Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 10/08/2018

Số Soá

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel : 514-553-0444 / 514-834-1001, Fax : 1-514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Metro st Michel 3plex, cho mướn 4 apt. =2425$/m. Giá 479,000$ + garage + 4 chỗ đậu xe bên ngoài. Triplex Molson, cho mướn 4 apt. Giá 479,000$ + garage + 2 chỗ đậu xe bên ngoài. Metro Cote Vertu: Condo St-Laurent, 3 1/2 + garage condo fee low, gần metro ,bus, chợ. (maket), trường học.... 215,000$ R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định 3.19%

5 năm thay đổi 2.60%

35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Tiệm sushi take-out (7381 St-Laurent, Montréal) cần bán. Tiền bán cao, tiền nhà rẽ, bail có thể ký 5-10 năm. Sang lại vô làm chủ ngay lập tức.

Những địa chỉ ma dùng để có được giấy phép cư trú dài hạn ở Canada? (TRANG 10) Khi ngân hàng từ chối cho bạn vay tiền mua nhà (Trang 12)

514-895-6688 450-682-8868

www.revecuisine.com 1661 boul. Daniel-Johnson, Laval (QC) H7V 4C2 (place 3000)

Chúng tôi bán và gắn ráp: Tủ bếp và nhiều tủ trong nhà Phục vụ chu đáo, giá tốt Xem chi tiết trang 9

Bogeys Bar-Lounge

- Tổ chức party, sinh nhật, hội họp, show nhạc, họp mặt bạn bè... miễn phí. - Phòng rất rộng có thể chứa tới 200 người. - Hoàn toàn miễn phí. - 8 bàn billards; 15 lottery machines. Miễn phí cho các bạn sinh viên tổ chức party cuối năm, DJ có sẵn, system de son ánh sáng cho club Xin xem bogeys facebook và bogeys.ca để biết thêm chi tiết về Event và UFC, Boxe.

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

EÙVALUATION GRATUITE

- Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

Dòng nước KANGEN đem lại sức khoẻ cho người người mong đợi, trị hết được nhiều thứ bệnh. Hãy đến 6643 Cote des Neiges lấy về uống thử. Dòng nước KANGEN đã được nhiều nhà khoa học kiểm chứng, hơn 6000 bác sĩ công nhận. Ngọc Trang chỉ xin gửi tặng, hoàn toàn miễn phí.

3250 Boul Cremazie E | Montreal | Qc H2A 3N9 - 514.722.1104

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự

Ngọc Trang Phone 514-731-4006 xin kính mời Thứ 2 tới thứ 7: 12:00 đến 17:00

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

BAÛO HIEÅM Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

Affilié à :


2

SOĂ 722 10/08/2018

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Cell: (514) 826-5908

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13

ALARM

ALARM

BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH BẢO HIᝂM CHà NH

AVOCATS / LUẏT SĆŻ MTL-TAXES / 514-583-2980. ..................................................... Huáťłnh Minh-NguyĂŞn / TĂŠl: (514) 791-7379 ............................. 144 .......................................... 2 INGENIEUR / K᝸ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl:SĆŻ (514) 992-6889 .................................. 48

Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 CHUYĂŠN Ä?ᝊA áť?C / 514-802-6088 ...........................1 Tran Hong VIĂŠN Loan (La Capital)

NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž Ä?inh Hᝯu Anh/ VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 AVOCATS LUẏT SĆŻ .............................................. 1

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

Mach HONG Nhut Hong TRAN LOAN514-270-6225 (LA CAPITAL)................................................ / 514-802-6088.................017 DAVID Ä?OĂ€N QUáť?C VIᝆT / CELL: (514) 961-0878.................48

CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C KEVIN NGUYEN CELL: (514) 777-81844..............................04 Antoine Nguyáť…n/ Hᝯu ToĂ n / (514) 812 8626 . .......................... 18 Arnaldo DiVINH Loreto vĂ  Maria (514) 374-4000 .............. 23 LE QUANG THUY/ CELL:Greco (514) /824-1972......................30-31 Bao Ngoc Nguyen / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 MINH CHINH HOANG / CELL: (514) 712-8888.......................20 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514) 815-6618 .................................. 7 NGUYáť„N CĂ”NG SINH David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt/ CELL: / Cell: (514) (514) 887-4141. 961-0878......................02 ......................... 56 Huynh Kim / 514-816-7152 NGUYáť„N VÄ‚NKhanh THĂ€NH / CELL: (514) ............................................ 867-2813.......................0816 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 RICHARD DINH .............................................................. PHU / CELL.: (514) 998-5139........111 Lâm HĂ o NGUYEN / 514 467-3333 LĂŞ QuangTAN VÄŠnh Khải /TAN Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 TANADA & PHON / 514-329-000.............................13 ..................... 32-33 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 Nguyáť…n CĂ´ng/ Sinh / Cell: 887-4141 ................................ 2 VŨ BẢO ANH CELL: (514)(514) 578-7420. ....................................01 .............................. 9 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889. . ......................................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 TanadaHoa TanNguyen & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 Hong (Rosa) / 514-831-2185........................17 ............................................ 15 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 .............................. 31 Nguyen Nam Phuong / 514-240-8627...............................41 ....................... 25 VĹŠ Bảo Anh 578-7420 ............................................ Nguyen Huu/ Cell: Toan(514) / 514-812-8626. ....................................411 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 TĂš Háť’NG / 514-295-1346..............................................33 Roger Seclâm (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 tĂş hoa lâm / 514-880-9478.................................................33 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ................................................... 35 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29

COIFFURE Tan Hung Tran / 514-451-7779..........................................29

St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6

COIFFURE / NAIL

DU LᝊCH/ /TEL.: VOYAGE ST-MICHEL (514)374-2882..........................................06 Transtour / (514) 843 -5450 .........................................................

Dao / 514-744-5144...............................................................07 Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2

Fantaisie Tour / 514-568-5998 .......................................................45 GINA BEAUTÉ 514-725-7878...............................................47 Liana NAIL SUPPLY / 514-557-6687......................................26

ELECTRONICS / COMPUTER Hai LᝊCH Informatique / (514) 898-3883............................................. 30 DU / VOYAGE Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... 8 BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02 Vina go / 514-290-4977........................................................... 24

SERVICE TELEPHONE VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10

VACANCES COMPASS / 514-508-2088.................................... 24 Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 25 Voyage Bel /Canada / 514-419-5588................................... 27 GARAGE MUFFLER

AutoSAIGON H.K / 514-728-3114 ............................................................. THAI / 438-289-2222. .................................................. 4422 ......................................... 2 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 Hong An Nguyen / 514 254-2870......................................... 2655 Kino Muffler / 514-721-5191 ............................................................ KoKi Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 GARAGE / MUFFLER J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55 Vacances Sinorama / 514-866-0888.................................. 23

DESSIN SCL INC / 514-531-5992............................................. 31 Me Vinh Nguyen / (514) 995-1279......................................... 01

TRẌNKĂ?NH Ä?ᝨC ANH THĆŻ / (514) 509-7731.................................... 02 MẎT Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 NOTAIRES TrĂ­ Minh Huáťłnh/ CHĆŻáťžNG 514-875-2345KHáşž ................................................ 35 Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10

MASSAGE....................................................................................51 MeTaHᝓ Tư�ng Vân / 514994-4909......................................29 29 Du (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu) ............................................................

MẎT K�NH

MUA XE HƯ, XE CŨ VISION DEAuto L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07 West Island Recycling/ 514-363-6010............................... 52

MASSAGE NHĂ€ HĂ€NG............................................................................. 43 BĂĄnh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 BĂşn / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... 13 TRᝊViᝇt LIᝆU Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 DU TA (XOA BĂ“P TRᝊ LIᝆU)...................................................... 27 Le Cristal Chinois / Tel: 514-876-8778 ...................................... 28 CLINIQUE 514-728-5288........................... Maison Foo CHIROPRATIQUE/ Lam / 514-383-7878 ................................................ 09 Ngun / Tel: (514) .............................................. LUU Shing THI THANH THAO725-6888 / 514 727-8967. ................................... 35 Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 Pháť&#x; Express / 514-389-9305 MUA XE HĆŻ, XE CŨ ........................................................ Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 ............................................................... WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010..................848 Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514) 722-1888......................................... 13 HĂ€NG VyNHĂ€ Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 BĂ NH XĂˆO MINH / TEL: 514-272-4636....................................21 06 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... ..................................................................... 43 5 BĂšN epicesVIᝆT II / /514-273-8989 TEL.: 514 272-6825................................................ 21 Pháť&#x; ThĂ nh Nam Quân / 514-744-3014 .................................. 1 LY LA / TEL: 514-272-8332........................................................ 03 BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 PHáťž HIN / 514-723-0999.......................................................... 14 HĆ°ĆĄng tháť‹nh / 514-729-4193 ........................................................ 13 ............................................... Fondue KimQUAN Long // 514-728-8088 PHáťž NAM TEL: (514) 722-1888.. .................................51 13 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 Yoko sushi & KOREAN BBQ / 514-722-9656....................... 48 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 BĂĄnh mĂŹBAO NhaM᝸ Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BĂ NH TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 RESTAURANT TONG SING / 514-940-8811............................. 14 Restaurant Foo Lam / 514-383-7878................. 12 SUPPLY LĂ€MMaison VĆŻáťœN ABBQ & MN Gardenchinois Supply / /514-728-7039 Cristal 514-332-3888.................................... .................................31 47 Jardin Xuan Huong Inc / 514-295-3689 ..................................... 27 SAWADIKA / 514-339-1188. ...................................................... 48 L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 Karaoke Appetit / 514-257-9899........................................ T&M / Tel : (514) 383-7748 ......................................................... 919 TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

Ethere Spa medico-dentaire / 514-272-1175.............................. ................................................. 48 GIẢI PHẪU THẨM M᝸ Nickie Dinh PinkM᝸ Beauty 438-990-4642............................ GIẢI PHẪU THẨM NGÔcare THᝊ /HIẞU HẠNH / (514) 924-1390....4812 PHARMACIE

HARDWOOD FLOORS SERVICES / 514-885-9415.................. 08

BCO / 514-657-4658.................................................................. 48

Kieu Truong 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY TIᝀN MUA NHĂ€ LĂ€M Ä?ẸP // NHA SĨ / DENTUROLOGIE VAYNguyen TIᝀN: /MUA NHĂ€, mua xe Diem 514-299-9466......................................................10 ............................................ ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 223 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž

DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......... 25 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780

DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754...... 2620 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 ..............................................

Trᝋnh Hưng .............................3550 Luu ThiHiᝇp Thanh Thao/(514)718-2507 / 514 727-8967.................................... Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21

Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž

HA TUAN CHUONG / (514) 03 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ984-6780....................................... CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

Dessin SCL / 514-531-5992........................................................... HUᝲNH CHĂ? Inc HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 216 TRᝊNH HIᝆP HĆŻNG / (514) 718-2507........................................ 46

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

A & MN GARDEN SUPPLY / 514-728-7039.............................. 19

N.FANOUS / TÉL : (514) 586 - 9906.......................................... 03

KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 02

REMAX AMBIANCE INC

Bogeys Bar-Lounge / 514.722.1104.................................. 01

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE .................................................. 10 CAOBEC INC / 514-967-8878 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... MĂĄi NhĂ -TĆ°áť?ng Gấch-SĂ n-BĂŞ TĂ´ng / 514-834-3518...... 06 TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/ 514-333-7779................................

52 N.Fanous / tĂŠl : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3

GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10

Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

SUPPLY NAIL SUPPLY LĂ€M Lan Manicure / Tel.VĆŻáťœN (514) 722 - 4886 ......................................... ..8

LĂ€M Ä?ẸP NHA SĨ 450 669-3149............................. 23 Docteur du/Pare-Brise/

GIẢI PHẪU THẨM M᝸ GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 02

- Laval Fabreville: cottage 487 rue Jacques, kháť• 22X31, 3 phòng ngᝧ, fini sous-sol váť›i buáť“n tắm, giĂĄ 269,000$ - ST-MICHEL: duplex Ä‘áť™c láş­p 8970 rue Iberville, kháť• nhĂ 34 X 40, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, lẼy nhĂ  liáť n. GiĂĄ 489,000.00$ - Montreal-Nord: Bungalow Ä‘áť™c láş­p 5829 Boul. Maurice-Duplessis, kháť• nhĂ  35 X 48 p / 10,67 X 14,63 m , garage, giĂĄ 469 000$ - Metro Mont-Royal: Local ráť™ng RDC 1600pc cho thuĂŞ khu sầm uẼt pháť‘ Ä‘i báť™, 4571 Rue St-Denis , giĂĄ 2500$ + TPS&TVQ - MĂŠtro Iberville: 6 phĂşt Ä‘i báť™ táť›i mĂŠtro Iberville, duplex 7344 Molson, kháť• nhĂ  25 X 50, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, garage, mĂĄi nhĂ  2015, GiĂĄ 649 000$ - Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ  máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 630 000$ - Montreal-Nord: building 6 apt. ( 6 X 4 1/2 ) Ä‘áť™c láş­p 12114 Lacor daire, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , tu báť• máť›i. GiĂĄ 575 000$ - St-Leonard: Bungalow Ä‘áť™c láş­p Rue des Clairières gĂłc Lacordaire, 5 phòng ngᝧ ( 3+2 ) 2 buáť“ng tắm, garage. GiĂĄ 449 000$ - Laval ( Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$

BAR-LOUNGE

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG T&M / TEL : (514) 383-7748....................................................... 09 Công ty xây d᝹ng và s᝭a chᝯa / 514-237-6766.......................... 52 TTN (Måy GARDEN (514) 325-5101................................................. 16 Mega hút /hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 Probex / Tel: 514-279-3336 ......................................................... 41 SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG Portes Fenêtres Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. CÔNG TY XÂY DᝰNG VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............248 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... 18 MEGA (Mà Y HÚT HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... 22 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946..................16 16 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... CAC International / 514-804-9889 ............................. 29 Mà YDesign HÚT HƠI / 450-466-6766. ................................................. 18 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52

AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

LeLEQuan / 514 707-3779 .............................................................. 101 QUAN / 514 707-3779.......................................................... Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 Dáť‹CH CHUYáťƒN HĂ NG .............................................. 24 Luan JonV᝼ Nguyen / 514-917-4785 Hypotheca Luan (VẏN John CHUYáť‚N /514-917-4785 ....................................... HT logistics NHANH) / 514-582-5531.........22 21 VASE CARAVAN / 514-899-1818............................................... 44

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

Viᝇt Båo

TĂŠl.: 514-834-1001 / 514-553-0444 Website: www.vietbaocanada.com

Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com

Adress: 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 722 10/08/2018

Tin montreùal - queùbec Một cặp đôi tồi tệ thuộc vùng Abitibi bị kết án vì đã có hành vi tấn công trong suốt 11 năm

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Daniel Laframboise và Sandra Rapattoni, bức hình được chụp cách đây 4 năm, đã có những hành vi xâm phạm tình dục với ít nhất hai nạn nhân trong suốt 11 năm. Trong ảnh, là hình hai nhân vật này lúc đến tòa án vùng Rouyn-Noranda, ở Abitibi vào chiều hôm qua.

Những kẻ bị nghi ngờ lừa gạt tình dục đã lợi dụng ít nhất hai người phụ nữ nhẹ dạ.

M

ột nữ cán bộ thuộc Abitibi và chồng của cô ta đã bị kết án trong một câu chuyện vô cùng nhơ nhớp liên quan đến tấn công tình dục, xâm phạm và cưỡng đoạt hai người phụ

nữa trong suốt 11 năm. Theo lời buộc tội tại tòa án ngày hôm qua, Daniel Laframboise, 50 tuổi và vợ của ông này Sandra Rapattoni, 48 tuổi, đã xâm phạm ít nhất hai nạn nhân. Những người được cho là nạn nhân là những người phụ nữ đã trưởng thành, nhẹ dạ và không có mối quan hệ gia đình với những kẻ bị kết tội.

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT MỚI VÀ ĐẶC BIỆT : LÀM CHO KHUÔN MẶT TRẺ ĐẸP

CONSTULTATION GRATUITE VỚI BÁC SĨ AMANDA FANOUS VÀ BỚT 20% TỪ 25/05/2018 ĐẾN 25/07/2018

SPÉCIAL RABAIS 500$ SEINS (PHẪU THUẬT NGỰC BỚT 500$) VỚI BÁC SĨ FANOUS. TỪ 25/06/2018 ĐẾN 25/08/2018

MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ mãn, giảm thiểu vết sưng.

DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của

bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho

thon nhỏ (nam và nữ).

HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ

thể (bằng phương pháp liposuction)

MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để

bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết nhăn….

LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau và lông không mọc lại.

Bác Sĩ

N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Président de l'institut de chirurgie Esthétique

Bác Sĩ AMANDA FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C)

* Chirurgie faciale & Medecine Esthétique 1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

SOÁ 722 10/08/2018


SOÁ 722 10/08/2018

5


6

SOÁ 722 10/08/2018

Sở cảnh sát Québec (SQ) cho rằng cặp đôi này còn có thể xâm phạm nhiều phụ nữ khác ở Abitibi-Témiscamingue. Theo nguồn tin của chúng tôi, cặp đôi này đã đề nghị các nạn nhân của mình tìm thêm những phụ nữ khác để biến họ trở thành nô lệ tình dục. Theo những gì mà chúng tôi thu thập được vào ngày hôm qua, cặp đôi này đã quyến rũ những người phụ nữ mà Sở cảnh sát Québec (SQ) miêu tả là những phụ nữ « nhẹ dạ » để thực hiện những hành vi xâm phạm tình dục đến mức gây ra thương tích cho các nạn nhân. Nhiều cảnhloạn dâm khoái đau đã được thực hiện tại nhà riêng của cặp vợ chồng này trên phố Soucie, tại Rouyn-Noranda, nguồn tin của chúng tôi cung cấp.

Từ 2007 đến 2018 Cảnh sát không muốn giải thích rõ ràng ý của họ khi nhận định các nạn nhân là « những người phụ nữ nhẹ dạ », họ chỉ nhấn mạnh đó là những người phụ nữ trưởng thành và không có mối quan hệ gia đình với hai tội nhân. Theo những lời cáo buộc, trong khoảng thời gian từ 2007 đến Tháng Bảy 2018, cặp đôi này đã dùng biện pháp đe dọa và dùng bạo lực để khiến các nạn nhân chấp nhận phục tùng Daniel Laframboise. Tên này cũng tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự vào Tháng Hai 2012 đến Tháng Hai 2015.

Daniel Laframboise còn bị bắt giam vì tội đe dọa, dùng vũ khí, bắt giữ, đe dọa giết nạn nhân và đăng tải một bức ảnh nhạy cảm của một trong các nạn nhân của hắn ta. Hơn nữa, máy tính trong tư gia của cặp vợ chồng này cũng đã bị cảnh sát khám xét. Theo thẩm phám Tòa án, bà Émilie Larose cho biết cuộc điều tra của cảnh sát sẽ kéo dài nhiều tháng và tất các các bằng chứng chống lại cặp vợ chông này là rất nhiều. Sở cảnh sát Québec (SQ) đã công bố cơ cấu quản lý của những cuộc điều tra về các tội phạm liên hoàn nhằm có thể phối hợp được với các trung tâm cảnh sát khác. Đây là một vấn đề rất hiếm gặp ở Abitibi. Người pháp ngôn viên của Sở cảnh sát Québec (SQ), ông Jean-Raphaël Drolet nói: « Đây là một trong các hồ sơ khủng của chúng tôi ». Nữ doanh nhân Sandra Rapattoni cũng có vị trí khác tốt ở Rouyn-Noranda. Chiều hôm qua, tại Tòa án tối cao Rouyn-Noranda, tại phiên thẩm vấn người phụ nữ này đã tái mặt và gần như phát khóc. Bên cạnh bà ta, Daniel Laframboise đứng im bất động. Tòa án đã phản đối đề nghị thả tự do cho cặp vợ chồng này. Nạn nhân của họ có thể liên hệ trực tiếp với Sở cảnh sát Québec bằng số điện thoại 1-800-659-4264.

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc Tell: 514 272 4636 - 514 721 9174 ­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636 / Nha:ø 514-721-9174

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Việc vay cầm cố của bạn là một khoản nợ tốt hay một khoản nợ xấu? Chúng ta vẫn thường xuyên nghe nhắc đến một khoản vay cầm cố chính là một món nợ tốt. Nhưng thực chất vấn đề này là như thế nào?

KHÔNG PHẢI LUÔN LUÔN LÀ MỘT MÓN NỢ TỐT Tuy nhiên, Denis Doucet có thêm lập luận. « Khoản nợ tốt này cũng có thể biến thành một món nợ xấu ví dụ như khi một người có lợi nhuận tốt khi đầu tư sở hữu lại mở thêm một khoản vay cầm cố để phục vụ mục đích tiêu dùng», ông này lý giải. Về phần mình, Pierre Fortin, công đoàn viên và chủ tịch Jean Fortin và cộng sự, khuyến cáo mọi người phải nhận định rõ sự khác biệt. « Khi chúng ta chắc chắn có vay một khoản vay cầm cố tương đương với một khoản nợ tốt, thì chúng ta vẫn có thể mắc một số sai lầm. Có rất nhiều tình huống mà việc trở thành một chủ sở hữu chưa chắc đã là một quyết định sáng suốt.», ông nói.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN LƯU Ý Trường hợp đầu tiên cần suy nghĩ : một cặp đôi mua một căn nhà ngay khi họ mới bắt đầu mối quan hệ. Nếu như mối quan hệ của họ mau chóng kết thúc, những người này sẽ phải nhanh chóng bán căn nhà của mình và không phải lúc nào họ cũng có được cái giá như mong đợi. Một trường hợp khác: mua nhà khi đang trong thời kỳ mang thai, trước khi em bé

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

T

hông thường, chúng ta vẫn coi khoản vay cầm cố là một món nợ tốt là bởi vì nó giúp tăng lợi nhuận cho tài sản của chúng ta và đó không phải là món nợ tiêu dùng. Mức tiền tăng dần trong những tấm thẻ ngân hàng khi ta tiêu pha cho các buổi đi ăn nhà hàng hoặc đi du lịch chẳng hạn, sẽ chẳng có bất cứ một giá trị nào và còn rất tốn kém. « Một khoản nợ mang lại tài sản, như quyền sở hữu lại có thể là một món nợ tốt. Nếu như chúng ta bán tài sản đó đi, mức tiền lý tưởng thu được có thể sẽ giúp ta trả được món nợ kia », Denis Doucet, Giám đốc đào tạo tại Multi-Prêts giải thích. Những khoản nợ được thanh toán hàng tháng cũng như một khoản tiết kiệm.

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Teùl.: (514)374-2882

chào đời. « Chúng ta nên chuyển dời việc mua bán bởi vì khi người phụ nữ nghỉ sinh đẻ thì các khoản thu nhập sẽ giảm», Pierre Fortin nêu. Mua nhà khi chưa có một công việc ổn định là một sai lầm cần tránh. Nếu như chúng ta sẽ tìm được một công việc và nơi làm đó lại quá xa nhà thì tiền tầu xe di chuyển sẽ tăng và chúng la lúc đó lại phải nghĩ đến việc sắm ô tô. Khi chúng ta nghĩ đến việc tậu một căn nhà mới, chúng ta cũng có thể nghĩ rằng chúng ta không cần phải tốn chi phí sửa chữa. Tuy nhiên, việc sửa chữa dọn dẹp phía trước và sau nhà cũng tốn kém không ít.

MỘT CHI PHÍ QUÁ NẶNG Tóm lại, mua một căn nhà với mức tiền quá sát với khả năng tài chính đó là một sai lầm thường gặp. « Ký một khoản vay thế chấp quá sát với khả năng tài chính có thể khiến tình hình tài chính của chúng ta vào trong tình trạng nguy hiểm nếu như một người trong hai bạn bị mất việc làm. Không được quên rằng một khoản nợ thế chấp là một món nợ mà chúng ta phải chịu trách nhiệt trong suốt vài năm trời. Một gánh nặng tài chính quá nặng nề có thể khiến ngân sách của chúng ta rơi vào tình trạng ác mộng », Pierre Fortin cảnh báo. Denis Doucet cũng cho rằng những thay đổi liên quan đến các quy định vay thế chấp cũng càng ngày càng được thắt chặt và điều này sẽ làm giảm thiểu những nguy cơ cho người mua.

1-844-966 (auto) 2886 Texte: 450-712-1783 Fax: 450-485-2011

JENNY NGUYEN

Directrice du crédit spécialisé

450-485-2010

Jenny@AutoBonjour.com

Bạn đang muốn mua xe. Cho dù tình trạng crédit của bạn thế nào: tín dụng tốt hay xấu, vay tiền lần đầu, phá sản, ly dị v.v.... Chúng tôi giúp bạn được vay tiền phù hợp với tình trạng của bạn. Phê duyệt 100% hay chúng tôi trả lại 500$ tiền mặt..* tuỳ theo điều kiện

Chi tiết ở: 269 Hector-Lanthier, St-Eustache Québec J7P 5R1 Bạn có thể gọi Jenny Nguyen: 450-485-2010 hay mail: Jenny@AutoBonjour.com

Chúng tôi cung cấp nhiều loại xe với bảo đảm đến 48 tháng, chúng tôi có đến 5000 xe với giá tốt nhất của thị trường. ACURA, AUDI, BMW, BUICK, CADILLAC, CHRYSLER, CHEVROLET, DODGE, FIAT, FORD, GMC, HONDA, HYUNDAI, HUMMER, INFINITI, JEEP, JAGUAR, KIA, LAND ROVER, LINCOLN, LEXUS, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, PONTI AC, SUBARU, SMART, SUZUKI, SAAB, SATURN, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN


SOÁ 722 10/08/2018

Cấp cứu khẩn cấp cho một bệnh nhân 79 tuổi nằm ngủ trên một băng ghế ở bên ngoài bệnh viện

7

4356, boulevard Métropolitain Est Montréal (Québec) H1S 1A2

Bao Nguyen, Conseiller véhicules Bao Huynh Huynh Nguyen , Conseiller véhicules neufs et neufs usagés Tél: 514 728-2222 poste 244 Cell: 514 442-3328 Téléc: 514 728-1717 Courriel: bhuynh@lombardihonda.com Site internet: www.lombardihonda.com

Tunnel L-H Lafontaine Boul. Pie IX Métropolitain AUTOROUTE 40

Boul. Papineau

Phục vụ tận tâm chu đáo bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh

Bánh bao – Viêtburger Mỹ Tiên Thích hợp cho người trẻ Lành mạnh cho người già

- Hâm nóng bằng Micro-ondes mà vẫn xốp, mềm, không khô, không chai - Vỏ bánh xốp, dai hoàn toàn cải tiến không hóa chất, không mùi khai - Nhân bánh thơm ngon, tinh khiết thích hợp với khẩu vị của quý khách - Có thể giữ được lâu cả tuần trong tủ lạnh - Rất tiện lợi để mang đi học, đi làm - Món ăn nhanh cho mọi người, mọi gia-đình -- Sáng trưa chiều tối - Món quà giản dị cho gia-đình, bạn bè hay đi xa

Jacqueline Boivin, 79 tuổi, đã nằm chờ đợi trên một chiếc ghế băng bằng sắt giữa trời và chờ đợi được nhận vào trạm cấp cứu.

Một người phụ nữ, một người mẹ 79 tuổi đã phải nằm trên chiếc ghế sắt bằng sắt trong gần 11 tiếng đồng hồ chờ đợi ở bên ngoài trạm cấp cứu Saint-Jérôme bởi vì người ta từ chối cấp cho bà một chiếc cáng. Điều này thật đáng phẫn nộ và không có tính nhân văn.

«N

hững gì tôi nhìn thấy thật sự rất đáng tiếc, tôi đã phát khóc vì điều đó », Pascale Létourneau đã chia sẻ khi cô này đi chăm mẹ, là bà Jacqueline Boivin tại trạm cấp cứu nằm trong Bệnh viện Saint-Jérôme, hôm Thứ Ba.

TỐ CÁO TRÊN FACEBOOK Để báo động ý kiến dư luận về cách đối xử mà mẹ mình phải chịu đựng, bà Létourneau đã đăng trên Facebook một tấm ảnh một bà cụ 79 tuổi nằm dài trên một chiếc ghế băng bằng sắt ở bên ngoài sảnh chờ. Pascale Létourneau giải thích rằng bà đã chở mẹ mình đến phòng cấp cứu ở Saint-Jérôme vào chiều hôm Thứ Ba vì mẹ bà bị đau bụng và bác sỹ gia đình của bà lại đang bị ốm. Bà này cũng nói thêm rằng, sau khi khám tổng quát, bà Boivin đã được xếp vào cấp độ cấp cứu thứ 4 nghĩa là một cấp độ cấp cứu khá nghiêm trọng. Vào lúc 20h30, sau sáu tiếng chờ đợi trên một chiếc ghế cứng và không chút tiện nghi, Pascale Létourneau đã yêu cầu cho mẹ của bà, một cụ bà cao 1,50 m và nặng có 40 kg được chuyển lên một chiếc cáng để cụ bà có thể được

nghỉ ngơi đôi chút. « Cô y tá nói với tôi: “ Không, chúng tôi không thể để bà ấy nằm ra được, chúng tôi phải nói chuyện với bác sỹ trước, đấy là quy định với tất cả mọi người ” », bà Létourneau kể. Vào khoảng 23h30, sau khi bị từ chối một lần nữa, bà Létourneau đã tự lo liệu và đã quyết định để mẹ mình nằm xuống một chiếc ghế băng bằng sắt ở ngay phía bên ngoài phòng chờ. « Tôi đã để mẹ mình ngồi vào một chiếc xe đẩy, tôi trải chăn lên trên chiếc ghế băng và tôi để mẹ mình nằm xuống, bà nói. Mỗi tội là thật sự rất khó nhọc bởi vì mẹ tôi đang rất đau đớn. Tôi đã lấy cái túi đeo của mẹ tôi vào để bà gối đầu lên đó, rồi bà ngủ thiếp đi ngay lập tức. Bà đã thực sự kiệt sức. »

18 Jean-Talon Ouest Montréal QC H2R 2W5

438-383-6628

* Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên thơm ngon như xưa, nước dùng Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên được nấu bằng xương heo, không bột nêm, không hóa chất

(góc St-Laurent / Métro De Castelnau)

Giờ mở cửa: 11AM-9PM (Thứ hai nghỉ) Thứ Hai - Thứ Sáu: 3PM-5PM nghỉ

CHƯỚNG TAI, GAI MẮT Pascale Létourneau cho biết rằng mẹ của bà đã được đưa vào cấp cứu lúc 4h sáng và bà đã phải nằm viện suốt từ đó tới giờ để điều trị bệnh viêm túi mật. Bà Pascale Létourneau cảm thấy bị sốc nặng với cách tiếp nhận bệnh nhân một cách thiếu tôn trọng mà bà đã trực tiếp gặp phải tại nơi này. « Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà chỉ là vấn đề người ta nên áp dụng các quy định một cách linh hoạt để tôn trọng người bệnh hơn. Tôi chẳng đòi hỏi gì hơn một chút tình người. » Cho đến tối hôm qua, chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch liên lạc với Trung tâm chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội (CISSS)vùng Laurentides.

31/08/2018

Những điều cần biết khi thuê xe khi du lịch Tính toán kỹ lưỡng, đó là chìa khóa thành công khi bạn muốn thuê ô tô ở nước ngoài.

T

rước tiên, bạn nên xem nhu cầu của bạn là gì. Một chiếc xe với kích thước nhỏ nhất có thể phù hợp với một hoặc hai người. Tuy nhiên, nếu đó không phải là thời kỳ cao điểm, bạn sẽ được đặc biệt ưu đãi bởi vì thông thường, chênh lệch giá là không đáng kể giữa một chiếc xe thông thường và một chiếc xe thể thao hạng sang. Nhờ vào internet, càng đặt xe sớm thì bạn càng thuê được với giá rẻ hơn. Lời khuyên thứ hai: tránh thuê xe hoặc sở hữu xe ngay khi bạn đến nơi du lịch, nhất là tại sân bay. Bởi vì bạn có thể sẽ phải trả chi phí cao hơn rất nhiều so với việc thuê xe ở một đại lý trong thành phố. Rất nhiều công ty vận chuyển hay khách sạn cung cấp dịch vụ chuyên chở miễn phí (hoặc với giá rất rẻ) về trung tâm thành

phố. Nhiều sân bay đảm bảo dịch vụ vận chuyển khách hàng thông qua các tàu điện ngầm hoặc tàu điện vào ngoại ô thành phố. Thuê xe trong thành phố cũng giúp bạn rút ngắn thời gian thuê xe và có được giá thuê rẻ hơn. Nếu mẫu xe bạn chọn không có vào thời điểm bạn đến thuê thì cần chắc chắn rằng việc lựa chọn sang một mẫu xe tốt hơn sẽ không tốn kém chi phí nhiều hơn. Hơn nữa, nếu khi đến nơi du lịch bạn mới đổi ý thì mẫu xe mới có thể đắt hơn mẫu xe mà bạn đã đặt trước khi khởi hành.

BẢO HIỂM

Tại Canada và Mỹ, bảo hiểm ô tô cá nhân bao gồm bảo hiểm va chạm và trách nhiệm dân sự (ngoại trừ ở Alaska). Hơn nữa, số

tiền bảo hiểm từ thẻ tín dụng của bạn có thể chi trả đủ các chi phí nhưng cũng cần kiểm tra lại với cơ quan phát hành thẻ (nhất là về các hạn chế, ngoại lệ và thời gian du lịch). Và bảo hiểm trách nhiệm dân sự thường không được áp dụng ở đây. Nhân viên văn phòng du lịch hay việc tra cứu trên trang web giúp bạn biết cần phải nộp chi phí bảo hiểm bổ sung về trách nhiệm dân sự trước khi đi du lịch. Tại California, người ta sẽ nài nì để bán

cho bạn loại bảo hiểm này: hãy cưỡng lại mọi cám dỗ. Nếu bạn bị thương trong một tai nạn trên đường, bảo hiểm y tế sẽ thanh toán khoản chênh lệch giữa viện phí hoặc tiền nằm viện tại nước ngoài (kể cả ở Canada) và số tiền được Cơ quan bảo hiểm y tế Québec hoàn trả. Mặt khác, nếu bạn thuê một chiếc Ferrari, bảo hiểm cá nhân của bạn có thể không được áp dụng. Và bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả những vi phạm…


8

SOÁ 722 10/08/2018

Cô gái lẩn trốn bạn trai cũ từ nhiều tháng nay

Hôm qua, ông Éric Racine, cha của Kim Racine (trong hình), đã đi từ Halifax, vùng Nouvelle-Écosse đến để đặt bó hoa trước ngôi nhà tại Saint-Isidore,vùng Montérégie, nơi con gái ông đã bị Eugène Morin, bạn trai cũ của cô giết hại vào ngày Chủ Nhật vừa rồi.

«B

ạn ấy đã cắt đứt liên lạc và không nói chuyện với hắn ta. Bạn ấy chán hắn từ nhiều

tháng nay rồi. Nhưng hắn không muốn

CHE GIẤU Bà Lavoie đã cho cô gái trẻ lánh nạn một cách kín đáo trong một thời gian trước khi cô dọn đến nơi này. Thậm chí trong một thời gian khá lâu bà không hề biết rằng cô gái trẻ này sống ở một thành phố nhỏ thuộc vùng Montérégie. Nạn nhân Kim Racine với cơ thể bất động được chuyển đến bệnh viện và các bác sĩ đưa ra kết luận là cô đã tử vong. Cục An ninh Québec đã tiếp nhận điều tra ngay trong đêm đó. Thứ Hai vừa qua, Eugène Morin, 36 tuổi, đã chính thức bị kết án vì tội giết người không chủ ý tại tòa án Valleyfield. Theo các nguồn tin của chúng tôi, cái chết của cô gái trẻ này có thể do « nhiều thương tích » gây ra. Không thể biết được rằng liệu thủ phạm có sử dụng vũ khí gây án hay không. « Tôi không hiểu tại sao sự việc lại đến mức độ đó », bà Robinson-Hogue cho biết thêm.

KẺ PHẠM TỘI

Một cô gái trẻ 24 tuổi đã phải chịu « nhiều thương tích » khiến cô tử vong

Cô gái trẻ này đã bị chính bạn trai cũ của mình giết hại vào ngày Chủ Nhật vừa rồi tại Saint-Isidore, vùng Montérégie. Cô đã có ý định trốn tránh người bạn trai này từ nhiều tháng nay để kết thúc mối quan hệ không mấy tốt đẹp này.

để được dễ thở hơn », Isabelle Lavoie, một cô bạn khác của nạn nhân nhớ lại.

buông tha bạn ấy. Và điều này khiến bạn ấy phải trả giá bằng cuộc đời mình », Stéphanie Robinson-Hogue, cô bạn gái của nạn nhân Kim Racine, 24 tuổi thổ lộ. Cách đây khoảng bốn tháng, cô gái này đã lánh tạm nhà một người bạn trong khu phố Simon ở Saint-Isidore, nơi cô được tìm thấy trong tình trạng tim ngừng đập và ngừng thở vào ngày Chủ Nhật lúc 19h. « Bạn ấy muốn tránh xa mối quan hệ độc hại này. Bạn ấy nói rằng muốn rời bỏ hắn

Tất cả người thân của cô đều quả quyết rằng Kim Racine tìm mọi cách để thoát khỏi những hành động hung bạo về thể chất và tinh thần mà cô phải chịu đựng khoảng hai năm qua. « Con bé đã cố gắng rời xa hắn. Đó là một kẻ khoác lác, một tay chỉ thích điều khiển người khác. Hai đứa thường xuyên cắt đứt liên lạc », cha nạn nhân, ông Éric Racine cho biết thêm. Một số người không biết rằng Morin đã từng phạm tội trong quá khứ. Hắn ta bị kết án vì tội buôn lậu ma túy vào năm 2016. Nhiều cuộc cãi cọ đã xảy ra giữa hai người do những vi phạm trong thời gian thử thách của hắn mặc dù hắn luôn phải ở khu dành cho những người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng ở Montréal.

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

Kim Racine đã làm nhiều công việc khác nhau và từng làm thợ cắt tóc tại salon của Isabelle Lavoie, bạn gái cô. Cô hiện đang làm việc trong công ty thiết kế cảnh quan của một người bạn mà cô ở nhờ.

« ĐẦY NGHỊ LỰC »

Cô gái trẻ này được miêu tả là một người « đầy nghị lực » và thường dễ dàng vượt qua những khó khăn của bản thân, trong đó có cái chết của mẹ cô vào năm ngoái, để giúp đỡ mọi người xung quanh. « Chắc hẳn cô ấy cảm thấy lo sợ bị bạo hành cực độ. Khi người phụ nữ sợ hãi, họ đều có lý do cả. Cần phải tính đến điều này bởi vì nó có thể gây ra những điều tồi tệ hơn [như cái chết chẳng hạn] », bà Claudine Thibaudeau, thuộc Cơ quan xử lý các vụSOS về bạo lực gia đình nhận định. Cơ quan này cũng cung cấp một đường dây gọi khẩn cấp cho những phụ nữ bị bạo hành, hoạt động 24/24h. Ông Racine, người dân sống tại Halifax, cho rằng cái chết của cô con gái mình được coi như một lời nhắc nhở mọi người hãy cảnh giác để một thảm kịch giống như vậy sẽ không còn xảy ra nữa. « Chúng tôi đã nói với con bé rằng nên thoát ra khỏi mối quan hệ này và con bé cũng muốn làm vậy ; nó đã rời bỏ hắn. Con bé không đáng phải chịu điều điều khủng khiếp này », bà Lavoie đau buồn nói.

