Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 10/05/2019

Số Soá

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel : 514-553-0444 / 514-834-1001, Fax : 1-514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc Agence immobilière www.charisma.ca

winphuong@hotmail.com

Triplex Molson, cho mướn 4 apt. Giá 499,000$ + garage + 2 chỗ đậu xe bên ngoài. R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định: 2.94% 35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

MỘT ĐỨA TRẺ TỬ VÌ ĐẠO (TRANG 6)

Construction CEM

Nhân ngày Lễ Các Bà Mẹ, - Chuyên xây dựng tiệm nails, Việt Báo kính chúc Quý Mẹ một ngày nhà hàng và các sở thương mại - Bản vẽ kiến trúc sư, kỹ sư, designer Lễ Vui Vẻ, Ấm Cúng, Nhận Được RBQ: 5746-0271-01 Nhiều Tình Yêu Của Con Cháu 514-895-6688 SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự - Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

23

EÙVALUATION GRATUITE

15%

(xem thêm trang 24)

5145 Jean-Talon Est

Bạn muốn sống mạnh khoẻ, tránh xa bệnh tật và các hoá chất ???

Mới Mới!

Montréal, QC. H1K 1K8

Danh Le Directeur de flotte

sẽ chắc chắn mang lại cho bạn nguyện ước tưởng như không thể này. Hãy đến lấy nước về uống thử, hoàn toàn miễn phí, tại: 3276

Tiệm vàng Ngọc Trang

BAÛO HIEÅM Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

6643 Côte Des Neiges Ngọc Trang kính mời

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

(514) 995.1279

Fnước điện giải KANGEN, sản xuất 100% tại Nhật Bản, O Máy O R

P TB RESTAURANT (514) 733-1110

Xin liên hệ:

Phone 514-731-4006 Giờ mở cửa: T2-T7, 12:00-17:00

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

RV663

Mercedes-Benz Montréal-Est

12525 Boul Métropolitain E, Montréal-Est , QC H1B 5R3, Autoroute 40 Est, Sortie 89

Email: ale@mbmontrealest.ca

Tél.: 514-501-0893

Có quà đặc biệt cho khách Việt Nam

GLC300 4matic 2019

498$*/tháng

GLA250 4matic 2019

418$*/tháng

C300 4matic 2019

488$*/tháng

Mọi chi tiết xin liên lạc.


2

SOĂ 761 10/05/2019

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Cell: (514) 826-5908

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX ALARM

AVOCATS / LUẏT SƯ

ALARM

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

BẢO HIᝂM CHà NH BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH

Mach Nhut Hong 514-270-6225 ................................................ 7 Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 Tran Hong Loan (La Capital) / 514-802-6088 ...........................1

TRAN HONG LOAN (LA CAPITAL) / 514-802-6088.................01

CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C

CHUYĂŠN Ä?ᝊA/ áť?C DAVID Ä?OĂ€N VIĂŠN QUáť?C VIᝆT CELL: (514) 961-0878.................48 Antoine Nguyáť…n Hᝯu ToĂ n / (514) 812 8626 . .......................... 18 KEVIN NGUYEN / CELL: (514) 777-81844..............................04 Arnaldo Di Loreto vĂ  Maria Greco / (514) 374-4000 .............. 23 Bao Ngoc Nguyen / Cell:CELL: 514-827-8718 .................................... 15 LE QUANG VINH THUY/ (514) 824-1972......................30-31 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514) 815-6618 .................................. 7 MINH CHINH HOANG / CELL: (514) 712-8888.......................20 David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt / Cell: (514) 961-0878 ......................... 56 Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 NGUYáť„N CĂ”NG SINH / CELL: (514) ............................................ 887-4141.......................0216 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 NGUYáť„N VÄ‚N THĂ€NH / CELL: (514) 867-2813.......................081 Lâm HĂ o / 514 467-3333 .............................................................. LĂŞ QuangNGUYEN VÄŠnh KhảiDINH / Cell:(514) 833-9399 RICHARD PHU / CELL.: (514).............................. 998-5139........1122 ..................... 32-33 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 Nguyáť…n CĂ´ng/ Sinh / Cell: 887-4141 ................................ 2 VŨ BẢO ANH CELL: (514)(514) 578-7420. ....................................01 .............................. 9 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 RichardSEC Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 ROGER (HUY) / 514-560-8889. .......................................01 Tanada Tan & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 ............................................ 15 .............................. 31 Nguyen Nam Phuong / 514-240-8627...............................41 ....................... 25 Nguyen Huu/ Cell: Toan(514) / 514-812-8626. ....................................411 VĹŠ Bảo Anh 578-7420 ............................................ Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 TĂš Háť’NG lâm / 514-295-1346..............................................33 Roger Sec (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 tĂş hoa lâm / 514-880-9478.................................................33 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ................................................... 35 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29

COIFFURE Tan Hung Tran / 514-451-7779..........................................29

St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6

COIFFURE / NAIL

DU LᝊCH / VOYAGE

ST-MICHEL TEL.:843 (514)374-2882..........................................06 Transtour / /(514) -5450 .........................................................

Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2

DU LᝊCHTour / VOYAGE Fantaisie 514-568-5998 .......................................................45 BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02

ELECTRONICS / COMPUTER

Vacances Phenix / 450-466-5888........................................ 2330 Hai Informatique / (514) 898-3883.............................................

Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 258 Voyage Bel Canada / 514-419-5588................................... 27

SERVICE TELEPHONE VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10

THAI SAIGON / 438-289-2222................................................... 44

GARAGE / MUFFLER

GARAGE / MUFFLER Auto H.K / 514-728-3114 ............................................................. 22 GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 022 ......................................... Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10 Kino Muffler / 514-721-5191............................................................ 55 KINO / 514-721-5191............................................ 02 KoKi MUFFLERS Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55 AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22

GIẢI PHẪU THẨM M᝸

N.FANOUS / (514) 586 - 9906. ................................................... 03 GIẢI PHẪU THẨM M᝸

52

N.Fanous : (514)SĨ586 - 9906 ......... ....................................... 3 LĂ€M Ä?ẸP/ tĂŠl / NHA / DENTUROLOGIE ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 22

LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ

DENTUROLOGISTE NGUYEN/ THI NGA / 514-374-2449......... 25 Ethere Spa medico-dentaire 514-272-1175..............................

................................................. DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754....... 0648 Nickie Dinh Pink Beauty care / 438-990-4642............................ 12

Pharmacie / dưᝣc sĊ

AVOCATS / LUẏT SĆŻ Me Vinh Nguyen / (514) ........................................ Huáťłnh Minh-NguyĂŞn / TĂŠl: 995-1279. (514) 791-7379 ............................. 101 .......................................... 2 TRẌN Ä?ăng Ä?ᝨC Trinh ANH THĆŻ (514) 509-7731. 02 Nguyáť…n / TĂŠl:/ (514) 992-6889................................... .................................. 48 NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž KHáşž NOTAIRES / CHĆŻáťžNG Ä?inh Hᝯu Anh VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... .............................................. 110 MẎT KĂ?NH Vision L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 MẎTdeKĂ?NH TrĂ­ Minh Huáťłnh 514-875-2345 ................................................ 35

TRᝊ LIᝆU MUA XE HƯ, XE CŨ West Island Auto Recycling/ 514-363-6010............................... 52

DU TA (XOA BÓP TRᝊ LIᝆU)...................................................... 27

NHĂ€ HĂ€NG CLINIQUE CHIROPRATIQUE/ 514-728-5288........................... 09 BĂĄnh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 LUUViᝇt THI/ THANH / 514...................................................... 727-8967....................................13 35 BĂşn Tel.: 514THAO 272-6825 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 LeMUA CristalXE Chinois / Tel:CŨ 514-876-8778 ...................................... 28 HĆŻ, XE Maison Foo Lam / 514-383-7878 ................................................ WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010.................. 48 Ngun Shing / Tel: (514) 725-6888 .............................................. Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 NHĂ€ HĂ€NG Pháť&#x; Express / 514-389-9305 ........................................................ Pháť&#x; HinXĂˆO / 514-723-0999 BĂ NH MINH / TEL:............................................................... 514-272-4636.................................... 06 Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. 8 BĂšN VIᝆT: 514-725-0007 514-272-6825 ................................13 21 Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514)/ 722-1888 ......................................... Vy Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 LY LA / TEL: 514-272-8332........................................................ 03 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... 21 ..................................................................... 43 5 PHáťž epicesHIN II //514-273-8989 514-723-0999.......................................................... 14 Pháť&#x; ThĂ nh Nam Quân / 514-744-3014 .................................. 1 PHáťž NAM QUAN / TEL: (514) 722-1888................................... 13 BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 HĆ°ĆĄng ........................................................ Yokotháť‹nh sushi/ 514-729-4193 & KOREAN BBQ / 514-722-9656.......................13 48 Fondue Kim Long / 514-728-8088 ............................................... 51 BĂ NH BAO M᝸ TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 Restaurant TongMaison Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 Restaurant Foo Lam / 514-383-7878................. 12 BĂĄnh mĂŹ Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BBQ Cristal chinois / 514-332-3888 ................................. 47 SAWADIKA / 514-339-1188....................................................... 48

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN / 514-253-7117. ..............................31 13 Arestaurant & MN GardenNhâm SupplyNhi / 514-728-7039 .................................... Jardin Xuan Huong Inc / 514-295-3689 27 ..................................... SUPPLY NAIL L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 Gina/ Beaute ......................................... 01 - 923 T&M Tel : (514)/ 514-725-7878. 383-7748 ......................................................... TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

MICHAEL LE CPA INC / (514) 963-8328................................... 7

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

REMAX AMBIANCE INC

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN

A & MN GARDEN SUPPLY / 514-728-7039.............................. 19

SUPPLY NAIL T&M / (514) 383-7748................................................................ 09 Lan Manicure / Tel. (514) 722 - 4886 ......................................... ..8 Jardins Manuel: 6245 Boul MĂŠtropolitain E....................... 26

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG Công ty xây d᝹ng s᝭a chᝯa / 514-237-6766 .......................... 52 SUPPLY NHÀvà / NHÀ HÀNG / SᝏA CHᝎA Mega (Måy hút hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 CÔNG/TY DᝰNG VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............41 48 Tel:XÂY 514-279-3336 ......................................................... Probex Portes Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 MEGAFenêtres (Mà Y HÚT HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. 2 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946..................18 16 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... 22 Mà Y HÚT HƠI / 450-466-6766.................................................. 18 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... 16 CAC Design International / 514-804-9889 ............................. 29 CAOBEC INC / 514-967-8878 .................................................. 10 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52 Måi Nhà-Tư�ng Gấch-Sàn-Bê Tông / 514-834-3518...... 33

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE BCO / 514-657-4658. ................................................................. 48 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... HauteTechOrientale tĂ­nh tiáť n) / 514-834-3056... 19 TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/(mĂĄy 514-333-7779................................

PHARMACIE Toiture Alpha / 514-649-8817............................................. 14 Kieu Truong / 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY TIᝀN MUA NHĂ€ Diem 514-299-9466......................................................10 VAYNguyen TIᝀN: /MUA NHĂ€, mua xe ............................................ 3 Le Quan / 514 707-3779 .............................................................. 1 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž LE QUAN / 514-707-3779. ......................................................... Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 101 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 Luan Jon Nguyen / 514-917-4785 .............................................. 24 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 .............................................. 20 HA TUAN CHUONG / (514) 984-6780....................................... 03 Dáť‹CH V᝼Luan CHUYáťƒN HĂ NG Hypotheca John /514-917-4785 ....................................... 22 Tráť‹nh Hiᝇp HĆ°ng /(514)718-2507 ............................. 50 HUᝲNH CHĂ? HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 21 VASE CARAVAN / 514-899-1818. . ............................................. 44 Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21

Dessin SCL Inc / 514-531-5992........................................................... MTL-TAXES / 514-583-2980. ..................................................... 446

Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

VISION DE L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07

MASSAGE....................................................................................51 MASSAGE ............................................................................. 43 Du Ta (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu)............................................................ 29

Ly Thanh Tran & Adam Leung / 514-259-4648................. 19

BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

- Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 599 000$ - Laval (Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$ - Metro St-Michel: building 8 logement rue Everett tu báť• máť›i, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , garage , 3 X 51/2, 4 X 41/2, 1 X 31/2, GiĂĄ 1 250 000$ - BĂĄn nhĂ  hĂ ng: Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm táť‘t Ä‘ang Ä‘Ă´ng khĂĄch, ráť™ng 2000pc, tiáť n thuĂŞ ráşť, lᝣi tᝊc cao , rue Notre Dame, Pointe au Trembles, vĂŹ khĂ´ng ngĆ°áť?i trĂ´ng coi. Cần bĂĄn gẼp GiĂĄ 65 000$. - Laval Vimont: cottage Ä‘áť™c láş­p xay năm 2004, 3phòng 3 buáť“ng tắm, rue de Renaix, GiĂĄ 539 000$ - Rosemont : 4plex kháť• nhĂ  28X42, 44èAV , gĂłc Beaubien, 51/2 vĂ  3X31/2, giĂĄ 739 000$ - Laval: Bois-des-Fillions : 32èAV, Bungalow Ä‘áť™c láş­p, 3 phòng ngᝧ, GiĂĄ 230 000$ - Laval Vimont : Crois. Clemency, bungalow Ä‘áť™c láş­p, garage, GiĂĄ 275 000$ - Metro De Casteneau, trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Jean-Talon gĂłc St-Laurent, condo-comercial 6000pc, Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm thuáş­n lᝣi đầu tĆ° hoạc máť&#x; cĆĄ sáť&#x; thĆ°ĆĄng mấi, GiĂĄ 855 999$ - Ahuntsic-MarchĂŠ Central: Rue Caroline-Beique, gần SauvĂŠ vĂ  Acadie condo 2 phòng , GiĂĄ 239 000$ . - BĂĄn gẼp tiᝇm nails trong centre d'Achat Anjou sầm uẼt, 7 bĂ n, 4 gháşż, 2 phòng waxing&massage, GiĂĄ 80 000$

Me Hᝓ Tư�ng Vân / 514- 994-4909...................................... 29

Luu Thi Thanh Thao / 514-727-8967................................... 35

TRᝊNH HIᝆP HƯNG / (514) 718-2507........................................ 46

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

Viᝇt Båo

TĂŠl.: 514-834-1001 / 514-553-0444 Website: www.vietbaocanada.com

Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com

Adress: 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 761 10/05/2019

Tin montreùal - queùbec Giấu Heroin trong dạ dày

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Người đàn ông mà chúng tôi phóng vấn đã nuốt một số viên thuốc trong đó có chứa heroin, giống như trong ảnh để vận chuyển chất này vào Canada.

Theo Văn phòng điều tra cho biết, một người Montreal đã nhận nhiệm vụ làm con la để phục vụ cho việc nhập thuốc phiện.

M

ột người Montreal đã trải qua hành tháng trời ôm cột trong nhà tù ở Nam Mỹ sau khi anh này nhập nhiều kg thuốc phiện vào đất nước này bằng cách giấu heroin vào trong dạ dày. Phi vụ vận chuyển này mang đến cho anh ta hàng triệu đô-la.

BRIGITTE NOËL VÀ FÉLIX SÉGUIN Văn phòng điều tra

Khi mới 15 tuổi, người đàn ông muốn giấu tên này đã bắt đầu kết thân với những người có những khoản thu nhập « hấp dẫn hơn nhiều » so với nhưng gì anh ta kiếm được. « Thật kỳ lạ khi nhìn thấy người ta kiếm ra 10 000 […] đến 30 000$ trong một buổi tối và điều đó họ coi như chuyện thường ngày vậy », người này kể lại trong tập Narcos PQ cuối cùng trên QUB Radio.

MỘT TRĂM VIÊN HEROIN Đang nghèo khổ, số tiền mà mạng lưới buôn bán phạm pháp này mời chào khiến anh ta lóa mắt.

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

BẮT ĐẦU TỪ THÁNG TƯ ĐẾN 30 THÁNG 6/2019: GẶP BÁC SĨ MIỄN PHÍ CHO NGỰC GIẢM 500$ TRÊN PHẨU THUẬT NGỰC MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ mãn, giảm thiểu vết sưng.

DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của

bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho

thon nhỏ (nam và nữ).

HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ thể (bằng phương pháp liposuction)

MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để

bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết nhăn….

LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau

và lông không mọc lại.

Bác Sĩ

N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Président de l'institut de chirurgie Esthétique

1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

SOÁ 761 10/05/2019


SOÁ 761 10/05/2019

5


6

SOÁ 761 10/05/2019

« Khi đó, tôi mới có 18 tuổi, tôi đã có hộ chiếu và tôi có thể tự mình đi chu du. » Ban đầu, những kẻ trong mạng lưới này đã giao cho anh ta nhiệm vụ thường được giao phó cho những người mới tham gia vào thế giới ngầm này đó là việc trở thành một con la. « Họ đề nghị tôi mang thuốc phiện vào trong dạ dày của mình », anh kể. Chàng thanh niên này sau đó được cử đến một đất nước mà chúng ta không được biết tên để giao một trăm viên nhộng chứa mỗi viên khoảng 10gr heroin. « Thật là điên rồ, đây là một thời điểm đáng nhớ trong cuộc đời tôi, anh ta trầm giọng nói. Vào thời điểm đó, bạn mới nhận ra rằng số lượng viên là rất nhiều. Tôi nhìn mình trong gương và đã tự nhủ: “Liệu tôi có phải là một chiếc va-li không?” » Anh ta đã nuốt một lượng tương đương với 1kg heroin chứa trong những viên nang bọc nhựa dày một inch và được gắn chặt để vận chuyển chúng vào Canada. Một liều mà có thể hiển nhiên gây ra những hậu quả vô cùng trầm trọng nếu như chỉ một trong những viên thuốc đó bị vỡ ra. « Vào thời điểm đó, bạn đang phê adrénaline, bạn có cảm giác như bạn sẽ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của bạn », anh ta nhớ lại. Chuyến đi đầu tiên này mang lại cho anh ta 25 000$.

Sau một vài lần hoàn thành tốt nhiệm vụ, chàng thanh niên trẻ này đã trở thành một kẻ « môi giới » và chịu trách nhiệm tạo mối liên hệ cho các nhà cung cấp thuốc phiện với các con la ở nước ngoài.

BỊ BÁN ĐỨNG CHO NHÀ CHỨC TRÁCH « Các con la này bị bắt và tôi đã phải chịu tổn thất. Họ bị bắt và họ hợp tác với nhau. » Bị bán đứng cho nhà chức trách, tên buôn lậu này đã phải ôm cột trong một nhà tủ nhiệt đới đổ nát. « Trong một căn phòng nhỏ mà chúng tôi có tất cả 30 người, tất cả đều bị chói ở mắt cá chân » - anh này nhớ lại. Ban đầu, bạn nghĩ đến việc khi nào bạn được thả, sau đó bạn quên điều đó đi bởi vì phải mất hàng năm trời chờ đợi ngày được hầu tòa. Rồi sau đó, bạn quên luôn bạn là ai. » Cách đây vài năm, anh này đã được trở về Canada sau khi chịu bốn năm rưỡi tù và anh chia sẻ câi chuyện của mình với mong muốn cảnh tỉnh các bạn trẻ để họ không bước vào vế xe đổ như anh. « Thực tế đáng buồn là tất cả họ sẽ phải chịu những kết cục bi thảm », ông khẳng định.

MỘT ĐỨA TRẺ TỬ VÌ ĐẠO

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc

Tell: 514 272 4636

­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882

Dưới cơn mưa nặng hạt, buổi cầu nguyện được tổ chức để tưởng nhớ cô bé tử vì đạo ở Granby.

Hàng trăm công dân bị sốc trược vụ việc đã tập trung lại vào buổi tối hôm qua để tưởng nhớ cô bé đã qua đời sau những thử thách khủng khiếp.

M

ọi người tập trung nhau lại trong nhiều giờ, tay họ cầm những ngọn nến và rất nhiều người trong số họ đã khóc. Mẹ đẻ của cô bé cũng có mặt. Người thân của cô bé đọc thơ và thả bóng bay cho bé.

NHỮNG CON THÚ BÔNG Trong ngày hôm đó, các bạn trẻ và cả những người lớn tuổi hơn đã thay nhau có

mặt trước cửa nhà của cặp vợ chồng. Sáng nay, họ sẽ xuất hiện tại Tòa án Granby. Rất nhiều thú nhồi bông và những lời động viên an ủi đã được chuyển tới đây. Nhiều bậc cha mẹ cũng dắt theo những đứa con nhỏ của họ đến đây để tưởng nhớ cô bé. Họ vẫn không thể nào giải thích được nỗi đau đớn mà cô bé 7 tuổi đầu phải chịu đựng. Một số trong số họ tỏ ra tức giận, một số khác đơn giản bày tỏ sự buồn bã của mình. « Tôi rất tức giận với Giám đốc Bảo vệ Trẻ em [DPJ] và nhà trường. Chúng ta phải nghiên cứu hồ sơ và hành động! » Lise Faucher lên tiếng, xung quanh cô là

những gương mắt âu sầu, thất vọng trước sự việc vừa xảy ra. « Thật khủng khiếp. Điều quan trọng với rôi là đến đây vì cô bé con », Audrey Corriveau nói rõ. Bà nói rằng bà không thể ngừng nghĩ về hai đứa con mới có 5 và 9 tuổi của mình. « Tôi vẫn luôn nghĩ rằng chúng là những con quỷ [người cha và mẹ kế]. Tôi tin vào các lời đồn đại. Tôi có thể làm gì đây? Điều đó làm tôi phát điên », cô này kết tội, Michel Samson, một người hàng xóm trong khu phố.

NHƯ MỘT TIA NẮNG MẶT TRỜI ẤM ÁP Những người đã biết cô bé con đều nhận xét cô bé là một cô bé vui vẻ, nhiệt thành. « Tôi sẽ nhớ về con bé với hình ảnh đã qua. Con bé như một tia nắng mặt trời ấm áp », người hàng xóm của cô bé xấu số chia sẻ. Ngày hôm trước khi thảm họa

xảy ra cô bé này đã cố gắng bỏ trốn giữa đêm khuya. Khoảng 1h30, sáng thứ Hai, chồng của cô là Richard cho biết « Tôi đã nghe tiếng con bé gọi mẹ mình ! Bố con bé cố gắng dỗ nó. Mẹ kế của con bé đứng bên kia đường nói với tôi rằng con bé lại bỏ trốn lần nữa », ông Samson đã kể lại tối hôm qua và ông vẫn cảm thấy bị sốc. « Con bé cũng đã muốn chạy sang nhà chúng tôi ở ngay bên cạnh. - Joanne Boisclair kể lại. Cô này làm việc tại nhà trẻ mà cô bé và em trai của bé đi học. Cô bé là một cô bé rất vui vẻ. Cô bé là một thiên thần nhỏ », cô này tiếp tục chia sẻ và tỏ ra buồn bã. Samson nghe thấy tiếng chuông ở cửa nhà. Nhưng khi cô ra mở cửa lại chả thấy ai. Tuy nhiên, anh đã phát hiện ở khu rừng bên cạnh nhà một cô bé đang khóc trong vòng tay của bố mình. Bóng tối ngăn anh nhìn rõ hơn mọi việc.

Hàm Giả Các Loại. Có giá đặc biệt cho đồng hương www.denturoexpert.com 4301, rue Bélanger Montréal (QC) H1T 1A8 514 254-2870

Prothèse sur implants Prothèse esthétique Prothèse de précision Prothèse partielle - Réparation Service à domicile

Rendez-vous: Thêm địa chỉ để phục vụ tốt cho Quý Khách

352, avenue Dorval, suite 201, Dorval (QC) H9S 3H8 - 514 636-6504


SOÁ 761 10/05/2019

Cô bé ở Granby đã chịu nhiều đòn roi

7

Bánh bao – Viêtburger Mỹ Tiên Thích hợp cho người trẻ Lành mạnh cho người già

- Hâm nóng bằng Micro-ondes mà vẫn xốp, mềm, không khô, không chai - Vỏ bánh xốp, dai hoàn toàn cải tiến không hóa chất, không mùi khai - Nhân bánh thơm ngon, tinh khiết thích hợp với khẩu vị của quý khách - Có thể giữ được lâu cả tuần trong tủ lạnh - Rất tiện lợi để mang đi học, đi làm - Món ăn nhanh cho mọi người, mọi gia-đình -- Sáng trưa chiều tối - Món quà giản dị cho gia-đình, bạn bè hay đi xa

Cảm xúc trong tối hôm qua, trong buổi cầu nguyện cho cô bé đã chết ở Granby. Trong ảnh bé, cô bé trong một lần nằm viện đang nắm tay mẹ ruột của mình.

Những nỗi bất hạnh, cuộc sống bị bạo hành của cô bé con ở Granby đã làm trấn động Québec. Những sự việc này đã được lập biên bản và các nhà chức trách đã biết đến và chúng cũng mô tả chi tiết cuộc sống đầy đau khổ của cô bé.

T

háng Chín năm 2017, mẹ kế của cô bé đã mạnh tay ném cô bé xuống đất trước khi giật tóc cô khi người phụ nữ này cãi vã với chồng của mình, bố của cô bé. Hay vợ chồng khi đó trong tình trạng say sỉn. Cô bé khi ấy mới năm tuổi và rất sợ hãi. Con bé đã chạy đến một cửa hàng tiện lợi để gọi cảnh sát – một hồ sơ pháp lý tiết lộ. Người mẹ kế đã bị kết tội tấn công nghiêm trọng, bà mẹ kế này đã bị kết tội vào Tháng Bảy vừa qua và được tha bổng. « Không có thêm vụ việc nào xảy ra nữa và tôi không nghĩ là sẽ tiếp tục xảy ra nữa », người cha khẳng định trước tòa. « Đây chỉ là một người mẹ đặc biệt và cũng gặp một số sai lầm trên con đường mình đi », ông này nhấn mạnh, mặc dù ông đã có hai cuộc xung đột trong hôn nhân và cần sự can thiệp của cảnh sát. Những sự việc đen tối diễn ra vào đầu tuần đã cho thấy ông ta hoàn toàn nhầm lẫn. Hôm thứ hai, đứa bé bảy tuổi đã được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch trong nhà của gia đình ở Granby, nơi cô bé bị trói và bịt miệng bằng băng keo. Cặp đôi này cũng đã từng bị buộc tội hành hung. Người phụ nữ này còn đã từng phải đối mặt với những lời buộc tội liên quan đến những hành vi nghiêm trọng. Sau cái chết của cô bé vào hôm Thứ Ba, bản chất của những lời cáo buộc có thể sẽ được sửa đổi vào sáng ngày hôm nay khi họ ra hầu tòa. Một năm trước khi tai họa này xảy ra, theo lời khuyến nghị của Tổng cục bảo vệ Thanh thiếu niên (DPJ), một thẩm phán đã đồng ý trao đổi quyền nuôi con cho người cha và người vợ mới của ông này với điều

kiện họ « có quyền can thiệp ».

T

rong khoảng thời gian từ Thứ Hai ngày 01 Tháng Tư đến Thứ Hai ngày 29 Tháng Tư, hôm trước ngày thông báo các cuộc đàm phán về việc bán hãng hàng không này, các nhà đầu tư may mắn đã trả cổ phiếu của họ với mức giá dao động từ 4,75$ (ngày 0 Tháng Tư) đến 5,67$ (Thứ Hai). Sáng hôm qua, trong phiên giao dịch, cổ phiếu Transat A.T. đã đạt ngưỡng 8,85$,

438-383-6628

* Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên thơm ngon như xưa, nước dùng Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên được nấu bằng xương heo, không bột nêm, không hóa chất

(góc St-Laurent / Métro De Castelnau)

Giờ mở cửa: 11AM-9PM (Thứ hai nghỉ) Thứ Hai - Thứ Sáu: 3PM-5PM nghỉ

QUÁ KHỨ ĐẦY BIẾN ĐỘNG Thẩm phán cho rằng đây là giải pháp « ít rủi ro » nhất cho « cô bé với quá khứ đầy biến động và hỗn độn ». Quyết định được đưa ra vào năm 2018 đề cập đến việc cô bé đã được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy xung đột giữa các người thân của mình và DPJ đã nắm được tình hình này ngay từ khi cô bé được sinh ra. « Từ một đứa trẻ rất ngoan từ khi sinh ra, cô bé đã có những phản ứng kích động và phản kháng», trong biên bản ghi rõ. Trong biên bản chỉ rõ, vào những lúc cô bé bị kích động, họ đã bỏ lại cô bé ở một mình trong phòng vong vòng nhiều giờ cho đến khi cô bé bình tĩnh trở lại. Phán quyết được đưa ra vào năm ngoái cũng cho biết rõ rằng cô bé đang « tuột dốc không phanh » và đôi khi cô bé còn tuyệt thực, có hành vi cắt tay, thức thâu đêm và bỏ trốn.

« ĐỨA TRẺ KHÓ BẢO »

31/05/2019

Trong hồ sơ cũng nêu rõ, một vị bác sĩ đã viết thông báo cho DPJ vào Tháng Một năm 2018 để cảnh báo rằng cô bé đang sống trong trạng thái căng thẳng tâm lý nghiêm trọng. Không giấu diếm việc cảm thấy chán nản, người bố đã giải thích trước tòa rằng con gái ông ta là một « đứa trẻ khó bảo » và rằng đôi khi ông phải nhốt cô bé trong phòng để dạy dỗ và việc làm này đã được bác sỹ tư vấn. « Tôi đã liên hệ với DPJ. Chúng tôi cũng đã đi trình bày hoàn cảnh ở khắp nơi. Chúng tôi đã tự nhủ, một ngày nào đó sẽ có chuyện xảy ra, chúng tôi sẽ phát điên, chúng tôi hết sức chịu nổi rồi. Nhưng chẳng ai giúp chúng tôi cả », anh này đã trình bày khi vợ anh ta bị buộc tội lần đầu với tội danh có hành vi bạo hành với cô bé con. Dường như đã không có sự trợ giúp kịp thời nào.

Ai muốn mua Transat? Không có gì tốt hơn việc thông báo có khả năng hãng hàng không này sẽ bị rao bán để cổ phiếu tăng trên thị trường chứng khoán. Đó là những gì đã diễn ra vào sáng hôm qua đối với cổ phiếu Transat A.T., cổ phiếu này đã tăng 50% sau khi hãng hàng không thông báo « đang thảo luận sơ bộ với bên liên quan đến giao dịch mua lại » hãng hàng không của Québec này.

18 Jean-Talon Ouest Montréal QC H2R 2W5

tức tăng khoảng 56% so với ngày hôm trước. Cổ phiếu này cuối cùng đã đóng cửa phiên giao dịch ở mức 8,29$, tăng 46%. Cần phải nhận thấy rằng lợi nhuận từ thị trường chứng khoán đầy tính cạnh tranh.

NHỮNG PHIÊN GIAO DỊCH CÓ LỢI

Có bốn phiên giao dịch mà cổ phiếu Transat A.T. đã tăng vọt hàng ngày. Phiên giao dịch ngày 2 Tháng Tư thể hiện một sự thú vị khác : trong khi cổ phiếu tăng mạnh (+5,26%), số lượng giao dịch dường như cao hơn nhiều so với thông thường. Có khoảng 374 750 cổ phiếu được

bán trong phiên giao dịch, gấp 13 lần số lượng giao dịch ngày hôm trước. Một nhận định khác của thị trường chứng khoán : trong bốn phiên giao dịch đầu tiên vào đầu Tháng Tư,Transat A.T. đã tăng 11%. Tại sao cổ phiếu này lại tăng cao như vậy? Chúng ta không biết lý do. Đó là bí ẩn của thị trường chứng khoán. Nếu tôi là điều tra viên của Cơ quan giám sát thị trường chứng khoán, tôi sẽ kiểm tra chi tiết các giao dịch được thực hiện trong các phiên giao dịch thường xuyên. Câu hỏi đơn giản để đảm bảo rằng không có người mua nào có thông tin ưu tiên cả!

QUÉBEC ĐÃ MUA TỪ HÔM QUA?

Chiều Thứ Hai, sau khi được biết về việc có khả năng Transat bị rao bán, François Legault đã yêu cầu bộ trưởng Bộ Kinh tế và phụ trách Đầu tư, Pierre Fitzgibbon xem xét tìm cách bảo vệ trụ sở của Transat ở Québec. Trong ngân sách của Éric Girard, chính phủ của thủ tướng Legault tuyên bố rằng dành số tiền 1 tỉ đô la để đảm bảo sự hiện diện của các trụ sở của hãng hàng không

này tại Québec. Liệu Cơ quan Đầu tư Québec (IQ) đã hành động ngay ngày hôm qua khi mua một số lượng lớn cổ phiếu của Transat? Một điều chắc chắn, sẽ là hợp lý khi IQ phối hợp với Quỹ đoàn kết FTQ, tổ chức đã nắm giữ 11,6% cổ phiếu và Quỹ tiền gửi và đầu tư, nắm giữ 6 % làm điều đó với mục đích tạo nỗ lực cản trở việc mua lại này. Ngay khi Lowe’s có ý định đầu tiên của Lowe’s là nắm lấy cổ phần của Rona, Raymond Bachand, bộ trưởng Bộ Tài chính của chính phủ Charest vào thời điểm đó đã tiến hành hoạt động ngăn chặn chống lại Lowe’s. Và Lowe’s sau đó đã quay trở lại…Điều này chỉ là tạm thời nhưng cuối cùng Lowe’s đã nắm lấy cổ phần của Rona. Dù gì đi chăng nữa, Raymond Bachand đã trở lại. Với tư cách là thành viên hội đồng quản trị của Transat A.T., ông cũng là thành viên của Ủy ban chuyên trách về đánh giá các thông tin mua lại công ty du lịch nổi tiếng này. Chúng ta cùng chờ đợi những nhận định của các chuyên gia trong lĩnh vực này!


8

SOÁ 761 10/05/2019

Kẻ giết người đã theo dõi người yêu cũ cả ngày lẫn đêm

Hôm qua, Éric Boudreault, cha của Daphné Huard-Boudreault (ảnh nhỏ), đã bật khóc tại tòa án khi đọc một lá thư viết về những hậu quả trong cái chết của con gái ông.

Hôm qua, một nam thanh niên đã thú nhận đã theo dõi cô người yêu cũ, 18 tuổi của mình suốt cả ngày lẫn đêm. Việc làm này kéo dài một tuần trước khi hắn giết chết cô bằng 15 nhát đâm. «Anthony, điều quan trọng là cậu phải biết rằng cậu đã phá nát cuộc đời em. Cậu đã lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình. Bây giờ làm sao tôi còn có thể tin được nữa? [...] Chẳng bao giờ và chẳng có cái gì có thể mang thiên thần của chúng ta trở lại nữa, chúng ta phải học cách sống thiếu nó. » – Éric Boudreault, cha của nạn nhân « Không có chị tôi dõi theo chúng tôi nữa, chúng tôi không biết chúng tôi sẽ lấy sức mạnh ở đâu ra để tiếp tục sống. [...] Chị ấy đã rơi vào tay một tên mất kiểm soát, bất thường để rồi rời bỏ chúng tôi mãi mãi. » – Léonie Huard-Boudreault, em gái nạn

nhân « Tôi đã ân hận trong suốt một thời gian dài. Tôi tự nhủ: “Đáng ra tôi phải ở đó, đáng ra tôi phải đến đó”. [...] Tôi muốn biết tại sao anh làm việc đó? Trong đầu anh có gì? Anh nghĩ gì và tôi sẽ phải sống với điều này ra sao đây? » – Alexis Massé, bạn trai mới của nạn nhân Bốn ngày trước khi bắt đầu phiên tòa xét sử, Anthony Pratte-Lops đã quyết định cắt giảm thủ tục tố tụng tại tòa. Hôm qua, ban đầu tên này bị buộc tội giết người có chủ định. Sau khi đàm phán, tên thanh niên 24 tuổi đã thừa nhận tội danh giảm nhẹ là giết người không có chủ ý. Tên này ngay lập tức bị kết án tù chung thân.Theo kiến nghị của các luật sư, thẩm phán Tòa án Tối cao Pierre Labrieđã kết án tên này ít nhất 18 năm tù giam trước khi xét điều kiện khoan hồng. Pratte-Lops là tác giả của một vụ án

gây chấn động Québec vào ngày 22 Tháng Ba 2017. Ngày hôm đó, hắn ta đã sát hại bạn gái cũ của mình là Daphné Huard-Boudreault ngay trong căn hộ của họ trên phố Forest, tại Mont-Saint-Hilaire. Trước đó một tuần, cô gái 18 tuổi đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ ngột ngạt của họ. Khôngc hấp nhận chia tay, Pratte-Lops đã cố gắng dùng nhiều cách để tìm gặp người yêu cũ, khi thì ở nhà bố cô gái lúc ở nhà mẹ cô gái và đôi khi hắn săn lùng cô vào cả ban đêm. Đêm hôm trước đêm xảy ra vụ án, kẻ giết người đã lén lút rình rập cô gái ngay trong xe ô-tô của cô này. Khi cô gái rời nhà vào lúc 5h sáng để đi làm tại một cửa hàng tiện lợi, cô đã tế nhị xin người yêu cũ xuống xe.

QUẤY RỐI Bởi vì hắn từ chối rời xe, cô đã phải đi cùng hắn nơi làm viẹc của mình. Tại cửa hàng tiện lợi này, một đồng nghiệp của cô đã gọi điện báo cảnh sát. Các nhân viên tuần tra đã nhắc nhở, yêu cầu Pratte-Lops dừng ngay các hành vi quấy rối của mình và rời đi. Tên thanh niên đã chấp hành yêu cầu của họ sau khi đánh cắp được chiếc điện thoại di động của Daphné Huard-Boudreault. Tìm kiếm thông tin trong máy, hắn ta đã phát hiện ra bạn gái cũ của mình đang hẹn hò với một chàng trai khác. Trong những giờ sau đó, tên giết người đã liên lạc với một số người thân của nạn nhân trong đó có bố cô gái và người bạn trai mới của cô này. « Trong các cuộc trò chuyện anh ta sẽ thông báo cho những người này biết rằng Daphné Huard-Boudreault có thể sẽ đến nhà hắn để lấy lại điện thoại di động nhưng hắn ta sẽ không có mặt ở nhà. Hắn ta nói rằng hắn sẽ đến Québec », luật sư Cimon Sénécal nói. Ông là người có mặt tại Tòa

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

án Tối cao cùng với luật sư Isabelle Morin. Kết thúc ca làm việc của mình, nạn nhân đã đến đồn cảnh sát tìm cách lấy lại đồ đạc cá nhân của mình.

CẢNH SÁT HỘ TỐNG Một cảnh sát đã nhất định đi cùng cô gái đến nhà người yêu cũ để đề phòng tính huống bất trắc. Cô gái đã từ chối lời đề nghị này nhưng viên cảnh sát vẫn quyết định đi theo cô bằng xe tuần tra của mình. Thật không may, viên cảnh sát này đã đến muộn vài phút và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Pratte-Lops đã quyết định ngồi nhà chờ bạn gái cũ và khi cảnh sát đột nhập vào căn hộ, tay hắn ta đã vấy máu. « Hãy bắt tôi đi », hắn nói, khi ấy nạn nhân đã gục trên ghế đi-văng và con dao nằm trên bụng cô. Daphné Huard-Boudreault đã bị đâm 15 nhát dao vào cổ và ngực. Cô còn bị cứa cổ. Pratte-Lops sau đó đã thú nhận tội ác của mình khi bị thẩm vấn. Hắn ta nói rằng hắn ta bị hoảng loạn bởi vì Daphné đã gào thét lên khi nhìn thấy hắn.

CHẾT LẶNG Hắn ta đã dùng tay bóp cổ cô gái trước khi dùng dao nấu bếp đâm cô này nhiều nhát. Ngày hôm qua, tên sát nhân vẫn tỏ ra bối rối trước vành móng ngựa và trói vào sàn nhà ngay trong Tòa án vùng SaintHyacinthe. Hắn ta không thể chịu đựng nổi ánh mắt của cha nạn nhân, ông Éric Boudreault, và những người thân của cô gái trẻ khi những người này bày tỏ sự đau khổ, nỗi mất mát của họ trước tòa. Thông qua luật sư của mình – luật sư Marion Burelle, Pratte-Lops đã nói lên « lời xin lỗi chân thành » của mình đến gia đình nạn nhân và cầu xin sự tha thứ của cô.

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN

Brossard, rue Ravel .. Cottage 3 chambres à coucher, 459,000$

Terrebonne 6650 Boul. Laurier, bâtisse commercial (restaurant) 369,000$

Rosemont, Pie-IX cottage, garage, prix 575,000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

St-Léonard, Belherbe, 4Plex, 40x43 prix 879,000$

St-Léonard, Hautbois, 4plex, près Jean-Talon 859,000$

St-Léonard, Robert, 5plex, 1 019 000$

St-Léonard, Robert, bungalow 575,000$

St-Michel, 14e Ave, 2plex, 379,000$

Métro St-Michel, 14e Ave, 5plex, 699,000$

Rosemont, Bélanger, triplex, 2x41/2 et garderie, garage, ch élec, prix 698,000$

Trois-Rivière, Restaurant, très achalandé, prix 99000$


SOÁ 761 10/05/2019

T&M JARDINAGE LTD

Một kẻ mạo danh y tá đã «lừa gạt hàng trăm bệnh nhân»

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

Tham vọng lớn

Sự nghiệp sai lầm của Kéven Poulin, 25 tuổi, bắt đầu vào năm 2015. Thời điểm đó, anh ta đã mở phòng khám tư cung cấp dịch vụ điều dưỡng tại Campanile, Québec. Trong một bài báo đăng trên thời báo Le Soleil, Kéven Poulin nói rằng anh muốn mỗi năm mở một phòng khám. « Tôi thực sự tin tưởng vào việc tư nhân hóa hệ thống y tế », anh nói. Trong phiên xét xử diễn ra tại tòa án vào Tháng Ba và Tháng Tư ở Québec, chúng ta được biết rằng chàng trai trẻ này đã bắt đầu theo học về điều dưỡng tại Cégep Beauce-Appalaches vào năm 2015. Kéven Poulin sau đó đã được nhận giấy chứng nhận đăng ký tại OIIQ, một loại giấy tờ cho phép sinh viên đi thực tập. Tuy nhiên, trợ lý của OIIQ, Johanne Maîtrecho biết Kéven Poulin chưa bao giờ hoàn thành khóa đào tạo của mình. Giấy chứng nhận của anh hết hạn vào Tháng Sáu năm 2015.

