nhân về nạn nhân, như họ là ai, họ ở đâu trong vụ tấn công, tình trạng tiến triển của họ và họ đã được điều trị thế nào, sẽ được tiết lộ. Các mẫu hơi thở, máu và nước tiểu lấy từ họ cũng được gắn thẻ tương tự. Tất cả những thứ đó giúp lực lượng cứu hộ khẩn cấp theo dõi được nạn nhân cho đến khi họ được đưa đến bệnh viện. Một số ít được cho đeo vòng tay màu đen, có nghĩa là họ "đã chết".

Một số vũ khí hóa học, như lưu huỳnh mù tạt và VX, có thể tồn tại trong đất hơn một tháng. Những vùng đất rộng lớn giữa Lille và Verdun ở Pháp vẫn bị liệt vào khu vực Đỏ "cấm lai vãng", nơi mà con người cùng các hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp đều bị cấm. Đã có hàng triệu tấn khí độc đã được rải xuống đây trong thời kỳ Đại chiến Thế giới lần thứ nhất. Việc xử lý hàng tấn đạn dược chưa phát nổ được đào lên ở đây mỗi năm là một công việc cực kỳ khó khăn và tốn thời gian. Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến của Hoa Kỳ (US Defense Advanced Research Project Agency - DARPA) đã phát triển một máy cầm tay "khử độc trong đất", nhằm phá hủy vũ khí Thời gian nhiễm độc hóa học bằng cách đốt chúng và truyền khí qua các lớp đất được lựa chọn cẩn thận để Cuộc diễn tập ở Mikkeli kết thúc sau vài biến khí độc thành các loại muối vô hại. giờ và chiếc xe tải bị đập nát nơi khí độc phát ra được kéo đi. Di chứng Nhưng trong thực tế thì sẽ phải mất vài ngày, thậm chí hàng tuần thì khu vực bị tấn Di chứng có lẽ là tác hại lâu dài mà vũ công hóa học mới được coi là an toàn cho khí hóa học và các vụ tai nạn hóa học để phép con người sử dụng lại. lại cho nạn nhân.

THẢM SÁT TẠI HÀ NỘI: XÃ HỘI VN NGÀY CÀNG LẠNH LÙNG?

sự trong đời là gì, kể cả với những người có chung ruột rà huyết thống. Rằng những điều thiêng liêng đó có còn quan trọng với họ không khi mà vì tiền, họ sẵn sàng huỷ hoại hết những điều đó và xem như tình thân chưa từng tồn tại?" "Toà án, ngày nào chẳng vài vụ kiện Vụ sát hại người thân xảy ra hôm 1/9 tại Hà Nội làm dấy lên câu hỏi có phải xã hội tụng anh em giành giật nhau đất thừa kế, đang ngày càng lạnh lùng hơn và đạo đức đang xuống cấp. chị em lôi hết cái nọ cái kia ra đấu nhau chỉ vì mấy cây vàng mẹ để lại sau khi mất? Anh em chia chác đất đai lệch nửa mét cũng mặt sưng mày sỉa từ đấy nhà này nói xấu nhà kia, bằng mặt không bằng lòng." "Bạn muốn biết anh em có thực sự thương mình đúng nghĩa không, cứ thử đụng vào quyền lợi của nhau. Người dưng nước lã đụng vào quyền lợi có chuyện còn dễ hiểu, nhưng người thân, khi chạm vào quyền lợi mà quên cả tình thân, thì xin thưa, họ đơn thuần chỉ là người cùng dòng máu với mình, không phải người thân vì đâu còn tình thân nữa, để gọi là người thân?" "Để mất tình thân, mới là thứ mất mát lớn nhất cuộc đời. Người thân mình mà còn để mất, thì trên đời này còn cái gì mà chúng ta không để mất?" Facebooker Đàm Ngọc Tuyên: ''Từ vụ thảm sát, nhìn lại xã hội Việt Nam hôm nay, đạo đức xã hội đã suy đồi, thoái hóa vượt đáy. Để truy tìm căn nguyên của vấn đề này, thật chi tiết, cụ thể, thì ắt hẳn cần phải tốn nhiều thời gian, chữ nghĩa hơn, và người viết buộc phải am hiểu, thông tường xã hội Việt Nam trong nhiều thập kỉ.'' ''Tuy nhiên, bao trùm lên tất cả, nguyên nhân của mọi nguyên nhân khiến cho xã hội Việt Nam bây giờ đầy rẫy bạo lực, đạo đức xã hội xuống cấp, những thước đo giá ôm 1/9, mạng xã hội lan truyền định sát hại cháu trai, nhưng sau đó do trị con người dùng để điều chỉnh, ngăn video một người đàn ông đang đâm không kiểm soát được hành động nên đã ngừa những hành vi sai trái (kể cả tội ác) chém túi bụi khiến nhiều người gục tại giết hại cả gia đình. đang dần biến mất, nhường chỗ cho giá chỗ. Nhiều báo Việt Nam sau đó cũng có Hiện cơ quan công an đang vào cuộc trị vật chất lên ngôi, tất cả đều đến từ thể bài viết và hình ảnh hiện trường. điều tra vụ việc. chế chính trị khiến cho những nền tảng cơ Hung thủ sau đó được xác định là ông Đây không phải là lần đầu tiên các vụ bản nhất về luân thường đạo lý của con Nguyễn Văn Đông (sinh năm1966, xã thảm sát như vậy xảy ra giữa những người người bị triệt tiêu. Với chủ nghĩa tam vô: Hồng Hà, Hà Nội). Năm nạn nhân là em thân trong gia đình. Tuy nhiên cách những vô tổ quốc, vô tôn giáo (đức tin giúp con trai ruột, vợ em trai và các cháu, trong người chứng kiến phản ứng khi sự việc người hướng thiện), vô gia đình, dối trá và đó 4 người thiệt mạng, 1 người khác bị xảy ra khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi. độc ác như chủ nghĩa CS này, thì thử hỏi thương nặng. làm sao đạo đức xã hội không đi xuống Trong các hình ảnh và video được đăng Đạo đức xuống cấp kia chứ?!'' tải, có thể thấy khi vụ việc xảy ra, nhiều "Những ngày "Lễ" ở Việt Nam bây giờ, người đứng xung quanh chứng kiến trực "Vì 5m2 đất mà người anh sát hại cả thì đi kèm với chết chóc bởi tai nạn giao tiếp nhưng không có ai can ngăn, cũng nhà em trai mình với 4 nhân mạng. Sát thông, nhậu nhẹt đánh nhau gây thương không có bóng dáng cảnh sát. Hung thủ hại xong, hắn ta vẫn ngồi ung dung uống tích. Năm nay cũng vậy, mà còn có chiều sau khi ra tay bình thản ngồi uống trà nước như không có chuyện gì, hoặc rất hướng gia tăng theo từng năm." trong khi chờ công an tới. hả hê vì đã trả thù được cho cái cảm xúc Facebook Lê Anh Đạt: ''Chỉ vì tranh Nguyên nhân mâu thuẫn ban đầu được hơn thua kinh rợn mà đến cả thú vật cũng chấp 0,5m vuông đất giáp ranh, Nguyễn xác định là do tranh chấp đất đai. Hai không thể làm được như thế." Văn Đông (53 tuổi, quê Đan Phượng, Hà anh em ông Đông thường xảy ra cãi vã "Nó trở thành một dẫn chứng đau đớn Nội) đã chém chết 4 người trong gia đình liên quan đến vấn đề này. Hôm xảy ra án nhất cho rất nhiều vụ hành xử đặt quyền em trai (1 người đang trong tình thế nguy mạng, em trai ông Đông vừa làm lễ đào lợi lên trên tình thân, chà đạp lên máu kịch). Những người thân chết thảm trên móng khởi công xây nhà thì ông Đông lao mủ ruột rà, dù quyền lợi đó,có khi chỉ là đất nhà, bởi người thân, vào một ngày đến đâm chém túi bụi. những điều rất nhỏ nhặt. Nó khiến đạo không có gì đặc biệt. Thật không thể diễn Khai tại cơ quan công an, ông Đông nói đức băng hoại, nhân cách suy đồi, và đang tả được sự bàng hoàng của người chứng đêm trước đó không ngủ được vì nghĩ đến trở thành những chuyện không hề lạ lẫm kiến.'' mâu thuẫn với cháu trai (là con của em trong cuộc sống hôm nay." ''Dù mâu thuẫn nhỏ, nhưng tranh chấp trai) nên sáng hôm sau đã mang theo dao "Có lẽ đã đến lúc ta nên dùng một thước đất đai và tình cảm luôn có thể gây ra các sang nhà em trai. Ban đầu ông Đông chỉ đo khác để đo lại cái gọi là tình thân thực cuộc đại chiến. Hóa giải mâu thuẫn trong