Eugène Morin

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN VENDU Brossard, sushi togo, très bon revenu, prix 49 000$

Brossard, Londres, condo 41/2, 2 parkings, prix 336 000$

Karaoké, quartier chinois, 4 machines à sous, prix 149 000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

Métro St-Michel, 4plex, ch élec, parking, prix 495 000$

VENDU Montérégie, Rougemont duplex 2x41/2 prix 199 000$

Montérégie, Rougemont duplex 2x51/2 prix 359 000$

St-Michel, 8e Ave, 3plex, garage, élec, devant ÉCOLE, prix 419000$

Métro-Fabre, Marquette, duplex avec bachelor, 30 x 40, rénové, prix 679000$

Brossard, Condo, Lancaster, 4 1/2 prix 289000$

Rosemont, Bélanger, triplex, 2x41/2 et garderie, garage, ch élec, prix 698,000$

Trois-Rivière, Restaurant, très achalandé, prix 99000$

Assomption, SUSHI restaurant, prix 109000$

VENDU Ahuntsic, cottage, 5 chambres, tout rénové, prix 399 000$

Plateau Mont-Royal, duplex semicommercial (restaurant vacant) /St-Denis, prix 699 000$


SOÁ 722 10/08/2018

9

T&M JARDINAGE LTD

Nhà đương kim vô địch thế giới đã dành chiến thắng tại vòng thi Knockout sau vòng thi đấu thứ bảy

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Red Bloom

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh Burger King

Grémazie O.

40 Est

Eleider Alvaraez bày tỏ niềm vui sau khi chiến thắng Sergey Kovalev ở vòng Knock-out.

Alvarez vô địch thế giới Tối hôm qua, Eleider Alvarez đã gây bất ngờ cho thế giới đấm bốc khi dành được danh hiệu vô địch thế giới hạng trung WBO.

A

lvarez (24-0, 12 K.-O.) đã dành cho 5632 khán giả có mặt tại sân đấu Aréna ETES tại Hard & Rock Hotel và Casino một màn thi đấu đẹp mắt. Chung cuộc, anh đã có một quả knock-out tuyệt vời và dành chiến thắng ở vòng thứ bảy trước đối thủ Kovalev (32-3-1, 28 K.-O.). Người Québec gốc Colombia đã dành thắng lợi trước đối thủ người Nga bằng một cú đánh mạnh vào đầu trước khi anh này ngã vào hàng rào. Đối thủ đứng dậy trở lại thi đấu nhưng một lần nữa Alvarez lại làm anh ta bị đo ván bằng một cú đánh phối hợp. Sau đó tay đấm của GYM đã hoàn thành nhiệm vụ bằng một pha phối hợp vào đầu đối phương. Alvarez sẽ phải thi đấu một trận để bảo vệ chức vô địch và anh sẵn sàng cho trận đấu này. Sau hiệp thi đấu đầu tiên và nhanh chóng giành thắng lợi, tân vô địch đã làm đối thủ là Kovalev phải nể phục với những cú thọc (jab) và cú đánh mạnh mẽ. Ngay sau đó, tay đấm đã nhanh chóng kết thúc các hiệp thứ tư đến thứ sáu trước Kovalev, người có những cú đánh dứt khoát và mạnh mẽ. Tuy nhiên, cựu vô địch đã bị vô hiệu hóa bởi «cơn lốc» có

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

Colori

T.M. Volvo

Jeanne-Mance

Grémazie E.

St-Laurent

40 Ouest

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

tên Alvarez. Sau trận đấu, Kovalev đã rời sàn đấu trong vài phút sau trận đấu và không hề chúc mừng đối thủ của mình. Trong tuần vừa qua, tay đấm này đã khẳng định anh đã thay đổi nhưng người ta vẫn còn có thể nghi ngờ. Theo điểm số của các trọng tài, Kovalev có lợi thế hơn. Hai trên ba trọng tài đã chấm cho cựu vô đich năm trên sáu hiệp. Đấy là một tình thế rất ổn.

NIỀM VUI NGỌT NGÀO VÀ CUỒNG NHIỆT Sau trận đấu, Alvarez đã trả lời nhiều cuộc phỏng vấn trong đó có cuộc phỏng vấn với HBO. « Tôi muốn cảm ơn Chúa, Alvarez nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi gửi lời chào đến các bạn của tôi ở Québec và ở Colombia. Tôi vô cùng hạnh phúc khi trở thành nhà vô địch.» Có khoảng một trăm người hâm mộ vây quanh Alvarez sau khi trận đấu kết thúc và tất cả bọn họ đều muốn có được một mẩu nhỏ của chiếc đai mới của thần tượng. Một thời khắc đẹp của tân vô địch và đồng đội. Chúng ta đã hiểu hơn tại sao Adonis Stevenson lúc nào cũng muốn tránh gặp Alvarez trong suốt ba năm qua. Lẽ nào «Superman» rồi cũng sẽ đấu với «Storm» trong những năm tới đây ? Điều đó có thể thật sự nguy hiểm. Ngược lại, Kovalev có một điều khoản trong hợp đồng của anh. Chúng ta có thể

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

có một trận Alvarez-Kovalev II trước cuối năm nay. Chúng ta mong muốn được xem trận đấu này ở Montréal. Những người hâm mộ môn đấm bốc Québec xứng đáng được hưởng điều này.

BIVOL ĐẦY ẤN TƯỢNG Trước trận chung kết, chúng ta đã có cơ hội xem trận đấu hạng trung WBA có Dmitry Bivol tham gia. Võ sĩ người Nga đã thi đấu rất ấn tượng để giành chiến thắng thuyết phục trước Isaac Chilemba (120-108 x 2, 116-112).

1661 boul. Daniel-Johnson, Laval (QC) H7V 4C2 (place 3000)

Đây là một chiến thắng toàn diện từ đầu đến cuối trận của Bivol. Chilemba đã ra những cú thọc đẹp mắt mà anh chưa bao giờ thực hiện thành công. Với sự di chuyển nhanh nhẹn, Bivol đã chứng tỏ đẳng cấp của mình trong suốt trận đấu. Thật thú vị khi sẽ sớm được theo dõi những cặp đấu tiếp theo. Chúng ta cũng rất muốn được xem Alvarez giao đấu với Artur Beterbiev hay Sergey Kovalev.

450-682-8868

www.revecuisine.com

Chúng tôi bán và gắn ráp:

Phục vụ chu đáo, giá tốt

-

Tủ bếp Quầy bếp Tủ phòng tắm Tủ treo quần áo Walk-in Closet


10

SOÁ 722 10/08/2018

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

Những luận cứ này mới được đưa ra chỉ khoảng hai tháng nay sau khi hai chủ khách sạn ở Charlottetown bị buộc tội có gian lận trong thủ tục nhập cư. Nhà chức trách lập luận rằng có khoảng 566 người nhập cư đã dùng địa chỉ khách sạn hoặc nhà riêng.

Những địa chỉ ma dùng để có được giấy phép cư trú dài hạn ở Canada? Một cuộc điều tra của liên bang đang được thực hiện tại Île-du-PrinceÉdouard về một giả định gian lận đã giúp hàng trăm người nhận được giấy cư trú dài hạn tại Canada bằng cách dùng các địa chỉ mà họ không thực sự lưu trú tại đó.

M

ột viên chức khám soát thuộc Cơ quan kiểm định biên giới của Canada (ASFC) lập luận rằng 462 người đề nghị xin cư trú trong Chương trình xin cư trú của các vùng từ bốn năm nay đã sử dụng « địa chỉ khống » của các ngôi nhà tại Charlottetown của hai người nhập cư Trung Quốc. Vì vậy, cơ quan này đã nghi ngờ những người nhập cư trên không hề sinh sống tại đảo và điều này không thỏa mãn được các điều kiện của Chương trình của vùng. Ngược lại, hồ sơ xin nhập cư của họ lại được chuyển về địa chỉ thật ở nơi khác ở Canada hoặc ở Trung Quốc. Những lập luận này đã không được chấp nhận tại tòa án cho đến cách đây chỉ khoảng hai tháng khi hai chủ khách sạn ở Charlottetown bị kết án có gian lận trong thủ tục xin nhập cư. Nhà chức trách lập luận rằng có khoảng 566 người

nhập cư đã dùng địa chỉ khách sạn hoặc nhà riêng. Những luận cứ mới nhất, nếu như chúng có thể đưa ra để luận tội, đã đề cập đến tất cả một nghìn trường hợp chỉ trongChương trình xin cư trú của các vùng. Phần lớn những người nhập cư này đã nhận được giấy cư trú dài hạn. Những người có giấy cư trú dài hạn không phải là công dân Canada nhưng họ có quyền sinh sống và làm việc tại Canada trong vòng năm năm và có thể được gia hạn. Họ cũng được hưởng gần như toàn bộ các quyền lợi như công dân Canada và có thể tận hưởng tất cả các trợ cấp xã hội nhưng họ không có quyền bỏ phiếu, không được ứng cử vào các vị trí trong các cơ quan hành chính công, không được nhận hộ chiếu Canada hoặc không được đảm nhiệm các công việc yêu cầu có mã bảo hiểm. Tính nhân văn của Chương trình xin cư trú của các vùngdành cho Île-du-PrinceÉdouard nằm ở việc những người xin cư trú phải nộp cho chính phủ một khoản tiền có thể được hoàn trả là 200 000 $; họ cũng cần phải đầu tư 150 000 $ và phải quản lý một doanh nghiệp trên địa bàn. Luật sư chuyên về vấn đề nhập cư

Rệp hình mặt quỷ tấn công vùng Le Plateau Xuất hiện ổ rệp có nguồn gốc từ Châu Á tại trung tâm thành phố Montréal

Loại rệp này, một loài côn trùng phá hoại có mùi hôi thường xuất hiện ở Châu Á đã được tìm thấy lần đầu tiên tại Québec vào năm 2014 hiện đang làm tổ tại trung tâm thành phố Montréal, vùng Le Plateau-Mont-Royal.

T

heo nhà sinh học Jacques Brodeur, thuộc Đại học Montréal, năm 2014, người ta đã cảnh báo rằng loài sinh vật phá hoại được phát hiện trong một cánh đồng vùng Hemmingford, tại Montérégie này sẽ trở thành « thảm họa quốc gia trong tương lai của Québec ».

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoåi baùnh xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU) I D M

ON ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Split Air-Conditioner / Heat pump

Walk-in Cooler / Freezer

Central Air

Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) phù hợp cho các cửa hàng tạp hoá và các tiệm bông

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 khẳng định rằng vấn đề về gian lận địa chỉ cũng xảy ra tại các địa bàn khác. Vào năm ngoái, những người nhập cư gốc Trung Quốc ở Vancouver đã bị tuyên án tù giam và nộp tiền phạt cho hành vi gian dối trong thủ tục xin nhập cư liên quan đến 1600 đối tượng nhập cư.

Betsy Kane, luật sư ở Ottawa, chuyên gia trong vấn đề nhập cư – cho rằng những người tham gia vào Chương trình xin nhập cư của các vùng phải chứng minh được mình đã hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhận giấy cư trú dài hạn.

Viện nghiên cứu và phát triển môi trường nông nghiệp (IRDA) đã bắt được 73 con rệp vào năm 2014 và 2017 và 90 % trong số đó được tìm thấy trong một cái bẫy đặt tại một quận thuộc vùng Plateau-Mont-Royal. Thành phố Montréal cũng đã có biện pháp xử lý, bắt giữ loài rệp này nhưng không đưa ra số liệu cụ thể.

CƠN ÁC MỘNG TẠI MỸ

NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ BỊ ẢNH HƯỞNG ĐẦU TIÊN

Bốn năm sau, loài sinh vật này đã di cư từ phía Nam đến và hiện giờ đang ẩn náu tại một trong những thành phố lớn nhất của tỉnh.Chưa đến thời điểm chúng đi qua bởi vì chúng thường đến vào mùa đông vàphát triển từ năm này sang năm khác. Rệp hình mặt quỷ hay rệp vân đá là một loài sinh vật có thể bay được có kích thước lớn bằng đồng 25 xu. Cũng giống như nạn châu chấu, chúng tấn công với số lượng lớn lên việc trồng trọt bằng cách phá hoại vào mùa xuân và mùa hè, sau đó chúng ẩn trốn trong nhà vào mùa thu để ngủ đông. Tại Montréal, các nhà nghiên cứu thuộc

HVAC-R Equipments & Pièces

Cơ quan môi trường thành phố cho biết hiện thành phố luôn trong tình trạng được giám sát bởi vì loài sinh vật này « tấn công những khu đô thị trước tiên, sau đó chúng di chuyển đến các khu nhà ở khác ». Nhà côn trùng học Gérald Chouinard, thuộc Viện nghiên cứu và phát triển IRDA, giải thích rằng loài rệp này sống trước tiên trong thành phố bởi vì chúng di chuyển bằng cách bám vào các phương tiện đi lại, truyền một cách lén lút từ người này sang người kia sau đó tìm cách ẩn trú ở nhà người dân. Những người dân thành phố, đông đúc và đi lại nhiều hơn người dân nông thôn sẽ giúp chúng dễ dàng di chuyển, ẩn náu và sinh sôi nảy nở. Trái với rệp giường, những con rệp vân đá này không đốt người. Chúng chỉ chuyên ăn rau lá và cũng không phá hoại cơ sở hạ tầng của người dân. Tuy nhiên, chúng cũng gây ra những « cơn ác mộng » cho chủ nhà nơi chúng trú ẩn bởi vì ngoài việc có mùi hôi khó chịu, chúng còn tấn công với số lượng lớn, hàng vài nghìn con.

Ở phía Nam biên giới, các nhà côn trùng học đã đếm được không dưới 30 000 con tại một ngôi nhà nhỏ trong vườn ở Virginie và khoảng 4000 con trong một cái bình lớn giống như một hộp bánh. Khi những loài sinh vật này quyết định tấn công ngôi nhà của Pam Stone, tại Caroline phía Nam, « chúng tôi có cảm giác như mình đang xem bộ phim kinh dị vậy », nghệ sĩ này đã kể lại với tạp chí New Yorker vào Tháng Ba vừa rồi. Cô kể lại thêm rằng các bức tường trong phòng mình, chỉ qua một buổi tối cô để cửa sổ hé mở, đã phủ đầy hàng trăm nghìn con rệp đang bò lúc nhúc. Ông Chouinard cảnh báo: Chưa có trường hợp nào được thống kê do bị nhiễm ký sinh trùng loại này tại Québec. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì sự thay đổi khí hậu khiến khu vực của chúng ta thuận lợi cho loại côn trùng này phát triển.


SOÁ 722 10/08/2018

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Saint-Léonard : Beau Cottage a louer , 2+2 chambres , 2300$ par mois

Saint-Léonard: Duplex avec bachelor situé sur une rue tranquille, près de tous les services, de pièces spacieuses et lumineuses, grand terrain. 649,000$

Saint-Léonard : Grand 4plex, grand terrain 6,380 pc, situé proche de tous les services & transport public à quelques pas. Salle à manger et salon ouvert, 1 x 31/2 , 2 x 41/2, 1 x 101/2. 850,000$

Saint-Léonard : Tres beau duplex placer sur une rue tranquille, cuisine et Salle de Bain rénove et plusieurs autres rénovations a travers les années. 659,900$

Saint-Léonard: Bungalow de tous Beauté (complètement rénove a l'intérieur). La Salle a Manger, Cuisine et Salon sont tandem a aire ouverte. 598,000$

Saint-Léonard : Un Grand 5-Plex en bonne condition. À proximité de l'auto bus Viau, Parcs, Ecoles et beaucoup plus. 889,900$

Saint-Léonard : Duplex à proximité de Jarry et Viau. Balcon et escaliers en ciment de façade ont été refaits. Côté soleil. Toiture en membrane refaite en 2010. 559,900$

Saint-Léonard : Superbe Cottage jumelé sur une belle rue tranquille a proximités des services. Plusieurs rénovations au fil des années. Quatre chambres a coucher au 2ieme étage. 529,900$

Saint-Léonard : Grand logement de 3 1/2 dans un beau duplex, tranquil, très propre, logement rénové au complet, nouvelle salle de bain, à proximité de services. 650$ par mois X 1 année(s)

Rosemont: 4plex jumelé devant un parc dans un secteur paisible de Rosemont sur la 16 e Avenue. Cette immeuble offre 2 x 3 1/2, 1 x 4 1/2 et 1 x 5 1/2. 589,000$

Rosemont : Magnifique condo+GARAGE,entièrement rénové. Cuisine moderne ouverte sur le salon et SAM, deux CAC de bonne dimension, une SDB avec douche indépendante. 359,000$

La Petite-Patrie : Beau duplex , Style contemporain situé près du métro Fabre, parc Molson, et services. Vie de condo avec les avantages de Duplex. 579,000$

La Petite-Patrie : Triplex Rénove dans un tres beau Quartier . Tres beau plancher de bois franc. Sous-sol complètement rénove avec goût. Grande salle de bain au sous-sol rénove avec un grand bain. 649,900$

Saint-Michel : Beau triplex, 3 unités bien entretenu avec de bons revenus annuel, chauffage électrique. 379,000$

Saint-Michel: D'origine une 5 logements converti a 6 logements (3.5 au sous-sol) premis a la ville pour seulement 5 logement. 659,900$

Saint-Michel: Grand quadruplex, emplacement impeccable, distance de marche du Métro, toiture refaite 2017, pavé extérieur refait, 4 grand logements de 4,5. 539,000$

Montréal-Nord : Beau Triplex, à proximité de services, 1 x 31/2, 2 x 51/2. 415,000$

Montréal-Nord : Appartement a louer , Beau 5 1/2 avec thermopompe vous offre 3 grandes CAC, cuisine rénovée, toilette neuve, plancher bois sabler & vernis, 875 $ par mois

Rivière-des-Prairies: Magnifique propriété façade en pierre 5 CAC, 3 SDB complète avec douche vitrée, piscine creusée, 7 200 pc terrain. 669,000$

Montréal-Nord: Superbe 4 plex garage double, électrique, biens entretenu au fil des ans, situé quelques pas piste cyclable sur Boul. Gouin. 665,000$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 722 10/08/2018

Ai quản lý di sản thừa kế của trẻ dưới 18 tuổi? Cũng giống như bất kỳ người nào khác, trẻ em có thể được nhận thừa kế. Nhưng trẻ em lại không thể quản lý được tiền cũng như tài sản thừa kế này với lý do chưa thành niên. Vì vậy, có nhiều quy tắc được áp dụng, thừa kế theo di chúc của người chết hoặc theo pháp luật nếu di chúc không nêu rõ về điều này.

C

on bạn có thể được nhận thừa kế từ nhiều người khác nhau, từ ông bà, cô hoặc bác, hay cha mẹ khác. Trong những trường hợp này, vai trò của bạn trong việc quản lý di sản thừa kế của trẻ thay đổi tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể:

1. NẾU KHÔNG CÓ DI CHÚC

Trong trường hợp này, các cha mẹ hoặc cha mẹ còn sống chịu trách nhiệm quản lý tiền của con và giữ các tài sản của con đến khi con đến tuổi trưởng thành.

2. DI CHÚC NÊU RÕ CÁCH THỨC QUẢN LÝ DI SẢN

Di chúc có thể vừa nêu rõ di sản thừa kế vừa nêu rõ ai sẽ thay trẻ chưa thành niên quản lý di sản này. Ví dụ như công ty ủy thác di sản hay người chuyển di sản cho người thừa kế, đó là người chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến thừa kế của người đã chết. Trong hai trường hợp này, với tư cách là cha mẹ, bạn không chịu trách nhiệm về việc quản lý di sản thừa kế. Tuy nhiên, bạn phải can thiệp khi thấy người quản lý di sản này không làm tốt công việc của mình.

3. DI CHÚC KHÔNG NÊU RÕ AI QUẢN LÝ DI SẢN

Di chúc có thể viết là để lại thừa kế cho trẻ chưa thành niên nhưng không nêu rõ

di chúc cho phép bạn đầu tư tiền và việc này có lợi cho cả bạn và người thừa kế). Bạn không bao giờ được sử dụng di sản thừa kế của con để kiếm lời cho riêng mình. Với vai trò là cha mẹ trẻ, bạn cũng không được sử dụng di sản thừa kế này để chi trả tiền học hay các nhu cầu thiết yếu của trẻ (ăn uống, quần áo…), trừ trường hợp khả năng tài chính của bạn quá hạn hẹp, không cho phép thanh toán tất cả các chi phí này.

các điều kiện cũng như cách thức quản lý di sản thừa kế. Trong trường hợp này, chính các cha mẹ hoặc cha mẹ còn sống của trẻ chịu trách nhiệm quản lý di sản thừa kế cho đến khi trẻ trưởng thành. Trong mỗi trường hợp, nếu di sản thừa kế tương đương số tiền 25 000$ hoặc nhiều hơn, cần phải kê khai cho Cơ quan quản lý di sản thừa kế nhà nước và một hội đồng giám hộ sẽ được lập để giám sát các hoạt động liên quan đến di sản này.

QUYỀN CỦA NGƯỜI GIÁM HỘ

Nếu điều không may ập đến và bạn cũng như vợ/chồng bạn qua đời thì người giám hộ của con bạn sẽ quản lý di sản thừa kế. Bạn có thể chỉ định người giám hộ này trong di chúc, giấy ủy nhiệm giám hộ hay trong thông báo gửi đến Cơ quan quản lý di sản thừa kế nhà nước. Nếu bạn không chỉ định người giám hộ thì tất cả những người đủ tuổi liên quan và có khả năng đảm nhận trách nhiệm này có thể gửi yêu cầu lên tòa án hoặc đến công chứng viên. Khi người giám hộ là một người khác không phải là cha hoặc mẹ quản lý di sản thừa kế của trẻ chưa thành niên thì hội đồng giám hộ sẽ được lập, ngay cả khi di sản thừa kế có giá trị dưới 25 000 $.

VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA BẠN

Người quản lý di sản thừa kế của trẻ chưa thành niên không thể làm mọi điều theo ý thích của mình, ngay cả khi cha mẹ của trẻ đó chịu trách nhiệm này ! Bạn phải có nghĩa vụ: √ Đặt lợi ích của trẻ lên trên lợi ích cá nhân mình. √ Hành xử một cách thận trọng. Đầu tư chắc chắn (trong trường hợp

HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT NGƯỜI THỪA KẾ

Với tư cách là cha mẹ, vai trò của bạn là đại diện cho trẻ với danh nghĩa người thừa kế. Vì vậy, bạn phải đưa ra một số quyết định thay cho trẻ. Ví dụ như cùng với những người thừa kế khác chỉ định người quản lý di sản thừa kế nếu di chúc không nêu rõ.

Khi ngân hàng từ chối cho bạn vay tiền mua nhà Đôi khi tôi cũng gặp những người rất tuyệt vọng vì ngân hàng nói « không » với việc vay tiền mua nhà của họ.

N

goài các mối quan hệ thân thiết nhất, chẳng có ai dễ dàng cho bạn vay tiền cả. Rất nhiều người có suy nghĩ rằng chỉ có các ngân hàng mới có thể cho vay các khoản liên quan đến các dự án mua nhà. Nhưng họ đã nhầm. Trên thực tế, có nhiều cách thức để tìm nguồn cung cấp vốn. Dưới đây là bốn phương thức chính.

1. CHÊNH LỆCH TRONG GIÁ BÁN

Cách thức cấp vốn này yêu cầu người bán nhà cấp vốn cho người mua nhà bằng cách cho họ vay nợ một khoản và khoản vay này chính là một phần tiền đặt cọc, và đôi khi cho họ vay cả giá trị của cả căn nhà. Giá trị lớn nhất được cho phép cho khoản vay này tương ứng với con số chênh lệch giữa giá được rao của căn hộ và số tiền mà người mua nhà đang có. Ngay cả khi cách thức này yêu cầu người bán phải huy động một số vốn và số vốn này sẽ phân ra trong một số giai đoạn áp thuế vốn ban đầu.

2. NHỮNG DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHO VAY TƯ VỐN

Vay vốn tư nhân là một phương thức hoàn toàn hợp pháp và có thể có chỗ

đứng trong các phương thức mua nhà và phương thức này có tính tạm thời hoặc chỉ là một khoản vay ngắn hạn. Mức tỉ giá mà các doanh nghiệp tư nhân cho vay vốn dao động từ 8% đến 18% mỗi năm. Với phương thức này, cũng cần phải tính đến các khoản phí hồ sơ từ 2% đến 5%. Lãi suất của phương thức vay này luôn cao hơn lãi suất ngân hàng nhưng ngược lại ít thủ tục hơn và nhanh chóng hơn.

3. THUÊ và MUA NHÀ

Phương thức này cho phép những người không có hồ sơ tài chính đẹp để có thể mua một ngôi nhà mà không cần phải tích cóp tiền đặt cọc. Bước đầu với tư cách người thuê nhà, người mua nhà tương lai có thể chăm sóc ngôi nhà mà họ muốn mua lại. Cuối một kỳ hạn nhất định (thường từ 1 đến 3 năm), một phần tiền thuê nhà đã được đầu tư như tiền đặt cọc và khoản vay sẽ được thực hiện với một ngân hàng nào đó.

4. TIỀN TÌNH YÊU

Bạn có những người bạn, có gia đình hoặc có một số người thân xung quanh sẵn sàng cho bạn mượn tiền với những điều kiện vô cùng thuận lợi? Tôi khuyên các bạn nên suy nghĩ nghiêm túc phương án này! Ghislain Larochelle là một chuyên gia trong lĩnh vực này và đã đăng ký vào Hiệp hội các kỹ sư vùng Québec và OACIQ.

Mở cửa:

Thứ Hai - Thứ Năm từ 11:00am – 11:00pm Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10:00am – 3:00am

9394 Boul L’acadie #203, Montreal, Quebec, H4N 3H1

TeL.: 514-383-7878

Thứ 2 đến Chủ Nhật

Dim Sum

Giaù treân thò tröôøng

Tôm hùm xào gừng hành

Giaù treân thò tröôøng

Cua Vancouver xào kiểu Hong Kong Tiệm có 250 chỗ ngồi

Dim Sum (lôùn / trung / nhoû) cuøng giaù. 7 ngaøy/ tuaàn.

Tieäm ñeïp, roäng saùng, aám cuùng thích hôïp cho tieäc ñaùm cöôùi, sinh nhaät, hoïp baïn, party. Nhieàu moùn aên ñaëc saéc, ñuû muøi vò thôm ngon

Chúng tôi cũng có phục vụ tận các nơi Quí Khách yêu cầu.

Nếu đặt trên 10 bàn, nhà hàng chúng tôi sẽ tặng một món quà ĐẶC BIỆT

Mọi chi tiết xin liên lạc với anh An


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

NGƯỜI ĐÀN ÔNG CANADA GIẢ LÀM PHỤ NỮ TRÊN GIẤY TỜ CHỈ ĐỂ NHẬN BẢO HIỂM XE HƠI GIÁ RẺ Người đàn ông đã chia sẻ trên Reddit về bí kíp kỳ quái của mình về cách tiết kiệm gần 1.100 CAD (khoảng 20 triệu VNĐ) một năm. Hỏi ra mới biết, anh ấy đã giả làm phụ nữ trên giấy tờ để được nhận bảo hiểm xe hơi giá rẻ!

SOÁ 722 10/08/2018

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm Thứ 4 : Đóng cửa

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13

Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

T

heo CBC.ca, một người đàn ông Canada 24 tuổi đã giả giấy tờ để trở thành một người phụ nữ trên giấy tờ để giúp giảm chi phí bảo hiểm trên chiếc Chevrolet Cruze của mình. Khi nói chuyện với báo chí, người đàn

ông sống ở Alberta miền tây Canada nói rằng anh ta chỉ đơn giản là "lợi dụng lỗ hổng" và tiết kiệm một chút tiền mặt. Trả lời tờ CBC, anh này nói rằng rằng khi anh đang tìm kiếm các vấn đề liên quan đến bảo hiểm cho xe hơi, anh đã được một

514 748-8765

4280 Beaubien est, Montreal, (QC) H1T 1S6

Email: bao@baotax.com

công ty bảo hiểm báo giá phí bảo hiểm hàng năm vào khoảng 4.500 CAD (khoảng 80.000.000 VNĐ). Sau đó, anh quyết định hỏi công ty bảo hiểm giá sẽ giảm bao nhiêu nếu anh là một người phụ nữ. Sau khi được báo giá, anh nhận thấy rằng nếu trở thành phụ nữ thì tiền bảo hiểm xe hơi sẽ rơi vào khoảng 3.400 CAD (khoảng 60.000.000 VNĐ) - nghĩa là anh ta sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Không nản lòng, người đàn ông này đã tìm cách thay đổi giới tính của mình một cách hợp pháp. Anh phát hiện ra rằng ở Canada, luật đòi hỏi giấy tờ xác minh của bác sĩ, sau đó phải được trình cho các cơ quan chính phủ - nơi cho phép giới tính được thay đổi trên các văn bản pháp lý. "Nó khá đơn giản," anh ta nói. "Về cơ bản, tôi đã yêu cầu để được công nhận là RE/MAX ALLIANCE INC. Agence immobilière 4865, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1R 1Y1

Tél.: 514-274-7575 Cell.: 514-714-9899

Chun Xiang (Calina) Bao

một người phụ nữ và bác sĩ đã đồng ý điều tôi mong muốn". Người đàn ông nói rằng anh không hứng thú với việc trở thành một người phụ nữ, nhưng anh đã làm vậy để có được những thứ anh cần. Anh ấy nói: "Tôi khá sốc, nhưng tôi cũng nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy như mình đã qua mặt được hệ thống. Tôi cảm thấy như mình đã chiến thắng". Sau khi hoàn thành thủ tục với giấy tờ mới của mình, người đàn ông này hiện đang tận hưởng những khoản tiết kiệm. Anh nói thêm: "Tôi là một người đàn ông, 100%. Về mặt pháp lý, tôi là một phụ nữ. Tôi đã làm điều đó để có bảo hiểm xe hơi rẻ hơn." Theo Cục Bảo hiểm Canada, nam giới dưới 25 tuổi có nguy cơ bị tai nạn cao hơn phụ nữ cùng độ tuổi - do đó có sự chênh lệch về mức phí bảo hiểm.

Tél.: 514-329-0000

Cell.: 514-240-3333

Phon Tan

Tanada Tan

( Chi Phuong )

Club 100% OR en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

Club Platine 2017

Chuyên Viên Địa ốc chuyên nghiệp, Chúng tôi 29 ans courtier nói thông thạo 7 sinh ngữ: Pháp, Anh, Miên, Việt và 3 phổ ngữ Trung Hoa

St-Michel: Duplex , 2 x 31/2 o tang 2, 1 x 51/2 ở tầng 1 RDC, sous-sol fini, 2 phút đi bộ tới metro Saint Michel. Giá $450,000

Condo 2013, 10 phút đến metro St Michel, 2 phòng ngủ ở tầng cao. Giá $245,000

Laval: Bungalow detache, 2 phút metro Cartier, tân trang 100%, 3 parkings. Giá $270,000

Villeray: Duplex 2 x 51/2, 1 x 41/2 o sous-sol, 3 phòng ngủ, đất sau lớn. 10 phút Metro Jarry. Giá $475,000

Plateau Mont-Royal: Nhà hàng trước mặt Metro Mont-Royal. Gía bán $138,000

Gần Metro Langelier, 1984 3plex, 51/2 + 41/2 + 31/2 ở sous sol, mái nhà $15,600, balcon $12,000, cửa sổ $6,700 và cửa $4000. Giá $498,000

Longueuil Fatima-Ville, gần Boucherville: Bungalow lớn, nhà rộng 62x35 pc, đất rộng 90x100 pc. Giá $298,000

RDP : Cottage lớn 24x38pc, đất rộng 34x106pc, 1992, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm , 2 bếp. Giá $330,000

Montreal nord: Trên đường Pie ix, 6 x 41/2 riêng biệt, với sous sol không fini, 4 chỗ đậu xe. Giá $609,000

5 phút Metro Pie-Ix, 7 appartements nhỏ + 1 dépanneur,+ 4 parkings.Giá $558,000

Mercier: Duplex, 1 x 51/2 ở tầng 2, 1 restaurant ở tầng 1, 1 parking. Giá $479,000 + thuế

Saint-Michel: triplex 27 x 42, 2 x 31/2 ở tầng 2, 1 x 51/2 ở tầng 1 RDC, có sous-sol, garage, gần jarry và st michel. Giá $433,000

10 phút métro st-michel, 1x51/2 ở tầng 2, + 2 locale tầng 1 + sous sol finir + 3 parkings, tân trang 100%. Giá $418,000

Laval: condo 2010 ở trong 4plex building, 1230pc, 2 phòng ngủ. 1garage, 1 parking. Giá $272,000


14

SOÁ 722 10/08/2018

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

HẮN TA THÚ NHẬN ĐÃ DÙNG BÀN LÀ GIẾT HẠI MỘT PHỤ NỮ LỚN TUỔI Một tên nghiện ma túy từng là thợ giặt thảm trước đây đã bị bắt sau 24 năm gây án mạng

KHÓA HỌC TIẾNG ANH & CÁC NGÔN NGỮ THỨ HAI LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN BUỔI SÁNG VÀ BUỔI CHIỀU ĐĂNG KÝ NGÀY: THỜI GIAN:

13,14,15,16, tháng 8, 2018 9:00 A.M. - 11:00 A.M. / 5:00 - 7:00 P.M.

HỌC PHÍ: 100$ - Học phí thanh toán hết một lần, Debit/ Credit/Cash bao gồm những sách học cho những lớp buổi sáng và buổi chiều Có nhiều cấp độ khác nhau, từ Basic 1 đến Advanced 5. Khi đăng ký bạn sẽ được kiểm tra để xác định trình độ của bạn.

CHI TIẾT LỚP TIẾNG ANH: Buổi sáng: Thứ hai đến Thứ sáu: 8:45 a.m - 12:45 p.m Buổi chiều: Thứ hai đến Thứ năm: 5:30 p.m - 9:30 p.m

H

ôm qua, một thợ giặt thảm nghiện ma túy đã thú nhận rằng hắn ta đã giết hại một phụ nữ lớn tuổi hơn bằng cách dùng bàn là đập nhiều lần vào đầu nạn nhân cách đây 27 năm và sau đó lấy trộm « hai tờ 100 $ » để lấy tiền mua ma túy. « Mọi chuyện đã có thể kết thúc. Giờ đây, chúng ta biết ai đã giết hại bà, chúng ta biết mặt và tên của kẻ đó », các cháu gái nạn nhân thổ lộ và cảm thấy được an ủi phần nào. Bà Lucille Morin đã bị đánh chết tại chính nhà mình trên phố Latour, tại SaintJean-sur-Richelieu vào ngày 7 Tháng Tám năm 1991. Tuy nhiên, những người thân của người phụ nữ 69 tuổi không chồng con này phải đợi đến tận năm 2015 trước khi cảnh sát bắt giữ kẻ tình nghi sau khi tiến hành cuộc điều tra dài đằng đẵng (xem tài liệu phía bên trái). Sau ba năm bị giam giữ tạm thời chờ bản án vì tội giết người không chủ ý, hôm qua, tên Francis Mulrey đã quyết định ra tự thú để được giảm nhẹ tội vì không cố ýgiết người. « Điều đó có nghĩa là anh không có ý định giết bà ta », thẩm phán Daniel Royer nhấn mạnh với bị cáo. « Không, hoàn toàn không », người đàn ông 53 tuổi này trả lời trước tòa án Saint-

Jean-sur-Richelieu. Me Sylvie Villeneuve, công tố viên tòa án tối cao, sau đó đã chuyển tài liệu nêu các tình tiết của vụ án mạng cách đây 27 năm cho tòa án. Gia đình bà Lucille Morin cũng luôn cho rằng bà biết rõ người đã hại chết mình bởi vì không có một dấu vết bẻ khóa hay đột nhập nhà vào thời điểm xảy ra vụ án. Và đúng là như vậy. CHẤT PHÁI SINH CỦA COCAÏNE Francis Mulrey đến giặt thảm tại nhà cho phụ nữ này vài tuần trước khi bà bị giết hại. « Vào thời điểm đó, bị cáo sử dụng một loại ma túy tổng hợp nhiều lần trong tuần và đang hưởng trợ cấp xã hội », thông tin mà chúng tôi có được từ bản sao bản tóm tắt vụ việc. Loại ma túy tổng hợp này (free base)là một chất kích thích phái sinh của cocaïne, gần giống với crack, gây ra cảm giác hưng phấn trong thời gian ngắn. Loại ma túy này có thể khiến các con nghiện có cảm giác hoang tưởng và rất dễ kích động, nổi giận. Hôm trước khi xảy ra vụ án, Mulreyđã đến nhà một tên chuyên buôn bán ma túy. Tuy nhiên, hắn không có đủ tiền để thỏa mãn cơn nghiện của mình.

Kỳ mùa Thu 2018 (27/8 - 29/11) Kỳ mùa Thu 2018 (27/8 - 29/11)

Nếu bạn sinh ra từ một nước bên ngoài, bắt buột phải có passport Một trong những giấy tờ cần thiết: (chỉ dùng bản chính) - Giấy tờ nhập cư vào Québec/Canada - Giấy thường trú - Carte Citoyenneté canadienne Cần một trong những bằng chứng: (chỉ dùng bản chính)

- Carte maladie - Bằng lái xe

XE ĐƯA ĐÓN:

- Hóa đơn Hydro - Bằng chứng khác (hỏi nhân viên)

Sherbrooke Metro, Bus 144 West St. Laurent Metro, Bus 55 North

Buổi sáng hôm sau, hắn đến nhà nạn nhân để lau kính lấy tiền. Phụ nữ này ban đầu đồng ý để hắn làm nhưng sau đó bà đổi ý với lý do Mulrey « có biểu hiện bất thường ».

Bà Morin nói với hắn rằng bà sẽ gọi cảnh sát nếu hắn không ra khỏi nhà mình. Hoảng loạn, hắn tóm lấy chiếc bàn là cũ và

giáng hàng chục cú liên tiếp vào đầu người phụ nữ này. Sau đó, Mulrey lục lọi khắp nhà bà tìm tiền. Hắn ta đã lấy « hai tờ 100 $ » và rời nhà nạn nhân sau khi cố gắng xóa sạch mọi dấu vết. Sau đó, hắn tiến về phía nhà tên bán ma túy để mua thuốc dùng cho đủ liều. Thi thể của bà Lucille Morin đã được phát hiện vào ngày hôm sau nằm trong một vũng máu.

tiếng Pháp để ở, anh kể lại. Tại Manitoba, tôi thậm chí còn gặp nhiều người Canada sống ở đó. » Anh luôn quan sát kỹ để phát hiện ra những chiếc xe có biển Québec khi đi trên đường. « Những người lái xe tải nói tiếng Pháp đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong hành trình này của tôi », anh nhấn mạnh. Mặc dù Jimmy Chabot đã đạt được Một chàng trai thành phố Drummondville cũng tự tạo thử thách cho chính mình khi mục tiêu đặt ra là chinh phục được Yukon nhưng anh không muốn dừng ở đó. chỉ sử dụng tiếng Pháp để đi đến đó

« Mới đây, tôi gặp ba khách du lịch Pháp đi về phía Alaska và tôi lên kế hoạch đi cùng họ. Như vậy, tôi có thể tiếp tục nói tiếng mẹ đẻ của mình và luôn tuân thủ các tiêu chí của thử thách mình đã đặt ra. » Chàng trai « đam mê du lịch và có sở thích chia sẻ các vidéo chuyến đi của mình » nói thêm rằng anh chưa biết khi nào sẽ quay trở về. Anh hy vọng có thể đi xa nhất có thể và rằng anh sẽ chu du theo cách mà anh đã làm từ đầu cuộc du lịch khám phá của mình.