Tại bệnh viện

Ngày 15 Tháng Hai năm 2016, Kéven Poulin liên hệ với Cơ quan việc làm ProSoins, nơi sắp xếp công việc cho các y tá và điều dưỡng ở các cơ sở khác nhau trong hệ thống chăm sóc y tế. Kéven Poulin nói rằng anh ta là một y tá và muốn làm việc vào thời gian rảnh khi không phải làm việc tại phòng khám tư của mình. Từ ngày 15 Tháng Hai năm 2016 đến ngày 12 Tháng Tư năm 2016, anh ta làm việc với tư cách là y tá tại bệnh viện CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent, CHSLD Vigi SaintAugustin, Saint-François d’Assise và SaintSacrement, tất cả các bệnh viện này đều nằm

Trưởng bộ phận tại CHSLD và người hướng dẫn đào tạo

Sau khi làm việc một thời gian tại cơ sở bệnh viện CHSLD Jardins du Haut SaintLaurent, mùa xuân năm 2016, Kéven Poulin đã nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí điều dưỡng « trưởng bộ phận điều phối » tại một cơ sở khác của bệnh viện : CHSLD Côté Jardins. Cả hai cơ sở này đều chịu sự điều phối của một ban giám đốc, đón tiếp nhiều bệnh nhân nhưng lại không hề có sự độc lập. Khi được tuyển dụng, Kéven Poulin một lần nữa lại sử dụng số giấy phép giả. « Chúng tôi tin tưởng rằng anh ta đã tốt nghiệp, được nhận bằng và thậm chí là thành viên được Hiệp hội cấp phép », Stéphanie Teulery, nữ giám đốc điều dưỡng của CHSLD Côté Jardins cho biết tại phiên tòa. Kéven Poulin đã hướng dẫn đào tạo vào Tháng Sáu năm 2016 về « Kế hoạch điều dưỡng » cho các nhân viên của cơ sở. Anh cũng đảm nhiệm vai trò phụ trách chiến dịch tiêm phòng cúm năm 2017. Anh đã tiêm phòng cho 281 bệnh nhân điều trị tại cơ sở và 300 nhân viên của CHSLD Côté Jardins. Nữ giám đốc CHSLD Côté Jardins, Nathalie Côté, đảm bảo rằng mỗi lần tuyển dụng, cơ sở đều tuân thủ theo đúng quy tắc. Bà Côté giải thích rằng « tất cả đều thể hiện anh ta đúng là một y tá ». « Giống như những người khác, chúng tôi đã bị anh ta lừa gạt », bà Côté nói và khẳng định rằng trường hợp của Kéven Poulin là duy nhất tại cơ sở của bà. Tháng Bảy năm 2017,OIIQ nhận được thông tin cho rằng Kéven Poulin không phải là y tá và đã tiến hành điều tra anh ta. Ngày 8 Tháng Mười Một, OIIQ thông báo cho CHSLD Côté Jardins rằng Kéven Poulin không phải là y tá. « Tôi sẽ nhớ việc này suốt cuộc đời [...] Tôi đã hoàn toàn bị choáng váng », bà Teulery cho biết. Ngay ngày hôm sau, bà Teulery triệu tập Kéven Poulin. Bà đã yêu cầu anh ta cung cấp số giấy phép của mình. « Mất cảnh giác », anh ta đã đưa ra rất nhiều số nhưng tất cả đều là giả mạo. Bà Teulery nói với anh ta rằng « vì còn nghi ngờ nên bà không thể để anh ta tiếp tục hành nghề ». Kéven Poulin nói rằng mọi thứ « không còn ý nghĩa gì ». Anh ta quay trở về nhà để lấy tài liệu của mình. Một giờ sau khi anh ta rời đi, bà Teulery gọi điện cho anh ta : « Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. [...] Và tôi không có tin tức gì về anh ta nữa. »

Tổng giám đốc khu nhà ở dành cho người cao tuổi

Sau khi rời CHSLD Côté Jardins, Tháng

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh Burger King

Grémazie O. 40 Ouest 40 Est Grémazie E.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

Colori

T.M. Volvo

St-Laurent

A

nh ta cuối cùng đã bị Tòa án Québec kết án 125 trong số 127 cáo buộc chống lại anh ta, nhất là việc hành nghề trái phép. Anh ta sẽ phải nộp 224 500$ tiền phạt. Một kỉ lục đối với Hiệp hội y tá Québec (OIIQ), bên nguyên trong vụ án này. « Hàng trăm bệnh nhân » mà Kéven Poulin chăm sóc đã bị « lừa gạt », ngoài các đồng nghiệp và chủ khu nhà ở dành cho người cao tuổi, nữ thẩm phán Nathalie Duperron Roy nhấn mạnh trong quyết định đưa ra vào ngày 4 Tháng Tư. Những người « dễ bị tổn thương » đã « hoàn toàn tin tưởng và không hề nghi ngờ gì người đàn ông này », bà cho biết thêm. Kéven Poulin đã thực hiện những hành vi đôi khi « vô thưởng vô phạt » nhưng cũng có những hành vi « có độ ảnh hưởng rất nghiêm trọng », theo vị thẩm phán này. « Anh ta đã cấp những loại thuốc rất nặng », bà nói. Bằng chứng cho thấy anh ta cấp cho bệnh nhân cả morphine. Anh ta đã « gây nguy hiểm đến sức khỏe mọi người », nữ thẩm phán này kết luận. Nữ thẩm phán Duperron Roy nhấn mạnh mặc dù không có trường hợp nào lạm dụng thuốc ở bệnh nhân gây ra hậu quả đáng tiếc nhưng « điều này không hề giảm nhẹ các hành vi đã gây ra ». Do anh Kéven Poulin không có tiền án tiền sự nên nữ thẩm phán Duperron Roy đã quyết định đưa ra mức phạt là 224 500$. « Chúng tôi đang nói về một người sẽ phải gánh vác nó trong nhiều thập kỉ », nữ thẩm phán nói.

trong khu vực thành phố Québec. Chủ tịch của Pro-Soins, Luc Bastien, giải thích trong phiên xét xử rằng các ứng viên nộp đơn xin việc vào cơ quan của ông đều phải cung cấp số giấy phép do OIIQ cấp, và anh Poulin cũng thực hiện điều đó. Thông thường, việc xác minh lại giấy phép này cần được thực hiện. Ông không biết làm thế nào mà Kéven Poulin thoát khỏi vụ này bởi vì người phụ trách việc xác minh giấy phép hiện không còn công tác nữa. « Đó cũng là một trong những câu hỏi chúng tôi còn thắc mắc », ông Bastien nói. Ông Bastien cho biếtKéven Poulin, một chàng trai trẻ « với kinh nghiệm lừa gạt tài tình » đã làm việc bảy tuần tại Cơ quan của ông. Cho đến hiện nay, ôngBastien vẫn tự hỏi tại sao Kéven Poulin không đơn giản hóa mọi việc bằng cách hoàn thành khóa đào tạo y tá của mình.

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

Jeanne-Mance

Chúng tôi đã đến nhà của Kéven Poulin, ở Sherbrooke, vào ngày 30 Tháng Tư vừa rồi. Người đàn ông bị kết án hành nghề y tá trái phép này đã từ chối trả lời các câu hỏi của chúng tôi.

Anh này đã cấp thuốc cho hàng chục bệnh nhân. Tiêm phòng cho hàng trăm người. Làm việc trong vòng hơn hai năm tại các bệnh viện, CHSLD và khunhà ở tư nhân dành cho người cao tuổi. Tuy nhiên, Kéven Poulin chưa bao giờ là y tá cả.

9

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

Mười Hai năm 2017, Kéven Poulin nộp hồ sơ vào vị trí điều dưỡng tại khu nhà ở dành cho người cao tuổi Les Jardins du Manoir, ở Beauport, một quận thuộc Québec. Chủ sở hữu khu nhà, Dany Laberge đã gặp anh ta hai lần. Ông nhận thấy ứng viên nêu trong CV rằng anh ta là y tá, anh ta đã quản lý các tầng tại CHSLD Côté Jardins và sở hữu một phòng khám tư. « Với kinh nghiệm làm việc như vậy, đây chính là ứng viên mà tôi đang tìm kiếm », và ông đã tuyển dụng anh ta vào vị trí tổng giám đốc, ông Laberge cho biết tại phiên xét xử. Số giấy phép của Kéven Poulin đã được xác nhận trên trang web của Hiệp hội y tá. « Nhưng anh ta đã sử dụng số giấy phép của một người tên là Kéven Poulin khác. Và chúng tôi đã không nghi ngờ bất cứ điều gì », ông Laberge cho biết. Kinh nghiệm đã không đúng trong trường hợp này. Ông Laberge khẳng định tại phiên xét xử rằng ông đã bị Kéven Poulin lừa gạt và đã để anh ta vào vị trí Tổng giám đốc, có quyền quản lý tiền và trả lương gấp đôi cho anh ta. Anh ta cũng đã sử dụng thẻ tín dụng của công ty cho mục đích cá nhân, đặc biệt là chi tiêu cho « các khách sạn tại Montréal và tiệc tùng », ông Laberge cho biết tại phiên xét xử. Khi Kéven Poulin đi nghỉ thì âm mưu này của anh ta mới bị phát hiện, đó là vào Tháng Ba năm 2018. Anh ta bị sa thải ngay lập tức. « Anh ta là một người thông minh. Nếu anh ta biết sử dụng cái đầu của mình đúng cách, anh ấy có thể làm được nhiều điều tốt đẹp hơn », ông Laberge nói. Đối với ông, điều quan trọng là câu chuyện của Kéven Poulin được làm sáng tỏ. « Còn những người khác nữa bởi vì tôi nghe nói anh ta vẫn tìm kiếm công việc giống như vị trí tổng giám đốc ở các khu

nhà ở dành cho người cao tuổi khác. Cần phải bảo vệ những người tiếp theo », ông Laberge nói.

Vắng mặt tại phiên tòa

Kéven Poulin sau đó rời Québec để đến định cư tại Sherbrooke. Ở đó, anh ta làm việc ngay từ Tháng Bảy năm 2018 trong vòng 5 tháng tại khu nhà ở dành cho người cao tuổi Le Vü, thuộc Tập đoàn Maurice. Bà Anne Grenier, phó chủ tịch phụ trách nhân sự của Tập đoàn Maurice, khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng Kéven Poulin đã làm việc ở vị trí điều phối viên điều dưỡng tạm thời tại khu nhà ở Le Vü. « Chúng tôi biết và tố cáo anh ta không có giấy phép. Anh ta đã bị sa thải ngay lập tức », bà Grenier nói. Một lần nữa, anh Poulin đã sử dụng số giấy phép giả mạo để được tuyển dụng. « Anh ta có giấy tờ tham chiếu. Chúng tôi đã kiểm tra lại hồ sơ tư pháp trước đó của anh ta », bà Grenier cho biết. Nhận thấy rằng Kéven Poulin là một mối nguy hiểm, OIIQ đã đưa ra lệnh cấm tạm thời đối với anh vào Tháng Hai năm 2019 buộc anh ngừng hành nghề điều dưỡng bất hợp pháp. Ngày 4 Tháng Tư vừa rồi, anh ta đã bị kết tội 125 trong số 127 cáo buộc chống lại anh ta. Anh ta không đưa ra lời bào chữa nào bởi vì anh không bao giờ có mặt tại phiên tòa. Chúng tôi đã đến nhà anh ta ở Sherbrooke vào ngày 30 Tháng Tư vừa rồi. Kéven Poulin đã từ chối trả lời các câu hỏi của chúng tôi. « Quá trình tố tụng vẫn đang tiếp diễn », ông nói. Tuy nhiên, thẩm phán đã ra quyết định vào ngày 4 Tháng Tư. Tại thời điểm đưa ra phán quyết, Kéven Poulin không kháng cáo.

Không xác minh


10

SOÁ 761 10/05/2019

Trong phán quyết đưa ra, nữ thẩm phán Nathalie Duperron Roy nêu rằng « bằng chứng chứng minh rõ rằng anh ta đấ sử dụng chức danh y tá, lạm dụng chức danh này, hành động bất hợp pháp khiến mọi người tin rằng anh ta đúng với chức danh đó, hành nghề trái phép với nhiều hình thức khác nhau trong khoảng thời gian hai năm bốn tháng. » « Với sự kết hợp các tình huống không thể giải thích được, không một cơ quan nào nơi anh ta làm việc trong

suốt thời gian đó tiến hành kiểm tra số giấy phép của anh », nữ thẩm phán Duperron Roy nói. Hiệp hội y tá Québec không muốn đưa ra bình luận về vụ việc này, ngoại trừ việc nhấn mạnh rằng những trường hợp như vậy « rất hiếm xảy ra » và để nhắc nhở các tổ chức về tầm quan trọng của việc xác minh tính hợp pháp của giấy phép hành nghề trên trang web của Hiệp hội.

Giá thịt lợn sẽ tăng cao

NOTAIRE - CHƯỞNG KHẾ - TITLE ATTORNEY Me Đinh Hữu Anh Vũ (Mike) NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

7374, rue Saint-Hubert Montréal, Québec H2R 2N3 (Ở góc đường De Castelnau)

TÉL:

514-759-7102

FAX : 514-759-7104

email : mikevu.dinh@notarius.net

- Lập hộp đồng mua, bán, chuyển nhượng nhà cửa, tài sản, cơ sở thương mại - Lập và thay đổi di chúc, giấy ủy quyền tài sản và chăm sóc thân nhân

Theo các chuyên gia tiêu dùng, giá bán lẻ có thể tăng lên đến 10%

- Lập hôn ước, hôn khế và thay đổi chế độ hôn sản - Chứng thực lý lịch và thị thực chữ ký - Đảm nhận tất cả các dịch vụ về pháp lý

NHANH CHÓNG - UY TÍN - TẬN TÂM – KÍN ĐÁO

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Theo các chuyên gia, mùa ăn đồ nướng đến cùng và vì nhu cầu dự kiến tăng cao từ Trung Quốc mà giá thịt lợn trong bàn ăn của người Quebec sẽ bị tăng mạnh trong những tuần tới đây.

N

ếu như xu hướng này tiếp tục tồn tại, « tỉ lệ tăng giá trong các siêu thị có thể giao động từ 8% đến 10% theo hóa đơn », Sylvain Charlebois, giáo sư trong lĩnh vực phân phối và chính sách thực phẩm nông nghiệp tại Đại học Dalhousie de Halifax chia sẻ. Các chỉ số trên thị trường rất ấn tượng và nó phản ánh trong thời gian ngắn ngay trên hóa đơn tại các cửa hàng thực phẩm. Ví dụ như, giá trung bình của thịt lợn từ các nhà sản xuất đã tăng 52% kể từ Tháng Một. Mức giá đạt 202$/100 kg. So vơi cùng kỳ năm ngoái, mức giá trung bình đã tăng 47%. Giá thịt lợn đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2014 (221,60$/100 kg) và xu hướng cho thấy giá sản phẩm này có thể sẽ lại tăng cao như vậy.

DỊCH SỐT Ở LỢN

Trong những tháng gần đây, yếu tố chính ảnh hưởng đến việc tăng giá của thịt lợn là do dịch sốt lợn Châu Phi đã tấn công Trung Quốc và gây thiệt hại đáng kể ở nước này. Điều này đã được Geneviève Berthiaume - người đứng đầu trong lĩnh vực kinh tết và quản lý thị trường tại Trung tâm Phát triển thị trường thịt lợn ở Québec nhận định. Nhu cầu tại Trung Quốc, nơi tiêu thụ lớn nhất thế giới đã tác động trực tiếp đến giá cả ở Mỹ và Canada khiến giá mặt hàng này tăng cao. Cần lưu ý rằng Québec sản xuất từ 8,5

đến 9 triệu lợn mỗi năm và 70% sản lượng được đem xuất khẩu. Dịch sốt lợn không gây nguy hiểm cho con người son nó cũng đã lây lan sang cả Việt Nam và Campuchia. Nếu như dịch bệnh này tấn công Canada, hiệu ứng có thể tác động ngược lại lên giá cả. Một số quốc gia có thể ban hành lệnh cấm vận. Bà Berthiaume cũng dự đoán sẽ sớm có một đợt tăng giá ở thị trường bán lẻ. « Luôn luôn có một sự trì hoãn trước khi nhận thấy tác động trong các cửa hàng thực phẩm. » Bà ước tính sự tăng giá sẽ còn phụ thuộc vào lợi nhuận của lò mổ.

VỐN ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

Tại cửa hàng thịt Le Boucan, nằm trong khu Charlesbourg ở Québec, giá thịt lợn vẫn chưa thay đổi. Quản lý cửa hàng nhận thấy tình hình thị trường có chút tăng cao là do mùa lễ hội đang đến gần và người ta cảm nhận được điều đó. « Có thể cần một chút thời gian trước khi người ta cảm nhận được sự thay đổi. Nếu như có tăng giá, thì đó cũng không phải là một tin tốt. Tại đất nước chúng ta, vốn dĩ thịt lợn không được ưa chuộng », đồng chủ sở hữu cửa hàng này là ông Guillaume Couture khẳng định. Đối với các nhà chăn nuôi lợn ở Québec, chủ tịch David Duval nhắc nhở chúng ta rằng giá cả có ảnh hưởng từ Mỹ và đã rất thấp từ ba năm nay. « Chúng tôi chỉ đủ để trang trải các loại chi phí sản xuất, ông nói. Tôi cũng đồng ý rằng có thể sẽ có một sự tăng giá nho nhỏ trên bàn ăn nhưng cũng không được quên rằng chúng ta đang trong cuộc cạnh tranh với thị trường thịt bò và thịt gà. Cần phải giữ một mức giá tương đương. »

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoå i baù n h xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

HVAC-R Equipments & Pièces

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU) I D M

ON ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Walk-in Cooler / Freezer Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) Central Air Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage phù hợp cho các cửa hàng tạp

Split Air-Conditioner / Heat pump

hoá và các tiệm bông

Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598

Nhà mất giá sau lũ lụt Lũ lụt hoành hành khiến chủ những ngôi nhà nằm trong các khu vực bị lũ lụt phải chi phí tốn kém. Họ có thể phải thanh toán các chi phí lớn ngay sau khi lũ lụt xảy ra, nhưng thiệt hại có thể cũng khá nặng nề khi họ muốn bán lại ngôi nhà.

T

hật khó nói lũ lụt mùa xuân này sẽ tác động như thế nào đến giá của những ngôi nhà bị ảnh hưởng, và ở quy mô lớn hơn, đến giá của toàn bộ các ngôi nhà nằm trong khu vực bị lũ lụt. Tuy nhiên, các trận lụt đã từng xảy ra trong những năm gần đây có thể cho chúng ta cái nhìn tổng quan về những gì mà các chủ những ngôi nhà nằm trong khu vực bị lũ lụt mong đợi.

8/10 NGÔI NHÀ BỊ MẤT GIÁ KHI BÁN LẠI Hãy lấy ví dụ trận lụt xảy ra năm 2011 tại thung lũng Richelieu. Một nghiên cứu đơn giản cho phép tôi xác định được số lượng ngôi nhà tại SaintJean-sur-Richelieu nằm trong vùng bị lũ lụt mất giá khi bán lại sau năm 2011. Giá bán của những ngôi nhà đáp ứng các tiêu chí tìm kiếm của tôi nằm trong bảng sau. Những ngôi nhà này đều nằm trong vùng bị lũ lụt (0-2 năm, 0-20 năm hoặc 0-100 năm) và không có ngôi nhà gỗ nào. Trong số 10 ngôi nhà được phân tích thì 8 ngôi nhà đã bị mất giá. Khoản thâm hụt giá nhà này dao động từ 4% đến 51,7% so với giá mua nhà trước năm 2011. Đối với 2 ngôi nhà không bị mất giá, thật khó

có thể khẳng định rằng số tiền bán nhà thu được cao hơn nếu không xảy ra lũ lụt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cả hai ngôi nhà này đều được sửa chữa, cải tạo nhiều sau trận lũ năm 2011 (gần như được xây lại toàn bộ), trước khi được bán lại. Như vậy,

chúng ta có thể kết luận rằng trừ khi thực hiện việc sửa chữa, cải tạo nhà tốn kém (chi phí nằm ngoài bảng này), chủ những ngôi nhà nằm trong khu vực bị lũ lụt có thể chịu rủi ro mất 100% giá nhà khi bán lại.


SOÁ 761 10/05/2019

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Saint-Léonard : Condo au 9ieme etage cote arriere. Appartement style Loft avec balcon. Garage et Espace d'arrangement au Sous-sol. 169 900$

Saint-Léonard : 4 plex(40 x 45), Vaste propriété offrant 1 x8 1/2 plus double garage et ch-froide pour le Rez-de-chaussé, 2 x 4 1/2 pour le haut et ainsi 3 1/2 complètement rénové au s-sol. 819 000$

Saint-Léonard : Duplex offrant 2x 5 1/2 plus s-sol completement ammenagé. Belle rapartitions des pieces, plachers en lattes dernierement vernis, Grande fenestration offrant lumunosité abondante. 619 000$

Saint-Léonard : 11plex, 10 Logis plus 1 local commercial circa 950PC et ainsi 3 garages***Beaucoup de potentiel et loyers bas***Emplacement stratégique. 1 350 000$

Saint-Léonard: Can sang Salon de beauté, 40 000$ + TPS/TVQ

Saint-Léonard: 5plex jumelé (en partie rénove et bien entretenu). Proximité des écoles, transporter publique, et beaucoup plus. 979 900$

Saint-Léonard : Triplex de grande dimension bien situé à proximité des transports publiques et des commerces. Terrain de bonne superficie. Les pieces sont de bonne grandeur. 649 000$

Saint-Léonard : Cottage de prestige situé sur un terrain de coin. Construction unique acier et béton & plus de 4 400 pc sup. habitable + sous-sol. Offrant 4 CAC, 3 SDB complètes, & salle d'eau, garage pour 3 voitures. 1 299 000$

Saint-Léonard: Grand Quadruplex 42x44, complètement détaché situé dans un quartier résidentiel près du parc Ferland et de tous les services. 869 000$

Saint-Léonard: Commerce a louer de 1200pc , 2 400$ par mois + TPS/TVQ X 3 année(s)

Saint-Michel : Beau 6plex , 6 x 4 1/2. Emplacement de choix a quelques pas du Metro St Michel , ecoles, parcs et tous services. Bon investissement. 760 000$

Saint-Michel: Beau triplex bonne dimension 2x5 + 31/2 chauffage électrique, bien entretenu au fil des ans. 410 000$

Saint-Michel : Beau triplex 3 unités bien entretenu avec de bons revenus annuel, chauffage électrique. Excellent investissement. 369 000$

Saint-Michel : Appartement a Louer, 4 pièces, une chambre, 650$ par mois X 1 année(s)

Montréal-Nord : Propriété avec une Belle présence au coin de rue. 6plex ( 4X 3 1/2 et 2 X 4 1/2 ) bien placer à proximité des services. 749 000$

Montréal-Nord : 4plex 4 x 5 1/2, chauffage électrique payer par locataires. Revenue bruts $36,204.00 annuel. 479 000$

Rivière-des-Prairies: Magnifique maison à étages, façade en pierre 5 CAC, 3 SDB complète avec douche vitrée, piscine creusée, 7 200 pc terrain. 669 000$

Rivière-des-Prairies : Bien localisé et bien entretenue, cette maison a étages vous offres 3 grandes chambres a coucher et 2 salles de bains. 335 000$

Rivière-des-Prairies : Jolie bungalow dans un secteur très recherché. Beaucoup des rénovations au fil des année, Toiture, fenestrations, salle des bain. 309 000$

Mercier : Cottage jumelé situé dans un rond point à Nouveau-Rosemont avec + de 5,100 pc de terrain. 3 grandes chambres à coucher à l'étage, cuisine en bois refait. Maison très bien entretenue. 569 000$

Duvernay (Laval): Nichée au coeur du magnifique Val des Arbres, cette maison de deux étages offre quatre chambres à coucher,cuisine à aire ouverte, piscine creusée chauffée et plus encore. 689 000$

Rosemont : Commerce a louer sur la rue St-Hubert, 2 400 pc , 2 500$ par mois + TPS/TVQ X 3 année(s)

Commerce a louer sur la rue St-Hubert, 1200 pc , 2 300 $ par mois X 3 année(s)

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 761 10/05/2019 Và bởi vì đó là mức trung bình, nên một số người còn có mức thu nhập cao hơn nhiều. TVA Nouvelles cho biết chỉ riêng một bác sĩ chuyên khoa X quang đã thu được 2,8 triệu $ vào năm 2016. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng các bác sĩ chuyên khoa X quang này phải chịu những chi phí đáng kể cho việc vận hành các phòng khám của họ. Năm 2017, mức này tăng trung bình 139 455$. Nhìn chung, các bác sĩ chuyên khoa có mức thu nhập tăng 29 088$ trong giai đoạn 2017 - 2018.

Thu nhập của các bác sĩ chuyên khoa X quang tăng vọt Các bác sĩ chuyên khoa X quang ở Québec có mức lương trung bình tăng 120 000$ trong vòng một năm, đó là nhờ vào thỏa thuận mới với các bác sĩ chuyên khoa và khoản kinh phí dành cho việc thanh toán dịch vụ siêu âm tại các phòng khám tư.

V

ì vậy, thu nhập trung bình chưa trừ các khoản của họ tăng từ 715 550$ năm 2016-2017 lên 835 317$ vào năm sau, tức tăng gần 17%, một tài liệu

Ông trùm mafia Salvatore Scoppa bò lết đến trước cửa khách sạn Sheraton ở Laval, cố gắng thoát khỏi tay kẻ muốn kết liễu đời ông trước rất nhiều nhân chứng vô cùng kinh hãi và hoảng loạn bỏ chạy toán loạn khỏi sảnh khách sạn và sau đó trốn trong nhà vệ sinh để gọi 911.

của Cơ quan bảo hiểm y tế Québec cho biết khi thực hiện nghiên cứu về các tài khoản tín dụng cho Quốc hội. Trong vòng 10 năm, thu nhập của các bác sĩ chuyên khoa X quang đã tăng gần gấp đôi so với mức 448 450$ vào năm 2008. Hơn nữa, 562 bác sĩ chuyên khoa X quang luôn đứng đầu danh sách những người có mức thu nhập cao nhất trong các bác sĩ chuyên khoa, cao hơn mức thu nhập trung bình của các bác sĩ chuyên khoa đồng nghiệp của họ 335 609$.

NHIỀU YẾU TỐ Người phát ngôn của Bộ Y tế giải thích rằng một nửa mức thu nhập tăng của các bác sĩ chuyên khoa X quang liên quan đến việc Nhà nước hoàn lại tiền siêu âm tại các phòng khám tư từ cuối năm 2016. Chủ tịch Hiệp hội các bác sĩ chuyên khoa X quang Québec khẳng định việc miễn phí dẫn đến nhu cầu siêu âm tăng cao. « Chúng ta phê phán mối nguy hiểm của việc mở cửa quán bar và đó có thể là điều mà chúng ta thấy », Dr Vincent Oliva nhấn mạnh. Ông nêu rõ rằng mình không thể phân tích các dữ liệu mới do Văn phòng chính phủ công bố. Dr Oliva cho biết việc siêu âm miễn phí tại phòng khám tư do cựu bộ trưởng Gaétan Barrette được triển khai vì lý do «

Vụ ám sát Salvatore Scoppa: « Trẻ em chạy toán loạn khắp nơi »

«T

rẻ em chạy toán loạn khắp nơi. Mọi người cho rằng đây là một vụ tấn công giết người có chủ ý nên đã lẩn trốn trong nhà vệ sinh và liên lạc với lực lượng cứu trợ. Có rất nhiều cuộc gọi đến 911 », một nguồn tin cảnh sát cho biết. Gia đình Scoppa tổ chức một bữa tiệc gia đình tại khách sạn Sheraton vào tối Thứ Bảy. Khoảng 22h, khi Scoppa đang ở sảnh khách sạn cùng với một người đàn ông khác thì bị hai người tấn công trong lúc ông đi về phía cửa ra vào. Theo nguồn tin của chúng tôi, Scoppa bị viên đạn đầu tiên bắn trúng trước khi gục ngã xuống đất. Sau đó, ông ta cố gắng chạy trốn, bò và tránh những viên đạn đang bay về phía mình, nhưng kẻ tấn công ông vẫn theo sát và bắn một tràng súng khác về phía ông, cứ nhằm vào đầu mà bắn. Cảnh tượng này đã được các caméra giám sát của khách sạn ghi lại. Những kẻ tình nghi đã hành động một cách chuyên nghiệp và lạnh lùng, bọn chúng đã tẩu thoát bằng chiếc VUS màu sẫm trước khi biến mất vào màn đêm trên quốc lộ 15.

Bất ngờ

Scoppa đã hoàn toàn bị bất ngờ. Người đàn ông đi cùng ông cũng không kịp phản xạ. Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng. « Vụ việc này giống như một hành động mang tính chuyên nghiệp, nhưng chúng ta có thể hiểu được phần nào do: những kẻ giết người đã hành động trước nhiều nhân chứng, ngay ở sảnh khách sạn. Nó không giống như một cái bẫy. Chúng biết rằng gia đình Scoppa tổ chức bữa tiệc và quyết định hành động. Nhiều khả năng đây là vụ ám sát có chủ ý. » - Một nguồn tin cảnh sát Theo nguồn tin của chúng tôi, chính một thành viên của gia đình Scoppa đã đặt tiệc tại khách sạn. Đáng chú ý, có hai bữa tiệc khác được tổ chức ở phòng bên cạnh; một bữa tiệc là để tổng kết mùa khúc côn cầu với sự có mặt của cảnh sát Laval mặc thường phục và một bữa tiệc nữa là tiệc đính hôn hoặc đám cưới với sự tham dự của một người đàn ông liên quan đến băng đảng Rizzuto. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng sự có mặt của người đàn ông này ở khách sạn khi Scoppa bị ám sát là tình cờ. Nhưng ông này vẫn

bầu cử » và rằng việc xem xét lại các lần khám xét đã thanh toán sẽ được thực hiện. « Chúng tôi thấy tỉ lệ các chỉ định siêu âm không có lý do thích đáng tăng cao ». Chẳng hạn như, siêu âm do đau bụng dưới không rõ lý do », ông nói. « Đó là điều bình thường, khi chúng ta có quyền được hưởng dịch vụ này thì chúng ta nên tận dụng », ông cho biết thêm.

TĂNG THU NHẬP DO TRUY THU Việc tăng nửa còn lại thu nhập của các bác sĩ chuyên khoa X quang được giải thích bằng việc truy thu mức tăng 5,2% theo thỏa thuận mà Québec ký kết với Hiệp hội các bác sĩ chuyên khoa Québec. Hơn nữa, chúng tôi nhận thấy năng suất làm việc của các bác sĩ chuyên khoa X quang cũng tăng. « Chúng tôi đã tăng thời gian mở cửa các dịch vụ siêu âm và chụp cộng hưởng từ IRM, điều này có nghĩa là chúng tôi có nhiều yêu cầu khám bệnh hơn », Dr Oliva cho biết. Hiệp hội các bác sĩ chuyên khoa Québec nhấn mạnh rằng có thể đã đến lúc phải xem xét lại các khoản phí của các hoạt động do bác sĩ chuyên khoa X quang thực hiện. « Với tiến bộ của công nghệ, ngày nay, điều này dễ dàng được thực hiện hơn nhiều và mất ít thời gian hơn », Jacques Tétreault, giám đốc phụ trách các vấn đề công cộng của Hiệp hội nhấn mạnh. Ontario, cái tên Salvatore Scoppa, người có biệt danh là Mental trong giới tội phạm thường xuyên được nhắc tới. Tuy nhiên, theo các nguồn tin cảnh sát, ông ta vẫn luôn hoạt động. Nhưng trong tổ chức tội phạm, sự trả thù thường được thực hiện khi chúng ta lơ là, ít để ý nhất. Scoppa có thể đã không đề cao cảnh giác kể từ khi Silva phải ngồi tù. Anh em nhà Scoppa từ lâu đã được coi như những thủ lĩnh của một trong những băng nhóm tội phạm có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong giới tội phạm ở Montréal. Năm 2016, cảnh sát đã coi anh trai của Salvatore, Andrew, là người đứng đầu tạm thời của băng nhóm mafia. Andrew đã bị bắt và bị buộc tội tàng trữ hàng trăm kg cocaïne vào năm 2017, nhưng không bị truy tố. Vụ ám sát Salvatore Scoppa có thể gây xôn xao trong giới mafia ở Montréal.

Ma túy và các tội phạm khác

Vụ ám sát xảy ra tại khách sạn Sheraton ở Laval, nơi gia đình Scoppa tổ chức bữa tiệc vào tối Thứ Bảy.

bị các cảnh sát điều tra phòng chống Tội phạm của Sở cảnh sát Québec chất vấn. Vụ việc được giao cho Sở cảnh sát Québec điều tra làm rõ. Tại thời điểm này, danh tính của các nghi phạm hay băng nhóm tội phạm mà chúng có liên quan vẫn chưa được xác nhận. Theo nguồn tin của chúng tôi, tay súng này mặc một chiếc áo khoác tối màu và quần màu nhạt. Khi lực lượng cứu trợ đến thì Salvatore Scoppa đã không còn biểu hiện sống sót. Ông được chuyển đến bệnh viện và các bác sĩ xác nhận cái chết của ông ngay sau đó. Những khách thuê phòng tại khách sạn vô cùng sợ hãi và hoảng loạn.

Người đàn ông mục tiêu

Salvatore Scoppa là anh trai của cựu trùm mafia ở Montréal Andrew Scoppa. Salvatore Scoppa đã thoát khỏi một vụ cố ý giết người cách đây hơn hai năm, vàoTháng Hai năm 2017, ở Terrebonne. Một người đàn ông đã nhằm vào ông nổ súng khiến ông bị thương ở cánh tay khi ông rời nhà hàng và bước lên xe của mình. Frederick Silva, tay súng bắn thuê này đã bị cảnh sát bắt vào Tháng Hai năm ngoái và hiện bị buộc tội cố ý giết người. Trong cuộc điều tra Magot-Mastiff, Sở cảnh sát Québec đã phá tan một vụ ám sát có tổ chức ở Montréal vào Tháng Mười Một năm 2015, các cảnh sát điều tra đã thu

được đoạn hội thoại trong văn phòng của cựu cảnh sát hình sự Loris Cavaliere, trong đó ông đã thẩm vấn Salvatore Scoppa và các tên liên quan đến tổ chức tội phạm này. Trong cuộc thảo luận giữa Stefano Sollecito, Leonardo Rizzuto và tên trùm băng đảng Gregory Woolley, bọn chúng đã trao đổi về khả năng loại bỏ Scoppa và « găm một viên đạn vào ngực ông » với mục đích « duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ » và « giữ gìn thành phố ». Nhưng con trai cả của trùm băng nhóm quá cố Vito Rizzuto đã phản đối. Không chỉ một lần, Salvatore Scoppa đã được cảnh sát cảnh báo rằng tính mạng của ông bị đe dọa. Có thời điểm, ông ta thậm chí phải trốn sang Mexico. Tháng Một năm 2017, các cảnh sát điều tra phòng chống Tội phạm của Sở cảnh sát Québec đã đã khám xét căn nhà của Salvatore Scoppa do có liên đới đến cuộc điều tra về sự mất tích kể từ năm 2013 của hai người liên quan đến buôn bán ma túy Daniel Pierre và Mohamed Qazi Ali. Năm 2016, ba kẻ thân cận của băng nhóm Rizzuto, Lorenzo Giordano, Rocco Sollecito và Vincenzo Spagnolo đã bị giết và theo các nguồn tin cảnh sát, họ nghi ngờ Salvatore Scoppa có liên quan đến một trong những vụ ám sát này, mặc dù chưa có bằng chứng nào chứng minh điều đó. Tuy nhiên, kể từ khi tình hình ổn định lại ở Montréal và bất ổn bùng phát ở phía

Trong những năm gần đây, cảnh sát đã đưa ra nhiều chứng cứ trước tòa cáo buộc Salvatore Scoppa có liên quan đến buôn bán ma túy và tội phạm bạo lực. Tháng Chín năm 2015, trong quá trình điều tra để thả một sinh viên bị nghi ngờ tàng trữ héroïne cho một tổ chức của Salvatore Scoppa, một cảnh sát điều tra của Sở cảnh sát thành phố Montréal (SPVM), Sébastien Létourneau, đã mô tả như sau như sau: « Salvatore Scoppa là một tên trùm khét tiếng trong mạng lưới phân phối héroïne và cocaïne, và là thành viên của tổ chức mafia Ý ở Montréal, giữ một vị trí quan trọng trong tổ chức mafia Ý, một người có tiếng và bị báo cuộc nhiều tội hình sự liên quan đến mạng lưới buôn bán và phân phối héroïne ». Tháng Mười Hai năm 2016, tại phiên xét xử một thủ lĩnh băng nhóm, cảnh sát điều tra của SPVM, Érick Lacoursière, đã nói về Scoppa rằng trong quá trình điều tra, ông chủ yếu thẩm vấn về vụ ám sát Marco Campellone, 24 tuổi, được thực hiện vào Tháng Chín năm 2015 tại Montréal. Tuy nhiên, vụ án này không được làm sáng tỏ và không ai bị buộc tội cả. « Theo một nguồn tin, tên thủ lĩnh này ký các hợp đồng và thu thập thông tin cho băng nhóm tội phạm có tổ chức, đặc biệt là Salvatore Scoppa. Đây là những hợp đồng giết người, âm mưu giết người, bắt cóc, đốt phá, xâm chiếm và trộm cắp nguy hiểm », nhân chứng Lacoursière cho biết. Chính vì đây là một vụ ám sát liên quan đến phạm tội có tổ chức mà cuộc điều tra về vụ giết Salvatore Scoppa đã được giao cho Sở cảnh sát Québec.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

NHỮNG THÂN CÂY 'RUN RẨY' Ở CANADA

SOÁ 761 10/05/2019

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Thay vì mọc thẳng đứng, rừng cây dương ở thị trấn Hafford lại mọc cong queo và nhìn từ xa, nhiều người có cảm giác như chúng đang run rẩy. Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm Thứ 4 : Đóng cửa

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13 Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

N

ằm cách thị trấn Hafford, Canada 20 km về phía tây bắc là rừng cây dương lá rung. Điều khiến nơi này trở nên đặc biệt là những thân cây dương không mọc lên thẳng đứng, mà uốn éo với những cành xoắn. Trên TripAdvisor, điểm du lịch này được đánh giá trung bình 3,5 trên 5 sao. Ảnh: Amusing Planet. Rừng cây này trở thành điểm du lịch hút khách tại địa phương từ những năm 1940. Theo Rick Simmonds, quản lý của khu bất động sản này, nơi đây đón hàng nghìn khách mỗi năm. Có nhiều giả thuyết về sự kỳ lạ của khu rừng. Một số người cho rằng đã có thiên thạch rơi xuống khu vực này, khiến những thân cây ở đây đang từ mọc thẳng biến thành cong queo. Số khác cho rằng hình dáng kỳ lạ của cây là do bị sét đánh. Người chủ trước của khu đất cho biết đàn gia súc của ông ta không bao giờ đến gần những cái cây. "Có người nói rằng đây là bãi đáp của người ngoài hành tinh", Simmonds cười khúc khích khi nhắc đến. Tuy nhiên, khoa học đã giúp Simmonds làm sáng tỏ các hiện tượng này. Khi các loại cây này được nhân giống và trồng ở nơi khác, thân của chúng cũng bị cong xoắn chứ không thẳng. Điều đó cho thấy nguyên nhân là do di truyền, và có thể là một đột biến đã làm cho cây phát triển theo hình dạng hiện tại. "Các gen đột biến này rất nguy hiểm đối với cây", Rick Sawatzky, kỹ thuật viên làm việc ở đại học Saskatchewan giải thích. "Nếu những cây dương này trồng xen kẽ với những cây dương khỏe mạnh, thân thẳng, chúng sẽ chết vì bị chặn hết ánh sáng mặt trời". Sawatzky cũng cho rằng rừng cây ở đây có thể tồn tại lâu vì chúng chưa bao giờ phải đối mặt với sự cạnh tranh sinh tồn đó. "Chúng tôi hy vọng mọi người nhận ra nó là khu vực cần bảo tồn vì không có khu rừng nào khác giống thế này", thị trưởng Ron Kowalchuk cho biết. Rừng cây "uốn éo" ở Hafford không phải là trường hợp duy nhất trên thế giới. Nằm giữa biển Baltic và đầm Curonian ở

Nga là một khu rừng được nhiều người biết đến với tên gọi Khu rừng nhảy múa. Đây là "nhà" của những cây thông uốn lượn, vặn xoắn. Nhiều cây có phần gốc cong vênh, cuộn tròn hình chữ O. Một vài cây mọc trong tư thế như sắp đổ. Do đó, nhiều người còn gọi những cây thông này là "thông say rượu". Ảnh: Amusing Planet. Cũng giống như rừng cây "run rẩy" ở Canada, rừng thông ở Nga có nhiều lời đồn đại. Các nhà săn ma và ngoại cảm cho rằng Rừng Nhảy múa là nơi hội tụ của các nguồn năng lượng bí ẩn. Còn người dân địa phương tin rằng nếu trèo qua một vòng xoắn ở thân cây, bạn sẽ sống thọ thêm một tuổi, hoặc một mong ước của bạn sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu, sâu bướm là một trong các nguyên nhân khiến cây mọc không thẳng. Những con sâu đã làm hỏng chồi của ngọn cây, buộc cây phát triển ở các chồi ngách, khiến chúng có hình dạng như ngày nay. Khi phát triển đến một mức độ nhất định, thân cây lại tìm về hướng mặt trời để tiếp tục lớn lên. Đó là lý do chỉ có một đoạn gần gốc cây mới bị cong và từ phần thân trên lên tới đỉnh là thẳng. Hafford là một thị trấn thuộc tỉnh Saskatchewan, Canada. Ngoài rừng cây cong queo, nơi đây còn có một địa điểm nữa thu hút khách. Đó là hồ nước mặn Redberry. Nơi đây nổi tiếng vì khung cảnh đẹp, phù hợp với những du khách thích chụp ảnh "sống ảo". Khu vực hồ này được nhiều du khách nhận xét là đẹp nhất vào mùa thu. Có các nhà nghỉ, khách sạn 3 sao trong thị trấn. Giá thuê phòng từ 2 triệu đồng một đêm. Saskatchewan là một tỉnh của Canada, giáp biên giới Mỹ ở phía nam. Nơi đây có các đồng cỏ bao phủ đồng bằng ở phía nam, và những tảng đá gồ ghề trên cao nguyên Shield ở phía bắc cùng rừng lá kim, sông hồ nước trong vắt. Regina, thủ phủ của tỉnh, là nơi có Bảo tàng Hoàng gia Saskatchewan. Đây cũng là một điểm đáng chú ý khi ghé thăm.

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

CANADA THU HỒI MẦM ĐẬU VÌ NHIỄM KHUẨN LISTERIA Đây là lần thứ 2 Chính phủ Canada ra thông báo thu hồi mầm đậu từ Golden Pearl Mushroom Ltd., bởi theo kết quả xét nghiệm sản phẩm dương tính với Listeria monocytogenes.

C

ác quan chức y tế khuyến cáo người tiêu dùng đã ăn bất kỳ thực phẩm nào bị thu hồi vì nhiễm vi khuẩn Listeria nên tự theo dõi trong vài tuần và tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu xuất hiện các triệu chứng bởi có thể mất đến 70 ngày sau khi tiếp xúc với Listeria monocytogenes mới có triệu chứng của bệnh. Các triệu chứng của nhiễm khuẩn Listeria có thể bao gồm nôn mửa, buồn nôn, sốt kéo dài, đau cơ, nhức đầu dữ dội và cứng cổ. Các xét nghiệm cụ thể

trong phòng thí nghiệm cũng được yêu cầu để chẩn đoán nhiễm khuẩn Listeria. Theo các chuyên gia, phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ và những bệnh nhân ung thư bị suy yếu hệ thống miễn dịch đặc biệt có nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng, nhiễm trùng đe dọa tính mạng và các biến chứng khác. Mặc dù phụ nữ mang thai bị nhiễm bệnh chỉ có thể gặp các triệu chứng nhẹ, giống như cúm nhưng nhiễm trùng của họ có thể dẫn đến sinh non, nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh hoặc thậm chí là thai chết lưu.