H

Những người sống sót sau vụ tai nạn Bhopal ở Ấn Độ bị phát hiện mắc nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đến tận hơn 30 năm sau khi họ tiếp xúc với khí độc. Con cái họ cũng chịu những di chứng - tay chân biến dạng và não bị tổn thương. Không có mấy nghiên cứu về tác hại lâu dài của vũ khí hóa học, nhưng báo cáo từ các bác sĩ và những người sống sót sau các cuộc tấn công cho thấy chúng cũng để lại di chứng về bệnh tật và dị tật bẩm sinh cho thế hệ sau. Một nghiên cứu gần đây về những người Kurd sống sót sau các vụ tấn công hóa học ở Iraq năm 1988 cho thấy họ bị suy giảm sức khỏe về cả thể chất và tâm thần, bao gồm các vấn đề về hô hấp, rối loạn giấc ngủ, các vấn đề về thị lực và luôn bị lo lắng ám ảnh. Nhiều người sống trong nỗi sợ hãi thường trực rằng sẽ lại xảy ra một cuộc tấn công nữa. Nghiên cứu về những người sống sót sau vụ tấn công sarin năm 1995 ở Tokyo cũng cho thấy các vấn đề về tim, bị dị tật ở cơ bắp và khó thở. Những người sống sót cũng bị suy giảm trí nhớ và bị tổn thương tâm lý sâu sắc. tranh chấp là cả một sự nỗ lực, kiên nhẫn, bình tĩnh tìm cách khôn ngoan, đôi khi là cả nghệ thuật giao tiếp, ngoại giao, để thoát khỏi chết chóc, chiến tranh. Không ai có thể cẩu thả, nỏng nảy với những xích mích trong lĩnh vực này vì khả năng bùng phát không kiềm chế nổi luôn thường trực. Đặc biệt, sống cạnh người hàng xóm bao lực, bất lương, nham hiểm hay lấn chiếm đất đai, hay gây hấn, mà cứ hơi tí dọa dùng vũ lực thì tai họa sẽ khó lường, mạng sống của mình và người thân chưa chắc đã đảm bảo chứ chưa nói bảo vệ được đất đai.'' Sự 'lạnh lùng' của cộng đồng? Facebook Nguyễn Thùy Dương: ''Xem cái clip anh giết cả nhà em trai vì tranh chấp đất. Ngoài sự dã man của người anh, tôi còn thấy sự dã man của hàng xóm. Các vị hoàn toàn có thể khống chế tên đồ tể kia bằng gậy dài và các vị là một tập thể. Cái tôi nhìn thấy là một tập thể khá đông !!!! Đôi khi sự yếu hèn của bản thân cũng là một loại tội ác''. Facebook Nguyễn Xuân Sơn đặt câu hỏi trong suốt thời gian xảy ra vụ án, công an ở đâu?: "Một trong những lí do tôi cho là vụ án này kinh khủng hơn so với những vụ xả súng ở Mỹ, khi số người chết còn nhiều hơn, vì nó xảy ra giữa những người có quan hệ ruột thịt. Và kinh khủng hơn nữa, hung thủ còn chém đi chém lại nhiều lần.'' ''Thật vậy, kẻ thủ ác chém một lượt cả nhà người em ruột hắn, rồi xách dao về nhà hắn. Sau đó, khi người dân đưa các nạn nhân ra xe taxi đi cấp cứu, kẻ thủ ác lại quay lại, và chém những nạn nhân thêm một lần nữa. Theo Vnexpress, cho đến khi xe cấp cứu tới, kẻ thủ ác còn cầm dao rượt chém các bác sĩ.'' ''Vậy thì suốt trong thời gian đó, các anh công an ở đâu?'' ''Chúng tôi đóng thuế nuôi các anh để các anh làm gì? Các anh hăng hái bắt người biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc. Bản thân tôi, năm 1979, cũng bị các anh bắt, và đánh, thậm chí còn chuẩn bị giết, chỉ vì các anh tưởng tôi vượt biên, và chỉ muốn tróc nã tiền, vàng. Ngoài những việc ấy thì các anh làm gì? Các anh đã ở đâu khi người đàn ông kia cầm dao, chém đi chém lại những người ruột thịt của ông ta, rồi lại rượt chém các bác sĩ, và bình thản ngồi uống nước chờ các anh đến?'' Bạn đọc Lê Khải (Vietnamnet): ''Tôi đang băn khoăn nếu trong trường hợp đó có người dũng cảm vào ngăn chặn Đông cứu các nạn nhân nhưng không may làm Đông chết thì có bị xử lý không? Quả thật trong trường hợp đó, tôi tin có người đủ khả năng chấm dứt hành động của Đông nhưng chắc chắn làm hắn bị thương nặng hoặc mất mạng nên mọi người sợ liên lụy thôi. Rất mong được tư vấn để giả sử có trường hợp như vậy sau này mọi người còn "dám" dũng cảm.''


CUỘC SỐNG

“NGỦ THUÊ” RA TIỀN, NGHỀ TƯỞNG DỄ MÀ CŨNG MỆT KHÔNG TƯỞNG

SOÁ 778 06/09/2019

41

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc.

Thậm chí có lúc, chuyên gia “ngủ thuê” phải vừa làm việc vừa… ngủ gật.

1460SherbrookeO,Montréal (QC)H3G1K4

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 360 3000 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514)

812 8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

*Single house:Brossard: semi-detached cottage: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 4parking driveway+1garage, plafond 9p, nhà mới, rộng, thoáng-đẹp, diện tích:3700sqt, giá : $534000. Anjou: cottage (22X36p): 3phòng ngủ, parking, xây năm 1981, giá: $469000. *2-5plex: 3plex Ahuntsic Est: 2plex 3phòng ngủ+bachelor+ parking+garage, lấy nhà được ngay, giá:$550000.St.Leonard 5plex +ssol fini, driveway2+2garage, income: 59000/nam, 1căn chủ nhà ở lấy được ngay, giá: $969000 *Commercial building: 3plex Longueil: 3 office cho thuê (moi office 1340sqt), income $80000/nam, locataire stable. giá: $749000+TPS/TVQ. *Nhà đầu tư: NDG: 8plex(8x4½), thoáng-rộng, suoi dien locataire tra, renové hau het apartment, income: $71000/năm , giá: $1349000. LaSalle: 6plex, xây năm 1987, building size: 38.6x55p, 4parking+4garage, khu vực để cho thuê, income: $60000/năm. giá: $995000. *Condo: 1phòng ngủ: giá bắt đầu từ $165000, 2phòng ngủ: gia bắt đầu từ $219000, 3phòng ngủ:gia bắt đầu từ $325000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp!

N

ghề “ngủ thuê” ở khách sạn là một nghề mới đang nở rộ trong những năm gần đây. Trong mắt nhiều người, nghề này đồng nghĩa với thu nhập cao, được ở khách sạn “xịn”, tận hưởng những bữa tiệc ngon lành trên khắp thế giới mà không phải làm gì ngoài viết vài bài đánh giá, quảng cáo. Tuy nhiên, nghề này lại không dễ dàng như chúng ta tưởng tượng. Phan Na Bạch là một chuyên gia Trung Quốc trong lĩnh vực “ngủ thuê”. Nhưng thật ra, thời gian ngủ của anh khá ít ỏi, bởi anh phải làm việc khoảng 14 tiếng/ngày. Trước khi đi “ngủ thuê”, anh Bạch sẽ đọc các thông tin trên mạng, tổng hợp đánh giá online và chọn ra khách sạn cần đến. Sau đó, anh sẽ tìm kiếm các thông tin chi tiết về khách sạn như câu chuyện khởi nghiệp, địa điểm, tình trạng giao thông và các điểm du lịch xung quanh. Khi đặt chân vào khách sạn cũng là lúc anh Bạch bắt đầu công việc của mình. Trong thời gian lưu trú tại khách sạn, anh sẽ quan sát toàn bộ các dịch vụ, cơ sở hạ tầng, chú trọng nhiều chi tiết như lối phục vụ của nhân viên, chất lượng giường, các vật dụng vệ sinh hay mức độ

phong phú của bữa sáng. Sau khi rời khách sạn, anh sẽ viết một bài “báo cáo” dài 600-3.000 chữ (kèm hình ảnh) về khách sạn này trên trang web du lịch đã thuê anh làm việc. Điều quan trọng nhất là bài viết phải chân thực, khách quan chứ không dựa trên sở thích cá nhân của người “ngủ thuê”. Hiện tại, anh Bạch đã có 3 năm trong nghề. Anh đã đi khắp châu Á, châu Âu, châu Mỹ và cả châu Phi. Trong 1 năm, anh ghé thăm ít nhất 300 khách sạn ở các nước khác nhau. Nhiều bạn bè vừa ghen tỵ lại vừa ngưỡng mộ anh, nhưng họ không biết anh cũng phải lao động vất vả không kém. Riêng việc chụp ảnh cũng đã tốn rất nhiều thời gian và công sức. Trước khi chụp phải chọn góc, chuẩn bị đạo cụ làm tăng màu, ảnh phải chụp theo trào lưu đang “hot”. Một tấm ảnh hoàn hảo thường phải chụp đi chụp lại nhiều lần. Thậm chí có lúc đang nằm trên giường nghỉ ngơi, anh Bạch tay vẫn cầm điện thoại để chỉnh sửa ảnh. Nhiều lúc quá mệt, anh còn vừa đánh máy viết bài, vừa ngủ gật. Ngoài ra, không phải lúc nào người

7 KỸ NĂNG SẼ CỨU TÍNH MẠNG BẠN P

hải hít xà đơn ít nhất một lần, bạn mới có khả năng tự đu mình lên khi không may trượt khỏi lan can hay vách đá... Bất kỳ ai cũng có lúc rơi vào tình huống nguy hiểm, vấn đề là phản ứng lúc đó sẽ như thế nào. Hoảng loạn, đánh giá sai tình huống, ứng xử sai... có thể gây nguy hiểm. Mà điều này thường xảy ra khi chúng ta thiếu kiến thức. Có những kỹ năng ít người để ý nhưng lại thực sự cần thiết trong những tình huống sinh tử. 1. Hít xà đơn ít nhất một lần giúp bạn thoát hiểm Bạn chẳng bao giờ biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào: trượt chân khỏi vách đá, trượt ra khỏi lan can, rơi khỏi thuyền... Nếu bám được vào đâu đó, bạn phải có đủ sức khỏe để tự đu mình lên. Nhiều người tin sẽ làm được những việc phi thường trong tình huống hiểm nghèo nhờ sự trợ giúp của hoóc môn adrenaline. Song nếu bình thường bạn không thể tự đu mình lên xà dù chỉ một cái, thì chẳng có gì

