Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 29/03/2019

Số Soá

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel : 514-553-0444 / 514-834-1001, Fax : 1-514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc Agence immobilière www.charisma.ca

winphuong@hotmail.com

Triplex Molson, cho mướn 4 apt. Giá 499,000$ + garage + 2 chỗ đậu xe bên ngoài. R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định 3.40%

5 năm thay đổi 2.70%

35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Construction CEM

- Chuyên xây dựng tiệm nails, nhà hàng và các sở thương mại - Bản vẽ kiến trúc sư, kỹ sư, designer

Khoảng 15 người Canada có mặt trên du thuyền Viking Sky (TRANG 12) Hãy đặt những câu hỏi hữu ích trước khi mua một chiếc ô tô

RBQ: 5746-0271-01

514-895-6688

23

(Trang 12)

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

Giảm

F O -20% mỗi ngày O R

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự

P tất cả các món TBtừ ngày 2/4 đến 15/4 RESTAURANT ăn tại tiệm

3276

(xem thêm trang 24)

(514) 733-1110

5145 Jean-Talon Est

(giữa Viau và Lacordaire) Montréal, QC. H1K 1K8

Mới Mới!

— Chả Cá Lã Vọng — Bún Chả Hà Nội — Chả Nem Cua Bể

Mở cửa 6/7 từ 10:30am - 9:30pm l Thứ 2 nghỉ

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

- Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

EÙVALUATION GRATUITE

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

RV663 Bạn muốn sống mạnh khoẻ, tránh xa bệnh tật và các hoá chất ??? Máy nước điện giải KANGEN, sản xuất 100% tại Nhật Bản, sẽ chắc chắn mang lại cho bạn nguyện ước tưởng như không thể này. Hãy đến lấy nước về uống thử, hoàn toàn miễn phí, tại:

Tiệm vàng Ngọc Trang 6643 Côte Des Neiges Ngọc Trang kính mời

Phone 514-731-4006 Giờ mở cửa: T2-T7, 12:00-17:00

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

BAÛO HIEÅM Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v...

TRAÀN HOÀNG LOAN Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

Affilié à :


2

SOĂ 755 29/03/2019

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Cell: (514) 826-5908

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX ALARM

ALARM TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2 BẢO HIᝂM CHà NH BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH

Mach Nhut Hong 514-270-6225 ................................................ 7

TRAN HONG CAPITAL) / 514-802-6088. ................01 Nguyáť…n Ä?ăngLOAN TrĂŹnh(LA / (514) 992.6889 .........................................48

Tran Hong Loan (La Capital) / 514-802-6088 ...........................1

CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C

CHUYĂŠN Ä?ᝊA/ áť?C DAVID Ä?OĂ€N VIĂŠN QUáť?C VIᝆT CELL: (514) 961-0878.................48 Antoine Nguyáť…n Hᝯu ToĂ n / (514) 812 8626 . .......................... 18 KEVIN NGUYEN / CELL: (514)Greco 777-81844..............................04 Arnaldo Di Loreto vĂ  Maria / (514) 374-4000 .............. 23 Bao Ngoc Nguyen / Cell:CELL: 514-827-8718 .................................... 15 LE QUANG VINH THUY/ (514) 824-1972......................30-31 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514) 815-6618 .................................. 7 MINH HOANG DavidCHINH Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt/ CELL: / Cell: (514) (514)712-8888.......................20 961-0878 ......................... 56 Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 NGUYáť„N CĂ”NG SINH / CELL: (514) ............................................ 887-4141.......................0216 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 NGUYáť„N / CELL: (514) 867-2813.......................081 Lâm HĂ oVÄ‚N / 514THĂ€NH 467-3333 .............................................................. LĂŞ Quang VÄŠnh Khải / Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 RICHARD NGUYEN DINH PHU / CELL.: (514) 998-5139........11 ..................... 32-33 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Nguyáť…n CĂ´ng Sinh / Cell: (514) 887-4141 ................................ 2 VŨ BẢO ANH / CELL: (514) 578-7420.....................................01 .............................. 9 PeterPHUONG Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 WIN NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 ROGER 514-560-8889. .......................................01 Tanada SEC Tan &(HUY) Phon/ Tan / 514-329-000 ..................................... 13 ............................................ 15 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 .............................. 31 Nguyen Nam Phuong / 514-240-8627...............................41 ....................... 25 VĹŠ Bảo Anh / Cell: (514) 578-7420 ............................................ 1 Nguyen Huu Toan / 514-812-8626.....................................41 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 TĂš Háť’NG / 514-295-1346..............................................33 Roger Seclâm (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ................................................... 35 tĂş hoa lâm / 514-880-9478.................................................33 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29

COIFFURE

Tan Hung/Tran / 514-451-7779..........................................29 .................................................. 6 St-Michel Tel.: (514)374-2882

COIFFURE NAIL DU LᝊCH //VOYAGE

Transtour / (514) 843 -5450 ......................................................... Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2 Fantaisie Tour 514-568-5998 .......................................................45

ST-MICHEL / TEL.: (514)374-2882..........................................06

DU LᝊCH / VOYAGE

BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02 ELECTRONICS / COMPUTER

Hai Informatique / (514) 898-3883............................................. 30 Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... 8

Vacances Phenix / 450-466-5888........................................ 23 Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 25 Voyage Bel Canada / 514-419-5588................................... 27 SERVICE TELEPHONE

VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... THAI SAIGON / 438-289-2222. .................................................. 4410

GARAGE GARAGE/ /MUFFLER MUFFLER

Auto H.K / 514-728-3114 ............................................................. 22 AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22 ......................................... 2 GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 0210 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. Kino Muffler / 514-721-5191............................................................ 55 GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10 KoKi Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 0255 J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................

GIẢI M᝸ GIẢIPHẪU PHẪUTHẨM THẨM M᝸

N.FANOUS / (514) 586 - 9906.................................................... 0352

N.Fanous / tĂŠl : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3

LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ / DENTUROLOGIE

LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ Ethere Spa medico-dentaire / 514-272-1175.............................. DENTUROLOGISTE NGUYEN THI................................................. NGA / 514-374-2449......... 2548 Nickie Dinh Pink Beauty care / 438-990-4642............................ 12 DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754....... 06 ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 22

PHARMACIE Pharmacie / dưᝣc sĊ

MICHAEL LE CPA INC / (514) 963-8328................................... 7

AVOCATS / LUẏT SĆŻ Huáťłnh Minh-NguyĂŞn AVOCATS / LUẏT/ TĂŠl: SĆŻ(514) 791-7379 ............................. 1 .......................................... 2 Me Vinh Nguyen / (514) 995-1279. ........................................ 01 Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl: (514) 992-6889 .................................. 48 TRẌN Ä?ᝨC/ANH THĆŻ / (514) NOTAIRES CHĆŻáťžNG KHáşž509-7731.................................... 02 Ä?inh Hᝯu Anh VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž .............................................. 1 Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10

MẎT K�NH Vision deTư�ng L’avenir Vân / 450-687-8020 .............................................. 729 Me Hᝓ / 514- 994-4909...................................... Trí Minh Huᝳnh 514-875-2345 ................................................ 35

MẎT K�NH

MASSAGE....................................................................................51 VISION DE Bóp L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07 Du Ta (Xoa Trᝋ Liᝇu) ............................................................ 29

MASSAGE ............................................................................. 43 MUA XE HƯ, XE CŨ West Island Auto Recycling/ 514-363-6010............................... 52 TRᝊ LIᝆU

NHĂ€ HĂ€NG DU TA BĂ“P TRᝊ(514)721-9174 LIᝆU)...................................................... BĂĄnh xèo(XOA Minh / Tel: ......................................... 627 BĂşn Viᝇt / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... CLINIQUE CHIROPRATIQUE/ 514-728-5288...........................13 09 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 THI Chinois THANH THAO / 514 727-8967. ...................................28 35 LeLUU Cristal / Tel: 514-876-8778 ...................................... Maison Foo Lam / 514-383-7878 ................................................ MUAShing XE /HĆŻ, XE CŨ Ngun Tel: (514) 725-6888 .............................................. Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010.................. 48 Pháť&#x; Express / 514-389-9305 ........................................................ Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 ............................................................... NHĂ€ HĂ€NG Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. 8 Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514)514-272-4636.................................... 722-1888......................................... 13 BĂ NH XĂˆO MINH / TEL: 06 Vy Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 BĂšN/ VIᝆT / TEL.: 514 272-6825................................................21 21 Yoko 514-722-9656 ..................................................................... ..................................................................... 5 LY epices / 514-273-8989 LA /IITEL: 514-272-8332.. ......................................................43 03 Pháť&#x; ThĂ nh Nam Quân / 514-744-3014 .................................. 1 PHáťžBao HINMáťš / 514-723-0999.......................................................... 14 BĂĄnh TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 HĆ°ĆĄng tháť‹nhQUAN / 514-729-4193 PHáťž NAM / TEL: (514)........................................................ 722-1888...................................13 13 Fondue Kim Long / 514-728-8088 ............................................... 51 Yokotim sushi & KOREAN BBQ / 514-722-9656.......................51 48 Chieu / 514-277-5093 ........................................................... Restaurant Tong Sing // 514-940-8811 ........................................ 19 BĂ NH BAO M᝸ TIĂŠN 438-383-6628....................................... 07 BĂĄnh mĂŹ Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 Restaurant Maison Foo Lam / 514-383-7878................. 12 BBQ Cristal chinois / 514-332-3888 ................................. 47

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN / 514-339-1188. ...................................................... 48 ASAWADIKA & MN Garden Supply / 514-728-7039 .................................... 31 Jardin Xuan Huong Inc / Nhi 514-295-3689 ..................................... restaurant Nhâm / 514-253-7117. ..............................27 13 L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 SUPPLY NAIL383-7748 ......................................................... 9 T&M / Tel : (514) TTN / (514) 325-5101......................................................16 GinaGarden Beaute / 514-725-7878. ......................................... 01 - 23

Dessin SCL Inc / 514-531-5992...........................................................136 BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... MTL-TAXES / 514-583-2980...................................................... 44

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

REMAX AMBIANCE INC

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN

T&M / (514) 383-7748................................................................ 09

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG Công ty xây d᝹ng s᝭a chᝯa / 514-237-6766 .......................... 52 SUPPLY NHÀvà / NHÀ HÀNG / SᝏA CHᝎA Mega (Måy hút hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 CÔNG/TY DᝰNG VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............41 48 Tel:XÂY 514-279-3336 ......................................................... Probex Portes Fenêtres Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 MEGA (Mà Y HÚT HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. 2 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946..................18 16 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... 22 Mà Y HÚT HƠI / 450-466-6766. . ................................................ 18 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... 16 CAC Design International / 514-804-9889 ............................. 29 CAOBEC INC / 514-967-8878 .................................................. 10 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52 Måi Nhà-Tư�ng Gấch-Sàn-Bê Tông / 514-834-3518...... 33

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE BCO / 514-657-4658. ................................................................. 48 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... HauteTechOrientale tĂ­nh tiáť n) / 514-834-3056... 19 TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/(mĂĄy 514-333-7779................................ Toiture Alpha / 514-649-8817............................................. 14

Kieu Truong / 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY TIᝀN MUA NHĂ€ Diem 514-299-9466......................................................10 VAYNguyen TIᝀN: /MUA NHĂ€, mua xe ............................................ 3 Le Quan / 514 707-3779 .............................................................. 1 Ly Thanh Tran & Adam Leung / 514-259-4648................. 19 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž LE QUAN / 514-707-3779. ......................................................... Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 101 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 Luan Jon Nguyen / 514-917-4785 .............................................. 24 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 .............................................. 20 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Dáť‹CH V᝼Luan CHUYáťƒN HĂ NG Hypotheca John /514-917-4785 ....................................... 22 Tráť‹nh Hiᝇp HĆ°ng /(514)718-2507 ............................. 50 HA TUAN CHUONG / (514) 984-6780....................................... 03 VASE CARAVAN / 514-899-1818. . ............................................. 44 Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21 TRᝊNH HIᝆP HĆŻNG / (514) ....................................... 46 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ718-2507. CĆ  KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

- Laval Fabreville: cottage 487 rue Jacques, kháť• 22X31, 3 phòng ngᝧ, fini sous-sol váť›i buáť“n tắm, giĂĄ 269,000$ - ST-MICHEL: duplex Ä‘áť™c láş­p 8970 rue Iberville, kháť• nhĂ 34 X 40, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, lẼy nhĂ  liáť n. GiĂĄ 489,000.00$ - Montreal-Nord: Bungalow Ä‘áť™c láş­p 5829 Boul. Maurice-Duplessis, kháť• nhĂ  35 X 48 p / 10,67 X 14,63 m , garage, giĂĄ 429 000$ - Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ  máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 599 000$ - Laval (Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$ - Montreal Nord: Bungalow Ä‘áť™c láş­p, gĂłc Ä‘Ć°áť?ng Gouin gần báť? sĂ´ng 11230 rue Lauzanne, lẼy nhĂ  liáť n, GiĂĄ 399 000$. - Metro St-Michel: building 8 logement rue Everett tu báť• máť›i, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , garage , 3 X 51/2, 4 X 41/2, 1 X 31/2, GiĂĄ 1 250 000$ - BĂĄn nhĂ  hĂ ng: Ä‘áť‹a Ä‘iáťƒm táť‘t Ä‘ang Ä‘Ă´ng khĂĄch, ráť™ng 2000pc, tiáť n thuĂŞ ráşť, lᝣi tᝊc cao , rue Notre Dame, Pointe au Trembles, vĂŹ khĂ´ng ngĆ°áť?i trĂ´ng coi. Cần bĂĄn gẼp GiĂĄ 65 000$. - Laval Vimont: cottage Ä‘áť™c láş­p xay năm 2004, 3phòng 3 buáť“ng tắm, rue de Renaix, GiĂĄ 539 000$

SUPPLY NAIL A &Manicure MN GARDEN / 514-728-7039.............................. 19 Lan / Tel.SUPPLY (514) 722 - 4886 ......................................... ..8

Luu Thi Thanh Thao / 514-727-8967................................... 35

HUᝲNH CHĂ? HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 21

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

Viᝇt Båo

TĂŠl.: 514-834-1001 / 514-553-0444 Website: www.vietbaocanada.com

Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com

Adress: 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 755 29/03/2019

Tin montreùal - queùbec Chiếc áo choàng của linh mục đã bảo vệ ông Kẻ tình nghi trong vụ tấn công bằng dao tại nhà nguyện Saint-Joseph đã bị quy tội gây rối mang tính hình sự

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Cảnh sát Montréal đã giám sát vụ gây án vào ngày hôm qua ở nhà nguyện Saint-Joseph. Trong ảnh nhỏ, Vlad Cristian Eremia bị bắt giữ.

Hôm qua, Cha xứ ở nhà nguyện SaintJoseph bị đâm giữa buổi cầu nguyện đã được cứu sống nhờ sự can thiệp kịp thời của các con chiên. Họ đã bất chấp nguy hiểm để lao vào giữa tên sát nhân và Cha xứ.

«Đ

ấy là hành động anh hùng, thật sự. Chúng tôi cảm ơn những người đã dũng cảm can thiệp bao nhiêu cũng không đủ », giám đốc truyền thông của nhà nguyện Saint-Joseph, bà Céline Barbeau chia sẻ.

Khoảng sáu mươi người có mặt tại buổi cầu nguyện vào lúc 8h30 và Cha xứ Claude Grou là người chủ lễ. Ông là một vị lãnh đạo của chốn tâm linh được Thánh André sáng lập. Khoảng chục phút sau khi buổi lễ bắt đầu, một người đàn ông cao to với một chiếc mũ lưỡi chai đội sụp che kín mắt đã nhanh chóng rời hàng ghế phía góc sau và tiến lên bục giảng đạo. Theo nguồn tin của chúng tôi, người đàn ông đó là Vlad Cristian Eremia, một công dân Montréal, 26 tuổi.

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 12 ĐẾN 31 THÁNG 03 /2019: CONSULTATION GRATUITE: VALEUR 75$ GẶP BÁC SĨ MIỄN PHÍ: GIÁ TRỊ 75$ MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ mãn, giảm thiểu vết sưng.

DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của

bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho

thon nhỏ (nam và nữ).

HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ thể (bằng phương pháp liposuction)

MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để

bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết nhăn….

LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau

và lông không mọc lại.

Bác Sĩ

N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Président de l'institut de chirurgie Esthétique

1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

SOÁ 755 29/03/2019

MON674


SOÁ 755 29/03/2019

5

2122


6

SOÁ 755 29/03/2019

Cha xứ 77 tuổi đã cố gắng thoát thân khỏi tên sát nhân trước khi nhận hai nhát dao « làm bếp » dài 15cm vào lồng ngực và mạng sườn.

CAN THIỆP HIỆU QUẢ Ngay lập tức, một người đàn ông mặc áo choàng đỏ đã gọi Eremia để cho hắn quay lưng lại với nạn nhân. Ngay sau đó một số con chiên khác đang bị sốc bởi những gì diễn ra cũng đến ứng cứu. « Tôi không nhìn thấy con dao ngay. Tôi đã nhìn thẳng vào mắt hắn ta và nói chuyện với hắn. Hắn ta bình tĩnh lại đôi chút », Claude Bergeron, người đầu tiên can thiệp kể lại. Eremia đã chết sững trước khi bị các nhân viên an ninh chế ngự hoàn toàn. Các nhân viên an ninh này đã có mặt ngay trong nhà nguyện. Cảnh sát có mặt và thực hiện nhiệm vụ sau đó vài phút. « Hành vi của anh ta hết sức kỳ lạ, nhưng mà anh ta không nói gì, Pierre Vernier người có mặt tại buổi cầu nguyện khẳng định. Cần phải có lòng cam đảm vô cùng để có thể xông lên can thiệp như họ đã làm. » Tổng giám mục của Montréal, ngài Christian Lépine đã nhấn mạnh hành vi

của những người « đã được bảo vệ với lòng dũng cảm của cha Grou ». May mắn thay, chiếc áo choàng của giáo đoàn Sainte-Croix đã ngăn cho mũi dao có thể đâm sâu và cha sứ chỉ bị « những vết thương nông », giới chức cho biết. Ông ấy đã ngã xuống khi cảnh sát và xe cứu thương đến tới nơi. « Cha xứ Grou muốn nói rằng ông cảm thấy khỏe mạnh. Ông vẫn còn cảm thấy sốc nhưng ông ấy đang phục hồi và được chăm sóc rất tốt », bà Barbeau đã liên lạc được với Cha xứ tại bệnh viện.

TIỀN LỆ Cho đến cuối ngày, mục đích của hành vi này vẫn chưa được làm rõ. « Đây chỉ là một hành vi đơn lẻ của một cá nhân », Caroline Chèvrefils, cảnh sát Montréal nhận định. Chiều nay, Eremia phải có mặt tại tòa án Montréal. Hắn ta được hưởng quyền vắng mặt vô điều kiện vào năm 2017 trong một vụ việc xâm phạm hình sự. Hắn ta không công ăn việc làm và đã tuyên bố phá sản vào năm 2016 với khoản nợ lên đến 16 000 $.

Uber có địa bàn hoàn toàn tự do

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc

Tell: 514 272 4636

­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882

GIÁ TRỊ CỦA GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ

Hôm qua, chính phủ của ông Legault đã đề xuất một bản dự án luật và bản dự án này sẽ mở ra cho các doanh nghiệp vận tải công nghệ như Uber một cánh cửa rộng lớn nhờ việc bãi bỏ tỷ lệ phần trăm bảo đảm cho ngành taxi truyền thống.

M

ột khi cải cách này được công nhận, chỉ cần giấy phép lái xe cấp độ 5 và một chiếc xe thông thường cũng có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển nhờ một phần mềm ứng dụng được cài đặt trên một chiếc điện thoại thông minh. Lái xe sẽ phải thi đỗ một bài kiểm tra và theo một khóa đào tạo với thời lượng tối đa là 7 giờ đồng hồ.

Hơn nữa, một lái xe thông thường từ nay có thể « lái taxi » với những điều kiện, đòi hỏi tối thiểu. Québec là người đi tiên phong trong lĩnh vực này, Bộ trưởng Giao thông François Bonnardel nhận định. « Những gì chúng ta làm hôm nay [hôm qua] là bước đi tiên phong », ông vui mừng thông báo trong cuộc họp báo. Cho đến lúc này, một tài xế xe taxi phải có giấy phép lái xe cấp độ 4 và thêm vào đó họ phải theo học một khóa đào tạo lên đến 150h và xe phải có biển kiểm soát T. Đề án cải cách này cho phép Uber mở rộng hoạt động ở Montréal, Québec và Gatineau nhưng tài xế của hãng phải có bằng lái 4C và theo học một khóa đào tạo trong vòng 35 giờ.

Dự án cải cách cũng cho rằng khoảng 8000 giấy phép hành nghề taxi được Ủy ban giao thông Québec cấp bỗng trở nên vô giá trị. Ví dụ ở Montréal, vào hè năm ngoái, giá một tấm giấy phép là 111 000 $ (giảm 45 % kể từ khi Uber xuất hiện vào năm 2014). « Chúng ta vừa mất hơn một tỷ vào ngày hôm nay », Abdallah Homsy, người phát ngôn của Ủy ban phát triển và thống nhất trong ngành công nghiệp taxi cho biết. Chính bản thân ông còn đang nợ ngân hàng 120 000 $ để mua giấy phép. Bộ trưởng Bonnardel cho hay chính phủ của ông sẽ rót 250 triệu $ bù vào nghĩa là giữ một khoản 250 M$ dưới tiền tệ chính phủ tự do. « Vậy nên các bạn sẽ hiểu rằng nó tôn trọng khả năng chi trả của người dân Québec […] », ông nói.

Một việc khá bất ngờ, khoảng vài chục giấy phép vẫn được bán ra vào vài tuần trước.

ĐÁNH GIÁ BIẾN SỐ Dự án cải cách cũng cảnh báo rằng từ nay taxi có thể sẽ điều chỉnh giá của họ dựa theo khách hàng, giống như những gì mà Uber đã thực hiện nếu như cuốc xe được yêu cầu từ một ứng dụng trên điện thoại thông minh. « Chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho sự độc quyền của Uber về việc áp dụng mức giá linh hoạt. Công nghiệp taxi yêu cầu chúng ta thực hiện việc này », ông Bonnardel nhấn mạnh. Tuy nhiên, taxi không thể áp dụng « mức giá linh hoạt » này nếu như họ nhận được yêu cầu trên phố hay yêu cầu trên điện thoại.

Hàm Giả Các Loại. Có giá đặc biệt cho đồng hương www.denturoexpert.com 4301, rue Bélanger Montréal (QC) H1T 1A8 514 254-2870

Prothèse sur implants Prothèse esthétique Prothèse de précision Prothèse partielle - Réparation Service à domicile

Rendez-vous: Thêm địa chỉ để phục vụ tốt cho Quý Khách

352, avenue Dorval, suite 201, Dorval (QC) H9S 3H8 - 514 636-6504


SOÁ 755 29/03/2019

Bánh bao – Viêtburger Mỹ Tiên

Một người đàn ông đã giết chết đồng sở hữu và quản lý của một quán bar có dịch vụ nhảy múa khỏa thân

Thích hợp cho người trẻ Lành mạnh cho người già

Các gia đình cuối cùng cũng đã có thể thở phào sau khi bản án được tuyên vợ cũ của ông Martin Bélair, đã qua đời, Chantal Levert (bên phải), bên cạnh một người bạn, Francine Dubé, ảnh chụp hôm qua tại Tòa án Saint-Hyacinthe. Họ cảm thấy nhẹ lòng sau khi Guiseppe de Leto (ảnh nhỏ) đã bị kết tội giết người có chủ ý.

Hôm qua, người đàn ông bị buộc tội giết đồng sở hữu của một quán bar có dịch vụ nhảy múa khỏa thân và người quản lý cửa hàng đã bị buộc tội với bốn tội danh.

«T

ội phạm », đã bị quan tòa số 10 quy bốn tội danh vào chiều ngày hôm qua tại Tòa án Saint-Hyacinthe. Guiseppe de Leto, 37 tuổi, chết đứng tại thời điểm tuyên bố tội danh. Đối với gia đình của các nạn nhân, bản án này kết thúc một chương đen tối trong cuộc đời họ. « Rất xúc động. Rất nhẹ lòng. Cuối cùng chúng tôi cũng có thể được thở », vợ cũ của nạn nhân Martin Bélair, bà Chantal Levert chia sẻ trên đường rời phòng xử. Bà đã chung sống với ông Martin Bélair suốt 14 năm.

TÙ CHUNG THÂN De Leto đã có tội âm mưu và giết người có chủ đích. Nạn nhân của hắn là ông Bélair và Nancy Beaulieu, họ làm việc tại Cabaret Flamingo, ở Saint-Hyacinthe. Các vụ án mạng này diễn ra vào ngày 6 Tháng Giêng 2015, nhưng hai ngày sau người ta mới phát hiện ra xác của họ được gói chặt trong ga chải giường để trong thùng xe tải của ông Bélair, ở Mascouche, trong vùng Lanaudière. De Leto ngay lập tức đã bị kết án tù chung thân và không được xét khoan hồng

7

trước 25 năm. Hôm qua, tòa án chưa nói rõ liệu mức án họ đưa ra áp dụng cho hai án giết người riêng biệt hay không. Cũng có thể hiểu rằng bị cáo sẽ phải thi hành án 50 năm liền mà không có quyền yêu cầu xin giảm án. Tòa án đã mở một cuộc điều tra, xem xét lại bộ hồ sơ tương tự của Francis Yergeau, người cũng bị kết án cho hai tội giết người có chủ ý vào hồi Tháng Mười Hai. « Đây là một quyết định mà tôi sẽ nhận trong vài giờ tới. Sẽ có những khác biệt. », Marie-Claude Morin, luật sư của Tòa án giải thích.

- Hâm nóng bằng Micro-ondes mà vẫn xốp, mềm, không khô, không chai - Vỏ bánh xốp, dai hoàn toàn cải tiến không hóa chất, không mùi khai - Nhân bánh thơm ngon, tinh khiết thích hợp với khẩu vị của quý khách - Có thể giữ được lâu cả tuần trong tủ lạnh - Rất tiện lợi để mang đi học, đi làm - Món ăn nhanh cho mọi người, mọi gia-đình -- Sáng trưa chiều tối - Món quà giản dị cho gia-đình, bạn bè hay đi xa

18 Jean-Talon Ouest Montréal QC H2R 2W5

438-383-6628

* Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên thơm ngon như xưa, nước dùng Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên được nấu bằng xương heo, không bột nêm, không hóa chất

(góc St-Laurent / Métro De Castelnau)

Giờ mở cửa: 11AM-9PM (Thứ hai nghỉ) Thứ Hai - Thứ Sáu: 3PM-5PM nghỉ

LO LẮNG Trong suốt quá trình xét xử kéo dài một tháng, gia đình và bạn bè của hai nạn nhân đã lo sợ rằng những tình tiết chứng cứ không đủ và tòa án sẽ nghe theo lời khai của bị cáo. De Leto đã khai rằng anh ta không hề cố ý làm việc này và thề rằng anh ta không bao giờ giết « những người bạn » của mình chỉ vì tiền. « Tôi đã sợ rằng quan tòa sẽ nói hắn ta vô tội. Hắn ta [de Leto] có một luật sư rất giỏi. Vụ án này có ít chứng cứ hơn vụ án của Yergeau. Tôi đã sợ rằng bên bào chữa sẽ yêu cầu trì hoãn và được chấp nhận. Tôi không muốn lại bắt đầu lại từ đầu », Véronique Beaulieu, cô em gái duy nhất của nạn nhân Nancy Beaulieu chia sẻ. Phiên công bố bản án của Guiseppe de Leto sẽ diễn ra vào Thứ Ba.

30/04/2019

DỄ DÀNG SỞ HỮU CĂN NHÀ ĐẦU TIÊN HƠN Với một chương trình trợ giúp mới cho những người mua và cải tạo căn nhà đầu tiên của Kế hoạch sở hữu nhà đã tăng từ 25 000 lên 35 000$. Chính quyền Trudeau cuối cùng cũng đã hiểu rằng hơn bao giờ hết việc trở thành sở hữu của một căn nhà trở nên vô cùng khó khăn.

S

au khi hướng đến đối tượng người cao tuổi và các gia đình trong ngân sách ưu tiên của mình, Ottawa hiện tập trung vào đối tượng những lao động trẻ với một chương trình Ưu đãi khi mua tài sản bất động sản đầu tiên (IAPP). IAPP là một hình thức cho vay thế chấp được cung cấp bởi Tập đoàn thế chấp và nhà ở Canada (SCHL), khoản vay này sẽ không phải trả hàng tháng và chính vì vậy nó sẽ làm giảm chi phí thế chấp thông thường. Họ ước tính khoản ngân sách này sẽ vào khoảng 1,25 tỷ $ trong vòng ba năm. Liên bang hy vọng sẽ có 100 000 gia đình được hưởng ưu đãi này.

VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Nói tóm lại, khi bạn mua một căn nhà mới, Ottawa sẽ cho vay 10% giá trị căn nhà và 5% cho những việc xây dựng tu bổ còn lại. Theo kế hoạch của Ottawa, với khoản vay như thế này, số tiền vay thế chấp thông

thường sẽ được giảm. Số tiền của IAPP sẽ không phải thạnh khoản cho đến khi bạn bán lại ngôi nhà đó. Ví dụ: để mua được một căn nhà mới với giá 400 000 $, số tiền đầu tư ban đầu là 5% và một khoản vay thế chấp của SCHL là 10% 40 000 $), khoản vay thế chấp sẽ được giảm từ 380 000 xuống 340 000 $. Các khoản tiền phải thanh toán hàng tháng sẽ giảm 228 $ trong trường hợp mức vay thế chấp có mức lãi xuất cố định là 3,5% trong vòng 25 năm. Nhưng hãy chú ý, những điều kiện cũng không phải ít. Để nhận được ưu đãi từ chương trình này bạn phải: √ Là người mua đầu tiên √ Đóng số tiền đầu tư ban đầu ít hơn 20% tổng giá trị của căn nhà và phải đăng ký một khoản bảo hiểm vay thế chấp của SCHL √ Gia đình có tổng thu nhập ít hơn 120 000 $. Chương trình này có thể bắt đầu vào mùa thu...tức là vài tuần trước bầu cử. Vậy

thực sự khoản vay này có giá bao nhiêy và điều kiện thanh khoản như thế nào? Hãy theo dõi tiếp.

RÚT THÊM TIỀN TỪ TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM HƯU TRÍ (REER)

Hơn nữa, những người mua đầu tiên sẽ có thể rút 35 000 $ trong tài khoản tiết kiệm hưu trí (REER) của mình nhờ Kế hoạch sở hữu nhà (RAP) tạo điều kiện. Nhiều hơn so với hiện tại 10 000 $. Một cặp vợ chồng có thể rút 70 000 $ từ tài khoản tiết kiệm hưu trí (REER) của họ hoặc chi trả một số khoản liên quan đến căn nhà mới. Họ luôn có 15 năm để trả nợ vào tài khoản REER của họ mà không phải chịu bất cứ khoản phạt nào. Cuối cùng, trong trường hợp cặp vợ chồng này ly dị, người ta quay lại với RAP. Một cặp vợ chồng chia tay sau khi đã thanh toán khoản RAP của họ lại có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi sau chia tay. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể được hưởng ưu đãi này nếu như chúng ta không có sở

hữu nhà từ bốn năm trở lên.

THẨM ĐỊNH KHẢ NĂNG THANH KHOẢN

Nhiều nhóm đã đề nghị Ottawa can thiệp để quá trình mua nhà diễn ra đơn giản hơn. Về phía các cơ quan tài chính, họ mong chính phủ bãi bỏ hoặc giải phóng « bài thẩm định khả năng thanh khoản » khi lãi suất thế chấp tăng. Chính vì bài thẩm định này, một gia đình phải chứng minh rằng họ có đủ khả năng để đối phó với việc lãi suất thế chập tăng ít nhất 2% so với lãi xuất hiện tại. Tuy vậy, chính phủ Trudeau đã bỏ lại bản thẩm định đã được đưa ra vào năm ngoái. « Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này để bản thẩm định đước áp dụng như đã định. Chúng tôi không muốn người dân Canada càng ngày càng phải chịu nhiều nợ nần. Đây là điều đi ngược lại với Ưu đãi. Và vì chúng tôi đang khuyến khích xây dựng nhà mới bằng IAPP, nó sẽ làm tăng mật độ dân cư », Bộ trưởng Tài chính, ông Bill Morneau nói.


8

SOÁ 755 29/03/2019

Họ bị sát hại sau cái chết của con gái

« Chúng tôi đã không nhìn thấy họ từ ngày Thứ Tư », Jean-Claude Léger, một người sống trong bốn ngôi nhà của cặp vợ chồng này ở Floride cho biết. « Chúng tôi nói chuyện với họ hầu như hàng ngày, vì vậy, chúng tôi rất lo lắng. »

NỬA ĐÊM Cảnh sát khẳng định rằng cho đến Thứ Sáu, vào khoảng 17h30, một người hàng xóm mới phát hiện ra vụ giết người rùng rợn này. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Broward cho biết cửa chính không khóa khi thi thể nạn nhân được tìm thấy nằm bất động trên sàn nhà di động. « Họ mặc quần áo ngủ, có thể vụ việc xảy ra bất ngờ trong khi họ đang ngủ. Thật bi thương khi cùng lúc mất đi hai người như vậy », bà Fortin đau buồn nói.

thích đi du lịch, họ đã có những chuyến du lịch trên biển rất thú vị. Thật khó tin », bà Fortin nhớ lại và nhấn mạnh rằng họ đang cân nhắc rời khỏi ngôi nhà thứ hai này vì tuổi đã cao. Vụ án mạng của cặp đôi về hưu chưa rõ nguyên nhân này đã gây ra sự phẫn nộ tại Golf View Estates, nơi tập trung gần 300 hộ dân và là một nơi rất yên bình. « Đã có vài vụ trộm cắp xảy ra trong những tháng vừa qua khi mọi người vắng nhà, nhưng tôi không nhớ là có vụ án phạm tội bạo lực nào », ông Léger, người sống ở khu này 16 năm nay khẳng định. Bà Monique Fortin hy vọng cảnh sát nhanh chóng tìm ra kẻ giết người tình nghi và có thể giải thích lý do của vụ tấn công dã man này.

Hiện trường vụ án được cảnh sát điều tra mô tả là vô cùng « khủng khiếp », giới truyền thông địa phương đưa tin. Thi thể hai nạn nhân có nhiều dấu hiệu bạo lực rõ ràng và họ đã bị giết hại ít nhất hai ngày trước khi được tìm thấy nằm trong vũng máu. Các nhân viên tư pháp khám xét bên trong ngôi nhà của cặp vợ chồng này ở Floride.

Một cặp vợ chồng người Québec gốc Bắc Mỹ đã bị giết hại tại chính ngôi nhà của họ nằm trong khu nhà di động ở Floride; hai ông bà đến đó để nghỉ ngơi sau khi chăm sóc cô con gái ốm yếu của họ cho đến khi cô này qua đời.

M

arc-Aurèle Gagné, 80 tuổi và vợ ông Rita Fortin, 78 tuổi, được tận hưởng cuộc sống về hưu an nhàn, sáu tháng mỗi năm, tại Pompano Beach, phía Bắc Fort Lauderdale. « Rita thật sự đã rất mệt mỏi. Cô ấy đã chăm sóc cho cô con gái bị ung thư xương

từ bốn năm nay. Họ hầu như không đến đó vào mùa đông », Monique Fortin, chị gái của vợ ông thổ lộ. Nathalie Gagné, con gái của cặp vợ chồng này đã qua đời vào ngày 21 Tháng Hai ở tuổi 52. Cặp vợ chồng này đã sống với nhau được sáu mươi năm. Sau khi tang lễ diễn ra vào ngày 2 Tháng Ba, cặp vợ chồng vùng Saint-Côme-Linière ở Beauce quyết định đi nghỉ ngơi lấy lại sức tại « ngôi nhà đẹp đẽ » ở Birdie Lane. Họ đã ở ngôi nhà trong khu nghỉ dưỡng dành cho những người từ 55 tuổi trở lên kể từ hơn 20 năm nay.

« Tất cả những gì chúng tôi biết, đó là họ bị đánh cho đến chết, François Gagné, một trong những người con trai của nạn nhân cho biết. Nhưng chúng tôi không biết gì hơn nữa cả. Được cho là bị đánh vào đầu. Chúng tôi có thể sẽ biết tất cả chi tiết vào ngày mai, tôi cũng không biết nữa...Chúng tôi không biết gì hết. Chúng tôi đang chờ đợi. »

BỊ TẤN CÔNG Cảnh sát đã dựng lại hiện trường vụ án nghiêm trọng này ở Birdie Lane, nơi cặp vợ chồng này ở và vẫn tiếp tục điều tra về vụ « giết cặp đôi » này hôm qua.

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

« Họ rất dễ mến vui vẻ và độ lượng. Họ

« Chúng tôi có rất ít thông tin. Thật khó khăn khi cả gia đình phải theo dõi tin tức từ xa. Liệu đây có phải là một vụ trộm cắp không thành rồi quay sang sát hại người?, người phụ nữ vùng Beauce này tự hỏi. Trước khi nghỉ hưu, ông đã tích lũy được khoản tiết kiệm khá lớn với công việc kinh doanh máy móc hạng nặng của mình. Số tiền thưởng là 3000 $ đã được các nhà chức trách địa phương đưa ra để làm sáng tỏ vụ việc này.

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN VENDU Brossard, sushi togo, très bon revenu, prix 49 000$

Brossard, Londres, condo 41/2, 2 parkings, prix 336 000$

Karaoké, quartier chinois, 4 machines à sous, prix 149 000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

Métro St-Michel, 4plex, ch élec, parking, prix 495 000$

VENDU Montérégie, Rougemont duplex 2x41/2 prix 199 000$

Montérégie, Rougemont duplex 2x51/2 prix 359 000$

St-Michel, 8e Ave, 3plex, garage, élec, devant ÉCOLE, prix 419000$

Métro-Fabre, Marquette, duplex avec bachelor, 30 x 40, rénové, prix 679000$

Brossard, Condo, Lancaster, 4 1/2 prix 289000$

Rosemont, Bélanger, triplex, 2x41/2 et garderie, garage, ch élec, prix 698,000$

Trois-Rivière, Restaurant, très achalandé, prix 99000$

Assomption, SUSHI restaurant, prix 109000$

VENDU Ahuntsic, cottage, 5 chambres, tout rénové, prix 399 000$

Plateau Mont-Royal, duplex semicommercial (restaurant vacant) /St-Denis, prix 699 000$


SOÁ 755 29/03/2019

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh Burger King

44 tuổi, Rosemarie Elisan bị mắc căn bệnh ung thư phổi giai đoạn 4 với những khối di căn vào não. Cô cảm thấy không hài lòng vì không được nhận một đợt điều trị có trị giá 9000$ mỗi tháng và đợt điều trị này mang lại hy vọng thuyên giảm các tổn thương ở não.

Mắc bệnh ung thư phổi, một người phụ nữ 44 tuổi đã bị từ chối chi trả cho một loại thuốc mang hy vọng có thể chữa bệnh cho cô bởi vì các xét nghiệm có thể đưa đến chẩn đoán bệnh lại quá nguy hiểm.

«C

húng tôi biết rằng có loại thuốc này! Và tôi cần nó », Rosemarie Elisan, 44 tuổi nhẹ nhàng chia sẻ. « Thật sự bất công. Suốt cả cuộc đời tôi luôn là một công dân tốt. Và tôi nhận được từ chính phủ này một cái tát vào giữa mặt », Nick Ciarallo, người chồng phẫn nộ. Cậu chuyện của người phụ nữ sống ở Beaconsfield chứng tỏ một điều rằng cuộc sống này có thể thay đổi chóng mặt như thế nào. Gốc Philippines, cô đã sống ở từ năm 2007 và lập gia đình vào Tháng Tám 2017. Chưa từng bị ốm đau bao giờ, vào mùa thu năm 2017 cô bắt đầu bị ho. Mặc dù đã sử dụng kháng sinh, tình trạng của cô cũng không biến chuyển gì. Hơn nữa, cô còn gặp khó khăn tong việc nâng cánh tay lên. « Tôi đã biết rằng có vấn đề gì đó, cô nói bằng tiếng anh. Tôi đã đòi hỏi cho tôi chụp X-quang. » Sau các xét nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Bệnh viện Đại học Montréal (CHUM), chẩn đoán khủng khiếp đã được đưa ra vào Tháng Mười 2017: ung thư phổi, giai đoạn 4, không có khả năng chữa lành. Các khối di căn đã lan vào đến não và xương. « Tôi chưa bao giờ hút thuốc! cô khẳng

định. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tôi có thể bị bệnh này. » « Chúng tôi đã thực sự bị hoảng loạn », chồng cô thú nhận.

BỆNH PHÁT TRIỂN VÀO NÃO Từ khi nhận được chẩn đoán, cô Elisan đáp ứng tốt với quá trình điều trị. Nhưng mới đây, các khối di căn đã di căn vào não. May mắn thay, có một loại thuốc có tên là Tagrisso có thể giúp giảm thiểu những tổn thương ở não, theo bác sỹ Marie Florescu, chuyên ngành máu – ung bướu là bác sỹ điều trị cho cô ở CHUM. Tuy nhiên, Bảo hiểm y tế Québec (RAMQ) đã từ chối chi trả loại thuốc này bởi vì cô không có chẩn đoán nào khẳng định rằng cô bị đột biến gien T790M. Để có được chứng nhận của loại đột biến gien của bệnh ung thư này thì bệnh nhân phải làm sinh thiết. Đây là một quy trình quá nguy hiểm nếu tiến hành ở não. « Đây là những vị trí rất khó tiếp cận. Thủ thuật này có thể gây chảy máu và có thể gây liệt và nhiễm khuẩn », bác sỹ Florescu nói. Với vợ chồng cô, loại thuốc này có chi phí hàng tháng lên tới 9000 $ và họ không có khả năng chi trả cho cơ hội sống còn này.

« TÔI VẪN NUÔI HY VỌNG » « Tôi vẫn nuôi hy vọng. Nếu như tôi có thể sống thêm, tôi sẽ dùng thuốc này. Chẳng ai biết điều gì có thể xảy ra », cô Elisan chia sẻ. Người phụ nữ này đã phải bỏ qua dự định sinh con.

BẠN CÓ NÊN CẤP CHO ĐỨA CON ĐANG ĐỘ TUỔI THIẾU NIÊN CỦA MÌNH MỘT TẤM THẺ TÍN DỤNG? Chính phủ Legault sẽ tổ chức các cuộc tham vấn vào mùa xuân để sửa đổi Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng (LPC). Québec muốn hạn chế luật cho thanh niên dùng thẻ tín dụng dưới sự bảo lãnh của bố mẹ. Các chuyên gia tài chính cá nhân đang hết sức quan ngại về vấn đề này.

H

iện tại, nếu họ đang điều hành một doanh nghiệp, những thiếu niên trên 14 tuổi được Bộ luật Dân sự coi như người trưởng thành và có thể thực hiện các giao dịch phù hợp. Cần phải làm rõ liệu quyền này có nên áp dụng cho việc sử dụng thẻ tín dụng hay không.

