Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 07/06/2019

Số Soá

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel: 514-553-0444 / 514-834-1001 Email: vietbaocanada@gmail.com Website: www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc Agence immobilière www.charisma.ca

winphuong@hotmail.com

Triplex Molson, cho mướn 4 apt. Giá 499,000$ + garage + 2 chỗ đậu xe bên ngoài. R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định: 2.94% 35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Construction CEM

- Chuyên xây dựng tiệm nails, nhà hàng và các sở thương mại - Bản vẽ kiến trúc sư, kỹ sư, designer RBQ: 5746-0271-01

514-895-6688

10

bước để bán chiếc xe hơi của bạn mà không gặp phiền nhiễu (TRANG 12)

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự - Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

23

EÙVALUATION GRATUITE

TB

F O O PR

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Danh Le Directeur de flotte ale@mbmontrealest.ca Tel : (514) 501-0893

Có quà đặc biệt cho khách vietnam

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

BAÛO HIEÅM

Mới Mới!

Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v...

RESTAURANT

3276

TRAÀN HOÀNG LOAN

(514) 733-1110

GLA250 4MATIC 2019

418$/tháng*

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

5145 Jean-Talon Est

Montréal, QC. H1K 1K8

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

Cabinet en assurance de dommages

(Xem thêm trang 21)

514 802-6088 514 303-7777

C300 RV663 4MATIC 2019

488$/tháng*

GLC300 4MATIC 2019

498$ /tháng*

*Location 45 tháng

89


2

SOĂ 765 07/06/2019

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Cell: (514) 826-5908

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX ALARM

AVOCATS / LUẏT SƯ

ALARM

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

BẢO HIᝂM CHà NH BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH

Mach Nhut Hong 514-270-6225 ................................................ 7 Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 Tran Hong Loan (La Capital) / 514-802-6088 ...........................1

TRAN HONG LOAN (LA CAPITAL) / 514-802-6088.................01

CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C

CHUYĂŠN Ä?ᝊA/ áť?C DAVID Ä?OĂ€N VIĂŠN QUáť?C VIᝆT CELL: (514) 961-0878.................48 Antoine Nguyáť…n Hᝯu ToĂ n / (514) 812 8626 . .......................... 18 KEVIN NGUYEN / CELL: (514) 777-81844..............................04 Arnaldo Di Loreto vĂ  Maria Greco / (514) 374-4000 .............. 23 Bao Ngoc Nguyen / Cell:CELL: 514-827-8718 .................................... 15 LE QUANG VINH THUY/ (514) 824-1972......................30-31 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514) 815-6618 .................................. 7 MINH CHINH HOANG / CELL: (514) 712-8888.......................20 David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt / Cell: (514) 961-0878 ......................... 56 Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 NGUYáť„N CĂ”NG SINH / CELL: (514) ............................................ 887-4141.......................0216 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 NGUYáť„N VÄ‚N THĂ€NH / CELL: (514) 867-2813.......................081 Lâm HĂ o / 514 467-3333 .............................................................. LĂŞ QuangNGUYEN VÄŠnh KhảiDINH / Cell:(514) 833-9399 RICHARD PHU / CELL.: (514).............................. 998-5139........1122 ..................... 32-33 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 Nguyáť…n CĂ´ng/ Sinh / Cell: 887-4141 ................................ 2 VŨ BẢO ANH CELL: (514)(514) 578-7420. ....................................01 .............................. 9 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 RichardSEC Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 ROGER (HUY) / 514-560-8889. .......................................01 Tanada Tan & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 ............................................ 15 .............................. 31 Nguyen Nam Phuong / 514-240-8627...............................41 ....................... 25 Nguyen Huu/ Cell: Toan(514) / 514-812-8626. ....................................411 VĹŠ Bảo Anh 578-7420 ............................................ Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 TĂš Háť’NG lâm / 514-295-1346..............................................33 Roger Sec (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 tĂş hoa lâm / 514-880-9478.................................................33 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ................................................... 35 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29

COIFFURE Tan Hung Tran / 514-451-7779..........................................29

St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6

COIFFURE / NAIL

DU LᝊCH / VOYAGE

ST-MICHEL TEL.:843 (514)374-2882..........................................06 Transtour / /(514) -5450 .........................................................

Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2

DU LᝊCHTour / VOYAGE Fantaisie 514-568-5998 .......................................................45 BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02

ELECTRONICS / COMPUTER

Vacances Phenix / 450-466-5888........................................ 2330 Hai Informatique / (514) 898-3883.............................................

Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 258 Voyage Bel Canada / 514-419-5588................................... 27

SERVICE TELEPHONE VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10

THAI SAIGON / 438-289-2222................................................... 44

GARAGE / MUFFLER

GARAGE / MUFFLER Auto H.K / 514-728-3114 ............................................................. 22 GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 022 ......................................... Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10 Kino Muffler / 514-721-5191............................................................ 55 KINO / 514-721-5191............................................ 02 KoKi MUFFLERS Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55 AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22

GIẢI PHẪU THẨM M᝸

N.FANOUS / (514) 586 - 9906. ................................................... 03 GIẢI PHẪU THẨM M᝸

52

N.Fanous : (514)SĨ586 - 9906 ......... ....................................... 3 LĂ€M Ä?ẸP/ tĂŠl / NHA / DENTUROLOGIE ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 22

LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ

DENTUROLOGISTE NGUYEN/ THI NGA / 514-374-2449......... 25 Ethere Spa medico-dentaire 514-272-1175..............................

................................................. DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754....... 0648 Nickie Dinh Pink Beauty care / 438-990-4642............................ 12

Pharmacie / dưᝣc sĊ

AVOCATS / LUẏT SĆŻ Me Vinh Nguyen / (514) ........................................ Huáťłnh Minh-NguyĂŞn / TĂŠl: 995-1279. (514) 791-7379 ............................. 101 .......................................... 2 TRẌN Ä?ăng Ä?ᝨC Trinh ANH THĆŻ (514) 509-7731. 02 Nguyáť…n / TĂŠl:/ (514) 992-6889................................... .................................. 48 NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž KHáşž NOTAIRES / CHĆŻáťžNG Ä?inh Hᝯu Anh VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... .............................................. 110 MẎT KĂ?NH Vision L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 MẎTdeKĂ?NH TrĂ­ Minh Huáťłnh 514-875-2345 ................................................ 35

TRᝊ LIᝆU MUA XE HƯ, XE CŨ West Island Auto Recycling/ 514-363-6010............................... 52

DU TA (XOA BÓP TRᝊ LIᝆU)...................................................... 27

NHĂ€ HĂ€NG CLINIQUE CHIROPRATIQUE/ 514-728-5288........................... 09 BĂĄnh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 LUUViᝇt THI/ THANH / 514...................................................... 727-8967....................................13 35 BĂşn Tel.: 514THAO 272-6825 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 LeMUA CristalXE Chinois / Tel:CŨ 514-876-8778 ...................................... 28 HĆŻ, XE Maison Foo Lam / 514-383-7878 ................................................ WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010.................. 48 Ngun Shing / Tel: (514) 725-6888 .............................................. Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 NHĂ€ HĂ€NG Pháť&#x; Express / 514-389-9305 ........................................................ Pháť&#x; HinXĂˆO / 514-723-0999 BĂ NH MINH / TEL:............................................................... 514-272-4636.................................... 06 Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. 8 BĂšN VIᝆT: 514-725-0007 514-272-6825 ................................13 21 Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514)/ 722-1888 ......................................... Vy Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 LY LA / TEL: 514-272-8332........................................................ 03 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... 21 ..................................................................... 43 5 PHáťž epicesHIN II //514-273-8989 514-723-0999.......................................................... 14 Pháť&#x; ThĂ nh Nam Quân / 514-744-3014 .................................. 1 PHáťž NAM QUAN / TEL: (514) 722-1888................................... 13 BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 HĆ°ĆĄng ........................................................ Yokotháť‹nh sushi/ 514-729-4193 & KOREAN BBQ / 514-722-9656.......................13 48 Fondue Kim Long / 514-728-8088 ............................................... 51 BĂ NH BAO M᝸ TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 Restaurant TongMaison Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 Restaurant Foo Lam / 514-383-7878................. 12 BĂĄnh mĂŹ Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BBQ Cristal chinois / 514-332-3888 ................................. 47 SAWADIKA / 514-339-1188....................................................... 48

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN / 514-253-7117. ..............................31 13 Arestaurant & MN GardenNhâm SupplyNhi / 514-728-7039 .................................... Jardin Xuan Huong Inc / 514-295-3689 27 ..................................... SUPPLY NAIL L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 Gina/ Beaute ......................................... 01 - 923 T&M Tel : (514)/ 514-725-7878. 383-7748 ......................................................... TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

MICHAEL LE CPA INC / (514) 963-8328................................... 7

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

REMAX AMBIANCE INC

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN

A & MN GARDEN SUPPLY / 514-728-7039.............................. 19

SUPPLY NAIL T&M / (514) 383-7748................................................................ 09 Lan Manicure / Tel. (514) 722 - 4886 ......................................... ..8 Jardins Manuel: 6245 Boul MĂŠtropolitain E....................... 26

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG Công ty xây d᝹ng s᝭a chᝯa / 514-237-6766 .......................... 52 SUPPLY NHÀvà / NHÀ HÀNG / SᝏA CHᝎA Mega (Måy hút hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 CÔNG/TY DᝰNG VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............41 48 Tel:XÂY 514-279-3336 ......................................................... Probex Portes Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 MEGAFenêtres (Mà Y HÚT HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. 2 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946..................18 16 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... 22 Mà Y HÚT HƠI / 450-466-6766.................................................. 18 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... 16 CAC Design International / 514-804-9889 ............................. 29 CAOBEC INC / 514-967-8878 .................................................. 10 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE BCO / 514-657-4658. ................................................................. 48 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... HauteTechOrientale tĂ­nh tiáť n) / 514-834-3056... 19 TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/(mĂĄy 514-333-7779................................

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

Måi Nhà -Tư�ng Gấch-Sàn-Bê Tông / 514-834-3518...... 33

PHARMACIE Toiture Alpha / 514-649-8817............................................. 14 Kieu Truong / 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY TIᝀN MUA NHĂ€ Diem 514-299-9466......................................................10 VAYNguyen TIᝀN: /MUA NHĂ€, mua xe ............................................ 3 Le Quan / 514 707-3779 .............................................................. 1 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž LE QUAN / 514-707-3779. ......................................................... Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 101 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 Luan Jon Nguyen / 514-917-4785 .............................................. 24 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 .............................................. 20 HA TUAN CHUONG / (514) 984-6780....................................... 03 Dáť‹CH V᝼Luan CHUYáťƒN HĂ NG Hypotheca John /514-917-4785 ....................................... 22 Tráť‹nh Hiᝇp HĆ°ng /(514)718-2507 ............................. 50 HUᝲNH CHĂ? HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 21 VASE CARAVAN / 514-899-1818. . ............................................. 44 Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21

Dessin SCL Inc / 514-531-5992........................................................... MTL-TAXES / 514-583-2980. ..................................................... 446

Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

VISION DE L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07

MASSAGE....................................................................................51 MASSAGE ............................................................................. 43 Du Ta (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu)............................................................ 29

Ly Thanh Tran & Adam Leung / 514-259-4648................. 19

BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

- Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 599 000$ - Laval (Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$ - Metro St-Michel: building 8 logement rue Everett tu báť• máť›i, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , garage , 3 X 51/2, 4 X 41/2, 1 X 31/2, GiĂĄ 1 250 000$ - BĂĄn nhĂ  hĂ ng: Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm táť‘t Ä‘ang Ä‘Ă´ng khĂĄch, ráť™ng 2000pc, tiáť n thuĂŞ ráşť, lᝣi tᝊc cao , rue Notre Dame, Pointe au Trembles, vĂŹ khĂ´ng ngĆ°áť?i trĂ´ng coi. Cần bĂĄn gẼp GiĂĄ 65 000$. - Laval Vimont: cottage Ä‘áť™c láş­p xay năm 2004, 3phòng 3 buáť“ng tắm, rue de Renaix, GiĂĄ 539 000$ - Rosemont : 4plex kháť• nhĂ  28X42, 44èAV , gĂłc Beaubien, 51/2 vĂ  3X31/2, giĂĄ 739 000$ - Laval: Bois-des-Fillions : 32èAV, Bungalow Ä‘áť™c láş­p, 3 phòng ngᝧ, GiĂĄ 230 000$ - Laval Vimont : Crois. Clemency, bungalow Ä‘áť™c láş­p, garage, GiĂĄ 275 000$ - Metro De Casteneau, trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Jean-Talon gĂłc St-Laurent, condo-comercial 6000pc, Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm thuáş­n lᝣi đầu tĆ° hoạc máť&#x; cĆĄ sáť&#x; thĆ°ĆĄng mấi, GiĂĄ 855 999$ - Ahuntsic-MarchĂŠ Central: Rue Caroline-Beique, gần SauvĂŠ vĂ  Acadie condo 2 phòng , GiĂĄ 239 000$ . - BĂĄn gẼp tiᝇm nails trong centre d'Achat Anjou sầm uẼt, 7 bĂ n, 4 gháşż, 2 phòng waxing&massage, GiĂĄ 80 000$

Me Hᝓ Tư�ng Vân / 514- 994-4909...................................... 29

Luu Thi Thanh Thao / 514-727-8967................................... 35

TRᝊNH HIᝆP HƯNG / (514) 718-2507........................................ 46

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

NHẏN DẏY MĂ“NG Báť˜T (ACRYLIC) VĂ€ MĂ“NG GEL

Luôn luôn giảng dậy theo công nghᝇ và k᝚ thuật làm móng đang thᝋnh hành trên quᝑc tế. ần)

máť›i bắt đầu (4 Ä‘áşżn 5 Tu i Ć°áť? ng o ch n bả cĆĄ l ge vĂ - KhĂła háť?c Báť™t theo xu hĆ°áť›ng tháşż giáť›i. m. n uẊ ch l ge vĂ  t báť™ g Ăłn m - Form o tay ngháť cho thᝣ Ä‘ĂŁ Ä‘i lĂ  - Nháş­n Ä‘Ă o Tấo vĂ  nâng kicaáťƒu mĂłng Theo trĂ o LĆ°u - Láť›p nâng cao: thiáşżt káşż r block, Marble...) tháşż giáť›i (French, Colou 438-835-8796 - Hoa 3 D and 4 D. LiĂŞn hᝇ Katie :

Address: 2325 Alice Nolin , Montreal, Canada.

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 765 07/06/2019

Tin montreùal - queùbec Bị kết tội có hành vi sơ suất mang tính hình sự vì những chiếc phanh hỏng Chủ một công ty sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một tài xế xe tải

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Sylvain Ferguson, 53 tuổi, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra hồi đầu năm ở Magog.

Hôm qua, chủ sở hữu của một doanh nghiệp ở Saint-Césaire đã bị buộc tội có sơ suất mang tính hình sự gây ra cái chết cho một nhân viên sau khi người này gặp tai nạn khi chiếc xe tải của ông bị mất phanh.

S

amuel Jutras, 28 tuổi, là chủ sở hữu của những chiếc xe Sciures Jutras kể từ khi bố của anh ta trao lại quyền điều hành công ty gia đình cho anh ta vào năm 2015. Trong cuộc điều tra được Bộ phận điều

tra tội phạm nghiêm trọng thuộc Sở cảnh sát Québec (SQ) tiến hành từ hơn bốn tháng nay, cảnh sát tin rằng họ đã tích lũy được đầy đủ chứng cứ để đưa ra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn của ông Sylvain Ferguson, 53 tuổi, là do lỗi hỏng hóc kỹ thuật cơ học, mà những hỏng hóc này hoàn toàn có khả năng phòng ngừa.

KHÔNG HỀ CÓ PHANH Buổi sáng, ngày 18 Tháng Giêng, người cha của một gia đình đã không thể dừng lại ở cuối lối ra dẫn đến Đại lộ Công nghiệp dọc theo Đường Quốc lộ 55 phía Nam Magog.

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

BẮT ĐẦU TỪ THÁNG TƯ ĐẾN 30 THÁNG 6/2019: GẶP BÁC SĨ MIỄN PHÍ CHO NGỰC GIẢM 500$ TRÊN PHẨU THUẬT NGỰC MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ mãn, giảm thiểu vết sưng.

DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của

bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho

thon nhỏ (nam và nữ).

HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ thể (bằng phương pháp liposuction)

MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để

bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết nhăn….

LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau

và lông không mọc lại.

Bác Sĩ

N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Président de l'institut de chirurgie Esthétique

1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

SOÁ 765 07/06/2019


SOÁ 765 07/06/2019

5


6

SOÁ 765 07/06/2019

Ông ta đã đâm vào hai trụ của HydroQuébec trước khi đâm vào một nhân viên bảo vệ và đâm xuống mương. Sylvain Ferguson đã thiệt mạng dưới tác động của lực va chạm.

CÓ THỂ TRÁNH ĐƯỢC Các chuyên gia cơ học đã vào cuộc sau thảm kịch và giúp các nhà điều xác định được nguyên nhân tai nạn là do chế độ bảo dưỡng xe tải kém, đặc biệt là hệ thống phanh. Tại Québec, hàng ngày, các tài xế xe tải thường có cuộc kiểm tra cơ học cho xe trước khi rời khỏi nơi làm việc. Điều đó có nghĩa là một phần quan trọng trong công việc của các nhà điều tra đó chính là thu thập bằng chứng để chứng minh rằng

sự việc xảy ra vào ngày 18 Tháng Giêng là trách nhiệm của Samuel Jutras.

BẤT NGỜ Hôm qua, khi chúng tôi liên lạc với gia đình Sylvain Ferguson thì họ hoàn toàn không được biết về tiến độ của cuộc điều tra. « Vậy sao? Tôi không hiểu », Cindy Ferguson - con gái nạn nhân nói, cô cũng không bình luận gì thêm. Theo Bộ luật dân sự, hình phạt tối đa đối với hành vi sơ suất mang tính hình sự gây tử vong sẽ là mức tù chung thân. Tuy nhiên, không có mức tối thiểu nào được thông báo, do vậy các mức án sẽ có sự linh hoạt tùy theo từng trường hợp.

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc

Tell: 514 272 4636

­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán

Đồng nghiệp cảm thấy bị sốc Đồng nghiệp của nhân viên y tá giả này đã vạch trần được sự thật sau 20 năm. Y tá này đã làm việc mà không được cấp phép, đồng nghiệp của cô cảm thấy bị sốc khi biết rằng cô đã có thể đặt tính mạng của bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm ngay tại bệnh viện Jonquière, nơi cô này làm việc với vị trí có quyền lực.

T

heo một y tá giấu tên cho biết, người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi này đã làm việc trong phòng y tế, bộ phận cấp cứu, bộ phận chăm sóc và bộ phận điều hành trong suốt 20 năm và cô đã hành nghề bất hợp pháp chưa kể cô ta còn chịu trách nhiệm chính trong một số ca trực đêm. « Chính cô ấy sẽ là người đưa ra những quyết định quan trọng và thông báo tình hình cho bác sĩ trong trường hợp cần thiết. Vào ban ngày, y ta trưởng sẽ lấy tất cả đơn thuốc của bác sĩ, tổ chức chỉ đạo các xét nghiệm, các bài kiểm tra và phụ trách các nhân viên khác », một y tá đã từng làm

việc với người này trong vòng sáu năm cho biết. Người đồng nghiệp này cảm thấy cô như « bị lừa » và « bị thao túng » trong suốt những năm tháng này bởi người y tá nói trên và cũng là người cô cảm thấy tin tưởng. Cô ấy cũng gặp khó khăn trong việc giải thích rõ ràng làm sao cô có thể đẩy tính mạng bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm. « Ở khoa Điều trị tích cực, chúng tôi phải thực hiện việc xử lý thuốc và đây là công việc hết sức quan trọng. Chúng tôi là người quyết định chuyển bệnh nhân trong các ca hồi sức. Tôi không thể tưởng tượng được nếu như cô ấy chỉ có một mình. Thực sự vô cùng nguy hiểm », cô này chia sẻ.

DANH TÍNH GIẢ Hai tuần trước, người phụ nữ bốn mươi tuổi này đã bị CIUSSS thuộc Saguenay– Lac Saint-Jean xa thải. Để được tuyển dụng, cô ta chắc chắn phải cung cấp bằng

Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882

tốt nghiệp giả, giấy phép hành nghề mang tên của một y tá khác cùng địa phương. Trò lừa đảo của cô ta đã bị phát hiện vài tuần trước đây. Cô ta đã đăng ký vào một khóa đào tạo trước khi một nhân viên của CIUSSS nhận thấy rằng giấy phép hành nghề và nơi hành nghề không khớp với nhau. Người phát ngôn của CIUSSS, Joëlle Savard thừa nhận rằng cô này không nộp phí cấp phép hành nghề và không có trong danh sách điều dưỡng, y tá của Québec. Điều này đã dẫn đến quá trình điều tra lại vụ việc. « Chúng tôi đã yêu cầu cô ấy cung cấp cho chúng tôi bằng chứng chứng minh việc cô ấy đã nộp lệ phí và co ấy đã cung cấp cho chúng tôi giấy tờ giả để đánh lừa nhà tuyển dụng, bà Savard nói. Hằng năm,

chúng tôi đều xác minh tính hợp lệ của giấy phép hành nghề và chúng tôi nhận thấy có những lỗ hổng trong quy trình xác mình của chúng tôi. Những lỗ hổng này đã cản trở chúng tôi phát hiện ra những sai phạm. »

TÌNH TRẠNG « RẤT NGHIÊM TRỌNG » Bộ trưởng Y tế Danielle McCann đã kết luận đây là tình trạng « rất nghiêm trọng » và nhắc nhở, phê bình các cấp cơ sở trong việc xác minh danh tính và hiệu lực của giấy phép hành nghề trong lĩnh vực y tế. CIUSSS nghiên cứu khả năng truy tố y tá giả danh này hoặc có thể nộp đơn tố giác tội phạm hình sự.

Hàm Giả Các Loại. Có giá đặc biệt cho đồng hương www.denturoexpert.com 4301, rue Bélanger Montréal (QC) H1T 1A8 514 254-2870

Prothèse sur implants Prothèse esthétique Prothèse de précision Prothèse partielle - Réparation Service à domicile

Rendez-vous: Thêm địa chỉ để phục vụ tốt cho Quý Khách

352, avenue Dorval, suite 201, Dorval (QC) H9S 3H8 - 514 636-6504


SOÁ 765 07/06/2019

7

Bánh bao – Viêtburger Mỹ Tiên Thích hợp cho người trẻ Lành mạnh cho người già

- Hâm nóng bằng Micro-ondes mà vẫn xốp, mềm, không khô, không chai - Vỏ bánh xốp, dai hoàn toàn cải tiến không hóa chất, không mùi khai - Nhân bánh thơm ngon, tinh khiết thích hợp với khẩu vị của quý khách - Có thể giữ được lâu cả tuần trong tủ lạnh - Rất tiện lợi để mang đi học, đi làm - Món ăn nhanh cho mọi người, mọi gia-đình -- Sáng trưa chiều tối - Món quà giản dị cho gia-đình, bạn bè hay đi xa

Một người mẹ tàn phế sống trong những cơn đau tột cùng Đã hơn một năm kể từ ngày cô Cynthia Delcourt, 37 tuổi không thể đi làm được do những cơn đau lưng dữ dội hành hạ. Nằm trong danh sách chờ của CHUM kể từ Tháng Hai năm ngoái, cô đã phải trải qua những tháng ngày nằm dài chờ đợi cuộc gọi thông báo lịch mổ.

Chờ đợi cuộc phẫu thuật thắt lưng, một bà mẹ tàn phế từ hơn một năm nay đã phải sống trong những cơn đau cùng cực cho dù cô phải uống những 25 viên thuốc mỗi ngày và sống trong lo lắng những di chứng có thể xảy ra do sự chậm trễ của ca phẫu thuật.

«L

iệu tôi phải chờ đến tận năm 2020 mới có thể được mổ hay sao? Điều này thật vô nghĩa », Cynthia Delcourt tức giận. « Tôi còn không chờ đợi điều đó đến với cả kẻ thù lớn nhất của mình », người phụ nữ 37 tuổi này chia sẻ. Vào Tháng Ba năm 2018, nhà giáo dục mầm non ở Saint-Lin-Laurentides đã thấy cuộc đời mình bước sang một bước ngoặt không ngờ tới bởi những cơn đau đột ngột ở dây thần kinh tọa. « Bỗng nhiên điều đó xảy ra », người mẹ của ba đứa con từ 7 đến 16 tuổi nhớ lại. Kể từ đó, cô không thể làm việc được do bị thoát vị thắt lưng khiến cô đau chân bên trái. Cô phải vật lộn để di chuyển trong nhà với một cây gậy và dành cả ngày nằm trên giường để cho những cơn đau giảm bớt phần nào. « Đôi khi tôi thức dậy, tôi có cảm giác như mình bị tê liệt vì đau đớn », cô chia sẻ khi thấy tình trạng của mình ngày một xấu đi. Trên thang điểm từ 1 đến 10, cô Delcourt mô tả mức độ đâu của cô ở mức 25 cho dù mỗi ngày cô phải dùng đến 25 viên thuốc kể cả thuốc có chứa thuốc giảm đau.

TÁC DỤNG PHỤ « Tôi không thể tăng liều nữa, người ta nói rằng tôi đã dùng nhiều quá rồi », cô nói và chia sẻ thêm rằng thuốc cô dùng dẫn

đến tình trạng run chân tay, gây ra các cơn đau tim và mất trí nhớ. Sau những đợt vật lý trị liệu và các đợt vật lý trị liệu không hiệu quả, vào Tháng Mười Một cô đã được chuyển đến thăm khám ở một bác sỹ phẫu thuật thần kinh tại Trung tâm Bệnh viện Đại học Montréal (CHUM). Ngày 5 Tháng Hai, cuối cùng cô cũng được vào danh sách chờ phẫu thuật (phẫu thuật vùng thắt lưng). Và cô dã chờ đợi trong vòng gần bốn tháng. « Tôi không thể biết được khi nào tôi sẽ được phẫu thuật ! cô than thở rằng cô không có điều kiện để sang Mỹ phẫu thuật. Thật sự vô lý. »

18 Jean-Talon Ouest Montréal QC H2R 2W5

438-383-6628

* Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên thơm ngon như xưa, nước dùng Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên được nấu bằng xương heo, không bột nêm, không hóa chất

(góc St-Laurent / Métro De Castelnau)

Giờ mở cửa: 11AM-9PM (Thứ hai nghỉ) Thứ Hai - Thứ Sáu: 3PM-5PM nghỉ

MỤC TIÊU: MỘT NĂM Về vấn đề này, CHUM trả lời rằng thời gian chờ đợi sẽ thay đổi tùy thuộc vào tình trạng và mức độ ưu tiên của các bệnh nhân. « Chúng tôi có mục tiêu là thực hiện phẫu thuật cho tất cả các bệnh nhân một cách nhanh chóng nhất có thể và trong vòng một năm », người phát ngôn Lucie Dufresne chia sẻ. Nếu như việc chờ đợi kéo dài thêm, cô Delcourt lo ngại rằng hậu quả của sẽ thành mãn tính bao gồm cả việc thả chân. « Chúng ta càng chờ đợi thì hậu quả cũng càng nhiều », cô lo lắng, cô sợ rằng cô sẽ mất cả việc làm nếu như cô ở trong tình trạng bi đát này thêm ba tháng nữa. Không thể chăm sóc gia đình, cô Delcourt tỏ ra thất vọng và tức giận. « Nếu như tôi không có con cái, tôi sẽ dùng đủ hết các loại thuốc để chặn cơn đau. Nhưng con cái còn níu kéo cuộc sống của tôi. Nhưng tình trạng này không kéo dài mãi được. »

30/06/2019

ĐÚNG VÀ SAI TRONG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG Sau khi ly thân hoặc ly dị, vấn đề về chế độ trợ cấp nuôi con chính là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi thậm chí dẫn đến… xung đột.

T

1

hật vậy, giữa những gì chúng ta cho rằng chúng ta biết và thực tế đôi khi là hai đường thẳng song song.

CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ SẼ KẾT THÚC VÀO NĂM TRẺ 18 TUỔI?

Không ! Khi 18 tuổi, chế độ trợ cấp nuôi dưỡng không dừng lại một cách tự động. Cha mẹ vẫn phải tiếp tục hỗ trợ con cái cho đến chừng nào chúng vẫn chưa thể chủ động tự lập về tài chính. Một phụ huynh không thể tự quyết định dừng trợ cấp nuôi dưỡng. Nếu khoản trợ cấp được Tòa án quyết định thì cần phải có một phiên điều chỉnh bản án. Cần phải chứng minh được tình hình đã được thay đổi để cha mẹ có thể dừng

tính đến. Thu nhập của cha mẹ cũng là một trong những yếu tố đó.

3

TRONG TRƯỜNG HỢP TUYÊN BỐ PHÁ SẢN, CHA HOẶC MẸ CÓ THỂ KHÔNG NỘP TIỀN NUÔI DƯỠNG KHÔNG?

hoặc giảm mức trợ cấp nuôi dưỡng cho con. Ví dụ, nếu đứa trẻ dừng việc học tập hoặc có việc làm.

2

MỘT PHỤ HUYNH CÙNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NUÔI DƯỠNG CÓ PHẢI TRẢ KHOẢN TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG KHÔNG? Có thể ! Nếu như cha hoặc mẹ có thu nhập cao hơn người kia, có thế sẽ phải trả thêm một khoản trợ cấp nuôi dưỡng ngay cả khi người này cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi con. Thời gian nuôi dưỡng sẽ được tính đến nhưng những yếu tố khác cũng được

Không ! Người tuyên bố phá sản vẫn tiếp tục phải nộp tiền trợ cấp nuôi dưỡng cho chồng/ vợ cũ của mình và con của mình. Họ không thể thoát khỏi khoản nợ này bằng cách tuyên bố phá sản cá nhân.

4

TIỀN TRỢ CẤP NUÔI CON CÓ BỊ ĐÁNH THUẾ KHÔNG?

Không ! Cha/ mẹ nhận được tiền trợ cấp nuôi dưỡng cho con của mình sẽ không phải chịu thuế cho khoản tiền này và người nộp tiền trợ cấp không có quyền khấu trừ vào số tiền trợ cấp trong thu nhập của mình. Điều khoản này chỉ có giá trị hợp lệ cho

trợ cấp nuôi dưỡng cho trẻ em! Người vợ/ chồng được nhận khoản trợ cấp của vợ/ chồng cũ của mình sẽ phải chịu thuế đối với khoản tiền này. Vợ/ chồng cũ phải trả khoản tiền này có thể khấu trừ trên thu nhập của mình.

5

NGƯỜI SỐNG CHUNG CÓ QUYỀN HƯỞNG TIỀN TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG CHO CHÍNH HỌ KHÔNG? Không ! Ở Québec, pháp luật không cho phép người sống chung yêu cầu tiền trợ cấp nuôi dưỡng cho chính họ trong trường hợp chia tay. Quy định này chỉ áp dụg cho những cặp đôi đã kết hôn.


8

SOÁ 765 07/06/2019

Một nhà máy sản xuất vũ khí tại nhà. Một công dân Terrebonne đã bị buộc tội sử dụng máy in 3D để sản xuất các bộ phận của súng phía nạn nhân, tiếp cận các phương tiện của người dân vô tội » trong cuộc xả súng được camera giám sát quay phim lại – đây là những gì chúng ta có thể đọc được trong biên bản điều tra của SPVM đã nộp lên Tòa án trong tuần này. Tuy nhiên, chưa có bản án nào được đưa ra bởi kẻ giết người « đeo mặt nạ » và các phương thức điều tra khác vẫn chưa thể xác định được danh tính của hắn.

LÁI XE VÀ SẢN XUẤT VŨ KHÍ

Chính trong ngôi nhà này SPVM đã kéo Giovanni Presta Jr. ra khỏi giường và đã khám xét ngôi nhà mà anh ta là đồng sở hữu với vợ - Sonia Langlais và cũng là đồng phạm của anh ta (trong hai ảnh nhỏ ở trên).

Một chủ nhà hàng đã bị buộc tội giúp đỡ nghi phạm giết người trong vụ giết một cựu tay lái mô-tô và đã sử dụng một chiếc máy in 3D để sản xuất các bộ phận của súng trong chính ngôi nhà của y ở Terrebonne.

Đ

ây là giả thuyết đáng kinh ngạc đã được cảnh sát Montréal (SPVM) trong những bộ hồ sơ pháp lý về việc thu giữ một kho vũ khí và một chiếc máy in 3D trong một ngôi nhà gỗ của Giovanni Presta Jr, ngày 23 Tháng Hai. Đây là lần đầu tiên ở Canada một cuộc

điều tra giết người đã phát hiện ra điều kinh khủng này. Người đàn ông 33 tuổi đã bị giam giữ từ hai tháng nay và đã bị buộc tội giết người, sản xuất vũ khí, tàng trữ vũ khí trái phép và tàng trữ ma túy với mục đích buôn lậu. Sébastien Beauchamps, một cựu thành viên ban nhạc Rockers và có mối quan hệ thân tình với nhóm Hells Angels, đã bị bắn chết gần một trạm dịch vụ trong khu phố Saint-Léonard, vào buổi chiều ngày 20 Tháng Mười Hai 2018. Kẻ tấn công bị cáo buộc là Frédérick Silva bị nghi đã bắn « nhiều phát đạn về

Tuy vậy, « toàn bộ bằng chứng cho phép kết luận rằng Presta Junior là người điều khiển phương tiện đã sử dụng trong vụ án mạng », SPVM cáo buộc với thẩm phán Hélène Morin. Ba khẩu súng không gây tiếng động đã được tìm thấy tại hiện trường vụ án, bao gồm một khẩy súng lục kiểu Cobray giống hệt một trong số 12 khẩu súng được tìm thấy ở nhà cựu sở hữu nhà hàng kiêm quán bar Le Villagio’s ở Terrebonne. Theo hồ sơ pháp lý mà chúng tôi tra cứu được, chiếc máy in 3D nổi tiếng đã được tìm thấy ở « phía sau nhà bếp » và dùng để phục vụ cho việc « sản xuất » phụ kiện và các linh kiện cho khẩu súng. Cảnh sát đã tìm thấy 13 « khẩu súng ngắn » bằng nhựa màu đen, một khẩu súng canon và bộ sạc bằng nhựa. Tất cả chúng có thể đều được sao chép bằng công nghệ này. Để tìm hiểu, cảnh sát còn chờ đợi kết quả phân tích dữ liệu trong thẻ nhớ của máy in.

SÚNG VÔ THANH VÀ MẶT NẠ

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

Nhà kho ở nơi này như « cửa hàng máy móc và kho cất giấu các vật liệu sử dụng để sản xuất các thiết bị cấm như bộ giảm thanh ». Giấy tờ thu được cho thấy cách chế tạo súng máy như thế nào và cảnh sát cũng thu được một khẩu súng lục. Presta cũng đã xây dựng một kho giấu vũ khí nằm trong tường của một phòng tắm dưới tầng hầm, sau một chiếc tủ có thể tháo dời. Trong kho này có « một khẩu súng lục P80 màu đen có trang bị bộ giảm âm màu ghi », ba bộ sạc đạn còn trống, một biển xe và nhiều chiếc thẻ GPS có thể được sử dụng nhắm mục đích theo dõi định vị Beauchamps theo thời gian thực tế. Theo cảnh sát, Presta cũng có cả những chiếc mặt nạ bằng cao su - « mặt và tóc » giống hệt với những chiếc đã bị thu giữ ở căn hộ của Frédérick Silva, người sinh sống ở Vieux-Montréal vào thời điểm Presta bị bắt ngày 23 Tháng Hai. Một dấu vân tay của Presta đã được phát hiện trên bao bì của một trong những chiếc mặt nạ được tìm thấy ở nhà Silva, trên phố Duke. Vợ của Presta, Sonia Langlais, cũng bị buộc tội do cảnh sát cũng tìm được vũ khí và ma túy trong nhà cô ta, giá trị của chúng lên đến 251 000 $. Được coi là « tài sản phạm pháp », ngôi nhà này có thể bị Nhà nước tịch thu trong trường hợp có bản án được tuyên cho cặp vợ chồng này. Từ năm 2007 đến năm 2016, Presta đã điều hành doanh nghiệp Projection SEXXXTASS, chuyên môn trong lĩnh vực « truyền tải phim kích dục trên mạng », theo SPVM. Không có tiền án tiền sự, ông ta bị phá sản vào năm 2018, sau khi khai báo cho cơ quan thuế tổng doanh thu tổng cộng chỉ có 43 600 $ trong vòng sáu năm trước đó.

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN VENDU Brossard, rue Ravel .. Cottage 3 chambres à coucher, 459,000$

Terrebonne 6650 Boul. Laurier, bâtisse commercial (restaurant) 369,000$

Rosemont, Pie-IX cottage, garage, prix 575,000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

St-Léonard, Belherbe, 4Plex, 40x43 prix 829,000$

St-Léonard, Hautbois, 4plex, près Jean-Talon 829,000$

St-Léonard, Robert, 5plex, 1 019 000$

St-Léonard, Robert, bungalow 575,000$

VENDU

VENDU

St-Michel, 14e Ave, 2plex, 379,000$

Métro St-Michel, 14e Ave, 5plex, 699,000$

Ville St-Laurent, Steven, split, 4 chambres, 3 salles de bain, garage...prix 699,000$

Trois-Rivière, Restaurant, très achalandé, prix 99000$


SOÁ 765 07/06/2019

T&M JARDINAGE LTD

Khoảng 12 000 điểm sáng nữa xuất hiện trên bầu trời có thể gây cản trở cho công việc của họ

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh

Một vệ tinh của Starlink trước khi được phóng lên tại Floride, ngày 16 Tháng Năm vừa qua. Công ty SpaceX dự tính phóng khoảng 12 000 vệ tinh lên vũ trụ nhằm cung cấp mạng lưới internet tốc độ cao trên toàn cầu.

40 Ouest 40 Est

BẢO VỆ BẦU TRỜI ĐÊM Theo ông Jonathan McDowell cho biết thì các vệ tinh đang « leo » từng chiếc một lên quỹ đạo cuối cùng của chúng, ở độ cao 550 km và theo lý thuyết chúng sẽ giảm một nửa độ sáng chuẩn. « Chúng tôi đã rất lo lắng trước độ sáng của chúng phát ra trong những ngày đầu tiên nhưng hôm nay thì chúng tôi nhận thấy rằng chúng không quá sáng », nhà vật lý thiên văn nói. « Chúng tôi sẽ nắm tình hình rõ hơn trong những tuần và những tháng tới đây, còn tùy thuộc vào quỹ đạo cuối cùng của chúng ». Nhưng nếu các vệ tinh trong tương lai vẫn sáng như những ngày đầu tiên của chuỗi Starlink, « trong vòng chưa đầy 20 năm tới, bằng mắt thường và trong phần lớn thời gian buổi đêm, mọi người sẽ quan sát thấy các vệ tinh nhiều hơn các ngôi sao », Bill Keel, nhà thiên văn học tại Đại học Alabama cảnh báo. Elon Musk đã trả lời trên Twitter một cách khôn khéo và lánh nhẹ những lời chỉ trích. « Starlink sẽ không bị bất cứ ai phát hiện trừ những người quan sát rất kỹ và chúng sẽ chỉ tác động gần 0% lên quy trình của thiên văn học », ông quả quyết. Nhưng dù vậy, ông vẫn nói rằng ông sẽ yêu cầu công ty của mình giảm albédo (tỷ lệ ánh sáng được phản chiếu bởi bề mặt của các vệ tinh) của các vệ tinh tiếp theo. « Tốt thôi, nhưng mà chẳng ai nghĩ đến nó 60 giây trước sao? », Bill Keel châm biếm.

Mua một căn nhà chung cư mà không gặp rủi ro Một độc giả muốn sở hữu một ngôi nhà nhưng còn do dự giữa việc mua một căn nhà mặt đất hay mua nhà chung cư. Lo lắng của độc giả này là lựa chọn sao cho được giải pháp ít tốn kém nhất. Dưới đây là ba câu hỏi cần đặt ra để lựa chọn giải pháp ít tốn kém nhất.

1. LIỆU TÔI SẼ NHANH CHÓNG BÁN LẠI NGÔI NHÀ? Những điều bất ngờ xảy ra trong cuộc sống (ly hôn, tử vong, công việc mới…) có thể khiến độc giả của chúng ta một ngày nào đó phải nhanh chóng bán lại ngôi nhà của mình. Trong trường hợp như vậy thì thời hạn càng dài thì anh ta càng phải trả giá đắt. Bảng dưới đây so sánh thời hạn bán

Grémazie O.

thuộc vào góc của các tấm ván và quỹ đạo của chúng.

(tính theo ngày) của các ngôi nhà dành cho một hộ gia đình so với nhà chung cư vào Tháng Ba năm 2019. Điều này cho thấy theo quy tắc chung thì một ngôi nhà dành cho một hộ gia đình sẽ dễ bán hơn so với nhà chung cư.

