Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 27/07/2018

Số Soá

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel : 514-553-0444 / 514-834-1001, Fax : 1-514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Metro st Michel 3plex, cho mướn 4 apt. =2425$/m. Giá 479,000$ + garage + 4 chỗ đậu xe bên ngoài. Triplex Molson, cho mướn 4 apt. Giá 479,000$ + garage + 2 chỗ đậu xe bên ngoài. Metro Cote Vertu: Condo St-Laurent, 3 1/2 + garage condo fee low, gần metro ,bus, chợ. (maket), trường học.... 215,000$ R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định 3.19%

5 năm thay đổi 2.60%

35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Tiệm sushi take-out (7381 St-Laurent, Montréal) cần bán. Tiền bán cao, tiền nhà rẽ, bail có thể ký 5-10 năm. Sang lại vô làm chủ ngay lập tức.

Một thiếu nữ và một bé gái 10 tuổi tử vong trong vụ

xả súng tại Toronto (TRANG 8) Khoản đầu tư ban đầu vào bất động sản như thế nào sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất? (Trang 6)

514-895-6688 450-682-8868

www.revecuisine.com 1661 boul. Daniel-Johnson, Laval (QC) H7V 4C2 (place 3000)

Chúng tôi bán và gắn ráp: Tủ bếp và nhiều tủ trong nhà Phục vụ chu đáo, giá tốt Xem chi tiết trang 9

Tìm thợ may có kinh nghiệm

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

(máy plain) tại nhà hay tại hãng Gần Metro St-Michel Liên lạc: Bovary (Tiếng Anh, Pháp hay Campuchia)

514-476-3758

EÙVALUATION GRATUITE

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự - Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

Dòng nước KANGEN đem lại sức khoẻ cho người người mong đợi, trị hết được nhiều thứ bệnh.

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Hãy đến 6643 Cote des Neiges lấy về uống thử. Dòng nước KANGEN đã được nhiều nhà khoa học kiểm chứng, hơn 6000 bác sĩ công nhận. Ngọc Trang chỉ xin gửi tặng, hoàn toàn miễn phí.

Ngọc Trang Phone 514-731-4006 xin kính mời Thứ 2 tới thứ 7: 12:00 đến 17:00

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

BAÛO HIEÅM Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

Affilié à :


2

SOĂ 720 27/07/2018

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Cell: (514) 826-5908

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13

ALARM

ALARM

BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH BẢO HIᝂM CHà NH

AVOCATS / LUẏT SĆŻ MTL-TAXES / 514-583-2980. ..................................................... Huáťłnh Minh-NguyĂŞn / TĂŠl: (514) 791-7379 ............................. 144 .......................................... 2 INGENIEUR / K᝸ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl:SĆŻ (514) 992-6889 .................................. 48

Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 CHUYĂŠN Ä?ᝊA áť?C / 514-802-6088 ...........................1 Tran Hong VIĂŠN Loan (La Capital)

NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž Ä?inh Hᝯu Anh/ VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 AVOCATS LUẏT SĆŻ .............................................. 1

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

Mach HONG Nhut Hong TRAN LOAN514-270-6225 (LA CAPITAL)................................................ / 514-802-6088.................017 DAVID Ä?OĂ€N QUáť?C VIᝆT / CELL: (514) 961-0878.................48

CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C KEVIN NGUYEN CELL: (514) 777-81844..............................04 Antoine Nguyáť…n/ Hᝯu ToĂ n / (514) 812 8626 . .......................... 18 Arnaldo DiVINH Loreto vĂ  Maria (514) 374-4000 .............. 23 LE QUANG THUY/ CELL:Greco (514) /824-1972......................30-31 Bao Ngoc Nguyen / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 MINH CHINH HOANG / CELL: (514) 712-8888.......................20 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514) 815-6618 .................................. 7 NGUYáť„N CĂ”NG SINH David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt/ CELL: / Cell: (514) (514) 887-4141. 961-0878......................02 ......................... 56 Huynh Kim / 514-816-7152 NGUYáť„N VÄ‚NKhanh THĂ€NH / CELL: (514) ............................................ 867-2813.......................0816 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 RICHARD DINH .............................................................. PHU / CELL.: (514) 998-5139........111 Lâm HĂ o NGUYEN / 514 467-3333 LĂŞ QuangTAN VÄŠnh Khải /TAN Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 TANADA & PHON / 514-329-000.............................13 ..................... 32-33 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 Nguyáť…n CĂ´ng/ Sinh / Cell: 887-4141 ................................ 2 VŨ BẢO ANH CELL: (514)(514) 578-7420. ....................................01 .............................. 9 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889. . ......................................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 TanadaHoa TanNguyen & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 Hong (Rosa) / 514-831-2185........................17 ............................................ 15 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 .............................. 31 Nguyen Nam Phuong / 514-240-8627...............................41 ....................... 25 VĹŠ Bảo Anh 578-7420 ............................................ Nguyen Huu/ Cell: Toan(514) / 514-812-8626. ....................................411 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 TĂš Háť’NG / 514-295-1346..............................................33 Roger Seclâm (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 tĂş hoa lâm / 514-880-9478.................................................33 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ................................................... 35 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29

COIFFURE Tan Hung Tran / 514-451-7779..........................................29

St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6

COIFFURE / NAIL

DU LᝊCH/ /TEL.: VOYAGE ST-MICHEL (514)374-2882..........................................06 Transtour / (514) 843 -5450 .........................................................

Dao / 514-744-5144...............................................................07 Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2

Fantaisie Tour / 514-568-5998 .......................................................45 GINA BEAUTÉ 514-725-7878...............................................47 Liana NAIL SUPPLY / 514-557-6687......................................26

ELECTRONICS / COMPUTER Hai LᝊCH Informatique / (514) 898-3883............................................. 30 DU / VOYAGE Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... 8 BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02 Vina go / 514-290-4977........................................................... 24

SERVICE TELEPHONE VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10

VACANCES COMPASS / 514-508-2088.................................... 24 Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 25 Voyage Bel /Canada / 514-419-5588................................... 27 GARAGE MUFFLER

AutoSAIGON H.K / 514-728-3114 ............................................................. THAI / 438-289-2222. .................................................. 4422 ......................................... 2 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 Hong An Nguyen / 514 254-2870......................................... 2655 Kino Muffler / 514-721-5191 ............................................................ KoKi Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 GARAGE / MUFFLER J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55 Vacances Sinorama / 514-866-0888.................................. 23

DESSIN SCL INC / 514-531-5992............................................. 31 Me Vinh Nguyen / (514) 995-1279......................................... 01

TRẌNKĂ?NH Ä?ᝨC ANH THĆŻ / (514) 509-7731.................................... 02 MẎT Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 NOTAIRES TrĂ­ Minh Huáťłnh/ CHĆŻáťžNG 514-875-2345KHáşž ................................................ 35 Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10

MASSAGE....................................................................................51 MeTaHᝓ Tư�ng Vân / 514994-4909......................................29 29 Du (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu) ............................................................

MẎT K�NH

MUA XE HƯ, XE CŨ VISION DEAuto L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07 West Island Recycling/ 514-363-6010............................... 52

MASSAGE NHĂ€ HĂ€NG............................................................................. 43 BĂĄnh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 BĂşn / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... 13 TRᝊViᝇt LIᝆU Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 DU TA (XOA BĂ“P TRᝊ LIᝆU)...................................................... 27 Le Cristal Chinois / Tel: 514-876-8778 ...................................... 28 CLINIQUE 514-728-5288........................... Maison Foo CHIROPRATIQUE/ Lam / 514-383-7878 ................................................ 09 Ngun / Tel: (514) .............................................. LUU Shing THI THANH THAO725-6888 / 514 727-8967. ................................... 35 Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 Pháť&#x; Express / 514-389-9305 MUA XE HĆŻ, XE CŨ ........................................................ Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 ............................................................... WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010..................848 Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514) 722-1888......................................... 13 HĂ€NG VyNHĂ€ Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 BĂ NH XĂˆO MINH / TEL: 514-272-4636....................................21 06 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... ..................................................................... 43 5 BĂšN epicesVIᝆT II / /514-273-8989 TEL.: 514 272-6825................................................ 21 Pháť&#x; ThĂ nh Nam Quân / 514-744-3014 .................................. 1 LY LA / TEL: 514-272-8332........................................................ 03 BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 PHáťž HIN / 514-723-0999.......................................................... 14 HĆ°ĆĄng tháť‹nh / 514-729-4193 ........................................................ 13 ............................................... Fondue KimQUAN Long // 514-728-8088 PHáťž NAM TEL: (514) 722-1888.. .................................51 13 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 Yoko sushi & KOREAN BBQ / 514-722-9656....................... 48 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 BĂĄnh mĂŹBAO NhaM᝸ Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BĂ NH TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 RESTAURANT TONG SING / 514-940-8811............................. 14 Restaurant Foo Lam / 514-383-7878................. 12 SUPPLY LĂ€MMaison VĆŻáťœN ABBQ & MN Gardenchinois Supply / /514-728-7039 Cristal 514-332-3888.................................... .................................31 47 Jardin Xuan Huong Inc / 514-295-3689 ..................................... 27 SAWADIKA / 514-339-1188. ...................................................... 48 L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 Karaoke Appetit / 514-257-9899........................................ T&M / Tel : (514) 383-7748 ......................................................... 919 TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

Ethere Spa medico-dentaire / 514-272-1175.............................. ................................................. 48 GIẢI PHẪU THẨM M᝸ Nickie Dinh PinkM᝸ Beauty 438-990-4642............................ GIẢI PHẪU THẨM NGÔcare THᝊ /HIẞU HẠNH / (514) 924-1390....4812 PHARMACIE

HARDWOOD FLOORS SERVICES / 514-885-9415.................. 08

BCO / 514-657-4658.................................................................. 48

Kieu Truong 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY TIᝀN MUA NHĂ€ LĂ€M Ä?ẸP // NHA SĨ / DENTUROLOGIE VAYNguyen TIᝀN: /MUA NHĂ€, mua xe Diem 514-299-9466......................................................10 ............................................ ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 223 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž

DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......... 25 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780

DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754...... 2620 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 ..............................................

Trᝋnh Hưng .............................3550 Luu ThiHiᝇp Thanh Thao/(514)718-2507 / 514 727-8967.................................... Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21

Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž

HA TUAN CHUONG / (514) 03 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ984-6780....................................... CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

Dessin SCL / 514-531-5992........................................................... HUᝲNH CHĂ? Inc HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 216 TRᝊNH HIᝆP HĆŻNG / (514) 718-2507........................................ 46

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

A & MN GARDEN SUPPLY / 514-728-7039.............................. 19

N.FANOUS / TÉL : (514) 586 - 9906.......................................... 03

KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 02

REMAX AMBIANCE INC

Bogeys Bar-Lounge / 514.722.1104.................................. 01

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE .................................................. 10 CAOBEC INC / 514-967-8878 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... MĂĄi NhĂ -TĆ°áť?ng Gấch-SĂ n-BĂŞ TĂ´ng / 514-834-3518...... 06 TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/ 514-333-7779................................

52 N.Fanous / tĂŠl : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3

GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10

Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

SUPPLY NAIL SUPPLY LĂ€M Lan Manicure / Tel.VĆŻáťœN (514) 722 - 4886 ......................................... ..8

LĂ€M Ä?ẸP NHA SĨ 450 669-3149............................. 23 Docteur du/Pare-Brise/

GIẢI PHẪU THẨM M᝸ GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 02

- Laval Fabreville: cottage 487 rue Jacques, kháť• 22X31, 3 phòng ngᝧ, fini sous-sol váť›i buáť“n tắm, giĂĄ 269,000$ - ST-MICHEL: duplex Ä‘áť™c láş­p 8970 rue Iberville, kháť• nhĂ 34 X 40, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, lẼy nhĂ  liáť n. GiĂĄ 489,000.00$ - Montreal-Nord: Bungalow Ä‘áť™c láş­p 5829 Boul. Maurice-Duplessis, kháť• nhĂ  35 X 48 p / 10,67 X 14,63 m , garage, giĂĄ 469 000$ - Metro Mont-Royal: Local ráť™ng RDC 1600pc cho thuĂŞ khu sầm uẼt pháť‘ Ä‘i báť™, 4571 Rue St-Denis , giĂĄ 2500$ + TPS&TVQ - MĂŠtro Iberville: 6 phĂşt Ä‘i báť™ táť›i mĂŠtro Iberville, duplex 7344 Molson, kháť• nhĂ  25 X 50, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, garage, mĂĄi nhĂ  2015, GiĂĄ 649 000$ - Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ  máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 630 000$ - Montreal-Nord: building 6 apt. ( 6 X 4 1/2 ) Ä‘áť™c láş­p 12114 Lacor daire, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , tu báť• máť›i. GiĂĄ 575 000$ - St-Leonard: Bungalow Ä‘áť™c láş­p Rue des Clairières gĂłc Lacordaire, 5 phòng ngᝧ ( 3+2 ) 2 buáť“ng tắm, garage. GiĂĄ 449 000$ - Laval ( Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$

BAR-LOUNGE

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG T&M / TEL : (514) 383-7748....................................................... 09 Công ty xây d᝹ng và s᝭a chᝯa / 514-237-6766.......................... 52 TTN (Måy GARDEN (514) 325-5101................................................. 16 Mega hút /hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 Probex / Tel: 514-279-3336 ......................................................... 41 SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG Portes Fenêtres Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. CÔNG TY XÂY DᝰNG VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............248 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... 18 MEGA (Mà Y HÚT HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... 22 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946..................16 16 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... CAC International / 514-804-9889 ............................. 29 Mà YDesign HÚT HƠI / 450-466-6766. ................................................. 18 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52

AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

LeLEQuan / 514 707-3779 .............................................................. 101 QUAN / 514 707-3779.......................................................... Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 Dáť‹CH CHUYáťƒN HĂ NG .............................................. 24 Luan JonV᝼ Nguyen / 514-917-4785 Hypotheca Luan (VẏN John CHUYáť‚N /514-917-4785 ....................................... HT logistics NHANH) / 514-582-5531.........22 21 VASE CARAVAN / 514-899-1818............................................... 44

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

Viᝇt Båo

TĂŠl.: 514-834-1001 / 514-553-0444 Website: www.vietbaocanada.com

Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com

Adress: 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 720 27/07/2018

Tin montreùal - queùbec Anh đã định không mua tấm vé số có giá trị 60 triệu $

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Những người trúng giải Lotto Max với giá trị 60 triệu $: trong ảnh, theo thứ tự từ trái sang phải, Stéphane Dionne, người vùng Embrun (Ontario), Gilles Dionne, người vùng Gatineau, Christopher Beazley, người vùng Carleton Place (Ontario), Bryan Redman, người vùng Ottawa (Ontario) và Norman MacDonald, người vùng Gatineau.

Năm đồng nghiệp đã trúng giải Lotto Max vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình.

N

ăm triệu phú mới lẽ ra đã không thể trúng được giải thưởng lớn này nếu một trong số họ không phải dừng lại ở một trạm dịch vụ vì xe của anh ta sắp cạn xăng. Năm người bạn, trong đó có hai người

sống ở Gatineau, hàng tuần, họ thay phiên nhau mua một tấm vé số. Việc này đã kéo dài ít nhất tám năm, và chiều hôm Thứ Sáu, người phải mua vé tuần vừa qua đã suýt quên mua tấm vé này. « Tôi chợt nhớ ra đến lượt mình mua vé số nhưng mà xe tôi chẳng còn xăng và tôi phải dừng lại ở trạm dịch vụ trên đường. Sáng ngày hôm sau, tôi so kết quả tấm vé

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT MỚI VÀ ĐẶC BIỆT : LÀM CHO KHUÔN MẶT TRẺ ĐẸP

CONSTULTATION GRATUITE VỚI BÁC SĨ AMANDA FANOUS VÀ BỚT 20% TỪ 25/05/2018 ĐẾN 25/07/2018

SPÉCIAL RABAIS 500$ SEINS (PHẪU THUẬT NGỰC BỚT 500$) VỚI BÁC SĨ FANOUS. TỪ 25/06/2018 ĐẾN 25/08/2018

MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ mãn, giảm thiểu vết sưng.

DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của

bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho

thon nhỏ (nam và nữ).

HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ

thể (bằng phương pháp liposuction)

MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để

bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết nhăn….

LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau và lông không mọc lại.

Bác Sĩ

N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Président de l'institut de chirurgie Esthétique

Bác Sĩ AMANDA FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C)

* Chirurgie faciale & Medecine Esthétique 1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

SOÁ 720 27/07/2018

MON639


SOÁ 720 27/07/2018

5

2122


6

SOÁ 720 27/07/2018

bằng điện thoại, và tôi nhìn thấy con số 60 triệu $. Tôi không thể tin được điều đó là sự thật », Bryan Redman, đến từ Ottawa chia sẻ. Anh này ngay lập tức gọi điện cho bốn người bạn của mình, nhưng chẳng có ai bắt máy. Nhà triệu phú đã quyết định đến tìm Norman MacDonald, sống ở Gatineau, và gửi vào hòm thư của bạn mình bản sao của tấm vé. « Tôi đã cùng với con gái mình so lại kết quả trên trang web của Loto-Québec và ngay khi con bé nhìn thấy số tiền, nó đã quẳng cả điện thoại của nó đi. Con bé khóc ầm. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Cảm xúc thật sự khó tả » Norman MacDonald kể.

TIẾP TỤC LÀM VIỆC Năm người bạn cùng làm việc trong lĩnh vực tin học và kết bạn với nhau đã nhiều năm nay kể từ khi họ cùng làm cho chính phủ liên bang tại Ottawa. Nếu một trong số họ vẫn làm việc cho Nhà nước thì bốn người bạn còn lại đã mở công ty riêng chuyên về mảng phần mềm trên điện thoại với các giao dịch với các ngân hàng. Tất cả năm người bạn đều có ý định tiếp

tục làm việc cho dù mỗi người trong số họ đã kiếm được 12 triệu $. Một trong số họ, Gilles Dionne, sống ở Gatineau, vẫn rất bình tĩnh. « Điều tôi quan tâm trong lúc này là tìm hiểu xem tôi sẽ phải quản lý tiền của tôi như thế nào mà không bị lâm vào cảnh tiêu pha vô tội vạ. Chúng tôi đã có một số tiền lớn, nhưng phải tính toán dài hơi. Hiện tại, cần phải biết đầu tư như thế nào », Gilles Dionne nói.

TRẺ CON Cả năm người bạn đều đã lập gia đình và họ có chín người con, và đều đã báo cáo giải thưởng của mình cho chính quyền và Công ty sổ số và trò chơi vùng Ontario ở Toronto. Vì mỗi người trong số họ sinh sống ở những nơi khác nhau trong các thành phố lớn như Ottawa và Gatineau. Đôi khi họ cũng mua vé số ở Québec hoặc ở Ontario. Tấm vé trúng giải đã được mua ở Ottawa, chính xác là ở Orléans vào Thứ Sáu tuần trước. Lần quay số tiếp theo của Lotto Max sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, được ước tính có giá trị 25 triệu $ aujourd’hui. –Simon-Pier Ouellet cho tiết lộ.

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc Tell: 514 272 4636 - 514 721 9174 ­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636 / Nha:ø 514-721-9174

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882

Thiệt mạng trong một cuộc truy bắt Khoản đầu tư ban đầu vào bất động sản như thế nào sẽ mang Anh ta đã chạy trốn cảnh sát bởi vì biển xe của anh ta đã quá thời hạn đăng ký lại lợi nhuận cao nhất? Để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, phần trăm vốn ban đầu khi mua một căn nhà là vấn đề then chốt cho những biến động sau đó.

T

rong bài báo tuần trước, tôi đã đề cập đến vấn đề về vốn đầu tư ban đầu khi mua một ngôi nhà. Tuần này, tôi sẽ đề cập đến vấn đề mua bất động sản với mục đích kinh doanh. Hãy đặt bạn vào địa vị một nhà kinh doanh bất động sản và bạn đang tìm hiểu để mua một căn nhà. Bạn sẽ có hai mong muốn: một mặt bạn muốn tìm một căn nhà có thể sinh lời cao nhất. Một mặt khác, bạn muốn phải bỏ vốn ít nhất. Nói một cách khác, bạn muốn chỉ phải bỏ số vốn ban đầu ít nhất có thể, bởi vì với phương án đó bạn sẽ dễ dàng trở thành chủ sở hữu của một căn nhà mua trả góp ngay cả khi bạn chẳng có đồng nào. Điều cần phải nắm rõ ở đây là khoản vốn ban đầu ít nhất mà chúng ta phải có sẽ biến động tùy theo loại hình bất động sản và tùy theo tình trạng của chủ sở hữu. Hãy nghiên cứu cả hai trường hợp có thể xảy ra, một trường hợp nhà đầu tư chiếm hữu căn nhà và trường hợp nhà đầu tư không chiếm hữu căn nhà.

NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾM HỮU

Nhà đầu tư chiếm hữu mua một món bất động sản để ở. Đối với loại bất động sản có đến ba hoặc bốn chỗ, người ta có thể chở thành chủ sở hữu chiếm hữu mà chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu ít hơn 10% tổng số giá trị của căn nhà. Tuy cùng là người mua, nhưng nếu bạn không ở tại căn nhà

có ba hoặc bốn phòng này thì bạn sẽ phải bỏ ra số vốn ban đầu là 15 %, cùng với một khoản bảo hiểm vay tiền SCHL, hoặc 20 % số tiền và trả tiền đều theo lịch trình. Xét về hiệu quả kinh tế, khoản tiền đầu tư bạn đầu ít với 10 % giá trị căn nhà là hoàn toàn hợp lý. Bạn có thể bảo toàn số tiền vốn đang có và đầu tư tiếp vào các món bất động sản khác nữa. Cũng cần phải nhớ rằng với các món bất động sản cho thuê, người thuê nhà phải trả một khoản tiền đảm bảo!

NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG CHIẾM HỮU

Một nhà đầu tư không chiếm hưu mua một món bất động sản giống như họ mua thực hiện một giao dịch trên sàn chứng khoán. Mục tiêu lớn nhất luôn là lợi nhuận tài chính. Đối với những món bất động sản có từ năm chỗ ở trở lên, khoản đầu tư ban đầu phải từ 25 %, việc chủ sở hữu có ở tại đó hay không không phải là vấn đề quan trọng. Nhưng bản chất của tòa nhà sẽ có ảnh hưởng đến số vốn ban đầu. Ví dụ như, với một căn nhà nhiều phòng ngủ hoặc một mảnh đất, các ngân hàng có thể yêu cầu bạn trả đến 50 % giá trị. Đối với các tòa nhà kinh doanh, các điều kiện không bao giờ được cố định trước. Các quỹ tài chính sẽ xem xét cả tình hình tài chính của người vay và cả tính khả thi về mặt tài chính của dự án đầu tư. Đấy cũng là những yêu cầu hoàn toàn hợp lý bởi vì đó là những yếu tố quan trọng cần phải tính toán trước khi quyết định đầu tư. Ghislain Larochelle là một chuyên gia trong lĩnh vực này và đã đăng ký vào Hiệp hội các kỹ sư vùng Québec và OACIQ.

Sáng hôm qua, tại Trois-Rivières, cuộc truy đuổi của cảnh sát đã có một kết cục bi thảm.

Một người lái mô tô đã chạy trốn cảnh sát bởi vì biển đăng ký xe của anh ta đã quá hạn. Hôm qua, tại Trois-Rivières, cuộc chạy trốn đã gây ra cái chết thương tâm cho một người đi đường vô tội, nạn nhân là một phụ nữ 63 tuổi.

T

ai nạn đã xảy ra trong lúc cảnh sát đang có một cuộc truy bắt, Văn phòng điều tra độc lập (BEI) chịu trách nhiệm điều tra vụ việc này. Mười hai điều tra viên được giao nhiệm vụ. Tai nạn xảy ra trong lúc cảnh sát thuộc Sở cảnh sát vùng Trois-Rivières đang thi hành nhiệm vụ trên đường vành đai. Trong khi thi hành nhiệm vụ, một cảnh sát đã điều khiển xe tuần tra và anh này đã phát hiện ra một chiếc xe đã vi phạm thời hạn đăng kiểm.

Theo BEI, người điều khiển phương tiện đã dừng lại ở đèn đỏ và anh ta đã gặp một cảnh sát đang đi bộ. Khi viên cảnh sát gõ cửa sổ xe của anh này, anh ta đã bỏ chạy. Theo báo cáo của BEI: « Viên cảnh sát đã lập tức lên xe tuần tra và đuổi theo, trong khi chạy trốn, chiếc xe đã đâm phải một chiếc xe khác và tên này tiếp tục bỏ chạy. » « Chạy thêm vài trăm mét nữa, chiếc xe này lại đâm vào hai chiếc xe khác và gây ra cái chết cho ít nhất một công dân đang điều khiển một trong hai chiếc xe nói trên », bản báo cáo cũng ghi rõ. Giao thông tại đoạn đường giao cắt giữa hai phố Sainte-Marguerite và Plouffe, nơi xảy ra tai nạn vào khoảng 11h45 đã bị ảnh hưởng trong nhiều giờ.


SOÁ 720 27/07/2018

Trộm cắp giấy tờ để gian lận tại các ngân hàng và…trợ cấp xã hội

7

4356, boulevard Métropolitain Est Montréal (Québec) H1S 1A2

Bao Nguyen, Conseiller véhicules Bao Huynh Huynh Nguyen , Conseiller véhicules neufs et neufs usagés Tél: 514 728-2222 poste 244 Cell: 514 442-3328 Téléc: 514 728-1717 Courriel: bhuynh@lombardihonda.com Site internet: www.lombardihonda.com

Tunnel L-H Lafontaine Boul. Pie IX Métropolitain AUTOROUTE 40

Boul. Papineau

Phục vụ tận tâm chu đáo bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh

Fred Joseph bị tình nghi là kẻ cầm đầu nhóm tội phạm gian lận « tinh vi » đã bị bắt ngày hôm qua tại Pierrefonds.

Theo nguồn tin đặc biệt của Cục an ninh Québec (SQ), một mạng lưới « các chuyên gia » trộm cắp giấy tờ đã biển thủ hàng triệu đô la bằng cách tạo ra các khách hàng giả mạo tại các tổ chức tài chính hay những người được hưởng trợ cấp xã hội giả ở Québec. Tất cả các vụ việc này trót lọt là nhờ vào sự trợ giúp của các cựu nhân viên ngân hàng ở Canada.

K

hoảng bốn chục cảnh sát đã được huy động tại hiện trường vụ việc vào sáng ngày hôm qua trong khuôn khổ dự án mang tên Optique, một cuộc điều tra với nhiều nhánh khác nhau của Cục điều tra tội phạm tài chính chống đối Nhà nước thuộc SQ. Theo các điều tra viên, khoảng hơn 6h, cảnh sát đã lật tẩy bộ mặt của tên Fred Joseph, một người dân vùng Pierrefonds được mô tả như một người bán xe hơi giá rẻ và bán mỹ phẩm nhưng lại là kẻ cầm đầu một nhóm tội phạm gian lận rất « tinh vi ». « Đừng động vào tôi! Hãy cứ chờ xem… Các người tưởng tôi sợ các người à? », kẻ tình nghi 41 tuổi này vùng vằng gào lên tại thời điểm bị dẫn đi với còng số 8 tên tay về trụ sở cảnh sát.

CÁC CỰU NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG BỊ KẾT TỘI Fred Joseph bị kết án hàng chục tội danh bao gồm gian lận, âm mưu gian lận, sử dụng tài liệu giả, sở hữu hộ chiếu giả, trộm cắp giấy tờ và giao dịch các thông tin cá nhân quan trọng. SQ cho rằng mạng lưới của hắn ta có thể đã biển thủ gần 5000 « hồ sơ đầy đủ » của các công dân Québec và đã sử dụng đến 85% số hồ sơ này để thực hiện các hành vi gian lận. « Đây quả thật là một số lượng chưa từng thấy, nó giống như một ngành công nghiệp vậy », đại úy Dany Dufour nhấn mạnh. Theo những nguồn tin chúng tôi được biết, kẻ được cho là đồng bọn của hắn, người bị kết án cung cấp thông tin cá nhân trong vòng gần hai năm trời trong vụ việc này chính là Marianna Rekkab, một nhân viên 28 tuổi làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Theo hồ sơ cá nhân trên mạng, ả ta làm việc đến Tháng Ba ở vị trí chuyên viên tư vấn tín dụng thế chấp tại Ngân hàng Scotia, sau khi đã làm việc ở Ngân hàng TD và Ngân hàng thương mại hoàng gia Canada (CIBC). « Tôi không có gì để nói, tôi không biết đây là gì, tôi không có bình luận nào cả », Marianna Rekkab đã trả lời điện thoại như vậy khi được tra vấn để làm sáng tỏ sự tham gia của ả vào vụ việc này sau khi đưa ra lời buộc tội.

Nathaniel Thomas, một cựu chuyên viên tư vấn tại Ngân hàng Quốc gia, cũng bị kết tội đã cung cấp thông tin cá nhân một cách trái phép. Hôm qua, hắn ta đã không được đề cập đến. Cả ngân hàng cũng như cảnh sát đều không nêu rõ cách thức mà những nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng này lấy trộm thông tin cá nhân của khách hàng, nhưng bản cáo trạng nêu rõ rằng một chiếc máy tính đã được sử dụng tinh vi trong hai trường hợp này. « Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với những khách hàng bị hại », ông Mathieu Beaudoin, giám đốc Ngân hàng TD bức xúc nói. « Chúng tôi rất tin tưởng rằng các khách hàng sẽ làm chứng cho chúng tôi », ông nhấn mạnh. Ngân hàng nói sẽ tiếp tục phối hợp điều tra. Về phía mình, Ngân hàng Quốc gia từ chối đề cập đến vụ việc và chuyển toàn bộ các câu hỏi liên quan đến Hiệp hội các ngân hàng Canada và Hiệp hội này nói rằng các thành viên của hiệp hội đã « mau chóng phối hợp » điều tra. Ông Dave Bauer, người phát ngôn của tổ chức này tuyên bố « Việc bắt giữ ngày hôm nay thể hiện một mốc quan trọng trong nỗ lực của chúng tôi để đấu tranh chống lại tội phạm tài chính dưới mọi hình thức ». Ngân hàng Scotia vẫn không trả lời đề nghị gặp gỡ trao đổi vào thời điểm công bố những thông tin này.

31/08/2018

NGƯỜI HƯỞNG TIỀN TRỢ CẤP GIẢ MẠO « Toàn bộ mạng lưới tội phạm đang có

NHỮNG KẺ GIAN LẬN TUNG TĂNG xu hướng gia tăng. Tổ chức này đã lớn mạnh, nó đã phát triển thành một hệ thống TRÊN ĐƯỜNG PHỐ QUÉBEC SQ khẳng định rằng hàng nghìn thông tin cá nhân bị biển thủ đã được các tổ chức tài chính tiếp nhận và cũng nhờ vào các thông tin này mà rất nhiều hợp đồng bán hàng và giao dịch trên các trang web ma (Web đen) được thực hiện. Mạng lưới này đã phát triển một hệ thống giám định nhằm tạo ra những giấy tờ giả với chất lượng y như bản gốc, đặc biệt là bằng lái xe và thẻ bảo hiểm y tế, nhờ vào một chiếc máy nhập khẩu từ nước ngoài. Mạng lưới này bao gồm hai trưởng nhóm chịu trách nhiệm giám sát khoảng chục nhân viên. Các nhân viên có thể được giữ lại 10 % số tiền thu được từ mỗi vụ gian lận mà họ tham gia. Với những chiếc thẻ giả, họ đóng vai là nhiều người khác nhau và đi khắp Québec bằng ô tô để mở tài khoản ngân hàng dưới tên của những người mà họ đã lấy thông tin cá nhân. Sau đó, bọn chúng rút hết tiền từ tài khoản trước khi tẩu thoát. Đây là thủ đoạn gian lận quen thuộc thông qua việc lấy trộm thông tin cá nhân. Nhưng mạng lưới của Fred Joseph không dừng lại ở đó.

tội phạm ma quái và tinh vi », đại uý Dany Dufour giải thích. Nhóm của Fred Joseph bắt đầu tìm cách điều chỉnh hướng đi của thư từ mà chính phủ gửi cho những công dân mà bọn chúng lấy cắp thông tin cá nhân. Và từ đó trở đi, chính những thành viên của nhóm sẽ nhận thư từ liên quan đến chính phủ của các nạn nhân. Tiếp theo, bọn gian lận sử dụng thông tin cá nhân của người bị hại để đăng ký vào các chương trình trợ cấp xã hội nhằm hưởng trợ cấp cuối cùng dưới tên họ. Hệ thống sẽ thanh toán cho những kẻ tòng phạm bằng séc được gửi đến địa chỉ của họ và trong một số trường hợp, bọn chúng tự thuê địa điểm để được gửi các khoản trợ cấp đến đúng địa chỉ đó. Theo cảnh sát, những kẻ tình nghi đã ngang nhiên dùng thông tin cá nhân của những người được hưởng trợ cấp xã hội giả này để sử dụng các dịch vụ do Nhà nước ưu đãi cho họ, như mua kính hay chăm sóc răng miệng. Khi mưu mô này bị lộ tẩy, hai điều tra viên của Bộ Lao động, Việc làm và Trợ cấp xã hội đã được lồng vào nhóm điều tra của dự án Optique. « Với kiểu điều tra này,

chúng ta không thể thực hiện theo kiểu khép kín. Với các đối tác của mình, chúng tôi sẽ triển khai hình thức tấn công chiến lược », đại uý Dany Dufour khẳng định. Công ty bảo hiểm y tế, Bưu điện Canada và Công ty bảo hiểm xe hơi Québec cũng tham gia phối hợp điều tra. Bởi vì đôi khi bọn gian lận thực hiện âm mưu bằng cách giả vờ là chúng vừa mới đến Québec, vì vậy, Cục quản lý xuất nhập cảnh liên bang và của các tỉnh, Cơ quan hải quan và quản lý visa Canada cũng có thể góp sức vào cuộc điều tra này.

NHỮNG VỤ VIỆC ĐÁNG SỢ Hiện tại, SQ từ chối công bố rộng rãi số liệu chính xác nhưng khẳng định rằng tổng số tiền mà các tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ bị lừa gạt lên đến hàng triệu đô la. Nạn nhân là những công dân bình thường nhưng tên của họ đã được sử dụng mà họ không hề biết và hồ sơ của họ bị bôi xấu bằng những vụ việc gian lận mặc dù họ không hề làm việc đó. « Mọi người cần phải cẩn thận với những giấy tờ cá nhân của mình bởi chúng còn giá trị hơn nhiều số tiền mà bạn có trong túi. Trộm cắp giấy tờ, điều này gây ra nhiều điều đáng sợ đối với một công dân », đại úy Dufour nhận định.


8

SOÁ 720 27/07/2018

Một thiếu nữ và một bé gái 10 tuổi tử vong trong vụ xả súng tại Toronto

Tối ngày Chủ Nhật vừa qua, một bé gái 10 tuổi và một thiếu nữ 18 tuổi đã bị thiệt mạng do trúng đạn trên con phố náo nhiệt của Greektown, tại Toronto. Thứ Hai, cảnh sát cho biết một người đàn ông đã xả súng vào đám đông tại một trong những con phố đông đúc nhất của thành phố và lực lượng cảnh sát vẫn đang điều tra động cơ của vụ xả súng này.

T

rưởng cảnh sát Mark Saunders cho biết chi tiết thêm rằng vụ xả súng này đã làm 13 người bị thương – họ đều trong độ tuổi từ 10 đến 59 tuổi. Danh tính của các nạn nhân bị thiệt mạng không được công bố. « Chúng tôi không hiểu tại sao điều đó lại xảy ra », ông Saunders nói trong buổi họp báo. « Cuộc điều tra được triển khai một cách nhanh chóng, hoàn toàn mới mẻ và cần phải có thời gian. » Vụ xả súng bắt đầu vào khoảng 22h tại

khu phố Greektown, nơi tập trung nhiều nhà hàng, doanh nghiệp nhỏ và các hộ gia đình. Cục thanh tra cảnh sát quốc gia tại Ontario cho biết thủ phạm xả súng tình nghi là một người đàn ông 29 tuổi, danh tính của hắn vẫn chưa được tiết lộ. Hắn di chuyển dọc theo đại lộ Danforth và vừa đi vừa xả súng vào đám đông. Cơ quan điều tra đặc biệt nêu rõ rằng người đàn ông này sau đó đã đọ súng với lực lượng cảnh sát và cuối cùng bị thiệt mạng trên phố. Một cơ quan độc lập chịu trách nhiệm điều tra về các vụ việc liên quan đến cảnh sát khi có người bị chết hoặc bị thương đã mở cuộc điều tra về cái chết của kẻ xả súng.