ĐI ĐẾN YUKON MÀ TRONG TAY KHÔNG CÓ MỘT ĐỒNG CŨNG NHƯ ĐIỆN THOẠI

J

immy Chabot, là một « người Drummondville đam mê du lịch và có sở thích chia sẻ các vidéo chuyến đi của mình ». Anh đã tự đặt ra thử thách là đi đến Yukon mà trong tay không có một đồng cũng như không hề sử dụng điện thoại và không nói một từ tiếng Anh nào trên đường đi trong vòng một tháng. Đi bộ khởi hành từ Drummondville ngày 1 Tháng Bảy, chàng trai 23 tuổi này dừng chân tại mỗi điểm anh đi qua rồi tiếp tục lên đường và hiện anh đã đến thành phố Dawson, nơi anh đang tạm trú. Dựa vào lòng độ lượng của những người anh gặp trên đường để ở nhờ và được nuôi ăn, chàng trai này được ví như JimChab trên kênh YouTube khi nói rằng anh khá tự hào vì đã tuân thủ được những quy định của thử thách do chính anh đề ra. « Tôi không tiêu một đồng nào từ khi bắt đầu chuyến đi trong khi tôi văn được ăn đầy đủ ba bữa một ngày hoặc gần như

vậy », anh kể lại. Tuy nhiên, anh thú thật rằng đã gặp một chút khó khăn vào tuần cuối cùng của chuyến đi. Nước và điện ngày càng hiếm khi anh tiến dần về phía Bắc. TẮM HAI LẦN « Tôi chỉ tắm có hai lần từ bảy ngày nay », anh nhấn mạnh. Với mục tiêu khác nữa là khám phá cộng đồng Pháp ngữ ngoài Québec, cậu thanh niên người Drummondville này nói rằng anh rất vui khi gặp được rất nhiều cộng đồng những người nói tiếng Pháp khi tham quan các tỉnh trong hành trình du lịch của mình. GẶP NGƯỜI DÂN CANADA « Cho dù là ở Yukon, Alberta hay Ontario, tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào khi muốn tìm nhà một người dân nói

HOẢNG SỢ


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 722 10/08/2018

RE/MAX EXCELLENCE INC.

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

SUTTON + REMAX = 1 SEULE COMMISSION • Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) LE PLATEAU-MONT-ROYAL

5033-5037 Rue Jeanne-Mance Triplex, 1 195 000$

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

42 Rue Tracy, Terrain + Magnifique Cottage, 5 350 000$ + TPS/TVQ

67-75 Rue Napoléon Triplex, 1 099 999$

SAINT-MICHEL

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-LAURENT

LA PRAIRIE

180 Rue de la Bélize Maison à étages, 1 098 000$ LA PETITE-PATRIE

RIVIÈRE-ROUGE

Super Terrain 180,600 mètres carrés 880 Boul. Décarie Commerce, Ch. Lalonde, Sainte-Véronique 2 200 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) Terrain, 9 999 999$ + TPS/TVQ

7722-7726 13e Avenue Triplex, 565 000$ LE SUD-OUEST

VILLERAY

PETITE BOURGOGNE

3516 Rue Notre-Dame O Duplex, 1 050 000$

1588-1590 Rue Richardson Duplex, 625,000$

SAINT-MICHEL

7472-7474 Rue Chambord Duplex, 669,000$

OUTREMONT

VILLERAY

5939-5943 Rue De La Roche Triplex, 835 000$

8964-8966 8e Avenue Duplex , 405,000$

REPENTIGNY

CÔTE-DES-NEIGES

BAISSE DE PRIX ! 1885 Rue Jean-Talon E. Condo Commercial 249,000$ + TPS/TVQ

CÔTE-DES-NEIGES

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 680 000$ SAINT-LÉONARD

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois

Baisse de prix!

4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois

8876-8882 Boul. Viau, 5plex, 790,000$

48 Rue Rochefort Bungalow, 299,000$ VILLE-MARIE

4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s) VILLERAY

LE SUD-OUEST

Metro Jarry Rev. 77,400$ / Annee Baisse de prix!

1433 Rue Bishop Commerciale, 2 500 $/mois + TPS/TVQ

7685 Rousselot, 8plex, 1 235, 000$

7265-7267 Rue Beaulieu Duplex, 749,999$


16

TIN THẾ GIỚI

SOÁ 722 10/08/2018

Tin

THẾ GIỚI

NHỮNG THẢM HỌA 'NƯỚNG QUÂN' ĐẪM MÁU NHẤT TRONG THẾ CHIẾN I Sai lầm về chiến thuật và chỉ huy từng gây ra nhiều thiệt hại khủng khiếp, khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng trong Thế chiến I.

Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Sản xuất tại hãng

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

Eva: (514) 578-1953

Quý vị và chủ nhà nên lưu ý: Chúng nên kiểm tra và bảo trì nhà mỗi 3-4 năm một lần.

Tại sao chúng ta nên làm như vậy?

T

hế chiến I chứng kiến nhiều thảm họa bắt nguồn từ sai lầm chiến thuật, sự ngoan cố và thiếu hiểu biết về tác chiến của các viên tướng chỉ huy, khiến quân đội các nước phải trả giá đắt về xương máu, theo War History. Cuộc xâm lược Serbia của quân đội Áo năm 1914 Trong những cường quốc tham chiến từ năm 1914, Áo là nước có sự chuẩn bị kém nhất. Chính phủ nước này vội vàng xâm lược Serbia, không đề phòng cho sự can thiệp khó tránh khỏi từ Nga. Phớt lờ bài học trong các cuộc chiến trước đó, Áo vẫn huấn luyện cho quân đội của mình những kỹ chiến thuật lỗi thời. Quân đội Áo gồm nhiều thành phần đến từ các vùng miền khác nhau, khiến một số binh sĩ trong các trung đoàn phải giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh, thứ ngôn ngữ họ chỉ mới được học trong quá trình chuẩn bị nhập cư vào Mỹ. Dù vậy, Tổng tư lệnh quân đội Áo Conrad von Hötzendorf vẫn quyết tâm điều quân xâm lược Serbia. Dù coi Nga là mối đe dọa chính, ông ra lệnh điều 12 sư đoàn tấn công Serbia trong 10 tuần, sau đó mới rút lui để tăng cường phòng tuyến đối phó Nga. Tuy nhiên, von Hötzendorf không thông báo về kế hoạch rút quân trong ngắn hạn này cho tướng Potiorek, chỉ huy mặt trận Serbia. Điều này khiến kế hoạch tác chiến của Áo bị xáo trộn và không hoàn chỉnh, khâu hậu cần gặp nhiều khó khăn, việc tiếp tế cho các đoàn tàu chở quân bị chậm trễ, làm binh sĩ bị bỏ đói nhiều ngày. Quyết định ra lệnh tấn công Nga sau đó của von Hötzendorf đã dẫn tới thảm họa. Bị đối phương áp đảo về quân số, trong khi trình độ chỉ huy kém, quân Áo mất 1/3 lực lượng chỉ trong ba tuần. Trận Loos năm 1915 Ngày 25/9/1915, Lực lượng Viễn chinh Anh huy động 75.000 quân tấn công phòng tuyến Loos do quân đội Đức phòng thủ trên đất Pháp. Khi chiến dịch bắt đầu, quân đội Anh quyết định lần đầu tiên sử dụng hơi độc clo trên chiến trường. Thế nhưng quyết định này lại là một sai lầm lớn, bởi gió không đủ mạnh để thổi hơi độc tới phòng tuyến của quân Đức, chỉ lơ lửng ở bãi đất

trống trên chiến trường và gây cản trở tầm nhìn cho quân Anh. Khi xung phong qua đám mây mù hơi độc này, bộ binh Anh bị lạc và không thể tấn công mục tiêu đã định. Hai sư đoàn phải đi đường vòng tránh khí độc để tiếp tục cuộc tấn công. Sau 18 giờ hành quân, họ đến được Loos trong đêm tối, nhưng bị đói và ướt sũng do dầm mưa. Chiến dịch đột kích được nối lại vào sáng hôm sau. Đây được coi là cuộc tấn công tự sát. Quân Anh tiến lên phía trước theo đội hình đông người, nhưng bị kẹt lại giữa các hàng rào dây thép gai và trở thành mục tiêu cho các xạ thủ súng máy Đức. Trong số 10.000 lính Anh tham gia đợt tấn công lần hai, hơn 8.000 người thiệt mạng hoặc bị thương. Quân Đức không chịu bất kỳ thương vong nào. Chiến dịch Gallipoli năm 1915 Đây là chiến dịch mắc nhiều sai lầm nhất trong Thế chiến I. Ngày 19/2/1915, liên quân Anh-Pháp tìm cách tấn công Thổ Nhĩ Kỳ ở Dardanelles. Họ cố gắng giới hạn chiến dịch ở phạm vi trên biển. Tuy nhiên, nỗ lực oanh tạc các cứ điểm ven bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ không hiệu quả, liên quân Anh-Pháp cũng bị tổn thất 4 thiết giáp hạm do trúng thủy lôi. Chiến dịch tấn công trên bộ bắt đầu từ ngày 25/4, với lực lượng chủ lực là quân Anh cùng Sư đoàn ANZAC gồm binh sĩ Australia và New Zealand. Việc chuẩn bị được tiến hành gấp rút, chỉ huy Anh không đề ra kế hoạch chiếm bờ biển để đối phó các cứ điểm phòng thủ dày đặc của đối phương. Khi cuộc đổ bộ bắt đầu, quân Anh ngay lập tức hứng chịu tổn thất nặng nề khi vấp phải sự kháng cự của Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả khi đổ bộ được lên bờ biển, binh sĩ cũng không biết phương án tác chiến tiếp theo. Sư đoàn ANZAC đi lạc vào các mương nước và bụi rậm, khiến đà tiến công bị chậm. Sau nhiều tháng giao tranh, liên quân Anh vẫn bị mắc kẹt tại các bờ biển. Đến tháng 8, họ cố gắng đổ bộ ở Vịnh Suvla dưới sự chỉ huy của trung tướng Frederick Stopford, người không có kinh nghiệm chiến đấu. Thay vì đột kích vào đất liền, tướng Stopford lại lệnh cho binh sĩ cầm cự ở bờ biển và chờ tiếp viện. Điều này

Cũng giống như xe cộ hay cơ thể chúng ta, căn nhà rất cần được bảo trì để tránh những hư hại mà phải tốn rất nhiều tiền để khắc phục, ví dụ như phần móng nhà (foundation). Khi trời mưa hay tuyết tan, lượng nước bị đổ dồn, thấm xuống và tồn đọng trong phần móng nhà. Vào mùa đông, lượng nước tồn đọng này sẽ đóng băng, tạo lực giãn nở rất lớn sẽ làm nứt nền móng nhà. Ví dụ như các hồ bơi (piscine) ngoài trời, nếu như vẫn để đầy nước trong suốt mùa đông thì việc hồ bơi bị nứt là điều không tránh khỏi, vì lực giãn nở khi bị đông lạnh rất lớn, hoặc chai beer để quên trong tủ đá (freezer) qua thời gian sẽ bị bung nắp. Vào các mùa khác, lượng nước tồn đọng sẻ làm hư hại lớp bêton của nền móng nhà. Thực tế, việc sửa chữa lại đường nứt cho móng nhà rất tốn kém (trung bình từ 15,000$ đến 30,000$ hay nhiều hơn). Nếu căn nhà bị nứt móng (foundation problems) khi bán nhà thì giá trị sẽ giảm đi rất nhiều (trung bình từ 25,000$40,000$ hay nhiều hơn). Do đó, việc chúng ta nên làm là bảo trì tránh những hư hại cho móng nhà với chi phí rất thấp (trung bình từ 1% đến 5% tương đương 300$ đến 600$) so với 100% chi phí sửa chữa, là 15000$ đến 30000$ hay hơn nửa. Hãy liên lạc với chúng tôi để căn nhà của quý vị được bảo trì tốt hơn trước khi quá trễ. Chúng tôi kiểm tra nhà và định giá miễn phí. Liên lạc: 514-825-0789 Dịch Vụ Tổng Hợp - Gắn carmera cho tiệm Nail và cơ sở thương mại,tư gia. Gắn carmera cho xe hơi, gắn bluetooth để nghe và nói phone qua loa của xe hơi - Bán hộp TV box xem các đài của UNO IPTV và Viet IP TV và nhiều đài khác ($140/ hộp). - Thay bình nước nóng(125$). Sửa chửa hệ thống nước, ống cống. Thay mới tủ bếp, và phòng tắm. Lát ceramic, đánh bóng sàn gổ như mới. Liên lạc: 514-825-0789

A&B Building Management-Maintaince- RenovationRental services (residential- commercial) (Quản lý- Sửa chửa từ A đến Z- Bảo trì - các dịch vụ thuê nhà ở và cơ sở thương mại) Liên lạc: mr Kyle Le khiến họ đánh mất yếu tố bất ngờ và bị quân Thổ Nhĩ Kỳ bao vây. Tới đầu tháng 1/1916, tướng William Birdwood phải ra lệnh di tản sau khi "nướng" 252.000 binh sĩ dưới làn hỏa lực của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày mở màn trận Somme năm 1916 Trận Somme, cuộc tấn công do Anh dẫn đầu ở mặt trận phía Tây năm 1916, gặp thảm họa ngay từ lúc bắt đầu. Đây là chiến dịch sai lầm từ khâu lập kế hoạch. Tổng tư lệnh Anh Douglas Haig tin rằng việc chọc thủng phòng tuyến Đức trước khi dùng kỵ binh tấn công sẽ mang lại chiến thắng. Trong khi đó, tướng trực tiếp cầm quân Rawlinson lại cho rằng quân Anh nên tấn công và củng cố vị trí chiếm được theo từng bước nhỏ. Điều này khiến kế hoạch tác chiến không theo một bài

514-825-0789

bản cố định nào. Ngày 1/7/1916, cuộc tấn công bắt đầu. Các cuộc pháo kích làm mềm chiến trường diễn ra trong nhiều ngày là dấu hiệu cảnh báo cho quân Đức. Bộ binh tiến quân qua khu vực trống trải sau loạt pháo bắn chặn đầu, nhưng chiến thuật này vẫn có lỗ hổng chết người. Việc quân Anh chỉ xung phong 100 m và dừng lại trong mỗi đợt tiến công khiến phía Đức có thời gian bắn trả và rút xuống chiến hào. Bị kẹt dưới bùn lầy và hàng rào thép gai, binh sĩ Anh phải hứng chịu hỏa lực hủy diệt của quân Đức. Trong ngày mở đầu trận Somme, quân Anh hầu như không thể tiến lên phía trước và chịu tổn thất nặng nề với 57.470 thương vong, trong đó 19.240 người chết và 2.152 người mất tích. Đây được xem là ngày đẫm máu nhất trong lịch sử quân đội Anh.


SOÁ 722 10/08/2018

VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG LÀM TÊ LIỆT THÀNH PHỐ 18 TRIỆU DÂN Chính phủ Bangladesh hôm 6-8 cam kết cân nhắc án tử đối với hành vi lái xe ẩu gây tai nạn chết người nhằm xoa dịu đám đông biểu tình liên quan đến vụ việc 2 học sinh bị xe buýt chạy ẩu tông chết.

T

rước đó, vào ngày 29-7 tại thủ đô Dhaka, một chiếc xe buýt chạy ẩu đã làm 2 học sinh, 1 nam 1 nữ, thiệt mạng. Theo BBC, tài xế xe buýt nhiều khả năng bị mất lái trong lúc "đua" với một chiếc xe buýt khác để đón hành khách. Vụ việc này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội trước khi các cuộc biểu tình của hàng chục ngàn học sinh – sinh viên nổ ra, khiến thành phố 18 triệu

dân nói trên bị tê liệt suốt 9 ngày qua. Mục đích ban đầu của các cuộc biểu tình là kêu gọi chính phủ thực hiện các biện pháp cải thiện an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình ôn hòa nhanh chóng chuyển sang bạo lực. Kể từ ngày 29-7, đám đông biểu tình đã đốt 8 chiếc xe buýt. Cảnh sát khẳng định họ buộc phải trấn áp mạnh tay vì sự quá khích của những người biểu tình.

Trong các cuộc đụng độ diễn ra vào ngày 6-8 ở khu vực Rampura thuộc thủ đô Dhaka, cảnh sát đã xịt khí cay để giải tán hàng trăm sinh viên đến từ một trường đại học tư nhân. Cảnh sát trưởng địa phương Rafiqul Islam giải thích "nhóm sinh viên này muốn đốt một trại cảnh sát vì thế, chúng tôi buộc phải xịt hơi cay". Trong khi đó, nhiều sinh viên khẳng định cảnh sát bắn đạn cao su vào đám đông biểu tình ở một khu vực có 2 trường đại học tư nhân tọa lạc. Cũng theo những sinh viên này, tổ chức sinh viên Bangladesh Chhatra League (BCL), trung thành với đảng cầm quyền Awami League, đã tấn công người biểu tình bằng gậy và gạch đá. "Tình huống rất tồi tệ. Chúng tôi phải đưa ít nhất 3 sinh viên đến bệnh viện Apollo gần đó" – một sinh viên tên Z. Mallick cho biết. Hôm 4-8, xe chở đại sứ Mỹ Marcia Bernicat đã bị một nhóm vũ trang tấn công nhưng may mắn là vị này thoát được và

không bị thương, theo Đại sứ quán Mỹ. Đến ngày 5-8, hàng chục người biểu tình bị tấn công bởi những người có vũ trang được cho là theo lệnh của đảng cầm quyền. Vụ việc khiến hàng chục người bị thương, trong đó có 6 phóng viên ảnh. Theo sinh viên và các bác sĩ, kể từ khi cuộc biểu tình chuyển sang bạo lực vào ngày 4-8 ở thủ đô Dhaka, hơn 100 người đã bị thương. Việc sử dụng bạo lực nhắm vào đám đông biểu tình đã bị Liên Hiệp Quốc (LHQ) và các nhóm nhân quyền chỉ trích. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi chính phủ Bangladesh ngưng việc "đàn áp bạo lực" nhắm vào "những học sinh – sinh viên ôn hòa". Chính phủ Bangladesh đã cam kết cân nhắc cải cách an toàn giao thông đường bộ nhằm giải quyết những nỗi bất an của học sinh – sinh viên. Tuy nhiên, họ khẳng định họ muốn các cuộc biểu tình chấm dứt ngay lập tức. Thủ tướng Sheikh Hasina đã kêu gọi đám đông biểu tình về nhà.

THÔNG BÁO Hội đủ duyên lành

Ni sư THÍCH NỮ GIỚI HƯƠNG

từ Nam California, Hoa kỳ sẽ đến Montréal lần đầu tiên để hướng dẫn 3 ngày tu học: 1/ Thứ sáu 14-09-2018: Chùa Linh Sơn 6015 Hochelaga, H1N 1S5 (Métro Cadillac) - Sáng: 9:30-11:30: Chủ đề:

CẬN TỬ NGHIỆP:

* Trong Thiền- Tịnh độ và Mật tông * Trải nghiệm Cận tử Nghiệp

- Chiều: 13:00-15:30: * Giải đáp thắc mắc về chủ đề * Pháp đàm: (Ni sư trả lời các câu hỏi của Phật tử liên quan đến Phật pháp) 2/ Thứ bảy 15-09-2018: Chùa Linh Sơn - Sáng: 9:30-11:30:

Luân hồi và Tái sanh

- Chiều: 13:00-15:30: * Giải đáp thắc mắc về chủ đề * Pháp đàm 3/ Chủ nhật 16-09-2018: Chùa Địa Tạng 3170 Rue Jarry E, Montréal, H1Z 2C9 (Métro St- Michel) - Sáng: không có lớp - Chiều: 14:00-17:00:

Nghiệp và Oan gia trái chủ * Giải đáp thắc mắc về chủ đề * Pháp đàm

17

Ni sư có mang một số sách thân tặng Phật tử Montréal Xin đến sớm để ổn định và nhận tài liệu tu học Ban tổ chức trân trọng kính mời


18

SOÁ 722 10/08/2018

TIN THẾ GIỚI

NHỮNG VỤ ÁM SÁT CHÍNH TRỊ TÁO TỢN KHIẾN CẢ THẾ GIỚI BÀNG HOÀNG Nhiều chính trị gia trên thế giới đã trở thành mục tiêu của các vụ ám sát bởi thù hận, bất đồng hay chỉ vì kẻ giết người muốn nổi tiếng. Trong số họ, có những người may mắn sống sót, song có những người đã thiệt mạng lập tức.

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu)

S

au vụ ám sát hụt nhắm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, trên các trang báo và mạng xã hội, nhiều người đã so sánh vụ việc với những vụ ám sát chính trị chấn động thế giới trong suốt nhiều thập kỉ qua. Họ là những tướng lĩnh, nguyên thủ quốc gia hay các nhà ngoại giao bị ám sát bởi thù hận, bất đồng hay chỉ vì kẻ giết người muốn nổi tiếng. Trong số họ, có những người may mắn sống sót sau những âm mưu ám sát, song có những người đã thiệt mạng lập tức. Mặc dù vậy, có một điểm chung là những vụ ám sát này thường có tác động rất lớn đến cục diện chính trị của các quốc gia liên quan. Lựu đạn phát nổ cạnh Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa cách đây hơn một tháng, vào ngày 23-6, khi ông này vừa kết thúc bài phát biểu trước đám đông ở Bulawayo, thành phố lớn thứ hai tại Zimbabwe. Tổng thống Mnangagwa đã kịp thời được di tản nên không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ít nhất 2 nhân viên an ninh đã mất mạng trong vụ việc, trong khi một số nhân vật khác trong chính quyền Zimbabwe bị thương nhẹ. Ông Mnangagwa nhậm chức Tổng thống tại Zimbabwe từ cuối năm 2017, kế nhiệm nhà lãnh đạo nắm quyền hàng chục năm trước đó là cựu Tổng thống Robert Mugabe. Ông Mnangagwa đã đắc cử Tổng thống Zimbabwe thêm một nhiệm kỳ sau cuộc bầu cử hôm 30-7 vừa rồi. Tổng thống Pháp Charles De Gaulle đã trải qua 8 vụ mưu sát bất thành chỉ trong 2 năm kể từ năm 1960 - 1962. Tuy nhiên, vụ ám sát xảy ra ngày 22-8-1962 được đánh giá là táo bạo nhất và thành công nhất khi nhằm vào Tổng thống De Gaulle khi các tay súng bắn tới 140 viên đạn nhằm vào người đứng đầu nước Pháp. Ngay sau khi súng nổ, tài xế của Tổng thống Pháp đã nhanh chóng đạp ga tăng tốc, vượt qua mấy tay súng, chạy vào thị trấn ngoại ô Petit-Clamart. Lập tức, các tay súng tham gia vụ mưu sát vọt theo bắn tiếp và chỉ chịu biến mất khi có hai xe tuần tra của cảnh sát đến ứng cứu. Ông De Gaulle vẫn bình yên vô sự sau sự kiện. "Mấy tay đó bắn tồi quá!", ông De Gaulle nói với quan chức Paris sau vụ ám sát hụt. Giáo hoàng John Paul II trải qua một vụ ám sát hụt khi phát biểu tại Quảng trường Thánh Phêrô (Vatican) vào ngày 13-51981. Theo đó, hung thủ Mehmet Ali Agca, một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắn vài phát súng để ám sát cố Giáo hoàng John Paul. Vụ ám sát đó khiến Giáo hoàng John Paul II bị thương nặng nhưng cuối cùng ông đã qua khỏi. Vào năm 1983, Giáo hoàng John Paul đã tha thứ cho Agca và

đến gặp kẻ đã chĩa súng vào mình ở nhà tù tại Rome, Italy. Agca đã nhận lỗi và chịu mức án tù chung thân vì tội tấn công Giáo hoàng. Chính trị gia Ahmed Dogan của Bulgaria đã bị một tay súng lao lên sân khấu và chĩa súng vào đầu khi ông đang có bài phát biểu trước nhiều người vào tháng 1-2013. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây bối rối, ông Dogan đã nhanh chóng phản kháng lại kẻ tấn công bằng cách đánh vào tay tên này và thậm chí vật lộn với hắn trước khi vệ sĩ lao tới trợ giúp. Cựu nữ Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto bị ám sát tối 27-12-2007, trong một vụ tấn công tự sát tại thành phố Rawalpindi, Pakistan ngay sau khi bà kết thúc bài diễn thuyết trong một cuộc vận động tranh cử. Bà Benazir Bhutto đã thiệt mạng ngay sau vụ tấn công. Mặc dù nhiều nghi vấn được đặt ra ngay sau vụ ám sát nhưng phải tới tận 6 năm sau, kẻ chủ mưu là cựu Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf mới bị truy tố về tội giết người. Bà Benazir Bhutto được biết đến là nữ Thủ tướng đầu tiên được bầu tại một quốc gia Hồi giáo trên thế giới. Martin Luther King Jr. là người đứng đầu của Phong trào Dân quyền Mỹ. Ông đã bị James Earl Ray bắn chết tại Memphis, bang Tennessee, vào ngày 4-4-1968. Vụ ám sát King đã làm bùng nổ cuộc bạo động ở hơn 100 thành phố khắp nước Mỹ. 3 ngày sau vụ ám sát, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Lyndon B. Johnson đã tuyên bố quốc tang trong một ngày. Mục sư Martin Luther King Jr. sinh ngày 15-1-1929 tại bang Georgia, Mỹ. Ba đời nhà ông đều là mục sư và tích cực tham gia các hoạt động nhân quyền. Nỗ lực đấu tranh của mục sư King khiến ông trở thành một trong những nhà lãnh đạo ảnh hưởng nhất tại Mỹ trong lịch sử hiện đại. Cựu tổng thống Mỹ John F.Kennedy bị giết chết trong một trong những vụ ám sát tổng thống chấn động và gây tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Mỹ John F.Kennedy bị ám sát vào ngày 22-11-1963 tại Dallas, bang Texas (Mỹ). Thủ phạm được xác định là Lee Harvey Oswald. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng Oswald không hành động một mình hoặc là nạn nhân của một âm mưu nào đó. Được biết, Oswald đã bị bắn chết tại đồn cảnh sát khi các nhà điều tra còn chưa thể đưa ra bất kì kết luận nào. Mohandas Karamchand Gandhi - anh hùng dân tộc của Ấn Độ bị ám sát ngày 30-1-1948 khi trên đường tới một nơi cầu nguyện, ông bị đã bị hung thủ tên Nathuram Godse bắn 3 phát đạn vào ngực.

Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

JOHN F. KENNEDY CENTRE D’EDUCATION DES ADULTES ADULT EDUCATION CENTRE

Lớp tiếng Anh LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN BUỔI SÁNG I Đăng ký ngày: 14,16, 17 và 21 tháng 8 – 8:30h đến 11:30h LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN BUỔI CHIỀU I Đăng ký ngày: 14, 16, 21 và 23 tháng 8 – 17h đến 19h

Tài liệu cần thiết (chỉ dùng bản chính) Học sinh sanh ở CANADA

(Tính) Khai sinh với tên cha mẹ Carte maladie hay bằng lái xe

Học sinh sanh ngoài CANADA

NẾU BẠN SANH NGOÀI CANADA, BẠN PHẢI MANG THEO GIẤY PASSPORT

THỜI GIAN CỦA MỘT SESSION Lớp buổi sáng:

Thứ hai đến thứ sáu từ 8h30 đến 12h30, 27 tháng 8 đến 30 tháng 11, 2018

Lớp buổi chiều:

Carte de citoyenneté canadienne hay carte thường trú hoặc carte xác nhận thường trú (imm 5688/5292) hay giấy chứng nhận lựa chọn (r8 hay ra) với giấy phép du học

Thứ hai đến thứ năm từ 17h30 đến 21h30, 27 tháng 8 đến 30 tháng 11, 2018

Thẻ bảo hiểm y tế hoặc bằng lái xe từ Quebec

100$ (visa, débit, comptant) ** Bao gồm những sách học**

HỌC PHÍ :

St-Michel


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

Gandhi là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống lại Đế quốc Anh giành độc lập cho Ấn Độ. Suốt cuộc đời, ông phản đối tất cả các hình thức khủng bố hay bạo lực mà luôn cảm hóa con người bằng những quy chuẩn đạo đức. Ông được người dân Ấn Độ gọi một cách thành kính là Mahātmā nghĩa là “vĩ nhân”. Dù chưa bao giờ đồng ý để mọi người gọi mình là Mahātmā nhưng người dân Ấn Độ và cộng đồng quốc tế biết ông qua cái tên Mahātmā Gandhi nhiều hơn so với tên thật của ông. Cựu Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens và 3 nhân viên sứ quán Mỹ tại Lybia đã thiệt mạng khi những người biểu tình phản đối một bộ phim Mỹ chế nhạo đấng tiên tri Mohammad đã nã đạn và đốt lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Benghazi, miền Đông Libya vào cuối ngày 11-92012.

Mỹ sau đó đã tăng cường an ninh cho các Đại sứ của mình ở nước ngoài lên mức cao nhất. Vụ ám sát Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Andrey Karlov hôm 19-11-2016. Vụ ám sát chấn động thế giới này được cho là đã tính toán kỹ lưỡng và lên kế hoạch từ trước, nhằm phá hoại mối quan hệ đang ấm dần lên giữa hai quốc gia. Sự việc xảy ra khi bất ngờ khi Đại sứ Nga đang tham dự một sự kiện triển lãm văn hóa “Nước Nga trong mắt Thổ Nhĩ Kỳ” tại Ankara. Kẻ thủ ác tên Mevlut Mert Aydintas, 22 tuổi đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngay sau khi sát hại ngài đại sứ. Trái ngược với những sự chia rẽ sau các vụ ám sát trước đó, sự hi sinh của ông Andrey Karlov đã khiến Moscow và Ankara hợp tác chặt chẽ hơn trong nỗ lực chống khủng bố và xử lý cuộc khủng hoảng Syria sau vụ ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ.

SOÁ 722 10/08/2018

19

Salon (Thẩm Mỹ)

s u t o L e d Coeur

ul St-Laurent Montréal, Bo 78 3 10 1C 2Z H C Q , re Montréal 102 Rue de la Gauchetiè 1J5 Đối diện Bánh Mì Hoàng Oanh 2Z H C Q e) m Ar d’ e ac Pl (Métro Mở cửa từ đối diện nhà banque CIBC 4 1V thứ hai đến chủ nhật Es t M on tr éa l, Q C H 2E 21 11 R ue Je an -T al on lle vi er Ib và e Từ 10am - 8pm Giữa Metro Fabr (góc avenue de Lorimier)

438-979-0574

Nối mi và tạo mẫu mi mắt. Giá 70$ Chúng tôi bảo đảm các bạn sẽ có đôi mắt đẹp

Xâm kỹ thuật mới Microblading Xâm và tạo mẫu chuyên nghiệp Lông mày, mí mắt, môi, đẹp tự nhiên 100% Tạo mẫu tóc nam nữ Nhiều kiểu đẹp, mới lạ, uốn nhuộm, giủi thẳng, thuốc cao cấp, không khô tóc và đem lại mái tóc óng mượt.

CHÀNG TRAI NGHIỆN GAME THÀNH NGƯỜI GIÀU NHẤT SINGAPORE NHỜ SẢN XUẤT CHUỘT CHO GAME THỦ

Facial làn da baby, tắm mịn toàn thân da baby Massage thon eo, massage body nữ Trang điểm, hoá trang và chải bới tóc cô dâu, xe lông mặt, xe lông mày

Không làm bác sĩ hay luật sư như bố mẹ kỳ vọng, Min-Liang Tan rẽ lối, trở thành tỷ phú tự thân Singapore nhờ đam mê chơi game thủa nhỏ.

Nail tạo mẫu design mới lạ Qúy Khách vui lòng lấy hẹn trước Số phôn: 438-979-0574

A & MN

Garden Supply

9835 Lausanne H1H 5A6 Tel: 514-728-7039 / 438-887-2468 ● Fax: 514-728-2228

Chuyeân baùn: - Caùc loaïi vaät lieäu laøm vöôøn - Coù caùc loaïi maùy laïnh

M

in-Liang Tan, CEO và đồng sáng lập công ty game Razer, một trong những công ty game lớn nhất thế giới. Theo Forbes, Tan sở hữu khối tài sản lên đến hơn 1 tỷ USD và là một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất Singapore. Năm ngoái, Razer thu về mức lợi nhuận 517,9 triệu USD, nâng giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên 2,2 tỷ USD. Từ bỏ nghề luật để trở thành game thủ

Khách hàng chú ý: Thuốc chúng tôi hoàn toàn có license hợp pháp, uy tín

Ñeán vôùi A & MN caùc baïn seõ haøi loøng veà söï taän taâm, nhieät tình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!

N

Rue De Mont-Joli Avenu e

W

E

Rue Sauvé E

Lausa nne

S

Boulevard St-Michel

Min-Liang Tan sinh ra trong một gia đình truyền thống khi được bố mẹ vạch sẵn tương lai trở thành luật sư. "Mẹ nói với tôi rằng lựa chọn tốt nhất là trở thành bác sĩ hoặc luật sư. Tôi có một chị gái là bác sĩ, một chị là luật sư và anh trai là bác sĩ. Họ đều được mọi người kính trọng. Tôi được định hướng học ngành luật, vì như vậy gia đình sẽ có hai bác sĩ và hai luật sư. Đó là điều vô cùng lý tưởng", Tan kể. Từ nhỏ, Tan đã mê game. Giống như bất kỳ đứa trẻ nghiện game nào, anh ôm lấy máy tính và chơi game bất cứ lúc nào có thể. Bố mẹ đã la mắng Tan rất nhiều vì nghiện game, nhưng đam mê của anh không thể thay đổi. Bạn đồng hành chơi game đầu tiên cùng Tan chính là anh trai Min-Han Tan. Cả hai

cùng nhau cày các game từ thập niên 1980 như: Prince of Persia hay Castle Wolfenstein. Sợ bố mẹ phát hiện, hai anh em thường sử dụng những ly nước đá đặt bên cạnh để làm mát máy tính. Khác với anh trai theo đúng định hướng của gia đình và sớm trở thành bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực điều trị ung thư, Min-Liang Tan lại chỉ thích game và kinh doanh. Nhắc tới em trai, bác sĩ Min-Han Tan nhớ lại: "Khi còn học trung học, trong ngày Valentine, em trai tôi mang đến trường cả tấn hoa hồng. Nó đã mua hoa của nhà cung cấp với giá rẻ và bán lại với giá cao. Nó còn lập trang mạng xã hội nhằm tiếp cận các sự kiện và triển lãm thương mại để phục vụ cho việc kinh doanh". Tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Quốc gia Singapore, Tan trở thành luật sư nhưng anh nhanh chóng nhận ra công việc này không phù hợp với mình. "Bên trong tôi cảm thấy có điều gì đó thục giục và muốn làm điều khác hơn là luật sư. Tôi luôn nghĩ đến game đầu tiên, sau đó mới đến luật", Tan tâm sự. Được cha mẹ kỳ vọng nhiều nhưng Tan vẫn quyết bỏ nghề luật và khởi nghiệp công nghệ vào năm 27 tuổi. Anh nói: "Tôi thành lập Razer và bố mẹ không mấy vui vẻ khi tôi tự ý thay đổi nghề nghiệp. Dù vậy, họ vẫn ủng hộ con trai".

● Trung tâm rộng lớn, thuận tiện, kín đáo cho khách hàng. (Có địa điểm khác kín đáo để giao hàng). ● Cung cấp đầy đủ các loại phân bón, thuốc trừ sâu, nhện, diệt nấm mốc. ● Bán các loại đèn điện, máy lạnh, máng chụp và khử mùi đủ cỡ. Bán và cho thuê máy tỉa lá ● Nhận giao hàng miễn phí, đổ rác và sửa chữa nhà cữa ● Đặc biệt có chuyên viên hướng dẫn làm điện, sử dụng các loại thuốc làm bông to đẹp và chắc.

9835

Boulevard Industriel

$IÞOHUÙJDØNՖUTՒ NՅUIËOHHJԻNHJÈ USPOHUJՍN


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 722 10/08/2018

Xây dựng đế chế trong lĩnh vực esports Tan cùng bạn là Robert Krakoff thành lập Razer năm 2005 với sản phẩm đầu tiên là chuột chuyên dụng dành cho các game thủ với tên gọi Diamondback. Ngay khi tung sản phẩm ra thị trường, chuột Diamondback đã nhận được sự chú ý của các game thủ và Razer nhanh chóng tạo được chỗ đứng trong ngành công nghiệp thể thao điện tử (esports). Là dân chơi game, Tan cho rằng một trong những vũ khí quan trọng nhất của game thủ là chuột. "Vậy làm thế nào để tạo ra một con chuột tốt hơn dành riêng cho họ. Và tôi quyết định sản xuất nó", Tan nói. Tan đã gửi các con chuột này đến cho bạn bè và game thủ trải nghiệm rồi nhờ họ nhận xét. Sự thành công của sản phẩm đầu tiên đã giúp Razer thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, trong đó có tỷ phú Hong Kong Li Ka-Shing, Chủ tịch Koh Boon Hwee, người đồng sáng lập Credence Partners. Sau thành công đầu tiên, Razer sản xuất thêm nhiều sản phẩm mới. CEO Razer cho hay công ty xây dựng một hệ sinh thái khổng lồ về phần cứng, phần mềm và dịch vụ chỉ phục vụ một đối tượng duy nhất là người chơi game. Các chức năng chính xác của thiết bị tạo nên sự khác biệt và trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Tan sau đó nổi tiếng trên mạng xã hội và sở hữu lượng fan đông đảo với hơn 570.000 người theo dõi trên Facebook và 88.500 người trên Instagram. Ngôi sao điện ảnh Tạ Đình Phong và ông chủ Facebook Mark Zuckerberg cũng sử dụng máy tính chơi game của Razer. Matthew Haag, game thủ chuyên nghiệp của esports, nhận xét: "Không chỉ là một lãnh đạo xuất chúng, Tan còn là một game thủ thực thụ, anh ấy hiểu được chúng tôi cần gì, muốn gì và luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất". Razer, ngoài cung cấp thiết bị game chuyên nghiệp, còn xây dựng một cộng đồng kết nối các game thủ toàn cầu. Đó là nền tảng phần mềm quan trọng nhất giúp Razer tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng. Những năm gần đây, game và esports liên tục phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ. Theo chuyên gia phân tích Neil Campling, game là ngành công nghiệp trị giá 130 tỷ USD, đánh bại ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu (trị giá 88,4 tỷ USD trong năm 2017). Khoảng một thập kỷ qua, mỗi năm con số này đều tăng gấp đôi. Tham vọng của Min-Liang Tan là đưa Razer trở thành một trong những thương hiệu giải trí lớn nhất thế giới. "Tôi không nghĩ đó là sự mạo hiểm bởi chúng tôi đang là thương hiệu lớn nhất thế giới về game. Vậy tại sao không vượt qua thử thách và trở thành thương hiệu lớn nhất về giải trí", Tan nói.

MINH CHINH HOANG

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø $199+Thueá

STARTUP TRUNG QUỐC GIÀU LÊN NHỜ DỤ NGƯỜI DÙNG MUA 'RÁC' VỀ NHÀ Apple hay Tesla? Người Trung Quốc rất chịu chi cho những sản phẩm thượng thừa. Lại có những người dân khác, phấn khích vì lốc 50 cuộn giấy vệ sinh có giá chỉ 2.000 đồng/cuộn.

Đ

ó là những người mua sắm trên Pinduoduo, một ứng dụng trong chưa đầy 3 năm đã thu hút 350 triệu người dùng, đông hơn tổng dân số nước Mỹ. Công ty sở hữu trang này vừa có mặt trên sàn chứng khoán Nasdaq cuối tháng 7 với phiên chào sân ấn tượng kêu gọi

RE/MAX Alliance

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

Cell: (514) 712-8888 Email: minh.realty@gmail.com

MONTREAL TRIPLEX CÓ GARAGE XÂY MỚI 2009. TRÊN LẦU THUÊ 1000$, BSM 3.5 THUE 500$. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ. GIÁ $569,000 + THƯƠNG LƯỢNG.

ST LEONARD SƯỞI ĐIỆN, KHỔ NHÀ LỚN 32X50, BẾP MỚI, VỊ TRÍ RẤT THUẬN TIỆN.