Grémazie E.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

Colori

T.M. Volvo

Jeanne-Mance

C

hính vì những kết quả khả quan mà ông chủ của công ty này có dự tính phóng tổng cộng khoảng 12 000 vệ tinh nhằm thiết lập mạng lưới internet tốc độ cao trên toàn cầu. Dự án này đã gây ra làn sóng lo lắng trong lòng cộng đồng các nhà thiên văn học. Họ lo ngại rằng tất cả những điểm sáng này phát ra trong màn đêm sẽ cản trở tầm quan sát của các kính viễn vọng của họ. « Nếu như có 12 000 điểm sáng trên đó, điều đó cũng óc nghĩa là hàng trăm điểm sẽ luôn luôn phát sáng ở phía chân trời », Jonathan McDowell giải thích, ông làm việc tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard và Smithsonian. Tuy nhiên các kính viễn vọng thường cần phải phơi sáng lâu, ví dụ như khoảng 15 phút, ông giải thích. Nếu như hàng chục, hay hàng trăm vệ tinh đi qua bầu trời trong khoảnh thời gian này, « hình ảnh thu được sẽ là những tia sáng thẳng (...) đến độ sẽ rất khó có thể quan sát được các thiên hà thường có ánh sáng yếu hơn, khó quan sát hơn ». Các vệ tinh Starlink đặc biệt phát sáng sau khi chúng được phóng lên vào tuần trước ở độ cao khoảng 440 km bởi vì chúng phẳng và có một tấm pin mặt trới lớn phản chiếu ánh sáng. Độ sáng phụ

Burger King

St-Laurent

Dàn vệ tinh của SpaceX khiến giới thiên văn học lo lắng

Nếu như bầu trời quang đãng, các bạn có thể nhìn thấy xuất hiện trên đây một chuỗi 60 điểm sáng, đấy là những vệ tinh đầu tiên trong chuỗi Starlink được phóng lên vào cuối tuần qua bởi công ty SpaceX của Elon Musk.

9

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

Chưa kể đến các vệ tinh vô tuyến, những người « nghe » các tần số cụ thể thay vì sử dụng kính kiên văn quang học cũng sẽ bị ô nhiễm. Mỗi một vệ tinh sẽ truyền trong một dải tần chuyên dụng và các nhà thiên văn học có tần số dành riêng. Nhưng các vệ tinh thường tràn sóng, Bill Keel nói.

Đối với Bill Keel, công nghiệp không thể nhân với mười hau hơn số vệ tinh trên quỹ đạo mà không lường trước được ô nhiễm tiềm ẩn. « Đây không phải là vấn đề bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp của chúng tôi mà là bảo vệ bầu trời đêm cho nhân loại », nhà thiên văn này nói.

2. PHÍ CHUNG CƯ BAO GỒM NHỮNG GÌ?

người được ủy quyền của các đồng sở hữu nhà sẽ quản lý toàn bộ. Nếu quỹ dự phòng không đủ để chi trả các sửa chữa lớn và không được dự trù trước thì sớm hay muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của tòa nhà và như vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của ngôi nhà. Nếu anh ta lựa chọn mua nhà chung cư, độc giả của chúng ta nên quan tâm sát sao đến việc quản lý các chi phí chung. Tối thiểu, anh ta cũng nên tham dự cuộc họp thường niên của các đồng chủ nhà. Hiện nay, Bộ luật dân sự quy định rằng ít nhất 5% chi phí nhà chung cư được dành cho quỹ dự phòng sửa chữa nhà. Tuy nhiên, phần lớn các chuyên gia cho rằng mức đó là không đủ. Để có con số chính xác, người được ủy quyền quản lý tòa nhà cần nhờ chuyên gia, chẳng hạn như kiến trúc sư hay kỹ sư được Hiệp hội các nhà quản lý và đồng sở hữu nhà Québec (RGCQ) cho phép nghiên cứu quỹ dự phòng. Ghislain Larochelle là chuyên gia thuộc Hiệp hội kỹ sư Québec cũng như OACIQ.

Đối với nhà chung cư, phí chung cư (phí nhà chung cư) bao gồm tất cả các chi phí được chia theo đồng sở hữu nhà. Tuy nhiên, các khoản chi phí này có thể dao động tùy theo từng tòa nhà. Trước khi mua nhà chung cư, điều quan trọng là bạn cần kiểm tra xem các chi phí này bao gồm những gì. Chẳng hạn như, trong trường hợp một ngôi nhà ở phố do một người được ủy quyền quản lý nhà thì các chi phí chăm sóc bãi cỏ, cắt tỉa hàng rào và dọn tuyết có thể do người được ủy quyền quản lý chi trả. Tuy nhiên, mỗi chủ sở hữu nhà có thể phải chịu trách nhiệm về các công trình sửa chữa những phần riêng của ngôi nhà mình (mái nhà, mặt tiền, v.v).

3. QUỸ DỰ PHÒNG NHƯ VẬY LIỆU ĐÃ ĐỦ CHƯA? Nếu độc giả của chúng ta mua một ngôi nhà mặt đất thì anh ta sẽ là chủ duy nhất của quỹ dự phòng các rủi ro nhà của mình. Trong trường hợp mua nhà chung cư thì


10

SOÁ 765 07/06/2019

NOTAIRE - CHƯỞNG KHẾ - TITLE ATTORNEY Me Đinh Hữu Anh Vũ (Mike)

Bị kết tội giết hai tay đua xe mô tô

NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

7374, rue Saint-Hubert Montréal, Québec H2R 2N3 (Ở góc đường De Castelnau)

TÉL:

514-759-7102

FAX : 514-759-7104

email : mikevu.dinh@notarius.net

- Lập hộp đồng mua, bán, chuyển nhượng nhà cửa, tài sản, cơ sở thương mại - Lập và thay đổi di chúc, giấy ủy quyền tài sản và chăm sóc thân nhân - Lập hôn ước, hôn khế và thay đổi chế độ hôn sản Các cảnh sát của Sở cảnh sát Québec đã phát hiện ra thi thể của hai thành viên nhóm Rock Machine trong một khu rừng nằm ở dốc Alstonvale, tại Vaudreuil-Dorion, ngày 2 Tháng Mười Hai năm 2016, tức ngày hôm sau củavụ án kép này. Richard Hunt Hung thủ Mélanie Binette Bị cáo Joseph Fluet Nạn nhân.

Một tên buôn lậu cho rằng hắn đã phòng vệ chính đáng khi giết hai tay đua xe khi họ tìm kiếm số tiền 850 000$ cho là được chôn trong một khu rừng vừa bị kết án.

B

ồi thẩm đoàn gồm 12 thành viên tại phiên tòa xét xử Richard Hunt đã đưa ra kết luận rằng bản bán dành cho anh ta về vụ săn lùng số tiền này còn nhiều sơ suất bởi vì họ thậm chí còn không dành một ngày trọn vẹn để luận án trước khi đi đến phán quyết cuối cùng vào Thứ Bảy tuần trước tại Montréal. Sau khi vụ kiện kéo dài hai tháng kết thúc, Hunt, 40 tuổi, đã bị kết án là thủ phạm giết người có chủ ý hai thành viên nhóm Rock Machine là Joseph Fluet và Steven Lamarsh vào ngày 1 Tháng Mười Hai năm 2016. Bồi thẩm đoàn cũng tuyên bố anh ta có ý định giết người đối với chị Rachel Wickenheiser, vợ cũ của Lamarsh.

KHÔNG CÓ TIỀN TẠI HIỆN TRƯỜNG

Khi bắt đầu phiên xét xử, công tố viên Me Hélène Langis tuyên bố rằng Hunt bán ma túy cho tay đua xe Fluetmà anh ta quen biết trong tù. Tuy nhiên, mối quan hệ làm ăn của họ xấu dần bởi vì họ có nợ nần nhau. Theo Tòa án tối cao, hai thành viên nhóm Rock Machine không mang theo vũ khí và đã được dẫn vào trong khu rừng tại Vaudreuil-Dorion nơi Hunt đã đợi họ ở đó và trả lại họ số tiền được cho là cất giấu dưới đất. Thay vào đó, anh ta đã giết họ bằng súng cỡ đạn 223 và vũ khí này không tìm thấy tại hiện trường. Các luật sư bào chữa cho Richard Hunt chỉ nghe một nhân chứng, đó là vợ của anh ta, chị Mélanie Binette. Chị ta cũng bị buộc tội trong vụ án này và đang chờ xét

xử ở một phiên tòa khác. Chính chị ta là người đã dụ dỗ các nạn nhân vào « bẫy », theo Me Langis. Mélanie Binette cho biết chồng chị ta đã bắn súng trong tình huống tự vệ chính đáng bởi vì Steven Lamarsh đã đe dọa anh ta với một khẩu súng ngắn, tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy vũ khí này tại hiện trường xảy ra vụ án. Theo chị, chính hai thành viên nhóm Rock Machine muốn buộc chồng mình chỉ cho họ xem anh đã giấu số tiền 850 000$ lấy trộm được trong vụ trộm chiếc xe tải mà Hunt đã thừa nhận tham gia vào năm 2011 và anh ta đã bị kết án hai năm tù.

BỊ BẮN VÀO LƯNG

Tuy nhiên, chị nói rằng không hề biết đến khoản này, số tiền lấy trộm được tại một công ty vận tải Vaudreuil-Dorion trong khi nó phải được cơ quan Garda quản lý. Dường như không có đồng nào trong khu rừng nơi vụ giết người đã xảy ra. Nhân chứng tại Tòa án tối cao Rachel Wickenheiser đã đi cùng hai tay đua xe này khi vụ nổ súng xảy ra. Cô kể lại rằng đã chứng kiến bạn trai Lamarsh trút hơi thở cuối cùng sau khi bị bắn trúng vào giữa mặt. Người phụ nữ trẻ này cho biết thêm rằng sau đó chị nhìn thấy Hunt đuổi theo một tay đua khác của nhóm Rock Machine trước khi nghe thấy hai tiếng súng bắn trúng vào lưng và đùi sau của Fluet, đây được cho là những bằng chứng tại tòa. Richard Hunt chắc chắn nhận án tù chung thân. Nhưng bởi vì anh ta là thủ phạm của nhiều vụ giết người nên Tòa án tối cao có thể yêu cầu thẩm phán Eric Downs kéo dài thời hạn tại ngoại có điều kiện của anh ta cao hơn mức tối thiểu 25 năm nêu trong Bộ luật hình sự của Canada. Tòa sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với anh ta vào ngày 5 Tháng Sáu tới.

- Chứng thực lý lịch và thị thực chữ ký - Đảm nhận tất cả các dịch vụ về pháp lý

NHANH CHÓNG - UY TÍN - TẬN TÂM – KÍN ĐÁO

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoå i baù n h xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

HVAC-R Equipments & Pièces

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R AI

CO

N

R NE TIO ẪU) I D M ỌN

H AC (LỰ Ừ T

0

,48

$1

Walk-in Cooler / Freezer Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) Central Air Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage phù hợp cho các cửa hàng tạp

Split Air-Conditioner / Heat pump

Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

hoá và các tiệm bông

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com Quên đi sự hài lòng ngay lập tức 2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 giống như nhà đầu tư và lời khuyên chục trẻ em được tặng kẹo dẻo. Các em của chúng và thành công hơn những người Không thể dự đoán chính xác con cái chúng ta sẽ trở thành người như thế nào khi chúng trưởng thành. Chúng ta yêu quý chúng bởi những gì con cái chúng ta có. Cho dù các con lựa chọn trở thành thợ điện, lập trình viên trò chơi hay kế toán, chúng ta chủ yếu mong muốn ở các con ba điều: lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và tự lập.

Đ

ể có được sự tự lập, điều này cần một chút năng lực phán đoán, tinh thần trách nhiệm và khả năng thực

hành. Nhưng, dường như để đạt được thành công nhất định giúp củng cố tình hình tài chính thì cần một thứ khác. Đối với những bậc cha mẹ đang cố gắng giải thích cho con cái họ về việc tiết kiệm thì sau đây là lời khuyên dành cho họ.

TRÌ HOÃN SỰ HÀI LÒNG Năm 1972, nhà tâm lý học Walter Mischel thuộc Đại học Stanford đã thực hiện một nghiên cứu rất thú vị về thành công. Nghiên cứu của ông tập trung chủ yếu vào sự hài lòng bị trì hoãn lại và sự hài lòng ngay lập tức. Đây là một chủ đề luôn mang tính thời sự và phù hợp với tâm lý của nhà đầu tư. Mischel nghiên cứu hành vi của khoảng

có thể, nếu muốn, ăn hết ngay chiếc kẹo đó, nhưng, nếu các em chống lại được cám dỗ đó, các em sẽ được thưởng thêm kẹo. Các nhà khoa học đã phân tích thời gian « đấu tranh » này. Thường thì những người muốn có chiếc kẹo ngay lập tức tìm cách đi đường tắt và không muốn làm việc quá lâu để có được điều mà họ mong muốn. Họ muốn thỏa mãn sự hài lòng của mình ngay lập tức. Nhưng những người khác nói rằng: « Wow, chờ chút. Nếu tôi đợi hai giờ, tôi sẽ có hai chiếc kẹo và thậm chí là ba cái, nếu tôi đợi ba giờ. Tôi có thể chờ đợi và điều này sẽ mang lợi cho tôi! » Những người này không tìm cách đi đường tắt. Đó là một bài kiểm tra đánh giá đối với trẻ em, nhưng nếu chúng ta nghiên cứu hành vi của những đứa trẻ này trong thời gian dài, chúng ta thấy rằng chúng áp dụng cùng một nguyên tắc như vậy trong cuộc sống

khác. Những người này ít thất bại trong tình yêu, có thu nhập cao hơn, đảm nhiệm vị trí quản lý trong công ty... Bởi vì họ không tìm kiếm phần thưởng ngay lập tức. Họ có khả năng nhìn nhận phán đoán những lợi ích lớn hơn sẽ xảy ra trong tương lai, SAU những nỗ lực.

KIÊN NHẪN + ĐẦU TƯ = PHẦN THƯỞNG Bài kiểm tra bằng kẹo này cũng là phép ẩn dụ hoàn toàn phù hợp với thực tế của nhà đầu tư. Trong tài chính, bạn cần phải nghĩ đến lâu dài và cải thiện khả năng kiểm soát bản thân. Một khi bạn có kế hoạch tốt và bạn đã lựa chọn các mục đầu tư một cách tỉ mỉ: bạn giữ chúng trong nhiều năm, mà không để cảm xúc của bạn lấn át. Suy nghĩ kỹ về nó, bạn thấy đó giống một trò chơi trẻ em.


SOÁ 765 07/06/2019

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Saint-Léonard : Condo au 9ieme etage cote arriere. Appartement style Loft avec balcon. Garage et Espace d'arrangement au Sous-sol. 169 900$

Saint-Léonard : 4 plex(40 x 45), Vaste propriété offrant 1 x8 1/2 plus double garage et ch-froide pour le Rez-de-chaussé, 2 x 4 1/2 pour le haut et ainsi 3 1/2 complètement rénové au s-sol. 819 000$

Saint-Léonard : Duplex offrant 2x 5 1/2 plus s-sol completement ammenagé. Belle rapartitions des pieces, plachers en lattes dernierement vernis, Grande fenestration offrant lumunosité abondante. 619 000$

Saint-Léonard : 11plex, 10 Logis plus 1 local commercial circa 950PC et ainsi 3 garages***Beaucoup de potentiel et loyers bas***Emplacement stratégique. 1 350 000$

Saint-Léonard: Can sang Salon de beauté, 40 000$ + TPS/TVQ

Saint-Léonard: 5plex jumelé (en partie rénove et bien entretenu). Proximité des écoles, transporter publique, et beaucoup plus. 979 900$

Saint-Léonard : Triplex de grande dimension bien situé à proximité des transports publiques et des commerces. Terrain de bonne superficie. Les pieces sont de bonne grandeur. 649 000$

Saint-Léonard : Cottage de prestige situé sur un terrain de coin. Construction unique acier et béton & plus de 4 400 pc sup. habitable + sous-sol. Offrant 4 CAC, 3 SDB complètes, & salle d'eau, garage pour 3 voitures. 1 299 000$

Saint-Léonard: Grand Quadruplex 42x44, complètement détaché situé dans un quartier résidentiel près du parc Ferland et de tous les services. 869 000$

Saint-Léonard: Commerce a louer de 1200pc , 2 400$ par mois + TPS/TVQ X 3 année(s)

Saint-Michel : Beau 6plex , 6 x 4 1/2. Emplacement de choix a quelques pas du Metro St Michel , ecoles, parcs et tous services. Bon investissement. 760 000$

Saint-Michel: Beau triplex bonne dimension 2x5 + 31/2 chauffage électrique, bien entretenu au fil des ans. 410 000$

Saint-Michel : Beau triplex 3 unités bien entretenu avec de bons revenus annuel, chauffage électrique. Excellent investissement. 369 000$

Saint-Michel : Appartement a Louer, 4 pièces, une chambre, 650$ par mois X 1 année(s)

Montréal-Nord : Propriété avec une Belle présence au coin de rue. 6plex ( 4X 3 1/2 et 2 X 4 1/2 ) bien placer à proximité des services. 749 000$

Montréal-Nord : 4plex 4 x 5 1/2, chauffage électrique payer par locataires. Revenue bruts $36,204.00 annuel. 479 000$

Rivière-des-Prairies: Magnifique maison à étages, façade en pierre 5 CAC, 3 SDB complète avec douche vitrée, piscine creusée, 7 200 pc terrain. 669 000$

Rivière-des-Prairies : Bien localisé et bien entretenue, cette maison a étages vous offres 3 grandes chambres a coucher et 2 salles de bains. 335 000$

Rivière-des-Prairies : Jolie bungalow dans un secteur très recherché. Beaucoup des rénovations au fil des année, Toiture, fenestrations, salle des bain. 309 000$

Mercier : Cottage jumelé situé dans un rond point à Nouveau-Rosemont avec + de 5,100 pc de terrain. 3 grandes chambres à coucher à l'étage, cuisine en bois refait. Maison très bien entretenue. 569 000$

Duvernay (Laval): Nichée au coeur du magnifique Val des Arbres, cette maison de deux étages offre quatre chambres à coucher,cuisine à aire ouverte, piscine creusée chauffée et plus encore. 689 000$

Rosemont : Commerce a louer sur la rue St-Hubert, 2 400 pc , 2 500$ par mois + TPS/TVQ X 3 année(s)

Commerce a louer sur la rue St-Hubert, 1200 pc , 2 300 $ par mois X 3 année(s)

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 765 07/06/2019

Fabien Major là nhà hoạch định tài chính và chuyên gia tư vấn tại công ty Major Gestion Privée inc. mảng Quản lý tài sản Assante ltée tại Outremont. √ Sự kiên nhẫn là không thể thiếu cho tất

cả các nhà đầu tư √ Trong tài chính, đi đường tắt làm tăng rủi ro √ Lợi nhuận lớn thu được và tăng nhanh là nhờ sự may mắn và hiếm khi lặp lại

√ Vốn đầu tư lớn và cổ phiếu được giá là phần thưởng dành cho các nhà đầu tư kiên nhẫn và nắm vững sự kỳ diệu của lãi kép √ Thời hạn dài = hơn mười năm Gửi qua email: HÃY GỬI CÂU HỎI

CHO CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI Bạn muốn đặt câu hỏi liên quan đến việc tiêu dùng và tình hình tài chính cá nhân của bạn? Các chuyên gia của chúng tôi mong chờ câu hỏi của các bạn.

Cảnh giác với những lời mời chào làm việc lương cao nhưng đáng ngờ Vài ngày trước Giải đua xe Công thức 1, các tổ chức chống khai thác tình dục cảnh báo các cô gái trẻ trước những lời mời chào làm việc béo bở có thể là cái bẫy rơi vào ngành công nghiệp tình dục.

«M

ột công việc không đòi hỏi kinh nghiệm hứa hẹn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền và chỉ yêu cầu một bức ảnh của cô gái, điều này thật mập mờ », Éliane Legault-Roy, người phát ngôn của Ủy ban Un trop Grand Prix cảnh báo. Gần đến ngày Giải đấu bắt đầu ở Montréal vào Thứ Năm, một loạt các quảng cáo việc làm xuất hiện trên trang web cùng với các hoạt động khác, giống như chúng ta thường thấy hàng năm. Trong khi phần lớn những quảng cáo này là hợp pháp thì một số lời mời chào làm việc tỏ ra không chuyên nghiệp chút nào. Bằng cách nêu rõ « cần tìm một cô gái xinh đẹp », « khêu gợi » hay « dễ dàng kiếm tiền », chúng ta nhận thấy có gì đó đáng ngờ, bà Legault-Roy nhấn mạnh. « Đó có thể là chiêu tuyển dụng lừa bịp », Jennie-Laure Sully thuộc Ban đấu tranh phòng chống khai thác tình dục cảnh báo.

ĐÂM LAO PHẢI THEO LAO Giải đua này là một trong những sự kiện lớn của Québec khởi đầu mùa du lịch ở Montréal. Nhiều cô gái trẻ nhận thấy đây là cơ hội để tìm được một công việc vào mùa hè. Và đôi khi, bản mô tả công việc mập mờ có thể dẫn đến những điều không mấy dễ chịu, bà Legault-Roy nhấn mạnh. Bà đưa ra ví dụ một cô gái nghĩ rằng sẽ được tuyển dụng vào vị trí lễ tân đảm nhiệm việc đón tiếp khách hàng ở sảnh một cơ quan, nhưng thay vào đó công việc lại yêu cầu cô đi cùng khách cả buổi tối. « Đó là kiểu như đâm lao phải theo lao, cô gái có thể coi như vượt qua giới hạn của bản thân mà cô không thực sự nhận ra điều

Xuất hiện lốc xoáy ở Gatineau Vài ngày trước Giải đua xe ở Montréal, hàng loạt những lời mời chào làm việc, giống như trong hình được đăng tải ngày hôm qua, xuất hiện trên các trang rao vặt với mục tiêu là những cô gái trẻ đẹp với lời hứa hẹn họ sẽ nhanh chóng kiếm được nhiều tiền.

đó », bà cho biết. Sau đó, một số người sẽ sử dụng « miếng mồi béo bở này » để đưa các cô gái vào ngành công nghiệp tình dục. « Ví dụ như chúng ta thường nghe nói một cô gái sẽ bắt đầu làm việc như nhân viên tại quầy bar. Và sau đó cô ấy sẽ nhận được những lời tán tỉnh: “Em thật xinh đẹp, tại sao em lại lãng phí thời gian để kiếm được ít tiền như vậy?” » bà Sully cho biết.

CẢNH GIÁC Trong số những dấu hiệu giúp chúng ta phát hiện những quảng cáo rao vặt đáng ngờ, đó là: nhiều lỗi chính tả, mô tả công việc mập mờ, không nêu chi tiết cụ thể nơi làm việc, các tiêu chí tuyển dụng yêu cầu về ngoại hình, thậm chí bắt buộc còn độc thân, bà Legault-Roy nêu rõ. Đơn vị tổ chức Giải đua xe của Canada hiện đang tìm cách để loại bỏ dần chiêu tuyển dụng này. « Điều này không tôn trọng các giá trị của chúng tôi mà nghiêng về thương mại hóa tình dục. Thật đáng tiếc khi môn thể thao này bị lu mờ bởi hình ảnh một cô gái mặc quần áo bó sát trên chiếc xe hơi », Sandrine Garneau-Le Bel, phụ trách truyền thông nhận xét.

Một trận lốc xoáy đã hoành hành Gatineau vào cuối giờ chiều hôm qua khiến cư dân vùng này vô cùng bàng hoàng bởi năm ngoái một hiện tượng thời tiết tương tự như vậy cũng đã tàn phá nặng nề nơi đây.

T

heo thông tin sơ bộ do Cơ quan Khí tượng Canada cung cấp, trận lốc xoáy kinh hoàng này có sức gió từ 135 đến 175 km/h và đã đi tới phía Nam sông Outaouais, ở khu vực Orléans. Thật may mắn, cảnh sát Gatineau cho biết không người nào bị thương cũng như không có thiệt hại nào được báo cáo. « Trận lốc đi khỏi sông và tan dần ở khu vực được bao quanh bởi nhiều cây cối (vùng Buckingham và Masson-Angers). Cảnh sát có mặt tại hiện trường báo cáo không có bất kỳ thiệt hại nào », trung úy cảnh sát Éric Simard cho biết.

CÂY BẬT GỐC

Tuy nhiên, tại Orléans, ngoại ô Ottawa, người dânđã đăng tải trên mạng internet những hình ảnh cho thấy nhiều cây bị bật gốc, nhà tốc mái và đổ siêu vẹo. Cảnh sát Ottawa cho biết nhiều đường phố đã cấm giao thông đi lại nhưng không có người nào bị thương. « Trời bắt đầu mưa rất to và tôi nói đùa với vợ mình rằng đây là thời điểm dễ xảy ra lốc xoáy. Ngay sau đó, chúng tôi nhận được cảnh báo trên ti vi và trên điện thoại

Làm thế nào để thực hiện giao dịch một cách an toàn? Dưới đây là một vài lời khuyên.

Hãy tham khảo giá được đăng trong vùng của bạn đối với một mẫu xe tương tự trên tạp chí hoặc trên các ứng dụng như AutoHebdo.net, Kijiji, Auto123.com hay Craigslist. Nếu xe của bạn trong tình trạng tốt, hãy đưa ra mức giá cao hơn mức trung bình đăng trên các trang này. Nếu xe của bạn đã phải sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận, nếu có vết han gỉ rõ ràng, hãy hạ giá xuống cho phù hợp. Mức giá sàn đưa ra để giao dịchcủa bạn (bí mật) rơi vào khoảng từ 20% đến 50%, tùy vào tình trạng của chiếc xe. Hãy nhớ rằng người mua sẽ phải trả TVQ (9,975% giá bán thỏa thuận).

3. LÀM MỚI XE Hãy dọn dẹp kỹ càng bên trong và bên ngoài chiếc xe. Loại bỏ các vết bẩn trên

Marc Rémillard, chuyên gia nghiên cứu về lốc xoáy tại Québec Vortex Hydro Météo giải thích: các điều kiện thời tiết thuận lợi cho việc hình thành lốc xoáy đã hội tụ đủ vào chiều hôm qua ở vùng Gatineau, nơi có không khí ẩm kết hợp với đợt lạnh bất ngờ. « Những yếu tố vô cùng thuận lợi đã tập trung vào cùng một thời điểm », ông nhấn mạnh và cho biết thêm rằng hiện tượng như vậy thường gây ra mưa đá. Đây là trận lốc xoáy đầu tiên xuất hiện tại Québec kể từ khi những trận lốc xoáy đã tàn phá khu vực Mont-Bleu, ở Gatineau vào Tháng Chín năm ngoái. Khoảng sáu mươi ngôi nhà đã bị hư hại nặng nề. Thật may mắn là không có ai bị thiệt mạng. Hơn 2100 người đã được Hội Chữ thập đỏ chăm sóc.

7. THANH TOÁN Hãy yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, thông qua Interac hay bằng séc đảm bảo. Chỉ đến SAAQ khi tiền đã nằm trong tài khoản của bạn hoặc trong túi của bạn.

1. ĐĂNG THÔNG BÁO

2. GIÁ CẢ

ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI

thể xem trên trang web của CAA-Québec.

Đâu là các bước bạn cần thực hiện để bán chiếc xe của mình? Trong thông báo của bạn, hãy khiến cho người mua nhận thấy chiếc xe của bạn thật đặc biệt, nếu nó đúng như vậy. Hãy nhấn mạnh vào chất lượng xe và các phụ tùng bạn đã thay thế. Bạn chưa bao giờ gặp tai nạn khi sử dụng xe? Hãy nêu điều này trong thông báo! Mô tả thật chi tiết kèm theo các bức ảnh đẹp.

của chúng tôi », anh Martin Lahaie, một người dân vùng Gatineau cho biết. « Chúng tôi đã ra ngoài để xem và nó thật sự ấn tượng. Dĩ nhiên là chúng tôi hơi sợ. Chúng tôi yêu cầu các con lánh dưới tầng hầm », anh cho biết thêm. Cơ quan khí tượng Canada cũng đưa ra cảnh báo về lốc xoáy đối với các khu vực Papineauville, Lachute và Saint-Jérôme cũng như các vùng khác nhưng không có thiệt hại nào được báo cáo vào đêm qua. Tuy nhiên, mưa đá với đường kính từ 15 đến 20 mm, tương đương kích thước một viên bi, đã hoành hành vùng Lachute, nhà khí tượng học Alexandre Parent thuộc Cơ quan khí tượng Canada cho biết.

8. BẢO HÀNH

10

bước để bán chiếc xe hơi của bạn mà không gặp phiền nhiễu

Giấy tờ này không bắt buộc. Nhưng theo Bộ luật dân sự, bạn phải chịu trách nhiệm cho những sai sót mà bạn giấu giếm. Hãy chọn mục « không có bảo hành đối với các lỗi tiềm ẩn » trong hợp đồng mua bán. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập mục Tiêu dùng trên trang web của Service Québec.

9. GIẤY TỜ

thảm, làm bóng cửa sổ, vành và lốp xe, sơn sửa lại xe, loại bỏ khỏi xe tất cả những đồ vật không cần thiết, làm sạch động cơ bằng chất tẩy dầu mỡ, bơm lốp xe, duy trì dầu xe ở mức tối đa. Hãy sửa chữa vài chỗ dễ để ý: phanh xe, giảm xóc, kính chắn gió…

vẻ. Hãy đồng hành với người mua trong suốt quá trình thử xe… sau khi đã có trong tay bản photo bằng lái của họ, gửi ngay qua email hay qua tin nhắn văn bản. Yêu cầu tiền đặt cọc và hẹn ngày đến SAAQ.

Các giấy tờ cần chuyển đến người mua gồm: sổ tay người sở hữu xe, các hóa đơn bảo hành bảo dưỡng quan trọng, hợp đồng mua bán ban đầu, giấy tờ bảo hành, phiếu bảo hành, yêu cầu bảo hiểm, đăng ký xe, giấy tờ vay xe, v.v.

4. KIỂM TRA TÌNH TRẠNG XE

6. HỢP ĐỒNG MUA BÁN Điều này không bắt buộc nhưng các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện nghiêm túc. Hợp đồng bao gồm: tên và địa chỉ liên lạc của người bán và người mua, mã số xe, nhãn hiệu, năm sản xuất, mẫu xe, giấy tờ bảo hành xe, bản mô tả xe, lịch sử tai nạn, các vấn đề trục trặc, kết quả thử xe của người mua, giá bán, số tiền đặt cọc, ngày chuyển nhượng xe. Mẫu hợp đồng có

10. GIAN LẬN

Một số người mua yêu cầu một kỹ thuật viên được CAA công nhận kiểm tra tình trạng xe. Hãy đề nghị lập một bản báo cáo hoặc giấy tờ chứng nhận của Carfax.ca (ex-Carproof).

5. THƯƠNG LƯỢNG Hãy trung thực, kiên nhẫn và luôn vui

Một số người mua chấp nhận giá mà bạn đưa ra mà không cần thương lượng và muốn thanh toán bằng hối phiếu ngân hàng, đặc biệt khi họ sống ở hải ngoại. Có thể đó là những kẻ lừa đảo tìm cách lấy thông tin ngân hàng của bạn. Hãy hành độngvà gửi đơn khiếu nại đến trung tâm chống gian lận centreantifraude.ca hoặc gọi số 1 888 495-8501.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

MỘT NGƯỜI MẸ DẠY CẬU CON TRAI 3 TUỔI CỦA MÌNH BẰNG DÂY THẮT LƯNG Một người phụ nữ Montréal mới đây đã bị kết án 20 tháng tù giam

SOÁ 765 07/06/2019

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm Thứ 4 : Đóng cửa

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13 Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

M

ột người mẹ ở Montréal mới đây đã phải vào tủ vì hành hung ngay chính đứa con trai ba tuổi của mình. Bà mẹ này đã nghĩ rằng bà ta có « quyền dạy bảo con theo cách của mình ». Thẩm phán Tòa án Québec Mélanie Hébertnói : « Xã hội không thể tha thứ cho những người lớn lạm dụng trẻ em, chúng là những đứa trẻ dễ bị tổn thương và không có khả năng chống cự ». Phán quyết của thẩm phán đã được phê duyệt sau mười ngày sau khi cậu bé Granby bị tổn thương nặng nề bởi những vết thương. Vụ việc này gây trấn động Québec cách đây khoảng một tháng. Giống như câu chuyện xảy ra với cô bé 7 tuổi, chúng ta không thể tiết lộ danh tính của bị cáo trong trường hợp này để bảo vệ danh tính cho chính con trai cô ta. THẮT LƯNG VÀ THÌA GỖ Người phụ nữ 47 tuổi đã bị kết án vào Tháng Mười Một năm ngoái về tội hành hung gây thương tích cho chính con trai của mình trong thời gian từ Tháng Năm năm 2012 đến Tháng Mười Một năm 2016. Những trận đòn đã bắt đầu từ khi đứa bé chưa đầy 3 tuổi và đôi khi bà mẹ dùng thắt lưng và thìa gỗ đề đánh cậu bé. « Cô ta cho rằng cậu bé thuộc về cô ấy và cô ấy có quyền dạy bảo con bằng cách của

mình và rằng hành động của cô ấy không phải vô lý bởi vì các vết thương ấy không nghiêm trọng và cần sự can thiệp y tế », thẩm phán cho biết. Mức độ nghiêm trọng của hành vi ngược đãi của bà mẹ nghiêm trọng đến độ cậu bé đã chia sẻ với những người có thẩm quyền ở trường về « mong muốn được chết bởi vì cậu bé cảm thấy bất hạnh ở nhà». Cơ quan Bảo vệ Trẻ em (DPJ) đã liên lạc với người mẹ và bà này đã mất quyền nuôi con. Hiện tại cậu bé đã hơn mười tuổi và cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì cậu đã phải trải qua. Cậu bé còn mắc chứng « rối loạn điều chỉnh » và « có biểu hiện của các dấu hiệu lâm sàng của rối loạn căng thẳng sau tổn thương tâm lý ». Cậu cho biết cậu cảm thấy sợ phải gặp lại mẹ mình. LỖI CỦA TRẺ Thẩm phán Tòa Án tối cao Montréal cho biết, về phần mình, người mẹ coi những hành vi của mình là chuyện bình thường và đổ lỗi cho DPJ và trường học của con trai. Bà mẹ này đã bị kết án 20 tháng tù vào ngày 10 Tháng Năm vừa qua. Sau khi được thả tự do, cô ta vẫn không có quyền đến gần hoặc cố gắng liên lạc với con trai mình trong vòng 3 năm trừ khi có sự đồng ý của DPJ.

BÁC SĨ CANADA BỊ KIỆN VÌ LÀM BỆNH NHÂN 'VỠ KẾ HOẠCH' Đinh ninh đã được bác sĩ thắt ống dẫn trứng, Jen hoảng hốt khi thấy có bầu đứa con thứ tư.

M

ột gia đình tại bang Ontario, Canada đã đâm đơn khởi kiện bệnh viện sau khi người vợ có thai ngoài ý muốn vì bác sĩ quên không làm phẫu thuật thắt ống dẫn trứng theo yêu cầu. Theo đơn kiện, khi mổ lấy thai cặp song sinh vào 2012, vợ chồng Jim và Jen quyết định làm phẫu thuật thắt ống dẫn trứng vì trước đó đã có con gái 5 tuổi. Vài tháng sau, người vợ bất ngờ phát hiện mang thai. Đứa con thứ tư ra đời tháng 2/2013. Nhận được phản ánh, bệnh viện mở cuộc điều tra, phát hiện bác sĩ và nhân viên tại đây nhầm lẫn trong quá trình truyền đạt

thông tin nên không thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn trứng. Không lâu sau, hai vợ chồng khởi kiện bệnh viện và hai bác sĩ sản khoa vì khiến họ "có thai vô cớ". Đơn kiện cáo buộc bị đơn cẩu thả khi quên làm phẫu thuật và không thông báo cho nguyên đơn khiến người vợ có thai ngoài ý muốn. Phía nguyên đơn đòi bồi thường 800.000 CAD để trang trải một phần chi phí nuôi dạy con. Phía bệnh viện và hai bác sĩ bị đơn cho rằng mình không làm sai nghĩa vụ, không phạm lỗi cẩu thả. Hơn nữa, phía nguyên đơn cũng không phải chịu bất cứ thiệt hại

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

JOHN F. KENNEDY CENTRE D’EDUCATION DES ADULTES ADULT EDUCATION CENTRE

Học tiếng Anh mùa hè này Khoá học 2 tháng 7 đến 12 tháng 8 thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 đến 12:00 Lớp Alphabetisation: đào tạo cơ bản chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Giáo dục cao đẳng

Chỉ có

25,00$

Ngày ghi tên: 5,12,19, 26 tháng 6 từ 9:00 đến 11:00 19 và 26 tháng 6 từ 17:00 đến 19:00 Yêu cầu hồ sơ với bản chính www.jfkac.ca LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI 514.374.2888 3030 rue Villeray, Montreal, H2A 1E7 Adult Education & Vocational Services

St. Michel

Commission scolaire English-Montréal English Montreal School Board


14

SOÁ 765 07/06/2019

gì khi sinh con. Vụ kiện dự kiến xét xử vào đầu năm 2020. Lịch sử tố tụng Canada từng xuất hiện một số vụ kiện "có thai vô cớ" khác và tòa án thường bác yêu cầu khởi kiện, hoặc nguyên đơn dù thắng cũng chỉ được nhận số tiền bồi thường ít ỏi.

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

Chẳng hạn, năm 1996, gia đình tại bang Ontario, Canada khởi kiện vì có thai vô cớ, mất thu nhập và được bồi thường 40.000 CAD, số tiền quá nhỏ so với chi phí nuôi dạy trẻ trong thời gian dài. Thẩm phán phụ trách vụ án nhận định rằng "việc đứa trẻ ra đời không phải là điều chắc chắn sẽ gây thiệt hại cho nguyên đơn".

Restaurant

Phở Hin Trong Mall Pie-IX và Jean Talon

- Bữa trưa có 9 món giá đặc biệt tùy bạn lựa chọn - Giao đồ ăn đến nhà miễn phí (tùy theo vùng) - Bạn có thể order online ở : phohin.ca

Những món ăn Việt Nam - Phở: gà, bò - Đồ nướng: bò, gà, tôm, sườn heo

Có Bún bò Huế mỗi ngày

Những món ăn kiểu Thái - Soupe Tom Yum - Pad Thái - Cơm chiên gà Thái - Mì xào dòn Có buble tea: nhiều hương vị khác nhau Giờ mở cữa: 10AM - 21h (7 ngày trên 7)

Có parking đầy đủ

Parking

Cửa vào shopping

Cửa vào shopping

Jean Coutu Subway

Pie - IX

Le Boulevard

Metro Tim Hortons

N

SAQ La Baie

MA TÚY VÀ RƯỢU : 400 4130 Jean Talon Est (trong Mall Pie-IX và Jean Talon) TRƯỜNG HỢP PHẢI NHẬP VIỆN VÀ 10 CA TỬ VONG MỖI 514-723-0999 514-723-2626 NGÀY TẠI CANADA

Jean - Talon East

Theo một báo cáo mới đây của Viện thông tin y tế Canada (ICIS), hơn 400 người Canada phải nhập viện và 10 trường hợp tử vong mỗi ngày do các bệnh liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện.

Toiture Alpha

Đ

ây là những dữ liệu ICIS thu thập được trong năm 2017-2018 nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng ma túy hay rượu đối với sức khỏe. Tuy nhiên, những số liệu này được thống kê trước khi cần sa cho mục đích giải trí được hợp pháp hóa vào Tháng Mười năm 2018. Theo báo cáo, những ca nhập viện liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện nhiều hơn số ca liên quan đến bệnh đau tim hay tai biến mạch máu não (AVC).

Tiêu thụ rượu gây tác hại nghiêm trọng : trong số 10 trường hợp tử vong mỗi ngày thì 7,5 ca liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện này. Nói chung, rượu là nguyên nhân của một nửa số ca nhập viện. Trên thực tế, tỉ lệ tử vong có thể cao hơn bởi vì ICIS không tính được các trường hợp tử vong xảy ra bên ngoài bệnh viện – giống như trường hợp của nhiều người chết do sử dụng quá liều opioïde. Trong số những người Canada phải

- Spécialisé en toitures: 42 ans * Membrane élastomères expérience * Asphaltes graviers * Bardeaux - Và chúng tôi cũng thầu sửa chữa nhà tổng quát ( A đến Z ) - Việc làm sẽ hài lòng cho quý khách - Định giá miễn phí ( Estimation Gratuit ) Xin liên lạc:

Phong Nguyen 514-649-8817 RBQ: 5704-0750-01


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 765 07/06/2019

RE/MAX EXCELLENCE INC.

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

• Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

67-75 Rue Napoléon Triplex, 1 099 999$

904A-912 Av. Laurier E. 6plex , 1 399 000$

4821 Boul. St-Laurent, app. 204A Condo, 339 000$

SAINT-LÉONARD

5855-5857 Rue d'Évreux Duplex , 685 000$

SAINT-LAURENT

ROSEMONT

241-243 Rue Briggs O. Duplex, 389 000$

SAINT-LÉONARD

AHUNTSIC-CARTIERVILLE

9201-9205 Rue Foucher 4plex, 949 000$

LE VIEUX-LONGUEUIL

7700 Rue du Mans, app. 1005 Condo, 439 000$

VILLE-MARIE

1433C Rue Bishop Local commercial sur 2 étages 4 500 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s)

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

OFFRE ACCEPTÉE 880 Boul. Décarie Commerce, 2 200 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) VILLE-MARIE

4020-4030 Rue Dandurand 6plex, 1 700 000$ VILLERAY

5033-5037 Rue Jeanne-Mance Triplex, 1 076 000$ OUTREMONT

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

4129 Rue St-Urbain Duplex, 700 000$ CÔTE-DES-NEIGES

BAISSE DE PRIX !