Một khu phố yên bình

Sáng ngày Thứ Hai, nhiều tòa nhà tại trung tâm của Greektown đã bị lực lượng cảnh sát khoanh vùng hiện trường để điều tra và hầu hết các doanh nghiệp địa phương đều đóng cửa. Rất nhiều người chứng kiến vụ xả súng đã thuật lại sự hoảng loạn lúc vụ tấn công xảy ra. Thứ Hai, anh Lenny Graf đang ngồi ăn

tại một nhà hàng trên phố lúc xảy ra vụ tấn công kể lại rằng anh đang nhìn về phía con trai 9 tuổi của mình chơi cùng bạn của cậu xung quanh đài phun nước gần đó thì vụ xả súng nổ ra. Lúc đó vào khoảng 22 h. « Phản xạ đầu tiên của tôi là cố gắng tìm Jason và tôi thấy cậu bé sợ hãi thu mình trốn sau đài phun nước. Tôi thấy hung thủ ngừng xả súng ở đó và đi xa dần », anh nói. « Tôi chạy vội ra chỗ Jason và dẫn cậu bé vào một con phố nhỏ, chúng tôi chạy theo lối phía sau nhà hàng và thấy cậu bạn của Jason cũng như vợ tôi bình an vô sự ở đó. Chị Valia Dsaliou làm việc tại một đài phát thanh tiếng Hy Lạp trên phố cho biết rằng cả khu phố rất bàng hoàng với vụ xả súng đẫm máu này. « Nơi đây giống như làng quê yêu quý của chúng tôi vậy », cô nói. « Điều mà ngay cả trong trí tưởng tượng chúng tôi cũng không dám nghĩ đến đã xảy ra. Nhưng chúng tôi không biết tại sao việc này lại diễn ra và vụ việc thực sự làm chúng tôi choáng váng. » Các nhân chứng đã đăng trên mạng nhiều bức ảnh và đoạn vidéo về vụ tấn công này trong đó có một vidéo cho thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đeo túi, đi bộ vài bước trước khi giơ tay bóp cò súng. Đoạn vidéo này đã được chủ tài khoản có tên ↋arilanise đăng vào tối muộn ngày Chủ Nhật trên Instagram và chủ tài khoản này đã xóa tài khoản sau đó. Anh Gord Cheong, một người dân sống trong khu phố kể lại rằng anh và vợ mình lúc đó đang ở nhà thì nghe thấy tiếng nổ lớn. « Tối hôm qua, chúng tôi đã nghe thấy tiếng nổ ngay trước khi định lên giường đi ngủ. Vợ tôi quay sang tôi nói rằng : « Kẻ quái quỷ nào lại đốt pháo hoa vào thời điểm này trong năm nhỉ ? ». Chị Jayme Milligan, 21 tuổi, một người dân khác sống trong khu phố cho biết chị đang sửa soạn đi ngủ thì nghe được tin về vụ xả súng. Chị nhận được cú điện thoại rất hoảng sợ của cậu em trai mình khi cậu bé đang đến nhà bạn chơi tại một tòa nhà nơi xảy ra vụ xả súng. Khi đến hiện trường đón em trai mình, chị đã thấy các xe cảnh sát xếp hàng dài dọc toàn bộ khu nhà và những người dân sợ hãi vội vã vào nhà tìm

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

nơi ẩn náu. « Nó giống như trên phim, tôi không thể tin vào mắt mình. »

Phản ứng chính trị

Thị trưởng Toronto, ông John Tory, cho rằng vụ xả súng này là một hành động « không từ nào có thể diễn tả » và tuyên bố rằng thời điểm này thành phố phải đối mặt với việc gia tăng các vụ bạo lực liên quan đến súng đạn. Ông cũng nhận định rằng các vụ xả súng diễn ra nhiều hơn trong những tuần vừa qua. Trong bài diễn văn của mình vào sáng ngày Thứ Hai tại Hội đồng thành phố, ông tự hỏi « Tại sao bất cứ ai trong thành phố này lại phải cần có một khẩu súng ? ». « Tôi biết rằng ngay cả việc trả lời được câu hỏi kiểu như thế này cũng sẽ không thể loại bỏ được hoàn toàn những thảm kịch này được. Nhưng ngay cả khi chúng ta có thể ngăn chặn được một trong số những vụ việc như thế này thì theo quan điểm của tôi, đây là một cuộc thảo luận rất cần thiết và nên được triển khai từ rất sớm. Sáng sớm ngày Thứ Hai, thủ tướng Justin Trudeau đã gửi lời chia sẻ, động viên trên Twitter. « Tôi xin chia buồn với các nạn nhân vụ thảm kịch đẫm máu xảy ra vào đêm qua trên đại lộ Danforth, thủ tướng viết. Tôi mong muốn rằng các nạn nhân bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Người dân Toronto rất mạnh mẽ, kiên cường và can đảm. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh bên các bạn trong thời điểm khó khăn này. » Thủ lĩnh Đảng Tân Dân chủ liên bang, ông Jagmeet Singh, nói rằng trái tim ông luôn hướng về tất cả các nạn nhân của vụ xả súng này, kể cả các con tin. Trước khi được bầu làm thủ lĩnh Đảng NPD liên bang, ông Singh là đại biểu khu vực một vùng rộng lớn của Toronto từ năm 2011. Thủ tướng Québec, ông Philippe Couillard mong muốn « lên án và tố cáo » « hành vi bạo lực này - một vụ tấn công kinh hoàng » chống lại thành phố. « Tôi xin chân thành chia buồn với các nạn nhân bị tử vong, những người bị thương và gia đình các bạn. Chúng tôi luôn ở bên cạnh người dân Toronto, những người bạn, người hàng xóm của chúng tôi. »

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN VENDU Brossard, sushi togo, très bon revenu, prix 49 000$

Brossard, Londres, condo 41/2, 2 parkings, prix 336 000$

Karaoké, quartier chinois, 4 machines à sous, prix 149 000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

Métro St-Michel, 4plex, ch élec, parking, prix 495 000$

VENDU Montérégie, Rougemont duplex 2x41/2 prix 199 000$

Montérégie, Rougemont duplex 2x51/2 prix 359 000$

St-Michel, 8e Ave, 3plex, garage, élec, devant ÉCOLE, prix 419000$

Métro-Fabre, Marquette, duplex avec bachelor, 30 x 40, rénové, prix 679000$

Brossard, Condo, Lancaster, 4 1/2 prix 289000$

Rosemont, Bélanger, triplex, 2x41/2 et garderie, garage, ch élec, prix 698,000$

Trois-Rivière, Restaurant, très achalandé, prix 99000$

Assomption, SUSHI restaurant, prix 109000$

VENDU Ahuntsic, cottage, 5 chambres, tout rénové, prix 399 000$

Plateau Mont-Royal, duplex semicommercial (restaurant vacant) /St-Denis, prix 699 000$


SOÁ 720 27/07/2018

9

T&M JARDINAGE LTD

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Red Bloom

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh Burger King

Grémazie O.

40 Est

Các nhân viên di chuyển trong khu vui chơi Domaine Sentinelle, tại Saint-Félix-deValois. Vận tốc tối đa cho phép là 8 km/h.

Một bé gái bị cán chết trong sân của khu vui chơi Cả khu vui chơi tại Lanaudière vẫn chưa hết bàng hoàng khi một bé gái 6 tuổi bị một trong những người dân sống tại đây đâm chết trưa ngày hôm qua.

M

ột ngày đẹp trời với ánh nắng rực rỡ đã biến thành cơn ác mộng tại khu vui chơi Domaine Sentinelle, nằm trên đường Barrette, tại Saint-Félix-deValois, phía Bắc của Joliette. Lúc đó khoảng 12h30, một bé gái đang chơi trong góc vui chơi bằng cát phía sau gốc cây bất thình lình lao ra trước chiếc xe tải con đang đi trên đường với tốc độ chậm. Người lái xe không có cách nào để tránh bé gái. Một người dân sống trong khu vui chơi kể lại « Chúng tôi không nhìn thấy tai nạn nào nhưng nghe thấy một tiếng hét rất lớn. Chúng tôi chạy đến để xem xảy ra chuyện gì và thấy đây quả là một vụ tai nạn nghiêm trọng ». Người phụ nữ này nói rằng bà biết rõ người đàn ông gây ra tai nạn với bé gái. « Đó là cũng là người sống trong khu vui chơi này, ông là người rất cẩn thận, ông không bao giờ lái xe nhanh », bà làm chứng trước khi cảnh sát ngắt lời và yêu cầu bà không nói thêm gì với các phương tiện thông tin đại chúng.

MỘT TAI NẠN NGỚ NGẨN Sau khi va chạm, bé gái đã bị thương nặng và được cấp cứu đến bệnh viện nhưng các bác sĩ nhận định rằng bé đã không qua khỏi. Ba người ngồi trên xe tải con cũng phải chuyển đến bệnh viện để điều trị do bị sốc nặng. Theo Cục an ninh Québec, những manh mối điều tra đầu tiên chỉ rõ rằng không có yếu tố phạm tội nào trong vụ việc thương tâm này. Đó chỉ là một tai nạn ngớ ngẩn.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

Colori

T.M. Volvo

Jeanne-Mance

Grémazie E.

St-Laurent

40 Ouest

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

Đầu giờ chiều, các điều tra viên của SQ vẫn còn ở lại khu vui chơi để nghiên cứu hiện trường vụ tai nạn và xâu chuỗi các tình tiết vụ việc. Nhiều nhân chứng cũng được mời đến để thuật lại vụ tai nạn mà họ đã chứng kiến.

PHẢN ỨNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban giám đốc khu vui chơi Domaine Sentinelle thể hiện quan điểm về sự việc đau buồn này và đã công bố một thông cáo trên mạng internet vào cuối buổi chiều hôm qua.

1661 boul. Daniel-Johnson, Laval (QC) H7V 4C2 (place 3000)

Đồng giám đốc khu vui chơi này, ông Pascal và David Carbonneau đã viết « Cô bé đã nằm dưới chiếc xe tải con của người hàng xóm khi ông vừa rời cửa sân. Vận tốc không thể là nguyên nhân gây ra tai nạn. Chúng tôi nhờ cảnh sát điều tra vụ việc nhằm làm sáng tỏ mọi chi tiết liên quan đến vụ tai nạn và giúp những nhân viên trong khu vui chơi của chúng tôi trải qua được nỗi buồn đau này ». Theo lãnh đạo của khu vui chơi, đây là lần đầu tiên một tai nạn thương tâm như vậy xảy ra tại đây sau 47 năm hoạt động.

450-682-8868

www.revecuisine.com

Chúng tôi bán và gắn ráp:

Phục vụ chu đáo, giá tốt

-

Tủ bếp Quầy bếp Tủ phòng tắm Tủ treo quần áo Walk-in Closet


10

SOÁ 720 27/07/2018

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

Tòa nhà thuộc vùng Sainte-Clothilde đã bị bỏ hoang suốt 30 năm Một tòa nhà ở Sainte-Clothilde đã từng bị chính quyền coi là mối hiểm họa lớn.

Ai sẽ tậu khu bệnh viện tâm thần bị « ma ám » với giá 2,8 triệu $ ? Một khu nhà được cho là một trong những ngôi nhà bị ma ám ở Québec đã được rao bán với mức giá 2,8 triệu $.

R

oger Thivierge đã quyết định phân chia khu nhà ở Sainte-Clothilde-deHorton, thuộc miền trung Québec, nhất là vì nó còn thiếu một số yêu cầu để phát triển khu vực đất rộng lớn này. « Khu nhà quá rộng! […] Chúng tôi đã quyết định thay đổi tình hình», chủ sở hữu của khu nhà bình luận. Anh này đang muốn tập trung vào dự án chăn nuôi chó của mình. Khu nhà rộng lớn, được gọi là « nhà ma », đã bị bỏ hoang khoảng 30 năm nay sau khi nơi này xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến khoảng một chục bệnh nhân tâm thần thiệt mạng.

TÂM LINH Từ khi xảy ra vụ việc, hàng năm đều có nhiều hiện tượng mang tính tâm linh xảy ra và thu hút sự chú ý của nhiều người tò mò. Tổ chức APPA Tâm linh đã cho biết có những âm thanh vọng ra từ khu « nhà ma » này, và đó là tiếng của một người

từng sinh sống ở nơi này và ông ta đã treo cổ tự vẫn ở dưới tầng hầm. Theo Thivierge, việc căn nhà này được nhiều người biết đến vì nó bị ma ám có thể giúp ích cho quá trình bán nhà. « 90 % dân cư đều chú ý đến các câu chuyện về ma quỷ », cũng nên chú ý đến chi tiết này. Khu nhà bao gồm cả một hòn đảo trên dòng sông Nicolet, chủ sở hữu ra giá 2,8 triệu $, một mức giá đã được các chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản nghiên cứu và quyết định. Việc giao dịch đã được giao cho một nhà môi giới bất động sản của RE/MAX.

CHẶN VÒNG QUANH Hiện tại, khu « trại tâm thần » đã bị chặn xung quanh ngay sau khi có lệnh của tòa án công bố đây là khu vực nguy hiểm. Không có ai có quyền vào đây thăm quan. Tuy vây, ông Thivierge tố cáo rằng có một số thanh niên vẫn tiếp tục lại vãng đến nơi này và điều đó là vi phạm lệnh cấm của tòa án. Dù vậy, khoảng mười lăm thanh niên đã đột nhập vào đây và sẽ phải đối chất ở tòa.

Một em bé 29 tuần tuổi đã chào đời trên máy bay

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoåi baùnh xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

HVAC-R Equipments & Pièces

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU) I D M

ON ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Split Air-Conditioner / Heat pump

Walk-in Cooler / Freezer

Central Air

Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) phù hợp cho các cửa hàng tạp hoá và các tiệm bông

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 Chính quyền đã nộp đơn yêu cầu xem xét và điều tra về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của khu « trại tâm thần » này. Một bản báo cáo giám định chỉ rõ những

nghi ngại về độ vững trãi của cấu trúc tòa nhà, đó cũng là điều mà ông Thivierge luôn băn khoăn. Tất cả các bên đều đang chờ đợi xác nhận ngày phiên tòa họp.

Một bà mẹ trẻ chắc chắn sẽ nhớ mãi chuyến bay trở về nhà sau kỳ nghỉ hè, bởi vì hôm chủ nhật vừa qua, cô ấy đã sinh nở đứa con của mình trên chuyên bay của hãng hàng không Royal Air Maroc.

gắng chịu đựng các cơn co trong im lặng, ngồi im và hy vọng rằng cô sẽ không phải sinh nở trên chuyến bay. Những hành khách xung quanh không hề hay biết điều gì đang diễn ra trên máy bay.

N

adja, một phụ nữ Canada gốc Maroc đáng ra không định trở về nhà trước ngày 28 Tháng Bảy nhưng bởi vì quá lo lắng cho quá trình mang bầu của mình và đứa con trong bụng sau khi cô cảm nhận thấy dấu hiệu xảy thai, cô đã lên kế hoạch quay về ngay Montréal. Nadja đã trở về trên chuyến bay từ Casablanca vào ngày Thứ Bảy. Trong vòng hai giờ bay đầu, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và tôi cảm thấy điều gì bất thường. Tôi đã dùng bữa, sau đó tôi đi vệ sinh và lúc này tôi đã bị vỡ túi ối. », Nadja kể lại và vẫn đang rất xúc động.

IM LẶNG CHỊU ĐỰNG

Em bé đã chào đời trên một chuyên bay từ Casablanca đến Montréal Nadja và em bé của cô bên phi hành đoàn, ảnh chụp ngay sau khi cô sinh con trên không.

Người phụ nữ này đã cố gắng im lặng chịu đựng những cơn đau và hy vọng các cơn co tử cung sẽ không xuất hiện nữa. « Tôi cũng không quá lo lắng, tôi đã nghĩ rằng đó chỉ ra rỉ một chút nước ối mà thôi và rằng các cơn co tử cung sẽ không lặp lại nữa. » Đang mang bầu ở tuần thứ 29, cô ấy chẳng thể nào tin được là cô ấy sẽ sinh nở vào giai đoạn này của thai kỳ. Tuy nhiên, ngay khi cô Nadja quay lại chỗ ngồi, các cơn co tử cung lại xuất hiện. « Lúc này, tôi đã bay được năm giờ! Tôi nhìn màn hình... tôi nhẩm tính từng phút và các cơn co càng ngày càng mau ! » Trong vòng hai giờ đồng hồ, cô đã cố

TÚI NƯỚC ỐI CÒN NGUYÊN VẸN Khi chuyến bay còn lại ba giờ nữa, cô không thể chịu đựng được nữa và cô đã gọi tiếp viên để thông báo rằng cô cần một chiếc xe cứu thương ngay khi máy bay đáp xuống Montréal. Tiếp viên này ngay lập tức đã thông báo cho tổ bay và họ đã xử lý tình huống ngay lập tức. Tổ bay đã sắp xếp cho Nadja một chỗ ngồi thuận tiện nhất bằng cách dọn cho cô ba chỗ ngồi để cô có thể ngả lưng. Khi chuyến bay còn lại 60 phút nữa, em bé đã quyết định ra đời. « Tôi đã rất lo lắng. Tôi không muốn con tôi gặp nguy hiểm. » Trong suốt thời gian đó, cô đã lo sợ mất đi đứa con của mình. Tổ bay đã để Nadja nằm xuống sàn trong một khoang riêng tư. Đấy cũng chính là chỗ mà cô bé Yasmine chào đời. Cô bé ra đời trong khi túi ối vẫn còn nguyên vẹn, đây là một ca vô cùng hiếm thấy. Ngay khi chuyến bay đáp xuống sân bay Montréal-Trudeau, em bé 29 tuần tuổi nặng 1280 g đã lập tức được đưa lên xe cứu thương và được thở ô-xy.


SOÁ 720 27/07/2018

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Saint-Léonard : Beau Cottage a louer , 2+2 chambres , 2300$ par mois

Saint-Léonard: Duplex avec bachelor situé sur une rue tranquille, près de tous les services, de pièces spacieuses et lumineuses, grand terrain. 649,000$

Saint-Léonard : Grand 4plex, grand terrain 6,380 pc, situé proche de tous les services & transport public à quelques pas. Salle à manger et salon ouvert, 1 x 31/2 , 2 x 41/2, 1 x 101/2. 850,000$

Saint-Léonard : Tres beau duplex placer sur une rue tranquille, cuisine et Salle de Bain rénove et plusieurs autres rénovations a travers les années. 659,900$

Saint-Léonard: Bungalow de tous Beauté (complètement rénove a l'intérieur). La Salle a Manger, Cuisine et Salon sont tandem a aire ouverte. 598,000$

Saint-Léonard : Un Grand 5-Plex en bonne condition. À proximité de l'auto bus Viau, Parcs, Ecoles et beaucoup plus. 889,900$

Saint-Léonard : Duplex à proximité de Jarry et Viau. Balcon et escaliers en ciment de façade ont été refaits. Côté soleil. Toiture en membrane refaite en 2010. 559,900$

Saint-Léonard : Superbe Cottage jumelé sur une belle rue tranquille a proximités des services. Plusieurs rénovations au fil des années. Quatre chambres a coucher au 2ieme étage. 529,900$

Saint-Léonard : Grand logement de 3 1/2 dans un beau duplex, tranquil, très propre, logement rénové au complet, nouvelle salle de bain, à proximité de services. 650$ par mois X 1 année(s)

Rosemont: 4plex jumelé devant un parc dans un secteur paisible de Rosemont sur la 16 e Avenue. Cette immeuble offre 2 x 3 1/2, 1 x 4 1/2 et 1 x 5 1/2. 589,000$

Rosemont : Magnifique condo+GARAGE,entièrement rénové. Cuisine moderne ouverte sur le salon et SAM, deux CAC de bonne dimension, une SDB avec douche indépendante. 359,000$

La Petite-Patrie : Beau duplex , Style contemporain situé près du métro Fabre, parc Molson, et services. Vie de condo avec les avantages de Duplex. 579,000$

La Petite-Patrie : Triplex Rénove dans un tres beau Quartier . Tres beau plancher de bois franc. Sous-sol complètement rénove avec goût. Grande salle de bain au sous-sol rénove avec un grand bain. 649,900$

Saint-Michel : Beau triplex, 3 unités bien entretenu avec de bons revenus annuel, chauffage électrique. 379,000$

Saint-Michel: D'origine une 5 logements converti a 6 logements (3.5 au sous-sol) premis a la ville pour seulement 5 logement. 659,900$

Saint-Michel: Grand quadruplex, emplacement impeccable, distance de marche du Métro, toiture refaite 2017, pavé extérieur refait, 4 grand logements de 4,5. 539,000$

Montréal-Nord : Beau Triplex, à proximité de services, 1 x 31/2, 2 x 51/2. 415,000$

Montréal-Nord : Appartement a louer , Beau 5 1/2 avec thermopompe vous offre 3 grandes CAC, cuisine rénovée, toilette neuve, plancher bois sabler & vernis, 875 $ par mois

Rivière-des-Prairies: Magnifique propriété façade en pierre 5 CAC, 3 SDB complète avec douche vitrée, piscine creusée, 7 200 pc terrain. 669,000$

Montréal-Nord: Superbe 4 plex garage double, électrique, biens entretenu au fil des ans, situé quelques pas piste cyclable sur Boul. Gouin. 665,000$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 720 27/07/2018

Tấn công bằng dao thất bại trước tòa nhà Quốc hội Ottawa

Bệnh Lyme: thuốc kháng sinh được phép bán tại các hiệu thuốc ở Montérégie Từ nay, các dược sĩ vùng Montérégie được phép bán thuốc kháng sinh giúp phòng chống bệnh Lyme.

T

uy nhiên, để có thể dùng loại thuốc này, cần hội đủ một số điều kiện nhất định. Điều quan trọng là phải bị bọ ve đốt ở Montérégie, Estrie hay Outaouais tại một trong những khu vực mà loài côn trùng này được cho là dễ nhiễm vi khuẩn gây ra bệnh Lyme. Điều cũng không thể thiếu là loài bọ ve này còn lưu lại trên da người trong thời gian tối thiểu là 24 giờ. Điều kiện thứ hai này được áp dụng với lý do vô cùng đơn giản. Khi trao đổi qua điện thoại, bác sĩ François Milord đã nhấn mạnh rằng ví dụ nếu một người phát hiện ra bị bọ ve đốt sau khi đi chơi trong rừng và anh ta mau chóng gỡ nó ra thì anh ta sẽ không có nguy cơ bị nhiễm bệnh. Theo bác sĩ-chuyên gia tư vấn thuộc Cục y tế Nhà nước vùng Montérégie này thì trong trường hợp như vậy, « thuốc kháng sinh sẽ không được chỉ định dùng ». Bác sĩ Milord cũng nêu rõ rằng để tránh phải sử dụng loại thuốc kháng sinh này,

giải pháp tốt nhất là áp dụng một số biện pháp phòng tránh đơn giản. « Những người yêu thích các hoạt động ngoài trời nên dùng đường mòn nhiều nhất có thể, tránh đi qua những khu ẩm ướt nhiều cây thấp, mặc quần áo dài, đi giày kín và sử dụng thuốc chống muỗi », bác sĩ này nêu chi tiết. Ngoài ra, sau khi tham gia các hoạt động ngoài trời, « cần kiểm tra kỹ xem liệu mình có bị bọ ve đốt hay không và trong trường hợp bị loại côn trùng này đốt thì cần gỡ chúng ra nhanh nhất có thể », ông cẩn thận bổ sung thêm. Trong trường hợp bị loại côn trùng này đốt và chúng còn lưu lại trên da trong thời gian hơn 1 ngày thì nguy cơ bị mắc bệnh Lyme sẽ tăng lên đáng kể. Và nếu bị nhiễm bệnh, một vùng da bị mẩn đỏ sẽ xuất hiện sau đó. « Nó thường phát triển khoảng một tuần sau khi bị đốt [...]. Và vùng da mẩn đỏ này sẽ ngày càng lớn dần lên », bác sĩ François Milord cho biết. Ngay cả khi vết thương không đau và bạn không cảm thấy ngứa ngáy thì điều nên làm là đi khám bác sĩ bởi vì bệnh Lyme có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng về khớp, tim mạch và thần kinh nếu không được xử lý đúng cách.

Sáng Thứ Hai, trước tòa nhà Quốc hội Ottawa, âm mưu tấn công bằng dao một quân nhân Canada đã bị vô hiệu hóa đúng lúc khi hiện trường vụ việc tràn ngập khách du lịch.

L

ực lượng cảnh sát hoàng gia Canada (GRC) trong một thông báo mới đây cho biết « Vụ việc xảy ra đúng thời điểm lính gác thực hiện Nghi lễ đổi ca ngày hôm nay và đối tượng là một người đàn ông đã bị bắt ». Kẻ tấn công đã bị bắt và giao cho Sở cảnh sát Ottawa (SPO), « cơ quan sẽ chịu trách nhiệm điều tra vụ việc », GRC cho biết thêm. SPO không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho những câu hỏi của chúng tôi vào thời điểm 15h15.

Mối đe dọa nhanh chóng « bị vô hiệu hóa » Tờ Ottawa Citizen ban đầu đã tiết lộ thông tin rằng một người đàn ông cầm dao đã có âm mưu tấn công lực lượng cảnh vệ tại buổi lễ vào khoảng 10h15 sáng ngày Thứ Hai. Âm mưu đe dọa nhanh chóng bị

phát hiện và « bị vô hiệu hóa », người phát ngôn của Cảnh sát khẳng định với nhật báo. Hiện tại, danh tính và động cơ của kẻ tấn công vẫn chưa được tiết lộ. Vụ việc này diễn ra sau vụ xả súng đẫm máu làm hai người chết và 13 người bị thương tại Toronto chỉ khoảng 12 tiếng. Không thấy có dấu vết tấn công nào được tìm thấy xung quanh tòa nhà Quốc hội vào giữa buổi chiều. Có khoảng chục khách du lịch đang chụp ảnh quanh đó, an ninh vẫn như thường lệ, không được tăng cường thêm. Trên trang web của quân đội đã nêu rõ nghi lễ đổi ca của lực lượng cảnh vệ trong đó một thành viên lực lượng này đã trở thành mục tiêu của âm mưu tấn công nhằm giúp Lực lượng an ninh Canada « chuẩn bị, lên kế hoạch và thực hiện các nghi thức danh dự trong thủ phủ mùa hè này ».

Vụ tấn công năm 2014 An ninh xung quanh tòa nhà Quốc hội Ottawa đã được tăng cường thắt chặt từ Tháng Mười năm 2014, kể từ khi hạ sỹ Nathan Cirillo bị tên Michael ZehafBibeau ám sát. Vụ nổ súng đẫm máu bắt đầu tại Đài tưởng niệm chiến tranh và kết thúc bên trong tòa nhà Quốc hội Canada. Thủ phạm là một người Montréal cải sang đạo Hồi đã thiệt mạng trong vụ tấn công này sau khi bị trung sỹ Kevin Vickers vô hiệu hóa phía bên trong tòa nhà Quốc hội. Trung tâm thành phố Ottawa bị phong tỏa nhiều giờ tại thời điểm xảy ra vụ thảm kịch và như vậy, tất cả các biện pháp an ninh tại tòa nhà Quốc hội cũng cần được kiểm tra, rà soát lại một cách nghiêm ngặt.

Mở cửa:

Thứ Hai - Thứ Năm từ 11:00am – 11:00pm Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10:00am – 3:00am

9394 Boul L’acadie #203, Montreal, Quebec, H4N 3H1

TeL.: 514-383-7878

Thứ 2 đến Chủ Nhật

Dim Sum

Giaù treân thò tröôøng

Tôm hùm xào gừng hành

Giaù treân thò tröôøng

Cua Vancouver xào kiểu Hong Kong Tiệm có 250 chỗ ngồi

Dim Sum (lôùn / trung / nhoû) cuøng giaù. 7 ngaøy/ tuaàn.

Tieäm ñeïp, roäng saùng, aám cuùng thích hôïp cho tieäc ñaùm cöôùi, sinh nhaät, hoïp baïn, party. Nhieàu moùn aên ñaëc saéc, ñuû muøi vò thôm ngon

Chúng tôi cũng có phục vụ tận các nơi Quí Khách yêu cầu.

Nếu đặt trên 10 bàn, nhà hàng chúng tôi sẽ tặng một món quà ĐẶC BIỆT

Mọi chi tiết xin liên lạc với anh An


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

'THỊ TRẤN SÁT NHÂN' CANADA TÌM CÁCH HỒI SINH Nằm lọt thỏm giữa vùng thôn quê xanh mướt thoai thoải ở tây nam tỉnh Québec là một nơi được gọi là thị trấn nguy hiểm nhất Canada

SOÁ 720 27/07/2018

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm Thứ 4 : Đóng cửa

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13

Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Danh xưng đáng sợ Khu vực dân cư yên ả này, nằm về phía đông một chỗ uốn lượn của sông Nicolet, đã trở nên thịnh vượng nhờ vào mỏ khoáng chất quý giá ẩn giấu trong lớp đá dưới lòng thị trấn trong vòng hơn 110 năm. Ngành khai mỏ có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế địa phương đến nỗi thị trấn này lấy tên là Asbestos (trong tiếng Anh có nghĩa là amiăng). Là nơi có mỏ amiăng lớn nhất thế giới cho đến tận năm 2012, thị trấn này đã thay đổi vĩnh viễn khi sự độc hại của loại khoáng chất vốn đã tạo nên danh hiệu và

bản sắc của thị trấn đã khiến khu mỏ phải đóng cửa. Việc đóng cửa mỏ Jeffrey đánh dấu sự chấm dứt của một ngành công nghiệp vốn đã đem đến những việc làm ổn định, chắc chắn trong nhiều thế hệ nhưng đồng thời cũng gây tổn hại đến sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc của người dân địa phương. Khu mỏ cũng để lại một di sản khác cũng gần như gây tranh cãi như loại khoáng chất mà nó khai thác - bản thân danh xưng của thị trấn. Chẳng hạn như các doanh nghiệp địa phương đã gặp phải những khó khăn để băng qua biên giới với Mỹ ở gần đó với các sản phẩm và xe cộ có mang dòng chữ

514 748-8765

4280 Beaubien est, Montreal, (QC) H1T 1S6

Email: bao@baotax.com

'asbestos'. Tuy nhiên, vào năm 2006, hội đồng thị trấn đã nhất trí bỏ phiếu thông qua việc giữ lại tên gọi này và kể từ đó quyết định này đã khiến thị trấn bị mắc kẹt. Đối với một nơi mà sự tồn tại của nó lệ thuộc vào một loại hóa chất mà giờ đây đang ngày càng bị cấm - việc đi lên ra khỏi cái bóng của khu mỏ cần phải có trí tưởng tượng và sự liều lĩnh. Tuy nhiên Asbestos có thể cuối cùng cũng rũ bỏ được quá khứ độc hại của nó. 'Khoáng chất thần kỳ' Asbestos là tên gọi của một loại khoáng chất có thành phần chủ yếu là silicate tồn tại trong tự nhiên vốn tạo thành những tinh thể dài thành thớ. Nó đã được khai thác trên khắp thế giới kể từ thời cổ đại nhờ vào độ RE/MAX ALLIANCE INC. Agence immobilière 4865, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1R 1Y1

Tél.: 514-274-7575 Cell.: 514-714-9899

Chun Xiang (Calina) Bao

cứng cáp và khả năng chịu được lửa của nó. Trong thế kỷ thứ 19, những người định cư đã phát hiện ra ở vùng đông nam Québec có một số mỏ amiăng lớn. Nằm gần biên giới Mỹ-Canada, những mỏ này có lượng amiăng đủ lớn để thực hiện việc khai thác ở quy mô lớn. Hoạt động khai mỏ lớn nhất trong số này là ở thị trấn Asbestos và mỏ Thetford ở gần đó. Có lúc mỏ Jeffrey ở Asbestos cung cấp phân nửa lượng amiăng trên thế giới, và giúp Canada trở thành nhà xuất khẩu amiăng lớn nhất thế giới cho đến những năm 1970. Ngành công nghiệp này đã cho ra lượng sản phẩm trị giá trên 230 triệu đô la Canada vào năm 1973 (nếu điều chỉnh sau lạm phát thì sẽ có giá trị là 1,35 đô la Canada vào năm 2018 tương đương với 1,04 tỷ đô la Mỹ).

Tél.: 514-329-0000

Cell.: 514-240-3333

Phon Tan

Tanada Tan

( Chi Phuong )

Club 100% OR en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

Club Platine 2017

Chuyên Viên Địa ốc chuyên nghiệp, Chúng tôi 29 ans courtier nói thông thạo 7 sinh ngữ: Pháp, Anh, Miên, Việt và 3 phổ ngữ Trung Hoa

St-Michel: Duplex , 2 x 31/2 o tang 2, 1 x 51/2 ở tầng 1 RDC, sous-sol fini, 2 phút đi bộ tới metro Saint Michel. Giá $450,000

Villeray: Duplex 2 x 51/2, 1 x 41/2 o sous-sol, 3 phòng ngủ, đất sau lớn. 10 phút Metro Jarry. Giá $475,000

Plateau Mont-Royal: Nhà hàng trước mặt Metro Mont-Royal. Gía bán $138,000

Montreal nord: Trên đường Pie ix, 6 x 41/2 riêng biệt, với sous sol không fini, 4 chỗ đậu xe. Giá $609,000

5 phút Metro Pie-Ix, 7 appartements nhỏ + 1 dépanneur,+ 4 parkings.Giá $558,000

Condo 2013, 10 phút đến metro St Michel, 2 phòng ngủ ở tầng cao. Giá $245,000

Cote des Neiges: condo 2009, 2 phòng ngủ ở tầng 1, chỗ đậu xe ngoài. Giá $245,000

Mercier: Duplex, 1 x 51/2 ở tầng 2, 1 restaurant ở tầng 1, 1 parking. Giá $479,000 + thuế

Laval: Bungalow detache, 2 phút metro Cartier, tân trang 100%, 3 parkings. Giá $270,000

Saint-Michel: triplex 27 x 42, 2 x 31/2 ở tầng 2, 1 x 51/2 ở tầng 1 RDC, có sous-sol, garage, gần jarry và st michel. Giá $433,000

Ville St-Jacques: 1 x 61/2 +1 x 31/2 ở tầng 2, đất rộng với 4 chỗ đậu xe. Giá $265,000

Longueuil Fatima-Ville, gần Boucherville: Bungalow lớn, nhà rộng 62x35 pc, đất rộng 90x100 pc. Giá $298,000

RDP : Cottage lớn 24x38pc, đất rộng 34x106pc, 1992, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm , 2 bếp. Giá $330,000

10 phút métro st-michel, 1x51/2 ở tầng 2, + 2 locale tầng 1 + sous sol finir + 3 parkings, tân trang 100%. Giá $418,000

Laval: condo 2010 ở trong 4plex building, 1230pc, 2 phòng ngủ. 1garage, 1 parking. Giá $272,000


14

SOÁ 720 27/07/2018

Một thời được gọi là 'khoáng chất thần kỳ', amiăng đã trở thành một tài nguyên được sử dụng nhiều trong nhiều ngành công nghiệp, nhất là trong xây dựng - nó được sử dụng thông dụng như là chất cách nhiệt - và trong ngành đóng tàu. Mãi cho đến năm 2008, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập khẩu amiăng với số lượng lớn từ các mỏ của Canada. Tuy nhiên, trong những thập niên gần đây, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy tính chất độc hại chết người của amiăng. Việc tiếp xúc với amiăng giờ đây có liên hệ chặt chẽ với sự phát triển bệnh phổi và ung thư biểu mô - một dạng ung thư hung ác vốn đã tạo nên tên tuổi tàn bạo của loại hóa chất này. Di sản chết chóc Ngày nay, hố khai mỏ lộ thiên khổng lồ ở Asbestos nằm im lìm, nhưng nó đã để lại một vết sẹo toang hoác sâu 350 mét trên diện tích rộng sáu cây số vuông. Canada vẫn phải đương đầu với di sản chết chóc của hóa chất được di dời khỏi hố. Nhiều năm sau khi ngừng khai mỏ, tỉnh Québec đứng đầu Canada trong số những trường hợp ung thu biểu mô được ghi nhận. Năm nay, chính quyền Canada cuối cùng cũng sẽ cấm 'sản xuất, sử dụng, nhập khẩu và xuất khẩu' amiăng và những sản phẩm có chứa amiăng. Việc hóa chất chết chóc này chỉ được cấm hoàn toàn trong năm nay, 2018, nhiều thập niên sau khi các quốc gia khác đã tuyên bố sử dụng amiăng là bất hợp pháp, cho thấy amiăng đã có vai trò quan trọng đối với xuất khẩu của Canada lâu đến chừng nào. Giờ đây, khi bị mất đi nguồn thu nhập chính, Asbestos buộc phải tìm cách khác để nuôi sống cư dân của mình. Tuy nhiên đó là một thách thức mà người dân thị trấn đã đương đầu với sức mạnh bất ngờ. Câu chuyện của Danick Pellerin là câu chuyện mà nhiều công dân trẻ ở Asbestos có thể thấy mình trong đó. Sinh ra trong một thế hệ đã chứng kiến những năm tháng cuối cùng của ngành khai mỏ amiăng ở thị trấn, Pellerin đã ra đi để tìm việc làm. Mở hãng bia Nhưng vào năm 2014, bia đã đưa anh trở lại Asbestos cùng với khát vọng được góp phần vào thị trấn đang hồi sinh. Cùng với một người dân địa phương khác là Yan St-Hilaire, anh sáng lập ra xưởng chế bia nhỏ Moulin 7 với sự tài trợ của chính quyền tỉnh Québec. "Trước đó, chúng tôi toàn là làm việc bên ngoài Asbestos, cho nên ưu tiên của chúng tôi là sản xuất bia ngon, và sản xuất nó tại chỗ," Pellerin nói. "Một số người có thể có cái nhìn u ám về cộng đồng này, coi đó là một nơi buồn tẻ, không có gì nhiều, nhưng rõ ràng có rất nhiều thứ đang diễn ra. Đó là một môi trường mới ở đây." Mở một xưởng bia ở một thị trấn có tên gọi là Asbestos dường như không phải là một động thái kinh doanh khôn ngoan lúc đầu, nhất là khi xưởng bia chỉ nằm cách rìa của hố khai mỏ chỉ trên 100 mét. Nhưng thay vì che giấu sự thật này, Pellerin và St-Hilaire đã toàn tâm toàn ý tôn vinh mối liên hệ của họ với di sản khai khoáng của thị trấn. Cha của St-Hilaire, ông Normand, từng làm việc ở mỏ Jeffrey, và hai người đã tìm cách thể hiện lịch sử của thị trấn trong tên của loại bia của họ. Trong số các sản phẩm của họ có một loại bia nhẹ có tên là Mineur (có nghĩa là thợ mỏ trong tiếng Pháp) và một loại bia vàng Mỹ gọi là Spello - trong tiếng của các thợ mỏ có nghĩa là 'tạm nghỉ'. Hai người thậm chí còn sản xuất một loại bia trắng của Ấn Độ có tên gọi là 'La Ciel Ouvert' (Bầu trời Mở) sử dụng nguồn nước được lấy từ một cái hồ vốn tích tụ lại dưới

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

đáy mỏ. Khi sản phẩm bia đó được tung ra, mọi người đều bàn tán, nhưng Pellerin không nao núng. "Chúng tôi đã đem mẫu nước đi phân tích và nó hoàn hảo," anh nói. "Mọi người muốn uống thử nó." Hãng bia giành được giải thưởng này giờ đây đã thu hút nhiều tay lái xe đạp của Québec ghé qua Asbestos khi làm một hành trình qua vùng thôn quê của Québec. "Chúng tôi không nằm trên con đường du lịch chính, nhưng mọi người vẫn cứ ghé," Pellerin nói. "Vào lúc này, chúng tôi có khoảng 19 nhân viên làm việc giữa quán rượu và xưởng sản xuất. Chúng tôi đã có tăng trưởng tốt, và chúng tôi hy vọng sẽ tăng sản lượng lên 30% vào năm tới." Đứng vững trở lại Pellerin tin tưởng rằng thị trấn sẽ đứng vững trở lại bất chấp việc giữ danh xưng độc hại này. "Mọi người đang quay trở lại," anh nói. "Tôi nghĩ rằng họ đang trở lại một nơi đã thay đổi, và cởi mở hơn nhiều và ít có tâm lý khép kín hơn." Ông Hugues Grimard, thị trưởng của Asbestos, nhận ra rằng gần 7.000 cư dân của thị trấn phải đối mặt với một thách thức lớn khi một khoản cho vay gây tranh cãi từ chính phủ trị giá 58 triệu đô la Canada (45 triệu đô la Mỹ) để hỗ trợ cho khu mỏ bị hủy bỏ hồi năm 2012, dẫn đến việc khu mỏ phải đóng cửa. Thị trấn đã chứng kiến sự ra đi ồ ạt trong nhiều thập niên khi ngành khai mỏ suy tàn, với dân số giảm từ trên 10.000 người vào thời điểm đỉnh cao của khu mỏ vào những năm 1970 xuống còn chỉ hơn 6.000 người vào năm 1999 - năm mà nước Anh đã cấm hoàn toàn nhập khẩu amiăng. Việc khu mỏ cuối cùng cũng đóng cửa là cú sốc nhưng nó không dẫn đến làn sóng ra đi mới. "Đối với chúng tôi, điều quan trọng là phải lạc quan," ông Grimard nói. "Vươn lên từ thách thức mà chính quyền để lại cho chúng tôi. Chúng tôi đã làm việc để đưa mọi người trong thị trấn lại với nhau." Và đã có một số tin tức đáng khích lệ kể từ cuộc điều tra dân số lần gần đây nhất vào năm 2011 với tỷ lệ thất nghiệp ở thị trấn đã giảm từ 12,4% xuống còn 7,6% vào năm 2016. Chế biến vịt và trượt tuyết Thị trấn này có những lợi thế ngoài khu mỏ để giúp hồi sinh nền kinh tế - vị trí gần với biên giới với Mỹ khiến nó trở thành nơi đặt trụ sở của một số công ty vận tải, trong khi nông nghiệp là việc làm dự phòng cho những người thất nghiệp. Khả năng thích ứng tốt giờ đây cũng là một phần trong chiến lược của thị trấn. "Bằng cách đó, nếu như cơ hội đến, chúng tôi coi đó là vấn đề ưu tiên, cần nắm bắt," Grimard cho biết. "Hiện tại, tôi có thể nói rằng chúng tôi đã đáp ứng được thử thách trong việc đa dạng hóa nền kinh tế." Một thắng lợi lớn kể từ khi khu mỏ đóng cửa là việc thành lập trung tâm chế biến ở khu vực của một trong những thực phẩm được ưa chuộng ở Canada - vịt. Nó đã giúp tạo việc làm cho trên 100 công nhân và các bảng 'đang tuyển dụng' vẫn còn đang tiếp tục bên ngoài nhà máy mặc dù nó đã đi vào hoạt động từ năm 2016. Sự gắn kết của thị trấn với một loại hóa chất như amiăng không hề cản trở công ty tạo dựng nên phân xưởng này, Brome Lake Ducks. Với nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Canada và việc tiếp cận thị trường mới cho thịt vịt như Mexico, công ty đặt ra mục tiêu tới năm 2020 sẽ sản xuất được bốn triệu con vịt mỗi năm. Tuy nhiên, nỗ lực xây dựng nền kinh tế của thị trấn không chỉ giới hạn ở thực phẩm và thức uống. Trên những ngọn đồi xung quanh Asbestos là một tài nguyên khác bên cạnh loại khoáng sản từng được quý giá