đảm bảo sẽ có kỳ tích xảy ra. 2. Quy tắc gọi cảnh sát hoặc cứu thương Hãy nhớ, nói địa điểm của bạn ngay lập tức, chứ không phải nói lý do gọi điện. Có những tình huống quá nguy hiểm, cuộc gọi có thể ngắt bất kỳ lúc nào, nên việc nói địa điểm mới là quan trọng nhất. 3. Chạm đồ điện bằng mu bàn tay Nếu bạn chạm vào đồ điện bằng bàn tay hoặc ngón tay trong tình huống điện đang hở, tay bạn sẽ bị nắm chặt lại, không thể thả ra. Vậy nên, quy tắc vàng ở đây là: hãy chạm vào bằng mu bàn tay. Kể cả món đồ ấy có hở điện, bạn vẫn có thể giật ra một cách dễ dàng. 4. Pha trộn chất tẩy rửa là một hình thức... tự sát Tuyệt đối không dùng chung các loại chất tẩy rửa với nhau. Bởi lẽ nếu vô tình dùng thuốc tẩy chung với hóa chất có gốc amonia sẽ tạo ra khí chloramine độc hại,

- Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool) “ngủ thuê” cũng được ở khách sạn 5 sao thượng hạng. Anh Bạch từng lưu trú tại một khách sạn ở miền đông châu Phi với giá 70 USD/đêm - một mức giá khá cao so với thu nhập bình quân 30 USD/người tại vùng này. Kết quả là khách sạn này không có bất kỳ tiện nghi nào ngoài một chiếc giường và một chiếc tủ khó khóa. Dù vậy, làm chuyên gia “ngủ thuê” vẫn là công việc yêu thích của anh Bạch. Theo như anh tiết lộ, ngoài việc “ngủ thuê”,

nhiều khách sạn còn tổ chức cho họ trải nghiệm các hoạt động du lịch bản địa miễn phí. Phan Na Bạch cho rằng, nghề của anh còn giúp các khách sạn nâng tầm chất lượng. Chẳng hạn như nhiều “homestay” (nhà nghỉ độc lập do người dân địa phương tự cung cấp) tư nhân thiếu kinh nghiệm đều rất cần chuyên gia “ngủ thuê” góp ý, chỉ ra phương hướng cải thiện và phát triển cho họ.

gây nguy hiểm cho sức khỏe. Amonia rất phổ biến trong nước lau gương kính.

xa tâm giông bão (nhưng đừng chạy). Hãy nằm xuống một khu vực sâu nào đó vì sét có xu hướng đánh chỗ cao. Ngoài ra, bạn nên bỏ điện thoại, cũng như bất kỳ vật kim loại nào khỏi người. Nếu sét sắp đánh, bạn sẽ cảm nhận được trước 3-4 giây khi thấy lông tay chân như đang chạy. Lúc đó hãy ngồi quỳ xuống, đặt hai tay lên gối.

5. Kỹ năng nhảy xuống nước Luôn bịt mũi lại khi bạn nhảy từ trên cao xuống và tiếp nước bằng chân. Nguyên nhân do góc nhảy này sẽ khiến nước đẩy thẳng vào não, trong khi nước có thể chứa vi khuẩn Naegleria fowleri - gây tử vong gần như 100% trường hợp. Còn nếu nuốt phải chúng thì cũng không mấy nguy hiểm. 6. Sét đánh Giả thuyết sét không đánh hai lần một điểm là sai lầm. Xác suất tấn công lần thứ hai khá cao, vì thế hãy cố gắng tránh

7. Bị lạc trong rừng Nếu bị lạc trong rừng, bạn nên tìm nguồn nước đầu tiên. Điều này có nghĩa bạn nên đi theo hướng xuống dưới, trừ khi đó là đầm lầy, hãy đi hướng ngược lại. Trong hầu hết tình huống, một khu vực có nước thường dẫn bạn đến một con đường.


42 Tin

SOÁ 778 06/09/2019

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

NGỬI MÙI BIẾT NGƯỜI BỊ PARKINSON

SÁT NHÂN ĂN THỊT NGƯỜI VÀO TÙ ĐƯỢC LÀM... ĐẦU BẾP Một hung thủ (Anh) siết cổ hai phụ nữ và ăn thịt một trong các nạn nhân vừa được giao công việc tréo ngoe trong tù: nấu ăn cho phạm nhân khác.

J

N

ói đến phạm nhân tên Graham Fisher, không ít người Anh nhớ đến vụ án kinh hoàng hồi cuối thập niên 1990. Vào năm 1998, y siết cổ một phụ nữ láng giềng tên Clare Letchford, 40 tuổi, trước khi cắt thịt nạn nhân để ăn. Tám ngày sau, xác cụ bà Beryl O’Connor, 75 tuổi, cũng bị phát hiện gần hiện trường đầu tiên, nhưng thi thể vẫn còn nguyên vẹn. Một tờ báo Anh còn đưa tin Fisher đã đốt các nạn nhân trong lúc họ vẫn còn sống. Phải đến năm 2008, khi bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần, y mới thú nhận tội giết người trước các bác sĩ

tâm lý và lãnh án 21 năm tù giam. Trường hợp của Fisher gây nên sự tranh cãi trong dư luận Anh sau khi giới chức y tế nước này tốn hơn 18.000 USD (khoảng 420 triệu đồng) để phẫu thuật dạ dàyphạm nhân vì quá béo. Trọng lượng của y tăng đến 133 kg sau thời gian ngốn toàn đồ ăn vặt. Hiện phạm nhân khét tiếng của Anh lại được giao quyền bếp núc trong trại giam, bao gồm làm bánh pizza, cà ri gà, bánh trái các loại. “Tôi thích nấu ăn”, Fisher cho hay, đồng thời còn mơ trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý “giúp bệnh nhân vượt qua thương tổn về tinh thần”.

CON TRAI ĐỂ THI THỂ MẸ TRONG NHÀ MỘT NĂM Hisataka, 46 tuổi, thừa nhận mẹ đã qua đời hơn một năm, nhưng không biết phải xử lý thế nào, nên để luôn trong phòng.

M

ới đây, thi thể của bà Satoe Tanaka, 83 tuổi, ở Chiba được tìm thấy tại nhà riêng. Cảnh sát cho hay, bà Satoe Tanaka đã qua đời vào khoảng tháng 7 năm ngoái. Nhà chức trách chỉ phát hiện sự việc khi nhận được phản ánh của quan chức địa phương - họ đã cố gắng liên lạc với bà Satoe trong gần hai năm nhưng không được. Hisataka, con trai bà, xác nhận để thi thể mẹ mình trong phòng vì "không biết phải xử lý như thế nào". Hisataka là một trong những hikikomori ở Nhật Bản - những người được cha mẹ bao bọc, gần như cả đời chỉ luẩn quẩn trong phòng. Giống như hầu hết

hikikomori, anh ta thất nghiệp, sống nhờ tiền trợ cấp của cha mẹ và không biết phải làm thế nào khi người thân qua đời. Hiện tượng hikikomori đặc biệt phổ biến ở đất nước mặt trời mọc. Dù khó có được con số chính xác, nhưng ước tính, có ít nhất hơn một triệu người như vậy ở Nhật Bản. Đây được xem là một trong những vấn đề nghiêm trọng ở quốc gia này, đến nỗi, vài năm trước, chính quyền thành phố Nagoya đã phải hướng dẫn cho các hikikomori những việc cần làm khi cha mẹ qua đời. Tuy nhiên, không phải đối tượng nào cũng tiếp cận được các thông tin này.

oy Milne, 68 tuổi, Scotland, giúp bác sĩ nhận biết bệnh nhân có nguy cơ mắc Parkinson nhờ chiếc mũi vô cùng nhạy cảm với mùi của mình. Bà Milne phát hiện mình có chiếc mũi siêu nhạy từ khi còn là y tá, hàng chục năm trước. Bà thường xuyên ngửi được mùi của bệnh nhân thay đổi trong quá trình họ điều trị. "Mọi người nói rằng tôi có chiếc mũi nhạy như của một con chó vậy. Tôi coi đó là một lời khen", Milne nói. Một lần, đột nhiên bà Milne ngửi thấy chồng mình có mùi khác lạ. "Ông ấy khoảng 31, 32 tuổi khi tôi bắt đầu ngửi được mùi lạ từ người ông ấy", Milne nói. Hơn chục năm sau, năm 45 tuổi, chồng bà Milne được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Khi Milne cùng chồng tới một cuộc gặp gỡ các bệnh nhân Parkinson, bà ngửi thấy loại mùi lạ này tràn ngập trong không khí. "Tôi nói với chồng

rằng những người mắc bệnh Parkinson ở trong phòng này có mùi giống như ông ấy", Milne nói. Sau đó, Milne gặp gỡ bác sĩ Perdita Barran, giáo sư công nghệ sinh học tại Đại học Manchester. Bà Barran đã tiến hành các thí nghiệm để kiểm chứng khả năng của Milne. Barran cho 6 người mắc bệnh Parkinson và 6 người không mắc bệnh mặc những chiếc áo giống nhau qua một đêm. Hôm sau ngửi mùi trên 12 chiếc áo này, Milne nhận biết chính xác 6 người bị Parkinson và một người không bệnh vào thời điểm đó nhưng 9 tháng sau phát hiện bệnh. Các bác sĩ tin rằng Milne đã giúp họ xác định người có nguy cơ mắc Parkinson từ trước khi họ phát bệnh, giúp quá trình điều trị có thể bắt đầu sớm. Các nhà nghiên cứu cũng phát triển một phương pháp xét nghiệm chẩn đoán người mắc Parkinson nhờ vào khả năng đặc biệt của bà Milne.