THANH THIẾU NIÊN DƯỚI 18 TUỔI Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi thường

có thể có việc làm. Người ta coi chúng gần như những người trưởng thành để có thể lái xe và có thể thực hiện mọi công

Grémazie O. 40 Ouest 40 Est Grémazie E.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

Colori

T.M. Volvo

St-Laurent

Các xét nghiệm của một nữ bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi đều cho kết quả bi quan và cho thấy tình trạng bệnh tình nguy hiểm và không có hy vọng chữa lành

T&M JARDINAGE LTD

Jeanne-Mance

Người ta từ chối chi trả một loại thuốc có thể chữa được bệnh cho cô

9

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

« Cách tốt nhất là kê cho cô ấy loại thuốc này !, ông Ciarallo nói. Nhưng mà họ không muốn thanh toán. » Hơn nữa, họ cũng đã gửi một bức thư lên Bộ Y tế và Dịch vụ xã hội để mong mọi việc tiến triển. Họ vẫn chưa có thêm thông tin gì. Tuy nhiên, cô Elisan vẫn tiếp

tục làm y tá nha khoa để « thay đổi không khí ». » Hiện tại, cặp đôi này cũng bắt đầu đi quyên góp để có tiền trả tiền thuốc. « Tôi vẫn nuôi hy vọng. Đôi khi tôi cũng cảm thấy nản nhưng mà có rất nhiều người bên cạnh tôi », cô mỉm cười chia sẻ.

việc theo nhu cầu của chúng: tài sản đắt tiền (trong đó có iPhone hoặc Galaxy có giá trị hơn 1000 $, được tài trợ trong nhiều năm), đồ tập thể thao, vé xem biểu diễn, nhạc online, quần áo, bữa ăn tại nhà hàng... Tuy nhiên, rất nhiều trong số chúng không mối quan hệ tốt đẹp với bố mẹ của mình. Tệ hại hơn, một số cha mẹ cũng trải qua những giai đoạn khó khăn và một số lớn các bậc cha mẹ cũng có kỹ năng làm cha mẹ kém, đôi khi là không có kỹ năng này. Đôi với một thanh niên đang theo học ở CEGEP cách nhà 90 km hoặc một thanh niên phải đi thuê thiết bị và dịch vụ để vận hành doanh nghiệp nhỏ của mình hay đơn giản là theo học một khóa học thì sự đồng ý của cha mẹ là điều kiện bắt buộc. Điều kiện bắt buộc này đôi khi sẽ cản trở chúng hoặc khiến chúng bị mất đi một số cơ hội thuận lợi. Đặc biệt khi mua hàng trực tuyến được các bạn trẻ rất ưa chuộng. Với loại hình mua hàng này, mọi giao dịch đều được thực hiện bằng thẻ tín dụng và các giao dịch này được kèm theo một số biện pháp

bảo vệ do LPC cung cấp, bao gồm cả các điều kiện bồi hoàn.

RỦI RO PHÁP LÝ Trong khi tỷ lệ nợ của người Canada dao động khoảng 170% (người dân chịu 1,70 $ tiền nợ cho mỗi đồng đô-la thu nhập) và 46% người dân Québec nói rằng họ có 200 $ mất khả năng thanh toán. Chính quyền cảm thấy vô cùng lo lắng về vấn đề cho trẻ vị thành niên sử dụng thẻ tín dụng. « Có những rủi ro nghiêm trọng liên quan đến việc cho trẻ vị thành niên sử dụng thẻ tín dụng, nhưng không nên cấm đoán mà nên tìm biện pháp giám sát cho tốt », Jacques St-Amant, chuyên gia phân tích thuộc Liên hiệp các Hiệp hội người tiêu dùng của Québec (CACQ) khẳng định. Đâu là giải pháp? Tại sao không giới hạn hạn mức thẻ cấp ở mức hợp lý (ví dụ 500 $ hoặc 1000 $), hoặc đảm bảo rằng giới hạn tín dụng phải được thực hiện đúng, nếu không có sự đồng ý của phụ huynh thì giới hạn này không được tăng lên?


10

SOÁ 755 29/03/2019

NOTAIRE - CHƯỞNG KHẾ - TITLE ATTORNEY Me Đinh Hữu Anh Vũ (Mike) NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

7374, rue Saint-Hubert Montréal, Québec H2R 2N3 (Ở góc đường De Castelnau)

TÉL:

514-759-7102

FAX : 514-759-7104

email : mikevu.dinh@notarius.net

- Lập hộp đồng mua, bán, chuyển nhượng nhà cửa, tài sản, cơ sở thương mại - Lập và thay đổi di chúc, giấy ủy quyền tài sản và chăm sóc thân nhân

Vụ trộm ma túy biến thành vụ án mạng kép Vụ án mạng kép xảy ra ở quận SaintLéonard tại Montréal vào đêm Giáng sinh là kết quả của vụ trộm ma túy bất thành do tên cựu trùm nhóm tội phạm đường phố Wolf Pack, kẻ chuyên hoạt động về mại dâm trẻ vị thành niên ở Québec thực hiện.

«N

hững người có ý định thực hiện vụ trộm; khi có mặt tại hiện trường, một trong những nạn nhân tự bảo vệ mình và [đã] bị bắn », chúng ta có thể thấy trong một báo cáo của cảnh sát nộp làm bằng chứng hôm qua cho tòa án Montréal. Báo cáo của nữ trung sỹ-thám tử Christina Vlachos đã được trình bày trong cuộc điều tra về việc thả tự do một trong những bị cáo, Fodil Adderhamane Lakehal. Lakehal, 21 tuổi, không phải là người nổ súng nhưng bởi vì anh ta có mặt tại hiện trường nên bị cáo buộc tội không cố ý giết Marc Hilary Dasilma, thành viên một nhóm tội phạm đường phố 41 tuổi và Davis Arbour, 38 tuổi, được xác định là một tên thân cận của nhóm Hells Angels. Tuy nhiên, bị cáo thề với các cảnh sát điều tra rằng anh ta không biết gì về kế hoạch rùng rợn này. Hơn nữa, anh ta cũng là anh rể của Dasilma. « Anh ta nói rằng anh ta nghĩ là đi mua ma túy, nhưng nhận thấy tình hình khá mờ ám », nữ trung sỹ-thám tử Vlachos cho biết.

TÊN BUÔN LẬU Theo các chứng cứ của Tòa án tối cao, Arbour là một tên buôn lậu ma túy. Hắn giấu nhiều ma túy ở nhà và điều này tạo ra sự thèm muốn của một số người.

« Có một lượng ma túy lớn được giấu trong nhà hắn », bà Vlachos cho biết ngày hôm qua. Trong khi kiểm tra hiện trường vụ án, cảnh sát đã tìm thấy 1 kg cocaïne, 8 kg cannabis, hơn 6000 viên ma túy tổng hợp và 19 110 $ tiền mặt. Cảnh sát cũng tìm thấy vợ của Arbour đang trốn trong bếp. « Anh biết thứ chúng tôi tìm kiếm ! một trong những tên trộm nói trước khi giết người, theo những gì người phụ nữ này nghe thấy. Theo các cảnh sát điều tra, tay súng tình nghi có thể là Gabriel Jasmin, 34 tuổi. Hiện hắn ta đang bị giam giữ trong một vụ án khác nhưng sẽ sớm phải hầu tòa vì tội giết người.

TRÙM MẠI DÂM LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN Những kẻ tình nghi khác là Savard Pichette, 27 tuổi, bị buộc tội trộm cắp và Nerva Lyon Lovinsky, 45 tuổi. Tên này khét tiếng vì là trùm một mạng lưới mại dâm trẻ vị thành niên cho các khách hàng giàu có ở Québec. Hắn ta đã bị kết tội sáu năm tù giam. Trong vụ án mạng kép, chính hắn ta là người đã lái chiếc xe bỏ trốn. Hiện chưa có cáo buộc nào cho hắn ta cho tới thời điểm này. Về phần mình, Lakehal khẳng định trong một phiên tòa rằng anh ta có ý định tự vệ. Bị cáo được các luật sư Richard Tawil và Roucha Oshriyeh bào chữa sẽ quay lại tòa án vào ngày hôm nay để tòa tiếp tục nghị án về việc được tại ngoại. Hôm qua, anh ta đã làm chứng để khẳng định rằng mình tuân thủ tất cả các điều kiện mà tòa áp đặt.

Lộ trình để chuẩn bị nghỉ hưu bằng 5 câu hỏi

Khi bạn đã xác định được các hoạt động hàng ngày, bạn nên ước tính sát với thực tế nhất có thể chi phí cho các hoạt động

- Đảm nhận tất cả các dịch vụ về pháp lý

NHANH CHÓNG - UY TÍN - TẬN TÂM – KÍN ĐÁO

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoå i baù n h xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

HVAC-R Equipments & Pièces

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU) I D M

ON ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Walk-in Cooler / Freezer Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) Central Air Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage phù hợp cho các cửa hàng tạp

Split Air-Conditioner / Heat pump

hoá và các tiệm bông

Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 tài khoản đầu tư của mình (REER, CELI và hình thức khác) ? Hãy ghi chép tất cả và xác định từng loại một. Đó là khoản đầu tư bằng tiền mặt ? Tài sản có thể mua lại ? Mất phí hay miễn phí ? Thu nhập cố định như trái phiếu ? Quỹ cân đối, cổ phiếu Canada, Mỹ hay quốc tế ? Hãy yêu cầu tổ chức tài chính cung cấp cho bạn thông tin về lợi nhuận trung bình hàng năm dài hạn mà bạn được nhận.

1. Bạn sẽ làm gì hàng ngày?

2. Xác định chi phí sinh hoạt của bạn.

- Chứng thực lý lịch và thị thực chữ ký

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Nghỉ hưu một cách thoải mái, điều này không thể tự nhiên có được. Nếu bạn còn dưới 10 năm nữa để nghỉ hưu thì hãy bắt đầu lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu thì chúng tôi khuyên bạn hãy suy nghĩ về 5 chủ đề này. Mặc dù có vẻ mâu thuẫn nhưng nghỉ hưu thoải mái đồng nghĩa với việc bạn phải hoạt động tích cực. Hãy cố gắng lên kế hoạch trước 10 hoặc 15 năm. Đâu sẽ là những công việc chính của bạn ? Bạn sẽ đi du lịch một, hai lần mỗi năm ? Sở thích của bạn là gì ? Bạn có thường xuyên tập thể thao không ? Bạn có đi làm bán thời gian không ? Bạn thường xuyên đi ăn nhà hàng không ? v.v.v…

- Lập hôn ước, hôn khế và thay đổi chế độ hôn sản

đó. Tiếp đến, bạn cần bổ sung các chi phí thường xuyên. Bạn không nên quên bất cứ điều gì. Hãy tính cả đến chi phí cho quần áo và quà cáp. Tôi khuyên bạn nên chia tổng chi phí hàng năm của mình cho 1/2. Như vậy, bạn sẽ có được một ý tưởng tốt về chi phí sinh hoạt hàng tháng của mình.

3. Xem xét các khoản đầu tư của bạn. Bạn đã tích lũy được bao nhiêu tiền trong

4. Nhận các khoản dự kiến từ nguồn trợ cấp của bạn. Để thực hiện được điều này, hãy tham khảo hồ sơ trên Quỹ Hưu trí Québec. Đối với lương hưu của Canada, số tiền rơi vào khoảng từ 541 $ đến 898 $/tháng (+ chỉ số). Nếu thu nhập của bạn vượt quá mức 74 788 $ thì nó sẽ giảm xuống. Về chế độ lương hưu tập thể, bản sao kê hàng năm của bạn bao gồm số tiền trợ cấp hàng tháng tùy theo độ tuổi nghỉ hưu hưởng

trước. Một kế hoạch tốt sẽ giúp bạn biết được trong trường hợp của bạn, liệu sẽ là thuận lợi hơn khi kéo dài việc thanh toán các khoản trợ cấp và lương hưu chính phủ hay không.

5. Đánh giá các hình thức bảo vệ bạn được hưởng. Bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe và tử vong thường là một phần không thể thiếu trong các chế độ tập thể. Có nhiều khả năng các hình thức bảo vệ của bạn sẽ thay đổi. Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, các hình thức này có thể giảm đáng kể hoặc không còn nữa. Không chú ý đến việc các hình thức bảo vệ này có thể ảnh hưởng đến ngân sách hưu trí của bạn. Đây là lời khuyên của Fabien Major, chuyên gia tư vấn về tiết kiệm tập thể cho công ty Major Gestion Privée Inc. của tập đoàn Gestion financière Assante ltée.


SOÁ 755 29/03/2019

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Saint-Léonard : Condo au 9ieme etage cote arriere. Appartement style Loft avec balcon. Garage et Espace d'arrangement au Sous-sol. 169 900$

Saint-Léonard : 4 plex(40 x 45), Vaste propriété offrant 1 x8 1/2 plus double garage et ch-froide pour le Rez-de-chaussé, 2 x 4 1/2 pour le haut et ainsi 3 1/2 complètement rénové au s-sol. 819 000$

Saint-Léonard : Duplex offrant 2x 5 1/2 plus s-sol completement ammenagé. Belle rapartitions des pieces, plachers en lattes dernierement vernis, Grande fenestration offrant lumunosité abondante. 619 000$

Saint-Léonard : 11plex, 10 Logis plus 1 local commercial circa 950PC et ainsi 3 garages***Beaucoup de potentiel et loyers bas***Emplacement stratégique. 1 350 000$

Saint-Léonard: Can sang Salon de beauté, 40 000$ + TPS/TVQ

Saint-Léonard: 5plex jumelé (en partie rénove et bien entretenu). Proximité des écoles, transporter publique, et beaucoup plus. 979 900$

Saint-Léonard : Triplex de grande dimension bien situé à proximité des transports publiques et des commerces. Terrain de bonne superficie. Les pieces sont de bonne grandeur. 649 000$

Saint-Léonard : Cottage de prestige situé sur un terrain de coin. Construction unique acier et béton & plus de 4 400 pc sup. habitable + sous-sol. Offrant 4 CAC, 3 SDB complètes, & salle d'eau, garage pour 3 voitures. 1 299 000$

Saint-Léonard: Grand Quadruplex 42x44, complètement détaché situé dans un quartier résidentiel près du parc Ferland et de tous les services. 869 000$

Saint-Léonard: Commerce a louer de 1200pc , 2 400$ par mois + TPS/TVQ X 3 année(s)

Saint-Michel : Beau 6plex , 6 x 4 1/2. Emplacement de choix a quelques pas du Metro St Michel , ecoles, parcs et tous services. Bon investissement. 760 000$

Saint-Michel: Beau triplex bonne dimension 2x5 + 31/2 chauffage électrique, bien entretenu au fil des ans. 410 000$

Saint-Michel : Beau triplex 3 unités bien entretenu avec de bons revenus annuel, chauffage électrique. Excellent investissement. 369 000$

Saint-Michel : Appartement a Louer, 4 pièces, une chambre, 650$ par mois X 1 année(s)

Montréal-Nord : Propriété avec une Belle présence au coin de rue. 6plex ( 4X 3 1/2 et 2 X 4 1/2 ) bien placer à proximité des services. 749 000$

Montréal-Nord : 4plex 4 x 5 1/2, chauffage électrique payer par locataires. Revenue bruts $36,204.00 annuel. 479 000$

Rivière-des-Prairies: Magnifique maison à étages, façade en pierre 5 CAC, 3 SDB complète avec douche vitrée, piscine creusée, 7 200 pc terrain. 669 000$

Rivière-des-Prairies : Bien localisé et bien entretenue, cette maison a étages vous offres 3 grandes chambres a coucher et 2 salles de bains. 335 000$

Rivière-des-Prairies : Jolie bungalow dans un secteur très recherché. Beaucoup des rénovations au fil des année, Toiture, fenestrations, salle des bain. 309 000$

Mercier : Cottage jumelé situé dans un rond point à Nouveau-Rosemont avec + de 5,100 pc de terrain. 3 grandes chambres à coucher à l'étage, cuisine en bois refait. Maison très bien entretenue. 569 000$

Duvernay (Laval): Nichée au coeur du magnifique Val des Arbres, cette maison de deux étages offre quatre chambres à coucher,cuisine à aire ouverte, piscine creusée chauffée et plus encore. 689 000$

Rosemont : Commerce a louer sur la rue St-Hubert, 2 400 pc , 2 500$ par mois + TPS/TVQ X 3 année(s)

Commerce a louer sur la rue St-Hubert, 1200 pc , 2 300 $ par mois X 3 année(s)

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 755 29/03/2019

Khoảng 15 người Canada có mặt trên du thuyền Viking Sky

Khoảng mười lăm người Canada có mặt trên du thuyền Viking Sky. Chiếc du thuyền này bị hỏng động cơ khi đang lướt sóng nguy hiểm ngoài khơi ở Na Uy Thứ Bảy vừa rồi, sau khi suýt gặp thảm họa.

A

ffaires mondiales Canada khẳng định với Cơ quan QMI rằng 15 người Canada có mặt trên chiếc du thuyền được đưa vào hoạt động từ năm 2017. Một trong số họ bị thương trong khi con tàu bị đu đưa bởi những đợt sóng cao đến 15 mét và không có khả năng để đi tiếp. Bộ nêu rõ rằng sẽ hỗ trợ lãnh sự cho những người Canada có mặt trên tàu. Không dưới 476 người trong số 1373 du khách đã được các máy bay trực thăng sơ tán vào đất liền, một số vào ban đêm. Con

tàu cuối cùng cũng có thể khởi động lại ba trong số bốn động cơ vào ngày hôm qua để trở về cảng Molde. Khoảng hai chục người đã được nhập viện, theo Viking Ocean Cruises. « Đây là một vụ thật sự rất nghiêm trọng với nhiều nguy cơ số người bị thương và tử vong khá lớn », cảnh sát trưởng Hans Vik, phụ trách Trung tâm cứu hộ phía Nam Na Uy nhận định trong một buổi họp báo. Chiếc tàu Viking Sky đã gửi thông báo gặp nạn vào đầu buổi chiều ngày Thứ Bảy. Bị gặp bão, con tàu bị dạt vào vùng biển có những rạn san hô nguy hiểm ngoài khơi vùng Møre og Romsdal, phía Tây Na Uy.

ĐỒ ĐẠC RƠI

Sau khi có thể khởi động lại một trong những động cơ, con tàu ổn định trở lại và

Hãy đặt những câu hỏi hữu ích trước khi mua một chiếc ôtô Caroline vừa kết thúc khóa học cắt tóc và tìm được việc làm đầu tiên. Để đi lại được thuận tiện, cô đã quyết định mua một chiếc xe hơi. Ý tưởng tưởng là rất hữu ích lúc ban đầu bỗng không may biến thành một này gánh nặng tài chính thật sự.

T

rước đó, Caroline đã có một số trục trặc liên quan đến những tấm hóa đơn điện thoại di động không được thanh toán đầy đủ và chính điều đó làm hồ sơ tín dụng của cô bị ảnh hưởng. Hơn nưa, vào tuổi 22, cô chưa có được cơ hội chứng minh bản thân. « Tuy vậy, một chút vấn đề trong lịch sử hồ sơ tín dụng có thể là khởi đầu của những câu chuyện không may », Pierre Fortin, đại diện hợp pháp về khả năng thanh toán nợ, chủ tịch Jean Fortin và cộng sự cảnh báo. Hơn nữa, khi cô liên lạc với một đại lý đặc quyền để hỏi về thủ tục tài chính để mua xe thì cô đã bị từ chối. Nhưng cô lại bị một quảng cáo của một cửa hàng và quảng cáo này khẳng định rằng họ không từ chối bất cứ khoản tín dụng nào. Cứ nghĩ rằng mình đã gặp được một món hời, cô đã mắc bẫy …

CHIẾN THUẬT BÁN HÀNG

km (theo công tơ mét). Người bán hàng đã cho cô ký hợp đồng mà không nghiên cứu kỹ các điều khoản, họ chỉ hỏi cô có thể trả mỗi tháng bao nhiêu tiền và họ đưa ra mức chi phí hoàn toàn phù hợp với khả năng tài chính của cô. Mức giá họ đưa ra lúc ban đầu cho chiếc xe này là 10 750 $, chưa kể các loại thuế. Vô cùng hạnh phúc thấy mức thanh toán khoản vay phù hợp với khả năng của mình, Caroline đã không kiểm tra xem giá chiếc xe có thực sự hợp lý chưa. Cô cũng không hỏi người bán hàng về các loại chi phí bên lề mà có thể nó sẽ làm hóa đơn của cô đội lên rất nhiều. Ví dụ như phí quản lý, bảo hiểm/ bảo hiểm thanh khoản bắt buộc, phí chống gỉ, bảo vệ chống mài mòn, phí cho số dặm thấp và chi phí đội cho số dặm thấp hay số dặm thừa trong trường hợp cho thuê…

Sự lựa chọn của Caroline là một chiếc xe Honda Civic cũ đã chạy được 199 000

CÁC LOẠI CHI PHÍ ĐẮT ĐỎ

Người Trung Quốc chiếm vị trí đứng đầu của người Pháp và Mỹ ở thị trường bất động sản

đây nhất của JLR Solutions Foncières. Số giao dịch do người mua định cư ở Trung Quốc thực hiện tăng lên đáng kể từ năm 2015 khi 36 căn nhà đã được các nhà đầu tư của nước này mua. Sự có mặt của họ trên thị trường bất động sản Montréal từ đó đến nay đã tăng gấp 8 lần. Theo Juwai.com, một trang web tìm kiếm trực tuyến của Trung Quốc đối với những người muốn mua nhà ở nước ngoài, mối quan tâm của người Trung Quốc đối với thị trường bất động sản Montréal tăng mạnh kể từ năm 2016 khiến Québec là nơi được tìm kiếm nhiều nhất của Canada vào năm ngoái. Ngược lại, mối quan tâm của họ đến các thành phố Vancouver và Toronto giảm kể từ năm 2017. Tình hình này khiến các nhà chức trách của Vancouver và Toronto liên tiếp đưa ra các quyết định áp thuế bán với mức 20% và 15% cho tất cả các giao dịch bất động sản của nhà đầu tư nước ngoài.

Với tốc độ tăng mạnh kể từ vài năm nay, các nhà đầu tư Trung Quốc hiện đang vượt qua các nhà đầu tư Pháp và Mỹ trong số những nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường bất động sản Montréal.

T

rong số 1012 người nước ngoài mua nhà trong vùng Montréal năm ngoái (2018) thì hơn một phần ba đến từ Trung Quốc. Cụ thể, số người mua nhà lên đến 313, tức 31% trên tổng số nhà của Khu vực điều tra dân số (RMR) Montréal, được bán cho những người không phải là người dân Canada vào năm 2018, theo số liệu tổng hợp gần

Caroline đã phải đăng ký bảo hiểm thanh

Giao dịch giảm đối với người Pháp và Mỹ

Về phần mình, các nhà đầu tư đến từ Pháp và Mỹ, hai nước đứng đầu về đầu tư nước ngoài ở Montréal có xu hướng giảm mạnh. Đứng đầu trong danh sách những nhà đầu tư nước ngoài ở Montréal cho đến năm 2014,

bỏ neo cách bờ biển khoảng 2 km. Chính quyền địa phương đã tiến hành hoạt động cứu hộ huy động tới sáu máy bay trực thăng. Mỗi lượt, từ 15 đến 20 người được giải cứu, riêng từng người hoặc theo cặp được đưa lên máy bay nằm phía trên tàu Viking Sky. Những hình ảnh ấn tượng được chụp lại bên trong con tàu cho thấy du thuyền này lướt sóng với tốc độ rất cao. « Đồ đạc bắt đầu rơi trong phòng, bàn ghế bị trượt và va đập vào thành tàu, tất cả mọi thứ rơi đổ khắp nơi. Du khách chạy sơ tán theo mọi hướng và rõ ràng có gì đó sai nghiêm trọng ở đây », Ruth McIntyre thuật lại với Thời báo Dagbladet.

Làm thế nào để tránh tăng một cách quá mức bảo hiểm nhà ở của bạn?

DU KHÁCH BÌNH TĨNH

« Hai mươi đến ba mươi người bị cuốn đi ngay trước mặt tôi, Rodney Horgan kể lại với đài phát thanh NRK. Tôi đứng dậy, vợ tôi ngồi bên cạnh tôi và đột nhiên, cô ấy không còn ở đấy nữa. Tôi nghĩ mọi việc đã kết thúc. » Trên các vidéo quay lại sau đó, hàng chục du khách bình tĩnh chờ đợi đến lượt sơ tán của mình với chiếc áo phao cứu hộ huỳnh quang trên lưng. « Đó là người cha 83 tuổi của tôi đang được trực thăng kéo lên », Ryan Flynn, một du khách đăng trên Twitter. Theo cảnh sát, các hoạt động cứu hộ trở nên phức tạp do thời tiết bất lợi và có nhiều hành khách tuổi đã cao, đa số là du khách Anh hoặc Mỹ. khoản bắt buộc do đại lý độc quyền yêu cầu, mức phí này là 1735 $, thêm vào đó là « phí chuyển nhượng » 599 $ phải thanh toán cho cửa hàng, chúng tương đương 21,9 % và cộng vào tiền mua hàng 3534 $. Cuối cùng, cộng tất cả các khoản, chiếc xe thanh toán trong bốn năm có mức giá là 23 219 $, chưa kể thuế bán tương đương với khoản tiền phải chi trả hàng tuần là 111 $, tức là 483 $ mỗi tháng. Được hai năm, quá mệt mỏi về mặt tài chính, Caroline đã đến xin tư vấn với Đại diện hợp pháp về khả năng thanh toán nợ. « Cô ấy còn phải thanh toán 15 011 $ trên khoản nợ mua xe của mình. Trong khi đó hiện tại chiếc xe chỉ có giá trị 5900 $ và sắp tới còn phải sửa chữa rất nhiều », Pierre Fortin nêu rõ. Trong trường hợp này, Caroline có thể đặt chiếc xe cho đại diện và yêu cầu trả nợ dần hoặc tuyên bố phá sản để xóa khoản nợ của mình. Ông Fortin nhắc lại rằng đối với những người không có hồ sơ tín dụng tốt thì thường họ sẽ phải chịu mức lãi xuất cao cho dù họ thuê hay mua xe. « Tuy vậy, có rất nhiều sự cạnh tranh trên thị trường ô tô cũ và chúng ta có thể tiết kiệm được khi đi chọn xe không chỉ với tiêu chí xe tốt mà còn phải chọn cửa hàng uy tín. Giá bán không phải là điều duy nhất cần cân nhắc mà bên cạnh đó còn phải chú ý đến các loại chi phí bên ngoài và những yêu cầu của các cửa hàng cũng khác nhau. Chính những khoản này có thể sẽ làm cho giá xe của bạn tăng đột biến », ông Fortin nhắc lại. các nhà đầu tư Pháp hiện đang ở vị trí thứ ba, sau khi nhường chỗ cho Mỹ và Trung Quốc. Trong tám tháng đầu năm 2018, số giao dịch do người Pháp thực hiện đã giảm 14,2% so với cùng kỳ năm 2017. Người Mỹ là những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài đứng đầu trong suốt năm 2014. Họ giữ vị trí này đến năm 2017, trong năm này, giao dịch của người Trung Quốc đã vượt qua người Mỹ. Tình hình này không có gì là đáng ngạc nhiên khi chúng ta nhận thấy rằng trong tám tháng đầu năm 2018, theo Công ty thế chấp và nhà ở Canada (SCHL), số giao dịch bất động sản của các nhà đầu tư Trung Quốc ở Montréal đã tăng lên mức 64,3%! Mặc dù tỉ giá hối đoái có lợi cho đồng đô la US, số nhà đầu tư đến từ phía Nam biên giới Canada-Mỹ vẫn giảm 16,8% vào cùng thời điểm. Như vậy, chúng ta nhận thấy tình thế đã lật ngược hoàn toàn. Cách đây 5 năm, vào năm 2013, Pháp là nhà đầu tư bất động sản nước ngoài đứng đầu ở Montréal. Đứng thứ hai là Mỹ, các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc đứng tụt hẳn phía sau. Hiện nay, xu hướng đã bị đảo ngược hoàn toàn: đứng đầu bảng các nhà đầu tư nước ngoài ở Montréal là Trung Quốc, tiếp đến là Mỹ và Pháp đứng ở vị trí thứ ba.

Bạn gia hạn bảo hiểm nhà ở và kèm theo đó bạn phải tăng một cách quá mức tiền bảo hiểm? Hãy thương lượng!

Đ

iều này là hoàn toàn có thể bởi vì tôi đã gia hạn bảo hiểm nhà ở của mình vào Tháng Mười Hai và tôi đã tiết kiệm được 800 $! Hãy nói với người môi giới rằng bạn từ chối tăng mức bảo hiểm. Yêu cầu anh ta trả lời trong vòng 24h hoặc thương lượng. Hãy tính toán: sau hai giờ thương lượng, thỏa thuận thành công giúp bạn tiết kiệm được 400 $ và nếu lương của bạn là 20 $/giờ (với mức thuế suất tối thiểu 40%), điều đó tương đương với hai ngày làm việc. Hơn nữa, tình hình của bạn có thể thay đổi: vợ/chồng mới của bạn có thể dọn đến ở nhà bạn, con cái bạn chuyển đi nơi khác, bạn trang bị phòng chiếu phim trong nhà, làm lại mái nhà, thay đổi hệ thống sưởi... Vì vậy, hãy yêu cầu giải thích về giá trị của việc cải tạo sửa chữa nhà cửa bởi vì một số công ty bảo hiểm định giá quá cao.

LÝ DO TĂNG GIÁ

Thị trường bảo hiểm phát triển theo chu kỳ. Trong những năm gần đây, phí bảo hiểm nhà ở tăng rất ít, thậm chí là không tăng. Năm nay, nhiều người tiêu dùng cho biết họ phải trả mức cao hơn trong khu phố của họ hay ở thành phố. Bạn tự hỏi tại sao mình lại phải trả tiền cho sự cẩu thả hoặc xui xẻo của người khác? Bởi vì hiện nay trung bình cứ sáu năm các công ty bảo hiểm phải đối mặt với những hiện tượng thời tiết dữ dội thay vì 20 năm như trước đây. Ở Canada, các khoản bồi thường thiệt hại vượt quá hàng tỉ đô la mỗi năm kể từ năm 2010. Hơn nữa, các công ty bảo hiểm còn phải chi trả cho một phần lớn những rủi ro thiên tai của họ cho các công ty tái bảo hiểm, các tập đoàn kinh tế thế giới lớn, chịu trách nhiệm bảo hiểm lại những rủi ro của các công ty bảo hiểm ! Các công ty bảo hiểm bị ảnh hưởng nặng nề của cháy rừng, bão, vòi rồng, giông lốc, băng tuyết. Vì vậy, các công ty tái bảo hiểm tính phí ngày càng cao cho các công ty này. Và cuối cùng, chính bạn và tôi là người phải trả tiền.

NHỮNG LÝ DO TĂNG PHÍ KHÁC

Nhưng còn nhiều lý do khác ẩn đằng sau việc tăng phí này: một số công ty bảo hiểm bảo đảm một phần lớn rủi ro để có được hoặc giữ khách hàng của bạn bằng việc đưa ra mức tính phí hấp dẫn hơn. Sau một vài năm, họ áp dụng mức tăng để không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động (lợi nhuận thu được sau khi bồi thường, trừ đi các khoản thu nhập đầu tư). Khi nhiều công ty bảo hiểm áp dụng hình thức này, họ đề cập đến chu kỳ tăng phí bảo hiểm. Đó là những gì đang diễn ra hiện nay. Cuối cùng là lạm phát. Nhưng từ nhiều năm nay, mức lạm phát là từ 1,5% đến 2%. Mức tăng giá vật liệu xây dựng và tăng lương tác động đến chi phí tái xây dựng, sửa chữa sau thiên tai có thể cao hơn mức lạm phát cũng không thể giải thích được mức tăng phí bảo hiểm đến 20 %...


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

CHIẾN LƯỢC MỚI TRÊN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN : BÁN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

SOÁ 755 29/03/2019

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm Thứ 4 : Đóng cửa

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13 Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

Khu St-Leonard, 6410 Jean Talon Est H1S 1M8

M

ột ngôi nhà cao cấp ởAbbotsford, Colombia thuộc Anh sẽ được bán đấu giá trực tuyến. Hình thức mới này thu hút sự chú ý của các nhà quan sát bởi vì nó cũng có thể khởi động một xu hướng mới. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu vào Thứ Ba. Thách thức : đó là một nhà ga cũ được cải tạo gồm 12 phòng và 10 phòng tắm. Người ra giá trước 5 triệu $. Trị giá của ngôi nhà là 2,2 triệu $, theo định giá của Colombia thuộc Anh. Đây là một trong 3 ngôi nhà của Canada được đưa vào danh sách trên trang web của tập đoàn thế giới Concierge Auction. Theo thông cáo báo chí của tập đoàn này, việc bán hàng được phối hợp thực hiện với Re/Max. Đối tượng khách hàng nhắm đến là khách hàng Trung Quốc. Scott Pate, Giám đốc bán hàng của Concierge Auction, giải thích rằng bán đấu giá là một hình thức đem lại sự chắc chắn hơn cho người bán. Ông nhắc lại rằng thị trường bất động sản cao cấp thuận lợi hơn cho người mua hoạt động ở Mỹ và Canada được một thời gian. « Chúng tôi sẽ đưa vào thị trường hình thức bán hàng này thay vì cách bán nhà thông thường. Thường thì chúng tôi đưa ngôi nhà ra thị trường và đợi người mua, thời gian chờ đợi có thể mất nhiều năm, ông nhấn mạnh. Thị trường có thể sôi động do lo sợ bỏ lỡ mất cơ hội. Bởi vì hình thức bán đấu giá sẽ kết thúc ở một thời điểm cụ thể nên nó tạo ra nhiều sự quan tâm. » Bán đấu giá bất động sản phổ biến ở Úc và New Zélande nhưng hình thức này vẫn còn chưa phổ biến ở Canada. Năm 2016, một đại lý bất động sản ở Victoria đã thử nghiệm hình thức này. Đại lý này đã tổ chức bán đấu giá một ngôi nhà nằm trên khu phố sang trọng của thành phố. Đại lý này còn mời cả một nghệ sĩ

piano. Mặc dù các phương tiện truyền thông địa phương cho biết có tới 60 người có mặt trong buổi đấu giá nhưng chỉ có một người duy nhất trong số họ muốn mua trang viên. Buổi đấu giá đã bị hủy bỏ. Tom Davidoff, Giám đốc Trung tâm kinh tế đô thị và bất động sản của Đại học Colombia thuộc Anh cho biết đấu giá trực tuyến không khác biệt so với cách thực hiện các giao dịch bất động sản thông thường, nhất là khi có nhiều người mua quan tâm. Ông cho rằng nhiều người mua có thể áp dụng mô hình này trong nước. « Đây chắc chắn có thể là một hướng đi của thị trường bất động sản. Trong khi thị trường hiện nay có nhiều giai đoạn chững lại, mọi người sẽ thử nhiều phương thức khác nhau để thúc đẩy sản phẩm. » Nhưng đồng thời, ông không cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến giá nhà hay khả năng cạnh tranh. « Điều này sẽ không có tác động đến thị trường chung », ông Davidoff khẳng định. David Steinfeld, đồng sáng lập công ty chuyên bán đấu giá trực tuyến cho biết rằng phương thức này cho phép người mua không phải chịu một số thất vọng gây ra khi bán theo hình thức thông thường. Theo ông, giá khởi điểm là yếu tố quan trọng nhất để bán đấu giá bất động sản thành công bởi vì nó có thể tạo cảm hứng để đưa ra mức giá cạnh tranh. Nếu người bán có những kỳ vọng không hợp lý về giá thị trường của ngôi nhà mình thì bán đấu giá không phải là một lựa chọn tốt, ông nhận định. « Chúng tôi thấy rằng trong điều kiện thị trường thuận lợi cũng như trong điều kiện bất lợi, nó đều có thể triển khai. Điều quan trọng là phải có một chiến lược giá cả phù hợp », ông Davidoff nhấn mạnh.

LINH MỤC BỊ ĐÂM DAO TẠI NHÀ THỜ LỚN NHẤT CANADA Người đàn ông chạy tới đâm linh mục trước mặt hàng chục giáo dân trong buổi lễ được truyền hình trực tiếp tại nhà thờ ở Montreal.

B

uổi lễ được phát sóng qua kênh truyền hình Công giáo và mạng CTV cho thấy nghi phạm mặc quần jeans, áo khoác có mũ, đội mũ bóng chày màu trắng, tiếp cận linh mục Claude Grou tại nhà thờ thánh Joseph's Oratory ở thành phố Montreal sáng 22/3, theo AFP. Người này đuổi theo linh mục quanh

bàn thờ, đe dọa linh mục 77 tuổi, làm đổ nến và một biểu ngữ trước khi đâm nạn nhân. Nhân chứng Adele Plamondon, một trong 60 giáo dân có mặt, cho hay "người này rút dao và chạy tới đâm" khi linh mục chuẩn bị đọc sách phúc âm. "Ban đầu, tôi chỉ nghĩ anh ta đang quỳ trước bàn thờ để cầu nguyện, giống nhiều

860 boul.Décarie, suite 102 St-Laurent (Québec) H4L.3M1 Métro Côte-Vertu

514-855-1628 Làm một Facial giá 88$ và hơn, sẽ được tặng quà: một masque Hydratant (trị giá 51$) số lượng có hạn

Giảm 20% trên Microblading, (thiếu lông mày) Giá đặc biệt hết hạn ngày 30 tháng 04 2019 * Chuyên chăm sóc da mặt, * Chống nếp nhăn * Trị nám, tàn nhan bằng Laser hiệu quả cao - Tẩy lông bằng laser IPL - Dưỡng cho da mịn và trắng (Traitement micro-dermabration) - Làm trẻ hóa làn da (Traitement photo-rajeunissement)

Giờ Mở Cửa :

Chủ Nhật :

nghỉ


SOÁ 755 29/03/2019

người đang làm", cô nói. Grou đứng dậy, lùi lại trong lúc nhân viên an ninh khống chế kẻ tấn công. Cảnh sát cho biết linh mục bị thương nhẹ ở thân trên và được đưa đến bệnh viện. Nghi phạm 26 tuổi, chưa được công bố tên, dự kiến ra tòa vào hôm nay thông qua mạng Internet từ một trại giam. Cảnh sát không tiết lộ động cơ vụ tấn công, nhưng phát ngôn viên Caroline Chevrefils cho hay cảnh sát đã biết đến y từ trước vụ đâm dao. "Đây là vụ tấn công mang tính cá nhân, không liên quan tới khủng bố", cô nói thêm. Celine Barbeau, phát ngôn viên nhà thờ lớn nhất Canada cho hay linh mục Grou tỉnh táo khi được đưa khỏi hiện trường. "Chúng tôi hy vọng ông sẽ vượt qua cơn sốc này", cô bày tỏ. Thủ tướng Justin Trudeau lên án đây là "vụ tấn công khủng khiếp, còn thị trưởng Valerie Plante cho rằng "đây là hành động không thể chấp nhận ở Montreal". "Tất cả chúng ta đều sốc bởi hành động bạo lực xảy ra ở một nơi dành cho hòa bình", Tổng giám mục Montreal Christian Lepine tuyên bố, cảnh báo những nơi tôn giáo linh thiêng có thể trở thành mục tiêu bạo lực. Nhà thờ thánh Joseph's Oratory xây dựng từ năm 1920 tới 1955, nằm trên mặt

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

phía bắc Núi Hoàng gia, nhìn ra thành phố lớn thứ hai của Canada, thu hút hai triệu người hành hương và khách du lịch mỗi năm. "Sự cố này thật không may, nó xảy ra ở một nơi thanh bình thu hút hàng triệu khách mỗi năm", Jean-Francois Lefebvre, người làm việc trước nhà nguyện khi cuộc tấn công xảy ra, nói. "Trước đó có vụ tấn công nhà thờ Christchurch, dường như mọi nơi linh thiêng đang bị tấn công", Lefebvre nhắc tới vụ xả súng ở hai nhà thờ Hồi giáo tại New Zealand khiến 50 người chết và 50 người bị thương.

Restaurant

Phở Hin Trong Mall Pie-IX và Jean Talon

- Bữa trưa có 9 món giá đặc biệt tùy bạn lựa chọn - Giao đồ ăn đến nhà miễn phí (tùy theo vùng) - Bạn có thể order online ở : phohin.ca

Những món ăn Việt Nam - Phở: gà, bò - Đồ nướng: bò, gà, tôm, sườn heo

Có Bún bò Huế mỗi ngày

Những món ăn kiểu Thái - Soupe Tom Yum - Pad Thái - Cơm chiên gà Thái - Mì xào dòn

Có parking đầy đủ

4130 Jean Talon Est (trong Mall Pie-IX và Jean Talon)

N

Parking

Le Boulevard Cửa vào shopping

Cửa vào shopping

Jean Coutu Subway

514-723-0999 514-723-2626

Jean - Talon East

SAQ La Baie

Các nghi phạm phục kích du học sinh Trung Quốc trong nhà để xe, tấn công bằng súng điện rồi bắt cóc nạn nhân, đến nay vẫn chưa liên lạc gửi yêu sách để thả con tin.

Giờ mở cữa: 10AM - 21h (7 ngày trên 7)

Metro Tim Hortons

DU HỌC SINH TQ ĐI LAMBORGHINI BỊ BẮT CÓC Ở CANADA

Có buble tea: nhiều hương vị khác nhau

Pie - IX

14

Toiture Alpha C

ảnh sát vùng York, Canada ngày 25/3 cho biết nạn nhân là du học sinh 22 tuổi tên Lu Wanzhen, người Trung Quốc. Lu bị một băng nhóm gồm ít nhất 4 người tấn công, theo Guardian. Nạn nhân về đến hầm để xe của tòa nhà Markham, tỉnh Ontario, phía bắc thành phố Toronto vào khoảng 18h ngày 23/3 thì bị các đối tượng tiếp cận. Cảnh sát cho biết có ba nghi phạm trong vụ bắt cóc sử dụng một xe bán tải màu đen. Nhóm đối tượng phục kích Lu khi anh cùng một người bạn vừa đến thang máy. Ba người tấn công nạn nhân bằng súng điện rồi lôi lên xe chở đi, theo South China Morning Post. Các điều tra viên còn còn phát hiện nghi phạm thứ tư chờ trong một xe đậu gần hiện trường vụ án. Phương tiện gây án đã được các điều tra viên phát hiện hôm 24/3 sau khi cảnh sát đăng tải hình ảnh kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, cảnh sát hiện rất lo ngại cho sự an toàn của du học sinh Trung Quốc khi các đối tượng vẫn chưa liên hệ đặt yêu sách thả con tin. Theo thông tin ban đầu, Lu Wanzhen theo học tại một trường ở Toronto.

Anhthường lái một chiếc Lamborghini màu trắng, có lúc còn sử dụng xe RollsRoyce và xe Range Rover. Cảnh sát trưởng Andy Pattenden cho biết các nghi phạm có thể chỉ nhắm đến Lu Wanzhen. Người bạn đi cùng anh vẫn an toàn. Ông bổ sung rằng thân nhân của du học sinh Trung Quốc đang chuẩn bị sang Canada. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto cho biết cơ quan này vẫn duy trì liên lạc sát sao với cảnh sát địa phương kể từ khi vụ việc được trình báo. "Chúng tôi kêu gọi cơ quan cảnh sát nhanh chóng giải cứu du học sinh bị bắt cóc. Cảnh sát cho biết đang nỗ lực hết sức để phá án. Chúng tôi cũng đã liên hệ với gia đình du học sinh tại Trung Quốc", người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto cho biết. Ông Pattenden nhận định vụ án của Lu Wanzhen có tính chất phức tạp. "Những vụ bắt cóc như vậy, đặc biệt ở mức bạo lực được ghi nhận, rất hiếm khi xảy ra tại Canada", ông trả lời trước báo giới. Theo Guardian, vụ bắt cóc tại Ontario có thể khiến giới chức Trung Quốc thắt chặt thêm những khuyến cáo an toàn cho công dân nước này đang ở Canada.

- Spécialisé en toitures: 42 ans * Membrane élastomères expérience * Asphaltes graviers * Bardeaux - Và chúng tôi cũng thầu sửa chữa nhà tổng quát ( A đến Z ) - Việc làm sẽ hài lòng cho quý khách - Định giá miễn phí ( Estimation Gratuit ) Xin liên lạc:

Phong Nguyen 514-649-8817 RBQ: 5704-0750-01


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 755 29/03/2019

RE/MAX EXCELLENCE INC.

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

• Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

67-75 Rue Napoléon Triplex, 1 099 999$

904A-912 Av. Laurier E. 6plex , 1 399 000$

4821 Boul. St-Laurent, app. 204A Condo, 339 000$

SAINT-LÉONARD

5855-5857 Rue d'Évreux Duplex , 685 000$

SAINT-LAURENT

ROSEMONT

241-243 Rue Briggs O. Duplex, 389 000$

SAINT-LÉONARD

AHUNTSIC-CARTIERVILLE

9201-9205 Rue Foucher 4plex, 949 000$

LE VIEUX-LONGUEUIL

7700 Rue du Mans, app. 1005 Condo, 439 000$

VILLE-MARIE

1433C Rue Bishop Local commercial sur 2 étages 4 500 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s)

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

OFFRE ACCEPTÉE 880 Boul. Décarie Commerce, 2 200 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) VILLE-MARIE

4020-4030 Rue Dandurand 6plex, 1 700 000$ VILLERAY

5033-5037 Rue Jeanne-Mance Triplex, 1 076 000$ OUTREMONT

RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

4129 Rue St-Urbain Duplex, 700 000$ CÔTE-DES-NEIGES

BAISSE DE PRIX !