800 HÀNH KHÁCH MẮC KẸT Ở MONTRÉAL TRONG SỰ LỘN XỘN

B

ị mắc kẹt ở Montréal từ Thứ Bảy vừa qua do hãng hàng không giá rẻ mới liên tiếp hủy chuyến bay, hàng trăm hành khách không biết đến bao giờ họ mới có thể khởi hành lại. Level đã hủy các chuyến bay của hãng ngày hôm qua và ngày Thứ Bảy khiến khoảng 800 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. « Thật tệ khi đối xử với hành khách như vậy. Lẽ ra nên chuyển chúng tôi sang một chuyến khác », anh Éric Beaulieu, người gốc Québec bức xúc nói. Đúng ra, anh bay cùng với vợ và con gái mình Thứ Bảy vừa rồi. Hãng hàng không Tây Ban Nha này mới hoạt động tại Montréal được hai tuần nay. Đó là một hãng hàng không « siêu rẻ ». Hãng này cung cấp chặng bay một chiều Montréal-Paris-Orly với giá chỉ từ 239 $. Chuyến bay đầu tiên đến Paris hạ cánh vào đêm ngày mùng 2 Tháng Bảy. Anh Beaulieu đã mua vé vào Tháng Hai vừa rồi tại Iberia, một đại lý của IAG, công ty gồm các hãng hàng không Level, British Airways et Vueling.Level cung cấp các chuyến bay với Iberia và Openskies bởi vì các đại lý này có giấy phép hoạt động. Ông bố này đã biết rằng chuyến bay của mình bị hủy khi đến sân bay vào Thứ Bảy nhưng không có nhân viên nào của hãng Level làm việc tại quầy đón tiếp để giúp anh đổi sang chuyến bay khác. KHÔNG THẾ KHỞI HÀNH TRƯỚC NGÀY THỨ NĂM Sau rất nhiều cuộc gọi, hãng hàng không đã thông báo cho anh này rằng gia đình anh có thể bay vào ngày thứ năm tuần sau, nhưng cũng không có giấy tờ gì khẳng định. « Tôi mất nguyên cả tuần nghỉ. Đáng

một thời - tuyết. Chỉ cách thị trấn một vài phút lái xe về phía bắc là khu trượt tuyết Núi Gleason, vốn là nơi cung cấp việc làm thời vụ chính trong khu vực trong mùa đông tuyết rơi ở Québec. Hoạt động từ năm 1968, khu trượt tuyết này sắp sửa kỷ niệm 50 năm ngày đi vào hoạt động vào tháng 12. Núi Gleason khác nhiều khu trượt tuyết thương mại châu Âu ở chỗ nó hoạt động phi lợi nhuận, bắt rễ sâu vào các cộng đồng lân cận, trong đó có Asbesto. Nó có bốn đường dây cáp treo và gần 10 km bờ dốc trượt tuyết. Mặc dù công việc ở Mont Gleason cũng tan biến vào mùa xuân cùng với tuyết tan, nhưng vào mùa đông nó là nơi cung cấp cung việc làm thường xuyên. "Chúng tôi có trên 250 người làm việc làm mùa đông," ông Maryse Gingras, người đến từ Victoriaville ở gần đó và là người đứng đầu bộ phận phát triển bền vững của khu trượt tuyết, cho biết. "Rất nhiều người đã từng làm việc ở đây nhiều lần, và chúng tôi cũng thuê nhiều sinh viên và người về hưu. Họ làm việc ở các vị trí công việc rất khác nhau, có người làm việc ở bộ phận cáp treo, ở trường trượt tuyết hoặc ở trong nhà hàng. Chúng tôi đông khách nhất là từ tháng Mười Hai cho đến tháng Ba". Khai thác tiền ảo Một dạng khai mỏ rất khác nhiều khả năng cũng sẽ xuất hiện ở khu vực Asbestos.

ra họ phải chuyển chúng tôi sang một hãng hàng không khác», anh này lên tiếng. Michel Luc và Rosalie Scholzen, đáng ra bay sang Bỉ vào ngày thứ bảy và cũng đang gặp rất nhiều rắc rối. Ngay cả khi hai hành khách này đã gọi đến cả mười lăm cú điện thoại đến hãng hàng không này thì họ cũng chẳng thể nào biết được bao giờ họ mới có thể khởi hành, và cũng chẳng thể biết được liệu họ có được hoàn lại tiền vé hay không khi họ chọn một hãng hàng không khác thay vì phải chờ đợi. Trang web của Level cũng thông báo đang hỏng. « Giá vé được đưa ra [vào thời điểm này tăng gấp đôi giá mà khách hàng đã thanh toán]. Chúng tôi cần phải được biết rõ ràng liệu chúng tôi có thể được hoàn tiền vé của chúng tôi hay không và cả khoản chênh lệch với giá vé mới», Luc nhấn mạnh. CÓ THỂ ĐƯỢC HOÀN TIỀN Một số hành khách của chuyến bay ngày thứ bảy đã được hãng hàng không này thông báo rằng họ có thể bay vào tối ngày thứ hai nhưng cuối cùng chuyến bay này cũng lại bị hủy. Level đã thông báo trong một bức thư gửi đến tờ Journal rằng những chuyến bay này bị hủy vì một số vấn đề « vận hành ». Nếu như hành khách không muốn bay trên những chuyến bay tiếp theo của hãng Level, họ sẽ được hoàn lại tiền vé và bay với một đối tác của hãng Level hoặc họ được hoàn tiền vé mà họ mua của một hãng hàng không khác. Hãng này cũng có thể sẽ hoàn lại tiền chi phí ăn uống và chỗ ở một cách hợp lý. Những thông báo này có thể sẽ được đăng tải trên trang web của Level kể từ ngày 17/07.

Cách một tiếng về phía nam, tại thành phố đại học Sherbrooke, một trong những khu vực khai thác Bitcoin lớn nhất trong tỉnh Québec đã xuất hiện với doanh số lên đến 250 triệu đô la Canada (tương đương 195 triệu đô la Mỹ), và công ty tiền ảo BitFarms đang khuếch trương trên khắp miền nam Québec. Hồi tháng Ba, truyền thông địa phương đưa tin về những kế hoạch hoạt động khai thác tiền ảo tại nhà máy bỏ hoang ở Mỏ Thetford. Giá điện rẻ cộng với những cơ sở lớn và kết nối điện ở quy mô lớn có sẵn khiến nó trở thành một địa điểm thu hút. Tuy nhiên, thị trưởng của Asbestos, ông Hugues Grimard, tỏ ra thận trọng, không sẵn sàng hứa hẹn quá mức điều gì về ý tưởng những hoạt động tương tự ở Asbestos. "Nếu có một nhà phát triển nào đó tiếp cận thì chúng tôi sẽ xem xét dự án," ông nhấn mạnh, nhưng cũng nói thêm ưu tiên của ông là những dự án phát triển có thể kích thích nền kinh tế địa phương. Trong khi đó, Thủ hiến Québec, ông Philippe Couillard bày tỏ nghi ngờ về sự nhân rộng của các cơ sở khai thác tiền ảo trong tỉnh. Ông nghi ngờ về việc liệu nó có đem lại lợi ích thực tế cho cộng đồng hay không. Nhưng ngay cả khi không có kiểu công nghệ cao này thì không ai nghi ngờ gì về việc Asbestos đang chuyển đổi để trỗi dậy từ cái bóng do loại khoáng chất mà thị trấn từng cung cấp cho toàn thế giới để lại. Đối với những người dân sống ở đó, danh xưng của thị trấn là điều mà họ muốn tự hào chứ không phải cảm thấy xấu hổ.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 720 27/07/2018

RE/MAX EXCELLENCE INC.

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Agenceimmobilière immobilière agréé Agence agréé Franchiséindépendant indépendant et autonome Franchisé et autonome de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec de inc.inc. 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Tél.: Fax: 514-354-0657 514-354-0657 Fax:

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 Chuyên viên địa ốc

SUTTON + REMAX = 1 SEULE COMMISSION • Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) LE PLATEAU-MONT-ROYAL

5033-5037 Rue Jeanne-Mance Triplex, 1 195 000$

LE PLATEAU-MONT-ROYAL

42 Rue Tracy, Terrain + Magnifique Cottage, 5 350 000$ + TPS/TVQ

67-75 Rue Napoléon Triplex, 1 099 999$

SAINT-MICHEL

SAINT-HIPPOLYTE

SAINT-LAURENT

LA PRAIRIE

180 Rue de la Bélize Maison à étages, 1 098 000$ LA PETITE-PATRIE

RIVIÈRE-ROUGE

Super Terrain 180,600 mètres carrés 880 Boul. Décarie Commerce, Ch. Lalonde, Sainte-Véronique 2 200 $/mois + TPS/TVQ X 5 année(s) Terrain, 9 999 999$ + TPS/TVQ

7722-7726 13e Avenue Triplex, 565 000$ LE SUD-OUEST

VILLERAY

PETITE BOURGOGNE

3516 Rue Notre-Dame O Duplex, 1 050 000$

1588-1590 Rue Richardson Duplex, 625,000$

SAINT-MICHEL

7472-7474 Rue Chambord Duplex, 669,000$

OUTREMONT

VILLERAY

5939-5943 Rue De La Roche Triplex, 835 000$

8964-8966 8e Avenue Duplex , 405,000$

REPENTIGNY

CÔTE-DES-NEIGES

BAISSE DE PRIX ! 1885 Rue Jean-Talon E. Condo Commercial 249,000$ + TPS/TVQ

CÔTE-DES-NEIGES

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 680 000$ SAINT-LÉONARD

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois

Baisse de prix!

4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois

8876-8882 Boul. Viau, 5plex, 790,000$

48 Rue Rochefort Bungalow, 299,000$ VILLE-MARIE

4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s) VILLERAY

LE SUD-OUEST

Metro Jarry Rev. 77,400$ / Annee Baisse de prix!

1433 Rue Bishop Commerciale, 2 500 $/mois + TPS/TVQ

7685 Rousselot, 8plex, 1 235, 000$

7265-7267 Rue Beaulieu Duplex, 749,999$


16 Tin

SOÁ 720 27/07/2018

TIN THẾ GIỚI

THẾ GIỚI

IRAN ĐE MỸ ‘CHỚ VUỐT ĐUÔI SƯ TỬ’ KẺO CHUỐC LẤY CHIẾN TRANH KHỦNG KHIẾP NHẤT HÀNH TINH

Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng: "Mỹ nên biết... chiến tranh với Iran là mẹ của tất cả các cuộc chiến".

Sản xuất tại hãng

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

Eva: (514) 578-1953

Quý vị và chủ nhà nên lưu ý: Chúng nên kiểm tra và bảo trì nhà mỗi 3-4 năm một lần.

Tại sao chúng ta nên làm như vậy?

H

ãng tin nhà nước IRNA dẫn lời phát biểu của ông Hassan Rouhani trong cuộc gặp mặt các nhà ngoại giao Iran hôm Chủ nhật (22.7). "Ông Donald Trump đừng đùa giỡn với đuôi sư tử, nó sẽ chỉ dẫn tới hối hận. Mỹ nên biết rằng, hòa bình với Iran là mẹ của tất cả mọi hòa bình và chiến tranh với Iran là mẹ của tất cả các cuộc chiến tranh" - ông Rouhani nói Ông nói thêm: "Các vị không ở thế kích động người dân Iran chống lại lợi ích và an ninh của Iran". Iran đang phải đối mặt với sức ép ngày càng gia tăng từ phía Mỹ và các biện pháp

trừng phạt sau khi ông Donald Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Cảnh báo mới nhất của tổng thống Iran được đưa ra một ngày sau khi lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ủng hộ ý tưởng chặn tất cả hoạt động xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông bằng cách đóng eo biển Hormuz trong trường hợp Iran bị cấm xuất khẩu. Trong khi đó, Mỹ đang hối thúc các đồng minh cắt giảm hoàn toàn nhập khẩu dầu thô từ Iran. Những bên không tuân thủ yêu cầu của Mỹ sẽ là mục tiêu của các biện pháp trừng phạt thứ cấp của nước này.

ĐẰNG SAU CHUYỆN TÌM THẤY TÀU CHIẾN NGA CHỞ KHO BÁU 133 TỶ USD Các nhà sử học và các chuyên gia tài chính đã đưa ra nhận định sau khi công ty Hàn Quốc tuyên bố tìm thấy xác tàu chiến Nga chở kho báu khổng lồ.

Cũng giống như xe cộ hay cơ thể chúng ta, căn nhà rất cần được bảo trì để tránh những hư hại mà phải tốn rất nhiều tiền để khắc phục, ví dụ như phần móng nhà (foundation). Khi trời mưa hay tuyết tan, lượng nước bị đổ dồn, thấm xuống và tồn đọng trong phần móng nhà. Vào mùa đông, lượng nước tồn đọng này sẽ đóng băng, tạo lực giãn nở rất lớn sẽ làm nứt nền móng nhà. Ví dụ như các hồ bơi (piscine) ngoài trời, nếu như vẫn để đầy nước trong suốt mùa đông thì việc hồ bơi bị nứt là điều không tránh khỏi, vì lực giãn nở khi bị đông lạnh rất lớn, hoặc chai beer để quên trong tủ đá (freezer) qua thời gian sẽ bị bung nắp. Vào các mùa khác, lượng nước tồn đọng sẻ làm hư hại lớp bêton của nền móng nhà. Thực tế, việc sửa chữa lại đường nứt cho móng nhà rất tốn kém (trung bình từ 15,000$ đến 30,000$ hay nhiều hơn). Nếu căn nhà bị nứt móng (foundation problems) khi bán nhà thì giá trị sẽ giảm đi rất nhiều (trung bình từ 25,000$40,000$ hay nhiều hơn). Do đó, việc chúng ta nên làm là bảo trì tránh những hư hại cho móng nhà với chi phí rất thấp (trung bình từ 1% đến 5% tương đương 300$ đến 600$) so với 100% chi phí sửa chữa, là 15000$ đến 30000$ hay hơn nửa. Hãy liên lạc với chúng tôi để căn nhà của quý vị được bảo trì tốt hơn trước khi quá trễ. Chúng tôi kiểm tra nhà và định giá miễn phí. Liên lạc: 514-825-0789 Dịch Vụ Tổng Hợp - Gắn carmera cho tiệm Nail và cơ sở thương mại,tư gia. Gắn carmera cho xe hơi, gắn bluetooth để nghe và nói phone qua loa của xe hơi - Bán hộp TV box xem các đài của UNO IPTV và Viet IP TV và nhiều đài khác ($140/ hộp). - Thay bình nước nóng(125$). Sửa chửa hệ thống nước, ống cống. Thay mới tủ bếp, và phòng tắm. Lát ceramic, đánh bóng sàn gổ như mới. Liên lạc: 514-825-0789

A&B Building Management-Maintaince- RenovationRental services (residential- commercial) (Quản lý- Sửa chửa từ A đến Z- Bảo trì - các dịch vụ thuê nhà ở và cơ sở thương mại) Liên lạc: mr Kyle Le

T

heo News.com.au, thông tin về cuộc tìm kiếm tàu chiến Nga chở kho báu xuất hiện hồi tuần trước ngay lập tức đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Câu chuyện này xen lẫn cả những sự thật và những điều các chuyên gia còn nghi vấn. Trên thực tế, đúng là tuần dương hạm Dmitrii Donskoi có lượng giãn nước 6.200 tấn bị đánh đắm trong cuộc chiến tranh Nga-Nhật năm 1905 đã được tìm thấy. Con tàu nằm ở độ sâu hơn 400 mét so với mặt nước. Công ty Hàn Quốc ngay lập tức thông báo về việc tàu chở 200 tấn vàng và nhiều đồng xu vàng, trị giá lên tới 133 tỷ USD. Shinil Group nói sẽ cung cấp bằng chứng trong tuần này về kho báu khổng lồ dưới đáy biển. Những dấu hiệu bất thường

514-825-0789

Các nhà đầu tư cảnh báo đây có thể chỉ là bong bóng mà Shinil Group cố tình thổi phồng để nâng giá cổ phiếu, giống như một công ty từng tuyên bố tìm thấy tàu Dmitrii Donskoi năm 2003. Mối nghi ngờ lớn nhất nằm ở giá trị kho báu. Ngân hàng Hàn Quốc hiện dự trữ 104 tấn vàng, tương đương gần 5 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại. Như vậy, 200 tấn vàng chỉ có giá khoảng 10 tỷ USD. Đó là nếu như Dmitrii Donskoi thật sự có mang theo khối lượng vàng lớn như vậy. Theo các sử gia, Nga có tuyến đường trên đất liền an toàn hơn kết nối đến Vladivostok. Một mạng lưới đường sắt khổng lồ nối từ phía đông nước Nga sang tây. Vận chuyển vàng bằng đường sắt sẽ an toàn và thuận tiện hơn. Bởi đem 200 tấn vàng di động trong cuộc chiến tranh không khác gì tự sát.


SOÁ 720 27/07/2018 Bên cạnh đó, các tuần dương hạm Dmitrii Donskoi phải mang theo 1.600 tấn than để làm nhiên liệu di chuyển từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Con tàu có 500 thủy thủ và 12 khẩu pháo hạng nặng. Các nhà sử học kết luận rằng, tàu không thể còn chỗ để chở thêm tới 200 tấn vàng. Chỉ là bong bóng? Cổ phiếu do Shinil Group nắm giữ tăng vọt sau tuyên bố tìm thấy xác tàu đắm chứa kho báu khổng lồ. Nhưng mức độ sụt giảm cũng chóng mặt không kém, giảm 20% vào ngày 19.7 và thêm 30% nữa vào ngày 20.7. “Các nhà đầu tư đang nhận ra rằng họ có thể chịu thiệt hại lớn nếu chỉ tin vào những lời đồn”, một chuyên gia tài chính

Hàn Quốc nhận định. Đó là lý do Shinil Group tuyên bố sẽ đưa ra bằng chứng về kho báu trong tuần này. “Phao tin đồn thất thiệt về ‘tàu chở kho báu’ có thể bị truy tố hình sự”, chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo. Trên thực tế, các nhà đầu tư đã thiệt hại nặng nề vào năm 2003 khi công ty Donga cũng tuyên bố tìm thấy tàu Dmitrii Donskoi. Công ty sau đó âm thầm biến khỏi thị trường. Trong khi đó, Shinil Group có bán tiền ảo cho các nhà đầu tư, với hứa hẹn lợi nhuận kếch xù sau khi trục vớt xác tàu đắm. Các chuyên gia cảnh báo, không có lý do gì Shinil Group hao tốn tiền của để trục vợt xác tàu đắm, nên các nhà đầu tư cần phải hết sức thận trọng và theo dõi các diễn biến mới nhất từ công ty này.

17

ĐẶT CÂU HỎI VỀ NGUỒN GỐC TÊN GỌI : THẮNG KIỆN LẦN THỨ 3 DO PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ Lần thứ ba, anh Salim Kerdougli, người Québec gốc Algérie, đã thắng kiện tại Tòa án nhân quyền do bị phân biệt đối xử trong khi phỏng vấn xin việc làm. Nhưng trái với hai quyết định trước, thẩm phán Mario Gervais lần này đã xử cho anh được nhận cả tiền phạt tránh tái phạm, ngoài tiền bồi thường tổn thất về tinh thần.

BÚP BÊ TÌNH DỤC - 'THỦ PHẠM' KHIẾN NGƯỜI NHẬT NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG Tỷ lệ sinh ở Nhật đã tụt xuống dưới mức 1 triệu ca vào năm 2017 và các chuyên gia cho rằng điều này xuất phát từ việc người độc thân mê đắm những con búp bê tình dục.

T

heo chuyên đề "Người thay thế" do truyền hình RT thực hiện, các chuyên gia cảnh báo búp bê tình dục đang tiếp thêm sức sống cho tâm trạng cô độc và xa lánh, làm nhiều người ít quan tâm tới các mối quan hệ giữa người với người và sinh sản, và làm người Nhật trở thành "loại người quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng". Những người làm trong ngành sản xuất búp bê tình dục cho hay, mỗi năm, có tới 2.000 con giống người thật, loại có thể điều chỉnh ngón tay, tháo rời đầu, bộ phận sinh dục, được bán. Theo ông Noburu Tanaka, một người bán búp bê tình dục, việc sở hữu một con búp bê tình dục là cảm giác rất tuyệt. Nó giống như một con búp bê nhưng bạn lại cảm thấy nó thực sự sống động. Khi bạn quan hệ tình dục với vợ, trục trặc có thể xảy ra. Tuy nhiên, với búp bê thì không có vấn đề gì. Các chuyên gia đã thấy bằng chứng về tỷ lệ sinh sụt giảm tại những khu vực có số lượng bán búp bê tình dục tăng. Với ông Kanako Amano, chuyên gia nhân khẩu học của Viện nghiên cứu NLI ở Tokyo, búp bê tình dục đặt ra mối đe dọa sống còn với tương lai của Nhật khi mà dân số nước này được dự đoán giảm 1/3 trong 30 năm tới. "Vấn đề lớn nhất ở Nhật

là giảm dân số và tỷ lệ sinh. Nó được gọi là thảm họa quốc gia. Người Nhật đang ở giai đoạn bước ngoặt, đối mặt với đe dọa tuyệt chủng. Chúng tôi đang là loại người quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng". Tình trạng cô đơn ở người gia dường như là nguyên nhân chính dẫn tới doanh số bán búp bê tình dục tăng cao ở Nhật. Moru, chủ một con búp bê cho biết, đã mua món đồ này sau khi vợ ông qua đời. "Có một chỗ trống trong tim tôi", ông Moru nói trong khi chỉ vào dãy các con búp bê ngồi xếp hàng trên ghế. "Khi tôi gặp chúng, cuộc sống của tôi gắn chặt với chúng. Kể từ khi những cô búp bê xuất hiện trong nhà, tôi không còn cảm thấy đơn độc nữa". Ông Moru thường đi cùng với người bạn Keroro, chủ của 20 con búp bê, đi chơi ngoài công viên. Họ thay nhau chụp ảnh với các con búp bê, nói đùa về các phẩm chất con người của bạn đời bằng cao su. Tuy nhiên, không chỉ người lớn tuổi mới dùng búp bê tình dục. Hitsuji, một nữ người mẫu trẻ, rất nổi tiếng trong giới trẻ Nhật, rất yêu con búp bê Masiro của mình và nói không có ý định sống chung với nam giới. “Masiro không chỉ là một người bạn, một người thân trong gia đình, một người yêu mà cô ấy là tạo vật chấp nhận tình yêu của tôi".

N

gày 22 Tháng Ba, thẩm phán Yvan Nolet đã quyết định xử cho anh Salim Kerdougli được nhận 5000 $ tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khi anh bị tra hỏi về nguồn gốc dân tộc của mình trong một buổi phỏng vấn xin việc vào vị trí điều phối viên hậu cần cho Phòng quốc tế của công ty phân phối đồ bơi và đồ lót La Vie en rose. Như vậy, Công ty Aliments Multibar sẽ phải trả cho anh 5000 $ tiền bồi thường tổn thất về tinh thần, tương đương với số tiền anh nhận được cũng cùng lý do ở hai vụ kiện trước, cộngthêm 1000 $ tiền phạt tránh tái phạm. Tuy nhiên, số tiền này còn ít hơn nhiều số tiền mà bên nguyên yêu cầu. Anh đã yêu cầu bồi thường 250 000 $ tổn thất về tinh thần và 250 000 $ tiền phạt tránh tái phạm. Tháng Sáu năm 2015, anh Salim Kerdougli đã gửi hồ sơ xin việc vào vị trí giám sát viên bộ phận nhận hàng và gửi hàng của công ty Multibar. Anh đã qua vòng thi viết, phỏng vấn qua điện thoại và phỏng vấn trực tiếp với quản lý phòng nhân sự. Anh được mời đến phỏng vấn trực tiếp lần hai với ông Francis Rinfret, Giám đốc hậu cần và bộ phận khách hàng. Trong buổi phỏng vấn này, vị Giám đốc đã đặt câu hỏi về nguồn gốc dân tộc của anh. Cách xưng hô khách sáo hay thân thiện Sau đó, anh Kerdougli đã gửi thư đề nghị ông Rinfret giải thích « lý do vì sao ông lại đặt câu hỏi về nguồn gốc tên gọi của anh trong buổi phỏng vấn? » và vị Giám đốc này đã trả lời anh rằng đó đơn giản chỉ là « một sự tò mò và là một phần trong việc tìm hiểu thông tin về ứng viên » và « cũng là một cách để hiểu giọng của anh hơn ». Tuy nhiên, ông ta cũng nêu rằng ứng viên cần xưng hô một cách tôn trọng với những người anh ta không quen biết. Tại Tòa án, ông Rinfret đã nêu rằng anh Salim Kerdougli đã xưng hô một cách « quá thân thiện » với ông trong cuộc phỏng vấn và ông buộc phải tìm cách để hiểu liệu có phải anh bị ảnh hưởng bởi cách sử dụng thoải mái hơn trong tiếng Anh khi ngôn ngữ này không có sự phân biệt giữa cách xưng hô lịch sự và thân thiện hay không. Theo ông Rinfret, anh đến từ một đất nước mà tiếng Pháp là

ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi thể hiện rõ việc anh xưng hô như vậy là thiếu tôn trọng người khác hơn là việc không hiểu rõ về ngôn ngữ. Thẩm phán Gervais thừa nhận rằng « việc lặp lại cách xưng hô quá thân thiện trong buổi phỏng vấn của anh với tư cách là ứng viên có thể khiến ông Rinfret khó chịu, thậm chí bực tức. Trái lại, vị Giám đốc này lựa chọn cách đặt câu hỏi về nguồn gốc của anh Kerdougli để xác định cách biểu hiện này là do anh không hiểu rõ về tiếng Pháp hay thiếu tôn trọng người khác khiến Tòa án cũng thấy khó xử. » Quan tòa nhận thấy rằng rõ ràng anh « Kerdougli sống ở Québec nhiều năm nay » và rằng « anh sử dụng thành thạo tiếng Pháp hơn ». Hơn nữa, theo sơ yếu lý lịch, anh đã học 10 năm trung học cơ sở và trung học phổ thông bằng tiếng Pháp tại Montréal : « Như vậy, khó có thể đưa ra lời giải thích là ông Rinfret đặt câu hỏi như vậy đơn giản chỉ để biết xem liệu cách xưng hô của anh có phải là sự bắt chước từ tiếng Anh hay không », thẩm phán này kết luận. Vì vậy, theo vị thẩm phán này « sự biện hộ rằng câu hỏi Giám đốc này đặt ra liên quan đến những yêu cầu hay khả năng mà công việc mô tả là không đúng mà nó thể hiện một ác ý » và Tòa án thấy rằng « công ty Multibar đã làm tổn hại đến quyền của anh Kerdougli trong một buổi phỏng vấn xin việc không được phân biệt đối xử ». « Ngăn cản nhà tuyển dụng hành xử như vậy » Như vậy, thẩm phán Gervais đã xử cho anh Salim Kerdougli được nhận tiền bồi thường tổn thất về tinh thần dựa trên hai quyết định trước đó và cộng thêm tiền phạt tái phạm khi nhấn mạnh rằng thư trả lời của ông Rinfret giải thích tại sao ông lại đặt câu hỏi đó « thể hiện rõ ràng và quá lộ liễu một sự phân biệt đối xử bị Luật cấm và khiến Tòa án ngạc nhiên ». « Đặt câu hỏi về nguồn gốc dân tộc hoặc quốc gia của ứng viên để đánh giá xem họ có phù hợp với vị trí ứng tuyển không là vi phạm luật cơ bản về quyền con người và là một cách cư xử đáng chê trách bởi vì đại diện lãnh đạo công ty Multibar, với tư cách là Giám đốc hậu cần và bộ phận khách hàng, thì không thể không biết điều đó », quan tòa quả quyết nói và nêu rằng muốn « ngăn cản


18

SOÁ 720 27/07/2018

các nhà tuyển dụng nói chung hành xử như vậy ». Ngày 22 Tháng Ba, thẩm phán Yvan Nolet đã quyết định xử cho anh Salim Kerdougli được nhận 5000 $ tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khi anh bị tra hỏi về nguồn gốc dân tộc của mình trong một buổi phỏng vấn xin việc vào vị trí điều phối viên hậu cần cho Phòng quốc tế của công ty phân phối đồ bơi và đồ lót La Vie en rose. Anh đã yêu cầu số tiền 50 000 $ bồi thường tổn thất về tinh thần và 25 000 $ tiền phạt tránh tái phạm.

TIN THẾ GIỚI

Cùng ngày, thẩm phán Nolet đã xử thắng kiện cho anh Kerdougli tại một vụ kiện khác, lần này là kiện tập đoàn Alstom Canada (hiện đã bán lại cho tập đoàn GE Renewable Energy Canada) khi anh gửi đơn xin việc vào vị trí chuyên viên vận tải và hậu cần. Anh đã được nhận 4000 $ tiền bồi thường tổn thất về tinh thần trong khi anh yêu cầu bồi thường 50 000 $, cộng thêm 50 000 $ tiền phạt tránh tái phạm. Anh Salim Kerdouglihiện có vụ kiện thứ 4 đang chờ quyết định của tòa án và lần này là kiện công ty Access International.

NHỮNG THẢM HỌA VỠ ĐẬP THỦY ĐIỆN KINH HOÀNG NHẤT THẾ GIỚI Hàng trăm người mất tích với nhiều người được cho đã chết sau khi xảy ra sự cố tại đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở miền đông nam Lào, đây là thảm họa thủy điện lớn nhất tại Lào trong thời gian qua. Cùng điểm lại một số thảm họa vỡ đập thủy điện kinh hoàng nhất trên thế giới trong lịch sử.

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

Đập Bản Kiều, Zhumadian (Trú Mã Điếm), Hà Nam, Trung Quốc Việc xây dựng đập Bản Kiều được bắt đầu vào năm 1951 và hoàn thành 1 năm sau đó. Đập được xây dựng với mực đích kiểm soát lũ lụt ở hạ lưu và cũng là một công trình thủy điện. Hồ chứa tổng cộng 492 triệu m3 nước. Mặc dù ban đầu, con đập này có xuất hiện một số vết nứt và một số lỗi xây dựng khác, nó được sửa chữa và người ta cho rằng con đập không thể bị phá hủy. Tháng 8/1975, mưa đặc biệt lớn ở thượng nguồn sông Hoài do ảnh hưởng của cơn bão lớn thứ 3 của Trung Quốc năm đó, Nina, dẫn đến trận Đại hồng thủy, được coi là một trong những thảm họa vỡ đập thủy điện khủng khiếp nhất trong lịch sử. Sự cố này còn được gọi là “75.8”, xảy ra vào ngày 7-8, khi đó, lượng nước trong hồ thủy điện này là khoảng 697 triệu m3. Tại thời điểm đó, nhà máy thủy điện Bản Kiều được xem là có khả năng đáp ứng 1/3 nhu cầu sử dụng vào lúc cao điểm của cả Vương quốc Anh, công suất của nhà máy lên đến 18 GW, tương đương 9 nhà máy nhiệt điện hay 20 lò phản ứng hạt nhân. Theo báo cáo của cơ quan thủy văn tỉnh Hà Nam, sự cố “75.8” đã khiến gần 170.000 người thiệt mạng, trong đó 26.000 người chết trong lũ, số còn lại thiệt mạng do dịch bệnh và nạn đói. Thêm vào đó, khoảng 11 triệu dân trở nên vô gia cư khi hơn 5 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Sự cố kinh hoàng đã đòi hỏi chính quyền Trung Quốc phải tâp trung cao độ vào việc sửa chữa những con đập có nguy cơ bị vỡ. Kèm theo đó, 11 triệu mẫu đất nông nghiệp bị phá hoại, 5.96 triệu ngôi nhà bị phá hủy, cuốn trôi 3.743 triệu con gia súc gia cầm, 102 km tuyến đường Bắc Kinh – Quảng Châu dọc tuyến Nam Bắc Trung Quốc bị phá hoại, ách tắc giao thông 18 ngày, thiệt hại kinh tế gần 10 tỉ NDT. Đập Gleno (Italia) vỡ năm 1923

Gleno là một đập liên vòm bằng bê tông được xây trên sông cùng tên thuộc tỉnh Bergamo, phía bắc Italia. Đập được xây dựng trong những năm 1916 - 1923 nhằm mục tiêu thủy điện. Dự án đập này do tư gia Vigano đề xuất và triển khai xây dựng. Phương án ban đầu là đập bê tông trọng lực và móng đập đã được làm xong. Năm 1921, đang trong lúc thi công, vì lý do kinh phí, phương án đập được thay đổi thành đập liên vòm. Đập liên vòm được xây dựng trên móng của đập trọng lực theo thiết kế cũ. Đập cao 43m. Hồ chứa có dung tích 4,5 triệu m3. Tháng 1 năm 1923, các con đập đã hoàn thành 80%. Ngày 22- 10-1923, đập đã khánh thành cùng với hồ chứa đầy nước sau trận mưa lớn. 40 ngày sau, lúc 6:30 sáng 1/12/1923, một bản trụ chống của đập bị nứt và gãy. Trong vòng vài phút, khối nước trong hồ ở độ cao khoảng 1.535 m (so với mực nước biển) đổ ập xuống tàn phá dữ dội làng mạc và thị trấn trong thung lũng phía dưới. 356 người đã thiệt mạng trong vụ vỡ đập này. Sau thảm họa khủng khiếp đó, người ta cũng bỏ luôn đập, không xây lại hay phục hồi gì nữa. Nguyên nhân là do thi công không đảm bảo, mắc nhiều sai phạm kỹ thuật, xi măng và cát lẫn nhiều tạp chất, thép được đem dùng lại từ những vật dụng hư hỏng trong Chiến tranh thế giới I (1914 - 1918). 40 năm sau cũng tại nước Italia, vào tháng 10-1963, một trong những con đập cao nhất thế giới mang tên Vajont nằm ở vùng thung lũng sông Vajont đã bất ngờ sụp đổ do một trận động đất. Chỉ trong 45 giây, 260 triệu m3 nước đã bao trùm toàn bộ khu vực. Thậm chí, nước từ hồ chứa khi đổ xuống các ngôi làng cạnh đó còn tạo nên các cơn sóng cao tới 250m khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng. Thảm họa vỡ đập Malpasset tại Pháp, hơn 400 người thiệt mạng Kiến trúc sư người Pháp André Coyne

(1891 - 1960), người thiết kế 70 công trình đập cho 14 nước trên thế giới, từng nói: "Trong tất cả các công trình do con người xây dựng, đập gây chết người nhiều nhất thế giới." Thảm họa vỡ đập Malpasset tại Pháp năm 1959, vào khoảng 21 giờ 13 phút ngày 2-12-1959, đã tạo nên dòng thác lũ kinh hoàng, khiến ít nhất 412 người thiệt mạng minh chứng cho nhận định của kiến trúc sư André Coyne. Và điều đáng nói ở đây, chính André Coyne là người đã thiết kế cho đập Malpasset vào những năm đầu thập kỷ 1950. Thời điểm xảy ra thảm họa, toàn bộ bức tường chắn của đập nước Malpasset sụp đổ hoàn toàn do không thể chịu được áp lực nước đến từ cơn bão mang mưa đổ ồ ạt lên con sông Reyran. Ngay lập tức, dòng nước bị đè nén chảy mạnh dữ dỗi, tạo thành dòng thác lũ cao 40 mét, di chuyển với tốc độ 70km/giờ (gần 20 mét/giây) đổ ụp xuống hàng nghìn ngôi nhà ở thị trấn Fréjus. Vài phút sau khi sự cố xảy ra, dòng nước lũ khủng khiếp đã phá hủy hoàn toàn 2 ngôi làng Malpasset và Bozon, đường cao tốc trong vùng, khiến hơn 400 người thiệt mạng trong dòng nước lũ "chết người", gây thiệt hại nặng nề về của. 20 phút sau, nước tiếp túc phá hủy nhiều công trình kiên cố và hệ thống giao thông khác của thị trấn Fréjus trước khi đổ hết ra biển. Sau cự cố, người ta còn tìm thấy xác những người dân chìm dưới bùn đất dày hàng chục mét, có người lại bị dòng lũ cuốn trôi thẳng ra biển. Ngày 2-12-1959 trở thành "ngày đen tối" bậc nhất trong lịch sử nước Pháp. Vỡ đập St. Francis, Mỹ Đập St. Francis được xây dựng vào năm 1926, nằm ở Hẻm núi San Francisquito. Do những sự bất ổn về địa chất của khu vực này, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên các bức tường của con đập này. Những dấu vết này được kiểm tra và sửa chữa nhưng không thực sự cẩn thận, bởi nhà quản lý lúc đó cho rằng những vết nứt này là hoàn toàn “bình thường” và đã

không dành sự quan tâm đúng mức cho những hư hại tưởng như là “nhẹ” này. Hậu quả là vào ngày 12-3-1928, các bức tường của con đập đã không thể chịu được dòng nước và sụp đổ, khiến hơn 47 tỷ lít nước dồn xuống bất ngờ. Sóng cao đến 43 m và tấn công các vùng lân cận, gây ra thiệt hại rất lớn. Theo số liệu thống kê, sự cố này khiến ít nhất hơn 600 người thiệt mạng. Đập South Fork, Mỹ Đập South Fork nằm gần South Fork, Pennsylvania, Mỹ. Nhiều nhân viên làm việc tại con đập này đã báo cáo với cấp trên rằng họ phát hiện ra nhiều dấu vết rò rỉ ở một số phần, tuy nhiên, tất cả những gì mà các kỹ sư thời đó làm chỉ là lấp đầy các vết nứt đó bằng bùn và rơm. Việc này chỉ có thể làm cho những vết rò rỉ tạm ngưng, nhưng về lâu dài thì không giải quyết được vấn đề gì. Tháng 5-1889, mưa lớn đã khiến do lũ tràn về. Con đập vốn bị suy yếu và không được thiết kế để chịu được lượng nước khổng lồ mà mưa lớn đã đem lại. Con đập này bị bỡ và khoảng 20 triệu tấn nước tràn xuống ngày 21-5-1889. Tiệt hại do sự cố này gây ra ước tính khoảng 17 triệu USD và khiến hơn 2.200 người thiệt mạng. Vỡ đập Machchu-2, Ấn Độ Tại Ấn Độ, do chủ quan và thiếu đi các biện pháp khẩn cấp, trận mưa lớn và lũ lụt năm 1979 đã khiến con đập Machchu-2 nằm trên sông Machhu (Morbi) sụt vỡ và gây nên cái chết của hàng nghìn người. Cho tới nay, vẫn chưa có báo cáo chính thức về số người chết. Nhưng nhiều nguồn tin Ấn Độ khẳng định con số này phải lên tới 15.000 người. Bởi chỉ trong vòng 20 phút, những con sóng cao 10m đã nhấn chìm một thị trấn cách đó 5km. Sự kiện này đã đi vào lịch sử thế giới với tên gọi Thảm họa Morbi. Con đập này nằm trên dòng song Machhu, gần một thị trấn nhỏ có tên Morvi, quận Rajkot, bang Gujarat, Ấn Độ.