SOÁ 778 06/09/2019

VUI CƯỜI

ĐỪNG LO LẮNG

Trước cuộc phẫu thuật, bệnh nhân nói với bác sĩ: - Tôi rất sợ, đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời tôi! - Ông bác sĩ an ủi: Ông đừng quá lo lắng, đây cũng là ca mổ đầu tiên của tôi. *

*

*

CHỊU ĐƯỢC MÙI HÔI Có ba người thi xem ai chịu được mùi hôi của heo lâu nhất: -Người thứ nhất: vào chuồng heo được hai ngày thi chạy ra bảo:" hôi quá chịu không nổi" -Người thứ hai: vào được ba ngày thì chạy ra không nói được gì -Người thứ ba: vào được một tuần thi chú heo chạy ra và bất tỉnh nhân sự *

*

*

CHÓ TREO MÈO ĐẬY - Mợ: Con ở nhà trông mâm cơm. Nhớ là chó treo mèo đậy đấy. Mợ phải đi đàng này một lát. Một lát sau… - Mợ: Thế nào xong chưa con? - Quỷnh: Dạ xong rồi ạ! Mợ bảo chó treo mèo đậy nên con treo chó và đậy mèo mà! * * *

BA CHÚ HEO..

Ba con heo , heo A tên là “Ai” , heo B tên là “Ở Đâu” , heo C tên là “Cái Gì”. Có một hôm , heo A và heo B đứng trước cửa , heo C thì ở trên gác Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng, thế là chạy lại trc mặt heo A… - Sói : mày là ai ?? - Heo A : uh !! - Sói : cái gì ?? - Heo A : cái gì trên gác - Sói : tao hỏi mày tên gì ?? - Heo A : tôi là ai !! - Sói lại quay sang hỏi heo B… - Sói : mày là ai ?? - Heo B : tôi ko phải là ai , nó là ai .(chỉ sang heo A) - Sói : mày quen nó ?? - Heo B : uh . - Sói : nó là ai ?? - Heo B : đúng thế . - Sói : cái gì ?? - Heo B : cái gì trên gác . - Sói : ở đâu ?? - Heo B : là tôi . - Sói : ai ?? - Heo B :tôi ko phải là ai , nó là ai .(tiếp tục chỉ sang heo A) - Sói : trời ơi !! - Heo A+B : “trời ơi” là ba của chúng tôi . - Sói : cái gì là ba của chúng mày à ?? - Heo B : ko phải . - Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : tại sao…??? - Heo A+B : ông quen ông nội chúng tôi hả ?? - Sói : cái gì ?? - Heo A : cái gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tôi . - Sói : tại sao ?? - Heo A : đúng rồi . - Sói : cái gì ?? - Heo A : ko , cái gì ở trên gác . - Sói : ai ?? - Heo A : tôi là ai . - Sói : mày là ai ?? - Heo A : uh , tôi là ai . - Sói : cái gì ?? - Heo A+B : nó trên gác …. Sói cắn lưỡi tự sát Laughing

43

BÀI VĂN GÂY SỐC CỦA Xoa Bóp Chuyên Nghiệp VOVA Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge ....

Đề bài: "Mỗi con người đều có một năng lực đặc biệt, em có thể tìm năng lực đặc biệt đó của bản thân không? Hãy lấy ví dụ". Bài làm: Em có khả năng tiên đoán trước sự việc chính xác 100%. Ví dụ như em biết kỳ thi này em... sẽ trượt! Lời bình: Nếu đánh trượt cu cậu => hoá ra cu cậu đoán đúng => mà đoán đúng thì phải cho đậu => nhưng cho đậu thì hoá ra đoán sai... Thật khó cho các thầy! *

*

*

CHỌN LỌC

Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

CẢ NHÀ ĐÁNG YÊU….

KHÔNG THỂ UỐNG THỨ KHÁC

ĐỀU NHƯ NHAU CẢ

ƯỚC MƠ

Em hỏi anh: - Em: Anh ơi! Tại sao lại nói là ngựa phi nước đại? - Anh: Thế chả nhẽ lại nói là ngựa phi nước tiểu à? LẦN ĐẦU HẠ CÁNH Máy bay đang hạ cánh, một hành khách tỏ vẻ bồn chồn, cô tiếp viên hỏi: - Ngài cảm thấy mệt ư? - À, tôi chịu được... có lẽ do chưa quen. - Chắc đây là lần đầu tiên ngài đi máy bay? - Vâng... à không, đây là lần đầu tiên tôi hạ cánh cùng máy bay, tôi là lính dù. *

*

*

ĐỂ CÓ ĐƯỢC TÁC HẠI

Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu: - Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng... - Một thanh niên đứng lên hỏi: Xin lỗi giáo sư. Xin giáo sư cho biết, vậy cần phải uống bao nhiêu để có thể có được sự chia ly này ạ?

514-731-5333

Mới khai trương !!!

Trước cửa xe khách có dòng chữ: "Cho xem đường chỉ tay trước khi lên xe". Một hành khách thấy lạ hỏi: - Vậy là sao, ở đây có khủng bố ư? - À, xe tôi bị đứt phanh, chỉ chở những ai tốt số thôi, nhỡ có mệnh hệ gì lại kiện tụng, mệt lắm. Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu. * Chử bèn hỏi : có việc gì mà chủ tướng * * buồn vậy lại trượt lô a’?? Tháo tu ực 1 hơi hết 1 vò rượu rồi nói : ta vừa phát hiện 1 tin động trời thằng Tào Thực con ta là GAY.. Hứa Chử gần xỉu hét lên : Hết hồn ch***m Một hành khách vô tình đi lạc vào buồng én… lái trên máy bay, bà ta nhìn thấy tổ lái đang Tháo vác vò thứ 2 uống 1 hơi rồi nói tiếp : ta còn phát hiện thêm 1 tinh kinh dị nữa là nốc rượu tì tì thì rất bất bình. - Này, các anh là phi công mà lại dám uống thằng Tào Chương cũng là Gay nốt rượu khi đang làm việc à? Sao các anh Hứa Chử : i dont belive in my tai…. Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói : 1 không uống nước quả ý? - Viên phi công chính liền ngẩng lên lè nhè tin vãi hàng nữa là thằng Tào phi cũng là đáp: Thế bà nghĩ rằng uống nước quả sẽ Gay luôn…………………. làm chúng tôi bớt sợ khi đang lơ lửng trên Hứa Chử ko bình tĩnh nổi gào lên : Trời ơi thế nhà Tào đại nhân ko có ai thích đàn bà trời hay sao? cả sao????????? * Tháo chậm rãi trả lời : Cóa chứ , Vợ ta… * * Chử Xỉu * * * Anh chàng buôn đồ cổ vào nhà một bác nông dân, thấy cái đĩa cho mèo ăn là đồ gốm đời Thanh. Anh ta rất thích, nhưng nếu gạ mua đĩa sợ người ta biết, bèn hỏi mua con - Quỷnh: Sao bà hay vẽ vậy? mèo. Chủ nhà đồng ý bán con mèo quý với - Mắm: Mỗi bức vẽ là 1 ước mơ của tôi... giá 400 nghìn đồng. Khi anh ta xin cái đĩa - Quỷnh lật đật mấy bức tranh xem và thốt cho mèo ăn, thì bác chủ thủng thẳng đáp: lên: Ồ! “ước mơ” của bà nhem nhuốc và - Nói thật với chú, tôi không thể cho chú cái khó hiểu quá! đĩa này được, nhờ nó mà tôi đã bán được - Mắm: Hứ!Hứ! Cái…gì??? hơn chục con mèo rồi đó. * * * * * *

PHI NƯỚC ĐẠI

5005 Jean Talon West (metro Namur)

ĐỪNG LO LẮNG

Trước cuộc phẫu thuật, bệnh nhân nói với bác sĩ: - Tôi rất sợ, đây là cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời tôi! - Ông bác sĩ an ủi: Ông đừng quá lo lắng, đây cũng là ca mổ đầu tiên của tôi. *

*

*

BIẾT MẶC MẢNH NÀO

Trong trại hè, ban tổ chức thông báo: "Các cô chỉ được mặc đồ tắm 1 mảnh, không được mặc đồ tắm 2 mảnh". Có một cô email lại hỏi: "Vậy thì ban tổ chức muốn tôi mặc mảnh trên hay mảnh dưới?". RÂU XỒM.. Trong lúc say bí tỉ, James bị cô nhân tình cạo mất bộ râu xồm. Nửa đêm, anh ta mò về nhà và leo lên giường khi vợ đang ngủ. Mơ màng, cô vợ sờ tay lên mặt James rồi hoảng hốt thì thầm: - Michael, anh vẫn cứ mò sang ư? Chồng em sắp về rồi đấy!