14

SOÁ 761 10/05/2019

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

ANH ẤY ĐÃ RỜI BỎ NƯỚC PHÁP ĐỂ ĐẾN QUÉBEC, MẢNH ĐẤT SẴN SÀNG TRAO TẶNG NIỀM TIN CHO GIỚI TRẺ Sự khan hiếm tài năng trong ngành công nghiệp hàng không đã khiến người ta đi tìm hạnh phúc ở bên kia bờ Đại Tây Dương

Restaurant

Phở Hin Trong Mall Pie-IX và Jean Talon

- Bữa trưa có 9 món giá đặc biệt tùy bạn lựa chọn - Giao đồ ăn đến nhà miễn phí (tùy theo vùng) - Bạn có thể order online ở : phohin.ca

Những món ăn Việt Nam - Phở: gà, bò - Đồ nướng: bò, gà, tôm, sườn heo

Có Bún bò Huế mỗi ngày

Những món ăn kiểu Thái - Soupe Tom Yum - Pad Thái - Cơm chiên gà Thái - Mì xào dòn Có buble tea: nhiều hương vị khác nhau Giờ mở cữa: 10AM - 21h (7 ngày trên 7)

Có parking đầy đủ

ối mặt với một tương lai không lối thoát ở Pháp, một học sinh sống ở nông thôn Normandie đã bỏ lại tất cả sau lưng để đến Québec. Anh này cho rằng mảnh đất mới này cởi mở hơn và trao cho giới trẻ nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực hàng không. « Ở Pháp, các công ty thường ít khi tin tưởng vào những người trẻ tuổi. Ở nơi đây, tôi tin chắc rằng tôi sẽ có được một công việc bởi vì ở đây có nhu cầu và bởi vì họ hoàn toàn tin tưởng vào giới trẻ », Louis Baude, 20 tuổi chia sẻ. Cậu là sinh viên năm thứ nhất khoa Kỹ thuật bảo dưỡng máy bay tại Trường Kỹ thuật Hàng không Quốc gia (ÉNA) của Saint-Hubert. Theo Aéro Montréal, trong vòng mười năm tới đây, có hơn 37 000 vị trí trong ngành hành không sẵn sàng được tung ra tại thị trường lao động ở Québec. Sự có mặt của những sinh viên như Louis Baude là bản nhạc êm dịu đố với các trường đào tạo. Họ sẽ tiếp cận các sinh viên này để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của ngành công nghiệp. CƠ HỘI ĐẦU TIÊN Đối với Louis Baude, chàng thanh niên vừa rời làng quê nó bé của mình ở gần Évreux vùng Normandie, thì các ông chủ người Québec trong lĩnh vực này đã nắm bắt được một vấn đề cốt lõi mà đồng nghiệp của họ ở Châu Âu gặp nhiều khó khăn để thấu hiểu: phải tạo cho lớp thanh niên có được « cơ hội đầu tiên » của họ. « Ở Pháp, chủ các doanh nghiệp thường dành cho lớp thanh niên nhiều sự hoài nghi chứ không giống ở đây », Louis Baude khẳng định và tin rằng với danh tiếng của các cơ sở đào tạo ở Québec sẽ mang đến cho anh những cánh cửa tương lai rộng mở hướng ra toàn thế giới. Với tấm bằng cao đẳng của mình trong lĩnh vực Kỹ thuật bảo trì máy bay, sinh viên người Pháp này hy vọng khi ra trường

anh có thể kiếm được một công việc với mức lương từ 60 000 $ đến 70 000 $ mỗi năm. « Thế là quá tốt rồi », anh nói với nụ cười nở trên môi. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, anh sẽ phải đợi vài năm trước khi anh này có thể ao ươc nhận được một công việc với mức lương tương đương tại phân khúc thị trường khá kém hấp dẫn. NƠI ĐÂY CỞI MỞ HƠN NHIỀU « Trong các cuộc phỏng vấn việc làm, ở đây chúng tôi thảo luận cởi mở hơn. Trong khi ở Pháp, những thảo luận như vậy gần như không có », sinh viên này bình luận vào thời điểm đầu khóa học. Vào thời điểm mà tính bảo mật của các thiết bị thường xuất hiện trên mặt báo hay các phương tiện truyền thông, chàng thanh niên 20 tuổi này đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nghề nghiệp như mình, nó đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo cho sự an toàn của hành khách. « Trong quá trình bảo dưỡng, chúng tôi kiểm tra xem mọi bộ phận có được vận hành tốt hay không. Xét đến một khía cạnh nào đó, chúng tôi nắm trong tay cuộc sống của khách hàng », Baude giải thích. Khi chúng tôi hỏi rằng liệu cậu có nghĩ đến việc ở lại Québec sau khi học xong hay không, câu trả lời của cậu vẫn có hình ảnh của quê cha đất tổ của mình, nước Pháp. « Tôi sẽ làm việc ở đây ít nhất ba năm sau khi tôi tốt nghiệp bởi vì đó là điều mà visa của tôi cho phép. Sau đó tôi sẽ xem xét xem tình hình ở Pháp như thế nào. Tôi phải tìm hiểu xem liệu tôi có tìm được chỗ đứng của mình hay không, liệu họ có chấp nhận tôi không. Nếu không, tôi sẽ ở lại đây. »,cậu này kết luận trước khi chạy vào lớp học. Hơn 37 000 vị trí trong lĩnh vực hàng không có thể sẽ được tung ra thị trường lao động trong vòng mười năm tới đây và tại mảnh đất này.

Cửa vào shopping

Cửa vào shopping

Jean Coutu Subway

Đ

Le Boulevard

SAQ La Baie

514-723-0999 514-723-2626

Parking

Pie - IX

(trong Mall Pie-IX và Jean Talon)

N

Metro Tim Hortons

4130 Jean Talon Est

Jean - Talon East

Toiture Alpha - Spécialisé en toitures: 42 ans * Membrane élastomères expérience * Asphaltes graviers * Bardeaux - Và chúng tôi cũng thầu sửa chữa nhà tổng quát ( A đến Z ) - Việc làm sẽ hài lòng cho quý khách - Định giá miễn phí ( Estimation Gratuit ) Xin liên lạc:

Phong Nguyen 514-649-8817 RBQ: 5704-0750-01


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 761 10/05/2019

RE/MAX EXCELLENCE INC.

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

• Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

67-75 Rue Napoléon Triplex, 1 099 999$

904A-912 Av. Laurier E. 6plex , 1 399 000$

4821 Boul. St-Laurent, app. 204A Condo, 339 000$

SAINT-LÉONARD

5855-5857 Rue d'Évreux Duplex , 685 000$

SAINT-LAURENT

ROSEMONT

241-243 Rue Briggs O. Duplex, 389 000$

SAINT-LÉONARD

AHUNTSIC-CARTIERVILLE

9201-9205 Rue Foucher 4plex, 949 000$

LE VIEUX-LONGUEUIL

7700 Rue du Mans, app. 1005 Condo, 439 000$

VILLE-MARIE

1433C Rue Bishop Local commercial sur 2 étages 4 500 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s)

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

OFFRE ACCEPTÉE 880 Boul. Décarie Commerce, 2 200 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) VILLE-MARIE

4020-4030 Rue Dandurand 6plex, 1 700 000$ VILLERAY

5033-5037 Rue Jeanne-Mance Triplex, 1 076 000$ OUTREMONT

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

4129 Rue St-Urbain Duplex, 700 000$ CÔTE-DES-NEIGES

BAISSE DE PRIX !

611 Boul. De Maisonneuve O. 2101-2105 Rue Everett Grande batisse Résidentielle Commercial , 65 000 $ + TPS/TVQ et commerciale 799 000 $ + TPS/TVQ ANJOU

CÔTE-DES-NEIGES

9505 Boul. des Galeries-d'Anjou 4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, Commerciale, 85 000 $ + TPS/TVQ $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s)

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 680 000$ CÔTE-DES-NEIGES

7300 Boul. Maurice-Duplessis 4961 Ch. Queen-Mary, local C Local commercial Restaurant, 350 000 $ + TPS/TVQ 2 000 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) SAINTE-DOROTHÉE

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois

OFFRE ACCEPTÉE

4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois

521 Rue Étienne-Lavoie Condo, 194 000$

VILLE-MARIE

1433 Rue Bishop Commerciale, 7000$/mois + TPS/TVQ


16 Tin

SOÁ 761 10/05/2019

TIN THẾ GIỚI

THẾ GIỚI

TẠI SAO GIỚI TÙ NHÂN GIÀU CÓ THUÊ CỐ VẤN NHÀ TÙ? Cựu luật sư của Trump, Michael Cohen, sẽ vào tù hôm thứ Hai - và trong tương lai gần chúng ta có thể thấy nhiều người bị kết án nổi tiếng như vụ gian luận tuyển sinh đại học lần lượt vào tù. Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Sản xuất tại hãng

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

K

hi những người giàu có rời bỏ biệt thự sang trọng của họ để đi tù, đa số sẽ tìm đến các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp để làm cuộc sống trong tù dễ chịu hơn. Martha Stewart, Bernie Madoff, các cầu thủ NFL Michael Vick và Plaxico Burress, các ngôi sao thực tế Teresa Giudice và Abby Lee Miller. Đó chỉ là một vài trong số những người nổi tiếng được biết là có chuyên gia tư vấn nhà tù hướng dẫn họ thông qua hệ thống nhà tù Mỹ. Những cố vấn này có thể giúp đỡ họ trong toàn bộ quá trình, từ khi bị kết án đến lúc được trả tự do - xem hồ sơ tù, nộp kiến nghị xin các đặc quyền, được nhận các cuộc gọi điện thoại nửa đêm từ gia đình đang lúng túng khi có thân nhân phải vào tù. Tất cả những dịch vụ hỗ trợ ân cần này đi kèm với giá từ vài trăm đôla đến vài nghìn hoặc lên tới hàng 100.000 đôla. Vậy chính xác những cố vấn nhà tù này làm gì cho khách hàng có đủ khả năng trả tiền mướn họ? "Một khi bạn bị giam giữ, bạn mất quyền kiểm soát cuộc sống của mình", cố vấn nhà tù Larry Levine nói với BBC. "Khi ai đó thuê tôi, tôi có thể giúp họ tận dụng các chương trình, cho họ biết quyền của mình là gì, và họ có thể làm gì để giành lại quyền kiểm soát này." Ông Levine sống bằng nghề này đã nhiều năm, nhưng ông cũng từng phục vụ trong nhiều chức vụ khác nhau tại các nhà tù liên bang trên khắp nước Mỹ trong hơn một thập niên. "Tôi sẽ không nói với họ những gì lẽ ra phải xảy ra - mà nói với họ những gì thực sự sẽ xảy ra và tại sao." Ông Levine cho BBC biết ông đã những người liên quan đến vụ lừa đảo tuyển sinh đại học mướn. Hai nữ diễn viên Felicity Huffman và Lori Loughlin nằm trong số những phụ huynh giàu có bị buộc tội âm mưu gian lận trong kỳ thi của con, hoặc hối lộ huấn luyện viên để cấp học bổng thể thao giả từ các trường đại học ưu tú của Mỹ. Khách hàng cũ của ông Levine bao gồm một thẩm phán bị buộc tội ăn cắp tiền và một viên chức chính phủ bị bắt vì thanh toán chi phí giả cho cơ quan để bỏ tiền vào túi riêng. Ông ước tính rằng hiện giờ, 75% khách hàng của ông là tội phạm cổ cồn trắng và 25% còn lại bị buộc các tội liên quan đến ma túy. Nhưng có một điều giống nhau: "Khi mọi người đến với tôi, họ là những người bị rơi vào cảnh khổ. Tôi giúp họ giảm bớt tối đa sự khổ sở.

"Công việc của tôi vừa giống như việc của một nhà tâm lý học, một cố vấn hôn nhân, một huấn luyện viên cuộc sống và một linh mục." Hệ thống tư pháp hình sự Hoa Kỳ nổi tiếng không trong suốt, bất kể địa vị xã hội của tù nhân. Rất nhiều lời khuyên của các chuyên gia tư vấn như ông Levine đến khách hàng mọi giới tập trung vào việc làm sáng tỏ những bước vô tận từ phòng xử án đến phòng giam trong nhà tù. Hiểu được các từ ngữ, các chuỗi sự kiện, những gì các loại trung tâm cải huấn khác nhau mong đợi ở người tù, và làm thế nào để vào được các chương trình giảm án.Nhiều khi nó thậm chí liên quan đến việc một người có thể bị buộc tội gì - nên chấp nhận bản án công tố viên đưa ra hay đòi phải được ra toà xét xử. Một số chuyên gia tư vấn được BBC liên lạc bày tỏ sự không tin tưởng giới luật sư - họ quan niệm rằng luật sư thường không để ý đến chi tiết, không giải thích cho can phạm những lựa chọn bằng ngôn ngữ mà người thường có thể hiểu được, hoặc hay thuyết phục thân chủ chấp nhận thỏa thuận với công tố viên thay vì đấu tranh cho thân chủ được tha bổng. Nhưng trong trường hợp những khách hàng giàu có, giới được trang bị đầy đủ hỏa lực pháp lý, họ tìm kiếm một sự xét xử phù hợp hơn. Chuyên gia tư vấn Justin Paperny của tổ chức White Collar Advice cho biết hai gia đình trong vụ lừa đảo tuyển sinh ông đang làm việc với, đang xin được hướng dẫn về cách có được bản án tốt nhất có thể. "Thẩm phán muốn nghe ý kiến của bị cáo, vì vậy chúng tôi giúp họ nói rõ với tòa, bằng lời của chính mình, tại sao họ xứng đáng với bản án ngắn nhất", ông Paperny nói. "Chúng tôi làm việc với bị cáo để viết ra câu chuyện của họ, tạo ra các video nói về trách nhiệm mà họ chấp nhận, nắm bắt thực tế, thông cảm với nạn nhân." Sau khi phiên tòa kết thúc và bản án được công bố, thì đảm bảo được vào một nhà tù tốt là điều then chốt, và đó là phần lớn các chương trình mà giới chuyên gia tư vấn nhà tù này cung cấp. Những tên tuổi Cohens và Loughlins của thế giới thường được đưa đến những nhà tù an ninh tối thiểu, thường không có hàng rào quây kín, và phòng xây theo kiểu ký túc xá thay vì phòng giam. Họ có thể phải ngủ chung phòng với hàng tá bạn tù, nhưng cuộc sống trong trại tù liên bang khác xa với cách mà nó được miêu tả trong các chương trình truyền hình như "Orange is the New Black."

Eva: (514) 578-1953

Nói thế, nhưng không phải lúc nào tù nhân nhà giàu cũng có thể tìm được nhà tù theo ý muốn. Michael Frantz, giám đốc của Jail Time Consulting, cho biết: "Vì trung bình 44% nhà tù bị cảnh quá đông người, những người bị kết án được xếp vào một trại tù từ an ninh thấp, trung bình đến cao". "Tù nhân có thể bị đưa đến một nơi xa từ 3200 đến 4000 cây số. Trong một [nhà tù an ninh] thấp, có thể xảy ra một chút bạo lực, nhưng không nhiều. "Khi bạn bị đưa đến nhà tù mức an ninh trung bình hoặc cao - thì đó là những nơi xảy ra các vụ hãm hiếp, đâm chém, đánh đập, và các trò chơi bạo lực khác." Ông Frantz - người đã từng ở 36 tháng trong nhà tù liên bang - giúp khách hàng kiến nghị về các nhà tù an toàn và cho phép người tù được nhiều tự do nhất có thể, đồng thời cũng xét đến sở thích cá nhân của khách hàng. "Nếu tù nhân là một người thích tập thể dục, thì họ không muốn bị đưa đến một trại tù không thể tập thể dục", ông Frantz nói. "Nếu tù nhân muốn ở một mình và đọc sách, đó cũng là một điều cần được cân nhắc. Nếu người tù muốn một loại thực phẩm nào đó, thì chúng tôi sẽ tìm những loại nhà tù đó - và có những nhà tù có thể cung cấp thức ăn đặc biệt." Ông Michael Cohen, chẳng hạn, sẽ bị giam tại nhà tù Otisville, ở vùng nông thôn ngoại ô New York, nổi tiếng có các bữa ăn kosher và dịch vụ cho người Do Thái. Ngôi sao thực tế Mike của chương trình "The Situation" Sorrentino và Billy McFarland, người đứng sau Lễ hội Fyre, nằm trong số 113 tù nhân mà cánh tay phải đắc lực của ông Trump sẽ ở cùng. Lời khuyên chung dành cho những người bị kết án giàu có khi bị giam giữ luôn luôn là: "hãy sống im lặng và làm quen với việc không được chiều theo điều mình muốn." Theo các chuyên gia tư vấn, điều tù nhân giới cổ cồn trắng sợ nhất là bị đánh đập và không thể liên lạc với gia đình. Mặc dù các nhà tù nơi họ phải thụ án nói chung là an toàn, căng thẳng về chủng tộc và chính trị luôn hiện hữu, và có các quy tắc ứng xử họ phải tuân theo. "Thể hiện tối đa sự tôn trọng mọi người", ông Levine khuyên các khách hàng cao cấp. "Đừng cắt ngang hàng khi chờ gọi điện thoại. "Đừng với tay qua khay thức ăn của người khác - Tôi đã thấy người bị [đánh đập] vì điều đó không lịch sự." Ông Frantz cảnh báo rằng trong trường hợp của Michael Cohen, thì nên cảnh giác với bất kỳ người ủng hộ Trump nào mà ông có thể phải ở chung, và cố gắng "lặn sâu dưới tầm radar". "Những người mê Trump sẽ không vui với anh chàng này chút nào", ông Frantz nói. "Mọi thứ xảy ra vào nửa đêm - nước tiểu đổ vào người bạn, các tù nhân giữ bạn lại cho người khác bôi phân lên bạn. Những chuyện này thường xuyên xảy ra."

Và không chỉ các bạn tù - không tuân lệnh người cai ngục có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ông Frantz thụ án tại một trại an ninh tối thiểu, nhưng khi lính gác nghĩ rằng ông cư xử không đúng mực, ông vẫn bị gửi đến một "loại phòng giam đặc biệt" nơi anh ta sống trong một phòng giam xây bằng xi măng với một tù nhân khác, trong suốt 91 ngày. Vậy thì, chi phí chính xác để có một chuyên gia tư vấn giúp bạn nhận được một bản án ngắn, tiện nghi thoải mái và hướng dẫn bạn thành công trong việc giam giữ và sau đó, là bao nhiêu? Ông Paperny cho biết dịch vụ của ông dao động từ 9 đôla (để mua cuốn sách của ông) đến 100.000 đôla để viết sách cho khách hàng, xây dựng thương hiệu hoặc được điều hành doanh nghiệp của họ từ nhà tù. "Đó là những việc liên quan đến kế hoạch kinh doanh ở ngoài đời, ngoài bất kỳ công việc nhà tù nào mà tù nhân phải làm," ông Paperny nói. Ông Frantz cung cấp các chương trình tương tự, bao gồm cứu vãn danh tiếng, giảm án và một khóa học cơ bản 'làm thế nào để sống sót trong tù'. Khóa học "sống sót trong tù" rẻ nhất giá 495 đôla. Nguyên gói dịch vụ độc quyền của công ty bao gồm tất cả mọi dịch vụ cộng với quyền liên lạc trực tiếp với ông Frantz, 24 giờ một ngày, giá 35.000 đôla. "Giới tù nhân giàu không muốn tùy thuộc vào may rủi, và họ có tiền", ông nói về những khách hàng chọn gói dịch vụ đó. "Họ đã chi gần 1,5 triệu đôla cho luật sư, vậy còn 35.000 đôla nữa thì có là bao?" Khi được hỏi về đạo đức nghề nghiệp, các chuyên gia tư vấn được BBC liên lạc cho biết họ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi khách hàng, không chỉ những người có đủ khả năng chi trả cho trọn gói dịch vụ, và tất cả đều làm một số công việc miễn phí. Ông Levine nói thoạt tiên ông sẽ lắng nghe, miễn phí, trường hợp của bất kỳ ai. Ông Frantz thì nói rằng ông cố gắng giữ hầu hết các khóa học dưới giá 2,000 đôla và cung cấp chương trình trả góp không tính lãi suất. Ông Paperny nói công ty của ông cũng điều hành một chương trình đào tạo miễn phí cho các tù nhân ở California, mà chi phí được văn phòng nhà tù liên bang trả. Nhưng lệ phí của họ vẫn cao hơn nhiều so với những gì mà một tù nhân trung bình ở Mỹ có thể chịu nổi. "Vâng, có thể một số người cho là đây là một dịch vụ đắt đỏ", ông Paperny thừa nhận. "Nhưng thật lòng mà nói đó là một khoản đầu tư." Thuê một nhà tư vấn để chỉ học các chiến thuật sống còn trong tù là một sự lãng phí, ông nói thêm. Nhưng đối với những người giàu có, với các doanh nghiệp phải tiếp tục điều hành và thương hiệu để duy trì? "Thì khách hàng của chúng tôi hoàn toàn xem tiền trả dịch vụ như một khoản đầu tư, thay vì một chi phí."


SOÁ 761 10/05/2019

17


18

SOÁ 761 10/05/2019

TIN THẾ GIỚI

41 NGƯỜI THIỆT MẠNG TRONG TAI NẠN MÁY BAY NGA, 37 NGƯỜI SỐNG SÓT Số người thiệt mạng trong tai nạn của hãng hàng không Aeroflot vào chiều tối 5.5 đã tăng lên ít nhất 41 người, trong đó phải có hơn 2 trẻ em, chỉ còn 37 người sống sót, theo Hãng tin RT hôm 6.5.

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu)

T

heo hãng tin RT hôm 6.5, máy bay mang số hiệu SU1492 đang trên đường từ Moscow đến thành phố Murmansk ở miền Bắc Nga thì phi công thông cáo tình huống khẩn cấp và quay lại phi trường quốc tế Sheremetyevo của thủ đô Moscow. Lúc đó, máy bay ở trên không được 28 phút. Hình ảnh ghi lại hiện trường cho thấy chiếc Sukhoi Superjet 100 va đập mạnh xuống đường băng và trượt nhanh về phía trước với tốc độ cao trong lúc phần đuôi bốc cháy ngùn ngụt. Phi công đã xoay sở bẻ tay lái khiến máy bay quặt ngang và ngừng lại không xa những máy bay khác đang chờ cất cánh. Đội cứu hỏa đã lao đến hiện trường trong vòng 2 phút. Mọi người nhanh chóng thoát khỏi máy bay thông qua cửa

thoát hiểm ở phía trước do phần đuôi đang cháy. Toàn bộ thời gian giải thoát mọi người chỉ mất 55 giây. Lửa đã được dập tắt trong vòng 1 giờ. Trong số 37 người sống sót, 11 người bị thương, theo AFP dẫn lời một quan chức Nga. Thảm họa bùng nổ ngay trước mắt Nhân chứng Alyona Osokina kể lại cô đang ở trong nhà ga khi phát hiện một chiếc máy bay đang bốc cháy lao trên đường băng. “Ngọn lửa đang nuốt chửng chiếc máy bay”, cô chia sẻ với đài Rain TV. Cô Osokina cho hay các xe cứu hỏa nhanh chóng chạy đến nhưng không thể dập tắt ngọn lửa ngay lập tức. Hãng hàng không quốc gia Nga cho hay máy bay buộc phải quay về phi trường “vì

NHÓM NGƯỜI BÍ ẨN GÂY RA HÀNG TRĂM CÁI CHẾT BẤT THƯỜNG Ở VENEZUELA

Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

trục trặc kỹ thuật”. Theo các bản tin trước đó, máy bay đã bắt lửa trên không. Khi phu công cố gắng hạ cánh lần thứ 2, càng đáp của chiếc Sukhoi Superjet 100 bị đập xuống đường băng trước khi phần mũi bị va đập. Bồn nhiên liệu vẫn còn đầy và may mắn

vẫn còn người sống sót, theo các chuyên gia hàng không. Máy bay mới đưa vào sử dụng năm 2017 và vừa trải qua cuộc kiểm tra định kỳ hồi tháng 4. Vẫn chưa rõ nguyên nhân máy bay gặp nạn.

Đôi khi, nhóm người này đeo mặt nạ ma quỷ. Có lúc, họ chẳng cần giấu mặt. Nhưng nếu thấy bóng dáng những người đàn ông mặc đồ đen, người dân Venezuela sẽ chạy trốn ngay tức khắc.

M

ột nguồn tin ngày 6/5 đưa tin, một nhóm người mặc đồ đen đến tìm Roney Muñoz, kỹ sư 27 tuổi, tại khu Petare ở thủ đô Caracas, Venezuela hồi đầu tháng 3. Thời điểm đó, kỹ sư 27 tuổi về thăm cô vợ Yarleidys Dias và 3 con sau chuyến làm việc tại nước ngoài. Theo lời Yarleidys, những kẻ lạ mặt giằng con gái 11 tháng tuổi khỏi tay chồng cô và lôi anh đi trước sự bất lực của người thân. "Tình cảnh lúc đó rất tệ. Những người đó không có lòng trắc ẩn với con gái và chồng tôi. Họ đưa anh ấy lên xe và liên tục đánh đập", cô vợ 23 tuổi nói trong nước mắt. Những kẻ mặc đồ đen đó không bao giờ nói danh tính, họ đưa Muñoz lên xe và rời đi. Kể từ đó, Yarleidys không nghe được thông tin nào về chồng. Một trường hợp khác xảy đến với gia đình bà Aracelis Sanchez, 51 tuổi. Năm 2013, con trai bà là Darwilson bị bắn chết ngay gần nhà ở thủ đô Caracas. Từ đó đến nay, những kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. "Tôi thực sự rất nhớ thằng bé", người mẹ 51 tuổi nói. Trong phòng khách ngôi nhà bé nhỏ của bà Sanchez, chiếc bàn thờ nhỏ để di ảnh của cậu con trai và chiếc điện thoại luôn được bà Sanchez lau dọn mỗi ngày. Khi bà mẹ 54 tuổi tới văn phòng chính

phủ nộp đơn khiếu nại về cái chết của con trai, Sanchez gặp một phụ nữ khác cũng có con trai bị sát hại vô cớ. Sanchez quyết định lên tiếng và một nhóm gồm 100 bà mẹ cùng vợ của các nạn nhân bị sát hại oan ức đã được thành lập. Dù chưa được đăng ký chính thức như một tổ chức phi chính phủ, những phụ nữ này tự đặt tên cho tổ chức là Orfavideh - tổ chức người thân của các nạn nhân bị xâm phạm nhân quyền. Tất cả thành viên trong Orfavideh đều là nữ giới. "Chúng tôi phải tố cáo về những vụ giết người. Vì nếu im lặng, một ngày nào đó chúng tôi và người thân sẽ trở thành nạn nhân", Sanchez nói. Bà mẹ 54 tuổi cùng nhóm của mình thu thập rất nhiều báo cáo và lời chứng thực về những vụ giết người vô cớ. Hầu hết nạn nhân là đàn ông. Trong khi nhiều phụ nữ sợ hãi và không dám đứng lên tố cáo, Sanchez làm ngược lại dù không ít lần nhận những lời đe dọa nặc danh đòi giết bà. Theo thống kê của tổ chức phi chính phủ Amnesty, hơn 8.200 người chết trong những vụ giết người phi pháp tại Venezuela chỉ trong 2 năm, từ 2015 đến 2017. Tổ chức Cao quỷ Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc nhiều nhóm nặc danh bắt cóc và sát hại vô cớ thường dân Venezuela trong nhiều năm.


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

BÍ QUYẾT KIẾM NHIỀU TIỀN CỦA TRIỆU PHÚ 26 TUỔI Josh Altman luôn tìm cách gây ấn tượng tốt với người đối diện ngay từ giây đầu tiên gặp mặt.

SOÁ 761 10/05/2019

Điểm của hệ thống bán, máy tính tiền, phụ kiện máy tính bảng hổ trợ cho nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hoá, cửa hàng quần áo, v.v... Mô hình đa dạng, giá cả và dịch vụ tốt, được chứng nhận bởi Revenue Quebec. vente@HauteTechOrientale.com www.HauteTechOrientale.com

(514) 834-3056

5445 Henri-Bourassa West, suite 280 H4R 1B7, St-Laurent, Québec, Canada Nếu một người nói "Tôi mới mua một trang trại ở Montana" và bạn đáp lại bằng "Còn tôi đã có một hòn đảo ở Caribbean rồi", đó không phải là một cuộc hội thoại. Đó là nói nhảm. Nói chuyện với khách hàng như vậy sẽ khiến bạn mất cơ hội kinh doanh và tiền bạc. Hãy hướng lời nói của bạn theo chủ đề người khác vừa nói, dù trong đầu bạn đang nghĩ gì đi nữa. 2. Biết lắng nghe

J

osh Altman là nhà môi giới bất động sản hàng đầu Beverly Hills (California, Mỹ). Anh đã thực hiện các thương vụ tổng trị giá hơn 1 tỷ USD trên thế giới. Altman thành triệu phú năm 26 tuổi và là tác giả cuốn sách The Altman Close. Trên CNBC, anh đã chia sẻ cách kiếm được nhiều tiền hơn, dù làm bất kỳ công việc nào. Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất. Nó chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây thôi, nhưng sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến cách mọi người đối xử với bạn. Là người môi giới bất động sản, với tôi, tương tác với khách hàng là tất cả. Nếu đến gặp họ với phong

Ly Thanh Tran pharmacienne inc 12325 boul. Rolland Montréal, Qc, H1G 6A6 Sur rendez vous : Tel. 514-325-3133 Fax: 514-325-3139 Stationnement gratuit

cách lịch sự, tự tin, tôi có khả năng chốt hợp đồng cao hơn. Khách hàng sẽ thích thú với những gì tôi giới thiệu và sẽ muốn tìm hiểu kỹ hơn. Các nghiên cứu cũng cho thấy trong các sự kiện hẹn hò nhanh, người ta hình thành ý kiến về đối phương chỉ trong chưa đầy một giây, bất kể có bằng chứng nào củng cố quan điểm đó của họ hay không. Vì thế, nếu bạn muốn phát triển việc kinh doanh và kiếm nhiều tiền hơn, hãy nắm vững 9 nguyên tắc sau. 1. Đừng tự khen mình

Pharmacie Ly Thanh Tran inc 5836 boul. Monk Montréal, Qc, H4E 3H3 Sur rendez vous : Tél: 514-761-3424 Fax: 514-761-3425 Pas de service de prélèvements sanguins

19

Hãy lắng nghe như thể cả cuộc sống của bạn đang phụ thuộc vào nó vậy. Hành động này cũng cho thấy bạn tôn trọng khách hàng. Cũng có trường hợp, bạn sẽ gặp người chỉ chực hỏi câu nào đó để cắt ngang lời bạn và nói về bản thân mình. Nhưng hãy kiềm chế, đừng nói lại. Hãy cố lắng nghe, tìm hiểu về đối phương và nghĩ ra mẹo đàm phán. 3. Đừng dùng nhiều từ chuyên môn Nói chuyện bằng từ ngữ quá chuyên môn sẽ khiến khách hàng của bạn cảm thấy bất an. Vì thế, hãy dùng từ thật đơn giản, dễ hiểu và rõ ràng. Chưa kể, nếu dùng từ hoa mỹ không cần thiết, bạn sẽ chẳng khác nào một kẻ dở hơi. 4. Điều chỉnh cách nói chuyện cho phù

hợp Các nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng người ta sẽ bị thu hút bởi những người giống mình. Nếu đang nói chuyện với ai đó có giọng nhẹ nhàng, bạn cũng nên giảm âm lượng lại. Đừng lấn át họ. Hãy khiến họ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với bạn. 5. Chú ý ăn mặc Hãy mặc theo phong cách "thành công", vì đó là điều bạn muốn truyền đạt đến người khác. Luôn mang theo những bộ đồ sạch sẽ, lịch sự trong xe vì bạn không biết khi nào sẽ cần chúng đâu. Chuẩn bị trước vẫn hơn. Khách hàng của tôi đa phần là giới siêu giàu. Vì thế, kể cả khi một tỷ phú đến gặp tôi trong bộ dạng quần short và giày thể thao sờn rách, tôi vẫn sẽ mặc vest. 6. Nhập đúng vai Tôi từng có thời gian muốn giảm cân. Vì thế, lúc nào tôi cũng mặc đồ tập, ăn uống lành mạnh, đến phòng gym và chơi với những người thích tập luyện. Tất cả đều nhằm mục đích rèn luyện từ tư tưởng đến hành động. 7. Biết cách khen ngợi Là người môi giới bất động sản, tôi thường khen ngợi khách hàng hoặc bất

Adam Leung & Ly Thanh Tran pharmaciens

Pharmacie Ly Thanh Tran & Adam Leung

3981 rue Hochelaga Montréal, Qc, H1W 1K2 Sur rendez vous :

2680 rue Lacordaire Montréal, Qc, H1N 2M4 Sur rendez vous :

Tél : 514-259-1313 Fax : 514-254-3535

Tél : 514-259-4648 Fax : 514- 259-9327

Nos pharmacies sont heureuses de vous offrir les services infirmiers Prélèvements sanguins Vaccination antigrippale Vaccination en entreprise Vaccination enfants et adultes Consultation santé voyage Contraception ITSS Cessation tabagique Soins des plaies Retrait des points de suture et d’agrafes Prescription des pansements Injections des médicaments Enseignement des techniques d’injections Soins des nausées et vomissements des femmes enceintes Lavage des oreilles (prescription non requise) Tests de glycémie et de cholestérol Suivi personnalisé de diabète et des maladies chroniques

Veuillez nous télécopier ou envoyer par courriel vos prescriptions de prises de sang avant la prise de rendez-vous :

tramphoinfirmiere@gmail.com


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 761 10/05/2019

động sản một chút. Ví dụ, tôi sẽ tìm các yếu tố của căn nhà mà mình thấy thích, và nói với chủ nhà rằng: "Tôi thích phần đá ốp này đấy" hoặc "Phần mặt ngoài này thật chi tiết". Đó không phải là những lời nịnh nọt. Nó hướng đến mục đích chung của cả hai bên, là kiếm tiền và chốt hợp đồng. 8. Nhìn vào mắt người đối diện

Đây là lời khuyên kinh điển trong giao tiếp. Nếu không nhìn vào mắt người khác, bạn sẽ tạo ấn tượng mình đang giấu điều gì đó.

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

9. Luôn có thái độ tích cực

MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø $199+Thueá

Năng lượng sẽ thu hút năng lượng. Vì thế, hãy luôn giữ thái độ tích cực. Luôn mỉm cười. Ai cũng thích những người như vậy.

WARREN BUFFETT: MỘT TRIỆU ĐÔLA CŨNG KHÔNG LÀM BẠN W HẠNH PHÚC

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

"Một triệu đôla cũng sẽ không làm bạn hạnh phúc. Nó sẽ biến mất khi bạn thấy những người khác có 2 triệu đôla', Buffett nói.

arren Buffett là tỷ phú đứng thứ 4 trên thế giới với tài sản ròng ước tính 90,1 tỷ đôla. Nhưng ông nói rằng những thành công về mặt tài chính không phải là chìa khóa cho sự hạnh phúc của mình. Ông nói điều khiến ông hạnh phúc là công việc yêu thích và những người ông yêu mến. "Tôi không thể mua thời gian, tôi không thể mua tình yêu nhưng tôi có thể làm nhiều thứ khác bằng tiền. Tại sao tôi thức dậy mỗi ngày, bước ra khỏi giường và vẫn phấn khích ở tuổi 88? Đó là bởi tôi yêu những gì tôi làm, và yêu những người đồng hành cùng mình", Buffett nói. Tỷ phú chia sẻ ông có những người bạn

MINH CHINH HOANG

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Cell: (514) 712-8888

RE/MAX Alliance Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

Email: minh.realty@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi ***

NEW LISTING

Me DANIEL HOANG Notaire - Chương khế

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 Email: hoang.notaire@gmail.com

5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

NEW LISTING

ST-LEONARD DUPLEX SƯỞI ĐIỆN, KHỎ NHÀ LỚN 32X41. MÁY NHÀ, BATHROOM MỚI.

MONTREAL 6 PLEX SƯỞI ĐIỆN, CÓ TIỆM NAIL ĐÃ HOẠT ĐỘNG TỪ RẤT LÂU.

MONTREAL DUPLEX ĐỘC LẬP, SƯỞI ĐIỆN, BASEMENT FINISHED. GIÁ $360,000

MONTREAL TRIPLEX SƯỞI ĐIỆN, GARAGE. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ . MÁI NHÀ MỚI. GIÁ $399,000

ST-LEONARD DUPLEX, SƯỞI ĐIỆN, NHÀ TOÀN BỘ SỬA MỚI.

MONTREAL BUNGALOW BASEMENT FINISHED. 2 BẾP, 5 PHÒNG NGỦ. PARKING ĐẬU 3 XE. THÀNH PHỐ ĐỊNH GIÁ $356000, CẦN BÁN GẤP $309000+THƯƠNG LƯỢNG

SEMI-COMMERCIAL DUPLEX, TRUNG TÂM THÀNH PHỐ GRANDY. GIÁ $258,000+ THƯƠNG LƯỢNG

BROSSARD BUNGALOW KHỔ NHÀ TO 28X42, GẦN SHOPPING CHAMPLAIN. GỌI CHÍNH 514-712-8888

AHUNSTIC BIỆT THỰ SANG TRỌNG ĐỘC LẬP. KHU VỰC TỐT. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CONDO CHO THUÊ ĐẤT CẮM TRẠI MẶT BIỂN, RỘNG 17600 M2, MỞ CỬA 4 THÁNG/NĂM. THU NHẬP CAO, DỄ DÀNG QUẢN LÝ $995000. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

thân thiết ở công ty để đi chơi bóng chày cùng nhau. "Họ cố gắng làm cho cuộc sống của tôi tốt đẹp, tôi cũng cố gắng làm cho cuộc đời họ tốt hơn", Buffett chia sẻ. Nói về cuộc sống hiện tại, tỷ phú thứ 4 thế giới cho biết: "Tôi đang có một kỳ nghỉ mỗi ngày. Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào tôi muốn". Trước đây, Buffett cũng nói rằng việc dựa vào tiền để làm mình hạnh phúc là không thành công. "Ngay cả một triệu đôla cũng sẽ không làm bạn hạnh phúc. Điều đó sẽ không xảy ra, vì sau đó hạnh phúc của bạn sẽ biến mất khi bạn nhìn quanh và thấy những người khác có 2 triệu đôla", Buffett nói.

DOWNTOWN MONTREAL CONDO MỚI XÂY 2014, CĂN GÓC 3 PHÒNG NGỦ, CÓ BẾP, TỦ LẠNH MÁY GIẶT VÀ MÁY XẤY

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

BROSSARD CONDO RỘNG, 2 PHÒNG NGỦ, PARKING BÊN TRONG, CONDO FEE THAO. GIÁ $205,000

TIỆM NAIL ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT, CẦN SANG LẠI. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ. NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888


SOÁ 761 10/05/2019

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

GIẢI CỨU CÔ GÁI VIỆT KHỎI ĐỘNG MẠI DÂM ĐÀI LOAN Chính quyền TP.Đào Viên (tây bắc Đài Loan) vừa triệt phá một đường dây mại dâm và bắt giữ tất cả 10 thành viên với cáo buộc đưa lậu phụ nữ vào vùng lãnh thổ để ép họ tiếp khách.

21

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

GIÔØ LAØM VIEÄC Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9 Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Bún Việt

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

1. 2. 3. 4.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún vịt

5. Bún mắm đồ biển (mới) 6. Bún ốc chả mực 7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) Tel.:

514.725.0007

Tiệm trên đường Saint Hubert đang đóng cửa vì lý do sửa chữa

#1 Le plus puissant. célèbre Asreologue de l’lnde. Résulras à 100% #1 Mạnh nhất. Chiêm Tinh Gia Ấn Độ nổi tiếng. Kết quả 100% CHỈ TRONG 9 NGÀY CÓ KẾT QUẢ

T

heo trang tin Asia Times, cầm đầu đường dây là một người đàn ông họ Lý, chuyên cấu kết với một tên trùm tội phạm ở Thái Lan để lừa đưa các cô gái từ nhiều nước Đông Nam Á đến Đài Loan với lời hứa hẹn giới thiệu việc làm tốt. Sau đó, các nạn nhân bị ép bán dâm với giá 2.000 - 2.500 Đài tệ (1,5 - 1,9 triệu đồng) cho một lần đi khách. Điều tra cho thấy nghi phạm Lý, công

dân Đài Loan, bỏ túi ít nhất 1.200 Đài tệ cho mỗi giao dịch. Trong đợt đột kích trên, cảnh sát Đào Viên đã giải cứu được 5 cô gái, trong đó có 1 công dân VN. Tất cả nạn nhân sau khi được xét nghiệm đều cho kết quả dương tính với chất ma túy, nghi bị Lý và đồng bọn chuốc thuốc để dễ kiểm soát. Các cô gái hiện đang được trú tạm tại cơ sở thuộc Cơ quan Di trú Đài Loan để chờ hồi hương.

CẬU BÉ NGỐC VỤT SÁNG THÀNH THIÊN TÀI TOÁN HỌC NHỜ MẸ Cậu bé Trung Quốc bị tất cả các trường tiểu học từ chối, nhưng lại đánh bại giáo sư đại học qua một phép tính.

Học Giả: KRISHNA

Chuyên gia xem chỉ tay & mặt & Patra Reading & Hình Ông có thể xử lý mọi vấn đề

NHÀ CHIÊM TINH NỔI TIẾNG THẾ GIỚI & XEM CHỈ TAY LOẠI BỎ CÁC VẤN ĐỀ * Xui xẻo. * Phiền muộn * Khóc than * Đau khổ * Bối rối * Thời gian khó khăn

* Phù phép * Bùa ngải * Jadoo * Quỉ ám * Ganh ghét * Nguyền rủa

ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP * Buôn bán * Sức khoẻ * Tài chánh * Việc làm * Vấn đề gia đình * Mâu thuẫn vợ chồng

* Tình yêu * Học vấn * Con cái * Cưới hỏi * Kiện tụng * Ly dị

TRỪ QUỈ, DIỆT MA Jadoo, voodoo, Obeya, Witchcraft, Jinn, Butu, bảo đảm 101%

THỰC HIỆN LỜI CẦU NGUYỆN KALIMATHA MẠNH MẼ ĐỂ CÓ PHƯỚC LÀNH THƯỢNG ĐẾ VÀ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP HÃY GẶP GỠ HÔM NAY ĐỂ CÓ ĐƯỢC GIẢI PHÁP NHANH CHÓNG

438-764-0999

5575 Victoria Avenue, Cote-Saint-Catherine, Near Metro Station

Z

hou Wei sinh năm 1991 tại Ngũ Đài, Hán Châu (Sơn Tây), hoàn toàn khỏe mạnh. Theo mẹ của Zhou Wei, một tình huống xảy ra khi 6 tháng tuổi khiến cậu bé sợ hãi, sau đó từ bình thường thành bất thường. Vợ chồng Zhou đưa con đi tìm lời khuyên của các chuyên gia và đều bị chẩn đoán "bại não". Cuối cùng Bệnh viện Đại học y Bắc Kinh chẩn đoán do Zhou bị hạ đường huyết và chậm phát triển trí tuệ. Gia đình tìm nhiều cách chữa trị nhưng bất thành, đành đưa con về nhà. Vì đầu óc ngớ ngẩn mà Zhou Wei bị bắt nạt và nhiều trường tiểu học từ chối.