611 Boul. De Maisonneuve O. 2101-2105 Rue Everett Grande batisse Résidentielle Commercial , 65 000 $ + TPS/TVQ et commerciale 799 000 $ + TPS/TVQ ANJOU

CÔTE-DES-NEIGES

9505 Boul. des Galeries-d'Anjou 4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, Commerciale, 85 000 $ + TPS/TVQ $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s)

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 680 000$ CÔTE-DES-NEIGES

7300 Boul. Maurice-Duplessis 4961 Ch. Queen-Mary, local C Local commercial Restaurant, 350 000 $ + TPS/TVQ 2 000 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) SAINTE-DOROTHÉE

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois

OFFRE ACCEPTÉE

4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois

521 Rue Étienne-Lavoie Condo, 194 000$

VILLE-MARIE

1433 Rue Bishop Commerciale, 7000$/mois + TPS/TVQ


16

TIN THẾ GIỚI

SOÁ 765 07/06/2019

Tin

THẾ GIỚI

nhập viện vì tác hại liên quan đến chất gây nghiện, 2/3 số người là nam giới. Tình hình lại hoàn toàn khác biệt ở những người ít tuổi nhất, từ 10 đến 19 tuổi. Số em gái phải nhập viện nhiều hơn các bé trai và vấn đề của các em gái này thường liên quan đến việc sử dụng cần sa. « Đối với phụ nữ, tác hại của những chất gây nghiện này đạt đỉnh điểm vào khoảng hai mươi tuổi, sau đó giảm dần khi họ già đi », báo cáo nêu rõ. Hơn nữa, những người sống trong các khu dân cư nghèo sẽ có khả năng phải nhập viện cao gấp ba lần vì những lý do này. Québec vượt quá mức trung bình Số liệu thống kê được giữa các tỉnh cũng có sự chênh lệch rõ rệt và Québec vượt quá mức trung bình của Canada một chút. Tỉ lệ người nhập viện trên 100 000 dân là 477 ở Canada và con số này lên đến 507 ở Québec.

Tuy nhiên, Québec còn nằm ở vị trí khá xa so với tỉ lệ cao nhất thống kê được trên toàn lãnh thổ. Ở các vùng Tây Bắc, số ca nhập viện là 2015và tỉ lệ này là 1022 ca ở Yukon. Tại Nunavut, có đến 870 trường hợp phải nhập viện trên 100 000 người dân. Terre-Neuve-et-Labrador có tỉ lệ trường hợp nhập viện thấp nhất với 373 ca nhập viện trên 100 000 người dân. Rối loạn sức khỏe tâm thần ICIS cũng lưu ý rằng nhiều người Canada nhập viện vì có vấn đề về sức khỏe tâm thần – bốn trong số mười người mắc chứng rối loạn như lo lắng, trầm cảm và tâm thần phân liệt. « Có mối liên hệ mật thiết giữa các vấn đề sức khỏe tâm thần và nghiện ma túy. Trên thực tế, các vấn đề về sức khỏe tâm thần không kiểm soát được có thể dẫn đến việc sử dụng rượu hoặc ma túy dưới hình thức tự ý dùng, trong khi đó việc sử dụng

LÝ DO NHIỀU NƯỚC CHÂU Á KHÔNG QUAN TÂM TỚI LỆNH CẤM HUAWEI TỪ MỸ Nhiều nước châu Á lo ngại rằng, một cuộc đụng độ giữa hai siêu cường kinh tế MỹTrung sẽ làm tổn thương các quốc gia nhỏ hơn, vốn dựa vào xuất khẩu để tăng trưởng kinh tế.

K

hi thong thả hút thuốc bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore diễn ra cuối tuần trước, các thành viên của phái đoàn Trung Quốc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa dẫn đầu cảm thấy vui vẻ bất ngờ. Họ từng nghĩ hội nghị lần này sẽ diễn ra theo kịch bản quen thuộc: Mỹ và các đồng minh tập trung công kích vào Trung Quốc, khiến họ phải một mình chống đỡ lại một loạt các phàn nàn. Nhưng năm nay, trong khi cuộc thương chiến MỹTrung leo thang đang đe dọa đến sự tăng trưởng của toàn cầu, các lãnh đạo châu Á lại phê phán một số mặt trái trong đòn tấn công của chính quyền Washington nhằm vào Bắc Kinh. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong bài phát biểu khai mạc đã kêu gọi Mỹ chấp nhận sự trỗi dậy của Trung Quốc và hạ thấp mối đe dọa mà Huawei đặt ra. Trong khi đó, một bộ trưởng của

Myanmar cho rằng, những cảnh báo của Mỹ về chính sách “ngoại giao bẫy nợ” là “thổi phồng”. Hầu hết các nước châu Á đều muốn cuộc chiến thương mại kết thúc. Nhiều nước châu Á lo ngại rằng, một cuộc đụng độ giữa hai siêu cường kinh tế Mỹ-Trung sẽ làm tổn thương các nước nhỏ hơn, nhiều nước trong số này dựa vào việc xuất khẩu để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và tạo ra việc làm cho hàng triệu người. Và dù các nước châu Á coi vai trò của Washington là cần thiết để có thể kiềm chế sức mạnh của Bắc Kinh, nhưng họ cũng lo ngại ông Trump đang đi quá xa khi cố gắng ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tháng trước, ông Trump đã quyết định đưa Tập đoàn Huawei, một trong những công ty quan trọng nhất về chiến lược của Trung Quốc vào danh sách đen. Điều này đã làm sôi động các thị trường toàn

Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Sản xuất tại hãng

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

Eva: (514) 578-1953

thường xuyên những chất gây nghiện này có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo lắng, trầm cảm hay chứng loạn tâm thần », cơ quan này giải thích trong

báo cáo. Theo ICIS, những bệnh nhân này có nhiều khả năng phải nằm viện lâu hơn những người khác.

cầu, vốn đang cố gắng làm giảm tác động từ mức đánh thuế cao hơn trong cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm qua, hiện đang có nguy cơ làm tăng chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, Trung Quốc đã đe dọa sẽ trả đũa Mỹ bằng một danh sách đã được danh sách các công ty “không đáng tin cậy”, mà điều này có thể gây ảnh hưởng đến hàng ngàn công ty của nước ngoài. Hôm thứ Bảy 1/6 Bắc Kinh cho biết, nước này đã mở một cuộc điều tra nhằm vào công ty chuyển phát nhanh FedEx, sau khi có những cáo buộc công ty này cung cấp các gói bưu phẩm sai. Công ty này sau đó đã phải xin lỗi. Các nước châu Á hiện đang bị kẹt giữa hai cường quốc. Một bên, họ đang đối mặt với áp lực từ phía Mỹ buộc những nước này phải tẩy chay thiết bị của Huawei khi triển khai mạng 5G. Ngược lại, phía Trung Quốc lại thu hút những nước này bằng những lời hứa hẹn sẽ cung cấp nguồn vốn giúp họ xây dựng cơ sở hạ tầng như cảng nước sâu và đường sắt cao tốc. Nhưng điều đó lại đặt ra một vấn đề khác: Làm sao để họ có đủ khả năng để tăng chuỗi giá trị và mang lại sự tăng trưởng trong tương lai? “Một số, nếu không muốn nói là tất cả các nước trong khu vực, đều có thể lo ngại về rủi ro an ninh khi sử dụng các thiết bị công nghệ của Huawei, nhưng có những vấn đề khác khiến cho họ phải cân nhắc. Xét về mặt chi phí, những lời mời chào về cơ hội phát triển cơ sở hạ tầng từ Trung Quốc hấp dẫn hơn”, chuyên gia Collin Koh Swee Lean thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore nhận định. Trong bài phát biểu của mình tại diễn đàn Shangri-La cuối tuần trước, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan đã cố gắng xóa đi sự băn khoăn của các đại biểu tham gia diễn đàn khi ông cho biết, Washington đã tăng gấp đôi ngân sách cho quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng trong khu vực lên 60 tỷ USD, nhằm cạnh tranh với Bắc Kinh. Ông so sánh tầm nhìn của Mỹ về một khu vực “tự do và cởi mở”, nơi mà “sức mạnh quyết định vị trí và các khoản nợ quyết định số phận”. Nhưng với nhiều nước châu Á, tiền của Mỹ không đủ để đáp ứng nhu cầu của họ, và các khoản tiền này thường đi kèm với nhiều sự ràng buộc. Ví dụ, Myanmar nhận định Trung Quốc là quốc gia duy nhất sẵn sàng hỗ trợ tài chính cho dự án xây dựng một cảng nước sâu và khu công nghiệp trên bờ biển gần Bangladesh. “Cuối cùng, quyền quyết định chấp nhận hay từ chối những khoản tiền như

vậy lại thuộc về nước nhận chứ không phải từ Trung Quốc”, cố vấn an ninh quốc gia Malaysia Thaung Tun nói, bác bỏ lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ khiến nước này “dính bẫy nợ” để đạt được những lợi ích về chiến lược. Những đánh giá về Huawei cũng tương tự. Nhiều nước trên thế giới đang xây dựng mạng 5G, điều này sẽ tăng cường cho kinh tế hiện đại như kết nối từ xe tự lái, nhà thông minh cho đến thuốc men tiên tiến. Quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Andrea L. Thompson cho rằng, cần nhiều thời gian để thuyết phục các quốc gia trong khu vực tránh sử dụng công nghệ của Huawei. “Không phải tự nhiên mà Huawei chào hàng với giá thấp nhất. Nếu bạn chấp nhận để mạng của mình trở thành mạng bẩn và không đáng tin cậy, bạn sẽ phải trả một cái giá tương ứng”, bà Thompson phát biểu tại diễn đàn Shangri-La. Tuy nhiên, nhiều nước châu Á không thực sự tin vào lập luận này của Mỹ. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã ca ngợi Huawei vào tuần trước, và ông tuyên bố Malaysia sẽ dùng công nghệ của Huawei nhiều nhất có thể. Còn ông Rufino Lopez Jnr, một quan chức thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines nói hôm 2/6 rằng, thật khó để biết liệu tập đoàn Apple của Mỹ có tiềm ẩn các rủi ro bảo mật tương tự Huawei hay không. “Bạn chẳng thể biết chắc điều này”, ông nói. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc các nước châu Á đang dang rộng vòng tay với Trung Quốc. Các diễn giả tại Đối thoại Shangri-La đã chỉ trích hành động quyết liệt của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp thuộc khu vực Đông Nam Á, nhất là những yêu sách về chủ quyền phi lý và những động thái có thể gây cản trở quyền tự do hàng hải trong khu vực. Tuy nhiên, những phản ứng không quá quyết liệt này của lãnh đạo một số nước châu Á cho thấy, những nước này vẫn cần tận dụng sự phát triển của Trung Quốc để đạt được lợi ích kinh tế nhưng họ không muốn phụ thuộc vào Bắc Kinh đến mức Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng chính trị đến đất nước của họ. Việc đảm bảo sự cân bằng trong mối quan hệ như vậy hoàn toàn trái ngược với các chính sách quyết liệt mà Washington đang sử dụng. “Các nước trong khu vực không thể hoàn toàn đứng về phía Mỹ. Họ ở trong cùng khu vực với một láng giềng hùng mạnh nên họ luôn phải thực tế và linh hoạt”, ông Lynn Kuok, một học giả thuộc Trung tâm Trung Quốc Paul Tsai nhận định.


SOÁ 765 07/06/2019

SỐC: BĂNG ĐẢNG MA TÚY KIỂM SOÁT TỚI 80% LÃNH THỔ MEXICO? Tính đến năm ngoái, Taliban kiểm soát 46% lãnh thổ Afghanistan và khiến quân đội Mỹ “đứng ngồi không yên”, nhưng con số này chưa là gì so với tình trạng băng đảng ma túy hoành hành ở Mexico.

17

#1 Le plus puissant. célèbre Asreologue de l’lnde. Résulras à 100% #1 Mạnh nhất. Chiêm Tinh Gia Ấn Độ nổi tiếng. Kết quả 100% CHỈ TRONG 9 NGÀY CÓ KẾT QUẢ

Học Giả: KRISHNA

Chuyên gia xem chỉ tay & mặt & Patra Reading & Hình Ông có thể xử lý mọi vấn đề

NHÀ CHIÊM TINH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI & XEM CHỈ TAY LOẠI BỎ CÁC VẤN ĐỀ * Xui xẻo. * Phiền muộn * Khóc than * Đau khổ * Bối rối * Thời gian khó khăn

* Phù phép * Bùa ngải * Jadoo * Quỉ ám * Ganh ghét * Nguyền rủa

ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP * Buôn bán * Sức khoẻ * Tài chánh * Việc làm * Vấn đề gia đình * Mâu thuẫn vợ chồng

* Tình yêu * Học vấn * Con cái * Cưới hỏi * Kiện tụng * Ly dị

TRỪ QUỈ, DIỆT MA Jadoo, voodoo, Obeya, Witchcraft, Jinn, Butu, bảo đảm 101%

T

heo Conservative Review, chính phủ của Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã công bố tấm bản đồ, cho thấy 80% lãnh thổ nước này do các băng đảng ma túy kiểm soát. Trong đó, 57,5% khu vực hoàn toàn bị các băng đảng ma túy chi phối, 23,3% còn lại là các khu vực tranh chấp. “Chỉ có 19,3% khu vực là tương đối bình yên với tỉ lệ bạo lực ở mức thấp, nghĩa là do chính phủ kiểm soát”, nhà báo Mexico Contralínea bình luận. Có thể nói, tình hình ở Mexico hiện nay không khác gì so với Afghanistan, thậm chí còn tồi tệ hơn. Số lượng bang được tô màu đỏ, nghĩa là nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của các băng đảng ma túy, nhiều vượt trội so với màu xanh, nghĩa là do chính phủ kiểm soát. Đây là các khu vực nằm trong danh

sách cần phải trấn áp triệt để, trong chiến dịch mới do chính phủ của Tổng thống Obrador phát động. Jaeson Jones, một cựu sỹ quan chống khủng bố và tình báo ở Texas, Mỹ, nhấn mạnh rằng các khu vực không được tô màu không có nghĩa là không có băng đảng ma túy, mà là vì các khu vực này có cơ sở hạ tầng hạn chế nên đến băng đảng ma túy cũng không coi đây là các khu vực ưu tiên cần kiểm soát. Đáng chú ý, các thành phố giáp biên giới Mỹ như Tijuana, Mexicali, San Luis, Nogales… đều do các băng đảng ma túy kiểm soát. Đây là các địa bàn vận chuyển ma túy sang Mỹ. Thời gian qua, các nghị sĩ Mỹ đã nhiều lần đề nghị Tổng thống ký sắc lệnh coi các băng đảng ma túy Mexico là tổ chức khủng bố. Điều này sẽ mở ra phương án

TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC MUỐN BÁN NHÀ NEW YORK VÌ TỔ CHỨC THIẾU TIỀN Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã có ý định bán ngôi nhà ở New York ngay sau khi đảm nhận cương vị, cho thấy gánh nặng ngân sách mà tổ chức này đang đối mặt.

T

ổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với các nhà ngoại giao thế giới hôm 4/6 rằng ông cân nhắc việc bán ngôi nhà của ông ở trung tâm New York, để giúp Liên Hợp Quốc vượt qua cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, theo AFP. Ông Guterres đưa ra các đề xuất để giải quyết việc thiếu hụt 1,5 tỷ USD trong ngân sách cho chương trình gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và khoảng trống 492 triệu USD trong ngân sách thường xuyên, do các nước thành viên chưa hoàn tất các khoản đóng góp. "Điều đầu tiên tôi làm khi đến đây (New York) là hỏi liệu tôi có thể bán ngôi nhà hay không", ông Guterres, người trở thành tổng thư ký vào tháng 1/2017, nói với ủy ban ngân sách Liên Hợp Quốc. "Tôi không nói đùa. Đó là một câu chuyện có thật". Cơ ngơi của tổng thư ký Liên Hợp

Quốc tại Manhattan, New York, là một ngôi nhà mặt phố bốn tầng với khu vườn nhìn ra sông Đông, nằm ở khu phố Sutton sang trọng, và ước tính trị giá hàng chục triệu USD. Ông Guterres cho biết ông nhanh chóng phát hiện ra rằng mình không có quyền bán nhà ở theo thỏa thuận của Liên Hợp Quốc với Mỹ, nơi đặt trụ sở tổ chức này. Song ý định của ông đã cho thấy rõ những hạn chế nghiêm trọng với Liên Hợp Quốc trong việc quản lý tài sản và thu nhập của mình. Ông Guterres mô tả vấn đề tài chính của Liên Hợp Quốc là "nguy cấp" và nói rằng ngay cả khi tất cả quốc gia đã đóng góp đúng hạn và đầy đủ, Liên Hợp Quốc vẫn sẽ phải đối mặt với các vấn đề tiền bạc cho đến cuối năm nay. Mỹ, nước đóng góp tài chính hàng đầu cho chương trình gìn giữ hòa bình, cũng đang nợ Liên Hợp Quốc số tiền lớn nhất

THỰC HIỆN LỜI CẦU NGUYỆN KALIMATHA MẠNH MẼ ĐỂ CÓ PHƯỚC LÀNH THƯỢNG ĐẾ VÀ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP HÃY GẶP GỠ HÔM NAY ĐỂ CÓ ĐƯỢC GIẢI PHÁP NHANH CHÓNG

438-764-0999

5575 Victoria Avenue, Cote-Saint-Catherine, Near Metro Station

Mở cửa 7 ngày trong tuần

chống khủng bố mới, thay vì chỉ đối phó với nạn ma túy và người di cư. Cuối cùng, báo Mỹ đặt câu hỏi rằng tại sao các đời Tổng thống Mỹ không coi băng đảng ma túy là vấn đề nhức nhối cần giải quyết, trong khi lại rất sốt sắng đem quân đến Afghanistan chống Taliban. Tháng trước, tờ Daily Mail đăng tải đoạn video quay cảnh thành viên băng

đảng ma túy tuần tra ở thành phố Nuevo Laredo, giáp biên giới Mỹ, bằng xe bán tải trang bị súng máy hạng nặng. Các tay súng xuất hiện trong video được cho là thành viên băng đảng Đông Bắc, vốn tách ra từ băng đảng Zetas vào năm 2014. Các tay súng mặc trang phục giống như quân đội, với mũ và áo chống đạn.

- 852 triệu USD, tiếp theo là Brazil, Nhật Bản, Venezuela, Saudi Arabia và Argentina, theo các quan chức Liên Hợp Quốc. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi tháng 12/2018 tuyên bố rằng họ sẽ đóng góp vào ngân sách gìn giữ hòa bình trị giá hàng tỷ USD Mỹ của Liên Hợp Quốc ở mức 25%, giảm từ 28,47%. Để giải quyết sự thiếu hụt, Guterres kêu gọi thành lập quỹ làm việc 250 triệu USD và đề xuất rằng số dư tiền mặt từ

tất cả các nhiệm vụ cần được gom vào một nơi để giảm bớt gánh nặng quản lý ngân sách. "Tổ chức không thể hoạt động hiệu quả trong môi trường thiếu tiền như vậy", ông Guterres nói, kêu gọi hành động để gia tăng tính thanh khoản. Ông cũng cảnh báo rằng những nỗ lực cải tổ Liên Hợp Quốc và làm cho nó hiệu quả hơn có thể bị tổn hại trừ khi tình hình tài chính được cải thiện.


18

SOÁ 765 07/06/2019

TIN THẾ GIỚI

ĐÔNG NAM Á HOANG MANG TRƯỚC DÒNG NGƯỜI TRUNG QUỐC ĐỔ VỀ Dòng người di cư từ Trung Quốc đổ về các nước Đông Nam Á đang gây ra phản ứng dữ dội do các biến động về dân số và xã hội mà họ tạo nên.

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

K

hi Michael Xu đến Manila 22 năm trước để theo đuổi giấc mơ Philippines của mình, anh chỉ là một thiếu niên Trung Quốc mới rời trường trung học với rất ít hiểu biết về những gì ở phía trước. Lần đầu tiên đi từ sân bay đến căn hộ của mình, Xu đã rất ngạc nhiên khi thấy những khu ổ chuột nối tiếp nhau. Chàng trai trẻ nhớ mãi ấn tượng rằng Philippines thậm chí còn lạc hậu và nghèo đói hơn so với Trung Quốc những năm 1980. Xu, khi đó 17 tuổi, bắt đầu hành trình từ tỉnh Phúc Kiến quê nhà để tới ngày giúp gia đình thành lập một doanh nghiệp nhỏ. Những năm tiếp theo chứng kiến làn sóng công nhân và doanh nhân Trung Quốc đổ về Philippines để tìm kiếm cơ hội. Họ mở các cửa hàng, nhà hàng và trở thành nguồn cung lao động cho các doanh nghiệp. Theo South China Morning Post, việc cạnh tranh kiếm tiền ở Manila trở nên đặc biệt gay gắt trong những năm gần đây. Nhiều người Philippines công khai phàn nàn về áp lực giá hàng hóa và bất động sản tăng. Áp lực càng trở nên tồi tệ hơn bởi số lượng lao động nước ngoài được các sòng bạc trực tuyến có trụ sở tại Philippines tuyển dụng để phục vụ nhóm khách hàng lớn nhất của họ - người Trung Quốc. Dòng tiền và tệ nạn Người Trung Quốc đã di cư đến Đông Nam Á trong nhiều thế kỷ, dẫn đến các vấn đề về sắc tộc trong xã hội mà họ chuyển tới. Những vấn đề này đôi khi được giải quyết theo thời gian, đôi khi dẫn đến những cuộc đụng độ dữ dội. Trong những thập kỷ gần đây, khi Trung Quốc ngày càng giàu hơn và các công ty của họ háo hức với thị trường nước ngoài, làn sóng công nhân và nhà đầu tư mới một lần nữa tìm đến Đông Nam Á. Nhiều công đoàn ở Indonesia cáo buộc các công ty Trung Quốc từ bỏ những người tìm việc tại địa phương để ủng hộ công dân của họ. Tại Campuchia, cư dân ở thành phố biển Sihanoukville cho biết điểm đến yên tĩnh

truyền thống đã được chuyển đổi thành một khu phố Hoa rộng lớn, với các cửa hàng địa phương được thay thế bởi sòng bạc và nhà hàng Trung Quốc. Trong các quốc gia này, có lẽ Philippines cảm thấy sự hiện diện nặng nề nhất của công nhân Trung Quốc trong những năm gần đây. Chính phủ đang hoàn thiện các quy tắc mới để kiểm soát những người lao động bất hợp pháp giữa những nghi ngờ về tham nhũng và hiệu quả của các cơ quan công vụ. Năm 1999, gia đình Xu hoàn thành thủ tục giấy tờ để di cư đến Philippines tìm kiếm cơ hội. Những ngày đầu, họ gặp khó khăn vì rào cản ngôn ngữ và rắc rối pháp luật. Hiện tại, là chủ sở hữu của một loạt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ từ nhập khẩu gạo đến in ấn, Xu tin rằng người nhập cư Trung Quốc phải điều chỉnh và hòa nhập với văn hóa địa phương. Chẳng hạn, người Philippines không thích các ông chủ Trung Quốc phạt nhân viên trước mặt các nhân viên khác. Doanh nhân Tony Gan biết rõ khu phố Hoa như lòng bàn tay sau 36 năm sinh sống ở đây. Ông tin rằng nhiều thành phần của cộng đồng người Hoa ở Manila đã thay đổi theo hướng tồi tệ hơn trong thời gian gần đây. Côn đồ và những kẻ cho vay nặng lãi đã thâm nhập vào các doanh nghiệp địa phương, cho các con bạc vay tiền mặt với lãi suất cao ngất trời, làm dấy lên những tệ nạn xã hội. Sự kháng cự trước dòng người di cư mới Học giả Leo Suryadinata từ Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singaporecho biết những người di cư Trung Quốc đầu tiên đến Đông Nam Á thường nghèo và ít học. "Nhiều quốc gia Đông Nam Á là quốc gia bản địa và ít cởi mở với người di cư, đặc biệt là người di cư Trung Quốc. Nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, không thể ngăn chặn di cư", ông nói. Sự kháng cự đó vẫn còn nhưng hiện

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

nhắm vào một loại người di cư mới nhóm người có nền văn hóa khác tới từ một Trung Quốc đang thay đổi. "Một số người dân địa phương, thường bao gồm cả người Đông Nam Á, cảm thấy khá bực bội đối với những người di cư mới. Rõ ràng, điều này không chỉ do sự cạnh tranh kinh tế mà còn do nền văn hóa khác nhau mà họ mang lại", ông Suryadinata nói. Bộ Lao động Philippines cho biết khoảng 12.000 công dân nước ngoài đang làm việc mà không có giấy phép cần thiết cho các nhà điều hành trò chơi Philippines, chuyên phục vụ các con bạc ở nước ngoài. Người ta tin rằng nhiều nhân viên không chính thức này là người Trung Quốc vì những người đánh bạc thường là đồng hương của họ. Cá cược là bất hợp pháp ở Trung Quốc đại lục, ngoại trừ xổ số nhà nước. Theo nghị sĩ Tom Villarin, những người thực thi pháp luật và chính quyền địa phương đôi khi "còn trải thảm đỏ cho các công ty thuê nhân công nước ngoài". "Những người Philippines khó chịu và thậm chí tức giận vì người nước ngoài đã lấy công việc của họ, xâm chiếm không gian công cộng và thậm chí cả các dịch vụ xã hội nên được trao cho họ", ông nói. Sự thịnh vượng và nỗi đau Đại sứ Trung Quốc tại Manila Zhao Jianhua nói rằng người Philippines đôi khi thể hiện thái độ phân biệt chủng tộc đối với lao động Trung Quốc. Đáp lại, ông Luis Corral, Phó chủ tịch của Liên đoàn Lao động - Liên Hiệp Công đoàn Philippines, nói rằng vấn đề không phải là phân biệt chủng tộc mà là đảm bảo quyền lợi của người Philippines. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước này cao, điều đó có nghĩa lao động nước ngoài là không cần thiết trong một

số ngành như xây dựng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhắm tới lợi nhuận lại có quan điểm khác. "Cá nhân tôi thấy thật đáng tiếc khi tâm trạng xung quanh sự xuất hiện của những người lao động nhập cư Trung Quốc này lại thiên về sợ hãi hơn là cơ hội", Lester Yupingkun, Giám đốc điều hành Strongbond Products Philippines, nói. "Thật là mỉa mai vì công nhân nhập cư Philippines đã trở thành trụ cột của nền kinh tế của chúng ta. Tại sao lại từ chối cho người Trung Quốc cùng một đặc ân được cung cấp cho đồng bào của chúng ta ở nước ngoài?", ông nói. Tiến sĩ Parag Khanna, tác giả cuốn sách The Future is Asian (Tương lai là người châu Á), cho biết dòng người hai chiều giữa Trung Quốc và Đông Nam Á mang lại lợi ích cho cả hai bên. "Có rất nhiều thế kỷ quan hệ buôn bán giữa các thương nhân trên Biển Đông và ngày nay, phần lớn các nước ASEAN coi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của họ", ông nói. Tại Campuchia, chính phủ đã mở một cuộc điều tra về tình trạng việc làm của những người di cư Trung Quốc đang điều hành các doanh nghiệp ở Sihanoukville. Theo số liệu chính thức, trong số 210.000 người quốc tịch Trung Quốc sống ở nước này, 78.000 người sống trong thành phố nhưng chỉ có 20.000 người có giấy phép lao động. Tháng trước, cảnh sát Campuchia tiết lộ người Trung Quốc là tội phạm nước ngoài hàng đầu trong quý đầu tiên của năm 2019. Trong số 341 người nước ngoài bị bắt, 241 người đến từ Trung Quốc. Trung Hoa vừa là nguồn gốc của sự thịnh vượng vừa là nỗi đau cho các nước láng giềng Đông Nam Á, với lịch sử di cư kéo dài hàng thế kỷ. Khi nhiều nước trong khu vực coi Trung Quốc là động lực kinh tế trong "thế kỷ châu Á", có vẻ như dòng người di cư Trung Quốc sẽ còn kéo dài.


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

8 NGUYÊN TẮC GIÚP RICHARD BRANSON VỪA CÓ TIỀN VỪA HẠNH PHÚC Doanh nhân người Anh không lấy tiền bạc làm thước đo thành công mà tập trung vào công việc yêu thích và tăng cường các hoạt động thể chất.

SOÁ 765 07/06/2019

K

hởi nghiệp năm 16 tuổi, Richard Branson trở thành một trong những doanh nhân nổi tiếng có thể sánh ngang với Bill Gates, Steve Jobs và Warren Buffet, 52 năm sau đó. Ông hiện nắm trong tay hàng loạt các công ty thuộc nhiều lĩnh vực như Virgin Records, Virgin Airlines, Virgin Express, Virgin Mobile... và là diễn giả được yêu thích. Điều khiến người ta ngưỡng mộ Richard Branson là tâm trạng vui vẻ và nụ cười thường trực trên môi của ông. Theo Branson, ông có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và thành công nhờ luôn tuân thủ 8 nguyên tắc sau: 1. Đừng lấy tiền bạc làm thước đo thành công Nhiều người lấy số tiền kiếm được làm thước đo thành công nhưng theo Branson, chỉ cần chúng ta vui vẻ và tập trung làm thế giới tốt đẹp hơn, tiền bạc sẽ tới. Vị tỷ phú 68 tuổi nói: "Có một quan niệm, dẫu sai lầm, nhưng lại hết sức phổ biến, là lấy tiền bạc làm thước đo cho thành công. Mọi chuyện không phải như vậy và cũng không nên có suy nghĩ đó. Bản thân tôi chưa bao giờ kinh doanh mà chỉ nghĩ đến duy nhất việc kiếm tiền cả". Branson quan niệm thành công là một mục tiêu luôn luôn di động, là quá trình nỗ lực phấn đấu vươn lên và cần phải biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại. 2. Tắt điện thoại và tăng cường những cuộc nói chuyện trực tiếp Branson là người yêu thích công nghệ song ông ý thức được những mặt hạn chế của nó. Ông cho rằng không gì có thể thay thế cho một cuộc trò chuyện trực tiếp. Trong bất cứ cuộc nói chuyện nào, Branson cũng luôn nỗ lực hướng sự chú ý về đối phương. Ông có thói quen lắng nghe, ghi chú những gì cần thiết trong các buổi

Ly Thanh Tran pharmacienne inc 12325 boul. Rolland Montréal, Qc, H1G 6A6 Sur rendez vous : Tel. 514-325-3133 Fax: 514-325-3139 Stationnement gratuit

Pharmacie Ly Thanh Tran inc 5836 boul. Monk Montréal, Qc, H4E 3H3 Sur rendez vous : Tél: 514-761-3424 Fax: 514-761-3425 Pas de service de prélèvements sanguins

19

họp, không dùng điện thoại và luôn dành thời gian cho gia đình vào buổi tối. "Tôi thực sự tin rằng việc trân trọng từng khoảnh khắc chính là chìa khóa của hạnh phúc và thành công. Việc lúc nào cũng dán mặt vào màn hình điện thoại có thể gây ra tác động không nhỏ đến các mối quan hệ của bạn", tỷ phú Branson khuyên. 3. Tìm thấy niềm vui trong công việc "Dù thường bị xem nhẹ, song niềm vui là một trong số yếu tố quan trọng nhất đối với bất cứ dự án kinh doanh thành công nào. Thay vì làm việc để sống, hãy sống để làm việc bởi điều đó sẽ mạng lại cho bạn niềm vui và cả sự thú vị. Nếu không thấy vui, có lẽ đã đến lúc bạn nên từ bỏ và thử một điều gì đó khác", Branson khuyên. Theo Brandon, nếu làm những việc bản thân không thích thì chúng sẽ bòn rút niềm vui và hạnh phúc khỏi cuộc sống của bạn mà thôi. 4. Dám mơ lớn Branson từng viết: "Dám mơ lớn, bạn sẽ được trao cơ hội dẫn dắt thế giới trong một hành trình tuyệt vời." Chính Branson đã chứng minh được điều đó bắt đầu từ khi thành lập hãng sản xuất băng đĩa Virgin Records năm 20 tuổi. Mặc gia đình và bạn bè ngăn cản, Branson vẫn nỗ lực cố gắng. Không có gì đảm bảo sẽ thành công, nhưng ông không bỏ buộc. 5. Tìm một sở thích, thú vui ngoài công việc Richard Branson cho rằng chìa khóa then chốt của thành công chính là tìm những sở thích và thú vui ngoài công việc. Hòa mình vào các hoạt động thể chất ngoài trời làm giảm căng thẳng và lo lắng, đồng thời cũng là cách giúp bạn lấy lại năng lượng. "Hãy ra ngoài và ngẩng mặt lên. Bạn

Adam Leung & Ly Thanh Tran pharmaciens

Pharmacie Ly Thanh Tran & Adam Leung

3981 rue Hochelaga Montréal, Qc, H1W 1K2 Sur rendez vous :

2680 rue Lacordaire Montréal, Qc, H1N 2M4 Sur rendez vous :

Tél : 514-259-1313 Fax : 514-254-3535

Tél : 514-259-4648 Fax : 514- 259-9327

Nos pharmacies sont heureuses de vous offrir les services infirmiers Prélèvements sanguins Vaccination antigrippale Vaccination en entreprise Vaccination enfants et adultes Consultation santé voyage Contraception ITSS Cessation tabagique Soins des plaies Retrait des points de suture et d’agrafes Prescription des pansements Injections des médicaments Enseignement des techniques d’injections Soins des nausées et vomissements des femmes enceintes Lavage des oreilles (prescription non requise) Tests de glycémie et de cholestérol Suivi personnalisé de diabète et des maladies chroniques

Veuillez nous télécopier ou envoyer par courriel vos prescriptions de prises de sang avant la prise de rendez-vous :

tramphoinfirmiere@gmail.com


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 765 07/06/2019

không biết những ngôi sao kia có thể khơi gợi trong bạn điều gì đâu. Đây là một cách tuyệt vời để cải thiện cảm xúc và giúp bản thân tự chủ hơn", Branson khẳng định. Dù đã có tuổi, tỷ phú vẫn thường xuyên leo núi, đạp xe, lướt sóng và chạy bộ. 6. Học hỏi từ trải nghiệm Branson chưa từng học đại học, thậm chí chưa học xong trung học phổ thông. Tuy nhiên Branson luôn học hỏi không ngừng. Đối với ông, trường đời chính là ngôi trường quan trọng nhất, cho phép ông học những điều mới mỗi ngày. Trong sự nghiệp kinh doanh, Branson đã tham gia rất nhiều dự án thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau từ giải trí, hàng không đến du hành vũ trụ. Ông cho biết điểm mấu chốt khi tiếp cận một lĩnh vực mới là phải học hỏi nó một cách nhanh chóng và theo đuổi đến cùng. "Ý thức được việc bản thân không biết một điều gì đó không quan trọng lắm vì lúc nào bạn cũng có thể học hỏi chúng. Quan trọng nhất là hãy biết nắm bắt cơ hội và đừng nghi ngờ bản thân", Branson nói. 7. Không sợ thử nghiệm điều mới mẻ Tỷ phú Branson chưa bao từ chối những ý tưởng hay mục tiêu mới. Đây cũng là lý do vì sao tập đoàn Virgin của ông có thể

trở thành đế chế kinh doanh đa quốc gia với hơn 200 công ty lớn nhỏ thuộc nhiều lĩnh vực. Ông không tự giới hạn bản thân trong một khuôn khổ hay lĩnh vực nào và luôn cởi mở với những điều mới. Branson khuyên mọi người nên bước ra khỏi vùng an toàn và thử xem bản thân thực sự có thể đi bao xa. "Thú thực những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi luôn xảy ra bên ngoài giới hạn của vùng an toàn. Bạn cảm thấy khó khăn và nghĩ tới việc từ bỏ nhưng rồi lại cố gắng để vượt qua tất cả. Khi đó, những điều tốt đẹp sẽ chờ đợi bạn ở phía trước", Branson chia sẻ.

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø $199+Thueá

6 LÝ DO ĐỂ ĐỔI VIỆC CẢ KHI CHƯA MUỐN

8. Biến hạnh phúc thành thói quen Theo Branson, hạnh phúc không phải là kết quả của thành công, nhưng nó sẽ giúp bạn lên tới đỉnh cao mình muốn. Ông chia sẻ: "Ai cũng nghĩ tôi có cuộc sống tốt đẹp và giàu có là nhờ thành công. Nhưng, điều ngược lại mới là sự thật. Tôi thành công, giàu có và có nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp vì tôi luôn hạnh phúc". Branson nói rằng hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn hiển hiện ngay trước mắt. Quan trọng là mỗi người phải biết nhận ra và nắm bắt nó. "Hãy dừng lại và hít thở thật sâu. Sống khỏe mạnh, quây quần bên người thân và bạn bè mình," ông nói.

MINH CHINH HOANG

Thay đổi công việc nhằm đạt được sự nghiệp tốt hơn so với việc chấp nhận đứng mãi một chỗ với công việc cũ.

N

hiều người thường nhận ra mình không thể thăng tiến trong công việc hiện tại, hoặc bị trả lương thấp. Tuy nhiên, họ lưỡng lự hoặc thậm chí vẫn không muốn thay đổi công việc mới vì nhiều nỗi lo khác nhau. Dĩ nhiên, việc thay đổi luôn khó khăn, nhưng bạn không bao giờ có thể tưởng tượng được lợi ích của nó, cả về chuyên môn lẫn cá nhân. Do đó, nếu vẫn đang do dự về việc thay đổi nghề nghiệp, hãy tham

RE/MAX Alliance

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

Cell: (514) 712-8888 Email: minh.realty@gmail.com

khảo những lời khuyên sau. Dừng lại quá lâu ở vùng thoải mái Khi cảm thấy thoải mái trong bất cứ điều gì, có thể là công việc, mối quan hệ hoặc bằng cấp, không ít khả năng là chúng ta sẽ dừng lại. Chuyên gia về nhân sự Avery Roth nói rằng nhiều người tìm thấy vùng thoải mái trong công việc của họ và dừng lại ở đó. Theo

Me DANIEL HOANG Notaire - Chương khế

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 Email: hoang.notaire@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi ***

NEW LISTING

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

NEW LISTING

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

LE PLATEAU 6 APTS, NHÀ TOÀN BỘ SỬA MỚI, THU NHẬP CAO TRÊN 100,000$/NĂM. GỌI CHÍNH 514-712-8888

LAVAL SPLIT LEVEL, KHU YÊN TĨNH, VƯỜN RỘNG, KHỔ NHÀ TO. 5 PHÚT LÁI XE TỚI MONTREAL.

ST-LEONARD DUPLEX SƯỞI ĐIỆN, KHỎ NHÀ LỚN 32X41. MÁY NHÀ, BATHROOM MỚI.

MONTREAL 6 PLEX SƯỞI ĐIỆN, CÓ TIỆM NAIL ĐÃ HOẠT ĐỘNG TỪ RẤT LÂU.

MONTREAL DUPLEX ĐỘC LẬP, SƯỞI ĐIỆN, BASEMENT FINISHED. GIÁ $360,000

MONTREAL TRIPLEX SƯỞI ĐIỆN, GARAGE. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ . MÁI NHÀ MỚI. GIÁ $399,000

ST-LEONARD DUPLEX, SƯỞI ĐIỆN, NHÀ TOÀN BỘ SỬA MỚI.