CONDO MỚI, SANG TRỌNG 2 PHÒNG NGỦ, 2 PARKING, 2 LOCKER. TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ĐI BỘ 1 PHÚT RA METRO BERRI VA BỆNH VIÊN CHUM.

Me DANIEL HOANG Notaire - Chương khế

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

NEW LISTING

MONTREAL GẦN SHOPPING MALL, SEMI-DETACHED DUPLEX 27X40. GIÁ $339,000

được 1,63 tỷ USD. Sự tăng trưởng chớp nhoáng của Pinduoduo cho thấy kế hoạch xây dựng các thương hiệu Internet chất lượng cao của Trung Quốc vẫn chưa hoàn thiện. Điều này cũng cho thấy hình hài của một nhóm người tiêu dùng đang phần nào bị

Email: hoang.notaire@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi ***

NEW LISTING

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

MONTREAL BUNGALOW BASEMENT FINISHED. 2 BẾP, 5 PHÒNG NGỦ. PARKING ĐẬU 3 XE. THÀNH PHỐ ĐỊNH GIÁ $356000, CẦN BÁN GẤP $309000+THƯƠNG LƯỢNG

BROSSARD CONDO RỘNG, 2 PHÒNG NGỦ, PARKING BÊN TRONG, CONDO FEE THAO. GIÁ $229,000

TIỆM NAIL ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT, CẦN SANG LẠI. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888

TIỆM NAIL RONG PLAZA, 4 GHẾ PÉDICURE (CÓ THỂ ĐỂ NHÀ HÀNG VIETNAM TRÊN ĐƯỜNG ST LAURENT CẦN SANG THÊM GHẾ) 8 BÀN NAILS.1 PHÒNG ESTHÉTIQUE. 3-5 THỢ LÀM LEASE TỚI 1ER AVRIL 2020. TIỆM ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRÊN LẠI GIÁ RẺ, TIỀN RENT THẤP. GỌI CHÍNH 514-712-8888. 18 NĂM GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

AHUNSTIC BIỆT THỰ SANG TRỌNG ĐỘC LẬP. KHU VỰC TỐT. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ĐẤT CẮM TRẠI MẶT BIỂN, RỘNG 17600 M2, MỞ CỬA 4 THÁNG/NĂM. THU NHẬP CAO, DỄ DÀNG QUẢN LÝ $995000. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

DUPLEX ĐỘC LẬP TRÊN TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH. TẦNG 1 NHÀ HÀNG, TẦNG 2 APT 6.5 HOÀN TOÀN XỬA MỚI. VỪA Ở VỪA LÀM ĂN. CÓ THỂ BÁN RIÊNG NHÀ HOẶC NHÀ HÀNG.

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

METRO ST MICHEL CONDO XÂY 2007 2 PHÒNG NGỦ 2 GARAGE.

MONTREAL METRO BEAUBIEN SEMI-COMERCIAL TẦNG 1 NHÀ HÀNG + TẦNG 2 APT 5.5 LỢI TỨC HÀNG NĂM $52000, GIÁ MỚI $579,000

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ. NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888


SOÁ 722 10/08/2018

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

phớt lờ. Họ đang sống bên ngoài những siêu đô thị, trong những thành phố, thị trấn và làng mạc. Họ lớn tuổi, ít quen thuộc với Internet. Và họ không thể cưỡng lại hàng giá rẻ, ngay cả khi đó là những món hàng họ chẳng cần. "Chẳng đáng mấy đồng" Ở phía nam thành phố Foshan, Li Tianqiang và vợ bán mì và các đồ ăn sáng khác trên xe tải, cho công nhân. Trong vòng 2 năm vừa qua, ông Li, 45 tuổi, đã chi gần 1.000 USD để mua hàng trên Pinduoduo - con số tương đương 2 tháng thu nhập của ông. Trong số các sản phẩm có: 1 cái thuyền bơm hơi, 1 túi dụng cụ đánh cá và 1 cái xe hơi điện tử màu đỏ anh đào cho con gái. Ông Li biết mình hơi bị nghiện mua sắm. Và nếu hỏi ông có tiếc vì đã mua hàng không thì câu trả lời là có. Đó là những khi ông mua chỉ vì tò mò, hoặc mua phải những món đồ kém chất lượng, bị vứt đi ngay sau khi được giao đến. Ông kể, tệ hại là mấy món đồ chơi mà ông mua cho con gái, bao gồm búp bê, đàn vilolin và đàn organ. Nhưng chúng quá rẻ. Rẻ đến mức ông chẳng thấy phiền gì vài quyết định sai. “Chẳng đáng mấy đồng, thật mà”, ông Li nói về khoản tiền ông tiêu trên Pinduoduo. Trung Quốc đã là lãnh địa của những hàng hoá đại trà và kém chất lượng trong rất nhiều năm, Nhưng điều này đang thay đổi. Mức thu nhập tăng buộc các nhà sản xuất phải cạnh tranh về chất lượng. Giới chức Trung Quốc muốn chăm chút cho những thương hiệu có nhiều đột phá và nổi tiếng toàn cầu. Các tên tuổi trong ngành thiết bị điện tử như Xiaomi hay Huawei đều đầu tư mạnh vào thiết kế, theo đuổi thởi trang và đẳng cấp. Nhưng Pinduoduo nhắc nhở về rất nhiều người Trung Quốc vẫn xem giá rẻ là ưu tiên hàng đầu. Và những người dùng “cấp thấp” ấy chiếm một một phần không hề nhỏ trong nền kinh tế quốc dân. Trang chủ của Pinduoduo giống như một cuộc trình diễn bất tận của những món hàng tạp hoá, thời trang nhanh, đồ gia dụng và những món đồ điện tử lặt vặt. Tất cả đều có giá rẻ khó tin. Cảm giác như chơi game mua sắm Giá cả trên Pinduoduo, nếu được quy đổi với tỷ giá 1 USD = 22.000 đồng sẽ như thế này: Một cặp quần lót nam co dãn tốt có mác “Playboy”: chưa đến 66 nghìn. 5 kg gạo: 88 nghìn. Lốc 4 áo liền quần in hình đầu chó sói: 44 nghìn. Một ấm đun nước màu tím có chữ LOL viết quanh đáy: 66 nghìn. Thiết bị giữ điện thoại vòng quanh cổ để bạn có thể vừa nằm vừa xem video, màu hồng: 22 nghìn. Một dây lưng rung lắc giúp giảm mỡ bụng: hơn 120 nghìn một chút. Giao hàng luôn luôn miễn phí. Pinduoduo muốn khách hàng kéo bạn bè của họ vào mua cùng. Đặt hàng theo nhóm sẽ được giảm giá. Những khách hàng thuyết phục được người khác đăng kí sẽ được thưởng, bằng việc được chọn mua một món hàng miễn phí. Những pop-up nho nhỏ bên trong ứng dụng cập nhật liên tục “ai vừa mua gì”, tạo ra một cảm giác

gấp gáp. Mọi người đều đang giành được những món hời, còn bạn thì không! Với những hàng hoá lạ lùng, vô số coupons khuyến mãi và giá cả rẻ như không, Pinduoduo tạo cảm giác giống như chơi trò chơi mua sắm hơn là mua sắm thực. Trong hồ sơ giới thiệu về mình, công ty này tự xưng là sự kết hợp giữa Costco, một hệ thống siêu thị lớn ở Mỹ, và Disneyland. Pinduoduo là một nền tảng cho người bán hàng. Họ trả tiền để hàng hoá được quảng cáo trên trang, và chi một khoản phí cho mỗi món hàng bán được. Công ty sở hữu Pinduoduo có trụ sở tại Thượng Hải, đã tăng trưởng nhanh chóng và thu hút những nhà đầu tư lớn, trong đó có cả đại gia công nghệ Trung Quốc Tencent. Với việc gia nhập sàn chứng khoán Nasdaq gần đây, công ty này có giá trị tương đương hơn 20 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu so về tổng giá trị hàng hoá bán ra thì Pinduoduo vẫn đang ở rất xa các đối thủ, do bán quá nhiều hàng giá rẻ. Công ty này vẫn chưa có lợi nhuận. Họ ước tính 1 người dùng chi ra ít hơn 90 USD trên ứng dụng này trong năm vừa rồi, nghĩa là mức lợi nhuận trên một người mua hàng chỉ hơn 1 USD. Đó là mức thấp nhất, Steven Zhu, một chuyên viên phân tích tại Thượng Hải cho biết. Ông nói thêm rằng, nếu những người tạo nên độ phủ của Pinduoduo toàn là người già, thì viễn cảnh tăng trưởng lâu dài rõ ràng là không mấy khả quan. Nền tảng này cũng bị đánh giá là toàn hàng nhái. Mới tuần trước, họ bị kiện vì vi phạm bản quyền thương mại ở Mỹ. Pinduoduo không bình luận gì, nhưng trong thông báo chính thức đến các nhà đầu tư chứng khoán, họ nói rằng đã ngay lập tức loại bỏ những món hàng nhái. Triết lý kinh doanh của công ty này được nhà sáng lập Colin Huang, từng là kĩ sư của Google, mô tả trên tạp chí Cajing hồi đầu năm nay. Ông kể chuyện bị chính mẹ mình phàn nàn vì có 2 trong số 9 quả xoài bà mua trên Pinduoduo với giá 1,5 USD bị nẫu. Nhưng bà vẫn đang dùng ứng dụng, ông nói. “Mua 7 quả xoài ngon với giá 1,5 USD thì vẫn là một món hời”. Bà Kang Xia, một người dùng 52 tuổi, đã về hưu, cũng nghĩ như thế. Bà đã dùng Pinduoduo để mua giày, quần áo, đồ điện tử với số lượng mà bà cho là khá nhiều. Dù chất lượng thì không phải lúc nào cũng tốt. Đầu năm nay bà gặp 2 sự cố mua hàng. Đầu tiên là một cái tủ áo giá 5 USD với vải màu sặc sỡ và khung “gỗ thứ thiệt” mà bà chỉ cần sờ vào là biết “hàng rởm”. Sau đó bà mua một chiếc váy chiffon với hoạ tiết in hoa với giá gần 6 USD, được tặng kèm 1 chiếc áo thun mặc cùng với một vết rách bên hông. Bà Kang vẫn sử dụng ứng dụng này hàng ngày, dù bà nói rằng mình không còn mua hàng trên Pinduoduo chỉ vì giá rẻ nữa. Đối với các công ty lớn về thương mại điện tử ở Trung Quốc thì việc người dùng chỉ chăm chăm mua hàng giá rẻ không phải là một tin vui. Nhiều chuyên gia còn xem sự phổ biến của những nền tảng bán hàng như Pinduoduo như là lực cản phát triển. Nhưng Tian X. Hou, một chuyên gia nghiên cứu dữ liệu ở Bắc Kinh cho rằng Pinduoduo sẽ không mắc kẹt trong bãi rác của chính mình mãi. “Họ dùng giá rẻ để thu hút người dùng, và khi đã tạo được dấu ấn rồi thì họ có thể phát triển dịch vụ cao cấp tương tự Alibaba”, bà Hou dự đoán.

21

Nghỉ vacance từ 20-07 đến 25-08-2018. SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation) GIÔØ LAØM VIEÄC

Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

Periode D'impot:

( tháng 3 và tháng 4 ) : 10am - 4pm

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9 Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Bún Việt Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún suông Bún mắm đồ biển (mới) Bún ốc chả mực

10:30am đến 9pm

7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc 9. Bún chả cá 10. Bún ốc chả cá 11. Bún ốc chả tôm

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) 7058 Plaza St. Hubert (góc Jean Talon) ( Thứ 5 : Đóng cửa / Thứ 2 - Chủ nhật : 11am - 6pm )

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật :

Tel.: 514.725.0007 Tel.: 514.272.6825

Restaurant Vietnamien Tél: (514) 543-0600

THẢO NGUYÊN 8567 Boul. St-Laurent, Montréal. Qc H2P-2M9 Nhà hàng Vietnam Hoan Huong kính mời Nhà hàng khang trang lịch sự Parking Miễn Phí

Những món ăn và Nhậu

* Mì quảng (miền trung) * Mì hoành thánh chiên * Bún bò Huế (giò heo) * Bánh Tôm chiên Khoai * Bánh Xèo * Bò nhúng dấm * Bò lá lốp * Bún thịt nướng xiên que * Gỏi xoài Tôm * Phở bò, gà, Hủ tiếu * Cơm 4 màu * Bò lúc lắc + cơm chiên

Youtube: Restaurant THẢO NGUYÊN

Sau 8:30 PM (Thu phí 10$) Free nước suối, để các bạn cùng hát Karaoke (1:00 AM chấm dứt)

Sau bao tháng chờ đợi nhà hàng Thảo Nguyên xin ra mắt cùng Quý ông bà, đồng hương những món ăn, đặc biệt vào cuối tuần (thứ 6, 7, CN) có phục vụ Karaoke, đặt sinh nhật. Chủ nhật sau 6pm.. Vừa ăn uống vừa hát Karaoke... Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi.

NỖI SỢ 'CHẾT VÌ NÓNG' BUỘC TQ DI CƯ XUỐNG MIỀN NAM? Dân số đông và biến đổi khí hậu có thể là nhân tố thúc đẩy hàng trăm triệu cư dân Trung Quốc xuống phía Nam để tránh nóng, theo phân tích của tác giả Jamie Seidel tờ News.com của Úc.

T

ác giả còn mạnh bạo cho rằng, đây có thể chính là lý do "Trung Quốc rất quan tâm đến Biển Đông". Theo một báo cáo mới công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, các đợt sóng nhiệt chết người sẽ càn quét khắp miền bắc Trung Quốc trong vòng 50 năm. Nếu không di cư, 400 triệu người dân ở đó chỉ có vài giờ để sống.

Báo cáo cho biết chi tiết ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với vùng Bình nguyên Hoa Bắc, bao gồm các siêu đô thị Bắc Kinh và Thiên Tân. Khu vực này từng là những cánh đồng màu mỡ mênh mông giờ là những nơi có mật độ dân cư đông nhất trên Trái đất. "Địa điểm này sẽ là điểm nóng nhất cho các đợt sóng nhiệt (heatwave) chết


22

TIN VIỆT NAM

SOÁ 722 10/08/2018

người trong tương lai, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu," giáo sư MITat Elf Eltahir, tác giả chính của báo cáo nói với kênh news.com.au. Nhiệt độ + độ ẩm = chết người? Nhiều người dân Thượng Hải nằm la liệt bên bờ sông để giải nhiệt khi thành phố này có đợt nắng nóng kỉnh lục vào năm ngoái. Trong 50 năm, các nhà khoa học dự báo rằng ngay cả trong bóng râm, nhiệt độ và độ ẩm xung quanh vẫn có thể sẽ giết chết con người trong vòng sáu giờ. Vì vấn đề không chỉ là ở nhiệt độ mà còn là lượng ẩm trong không khí quyết định liệu cơ thể có thể hạ nhiệt hay không. Khái niệm này được gọi là nhiệt độ 'bầu ướt' (wet-bulb). Khả năng chịu được nhiệt của cơ thể con người phụ thuộc vào khả năng thoát mồ hôi và thông qua sự bốc hơi làm mát da. Độ ẩm cao có nghĩa là không có không gian trong không khí thoát lượng mồ hôi đó đi và nó sẽ cứ bám vào cơ thể, khiến cơ thể cứ tiếp tục nóng lên. "Điều này tạo ra một tình trạng gọi là 'độc tính tế bào nhiệt' gây hại cho nhiều cơ quan nội tạng," Nhà nghiên cứu Đại học Hawaii, Camilo Mora nói với AFP. "Nó giống như bị cháy nắng, nhưng bên trong cơ thể." Báo cáo của tờ Nature Communications cho biết với các điều kiện thời tiết hiện tại thì tình trạng 'nhiệt độ bầu ướt' có thể xảy ra vào 2070. Trung Quốc đang 'nóng lên rất nhanh' Tình trạng thời tiết khí hậu ở miền Bắc Trung Quốc nhiều năm qua đang đi theo chiều hướng xấu.

Theo các dữ liệu khí tượng, từ 1970, các đợi sóng nhiệt đã trở nên gay gắt hơn và thường xuyên hơn. Từ năm 1990, tần suất sóng nhiệt gia tăng nhanh chóng. Theo báo cáo, nhiệt độ trung bình ở vùng Bình nguyên Hoa Bắc tăng 1,35 độ C so với nhiệt độ được ghi nhận vào thập niên 1950. Nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã và đang chịu ảnh hưởng. Vào năm 2013, nhiệt độ ở thành phố Thượng Hải đạt mức kỷ lục trong 141 năm qua, khiến hàng chục người chết. Thêm vào đó, khu vực này đang trải qua tình trạng biến đổi khí hậu với tốc độ gấp đôi những nơi còn lại trên thế giới. Viễn cảnh 2070? Các đợt sóng nhiệt chết người kết hợp với tình trạng nhiệt độ bầu ướt có thể sẽ quá giới hạn chịu đựng của những người nông dân, Giáo sư Eltahir nói. Nhiều nông dân sẽ không thể làm việc tVào những năm 2070, nhiều người nông dân sẽ chết vì đột quỵ do nhiệt trong vòng sáu giờ, dù họ đang nghỉ ngơi trong bóng râm hay không. Các điều kiện trong các thành phố sẽ khủng khiếp nhưng có thể sống được nếu có điều hòa không khí. Nhưng nguồn cung cấp thực phẩm sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng. Và điều kiện sống sẽ không thể bảo đảm. Khoảng 400 triệu người có thể bị buộc phải di cư đến nơi khác để có khí hậu mát lạnh hơn. Bản báo cáo kết luận: "Trung Quốc hiện là nước thải ra nhiều khí thải tạo hiệu ứng nhà kính nhất trên thế giới, với những tác động nghiêm trọng đến dân số của chính mình: Việc tiếp tục mô hình xả thải hiện tại có thể hạn chế khả năng sinh sống của khu vực đông dân nhất ở quốc gia đông dân nhất trên trái đất."

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét


TIN VIỆT NAM

SOÁ 722 10/08/2018

Đại lễ Vu Lan

Thứ bảy, Ngày 25 tháng 8 năm 2018 vào lúc 18h00 Âm lịch 15 tháng 7 năm Mậu Tuất

23


24

SOÁ 722 10/08/2018

TIN VIỆT NAM

'KHÔNG NÊN GĂM GIỮ ĐÔ LA MỸ'

tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. Cứ tính lạm phát của Việt Nam cho cả năm 2018 là khoảng 4% và lạm phát của Mỹ là khoảng 2%, thì tiền đồng có thể mất giá trị so với USD Chuyên gia kinh tế cho rằng dù tiền Việt đang mất giá so với đồng đô la Mỹ nhưng khoảng 2%." "Vì thế để kiếm lời một cách hợp lý qua vẫn không nên găm giữ ngoại tệ này do có nhiều rủi ro. việc găm giữ đô la thay vì gửi tiết kiệm với ngân hàng bằng tiền đồng, thì tiền đồng phải phá giá hơn 5% trên thị trường ngoại hối, cộng với chênh lệch tỉ lệ lạm phát giữa hai nền kinh tế là 2%. Rất khó để từ đây đến cuối năm tiền đồng Việt Nam bị phá giá tới mức 5%." "Ngoài ra, chỉ có các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho phép thì mới được quyền mua bán đô la. Người dân thường nếu nhận đô la từ nước ngoài thì có thể gửi ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng trong nước hoặc giữ ngoại tệ tiền mặt, nhưng không được phép kinh doanh (mua đi bán lại) nếu không có giấy phép." "Chính vì thế nếu muốn đầu tư vào ngoại tệ thì cần hết sức thận trọng thời điểm này. Lời khuyên của tôi là không nên", Tiến sỹ Hiếu phân tích.. Tiền VN đồng mất giá

Không nên 'găm' đô la Mỹ Trước bối cảnh Việt Nam cân nhắc việc hạ giá tiền đồng để đối phó với cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, nhiều doanh gia lẫn tư nhân băn khoăn hỏi nhau có nên mua đô la Mỹ để găm giữ, tránh nạn tiền Việt mất giá. Nguồn tin hôm 2/8, nhờ chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định về sự việc này. "Hiện nay đã có hiện tượng găm giữ đồng đô la Mỹ để chờ lên giá vào cuối năm thì bán ra kiếm lời. Nhưng tình hình ngoại tệ không có gì đoán trước được," ông Hiếu nói với Nguồn tin. Theo phân tích của tiến sỹ Hiếu, có nhiều

yếu tố có thể ảnh hưởng tới tỷ giá đồng đô la Mỹ, nhất là trong thời điểm cuộc chiến thương mại Mỹ - Hoa Kỳ đang căng thẳng. "Tỷ giá có thể thay đổi trong thời gian tới. Nhưng nếu rút tiền từ ngân hàng để mua và chờ đô la tăng giá thì không có lợi." "Đó là do hiện các ngân hàng ở Việt Nam đang cho lãi suất 7% một năm, trong khi lãi suất của đồng đô la Mỹ nếu gửi ngân hàng là 0%." "Từ đây đến cuối năm tiền đồng có thể mất giá nhưng sẽ không mất giá cao hơn mức lãi suất mà các ngân hàng Việt Nam đang trả cho khách hàng, ngay cả khi tính đến yếu tố lạm phát của tiền đồng. Hiện nay các ngân hàng trả lãi khoảng 7% cho

Trong khi đó, chính phủ Việt Nam cho hay sẽ giới hạn hạ giá tiền đồng ở mức 2% trong năm nay và "bám sát các mục tiêu kinh tế vĩ mô của mình bất chấp đồng nhân dân tệ xuống giá và cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ", theo tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên chinhphu.vn. Tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu nói với Nguồn tin rằng Ngân hàng Nhà nước chủ trương giữ ổn định tiền đồng. "Từ đầu năm đến nay tiền đồng Việt Nam đã mất giá 2%. Theo dự báo của tôi tiền đồng sẽ còn trượt giá nữa, ở mức 3% cả năm. Đây là mức biến động phù hợp, ở biên độ chấp nhận được. Nếu biên độ biến động của tiền đồng Việt Nam từ nay đến cuối năm giữ được ở mức 1% là tốt nhất." "Nguyên nhân tác động đến tỷ giá đồng Việt Nam là mọi đồng tiền trên thế giới đang có biến động lớn, phần lớn mất giá so với đồng đô la Mỹ." "Ngoài ra, Việt Nam đang đứng ở vị trí chịu tác động lớn từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tiền đồng Việt Nam do đó biến động theo sự biến động của đồng đô la Mỹ và đồng nhân dân tệ Trung Quốc. Từ đầu năm, tỷ giá VNĐ so với nhân dân tệ tăng giá khoảng hơn 2%. Điều này khiến hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn có thể ồ ạt vào thị trường Việt Nam

nếu nhân dân tệ tiếp tục phá giá." "Như vậy, người tiêu dùng Việt Nam được lợi vì có thể mua hàng hóa rẻ. Nhưng nhiều khả năng đẩy các doanh nghiệp Việt Nam vào cảnh điêu đứng vì phải cạnh tranh với hàng Trung Quốc vừa rẻ vừa chất lượng." Chính phủ 'không chạy trước đón đầu' Một số nhà kinh tế địa phương tháng trước đã khuyên chính phủ phá giá tiền đồng để đảm bảo khả năng cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu trong bối cảnh đồng nhân dân tệ và một số ngoại tệ khác trong khu vực mất giá, theo Reuters. Tỷ giá tham chiếu của ngân hàng trung ương đã giảm gần 1,1% so với đồng đô la kể từ cuối năm 2017, theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên thị trường liên ngân hàng, tiền đồng Việt Nam đã mất giá 2,56%. Nhưng ông Phúc nói: "Chúng ta sẽ không chạy trước đón đầu trước biến động của thị trường tiền tệ quốc tế như nhiều người khuyến nghị khi chưa có yếu tố tác động thực sự nào," theo website chinhphu. vn. Trong tháng Bảy, đồng nhân dân tệ đã mất giá 8% so với đồng đô la Mỹ kể từ tháng Tư, đánh dấu sự sụt giảm tồi tệ nhất trong bốn tháng qua. Sự trượt giá này là do lo ngại về việc Mỹ tăng lãi suất và căng thẳng thương mại gia tăng. Thị trường chứng khoán Việt Nam, từng đứng ở vị trí hàng đầu châu Á với mức tăng 48% năm 2017, đã giảm 21% so với mức cao kỷ lục trong tháng 4/2018 khi các nhà đầu tư lo ngại về ảnh hưởng của thuế quan đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và nền kinh tế. Bất chấp những thách thức trên, ông Phúc cho biết chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục các mục tiêu tăng trưởng trong năm, bao gồm tăng trưởng GDP 6,7% và lạm phát giới hạn ở mức 4%. "Kinh tế vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và rủi ro sắp xảy ra, bao gồm rủi ro liên quan đến thương mại, tiền tệ và dòng vốn ... đặc biệt là xung đột thương mại Mỹ-Trung, chính sách thuế của Hoa Kỳ và sự mất giá của đồng nhân dân tệ Trung Quốc," ông Phúc nói. "Sự đồng thuận chung là duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý lạm phát tốt hơn, nâng cao niềm tin của xã hội, của thị trường và của các doanh nghiệp," ông Phúc tuyên bố.

TOUR XE BUS

Toronto 2 Ngày CAD 59 $+ p.p/ occ.4 Ngày khởi hành: Thứ Tư & Thứ Bảy

Norwegian Cruise Line Norwegian Bliss Ngày khởi hành: 8 tháng 12 và 15 tháng 12 8 ngày 7 đêm, phòng đôi bên trong CAD 1298.00+ /người

VÉ MÁY BAY

Montreal / Thành phố Hồ Chí Minh: từ ngày 1 tháng 9, chuyến đi ba tháng, ít nhất là 833 CAD Montreal / Bankok: từ ngày 1 tháng 9, chuyến đi ba tháng, ít nhất là 830 CAD

Royal Caribbean Symphony of the seas Ngày khởi hành: 8 tháng 12 và 15 tháng 12 8 ngày 7 đêm, phòng đôi bên trong CAD 1488.00+ /người

514-664-1996 514-508-2088

Giá bao gồm: phí xe bus, khách sạn (cho khách du lịch 2 ngày trở lên), thuế và tiền bồi thường từ $1 cho mỗi $1000. Vacances Compass có toàn quyền sửa đổi tuyến đường và khách sạn. Đây là giá khởi điểm cho mỗi cá nhân.

OPC Permis no : 703127


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

VĂN HÓA& XÃ HỘI

SOÁ 722 10/08/2018

25

TRUNG TÂM HÀM GIẢ

VỤ ÁM SÁT KINH HOÀNG TRONG LỊCH SỬ ÂM NHẠC ĐÃ ĐƯỢC BIẾT TRƯỚC?

NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa

Mark Chapman bắn bốn phát súng vào lưng nam danh ca John Lennon ở cự ly gần, rồi sau đó ngồi bình tĩnh… đọc sách, chờ cảnh sát tới hiện trường. Khi biết tin chồng mình là người gây án, vợ của Mark Chapman không hề bất ngờ, bởi bà đã biết sự việc từ trước.

7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel.

M

ới đây, người đàn ông phạm tội ám sát danh ca huyền thoại John Lennon (1940-1980) - Mark Chapman (63 tuổi) - đã lại vừa đệ đơn xin hưởng khoan hồng lần thứ 10. Ngày 8/12/1980, Chapman đã dùng súng sát hại danh ca John Lennon (khi ấy đang ở tuổi 40) khi nam ca sĩ trở về nhà mình tại một căn chung cư ở New York (Mỹ). Mark Chapman đã bắn bốn phát súng

vào lưng nam danh ca John Lennon ở cự ly gần, rồi sau đó ngồi bình tĩnh… đọc sách, chờ cảnh sát tới hiện trường. Trong khi đó, vợ của John Lennon - bà Yoko Ono - bàng hoàng đỡ lấy người chồng đang hấp hối. Giữa Chapman và Lennon không hề có bất cứ thù hằn hay mối liên hệ nào, bản chất hành vi tội ác của Chapman được nhà chức trách xác định là bởi người đàn

ông này... muốn được biết đến, muốn mọi người phải nhắc đến mình. Nhưng ông ta đã lựa chọn cách xấu xa nhất để thực hiện tham vọng ấy. Sau khi gây án, Chapman đã bị bắt giữ ngay lập tức và sau đó chịu án tù từ 20 năm cho tới chung thân. Kể từ sau khi chịu án tù 20 năm, Chapman có quyền đệ đơn xin hưởng khoan hồng định kỳ hai năm một lần, tùy vào tình hình thực tế, tòa án sẽ quyết định có tiếp tục giam giữ Chapman nữa hay không. Mới đây nhất, Chapman lại đệ đơn xin hưởng khoan hồng lên tòa án, đây đã là lần thứ 10 người đàn ông này làm đơn. 9 lần trước ông ta đều bị bác đơn bởi tòa xét thấy tính chất hành vi tội ác của Chapman là có lập kế hoạch trước và ông này khát khao được biết đến, bất chấp mọi hệ lụy. Mới đây nhất, tờ The Mirror (Anh) đã tìm tới phỏng vấn người vợ của ông này bà Gloria Hiroko Chapman (hai người kết hôn năm 1979), để nghe bà nói về người

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

chồng của mình - người đã luôn xuất hiện trên mặt báo suốt hàng thập kỷ qua vì gây ra một tội ác chấn động trong giới âm nhạc quốc tế. Bà Gloria hiện 67 tuổi đã chia sẻ rằng trong lần đầu tiên định gây án, chồng bà đã kịp dừng tay bởi tình yêu dành cho bà lúc ấy vẫn còn đủ lớn để lấn át đi những suy nghĩ điên rồ. Nhưng rồi khi ông này nói muốn đến New York một mình và ngay sau đó, bà đọc được tin John Lennon vừa bị sát hại, bà biết ngay rằng chính chồng mình là người đã gây ra chuyện này. “Tôi biết đó là Mark. Hai tháng trước đó, Mark đã tới New York, khi trở về nhà, ông ấy rất sợ hãi, nói với tôi rằng ông ấy muốn mọi người phải biết đến mình, ông ấy đã định sát hại John Lennon, nhưng rồi tình yêu dành cho tôi đã khiến ông ấy không thực hiện hành động”, bà Gloria nhớ lại. Lần thứ hai Mark Chapman muốn một mình tới New York, bà Gloria chỉ nghĩ

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 02 tháng tám đến trưa 29 tháng tám

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78

New York 4 ngày guided 119

New York 3 ngày independent 118

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56 Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người

Native Indian Kahnawake 23 Pow Wow 1 ngày Ottawa 1 ngày

Beautiful MontTremblant 1 ngày 29 Granby Zoo & Berry Picking 1 ngày Parc Omega & Premium 24 ), Grand Iles de orleans(Charlevoix Outlets Shopping 1 ngày

Canyon & Xem Cá Voi 2 ngày Washington DC & Philadelphia 4 ngày

24

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

ngay USA 4 ngày

18

24

149

139

Charlevoix & Xem Cá Voi 2 ngày 72 Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người GIÁ ĐẶC BIỆT Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Vancouver Rocky, Lake Louise, Banff 7 ngày $939+ Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Yellowstone NP-Napa Valley-Lake Tahoe-Yosemite NP 7 ngày Tour $699+ Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca San Francisco- Las Vegas -Disneyland- Southern CA 7 ngày Tour $649+ Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: Los Angeles - Grand Canyon - Las Vegas 5 ngày $299+ www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Grand Canyon-Antelope Canyon-Yellowstone NP-Grand Teton NP 7 ngày Tour $799+ Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn. Las Vegas-San Francisco-Grand Canyon-Los Angeles 7 ngày $699+ ngày

Giá cả có giá trị đến 29 tháng tám 2018. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com


26

SOÁ 722 10/08/2018

chồng mình hẳn muốn có thời gian riêng để suy nghĩ tĩnh lặng… Sau khi biết đích xác rằng chồng mình chính là người gây án, bà Gloria vẫn quyết định không ly hôn chồng kể từ ngày ấy đến nay. Quyết định từ tòa án rằng có khoan hồng đối với Mark Chapman hay không sẽ được đưa ra vào ngày 20/8 tới đây, bà Gloria cho hay bà đang rất chờ đợi chồng mình sẽ được tự do sau 38 năm ngồi tù: “Không cần biết Mark phải ngồi tù bao nhiêu lâu, tôi sẽ chờ ông ấy”. Cuộc hôn nhân của bà Gloria và ông

VĂN HÓA & XÃ HỘI

Mark Chapman trong một năm gắn bó trước khi ông này gây án cũng không hẳn êm đềm. Bà đã bị bạo hành, nhưng sau này, khi ông Chapman đã ngồi tù, dù ông này khuyên bà hãy ly hôn ông, nhưng bà vẫn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân suốt những năm qua. Định kỳ, bà Gloria vẫn vào thăm chồng và được nhà chức trách tạo điều kiện để ở bên chồng mình trong những khoảng thời gian “hạnh phúc lứa đôi”. Cho tới tận hôm nay, Mark Chapman vẫn thường nhận được những lá thư gửi

ANGELINA JOLIE THUÊ THÊM MỘT CÔNG TY LUẬT ĐỂ GIẢI QUYẾT LY HÔN VỚI BRAD PITT

về bởi fan hâm mộ nhóm nhạc The Beatles và John Lennon, họ viết về nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho những người yêu nhạc. Trước đây, Mark Chapman đã từng thú nhận rằng ông ta sát hại John lennon là bởi danh tiếng quá lớn của nam ca sĩ: “Khi ấy, tôi không nghĩ về ai khác, chỉ nghĩ về mình. Nhưng giờ đây, tôi hiểu, thông qua những lá thư người ta gửi về cho tôi, tôi xin lỗi vì đã gây ra nỗi đau như vậy. Tôi xin lỗi vì đã là kẻ ngu dốt lựa chọn một cách sai lầm để được người khác biết

đến”. Vợ của John Lennon - bà Yoko Ono đã luôn lên tiếng phản đối mỗi khi Mark Chapman đệ đơn xin hưởng khoan hồng. Mỗi khi ông này làm đơn xin được ra tù, bà Yoko đều viết thư gửi tới tòa án. Bà cho rằng nếu ông Chapman được thả ra, sẽ gây nguy hiểm cho bà và hai con trai, đồng thời các fan của The Beatles cũng có thể sẽ gây hại cho Chapman. Trước đây, vợ chồng ông Chapman đã từng viết thư xin lỗi gửi tới bà Yoko Ono vì những đau khổ đã gây ra cho bà.

CON GÁI THÀNH LONG NHẶT RÁC MƯU SINH Ở CANADA

Cuộc chiến giành quyền nuôi con của Jolie-Pitt đang bước sang một giai đoạn mới.

N

gày 4/8, TMZ trích dẫn nguồn tin nói rằng luật sư phụ trách việc ly hôn của Angelina Jolie là Laura Wasser sẽ rút khỏi vụ này sau gần 2 năm trợ giúp "bà Smith". Lý do được đưa ra là vì Laura đã quá mệt mỏi với cuộc chiến tranh giành quyền nuôi con kéo dài của Jolie cũng như thái độ "thù địch" của nữ diễn viên với Brad Pitt. Nữ luật sư được cho là không muốn mất đi danh tiếng là một người luôn giải quyết các vụ ly hôn một cách hòa bình, êm thấm. Nguồn tin cũng cho biết, Angelina Jolie đã thuê một công ty luật khác để tiếp quản công việc của Laura Wasser. Tuy nhiên đại diện của Angelina đã lập tức lên tiếng đính chính tin đồn. Mindy Nyby - người phát ngôn của minh tinh - khẳng định trên tờ People: "Tôi đã nói chuyện trực tiếp với Laura. Câu chuyện trên TMZ là không đúng. Cô ấy sẽ không rời đi lúc này hoặc trong tương lai". Laura Wasser đã được Angelina Jolie thuê từ tháng 9/2016 ngay khi cô quyết định ly hôn với Brad Pitt. Nữ luật sư này cũng từng giúp Angelina giải quyết vụ ly dị với người chồng thứ hai Billy Bob Thornton. Laura Wasser là luật sư nổi tiếng ở Los Angeles trong lĩnh vực giải quyết ly hôn cho các nghệ sĩ. Rất nhiều sao nữ từng là khách hàng của cô như diễn viên Jennifer Garner (trong vụ ly hôn Ben

Affleck), ca sĩ Gwen Stefani (ly hôn Gavin Rossdale), Maria Shriver (ly hôn tài tử Arnold Schwarzenegger), Denise Richards (ly hôn Charlie Sheen), Kim Kardashian (ly hôn cầu thủ Kris Humphries)... Trong khi Laura vẫn tiếp tục ở bên giúp đỡ Angelina, nguồn tin thân cận xác nhận trên People, thông tin nữ diễn viên thuê thêm một công ty luật khác là có thật. Cô muốn có thêm sự trợ giúp của các chuyên gia luật để đẩy nhanh quá trình ly hôn và phân xử quyền nuôi con chứ không phải để thay thế luật sư cũ. "Ai đó đã hiểu sai việc đưa vào các chuyên gia khác - điều diễn ra khá phổ biến tại thời điểm này trong vụ ly hôn", người trong cuộc nói, "Nó đang bước vào một giai đoạn mới." Angelina Jolie và Brad Pitt đã có nhiều xung đột trong việc chia sẻ quyền nuôi con. Angelina từng muốn giành toàn quyền chăm sóc cả 6 người con và cáo buộc Brad bạo hành, nghiện rượu gây ảnh hưởng không tốt đến gia đình. Tuy nhiên Brad đã nỗ lực chứng minh anh là một ông bố tốt bằng cách đi cai rượu, trị liệu tâm lý để hàn gắn với bọn trẻ. Theo những văn bản ở tòa rò rỉ hồi tháng 6, thẩm phán đã quyết định tăng thời gian Brad Pitt ở bên các con vì điều này có lợi cho lũ trẻ. Tòa án cũng dọa sẽ hạn chế quyền nuôi con của Jolie nếu cô không tạo điều kiện cho chồng cũ hàn gắn với chúng.

T

heo trang On, Ngô Trác Lâm sống ở Canada được khoảng 250 ngày. Vốn chỉ có visa sáu tháng ở nước này, thời gian qua, cô được người tình đồng giới - Andi (quốc tịch Canada) - giúp đỡ gia hạn thị thực. Nhưng với thị thực du lịch, cô khó tìm được việc làm. Hiện Trác Lâm kiếm sống bằng nghề nhặt rác ở các bãi phế thải, lượm đồ người khác bỏ đi để dùng lại. Mẹ của Ngô Trác Lâm - Ngô Ỷ Lợi - từ chối phản hồi về chuyện của con gái. Trước đây Ỷ Lợi cấp tiền cho con gái mỗi tháng nhưng từ khi Trác Lâm bỏ nhà đi, cô ngừng cấp tiền. Hồi tháng 4, Ngô Trác Lâm quay video cho biết cô phải ngủ ngoài đường gần một tháng ở Canada. Trác Lâm và Andi tìm cảnh sát, tổ chức từ thiện, bệnh viện, ngân hàng thực phẩm và trung tâm bảo vệ quyền lợi người LGBTQ cầu xin giúp đỡ nhưng không ai để ý tới cô. Trác Lâm còn bất bình vì tình yêu của cô với Andi bị ngăn cản, giễu cợt.