Tuy nhiên mẹ của cậu không bỏ cuộc. Khi con trai 10 tuổi, bà đã gửi con đến trường tiểu học để nghe dự thính, chấp nhận không làm bài tập, không làm bài kiểm tra. Dù thế cậu bé vẫn bị hai trường trong quận từ chối. Trong tuyệt vọng, người mẹ chỉ có thể vừa bán tạp hóa vừa nuôi con. Chính trong thời gian này, bà phát hiện ra tài năng toán học của Zhou Wei, cho dù phép tính khó đến đâu cậu bé cũng tìm ra đáp án. Câu chuyện của Zhou Wei ngày một đồn xa, đến năm 2009, kênh khoa học của CCTV đã phỏng vấn cậu. Song các

bài kiểm tra IQ cho thấy Zhou chỉ được 45 điểm, bị đánh giá chậm phát triển tâm thần. Cả gia đình suy sụp vì kết quả đó. Năm 2014, trong chương trình "Bộ não siêu đẳng", Zhou đưa ra câu trả lời chỉ trong một phút cho phép tính rất phức tạp (phép nhân với dãy số có 14 chữ số). Ngược lại Xu Zhenli, giáo sư toán học tại Đại học Giao thông Thượng Hải khó xử trước phép tính này. Zhou trở nên nổi tiếng khắp cả nước, nhưng sự nghi ngờ cũng tăng theo. Một số người cho rằng Zhou học vẹt. Để tìm bí ẩn đằng sau, mẹ Zhou Wei đã đưa con đến Đại học Giao thông Thượng Hải và Đại học Sư phạm Đông Trung Quốc để làm bài kiểm tra trong hai ngày. Kết quả cuối cùng cho thấy khả năng số học của Zhou Wei rất mạnh, mặc dù không phải

Mở cửa 7 ngày trong tuần

là đỉnh cao của thế giới, nhưng mạnh hơn rất nhiều người bình thường. Sau đó Viện Khoa học Giáo dục Trung ương đã sử dụng công nghệ hình ảnh não để theo dõi và phân tích các hoạt động não của Zhou, qua đó thấy biên độ sóng não của Zhou Wei lớn hơn đáng kể so với người lớn bình thường và kích hoạt não rất mạnh trong quá trình tính toán. Cuối cùng các thí nghiệm đã chỉ ra, Zhou Wei đã sử dụng một vùng não khác với người bình thường trong tính toán. Tài năng của Zhou Wei được phát hiện và bồi đắp. Hiện cậu có một công việc ổn định và thu nhập tốt. Cậu cũng cải thiện khả năng ngôn ngữ, giao tiếp và tự lập được, chứ không phải phụ thuộc hoàn toàn mẹ như 5 năm trước. Zhou rất biết ơn mẹ mình. "Bà là chiếc ô, là nơi trú ẩn cho tôi khỏi gió mưa", Zhou từng nói.


22

SOÁ 761 10/05/2019

TIN VIỆT NAM

CHÀNG TRAI GỐC VIỆT GẦY GÒ THÀNH VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ HÌNH NỔI TIẾNG AUSTRALIA

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Viet Doan từng là một trong những nam sinh nhỏ con nhất trường trung học ở Australia cho đến khi anh bắt đầu tập luyện thể hình.

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét

INDONESIA ĐÁNH CHÌM 51 TÀU CÁ 'PHI PHÁP', GỒM 26 CHIẾC TỪ VIỆT NAM Nhà chức trách Indonesia một lần nữa đánh chìm 51 tàu cá nước ngoài 'phi pháp', trong đó 26 chiếc từ Việt Nam.

R

ất khó để không chú ý đến Viet Doan bởi anh có phần vai lớn gấp ba lần vòng eo, số đo bắp tay anh là 50 cm và có nụ cười rất tươi. Doan cho hay trong chuyến du lịch Bali, Indonesia gần đây, rất nhiều người đã xếp hàng xin chụp ảnh cùng anh. "Tôi cho rằng không phải ngày nào bạn cũng nhìn thấy một người châu Á cao 1m87 với chút cơ bắp đi lại trên phố", anh nói. Tuy nhiên, chàng trai 34 tuổi vẫn rất khiêm tốn. Cha mẹ và anh trai của Doan từ Việt Nam sang Australia định cư năm 1979 và sống ở thủ đô Canberra, nơi họ có một người họ hàng. Anh lớn lên ở vùng phía nam thành phố và là "một trong những đứa trẻ nhỏ con, gầy gò" nhất trường trung học. "Mãi đến năm 11 tuổi tôi mới bắt đầu cao lên", anh nói. "Năm 19 tuổi, tôi cao 1m87 và nặng khoảng 58 kg". Doan cho hay gia đình anh, đặc biệt là bà và mẹ, là những người đã động viên anh tập thể hình. Thông qua những bộ phim của tài tử cơ bắp Arnold Schwarzenegger, Doan tự đặt ra cho mình những mục tiêu. "Khi còn là một đứa trẻ, bạn luôn khao khát mình cao lớn và cường tráng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ to lớn như bây giờ hay làm những gì tôi đang làm", anh nói. Sau khi bước chân vào con đường thể hình chuyên nghiệp, Doan đạt thành tích xuất sắc tại hàng loạt giải Arnold Sports Festival, sự kiện thể thao được đặt tên theo tài tử Arnold Schwarzenegger. Năm 2017, anh giành vị trí á quân tại giải thể hình châu Âu Arnold Classic Europe và được vinh danh là nhà vô địch thể hình tại giải đấu ở Australia năm 2018. Thành tích trên giúp anh trở thành thành viên đặc biệt của Liên đoàn Thể hình Quốc tế (IFBF) và được mời tham gia Arnold Classic 2019 diễn ra hồi đầu năm nay tại bang Ohio, Mỹ. "Trong 18 tháng qua, mọi thứ đã thay đổi", Doan nói. Trước mắt, anh đang nỗ

lực cho danh hiệu người có hình thể bãi biển đẹp nhất thế giới. Doan cho biết bên cạnh niềm vui khi tham gia các giải đấu, anh cũng đối mặt với những căng thẳng và hy sinh trong quá trình tập luyện. "Vào ngày thi đấu, mọi người thường nghĩ rằng bạn rất khỏe nhưng thực tế, đó là khi bạn yếu nhất", anh nói. Doan giải thích rằng trước mỗi cuộc thi, anh trải qua nhiều tháng tập luyện với cường độ cao với chế độ rất nghiêm ngặt. Anh thừa nhận các vận động viên thể hình còn áp dụng nhiều cách thức nguy hiểm để có ngoại hình "cơ bắp cuồn cuộn". "Thực sự đây không phải là môn thể thao lành mạnh nhất. Những gì các bạn bắt cơ thể phải trải qua, có lúc nhịn đói, các bài tập cardio quá sức, cơ thể phải chịu đựng quá nhiều", anh nói. Tuy nhiên, Doan cho hay anh không thể cưỡng lại được sức hút từ môn thể thao này. "Trong đầu bạn luôn hiện ra hình ảnh mà bạn mong muốn. Đó là một mục tiêu vô hạn. Vì cả khi bạn đạt được nó, bạn vẫn nghĩ rằng mình có thể cải thiện hơn nữa", anh nói. Doan thừa nhận gen di truyền đóng vai trò lớn trong thành công của anh chứ không chỉ thông qua tập luyện như mọi người. Trong một môi trường với áp lực cao như thế giới thể hình, anh vẫn có thể thưởng thức một số món ăn yêu thích khi tạm rời khỏi ánh đèn sân khấu. Thi thoảng, ý chí của anh lại bị thử thách trong những bữa cơm cùng gia đình gốc Việt của mình. "Mẹ tôi, các chú các dì tôi thường bảo 'con ăn cái này đi, cái kia đi. Tại sao con không ăn món này nhỉ? Thử một chút đi?' ", Doan kể. "Mọi người không nhận ra chúng tôi phải hy sinh nhiều như thế nào để đứng trên sân khấu đó". Dù lớn lên với phở bò và bánh mỳ thịt, Doan cũng thích ăn pizza, burger và luôn tự thưởng cho mình món ăn yêu thích sau mỗi cuộc thi, đó là 12 chiếc bánh donut phủ đầy kem.

B

ộ trưởng Thủy sản và Hàng hải Indonesia Susi Pudjiastuti chỉ đạo dẫn vụ đánh chìm tàu cá nước ngoài diễn ra ở vùng biển Pulau Datuk, Tây Kalimantan, hôm 4/5. Bà Pudjiastuti cho biết vụ đánh chìm tàu cá là cách giải quyết vấn nạn đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo, không được kiểm soát và tiêu thụ tài nguyên thủy sản của Indonesia. Trong bài phát biểu, bà Pudjiastuti nói rằng những chiếc tàu cá bất hợp pháp "là mối đe dọa cho ngành công nghiệp đánh cá địa phương". "Những người chủ tàu cá đó thường là thủ phạm của chế độ nô lệ thời hiện đại. Tội phạm đánh bắt cá bất hợp pháp ở vùng biển của chúng tôi bị mất trí rồi. Chúng tôi không thể khoan dung được nữa," bà nói. Tuy nhiên, lần này các tàu cá bất hợp pháp không bị cho nổ tung trước khi bị nhấn chìm như những lần trước. Trong khi đó, việc đánh chìm tàu cá được cho là sau này có thể trở thành nơi trú ẩn của các loài cá và trở thành điểm lặn mới. Bà Pudjiastuti cũng đảm bảo rằng xăng dầu trên các tàu cá đã bị loại bỏ trước khi bị đánh chìm. Trước đó, ngày 29/4, chính quyền Indonesia tuyên bố một tàu tuần tra của nước này bị hai tàu kiểm ngư Việt Nam

đâm vào, trong khi Indonesia bắt giữ một tàu cá mà Indonesia cáo buộc đánh bắt cá phi pháp. Một chỉ huy hải quân Indonesia, Đề đốc Yudo Margono, nói trong vụ va chạm ngày 27/4, một tàu cá Việt Nam bị chìm, còn 12 ngư dân Việt bị Indonesia tạm giữ. Hai người khác thì được tàu kiểm ngư Việt Nam cứu. Việt Nam chưa lên tiếng về cáo buộc của chính phủ Indonesia. Thông cáo của Đề đốc Yudo Margono ra hôm thứ Hai nói tàu cá Việt Nam bị giữ ngoài khơi quần đảo Natuna. Đây không phải lần đầu tiên Indonesia cáo buộc Việt Nam. Trước đó theo báo Jakarta Post hôm 27/2, Bộ trưởng Susi Pudjiastuti chỉ trích Cục Kiểm ngư Việt Nam, với cáo buộc đã ngăn cản chấp pháp Indonesia khi đang bắt bốn tàu Việt Nam. Indonesia cáo buộc bốn tàu này khi đó xâm phạm lãnh hải. Việt Nam từng nhiều lần kêu gọi Indonesia không sử dụng vũ lực đối với tàu cá và ngư dân Việt, nhấn mạnh các hành động này của phía Indonesia vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, trái với pháp luật quốc tế, không phù hợp với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia và đoàn kết Asean.


TIN VIỆT NAM

VACANCES PHÉNIX

23

SOÁ 761 10/05/2019

450 466-5888 / 1 888 874-3649

Réservez en ligne, c’est plus pratique! vacancesphoenix.com Consultez notre site pour plus de dates de départs.

Giờ mở cửa: thứ Hai đến thứ Sáu 10am - 6pm / thứ bảy và chủ nhật: 10am - 5pm m tours@vacancesphoenix.com Titulaire d’un permis du Québec: 703421 8200, boul. Taschereau, suite 1392, Brossard, QC J4X 2S6

Toronto & chutes du Niagara 2 Ngày

Boston – New York – Philadelphie – Washington DC

89.99

Khởi hành 18/25/29 tháng 05 và 15/22/29 tháng 06 2019 bắt đầu từ

49.

99$ Người

Phòng cho 4 người

Festival des tulipes Ottawa 1 Ngày 39.99 99$ Người

máy

New York 3 Ngày 129.99

bay

Khởi hành từ 18/24/25/31 tháng 05 bắt đầu từ

69.

bắt đầu từ

Phòng cho 4 người

Khởi hành từ 17 tháng 05, 21/22/28/29 tháng 06 bắt đầu từ

139.

99$ Người

Phòng cho 4 người

Khởi hành từ 18 tháng 05, 22/29 tháng 06 2019

Toronto & chutes de Niagara 3 Ngày 129.99 Khởi hành 18 tháng 05 bắt đầu từ

99$ Người

CAD 890*+ CAD 850*+ CAD 850*+ CAD 930*+ CAD 830*+ CAD 790*+ CAD 870*+ CAD 900*+

209.99

Khởi hành mỗi ngày từ 10 đến 20 tháng 05 2019

Khởi hành tháng 09 2019

Bangkok Ho-Chi-Minh Hanoi Jakarta Manila Singapour Seoul Tokyo

Est des Etats-Unis 5 Ngày

6.

bắt đầu từ

Visite guidée

Bao gồm ăn sáng mỗi ngày ở trong khách sạn

69.99$

Người Phòng cho 4 người

Bao gồm ăn sáng mỗi ngày ở trong khách sạn

Chicago 5 Ngày

Khởi hành từ 25 tháng 05, 04/11/18/22/25/29 tháng 06

49.99$

Người Phòng cho 4 người

Bao gồm ăn sáng mỗi ngày ở trong khách sạn

299.99

bắt đầu từ

99.

99$ Người

bắt đầu từ

Phòng cho 4 người

199.99$

Người Phòng cho 4 người

Khởi hành từ 18 tháng 05, 22/29 tháng 06 2019

Bao gồm ăn sáng mỗi ngày ở trong khách sạn

Provinces Maritimes 5 Ngày 219.99

* Giá cho chuyến đi và về, bao gồm thuế * Giá này hết hạn ngày 16 tháng 05 2019

bắt đầu từ

169.

99$ Người Phòng cho 4 người

Khởi hành từ 25 tháng 05, 15/22/29 tháng 06 2019

Plage de Virginie 6 Ngày 389.99

Khởi hành từ 06/13/20/27 tháng 06, Khởi hành 29 tháng 06, bắt đầu từ 03/10/17 tháng 08, bắt đầu từ

349.

99$ Người Phòng cho 4 người

359.99$

Người

Phòng cho 4 người

Những điểm hẹn: 100, rue Saint-Antoine O., Montréal QC H2Y 1J6 (trạm métro Place D'Armes, lối ra đường Saint-Urbain trước tiệm Starbucks) 8200 Boul. Taschereau Brossard QC J4X 2S6 (nhiều chỗ đậu xe miễn phí cho ngày và đêm) Vacances Phénix có quyền sửa đổi các khách sạn trong cùng loại mà không cần báo trước. Lỗi kiểu chữ, minh hoạ và giá là có thể.Chúng tôi có quyền sửa các lỗi đó. Giá đặc biệt này có giá trị đến 13 tháng 05 / 2019 Giá bao gồm tất cả các loại thuế, phòng 4 người, khách sạn 3 sao ( trừ 1 ngày), phục vụ hướng dẫn

GINA BEAUTÉ 514.725.7878

7930 St-Michel, H1Z-3E1 ( bên cạnh Phở Ngon ) / website: www.ginabeaute.ca

Hướng dẫn tận tình Technic làm Nail. Và cách sử dụng đúng sản phẩm, không sợ mua nhầm hàng dỏm, hàng giả. Maxx Crystal Gel

20% OFF

Màu đẹp dễ sơn ko chảy và nứt Top và base bóng chắc giữ bền lâu

IBD. 2 OZ

Mua 1 ghế Pedicure sẽ được tặng 30 Gel Maxx!

CLEAN AND EASY

WAX STRIP LOOY 100Y

+ All prices change without notice


24

SOÁ 761 10/05/2019

TIN VIỆT NAM

SỰ THẬT VỀ CUỘC ĐỜI HOÀNG PHI HỒNG: CHẾT KHÔNG ÁO QUAN, MỘ THẤT LẠC

RESTAURANT

Thanh Thảo

Sinh thời Hoàng Phi Hồng là Nhất đại tông sư của giới võ lâm vùng Lĩnh Nam, ông cũng là một danh y có tấm lòng nhân đức, cứu giúp người hoạn nạn nhưng đến khi về già, gia cảnh lại vô cùng đìu hiu, nghèo khổ.

(514) 733-1110

5145 Jean-Talon Est (giữa Viau và Lacordaire) Montréal, QC. H1K 1K8

Giảm

15% (trước thuế) mỗi ngày

tất cả các món từ ngày 2/4 đến 31/5/2019

ăn tại tiệm

H

oàng Phi Hồng được biết đến nhiều trong lĩnh vực điện ảnh, là nhân vật truyền kỳ đã chinh phục hàng triệu trái tim khán giả qua tài diễn xuất của các bậc thầy võ thuật. Từ cuối năm 1940 đến nay, Hong Kong đã thực hiện hàng trăm bộ phim và kịch truyền hình về Hoàng Phi Hồng khiến tên tuổi nhà võ thuật yêu nước này trở nên thân thuộc với mọi tầng lớp khán giả. Sau khi Trung Quốc thực hiện chính sách cải cách, các tác phẩm về Hoàng Phi Hồng được người dân Quảng Đông chào đón nhiệt liệt. Đề tài Hoàng Phi Hồng thực sự trở thành cơn sốt. Cuộc đời Hoàng Phi Hồng cùng với võ công siêu việt và đức độ trong sáng của ông đã thật sự chinh phục những người mê võ thuật thật sự. Song, nội dung trong tất cả những dự án phim đều phần nhiều là được hư cấu, không hoàn toàn đúng theo sự thật. Trên

ĐẶC BIỆT

phim, Hoàng Phi Hồng là một nhân vật hoàn hảo, tiếng tăm, có dung mạo xuất chúng, khí chất phi phàm, tính cách trượng nghĩa và quan trọng hơn hết, đó là một bậc thầy về võ thuật khiến người đời ngưỡng mộ, giới võ lâm nể phục và nể sợ. Cuộc đời của Hoàng Phi Hồng trên phim rất nhiều sóng gió, nhưng Hoàng Phi Hồng ngoài đời lại sống khá yên lặng, không nổi danh đến như vậy. Nhất đại tông sư của giới võ lâm vùng Lĩnh Nam Hoàng Phi Hồng là nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc. Ông sinh năm 1847 vào giai đoạn cuối thời nhà Thanh, đầu thời kỳ Dân quốc, tại thị xã Phật Sơn nay là một phần của phường Tổ Miếu, quận Thiền Thành, thành phố Phật Sơn, Quảng Đông.

 Bột chiên  Bò lá lốt  Canh chua  Cá kho tộ

Mới Mới!

 Bún măng vịt  Bún bò Huế  Cơm tấm sườn bì chả  Bánh canh cua

 Chả Cá Lã Vọng  Bún Chả Hà Nội  Chả Nem Cua Bể

Mở cửa 6/7 từ 10:30am - 9:30pm l Thứ 2 nghỉ

NẾU CHÚNG TÔI ĐỀ NGHỊ,

GẠT NƯỚC

VỚI

MIỄN PHÍ

SỬA CHỮA HAY THAY THẾ KÍNH XE

PARE-BRISE*

*Một số điều kiện áp dụng hạn chế. Có giá trị đến 28 tháng 4/2019 Muốn biết thêm chi tiết, hãy đến tiệm

NGHĨA LÀ CHÚNG TÔI BẰNG LÒNG !

GỞI BÁNH XE MIỄN PHÍ

VÀ NHỮNG ĐIỀU TỐT KHÁC ...

KHI MUA MỘT BỘ LỐP XE HAY MỘT BỘ VÀNH XE SẮT † †

Chỉ ở 20 Boulevard Cartier với coupon này Giá trị đến 15 thánh 5/2019. 1 coupon cho một khách. Giữ bánh xe chỉ cho mùa đầu tiên. Một số điều kiện áp dụng hạn chế. Biết thêm chi tiết hãy đến tiệm.

20 Boulevard Cartier O, Laval docteurduparebrise.com - 450 669-3149 Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt

KÍNH XE LỐP XE VÀ VÀNH XE MAGS DÉFLECTEURS CỤC NỐI REMORQUES @docteurduparebrise docteurduparebrise.com


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

Tướng Quân" thống lãnh. Sau này Cách mạng Tân Hợi bùng nổ, Lưu Vĩnh Phúc mời Hoàng Phi Hồng làm "giáo luyện dân đoàn tỉnh Quảng Đông". Hoàng Phi Hồng từng đặt chân đến Hong Kong, gặp lại môn đồ Lục Chính Cương và được mời đến võ đường của Lục Chính Cương tham quan. Thời gian ở đây do bất bình trước cảnh một người cô thế bị uy hiếp, Hoàng Phi Hồng ra tay can ngăn và bị một đám đông có vũ khí bao vây. Một mình đánh bại cả chục người, Hoàng Phi Hồng trở thành vị cứu tinh của những người bị áp bức. Bị triều đình truy nã, Hoàng Phi Hồng phải chạy trốn. Về sau Lục Chính Cương tìm đến nơi trú ẩn của Hoàng Phi Hồng, kể lại chuyện người phương Tây đem chó berger đến khiêu chiến và nhiều nhà sư bị chó tấn công. Hoàng Phi Hồng đùng đùng nổi giận lập tức đến Hương Giang đập gãy xương sống con chó hung thần ấy. Ngày hôm sau báo chí Hong Kong chạy tên bài đỏ về tin này và gọi đó là "chí khí người Trung Quốc". Sau này, trở về Quảng Đông, Hoàng Phi Hồng mở thêm một nhà thuốc nữa ở Phật Sơn, trở thành một trong 4 vị thầy thuốc lớn nhất Quảng Đông bấy giờ. Khoảng thời gian Hoàng Phi Hồng mở thêm hiệu thuốc thứ 2 là khoảng thời gian ông lấy người vợ thứ tư tên Mạc Quế Lan. Đây cũng là khoảng thời gian ông được sống sung túc nhất. Nhưng Hoàng Phi hồng lại không được hưởng thụ nhiều. Cuộc bạo loạn chống chính quyền Tôn Trung Sơn đã khiến Hoàng Phi Hồng mất đi tài sản, nhà cửa, rơi vào cảnh bần hàn. Quá tức giận ông đã ngã bệnh rồi qua đời, hưởng thọ 77 tuổi. Hoàng Phi Hồng chết không áo quan, mộ thất lạc Năm 2015, tròn 90 năm ngày mất của Hoàng Phi Hồng. Như một cách để tưởng nhớ đến nhân vật được biết đến ở cả trong và ngoài Trung Quốc này, đệ tử đời thứ ba

25

TRUNG TÂM HÀM GIẢ

VĂN HÓA& XÃ HỘI

5 tuổi, Hoàng Phi Hồng bắt đầu học kungfu từ cha là Hoàng Kỳ Anh -là một trong 10 con hổ của Quảng Đông thập hổ. Cha ông thường biểu diễn võ thuật và bán thuốc rong trên đường (thường gọi là Sơn Đông mãi võ). Năm 13 tuổi, Hoàng Phi Hồng chạm trán với Lâm Phúc Thành -học trò của "Thiết Kiều Tam" Lương Khôn trên đường Đậu Xì, Phật Sơn. Lâm Phúc Thành đã dạy ông cách dùng băng tay và những thế quan trọng của võ thuật Thiết Tuyến quyền. Sau đó, ông học Vô Ảnh cước từ Tống Huy Thang. Hoàng Phi Hồng đã học thêm nhiều danh sư các môn võ khác nhau, do đó tài nghệ của ông còn hơn cả cha mình. Đương thời có người lớn thách đấu, Hoàng Phi Hồng đã sử dụng côn pháp để chiến thắng, nhờ thế được nhiều người biết đến. Tuyệt chiêu của Hoàng Phi Hồng bao gồm Hổ Hạc Song Hình quyền, Thiết Tuyến quyền, Cung Tự Phục Hổ quyền, Vô Ảnh cước, Tử Mẫu đao, Đơn song hổ trảo, Tứ Lượng Tiêu Long côn, Song phi đà, La Hán bào. Một trong những điểm đáng chú ý của Hoàng Phi Hồng là tinh thần cầu tiến, ham học hỏi. Ngoài danh nghĩa võ sư, Hoàng Phi Hồng còn được biết đến là một thầy thuốc. Mở hiệu thuốc Bảo Chi Lâm ở đường Nhân An, chuyên bán thảo dược trị thương. Mặc dù là võ sư dân gian nhưng cuộc đời Hoàng Phi Hồng vẫn gắn liền với lịch sử Trung Quốc cận đại, dấu chân của mãnh hổ này đã in lên nhiều nơi. Năm 1885, tướng Quân Cờ đen Lưu Vĩnh Phúc tấn công quân Pháp ở Việt Nam. Năm sau danh tướng Lưu Vĩnh Phúc được điều động về Phúc Kiến làm tổng binh. Hoàng Phi Hồng được Lưu Vĩnh Phúc chọn làm trưởng ban huấn luyện. Cũng trong năm 1895 Chiến tranh Trung-Nhật nổ ra, Hoàng Phi Hồng theo Lưu Vĩnh Phúc đến Đài Loan. Quân nhà Thanh đại bại, triều đình cắt Đài Loan cho Nhật, quân dân Đài Loan khởi nghĩa và phong Hoàng Phi Hồng lên làm "Điện Tiền

SOÁ 761 10/05/2019

NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa 7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel. của ông - Hoàng Đạt Sinh đã có những chia sẻ làm thỏa lòng trí tò mò và hiếu kỳ của người đời. Hoàng Đạt Sinh khi đó đã 77 tuổi và là truyền nhân đời thứ ba của Hoàng Phi Hồng. Ông từng giữ chức phó chủ tịch hiệp hội võ thuật Quảng Đông, Trung Quốc. “Nhiều người biết rằng Hoàng Phi Hồng khi về già, lâm bệnh và qua đời tại Tây Quan (Quảng Châu, Trung Quốc). Điều đáng tiếc là đến giờ, người ta vẫn chưa tìm ra mộ của ông. Các huynh đệ trong và ngoài nước đã giao cho tôi việc tìm mộ cụ nhưng đến nay, tôi vẫn chưa hoàn thành trọng trách đó”, Hoàng Đạt Sinh chia sẻ. Hoàng Phi Hồng lúc sinh thời lẫy lừng khắp bốn phương nhưng đến khi về già, gia cảnh lại vô cùng đìu hiu, nghèo khổ. Ông sống trong cảnh loạn lạc cuối nhà Thanh và giai đoạn đầu của thời kỳ Dân quốc. Là Nhất đại tông sư của giới võ lâm vùng Lĩnh Nam, Hoàng Phi Hồng đồng thời cũng là một danh y có tấm lòng nhân

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

đức, cứu giúp người hoạn nạn. Tháng 10/1924, tổng trưởng thương đoàn Quảng Châu là Trần Liêm Bá được đế quốc Anh hỗ trợ, thừa lúc Tôn Trung Sơn bắc phạt, đã phát động bạo loạn vũ trang ở Quảng Châu, cả dải Quan Tây chìm trong khói lửa. Bảo Chi Lâm mà Hoàng Phi Hồng khổ tâm cả đời gầy dựng bỗng chốc trở thành đống tro tàn. Trước cảnh tượng đó, ông suy sụp nặng, uất ức thành bệnh mà qua đời vào ngày 17/4/1925, thọ 77 tuổi. Khi đó gia đình ông nghèo đến mức không có đủ tiền mua một cỗ quan tài. Các đệ tử nghe tin, liền góp tiền mua quan tài cho sư phụ. Các sư phụ của Hoàng Đạt Sinh kể lại rằng Hoàng Phi Hồng được an táng tại núi Tượng Cương, phố Lưu Hoa, Nghĩa Trủng. Tuy nhiên cho đến nay, toàn bộ khu đó đã “chuyển mình” thành nhà cao tầng. 90 năm đã thay đổi rất nhiều, khiến nguyện vọng tìm được mộ tổ Hoàng Phi Hồng của các đệ tử trở nên mong manh, khó trở thành hiện thực.

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 25 tháng tư đến trưa 31 tháng năm 2019

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78

New York 4 ngày guided 119

Beautiful Mont-Tremblant 1 ngày 29

New York 3 ngày independent 118

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Granby Zoo & Berry Picking 1 ngày 24 Parc Omega & Premium Outlets Shopping 1 ngày 24

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56 Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

ngày

Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người

Native Indian Kahnawake 23 Pow Wow 1 ngày Ottawa 1 ngày

24

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn.

Grand72 Iles de orleans(Charlevoix Charlevoix & Xem Cá Voi 2), ngày Canyon & Xem Cá Voi 2 ngày Washington DC, Philadelphia 129 & New York 4 ngày

18

Washington DC & Philadelphia 4 ngày 129 Chicago 5 ngày 279 GIÁ ĐẶC BIỆT

Maritime & Quebec 5 ngày

189

Maritime & Gaspe 6 ngày

279

Giá cả có giá trị đến 31 tháng năm 2019. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com


26

VĂN HÓA & XÃ HỘI

SOÁ 761 10/05/2019

5 IDOL KPOP PHẢN ỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG KHI BỊ MIỆT THỊ VỀ NGOẠI HÌNH

thật rằng quản lý khiến cả nhóm cảm thấy vô cùng … ngộp thở. 5. Yoona (Girls’ Generation) Yoona buộc phải trả lời phỏng vấn về ngoại hình của mình Yoona đã luôn bị miệt thi do quá gầy,

quá giống bà ngoại hay mắc hội chứng rối loạn ăn uống .. trong nhiều năm. Cô đã được hỏi về “một vòng eo đầy (đặn) tay” khi tham gia chương trình Entertainment Weekly của đài KBS; và Yoona đã trả lời: “Tôi không thể có một vòng eo đầy tay được. Tay bạn bé thế nào chứ?”

Miệt thị ngoại hình đã chẳng còn là một vấn đề gì mới mẻ, thế nhưng phần lớn thủ phạm gây ra tổn thương cho người khác lại vô cùng an toàn sau bàn phím của mình mà chẳng ai biết đến. Sau đây là 6 trường hợp mà những thần tượng sau phải phản hồi ngay trước ống kính về những điểm chưa hoàn hảo của mình. 1. Sulli (cựu thành viên f(x)) Trong chương trình ‘Hello’ của đài KBS, một khán giả đã nói thẳng với f(x) rằng các cô gái cần phải giảm thêm vài cân đi, đặc biệt là Sulli, vì phần cánh tay và phần bắp chân của cô trông quá thô. Thành viên Amber lập tức nổi giận và bảo với anh chàng kia rằng “Bạn có thể có quan điểm của riêng mình, nhưng bạn không nên làm tổn thương người khác như vậy.” 2. Jihyo (TWICE) Ngay từ thời chưa debut, Jihyo đã chịu rất nhiều chỉ trích bởi ngoại hình không phù hợp với một idol. Trong một buổi chụp hình của chương trình SIXTEEN, vị nhiếp ảnh gia đã thẳng thắn nói “Jihyo, trông em béo quá đấy.” Sau đó, do quá xấu hổ nên cô đã cố gắng đứng lẩn sau các thành viên khác và rồi lại bị quở trách vì làm xấu đội hình. Cho đến khi TWICE đã ra mắt, cô lại phải chịu nhiều tổn thương bởi chính fan của mình. Ddỉnh điểm là câu chuyện ở một buổi fan meeting, khi các thành viên được hỏi bạn cảm thấy mình phù hợp với bộ môn nào trong Đai hội Thể thao Idol nhất,

thì Jeongyeon đã nhờ fan gợi ý giúp nhóm. Và cho đến phần gợi ý cho Jihyo, một fan đã thét lên “cử tạ”. Jihyo lập tức trông vô cùng buồn bã, thậm chí có vẻ như cô còn trực trào nước mắt. 3. Kyla (PRISTIN) Cô bé mới 17 này cũng đã chịu một lượng lớn những lời gièm pha, tẩy chay vô cùng ác độc chỉ vì quá mũm mĩm. Thời mới debut, cân nặng và ngoại hình của Kyla đã trở thành một chủ đề bàn tán vô cùng nổi tiếng ở Hàn Quốc. Mọi chuyện còn trở nên tệ hơn nữa khi các fan thậm chí còn không thèm hò reo, cổ vũ khi đến phần hát của cô bé. Nhiều camera cũng không thèm ngó ngàng tới Kyla mà chỉ chĩa tới các thành viên bên cạnh. 4. Wendy và Joy (Red Velvet) Wendy và Joy là hai thành viên đã từng là nạn nhân của Body Shaming trong quá khứ do cả hai đều sở hữu tạng người rất dễ lên cân. Chính vì vậy, việc ăn uống của hai cô gái này được quản lý kiểm soát rất nghiêm ngặt. Đến mức trong khi tham gia một chương trình thực tế, Irene đã phải thú

NHỮNG THÚ VỊ VỀ BỮA TIỆC ĐÌNH ĐÁM NHẤT GIỚI THỜI TRANG

2015, Rihanna khoác trên mình chiếc áo choàng dài vài mét, gắn lông màu vàng chói. Tạo hình “chú gà” gây ấn tượng suốt thời gian dài sau đó. Kiểu ăn mặc xuyên thấu tất nhiên không thể vắng mặt, tiêu biểu là mẫu váy của Cher (1974); Beyoncé (2015); Madonna Đến hẹn lại lên, cứ vào thứ Hai đầu tiên của tháng 5, những người nổi tiếng từ khắp (2016); Kendall Jenner (2017)... Tất cả làng giải trí lại quy tụ về sự kiện Met Gala. Nhưng không phải ai cũng hiểu và nhớ hết đều khiến chủ nhân trang phục khoe trọn gần như cả cơ thể, không loại trừ vòng những điều hay ho về nó. nào. Vé đắt đỏ và những cái giá “trên trời”

T

ối 6/5 (giờ Mỹ), nhiều ca sĩ, người mẫu, diễn viên và nghệ sĩ từ các lĩnh vực đã có mặt tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (Mỹ) để tham gia buổi gây quỹ Met Gala thường niên. Nơi khoe vẻ ngoài “điên rồ” nhất của giới nghệ sĩ Được so sánh như đêm hội Super Bowl của làng thời trang, và bắt đầu tổ chức từ năm 1946, qua nhiều thập kỷ, đây đã trở thành sự kiện lớn, thu hút nhiều người quan tâm. Do quy định trang phục là hoàn toàn tự do, càng nổi bật càng tốt, nên hàng năm, phần tin tức liên quan đến Met Gala được săn đón nhiều nhất chính là việc các sao sẽ mặc đẹp ra sao, thậm chí quái dị thế nào

(miễn là gây chú ý) khi tới sự kiện. Năm nay, Lady Gaga là người chiếm sóng thành công với 3 lần lột đồ, để khoe 4 trang phục, trong đó bộ cuối là nội y đúng nghĩa. Jared Leto cũng không chịu kém cạnh khi mang thêm một cái đầu nữa, giống hệt anh, lên thảm hồng để tạo dáng cho “ngầu”. Một số cái tên không thể bỏ qua khác phải kể tới Katy Perry khi mặc trang phục đèn trùm lên sân khấu; hay Billy Morter, nam diễn viên ngồi kiệu 6 người khiêng tiến vào sự kiện, trước khi sải cánh theo đúng nghĩa đen với bộ trang phục kiểu “chú chim dát vàng”… Vốn là nơi để mặc sức sáng tạo và chơi “lố” mà không ai bắt bẻ gì, các ngôi sao vẫn luôn mang tới những ý tưởng trang phục độc đáo bất tận cho Met Gala. Năm

Quy tụ tại sự kiện toàn người nổi tiếng, từ nhiều lĩnh vực là cơ hội vàng để phát triển quan hệ, tìm kiếm các cơ hội hợp tác đối với nhiều người. Đổi lại, cái giá để tham gia buổi tiệc lừng danh chẳng bao giờ dễ chịu. Nếu không nằm trong danh sách khách mời đặc biệt, bạn phải trả tới 35.000 USD (tương đương 810 triệu đồng) để tham gia. Khi muốn đặt nguyên bàn, chi phí dao động trong khoảng 200.000 - 500.000 USD (tương đương 4,6 - 11,5 tỷ đồng). Giá dành cho các nhà tài trợ có thể còn cao hơn nhiều. Ví dụ, Yahoo đã ủng hộ sự kiện năm 2015 bằng cách đặt 2 bàn với giá 3 triệu USD (69 tỷ đồng). Ngoài ra, các bộ trang phục để sao diện tới Met Gala cũng thường được thiết kế cầu kỳ và tốn kém, với giá từ 4.000 35.000 USD hoặc hơn thế nữa. Chiếc váy màu vàng nổi tiếng kể trên của Rihanna là một ví dụ. Nó được nhà thiết kế Trung Quốc Guo Pei thực hiện với giá 680.916 USD (hơn 15,7 tỷ đồng). Bù lại, Vogue cũng khá chịu chi cho bữa tiệc xa hoa. Năm 2016, tạp chí thời trang danh tiếng đã bỏ ra 3,5 triệu USD cho khâu tổ chức. Ngoài ra, nếu mời những ngôi sao biểu diễn tại đây, như Katy Perry chẳng hạn, mức thù lao có thể lên tới 1,5 triệu USD (34,7 tỷ). Năm ngoái, Met Gala gây quỹ được hơn 13 triệu USD. Ngoài ra chủ biên Anna Wintour kêu gọi được hơn 186 triệu USD đầu tư vào Viện Thiết kế Trang phục. Những “kẻ thù” của Met Gala

Trên thực tế, không phải cứ nổi tiếng và giàu có là được tham dự Met Gala. Sau khi tổng hợp danh sách khách mời và đăng ký mua vé, tổng biên tập nổi tiếng khó tính của Vogue sẽ lướt qua danh sách và loại thẳng tay những người… mà bà không thích. Khi Anna Wintour tham gia chương trình The Late Late Show cách đây 1 năm, người dẫn chương trình James Corden đã đặt câu hỏi: "Chị sẽ không bao giờ mời ai trở lại Met Gala?". Sau khi dừng lại một nhịp, Anna chỉ đơn giản trả lời: "Donald Trump". Tổng thống Mỹ đời thứ 45 đã tham dự bữa tiệc hào nhoáng nhiều lần và thậm chí đã nhân sự kiện năm 2004 để cầu hôn bà Melania. Tới nay, nguyên nhân của “mối thù” này vẫn là điều bí ẩn. Coco Rocha cũng từng gắn chặt với các sự kiện Met Gala nhiều năm trước. Nhưng kể từ khi Katy Perry trở thành đồng chủ tịch sự kiện năm 2017, nàng ca sĩ bắt đầu dùng quyền lực của mình để loại siêu mẫu đình đám khỏi danh sách tham dự. Năm 2013, Coco Rocha từng cáo buộc Katy Perry bắt chước ý tưởng trang phục khi mặc lại bộ đầm của nhà thiết kế Emanual Ungaro mà cô đã mặc vài tháng trước. Và Katy Perry có vẻ vẫn không thể quên chuyện cũ dù đã 4 năm trôi qua. Một số nhân vật cũng bị "cấm cửa" khỏi Met Gala bao gồm nhà tư vấn thời trang Tim Gunn, diễn viên Josh Hartnett, nhà thiết kế Rachel Zoe... Vài nét về Met Gala Met Gala (tên chính thức là “Costume Institute Gala” hay “Met Ball”) là một sự kiện thường niên được tổ chức nhằm gây quỹ cho Viện thiết kế trang phục Anna Wintour (Anna Wintour Costume Center), trực thuộc bảo tàng Metropolitan, thành phố New York, Mỹ. Đây là buổi gala đánh dấu sự mở màn cho chuỗi các triển lãm thời trang của trung tâm. Mỗi năm một chủ đề khác nhau, sự kiện Met Gala thu hút nhiều nhân vật tham dự, bao gồm các ngôi sao giải trí và các nhà thiết kế thời trang trên toàn thế giới.


SOÁ 761 10/05/2019

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

6 CUỘC LỘI NGƯỢC DÒNG KHÓ TIN TRONG LỊCH SỬ CHAMPIONS LEAGUE

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

Điểm lại 6 cuộc lội ngược dòng vĩ đại ở sân chơi danh giá UEFA Champions League. Real Madrid vs Wolfsburg ở tứ kết Barcelona, Real Madrid, Man United, Liverpool đều góp mặt trong danh sách đáng mùa giải 2015/16 nhớ này. Real Madrid chịu trận thua 0-2 trên sân khách trong trận lượt đi. Ricardo Rodriguez và Maximilian Arnold ghi bàn cho đội bóng Đức. Thử thách đặt ra cho Ronaldo và đồng đội là rất lớn khi ấy, Real vừa bổ nhiệm HLV đội B Zinedine Zidane lên nắm quyền sau khi sa thải Rafa Benitez vì thành tích bết bát trước đó. Lượt về trên sân nhà Santiago Bernabeu, Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú hat-trick giúp Real Madrid thắng ngược 3-0, qua đó lội ngược dòng thành công. "Los Blancos" sau đó giành ngôi vô địch khi vượt qua Man City tại 2 lượt trận bán kết và Atletico Madrid trong trận chung kết. Barcelona vs PSG ở vòng 1/8 mùa giải 2016/17 AC Milan vs Deportivo La Coruna ở tứ kết mùa giải 2003/04 Đương kim vô địch Champions League AC Milan khi ấy giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-1 trên sân nhà San Siro trước đại diện Tây Ban Nha Deportivo La Coruna trong trận tứ kết. Kaka lập cú đúp, 2 bàn còn lại của Milan do Andriy Shevchenko và Andrea Pirlo ghi. Tất cả đều tin vào kịch bản Rossoneri lọt vào bán

27

kết. Điều bất ngờ đã xảy ra trong trận lượt về khi Deportivo ở thánh địa Riazor hủy diệt AC Milan 4-0 để lội ngược dòng giành quyền đi tiếp, biến Rossoneri thành cựu vương. Walter Pandiani, Juan Valeron, Albert Luque và Fran ghi bàn cho đại diện Tây Ban Nha ngày đó. Sau này, trong cuốn tự truyện của mình, Pirlo đặt dấu hỏi về nền tảng thể lực sung mãn của cầu thủ Deportivo trong trận đấu đó.