514-762-0020

CA SĨ HAY NHẠC SĨ? Một khán giả quay sang người ngồi bên cạnh chê bai ca sĩ đang hát trên sân khấu: - Hát gì mà nghe đến khiếp! Anh có biết cô ta là ai không? - Người đàn ông trả lời: Biết chứ! Vợ tôi đấy. - Ái chà, xin lỗi anh. Thực ra thì không phải do giọng ca của cô ấy mà do bài hát. Thật là khủng khiếp khi bà xã của anh buộc lòng phải hát lên những lời lẽ hổ lốn và vô bổ ấy. Không hiểu đứa nào lại đi viết một bài ca kinh khủng như vậy? - Tôi. *

*

*

BIẾU KHÔNG. - Các con bị thua à? - Không! Nhưng con lại thi đấu cho đội bóng khác. - Họ bán con à? - Họ cho không! Trong một sân vận động xảy ra chuyện ẩu đả. - Có gì xảy ra thế? Một khán giả ngây thơ hỏi. - Anh không thấy à? Bọn hu-li-gân Luân Đôn đánh trọng tài – Người ngồi cạnh giải thích. - Nhưng tại sao? Trận đấu vẫn chưa bắt đầu kia mà! - Tại vì ngay sau khi trận đấu kết thúc thì chuyến tàu thủy cuối cùng xuyên về Anh sẽ khởi hành, và đám ấy sợ không kịp chuyến tàu… *

*

*

TRƯỚC SAU GÌ CŨNG VÀO TÙ Giám thị trại giam tập hợp tất cả các phạm nhân và thông báo: - Ngài thị trưởng J.D. Blanc sắp có mặt ở đây. - Phạm nhân lên tiếng: Thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Trước sau gì thằng cha đó cũng vào tù mà! *

*

*

KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH.

Khách du lịch hỏi chủ một nhà trọ trong làng: - Này ông chủ, không khí ở đây thế nào? Có tốt không vậy? - Về việc này thì ông khỏi chê, tốt đến nỗi mà chúng tôi đã phải đầu độc mãi một cụ già nhất làng mới có dịp khai trương nghĩa địa đấy.


44

SOÁ 778 06/09/2019 Làm mất đau đớn

Clinique d’acupuncture Zhen Li

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé! Bất cứ điều gì, có đi thì mới có lại. Chuyện tình cảm cũng vậy. Nếu bạn muốn giành lấy trái tim của người ấy, hãy mạnh dạn cho đi trái tim mình. Hôm nay, sức khỏe của bạn tương đối tốt. Trong công việc, hãy nhận lấy những thành công nhỏ nhặt nhất

Gan và hệ hô hấp của bạn suy yếu. Tốt nhất là dành thời gian hít thở không khí trong lành và tránh sự dư thừa chất béo, muối, đường. Chuyện tình cảm cá nhân có đôi chút chông chênh. Bạn nên dành cho người ấy sự quan tâm và thấu hiểu nhiều hơn nhé.

Một số tiền nhỏ sẽ tìm đến bạn. Đó có thể là phần thưởng của một chương trình trò chơi hoặc tiền vay của người khác trả lại bạn.Dịp này, tranh chấp có thể phát sinh trong gia đình bạn, nên thận trọng từng lời nói. Về sức khỏe, cột sống của bạn sẽ bị suy yếu. Nếu bạn chơi thể thao, hãy hết sức cẩn thận.

Trong tình yêu, thỉnh thoảng bạn cần phải “điên rồ” một chút để làm mới mối quan hệ của mình. Với công việc, bạn nên tránh xa những lời mời gọi hợp tác, đầu tư trong thời điểm này nhé. Tài chính có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Về sức khỏe, hệ vi sinh vật đường ruột của bạn đang bị suy yếu

Những cơ hội thú vị sẽ tìm đến bạn trong lĩnh vực công việc. Ở thời điểm này, bạn cần phải khách quan để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất. Dịp này, bạn có nguy cơ bị sốt, nên tăng cường vitamin C và D. Trong gia đình, tranh chấp có thể phát sinh, bạn cần phải khéo léo khi cư xử, đừng “đổ dầu vào lửa”.

Các mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè được đặt dưới sự hòa thuận và hữu nghị. Sức khỏe tạm thời không có gì đáng phàn nàn. Dịp này, cảnh giác với những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực tài chính! Tuyệt đối không cho người khác vay mượn, dù họ có lên tiếng nhờ bạn giúp đỡ nhé.

- Đau cổ - Đau thần kinh toạ - Đau cơ, khớp mãn tính - Bong gân hay yếu gân - Đốt lưng hoá - Trục trặc khớp hàm - Viêm khớp - Đau dây thần kinh sinh ba - Đau sau phẫu thuật - Đau lưng Và cũng trị : mất ngủ, lo lắng, viêm tuyến tiền liệt, nhức đầu v.v... Nhận bảo hiểm CNESST và SAAQ

438-501-2607

Zhenliacupuncture.ca Zhen.li.acu@gmail.com

4870 RUE DES ERABLES PIERREFONDS, QC, H9J1W4

Bạn sẽ tận hưởng sự cân bằng tuyệt vời trong nguồn năng lượng nội tại. Vì thế, mọi khó khăn đều không thể gây trở ngại trên con đường của bạn. Thu nhập cá nhân có cơ hội cải thiện một cách nhanh chóng. Chuyện tình cảm cá nhân được đặt dưới sự thấu hiểu và trân trọng. Dịp này, bạn có thể nhận được tin về một chuyến đi xa hoặc có được một cuộc gặp gỡ thú vị cùng bạn bè. Cuộc sống của các cặp đôi đã kết hôn rất dễ bị kích động. Tuy nhiên, bạn biết cách xử lý nên vấn đề sẽ được hóa giải. Trong ngày, bạn nhận được tin từ một người bạn thân thiết ở xa. Tương tự như tuổi Ngọ, thu nhập của bạn cũng có các dấu hiệu chuyển biến tích cực. Trong công việc, hãy chú trọng phát huy khả năng ngoại giao khéo léo.

Nếu bạn không phải làm bất kỳ điều gì sai trái, đừng cảm thấy lo lắng trước lời gièm pha của người khác. Bởi lẽ, đó có thể chỉ đơn thuần là sự ghen tỵ dành cho bạn mà thôi. Chuyện tình cảm có một số trở ngại khiến bạn phải lo lắng. Tuy nhiên, vấn đề không có gì thực sự nghiêm trọng, nên đừng căng thẳng nhé.

MTL-TAXES

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng ICIA

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6 Vô cửa Centre Affaire

Không khí trong gia đình bạn thực sự là một thiên đường của hòa bình và sự sẻ chia. Trong lĩnh vực công việc, chỉ cần bạn thực hiện tối đa các bảo lãnh thì không có rắc rối nào phát sinh. Các cuộc gặp gỡ mới mang đến nhiều niềm vui cho bạn. Bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ cho bạn rất nhiệt tình. Cuối cùng, đề phòng một số va chạm khi đi trên đường nhé.

(514) 583-2980 (514) 577-5099

MONTREAL-IMMO AGENCY 3120 rue Deni Papin, Montreal, H1Z2X4

LÊ QUANG VĨNH KHẢI Chuyên viên địa ốc Tel: 514-825-0789

Email: immomontreal@yahoo.com Quý vị muốn biết vì sao mua nhà và đầu tư vào thị trường địa ốc ở Montreal vẩn còn là lựa chọn tốt và nhiều tiềm năng nhất. Chúng tôi có những hội thảo về địa ốc cho cá nhân và những nhà đầu tư. Xin hãy liên lạc với chúng tôi để được tham khảo thông tin, tư vấn giúp quí vị mua được những căn nhà như ý. Nếu quí vị muốn bán nhà, chúng tôi sẽ giúp dọn dẹp, sơn sửa hay tu bổ để bán được căn nhà của quí vị được giá cao và nhanh chóng và tiền huê hồng bắt đầu từ 2.5%. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

8774 Lajeunesse

Voyage Travel

Các mối quan hệ tình cảm rất hài hòa. Nếu bạn còn độc thân, đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới. Dịp này, cảnh giác với những rủi ro về tài chính, nếu bạn đầu tư số tiền lớn vào một lĩnh vực nào đó. Công việc hiện tại khá thuận lợi, nhất là khi bạn hoạt động trong ngành quảng cáo, truyền thông, dịch vụ. Sức khỏe tạm thời khá ổn.

mtl-taxes@outlook.com

Công Ty địa ốc của người Việt Nam ở Montreal - Quebec

Permis du Québec No 703242

Sẽ thật đáng tiếc, nếu bạn không tìm cách khai thác tiềm lực cá nhân của mình. Bởi lẽ, bạn có thể bị người khác che khuất và vượt mặt ngay lúc này. May mắn về tiền bạc sẽ đến với bạn. Đề phòng biến chứng có liên quan phát sinh. Trong chuyện tình cảm, hãy nhớ châm ngôn “dục tốc bất đạt”.