611 Boul. De Maisonneuve O. 2101-2105 Rue Everett Grande batisse Résidentielle Commercial , 65 000 $ + TPS/TVQ et commerciale 799 000 $ + TPS/TVQ ANJOU

CÔTE-DES-NEIGES

9505 Boul. des Galeries-d'Anjou 4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, Commerciale, 85 000 $ + TPS/TVQ $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s)

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 680 000$ CÔTE-DES-NEIGES

7300 Boul. Maurice-Duplessis 4961 Ch. Queen-Mary, local C Local commercial Restaurant, 350 000 $ + TPS/TVQ 2 000 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) SAINTE-DOROTHÉE

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois

OFFRE ACCEPTÉE

4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois

521 Rue Étienne-Lavoie Condo, 194 000$

VILLE-MARIE

1433 Rue Bishop Commerciale, 7000$/mois + TPS/TVQ


16 Tin

SOÁ 755 29/03/2019

TIN THẾ GIỚI

THẾ GIỚI

CHIP ĐIỆN TỬ, TRUNG TÂM ĐIỂM CUỘC THƯƠNG CHIẾN MỸ-TRUNG Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sản xuất tại hãng

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

Eva: (514) 578-1953

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGƯỜI LỚN

3030 rue Villeray, Montreal, Québec. H2A 1E7

L

iên quan đến cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thông tín viên Le Monde ở Thượng Hải nhận định « Chip điện tử, cốt lõi của cuộc thương chiến Mỹ-Trung ». Washington dựa vào sự thống trị về công nghệ, còn Bắc Kinh cố gắng rút ngắn khoảng cách bằng mọi giá. ZTE bị Mỹ trừng phạt, nỗi nhục cho giới kỹ sư Trung Quốc Hôm 29/10/2018, bộ Thương Mại Hoa Kỳ thông báo cấm các công ty Mỹ bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho Fujian Jinhua (Phúc Kiến Tấn Hoa), công ty start-up Trung Quốc chuyên sản xuất thẻ nhớ, bị Micron – một trong những tập đoàn hàng đầu nước Mỹ về chất bán dẫn – tố cáo đã sử dụng tình báo kinh tế. Không còn mua được máy móc và phần mềm của Mỹ, công ty này suýt phá sản nếu không được tỉnh Phúc Kiến đầu tư 5 tỉ euro. Sáu tháng trước đó, một tập đoàn lớn hơn cũng gặp phải thảm họa tương tự : ZTE (Trung Hưng Thông Tấn), một trong những tên tuổi hàng đầu Trung Quốc về viễn thông, đã phải ngưng sản xuất, nhưng sau đó được tổng thống Mỹ Donald Trump « khoan hồng ». Vụ ZTE đã gây chấn động lớn tại Hoa lục. Đa số các tập đoàn internet như Tencent, Alibaba, Baidu, Hoa Vi, start-up ByteDance sau đó đều loan báo đầu tư vào lãnh vực chiến lược này, để khỏi lệ thuộc vào thiết bị nhập khẩu của Mỹ. Trường hợp ZTE làm nổi rõ gót chân Achille của công nghiệp Trung Quốc : mặc dù thống trị về sản phẩm điện tử, từ màn hình phẳng cho đến smartphone, Trung Quốc vẫn lệ thuộc vào các nước phát triển đối với những thiết bị cốt yếu. Việc trừng phạt ZTE bị cộng đồng kỹ sư Trung Quốc coi là « một nỗi nhục ». Chip điện tử : Đổ vào nhiều tỉ đô la, Bắc Kinh vẫn chưa tự lực nổi Ngày nay, những con chip điện tử - mảnh silicone nhỏ chứa đầy transistor (linh kiện bán dẫn) - có mặt khắp nơi : trong điện thoại thông minh, lò vi sóng, các sản phẩm điều khiển từ xa…Nhưng việc sản xuất các chip điện tử tối tân nhất nằm trong tay một số ít công ty như Qualcomm, Intel, Nvidia, Samsung. Trung Quốc là thị trường lớn nhất thế giới, nhưng chỉ tự sản xuất được 16% chip điện tử. Linh kiện bán dẫn là mặt

ĐẾN HỌC

hàng nhập khẩu hàng đầu của Trung Quốc, với 276,4 tỉ đô la năm 2017, đứng trên cả dầu lửa. Đây cũng là một trong những thách thức của kế hoạch « Made in China 2025 ». Cuối tháng 10/2018, khi thăm tỉnh Quảng Đông, trung tâm kỹ nghệ điện tử Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi cố gắng tự lực tự cường vì « công nghệ cao ngày càng khó mua được từ nước ngoài ». Tại Quảng Đông, Gree, nhà sản xuất hàng điện tử đứng đầu thế giới về máy lạnh, đã đầu tư 1 tỉ nhân dân tệ (126 triệu euro) để lập một chi nhánh sản xuất chip điện tử. Thật ra từ thời Mao Trạch Đông, Trung Quốc đã đầu tư vào lãnh vực này. Đến 2014, Bắc Kinh lập ra Quỹ đầu tư quốc gia với 140 tỉ nhân dân tệ (17,6 tỉ euro) để hỗ trợ các start-up trong nước về bán dẫn, và hiện nay quỹ này đang huy động thêm 25,2 tỉ euro cả tư lẫn công, cộng thêm trên 80 tỉ euro từ khoảng 30 quỹ nữa ở các địa phương – theo cơ quan tư vấn Bernstein Research. Tuy nhiên bấy nhiêu tỉ euro vẫn chưa thể đủ. Ông Paul Triolo, phụ trách địa chính trị công nghệ ở Eurasia Group giải thích : « Sản xuất linh kiện bán dẫn còn khó hơn cả lãnh vực hàng không-không gian. Đó là các công nghệ hết sức phức tạp. Một công ty Mỹ như Nvidia chằng hạn, có hàng nhiều ngàn kỹ sư được đào tạo chu đáo, nắm được toàn bộ chuỗi sản xuất ra một con chip điện tử. Trung Quốc không có được kinh nghiệm này. Hơn nữa, cần phải có trình độ rất cao. Bắc Kinh cố gắng đuổi theo, nhưng mục tiêu luôn di động, vì công nghệ tiến bộ hết sức nhanh chóng ». Trung Quốc đi tắt bằng cách thâu tóm hoặc ăn cắp công nghệ Để rút ngắn khoảng cách, cũng có những con đường tắt. Biện pháp hàng đầu là mua lại doanh nghiệp. Tsinghua Unigroup thuộc đại học Thanh Hoa (Tsinghua) được một quỹ nhà nước hỗ trợ, năm 2015 đã đề nghị mua lại Micron, tên tuổi số một nước Mỹ về thẻ nhớ, với giá 23 tỉ đô la. Ủy ban đầu tư nước ngoài của Hoa Kỳ bác bỏ thẳng thừng : Micron là nhà sản xuất duy nhất chip điện tử cần thiết cho các loại vũ khí hiện đại. Washington cũng tố cáo Bắc Kinh dùng đến các biện pháp khó thể thú nhận : gián điệp kinh tế. Tháng 12/2017, Micron đã kiện Fujian Jinhua vì đánh cắp sở hữu trí tuệ, và United Microelectronics Corpora-

TIẾNG ANH Lớp vỡ lòng, đào tạo cơ bản chung, theo qui định của Bộ Giáo Dục và Giáo dục đại học

Khoá học, sách :100$ ( tiền mặt, crédit, interac) 2 phút cách métro St. Michel Lớp ngày và lớp đêm, chỗ có giới hạn

jfkac.ca (514)374-2888 Ngày ghi tên 9:00 - 11:00 / 3, 10, 17, 24 tháng 4 17:00 - 19:00 / 3, 10, 17, 24 tháng 4 Commission scolaire English-Montréal English Montreal School Board tion (UMC) của Đài Loan vì đóng vai trò trung gian trong vụ này. Hai kỹ sư của Micron bị UMC chiêu dụ, đã nhảy sang làm cho Fujian Jinhua mang theo cả những tài liệu nội bộ về thẻ nhớ DRAM. Khi trừng phạt công ty này, bộ Thương Mại Mỹ nêu ra không chỉ nguồn gốc công nghệ, mà cả « mối đe dọa về lâu về dài về các thiết bị thiết yếu cho quốc phòng ». Theo Paul Triolo, Hoa Kỳ đã dấn thêm một bước khi « gắn kết an ninh kinh tế với an ninh quốc gia ». Bắc Kinh trả đũa ngay : một tòa án ở Phúc Kiến, căn cứ địa của Jinhua, liền cấm Micron bán một số sản phẩm, trong khi Hoa lục chiếm phân nửa doanh số của tập đoàn này. Mối đe dọa cho phía Mỹ còn từ việc ngày càng có nhiều công ty Trung Quốc lao vào việc design chip điện tử cho riêng mình. Chẳng hạn start-up Rokid, đã dụ dỗ được giám đốc Viện bán dẫn của Samsung tại Trung Quốc sang làm cho mình, bán

loại chip Kamino 18 chuyên nhận ra giọng nói, rẻ hơn thị trường đến 30%. Chuyên gia Paul Triolo cảnh báo tuy Trung Quốc hiện còn lẹt đẹt theo sau Mỹ, nhưng quá khứ cho thấy họ tiến bộ rất nhanh. Thương chiến Mỹ-Trung : Thời gian đang đứng về phía Washington Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Monde ghi nhận « những bước tiến nho nhỏ về thương mại », nhưng tình trạng kinh tế chậm lại có thể làm phức tạp thêm cuộc đàm phán với Mỹ. Sau hai ngày rưỡi thương lượng, phái đoàn Mỹ rời Bắc Kinh với vẻ khá hài lòng. Không có chi tiết nào được tiết lộ, trong khi thời gian không còn nhiều nữa. Người ta chỉ biết rằng Trung Quốc cam kết mua thêm nhiều nông sản, năng lượng, công nghệ phẩm và dịch vụ - theo phía Mỹ. Phó chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ Myron Brilliant hoan nghênh « cuộc đối thoại


SOÁ 755 29/03/2019

17


18

SOÁ 755 29/03/2019

mang tính xây dựng », nhưng nhắc nhở rằng cam kết đơn phương của Bắc Kinh chưa đủ, cần có những « cải cách về cơ cấu » liên quan đến mở cửa thị trường và chuyển giao công nghệ. Tuyên bố của phía Trung Quốc lại càng mơ hồ hơn. Theo Le Monde, thời gian đang đứng về phía người Mỹ. Washington chỉ gởi đến các viên chức hạng nhì, không có mặt « diều hâu » Robert Lighthizer, đại diện thương mại Mỹ, mà chỉ có cấp phó. Tuy vậy, phó thủ tướng Lưu Hạc (Liu He) lại bất ngờ xuất hiện, chứng tỏ Bắc Kinh rất coi trọng cuộc đàm phán này. Về mặt chính thức, thì chính quyền vẫn nói cứng là cuộc thương chiến không ảnh hưởng đến kinh tế Hoa lục, tuy nhiên đèn cảnh báo màu cam đang nhấp nháy : theo ngân hàng UBS, tăng trưởng chỉ là 6,2% thay vì 6,5%. Không ngày nào báo chí Hoa lục lại không kêu gào « có thêm những biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế ». Ngân hàng Trung ương cho biết sẽ bơm thêm gần 800 tỉ nhân dân tệ (102 tỉ euro), và năm nay sẽ xây dựng thêm 6.800 km đường xe lửa mới, trong đó có 3.200 km đường tàu cao tốc. Nhà kinh tế Alicia Garcia-Herrero nhận định « Bắc Kinh không có cách nào khác là phải tung ra kế hoạch hỗ trợ ồ ạt để thúc đẩy tăng trưởng ». Vấn đề là ở chỗ : thay vì cải cách cơ cấu như phương Tây đòi hỏi, Bắc Kinh tập trung vào việc hỗ trợ các công ty quốc doanh Trung Quốc, ngược hẳn với những gì mà Washington mong muốn. Hợp tác với Nhật, Pháp sẽ hiện diện ở Thái Bình Dương Về quan hệ Pháp-Nhật, Le Figaro cho biết « Paris và Tokyo tăng cường đối tác chiến lược ». Hải quân hai nước sẽ cùng tập dượt trong năm nay, đặc biệt hàng không mẫu hạm Pháp « Charles De Gaulle » sẽ thăm châu Á. Hôm nay ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian và bộ trưởng Quân Lực Florence Parly gặp gỡ đồng nhiệm Nhật Taro Kono, và Takeshi Iwaya tại Brest. Sở dĩ chọn thành phố vùng Bretagne này vì kết nghĩa với Yokosuka, nơi có căn cứ hải quân do các kỹ sư Pháp xây dựng hồi thế kỷ 19. Dự án một tàu ngầm rà mìn không người điều khiển của Thales và Mitsubishi Heavy Industries đưa ra năm ngoái, được cụ thể hóa bằng một thỏa thuận vừa ký vào tháng 12/2018. Hai bên cũng quan tâm đến « trục Ấn Độ-Thái Bình Dương », và chia sẻ mối quan ngại về Bắc Triều Tiên. Pháp sẽ tham gia các hoạt động giám sát trên không và trên biển chống việc sang mạn cho tàu dầu Bắc Triều Tiên, vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Một phi cơ thám sát trên biển và chiến hạm Vendémiaire sẽ được gởi đến khu vực. Hải quân Nhật sẽ tập trận với hàng không mẫu hạm Charles De Gaulles, có thể gần Djibouti hay phía

TIN THẾ GIỚI

đông Ân Độ Dương…Tuy vậy Paris cho rằng việc hợp tác này không nhằm chống Trung Quốc. Paris không thể miễn phí giao thông công cộng Tại Pháp về mặt xã hội, giấc mơ của đô trưởng Paris là miễn phí hoàn toàn cho giao thông công cộng, đã tan thành bọt nước. Nhiều tờ báo trong đó có La Croix dẫn công trình nghiên cứu của các chuyên gia độc lập cho biết, việc miễn phí 100% các phương tiện công cộng không có tác động bao nhiêu đối với những người sử dụng xe hơi. Tuy nhiên, biện pháp sẽ làm nhiều người đi xe đạp và đi bộ chuyển qua dùng xe buýt, métro, RER, tramway khiến tăng thêm khoảng 36 đến 48% số người sử dụng, trong khi mạng lưới công cộng chưa thể đáp ứng. Muốn tránh tình trạng bão hòa, phải đầu tư thêm, và như vậy phải tăng thuế đánh vào mỗi hộ gia đình Pháp thêm 500 euro. Tựa chính báo Pháp : Cuộc thảo luận toàn quốc Le Monde chạy tựa « Những thách thức và rủi ro của cuộc thảo luận toàn quốc ». Chỉ còn không đầy một tuần nữa sẽ được bắt đầu, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra về cách tổ chức cũng như những kết luận sẽ được xử lý như thế nào. Các chủ đề không ngừng được mở rộng, và có những nhóm cố gắng áp đặt đề tài của riêng mình. Nhân vụ bộ trưởng Chantal Juanno rút lui khỏi việc chủ trì cuộc thảo luận toàn quốc này (Grand Débat) do bị chỉ trích lương cao ngất ngưởng, Libération dành chủ đề cho « Những tranh cãi về lương bổng của các viên chức cao cấp ». Le Figaro cho biết « Người Pháp ngờ vực các định chế và giới tinh hoa ». Một cuộc điều tra của Trung tâm nghiên cứu đời sống chính trị (Cevipof) cho thấy người dân Pháp chưa bao giờ nhìn các định chế và những đại diện của mình bằng con mắt nghi ngờ đến thế. Không chỉ chính quyền, các chính đảng, mà cả các nghiệp đoàn, cơ quan truyền thông cũng bị nghi kỵ. May thay, dân chúng vẫn còn tin tưởng vào các thị trưởng, bệnh viện, trường học, cảnh sát và quân đội. Trên lãnh vực kinh tế, Les Echos phân tích « Kỹ nghệ xe hơi đã thay đổi như thế nào ». Tại châu Âu, tập đoàn Ford và Jaguar sẽ sa thải hàng ngàn công nhân, trong khi đó ở hội chợ điện tử CES Las Vegas, chiếc xe hơi của tương lai được trình diện rõ nét. La Croix nhìn sang châu Phi, cho rằng người được cho là chiến thằng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Cộng hòa Dân chủ Congo chỉ là « Một sự chuyển đổi ngoài mặt », thực chất vẫn là phe cánh của tổng thống mãn nhiệm Joseph Kabila.

NƯỚC ANH RỐI LOẠN VÌ BREXIT Hiện vẫn chưa rõ liệu tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu sẽ xảy ra như thế nào, bao giờ và thậm chí là có xảy ra hay không

B

áo The Sunday Times hôm 24-3 dẫn nguồn tin mật cho biết 11 bộ trưởng Anh đang lên kế hoạch ép nữ Thủ tướng Theresa May từ chức "trong 10 ngày tới" giữa lúc chiến lược Brexit (Anh rời khỏi Liên minh châu Âu) của bà gặp nhiều thách thức. Nguồn tin này khẳng định 11 bộ trưởng giấu tên nói trên đều đồng ý rằng bà May nên rời khỏi cương vị lãnh đạo vì bà "đã trở thành một nhân vật thất thường và độc hại" với những quyết định chỉ khiến "tình hình thêm rối ren". "Cái kết đang đến gần. Thủ tướng May sẽ ra đi trong 10 ngày" - tờ The Sunday Times

dẫn lời một bộ trưởng giấu tên cho biết. Cũng theo tờ báo này, 11 bộ trưởng nói trên sẽ đối chất bà May vào ngày 25-3 và nếu bà không từ chức, họ đồng loạt dọa nghỉ việc. Những nhân vật có thể trở thành thủ tướng lâm thời của Anh sau khi bà May ra đi gồm ông David Lidington (cấp phó của bà May), Bộ trưởng Môi trường Michael Gove và Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt. Tờ Daily Mail hôm 24-3 đưa tin trong 3 quan chức nói trên, ông Gove - người ủng hộ Brexit - được xem là ứng viên sáng giá đối với những thành viên nội các

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

St. Laurent Adult Education Centre 514-337-3856 www.slaec.ca

KHOÁ HỌC MÙA XUÂN LỚP ANH VĂN BAN NGÀY 25 THÁNG 3 ĐẾN 28 THÁNG 6 2019 Thứ hai - Thứ sáu. Từ 8:30am đến 12:30pm NGÀY GHI TÊN 4,10 tháng 4 TỪ 9:00am đến 11:30am LỚP ANH VĂN & PHÁP VĂN BUỔI CHIỀU 25 THÁNG 3 ĐẾN 20 THÁNG 6 2019 Thứ hai - thứ năm. Từ 5:30pm đến 9:30pm NGÀY GHI TÊN 3,10 tháng 4 TỪ 5:00pm đến 7:30pm

ĐỊA CHỈ 950 Rue Fraser, Saint-Laurent, QC H4M 1Z6

Sau ngày 25 tháng 3, tính như ghi tên trễ


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

cho rằng ông Lidington rất ủng hộ Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, ông Gove lại bị những người theo "chủ nghĩa hoài nghi" châu Âu không tin tưởng. Theo kết quả khảo sát được trang Politico công bố hồi đầu tháng này, hơn 50% cử tri Anh muốn Thủ tướng Theresa May từ chức vì bà không nhận được sự ủng hộ của quốc hội đối với thỏa thuận Brexit mà bà đã thương lượng với EU trong 2 năm qua. Thỏa thuận Brexit mà Thủ tướng May đạt được với EU hồi tháng 11-2018 đã bị Quốc hội Anh 2 lần bác bỏ. Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nhận định nếu bà May rời cương vị thủ tướng Anh, tiến trình Brexit có thể diễn biến phức tạp. Hiện vẫn chưa rõ liệu Brexit sẽ xảy ra như thế nào, bao giờ và thậm chí là có xảy ra hay không? Hôm 21-3, bà Theresa May đã đạt được thỏa thuận với các nhà lãnh đạo khác của EU về việc lùi thời điểm Brexit đến sau ngày 29-3. Theo phân tích, Anh hiện đối mặt 4 kịch bản. Nếu thỏa thuận Brexit của Thủ tướng May được các nghị sĩ ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu lần 3 diễn ra vào tuần này thì Anh và EU sẽ chính thức "ly dị" vào ngày 22-5. Nếu không, Anh sẽ có thời hạn đến ngày 12-4 để trình bày kế hoạch mới hoặc rời EU mà không có thỏa thuận. Ngoài ra, Anh cũng có thể đề nghị các nhà lãnh đạo EU cho phép trì hoãn Brexit

Ly Thanh Tran pharmacienne inc 12325 boul. Rolland Montréal, Qc, H1G 6A6 Sur rendez vous : Tel. 514-325-3133 Fax: 514-325-3139 Stationnement gratuit

lâu hơn nữa. Điều này có nghĩa họ phải tiến hành bầu cử Nghị viện châu Âu vào cuối tháng 5-2019. Ủy ban châu Âu trước đó đã khuyên các nhà lãnh đạo EU rằng quá trình hoãn dài hạn này nên được kéo dài ít nhất là đến cuối năm 2019 để chiến lược Brexit được điều chỉnh phù hợp. Kịch bản cuối cùng là dừng Brexit. Mặc dù ít có khả năng xảy ra nhất, đây vẫn là một phương án được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk nhắc đến sau Hội nghị Thượng đỉnh EU hôm 21-3. Tòa án châu Âu đã ra phán quyết cho phép Anh đơn phương hủy bỏ Điều khoản 50 cơ chế pháp lý đưa Anh rời khỏi EU. Tuy nhiên, Thủ tướng May từng tuyên bố Anh sẽ không thực hiện động thái này và nói rằng: "Tôi không cho rằng chúng tôi nên hủy bỏ Điều khoản 50". Dù vậy, một kiến nghị trực tuyến kêu gọi chính phủ Anh chấm dứt Brexit đã thu thập được hơn 4 triệu chữ ký cho đến nay. Trong khi đó, hôm 23-3, hơn 1 triệu người đã tập trung biểu tình tại thủ đô London để yêu cầu tổ chức trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit. Tham gia biểu tình còn có các chính trị gia cấp cao đến từ các đảng lớn, như phó lãnh đạo Công Đảng Anh Tom Watson, cựu Phó Thủ tướng Lord Heseltine và Thị trưởng London Sadiq Khan. Ông Watson khẳng định Thủ tướng May không thể phớt lờ cuộc biểu tình này và bà phải tổ chức trưng cầu dân ý lần 2.

Pharmacie Ly Thanh Tran inc 5836 boul. Monk Montréal, Qc, H4E 3H3 Sur rendez vous : Tél: 514-761-3424 Fax: 514-761-3425 Pas de service de prélèvements sanguins

SOÁ 755 29/03/2019

19

Điểm của hệ thống bán, máy tính tiền, phụ kiện máy tính bảng hổ trợ cho nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hoá, cửa hàng quần áo, v.v... Mô hình đa dạng, giá cả và dịch vụ tốt, được chứng nhận bởi Revenue Quebec. vente@HauteTechOrientale.com www.HauteTechOrientale.com

(514) 834-3056

5445 Henri-Bourassa West, suite 280 H4R 1B7, St-Laurent, Québec, Canada

VỊ TỶ PHÚ CẢ ĐỜI KIẾM TIỀN ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC Người sáng lập tập đoàn miễn thuế lớn nhất toàn cầu hiện sống trong một căn hộ cho thuê, tài sản đáng giá nhất là chiếc đồng hồ 15 đôla.

C

huck Feeney, 85 tuổi, và người vợ Helga đang sống trong một căn hộ cho thuê tại San Francisco, Mỹ. Người sáng lập tập đoàn miễn thuế toàn cầu Duty Free Shoppers (DFS) không có ôtô hay vật dụng xa xỉ nào. Đồ phụ kiện đáng giá nhất của ông là chiếc đồng hồ trị giá 15 đôla, theo Irishtimes. Trong căn hộ của Feeney cũng không có bất kỳ một kỷ niệm chương hay bằng khen, bức ảnh nào ghi lại cống hiến của ông dành cho xã hội, cho dù ông đã quyên góp hơn 8 tỷ đôla cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục, nghiên cứu, cộng đồng hàng chục năm qua. "Tôi đã đến thăm nhiều ngôi nhà của các tỷ phú nhưng nhà Feeney rất khác so với những người còn lại. Nhỏ bé, tiện dụng và rất đơn giản. Bạn có thể nhầm nơi này với ký túc xá sinh viên năm nhất", Steven Bertoni, phóng viên của Forbes chia sẻ năm 2018. Nếu nhìn bề ngoài, không ai nhận ra đây từng là CEO của một tập đoàn nổi

tiếng, bởi ông sống như một người bình thường. Ông chưa bao giờ mặc đồ hiệu, đeo những chiếc kính đã cũ, đi máy bay hạng phổ thông, uống rượu trắng loại hai tại các nhà hàng... "Tôi luôn có một suy nghĩ là phải dùng sự giàu có của mình để giúp mọi người. Tôi cố sống một cuộc sống bình thường, giống như khi tôi lớn lên. Tôi đặt mục tiêu làm việc thật chăm chỉ, nhưng không phải để làm giàu", Feeney nói trên Irishtimes. Hành trình "sống để cho đi" của Chuck Feeney chính thức bắt đầu từ ngày 23/11/1984. Hôm đó, ông cùng người vợ đầu, Danielle và luật sư Harvey Dale bay đến quần đảo Bahamas, nơi ông có thể tránh được những quy định về mặt pháp lý ở Mỹ cho việc họ sắp sửa làm. Họ họp kín trong một căn phòng hội nghị. Vào 4 giờ chiều, Feeney bắt đầu ký một loạt tài liệu. Sau đó cả 3 người lập tức tới sân bay rời đi. Feeney cho hay ngày hôm đó ông cảm

Adam Leung & Ly Thanh Tran pharmaciens

Pharmacie Ly Thanh Tran & Adam Leung

3981 rue Hochelaga Montréal, Qc, H1W 1K2 Sur rendez vous :

2680 rue Lacordaire Montréal, Qc, H1N 2M4 Sur rendez vous :

Tél : 514-259-1313 Fax : 514-254-3535

Tél : 514-259-4648 Fax : 514- 259-9327

Nos pharmacies sont heureuses de vous offrir les services infirmiers Prélèvements sanguins Vaccination antigrippale Vaccination en entreprise Vaccination enfants et adultes Consultation santé voyage Contraception ITSS Cessation tabagique Soins des plaies Retrait des points de suture et d’agrafes Prescription des pansements Injections des médicaments Enseignement des techniques d’injections Soins des nausées et vomissements des femmes enceintes Lavage des oreilles (prescription non requise) Tests de glycémie et de cholestérol Suivi personnalisé de diabète et des maladies chroniques

Veuillez nous télécopier ou envoyer par courriel vos prescriptions de prises de sang avant la prise de rendez-vous :

tramphoinfirmiere@gmail.com


20

SOÁ 755 29/03/2019

thấy nhẹ nhõm, thanh thản, bởi ông đã quyên góp toàn bộ tài sản, bao gồm tiền mặt và 38,75% cổ phần sở hữu trong DFS của mình cho tổ chức do chính ông sáng lập, nay được biết đến là Atlantic Philanthropies (Quỹ từ thiện Đại Tây Dương). Quỹ là nơi ông thực hiện ước mơ cả đời của mình, đó là làm những điều có thể tạo ra sự thay đổi lớn cho cuộc sống của người khác, cho cộng đồng. Ông giao cho giáo sư luật Harley Dale, làm giám đốc điều hành mọi hoạt động từ thiện của ông. Feeney sau đó tiếp tục quản lý doanh nghiệp, mua và bán tài sản trên khắp thế giới, vì vậy, mọi người vẫn nghĩ ông là một tỷ phú, ngay cả tạp chí Forbes. Vì mọi thứ đều được giấu kín, nên tới năm 1988, ông còn được Forbes xếp thứ 23 trong danh sách những tỷ phú giàu nhất hành tinh. Trong nhiều năm Feeney đã giữ bí mật về lòng nhân ái, sự hào phóng của mình. Mãi cho đến năm 1997, những hoạt động từ thiện của Feeney mới được hé lộ sau khi ông bán cổ phần trong Duty Free Shoppers cho hãng thời trang cao cấp của Pháp LVMH. Lúc đó người ta mới biết Tổ chức từ thiện Đại Tây Dương do Feeney sáng lập đã trao tặng hàng tỷ đôla vào giáo dục, khoa học, chăm sóc y tế, bảo vệ nhân quyền... cho Mỹ, Ireland, và một lượng lớn tiền nữa cho các công tác từ thiện ở Việt Nam, Australia, Nam Phi, Thái Lan và Cuba. Riêng Việt Nam, từ năm 1998 đến 2013, Atlantic

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

đã tài trợ gần 382 triệu đôla cho các thư viện, đại học và xây dựng hệ thống y tế công cộng. Feeney từng chia sẻ ông quý trọng tiền bạc nhưng rất ghét phung phí nó. Ông mang quan điểm này để nuôi dạy, giáo dục 5 người con ngay từ khi còn bé. Ông yêu cầu con phải đi làm thêm trong kỳ nghỉ, như bán kem, phục vụ nhà hàng... và bắt các con phải tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm nghiêm ngặt. Ông để cho con phải tự lo các chi phí sinh hoạt để con hiểu được giá trị đồng tiền. Con gái đầu của Feeney, Leslie Feeney Baily, từng chia sẻ trên tờ New York Times: "Ông ấy là một người lập dị nhưng ông không cho phép người khác dùng tiền để đối xử với chúng tôi không ra gì. Ông ấy giúp chúng tôi sống như những người bình thường". Một ngày, Feeney nhận được lá thư từ Amit Chandra, một tỷ phú Ấn Độ. Chandra tâm sự rằng ông thực sự được truyền cảm hứng từ những việc làm của Feeney, vì vậy ông cũng đã dành phần lớn của cải của mình để xây dựng trường học, bệnh viện và trường đại học. Feeney cho hay ông rất vui vì triết lý "cho đi khi còn đang sống" của mình được nhiều người ủng hộ. Hai tỷ phú hàng đầu thế giới, Bill Gates và Warren Buffett, cũng hết lời ca ngợi tinh thần và cách sống của Chuck Feeney. Họ nói Feeney chính là nguồn cảm hứng

MINH CHINH HOANG

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Cell: (514) 712-8888

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø $199+Thueá

cho cả quỹ Bill & Melinda Gates Foundation lẫn quỹ Giving Pledge, nơi có tới hơn 90 người giàu nhất thế giới cam kết tặng 50% tài sản của mình để làm từ thiện. Cho đến nay, 2 con gái của ông là Diane Feeney và Juliette Feeney cũng tiếp tục nối gót cha làm việc thiện. Họ làm chủ tịch của một số tổ chức từ thiện của gia đình và

RE/MAX Alliance Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

Email: minh.realty@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi ***

cộng đồng. 85 tuổi, Chuck Feeney gần như đã hoàn thành khát vọng giúp cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Quỹ Atlantic Philanthropies theo kế hoạch sẽ đóng cửa vào năm 2020, nhưng tinh thần, triết lý nhân đạo của Chuck Feeney sẽ còn truyền cảm hứng cho nhiều người trên thế giới.

Me DANIEL HOANG Notaire - Chương khế

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 Email: hoang.notaire@gmail.com

5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

NEW LISTING

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

MONTREAL 6 PLEX SƯỞI ĐIỆN, CÓ TIỆM NAIL ĐÃ HOẠT ĐỘNG TỪ RẤT LÂU.

MONTREAL DUPLEX ĐỘC LẬP, SƯỞI ĐIỆN, BASEMENT FINISHED. GIÁ $360,000

MONTREAL TRIPLEX SƯỞI ĐIỆN, GARAGE. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ . MÁI NHÀ MỚI. GIÁ $399,000

ST-LEONARD DUPLEX, SƯỞI ĐIỆN, NHÀ TOÀN BỘ SỬA MỚI.

MONTREAL BUNGALOW BASEMENT FINISHED. 2 BẾP, 5 PHÒNG NGỦ. PARKING ĐẬU 3 XE. THÀNH PHỐ ĐỊNH GIÁ $356000, CẦN BÁN GẤP $309000+THƯƠNG LƯỢNG

SEMI-COMMERCIAL DUPLEX, TRUNG TÂM THÀNH PHỐ GRANDY. GIÁ $258,000+ THƯƠNG LƯỢNG

BROSSARD BUNGALOW KHỔ NHÀ TO 28X42, GẦN SHOPPING CHAMPLAIN. GỌI CHÍNH 514-712-8888

AHUNSTIC BIỆT THỰ SANG TRỌNG ĐỘC LẬP. KHU VỰC TỐT. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ÐÃ CHO THUÊ ĐẤT CẮM TRẠI MẶT BIỂN, RỘNG 17600 M2, MỞ CỬA 4 THÁNG/NĂM. THU NHẬP CAO, DỄ DÀNG QUẢN LÝ $995000. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

CHO THUÊ ST-DENIS /JEAN-TALON NGAY TRUNG TÂM NGÃ TƯ, KHU VỰC SẦM UẤT, RẤT THUÂN TIỆN ĐỂ MỞ NHÀ HÀNG, TẠP HOÁ, VĂN PHONG, PHONG MACH V.V.V

BROSSARD CONDO RỘNG, 2 PHÒNG NGỦ, PARKING BÊN TRONG, CONDO FEE THAO. GIÁ $205,000

TIỆM NAIL ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT, CẦN SANG LẠI. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ. NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888


SOÁ 755 29/03/2019

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

GIÁO HỘI: THEO GIÁO LÝ NHÀ PHẬT, 'KHÔNG CÓ CHUYỆN THỈNH, GIẢI OAN NHƯ CHÙA BA VÀNG' Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói trong học thuyết Phật giáo không có chuyện thỉnh, giải oan gia trái chủ như Chùa Ba Vàng và lời lý giải của Phật tử Phạm Thị Yến cũng không đúng với giáo lý nhà Phật, trái đạo đức xã hội.

21

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

GIÔØ LAØM VIEÄC Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9 Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Bún Việt Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

1. 2. 3. 4.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún vịt

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

5. Bún mắm đồ biển (mới) 6. Bún ốc chả mực 7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) Tel.:

514.725.0007

Tiệm trên đường Saint Hubert đang đóng cửa vì lý do sửa chữa

T

rước đó, báo Lao động công bố một phóng sự "Gọi vong" chùa Ba Vàng - bí ẩn nguồn thu trăm tỉ về thực trạng hàng ngàn người đến cầu thỉnh, giải vong ở ngôi chùa ở Uông Bí, Quảng Ninh. Và một Phật tử của Chùa Ba Vàng, Phạm Thị Yến đã có những bình luận gây tranh cãi, nói rằng Cao Mỹ Duyên, cô gái giao gà bị hãm hiếp, sát hại là do "ác nghiệp từ tiền kiếp". Tin hôm 22/03 từ các báo VN nói là bà Yến "sẽ bị công an triệu tập" để xác minh, làm rõ một số nội dung liên quan đến phát biểu của bà. Chiều 21/3, Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã trích dẫn lời của Thượng tọa Thích Đức Thiện, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam rằng: "Chỉ có con người mới làm chủ việc chuyển hóa nghiệp, tu là chuyển nghiệp và giải nghiệp, không hề có chuyện thỉnh, nhờ ai đó giải nghiệp. Giải nghiệp chỉ có thể nhờ vào tu thân, tích đức." Thượng tọa Thích Đức Thiện nói theo học thuyết của Phật giáo về duyên, nghiệp và chuyển nghiệp thì "không hề có chuyện thỉnh, giải oan gia trái chủ như chùa Ba Vàng thực hiện". Cúng tiền, làm việc không công cho chùa để giải vong Trong phóng sự, có đoạn ghi âm cho thấy một người phụ nữ cầu xin có con được bảo rằng đó là do "nghiệp của cô từ kiếp trước làm phù thủy… Vong linh nó bảo nó không lấy tiền mà nó lấy mạng của cô đấy", nhưng sau đó được bảo cúng "5 triệu và làm công quả 24 ngày" để giải vong. Quy trình "thỉnh vong" bắt đầu bằng việc các sư thầy trong chùa "thỉnh vong linh" để "vong linh kể tội người đến thỉnh", rồi vong sẽ cho biết "cần bao nhiêu phúc" thì người thỉnh ứng lại bằng tiền. Vong có thể "nhận tiền" bằng hình thức gửi tiền mặt vào hòm công đức hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhà chùa, thậm chí có thể trả góp, trả dần vào ngày rằm hàng tháng. Những người không có tiền thì có thể "làm công quả" - một hình thức lao động không công tại nhà chùa. "Làm công quả thì có tiêu nghiệp không?" một người hỏi, thì được đáp lại: "Nghiệp vẫn sẽ tiêu, chỉ là tiêu chậm thôi", theo một đoạn đối thoại trong phóng sự. Cũng theo phóng sự này của báo Lao Động, trung bình mỗi tháng có khoảng 5000-7000 người đến Chùa Ba Vàng để thỉnh vong, và mỗi người bị vong "đòi" từ

vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Cao Mỹ Duyên bị hãm hại do 'nghiệp kiếp trước'? Trước đó, chùa Ba Vàng đã bị dư luận chú ý sau khi một phật tử, Phạm Thị Yến - người có hơn 100.000 người theo dõi trang Facebook, đã có những bình luận gây tranh cãi. "Năm người kia do làm việc ác cho nên sẽ bị quả báo đúng không?" bà Yến hỏi khán phòng kín với hàng chục nữ tín đồ gật đầu, nói "Có ạ". "Thế thì [Cao Mỹ Duyên] bị quả báo có phải do chính việc ác của bạn ấy trong quá khứ không?" - nhóm tín đồ hầu hết là phụ nữ trung niên, nói một cách rụt rè hơn "Có ạ". Bà Yến nói tiếp rằng nguyên nhân chính nữ sinh giao gà bị hãm hại ở Điện Biên là vì "ác nghiệp trong tiền kiếp". "Duyên trong hiện tại, bạn ấy lại sát sinh. Hai cái này cộng lại vào nhau khiến bạn ấy bị như vậy, nhé?" "Bạn ấy bị người khác xâm hại về thân thể, hãm hiếp, chết giết....Thì bạn ấy trong tiền kiếp phải có hai loại tội. Tội thứ nhất là sát mạng chúng sinh dã man. Tội thứ hai là về mặt thân thể trinh tiết của người khác, bạn ấy đã xâm phạm cho nên bạn ấy bị quả báo như vậy," bà Yến, người có pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán nói. Về tuyên bố của bà Yến, Thượng tọa Thích Đức Thiện nói: "Tôi chưa tham dự trực tiếp tại chùa Ba Vàng, nhưng qua theo dõi clip thấy nhiều điều chưa phù hợp với giáo lý nhà Phật". Giáo hội sẽ xử lý nghiêm Được biết, sáng 21/3, Giáo hội đã có văn bản chỉ đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngay cuộc gặp gỡ với trụ trì chùa Ba Vàng là Đại đức Thích Trúc Thái Minh để làm rõ vụ việc. "Giáo hội có chỉ đạo xem xét nếu như sự việc xảy ra như phản ánh thì có hình thức kỉ luật nghiêm khắc. Giáo hội tiếp thu không có nương nhẹ nào với các cơ sở thờ tự của GHPGVN". Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ cũng chỉ ra rằng chùa Ba Vàng, từ một ngôi chùa nhỏ ở lưng núi Thành Đẳng, giờ đã thành "Ngôi chùa trên núi có chính điện lớn nhất Đông Dương". Cũng theo báo này, từ 2007, khi Đại đức Thích Trúc Thái Minh về làm trụ trì chùa Ba Vàng, chùa đã có kế hoạch tái xây dựng thành một khuôn viên quy mô. Chùa Ba Vàng nói gì?

TÀI XẾ TRUNG QUỐC BẮT CÓC NỮ SINH, GIAM LÀM NÔ LỆ TÌNH DỤC DƯỚI HẦM TỐI Nạn nhân 16 tuổi bị giam cầm, cưỡng hiếp trong căn hầm bí mật suốt 24 ngày đến khi được cảnh sát giải cứu.

T

heo tài liệu được công tố viên tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc công bố hôm 25/3, vào khoảng 15h ngày 13/2, tài xế taxi dù họ Long ở thị trấn Sơn Giang, huyện Phượng Hoàng nhìn thấy một nữ sinh đang gọi taxi, theo SCMP. Long, khoảng 50 tuổi, tiếp cận, chào mời cô bé lên xe rồi mượn điện thoại của cô, giả vờ gọi điện. Cảm thấy có điều không ổn, cô bé nhảy ra khỏi xe nhưng bị Long bắt được. Hắn đánh đập và buộc nạn nhân quay lại xe. Long trùm bao tải lên đầu nạn nhân, trói tay nữ sinh này bằng dây giày và dán băng dính vào miệng cô. Nạn nhân bị giam dưới căn hầm bí mật được khóa bằng 5 ổ khóa trong nhà Long với dây xích trói ở cổ. Không thấy con gái trở về, gia đình nạn nhân báo cảnh sát. Cảnh sát kêu gọi người dân cung cấp manh mối, trong khi Viện Kiểm sát huyện Phượng Hoàng lập đội công tác đặc biệt xử lý vụ án vì mức độ nghiêm trọng của nó. Thông cáo không tiết lộ chi tiết cuộc giải cứu nữ sinh diễn ra 24 ngày sau đó. Cảnh sát đã bắt Long và đang tìm thêm bằng chứng để khởi tố y. Công tố viên mô tả nghi phạm có "động cơ đồi bại, cách thức hèn hạ và gây tội ác đáng ghê tởm". Long chưa kết hôn và trở nên "méo mó, biến thái về tâm lý" sau khi xem những bộ phim Ngay chiều tối ngày hôm qua, sau khi giới truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin về chùa, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã có buổi "pháp thoại" phát sóng trực tiếp trên trang web lẫn mạng xã hội như Youtube, Facebook. Ông cho rằng vì "chùa lớn, có tiếng trong tỉnh Quảng Ninh, cả nước và cả trên thế giới nên có những người ganh ghét, đố kỵ." Về việc cầu thỉnh vong linh, sư thầy Thích Bảo Tiến, phụ trách pháp thỉnh oan gia trái chủ nói "Tất cả khổ đều do duyên, phật tử không nên than trời, trách đất mà phải đổ cho kiếp trước, cái nghiệp của mình nhưng do mình vô minh nên không biết." Sư thầy Thích Bảo Tiến nói tiếp rằng quy trình thực hiện pháp thỉnh "oan gia trái chủ" phải qua tu tập, nghe các bài giảng, xem video để xây dựng lòng tin vào phật pháp và sẽ được giải đáp tất cả các thắc

khiêu dâm. Hắn đã "hình thành động cơ giam cầm, cưỡng hiếp người khác" khi mua vòng sắt, dây xích, dùi cui điện, mặt nạ, tóc giả và chờ thời cơ để ra tay. Long lên kế hoạch bắt cóc phụ nữ ít nhất từ năm 2016, khi hắn xây nhà và bố trí một căn hầm bên dưới. Căn hầm ẩm ướt, tối tăm, không có gì ngoài một tấm gỗ và thùng nhựa làm chỗ vệ sinh. Nạn nhân đã được điều trị, tư vấn tâm lý sau khi được giải cứu và hiện hồi phục tốt về thể chất lẫn tinh thần. Năm 2011, một người đàn ông ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, bị phát hiện giam 6 phụ nữ trong hầm tối suốt hai năm. Y bị tử hình năm 2014 với tội danh giết người, hiếp dâm và giam giữ người bất hợp pháp.

mắc, nghi ngờ. Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng nói trong buổi phát sóng."Nhà chùa không có hù dọa hay ép buộc phải cúng hay làm công quả cho nhà chùa," Trụ trì chùa Ba Vàng, Thích Trúc Thái Minh nói rằng bản thân không hề tham tiền, không phải đi tu để thành nghề mà lợi ích cho chúng sinh. Theo trang phatgiao.org, nhà sư này cũng khoe rằng chùa đã chữa bệnh cho "công an, lãnh đạo" Việt Nam: "Thế kỷ này là thế kỷ của tâm linh, rất nhiều câu chuyện mà khoa học có giải thích được đâu. Đi khám bác sĩ không ra bệnh nhưng vẫn đau, vẫn bệnh, về chùa thầy làm lễ thỉnh giải, gia chủ hết ngay, kể cả công an, cán bộ, lãnh đạo cũng có hết..." Nhiều trang web chính thống ở Việt Nam những năm qua đã cơ ngợi chùa Ba Vàng là một cơ sở văn hóa, điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở nước này.