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

TỈ PHÚ LÝ GIA THÀNH VÀ CHUYỆN NHÌN THẤU NHÂN PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC: QUAN SÁT MỘT VIỆC LÀ ĐỦ! Có nhiều cách khác nhau để đánh giá nhân phẩm một con người song nếu muốn nhìn thấu đối phương, bạn chỉ cần nhìn cách họ xử lý việc này là đủ!

SOÁ 720 27/07/2018

19

Salon (Thẩm Mỹ)

s u t o L e d Coeur

ul St-Laurent Montréal, Bo 78 3 10 1C 2Z H C Q , re Montréal 102 Rue de la Gauchetiè 1J5 Đối diện Bánh Mì Hoàng Oanh 2Z H C Q e) m Ar d’ e ac Pl (Métro đối diện nhà banque CIBC Giảm 50% cho tháng 7 Nối mi và tạo mẫu mi mắt. Giá 70$ Chỉ có 35$ Chúng tôi bảo đảm các bạn sẽ có đôi mắt đẹp

438-979-0574

Mở cửa từ thứ hai đến chủ nhật Từ 10am - 8pm Xâm kỹ thuật mới Microblading Xâm và tạo mẫu chuyên nghiệp Lông mày, mí mắt, môi, đẹp tự nhiên 100%

Tạo mẫu tóc nam nữ Nhiều kiểu đẹp, mới lạ, uốn nhuộm, giủi thẳng, thuốc cao cấp, không khô tóc và đem lại mái tóc óng mượt. Facial làn da baby, tắm mịn toàn thân da baby Massage thon eo, massage body nữ Trang điểm, hoá trang và chải bới tóc cô dâu, xe lông mặt, xe lông mày Nail tạo mẫu design mới lạ Qúy Khách vui lòng lấy hẹn trước Số phôn: 438-979-0574

Câu chuyện thứ nhất Cuối tuần, tôi đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì đột nhiên nhận được điện thoại của chị họ. Trong điện thoại, giọng chị hốt hoảng: "Mau đến đây đi, xảy ra chuyện chết người rồi!" Gác điện thoại, tôi không lập tức lao đi mà uống một ngụm trà, bất lực thở một tiếng dài thườn thượt. Từ cách đây 2 năm, khi chị họ thuê một cửa hàng ngay ngoài cổng khu dân cư nhà tôi làm ăn buôn bán, cái gọi là tình huống khẩn cấp cứ liên tiếp xảy ra. Thế nhưng lần nào cũng chỉ là giúp chị giải quyết vài chuyện vặt vãnh. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ cửa hàng đó là do chị họ tôi và một người đồng hương hùn vốn vào mở chung. Ban đầu, hai người hợp tác khá ăn ý, việc gì cũng thương lượng bàn bạc thấu tình đạt lý. Thế nhưng thời gian lâu dần, mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Phàm là có liên quan đến một chút ít lợi ích, hai người lập tức phát sinh cãi vã, chẳng ai chịu nhường ai, không ai chấp nhận thua thiệt về mình. Khi cả hai bên đã rơi vào trạng thái chẳng thể nói thêm gì với nhau, họ lại gọi tôi ra phân giải, hết lần này đến lần khác. Và lần này cũng không ngoại lệ. Nguyên nhân sự tình là bởi buổi trưa đông khách, mỗi người phải tiếp đón hơn chục khách hàng, doanh thu không ít. Vốn dĩ cả hai đều rất hào hứng nhưng

đến lúc rảnh tay, kiểm tra lại hóa đơn thấy thiếu mất 50 NDT (khoảng 160 nghìn đồng). Chỉ có vậy, trong tích tắc cả hai đã rối cả lên, người này nói người kia tính nhầm 50 NDT cho khách. Họ cứ thế chẳng ai nhường ai, tranh cãi ầm ĩ. Lời qua tiếng lại, những lời nói khó nghe mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng, không kiềm chế được, hai bên còn thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Chị họ tôi xé rách quần áo của đối phương. Người đồng hương cũng chẳng vừa, túm tóc chị tôi giật mạnh… Lần này, tôi chẳng nói gì ngoài việc đề nghị cả hai giải tán! Trên thực tế, khi xảy ra tranh chấp lợi ích, nếu cả hai đều là người hẹp hòi ích kỷ cá nhân, chỉ biết nghĩ từ góc độ của bản thân, lo mình bị thiệt mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác, một đối tác như vậy sớm muộn cũng giải tán, giải tán sớm thực sự là lựa chọn tốt nhất. Câu chuyện thứ hai Trong cuộc sống này, ai cũng có suy nghĩ tính toán vì lợi ích cá nhân, ai cũng mong mình đạt được lợi ích lớn nhất, đó là lẽ thường tình. Nhưng đứng trước lợi ích vẫn giữ bản thân không lung lay, giữ vững phẩm đức làm người, duy trì giới hạn của đạo đức, đó mới là điểm sáng thực sự của nhân phẩm. Tôi vẫn còn nhớ mẹ tôi và một cô chơi với nhau rất thân. Cô ấy rất khéo, mỗi lời

cô nói ra đều khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Tôi và mẹ đều rất thích cô nhưng về sau, họ không qua lại nữa. Tôi hỏi mẹ sao cô ấy không đến chơi nữa, mẹ kể cho tôi nghe một chuyện nhỏ. Trong một lần đi mua sắm, cả hai mua một túi hoa quả lớn đem về nhà rồi mới chia. Về sau, mẹ tôi đến nhà cô lấy, mới phát hiện cô giữ lại tất cả những quả to, đẹp cho mình và gói cho mẹ tôi tất cả những quả xấu, nhỏ. Cô cho rằng mẹ tôi sẽ không biết song thực ra người tinh mắt chỉ cần nhìn là biết. Sau lần đó, mẹ tôi còn phát hiện thêm một vài việc nữa mà qua đó, bà nhận thấy chỉ cần có xung đột lợi ích với ai, cô đều phải giành phần hơn bằng mọi giá. Mẹ tôi không nói ra, nhưng bà cho rằng kết giao với người như vậy không có ý nghĩa gì nên cả hai không qua lại như trước nữa. Khi đó, mẹ có nói với tôi một câu mà cho đến giờ tôi vẫn nhớ: Muốn nhìn thấu nhân phẩm của một người, chỉ cần quan sát thời điểm họ và con có xung đột về lợi ích là đủ. Khi bạn và người khác đang đứng trước sự xung đột về lợi ích, đặc biệt là khi lợi ích bị hao tổn, phản ứng của họ sẽ thể hiện rõ nhất nhân phẩm trong con người đó. Chuyện của tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành Tờ "Tin nhanh tài chính" của Trung Quốc đã từng giới thiệu đặc điểm kinh doanh của tỉ phú Hong Kong Lý Gia Thành, trong đó có một đặc điểm khiến người người ấn tượng: 7 phần hợp lý, 8 phần cũng được, vậy tôi chỉ lấy 6 phần. Bài báo đã lấy một câu chuyện, có người muốn tìm Lý Gia Thành hợp tác phát triển thị trường nhà đất, ông Lý hỏi đối phương chia lợi nhuận trong hạng mục này như thế nào. Người kia đưa ra con số 5%. Trước đề nghị này, Lý Gia Thành đã chủ

động đưa ra con số 10% lợi nhuận dành cho đối tác, cao gấp 2 lần con số ban đầu mà người kia đưa ra. Tại sao lại như vậy? Đó chính là điểm cao minh, hơn người của vị tỉ phú người Hong Kong. Ông đã để đối tác nhận được lợi ích cao gấp đôi dự tính ban đầu. Hành động nằm ngoài dự tính này sẽ khiến cho đối phương tâm phục, trong quá trình quản lý công trình không những không ăn bớt mà còn tận tâm tận lực quản lý tốt công trình đó. Bằng cách này, ông Lý không chỉ đạt được mục đích của mình mà con xây dựng được tiếng tốt để đời. Làm kinh doanh hay làm người, Lý Gia Thành hiểu sâu sắc một điều: Đứng trước sự cám dỗ, ông không để mình bị lợi ích thao túng. Đó chính là bí quyết của một thương nhân thành công. Có người từng hỏi Lý Trạch Giai – con trai Lý Gia Thành: "Bố anh đã dạy cho anh những bí quyết kiếm tiền thành công gì?" Trạch Giai đã trả lời rằng: "Thực ra bố tôi không dạy cho tôi bất cứ phương pháp kiếm tiền nào cả. Ông chỉ dạy tôi các đạo lý làm người mà thôi." Bôn ba phấn đấu nhiều năm, tôi phát hiện ra một quy luật: Phàm là đứng trước những xung đột về lợi ích, một khi vẫn giữ được cái tâm sáng, biết suy nghĩ cho đối phương, không tính toán thiệt hơn, những người đó đi đến đâu cũng cảm nhận được sự ấm áp. Ánh sáng toát ra từ trong nhân phẩm khiến họ dù có làm việc gì cũng thuận lợi, cho dù gặp phải khó khăn tạm thời cũng sẽ có quý nhân tương trợ, việc tất sẽ thành. Trái lại, với những người thích tính toán so đó, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, cuối cùng sẽ đánh mất danh tiếng. Những người như thế thường khó có thể tìm kiếm được những đối tác ưu tú, càng không có những người bạn thật lòng. Nhân phẩm tốt hay xấu quyết định trực tiếp đến thành bại của cả đời người.


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 720 27/07/2018

NHIỀU NGƯỜI GIÀU Ở MỸ TIN 'TIỀN MUA ĐƯỢC HẠNH PHÚC'

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø $199+Thueá

Hơn một nửa triệu phú được hỏi ở Mỹ nói rằng tiền có thể mang đến hạnh phúc.

T

iền có thể mang đến nhiều thứ giúp con người thấy hạnh phúc, bao gồm sự bình tâm, cảm giác thành công và được sống theo cách mình muốn. Đây là một phần kết quả của khảo sát "The Why of Wealth" do Boston Private thực hiện trên 300 người Mỹ, có tài sản từ 1 đến 20 triệu USD, để xác định sự giàu có ảnh hưởng thế nào đến chất lượng cuộc sống. Khi được hỏi giàu có là gì, có đến 54% trả lời đơn giản rằng đó là hạnh phúc. Thậm chí, 65% còn đồng ý rằng tiền mang lại sự bình tâm. Bản thân tiền bạc không tự nó tạo hạnh phúc, sự hài lòng và thành công nhưng nó có thể tạo ra một lối sống có nhiều khả năng mang đến sự hài lòng hơn. "Ngoài các lợi ích về tinh thần, mọi người xem sự giàu có như cách khơi thông sự tự do, hạnh phúc gia đình, giúp họ theo đuổi các

MINH CHINH HOANG

RE/MAX Alliance

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

Cell: (514) 712-8888 Email: minh.realty@gmail.com

MONTREAL TRIPLEX CÓ GARAGE XÂY MỚI 2009. TRÊN LẦU THUÊ 1000$, BSM 3.5 THUE 500$. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ. GIÁ $569,000 + THƯƠNG LƯỢNG.

ST LEONARD SƯỞI ĐIỆN, KHỔ NHÀ LỚN 32X50, BẾP MỚI, VỊ TRÍ RẤT THUẬN TIỆN.

CONDO MỚI, SANG TRỌNG 2 PHÒNG NGỦ, 2 PARKING, 2 LOCKER. TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ĐI BỘ 1 PHÚT RA METRO BERRI VA BỆNH VIÊN CHUM.

Me DANIEL HOANG Notaire - Chương khế

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

NEW LISTING

MONTREAL GẦN SHOPPING MALL, SEMI-DETACHED DUPLEX 27X40. GIÁ $339,000

hoạt động xã hội và giải trí mà họ thích", báo cáo kết luận. Khi được hỏi, họ có thể làm gì với nhiều tiền, 70% cho biết nó giúp họ độc lập và tự do về tài chính. Một nửa cho biết nó giúp mang lại hạnh phúc gia đình, 44% giúp họ có thể đi du lịch nhiều nơi thoải mái. Đối với một số người, sự giàu có trao cơ hội cho cá nhân trở thành ông chủ của chính mình. Tom Aley là một ví dụ. Ông là một doanh nhân giàu có, từng rời bỏ một công việc lương cao để lập nghiệp. "Toàn bộ nguyên tắc dẫn dắt tôi là tôi thích độc lập và có thể làm nhiều việc hơn. Tôi không cần phải trông chừng ai cả," Aley nói với The New York Times. Với một số khác, giàu có mang lại nguồn lực tốt. Đơn cử như Elizabeth Galbut Perelman, người mang tài sản của

Email: hoang.notaire@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi ***

NEW LISTING

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

MONTREAL BUNGALOW BASEMENT FINISHED. 2 BẾP, 5 PHÒNG NGỦ. PARKING ĐẬU 3 XE. THÀNH PHỐ ĐỊNH GIÁ $356000, CẦN BÁN GẤP $309000+THƯƠNG LƯỢNG

BROSSARD CONDO RỘNG, 2 PHÒNG NGỦ, PARKING BÊN TRONG, CONDO FEE THAO. GIÁ $229,000

TIỆM NAIL ĐANG HOẠT ĐỘNG TỐT, CẦN SANG LẠI. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888

TIỆM NAIL RONG PLAZA, 4 GHẾ PÉDICURE (CÓ THỂ ĐỂ NHÀ HÀNG VIETNAM TRÊN ĐƯỜNG ST LAURENT CẦN SANG THÊM GHẾ) 8 BÀN NAILS.1 PHÒNG ESTHÉTIQUE. 3-5 THỢ LÀM LEASE TỚI 1ER AVRIL 2020. TIỆM ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRÊN LẠI GIÁ RẺ, TIỀN RENT THẤP. GỌI CHÍNH 514-712-8888. 18 NĂM GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

AHUNSTIC BIỆT THỰ SANG TRỌNG ĐỘC LẬP. KHU VỰC TỐT. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ĐẤT CẮM TRẠI MẶT BIỂN, RỘNG 17600 M2, MỞ CỬA 4 THÁNG/NĂM. THU NHẬP CAO, DỄ DÀNG QUẢN LÝ $995000. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

DUPLEX ĐỘC LẬP TRÊN TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH. TẦNG 1 NHÀ HÀNG, TẦNG 2 APT 6.5 HOÀN TOÀN XỬA MỚI. VỪA Ở VỪA LÀM ĂN. CÓ THỂ BÁN RIÊNG NHÀ HOẶC NHÀ HÀNG.

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

METRO ST MICHEL CONDO XÂY 2007 2 PHÒNG NGỦ 2 GARAGE.

MONTREAL METRO BEAUBIEN SEMI-COMERCIAL TẦNG 1 NHÀ HÀNG + TẦNG 2 APT 5.5 LỢI TỨC HÀNG NĂM $52000, GIÁ MỚI $579,000

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ. NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888


SOÁ 720 27/07/2018

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

mình đầu tư vào các doanh nghiệp do phụ nữ điều hành. "Đối với tôi, khi còn trẻ, giàu có là việc có thể tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới", người đàn ông 29 tuổi nói với tờ Times. Tuy nhiên, sự giàu có đôi khi không trọn vẹn. Gần nửa số người trả lời khảo sát của Boston Private nói rằng điều họ muốn làm tốt hơn là dành thêm thời gian cho gia đình. "Những người giàu có thể cảm thấy họ nợ tình cảm với gia đình", báo cáo viết. Tuy nhiên, dẫu bạn không phải là triệu phú USD, cách tiêu tiền của bạn cũng có thể góp phần tạo nên sự thanh thản và hạnh phúc. "Nói về hạnh phúc, thời gian thực sự là tiền tệ cơ bản. Điều quan trọng với tâm trạng hàng ngày của bạn là những gì bạn làm với thời gian của mình", giáo sư Elizabeth Dunn của Đại học British Columbia nói với CNBC Make It. Nếu chi tiêu tiền mua quần áo mới không mang lại cảm giác hạnh phúc thì bạn nên thử chi tiêu vào những thứ mang

lại cho bạn nhiều thời gian hơn. Theo nghiên cứu của giáo sư Dunn, cách đó giúp giảm stress. Nhóm nghiên cứu của vị giáo sư khảo sát hơn 6.000 người ở bốn quốc gia và tiến hành một thử nghiệm cho mỗi người 40 USD trong hai tuần. Tuần đầu, họ phải mua một món đồ gì đó. Tuần sau, họ phải dùng tiền để mua thêm thời gian rảnh. Ở tuần thứ hai, một số người đã chọn cách thuê người cắt cỏ, dọn dẹp nhà cửa hay mua sắm trực tuyến. Kết quả, nhiều người cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn khi sử dụng tiền vào các dịch vụ giúp tiết kiệm thời gian so với chi tiêu cho những vật chất đơn thuần. Do vậy, khi quyết định chi tiêu, bạn có thể nhớ lời khuyên của vị giáo sư. "Giao dịch này có thay đổi cách tôi dành thời gian cho mình vào một ngày bình thường hay không? Nếu câu trả lời là không thì bạn nên xem xét không chi tiêu và tiết kiệm tiền", Dunn nói.

Nghỉ vacance từ 20-07 đến 25-08-2018. SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation) GIÔØ LAØM VIEÄC

Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ

Periode D'impot:

( tháng 3 và tháng 4 ) : 10am - 4pm

10285 Promenade des Riverains Anjou Quebec H1J 3B9 Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Bún Việt Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún suông Bún mắm đồ biển (mới) Bún ốc chả mực

7058 Plaza St. Hubert (góc Jean Talon) ( Thứ 5 : Đóng cửa / Thứ 2 - Chủ nhật : 11am - 6pm )

* Votre

TRÙM ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC LỚN NHẤT NƯỚC GIẤU TIỀN KHẮP NƠI

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc 9. Bún chả cá 10. Bún ốc chả cá 11. Bún ốc chả tôm

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien)

* Your

Phan Sào Nam có hàng triệu USD gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỷ giấu ở Quảng Ninh,Sài Gòn... trong các hòm gỗ to như tủ lạnh.

21

Tel.: 514.725.0007 Tel.: 514.272.6825

Vin $3.00 750ml

*

42 NĂM - IMPORT

Loại đỏ, trắng, hồng

Cabernet Sauvignon - Pinot Noir Merlot - Chianti - Barolo - Zinfandel Tempranillo - Chardonnay - Riesling Sauvignon Blanc - Muscat Pinot Grigio - Icewine - Port còn hơn nữa

MERLOT Visanti

CABERNET Caldora

PLACE DU VIN - IMPORT

1265 Boul. O’Brien ,Ville St-Laurent H4L-3W1- 514-747-3533 Giờ mở cửa: Thứ ba-thứ sáu: từ 9:00-18:00 Thứ bảy từ 9:00-17:00 Đóng cửa chủ nhật và thứ hai

* Bắt đầu từ: Các bạn hãy đến xem chi tiết và phổ biến tại tiệm

Restaurant Vietnamien Tél: (514) 543-0600

THẢO NGUYÊN 8567 Boul. St-Laurent, Montréal. Qc H2P-2M9 Nhà hàng Vietnam Hoan Huong kính mời Nhà hàng khang trang lịch sự

T

heo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ), trong ba năm điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ xuyên quốc gia, Phan Sào Nam hưởng lợi gần 1.500 tỷ đồng. Khối tài sản kếch xù này được Nam hợp thức hóa bằng cách chuyển cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, bất động sản... Quá trình điều tra, Nam thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và rửa tiền, tích cực cùng người thân nộp 777 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tạm giữ tổng cộng khoảng 850 tỷ đồng, phong tỏa gần 77 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng, kê biên hai nhà trị giá 12,4 tỷ đồng, phong tỏa 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá 139 tỷ đồng và 5 ôtô như Ford Mustang, Audi Q5... Cơ quan điều tra xác định, trước khi bị bắt, Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất gần 150 tỷ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng. Tiền đựng trong hai hòm gỗ to bằng hai chiếc tủ lạnh. Công An Nhân Dân đưa tin tiền vẫn còn nguyên trong bao gói của ngân hàng. Gia chủ được gửi tiền cứ để thế để vào hòm mà không khóa lại. Để kiểm đếm, cơ quan điều tra phải huy động cả chục cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra để bảo vệ 10 cán bộ ngân hàng,

dùng 10 máy đếm tiền, làm việc trong nhiều giờ đồng hồ. Cơ quan điều tra còn thu hai valy USD cùng vàng được Nam gửi tại Sài Gòn cùng hàng trăm tỷ đồng mà Nam "có ý định chuyển hóa vào bất động sản". Việc kiểm đếm từ 22h hôm trước đến 4h30 hôm sau. Để đưa tiền lên máy bay vận chuyển ra Hà Nội, cơ quan điều tra phải nhờ sự can thiệp của Công an Sài Gòn để giảm thủ tục. Ra đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng điều tra dùng đến bốn ôtô để chuyển "hàng đặc biệt" đến nơi quản lý tang vật. Nam cũng khai đã chuyển cho một số bị can cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra "các bị can được Nam gửi tiền và cất giữ đang trốn, nên chưa thể làm rõ". Cơ quan điều tra nhận định, dù thừa nhận hành vi phạm tội nhưng Nam vẫn chưa khai báo hết sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính gây khó khăn cho quá trình điều tra. Có nhiều tiền nhưng Nam "vẫn dùng chiếc túi xách và chiếc ví cũ được vợ tặng từ nhiều năm. Ngược với Nam, Nguyễn Văn Dương (đồng chủ mưu) lại thích thể hiện. Khi khám nhà Dương, cơ quan điều tra phát hiện hàng trăm chai rượu, trong đó có những chai rượu trị giá hàng trăm triệu

* Thịt Nướng Que Diêm * Hủ Tiếu Mì Quảng (Tôm Thịt) * Hủ Tiếu Nam Vang * Mì hoành thánh chiên giòn * Bún bò Huế (giò heo) * Bò lúc lắc; Phở Bò,Gà * Bánh Khoái * Bánh Tôm chiên Khoai (Rau sống) * Bún chả giò (Hà Nội) * Gỏi xoài tôm, bò, gà * Cơm 4 màu (sườn, gà, tôm, trứng) * Cơm gia đình 4 món

Sau bao tháng chờ đợi nhà hàng Thảo Nguyên xin ra mắt cùng Quý ông bà, đồng hương những món ăn, đặc biệt vào cuối tuần (thứ 6, 7, CN) có phục vụ Karaoke, đặt sinh nhật.


22

SOÁ 720 27/07/2018

TIN VIỆT NAM

đồng. Ngày 18/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố Nam, Dương cùng 90 bị can liên quan đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất Việt Nam. Trong số này, ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, C50 Bộ Công an) bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan vụ án còn có 12 người tiếp tục bị truy nã. Cơ quan điều tra cho rằng đủ căn cứ xác định đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu đã tổ chức mạng lưới gồm 25 “đại lý cấp 1”, gần 5.900 "đại lý cấp 2” và gần 43 triệu tài khoản tham gia. Tổng số tiền thu từ đánh bạc trực tuyến được xác định trên 9.800 tỷ đồng với tiền hưởng lợi là 4.700 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2015,

biết Công ty phát triển An ninh Công Giờ mở cửa: nghệ cao - CNC) của Nguyễn Văn Dương Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm là công ty bình phong của Cục Cảnh sát Thứ Bảy: 9am - 3pm điều tra về tội phạm công nghệ cao (C50, Chủ Nhật: đóng cửa Bộ Công an), Phan Sào Nam (Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC HOÀNG & KWAN 7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5 Online) đã đề nghị Dương hợp tác phát Chuû nhan â kính môiø Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085 hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài. * Mise au point (tune -up & Theo cơ quan chức năng, ông Phan Văn kiểm tra máy bằng computer) Vĩnh biết công ty CNC hoạt động tổ chức * Mécanique Général đánh bạc, nhưng không ngăn chặn, xử lý. * Làm máy Lãnh đạo Bộ Công an khi phát hiện CNC vận hành game đánh bạc trá hình, yêu cầu * Hộp số có báo cáo song ông Vĩnh không chấp * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh hành. * Làm thắng và Silencieux Ông Vĩnh được Dương biếu đồng hồ * Muffler Rolex. Mặc dù ông Vĩnh khai đây là vật * Rửa Injection nhờ mua và đã trả 1,1 tỷ đồng, song công * Radiateur an đánh giá lời khai này không có cơ * Sịt dầu chống rỉ sét sở. Bởi lương trung tướng của ông Vĩnh khoảng 20 triệu đồng một tháng, để mua món đồ hàng hiệu này, ông sẽ mất 5 năm đề phòng và đối phó. Bởi vậy có thể hạn tỉnh uỷ đương nhiệm. thu nhập không chi tiêu. chế thiệt hại đến mức thấp nhất có thể. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị kiểm Một cơn lũ khác, 'cơn lũ lòng dân' gây ra tra. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh bởi 'nạn gian lận trong thi cử' trong kỳ thi Hà Giang đã quyết định khởi tố hình sự về trung học phổ thông năm nay ở một số tỉnh tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi do một số quan chức hám tiền, quyền đã thi hành công vụ", bắt tạm giam cán bộ - bị 'cố ý vi phạm pháp luật trong khi thi hành can Vũ Trọng Lương, là Phó phòng khảo công vụ'. thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đồng thời là thư ký Hội đồng 'Tích tụ và bùng phát' thi này. Nếu căn cứ vào kết quả công khai phổ Sự việc bùng phát ở một tỉnh miền núi điểm, các dấu hiệu tương tự Hà Giang Sự việc xảy ra ở Hà Giang là sự gian lận 'trắng trợn' gây ra bởi những cán bộ biến chất là Hà Giang. có thể thấy ở một số tỉnh khác như Sơn của chính quyền địa phương. Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công khai La, Lạng sơn, Điện Biên, Hoà Bình, Bạc công bố phổ điểm các môn thi của thí sinh Liêu… Hiện tại ở một số tỉnh này có các ây là nguyên nhân trực tiếp, hơn Một cơn lũ thiên nhiên do các các đợt theo từng tỉnh trong kỳ thi trung học phổ đoàn công tác của Bộ Giáo Dục và Đào tạo thế nó là một trường hợp điển hình mưa lớn, kéo dài. Cơn lũ thiên nhiên đang thông quốc gia. Các dấu hiệu phổ điểm đang kiểm tra… của gian lận thi cử. Một trong những hậu làm sạt lở ở nhiều nơi, làm ách tắc giao cao bất thường ở tỉnh Hà Giang được phát Trên mạng xã hội sự phẫn nộ đã dâng quả nặng nề và lâu dài của hiện tượng này thông, các đập thuỷ điện đang mở hết các hiện. Báo cáo kiểm tra cho thấy có 114 thí cao, chảy mạnh tạo thành 'cơn lũ lòng dân'. là những bất công trong xã hội. Nó đã và cửa xả đáy… Đã có báo cáo về thiệt hại về sinh với hơn 330 bài thi được 'nâng khống' Trên báo giấy và báo mạng nhà nước đang tích tụ để trở thành 'cơn lũ lòng dân'. người và tài sản từ các địa phương. Cơn lũ từ 0,5 đến 8,5 điểm khi 'vào điểm'. Hầu hết cũng 'không kìm nén' được 'phản ứng Tháng Bảy năm nay có hai cơn lũ dữ thiên nhiên diễn ra theo chu kỳ hàng năm, các thí sinh được ' sửa nâng điểm' là con mạnh' với các dòng tít: 'Còn ai đứng sau đang hoành hành ở một số tỉnh miền núi được cơ quan khí tượng dự báo trước và em của nhiều vị lãnh đạo tỉnh, huyện và ông Vũ Trọng Lương nên tự giác nhận Việt Nam. chính quyền và người dân có thể chủ động một số đại gia, trong đó con gái của Bí thư trách nhiệm'; 'Con Bí thư Triệu Tài Vinh

GIAN LẬN THI CỬ VÀ 'CƠN LŨ' LÒNG DÂN

Đ

GARAGE

Auto H.K


TIN VIỆT NAM

SOÁ 720 27/07/2018

23

Địa Chỉ 998 Blvd. Saint-Laurent, Suite 518, C.P.008, Montréal H2Z 9Y9 Vé Máy Bay: Thứ Hai - Thứ Sáu (10:00-18:00) Thứ Bảy - Chủ Nhật (10:00-17:00)

Bán vé máy bay có kinh nghiệm, biết xử dụng hệ thống Sabre, Amadeus và Apollo Thông thạo tiếng Anh, Pháp (biêt thêm tiếng Hoa càng tốt) Sẵn sàng đào tạo và ưu đãi nhân viên mới Tối thiểu phải là thường trú nhân Có tinh thần trách nhiệm và tiếp xúc khách hàng dễ dàng

GIÁ VÉ ĐẶC BIỆT Khởi hành: 21/08 – 30/09 năm 2018

Saigon 1338$+ Hanoi 1348$+ Da Nang 1338$+ Phnom Penh 1348$+ Siem Reap 1348$+ Khởi hành: 24/10 – 10/12 năm 2018, 09/01 – 30/04 năm 2019

Saigon 1138$+ Hanoi 1148$+ Da Nang 1138$+ Phnom Penh 1148$+ Siem Reap 1148$+

TOUR 6 NGÀY DU LỊCH NHẬT BẢN Tokyo – Shizuoka – Magome - juku – Kyoto – Nara – Osaka Khởi hành từ Tokyo: 19/08 – 02/09 – 16/09 – 07/10 – 21/10 – 04/11 18/11 – 02/12 năm 2018

Giá Tour :

569

USD

+/p.p

(phòng 2 người)

Bao gồm: khách sạn 5*, các bữa ăn ghi rõ trong chương trình Không bao: vé máy bay, lệ phi vào cửa các địa điểm tham quan, tiền tip và chi tiêu cá nhân

Air China Giá vé đặc biệt đi Saigon & Hanoi từ Montreal

*Và tiền đền bù của OPC mỗi $1.00 cho $1,000.00 *Và điều kiện nhất định áp dụng Vacances Sinorama sẽ bảo lưu tất cả quyền huỷ hoặc thay đổi các chuyến đi mà không báo trước.

TẤT CẢ GIÁ TIỀN: Đăng ký từ ngày 27 tháng 7 - 02 tháng 8, 2018

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên: trở lên:

trở lên:

trở lên:

Giá có hiệu lực đến 02/08/2018


24

SOÁ 720 27/07/2018

và nhiều lãnh đạo ở Hà Giang được nâng điểm'; 'Lãnh đạo tỉnh Hà Giang cần xin lỗi và chịu trách nhiệm trước nhân dân cả nước'; 'Xin hỏi, có bao nhiêu con em nông dân ở Hà Giang "bị nâng điểm"?'; 'Giáo dục, những bất thường và … bình thường!'; 'Đâu là "phi lý Hà Giang"?'; 'Giáo dục - Vấn đề không nằm ở Hà Giang'; ''Phù phép' điểm thi ở Hà Giang và niềm tin bị đánh cắp'… Cơn lũ lòng dân được tích tụ từ những bất bình và bức xúc về thực trạng giáo dục nói riêng, và từ tồn tại bất cập trong nhiều lĩnh vực xã hội nói chung. Nó, thậm chí, được 'cảnh báo' trước, đơn cử, như 'vụ gian lận thi cử tại Phú Xuyên, Hà Tây năm 2006', 'Đồi Ngô, Bắc Giang năm 2012'… Người Việt đề cao tính hiếu học, các giá trị đang dịch chuyển từ học để 'làm quan' sang 'kiếm việc làm' cũng trở nên khó khăn… Câu chuyện cảm động của cô gái thủ khoa Đại học sư phạm Hà Nội 2 Bùi Thị Hà, quê ở Hà Giang, được ghi lại trên mạng Giáo dục.net thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận. Cô có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, bố chết do tai nạn giao thông, bà nội già, bệnh tim trên 80 tuổi, mẹ yếu, bệnh sống nhờ vào mảnh vườn nuôi ba con… Sau khi tốt nghiệp năm 2016, không 'xin' được việc làm tại tỉnh, phải về quê nuôi lợn và làm ruộng để đỡ đần gia đình, đã viết 'Tâm thư' cho ông Vinh, bí thư tỉnh uỷ đương nhiệm nêu trên, song cho đến nay vẫn không có hồi âm. Công bằng xã hội bị vùi dập. Cán bộ lãnh đạo vô cảm. Vị bí thư tỉnh này, đã 'nổi tiếng' trên báo chí năm 2016 về vụ 'cả họ làm quan', và 'vì đúng quy trình' nên vẫn tại vị. 'Thượng bất chính, hạ tắc loạn' Các thí sinh không có lỗi. Họ thiết tha học tập và có nhu cầu việc làm. Tuy nhiên, thể chế với các cán bộ bị tha hoá bởi quyền và tiền, có thể đã và đang biến nhiều người trong số họ thành sản phẩm kém chất lượng.

TIN VIỆT NAM

Hãy tưởng tượng nếu 114 thí sinh con em này vào đại học, trong đó có ngành an ninh, mang theo 'các hành vi' kiểu này trong quá trình học, khi tốt nghiệp 'mâm cỗ' được dọn sẵn bởi 'quyền và tiền', có việc làm, được 'quy hoạch theo đúng quy trình' để làm lãnh đạo… Và hãy hình dung có nhiều địa phương khác cũng có sự cố tương tự Hà Giang… Người dân được học tập 'hướng lên trên' noi gương bác Hồ để sống và phấn đấu. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái đạo đức và tha hoá quyền lực đến tột cùng của 'bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên' đang làm hoen ố hình ảnh lãnh tụ. Thậm chí, các hiện tượng một số người đã từng vi phạm quy chế thi cử đang là chính khách, hoặc lãnh đạo đang chức 'dính' nghi vấn đạo văn mà không được làm sáng tỏ… đang đánh cắp niềm tin ít ỏi còn lại trong dân… Người xưa đã đúc kết: 'Thượng bất chính, hạ tắc loạn' và câu nói còn nguyên giá trị! Trong các thể chế dân chủ văn minh, mỗi khi có 'sự cố' như vậy những người đứng đầu ngành hoặc địa phương thường từ chức vì trách nhiệm và danh dự. Nếu không, họ sớm hay muộn cũng bị xã hội đào thải. Trong thể chế hiện hành điều đó thật hiếm hoi. Các quy trình luôn được 'biện hộ' hoặc núp bóng dưới các khẩu hiệu trừu tượng như vì sự ổn định chính trị… Dư luận băn khoăn liệu cuộc điều tra của công an tỉnh có 'độc lập', 'khách quan', 'đi đến cùng' khi con em nhiều vị quyền chức đầu tỉnh nằm trong danh sách 114 thí sinh nêu trên? Đến lúc phải đặt công khai vấn đề cải cách thể chế chính trị, chứ không phải cải cách giáo dục chắp vá trong điều kiện ý thức hệ tư tưởng giáo điều và phương pháp thực hành 'dò đá qua sông' Trước mỗi cơn lũ thiên tai, Thủ tướng Chính phủ luôn có chỉ thị 'triển khai ngay phương án ứng phó'. 'Cơn lũ lòng dân' bắt nguồn từ những bất công. Liệu Đảng và Chính phủ có 'phương án' cho cơn lũ này?

SAU MỸ, TÀU NHẬT TỚI BIỂN ĐÔNG ‘THÁCH THỨC’ TRUNG QUỐC

N

hật Bản sẽ triển khai một tàu chở trực thăng loại lớn tới Biển Đông và Ấn Độ Dương năm thứ hai liên tiếp nhằm tăng cường sự hiện diện tại các vùng biển chiến lược này. “Đây là một phần nỗ lực của Nhật Bản nhằm thúc đẩy một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, một trong hai nguồn nắm thông tin về kế hoạch tuần tra kéo dài hai tháng nói với Reuters. Với chiều dài gần 250 mét, tàu Kaga có thể chở đồng thời nhiều máy bay trực thăng. Trong chuyến hải hành bắt đầu vào tháng Chín, nhiều khả năng sẽ vấp phải chỉ trích của Bắc Kinh, tàu này sẽ cập cảng tại một số quốc gia Đông Nam Á trong đó có Indonesia, hay Ấn Độ và Sri Lanka ở Nam Á. Chưa rõ tàu có ghé thăm Việt Nam hay không. Reuters dẫn các nguồn tin ẩn danh nói rằng một tàu khác sẽ hộ tống Kaga và các tàu này có thể tham gia các cuộc diễn tập chung với tàu chiến của các nước khác ở khu vực. Năm ngoái, Nhật đã đưa một tàu tương tự là Izumo tới Biển Đông và Ấn Độ

Dương, và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích rằng Tokyo “khuấy động bất ổn ở Biển Đông”. Trước Nhật, Mỹ từng thực hiện tuần tra cả trên không và trên biển ở Biển Đông để đảm bảo quyền tự do hàng hải. Trung Quốc đã nhiều lần phản đối điều này. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và Anh tuyên bố sẽ đưa tàu chiến vào Biển Đông để “thách thức” sự hiện diện quân sự của Trung Quốc. Tuyên bố của hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được đưa ra tại Đối thoại ShangriLa ở Singapore, lặp lại tuyên bố trước đó của quan chức Mỹ, theo tờ South China Morning Post. Bà Florence Parly, người đứng đầu lực lượng vũ trang Pháp, cho biết rằng một nhóm chuyên trách về hàng hải của Pháp cùng với tàu và trực thăng Anh sẽ thăm Singapore vào tuần tới rồi tiến vào “một số khu vực nhất định” thuộc Biển Đông. Không đề cập cụ thể Trung Quốc, bà Parly gợi ý rằng các tàu chiến sẽ vượt qua “vùng lãnh hải” mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

2 ngày 108

khởi hành mỗi ngày tháng ngày7 và tháng 8

78$+ p.p /occ. 4

168

2 ngày 3 khởi hành mỗi thứ 3,4 và thứ 6,7

118$+ p.p /occ. 4

VÉ MÁY BAY

108

Montreal / Thành phố Hồ Chí Minh: từ ngày 1 tháng 9, chuyến đi ba tháng, ít nhất là 833 CAD Montreal / Bankok: từ ngày 1 tháng 9, chuyến đi ba tháng, ít nhất là 830 CAD

Norwegian Cruise Line Norwegian Epic 12 ngày 11 đêm Ngày khởi hành: 24 tháng 11 Phòng đôi bên trong: 960 CAD/người Phòng đôi có ban công: 1260 CAD/người

Royal Caribbean Allure of the Seas 8 ngày 7 đêm Ngày khởi hành: 28 tháng 10 Phòng đôi bên trong: 842 CAD/người Ngày khởi hành: 05/11 Phòng đôi bên trong: 664 CAD/người

514-664-1996 514-508-2088

Giá bao gồm: phí xe bus, khách sạn (cho khách du lịch 2 ngày trở lên), thuế và tiền bồi thường từ $1 cho mỗi $1000. Vacances Compass có toàn quyền sửa đổi tuyến đường và khách sạn. Đây là giá khởi điểm cho mỗi cá nhân.