Trên sân Parc des Princes, Barca chịu thua 0-4 trước PSG. Người cũ của Real Madrid là Angel Di Maria tỏa sáng với một cú đúp. Edinson Cavani và Julian Draxler ghi 2 bàn còn lại giúp đại diện thủ đô nước Pháp tạo ra lợi thế không tưởng trước trận lượt về. Trong lịch sử Champions League, chưa từng có CLB nào lội ngược dòng sau khi thua 4 bàn không gỡ ở trận lượt đi. Tại thánh địa Camp Nou, Barca hủy diệt PSG với tỷ số 6-1, trong đó bàn ấn định tỷ

(514) 728-4629

số được Sergi Roberto ghi vào phút 90+5. Trước đó, bộ ba Messi-Suarez-Neymar đã tỏa sáng khi ghi 4 bàn cho La Blaugrana. Bàn còn lại do hậu vệ Layvin Kurzawa của đội bóng Pháp đá phản lưới. Tới giờ, đây vẫn là cuộc lội ngược dòng vĩ đại và khó tin nhất lịch sử Champions League. Barcelona vs AS Roma ở tứ kết mùa giải 2017/18 Chưa bao giờ được đánh giá cao tại sân chơi Champions League, AS Roma dễ dàng chịu thất bại 1-4 tại Camp Nou trước gã khổng lồ Barca. Gerard Pique, Luis Suarez là những người ghi bàn cho Barca. Daniele De Rossi và Kostas Manolas của Roma phản lưới 2 bàn còn lại. Với đẳng cấp chênh lệch, không nhiều người dám nghĩ Roma có thể lội ngược dòng trong trận lượt về tại Olimpico. Tuy nhiên, điều kỳ diệu một lần nữa xảy ra. Trên sân nhà, Roma vượt lên từ phút thứ 6 bằng pha lập công của Edin Dzeko. Đội bóng Italy duy trì thế trận lấn lướt trước Barca. Hai cầu thủ phản lưới nhà ở trận lượt đi là De Rossi và Manolas lần lượt lập công chuộc tội để Roma thắng 3-0 sau 90 phút, qua đó giành quyền lọt vào bán kết Champions League với luật bàn thắng trên sân khách. Manchester United vs PSG ở vòng 1/8

Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:30 - Thứ Bảy: 11:00-16:00 - Chủ Nhật: Đóng Cửa

Visa VietNam $99.00*+

Tel: 514-419-5588

Mùa Xuân

Hà Nội: $1425.00*+ Honolulu: $602.00*+ Hồ Chí Minh: $1279.00*+ Paris: $653.00*+

Mùa Hè

Hà Nội: $1665.00*+ Hồ Chí Minh: $1498.00*+ Honolulu: $921.00*+ Paris: $891.00*+

**Giá cho 1 người, bao gồm thuế, theo ngày khởi hành

7 ngày (Bao gồm tất cả)

$1225.00*+/người

Chuyến bay + khách sạn năm sao

$922.00*+/người

Discovery ROCKIES + VIA Train 6 ngày

$1100*+/người (phòng đôi) $650*+/người

CARIBBEAN 8 NGÀY CRUISE

Khởi hành: 12 tháng 5 2019

Trở về: 19 tháng 5 2019

Hành trình: Miami, FL - Roatan, Honduras -Harvest Caye, Belize -Costa Maya, Mexico - Cozumel, Mexico - Miami, FL Phòng bên trong: hành khách thứ 1 & 2: 952*+/người. Phòng OceanView: hành khách thứ 1 & 2: 1180*+/người. Phòng ban công: hành khách thứ 1 & 2: 1237*+/người.

ALASKA 8 NGÀY CRUISE

Khởi hành: 18 tháng 5 2019

Trở về: 25 tháng 5 2019

Hành trình: Vancouver , BC - Ketchikan, AK -Juneau, AKSkagway, AK - Glacier Bay National Park, AK College Fjord, AK - Anchorage (Whittier), AK Phòng bên trong: hành khách thứ 1 & 2: 814*+/người. Phòng OceanView: hành khách thứ 1 & 2: 926*+/người. Phòng bên hiên: hành khách thứ 1 & 2: 1150*+/người.


28

SOÁ 761 10/05/2019

THỂ THAO

mùa giải 2018/19

mùa giải 2018/19

MU của Ole Solskjaer đã bị PSG áp đảo hoàn toàn trên sân nhà Old Trafford trong trận lượt đi. Presnel Kimpembe và Kylian Mbappe ghi bàn cho đội bóng Pháp, qua đó giành chiến thắng 2-0 và tạo ra áp lực lớn cho MU ở lượt về. Tiền vệ trụ cột Paul Pogba còn nhận thẻ đỏ. Trong lịch sử, chưa có CLB nào lội ngược dòng sau khi thua 0-2 trên sân nhà ở thể thức knock-out Champions League. Điều kỳ diệu đã diễn ra tại sân Parc des Princes. MU của Ole Solskjaer dù chịu tổn thất nặng nề về lực lượng, vẫn giành chiến thắng 3-1 để lội ngược dòng đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Romelu Lukaku lập cú đúp cho MU, bàn ấn định tỷ số trên chấm phạt đền của Marcus Rashford được thực hiện vào phút 90+4.

Trên sân nhà Camp Nou, Lionel Messi tỏa sáng với một cú đúp giúp Barca đánh bạiLiverpool 3-0. Khả năng lội ngược dòng cho Liverpool là không tưởng khi chưa từng có CLB nào trong lịch sử lội ngược dòng thành công ở vòng bán kết Champions League sau khi thua 0-3 ở lượt đi. Liverpool còn gặp tổn thất cực lớn về lực lượng khi Roberto Firmino và Mohamed Salah không thể ra sân vì chấn thương. Tuy nhiên trong trận lượt về tại Anfield, điều kỳ diệu một lần nữa đã diễn ra. Liverpool với lực lượng què quặt đã vùi dập Barca 4-0 với hai cú đúp của Divock Origi và Georginio Wijnaldum. Barca dù chỉ cần ghi đúng 1 bàn là sẽ đi tiếp theo luật bàn thắng trên sân khách nhưng vẫn không thể chọc thủng lưới Alisson. Thắng chung cuộc 4-3, Liverpool lọt vào chung kết Champions League năm thứ hai liên tiếp.

Barcelona vs Liverpool ở vòng bán kết

MÙA GIẢI QUẦN VỢT SÂN ĐẤT NỆN 2019: HẤP DẪN HƠN NHỜ FEDERER TRỞ LẠI Sự trở lại của Roger Federer sau 3 năm vắng bóng, sẽ giúp mùa giải sân đất nện 2019 hấp dẫn hơn, sau khi người hâm mộ đã quá quen với sự thống trị của Rafael Nadal, còn những nhân tố trẻ như Dominic Thiem và Alexander Zverev thì chưa tạo được cú hích lớn thực sự.

REAL MADRID: HÃY ĐỂ ZIDANE XÂY DỰNG REAL THEO CÁCH CỦA MÌNH Real Madrid cần một cuộc cách mạng về nhân sự. Nhưng quan trọng hơn, họ phải trao quyền quyết định chuyển nhượng cho HLV Zinedine Zidane. Chuyện cũ ở Bernabeu Real Madrid vẫn chưa có một giám đốc thể thao. Tất cả các bản hợp đồng của họ được quyết định bởi chỉ 2 nhân vật: Chủ tịch Florentino Perez và Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez. Tất nhiên, trước khi tiến hành một quyết định, họ cũng cần phải thông qua một số các cổ đông lớn của CLB để tham khảo ý kiến. Họ cũng cân nhắc các báo cáo chi tiết từ mạng lưới tuyển trạch viên và đặc biệt là quan điểm của HLV về một cầu thủ cụ thể nào đó. Trong nhiều trường hợp, họ chiêu mộ cầu thủ, gia hạn hợp đồng hay bán cầu thủ ở ngay thời điểm chưa có HLV nào được bổ nhiệm. Perez và Jose Angel có quan điểm riêng của họ và quan điểm này được đánh giá là mang ý nghĩa quyết định trong việc mua hay bán cầu thủ cho Real Madrid. Cơ sở của Perez và Angel tin vào quyết định của họ là sự thành công của 3 bản hợp đồng Casemiro, Kroos và Modric. 3 tiền vệ này được bộ đôi này đưa về Real và đã góp công lớn vào 3 chức vô địch Champions League liên tiếp trong thời gian qua. Gareth Bale cũng là thương vụ được quyết định bởi 2 thành viên lớn nhất trong BLĐ. Dù Bale không phải là một thương vụ thành công trên sân cỏ nhưng ít nhất, anh giúp Real đạt được hiệu quả về mặt thương mại. Ngoài ra, quyết định đưa những Carvajal, Asensio và Vazquez trở lại cũng là của hai nhân vật này. Tuy nhiên, việc gọi những cầu thủ này trở lại cũng khiến đội hình Real yếu đi bởi trong 2 mùa Hè gần đây, Real đã không chi thêm tiền để tăng cường lực lượng. Họ bán Ronaldo cho Juventus để thu về 100 triệu euro nhưng lại không thay thế bằng một ngôi sao chất lượng khác. Nên nhớ, Ronaldo vẫn là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid. Ông Perez luôn phải cân nhắc mọi vấn đề như yếu tố chuyên môn, tài chính, hình ảnh, thời hạn bất cứ khi nào ông quyết định chiêu mộ ai. Trong trường hợp này, HLV không phải là người quyết định cuối cùng. Đó cũng là một trong những lý do chính khiến Zinedine Zidane rời Real vào cuối mùa Hè năm ngoái. Hãy trao quyền lực cho Zidane Zidane nhìn thấy thái độ của các cầu thủ, những người đã no nê danh hiệu. Nhìn vào đó, ông thấy thật khó để duy trì cảm hứng chiến thắng và tinh thần chiến đấu của tập thể này. Zidane muốn tăng cường lực lượng, nhưng rõ ràng, những quan điểm về chuyển nhượng của Real lại không thuộc về ông.

Thật khó để thay đổi cái cách đã làm nên thành công trong thời gian qua. Nhưng có một thực tế là 4 Champions League trong 5 năm gần đây của Real Madrid có tầm ảnh hưởng lớn của Ronaldo, một cầu thủ mà không phải do ông Perez chiêu mộ. Real Madrid thiếu tính chiều sâu về đội hình và bởi thế, họ luôn hụt hơi trong cuộc đua đường trường ở Liga. Nó lý giải vì sao trong 11 năm kể từ ngày Perez tiếp quản chức Chủ tịch, Barca có tới 8 chức vô địch Liga trong khi Real Madrid của ông chỉ có 2 (1 thuộc về Atletico). Real Madrid của Real đã xây dựng đội hình gồm toàn ngôi sao, nhưng chỉ giỏi về đá cúp. Thất bại của họ là không thể duy trì được tính cạnh tranh từ mùa này sang mùa khác. Đó không thể là một kế hoạch hợp lý khi họ cần một xây dựng tập thể bền vững, có tính chiều sâu cao hơn. Cách để thực hiện chiến lược này là cần phải thuê một HLV mà CLB dám đặt niềm tin và trao cho ông ta một chiến lược dài hạn với những bản hợp đồng mà ông ta muốn. Trong trường hợp CLB muốn thay HLV thì điều họ cần làm là phải tìm một nhà cầm quân khác có cùng phong cách và triết lý để đảm bảo kết cấu và lối chơi không bị thay đổi. BLĐ Real Madrid trước đó lại chưa bao giờ đi theo cách thức này nhưng có lẽ họ đã chấp nhận thay đổi bằng việc mời lại Zidane. HLV người Pháp đã thành công ở nhiệm kì đầu và giờ là lúc ông trở lại để tái cơ cấu Real Madrid sau quãng thời gian bất ổn. Sự trở lại của Zidane mang theo những hy vọng về một Real hay nhất trở lại. Nhưng muốn thế, Perez và Sanchez cần phải trao quyền lực cho Zidane thay vì cứ can thiệp vào chuyên môn nữa. Giờ là lúc Zidane phải được quyền quyết định trong việc mua ai, bán ai. Bởi đó là việc của một HLV chứ không phải là của một Chủ tịch hay của một vị tổng giám đốc.

F

ederer chỉ đánh 5 trận ở mùa giải sân đất nện 2016 vì chấn thương. Trong các năm 2017 và 2018, anh quyết định bỏ qua mặt sân này, để tập trung cho Wimbledon. Giờ thì tay vợt người Thụy Sĩ đã trở lại, và mở màn bằng trận đấu với Richard Gasquet ở vòng 2 Madrid Masters (diễn ra rạng sáng nay). Quyết định đúng đắn Federer quyết định trở lại mặt sân đất nện hồi tháng Mười hai năm ngoái, và anh tin rằng đó là điều đúng đắn. Ở đất nước mà Rafael Nadal là thần tượng quần vợt số một suốt hơn một thập kỷ qua, Federer là cái tên hiếm hoi được các CĐV xứ bò tót nồng nhiệt chào đón. Vài ngày qua, đường phố Madrid được trang hoàng bởi rất nhiều poster của huyền thoại người Thụy Sĩ. Trước đó, khi Federer xác nhận tham dự giải, số lượng vé bán ra cũng tăng đột biến. Năm 2017, Federer từng vô địch Wimbledon sau khi bỏ qua mùa giải đất nện, và điều đó càng chứng tỏ ích lợi của việc nghỉ ngơi trước sân chơi là sở trường của mình. Việc anh trở lại mặt sân này ở mùa giải 2019 liệu có khôn ngoan? Trước mắt, Federer sẽ phải tái hòa nhập với mặt sân mà anh đã không tham dự kể từ khi bị Dominic Thiem loại ở Roma Masters 2016. Ngoài ra, việc "ôm" thêm mùa giải đất nện có thể tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Nhưng trong khi vẫn coi Wimbledon là ưu tiên số một, Federer vẫn để tâm đến Roland Garros. “Bạn cần phải sẵn sàng cho những cú đánh bền và những trận đấu dài, vì thế những trải nghiệm về sức chịu đựng là rất cần thiết”, Federer lý giải, “Tôi hiểu rằng năm nay là thời cơ tốt để thi đấu trên mặt sân đất nện. Tháng trước tôi mới bắt đầu tập trên mặt sân này, song những ý niệm về nó thì đã hình thành từ tháng Mười hai”. Sẽ không dễ để tái hòa nhập với mặt sân đất nện. Các tay vợt sẽ phải dành hàng giờ trên sân tập, phải làm quen với việc trượt trên mặt đất bụi đỏ, hơn thế nữa áp lực dồn lên bắp đùi và bắp chân sẽ rất khác với khi thi đấu trên mặt sân cỏ. Gia vị mới cho mùa giải đất nện

Do không phải bảo vệ điểm số nào trên mặt sân đất nện, nên Federer sẽ không phải chịu quá nhiều áp lực. Và phần còn lại của làng banh nỉ có lẽ cũng mong anh chơi tốt. “Thành tích của Federer trên mặt sân đất nện thật tuyệt”, đương kim á quân Roland Garros Dominic Thiem nhận định, “Anh ấy đã rất nhiều lần lọt vào bán kết và chung kết, mà nếu không có Rafa, có lẽ anh ấy đã giành 6, 7 Roland Garros rồi”. Mùa giải này, Federer đã vô địch ở Dubai, Miami vào chung kết tại Indian Wells. Theo Thiem thì với nền tảng phong độ ấy, Federer chỉ cần điều chỉnh một chút trên mặt sân đất nện là sẽ rất mạnh mẽ ở Madrid và Paris. Federer nói đùa rằng anh đã quên mất cách trượt trên mặt sân đất nện, nhưng kình địch của anh, Rafael Nadal, thì quả quyết rằng tay vợt người Thụy Sĩ sẽ không gặp nhiều khó khăn khi trở lại mặt sân này. “Rogers luôn là ứng viên. Hãy xem anh ấy thích nghi trở lại như thế nào. Tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn”. Trong khi đó, Djokovic thì nhận định: “Đúng là Federer sẽ có cơ hội ở các Grand Slam nhiều hơn Roland Garros, nhưng trong quá khứ, anh ấy đã từng vô địch ở đây rồi đấy thôi. Đã vài năm, Federer không chơi ở mặt sân này, nhưng thật khó nói về đẳng cấp của anh ấy, vì nó vẫn luôn tồn tại, ở cấp độ cao nhất”. Ở tuổi 37, Federer sẽ không còn nhiều cơ hội để thi đấu trên mặt sân đất nện nữa, nhưng điều đó không có nghĩa anh sớm có ý định giải nghệ. Dường như tay vợt người Thụy Sĩ rất thích thú với việc tái hòa nhập với sân đất nện, bởi đó là trải nghiệm hoàn toàn khác so với các mặt sân nhanh khác. “Bạn sẽ phải đánh cuối sân nhiều hơn, và có thể đánh chéo góc cũng như vung tay cao hơn. Thật là vui vẻ và thú vị”, anh nói về việc trở lại sân đất nện với vẻ đầy hào hứng. Khi số báo này lên trang, Federer (hạt giống số 4) đã khởi đầu Madrid Masters bằng trận gặp Richard Gasquet ở vòng 2 Roland Garros. Theo dự đoán, anh có thể sẽ gặp Dominic Thiem ở vòng tứ kết, và đó có thể là một bài test nghiêm túc cho Roland Garros.


THEÅ THỂ THAO THAO

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

SOÁ 761 10/05/2019

29

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 761 10/05/2019

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 Aimé Berthelot

Finis les tracas, avec Toitures Alpha !

Estimateur

Tu Anh Nguyen, B.Sc.

Courtier hypothécaire / Mortgage broker Tél. : 514 803 0708 Fax. : 438 315 3018 tanguyen@multi-prets.ca multi-prets.com/tuanhnguyen

ST LEONARD : 5393 J-B MARTINEAU , TRÈS BEAU COTTAGE , 3 CHAMBRES A COUCHER + 2 SDB +1 SALLE D’EAU+ GARAGE, KHU VỰC YÊN TĨNH, NHÀ XÂY NĂM 2009. GIÁ BÁN 419000$.

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

Offer Accepted KIRKLAND : 10 BEAUJOLAIS , NHÀ COTTAGE 5 PHÒNG NGỦ + 4 PHÒNG TẮM, GARAGE DOUBLE , GẦN SHOPING MALL FAIRVIEW POINT CLAIRE : GIÁ BÁN : 1,149,000$ TIN VUI: CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP QÚY KHÁCH LÀM NGHỀ TỰ DO VAY VỐN NGÂN HÀNG CHỈ CẦN DOWN 10%, TIỀN LỜI THẤP, LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH TRONG NĂM NĂM. XIN LIÊN LẠC ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

(514) 602-7708 (514) 208-2318 toituresalpha@gmail.com Résidentiel - commercial Bardeaux, alphalte et gravier, membrane élastomère et réparation

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9194-9196 9E AVENUE: DUPLEX GỒM 2 X 5 1/2 + 1 STUDIO. THU NHẬP CAO. GIÁ BÁN: 388.000$

10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

GIẢI NHẤT CỦA REMAX EXCELLENCE 2017, XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ SUỐT THỜI GIAN QUA.

TIN VUI VỚI 35% DOWN PAYMENT + CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ DÀNG, KHÔNG CẦN CHỨNG MINH LỢI TỨC.

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

ESTIMATION GRATUITE

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

COTTAGE AVEC EXTENSION DE SALON ( 22X14) + 4 PARKING + 3 PHÒNG NGỦ . GẦN BUS , CHỢ Á CHÂU. GIÁ 389,000$

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL - AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

LOCAL A LOUER:

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

METRO DE CASTELNEAU, CHO THUÊ MẶT BẰNG (160 PI CARRÉ) : THÍCH HỢP CHO TIỆM NAIL (2 BÀN + 1 GHẾ) , HOẶC TIỆM HỚT TÓC, BÁNH MÌ, CAPHE... GIÁ: 1150$. LIÊN LẠC: 514-559-2218

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 761 10/05/2019

31

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2018

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS * KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP... QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ ! NEW LISTING

SAINT-MICHEL: 4180-4182 RUE 49E . DUPLEX KHỔ LỚN, 1 X 71/2, 1 X 5 1/2. BẾP, SÀN MỚI SỬA. GIÁ BÁN GẤP 389.000$

METRO SNOWDON: 5250 QUEEN MARY ,TIỆM GIẶT ỦI VÀ SỬA ĐỒ ĐANG DÔNG KHÁCH , CẦN BÁN GẤP GIÁ 59,000$

SAINT-MICHEL: 9411-9415 IBERVILLE. DUPLEX KHỔ LỚN, 1 X 51/2, 2 X 4 1/2, 1 X 3 1/2. NHÀ XÂY CHẮC CHẮN, PHÒNG LỚN, NHIỀU ÁNH SÁNG. LỢI TỨC CAO. GIÁ BÁN GẤP 769,000$

BROSSARD : SECTEUR N: BUNGALOW DÉTACHÉ 27 X40 , 4 PHÒNG NGỦ ( 3+1) 7940 NEHRU , GẦN MAIL CHAMPLAIN , KIM PHÁT , + SOUS SOL FINI + SÂN VƯỜN RỘNG RÃI , GIÁ : 419,000$

LAVAL : CHOMEDEY, 577 , 70E AVENUE BUNGALOW DETACHE 3 PHÒNG NGỦ + 1 BUREAU , NHÀ GÓC ĐƯỜNG , KHU VỰC YÊN TĨNH, SOUS SOL FINI , GIÁ : 339,000$

Giá mới : 839,000$ VILLE MARIE: 275 RUE PLESSIS. CONDO MỚI XÂY 2018, 3 1/2 DOWN TOWN MONTREAL. LẦU 2. 1 PHÒNG KHÉP KÍN. NỘI THẤT SANG TRỌNG. GIÁ BÁN GẤP 235,000$

JEAN TALON/COTE DE NEIGE: 985 RUE JEAN-TALON OUEST. COTTAGE ĐẸP NẰM NGAY SÁT CẠNH VILLE DE MONT-ROYAL (TRẺ CON CÓ THỂ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRONG VILLE DE MONT-ROYAL), 4 PHÒNG NGỦ (3+1) VÀ 3 PHÒNG TẮM SỬA MỚI. BỐN CHỖ ĐỖ XE BÊN HÔNG. GARAGE CÓ THỂ SỬA THÀNH PHÒNG SINH HOẠT CHUNG. GIÁ BÁN NHANH: 599.000$

MERCIER/HOCHELAGA-MAISONNEUVE: 8290-8294 RUE ARTHUR-BUIES. TRIPLEX LỚN GỒM 3 X 5 1/2. THU NHẬP CAO. CHỦ NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. CÁC PHÒNG KÍCH THƯỚC LỚN. KHU VỰC YÊN TĨNH, GẦN CÔNG VIÊN. GIÁ BÁN: 549.000$

ST LEONARD : CƠ HỘI HIẾM CO 4 PLEX (40X45, CÓ THỂ DỌN VÀO NGAY) RỘNG RÃI + SUA CHUA MOI , 1X8 1/2 CỘNG VỚI NHÀ ĐỂ XE ĐÔI VÀ PHÒNG LẠNH CHO TẦNG CHÍNH, 2 X 4 1/2 TRÊN LAU VÀ 3 1/2 O SOUS SOL ĐÃ ĐƯỢC TÂN TRANG LẠI HOÀN TOÀN (2018) Ở TẦNG HẦM. GIÁ: 839,000$

VILLE MONT-ROYAL: 119 AV. GLENGARRY. COTTAGE ĐẸP GẦN AUTOROUTE 40, CENTRE ROCKLAND. NHÀ LỚN GÓC PHỐ, NHIỀU CÂY XANH. 2 LẦU. 6 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. 4 PARKING. SOUS SOL FINI. GIÁ BÁN NHANH 938.000$

GIÁ MỚI 749,000$ AHUNSTIC : 3925-3927 HENRI BOURASS WEST., DUPLEX 2X 51/2 ( SALON DOUBLE) + GARAGE + SOUS SOL ( SEMI - FINI). GIÁ : 425,000$

TIỆM NAIL Ở WESTMOUNT CẦN BÁN GẤP, NĂM BÀN MANICURE, NĂM GHẾ PEDICURE, KHU VỰC RẤT TỐT. GIÁ BÁN GẤP : 57,000$

TIỆM NAIL : ONGLES CHANAILS SPA 6471 BEAUBIEN EST . TIỀN RENT RẺ. CẦN BÁN GẤP : GIÁ : 59,000$

ST -LEONARD: 7980-7982 RUE NAPOLÉON-DESMARCHAIS, DUPLEX, RỘNG 30 X 40PC , TẦNG 2 CHO 910 $ /THÁNG. RDC VÀ SOUS SOL CÓ SẴN CHO NGƯỜI MUA. GIÁ BÁN 599,000$

MONTREAL : 6405-09 PIE IX , GRAND TRIPLEX DETACHE ( 34.5 X47 IRR) 1X71/2 + 1X 41/2+ 1X31/2 , REVENU : 41250$ . NHÀ SỬA CHỮA ĐẸP. GIÁ : 769,000$


32 Tin

SOÁ 761 10/05/2019

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

NHỮNG CHI TIẾT “PHẢN KHOA HỌC” THƯỜNG THẤY TRÊN TV CÓ THỂ KHIẾN BẠN GẶP NẠN!

ĐẾN LÚC NGƯỜI NGHÈO MỚI ĐI GẶP BÁC SĨ ROBOT? Khởi thủy, khi mới ra đời thì những máy móc công cụ thuộc lĩnh vực công nghệ số là một dấu hiệu của sự giàu sang. Thế nhưng hiện nay, tình huống lại đảo ngược!

Ngay cả khi đó là một chương trình truyền hình thực tế về “thử thách sinh tồn”, thì những kỹ năng mà bạn học được cũng có thể lại chính là thứ khiến bạn gặp nạn, nếu rơi vào tình huống tương tự!

T

Đốt lửa trong hang đá hoàn toàn vô hại Đốt lửa để sưởi ấm khi trú chân trong các hang, hốc đá nhỏ là chi tiết thường thấy trong phim ảnh về đề tài phiêu lưu, thám hiểm. Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm “chết người” nếu bạn tin và bắt chước theo hành động này, khi ở trong tình huống tương tự! Cụ thể, khi chúng ta đốt lửa, nhiệt lượng tỏa ra sẽ khiến các hòn đá ở nóc hang, vốn đang ẩm lạnh, bị giãn nở đột ngột. Trong trường hợp xấu nhất, viên đá sẽ bị vỡ ra, rơi xuống bên dưới và hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho bạn. Chúng ta có thể dễ dàng sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã với kiến thức từ các chương trình thực tế Ngay cả những chương trình truyền hình thực tế theo dạng “thử thách sinh tồn”cũng có không ít những chi tiết dàn dựng. Hơn hết nhân vật chính không hề đi một mình mà còn có cả một ê kíp sẵn sàng hỗ trợ trong các tình huống xấu. Vì vậy, dù nắm vững tất cả mọi kiến thức sinh tồn được dạy từ những chương trình kiểu này, bạn cũng không nên nghĩ rằng, mình có thể sống tốt một thời gian dài giữa thiên nhiên hoang dã! Mọi nguồn nước đều an toàn khi được nấu sôi Cũng trong các bộ phim về đề tài phiêu lưu thám hiểm, chúng ta còn có thể nhận thấy rằng, tất cả các thứ nước được tìm thấy sẽ đều an toàn tuyệt đối nếu được đun sôi! Thực tế, nhiệt độ cao chỉ có thể tiêu diệt các vi sinh vật. Còn đối với nhiều hóa chất hay nguyên tố độc hại (ví dụ: kim loại nặng), việc bạn đun sôi nước trong thời gian bao lâu cũng không ảnh hưởng gì đến độc tính mà chúng gây ra cho cơ thể. Do đó, nếu ở trong trường hợp nêu trên, tốt nhất bạn cần lọc lượng nước mà mình tìm thấy qua một miếng vải sạch, sau đó đem đun sôi, cuối cùng chờ những chất cặn bẩn lắng xuống đáy rồi mới nên uống. Khi bị lạc, cứ đi về phía hạ lưu dòng sông thì sớm hay muộn cũng đến được khu dân cư “Sớm hay muộn” chính là điểm mấu chốt ở tình huống này. Logic của các bộ

phim không hề sai, bởi các khu dân cư thường tập trung ở gần sông để thuận tiện trong việc khai thác nước. Vấn đề là ở chỗ bạn cần đi bộ bao lâu để đến được đó, bởi nếu không may mắn thời gian có thể lên đến hàng tuần. Do đó, quy tắc đầu tiên khi bị lạc là hãy ở yên tại chỗ; cố gắng tìm cách giữa ấm, đảm bảo an toàn cho bản thân và chờ đội cứu hộ đến! Điều đầu tiên khi bị lạc ở sa mạc là tìm nguồn nước Không thể phủ nhận được rằng, nước chính là thứ quý giá nhất đối với chúng ta trên sa mạc. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa đây là thứ mà bạn phải ngay lập tức đi tìm kiếm khi bị lạc giữa sa mạc cát, như điều mà chúng ta thấy trong các bộ phim. Ở hoàn cảnh này, điều đầu tiên chúng ta cần làm chính là tránh cái nóng thiêu đốt của sa mạc, bằng cách trốn dưới các tảng đá, gốc cây và chỉ đi tìm nguồn nước hay khu dân cư khi màn đêm buông xuống! Bị thương thì cứ băng thật chặt để cầm máu Cảnh này quen quá đúng không? Nhân vật chính trúng đạn ở tay, được đồng đội xé vải băng thật chặt, thế là sống. Nhưng tình huống thực tế thì không được màu hồng như vậy đâu. Nếu băng đủ chặt để máu không chảy đến thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã cắt luôn tuần hoàn máu của bộ phận đó. Điều này khiến cho cả khu vực có nguy cơ bị hoại tử, phải cắt bỏ luôn sau đó. Thậm chí, một số người còn bị truỵ tìm vì áp lực máu dồn quá nhiều lên các vùng khác. Phương pháp băng chặt chỉ có thể dùng trong trường hợp máu chảy quá nhanh. Ngoài ra, cách một khoảng thời gian cần phải nới lỏng để máu lưu thông, nuôi dưỡng phần bị thương. Trong sa mạc, cần phải tiết kiệm nước triệt để Đây cũng là điều đúng, nhưng nếu cảm thấy khát thì bạn cũng nên tìm lấy một bóng râm mà bổ sung nước đi thôi. Nếu cố chấp phơi nắng và đẩy bản thân đến giới hạn chịu khát, bạn có thể bị sốc nhiệt, say

hật đáng suy gẫm chuyện về một cụ ông 78 tuổi đang nằm viện tại Mỹ. Cụ bị bệnh phổi và biết tình trạng sức khỏe mình ngày càng xấu đi vì trong buổi sáng bác sĩ đã nói với cụ rằng tiên lượng bệnh không khả quan chút nào, nếu không nói là vô vọng. Nhưng câu chuyện ở đây là cụ đang được cô cháu gái chăm sóc và một bác sĩ đã đến nói chuyện với cụ. Chuyện bình thường thôi nếu không có chi tiết "quá đáng": "vị bác sĩ" đến giường bệnh của cụ không phải là một thầy thuốc bằng xương bằng thịt mà là một robot mang một màn hình để chuyển tải lời nói của bác sĩ đến bệnh nhân. Chính vị "bác sĩ - màn hình - robot" này đã thông báo cho cụ là cụ chỉ còn sống được vài tiếng đồng hồ nữa mà thôi. Còn bệnh nhân thì không nghe rõ chuyện và phải nhờ đến cô cháu gái nhắc lại lời của vị bác sĩ - màn hình kia thì cụ mới hiểu. Trên đây là một tình huống cụ thể, nhưng nhìn rộng ra toàn cục thì chúng ta hoàn toàn đồng ý rằng những tiến bộ vượt bậc về công nghệ được áp dụng vào y khoa và chăm sóc sức khỏe con người là một điều đáng nể. Chúng ta không phủ nhận những thành tựu đó, song suy cho cùng máy móc dù cho hiện đại đến cỡ nào đi chăng nữa, dù cho chúng có khả năng hỗ trợ con người đắc lực đến cỡ nào đi chăng nữa, thì rốt cuộc chúng vẫn chỉ là những "cỗ máy" vô tri vô giác, những công cụ để con người sử dụng. Và hệ quả sẽ nguy hiểm hơn một khi những máy móc này được dùng để khỏa lấp sự thiếu vắng con người trong giao tiếp cộng đồng với lý do là thiếu tiền và thiếu nhân sự. Trở lại vấn đề cốt lõi, hãy tự hỏi và cật vấn về bản chất nhân văn của tình huống trên, khi mà một màn hình được một robot mang đến để thông báo tin dữ cho một bệnh nhân sắp qua đời. Vì để tiết kiệm tiền mà con người chúng ta đối xử với nhau một cách mất tình người đến thế hay sao? Ngày xưa, kỹ thuật số là một sản phẩm dành cho người giàu. Ngày nay, nó đã trở thành một sản phẩm dành cho người nghèo! Trên tờ New York Times, phóng viên mảng công nghệ Nellie Bowles đã dẫn câu chuyện về cụ ông nằm viện nói trên để phát triển thành một chủ đề bao quát hơn về tình trạng bất bình đẳng chưa từng có từ trước đến nay trong xã hội hiện đại thời nay của chúng ta. Khởi thủy, khi mới ra đời thì những máy móc công cụ thuộc lĩnh vực công nắng và mất ý thức. Có thể ăn cá sống để tồn tại Một số bộ phim từng đề cập về việc con người buộc phải ăn cá sống khi lạc trên đảo hoang. Điều này cũng không sai, nhưng đó là trong trường hợp bạn không thể làm khác được, vì rủi ro mang lại là rất lớn. Đúng là con người vẫn ăn hải sản tươi sống (như sushi của Nhật Bản), nhưng

nghệ số là một dấu hiệu của sự giàu sang. Còn nhớ trong thập niên 1980, khi bạn tậu được một chiếc máy vi tính ở nhà tức là bạn chứng tỏ được một đẳng cấp "bề trên" nào đó trong giai tầng xã hội. Rồi sau đó, bạn hòa mạng được Internet thì bạn cũng sẽ được đánh giá là "đỉnh" lắm rồi. Thế nhưng hiện nay, tình huống lại đảo ngược: bạn có vị thế cao, bạn có uy quyền, quyền lực ư? Đó là khi bạn không nhấc máy nghe điện thoại khi có cuộc gọi đến, đó là khi bạn không trả lời ngay lập tức khi nhận được một e-mail của ai đó. Giờ đây, cái vị thế của bạn được nâng lên là khi bạn ngắt kết nối trong thế giới phẳng. Máy móc hay công nghệ giờ đây phần nào không còn là đại diện của cao sang danh vọng mà là của thiếu hụt. Một trường học thiếu thầy cô ư? Cứ để màn hình vào là xong. Bệnh viện thiếu nhân sự ư? Một vài bác sĩ - màn hình là ổn. Rồi người ta còn tính đến việc tự động hóa các nhà dưỡng lão bằng càng nhiều robot càng tốt, để tiết kiệm kinh phí ấy mà. Thế nhưng ở chiều ngược lại, trong một khu nhà dưỡng lão hạng sang thì sẽ luôn có một đội ngũ đông đảo nhân viên phục vụ các cụ ông cụ bà. Một bệnh viện tư nhân cũng vậy, sẽ luôn có một bác sĩ bằng xương bằng thịt đến thăm hỏi và thông báo cho bệnh nhân. Và cũng ngày càng có nhiều những trường học tư thục quảng bá và tự hào là cơ sở của mình không sử dụng màn hình để giảng dạy. Thế cho nên, chúng ta sắp đi đến một xã hội mà theo phóng viên Nellie Bowles, việc tiếp xúc người - người với nhau trong cộng đồng sẽ trở thành một chuẩn "VIP". Vị thế trong cuộc sống sẽ khác nhau rõ rệt: bạn là một người giàu hay một người nghèo tùy theo bạn "sống thật", tức là sống trong quan hệ cộng đồng giữa người và người, trong tiếng Anh gọi là IRL (In Real Life) hay là bạn "sống ảo" chủ yếu chỉ qua màn hình. Người nghèo sẽ bị các robot và màn hình vây quanh, lúc mới chào đời và cả lúc sắp lìa đời, trong khi những người giàu thì sẽ có khả năng chi trả để được tiếp xúc con người thật với nhau trong sinh hoạt hằng ngày. Vậy phải chăng là nhân loại chúng ta sẽ trở thành những tài sản cân đong đo đếm được mà chỉ có một số người mới có thể trả tiền ra để mua được? nguồn hải sản bạn vẫn ăn đã được kiểm định kỹ càng. Còn ngoài tự nhiên thì khác hẳn. Bạn sẽ không thể biết bên trong con cá vừa bắt có chứa vi khuẩn hay ký sinh trùng gì, có gây ngộ độc hay không. Hơn nữa trong các tình huống sinh tồn, cần nhớ rằng bạn không hề có thuốc, cũng không thể đến bệnh viện. Việc để bản thân nhiễm bệnh vì thế sẽ là điều tối kỵ. Để giảm thiểu rủi ro, mọi thứ cần được làm chín qua lửa, trừ hoa quả.


KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

BÁO CÁO KHOA HỌC CHẤN ĐỘNG VỀ HƯƠU CAO CỔ: 94% CÁ THỂ ĐƯỢC NGHIÊN CỨU CHUỘNG QUAN HỆ ĐỒNG GIỚI Quan hệ đồng tính trong thế giới động vật không hẳn là một điều quá mới mẻ. Thế nhưng, đối với loài hươu cao cổ, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết được 94% hành vi quan hệ của hươu cao cổ đực là quan hệ đồng giới.

M

ột vài nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 20% số người trưởng thành bị thu hút với người có cùng giới tính với mình, và một nửa trong số ấy đã từng quan hệ đồng giới. Có hàng trăm triệu người đồng tính trong xã hội chúng ta. Liệu đây có phải là một điểm khác biệt giữa chúng ta với các loài động vật khác không? Chắc chắn là không! Vì quan hệ đồng tính cũng xuất hiện rất nhiều trong thế giới tự nhiên. Nổi bật nhất trong số đó chính là

hươu cao cổ. Hươu cao cổ là loài động vật rất được ưu ái bởi các nhà sinh vật học nghiên cứu về tiến hóa. Chúng là loài động vật cao nhất nhờ vào chiếc cổ hoành tráng của mình. Và chiếc cổ xinh đẹp ấy cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn bạn đời của hươu cao cổ. Giống như chiếc đuôi hoa lệ của chim công trống, cổ của hươu cao cổ đực có thể là một đặc điểm nổi bật nhằm quyến rũ đối phương.

TÚ HOA LÂM Cellulaire

Cell.: 514.880.9478

Chiếc cổ là một phần quan trọng thể hiện hành vi giới tính và xã hội của hươu cao cổ. Theo như các nhà khoa học quan sát, những con hươu cao cổ đực thường dùng chiếc cổ của mình để “âu yếm” nhau. Chúng cuộn xoắn cổ vào nhau trông rất điệu nghệ; sau đó những hành vi bạo lực giữa hai con đực bắt đầu. Hành động này trông giống như cuộc chiến giữa hai con đực để tranh giành con cái chúng ta thường thấy trong thế giới động vật. Điểm khác biệt đó là sau trận chiến kịch liệt ấy, hai con đực sẽ bắt đầu giao cấu với nhau. Phần lớn việc quan hệ giữa hai hươu cao cổ đực bao gồm việc “âu yếm” bằng cổ và quan hệ qua đường hậu môn. Hươu cao cổ thường sống tách biệt theo giới tính, và hành vi “âu yếm” bằng cổ thường xuất hiện trong bầy hươu đực. Trong một bài báo cáo, các nhà nghiên cứu đã dành 3.200 giờ trong suốt ba năm để quan sát bầy hươu cao cổ tại vườn quốc gia Tanzania, điều họ phát hiện thật đáng ngạc nhiên. Các nhà nghiên cứu quan sát được tổng cộng 16 trường hợp hai con đực quan hệ với nhau. Họ cho rằng đây là một hành vi thể hiện địa vị trong loài hươu cao cổ, thế nhưng không có bằng chứng nào củng cố cho ý kiến này. Trong cùng khoảng thời gian ấy, họ chỉ thấy một cặp hươu cao cổ đực và cái quan hệ với nhau. Bài báo cáo cho thấy 94% hành vi quan hệ của hươu cao cổ mà họ quan sát được là quan hệ đồng giới. Trong thời gian quan sát, 20 hươu cao cổ con được ra đời. Điều này cho thấy rằng có những hành vi quan hệ khác giới mà các nhà nghiên cứu chưa phát hiện ra; và có thể còn có nhiều trường hợp quan hệ đồng giới hơn số lượng mà họ quan sát được. Thông tin này cùng với các bài báo các khác đã chỉ ra rằng hươu cao cổ đực không thường xuyên quan hệ với hươu cao cổ cái. Hành vi quan hệ đồng giới cũng khác với quan hệ dị giới trong loài hươu cao cổ. Khi muốn quan hệ với con cái, con đực sẽ liếm và ngửi nước tiểu của hươu cái, và đi theo đuôi cô nàng trong vài ngày; còn hươu cái sẽ tỏ ra thờ ơ hay ngoảnh mặt

Groupe Sutton Actuel inc. 115 St-Charles Ouest

TÚ HỒNG LÂM

Cellulaire

Cell.: 514.295.1346

Télécopieur

Courriel : lamt@sutton.com Website : http://tuhonglam.com/

450-651-1079

NOUVEAU VILLERAY

Triplex 41/2 đẹp, phòng khách double, 2 chỗ đậu xe sân sau, nhà giữ gìn tốt, nhiều tân trang trong nhiều năm qua, khu nhiều người ưa thích, walk score 96, người thuê rất tốt, hết hạn thuê 30/6/2020. Lợi tức 40800$/ năm. Giá: 899 000$

LAVAL

33

làm ngơ, không quan tâm đến những nỗ lực của chàng hươu. Khi nàng ta bắt đầu có hứng thú thì mới chịu đứng yên. Quan hệ đồng giới hẳn là một hoạt động mang ý nghĩ nào đó trong xã hội loài hươu cao cổ, nhưng chúng ta không biết rõ về hành vi đặc biệt này của chúng. Nhiều loài động vật khác cũng có hành vi quan hệ đồng giới như chuột, voi, sư tử, khỉ và khoảng 20 loài dơi; và quan hệ đồng giới thường xảy ra ở con đực hơn con cái. Đối với những trường hợp quan hệ đồng giới ở giống cái trong thế giới động vật, chúng ta có thể hiểu về quy luật sinh học của hành vi ấy rõ hơn. Khi dê cái, cừu cái, gà mái và bò cái xuất hiện hành vi quan hệ đồng giới, người nông dân biết rằng đấy là một dấu hiệu cho thấy chúng đã sẵn sàng để giao phối. Thằn lằn đuôi dài và rồng Komondo có thể sinh sản đơn tính; việc quan hệ đồng giới của loài này là một cách thức giúp kích thích sự rụng trứng. Giống như tinh tinh Bonobo, linh cẩu cũng là loài theo chế độ mẫu hệ. Giống cái có ưu thế, mạnh bạo và lực lưỡng hơn giống đực. Những con cái thường có hành vi quan hệ đồng giới nhằm tạo mối liên kết và phân chia địa vị trong bầy đàn. Vô số hành vi tình dục của loài người và các loài động vật khác đã cho thấy rằng tình dục không hoàn toàn vì mục đích sinh sản, mà còn đóng một vai trò nhất định trong tiến hóa. Quá trình tiến hóa trong tự nhiên đều thông qua những phép thử để lựa chọn những điều mới và phù hợp trong môi trường. Tình dục trong quá trình sinh sản rõ ràng là một yếu tố quan trọng trong tiến hóa kể từ khi các dạng sống phức tạp phát triển. Từ lúc đó, nó trở thành một chức năng cơ bản để gia tăng khả năng sinh tồn. Thông qua tự nhiên, chúng ta có thể thử phân tích bản chất của hành vi đồng giới trong con người, và tìm hiểu về dấu hiệu sinh học và xã hội dẫn đến xu hướng tình dục của mỗi người. Giống như nhiều hành vi khác, tình dục cũng được “lập trình” không chỉ thông qua gene mà còn do môi trường xung quanh; đây quả thật là một mối liên hệ kì bí giữa sinh học và trải nghiệm sống của từng người.