MONTREAL BUNGALOW BASEMENT FINISHED. 2 BẾP, 5 PHÒNG NGỦ. PARKING ĐẬU 3 XE. THÀNH PHỐ ĐỊNH GIÁ $356000, CẦN BÁN GẤP $309000+THƯƠNG LƯỢNG

SEMI-COMMERCIAL DUPLEX, TRUNG TÂM THÀNH PHỐ GRANDY. GIÁ $258,000+ THƯƠNG LƯỢNG

BROSSARD CONDO RỘNG, 2 PHÒNG NGỦ, PARKING BÊN TRONG, CONDO FEE THAO. GIÁ $205,000

AHUNSTIC BIỆT THỰ SANG TRỌNG ĐỘC LẬP. KHU VỰC TỐT. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

SOLD TIỆM NAIL ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT, CẦN SANG LẠI. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

APARTMENT CPARTMENT CHO THUÊ

DOWNTOWN MONTREAL CONDO MỚI XÂY DUPLEX Ở CẢ 2 TẦNG, 3.5 BÊN CẠNH 2014, CĂN GÓC 3 PHÒNG NGỦ, CÓ BẾP, CHO THUÊ 725$ TỦ LẠNH MÁY GIẶT VÀ MÁY XẤY

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ. NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888


SOÁ 765 07/06/2019

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

cô, càng dừng lại lâu thì càng bị thui chột khả năng. "Việc dừng lại khiến bạn nhỏ bé và ngừng hoàn chỉnh tiềm năng bản thân. Điều đó có vẻ không ảnh hưởng ngay lập tức nhưng sẽ đến lúc cảm giác thoải mái trong công việc khiến bạn nhàm chán", Roth nói càng dừng lại lâu thì bạn càng cần nhiều năng lượng hơn để tiếp tục phát triển bản thân. Do đó, nên cân nhắc để đổi việc. Damian Birkel, Nhà sáng lập Professionals in Transition, đồng ý với Roth về việc dừng lại dẫn đến nhàm chán. Ông lưu ý rằng bạn có thể nghĩ việc dừng lại không bị chú ý đến nhưng sếp và các đồng nghiệp có thể nhận ra điều đó. Mất số tiền tiềm năng có thể nhận Theo Samantha Spica, Quản lý truyền thông của Fairygodboss, làm việc trong một công ty quá lâu là bất lợi cho tiền lương và giá trị của bạn. "Bạn khởi đầu với mức lương cơ bản và mức tăng hàng năm dựa trên tỷ lệ phần trăm của con số đó. Tuy nhiên, có giới hạn cho việc quản lý sẽ tăng lương cho bạn đến được mức nào", Spica giải thích. Bằng cách chuyển việc, bạn có thể yêu cầu mức lương khởi điểm cao hơn. Và Birkel cũng cho rằng bạn nên nhận được mức lương cao hơn hiện tại trong công việc mới. Lợi thế trong quá trình thay đổi là có thể đàm phán với vị thế mạnh. Nếu không đạt được mức lương mong muốn, bạn có thể từ chối và tiếp tục tìm kiếm trong khi vẫn giữ công việc hiện tại. Đổi việc khi khẩn cấp là đã muộn Chuyên gia nghề nghiệp Christian Eilers của Zety tin rằng, thời điểm tốt nhất để thay đổi công việc không phải là lúc cần thay đổi khẩn cấp. Thông thường, khi thấy áp lực phải tìm việc mới thì một người rất có khả năng sẽ chấp nhận những lời đề nghị tầm thường và hạ thấp yêu cầu để thoát khỏi việc cũ. "Nhiều ứng viên đang trong hoàn cảnh này. Họ ngừng thăng tiến trong công việc. Cuối cùng, họ nhận ra rất cần một công việc mới", Eilers nói. Thay vì chấp nhận vị trí kém hơn so với khả năng, Eilers gợi ý nên chuyển sang các vị trí có tính thử thách. Đây là khoản đầu tư cho tương lai. "Những người nhanh chóng học được các kỹ năng mới, tích lũy thêm kinh nghiệm từ nhiều nơi và trong các tình huống khác nhau dễ thích nghi với các ngành nghề trong tương lai hơn. Ổn định trong một thời gian dài mà không có thử thách và kích thích khiến bạn ngừng học hỏi và tiến bộ", Eilers nói thêm. Bẫy 'biết ơn với hiện tại' Thay vì 'không thỏa mãn với những gì đang có', nhiều người rơi vào bẫy 'biết ơn với hiện tại' thông qua suy nghĩ chống lại tham vọng đó. Nó khiến lòng ham muốn

21

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL

học hỏi giảm đi. Bạn tự nhủ bản thân phải biết vui với những gì hiện có và không cần nghĩ thêm nhiều nữa. "Dùng lòng biết ơn chống lại bản thân sẽ khiến bộ não bạn cho rằng tham vọng, khao khát phát triển và mong muốn đóng góp nhiều hơn là không chính đáng," chuyên gia Lisa Lewis chia sẻ. Thay vào đó, nên tìm hiểu loại nào trong 4 loại nhu cầu cốt lõi nơi làm việc không được đáp ứng, thông qua các câu hỏi. - Liệu các thế mạnh của tôi có hữu ích cho vị trí này? - Liệu nó có phù hợp với lĩnh vực tôi quan tâm? - Liệu văn hóa trong công ty có phù hợp với tính cách của tôi? - Liệu vị trí này có cho tôi cách sống tôi mong muốn? "Khi một trong bốn nhu cầu này không được đáp ứng, đó là thời điểm tốt để tìm công việc khác. Cảm giác sẽ cho bạn biết khi nào bản thân khao khát có thử thách và thay đổi lớn hơn. Đừng bỏ qua cảm giác đó", Lewis khuyến nghị.

KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

GIÔØ LAØM VIEÄC Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9 Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Bún Việt

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

1. 2. 3. 4.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún vịt

5. Bún mắm đồ biển (mới) 6. Bún ốc chả mực 7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) Tel.:

514.725.0007

Tiệm trên đường Saint Hubert đang đóng cửa vì lý do sửa chữa

Cơ hội để tỏa sáng trong sự nghiệp Có những chuyên gia nào đó mà bạn ngưỡng mộ và mong muốn được giống như họ một ngày nào đó? Ngày đó có thể không bao giờ đến nếu bạn cứ đình trệ trong cùng một công việc. Alissa Carpenter, Giám đốc công ty phát triển sự nghiệp và khả năng lãnh đạo Everything’s Not OK and That’s OK, tin rằng bạn nên bắt đầu cố gắng tìm ra những nhà lãnh đạo mà bạn ngưỡng mộ. "Việc có được thời gian gặp gỡ trực tiếp với người bạn ngưỡng mộ sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu cả hai cùng tham gia sự kiện truyền thông hoặc buổi họp mặt chính thức trong công ty. Thậm chí có thể bạn còn có cơ hội cho một cuộc họp vượt cấp hoặc buổi cà phê trò chuyện trực tiếp", Carpenter nói.

RESTAURANT

(514) 733-1110

5145 Jean-Talon Est (giữa Viau và Lacordaire) Montréal, QC. H1K 1K8

ĐẶC BIỆT — Bột chiên — Bò lá lốt — Canh chua — Cá kho tộ — Bún măng vịt — Bún bò Huế — Cơm tấm sườn bì chả — Bánh canh cua

Đã đến lúc làm những gì khiến bạn hạnh phúc Trong hơn 6 năm, huấn luyện viên về nghề nghiệp và mục đích sống Gracie Miller giúp mọi người đổi việc ngay cả khi họ không chắc đã sẵn sàng. Cô nhận thấy các khách hàng có phần thích công việc hiện tại nhưng lại cảm thấy thiếu điều gì đó. Họ thường nhận ra bản thân không sử dụng đến nhiều kỹ năng và không còn hứng thú với công việc nữa. Họ có ước ao được giúp nhiều người hơn và cảm thấy thỏa mãn hơn. Những người này thừa nhận muốn tìm được công việc vừa có thu nhập vừa nâng tầm được bản thân hơn. "Thật đáng mạo hiểm để có được hạnh phúc lâu dài," Miller nói. Do đó, thay vì chăm chú vào các công việc tương tư vị trí hiện tại, hãy nhìn ra các lĩnh vực bạn cảm thấy thật sự quan tâm. "Bạn sẽ cảm thấy vui hơn vì điều đó, và gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cũng sẽ vui hơn khi ở bên bạn", cô nói.

Mới Mới!

— Chả Cá Lã Vọng — Bún Chả Hà Nội — Chả Nem Cua Bể

Mở cửa 6/7 từ 10:30am - 9:30pm l Thứ 2 nghỉ

VIỆT NAM BÊN BỜ VỰC KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG? Việt Nam vừa ký với công ty khí ga Novatek của Nga để phát triển một dự án năng lượng tại Ninh Thuận, sử dụng khí ga hóa lỏng tự nhiên của Việt Nam

T

heo đó, dự án sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có và phát triển cơ sở hạ tầng mới, bao gồm xây dựng trạm khí ga hóa lỏng và các nhà máy nhiệt điện khí đốt mới ở Việt Nam. Chủ tịch Novatek, ông Leonid Mikhelson, lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Việt Nam tạo ra nhu cầu năng lượng bổ sung, điều này có thể

được đáp ứng một cách bền vững bằng cách phát triển các dự án sản xuất khí ga tích hợp, bài viết trên trang Oilprice. com cho hay. Tác giả bài viết, Tim Daiss, một nhà báo chuyên phân tích thị trường dầu khí tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, bình luận rằng sự hợp tác này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang ở trên bờ


22

SOÁ 765 07/06/2019

của khủng hoảng năng lượng. "Do tăng trưởng cả về kinh tế và dân số, Việt Nam có nhu cầu ngày càng lớn về năng lượng, và đang phải tìm các nguồn năng lượng thay thế để bù đắp lại thiếu hụt trong sản xuất khí đốt nội địa," ông Tim Daiss viết. "Ví dụ như Việt Nam phải chuyển sang năng lượng gió, năng lượng mặt trời, và khí ga hóa lỏng tự nhiên để đa dạng hóa các nguồn năng lượng... Vấn đề đối với Việt Nam không phải là họ không có trữ lượng khí đốt tự nhiên ngoài khơi dồi dào, mà do chúng nằm trong vùng biển mà Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền... Bắc Kinh đã cản trở các kế hoạch của Việt Nam hai lần trong vài năm qua bằng các đe dọa cả về kinh tế và quân sự nếu Việt Nam tiếp tục hai trong số các dự án sản xuất khí đốt gần như đã hoàn thiện." Hồi tháng 3/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã buộc phải dừng dự án khí đốt Cá Rồng Đỏ hợp tác với công ty năng lượng Repsol của Tây Ban Nha ở Biển Đông do áp lực từ Trung Quốc. Địa điểm đặt giàn khoan nằm trong Lô 07/03, nơi Việt Nam và các công ty con của Repsol trước đó từng ước tính là có trữ lượng 45 triệu thùng dầu và 172 tỷ feet khối khí gas. Lô 07/03 nằm ngay cạnh Lô 136/03, nơi mà Repsol bị chính phủ Việt Nam yêu cầu ngưng hoạt động khoan thăm dò hồi tháng 7/2017. 'Bên bờ khủng hoảng năng lượng'? "Nói là khủng hoảng thì chưa phải, mà là Việt Nam sẽ có các khó khăn [về năng lượng]," Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Thanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ xanh nói với Nguồn tin hôm 29/5. "Nói nguy cơ khủng hoảng năng lượng thì nước nào trên thế giới cũng có nguy cơ. Chỉ khi nào con người chủ động được các nguồn năng lượng từ tự nhiên thì mới cải thiện được. Vì các mỏ than, gas, dầu khí khai thác mãi rồi cũng cạn kiệt. Ngoài ra khai thác năng lượng từ các nguồn này gây ô nhiễm môi trường trầm trọng." Về các dự án khí đốt, ông Thanh cho

TIN VIỆT NAM

rằng 'lợi bất cập hại'. ""Tôi e rằng dùng khí hóa lỏng cũng gây ảnh hưởng môi trường vì nó là khí đốt, là một lý do làm trái đất nóng lên, gây ra các hiện tượng cực đoan như El Nino, La Nina. Các nhà máy khí đốt giống như một cái lò tỏa nhiệt, ngoài ra còn khói bụi. Tôi cho rằng Nga có tiềm năng khí đốt rất lớn nên có thể họ muốn tuyên truyền thôi." "Ngoài ra để làm các nhà máy khí đốt còn phải có đường ống dẫn, và như thế không an toàn cho con người. Trong khi điều kiện nước ta làm các bồn chứa, đường ống không tốt thì rất nguy hiểm." Hiện Việt Nam vẫn phải nhập khẩu điện từ các nước như Trung Quốc, Lào. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu than cho sản xuất điện và nhu cầu này sẽ ngày càng tăng, theo Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Việt Nam cũng bắt đầu phát triển một số dự án điện gió và điện mặt trời tại Bình Thuận, Ninh Thuận, tuy nhiên công suất không lớn. Mới đây, dự án điện mặt trời tại Đầm Trà Ổ, Bình Định vấp phải phản ứng dữ dội từ người dân địa phương do lo ngại nguy cơ ô nhiễm nước từ các tấm pin. 'Cần đa dạng các nguồn năng lượng'

Không có cha, mẹ vào tù ra tội, Derrick Ngo ở Mỹ hạ quyết tâm chỉ có con đường giáo dục mới giúp cậu chiến thắng số phận. errick Ngo ở Houston (Texas) được nhận vào Đại học Harvard, bên cạnh lời mời từ 3 trường đại học lớn khác. Trong một bài phát biểu gần đây, Derrick từng kể về cuộc đời mình: "Trời vừa tảng sáng và mùi hôi thối làm tôi thức giấc, phổi tôi rừng rực và mũi tôi muốn ngạt thở - một ngày đã trôi qua từ khi thành phố gặp bão. Nước mưa ngập vào căn phòng của tôi. Trên giường tôi bẩn thỉu, tôi sợ rằng mình sẽ bị bệnh. Bụng tôi réo lên... Đã là ngày thứ 4 liên tiếp tôi ăn hộp cá ngừ và bánh quy, mỗi lần một ít vì sợ hết. Hai năm qua đã không có ai ngồi cùng bàn ăn với tôi. Từ năm lớp 10 tôi đã giấu giáo viên và bạn bè chuyện tôi sống một mình. Khi quay lại phòng ngủ, tôi thấy một vết rò rỉ mới trên trần nhà. Trong chiếc hộp nhựa màu hồng là những bản khai, những tờ chứng minh giả, giấy tờ tòa án, thư tống giam... Tôi nghĩ, mẹ tôi sẽ tiếp tục trốn cảnh sát bao lâu nữa...". Derrick Ngo không biết gì về cha từ năm 2 tuổi. Mẹ cậu nghiện cờ bạc và thường xuyên vào tù, 6 anh em của Derrick nhiều lúc không đủ ăn. Cậu từng phải chuyển trường 12 lần từ mẫu giáo tới lớp 8. "Mẹ

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét "Nhưng do đầu tư cho năng lượng mặt trời đắt nên ít người dùng. Ví dụ để lắp một bình nóng lạnh ở thành phố thì cần bỏ ra 20 triệu cho tấm pin mặt trời loại nhỏ, nếu không, có thể phải đến 50 triệu." "Ngoài ra Việt Nam có bờ biển dài, có thể phát triển điện gió. Hiện mới chỉ một số nơi như Bình Thuận lắp đặt các cột thu gió."

"Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nên tận dụng phát triển thủy điện do có nhiều sông hồ, mùa mưa có lũ, phải tranh thủ khai thác. Nên phát triển ở tầm quốc gia. Tất nhiên làm thủy điện lớn sẽ tạo ra các lưu vực hồ, nó có thể có một diện tích lớn cây cối bị chết, nhưng bù lại cải tạo được khí hậu ở vùng đó, và nuôi được thủy sản."

Chàng trai đang phân vân giữa ngành triết học và kinh tế. Chắc chắn tương lai đã

rộng mở với chàng trai gốc Việt bằng con đường giáo dục.

Trong bối cảnh đó, ông Thanh cho rằng Việt Nam cần đa dạng hóa các nguồn năng lượng, đặc biệt cần tập trung vào các tiềm năng sẵn có như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, thủy điện. "Theo tôi, nếu Việt Nam phát triển được hệ thống điện mặt trời thì vấn đề thiếu năng lượng sẽ không lớn lắm. Nhưng vừa rồi có phát sinh một số vấn đề không hay, người dân sợ rằng sử dụng năng lượng mặt trời thì sẽ phát sinh ô nhiễm môi trường nước từ các tấm pin, họ lo pin chảy ra rồi có axit hoặc chất nọ chất kia thấm vào nước" ông Thanh nói. "Tôi cho rằng nhà nước nên có thái độ rõ ràng về năng lượng mặt trời. Năng lượng này rất tốt, lợi nhiều hơn hại. Các tỉnh phía nam lượng nắng trong ngày mạnh, thời gian nắng dài thì phát triển điện mặt trời tốt."

CHÀNG TRAI GỐC VIỆT VÔ GIA CƯ THÀNH SINH VIÊN HARVARD D

GARAGE

tôi mê đánh bài. Anh em tôi thường phải theo bà đến sòng bài và chúng tôi phải ngồi trong bãi đậu xe đợi mẹ đánh bài trở về", Derrick kể. Sinh ra với đầy rẫy chướng ngại vật nhưng Derrick nói chiến đấu chống lại nghịch cảnh đã có sẵn trong gene của cậu. Điều đó thể hiện ngay từ khi vào lớp 10. "Khi bạn dành mỗi cuối tuần thời thơ ấu chạy quanh sòng bạc, trong khi mẹ lấy mọi thứ đi đánh bạc, bạn học được rằng để sống sót phải tập trung. Vì vậy, khi vào cấp ba, tôi quyết định phải học một trường ổn định trong suốt 4 năm. Để làm điều đó, tôi phải sống một mình và không phụ thuộc vào lối sống nhất thời của mẹ. Cách duy nhất để đến một cuộc sống khác là đi qua giáo dục", Derrick nói. Vào cấp 3, chỉ sau một đêm, Derrick từ một học sinh điểm C lên điểm A và sau cùng trở thành thủ khoa của trường cấp ba. Mùa thu 2018, chàng trai nộp đơn vào trường đại học có tỷ lệ chọi bậc nhất thế giới. Và ngày 13/12/2018, Derrick nhận được email trúng tuyển, lúc chỉ có một mình trong căn phòng ổ chuột. Mùa thu này Derrick sẽ vào Harvard.


TIN VIỆT NAM

VACANCES PHÉNIX Réservez en ligne, c’est plus pratique! vacancesphoenix.com Consultez notre site pour plus de dates de départs.

450 466-5888 / 1 888 874-3649 Giờ mở cửa: thứ Hai đến thứ Sáu 10am - 6pm / thứ bảy và chủ nhật: 10am - 5pm m tours@vacancesphoenix.com Titulaire d’un permis du Québec: 703421 8200, boul. Taschereau, suite 1392, Brossard, QC J4X 2S6 Khởi hành từ 21/22/28/29 tháng 06

New York 3 Ngày en liberté 209.99

Tuyển dụng

129.99$

Người Phòng 4 người

* Nhân viên bán vé máy bay nhiều kinh nghiệm * Tư vấn du lịch

Plage de Virginie 6 Ngày

Nói tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh Nói tiếng Quảng Đông là càng tốt hơn

389.99

bắt đầu từ

máy

99$ Người Phòng 4 người

349.

109.99

Khởi hành chắc chắn

139.99

Bắt đầu từ

bay

59.

Bắt đầu từ

99$ Người

Phòng 4 người

69.99$

89.99

39.99

Người

Bắt đầu từ

159.99

99$

Người

Phòng 4 người

59.

79.99$

Phòng 4 người

Charlevoix & observation des balaines 2 Ngày

Phòng 4 người

99.99$

Phòng 4 người

Người

Phòng 4 người

Boston & Rhode Island 3 Ngày

Bắt đầu từ

139.

169.99$

Phòng 4 người

Khởi hành từ 22/29 tháng 06 20 tháng 07, 10/31 tháng 08 Bắt đầu từ

Bắt đầu từ

189.99

Bao gồm ăn sáng trong khách sạn Người

Provinces Maritimes 5 Ngày

Khởi hành từ 22/29 tháng 06

Bắt đầu từ

129.99

139.

Người

Phòng 4 người

Khởi hành từ 29 tháng 06 22 tháng 06(Khởi hành chắc chắn)

99$ Người 219.99

Est des Etats-Unis 5 Ngày

Khởi hành từ 21/22/28/29 tháng 06

Bắt đầu từ

Người

99$

Người

129.99$

Gaspé 3 Ngày

Khởi hành từ 29 tháng 06 22 tháng 06(Khởi hành chắc chắn)

189.99

Người

Phòng 4 người

Khởi hành từ 28 tháng 06 (Khởi hành chắc chắn) 29 tháng 06

Bắt đầu từ

Khởi hành từ 22/29 tháng 06

* Giá cho chuyến đi và về, bao gồm thuế và FICAV * Giá này hết hạn ngày 13 tháng 06 2019

Người

79.99$

Toronto & chutes de Niagara 3 Ngày

Khởi hành chắc chắn từ 08/22 tháng 06

Khởi hành từ 22/29 tháng 06 Khởi hành từ 08/26 tháng 06

99.99

9.99$

Ville de Québec 1 Ngày

Phòng 4 người

129.99

Bắt đầu từ

Bắt đầu từ

49.

Người

Phòng 4 người

Khởi hành từ 15/22/ 23/24/29/30 tháng 06

Toronto & chutes de Niagara 2 Ngày

CAD 890*+ CAD 850*+ CAD 850*+ CAD 850*+ CAD 830*+ CAD 790*+ CAD 870*+ CAD 900*+

69.99$

Bắt đầu từ

New York & Boston 3 Ngày

Khởi hành chắc chắn

Khởi hành từ 21/28 tháng 06 Khởi hành từ 14/22/29 tháng 06

Khởi hành tháng 09 2019

Bangkok Ho-Chi-Minh Hanoi Phnom Penh Manila Singapour Seoul Tokyo

1 đêm bên autocar và 2 đêm ở khách sạn Nhiều thời gian hơn, tự do hơn

Khởi hành từ 22/29 tháng 06

Bắt đầu từ

New York 3 Ngày visite guidée

Khởi hành từ 29 tháng 06, 06/13/20/27 tháng 07

career@vacancesphoenix.com

Khởi hành Đặc biệt 21/28 tháng 06 lúc 23h00

Bắt đầu từ

23

SOÁ 765 07/06/2019

99$ Người Phòng 4 người

Phildelphie & Washington D.C. 4 Ngày

299.99

199.99$

Người

Phòng 4 người

Chicago 5 Ngày

Những điểm hẹn: 100, rue Saint-Antoine O., Montréal QC H2Y 1J6 (trạm métro Place D'Armes, lối ra đường Saint-Urbain trước tiệm Starbucks) 8200 Boul. Taschereau Brossard QC J4X 2S6 (nhiều chỗ đậu xe miễn phí cho ngày và đêm) Vacances Phénix có quyền sửa đổi các khách sạn trong cùng loại mà không cần báo trước. Lỗi kiểu chữ, minh hoạ và giá là có thể.Chúng tôi có quyền sửa các lỗi đó. Giá đặc biệt này có giá trị đến 10 tháng 06 / 2019 Giá bao gồm tất cả các loại thuế, phòng 4 người, khách sạn 3 sao ( trừ 1 ngày), phục vụ hướng dẫn

Giảm

10% cho tất

cả Product Nail trong tháng 5-6

GINA BEAUTÉ 514.725.7878

Giảm

10% cho tất

cả Product Nail trong tháng 5-6

7930 St-Michel, H1Z-3E1 ( bên cạnh Phở Ngon ) / website: www.ginabeaute.ca

Hướng dẫn tận tình Technic làm Nail. Và cách sử dụng đúng sản phẩm, không sợ mua nhầm hàng dỏm, hàng giả. Maxx Crystal Gel

20% OFF

Màu đẹp dễ sơn ko chảy và nứt Top và base bóng chắc giữ bền lâu

IBD. 2 OZ

CLEAN AND EASY

Mua 1 ghế pedicure hiệu gulfstream sẽ được tặng 30 chai gel màu Maxx và 10 base và top gel !

WAX STRIP LOOY 100Y

+ All prices change without notice


24

TIN VIỆT NAM

SOÁ 765 07/06/2019

30 NĂM SỰ KIỆN THIÊN AN MÔN: TRUNG QUỐC VẪN NỖ LỰC XÓA BỎ KÝ ỨC Không có một chương trình tưởng nhớ chính thức nào về sự kiện năm 1989 ở Bắc Kinh. Nhưng tuyên bố đó, mặc dù chính xác, nhưng quá trung dung.

T

hực tế, những gì xảy ra ở Quảng trường Thiên An Môn được đánh dấu mỗi năm bởi một hành động lớn, mang tính quốc gia có thể được gọi là "sự quên lãng". Vài tuần trước ngày 4 tháng Sáu, cỗ máy kiểm duyệt lớn nhất thế giới rơi vào tình trạng quá tải khi một mạng lưới thuật toán tự động khổng lồ cùng hàng chục ngàn người 'kiểm duyệt' phải tìm mọi cách xóa sạch mọi tài liệu tham khảo trên internet. Những người được cho là quá khiêu khích trong nỗ lực trốn tránh các biện pháp kiểm soát có thể bị bỏ tù với những bản án lên đến ba năm rưỡi. Và đó là bản án dành cho một nhóm gần đây đã tìm cách kỷ niệm ngày này bằng cách dùng cụm từ "Tiananmen Massacre" làm nhãn hiệu cho sản phẩm. Chỉ việc đăng lại những hình ảnh trên Twitter, mạng xã hội bị cấm thậm chí không thể truy cập được đối với hầu hết người dùng internet Trung Quốc, cũng có thể khiến anh bị giam giữ. Vài tháng trước, tôi đã tự mắt chứng kiến mức độ chính quyền sẽ thực hiện để đảm bảo rằng công dân Trung Quốc không có bất kỳ cuộc thảo luận công khai hoặc hành động tưởng niệm nào. Vào ngày Tết Thanh minh, thời điểm mọi người đến thăm mộ người thân của họ, Nguồn tin đã sắp xếp để gặp một người phụ nữ có con trai bị bắn vào đầu ở phía Bắc Quảng trường Thiên An Môn, ngay sau khi những đội quân đầu tiên tiến vào trong thành phố. Như mọi năm, bà Trương Tiên Linh (Zhang Xianling), 81 tuổi, đang lên kế hoạch đưa hoa đến nghĩa trang nhỏ, yên bình, nơi tro cốt của Vương Nam (Wang Nan), 19 tuổi, được chôn cất, gần Di Hòa Viên, Bắc Kinh. Nhưng chúng tôi thấy nghĩa trang đã bị quây kín bởi các nhân viên bảo vệ theo dõi bia mộ của Wang Nan. Chúng tôi đã bị tra hỏi bởi các cảnh sát mặc sắc phục và thậm chí còn kiểm tra hộ chiếu và thẻ báo chí, và lấy thông tin của chúng tôi. Và sau đó cảnh sát hộ tống bà Trương đến ngôi mộ con trai và được hộ tống khỏi nghĩa trang để tránh xa các nhà báo. Kho dữ liệu của Nguồn tin lưu trữ hàng loạt sự kiện, trong đó cái chết của Vương Nam đóng một phần rất nhỏ. Các đoạn phim với mỗi khung hình là một minh chứng cho sự dũng cảm của những người quay nó, cho thấy những người lính tiến tới với vũ khí giữ ngang tầm bóng đổ trên những chiếc xe tăng. Những thước phim quay lại khoảnh

khắc những người biểu tình hoảng sợ leo lên những xe đạp hoặc bỏ chạy trong lúc đem theo những thi thể đầy máu, đầy vết đạn vào bệnh viện. Nhưng với tôi, khoảng khắc này đặc biệt ấn tượng. 'Họ cầu xin anh ta đừng bắn' Trong ánh sáng ban ngày, tiếng súng nổ lẻ tẻ vẫn có thể được nghe thấy trên khắp thành phố và một du khách người Anh rõ ràng đang bị sốc. Margaret Holt đã vô tình bị cuốn vào một trong những khoảnh khắc quyết định của thế kỷ trước. "Người lính này, anh ta bắn một cách bừa bãi vào đám đông và ba cô gái trẻ đã quỳ xuống trước mặt anh ta và cầu xin anh ta ngừng bắn," cô nói lặng lẽ, chắp hai tay theo kiểu cầu nguyện. "Và anh ta đã giết họ." "Một ông già giơ tay lên vì muốn qua đường, và anh ta cũng bắn ông ấy." Holt lúc đó khoảng cuối 50 hoặc đầu 60 và đang học vẽ trong một tòa nhà chỉ cách Quảng trường Thiên An Môn vài trăm thước, bà Holt chỉ ra ngoài cửa sổ khi bà mô tả những gì đã xảy ra với người lính. "Băng đạn trên súng của anh ta hết nên khi anh ta cố thêm đạn thì đám đông lao vào và treo cổ anh ta trên một cái cây." Toàn bộ lời mô tả diễn ra trong vòng 24 giây. Nhưng chính sự ngắn gọn của nó đã nhấn mạnh sự tàn bạo của lực lượng được sử dụng để xóa bỏ một cuộc biểu tình ôn hòa, và sự phẫn nộ của đám đông bên kia đầu đạn. Nó cũng cho thấy tại sao, ngay cả ngày nay, chính quyền Trung Quốc vẫn cố gắng hết sức để chôn vùi tất cả các cuộc thảo luận về những gì đã diễn ra. Làn gió đổi thay Các cuộc biểu tình làm rung chuyển Bắc Kinh và hàng chục thành phố khác của Trung Quốc vào mùa Xuân và mùa Hè năm 1989 đã được châm ngòi - như thường lệ - bởi một sự kiện hoàn toàn bình thường: cái chết vào tháng Tư của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản trước đây, Hồ Diệu Bang, một nhà lãnh đạo ủng hộ tự do kinh tế và tự do chính trị. Sự đau buồn, thương tiếc kéo dài, chủ yếu từ các sinh viên, đã nhanh chóng biến thành các cuộc biểu tình trên đường phố quy mô lớn với lời kêu gọi danh tiếng của ông được khôi phục và để di sản của ông được vinh danh với những cải cách trên diện rộng: một nền báo chí tự do, tự do

hội họp và chấm dứt tình trạng quan chức tham nhũng. Tại Bắc Kinh, khoảng một triệu người đổ về Quảng trường Thiên An Môn, chiếm giữ không gian công cộng rộng lớn tại trung tâm chính trị của thủ đô với cờ, biểu ngữ và lều. Trong lúc đó, những làn gió đổi thay đã thổi qua từ Đông Âu, thêm vào đó là chuyến thăm của nhà lãnh đạo Liên Xô Michael Gorbachev đến Bắc Kinh vào giữa tháng Năm để tham gia hội nghị thượng đỉnh Xô-Trung lần đầu tiên trong 30 năm. Đối với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, cũng như với những người biểu tình, đất nước lớn nhất Đông Á dường như ở bờ vực của một thời khắc lịch sử, và nội bộ Đảng Cộng sản đã chia rẽ về giải pháp đối phó. Và cuối cùng, phe cứng rắn đã giành chiến thắng. Đêm khuya ngày 3 tháng 6 và đến sáng ngày hôm sau, một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn đã được phát động trên quảng trường, với hàng loạt chiếc xe tăng và binh lính tiến vào với đạn thật. Tại các giao lộ dọc theo tuyến đường đến Thiên An Môn, những người từ chối di chuyển đã bị bắn một loạt đạn. Một số người như lời kể của vị khác du lịch trên đã chiến đấu lại bằng tay không, và một số xe bọc thép được cho là đã bị bốc cháy bởi những quả bom cocktail Molotov người biểu tình tự chế. Ngày nay, sự kiểm duyệt và những bí mật khiến người ta chưa thể xác định chính xác bao nhiêu người đã chết trong đêm đó. Không có một con số chính thức đầy đủ về những người đã chết và bị thương nào được công khai. Theo những phóng viên nước ngoài có mặt ở đó, đến thăm các bệnh viện trong thành phố và hầu hết đều ước chừng số người thiệt mạng là từ hàng trăm đến 2000-3000 người. Ít nhất một nguồn tin ngoại giao, được đưa ra trong thời điểm vụ việc đang sôi sục, đề nghị một con số lớn hơn. Điều không thể tranh cãi là đó là khoảnh khắc lực lượng quốc phòng quốc gia lại đóng vai một đội quân xâm lược, tấn công chính người dân của họ trong chính thủ đô của họ. Đó là một bước ngoặt tiếp tục định hình Trung Quốc ngày hôm nay. 'Người chặn xe tăng' Có lẽ không có gì có thể minh họa cho sự hiệu quả của 30 năm kiểm duyệt của Trung Quốc hơn hình ảnh 'Người đàn ông chặn xe tăng', hay còn gọi là là 'Tank Man'. Vào ngày 5 tháng 6, một ngày sau khi giải phóng mặt bằng quảng trường, một hàng xe tăng đã được trông thấy rời khỏi Quảng trường Thiên An Môn dọc theo Đại lộ Trường An, nơi hầu hết các vụ giết người đã diễn ra. Video ghi lại cảnh một người biểu tình đơn độc đặt mình trước chiếc xe tăng bọc chì và sau đó cứ đi qua đi lại chặn đầu chiếc xe mỗi khi nó cố gắng lách khỏi anh ta. Người đàn ông, mặc áo sơ mi trắng và quần đen và cầm hai chiếc túi, trèo lên chiếc xe tăng và cố gắng khuyên can với phi hành đoàn qua nắp xe. Đối với thế giới bên ngoài, hình ảnh mang đầy tính biểu tượng này là một đối chiếu giữa sự đàn áp độc đoán với một tinh thần bất chấp không thể chối cãi. Nó biểu trưng cho tất cả những gì đã xảy ra trong và xung quanh Quảng trường Thiên An Môn. Cũng cần phải chỉ ra rằng người chỉ huy xe tăng, không hề hay biết hàng chục ống kính quốc tế đang chĩa vào anh ta, có vẻ đã nhượng bộ. 'Người đàn ông chặn xe tăng' đã không bị bắn hay bị cán qua nhưng số phận của anh ta vẫn là một bí ẩn cho đến ngày nay. Ở Trung Quốc, hình ảnh kinh điển này đã bị xóa sạch khỏi ý thức của công chúng. Tội ác bất nhân

Ngày nay, Quảng trường Thiên An Môn hầu như không đổi thay so với những hình ảnh video năm 1989. Bức chân dung của Chủ tịch Mao Trạch Đông vẫn được treo ở vị trí trang trọng nhất, với vẻ mặt nguyên sơ, hơi mỉm cười. Nụ cười đó đã từng bị ba người biểu tình ném đầy trứng và sơn trước khi họ bị bỏ tù 20 năm. Nhưng bên ngoài quảng trường đó, Trung Quốc đã thay đổi chóng mặt trong ba thập kỷ qua. Khi nó ngày càng trở nên giàu có và mạnh mẽ hơn, sự thành công đó dường như là sự phản bác của Bắc Kinh đối với những trang báo quốc tế - bao gồm cả bài viết này, vốn cứ mãi khẳng định rằng một chương đen tối, bị chôn vùi trong quá khứ đó vẫn còn quan trọng. Bao Đồng là một cựu quan chức cao cấp, người ngồi bên lề những bàn thảo luận cấp cao về những biến động chính trị năm 1989. Ông bây giờ là một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất của Trung Quốc, đã thụ án 7 năm, tất cả đều bị biệt giam, do ủng hộ những người biểu tình Thiên An Môn. Image captionBao Đồng nói rằng Trung Quốc nên cho phép mọi người thảo luận về những gì đã xảy ra vào năm 1989 "Điều làm tôi lo lắng", ông nói, "là trong 30 năm qua, tất cả các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã sẵn sàng đứng bên cạnh tội ác vô nhân đạo ngày 4 tháng Sáu." "Họ coi đó là một bài học quý giá, như một trò ảo thuật đằng sau sự trỗi dậy của quốc gia. Họ coi đó là lợi ích." "CPC nên cho phép mọi người thảo luận - nạn nhân, nhân chứng, người nước ngoài, nhà báo đã ở đó. Họ nên cho phép mọi người nói những gì họ biết và tìm ra sự thật." Ông chắc chắn rằng nếu những yêu cầu của người biểu tình đã được lắng nghe từ những năm trước, thì tương lai của Trung Quốc sẽ không chỉ là một sự thịnh vượng, mà còn là một sự cân bằng và công bằng hơn. "Tôi thấy một Trung Quốc không có Vạn Lý Tường Lửa, không có tầng lớp đặc quyền. Thật không may, sẽ có ít tỷ phú hơn nhưng ít nhất là những người lao động nhập cư nghèo có thể được sống tự do mà không phải bị đuổi ra khỏi các thành phố lớn. Và một Trung Quốc không cần phải đánh cắp công nghệ nước ngoài." Quyền lực bằng mọi giá Điều trớ trêu trong các cuộc biểu tình ở Thiên An Môn là bất chấp niềm tin hy vọng của nhiều người rằng sự thay đổi thực sự đã đến, thì thay vào đó họ có thể đã đẩy cơ hội cải cách chính trị ở Trung Quốc lùi lại một thế hệ, thậm chí hơn. Một số ít sinh viên đã công khai kêu gọi cách mạng, họ rất có thể sẽ là những nhà lãnh đạo tồi và bị chia rẽ bởi bởi chủ nghĩa bè phái, mâu thuẫn và khuynh hướng độc đoán của chính họ (như các tài liệu cũ cho thấy). Nhưng những người cứng rắn trong nội bộ Đảng Cộng sản đã cho rằng, ngay cả những yêu cầu hạn chế nhất về một nhà nước pháp quyền và những quyền tự do dân chủ sẽ chấm dứt sự độc quyền quyền lực của họ. Nếu các cuộc biểu tình này không bao giờ xảy ra, nếu các nhà cải cách cao cấp không bị thanh trừng hay bỏ tù, liệu Trung Quốc có theo con đường của các quốc gia châu Á khác, như Đài Loan và Hàn Quốc, dần dần từ bỏ chế độ độc đoán? Ở Trung Quốc, một sự tưởng nhớ là không thể: Một thế hệ cũ không được phép nhớ, một thế hệ mới thậm chí không được phép biết. Thay vào đó, quyết định đã được đưa ra khi đó là một quyết định vẫn còn giữ cho đến hôm nay. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ giữ quyền lực bằng mọi giá, và không một phong trào nào được phép đe dọa điều này. Ba mươi năm trôi qua, nỗ lực "xóa ký ức" vẫn tiếp diễn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

SOÁ 765 07/06/2019

25

TRUNG TÂM HÀM GIẢ

VĂN HÓA& XÃ HỘI

CON TRAI BECKHAM BỎ HỌC, KÉM TÀI VÀ CHÌM ĐẮM TRONG YÊU ĐƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa

Nổi tiếng từ khi lọt lòng, Brooklyn Beckham khiến nhiều người thất vọng vì quá trình trưởng thành luôn gắn liền với tiếng xấu, tài năng kém cỏi, chỉ biết yêu đương và gây rối.

7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel. dở và bất tài

G

iống như Kendall Jenner, Lily Rose Depp, Gigi Hadid hay Patrick Schwarzenegger, Brooklyn Beckham nằm trong danh sách những cậu ấm, cô chiêu có gia thế của showbiz. Thậm chí, nhiều người còn ví von cậu quý tử nhà Beckham là "sinh ra đã ở vạch đích" khi có gia sản đồ sộ, bố mẹ nổi tiếng và mạng lưới quan hệ xã hội rộng lớn. Brooklyn Beckham sinh ra đã nổi tiếng, không ai có thể phủ nhận điều này. Nhưng tới nay, khi tìm kiếm trên mạng Internet,

công chúng chỉ tìm được những tin tức liên quan đến đời tư rối rắm của chàng trai 20 tuổi thay vì những thành tựu nghệ thuật hoặc thể thao như nhiều người kỳ vọng. Lướt tìm trên các trang mạng xã hội, không khó tìm thấy những bình luận mỉa mai rằng tài năng duy nhất trong cuộc đời Brooklyn Beckham chính là sinh ra trong gia đình nổi tiếng. Không biết đá bóng, học hành dang

Là con trai của cầu thủ nổi tiếng bậc nhất nước Anh, Brooklyn Beckham từng được gia đình mặc định sẽ nối nghiệp thể thao của bố. Chàng trai sinh năm 1999 làm quen sân cỏ từ nhỏ và được nhiều đơn vị để mắt. Ở tuổi 15, Brooklyn Beckham từ chối lời mời của Chelsea và Manchester United để ký hợp đồng với Arsenal. Cậu được giao đảm nhận vị trí hậu vệ. Nhưng không lâu sau đó, con trai Beckham bị loại khỏi câu lạc bộ danh tiếng vì chưa thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng khi cậu không thừa kế được tài năng thể thao của bố. Cậu cả nhà Beckham không dành quá nhiều thời gian buồn phiền vì bị loại khỏi câu lạc bộ bóng đá danh tiếng. Ngược lại, Brooklyn quyết định chuyển hướng làm nghệ thuật.

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

David và Victoria Beckham được biết tới là bậc phụ huynh sẵn lòng hỗ trợ và giúp mọi giấc mơ của con trở thành sự thật. Vì vậy, từ năm 2014, Brooklyn thường theo mẹ tới dự các sự kiện thời trang để mở rộng quan hệ, đồng thời tìm kiếm cơ hội gia nhập làng mẫu. Không thể phủ nhận, Brooklyn Beckham thừa hưởng nhiều đường nét của cha mẹ nhưng không thực sự có ưu thế về ngoại hình, nhất là chiều cao. Dù vậy cậu vẫn được nhận vào công ty đào tạo người mẫu danh tiếng và liên tiếp xuất hiện trên trang bìa các tạp chí lớn như Man About Town, New York Times Style, Reserved... Chưa tạo được dấu ấn cụ thể ở mảng người mẫu, Brooklyn Beckham tuyên bố muốn trở thành nhiếp ảnh gia. Quý tử của Beckham chia sẻ niềm đam mê cầm máy được nuôi dưỡng từ khi bố mua tặng chiếc máy ảnh đầu tiên. Trong khi đó, mẹ là người đưa cậu tới các sự kiện, buổi trình

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 06 tháng sáu đến trưa 30 tháng sáu 2019

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78

New York 4 ngày guided 119

Beautiful Mont-Tremblant 1 ngày 29

New York 3 ngày independent 118

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Granby Zoo & Berry Picking 1 ngày 24 Parc Omega & Premium Outlets Shopping 1 ngày 24

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56 Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

ngày

Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người

89

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người

Native Indian Kahnawake 23 Pow Wow 1 ngày Ottawa 1 ngày

19

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn.