OPC Permis no : 703127


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

VĂN HÓA& XÃ HỘI

SOÁ 720 27/07/2018

25

TRUNG TÂM HÀM GIẢ

‘MR. BEAN’: GÃ KHÙ KHỜ TRÊN MÀN ẢNH, DÂN CHƠI ĐẲNG CẤP NGOÀI ĐỜI

NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa

Rowan Atkinson được khán giả nhớ đến với hình ảnh người đàn ông ngốc nghếch trong loạt phim Mr. Bean. Thế nhưng, cuộc sống đời thực của danh hài này trái ngược hoàn toàn với phim ảnh: giàu có, chịu chơi và sắp làm bố ở tuổi 63.

7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel.

Nổi danh khắp thế giới nhờ vai diễn Mr. Bean Được thời báo The Observer bình chọn là một trong 50 diễn viên hài kịch xuất sắc nhất nước Anh nhưng Rowan Atkinson lại chưa từng được đào tạo qua bất kỳ trường lớp diễn xuất, sân khấu nào. Nghệ sĩ sinh năm 1955 từng theo học ngành kỹ sư điện

tại Đại học Newcastle. Ông tiếp tục học lên thạc sĩ tại The Queen, trực thuộc Oxford. Tại ngôi trường nổi tiếng này, Rowan Atkinson vẫn tham gia các câu lạc bộ, cuộc thi về tấu hài ở trường. Học cao, hiểu rộng và con đường lập nghiệp đang rộng thênh thang, “Mr. Bean” từ bỏ tất cả để cống hiến tuổi trẻ của mình cho niềm đam mê hài kịch. Cả sự nghiệp

tấu hài của Rowan Atkinson gắn liền với nhiều tác phẩm, thế nhưng, phải đến khi tham gia sitcom Mr. Bean, tài năng và danh tiếng của nam diễn viên này mới thực sự được khán giả nhớ đến. Sự thành công của bộ phim lớn đến nỗi người ta quên luôn tên thật của danh hài và quen miệng gọi ông bằng cái tên thân mật "Mr. Bean”. Quý ông chậm chạp và ngốc nghếch xuất hiện lần đầu vào năm 1990 trên chuyên mục đặc biệt của đài Thames Television. Vai diễn này nhanh chóng trở thành vai hài nhận được nhiều sự yêu mến của công chúng Anh và toàn thế giới. Tính đến nay, tác phẩm đã được mua bản quyền và tiếp cận với khán giả tại 94 quốc gia, vùng lãnh thổ. Mr. Bean được xem là biểu tượng của vai hài cuối thế kỷ 20, gã khờ này được ví như Charlie Chaplin của thời hiện đại. Suốt nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật, “bỏ túi” nhiều vai để đời như Mr.

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

Bean và điệp viên "không không thấy" Johnny English, nghệ sĩ hài kỳ cựu của Anh đang sở hữu khối tài sản lên đến 130 triệu USD. Đam mê tốc độ và sở hữu dàn siêu xe đồ sộ Ngoài niềm hăng say với những tác phẩm hài kịch ăn khách, ngoài đời, ngôi sao phim Dead on time thực sự là một “dân chơi” sành sỏi. Bộ sưu tập xe hoành tráng và đa dạng của Rowan Atkinson phải kể đến những “xế khủng” như: Acura NSX, BMW 328 phiên bản 1939, Audi A8, Mercedes-Benz 500E, Bentley Mulsanne, Lancia Delta Integrale, Rolls Royces và một số loại xe sang khác. Đặc biệt, danh hài còn sở hữu những chiếc xe chỉ dành cho dân đua xe chuyên nghiệp như: Aston Martin V8 Vantage Zagato, Aston Martin DB2 hay Renault 5.

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 12 tháng bảy đến trưa 08 tháng tám

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78

New York 4 ngày guided 119

New York 3 ngày independent 118

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56 Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người

Native Indian Kahnawake 23 Pow Wow 1 ngày Ottawa 1 ngày

Beautiful MontTremblant 1 ngày 29 Granby Zoo & Berry Picking 1 ngày Parc Omega & Premium 24 ), Grand Iles de orleans(Charlevoix Outlets Shopping 1 ngày

Canyon & Xem Cá Voi 2 ngày Washington DC & Philadelphia 4 ngày

24

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

ngay USA 4 ngày

18

24

149

139

Charlevoix & Xem Cá Voi 2 ngày 72 Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người GIÁ ĐẶC BIỆT Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Vancouver Rocky, Lake Louise, Banff 7 ngày $939+ Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Yellowstone NP-Napa Valley-Lake Tahoe-Yosemite NP 7 ngày Tour $699+ Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca San Francisco- Las Vegas -Disneyland- Southern CA 7 ngày Tour $649+ Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: Los Angeles - Grand Canyon - Las Vegas 5 ngày $299+ www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Grand Canyon-Antelope Canyon-Yellowstone NP-Grand Teton NP 7 ngày Tour $799+ Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn. Las Vegas-San Francisco-Grand Canyon-Los Angeles 7 ngày $699+ ngày

Giá cả có giá trị đến 08 tháng tám 2018. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com


26

SOÁ 720 27/07/2018

Rowan Atkinson thường xuyên tham gia những cuộc đua xe quy mô vừa và nhỏ. Sở thích sắm xe và trải nghiệm cảm giác mạnh trên đường đua ăn sâu vào máu từ thời ông còn là thanh niên. Dù đã hơn 60 tuổi, người ta vẫn thấy Rowan Atkinson mê mẩn với thú chơi xe đắt đỏ mặc dù không ít lần gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Gắn bó với siêu xe, diễn viên phim Im thin thít và lặn mất tăm đã hai lần gây tai nạn nghiêm trọng. Vụ tai nạn đầu tiên là vào năm 1999 khi ông đâm vào một chiếc Range Rover. Đến tháng 8.2011, chiếc xe đắt đỏ tiếp tục lao vào cột đèn ven đường khiến phần đầu xe gần như nát bét. Cách đây 3 năm, Rowan Atkinson đã “dứt lòng” bán McLaren F1 với giá 8 triệu bảng Anh. Sở hữu nhiều bất động sản triệu đô Không chỉ chi hàng triệu bảng cho thú chơi xe vương giả, Rowan Atkinson còn là một đại gia cực kỳ am hiểu về kiến trúc. Ông sở hữu những biệt thự sang trọng và

VĂN HÓA & XÃ HỘI

đắt đỏ bậc nhất. Sao của phim Bốn đám cưới và một đám ma rất chịu khó đầu tư tiền bạc và tâm huyết vào từng bất động sản của mình. Một trong những căn nhà nổi tiếng nhất của Rowan Atkinson là biệt thự cổ 6,25 ha ở ngoại ô London (Anh). Năm 1982, vợ chồng nam diễn viên đã bỏ ra số tiền 2,9 triệu bảng Anh để sở hữu công trình đồ sộ này. Trái ngược với căn nhà cổ ở xa nội thành, Rowan Atkinson từng sở hữu biệt thự siêu hiện đại tại Oxfordshire. Ngôi nhà được thiết kế và xây dựng trên thửa đất rộng 65.000 m2. Cây hài của sitcom The Blackadder chi khoảng 7 triệu bảng Anh cho công trình này, với gara đủ sức chứa cả dàn siêu xe của ông. Biệt thự trên hiện thuộc sở hữu của bà Sunetra Sastry, vợ cũ của nam diễn viên. Còn “Mr. Bean” đang sống trong một ngôi nhà cổ trị giá 4,5 triệu bảng Anh nằm trên khu đất đắt đỏ bậc nhất Anh Quốc ở phía bắc London cùng người tình kém mình 30 tuổi.

HOA HẬU CHÂU Á NGÀY CÀNG KÉM SẮC? Nadia Purwoko, 26 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hòa bình Indonesia 2018, bị chê bởi ngoại hình kém sắc. Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, Hoa hậu Hàn Quốc, Trung Quốc... cũng gặp phản ứng tương tự.

N

adia Purwoko đã vượt 29 thí sinh khác để giành chiến thắng trong đêm chung kết 21-7, tại Thủ đô Jakarta. Cô hạnh phúc trước vinh quang này nhưng lại gặp không ít chê bai từ công luận. Họ cho rằng cô gặp may mắn khi chiến thắng vì sở hữu vẻ ngoài kém nổi trội. Một số bình luận chê nhan sắc Nadia Purwoko: "Cô ấy không cân đối, thân hình quá gầy, khó đạt tỉ lệ chuẩn đòi hỏi của một hoa hậu", "Cô ấy già hơn tuổi, hai á hậu còn đẹp hơn cô ấy", "Nadia Purwoko đăng quang làm tôi bất ngờ, có lẽ nên tạm hoãn thi hoa hậu một thời gian, chẳng còn ai đẹp nữa"... Nadia Purwoko là người mẫu, có bằng luật ở Indonesia và từng là giáo viên, cô có đủ kiến thức để chinh chiến các cuộc thi nhưng không thuyết phục về nhan sắc. Trước Nadia Purwoko, một số hoa hậu thuộc khu vực châu Á khác cũng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội ngay sau khi đăng quang. Họ cũng bị chê kém sắc, gầy còm, già trước tuổi... dù có nền tảng kiến thức tốt. Với cộng đồng mạng, cuộc thi hoa hậu đòi hỏi người chiến thắng toàn diện ở cả nhan sắc lẫn trí tuệ chứ không phải chỉ mỗi trí tuệ mà bỏ lơ phần nhan sắc. Kim Soo Min - 23 tuổi, cao 1,73 m, nặng gần 60 kg - hiện là sinh viên Khoa Thương

mại quốc tế, Đại học Dickinson của Mỹ, cũng bị cho là kém sắc khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2018. Nhiều người cho rằng Kim Soo Min sở hữu vẻ ngoài dễ nhìn chứ không đẹp và cũng chẳng tạo dấu ấn đặc biệt nào để cô đăng quang vị trí cao nhất: "Cô ấy đăng quang thế nào với nhan sắc nhạt nhòa như thế?", "Tôi không biết vì sao cô ấy đăng quang, trông chỉ dễ nhìn", "Cô ấy là hoa hậu thật sao, thật kém xa Kim Sung Ryung"... Ngoài Kim Soo Min, nhan sắc của 6 người đẹp đoạt các vị trí á hậu cũng bị chê thậm tệ. Nhiều người ngậm ngùi tiếc nuối cho thế hệ nhan sắc Hàn Quốc với những hoa hậu từng tạo ấn tượng mạnh như Kim Sung Ryung. Ngày nay, người đẹp Hàn Quốc thường bị chê kém sắc hoặc nếu không thì trông cũng giống hệt nhau do dao kéo nhiều. Sophida Kanjanarin, 23 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2018. Tuy nhiên, nhan sắc của cô là chủ đề gây tranh cãi trong dư luận. Sophida Kanjanarin có bằng cử nhân tài chính của Đại học Nevada, Las Vegas - Mỹ và hiện là quản lý một ngân hàng. Cô có thành tích cao trong quá trình học trung học, đại học, cha mẹ làm nhân viên trong chính phủ. Mặc dù có đầy đủ tiêu chuẩn để chiến thắng giải thưởng cao nhất một số người

Bỏ vợ theo tình trẻ đáng tuổi con Là một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu nhưng Rowan Atkinson không phải là người có lợi thế về ngoại hình. Tuy có phần “xấu trai” nhưng quý ông vui tính này lại cưới được một người vợ xinh đẹp Sunetra Sastry. Cả hai gặp nhau vào năm 1990 trên phim trường Blackadder. Rowan Atkinson nhanh chóng phải lòng trước vẻ đẹp của người con gái gốc Ấn. Không lâu sau đó, cặp đôi âm thầm kết hôn tại Mỹ. Vợ chồng “Mr. Bean” có cuộc hôn nhân khiến nhiều người rất ngưỡng mộ, họ có với nhau hai con là Lily Atkinson và Benjamin Atkinson. Những tưởng hôn nhân bền chặt của Rowan Atkinson và Sunetra Sastry sẽ không thể tan vỡ nhưng đến tháng 2.2014, đôi vợ chồng quyết định ly hôn sau 18 tháng ly thân và hơn 24 năm chung sống hạnh phúc. Nguyên nhân chấm dứt được cho là vì nam nghệ sĩ bỏ bê vợ con để cặp kè với Louise Ford, một diễn viên cho rằng tân hoa hậu không đẹp, thiếu sự cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên. Cô trông già hơn so với tuổi 23 và thiếu tươi tắn so với các thí sinh khác. "Cô ấy trông già, thua xa á hậu 1 và 2" - một cư dân mạng bình luận; "Cô gái này chiến thắng ư? Tôi buồn quá, nhiều người dễ thương hơn cô ấy" - cư dân mạng khác bình luận.... Chủ nhân vương miện Hoa hậu Du lịch Thời trang Quốc tế Trung Quốc 2018 cũng bị "ném đá" tơi tả vì nhan sắc quá bình thường. Nhiều người cho rằng cô này có gương mặt đơ cứng như đã qua thẩm mỹ

hài mới 32 tuổi. Ngay sau đó, ngôi sao từng được hàng triệu khán giả mến mộ bất ngờ bị chỉ trích vì cặp kè một người đáng tuổi con gái mình. Mặc kệ những lời nói ra nói vào của dư luận, Rowan Atkinson bất chấp chung sống với Louise Ford. Được biết, nữ diễn viên hài đã mang thai vào cuối năm 2017. Mới đây, tài tử nổi tiếng bị đồn đã qua đời vì một tai nạn nghiêm trọng trong quá trình quay phim. Những thông tin này được lan truyền bởi những kẻ mạo danh trang Fox News. Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với Rowan Atkinson khẳng định danh hài hoàn toàn khỏe mạnh và cho biết đây chỉ là một thông tin nhằm phát tán virus độc hại. Sắp tới, ông sẽ đón đứa con thứ ba khi đã hơn 60 tuổi. Bên cạnh đó, khán giả sẽ có cơ hội gặp lại tài năng diễn xuất dí dỏm và đầy tính giải trí của Rowan Atkinson trên màn ảnh rộng với bộ phim Johnny English: Tái xuất giang hồ. Phần phim mới nhất về điệp vụ hài hước Johnny English chính thức “trình làng” vào 28.9 tới. mà vẫn chẳng cuốn hút ánh nhìn. Trước thực trạng nở rộ liên tục các cuộc thi nhan sắc và tần suất tìm kiếm người đẹp mỗi năm, nhiều người cho rằng như thế quá nhiều. Người đẹp toàn diện khó có thể được "sản xuất" đều đặn trước sự "săn lùng" chặt chẽ của vô số cuộc thi. Vì thế, nguồn mỹ nhân ở châu Á có vẻ đang ngày càng cạn kiệt. Đến lúc, các cuộc thi cần giảm bớt và nới lỏng thời gian tổ chức nếu không muốn ngày càng giảm uy tín, độ tin cậy của công chúng.

Hàm Giả Các Loại. Có giá đặc biệt cho đồng hương www.denturoexpert.com 4301, rue Bélanger Montréal (QC) H1T 1A8 514 254-2870

Prothèse sur implants Prothèse esthétique Prothèse de précision Prothèse partielle - Réparation Service à domicile

Rendez-vous: Thêm 2 địa chỉ để phục vụ tốt cho Quý Khách 1216, rue Jean-Talon Est, Montréal (QC) H2R 1W2 - 514 277-5628 352, avenue Dorval, suite 201, Dorval (QC) H9S 3H8 - 514 636-6504


SOÁ 720 27/07/2018

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

WENGER VÀ PHÚT SÁM HỐI CỦA TÙ NHÂN TỰ NGUYỆN Sau cuộc lương duyên dài tới 22 năm với Arsenal, HLV người Pháp thừa nhận ông đang sống cùng một niềm hối hận.

C

ách đây đúng hai tháng, phóng viên Darren Tulett của Guardian đến Paris gặp Wenger, thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền đầu tiên sau khi ông rời Arsenal. Hôm ấy, Wenger còn… chưa hết sốc. Ông nói: "Tôi vẫn chưa thu dọn bàn làm việc của mình tại Arsenal. Tôi để cho mình thư thả đến 14/6, ngày khởi tranh World Cup, để ra quyết định về tương lai. Tôi cần phải trả lời cho chính bản thân mình: Tôi

27

còn muốn làm HLV không, hay sẽ làm một công việc khác?". Bây giờ, World Cup đã kết thúc, và có lẽ như Wenger vẫn mắc kẹt trong những câu hỏi của bản thân. Ông không ngừng làm việc suốt 34 năm, kể từ khi trở thành HLV của Nancy năm 1984. Và bây giờ, hai tháng đã trôi qua, và Wenger chợt cảm thấy hoang mang khi nhìn về tương lai. Đấy là vì ông vẫn chưa thoát khỏi quá khứ,

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

một quá khứ mà vì bảo vệ cái tôi của bản thân, Wenger đã vô tình làm tổn thương những người mà ông yêu quý nhất. Trên đài phát thanh RTL, Wenger trải lòng: "Tôi nhận ra mình đã gây ra thương tổn cho nhiều người. Tôi đã chối bỏ gia đình mình, chối bỏ những người thân yêu nhất. Thẳm sâu trong lòng tôi là một gã ích kỷ và ám ảnh, chỉ chạy theo những điều nó yêu quý và bỏ mặc tất cả những thứ khác". Suốt hai tháng qua, có lẽ Wenger vừa đóng vai trò một cha xứ, đồng thời là một con chiên đi xưng tội. Mấy chục năm làm việc không ngừng khiến Wenger không có bạn thân, không có những người tri kỷ thực sự để giãi bày. Và ông chỉ có một lựa chọn: trò chuyện với chính mình. Thế nên, khi được hỏi đâu là lầm lỗi lớn nhất trong đời, Wenger đã nói: "Có lẽ là việc tôi đã ở lại một CLB suốt 22 năm. Tôi là một người thích xê dịch, di chuyển đến những nơi mới mẻ, nhưng tôi đồng thời cũng thích những thử thách. Và tôi đã trở thành tù nhân cho những thử thách mà mình tự đặt ra". Cuộc đời của Wenger không thể tách rời khỏi bóng đá và tôn giáo. “Giáo sư” bảo ông ước mơ có một đêm, nằm ngủ và được gặp… Thánh Moses, rồi cùng thảo luận về Mười điều răn của Chúa. Với ông, bóng đá cũng chính là một nhánh của tôn giáo. Ông yêu Bob Marley, không bia rượu nhưng cuồng bánh ngọt. Nhà ông không có nhiều

Tel: 514-419-5588

(514) 728-4629

nội thất, nhưng lại chất hàng đống băng, đĩa video. Trong một lần đi thử DNA lúc còn trẻ, kết quả cho thấy ông có gene nghiện ngập ở trong người. Tức là ông đã thích cái gì, thì mê cuồng thứ ấy. Thứ Wenger mê cuồng, ai cũng biết, chính là bóng đá. Ông tự xây những nhà tù và nhốt bản thân vào đó. Đầu những năm 2000, trong đầu Wenger chỉ có một ước mơ: vô địch mà không thua một trận đấu nào. Năm 2002, Wenger bộc bạch điều này với truyền thông, và ông đã bị mô tả là “một gã kiêu ngạo”. Cuối mùa giải năm ấy, Arsenal mất chức vô địch về tay Man Utd. Wenger nói: "Kết thúc mùa 2002-2003, tôi hỏi các cầu thủ của mình tại sao Arsenal lại không vô địch. Họ nói: 'Đó là lỗi của ông'. Tôi hỏi tại sao, họ nói: 'Vì ông khiến chúng tôi chịu nhiều áp lực quá". Dennis Bergkamp, trong cuốn tự truyện, đã mô tả việc thi đấu cho Wenger là “một cổ nhiều tròng”. Danh thủ Hà Lan viết: “Wenger vừa muốn vô địch, vừa muốn phải đá đẹp, phải giữ tinh thần hiệp sĩ, phải cống hiến, phải duy mỹ. Tôi thích điều đó, nhưng số đông lại không được như thế”. Arsenal thua Man Utd trong cuộc đua mùa 2002-2003, nhưng Wenger đã cấy vào đầu các cầu thủ tư tưởng "bất bại". Và mùa giải tiếp theo, Arsenal đã làm được kỳ tích ấy. Họ vô địch với thành tích thắng 26 trận, hòa 12 trận và không thua trận

Visa Việt Nam, Trung Quốc, Pháp Du lịch sur mesure Đặc biệt giá máy bay Du thuyền phút chót Điểm đến Soleil Du lịch autocar Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:30 Thứ Bảy: 11:00-16:00 - Chủ Nhật: Đóng Cửa

Mùa Thu

Hà Nội: $874.00*+ Honolulu: $584.00*+ Hồ Chí Minh: $877.00*+ Paris: $518.00*+

Mùa Giáng Sinh

Hà Nội: $1491.00*+ Hồ Chí Minh: $1555.00*+ Honolulu: $782.00*+ Paris: $886.00*+

$998.00/người Tuyến đường linh hoạt, tour du lịch tham quan và định hướng thành phố, lái xe chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm,hướng dẫn viên du lịch...

**Giá cho 1 người, bao gồm thuế, theo ngày khởi hành

Orlando 4 - 9 ngày Package Tour

Vietnam Hanoi·Ha Long Bay 5 ngày Tour $299.00*+

$488.00 -- 1650.00/người *+

Thailand Phuket 4 ngày Five-star Leisure Tour $659.00*+

Khởi hành mỗi ngày

Las Vegas 5 ngày

$870.00/người *+ Bao gồm: khách sạn (5 sao) + vé máy bay HAWAII 4- 7 DAYS PACKAGE TOUR Khởi hành mỗi ngày

$288.00 - 1760.00/người *+ Bao gồm: vận chuyển, khách sạn, tour

Thailand Phuket 4 ngày Four-star Leisure Tour $539.00*+

Ancient China Experience 10 ngày Tour $599.00*+ Mysterious Tibet 6 ngày Tour $699.00*+

YELLOWKNIFE 3-4 NGÀY AURORA TOUR $541.00 --- 867.00/người *+ Punta Cana 7 ngày $1315.00 (Khách sạn 5 sao)


28

SOÁ 720 27/07/2018

nào. Nhưng không phải cầu thủ nào cũng cảm thấy hạnh phúc khi bị nhồi vào đầu tư tưởng “bất bại” ấy. Ray Parlour từng nói: "Wenger biến mỗi trận đấu thành một trận chung kết. Mùa ấy, chúng tôi đã phải đá 38 trận chung kết". Đằng sau vinh quang và những nụ cười từ chiến công bất bại, các cầu thủ Arsenal chịu áp lực rất lớn từ tham vọng chiến thắng của Wenger. Wenger nếm trải nỗi ám ảnh về bóng đá, và ông bất giác không muốn các học trò của mình phải trải qua những căng thẳng như mình. Ông nói: "Tôi vẫn hay được hỏi Thierry Henry và Patrick Vieira liệu có thể trở thành những HLV giỏi không. Câu trả lời của tôi luôn là có. Họ có tố chất, họ thông minh, thấu hiểu bóng đá và có kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Nhưng tôi luôn tự đặt câu hỏi: liệu họ có sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình không? Làm một HLV, bóng đá sẽ chiếm hết tâm trí, sẽ quần nát đầu óc từ sáng đến chiều. Làm một HLV, bạn sẽ phải làm việc với 25 cầu thủ, và sẽ phải nhìn 14 cầu thủ thất nghiệp mỗi thứ Bảy hoặc thứ Ba. Bạn có vượt qua được nỗi dằn vặt ấy không?". Chính vì điều này mà cách đây hai năm, khi Henry xin làm HLV của đội trẻ, Wenger đã lạnh lùng từ chối. Henry sau

THỂ THAO

đó mới nhận lời làm trợ lý cho HLV đội tuyển Bỉ là Roberto Martinez. Wenger từ chối Henry, người học trò xuất sắc của ông, không phải vì anh không có năng lực, mà vì Wenger lo Henry sẽ sa chân vào cái địa ngục mà ông đã trải qua. Bây giờ, hai tháng sau khi bước chân ra khỏi địa ngục ấy, Wenger vẫn đang tần ngần trước tương lai. Ông không biết có nên trở lại công việc huấn luyện nữa hay không. Nếu có, Wenger biết ông sẽ lại làm tổn thương nhiều người bởi sự ám ảnh với cái đẹp của mình. Trong số những người mà Wenger gây tổn thương, có một ông già 68 tuổi, lòng vẫn đang ngập tràn hối hận vì mấy chục năm miệt mài làm việc chỉ mang lại một kết thúc chua chát. Người ấy là chính Wenger. "Tôi thực lòng muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người đã chịu đựng tôi khi tôi còn làm HLV. Không chỉ những cầu thủ mà cả các trợ lý, các nhân viên", Wenger nói. Tri kỷ lớn nhất của Wenger là... Wenger. Và chỉ hai tháng sau khi thoát khỏi nhà ngục tự xây, ta biết ông đang tần ngần trước một quãng thời gian tù ngục khác. Trong những ngày tháng dõi theo Unai Emery, liệu có một fan của Arsenal nào tự hỏi xem Wenger đang làm gì, nghĩ gì, và dằn vặt những gì không?

MU LÊN KẾ HOẠCH MUA HÀNG LOẠT NGÔI SAO WORLD CUP 2018 Chuẩn bị cho mùa giải mới, MU lên kế hoạch cải tổ hàng phòng ngự. Nhiều hậu vệ đã tỏa sáng ở World Cup 2018 như Harry Maguire hay Toby Alderweireld đang trong tầm ngắm của HLV Jose Mourinho.

MBAPPE LOẠI MESSI, GRIEZMANN KHỎI CUỘC ĐUA GIÀNH QUẢ BÓNG VÀNG CHÂU ÂU Sau màn trình diễn chói sáng tại World Cup 2018, tiền đạo Kylian Mbappe đang có cơ hội lớn để đua tranh danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2018. Cầu thủ người Pháp đã gạch tên Messi, Griezmann khỏi cuộc đua danh hiệu cá nhân này.

T

rả lời phỏng vấn tờ France Football, Mbappe đưa ra những ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu 2018 với những cái tên gồm Luka Modric, Varane, Neymar và tất nhiên là C.Ronaldo, người có được chức vô địch Champions League cùng Real Madrid. Cầu thủ PSG không ngần ngại gạt tên Lionel Messi lẫn hai đồng đội Pogba, Griezmann khỏi cuộc đua này. Về phần mình, Mbappe cho hay: “Để hoàn thiện, tôi nghĩ nên thêm chính mình vào danh sách này”. Trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng châu Âu năm ngoái, Mbappe về đích thứ 7 sau Ronaldo, Messi, Neymar, Buffon, Modric và Sergio Ramos. Đó là sự ghi nhận thành công của Mbappe tại AS Mo-

naco trước khi chuyển sang PSG. Bên cạnh đó, Mbappe cũng chia sẻ về mối quan hệ với Neymar tại PSG và khẳng định anh cùng cầu thủ người Brazil chưa bao giờ có mâu thuẫn theo như dư luận đồn thổi. Chia sẻ về chức vô địch World Cup 2018 ở tuổi 19, Mbappe tỏ ra đầy tự hào: “Tôi khẳng định điều ấy từ trước khi giải đấu bắt đầu. Một số người nghĩ rằng đấy là sự ngạo mạn, nhưng đó là sự tự tin vào chính mình. Tôi đã từng bị chấn thương nhẹ trước trận gặp Bỉ, toàn đội đã thống nhất rằng không thể để đối thủ biết được điều ấy, nếu không họ sẽ tấn công tôi. Mọi cầu thủ cũng như ban lãnh đạo không hé răng, thậm chí cả trước trận chung kết”.

T

iết lộ với báo giới Anh, HLV Mourinho khẳng định ông quan tâm đặc biệt đến Harry Maguire, hậu vệ ngôi sao của đội tuyển Anh tại World Cup. Phía Leicester khẳng định họ sẽ không bán Maguire với giá dưới 65 triệu bảng. Đó là con số không nhỏ với tiềm lực tài chính của MU thời điểm này. Chắc chắn, MU sẽ phải bán đi một vài trung vệ để cân bằng tài chính và những cầu thủ như Marcos Rojo, Eric Bailly, Chris Smalling, Phil Jones hay Victor Lindelof đứng trước nguy cơ bị tống khứ. Rojo là người có nguy cơ ra đi, sau khi sa sút phong độ thời gian qua. Cầu thủ Argentina hiện tại đang nghỉ hè sau World Cup, không đi du đấu Mỹ cùng MU và có thể, anh sẽ bị bán sang một CLB Premier League ngay trong tháng này. Baily có thể sẽ được giữ lại, nhờ khả năng chơi tốt ở cả trung vệ lẫn hậu vệ cánh trái. Ngoài ra, Smalling, Jones và Lindelof hoàn toàn có thể bị bán sau một năm chơi không thực sự ấn tượng. Tottenham đã từ chối đề nghị mua Alderweireld ngay hồi tháng 5/2018, nên cơ hội hoàn thành thương vụ này rất

thấp. Giá của Alderweireld tăng lên đáng kể, sau màn trình diễn xuất sắc cùng đội tuyển Bỉ tại World Cup 2018. Bonucci khoác áo Milan mùa giải năm ngoái, nhưng hậu vệ này không cảm thấy thoải mái ở sân San Siro. Mourinho chờ đợi cái gật đầu từ Milan và mong đợi sẽ hoàn tất hợp đồng sau khi trở về từ chuyến du đấu tại Mỹ. Trong số các gương mặt được Mourinho lựa chọn, Maguirre là mục tiêu hàng đâu và cầu thủ này được xem là hậu vệ hay nhất nước Anh hiện tại. Tuy nhiên, mức giá 65 triệu bảng mà Leicester đưa ra là quá cao và MU khó đù tiềm lực theo đuổi. Leicester đã chi 17 triệu bảng để có Maguire từ Hull City năm ngoái v.à đây là bản hợp đồng rất thành công. Hiện tại, Maguire đang hưởng mức lương 80.000 bảng/tuần ở sân King Power. Ngoài việc tăng cường hàng thủ, MU rất muốn có được Ivan Perisic từ Inter Milan, thương vụ họ theo đuổi từ suốt năm ngoái. Mặc dù vậy, giá của ngôi sao này sẽ rất cao sau màn trình diễn xuất sắc ở đội tuyển Croatia tại World Cup 2018.


THEÅ THỂ THAO THAO

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

SOÁ 720 27/07/2018

29

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 720 27/07/2018

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 Aimé Berthelot

Finis les tracas, avec Toitures Alpha !

Estimateur

Tu Anh Nguyen, B.Sc.

Courtier hypothécaire / Mortgage broker Tél. : 514 803 0708 Fax. : 438 315 3018 tanguyen@multi-prets.ca multi-prets.com/tuanhnguyen

(514) 602-7708 (514) 208-2318 toituresalpha@gmail.com Résidentiel - commercial Bardeaux, alphalte et gravier, membrane élastomère et réparation

NEW LISTING

ESTIMATION GRATUITE

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

NEW LISTING

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

NEW LISTING

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

Vendu en 90 jours , xin cảm ơn quý khách 10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

Vendu en 37 jours plus de 96% le prix demandé MONTREAL - NORD: 10741-10743 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN. 2 X 5 1/2 SOUS SOL ĐÃ SỬA THÀNH 4 1/2. CHỦ NHÀ Ở LẦU GIỮA. RENT CAO. GIÁ BÁN 359.000$

GIẢI NHẤT CỦA REMAX EXCELLENCE Vendu en 86 jours , xin cảm ơn quý khách 2017, XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ SUỐT THỜI GIAN AHUNTSIC-CARTIERVILLE: 11860 RUE QUA. DE MEULLES . COTTAGE ĐẸP NẰM TRÊN PHỐ YÊN TĨNH, TRƯỚC MẶT LÀ CÔNG VIÊN. 3 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. ĐẤT RỘNG, SÂN VƯỜN CHĂM SÓC CẨN THẬN. GIÁ BÁN 599.000$

TIN VUI: CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP QÚY KHÁCH LÀM NGHỀ TỰ DO VAY VỐN NGÂN HÀNG CHỈ CẦN DOWN 10%, TIỀN LỜI THẤP, LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH TRONG NĂM NĂM. XIN LIÊN LẠC ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

Vendu xin cảm ơn quý khách

TIN VUI VỚI 35% DOWN PAYMENT + CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ DÀNG, KHÔNG CẦN CHỨNG MINH LỢI TỨC.

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 7170 RUE FABRE: CONDO 3 PHÒNG NGỦ. 2 PHÒNG TẮM. NỘI THẤT HIỆN ĐẠI XÂY NĂM 2011. RDJ. GẦN METRO FABRE. GIÁ BÁN 289,000$

LOCAL A LOUER:

METRO DE CASTELNEAU, CHO THUÊ MẶT BẰNG (160 PI CARRÉ) : THÍCH HỢP CHO TIỆM NAIL (2 BÀN + 1 GHẾ) , HOẶC TIỆM HỚT TÓC, BÁNH MÌ, CAPHE... GIÁ: 1150$. LIÊN LẠC: 514-559-2218

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

SAINT LEONARD: 6416 RUE BÉLANGER: COTTAGE ĐẸP, 3 PHÒNG NGỦ, 3 PHÒNG TẮM, PHÒNG SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC, SÂN VƯỜN PHÍA SAU, BỂ BƠI, GẦN CARREFOUR LANGELIER, 3 PARKING. GIÁ BÁN: 559,000$

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

SOÁ 720 27/07/2018

31

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2018

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS *

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP...

KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ !

NEW LISTING

NEW LISTING

MONTREAL: ROSEMONT, TRIPLEX 6916-6920 CARTIER GÓC BELANGER. 2X31/2 + 51/2 + GARAGE. ĐỐI DIỆN TRƯỜNG HỌC TIỂU HỌC TIẾNG ANH. GIÁ BÁN 642,500$

TIỆM NAIL Ở WESTMOUNT CẦN BÁN GẤP, NĂM BÀN MANICURE, NĂM GHẾ PEDICURE, KHU VỰC RẤT TỐT. GIÁ BÁN GẤP : 57,000$

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

ST -LEONARD: 7980-7982 RUE NAPOLÉON-DESMARCHAIS, DUPLEX, RỘNG 30 X 40PC , TẦNG 2 CHO 910 $ /THÁNG. RDC VÀ SOUS SOL CÓ SẴN CHO NGƯỜI MUA. GIÁ BÁN 599,000$

ST LEONARD : 5393 J-B MARTINEAU , TRÈS BEAU COTTAGE , 3 CHAMBRES A COUCHER + 2 SDB +1 SALLE D’EAU+ GARAGE, KHU VỰC YÊN TĨNH, NHÀ XÂY NĂM 2009. GIÁ BÁN 419000$.

COTTAGE AVEC EXTENSION DE SALON ( 22X14) + 4 PARKING + 3 PHÒNG NGỦ . GẦN BUS , CHỢ Á CHÂU. GIÁ 389,000$

GIÁ MỚI 749,000$ WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

MONTREAL : 6405-09 PIE IX , GRAND TRIPLEX DETACHE ( 34.5 X47 IRR) 1X71/2 + 1X 41/2+ 1X31/2 , REVENU : 41250$ . NHÀ SỬA CHỮA ĐẸP. GIÁ : 769,000$

LOCAL A LOUER:

Vendu en 30 jours , Vendu en 45 jours , xin cảm ơn quý khách xin cảm ơn quý khách CHỦ NHÀ CẦN BÁN GẤP VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9194-9196 9E AVENUE: DUPLEX GỒM 2 X 5 1/2 + 1 STUDIO. THU NHẬP CAO. GIÁ BÁN: 388.000$

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL - AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

MONTREAL-NORD: 10751-10753 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN. 1 X 7 1/2+1 X 5 1/2. RENT CAO. KHU VỰC YÊN TĨNH. GIÁ BÁN GẤP: 354.000$

VILLE ST LAURENT 219 KHALIL GILBRAN : COTTAGE 4 PHÒNG NGỦ , GARAGE DOUBLE, 3 PHÒNG TẮM , SOUS SOL , GẦN CHỢ, TRAIN , GIÁ BÁN GẤP : 549,000$. OPTION CHO THUÊ MEUBLE : 2000$/ THÁNG

METRO DE CASTELNEAU, CHO THUÊ MẶT BẰNG (160 PI CARRÉ) : THÍCH HỢP CHO TIỆM NAIL (2 BÀN + 1 GHẾ) , HOẶC TIỆM HỚT TÓC, BÁNH MÌ, CAPHE... GIÁ: 1150$. LIÊN LẠC: 514-559-2218


32 Tin

SOÁ 720 27/07/2018

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

4 SAI LẦM NÀY NHỎ XÍU NHƯNG ĐÃ KHIẾN NASA GẶP THẢM HỌA, THIỆT HẠI CẢ TỶ ĐÔ

TRANG PHỤC THÔNG MINH PHÁT HIỆN NHỊP TIM VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO Đó là dòng trang phục thể thao thông minh của start-up HeartBit (Hungary) vừa trình làng, có khả năng theo dõi nhịp tim với độ chính xác cao.

Mọi sai lầm đều phải trả giá, và cái giá ấy sẽ là cực đắt khi bạn làm việc ở NASA.