22

SOÁ 755 29/03/2019

TIN VIỆT NAM

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN Chuû nhan â kính môiø

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét

PHẦN 1 Hàng trăm phụ nữ Việt bị bán qua Trung Quốc làm vợ mỗi năm, trở thành người trả giá cho sự mất cân bằng giới của nước này. - Đi, đi với anh, lên Lào Cai chơi thăm nhà anh. - Không đi đâu, em còn phải về học. - Đi ba ngày thôi rồi về. Không về học nữa thì anh cưới em. Đó là khung cảnh một buổi chiều thứ Bảy, tháng Mười năm 2016, tại bến xe khách thành phố Yên Bái. Lù Thị Chang học lớp 9 một trường nội trú ở Yên Bái. Tan học sau buổi trưa, cô rủ người bạn Giàng Thị Dung ra quốc lộ bắt xe. Người bạn trai quen trên Facebook được một tháng hẹn gặp đi uống nước. Trước lúc rời phòng trọ, cô gái đứng ngắm mình trong gương, chọn bộ quần áo đẹp nhất, và thoa thêm một chút son màu hồng. Đây là lần đầu tiên cô gặp "người ấy". Chuyến xe khách xuất phát từ Nghĩa Lộ, đưa các cô xuống thành phố Yên Bái. Trên xe, chuông điện thoại của Chang liên tục reo bởi cuộc gọi của bạn trai với câu hỏi "Em tới đâu rồi?". Đón hai cô gái là bạn trai quen qua mạng của Chang, tên Cư Seo Quang và "một anh già hơn", tên Thào Seo Chúng. Cô gái có chút thất vọng, khi người bạn ở ngoài đời thực "nhỏ con và không đẹp trai như ảnh gửi qua Facebook". Mặc người bạn trai năn nỉ về nhà chơi, Chang vẫn lắc đầu từ chối. Chàng trai liền quay sang thuyết phục Dung. "Về nhà anh ấy chơi một hôm, rồi chiều mai mình bắt xe về trường", Dung lên tiếng. Nhận được cái gật đầu từ bạn gái, Cư Seo Quang không giấu nổi nụ cười, quay sang hỏi Thào Seo Chúng "3h chiều rồi, có xe khách về Lào Cai không?". "Bắt taxi đi cho nhanh", Chúng nói. Chiếc taxi dừng ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng khi trời đã nhập nhoạng tối. "Đói rồi. Mình đi ăn gì đi", Chang rủ. Cô không biết mình đang ở đâu. Ngửi mùi phở từ bên đường, Chang thấy đói bụng. Cô biết trời đã tối. Đầu đông, quốc lộ không có bóng người. "Về nhà anh rồi ăn. Cả nhà đang đợi cơm, một đoạn nữa rồi đến", Cư Seo Quang trấn an. Họ đổi một chiếc taxi khác. Xe tới nửa đường thì dừng lại. Bên vệ đường, hai chiếc xe máy đã đợi sẵn. Trên xe là Cư Seo Đồng - em trai Quang và Sùng Seo Vảng. Mỗi chiếc xe kẹp ba người, cô gái ngồi giữa, theo hướng Quốc lộ 70 tiến về biên giới Việt-Trung. Mỗi lần thấy xe ngược chiều chạy xẹt qua, Chang đều hỏi "Gần đến nhà anh chưa?". "Sắp rồi", Quang ậm ừ, mắt dán vào màn hình điện thoại cầm trên tay. Trong tiếng gió thổi vù vù bên tai, cô gái chỉ nghe loáng thoáng một cuộc gọi: "Sắp đến rồi, ra đón đi". Hai chiếc xe máy rẽ vào

đoạn đường đất. Xung quanh không có nhà cửa, không ánh điện. Từ ánh sáng của đèn pha, cô chỉ nhận ra hai bên đường trồng rất nhiều chuối. Họ đến một khúc suối cạn, thì thấy một người đàn ông. Chang lúc lội qua con suối vẫn nghĩ rằng mình sắp tới bản của người bạn trai. Chang không biết con suối ấy là đường phân thủy biên giới. Bên này là Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai. Bên kia là Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. "Lúc thấy chữ Trung Quốc, em biết mình bị bán rồi". Lù Thị Chang và Giàng Thị Dung đã bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc tên Lình, với giá 38.000 NDT. Số tiền được chia đều cho bốn tên Quang, Đồng, Chúng và Vảng. Mỗi tên cầm 9.500 NDT, tương đương 33 triệu đồng. Từ tay Lình, hai cô gái bị bán đi hai nơi, cho đến khi trở thành vợ của những người đàn ông Trung Quốc. Theo thống kê của Bộ Công an, trung bình một năm ở Việt Nam có 400 vụ buôn bán người. "70% vụ buôn bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc". Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an nhận định có ba điểm trung chuyển của các đường dây buôn bán phụ nữ: Lạng Sơn; Quảng Ninh và Lào Cai. Điểm cuối của các tuyến vận chuyển đều là Trung Quốc - nơi có hơn 30 triệu đàn ông đang "đói vợ" sau hơn ba thập niên thực thi chính sách một con. - Đi, đi với anh, lên Lào Cai chơi thăm nhà anh. - Không đi đâu, em còn phải về học. - Đi ba ngày thôi rồi về. Không về học nữa thì anh cưới em. Đó là khung cảnh một buổi chiều thứ Bảy, tháng Mười năm 2016, tại bến xe khách thành phố Yên Bái. Lù Thị Chang học lớp 9 một trường nội trú ở Yên Bái. Tan học sau buổi trưa, cô rủ người bạn Giàng Thị Dung ra quốc lộ bắt xe. Người bạn trai quen trên Facebook được một tháng hẹn gặp đi uống nước. Trước lúc rời phòng trọ, cô gái đứng ngắm mình trong gương, chọn bộ quần áo đẹp nhất, và thoa thêm một chút son màu hồng. Đây là lần đầu tiên cô gặp "người ấy". Chuyến xe khách xuất phát từ Nghĩa Lộ, đưa các cô xuống thành phố Yên Bái. Trên xe, chuông điện thoại của Chang liên tục reo bởi cuộc gọi của bạn trai với câu hỏi "Em tới đâu rồi?". Đón hai cô gái là bạn trai quen qua mạng của Chang, tên Cư Seo Quang và "một anh già hơn", tên Thào Seo Chúng. Cô gái có chút thất vọng, khi người bạn ở ngoài đời thực "nhỏ con và không đẹp trai như ảnh gửi qua Facebook".

Mặc người bạn trai năn nỉ về nhà chơi, Chang vẫn lắc đầu từ chối. Chàng trai liền quay sang thuyết phục Dung. "Về nhà anh ấy chơi một hôm, rồi chiều mai mình bắt xe về trường", Dung lên tiếng. Nhận được cái gật đầu từ bạn gái, Cư Seo Quang không giấu nổi nụ cười, quay sang hỏi Thào Seo Chúng "3h chiều rồi, có xe khách về Lào Cai không?". "Bắt taxi đi cho nhanh", Chúng nói. Chiếc taxi dừng ở thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng khi trời đã nhập nhoạng tối. "Đói rồi. Mình đi ăn gì đi", Chang rủ. Cô không biết mình đang ở đâu. Ngửi mùi phở từ bên đường, Chang thấy đói bụng. Cô biết trời đã tối. Đầu đông, quốc lộ không có bóng người. "Về nhà anh rồi ăn. Cả nhà đang đợi cơm, một đoạn nữa rồi đến", Cư Seo Quang trấn an. Họ đổi một chiếc taxi khác. Xe tới nửa đường thì dừng lại. Bên vệ đường, hai chiếc xe máy đã đợi sẵn. Trên xe là Cư Seo Đồng - em trai Quang và Sùng Seo Vảng. Mỗi chiếc xe kẹp ba người, cô gái ngồi giữa, theo hướng Quốc lộ 70 tiến về biên giới Việt-Trung. Mỗi lần thấy xe ngược chiều chạy xẹt qua, Chang đều hỏi "Gần đến nhà anh chưa?". "Sắp rồi", Quang ậm ừ, mắt dán vào màn hình điện thoại cầm trên tay. Trong tiếng gió thổi vù vù bên tai, cô gái chỉ nghe loáng thoáng một cuộc gọi: "Sắp đến rồi, ra đón đi". Hai chiếc xe máy rẽ vào đoạn đường đất. Xung quanh không có nhà cửa, không ánh điện. Từ ánh sáng của đèn pha, cô chỉ nhận ra hai bên đường trồng rất nhiều chuối. Họ đến một khúc suối cạn, thì thấy một người đàn ông. Chang lúc lội qua con suối vẫn nghĩ rằng mình sắp tới bản của người bạn trai. Chang không biết con suối ấy là đường phân thủy biên giới. Bên này là Bản Lầu, Mường Khương, Lào Cai. Bên kia là Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. "Lúc thấy chữ Trung Quốc, em biết mình bị bán rồi". Lù Thị Chang và Giàng Thị Dung đã bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc tên Lình, với giá 38.000 NDT. Số tiền được chia đều cho bốn tên Quang, Đồng, Chúng và Vảng. Mỗi tên cầm 9.500 NDT, tương đương 33 triệu đồng. Từ tay Lình, hai cô gái bị bán đi hai nơi, cho đến khi trở thành vợ của những người đàn ông Trung Quốc. Theo thống kê của Bộ Công an, trung bình một năm ở Việt Nam có 400 vụ buôn bán người. "70% vụ buôn bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc". Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an nhận định có ba điểm trung chuyển của các đường dây buôn bán phụ nữ: Lạng Sơn; Quảng Ninh và Lào Cai. Điểm cuối của các tuyến vận chuyển đều là Trung Quốc - nơi có hơn 30 triệu đàn ông đang "đói vợ" sau hơn ba thập niên thực thi chính sách một con. CHƯƠNG 1 : MÓN HÀNG TRÊN

WECHAT Năm 17 tuổi, Miên lấy chồng. Đám cưới diễn ra hai ngày, tại một nhà hàng ở Bắc Kinh. Khi quan khách chắp tay nói cung hỷ, cô dâu trong bộ váy cưới màu trắng, nước mắt đầm đìa đứng cạnh chú rể. Chồng Miên 28 tuổi. Anh ta làm nghề gì, Miên không biết. Anh ta tên gì, Miên không nhớ. Lễ cưới của Miên không có người thân bên cạnh. Cô không được mặc váy hoa thêu tay. Nhà trai không làm lễ dạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới theo phong tục của người Mông ở Bắc Hà quê Miên. Người yêu Miên đã bán cô sang Trung Quốc, vào đúng ngày cô gái tròn 17 tuổi. "Mình đi chợ đêm Mường Khương, xong qua nhà chú ở Na Lốc lấy ít đồ, rồi về nhà anh", Ao nói với Miên sau buổi sinh nhật được tổ chức ở phòng trọ. Hôm ấy là ngày 4 tháng 5 năm 2017. Khi đặt chân đến đoạn suối Pạc Chì chảy qua thôn Na Lốc, nhìn thấy cánh rừng cao su, cô vội quay đầu. Nhưng dao đã kề ngay bên cổ. Hai đồng phạm của Ao xuất hiện, gằn giọng: "Mày đi theo, hoặc là chết". Miên ngoái lại cầu cứu người yêu. Nhưng Ao chỉ đứng nhìn bạn kẹp dao vào cổ cô dẫn đi. Phía bên kia, là ba người đàn ông Trung Quốc chờ sẵn. Con đường dẫn Miên qua biên giới, cũng là đoạn suối mà Lù Thị Chang đã lội qua. Cảnh sát Trung Quốc cho rằng nguyên nhân dẫn đến ngành buôn cô dâu Việt ở Trung Quốc là "nhu cầu thị trường quá lớn". Chồng của Miên sinh năm 1989. Người đàn ông này sinh ra đã mang định mệnh của một thanh niên khát vợ. Năm 1989, cả nước Trung Quốc có 8,7 triệu ca triệt sản; 10,6 triệu ca phá thai. Những con số được thống kê chi li: nó theo dõi một chính sách quan trọng. Năm đó, ở Hồ Nam, người ta thậm chí phải tống một cán bộ dân số vào tù, khi người này ép một phụ nữ phải bỏ thai. Hơn ba mươi năm thực hiện Chính sách một con, cộng với tâm lý cần con trai để nối dõi tông đường, đã tạo ra một xã hội mất cân bằng giới. Mâu thuẫn xã hội được bù đắp bởi quan hệ kinh tế: phụ nữ trở nên đắt giá trên khía cạnh hiện kim. Ngay cả ở các vùng nông thôn Trung Quốc, số tiền để cưới một cô dâu bản địa có thể tiêu tốn hàng trăm nghìn tệ. Một bộ phận tổ chức nhập khẩu cô dâu. Một số bằng các đường dây môi giới hợp pháp, xem mặt và tổ chức cưới tự nguyện. Một số tìm đến bọn tội phạm buôn người: các cô gái Việt Nam bị bán làm tù nhân và được gọi tên là "cô dâu". Đoạn biên giới gần 20 cây số, chạy dọc theo sông Nậm Thi, từ tổ 9 phường Duyên Hải, TP Lào Cai đến thôn Na Lốc, xã Bản Lầu được xác định là nơi tội phạm thường đưa người qua biên giới. Qua dòng Nậm Thi - biên giới tự nhiên giữa hai nước ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai - khoảng 10 cây số, sẽ gặp suối Pạc Chì - cái tên có nghĩa là "suối


TIN VIỆT NAM

VACANCES PHÉNIX

450 466-5888 / 1 888 874-3649

Réservez en ligne, c’est plus pratique! vacancesphoenix.com

80$ Rabais

50$ Rabais

Bao gồm ăn sáng mỗi ngày ở trong khách sạn

Khởi hành chắc chắn 13, 19 tháng 4, Bao gồm ăn sáng mỗi ngày ở trong khách sạn

Est des États-Unis 5 ngày

Giảm giá tới

139.

Washington D.C. 4 ngày

99$ người

189.99

75%

189.99

Phòng Cho 4 Người

Khởi hành 20 tháng 04 và 18 tháng 05

Vé máy bay

9.

49.

30$ Rabais

New York 3 ngày en liberté 99$ người 129.99

Khởi hành từ 10 - 20 tháng 05 2019

Khởi hành 19 tháng 04 2019

CAD 1109

người

Phòng Cho 4 Người

75% Rabais

Ottawa Festival des tulipes New York Visite Guidée 1 ngày 3 ngày 99$ người 99$ người Phòng Cho 4 Người 39.99 99.99 Phòng Cho 4 Người

CAD 1147

109.99$

Khởi hành 13, 19 tháng 04 2019

50$ Rabais

Chỗ có giới hạn

Bangkok Ho-Chi-Minh Hanoi Kuala Lumpur Singapour Seoul Tokyo

Giờ mở cửa: thứ Hai đến thứ Sáu 10am - 6pm / thứ bảy và chủ nhật: 10am - 5pm tours@vacancesphoenix.com Titulaire d’un permis du Québec: 703421 8200, boul. Taschereau, suite 1392, Brossard, QC J4X 2S6

New York, Philadelphie, Boston et Washington D.C. Harvard University, M.I.T., Yale University et Princeton University

Đặc biệt cho Mùa Xuân

23

SOÁ 755 29/03/2019

99.

Phòng Cho 4 Người

Khởi hành 19 tháng 04 2019

40$ Rabais

40$ Rabais

CAD 1120 CAD 1190 CAD 810

Toronto & Chutes du Niagara 2 ngày 99$ người 89.99

CAD 939

49.

CAD 919

Plage de Virginie 6 ngày 99$ người 389.99

349.

Phòng Cho 4 Người

Phòng Cho 4 Người

Khởi hành 06 tháng 07 2019

Khởi hành 06/13/20/27 tháng 04 2019

Những điểm hẹn: 100, rue Saint-Antoine O., Montréal QC H2Y 1J6 (trạm métro Place D'Armes, lối ra đường Saint-Urbain trước tiệm Starbucks 8200 Boul. Taschereau Brossard QC J4X 2S6 (nhiều chỗ đậu xe miễn phí cho ngày và đêm Vacances Phénix có quyền sửa đổi các khách sạn trong cùng loại mà không cần báo trước. Lỗi kiểu chữ, minh hoạ và giá là có thể.Chúng tôi có quyền sửa các lỗi đó. Giá đặc biệt này có giá trị đến 12 tháng 04 / 2019 Giá bao gồm tất cả các loại thuế, phòng 4 người, khách sạn 3 sao ( trừ 1 ngày), phục vụ hướng dẫn

GINA BEAUTÉ 514.725.7878

7930 St-Michel, H1Z-3E1 ( bên cạnh Phở Ngon ) / website: www.ginabeaute.ca

Hướng dẫn tận tình Technic làm Nail. Và cách sử dụng đúng sản phẩm, không sợ mua nhầm hàng dỏm, hàng giả. Maxx Crystal Gel

PUMP BOTTLE

GIGI PARAFFIN

$1

$3

20% OFF

CALLUS REMOVER REMOVE

ST. FMC XXXX

2 FOR 1

Màu đẹp dễ sơn ko chảy và nứt Top và base bóng chắc giữ bền lâu

$1

$22

$45

CND POWDER 3.7 OZ

-10% GIGI WAX

OPI TOP & BASE IBD. 2 OZ

$20

$9 PLASTIC LINERS

$30

$14

$22

GELL II

$11 12lbs

$19 $9

12lbs$19/200

49$ 49$

CLEAN AND EASY

TIPS TIFS BOX

$19/200 $1

2ZOZ OZ

$30

$1

$149

WAX STRIP LOOY 100Y

$6 $9

18$

$13

Tất cả hàng bán promotion + thuế + All prices change without notice


24

SOÁ 755 29/03/2019

biên giới". Càng ngược về hướng Mường Khương, con suối càng thu mình lại. Đến địa phận các thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, Pạc Chì biến thành một con mương nhỏ trong mùa nước cạn. Trên dòng suối ấy, người ta có thể bắc một chiếc cầu bằng ván, bước ba nhịp là sang bên kia biên giới. Trên cung đường vắng nhà cửa, chỉ có những quả đồi trồng chuối, trồng dứa nối tiếp nhau. Một chiếc xe lạ lạc vào đây chẳng ai để ý. Bản làng nằm sâu trong thung lũng, xa đường biên chục cây số. Bên kia biên giới là nông trường cao su Mã Hoàng Pao, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. "Vị trí địa lý, địa hình đã biến Lào Cai thành địa bàn trực tiếp, vừa là điểm trung chuyển của các đường dây buôn người từ các tỉnh lân cận sang Trung Quốc", thiếu tá Phạm Văn Năm, Phó phòng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai nhận định. Đường đi và phương thức vận hành của những đường dây buôn người xuyên biên giới này được hé lộ thông qua một chuyên án mà công an Trung Quốc thực hiện năm 2017. Cuối năm 2016, cảnh sát Côn Minh bắt đầu chú ý đến hành trình của một người đàn ông họ Diệp, khi anh ta thường xuyên đi về giữa Chiết Giang và Vân Nam. Sau khi rời ga tàu Côn Minh - thủ phủ của tỉnh Vân Nam, Diệp ngồi ôtô tới Văn Sơn châu tự trị giáp với tỉnh Lào Cai của Việt Nam. Từ Chiết Giang tới Côn Minh, Diệp đi một mình. Nhưng từ Văn Sơn quay về ga tàu Côn Minh, Diệp thường đi cùng vài cô gái. Khi cảnh sát thực hiện cuộc kiểm tra, những cô gái này không hiểu tiếng Trung Quốc. Thẻ căn cước dùng mua vé tàu đều là giả. Họ đến từ Việt Nam. Trịnh Quân Di, Đội trưởng Cảnh sát hình sự thuộc Sở công an đường sắt Côn Minh phân tích trên tờ Tin tức Bắc Kinh: trong đường dây có sự cấu kết chặt của người trong và ngoài nước. Việc lựa chọn đối

TIN VIỆT NAM

tượng và lừa sang Trung Quốc do người Việt Nam đảm nhiệm. Người sống ở biên giới hai nước, thông thuộc địa hình, giao tiếp được tiếng Việt, lo liệu đưa nạn nhân nhập cảnh Trung Quốc, đợi người mua liên hệ. Tiếp đó, người Trung Quốc lo phân phối nạn nhân tới các vùng. "Gần như mỗi tỉnh ở Trung Quốc đều có các đại lý phân phối nạn nhân buôn người như vậy", đại diện công an Côn Minh khẳng định. Sau khi bị cưỡng ép sang Trung Quốc, các cô gái thường bị giam tại một ngôi nhà sát biên giới. Ảnh, thông tin của các cô sẽ được gửi tới môi giới ở các tỉnh qua WeChat. Môi giới liên hệ khách hàng. Nếu ưng ý, khách tới Vân Nam "kiểm tra hàng". Giao dịch này luôn dùng tiền mặt. Giá một cô dâu Việt thường từ 60.000 tới 70.000 NDT, có trường hợp 80.000 đến 90.000 NDT, tức hơn 300 triệu đồng. Trả tiền xong, khách có thể đưa "hàng" lên tàu hỏa từ Côn Minh về nhà. Đầu năm 2018, đường dây này bị triệt phá. Cảnh sát bắt giữ 78 nghi phạm, cứu 33 nạn nhân, trao trả cho công an Việt Nam. Các cô gái đều ở tuổi từ 13 tới ngoài 20. Trong các hồ sơ mua bán người của công an Việt Nam, các "đại lý cấp một" ở biên giới thường xuất hiện với thông tin người đàn ông tên Lình, tên Sử hoặc người phụ nữ lạ mặt. Họ là người Trung Quốc, hoặc người Việt Nam sang làm ăn, sinh sống lâu năm ở biên giới. Những cuộc móc ngoặc với bên này chỉ bằng câu nói "về Việt Nam tìm phụ nữ bán" và cho số điện thoại để liên lạc. Bên này Việt Nam, các trai bản đóng vai trò như những người giao hàng, chuyên tìm kiếm nguồn hàng là những cô gái mới quen biết, người yêu, bạn học... cho các đại lý bên kia biên giới. Mỗi cô gái bị đưa đi, mắt xích này nhận từ 10.000 đến 15.000 NDT, khoảng 30 đến 40 triệu đồng. Cư Seo Quang là một người giao vận điển hình trong các đường dây này. Quang

vào nghề từ năm 16 tuổi, trong một lần được Sùng Seo Vảng rủ rê. Khi biết người bên Trung Quốc có nhu cầu mua phụ nữ, Quang đã chủ động móc nối để "chào hàng". Nạn nhân của Quang là bạn gái, bạn học, người quen trên mạng xã hội. Thủ đoạn của tên này là làm quen với các cô gái qua mạng xã hội, hẹn gặp, rủ về nhà ở Lào Cai chơi. Trên đường đi, Quang liên lạc với đồng bọn thông báo, rồi chở nạn nhân đến thẳng suối Pạc Chì để bán. "Nó học cùng cấp hai với em, nên em chẳng nghi ngờ gì", Lư Thị Đòa, bạn học cùng trường đã bị Cư Seo Quang bán với giá 8.000 NDT, bằng một tin nhắn rủ đi sinh nhật. CHƯƠNG 2: NHỮNG CÔ GÁI BIẾN MẤT Tư tưởng "cần kiểm soát dân số" được trình bày rộng rãi tại Trung Quốc lần đầu vào tháng 7/1955, bởi một nhà kinh tế tên Mã Dần Sơ, ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân. Ông này, sau các nghiên cứu, cho rằng tốc độ tăng dân số của Trung Quốc đang tăng quá nhanh so với tốc độ tăng vốn. Hai năm sau, Mã lần đầu trình bày Lý thuyết dân số mới tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc, với kết luận rằng sự gia tăng dân số với tốc độ cao sẽ không có lợi cho sự phát triển của Trung Quốc. Vị này chủ trương rằng nhà nước cần phải kiểm soát sinh sản của người dân. Bài phát biểu được Nhân dân Nhật báo đăng tải đã tạo nên một sự náo động. Lý thuyết của Mã Dần Sơ bị chỉ trích nặng nề khi không phù hợp với truyền thống của người Trung Hoa. Nhưng rồi quyết tâm phát triển kinh tế đã chiến thắng mọi quan niệm. Sau ngày Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949, ổn định xã hội cùng tiến bộ y tế khiến tỷ lệ tử vong giảm mạnh, tỷ lệ sinh tăng tạo nên một cuộc

Giảm

bùng nổ dân số. Trong vòng ba mươi năm, dân số nước Trung Quốc mới đã tăng gần gấp đôi, từ 500 triệu lên 969 triệu người vào năm 1978. Trung Quốc khi đó đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực và nhà ở. GDP đầu người thời gian này chỉ đạt 250 USD một năm. Cuộc bùng nổ dân số đã khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc bắt đầu đưa ra biện pháp chính thức để kiểm soát sinh đẻ và kế hoạch hóa gia đình. Trong thập kỷ 70, để hãm đà tăng, chính quyền kêu gọi người dân sinh "muộn, hi, thiểu". Muộn nghĩa là nam nữ kết hôn sau tuổi 25; hi là khoảng cách giữa các lần sinh nở dài hơn; và thiểu khuyến nghị các cặp vợ chồng dừng lại ở hai con. Nhưng những gì Trung Quốc phải đối mặt những năm sau này, với sai lầm của công cuộc Đại nhảy vọt, khiến lý thuyết về kiểm soát dân số của Mã Dần Sơ bắt đầu được nhìn nhận lại "Chỉ trích lầm một người, dân số tăng nhầm 300 triệu", trở thành câu nói tổng kết của người Trung Quốc về vụ việc này. Tháng 1 năm 1979, trang nhất Nhân dân Nhật báo đưa tin về hội nghị của Văn phòng sinh đẻ kế hoạch toàn quốc, đề xướng "Mỗi cặp vợ chồng tốt nhất sinh một con, nhiều nhất hai con". Giữa tháng 12 năm ấy, Phó thủ tướng Trần Mộ Hoa tuyên bố: "Giờ chúng ta đề ra ‘tốt nhất một con’, bỏ ‘nhiều nhất hai con’ đi. Đây là yêu cầu chiến lược trong quá trình phát triển dân số của nước ta". Sau này, bà Trần Mộ Hoa được giao phụ trách Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe quốc gia. Tháng 9 năm 1980, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc thống nhất "Chỉ sinh một con". Ngày 25 tháng 9 năm 1980, Trung ương Trung Quốc ban hành thư chỉ đạo có nội dung "Để khống chế dân số dưới 1,2 tỷ cho tới cuối thế kỷ 20, Quốc vụ viện kêu gọi toàn quốc, đề xướng mỗi

-20% mỗi ngày

tất cả các món từ ngày 2/4 đến 15/4

ăn tại tiệm

RESTAURANT

Thanh Thảo (514) 733-1110

5145 Jean-Talon Est (giữa Viau và Lacordaire) Montréal, QC. H1K 1K8

ĐẶC BIỆT  Bột chiên  Bò lá lốt  Canh chua  Cá kho tộ

Mới Mới!

 Bún măng vịt  Bún bò Huế  Cơm tấm sườn bì chả  Bánh canh cua

 Chả Cá Lã Vọng  Bún Chả Hà Nội  Chả Nem Cua Bể

Mở cửa 6/7 từ 10:30am - 9:30pm l Thứ 2 nghỉ


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

TRUNG TÂM HÀM GIẢ

VĂN HÓA& XÃ HỘI

cặp vợ chồng chỉ sinh một con". Chính sách được Trung Quốc đưa vào Hiến pháp 1982. Điều 25 quy định "Nhà nước ban hành sinh đẻ kế hoạch nhằm làm cho sự tăng dân số hài hòa với kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội". Và Điều 49 có nội dung "Cả vợ và chồng đều có nghĩa vụ thực hiện sinh đẻ kế hoạch". Sinh đẻ theo kế hoạch đã trở thành một loại trách nhiệm công dân phải thực hiện với đất nước của mình. Từ đó đến nay, Trung Quốc bốn lần sửa đổi Hiến pháp, song những điều trên vẫn giữ nguyên. Miên chào đời một ngày đầu hè năm 2000, khi thung lũng mận tam hoa trên cao nguyên Bắc Hà sắp vào mùa. Theo phong tục của người Mông đen, ba ngày sau, cô bé được làm lễ đặt tên. Ông Giàng A Tờ thắp hương báo cáo tổ tiên đã sinh được con gái đầu lòng. Ông mổ lợn, làm hai mâm cơm mời anh em đến nhà ăn cỗ. Cùng năm ấy, Trung Quốc cán mốc thiên niên kỷ với đúng mục tiêu đề ra, khi kìm hãm được dân số ở mức 1,26 tỷ người; thu nhập bình quân gần 1.000 USD và tăng trưởng dân số hạ xuống còn 0,8%. Nhưng ở bên kia biên giới, nhiều người Trung Quốc không thể mổ lợn ăn cỗ khi có con gái. Hai tác giả Valerie M. Hudson và Andrea M. den Boer chỉ ra, từ năm 1995 tới giữa thập niên 2000, mỗi năm Trung Quốc "biến mất" khoảng một triệu bé gái. Vì lựa chọn giới tính thai nhi và vứt bỏ con gái. Các nhà nghiên cứu xã hội học gọi các trẻ em gái đáng ra phải xuất hiện theo tỷ lệ sinh thông thường, nhưng không thể ra đời vì tâm lý trọng nam khinh nữ là "missing girls" – những cô gái biến mất. Chính sách kéo dài bốn thập niên đã giảm được 400 triệu đứa trẻ ra đời. Một

25

SOÁ 755 29/03/2019

tỷ lệ lớn trong số đó là con gái. Nhiều gia đình Trung Quốc đã quyết định: đứa con duy nhất mà họ được cho phép sinh trong suốt cuộc đời, nên là con trai. Những người chống lại Chính sách một con bị trừng phạt bằng chủ nghĩa lý lịch. "Chúng tôi như một đội du kích sinh quá con, trốn tránh khắp nơi. Các con đi học, thầy cô chẳng bao giờ thấy mặt bố của học sinh. Tên thật của cha cũng buộc phải giấu. Mỗi khi ra ngoài, chúng tôi phải đi cách nhau 200 mét", đạo diễn Trương Nghệ Mưu giãi bày trên Xinhua, cuối năm 2013 về việc vi phạm chính sách. Ông với người vợ Trần Đình có ba đứa con, hai trai, một gái. Chính quyền tỉnh Giang Tô thống kê có 425 đứa trẻ mồ côi, phần lớn là bé gái, bị bỏ rơi trong năm đầu tiên thực hiện chính sách. Ở Quảng Tây, 80% những đứa trẻ bị mang ra chợ đen bán là con gái. "Qua siêu âm, nếu phát hiện mang thai con gái, không ít người sẽ bỏ thai, thậm chí giết con ngay khi mới chào đời", theo Sohu. Theo thống kê đến cuối năm 2017, nam giới ở tất cả các tỉnh của Trung Quốc đều nhiều hơn nữ giới. Số liệu Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố đầu năm nay, tính riêng ở Trung Quốc đại lục, nam giới nhiều hơn nữ giới 31,6 triệu người. Chỉ tính những người sinh sau năm 2000, tỷ lệ đã là 118 bé trai trên 100 bé gái. "Những con số này khiến nam nhân nước ta như ngồi trên đống lửa", tờ Sohu bình luận. "Những cô gái biến mất" vì kế hoạch hóa gia đình tại Trung Quốc những thập kỷ trước được thay thế một phần bởi những cô gái biến mất khỏi các bản làng Việt Nam.

NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa 7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel.

‘MỸ NHÂN QUỐC DÂN’ CHẾT BÍ ẨN, BỊ PHÁ MỘ PHẦN VÀ GÓC TỐI SHOWBIZ HÀN Vụ tự tử của Jang Ja Yeon sẽ được điều tra lại. Và không ít người Hàn Quốc cũng đặt câu hỏi về bi kịch minh tinh Choi Jin Sil treo cổ tự sát trong phòng tắm vào năm 2008.

V

ụ tự sát của Jang Ja Yeon vừa được Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu điều tra lại. Công chúng nước này đồng loạt đề nghị xem xét lại những sự ra đi của nghệ sĩ có liên quan. "Jang Ja Yeon bị xâm hại tình dục, các nghệ sĩ còn lại đã bị đối xử như thế nào để đến mức tìm đến cái chết. Chúng tôi đều nghi ngờ, tại sao cảnh sát không nghi vấn", một ý kiến gửi lên trang web của

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

chính phủ. Người Hàn Quốc bàng hoàng khi nhận ra Choi Jin Sil cùng Jang Ja Yeon, U;Nee, là những diễn viên cùng công ty quản lý đã tự sát trong giai đoạn năm 2007 đến năm 2009. Ba người trong số họ không để lại di thư, còn thư tuyệt mệnh dài nhiều trang của Jang Ja Yeon bị đặt nghi vấn "là thủ đoạn của một đàn chị". Đáng nói là trường hợp Choi Jin Sil.

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 28 tháng ba đến trưa 30 tháng tư 2019

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78

New York 4 ngày guided 119

New York 3 ngày independent 118

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56 Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

ngày

Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người

Native Indian Kahnawake 23 Pow Wow 1 ngày Ottawa 1 ngày

Canyon & Xem Cá Voi 2 ngày Washington DC Cherry Blossom Khởi hành 12 và 19 tháng 4

24

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn.

Beautiful MontTremblant 1 ngày 29 Granby Zoo & Berry Picking 1 ngày Parc Omega & Premium 24 ), Grand Iles de orleans(Charlevoix Outlets Shopping 1 ngày

18

139

USA 4 ngày Cherry Blossom 139

Khởi hành 12 và 19 tháng 4

Charlevoix & Xem Cá Voi 2 ngày GIÁ ĐẶC BIỆT

Maritime & Quebec 5 ngày

249

24

72

Maritime & Gaspe 6 ngày

299

Giá cả có giá trị đến 30 tháng tư 2019. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com


26

SOÁ 755 29/03/2019

Minh tinh này có sức ảnh hưởng, độ nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Câu hỏi "tại sao Choi Jin Sil tìm đến cái chết" đến giờ vẫn là sự bí ẩn. Minh tinh quốc dân liên quan đến vụ án mạng quản lý cũ Sinh ngày 24/12/1968, Choi Jin Sil trưởng thành trong gia đình thiếu vắng tình thương của người cha. Xinh đẹp, nhanh nhẹn và có khiếu diễn xuất, Choi Jin Sil nhanh chóng tìm được sự nổi tiếng khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Ở Hàn Quốc, trong thập niêm 1990, khán giả không nói về Choi Jin Sil như một diễn viên. Họ gọi cô là “tình đầu quốc dân” hay “ngôi sao quốc dân”. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Choi Jin Sil là phim Ghen, hợp tác cùng Choi Su Jong vào năm 1992. Sau nhiều năm, Choi Jin Sil - Choi Su Jong vẫn là cặp tình nhân màn ảnh được yêu thích. Bộ phim thành công tiếp theo của cô phải nhắc tới Ước mơ vươn tới một ngôi sao. Ước mơ vươn tới ngôi sao đưa tên tuổi Choi Jin vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc, trở thành minh tinh hàng đầu châu Á. Không chỉ khẳng định ở vị diễn viên, Choi Jin Sil trở thành nữ hoàng quảng cáo. Choi Jin Sil từng xuất bản cuốn tự truyện mang tên Hãy sống ý nghĩa trong ngày hôm nay. Sách kể về chuyện Choi Jin Sil từ khi còn là một cô gái nhỏ đến thời điểm thành nữ hoàng quảng cáo và ngôi sao điện ảnh. Nụ cười thanh thuần rực rỡ và tài năng diễn xuất là những gì Choi Jin Sil mang đến cho khán giả. Nhưng cuộc sống của cô luôn có nhiều góc khuất. Năm 1994, quản lý cũ của Choi Jin Sil bị sát hại. Hung thủ là tài xế của Choi Jin Sil. Năm 1994, nữ diễn viên quá cố xuất hiện tại tòa án với tư cách nhân chứng vụ án mạng. Cùng năm, cô suýt bị bắt cóc bởi một nhóm tội phạm. Năm 1998, Choi Jin Sil cũng suýt trở thành nạn nhân bị bắt cóc

VĂN HÓA & XÃ HỘI

lần thứ 2. Rất may mắn, cô đều an toàn. Theo Korea Times, Choi Jin Sil đã trải qua nhiều căng thẳng tột cùng trong cuộc sống từ những năm 1990, dù lúc đó cô luôn cười rạng rỡ trước công chúng.

nel A, mẹ Choi Jin Sil xác nhận trong những ngày cuối đời, con gái bà đau khổ khi bị công chúng lăng mạ, chỉ trích là kẻ cho vay nặng lãi. Ngay cả khi đã được an táng, Choi Jin Sil cũng không tìm thấy sự bình yên. Tháng Cáo buộc cho vay nặng lãi và bị phá 8/2009, tro cốt của nữ diễn viên bị đánh mộ cắp. Sở cảnh sát Yanpyeong cho biết một người đàn ông 40 tuổi đã đập phá phần mộ Năm 2000, Choi Jin Sil bất ngờ tuyên Choi Jin Sil và mang đi bình tro cốt. Kẻ bố kết hôn với cầu thủ bóng chày tên Cho này sau đó đã bị bắt. Sung Min. Cho Sung Min kém Choi Jin Sil 5 tuổi. Họ có hai người con, một trai Nhiều người thân Choi Jin Sil tự sát một gái trước khi quyết định ly hôn vào năm 2004. Choi Jin Sil ra đi để lại hai người con Trong thời gian chung sống với chồng, cho mẹ và em trai chăm sóc. Nhưng bi kịch cô nhiều lần bị bạo hành tới mức nhập trong gia đình không hề dừng lại. Hai năm viện. Họ yêu nhau ồn ào và chia tay theo sau khi cô tự sát, em trai duy nhất Choi Jin cách không thể gây tranh cãi hơn. Sau ly Young cũng chọn cách treo cổ tự sát. hôn, Choi Jin Sil quay lại với công việc. Sau Choi Jin Young, chồng cũ Choi Jin 6h35 ngày 2/10/2008, mẹ Choi Jin Sil Sil là vận động viên Cho Sung Min được phát hiện con gái treo cổ tự sát trong phòng tìm thấy trong tình trạng đã chết. Anh này tắm. Cảnh sát xác nhận đây là vụ tự sát treo cổ tự sát trong phòng tắm vào năm vì không tìm thấy bất kỳ tổn thương bên 2013. ngoài nào. Ngày 27/11/2013, quản lý sau cùng của Choi Jin Sil không để lại bất kỳ lời nhắn Choi Jin Sil là ông Park cũng tự sát cũng ở gửi sau cùng đến gia đình. Cô nhắn tin cho phòng tắm. Khi Choi Jin Sil qua đời, Park trợ lý hai lần với nội dung “Hãy chăm sóc từng là nhân chứng quan trọng. Người nhà hai cháu cho chị" và "Chị xin lỗi”. Park kể ông rơi vào trạng thái căng thẳng, Hình ảnh Choi Jin Sil ngã gục khi nghe bế tắc và trầm cảm sau cái chết của Choi tin Ahn Jae Hwan mất. Cô bị cáo buộc cho Jin Sil. Năm năm sau đó, ông thường phải Ahn Jae Hwan vay số tiền lớn. Vài tuần uống thuốc điều trị trẩm cảm. sau ngày Ahn Jae Hwan mất, cô tự sát. Bạn bè cho biết nữ diễn viên đối diện nhiều bế tắc trong cuộc sống khi phải lo toan tài chính cho gia đình. Các trang mạng Hàn Quốc bắt đầu đưa tin về việc Choi Jin Sil dính vào đường dây cho vay nặng lãi. Cô được cho là đã đưa rất nhiều tiền cho nam diễn viên Ahn Jae Hwan. Ahn Jae Hwan bị phát hiện đã chết trong tình trạng cơ thể phân hủy vào tháng 9/2008. Ngày Ahn Jae Hwan mất, khán giả đã sốc khi thấy Choi Jin Sil ngã gục. Cô qua đời sau đó vài tuần. Theo Chan-

VĂN PHÒNG BÁN

HIỆN NAY

MỞ CỬA 4 ĐỒ DÙNG* THIẾT BỊ MIỄN PHÍ HÃY GHI TÊN!

*Máy rửa chén, bếp, tủ lạnh và máy hút hơi bếp

Cái chết của Choi Jin Sil gây chấn động truyền thông châu Á. Sau một năm, khu mộ của Choi Jin Sil bị đập phá. Em trai, chồng cũ và quản lý cũ đều tự sát trong phòng tắm sau vài năm cô qua đời. Những sự ra đi liên tiếp khiến nhiều người cho rằng đã có một uẩn khúc lớn liên quan đến sự bế tắc của Choi Jin Sil cùng gia đình. Dư luận tin rằng cảnh sát đã kết thúc các cuộc điều tra quá sớm. "Họ chỉ nói về lý do cái chết nhưng cảnh sát không thể lý giải tại sao họ làm như thế. Đây là vấn đề trong nhiều năm ở Hàn Quốc, công bố tự sát nghĩa là kết thúc", trang Trung Quốc QQ nhận định. Đã có những phỏng đoán riêng biệt về cái chết của Choi Jin Sil. Những lập luận này đưa ra giả thuyết liên quan đến sự khắc nghiệt của showbiz Hàn Quốc. Choi Jin Sil đã phải sống và cố gắng duy trì cuộc sống khi trở lại công việc sau ly hôn. Những khó khăn từ công ty quản lý cùng cạm bẫy và rủi ro đẩy cuộc sống Choi Jin Sil đến đường cùng. “Choi Jin Sil là diễn viên, em trai cô ấy cũng là nghệ sĩ. Chồng cũ và quản lý Choi Jin Sil hoạt động nhiều ở showbiz. Bốn sự ra đi nhưng cùng có liên quan tới ngành . Cảnh sát đã điều tra lại vụ tự sát của Jang Ja Yeon, họ nên suy nghĩ về những lần mở lại hồ sơ các vụ án trong quá khứ”, một ý kiến trên Nate.


SOÁ 755 29/03/2019

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

VIỆT NAM ĐƯỢC GÌ KHI TỔ CHỨC ĐUA XE F1 TỪ 2020? Đường đua F1 ở Hà Nội vừa được đi vào khởi công ở Hà Nội, nơi sẽ diễn giải đua xe Công thức Một vào năm 2020.

G

rand Prix Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4/2020, trở thành cuộc đua xe Công thức Một (F1) mới nhất trên lịch đua của giải F1, cùng với Monaco, Singapore và Azerbaijan. Sự kiện lớn này sẽ mang đến cho Việt Nam - và đặc biệt là thủ đô Hà Nội - cơ hội để giao lưu quốc tế, Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), ông Jean Todt phát biểu tại lễ khởi công đường đua hôm 20/3 tại Hà Nội. Đường đua F1 dài 5.565 km nằm ở phía

27

tây của Hà Nội, gần Sân vận động Mỹ Đình. Việc xây dựng đường đua này dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng Năm tới, Tập đoàn Vingroup, nhà đầu tư chính của Grand Prix Việt Nam cho biết trong thông cáo báo chí. Mặc dù cơ bản đây là một cuộc đua 'đường phố', sẽ có nhiều đoạn đường và một số công trình liên quan được xây mới. Mặc dù Việt Nam không có nhiều truyền thống về thể thao, các sự kiện hoặc các

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

Hà Nội: $1233.00*+ Honolulu: $604.00*+ Hồ Chí Minh: $904.00*+ Paris: $520.00*+

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

cuộc thi thể thao trong đó có đội tuyển quốc gia tham dự được theo dõi cuồng nhiệt, theo Reuters. Ông Jean Todt hôm thứ Tư 20/3 phát biểu rằng Grand Prix Việt Nam diễn ra vào năm tới tại Hà Nội sẽ là một cơ hội tuyệt vời để mở cánh cửa cho những người có "niềm đam mê" môn thể thao đua xe ở Đông Nam Á, theo AFP. Todt cho biết ông hy vọng sẽ bùng nổ niềm đam mê đua xe thể thao tại một đất nước cuồng bóng đá như Việt Nam, sau khi người hâm mộ Việt Nam được chứng kiến tận mắt những nhà vô địch F1 thế giới như Lewis Hamilton và Sebastian Vettel đua xe trên đường phố Hà Nội. "Thật tuyệt vời cho sự phát triển của môn thể thao đua xe ở Việt Nam và trong khu vực," ông Todt nói. "Tôi thực sự hy vọng rằng đây sẽ là cơ sở để Việt Nam sớm tổ chức các giải đua xe Go-Kart (một mẫu xe đua cỡ nhỏ một người ngồi), và đua xe Drift," ông nói thêm. Ông Todt hy vọng sự kiện này sẽ tạo ra một thế hệ những nhà đua xe chuyên nghiệp ở Việt Nam. "Các bạn có những người trẻ tuổi, tài năng với niềm đam mê thể thao đua xe, đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng việc được nhanh chóng tham gia vào loại hình đua xe thể thao là rất quan trọng," ông nói. Các nhà tổ chức cho biết họ quyết định

Tel: 514-419-5588

Mùa Xuân

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

(514) 728-4629

không tổ chức cuộc đua ở khu phố cổ của Hà Nội vì những thách thức hậu cần và chi phí cao. Việt Nam được gì? Hà Nội đã đặt cược lớn vào tiếng tăm vốn có của sự kiện này, và đã ký hợp đồng trị giá hàng triệu đô la với công ty Liberty Media của Mỹ - chủ sở hữu giải đua F1 vào năm ngoái. Nghĩa là mỗi năm Việt Nam sẽ phải trả 60 triệu đô la Mỹ để tổ chức giải đua. Ngoài ra, xây dựng đường đua sẽ tốn khoảng 1-1,5 tỷ đô la. Việt Nam cho biết không sử dụng ngân sách chính phủ để chi trả cho sự kiện này mà thay vào đó là nguồn hỗ trợ tài chính từ tập đoàn Vingroup. "F1 luôn được coi là vua của tất cả các cuộc đua... chúng tôi đã thiết kế một đường đua mang đậm bản sắc và kiến trúc Việt Nam," Phó chủ tịch Vingroup Nguyễn Việt Quang nói tại buổi lễ. Việt Nam đang hy vọng sẽ học được Singapore - nơi thành công trong các cuộc đua F1 vào ban đêm, và sẽ lấp đầy khoảng trống trong khu vực Đông Nam Á sau khi Malaysia rút lui vào năm 2017 vì lý do chi phí. Chính phủ Malaysia nói nay họ không sẵn lòng chi ra 67 triệu đô la một năm để đăng cai giải này nữa.