Có thể để giấy tờ khai thuế tại tiệm chay Végé ở 7057 St-Denis metro Jean Talon (gần chợ Oriental)

Montréal, Qc, H2M-1R6, Canada (Cạnh Metro Crémazie) Tel: (438) 289-2222 Cell: (514) 917-5257 thaisaigon@hotmail.com

Hướng dẫn mua vé máy bay giá rẻ đi Châu Á & khắp thế giới Vé (bao trọn gói) Vùng nắng ấm & du thuyền (croisiere) CUBA - MEXIQUE - REPUBLIQUE Bán đủ loại bảo hiểm du lịch và du học Canada Đặt khách sạn, xe & hướng dẫn xin VISA du lịch

Vé máy bay liên lạc anh Thanh Nguyen Đại diện công ty Ria chuyển tiền về Việt Nam và khắp thế giới Bán thẻ điện thoại gọi Việt Nam (OMELY TELECOM) Liên lạc: 514-917-5257 - Uy tín, tận tình, nhanh chóng..

Danh ngôn Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 778 06/09/2019

514-834-1001, 514 553-0444

Sửa chữa nhà cửa Hãng sửa nhà tổng quát trong và ngoài . Việc làm chuyên nghiêp, bảo đảm. RBQ. siteweb= expertisereno.simplesite.com / 514-928-5664 _________________________________

VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________ Sửa nhà tổng quát, kinh nhiệm trên 25 năm, Liên lạc: 514-649-3728 / 514-596-1302 (Van) _________________________________

Nhà hàng phở 45 chỗ cần bán, khách ổn định trên 15 năm, gần métro, mới tân trang sạch đẹp, tiền thuê rẻ, thu nhập ổn định. Liên lạc: 514-991-8890

Việc Làm/Linh Tinh Contruction Helper / cần công nhân theo giúp việc phụ sữa nhà. Lương bổng tùy theo kinh nghiệm. Liên lạc 438-923-4621 _________________________________ Hãng may về hàng Joseph Ribkoff cần người ủi,người may plain ở hãng và người may ở nhà có kinh nghiệm..hãng ở Jarry, số phone 514-578-1915 (Thịnh) _________________________________

Nguyen Phuong sửa nhà, lót gạch, làm sàn gỗ, sơn sửa làm tất cả theo yêu cầu của khách. 438-878-2898 _________________________________

Nhà thuốc tây và phòng mạch bác sĩ cần mướn: 1 phụ tá dược sĩ (ATP), 1 commis de caisse, 1 thư ký , điều kiện : nói giỏi tiếng Việt , tiếng Pháp và có một chút kinh nghiệm. Xin liên lạc qua e mail : thanhthao55@hotmail.com, Cell.: 514-293-6868 _________________________________

Nhận sửa chữa điện lạnh, nước, lắp đặt máy lạnh cho nhà hàng, nhà ở, bơm gaz máy lạnh auto. 514-653-1158 _________________________________

Hãng may cần người may tại hãng, máy plein có kinh nghiệm, biết may hàng mẫu. Liên lạc:514-274-8999 _________________________________

Thiết kế và xây dựng hàng rào, nhà vườn, làm sàn nhà deck bằng phương pháp Nhật bản,xin gọi ong Tran 438-921-5725

Coiffeuse pour homme demande a Terrebonne , Secteur Achalande. 514-772-0624. Thợ phải biết nói tiếng Pháp

Cho Thuê Cho share phòng lớn 5-1/2, 400$ / tháng, 9047 14e avenue, st-michel, có thể vào ngay. 514-270-7034 / 514-718-7007

_________________________________

Chỗ thương mại cho thuê ở métro Crémazie 400pc.ca với phòng tắm. 1200$/tháng, nhiều phát triển và nơi đông người. Hãy đến xem, vui lòng gọi 514-945-9789 _________________________________

Phòng cho thuê khu lịch sự, yên tĩnh, tiện nghi đầy đủ, bao hết. Liên lạc:438-402-0138

Mua Bán Cần sang tiệm nail , gần metro 5 phút, 5 nghế, 4 bàn . Xin Liên lạc 514-489-9424 _________________________________ Cần sang tiệm nail, địa điểm tốt. dong khack, cách Montréal 40 phút. Xin gọi 450-373-5752 _________________________________

Cần sang tiệm nail gấp. rộng đẹp, 4 bàn và 4 ghế, khách ổn định , có parking. trên đường Henri bourassa-est & bellevois. Thuê 1200$/tháng. 438-402-1317 _________________________________

Việc Làm/Nail Cần thợ bột (cần biết tiến anh hoặc tiếng pháp) 514-654-4853 / 514-527-7888 _________________________________

Cần thợ Nail nữ biết làm móng bột, chân tay nước và shellac,tiệm ở Laval,bao lương hoặc ăn chia. 450-689-2383 _________________________________ Cần thợ bột nữ hoặc chân tay nước, biết waxing, có kinh nghiệm, gần métro Plamondon. Liên lạc: 514-804-5366 / 438-877-0300 _________________________________ Tiệm ở Laval, tìm thợ nail biết làm bột và Shellac nam hoặc nữ .Có trách nhiệm và biết tiếng. Bao lương 100 -120 và hơn ăn chia 5/5 Tiệm rất đông khách. Full time hay part time. Call 514 660 7676 _________________________________ Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm và thợ chân tay nước, nhận học viên. Liên lạc: 514-679-2212 _________________________________ Cần thợ nail biết làm bột và chân tay nước, bao lương theo tay nghề, tip hậu. Tiệm gần métro McGill. Liên lạc: 514-844-9774 / 438-792-6849 _________________________________

Tiệm SUSHI takeout cần bán , khu plateau và Outremont , thu nhập ổn định, đã có hơn 14năm gia tăng thêm nếu làm việc với Uber eat và skip , giá bán hộp lý xin liên hệ 438-985-5545. _________________________________

Cần gấp thợ bột và chân tay nước, biết wax càng tốt, có kinh nghiệm, không có chỉ thêm. Liên lạc: 438-993-1654 _________________________________

Cần bán 2 ghế pedicure còn mới 1000$ , và dụng cụ để làm nail, có đèn néon. Liên lạc:438-405-5636 _________________________________

Cần gấp thợ Nail có kinh nghiệm tiệm cách Montreal 40 phut , lương bao tuỳ theo tay nghề/trên ăn chia. 514 569 6818 / Work 514 426 2562 _________________________________

Cần sang tiệm sushi togo, tiệm được 10 năm, khách ổn định, khu Mirabel, gần outlet, chủ có 2 nhà hàng cần sang bớt 1 tiệm. Giá bắt đầu 65000$. Liên lạc: 514-947-6356

Cần thợ nail gấp, biết bột hoặc chân tay nước, tiệm ở Laval. Liên lạc: 450-682-7961 / 514-836-6886

45

Cần thợ làm chân tay nước , metro Atwater 514-585-9089 _________________________________

Nhà hàng Phở 88 cần seveur, bếp, plongeur (người rửa) . 5136 Boul. Décarie,H3X 2H9,gần métro Snowdon . Liên lạc: 514-662-8583 _________________________________

Tiệm nail trên đường Saint Martin Laval, cần thợ bột, chân tay nước, lương bao trên ăn chia, tiệm đông khách, chỗ làm vui vẻ. Liên lạc:514-651-1985 _________________________________

Cần Bếp xào có kinh nghiệm và serveur part-time. Liên lạc 514-279-1111 / 514-816-8836 _________________________________

Tiệm nail cần thợ làm bột và chân tay nước, bao lương hơn ăn chia, tiệm làm thoải mái. Liên lạc: 514-585-5846 _________________________________

Nhà hàng Chez Lien ở Chomedey-Laval cần người phụ bếp. Liên lạc : Cell Thu 514-690-3303 / nhà hàng 450-681-3307 _________________________________

Tiệm nail ở West Island cần gấp thợ nail có kinh nghiệm ( giỏi shellec, gel và chân tay nước) lương ăn chia hoặc bao. Liên lạc Tuyết: 514-797-3381 _________________________________

Tiệm gần métro Jean Talon, cần người cuốn sushi có kinh nghiệm. Liên lạc: 514-277-3131 hoặc text 514-746-6446

Dorval cần thợ nail có kinh nghiện, bao lương 120$ hơn an chia, khu da trắng tip cao, chỗ làm vui vẻ. 514-452-9398 ( hanh ) _________________________________

Nhà hàng Việt Nam cần bếp, phụ bếp và thợ cuốn sushi có kinh nghiệm. Liên lạc: 438-391-6961 _________________________________

Cần thợ nails có kinh nghiệm bột , bao lương cao. Chỗ làm việc vui vẻ, típ cao ở Montreal liên lạc 514-885-5432 _________________________________

Phở Nam Quan , 3562 Jarry est, cần bếp hay phụ bếp làm full time hay part time , phone. Cần serveur 514-586-0146. _________________________________

Cần thợ nail làm chân tay nước hoặc làm bột ( có nhận học viên) tiệm nằm trong mall, gần métro. Liên lạc: 514-937-1922 _________________________________

Nhà hàng sushi cần thợ cuốn sushi có kinh nghiệm, nói tiếng pháp, tiệm gần phố. 514-574-5982 _________________________________

Cần gấp thợ nail biết làm pink and white, bột nhún, chân tay nước. Liên lạc Vy :514-742-8200 / 438-496-0211 _________________________________

Cần gấp phụ bếp, nhà hàng tàu việt, 20-30 giờ / tuần. 514-715-5128 / 514-731-0663. _________________________________

Tiệm Nails ở Laval cần thợ cách Metro Montmogency 5 phút, Lương tùy theo tay nghề 438-888-8199. Tiệm bánh mì ở Laval cần người làm . 514-602-1878 _________________________________

Nhà hàng cần thợ phụ Bếp, Maki sushi fulltime , partime. Có xe đón ở Metro St-Michel ! 514-692-0235 _________________________________