Q

C

uộc sống luôn có những sai lầm tồn tại, và sai lầm nào cũng khiến bạn mất đi một thứ gì đó. Nhưng ở những nơi đặt yếu tố chính xác lên hàng đầu thì không có chỗ cho sai sót, vì mọi sai lầm dù là nhỏ nhất cũng thể gây hậu quả nghiêm trọng. Biết là vậy, nhưng NASA vẫn có những sai lầm, và họ phải trả hàng trăm triệu đô cho điều đó. 1. Nổ tàu con thoi Challenger - nhầm chất liệu Ngày 28/1/1986, cả thế giới bàng hoàng chứng kiến tàu con thoi Challenger của NASA phát nổ trên bầu trời Đại Tây Dương chỉ 73 giây sau khi cất cánh. Toàn bộ phi hành đoàn gồm 7 người tử vong ngay lập tức, ước tính thiệt hại lên tới 5,5 tỉ đô (khoảng 113 ngàn tỉ đồng). Nhưng tại sao vậy? Theo các báo cáo sau này, thì hóa ra các chuyên gia tại NASA đã quá chủ quan. Họ sử dụng các gioăng đệm làm từ cao su - một chất liệu chịu lạnh kém. Vậy nên khi nhiệt độ xuống thấp, gioăng vỡ ra, gây rò rỉ khí nóng trực tiếp thổi vào bình nhiên liệu và khiến con tàu nổ tung. 2. Sự thất bại của kính tiềm vọng không gian Hubble Hubble là một chiếc kính thiên văn rất nối tiếng của NASA. Nó nổi tiếng không hẳn do những thành tựu đi vào lịch sử, mà một phần là vì sự cố đắt đỏ đã xảy ra trước đây với vệ tinh này vào năm 1990. Sau khi đạt được quỹ đạo ổn định và chính thức đi vào hoạt động, Hubble đã khiến các nhà nghiên cứu thất vọng. Lí do là vì các hình ảnh nó gửi về quá mờ, chẳng thể sử dụng được. Rất nhiều chuyên viên sau đó đã vào cuộc, và cuối cùng cũng tìm ra cách khắc phục. Hóa ra đó là lỗi thiết kế khiến cho thấu kính máy ảnh quá phẳng, dẫn đến hiện tượng cầu sai gây mờ ảnh. Hubble không bị hỏng, cũng không phát

nổ hay đi lạc, nhưng cái giá phải trả để sửa chữa nó cũng không hề nhỏ. Ước tính thiệt hại của sự cố ấy là 1,5 tỉ đô (khoảng 34 ngàn tỉ VNĐ). 3. Tai nạn của tàu thăm dò Genesis trót lắp ngược 2 mẩu thiết bị Genesis được NASA tạo ra với sứ mệnh hết sức cao cả, đó là mang các mẫu vật từ không gian về Trái đất để phân tích. Con tàu ấy là niềm hy vọng sẽ giúp loài người hiểu thêm về vũ trụ rộng lớn. Tưởng như mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió, bởi đây không phải là một nhiệm vụ quá phức tạp. Nhưng tàu thăm dò này đã ngưng hoạt động và rơi tại bang Utah, Mỹ vào năm 2004 - chỉ 3 năm sau khi được phóng vào không gian. Phần lớn các mẫu vật bị hủy hoại trong vụ va chạm. Nguyên nhân sau đó đã được xác nhận, đó là các chuyên gia đã lắp ngược 2 chi tiết rất nhỏ trong động cơ. Chỉ vậy thôi, và 260 triệu đô (khoảng gần 6.000 tỷ đồng) đi tong.

ua Wareable cho thấy bộ quần áo thông minh này có thể giúp mọi người có thể giám sát nhịp tim bản thân. Đây là thiết bị mang trên người, có thiết kế đặc biệt đeo trên ngực phù hợp với mọi đối tượng khi luyện tập thể thao. Nó có thể đo được tín hiệu điện do tim phát ra khi đập, giúp người dùng biết được mức độ căng thẳng của cơ thể khi đang luyện tập. Theo HeartBit, thiết bị có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như rối loạn nhịp, rung tâm nhĩ và các dị thường tiềm ẩn khác của người dùng. Nếu phát hiện thấy nguy cơ, thiết bị sẽ cảnh báo người đeo tức thì để có can thiệp sớm. Theo thời gian, ứng dụng có trên thiết bị còn tạo ra một hồ sơ dữ liệu tim và đưa ra các khuyến cáo luyện tập cụ thể của từng người dựa trên tình trạng sức khỏe của họ. Thiết bị có thể xử lý 10.000 điểm dữ

liệu mỗi giây so với 1 - 2 điểm dữ liệu của các thiết bị hiện có. Hồ sơ dữ liệu được thiết bị tạo ra sẽ được quản lý với sự trợ giúp của các dịch vụ Watson và Cloud của IBM. Giống như bất kỳ thiết bị đeo theo dõi ECG (điện tâm đồ), thiết bị của HeartBit có độ chính xác cao hơn. Tuy nhiên, do tất cả các dữ liệu âm thanh cần phải được thể hiện trên giấy, nên HeartBit hiện đang tiếp tục nghiên cứu để thỏa mãn tiêu chí này, đặc biệt là những đòi hỏi của Cơ quan Quản lý Thực & Dược phẩm Mỹ (FDA) quy định. Do đang tiếp tục công việc cải tiến nên chưa rõ thời gian cụ thể thiết bị được đưa ra thương phẩm, song hy vọng thiết bị có thể cắt giảm đáng kể việc dùng màn hình ECG, tạo ra một thiết bị đeo phù hợp cho mọi đối tượng khi luyện tập thể thao, nhất là nhóm người có tiền sử bệnh tim.

LÀM VIỆC KÉM, AI CŨNG BỊ SA THẢI NHƯ NGƯỜI Một ngân hàng Thụy Điển đã sa thải trợ lý AI có tên Amelia do nhận thấy hiệu suất làm việc kém trong quá trình sử dụng.

4. Vệ tinh Sao Hỏa đi lạc Để khảo sát xem liệu các điều kiện vật lí trên hành tinh Đỏ có phù hợp với con người hay không, NASA đã thiết kế Mars Climate Orbiter - một vệ tinh chuyên thu thập dữ liệu về khí hậu của Sao Hỏa và dự tính sẽ đưa nó vào hoạt động trong vòng 2 năm. Được phóng vào tháng 12/1998, vệ tinh này theo tính toán sẽ tiếp cận được sao Hỏa khoảng 1 năm sau đó. Tuy nhiên vào 23/9/1999, NASA thông báo Mars Climate Orbiter chính thức bị mất tích. Lý do lần này lại là vì lập trình. Một số chuyên viên đã quên... đổi đơn vị sang một hệ thống nhất, dẫn đến sai số lớn trong hệ thống máy móc. Và quả thực, câu nói sai một ly, đi một dặm là rất đúng trong trường hợp này, vì vệ tinh ấy đến nay chẳng ai biết nó ở đâu nữa. Thiệt hại ước tính cho lỗi siêu nhỏ này là 125 ngàn đô (khoảng 2,9 tỉ đồng).

T

heo Business Insider, Amelia là trí thông minh nhân tạo được phát triển bởi công ty chuyên về AI của Mỹ có tên IPSoft. Sản phẩm này đã được sử dụng bởi hàng chục công ty lớn trên thế giới. Nhưng mới đây, nó đã bị ngân hàng trực tuyến Nordnet ở Thụy Điển sa thải.

Lý do mà ngân hàng đưa ra là Amelia làm việc kém hiệu quả. Khi Nordnet khởi chạy AI này vào năm 2017, nhiệm vụ đầu tiên của nó là tăng tốc độ giới thiệu khách hàng mới, sau đó là cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Tuy nhiên, nó đã không đáp ứng được kỳ vọng như


KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG hứa hẹn. "Chúng tôi đã thử áp dụng nó và phản ứng của khách hàng khá tốt, nhưng không phải với tất cả mọi người. Vì vậy chúng tôi đang lựa chọn để ưu tiên những thứ khác quan trọng hơn, tập trung vào AI không còn là mục tiêu trong ngắn hạn", Peter Dahlgren, Giám đốc điều hành Nordnet cho biết. Hệ thống AI của IPSoft được xếp hạng cao nhất trên thế giới. Amelia cũng được công nhận là một trong số các hệ thống AI tốt nhất thế giới, hiện được sử dụng bởi hơn 50 công ty lớn trong các ngành công nghiệp từ chăm sóc sức khỏe đến tài chính. Nó có thể được đào tạo để nhận ra các từ và cụm từ trong hơn 100 ngôn ngữ, theo IPSoft. Trên trang web của mình, IPSoft mô tả cách làm việc của Amelia và cho biết trong trường hợp trợ lý này "không thể giải quyết vấn đề", nó sẽ "chuyển giao nhiệm vụ cho đồng nghiệp là con người" và sau đó quan sát cũng như học hỏi từ đó. Tuy nhiên, Amelia dường như không hợp với Nordnet. Một công ty Thụy Điển khác cũng sử dụng trợ lý này là ngân hàng SEB và kết quả khá thành công. Năm ngoái SEB đã giành được một giải thưởng trong ngành về việc áp dụng trí thông minh nhân tạo trong việc cải thiện các hoạt động đối ngoại lẫn đối nội của mình. Trong thực tế, Amelia không phải là trí thông minh nhân tạo đầu tiên bị sa thải. Vào tháng Giêng năm nay, một siêu thị ở Anh đã sa thải một robot có tên Fabio chỉ sau một tuần nó làm việc. Mục tiêu ban đầu của siêu thị là sử dụng nó để thu hút khách và giúp bán hàng. Tuy nhiên, sau vài ngày, cửa hàng nhận thấy Fabio đã không làm tốt cả hai việc trên. Thậm chí một số khách hàng còn thấy con robot này đi dạo lung tung trong giờ làm việc. Theo đánh giá của một số chuyên gia, các AI hiện nay vẫn chưa thể hoàn hảo. Dù trong phòng thí nghiệm các nhà phát

triển có thể mô phỏng nhiều vấn đề khác nhau, chúng vẫn dễ gặp trục trặc khi đưa vào sử dụng thực tế bởi những thách thức mới đến từ môi trường. Trong trường hợp của Amelia, có hai vấn đề chính. Đầu tiên là thuật toán. Dù có hệ thống dữ liệu được thiết lập tốt, vẫn có các vấn đề và rắc rối mới phát sinh từ người dùng. Cái ngân hàng kinh doanh là tiền bạc, do đó bất kỳ lỗi nào cũng có thể khiến khách hàng không thoải mái. Thứ hai là vấn đề giao tiếp. Các khách hàng của ngân hàng khá bận rộn và kịch bản giao tiếp đòi hỏi sự đơn giản, nhanh chóng và chính xác. Nếu cuộc nói chuyện với AI kéo dài và gây hiểu lầm, điều này sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả công việc và làm mất đi sự kiên nhẫn của người sử dụng. Còn với trường hợp của Fabio, robot hướng dẫn, giao tiếp kém và không có kinh nghiệm trong việc giao tiếp là nguyên nhân chính. Một phần lý do bắt nguồn từ các trường hợp giao tiếp đa dạng và theo phong cách "bất quy tắc" của khách hàng địa phương. Tuy nhiên, khi nhận được thông báo sa thải từ phía chủ siêu thị, Fabio đã hỏi: "Ngài giận sao?". Một số nhân viên làm việc tại đây đã bật khóc khi nó được gói ghém và chuyển về nơi sản xuất, Đại học Heriot-Watt. Còn ở Việt Nam, chia sẻ tại một sự kiện về thương mại điện tử hồi tháng 3, một số doanh nghiệp trong nước cho biết đã ứng dụng công nghệ AI vào hoạt động và hiệu quả mang lại ban đầu khá khả quan. Tuy nhiên, công việc của chúng hầu hết vẫn dừng lại ở vai trò phân tích, nghiên cứu dữ liệu trong nội bộ chứ chưa phải tương tác với khách hàng. Chi phí nghiên cứu đắt đỏ, hiệu quả không thể nhìn thấy ngay, mảng nhận diện ngôn ngữ gặp nhiều khó khăn là các thách thức chính mà doanh nghiệp Việt phải đối mặt khi muốn áp dụng AI vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mỗi ngày đều có dim sum bắt đầu từ 10:00am-3:00pm

SOÁ 720 27/07/2018

33

NGÔI SAO 'ĂN THỊT' HÀNH TINH CÁCH TRÁI ĐẤT 450 NĂM ÁNH SÁNG Ngôi sao trẻ RW Aur A có thể đang hút các mảnh vỡ từ vụ va chạm giữa hai thiên thể di chuyển xung quanh nó.

C

ác nhà khoa học có thể lần đầu tiên quan sát được một ngôi sao trẻ "ăn thịt" hành tinh khác nhờ dữ liệu từ Đài quan sát tia X Chandra của NASA, NDTV hôm 19/7 đưa tin. Ngôi sao có tên RW Aur A, được phát hiện năm 1937 và cách Trái Đất khoảng 450 năm ánh sáng. Cách vài thập kỷ, RW Aur A sẽ tối đi trong khoảng một tháng rồi sáng trở lại. Những năm gần đây, hiện tượng giảm sáng xảy ra thường xuyên và kéo dài hơn. Nghiên cứu mới tìm ra yếu tố có thể dẫn đến lần giảm sáng gần nhất của ngôi sao này. Theo đó, nhiều khả năng hai thiên thể mới hình thành, trong đó ít nhất một thiên thể đủ lớn để là hành tinh, đã va chạm trong lúc di chuyển quanh RW Aur A. Các mảnh vỡ bị kéo về phía ngôi sao do lực hấp dẫn và tạo nên một đám mây khí bụi dày, tạm thời che khuất ánh sáng của nó. Những lần tối đi trước đó của RW Aur A cũng có thể do các vụ va chạm tương tự giữa hai thiên thể hoặc giữa các mảnh vỡ lớn. "Từ lâu mô hình trên máy tính đã dự đoán các hành tinh có thể bị hút vào một ngôi sao trẻ, nhưng chúng tôi chưa từng theo dõi được. Nếu chúng tôi hiểu đúng dữ liệu thì đây sẽ là lần đầu quan sát trực tiếp một ngôi sao trẻ đang nuốt một hoặc

nhiều hành tinh", nhà khoa học Hans Moritz Guenther từ Viện nghiên cứu Vũ trụ và Vật lý thiên văn Kavli thuộc Viện Công nghệ Massachusetts cho biết. "Hiện nay rất nhiều nghiên cứu tập trung vào ngoại hành tinh và quá trình chúng hình thành. Do đó, chắc chắn việc quan sát xem những hành tinh trẻ có thể bị phá hủy như thế nào khi tương tác với sao chủ và các hành tinh trẻ khác, cũng như việc tìm hiểu yếu tố quyết định sự tồn tại của chúng rất quan trọng", Guenther bổ sung.

Đặc biệt cho buổi tối Hai con tôm hùm gừng hành 41.95$, ăn tại tiệm

999 Boul. St-Laurent 6/F, MTL,QC H2Z-9Y9 514-376-3664 Tại trung tâm phố Tàu lầu 6. Nhà hàng mở cửa từ 10:00am-10:00pm

Đặc biệt lẩu gà Tứ Xuyên cho 2 người 25$ Sau đó mỗi người 10$ bạn có thể hưởng thụ Tả Bín Lù à Volonter (gồm mực, tôm, tôm viên, bò, đậu hủ và các loai rau v.v...) Đặc biệt Dim Sum và ăn tối; rất nhiều món ngon xuất sắc; có cơm phần cho gia đình. Quý Vị có thể đến ăn buổi sáng hoặc buổi tối. Có parking lớn góc đường Saint Dominique và Viger $8.00 Nhận đặt tiệc cưới, Hội đoàn, Party và sinh nhật... Mọi chi tiết xin liên lạc anh Quang. 514-983-9389


34

SOÁ 720 27/07/2018

Tin

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

CẢNH BÁO: MỖI LẦN TỨC GIẬN LÀ 1 'TRẬN ĐỘNG ĐẤT' TRONG CƠ THỂ, GÂY RA 20 CĂN BỆNH ĐÁNG SỢ

BẤT NGỜ VỚI PHƯƠNG PHÁP CHO TRĂN RẮN TRƯỜN LÊN NGƯỜI ĐỂ CHỮA BỆNH Trong một cuộc thử nghiệm, những người tham gia đã cho các loài bò sát như trăn hoặc rắn trườn lên cơ thể của họ theo sự điều khiển của một người hỗ trợ.

Các chuyên gia cho rằng, mỗi một lần bạn tức giận là 1 trận động đất xảy ra trong cơ thể, có tới 20 căn bệnh nguy hiểm phát sinh. Nếu bạn sớm biết điều này, sẽ kiềm chế tốt hơn.

C

C

húng ta thường nghe rằng "cả giận mất khôn" với hàm ý khi giận giữ mà làm việc gì, đều không sáng suốt, thậm chí để lại hậu quả nghiêm trọng, lỡ lời hoặc lỡ hành động sai. Tuy nhiên về khía cạnh sức khỏe, bạn có thể sẽ không thể tin nổi về những tác hại của sự nóng giận. Chúng ta thường biết rằng "nổi nóng sẽ làm tổn thương cơ thể", nhưng khi cảm thấy khó chịu, bạn vẫn sẽ giận dữ và không thể kiềm chế nổi. Trong thực tế, mỗi khi bạn tức giận , bản thân bạn đã tự gây ra một "trận động đất" cho cơ thể, trong đó có một tác động rất lớn trên cơ thể ngay lập tức, và thiệt hại vô cùng lớn và không thể phục hồi. Ví dụ, nếu hệ thống nội tiết bị rối loạn, khả năng miễn dịch sẽ bị ức chế, chức năng tiêu hóa sẽ bị suy yếu. Để cơ thể thích ứng với trạng thái tức giận, tim sẽ phải đập nhanh hơn, từ đó ảnh hưởng đến tim mạch, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não và các nguy cơ rủi ro khác. Theo lý luận của y học Trung Hoa, có một thành ngữ rất nổi tiếng mà hầu như ai cũng đã biết: Tức giận hại gan, quá khích hại tim, buồn phiền hại phổi, lo lắng hại lá lách, sợ hãi hại thận. Bách bệnh đều sinh ra do tức giận mà nên. Mỗi một lần tức giận, có tới 20 loại bệnh sau đây được sinh ra, hãy dành thời gian xem qua, bạn sẽ không còn dám tức giận nổi nóng nữa. 1. Tăng sản vú Nhiều phụ nữ có vấn đề với tăng sản vú, nhiều người trong số đó có liên quan đến tính cách nóng nảy, hay tức giận. Sau khi tức giận, rất nhiều người thường có cảm giác đau phần cạnh sườn, xung quanh vùng vú, bụng trên 2 bên sưng lên, có vẻ như có khí bên trong chặn lại, hoặc có cảm giác đâu. Đây là do khí đình trệ trong gan gây ra. Lâu dần, phụ nữ có thể bị đau ngực, tăng sản vú, nếu sau sinh, có thể dễ bị viêm vú, trung niên và người cao tuổi thậm chí còn có thể dẫn đến ung thư vú. 2. Chóng mặt Người xưa quan niệm, tức giận sinh khí, khi khí tăng cao thì gan có vấn đề, các dấu hiệu điển hình như bị ong nhức đầu, đau

đầu, chóng mặt, đỏ mặt, và thậm chí gây ra xuất huyết não, choáng, ngất xỉu. 3. Chu kỳ kinh nguyệt không đều Kinh nguyệt không đều cũng gây ra nhiều lo lắng cho phụ nữ, nhưng bạn có thể không biết được rằng khí trong lá lách đặc biệt nhiều, khi kinh nguyệt thất thường có thể có sự liên quan đến sự tức giận. Chúng ta đều biết rằng, khí vận động thì máu mới lưu thông, khi khí tắc thì huyết sẽ tắc theo, hậu quả để lại là rất nghiêm trọng. Ngược lại, khi tức giận, khí không thể di chuyển xuống phần thân dưới, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, khiến cho chu kỳ kinh của phụ nữ thay đổi, hay đau bụng kinh. 4. Suy nhược tinh thần Cảm xúc tinh thần của con người gần gũi nhất với khí và máu, khi máu lưu thông tốt, tâm trạng sẽ trở nên bình tĩnh và thoải mái. Tức giận có thể dẫn đến luồng không khí kém, vì vậy các bệnh tâm thần như khó chịu, nghi ngờ, buồn tẻ và thậm chí trầm cảm sẽ sinh ra và phát triển. 5. Mất ngủ và hay mộng mị Sự tức giận sẽ làm tổn thương gan, khí gan bị tắc sẽ gây ra sự khó chịu, phấn khích, mất ngủ và hay mơ mộng. 6. Nhồi máu não, đột quỵ

hữa trị các triệu chứng căng thẳng, đau đầu hoặc đau nửa đầu bằng bò sát đang trở thành một xu hướng trị liệu mới trong Y học. Theo đó, những bệnh nhân sẽ để cho những con trăn hoặc những con rắn có kích thước khác nhau trườn lên các vùng đầu, mặt, vai hoặc toàn bộ cơ thể theo sự giám sát và điều khiển của một người hỗ trợ. Phương pháp điều trị mới này được tin là có khả năng giảm các triệu chứng về đau đầu, căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh, cải thiện sự lưu thông máu trong cơ thể. Chữa bệnh bằng bò sát xuất hiện lần đầu tiên ở rất nhiều nước châu Á, như Indonesia, Philippines, Malaysia và rất nhanh chóng trở thành một xu hướng điều trị mới ở khắp nơi trên Thế giới, khi các nước có nền y học tiến bộ như Brasil, Nga và Mỹ cũng đã dần áp dụng phương pháp trị liệu này như một phần hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân. Serpentessa, một người phụ nữ hiện đang sinh sống và làm việc tại Poughkeepsie, New York đã làm công việc “chữa bệnh bằng bò sát” đã hơn 25 năm và đã điều trị cho khoảng 20.000 người. Cô nói rằng: “Hội chứng sợ rắn (hay còn gọi là Ophidiophobia) là một hội chứng mà số người mắc phải phổ biến thứ hai trên Thế giới và ảnh hướng đến một phần ba dân số toàn cầu”. Cô còn chia sẻ rằng rất nhiều người đã từng điều trị cũng rất sợ các loài bò sát to lớn, và đó cũng là một khó khăn khá lớn trong việc tiếp cận và điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên “điều tất cả mọi người cần làm chỉ là nằm xuống,

Trái tim có liên hệ chặt chẽ với cơ thể. Những người bình thường sẽ bị kích động lâu năm, họ có thể có kinh nghiệm kiểm hơn khi họ tức giận. Khó thở, huyết áp soát tâm trạng tốt hơn. cao,… vì thế, những bệnh nhân bị bệnh tim mạch và mạch máu não sợ nhất là tức 8. Viêm loét dạ dày giận. Ngay sau khi tức giận, cơ thể sẽ gây ra những biến động huyết áp, có thể gây Nóng giận có thể gây ra sự phấn khích nhồi máu não, đột quỵ. thần kinh giao cảm, hành động trực tiếp trên tim và mạch máu, làm giảm lưu lượng 7. Lượng đường trong máu tăng máu đến dạ dày, dạ dày và ruột làm chậm, chán ăn, cũng có thể gây loét dạ dày nặng, Những người mắc bệnh tiểu đường, lo axit dạ dày cũng xuất hiện để kích thích lắng, tức giận, nóng nảy, có thể làm tăng chấn thương niêm mạc dạ dày Viêm dạ lượng đường trong máu. dày, gây ra các bệnh như đau bụng. Những người mới mắc bệnh tiểu đường hoặc đã bị mắc bệnh mà chưa biết, nếu 9. Nổi mụn và các vết nhăn, nám trên thường xuyên tức giận, nóng nảy có thể mặt làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng. Ngược lại, những người đã có bệnh Khi tức giận, máu sẽ di chuyển lên vùng

nhắm mắt thư giãn và liệu pháp chữa bệnh sẽ diễn ra thành công tốt đẹp”. Serpentessa hiện đang có 10 “trị liệu viên”, một vài con trăn có chiều dài đến hơn 6 feet (gần 2 mét). Serpentessa chia sẻ rằng, ngoài việc những “trị liệu viên” của cô sẽ giúp mọi người thư giãn và thoải mái, chúng còn giúp họ tiếp cận và không còn cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc với những loài bò sát khổng lồ. “Việc massage bằng trăn và rắn giúp những người đến đây giải tỏa stress, hoàn toàn thư giãn và các triệu chứng bệnh biến mất chỉ sau vài lần trị liệu”. Với chi phí khoảng 230 bảng Anh (gần 7 triệu đồng) cho một giờ trị liệu, càng ngày càng có nhiều bệnh nhân tìm đến liệu pháp này và có những phản hồi rất tích cực. Tuy nhiên, Stephanie Stahl, hiện đang làm việc tại công ty truyền thông và phát thanh Hoa Kỳ nói rằng, rất nhiều các bác sĩ cũng như các chuyên gia về y học đang tỏ ra hoài nghi về mức độ hiệu quả của hình thức trị liệu kỳ quái này. Họ còn lo lắng về mức độ an toàn của bệnh nhân nếu không may các loài bò sát này bất ngờ trở nên hung dữ và tấn công lại bệnh nhân. Liệu pháp chữa bệnh bằng bò sát được cho là xuất phát từ đất nước Hy Lạp cổ đại, vì theo thần thoại, loài rắn tượng trưng cho sự thiêng liêng, đại diện cho hình ảnh vị thần Y học Asclepius. Tại Hy Lạp, hiện nay đang có khoảng 320 khu di tích cổ, ở đó có các văn tự, các bức điêu khắc cổ xưa mô tả lại hình ảnh con người chữa bệnh bằng rắn. đầu nhiều hơn, vì vậy oxy trong máu bị giảm và độc tố tăng lên. Độc tố có thể kích thích các nang lông, gây viêm xung quanh nang lông, có thể gây ra các vấn đề về sắc tố. Những biểu hiện cụ thể sẽ xuất hiện trên khuôn mặt. 10. Thiếu oxy cung cấp cho tim Khi bạn tức giận, một lượng lớn máu sẽ di chuyển lên não và mặt, làm giảm lượng máu cung cấp cho tim và gây ra tình trạng thiếu oxy cơ tim. Để đáp ứng nhu cầu của cơ thể, trái tim phải tăng gấp đôi công việc, do đó nhịp tim sẽ đập bất thường và gây nguy hiểm cho cơ thể hơn. 11. Bị cường tuyến giáp, nổi u


SỨC KHỎE Tức giận làm cho rối loạn hệ thống nội tiết, làm tăng các hormon tuyến giáp tiết ra, theo thời gian, nó gây ra cường giáp. Đồng thời, sự xuất hiện của các u tuyến giáp, sưng. Các trường hợp có các khối u tuyến giáp cũng liên quan chặt chẽ đến tính cách hay tức giận của bạn. 12. Khả năng miễn dịch giảm

hoặc tiêu chảy khi họ lo lắng. Điều này liên quan đến quá trình hoạt động của ruột và bàng quang. Khi bạn nổi nóng, các bộ phận này sẽ có sự co thắt, nếu căng thẳng nóng nảy kéo dài, sẽ dẫn đến rối loạn hoạt động của đường ruột, bàng quan, gây ra đại tiểu tiện bất thường. 17. Gây ra bệnh tim

Khi tức giận, não sẽ ra lệnh cho cơ thể tạo ra một lượng corticosteroid được chuyển hóa từ cholesterol. Nếu chất này tích lũy quá nhiều trong cơ thể, nó sẽ cản trở sự chuyển động của các tế bào miễn dịch và làm giảm sức đề kháng của cơ thể. 13. Càng tức giận, càng tổn hại gan Khi tức giận, cơ thể sẽ tiết ra một chất gọi là "catecholamine", gây tác động lên hệ thống thần kinh trung ương, lượng đường trong máu cao, tăng lượng axit béo phân hủy, đồng thời làm tăng độc tố trong các tế bào máu và gan. 14. Gây ra ung thư phổi Nhiều người không biết rằng duy trì một tâm trạng xấu như hờn dỗi, trầm cảm và nghi ngờ là tất cả các yếu tố vô tình gây ra ung thư phổi. 15. Tức ngực và khó thở Khi chúng ta nổi giận ở một nơi mà cửa ra vào và cửa sổ được đóng lại, chúng ta sẽ cảm thấy rất khó thở, bạn sẽ muốn mở ngay cửa ra để hít thở và xoa dịu tâm trạng, kể cả chỉ cần 1 khe nhỏ, tậm trạng của bạn cũng sẽ thay đổi. Bất kỳ khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng đến mức bốc hỏa, tức giận thì đều dẫn đến tim đập nhanh, căng thẳng vùng ngực, tức ngực, khó thở. 16. Rối loạn đại tiểu tiện Một số người bị táo bón khi họ tức giận,

Khi bạn rơi vào trạng thái nóng giận, tâm trạng sẽ bị ảnh hưởng, thần kinh bắt đầu bị căng thẳng, dần dần tăng lên thành cao trào, trong thời gian dài, thần kinh giao cảm sẽ căng lên, dẫn đến tình trạng hoạt động của tim bị quá tải, nhịp tim đập nhanh, thậm chí xuất hiện nhịp tim bị rối loạn. Trong thời gian dài, tim mạch của bạn sẽ bị tổn hại, dẫn đến những sự cố về bệnh tim phát sinh bất ngờ. 18. Bệnh ngoài da Y học Trung Quốc nói rằng cơ thể con người do không khí điều tiết các hoạt động, khi tức giận sẽ gây ra tình trạng trì trệ khí và ứ máu, sẽ có những đốm nám và mụn trên mặt, bệnh ngoài da. 19. Huyết áp cao Tâm trạng xấu có thể khiến tim bạn đập nhanh hơn và huyết áp của bạn tăng lên. Khi người già bị chấn thương tinh thần nghiêm trọng, có sự tức giận, lo lắng, hận thù và cảm xúc khác, nó có thể gây ra sự gia tăng huyết áp đột ngột, dữ dội có thể dẫn đến đột quỵ, suy tim, bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột tử. 20. Viêm họng Nhiều người khi tức giận sẽ đi kèm cãi vã, quát tháo hoặc lời qua tiếng lại ở mức độ cao. Đây là nguyên nhân dẫn đến đau và viêm họng. Trong thực tế, khi bạn đang tức giận, khí sẽ di chuyển đến dạ dày, vì vậy cũng có thể gây ra tình trạng viêm họng nặng hơn.

SOÁ 720 27/07/2018

35

7 THÓI QUEN GIÚP KÉO DÀI TUỔI THỌ 1. Tập thể dục Không hoạt động thể chất là nguyên nhân gốc rễ của hầu hết các vấn đề về sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy ngồi trong nhiều giờ làm tăng rủi ro mắc bệnh tim, tiểu đường, ung thư và chết sớm. Nếu bạn quen với một lối sống ù lì, thiếu vận động và thấy khó duy trì thói quen tập thể hình như đi đến phòng gym hay lớp yoga, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ. Đặt mục tiêu ra ngoài mỗi ngày để đi bộ hoặc chạy bộ. Tập chơi cầu lông hay tennis với bạn bè hoặc vợ chồng. 2. Ăn sáng nhiều chất xơ, protein Bỏ qua bữa ăn sáng là một trong những sai lầm phổ biến mà mọi người mắc phải. Bữa ăn sáng cung cấp năng lượng cho cả buổi sáng và là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nó bổ sung đường huyết, tăng cường chuyển hóa, các chức năng nhận thức và năng suất tổng thể. Nếu bạn luôn đi làm trễ, hãy học cách kiểm soát thời gian tốt hơn hoặc chuẩn bị đồ ăn có thể dùng trên đường. 3. Uống nhiều nước Một cách đơn giản và không tốn kém để có sức khỏe tốt, chuyển hóa tốt và làn da sáng láng là uống nhiều nước. Các chuyên gia khuyến nghị bạn nên uống ít nhất 2 - 3 lít nước mỗi ngày. Điều quan trọng là “thủ” một chai nước tại công sở nếu bạn hay quên và tải những ứng dụng nhắc nhở, theo dõi việc uống nước mỗi ngày của bạn.

4. Nhai, chứ không nuốt vội thức ăn Khi bạn ngồi xuống dùng bữa, bất kể ăn sáng, ăn trưa hay ăn tối, hãy chú tâm làm điều đó. Nhai từng miếng, thưởng thức và không để bất cứ điều gì hối thúc bạn. Nhai kỹ thức ăn hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường miễn dịch. Trong khoảng thời gian 20 - 25 phút mà bạn dành ra cho việc ăn uống, đừng suy nghĩ về những nỗi lo hiện tại hay các vấn đề ở công sở. Đặt điện thoại ở chế độ im lặng và tận hưởng bữa ăn. 5. Mang giày dép thoải mái Bạn sử dụng đôi chân cả ngày nên hãy đối xử tốt với chúng. Hãy “đầu tư” vào những loại giày dép thoải mái và thông minh. Chúng sẽ cải thiện tư thế, hiệu quả và với việc giày dép không làm cho bạn đau hay cáu gắt, chúng cải thiện đáng kể tâm trạng của bạn. 6. Không quên đánh răng buổi tối Tránh mảng bám, sâu răng và nhiễm trùng răng miệng bằng cách đánh răng sau mỗi bữa ăn. Hoặc ít nhất, hãy cố gắng đánh răng trước khi đi ngủ. Chú ý thay bàn chải răng 3 tháng 1 lần. Duy trì sức khỏe răng miệng không khác gì đầu tư vào một quỹ hưu trí. Nó sẽ giúp ích cho bạn về sau này và bạn sẽ phải cảm ơn chính mình về điều đó. 7. Ngủ 7 - 8 giờ mỗi ngày Một giấc ngủ ngon không chỉ tốt cho trí não, cơ thể và tâm trạng, nó còn hạ thấp rủi ro bị sa sút trí tuệ, bệnh tim mạch và chết sớm.

POLYCLINIQUE IBERVILLE & PHARMACIE FAMILIPRIX 7141 IBERVILLE (GÓC JEAN TALON) TEL: 514-727-8963

2500 JEAN TALON (GÓC D’ IBERVILLE)

Métro D’IBERVILLE

BÁC SĨ TỔNG QUÁT BÁC SĨ CHUYÊN KHOA * mắt (ophtalmologue) * Tai, mui, họng (ORL) * Giải phẫu (chirurgien) * Tim ( cardiologue)

LUU THI THANH THAO

PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE

514 727-8967

- Physiothérapeute (vật lý trị liệu) - Osthéopathe (nắn xương) Giờ khám bệnh: Từ thứ hai đến thứ bảy IBERV ILLE

JEA N-T ALO N

Pharmacie

IBERV ILLE

Clinique médica le

GIỜ Thứ Thứ Thứ

MỞ CỬA Hai đến Thứ Tư : 9h - 19h Năm đến Thứ Sáu : 9h - 20h Bảy : 9h-17h

Quý Đồng Hương sẽ được phục vụ tận tình và hướng dẫn bằng tiếng Việt * GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Những dịch vụ được cung cấp như sau: * Đo huyết áp và thử tiểu đường * Tư vấn về thuốc ngừa thai khẩn cấp * Chuẩn bị hộp phân phối thuốc hằng ngày (dosettes, dispills) * Bồi thường thuốc trực tiếp với các cơ quan CSST, SAAQ, IVAC Có bán thuốc dược thảo và sản phẩm thiên nhiên (dầu hải cẩu OMEGA 3, lộc nhung hưu Cervifor, sữa Ong Chúa, collagène, Quinton nước biển v.v...)


36

SOÁ 720 27/07/2018

Tin

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PARIS : NHÀ TẮM CÔNG CỘNG, TỪ QUÊN LÃNG TỚI THÀNH CÔNG Nhiều người cứ ngỡ rằng nhà tắm công cộng không còn tồn tại ở Paris. Nhưng thực ra, hiện tại thủ đô nước Pháp vẫn còn 17 nhà tắm công cộng, mỗi năm đón tiếp hơn 1 triệu lượt người sử dụng. Những người tới đây, không chỉ có người vô gia cư, mà còn có nhiều sinh viên, người làm công ăn lương, người hưu trí …

N

hà tắm công cộng ra đời tại Paris từ cuối thế kỷ XIX và được coi là một nơi « xa hoa » trong một thời gian dài. Trong nỗ lực của chính quyền Paris để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tắm gội, vệ sinh thân thể, nhà tắm công cộng được xây dựng ngày càng nhiều trong những năm 1930, nhất là trong các khu phố bình dân. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, điều kiện nhà ở, sinh hoạt của người dân ngày càng được cải thiện. Các nhà tắm công cộng không còn được ưa chuộng, dần vắng khách. Tới cuối những năm 1990, chỉ có 300.000 lượt người sử dụng nhà tắm công cộng của thành phố. Tháng 03/2000, thành phố quyết định ngưng thu phí sử dụng phòng tắm công cộng, tạo điều kiện cho người có hoàn cảnh khó khăn được tắm gội thường xuyên hơn. Là nơi bị những người có điều kiện kinh tế khá giả cho « rơi vào quên lãng », chỉ sau 3 năm, số người sử dụng nhà tắm công cộng tại Paris - đã tăng lên hơn 3 lần, đạt ngưỡng 1 triệu lượt người/ năm. Và con số này vẫn không ngừng tăng hàng năm. Nhiều người nói vui : « Nhà tắm công cộng của Paris đã trở thành nạn nhân của sự thành công. »

Nhà tắm công cộng và các « khách quen » Karim, một người làm công ăn lương, có thu nhập là khách quen của các nhà tắm. Đều đều 4 lần một tuần, anh tới nhà tắm công cộng. Karim chia sẻ : « Tôi biết giờ giấc của tất cả các nhà tắm công cộng của thành phố. Lúc nào tôi cũng mang theo trong túi dầu gội đầu, sữa tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng và dao cạo râu. » Có ¾ số người sử dụng nhà tắm công cộng là nam giới. Phụ nữ chỉ chiếm ¼. Trẻ có, già có. Có những người do hoàn cảnh tạm thời, đường ống thoát nước bị tắc, bình nóng lạnh bị hỏng, nhà tắm đang được tân trang, hoặc vì một lý do tạm thời nào đó mà phải tới tắm gội ở nhà tắm công cộng. Như anh Danana, 36 tuổi là giáo viên dạy bơi. Danana từ Lyon tới Paris để làm việc trong vòng 6 tháng. Trong lúc chờ đợi thuê nhà của một người bạn, anh ngủ tạm trong xe hơi và tắm ở nhà tắm công cộng. Nhưng cũng có nhiều người là « khách quen lâu năm » của nhà tắm công cộng ở Paris vì nhà không có phòng tắm, không

MỘT BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ GIỚI TRẺ CHÂU Á MUA ROBOT ĐỂ TÂM SỰ CHO BỚT CÔ ĐƠN Xu hướng tìm đến những người bạn "ảo" đang tăng lên một cách đáng lo ngại ở Châu Á. Điều đáng ngạc nhiên là khách hàng tiềm năng nhất của những sản phẩm này lại là những người trẻ tuổi - những người đang ở độ tuổi nhiệt huyết nhất của cuộc đời. Những người bạn kim loại Fuli - một chú chó robot sử dụng trí tuệ nhân tạo để giao tiếp và chăm sóc những người một mình, đang gây sốt trong cộng đồng mạng Trung Quốc thời gian gần đây. Những tính năng tương tự cũng xuất hiện trên Paro – một robot hình hải cẩu hay Tamagotchi – một chú gà ảo có cảm biến đặc biệt để phát hiện cảm xúc người dùng. Những thông tin thu nhận sẽ được lưu trữ trong một hồ sơ cá nhân và dùng

để tương tác lại với chú nhân của chúng. Những con robot này có thể ca hát, cười, động viên hay khích lệ tinh thần chủ nhân tùy từng trường hợp nhất định. Theo nhà thiết kế Zhang Jianning, nhưng con robot cũng có khả năng thu hút sự chú ý chủ nhân và thực hiện một số công việc nhất định, ví dụ như nhận thư từ khi họ đi vắng hay gọi cấp cứu khẩn cấp nếu phát hiện chủ sở hữu đã bị ốm. Fuli – một chú cho robot đã được giới thiệu tại Yunqi 2050, một triễn lãm giới

có vòi hoa sen, không có chỗ nào để tắm gội cả, hay nhà tắm quá chật chội, không tiện nghi, hay chi phí nước nóng quá đắt đỏ … Với thu nhập hạn hẹp, nhiều người cũng không đủ tiền để lắp phòng tắm. Họ chọn giải pháp đi nhà tắm công cộng đều đặn, có người này nào cũng đi như vậy. Phần lớn các nhà tắm công cộng đều nằm ở phía tây thủ đô Paris. Quận XIX và XX có nhiều nhà tắm nhất, mỗi quận có tới 3 nhà tắm. Một trong những nhà tắm công cộng đông khách nhất Paris là « B.D des Haies », nằm ở phố Les Haies, quận 20, phía tây Paris. Được xây vào năm 1928, bên ngoài lát gạch đỏ, « B.D des Haies » được xếp hạng công trình lịch sử từ năm 2005. Mỗi tháng, « B.D des Haies » phục vụ tới 7.500 lượt người, sử dụng hết 500m3 nước. Trong nhà tắm, thường có tiếng nhạc phát ra từ một chiếc radio và nhà tắm đương nhiên là có mùi thuốc khử trùng như trong bệnh viện hay bể bơi. Nền nhà tắm được lát bằng gạch đá hoa màu trắng. Sáng sớm, « B.D des Haies » còn chưa tới giờ mở cửa, nhưng đã có khoảng 10 người đến xếp hàng chờ sẵn bên ngoài. Xin chào, Xin mời người tiếp theo, Cảm ơn, Tạm biệt … là những câu nói thường xuyên được nghe thấy tại đây. Có 49 phòng tắm và nhiều phòng vệ sinh, nhưng vào những ngày đông khách, có khi những người tới đây phải đợi tới 45 phút mới tới lượt tắm, nhất là vào ngày Chủ Nhật, vì nhà tắm chỉ mở cửa vào buổi sáng. Mỗi phòng tắm có một vòi hoa sen, một chiếc ghế và một chiếc gương. Từ khi được sửa sang vào năm 2012, « B.D des Haies » còn có 4 phòng tắm ở tầng trệt, trong đó có phòng dành cho người tàn tật hoặc những người đi lại khó khăn và một phòng tắm gia đình với 2 vòi hoa sen, 2 ghế băng và một chiếc gương. Nhà tắm miễn phí, nhưng có những quy định phải tuân thủ. Cứ mỗi khi có người vào phòng tắm, nhân viên nhà tắm lại dùng phấn trắng ghi giờ lên tấm bảng đen treo bên ngoài cánh cửa sơn màu đỏ. Một nhân viên giải thích : « Chúng tôi ghi giờ mỗi khi có một người bước vào phòng tắm vì thời gian mỗi lần tắm được giới hạn là 20 phút ». Nhưng vào những hôm không đông khách thì các nhân viên để cho mọi người được tắm lâu hơn một chút. Sau mỗi lượt sử dụng, phòng tắm lại được vệ sinh, cọ rửa sạch sẽ. Cô Rachelle là một khuôn mặt quen thuộc với các nhân viên nhà tắm công cộng này. Cô là một diễn viên. Cô chia sẻ : « Cứ khi nào có thể là tôi tới đây. Thường là 2 lần/tuần. Tôi không có phòng tắm ở nhà. Trước đây, tôi sống trong một căn hộ. Nhưng sau này, vì có một số khó khăn, tôi phải chuyển khỏi căn hộ. Hiện tôi sống trong một căn phòng trên tầng gác sát mái. Và đương nhiên, phòng gác mái thì không có phòng tắm, cũng giống như nhiều căn phòng khác ở Paris. » Và cô Rachelle phải ghi nhớ giờ mở cửa của các nhà tắm công cộng : « Tôi luôn đi

dạo với một chiếc ba lô, một cục xa bông nhỏ và một bộ quần áo sạch để thay, vì có nhiều nhà tắm trong Paris. ». Trong khi cô Rachelle tắm gội, các phòng bên cạnh không vắng bóng người. Thi thoảng, người ta còn thấy có gia đình đông người cùng đi đến nhà tắm công một lúc. Sau khi tắm gội xong, Rachelle cảm thất rất sảng khoái, khỏe khoắn. Cô nói : « Tuyệt vời. Nhưng phải thật khẩn trương vì chỉ có 20 phút thôi, từ lúc thay quần áo cũ đến lúc mặc xong quần áo sạch. » Roahelle luôn cố tỏ ra lạc quan, nụ cười nở trên môi. Cô làm việc rất nhiều, nhưng với các đồng nghiệp, cô không dám kể về việc tắm ở nhà tắm công cộng. Cô giải thích : « Tôi nghĩ nhiều người không hiểu đâu. Nếu tôi nói là đi tắm ở nhà tắm công cộng, họ sẽ hỏi : « Thật à ? Chị không có phòng tắm ở nhà à ? » Tôi sẽ trả lời : « Không, tôi không có. » Rồi họ sẽ lại nói tiếp : « Vậy thì sao chị không xin thuê nhà cho người thu nhập thấp. Chị chỉ cần làm thế này, chỉ cần làm thế kia thôi … ». Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản thế. Không hề đơn giản chút nào ! »

thiệu các sản phẩm công nghệ từ các nhà phát minh trẻ. Zhang, một sinh viên tốt nghiệp tại Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh, đã thiết kế Fuli không đơn giản chỉ là một món đồ chơi mà còn có một vẻ ngoài đáng yêu để dễ tiếp cận một số lớn những người Trung Quốc trẻ tuổi đang sống một mình. Fuli là phiên bản mới nhất trong dòng robot hỗ trợ cá nhân vốn đang cực kì phát triển những năm gần đây. Vào thời điểm khi ngày càng nhiều người ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn còn độc thân và sống một mình lâu hơn, các công ty công nghệ đã phát triển những người bạn robot đặc biệt để lấp đầy khoảng trống tình cảm. Từ những robot mang hình dáng vật nuôi đến bạn gái thực tế ảo, các robot này ngày càng đa dạng và được phát triển trên những công nghệ tiên tiến nhất. Có thể ví như đó chính là Siri của Apple và Alexa của Amazon bước từ màn hình điện thoại ra thực tế. Và ngạc nhiên thay, có vẻ như người tiêu dùng đang rất đón chờ những sản phẩm này và sẵn sàng chi đậm để sở

hữu chúng.