Visa Việt Nam, Trung Quốc, Pháp Du lịch sur mesure Đặc biệt giá máy bay Du thuyền phút chót Điểm đến Soleil Du lịch autocar Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:30 Thứ Bảy: 11:00-16:00 - Chủ Nhật: Đóng Cửa

CARIBBEAN 8 NGÀY CRUISE

Khởi hành: 21 tháng 4 2019

Trở về: 28 tháng 4 2019

Hành trình: Miami, FL -Roatan, Honduras - Harvest Caye, Belize -Costa Maya, Mexico - Cozumel, Mexico - Miami, FL Hà Nội: $1624.00*+ Hồ Chí Minh: $1458.00*+ Phòng bên trong: hành khách thứ 1 & 2: 724*+/người. Honolulu: $732.00*+ Paris: $867.00*+ Phòng OceanView: hành khách thứ 1 & 2: 895*+/người. **Giá cho 1 người, bao gồm thuế, theo ngày khởi hành Phòng ban công: hành khách thứ 1 & 2: 1009*+/người.

Mùa Hè

7 ngày (Bao gồm tất cả)

$1535.00*+/người Chuyến bay + khách sạn năm sao

$707.00*+/người

Rockies • Hot Springs • Lake Louise 5 ngày $495*+/người (phòng đôi)

$458*+/người

ALASKA 8 NGÀY CRUISE

Khởi hành: 10 tháng 5 2019

Trở về: 17 tháng 5 2019

Hành trình: Vancouver, BC - Inside Passage, AK - Ketchikan, AK-Icy Strait Point, AK - Juneau, AK - Skagway, AK-Hubbard Glacier, AK- Anchorage (Seward), AK Phòng bên trong: hành khách thứ 1 & 2: 808*+/người. Phòng OceanView: hành khách thứ 1 & 2: 1192*+/người. Phòng ban công: hành khách thứ 1 & 2: 1259*+/người.

7 ngày (Bao gồm tất cả)

$1425.00 (Khách sạn 5 sao)


28

SOÁ 755 29/03/2019

Hà Nội cũng hy vọng sẽ tránh được những vấn đề khiến giải bị dừng ở Ấn Độ năm 2011 và Hàn Quốc năm 2010 sau ba, bốn lần tổ chức. Trong khi nguồn thu từ tổ chức giải đua F1 có thể đến từ ba nguồn, gồm tiền phí các đội tham gia đóng, tiền vé và tiền tài trợ, Hà Nội được cảnh báo là cần tính toán kỹ khoản tiền bán vé và tiền tài trợ. Ông Lý Nguyên Khương, Giám đốc Marketing vùng Đông Nam Á của Redbull, đơn vị đang tham gia tài trợ cho các chặng ở châu Âu, cho Vietnamnet hay vé xem F1 ở Hong Kong khoảng 300 đô la, giá này khó bán ở Việt Nam. Trong khi đó chưa nhiều tổ chức tên tuổi sẵn sàng bỏ tiền ra tài trợ. Tuy nhiên ông Huỳnh Minh Tường, phó giám đốc phụ trách thương mại và tài trợ của một kênh truyền hình thì cho tờ An ninh Thủ đô hay rằng triển vọng có thể nằm ở khai thác quảng cáo trên truyền hình. Tương lai của giải đua F1 vẫn là câu hỏi Vietnam Grand Prix là cuộc đua hoàn

THỂ THAO

toàn mới, lần đầu tiên được giới thiệu trong lịch Đua xe Công thức 1 kể từ khi tập đoàn Liberty Media của Mỹ tiếp quản môn thể thao này vào đầu 2017. Như vậy, đây là một chiến thắng dành cho chủ sở hữu của giải đua F1 - và một cuộc đua rất cần thiết, sau khi kế hoạch tổ chức giải đua ở Miami bị đổ bể. Bối cảnh chính trị tại Miami khiến kế hoạch ra mắt giải đua vào năm 2019 tại đây bị mắc kẹt, trì hoãn, và bây giờ thì những người trong cuộc nói có lẽ nó sẽ không diễn ra. Một cuộc đua ở Việt Nam là một phần trong nỗ lực của F1 để khơi dậy quan tâm của người dân ở đây đến môn thể thao này. Nó thực sự đem lại cho Đông Nam Á một sự kiện thể thao đã bị đánh mất kể từ khi Malaysia kết thúc hợp đồng vào 2017. Việc Vietnam Grand Prix dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng Tư cho thấy các nhà tổ chức F1 muốn tổ chức giải đua theo khu vực địa lý - diễn ra ở châu Á vào đầu mùa giải, châu Âu ở giữa và châu Mỹ ở cuối. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện dễ, bởi nó còn phụ thuộc các hợp đồng hiện thời và ý nguyện của một số nước đăng cai, chẳng hạn Nhật Bản, trong việc duy

NỖI SỢ BÓNG ĐÁ THÁI LAN SUỐT 24 NĂM ĐÃ BỊ ĐẨY LÙI Không chỉ là một thất bại, điều U23 và bóng đá Thái Lan đã mất ở Mỹ Đình là sự tôn nghiêm, là khí chất của kẻ thống lĩnh quần hùng. Những điều đó giờ đã thuộc về U23 Việt Nam.

N

gày 8/10/2015, một đoạn video ngắn được kênh True TV đăng tải ghi lại hình ảnh “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin và đồng đội cười lăn lộn khi chứng kiến tuyển Việt Nam bị Iraq cầm hòa tại vòng loại thứ hai World Cup 2018. Chứng kiến tuyển Việt Nam cầm hòa một trong những đội mạnh nhất châu Á, cựu vô địch Asian Cup 2007, đội bóng khi ấy xếp hạng 89 thế giới, người Thái (hạng 133) lẽ ra phải sợ hãi chứ? Không, họ chỉ cười. Bao năm qua, họ đã luôn cười cợt trước bóng đá Việt Nam. Như năm 1995 tại Chiang Mai, như năm 2003 trước lứa Văn Quyến, như năm 2017 trước lứa Công Phượng. Mỹ Đình đêm qua (26/3), người Thái đã không còn cười được như thế. Khi Quang Hải và đồng đội 4 lần đưa bóng vào khung thành Nont Muangngam, thứ họ đánh bại không chỉ là U23 Thái Lan, không chỉ là HLV Alexandre Gama. Thứ đã biến mất ở Mỹ Đình đêm qua là một nỗi ám ảnh, là nỗi sợ hãi đã dai dẳng đeo bám bóng đá Việt Nam qua hơn hai thập kỷ.

trì ngày tổ chức cuộc đua ở nước mình. Nhưng câu hỏi về tương lai của giải đua F1 vẫn còn. Hà Nội sẽ là một giải đua thêm nếm, hay để lấp đầy một khoảng trống mà nước khác để lại? Có những nghi ngờ về tương lai lâu dài của ba giải đua F1 chủ chốt và lâu đời ở Anh, Đức và Brazil - không nước nào có hợp đồng qua năm 2019.

Trong khi đó, F1 muốn mở rộng lịch trình lên tới 25 giải đua, trong khi nhiều đội không muốn tổ chức vượt quá 21 giải đua hiện tại. Và bản thân môn thể thao này đang trải qua giai đoạn bấp bênh, với thu nhập giảm và đàm phán lê thê về các quy định mới trong năm 2020 về kiểm soát chi phí, phân phối doanh thu và xe đua.

thắng. Thái Lan là đội mạnh hơn, có nhiều cầu thủ tốt hơn và đứng cao hơn Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA”. Tiền vệ tuyển Thái Lan Sarach Yooyen kể lại: “Khao khát đánh bại Thái Lan của tuyển Việt Nam như con dao hai lưỡi. Đôi khi khao khát mạnh quá, họ đánh mất ý chí, có lúc quên đi chiến thuật và mắc bẫy chúng tôi. Chúng tôi hiểu khao khát đó nên luôn có chiến thuật đưa Việt Nam vào bẫy”. Đối đầu Việt Nam không chỉ là cuộc chiến sân cỏ mà còn là cuộc chiến tâm lý mà ở đó, anh không chỉ phải giỏi hơn mà còn phải mạnh mẽ hơn người ta. Anh ra sân không chỉ có một mình mà còn mang trên vai gánh nặng lịch sử, đeo dưới chân gông cùm định kiến. Gánh nặng ấy, các đội tuyển Việt Nam không thể vượt qua đều thảm bại. Như Miura hai lần thua Thái năm 2015, như Hữu Thắng đại bại 0-3 ở SEA Games 2017.

người hàng xóm cùng khu vực. 4 năm qua, trong khi bóng đá trẻ Việt Nam thăng hoa tột bậc, người Thái đã ở đâu? 4 năm ấy, Việt Nam đã dựng nên một thế hệ từng đá với Pháp tại World Cup trẻ, từng thắng Nhật, đè Iraq, hạ gục Australia. Giống như Thái Lan thời đỉnh cao, thế hệ ấy có bản lĩnh hơn người, có kinh nghiệm chinh chiến tầm thế giới. Họ luôn thắng những địch thủ ngang tầm, có điểm trước những kể trên cơ, áp đảo quần hùng phía dưới. Họ đã bộc phát tiềm năng chưa thấy giới hạn qua từng giải đấu và đang ngày càng chứng tỏ được vai trò của mình trong lịch sử. Có lẽ, những Quang Hải, Văn Hậu, Tiến Dũng đã vượt qua nỗi ám ảnh Thái Lan từ lâu rồi. Họ chỉ cần thêm một chiến thắng để chính thức khẳng định điều này.

Vì sao bóng đá Thái Lan khiến Việt Nam sợ hãi?

Trước khi bóng lăn tại Mỹ Đình tối qua, không nhiều người dám tin họ. Không tin vì Thái Lan đang có phong độ quá cao, đã toàn thắng 2 trận, ghi 12 bàn và không để lọt lưới một lần. Không tin vì Việt Nam đang có quá nhiều vấn đề, không tin vì đội bóng có vẻ phụ thuộc chỉ một mình Quang Hải, không tin vì Đình Trọng sẽ phải băng bó để vào sân, không tin vì Đức Chinh rất vô duyên còn Hoàng Đức, Thành Chung thì quá non nớt. Họ muốn tin nhưng lịch sử đối đầu ủng hộ đối thủ trong khi nỗi ám ảnh và những vết thương cũ đang còn nhức nhối. Nhưng càng không tin thì chiến thắng càng kỳ diệu. Một U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất, một thế hệ đang được dựng lại từ đầu đã đánh bại Thái Lan siêu mạnh, vượt trội hoàn toàn về kinh nghiệm ở CLB và Thai League. Đức Chinh ghi bàn mở tỷ số, Đình Trọng như bức tường thép trước vòng cấm, Bùi Tiến Dũng (thật bất ngờ) giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp. Người Thái thậm chí không làm được cái điều mà Malaysia đã làm được tại AFF Cup 2018. Họ không thể phản kháng, không đủ sức phản kháng, không làm sao sống xứng đáng với hàng chữ “King of ASEAN” in trên những tấm khăn cổ động ở góc xa khán đài C. Tôn nghiêm của U23 Thái Lan, tôn nghiêm của Vua Đông Nam Á, thành trì vô hình nhưng vững hơn ngàn vạn tinh binh, thứ họ đã dày công xây dựng suốt hai thập kỷ sụp đổ dưới những bước chạy của Quang Hải. Như HLV Park Hang-seo ngạo nghễ tuyên bố sau trận: Từ nay, bóng đá Việt Nam không còn sợ Thái Lan nữa.

Chưa tính tới 16 danh hiệu vô địch SEA Games và 5 lần đăng quang AFF Cup, người Thái đã hội nhập từ những năm 60 với châu lục. Tuyển Thái Lan và U23 Thái nhiều lần có mặt tại tứ kết, bán kết Asian Cup, ASIAD. Khi Việt Nam còn chưa biết tới khái niệm bóng đá học đường, người Thái đã dựng xong triết lý, xây xong hệ thống đào tạo trẻ. Các đội tuyển của họ từ lớn tới nhỏ đá cùng một kiểu bóng ngắn, kiểm soát. Việt Nam từng rất sợ Thái Lan Các CLB Thái tiến ra châu lục, thậm chí 2 lần vô địch châu Á như Thai Farmers Nỗi sợ Thái Lan bắt đầu từ khi nào? SEA Games 1995, trong trận chung kết Bank ở thập niên 90. Trong khi Việt Nam thường giao hữu đầu tiên kể từ khi hội nhập lại với khu vực, với nòng cốt là những thành viên của “thế với Triều Tiên, Đài Loan, Hong Kong... hệ vàng thứ nhất” gồm Hồng Sơn, Huỳnh tuyển Thái Lan chọn U20 Brazil, Hàn Đức, Hữu Thắng... U23 Việt Nam thảm Quốc, Ba Lan, Liverpool trẻ... China Cup vừa qua, họ đối đầu Uruguay hạng 7 thế bại 0-4 trước người Thái. Từ đó tới nay, qua thêm 4 trận chung kết giới, Trung Quốc của Đông Á trong những SEA Games, vô số kỳ AFF Cup, bao nhiêu trận cầu mà dù thua, điều học được vẫn là đời HLV, với đủ cả trăm phương ngàn kế, tài sản vô giá. Những điều đó từng là sự khác biệt, từng bóng đá Việt Nam vẫn bất lực trước Thái Lan. Năm 2008, trong chiến thắng hiếm làm nên giá trị của bóng đá Thái Lan trước hoi trước người Thái, nhiều cựu danh thủ Việt Nam và Đông Nam Á. Nhưng đó đã là câu chuyện bên tách trà ngày hôm qua. đã thừa nhận họ thực sự “gặp may”. Những người tinh ý sẽ nhận ra cả 4 Cứ gặp Thái Lan là thua, cứ đụng phải Thái Lan là sợ hãi. Sợ hãi tạo ra áp lực, áp cầu thủ U23 Việt Nam ghi bàn (Hà Đức lực dẫn tới sai lầm. Nỗi sợ người Thái lan Chinh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn tràn như bệnh dịch, lan qua các đời HLV Thành Chung, Trần Thanh Sơn) đều là khác nhau, chi phối và khiến đôi chân sản phẩm của những lò đào tạo mới, ra từng cầu thủ run rẩy. Với bóng đá Việt đời trong niềm cảm hứng chiến thắng của Nam, Thái Lan như một ngọn núi mà họ Asian Cup 2007 và AFF Cup 2008 - giải đấu mà Việt Nam đã vô địch sau khi thắng không thể vượt qua. HLV Toshiya Miura thừa nhận: “Như Thái tại chung kết. Họ là đại diện cho chiến thắng của hệ các trận tôi đã nắm được giữa Việt Nam và Thái Lan, hầu hết họ đều giành chiến thống đào tạo trẻ Việt Nam trước những

Không cần mạnh nhất vẫn hạ Thái Lan


THEÅ THỂ THAO THAO

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

SOÁ 755 29/03/2019

29

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 755 29/03/2019

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 Aimé Berthelot

Finis les tracas, avec Toitures Alpha !

Estimateur

Tu Anh Nguyen, B.Sc.

Courtier hypothécaire / Mortgage broker Tél. : 514 803 0708 Fax. : 438 315 3018 tanguyen@multi-prets.ca multi-prets.com/tuanhnguyen

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9194-9196 9E AVENUE: DUPLEX GỒM 2 X 5 1/2 + 1 STUDIO. THU NHẬP CAO. GIÁ BÁN: 388.000$

(514) 602-7708 (514) 208-2318 toituresalpha@gmail.com Résidentiel - commercial Bardeaux, alphalte et gravier, membrane élastomère et réparation

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

ESTIMATION GRATUITE

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

Vendu xin cảm ơn quý khách 10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

Vendu en 86 jours , xin cảm ơn quý khách AHUNTSIC-CARTIERVILLE: 11860 RUE DE MEULLES . COTTAGE ĐẸP NẰM TRÊN PHỐ YÊN TĨNH, TRƯỚC MẶT LÀ CÔNG VIÊN. 3 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. ĐẤT RỘNG, SÂN VƯỜN CHĂM SÓC CẨN THẬN. GIÁ BÁN 599.000$

TIN VUI: CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP QÚY KHÁCH LÀM NGHỀ TỰ DO VAY VỐN NGÂN HÀNG CHỈ CẦN DOWN 10%, TIỀN LỜI THẤP, LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH TRONG NĂM NĂM. XIN LIÊN LẠC ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

COTTAGE AVEC EXTENSION DE SALON ( 22X14) + 4 PARKING + 3 PHÒNG NGỦ . GẦN BUS , CHỢ Á CHÂU. GIÁ 389,000$

GIẢI NHẤT CỦA REMAX EXCELLENCE 2017, XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ SUỐT THỜI GIAN QUA.

TIN VUI VỚI 35% DOWN PAYMENT + CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ DÀNG, KHÔNG CẦN CHỨNG MINH LỢI TỨC.

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL - AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

LOCAL A LOUER:

METRO DE CASTELNEAU, CHO THUÊ MẶT BẰNG (160 PI CARRÉ) : THÍCH HỢP CHO TIỆM NAIL (2 BÀN + 1 GHẾ) , HOẶC TIỆM HỚT TÓC, BÁNH MÌ, CAPHE... GIÁ: 1150$. LIÊN LẠC: 514-559-2218

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

SAINT LEONARD: 6416 RUE BÉLANGER: COTTAGE ĐẸP, 3 PHÒNG NGỦ, 3 PHÒNG TẮM, PHÒNG SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC, SÂN VƯỜN PHÍA SAU, BỂ BƠI, GẦN CARREFOUR LANGELIER, 3 PARKING. GIÁ BÁN: 559,000$

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 755 29/03/2019

31

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2018

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS *

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP...

KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ ! NEW LISTING

Offer Accepted SAINT-MICHEL: 9411-9415 IBERVILLE. DUPLEX KHỔ LỚN, 1 X 51/2, 2 X 4 1/2, 1 X 3 1/2. NHÀ XÂY CHẮC CHẮN, PHÒNG LỚN, NHIỀU ÁNH SÁNG. LỢI TỨC CAO. GIÁ BÁN GẤP 769,000$

BROSSARD : SECTEUR N: BUNGALOW DÉTACHÉ 27 X40 , 4 PHÒNG NGỦ ( 3+1) 7940 NEHRU , GẦN MAIL CHAMPLAIN , KIM PHÁT , + SOUS SOL FINI + SÂN VƯỜN RỘNG RÃI , GIÁ : 419,000$

KIRKLAND : 10 BEAUJOLAIS , NHÀ COTTAGE 5 PHÒNG NGỦ + 4 PHÒNG TẮM, GARAGE DOUBLE , GẦN SHOPING MALL FAIRVIEW POINT CLAIRE : GIÁ BÁN : 1,149,000$

LAVAL : CHOMEDEY, 577 , 70E AVENUE BUNGALOW DETACHE 3 PHÒNG NGỦ + 1 BUREAU , NHÀ GÓC ĐƯỜNG , KHU VỰC YÊN TĨNH, SOUS SOL FINI , GIÁ : 339,000$

VILLE MARIE: 275 RUE PLESSIS. CONDO MỚI XÂY 2018, 3 1/2 DOWN TOWN MONTREAL. LẦU 2. 1 PHÒNG KHÉP KÍN. NỘI THẤT SANG TRỌNG. GIÁ BÁN GẤP 235,000$

VILLE MONT-ROYAL: 119 AV. GLENGARRY. COTTAGE ĐẸP GẦN AUTOROUTE 40, CENTRE ROCKLAND. NHÀ LỚN GÓC PHỐ, NHIỀU CÂY XANH. 2 LẦU. 6 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. 4 PARKING. SOUS SOL FINI. GIÁ BÁN NHANH 938.000$

AHUNSTIC : 3925-3927 HENRI BOURASS WEST., DUPLEX 2X 51/2 ( SALON DOUBLE) + GARAGE + SOUS SOL ( SEMI - FINI). GIÁ : 425,000$

Giá mới : 839,000$ JEAN TALON/COTE DE NEIGE: 985 RUE JEAN-TALON OUEST. COTTAGE ĐẸP NẰM NGAY SÁT CẠNH VILLE DE MONT-ROYAL (TRẺ CON CÓ THỂ HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRONG VILLE DE MONT-ROYAL), 4 PHÒNG NGỦ (3+1) VÀ 3 PHÒNG TẮM SỬA MỚI. BỐN CHỖ ĐỖ XE BÊN HÔNG. GARAGE CÓ THỂ SỬA THÀNH PHÒNG SINH HOẠT CHUNG. GIÁ BÁN NHANH: 599.000$

MERCIER/HOCHELAGA-MAISONNEUVE: 8290-8294 RUE ARTHUR-BUIES. TRIPLEX LỚN GỒM 3 X 5 1/2. THU NHẬP CAO. CHỦ NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. CÁC PHÒNG KÍCH THƯỚC LỚN. KHU VỰC YÊN TĨNH, GẦN CÔNG VIÊN. GIÁ BÁN: 549.000$

ST LEONARD : CƠ HỘI HIẾM CO 4 PLEX (40X45, CÓ THỂ DỌN VÀO NGAY) RỘNG RÃI + SUA CHUA MOI , 1X8 1/2 CỘNG VỚI NHÀ ĐỂ XE ĐÔI VÀ PHÒNG LẠNH CHO TẦNG CHÍNH, 2 X 4 1/2 TRÊN LAU VÀ 3 1/2 O SOUS SOL ĐÃ ĐƯỢC TÂN TRANG LẠI HOÀN TOÀN (2018) Ở TẦNG HẦM. GIÁ: 839,000$

GIÁ MỚI 749,000$ TIỆM NAIL Ở WESTMOUNT CẦN BÁN GẤP, NĂM BÀN MANICURE, NĂM GHẾ PEDICURE, KHU VỰC RẤT TỐT. GIÁ BÁN GẤP : 57,000$

TIỆM NAIL : ONGLES CHANAILS SPA 6471 BEAUBIEN EST . TIỀN RENT RẺ. CẦN BÁN GẤP : GIÁ : 59,000$

ST -LEONARD: 7980-7982 RUE NAPOLÉON-DESMARCHAIS, DUPLEX, RỘNG 30 X 40PC , TẦNG 2 CHO 910 $ /THÁNG. RDC VÀ SOUS SOL CÓ SẴN CHO NGƯỜI MUA. GIÁ BÁN 599,000$

MONTREAL : 6405-09 PIE IX , GRAND TRIPLEX DETACHE ( 34.5 X47 IRR) 1X71/2 + 1X 41/2+ 1X31/2 , REVENU : 41250$ . NHÀ SỬA CHỮA ĐẸP. GIÁ : 769,000$

ST LEONARD : 5393 J-B MARTINEAU , TRÈS BEAU COTTAGE , 3 CHAMBRES A COUCHER + 2 SDB +1 SALLE D’EAU+ GARAGE, KHU VỰC YÊN TĨNH, NHÀ XÂY NĂM 2009. GIÁ BÁN 419000$.


32 Tin

SOÁ 755 29/03/2019

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

NGHIÊN CỨU MỚI VỀ CÁCH GIÚP BẠN VƯỢT QUA NỖI ĐAU THẤT TÌNH Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc ĐH Illinois và ĐH New York đã chỉ ra, cách để một người vượt qua được nỗi đau thất tình đó là thiết lập mối quan hệ mới.

19 PHÁT MINH "TÌNH CỜ VÀ BẤT NGỜ" NHƯNG ĐÃ THAY ĐỔI CẢ THẾ GIỚI Những "huyền thoại" sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa... lạ lẫm vì không ngờ chúng lại được tạo ra trong những hoàn cảnh có một không hai như vậy

M

T

heo các nhà khoa học, những người đang tuyệt vọng trong tình yêu thiết lập một mối quan hệ mới sẽ giúp họ cảm thấy tự tin và hấp dẫn hơn. Điều này là cần thiết hơn việc bạn cố gắng vượt qua nỗi đau khổ một mình. Vùi mình vào chăn, khóc lóc không phải là một cách hay để vượt qua nỗi đau thất tình. Nhiều người cho rằng, đó là điều không nên bởi việc thiết lập một mối quan hệ sẽ không công bằng với người mới trong khi bạn vẫn đang còn tình cảm với người cũ. Tuy nhiên, các chuyên gia lại cho rằng, việc làm này rất có lợi cho việc phục hồi tâm lý bị tổn thương. Nghiên cứu cũng chỉ ra, mối quan hệ mới sẽ giúp cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn cũng như cố gắng để xây dựng, vun vén cho nó. Nhà nghiên cứu Claudia Brumbaugh thuộc khoa Tâm lý, ĐH New York cho biết: "Mối quan hệ mới ở đây được hiểu như một mối quan hệ "phục hồi", nó được bắt đầu khi những cảm xúc với người cũ chưa được giải quyết". Cô cho biết thêm, nghiên cứu của chúng tôi đã kiểm tra tâm lý của những người trải qua mối quan hệ lãng mạn sau khi chia tay. Theo đó, chúng tôi nhận thấy những người này họ đều đánh giá cao mối quan hệ mới, và phần nào dịu bớt cảm xúc đau đớn cũng như nỗi buồn khi nhớ về người cũ. Mối quan hệ này cũng giúp họ trở nên tự tin hơn. Do đó, các chuyên gia tin rằng, mối quan hệ "phục hồi" có lợi hơn những gì ta thường tin tưởng. Ngoài cách trên, bạn có thể tham khảo các cách dưới đây để vượt qua nỗi đau thất tình: 1. Hãy nói với chính mình rằng “Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi”, bởi vì thực tế là nó sẽ qua thôi! Hãy tự nhắc nhở bản thân mình, rằng tình trạng này chỉ là tạm thời, và thậm chí, sau này, khi nhớ lại chuyện cũ, bạn sẽ thấy biết ơn những trải nghiệm ngày hôm

nay vì nhờ nó, bạn trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. 2. Tăng cường các hoạt động về thể chất, như chơi tennis, tập gym, yoga, thiền... Vận động cơ thể bắt buộc chúng ta phải hướng mọi sự tập trung ra bên ngoài và sống tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Đây cũng là lý do vì sao chúng ta cảm thấy mình đầy sức sống khi tham gia hoạt động, và với một số người, tập thể dục thậm chí còn gây nghiện. Không như những thứ gây nghiện khác, việc tập thể dục luôn là lựa chọn tích cực và đem lại nhiều lợi ích cho bạn. 3. Hướng sự tập trung ra ngoài thoát khỏi cá nhân mình Mặc dù chuyện này nói thì dễ chứ làm rất khó, nhưng chỉ cần cố gắng không đổ lỗi và chỉ trích bản thân, thì bạn sẽ làm được thôi. Đồng thời, hãy là người bạn tốt của chính mình để tự theo dõi, nếu thấy mình đang đi sa đà quá sâu về những chuyện quá khứ, hãy nhẹ nhàng kéo sự chú ý hướng ra điều gì đó thú vị bên ngoài; như trồng một cái cây xinh xinh, ngắm phong cảnh ngoài kia hữu tình... chẳng hạn. 4. Học cái gì đó mới mẻ, như học kĩ năng mới chẳng hạn Ngoài những lợi ích có thể thấy được, nó còn giúp bạn chữa lành bằng cách khiến bạn bận rộn và tập trung vào việc học. Thậm chí, để làm mọi việc thuận lợi hơn, thì việc học kĩ năng mới sẽ giúp bạn khám phá ra những cơ hội gặp gỡ những người mới lạ thú vị đấy. 5. Đi du lịch Đến những nơi vui vẻ, tươi đẹp, mới mẻ để khám phá, để lôi bản thân ra khỏi đống cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực kia, hãy tận hưởng cuộc sống đi nào!

ột số nhà khoa học phải cống hiến cả cuộc đời họ để phát minh ra một công cụ, phương pháp đột phá, mang tính cách mạng cho những vấn đề mắc phải trên thế giới trong hàng thế kỷ. Thế nhưng, cũng không hiếm những trường hợp đơn thuần bằng một cách nào đó đã "vô tình" chạm tay vào vinh quang, cho ra đời những phát minh vĩ đại mà đến nay vẫn còn được áp dụng rộng rãi. Dù bằng phương pháp nào đi chăng nữa, chúng ta cũng nên cảm thấy biết ơn và may mắn vì tựu chung lại, chúng đều có chung mục đích là xây dựng, kiến thiết nên một thế giới tốt đẹp hơn bao giờ hết. Dưới đây là danh sách những phát minh "tình cờ" trong quá khứ, nhưng kết quả thì bất ngờ không kém: 1. Đất nặn Nhà phát minh: Joseph McVicker, Chủ tịch công ty Kutol Products - một hãng sản xuất xà-bông tại Cincinnati, Ohio. Mục đích ban đầu: Những năm đầu thập niên 1950, công ty Kutol đã chế tạo thành công một loại bột đất sét đặc biệt có công dụng loại bỏ các vết đen do bồ hóng gây ra trong những căn nhà sử dụng than, củi để nấu nướng và sưởi ấm. Nhưng theo như số liệu từ Christian Science Monitor, người dân đã sớm có xu hướng chuyển đổi từ loại hình than củi sang sử dụng gas, dẫn đến nguy cơ thua lỗ nghiêm trọng cho công ty. Diễn biến và kết quả: McVicker khi đó nhớ lại bài học ngày xưa được chị ông dạy cho về việc sử dụng những chất bột nhão để mô phỏng độ dẻo của đất sét. Và cuối cùng vào năm 1957, với quyết định đúng đắn của mình - biến thiết kế trên trở thành một loại đồ chơi cho trẻ em với nhiều màu sắc hấp dẫn - đã giúp mang lại cho công ty hàng triệu USD. 2. Kem que Nhà phát minh: Frank Epperson, khi mới... 11 tuổi. Mục đích ban đầu: Năm 1905, trong khi đang vui chơi cùng với gia đình ở sân sau nhà tại San Francisco, Epperson vô tình dùng một chiếc que trộn bột soda khô và nước lại với nhau trong một chiêc cốc để đùa nghịch, sau đó bỏ quên đống hỗn độn ấy bên ngoài và trở vào bên trong nhà. Diễn biến và kết quả: Sáng hôm sau

(theo nguồn tin từ Gizmodo), Epperson phát hiện ra một "que kẹo băng" ở đó. Cậu bé đã đặt tên cho sản phẩm này theo tên của chình mình: Eppsicle, rồi dần dần khoe và làm nó cho các bạn cùng trang lứa, cho đến cả những đứa con của mình. Những đứa trẻ khi ấy gọi tên chiếc que của cậu là Popsicle, vì được làm từ soda nên khi nếm sẽ có hiện tượng nổ li ti, cho nên vào năm 1923, anh đã đăng ký bằng sáng chế cho thiết kế này, chính thức đánh dấu sự ra đời của kem que sản phẩm bán chạy nhất mọi thời đại mỗi khi mùa hè đến. 3. Đồ chơi lò xo uốn "Slinky" Nhà phát minh: Richard Jones, Kỹ sư Hải quân. Mục đích ban đầu: Năm 1943, John đang tham gia vào quá trình chế tạo một dụng cụ đồng hồ đo cho mức năng lượng trên những chiến hạm. Diễn biến và kết quả: Khi ấy, John tập trung vào nghiên cứu lò xo ép. Bỗng nhiên một lần đang mải thiết kế thì một chiếc lò xo rơi xuống sàn, và tiếp tục nảy qua nảy lại cho đến khi mãi sau mới chịu nằm yên trê mặt đất. Sau một vài lần sửa đổi, đồ chơi Slinky đã chính thức ra đời. 4. Coca-Cola Nhà phát minh: John Pemberton, Dược sĩ. Mục đích ban đầu: Sống tại Atlanta những năm 1880, Pemberton kinh doanh một loại xi-rô làm từ rượu và chiết xuất từ cây coca, với tên gọi "Rượu Coca Pháp nhãn hiệu Pemberton", được quảng cáo là có tác dụng chữa đau đầu và chứng lo lắng, bồn chồn. Diễn biến và kết quả: Năm 1885, Atlanta nghiêm cấm mọi hình thức buôn bán đồ uống có cồn, vì vậy Pemberton đành loại bỏ nguyên liệu trên khỏi sản phẩm của mình, chỉ còn lại dung dịch coca là yếu tố chính dùng để hòa với nước muối khoáng, tạo nên một loại soda. Thật bất ngờ, kết quả sau đó lại trở nên được ưa chuộng vô cùng vào thời điểm ra mắt, sau này lấy tên Coca-Cola. 5. Bánh quy điểm socola Nhà phát minh: Ruth Wakefield, Chủ công ty Toll House. Mục đích ban đầu: Wakefield đơn giản chỉ muốn... làm vài chiếc bánh quy thông


SOÁ 755 29/03/2019

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG thường. Diễn biến và kết quả: Năm 1930, trong lúc trộn một mẻ bánh, Wakefield chợt nhận ra mình hết nguyên liệu socola. Để ứng biến, cô đã bẻ vụn số socola còn lại thành những mảnh bé hơn và tiếp tục trộn vào bột làm bánh. Cô định nướng chảy số vụn socola ấy, hòa cùng nhân bánh nhưng không, những mảnh vụn đó vẫn "cứng đầu", không hề bị ảnh hưởng, để rồi cuối cùng cho ra một loại bánh quy đặc biệt mới. 6. Lát khoai tây chiên Nhà phát minh: George Crum, Đầu bếp tại Carey Moon Lake House, nằm ở Saratoga Springs, New York. Mục đích ban đầu: Crum khi ấy đang cố gắng phục vụ món khoai tây Pháp do một khách hàng đặt vào mùa hè 1853. Diễn biến và kết quả: Khách hàng đó liên tục gửi trả lại món ăn đã phục vụ, yêu cầu phải thái lát mỏng hơn và giòn hơn nữa. Crum đã mất bình tĩnh, cắt lát khoai mỏng đến nỗi không thể mỏng hơn rồi chiên chúng sao cho "khô cứng" nhất có thể. Nhưng không ngờ là rất nhiều người thích nó và đặt mua rất nhiều. 7. Máy điều hòa nhịp tim Nhà phát minh: John Hopps, Kỹ sư điện tử. Mục đích ban đầu: Hopps khi ấy đang tiến hành một vài nghiên cứu về hiện tượng hạ thân nhiệt ở người và cố gắng áp dụng công nghệ tần số radio để hồi phục và làm nóng cơ thể trở lại. Diễn biến và kết quả: Trong khi mải mê thí nghiệm, ông khám phá ra rằng nếu trái tim con người ngừng đập vì thân nhiệt giảm xuống, chúng ta vẫn có thể cứu nguy bằng cách sử dụng những kích thích nhân tạo từ bên ngoài. Từ đó, qua nhiều phân tích chuyên sâu, máy điều hòa nhịp tim đã được phát minh thành công vào năm 1951. 8. Đồ chơi nhựa nảy Silly Putty

Nhà phát minh: James Wright, Kỹ sư điện. Mục đích ban đầu: Trong thời gian diễn ra Thế chiến II, chính phủ Mỹ yêu cầu nguồn cung cấp cao su cho việc sản xuất lốp máy bay, giày ủng và những thứ liên quan. Wright khi ấy đang thử nghiệm ứng dụng silicon thay cho cao su, vì độ phổ biến rộng rãi của nó thời bấy giờ. Diễn biến và kết quả: Trong một lần thử đặc tính của dầu silicon vào năm 1943, Wright cho thêm boric acid vào hợp chất ban đầu. Kết quả cho ra là một thứ chất nhầy nhụa, có khả năng nảy cao. Khi đó ông không thể nghĩ ra mục đích sử dụng gì cho thứ này, rồi sau đó chợt lóe lên ý tưởng biến nó thành một loại đồ chơi thú vị và tuyệt vời cho trẻ em. 9. Lò vi sóng Nhà phát minh: Percy Spencer, Kỹ sư Tập đoàn Raytheon. Mục đích ban đầu: Năm 1946, Spencer đang tham gia vào dự án nghiên cứu ứng dụng của radar cùng một ống chân không. Diễn biến và kết quả: Trong khi thực hiện thí nghiệm với ông tuýp, một thanh kẹo trong túi Spencer đột nhiên bị chảy ra. Ngay lập tức, ông lấy thêm vài lõi ngô còn nguyên vẹn đặt gần thiết bị trên, và chúng cũng bắt đầu "nổ". Đó là thời điểm Spencer nhận ra mình vừa chế tạo thành công cỗ máy đồng nghĩa với một khám phá mang tính chất cách mạng của thời đại. 10. Ma túy gây ảo giác LSD Nhà phát minh: Albert Hofmann, Chuyên gia hóa học. Mục đích ban đầu: Ông đang trong quá trình nghiên cứu chất dẫn xuất của acid kết tinh từ nấm cựa lúa mạch (LSD) trong phòng thí nghiệm tại Basel, Thụy Sỹ năm 1938. Diễn biến và kết quả: Hoffman tình cờ nuốt một lượng LSD trong lúc mải xem xét những đặc tính của nó. Sau đó ông đã khởi đầu cho một thời kỳ lan tỏa rộng khắp của loại ma túy này, trở thành một mặt hàng

TÚ HOA LÂM Cellulaire

Cell.: 514.880.9478

thường xuyên của thế giới ngầm. 11. Chất tạo ngọt Nhà phát minh: Constantine Fahlberg, Nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins. Mục đích ban đầu: Cố gắng tìm ra nguồn nguyên liệu thay thế cho nhựa đường chiết xuất từ than đá vào năm 1879. Diễn biến và kết quả: Một ngày bình thường như bao ngày khác, trở về nhà sau giờ làm việc, ông phát hiện ra bánh quy vợ làm hôm nay ngọt hơn thường lệ. Nguyên liệu bí mật của vợ ông hóa ra lại trở thành nguồn gốc cho chất tạo ngọt sau này. 12. Giấy nhớ Nhà phát minh: Spencer Silver and Art Fry, làm việc tại Phòng thí nghiệm 3M. Mục đích ban đầu: Năm 1968, Silver tạo ra một chất dính tạm trong phòng thí nghiệm, nhưng không biết sử dụng nó vào việc gì. Diễn biến và kết quả: Điểm đặc biệt của chất dính chế tạo bởi Silver là bạn có thể đính một vật có trọng lượng nhỏ lên đó, một mảnh giấy chẳng hạn, dính lên hoặc bỏ đi khỏi bề mặt mà không làm hư hại gì cả. Hơn nữa, độ dính của sáng chế trên rất lâu, có thể được dùng dán lại nhiều lần. Tuy nhiên, mọi cố gắng tìm kiếm ứng dụng thật sự trong đời sống của sản phẩm này vẫn chưa đâu vào đâu. Vài năm sau, đồng nghiệp của ông - Fry - vốn đang bực tức vì không thể tìm ra cách gì để dán một số giấy tờ lên cuốn sách hợp ca của mình tại nhà thờ. Và từ đó, ý tưởng lớn gặp nhau, giấy nhớ đã được ra đời (dù phải đến năm 1980 mới trở nên phổ biến). 13. Dung dịch chống bám bẩn Nhà phát minh: Patsy Sherman, Chuyên gia hóa học tại 3M. Mục đích ban đầu: Năm 1953, Sherman đã được nhận vào làm việc cho một dự án phát triển ứng dụng của cao su có khả năng không bị ăn mòn và phân hủy khi tiếp xúc

Groupe Sutton Actuel inc. 115 St-Charles Ouest

với nhiên liệu của áy bay phản lực. Diễn biến và kết quả: Một trợ lý của cô vô tình đánh đổ dung dịch thí nghiệm của Sherman lên giày của mình. Sau đó, cô nhận rằng trong khi hầu hết giày của cô trợ lý bị bẩn xung quanh thì chỗ bị đổ vào lại "miễn nhiễm". Sau đó, Sherman đã tái kế hoạch dự án và tập trung nghiên cứu hợp chất kháng khuẩn trên, được biết tới với cái tên Scotchgard. 14. Sản phẩm ngũ cốc Nhà phát minh: John and Will Kellogg, Hai anh em cùng có đam mê khởi nghiệp. Mục đích ban đầu: Họ đơn thuần chỉ đang tìm cách làm mềm hạt ngũ cốc để chế biến món yến mạch trộn. Diễn biến và kết quả: Năm 1898, hai anh em tình cờ bỏ quên một nồi ngũ cốc còn đang luộc trong lò trong vòng tận vài ngày. Hỗn hợp đó đã dần bị thiu và mốc, nhưng thành phần còn lại được tạo ra từ đó lại cứng và dày hơn hẳn. Tò mò, họ đã thử thí nghiệm lại, và cuối cùng cũng loại bỏ được hỗn hợp ôi thiu đáng ghét kia, giữ lại sản phẩm cuối cùng như ngày nay. 15. Penicillin Nhà phát minh: Alexander Fleming, Nhà khoa học. Mục đích ban đầu: Thật nực cười là Fleming đang tìm kiếm một phương thuốc "chữa bách bệnh" trên đời. Tuy nhiên, cho đến khi ông nhận ra nghiên cứu trên là vô ích, thì một bước ngoặt cuộc đời mới xảy đến với ông. Diễn biến và kết quả: Năm1928, Fleming nhận thấy một đĩa cấy vi khuẩn trong phòng thí nghiệm mà ông đã bỏ đi không dùng đến bỗng xuất hiện một loại nấm có khả năng phân rã toàn bộ vi khuẩn xung quanh nó. Khi được cấy ghép và nuôi dưỡng trong môi trường riêng, ông khám phá ra một nhân tố kháng sinh bên trong - penicillin - có thể được dùng để điều trị rất nhiều loại bệnh lây lan cũng như viêm nhiễm. Thành quả thu được là tỷ lệ tử vong do các loại bệnh trên giảm đáng kể, chỉ còn

TÚ HỒNG LÂM

Cellulaire

Longueuil, QC, J4H 1C7 Téléphone à l’agence

Cell.: 514.295.1346

Télécopieur

Courriel : lamt@sutton.com Website : http://tuhonglam.com/

450-651-1079 450-651-1329

33

NOUVEAU BROSSARD

Cottage jumelée đẹp ở góc đường , được tân trang hoàn toàn trên một lô đất lớn với nhiều cửa sổ, nhiều ánh sáng. 4 phòng ngủ (1 ở sous sol) 2 phòng tắm, 1 phòng nước, sous sol fini với balcon lớn. Giá: 400 000$

LAVAL

LAVAL

Condo rất đẹp, đơn vị góc, 2 phòng ngủ, nhiều cửa sổ,garage, kho chứa đồ . Gần tất cả các dịch vụ . Hiện đang cho thuê $1462/ tháng, có thể lấy lại khi hết bail (1/7/2019). Giá 245 000$.