Grand72 Iles de orleans(Charlevoix Charlevoix & Xem Cá Voi 2), ngày Canyon & Xem Cá Voi 2 ngày Washington DC, Philadelphia 129 & New York 4 ngày

18

Washington DC & Philadelphia 4 ngày 129 Chicago 5 ngày 279 GIÁ ĐẶC BIỆT

Maritime & Quebec 5 ngày

189

Maritime & Gaspe 6 ngày

249

Giá cả có giá trị đến 30 tháng sáu 2019. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com


26

SOÁ 765 07/06/2019

diễn thời trang để luyện tập tay nghề. Niềm đam mê nhiếp ảnh của Brooklyn Beckham trở thành đề tài tranh cãi khi cậu được giao phụ trách mảng hình ảnh của chiến dịch quảng bá dòng nước hoa mới của Burberry. Quyết định mang tính "nâng đỡ" cá nhân của hãng đã nhận được cơn mưa chỉ trích của giới nhiếp ảnh. The Guardian đăng nhiều bình luận gay gắt nhắm tới Brooklyn Beckham. Thậm chí trang này còn trích lời tay máy 49 tuổi Chris Floyed cho rằng cậu chỉ biết "dựa hơi" bố mẹ. Không chỉ giới nhiếp ảnh, công chúng cũng đồng tình với quan điểm: danh hiệu "con cả nhà Beckham" là lý do duy nhất khiến một người tài năng kém cỏi như Brooklyn vẫn nhận được những cơ hội nghề nghiệp quý giá trên. Brooklyn nói riêng và gia đình Beckham nói chung không hề nao núng trước làn sóng chỉ trích của công chúng. Cặp vợ chồng quyền lực nước Anh tiếp tục hỗ trợ con trai ra mắt cuốn sách ảnh What I See với lời giới thiệu "những lựa chọn đẹp mắt nhất giữa hàng nghìn bức hình đã chụp". "Cuốn sách ảnh của Brooklyn Beckham chứa những bức ảnh khủng khiếp và phần miêu tả tệ hại hơn cả ảnh" là tiêu đề bài báo chế nhạo sản phẩm đầu tay của cậu cả nhà Becks. Ba tháng sau khi xuất bản What I See, chàng trai sinh năm 1999 lên đường sang New York để ghi tên vào ngành nhiếp ảnh của trường Parsons School of Design. Sự nghiệp học hành của cậu chỉ kéo dài được một năm, sau đó chấm dứt vĩnh viễn khi Brooklyn quyết định quay lại Anh sống cùng gia đình. Trải qua hơn chục mối tình ở tuổi 20 Sinh ngày 4/3/1999, cậu cả nhà Beckham chỉ vừa tròn 20 tuổi đầu năm nay. Vừa chạm ngưỡng trưởng thành chưa lâu,

VĂN HÓA & XÃ HỘI

Brooklyn Beckham đã kịp "dắt túi" hơn chục mối tình với những cô đào xinh đẹp, nóng bỏng. Người yêu nổi tiếng nhất của Brooklyn là Chloe Grace Moretz. Hai người từng được khen ngợi là mối tình tuổi teen đáng ngưỡng mộ của Hollywood. Ngay cả Victoria Beckham cũng tỏ ra yêu mến và ủng hộ con trai hẹn hò với nữ diễn viên xinh đẹp của Kick-Ass. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Beckham và Moretz không được êm đềm, thuận lợi. Cặp đôi trẻ nhiều lần chia tay rồi lại tái hợp vì những lý do khác nhau, trong đó có thói trăng hoa của con trai Beckham. Tháng 4/2018, làn sóng chỉ trích Brooklyn Beckham trăng hoa, bội bạc bùng lên khi hình ảnh cậu hôn môi người mẫu Lexi Wood được đăng tải. Thời điểm này, Chloe Grace Moretz cũng nhiều lần tỏ thái độ giận dữ trên trang cá nhân, thậm chí bấm thích bức hình ngón tay thối có đính kèm tên bạn trai. Động thái của hai bên như lời tuyên bố chấm dứt mối tình "gà bông" nổi tiếng một thời. Chia tay Moretz, cậu cả nhà Beckham cũng chỉ hẹn hò Lexi Wood trong thời gian ngắn. Tới tháng 5/2018, cánh săn ảnh bắt gặp cậu và nhạc sĩ sinh năm 1989 Lexy Panterra khóa môi tình tứ trong hộp đêm. Một tháng sau đó, nhạc sĩ Panterra công khai chuyện tình cảm với chàng trai nhà Beckham bằng cách đăng ảnh của hai người lên trang cá nhân. Nhưng người tình lớn tuổi cũng không giữ chân chàng trai đào hoa được quá 2 tháng. Sau Lexy Panterra, Brooklyn Beckham thay bạn gái liên tục. Mỗi lần xuất hiện trên mặt báo, tên cậu lại đính kèm một mỹ nhân nóng bỏng mới. Người mẫu Meredith Mickelson, Alex Lee Aillon, diễn viên trẻ Abi Manzoni đều được truyền thông gọi bằng biệt danh "bạn gái của Brooklyn Beckham".

Trong số những mối tình chóng vánh của Brooklyn Beckham, đáng chú ý nhất là giọng ca sinh năm 1990 - Rita Ora. Năm 2017, tờ The Sun đưa tin hai người bí mật nhắn tin tán tỉnh nhau và cố gắng giữ mối quan hệ trong vòng bí mật. Vợ chồng David Beckham đã nhanh chóng phát hiện và tỏ rõ thái độ không hài lòng với Rita Ora. Nguồn tin của The Sun tiết lộ cặp sao ra lệnh cấm gặp mặt và thậm chí chuyển con trai tới sống tại New York để tránh xa nữ ca sĩ Let You Love Me. Gần đây nhất, Brooklyn Beckham công khai cặp kè cùng người mẫu kém tên tuổi Hana Cross. Hai người đã bên nhau từ tháng 10/2018 và Cross đã ra mắt gia đình Beckham. Nhưng một lần nữa cha mẹ của Brook-

lyn phải phiền lòng vì đời sống cá nhân của con trai. Anh chàng thường xuyên bị bắt gặp gây gổ và lớn tiếng với bạn gái mới. Gần nhất, khi dự LHP Cannes tại Pháp, bảo vệ buộc phải tách hai người ra khi cuộc cãi vã của Beckham và Cross đã tiến tới giai đoạn la hét, gào khóc. Truyền thông nước Anh tiết lộ David và Victoria Beckham thực sự xấu hổ vì sự cố gây gổ của con trai. Hai người cho rằng chuyện tình cảm giữa con trai và người mẫu Hana Cross là "mối quan hệ độc hại". Không ít ý kiến chê cười Brooklyn Beckham đã tròn 20 tuổi nhưng vẫn khiến cha mẹ lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống. Nhiều người khác lại tin rằng cậu cả nhà Beckham không sớm thì muộn sẽ tiếp tục gây rối với lối sống chìm đắm trong yêu đương của mình.

HƯỚNG DẪN KINH DOANH QUỐC TẾ VÀ ĐẦU TƯ TẠI MONTRÉAL NĂM 2019 Xây dựng một nền tảng kinh doanh. Tạo một mạng lưới hiệu quả, nắm bắt các cơ hội toàn cầu * Phân tích sâu và thảo luận về các dự án đầu tư có chất lượng cao nhất! * Một loạt bất động sản định giá khuyến mãi đặc biệt!

* Hiện diện tại Diễn đàn của các Chuyên gia được công nhận từ các thành phần kinh tế! * Tổ chức Giáo dục cấp cao, các nơi ghi tên có sẵn!

将蒙特利尔商机推向全球 M.DAVID HEURTEL Counsel, FASKEN Former Minister of Immigration, Diversity and Inclusiveness

M.PHILIPPE ROY Maire, Ville de Mont-Royal, Avocat

M.ROBERT BEAUDRY M. GUY SAINT-JACQUES City councillor, St-Jacques Consultant and Administrator district, Ville-Marie, City of Former Ambassador of Montreal Canada to China

M.AREF SALEM

Mme.MARWAH RIZQY M.DENIS ANDLAUER

City Councellor of Member of national assembly Director of Operations of Norman-McLaren district for Saint-Laurent CDPQ Infra in arroundissement of St-Laurent

商业投资

HÔTEL LE WESTIN MONTRÉAL, 11ÈME ÉTAGE , SALLE DE BAL MONTRÉAL

本次博览会详细信息请登录网站:www.mibiexpo.com

M.EASY WANG

Vice-President, CCSME Co-founder and VP Development, CACAO 70

房地产

Để biết thêm thông tin về thuyết trình hoặc các diễn giả, vui lòng truy cập trong site: www.miniexpo.com Mua vé tại hai nơi bán: - Trên trang web của chúng tôi - Tại cửa vào nghe thuyết trình

购票方式:1.网站购票;2.可于展会当天现场购票。如您有任何问题请致电: (514) 295- 7581 Organisateur

Co-organisateur

教育

Orgarnismes d'appui

Me.SELENA LU

President, Junior Chamber of Commerce of Montreal

移民

M.ÉRIC PRUD’HOMME Executive director of Desjardins Business – West of Montreal

旅游

Với giá cạnh tranh nhất 2 ngày


SOÁ 765 07/06/2019

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

SON HEUNG-MIN - CHÀNG TRAI CÔ ĐƠN LÀM RẠNG DANH CHÂU Á Chàng trai 17 tuổi Son Heung-min giương ánh mắt long lanh lên màn hình tivi ngắm nhìn đàn anh Park Ji Sung sải bước chạy trên thảm cỏ Olimpico và mơ ước…

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

Sung

N

ăm 2009, Park Ji Sung trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết Champions League. Với bóng đá châu Á, Park là niềm cảm hứng. Nhưng với Son Heungmin, Park còn là giấc mơ. Khi Park Ji Sung có mặt trong thành phần Man United nghênh chiến Barcelona trên sân Olimpico, Son mới 17 tuổi. Anh chỉ vừa rời đội bóng quê nhà FC

27

Seoul để chuyển đến Hamburg tập trong đội trẻ. Với một cầu thủ mà sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp còn chưa bắt đầu thì vinh dự mà Park Ji Sung trải qua với Son giống như phóng ánh mắt nhìn về phía đường chân trời: Chỉ thấy nó rất đẹp, nhưng không biết bao giờ mới đi tới đích. 10 năm chạm tới giấc mơ Park Ji

“Buổi sáng đầu tiên sau khi xem trận đấu của Park Ji Sung, tôi thức dậy vào 4 giờ sáng. Có gì đó thôi thúc tôi phải bắt đầu hành động thay vì chỉ mơ ước”, Son kể lại với phóng viên David Hytner của The Guardian. Có thể nói, hành trình trở thành một cầu thủ lớn của Son Heungmin bắt đầu từ thời khắc trận chung kết Champions League 2009 diễn ra. Giống như số phận đã an bài, tròn 10 năm sau, Son chơi trận chung kết Champions League của chính mình. Anh đã đi một hành trình rất dài, rất gian nan để trở thành một cầu thủ thậm chí còn vĩ đại hơn cả Park Ji Sung năm xưa. Sau khi Tottenham vượt qua Ajax, tờ Daily Mail từng cho công bố một video tư liệu về một ngày bình thường của Son. Anh thức dậy, uống một ly nước, tự làm bữa sáng, xách giày đi tập, về nhà, ăn bữa tối, tự thư giãn rồi đi ngủ. Một cuộc sống mà so với thế giới xa hoa, lộng lẫy của giới cầu thủ thì quá đỗi nhàm chán và đặc biệt là thiếu đi một bóng hồng. Ai cũng nói rằng Son điển trai, nổi tiếng, quá dễ để tìm cho mình một nửa xinh đẹp đầu gối tay ấp mỗi ngày. Nhưng Son khẳng định, anh sẽ không kết hôn, thậm chí không yêu cho đến khi… từ giã sự nghiệp bóng đá. Cầu thủ người Hàn Quốc rất thành thật tâm sự rằng, anh

(514) 728-4629

không muốn phí một giây nào trong cuộc đời cầu thủ của mình. “Nếu lấy vợ, tôi dĩ nhiên sẽ đặt gia đình lên làm ưu tiên số 1. Bóng đá chỉ còn là số 2 và tôi không muốn niềm đam mê này chỉ là số 2 trong thời gian tôi còn thi đấu chuyên nghiệp”, Son tâm sự thêm. Khoa học đã chứng minh, thể chất của những cầu thủ châu Á thấp hơn các đồng nghiệp châu Âu. Hình dung một cách nôm na thì nếu Harry Kane chỉ cần chạy 5 bước để vượt qua hậu vệ của đối phương thì Son cần gấp đôi số lần guồng chân để làm điều tương tự. Chàng Super Sonic gây sốc thế giới Tất cả các cầu thủ châu Á đều ý thức được điều đó. Họ đều ý thức được bản thân phải tập luyện gấp đôi, gấp ba lần người bình thường để san lấp khoảng cách đó. Vậy nên để san bằng và thậm chí còn sở hữu sức mạnh vượt qua những đồng nghiệp châu Âu như Son Heungmin, cường độ tập luyện của anh là không thể tưởng tượng nổi. Son được báo chí Anh gọi là Super Sonic - nhanh tựa ánh sáng - sau khi có pha tăng tốc đạt tới vận tốc… 34,3 km/h. Càng bất ngờ khi biết, tốc độ của Son đang là khủng khiếp nhất Tottenham. Đến cả chuyên gia Lucas Moura cũng chỉ tăng tốc cao nhất là 33,5 km/h.

Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:30 - Thứ Bảy: 11:00-16:00 - Chủ Nhật: Đóng Cửa

Tel: 514-419-5588

Visa VietNam $99.00*+

Mùa Xuân

Hà Nội: $874.00*+ Honolulu: $553.00*+ Hồ Chí Minh: $878.00*+ Paris: $661.00*+

Mùa Hè

Hà Nội: $1761.00*+ Hồ Chí Minh: $1611.00*+ Honolulu: $758.00*+ Paris: $1151.00*+

**Giá cho 1 người, bao gồm thuế, theo ngày khởi hành

7 ngày (Bao gồm tất cả)

$1135.00*+/người

Chuyến bay + khách sạn năm sao

$967.00*+/người

7 Ngày Canada & New England Discovery Khởi hành: 15 tháng 6 2019

Hành trình: Montreal, QC - Quebec, QC - Charlottetown, PEISydney, NS - Halifax, NS - Bar Harbor, ME - Boston, MA Phòng bên trong: hành khách thứ 1 & 2: 806*+/người. Phòng OceanView: hành khách thứ 1 & 2: 856*+/người. Vista Suite:: hành khách thứ 1 & 2: 1855*+/người.

7 NGÀY ALASKA WITH GLACIER BAY Khởi hành: 24 tháng 6 2019

Cape Breton-Halifax 6 ngày $689*+/người (phòng đôi)

Trở về: 22 tháng 6 2019

Trở về: 1 tháng 7 2019

Hành trình: Seward, Alaska - Hubbard Glacier -Icy Strait Point, AK-Juneau,AK - Skagway, AK - Ketchikan, AK Inside Passage- Vancouver , BC Phòng bên trong: hành khách thứ 1 & 2: 850*+/người. Phòng OceanView: hành khách thứ 1 & 2: 917*+/người. Phòng ban công: hành khách thứ 1 & 2: 1385*+/người.


28

SOÁ 765 07/06/2019

Chưa hết, trong khuôn khổ Premier League 2018/19, Son đã thực hiện tới 306 pha tăng tốc. Và có tới 27 lần trong số đó anh đạt vận tốc từ 25 km/h trở lên. Trung bình mỗi trận Son tăng tốc tới 20 lần. Tất cả các chỉ số này đều là nhiều nhất Tottenham. Khi biết về những thông số này, tờ Marca từng gọi Son Heung-min là “Quái vật châu Á”. Trang Koreaeng (một trang báo thể thao của Hàn Quốc) dí dỏm bình luận rằng, lẽ ra vai Flash trong các serie phim của Marvel nên giao cho Son Heung-min đảm nhiệm. Son có thể đạt tốc độ của Flash mà không cần kỹ xảo. Những lời khen có cánh dành cho Son ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Năm 2016, đích thân huấn luyện viên

THỂ THAO

Mauricio Pochettino từng đề nghị Tottenham phải bán Son. Spurs mất 22 triệu bảng để mua cầu thủ này nhưng mùa bóng đầu tiên của Son tại Spurs kết thúc chỉ với 4 bàn thắng tại Premier League. Anh may mắn được giữ lại Tottenham không phải vì nhận được sự ủng hộ của Pochettino hay chủ tịch Daniel Levy, mà đơn giản vì Spurs không mua nổi Sadio Mane. Từ một chàng trai mơ mộng, từ một cầu thủ bị coi là vô dụng và bị đưa vào danh sách cần thanh lý, Son đã nỗ lực không ngừng để trở thành trụ cột của Tottenham. Nếu không có gì thay đổi, chính Son sẽ là người lĩnh xướng hàng công Spurs trong trận chung kết Champions League với Liverpool (do Harry Kane chưa bình phục 100%).

LIVERPOOL CÓ THỂ MỞ RA KỶ NGUYÊN THỐNG TRỊ Ở CHÂU ÂU? Liverpool đã lên ngôi vô địch Champions League một cách xứng đáng, với đội hình trẻ trung. Họ đã thể hiện sức mạnh đáng sợ. Việc lọt vào chung kết Champions League 2 năm liên tiếp có thể là tín hiệu mở ra kỷ nguyên thống trị châu Âu của The Kop.

ANDY RUIZ - TỪ CẬU BÉ THỪA CÂN TỚI NHÀ VÔ ĐỊCH QUYỀN ANH THẾ GIỚI Tay đấm 29 tuổi gây chấn động khi knock-out Anthony Joshua để giành bốn đai hạng nặng.

C

T

ại khán đài huyền thoại Madison Square Garden (New York) tối thứ Bảy tuần trước, hiếm người nào tin Ruiz có thể gây bất ngờ trước tay đấm bất bại và đang ở giai đoạn đỉnh cao như Joshua. Tuy nhiên, Ruiz làm nên một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử quyền Anh khi hủy diệt Joshua ở hiệp bảy. Chiến thắng này giúp Ruiz đoạt bốn đai WBA, WBO, IBF và IBO từ đối thủ. Trong những ngày thăng hoa sự nghiệp, Ruiz có thể nhớ về ngày làm quen với đôi găng từ khi mới 6 tuổi. Một hành trình dài của tay đấm gốc Mexico vốn không được cộng đồng quan tâm nhiều tới trước trận đấu với Joshua, nhưng nhiều kỷ niệm. Khi lên 6 tuổi, Ruiz muốn được làm cầu thủ bóng chày nhưng bố của anh - Andres Ruiz Sr - lại quẳng cho đôi găng. Ông muốn con trai chơi môn thể thao hoạt động nhiều như quyền Anh để giảm cân thay vì bóng chày, môn thể thao ít đối kháng. Ruiz nhanh chóng chứng tỏ sự thích nghi và hòa hợp với quyền Anh, nhờ tốc độ đôi tay và kỹ thuật tốt. Dưới sự chỉ dẫn của HLV người Cuba Fernando Ferrer, Ruiz trải qua chuỗi trận nghiệp dư thời niên thiếu vô cùng ấn tượng với 105 trận thắng và năm thua. Tuy nhiên, vấn đề cân nặng của Ruiz vẫn không được cải thiện. Ở tuổi 12, tay đấm này quá lớn để đấu với những đứa trẻ khác và buộc phải chạm trán đối thủ người lớn. Sự tiến bộ không ngừng của Ruiz gặp một cú đánh mạnh làm thay đổi hướng đi, đó là việc bị loại khỏi đội tuyển quyền Anh của Mexico dự Olympic 2008. Ruiz quyết định chuyển sang đánh chuyên nghiệp ở

tuổi 19. Trong trận đầu tiên thượng đài chuyên nghiệp, Ruiz đã knock-out Miguel Ramirez ngay hiệp một. Đó là khởi đầu cho hành trình cô đơn leo lên đỉnh cao quyền Anh của Ruiz, người vốn không được chú ý bởi ngoại hình thừa cân không thu hút. Tuy nhiên, Ruiz chứng tỏ bằng kỹ năng với 29 chiến thắng liên tiếp trước khi thua Joseph Parker bởi phán quyết. Đây cũng là trận thua duy nhất trong sự nghiệp của tay đấm này. Thất bại trước Joseph Parker ở trận tranh đai WBO năm 2016 khiến Ruiz tiếp tục bị nghi ngờ về khả năng so tài với các tay đấm hàng đầu thế giới. Trong ba năm tiếp theo, quyền Anh thế giới chứng kiến Deontay Wilder, Tyson Fury và Anthony Joshua lần lượt càn quét các danh hiệu còn Ruiz âm thầm tích góp thêm ba chiến thắng để giành quyền thách thức. Với biệt danh "Kẻ hủy diệt", Ruiz khiến nhiều người nghĩ tới sức mạnh những cú đấm. Trên thực tế, biệt danh này có từ thời Ruiz còn là đứa trẻ hay cau có và đập phá đồ chơi. "Mọi người gọi tôi là kẻ hủy diệt bởi khả năng phá đồ. Mỗi khi tôi được mua đồ chơi mới thì nó sẽ hỏng vào ngày hôm sau", Ruiz cho biết. Hình ảnh một cậu bé thừa cân khó chiều vẫn đi theo Ruiz tới ngày hôm nay. Ngay cả khi giành chiến thắng, nhiều người vẫn không cảm thấy thuyết phục bởi Ruiz vì anh có hình dạng của một gã béo, điều trái ngược với những gì tưởng tượng về một tay đấm hàng đầu. Đối thủ gần nhất là Joshua sở hữu vẻ ngoài, cơ bắp và khả năng di chuyển tốc độ, trong khi Ruiz đi

ó con số thống kê đáng chú ý, tuổi trung bình của đội hình Liverpool vừa lên ngôi ở Champions League chỉ là 26,5. Đó là độ tuổi khá đẹp cho một sự phát triển dài lâu. Độ tuổi này mới đánh dấu bước vào độ chín trong sự nghiệp của cầu thủ và ít nhất họ có thể thi đấu 4 năm nữa với bộ khung hiện tại. Chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Mourinho đưa ra nhận xét: “Tại sao Liverpool lại không thể lọt vào chung kết Champions League 3 lần liên tiếp nhỉ? Họ sở hữu đội hình chất lượng với sự đoàn kết tốt. Liverpool đang hội tụ nhiều yếu tố có thể chinh phục châu Âu”. Cần nhấn mạnh Real Madrid từng bước vào độ tuổi trung bình đẹp như vậy (bắt đầu từ thời Ancelotti). Kỷ nguyên thống trị của Los Blancos kéo dài 5 năm với 4 chức vô địch Champions League, trong đó có 3 chức vô địch dưới thời HLV Zidane. Ở thời điểm này, các trụ cột của Liverpool như Alisson, Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Fabinho, Naby Keita, Sadio Mane, Salah, Firmino... chỉ có tối đa 27 tuổi. Có nghĩa rằng, họ thi đấu cùng nhau trên đỉnh thêm một vài năm nữa. BLĐ Liverpool đã cho thấy nước đi đúng đắn khi đặt niềm tin dài hạn vào HLV Jurgen Klopp. Chiến lược gia người Đức bắt đầu đặt chân tới Liverpool từ năm 2015. Điều quan trọng, dù trong những năm qua, Liverpool không giành được danh hiệu nào nhưng vị tướng người Đức vẫn được tin tưởng tuyệt đối. HLV Jurgen Klopp xây dựng Liverpool theo chiến lược “hổng chỗ nào bổ sung chỗ ấy”. Virgil van Dijk cập bến Liverpool với giá cực “khủng” để vá lỗ hổng lớn ở hàng thủ. Tương tự, sự xuất hiện của Alisson đã khiến những người Liverpool bớt đi nỗi lo trong khung gỗ. Sự xuất hiện của Robertson, Naby Keita, Fabinho… cũng vì mục đích tương ngược tất cả điều trên. "Người ta nghĩ cậu ấy chỉ là một gã béo dù giành chiến thắng. Đúng, cậu ấy là một gã béo với đôi tay thần tốc", nhà quảng bá quyền Anh Bob Arum nói về Ruiz. "Cậu ấy không bao giờ hài lòng trong thi đấu". Trước trận đấu với Joshua, Ruiz còn nằm ngoài top 15 và chỉ hy vọng có trận đấu đưa anh vào nhóm hạt giống. Tay đấm này

tự. Phải nói rằng, Liverpool có đội ngũ tuyển trạch khá tốt. Họ đã ngắm được những gương mặt trẻ, phù hợp với chiến thuật của HLV Jurgen Klopp. Nhờ đó, The Kop không phí phạm quá nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng mà vẫn có đội hình rất chất lượng. Mùa giải sau họ tiến bộ hơn mùa giải trước cũng vì thế. Chiến lược thành công của Liverpool không nhằm mục đích ăn xổi. Có nghĩa rằng, họ chấp nhận mất một vài mùa thất bại cùng HLV Jurgen Klopp, để dần hoàn thiện đội hình và có được “trái ngọt” như ngày hôm nay. Một chi tiết khác cũng cần lưu ý. Bản thân HLV Jurgen Klopp cũng cho thấy sự cởi mở trong việc tiếp thu những điều mới. Nếu như trong giai đoạn trước đây (và những năm đầu kỷ nguyên Jurgen Klopp), Liverpool luôn biết đến với lối chơi tấn công rực lửa nhưng thiếu tính toán. Còn hiện tại, sau quá nhiều thất bại trong trận chung kết, vị tướng người Đức đã thay đổi. Hình ảnh Liverpool trong trận chung kết Champions League gai góc và xù xì hơn rất nhiều so với trước đây. Họ không quá vội vã dồn lên tấn công, mà ưu tiên vây hãm và tạo ra cái bẫy để Tottenham tự sập. Đó là chiến lược mà Real Madrid hay đội tuyển Pháp đã xây dựng trong những năm qua. Như tờ Sky Sports nhận xét: “Liverpool đang có nền móng tốt. Đó là cơ sở để họ tạo nên những cuộc vươn mình. Ở khía cạnh nào đó, chức vô địch Champions League là “trái ngọt” của hành trình xây dựng công phu của Jurgen Klopp nhưng có thể, nó chỉ là điểm khởi đầu cho sự thống trị của CLB. Một triều đại của Liverpool đang dần được xây dựng”. Có thể nói, Liverpool đang như con diều no gió. Nó có thể bay rất cao, chẳng ai biết điểm giới hạn… đã bất ngờ khi nhận được cuộc gọi từ trại tập huấn của Joshua, muốn anh thay thế Jarrell Miller, người không vượt qua được cuộc kiểm tra doping. Ruiz đã nắm lấy cơ hội hiếm có trong đời và có vỏn vẹn sáu tuần chuẩn bị để knock-out đối thủ. Lần đầu tiên trong đời, cậu bé thừa cân ngày nào và bây giờ là gã béo Andy Ruiz có thể đập tan mọi nghi ngờ.


THEÅ THỂ THAO THAO

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

SOÁ 765 07/06/2019

29

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 765 07/06/2019

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 Aimé Berthelot

Finis les tracas, avec Toitures Alpha !

Estimateur

Tu Anh Nguyen, B.Sc.

Courtier hypothécaire / Mortgage broker Tél. : 514 803 0708 Fax. : 438 315 3018 tanguyen@multi-prets.ca multi-prets.com/tuanhnguyen

ST LEONARD : 5393 J-B MARTINEAU , TRÈS BEAU COTTAGE , 3 CHAMBRES A COUCHER + 2 SDB +1 SALLE D’EAU+ GARAGE, KHU VỰC YÊN TĨNH, NHÀ XÂY NĂM 2009. GIÁ BÁN 419000$.

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

Offer Accepted KIRKLAND : 10 BEAUJOLAIS , NHÀ COTTAGE 5 PHÒNG NGỦ + 4 PHÒNG TẮM, GARAGE DOUBLE , GẦN SHOPING MALL FAIRVIEW POINT CLAIRE : GIÁ BÁN : 1,149,000$ TIN VUI: CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP QÚY KHÁCH LÀM NGHỀ TỰ DO VAY VỐN NGÂN HÀNG CHỈ CẦN DOWN 10%, TIỀN LỜI THẤP, LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH TRONG NĂM NĂM. XIN LIÊN LẠC ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

(514) 602-7708 (514) 208-2318 toituresalpha@gmail.com Résidentiel - commercial Bardeaux, alphalte et gravier, membrane élastomère et réparation

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9194-9196 9E AVENUE: DUPLEX GỒM 2 X 5 1/2 + 1 STUDIO. THU NHẬP CAO. GIÁ BÁN: 388.000$

10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

GIẢI NHẤT CỦA REMAX EXCELLENCE 2017, XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ SUỐT THỜI GIAN QUA.

TIN VUI VỚI 35% DOWN PAYMENT + CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ DÀNG, KHÔNG CẦN CHỨNG MINH LỢI TỨC.

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

ESTIMATION GRATUITE

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

COTTAGE AVEC EXTENSION DE SALON ( 22X14) + 4 PARKING + 3 PHÒNG NGỦ . GẦN BUS , CHỢ Á CHÂU. GIÁ 389,000$

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL - AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

LOCAL A LOUER:

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

METRO DE CASTELNEAU, CHO THUÊ MẶT BẰNG (160 PI CARRÉ) : THÍCH HỢP CHO TIỆM NAIL (2 BÀN + 1 GHẾ) , HOẶC TIỆM HỚT TÓC, BÁNH MÌ, CAPHE... GIÁ: 1150$. LIÊN LẠC: 514-559-2218

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 765 07/06/2019

31

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2018

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS * KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP... QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ ! NEW LISTING

SAINT-MICHEL: 4180-4182 RUE 49E . DUPLEX KHỔ LỚN, 1 X 71/2, 1 X 5 1/2. BẾP, SÀN MỚI SỬA. GIÁ BÁN GẤP 389.000$

METRO SNOWDON: 5250 QUEEN MARY ,TIỆM GIẶT ỦI VÀ SỬA ĐỒ ĐANG DÔNG KHÁCH , CẦN BÁN GẤP GIÁ 59,000$

SAINT-MICHEL: 9411-9415 IBERVILLE. DUPLEX KHỔ LỚN, 1 X 51/2, 2 X 4 1/2, 1 X 3 1/2. NHÀ XÂY CHẮC CHẮN, PHÒNG LỚN, NHIỀU ÁNH SÁNG. LỢI TỨC CAO. GIÁ BÁN GẤP 769,000$

BROSSARD : SECTEUR N: BUNGALOW DÉTACHÉ 27 X40 , 4 PHÒNG NGỦ ( 3+1) 7940 NEHRU , GẦN MAIL CHAMPLAIN , KIM PHÁT , + SOUS SOL FINI + SÂN VƯỜN RỘNG RÃI , GIÁ : 419,000$

LAVAL : CHOMEDEY, 577 , 70E AVENUE BUNGALOW DETACHE 3 PHÒNG NGỦ + 1 BUREAU , NHÀ GÓC ĐƯỜNG , KHU VỰC YÊN TĨNH, SOUS SOL FINI , GIÁ : 339,000$

Giá mới : 839,000$ VILLE MARIE: 275 RUE PLESSIS. CONDO MỚI XÂY 2018, 3 1/2 DOWN TOWN MONTREAL. LẦU 2. 1 PHÒNG KHÉP KÍN. NỘI THẤT SANG TRỌNG. GIÁ BÁN GẤP 235,000$

JEAN TALON/COTE DE NEIGE: 985 RUE JEAN-TALON OUEST. COTTAGE ĐẸP NẰM NGAY SÁT CẠNH VILLE DE MONT-ROYAL (TRẺ CON CÓ THỂ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRONG VILLE DE MONT-ROYAL), 4 PHÒNG NGỦ (3+1) VÀ 3 PHÒNG TẮM SỬA MỚI. BỐN CHỖ ĐỖ XE BÊN HÔNG. GARAGE CÓ THỂ SỬA THÀNH PHÒNG SINH HOẠT CHUNG. GIÁ BÁN NHANH: 599.000$

MERCIER/HOCHELAGA-MAISONNEUVE: 8290-8294 RUE ARTHUR-BUIES. TRIPLEX LỚN GỒM 3 X 5 1/2. THU NHẬP CAO. CHỦ NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. CÁC PHÒNG KÍCH THƯỚC LỚN. KHU VỰC YÊN TĨNH, GẦN CÔNG VIÊN. GIÁ BÁN: 549.000$

ST LEONARD : CƠ HỘI HIẾM CO 4 PLEX (40X45, CÓ THỂ DỌN VÀO NGAY) RỘNG RÃI + SUA CHUA MOI , 1X8 1/2 CỘNG VỚI NHÀ ĐỂ XE ĐÔI VÀ PHÒNG LẠNH CHO TẦNG CHÍNH, 2 X 4 1/2 TRÊN LAU VÀ 3 1/2 O SOUS SOL ĐÃ ĐƯỢC TÂN TRANG LẠI HOÀN TOÀN (2018) Ở TẦNG HẦM. GIÁ: 839,000$

VILLE MONT-ROYAL: 119 AV. GLENGARRY. COTTAGE ĐẸP GẦN AUTOROUTE 40, CENTRE ROCKLAND. NHÀ LỚN GÓC PHỐ, NHIỀU CÂY XANH. 2 LẦU. 6 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. 4 PARKING. SOUS SOL FINI. GIÁ BÁN NHANH 938.000$

GIÁ MỚI 749,000$ AHUNSTIC : 3925-3927 HENRI BOURASS WEST., DUPLEX 2X 51/2 ( SALON DOUBLE) + GARAGE + SOUS SOL ( SEMI - FINI). GIÁ : 425,000$

TIỆM NAIL Ở WESTMOUNT CẦN BÁN GẤP, NĂM BÀN MANICURE, NĂM GHẾ PEDICURE, KHU VỰC RẤT TỐT. GIÁ BÁN GẤP : 57,000$

TIỆM NAIL : ONGLES CHANAILS SPA 6471 BEAUBIEN EST . TIỀN RENT RẺ. CẦN BÁN GẤP : GIÁ : 59,000$

ST -LEONARD: 7980-7982 RUE NAPOLÉON-DESMARCHAIS, DUPLEX, RỘNG 30 X 40PC , TẦNG 2 CHO 910 $ /THÁNG. RDC VÀ SOUS SOL CÓ SẴN CHO NGƯỜI MUA. GIÁ BÁN 599,000$

MONTREAL : 6405-09 PIE IX , GRAND TRIPLEX DETACHE ( 34.5 X47 IRR) 1X71/2 + 1X 41/2+ 1X31/2 , REVENU : 41250$ . NHÀ SỬA CHỮA ĐẸP. GIÁ : 769,000$


32 Tin

SOÁ 765 07/06/2019

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

CỰC HIẾM GẶP: TRĂN TỰ SINH CON KHÔNG CẦN THỤ TINH

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

TỘI PHẠM KỲ LẠ NHẤT THẾ GIỚI VÀ PHI VỤ KHÓ TIN

Dù đã được nuôi tách biệt, không cho tiếp xúc với con đực nhưng con trăn Anaconda trong thủy cung ở Boston (Mỹ) đã khiến giới khoa học và nhân viên ‘không thể tin nổi’ khi sinh con mà không hề có sự thụ tinh.

mỗi nước đều có những phong tục, tập quán riêng trong việc tang ma cho người thân trong gia đình. Có một nghi thức chỉ có ở Trung Quốc. Người ta đào bới xác chết và bán chúng trên thị trường chợ đen để phục vụ cho nghi lễ trên: Hôn nhân ma. Ở Trung Quốc (cũng như Đài Loan và các cộng đồng Trung Quốc khác), việc kết hôn với người đã chết là cách để giữ cho linh hồn họ được yên ổn và một số người đã đến cướp ngôi mộ và bán chúng ở chợ đen. Nếu bạn đang tự hỏi những xác chết đó sẽ được bán với giá bao nhiêu, chúng tôi có câu trả lời: Khoảng 100.000 nhân dân tệ (khoảng 15.000 USD). Cái giá này đủ để nhiều người liều mạng làm việc kinh khủng này. Lấy trộm xác chết. Một nguyên nhân khác của việc trộm xác chết là do gia đình không muốn hỏa táng người thân đã quá cố (theo quy định ở một số địa phương). Chen Jingan qua đời vào ngày 26/2/2017. Hai ngày sau, cô được chôn cất tại một trang trại gần làng (huyện Quyên Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc). Tuy nhiên, Liu Changling, người điều hành một dịch vụ tang lễ, đã đánh cắp thi thể cô và bán cho một khách hàng ở quận Cự Dã lân cận, tỉnh Sơn Đông. Vụ trộm đã bị vạch trần khi nhân viên nhà tang lễ chuẩn bị

thi thể hỏa táng nhận ra xác chết là một người phụ nữ, trong khi chứng minh thư của người quá cố là nam giới. Nhân viên này đã gọi cảnh sát, và họ nhận ra rằng thi thể không phải là của người quá cố. Phát hiện này cho thấy sự tồn tại của một giao dịch xác chết giữa những kẻ đột kích ở huyện Quyên Thành và những người mua ở Cự Dã. Chính quyền của Cự Dã đã yêu cầu hỏa táng là nghi thức bắt buộc, nhưng nhiều gia đình vẫn thích chôn cất theo kiểu truyền thống. Chính vì thế, một số gia đình đã âm thầm mua xác chết để hỏa táng thay cho người thân của họ, trong khi đó, bí mật chôn cất thành viên đã quá cố của gia đình. Các cuộc điều tra tiết lộ rằng Chen chỉ là một trong ba xác chết mà Liu đã đào và bán trong vòng một tuần, từ ngày 24/2 đến ngày 2/3/2017. Vào ngày 24/2/2017, anh ta đã đào trộm và đánh cắp thi thể của ông Sun Yunren và bán với giá 13.000 nhân dân tệ. Khách hàng mặc quần áo phụ nữ cho thi thể của Sun và hỏa táng thay cho mẹ anh ta. Liu thú nhận đã tìm kiếm để phát hiện những ngôi mộ mới cũng như giới tính của người quá cố, tuy nhiên, điều này không giải thích lý do tại sao anh ta đã bán những thi thể sai với giới tính sai được yêu cầu. Anh ta bị phạt tù chín tháng vì tội trộm cắp.

CHÓ CÓ THỂ PHÁT HIỆN UNG THƯ PHỔI VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC LÊN TỚI 97% Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ đã chỉ ra rằng những con chó có thể ngửi thấy chính xác bệnh ung thư và khả năng chính xác cao tới mức khiến người ta kinh ngạc.

C

on trăn Anaconda 8 năm tuổi, được các nhân viên thủy cung New England trìu mến gọi là Anna. Anna được nuôi tách cùng vài con trăn đực khác nhằm ngăn chặn việc sinh sản. Thế nhưng con trăn cái dài 3 mét lại sinh sản một cách tự nhiên mà chẳng cần bất cứ con đực hay một sự thụ tinh nhân tạo nào. Các nhân viên thủy cung đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra trăn sơ sinh bên cạnh Anna. Anna sinh 3 con, nhưng một con đã chết sau đó vài ngày. Sự việc bất ngờ khiến phía thủy cung phải mang những con trăn nhốt cùng hồ với Anna xét nghiệm lại giới tính. Họ cũng kiểm tra lại quá trình sinh sống của Anna xem nó có tiếp xúc với con trăn đực nào không. Sau khi loại trừ mọi khả năng, các chuyên gia động vật tin rằng Anna đã sử dụng phương thức sinh sản cực hiếm gặp là trinh sản. Trinh sản (parthenogenesis) còn gọi là trinh sinh - sự sinh sản trinh nữ - là một

B

áo Liên hợp buổi sáng của Singapore dẫn một nghiên cứu mới ở Mỹ cho thấy chó có thể phát hiện bệnh ung thư với độ chính xác lên tới 96,7%. Khứu giác của chó nhạy hơn 10.000 đến 100.000 lần so với con người. Chúng không chỉ có thể phát hiện ra thuốc, chất nổ mà còn phát hiện ra bệnh ung thư. Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ đã chỉ ra rằng những con chó có thể ngửi thấy chính xác bệnh ung thư và khả năng chính xác cao tới mức khiến người ta kinh ngạc. Theo nghiên cứu này, ba chú chó beagle nhận biết ung thư phổi từ mẫu máu với độ chính xác đạt 96,7% và tỷ lệ nhận dạng của các mẫu máu bình thường là 97,5%. Chỉ có chú chó thứ tư là hoàn toàn không quan tâm đến cuộc nghiên cứu này. Heather Junqueira, nhà khoa học hàng

hình thức sinh sản mà trứng không thụ tinh phát triển thành cá thể mới. Hình thức sinh sản này thường bắt gặp ở rệp, côn trùng, giun nhưng cực kỳ hiếm gặp ở các loài động vật có xương sống - đặc biệt trăn, rắn là loài sinh sản lưỡng tính. Đây không phải lần đầu tiên trăn Anaconda trinh sản. Một trường hợp trăn Anaconda tự sinh khác từng được ghi nhận vào năm 2014 ở Anh. Sau khi kiểm tra DNA của hai con trăn sơ sinh, các nhà nghiên cứu bất ngờ thêm lần thứ hai khi cả hai con đều có DNA trùng khớp với Anna. Giống như hai bản sao di truyền đầy đủ của con mẹ. "Việc Anna tự sinh con khiến chúng tôi rất bất ngờ. Đây là một cách sinh sản độc đáo và tuyệt vời, nhưng khả năng sinh tồn thấp so với sinh sản hữu tính. Thật may mắn, hai con trăn con phát triển khá khỏe mạnh", Tony LâCse phát ngôn viên của thủy cung cho biết. Hiện tại, cả ba mẹ con Anna vẫn khỏe mạnh và được các nhân viên thủy cung chăm sóc tốt.