Nhà tắm công cộng - nơi gặp gỡ, chia sẻ Đối với bà Malika Bochichite, đến nhà tắm công cộng không chỉ là để tắm gội : « Với tôi, điều này là rất quan trọng, vì tôi là một phụ nữ đã 58 tuổi rồi. Đó cũng là để chăm sóc bản thân. Và tôi có cảm giác đây như là nhà mình, gia đình mình vậy. Điều này rất tốt cho tôi. » Mỗi lần bà tới đây, những người gác cửa, nhân viên đón tiếp, vệ sinh nhà tắm chuyện trò, thăm hỏi bà. Họ đã trở nên thân quen, gắn bó với nhau như những người bạn, để có thể trêu đùa nhau rất thoải mái. Điều này khiến Malika Bochichite cảm thấy được an ủi rất nhiều về mặt tinh thần. Ông Henri, 48 tuổi, sống ở Ivry-surSeine, vùng Val de Marne, ngoại ô Paris. Với ông, chi phí dùng nước nóng ở nhà là quá cao, nên ông thường đi tắm ở nhà tắm công cộng của quận V, Paris. Ông chia sẻ : « Tôi tới đây 3 lần/tuần. Tôi thích tới đây. Cứ như là khi tôi có một đức tin, như khi tôi đi nhà thờ vậy. Điều đó giúp tôi rất nhiều. Hơn nữa, tôi rất yêu quý mọi người ở đây. » Nhiều nhân viên thành phố làm việc tại các nhà tắm công cộng của Paris cho biết mặc dù môi trường công việc vất vả, nhưng họ rất gắn bó với « khách hàng ». Một nhân viên tên là James tâm sự : « Đó là những người chúng tôi gặp hàng ngày, vì thế họ như anh, chị em của chúng tôi vậy. Nhà tắm công cộng cũng giống như gia đình ». Còn cô Saadia nói công việc ở nhà tắm công cộng là mang lại niềm vui cho mọi người, bằng nụ cười và sự đón tiếp niềm nở. Điều đó giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn tự tin hơn, để có thể vững bước trong cuộc sống vốn luôn có nhiều trở ngại.

Thế hệ "vườn không nhà trống" "Một số người cảm thấy thoải mái hơn khi giao tiếp với máy tính thay vì con người", Kitty Fok - giám đốc quản lý của công ty IDC China tại Bắc Kinh, một công ty chuyên phân tích công nghệ cho biết. Khi xã hội vận hành theo đồng tiền thì con người càng ngày càng cảm thấy cô đơn. Vì thế, thị trường cho những người "bạn đồng hành" bằng robot ngày càng phát triển, Fok ví von. Sáu mươi sáu triệu thanh niên đang sống một mình ở Trung Quốc vào năm 2014, theo số liệu của chính phủ. Bắc Kinh ước tính rằng vào năm 2020, những người đàn ông độc thân có thể đông hơn những phụ nữ độc thân ở Trung Quốc tới 30 triệu người. Đây có thể coi là hệ quả của chính sách một con tại Trung Quốc, khi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tồn tại trên đất nước này. Và tình hình cũng không sáng sủa hơn ở nhiều nước khác.


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ Ở Nhật Bản, cứ bốn người đàn ông trưởng thành thì có một người độc thân. Con số này với nữ giới là một trên bảy. Đây là con số đáng báo động kể từ sau Thế chiến thứ hai. Trong số những người độc thân này, hơn 60% số người không duy trì bất cứ quan hệ cá nhân nào. Tương tự ở Hàn Quốc, các hộ gia đình độc thân đang ngày càng phổ biến và ngày nay đã chiến một phần tư tổng số hộ gia đình cả nước, theo một nghiên cứu gần đây của chính phủ Hàn Quốc. Tỷ lệ kết hôn giảm dần kết hợp với những ngày làm việc kéo dài đang thay đổi cấu trúc xã hội ở Đông Á. Giới trẻ ngày càng khác biệt với thế hệ đi trước, khi mà thời gian dành cho đời sống xã hội hãy các mối quan hệ cá nhân ngày càng ít đi. Những thanh niên "vườn không nhà trống" – cách họ được gọi ở Trung Quốc, đã trở nên phổ biến đến mức trở thành một thị trường tiềm năng để khai thác. Từ các gian hàng karaoke một người ở Trung Quốc cho đến các cửa hàng một người ăn ở Hàn Quốc, các dịch vụ nhắm đến những khách hàng đi một mình đang ngày càng phát triển và làm ăn phát đạt. Nhiều người trẻ chọn cách sống độc lập và tách khỏi gia đình, thậm chí có thể xem quyền tự chủ cá nhân như một hình thức giải thoát khỏi những luật lệ và quy tắc phiền hà của các thế hệ đi trước. Tuy vậy sự tự chủ của họ không nhất thiết giúp việc sống một mình trở nên dễ dàng hơn. Đây là lúc mà một sản phẩm như chú chó robot Fuli có thể có ích. Sau một ngày dài mệt mỏi trong văn phòng và không có ai đợi ở nhà, Fuli sẽ giúp người dùng thấy dễ chịu và đỡ cô đơn hơn trong chính ngôi nhà của mình. Đối với những người thích trò chuyện với người bạn ảo của họ, thì XiaoIce – một chatbot nói tiếng Quan Thoại của Microsoft có thể đáp ứng điều này. Không giống như các cuộc nói chuyện thông thường, XiaoIce sử dụng những cụm từ sống động như thật và linh hoạt tùy từng hoàn cảnh. Các kỹ sư đã thiết kế XiaoIce chuyên cho việc giao tiếp với người sử dụng và XiaoIce thậm chí còn có thể gây ngạc nhiên cho người dùng, chẳng hạn như đặt báo thức trên điện thoại và quản lý những dịch vụ tiện ích hàng ngày. "Mục tiêu chính của các robot giao tiếp xã hội là thiết kế làm sao để kết nối tình cảm với người dùng", các kỹ sư phần mềm của Microsoft cho biết trong một báo cáo vào năm 2018. "Nhu cầu tình cảm và thuộc về số đông là một số nhu cầu cơ bản của con người. Do đó, xây dựng các phần mềm trò chuyện để giải quyết những nhu cầu này là vấn đề cấp thiết với xã hội của chúng ta". "Mục tiêu chính của các robot giao tiếp xã hội là thiết kế làm sao để kết nối tình cảm với người dùng", các kỹ sư phần mềm của Microsoft cho biết trong một báo cáo vào năm 2018 Có lẽ vì vậy mà ngày càng nhiều các công ty áp dụng trí tuệ nhân tạo vào các sản phẩm của họ. Việc này làm cho các sản phẩm trở nên "tình cảm" hơn, hoặc trong một vài trường hợp, là "khêu gợi" hơn. Vào năm 2016, một công ty công nghệ cao ở Tokyo tên Vinclu đã giới thiệu Azumi Hikari, một trợ lý nhà ảo được chiếu như một hình ba chiều trong một ống kính gọi là Gatebox. Hikari có thể bật và tắt đèn, điều khiển hệ thống sưởi hay làm bất cứ công việc gì mà một ứng dụng quản lý nhà có thể làm được. Đặc biệt hơn, cô ấy sở hữu một bề ngoài dễ thương và một giọng nói dễ chịu, thứ làm Hikari cực kì nổi bật và thu hút nhiều sự quan tâm. Mặc dù không hoàn toàn giống như Joi, bạn đồng hành ảo của Ryan Gosling trong bộ phim Blade Runner 2049, Hikari cũng có thể làm được một vài điều đáng kinh ngạc. Cô ấy biết cách động viên và thúc giục, cũng như nhắc nhở và hỏi han. Hikari có thể làm bạn thật sự muốn về nhà, điều mà một ứng dụng quản lý nhà không

thể làm nổi. Với giá 2.700 đô la Mỹ, Gatebox hiện đã được bán hết ở cả Nhật Bản và Hoa Kỳ. Một phát ngôn viên của Vinclu cho biết người dùng Gatebox đã cảm nhận một sự thay đổi rõ rệt so với những ngày "vô cảm" trước đây. Trước thành công vang dội của Gatebox, Line Corp – chủ sở hưu dịch vụ nhắn tin phổ biến nhất của Nhật Bản, đã mua lại phần lớn cổ phần của Vinclu để tích hợp lên ứng dụng của mình. Và Hikaru không phải là trợ lý ảo duy nhất gây sốt trong thời gian gần đây. Vào năm 2017, công ty iQiyi của Trung Quốc, một dịch vụ truyền hình trực tuyến thuộc sở hữu của Baidu trong Netflix, đã bổ sung một trợ lý AI vào tai nghe thực tế ảo nhằm tăng doanh thu. Trợ lý ảo này, có tên Vivi, chủ yếu nhằm giúp người dùng chọn video từ danh mục iQiyi, nhưng Vivi cũng có thể tán tỉnh, trả lời một số câu hỏi và nhảy với người dùng trong môi trường ảo.

SOÁ 720 27/07/2018

Sau khi vấp phải sự phản đối từ phương Tây về những vấn đề liên quan đến nữ quyền, iQiyi sau đó đã gỡ bỏ Vivi, nhưng đại diện công ty cho biết một phiên bản tái lập trình của Vivi sẽ được phát hành vào một ngày không xa. Những người bạn của tương lai Tại một công ty công nghệ tên là Couger, một nhóm kỹ sư khởi nghiệp của Nhật Bản đang phát triển một người bạn đồng hành từ trí tuệ nhân tạo mà không cần kết nối với tai nghe, ống và màn hình. "Virtual Human Agent" hay VHA của nhóm kĩ sư này sử dụng công nghệ không dây và blockchain để "sống" bên ngoài thiết bị. Trong video trình diễn, nguyên mẫu VHA đã "nhảy" từ màn hình máy tính để bàn sang màn hình điện thoại thông minh của người dùng và tiếp tục di chuyển quanh phòng bằng cách tương tác liên tục với các thiết bị kết nối inter-

37

net trong phòng đó. "Đó là một chiếc ghế đẹp," VHA nhận xét khi "nhảy" vào chiếc máy ảnh thông minh đang hướng ống kính vào một cái ghế - một ví dụ về cách AI có khả năng phân tích môi trường xung quanh. Phát ngôn viên của Couger nói rằng, chỉ trong một vài năm nữa thì VHA sẽ theo người sử dụng từ nhà đến nơi làm việc. Về cơ bản, VHA sẽ ở bên và cung cấp cho bạn những thông tin thú vị dù bạn có đi bất cứ đâu, miễn là nơi đó có internet. Mẫu VHA của Couger được mô tả như một người phụ nữ trẻ mà công ty gọi là Rachel. Giám đốc điều hành của Couger, Atsushi Ishii, cho biết người dùng có thể tùy chỉnh nhân vật theo cách họ thích. Ishii cũng nói rằng khi VHA ra thị trường vào năm 2019 sẽ bao gồm cả sự lựa chọn cho một VHA nam và những khả năng đáng ngạc nhiên khác. Trên hết, Ishii tin rằng điều quan trọng là VHA có thể trở thành bạn của người dùng.

21 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới về California để tiếp tục vòng bán kết SBTN VOICE

SBTN VOICE - cuộc thi hát truyền hình thực tế đầu tiên và lớn nhất tại hải ngoại, do Đài Truyền Hình SBTN thực hiện sẽ được chính thức phát hình vào ngày 19 tháng 8 năm 2018. Với hơn 500 giọng hát tài năng từ khắp nơi trên thế giới dự thi qua vòng tuyển chọn Online, Ban Tổ Chức cùng các huấn luyện viên đã chọn ra 21 thí sinh xuất sắc nhất để đi tiếp vào Vòng Bán Kết. Top 21 từ nhiều quốc gia ở khắp nơi như Pháp, Na Uy, Hoà Lan, Úc, Canada và Hoa Kỳ sẽ có mặt tại miền Nam California để tiếp tục cuộc hành trình gian nan dành lấy cơ hội trở thành quán quân của SBTN VOICE - mùa đầu tiên. Cũng lần đầu tiên trong lịch sử, các thí sinh sẽ tranh tài trong ba giòng nhạc khác nhau để đi đến ba ngôi vị cao nhất, với mỗi giải thưởng là 10,000 USD cùng nhiều quà tặng giá trị từ các nhà bảo trợ. Rất tiếc, do gặp trục trặc trong vấn đề visa nên một số thí sinh được chọn từ Việt Nam đã không thể góp mặt trong chương trình. 6 huấn luyện viên sẽ đồng hành với chương trình, đó là ca sĩ Thế Sơn và ca sĩ Phương Thảo trong vai trò là huấn luyện viên cho đội nhạc Quê Hương, ca nhạc sĩ Sỹ Đan và ca sĩ Nguyên Khang - đội nhạc Trữ Tình, ca nhạc sĩ Mai Thanh Sơn và ca sĩ Đoàn Phi - đội nhạc Trẻ. Ngoài ra, SBTN VOICE còn có sự góp mặt đặc biệt của một số ca sĩ, nhạc sĩ, và nhà sản xuất âm nhạc tên tuổi của nền âm nhạc Việt trong nhiều thập niên qua. Hãy đón xem SBTN VOICE trên hệ thống truyền hình SBTN và SBTN Online TV sắp tới đây. Để xem danh sách Top 21 thí sinh được chọn, xin vào trang nhà: www.sbtnvoice.com


38

SOÁ 720 27/07/2018

"Nếu bạn nói chuyện với một người, bạn sẽ muốn nói nhiều hơn và chia sẻ nhiều cảm xúc khi bạn đã tin tưởng", Ishii nói thêm, "Bạn có thể tin tưởng VHA. Sẽ sớm thôi". Ishii giải thích rằng càng có nhiều thông tin mà người dùng chia sẻ với VHA, thì càng có nhiều khả năng thông tin đó được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của họ. Đối với những người băn khoăn về sự riêng tư, Couger cho biết sự tích hợp công nghệ blockchain của nó đảm bảo rằng thông tin của người dùng trên thực tế đã được phân tách và không thể bị can thiệp từ bên ngoài. Theo một số chuyên gia về sức khỏe tâm lý, một người bạn đồng hành "ảo" có thể tốt hơn là không có bạn đồng hành nào cả. Do áp lực của cuộc sống hiện đại đối với nhiều người, xu hướng tìm kiếm những người bạn "ảo" này ngày càng được thông cảm và ủng hộ. "Nếu bạn so sánh AI với những người bạn đồng nghiệp hoặc những người hàng xóm, bạn có thể bị hẫng hụt", Joyce Chao, một nhà tâm lý học và là một giảng viên tại Đại học Hong Kong cho biết. "Nhưng

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

chúng ta biết rằng cảm giác kết nối với một cái gì đó sẽ tốt cho sức khỏe của chúng ta", ông nói thêm. Như với tất cả mọi thứ, kiểm duyệt có định hướng có lẽ là chính sách hợp lý với những AI này, Chao nói. "Trong khi sự phụ thuộc vào AI có thể gây nên những quan ngại nhất định về mặt xã hội, những người bạn ảo cũng có thể mang lại sự tự tin cho người dùng và khuyến khích họ tìm kiếm sự kết nối trong thế giới thực". Takahiro Kato, một bác sĩ tâm thần làm việc tại Kyushu, chuyên tiếp xúc với những bệnh nhân bị cô lập và lo lắng thái quá trong xã hội, đồng ý rằng AI có thể cung cấp một nền tảng hữu ích cho việc phát triển và thực hành các kỹ năng xã hội. Tuy nhiên, Kato cảnh báo rằng điều quan trọng là người dùng phải nhận ra đâu là ranh giới giữa thực và ảo. "Ban đầu, AI có thể rất hữu ích và tích cực", Kato kết luận, "Nhưng thực tế đó chỉ là cảm giác nhất thời. Sau đó, bạn phải học lại cách giao tiếp với người thật. Con người sinh ra không phải để sống một mình".

THỊ TRẤN KỲ LẠ CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI SỐNG Ở MỸ

Bà trở về và cưới ông Rudy khi 19 tuổi và chăm sóc hai con. Khi ông Rudy, từng làm việc cho kho chứa thóc và chuyển nguyên liệu cho trạm xăng, có ý định sửa sang lại quán rượu cũ của cha Eiler, bà nói, "tôi đồng ý," và cặp đôi mở cửa lại quán rượu vào năm 1971. Cuộc tháo chạy

Giữa thinh không Cách năm dặm từ đường biên giáp với tiểu bang Nam Dakota, nằm về phía bắc xa xôi của bang Nebraska, Hoa Kỳ, con đường đất dài, bụi bặm cắt ngang qua đồng cỏ và đồng lúa mì vàng ươm chạy về thị trấn Monowi. Ở nơi đây, bạn chỉ cần trèo lên một cuộn cỏ khô là đã có thể nhìn thấy toàn cảnh. Trong nhà thờ bỏ hoang, nơi những hàng ghế trống giờ đây để lốp máy kéo, đối diện là khung nhà han rỉ của một kho thóc cũ. Cỏ dại và cỏ lông mềm xoay vòng quanh di tích cũ kỹ của những ngôi nhà tự sụp dần. Bên trong ngôi nhà máu trắng hơi thấp, sơn đang tróc từng mảng, bà Elsie Eiler 84 tuổi đang lật thịt heo rán và khui bia cho hai người khách bên dưới tấm biển hiệu: "Chào mừng đến với Quán rượu Monowi nổi tiếng thế giới. Bia lạnh nhất thị trấn!" Khi chồng của Eiler, ông Rudy, qua đời năm 2004, ông không chỉ để lại một mình bà chăm lo quán rượu, mà còn để lại cả thị trấn cho bà. Ngày nay, theo Tổng điều tra Dân số Hoa Kỳ thì Monowi là nơi duy nhất ở Hoa Kỳ chỉ có một cư dân, và Eiler là thị trưởng, thư ký, thủ quỹ, thủ thư, kiêm người pha chế và là người duy nhất còn sống trong thị trấn tí hon này của Hoa Kỳ. Thị trưởng thị trấn ma Cuộc sống của bà Eiler khi làm cư dân duy nhất ở thị trấn ma thực sự là chuyện hiếm hoi lạ lùng. Mỗi năm bà đều treo thông báo tại cơ sở kinh doanh duy nhất tại thị trấn Monowi (quán bar nhà bà) giới thiệu kỳ bầu cử thị trưởng, và sau đó tự bà bầu cho mình. Bà được yêu cầu phải xây dựng kế hoạch

Tuy nhiên, tới lúc Quán rượu Monowi mở cửa trở lại, thị trấn Monowi bắt đầu đi vào thời suy tàn. Khi tình trạng canh tác dần khó khăn hơn và kinh tế ngoại ô sụp đổ khắp khu vực Đại bình nguyên ở Mỹ sau Thế Chiến thứ Hai, các cộng đồng ở vùng đất này dần biến mất. Lễ tang cuối cùng tổ chức tại nhà thờ gỗ ở Monowi là tang của cha bà Eiler vào năm 1960. Sau đó bưu điện và ba cửa hàng tạp hóa đóng cửa từ năm 1967 đến 1970, tiếp theo là trường học đóng cửa năm 1974. Cả hai con của Eiler đều chuyển đi tìm việc làm vào giữa thập niên 1970 và đến năm 1980, dân số của thị trấn chỉ còn 18 người. Hai mươi năm sau, Monowi chỉ còn dân số là hai người duy nhất - ông Rudy và bà Eiler - cả hai đều làm việc tại quán rượu. Ngày nay, Monowi là một trong ba thị trấn đường xá cho thị trấn mỗi năm để đảm bảo ở Hạt Boyd, bang Nebraska chỉ có chưa tới nhận được quỹ từ bang, và sau đó tự đóng 10 cư dân sinh sống. khoảng thuế 500 đô la Mỹ hàng năm để Sinh hoạt cộng đồng duy trì ba cột đèn trong thị trấn và hệ thống cấp nước. Eiler có thể chỉ sống một mình, nhưng "Khi tôi xin giấy phép bán rượu và thuốc lá tại bang hàng năm, họ cử người đến gặp bà không cô đơn. Mỗi sáng sớm vào lúc 9 thư ký của làng, cũng là tôi," bà giải thích. giờ, bà đi bộ đến quán rượu từ ngôi nhà xe "Vì thế, tôi đón tiếp họ trong vai trò thư ký, kéo cách đó vài bước chân để mở cửa quán ký nhận với họ trong vai trò kế toán và trực (trừ thứ Hai, khi bà cho phép mình có một tiếp đón họ trong vai trò là chủ quán bar." ngày nghỉ). Những "khách quen" của bà Bà cũng theo dõi danh sách cư dân sống sống cách đó 20-30 dặm đều là người quen gần đó, trong trường hợp có người muốn bà đã biết trong hầu hết thời gian sống ở chuyển đến sống trong những ngôi nhà đó, nhưng cũng có nhiều người lái xe 200 đang dần hư hỏng trong thị trấn và do đó dặm từ Lincoln và Omaha để xem bà sống thế nào. làm tăng gấp đôi dân số thị trấn. "Nơi đây giống một gia đình lớn," bà "Tôi sống hạnh phúc ở đây. Tôi lớn lên ở nơi này. Tôi quen với nơi này và tôi biết Eiler nói, khi bà ngồi với người bạn và mình muốn gì. Để thay đổi sau quá nhiều chơi trò ô chữ đăng trên báo. "Có những khách hàng bốn, năm thế hệ tới đây. Thật năm không dễ chút nào," Eiler nói. dễ chịu khi những người mà tôi biết khi họ còn bé xíu giờ đây lại đem con cái họ đến Thời hoàng kim của Monowi gặp tôi." Vào thập niên 1930, Monowi là điểm Giống như nhiều nhà hàng và quán bar dừng chân sôi động trên tuyến đường sắt ở miền quê Hoa Kỳ, Quán rượu Monowi Elkhorn và là nơi sinh sống của 150 người, phục vụ như một phòng khách cộng đồng. có cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và thậm chí Trong lúc bà Eiler làm món hamburger có cả một nhà tù. (giá 3,5 đô la Mỹ), món hot dog (1,25 đô Eiler lớn lên trong một trang trại cách thị la Mỹ) và món mề gà (4 đô la) trong bếp, trấn chừng một phần tư dặm và gặp ông thì các gia đình dán thông báo tốt nghiệp, Rudy tại trường học chỉ có một phòng thời thư mời lễ rửa tội, và thiệp mừng các kỳ tiểu học. nghỉ trên tấm bảng trắng của quán bar. Mọi Hai người đi xe bus tới trường cấp hai người thường ở đây chừng một tiếng cho gần đó cách nhà bảy dặm cho đến khi ông buổi chơi bài Euchre tối Chủ Nhật, và Eiler Rudy nhập ngũ vào Không lực Hoa Kỳ. thường không đóng cửa quán mãi tới chín Khi ông Rudy phục vụ quân ngũ ở Pháp, rưỡi tối, khi không khí dần lắng xuống. bà Eiler rời nhà đến thành phố Kansas tự "Tôi được nhiều người hỏi liệu có cô đơn đi phiêu lưu. "Tôi làm việc cho một hãng không, và tôi nói, 'Thì lúc nào chả có ai đó hàng không với ước mơ trở thành tiếp viên đến và đi.' Tôi đang ghé thăm nơi này với hàng không," bà nhớ lại. "Tôi không quan bạn ngay lúc này đấy thôi!" Bà Eiler đáp. tâm lắm đến thành phố; Monowi luôn luôn Thư viện của ông Rudy là nhà."

Thực ra còn có một ngôi nhà công cộng khác ở Monowi ngoài quán rượu, và nó chỉ cách nhà bà Eiler và quán rượu vài bước chân, đó là Thư viện của Rudy. Khi không bận việc đồng áng hay phục vụ đồ uống ở quán, chồng bà Eiler là một người đọc nhiều. Trước khi qua đời năm 2004, ông Rudy trăng trối lại là ước muốn duy nhất là biến tủ sách cá nhân thành thư viện cộng đồng. Ông đặt làm một căn phòng rộng gần 30m2 và xếp 5.000 quyển sách và tạp chí lên, nhưng ông qua đời trước khi có thể hoàn thành dự án. Vài tháng sau đó, các con của Eiler nối đường điện thắp sáng cho phòng đọc, cháu của họ đóng kệ sách từ nền nhà đến trần và các cháu đã vẽ bảng hiệu bằng tay trên chiếc tủ lạnh cũ với dòng chữ " Thư viện của ông Rudy". Ngày nay, chìa khóa thư viện được treo trong quán rượu, và bất cứ ai muốn xem qua mọi thứ từ tác phẩm của Goethe đến những quyển tạp chí National Geographic từ thời 1950 đều được chào đón ở hệ thống này. Bất ngờ nổi tiếng Theo Cục điều tra Hoa Kỳ, khi ông Rudy mất, Monowi vượt qua kỷ lục của thị trấn Gross, bang Nebraska (dân số: 2 người) để trở thành thị trấn duy nhất ở Hoa Kỳ có một cư dân. Từ đó, bà Eiler và thị trấn của bà trở thành chủ đề rất nhiều người quan tâm. Ngày nay, 14 năm sau đó, Eiler giờ đã có bốn quyển sổ lưu niệm cho khách trong quán rượu đầy chữ ký từ du khách khắp thế giới đổ đến. "Thành thật mà nói," bà nhún vai, "Tôi không để ý lắm theo cách này hay cách khác, nhưng việc này làm tôi cảm thấy dễ chịu vì tôi được thế giới chú ý đến một chút." Đất hóa tâm hồn Cùng với hai con, giờ đây Eiler đã có năm đứa cháu và hai đứa chắt. Đứa gần nhất sống cách bà 90 dặm ở Ponca, Nebraska, trong khi những con cháu khác của bà sống ở nhiều nơi như Arizona và Hà Lan. "Tôi biết tôi luôn có thể chuyển về sống gần bên các con hoặc về ở với chúng bất cứ khi nào tôi muốn, nhưng sau đó tôi lại phải kết bạn lại từ đầu," bà Eiler nói. "Chừng nào tôi còn có thể ở đây, thì nơi này luôn là nơi tôi muốn sinh sống. Tôi đoán có lẽ ta khó thay đổi thói quen hơn khi già đi." Giờ đóng cửa Mười hai giờ sau khi quán rượu mở cửa, số người ở Monowi lại chỉ còn là một người. Bà Eiler đóng cửa quán, quay về ngôi nhà trên xe kéo và mở quyển sách nào đó của ông Rudy ra khi gió rít ngoài đồng cỏ. Khoảng 23 giờ, bà chuẩn bị đi ngủ, và bất kỳ bạn bè nào từ phương xa cũng có thể đến thăm nơi này vào ngày mai.


CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

TỪ THỜI CỔ ĐẠI, "CỤNG LY" BẰNG NƯỚC LỌC ĐÃ BỊ COI LÀ HẾT SỨC XUI XẺO Việc kiêng kỵ này đã có từ thời Hy Lạp cổ đại.

M

àn nâng ly chúc mừng luôn là dấu hiệu mở đầu cho một bữa tiệc dù lớn hay nhỏ. Đó có thể là một bữa tiệc cưới, một bữa tiệc sinh nhật, một buổi bạn bè gặp mặt hàn huyên sau một thời gian xa cách. Hành động này có thể là để chúc mừng một nhân vật, một cặp đôi hay chỉ đơn thuần là để vinh danh, tưởng nhớ tới một thứ gì đó. Và hiển nhiên, khi cầm ly lên, bạn luôn phải chắc chắn rằng trong đó phải có thứ dung dịch gì đó. Có một điểm lưu ý, nó có thể là bất cứ thứ gì trừ nước lọc: người ta (mê tín) cho rằng chúc mừng bằng nước lọc sẽ mang lại vận đen, thà rằng dùng ly không còn hơn dùng nước lọc. Nguồn gốc của việc này tới từ thời Hy Lạp cổ đại cơ, nó cũng đã ăn sâu

vào trong lịch sử nhân loại nhưng ngày một ít người biết. Theo thần thoại Hy Lạp, người chết sẽ uống nước tại Sông Lethe dưới Địa phủ, mục đích là để quên đi quãng đời trên dương thế. Bởi lẽ đó, người Hy Lạp sẽ luôn vinh danh người đã khuất bằng một cốc nước để tiễn họ lên đường. Đó là lý do tại sao người ta cho rằng chúc tụng bằng nước lọc sẽ đem lại điềm xấu, thậm chí là cái chết của chủ thể đang được chúc tụng. Nhiều người con tin rằng nâng ly nước lọc lên chúc mừng cũng sẽ là mang lại cái chết cho chính bản thân mình, khi mà ly nước trong suốt phản chiếu lại chính mình. Bạn đã có thêm chút thông tin thú vị để nói trong mỗi bữa tiệc rồi đó!

SOÁ 720 27/07/2018

39

MỘT VỤ TỰ TỬ KHIẾN CẢNH SÁT ĐIÊN ĐẦU Chỉ với một khẩu súng, một sợi dây và một quả khí cầu dự báo thời tiết, người đàn ông 71 tuổi đã lừa được mọi người nhầm tưởng mình bị giết hại và làm cho cảnh sát phải mất ăn mất ngủ.

A

lan J. Abrahamson được tìm thấy bên ngoài cánh cổng câu lạc bộ đồng quê nơi ông sống và làm việc, bị bắn xuyên qua tim, chân hướng về phía biển Đại Tây Dương. Cảnh sát Palm Beach Gardens đã tiến hành cuộc điều tra đầu tiên vào cuối tháng 1/2018 nhưng không tài nào tìm ra được kẻ giết người. “Alan là một người khao khát chơi golf, thích đi du lịch và có niềm say mê với cuộc sống. Ông ấy thức dậy mỗi sáng với nụ cười trên khuôn mặt và được tất cả mọi người yêu mến”, cáo phó của Alan viết. Không chỉ thế, ông còn sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi trị giá 900.000 USD, bên trong câu lạc bộ đồng quê sang trọng. Từ nhà của Alan chỉ mất vài bước chân để đi bộ ra bờ biển Đại Tây Dương. Ông có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ Linda, có con và các cháu. Ông cũng không gặp vấn đề gì về sức khỏe và không có bất cứ kẻ thù nào. Người vợ khai với cảnh sát rằng Alan vốn định gặp một người bạn ở Starbucks. Ông ra khỏi nhà vào lúc bình minh để đi bộ - một thói quen mà Alan cho biết là có thể giúp ông giảm được vài cân. Camera giám sát tại cửa ngõ phía bắc của khu vực đã ghi lại hình ảnh cuối cùng của Alan vào ngày 25/1. Ông mặc một chiếc áo len thun, đội mũ bóng chày và mặc quần soóc, đi ra khỏi cổng vào lúc 5 giờ 53 phút trong buổi sáng lộng gió. Alan dường như có cầm thứ gì đó ở tay trái nhưng trời quá tối nên cảnh sát không thể nhìn ra. Chính xác 37 phút sau, camera giám sát ghi lại âm thanh của tiếng súng rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Một con chó đã tìm thấy xác Alan vào lúc 7 giờ sáng. Nó nhảy ra khỏi một chiếc xe golf và chạy đến bên Alan, người đã qua đời trên một cánh đồng rợp bóng cọ trên con đường đi bộ, cách cánh cổng khoảng 300 feet (91,44 mét). Máu túa ra từ ngực áo của ông. Ba nhân viên điều tra đã đến hiện trường và tìm thấy vài manh mối gần cơ thể nạn nhân. Không có vũ khí, không có đạn, không có dấu hiệu tranh chấp, không có bụi bẩn trên giày thể thao của Alan. Hơn thế nữa, ví và điện thoại của nạn nhân vẫn còn nguyên mặc dù vài

trăm đô la tiền mặt đã biến mất khỏi chiếc kẹp Alan hay dùng kẹp tiền. Chiếc đồng hồ người vợ nói ông hay đeo cũng mất tích. Ngón trỏ của ông kéo căng ra như muốn ám chỉ điều gì. “Loại tội phạm này chưa từng xuất hiện trong khu vực”, báo CBS 12 News kết luận. Không lâu sau, đến buổi trưa cùng ngày, khám nghiệm tử thi tìm thấy một viên đạn rỗng trong cơ thể Alan. Sau khi xé qua tim và phổi nạn nhân, viên đạn đã tõe ra thành hình ngôi sao 6 cánh. Vào ngày 2/2, một tuần sau ngày Alan qua đời, cảnh sát đã trao giải 3.000 đô la cho bất kỳ thông tin gì về kẻ tình nghi. Sau đó, những người bạn giàu có của Alan lại tiếp tục tăng tiền cho phần thưởng này lên tới con số khổng lồ. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ khi người ta tìm thấy một đơn đặt hàng kỳ lạ trong lịch sử duyệt web của Alan. Ông đã mua một quả khí cầu dự báo thời tiết 600g trị giá 55 đô la (1,27 triệu đồng). Hai ngày trước khi qua đời, Alan còn ghé thăm một cửa hàng ở West Palm Beach và mua một bể chứa helium. Từ đó, các nhà điều tra bắt đầu chuyển qua một hướng đi mới. Giả thuyết đặt ra rằng đây không phải một vụ giết người mà là tự sát, rằng nạn nhân đã gắn khẩu súng vào một sợi dây rồi gắn nó vào quả bóng thời tiết. Một khi đạn được bắn ra thì quả bóng sẽ bay lên trời, mang theo vũ khí rời khỏi hiện trường. Trở lại hiện trường vào ngày 5/2, cảnh sát bất ngờ tìm thấy một dải băng cao su và một sợi dây thắt nút. Alan cũng có nhiều sợi dây tương tự như vậy trong văn phòng của mình. Hơn thế nữa, vết máu trên áo nạn nhân cũng có điểm kỳ lạ khi có một đường kéo rất mỏng như có sợi dây kéo ngang qua.