Rivière-des Prairies

Montreal Nord

NOUVEAU PRIX ! Bungalow đẹp nằm ở trong thành phố Ste-Dorothée, 4 phòng ngủ, sous-sol fini. Nhiều tân trang trong những năm qua. Đất tuyệt vời, có hàng rào và nhiều cây. Gần nhiều dịch vụ. MLS: 12723356. Giá: 389 000$

Ngôi nhà lớn nằm trong một khu vực yên tĩnh. Sous-sol hoàn thành với phòng ngủ, nhà bếp, phòng tắm, có thể chứa một gia đình khác. Số MLS: 18628756, Giá: 355,000$

Duplex đẹp với Bachelor (3 logements: 2 X 51/2 và 1 X 31/2) được bảo trì tốt, trong một khu vực yên tĩnh ở Montreal-Nord. Gần các dịch vụ (trường học, công viên, giao thông công cộng. Nhiều tân trang trong những năm qua. Lợi tức hàng năm là 25,740$. Số MLS: 28028743, Giá mới: 424,900$


34

SOÁ 755 29/03/2019

Tin

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

bằng 1/20 so với thời điểm năm 1900. 16. Phương pháp chụp tia X Nhà phát minh: Wilhelm Röntgen, Nhà Vật lý học. Mục đích ban đầu: Röntgen khi ấy đang vật lộn với những thí nghiệm về ống catôt, cũng là lúc ông phát hiện ra tia phóng xạ có khả năng xuyên qua tấm bìa cho bên ngoài của ống, tác động lên một hợp chất phía sau làm nó phát sáng lên. Diễn biến và kết quả: Những nghiên cứu tiếp theo càng chỉ ra rằng ông đã tạo ra một loại bức xa mới, đặt tên là "tia X", có khả năng xuyên qua hầu hết mọi vật thể, kể cả da thịt con người. 17. Khóa dán Chiếc khóa dán này được cấp bằng sáng chế vào năm 1955. Đây là sản phẩm cực kỳ thông dụng được cả thế giới ưa chuộng vì sự tiện lợi của nó. Vào năm 1995, khi dẫn chú chó cưng của mình đi dạo trong cánh rừng, kỹ sư điện người Thụy Sĩ, ông George De Mestral phát hiện những cạnh sắc của quả cây ngưu bàng bám đầy lên quần áo của ông và của con chó. Khi quan sát các cạnh sắc này dưới kinh hiển vi, ông thấy có hàng ngàn cái móc nhỏ xíu dính lên các vòng nhỏ trong quần áo. Trong đầu ông đột nhiên nghĩ tới một loại khóa 2 mặt mà sau này ông viết về phát minh của mình: "Một mặt có các móc cứng như cạnh sắc, mặt kia lại có các vòng mềm mại như các sợi vải trong quần của tôi”. Ông đã thử nghiệm với rất nhiều các loại vật liệu và phát hiện ra nylon là thứ hoàn hảo nhất. Thế là khóa dán 2 mặt, sự kết hợp giữa nhung và móc đã ra đời. 18. Phốt pho Một nhà giả kim thuật người Đức, Hennig Brand đã tình cờ ra phát hiện ra "phốt pho" vào năm 1669 trong khi đang thực hiện thí nghiệm cô cạn nước tiểu để biến những thứ kim loại không quý thành vàng. Mặc dù Brand không thể hoàn thành mục tiêu ban đầu của mình là chuyển nước tiểu thành vàng song cuối cùng ông cũng đã khiến giới khoa học phải bất ngờ vì đã khám phá ra một chất cặn màu lục có thể phát sáng rực rỡ trong bóng tối, thứ mà chúng ta vẫn thường gọi là phốt pho - nguyên tố thứ 15 trong bảng tuần hoàn hóa học.

Các nhà giả kim thuật đời trước đã thử nghiệm rất nhiều cách điều chế khác nhau với hy vọng có thể biến những thứ không phải vàng thành vàng. Năm 1669, một nhà giả kim của Đức tên là Hennig Brand đã tìm ra phốt pho trong một cuộc tìm kiếm như vậy. Trong thí nghiệm của mình, ông đã dùng khoảng 1.100 lít nước tiểu, dự trữ chúng trong nhiều ngày cho đến khi phát ra mùi khó chịu. Sau đó, ông cho đun sôi chỗ nước tiểu ở nhiệt độ cao, biến nó thành một hỗn hợp với hy vọng sẽ tạo ra chất có thể biến các kim loại thường thành vàng. Tuy nhiên, thay vì tìm ra được phương thức tinh chế vàng,nhà giả kim thuật Brandlại tìm thấy một chất cặn phát sáng kỳ lạ nằm ở dưới đáy bình cầu trong quá trình cô cặn nước tiểu.

Năm 1936, Gerhard Schrader và nhóm của ông đã khám phá ra một loại “chất độc thần kinh" mới ở Đức trong khi được giao nhiệm vụ phát triển và nghiên cứu thuốc trừ sâu. Sau 2 năm nghiên cứu chuyên sâu, một hợp chất hữu cơ có độc tính cực mạnh ra đời và được đặt tên là "Tabun". Tabun độc đến nỗi trong một lần bất cẩn làm rơi một giọt xuống ghế phòng thí nghiệm, Schrader và các đồng nghiệp của ông ngay lập tức cảm thấy chóng mặt, co đồng tử và khó thở. Nhiều người cho rằng, bản chất chết người của loại chất độc thần kinh này sẽ khiến nhiều người phải bỏ mạng trong quá trình nghiên cứu. Nhưng trên thực tế, chính nhà hóa học người Đức tên là Gerhard Schrader và nhóm của ông mới là nạn nhân khi phải đối diện với nhiều nguy hiểm đến tính mạng như khó thở, mất khả năng nghe nhìn tạm thời khi nỗ lực làm việc với hy vọng chấm dứt nạn đói trên thế giới. Làm việc cho IG Farben, trong một phòng thí nghiệm ở Leverkusen với nhiệm vụ tạo raloại thuốc trừ sâu mới,Schrader đã tình cờ phát hiện ra một hợp chất không màu vô cùng độc được cho là có tác dụng cực kỳ hiệu quả trong việc tiêu diệt côn trùng. Tuy nhiên, sau một thời gian phát hiện, nhóm nghiên cứu củaSchrader đã nhận thấy độc tính quá lớn của Tabun bởi chỉ cần một giọt nhỏ của chất này rò rỉ ra ngoài cũng đã gây ảnh hưởng xấu đến con người. Trong Thế chiến II, Đức quốc xã đã triệu tập Schrader về tập trung nghiên cứu với mục đích phát triển và sản xuất Tabun như một loại vũ khí hóa học.

Có rất nhiều chế độ ăn kiêng khác nhau nhưng hầu hết đều không thể thiếu vai trò của chất xơ. Một nghiên cứu mới đây đã xác định được chính xác lượng chất xơ mà mọi người cần ăn mỗi ngày.

ổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đánh giá gần 250 nghiên cứu và thử

Những món ăn cay thường mang đến vị giác ngon miệng, nhưng không chỉ có thế.

19. Chất độc Tabun

KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC LƯỢNG CHẤT XƠ CẦN ĂN MỖI NGÀY

T

ĂN CAY GIÚP GIẢM NGUY CƠ TỬ VONG DO UNG THƯ, BỆNH TIM

nghiệm lâm sàng được thực hiện suốt 40 năm qua. Kết quả cuối cùng cho thấy mỗi

C

ác nhà nghiên cứu gần đây còn phát hiện thực phẩm cay giúp người ăn sống lâu hơn và giảm nguy cơ tử vong do ung thư, bệnh tim và các vấn đề về hô hấp, theo Natural News. Các nhà nghiên cứu từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan và Bệnh viện Brigham and Women (Mỹ) đã thu thập dữ liệu về sức khỏe và chế độ ăn uống từ 487.375 cá nhân, từ 30 đến 79 tuổi, từ một nghiên cứu dân số Trung Quốc. Sử dụng dữ liệu đó, họ đã xem xét mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm cay và tỷ lệ tử vong. Sau khi theo dõi trung bình 7,2 năm, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận 11.820 trường hợp tử vong ở nam giới và 8.404 người chết ở phụ nữ. Dựa trên phân tích của họ, những người ăn thực phẩm cay thường xuyên có khả năng sống thọ hơn 14% so với những người không ăn thực phẩm cay, theo Natural News. Người tiêu dùng thường xuyên thực phẩm cay cũng ít có khả năng tử vong vì các bệnh, chẳng hạn như ung thư, bệnh tim và các vấn đề về hô hấp. Các loại gia vị được sử dụng phổ biến nhất trong những thực phẩm này là ớt tươi và khô. Được xây dựng dựa trên nghiên cứu này, một nghiên cứu gần đây hơn được công bố trên tạp chí PLOS ONE đã hỗ trợ kết quả này khi chứng minh rằng thực phẩm cay có thể giúp kéo dài cuộc sống. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Vermont (Mỹ) đã đánh giá 16.179 người trưởng thành điền vào Khảo sát kiểm tra sức khỏe và dinh dưỡng quốc gia từ năm 1988 đến 1994. Sau một thời gian theo dõi hai thập niên, có 4.946 người đã chết. Những người tiêu thụ ớt đỏ đã chết với tỷ lệ thấp hơn 12% so với những người không ăn ớt. Phát hiện này cho thấy rằng ăn ớt có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, nhưng mạnh nhất đối với các trường hợp tử vong do các bệnh ngày nên ăn là từ 25 đến 29 gram chất xơ. Đây là số lượng lý tưởng giúp tối ưu hóa các lợi ích sức khỏe của chất xơ, theo trang Health. Nghiên cứu cũng cho thấy nhóm những người ăn nhiều chất xơ nhất có nguy cơ tử vong vì bệnh tật, trong đó có tim mạch, thấp hơn 15 đến 30 % so với nhóm ăn ít chất xơ nhất. Ngoài ra, ăn nhiều chất xơ cũng làm giảm nguy cơ mắc những bệnh nguy hiểm phổ biến như tim mạch vành, đột quỵ, tiểu đường loại 2, ung thư vú và ung thư trực tràng. Một khẩu phần ăn nhiều chất xơ cũng giúp giảm lượng cholesterol trong máu và kiểm soát cân nặng cơ thể. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ thể sẽ tiêu hóa chất xơ chậm hơn, giúp no lâu và giảm cơn thèm ăn, theo Health. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều khuyên

mạch máu như bệnh tim và đột quỵ, theo Natural News. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các thành phần hoạt tính sinh học trong ớt, bao gồm cả capsaicin, có tác dụng chống béo phì, chống ô xy hóa, chống viêm và chống ung thư. Capsaicin là một hợp chất được tìm thấy trong jalapeños, ớt cayenne và ớt đỏ cho đá của họ. Các nghiên cứu khác đã tìm thấy mối liên quan giữa thực phẩm cay và phòng ngừa các bệnh, chẳng hạn như bệnh tim. Trong một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Hiệp hội Hóa học Mỹ, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ rằng capsaicin có thể làm giảm nguy cơ tích tụ cholesterol, do đó, có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về tim. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hợp chất này có thể cải thiện lưu lượng máu trong các mạch vì nó chặn gien thu hẹp các động mạch. Một nghiên cứu khác, được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Quân y thứ ba (Trung Quốc), đã chỉ ra rằng những người thích ăn cay thường ít ăn muối hơn, khiến họ có nguy cơ mắc các vấn đề về tim thấp hơn vì quá nhiều muối có liên quan đến huyết áp cao. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng thức ăn cay đánh lừa não muốn ít muối hơn. Dựa trên quét não, họ thấy rằng các khu vực phản ứng với độ mặn và độ cay chồng chéo. Ngoài ra, độ cay làm tăng hoạt động ở các vùng não bị ảnh hưởng bởi muối. Điều này có nghĩa là những người ăn nhiều thực phẩm cay sẽ nhạy cảm hơn với muối, vì vậy họ tiêu thụ thực phẩm ít mặn hơn, theo Natural News. Các nghiên cứu khác nhau cũng chỉ ra rằng ớt cung cấp các lợi ích sức khỏe sau: giảm độ a xít ở đường tiêu hóa gây loét, giảm đau nửa đầu, giảm đau khớp, hỗ trợ giảm cân, làm dịu bệnh vẩy nến, bảo vệ chống ung thư, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ miễn dịch. mọi người nên thay thế các món làm từ bột tinh luyện như bánh mì trắng, bánh ngọt, bánh quy bằng các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, yến mạch, lúa mạch. Nghiên cứu khuyến cáo ăn chất xơ từ 25 đến 29 gram/ngày. Nhưng với những người thích ăn rau củ hay ăn chay thì ăn vượt quá lượng chất xơ này cũng không sao, thậm chí còn tốt hơn cho sức khỏe. Vì cơ thể mỗi người mỗi khác nên một số trường hợp có thể gặp vấn đề khi ăn nhiều chất xơ, chẳng hạn như bị đầy hơi. Những người trong máu có nồng độ sắt thấp cũng nên kiểm soát lượng chất xơ ở mức vừa phải. Hợp chất phytates có nhiều trong ngũ cốc nguyên hạt và đậu có thể làm cản trở cơ thể hấp thụ sắt. Nếu cần thiết, hãy trao đổi với bác sĩ dinh dưỡng để có chế độ ăn tối ưu cho bản thân, theo Health.


SỨC KHỎE

10 CÁCH DÙNG GIẤM TÁO CHỮA BỆNH TỰ NHIÊN Giấm trắng rất phổ biến nhưng giấm táo được cho là sử dụng an toàn hơn.

SOÁ 755 29/03/2019

bệnh để giúp tránh nhiễm trùng tiến triển. Hóa ra, hầu hết các vi trùng không thể sống sót trong môi trường a xít từ giấm. Chỉ cần pha 1/4 chén giấm táo với 1/4 cốc nước ấm và súc miệng mỗi giờ, theo Reader. Giảm mỡ máu Giấm táo có khả năng giúp giảm cholesterol ở người, một nghiên cứu năm 2006 cho thấy a xít axetic trong giấm làm giảm cholesterol xấu ở chuột. Ngoài ra, một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy 15 ml giấm táo mỗi ngày làm giảm cholesterol ở những người tham gia nghiên cứu. Một nghiên cứu khác ở người từ Harvard (Mỹ) cho thấy những phụ nữ ăn salad trộn giấm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, theo Reader. Hỗ trợ giảm cân

C

ác lợi ích rộng rãi của nó bao gồm từ chữa nấc đến giảm triệu chứng cảm lạnh. Nhiều người đã chuyển sang dùng giấm táo để hỗ trợ các vấn đề về sức khỏe như tiểu đường, ung thư, tim mạch, cholesterol cao và các vấn đề về cân nặng, theo Reader. Giảm đau dạ dày Một trong những cách phổ biến nhất trong dùng giấm táo là sử dụng nó để khắc phục sự khó chịu của dạ dày. Chỉ cần nhấm

nháp một ít giấm táo trộn với nước. Nếu nhiễm trùng vi khuẩn là căn nguyên của bệnh tiêu chảy, giấm táo có thể giúp ngăn chặn khó chịu dạ dày, nhờ vào đặc tính kháng sinh của nó. Hơn nữa, một số chuyên gia về phương thuốc dân gian cho rằng giấm táo có chứa pectin, có thể giúp làm dịu co thắt ruột. Làm dịu cổ họng Ngay khi bạn cảm thấy đau nhói ở cổ họng, hãy sử dụng giấm táo làm sạch mầm

Nhâm nhi giấm táo trước khi ăn có thể hỗ trợ giảm cân. Hãy thử phương thuốc dân gian này: thêm 1 muỗng cà phê mật ong và 1 muỗng cà phê giấm táo vào một cốc nước ấm và uống nó 30 phút trước khi ăn. Giấm táo có lợi cho da cũng như cơ thể Trên trang web của mình, tiến sĩ Mehmet Oz khuyên dùng giấm táo như một cách trị gàu. Độ a xít của giấm táo làm thay đổi độ pH của da đầu, khiến nấm men khó phát triển hơn. Trộn 1/4 chén giấm táo với 1/4 cốc nước trong chai xịt và xịt lên da đầu. Quấn tóc trong một chiếc khăn và để yên trong 15 phút đến một giờ, sau đó gội đầu sạch. Làm cách này hai lần một tuần để có kết quả tốt nhất. Chữa chuột rút

35

rút vào ban đêm, theo Reader. Kiểm soát hôi miệng Nếu đánh răng và nước súc miệng đúng cách, hãy thử dùng biện pháp khắc phục tại nhà bằng cách sử dụng giấm táo để kiểm soát hôi miệng. Súc miệng bằng giấm táo, hoặc uống một muỗng cà phê giấm táo pha loãng với nước để tiêu diệt vi khuẩn gây mùi. Duy trì đường huyết Một ít giấm táo có thể giúp giữ cho lượng đường huyết cân bằng, theo một số nghiên cứu. Một nghiên cứu về những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 người dùng insulin đã phát hiện ra rằng uống hai muỗng canh giấm táo trước khi đi ngủ sẽ khiến lượng glucose giảm vào buổi sáng. Một nghiên cứu khác tại Đại học bang Arizona (Mỹ) cho thấy những người kháng insulin uống hỗn hợp giấm táo và nước trước khi ăn một bữa ăn nhiều carbohydrate có lượng đường huyết thấp hơn sau đó. Các nhà khoa học tin rằng tác dụng hạ đường huyết của giấm táo có lợi cho những bệnh nhân này nhất, theo Reader. Giảm căng thẳng do tập thể dục Tập thể dục và đôi khi căng thẳng cực độ khiến a xít lactic tích tụ trong cơ thể, gây ra mệt mỏi. Điều thú vị là các a xít amin có trong giấm táo hoạt động như thuốc giải độc. Hơn nữa, giấm táo có chứa kali và enzyme có thể làm giảm cảm giác mệt mỏi đó. Giảm nghẹt mũi

Chuột rút ở chân thường có thể là dấu hiệu cho thấy bạn thiếu kali. Một trong nhiều lợi ích của giấm táo là nó có hàm lượng kali cao. Cho 2 muỗng canh giấm táo và một muỗng cà phê mật ong vào một cốc nước ấm và uống để giảm chứng chuột

Lần tới khi bạn cảm lạnh, hãy uống giấm táo. Nó chứa kali, chất nhầy; và a xít axetic ngăn chặn sự phát triển của mầm bệnh, có thể góp phần gây nghẹt mũi. Trộn một muỗng cà phê giấm táo trong một cốc nước và uống để giúp thoát xoang.

BM ASSURANCES INC. 3730 rue Jarry Est,Montréal, Québec H1Z 2G6

VĂN MINH ĐINH

Courtier en Assurance de Dommages

514 839-8495

VÕ NHỊ THANH TRÚC

Agente en Assurance de Dommages

LÝ VỆ BÌNH

Conseiller en sécurité financière

514 543-9991

KIM NGUYỄN

Spécialiste Hypothécaire

ROSA NGUYỄN HỒNG HOA Courtier Immobilier

514 543-9991 514 619-9998 438 978-5700 514 831-2185

þ Bảo hiểm nhà cửa, xe, cửa tiệm. þ Bảo hiểm nhân thọ, thuốc răng, người khuyết tật, du lịch,... þ Cố vấn đầu tư & quỹ tiết kiệm học vấn, REER, CELI,... ww w. a s s u r a nc e s bm . c o m


36

SOÁ 755 29/03/2019

Tin

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

MUỖI CÓ SAY KHÔNG SAU KHI HÚT MÁU NGƯỜI SAY

C

uộc này đua để tìm ra những chiếc xe chạy nhanh nhất thì ít mà để người tham gia cố gắng sáng tác ra trang phục ấn tượng thì nhiều. Nó kết thúc tại một bãi cắm trại trên đảo Mon với bữa tối, khiêu vũ và một chút ít rượu bia. Một vài giờ sau đó, tôi quyết định rằng ngủ trên ghế bố dưới bầu trời sao Đan Mạch hiu hiu gió sẽ là một ý tưởng hay. Muỗi thích đốt người say? Đó chính là lúc tôi có ba phát hiện quan trọng: a) vào mùa hè ở Đan Mạch có những đàn muỗi đông vè vè; b) những con muỗi này hoàn toàn có khả năng chích xuyên qua vải ghế bố và lớp áo ta mặc, và c) uống bia rượu đối với muỗi cũng giống như ai đó rung chuông báo giờ ăn tối. Chiếc lưng tôi trở nên giống như miếng bong bóng gói hàng. Đó không phải là món quà lưu niệm mà tôi muốn đem về nhà. Như Tạp chí của Hiệp hội Kiểm soát Muỗi Hoa Kỳ phát hiện vào năm 2002, khả năng bị muỗi cắn dường như là tăng đột biến nếu như bạn uống bia rượu. Nghiên cứu này, chỉ là nghiên cứu nhỏ, chỉ có 13 đối tượng tham gia. Nó cho thấy

C

âu chuyện hôn nhân của các nhà tài phiệt luôn là bí ẩn đối với hầu hết công chúng xứ sở kim chi. Dù truyền thông hết mực quan tâm nhưng những thông tin về cuộc sống đời tư của giới nhà giàu chỉ được tiết lộ nhỏ giọt. Một trong số những cuộc tình thế kỷ làm tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo

Trung hòa bia rượu Trong một bài báo mới đây trên tạp chí Popular Science, nhà côn trùng học Coby Schal thuộc Đại học Bang North Carolina đã chỉ ra rằng một người đã uống cạn 10 chai bia có thể có nồng độ cồn trong máu là 0.2%. Tuy nhiên, nếu muỗi hút máu người đó, ảnh hưởng sẽ là rất nhỏ không đáng kể. Những con muỗi hút một lượng chất cồn như thế cũng tương đương với việc pha loãng xuống chỉ còn 1 phần 25 nồng độ đó. Sự tiến hóa cũng có thể đã hỗ trợ cho loài muỗi. Bất cứ chất lỏng nào mà muỗi hút được trước hết sẽ được chuyển đến một túi tiêu hóa riêng biệt nơi các enzyme sẽ phân rã chúng. Do đó nhiều khả năng bia rượu đã được trung hòa trước khi nó có tác động lên hệ thần kinh muỗi. "Rất nhiều loài côn trùng trưởng thành có một chiếc túi vốn chứa tất cả những loại chất lỏng chúng hút vào và sau đó dần dần thải chúng ra," Erica McAlister, giám tuyển cao cấp về côn trùng tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London, nói. "Enzyme phân rã tất cả những thứ độc hại - như chất cồn và vi khuẩn." McAlister, người viết cuốn sách 'Cuộc sống bí mật của loài ruồi', trước đây đã có một số kinh nghiệm về tác dụng của chất cồn đối với loài ruồi trái cây bao gồm ruồi trái cây thường, hay còn được gọi là ruồi giấm. Loài côn trùng nhỏ xíu này có khẩu vị rất mạnh đối với những trái cây thối có đầy chất cồn. "Tôi không biết muỗi có bị say hay không nhưng chúng tôi đã thấy điều đó ở ruồi giấm," McAlister nói. "Chúng thật sự say nhưng chúng có mức độ chịu được chất cồn rất cao. Nếu hút vào một lượng nhỏ chúng trở nên hết sức năng động và tích cực tìm bạn tình. Và chúng cũng ít kén chọn bạn tình hơn." "Cho chúng liều lớn hơn thì chúng sẽ bất tỉnh." Loài muỗi cũng có xu hướng thích trái cây thối rữa vốn tạo ra chất cồn do lượng đường trong trái cây lên men. Chỉ có con cái mới hút máu để có protein cần thiết để tạo trứng. Cả con đực lẫn con cái đều lấy dinh dưỡng từ phấn hoa - muỗi là côn trùng thụ phấn quan trọng - và sử dụng đường trong phấn để có năng lượng sinh tồn. Phấn hoa này đôi khi cũng lên men thành một lượng nhỏ chất cồn.

những ai đã uống một chai bia nhiều khả năng sẽ hấp dẫn muỗi tới hút máu. Chính xác vì sao muỗi bị thu hút nhiều hơn đến những người say thì không ai biết chắc. Chúng ta thật sự biết rằng loài muỗi chọn chích người là do hai hóa chất mà chúng ta thở ra, là carbon dioxide và octanol. (Octanol là dạng 'rượu' thứ cấp, được tạo ra từ sự phân rã chất acid linoleic, cũng được biết nhiều hơn với tên gọi 'rượu nấm' vì nó chính là thành phần làm cho nấm có vị nấm.) Tuy nhiên, điều này dẫn đên một câu hỏi khác: những con muỗi khi hút máu người say thì bản thân chúng có bị say không? Mặc dù số lượng muỗi hút máu người say qua hàng ngàn năm là rất nhiều, chủ đề này được nghiên cứu tương đối ít. Nhà côn trùng học Tanya Dapkey thuộc Đại học Pennsylvania ở Philadelphia nói với Nguồn tin "Tôi ngờ rằng câu trả lời là không, bởi vì hàm lượng rượu bia trong máu sẽ rất thấp." Nhưng hãy tìm nghiên cứu khoa học Tín hiệu từ ethanol khắt khe về mối liên hệ giữa muỗi và rượu bia chúng ta sẽ hiểu được rất nhiều. Dapkey nói rằng việc 'chất cồn khiến Patsy Stone, nhân vật do Joanna Lumley đóng vai trong loạt phim hài 'Absolutely con người dễ thu hút muỗi hơn là một câu

VÉN MÀN CUỘC HÔN NHÂN VÌ LỢI ÍCH KÍN TIẾNG CỦA "THÁI TỬ SAMSUNG" VÀ ÁI NỮ TẬP ĐOÀN ĐỐI THỦ Đám cưới của 2 người thừa kế từng là sự người dân xứ Hàn đặc biệt quan tâm.

Fabulous', đã từng có nhận xét rất nổi tiếng: "Con muỗi cuối cùng cắn tôi sẽ phải nhập viện ở Bệnh viện Betty Ford." Nhưng trên thực tế, côn trùng có sức chịu đựng đáng kinh ngạc với tác dụng của bia rượu.

học rồi trở về với tấm bằng tiến sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. Theo thống kê của tạp chí Forbes vào năm 2018, Lee Jae Yong hiện nắm trong tay khối tài sản 11 tỷ USD và là tỷ phú giàu thứ 3 tại Hàn Quốc. Về phía Im Se Ryung cũng không hề kém cạnh. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, ái nữ tập đoàn Daesang còn có thành tích học tập khủng với 2 tấm bằng cử nhân Đại học danh giá Đại học New York và Đại học Yonsei. Với thành tích học tập và gia thế khủng, cuộc gặp gỡ giữa 2 người thừa kế tập đoàn kiện thế kỷ được toàn bộ truyền thông và không hề đơn giản chỉ là buổi xem mắt mà tương lai còn là cuộc hôn nhân đầy giới là hôn nhân của Lee Jae Yong, người toan tính khi Samsung tham vọng lấn sân thừa kế tập đoàn Samsung, và vợ cũ Im Se sang thị trường thực phẩm và Daesang Ryung, ái nữ tập đoàn thực phẩm lớn nhất cũng muốn củng cố quyền lực của mình. Mối quan hệ giữa 2 gia tộc được gói gọn nhì Hàn Quốc Daesang. Năm 1997, Lee Jae Yong và Im Se trong câu nói của ông Lee Byung Chul, Ryung được gia đình 2 bên sắp xếp xem nhà sáng lập Samsung cũng là ông nội mắt. Lee Jae Yong tốt nghiệp Đại học quốc của Lee Jae Yong, "Đời tôi chỉ có 3 thứ gia Seoul trước khi sang Nhật và Mỹ du là nằm ngoài tầm với, bao gồm con cái,

hỏi thú vị'. Một số người có cấu tạo gien khiến họ dễ bị muỗi đốt hơn người khác. Người ta cho rằng có đến 20% dân số toàn cầu có thể có những đặc điểm khiến họ dễ bị muỗi tấn công. Một trong những đặc điểm này là nhóm máu. Trong một nghiên cứu, những người thuộc nhóm máu O có nguy cơ bị muỗi chích gấp đôi những người thuộc nhóm máu A. Những nhân tố rủi ro khác dường như là xảy ra với những người có thân nhiệt cao, phụ nữ có thai (nhiều khả năng là do thân nhiệt), những người thở ra mạnh (thải ra nhiều khí carbon dioxide), và người có thân hình to lớn. Muỗi cũng kén chọn vị trí trên cơ thể để chích, tùy thuộc vào chúng là loài muỗi nào. Một số loài thích đốt cẳng chân và bàn chân, trong khi một số loài khác có xu hướng tấn công vào vùng mặt và vùng cổ, nhiều khả năng bởi vì chúng nhằm vào khí carbon dioxide phát ra từ miệng và mũi. "Tôi đến Costa Rica và tôi bị muỗi chích ở đáy bàn chân," Dapkey nhớ lại một cách phẫn nộ. "Làm sao mà chuyện đó xảy ra được?" Tuy nhiên chất ethanol mà chúng ta phát ra trong mồ hôi khi chúng ta đang uống rượu có thể là tín hiệu hóa chất đằng sau những phát hiện trong nghiên cứu năm 2002. Một dự án tương tự, lần này trên 18 chủ thể ở Burkina Faso hồi năm 2010, cũng nhận thấy rằng muỗi bị thu hút đến những người vừa uống rượu. Chất ethanol trong bia rượu mà chúng ta uống - và cũng là chất mà chúng ta tiết ra với số lượng ít ỏi thông qua mồ hôi - có thể là tín hiệu cho những con côn trùng hút máu xung quanh rằng có bữa ăn ở gần đó. "Mức độ carbon dioxide thở ra và thân nhiệt không có tác dụng gì đối với sự hấp dẫn của con người với muỗi. Mặc dù có sự khác biệt giữa các cá nhân tình nguyện viên, mức tiêu thụ bia lúc nào cũng làm tăng độ thu hút đối với muỗi," bản báo cáo của nghiên cứu viết. "Nếu bạn đang đói và đang đi lòng vòng," Dapkey nói, "thứ mà có thể khiến cho bạn đi thẳng một hướng là mùi thức ăn: chẳng hạn như mùi nồng của chiếc hotdog. Có thể là bạn không ăn chiếc hotdog, nhưng nó cho bạn biết là có đồ ăn quanh đây." Mùi bia rượu có thể rung chuông báo giờ ăn, nhưng McAlister chỉ ra rằng nhân tố chính thu hút muỗi có lẽ được gắn chặt vào cấu trúc di truyền của chúng ta. Đơn giản chỉ cần nói không với một chia bia ướp lạnh sẽ không giúp bạn tránh khỏi thu hút muỗi. Mặt tích cực là, ít nhất sau một hay hay chai bia, bạn sẽ không cảm thấy ngứa dữ dội nữa. golf và Miwon". (Miwon là sản phẩm bán chạy nhất của tập đoàn Daesang). Tháng 6/1998, Lee Jae Yong và Im Se Ryung tiến tới hôn nhân bằng đám cưới thế kỷ với sự tham dự của khách mời toàn nhân vật quyền lực trong giới chính trị lẫn tài chính. Vốn là người kín tiếng, cuộc sống cá nhân của "thái tử Samsung" trước và sau khi kết hôn vẫn là dấu hỏi lớn đối với truyền thông trong nước. Theo nguồn tin thân cận, ông được nhận xét là người hiền lành, thân thiện và sống giản dị. Mỗi khi rảnh rỗi, Lee Jae Yong vẫn ưu tiên dành thời gian cho gia đình và 2 con, 1 trai và 1 gái. Chung sống được 11 năm, Im Se Ryung bất ngờ đệ đơn ly hôn, yêu cầu được chia đôi khối tài sản chung 500 tỷ won và giành quyền nuôi dưỡng 2 con. Thông tin này gây chấn động Hàn Quốc. Trái với những gì người ta tưởng tượng về vụ ly hôn thế kỷ, cặp đôi chia tay trong hòa bình chỉ sau


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

SOÁ 755 29/03/2019

37

CÁO PHÓ Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và thân hữu xa gần Vợ, Mẹ, Dì, Bà Dì, Chị, Em của chúng tôi là:

Bà NGUYỄN KIM HỒNG Pháp danh DIỆU HOÁ Từ trần ngày 24/03/2019 (Nhằm ngày 18 tháng 2 năm Kỷ Hợi) Tại Longueuil Hưởng thọ 71 tuổi Linh cữu được quàng tại nhà quàn Magnus Poirier 6825 Rue Sherbrooke E. Montreal, QC H1N 1C7 CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Thứ Ba, ngày 02/04/2019: Lễ phát tang: 13 giờ 15 chiều

Lễ viếng thăm: 15 giờ chiều đến 21 giờ tối Thứ Tư, ngày 03/04/2019: Lễ động quan: 11 giờ sáng Lễ hỏa táng: 12 giờ trưa tại Cimetière de Laval 5505 Rang du Bas-Saint-François, Laval, QC H7E 4P2 Tang gia đồng kính báo. Chồng: Phạm Xuân Hiền Trưởng nữ: Phạm Kim Hoàn Mỹ Đại diện Anh Chị em gia đình bên vợ: Nguyen Ngoc Chon (Phap Quoc) CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU


38

SOÁ 755 29/03/2019

1 tuần dàn xếp ổn thỏa. Không ai biết họ đã cam kết với nhau điều khoản thế nào, chỉ biết rằng "thái tử Samsung" đã phải chi số tiền không nhỏ cho vợ cũ để có thể giải quyết nhanh chóng vụ kiện tụng và giành quyền nuôi dưỡng 2 con. Diện mạo xinh xắn của 2 con, nhất là con gái út, của "thái tử Samsung" từng gây xôn xao cộng đồng mạng. Sau khi ly hôn, Im Se Ryung bị bắt gặp hẹn hò với tài tử Lee Jung Jae. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2015 và hiện vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Về phía Lee Jae Yong vẫn dành hết tâm huyết cho tập đoàn Samsung cũng như chăm sóc các

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

con. Năm 2013, ông vướng nghi vấn chạy trường cho con trai cả, bị truyền thông và người dân xứ Hàn lên án mạnh mẽ. Cuối cùng, Lee Jae Yong phải lên tiếng xin lỗi, sự việc mới dần lắng xuống. Đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối tiêu biểu của tài phiệt Hàn Quốc. Trai tài gái sắc hợp nhau về ngoại hình, học vấn cho đến gia thế nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng tờ đơn ly hôn, cho phép họ đường ai nấy đi về mặt pháp lý. Vậy mới thấy người giàu có trong tay quyền lực, tiền tài nhưng cuộc sống bình yên, tràn ngập tình yêu đối với họ vẫn là niềm mơ ước.

"NGƯỜI HỒI GIÁO KHÔNG HẸN HÒ, CHÚNG TÔI KẾT HÔN." Loạt bài The Boss hàng tuần của Nguồn tin kể về các doanh nhân hàng đầu khắp nơi trên thế giới. Tuần này chúng tôi nói chuyện với Shahzad Younas, sáng lập viên và giám đốc điều hành của trang web hẹn hò Hồi giáo và ứng dụng Muzmatch.

K

hi Shahzad Younas lên bục thuyết trình, anh rất lo lắng. Đó là buổi thuyết trình cách đây hai năm, doanh nhân người Anh 32 tuổi đang ở San Francisco để giới thiệu ứng dụng Muzmatch có trụ sở tại London đến một nhóm các nhà đầu tư tiềm năng cao. Anh bắt đầu bài thuyết trình bằng khẳng định: "Người Hồi giáo không hẹn hò, chúng tôi kết hôn." Shahzad và cộng sự Ryan Brodie đến đó để tham gia một cuộc thi toàn cầu nhằm giành được sự ủng hộ từ công ty đầu tư uy tín tại Thung lũng Silicon,Y Combinator. Công ty Mỹ này hàng năm chọn một số công ty mới khởi nghiệp để cung cấp tài chính và hỗ trợ thiết thực . Hơn 13.000 ưng viên nộp đơn cùng với Muzmatch, và họ là một trong số 800 người sáng lập được mời vào vòng trực tiếp.

Khi Shahzad tiếp tục bài phát biểu của mình, các nhà đầu tư phá lên cười trước sự thẳng thắn của anh. Muzmatch đã nhanh chóng được trao 1,5 triệu đô la, một trong 100 công ty khởi nghiệp gọi vốn thành công năm 2017. Ngày nay, công ty đang phát triển nhanh chóng cho biết họ hiện có hơn một triệu người dùng đăng ký trên khắp Anh quốc và khoảng 90 quốc gia khác. Ngược trở về 2013, khi đó người mà Shahzad phải thuyết phục không phải một nhóm các nhà đầu tư mà chính bản thân mình. Lúc ấy Shahzad đang làm việc cho một ngân hàng tại London. Anh thích công việc của mình, nhưng đồng thời ngày càng nhận ra rằng có một khoảng trống trên thị trường cho một ứng dụng hẹn hò đàng hoàng phục vụ người Hồi giáo đang tìm

kiếm nửa kia của mình từ trong cộng đồng tôn giáo của họ. "Vào thời điểm đó, có những trang web hết sức cơ bản dành cho người Hồi giáo, hoặc các ứng dụng hẹn hò lớn không hoàn toàn hiểu được văn hóa của chúng tôi", Shahzad, người sinh ra và lớn lên ở Manchester nói. "Trong cộng đồng Hồi giáo, rất nhiều người trong chúng tôi đã và vẫn dựa vào người mai mối [để tìm vợ hoặc chồng]. Đây là những 'bà cô' trong cộng đồng, quen biết nhiều gia đình và sẽ mai mối con trai nhà này với con gái của một gia đình khác." Muzmatch, theo ý tưởng của anh, sẽ là một ứng dụng mai mối kỹ thuật số cho những người Hồi giáo muốn tìm đối tượng để kết hôn. Cuối năm 2013, giờ định mệnh đã điểm khi vị trí công việc của Shahzad bị cắt giảm và anh quyết định rằng mình phải thiết lập Muzmatch. "Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng mỗi ngày và đi ngủ vào khoảng một hoặc 2 giờ đêm," anh nói. "Tôi làm việc từ phòng ngủ của mình, và khi đó rất căng thẳng. Tôi phải học cách xây dựng một ứng dụng từ đầu. "Nhưng tôi biết rằng mình phải làm hết sức làm cho bằng được. Cơ hội đủ lớn - có 1,8 tỷ người Hồi giáo trên khắp thế giới, và rõ ràng không có ai phục vụ họ." Shahzad bắt đầu ra mắt thử nghiệm năm 2014 và phương pháp tiếp thị của anh có phần khác với các ứng dụng hẹn hò lớn hơn. "Tôi đến các nhà thờ Hồi giáo lớn sau những buổi cầu nguyện vào thứ Sáu và phát tờ rơi cho ứng dụng này", ông nói. "Sau đó, tôi sẽ đi đến bất kỳ sự kiện Hồi giáo gia đình nào mà tôi biết và gài tờ vào cửa kính từng chiếc xe." Phát triển doanh nghiệp một mình là điều hết sức khó khăn, Shahzad cho biết thời gian đầu anh cảm thấy rất chật vật. "Tôi nhớ những tháng đầu tiên mình liên tục nhìn vào Google Analytics, để biết xem trong có bao nhiêu người lúc ấy đang dùng ứng dụng", anh nói. Có thời điểm anh kiểm tra, và chỉ có 10 người trên Muzmatch. Nhưng theo thời gian, số lượng người dùng tăng lên hàng nghìn người, chủ yếu nhờ truyền miệng. Chẳng mấy chốc, mọi người bắt đầu kể với Shahzad rằng họ đã gặp vợ hoặc chồng như thế nào. "Khi nghe câu chuyện thành công đầu

vụ bạo hành người giúp việc người Indonesia. Lần này, 2 người tiếp tục hầu tòa vì ngược đãi người giúp việc tới từ Myanmar Moe Moe Than, 32 tuổi. Họ thậm chí bắt Than phải lao động trong tình trạng chỉ mặc đồ lót. Người vợ 43 tuổi Chia Yun Ling bị tuyên 47 tháng tù và nộp phạt 2.962 USD. Chia phải bồi thường cho Than 4.800 USD. Trong khi, người chồng 41 tuổi của Chia, Bỏ đói đến chết, đánh đập, tra tấn dã man, dọa giết là nhiều trong số các vụ việc ngược Tay Wee Kiat, bị tuyên 24 tháng tù và bồi đãi người giúp việc nước ngoài tại châu Á khiến dư luận bất ngờ cũng như bức xúc. thường 2.200 USD. Đây là một trong số nhiều vụ ngược đãi heo SCMP, một cặp đôi Singapore dọa thuê sát thủ giết chết gia đình nếu cô người giúp việc gây chấn động dư luận đã xảy ra tại một số nước châu Á như Hong đã bị phạt tù hồi đầu tuần trước vì trình báo về việc bị ngược đãi. ép người giúp việc của họ ăn bằng phễu, Trước đó 2 năm, cặp đôi trên cũng Kong, Malaysia và Singapore trong nhiều buộc cô phải ăn bãi nôn của chính mình, đã bị kết án có tội liên quan tới một năm qua.

CHẤN ĐỘNG NHỮNG VỤ NGƯỢC ĐÃI NGƯỜI GIÚP VIỆC NƯỚC NGOÀI TẠI CHÂU Á

T

tiên, nó cho có cảm giác rất thật", anh nói. "Và nó củng cố niềm tin trong tôi rằng Muzmatch sẽ phát triển." Đối tác kinh doanh Ryan, một người viết ứng dụng dày dạn kinh nghiệm dù chỉ mới 25 tuổi, tham gia vào năm 2016. Họ cùng nhau hoàn toàn thiết kế lại Muzmatch, dựa vào phản hồi từ những khách hàng đầu tiên. Họ hêm vào 22 câu hỏi bổ sung trong hồ sơ người dùng, chẳng hạn như mức độ sùng bái và tần suất cầu nguyện - những điều thực sự quan trọng đối với người dùng. Muzmatch cũng không bắt buộc người dùng có ảnh đại diện hoặc cho họ có thể làm mờ ảnh. Mọi người cũng có thể bật chức năng cho phép nội dung của các cuộc trò chuyện trong ứng dụng của họ được gửi cho phụ huynh hoặc cho một người giám hộ. Shahzad nói rằng tuy Ryan không phải là người Hồi giáo, anh ta thực sự "hiểu được ứng dụng cần phải đáp ứng nhu cầu gì". Eden Blackman, người sáng lập trang web và ứng dụng hẹn hò Would Like to Met, nói rằng Muzmatch đã đi tiên phong trong các ứng dụng hẹn hò chuyên biệt. "Trong những năm gần đây, việc hẹn hò cho các dân tộc và tôn giáo đặc thù đã chuyển từ phạm vi cụ thể sang một nền tảng chính thống, và Muzmatch là ứng dụng dẫn đầu," ông nói. "Nếu tôn giáo và hẹn hò trực tuyến có thể được kết hợp hoàn hảo... thì nó phải được đặt vào đất thánh. Từ những gì tôi đã thấy và nghe về Muzmatch, dường như họ đã phá vỡ khuôn mẫu." Với văn phòng thứ hai tại Bangladesh, Muzmatch vận hành mô hình kinh doanh "freemium". Sử dụng dịch vụ cơ bản miễn phí, nhưng bạn có thể trả từ 10 bảng một tháng cho các tính năng bổ sung như xem hồ sơ người dùng không giới hạn và tài khoản của bạn được nhiều người xem hơn. Công ty cho biết doanh thu hàng năm của nó hiện là hơn 4,5 triệu bảng. Trước việc Muzmatch ngày càng phổ biến hơn, Shahzad nói rằng người dùng tiềm năng của nó là khoảng 400 triệu người Hồi giáo độc thân trên toàn thế giới. "Chúng tôi hiện đã có hàng ngàn đám cưới và trẻ em [nhờ Muzmatch]," anh nói. "Nghĩ về họ mỗi ngày khiến tôi cảm thấy như tất cả những công việc khó khăn lúc ban đầu đều đáng giá." Bỏ đói đến chết Tháng 6/2011, một cặp đôi người Malaysia bị buộc tội cố tình bỏ đói một người giúp việc Indonesia đến mức cô này đã chết sau đó. Fong Kong Meng, 58 tuổi, vào thời điểm đó, và Teoh Ching Yen, 56 tuổi, không cung cấp đồ ăn và thuốc men cho Isti Komariyah trong 3 năm Isti làm việc cho họ, theo Tòa Tối cao Malaysia. Isti, 26 tuổi, chỉ nặng khoảng 26 kg, đã chết trên đường đến trung tâm y tế đại học Malaya, Kuala Lumpur. Cô nặng 46 kg vào thời điểm bắt đầu làm việc cho Fong và Teoh. Cặp đôi lần đầu bị phán quyết từ hình


CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

vào tháng 3/2014 vì tội giết người nhưng tòa liên bang Malaysia năm ngoái đã tuyên phạt họ 20 năm tù giam, theo truyền thông Malaysia. Năm 2012, một người giúp việc người Campuchia đã bị bỏ đói đến chết khi làm việc cho một cặp đôi người Malaysia. Cặp vợ chồng Chin Chui Ling và Soh Chew Tong bị tuyên mắc tội giết người vào năm 2015 và bị tuyên án tử hình. Người giúp việc của Chin và Soh, Mey Sichan, 24 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng tử vong cửa hàng của đôi vợ chồng tại Penang khi chỉ nặng 26 kg. Năm ngoài, tòa án liên bang Malaysia hạ hình phạt cho cặp đôi 10 năm tù giam. Vụ việc Eriwana Erwiana Sulistyaningsih, một người Indonesia từng làm nghề giúp việc tại Hong Kong, đã bị ngược đãi trong khoảng thời gian 5/2013 tới 1/2014 khi cô 23 tuổi. Sau khi hồi hương hồi đầu năm 2014, Erwiana đã rơi vào tình trạng nguy kịch và phải nhập viện ở Sragen, Java. Erwiana bị nhét một ống kim loại từ máy hút bụi vào miệng khiến cô bị chấn thương

phần môi. Trong một vụ việc khác, cô bị lột trần quần áo, xịt nước lạnh và ép phải đứng trước 1 cái quạt 2 giờ đồng hồ. Người chủ cũ, Law Wan-tung, 44 tuổi, đã bị phạt 6 năm tù vào năm 2015. Law bị tuyên mắc 18/20 tội danh, bao gồm tấn công và đe dọa Erwiana và một người giúp việc người Indonesia khác, Tutik Lestari Ningsih. Law được thả ra sau khi ngồi tù 6 tháng và hiện tại không rõ người phụ nữ này đang ở đâu. Law cũng chưa trả tiền bồi thường cho 2 người giúp việc theo yêu cầu của tòa án. Erwiana hiện giờ đang là nhà hoạt động đấu tranh cho luật pháp bảo vệ quyền lợi của người giúp việc tại Hong Kong và những nơi khác. Tấn công người giúp việc Một phụ nữ Malaysia tháng 6/2016 đã bị tuyên có tội vì tấn công người giúp việc người Indonesia với một con dao, một cây lau nhà bằng thép, móc treo quần áo và một chiếc ô. Suyanti Sutrinso, người giúp việc 19 tuổi vào thời điểm đó, bị chấn thương mắt,

NHỮNG NGƯỜI DỐC KIỆT CUỘC ĐỜI Ở 'SILICON TRUNG QUỐC' "Không ngủ, không tình dục, không cuộc sống" là những gì tờ South China Morning Post miêu tả nhiều người làm công nghệ ở Bắc Kinh.