Longueuil, QC, J4H 1C7 Téléphone à l’agence

450-651-1329

NOUVEAU

SOÁ 761 10/05/2019

NOUVEAU BROSSARD

Cottage jumelée đẹp ở góc đường , được tân trang hoàn toàn trên một lô đất lớn với nhiều cửa sổ, nhiều ánh sáng. 4 phòng ngủ (1 ở sous sol) 2 phòng tắm, 1 phòng nước, sous sol fini với balcon lớn. Giá: 380 000$

LAVAL

Condo đơn vị góc, 2 phòng ngủ, có chỗ đậu xe, nhiều ánh sáng từ nhiều cửa sổ. Khu gần tất cả các dịch vụ: métro, đại học, trường học. Đang cho thuê $1400/ tháng đến 30 tháng 6/2019. Giá 235 000$

Rivière-des Prairies

Montreal Nord

NOUVEAU PRIX ! Bungalow đẹp nằm ở trong thành phố Ste-Dorothée, 4 phòng ngủ, sous-sol fini. Nhiều tân trang trong những năm qua. Đất tuyệt vời, có hàng rào và nhiều cây. Gần nhiều dịch vụ. MLS: 12723356. Giá: 379 000$

Ngôi nhà lớn nằm trong một khu vực yên tĩnh. Sous-sol hoàn thành với phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm, có thể chứa một gia đình khác. Số MLS: 18628756, Giá: 355,000$

Duplex đẹp với Bachelor (3 logements: 2 X 51/2 và 1 X 31/2) được bảo trì tốt, trong một khu vực yên tĩnh ở Montreal-Nord. Gần các dịch vụ (trường học, công viên, giao thông công cộng. Nhiều tân trang trong những năm qua. Lợi tức hàng năm là 25,740$. Số MLS: 28028743, Giá mới: 424,900$


34

SOÁ 761 10/05/2019

Tin

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

5 LOẠI RAU CỦ QUẢ ĐẦY ẮP DINH DƯỠNG ĐƯỢC CÁC BÁC SĨ KHUYÊN DÙNG

NHỮNG NGUYÊN NHÂN LÀM TĂNG NGUY CƠ ĐỘT QUỴ CẦN BIẾT Đột quỵ giết chết nhiều người mỗi năm hơn bệnh tiểu đường và huyết áp cao cộng lại. Đột quỵ có thể dẫn đến tổn thương não và thậm chí tử vong.

Dưới đây là những loại trái cây và rau giúp bạn khỏe mạnh, được các bác sĩ khuyên dùng mỗi ngày

Atisô Trái cây và rau quả là nền tảng của bất kỳ kế hoạch ăn uống hoặc giảm cân lành mạnh nào, nhưng chúng cũng có thể là thách thức chính bạn nếu bạn đang tìm cách kiềm chế cơn đói. Vì vậy, khi lựa chọn thực phẩm lành mạnh nên chọn chất xơ vì chúng giúp ta no lâu và cũng tốt cho sức khỏe. Vâng, đó chính là atisô. Bridget Murphy, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm y tế thuộc Đại học New York (Mỹ), cho biết người Mỹ trung bình chỉ ăn khoảng 12 gram chất xơ mỗi ngày, ít hơn một nửa so với khuyến nghị từ 25 đến 30 gram chất xơ mỗi ngày đối với phụ nữ và 30 đến 35 gram đối với nam giới. Theo Đại học Michigan (Mỹ), atisô hỗ trợ tiêu hóa, làm cho dạ dày cảm thấy no nhưng không gây khó chịu. Vì vậy, atisô là thực phẩm nên ăn mỗi ngày để có lợi ích kép cho sức khỏe, theo Reader. Khoai tây Jeanne Piga-Plunkett, đồng giám đốc Chương trình Thực tập Ăn kiêng tại Đại học Texas (Mỹ), cho biết loại củ này bị chỉ trích vì góp phần tăng cân do xu hướng chiên hoặc thêm nhiều gia vị như bơ vào khoai tây khiến nó trở thành thực phẩm không lành mạnh. Vì vậy, nếu chế biến chúng mà không có các chất phụ gia, chúng có thể tốt cho sức khỏe và lấp đầy chất xơ cho cơ thể. Chất xơ góp phần mang lại cảm giác no, theo lời ông Piga-Plunkett. Theo một nghiên cứu của Đại học California (Mỹ), khoai tây có rất nhiều carbs, nhưng chúng chỉ có khoảng 110 calo và không có chất béo. Vì vậy, những người ăn khoai tây vẫn giảm cân, theo Reader. Chuối Chuối là thực phẩm tuyệt vời để nạp năng lượng cho cơ thể. Một nghiên cứu thậm chí còn phát hiện ra rằng chuối

cũng tốt trong việc tiếp nhiên liệu cho các vận động viên như đồ uống thể thao, ngoài lợi ích dinh dưỡng như kali và vitamin B6. Và mặc dù chuối có lượng calo cao hơn các loại trái cây khác, nhưng chúng vẫn là món ăn nhẹ dinh dưỡng độc đáo. Erin Palinski-Wade, nhà dinh dưỡng Mỹ, cho biết giàu chất xơ, chuối hơi xanh chứa một nguồn tinh bột kháng tiêu hóa chậm hơn, thúc đẩy sự no. Trong một nghiên cứu từ Đại học Skidmore (Mỹ), những phụ nữ ăn thực phẩm có tinh bột và protein kháng sẽ đốt cháy nhiều chất béo và cảm thấy no hơn. Táo Kết hợp giữa chất xơ và nước, táo làm cho ta có cảm giác no, theo Pal PalkikiWade. Táo cũng chứa pectin, chất xơ hòa tan được chứng minh trong các nghiên cứu để thỏa mãn cơn đói, theo Reader. Lucy Lengfelder, chuyên gia dinh dưỡng tại Trung tâm Khoa học Y tế thuộc Đại học Texas ở Houston (Mỹ), cho biết chất xơ hòa tan hòa tan trong nước và sẽ tạo thành một chất gel vốn giúp giảm cholesterol và giảm mức đường huyết. Một nghiên cứu từ Đại học bang Florida (Mỹ) cho thấy những phụ nữ ăn 240 calo từ táo khô mỗi ngày không tăng cân. Thay vào đó, họ giảm hơn 3 kg trong sáu tháng, rất có thể vì táo khiến họ ít ăn các thực phẩm khác. Táo ngoài việc giúp tăng cơ hội giảm cân còn được các chuyên gia dinh dưỡng sử dụng vì chứa nhiều dinh dưỡng. Trái bơ Bơ có lẽ là thứ làm thỏa mãn cơn đói nhiều nhất trong tất cả các loại trái cây và rau, một phần vì chúng chứa nhiều calo, và có chất béo lành mạnh. Thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa (như được tìm thấy trong quả bơ) làm tăng cảm giác no, và có thể làm giảm mức cholesterol

T

rong khi đột quỵ đang giảm ở người cao tuổi thì tỷ lệ đột quỵ ở người trưởng thành dưới 45 tuổi tăng cao. Các dấu hiệu điển hình của đột quỵ bao gồm xụ mặt, yếu tay và khó nói, nhưng cũng có những triệu chứng thầm lặng khác cần chú ý, đặc biệt là ở phụ nữ. Hút thuốc, thừa cân và tiền sử gia đình bị đột quỵ là những yếu tố chính làm tăng nguy cơ người mắc bệnh. Nhưng nghiên cứu gần đây cũng đã phát hiện ra một số điều đáng ngạc nhiên cũng có thể làm tăng khả năng bị đột quỵ, theo Reader. Nước uống có gas Một nghiên cứu gần đây theo dõi hơn 80.000 phụ nữ trong hơn một thập niên đã phát hiện ra mối liên hệ giữa đồ uống ngọt nhân tạo với nguy cơ đột quỵ. Các nhà nghiên cứu đã cẩn trọng khi nói rằng những phát hiện này chỉ áp dụng cho những phụ nữ lớn tuổi đã trải qua thời kỳ mãn kinh. Nghiên cứu có thể xác định chính xác nước uống có gas là thủ phạm, theo Reader. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen uống nước có gas nhiều thì nên cắt giảm. Một nghiên cứu quan sát khác đã chỉ ra rằng uống nhiều đồ uống có vị ngọt nhân tạo có nguy cơ đột quỵ và bệnh tim cao hơn, tác giả chính của nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Yasmin Mossavar-Rahmani, nói với USA Today. Bệnh cúm Theo các nghiên cứu sơ bộ mới, các nhà nghiên cứu của Đại học Columbia (Mỹ) đã phát hiện các triệu chứng giống như cúm hoặc cúm nặng làm tăng 40% đột quỵ trong những tuần sau đó. Nghiên cứu trước đó đã phát hiện ra mối liên quan tương tự. Một nghiên cứu nhỏ được thực hiện ở Scotland còn cho thấy con người có

nhiều khả năng bị đột quỵ trong tháng sau khi bị nhiễm vi rút đường hô hấp. Tình trạng viêm kèm theo cúm có thể là một phần để tìm ra cho nguy cơ. Nếu bị cúm, hãy chú ý đến các triệu chứng như đi lại, nói chuyện, thị lực hoặc các dấu hiệu khác của đột quỵ, theo Reader. Làm việc quá nhiều Một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên The Lancet cho thấy những người làm việc hơn 55 giờ mỗi tuần có nguy cơ đột quỵ cao hơn 33% so với những người làm việc 40 giờ tiêu chuẩn. Một nghiên cứu lớn năm 2013 tại Đan Mạch cho thấy những người báo cáo mức độ căng thẳng cao trong cuộc sống có nguy cơ đột quỵ cao gần gấp đôi so với những người ít căng thẳng hơn. Ô nhiễm tiếng ồn Quỹ Tim mạch Anh đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn khi sống hoặc làm việc trong một khu vực có nhiều tiếng ồn. Các nghiên cứu về ô nhiễm tiếng ồn và đột quỵ thường nhỏ, nhưng kết quả có liên quan. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên Tạp chí Tim mạch châu Âu cho thấy mức độ tiếng ồn giao thông cao hơn ở các khu phố có liên quan đến nguy cơ đột quỵ ở những người sống ở đó. . Đầu quay vòng vòng Một số người bị chứng đau nửa đầu nhìn thấy những tia sáng hoặc điểm mù hoặc ngứa ran khi cơn đau đầu sắp xảy ra được gọi là chứng đau nửa đầu với ánh hào quang. Nếu mắc chứng đau nửa đầu với ánh hào quang (vốn do tắc nghẽn máu cục bộ) thì gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ. Khi gặp hiện tượng này, hãy gặp các bác sĩ ngay, theo Hiệp hội Đột quỵ Mỹ.


SỨC KHỎE

SỰ THẬT VỀ "HỘI CHỨNG CƠM CHIÊN! Ước tính 63.000 người Mỹ bị ngộ độc mỗi năm do Bacillus cereus, loài vi khuẩn gây ra "hội chứng cơm chiên".

G

iáo sư Philip Tierno, nhà vi trùng học tại Đại học Y tế Langone ở New York (Mỹ) vừa đưa ra cảnh báo về "hội chứng cơm chiên", dạng ngộ độc thực phẩm xảy ra do một loại vi khuẩn thích tấn công tinh bột, trong đó gạo là thứ chúng ưa thích nhất. Theo nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Microbiology, mỗi năm có tới 63.000 người Mỹ khổ sở vì "hội chứng cơm chiên", cho dù quốc gia này không phải là một trong những nước "thích ăn cơm" nhất trên thế giới. Và đây mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm vì nhiều người khi bị hội chứng này ở mức độ nhẹ chỉ đơn giản là nằm nghỉ ngơi, tự tìm cách chiến đấu với cơn buồn nôn, tiêu chảy chứ không đi khám. Theo giáo sư Tierno, lý do gọi nó là "hội chứng cơm chiên" vì món cơm chiên thường là món ăn dễ chứa Bacillus cereus – thủ phạm của hội chứng này. Bacillus cereus là một vi khuẩn tiết ra độc tố gây ngộ độc thực phẩm và như đã nói ở trên, món ăn từ gạo là mục tiêu lớn nhất của chúng. Cơm chiên lại thường là cơm nguội còn sót lại của bữa ăn trước, hoặc nếu là cơm mới cũng bị để nguội vài giờ rồi mới đem chiên, nên khả năng Bacillus cereus tồn tại và sinh sôi càng cao. Vi khuẩn này tiết ra tới 2 loại độc tố. Một loại tiết ra ngay trong ruột non của chúng ta khi chúng ta ăn món có vi khuẩn, khiến người bệnh bị tiêu chảy, chuột rút, buồn nôn. Các triệu chứng bắt đầu từ 6-15 giờ sau khi ăn. Loại độc tố thứ 2 được vi khuẩn tiết ra sẵn trong thực phẩm trước

khi được ăn, gây nôn và buồn nôn trong 30 phút đến 6 giờ sau khi ăn. Các triệu chứng thường giảm dần sau 1 ngày với người có sức khỏe bình thường. Tỉ lệ biến chứng nguy hiểm thấp và chỉ xảy ra ở người có hệ miễn dịch bị tổn thương, vừa phẫu thuật hay có sử dụng thuốc tiêm tĩnh mạch, bao gồm viêm màng não, hoại tử và viêm mô tế bào. Theo Bộ Y tế và dịch vụ dân sinh Mỹ, cách đối phó với vi khuẩn gây "hội chứng cơm chiên" là luôn giữ thực phẩm nóng trước khi ăn (trên 60 độ C) và thực phẩm lạnh (dưới 4 độ C). Giáo sư Tierno cảnh báo thêm rằng bất kỳ món ăn gì cũng không nên bị "bỏ quên" trong nhiệt độ phòng quá 2 giờ và trước khi ăn một món ăn đã bị nguội, nhất thiết phải hâm nóng nó. Nhiều người có thói quen để cơm nguội đi quá nhiều giờ đồng hồ để cơm không bị dính khi chiên và đó là lý do dù được chiên nóng lại, Bacillus cereus vẫn không bị tiêu diệt. Khi bị "hội chứng cơm chiên" ở mức độ nhẹ, bạn cần nghỉ ngơi và uống bù nước để chờ cơ thể tự đào thải các độc tố.

SOÁ 761 10/05/2019

35

ĂN CƠM CÓ THỂ NGỪA BÉO PHÌ Một nghiên cứu của Nhật Bản chỉ ra các nước sử dụng gạo làm lương thực chính có tỷ lệ người dân béo phì thấp.

T

ại Đại hội châu Âu về Béo phì diễn ra ở Scotland đầu tháng 5, các nhà khoa học Nhật Bản tuyên bố gạo có thể giúp con người ngăn chặn béo phì. Giáo sư Tomoko Imai từ Đại học Nghệ thuật Tự do Doshisha cho biết đã cùng đồng nghiệp xem xét lượng tiêu thụ gạo, calo và chỉ số khối cơ thể (BMI) ở 136 quốc gia. Kết quả cho thấy tại những nước dùng gạo làm lương thực chính, tỷ lệ béo phì có xu hướng thấp hơn. Nhóm tác giả cũng tính toán rằng nếu người dân khắp thế giới ăn 50 g gạo mỗi ngày, tỷ lệ béo phì toàn cầu sẽ giảm 1%, từ 650 triệu còn 643,5 triệu trường hợp. Lý giải nguyên nhân gạo ngăn béo

phì, giáo sư Imai nhận định loại ngũ cốc này chứa ít chất béo. Ngoài ra, chất xơ cùng các dưỡng chất khác trong gạo cũng như nhiều ngũ cốc nguyên hạt làm tăng cảm giác no, hạn chế tình trạng ăn quá nhiều. "Chế độ ăn dinh dưỡng theo kiểu Nhật Bản và châu Á với cơm là thành phần chính có thể phòng chống béo phì. Các nước phương Tây nên khuyến khích người dân ăn cơm để tránh béo phì", giáo sư Imai kết luận. Trước đây, chế độ ăn ít carbohydrate hạn chế tinh bột bao gồm cơm được xem là phương pháp giảm béo phổ biến ở phương Tây. Tuy nhiên, thực tế, khoa học đến nay chưa chứng minh hệ quả gây thừa cân của gạo.

BM ASSURANCES INC. 3730 rue Jarry Est,Montréal, Québec H1Z 2G6

VĂN MINH ĐINH

Courtier en Assurance de Dommages

514 839-8495

VÕ NHỊ THANH TRÚC

Agente en Assurance de Dommages

LÝ VỆ BÌNH

Conseiller en sécurité financière

514 543-9991

KIM NGUYỄN

Spécialiste Hypothécaire

ROSA NGUYỄN HỒNG HOA Courtier Immobilier

514 543-9991 514 619-9998 438 978-5700 514 831-2185

þ Bảo hiểm nhà cửa, xe, cửa tiệm. þ Bảo hiểm nhân thọ, thuốc răng, người khuyết tật, du lịch,... þ Cố vấn đầu tư & quỹ tiết kiệm học vấn, REER, CELI,... ww w. a s s u r a nc e s bm . c o m


36 Tin

SOÁ 761 10/05/2019

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

BI KỊCH CỦA CÁC CẬU BÉ TRONG LÒ ĐÀO TẠO THIÊN TÀI TRUNG QUỐC

NHỮNG CÔ GÁI BOXING Ở 'THỦ ĐÔ HIẾP DÂM' THẾ GIỚI Trước đe dọa của nạn hiếp dâm và bạo lực tình dục, phụ nữ tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang tìm tới đấm bốc để cải thiện khả năng tự vệ của bản thân và làm chủ số phận.

13 tuổi vào đại học, 19 tuổi làm giảng viên, nhưng ở tuổi 38, Ning Bo bỗng trở thành... sư thầy và quay lại phê phán lớp học thần đồng.

N

ăm 1978, Ninh Bo là một trong 21 thiếu niên toàn Trung Quốc được chọn vào "lớp học thần đồng" do Đại học Khoa học và Kỹ thuật (ở Hợp Phì, tỉnh An Huy) mở ra, chuyên giảng dạy cho những người có khả năng đặc biệt. Trong lớp này, người lớn nhất là 16 tuổi và nhỏ nhất chỉ mới 11 tuổi. Những thành viên ưu tú nhất của lớp gồm Ning Bo, Xie Yanbo và Qian Zheng. Ning Bo sinh năm 1965, khi vào "lớp học thần đồng" cậu 13 tuổi. Sự xuất chúng của Ning Bo bộc lộ từ nhỏ, như 2 tuổi đã thuộc 30 bài thơ hiện đại, 8 tuổi kê được đơn thuốc. Năm 12 tuổi Ning Bo đã thắng 2 ván cờ vây với phó thủ tướng Fang Yi và trở thành một hiện tượng phủ khắp các mặt báo, đài nước này. Ninh Bo chơi cờ vây với phó thủ tướng Trung Quốc Fang Yi. Ảnh: Sina. Tuy nhiên đường đời của Ning Bo không xán lạn như mọi người tưởng tượng. Khi vào lớp nhân tài, cậu không hạnh phúc mà luôn cảm thấy có áp lực vô hình. Ning vốn thích hóa học, ghét vật lý và toán học nhưng vào trường này buộc phải học vật lý. Ning Bo từng muốn đến Nam Kinh học thiên văn học nhưng nhà trường không đồng ý: "Em là tấm gương cho trẻ em và thanh thiếu niên trong nước. Hãy ngoan ngoãn và làm gương tốt". Đối xã hội Trung Quốc, tài năng thiên bẩm trong Ning Bo không chỉ thuộc về anh, mà còn thuộc về gia đình, nhà trường và xã hội. Năm 19 tuổi, Ning Bo tốt nghiệp đại học và trở thành giảng viên trẻ tuổi nhất Trung Quốc thời bấy giờ. Song, trong một cuộc phỏng vấn năm 34 tuổi, anh đã công khai chỉ trích giáo dục "thần đồng" và nhấn mạnh với công chúng rằng mình không phải là thần đồng. Ning Bo nói mình là một sản phẩm của thời đại. Nếu tuổi trẻ có thể quay trở lại, anh sẽ không bao giờ vào lò đào tạo nhân tài này nữa. Sau này Ninh Bo chuyển sang nghiên cứu chiêm tinh học, dành nhiều thời gian cho triết học và tôn giáo. Cuộc hôn nhân cũng không hạnh phúc, Ning Bo lại đắm chìm trong khí công, ăn chay và dần tách mình khỏi xã hội. Sau cùng ở tuổi 38 thần đồng này trở thành một nhà sư, tọa ở núi Ngũ Đài (tỉnh Sơn Tây). Giống như Ning Bo, nhiều "thần đồng" khác giành chiến thắng ở vạch xuất phát, nhưng họ không thể nở nụ cười ở vạch đích. Zhang Xiao, một thần đồng trẻ em ở Liêu Ninh, 10 tuổi đã được nhận vào đại học, nhưng đến khi bảo vệ luận văn thạc sĩ, người này đã nổi điên lên với cha mẹ, rằng nếu cha mẹ không mua cho một ngôi nhà ở Bắc Kinh thì anh ta sẽ không bảo vệ luận văn nữa. Wei Yong Khang, người được nhận vào

trường đại học năm 13 tuổi sau này cũng bỏ học vì không có khả năng tự chăm sóc bản thân và kiến thức không theo kịp. Wang Sihan, người được nhận vào trường đại học năm 14 tuổi, chỉ có một bằng tiếng Anh khi tốt nghiệp và sau cùng cũng bị đuổi học. Hóa ra, ngoài khả năng học hỏi, những sinh viên đại học vị thành niên này còn có một số vấn đề nhất định về tính cách và sức khỏe thể chất, tinh thần. Sự thiếu sót này ngày càng bộc lộ ra trong quá trình phát triển tiếp theo, đây cũng là lý do một số đại học bỏ các lớp học thiên tài. Một loạt nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý và điều chỉnh hành vi trẻ em Mỹ đã khẳng định rằng, trí thông minh siêu đẳng của các thần đồng đôi khi trở thành vật cản. Có chỉ số IQ cao nhưng trí tuệ cảm xúc không song hành, nhiều trường hợp thậm chí thấp hơn so với độ tuổi trung bình và tâm lý không trưởng thành. Mà trong thế giới thực, điểm số và độ tuổi trở nên ít quan trọng, trí tuệ cảm xúc mới tạo nên sự thành công. Hai thần đồng Xie Yanbo và Qian Zheng, những người đã đến Princeton (Mỹ) để học, cũng gặp phải vấn đề tương tự. Xie Yanbo vào lớp thần đồng của Đại học Khoa học và Công nghệ khi mới học xong tiểu học, năm 11 tuổi. Năm 15 tuổi, anh theo học thạc sĩ và năm 18 tuổi đã có bằng. Xie Yanbo được tuyển vào Đại học Princeton và lạc quan sẽ có bằng tiến sĩ trước tuổi 20. Tuy nhiên, mọi thứ tan vỡ. Xie Yanbo gặp vấn đề với người hướng dẫn của mình ở Princeton (trước đó anh cũng đã gặp vấn đề với thầy ở Trung Quốc). Tính cách Xie tự mãn khiến giáo viên không ưa nổi. Mối quan hệ thầy trò trở nên căng thẳng, Xie Yanbo đã bị nghi ngờ sẽ gây nguy hiểm cho người khác nên bị trục xuất về nước. Sau này Xie Yanbo làm giáo viên bình thường. Hơn nữa, các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Xie Yanbo có "vấn đề tâm lý". Chẳng khá hơn Xie là trường hợp của Qian Zheng, người An Huy, được nhận vào Đại học Khoa học và Công nghệ năm 12 tuổi. Năm 16 tuổi giành vị trí thứ 2 trong kỳ thi vật lý quốc gia và sau đó vào Đại học Princeton. Ai cũng hy vọng rằng một ngày anh trở về đóng góp cho quê hương. Tuy nhiên, sau khi ra nước ngoài, một số khiếm khuyết của Qian cuối cùng đã bị phơi bày. Nghiêm trọng nhất đó là khả năng tự lập, không biết xử lý mối quan hệ cá nhân, mâu thuẫn với người cố vấn trực tiếp khiến Qian Zheng buộc phải trở về Trung Quốc. Sau này bệnh tâm thần của Qian tái phát và không có việc làm trong một thời gian dài. Vào những năm 1920, nhà tâm lý học

M

ột đêm vài năm trước, cô gái khi đó mới 15 tuổi tên Blandini bị 4 gã đàn ông tấn công tại thành phố Goma, miền đông Congo. Những kẻ này cưỡng hiếp cô trước khi tẩm xăng lên người và thiêu cô gái bất hạnh "như một ngọn nến". Sau vụ tấn công, Blandini quyết định theo học môn đấm bốc, nhằm trang bị cho bản thân khả năng chống cự, tránh những tai họa như vậy xảy ra trong tương lai. Blandini không phải là trường hợp cá biệt một phụ nữ ở Congo tìm tới môn thể thao tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông, trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Congo bị đại diện Liên Hợp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột đặt cho biệt danh "thủ phủ của nạn hiếp dâm" của thế giới năm 2000. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 200.000 phụ nữ và trẻ em gái Congo đã trở thành nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp, tình trạng đặc biệt nghiêm trọng tại miền đông của quốc gia này. "Tại nơi tôi sống, tôi nhiều lần chứng kiến bạn bè mình phải quan hệ tình dục trái với ý muốn của họ. Sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ tìm tới làm hại tôi", Ester, một cô gái sống tại thành phố Goma, cho biết. Trước đe dọa của bạo lực tình dục, những năm qua, ngày càng có nhiều phụ nữ tìm tới các môn võ, trong đó có đấm bốc. "Đấm bốc giúp tôi có can đảm và sức mạnh để bảo vệ bản thân. Thành phố này có quá nhiều bạo lực, chúng tôi phải luôn sẵn sàng phản ứng. Nhờ đấm bốc, tôi có thể đối mặt với những hiểm nguy người Mỹ Terman đã thực hiện một thí nghiệm nghiên cứu quy mô lớn. Ông đã sử dụng các bài kiểm tra trí thông minh để phân loại ra những đứa trẻ thông minh, qua đó sàng lọc được trên 1.000 "đứa trẻ thiên tài" có IQ lớn hơn hoặc bằng 140. Chính phủ Mỹ chịu trách nhiệm cung cấp cho những đứa trẻ này những tài liệu giáo dục tiên tiến nhất, những giáo viên giỏi nhất và nuôi dưỡng chúng cẩn thận. Ai cũng kỳ vọng sẽ tạo ra những nhà khoa học vĩ đại như Newton, Einstein và Hawking. Đến nay thống kê lại cho thấy hầu hết trong số họ không trở thành nhà khoa học hoặc những người được thế giới định nghĩa là thành công. Giáo sư người Anh Joan Freeman cũng theo dõi sự phát triển của 210 đứa trẻ tài năng kể từ năm 1974 và thấy rằng chỉ có 6 người trong số đó (chiếm 3%) đạt được

ấy", Elysee, cô gái 16 tuổi, cho biết. Elysee đã tham gia tập luyện đấm bốc được 2 năm. "Trong một xã hội gia trưởng như Congo, phụ nữ gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia đấm bốc. Đây là môn thể thao vốn chỉ dành cho nam giới", Blandini nói. Thế nhưng, vài năm qua, môn thể thao này đã trở thành nguồn cảm hứng, mục tiêu và hy vọng cho nhiều phụ nữ. Tại thành phố Goma, miền đông Congo, một câu lạc bộ đấm bốc thu hút phụ nữ tới tập luyện có tên Friendship (Tình bạn). Cơ sở này được thành lập bởi một cựu quân nhân tên Kibomango. "Ông ấy rất tử tế với trẻ em và phụ nữ tới tập luyện. Tất cả mọi người ở đây đều là bạn, bất kể xuất thân, hoàn cảnh", nhiếp ảnh gia người Italy Alessandro Grassini nói. "Đấm bốc giúp họ được tập luyện, dẻo dai hơn, chạy nhanh hơn, họ không còn sợ hãi. Tôi dám chắc là họ còn dám đánh lại (những kẻ cưỡng hiếp)", nhiếp ảnh gia Grassani cho biết. Với nhiều phụ nữ tại Goma, mục tiêu của họ với đấm bốc giờ không chỉ còn là tự vệ. "Họ muốn hoàn thiện bản thân, thi đấu và chiến thắng". Tại Goma, nhiếp ảnh gia Grassani đã tìm hiểu nhiều câu lạc bộ đấm bốc và chụp hàng trăm bức ảnh các thành viên đấm bốc nữ. "Điều quan trọng nhất với tôi là khắc họa những phụ nữ này, không phải như những nạn nhân của tội ác, mà là người làm chủ số phận. Họ có thể làm được mọi thứ. Sức mạnh và sự can đảm của những người phụ nữ khi đối mặt với bạo lực là điều không thể tin được", Grassani nói. thành công thực sự. Với sự phát triển của thời đại, khái niệm ban đầu về "giáo dục thiên tài" ở Mỹ, Trung Quốc cũng đã thay đổi. Ở một mức độ nào đó, "kế hoạch phát triển thiên tài" đã biến những thiên tài thành nạn nhân. Khi mọi người nhấn mạnh quá mức đến sự đặc biệt của thần đồng thì tài năng này đã đem lại bất hạnh cho đứa trẻ. Trên thực tế, sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, cựu thần đồng người Trung Quốc Fu Yunxiao đã ổn định trong nghề giáo viên. Ông từng viết một "tâm thư": "Có thể một lần 'may mắn' đã khiến tôi lơ lửng trong không trung và sau đó 'xui xẻo' khiến tôi bay xuống, nhưng bây giờ tôi đang làm việc cần mẫn trên mặt đất. Sự tiến bộ từng bước, từng bước có thể khiến mọi người phát triển hơn", Fu nói.


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

SOÁ 761 10/05/2019

37


38

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

SOÁ 761 10/05/2019

GIA ĐÌNH KHÔNG ĐÀN ÔNG: PHỤ NỮ TANZANIA CƯỚI NHAU ĐỂ TRÁNH BẠO HÀNH Những người phụ nữ từng đổ vỡ hôn nhân của bộ lạc Kuria chuyển đến sống chung dưới một mái nhà, nượng tựa vào nhau và có cuộc sống tốt đẹp hơn.

S

au khi bỏ chồng, người phụ nữ 25 tuổi Boke Chaha kết hôn với một góa phụ. Tất nhiên, đây là cuộc hôn nhân không tình yêu. "Tôi đã chán ngán với đàn ông. Tôi chọn chuyển đến đây sống với người phụ nữ này và giúp đỡ lẫn nhau", Chaha nói. Cô là thành viên của bộ lạc Kuria, sống tại ngôi làng Kitawasi ở Tanzania, gần biên giới Kenya. Ngôi nhà của phụ nữ Năm năm trước, Chaha kết hôn với người phụ nữ khi ấy đã 64 tuổi tên Christina Wambura, theo một truyền thống cổ xưa của bộ lạc Kuria có tên "Nyumba ntobhu", tức "ngôi nhà của phụ nữ". Tập tục này cho phép những phụ nữ lớn tuổi không có con trai kết hôn với một phụ nữ trẻ hơn, người có con trai hoặc có thể sinh con trai trong tương lai. Nyumba ntobhu giúp đảm bảo di sản của những người phụ nữ không bị lãng quên, và quan trọng hơn, mang lại sự an toàn cho phụ nữ. Theo dữ liệu từ chính phủ, hơn 78% phụ nữ tại khu vực Mara, với dân số

chủ yếu là từ bộ tộc Kuria, đã từng là nạn nhân của những vụ tấn công tình dục, bạo hành thể xác hay tâm lý bởi chính người chồng của mình. Đây là nơi tỷ lệ bạo lực gia đình cao nhất trên toàn Tanzania. Đối với những phụ nữ Kuria, Nyumba ntobhu trở thành một vị cứu tinh. Việc phụ nữ đến với nhau theo tập tục Nyumba ntobhu ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng người Kuria. Tại huyện Tarime, nơi Chaha và Wambura sinh sống, đám cưới giữa những phụ nữ chiếm tới hơn 20% tổng số các cuộc hôn nhân. Tại Tanzania, tình yêu và hôn nhân đồng giới là bất hợp pháp. Thành viên cộng đồng LGBT tại đây thường xuyên bị đàn áp, một số người tại những vùng khác của đất nước cho biết họ lo sợ an toàn tính mạng bởi những cuộc đàn áp đầy tranh cãi do chính quyền thực hiện. Thế nhưng, những cuộc hôn nhân của người Kuria vẫn được tiến hành, bởi đơn giản, họ cần đến những mối lương duyên như vậy. Cơ hội thứ hai

CUỘC SỐNG, CÁI CHẾT VÀ VẺ ĐẸP TRONG MẤT MÁT

Trong ngôi nhà đơn sơ ở làng Kitawasi, Chaha và Wambura đã tạo ra một ốc đảo riêng. Những dải lụa đầy màu sắc được treo thành hình cầu vồng dọc trần nhà. Một trong những đứa con của hai người lồm cồm bò ra khỏi cửa nhà, đến bên Wambura khi cô đang chuẩn bị bữa trưa. "Ở đây tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều, không bị ai đánh đập, không có những vụ cãi vã. Đây là mối quan hệ đối tác, tìm kiếm thức ăn cho lũ trẻ và bản thân chúng tôi", Chaha nói. Nhớ lại thời còn sống chung với chồng cũ, người cô kết hôn từ năm 15 tuổi, Chaha cho biết cô thường xuyên cảm thấy bị de dọa. Người phụ nữ muốn một môi trường an toàn hơn cho con trai mình, vì vậy cô đã từ bỏ cuộc hôn nhân. Chaha quay về nhà cha mẹ, nhưng cô phải trả lại cho chồng 9 con bò, sính lễ mà chồng cũ đã đưa cho gia đình cô khi kết hôn. Mỗi con bò khi ấy có giá lên tới 216 USD. "Christina khi đó tới và hỏi cha tôi, liệu tôi có thể tới sống với bà ấy không. Sính lễ bà ấy đưa cho cha tôi được sử dụng để trả cho người chồng cũ. Vì thế, bây giờ tôi đã về chung một nhà với bà ấy", Chaha giải thích. Trong khi đó, Wambura cho biết bà cũng đã trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên đầy sóng gió. Kết hôn khi mới chỉ 11 tuổi, Wambura sống cùng người chồng ở phía bên kia của làng Kitawasi. Khi đứa con trai qua đời sau khi sinh ra, Wambura đã mất đi khả năng sinh sản. "Đó là khởi đầu cho những trận cãi vã của chúng tôi. Chồng cũ đá tôi ra khỏi nhà mỗi ngày, mắng chửi tôi là thứ đàn bà không biết đẻ", Wambura nhớ lại. Người phụ nữ mất con sau đó sống 11 năm tại Mwanza, một thành phố nhỏ bên hồ Victoria, làm việc tại nhà máy thủy sản, đồng thời đi làm giúp việc cho các gia đình, trước khi quay trở lại Kitawasi. Em trai của Wambura mua cho bà một mảnh đất nhỏ, là nơi bà hiện sống cùng Chaha. Người này cũng giúp Wambura mua bò làm sính lễ cho gia đình Chaha. "Lợi ích mà cuộc hôn nhân này mang lại là giờ đây tôi có người bầu bạn", Wambura nói, thừa nhận cuộc sống của bà đã tốt đẹp hơn từ ngày có Chaha. Mối quan hệ Nyumba ntobhu không ngăn cấm Chaha đi tìm kiếm bạn tình. Từ khi chuyển đến sống cùng Wambura, Chaha đã sinh 3 người con trai. "Sau khi có thai, tôi sẽ rời khỏi người đàn ông. Và khi đứa trẻ cai sữa, tôi có thể ra ngoài tìm kiếm cơ hội sinh thêm một đứa nữa", Chaha nói.

"

Em xin lỗi," Hiroko nói, giọng mệt mỏi. "Sao vậy?" Chật vật nghe điện thoại, tôi nhìn vào những chữ số màu đỏ trên bàn, cạnh giường ngủ trong khách sạn. Ở Florida, lúc này là 1 giờ 23 sáng. "Cha em hiện đang ở bệnh viện," vợ tôi nói từ nơi cách xa cả chục múi giờ, ở Nhật Bản. "Em xin lỗi." Tôi cố gắng giữ đầu tỉnh táo. "Xảy ra chuyện gì vậy?" "Em không biết." Tôi chưa bao giờ thấy vợ mình ngập ngừng đến thế. "Toàn bạch cầu," cô ấy nói bằng thứ tiếng Anh chia ở thì hiện tại, như thể cách người ta vẫn nói trong tiếng Nhật. "Bác sĩ nói máu của cha toàn là bạch cầu." "Anh sẽ sớm trở về," tôi nói, dẫu biết rằng trước nỗi sợ thì nói như vậy cũng chẳng giúp ích được gì. Tôi cảm thấy oán cái công việc đã khiến tôi phải ở nơi xa thế này. Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh vợ mình ăn mặc vô cùng trang nhã đi trên chiếc xe máy, nhưng trong thực tế, tôi biết rằng nàng đang cô đơn trong căn phòng với những chiếc giường trống. "Rất khó," cô ấy lại nói. "Nhưng cha đã cùng em tới đền thờ hồi

Những đứa trẻ của Chaha trở thành con chung giữa cô và Wambura. Wambura giờ đây có cơ hội chăm sóc và dạy bảo những đứa trẻ, điều tưởng như không bao giờ đến với người phụ nữ từ lâu đã mất đi khả năng làm mẹ. Với Chaha, cô cho biết cô hạnh phúc hơn với kiểu gia đình như vậy, không bị đàn ông bó buộc, và được sống cuộc sống tự do. Hủ tục bị chỉ trích Dù mang lại lối thoát cho những phụ nữ muốn thoát khỏi nạn bạo hành gia đình, Nyumba ntobhu bị các tổ chức phi chính phủ và giới học giả chỉ trích vì vẫn thực hành những hủ tục của đời sống bộ lạc. Phụ nữ trong cộng đồng người Kuria vẫn đối mặt hủ tục như cắt bộ phận sinh dục hay chế độ đa phu hoặc đa thê. "Nyumba ntobhu không cho phép những phụ nữ trẻ được hưởng quyền thừa kế tài sản khi bạn đời của họ qua đời", luật sư Emmanuel Clevers từ Trung tâm Hỗ trợ góa phụ và trẻ em ở khu vực Mara cho biết. Cũng giống như nhiều cộng đồng ở khu vực hạ Sahara, phụ nữ trong bộ lạc Kuria không được phép sở hữu hay thừa kế bất cứ tài sản nào. Pháp luật Tanzania quy định phụ nữ và đàn ông có quyền bình đẳng về sở hữu tài sản. Thế nhưng, quy định của nhà nước không được thực thi trên thực tế tại những vùng nông thôn, nơi bị bó buộc bởi những tập tục truyền thống đã tồn tại hàng thế kỷ. Theo thống kê của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, chỉ khoảng 20% phụ nữ ở Tanzania đứng tên sở hữu đất đai. Ngoài ra, Nyumba ntobhu trao con của những phụ nữ trẻ hơn cho người bạn đời lớn tuổi hơn, tước đi mọi quyền làm mẹ của chính người mẹ sinh học. Mặc dù vậy, cả Chaha và Wambura đều đồng ý rằng cuộc hôn nhân Nyumba ntobhu của họ tốt hơn nhiều so với phải lựa chọn những người đàn ông. "Bây giờ tôi đã có được bình yên. Không ai sỉ nhục tôi, nói với tôi rằng tôi chỉ là một con bò, và một con bò không để con được thì nên chết quách đi. Không còn bạo hành, không còn chửi mắng", Wambura nói. Dù mới chỉ có toàn con trai, Chaha nói cô biết chính xác phải làm gì khi sinh được một người con gái. "Nếu có con gái, tôi sẽ không cho nó đi lấy chồng. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ và dạy dỗ nó thật tử tế", Chaha cho biết. tuần trước phải không? Đi một chuyến đến làm lễ?" "Em biết," cô ấy nói. Lại một khoảng dừng rất lâu nữa. "Họ nói, 91 tuổi rồi, không giúp gì được. Họ hầu như không muốn làm gì, cha quá già rồi." "Anh rất tiếc," tôi lại nói những lời vô dụng. "Anh sẽ có mặt vào hôm thứ Ba." "Không sao," cô ấy nói. "Rất khó." *** Hai ngày sau, điện thoại lại vang lên một buổi sáng ở Key West, chim hót vang và ánh mặt trời chiếu sáng. "Cha đi rồi," Hiroko nói, nàng đã trở lại nhanh nhẹn, hoạt bát như ngày thường. "Anh rất tiếc." "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đã nắm tay cha suốt đêm. Em luôn ở bên cạnh cha." "Mẹ em?" "Không thể hiểu được." "Có lẽ như thế thì tốt hơn?" "Có lẽ." Từ nhiều năm nay, cha của Hiroko, người luôn tự hào là có sức khoẻ tốt, đã luôn chăm sóc người vợ yêu thương ngay cả khi tâm trí và trí nhớ của bà đang dần tàn lụi. Họ đã gắn bó bên nhau suốt 60 năm. Đạp xe đi mua thực phẩm. Đun nóng ly trà xanh. Ông chọn chăm sóc bà khi họ ngồi trên tấm nệm sàn tatami quanh chiếc


CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

bàn nhỏ xíu trong căn nhà gỗ ba phòng ngủ của họ ở Kyoto. Rất nhiều lần ông không nhận ra, hoặc chọn cách không nhận ra, là bà bắt đầu lặp đi lặp lại cùng những câu hỏi. "Anh trai em thì sao?" tôi hỏi. "Em không rõ. Em nói chuyện với vợ anh ấy." Chúng tôi không ai nói một lời. Chẳng có gì để nói. Trong suốt 23 năm, không ai trong gia đình nghe được tin gì về Masahiro. Chúng tôi biết là anh ấy sống ở một khu ngoại ô Kyoto, cách nhà cha mẹ chừng 15 phút đi lại. Văn phòng của anh ấy thì nằm ở cùng khu vực có trung tâm chăm sóc hàng ngày đối với người cao tuổi, nơi cha mẹ anh tới đó ba ngày một tuần trong suốt ba năm qua. Nhưng người anh duy nhất của Hiroko, một nhà tâm lý học theo thuyết Jung, hơn cô hai tuổi, đã quyết định cắt đứt toàn bộ quan hệ với gia đình ngay sau khi làm xong bằng tiến sỹ từ châu Âu trở về. Anh ấy vùi đầu quyết tâm theo đuổi một mục tiêu gì đó của riêng mình, bất chấp mọi bệnh tật, khó khăn. "Em ổn không?" tôi hỏi Hiroko. "Anh xin lỗi, anh không thể rời đi cho đến tận thứ Hai." "Ổn," Hiroko nói. "Cần phải bắt đầu cuộc sống mới." Chuyện về Masahiro vấn vương trong tâm trí tôi. Anh ấy ám ảnh ý nghĩ kể từ lúc tôi thức dậy, rời khỏi giường rồi lại trở lại nằm, rồi lại trở dậy như thế mấy lần. Tôi vẫn trong trạng thái lệch múi giờ 16 tiếng sau chuyến bay đêm hôm trước. Vén tấm rèm cửa sổ dày màu xám, tôi thấy những vệt sáng mỏng manh hiện trên nền trời xanh. Hiroko vẫn đang ngủ lơ mơ trong căn phòng còn lại của căn hộ nhỏ xíu mà chúng tôi thuê, nằm cách Kyoto một giờ đồng hồ - từ ngày sinh con đến nay, giấc ngủ của cô ấy luôn là những giấc ngủ nông. Tôi đi ra cửa. Ở lối cửa vào, vợ tôi đặt lọ muối để trừ tà cho cả nhà, tôi nhớ là cô ấy nói thế. Tôi nhảy mấy bước xuống cầu thang trong khu nhà ba tầng màu vàng mà chúng tôi sống ở trong, nơi có tên là Làng Chanh. Quanh tôi, những con phố nhỏ, thẳng tắp hoàn toàn không bóng người. Hầu hết các ngôi nhà trong khu vực này, Đồi Hươu (Deer's Slope), là nhà kiểu dành cho gia đình, hai tầng, thiết kế kiểu phương Tây, với những khu vườn nhỏ xíu phía trước, những lối đi sạch bóng nối các ngôi nhà với nhau thì hẹp tới mức không có vỉa hè. Ở đây, bạn có thể đi bộ dưới lòng phố như thể đó là đường của riêng bạn. Bên dưới giỏ chơi bóng rổ dành cho trẻ con là một chiếc xe Mercedes màu bạc. Bên kia đường, một chiếc Audi xanh đen đỗ cạnh tấm biển quảng cáo dạy tiếng Anh. Tôi đi nhanh qua ngôi nhà to lớn chiếm nguyên một khoảng, nơi có những máng xối và những mái gờ màu bạc. Khi tới rìa khu nhà, sau đó chừng bảy, tám phút, tôi có thể nhìn sang bên thung lũng các ngôi nhà lợp mái xám, một ngôi làng có chín gia đình, và hướng tầm mắt tới những ngọn đồi xa hơn. Đi xuống những bậc thang ẩn kín đáo nằm giữa khu rừng mini, tôi chìm vào một thế kỷ khác. Một ngôi nhà gỗ hai tầng nhìn xuống cây hồng và những cánh đồng. Vườn rau mà ông Makihara từ câu lạc bộ bóng bàn chăm chút vào mùa thu đang xanh tốt các cây củ cải trắng và xà lách. Một ruộng lúa xanh ngọc rộng lớn ở ngay trước hồ nước lấp lánh, sinh động. Con ngõ nhỏ tới mức tôi phải ép mình vào tường nếu như có chiếc xe hơi nào chạy qua. Tốc độ chạy xe ở đây, một biển báo ghi, là không được quá 12 dặm một

giờ. Tôi đi tới một triền dốc dựng đứng và tới một cổng đá torii, chỉ cao quá đầu tôi vài bộ, đi qua lớp giấy trắng bay phất phơ phía trên cổng. Nơi thờ cúng gần chỗ chúng tôi nhất - khu vực hiện đại nơi chúng tôi ở không có bất kỳ đền thờ hay chùa chiền nào - được đặt tên theo Susanoo, vị thần bão tố ngỗ ngược, người đã bị đuổi đi vì tội đập thủng một cái hố trên thiên đường của chị gái mình, nữ thần mặt trời. Tôi chưa bao giờ là người thành tâm tin tưởng vào tôn giáo hay những từ ngữ vượt quá sự hiểu biết của mình. Vậy nhưng, bất kỳ khi nào tôi đứng ở bưu điện của Deer's Slope, tôi đều cảm ơn người phụ nữ chu đáo đi tìm những con tem đẹp đẽ dán lên từng tấm bưu thiếp gửi cho ai đó chẳng hề biết đến bà, ở một vùng đất nào đó xa xôi, để họ có thể cảm nhận được chút gì Nhật Bản. Tôi thường nói với người phụ nữ choàng khăn trùm đầu vui vẻ ở tiệm bánh ngọt Deer's Kitchen về việc 'bánh mỳ cứng' của bà thơm ngon tới đâu. Không có gì sai quấy khi tỏ lòng tôn kính những vị thần địa phương, những người mà, như Hiroko nói với tôi, đảm bảo cho chúng ta có sức khoẻ, sống lâu. Một tia sáng chiếu xuống đúng vào lúc tôi bước qua cái sân còn tối đen. Tôi dùng chân dẫm vào cái nút bên cạnh bể đá cũ kỹ ở một góc, dòng nước lạnh chảy ra từ miệng vòi hình đầu rồng. Tôi lấy một chiếc muôi có cán gỗ kê trên hai khối đá xù xì trong chậu và rửa tay phải, rồi tay trái. Rồi súc miệng. Bản thân ngôi đền, nằm cách đó vài bước chân, chỉ là một khối kết cấu làm bằng gỗ ọp ẹp, phía trước mở ra, nằm phía sau một tấm biển ghi rằng nó được dựng lên từ 1575. Dọc theo phần rui mái có những hình vẽ đã nứt nẻ, vẽ những hoạt cảnh từ trong các vở kịch kinh điển, một bức vẽ màu vàng bé trai với gương mặt tươi tỉnh, cảm miêu tả sân điện mờ mờ. Đằng sau rào chắn là những bức tượng về hai con sư khuyển thần bí đứng gác chiếc hộp gỗ và 10 cây đuốc bằng đá - một số cây có quấn giấy bên trên, một số thì không - bảo hộ cho khuôn viên sân nhỏ bé. Tôi kéo chiếc dây chão to, vỗ tay hai lần để gọi các vị thần về, và nhắm mắt, hai tay chắp vào nhau. "Cảm ơn," tôi nghĩ, "vì đã coi sóc nhà tôi, gia đình tôi và cộng đồng này vào lúc tôi đi vắng. Cảm ơn các ngài đã bảo hộ cho mẹ tôi và tôi ở California. Cảm ơn các ngài đã bảo hộ cho Hiroko an toàn. Và cho anh trai cô." Khi mặt trời lên tới trên lưng đồi, tôi quay trở lại, bắt đầu đi về qua ngôi làng yên tĩnh, trở lại với những lối đi bậc bậc thang dẫn tới những khu nhà vuông vắn, sáng sủa với đầy những máy bán lẻ và những tiệm hớt tóc. Một người đàn ông lớn tuổi đi bộ dọc trên những con phố đang ngủ yên. "Chào buổi sáng," ông cất tiếng. Trong công viên trung tâm, một khu vực vuông vắn chạy từ căn hộ chúng tôi sang phố bên kia, những chú chó đang chạy đùa trong giờ chơi 6 giờ sáng hàng ngày của chúng. Những nhân viên cao cấp mặc đồ vest lặng lẽ xếp hàng trên phố chờ xe buýt. Và tôi biết rằng Hiroko sẽ sớm dậy ngồi yên lặng trong vòng 20 phút trước đền thờ tại gia trước khi mặc chiếc áo khoác da màu đen lên người và đi làm, tới nơi cô làm công việc của một người bán những thứ đồ áo quần kỳ quái kiểu Anh với giá cao ngất ngưởng ở một thị trấn có chùa chiền nằm cách nhà hai bến tàu. Khi người thân mất đi, cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp diễn, và cuộc đời vẫn cần chúng ta yêu thương. Mùa thu là mùa để mọi thứ chơi vơi.

SOÁ 761 10/05/2019

39

CHUYỆN TÌNH NGƯỜI PHỤ NỮ ĐI NGHỈ VỚI BẠN TRAI, TRỞ VỀ VỚI BẠN GÁI Khoảnh khắc nhìn thấy cô Sharon, Sandra (người Anh) quyết định rời bỏ người bạn đời 18 năm để đến với tình yêu đồng giới.

L

úc Sandra Newton, 55 tuổi đang ngồi cùng với bạn trai Pete trong một kỳ nghỉ ở Sharm el-Sheikh (Ai Cập) vào năm 2016, trái tim cô bỗng đập loạn nhịp khi thấy môt người phụ nữ bước vào quán bar. Cảm giác như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, Sandra - bà mẹ 2 con, 4 cháu - yêu người phụ nữ đó ngay lập tức. "Tôi chưa bao giờ bị thu hút trước một phụ nữ trong đời mình. Nhưng có một bí ẩn với cô ấy. Cô ấy bước vào như thể thắp sáng toàn căn phòng và tôi chỉ còn nhìn thấy mỗi cô ấy", cô thành thực. Người phụ nữ lọt vào "mắt xanh" của cô là Sharon Hughes, 50 tuổi. "Một tối mọi người quen nhau trong chuyến đi muốn ăn KFC, nên tôi và Sandra đã đi lấy. Ở sau xe, Sandra cứ nhìn tôi chằm chằm. Tôi biết có điều gì đó đang diễn ra. Mỗi lúc tôi mời cô ấy uống nước, cô ấy lại đỏ mặt", Sharon nói. Mối quan hệ của họ tiến thêm một bước vào cuối kỳ nghỉ, khi những người trong nhóm đi ngủ, chỉ còn hai người chơi bi-a. Lúc đó, Sandra đã thổ lộ tình cảm của mình. "Cô ấy nói muốn nhiều hơn từ tôi, nhưng tôi đã đẩy cô ấy vào phòng nơi Pete đang ngủ và nói đừng để mất kiểm soát như vậy", Sharon nhớ lại. Khi chuyến đi kết thúc, Sandra bay trở về nhà của mình ở Suffolk cùng với Pete, trong khi Sharon trở về nhà ở North Somerset. Nhưng họ vẫn giữ liên lạc, nhắn tin cho nhau 10 lần một

ngày và gửi những bài hát của Elvis để bộc bạch tình yêu nồng cháy. Đôi uyên ương trong đám cưới tháng 4 vừa qua. Ảnh: Mirror. Vài tuần sau đó Sandra phải làm một phẫu thuật, cô đã nói đùa để Sharon đến chăm sóc. Lúc đó Sharon thực sự lo lắng: "Tôi thực sự bối rối. Tôi chưa bao giờ ngắm một phụ nữ nào trong đời. Nhưng tôi thấy mình thực sự yêu cô ấy". Vượt qua rào cản, cô xin nghỉ công việc tiếp thị để đến chăm Sandra. Lúc này cả hai người quyết định trung thực nói chuyện với Pete. Trớ trêu là trong kỳ nghỉ trước đó, Pete từng có lần ngồi uống với Sharon và khoe rằng anh yêu Sandra thế nào. Lúc biết tin hai người phụ nữ này yêu nhau, Pete thực sự sốc. Anh rời nhà đi trong đêm biết chuyện, sau này quyết định từ bỏ. Đôi uyên ương đã di chuyển nơi sinh sống từ Anh sang Pháp và hiện tại là Tây Ban Nha. Hồi đầu mới bên nhau Sandra cũng lo lắng tình dễ đến, dễ đi. Nhưng vào mùa xuân năm 2018, Sharon đã cầu hôn. "Tôi đã một cuộc hôn nhân dài 8 năm. Sự thất bại của hôn nhân khiến tôi không có ý định kết hôn nữa dù sau đó ở bên Pete trong 18 năm. Nhưng với Sharon thì tôi muốn gắn bó trọn đời", Sandra nói. Họ đã tổ chức đám cưới theo chủ đề Lọ lem và hoàng tử ở Maldives tháng 4 vừa qua. Hai người cũng đã ghé thăm thành phố Sharm el-Sheikh - nơi bắt đầu câu chuyện cổ tích tuổi ngũ tuần đồng giới của họ.


40

SOÁ 761 10/05/2019

CUỘC SỐNG

6 DẤU HIỆU BẠN ĐANG NHIỄM 'VIRUS NGHÈO KHÓ' Một người nghĩ mình nghèo thường cố chứng minh mình "không đến nỗi nào", mua quà đắt tiền, đãi khách bằng những đồng cuối cùng.

'PHÉP LẠ SÔNG HUDSON' CHUYẾN BAY ĐÁP NƯỚC 10 NĂM TRƯỚC Ở NEW YORK Năm 2009, một chiếc máy bay đã gặp sự cố và buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên sông Hudson, New York. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi toàn bộ 155 người trên chuyến bay đều sống sót.

Đ

ây chính là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đang nhiễm 'virus nghèo khó'. Ngoài ra, bạn cũng có thể mãi ở trong tình trạng rỗng túi vì những lý do dưới đây, theo liệt kê của Bright Side: 1. Bạn bị ảnh hưởng từ một số hành vi tài chính của cha mẹ Nếu trong suốt thời thơ ấu, bạn thường nghe những điều như: "Chúng ta không đủ tiền mua thứ đó", "Chúng ta phải gắn bó với công việc của mình", hay "Chúng ta không in được tiền"..., thì sự giới hạn và nghèo khó đi vào tiềm thức của bạn. Niềm tin, bao gồm cả những gì chúng ta thừa hưởng từ cha mẹ, ảnh hưởng đến cách tiếp cận công việc, mua sắm và lối sống của chúng ta. Giới hạn và thiếu thốn trong thời thơ ấu khiến một người có xu hướng cảm thấy căng thẳng. Những nhiệm vụ đơn giản đối với họ cũng trở nên khó khăn hơn so với người khác, thậm chí trở ngại nhỏ cũng có thể khiến họ cảm thấy thiếu động lực để phấn đấu. Và tất nhiên, không thành công đồng nghĩa với việc người đó sẽ nghèo khó. 2. Bạn lo lắng về những gì người khác sẽ nói Có nhiều người chi tiêu không phải vì bản thân mà vì sợ bị người khác đánh giá. Họ vay tiền để tổ chức đám cưới, hoặc bỏ ra số tiền bằng 3 tháng lương chỉ để mua một chiếc váy cưới mặc một lần trong đời. Bạn có lẽ không biết rằng, trong hôn lễ của mình, nữ diễn viên Keira Knightley mặc chiếc váy đã 5 năm, cũng từng được cô mặc đi các sự kiện. Sau đó, không có gì xấu xảy ra với cô cả, người thân vẫn vui vẻ và hàng xóm vẫn chào hỏi cô mỗi sáng. Không có gì sai khi tổ chức một đám cưới xa xỉ, cũng như mua sắm đắt tiền nếu bạn có đủ khả năng. Nhưng nếu một gia đình tiêu tất cả tiền tiết kiệm của họ trong một ngày hoặc mắc nợ, thì đó là dấu hiệu của một suy nghĩ nghèo nàn. 3. Bạn xếp các ưu tiên sai vị trí Các nhà kinh tế học khi nghiên cứu về nghèo đói thấy rằng khi một người rơi vào tình trạng tài chính tồi tệ, họ thường cố gắng thoát khỏi cuộc sống buồn tẻ. Đó là lý do tại sao ở Ấn Độ, 40% thu nhập của gia đình được dành cho các ngày lễ và nghi lễ tôn giáo. Người nghèo ở Mỹ thường dùng tiền phúc lợi xã hội để mua bít tết và tôm hùm. Dân Morocco sẵn sàng ăn bánh mì và trà ngọt để mua đầu đĩa DVD và có truyền hình cáp. Một người nghĩ mình nghèo thường cảm thấy mình kém so với người khác. Để chứng minh mình cũng "không đến nỗi nào", họ mua những món quà đắt tiền, đãi khách bằng số tiền cuối cùng và mua trả góp điện thoại thông minh trong 3 năm.

4. Bạn giải tỏa căng thẳng bằng cách đi mua sắm Những người có tình hình tài chính khó khăn thường bị căng thẳng cực độ. Điều này ảnh hưởng đến trí nhớ, sự tập trung và lối suy nghĩ của họ, khiến họ thiếu tỉnh táo, từ đó có thể đưa ra quyết định tồi tệ như mua sắm vô tội vạ bằng tín dụng, mua những thứ vô dụng và quên thanh toán hóa đơn khi đến hạn (để rồi sau đó, phải trả tiền phạt do trả chậm). Dùng mua sắm để giải tỏa căng thẳng chỉ khiến bạn nghèo nhanh. Ảnh: Claude News. Đôi khi khả năng tự kiểm soát giảm không phải vì bạn không muốn cải thiện tình hình mà bởi vì bạn bị căng thẳng. Cái vòng luẩn quẩn cứ diễn ra: khó khăn - quản lý tài chính sai cách - lại càng khó khăn hơn... 5. Bạn không có mục tiêu hay ước mơ nào Nhiều người cố gắng thoát khỏi cảm giác nghèo bằng cách làm việc nhiều hơn. Vấn đề là trong trường hợp này, họ không cho phép mình mơ ước, hay đặt ra mục tiêu nào, không cho phép mình thư giãn và tận hưởng cuộc sống - họ chỉ làm việc chăm chỉ mọi lúc. Theo nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017, những người có thu nhập thấp có xu hướng cảm thấy như họ không thể thay đổi bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao họ không đặt mục tiêu và không cố gắng đạt được chúng. Cảm xúc hàng ngày của bạn ảnh hưởng đến cách bạn lên kế hoạch cho cuộc sống của mình. Khi buồn, chúng ta thường giảm mong muốn ở hiện tại, thay vì nghĩ nhiều hơn đến tương lai. Kết quả là chúng ta mất lợi nhuận tiềm năng trong dài hạn. Khi vui vẻ và hứng thú với cuộc sống, bạn sẽ dễ dàng nghĩ về tương lai hơn, lập kế hoạch và tìm cách đạt được mục tiêu. 6. Bạn không thể tăng mức thu nhập Có những người như bị mắc kẹt ở một mức thu nhập. Họ có thể đổi nghề hoặc làm việc chăm chỉ hơn, nhưng tiền lương vẫn không đổi, giống như có một mức trần mà họ không thể vượt qua. Họ có thể suy nghĩ sai lầm rằng; "Để kiếm nhiều tiền hơn, tôi phải làm việc 60 h/tuần, có bằng tiến sĩ và quan hệ tốt". Một người đã quen với tình hình tài chính hiện tại của mình sẽ cố cân đối để sống với ngân sách đó. Khi có mức thu nhập đột biến, họ có thể cảm thấy khó quản lý. Họ có thể tiêu hết sạch số tiền thưởng trong một tuần mà không để ý. Nếu được đề nghị làm việc trong một dự án mới ngoài phạm vi công việc của mình, họ có thể nghĩ rằng mình sẽ quá bận rộn, và họ sẽ mất cơ hội. Thói quen sống với cùng một mức thu nhập có thể khiến bạn bỏ lỡ các cơ hội tăng thu nhập của mình.

S

áng 4/5, máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Miami Air trượt khỏi đường băng lao xuống sông St Johns ở bang Florida. Sự kiện này làm người ta nhớ tới sự kiện máy bay Airbus A320 gặp tai nạn, phải hạ cánh khấn cấp xuống sông Hudson năm 2009 (trong ảnh). Chiều 15/1/2009, chiếc máy bay Airbus A320, số hiệu Flight 1549 của hãng US Airways cất cánh từ sân bay LaGuardia, thành phố New York, với tổng cộng 155 người trên máy bay. Điểm đến của chiếc máy bay là thành phố Charlotte, bang North Carolina. Vài chục giây phút sau khi cất cánh, một đàn chim di chuyển ngang qua đường bay của chiếc máy bay. Các báo cáo sau này cho biết một vài con chim đã lao vào cả hai động cơ của chiếc máy bay, khiến chúng bắt lửa và dừng hoạt động ngay lập tức. Lúc này, chiếc máy bay đang ở độ cao khoảng 1.000 m phía trên khu vực Bronx của thành phố New York. Sau khi không thể khởi động lại hai động cơ, cơ trưởng Chesley “Sully” Sullenberger, phi công với hơn 40 năm kinh nghiệm và 20.000 giờ bay, thông báo tình hình cho Trạm kiểm soát không lưu New York và quyết định đưa máy bay quay lại sân bay LaGuardia. Tuy nhiên, sau khi xem xét tốc độ và độ cao của máy bay, cơ trưởng Sullenberger nhận định việc quay trở lại sân bay LaGuardia là không khả thi. "Tôi không chắc là chúng tôi có thể hạ cánh xuống sân bay hay không. Có địa điểm nào ở New Jersey hoặc Teterboro không", cơ trưởng Sullenberger nói với kiểm soát viên không lưu Patrick Harten. Một vài giây sau khi Harten thông báo chiếc máy bay có thể hạ cánh ở đường băng tại sân bay Teterboro, Sullenberger đi tới nhận

định chiếc máy bay sẽ không thể đến được địa điểm đó. Khi máy bay bắt đầu mất độ cao, cơ trưởng Sullenberger quyết định bay về phía sông Hudson ở New York để chuẩn bị cho cú hạ cánh bắt buộc. "Chuẩn bị cho va chạm", đây là thông báo duy nhất cơ trưởng Sullenberger kịp đưa ra cho thành viên trên chuyến bay. Trong khoang hành khách, phi hành đoàn liên tục yêu cầu hành khách hạ thấp người và cúi đầu trước khi máy bay va chạm với lòng sông. Khoảng 15h31, chiếc máy bay Airbus A320 lao xuống mặt sông Hudson với tốc độ 240 km/h, chỉ 3 phút rưỡi sau khi cất cánh khỏi sân bay LaGuardia. Cơ trưởng Sullenberger ra lệnh sơ tán khẩn cấp khỏi khoang máy bay, thành viên phi hành đoàn hướng dẫn hành khách di chuyển ra hai cánh khi khoang máy bay bắt đầu ngập nước. Bốn phút sau khi chiếc máy bay đáp xuống sông Hudson, các tàu cứu hộ của thành phố New York đã tiếp cận hiện trường và bắt đầu cứu hộ. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều sống sót, trong đó 78 người bị thương nhẹ và hạ thân nhiệt. Cơ trưởng Sullenberger là người cuối cùng rời khỏi máy bay, sau khi đã chắc chắn toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được giải cứu. Sau vụ việc, cơ trưởng Sullenberger đối mặt cuộc điều tra với cáo buộc đã hành động thiếu cẩn trọng, gây đe dọa cho an toàn của chuyến bay và hành khách. Tuy nhiên, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ sau đó ra phán quyết kết luận cơ trưởng Sullenberger đã có quyết định chính xác khi cho máy bay hạ cánh trên sông Hudson, thay vì trở về sân bay LaGuardia. Cú hạ cánh của chiếc máy bay Airbus A320 sau đó được xây dựng thành bộ phim có tên "Sully: Điều kỳ diệu trên sông Hudson".


CUỘC SỐNG

SOÁ 761 10/05/2019

41

CEO AMAZON: TÔI THÀNH CÔNG Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế NHỜ 2 THÓI QUEN ÔNG NỘI RÈN TỪ NHỎ Les Immeubles Charisma Inc.

Tháo vát và tự chủ là hai phẩm chất Jeff Bezos học được từ ông mình khi làm việc trong trang trại.

1460SherbrookeO,Montréal (QC)H3G1K4

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 360 3000 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514) 812

8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

Single house: Ahuntsic Bungalow: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1parking driveway+1garage, gần trường học-parc-shopping-highway, giá: $399000. DDO cottage 3 tầng (42X38p): 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm,driveway 2parkings+1garage, gần mọi service, gia:$479000. 2-4plex:StMichel: 2plex 3 phòng ngủ+bachelor+ parking, Giá:$399000.St.Leonard 2plex +ssol fini, driveway2+2garage,gần JeanTalon, giá;$609000. Commercial building: 3plex Plateau ( xay nam 2012), duong Mont-Royal, income $131000/nam,, san betong, trung tam Plateau. Giá : $2195000+TPS/TVQ. Nhà đầu tư: NDG: 8plex(8x5½), thoáng-rộng, giua Metro Vendrome& Metro VilleMaria, income: $72000/nam , giá: $1350000. Lachine: 8plex 8x4½, máy giặt máy sấy moi apt, parkings sau nha, cua chinh va cua so moi, income:$63000/nam. Giá: $874000. Condo Montréal: 1phòng ngủ: giá bắt đầu từ $155000, 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $219000, 3 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $325000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp!

T

ruyền thuyết về Jeff Bezos, người sáng lập, CEO của Amazon thực ra không bắt đầu trong một gara xe ở Seattle như người ta vẫn nói. Thực tế, nó bắt đầu sớm hơn rất nhiều, tại một thị trấn nhỏ mang tên Cotulla. Với dân số vào khoảng 4.000 người, không hề có chút tiếng tăm cả khi đó lẫn bây giờ, trung tâm công nghệ mới nổi Cottula, Texas, là nơi Benzos dành mùa hè của mình, từ khi lên 4 tới 16 tuổi, để làm việc trong trang trại của ông nội. Trong một Hội nghị cấp cao ở Los Angeles vào năm 2017, vị tỷ phú từng mô tả ông của mình, người mà ông thường gọi là "Pop", vô cùng tự chủ và tháo vát. Đây là hai phẩm chất mà Bezos đánh giá góp phần vô cùng lớn vào thành công của ông cùng với Amazon. "Bạn sống giữa vùng nông thôn, bạn sẽ không nhấc điện thoại lên để gọi người giúp đỡ khi có chuyện gì đó xảy

ra. Bạn tự mình sửa mọi thứ", Jeff Bezos mô tả kỹ năng cốt yếu mà mình học được từ cuộc sống ở trang trại. Tại đây, Bezos giúp ông mình sửa hàng rào, cối xay gió và xây dựng toàn bộ căn nhà từ những thứ hỗn tạp. Pop thậm chí tự làm kim tiêm bằng tay để khâu vết thương cho gia súc. "Pop đảm nhận những dự án lớn mà thậm chí ông không biết làm, và sau đó mày mò tìm ra cách để thực hiện chúng", Bezos hồi tưởng. "Khi mọi thứ không thành công, bạn sẽ phải rút kinh nghiệm và thử lại. Mỗi lần bạn sửa chữa và làm lại như thế, bạn sẽ phải tự lực và dần trở nên tháo vát hơn. Tức là, bạn đang cố gắng phát minh ra cách của mình một cách sáng tạo", CEO Amazon chia sẻ. Trong buổi nói chuyện, Bezos cũng đưa ra một ví dụ để nói về sự tháo vát và tính tự lực đã giúp thúc đẩy sự thành công của Amazon: "Chúng tôi từng

ÔNG BỐ HIẾN NHẦM XÁC CON CHO TỔ CHỨC BUÔN BÁN THI THỂ Gần năm năm trôi qua kể từ ngày hiến xác, Alexandria Butsch vẫn chưa được yên nghỉ.

N

ăm 2014, Alexandria qua đời ở tuổi 26. Trước khi mất, cô gái trẻ yêu cầu người nhà hiến xác mình cho khoa học. Quyết định làm theo di nguyện của con, cha Alexandria là John Butsch chọn Trung tâm Tài nguyên Sinh học ở Illinois, Mỹ, làm nơi hiến xác con gái. Chỉ vài tháng sau, cơ sở này bị FBI đột kích do liên kết với nhà môi giới thi thể Arthur Rathburn ở Detroit. Rathburn đang phải chịu án 9 năm tù vì tội cố tình buôn bán nội tạng nhiễm bệnh. Trung tâm Tài nguyên Sinh học Illinois, cũng là một nhà hỏa táng, do Donald A. Greene và con trai điều hành. Hai cha con nhà Greene bị cho là buôn bán nội tạng trên chợ đen từ năm 2008 đến 2014. Một số nội tạng ở trung tâm này dương tính với HIV, viêm gan, nhiễm trùng huyết được rao với giá 100.000 USD. Tồi tệ hơn, các thi thể đáng lẽ phải hiến tặng cho khoa học hoặc giáo dục thì lại bị chia nhỏ rồi đem bán trong khi thân nhân họ chẳng hề hay biết.

Tháng 4/2019, bố con nhà Greene bị kết tội lừa đảo và che giấu tội lỗi. Hiện Trung tâm Tài nguyên Sinh học Illinois bao gồm cả nhà hỏa táng đã bị đóng cửa. Dự kiến phiên tòa xử bố con nhà Greene tiếp tục diễn ra vào tháng 6. Giờ đây, John Butsch không biết ngày nào con gái mới được yên nghỉ. "Thật đau lòng", ông bố nghẹn ngào. Trước khi âm mưu vỡ lở, bố con nhà Greene gửi cho Butsch phần tro được cho là của Alexandria nhưng ông tự cảm thấy đáng ngờ. Gần đây, FBI xác nhận đã chuyển một số phần thi thể của Alexandria từ Trung tâm Tài nguyên Sinh học Illinois đến cơ quan điều tra liên bang. "Nếu nhà Greene đã hỏa táng con bé thì không còn phần nào được đưa đến Detroit", John Butsch nói. "Đám tro ấy không thể nào của Alexandria". Nhiều gia đình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự nhà Butsch. Để cùng nhau vượt qua khó khăn, John Butsch thành lập một

- Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool) muốn có một doanh nghiệp bán hàng là một bên thứ ba. Bởi vì chúng tôi hiểu rằng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn. Vì vậy, Amazon bắt đầu được đem ra đấu giá. Dù việc này ban đầu không thành công, nhưng sau những lần 'thử và lỗi' thêm nữa, cuối cùng cũng đã có một Amazon cực kỳ thành công như ngày

nay". Bezos nhận định thành công đến nhờ chính là sự tháo vát của việc thử những điều mới mẻ, xem xét mọi thứ và hiểu điều khách hàng thực sự mong muốn. Quy tắc mà Bezos học được, sự tháo vát và tự lực thực sự đem lại giá trị, ngay cả trong đời sống thường ngày.

nhóm hỗ trợ và mong rằng có thể ngồi lại bàn luận với các chính trị gia. "Chúng ta

phải kiểm soát hoặc cấm hoàn toàn tình trạng mua bán này", ông bố nhấn mạnh.


42 Tin

SOÁ 761 10/05/2019

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

PHÁT HIỆN COCAINE TRONG TÔM Ở ANH

SỐNG SÓT SAU 382 NGÀY TUYỆT THỰC Người đàn ông 27 tuổi ở Scotland giảm thành công 125 kg sau hơn một năm nhịn ăn.

Các nhà khoa học Anh vừa công bố kết quả nghiên cứu gây sốc khi cho biết đã phát hiện cocaine, chất diệt cỏ và nhiều loại chất cấm khác trong tôm nước ngọt ở nhiều con sông tại vùng Suffolk, miền đông nước này.

T

M

ột nguồn tin dẫn lời các nhà nghiên cứu nói rằng rất ngạc nhiên vì cocaine được tìm thấy trong gần như toàn bộ tôm được thử nghiệm. Bên cạnh đó, nhiều chất dùng để gây tê, gây mê hay thuốc diệt cỏ fenuron vốn bị cấm sử dụng ở Anh từ lâu cũng được phát hiện trong tôm.

Hơn nữa, số lượng tôm bị nhiễm các chất này được tìm thấy nhiều hơn ở khu vực nông thôn chứ không phải gần thành thị. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng một số chuyên gia nghi ngờ do việc xả thải các chất cấm vào nguồn nước và môi trường sống của tôm.

2 THẬP KỶ HẠNH PHÚC CỦA CHÀNG TRAI LẤY VỢ HƠN 34 TUỔI Đôi vợ chồng người Anh gặp nhau khi chàng trai mới 17, còn người phụ nữ đã 51 tuổi, một đời chồng và hai con.

rên Postgraduate Medical Journal năm 1973, các bác sĩ từ Đại học Y Dundee (Scotland) báo cáo một trường hợp kỳ lạ. Người đàn ông 27 tuổi nhịn ăn liên tục 382 ngày, giảm từ 206 kg xuống còn 81 kg mà vẫn giữ sức khỏe tốt. 5 năm trôi qua, cân nặng anh này ổn định ở mức 88 kg. "Đây là trường hợp nhịn ăn lâu nhất, được Sách Kỷ lục Thế giới Guiness công nhận vào năm 1971", báo cáo viết. Người đàn ông trên được xác định là Angus Barbieri. Anh bắt đầu nhịn ăn từ tháng 6/1965 đến tháng 7/1966. Trong thời gian này, Barbieri không nạp bất cứ thực phẩm rắn nào mà chỉ bổ sung các viên vitamin và khoáng chất như kali, natri với lượng rất nhỏ. Cách 37-48 ngày, anh mới đại tiện một lần. Barbieri được uống cà phê, trà, nước khoáng có ga và những món không chứa calo. Vào những tuần cuối của thời gian nhịn ăn, anh cho thêm đường và sữa vào trà. Bệnh nhân thường xuyên xét nghiệm máu và nước tiểu để kiểm tra lượng đường cũng như nồng độ các chất điện giải trong máu. Các chỉ số đều thấp đi rất nhiều, đường huyết thậm chí ở mức thấp đáng báo động nhưng cơ thể Bar-

bieri vẫn không xuất hiện triệu chứng bệnh tật nào. Các bác sĩ lý giải rằng hiện tượng trên xảy ra do cơ chế làm việc của cơ thể. Khi được cung cấp thực phẩm mỗi ngày, cơ thể nạp năng lượng nhờ glucose. Các tế bào bên trong máu và gan sử dụng glucose này để tổng hợp các ATP (phân tử mang năng lượng), vận chuyển năng lượng đến các nơi cần thiết. Nếu không được nạp glucose từ bên ngoài, cơ thể sẽ tự sản xuất chúng từ glycogen (một dạng năng lượng được dự trữ). Ngoài ra, cơ thể phân hủy chất béo thành glycerol hoặc axit béo tự do thành ketone. Nhờ lượng glycerol dồi dào trong phần mỡ thừa, Barbieri đã sống sót sau khoảng thời gian dài nhịn đói. Hơn nữa, điều quan trọng là anh vẫn bổ sung các vitamin và khoáng chất. Nếu thiếu các chất này, cơ thể sẽ tử vong vì mất cân bằng sinh học. Barbieri qua đời năm 1990. Dù sao đi nữa, phương pháp nhịn ăn giảm cân của Barbieri vẫn bị lên án. Thực tế, đã có nhiều người chết vì cách làm này. Tốt nhất, nếu muốn giảm mỡ thừa, bạn hãy chăm chỉ tập thể dục kết hợp với chế độ ăn lành mạnh.

20 KG MA TÚY ĐÁ GỬI NHẦM ĐỊA CHỈ Một cặp vợ chồng lớn tuổi sống ở vùng Werribee ngoại ô thành phố Melbourne (Úc) đã vô tình nhận được bưu phẩm chứa 20 kg ma túy đá gửi nhầm địa chỉ.

A

nh Jay Barham ở Essex gặp người vợ Linda vào năm 2000. Lúc đó không ai nghĩ mối quan hệ này kéo dài. Nhưng thực tế, đôi vợ chồng đã ở bên nhau hạnh phúc 19 năm qua và chuẩn bị kỷ niệm ngày cưới vào tháng 7 tới. Jay kể, ngày ấy Linda là nhân viên hội đồng, còn anh là một thực tập sinh mới 17 tuổi. Họ đã nhanh chóng yêu nhau. Lúc đó Jay lo lắng về tuổi Linda hơn bố mẹ anh một thập kỷ, còn Linda lo Jay tương đương tuổi con trai mình. Sau 8 tháng quen nhau họ quyết định kết hôn. Giờ đây Jay 36 tuổi, vợ anh đã 70 tuổi. "Ưu điểm lớn nhất của kết hôn với phụ nữ lớn tuổi là văn minh, có thể nói ra cảm xúc của mình và hạ nó xuống", Jay bộc bạch. Đôi vợ chồng đã thích nghi với sự chênh lệch tuổi tác, ví dụ thay vì đi bộ trên đường thì họ đi xe để tránh nhiều người nhìn thấy đưa ra những bình luận tiêu cực. "Đôi khi họ tưởng cô ấy là mẹ tôi. Nhưng chúng tôi

không quan tâm những gì mọi người nói. Hôn nhân của chúng tôi dài hơn nhiều so với người khác và chúng tôi vẫn đang say đắm bên nhau", Jay nói thêm. Bí mật lớn nhất duy trì tình yêu của họ là dành thời gian bên nhau, làm mọi thứ cùng nhau. Tranh luận duy nhất giữa hai người là về chú mèo, nhưng trước khi đi ngủ, họ đều giải quyết hết những ấm ức trong lòng. "Tôi từng nghĩ tình yêu này là sai, trái luân thường đạo lý, nhưng tôi đã ly dị 5 năm, các con tôi đều lớn và chúng ủng hộ tình yêu này. Chúng tôi chỉ yêu nhau, không phải vì danh tiếng hay vì tiền", Linda nói thêm. Đôi vợ chồng quyết định không sinh con. Jay thích làm ông nội của 7 đứa cháu do 2 con trai Linda sinh ra. Gần hai thập kỷ, chiếc xe họ chở nhau năm xưa đã hỏng, nhẫn cũng chật không thể đeo, chỉ có tình yêu của Jay và Linda dành cho nhau là không thay đổi.

T

á hỏa sau khi mở bưu phẩm ra và phát hiện nhiều túi chứa chất bột màu trắng bên trong, cặp vợ chồng sống ở phía tây thành phố Melbourne đã gọi điện báo cảnh sát ngay lập tức. CNN ngày 3.5 dẫn lời cảnh sát Matthew Kershaw cho biết hai vợ chồng người nhận khá lớn tuổi và không biết rõ về giá trị của chất bột bên trong bưu phẩm. Cảnh sát cho rằng hai vợ chồng này không liên quan gì đến số chất cấm. Theo ước tính, số ma túy đá này có giá khoảng 10 triệu AUD (163 tỉ đồng). “10 triệu AUD ma túy bị gửi nhầm địa chỉ cho một cặp vợ chồng già. Khá khó tin khi lại có kẻ mắc phải sai lầm như thế”, ông Kershaw nói. Sau khi điều tra, cảnh sát đã khám xét một căn nhà ở vùng ngoại ô Bundoora, phía bắc Melbourne và bắt giữ nghi phạm tên Zhiling Ma (30 tuổi) nghi có liên quan đến số ma túy đá nói

trên. Tại căn nhà này, cảnh sát phát hiện và tịch thu thêm 20 kg ma túy đá. Ma bị đưa ra tòa hôm 2.5 và bị truy tố tội buôn bán và nhập khẩu số lượng lớn chất kích thích. Bị cáo không được cho tại ngoại và sẽ bị giam cho đến phiên tòa kế tiếp vào ngày 29.7.


SOÁ 761 10/05/2019

VUI CƯỜI

HAI TRONG MỘT Một cô gái vào hiệu ảnh: - Anh chụp cho tôi một tấm ảnh chân dung vừa đẹp, vừa chân thật. Người chụp ảnh lưỡng lự nhìn cô gái, rồi nói: - Ở trường hợp của cô, chỉ nên chọn một trong hai điều đó thôi. *

*

ĂN KHÔNG? Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: - Ăn không ??? - Nàng: ăn !!! - Chàng: có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! - Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi. *

*

*

CHỜ LÂU

*

KHOẢNH KHẮC HUY HOÀNG.

Có một cô gái ưng một ông già góa vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất. Theo giấy mời, cô đến tòa án để nghe đọc bản thừa Cuối tháng, chồng đi làm về, mặt vênh kế tài sản theo di chúc của chồng. Cô chờ váo, hùng hổ gọi vợ ra quát nạt. hơn 1 tiếng đồng hồ mới được gọi vào làm - Bây giờ tôi hỏi cô: Cái nhà này ai làm việc. Vị cán bộ tòa án ôn tồn nói: chủ? - Xin lỗi, cô chờ lâu lắm rồi phải không? Cô vợ tát nhẹ vào má chồng, nựng yêu: - Vâng! Tôi đã chờ 7 năm nay rồi! - Thôi đi nỡm… Tháng này có lương rồi hả! * * * * * *

THÍCH ĐIỂM GÌ?

Chàng và nàng đang ân ái, nàng xấu hổ hỏi: - Anh thích khuôn mặt dễ thương hay cơ thể quyến rũ của em? - Anh thích cái cổ dẻo dai và đôi tay mềm mại, em yêu! (dự là thích cái vòng và nhẫn vàng) *

*

*

NÓI GÌ CŨNG NGHE THEO - Em: Anh cho em quả xoài đó rồi sau này anh nói gì em cũng nghe theo! - Anh: Có thật ko ? - Em: Chắc 100% luôn - Anh: Vậy thì xoài đây! Bây giờ, đưa xoài đây! - Em: !?! * * *

BỨC THƯ TÌNH ĐẦU TIÊN

Em! Đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó! Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà anh vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn. Em ơi, em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên anh đành để nó ở câu sau nữa. Em à! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này và trả lời anh ngay, em nhé! Rất mong thư của em!

CHUYỆN CƯỜI TỔNG HỢP

Một bác sĩ giải thích cho bện nhân: “Không ai chết vì bị bất lực, đồng thời cũng không ai được sinh ra từ sự bất lực”. Một phụ nữ có bầu sắp tới ngày sinh, vừa đưa nôi ru đứa con nhỏ, vừa hỏi cậu con trai lớn mới chập chững biết đi: - Con có muốn nhìn thấy em bé mới mà cò mẹ sắp mang tới đây không? - Hừm, lại em! Nhưng trước tiên, mẹ hãy chỉ con cò cho con xem đã. * ** Một ông chồng cầu nguyện trước tượng Chúa: - Xin Chúa rủ lòng thương vợ của con, vì con rất yêu cô ấy. Nếu cô ấy phải buồn rầu thì con xin buồn rầu thay, nếu cô ấy bị đau răng thì con xin đau răng thay, nếu cô ấy bị góa bụa thì con xin góa bụa thay… * ** Trong cửa hàng bách hóa có treo một tấm biển: “Chú ý – kẻ cắp”. Một người đàn ông trí thức bước vào, và nghiêng đầu nói: - Tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa. Người đàng hoàng cần gì phải lưu ý đến hạng đó. * ** Vợ một người Scotland bảo chồng: - Anh rũ thảm kiểu gì vậy? Đập mạnh hơn đi. - Không thể được. Nếu anh rũ mạnh hơn sẽ vi phạm quy tắc vệ sinh môi trường. * ** Hai bà hàng xóm ven biển hỏi nhau: - Chồng bà có hay ra ngoài bãi tắm phụ nữ không? - Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng riêng năm nay, ông ấy đã thay năm chiếc ống nhòm rồi… * ** Một chàng trai tâm sự với bạn cùng sở làm: - Tớ không biết có nên đến dự đám cưới này hay không nữa? - Nhưng ai mời cậu mới được chứ? - Cô bồ đã đính hôn với tớ…

43

Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

514-731-5333

Mới khai trương !!!