Cô gái 19 tuổi còn viết trên mạng xã hội mắc bệnh rối loạn stress sau sang chấn (PTSD). Đây là một rối loạn tâm lý, tổn thương tinh thần hay gặp ở những người trải qua biến cố, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tinh thần hoặc thể chất, như bạo hành, thiên tai... Ngô Ỷ Lợi cho rằng Andi xúi giục con gái quay video để được hỗ trợ tiền bạc. Cô mong con tự lực cánh sinh. "Không có tiền trang trải cuộc sống thì cần lao động kiếm tiền chứ không phải quay video kể với mọi người tôi không có tiền, cha tôi là ai", Ỷ Lợi nói. Diễn viên mong con sớm quay về bên mình. Mẹ con Trác Lâm, Ỷ Lợi thường xuyên lục đục. Trác Lâm từng hai lần báo cảnh sát bị mẹ bạo hành. Ngô Trác Lâm là con gái của Thành Long và Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi, từ khi sinh ra đến nay chưa từng gặp bố. Sao hành động không nhận trách nhiệm với con vì cho rằng bị hoa hậu "gài bẫy" năm 1999. Anh luôn giữ im lặng trước các sự việc của con rơi và tình cũ.

Hàm Giả Các Loại. Có giá đặc biệt cho đồng hương www.denturoexpert.com 4301, rue Bélanger Montréal (QC) H1T 1A8 514 254-2870

Prothèse sur implants Prothèse esthétique Prothèse de précision Prothèse partielle - Réparation Service à domicile

Rendez-vous: Thêm 2 địa chỉ để phục vụ tốt cho Quý Khách 1216, rue Jean-Talon Est, Montréal (QC) H2R 1W2 - 514 277-5628 352, avenue Dorval, suite 201, Dorval (QC) H9S 3H8 - 514 636-6504


SOÁ 722 10/08/2018

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

27

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

“BOM TẤN” POGBA - BARCA: MOURINHO THÊM DẦU VÀO LỬA, SIÊU CÒ CHỐT XONG?

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

Gần như tất cả các cầu thủ MU đã tề tựu ở Old Trafford, chuẩn bị cho Ngoại hạng không khí tại Old Trafford lúc này căng Anh mùa giải mới cận kề. Thế nhưng, nhà vô địch thế giới Paul Pogba lại tự cho thẳng tột độ, dù mùa giải mới còn chưa mình điều ngoại lệ, bất chấp yêu cầu từ ông thầy Jose Mourinho. khởi tranh. Truyền thông Anh khẳng định, mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho với Phó chủ tịch Ed Woodward đang xấu đi trầm trọng. Tất cả bắt nguồn từ quá trình chuyển nhượng chậm chạp của MU. “Giận cá chém thớt”, nhà cầm quân người Bồ trút xuống đầu các học trò. Ông yêu cầu tất cả các cầu thủ trở lại Old Trafford sớm hơn hạn định, bao gồm cả các cầu thủ đang trải qua kỳ nghỉ hè muộn hậu World Cup 2018. Romelu Lukaku ngoan ngoãn vâng lời, cắt ngắn kỳ nghỉ hè để trở lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Ashley Young, Jesse Lingard cũng vậy, thậm chí Marcus Rashford còn ra sân trong trận giao hữu với Bayern Munich vừa xong. Nhưng Paul Pogba thì không. Tờ Tutto Sport của Italia tiết lộ, Paul Pogba là cầu thủ duy nhất của MU nói không với yêu cầu của HLV Jose Mourinho. Thay vì trở lại Manchester sớm, tiền vệ của ĐT Pháp tiếp tục ở lại Los Angeles, tổ chức bữa tiệc linh đình. Hành động của Pogba chẳng khác nào cú tát vào niềm kiêu hãnh và cơn uất hận của HLV Jose Mourinho. Và nếu nhà cầm quân người U sẽ bắt đầu hành trình Ngoại sáng 11/8 (giờ Việt Nam). Quá trình Bồ nổi điên với Pogba, thì điều này cũng hạng Anh 2018/19 sớm nhất, chuẩn bị của “Quỷ đỏ” trong giai đoạn không có gì khác biệt so với cá tính của trong cuộc đối đầu với Leicester 2h rạng hè vốn đã gặp quá nhiều bất cập. Bầu “Người đặc biệt”.

M

Tel: 514-419-5588

(514) 728-4629

Chỉ có điều, cơn giận dữ ấy khiến cho khối mâu thuẫn giữa HLV Mourinho với Pogba thêm trầm trọng. Và nó càng đẩy nhanh cuộc đào tẩu của Pogba khỏi Old Trafford. Trong bối cảnh hiện tại, cả Barcelona lẫn Juventus đều chỉ chờ cái gật đầu đồng ý bán Pogba từ HLV Mourinho. Vì thế, các cule cũng như Juventini đón nhận thông tin Mourinho và Pogba mâu thuẫn với vẻ háo hức đặc biệt. Cùng lúc đó, một dòng thông điệp trên trang Twitter được cho là của siêu cò Mino Raiola cũng rất đáng chú ý. Người đại diện của Pogba đăng tải hình ảnh thân chủ của mình mặc chiếc áo Barcelona, cùng dòng thông điệp “Chúc may mắn” đầy ẩn ý. Tất cả đều tin rằng phi vụ Pogba đào tẩu sang Barca đang đi đến giai đoạn then chốt. Và nếu quả thực đây là dòng thông điệp của siêu cò người Italia, thì có thể xem thương vụ bom tấn của mùa hè 2018 này đã hoàn tất đến 99%. Trước đó, chính siêu cò Mino Raiola là người “tư vấn” cho Barcelona và Juventus về mức giá của thương vụ Paul Pogba. 135 triệu bảng, “Gã béo” tin rằng đó là con số đủ để thuyết phục MU bán lại ngôi sao đắt giá nhất của mình. Và nếu Jose Mourinho cứ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa như hiện tại, thì sẽ rất sớm thôi các manucian sẽ lại chứng kiến cuộc chia ly lần hai giữa Paul Pogba và “Quỷ đỏ”.

Visa Việt Nam, Trung Quốc, Pháp Du lịch sur mesure Đặc biệt giá máy bay Du thuyền phút chót Điểm đến Soleil Du lịch autocar Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:30 Thứ Bảy: 11:00-16:00 - Chủ Nhật: Đóng Cửa

Mùa Thu

Hà Nội: $872.00*+ Honolulu: $573.00*+ Hồ Chí Minh: $876.00*+ Paris: $490.00*+

Mùa Giáng Sinh

Hà Nội: $1369.00*+ Hồ Chí Minh: $1529.00*+ Honolulu: $976.00*+ Paris: $896.00*+

$998.00/người Tuyến đường linh hoạt, tour du lịch tham quan và định hướng thành phố, lái xe chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm,hướng dẫn viên du lịch...

**Giá cho 1 người, bao gồm thuế, theo ngày khởi hành

Orlando 4 - 9 ngày Package Tour

Vietnam Hanoi·Ha Long Bay 5 ngày Tour $299.00*+

$488.00 -- 1650.00/người *+

Thailand Phuket 4 ngày Five-star Leisure Tour $659.00*+

Khởi hành mỗi ngày

Las Vegas 5 ngày

$740.00/người *+ Bao gồm: khách sạn (5 sao) + vé máy bay HAWAII 4- 7 DAYS PACKAGE TOUR Khởi hành mỗi ngày

$288.00 - 1760.00/người *+ Bao gồm: vận chuyển, khách sạn, tour

Thailand Phuket 4 ngày Four-star Leisure Tour $539.00*+

Ancient China Experience 10 ngày Tour $599.00*+ Mysterious Tibet 6 ngày Tour $699.00*+

YELLOWKNIFE 3-4 NGÀY AURORA TOUR $541.00 --- 867.00/người *+ Punta Cana 7 ngày $995.00 (Khách sạn 5 sao)


28

SOÁ 722 10/08/2018

THỂ THAO

VÕ SĨ INDONESIA GIẢ VỜ THUA ĐỂ NHƯỜNG ĐAI CHO ĐỐI THỦ Ferdinandus nhận chỉ trích nặng nề vì thất bại chóng vánh trước Tszyu, ở trận tranh đai bán trung WBC châu Á - Thái Bình Dương.

T

im Tszyu - con trai của huyền thoại người Australia Kostya Tszyu nhập cuộc và tung ra vài cú đấm hụt về phía Stevie Ongen Ferdinandus. Màn so găng diễn ra được một phút, Tszyu tung cú đấm sượt qua gáy của võ sĩ người Indonesia. Nhưng Ferdinandus vẫn ngồi sụp xuống tỏ vẻ choáng váng. Trọng tài cũng cho dừng trận đấu với chiến thắng cho Tszyu. Thắng lợi giúp tay đấm 23 tuổi bảo vệ thành công đai WBC châu Á - Thái Bình Dương. Anh cũng nâng thành tích lên 10 trận toàn thắng. Trong khi đó, Ferdinandus nhận thất bại thứ 16 trong sự nghiệp, chín trận trong số đó là bị nốc ao. Người

hâm mộ dấy lên nghi vấn trận đấu được dàn xếp để tay đấm 37 tuổi thua cuộc. hiến thắng của Tszyu là nỗi hổ thẹn với quyền Anh", nhà báo người Australia Chris Garry bình luận. "Ferdinandus rõ ràng đã ăn vạ. Tszyu thậm chí còn chưa đánh trúng đối thủ. Nhà tổ chức và quảng bá trận đấu cần phải nhận trách nhiệm cho bê bối này". CĐV Cameron Darby viết lên Twitter: "Quyền Anh vừa chứng kiến một trò hề thêm lần nữa. Trận đấu vừa qua của Tszyu thật là thảm họa, nhưng tôi cảm thông với anh ấy. Tszyu có thể hài lòng với chiến thắng, dù đối thủ của anh thực sự gây thất vọng".

HLV OMAN: ‘BÓNG ĐÁ VIỆT NAM ĐANG CÓ MỘT THẾ HỆ VÀNG’ Ông Hamed Al-Azani dành cho Olympic Việt Nam nhiều lời khen ngợi sau trận đấu tại giải giao hữu U23 quốc tế tối 5/8.

Tôi đã theo dõi lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại từ năm 2015. Thật tuyệt khi họ vẫn chơi với nhau đến tận bây giờ. Các bạn đang có một thế hệ vàng. Bóng đá có trận thắng, trận thua, nhưng quan trọng là Việt Nam đã xây dựng được một lứa cầu thủ chất lượng

và duy trì thành công”, HLV Hamed AlAzani chia sẻ. Oman bị Việt Nam đánh bại 1-0 ở loạt trận thứ hai giải giao hữu U23 quốc tế tại Mỹ Đình. Văn Hậu là người ghi bàn thắng duy nhất ở phút 89. Cầu thủ của CLB Hà Nội vuốt chân trái, đưa bóng đi hình vòng

MU SĂN HẬU VỆ 75 TRIỆU BẢNG: ĐẮT NHẤT LỊCH SỬ, DẤU HỎI CỰC LỚN Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018, với giải Ngoại hạng Anh sẽ khép lại sau ngày 9/8. Vào thời điểm này, MU đang làm tất cả để mang về bản hợp đồng thứ tư.

M

U đã bắt đầu mùa hè 2018 một cách rầm rộ. Ngày 6/6, Diogo Dalot chính thức đổ bộ xuống Old Trafford. Trước đó 1 ngày - 5/6, MU thông báo đạt thỏa thuận chiêu mộ Fred từ Shakhtar. Tiền vệ người Brazil khi đó là bản hợp đồng có giá trị cao nhất, trước khi các thương vụ sau này nổ ra. Nhìn cái cách “Quỷ đỏ” tiếp cận kỳ chuyển nhượng đầy tích cực, các manucian không hỏi háo hức. Thế nhưng kể từ World Cup 2018 đến nay, MU lại yên ắng một cách lạ thường. Chỉ một bản hợp đồng mang tên Lee Grant với mức phí vỏn vẹn 1,5 triệu bảng là không đáp ứng được yêu cầu. Thủ môn 35 tuổi này thực tế chỉ là sự thay thế cho Joel Pereira, do thủ môn trẻ này lên kế hoạch đến với một đội bóng khác theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Tổng chi phí chuyển nhượng của MU ở mùa hè 2018 là 71 triệu bảng. Con số này thậm chí không bằng số lẻ của Liverpool - đội bóng đã chi ra 176 triệu bảng để mang về Anfield 4 tân binh “bom tấn”. MU vốn đã để lại rất nhiều nỗi lo lực lượng từ mùa trước, nay lại không có những sự tăng cường chất lượng. Nỗi lo cứ tăng lên, trong khi kỳ chuyển nhượng ngày một dần tiến đến thời điểm khép lại. Và đến thời điểm này, hạn chót 9/8 đã ở cận kề, MU đang bị mọi đối tác ép giá. Tờ Sky Sports vừa tiết lộ, MU đã tiến rất gần đến việc ký hợp đồng với trung vệ Toby Alderweireld. Cầu thủ thuộc biên chế Tottenham này hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hậu tuyến. Trước đó, MU đã không thể thuyết phục Leicester nhả Harry Maguire với mức cung vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Ibrahim Mukhaini. “Bàn thắng của Văn Hậu quá đẹp. Vào cuối trận, khi thể lực các cầu thủ đều đã sụt giảm mà có pha dứt điểm chất lượng như vậy thì thật tuyệt”, HLV Hamed AlAzani khen ngợi pha làm bàn của cầu thủ Olympic Việt Nam. Dù thua trận, HLV Hamed Al-Azani cho biết rất hài lòng với các học trò. Họ đã chiến đấu kiên cường cho tới cuối trận. Ông chỉ tiếc nuối một chút bởi tuột mất

giá tương xứng, trong khi Barcelona hét giá Yerry Mina quá cao. Sky Sports cho hay, thương vụ Alderweireld nếu thành công sẽ ngốn của MU tới 75 triệu bảng. Như vậy, trung vệ người Bỉ này sẽ trở thành tân binh có giá trị cao nhất của MU trong hè này, ngang bằng với Romelu Lukaku và là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao thứ hai lịch sử MU. Bên cạnh đó, mức phí 75 triệu bảng nếu được các bên thông qua, Toby Alderweireld sẽ cùng với Virgil van Dijk, là các hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới. Chỉ có điều, các manucian lại không thực sự hài lòng với cái tên Toby Alderweireld và mức phí 75 triệu bảng. Nên nhớ Alderweireld đã 29 tuổi rưỡi, tròn 30 tuổi vào ngày 2/3 năm sau. Do vậy, khả năng đóng góp lâu dài của bản hợp đồng bom tấn này là không cao. Trong khi đó, lúc Liverpool mua Van Dijk giá 75 triệu bảng, trung vệ người Hà Lan chỉ mới 26 tuổi. Chưa hết, nhìn vào các bản hợp đồng gần đây của MU dưới thời Jose Mourinho, thì độ tuổi của các cầu thủ cũng là điều khiến NHM “Quỷ đỏ” phải e ngại. Khi đến với đội chủ sân Old Trafford, những ngôi sao như Nemanja Matic, Alexis Sanchez đều đã gần chạm ngưỡng 30 tuổi. Việc tung một khoản tiền lớn để mua về các cầu thủ có giá trị sử dụng ngắn hạn rõ ràng là điều phải hạn chế. Trong mùa hè năm nay, bên cạnh Toby Alderweireld thì MU còn đang liên hệ với Willian. Cầu thủ người Brazil sẽ bước sang tuổi 30 vào ngày 9/8 tới đây - ngày kết thúc kỳ chuyển nhượng. Dự kiến thương vụ này cũng ngốn của “Quỷ đỏ” không dưới 60 triệu bảng. mục tiêu là có một điểm trước Olympic Việt Nam. “Trong ba ngày chúng tôi phải đá hai trận, trong khi thời tiết Hà Nội nóng, độ ẩm cao. Điều đó khiến thể lực của các cầu thủ Oman không đảm bảo. Tuy nhiên họ đã rất nỗ lực. Được tham dự giải U23 quốc tế là niềm vui lớn với chúng tôi. Các đối thủ như Olympic Việt Nam, Olympic Palestine và Olympic Uzbekistan đều rất mạnh, chúng tôi học được nhiều điều”, HLV Hamed Al-Azani nói thêm.


THEÅ THỂ THAO THAO

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

SOÁ 722 10/08/2018

29

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 722 10/08/2018

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 Aimé Berthelot

Finis les tracas, avec Toitures Alpha !

Estimateur

Tu Anh Nguyen, B.Sc.

Courtier hypothécaire / Mortgage broker Tél. : 514 803 0708 Fax. : 438 315 3018 tanguyen@multi-prets.ca multi-prets.com/tuanhnguyen

(514) 602-7708 (514) 208-2318 toituresalpha@gmail.com Résidentiel - commercial Bardeaux, alphalte et gravier, membrane élastomère et réparation

NEW LISTING

ESTIMATION GRATUITE

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

NEW LISTING

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

NEW LISTING

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

Vendu en 90 jours , xin cảm ơn quý khách 10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

Vendu en 37 jours plus de 96% le prix demandé MONTREAL - NORD: 10741-10743 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN. 2 X 5 1/2 SOUS SOL ĐÃ SỬA THÀNH 4 1/2. CHỦ NHÀ Ở LẦU GIỮA. RENT CAO. GIÁ BÁN 359.000$

GIẢI NHẤT CỦA REMAX EXCELLENCE Vendu en 86 jours , xin cảm ơn quý khách 2017, XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ SUỐT THỜI GIAN AHUNTSIC-CARTIERVILLE: 11860 RUE QUA. DE MEULLES . COTTAGE ĐẸP NẰM TRÊN PHỐ YÊN TĨNH, TRƯỚC MẶT LÀ CÔNG VIÊN. 3 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. ĐẤT RỘNG, SÂN VƯỜN CHĂM SÓC CẨN THẬN. GIÁ BÁN 599.000$

TIN VUI: CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP QÚY KHÁCH LÀM NGHỀ TỰ DO VAY VỐN NGÂN HÀNG CHỈ CẦN DOWN 10%, TIỀN LỜI THẤP, LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH TRONG NĂM NĂM. XIN LIÊN LẠC ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

Vendu xin cảm ơn quý khách

TIN VUI VỚI 35% DOWN PAYMENT + CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ DÀNG, KHÔNG CẦN CHỨNG MINH LỢI TỨC.

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 7170 RUE FABRE: CONDO 3 PHÒNG NGỦ. 2 PHÒNG TẮM. NỘI THẤT HIỆN ĐẠI XÂY NĂM 2011. RDJ. GẦN METRO FABRE. GIÁ BÁN 289,000$

LOCAL A LOUER:

METRO DE CASTELNEAU, CHO THUÊ MẶT BẰNG (160 PI CARRÉ) : THÍCH HỢP CHO TIỆM NAIL (2 BÀN + 1 GHẾ) , HOẶC TIỆM HỚT TÓC, BÁNH MÌ, CAPHE... GIÁ: 1150$. LIÊN LẠC: 514-559-2218

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

SAINT LEONARD: 6416 RUE BÉLANGER: COTTAGE ĐẸP, 3 PHÒNG NGỦ, 3 PHÒNG TẮM, PHÒNG SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC, SÂN VƯỜN PHÍA SAU, BỂ BƠI, GẦN CARREFOUR LANGELIER, 3 PARKING. GIÁ BÁN: 559,000$

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

SOÁ 722 10/08/2018

31

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2018

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS *

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP...

KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ !

NEW LISTING

NEW LISTING

MONTREAL: ROSEMONT, TRIPLEX 6916-6920 CARTIER GÓC BELANGER. 2X31/2 + 51/2 + GARAGE. ĐỐI DIỆN TRƯỜNG HỌC TIỂU HỌC TIẾNG ANH. GIÁ BÁN 642,500$

TIỆM NAIL Ở WESTMOUNT CẦN BÁN GẤP, NĂM BÀN MANICURE, NĂM GHẾ PEDICURE, KHU VỰC RẤT TỐT. GIÁ BÁN GẤP : 57,000$

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

ST -LEONARD: 7980-7982 RUE NAPOLÉON-DESMARCHAIS, DUPLEX, RỘNG 30 X 40PC , TẦNG 2 CHO 910 $ /THÁNG. RDC VÀ SOUS SOL CÓ SẴN CHO NGƯỜI MUA. GIÁ BÁN 599,000$

ST LEONARD : 5393 J-B MARTINEAU , TRÈS BEAU COTTAGE , 3 CHAMBRES A COUCHER + 2 SDB +1 SALLE D’EAU+ GARAGE, KHU VỰC YÊN TĨNH, NHÀ XÂY NĂM 2009. GIÁ BÁN 419000$.

COTTAGE AVEC EXTENSION DE SALON ( 22X14) + 4 PARKING + 3 PHÒNG NGỦ . GẦN BUS , CHỢ Á CHÂU. GIÁ 389,000$

GIÁ MỚI 749,000$ WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

MONTREAL : 6405-09 PIE IX , GRAND TRIPLEX DETACHE ( 34.5 X47 IRR) 1X71/2 + 1X 41/2+ 1X31/2 , REVENU : 41250$ . NHÀ SỬA CHỮA ĐẸP. GIÁ : 769,000$

LOCAL A LOUER:

Vendu en 30 jours , Vendu en 45 jours , xin cảm ơn quý khách xin cảm ơn quý khách CHỦ NHÀ CẦN BÁN GẤP VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9194-9196 9E AVENUE: DUPLEX GỒM 2 X 5 1/2 + 1 STUDIO. THU NHẬP CAO. GIÁ BÁN: 388.000$

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL - AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

MONTREAL-NORD: 10751-10753 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN. 1 X 7 1/2+1 X 5 1/2. RENT CAO. KHU VỰC YÊN TĨNH. GIÁ BÁN GẤP: 354.000$

VILLE ST LAURENT 219 KHALIL GILBRAN : COTTAGE 4 PHÒNG NGỦ , GARAGE DOUBLE, 3 PHÒNG TẮM , SOUS SOL , GẦN CHỢ, TRAIN , GIÁ BÁN GẤP : 549,000$. OPTION CHO THUÊ MEUBLE : 2000$/ THÁNG

METRO DE CASTELNEAU, CHO THUÊ MẶT BẰNG (160 PI CARRÉ) : THÍCH HỢP CHO TIỆM NAIL (2 BÀN + 1 GHẾ) , HOẶC TIỆM HỚT TÓC, BÁNH MÌ, CAPHE... GIÁ: 1150$. LIÊN LẠC: 514-559-2218


32 Tin

SOÁ 722 10/08/2018

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

SÓNG ‘ĐỘC’ CÓ THỂ GIẢI THÍCH BÍ ẨN Ở ‘TAM GIÁC QUỶ’ BERMUDA?

QUỐC GIA MỸ LATINH ĐẦU TIÊN CẤM SỬ DỤNG TÚI NYLON Tất cả các cơ sở kinh doanh thương mại tại Chile sẽ có thời hạn từ 6 đến 24 tháng để loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng túi nylon.

Những cơn sóng xuất hiện đơn lẻ, đột ngột và cao đến hàng chục mét được cho là nguyên nhân gâyđắm tàu tại vùng biển tử thần trên Đại Tây Dương.

T

M

ột nguồn tin ngày 2.8 đưa tin các nhà khoa học Anh cho rằng các cơn sóng độc, hay còn gọi là sóng sát thủ, chính là nguyên nhân khiến vô số tàu thuyền bị đắm một cách bí ẩn tại Tam giác quỷ Bermuda. Khu vực này nằm ở phía tây Đại Tây Dương và rộng khoảng 700.000 m2 giữa Florida, Bermuda và Puerto Rico. Vô số tàu đã bị đắm tại đây khiến hơn 1.000 người thiệt mạng trong 100 năm qua. Các nhà khoa học tại Đại học Southampton cho rằng nguyên nhân bí ẩn có thể chính là sóng độc. Những cơn sóng này xuất hiện bất ngờ và đơn lẻ, với chiều cao lên đến 30 m, tương đương một tòa nhà 9 tầng. Sóng độc thường chỉ kéo dài khoảng vài phút và lần đầu tiên được phát hiện từ vệ tinh vào năm 1997 tại một vùng biển

ngoài khơi Nam Phi. Các chuyên gia sử dụng các thiết bị mô phỏng để tạo ra cơ sóng độc trước khi đi đến kết luận. Họ tạo một mô hình tàu USS Cyclops, con tàu to lớn bị mất tích tại Tam giác quỷ vào năm 1918 khiến 300 người thiệt mạng. Tàu vận tải USS Cyclops, từng là tàu lớn nhất của quân đội Mỹ trước Chiến tranh thế giới 1, có chiều dài 167 m và thuỷ thủ đoàn trên 300 ngườiT Trong thử nghiệm, con tàu nhanh chóng bị ngập đầy nước khi cơn sóng ập qua. Tiến sĩ Simon Boxall cho biết khu vực Tam giác quỷ có thể có 3 cơn bão ập đến cùng lúc từ nhiều hướng và đây chính là nguyên nhân tạo nên sóng độc. Những cơn sóng này dễ dàng đập vỡ một chiếc tàu to lớn như chiếc Cyclops làm 2 phần, theo ông Boxall.

BÀN LÀM VIỆC TRÊN VĂN PHÒNG CỦA BẠN BẨN GẤP CẢ TRĂM LẦN CÁI BỒN CẦU, VÀ ĐÂY LÀ NHỮNG THỨ CẦN DỌN NGAY Bàn làm việc trên văn phòng của bạn bẩn gấp cả trăm lần cái bồn cầu, và đây là những thứ cần dọn ngay

ổng thống Chile Sebastian Pinera hôm qua chính thức ban hành lệnh cấm sử dụng túi nylon trong hoạt động thương mại, AFP đưa tin. Đây là dấu mốc lịch sử của Chile trong nỗ lực bảo vệ môi trường, đưa đất nước "hình trái ớt" này trở quốc gia đầu tiên ở khu vực Mỹ Latinh cấm sử dụng túi nylon trên phạm vi cả nước. Điều luật mới quy định ngoại trừ bao bì đóng gói (cần thiết để bảo quản thực phẩm), mọi hình thức sử dụng túi nylon sẽ bị cấm tuyệt đối tại tất cả các cơ sở kinh doanh thương mại như siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng hay hiệu thuốc. Các doanh nghiệp lớn sẽ có thời hạn 6 tháng để chuẩn bị cho việc loại bỏ hoàn toàn túi nylon, trong khi đó, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ có hai năm để thích ứng với điều luật mới. Trong thời hạn này, việc sử dụng túi nylon sẽ bị giới hạn. Các cơ sở kinh doanh thương mại chỉ được phép sử dụng tối đa hai túi ny-

B

ạn đang đi làm chứ? Nếu đúng thì khả năng lớn là bạn cũng có cho mình một chiếc bàn làm việc, kèm muôn vàn công cụ khác mà bất kỳ nhân viên văn phòng cũng có. Và biết gì không, cái chỗ mà ngày ngày bạn ngồi gọi điện cho khách hàng, gửi mail hoặc làm báo cáo ấy, nó bẩn gấp 400 lần cái bồn cầu. Điều đó có nghĩa là bạn và đồng nghiệp ngồi cạnh đang có nguy cơ mắc bệnh vô cùng lớn đấy. Cụ thể, đó là kết luận của nghiên cứu mới từ ĐH Arizona. Nghiên cứu cho thấy bàn làm việc của chúng ta thực sự là vô cùng bẩn, trong đó đáng chú ý là bàn của nam giới bẩn gấp 3-4 lần so với nữ. Điều này không có nghĩa là anh em nam giới ăn ở kém vệ sinh hơn chị em. Theo các chuyên gia, nhiều khả năng lý do là vì bàn của đàn ông thường to hơn, nghĩa là diện tích bề mặt lớn hơn, dễ tích tụ vi khuẩn hơn. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn chẳng thể phủ nhận được sự thật rằng cái bàn làm việc ấy là một nơi cực kỳ bẩn. Trong đó thì những vật dụng dưới đây là bẩn vô cùng. 1. Bàn phím, chuột và điện thoại Văn phòng nào cũng có máy tính, và hầu như máy tính nào cũng dùng chuột và bàn phím. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi đây cũng là 2 vật dụng siêu bẩn trên chiếc bàn của chúng ta. Các xét nghiệm cho thấy, bàn phím và chuột có chứa một lượng vi khuẩn cực lớn, gấp cả chục lần một chiếc bồn cầu công

lon cho mỗi lần giao dịch. Cơ sở nào vi phạm sẽ phải nộp phạt 370 USD với mỗi túi nylon được phát ra. "Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang có bước tiến lịch sử hướng đến một Chile xanh sạch hơn", Tổng thống Pinera nhấn mạnh trong bài phát biểu trước công chúng tại trung tâm thủ đô Santiago của Chile. "Có 7,6 tỷ cư dân trên thế giới. Mỗi người trong số chúng ta không thể tiếp tục gây ô nhiễm môi trường như thể Trái Đất thuộc sở hữu riêng của mình". Trung bình, mỗi người dân Chile sử dụng khoảng 200 túi nylon mỗi năm. Theo Pinera, mỗi túi nylon chỉ mất vài giây để sản xuất và cũng chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn rồi bị vất bỏ, nhưng chúng phải mất tới 400 năm để có thể phân hủy trong môi trường tự nhiên. Chính phủ Chile muốn thay đổi thói quen sử dụng một lần rồi vứt bỏ của người dân và hướng tới xây dựng văn hóa tái chế và tái sử dụng. cộng. Sở dĩ bẩn như vậy là vì thói quen sử dụng của đa số nhân viên văn phòng, cộng thêm việc chúng là những vật dụng tương đối khó vệ sinh. Một vật dụng khác cũng rất bẩn chính là chiếc điện thoại. Dù chỉ bẩn hơn bồn cầu nhõn... chục lần, nhưng câu chuyện vệ sinh của điện thoại lại đáng lo hơn rất nhiều, vì ta thường xuyên đưa chúng đến những vị trí nhạy cảm là tai và miệng. 2. Giấy tờ, cốc uống nước Mỗi ngày, chúng ta có thể tiếp xúc với rất nhiều loại giấy khác nhau: giấy ghi chú, sách, báo... Thường thì giấy cũng không phải là nơi quá bẩn, nhưng nếu để lưu lâu ngày thì lại khác. Hơn nữa, nếu người ốm vô tình tiếp xúc với giấy tờ, thì chúng cũng có khả năng trở thành nguồn trung gian gây bệnh. Câu chuyện về những cái cốc thì còn kinh khủng hơn. Theo thử nghiệm từ một số văn phòng, có tới 90% cốc uống nước có chứa vi khuẩn bao quanh. Đặc biệt, 20% có cả... vi khuẩn từ phân. 3. Và cả bút viết nữa Rất nhiều người có thói quen cắn bút khi viết, nhưng đây là điều hoàn toàn không nên. Đơn giản là vì cây bút ở văn phòng là thứ rất dễ "đi lạc" - hoặc là bạn cho mượn, hoặc là người ta tự lấy. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó lạc vào tay một người đi vệ sinh mà quên rửa tay nhỉ?


KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

SOÁ 722 10/08/2018

33

DZONGKAR CHOEDE MONASTERY

Khen Rinpoche JAMPA SOPA

BUDDHIST CULTURALASSOCIATION TRL SETTLEMENT, GURUPURA POST- 571188 MYSORE DISTRICT, KARNATAKASTATE, INDIA WEBSIDE : HTTP://DZONGKARCHOEDE.NET

Giảng Đường

THÔNG BẠCH

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa quý vị chư thiện đức, quý bậc trưởng lão, quý Phật tử cùng các thân hữu tại Montréal và các nơi xa gần. Ngài Khen Rinpoche JAMPA SOPA, viện trưởng Tu Viện DZONGKAR CHOEDE và Lat Ma JAMPA GYALTSEN sẽ đến thăm viếng và giảng Pháp tại Montréal ngày 15 tháng 8 đến ngày 09 tháng 09 năm 2018. Tu Viện DZONGKAR CHOEDE là tu viện cổ nhất của Tây Tạng được thành lập vào năm 1270 tại MANGYUL miền tây Tây Tạng. Tại nơi này đã có hàng trăm vị sư đã hy sinh cả cuộc đời mình để phụng sự cho con đường hoằng dương Phật Pháp. Năm 1950 đến 1959 với những biến cố của dân tộc Tây Tạng.Tu Viện DZONGKAR CHOEDE đã bị san bằng và hủy diệt,trong số hơn 600 tu sĩ chỉ còn gần 5% tu sĩ còn sống sót và trốn thoát. Các Chư Tăng sống trên bùn lầy, mái che bằng cây tre, tu tập và hành Pháp tối thượng Đức Phật truyền dạy. Sau hơn một thập kỷ Tu Viện DZONGKAR CHOEDE được xây dựng thành lập lại dưới sự chủ trì và chứng minh của Đức Đạt La Lạt Ma vào năm 1972 tại Mysore, Karnataka ở miền nam Ấn Độ. Và hiện nay có hơn 300 Chư Tăng và Tăng sinh bao gồm hơn 100 chú tiểu (Nạn nhân động đất tai Kathmandu 2015 được sanh ra và lớn lên tại vùng Hy Mã Lạp Sơn (Nepal) vì người thân và bên ngoài không còn điều kiện, và phương tiện giúp đỡ nào nên Tu Viện Dzongkar Choede đã mở rộng đón nhận, đùm bọc sống trường chay thanh đạm và giáo dưỡng của Chư Tăng . Sư Khen Rinpoche JAMPA SOPA xuất gia từ nhỏ và thọ giới Tỳ Kheo từ Đức Đạt La Lạt Ma, sư được thọ Pháp và nhận nhiều lễ quán đảnh từ Đức Đạt La Lạt Ma, các bậc thầy lớn, các bậc luận sư được tôn kính về Hiển thừa, Mật thừa và các môn học khác. Từ năm 2003 sư đảm nhiệm sư trưởng nghi lễ, và giảng dạy của tu viện. Năm 2004 sư là viện trưởng Tu Viện KEYDONG THUKCHE CHOELING (Kathmandu. Nepal), và năm 2013 là viện trưởng Tu Viện DZONGKAR CHOEDE (Ấn Độ) . Sư là vị thầy uyên thông giáo Pháp và có lòng bi mẫn. Ngài đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau trong bế tắc, đem lại rất nhiều lợi lạc cho nhiều người, vì thế sư được mời nhiều lần đi giảng dạy tại Châu Âu, Nhật, Canada, Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Kính mời quý vị hoan hỷ dành chút thời giờ quý báu tới thính Pháp.

Lịch giảng Pháp tại các địa điểm sau đây:

1. Giảng Pháp tại Chùa ĐỊA TẠNG (3170, Jarry Est, Montréal H1Z 4N8, Tel: 514-290-4977) Thứ bảy ngày 18 tháng 08 năm 2018 vào lúc 10:00 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 08 năm 2018 vào lúc 10:00 giờ sáng

2. Giảng Pháp tại Chùa LINH SƠN (6015 Hochelaga, Montréal H1N 1X5, Tel: 514-899-8042) Thứ bảy ngày 25 tháng 08 năm 2018 vào lúc 19:00 giờ tối

lần này mục đích Hoằng Pháp, xin Bảo Trợ các chú tiểu .và xin hổ trợ xây dựng Giảng Đường (khởi công xây dựng vào tháng 8 năm 2018) Và Giảng Đường này được xây dựng trong Tu Viện cho Chư Tăng Dzongkar Choede cũng như sẽ chào đón tất cả Tu Viện Phật Giáo khác toàn thế giới hay Public như là một Đại Học Phật Hoc. Liên lạc trực tiếp sư Khen Rinpoche JAMPA SOPA, tại Ấn Độ Tel: + 91 9739291940 Phone tai Montreal (Sẽ thông báo sau ngày 15 tháng 8 năm 2018 ) sau khi Sư tới Montreal Để thỉnh sư ban lễ tại nhà, cơ sở thương mại, lễ cầu siêu... xin quý vị hoan hỷ liên lạc Tel: 514-466-3762. 3. Chủ nhật ngày 26 tháng 08 năm 2018. Bữa cơm chay gây quỷ để hổ trợ xây dựng Đại Học Phật Học Dzongkar Choede. Lúc 17:30 chiều tại Restaurant Imperial (Lầu 6) Phố Tầu 998 Saint Laurent, Montreal H2Z 9Y9 Giá vé Bảo Trợ 100 $, Vé ủng hộ 55 $ (Hoàn toàn không có văn nghệ). Chi tiết xin liên lạc (514) 466 3762 Chương trình Bữa cơm chay gây quỷ chiều ngày 26 tháng 8 năm 2018 Từ 16:00 giờ đến 17:00 giờ, Sư Khen Jampa Sopa gặp gỡ gia trì ..cho quý Phật Tử (vào cửa tự do) Từ 17:00 Dành riêng cho chương trình Bữa Cơm Chay gây quỹ ( Xin quý vị hoan hỷ vào cửa có vé) Suốt trong thời gian tổ chức có Bàn nhận trực tiếp của Tu Viện cúng dường xây dựng Đại Học Phật Học, Bảo trợ Chư Tăng chú tiểu tu học hoặc gặp cúng dường trực tiếp Tu Viện Trưởng Khen Rinpoche Jampa Sopa . Xin chân thành cảm niệm công đức quý Phật tử , đa tạ và tri ân sâu sắc những tấm lòng hảo tâm bảo trợ, đóng góp, cúng dường của quý vị đến Tu Viện. TRỌNG KÍNH.


34 Tin

SOÁ 722 10/08/2018

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

PHÁT HIỆN MỚI MANG LẠI HY VỌNG CHO HÀNG TRIỆU NGƯỜI BỊ TIỂU ĐƯỜNG

4 CĂN BỆNH LÂY QUA NỤ HÔN Bệnh giang mai, herpes miệng, viêm nướu, bệnh nụ hôn có thể lây truyền qua đường miệng.

Chế độ ăn kiêng hà khắc giúp giảm cân nhanh một cách đột ngột có thể giúp đảo ngược bệnh tiểu đường loại 2. Các nhà khoa học phát hiện chế độ ăn này có thể ‘tái khởi động’ tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy.

T

hể hiện tình cảm bằng những nụ hôn đôi khi lại gây ra những tác hại xấu đối với sức khỏe. Những bệnh truyền nhiễm, bệnh tình dục có thể lây nhiễm qua nụ hôn bất cứ lúc nào. Bệnh nụ hôn

P

hát hiện mới này có thể mang lại hy vọng cho hàng triệu người đang vật lộn với tiểu đường loại 2 trên khắp thế giới. Chỉ cần 4 tháng áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, chỉ nạp một lượng ít thực phẩm hằng ngày, có thể giúp các bệnh nhân tiểu đường khỏe mạnh mà không cần uống thuốc, Daily Mail trích dẫn nghiên cứu. Ngoài ra, mức đường huyết trong máu họ cũng trở về trạng thái bình thường. Các nhà khoa học phát hiện tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy của những bệnh nhân áp dụng chế độ ăn kiêng đó đã có thể tái hoạt động trở lại. Chức năng hoạt động của những tế bào này có thể bị ảnh hưởng khi bị bao phủ quá nhiều mỡ thừa quanh tuyến tụy. Do đó, giảm một lượng lớn mỡ đôi khi có thể tái khởi động lại hoạt động của chúng, theo Daily Mail. Nghiên cứu được thực hiện trên 298

người, do nhóm chuyên gia tại Đại học Newcastle và Đại học Glasgow của Anh thực hiện. 46% trong số đó áp dụng chế độ ăn kiêng hà khắc kéo dài trong 16 tuần. Trung bình mỗi người giảm được 15% trọng lượng cơ thể. Những phân tích cho thấy cách ăn kiêng này có thể đảo ngược những tác hại của tiểu đường loại 2. Cụ thể, họ chỉ được tiêu thụ các loại thức uống giàu protein và súp. Tổng lượng calo không vượt quá 800 calo/ngày. Nhóm nghiên cứu sau đó đã lấy tế bào gan và tuyến tụy để phân tích. Họ phát hiện các tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy đã hoạt động trở lại, chỉ một số ít bệnh nhân trong cuộc thí nghiệm không có thay đổi gì ở tuyến tụy. Hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích vì sao tế bào sản xuất insulin trong tuyến tụy lại có thể phục hồi khi giảm cân và vì sao quá trình phục hồi ấy lại khác biệt giữ các bệnh nhân tiểu đường loại 2

Bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng còn được gọi là bệnh nụ hôn do virus Epstein-Barr (EBV) gây ra. Ngoài hôn, bệnh có thể lây truyền qua ho, hắt hơi, dùng chung bàn chải đánh răng hoặc kính... Các triệu chứng khi nhiễm bệnh bao gồm mệt mỏi cực độ, đau họng, sốt, chán ăn và sưng hạch bạch huyết. Bệnh ảnh hưởng đến người từ 15 đến 30 tuổi. Virus EBV có thể tồn tại trong nước bọt của một người trong nhiều tháng sau khi bị nhiễm. Do đó, người bệnh tránh hôn, chia sẻ thức ăn hoặc đồ uống với người khác cho đến khi cơn sốt hết hẳn. Herpes miệng Bệnh herpes miệng thường được gọi là vết loét lạnh do virus herpes simplex type 1 (HSV-1) gây ra. Theo các chuyên gia, đó là bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất lây lan qua hôn. Phụ nữ dễ bị nhiễm virus này hơn nam giới. Nguy cơ lây truyền bệnh cao hơn nếu có bất kỳ vết loét nào ở miệng hoặc trên

NGƯỜI SAU ĐỘT QUỴ NÊN ĂN UỐNG NHƯ THẾ NÀO

ăn các loại hạt hoặc chế biến ngũ cốc để uống. Bệnh nhân đột quỵ nên uống sữa đậu nành hàng ngày vì chúng rất tốt cho sức khỏe mà không gây độc hay tác dụng phụ cho cơ thể. Mỗi ngày nên uống một cốc Sau đột quỵ, người bệnh hay bị khó nuốt nên thức ăn cần dễ nuốt và dễ tiêu hóa như sữa đậu nành. cháo, súp, sữa..., hạn chế mặn và đường.