đầu của BioScentDx, một công ty nghiên cứu và phát triển sản phẩm, trưởng nhóm nghiên cứu này nói rằng cô rất hài lòng với kết quả của những chú chó. Heather Jacqueline cho biết công trình đã mở đường cho hai hướng nghiên cứu khả thi và có thể sẽ phát triển được các công cụ nhận dạng ung thư mới. Một khả năng là để những chú chó tham gia vào các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ và có thể chúng sẽ phát hiện ra bệnh nhân ung thư. Một khả năng khác là cho phép chó tham gia vào quá trình nghiên cứu cấu trúc sinh học. Chó có thể ngửi thấy các cấu trúc có liên quan trong máu của bệnh nhân ung thưđể cải thiện hơn nữa các phương pháp xét nghiệm cấu trúc sinh học này.


KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

SẢN XUẤT THỰC PHẨM CHỨC NĂNG THEO ĐƠN NHỜ CÔNG NGHỆ IN 3D Nourish3D, một công ty có trụ sở tại Anh vừa ra mắt thiết bị in 3D, có thể in 7 lớp thực phẩm riêng biệt, theo nhu cầu của người dùng.

K

hông chỉ tự tạo ra được thực phẩm nhờ công nghệ in 3D, giờ đây, người dùng còn có thể tự sản xuất thực phẩm chức năng, sử dụng chính công nghệ tiên tiến này. Một công ty có trụ sở tại Anh mới đây đã cho ra mắt thiết bị in 3D, hỗ trợ việc tạo ra thực phẩm bổ sung, tùy theo nhu cầu của người dùng. In thực phẩm bổ sung theo nhu cầu người dung Công ty Nourish3D, có trụ sở tại Birmingham, Anh, đã trình làng thiết bị in thực phẩm chức năng 3D trước đông đảo người tham dự sự kiện “Tuần lễ Công nghệ Thực phẩm London”, diễn ra tại thủ đô của Anh Quốc từ ngày 25/5-27/5. Khách hàng sẽ trả lời khảo sát trực tuyến xoay quanh lối sống và chế độ ăn uống của họ, để công ty xác định những loại vitamin và nguyên liệu mà họ cần. Khách hàng cũng có thể tùy chọn nguyên liệu từ một danh sách cung cấp sẵn. Melissa Snover - Giám đốc điều hành công ty Nourish3D nói với phóng viên Reuters: “Nếu bạn ăn chay, bạn có thể thiếu sắt hoặc vitamin D. Nếu bạn thường xuyên chạy đường dài, bạn có thể sẽ cần đến những chất dinh dưỡng để bảo vệ khớp như glucosamine. Còn nếu bạn thường xuyên làm việc trước máy tính hoặc xem TV liên tục, bạn sẽ cần

thêm vitamin A để bảo vệ đôi mắt”. Nourish3D tuyên bố, mình là công ty đầu tiên trên thế giới có thể in 7 lớp thực phẩm riêng biệt để tạo ra một loại thực phẩm chức năng hoàn chỉnh. Các lớp được gắn với nhau bằng một chất keo dính thuần chay. Để tạo vị ngọt, hợp chất Maltitol và chất làm ngọt tự nhiên được sử dụng thay thế cho đường. Công nghệ này đã nhận được phản hồi tích cực từ phía những người trải nghiệm. 1 khách tham quan tham gia thử nghiệm sản phẩm in 3D chia sẻ: “Tôi không thể tin được là không hề có đường bên trong sản phẩm này. Vị rất ngọt, rất giống đường, nhưng lại hoàn toàn không có chút đường nào. Thật khó tin rằng đây là 1 sản phẩm được in từ công nghệ 3D. Rất đáng ngạc nhiên”. Sản phẩm của Nourish3D sẽ chính thức được chào bán tại Anh vào tháng 8 tới, và bắt đầu nhắm vào thị trường kinh doanh thực phẩm chức năng khổng lồ của Mỹ vào đầu năm 2020.

năm Wohlers Report đã ước tính, in 3D sẽ phát triển thành ngành công nghiệp trị giá 5,2 tỷ USD vào năm 2020, tăng từ mức 1,3 tỷ USD vào năm 2010. Forbes cũng cho rằng, các chuyên gia trong ngành y tế đã đoán trước rằng, công nghệ in 3D sẽ được ứng dụng rộng rãi để sản xuất ra các cơ quan, bộ phận thay thế, hoặc sản xuất ra các loại thuốc. Công nghệ này tỏ ra rất hiệu quả khi sử dụng để sản xuất các loại hàng hóa có số lượng ít nhưng công dụng cao, như linh kiện máy bay hoặc các bộ phận giả để thay thế cho các bộ phận trên cơ thể

con người. Hiện tại, công nghệ in 3D vẫn chủ yếu được các nhà sản xuất lớn sử dụng để tạo ra các loại máy móc thực sự, như là các linh kiện trong các nhà máy tự động. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, công nghệ in 3D sẽ được dùng để sản xuất các sản phẩm tiêu dùng. Có nhiều dự báo rằng, sẽ không lâu nữa, các hộ gia đình am hiểu về công nghệ có thể mua máy in 3D, cho phép họ sản xuất ra bất cứ gì họ muốn và giấc mơ của các nhà sáng tạo và doanh nghiệp sẽ thành sự thật

Theo tạp chí Forbes, hàng nghìn ngành công nghiệp, từ xe hơi và không gian vũ trụ đến công nghiệp da giầy và nữ trang, đã ứng dụng công nghệ 3D để tạo ra các sản phẩm. Nghiên cứu chuyên sâu hàng

Cellulaire

Cell.: 514.880.9478

Groupe Sutton Actuel inc. 115 St-Charles Ouest

NOUVEAU

TÚ HỒNG LÂM

Cellulaire

Longueuil, QC, J4H 1C7 Téléphone à l’agence

Cell.: 514.295.1346

Télécopieur

Courriel : lamt@sutton.com Website : http://tuhonglam.com/

450-651-1079 450-651-1329

NOUVEAU VILLERAY

Triplex 41/2 đẹp, phòng khách double, 2 chỗ đậu xe sân sau, nhà giữ gìn tốt, nhiều tân trang trong nhiều năm qua, khu nhiều người ưa thích, walk score 96, người thuê rất tốt, hết hạn thuê 30/6/2020. Lợi tức 40800$/ năm. Giá: 899 000$

V

33

In 3D sẽ tạo nên sự biến đổi lớn

TÚ HOA LÂM

U D N E

SOÁ 765 07/06/2019

LAVAL

Bungalow đẹp nằm ở trong thành phố Ste-Dorothée, 4 phòng ngủ, sous-sol fini. Nhiều tân trang trong những năm qua. Đất tuyệt vời, có hàng rào và nhiều cây. Gần nhiều dịch vụ. MLS: 12723356. Giá: 379 000$

NOUVEAU BROSSARD

Cottage jumelée đẹp ở góc đường , được tân trang hoàn toàn trên một lô đất lớn với nhiều cửa sổ, nhiều ánh sáng. 4 phòng ngủ (1 ở sous sol) 2 phòng tắm, 1 phòng nước, sous sol fini với balcon lớn. Giá: 380 000$

U D N VE

LAVAL

Condo đơn vị góc, 2 phòng ngủ, có chỗ đậu xe, nhiều ánh sáng từ nhiều cửa sổ. Khu gần tất cả các dịch vụ: métro, đại học, trường học. Đang cho thuê $1400/ tháng đến 30 tháng 6/2019. Giá 235 000$

Rivière-des Prairies

Ngôi nhà lớn nằm trong một khu vực yên tĩnh. Sous-sol hoàn thành với phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm, có thể chứa một gia đình khác. Số MLS: 18628756, Giá: 355,000$

Montreal Nord

NOUVEAU PRIX ! Duplex đẹp với Bachelor (3 logements: 2 X 51/2 và 1 X 31/2) được bảo trì tốt, trong một khu vực yên tĩnh ở Montreal-Nord. Gần các dịch vụ (trường học, công viên, giao thông công cộng. Nhiều tân trang trong những năm qua. Lợi tức hàng năm là 25,740$. Số MLS: 28028743, Giá mới: 424,900$


34

SOÁ 765 07/06/2019

Tin

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

LÀM VƯỜN HÀNG NGÀY CÓ THỂ GIÚP BẠN MẠNH KHỎE

TẮM LẠNH - LIỆU PHÁP MỚI CHO SỨC KHỎE Tắm lạnh đã trở thành một xu hướng thời đại khi các vận động viên bóng rổ được dùng cách này để xử lý chấn thương trong các trận đấu.

Chăm sóc vườn mỗi ngày giúp bạn đốt cháy calo, giảm huyết áp, căng thẳng, xương chắc khỏe, ăn uống lành mạnh và hạnh phúc.

Đốt cháy calo Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), bạn có thể đốt cháy khoảng 330 calo trong một giờ làm vườn. Một nghiên cứu năm 2013 trên American Community Health Magazine, đàn ông và phụ nữ làm vườn cũng có chỉ số BMI (chỉ số khối cơ thể) thấp hơn đáng kể so với những người không vận động. Giảm huyết áp Trên thực tế, Viện Tim, Phổi và Máu Mỹ khuyên bạn nên làm vườn hoặc cào lá trong 30-45 phút mỗi ngày giúp ngăn ngừa và kiểm soát huyết áp cao. Tốt cho xương Làn da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời sẽ hấp thụ vitamin D. Vitamin này tìm thấy trong cá và sữa giúp cơ thể hấp thụ canxi, một khoáng chất cần thiết cho sự hình thành xương, theo Viện Y tế Mỹ. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thoa kem chống nắng nếu làm việc nhiều giờ dưới ánh mặt trời để giảm nguy cơ ung thư da. Ăn uống lành mạnh

Bên cạnh việc tập thể dục, bạn còn có nguồn thực phẩm tươi xanh ăn hàng ngày, tốt cho sức khỏe. Các hướng dẫn chế độ ăn uống khuyến cáo ăn rau, trái cây mỗi ngày sẽ bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Làm vườn giúp mọi người tạo thói quen ăn đủ trái cây và rau quả, theo nghiên cứu năm 2016 của Viện Khoa học Nông nghiệp và Thực phẩm thuộc Đại học Florida. Giảm căng thẳng Làm vườn giúp giảm các triệu chứng trầm cảm và lo lắng, theo một phân tích tổng hợp năm 2017 trong Báo cáo Y học Dự phòng Mỹ. Hiện một số bệnh viện ở Mỹ áp dụng việc trồng và cắm hoa như một loại phục hồi chức năng cho những bệnh nhân sau chấn thương, đột quỵ, phẫu thuật. Phương pháp này giúp bệnh nhân khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Hạnh phúc hơn Hành động trồng cây cũng có thể giúp tăng cường chất lượng cuộc sống và giảm tâm trạng xáo trộn.

8 TRIỆU CHỨNG CỦA CỤC MÁU ĐÔNG, CẦN PHẢI BIẾT ĐỂ CỨU MÌNH VÀ CỨU NGƯỜI!

L

iệu pháp lạnh cung cấp các lợi ích sức khỏe như giảm đau, cải thiện trao đổi chất, tăng cường hệ miễn dịch và tăng cường chức năng và tâm trạng, theo Medical Daily. Liệu pháp lạnh là gì? Liệu pháp lạnh là quá trình điều trị chấn thương bằng cách đưa cơ thể vào nhiệt độ lạnh. Đặt một miếng gạc lạnh lên mắt cá chân bị bong gân là một hình thức đơn giản của liệu pháp này. Khi da được làm mát, nó buộc cơ thể phải nỗ lực nhiều hơn trong việc duy trì nhiệt độ bên trong để tiếp tục hoạt động bình thường. Nó thậm chí còn làm tăng lưu lượng máu đến toàn bộ cơ thể. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe mà một bồn nước đá cung cấp cho sức khỏe của chúng ta. Tăng cường hệ miễn dịch Một thử nghiệm lâm sàng ở Hà Lan cho biết những người tắm vòi sen lạnh có khả năng ngừng việc ít hơn 29% so với những người khác. Theo nghiên cứu, được công bố trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, kết quả có thể chỉ ra rằng liệu pháp lạnh có thể cải thiện các chức năng của hệ miễn dịch bằng cách chống lại cảm lạnh, theo Medical Daily. Hơn nữa, tiếp xúc với lạnh cũng làm tăng bạch cầu bảo vệ cơ thể chống lại

2. Phù chân

Khi một chân bắt đầu phù lên, đây có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch Các cục máu đông hình thành trong các tĩnh mạch có thể rất nguy hiểm. Nhận sâu. Đây là loại đông máu xảy ra khi ô biết các dấu hiệu của cục máu đông là rất quan trọng để có thể kịp thời ứng cứu. xy không thể đến các cơ quan, gây ra lưu thông máu kém, khiến chân bị phù lên. ác cục máu đông là phản ứng của Times. 3. Nôn hoặc tiêu chảy cơ thể trong trường hợp chảy máu. Sau đây là 8 triệu chứng phổ biến của Thông thường, các vết thương nhỏ tự cầm cục máu đông bạn cần biết để chữa trị kịp Nếu nôn mửa và tiêu chảy kéo dài trong máu là nhờ máu đông lại. thời. một thời gian dài, và không có bất kỳ lý Nhưng khi hệ thống cơ thể không hoạt do rõ ràng nào, thì điều này có thể là do có động tốt, cục máu đông bên trong cơ thể, 1. Ho mà không bị cảm cục máu đông trong bụng. có thể hình thành bên trong tĩnh mạch, gây ra những vấn đề đáng báo động. Nếu ho kéo dài trong một thời gian dài 3. Đường màu đỏ dọc theo tĩnh mạch Trong một bài báo đăng trên Tạp chí và bạn không bị bệnh, hãy chú ý đến dấu Y học Dự phòng của Mỹ, người ta ước hiệu này, vì đó cũng có thể là triệu chứng Các vệt đỏ trên da chạy dọc theo chiều tính rằng các cục máu đông bên trong là của cục máu đông. Loại ho này có thể đi một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn ảnh kèm với nhịp tim nhanh, khó thở hoặc đau dài của tĩnh mạch cũng có thể gây lo ngại, hưởng đến khoảng 300.000 - 600.000 ngực. Đừng bỏ qua những triệu chứng đặc biệt là nếu cảm thấy ấm hơn các khu vực khác trên cơ thể, khi chạm vào. Đó người Mỹ mỗi năm, theo The Epoch này, theo The Epoch Times.

C

bệnh tật. Thúc đẩy chức năng não tốt hơn Liệu pháp lạnh cũng giúp tăng cường sự tập trung tinh thần nhờ quá trình giải phóng catecholamine trong cơ thể. Nó cũng kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và làm tăng sản xuất endorphin điều hòa tâm trạng của một người. Ngoài ra, nó cũng làm tăng noradrenaline trong não giúp tăng cường sự tập trung. Vì có nhiều thụ thể lạnh trong da, tắm lạnh gửi các xung điện đến não. Các nhà khoa học tin rằng điều này có tác dụng chống trầm cảm, theo Medical Daily. Phục hồi nhanh hơn Thực sự có một sự chênh lệch khi nói đến khả năng tắm nước đá để thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh hơn cho các chấn thương và cơ bắp sau khi tập luyện. Một nghiên cứu y học thể thao đã nhấn mạnh rằng việc nhấn chìm một lần cơ thể trong bồn nước đá có thể giúp sửa chữa cơ bắp vì hoạt động này làm tăng quá trình ô xy hóa mô. Ngược lại, một nghiên cứu năm 2015 cho thấy rằng trong khi tắm nước đá và các hình thức trị liệu lạnh khác làm giảm đau và viêm, do lạnh làm giảm sưng và tích tụ a xít lactic, thường dẫn đến đau nhức cơ bắp

có thể là một dấu chỉ của cục máu đông, và bạn nên đi khám ngay lập tức nếu bạn nhận thấy điều này, theo The Epoch Times. 5. Nhức đầu dữ dội hoặc nhức đầu mạn tính Nhức đầu xảy ra tùy lúc, nhưng trong trường hợp đau đầunghiêm trọng và dai dẳng hơn, uống thuốc không khỏi, nên hỏi ý kiến bác sĩ. Nó có thể liên quan đến cục máu đông trong não. 6. Khó thở Nếu cảm thấy khó thở, cùng với cảm giác mạch đập yếu và không đều trong lồng ngực, thậm chí chóng mặt và tim đập nhanh, đây có thể là dấu hiệu của cục máu đông trong phổi.


SỨC KHỎE 7. Đau hoặc yếu chân Đau và yếu chân có thể là dấu hiệu sớm của cục máu đông. Nếu không bị chấn thương hay không có lý do nào khác, thì đó có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu. Chân đau, chuột rút, hoặc có thể bị đau khi chạm vào đều có thể là dấu hiệu của huyết khối tĩnh mạch sâu, theo The Epoch Times. 8. Đau ngực và thở nặng nề Các cục máu đông trong phổi rất nguy hiểm, và đó là lý do tại sao bạn không bao

giờ nên bỏ qua cơn đau ngực kèm theo hơi thở nặng nề. Một cục máu đông trong phổi có thể nhanh chóng gây tử vong, vì vậy nếu bạn gặp các triệu chứng như vậy, đừng bỏ qua nó, theo The Epoch Times. Nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào ở trên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ. Với việc phát hiện sớm, bạn có thể được chữa trị kịp thời và có khả năng giải quyết được tình trạng cục máu đông này. Ngay cả khi không phải là cục máu đông, bạn có thể hiểu rõ hơn về các chứng bệnh của mình. Ngoài ra, biết những dấu hiệu này có thể cứu người thân và bạn bè của bạn.

SOÁ 765 07/06/2019

35

CHUYÊN GIA HARVARD: CÁCH ĐI BỘ CỰC DỄ GIẢM 41% NGUY CƠ CHẾT SỚM Bạn không cần miệt mài đi bộ tới 10.000 bước mới có thể kéo dài tuổi thọ, nghiên cứu lớn của Trường Y khoa Harvard (Mỹ) khẳng định.

N

ghiên cứu mới dẫn đầu bởi Giáo sư I-Min Lee, đến từ Trường Y khoa Harvard (thuộc ĐH Harvard – Mỹ) công bố trên tạp chí khoa học JAMA Internal Medicine cho thấy tiêu chuẩn "10.000 bước đi bộ mỗi ngày" chỉ là một huyền thoại. Để giảm 41% nguy cơ tử vong sớm, bạn chỉ cần đi chưa đến một nửa số lượng nói trên. Các nhà khoa học đã khảo sát thói quen đi bộ và sức khỏe của gần 17.000 phụ nữ có độ tuổi trung bình là 72. Sau 4 năm, có 504 người qua đời; mối liên hệ chặt chẽ giữa số bước đi bộ và nguy cơ tử vong sớm hiện ra thấy rõ. Cụ thể, chỉ cần đi bộ 4.400 bước/ ngày, nguy cơ tử vong sớm đã giảm tới 41% so với những người đi 2.700 bước trở xuống. Với nhóm đi 8.400 bước/ ngày, nguy cơ chết sớm giảm 58%. Tuy nhiên, các bước kiểm tra tiếp theo cho thấy mọi lợi ích đã dường như chững lại ở mốc 7.500 bước/ngày, đi quá mức này, các lợi ích nhận được không còn rõ ràng. Các tác giả cũng lưu ý số bước này là tính tổng các bước đi trong mọi hoạt động sống trong ngày, chứ không riêng số bước bạn đi khi tập thể dục. Theo các nhà nghiên cứu, mốc mới này sẽ là tin vui cho nhiều người bởi mốc 10.000 bước mỗi ngày dễ làm mọi

người nản lòng. Khi khảo sát số bước trung bình mọi người bước mỗi ngày, các nhà khoa học nhận thấy ngay cả những người được cho là kém năng động, nếu trừ ra số bước họ nhất thiết phải bước để phục vụ các hoạt động sống trong ngày, chỉ cần cố đi thêm khoảng 2.000 bước mỗi ngày là đủ chuẩn.

BM ASSURANCES INC. 3730 rue Jarry Est,Montréal, Québec H1Z 2G6

VĂN MINH ĐINH

Courtier en Assurance de Dommages

514 839-8495

VÕ NHỊ THANH TRÚC

Agente en Assurance de Dommages

LÝ VỆ BÌNH

Conseiller en sécurité financière

514 543-9991

KIM NGUYỄN

Spécialiste Hypothécaire

ROSA NGUYỄN HỒNG HOA Courtier Immobilier

514 543-9991 514 619-9998 438 978-5700 514 831-2185

þ Bảo hiểm nhà cửa, xe, cửa tiệm. þ Bảo hiểm nhân thọ, thuốc răng, người khuyết tật, du lịch,... þ Cố vấn đầu tư & quỹ tiết kiệm học vấn, REER, CELI,... ww w. a s s u r a nc e s bm . c o m


36 Tin

SOÁ 765 07/06/2019

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

ĐỜI GẬP GHỀNH CỦA 'CẬU BÉ ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI' Vẻ đẹp phi giới tính cùng vai diễn trong bộ phim Death in Venice đã khiến cuộc đời Bjorn Andresen ba chìm, bảy nổi.

S

inh năm 1955, tại Stockholm (Thụy Điển), Bjorn Andresen có một tuổi thơ bất hạnh khi sinh ra ngoài giá thú, mẹ tự tử năm lên 10, cậu ở với cha dượng. Khi 15 tuổi, vẻ đẹp của Bjorn đã vượt qua hơn 3.000 ứng viên để được chọn vào

vai diễn Tadzio trong bộ phim Death in Venice (Chết ở Venice). Phim kể về một nghệ sĩ thăm thú thành phố Venice, trong chuyến đi đó ông đã say mê trước vẻ đẹp của cậu bé tên Tadzio. Nhiều người nói Bjorn sinh ra là để

dành cho vai diễn này. Ở tuổi 15, Bjorn mang một gương mặt xinh đẹp y hệt những gì được miêu tả về Tadzio: "Gương mặt cậu trắng muốt và mang một vẻ thanh tao, mái tóc vàng như mật ong, sống mũi thẳng thanh tú, cái miệng chúm chím đáng yêu, sắc mặt lạnh lùng và thánh thiện làm người ta liên tưởng đến những tác phẩm điêu khắc Hy Lạp thời hoàng kim...". Bộ phim đã thành công vang dội. Bjorn Andresen được mệnh danh "Cậu bé xinh đẹp nhất thế giới". Một số người nói rằng vẻ đẹp của Bjorn là "một thảm họa, gần như là sức mạnh hủy diệt và mọi người thấy nhỏ bé trước chàng thiếu niên". Nhà sử học điện ảnh Lawrence đã nhận xét rằng một số hình ảnh của Bjorn trong phim "có thể được trích xuất thành tranh treo trên các bức tường của Viện bảo tàng Louvre hoặc Tòa thánh Vatican". Nhưng cũng chính vì khuôn mặt trong vai diễn ấy mà Bjorn phải nhận nhiều cái nhìn thèm thuồng của những gã trai gay khi đạo diễn dẫn cậu vào một bar cho người đồng tính tại liên hoan phim Cannes năm 1970. "Tôi cảm thấy mình như một con thú hiếm trong lồng. Những người phục vụ nhìn tôi như miếng mồi ngon", Bjorn nói. Người tình đồng tính của vị đạo diễn ghen ghét với Bjorn đã tạo ra vô số tin đồn về cậu. Những năm 70, khi người đồng tính vẫn bị kỳ thị, những tin đồn đã khiến cậu bị ghét bỏ, không thể trụ lại kinh đô điện ảnh thế giới mà phải tới Nhật Bản. Không chỉ thế, cậu cũng nhiều lần bị ám sát hụt trong các vụ tai nạn xe hơi, tai nạn hàng không, lạm dụng ma túy. Năm 1976, cậu vô tình dính líu vào một vụ án giết người. Bjorn không thích đàn ông và đã nhiều lần thanh minh cho mình nhưng không ai tin. Bjorn từng thu âm hai đĩa CD, bốn bài hát và nhiều quảng cáo truyền hình ở Nhật Bản. Nhưng bất kể anh đi đâu cũng không

thể xé bỏ danh hiệu "Chú bé đẹp nhất thế giới". Ở Nhật, Bjorn trở thành nguyên mẫu của một số nhân vật hoạt hình kinh điển vì khuôn mặt đẹp của mình. Âm nhạc không giúp Bjorn thành công. Trong những năm tiếp theo, anh đã cố gắng trở lại với vài bộ phim nhưng chỉ là những vai phụ. Vai diễn Tadzio ảnh hưởng suốt cuộc đời Bjorn. Anh từng nói: "Tôi không thể chờ đợi để lên thiên đàng. Tôi được sinh ra với khuôn mặt như vậy, nhưng không thể hỏi Chúa tại sao". Năm 1983 nam diễn viên kết hôn và có hai gái, một trai. Song Bjorn chỉ có hạnh phúc ngắn ngủi trong 6 năm, bởi sau cái chết của con trai vì hội chứng đột tử thì vợ anh muốn ly hôn. Đây là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Bjorn. Anh bắt đầu uống rượu, sau đó mất công việc trong nhà hát. Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông trong giai đoạn này, Bjorn nói không hối hận khi tham gia bộ phim "Chết ở Venice". "Nhưng nếu tôi 15 tuổi mà biết rằng cuộc sống sẽ trở nên như thế này, tôi nghĩ mình sẽ từ chối", anh nói. Bjorn nói, đến tuổi 50 ông mới không còn thấy sợ hãi khi nhìn thấy hình Tadzio trên những tấm poster quảng cáo. Tuy nhiên hơn chục năm trước, khi nhà văn Mỹ Germaine Greer sử dụng hình ảnh của ông làm bìa cuốn sách mới của cô nói về những cậu bé xinh đẹp mà không hỏi ý kiến, Bjorn thực sự rất tức giận, như thể nỗi ám ảnh bao năm giờ quay trở lại. Khi được hỏi ông có đồng ý nếu nữ nhà văn Germaine Greer có xin phép, Bjorn đáp: "Tất nhiên không. Trừ khi địa ngục làm tôi đóng băng". Những năm gần đây ông sống ở Stockholm với hai con gái và các cháu gái của mình, ít xuất hiện trước truyền thông. Thi thoảng vẫn có những người tò mò muốn gặp ông.

Gửi Quí Vị Đồng Hương, Lần này là lần thứ 2, Hội HOF tổ chức gây quỹ giúp TỊ NẠN còn kẹt lại bên Thái Lan từ năm 88 đang bị giam và ước ao được định cư. Họ chẳng thà Ở TÙ bên Thái còn hơn chấp nhận hồi hương. Nhiều câu chuyện rất thương tâm đứt ruột. Bên cạnh đó lại thêm một số tù nhân lương tâm đang bị Nhà Nước VN truy lùng phải trốn sang Thái và cũng bị tạm giam. Tuy nhiên tình trạng những người này còn nguy hiểm hơn vì Nhà cầm quyền VN vẫn tiếp tục truy lùng đưa người sang Thái Lan để bắt cóc họ trở về VN và tống giam như trường hợp của Anh Trương Duy Nhất mới đây. Chỉ vì họ lên tiếng nói, viết bài kêu gọi bảo vệ môi trường, yêu cầu nhân quyền tối thiểu. Đó cũng là lý do mà nhà hoạt động tranh đấu cho môi trường Bạch Hồng Quyền đã được bộ di trú cấp chiếu khán đặc biệt trong vòng 48 tiếng nhập cảnh vào canada vào ngày May 3 vừa qua, sau khi anh ta bị truy lùng tại Thái Lan 4 lần và phải chạy trốn liên tục. Khi đặt chân đến phi trường Toronto trên tay bế con trai 6 tháng, Anh Bạch Hồng Quyền đã khóc vì mừng rỡ, tưởng như chết đi sống lại và đồng thời rất thương cho những người còn đang kẹt lại thấp thỏm chờ đợi để được định cư. Năm 2020, VOICE CANADA sẽ chọn danh sách kế tiếp gồm 50 người sang định cư với chi phí lên đến $ CDN 750,000 .Để tiếp tay với công việc bác ái nhân bản này, HOF sẽ vận động gây quỹ lần thứ 2 cho Voice. Lần đầu tiên vào ngày Chủ Nhật Dec 2/2018, HOF cũng đã gây quỹ được $CDN 45,000. Chẳng biết còn có điều kiện hay cơ hội làm lần thứ 3 nữa hay không, vì vậy Hội HOF rất mong tất cả các Quí Vị cùng dốc tâm giúp cho buổi gây quỹ này được thành công, bằng cách: 1- Phổ biến rộng rãi chương trình này. CHỦ NHẬT 28/7 lúc 6PM tại CENTRE HELLENIQUE. 2- Kêu gọi MUA VÉ tham gia gặp gỡ những người thành lập, cố vấn của Voice, và một số các người tị nạn đã đến được Canada. Đặc biệt lần này sẽ có sự xuất hiện của Nhà Tranh Đấu Hoạt Động Môi Trường Bạch Hồng Quyền và Tù Nhân Lương Tâm Việt Khang. 3- Kêu gọi MUA VÉ SỐ gây quỹ. $ 20/ 1 VÉ $100/ 6 VÉ . Trúng Thưởng ĐỘC ĐẮC 1 LƯỢNG VÀNG 9999 , Và các giải thưởng giá trị khác . 4- Xin DONATION giúp cho Voice Canada. Tất cả cheque ủng hộ bảo trợ xin viết trực tiếp cho VOICE CANADA. Danh Sách Ân Nhân sẽ được công bố đầy đủ qua báo chí truyền thông email và Facebook. VOICE CANADA sẽ cấp Recu depenses hoặc commandites cho các nhà Bảo Trợ thương mại. Chúng tôi cam kết 100% tiền donations đóng góp ủng hộ của các nhà Hảo Tâm sẽ được đưa vào Quỹ giúp trực tiếp các Nạn Nhân Tị Nạn tại Thái Lan và không khấu trừ bất cứ chi phí nào. Đa số chúng ta đều xuất thân Vượt Biên, Di Tản và nếu có đi theo diện bảo lãnh thì chắc chắn cũng nhờ vào những người trong gia đình được định cư trước đó, đã may mắn đến được Miền Đất Hứa tạo dựng lại cuộc đời. Tuy nhiên, trong cùng thời gian đó đã có nhiều người xấu số bị kẹt lại ,không được Đệ Tam Quốc Gia chấp nhận kịp thời, trước khi các Trại Tị Nạn quyết định đóng cửa. Và vi thế họ đã phải sống cảnh đời tăm tối cùng cực ! Rất mong được gặp gỡ những Trái Tim Bác Ái để cùng nhau đồng hành góp 1 bàn tay, cùng Góp gió thành Bão. Những bàn tay nối dài của chúng ta sẽ là những nhịp cầu giúp đưa các thân phận Ti Nạn đến được bến bờ Canada và tìm thấy một tương lai tươi sáng hơn. Dù xây chín bậc phù đồ Không bằng làm phúc cứu cho một Người. Mọi đóng góp xin liên lạc qua DT : 514-998-5473 , 613-355-5338 Xin chân thành biết ơn Quí Vị và kính chúc sức khỏe và an lành . Thái Hà. ** CHƯƠNG TRÌNH sẽ bắt đầu đúng giờ . Với Các Ca Sĩ : Đan Nguyên, Hà Trần, Hồ Hoàng Yến, Nguyệt Anh, Đăng Vinh ( PBN ), Bé Hugo Hiếu (giải VStar Kid) MC : Trịnh Hội, Nam Lộc, Miss Jenn Như Thy Điều hợp chương trình: Thái Hà Ban Nhạc : Hoàng Nam Band Âm Thanh & Ánh Sáng : Nguyễn Khang

** KHÁCH MỜI đặc biệt : NS Việt Khang và Nhà Hoạt Động Bạch Hồng Quyền. Giá Vé: 1) Bàn Bảo Trợ - $ 150 ( rất giới hạn) 2) Bàn VIP - $ 125 và $ 100 . Bao gồm thức ăn nhẹ : 6 loại SUSHI và bánh ngọt chọn lọc của Nhà Hàng Nhật nổi tiếng tại Montreal -MIKADO bảo trợ. 3) Bàn Ủng Hộ - $ 65 4) Vé Đồng Hạng - $45 BTC trân trọng kính mời.


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

SOÁ 765 07/06/2019

37


38

SOÁ 765 07/06/2019

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

NHÀ TÂM LÝ KHIẾN 3 CON TRẦM CẢM VỚI THỬ NGHIỆM THIẾU TÌNH MẪU TỬ

cho con ăn, mà nếu chúng muốn lớn lên khỏe mạnh, họ phải cung cấp cho con nhiều sự yêu thương. Tâm trí của trẻ sẽ phát triển lành mạnh. Harlow đã thực hiện một thí nghiệm khác - thí nghiệm nhân giống để kiểm tra khả năng nuôi con của những con khỉ thiếu tình cảm của mẹ. Khi đưa Nhà tâm lý học Mỹ Watson đã thử nghiệm 'chỉ cần cho ăn, không âu yếm' lên 3 con, những con khỉ đực bình thường vào, khỉ cái sẽ chiến đấu hết mình. kết quả khi trưởng thành họ đều trầm cảm. Harlow đã phát minh ra "khung bạo lực" để khỉ đực có thể giao phối. Công cụ này hoạt động tốt và 20 con khỉ cái đã sinh ra những con khỉ nhỏ. Nhưng điều khủng khiếp đã xảy ra: Trong số 20 con khỉ cái, 7 con cắt dây rốn và phớt lờ con của mình, 8 trong số chúng thường xuyên đánh con, 4 trong số chúng đã giết con một cách tàn nhẫn... Nói cách khác: hầu như tất cả chúng đều mất khả năng nuôi con.

T

rong những năm 1930 và 1940, nhà tâm lý học người Mỹ John Broadus Watson đã đề xuất một lý thuyết rất nổi tiếng: Nhu cầu tình yêu của đứa trẻ đều bắt nguồn từ nhu cầu thực phẩm. Chỉ cần đáp ứng nhu cầu thực phẩm sẽ đáp ứng nhu cầu tình yêu của con. Người mẹ không nên gần gũi với đứa trẻ. Sự thân mật quá mức sẽ cản trở sự phát triển, khiến đứa trẻ phụ thuộc vào người mẹ. Sau khi trưởng thành rất khó tự lập và thành người có tài. Vì lý do này, Watson đã viết một cuốn sách "Chăm sóc tâm lý cho trẻ sơ sinh và trẻ em". Trong sách, ông ủng hộ hệ thống nuôi dưỡng trẻ em bằng phương thức hành vi uốn nắn: "Phải huấn luyện và đào tạo con bạn như một cái máy". Đối xử với trẻ em như người lớn, cố gắng không hôn và ôm, đừng để trẻ ngồi trong vòng tay của mẹ, đừng dễ dàng thỏa mãn con cái, ngay cả khi chúng khóc, cha mẹ cũng không được mềm yếu, kẻo chúng hình thành thói quen xấu khi dựa dẫm vào cha mẹ... Giả thuyết này thịnh hành khắp Mỹ trong những năm 1930 và 1940, sau đó ảnh hưởng đến nhiều quốc gia ở phương Tây. Liệu lý thuyết này có thực sự hiệu quả? Một nhà tâm lý học khác đưa ra nghi ngờ. Hary Harlow thử nghiệm với một loài khỉ thông minh, có 94% gen giống như con người. Thí nghiệm đầu tiên mà Harlow làm

là thí nghiệm thay thế. Ông đặt con khỉ mới sinh vào chuồng rồi thay mẹ bằng hai con khỉ giả, một làm bằng dây thép có bình sữa, một bằng vải bông mềm mại. Kết quả trái ngược hoàn toàn với thuyết của Watson. Tất cả những con khỉ tham gia thí nghiệm đều chọn "mẹ vải lông" không có bình sữa, thay vì mẹ dây thép. Chỉ khi đói, nó mới đến "mẹ dây thép" để ăn sữa. Nhưng ngay khi no, nó nhanh chóng quay trở lại trong vòng tay "mẹ vải lông". Một số con khỉ thậm chí còn đói và không muốn đi. Chúng trèo lên mẹ lông mềm và với đầu sang mẹ khỉ sắt để ăn. Ngay cả khi Harlow đặt vào phòng một số đồ chơi như con nhện khổng lồ, con gấu đang đánh trống thì khỉ con sợ hãi và lập tức quay lại ôm lấy "mẹ vải lông" cho đến khi bình tĩnh lại. Lúc "mẹ vải lông" bị Harlow chuyển đi thì đám khỉ cũng không sang "mẹ dây thép" mà chúng rúc vào nhau, rùng mình, gặm ngón tay, la hét... như một bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần. Harlow đưa ra một khẳng định nổi tiếng rằng tình yêu đến từ sự tiếp xúc chứ không phải thực phẩm. Sự thoải mái khi tiếp xúc là yếu tố quan trọng nhất của tình mẫu tử. "Bản chất của tình mẫu tử chắc chắn không chỉ đơn giản đáp ứng nhu cầu đói khát của trẻ. Cốt lõi của nó là chăm sóc: những cái ôm, chạm, âu yếm". Do đó, cha mẹ không chỉ nên ở mức

Harlow suy đoán điều này có thể liên quan đến "vận động". Vì vậy, ông đã thực hiện một thí nghiệm khác. Ông phát minh lại "người mẹ vải lông" để nó có thể di chuyển và đung đưa. Sau đó, Harlow đưa một nhóm khỉ con vào, để cho "mẹ vải lông" đung đưa và bảo đảm rằng những chú khỉ con có nửa giờ mỗi ngày để chơi với mẹ. Thí nghiệm đã rất thành công, những con khỉ lớn lên về cơ bản là bình thường ở tuổi trưởng thành. Nhà khoa học này kết luận rằng vận động và chơi là hai yếu tố quan trọng khác trong tình mẫu tử. Tại sao bé thích bố mẹ lắc nhẹ? Tại sao các bé thích ai đó trêu chọc bé chơi? Bởi vì vận động và chơi có thể thúc đẩy sự phát triển của não bộ. Năm 1958, tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ, Harlow đã có một bài phát biểu nổi tiếng mang tên "Bản chất của tình mẫu tử". "Tình yêu có ba biến: chạm, vận động, vui chơi. Nếu bạn có thể cung cấp ba biến này, bạn có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu của sinh trưởng". Bài phát biểu này không chỉ gây sốc cho toàn bộ nước Mỹ. Nó cũng lật đổ phương pháp cung cấp thức ăn mà xã hội Mỹ luôn ủng hộ. Thí nghiệm của Harlow có rất nhiều xác minh. Chẳng hạn như trại trẻ mồ côi trong Thế chiến II, dù có đủ thức ăn và quần áo, nhưng có nhiều trẻ không sống được. Mọi người đều cảm thấy rất kỳ lạ và kết luận rằng em bé có thể đã chết vì vi khuẩn hoặc bệnh. Vì vậy, chính phủ quy định rằng các nữ tu chăm sóc em bé nên giữ khoảng cách với trẻ em và đặt màn che khoảng cách giữa các giường cũi. Nhưng tình hình vẫn không được cải thiện, các em bé vẫn đang chết dần. Ngoại trừ một trại trẻ mồ côi - những đứa trẻ họ nuôi có tỷ lệ tử vong đặc biệt thấp. Sau đó họ phát hiện một nữ tu ở đây đã vi phạm các quy tắc. Khi làm nhiệm vụ mỗi tối, nữ tu sẽ ôm từng em bé, nhẹ nhàng vỗ về và xoa bóp. Sự thật tiếp xúc, chơi đùa mới là liều thuốc thực sự. Vào thế kỷ 20, nhà phân tâm học René Spitz đã ghi lại hiện tượng ông quan sát được trong phòng trẻ trong cuốn sách "Hệ thống bệnh viện": "Những đứa trẻ bị bỏ rơi chỉ nhận được sự hỗ trợ về thức ăn sẽ trở nên im lặng, cô đơn và u sầu vì chúng không thể có được sự tương tác và cảm xúc của người chăm sóc. Nhiều em bé dưới một tuổi buồn cho đến chết. Dù có một số sống sót vẫn rất khó để phát triển như một đứa trẻ bình thường". Nhà tâm lý học Watson, người lo lắng về tình mẫu tử quá mức, đã thực hiện những ý tưởng với những đứa con của

mình: "Đừng hôn và ôm con", "Đừng dễ dàng thỏa mãn con bạn". Kết quả ba đứa con của ông đều bị trầm cảm. Người con trai lớn và con gái thứ hai tự tử. Người con trai út trở thành vô gia cư. Về phần Harlow vẫn chưa hài lòng với kết quả thí nghiệm của mình. Ông đặt con khỉ nhỏ vào một căn phòng xa lạ chứa đầy đồ chơi mà nó thích. Sau đó Harlow đã thiết kế ba tình huống: Chỉ có "mẹ vải lông" trong phòng, chỉ có "mẹ dây thép" trong phòng, không có mẹ nào trong phòng. Khi chỉ có "mẹ dây thép" hoặc không có mẹ nào, con khỉ nhỏ rất sợ hãi và lo lắng, hay cúi đầu trong góc hoặc cuộn tròn trên chăn và bỏ qua những đồ chơi xung quanh. Khi có một "mẹ vải lông", con khỉ nhỏ ngay lập tức chạy tới và giữ chặt mẹ. Khi được mẹ làm cho an toàn, chúng mạnh dạn chạm vào đồ chơi. Khi mẹ bị đưa đi, chúng lại ôm đầu sợ hãi. Harlow đã đưa ra hai kết luận: - Độc lập không phải là huấn luyện về "sự cô độc" và "nhẫn tâm". Ngược lại, những đứa trẻ được chăm sóc cẩn thận, dịu dàng ôm ấp sẽ có nhiều khả năng rời xa mẹ để khám phá. Chúng trở nên độc lập và dễ thích nghi hơn với xã hội. - Bạn càng chăm sóc và yêu thương những đứa trẻ, bạn sẽ càng mở lòng và trở nên vui vẻ hơn. Trẻ càng ít được chú ý, chúng sẽ càng khép kín trái tim, bỏ qua môi trường xung quanh và rất khó sống. Để tiếp tục khám phá những vấn đề có thể nảy sinh từ việc thiếu tình mẫu tử, Harlow đã không cho chúng tiếp xúc với mẹ nào trong vòng 3 tháng. Sau đó ông cho hai mẹ "mẹ vải lông" và "mẹ dây thép" vào, kết quả chúng không đi đến bất kỳ bà mẹ nào. Điều đáng sợ hơn là những con khỉ này không thể hòa nhập với những con khỉ khác khi chúng lớn lên. Chúng rất nhút nhát và rất sợ những con khỉ khác. Chúng cũng tự hại mình và hung dữ. Qua đó ông thấy, con khỉ bị tách khỏi mẹ hơn 90 ngày sẽ là một loại tổn thương không thể khắc phục được. Ngay cả sau này đi cùng mẹ hoặc người khác, nó không bao giờ trở thành một con khỉ bình thường. Bởi vì một "giai đoạn quan trọng" nhất đã bị bỏ qua. Vì vậy, Harlow kết luận rằng sáu tháng đầu đời của một đứa trẻ là giai đoạn quan trọng nhất để thiết lập tình mẫu tử tốt đẹp. Tại sao là 6 tháng? Bởi vì với khỉ con là 90 ngày, tương đương 6 tháng của con người. Cho nên theo ông, nghỉ thai sản của con người phải có ít nhất sáu tháng. Cuối cùng, Harlow đã làm một thí nghiệm rất tàn khốc, được gọi là Giếng tuyệt vọng - một cái hố mà khỉ con không thể leo lên được, tối và không có ai trong đó. Sau hai năm thả ra, những con khỉ đều bị trầm cảm. Ông kết luận, trẻ sơ sinh bị sống trong môi trường không có tình yêu và khắc nghiệt như trên: Đầu tiên, tuyệt vọng - nghĩ rằng tình yêu không tồn tại. Thứ hai, hận thù - muốn hủy hoại cả thế giới. Một loạt các thí nghiệm của Harlow, vì sự tàn nhẫn và độc ác của ông, đã bị nhiều người chỉ trích và khiển trách. Nhưng sự đóng góp của loạt thí nghiệm này quá lớn và được gọi là " thí nghiệm tâm lý vĩ đại nhất của thế kỷ 20". Kết luận của nghiên cứu, bản chất của tình mẫu tử là: Chạm - Chăm sóc, ôm nhẹ nhàng và phản ứng kịp thời. Vận động - một cái lắc nhẹ, tương tác nhiều hơn với trẻ. Vui chơi - thường chơi với con của bạn.


CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 22 NĂM PHÁ NÚI LÀM ĐƯỜNG VÌ TÌNH YÊU VỚI VỢ Đó là câu chuyện về Dashrath Manjhi - một người đàn ông Ấn Độ đã phá núi làm đường sau khi vợ ông qua đời vì đường xa cách trở, không đến bác sĩ kịp thời.

SOÁ 765 07/06/2019

SHIN KANEMARU: ‘BỐ GIÀ DỰNG LÊN NHIỀU THỦ TƯỚNG NHẬT’ Khi Shin Kanemaru qua đời tháng Ba năm 1996, một bài trên báo Anh The Independent gọi ông này trong 20 năm là nhân vật "màu sắc nhất, hùng mạnh nhất, tàn nhẫn nhất, và tham ô nhất trong chính trị Nhật".

Tham nhũng cấp cao ở Nhật Bản diễn ra thế nào?

G

ia đình Manjhi sống ở khu làng Gehlour xa xôi thuộc Gaya, Bihar, miền Bắc Ấn Độ. Họ sống trong điều kiện không có điện, nước sạch, không có trường học hay bệnh viện. Ngọn núi cao 100 mét nằm sát cạnh ngôi làng Gehlour là thứ cản trở họ có được những nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. Giống như tất cả những người đàn ông trong làng, Manjhi làm việc ở phía bên kia ngọn núi. Vào buổi trưa, vợ ông - bà Phaguni sẽ mang cơm đến cho chồng. Vì không có đường, họ phải đi vòng qua ngọn núi và chuyến đi lúc nào cũng mất khoảng vài tiếng. Một buổi trưa, bà Phaguni bị vấp phải tảng đá và bị thương. Bình nước rơi xuống đất vỡ tan. Bà đến muộn với đôi chân khập khiễng. Ông giận bà vì đến muộn, nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của vợ, ông đã quyết định sẽ tự giải quyết vấn đề của mình. Ông Manjhi mua một chiếc búa, một cái đục và một chiếc xà beng. Ông đã phải bán vài con dê để sắm những món dụng cụ đó. Thế rồi, ông bắt đầu leo lên đỉnh và phá núi. Nhiều năm sau, ông kể lại: ‘Ngọn núi ấy đã cướp đi rất nhiều sinh mạng. Tôi không thể chịu được việc nó làm vợ tôi bị thương. Nếu tôi dùng cả cuộc đời mình để làm việc đó, sẽ có một con đường xuyên qua núi cho cả làng’. Câu chuyện phá núi của ông Majihi bắt đầu được lan truyền. Ông bắt đầu công việc vào lúc sáng sớm, sau đó ông lại quay về làm việc trên cánh đồng cho ông chủ. Đến tối, ông lại tiếp tục công việc phá núi. Majihi hầu như không ngủ. Chứng kiến quyết tâm của Majihi, dân làng dần nể phục và tôn trọng ông. Họ bắt đầu quyên góp đồ ăn cho gia đình ông. Cuối cùng, ông bỏ công việc kiếm cơm của mình để dành toàn bộ thời gian cho việc phá núi. Một lần, bà Phaguni bị ốm. Bác sĩ thì ở bên kia ngọn núi, nhưng con đường từ nhà ông đến chỗ bác sĩ dài tới 75km. Không kịp đưa vợ tới bệnh viện, ông chấp nhận

nhìn bà qua đời. Cái chết của người vợ khiến Majihi càng quyết tâm tiếp tục công việc của mình. Nhiệm vụ này không hề dễ dàng. Ông thường xuyên bị thương do đá rơi xuống. Những lúc đó, ông sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi lại trở lại với công việc. Trong khi làm công việc này, ông nhận mang đồ cho mọi người từ bên này núi sang bên kia núi với một khoản tiền công nho nhỏ để nuôi con. Sau 10 năm, một khe hở hẹp bắt đầu chia tách ngọn núi. Nhìn thấy công việc có kết quả, dân làng bắt đầu chung tay giúp Majihi. 22 năm sau, một con đường dài 120 mét, rộng 10 mét đã hiện ra. Từ đó, con đường đưa người dân tới bên kia ngọn núi rút ngắn chỉ còn 5km. Không những thế, người dân ở 60 ngôi làng khác thuộc Atri cũng sử dụng con đường này. Trẻ em chỉ phải đi bộ 3km để tới trường. Mọi người bắt đầu gọi ông là ‘Baba’ – có nghĩa là người đàn ông đáng kính. Nhưng chưa dừng ở đó, Majihi bắt đầu gõ cửa các cơ quan công quyền để yêu cầu rải nhựa con đường và kết nối con đường này với con đường lớn. Ông đã làm một việc không tưởng khác để thu hút sự chú ý của chính phủ Ấn Độ. Ông đi bộ suốt từ ngôi làng của mình tới thủ đô New Delhi. Ông nộp đơn thỉnh cầu để ngôi làng của ông có đường, bệnh viện, trường học và nước sạch. Chính phủ trao tặng một mảnh đất cho Majihi vì những nỗ lực của ông, nhưng ông ngay lập tức hiến lại đất cho một bệnh viện. ‘Tôi không quan tâm tới những giải thưởng này, danh tiếng hay tiền bạc. Tất cả những gì tôi muốn là một con đường, một ngôi trường và một bệnh viện cho dân làng chúng tôi. Họ đã quá vất vả. Những thứ đó sẽ giúp ích cho những người phụ nữ và trẻ con trong làng’. Tháng 8/2007, ông Manjhi phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. ‘Tôi bắt đầu công việc này vì tình yêu dành cho vợ, nhưng tôi tiếp tục nó vì người dân. Nếu tôi không làm thì chẳng ai làm cả’ - ông chia sẻ.

39

Một bài trên Japan Times năm 2012 nói: "Hàng triệu người Nhật vẫn còn nhớ phát hiện chấn động về các miếng vàng và 50 triệu đôla tiền mặt, chứng khoán sau khi giới công tố lục soát nhà Kanemaru." Sinh năm 1914, Shin Kanemaru chỉ có chức cao nhất là phó thủ tướng (198687), nhưng được xem là "đại ca sau màn che" tự tay lựa chọn ít nhất bốn thủ tướng Nhật. Ông được biết tới như "bố già" tại Nhật cho đến ngày một scandal hối lộ và trốn thuế kết liễu sự nghiệp năm 1993. Sự phẫn nộ của người dân Nhật năm 1993 vì bê bối này được cho là yếu tố quan trọng khiến đảng LDP rớt đài năm đó, sau 38 năm nắm quyền. Ông Kanemaru từ chức khỏi đảng và quốc hội năm 1992 sau khi thừa nhận đã nhận 4 triệu đôla hối lộ từ một công ty vận tải. Kanemaru được xem là thân Mỹ đến mức Washington thỉnh thoảng lại phải nhờ ông ta giúp để đạt các thỏa thuận thương mại với Nhật. Bước vào quốc hội năm 1958, ông Kanemaru là trợ lý cho một "siêu bố già" khác của chính trị Nhật, Kakuei Tanaka, người sau này từ chức thủ tướng năm 1974 vì tham nhũng. Sau khi Kakuei Tanaka sa cơ, Shin Kanemaru cùng người bạn Noboru Takeshita (sau này sẽ là thủ tướng) tách ra, thành lập phe mới bên trong đảng LDP. Trong thập niên 1980, Kanemaru giúp người bạn Noboru Takeshita trở thành thủ tướng năm 1987, còn chính ông là lãnh đạo của Keiseikai, phe lớn nhất trong quốc hội. Năm 1988, một bê bối lớn xảy ra, trong vụ Recruit, khiến thủ tướng Noboru Takeshita phải từ chức. Noboru Takeshita lựa chọn Sosuke Uno làm thủ tướng mới mà không hỏi ý kiến của Kanemaru. Chỉ ba ngày sau khi Uno thành thủ tướng, báo Nhật đăng cáo buộc ông này có tình nhân. Sosuke Uno chỉ tại vị được 68 ngày trước khi từ chức. Trong cuốn Shin Kanemaru and the Tragedy of Japan's Political System (2015), tác giả Uldis Kruze nói Kanemaru đã chọn Toshiki Kaifu để thay thế Uno. Nhưng tháng 9/1991, khi thủ tướng Kaifu tuyên bố quyết tâm cải tổ, ngụ ý rằng sẽ giải tán quốc hội, Kanemaru

quyết định rút lại sự ủng hộ. Kaifu phải từ chức tháng 11 năm đó, và Kiichi Miyazawa trở thành thủ tướng mới nhờ ủng hộ của Kanemaru. Sa cơ Cơn bão tàn phá Kanemaru và đảng LDP xảy ra năm 1992. Ban đầu vào tháng 8, báo chí nói Kanemaru đã nhận 500 triệu yen từ công ty vận tải Sagawa. Hy vọng một nước cờ hình thức sẽ làm nguội câu chuyện, Kanemaru từ chức phó chủ tịch đảng LDP ngày 27/8. Ngày 25/9, Kanemaru bị khởi tố tội vi phạm luật kiểm soát tiền đóng góp chính trị, và bị phạt 200.000 yen. Thủ tướng Nhật Kiichi Miyazawa, người lên ngai nhờ ơn của Kanemaru, phát biểu rằng câu chuyện này "thật không may". Khoản tiền phạt nhỏ nhoi và thái độ của giới cầm quyền làm công chúng Nhật phẫn nộ. 170.000 bưu thiếp đòi Kanemaru từ chức được gửi tới Quốc hội. Trước sức ép ngày càng tăng, Kanemaru từ chức nghị sĩ ngày 14/10. Báo New York Times khi đó mô tả Kanemaru là người "dùng ảnh hưởng hậu trường to lớn với tư cách lãnh đạo của phe lớn nhất và giàu nhất trong đảng LDP cầm quyền để dựng lên và sa thải một loạt thủ tướng Nhật". Không còn được các đồ đệ trong đảng bảo vệ, Kanemaru bị văn phòng công tố Tokyo bắt tạm giam ngày 6/3/1993. Bị cáo ra tòa ngày 22/7/1993, không nhận tội trốn thuế 1 tỉ yen của 1,87 tỉ thu nhập không công bố. Sức khỏe của ông dần suy sụp và sau đó không đủ sức dự tòa. Nhưng bên công tố chỉ hủy vụ án ngày 13/3/1996, hai tuần trước khi Kanemaru qua đời. Bê bối Kanemaru góp phần khiến đảng LDP thua trong bầu cử quốc hội tháng 7/1993, lần đầu tiên để mất quyền lực kể từ năm 1955. Trong cuốn Shin Kanemaru and the Tragedy of Japan's Political System (2015), tác giả Uldis Kruze nói: "Hoạt động ở hậu trường, Kanemaru tác động mạnh tới sự vươn tới quyền lực (hay sụp đổ) của ba thủ tướng (Nakasone, Takeshita, và Uno) và kiểm soát hai chính phủ (Kaifu và Miyazawa)." Tác giả này nói sự nghiệp của Kanemaru tiêu biểu cho "bi kịch nền dân chủ Nhật: bề ngoài dân chủ và cạnh tranh, nhưng thực tế là một hệ thống dựa trên ảnh hưởng, tiền bạc, thông đồng và quan hệ cá nhân".


40

CUỘC SỐNG

SOÁ 765 07/06/2019

5 ĐIỀU NÀY GIÚP TRẺ LÂU HƠN NHƯNG ÍT NGƯỜI ĐỂ Ý Bạn thực sự có thể trì hoãn quá trình lão hóa với những lựa chọn lối sống này, theo Reader.

Tuổi tác chỉ là con số Bạn không thể quay ngược thời gian, nhưng bạn có thể thay đổi tác động của thời gian lên cơ thể. Thực sự có thể làm chậm lão hóa về thể chất và tinh thần. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người cùng tuổi theo thời gian có thể có tuổi sinh học khác nhau. Theo một nghiên cứu của Đại học Duke (Mỹ), gần 1.000 người cùng tuổi được kiểm tra khả năng nhận thức, sức khỏe tim mạch và các dấu hiệu khác của dáng vóc ở ba độ tuổi khác nhau: 26, 32 và 38. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện những người được kiểm tra không suy giảm cùng tốc độ. Trên thực tế, một số người không có độ dốc nào cả. Điều này có ý nghĩa với bạn là các yếu tố khác ngoài di truyền có thể ảnh hưởng đến tốc độ của tuổi tác, các tác giả nghiên cứu cho biết trên trang web Duke. Tập thể dục Những vận động viên cấp cao này là bằng chứng sống cho thấy tuổi tác không bao giờ ngăn bạn dừng lại hoạt động thể chất. Và trên thực tế, cách tốt nhất để làm chậm lão hóa là giữ dáng tuyệt vời. Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người già tập thể dục thường xuyên trong suốt cuộc đời họ có khối lượng cơ bắp, mức cholesterol và thậm chí chức năng hệ miễn dịch của những người này trẻ hơn nhiều. Không có gì đáng ngạc nhiên, tập thể dục dẫn đến giảm cân lành mạnh và khuyến khích giảm mỡ (trái ngược với cơ bắp); điều này cũng giúp kiểm soát lượng đường huyết để ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Tập thể dục cũng có lợi ích về tinh thần. Hoạt động thể chất có thể làm giảm trầm cảm và lo lắng, và có thể giúp chức năng nhận thức sắc sảo. Sống mạnh mẽ, vững vàng trên đôi chân cũng có thể giúp duy trì khả năng sống độc lập lâu hơn. Mục tiêu là 30 phút hoạt động aerobic 5 ngày một tuần, trong đó có 10 phút tập sức mạnh và tập luyện cân bằng hai ngày một tuần, theo Reader. Ăn nhiều thực phẩm từ thực vật

Thêm nhiều thực phẩm thực vật vào chế độ ăn uống là một trong những bí mật chống lại tuổi tác. Abby Sauer, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết cần theo chế độ ăn uống dựa trên thực vật, hoặc một loại thực phẩm như trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt, theo Reader. Các loại thực phẩm khác như trứng, sữa và hải sản cũng có thể đóng góp các chất dinh dưỡng quan trọng. Nhận đủ protein Ăn chủ yếu là thực vật không có nghĩa là bỏ lỡ protein vì nghiên cứu cho thấy protein đặc biệt quan trọng trong việc duy trì khối lượng cơ bắp khi chúng ta già đi. Những người trên 40 tuổi có thể mất tới 8% khối lượng cơ bắp mỗi thập niên và tốc độ suy giảm có thể tăng gấp đôi sau 70 tuổi, theo Reader. Tuy nhiên, một nghiên cứu được công bố gần đây từ các nhà nghiên cứu tại Abbott và Đại học bang Ohio (Mỹ) đã phát hiện hơn 1/3 người Mỹ trên 50 tuổi không nhận được lượng protein như khuyến nghị. Thực phẩm chứa protein bao gồm: thịt gà, trứng, cá béo... Giữ cho đường ruột khỏe mạnh Một nghiên cứu gần đây đã tìm thấy bộ sưu tập các vi khuẩn tốt nhất trong ruột, được gọi là microbiome ruột, có thể có ý nghĩa đối với việc cơ thể già đi như thế nào. Chúng thậm chí có thể bảo vệ bạn khỏi một số bệnh liên quan đến tuổi tác như chứng mất trí, theo Reader. Trong một nghiên cứu gần đây, sự hiện diện của một số vi khuẩn đường ruộtthực sự làm chậm tốc độ lão hóa ở giun, điều này có thể dẫn đến các phương pháp điều trị chống vi khuẩn cho người trong tương lai. Khoảng 70% hệ miễn dịch nằm trong ruột, vì vậy việc duy trì sức khỏe đường ruột khi bạn già là rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Đường ruột bảo vệ khỏi nhiễm trùng, điều hòa quá trình trao đổi chất, hỗ trợ hệ miễn dịch và thúc đẩy chức năng đường tiêu hóa khỏe mạnh. Các chuyên gia khuyên bạn nên chọn thực phẩm giàu prebiotic và chế phẩm sinh học như trái cây giàu chất xơ, rau, kefir, sữa chua, dưa cải bắp và kim chi.

4 THỨ KHIẾN BẠN HẠNH PHÚC HƠN TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC Giáo sư tại đại học Harvard cho rằng, trúng xổ số 20 triệu đôla không giúp một người hạnh phúc hơn, nhưng gia đình, bạn bè, lòng biết ơn... có thể làm điều này.

S

anjiv Chopra, nguyên giáo sư y khoa tại trường Y khoa, Đại học Harvard dẫn chứng, sau một năm trúng độc đắc, đa số lại trở về với cuộc sống trước đây của họ, thậm chí một số người còn bất hạnh hơn. Một số người dùng tiền trúng xổ số mua biệt thự lớn, siêu xe, nhưng phần đông lại dành cho cờ bạc. Dù có nhà đẹp, xe sang thì sau ba tháng, đó vẫn chỉ là một ngôi nhà hay chiếc xe, và người ta đã quen với điều đó. Chopra gọi hiện tượng này là sự thích nghi khoái lạc, tức là con người có xu hướng chung là quay trở lại một mức độ hạnh phúc nhất định, dù cuộc sống vật chất thăng trầm ra sao. Theo Chopra, 4 điều có liên quan một cách khoa học đến hạnh phúc là: 1. Bạn bè và gia đình Phát triển mối liên kết chặt chẽ với những người mà chúng ta tin tưởng là điều cần thiết cho sức khỏe tổng thể. "Hãy chọn bạn bè một cách khôn ngoan và chia sẻ những điều nhỏ bé cũng như tốt đẹp với họ", Chopra nói. Những mối quan hệ sâu sắc và ý nghĩa đóng vai trò vô cùng quan trọng với mỗi người. Thế giới đang phải hứng chịu một đại dịch cô đơn, nhiều người cảm thấy bị cô lập trong gia đình, tại nơi làm việc, hay ngoài xã hội. Các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng sự cô đơn và cách ly xã hội có thể gây hại cho sức khỏe như hút 15 điếu thuốc mỗi ngày. Trong khi tình bạn có thể làm giảm nguy cơ tử vong, giảm nguy cơ phát triển một số bệnh và có thể tăng tốc độ phục hồi ở bệnh nhân. 2. Tha thứ Chopra cho rằng, khả năng tha thứ giải phóng bạn khỏi gánh nặng của sự ghét bỏ và những cảm xúc không lành mạnh, vốn tác động tiêu cực đến chỉ số hạnh phúc của mỗi người. Tổng thống da đen đầu tiên của người Nam Phi Nelson Mandela cũng nói rằng: "Sự oán giận giống như uống thuốc độc còn niềm hy vọng giúp bạn đánh thắng kẻ thù".

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tha thứ có thể làm giảm nguy cơ đau tim, lo lắng, trầm cảm và căng thẳng. 3. Cho đi Chopra nói rằng, tham gia vào các tổ chức từ thiện và quyên góp tiền để giúp đỡ người khác là một trong những cách sử dụng thời gian và tiền bạc hoàn hảo nhất. Những người tình nguyện thường được trải nghiệm hạnh phúc lớn hơn, lòng tự trọng cao hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn những người bình thường. Một nghiên cứu từ Đại học Chicago phát hiện, "cho đi" thay vì "nhận" có thể dẫn đến hạnh phúc lâu dài. Họ đã thực hiện một thử nghiệm với 96 người tham gia trong 5 ngày, mỗi ngày mỗi người được tặng 5 đôla, với tùy chọn hoặc tiêu cho bản thân hoặc cho người khác. Những người tiêu tiền cho bản thân đã báo cáo sự suy giảm hạnh phúc đều đặn trong khoảng thời gian năm ngày. Còn những người đã đưa tiền cho người khác nhận thấy mức độ hạnh phúc của họ không hề suy giảm trong thời gian thử nghiệm. 4. Lòng biết ơn Có một câu nói vô danh đã trở nên nổi tiếng: "Nếu bạn không biết ngôn ngữ của lòng biết ơn, bạn sẽ không bao giờ nói chuyện được với hạnh phúc". Chopra khuyên mỗi người nên thực hành lòng biết ơn bằng cách nói: "Tôi biết ơn" ít nhất một lần mỗi ngày. Một nghiên cứu của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng làm như vậy có thể giúp một người có tâm trạng tích cực, vượt qua căng thẳng và có thể củng cố các mối quan hệ. Chopra cho rằng nếu dành thời gian để suy nghĩ về những điều bạn biết ơn, bạn sẽ nhận thức rõ hơn những điểm tích cực và bớt quan tâm đến những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình. Trước đây, triết gia Hy Lạp Socrates từng đúc kết: Hạnh phúc không đến từ những điều kiện vật chất bên ngoài, sự giàu có và quyền lực, mà đến từ việc sống một cuộc sống phù hợp với tâm hồn bạn".


CUỘC SỐNG

ĐỌC 5 TIẾNG MỖI NGÀY - CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CỦA WARREN BUFFETT

SOÁ 765 07/06/2019

41

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc.

Bill Gates, bạn lâu năm của Warren Buffett, tiết lộ chìa khóa thành công của nhà đầu tư huyền thoại chính là đọc mỗi ngày.

1460SherbrookeO,Montréal (QC)H3G1K4

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 360 3000 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514) 812

8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

Single house: Ahuntsic Bungalow: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1parking driveway+1garage, gần trường học-parc-shopping-highway, giá: $399000. DDO cottage 3 tầng (42X38p): 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm,driveway 2parkings+1garage, gần mọi service, gia:$479000. 2-4plex:StMichel: 2plex 3 phòng ngủ+bachelor+ parking, Giá:$399000.St.Leonard 2plex +ssol fini, driveway2+2garage,gần JeanTalon, giá;$609000. Commercial building: 3plex Plateau ( xay nam 2012), duong Mont-Royal, income $131000/nam,, san betong, trung tam Plateau. Giá : $2195000+TPS/TVQ. Nhà đầu tư: NDG: 8plex(8x5½), thoáng-rộng, giua Metro Vendrome& Metro VilleMaria, income: $72000/nam , giá: $1350000. Lachine: 8plex 8x4½, máy giặt máy sấy moi apt, parkings sau nha, cua chinh va cua so moi, income:$63000/nam. Giá: $874000. Condo Montréal: 1phòng ngủ: giá bắt đầu từ $155000, 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $219000, 3 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $325000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp!

W

arren Buffett hiện là người giàu thứ ba thế giới với khối tài sản xấp xỉ 82 tỷ đôla. Ở tuổi 88, ông vẫn điều hành Berkshire Hathaway, sở hữu các doanh nghiệp như Geico, Dairy Queen và See's Candies. Chìa khóa giúp Buffett có được sự thành công phi thường là một thói quen đơn giản và là "điều mà bất cứ ai cũng có thể làm", như người bạn lâu năm của ông Bill Gates đã chỉ ra trong một bài đăng trên blog gần đây: Đọc. Mỗi ngày Buffett dành từ 5 đến 6h để đọc lướt qua sách và báo, từ đó nghĩ về các vấn đề kinh doanh và đầu tư. Buffett cho rằng, luôn cập nhật tin tức kinh doanh và các sự kiện hiện tại là một cách tương đối đơn giản để đạt được lợi thế cạnh tranh. "Mọi người đều có thể đọc những gì tôi đọc. Đó là một sân chơi bình

đẳng", Buffett thường nói với người vợ quá cố của mình, Susan Buffett, như thế. Trong một phim tài liệu của HBO, bà Susan đã nhận xét về chồng: "Anh ấy ngồi một mình trong văn phòng, đọc những thứ mà mọi người khác có thể đọc, nhưng anh ấy thích ý tưởng rằng mình sẽ giành chiến thắng." Doanh nhân công nghệ và tỷ phú tự thân Mark Cuban cũng là một độc giả cuồng nhiệt và đã thăng tiến trong sự nghiệp nhờ thói quen này. "Chỉ mất 3 đôla (70 nghìn đồng) cho một tạp chí, 20 đôla cho một cuốn sách. Một ý tưởng hay có thể dẫn đến một khách hàng hoặc giải pháp và tiền đã quay lại gấp nhiều lần", Mark nói. "Tất cả mọi thứ tôi đọc là công khai," Cuban nói thêm. "Bất cứ ai cũng có thể

EM BÉ NHỎ NHẤT THẾ GIỚI SỐNG SÓT KÌ DIỆU DÙ CÓ KÍCH THƯỚC CHỈ BẰNG MỘT… QUẢ TÁO Một em bé sơ sinh ở San Diego (Mỹ) có biệt danh "Saybie" là em bé sinh non nhỏ nhất thế giới vẫn còn sống sót.

S

aybie được sinh ra ở San Diego với trọng lượng chỉ 245 gram, có kích thước bằng một quả táo lớn, theo thông tin từ Bệnh viện Phụ nữ & Trẻ sơ sinh Sharp Mary Birch, bệnh viện em bé được sinh ra. Saybie là đứa trẻ sinh non nhỏ nhất thế giới được ghi nhận. Hiện tại, 5 tháng sau khi sinh, Saybie - biệt danh được các y tá đặt cho em bé, vẫn khỏe mạnh một cách kì diệu và cuối cùng đã được phép rời khỏi bệnh viện, nặng 2,5 kg. Tên thật của cô bé vẫn được gia đình giấu kín để cô bé lớn lên có một cuộc sống bình thường. Saybie được sinh ra bằng phương pháp mổ khi mới chỉ 23 tuần 3 ngày tuổi, sau khi mẹ cô bé trải qua các biến chứng thai kỳ nghiêm trọng. "Đó là ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Huyết áp của tôi rất, rất cao. Họ nói phải sinh con thật nhanh”, mẹ của Saybie nói trong đoạn video do bệnh viện công bố. Gia đình được thông báo rằng họ có thể sẽ chỉ có 1 giờ với bé gái trước khi bé

không qua khỏi. Nhưng phép màu đã xảy ra, Saybie vẫn sống sót một cách khó tin. Cân nặng khi sinh của Saybie thấp hơn 7 gram so với người giữ kỷ lục "em bé nhỏ nhất" trước đó, một em bé được sinh ra ở Đức vào năm 2015. Vào tháng 2/2019, các bác sĩ đã báo cáo sự ra đời của một bé trai nhỏ nhất còn sống, nặng 268 gram khi sinh. Saybie đã trải qua hầu như tất cả các thách thức y tế liên quan đến những nguy cơ rủi ro với những người sinh trước 28 tuần, có thể bao gồm chảy máu não và các vấn đề về phổi và tim, bệnh viện cho biết. "Chúng tôi làm mọi thứ chúng tôi biết, cách làm tốt nhất có thể, và sau đó thực sự phụ thuộc vào bản năng sinh tồn tự thân của bé", Spring Bridges, một y tá tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của Sharp Mary Birch (NICU), nói. Trong vài năm tới, Saybie vẫn sẽ thường xuyên đến phòng khám theo dõi của bệnh viện để các bác sĩ tư vấn các mốc phát triển của bé cho gia đình theo dõi kỹ càng.

- Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool) mua cùng một cuốn sách và tạp chí. Thông tin tương tự có sẵn cho bất cứ ai muốn nó". Đối với Cuban, việc dành thời gian để đọc giúp ông có được lợi thế về kiến thức,

để vượt trội so với các đối thủ. "Tôi có thể cạnh tranh với những người có nhiều kinh nghiệm hơn chỉ vì tôi dành thời gian để học tất cả những gì có thể".


42 Tin

SOÁ 765 07/06/2019

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

NGƯỜI PHỤ NỮ KẸT ĐẦU VÀO CỬA NHÀ HÀNG XÓM SUỐT 5 GIỜ ĐỒNG HỒ

TRƯỜNG HỌC PHÁP NHẬN 15 CHÚ CỪU VÌ THIẾU HỌC SINH Một phụ huynh dẫn đàn cừu đi nhập học như một cách phản đối hệ thống giáo dục quy định số học sinh tối thiểu ở Pháp.

Một người phụ nữ Colombia đã bị kẹt đầu vào song sắt cửa nhà hàng xóm suốt 5 giờ đồng hồ. Cô giải thích rằng chỉ muốn kiểm tra xem nhà hàng xóm có nhà hay không.

T

M

ới đây, hình ảnh một người phụ nữ giấu tên đến từ thị trấn La Virginia, Colombia đã lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội. Trong các bức hình, cô đứng trong tình trạng đầu kẹt sau song sắt còn cảnh sát, các nhân viên cứu hộ và hàng xóm đứng xung quanh. Hóa ra người phụ nữ đã phải trải qua 5 giờ đồng hồ mắc kẹt trong song sắt kim loại ở cửa trước nhà hàng xóm và phải nhờ cảnh sát cũng như đội cứu hộ đến giải cứu. Thời điểm tiến hành giải cứu, mọi người đều không thể nhịn nổi cười. Không rõ người phụ nữ thực sự có ý định theo dõi nhà hàng xóm hay chỉ ló đầu qua cửa để xem có ai trong nhà hay không, nhưng chắc chắn một điều là khi cô cố gắng quay trở lại, phần đầu đã bị mắc kẹt giữa những chấn song.

May mắn là ai đó đã nghe thấy tiếng người phụ nữ kêu cứu và gọi cảnh sát. Tuy vậy khi cảnh sát đến, họ không thể kéo đầu cô ra khỏi cánh cửa. Vì vậy, cảnh sát lại tiếp tục gọi cho đội cứu hỏa đến hỗ trợ. Dù đã được trang bị đầy đủ dụng cụ và từng giải quyết nhiều tình huống mắc kẹt trớ trêu nhưng đội cứu hỏa vẫn mất tới 5 giờ đồng hồ để giải cứu người phụ nữ khỏi "cái bẫy kim loại" mà cô tự đặt mình vào. Hình ảnh các cảnh sát và lính cứu hỏa mỉm cười trong khi giúp người phụ nữ mắc kẹt bắt đầu được đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội Latino kể từ ngày 19/5 vừa rồi. Hiện tại, các bức hình vẫn đang được chia sẻ rầm rộ, tiếp tục nhận được nhiều lượt xem và bình luận. Câu chuyện mắc kẹt này còn từng được kênh Radio La Roca FM đưa tin.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ BUỘC PHẢI KHỎA THÂN... NẰM TRÊN NÓC Ô TÔ VÌ NGOẠI TÌNH Một người đàn ông sống tại Colombia chắc hẳn sẽ phải suy nghĩ kỹ càng nếu còn muốn tiếp tục ngoại tình trong tương lai, sau khi phải chịu một hình phạt “khắc nghiệt” từ chính người vợ của mình: Phải lột bỏ toàn bộ quần áo và nằm lên trên nóc xe ô tô.

T

heo truyền thông địa phương thì người đàn ông có tên Jairo Vargas đã bị vợ bắt quả tang đang ngoại tình với một người phụ nữ khác tại một nhà nghỉ ở thành phố Barranquilla (Colombia). Jairo Vargas sau đó đã rất hối hận về hành động của mình nên cầu xin sự tha thứ từ người vợ. Vợ của Vargas đồng ý tha thứ cho chồng, nhưng với điều kiện Vargas chấp nhận khỏa thân, nằm trên nóc chiếc xe ô tô của người vợ để cô lái đi diễu hành xung quanh khu phố nơi cả hai đang sinh sống. Không muốn phải ly hôn, Jairo Vargas đành phải chấp nhận điều kiện của vợ mình. Jairo Vargas phải khỏa thân nằm trên nóc xe để vợ mình mang đi... diễu phố

Vợ của Vargas, với danh tính không được tiết lộ, đã đợi đến một ngày nắng nóng và yêu cầu chồng lột sạch quần áo rồi nằm lên nóc xe. Người phụ nữ này sau đó đã lái xe đến quảng trường đông người qua lại với Vargas đang hoàn toàn khỏa thân nằm phía trên. Đông người qua đường đã rất ngạc nhiên với hình ảnh một người đàn ông khỏa thân đang nằm trên nóc xe nên dừng lại và sử dụng điện thoại di động ghi lại khoảnh khắc hiếm gặp này. Nhiều đoạn clip về sự việc sau đó cũng đã được đăng tải lên các trang mạng xã hội. Trong những đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội có thể thấy Vargas rất xấu hổ vì màn trừng phạt này và liên tục tìm cách để che đi gương mặt của mình trước

rường tiểu học Jules Ferry tại làng Crêts en Belledonne trên dãy Alps, phía đông bắc Pháp được thông báo sẽ phải đóng cửa một trong 11 lớp học ở trường, khi tổng sĩ số học sinh giảm từ 266 xuống còn 261 em, không đủ mức tối thiểu để duy trì số lớp học như cũ. Quyết định này của nhà chức trách Pháp vấp phải sự phản đối của các phụ huynh, vì họ cho rằng khi giảm số lớp học, sĩ số trung bình mỗi lớp sẽ tăng từ 24 em hiện nay lên 26 em. Để giải quyết vấn đề, người chăn cừu Michel Girerd trong làng hôm 7/5 dắt một đàn cừu đến trường trong lễ khai giảng để đăng ký nhập học cho chúng, nhằm tăng sĩ số của trường. Sau khi Girerd trình giấy khai sinh, 15 chú cừu đã được nhà trường nhận vào học với các tên gọi như Baabete, Dolly và Saute-Mouton. Gaelle Laval, một phụ huynh có sự hiếu kỳ của những người xung quanh. Cảnh sát sau đó đã được gọi đến hiện trường vì quá đông người tập trung để chứng kiến cảnh tượng Vargas khỏa thân nằm trên xe. Cảnh sát sau đó đã xử phạt

con học ở trường Jules Ferry, chỉ trích ngành giáo dục chỉ chú trọng vào số lượng học sinh mỗi lớp hơn là quyền lợi của các em. "Giờ đây, chúng tôi không phải lo lớp học đóng cửa vì thiếu học sinh nữa", ông Gaelle nói. Các học sinh trong trường cũng tham dự sự kiện giương cao biểu ngữ "Chúng em không phải những con cừu", nhằm phản đối thực trạng giáo dục địa phương. Trưởng làng Jean-Louis Maret bày tỏ ủng hộ việc làm của các phụ huynh khi đưa lũ cừu tới nhập học để duy trì lớp học, đồng thời chỉ trích việc đặt ra "chỉ tiêu sĩ số học sinh" của chính phủ, khiến một lớp học có nguy cơ bị đóng cửa. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất quy định mỗi lớp học chỉ có tối đa 24 học sinh trong chính sách giáo dục của mình. Vargas với tội danh gây rối trật tự công cộng. Chắc hẳn rằng người đàn ông này sẽ phải suy nghĩ rất nhiều trong tương lai nếu còn giữ ý định phản bội vợ mình.


SOÁ 765 07/06/2019

VUI CƯỜI

MẤY CÁI RỒI?

Một người lính trẻ ngoài mặt trận viết thư về nhà cho bố: "Bố ơi, bố hãy gửi cho con 50 đôla để con làm chân giả vì con bị mất một chân rồi". - Người bố viết thư trả lời: "Con yêu quý, theo những bức thư trước con viết thì con đã mất tới 4 cái chân rồi, để lần sau bố gửi luôn thể 250 đôla nhé!" *

*

*

CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE Hai anh chàng nói chuyện với nhau: - Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, có đúng không nhỉ? - Đúng đấy! Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng...! *

*

*

CÓ TÁM CÁI CỘT Một gã say mắt dài dại, lảo đảo đến gần hỏi một cô gái: - Cô ơi, làm ơn đếm giùm, trên trán tôi có mấy cục u? - Cô gái ngạc nhiên nhìn ông ta: Ba! - Gã say lẩm bẩm: Cám ơn cô lắm! Vậy là còn năm cái cột điện nữa sẽ về tới nhà... *

*

*

MẤT TRỘM BÒ.

43

TẬP TRUYỆN CƯỜI NGẮN Xoa Bóp Chuyên Nghiệp HAY Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu Tự nhiên con mắt liếc qua Tự nhiên mình thấy người ta liếc mình Tự nhiên tim đập thình thình Tự nhiên con mắt của mình tím đen : ) …………. -Alo!Nam ở nhà không Em? -Không ạ -Nhắn giùm có anh Tuấn tìm nha -Dạ -Mà E là gì của Nam thế, giọng dễ thương quá, iu rồi đấy nhá -Dạ,E là má của nó ??? ………… Hai vợ chồng cãi nhau: -Ôg là cái đồ biết ăn mà ko biết nấu -Bà tưởg bà ngon lắm hả ,tui còn đỡ hơn bà,cái đồ bit nấu mà ko dám…ăn …………….. -Có chú nai vàng ngơ ngác -Đứng ngẩn ngơ trên xác lá mùa thu. -Cáo già đi ngag wa nói : - Dạ con lạy cụ giả vờ vừa thôi! : D ………….. Bắc thang lên hỏi ông trời Thằng Luyện cướp của giết người, xử sao? Trời gầm: Sao lại hỏi tao? Nó chưa 18 , làm sao tử hình????? : ) ……………. _Alo vinafone xin nge ạ! _E cho a hỏi vina phủ sóng trong cả nước fải k? Vâng, có vấn đề j ko ạ? _ Sao đt a thả zô nước k liên lạc đc zậy? ……………. Sau hội diễn văn nghệ của trường, Tí hỏi Tèo : - Cậu thấy chất giọng của tớ hợp với dòng nhạc nào nhất ? Tèo : Nhạc không lời ! Tí ??? ……………. Khách tới chơi, cả nhà đi vắng, chỉ có cậu bé 5 tuổi ở nhà. Ông khách kiếm câu chuyện làm quà: - Người mà bố cháu gọi là mẹ thì cháu gọi bằng gì? - Dạ, bà ạ. - Thế còn người mà bố cháu gọi bằng bà thì cháu gọi bằng gì? - Là mẹ ạ. : ) -Khách…???!! ………………. Ở Việt Nam : - Công Lý chỉ là 1 diễn viên hài. - Dân chủ chỉ là 1 rạp chiếu phim. - Tự Do chỉ là 1 ngõ nhỏ. - Vì Dân chỉ là 1 gói bột giặt.