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

514-762-0020

Tuyệt chiêu của bố

NGƯỜI YÊU LÝ TƯỞNG

Lý Sin là sinh viên Giao Thông. Đang nửa đêm thấy có tin nhắn: “Anh Lý Sỉn à, hôm bữa e nhìn thấy a ở trường, a đẹp zai quá, thế a có người yêu chưa?” - "A chưa có em à, mà a tên Lý Sin nhé!" - "Á, dám dối e đi cưa cẩm con khác hả!" - "Hi. A biết là e nên a đùa xem e ghen không thui." - "Uh. Ông già mày không ghen đâu. Mai dẫn con đó về đây tao xem mặt." *

*

*

PHÓNG SINH… Một con chim sẻ bị chim ưng truy bắt, sợ hãi bay loạn, chui vào tay áo của một thầy tu. Thầy tu nắn nắn nó qua tay áo, nói: - A Di Đà Phật, hôm nay đệ tử được xơi thịt đây! Chim sẻ nhắm nghiền hai mắt nằm im. Thầy tu tưởng nó đã chết, vén tay áo xem, chim sẻ thừa cơ bay mất. Thầy tu liền nói: - A Di Đà Phật, ta phóng sinh cho mày đó. Sư cụ: “Làm người không được sát sinh, nếu kiếp này con giết trâu, kiếp sau con phải hóa thành trâu đền tội, kiếp này giết heo thì kiếp sau là heo, giết ruồi giết gián cũng thế!” Đồ đệ: “Chà, hiểu rồi. Nếu con muốn kiếp sau làm người nữa, kiếp này con phải… giết người!” *

*

*

TẶNG HOA Hai người bạn hỏi thăm nhau: - Tối qua, cậu đến nhà nàng chơi vui vẻ chứ? - Ừ, tớ đứng dưới cửa sổ nhà nàng hát tình ca và cô ấy ném xuống cho tớ một cành hoa... - Lãng mạn quá, thế còn đầu cậu bị sao thế? - À... vì cô ấy đãng trí không... rút cành hoa ra khỏi bình! * * *

- 16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn. - Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc. - Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác. - 28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay. - Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ một thời gian sau, chúng ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi. - Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70 tuổi... *

*

*

MẸ CỦA CHỊ RUỘT CŨNG MẤT Cô gái đến cơ quan với đôi mắt hoe đỏ. Đồng nghiệp hỏi tại sao cô lại khóc, cô thổn thức: - Sáng nay, tôi mới nhận được một cú điện thoại của bố, báo mẹ tôi đã qua đời. - Mọi người xúm vào an ủi và cô gái đã nguôi ngoai đi được một chút. Thế nhưng, sau khi trả lời một cú điện thoại khác, cô lại bắt đầu nức nở và thông báo: Hôm nay thật là một ngày khủng khiếp! Chị ruột tôi lại vừa mới gọi điện thoại báo rằng mẹ chị ấy cũng mất rồi! * * *

HOA HẠNH PHÚC AI QUYẾT ĐỊNH?

Ở cửa hàng hoa, một người đàn ông trung niên chọn 3 bông hồng và bảo bà bán hàng: “Mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới”. -Bà hãy đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp có dòng chữ: “Mỗi bông hoa này đánh dấu một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng”. Bà bán hàng tỏ vẻ xúc động: - Ông mới lấy vợ 3 năm thôi hả? - Không, 30 năm.

- Bố vợ: Như vậy là con gái tôi đã thú nhận rằng muốn lấy anh làm chồng. Anh đã quyết định ngày tổ chức hôn lễ chưa? - Chàng rể: Vấn đề đó con dành hoàn toàn cho nàng quyết định. - Bố vợ: Thế hôn lễ theo nghi thức nhà thờ hay bình dân? - Chàng rể: Điều đó mẹ nàng quyết định. - Bố vợ: Thế các con sẽ sống bằng gì? - Chàng rể: Điều đó phụ thuộc vào ngài, thưa ngài!...


44

SOÁ 761 10/05/2019 Có bán nước hoa Gucci, Đặc biệt Lancôme,Dior, Burberry, Dịch vụ express - gởi nhanh: Versaci ..., rẻ hơn Labaie Nhận chuyển phát nhanh

CHUYỂN TIỀN VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ VN Tại tiệm VASE CARAVAN : VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé!

Hãy cống hiến hết mình cho công việc. Sự nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tình hình tài chính chuyển biến tích cực nhờ một khoản tiền bất ngờ. Chuyện tình cảm cá nhân hài hòa. nhận thấy sức khỏe bạn cũng rất tốt.

Thời điểm này thích hợp để lập các kế hoạch chi tiêu hoặc gia tăng ngân sách của bạn. Sức khỏe ổn định. Nếu bạn đã kết hôn, đề phòng xung đột với người bạn đời. Trong công việc, nếu bạn tự tin hơn vào khả năng của mình, thì không có thử thách nào là không thể chinh phục được.

Các hoạt động học hành, thi cử sẽ mang về kết quả khả quan. Nếu muốn khởi động một dự án mới, bạn cũng có thể bắt đầu vào lúc này. Tình yêu suôn sẻ tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Với sức khỏe, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, vì hôm nay bạn khá mệt mỏi.

Những người tuổi Mùi sẽ mang đến tin vui và sự hỗ trợ nhiệt tình cho bạn trong lĩnh vực công việc. Dịp này, một sự kiện bất ngờ trong tình yêu khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Nguy cơ đau đầu hoặc đau răng xảy ra, nên bạn đừng lơ là sức khỏe của bản thân nhé.

Đừng chần chừ quá lâu. Nếu không, tử vi dự đoán bạn sẽ đánh mất nhiều cơ hội hiếm có. Gia đình hòa thuận. Về tài chính, bạn cần phải tự nhắc nhở mình chi tiêu chừng mực, tránh mua sắm lúc bốc đồng để phải gặp khó khăn trong thời gian tới.

Hôm nay, sức khỏe của bạn gặp nhiều vấn đề. Bạn cần phải đề phòng các bệnh về đường tiết niệu. Ngoài ra, khi di chuyển trên đường bạn cũng cần phải thật tập trung. Với chuyện tình cảm, hạn chế bàn bạc những vấn đề có tính nhạy cảm. Công việc tạm ổn.

văn thư,bưu phẩm, thùng hàng, chứng từ về Việt Nam và đi khắp thế giới

Carrefour Langelier Centre Domaine Anh Lương: þ Gửi tiền về VN giao tận nhà trong vòng 12 tiếng 7373 Boul, Langelier Suite C21 3235 Avenue de Granby Suite 11 St-Léonard, Qc H1S 1V7 Montréal, Qc H1N 2Z7 þ Bán phút điện thoại gọi Long distance giá rẻ. Phục vụ tận tâm

514-899-1818

Bạn có thể bắt tay vào các dự định của mình, vì thần may mắn đang ở bên cạnh bạn. Ngân sách cá nhân có cơ hội được cải thiện. Chuyện tình cảm cá nhân ngập tràn màu hồng. Tuy nhiên, bạn có nguy cơ bị tiểu nhân chơi xấu, nên nhớ là đừng tin người thái quá.

Tương tự như tuổi Ngọ, bạn cũng có cơ hội củng cố tài chính và theo đuổi những tham vọng sự nghiệp. Nếu bạn còn độc thân, ngày hôm nay rất thích hợp để bắt đầu một chuyến phiêu lưu mới. Người đã kết hôn thì cần phải đề phòng nguy cơ “say nắng” nhé. Cảnh giác với chứng đau nửa đầu.

MTL-TAXES

Có thể để giấy tờ khai thuế tại tiệm chay Végé ở 7057 St-Denis metro Jean Talon (gần chợ Oriental)

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng ICIA

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6 Vô cửa Centre Affaire

mtl-taxes@outlook.com

(514) 583-2980 (514) 577-5099

Danh ngôn Đừng vội sống để chóng thành bụi đất. *** Khi kẻ kém đạo đức ở ngôi cao, dân chúng rên than. *** Từ sự cao cả đến sự lố bịch, chỉ cách nhau một bước.

Sự trì hoãn khi xử lý các rắc rối mới phát sinh sẽ làm công việc của bạn bị ảnh hưởng. Vì thế, bạn đừng lơ là bất cứ trở ngại nào, mà hãy tìm cách tháo gỡ ngay. Trong gia đình, đề phòng nguy cơ cãi nhau một người họ hàng. Sức khỏe hiện tại không có gì để bạn phải lo lắng.

*** Chớ khoe điều hay, chớ phô công trạng. *** Nếu tự vẽ mình sặc sỡ thì ta càng mau xám xịt. *** Nếu kẻ thù khen ngợi anh thì có nghĩa là anh đã phạm phải sai lầm. ***

Quyết định được đưa ra quá nhanh thường không chính xác. Do đó, bạn đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt nhé. Với lĩnh vực tài chính, bạn có cơ hội thành công khi tham gia các hoạt động đầu cơ. Nếu bạn đã kết hôn, tin vui đường con cái sẽ mỉm cười với bạn.

Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho. *** Cuộc sống tạo nên trật tự nhưng trật tự không thể tạo nên cuộc sống *** Kẻ ác tự làm hại mình trước khi có thể làm hại những người khác. ***

Nếu gặp khó khăn về tài chính trong thời gian gần đây, hôm nay vấn đề này sẽ được tháo gỡ. Theo tử vi 12 con giáp thứ 5 ngày 9/5/2019 dự đoán, người còn độc thân rất dễ trúng tiếng sét ái tình. Công việc trôi chảy. Hôm nay, bạn nên tránh đi du lịch hay công tác xa.

Đừng nản lòng trước những phiền toái trong đời sống tình cảm. Mọi thứ sẽ nhanh chóng ổn định trở lại. Các giao dịch tài chính tốt, nhất là với động sản. Công việc không làm bạn mệt mỏi, nhưng sức khỏe lại không thật tốt. Bạn nên đề phòng tai nạn nhỏ có liên quan đến điện.

Khi ta biết tự mắng mình ngốc là lúc ta đã khôn thêm một chút. *** Đời quá ngắn nên chẳng tội gì phí thì giờ để suy tư về ý nghĩa của nó. *** Không có gì đáng ghét hơn là nói nhiều về bản thân mình.

REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 761 10/05/2019

514-834-1001, 514 553-0444

Việc Làm/Linh Tinh

Tiệm nail cần thợ có kinh nghiệm, tiệm gần metro, 514-489-9424 / 514-692-2229 _________________________________

Cần người làm việc linh tinh, dọn dẹp, lau chùi toilette; ưu tiên cho người trung niên, trong bar Bogeys Billard ( 3250 cremazie est , ) 438-936-5005 ( hanh ) ; 514-677-2664 ( na ) _________________________________

Tiệm nail cần thợ bột và tay chân nước có hay không có kinh nhiệm, lương theo thỏa thuận, L/L : 438-398-2288 _________________________________

Hãng may về hàng qualite Frank Lyman và Joseph Ribkoff cần người may tại nhà và ở hãng lương cao..hãng ở đường Jarry..số phone:514-578-1915 gặp Thinh _________________________________ Hãng may cần thợ may tại nhà và hảng,thợ cắt chỉ ,tài xế dao hàng Can tho ui . 514 387-8222 _________________________________

Chiêm Tinh Gia

Sư phụ Kali se giải guyết các vấn đề : tình yêu,việc làm, kẻ thù, con cái, ma thuật ..v.v. Liên lạc 438-229-6038 , 4970 Queen mary road, #22

Linh Tinh

Dậy kèm Toán, Lý. Dậy luyện thi mỗi trình độ Secondaire, CEGEP math, physique. 514-360-6271 St-Laurent & Ahuntsic _________________________________

Cours tư nhân Mathématique(Primaire, secondaire, collège)Dành cho những học sinh mất căn bản, phương pháp sư phạm và kinh nghiệm tuyệt vời.Thuận 514-389-0065, sonthuan@hotmail.com

Sửa chữa nhà cửa URGENT : Contruction Helper / cần công nhân theo giúp việc phụ sữa nhà. Lương bổng tùy theo kinh nghiệm. Liên lạc 438-923-4621 _________________________________ Hãng sửa nhà tổng quát trong và ngoài . Việc làm chuyên nghiêp, bảo đảm. RBQ. siteweb= expertisereno.simplesite.com / 514-928-5664 _________________________________

VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________ Sửa nhà tổng quát, kinh nhiệm trên 25 năm, Liên lạc: 514-649-3728 / 514-596-1302 (Van) _________________________________ Nguyen Phuong sủa nhà, lót gạch, làm sàn gỗ, sơn sửa làm tất cả theo yêu cầu của khách. 438-878-2898 _________________________________ Nhận sửa chữa điện lạnh, nước, lắp đặt máy lạnh cho nhà hàng nhà ở, bơm gaz máy lạnh auto. 514-653-1158 _________________________________ Nhận sửa nhà lót gạch ngăn phòng - làm ống nước - làm từ a-z 438 220 7526 lâm

Cho Thuê

Location Studio 3250 cremazie est ( coin St-Michel ), bên cạnh Phở Nam, studio 3000 PC, sàn gỗ, hoàn toàn mới, sưởi , toilette, tất cả...cho thuê làm : nhà giữ trẻ ( garderie ); tập gym, karate, etc. Liên lạc: 514-834-1001. _________________________________

Tiệm phở Vietnam (Pho Nam) khu người việt cần cho thuê lại. L/L : 514-834-1001 _________________________________ Duplex cho thuê, khu Ahuntsic, gần Sauvé, trường học, chợ, bus, rất phương tiện. 31/2: $490$/tháng vào 11 tháng 7. Liên lạc: 514-961-8869 _________________________________ Se phòng 4 1/2 gần métro Longueuil, bao tất cả, có hồ bơi, sona, bao internet, yên tĩnh, ở lầu 4 , vào tháng 5 . $450/ tháng . Liên lạc: 438-868-2288 _________________________________

Nhà 5-1/2 lớn cho thuê khu St-Leonard, 950$ không bao gì hết. 514-995-9889 _________________________________ Cho mướn apartment 31/2 sửa hoàn Toàn mới ở St Leonard , góc Lacordaire và Jean Talon, đầu tháng 7, Liên lạc Sonny 438-998- 9145 _________________________________ Phòng cho mướn cho người độc thân. Bao tất cả. Dọn vào ngay. Cạnh metro d’iberville. Share apartment với 3 người. Ưu tiên nữ. Giá nhiều loại. 438-990-8893. A Thanh.

Apt 3 1/2 sạch sẽ , yên tĩnh gần metro Iberville ,vô tháng 7. 514 623 8656 _________________________________ 2 locations warehouse cho thuê khu Montréal Nord , 6000 sqft - 10000 sqft , thích hợp làm nhà kho . Liên lạc: 514-893-5159 / 647-926-6489 ( vào ngay) _________________________________ Phòng nữ cho thuê , 2 phút đi bộ metro Jean Talon , bao tất cả , giá 350$/1tháng . Tel : 514 - 7810425 _________________________________ St-Miche 31/2 demie sous-sol, sạch đẹp cho thuê, gần chợ và metro st-michel (10 phút đi bộ), không bao điện và sửa. 530$/ tháng, vào tháng 7. Liên lạc: 514-722-9595 _________________________________ 51/2 lầu 1 duplex ở Ahuntsic, gần métro Sauvé, gần trường học, gần xa lộ, gần bus, vào ngay. Liên lạc: 514-943-6015 _________________________________

Co Vy rất yêu quí trẻ em và nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ, nhận giữ trẻ từ sơ sinh trở lên, chỉ nhận tối đa 2 trẻ/ ngày. Nhà ở khu yên tĩnh, nhiều công viên, gần métro Crémazie. Tél: 514-385-5053 _________________________________ Cần thợ nữ biết sử dụng máy plein, máy overlock và máy lên lai (binding). Liên lạc: 514-377-6245 / 514-722-2058 (Minh) _________________________________ Hãng may cần tài xế giao hàng, cần người làm général. Liên lạc: 514-274-8999

Việc Làm/Nail

4 1/2 salon double , gần chợ Á Đông, chợ Tây, trường học, bus St- Michel , vào ngay. Liên lạc: 514-963-1968 _________________________________

Lolita Beaute cần gấp ( full time va part time ) thợ nail biết làm chân tay nước, nếu biết làm bột và Shellac càng tốt, tiệm đẹp, lương cao. L/L Melissa : 514-625-0972 / Anna : 514-709-6068 Email : lolitabeautecsl@gmail.com _________________________________

5 1/2 cho thuê , nhà mớu sửa hoàn ton mới cùng đầy đủ tiện nghi , 2 phút đi bộ Metro CREMZIE .vào 01 tháng 7 . Giá thuê 1000 / tháng và bán thanh lý đồ dùng gia đình . 438-686-3366

Cần thợ Nail nữ biết làm móng bột, chân tay nước và shellac,tiệm ở Laval,bao lương hoặc ăn chia. 450-689-2383 _________________________________ Nhận thợ Nail có kinh nghiệm làm móng bột và thợ chân tay nước 514-881-1551. 514-827-3378. _________________________________

Mua Bán

Tiệm nail trong mall Cần thợ nail và chân tay nước, thợ bột bao lương 140$ một ngày, thợ chân tay nước 120$ / ngày. 514-924-4722 _________________________________

Cần sang tiệm tạp how với dịch vụ chuyển tiền, cơ hội thật tốt cho ai muốn làm chủ hoặc đầu tư từ VietNam vào Canada, nằm trong shopping Mall, gần Metro, xe bus. VASE CARAVAN Centre Domaine 3235 Avenue de Granby , suite 11 Montréal,QC H1N 2Z7. L/L Anh Luong : 514-899-1818 _________________________________

Cần gấn thợ bột chỗ làm vui vẻ thoải mái, lương cao tip cao có Xe đưa đón. lien he 514-803-5874 _________________________________

Cần sang tiệm nail , gần metro 5 phút, 5 nghế, 4 bàn . Xin Liên lạc 514-489-9424 _________________________________

Cần sang nhà hàng Les Petites Baguettes, giá phải chăng. Can serveur(se). 438-402-0138 _________________________________ Cần sang tiệm nail vì thiếu người trông coi, tiệm có 5 bàn, 5 ghế. Có nhã ý xin gọi: 514-909-4826 _________________________________ Cần sang tiệm giặt đồ buanderie Pie Ix, 9087 Boul Pie Ix. Có máy giặt lớn để giặt mền, dra. Có máy giặt máy sấy đầy đủ, có parking rộng rãi. Liên lạc: 438-368-3636 Lien _________________________________ Bán tiệm nail , có 4 bàn , 4 ghế , phòng waxing, phòng ăn , parking 3 xe , 514-941-1939 _________________________________ Cần sang gấp tiệm nail lâu năm trong plaza . Tiệm có 6 bàn 6 ghế . Liên lạc: 514-652-1613 ( sau 6:00 pm) _________________________________

Cần sang tiệm giặt ủi, đang đủ các máy móc, có máy giặt khô, máy sấy. Tiệm đông khách, sous sol có thể mở hãng may nhỏ, có máy sửa quần áo. Lý do : về hưu. Giá bán :$40,000. Liênlạc: 514-730-1130 _________________________________ Cần sang tiệm nail ở St-Leonard, trên đường Belanger, tiền rented rẻ, 4 bàn 4 ghế, giá 25000. 438-238-1349 / 514-604-9888 _________________________________ Cần sang gấp nhà hàng Thái, 35 chỗ ngồi+15 chỗ terrasse, lợi tức cao, tiền thuê rẻ, 304 Chabanel Ouest, giá bán có thể thương lượng . Liên lạc: 514-260-5929 _________________________________ Cần sang Nhà hàng Á đông ở Beloeil, 60 chỗ, Apportez votre vin, sous sol lon, tiền rent rẻ, có parking lớn. Lien lac 514-755-1472

45

Tiệm nail ở dưới phố cần thợ chân tay nước và có nhận học sinh học làm nail để làm cho tiệm. Liên lạc: 514-473-8912 _________________________________ Tiệm nail cần thợ làm bột chân tay nước, làm full time hay part time, tiệm gần métro Mont Royal. Liên lạc: 514-523-2970 _________________________________ Tiệm nail cần thợ bột và chân tay nước, waxing ăn chia 6/4; 514-690-1237 _________________________________ Cần thợ nữ chân tay nước , nhận dậy miễn phí 514-549-9769 _________________________________ Cần thợ nail nữ , có kinh nghiệm, biết làm bột và nước, tiệm ở downtown, kế bên metro Mcgill, Liên lạc 514-844-9774 / 514-284-3642 hoặc đến 595 boul maisonneuve ouest đối diện La baie. _________________________________ Tiệm nail ở Laval cần thợ nữ làm lâu dài, có kinh nghiệm bột, shellac, lương bao hơn ăn chia Liên lạc: 450-661-7701 (ngày) / 438-936-3374 (tối) _________________________________

Tiệm nail khu d'Anjou cần thợ bột làm full time hay partime cuối tuần, chỗ làm lâu dài, lương bao hơn ăn chia . Liên lạc: 514-625-0699 _________________________________

Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm, bao lương hoặc ăn chia . Làm full time hay part time . Liên lạc 514-747-7663 ( sau 6:00 pm) _________________________________ Cần gấp ! Thợ nữ biết làm bột và chân tay nước ( có chỗ ở ) Tel : 514 995 3447 _________________________________ Tiệm Nail cần thợ chân tay nước biết làm shelac , waxing càng tốt . Lien lac 438-885-7717 _________________________________ Tiệm đối diện métro cần thợ nail và thợ chân tay nước, bao lương hay ăn chia . Liên lạc: 514-347-7348 / 514-768-8668 _________________________________ Cần thợ nail, thợ bột và thợ chân tay nước . Có thể chỉ dẫn thêm. Bao lương hoặc ăn chia. Tiệm ở Laval. Liên lạc: 450-682-7961 / 514-836-6886 _________________________________ Cần thợ nail nữ, biết làm chân tay nước vùng Ahuntsic, Montreal Tel: 514-387-0770 hoặc 514-886-9882 _________________________________ Cần thợ nail nữ làm bột hoặc chân tay nước, chỗ làm vui vẻ, công việc ổn định, bao lương theo tay nghề. Liên lạc: 438-939-7479 _________________________________ Tiệm nail Laval cần thợ bột, chân tay nước, bao lương hay ăn chia 6/4 , tiệm đông khách. Liên lạc: 450-689-1944 / 514-458-8167 _________________________________ Cần thợ nail làm bột và chân tay nước. biết chút tiếng anh hoặc pháp. bao lương hơn ăn Chia. tel 514-467-4235 _________________________________ Cần thợ bột và chân tay nước , wax, 438-993-1654

Việc Làm/Nhà Hàng Nhà hàng Zend'O cần phụ bếp, người rửa chén , makiman, serveur có kinh nghiệm. Liên lạc: 514-557-8488 _________________________________ Nhà hàng cần phụ bếp full/part Time . Cần serveur/se full/part Time. Liên lạc 514-522-7888 _________________________________ Nhà hàng sushi vùng West Island cần thợ cuốn sushi và phụ bếp làm full time, có kinh nghiệm. Cần người giao hàng, nữ caissière. Liên lạc: 438-978-3024 _________________________________ Cần người cuốn sushi gấp. Liên lạc: 438-838-7683 _________________________________ Tây hồ 6414 St denis cần người phụ bếp, rửa chén .làm việc lặt vặt trong bếp. Cần serveur có khinh nghiệm. 514-746-6412 _________________________________ Cần serveur và bếp xào . Liên lạc: 514-627-4424 _________________________________ Nhà hàng Nhật ( metro Guy Concordia) cần tuyển CHEF NÓNG Full time, part time. Lương cao. Làm việc dài lâu (Downtown, Montreal). Liên hệ: Ngọc 438-496-4447. Thịnh 514-963-1993 _________________________________ Nhà hàng cần server cần tài xế giao hàng làm part time buổi chiều liên lạc 514-349-8561 hoac / 514-972-8561 _________________________________ Phở ngon Phu Cần Bếp Và serveur (es ) 514 723 6466 _________________________________ Nhà hàng ở MTL cần serveuse có kinh nghiệm làm full time liên lạc sau 3 H chieu . 514.962.9148 _________________________________

Tiệm nail cần thợ bột có kinh nghiệm, bao lương trên ăn chia, tiệm đông khách, công việc lâu dài . Liên lạc: 438-931-9018 _________________________________

Nhà hàng Laval Cần bếp chính biết xào, temps plein 5 ngày. 514-812-4545 _________________________________

Cần thợ nail có kinh nghiệm bột, chân tay nước, tiệm trong shopping, lương và tip cao. Liên lạc: 438-823-8899 & 438-873-8899 _________________________________

Tiệm cần người làm bếp có kinh nghiệm, cần 2 sinh viên làm cuối tuần và buổi chiều bán bánh mì. Tra cheque luong cao. 514-501-8038 _________________________________

Cần thợ nail, biết làm chân tay nước, Shellac, biết bột càng tốt. 514 473 4739. / 514 951 5418. _________________________________

Nhà hàng Phở 88 cần seveur, bếp, 5136 Boul. Décarie,H3X 2H9,gần métro Snowdon . Liên lạc: 514-662-8583 _________________________________

Tiệm nail trong mall Vùng river-sud cần thợ nail có kinh nghiệm Bao Lương trên ăn chia, công Việc lâu dài 514 623 8656 / 450 653 1574

Nhà hàng Lyla cần phụ bếp có kinh nghiệm.514-272-8332


46

SOÁ 761 10/05/2019

Tin

KIẾN THỨC

SƠN NHÀ ĐẸP MẤY CŨNG TRÁNH NGAY 5 MÀU "ĐẠI HUNG" KẺO GIA CHỦ BẤT AN, THẤP THỎM CẢ ĐỜI Người phương Đông quan niệm màu đỏ thể hiện sự hứng khởi, nồng cháy, sức mạnh và quyền lực. Tuy nhiên, việc trang trí nhà cửa, bài trí nội thất sử dụng quá nhiều màu đỏ lại không tốt.

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

3 CUNG HOÀNG ĐẠO VẬN HẠN THÁNG 5, TIỀN BẠC TIÊU TAN, TÌNH CẢM XUỐNG DỐC Nếu bạn không may rơi vào hoàn cảnh này thì phải cố gắng khắc phục tình hình, hạn chế nói năng không kiểm soát rước họa vào thân.

Màu đen Trong phong thủy, màu đen biểu trưng cho nước (hành Thủy) nên nó sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ, thể hiện sự giàu sang, quyền lực. Màu đen cũng mang đến cảm giác huyền bí, lôi cuốn một cách bí ẩn. Một số người thường có sở thích sử dụng màu đen cho đồ nội thất trong nhà như ghế, bàn ăn, thảm, sofa, bếp... nhằm tạo cảm giác tiện nghi, sang trọng. Thực tế, màu đen bị lạm dụng quá nhiều trong không gian nhà ở sẽ đem lại sự không may mắn cho cả gia đình vì đây cũng là màu tượng trưng cho thế lực xấu xa, đen tối, mang đến cảm giác run sợ, nặng nề. Không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn màu đen ra khỏi căn nhà bởi trong trang trí nội thất thì đây là gam màu làm bật lên được nét hiện đại cùng sự tinh tế cho không gian. Thay vào đó, để hợp phong thủy thì tốt nhất nên sử dụng màu đen ở các hướng Đông, Bắc, Đông Nam và tránh sử dụng ở phía Nam hay sử dụng nhiều ở khu vực cửa chính, nhà bếp, phòng ăn, phòng của trẻ em, phòng ngủ. Gia chủ cũng có thể phối nội thất màu đen với tường hay nền nhà sáng màu và những đồ nội thất có màu sắc khác sao cho phù hợp để tạo sự hài hòa cần thiết, vừa có nét chấm phá nổi bật, vừa hợp phong thủy. Màu đỏ Người phương Đông quan niệm màu đỏ thể hiện sự hứng khởi, nồng cháy, sức mạnh và quyền lực. Màu đỏ tượng trưng cho lửa nên là màu sắc giàu năng lượng, dễ mang lại may mắn. Tuy nhiên, việc trang trí nhà cửa, bài trí nội thất sử dụng quá nhiều màu đỏ không chỉ tạo cảm giác nhức mắt mà nguồn năng lượng quá mạnh do màu đỏ mang đến có thể phản tác dụng khiến tâm trạng con người trở nên ngột ngạt, dễ nổi nóng, cáu gắt. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, một số gia chủ thường chọn trang trí cổng ra vào màu trầm rồi trang trí bên trong nhà màu đỏ để tạo sự tương phản mà không biết rằng đây là lỗi về màu sắc

trong phong thủy. Nó sẽ mang lại tai họa, thành viên trong gia đình không hòa hợp, động chạm đến công quyền và tạo nhiều phiền phức. Màu xanh lam đậm Màu xanh lam biểu trưng cho yếu tố bầu trời và nước nên có tác dụng kích thích cảm hứng sáng tạo và mang lại cảm giác thư giãn. Tuy nhiên, theo tâm lý học và trong phong thủy thì màu xanh lam nếu quá đậm và lạm dụng khi trang trí nhà cửa sẽ làm sản sinh ra nhiều âm khí, không gian trở nên u sầu, cô đơn, đáng sợ, lạnh lẽo. Chính điều này sẽ khiến thành viên trong gia đình hay có suy nghĩ tiêu cực, cuộc sống không được bình an. Màu vàng Màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang, quyền lực song cần chú ý đến sắc độ của màu vàng khi trang trí nhà ở, bởi nếu ngũ hành không đúng, màu sắc này thường dẫn đến tai nạn. Theo quan điểm của các chuyên gia phong thủy, Ngũ Hoàng đi liền Ngũ Quỷ, sát chủ hung, đa phần chính là màu vàng. Sử dụng quá nhiều màu vàng trong không gian nhà ở sẽ khiến cho con người nảy sinh tâm trạng phiền não, buồn bực không yên, thường sợ hãi và âu lo mà không biết nguyên nhân tại sao, từ đó dẫn đến ảo giác. Vì vậy, những gia đình có người bị bệnh về thần kinh không nên sơn nhà hoặc sử dụng nội thất có quá nhiều màu vàng. Màu tím Đây là màu sắc tượng trưng cho lòng chung thủy, là sự pha trộn, kết hợp hài hòa giữa mạnh mẽ và nhẹ nhàng, giữa lớn lao và bé nhỏ. Tuy nhiên, nếu cả một không gian rộng lớn tràn ngập sắc tím sẽ khiến người khác cảm thấy chói mắt. Do vậy, màu tím chỉ nên dùng làm màu điểm xuyết để tạo nét nhấn nhá cho ngôi nhà, không nên dùng màu này làm gam màu chủ đạo.

KIM NGƯU Kim Ngưu chưa thực sự biết cách tiết chế cảm xúc của mình nên trong môi trường làm việc đông người, bạn dễ bị cảm tính. Cung hoàng đạo này không những cố chấp bảo thủ lại còn luôn khó chịu với đồng nghiệp khiến cho tình hình công việc căng thẳng lại bị đồng nghiệp và cấp trên ghét bỏ. Đây chính là vận hạn thị phi từ miệng mà ra đó. Phải tiết chế lời nói của mình, đừng lúc nào cũng bốc đồng lên như thế nếu không mọi nỗ lực của bạn từ trước tới giờ sẽ tiêu tan. Điều này kéo theo vận tiền bạc của bạn bị hao hụt vì cấp trên không những phạt lương mà còn phạt kỉ luật bạn vì thói ăn nói không kiềm chế. Bạn cảm thấy mệt mỏi vì chuyện này nên đã cãi vã với đồng nghiệp và ngay cả người bạn thân, người yêu của mình, giận cá chém thớt khiến họ bực bội, tình cảm ly tan. CỰ GIẢI Tử vi 12 cung hoàng đạo cho thấy tháng 5 thực sự là tháng không tốt đối với Cự Giải khi bạn liên tiếp gặp những điều thị phi trong công việc. Đó là lý do bạn chán nản không muốn đi làm thậm chí đang có ý định nhảy việc. Nếu việc này lộ ra thì sếp cũng sẽ không chứa chấp bạn nữa trong khi việc mới chưa

có thì bạn sẽ phải gánh hậu quả kinh tế. Tiền bạc không có, Cự giải phải chạy vạy vay mượn khắp nơi nhưng không phải ai cũng sẵn sàng giang tay đón lấy bạn. Lúc này bạn mới thực sự nhận ra ai là bạn, ai chỉ là hời hợt qua đường. Tình yêu chưa thực sự như ý càng là bạn mất phương hướng. Tình thần sa sút, sức khỏe kiệt quệ, mệt mỏi vô cùng. XỬ NỮ Có quá nhiều áp lực trong công việc khiến Xử Nữ thực sự chẳng muốn tiếp tục làm. Bạn muốn từ bỏ công việc này vì không chịu được thêm nữa. Nếu bạn làm vậy thì sẽ là cơ hội tốt cho những kẻ không ưng bạn trong công ty được phen hả hê đó. Phải xem lại ngay cách làm việc của mình vì không tự nhiên cấp trên lại khó chịu rồi phạt bạn đâu. Tình hình tài chính không tốt khi bạn có quá nhiều thứ phải chi tiêu. Bạn còn phải lo cho người thân của mình nữa. Không cho họ vay thì sẽ bị mang tiếng ki bo nên bằng mọi giá bạn đang cố gắng có được số tiền ấy dù là đi vay người khác. Tốt nhất trong tháng 5 Xử Nữ nên hạn chế xen vào mấy chuyện của đám đông, đừng rước thị phi vào mình rồi lại vạ lây nhé. Bạn bè mâu thuẫn còn được chứ vợ chồng cãi vã lúc này chỉ gây thêm phiền toái mà thôi.


SOÁ 761 10/05/2019

CÁCH BÀI TRÍ PHONG THỦY PHÒNG NGỦ ĐỂ CON THÔNG MINH, HỌC GIỎI Các chuyên gia Công ty TNHH kiến trúc phong thủy Tam Nguyên hướng dẫn cách bố trí phong thủy phòng ngủ cho trẻ để góp phần đạt được mong muốn bé học giỏi, thông minh.

47

NHÀ TƯỚNG SỐ ẤN ĐỘ NỔI TIẾNG , TỬ VI, BÓI TƯỚNG Sư phụ: SEETHARAM GURUJI Thiên văn là món quà của Thượng Đế được chuyền qua nhiều thế hệ

HÃY TỈNH THỨC & ĐỪNG DỪNG LẠI KHI CHƯA CÓ KẾT QUẢ.

GURUJI LÀ MỘT CHUYÊN GIA XEM CHỈ TAY, COI TƯỚNG, NHÌN HÌNH,TỬ VI. Giờ mở cửa: 10am-7pm ĐỌC & TRẢ LỜI NHỮNG GIẢI ĐÁP:

7 ngày/ tuần Việc làm, học vấn, buôn bán, tình yêu, tài chánh, hôn nhân, vấn đề vợ chồng, Tư vấn & kín đáo con cái, sức khoẻ, bệnh tật, chăn gối, kiện tụng, số may mắn,

Giúp bảo vệ cuộc sống lâu dài Bảo đảm kết quả 100%

xuất ngoại, chính trị

GIẢI BÙA VÀ TRỪ TÀ

Call: 438-223-2826 www.PanditSeetharam.com 6280 CHEMIN COTE DES NEIGES, MONTREAL H3S 1A2 (CARLTON - BUS STOP, COTE DES NEIGES - METRO STATION)

giường như là một nơi để lưu trữ, vì như thế tạo ra năng lượng bị mắc kẹt, làm gián đoạn giấc ngủ. Màu sắc trong phòng trẻ

Đặt đầu giường của con dựa vào một bức tường vững chắc Thường cha mẹ hay đặt chiều dài của nôi, giường của trẻ vào tường. Nhưng các nhà phong thủy khuyên tránh làm thế, vì như thế như đưa trẻ vào một vị trí phòng thủ, dòng năng lượng sinh khí bị tắc nghẽn. Nên đặt giường, hoặc nôi ở điểm xa nhất từ cửa phòng • Giường không đặt dưới một cửa sổ, hoặc trực diện với cánh cửa phòng.

• Không đặt giường dưới một bức tường nghiêng hoặc trần nghiêng. • Tránh đặt giường trẻ sát tường năng phòng tắm, nhà vệ sinh, kho lưu trữ, hoặc loại phòng tiện ích khác. • Giữ cho không gian dưới giường, nôi, cũi trống Làm sạch triệt để toàn bộ căn phòng, bao gồm các bức tường, ván chân tường, cửa sổ và tầng với chất tẩy rửa tự nhiên. Sửa chữa lỗ tường, vết nứt, cửa sổ kêu cót két, sơn bong tróc. • Không bao giờ sử dụng bên dưới

Trung Tâm Giáo Dục - Khoa Học Uy tín + Chuyên nghiệp + Hiệu quả + Bảo mật

514-560-4425

Trung tâm Giáo Dục- Khoa Học xin chân thành cảm ơn quý vị đã kết hợp nhiệt tình với chúng tôi hơn 10 năm qua, mong quí vị tiếp tục qu an tâm Phụ huynh bận rộn, con không ý thức tự giác học bị mất căn bản ngày qua ngày trở nên thiếu tự tin trầm cảm và bỏ học. Tính tự giác không phải có bẩm sinh, phải qua quá trình giáo dục của cha mẹ. Đây là bài nghiên cứu khoa học đầu tiên tại Montreal về phương pháp giáo dục khoa học hữu hiệu và thích hợp của cha mẹ giúp phát triển tính tự giác cuả con làm bài tập về nhà Xin kính mời quý vị đến tham dự với lệ phí tượng trưng và để giúp xóa mù chữ cho các em miền núi. Xin cảm ơn! ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Các chương trình và dịch vụ tại Centre Educ-Science: Nhận dạy kèm riêng, nhóm quanh năm cho học sinh tiểu học, trung học và chuyển vùng. Toán, Pháp, Anh, Việt Luyện thi chuyển cấp vào trường secondaire tư thục và quốc tế danh tiếng Chuyên cố vấn giáo dục và làm đại diện phụ huynh (giải quyết các vấn đề liên quan đến trường học : liên lạc các trường, sở và bộ giáo dục) Hội thảo phụ huynh chuyên đề giáo dục con trẻ Tổ chức sinh hoạt hè và du lịch giã ngoại Luyện năng khiếu và kỹ năng mềm qua các khóa khéo tay hay làm (hội họa, nấu ăn, liệu pháp giảm (stress), trầm cảm cho người lớn và trẻ em, tự vệ, trang trí Nhận làm hồ sơ du học trọn gói từ A tới Z cho du học sinh Việt từ 12 tuổi trở lên. (giám hộ, cố vấn chọn trường nộp hồ sơ xin giấy nhập học, xin giấy tạm trú du học Quebec, xin visa Canada, giấy study permit, work permit, tìm nhà thích hợp bao ăn ở gần các dịch vụ, chuẩn bị đời sống tự lập cho các em tại Canada, theo dõi học tập...)

Địa chỉ: 7259 rue St Denis, Montréal, Québec, H2R-2E3 (Métro Jean-Talon, sortie Nord- Berri)

- Màu sắc phòng trẻ cần dịu nhẹ để giúp trẻ phát triển lành mạnh, đảm bảo sự yên tĩnh. - Hãy treo ảnh, tranh gia đình hạnh phúc, hoặc vật nuôi trẻ thích trên tường nhằm tạo cảm xúc tích cực, cảm giác an toàn cho trẻ. Lưu ý: - Tránh đặt gương trong phòng ngủ của trẻ, vì năng lượng dương của gương có thể làm cho trẻ khó ngủ vào ban đêm. Hoặc khi trẻ ngủ dậy rất dễ giật mình vì hình ảnh phản chiếu trong gương gây ra những bất lợi về mặt tâm thần.

- Tránh đặt các thiết bị điện tử trong phòng của trẻ bao gồm máy tính, TV, đầu đĩa và hệ thống âm thanh… vì chúng phát ra tần số điện từ - liên quan đến tăng tỷ lệ mắc bệnh về não. Nếu muốn lắp tivi trong phòng trẻ, cần để xa giường trẻ từ 2,5 – 3m. - Việc sử dụng tủ đựng quần áo hay kệ tivi trong phòng ngủ cũng cần chú ý đến yếu tố phong thủy. - Ánh sáng trong phòng ngủ chỉ dùng những loại đèn nhỏ đặt đầu giường, đèn có ánh sáng mềm, dịu nhẹ để giấc ngủ đến nhanh và trẻ ngủ sâu hơn. Các bố mẹ nên biết, bài trí phòng ngủ theo phong thủy cần tìm hiểu kỹ để vừa thuận lợi cho trẻ về sử dụng, vừa tốt nhất về mặt phong thủy để mang lại những điều tốt lành cho trẻ. Nhưng việc này chỉ mang tính hỗ trợ về mặt phong thủy, con học giỏi hay không phụ thuộc nhiều và các yếu tố quan trọng khác.


48

SOÁ 761 10/05/2019

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp - Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

David Doan (Quoc-Viet) C. (514) 961-0878 B. (514) 948-2828

Votre maison vendue

GARAN TI

david@landmark-canada.com 2217 Rue Belanger, Montreal, Qc H2G 1C5

ANJOU

Gọi Quoc-Viet (514) 948-2828

ou on l’achète!*

HOCHELAGA-MAISONNEUVE

LAVAL

MONTRÉAL

Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires, • Acheteurs de Propriétés

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol.

Restaurant asiatique depuis 2012. Il y a 42 places , peux augmenter jusqu'a 70 places.

2 plex, rev: 670$+650$, très grand terrain.

Immeuble commercial 4200 pc sur 2 étages, parking

MONTRÉAL

REPENTIGNY

CENTRE-VILLE

ST_VITAL

• Refinancement (Commercial & Résidentiel) • Renouveler votre Hypothèque • Premiers Acheteurs de Maison • Travailleur Autonome • Hypothèques inversées • No Crédit, No Ca$hdown

Permis Resto Bar depuis 38 ans, 4200 pc, près autoroute, clientèle de longue date.

Grand Cottage, 4 Cac, 3 foyers, ss fini, Construction 88, Air, toiture 2017.

Condo de prestige près ancien FORUM, loue a 2000$/mois, Gym, Piscine

• Programmes spéciaux

Bungalow, 4 cac, garage détaché, grand terrain 4500 pc, bain turbillon.

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

514-722-9656

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Buổi trưa: Thứ hai đến chủ nhật từ 11:30 - 14:30 5 tuổi trở xuống 1.99$ 10 tuổi trở xuống 7.99$ Người lớn 15.99$ Buổi Chiều: Thứ hai đến thứ năm 5 tuổi trở xuống 3.99$ 10 tuổi trở xuống 9.99$ Người lớn 23.99$ Buổi Chiều: Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 5 tuổi trở xuống 5.99$ 10 tuổi trở xuống 12.99$ Người lớn 26.99$

4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3

www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 CCQ : AECQ 561541

MAÙY LAÏNH THERMOPOMPE MURAL VAØ CENTRALE SPECIAL: 9000 BTU = 1480$

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

Đặc biệt sinh nhật được FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác)

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Tel.: 514-657-4658 (Tieáng Anh) 514-651-7293 (Tieáng Phaùp) BCO laø nôi choïn löïa toát nhaát cuûa quyù vò ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

Profile for vietbao canada

761  

761

761  

761

Profile for vietbao
Advertisement