S

au đột quỵ, người bệnh cần có chế độ ăn uống đặc biệt để nâng cao sức khỏe, ngăn chặn nguy cơ tái phát. Thực đơn cần cung cấp đủ và cân bằng giữa protein, chất béo và carbohydrate. Người bệnh nên ăn đa dạng thực phẩm mỗi ngày, không ép ăn nhiều một lúc mà chia nhỏ các bữa ăn ra. Thực đơn các bữa ăn trong tuần đảm bảo như sau: - Bữa sáng: Ăn bánh mì, uống sữa lúa mạch hoặc bánh quy chấm sữa. Có thể chế biến yến mạch dưới dạng lỏng cùng với sữa chua và sữa tươi. Nên thay đổi khẩu vị bằng món cháo, súp như cháo trai, cháo hàu. Đây là những thực phẩm có tính hàn giúp bình ổn huyết áp, rất tốt cho bệnh

Người bị đột quỵ nên tránh những nhân sau đột quỵ. Sau khi ăn, nên bổ sung thực phẩm sau: thêm các loại trái cây như táo, cam, bưởi, hoặc ép trái cây thành nước uống để cơ - Không ăn hoặc chế biến thực phẩm thể dễ hấp thụ. quá nhiều muối vì muối sẽ làm tăng huyết - Bữa trưa và tối: Đảm bảo bữa ăn có áp, nguy cơ tái phát đột quỵ. đầy đủ: thịt nạc mỗi ngày không quá 150 g, cá, rau xanh, trái cây. Thịt bò chứa nhiều protein rất tốt cho bệnh nhân sau đột quỵ. Nên ăn các loại rau củ như cải bắp, cải bó xôi, củ cải, cải cúc, súp lơ, rau muống... Rau có màu xanh đậm chứa nhiều chất xơ, giúp tăng cường máu lưu thông lên não, ổn định huyết áp. Thịt và rau nên luộc hoặc hấp là tốt nhất. Thịt nếu rang nên chú ý cho lượng dầu thực vật vừa phải, hạn chế tối đa dầu mỡ. Những loại cá như cá thu, cá hồi, cá ngừ... có thể sốt hoặc hấp, đều đảm bảo dinh dưỡng. - Các bữa phụ nên bổ sung trái cây,

môi. Các chuyên gia y tế khuyên bạn nên kiểm tra khu vực miệng như mụn nước và mụn lở liên quan đến herpes trước muốn khi hôn ai đó. Giang mai Bệnh giang mai không những lây nhiễm qua đường tình dục mà còn có thể truyền qua cử chỉ thân mật và hôn. Khi hôn sâu và mạnh, miệng có thể bị trầy xước, các xoắn khuẩn giang mai từ đó xâm nhập lây nhiễm cho người không bị bệnh. Triệu chứng ban đầu của bệnh thường là những vết loét, không đau, không ngứa. Sau một thời gian, người bệnh có thể bị phát ban, sốt, đau đầu, chán ăn và cơ thể suy nhược. Viêm nướu Viêm nướu răng là một dạng bệnh nướu nhẹ. Vi khuẩn gây viêm có thể lây truyền qua tiếp xúc với nước bọt của người bị nhiễm bệnh. Người bình thường có thể mắc bệnh khi hôn một người bệnh về nướu hoặc vi khuẩn gây sâu răng. Nên duy trì vệ sinh răng miệng thật tốt bằng cách đánh răng hai lần một ngày, dùng chỉ nha khoa... Đây là cách tốt nhất để tự bảo vệ mình chống lại những loại vi khuẩn này. - Hạn chế tối đa các loại thực phẩm đóng hộp và chế biến sẵn. - Hạn chế thực phẩm có đường như bánh ngọt, nước soda, nước ép trái cây, kẹo... - Hạn chế các thức uống có cồn, rượu bia, không hút thuốc lá. Sau đột quỵ, người bệnh cần có chế độ ăn uống đặc biệt để nâng cao sức khỏe cho mình, ngăn chặn nguy cơ tái phát. Thực đơn cho người bệnh sau đột quỵ cần cung cấp đủ và cân bằng giữa protein, chất béo và carbohydrate. Người bệnh nên ăn đa dạng thực phẩm mỗi ngày.


SỨC KHỎE

HỌC NGƯỜI NHẬT CÁCH TỰ MÁT-XA ĐỂ GIẢM ĐAU VÀ THƯ GIÃN Cuộc sống có quá nhiều stress khiến bạn lo âu và kiệt sức? Hãy thử các kỹ thuật massage Shiatsu dưới đây của người Nhật để giảm đau và thư giãn.

SOÁ 722 10/08/2018

có tác động rất mạnh lên các mô liên kết nằm ngay dưới da. Các mô liên kết này tạo ra lớp phủ bảo vệ trên từng khớp xương, mạch máu, cơ, xương và dây thần kinh bao gồm cả tủy sống và não. Do tuần hoàn máu kém, các mô liên kết có thể bị ứ huyết. Nếu thực hiện các kỹ thuật tự massage Shiatsu, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy tươi tỉnh và thư giãn. Không giống như các kỹ thuật mát-xa khác, Shiatsu có thể dễ dàng tự thực hiện rất hiệu quả. Dưới đây là hướng dẫn đơn giản cho người mới bắt đầu.

Shiatsu là gì? Shiatsu là một kỹ thuật tự mát-xa của

người Nhật, sử dụng lực ấn của các ngón tay để day, miết và ấn vào các huyệt cụ thể trên cơ thể. Lực ấn của các ngón tay

Kỹ thuật thư giãn 1 – Dùng cả hai bàn tay giữ lấy chân phải, đông thời dùng hai ngón cái ấn lên gót chân. Kỹ thuật thư giãn 2 - Quỳ trên sàn sao cho bàn chân đặt ngay dưới mông. Hai tay đặt lên bàn chân và dùng ngón tay cái day vào điểm giữa của từng gót chân. Tác dụng: Cả hai kỹ thuật này đều làm thư giãn các dây thần kinh ở bàn chân, cải thiện thăng bằng của bàn chân và làm thông thoáng các khớp bị cứng. Có thể thực hiện cả hai bài tập này hai lần mỗi ngày. Kỹ thuật lưu thông khí huyết 1 – Dùng hai bàn tay giữ lấy chân phải ở gần ngón chân, dùng ngón trở và ngón cái của cả hai tay tách từng ngón chân ra. Bắt đầu với ngón chân cái, đặt cả hai ngón tay ở dưới ngón chân để hỗ trợ, và dùng hai ngón tay cái miết đầu ngón chân về phía trên. Thực hiện kỹ thuật này trên mỗi ngón chân từ 5 đến 10 lần. Kỹ thuật lưu thông khí huyết 2 - Đặt hai bàn tay lên ngực thật vững. Ấn và xoa vùng ngực. Dùng ngón tay miết lên và xuống trong 10 phút. Tác dụng: Bài tập trị liệu này thúc đẩy lưu thông khí huyết từ ngực xuống phần còn lại của cơ thể. Có thể thực hiện bài tập này hai lần một ngày.

35

Kỹ thuật giảm lo âu 1 – Dùng ngón cái của tay phải ấn vào giữa lòng bàn tay trái, giữ trong 30 đến 60 giây. Nắm tất cả các ngón của tay trái vào và dùng bàn tay phải bạn để kéo chúng ra. Thả ra sau 5 giây. Dùng ngón cái tay phải ấn vào toàn bộ lòng bàn tay trái trong 30 đến 60 giây. Cuối cùng, ngửa bàn tay lên và xoa bóp vùng gốc cổ tay theo hình vòng tròn trong 30 đến 60 giây. Đổi tay kia và làm lại. Tác dụng: Bài tập này sẽ làm giảm lo âu. Thực hiện 2 lần mỗi ngày. Kỹ thuật giảm stress - Đặt cả hai bàn tay lên đầu, đặt các ngón tay lên da đầu và ngón cái tựa vào vùng thái dương. Ấn nhẹ lên thái dương đồng thời xoay ngón tay cái theo hình tròn kết hợp với thở sâu trong 5 đến 10 phút. Tác dụng: Bài tập này sẽ giúp làm giảm đau đầu do sress và đau nửa đầu. Thực hiện hai lần mỗi ngày. Shiatsu chữa đau lưng Kỹ thuật giảm đau lưng - Nằm ngửa, gấp chân sao cho lòng bàn chân chạm xuống sàn nhà. Nhắm mắt lại và thở sâu trong 4 phút. Từ từ, đưa đầu gối phải lên, giữ chặt bằng cả hai tay và kéo nó sát vào ngực. Chuyển chân kia và lặp lại bài tập này. Bài tập này sẽ làm giảm đau lưng và kết quả tốt nhất nếu thực hiện hai lần mỗi ngày. Kỹ thuật giảm đau đầu do xoang - Đặt ngón tay trỏ lên gò má và ấn đồng thời xoay ngón tay theo hình tròn trong 5 đến 10 phút. Theo cách tương tự, đặt hai ngón tay trỏ lên trán ngay chỗ đầu lông mày và day theo hình tròn trong 5 đến 10 phút. Thực hiện bài tập này hai lần một ngày. Tác dụng: Đau xoang thường xảy ra xung quanh má và trán và rất khó chịu. Kỹ thuật massage Shiatsu sẽ làm giảm ứ huyết ở xoang nhờ kích thích các điểm ứ huyết.

POLYCLINIQUE IBERVILLE & PHARMACIE FAMILIPRIX 7141 IBERVILLE (GÓC JEAN TALON) TEL: 514-727-8963

2500 JEAN TALON (GÓC D’ IBERVILLE)

Métro D’IBERVILLE

BÁC SĨ TỔNG QUÁT BÁC SĨ CHUYÊN KHOA * mắt (ophtalmologue) * Tai, mui, họng (ORL) * Giải phẫu (chirurgien) * Tim ( cardiologue)

LUU THI THANH THAO

PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE

514 727-8967

- Physiothérapeute (vật lý trị liệu) - Osthéopathe (nắn xương) Giờ khám bệnh: Từ thứ hai đến thứ bảy IBERV ILLE

JEA N-T ALO N

Pharmacie

IBERV ILLE

Clinique médica le

GIỜ Thứ Thứ Thứ

MỞ CỬA Hai đến Thứ Tư : 9h - 19h Năm đến Thứ Sáu : 9h - 20h Bảy : 9h-17h

Quý Đồng Hương sẽ được phục vụ tận tình và hướng dẫn bằng tiếng Việt * GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Những dịch vụ được cung cấp như sau: * Đo huyết áp và thử tiểu đường * Tư vấn về thuốc ngừa thai khẩn cấp * Chuẩn bị hộp phân phối thuốc hằng ngày (dosettes, dispills) * Bồi thường thuốc trực tiếp với các cơ quan CSST, SAAQ, IVAC Có bán thuốc dược thảo và sản phẩm thiên nhiên (dầu hải cẩu OMEGA 3, lộc nhung hưu Cervifor, sữa Ong Chúa, collagène, Quinton nước biển v.v...)


36 Tin

SOÁ 722 10/08/2018

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

“CUỘC MẶC CẢ TRIỆU ĐÔ” TRƯỚC GIỜ HÀNH QUYẾT NGÔ ĐÌNH CẨN Khi được nói lời cuối cùng là tử tội có xin ân huệ gì không thì Ngô Đình Cẩn xin rằng được quyền mặc quần trắng, áo dài đen...

N

gày hôm sau, đơn xin ân xá của Ngô Đình Cẩn đã được chuyển đến tướng Dương Văn Minh là Quốc trưởng. Rồi Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng gửi một lá thư tới Dương Văn Minh xin ân xá cho tử tội Ngô Đình Cẩn với lý do là Cẩn đang bị bệnh rất nặng, ngày sống chỉ đếm được trên đầu ngón tay cho nên không cần thiết phải hành quyết Cẩn. Nhưng tất cả đều bị Dương Văn Minh bác thẳng thừng. Tòa án báo cho thân nhân của gia đình Ngô Đình Cẩn là bà Ngô Đình Thị Hiệp, bà Ngô Đình Thị Hoàng (thường gọi là bà cả Lễ...) là đơn xin ân xá của Ngô Đình Cẩn đã bị Quốc trưởng bác bỏ. Ngô Đình Cẩn sẽ bị hành quyết vào lúc 17h ngày 9/5/1964 tại Khám Chí Hòa.

Trước làn sóng phản đối việc kết án tử hình Ngô Đình Cẩn ngày càng lan rộng trong giáo dân, chính quyền Dương Văn Minh - Nguyễn Khánh quyết thi hành án sớm. Tại Sài Gòn, ngày giờ xử bắn Ngô Đình Cẩn được giữ rất kín. Có hai người được biết trước là luật sư Võ Văn Quan và linh mục Jean Baptiste Lê Văn Thí. Ngày 8/5, linh mục Thí được vào gặp Ngô Đình Cẩn để làm lễ rước mình Thánh Chúa an ủi người sắp chết. Khi ông Thí vừa vào, chào hỏi xong thì Ngô Đình Cẩn đã hỏi ngay: "Ngày mai, họ đem con đi bắn phải không cha?". Linh mục Thí im lặng và khẽ gật đầu rồi hỏi lại: "Cậu có sợ không?". Ngô Đình Cẩn gượng cười, trả lời khá bình thản: "Con không sợ chút mô

LẬT LẠI VỤ ÁN GÂY CHẤN ĐỘNG SÀI GÒN XƯA (KỲ 2) NHAN SẮC KHUYNH ĐẢO NAM KỲ LỤC TỈNH TRỞ THÀNH BI KỊCH DƯỚI THỜI BỊ ÁP BỨC Người ta gọi cô hoa khôi người Việt bằng cái tên là hoa khôi cô Ba, rồi thành danh luôn. Tuy nhiên, chính cái nhan sắc trời cho này của cô là tiền đề cho một vụ án thảm khốc xảy ra sau đó không lâu.

T

rở lại cuộc thi hoa khôi kể trên, chức danh hoa khôi đã được trao cho cô gái thường được gọi là cô Ba. Đây chỉ là một cuộc bầu chọn hoa khôi thu hẹp, do

các phương tiện truyền thông của Sài Gòn, và miền Nam thời ấy rất eo hẹp, khiêm nhường, cho nên không có việc đăng hình và kết quả trên báo chí. Tuy nhiên, với

hết cha à!". Linh mục Thí hỏi tiếp: "Cậu có tha thứ cho những người đã làm khổ cậu và gia đình cậu không?". Ngô Đình Cẩn nói lớn, và rành rẽ: "Con tha thứ". Rồi Cẩn nói tiếp: "Con cũng mang tên Thánh là Jean Baptiste và cha cũng mang tên Thánh Jean Baptiste. Xin cha nhớ cầu nguyện cho con sớm lên Thiên đàng chầu Chúa và xin mọi người có đạo chứng kiến con chịu chết, xin đọc cho con một kinh lạy cha "Xin cho chúng tôi hàng ngày đủ dùng và tha tội cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi". (Ngô Đình Cẩn là con út trong nhà nên hay được gọi là cậu Cẩn. Sau này khi Ngô Đình Diệm giành được quyền lực thì Ngô Đình Cẩn cũng được coi là nhân vật cực kỳ thế lực ở khu vực miền Trung, cho nên ai đến với Cẩn cũng không dám gọi tên mà chỉ gọi là ông Cậu). Hôm sau, 10h trưa ngày 9/5, luật sư Võ Văn Quan vào thăm Ngô Đình Cẩn lần cuối cùng. Sau này, ông Quan kể lại cho nhà báo Phan Kim Thịnh: "Sáng sớm ngày 9/5, cháu Ngô Đình Cẩn là Trần Trung Dung vào thăm. Ông Cẩn nói chuyện một cách thản nhiên, không hề biểu lộ thái độ lo lắng, sợ sệt. Người cháu gái thì ngồi cạnh giường, khóc và nguyền rủa những kẻ phản phúc nhà họ Ngô. Nhưng ông Cẩn điềm tĩnh nói: "Không có gì đáng buồn mà phải khóc lóc. Làm chính trị là phải như thế. Cậu không có gì oán thán hết". Khi gặp luật sư Quan, ông Cẩn cũng vẫn tỏ thái độ bình thản. Ông Quan cũng không hề biết là chính Ngô Đình Cẩn cũng đã biết rõ ngày giờ thi hành án. Lúc đầu, hai bên chỉ nói chuyện có tính chất xã giao nhưng rồi đột nhiên ông Cẩn tâm sự về thân thế của ông và tiết lộ một số câu chuyện bí mật. Lời nói của ông như là một sự trăng trối khiến luật sư Quan giật mình và thầm nghĩ: "Có lẽ ông Cẩn biết rồi". Rồi Ngô Đình Cẩn chuyển sang giãi bày những thủ đoạn chính trị của mình với giọng hùng hồn, hoạt bát, mạch lạc. Ngô Đình Cẩn cũng nhắc lại những cuộc tàn sát đẫm máu đối với những người Cộng sản khi Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, và khẳng định làm chính trị thì phải chấp nhận thế thôi. Khi nói đến việc đàn áp những người Cộng sản, Ngô Đình Cẩn ngẩng cao đầu, mắt sáng long lanh, mặt đỏ bừng và nói như đếm từng tiếng. Nhìn đồng hồ đã thấy gần 12h trưa, Ngô Đình Cẩn bảo: "Luật sư đưa cho tôi cái danh thiếp của ông". Ông Quan ngạc nhiên không hiểu lúc này Ngô Đình Cẩn còn muốn có danh thiếp của mình để làm gì. Nhưng chiều ý, ông vẫn lấy danh thiếp đưa cho Ngô Đình Cẩn. Ông Cẩn lấy bút viết vào phía sau danh thiếp: "Xin hết lòng đa tạ" và viết tên Ngô Đình Cẩn. Đưa lại danh thiếp cho luật sư, Ngô Đình Cẩn dịu giọng nói: "Tôi xin gửi lại chút này để cám ơn luật sư đã hết lòng biện hộ cho tôi". Luật sư Quan bối rối: "Thật sự tôi có giúp được gì cho ông đâu, họ vẫn xử tối đa". Ông Cẩn khẽ lắc

đầu, gượng cười: "Vấn đề không phải ở đó. Viết mấy chữ này, tôi muốn tỏ lòng tri ân đối với người luật sư không từng quen biết, nhưng đã tận tình và can đảm nói lên giữa phiên tòa những gì tôi muốn nói". Rồi Ngô Đình Cẩn lại bình tĩnh trò chuyện, lấy giấy cuốn thuốc lá theo kiểu sâu kèn, phì phèo hút, rồi lại têm trầu nhàn nhã nhai bỏm bẻm. Ông Quan đứng dậy cáo từ cố giữ nét mặt bình thường. Ngô Đình Cẩn bắt tay luật sư Quan rất chặt và rất lâu, đồng thời luồn bàn tay trái xuống gầm bàn, nhìn xuống đó ra hiệu. Ông Quan thấy bàn tay trái của Ngô Đình Cẩn xòe ra 5 ngón như thể báo hiệu rằng chiều nay vào lúc 5h ông sẽ bị hành quyết. Sau này, mỗi khi nhớ lại vụ hành quyết Ngô Đình Cẩn, luật sư Quan vẫn tỏ thái độ kính trọng, khâm phục một con người biết cái chết đang đến với mình từng giờ, từng phút mà vẫn ngồi nói chuyện bình tĩnh hàng tiếng đồng hồ. Cũng phải nói thêm rằng, sau ngày Ngô Đình Cẩn bị hành quyết đã có nhiều tin đồn rằng Ngô Đình Cẩn khi chết đi để lại rất nhiều của cải cho nhiều người thừa hưởng. Ngay chuyện Ngô Đình Cẩn bảo đại úy Nguyễn Văn Minh giao số vàng, đôla, kim loại quý cho tướng Đỗ Cao Trí giữ là "2 bao"... nhưng thực chất đó cũng chỉ là những lời đồn thổi vì chính đại úy Minh cũng không biết có bao nhiêu vàng và tướng Trí khi nhận túi vàng, valy tiền cũng không kiểm đếm. Tuy nhiên, theo điều tra của các nhà báo về sau thì số bất động sản do Ngô Đình Cẩn giao cho người khác đứng tên không phải là ít. Năm 1989, tướng ngụy quyền Trần Văn Đôn có viết cuốn hồi ký "Việt Nam nhân chứng", và khi nói về cái chết của Ngô Đình Cẩn, ông ta viết như sau: "Vài tháng sau ngày chỉnh lý, tướng Nguyễn Khánh có phái đại tá Lâm Văn Phát thông qua bà Trần Trung Dung và nhờ chuyển lời nói với ông Cẩn rằng, hãy chuyển số tiền 6 triệu USD mà ông Cẩn có trong một ngân hàng Thụy Sĩ cho tướng Nguyễn Khánh. Đổi lại tướng Khánh sẽ cho một chiếc phi cơ đưa ông Cẩn đi Singapore. Bà Trần Trung Dung yêu cầu đừng ghi âm khi bà ấy vào khám hỏi ông Cẩn. Sau khi nghe bà Dung trình bày, Ngô Đình Cẩn không chịu giao số tiền đó cho ông Khánh, rồi hỏi bà Dung có cần lấy thì ông giao cho. Lúc đó bà Dung sợ liên lụy nên không dám nhận. Mấy ngày sau, nhân dịp một vị linh mục vào làm lễ cho ông Cẩn, ông đã ký giấy ủy quyền cho nhà dòng Cứu Thế số tiền đó. Giấy ủy quyền được để trong một cuốn kinh Thánh...". Như vậy, xem ra sự kiện Ngô Đình Cẩn có mấy triệu đôla là có thể tin được. Nhưng thực sự chuyện Ngô Đình Cẩn chuyển 6 triệu đôla cho nhà thờ cũng có thể rất khó xảy ra, bởi lẽ với một số tiền lớn như vậy không thể cầm tờ giấy ủy quyền có mấy chữ rồi ký tên cho người khác đi lĩnh, đặc biệt đối với các ngân hàng nước ngoài. Ngay linh mục Lê Văn Thí cũng khẳng định là chẳng làm gì có số tiền đó...

nhan sắc vượt trội, lấn át cả các nữ kiều dân của Pháp tại Sài Gòn, và một số tỉnh thời ấy, cho nên tiếng vang về cô hoa khôi đầu tiên của Sài Gòn - Nam kỳ lục tỉnh, khiến ngay cả chính quyền thuộc địa Pháp cũng phải sửng sốt và công nhận.

không kín đáo. Đặc biệt, một số viên chức phủ toàn quyền ở Sài Gòn, có ý mời cô tham gia các cuộc tiếp đón quan chức đi du hí cuối tuần ở bãi biển Vũng Tàu. Cô Ba đã thẳng thừng từ chối. Tóm lại hình ảnh của cô Ba trước sau vẫn nguyên vẹn, tiêu biểu cho nét đẹp ôn nhu, xinh xắn trong lễ nghi, phong cách của một cô gái Việt Nam. Cô được mọi người mô tả một cách đơn giản: Cô Ba hoa khôi không mặc quần áo lòe loẹt, không hở hang, không “phi-dê” (uốn tóc) hay má phấn môi son. Đặc biệt là cô không bao giờ mang giày cao gót, không để móng tay nhọn, không sơn móng tay. Hình ảnh của cô cho đến khi đã là hoa khôi rồi, vẫn với mái tóc dài óng mượt được chải bới thành búi phía sau, và chỉ xức dầu dừa như truyền thống của phụ nữ miền Nam thời ấy. Hình ảnh của cô hoa khôi vừa ngộ nghĩnh, duyên dáng lại hết sức sang trọng đó, đã khiến cho ngay cả nhà nước tự trị

Thành hoa khôi vẫn giữ nét đẹp Á Đông Người ta gọi cô hoa khôi người Việt bằng cái tên là hoa khôi cô Ba, rồi thành danh luôn. Thời ấy, một số hãng buôn và các tay tổ chức du lịch, giải trí ở Sài Gòn và Singapore hay Hong Kong đã đánh hơi được nên tiếp xúc với cô Ba, định mời cô đi du lịch qua các xứ đó, đồng thời tham dự những cuộc thi tổ chức tại Singapore và Hong Kong. Nhưng họ đã bị cô hoa khôi người Việt từ chối thẳng thừng. Cô nhất quyết không nhận lời họ để chụp ảnh, quay phim, nhất là chụp ảnh trong trang phục áo tắm, hay những quần áo thời trang


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ của Pháp lúc ấy đã lệnh cho Ngân hàng Đông Dương cho họa sĩ vẽ hình cô theo lối truyền thần. Mục đích để lồng chân dung Hoa khôi Nam kỳ vào tờ giấy bạc Đông Dương thời ấy, gọi là sắc đẹp tiêu biểu cho cô gái miền Nam. Về sau, một hãng xà bông nổi tiếng ở Sài gòn là hãng Trương Văn Bền đã dùng hình ảnh của cô làm biểu tượng cho hãng này, và in lên bìa hộp một loại xà bông nổi tiếng nhất thời ấy gọi là “xà bông thơm cô Ba”. Do đó, mãi mãi cả trăm năm sau, người Việt Nam vẫn còn nhớ cái hình ảnh cô gái búi tóc mặc áo dài có cổ, rất đặc trưng miền Nam còn lưu danh. Cô Ba sống đạm bạc trong vòng lễ giáo của gia đình mình tại Trà Vinh, với sự bao bọc của cha và bà mẹ cũng có nhan sắc tuyệt vời như vậy ở một vùng tỉnh lẻ. Tuy nhiên, chính cái nhan sắc trời cho này của cô là tiền đề cho một vụ án thảm khốc xảy ra sau đó không lâu. Vụ thảm án mà sau này ở miền Nam đã thành một đề tài trên đầu môi chót lưỡi của mọi người. Một nhà văn dân gian đã viết thành một tác phẩm bằng thơ với tựa đề “Thầy Thông Chánh”. Bài thơ kể lại đầu đuôi câu chuyện của gia đình thầy thông ngôn tên Nguyễn Văn Chánh ở Trà Vinh có cô vợ đẹp tuyệt trần, cùng với cô con gái là cô Ba Thiệu, tức cô hoa khôi đầu tiên của Nam kỳ lục tỉnh thời ấy. Áng thơ “Thầy Thông Chánh” đã gây phẫn nộ trong dư luận lúc ấy, bởi nó không đơn thuần là một vụ án ghen, như chính quyền Pháp lúc ấy muốn gán cho nó như vậy.

SOÁ 722 10/08/2018

37

Mở màn cho những cuộc đấu tranh phản kháng Thắng lợi vẻ vang mà ngày nay chúng ta được hưởng, cũng xuất phát từ những cuộc đấu tranh nhỏ, rồi dẫn tới lớn hơn và ý nghĩa hơn lúc nào cũng là chính nghĩa mà mọi người luôn phải nhớ. Viết lại vụ án “Thầy Thông Chánh” là chủ ý của chúng tôi nhằm nhắc nhở mọi người rằng, ngay từ thời xa xưa ấy, những câu chuyện gọi là thảm kịch đã có, đã chứng tỏ rằng người Việt chúng ta không bao giờ chấp nhận bị áp bức đè nén. Qua những vụ án như vậy, mới thấy tinh thần của dân tộc nhỏ bé này, không bao giờ bị khuất phục… Từ số sau chúng tôi sẽ lần lượt lật lại vụ thảm án này với tựa đề xuyên suốt: Vụ thảm án gia đình hoa khôi đầu tiên của miền Nam. Mời bạn đọc đón xem… Còn nữa…

Vụ thảm án vì ghen hay vì lòng tự trọng? Mà thực ra, đây là một vụ thảm án xuất phát từ sự ghen tức của một viên chức người Việt cấp nhỏ, bị một viên chức cấp cao người Pháp đương thời dùng quyền lực và thủ đoạn mưu mô để dụ dỗ vợ anh ta, cũng như đứa con vừa được phong làm hoa khôi thời ấy là cô Ba. Chuyện thầy Thông Chánh xách súng bắn chết tên biện lý tòa án Trà Vinh tên là Jaboin, ngay tại một buổi lễ lớn là lễ Quốc khánh Pháp, tổ chức tại tỉnh Trà Vinh đã khiến dư luận xôn xao. Ai cũng biết rằng, vụ án mạng được gán cho là một vụ ghen tuông, nhưng thật sự nó xuất phát từ sự bị dồn nén, bức ép quá đáng của kẻ có quyền thế. Và nhất là việc làm ấy của thủ phạm nhằm bảo vệ cho vợ con mình. Nó cũng tiêu biểu cho lòng tự trọng, là sức đề kháng mãnh liệt của người dân thuộc địa thời ấy. Họ nhẫn nhịn để phục vụ cho chính quyền thuộc địa, nhưng không vì thế mà hèn hạ cúi mình chấp nhận mọi sự chèn ép, ức hiếp. Bởi vậy, “vụ án Thầy Thông Chánh” đã gióng lên một hồi chuông báo động cho bọn thực dân Pháp xâm lăng lúc bấy giờ hiểu rằng, người Việt Nam hiền hòa, nhẫn nhịn nhưng không bao giờ nhẫn nhục khuất phục đến hèn nhát. Do đó, dẫu cho áng văn thơ “Thầy Thông Chánh” chỉ là một loại tiểu thuyết bằng thơ bình dân thôi, nhưng người Pháp rất sợ nó. Bởi cuốn sách được đại đa số người dân Việt Nam hưởng ứng, ủng hộ. Thời ấy, dấy lên phong trào lấy chuyện “Thầy Thông Chánh” làm gương để đấu tranh một cách nhẹ nhàng, nhưng âm ỉ trong lòng dân chúng. Người Pháp hoảng sợ khi thấy ảnh hưởng quá lớn của câu chuyện “Thầy Thông Chánh”, cho nên đã ra lệnh tịch thu cuốn sách được phổ biến một cách khiêm nhường này, và còn cấm người dân không được truyền miệng câu chuyện gọi là thảm án “Thầy Thông Chánh”. Qua câu chuyện “Thầy Thông Chánh” dẫn tới tan nát một gia đình, mà tưởng đâu với chức danh Hoa khôi đầu tiên của Nam kỳ lục tỉnh, sẽ khiến cho cô Ba và toàn gia được vinh dự, nổi tiếng, tương lai rạng rỡ… Nào ngờ vụ án thầy Thông Chánh bị xử tử hình tại Mỹ Tho đã trở thành một thảm án, một bi kịch cho cuộc đời những người phụ nữ có số phận hẩm hiu thời đó. Mở đầu cho cuộc đấu tranh cách mạng của toàn dân Việt Nam, đặc biệt là người dân các tỉnh miền Nam sau đó.

21 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới về California để tiếp tục vòng bán kết SBTN VOICE

SBTN VOICE - cuộc thi hát truyền hình thực tế đầu tiên và lớn nhất tại hải ngoại, do Đài Truyền Hình SBTN thực hiện sẽ được chính thức phát hình vào ngày 19 tháng 8 năm 2018. Với hơn 500 giọng hát tài năng từ khắp nơi trên thế giới dự thi qua vòng tuyển chọn Online, Ban Tổ Chức cùng các huấn luyện viên đã chọn ra 21 thí sinh xuất sắc nhất để đi tiếp vào Vòng Bán Kết. Top 21 từ nhiều quốc gia ở khắp nơi như Pháp, Na Uy, Hoà Lan, Úc, Canada và Hoa Kỳ sẽ có mặt tại miền Nam California để tiếp tục cuộc hành trình gian nan dành lấy cơ hội trở thành quán quân của SBTN VOICE - mùa đầu tiên. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử, các thí sinh sẽ tranh tài trong ba giòng nhạc khác nhau để đi đến ba ngôi vị cao nhất, với mỗi giải thưởng là 10,000 USD cùng nhiều quà tặng giá trị từ các nhà bảo trợ. Rất tiếc, do gặp trục trặc trong vấn đề visa nên một số thí sinh được chọn từ Việt Nam đã không thể góp mặt trong chương trình. 6 huấn luyện viên sẽ đồng hành với chương trình, đó là ca sĩ Thế Sơn và ca sĩ Phương Thảo trong vai trò là huấn luyện viên cho đội nhạc Quê Hương, ca nhạc sĩ Sỹ Đan và ca sĩ Nguyên Khang - đội nhạc Trữ Tình, ca nhạc sĩ Mai Thanh Sơn và ca sĩ Đoàn Phi - đội nhạc Trẻ. Ngoài ra, SBTN VOICE còn có sự góp mặt đặc biệt của một số ca sĩ, nhạc sĩ, và nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi của nền âm nhạc Việt trong nhiều thập niên qua. Hãy đón xem SBTN VOICE trên hệ thống truyền hình SBTN và SBTN Online TV sắp tới đây. Để xem danh sách Top 21 thí sinh được chọn, xin vào trang nhà: www.sbtnvoice.com


38

SOÁ 722 10/08/2018

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

HƠN 200 CĂN BỆNH CÓ THỂ LÂY LAN QUA THỰC PHẨM, ĐÂY LÀ 10 ĐIỀU MÀ WHO MUỐN BẠN BIẾT Mất vệ sinh an toàn thực phẩm gây ra cái chết của hơn 420.000 người mỗi năm.

Í

t nhất một lần trong đời, hầu như tất cả chúng ta sẽ mắc một bệnh nào đó liên quan đến thực phẩm. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn vệ sinh, nhằm đảm bảo thức ăn của chúng ta không bị nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, virus, chất độc hay hóa chất gây hại. Sự thật là thực phẩm có thể bị ô nhiễm tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sản xuất, phân phối và chế biến. Bởi vậy, cả nhà sản xuất, buôn bán và người tiêu dùng đều có trách nhiệm trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ô nhiễm thực phẩm có tác động sâu sắc đến nhiều khía cạnh, không chỉ sức khỏe cá nhân, cộng đồng, mà còn làm suy yếu xuất khẩu thực phẩm, du lịch, ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người kinh doanh thực phẩm và phát triển kinh tế ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Dưới đây là 10 sự thật về vệ sinh an toàn thực phẩm mà WHO nghĩ rằng mọi người nên biết: 1.Có tới hơn 200 căn bệnh có thể lây lan qua thức ăn Mỗi năm trên thế giới, cứ 10 người thì có 1 người mắc bệnh vì ăn thực phẩm bị ô nhiễm. Trong số đó, có khoảng 420 000 bệnh nhân tử vong. Trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ cao nhất, với khoảng 125 000 trẻ em tử vong mỗi năm vì các bệnh do thực phẩm. Đáng tiếc, tất cả đều là những ca tử vong có thể phòng tránh được, thông qua việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 2. Thực phẩm mất vệ sinh có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài Bạn đừng nghĩ rằng ăn thực phẩm mất vệ sinh cùng lắm chỉ gây đau bụng, nôn mửa và tiêu chảy. Sự thật là thực phẩm nhiễm kim loại, các hóa chất hoặc thậm chí là độc tố tự nhiên có thể còn gây ra các vấn đề lâu dài, bao gồm cả ung thư và bệnh thần kinh. 3. Có một số nhóm dân số bị ảnh hưởng nặng nề hơn các nhóm dân số khác Nhiễm trùng gây ra bởi thực phẩm mất vệ sinh gây ảnh hưởng lớn hơn nhiều trong các nhóm dân số có tình trạng sức khỏe

kém. Trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, người đã mắc một bệnh trước đó và người già là những đối tượng dễ nhiễm bệnh và có tỷ lệ tử vong cao nhất. 4. Có rất nhiều nguy cơ khiến thực phẩm bị mất vệ sinh Chuỗi cung ứng thực phẩm ngày nay rất phức tạp, bao gồm một loạt các giai đoạn khác nhau như: sản xuất nông nghiệp, giết mổ hoặc thu hoạch, chế biến, bảo quản, vận chuyển và phân phối trước khi thực phẩm đến được tay người tiêu dùng. Trong bất cứ bước nào, ô nhiễm thực phẩm cũng có thể diễn ra. 5. Toàn cầu hóa khiến vấn đề an toàn thực phẩm phức tạp hơn và cần được chú trọng Toàn cầu hóa trong sản xuất và thương mại thực phẩm đang làm cho chuỗi cung ứng ngày càng dài hơn. Một mặt, nó tăng nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặt khác, khi dịch bệnh do thực phẩm xảy ra, cũng khó hơn để điều tra và thu hồi các sản phẩm trong trường hợp khẩn cấp. 6. Một số vi khuẩn có hại đang trở nên kháng thuốc

‘HỒN BAY PHÁCH LẠC’ VỚI LỜI NGUYỀN BÍ ẨN TRONG LĂNG MỘ HOÀNG ĐẾ TRUNG QUỐC Đến thời điểm hiện tại, những giai thoại ám ảnh về lời nguyền trong ngôi mộ cổ của vị hoàng đế Trung Quốc - Tống Thái Tổ vẫn khiến nhiều người 'hồn bay phách lạc'

B

ên cạnh những bí ẩn liên quan đến lăng mộ Tần Thủy Hoàng, mới đây giới khảo cổ Trung Quốc lại bắt đầu quá trình tìm hiểu về lăng mộ của vị hoàng đế Trung Quốc - Tống Thái Tổ. Được biết, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn là vị hoàng đế khai quốc của nhà Tống. Khác với nhiều hoàng đế Trung Hoa, trong thời gian cầm quyền, Tống Thái Tổ không ra lệnh cho người xây dựng lăng mộ để an táng khi qua đời. Sau 17 năm tại vị thiên hạ, Tống Thái Tổ băng hà ở tuổi 50. Khi ông qua đời, lăng Vĩnh Xương mới bắt đầu được khởi công xây dựng. Tổng thể, Vĩnh Xương là quần thể lăng mộ của tám vị Hoàng đế nhà Bắc Tống, trong đó có Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn với diện tích lên tới 4000 mẫu. Xung quanh lăng tẩm này chỉ trồng tùng bách, hoa cỏ, không hề có tường rào bao quanh. Từ xa nhìn lại, bốn phía lăng mộ rậm rạp như một cánh rừng, người dân vì thế hay gọi nơi đây là "Bách thành". Tương truyền rằng, khi ông qua đời, triều đình khâm liệm kèm theo ngọc khuê, bảo kiếm, hoàng bào và rất nhiều loại binh khí. Điều đặc biệt là trong khi những ngôi mộ cổ khác thường bị giới trộm mộ nhòm ngó thì lăng mộ của vị hoàng đế này vẫn còn nguyên vẹn. Một số thông tin cho rằng, bên trong ngôi mộ của Tống Thái Tổ mang lời nguyền đáng sợ khiến những kẻ trộm

Kháng kháng sinh là một vấn đề sức khỏe toàn cầu vô cùng nhức nhối hiện nay. Lạm dụng thuốc kháng sinh trong nông nghiệp và chăn nuôi, bên cạnh sử dụng quá mức thuốc kháng sinh trên người là một trong những yếu tố dẫn đến sự xuất hiện và lây lan của vi khuẩn kháng thuốc. Vi 8. Mất vệ sinh an toàn thực phẩm khuẩn kháng kháng sinh ở động vật có thể cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế và xã lây truyền sang người qua thức ăn. hội nói chung

7. An toàn thực phẩm đòi hỏi nỗ lực Mất vệ sinh an toàn thực phẩm có tác đa ngành động sâu rộng, vượt ra ngoài hậu quả để lại trên sức khỏe từng cá nhân và cộng đồng Để cải thiện vệ sinh an toàn thực phẩm, - nó làm suy yếu xuất khẩu thực phẩm, du nhiều chuyên gian trong các lĩnh vực khác lịch, sinh kế của người kinh doanh thực nhau đang phải làm việc cùng nhau với phẩm và phát triển kinh tế, cả ở các nước những công nghệ và khoa học tốt nhất hiện phát triển và đang phát triển. nay. Các cơ quan của chính phủ hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế công 9. Mọi người đều có vai trò trong việc cộng, nông nghiệp, giáo dục và thương giữ an toàn vệ sinh thực phẩm mại, cần cộng tác và trao đổi thường xuyên với nhau và tham gia với xã hội dân sự bao An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung gồm cả người tiêu dùng. giữa các chính phủ, ngành công nghiệp, nhà sản xuất và cả người tiêu dùng. Mọi

mộ kinh hãi tột độ, không thể đánh cắp bất cứ món đồ tùy táng nào. Cụ thể, giai thoại kể rằng, vào cuối những năm nhà Kim đô hộ, mộ tặc khét tiếng họ Chu đã lẻn vào lăng mộ của Tống Thái Tổ để trộm cổ vật. Theo đó, tên mộ tặc họ Chu sống cạnh nhà người hàng xóm từng đi trông giữ lăng Vĩnh Xương nên hắn nghe được chuyện người ta mai táng Tống Thái Tổ cùng với một chiếc đai ngọc cực quý giá khi khảm 49 viên dạ minh châu, 49 viên kim cương và 49 miếng phỉ thúy. Biết vậy, tên mộ tặc họ Chu quyết định đột nhập vào trong lăng Vĩnh Xương để đánh cắp chiếc đai lưng. Khi mở nắp quan tài, tên mộ tặc không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy thi hài Tống Thái Tổ còn nguyên vẹn giống như đang ngủ say, chiếc đai ngọc quý giá đang đeo ở thắt lưng Tống Thái Tổ vẫn còn nguyên trên người nên y đã dùng dây thừng kéo xác hoàng đế quá cố lên và lấy bảo vật. Tuy nhiên, khi vừa tháo chiếc đai ngọc trên người Tống Thái Tổ ra thì một chất dịch màu đen bất ngờ phu ra từ miệng ông hoàng này. Y sợ hãi nên vội vã chạy ra khỏi lăng mộ. Khi về tới nhà, tên họ Chu đi rửa mặt nhiều lần nhưng không thể hết chất dịch màu đen, hậu quả là tên này mang gương mặt như có một lớp sơn đen đến suốt đời. Chính vì lý do này, người ta cho rằng, y đã vướng phải "lời nguyền" kinh hãi nên phải chịu sự trừng phạt. người đều có một vai trò trong cuộc chiến với thực phẩm bẩn. Đạt được an toàn thực phẩm là một nỗ lực đa ngành đòi hỏi chuyên môn từ một loạt các ngành khác nhau - độc học, vi sinh vật, ký sinh trùng, dinh dưỡng, kinh tế y tế, dược phẩm cả cho thú y và con người. 10. Người tiêu dùng nên được giáo dục đầy đủ về thực hành an toàn vệ sinh thực phẩm Người dân có quyền được biết những kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, cách chọn thực phẩm an toàn và thông minh. Mọi người cũng phải được cảnh báo về các nguy cơ liên quan đến thực phẩm phổ biến và cách xử lý thực phẩm an toàn.


CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

CẢNH GIÁC TRÒ "MOMO" LÀM HẠI TRẺ NHỎ

SOÁ 722 10/08/2018

39

NHỮNG ĐIỀU BẠN CHƯA BIẾT VỀ VI KHUẨN ĂN THỊT NGƯỜI Cái giá có thể là mạng sống của bạn, nhẹ thì vài cuộc phẫu thuật cho đến cắt cụt chi.

Một trò chơi biến thái mới trên mạng đang khiến các bậc cha mẹ và chính quyền nhiều nước hết sức lo ngại, bởi nó gợi nhớ lại những vụ tự tử đau lòng của thiếu niên liên quan tới hiện tượng "Cá voi xanh".

N

C

ó tên gọi "Momo", trò này hoành hành khắp thế giới trong những tuần gần đây, chủ yếu thông qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp. Theo báo Daily Mail, đầu tiên người chơi được thách thức liên hệ với "Momo" bằng cách gửi tin nhắn đến một số lạ, sau đó họ bị "dội bom" bởi những hình ảnh ghê rợn và hàng loạt tin nhắn sặc mùi bạo lực. "Mọi việc bắt đầu từ một nhóm trên Facebook. Những người trong nhóm được thách liên lạc với một số điện thoại lạ. Nhiều người nói sau khi gửi tin nhắn cho Momo bằng điện thoại di động, họ nhận lại những hình ảnh bạo lực và hung hăng, số khác nhận những tin nhắn đe dọa hay nguyền rủa" - Bộ phận Điều tra tội ác máy tính của bang Tabasco - Mexico cảnh báo trên Twitter. Với hình đại diện là một gương mặt phụ nữ đáng sợ - bị lấy từ mạng xã hội Instagram của nghệ sĩ Nhật Bản Midori Hayashi (không liên quan tới trào lưu đáng ngại trên), Momo đang bị nghi ngờ liên quan đến vụ tự tử của một cô bé 12 tuổi ở Argentina. Báo Buenos Aires Times đưa tin cô bé tự quay phim lại hoạt động của mình trước khi treo cổ lên một cái cây ở sân nhà vào

ngày 29-7 tại thị trấn Ingeniero Maschwitz, tỉnh Buenos Aires. Cảnh sát nghi ngờ có ai đó xúi giục cô bé tự tử và đang tìm kiếm một người 18 tuổi (có liên lạc với nạn nhân qua WhatsApp). Nếu được xác nhận, cô bé có thể là nạn nhân đầu tiên của trò Momo ở Argentina. Momo hiện lan truyền ở nhiều nước, ngoài Argentina, Mexico còn có Mỹ, Pháp, Đức... Dường như nó phổ biến nhất ở Mỹ Latin và nhắm vào giới thiếu niên. Chưa ai rõ động cơ thực sự đằng sau Momo nhưng giới chức trách cảnh báo những kẻ nhắn tin ẩn danh có thể thông qua trò chơi để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc kích động các hành động tự làm hại bản thân và tự tử, theo đài Nguồn tin. Momo khiến người ta nhớ lại hàng chục vụ tự tử hồi năm ngoái ở Nga, Mỹ... do ảnh hưởng của trò "Cá voi xanh" vào năm ngoái hay xa hơn là trò "Slender Man". Năm 2014, hai cô bé 12 tuổi bang ở Wisconsin - Mỹ âm mưu giết một bạn học để làm vừa lòng nhân vật kinh dị ẩn sau "Slender Man". Nguồn gốc của Momo cũng như tác giả đứng sau là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên, theo Nguồn tin, tới nay giới chức trách lần ra được ít nhất 7 số điện thoại có mã ở Nhật Bản và nhiều quốc gia Mỹ Latin.

ecrotizing fasciitis là thuật ngữ lâm sàng để gọi căn bệnh gây ra bởi những con vi khuẩn ăn thịt người. Chúng có thể nhiễm vào cơ thể bạn từ nước bẩn, khi đi bơi hoặc thậm chí đi dạo bên bờ biển. Mặc dù khá hiếm gặp, vi khuẩn ăn thịt người có thể gây ra những cái chết bi thảm, ám ảnh bất cứ ai từng biết đến nó. Nếu muốn mất ăn mất ngủ, bạn cứ thử google từ khóa "Necrotizing fasciitis" và xem những hình ảnh về nó. Rồi bạn sẽ thấy hình ảnh minh họa dưới đây đã nhẹ nhàng lắm rồi: Ngay trong tháng 5 vừa rồi, một nhạc sĩ người Nga có tên là Andrey Suchilin đã bị Necrotizing fasciitis dẫn đến hoại tử nội tạng khi đang trên đường bay từ Tây Ban Nha tới Hà Lan. Chuyến bay đã phải hạ cánh khẩn cấp vì các hành khách không thể chịu được mùi thịt thối rữa phát ra từ ông ấy. Không ai biết điều gì đã xảy ra, kể cả nạn nhân của Necrotizing fasciitis. Vi khuẩn đã nhiễm vào người Suchilin trong một thời điểm nào đó, từ vết thương hở hoặc một buổi đi bơi ở bãi biển. Trước khi lên máy bay, ông bị sốt và đi khám. Nhưng bác sĩ cho rằng đó chỉ là bệnh nhiễm trùng thông thường. Chỉ đến khi cơ thể Suchilin tỏa ra một mùi thối rữa khó chịu, những con vi khuẩn ăn thịt người mới lộ diện. Suchilin tử vong sau vài tuần vì suy đa tạng. Một ca nhiễm vi khuẩn ăn thịt người khác là Alan Avery, một chủ sở hữu phòng trưng bày nghệ thuật ở Atlanta. Năm 2016, người đàn ông 50 tuổi này đã may mắn sống sót sau khi mắc Necrotizing fasciitis. Trong một chuyến lướt sóng, Avery bị xước bụng dẫn đến nhiễm trùng. Mặc dù cả ông và bác sĩ đều nghĩ vết xước không nghiêm trọng, sau một vài ngày, Avery bắt đầu có triệu chứng nhiễm trùng máu. Ông kể lại mình đã gặp ảo giác khi ngồi trước hiên nhà, nhìn thấy một tác phẩm điêu khắc trong sân biến thành người khổng lồ đi xuống phố. Avery gọi điện báo cảnh sát trong tình trạng hoang tưởng. May mắn, viên cảnh sát nhận ra ông không có biểu hiện sử

dụng ma túy. Thay vào đó, Avery đang ở trong tình trạng nguy kịch và cần cấp cứu y tế. Các bác sĩ nói chỉ muộn vài giờ thôi, ông sẽ chết. "Tôi may mắn vì đã phát hiện ra nhiễm trùng sớm", Avery nói. "Tôi đã phải trải qua 11 ca phẫu thuật, dành cả 1 năm trên xe lăn và máy tập đi bộ. Nhưng tôi vẫn may mắn vì được sống". Một thực tế, hầu hết các bác sĩ chỉ gặp 1 trường hợp Necrotizing fasciitis trong sự nghiệp của mình, điều đó có nghĩa là họ không có kinh nghiệm và rất dễ chẩn đoán sai. Vi khuẩn nào là vi khuẩn ăn thịt người? Theo Colleen Kraft, một bác sĩ bệnh truyền nhiễm tại Đại học Emory, có rất nhiều loài vi khuẩn thông thường cũng có thể gây ra Necrotizing fasciitis. Chúng không nhất thiết phải là vi khuẩn đột biến hoặc các vi khuẩn hiếm gặp. "Necrotizing fasciitis là do vi khuẩn ở sai chỗ. Khi vi khuẩn chui được vào lớp fascia – nằm giữa da và cơ bắp – nó đã lọt được vào nơi giống như một siêu xa lộ để lan truyền rộng khắp cơ thể", bác sĩ Kraft nói. "Rất nhiều vi khuẩn vốn sống trong môi trường ẩm ướt, vì vậy, chúng lây lan điên loạn một khi vào được bên trong fascia". Những nghi phạm thông thường gây ra Necrotizing fasciitis là nhóm A Strep, E. Coli, Staph và Vibrio (một chủng đặc biệt có độc tính trong nước mặn). Những vi khuẩn này có mặt mọi lúc xung quanh chúng ta. Staph là một ví dụ, nó được tìm thấy trên da của những người khỏe mạnh. Chỉ khi da bị xước xát cho phép Staph vào bên trong cơ thể, nó mới khiến bạn bị bệnh. Vi khuẩn tấn công lớp fascia, gây hoại tử và lây lan nhanh chóng. Bác sĩ Kraft nói vi khuẩn cũng cố gắng thoát ra ngoài khi chúng giết chết các mô mềm và tiếp tục nhân lên. Nhưng bởi đã bị kẹp giữa lớp da và cơ bắp, chúng nhanh chóng lan truyền trong lớp fascia đi khắp cơ thể. Sự phát triển âm thầm này ít được cả bệnh nhân lẫn bác sĩ chú ý đến.

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$


40

CUỘC SỐNG

SOÁ 722 10/08/2018

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. L

L

SPECIA

L

SPECIA

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

SPECIA

Migeek I6 Price : 80$

Tosing Price : 80$

Closer door 35 kg : Price : 65$ Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 130$ / Free Shipping

Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


CUỘC SỐNG Mặc dù nhìn bề ngoài bệnh nhân có vẻ ổn, nhiễm trùng trong fascia có thể tiến triển rất nhanh. Và một khi bệnh nhân đã mắc Necrotizing fasciitis, việc điều trị gặp rất nhiều thách thức. Thuốc kháng sinh chỉ có thể tiêu diệt vi khuẩn, trong khi bệnh nhân cần phải loại bỏ toàn bộ mô hoại tử. Điều này dẫn đến việc chữa trị Necrotizing fasciitis thường đòi hỏi cắt cụt chi. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), mỗi năm tại Mỹ có từ 700 -1.200 người mắc Necrotizing fasciitis. Cứ 4 bệnh nhân thì có 1 người chết. Trong khi đó, con số thực tế còn có thể cao hơn vì nhiều trường hợp Necrotizing fasciitis không được báo cáo. CDC hiện chỉ đang theo dõi các ca nhiễm trùng gây ra bởi Nhóm A Strep, nguồn lây nhiễm Necrotizing fasciitis phổ biến nhất. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có những chủng vi khuẩn phổ biến khác có thể gây ra Necrotizing fasciitis bao gồm Vibrio, E. coli và Aeromonas hydrophila. Chúng thường phát triển mạnh trong môi trường nước như ở hồ, sông, khu vực nước mặn thậm chí cả hồ bơi và bồn tắm nước nóng. Những vi khuẩn này rất nguy hiểm một khi chúng chui được qua da và nhiễm vào mô sâu bên trong người. Năm ngoái, ít nhất hai người tại Mỹ đã chết vì Necrotizing fasciitis sau khi nhiễm nó từ vùng lụt sau bão Hurricane Harvey. Bạn thậm chí vẫn có thể nhiễm vi khuẩn mặc dù không lội xuống nước. Một người đàn ông ở California bị Necrotizing fasciitis sau khi bắt một con cá khiến tay ông bị trầy xước. Nên tránh những vùng nước nào? Ở Mỹ, chính quyền và cơ quan bảo vệ môi trường địa phương thường xuyên kiểm tra các trung tâm giải trí dưới nước. Họ sẽ đóng cửa các cơ sở này khi thấy nồng độ vi khuẩn vượt ngưỡng an toàn. Candice Hoffman, người phát ngôn của CDC, khuyến nghị mọi người nên tránh ao hồ, sông suối hoặc các bãi biển, nếu nó bị đóng cửa vì có khuyến cáo mức độ vi khuẩn cao hoặc các sự cố khác như tràn nước thải hoặc tảo nở hoa. CDC cũng khuyên mọi người nên tránh bắt cá hoặc các động vật khác chết trong hoặc gần khu vực nước bị đổi màu, có váng, bọt hoặc bốc mùi.

Nếu cảnh giác khi đi biển, bạn nên tránh những khu vực có nước lợ ở cửa sông, cửa biển. Dòng nước ngọt đổ vào biển từ sông có thể mang theo bất cứ thứ gì, kể cả xác động vật, tăng nguy cơ vi khuẩn sống sót và phát triển. Mặc dù vậy, nước biển thậm chí nước trong hồ bơi cũng có thể chứa vi khuẩn có thể gây Necrotizing fasciitis. Một lần nữa, vi khuẩn không phải vấn đề, vấn đề là vị trí của vi khuẩn. Làm thế nào để tự bảo vệ mình khỏi vi khuẩn ăn thịt? Hoffman khuyên rằng có những biện pháp bảo vệ đơn giản, bắt đầu từ việc xử lý vết thương đúng cách. Nếu có đi bơi hoặc hoạt động ở những khu vực ngập nước, hãy đem theo một chai nước sạch, xà phòng kháng khuẩn, cồn y tế rửa vết thương và bông băng để phòng cho những trường hợp không may. Quy trình xử lý vết thương bắt đầu bằng việc cầm máu. Sau đó, rửa vết thương và cả khu vực xung quanh bằng nước sạch và xà phòng. Bất kỳ dị vật lạ nào, như bụi bẩn hoặc cát, cần phải được lấy ra khỏi vết thương. Rửa vết thương lần cuối với cồn y tế, thấm khô và băng nếu cần thiết. Nhưng lưu ý, tuyệt đối không dùng băng không thấm với ý định nhảy trở lại môi trường nước. Băng không thấm sẽ bẫy vi khuẩn và khiến cho vết nhiễm trùng trở nên nghiêm trọng hơn. Nó chỉ được sử dụng trong trường hợp băng vết thương hở trước khi đi bơi. Chăm sóc vết thương càng sớm càng tốt, Hoffman nói, thời gian là vàng bạc bởi vi khuẩn phát triển rất nhanh. Nếu bạn cạo râu, cắt phải tay, hoặc thậm chí là xước da trong khi bơi, nó cần phải được làm sạch và chăm sóc càng sớm càng tốt - không thể chậm trễ, không phải đợi khi bạn trở về nhà bật quạt hay pha đồ uống xong mới đến lượt vết thương. Chăm sóc nó ngay lập tức và đúng cách làm giảm đáng kể nguy cơ mắc Necrotizing fasciitis. Cũng giống như sau khi đi rừng, bạn cần kiểm tra lại người xem có dính vắt không, sau khi đi bơi hoặc ở vào khu vực cần tiếp xúc với nước, bạn cũng nên kiểm tra lại người mình xem có bị trầy xước hay không.

12 ĐIỀU ÂN HẬN NHẤT CỦA NHỮNG NGƯỜI MUA NHÀ LẦN ĐẦU Mua nhà vào thời điểm sốt giá, không tìm hiểu kỹ hàng... có thể khiến bạn hối tiếc về sau.

SOÁ 722 10/08/2018

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc. 4372 Papineau, Montréal (QC) H2H 1T5

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

namphuong18@hotmail.com

Cell: (514) 812

8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

Nhà đầu tư: 7plex Ville Maire: 7X3½ thoáng-rộng(3tầng+1tầng demi-ssol), income: 50000/năm, có thể làm thêm 1apt thành 8plex, local rất dễ kiếm người thuê nhà và để nâng tiền thuê nhà, cách metro Frontenac 600m, giá: $889000. Hochelaga-Maisonneuve:11 apt (4 ½, 5 ½)+1commercial, income: 104000, giá: $1800000. Single house: La Prairie: detached split-level 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 parkings, giá: $345000. giá: 335000. Westmount: semi-detached house 13 ½, 4 phòng ngủ+3 phòng tắm+ garage+parking, giá: $1565000. 2-4plex: 4plex Rosemont: 2X3 ½2X4 ½+ parking, giá: $589000. St.Leonard 3plex 2X5½+bachelor, driveway2+1garage, gần mọi services, giá; $599000. Ahuntsic3plex: RDC+ssol+2X3 ½+garage+ parking, giá: $589000 Condo Montréal: 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $175000, 3 phòng ngủ: bắt đầu từ $300000, 4 phòng ngủ: bắt đầu từ $375000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp! - Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về

kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool) Đáp ứng ngay giá được chào bán Giá chào bán không phải là giá cuối cùng. Bạn nên trả thấp hơn. Trang Realtor khuyên nên giảm khoảng 10% giá người bán đưa ra, nhất là khi biết ngôi nhà đã được rao vài tháng mà chưa bán được. Mua vào thời điểm sốt giá Mua ngay trước khi thị trường lao dốc gây tổn thất về tài chính. Inman.com, một trang về trị trường bất động sản chuyên nghiệp tại Mỹ, nói rằng có thể xác định mức độ sốt giá bằng cách kiểm tra xem liệu giá nhà hiện tại có cao hơn đỉnh giá của năm ngoái không. Nếu có, có thể khu vực bạn chọn mua đang ở tình trạng bong bóng bất động sản và giá sẽ giảm xuống không bao lâu sau.

Không kiểm tra môi trường xung quanh

Mua nhà quá khả năng

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Khi vừa trả một khoản lớn để mua ngôi nhà mới, người ta rất dễ lờ đi việc mua bảo hiểm để tiết kiệm chút tiền. Thực tế, việc này đáng dùng tiền vì không ai biết được liệu nhà mình có thể xảy ra vấn đề gì không.

iệc mua ngôi nhà đầu tiên được coi là một mốc quan trọng và hứng khởi trong đời, nhưng người ta cũng dễ mắc sai lầm gây hối tiếc về sau, theo RD:

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 529 0454 Fax: (514) 360 3001

Không mua bảo hiểm cho nhà

V

41

Khi tìm ngôi nhà đầu tiên, chị Bebe Gene phát hiện đất ở đó khi đào sâu xuống 40cm rất độc. Rất may là chị đã mang đi phân tích trước khi xuống tiền nên vẫn kịp từ chối mua. Tổ chức RTK Environmental của Mỹ khuyên mọi người nên kiểm tra các chỉ số về nấm mốc, chì, amiăng... ở Khi phải thuê nhà lâu, nỗi khao khát có khu mình mua nhà. nhà riêng khiến bạn muốn mua với bất cứ giá nào. Nhưng đừng vì thế mà cố sở Bỏ lửng quá trình xây nhà hữu nhà khi chưa đủ khả năng. Rơi vào nợ nần với những căng thẳng và rủi ro có thể Nếu ngôi nhà đầu tiên phải xây lại, bạn khiến chất lượng cuộc sống bị giảm. đừng mắc lỗi giống như chuyên gia về

tài chính cá nhân Ben Luthi. Nhà của anh gặp rất nhiều vấn đề trong 6 tháng thi công, như vòi phun được xây không đúng chỗ, các đồ nội thất sai kích cỡ và việc hoàn thành không đúng tiến độ. Anh thừa nhận do mình quá ngại đặt câu hỏi với các nhà thầu trước và trong suốt quá trình xây. "Nếu được làm lại, tôi sẽ đến nhà thường xuyên hơn và đảm bảo mọi thứ được thực hiện đúng như kế hoạch", anh nói. Không mường tượng cuộc sống hằng ngày diễn ra thế nào Không dễ bán và chuyển đi, nhất là khi bạn mua nhà trả góp, vì thế, hãy đảm bảo là mình thực sự thích nơi sống trước khi quyết định mua. Hãy chú ý tới những bất tiện có thể gặp ở ngôi nhà mới, như thiếu sự riêng tư vì quanh tường toàn kính hoặc quá ồn ào vì ngay sát thang máy. Không biết gì về hàng xóm Bạn có ngôi nhà đúng như mơ ước nhưng thường xuyên phải đối phó với những âm thanh chát chúa và tiếng kêu gào từ nhà hàng xóm? Hãy đi thăm ngôi nhà vài lần, vào các thời điểm khác nhau trong ngày trước khi quyết định giao tiền, bạn có thể phát hiện được những điều hay ho từ hàng xóm. Xem nhẹ các vấn đề có vẻ nhỏ Khi vợ chồng chị Holly Johnson mua ngôi nhà đầu tiên năm 2007, họ để ý thấy khu sân bị xuống cấp và đọng nước sau khi mưa. Họ không nghĩ đó là vấn đề lớn nhưng khi về ở hai người phát hiện vấn đề phức tạp hơn nhiều và tiền sửa tốn 8.000 USD. Hãy để ý kỹ các chi tiết nhỏ và tìm hiểu xem liệu vấn đề đó có dễ khắc phục không và bằng cách nào.


42 Tin

SOÁ 722 10/08/2018

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

BỐ MẸ ĐI VẮNG, HAI CHỊ EM LÀM NỔ CẢ NHÀ VÌ TỰ BUNG BỎNG NGÔ Hai cô bé người Mỹ may mắn sống sót nhưng khá hoảng loạn sau sự việc.

"EM BÉ SIÊU NHÂN" 2 TUỔI NGÃ TỪ TẦNG 17 XUỐNG ĐẤT, ĐỨNG NGAY DẬY ĐI TIẾP Một bé gái 2 tuổi sống tại Changzhou, tỉnh Jiangsu, Trung Quốc đã được gọi là "siêu nhân" sau khi ngã từ căn hộ chung cư tầng 17 xuống đất mà chỉ bị thương nhẹ.

S

T

heo The Sun, vụ nổ xảy ra hôm chủ nhật 30/7 tại một căn nhà ở bang Oregon. Nguyên nhân là do hai cô bé 4 tuổi và 2 tuổi tự mình làm bỏng ngô trong lò vi sóng. Cảnh sát cho biết lò vi sóng được đặt trên một bếp gas. Một bé đã bắc ghế cho bỏng ngô vào lò để nổ. Bé còn lại nghịch ngợm vặn bếp khiến khí gas ngập khắp nhà. Khi lò vi sóng bật, khí gas đã bắt lửa và nổ tung, thổi bay cửa kính phía trước và vỡ cánh cửa sau nhà. Hai cô bé thoát

chết kỳ diệu, nhưng hoảng sợ trốn sau một chiếc xe tải gần đó. Đôi vợ chồng Stephen Seed, 28 tuổi, và Clarissa Seed, 30 tuổi, bị cảnh sát bắt vì tội bỏ bê các con. Cả hai khai họ phải ra khỏi nhà để tìm chú chó đi lạc trong 2 tiếng. Nhưng khi cảnh sát tới hiện trường ngay sau vụ nổ, chú chó vẫn đang nằm trong nhà. 2 vợ chồng sau đó đã được bảo lãnh khỏi trại giam và tỏ ra hối hận về việc đã bỏ các con ở nhà một mình. Vụ việc nhắc nhở các bậc cha mẹ đặc biệt để ý tới con cái.

ự việc xảy ra hôm 11/7. Em bé khi đó đang ngủ. Do không nỡ đánh thức cháu dậy, bà đã để cháu ngủ lại một mình trong nhà rồi đi chợ, nghĩ rằng mình sẽ về trước khi cháu thức dậy, nhưng bà đã mắc sai lầm lớn. Tỉnh dậy không thấy ai, em bé đi tìm bà, leo lên ghế, lên bàn để máy tính rồi nhoài ra cửa sổ đang mở. Em bé mất thăng bằng ngã nhào từ tầng 17 xuống khu vườn nhỏ bên ngoài chung cư. Các nhân chứng cho biết em bé đứng dậy gần như ngay lập tức sau khi tiếp đất, bắt đầu khóc và đi thẳng ra cửa trước tòa nhà. Trong lúc đó, người bà bất cẩn và thiếu trách nhiệm vào nhà không thấy cháu đâu, gọi tìm khắp nơi, nhận ra cửa sổ đang mở, bà lao xuống tầng 1 tìm, rồi bật khóc khi thấy cháu đang được trấn an bởi hàng xóm xung quanh. Người bà ngay lập tức gọi điện cho bố

mẹ bé gái. Gia đình sau đó vội vã đưa bé đến bệnh viện Nhi Changzhou để kiểm tra tổng thể. Các bác sĩ vô cùng choáng váng khi nghe về sự việc bởi kết quả chụp CT cho thấy không có bất thường trong não, kết quả chụp X-quang cho thấy chỉ có chút tổn thương nhỏ ở xương sườn, kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy chỉ có một số vết bầm tím nhỏ. "Đúng là một siêu nhân, đứa trẻ này quá may mắn", bác sĩ nói. Em bé được xuất viện ngay sau khi kiểm tra. Người ta tin rằng nhánh cây bên ngoài tòa chung cư đã giảm lực rơi và cứu cô bé. May mắn thêm nữa là trời mưa vào đêm hôm trước nên mặt đất trở nên mềm hơn. Rơi từ tầng 17 chung cư xuống đất, sống sót đã là may mắn khó tưởng. Việc bé gái 2 tuổi không hề có tổn thương nghiêm trọng khi ngã từ tầng 17 tòa chung cư xuống đất được ví như một phép màu.

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày.

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


SOÁ 722 10/08/2018

VUI CƯỜI

KHÔN RA..

Một lão nhà giàu đi dạo chợ quê xem có món hàng nào hời sẽ mua tích trữ. Thấy một chú bé cứ nhai mãi mấy hột táo, bèn hỏi: - Này nhóc, mày nhai mãi mấy hột táo ấy để làm gì? - Thưa ông, để cho khôn người ra. - Thế à? Bán cho tao vài hột được không? - Thưa ông, mười đồng hai hột. - Ðược, tiền đây. Lão ta đưa luôn mười đồng và cầm hai hột táo bỏ ngay vào miệng nhai lấy nhai để. Nhai mãi, một lúc sau lão ta hỏi chú bé: - Này nhóc! Tao nhai từ nãy đến giờ chả thấy khôn ra tí nào. Trong khi đó với mười đồng, tao có thể mua hàng rổ táo của những người khác. - Ðấy! Ðấy! Ông khôn ra rồi đấy! – Chú bé đắc chí kêu lên. * * *

XIỂN TRẢ LỜI VUA

Ðồn rằng có một lần vua ngự tuần ra Thanh Hóa. Nghe nói con cháu Trạng Quỳnh vẫn còn, vua bèn cho đòi đến. Xiển vâng lệnh tới hầu. Vua hỏi: - Trước khi Trạng chết có trối trăng lại điều chi không? Xiển đáp: – Dạ có ạ! Vua bảo: – Thế nhà ngươi hãy thuật lại lời Trạng trối trăng cho ta nghe. - Dạ tâu Hoàng thượng, cố tôi trước khi từ trần chỉ trối lại có một câu thôi ạ! - Một câu cũng được, cứ nói ta nghe. - Dạ, nhưng tôi không dám nói ạ! - Tại sao! - Dạ, nói ra sợ Hoàng thượng không được vui lòng. - Ðược cứ nói, dù câu nói ấy thế nào ta vẫn không bắt tội. Xiển năm bảy lần từ chối, vua năm bảy lần gặng hỏi, sau cùng Xiển mới thưa: - Dạ, tâu Hoàng thượng, ông tôi kể lại rằng: “Trước khi cố tôi nhắm mắt, con cháu xúm xít quanh giường hỏi cố tôi có dặn con cháu điều chi không. Nhưng cố tôi không trả lời. Con cháu không yên tâm, cứ gặng hỏi mãi, cố tôi chỉ quát lên một câu: “Hỏi cái mả cha bay hay sao mà hỏi mãi thế?”, rồi tắt thở. * * *

BA TRỌC

Một người đi chợ, mua được con lợn. Dọc đường về, trời nắng, đang định vào quán bên đường uống nước thì gặp một chú lính lệ. Chú lính lệ hỏi: - Anh kia, con lợn giá bao nhiêu? Anh ta thấy thầy quyền cũng chú ý đến mình và con lợn, liền lễ phép trả lời: - Dạ, hơn quan đấy ạ. Tên lính liền cho anh ta một bạt tai, rồi mắng: - Mày láo! Dám nói lợn hơn quan à? - Dạ, tôi lỡ lời! Anh van lạy mãi, chú lính mới tha cho. Đi một đoạn lại gặp chú khách. Chú khách lại hỏi giá con lợn. Đang ấm ức trong lòng, anh ta liền bảo: - Mới bị một vố trắng răng ra rồi, tôi không nói. Cho là anh ta hỗn xược, chú khách đánh cho một gậy bảo: - Mày lại chế nhạo ta trắng răng à? Anh ta bỏ chạy thục mạng, nghĩ rằng chơi với những chú khách thế này, chỉ có thiệt thân. Về gần đến đầu làng, anh ta gặp hai ông sư và một chú tiểu đang từ chùa đi ra. Chú tiểu hỏi giá lợn, anh ta càu nhàu: - Trọc này là ba trọc (ba lượt) rồi, tôi không nói nữa. Chú tiểu đỏ mặt, đấm anh ta, cho là anh ta nhạo sư. Nhưng anh ta cãi: “Chứ không ba trọc à?” rồi đi thẳng vào làng.

Đã tháo ra chưa? Sau khi nghe mọi người quảng cáo nói SG có nhiều thú ăn chơi vui lắm, 2 member demkhongngu.com rủ nhau theo bước đàn anh đi chơi cho biết mùi đời. Lang thang khu Huyền Chân Công Chúa mãi 2 chú mới kiếm được 1 em, kéo vào nhà nghỉ… Sau một hồi khởi động, em mới móc ra 2 cái gói OK nho nhỏ, đưa cho 2 anh. Ngắm nghía một hồi không biết làm gì, đành gãi đầu hỏi thật: - Uhm…. cái bong bóng này dùng làm gì em? - Cái này á? Các anh đeo vào đi, cái đó để ngừa thai. Nếu các anh không đeo cái đó vào thì em mang bầu luôn đấy. - Ái chà! Thế mà đếch biết, hế…hế. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp….Một năm trôi qua, Noel lại đến. Hai Member gặp lại, tay bắt mặt mừng, ghé tai hỏi nhỏ: - Mày đã bỏ cái….. OK ấy ra chưa? - Chưa, thế còn mày? - Cũng chưa, khó chịu lắm. Thôi anh em mình bỏ ra đi, kệ cho con ấy nó có chửa. *

*

*

TRẠNG LỢN XEM BÓI

Chung Nhi đến kinh, mở một ngôi hàng xem bói. Thế nào lại gặp hai ông bạn đồng hành khi trước vào nhờ xem một quẻ. Ba người gặp nhau vui mừng khôn xiết. Hai người bạn kia liền bảo Chung Nhi gieo cho một quẻ xem phận rồng mây phen này thế nào. Chung Nhi khấn khứa, xem quẻ rồi đoán: - Trong quẻ này Thánh dạy: “Quần long vô chủ” tất kỳ thi năm nay hoãn. Thì ra mấy hôm trước, có hai vị quan đến xem bói nói chuyện riêng với nhau để lộ ra. Chung Nhi nghe lỏm được nên mới dám đoán già như thế. Hai người bạn, tuy biết tài Chung Nhi nhưng trong lòng thì chưa tin lắm, còn những người xem bói khác thì hoàn toàn bảo lão thầy bói nói láo. Khi sắp đến kỳ thi, quả nhiên có giấy niêm yết báo hoãn. Ai nấy giật mình, cho Chung Nhi là bậc tiên tri. Từ đó tiếng đồn gần xa, khắp kinh kỳ rủ nhau đến xem bói đông nghìn nghịt… Một hôm, quan Thượng thư bộ Binh lạc mất con thiên lý mã. Quan tiếc lắm, vì là con ngựa rất quý. Nghe đồn có thầy bói giỏi, quan sai cho gọi Chung Nhi vào dinh. Nằm trong dinh quan Thượng, được cung phụng đầy đủ mọi thứ, nhưng Chung Nhi lo lắm, ăn không ngon, ngủ không yên giấc, trằn trọc suốt đêm, bụng luôn nghĩ đến chuyện mất ngựa. Bất giác Chung Nhi nhớ đến mấy câu trong “Tam tự kinh” học hồi còn nhỏ, liền ngâm to lên cho khuây khỏa: “Mã ngưu dương, thử lục súc, nhân sở tự…”. Chẳng dè tên lính hầu trong dinh đúng là tên trộm ngựa. Khi mới nghe tin quan Thượng mời Chung Nhi vào, hắn đã lo, nên ngày đêm lai vãng gần đó để nghe ngóng. Đêm hôm ấy, hắn chui xuống gầm giường Chung Nhi nằm, xem động tĩnh ra sao, đương hồi hộp đợi chờ, bỗng nghe thấy Chung Nhi đọc vanh vách nào là “mã” với “tự”. “Mã” là ngựa, còn “tự” thì đúng là tên hắn. Hắn sợ quá, cho là Chung Nhi đã hô đích danh mình rồi, bèn lóp ngóp bò ra khỏi gầm giường, vừa vái vừa kêu, xin khai hết sự thật, nhưng xin Chung Nhi đừng nói rõ tên với quan Thượng. Chung Nhi được thể, thét bảo: - Ừ, mày lấy trộm ngựa ngày nào, giờ nào, bây giờ giấu ngựa ở đâu? Muốn sống khai ra ngay, không tao hô lên tất cả đến đây thì khó mà cứu vãn đó! Tên ăn trộm khai hết đầu đuôi. Hôm sau, Chung Nhi vào hầu quan Thượng, giả cách khấn khứa gieo quẻ, rồi cứ lời tên kẻ trộm khai mà nói ra vanh vách. Quan cho người đến tận nơi, quả thấy ngựa quý, mừng lắm, thưởng cho Chung Nhi rất nhiều vàng bạc. Từ đó, tiếng tăm Chung Nhi càng lừng lẫy, ai ai cũng gọi chàng là Trạng.. bói!!!

43

Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

514-731-5333

Mới khai trương !!!

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

RAO LÀNG… Ngày trước, dân ngụ cư là kẻ thấp kém nhất trong làng. Cho nên, đến Yên Lược, vừa dựng xong túp lều, Xiển bị bọn lý trưởng bắt ra làm mõ. Một hôm, lý trưởng thấy một chị hàng bát ngồi ỉa ở cái bãi rậm đầu làng, liền bắt lấy gánh bát rồi sai Xiển đi mời “làng” ra đình chia phần. Xiển vâng vâng dạ dạ, vác mõ đi, cứ sau một hồi mõ “cốc cốc” lại rao: - Chiềng làng chiềng chạ! lắng tai mà nge mõ rao: Cụ lý bắt được mụ hàng bát ỉa bậy đầu làng, mời “làng” mau ra đình mà chia phần! Nghe nói chia phần, bao nhiêu chứ sắc, thân hào, vội vã kéo nhau ra đình. Ðến cổng đình, gặp Xiển, ai cũng nhao nhao hỏi: - Chia phần gì thế mày? - Con mẹ hàng bát ấy đâu rồi? - Có nhiều không hả mày? Xiển lễ phép đáp: - Bẩm các cụ, con mẹ hàng bát ỉa bậy đầu làng. Dạ, nhiều lắm ạ, một đống to lù lù thế kia, có lẽ một cụ được đến vài ba bát chứ không ít đâu! Vừa nói, Xiển vừa chỉ về phía hai cái sọt bát đang để ở hè đình. *

*

*

QUẢ TRẦU KHÔNG Có bốn anh thợ cưa xẻ gỗ cho một ông nhà giàu dưới vườn cây vào tiết tháng năm. Mít vừa độ chín, mùi hương thơm toả khắp khiến bốn anh thợ cưa thèm rỏ dãi. Chủ nhà lại là một lão hà tiện và keo kiệt, trưa nào cũng ra rình và đếm lại những quả mít đã chín. Bốn anh thợ cưa vừa thèm vừa ghét lão chủ, tìm cách lấy mít ăn cho bõ thèm. Một anh giựt hai quả nơi cây mít có bụi trầu không leo quanh và bảo cả bọn cùng ăn rồi sẽ có cách xử trí. Trưa, lão chủ ra đếm mít, thấy mất hai quả bèn nổi giận, định đến bắt đền bốn anh thợ cưa. Lão vừa đến thì anh chàng đã hái mít nói ngay: - Ðó, nhờ ông ra phân xử cho xem ai đúng, ai sai. - Ðúng sai thế nào không biết chứ các anh phải trả tiền hai quả mít ở cây kia cho tôi. - Chính hai quả ấy đó ạ. Tôi thì bảo là quả mít, còn bọn kia thì lại nhất định là quả trầu không. Chúng cãi với tôi đã ngót mười hôm nay. Ðến lúc hạ xuống ăn thì rõ rằng là quả mít, đúng như tôi nói. Ấy thế mà chúng nó vẫn gân cổ lên cãi. Chúng bảo rằng quả trầu không cũng thơm và ngọt như quả mít. Bây giờ, may nhờ có ông ra, nhờ ông nói cho một lời. - Một lời làm sao? - Dạ, là quả mít hay quả trầu không ạ. Ông chủ keo kiệt “tao đoán nó là quả trầu không” rồi lặng thinh đi vào.