Một người vừa mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta đã chốt chuồng bò cẩn thận rồi lại đặt cái chõng ngay giữa lối ra vào mà nằm ngủ. ấy thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan: - Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra. Quan nghe nói vô lý quả bật cười: - Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua gầm chõng! - Dạ, bẩm quan, thế thì chúng nó dắt bò của con đi lối nào? Sáng dậy cái chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối ra vào kia mà! - Ðồ ngốc! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm ra một bên, dắt bò ra rồi lại khiêng về chỗ cũ… * Người kia như vỡ lẽ, nói: * * - à, thế ra quan thông đồng với bọn trộm, nên mới tỏ tường được như thế chứ! * * * - Khánh: Ê này, sợ quá! Tối qua nhà tao có trộm - Cúc: Bốc phét! - Khánh: Không tin à? Tao nói có sách, Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên mach có chứng hẳn hoi đấy nhé. Nhìn đây tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh . Bỗng này, trộm vào khua sạch quần áo nên tao phải mua cái áo mới này đấy. có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo - Cúc: Hí!Hí!!! lên . Cuộc khẩu cung bắt đầu: * - Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy * * gì ? - Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô . - Đuổi học 1 ngày . - Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy Có một cô gái nuôi được một con vẹt rất gì ? khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm cô gái - Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô thấy con vẹt bẩn quá bèn mang nó vào nhà - Đuổi học 1 tuần . tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ, cô - Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gái cho con vẹt đứng rũ khô lông rồi tắm gì ? cho mình luôn. Con vẹt nghiêng ngó một - Thưa cô em nhìn thấy đùi cô . hồi rồi cứ lải nhải “Thấy hết rồi nha ! Thấy - Đuổi học 1 tháng hết rồi nha !”. Cô gái bực quá bèn xách con - Vova! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái gì ? tội nói bậy. Vài hôm sau, xếp của cô gái nọ Vova xách cặp lên: lại nhà chơi. Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái - Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm đầu hói của vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi: nũa tớ quay lại “Bộ cũng thấy rồi hả ?”

KHOE AO

VÁY CỦA CÔ BAY LÊN

THẤY HẾT RỒI..

quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät moûi, thoaûi maùi cô theå.

5005 Jean Talon West (metro Namur)

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

514-731-5333

Mới khai trương !!!

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

TRUNG NGHĨA NHẤT..

Tào Tháo, Lưu Bị và Tôn Quyền họp Hội nghị G3. Vua nhà Hán chủ trì. Vua Hán cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa đãi tướng. Cuối cùng, chọn 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn. Bỗng đèn đuốc tắt hết. Hồi lâu đèn nến mới sáng lên. Thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen. Vua Hán nghĩ bụng: “Tôn Quyền khua khuắng cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy đất Ngô, Lưu Bị ngửi cả cung nữ của ta, thế nào nó cũng lấy Ba Thục, chỉ có Tào Tháo là trung thành với ta”. Vua Hán bèn khen Tào trung nghĩa nhất. Tào Tháo khoái quá, cười nhe cả Răng và lưỡi đen thui… * * *

ÔNG NÀO?

- Thằng nhỏ nhà tôi mới được điểm 10 bài lịch sử. Dạo này thằng nhỏ nhà chị có chịu học không hay lại ham chơi? Ðang học bài lịch sử, được dịp thằng nhỏ liền liến thoắng: - Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư… Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư… Bà bạn: - Ông nào tấn công vào thành Hoa Lư thế hả cháu? - Dạ thưa bác, ông “Bèn” ạ! - Hết sảy! Bà bạn nhìn bà mẹ vui vẻ. Cả hai bà cùng ôm bụng cười về chữ và nghĩa. *

*

*

NỖI KHỔ CỦA CÁC ÔNG CHỒNG

truyện cười nỗi khổ của các ông chồng Một buổi tối, bà vợ đứng trước gương ngắm nghía một lúc rồi bật tiếng thở dài: – Trời ạ, tôi đã già, béo và xấu xí đến mức này sao? Thấy chồng không mảy may chú ý, bà vợ tiếp tục than: – Phụ nữ đúng là số khổ mà. Có chồng con xong nhan sắc tàn tạ, giờ thảm đến mức soi gương cũng không dám nữa. Ông chồng ngồi đọc báo gần đó lên tiếng: – Bà còn may mắn hơn tôi chán, than thở gì chứ? Bà vợ bực mình: – Đàn ông các ông thì có phải lo lắng gì đâu mà xuống sắc, lại còn bảo tôi may hơn. Ông chồng buông tờ báo thở dài: – Bà tự ngắm mình trước gương có mấy phút thôi đã đau khổ vậy rồi. Còn tôi phải ngắm bà suốt từ ngày này sang tháng nọ mà có được than vãn tiếng nào đâu.

514-762-0020 BIỂN CHẾT

Một hướng dẫn viên du lịch đi đến đâu khi giới thiệu với khách anh ta cũng không quên kể về bố của mình. - Thưa quý ông, quý bà, đây là cung văn hóa do bố tôi là kiến trúc sư thiết kế... Đây là toà nhà quốc hội, cũng là công trình của bố tôi... - Khi đến biển chết, hướng dẫn viên nói tiếp: Thưa quý ông, quý bà, chúng ta đã tới biển chết, biển này... - Một du khách ngắt lời: Chúng tôi biết rồi! Biển này là do bố anh đánh chết chứ gì? *

*

*

CHẮC CHẮN.

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài. - Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn. - Vova : Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ? - Cô giáo : Chắc chắn -Vova : Cô vừa nói” kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn” mà. -Cô giáo : ??!!! *

*

*

THAY PHẦN GIỮA LÀ XONG Tại trạm sửa chữa ôtô, chủ xe hỏi chuyên gia: - Phải làm gì với chiếc xe này bây giờ? - Thay phần giữa. - Giữa là đoạn nào hả ông? - Tháo cản trước và sau ra, rồi đặt một chiếc xe mới vào khoảng giữa chúng, siết chặt lại là xong! *

*

*

THU TÀI LIỆU… Trong lớp 12A3 có cả trai lẫn gái, hôm nay thầy giáo sinh vật cho môt bài kiểm tra nhanh. Thầy ra đầu bài là: các em hãy mô tả bộ phận sinh dục nam, trong vòng 5 phút. Đám con trai mừng rơn: cái này là trúng tủ rồi !!! Mọi người cắm cúi làm bài, riêng Tèo tự nhiên quên phéng, nó mới thò tay xuống quần kéo phẹc mơ tua ra để xem, bỗng có tiếng thầy giáo: Tèo, cất tài liệu đi lần sau còn thế thày sẽ thu đó !!! 5 phút trôi qua, thầy giáo lại lên tiếng: - Bây giờ là câu số 2: các em hãy mô tả bộ phận sinh dục nữ. Đám nữ sinh ồ lên mừng rơn, rồi hăm hở cúi xuống chép bài, riêng Thúy lại quên mất tiêu, nó mới len lén kéo quần ra thì bỗng thầy giáo la :Thúy đem tài liệu lên nộp cho thầy


44

SOÁ 765 07/06/2019 Có bán nước hoa Gucci, Đặc biệt Lancôme,Dior, Burberry, Dịch vụ express - gởi nhanh: Versaci ..., rẻ hơn Labaie Nhận chuyển phát nhanh

CHUYỂN TIỀN VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ VN Tại tiệm VASE CARAVAN : VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé!

Tin vui dành cho bạn chính là sự thành công trong việc khám phá tiềm năng bản thân. Lĩnh vực tình cảm cá nhân tràn đầy hạnh phúc. Các kế hoạch tài chính rất hiệu quả. Trong ngày, hệ bài tiết khá kém, tử vi cho rằng bạn nên thăm khám càng sớm càng tốt.

Khả năng giao tiếp tốt giúp bạn thành công khi đàm phán hay thảo luận hợp đồng. Những quyết định có liên quan đến việc phát triển các mối quan hệ trong gia đình đều rất thuận lợi. Cơ hội tài chính tốt, nhưng nhớ là đừng chỉ dựa vào trực giác, mà cần phải phối hợp với mọi người.

Nếu bạn đã hứa với ai một điều gì đó, hãy ghi nhớ thật kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt để tránh phiền phức. Sức khỏe chuyển biến tích cực, nhất là khi bạn có bệnh mạn tính. Về tài chính, trong lúc này bạn không nên tham gia vào các hoạt động đầu tư, vì chúng không có lợi cho bạn.

Bạn có nguy cơ gặp rắc rối về tiêu hóa, cần phải có biện pháp điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và đừng để mình quá căng thẳng. Trong chuyện tình cảm, hãy chú trọng đến việc giữ gìn hạnh phúc hiện có. Ở gia đình, bạn nên quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ nhiều hơn. Công việc suôn sẻ.

Mối quan hệ với các thành viên trong gia đình kém hài hòa. Bạn nên quan tâm đến người thân nhiều hơn và kiểm soát sự nóng nảy của mình. Tài chính hiện tại không có gì bất ổn. Con đường sự nghiệp rộng mở với tin vui về sự thành công của một mục tiêu quan trọng. Sức khỏe ổn định.

Những quyết định khôn khéo thúc đẩy bạn hoàn thành các dự án quan trọng. Mọi trở ngại trong tình cảm đều có biện pháp tháo gỡ. Trong tình yêu, tử vi nhắc bạn hãy dành cho người ấy nhiều sự chăm sóc hơn để tránh có người thứ 3 xen vào. Về sức khỏe, đề phòng bệnh về da.

văn thư,bưu phẩm, thùng hàng, chứng từ về Việt Nam và đi khắp thế giới

Carrefour Langelier Centre Domaine Anh Lương: þ Gửi tiền về VN giao tận nhà trong vòng 12 tiếng 7373 Boul, Langelier Suite C21 3235 Avenue de Granby Suite 11 St-Léonard, Qc H1S 1V7 Montréal, Qc H1N 2Z7 þ Bán phút điện thoại gọi Long distance giá rẻ. Phục vụ tận tâm

514-899-1818

Một cuộc gặp gỡ đầy hứa hẹn trong hôm nay rất có ích cho công việc và tình cảm của bạn. Đời sống hôn nhân tương đối êm đềm. Ở nơi làm việc, bạn được đồng nghiệp ngưỡng mộ và cấp trên đánh giá cao. Dịp này, bạn dễ bị cảm cúm đấy, cần phải chú ý tăng cường đề kháng.

MTL-TAXES

Có thể để giấy tờ khai thuế tại tiệm chay Végé ở 7057 St-Denis metro Jean Talon (gần chợ Oriental)

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng ICIA

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6 Vô cửa Centre Affaire

mtl-taxes@outlook.com

(514) 583-2980 (514) 577-5099

Nhiều khả năng là bạn sẽ bị thu hút bởi một người không dành cho bạn, nên kiểm soát cảm xúc của mình. Dịp này, bạn tuyệt đối đừng tham gia vào các hoạt động đầu cơ bất động sản. Bạn bè sẽ nhiệt tình hỗ trợ bạn. Cuối ngày có người tìm đến nhờ bạn giúp đỡ.

Các cặp đôi đã kết hôn đề phòng nguy cơ “say nắng”. Bù lại, tình hình tài chính của bạn thay đổi theo hướng tích cực. Trong hôm nay, sức khỏe không tốt vì những rắc rối có liên quan đến huyết áp. Bạn nên dành thời gian thả lỏng hoàn toàn. Không khí gia đình đầm ấm.

Danh ngôn Tôi đã thất bại liên tục trong cuộc đời và đó là lí do tại sao tôi thành công

Về mặt tình cảm, một sự kiện bất ngờ có thể làm chấm dứt hoặc khởi đầu cho một mối quan hệ. Với tài chính, tử vi dự đoán bạn nhận được một khoản tiền bất ngờ. Trong gia đình, đề phòng nguy cơ phát sinh xung đột. Sức khỏe tạm thời khá ổn.

*** Nếu một ngày cuộc sống của bạn bị nhuốm màu đen, hãy cầm bút và tô điểm cho nó những vì sao lấp lánh. *** Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy

Một số dự án có thể sụp đổ do thiếu chuẩn bị. Sức khỏe không tốt do nguy cơ bị đau dạ dày. Tuy nhiên, bù lại bạn có nhiều cơ hội cải thiện thu nhập một cách đáng kể. Cuộc sống gia đình ngập tràn hạnh phúc. Hôm nay, bạn nên hạn chế đi xa, vì điều này hoàn toàn không có lợi cho bạn.

Gia đình không hòa thuận gây nhiều áp lực cho bạn. Vì thế, bạn cần phải ưu tiên xử lý các vấn đề này, trước khi chúng ảnh hưởng đến bạn. Bạn bè mang đến cho bạn một tin khá vui. Công việc không có bất kỳ biến động nào, nhất là khi bạn hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, học thuật.

Hãy để lý trí kéo bạn dậy. *** Con người giống như cửa kính muôn màu *** Cơ hội luôn chào đón chúng ta, hãy nắm lấy nó

REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 765 07/06/2019

514-834-1001, 514 553-0444

Linh Tinh Nhận nấu cơm phần cho sinh viên - độc thân -công nhân ngày 2 phần ăn 3 món (canh - mặnxào ) đổi món hằng ngày - ai có nhu cầu sđt 438-220-7526 ( anh lâm ) giao tận nhà _________________________________ Phục vụ chuyên chở, đưa đón khách ra sân bay, và thông dịch. Lộc :514-686-2351

Sửa chữa nhà cửa Hãng sửa nhà tổng quát trong và ngoài . Việc làm chuyên nghiêp, bảo đảm. RBQ. siteweb= expertisereno.simplesite.com / 514-928-5664 _________________________________

VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________ Sửa nhà tổng quát, kinh nhiệm trên 25 năm, Liên lạc: 514-649-3728 / 514-596-1302 (Van) _________________________________ Nhận sửa chữa điện lạnh, nước, lắp đặt máy lạnh cho nhà hàng nhà ở, bơm gaz máy lạnh auto. 514-653-1158 _________________________________ Nhận sửa nhà lót gạch ngăn phòng - làm ống nước - làm từ a-z 438 220 7526 lâm

Cho Thuê Cho thuê 4-1/2 demi sous-sol, mới sửa chưa hoàn toàn, design style condo, gần metro St-Michel, gần parc Francois Perreault, gần trường học. 950$ ( bao intetnetillimite). 438-936-5005 / 514-834-1001 _________________________________

Phòng cho nam nữ sinh viên thuê trong duplex sạch sẽ và yên tĩnh , không hút thuốc , 420$ và 450$ mỗi tháng , bao tất cả, 7 phút đi bộ Metro St Michel . Tel:514 804 4921 _________________________________ Location Studio 3250 cremazie est ( coin St-Michel ), bên cạnh Phở Nam, studio 3000 PC, sàn gỗ, hoàn toàn mới, sưởi , toilette, tất cả...cho thuê làm : nhà giữ trẻ ( garderie ); tập gym, karate, etc. Liên lạc: 514-834-1001. _________________________________

5 1/2 cho thuê , nhà mớu sửa hoàn ton mới cùng đầy đủ tiện nghi , 2 phút đi bộ Metro CREMZIE .vào 01 tháng 7 . Giá thuê 1000 / tháng và bán thanh lý đồ dùng gia đình . 438-686-3366 _________________________________

41/2 lớn, lầu 1, gần góc Jarry. gần chợ. Nhà mới, để được máy giặt sấy. Lien lac : 438-239-4818 / 438-998-0113 _________________________________ Cho thuê bàn làm nail , thuê phòng làm lông mi (extension de cils) esthétique. L/L Loan 514 379 1939 _________________________________ 3-1/2, 600$ bao hết gần chợ, bus, khu St-Leonard. 514-883-9061 / 514-827-7712

Mua Bán Cần sang tiệm tạp how với dịch vụ chuyển tiền, cơ hội thật tốt cho ai muốn làm chủ hoặc đầu tư từ VietNam vào Canada, nằm trong shopping Mall, gần Metro, xe bus. VASE CARAVAN Centre Domaine 3235 Avenue de Granby , suite 11 Montréal,QC H1N 2Z7. L/L Anh Luong : 514-899-1818 _________________________________ Cần sang tiệm nail , gần metro 5 phút, 5 nghế, 4 bàn . Xin Liên lạc 514-489-9424 _________________________________ Cần sang gấp nhà hàng Thái, 35 chỗ ngồi+15 chỗ terrasse, lợi tức cao, tiền thuê rẻ, 304 Chabanel Ouest, giá bán có thể thương lượng . Liên lạc: 514-260-5929 _________________________________ Cần sang Nhà hàng Á đông ở Beloeil, 60 chỗ, Apportez votre vin, sous sol lon, tiền rent rẻ, có parking lớn. Lien lac 514-755-1472 _________________________________ Tiệm Supply nail cần sang, trên 15 năm, gần métro, khu nhiều du khách, có thể làm nail và bán hàng. Nếu có tâm ý, xin đến tiệm . Liên lạc Nguyet 514-250-4688 _________________________________ Cần sang tiệm nail, địa điểm tốt. Vì lý do sức khoẻ (cách Montréal 40 phút). Xin gọi 450-373-5752 _________________________________

Cần bán gấp tiệm nail bao gồm tiệm tóc trong shopping Lachine, tiền thuê rẻ, lâu năm, khách ổn định. Liên lạc: 514-518-4315 _________________________________ Cần sang tiệm giặt ủi, đầy đủ máy móc, tiệm đông khách, sous-sol có thể mở hãng may nhỏ, nhận sửa quần áo. Lý do bán: về hưu. Giá bán : $40000 . Liên lạc anh Hùng: 514-730-1130. 4050 Monselet, Montréal Nord _________________________________

Tiệm phở Vietnam (Pho Nam) khu người việt cần cho thuê lại. L/L : 514-834-1001 _________________________________

Tiệm nail cần bán, tiệm lâu năm, khu da trắng, luôn có khách ổn định, tiền thuê rẻ. Liên lạc: 450-689-1944 / 514-458-8167 _________________________________

Duplex cho thuê, khu Ahuntsic, gần Sauvé, trường học, chợ, bus, rất phương tiện. 31/2: $490$/tháng vào 11 tháng 7. Liên lạc: 514-961-8869 _________________________________

Không có tiền mua kinh doanh? Không tiền đặt cọc. Tiệm tạp hoá và tiệm giặt , hai kinh doanh bán, lợi nhuận cao, công việc ít, gần métro và phở .Tìm nhân viên thu ngân. 514-978-3937

St-Miche 31/2 demie sous-sol, sạch đẹp cho thuê, gần chợ và metro st-michel (10 phút đi bộ), không bao điện và sửa. 530$/ tháng, vào tháng 7. Liên lạc: 514-722-9595 _________________________________ 51/2 lầu 1 duplex ở Ahuntsic, gần métro Sauvé, gần trường học, gần xa lộ, gần bus, vào ngay. Liên lạc: 514-943-6015 _________________________________

4 1/2 salon double , gần chợ Á Đông, chợ Tây, trường học, bus St- Michel , vào ngay. Liên lạc: 514-963-1968

45

Cần thợ nữ biết sử dụng máy plein, máy overlock và máy lên lai (binding). Liên lạc: 514-377-6245 / 514-722-2058 (Minh) _________________________________

Nhà hàng Phở 88 cần seveur, bếp, 5136 Boul. Décarie,H3X 2H9,gần métro Snowdon . Liên lạc: 514-662-8583 _________________________________

Hãng may cần tài xế giao hàng, cần người làm général. Liên lạc: 514-274-8999 _________________________________

Nhà hàng Lyla cần phụ bếp có kinh nghiệm.514-272-8332 _________________________________

Hãng may cần thợ may 2 kim có kinh nghiệm,thợ may,tải xế ,ủi và cắt chỉ tại hãng. xin liên lạc : (514) 387-8222 _________________________________

Cần seuveur, bếp và người cuốn sushi biết nói chút Anh hoặc Pháp, L/L 514-585-1379 Cần sang nhà hàng VN khu St-Laurent. L/L 438-994-1228 _________________________________

Hãng may cần thợ may tại nhà hay tại hãng có kinh nghiệm và thợ cắt chỉ finisson. Liên lạc: 514-718-6799 / 438-995-8389

Tiệm sushi man cho tiệm take out , lương tuỳ theo kinh nghiệm, tiệm ở laval gần montreal, jimmy 514-778-6563 _________________________________

Việc Làm/Nail

Nhà hàng nhật cần serveur full time và part time và maki man cuối Tuần và có xe. 514 891-2988 va 514-973-6739 _________________________________

Cần thợ Nail nữ biết làm móng bột, chân tay nước và shellac,tiệm ở Laval,bao lương hoặc ăn chia. 450-689-2383 _________________________________

Cần phụ bếp có kinh nghiệm và bus boy. 514-747-4493 / 514-583-1959 ( Lan ). Restaurant Paris Pho ; 1717 poirier. _________________________________

Tiệm nail trong mall Cần thợ nail và chân tay nước, thợ bột bao lương 140$ một ngày, thợ chân tay nước 120$ / ngày. 514-924-4722 _________________________________

Tiệm sushi cần thợ cuốn có kinh nghiệm.xin vui lòng liên lạc số phonne 514-560-6965 _________________________________

Tiệm Nail cần thợ chân tay nước biết làm shelac , waxing càng tốt . Lien lac 438-885-7717 _________________________________ Cần thợ bột và chân tay nước , wax, 438-993-1654 _________________________________ Tiệm nail 99% khách da trắng nói tiếng Anh, cẩn thợ nail có kinh nghiệm làm bột và trách nhiệm. Bao lương hoặc ăn chia. Liên lạc Thành: 514-601-8282 / 514-214-8282 _________________________________ Tiệm Nail. Cần thợ nails nử có kinh nghiệm móng bột và tay chân nước. Bao lương cao bảo đảm có việc làm Hè sang Đông có nhã y xin liên lạc cell. 514-777-5069 or -514-619-8577. Đưa đón ở metro. Cote-vertu _________________________________ Tiệm nail cần thợ nail gấp, bao luong 120$ / ngày. 700$ sau ngay, 514-518-8331 _________________________________ Cần gấp thợ Nail có kinh ngiem tiệm cách Montreal 40phut , luong bao tuỳ theo tay nghề/trên ăn chia . Xin gọi 514-569-6818. Work 514-426-2562 _________________________________ Tiệm mail ở West Island cần gấp thợ nam hoặc nữ có kinh nghiệm, bao lương cao trên ăn chia, chỗ làm lâu dài. Liên lạc: 514-502-3576 _________________________________ Cần gấp thợ chân tay nước có kinh nghiệm. Liên lạc: 514-679-2212 _________________________________ Ongles Prestige gần métro Joliette cần thợ bột, thợ chân tay nước và shellac, bao lương hoặc ăn chia. Liên lạc chị Hà: 514-298-3085 _________________________________ Cần thợ Nails nữ part time ,full time không cần kinh nghịêm nhiều ,trong mall vùng West Island .514-458-3101 / 514-813-6399 _________________________________ Tiệm nail trong mall vùng Rive Sud cần thợ nail có kinh nghiệm làm part time hay full time. Bao lương trên ăn chia. Liên lạc: 514-623-8656 / 450-653-1574 _________________________________ Angelina nail Laval Samson, xa lộ 13, cần thợ nail có kinh ghiem, lương bao hoặc ăn chia, tip hậu. Lien lac Tracy: 514-824-5066 / 450-969-8222 _________________________________ Cần thợ chuyên chân tay nước, sallac, lương cao, tip hậu, khu da trắng, việc làm quanh năm. 514-481-4426 / 438-403-9575

Sushi take out gần metro, cần makiman full time, có hoặc không kinh nghiệm. 514-686-1088 _________________________________ Phở ngon Cần serveur( es) . 514-723-6466

Danh Ngôn *** Họ bừng sáng và lấp lánh khi trời nắng; nhưng khi mặt trời lặn, vẻ đẹp thực sự của họ chỉ lộ ra nếu có ánh sáng phát ra từ bên trong. *** Cuộc sống, là một bộ sách vô số chữ, mỗi người có cách đọc của riêng mình *** Cuộc sống, là một câu hỏi có nhiều lời giải, mỗi người có đáp án của riêng mình *** Cuộc sống, là một tách trà, mỗi người có cách thưởng thức của riêng mình *** Những lúc không vui, hãy tự nhủ với bản thân: Rằng tất thảy của tất thảy, chính là để cuộc sống, thoải mái hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. *** Khi một cánh cửa khép lại cũng là cơ hội cho một cánh cửa khác mở ra Nhưng quan trọng hơn hết

Việc Làm/Linh Tinh Cần người làm việc linh tinh, dọn dẹp, lau chùi toilette; ưu tiên cho người trung niên, trong bar Bogeys Billard ( 3250 cremazie est , ) 438-936-5005 ( hanh ) ; 514-677-2664 ( na )

vẫn là bạn muốn chờ đợi

Việc Làm/Nhà Hàng Nhà hàng cần phụ bếp full/part Time . Cần serveur/se full/part Time. Liên lạc 514-522-7888

cánh cửa cũ mở ra hay tìm lấy một cánh cửa khác cho riêng bản thân mình. ***


46

SOÁ 765 07/06/2019

Tin

KIẾN THỨC

5 LOẠI CÂY "ĂN TIỀN THIÊN HẠ" ĐẶT PHÒNG KHÁCH GIÚP GIA CHỦ THU TÀI HÚT LỘC CỰC TỐT Theo phong thủy, những cây phong thủy trồng trong nhà phù hợp sẽ đem đến may mắn, sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc ấm no cho gia đình. Đặc biệt khi bạn đặt nó ngay vị trí phòng khách.

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

NHÀ NÀO CŨNG CÓ GIÁ SÁCH, NHƯNG ÍT NGƯỜI BIẾT NHỮNG "CẤM KỊ" NGUY HIỂM NÀY Không nên kê giá sách quá cao (hơn 2m) bên cạnh hoặc ngay trước mặt bàn làm việc. Theo phong thủy, giá sách cao giống như những ngọn núi, gây ra nhiều trở ngại cho công việc của bạn.

N

gày nay, cây cảnh dường như trở thành một trong những thành phần không thể thiếu trong nhiều gia đình, người ta thường sắm sửa cây khi mới mua nhà, xây nhà, hay tạo nơi làm việc mới, hoặc đơn giản chỉ là tăng tính thẩm mỹ cho căn phòng hay ngôi nhà. Tuy nhiên, cây cảnh phong thủy còn có nhiều công dụng và ý nghĩa hơn bạn tưởng đấy. Hoa cây cảnh nội thất giúp cho không gian trở nên hài hòa, cân đối, mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho không gian sống, giúp cho con người thấy được sự gần gũi với thiên nhiên, tính cách sẽ trở nên ôn hòa hơn. Về mặt tinh thần, cây cảnh phong thủy còn giúp cho con người giảm bớt căng thẳng sau những giờ làm việc, học tập mệt mỏi, duy trì sức khỏe. Cây kim phát tài (cây kim tiền) Đây là loại cây được rất nhiều người lựa chọn, được xem là cây phong thủy trồng trong nhà được ưa chuộng nhất. Những tán lá sum suê tượng trưng cho sự phát triển của gia chủ về kinh tế. Tiền bạc nhiều không đếm hết. Hơn nữa, lá đẹp, bóng, xanh mượt, tán cân đối và tương đối dễ tính. Kim phát tài thể hiện sức sống với những ngọn lá vươn cao đầy sung sức. Người ta tin rằng nếu trang trí phòng khách của mình bằng cây cây kim phát tài sẽ mang đến nhiều may mắn, sự thịnh vượng cho cuộc sống sau này. Cây kim ngân Kim ngân là một trong những loại cây cảnh được nhiều người ưa chuộng nhất khi đặt trong nhà, riêng tên của loài cây này (kim ngân: tiền vàng) đã mang đến ý nghĩa giàu có và may mắn. Loại cây cảnh phong thủy này thường được đặt ở khu vực cửa chính của phòng khách. Cây thiết mộc lan Thiết mộc lan là loại cây cảnh phong thủy trong phòng khách, cây có lá màu xanh, có sọc trắng ở giữa. Hoa của cây khi nở màu trắng hoặc vàng nhạt, có mùi thơm ngào ngạt. Cây rất phù hợp cho việc trang trí hoặc làm cây cảnh trồng trong nhà,

trồng ngoại thất cảnh quan. Ngoài các yếu tố về mặt phong thủy được rất nhiều người quan tâm ở loại cây này, cây có khả năng hấp thụ Formaldehyd, làm sạch không khí, lọc bớt các khí độc sinh ra khói bụi công nghiệp hoặc do sử dụng điều hòa lâu ngày. Cây ngọc ngân Cây ngọc ngân còn được các cặp đôi gọi là valentine. Trong tình cảm, nó được đại diện cho tình yêu, nó sẽ là một món quà ý nghĩa đối với các cặp đôi. Trong sự nghiệp, nếu đặt cây xanh phong thủy này ngay cửa sổ phòng khách hoặc bàn làm việc thì ngọc ngân sẽ mang đến sự may mắn và bổng lộc cho gia chủ. Cây thanh lan Tuy không mọc khỏe và thích nghi tốt như thiết mộc lan, nhưng cây thanh lan vẫn được nhiều gia chủ lựa chọn là cây phong thủy trồng trong nhà. Đặc biệt với những căn phòng nhiều ánh ánh, nhiều kính. Chúng có tác dụng làm ẩm không khí, làm mát thích hợp với những phòng sử dụng điều hòa thường xuyên. Ngoài ra, cây thanh lan là loại cây thân cột cao, nhánh lớn tượng trưng cho sự vươn lên, thăng tiến của gia chủ. Loại cây này có thể bày thêm ở các đại sảnh, trong phòng họp, quầy lễ tân chứ không nhất thiết là ở phòng khách ngôi nhà. Những lưu ý khi đặt cây phong thủy Chọn những loại cây cảnh phong thủy trong phòng khách với đặc điểm như sau: - Những cây cảnh có dáng tròn đầy, xinh xắn - Tán lá rộng, màu của lá đậm đà, xanh mướt, không bị sần sùi hay sâu hại - Thân cây láng không có gai nhọn Ngoài ra, mật độ đặt cây trong nhà cũng ảnh hưởng tới phong thủy. Bởi nếu để quá dày, cây sẽ làm che lấp ánh sáng trong nhà, làm giảm dương khí, tác động xấu đến tài lộc và vận may của gia chủ. Đặc biệt, khi trồng cây cảnh phong thủy trong phòng khách tránh để cây bị chết hay khô héo. Loại cây và vị trí trưng cũng rất quan trọng. Gia chủ hãy tham khảo các loại cây hợp mệnh cũng như công dụng trang trí của từng loại cây để chọn được cho mình loại cây phù hợp nhất.

G

iá sách là vật không thể thiếu trong mỗi gia đình. Một căn nhà rộng rãi lý tưởng sẽ có phòng làm việc riêng để kê giá sách. Tuy nhiên, đa phần nhà ở hiện nay đều có diện tích khiêm tốn, giá sách thường kết hợp kê trong phòng khách hoặc phòng ngủ. Hãy đọc thật kĩ những lưu ý sau đây để biết cách sắp xếp sách trên giá sao cho thật tối ưu và không phạm phải điều cấm kị trong phong thủy. Sắp xếp sách trên giá dựa theo bát quái đồ Đặt tấm bản đồ bát quái trên thẳng với giá sách, tưởng tượng chia giá sách thành 8 phần tương ứng. Bạn có thể áp dụng điều này với bất kì giá sách to, nhỏ, hình vuông hay chữ nhật. - Ở góc trên cùng bên trái, bạn nên để sách tài chính, sách làm giàu. Ví dụ sách của Donald Trump, Warren Buffet,… - Ví trí ở giữa trên cùng nên có các giải thưởng, bằng khen, huy chương bạn có. Những quyển sách về lĩnh vực bạn đang làm việc và muốn thành công cũng nên đặt ở đây. - Góc trên cùng bên phải nên đặt những cuốn sách về tình yêu. Tuy nhiên đừng đặt quá nhiều tiểu thuyết lãng mạn buồn bởi nó khiến bạn dễ chán nản. - Bên trái hàng thứ hai là nơi lý tưởng để đặt những tấm ảnh gia đình hay sách viết về cách xây dựng tổ ấm, sách về sức khỏe, hạnh phúc. - Bên phải hàng thứ hai là nơi dành cho truyện thiếu nhi, sách nghệ thuật, bất kì loại sách nào thôi thúc tính sáng tạo trong bạn. Một vài tác phẩm nghệ thuật nhỏ để trang trí cũng nên đặt ở góc này. - Góc trái dưới cùng nên đặt sách

kiến thức, kĩ năng. - Vị trí giữa ở cuối giá sách bạn nên đặt những cuốn sách liên quan tới sự nghiệp. - Cuối cùng, ở góc phải dưới cùng, bạn có thể đặt những cuốn sách về du lịch hoặc sách do ông bà, tổ tiên để lại, sách tôn giáo, tâm linh. Những cuốn sách đó thiên về khía cạnh tinh thần nhiều hơn là thông tin, kiến thức. Một số chú ý khác liên quan tới giá sách - Vị trí tốt nhất để đặt giá sách đó là góc nhà hướng Đông Bắc. Tuy nhiên, nếu ở đó có cửa ra vào hay cửa sổ thì bạn lại không nên kê giá sách. - Có nhiều ý kiến cho rằng không nên để giá sách trong phòng ngủ bởi nguồn năng lượng sáng tạo từ sách có thể làm rối loạn giấc ngủ. Tuy nhiên, điều đó không khả thi vì rất nhiều căn hộ có diện tích hạn chế. Nếu đặt giá sách trong phòng thì hãy chú ý để cách giường 1m trở lên. Không nên sử dụng giá sách gắn liền với giường ngủ hoặc có vị trí ngay trên đầu khi nằm ngủ. - Không nên kê giá sách quá cao (hơn 2m) bên cạnh hoặc ngay trước mặt bàn làm việc. Theo phong thủy, giá sách cao giống như những ngọn núi, gây ra nhiều trở ngại cho công việc của bạn. - Khi ngủ không nằm hướng về phía đối diện giá sách. - Không cất sách hay để bất kì vật nào lộn xộn dưới gầm giường dù cho phòng có hẹp hay bạn không dùng tới chúng nữa. Điều đó sẽ gây ra rất nhiều những vấn đề về sức khỏe, chuyện tình cảm. - Luôn giữ cho giá sách không bụi bẩn. - Tuyệt đối không đặt kéo hay bất kì vật nào sắc nhọn lên giá sách, kể cả gươm, đao dùng để trang trí.


SOÁ 765 07/06/2019

TÍCH TRỮ “VE CHAI” ĐẦY NHÀ, LỖI SAI PHONG THỦY KHIẾN BẠN LÀM MÃI KHÔNG GIÀU 1. Trữ quá nhiều đồ “ve chai” trong nhà Chai nước, dầu ăn, nước mắm, dầu gội,… sau khi dùng hết đã không được gom gọn đúng cách mà vứt đống trong nhà. Nhiều gia đình cứ hay có thói quen vứt theo đống ‘ve chai’ rồi chờ nhiều lên mới bán. Bạn bán được chút tiền lẻ nhưng vô tình để tiền tài lớn hao hụt. Theo quan niệm phong thủy, bạn đang chứa quá nhiều đồ "rỗng" trong nhà. Vật thì nhiều nhưng giá trị là trống rỗng, chẳng có bao nhiêu, cản đường tiền tài khác đang tìm đến nhà bạn. Về mặt khoa học: Đống ve chai gây cảm giác khó chịu cho chủ nhân, đôi khi bạn không để ý có thể vấp phải đống ve chai rồi bị té. Bạn cứ luôn tất bật với công việc nhưng lại bị rối bởi những vật lộn xộn trong nhà dễ gây ảnh hưởng tâm trạng, khó bề làm ăn. 2. Một số sai lầm phong thủy đáng lưu ý cho các hộ gia đình Để vòi nước rò rỉ suốt ngày Theo phong thủy thì nước rò rỉ đồng nghĩa với tài chính gia đình đang dần bị ảnh hưởng và có dấu hiệu cạn kiệt. Có câu ‘tiền vào như nước’ nhưng nếu bạn cứ để nước rò rỉ đồng nghĩa với ‘tiền cũng từ từ cất bước’ đi ra. Chính vì vậy bạn nên sửa vòi nước ngay khi có dấu hiệu rò rỉ. Về mặt khoa học: Nước rò rỉ làm không khí ẩm ướt khiến ngôi nhà bạn không được

khô ráo, sạch sẽ, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Khi sức khỏe không tốt thì phải dùng tiền để "mua sức khỏe" là điều hiển nhiên. Treo quá nhiều gương trong nhà

47

MỚI! HƠN 200 LOẠI RAU, RAU Á ĐÔNG VÀ THẢO MỘC Vườn ươm cây Tùng Dịch vụ trồng trọt

DES GOYETTE

Tất cả các loại cây cà và rau cải. Rau cải Á Đông: khổ qua, bí đao Á Đông và nhiều loại khác đang có sẵn

Cũng có sẵn : Ở vườn ương cây Ebriclore Cây - Cây con Vivaces - Hoa hàng năm Dụng cụ làm vườn và rau cải

Theo quan niệm phong thủy, nếu treo quá nhiều gương trong nhà sẽ tạo khí âm nên dễ bị tiêu tan tài sản. Nếu sử dụng đúng cách thì gương là vật tán khí, nhưng nếu sử dụng sai cách thì sẽ có tác dụng ngược. Về mặt khoa học: Dùng nhiều gương sẽ gây ảnh hưởng đến giác quan của bạn, Trung tâm vườn Ebriclore Mở 7 ngày đến 23 tháng 6/2019 không tốt cho mắt và trí não. Đôi khi bạn lạm dụng gương quá nhiều khiến bạn mất tập trung. Từ đó ảnh hưởng đến khả năng sự chăm sóc. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ gây “bóng đè”, ảnh hưởng tới sức khỏe và sáng tạo trong công việc khiến công việc chứng minh bạn chưa thể làm ăn một cách công việc. “tinh tươm” được. của bạn khó thành công được. Để cây bạn trồng bị chết Dù là cây trồng trong nhà hay ngoài trời thì cũng cần chăm sóc kỹ lưỡng và chu đáo. Nhưng để cây chết đồng nghĩa với việc những hình ảnh tiêu cực trong gia đình bạn dần xuất hiện. Cây chết là dấu hiệu của sự tàn lụi về sức khỏe và tài chính. Về mặt khoa học: Cây chết tạo không khí ảm đạm, thiếu sức sống làm tinh thần bạn không được thoải mái, nếu không thoải mái thì khó có thể nghĩ được ý tưởng gì kinh doanh độc đáo cả. Mặt khác, chăm sóc cây mà để cây chết thì chứng tỏ năng lực của bạn chưa tốt: Bạn là người thiếu tỉ mỉ, thiếu quan tâm, thiếu chỉn chu, thiếu

Kê giường phòng ngủ sai cách Bạn đừng nghĩ phòng ngủ thì muốn kê giường sao cũng được. Vị trí của giường ngủ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống cá nhân cũng như công việc của bạn. Ví dụ bạn kê giường sát chân tường là một sai lầm trong phong thủy. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ trong gia đình bạn, bản thân bạn hay nổi cáu, dễ gây xung đột với người trong nhà và khó có thể làm giàu được. Về mặt khoa học: Bạn thử nghĩ xem, giấc ngủ cần sự thoải mái nhưng lúc nào bạn cũng cảm giác có bức tường ngay cạnh làm giấc ngủ của bạn không sâu, dễ


48

SOÁ 765 07/06/2019

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp - Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

David Doan (Quoc-Viet) C. (514) 961-0878 B. (514) 948-2828

Votre maison vendue

GARAN TI

david@landmark-canada.com 2217 Rue Belanger, Montreal, Qc H2G 1C5

ANJOU

Gọi Quoc-Viet (514) 948-2828

ou on l’achète!* LAVAL

VILLERAY

MONTRÉAL

Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires, • Acheteurs de Propriétés

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol.

Condo a cote du Metro Jarry et les services, aire ouverte. Prix: 195,000$

2 plex, rev: 670$+650$, très grand terrain.

Immeuble commercial 4200 pc sur 2 étages, parking

MONTRÉAL

REPENTIGNY

CENTRE-VILLE

ST_VITAL

• Refinancement (Commercial & Résidentiel) • Renouveler votre Hypothèque • Premiers Acheteurs de Maison • Travailleur Autonome • Hypothèques inversées • No Crédit, No Ca$hdown

Permis Resto Bar depuis 38 ans, 4200 pc, près autoroute, clientèle de longue date.

Grand Cottage, 4 Cac, 3 foyers, ss fini, Construction 88, Air, toiture 2017.

Condo de prestige près ancien FORUM, loue a 2000$/mois, Gym, Piscine

• Programmes spéciaux

Bungalow, 4 cac, garage détaché, grand terrain 4500 pc, bain turbillon.

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

514-722-9656

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Buổi trưa: Thứ hai đến chủ nhật từ 11:30 - 14:30 5 tuổi trở xuống 1.99$ 10 tuổi trở xuống 7.99$ Người lớn 15.99$ Buổi Chiều: Thứ hai đến thứ năm 5 tuổi trở xuống 3.99$ 10 tuổi trở xuống 9.99$ Người lớn 23.99$ Buổi Chiều: Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 5 tuổi trở xuống 5.99$ 10 tuổi trở xuống 12.99$ Người lớn 26.99$

4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3

www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 CCQ : AECQ 561541

MAÙY LAÏNH THERMOPOMPE MURAL VAØ CENTRALE SPECIAL: 9000 BTU = 1480$

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

Đặc biệt sinh nhật được FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác)

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Tel.: 514-657-4658 (Tieáng Anh) 514-651-7293 (Tieáng Phaùp) BCO laø nôi choïn löïa toát nhaát cuûa quyù vò ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

Profile for vietbao canada

765  

765

765  

765

Profile for vietbao
Advertisement