N

gười chồng vì quá tập trung vào việc giữ startup của mình tồn tại đến nỗi không thể ngủ vào ban đêm. Người vợ thừa nhận rằng, cả hai không có năng lượng nào cho chuyện chăn gối. Và cô cũng từng được hỏi có nghĩ đến chuyện chia tay vì người chồng chỉ biết có công việc hay không. Đây là một cuộc đấu tranh tâm lý điển hình của hàng trăm nghìn công nhân trẻ ngành công nghệ Trung Quốc. Yu Haoran, một chuyên gia khoa học máy tính 26 tuổi cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Anh thành lập Jisuanke năm 2014, một giải pháp dạy trẻ con lập trình tại quận công nghệ cao Zhongguancun ở Bắc Kinh. Yu đã làm việc nhiều đêm và cuối tuần để phát triển công việc kinh doanh. Startup của anh được định giá 200 triệu nhân dân tệ (29,8 triệu USD) nhờ gọi được vốn mạo hiểm. Nhưng cái giá cá nhân anh phải trả là chứng mất ngủ kinh niên, đôi khi chỉ ngủ hai tiếng mỗi đêm. "Tôi không nghĩ gì về cuộc sống. Vì tôi đang xây dựng nó và cho đến khi chưa hoàn thành thì tôi không thể nghĩ được về cái gì khác", Yu nói. Có những cặp vợ chồng cùng làm IT ở

Trung Quốc bị kiệt sức để có thể có con. Đồ họa: SCMP Năm ngoái, Trung Quốc có 4 tỷ phú USD mới mỗi tuần, theo báo cáo của Hurun. Công nghệ là động lực làm giàu lớn nhất, tiếp theo là bất động sản. Hàng nghìn người hy vọng sẽ trở thành Jack Ma tiếp theo, người đã xây dựng Alibaba thành một công ty khổng lồ từ khởi đầu khiêm tốn trong căn hộ. Khu vực quận Zhongguancun và lân cận được xem là thung lũng Silicon của Trung Quốc, nơi đặt trụ sở chính của các gã khổng lồ công nghệ như Baidu, Meituan hay ByteDance. Trong cuộc trò chuyện của phóng viên tờ South China Morning Post với những người trẻ làm công nghệ tại đây, nhiều người thừa nhận họ đang chiến đấu đến kiệt sức vì công việc. Số khác thì lo lắng về những giới hạn nghề nghiệp, nghỉ việc và môi trường phân biệt giới tính. Một số người cuối cùng nhận ra họ cần đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống vì lợi ích sức khỏe của chính họ. Những người khác cố gắng tìm cách thoát khỏi một thế giới công nghệ đầy cơ hội tiền bạc và sự cường điệu. Trong ba thập kỷ qua, Zhongguancun

SOÁ 755 29/03/2019

tay, chân và nội tạng. Suyanti cũng bị gẫy xương bàn chân, phổi bên phải, tụ máu não và gẫy xương má. Người chủ cũ Rozita Mohamad Ali ban đầu bị tuyên mắc tội. Ngày 15/3/2018, bà Rozita đã đồng ý nộp trái phiếu “hành vi tốt” trị giá 4.938 USD trong 5 năm. Vụ việc đã khiến dư luận nước này phẫn nộ. Hơn 50.000 người đã ký tên đòi hỏi áp dụng luật pháp công bằng giữa người giàu và người nghèo. Tòa án Tối cao Malaysia sau đó đã tuyên Rozita 8 năm tù giam. Bắt giúp việc uống nước lau sàn Một cặp đôi Singapore đã bị kết án bạo hành người giúp việc Myanmar, bao gồm ép cô tự dội nước nóng lên người, và phải uống nước bẩn trộn với nước lau sàn từ tháng 8-10/2016. Phyu Phyu Mar chưa bao giờ được trả lương trong suốt thời gian làm việc. Cô không được cho ăn, khiến cân nặng tụt từ 50 kg xuống 38 kg. Thậm chí sau khi da bị phồng rộp do dội nước sôi, những người chủ chỉ đưa cho cô 1 cây kim và yêu cầu cô chọc thủng các nốt bỏng. Linda Seah Lei Sie, 39 tuổi, bị tuyên mắc 6 tội danh và nhận án phạt 3 năm tù. Linda phải bồi thường cho Phyu hơn 8.700 USD. Chồng Linda, Lim Toon Leng bị đã chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ khởi nghiệp công nghệ Trung Quốc như hãng máy tính Lenovo, cổng thông tin Sina, ứng dụng gọi xe Didi Chuxing. Theo chính quyền địa phương, có khoảng 80 công ty khởi nghiệp công nghệ được sinh ra tại đây mỗi ngày. Những năm gần đây, Zhongguancun trở nên quá đông đúc và đắt đỏ. Nhiều công ty lớn dời văn phòng đi xa hơn. Khu vực Xierqi ở phía tây bắc thủ đô là ví dụ, với trụ sở mới của Baidu, Sina, NetEase và Didi. Hay như khu Wangjing trở thành nhà của Meituan Dianping, Momo và Alibaba Group Holding. Khi 'Silicon Trung Quốc' mở rộng, người lao động có thêm rắc rối mới là việc di chuyển. Dân IT tại Bắc Kinh thường đùa rằng điểm nghẽn của phát triển internet Trung Quốc chính là tắc đường ở Houchang Village, một con đường huyết mạch nối đến Xierqi. Con đường này từng biến thành sông sau cơn mưa mùa hè năm ngoái. Khi ấy, nó càng nổi tiếng bởi bức ảnh được lan truyền trên mạng về một người đi làm ngồi trên thùng rác bình tĩnh lướt điện thoại. Yang năm nay 33 tuổi, làm quản lý sản phẩm trong một công ty internet ở Xierqi. Mỗi ngày, anh thức dậy lúc 6h sáng để đi 2 tuyến tàu điện ngầm và xe buýt. Mất tổng cộng 2,5 giờ để đến chỗ làm. "Ngay khi có chỗ ngồi, tôi có thể ngủ bất kể điều kiện, dù nó có gập ngềnh hay chật chội ra sao", anh nói. Số khác thuê trọ gần trụ sở để tránh ác mộng đi lại. Bu, một chuyên gia tiếp thị tầm 20 tuổi, gần đây đã chuyển đến một khu phức hợp ở Xierqi, cách văn phòng 10 phút đi bộ. Căn phòng có giá thuê gần 600 USD mỗi tháng, được chia cùng hai người khác. Quyết định sống ở Xierqi có nghĩa cô phải rời xa mọi tiện nghi, hàng quán, điểm giải trí yêu thích. "Tôi thấy mình như bị lưu đày khỏi Bắc Kinh", cô nói. Các công ty công nghệ ở Trung Quốc thường mong đợi nhân viên làm việc nhiều giờ để chứng minh sự cống hiến. Họ có một lịch trình gọi là 996 tức 9h sáng làm, 9h tối nghỉ, 6 ngày một tuần. Vợ Yang đã 29 tuổi, làm quản lý sản phẩm tại Wangjing. Khi hai vợ chồng về nhà sau một ngày làm việc thì đã gần nửa đêm. Họ đã cố gắng để sinh con trong nhiều tháng nhưng không còn sức cho tình dục. "Tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiến bộ nhanh hơn", Yang lo lắng vợ khó mang thai hơn vì gần 30 tuổi. Ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng tư càng bị xóa nhòa bởi các đặc

39

phạt 6 tháng tù vì đánh đập Phyu. Đánh người giúp việc bằng búa Một cặp đôi Singapore đã bị tuyên ngược đãi một người giúp việc Indonesia bằng các đồ vật như búa, cọc tre và kéo từ tháng 6-12/2012, gây ra thương tật vĩnh viễn. Tháng 9/2017, Zariah Mohd Ali bị kết án 12 tội danh trong khi chồng của bà Mohamed Dahlan mắc tội danh ngược đãi người giúp việc Khanifah. Khanifah bị đánh búa vào đầu 5 lần. Răng của cô đã bị rụng hoặc gẫy vì bị người chủ dùng búa đập vào nhiều lần

quyền của công ty như bữa ăn miễn phí, xe đưa đón, phòng tập thể dục hay cửa hàng cắt tóc tại chỗ, cũng như nhiều lựa chọn giải trí khác. Mặc dù Google và Facebook cũng cung cấp những phúc lợi tương tự nhưng một số nhân viên công nghệ Trung Quốc nói rằng họ cảm thấy bị lợi dụng. Sự thật, những đãi ngộ như thế không níu chân họ lâu hơn. Theo dữ liệu của Maimai, một mạng việc làm kiểu LinkedIn, trung bình nhân viên ở Thung lũng Silicon gắn bó với công ty 3,65 năm. Còn trong các công ty công nghệ Trung Quốc, trừ các hãng viễn thông nhà nước, con số chưa đến 2,6 năm. Thậm chí còn có những trường hợp tử vong sớm, được cho là liên quan đến kiệt sức vì công việc. Năm 2015, Li Junming, một lập trình viên của Tencent, đã ngã quỵ và chết khi đang đi dạo cùng người vợ đang mang thai. Một năm sau, Jin Bo, 34 tuổi, phó tổng biên tập của diễn đàn trực tuyến Tianya, bị ngừng tim tại một ga tàu điện ngầm ở Bắc Kinh. Năm ngoái, một nhân viên 25 tuổi của hãng máy bay không người lái DJI cũng đã chết vì ngừng tim. Văn hóa làm việc cật lực xuất phát từ việc các startup nhận được nhiều khoản tiền đầu tư mạo hiểm lớn và mong muốn sớm có kết quả. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi. Cuối năm ngoái, nhiều công ty nêu kế hoạch cắt bớt lương thưởng, phúc lợi và nhân sự do kinh doanh đi xuống. Vào tháng 1, vốn đầu tư mạo hiểm của Trung Quốc đạt 4,3 tỷ USD, giảm gần 70% so năm trước, theo dữ liệu của Zero2IPO. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Yang giữ vị trí cấp trung tại công ty. Tuy nhiên, anh ta so sánh mình với một công nhân xây dựng, kiếm nhiều tiền nhờ cường độ làm việc cao nhưng có thể dễ dàng bị thay bằng lao động trẻ và rẻ hơn. Anh đang cân nhắc tự khởi nghiệp để dành thời gian sinh con và chăm sóc vợ. Có nhiều từ lóng mà giới lập trình ở Trung Quốc hay dùng, chẳng hạn như "manong", có nghĩa là nông dân mã hóa hay "chengxuyuan" là một cách chơi chữ, dịch ra từ "vượn lập trình". Ren, một lập trình viên 24 tuổi cho biết cô đã từ chối các công ty yêu cầu lịch trình 996. Cô cũng nói không với các nhà tuyển dụng hỏi những câu thẳng thừng như "Cô đã sẵn sàng chia tay bạn trai chưa?" Còn đối với Yu, anh bắt đầu thực hiện những thay đổi nhỏ trong lối sống. Anh tập máy chạy bộ và làm bữa sáng tại nhà mỗi ngày. Một buổi chiều dần đây, anh đã đi mua bộ quần áo đầu tiên sau nhiều năm.


40

SOÁ 755 29/03/2019

CUỘC SỐNG

BÀ MẸ 27 TUỔI ĐỘT TỬ, TRÊN TAY VẪN CẦM DI ĐỘNG, MẮT NHÌN TRANG MUA SẮM “Khi tôi đến gần, con dâu tôi đang cầm một chiếc điện thoại di động trên tay, màn hình vẫn sáng và bật trang mua sắm nhưng cơ thể đã lạnh ngắt”, mẹ chồng nạn nhân đau xót kể lại.

V

ừa qua tại Chiết Giang, Trung Quốc có một bà mẹ hai con, 27 tuổi, được phát hiện đã chết vào buổi sáng sau khi chơi điện thoại di động qua đêm. Mẹ chồng cô nói rằng khi bà gọi cô dậy để ăn sáng, bà nhận thấy cô đã bất động. “Khi tôi đến gần, con dâu tôi đang cầm một chiếc điện thoại di động trên tay, màn hình vẫn sáng và đang ở trang mua sắm nhưng cơ thể đã lạnh ngắt”, bà kể lại. Được biết, người mẹ hai con này thường phải chăm sóc lũ trẻ từ sáng đến tối, ít có thời gian nghỉ ngơi. Buổi đêm, khi các con đã ngủ say mới là thời gian riêng tư, thoải mái nhất. Cô thường lên mạng xem phim, mua quần áo,... cho đến 3, 4 giờ sáng. Vì vậy cô rất ít có một giấc ngủ đủ. Nhờ những thông tin mẹ chồng cô cung cấp, cộng thêm kết quả khám nghiệm tử thi, bác sĩ đã xác định nguyên nhân cái chết của cô là mệt mỏi quá mức, cộng thêm việc dùng do dùng điện thoại di động vào ban đêm, thiếu ngủ trầm trọng, cuối cùng dẫn đến ngừng tim đột ngột. Đây không phải là trường hợp duy nhất đột tử chỉ vì dùng điện thoại qua đêm. Trước đó, một giáo viên 35 tuổi đột nhiên bị ngừng tim đột ngột trong lớp học và tử vong. Theo thông tin, ông là một người chơi thể thao, nhưng thường thức khuya để nghiên cứu khoa học. Ông thường làm việc trên máy tính và điện thoại. Tác hại khôn lường của việc sử dụng điện thoại quá nhiều: - Hại mắt: nhìn quá lâu và màn hình điện thoại gây khô, mờ hoặc đỏ mắt, dẫn đến thị lực mắt giảm sút trầm trọng. - Mất ngủ triền miên: ánh sáng bức xạ

từ màn hình smartphone gây ức chế sự sản xuất hormone melatonin gây ngủ và phá vỡ nhịp sinh học của bạn, có khả năng gây ra căn bệnh mất ngủ kéo dài. - Trầm cảm, lo âu: tia bức xạ từ điện thoại kích thích căng thẳng thần kinh não, từ đó làm chúng ta luôn có cảm giác hồi hộp lo âu. Bên cạnh đó, những mối nguy hại từ các trang mạng xã hội dễ làm chúng ta cảm thấy tổn thương và bị cô lập. - Giảm trí nhớ: các nghiên cứu khoa học từng chỉ ra rằng khi cơ thể ở trong tia bức xạ 2 phút, khả năng phòng vệ của não sẽ mất đi tác dụng dẫn đến các bệnh thần kinh và các bệnh về não như giảm trí nhớ trầm trọng, bệnh parkinson và làm tăng cao nguy cơ về các bệnh xơ cứng. Thức khuya có thể là nguyên nhân của các căn bệnh nan y - Bệnh tim mạch, đột quỵ: việc thức quá muộn, ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm và giấc ngủ bị xáo trộn thì bạn có tới 48% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 15% nguy cơ tử vong vì một cơn đột quỵ. Những người thường xuyên ngủ ít hơn 6 giờ/đêm có nguy cơ đột quỵ cao hơn 4,5 lần so với những người ngủ 7 - 8 giờ. - Ung thư: rất nhiều yếu tố miễn dịch được hình thành trong giấc ngủ. Nếu thức suốt đêm dài, khả năng miễn dịch tất yếu sẽ bị sa sút, gây mệt mỏi, không tạo ra được những kháng thể và tế bào chống lại sự xâm nhập của kháng nguyên lạ, bất thường. Được sản xuất bởi não trong thời gian ngủ, melatonin - nội tiết tố tự nhiên có tính chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa thiệt hại cho các tế bào có thể dẫn đến ung thư.

TRIỆU PHÚ TRẺ TRẢ LƯƠNG KHỦNG CHO NGƯỜI ĐI DU LỊCH THẾ GIỚI CÙNG MÌNH Trong thông báo tuyển dụng, Matthew (Australia) trả 50.000 đôla mỗi năm cho trợ lý chỉ việc đi du lịch.

M

atthew Lepre (26 tuổi) là một triệu phú chuyên đầu tư lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử. Hiện nay, nếu không nắm quyền điều hành công ty, anh cũng kiếm được hàng triệu USD mỗi năm

bằng việc giảng dạy về phát triển doanh nghiệp trực tuyến. Matthew tuyên bố kiếm được ít nhất 120.000 đôla Úc (khoảng 2 tỷ đồng) mỗi tháng chỉ bằng một chiếc máy tính xách

BỐ CHO TỶ ĐÔLA, CON GÁI VẪN ĐI LÀM CÔNG KIẾM KIỀN Sở hữu hơn 1,5 tỷ USD, Alexandra (Na Uy) hàng ngày vẫn làm công ăn lương và đi xe cũ.

N

ăm 2007, Alexandra (22 tuổi) và Katharina (23 tuổi) được cha là tỷ phú Johan Adresen, ông chủ của Ferd – một công ty chuyên điều hành các quỹ đầu tư nổi tiếng ở châu Âu - chuyển giao cho 42 % cổ phần của công ty. Đến năm 2017, Na Uy công bố số liệu, họ chính thức được công nhận là một trong những tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới. Alexandra (trái) và Katharina ít khi xuất hiện chung với nhau kể từ ngày có danh hiệu tỷ phú trẻ nhất thế giới vào năm 2017. Ảnh: Business Insider. Theo Business Insider, mặc dù là chị em, cả hai có lối sống khác nhau. Trong khi Katharina vẫn tận hưởng sự giàu có và tiếp tục con đường học vấn tại đại học Amsterdam (Hà Lan) thì em gái Alexandra vẫn sống cuộc sống giản dị, theo nghiệp thể thao và ít xuất hiện lộng lẫy như chị của mình. Chị của Alexandra liên tục xuất hiện trên mặt báo vì gây ra những vụ bê bối, điển hình là những vụ say xỉn đâm nát siêu xe. Ông Johan nói, "tôi luôn dạy con sống khiêm tốn và tiết kiệm, nhưng dường như chỉ có Alexandra là trân quý lối sống đó. Con bé phải tự dành dụm tiền tiêu vặt để phục vụ nhu cầu chi tiêu cá nhân từ nhỏ. Năm 18 tuổi đến nay, Alexandra chỉ lái một chiếc xe ôtô cũ thay vì mua siêu xe đắt tiền". Alexandra không hứng thú với việc kinh doanh mà đam mê đua ngựa. Nữ tỷ phú tuổi 22 học cưỡi ngựa từ năm lên tay. Có những ngày, vị triệu phú di chuyển đến 3 nước trên thế giới, thường xuyên nhất là Mỹ, Nhật Bản, Dubai... Hiện tại, Matthew đang tìm trợ lý để mở rộng đế chế thương mại điện tử của mình. Trong một video đăng trên mạng xã hội vào ngày 19/3, triệu phú Australia nói, "tôi đang tìm kiếm các ứng cử viên cho công việc tuyệt vời nhất thế giới. Trợ lý của tôi chỉ việc đi du lịch khắp nơi, ngủ trong những khách sạn sang trọng nhất và đi trên những chiếc chuyên cơ tốt nhất". Công việc này có mức lương hàng tháng có thể lên tới 10.000 đôla Australia (khoảng 165 triệu đồng), yêu cầu nhân lực biết sắp xếp hành trình du lịch, sử dụng thành thạo các kênh truyền thông xã hội, là người tỉ mỉ và có sự kiên trì. Trợ lý của Matthew còn đảm đương cả

10. Hiện tại, cô là vận động viên chuyên nghiệp ở bộ môn này. "Trong khi hội con nhà giàu đăng ảnh siêu xe đắt đỏ, đồng hồ, quần áo hàng hiệu và những bữa tiệc xa hoa thì trang cá nhân của Alexandra trên mạng xã hội chỉ toàn ngựa là ngựa", một người bạn của Alexandra chia sẻ. Alexandra cho biết, "cùng chạy bên những chú ngựa là việc mà tôi muốn làm trong suốt phần đời còn lại. Còn danh hiệu tỷ phú thì tôi không mấy quan tâm". Alexandra cũng tiết lộ đôi khi cô cảm thấy không xứng đáng với danh hiệu tỷ phú. Nếu như về điều hành công ty của bố, cô phải cần thêm thời gian để có nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Ông Johan khẳng định, "tôi có tham vọng trở thành giám đốc nhưng không bắt các con tôi phải như thế. Tôi cho chúng cơ hội lựa chọn, chứ không biến chúng thành những con robot được lập trình sẵn". Alexandra luôn tìm cách tiết kiệm tiền, sống khá kín đáo và dành nhiều thời gian cho những chuyến du lịch. Để có được những chuyến đi đến Ấn Độ, Ai Cập..., cô đã dành thêm thời gian để làm những công việc phụ như viết blog, làm video...để kiếm tiền và quyết không đụng vào tài sản của bố cho. Hiện tại, Alexandra đã tự lập công ty thiết bị và trang phục cưỡi ngựa cho riêng mình. Cô còn dành phần lớn thời gian làm từ thiện bằng một quỹ được thiết lập từ công ty này. công việc chụp ảnh để vị triệu phú 'sống ảo'. Ảnh: Straits Times. Tuy nhiên, chia sẻ với Straits times, người xét duyệt hồ sơ của Matthew chia sẻ, "đã có trên 800 người nộp đơn ứng tuyển, nhưng đa số không phải vì tiền hay công việc mà ghi rõ vì sự đẹp trai của Matthew. Thậm chí có nhiều người chấp nhận làm việc không công chỉ để có cơ hội bên cạnh anh ấy". Triệu phú khẳng định, đang muốn mở rộng công việc kinh doanh và giảng dạy lên tầm cao mới, nên chỉ tuyển những người thực sự có khả năng. "Số tiền lương không phải là vấn đề với tôi, mức lương đó có thể tăng lên nữa nếu đó là ứng cử viên sáng giá", Matthew nói. Matthew từng bỏ học đại học vì gánh nợ vay thời sinh viên. Mọi chuyện thay


CUỘC SỐNG đổi khi anh bắt đầu công việc kinh doanh trực tuyến và phát triển nhanh chóng. Chỉ

trong vòng 4 năm, anh đã có trong tay 30 triệu đôla Australia.

SOÁ 755 29/03/2019

41

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc. 1460SherbrookeO,Montréal (QC)H3G1K4

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 360 3000 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

5 KIỂU CHA MẸ DỄ TẠO RA NHỮNG ĐỨA CON XUẤT SẮC Những bông hoa trong nhà kính không thể chịu được gió và mưa. Trẻ em càng sớm tự lập, càng thành công.

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514) 812

8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

Single house: Ahuntsic Bungalow: 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1parking driveway+1garage, gần trường học-parc-shopping-highway, giá: $399000. DDO cottage 3 tầng (42X38p): 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm,driveway 2parkings+1garage, gần mọi service, gia:$479000. 2-4plex:StMichel: 2plex 3 phòng ngủ+bachelor+ parking, Giá:$399000.St.Leonard 2plex +ssol fini, driveway2+2garage,gần JeanTalon, giá;$609000. Commercial building: 3plex Plateau ( xay nam 2012), duong Mont-Royal, income $131000/nam,, san betong, trung tam Plateau. Giá : $2195000+TPS/TVQ. Nhà đầu tư: NDG: 8plex(8x5½), thoáng-rộng, giua Metro Vendrome& Metro VilleMaria, income: $72000/nam , giá: $1350000. Lachine: 8plex 8x4½, máy giặt máy sấy moi apt, parkings sau nha, cua chinh va cua so moi, income:$63000/nam. Giá: $874000. Condo Montréal: 1phòng ngủ: giá bắt đầu từ $155000, 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $219000, 3 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $325000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp!

- Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool)

M

ột số chuyên gia đã kết luận có những điểm chung ở những đứa trẻ sau này thành người thành đạt: Giỏi điều chỉnh cảm xúc, tính tự giác cao, ít lo lắng, trầm cảm, thích thể thao và có nhiều bạn bè tốt. Không đứa trẻ nào sinh ra đã là đứa trẻ ngoan, cũng như không có đứa trẻ nào sinh ra đã hư. Nguồn gốc tính cách cũng như sự thành công của một đứa trẻ ẩn giấu trong cách giáo dục gia đình. Lối sống, cách suy nghĩ, giáo dục của 5 kiểu cha mẹ sau đây sẽ tạo nên một đứa con xuất sắc, theo Sina. 1. Cha mẹ biết buông tay Nhiều bậc cha mẹ luôn muốn dọn từng đường đi nước bước cho con cái, thậm chí đến học ngành gì, đại học nào, ra trường làm ở đâu... Họ bay lơ lửng trên đầu con như một chiếc trực thăng và liên tục dõi theo đứa trẻ, sẵn sàng dọn dẹp chướng ngại vật vì sợ con sẽ phạm sai lầm, sẽ tổn thương. Có một điều rõ ràng cha mẹ có thể làm mọi việc cho con cái nhưng không thể lớn lên cùng con. Họ càng mong muốn lấp đầy tương lai trẻ thì càng ít khả năng trẻ đi theo con đường vẽ sẵn ấy. Nếu liên

tục can thiệp thì bạn đã tước đi quyền tự phát triển của trẻ, làm chúng mất cơ hội độc lập. Bạn không biết rằng làm vậy đang tạo nên một "vòng kim cô", một khi hai bên không hài lòng đều cảm thấy nghẹt thở. Những bông hoa trong nhà kính không thể chịu được gió và mưa. Trẻ em càng sớm tự lập, càng thành công. Hãy tin rằng không có đứa trẻ nào không thể thích nghi với việc tự lập, chỉ có cha mẹ là khó khăn buông bỏ. 2. Cha mẹ yêu thương nhau Mối quan hệ vợ chồng tốt thì sẽ tạo ra quan hệ với con cái lành mạnh. Ông Theodore Hesburgh, Chủ tịch Đại học Notre Dame (Mỹ) từng nói: "Điều quan trọng nhất mà người cha có thể làm cho các con mình là yêu mẹ của chúng. Điều tốt nhất của người mẹ dành cho con cái là đánh giá cao và ngưỡng mộ cha của chúng". Khi người vợ nhận được tình yêu của chồng thì sự quyến rũ của người phụ nữ tự nhiên sẽ bộc lộ. Khi người vợ ngưỡng mộ chồng, các ông bố tự nhiên trở thành "anh hùng" bảo trợ trái tim con. Lớn lên trong gia đình ngập tràn ánh sáng hạnh

phúc, đứa trẻ không chỉ lạc quan mà còn tin vào tình yêu, dễ dàng thể hiện tình yêu vì chúng biết tình yêu là thứ không cần phải tính toán. Chúng cũng dũng cảm, tự tin vì biết rằng nhà luôn là nơi trú ẩn an toàn của mình. Những đứa trẻ lớn lên trong những gia đình bất hòa dễ sinh ra cảm giác mất an toàn, bạo lực, bất mãn cuộc sống. Đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bố mẹ yêu thương nhau thì cũng dễ bộc lộ tình cảm và biết yêu thương người xung quanh. Ảnh: Sina. 3. Cha mẹ giỏi kiềm chế cảm xúc Theo khảo sát 90% cha mẹ có nỗi lo lắng khi nuôi dạy con: Làm thế nào để giao tiếp tốt hơn với con cái? Nếu tôi không có thời gian dành cho con thì sao? Tôi nên làm gì với thành tích học tập của con?... Chính những lo lắng khiến cha mẹ không thể quản lý tốt cảm xúc của họ. Khi thường xuyên mệt mỏi, lo lắng thì họ sẽ nhạy cảm, dễ mất bình tĩnh và cáu gắt. Một đứa trẻ ở trong môi trường cảm xúc tiêu cực của người lớn một thời gian dài, một mặt chúng sẽ bị ảnh hưởng, trở nên hung bạo, nóng nảy. Mặt khác chúng không cảm nhận được tình yêu, sự chăm sóc của cha mẹ, gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống. Nếu cha mẹ giỏi kiềm chế cảm xúc của mình thì đứa trẻ cũng là người giỏi quản lý cảm xúc. Khi đối mặt với vấn đề, đứa trẻ sẽ dùng cái đầu suy nghĩ thay vì để cảm xúc dẫn dắt. Hãy tin rằng nếu bạn mang gió, mưa, u sầu, tối tăm và bi quan cho con bạn, thì chúng cũng sẽ đáp lại với gió, mưa, u sầu, bóng tối và bi quan; nếu bạn mang

đến niềm vui, ánh sáng và tiếng cười thì con cũng có một cuộc đời như vậy. 4. Cha mẹ nói điều tích cực Hoạ sĩ biếm hoạ nổi tiếng Jimmy nói: "Trẻ em thà bị đâm bởi xương rồng còn hơn là nghe lời chế giễu của người lớn. Ít nhất những vết sẹo còn được nhìn thấy, còn vết thương do la mắng là vô hình". Bạo lực ngôn ngữ mặc dù không gây thương tích thể xác nhưng tàn tích để lại có khả năng ảnh hưởng đến hết cuộc đời đứa trẻ. Một số nghiên cứu cho thấy đứa trẻ bị cha mẹ trách móc từ nhỏ đã luôn có tâm lý bất an, nhạy cảm và nghi ngờ khi lớn lên. Một gia đình dạy con bằng lời lẽ tích cực sẽ mang đến cho trẻ môi trường tràn đầy năng lượng và hòa bình thời thơ ấu, giúp trẻ tự tin phát triển bản thân và tự do trong tâm trí. 5. Cha mẹ thích đọc sách Theo một khảo sát của Viện Hàn lâm khoa học giáo dục Trung Quốc, trong thời gian rảnh rỗi, cha mẹ đọc sách, báo thì tỷ lệ trẻ em có điểm xuất sắc cao hơn. Xã hội hiện nay, đọc sách không phải là gì cao siêu mà là kỹ năng cơ bản mọi đứa trẻ cần. Nếu muốn con mình thành công hãy nuôi dưỡng thói quen này từ nhỏ. Những đứa trẻ trúng tuyển các đại học top đầu đều có điểm chung là đọc sách. So với nhiều phương pháp giáo dục hiện đại, đọc sách vẫn luôn là cách hiệu quả nhất tăng kiến thức cho trẻ. Mỗi bậc cha mẹ nên đọc nhiều để tạo ra sự giác ngộ cho con. Tất nhiên không dễ để buộc một đứa trẻ ngồi xuống đọc nhưng hầu như đứa trẻ nào cũng thích bắt chước hành vi của người lớn.


42 Tin

SOÁ 755 29/03/2019

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

THẢM KỊCH CON TRAI 13 TUỔI GIẾT MẸ VÌ MẸ GIẾT CHÓ CƯNG Mới đây, một cậu bé 13 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì đâm chết mẹ đẻ của mình. Theo báo South China Morning Post, cậu bé đã hành động dại dột trong cơn nóng giận muốn trả thù cho con chó cưng bị mẹ sát hại.

M

ẹ cậu bé - cô Yang Yan đã có hành vi tàn độc với con vật nuôi của gia đình ngay trước mặt con trai tuổi teen Shao Fuming như một phương pháp "kỷ luật sắt" vì nghĩ c on mình đã lãng phí quá nhiều thời gian chơi với chó. Trang tin điện tử Sina cho biết vụ việc diễn ra vào tối thứ Bảy tuần trước, ngày 16/3. "Mẹ của cậu bé nghĩ rằng cậu ấy đã chơi với thú cưng suốt cả ngày dài. Vì vậy cô ấy ném con vật đến chết trước mặt con trai", chủ một cửa hàng sống gần đó kể lại. Bà mẹ bị sát hại bởi chính con trai mình dứt ruột đẻ ra Sau cái chết bất ngờ của con chó cưng, Fuming vô cùng phẫn nộ và lao vào tấn

công mẹ đến chết bằng một con dao. Sau đó, cậu bé chạy đi và trốn tại một nhà hàng mở cửa 24/24 giờ, nơi Fuming dành hơn 1 ngày để lẩn tránh. Đến thứ Hai 18/3, cảnh sát mới có thể tìm thấy và bắt giữ cậu bé 13 tuổi, tức gần 2 ngày sau khi tìm thấy xác Yang Yan tại căn nhà của họ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trước khi qua đời, Yang từng kinh doanh quần áo và tự mình nuôi dưỡng Fuming vì cha cậu bé vốn là một công nhân nhập cư, phải làm việc xa nhà. Một người hàng xóm nói thêm rằng gia đình Yang gặp khó khăn về tài chính và hai vợ chồng thường tranh cãi về vấn đề tiền bạc.

KHÔNG THỂ QUAN HỆ TÌNH DỤC VÌ “MỆT MỎI”, NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ BẠN GÁI ĐÂM CHẾT Cô gái đâm bạn trai đến chết và nói “tốt nhất là kiếp sau đừng gặp nhau nữa”.

T

heo Daily Star, tòa án ở phía tây nam Đài Loan mới đây tuyên phạt cô You 15 năm tù giam vì tội giết người. Tại tòa, cô You, 39 tuổi, nói bạn trai họ Kuo, 47 tuổi, uống rượu say và gọi cô đến nhà trong một đêm định mệnh vào tháng 7.2018. Cô You nói cả hai sau đó quan hệ tình dục nhưng bạn trai tỏ ra mệt mỏi và không thể cương cứng. Cô You nghi ngờ rằng bạn trai có thể đã lừa dối mình, ngủ với người khác. Họ ngừng quan hệ và cô You nói: “Nếu không làm được thì anh nghỉ ngơi đi”. Nhưng khi Kuo đang ngủ say, cô You lấy dao gọt hoa quả trong túi và đâm vào cổ bạn trai. Theo kết quả điều tra, cô You nói lời

cuối với bạn trai: “Tốt nhất là kiếp sau đừng gặp nhau nữa”. Kuo bị chảy máu ở vùng cổ nhưng chưa nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông tóm lấy You và bị cô này đâm thêm lần nữa ở phần bụng. Kuo sau đó gục xuống và chết. Thi thể nạn nhân được phát hiện vào ngày hôm sau. Cô You bị bắt giữ không lâu sau đó. Cô You nói mình và bạn trai đều đã từng ly hôn. Cả hai hẹn hò với nhau được hai năm, kể từ lần đầu gặp nhau ở quán bar, nhưng đã chấm dứt mối quan hệ. Cô You nói mình chán ngán với cảnh “bị lợi dụng”, khi bạn trai chỉ cần đến tình dục. Không rõ cô You có kháng cáo với bản án 15 năm tù giam hay không.

NHỜ CHỒNG ĐI CHỢ, VỢ NHẬN VỀ 144 CUỘN GIẤY VỆ SINH Người phụ nữ Anh đưa chồng một danh sách mua đồ cho gia đình, không ngờ ông mua tới 144 cuộn giấy vệ sinh, 50 túi thực phẩm.

J

uliet East ở Worrouershire mới đây đăng lên Twitter bức ảnh căn phòng ngập đồ, giấy vệ sinh chạm tới nóc - kết quả từ một lần nhờ chồng "đi chợ". Metro đưa tin, sau khi xem danh sách vợ đưa, ông Tony Smollett - 58 tuổi, một giám đốc CNTT - đã đặt đồ qua mạng, song vì lo sợ kết quả từ thỏa thuận Brexit (việc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland rời khỏi Liên minh châu Âu) mà ông đã đặt số lượng nhiều để dùng dần. Một lần click chuột của ông chồng này đặt tới 144 cuộn giấy vệ sinh và 50 túi thực phẩm, ngốn hết 658 bảng (20 triệu đồng).

Kết quả từ lần đi chợ của người chồng. Ảnh: Metro. Bức ảnh đã thu hút hàng trăm bình luận trên mạng. Bà East, làm việc trong ngành khách sạn, cho biết bà chỉ đưa danh sách đồ cần mua cho chồng mà không nói số lượng cần bao nhiêu cho gia đình 5 người. Lúc về nhà bà đã sốc. "Anh ấy mua như điên", người vợ nói. Người vợ chia sẻ thêm, có nhiều loại thực phẩm, đồ dùng gia đình yêu thích có xuất xứ từ nước ngoài. Một lần đi chợ dùng cả năm của người chồng cũng có ích trước những biến động có thể đến sắp tới.


SOÁ 755 29/03/2019

VUI CƯỜI

KẾT QUẢ THI ĐẠI HỌC

CẦN GÌ PHẢI TRÔNG.. Ngày hội, một tên nhà giàu cưỡi ngựa, muốn vào chỗ đám hội, nhưng sợ ngựa đi hoặc ai dắt mất ngựa. Hắn đến chỗ một bé trai khoảng mười hai, mười ba tuổi, bảo bé trông ngựa, rồi sẽ cho tiền. Bé hỏi: - Ngựa của ông có đá người không? - Nó dữ lắm đấy, người lạ đến gần là nó đá đấy, - Thế nó có hay bỏ trốn không? - Không bao giờ ! - Vậy thì cần gì phải trông nữa!…

Sau kì thi đại học vừa qua, phóng viên có phỏng vấn một thí sinh đã tham dự kì thi này. Phóng viên: - Bạn đánh giá thế nào về kì thi năm nay? Thí sinh: - Năm ngoái em không may mắn cho lắm, em thiếu có nửa điểm (12/24 điểm). Phóng viên (hơi choáng): * - Vậy là năm nay bạn tiếp tục? * * Thí sinh: - Vâng! Nói chung đề năm nay rất dễ, riêng về đề toán chỉ cần học thuộc đầy đủ công thức là có thể làm hết được. Cá nhân em làm sai đúng một câu ... những câu còn lại Ông bố giận dữ hỏi ba đứa con trai: - Thú thật đi, ban nãy đứa nào đứng trên thì em ...không làm. kia đổ bô thẳng xuống sông? Phóng viên:…. - Ba đứa im lặng. * Ông bố tiếp: Chúng bay hãy nhớ lại chuyện * * ông Washington và cây anh đào. Bấy giờ, Washington cũng trạc tuổi chúng mày trót dại chặt cây anh đào, nhưng đã thú thật với ông bố. Điều đó khiến bố ông ta rất tự hào. Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác - Nghe vậy, thằng bé thứ nhất liền thú sĩ nói: nhận. Ông bố thở dài rồi cầm roi lên chuẩn - Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên bị vụt cho nó vài roi. bà nên ra những nơi có không khí trong - Bố! Bố vừa kể chuyện Washington nhận lành hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm lỗi thì được ông bố tha cơ mà! hơn chứ đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như - Đúng vậy, nhưng khi Washington chặt thế này. cây thì bố ông ta không ở trên cây. - Khi bà về nhà, người chồng hỏi: Bác sĩ * bảo sao hả em? * * - À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông cáo.

ĐÚNG VẬY, NHƯNG...

CHỮA BỆNH

*

*

*

SẠCH SẼ

Nhiều lần vô tình cô giáo để ý thấy Vova lần nào trong toilet ra cũng đều rửa tay, cô rất lấy làm vui, liền tập hợp cả lớp đến quan sát để mọi người lấy đấy làm gương về vệ sinh. Hôm đó cô giáo và cả lớp đợi bên cạnh toilet, thấy Vova vào toilet xong rồi chạy thẳng ra ngoài, không rửa tay gì cả, cả lớp mới hét lên: “Cô giáo lừa bọn em, Vova có rửa tay đâu”. Cô giáo rất ngạc nhiên liền chạy lại hỏi Vova tại sao hôm nay không rửa tay sau khi đi toilet, Vova liền trả lời: “Ồ, vì hôm nay em có mang giấy vệ sinh…mà” *

*

*

NGOAN - Tí : Tèo này! Con em tao ngoan ghê, tao mắng nó mà nó ko cãi lại đâu! - Tèo (ngưỡng mộ): Thích thật chẳng bù cho con em tao. - Tí (tự hào): Dĩ nhiên rồi, vì em tao đâu có biết nói! - Tèo: (từ từ xỉu)!!! * * *

CHỐI ĐẾN CÙNG

Một chiếc xe hơi chạy loạng choạng nên bị cảnh sát giao thông bắt dừng lại. Viên đội yêu cầu lái xe: - Tôi cần phải kiểm tra nồng độ rượu trong máu của ông. Ông hãy thổi vào cái rượu kế này. - Tôi không thể làm được, vì tôi đang bị suyễn. - Vậy sẽ có một bác sĩ thử máu cho ông. - Không được, tôi bị bệnh ưa chảy máu. - Vậy ông hãy đi thật thẳng theo vạch trắng phân làn đường này. - Tôi không thể đi như thế được! - Ông vẫn có lý do để từ chối ư? - Tất nhiên! Bởi vì nó... ngoằn ngoèo.

DÀNH CHO ĐÀN BÀ

Có anh bợm nhậu đi nhầm vào phòng vệ sinh nữ. Một bà ở trong đó thấy anh ta nên nói: - Ở đây dành cho đàn bà! Anh ta cứ tự nhiên mở khóa quần và nói: - Cái này cũng dành cho đàn bà. *

*

*

TRONG RẠP CHIẾU PHIM - Chuyện cậu và anh chàng mới quen đến đâu rồi? - Thôi rồi. - Sao vậy? Hôm qua hai người còn đi xem phim mà. - Ừ, nhưng lúc trong rạp mất điện, chân anh ta cứ quờ quạng... - Anh ta sàm sỡ lắm hả? - Được thế thì còn khá. Đằng này, anh ta cứ quờ quạng sợ mất đôi dép lê cũ rích. *

*

*

VOVA THI HỌC KỲ Đây là kỳ thi vấn đáp, thầy giáo hỏi: - Thế cậu có biết trong phòng này có mấy cái đèn không? Vova nhìn lên trần nhà và đếm: - Thưa thầy có 4 cái ạ!!! - Sai rồi, có 5 cái. Rồi thầy rút trong túi quần ra một cái bóng đèn. Kỳ thi sau, Vova lai vẫn gặp ông thầy nọ. - Vẫn câu hỏi trước đấy cậu thử trả lời xem nào!!! Vova thản nhiên đáp: - 5 cái ạ!!! - Cậu lại sai rồi, lần này tôi không mang theo cái bóng đèn nào!!! - Nhưng em có mang theo, thưa thầy!!! Vova rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn!!!

43

Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

514-731-5333

Mới khai trương !!!