Cần thợ Nails nữ part time , full time không cần kinh nghiệm nhiều ,trong mall vùng West Island .514-458-3101 / 514-813-6399 _________________________________

Shusi Laval cần phụ bếp, makiman, làm full time hoặc partime, chạy bàn partime, trả bằng chèque. Liên lạc: 514-691-1828 _________________________________

Cần gấp thợ nail chân tay nước và bột, gần métro Guy. Liên lạc Hằng: 514-424-6633 _________________________________

Nhà hàng Nhật cần tuyển CHEF NÓNG. Full time, part time. Lương cao và chia tips. (cạnh metro GUY CONCORDIA) Ngọc 438-496-4447. _________________________________

Cần thợ nail biết làm móng bột, tay nghề yếu chỉ dẫn thêm. Liên lạc: 514-508-6669 _________________________________ Cần gấp thợ bột, có kinh nghiệm. Lương cao + típs cao. 514-577-7308 _________________________________ Cần gấp nam nữ thợ nail có kinh nghiệm, lương bao, tiệm ngang metro snowdon, 514-677-9081 _________________________________ Tiệm nails trong mall Place Rosemère (métro Montmorency/ highway 15 exit 20) cần tuyển thợ chân tay nước, và thợ làm bột lương cao, tips cao, việc làm ổn định quanh năm, liên lạc trực tiếp: 514-443-6935 _________________________________

_________________________________

Nhà hàng vùng Longueuil/Greenfield Park cần tìm phụ bếp có kinh nghiệm, part time hoặc full time.Liên lạc anh Huu-Tho 514-295-4423 _________________________________ Nhà hàng cần sushi chef, makiman cuốn sushi làm full time hay part time, nhiều chỗ làm: Montréal, Anjou và Bourassa. Liên lạc: 438-881-3388 _________________________________ Cần serveur chuyên nghiệp, biết tiếng Pháp, Anh. Liên hệ Nhung 514-804-4068

_________________________________

Tiệm khu West Island cần thợ bột có chút kinh nghiệm làm việc lâu dài , khu da trắng tip sang , Tiệm hoàa đồng vui vẻ. Xin lien lac 514803 4123 _________________________________

Nhà hàng cần busboy nữ và bếp nướng, gần métro Berri. Liên lạc: 514-965-3254 / 514-842-2961 _________________________________

Salon Beaute Laval cần thợ bột và chân tay nước, nối lông mi, epilation laser ou cire. 514-245-1242 _________________________________

Nhà hàng sushi to go vùng Laval, 10 phút montreal, cần serveuse & caissiere temps pleine. Jimmy 514-778-6563 _________________________________

Tiệm nail West-Island cần thợ nail có kinh nghiệm, làm việc chu đáo, bao lương hoặc ăn chia, đưa đón metro Cote Vertu. 514-337-7690/ 438-288-3998

Cần phụ bếp , serveure(se), trả cheque. liên lạc Hoa 438-496-5672

Việc Làm/Nhà Hàng Tiệm sushi togo gần metro Viau cần nguoi caisse . người kinh nghiệm cuốn sushi maki (full time hoặc par time) Liên hệ : 438-386-7788 _________________________________ Nhà hàng cần phụ bếp full/part Time . Cần serveur/se full/part Time. Liên lạc 514-522-7888 _________________________________ Nhà hàng Lyla cần phụ bếp có kinh nghiệm.514-272-8332

Danh Ngôn Kẻ nào chỉ nghĩ đến bản thân và việc gì cũng chỉ tìm lợi cho mình thì không thể có hạnh phúc được. Muốn sống cho bản thân thì phải sống vì người khác.


46

SOÁ 778 06/09/2019

Tin

KIẾN THỨC

6 LỖI TAI HẠI KHI SỬA NHÀ KHIẾN GIA CHỦ "MÉO MẶT", VỪA TỐN TIỀN VỪA PHÁ PHONG THỦY Dù sửa chữa nhà cửa ở quy mô nhỏ hay lớn thì đều phải có một bản kế hoạch cụ thể và chi tiết.

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

SÁNG RA THẤY NHÀ CÓ DẤU HIỆU NÀY CẨN THẬN TAI ƯƠNG RƠI XUỐNG ĐẦU, PHẢI TÌM CÁCH HÓA GIẢI Khi trong nhà bạn có đồ tự nhiên bị rơi vỗ thì đó là một điềm báo thiếu may mắn, bởi đồ đạc rơi vỡ thông báo những chuyện không tích cực thiếu may mắn.

K

hi ngôi nhà đã quá cũ và cần phải cải tạo hay sữa chữa là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, nếu không lên kế hoạch cẩn thận và cân nhắc kỹ những yếu tố quan trọng như nhà thầu, kinh phí, phong thủy… thì có thể gia chủ sẽ gặp phải vô vàn rắc rối không đáng đấy nhé! 1. Không có kế hoạch chi tiết Dù sửa chữa nhà cửa ở quy mô nhỏ hay lớn thì đều phải có một bản kế hoạch cụ thể và chi tiết. Nếu không có cái nhìn tổng thể, đưa ra chi phí toàn bộ cũng như những phương án dự bị thì rất dễ xảy ra tình trạng lộn xộn, rời rạc, thiếu ngân sách… 2. Sửa sang quá nhiều thứ Tuy là lỗi nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải. Việc muốn thay đổi diện mạo của ngôi nhà không tránh được suy nghĩ sửa càng nhiều càng tốt. Thế nhưng, hành động này không những khiến ngôi nhà trở nên hỗn độn mà còn ngốn rất nhiều chi phí đấy!. Do đó, thay vì cố gắng sửa thật nhiều cùng một lúc thì chỉ nên tập trung, đầu tư vào sửa những phần quan trọng nhất. 3. Tự sửa Với bản tính tiết kiệm thì nhiều người ngại chi tiền để thuê người làm mà tự sửa theo ý muốn của mình. Nhưng ai cũng

biết rằng, khả năng và kỹ năng của mình không thể so với thợ được. Vì thế, nếu cứ cố chấp thì có thể bạn sẽ tự tay phá hỏng toàn bộ ngôi nhà của mình. 4. Chọn nhà thầu, thợ sửa giá thấp Chi phí là một vấn đề rất quan trọng, thế nên mọi người thường chọn cho mình một nhà thầu, thợ sửa chữa có giá thấp nhấp mà không cần quan tâm đến vật liệu, chất lượng công trình mà họ thi công. Điều này thật sự là sai lầm nghiêm trọng. 5. Chạy theo mốt Việc muốn thay đổi ngôi nhà của mình theo xu hướng hiện đại không có gì là sai cả. Nhưng cần phải xem xét sao cho phù hợp với không gian, nội thất và đảm bảo độ bền bỉ về lâu dài và quan trọng hơn nữa là về phong thủy. Hãy tham khảo ý kiến của nhà thầu hoặc kiến trúc sư chứ đừng tự làm theo ý mình. 6. Không thử trước khi thi công Những lỗi thi công, thiết kế rất thường hay xảy ra. Chẳng hạn sau khi thay đổi không gian nhà bếp nhưng chiếc tủ lạnh cũ lại không vừa với vị trí muốn đặt, cách quá xa ổ điện hay quá gần những khu vực ẩm ướt như bồn rửa, nhà tắm… Vì thế, để ngăn chặn những điều bất tiện xảy ra thì nên đo đạc cẩn thận, thử nghiệm trước khi tiến hành thi công.

Cây chết khô tại nhà Theo các chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy thường khuyên rằng nên bày cây trong ngôi nhà để lưu thông dòng chảy của năng lượng trong ngôi nhà của bạn. Nếu bạn không chăm sóc cho cây và để chúng chết thì đó là điều thiếu may mắn trong ngôi nhà của bạn. Bởi cây cối giúp điều hòa không khí hóa giải nguồn năng lượng xấu và mang tới nguồn năng lượng tốt. Khi cây xanh bị khô héo sẽ khiến vận may của gia đình bạn giảm sút, tài lộc khó lòng hanh thông như mong muốn. Nhà cửa có đồ rơi vỡ Khi trong nhà bạn có đồ tự nhiên bị rơi vỗ thì đó là một điềm báo thiếu may mắn, bởi đồ đạc rơi vỡ thông báo những chuyện không tích cực thiếu may mắn. Vì vậy bạn cần phải tìm cách hóa giải nào để cho mọi chuyện thêm may mắn. Đây là nguyên tắc phong thủy cơ bản nhất. Không chỉ thế, trong suốt cả năm, bạn cần giữ cho không gian sống được gọn gàng để năng lượng trong nhà luôn hanh thông và tích cực. Mơ nhặt được cá chết Khi bạn đột nhiên nằm mơ mà trong mơ nhặt cá chết không ngơi tay thì có nghĩa tài vận của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi giấc mơ cá chết là thể

hiện cho con đường tài lộc mất đi, tiêu tán không dấu vết, cũng không có dấu hiệu gì báo trước. Với những người đang làm ăn kinh doanh điều này dễ linh ứng với những người làm kinh doanh hay đầu tư tiền bạc vào một lĩnh vực nào đó. Vì vậy, nếu bạn ngủ mơ thấy cá chết thì cần phải thận trọng hơn với chuyện tiền bạc nhé. Tường trong nhà bị nứt Nếu một ngày đột nhiên tường trong nhà bạn bị nứt vỡ liên tục thì tức là xui xẻo sắp đến nơi rồi. Tường nhà nứt bạn hãy tìm cách gia cố hoặc tìm cách để sửa chữa lại cho để có thể an tâm sinh sống. Ngoài ra tường nhà nứt cũng là điềm báo gia đình này gặp phải nhiều chuyện lục đục không vui, ra đường cũng phải tai nạn. Nếu đồ đạc vỡ vào buổi sáng thì nên hạn chế ra đường để tránh mất mát. Nếu muốn loại bỏ những điềm báo xấu trên, hãy làm các cách dưới đây: - Bạn hãy rắc muối hạt ra sân nhà hay các góc cạnh trong nhà để xua đuổi vận đen, điều hòa không khí, dùng nước muối pha loãng để lau nhà, tường, đồ vật mang lại vẻ tươi mới hơn. - Bạn có thể đặt thêm 1 vài chậu cây xanh trong nhà, trên bàn ăn, bàn làm việc để thanh lọc không khí, ngăn chặn các xui xeo đang rình rập.