514-762-0020 Của quý yếu đuối

Một anh thanh niên cứ đứng thập thò trước cửa phòng khám bác sỹ. ông bác sỹ thấy lạ mới đến bảo: "Này anh, anh làm gì mà cứ thập thò mãi thế?" "Cháu đến khám bệnh" – Anh thanh niên đáp khẽ. "Ơ hay cái nhà anh này, đến khám bệnh thì vào trong chứ, đứng đây thì tôi khám làm sao được" – Bác sỹ bảo. Anh thanh niên rụt rè bước vào trong. "Thế anh bệnh gì? " – bác sỹ hỏi "Nhưng bác sỹ phải hứa không được cười thì cháu mới dám nói" "Được rồi, tôi hứa" – bác sỹ trấn an. Nói rồi anh thanh niên tụt quần xuống, ông bác sỹ sửng sốt vì 40 năm trong nghề ông chưa từng thấy cái ấy của 1 người trưởng thành nào lại nhỏ như thế, nhỏ bằng ngón tay út của 1 đứa bé. Không nhịn được, ông bác sỹ cười to lên, anh thanh niên đỏ mặt nói: "Bác sỹ hứa không được cười rồi mà" "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cười nữa. Thế vấn đề của cậu là gì?" "Dạ, cái đấy của cháu….bị sưng 3 ngày nay rồi". *

*

*

UỐNG THUỐC ĐỘC KHÔNG CHẾT

Có một anh nhà giàu nghiện rượu, sợ đầy tớ uống vụng, nên cố chọn nuôi một người lù khù. Anh ta có việc phải đi vắng, bảo người ở phải trông nhà: - Mày ở nhà, phải trông coi lấy cái chân giò treo đó, với con gà sống thiến trong chuồng, kẻo chó mèo nó tha đi, nghe. Rồi anh ta chỉ vào hai be rượu doạ: - Còn hai be này là thuốc độc để bẫy chuột. Uống chết đấy! Anh ta đi rồi, người đầy tớ bắt con gà sống thiến để làm thịt, luộc chân giò lên ăn, lại lấy cả hai be rượu uống hết, say mềm cả người. Khi anh ta về thấy người đầy tớ nằm sấp dưới đất, hơi men nồng nặc, liền đánh thức dậy hỏi gà, đùi heo và hai be kia đâu. Người đầy tớ khóc mà thưa rằng: - Con vâng lời ông ở nhà coi nhà, rủi có con mèo và con chó chạy lại, con mèo thì tha cái chân giò, con chó thì cắp con gà sống thiến chạy mất. Con sợ ông mắng nên lấy hai ve thuốc độc uống cho chết, không ngờ vẫn chưa chết!


44

SOÁ 722 10/08/2018 Có bán nước hoa Gucci, Đặc biệt Lancôme,Dior, Burberry, Dịch vụ express - gởi nhanh: Versaci ..., rẻ hơn Labaie Nhận chuyển phát nhanh

CHUYỂN TIỀN VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ VN Tại tiệm VASE CARAVAN : VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé!

Trong lĩnh vực công việc, tử vi cho rằng, bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể đạt được mục tiêu. Cẩn thận với khuynh hướng muốn thực hiện một kế hoạch quan trọng về tình cảm. Dịp này, tình hình tài chính của bạn khá tốt.

Phản ứng thái quá và tâm trạng căng thẳng là những gì bạn phải đối mặt trong hôm nay. Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do sức khỏe không tốt. Tuy nhiên, điều may mắn cho bạn là lĩnh vực tình yêu đôi lứa có nhiều bất ngờ đáng để hài lòng, bất kể bạn còn độc thân hay đã kết hôn.

Hãy tự tin hơn trước những lựa chọn của bạn trong công việc. Thành công đang đến rất gần với bạn. Trong ngày, đừng quá xa cách với những người xung quanh, nếu bạn muốn nhận được sự ủng hộ từ phía họ. Về sức khỏe, huyết áp không ổn định, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Carrefour Langelier Centre Domaine Anh Lương: þ Gửi tiền về VN giao tận nhà trong vòng 12 tiếng 7373 Boul, Langelier Suite C21 3235 Avenue de Granby Suite 11 St-Léonard, Qc H1S 1V7 Montréal, Qc H1N 2Z7 þ Bán phút điện thoại gọi Long distance giá rẻ. Phục vụ tận tâm

514-899-1818

Quan sát sức khỏe của thận và chăm sóc răng để tránh gặp rắc rối ở lĩnh vực này. Chuyện tình yêu đôi lứa chuyển biến tích cực, đặc biệt là khi bạn và người ấy đã từng phát sinh xung đột gần đây. Thu nhập cá nhân được cải thiện nhờ những giải pháp cực kỳ lý tưởng.

Sự hài hòa lan tỏa trong tất cả các mối quan hệ của bạn, từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp cho đến người yêu hay người bạn đời. Công việc dù có một ít phiền toái, nhưng sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Nếu muốn đi xa, bạn có thể khởi hành ngay trong ngày.

Sự khoan dung của bạn có thể trở thành miếng mồi ngon cho những thủ đoạn bẩn thỉu. Vì thế, bạn hãy thật kiên định để tránh bị lợi dụng. Mối quan hệ tình cảm cá nhân mang đến cho bạn nhiều động lực.

MTL-TAXES

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6

(514) 583-2980

mtl-taxes@outlook.com

Vô cửa Centre Affaire

Danh ngôn Sống vì mình và với mình – đó là phải sống, mà là một trạng thái thụ động; cần phải có lời nói và việc làm, cần có đấu tranh. *** Bạn ơi, lý thuyết thì xám xịt, còn cây đời mãi mãi xanh tươi. ***

Những lời hứa hẹn giúp đỡ hay hợp tác, đầu tư dành cho bạn đột ngột gặp trở ngại. Tuy nhiên, mọi việc không có gì phải lo lắng vì bạn biết cách xử lý ổn thỏa. Gia đình hạnh phúc. Hôm nay, bạn cũng có thể gặp rắc rối có liên quan đến huyết áp như tuổi Dần, cần phải thay đổi chế độ dinh dưỡng.

Sống và hoạt động gắn bó với nhau chặt chẽ như lửa với ánh sáng. Cháy thì phải toả sáng, sống thì cố nhiên phải hoạt động. *** Cuộc sống như một trang sách, kẻ điên sẽ giở qua nhanh chóng. Người khôn ngoan thì vừa đọc, vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc

Tài chính của bạn tiếp tục có sự thay đổi tích cực. Sức khỏe tạm thời không có gì để phàn Vài khó khăn nàn. Tuy nhiên, có một điều bạn trên con đường cần phải thuyết phục bản thân rằng, sự nghiệp đột nhiên phát sinh. Bạn cần không ai là hoàn hảo. Vì thế, việc phải thật dũng cảm và sẵn sàng đối có người chỉ trích bạn cũng là bình mặt. Chuyện tình cảm cá nhân mang thường. Hãy cư xử thật khéo léo để đến cho bạn sự hài lòng tuyệt đối. Sức không làm ảnh hưởng đến các mối khỏe ổn định. Dịp này, một trong các quan hệ. con hay em của bạn gặp khó khăn, cần tìm cách hỗ trợ ngay.

Mối quan hệ với bạn bè và người thân rất tuyệt vời. Những tham vọng trong công việc cũng đang trong tầm tay của bạn. Sức khỏe tạm thời không có gì đáng để lo lắng. Cuối ngày, tử vi dự đoán bạn sẽ nhận được một tin tốt lành từ người thân.

văn thư,bưu phẩm, thùng hàng, chứng từ về Việt Nam và đi khắp thế giới

Bạn được đánh giáo cao vì những đóng góp trong công việc. Thế nhưng, bạn hãy nhớ tránh hành động một mình, mà cần biết tìm kiếm sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Dịp này, bạn và người thân trong gia đình rất dễ phát sinh tranh chấp, nên chịu khó nhượng bộ đôi chút để giảm bớt căng thẳng.

Lĩnh vực tình yêu đôi lứa mang đến cho bạn rất nhiều sự hài lòng. Bạn và con cái cũng đạt được sự thấu hiểu nhất định. Về công việc, tử vi nhắc bạn tỉnh táo trước những quyết định quan trọng. Đặc biệt đừng để người khác gây áp lực cho những lựa chọn của bạn.

một lần. *** Tình yêu thương con người là tài sản quý giá nhất. *** Cái đáng sợ không phải là chết, mà là sống rỗng tuếch.

Mục đích cuộc sống là làm nhân loại được đầy đủ và hạnh phúc.

MUA XE TẢI/XE HƠI BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN NÀO 7 NGÀY GIÁ TIỀN TIỀN TỐT TỐT NHẤT NHẤT GIÁ LIÊN LẠC: LẠC: 514-994-2231 514-994-2231 LIÊN

(BẰNG TIẾNG PHÁP HOẶC TIẾNG ANH) REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 722 10/08/2018

Việc Làm/Linh Tinh Cần tuyển người dọn dẹp nam tuổi trung niên biết lái xe. 438-936-5005 _________________________________

Cần thợ 2 kim, plaine, overlock, 5 năm kinh nghiệm. Liên lạc: 514-237-6767 _________________________________

514-834-1001, 514 553-0444

Hãng may cần tài xế, thợ ủi, người làm general biết đơm nút, lên lai, máy plein và overlock tại hãng . Liên lạc: 514-274-8999 _________________________________ Cần phụ nữ xinh đẹp, massage giỏi . Địa chỉ: 1025 notre dame Lachine h8s 2c3, 514-299-3014 nicola _________________________________

Lời nguyện

Nam mô Đại Từ Đại Bi, tâm thinh cứu khổ, cứu nạn quảng đại linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc lời nguyền trên đây 9 lần mỗi ngày, trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với đều bạn xin, với điều bạn hứa sẽ đăng lời nguyền trên đây để loan truyền cho người khác. Dung

Linh Tinh

Bạn có muốn bắt đầu một doanh nghiệp trong một lĩnh vực rất là hấp dẫn, thanh toán tiền, và lợi nhuận, trong khi làm việc chỉ là một phần thời gian của bạn để trở thành ông chủ của riêng bạn mà không cần phải đầu tư nhiều tiền để mà đạt được sự độc lập về tài chính sau một thời gian nhật định. Xin vui lòng liên lạc với Tony tại số 514-265-1761 _________________________________ Cours tư nhân Mathématique(Primaire, secondaire, collège)Dành cho những học sinh mất căn bản, phương pháp sư phạm và kinh nghiệm tuyệt vời.Thuận 514-389-0065, sonthuan@hotmail.com _________________________________ Hội bài Tứ Sắc Montreal cần tuyển hội viên, cho người trung niên và người già, chơi nho, moi chon 30$ , không lấy sâu, không lấy lệ phí, mục đích để mọi người tham gia cho vui, chi tiết xin L/L ba loi : 438-935-0002

Sửa chữa nhà cửa

VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________

4-1/2 lớn mới, sáng sủa, gần metro Jarry Fabre, mọi dịch vụ, để được may giặt, sấy, balcon trước sau, 514-565-1578 / 438-998-0113 _________________________________ Phòng cho share. Bao Bếp, máy giặt sấy điện internet, giường. 450$-650$. 438-990-8893. _________________________________ Phòng cho độc thân thuê, rộng rãi, có đầy đủ đồ dùng, máy giặt, máy sấy, bao điện và internet, ưu tiên cho du hoc sinh không hút thuốc. $400/tháng. Vào ngay. Liên lạc Hien: 514-418-8711 / 514-531-6799 _________________________________ 3 1/2 cho người độc thân thuê, bao điện. 650$/tháng, Montreal Nord, góc Forest và Pelletier. Liên lạc: 514-718-6799 / 438-995-8389

Mua Bán Tiệm nail cần bán đông khách, 6 bàn 6 ghế, L/L : Lana : 438-490-1114 _________________________________ Cần sang tiệm nail và tóc ở West Island. Xin liên lạc 514-826-3890 _________________________________ Cần bán chiếc Porsche Cayenne 2011 Sport package 149 000km , black, giá 21 600$. Tel 438-822-4524 _________________________________ Cần sang tiệm nail, địa điểm tốt; tiền rented rẻ, giá cả thương lượng. 514-712-8888 _________________________________

Cho Thuê

Cần sang tiệm nail, gần metro, villa-maria 5 ghế, 4 bàn, khách sang. Cần thợ bột biết tiếng Anh và Pháp, có kinh nghiệm và trách nhiệm. Liên lạc: 514-489-9424 / 514-262-3928 _________________________________

Duplex mới cho thuê. L/L : 514-376-8535 / 514-723-1371 / 514-796-7893 _________________________________ Saint Leonard - Phòng cho thuê ở lầu 2, hoàn toàn mới, bao gồm máy giặt, máy sấy, Wifi và điện. Bus 8 phút đến metro St Michel hoặc metro Viau, vào ngay, ưu tiên cho sinh viên. 450$/ phòng lớn, 400$/ phòng nhỏ. Liên lạc Toàn : 514-826-1651

Tiệm nail West-Island cần gấp thợ chân tay nước, lương cao, tip hậu. Liên lạc 514-569-6818 _________________________________

Tiệm nail và tóc cần thợ. Xin liên lạc 514-826-3890 _________________________________ Cần thợ nail có kinh nghiệm bột, chân tay nước, lương cao, tip hậu, khu da trắng, bao lương trên ăn chia . Liên lạc: 438-931-9018 _________________________________

Cần thợ Nail nữ biết làm móng bột, chân tay nước và shellac,tiệm ở Laval,bao lương hoặc ăn chia. 450-689-2383 _________________________________ Cần thợ nail nữ, kinh nghiệm 3 năm trở lên, bột, shellac, bio gel, manicure, pedicure, metro berry UQAM (2 phút đi bộ) liên lạc : 514-451-1885 _________________________________

Cần thợ bột và chân tay nước, có xe đưa đón. Liên lạc: 514-758-9638 _________________________________

Cần sang Nhà hàng Á đông ở Beloeil. Liên lạc 514-755-1472 _________________________________

Cho share phòng Bao Điện, internet, Nhà sạch sẽ. Dành cho Sinh Viên Giá 400$/tháng. 514- 318-6880 _________________________________

Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm vẽ móng bột và thợ tay chân nước. 514-881-1551 / 514-827-3378 _________________________________

Cần bán tiệm nail. ở montréal nord. Liên lạc. 514 519-9175 / 514. 546-4533 _________________________________

Nhận sửa chữa điện lạnh, nước, lắp đặt máy lạnh cho nhà hàng, nhà ở, bơm gaz máy lạnh auto. 514-653-1158

St-Miche 31/2 demi sous-sol cho thuê, gần chợ và metro st-michel, nhà mới sửa lại, không bao điện và sưởi. 520$/ tháng, vào tháng 8. Liên lạc 514-722-9595 _________________________________

Việc Làm/Nail

Cần thợ làm nail và chân tay nước, bao lương trên ăn chia, khu vaudreuil dorion, Liên lạc số cell : 514-258-1308 _________________________________

Tiệm sushi to go cần sang gấp vì lý do sức khoẻ. L/L 514-824-9136. _________________________________

Location Studio 3250 cremazie est ( coin St-Michel ), bên cạnh Phở Nam, studio 3000 PC, sàn gỗ, hoàn toàn mới, sưởi , toilette, tất cả...cho thuê làm : nhà giữ trẻ ( garderie ); tập gym, karate, etc. Liên lạc: 514-834-1001. _________________________________

Cần người dọn dẹp Nhà và nấu ăn , full time hoặc partime ! Xin vui lòng liên lạc : 514-692-0235.

Cần sang tiệm tạp how với dịch vụ chuyển tiền, cơ hội thật tốt cho ai muốn làm chủ hoặc đầu tư từ VietNam vào Canada, nằm trong shopping Mall, gần Metro, xe bus. VASE CARAVAN Centre Domaine 3235 Avenue de Granby , suite 11 Montréal,QC H1N 2Z7. L/L Anh Luong : 514-899-1818 _________________________________

Sửa nhà tổng quát, kinh nhiệm trên 25 năm, Liên lạc: 514-649-3728 / 514-596-1302 (Van) _________________________________

31/2 lớn, gần metro Iberville, parc Molson, resto. 650$/ tháng, dọn vào đầu tháng 12, Liên lạc: 514-777-8184 _________________________________

Cần người làm việc linh tinh, dọn dẹp, lau chùi toilette; ưu tiên cho người trung niên, trong bar Bogeys Billard ( 3250 cremazie est , ) 438-936-5005 ( hanh ) ; 514-677-2664 ( na ) _________________________________

Cần sang nhà hàng comptoir phục vụ nhanh, thích hợp cho làm ăn gia đình. 8582 Hochelaga Montreal. tiền rent thấp 1145$/tháng, Giá bán 80,000$ (có thể thương lượng). Liên lạc: 514-716-3128 _________________________________ Sang tiệm tóc và esthetique, masso, có thể mở thêm nail ở Rosemont. Tiệm trên 20 năm, khách ổn định, tiền thuê rẻ. 514-255-5270 _________________________________ Tiệm sushi take-out (7381 St-Laurent, Montréal) cần bán. Tiền bán cao, tiền nhà rẽ, bail có thể ký 5-10 năm. Sang lại vô làm chủ ngay lập tức. 514-895-6688. _________________________________ Tiệm sushi khu Cote-des-neiges cần sang. 514-892-7423 _________________________________ Cần sang tiệm sushi trong mall, đồ đạc equipement mới, ly do về hưu. Tiệm đông khách, nằm dưới phố Quebec. Tiền thuê rẻ 1500$/ tháng. Liên lạc: 418-914-4430 / 418-806-6317 (sau 6pm) _________________________________ Nhà hàng Laval West cần bán income ổn định, 514-465-4441

Cần thợ nail ( nam nữ ) có kinh nghiệm, bao lương tùy theo tay nghề, vicky 514-623-5264. Gần metro Mont-Royal. _________________________________

Cần thợ nail bột hoặc tay chân nước. Lương bao hơn ăn chia, gần Galerie d'Anjou. Liên lạc: 514-999-0268 / 514-508-7868 _________________________________ Lolita Beaute cần gấp ( full time và part time ) thợ nail biet làm chân tay nước, nếu biết lam bột và Shellac càng tốt, tiệm đẹp, lương cao. L/L Melissa : 514-625-0972 / Anna : 514-709-6068 Email : lolitabeautecsl@gmail.com _________________________________

45

Tiệm nail trong mall đông khách, cần gấp thợ bột, chân tay nước. Lương và tip cao. Liên lạc: 438-873-8899 & 438-823-8899 _________________________________ Cần thợ làm full time biết làm bột và chân tay nước , liên lạc 438-875-1832 _________________________________ Tiệm nail cần thợ chân tay nước và waxing, đưa đón ở metro cote-vertu, tel:Vincent 438-346-9259 _________________________________ Cần thợ nails nữ có kinh nghiệm móng bột, hoặc không có sẽ hướng dẫn thêm, biết tiếng pháp, việc làm lâu dài trong Shopping Mall huong 15 Nord Blainville. Tiện lợi cho thợ nail ở Laval. 514-573-7186 _________________________________ Tiệm nails trong mall Place Rosemère cần gấp thợ bột giỏi và chân tay nước, lương 800$/tuần trên chia, tips cao, việc lam quanh năm, gọi: 514-443-6935 _________________________________ Tiệm nail đẹp gần metro, bus, khách 99% da trắng, cần thợ bột, chân tay shellac, lương bao hoặc an chia. My : 438-998-4532 _________________________________ Cần thợ chân tay nước và thợ bột (full time hay part time) và nhận học viên làm cho tiệm. 514-677-1267

Việc Làm/Nhà Hàng

Nhà hàng Việt Nam cần Serveur nam hoặc nữ, biết tiếng Anh và Pháp, Liên lạc 514-339-1188 _________________________________ Nhà hàng sushi cần serveur(se) phải biết tiếng Anh & Pháp, bếp, phụ bếp, makiman, khu N.D.G. Tina 514-484-6345 ; 514-978-9020 _________________________________ Tiệm sushi togo cần thợ cuốn sushi có kinh nghiệm giao hàng, phụ bếp, 514-679-7968 / 514-944-5119 _________________________________ Nhà hàng sushi cần serveur(se) phải biết tiếng Anh & Pháp, bếp, phụ bếp, makiman, khu N.D.G. Tina 514-484-6345 ; 514-978-9020 _________________________________ Nhà hàng cần thợ Bếp , sushi , fulltime , partime! Lương rất cao , có xe đón ở st Michel ! Xin vui lòng liên lạc số phone : 514-290-8877 _________________________________ Cafe ở dowtow cần người làm từ thứ 2 đến thứ 6 : từ 6am - 2:30Pm ; nói được tiếng pháp, xin gọi trước 3pm. 514-871-4919 _________________________________

Nhà hàng Chez Lien, cần phụ bếp. 1230 Curé-Labelle, chomedey Laval. Liên lạc: 450-681-3307 / 514-690-3303 _________________________________ Nhà hàng cần người phụ bếp có kinh nghiệm Bois-des-Filion, QC. 514-653-8688 / 514-661-6568 _________________________________ Nhà hàng Vietnam cần bếp & phụ bếp. Liên lạc: 438-402-6861 _________________________________ Cần phụ bếp nam có kinh nghiệm. Liên lạc 514-746-6412 _________________________________ Nhà hàng cần bếp nam, nướng, cần nữ phục vụ dọn bàn, A Son : 514-965-3254 _________________________________ Phở ngon Cần Bếp. Liên Lạc 514-723-6466 _________________________________

Cần gấp thợ chân tay nước, có hay không có kinh nghiệm, lam full time hay part time, việc làm lâu dài. Liên lạc: 514-685-0222 _________________________________

Cần bếp sushi, biết tiếng pháp. J'offre du travail dans des kiosques de sushi à Laval .- Horaires de travail flexibles- Français / Anglais minimal requis. (514)291-8619 _________________________________

Salon mới ở Rivière des Prairies cần thợ làm nail, làm bột chân tay nước với kinh nghiệm, lương cao, tip tốt. Liên lạc: 514-804-5014 (tiếng Pháp) _________________________________

Nhà hàng cần serveur/se full/part time biết tiếng Pháp liên lạc 514-522-7888 _________________________________

Rubis nails Metro Peel cần hai thợ bột. Liên hệ chị Diệu Ái:514 591 8450 hoặc 514-985-8888. _________________________________ Cần thợ nail biết Shellac/fake nail Full time Metro sherbrooke. 130$/day. 514-774-8379 _________________________________ Tiệm ở Laval, cần thợ bột và chân tay nước, lương cao hoặc ăn chia, liên lạc 438-993-5921 , ở xa sẽ được đón. _________________________________ Cần thợ nail làm chân tay nước và bột, tiệm ở Montreal. Liên lạc Linh: 514-598-8989 / 514-513-1032 _________________________________ Tiệm nail gần metro, cần thợ chân tay nước, shellac và bột. Làm full time hoặc part time, khu da trắng. Liên lạc: 514-523-2970

Cần thợ chân tay nước và thợ bột (full time hay part time) và nhận học viên làm cho tiệm. 514-677-1267 _________________________________ Restaurant Paris Phở cần busboy lam full time. Liên lạc: 514-747-4493 / Mme Tea: 438-930-4493, 1717 rue Poirier Saint Laurent QC H4L-1J4 _________________________________ Cần thợ cuốn sushi nhà hàng ở Laval. 514-578-5599. _________________________________ Cần chạy bàn biết tiếng pháp. 514-279-1111 / 514-816-8836 _________________________________ Thai Express trong Montreal Est, 12 phút cách Anjou. Cần đầu bếp và caissier (e) có kinh nghiệm, làm full time hay part time, biết tiếng Anh và tiếng Pháp, biết lái xe. Ưu tiên cho người có kinh nghiệm, có thể đào tạo. Mr. Yu: 450-341-1385


46

SOÁ 722 10/08/2018

Tin

KIẾN THỨC

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

3 QUY TẮC PHONG THỦY BẠN CẦN PHẢI BIẾT

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

3 quy tắc phong thủy nhà ở cần phải biết trong bài viết này sẽ giúp bạn có sự lựa chọn phong thuỷ hợp lý.

CHỈ CẦN LIẾC QUA GƯƠNG MẶT, BẠN CÓ THỂ BIẾT NGAY VẬN SỐ Khí sắc của một người sẽ nói lên tính cách và tương lai của họ. Đây là những khí sắc không tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến vận mệnh của một người.

Quy tắc cửa chính Trong phong thủy dương trạch thì cửa chính là yếu tố vô cùng quan trọng. Theo đó, cửa chính, phòng ngủ và phòng bếp là tam yếu của ngôi nhà. Cửa chính là nơi dòng khí lưu thông, đón khí tốt thì dương trạch tốt, đón khí xấu thì dương trạch xấu. Khi xét phong thủy cửa chính cần lưu ý những vấn đề như sau: - Chọn hướng cửa: Xét theo Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh, dựa theo phương pháp này thì cửa phải đặt ở cung Sinh Khí hoặc Diên Niên mới có thể đón khí vượng. - Áp dụng phương pháp Huyền không phi tinh để tính toán, cửa chính phải thu sơn hóa cát, gặp thủy vượng tài. - Linh chính quái khí: Cũng là phương pháp huyền không phi tinh, cửa chính bất luận là hướng thủy hay hướng đường thì đều có thể thu Linh thần quẻ khí, thực sơn thực địa thì thu Chính thần quẻ khí. Nhà phải tọa hướng vượng Phong thủy dương trạch nói chung, phong thủy nhà ở nói riêng hung hay cát phụ thuộc vào hướng nhà, chọn hướng cát thì gia trạch cát, chọn nhầm hướng hung thì gia trạch hung. Xét theo phong thủy dương trạch, hướng nhà không phải là hướng cửa chính mà là hướng toàn bộ ngôi nhà. Theo phương pháp Tam nguyên cửu vận huyền không phi tinh, hướng nhà vượng được phân chia thành hai kiểu dưới đây: Thu sơn thu thủy (Gặp núi gặp sông) Phương pháp này có liên quan tới Linh

thần và Chính thần. Ví dụ như: Bát vận (từ năm 2004 – 2023), phương Linh thần ở phía Đông Bắc, Chính thần là ở hướng Tây Nam. Nên nếu phía Đông Bắc có sông hoặc đường cái thì vượng tài chi trạch, còn sông lại ở hướng Tây Nam thì gia trạch gặp nhiều rủi ro, bất lợi. Vượng sơn vượng hướng Phương pháp này sẽ liên quan tới Huyền Không Phi Tinh. Ví dụ như Bát vận vượng sơn vượng hướng là nhà tọa Tây Nam hướng Mão, phía Đông Bắc sẽ là hiên nhà. Nếu phía Đông Bắc của nhà có sông thì vượng tài chi trạch. Phòng ở phải gọn gàng, vuông vức Làm người phải ngay thẳng, diện mạo cũng sạch sẽ, gọn gàng. Nhà ở cũng giống như con người vậy, nhất định phải vuông vức, sạch sẽ, gọn gàng, tối kị tam sừng bát giác (nhà hình tam giác hoặc hình bát giác). Nhà cửa vuông vắn thì con cái hiếu thuận, đàn ông giỏi giang thăng tiến, đàn bà thùy mị, đoan trang. Ngược lại, nếu phòng ốc méo mó, nghiêng lệch thì tâm tình con người cũng sẽ như vậy. Phòng ốc vuông vắn còn mang lại cảm giác an toàn, tinh thần vững vàng, không hoang mang, lo sợ. Trên đây là những kiến thức phong thuỷ cơ bản bạn nên “nằm lòng” về phong thủy nhà ở để mang nhiều phúc lộc, tiền tài và may mắn về cho gia đình mình. Vì hướng nhà, hướng cửa chính và hướng các bộ phận khác trong nhà gặp xung, không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Sắc trán u ám gây trở ngại cho sự nghiệp Bộ phận chính giữa trán là cung Quan lộc trong mười hai cung và đại diện cho trạng thái cát hung của sự nghiệp. Nếu cung Quan lộc tối tăm, u ám chứng tỏ người này gặp trở ngại trong sự nghiệp công danh. Nhẹ thì địa vị đang bị lung lay, nặng thì mất đi chức vị. Nếu hai góc trán cũng xuất hiện khí đen rất nặng thì tình huống càng trở nên tồi tệ hơn, có khả năng vì công việc mà tổn hại đến sức khỏe, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính mạng. Đôi tai xám xịt tượng trưng cho điềm xấu Đôi tai trông tối tăm, giống như phủi

bụi là điềm báo về vận rủi, công việc đi vào bế tắc, đầu tư và làm ăn đều không thuận lợi, thậm chí có thể gặp phải kẻ lừa đảo gạt tiền bạc. Vành tai có sắc khô cháy là người không có học thức, không có tài hoa. Vành tai lật ngược, dái tai vểnh ra ngoài thì nghèo khó đến nỗi không có nhà ở, lúc nhỏ phải sống xa người thân. Dưới mắt trắng bệch là dấu hiệu sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm Vị trí dưới mắt trong tướng thuật gọi là Tang môn. Nếu Tang môn trắng như bột không chỉ là điềm báo có tang sự mà còn báo trước tương lai sẽ gặp cảnh khốn đốn gian nan. Dưới mắt có sắc đỏ cũng giống như bị ánh lửa thiêu đốt, dễ khiến người ta có

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. AL

SPECI

AL

SPECI

AL

SPECI

Closer door 35 kg : Price : 65$ Free Shipping Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 130$ / Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

Tosing Price : 80$

Migeek I6 Price : 80$


SOÁ 722 10/08/2018 tâm trạng lo lắng, nôn nóng. Gương mặt xuất hiện sắc đỏ dự báo sẽ xảy ra nhiều sự việc bất an. Sắc mặt hồng hào là điềm báo của vận đào hoa Nếu một người không nghiện rượu hoặc không vận động mạnh mà khuôn mặt luôn hồng hào chứng tỏ người này rất giàu vận đào hoa. Mắt vô hồn Bạn có thể hiểu rằng đây là một đôi mắt không được tinh nhanh, luôn trong trạng thái như đang buồn ngủ. Nó tạo ra một khuôn mặt luôn trong trạng thái mơ màng, mắt không mở to được và không có sức sống. Trong công việc, họ cũng không phải là người nhạy bén và thiếu sự tập trung. Do vậy, những người sở hữu tướng này thường khá an phận thủ thường, không có nhiều ý chí phấn đấu và tỏ ra bàng quan với mọi chuyện xung quanh, tương lai khó tạo ra được điều đột phá.

47

Chân mày thưa Người sở hữu đuôi lông mày thưa thường đã mang sẵn theo mình vận số hao tiền tốn của. Trong cuộc đời, họ sẽ không ít lần trải qua cảnh ngộ kiếm được tiền những rồi chúng lần lượt ra đi mà không thể cứu vãn. Ngoài ra, đây cũng là dấu hiệu cho thấy tâm trí của người đó thường trong trạng thái bất an và khi tâm không vững cũng là lúc đưa ra những quyết định sai lầm khiến họ bị tán của. Ấn Đường hẹp

7115, rue St-Denis, Montréal, QC H2S 2S5 à côté du marché oriental, Tel: Metro Jean-Talon

438-988-5836 Mở cửa 7/7

Tướng mạo này thường cho thấy bạn là người có tính hẹp hòi, ích kỉ, chỉ biết thu vén cho bản thân mà không quan tâm tới những người xung quanh. Cũng vì tính cách này, họ thường gặp phải những rác rối, thị phi từ người xung quanh. Với những người có tham vọng trong công danh, sự nghiệp, họ có thể làm mọi thứ để có thể đạt được mục tiêu của mình. Nhưng với tính cách vốn có, thành công của dù có được cũng không thể lâu bền.

LÀM SAO ĐỂ THOÁT KHỎI 'BÓNG ĐÈ'? Khi thấy toàn thân tê liệt, bạn cần cố gắng thư giãn, không nên lo sợ, di chuyển nhẹ, tạo tiếng động và tập trung thở thật đều.

H

iện tượng tê liệt khi ngủ hay dân gian còn gọi bóng đè, là khi cảm giác toàn thân bạn không thể di chuyển khi bắt đầu giấc ngủ hoặc khi thức dậy mặc dù tinh thần vẫn tỉnh táo. Tình trạng này dễ khiến bạn sợ hãi, mất phương hướng, làm nghẹt thở, hạ nhịp tim, có thể kèm theo ảo giác giống như

bạn đang bị kéo lê xung quanh. Tuy bạn nhận thức được cơ thể đang ngủ, nhưng không thể di chuyển hoặc mở miệng để nói. Khi bị bóng đè thường xuyên, một số cách dưới đây có thể giúp bạn khôi phục cảm giác và khả năng di chuyển: - Di chuyển nhẹ: Cố gắng ngồi dậy khi

bị bóng đè có thể là điều cực kỳ khó khăn. Do đó, bạn nên tập trung nỗ lực vào nhiều chuyển động nhỏ như vặn vẹo ngón chân hay nắm chặt bàn tay. Ngoài ra, bạn có thể cố gắng nhăn mặt như thể bạn đã ngửi thấy mùi hôi thối và lặp lại chuyển động vài lần để thoát khỏi tình trạng tê liệt. - Tập trung vào hơi thở: Thở đều và tỉnh táo giúp duy trì trạng thái bình tĩnh cho đến khi tình trạng này kết thúc. Nếu bạn hoảng loạn sẽ làm tăng áp lực lên ngực gây ra tình trạng ảo giác như ai đó đè lên ngực mình. - Tạo tiếng động: Bạn cần cố gắng tập trung vào cổ họng để nói ra vài từ. Điều này đặc biệt hữu ích nếu nằm cạnh với ai đó và họ sẽ đánh thức bạn. Ngoài ra, bạn có thể cố gắng ho khan để tự thoát khỏi tình trạng tê liệt này. - Đầu hàng: Khi cảm thấy như bị ai đó lôi đi, hay đè xuống, việc cố gắng chống lại chỉ làm trầm trọng thêm và ảnh hưởng

Tôm hùm hấp dẫn! Giá tuỳ theo mùa

xấu đến tâm lý. Thay vào đó, bạn nên thư giãn và tự lặp lại trong đầu rằng “đây chỉ là ảo giác, tôi vẫn ổn”. Trong 10 người thì sẽ có 4 người có thể trải qua tình trạng tê liệt khi ngủ, thường xảy ra ở lứa tuổi thiếu niên và có nguy cơ cao nếu người thân trong gia đình mắc chứng rối loạn này. Bóng đè thường xuất hiện khi bạn thiếu ngủ hoặc giấc ngủ bị rối loạn và thay đổi thường xuyên. Ngoài ra, những người lạm dụng thuốc cũng có nhiều khả năng mắc phải hiện tượng này. Tê liệt khi ngủ không nguy hiểm nhưng khá đáng sợ. Để phòng tránh hiện tượng này, bạn cần ngủ nhiều hơn, khi ngủ nên nằm nghiêng. Trước khi ngủ, nên hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, thay vào đó là thư giãn như đọc sách, nghe nhạc. Bạn cần chú ý đến bữa ăn, không ăn quá nhiều vào ban đêm và có thể ghi lại trải nghiệm tê liệt để đưa ra phương pháp phòng tránh phù hợp.

12230, Boul. Laurentien, Montreal, Qc, H4K 1M9

Đặt biệt! Lẩu dê rất ngon 24,95$

Kế bên Restaurant Tong Por và C & T Supermarket

- Sò điệp 14,95$ - Chim bồ câu 28,95$ - Con nghêu 12,95$ - Thịt bò nóng bỏng với hạt tiêu đen 13,95$ - Bao tử heo với sauce XO 13,95$ - Chim cút gừng hành 13,95$ - Lẩu bò kho 14,95$

Tiệm chúng tôi có phở, thức ăn Tàu, Thái. Có bán BBQ: heo quay nguyên con (lớn, trung bình, heo sữa), vịt, gà v.v...

514-332-3888 ĐẶC BIỆT ! ĐẶC BIỆT ! Mua heo quay nguyên con mang về 18-25 lbs: 200$ / 45-60 lbs: 268$

Quí vị mua thức ăn take out từ 15$ trở lên sẽ được bớt 10%, không tính BBQ Giờ mở cửa: mỗi ngày từ 10:00am - 10:00pm


48

SOÁ 722 10/08/2018

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp - Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

David Doan C. (514) 961-0878 B. (514)-316-5555

daviddoan@yahoo.com

755 Boul Saint-Jean, Pointe-Claire, QC, Canada H9R 3S3

Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires, contacter :

• • • • • • • •

Agence

Immobilières & Hypothécaires

(514)-316-5555

www.landmark-canada.com

(514)-316-5555

Acheteurs de Propriétés Refinancement (Commercial & Résidentiel) Renouveler votre Hypothèque Premiers Acheteurs de Maison Travailleur Autonome Hypothèques inversées No Crédit, No Ca$hdown Programmes spéciaux

ANJOU

HOCHELAGA-MAISONNEUVE

LAVAL

LONGUEUIL

BROSSARD

AHUNTSIC

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol. Prix $379,000

Restaurant asiatique depuis 2012. Il y a 42 places , peux augmenter jusqu'a 70 places. 245 000$ +TPS/TVQ

2 plex, rev: 670$+650$, très grand terrain. Prix: 319,000$

Grand 2Plex, 7.5 + 5.5, rue commerciale, pour vendre rapide. Prix: 299,000$

Condo, électros incluses. Centre vielle en 15 min de bus. Prix: 169,000$

Cottage 1983, 3 CAC, ss fini, gargade, pres college Regina Assumpta. Ven deur motive. Prix: 548,000$

LAVAL

PETITE-PATRIE

MÉTRO CADILLAC

APT A LOUER

SAINT MICHEL

RESTAURANT

LOUÉ GARAGE MÉC GÉNÉRALE + BODY SHOP, rev 800,000$ +++.Prix: 750,000$

Cottage de Luxe, 2017, 4 CAC, 3,5 SBD, 3puits lumières, Certification LEED Platine, devant une parc. Prix: 1,299.000.

Apt Rénovés en 2017, Grand 5.5, 3 CAC. Prix: 1350$

LOUÉ Grand 7.5, 3+1 CAC, 2 cuisines, 1.5 SDB, rénovés en 2017. Prix:1300$

VEND

Condo construction 2012, 960 pc, 2 CAC, Garage. Prix 218,000$

Resto 85 places, rénovés, clientèle de bureau. Prix: 35,000$

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

514-722-9656

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Đặc biệt sinh nhật được FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác)

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% Buổi tối trong tuần tới trước 20H Mở cửa từ 17h

www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 CCQ : AECQ 561541

MAÙY LAÏNH THERMOPOMPE MURAL VAØ CENTRALE SPECIAL: 9000 BTU = 1480$

19

Thời gian có giới hạn. Không tính chung với chương trình giảm giá khác. Không áp dụng cuối tuần và ngày lễ

4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

U

U

VEND

,99 người

GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Tel.: 514-657-4658 (Tieáng Anh) 514-651-7293 (Tieáng Phaùp) BCO laø nôi choïn löïa toát nhaát cuûa quyù vò ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

722  

722

722  

722

Advertisement