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

CHỈ MỘT MÀN Hai người bạn đi dạo với nhau. Một anh bảo: - Tối qua, tôi đến nhà hát xem kịch. Nhưng chỉ xem đến màn một rồi ra khỏi rạp. - Tại sao? - Tại vì, trên chương trình có nói: "Màn hai… 3 năm sau". Anh xem thời gian dài như thế, tôi đợi làm sao được? *

*

*

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG… Trong công viên, một người phụ nữ trung niên ngồinghỉ trên ghế đá. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bêncạnh: - Xin lỗi, chẳng hay bà có phải là nhân viên vănphòng? Người phụ nữ ngạc nhiên: - Đúng thế! Sao ông đoán được? - Nhìn cái mặt đần đần ngơ ngơ. Người phụ nữ tức giận: - Mặt ông đần thì có! Người đàn ông buồn rầu: - Thì tôi cũng là nhân viên văn phòng. *

*

*

HIỆN TƯỢNG

Trong giờ học vật lý cô giáo hỏi học sinh : - cô: các em cho cô biết hiện tuợng gì xảy ra khi cô ném cuc đá xuông hồ? (ý nói hiện tượng sóng) - Tèo nhanh nhảu: thưa cô cục đá sẽ...lặn ạ! - cô: >< *

*

*

CHUYỆN NGẮN NHẤT VÀ ĐAU NHẤT

Hai phóng viên thuê chung một phòng đôi ở tầng 99 của khách sạn. Mới lĩnh nhuận bút, họ rủ nhau xuống quầy bar ở tầng hầm làm vài ly whisky. Thật không may, khi hai người đang trở lên phòng thì lại bị cúp điện. Thang máy không sử dụng được, đành phải leo cầu thang. Họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe những nỗi cực nhọc đau khổ nhất trên thế gian, ngõ hầu rút ngắn quãng đường. Lên tới tầng thứ 98, một người phều phào: - Tớ sẽ kể cho cậu nghe một chuyện mới tinh, đau hơn nhiều so với tất cả các chuyện chúng mình đã biết. - Đã mệt hết hơi rồi còn rào đón! - Tớ quên chìa khóa nhà ở dưới quầy bar rồi!

514-762-0020

MIẾNG CAO SU… Một gia đình gồm vợ, chồng và 9 người con nhỏ đứng đợi xe bus. Có một ông già mù đứng vào cùng với họ, tất cả đợi vài phút thì xe bus đến. Nhưng xe bus lúc này đã quá đầy và chỉ còn đủ chỗ cho người mẹ và 9 đứa trẻ. Vì thế người chồng và ông già mù quyết định đi bộ. Đi được một lát, người chồng cảm thấy khó chịu với tiếng gõ “lộc cộc” của cây gậy mà ông già mù dùng để dò đường, bèn nói: - Này, sao ông không gắn một miếng cao su vào đầu gậy nhỉ? Đã phải đi bộ mệt thì chớ, thêm tiếng gõ ấy làm tôi muốn phát điên lên. Ông già mù đáp: - Này, nếu anh mà cũng gắn một miếng cao su vào đầu gậy của anh thì chúng ta đã được lên xe bus rồi, thế nên đừng ý kiến gì cả. *

*

*

CHIẾC XE TRONG MƠ KIỂU BILL GATES Tại một triển lãm tin học, Chủ tịch Microsoft Bill Gates đã so sánh công nghiệp phần mềm với công nghiệp xe hơi như sau: "Nếu General Motors (GMC) phát triển công nghệ cho xe hơi như công nghệ phần mềm thì hiện nay chúng ta đã có thể mua những chiếc xe giá 25 đôla, đi 1.000 dặm với 1 lít xăng". Để phản hồi lời bình luận của Bill Gates, GMC tuyên bố: "Nếu General Motors đã phát triển công nghệ như Microsoft, chúng ta sẽ đi trên những chiếc xe có các đặc điểm sau: 1. Xe vẫn chạy, nhưng có vào được xa lộ hay không là cả một vấn đề. 2. Mỗi khi đường sá được nâng cấp thì bạn phải mua một chiếc xe mới. 3. Xe của bạn sẽ liên tục chết máy trên đường không vì lý do gì cả. Bạn phải khởi động lại xe và bắt đầu từ nơi xuất phát. 4. Chiếc xe sẽ giống như cô giáo già của bạn, liên tục bắt bẻ và đòi bạn xin lỗi, nếu không nó sẽ đứng ì ra. 5. Chiếc xe đời mới bạn vừa mua hôm qua thì hôm nay đã trở nên nực cười. 6. Bọn ăn cắp sẽ ngồi trong xe của chúng và "nhồi" cho bạn những hoá đơn lệ phí giao thông khổng lồ, trong khi bạn chẳng tham gia giao thông một phút nào. 7. Đèn báo hết xăng, quá nhiệt độ và mức bình điện được thay thế bằng đèn báo hiệu "general car default". 8. Khi xảy ra tai nạn, hệ thống túi khí bảo vệ của xe sẽ hỏi bạn: "Are you sure?" trước khi bung ra. 9. Bạn sẽ bấm vào nút "Start" để tắt máy.


44

SOÁ 755 29/03/2019 Có bán nước hoa Gucci, Đặc biệt Lancôme,Dior, Burberry, Dịch vụ express - gởi nhanh: Versaci ..., rẻ hơn Labaie Nhận chuyển phát nhanh

CHUYỂN TIỀN VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ VN Tại tiệm VASE CARAVAN : VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé!

Mọi thứ liên quan đến công việc gặp rắc rối nghiêm trọng hơn bạn tưởng. Vì thế, tử vi nhắc nhở bạn phải thật cẩn thận và đừng thay đổi mục tiêu một cách vội vàng. Không khí trong gia đình hài hòa. Trong ngày, bạn dễ gặp rắc rối về đường tiêu hóa.

Tương tự như tuổi Tý, nếu quyết định một cách nhanh chóng, rất có thể bạn sẽ phải hối tiếc về sau. Trong tình cảm, hãy thật khoan dung và đừng chỉ tuân theo cách bạn muốn. Dịp này, bạn cực kỳ may mắn ở lĩnh vực tài chính, với một khoản tiền bất ngờ tìm đến.

Ngày hôm nay mang đến cho bạn rất nhiều nguồn năng lượng tích cực. Nhờ đó, bạn sẽ rất nổi bật trong nhiều lĩnh vực, với một tâm thế thật sự hoàn hảo. Không khí trong gia đình hài hòa. Với những người còn độc thân, đây là thời điểm thích hợp để bàn chuyện cưới xin.

Bạn trải qua một ngày khá nhẹ nhàng. Bởi lẽ, tử vi nhận thấy công việc của bạn khá suôn sẻ. Bạn được đồng nghiệp và cấp trên nhiệt tình hỗ trợ. Đường tài lộc khá thuận lợi. Tuy nhiên, nếu bạn có con nhỏ, nên đề phòng nguy cơ xảy ra tai nạn nhỏ với trẻ.

Sự khôn khéo trong cách hành xử giúp bạn được cấp trên đánh giá cao. Lĩnh vực công việc thuận lợi hơn bạn nghĩ rất nhiều. Dịp này, sức khỏe của bạn không có nhiều trở ngại. Trong gia đình, chỉ cần bạn biết cách đơn giản hóa mọi việc thì không khí sẽ luôn hòa thuận.

Các hoạt động ngoài trời của bạn gặp nhiều thuận lợi. Vì thế, bạn có thể chọn đi xa, du lịch hay dã ngoại. Với lĩnh vực tình cảm, những tổn thương sẽ nhanh chóng được chữa lành. Về sức khỏe, bạn dễ bị chuột rút hay đau cơ, cần bổ sung các vitamin và khoáng chất phù hợp.

văn thư,bưu phẩm, thùng hàng, chứng từ về Việt Nam và đi khắp thế giới

Carrefour Langelier Centre Domaine Anh Lương: þ Gửi tiền về VN giao tận nhà trong vòng 12 tiếng 7373 Boul, Langelier Suite C21 3235 Avenue de Granby Suite 11 St-Léonard, Qc H1S 1V7 Montréal, Qc H1N 2Z7 þ Bán phút điện thoại gọi Long distance giá rẻ. Phục vụ tận tâm

514-899-1818

Sẵn sàng đón nhận những thử thách mới là lời khuyên của tử vi dành cho bạn. Ngoài ra, lời khuyên từ bạn bè và cộng sự cũng mang đến cho bạn nhiều lợi ích thiết thực. Chuyện tình cảm cá nhân hài hòa, không phân biệt bạn còn độc thân hay đã kết hôn.

Dành thời gian để nhìn nhận lại khả năng của chính mình và thật tự tin trước cơ hội tìm đến trong hôm nay. Có được như vậy, vị trí của bạn trên con đường sự nghiệp mới được cải thiện. Sức khỏe tốt. Về chuyện tình cảm, những người đã kết hôn sẽ nhận được tin vui bất ngờ.

MTL-TAXES

Có thể để giấy tờ khai thuế tại tiệm chay Végé ở 7057 St-Denis metro Jean Talon (gần chợ Oriental)

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng ICIA

mtl-taxes@outlook.com

(514) 583-2980 (514) 577-5099

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6 Vô cửa Centre Affaire

* Chuyên lo tìm người thuê nhà/ kiểm tra lý lịch/ công việc làm của locataire. Đại diện ở regie/ trục xuất người thuê. 514-825-0789 * Nhận sửa hệ thống nước, ống cống, thay bình nước nóng (125$) thay tủ bếp, phòng tắm. 514-825-0789 * Gắn camera các cơ sở thương mại và tư gia. TV box đài UNO IPTV Viet IP TV ($140/ hộp). 514-825-0789 Tel: 514-737-3480 4784 Van Horne Ave., Suite 104 Fax:514-344-3099 Montreal, QC, Canada seko.services@gmail.com H3W 1H7

Đây là thời điểm thích hợp cho những kế hoạch hợp tác, gặp gỡ, giao lưu cùng mọi người. Bạn có thể xuất hiện ở nhiều vai trò và luôn đạt được sự thành công nhất định. Không khí xung quanh bạn rất hài hòa. Trong ngày, bạn sẽ nhận được tin vui do một người cùng phái mang đến.

CÔNG VIỆC

JOBS AVAILABLE

FULL TIME AND PART TIME AND SHIFT WORK. FACTORIES, WAREHOUSES, GENERAL WORK

FULL TIME, PART TIME VÀ LÀM VIỆC THEO CA CÓ SẴN NHÀ MÁY, KHO HÀNG, CÔNG VIỆC CHUNG

Danh ngôn Con người không có mục đích nào khác, ngoài mục đích trở thành người

Nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn sẽ giúp công việc của bạn cực kỳ thành công. Trong mối quan hệ với những người xung quanh, hãy tránh xa lời chỉ trích. Lĩnh vực tình yêu đôi lứa nhiều niềm vui, nhất là khi bạn đang trong giai đoạn tìm hiểu về người ấy. Sức khỏe ổn định.

chân chính. *** Hùm chết để da, người ta chết để tiếng. *** Số mệnh hạ mình trước quyền lực và sức mạnh. ***

Thần may mắn luôn ở bên cạnh bạn. Nhờ đó, bạn nhận diện được nhiều cơ hội và biết cách tận dụng ngay khi cần. Nếu còn độc thân, đây là lúc thích hợp để bạn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Gia đình hòa thuận. Tin vui về công việc, tài lộc sẽ tìm đến cùng lúc.

Bạn có thể sẽ phải hối hận vì những lời nói thiếu cân nhắc. Tốt nhất là phải “uốn lưỡi 7 lần trước khi nói”. Con đường sự nghiệp tràn đầy sự hứng khởi. Gia đình đầm ấm. Nếu bạn muốn thực hiện các giao dịch tài chính, hãy mạnh dạn bắt đầu ngay hôm nay.

Người biết đạo tất không khoe, Người biết nghĩa tất không tham, Người biết đức tất không thích tiếng tăm lừng lẫy. *** Người quân tử không buồn lúc tuổi già, chỉ lo trí trễ nải. ***

REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 755 29/03/2019 Tiệm nails vùng Montreal nord cần thợ bột gấp . L/L : Cindy 514-554-5254 _________________________________

Cần thợ Nail nữ biết làm móng bột, chân tay nước và shellac,tiệm ở Laval,bao lương hoặc ăn chia. 450-689-2383 _________________________________

514-834-1001, 514 553-0444

Mua Bán

Linh Tinh Dậy kèm Toán, Lý. Dậy luyện thi mỗi trình độ Secondaire, CEGEP math, physique. 514-360-6271 St-Laurent & Ahuntsic _________________________________ Cours tư nhân Mathématique(Primaire, secondaire, collège)Dành cho những học sinh mất căn bản, phương pháp sư phạm và kinh nghiệm tuyệt vời.Thuận 514-389-0065, sonthuan@hotmail.com _________________________________ Thuế cá nhân từ 25$, có thể giao nhận tại nhà, thuế công ty, giúp giữ sổ sách, TPS, TVQ, lương bổng, tổng kết cuối năm . Liên lạc Châu: 514-745-6542. Bán máy overlock và máy plein _________________________________ Home travail autonome, recherche une femme pour relation serieuse, 438-338-1606

Sửa chữa nhà cửa VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________ Sửa nhà tổng quát, kinh nhiệm trên 25 năm, Liên lạc: 514-649-3728 / 514-596-1302 (Van) _________________________________ Nguyen Phuong sủa nhà, lót gạch, làm sàn gỗ, sơn sửa làm tất cả theo yêu cầu của khách. 438-878-2898 _________________________________ Nhận thiết kế, xây dựng, tân trang, sửa sang nhà cửa, phòng tắm, nhà bếp, sous-sol. Đặc biệt lảm deck (sàn sân gỗ), nhà vườn (shed), hàng rào, balcon. Định giá miễn phí. Xin goị Ông Trần 438-921-5725

Cho Thuê Location Studio 3250 cremazie est ( coin St-Michel ), bên cạnh Phở Nam, studio 3000 PC, sàn gỗ, hoàn toàn mới, sưởi , toilette, tất cả...cho thuê làm : nhà giữ trẻ ( garderie ); tập gym, karate, etc. Liên lạc: 514-834-1001. _________________________________

Tiệm phở Vietnam (Pho Nam) khu người việt cần cho thuê lại. L/L : 514-834-1001 _________________________________

Cần sang tiệm nail đi bộ 1 phút metro Outremont vi thiếu người trông coi , tiệm 4 bàn , 4 ghế , khách da trắng dễ thương . (514) 804-4921 _________________________________ Cần sang nhà hàng Les Petites Baguettes, giá phải chăng. Cần phụ bếp cuối tuần. Chi tiết liên lạc: 438-402-0138 _________________________________ Cần sang Nhà hàng Á đông ở Beloeil, 60 chỗ, Apportez votre vin, tiền rent rẻ, có parking lớn. Liên lạc 514-755-1472 _________________________________ Cần sang tiệm tạp how với dịch vụ chuyển tiền, cơ hội thật tốt cho ai muốn làm chủ hoặc đầu tư từ VietNam vào Canada, nằm trong shopping Mall, gần Metro, xe bus. VASE CARAVAN Centre Domaine 3235 Avenue de Granby , suite 11 Montréal,QC H1N 2Z7. L/L Anh Luong : 514-899-1818 _________________________________ Cần bán chiếc Porsche Cayenne 2011 Sport package 149 000km , black, giá 21 600$. Tel 438-822-4524 _________________________________ Cần sang tiệm nail , gần metro 5 phút, 5 nghế, 4 bàn . Xin Liên lạc 514-489-9424 _________________________________ Cần bán gấp tiệm nail bao gồm tiệm tóc trong Shopping Lachine (3010 remembrance #7, H8S 1X8 ). Tiệm lâu năm, khách ổn định, tiền rent rẻ. Liên lạc: 514-518-4315 _________________________________ Tiệm Supply nail cần sang, trên 15 năm, gần métro, khu nhiều du khách, có thể làm nail và bán hàng. Nếu có tâm ý, xin đến tiệm. Liên lạc Nguyet 514-250-4688 _________________________________ Tiệm nail ở Sherbrook cần sang, có 5 bàn 5 ghế. Liên lạc: 514-652-3759

Việc Làm/Linh Tinh

Lolita Beaute cần gấp ( full time va part time ) thợ nail biết làm chân tay nước, nếu biết làm bột và Shellac càng tốt, tiệm đẹp, lương cao. L/L Melissa : 514-625-0972 / Anna : 514-709-6068 Email : lolitabeautecsl@gmail.com _________________________________

St-Miche 31/2 sạch đẹp cho thuê, gần chợ và metro st-michel ( 10 phút di bộ), không bao điện và sưởi. 560$/ tháng, vào tháng 7. Liên lạc 514-722-9595

Tiệm nail ở Saint Eustache , cach Montreal 15 lai xe . cần gấp thợ nail biết bột hoặc làm chân tay nước Shellac , Waxing . biết tiếng Anh hoặc pháp . cho tiền tip cao .bao lương cao cứng hoặc ăn chia 5/5 .Text or call 514-660-7676 Có xe đưa về Metro mỗi ngày” _________________________________

Nhà hàng Zend'O cần phụ bếp, người rửa chén , makiman, serveur có kinh nghiệm. Liên lạc: 514-557-8488 _________________________________

Nhận thợ Nail có kinh nghiệm làm móng bột và thợ chân tay nước 514-881-1551. 514-827-3378. _________________________________ Tiệm nail cần thợ bột và chân tay nước, bao lương trên ăn chia, khu Saint-Léonard trong plaza. Chỗ làm thoải mái, giá cao. Liên lạc: 514-430-4697 & 514-550-4697 _________________________________ Tiệm nails trong mall Place Rosemère cần gấp thợ bột và chân tay nước có kinh nghiệm, bao lương trên an chia, tips cao, việc làm quanh năm, 514-443-6935 _________________________________ Cần thợ nail nữ, biết làm chân tay nước, shellac, và Gel, tiệm ở vùng Ahuntsic, Montreal. TEL;514-387-0770 / 514-886-9882 _________________________________ Tiệm nail cần thợ nail có kinh nghiệm làm bột, chân tay nước và shellac, 2 năm kinh nghiệm. Liên lạc: 514-575-9944. BeautysOne 3434 Fleury E. Montréal, H1H 2R8 _________________________________ Cần thợ Nails nữ part time ,full time không cần kinh nghịêm nhiều ,trong mall vùng West Island .514-458-3101 _________________________________ Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm, biết bột và chân tay nước, biết waxing càng tốt. Lien lac 438-877-0300 / 514-804-5366 _________________________________ Tiệm nail trong mall ở River Sud cần thợ nail có kinh nghiệm, bao lương trên ăn chia . Liên lạc: 514-623-8656 / 450-653-1574 _________________________________ Cần thợ nail có kinh nghiệm, lương bao. Liên lạc: 514-257-5562 _________________________________ Cần thợ nail gấp, biết làm bột và chân tay nước, biết làm design . Liên lạc: 438-927-1963 _________________________________ Cần gấp thợ bột có kinh nghiệm. lương cao, típ cao. 514-577-7308 _________________________________

Cần thợ nail giỏi biết làm pink & white gel tay chân nước, waxing , nối lông mi, bao lương 120$ / ngày, hơn ăn chia . L/L Vy : 514-742-8200 / Johny : 514-945-1809 _________________________________

Cho thuê 4 1/2 lớn, salon double, gần trường học, bus đường Saint Michel, chợ Việt Nam, $780/ tháng, vào 1 tháng 7 . Liên lạc Anh Quí: 514-963-1968 _________________________________ Cho thuê 4 1/2 demi sousol, ngay metro Fabre, sáng sủa, sạch sẽ, có chỗ để máy giặt - sấy, 3 phòng riêng, bếp, toilet rộng, Có thể dọn vào đầu tháng 4. Liên lạc 514-743-0125 _________________________________

Việc Làm/Nhà Hàng

Hãng may về hàng qualite Frank Lyman và Joseph Ribkoff cần người may tại nhà và ở hãng lương cao..hãng ở đường Jarry..số phone:514-578-1915 gặp Thinh

Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm làm bột và chân tay nước, việc làm lâu dài, ổn định, bao lương hay ăn chia. Liên lạc: 514-473-3151 _________________________________

Nail Bar Glam-Box .tìm thợ nail có kinh nghiệm Tìm thợ cắt tóc và trang điểm,làm việc ăn chia hay trả lương. Vị trí tốt, 5 phút đi bộ đến métro Acadie và capus mới của đại học Montréal. Mới tân trang, ấm cúng,khu đông khách. Vui lòng gọi hay text Jerry 514-831-7634

Tiệm nail gần metro cần thợ nail biết làm bột và tay chân nước, 514-560-2312 / 514-812-5187

Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm, làm bột và chân tay nước, bao lương, tiệm cách Montreal 30 phút. Liên lạc 514-679-2212 _________________________________

Tiệm nails cần thợ tay chân nuoc, thợ bột. 514-730-8005 _________________________________

Duplex cho thuê, khu Ahuntsic, gần Sauvé, trường học, chợ, bus, rất phương tiện. 31/2: $490$/tháng vào 11 tháng 7. Liên lạc: 514-961-8869 _________________________________

Cần thợ chân tay nước,sallac. Không kinh nghiệm sẻ hướng dẩn thêm:. 514 481-4426 438 403 9575 _________________________________

Cần thợ nails nữ, biết làm chân tay nước (Công việc ổn định lâu dài ,lương cao ,tip hậu)..,Chỗ làm rộng rei và rất lui vẻ. Xin liên lạc. Kathy 438-995-7882 _________________________________

Cần người làm việc linh tinh, dọn dẹp, lau chùi toilette; ưu tiên cho người trung niên, trong bar Bogeys Billard ( 3250 cremazie est , ) 438-936-5005 ( hanh ) ; 514-677-2664 ( na ) _________________________________

Việc Làm/Nail

45

Cần thợ nail biết làm bột, bao lương hơn ăn chia. Tiệm ở Laval. Liên lạc: 450-682-7961 & 514-836-6886 _________________________________ Cần thợ nail nữ , có kinh nghiệm, biết làm bột và nước, tiệm ở downtown, kế bên metro Mcgill, Liên lạc 514-844-9774 / 514-284-3642 hoặc đến 595 boul maisonneuve ouest đối diện La baie. _________________________________ Cần gấp thợ nail luong cao, tip cao, 514-328-8838 _________________________________ MỚI MỚI MỚI. Cần thợ nail ,biết làm chân tay nước, Shellac, biết bột càng tốt : 514-473-4739 / 450-906-0809 _________________________________ Cần thợ Tay chân nước và có nhận học sinh học nail làm cho tiệm , Loan 514 379 1939 _________________________________ Cần gấp thợ Nail có kinh ngiệm tiệm cách Montreal 40phut , lương bao tuỳ theo tay nghề/trên ăn chia Xin gọi 514-569-6818 / Work 514-426-2562

Nhà hàng cần phụ bếp full/part Time . Cần serveur/se full/part Time. Liên lạc 514-522-7888 _________________________________ Nhà hàng gần metro berry cần bếp nướng bế xào. 514-842.2961 / 514-965-3254 _________________________________ Nhà hàng Á Đông vùng Terrebonne cần sang lại, 65 chỗ + permit rượu, tiền rent rẻ, parking lớn. Liên lạc: 514-705-9782 _________________________________ Nhà hàng cần thợ phụ Bếp fulltime , partime. Có xe đón ở Metro St-Michel!. 514-290-8877 _________________________________ Nhà hàng ở MTL cần serveuse có kinh nghiệm làm Full Times lien lac sau 3H chiều 514-962-9148 _________________________________ Phở ngon cần Phụ Bếp và serveur (es ) 514-723 -6466 _________________________________ Tiệm sushi togo gần metro viau cần 1 người làm caiser ( full time hoặc par time) 1 người lam sushi ( không cần kinh nghiệm ) phải biết tiếng pháp. Ưu tiên cho nam. Liên lạc LÊ : 514-758-3549 (phone từ 14h-16h//20h-22h) _________________________________ Sushi to go Khu plateau mont-royal cần makiman, có hoặc không kinh nghiệm, 514-383-0795. _________________________________ Nhà hàng Nhật cần serveur có kinh nghiệm và có xe. Xin liên lạc 514-973-6739 / 514-891-2988 _________________________________ Nhà hàng Chez Liên ở Chomedey-Laval cần người phụ bếp. Liên lạc Thu 514-690-3303. Nhà hàng: 450-681-3307 _________________________________ Cần bếp và phụ bếp . Liên lạc 514-617-5233 / 514-748-0567 _________________________________ Nhà hàng Nhật cần serveur có kinh nghiệm và có xe. Xin liên lạc: 514-973-6739 / 514-891-2988 _________________________________ Sushi Yuitsu, cần makiman làm fulltime hay parttime o Dix 30 hay Anjou. Liên lạc: 438-881-3388 _________________________________ Nhà hàng Nhật take out cần sushiman làm full time hay part time (3 ngày trở lên) có kinh nghiệm, làm vùng Lasal. Liên lạc: 514-886-2823 _________________________________ Nhà hàng HiBi Korean BBQ, Ville saint Laurent, Cần serveur Nam Nữ, việc làm lâu dài. full time hoặc part-time L/L 514-500-2539 _________________________________ Cần serveur và phụ bếp có kinh nghiệm. Liên lạc: 514-746-6412 / 514-273-5627 _________________________________ Cần phụ bếp làm full time hay part time ở Boucherville . Liên lạc Andy: 54-668-8488 _________________________________ Nhà hàng sushi vùng West Island cần thợ cuốn sushi và phụ bếp làm full time, có kinh nghiệm. Cần người giao hàng, nữ caissière. Liên lạc: 438-978-3024 _________________________________ Sushi togo vùng côte st luc - cần người làm maki -cần Người giao hàng biết tiếng anh hoặc người cuốn co kinh nghiệm :514-912-2688-(514-886-0868) _________________________________ Nhà hàng vùng St-Lambert (10min Jacques Cartier) cần bếp cào nướng, phụ bếp và serveur(se).514-885-0655


46

SOÁ 755 29/03/2019

Tin

KIẾN THỨC

5 BÀI HỌC DẠY CON GIÁ TRỊ ĐẾN MUÔN ĐỜI CỦA GIA CÁT LƯỢNG Những bài học mà Gia Cát Lượng gửi gắm cho con cháu thông qua 2 bức thư ngắn của mình đã trở thành tiền đề cho phương pháp dạy con của các bậc phụ huynh thời nay.

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

6 VIỆC NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀM KHI VỀ NHÀ MỚI ĐỂ MAY MẮN QUANH NĂM Đừng vội vừa về nhà mới đã dọn dẹp luôn, đây mới là những việc bạn phải làm ngay để thu hút thêm may mắn cho nhà mình. Hãy tham khảo ngay:

Ô

ng đã sáng tạo ra Bát trận đồ (Hình vẽ tám trận), Nỏ Gia Cát (Nỏ Liên Châu, một lúc bắn nhiều mũi tên), Mộc lưu ngưu mã (trâu gỗ ngựa máy, thiết bị giao thông), đèn lồng Khổng Minh (khinh khí cầu phát tín hiệu quân sự) và món màn thầu nổi tiếng. Gia Cát Lượng không chỉ được công nhận là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất thời đại ấy, ông còn nổi tiếng là người đàn ông chung thủy, yêu vợ thương con. Những bài học mà ông gửi gắm cho con cháu thông qua 2 bức thư ngắn của mình đã trở thành tiền đề cho phương pháp dạy con của các bậc phụ huynh thời nay. 1. Bài học về chữ “tĩnh” “Phẩm hạnh của người đức tài toàn vẹn, là dựa vào nội tâm an tĩnh, tinh lực tập trung để tu dưỡng thân và tâm; là dựa vào tác phong giản dị để bồi dưỡng phẩm đức. Không xem nhẹ danh lợi thế tục thì không thể xác định được chí hướng của bản thân; thân tâm không tĩnh lặng thì không thể có lý tưởng cao xa”. Con người trong cuộc sống vội vã hiện nay thật khó để tìm được chữ “tĩnh” cho mình. Nội tâm phải tĩnh thì mới có thể tu dưỡng tâm và thân, tinh thần lúc nào cũng phải tập trung thì mới có thể tìm được phương hướng đúng đắn cho bản thân mình. Nếu như không tĩnh, con người ta dễ bị đánh bại bởi lời gièm pha, tác động của bên ngoài, dễ bị mua chuộc bởi những cái lợi trước mắt, dễ để vuột mất lý tưởng và thành công. Vì vậy, ngay từ nhỏ, trẻ em nên được rèn luyện khả năng tập trung, nên học chữ “tĩnh” trước khi bắt đầu học những tri thức khác. “Tĩnh” cũng bao gồm cả khả năng kiểm soát bản thân và tiết chế cảm xúc. Gia Cát Lượng viết: “Nói năng tùy tiện và nóng nảy cáu gắt thì không thể bồi dưỡng tính tình”. Tác phong, lời nói là những căn cứ để đánh giá phẩm chất một con người. Một nhà tâm lý học nói rằng: thói quen quyết định tính cách, tính cách quyết định vận mệnh của con người. Vì vậy, các bậc phụ huynh không nên để trẻ có thói quen cáu gắt, phản ứng thái quá và đặc biệt coi trọng việc giáo dục lễ độ trong cư xử. 2. Học tập không ngừng để hoàn thiện bản thân Gia Cát Lượng cho rằng: “Học tập cần phải chuyên tâm ý chí, để phát triển tài

năng thì cần phải học tập khắc khổ. Không nỗ lực học tập, thì không thể phát triển tài trí; không xác định rõ chí hướng thì không thể thành công trong học tập”. Học tập không ngừng là cách cơ bản nhất để hoàn thiện bản thân. Nhưng học chỉ ở trường là không đủ mà chúng ta cần học trong đời sống, học từ người khác… Trong quá trình học tập, ý chí quyết tâm, sự kiên trì, nỗ lực là những yếu tố rất quan trọng để chúng ta đạt được mục đích cuối cùng của sự học. Các bậc phụ huynh cần tạo cho trẻ em sự hứng thú với học tập, tìm tòi và rèn luyện tính kiên trì ngay từ những ngày đầu tới trường. Kiên trì chưa chắc đã thành công nhưng người không kiên trì thì chắc chắn không bao giờ đi được đến thành công. 3. Tận dụng thời gian Thời gian là thứ tài sản vô giá mà khi mất đi rồi sẽ chẳng lấy lại được. Vậy nên, Gia Cát lượng căn dặn con mình: “Tuổi tác trôi qua, ý chí hao mòn theo năm tháng, thì cuối cùng sẽ như cây khô lá úa mà thôi, không có ích gì cho xã hội. Đến lúc đó ngồi trong góc nhà đau buồn than thở có ích gì đâu?”. Thời thanh xuân quý giá nhưng sẽ trôi đi rất nhanh, sức lực và tinh thần của con người cũng suy yếu dần theo tuổi tác. Đó là quy luật của tự nhiên nên chẳng ai có thể chối bỏ hay kháng cự, điều duy nhất chúng ta có thể làm là nắm bắt và tận dụng thời gian. Nhân lúc còn trẻ hãy tự mình theo đuổi thành công, hãy nắm bắt những cơ hội phát triển để khi về già không phải hối tiếc sao “tuổi xuân chẳng 2 lần thắm lại”. Dạy con cũng vậy, nên tận dụng thời gian. Nếu chúng ta uốn nắn, dạy dỗ con kỹ lưỡng ngay từ khi còn nhỏ thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn. Ai chẳng muốn con mình trưởng thành theo cách thuận lợi nhất, có phẩm chất và giáo dục tốt. Vậy thì đừng đợi đến lúc con biết rồi mới dạy. 4. Thành thật trong tâm hồn “Nếu một người không mạnh mẽ và kiên định, tâm hồn không thành thật khảng khái thì anh ta sẽ không thành công, bị cuốn theo thói tục, trở nên tầm thường và bị ràng buộc bởi dục vọng” là những gì mà Gia Cát Lượng khuyên dạy về tính trung thực trong bức thư gửi cháu mình. Người trung thực là người có tâm hồn đủ khảng khái để tránh xa mọi cám dỗ, dục vọng của cuộc đời, kẻ không kiên định, thẳng thắn ngay với chính bản thân mình

T

óc của bạn mọc khoảng 1,25cm mỗi tháng và 15cm mỗi năm. Mọc tóc nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố như tuổi tác, sức khỏe, di truyền và chế độ ăn uống. Đây là top thực phẩm bạn nhất định phải ăn nếu muốn mọc tóc nhanh và đẹp. Mọc tóc nhanh phải ăn trứng trứng mỗi ngày Đây là nguồn protein và biotin tuyệt vời- hai chất dinh dưỡng không thể thiếu trong việc thúc đẩy sự phát triển của tóc. Ăn đủ protein rất quan trọng cho tóc mọc nhanh vì nang tóc được làm chủ yếu là protein. Hàu Hàu là một trong những nguồn thực phẩm cung cấp kẽm tốt nhất. Khoáng chất này giúp hỗ trợ chu kỳ phát triển và phục hồi tóc, mọc tóc. Việc thiếu kẽm trong chế độ ăn uống có thể gia tăng việc rụng tóc. Quá trình có thể đảo ngược nếu bổ sung đủ chất dinh dưỡng trong chế độ ăn. Tôm Các nghiên cứu đã tìm thấy mối liên kết giữa việc thiếu vitamin D3 với rụng tóc. 100 gam cung cấp 38% nhu cầu vitamin D hàng ngày, hỗ trợ sự phát triển của tóc, mọc tóc. Tôm cũng chứa đầy những chất cho mái tóc khỏe, đẹp như protein, vitamin B, kẽm, sắt và một lượng nhỏ axit béo omega-3. Bơ thì sẽ khó được người khác tôn trọng. Một đứa trẻ nhất định phải được giáo dục nghiêm khắc về tính trung thực, thành thật thì mới có thể nên người. "Một người phải có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, lắng nghe người khác, từ bỏ tính ngờ vực và hẹp hòi. Khi ấy, người đó chẳng phải lo rằng mục đích không đạt được".

Bơ rất ngon, bổ dưỡng và là nguồn chất béo tốt cho mái tóc, giúp mọc tóc bởi chúng rất giàu vitamin E. Một quả bơ khoảng 200 gam cung cấp 21% nhu cầu vitamin E hàng ngày. Người bị rụng tóc có sự tăng trưởng tóc nhiều hơn 34,5% sau khi bổ sung vitamin E trong 8 tháng liên tục. Cải bó xôi Nói đến loại rau tốt nhất cho mái tóc phải kể đến cải bó xôi. Loại rau xanh này chứa folate, sắt, vitamin A và C, tất cả đều thúc đẩy việc mọc tóc. 30 gam cải bó xôi cung cấp tới 54% nhu cầu vitamin A hàng ngày, giúp sản xuất bã nhờn giữ ẩm cho da đầu, tốt cho tóc phát triển. Cá béo Dễ tìm nhất là cá hồi, cá trích và cá thu. Chúng giàu axit béo omega-3, protein, selen, vitamin D3 và vitamin B. Đây đều là các chất dinh dưỡng có thể giúp thúc đẩy tóc chắc khỏe, mọc tóc nhanh, dày, đẹp. Một trong những dấu hiệu khiến bạn phải ăn ngay cá béo do thiếu omega 3 là da đầu khô và tóc trông xỉn màu. Dâu tây Rất giàu vitamin C. 1 kg dâu tây cung cấp 141% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Cơ thể sử dụng vitamin C để sản xuất collagen giúp tóc chắc khỏe, mọc tóc nhiều, ngăn không cho tóc trở nên giòn và gãy. Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ chất sắt từ ăn uống. Nồng độ sắt thấp có thể gây thiếu máu, có liên quan đến rụng tóc. 5. Thích nghi với mọi hoàn cảnh Đây là khả năng được hình thành qua thời gian dài rèn luyện. Gia Cát Lượng dặn dò con cháu: “Một người phải có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh, lắng nghe người khác, từ bỏ tính ngờ vực và hẹp hòi. Khi ấy, người đó chẳng phải lo rằng mục đích không đạt được”. Rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay đã


SOÁ 755 29/03/2019 hiểu được điều này, họ luôn tìm mọi cơ hội để con mình được tiếp xúc và làm quen với nhiều người, nhiều môi trường sinh hoạt khác nhau. Những đứa trẻ được rèn luyện như vậy sẽ có khả năng giao tiếp và thích nghi rất tốt, rất có ích cho cuộc sống học tập và làm việc sau này. Gia Cát Lượng để lại cho con cháu 2 bức thư, mỗi bức chưa quá 90 chữ nhưng lại bao hàm những lời răn dạy sâu sắc. Qua cách trình bày súc tích ấy, ông tiếp tục để lại cho thế hệ đời sau bài học về sức

mạnh của việc sử dụng ngôn ngữ hợp lý. Câu cú càng đơn giản càng mang nhiều nội hàm, thể hiện kiến thức, kinh nghiệm uyên thâm của người nói, người viết. Từ xưa đến nay, người cha luôn là chỗ dựa vững chắc cho những đứa trẻ trong gia đình. Cách những người đàn ông dạy con thoạt nhìn thì thật cứng nhắc, khô khan nhưng nếu tìm hiểu sẽ thấm được tấm lòng cao cả và tình yêu thương con sâu sắc mà họ gửi gắm qua từng câu chữ, hành động.

47

NHÀ TƯỚNG SỐ ẤN ĐỘ NỔI TIẾNG , TỬ VI, BÓI TƯỚNG Sư phụ: SEETHARAM GURUJI Thiên văn là món quà của Thượng Đế được chuyền qua nhiều thế hệ

HÃY TỈNH THỨC & ĐỪNG DỪNG LẠI KHI CHƯA CÓ KẾT QUẢ.

GURUJI LÀ MỘT CHUYÊN GIA XEM CHỈ TAY, COI TƯỚNG, NHÌN HÌNH,TỬ VI. Giờ mở cửa: 10am-7pm ĐỌC & TRẢ LỜI NHỮNG GIẢI ĐÁP:

7 ngày/ tuần Việc làm, học vấn, buôn bán, tình yêu, tài chánh, hôn nhân, vấn đề vợ chồng, Tư vấn & kín đáo con cái, sức khoẻ, bệnh tật, chăn gối, kiện tụng, số may mắn,

xuất ngoại, chính trị 4 KIỂU CỬA SỔ ĐUỔI THẦN TÀI,LỘC GIẢI BÙA VÀ TRỪ TÀ LÁ CHƯA KỊP VÀO ĐÃ TIÊUTÁN HẾT Call: 438-223-2826 www.PanditSeetharam.com Giúp bảo vệ cuộc sống lâu dài Bảo đảm kết quả 100%

Các thành viên trong gia đình sẽ có sức khỏe dồi dào, cuộc sống yên ấm, công việc thuận lợi và mãn nguyện nếu phong thủy cửa sổ tài lộc tốt.

6280 CHEMIN COTE DES NEIGES, MONTREAL H3S 1A2 (CARLTON - BUS STOP, COTE DES NEIGES - METRO STATION)

đình đó sẽ dễ dàng “tiêu tan”. Dù chúng đem đến sự mát mẻ vào mùa hè và không khí thông thoáng vào mùa đông cho ngôi nhà nhưng lại rất xấu đối với sức khỏe và vận may tài lộc của gia chủ. Cửa sổ nhìn thấy dấu hiệu chữ thập bên ngoài

Các cửa sổ đối diện nhau Với cuộc chiến giá cả bất động sản ngày càng gia tăng, các công ty thương mại đua nhau xây dựng thật nhiều những tòa nhà cao tầng chọc trời để kiếm lời tối đa. Một số tòa nhà được xây dựng rất sát

nhau và cửa sổ của các tòa nhà này sẽ không thể tránh khỏi tình trạng đối diện nhau. Từ quan điểm phong thủy, kiểu cửa sổ tài lộc này là mô hình điển hình của sự phá sản. Nếu cửa ra vào và cửa sổ nằm trên cùng một đường thẳng thì tiền bạc của gia

Có một phép ẩn dụ trong phong thủy ví cửa sổ giống như đôi mắt của con người và mỗi ngày chúng ta đều mở chúng ra. Nếu cửa sổ đối diện hoặc nhìn thấy dấu hiệu chữ thập (hình cây thánh giá) bên ngoài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Bởi vì, dấu hiệu chữ thập đại diện cho tôn giáo, bệnh viện và là dấu hiệu thuộc về linh hồn ma quỷ trong phong thủy. Nó có thể tác động rất nhiều đến sức khỏe cá nhân, dễ kích động mặt phản diện và hành vi sai trái dẫn đến những khó khăn trong tài chính.

Cửa sổ đối diện với con đường dài và thẳng Cửa sổ đối diện với con đường dài và thẳng là không may mắn bởi: Nếu những chiếc xe đi từ phía cuối đường về thẳng hướng cửa sổ nhà bạn sẽ gây ra bất lợi rất lớn về sức khỏe và tài chính cho gia chủ. Ngược lại, nếu xe đi theo làn ngược chiều tức là hướng từ phía cửa sổ nhà bạn tới con đường dài và thẳng thì của cải sẽ theo đó mà đi sạch, thất thoát hết, thậm chí là phá sản, phải bán nhà. Mở cánh cửa sổ vào trong Cũng để tiết kiệm diện tích, nhiều người thiết kế cửa sổ có cánh mở vào trong. Tuy nhiên, đây là 1 đại kỵ trong phong thủy bởi nó sẽ khiến con đường công danh, sự nghiệp của những người sống trong nhà bị lụi bại hoặc thậm chí là dính đến tranh chấp pháp luật, bị kiện tụng, đuổi việc.

12230, Boul. Laurentien, Montreal, Qc, H4K 1M9

Kế bên Restaurant Tong Por và C & T Supermarket

Đặt biệt! Lẩu dê rất ngon 24,95$

GIÁ ĐẶC BIỆT ! GIÁ ĐẶC BIỆT ! ĐẾN 30 THÁNG 4 ! Mua heo quay nguyên con mang về giảm giá 10%

514-332-3888

Tiệm chúng tôi có phở, thức ăn Tàu, Thái. Có bán BBQ: heo quay nguyên con (lớn, trung bình, heo sữa), vịt, gà v.v...

ĐẶC BIỆT CHO THÁNG 4 Quí vị mua thức ăn take out từ 10$ trở lên sẽ được bớt 10% Giờ mở cửa: mỗi ngày từ 10:00am - 10:00pm


48

SOÁ 755 29/03/2019

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp - Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

David Doan (Quoc-Viet) C. (514) 961-0878 B. (514) 948-2828

Votre maison vendue

GARAN TI

david@landmark-canada.com 2217 Rue Belanger, Montreal, Qc H2G 1C5

ANJOU

Gọi Quoc-Viet (514) 948-2828

ou on l’achète!*

HOCHELAGA-MAISONNEUVE

LAVAL

MONTRÉAL

Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires, • Acheteurs de Propriétés

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol.

Restaurant asiatique depuis 2012. Il y a 42 places , peux augmenter jusqu'a 70 places.

2 plex, rev: 670$+650$, très grand terrain.

Immeuble commercial 4200 pc sur 2 étages, parking

MONTRÉAL

REPENTIGNY

CENTRE-VILLE

ST_VITAL

• Refinancement (Commercial & Résidentiel) • Renouveler votre Hypothèque • Premiers Acheteurs de Maison • Travailleur Autonome • Hypothèques inversées • No Crédit, No Ca$hdown

Permis Resto Bar depuis 38 ans, 4200 pc, près autoroute, clientèle de longue date.

Grand Cottage, 4 Cac, 3 foyers, ss fini, Construction 88, Air, toiture 2017.

Condo de prestige près ancien FORUM, loue a 2000$/mois, Gym, Piscine

• Programmes spéciaux

Bungalow, 4 cac, garage détaché, grand terrain 4500 pc, bain turbillon.

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

514-722-9656

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Buổi trưa: Thứ hai đến chủ nhật từ 11:30 - 14:30 5 tuổi trở xuống 1.99$ 10 tuổi trở xuống 7.99$ Người lớn 15.99$ Buổi Chiều: Thứ hai đến thứ năm 5 tuổi trở xuống 3.99$ 10 tuổi trở xuống 9.99$ Người lớn 23.99$ Buổi Chiều: Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ 5 tuổi trở xuống 5.99$ 10 tuổi trở xuống 12.99$ Người lớn 26.99$

4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3

www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 CCQ : AECQ 561541

MAÙY LAÏNH THERMOPOMPE MURAL VAØ CENTRALE SPECIAL: 9000 BTU = 1480$

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

Đặc biệt sinh nhật được FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác)

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Tel.: 514-657-4658 (Tieáng Anh) 514-651-7293 (Tieáng Phaùp) BCO laø nôi choïn löïa toát nhaát cuûa quyù vò ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

Profile for vietbao canada

755  

755

755  

755

Profile for vietbao
Advertisement