SOÁ 778 06/09/2019

BẠN CÓ BAO GIỜ THẮC MẮC VÌ SAO BÀN THỜ THẦN TÀI LUÔN PHẢI ĐẶT DƯỚI ĐẤT?

1. Vì sao Thần Tài luôn đặt dưới đất?

Lý giải về vị trí đặt bàn thờ Thần Tài, nhà nghiên cứu văn hóa, PGS.TS Nguyễn Thanh Tú cho hay, việc đặt bàn thờ Thần Tài dưới đất trước hết là để phân biệt không gian cúng tổ tiên với không gian thờ Thần Tài. Không gian cúng tổ tiên phải ở trên cao, Thần Tài theo thuyết Thiên – Địa – Nhân là "nở ra" từ dưới Các gia đình làm ăn buôn bán hay các công ty, doanh nghiệp đều có bàn thờ Thần đất. Tài để cầu xin ngài phù hộ cho việc làm ăn phát đạt trong năm. “Thường bàn thờ Thần Tài đặt ở góc nhà vì gắn liền sự tích Thần tài bị đánh đuổi, trốn vào trong góc nhà. Hiện nay, bàn thờ Thần tài thường để ở chân cầu thang hoặc gầm cầu thang, mà không cần phải theo hướng gì”, PGS.TS Nguyễn Thanh Tú cho biết. Đặc biệt, nhà nghiên cứu văn hóa nhấn mạnh rằng bàn thờ Thần Tài, ông Địa tuy để dưới đất nhưng các vị này rất ưa chuộng sự sạch sẽ, sáng sủa. Trong quá trình thờ cúng, gia chủ nên giữ cho các vị thần sạch sẽ bằng cách tắm rửa, lau chùi bàn thờ thường xuyên thì mới mong may mắn, tiền tài đến với gia đình mình. Đó là một trong những điều rất quan trọng mà nhà ai đang thờ Thần Tài đều cần nhớ kĩ! 2. Thần Tài ngồi chỗ nào trên bàn thờ là đúng nhất? Nơi tốt nhất trong nhà nên đặt bàn thờ Thần Tài chính là vị trí trí hợp với mệnh của gia chủ hoặc theo dòng khí hướng vào nhà. Hai địa điểm có thể lựa chọn để đặt bàn thờ là các cung Thiên Lộc và Quý Nhân, nó sẽ hỗ trợ gia đình làm ăn phát tài. Tuy nhiên các gia đình nên lưu ý phía sau bàn thờ phải có chỗ dựa vững chắc, tránh đặt gần thùng rác, nhà vệ sinh, nhà

47

bếp để tránh ô uế, cũng không được đặt ở góc khuất kẻo hạn chế tiếp đón tài lộc vào nhà. Sau khi đặt bàn thờ Thần Tài ở vị trí tốt nhất trong nhà, các gia đình nên lưu ý sắp xếp mọi thứ trên bàn thờ sao cho đúng nhất, đặc biệt là chỗ ngồi của Thần Tài và mọi thứ xung quanh 2 ông. Tượng Thần Tài, Ông Địa Tượng Thần tài, Ông Địa làm bằng sứ, vị trí sắp xếp từ ngoài nhìn vào bên trái là ông Thần Tài, bên phải là Ông Địa. Chú ý, sau khi thỉnh Thần Tài, Ông Địa cần dán nhãn chữ nho sau lưng bàn thờ. Bát nhang Chính giữa bàn thờ Thần Tài phải có một bát nhang. Nhưng trước khi đặt cần phải thực hiện một số thủ tục nhất định: – Sau khi mua bát hương về phải rửa bát nhang thật sạch sẽ rồi dùng rượu gừng để tẩy uế. – Mỗi bát nhang đều nên có cốt bao gồm tro trấu hoặc cát trắng tinh khiết và một túi gồm thiết vàng, thiết bạc, thạch anh, ngọc, mã não, xà cừ, san hô đỏ. Gia chủ lưu ý có thể dán cố định bát nhang phòng trường hợp làm đổ khi lau dọn. Hũ muối, hũ gạo... Giữa Thần Tài, Ông Địa là 3 hũ nhỏ đựng: gạo, muối, nước. Những hũ này không cần thay đổi thường xuyên mà nên để đến cuối năm. Lọ hoa tươi và đĩa hoa quả Khi đặt vị trí hoa và quả, gia chủ nên đặt lo hoa bên tay phía, đĩa quả bên tay trái theo chiều nhìn từ ngoài vào trong.

450.669.3400 PROMOTION 100$ cho lớp học tháng 9-10-11 Lớp chân tay nước ... Lớp Đắp Bột ... Lớp Đắp Bột Nâng Cấp ... Opi regular: 3$ only (colors limited) OPI gel new collection available now NHẬN THI KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ Opi gel color: 13$ only (colors limited) Liner on sale!!! CẤP BẰNG CERTIFICAT DU QUEBEC Gloves on sale !!! Shellac full collection Acétone, Alcohol, File, Brush and much more.. DND full collection Các lớp học bao gồm: Lớp ly thuyết 10 tiếng Thực Tập 2-3 tuần Học viên sẽ được giới thiệu việc làm sau khoá học


48

SOÁ 778 06/09/2019

Chuyên CHUYỂN HÀNG & TIỀN VỀ VIỆT NAM

NHANH, BẢO ĐẢM, KÍN ĐÁO, TẬN TÂM

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

Bán máy Karaoke Portatif, Made in Canada, 180$

Tại tiệm VASE CARAVAN : Carrefour Langelier MỚI!

PHỤC VỤ TẬN TÂM

119

ANH LƯƠNG

514-899-1818

NHẬN GỬI SỮA ENSURE VỀ VN

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp

7373 Boul, Langelier Suite C21 St-Léonard, QC H1S 1V7

Có bán Sữa Ensure bột tại tiệm sản xuất tại Mỹ $ bao thuế

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

- Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

David Doan (Quoc-Viet) C. (514) 961-0878 B. (514) 948-2828

Votre maison vendue

GARAN TI

david@landmark-canada.com 2217 Rue Belanger, Montreal, Qc H2G 1C5

ANJOU

ROSEMONT

VILLERAY

MONTRÉAL

U VEND

Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires, • Acheteurs de Propriétés

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol.

Condo a cote du Metro Jarry et les services, aire ouverte. Prix: 195,000$

**MARCHE ET MÉTRO JEAN-TALON ****. Charmant 3 1/2 avec beaucoup de cachet, Copropriété Indivise , bon location.

Immeuble commercial 4200 pc sur 2 étages, parking

VILLERAY

REPENTIGNY

CENTRE-VILLE

ST_VITAL

U VEND Condo neuve proche du Parc Jarry- Marche Jean- Talon et tous les services dans secteur demande, prêt a vous accueillir immédiatement.

Gọi Quoc-Viet (514) 948-2828

ou on l’achète!*

Grand Cottage, 4 Cac, 3 foyers, ss fini, Construction 88, Air, toiture 2017.

Condo de prestige près ancien FORUM, loue a 2000$/mois, Gym, Piscine

Bungalow, 4 cac, garage détaché, grand terrain 4500 pc, bain turbillon.

• Refinancement (Commercial & Résidentiel) • Renouveler votre Hypothèque • Premiers Acheteurs de Maison • Travailleur Autonome • Hypothèques inversées • No Crédit, No Ca$hdown • Programmes spéciaux

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Bogeys

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Buổi trưa: Thứ hai đến chủ nhật từ 11:30 - 14:30 5 tuổi trở xuống 1.99$ 10 tuổi trở xuống 7.99$ Người lớn 15.99$ Buổi Chiều: Thứ hai đến thứ năm 5 tuổi trở xuống 3.99$ 10 tuổi trở xuống 9.99$ Người lớn 23.99$ Buổi Chiều: Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 5 tuổi trở xuống 5.99$ 10 tuổi trở xuống 12.99$ Người lớn 26.99$

514-722-9656

Đặc biệt sinh nhật được FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác)

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Bar-Lounge

- Tổ chức party, sinh nhật, hội họp, show nhạc, họp mặt bạn bè... miễn phí. - Phòng rất rộng có thể chứa tới 200 người. - Hoàn toàn miễn phí. - 8 bàn billards; 12 lottery machines.

Miễn phí cho các bạn sinh viên tổ chức party cuối năm, DJ có sẵn, system de son ánh sáng cho club Xin xem bogeys facebook và bogeys.ca để biết thêm chi tiết về Event và UFC, Boxe.

3250 Boul Cremazie E | Montreal | Qc H2A 3N9 - 514.722.1104

Profile for vietbao canada

778  

778

778  

778

Profile for vietbao
Advertisement