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$


40

CUỘC SỐNG

SOÁ 720 27/07/2018

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. L

L

SPECIA

L

SPECIA

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

SPECIA

Migeek I6 Price : 80$

Tosing Price : 80$

Closer door 35 kg : Price : 65$ Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 130$ / Free Shipping

Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


CUỘC SỐNG

ALDI - SIÊU THỊ TRĂM TUỔI CHUYÊN “BÓC LỘT KHÁCH HÀNG”: KHÁCH TỰ ĐÓNG HÀNG, TỰ CẤT XE ĐẨY NHƯNG AI CŨNG “CHẾT MÊ” VÌ GIÁ RẺ VÔ ĐỊCH VÀ CỰC KỲ CHUYÊN NGHIỆP Siêu thị trăm tuổi chuyên “bóc lột khách hàng”: Khách tự đóng hàng, tự cất xe đẩy nhưng ai cũng “chết mê” vì giá rẻ vô địch và cực kỳ chuyên nghiệp

SOÁ 720 27/07/2018

41

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc. 4372 Papineau, Montréal (QC) H2H 1T5

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 529 0454 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514) 812

8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

Nhà đầu tư: 7plex Ville Maire: 7X3½ thoáng-rộng(3tầng+1tầng demi-ssol), income: 50000/năm, có thể làm thêm 1apt thành 8plex, local rất dễ kiếm người thuê nhà và để nâng tiền thuê nhà, cách metro Frontenac 600m, giá: $889000. Hochelaga-Maisonneuve:11 apt (4 ½, 5 ½)+1commercial, income: 104000, giá: $1800000. Single house: La Prairie: detached split-level 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 parkings, giá: $345000. giá: 335000. Westmount: semi-detached house 13 ½, 4 phòng ngủ+3 phòng tắm+ garage+parking, giá: $1565000. 2-4plex: 4plex Rosemont: 2X3 ½2X4 ½+ parking, giá: $589000. St.Leonard 3plex 2X5½+bachelor, driveway2+1garage, gần mọi services, giá; $599000. Ahuntsic3plex: RDC+ssol+2X3 ½+garage+ parking, giá: $589000 Condo Montréal: 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $175000, 3 phòng ngủ: bắt đầu từ $300000, 4 phòng ngủ: bắt đầu từ $375000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp! - Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về

kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool)

Nội dung nổi bật: Bối cảnh: Được thành lập bởi hai anh em nhà Aldi vào năm 1913, thương hiệu "Aldi" khởi đầu chỉ là một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở trong khu dân cư. Kế hoạch: Với mục tiêu đem lại những sản phẩm có giá trị tốt nhất cho khách hàng. Aldi tập trung giảm số lượng mã hàng, tối ưu hóa không gian, cắt bớt cả chi phí nhân sự và hoạt động để chuyển nó thành mức giá rẻ cho khách hàng. Kết quả: Hơn 10.000 cửa hàng khắp 10 nước khác nhau với doanh thu lên đến 10 tỷ Bảng Anh/ năm. Chuỗi siêu thị Aldi vẫn "bình thản" phát triển dù các đối thủ khác liên tục sụt giảm lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh ngày một gay gắt. Aldi – "bậc thầy" giảm chi phí Trong khi các siêu thị khác thường áp dụng "nghệ thuật" sắp xếp hàng hóa nhằm kéo dài thời gian mua sắm và "dụ dỗ" các thượng đế chi tiêu nhiều hơn dự định. Chẳng hạn như "giấu" sữa và các thực phẩm thiết yếu ở càng xa càng tốt, hay đem lò bánh mì và thực phẩm tươi sống lên trước để tăng cảm giác thèm mua sắm… Nhưng khi nhìn vào sơ đồ một siêu thị Aldi, chúng ta có thể thấy Aldi chỉ có một mục đích là tối ưu hóa cả thời gian và năng lượng cho khách hàng. Hàng hóa "sale" được chất đống ở giữa để khách hàng có thể vừa tham khảo, vừa tiếp tục kế hoạch mua sắm. Các loại nước sốt được chất lên trên kệ đông lạnh để tiết kiệm diện tích, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng đưa ra lựa chọn loại sốt nào cho loại thực phẩm nào. Còn các sản phẩm tươi sống và bánh mì được để ở cuối hành trình

để không bị đè bẹp bởi các sản phẩm khác. Nhờ cách bố trí đơn giản như trên, các cửa hàng Aldi luôn có diện tích "khiêm tốn" hơn các đối thủ, giảm được chi phí thuê và hoạt động. Thậm chí một số cửa hàng Aldi còn lắp thêm mái nhà bằng kính để tiết kiệm điện thắp sáng. Hộp carton "đa năng" Không chỉ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, nhân viên Aldi có thể nhanh chóng xé một phần hộp và chồng chúng lên với nhau, thế là đã có một kệ hàng sẵn sàng được bán, vừa nhanh, vừa đơn giản, lại vừa rẻ nếu so với kệ hàng truyền thống. Aldi cũng không cung cấp túi nilon để đựng sản phẩm như các siêu thị khác, khách hàng phải tự mang túi từ nhà, mua túi tái sử dụng lúc thanh toán với giá 6 xu một cái, hoặc thậm chí là lấy bất kì một chiếc hộp nào đang trống tại Aldi để… đựng hàng một cách hoàn toàn miễn phí! Và như thế, những chiếc hộp trống tại Aldi luôn là "cứu tinh" của nhiều người. Nó không chỉ giúp khách hàng đỡ phải mua thêm túi mà còn giúp nhân viên đỡ tốn công dọn dẹp và vứt bỏ những hộp đã qua sử dụng. Đơn giản mà tốt Aldi còn luôn chú trọng hạ thấp số lượng mẫu mã sản phẩm trong cửa hàng xuống mức tối thiểu nhất mà không ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng. Điều này không chỉ giúp Aldi dễ dàng quản lý sản phẩm, nó còn trở thành một "át chủ bài" khi thương lượng với nhà cung cấp. Chẳng hạn như với các siêu thị thông

thường, họ phải mua 200 sản phẩm size nhỏ, 500 sản phẩm size vừa và 300 sản phẩm size lớn cùng một mặt hàng. Trong khi đó, Aldi chỉ tập trung mua 1.000 sản phẩm cùng 1 size, qua đó có thể "ép" giá mua đầu vào và bán ra cho khách hàng với mức giá thấp hơn so với đối thủ. Trên thực tế, nhiều khách hàng còn đánh giá việc "thiếu sự lựa chọn" ở Aldi đã giúp họ tiết kiệm khối thời gian mua hàng. Khiến họ luôn có ấn tượng "hiệu quả và nhanh chóng" khi nghĩ về siêu thị Aldi. Sức mạnh của "hàng nhà" Theo khảo sát, gần 90% sản phẩm tại Aldi là những nhãn hàng do chính siêu thị này độc quyền phân phối. Những sản phẩm này không chỉ giúp Aldi giảm được chi phí đầu vào do cắt bớt trung gian, mà còn cho phép Aldi có thể quản lý chặt chẽ chất lượng, chủ động thay đổi tính chất của sản phẩm để phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của cả chuỗi. Tuy là trường hợp không ai muốn xảy ra, nhưng với các sản phẩm "sân nhà", Aldi có thể dễ dàng đổi trả và tìm ra nguyên nhân nếu xảy ra hư hỏng hay bất kì vấn đề gì ảnh hưởng tới khách hàng. Kết hợp với số lượng nhãn hàng được đẩy xuống mức tối thiểu, sản phẩm "riêng" của Aldi sẽ không phải tốn bất kì chi phí quảng cáo nào, tất cả số tiền tiết kiệm đó sẽ được tiếp tục chảy vào túi khách hàng. Nhân viên ít Nhờ vào mô hình hoạt động "siêu hiệu quả" của mình, Aldi thậm chí có quyền cắt giảm số lượng nhân viên làm việc xuống mức tối thiểu. Việc sắp xếp kệ hàng được diễn ra nhanh chóng với các thùng carton "thần thánh", và khách hàng phải tự đóng gói sản phẩm sau khi thanh toán, khiến số lượng nhân viên tại quầy tính tiền cũng được giảm bớt.

Không những thế, tốc độ tính tiền cao sẽ giảm thiểu nhu cầu "mở line", giảm số lượng nhân viên thanh toán. Đa phần các siêu thị Aldi chỉ có trên dưới 10 nhân viên làm việc cùng một lúc, một con số rất khiêm tốn so với các đối thủ. Và lao động miễn phí từ… khách hàng Các xe đẩy tại Aldi luôn bị khóa lại với nhau và chỉ được mở khi nhét vào đó một đồng 25 xu. Sau khi hoàn tất mua sắm, khách hàng sẽ tự động quay lại và khóa xe đẩy của mình để lấy lại đồng 25 xu đó. Vì không khách hàng nào muốn mất tiền, nên hầu hết mọi người sẽ trả xe vào đúng chỗ quy định và từ đó Aldi sẽ giảm được thêm được một nhân sự chuyên đi lấy xe đẩy về cho siêu thị. Xe đẩy bị cố định một chỗ cũng sẽ hạn chế tình trạng "chạy" lung tung, qua đó giảm chi phí sửa chữa cũng như thay thế. Aldi - Siêu thị trăm tuổi chuyên “bóc lột khách hàng”: Khách tự đóng hàng, tự cất xe đẩy nhưng ai cũng “chết mê” vì giá rẻ vô địch và cực kỳ chuyên nghiệp - Ảnh 8. Không chỉ "bắt" khách hàng phải tự kiếm bao đựng, Aldi còn giao luôn việc đóng gói hàng hóa lại cho các "thượng đế". Một khu vực riêng được bố trí bên ngoài quầy thanh toán với kệ vừa tầm tay người giúp khách hàng có thể tự đóng gói sản phẩm. Như đã đề cập ở trên, bố trí này còn hỗ trợ tăng tốc thanh toán, giảm thêm chi phí nhân sự. Nếu một khách hàng được hỏi: "Bạn có muốn tự đóng gói sản phẩm và đẩy xe về chỗ cũ để đổi lại một khoản tiết kiệm đáng kể hay không?" Chắc chắn rằng vô số người sẽ nhanh chóng đồng ý mà không cần phải suy nghĩ thêm. Tiết kiệm nhưng không rẻ tiền. Mô hình của Aldi tập trung vào nhiệm vụ "giảm chi phí" cho khách hàng nhưng không đổi lại chất lượng sản phẩm, đó mới chính là thứ mà mọi khách hàng mong muốn.


42 Tin

SOÁ 720 27/07/2018

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

BỊ KÉO ĐÂM VÀ MẮC KẸT VÀO ĐẦU, NGƯỜI PHỤ NỮ BÌNH THẢN... ĐI XE BUÝT ĐẾN BỆNH VIỆN

CHÀNG TRAI 26 TUỔI SỬ DỤNG ĐẾN... 3 QUẢ TIM Jaren Winings đang sử dụng trái tim thứ ba trong cuộc đời. Sau khi trái tim thứ nhất trong cơ thể được thay, Winings đã sống nhiều năm với trái tim thứ hai. Mới đây, anh thay tim một lần nữa và sống với trái tim thứ ba.

Một người phụ nữ vô tình bị một cây kéo cỡ lớn đâm và mắc kẹt vào đầu, tuy nhiên thay vì gọi điện để xe cấp cứu lập tức đưa mình đến bệnh viện, bà vẫn bình thản đứng bắt xe buýt tự đến bệnh viện, dù tình trạng là rất nghiêm trọng.

S

ự việc xảy ra khi người phụ nữ họ Trần, 57 tuổi, sống tại thành phố Tương Dương (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đang dùng một cây kéo cỡ lớn để cắt tỉa lá cây. Bà Trần đã cột 2 cành tre vào cán kéo để có thể cắt được lá cây ở trên cao, nhưng khi đưa lên cao, cây kéo đã bị rơi ra và phần nhọn cắm thẳng vào đầu bà. Bà Trần cho biết mình không cảm thấy quá đau sau khi sự việc xảy ra, mà chỉ thấy hơi tê ở đầu. Cảm thấy bản thân vẫn còn tỉnh táo và máu không chảy ra nhiều, bà Trần cho rằng đây không phải là việc gì quá nghiêm trọng nên thay vì gọi điện cho xe cấp cứu, bà đã quyết định ra bến xe buýt để bắt chuyến xe đến bệnh viện.

Bà Trần mất khoảng 1 giờ ngồi trên xe buýt trước khi đến được bệnh viện. Khi đến nơi, các bác sĩ đã phát hiện ra đầu nhọn của cây kéo chỉ còn cách não bà Trần khoảng 2 đến 3mm và nếu cây kéo di chuyển sâu thêm một tí sẽ khiến nguy hiểm đến tính mạng của bà. Việc bà Trần tự di chuyển thay vì được các chuyên gia y tế chăm sóc và đưa đi bằng xe cấp cứu cũng rất nguy hiểm, may mắn là cây kéo đã không đi vào sâu thêm khi bà Trần tự mình di chuyển. Các bác sĩ đã phải lập tức phẫu thuật để lấy cây kéo ra khỏi hộp sọ bà Trần. Hiện bà vẫn đang được chăm sóc đặc biệt nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng.

W

inings, 26 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh và phải thay tim khi mới 8 tuổi. Trái tim hiến tặng đó chung sống với anh được hơn 18 năm nhưng sau đó bị cơ thể đào thải, theo Fox News. Lần thay tim đầu tiên diễn ra vào năm 1999. Lúc ấy, gia đình Winings đã vô cùng lo lắng cho sinh mạng của anh. Trong lần thay tim thứ hai, Winings may mắn tìm được người hiến tim. Vào ngày 23.6, anh đã trải qua ca phẫu thuật ghép tim lần hai, cũng là quả tim thứ ba trong cuộc đời, tại Trung tâm Y

tế Đại học Minnesota (Mỹ). Tuy nhiên, 5 ngày sau phẫu thuật, biến chứng xảy ra và Winings đã hôn mê trong 9 ngày. Ông trước đó đã tìm cách gây quỹ trên trang GoFundMe để trang trải các chi phí điều trị cho mình. Winings đã nằm viện suốt 6 tháng qua, được các bác sĩ theo dõi chặt chẽ sức khỏe, sau đó tiến hành ghép tim và đang dần hồi phục. Winings bắt đầu nhập viện vào tháng 2.2018. Trước khi được ghép tim vào ngày ngày 23.6, anh đã chờ suốt 4 tháng rưỡi để tìm ra người hiến tạng.

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày.

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


SOÁ 720 27/07/2018

VUI CƯỜI

CHẾT MỘT NGÀN NĂM.. Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Một anh có tính hay nịnh kẻ quyền quý. Một hôm đến nhà ông quan nọ nói nịnh: - Hôm qua con nằm chiêm bao thấy ngài sống một ngàn năm, mừng quá, sang báo tin ngài rõ. Ông quan nghe xong có vẻ buồn, nói: Bác mừng tuổi đứa cháu lớp 1: - Sách nói chiêm bao thấy sống là chết, - Bác có một tờ 20k và tờ 50k, cháu lấy thấy chết là sống, vì người ta thức là tờ nào? thuộc “dương” mà ngủ thì thuộc “âm”, âm - Cháu lấy tờ màu xanh ạ dương trái nhau, anh chiêm bao như thế thì - Tại sao cháu thích tờ xanh? tôi khó lòng toàn vẹn được. - Vì màu xanh là màu hy vọng Anh kia nghe, sợ quá, vội nói chữa: Lúc này ông bác rất vui vì đứa cháu lớp 1 - Bẩm vâng, đúng như thế đấy ạ ! Con nói biết nghĩ như vậy! lộn, chứ thực là chiêm bao thấy - Vậy cháu hy vọng gì? ngài chết một ngàn năm cơ ạ ! - Cháu hy vọng bác cho cháu nốt tờ kia ạ! * * * * * *

NHẬN TIỀN LÌ XÌ: ÍT MÀ KHÔNG ÍT

DẺO VÀ BỀN NHẤT - Thầy: Trò nghe đây: sắt thép, đồng…vật liệu nào dẻo dai và bền nhất? - Quỳnh: Thưa thầy là…Thưa thầy cho 5 phút suy nghĩa ạ. Á! Thưa thầy vật dẻo dai và bền nhất đó là sợi tóc ạ. - Thầy: Sao! Làm gì có chuyện đó sợi tóc làm sao có thể dẻo hơn sắt thép được? - Quỳnh: Sao lại ko ạ! Thưa thầy chẳng phải người ta nói nghìn cân treo sợi tóc đó thôi ạ. *

*

NGUYỆN VỌNG CỦA ANH LƯỜI

Có một anh suốt ngày đêm chỉ nằm một chỗ, có hai bữa cơm cũng không muốn há miệng ăn. Thế là chết đói. Xuống âm phủ, Diêm Vương bắt đầu làm kiếp mèo. Anh ta bèn tâu: – Muôn tâu Ðại Vương, Ðại Vương bắt hóa kiếp mèo, thì xin cho được một bộ lông đen tuyền, chỉ có cái mũi là lông trắng mà thôi. Diêm Vương không hiểu ý ra làm sao, hỏi lại: – Ðể làm gì? Anh ta tâu: – Ðể khi con nằm trong xó tối chuột không trông thấy, chỉ thấy cái đốm trắng, uưởng là cục mỡ, chạy lại gặm, thế là con cứ việc há mồm ra ăn thịt, không mất công rình bắt nữa. *

*

NHỆN

- Quần nói với Mần: Trong thời buổi hiện đại giờ mọi người sắp trở thành nhện rồi đấy nhỉ! - Mần: Ông nói vậy là có ý gì. Con người đã là động vật đỉnh cao rồi làm sao có thể tiến hóa được nữa. - Quần: Biết là ko tiến hóa. Nhưng mọi người cứ suốt ngày lên mạng chả “nhện” thì là gì? - Mần (ngẩn ngơ)…ờ há *

*

*

KHÔNG CẦN HỌC NỮA.. Không cần học nữa Một lão nhà giàu đã dốt lại hà tiện. Con đã lớn mà không cho đi học, sợ tốn tiền. Một ông khách thấy vậy, hỏi: - Sao không cho thằng nhỏ đi học trường? - Cho cháu đến trường, sợ học trò lớn bắt nạt. - Thì rước thầy về nhà cho cháu học vậy! - Nó chưa có trí, biết nó có học được hay không? - Có khó gì, thầy sẽ tùy theo sức nó mà dạy. Nay dạy chữ nhất là một, một gạch, qua ngày mai, dạy nó chữ nhị là hai, hai gạch, qua bữa mốt, dạy nó chữ tam là ba, ba gạch, lần lần như vậy thì cháu phải biết chữ. Khách ra về, thằng con mới bảo cha: - Thôi, cha đừng rước thầy về tốn kém. Mấy chữ ấy con không học cũng biết rồi… Con nghe qua là đã thuộc! Người cha bảo nó viết chữ nhất, chữ nhị, chữ tam, nó viết được cả, ông ta khen con sáng dạ, không mời thầy về nữa. Một hôm, người cha bảo nó viết chữ vạn. Nó thủng thẳng ngồi viết, viết mãi đến chiều tối cũng chưa xong. Người cha mắng: - Viết gì mà lâu thế? Nó thưa. – Chữa vạn dài lắm bố ạ! Con viết hơn nửa ngày mà được nửa chữ thôi!

43

*

*

ĐIẾC… CẢ LÀNG

Hai ông bà điếc sanh đặng một đứa con gái cũng điếc, rầu mình vô phước, phần mình già cả chẳng nói làm gì, còn con mình tật nguyền điếc lác biết gởi cho ai để gởi thân cho nó nhờ? Mà nghĩ lại mình cũng lớn ruộng nhiều trâu thế cũng có khi có rể. Vậy, thấy có một đứa con trai lịch sự cách xa vài làng, năng vô ra tới lui trong làng thì kêu nó mà gả, chẳng ngờ nó cũng điếc. Cưới hỏi xong xạ, nó về ở với cha mẹ vợ, cha biểu đứa con gái nói nó ra coi cày bừa đám ruộng ở bên lề đường. Nó nghe liền vác cày ra cày. Có ông quan đi ngang qua đó, mà là quan kinh mới nhậm đứng lại hỏi thăm nó đường đi vô dinh quan phủ. Nó chẳng lành thì chớ, điếc nghe không rõ, tưởng ông quở nó cày sao cày bậy ruộng ông chăng ; nên vọt miệng mắng: “Ruộng tôi tôi cày, sao ông nói ruộng của ông? Ông này ngang quá ghẹ đi cà!”. Ông quan thấy nó dễ ngươi thì biểu quân rượt đánh nó. Nó đâm đầu chạy về nhà, vợ nó đang ngồi nấu cơm trong bếp, nó đạp cho 2 – 3 đạp chúi vào trong bếp: “Ruộng nào, ở đâu mà mày chỉ bậy cho tao cày làm người ta đánh tao cờ bơ cờ bất, cũng là tại mày lếu”. Con vợ kia nói: “Dữ không? Đợi một phút chờ người ta nấu dọn cho mà ăn không được à, làm gì bất nhơn làm vậy?”. Kế thấy mẹ nó đi chợ leng teng bưng rổ về; con gái ra méc, nói sao chồng độc dữ quá đạp nó làm vậy. Bả thấy bộ nó giận quạu quọ thì ngờ nó nói sao mình đi chợ 5 tiền mà… ăn bánh ăn hàng đi hết đó. May đâu ổng đi tát đìa quảy vịt về, bả liền chạy ra nói: “Tôi ăn bánh ăn hàng ở đâu mà con nó nói thêm nói thừa cho tôi!”. Ông nghe không rõ, tưởng bả nói sao mình bắt cá cho ai, thì mới nói: “Nào tôi có bắt cá cho ai đâu, đặng con nào bỏ vịt con nấy đem về mà nói cho ai? Có chứng lão cày một đó. Bà ra hỏi lão mà coi!”. Nắm tay bả dắt ra ngoài đồng lại hỏi lão cày: “Chớ lão thấy tôi bắt cá mà cho ai không?”. Chẳng may lão cày cũng lảng tai, tưởng là nói lão có khuấy chơi lấy quần giấu đi chăng (thấy ông đóng khố thì hiểu làm vậy) cho nên mới nói: “Nào! Tôi sớm mai tới giờ cứ cày hoài tôi có qua chi bển mà biết quần ông để đâu mà giấu? Ông già khéo nghi bậy không!”.

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

514-731-5333

Mới khai trương !!!

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

514-762-0020

Mới ! Mới ! Mới ! Mới Khai trương ! Chúng tôi có 3 cô gái xinh đẹp sẽ phục vụ tốt cho bạn. Bạn sẽ rất hài lòng và cảm nhận được sức khoẻ hồi phục.

8776 Lajeunesse, H2M 1R6 Metro cremazie. Tel: 514-303-0588

ĐỌC NGƯỢC…

Có cụ đồ nhà quê ra phố Vinh chơi, đi đường xa đến ngã tư, cụ mắc quá, đến chỗ bức tường tìm nơi tiểu tiện, thấy trên tường có hàng chữ “Cấm không được đái đây”, cụ toan thôi. Nhưng thấy còn một dòng dưới: L’interdit à pisser, cụ lẩm bẩm: chắc chỉ cấm người Tây…, nói rồi, cụ vén quần. Bất ngờ tên cu-lít tới. Hắn chộp ngay ngực cụ: - Mù hay sao không đọc được tiếng Việt à? - Có chứ! – Cụ đồ bình thản đáp, rồi cụ giơ tay chỉ từng chữ từ phải qua trái mà đọc to: - Đây đái được không cấm! Tên cu-lít tức anh ách nhưng nghĩ cũng có lý bèn “mẹc, cô-soong” một hồi rồi ngoảnh mặt cho cụ đi… tè. *

*

*

LÀM THEO. Bà mẹ dặn con trai mới dạm vợ: - Sang nhà bên ấy, thấy bố vợ làm gì thì phải làm theo nghe con! - Vâng! Con nhớ rồi! Ðến nơi, thấy bố vợ đang ngồi tréo mảy uống trà, anh ta liền đến kéo ghế, ngồi tréo mảy bên cạnh, rót nước uống tự nhiên. Ông bố vợ nổi giận, vừa lúc thấy con chó đến gần, ông ta giơ chân đá nó một cái. Con chó kêu “oẳng” một tiếng rồi chạy đi. Chàng rể vội kêu lên: - Ðứng lại cho tao đá, rồi hãy chạy! *

*

*

CÓ CON GIUN ĐẤT! Quan tuần rậm râu, ngồi ăn cơm với quan án không râu. Có hạt cơm dính vào râu quan tuần, anh lính hầu quan tuần vội bẩm: - Bẩm cụ lớn, trong bộ râu cụ lớn có hòn ngọc minh châu. Quan tuần thủng thẳng vuổt râu để cho hạt cơm rơi xuống. Quan án về nhà, bảo anh lính hầu mình: - Ðấy mày xem! Lính bên quan tuần khôn ngoan thế đây! Giá mày học được như nó thì có phải tao cũng được mát mặt không? Cách mấy hôm sau, quan tuần sang quan án ăn cơm. Có sợi bún dính ở mép quan án, anh lính hầu quan ăn trông thấy vội bẩm: - Bẩm cụ lớn, trên mép cụ lớn có con giun đất đấy ạ!

CÓ HIẾU.. Hai vợ chồng nhà nọ rủ nhau đi bắt cá. Anh chồng bắt được con cá quả khá to , đưa vợ cầm về trước, bảo làm thịt, thái khúc, kho tương để ăn một bữa cho hả hê. Ðến bữa ăn, sực nghĩ đến cha mẹ, chồng nói: - Không đem thức ăn cho ông bà à? - Tôi đã gắp một miếng to rồi – Vợ đáp. - Miếng to là miếng nào? Cái thủ kia à? - Anh yên trí, tôi đã gỡ hết thịt hai bên má rồi. *

*

*

BÁNH TAO ĐÂU

Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Ðến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc. Sợ người chung quang nom thấy thì mất thể diện, thầy mới cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò, bảo: - Này, con cầm lấy! Vừa đưa, thầy vừa nháy ra hiệu bảo cất mang về cho thầy. Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, tưởng thầy cho thật, liền bóc ngay ra ăn. Thầy nhìn thấy, giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng. Ðến lúc ra về, thầy vẫn còn tiếc mấy cái bánh, muốn kiếm cớ để trả thù học trò. Khi hai thầy trò đang cùng đi ngang nhau, thầy bèn giận dữ mắng học trò: - Mày là anh em bạn với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao? Trò sợ, vội vàng đi nhanh lên trước. Thầy lại gắt: - Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao? Trò tụt lùi lại sau. Thầy lại quát: - Tao có phải là thằng tù đâu mà mày phải đi sau áp giải. Trò ngơ ngác quay lại thưa: - Bẩm bẩm, con đi thế nào thầy cũng mắng, vậy xin thầy bảo cho con nên thế nào cho phải ạ? Thầy chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm bảo: - Thế bánh tao đâu…?


44

SOÁ 720 27/07/2018 Có bán nước hoa Gucci, Đặc biệt Lancôme,Dior, Burberry, Dịch vụ express - gởi nhanh: Versaci ..., rẻ hơn Labaie Nhận chuyển phát nhanh

CHUYỂN TIỀN VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ VN Tại tiệm VASE CARAVAN : VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé!

Đừng thực hiện bất cứ sự thay đổi nào ở lĩnh vực công việc trong thời điểm này. Bởi lẽ, có thể khiến bạn gặp nhiều trở ngại. Về tài chính, bạn nên hạn chế các giao dịch liên quan đến bất động sản. Sức khỏe khá ổn.

Cẩn thận khi ăn uống vì đó có thể là lý do khiến bạn gặp các vấn đề về tiêu hóa. Mối quan hệ với đồng nghiệp thực sự hài hòa. Với chuyện tình cảm, những người đã kết hôn đề phòng có người xen vào quấy rối. Tiền bạc không thật sự dồi dào, bạn nên chi tiêu tiết kiệm.

Bạn có cơ hội khám phá nhiều bất ngờ thú vị trong công việc. Hãy thật khôn khéo để giành lấy vị trí tốt hơn cho mình. Sức khỏe tạm thời rất đáng để hài lòng. Về chuyện tình cảm, tuyệt đối tránh các quyết định vội vàng, nhất là khi bạn và người ấy chưa đủ thời gian để tìm hiểu về nhau.

Carrefour Langelier Centre Domaine Anh Lương: þ Gửi tiền về VN giao tận nhà trong vòng 12 tiếng 7373 Boul, Langelier Suite C21 3235 Avenue de Granby Suite 11 St-Léonard, Qc H1S 1V7 Montréal, Qc H1N 2Z7 þ Bán phút điện thoại gọi Long distance giá rẻ. Phục vụ tận tâm

514-899-1818

Bạn sẽ phải đối diện với một vài sự chỉ trích của người khác. Tốt nhất là phải bảo vệ quan điểm của mình một cách bình tĩnh và lịch sự để tránh phát sinh phiền phức. Về chuyện tình cảm, khuyên bạn đừng đi đến những quyết định quan trọng trong thời điểm này, mà cần nhiều thời gian để kiểm chứng.

Tài lộc tìm đến bạn một cách hết sức bất ngờ. Tuy nhiên, bạn cần phải nhớ giữ bí mật những thông tin này để tránh bị người khác ghen tỵ. Sức khỏe khá ổn định. Trong ngày này, bạn cần cẩn thận với những rắc rối trong chuyện tình cảm, nhất là khi bạn và người ấy đã kết hôn.

Tin tưởng tuyệt đối vào một người nào đó sẽ khiến bạn phải trả giá đắt. Vì thế, dù trong bất kỳ mối quan hệ nào, bạn cũng cần phải dành cho mình một sự dự phòng. Công việc không có quá nhiều thay đổi. Về chuyện tình cảm, ẽ có được một cuộc hội ngộ thú vị.

MTL-TAXES

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6

(514) 583-2980

mtl-taxes@outlook.com

Vô cửa Centre Affaire

Danh ngôn Thước đo cuộc đời không phải ở chỗ nó dài hay nó ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng nó như thế nào. *** Nếu ai hy sinh để duy trì cuộc sống cho con người thì tức là, người đó đã sống đúng và chết không vô ích.

Nhìn chung, đây là một ngày khá thuận lợi dành cho bạn. Bạn sẽ được đánh giá cao hoặc chuyển sang nơi làm việc khác phù hợp hơn. Mối quan hệ với đồng nghiệp và bạn bè trở thành nguồn động viên đáng kể. Dịp này, lĩnh vực tình yêu sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm ngọt ngào.

*** Chỉ có tình yêu mãnh liệt mới có thể xua tan những hiểu lầm vụn vặt nảy sinh trong cuộc sống chung. *** Nếu bạn đang đi qua địa ngục, cứ đi tiếp đi.

Đối với những người có ý định thay đổi công việc, lời khuyên của tử vi hôm nay Đây là ngày là nên hoãn lại chờ thời điểm thuận thuận lợi cho lợi hơn. Trong gia đình, bạn nên bạn khi thực hiện các giao dịch tài tránh những chủ đề nhạy cảm để chính. Nếu muốn bàn chuyện cưới xin, không phát sinh xung đột với những bạn và người ấy cũng đừng bỏ qua dịp người lớn tuổi. Sức khỏe có chuyển may này. Tình trạng vật chất được cải biến tích cực hơn so với hôm qua. thiện. Trong ngày, nhận thấy bạn có thể khởi động cho những chuyến đi xa.

Bạn phải đối mặt với rất nhiều điều phiền toái trong lĩnh vực công việc. Tuy nhiên, may mắn là bạn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của những người xung quanh. Không khí trong gia đình đầm ấm. Sức khỏe kém với nguy cơ nhiễm các bệnh đường ruột hoặc da liễu.

văn thư,bưu phẩm, thùng hàng, chứng từ về Việt Nam và đi khắp thế giới

Sự can đảm giúp bạn có thể vượt qua những trở ngại lớn một cách dễ dàng. Vì thế, bạn có được một ngày khá nhẹ nhàng ở lĩnh vực công việc. Gia đình hòa thuận. Về sức khỏe, bạn cần phải thận trọng gấp đôi nếu đi xa hay tham gia thi đấu thể thao để tránh nguy cơ chấn thương.

Bạn sẽ bị cám dỗ bởi ý định tiêu tiền hay tham gia vào các trò chơi may rủi. Do đó, hãy hết sức tránh xa khu vực có thể làm phát sinh những nguy cơ này. Sự nghiệp có thêm nhiều thành tích đáng nể. Với chuyện tình yêu, đừng quá thân mật với những người khác phải kẻo bạn và người ấy lại phát sinh tranh cãi.

*** Đẹp và được yêu, đó chỉ mới là đàn bà. Xấu mà biết làm cho người ta yêu, đó là nữ hoàng. *** Sứ mệnh chân chính của con người là sống, chứ không phải tồn tại.

Ý nghĩa cuộc đời một con người là ở chỗ phải trở thành nguồn nhiệt lượng và ánh sáng cho người khác.

MUA XE TẢI/XE HƠI BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN NÀO 7 NGÀY GIÁ TIỀN TIỀN TỐT TỐT NHẤT NHẤT GIÁ LIÊN LẠC: LẠC: 514-994-2231 514-994-2231 LIÊN

(BẰNG TIẾNG PHÁP HOẶC TIẾNG ANH) REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 720 27/07/2018

514-834-1001, 514 553-0444

Lời nguyện

Saint Leonard - Phòng cho thuê ở lầu 2, hoàn toàn mới, bao gồm máy giặt, máy sấy, Wifi và điện. Bus 8 phút đến metro St Michel hoặc metro Viau, vào ngay, ưu tiên cho sinh viên. 450$/ phòng lớn, 400$/ phòng nhỏ. Liên lạc Toàn : 514-826-1651

Nam mô Đại Từ Đại Bi, tâm thinh cứu khổ, cứu nạn quảng đại linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc lời nguyền trên đây 9 lần mỗi ngày, trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với đều bạn xin, với điều bạn hứa sẽ đăng lời nguyền trên đây để loan truyền cho người khác. Dung

Mua Bán

Linh Tinh

Cần bán chiếc Porsche Cayenne 2011 Sport package 149 000km , black, giá 21 600$. Tel 438-822-4524 _________________________________

Bạn có muốn bắt đầu một doanh nghiệp trong một lĩnh vực rất là hấp dẫn, thanh toán tiền, và lợi nhuận, trong khi làm việc chỉ là một phần thời gian của bạn để trở thành ông chủ của riêng bạn mà không cần phải đầu tư nhiều tiền để mà đạt được sự độc lập về tài chính sau một thời gian nhật định. Xin vui lòng liên lạc với Tony tại số 514-265-1761 _________________________________ Cours tư nhân Mathématique(Primaire, secondaire, collège)Dành cho những học sinh mất căn bản, phương pháp sư phạm và kinh nghiệm tuyệt vời.Thuận 514-389-0065, sonthuan@hotmail.com _________________________________ Hội bài Tứ Sắc Montreal cần tuyển hội viên, cho người trung niên và người già, chơi nho, moi chon 30$ , không lấy sâu, không lấy lệ phí, mục đích để mọi người tham gia cho vui, chi tiết xin L/L ba loi : 438-935-0002

Sửa chữa nhà cửa VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________

Sửa nhà tổng quát, kinh nhiệm trên 25 năm, Liên lạc: 514-649-3728 / 514-596-1302 (Van)

Cho Thuê 31/2 lớn, gần metro Iberville, parc Molson, resto. 650$/ tháng, dọn vào đầu tháng 12, Liên lạc: 514-777-8184 _________________________________ Location Studio 3250 cremazie est ( coin St-Michel ), bên cạnh Phở Nam, studio 3000 PC, sàn gỗ, hoàn toàn mới, sưởi , toilette, tất cả...cho thuê làm : nhà giữ trẻ ( garderie ); tập gym, karate, etc. Liên lạc: 514-834-1001. _________________________________

Local commercial cho thuê ở đường Jean-Talon, gần metro Fabre. địa điểm rất tốt để burn bán, dọn vô 1tháng 7. 1100pc2, sous-sol, parking. Liên lạc: 514-518-0818 _________________________________ St-Miche 31/2 demi sous-sol cho thuê, gần chợ và metro st-michel, nhà mới sửa lại, không bao điện và sưởi. 520$/ tháng, vào tháng 8. Liên lạc 514-722-9595 _________________________________ Cho share phòng Bao Điện, internet, Nhà sạch sẽ. Dành cho Sinh Viên Giá 400$/tháng. 514- 318-6880 _________________________________ Duplex mới cho thuê. L/L : 514-376-8535 / 514-723-1371 / 514-796-7893 _________________________________ Thuê phòng cho nam, 370$/tháng bao tất cả, gần Metro Iberville. Liên lạc 438-995-4481

Tiệm nail cần bán đông khách, 6 bàn 6 ghế, L/L : Lana : 438-490-1114 _________________________________ Cần sang tiệm nail và tóc ở West Island. Xin liên lạc 514-826-3890 _________________________________

Cần sang tiệm nail, địa điểm tốt; tiền rented rẻ, giá cả thương lượng. 514-712-8888 _________________________________ Cần sang tiệm tạp how với dịch vụ chuyển tiền, cơ hộii thất tốt cho ai muốn làm chủ hoặc đầu tư từ VietNam vào Canada, nằm trong shopping Mall, gần Metro, xe bus. L/L Anh Luong : 514-899-1818 _________________________________ Cần bán tiệm nail. ở montréal nord. Liên lạc. 514 519-9175 / 514. 546-4533 _________________________________

Cần sang tiệm nail 4 ghế penicuire, 5 bàn manicuire, có phòng wax, có chỗ để may giặt và may sấy, toilet. Giá bán $40,000. Liên lạc : 514-369-9099 / Cell: 514-232-8706. 5584 Sherbrooke W. h4a 1w3 _________________________________ Tiệm sushi to go cần sang gấp vì lý do sức khoẻ. L/L 514-824-9136. _________________________________ Cần sang Nhà hàng Á đông ở Beloeil. Liên lạc 514-755-1472 _________________________________ Cần sang tiệm nail, gần metro, villa-maria 5 ghế, 4 bàn, khách sang. Liên lạc: 514-489-9424 / 514-262-3928 _________________________________ Cần sang nhà hàng comptoir phục vụ nhanh, thích hợp cho làm ăn gia đình. 8582 Hochelaga Montreal. Liên lạc: 514-716-3128 _________________________________ Sang tiệm tóc và esthetique, masso, có thể mở thêm nail ở Rosemont. Tiệm trên 20 năm, khách ổn định, tiền thuê rẻ. 514-255-5270 _________________________________ Tiệm sushi take-out (7381 St-Laurent, Montréal) cần bán. Tiền bán cao, tiền nhà rẽ, bail có thể ký 5-10 năm. Sang lại vô làm chủ ngay lập tức. 514-895-6688.

Việc Làm/Linh Tinh Cần tuyển người dọn dẹp nam tuổi trung niên biết lái xe. 438-936-5005 _________________________________

Cần thợ 2 kim, plaine, overlock, 5 năm kinh nghiệm. Liên lạc: 514-237-6767 _________________________________ Hãng may cần tai xe, thợ may plain, overlock tại hãng và tại nhà. Liên lạc: 514-274-8989 _________________________________

45

Cần phụ nữ xinh đẹp, massage giỏi . Địa chỉ: 1025 notre dame Lachine h8s 2c3, 514-299-3014 nicola _________________________________

Cần gấp thợ chân tay nước, có hay không có kinh nghiệm, lam full time hay part time, việc làm lâu dài. Liên lạc: 514-685-0222 _________________________________

Cần người làm việc linh tinh, dọn dẹp, lau chùi toilette; ưu tiên cho người trung niên, trong bar Bogeys Billard ( 3250 cremazie est , ) 438-936-5005 ( hanh ) ; 514-677-2664 ( na ) _________________________________

Salon mới ở Rivière des Prairies cần thợ làm nail, làm bột chân tay nước với kinh nghiệm, lương cao, tip tốt. Liên lạc: 514-804-5014 (tiếng Pháp) _________________________________

Cần người dọn dẹp Nhà và nấu ăn , full time hoặc partime ! Xin vui lòng liên lạc : 514-692-0235. _________________________________ Hãng may cần thợ may ở nhà chuyên nghiệp overlock về áo, xin liên lạc 514-944-6865. 99 Chabanel, Suite 600.

Tiệm nail trong mall đông khách, cần gấp thợ bột, chân tay nước. Lương và tip cao. Liên lạc: 438-873-8899 & 438-823-8899 _________________________________ Cần thợ làm full time biết làm bột và chân tay nước , liên lạc 438-875-1832 _________________________________ Tiệm nail cần thợ chân tay nước và waxing, đưa đón ở metro cote-vertu, tel:Vincent 438-346-9259 _________________________________

Việc Làm/Nail Tye Nails Alberta cần thợ Nails có kinh nghiệm, sáng tạo những mẫu design đẹp, nơi làm Việt thoải mái, vui vẻ, bao chỗ ở có phòng riêng cho mỗi thợ. Lương bao $ 5.000 / tháng, trên ăn chia, có vacation hằng tháng. Xin liên lạc Cell: 519-697-0986 Bus: 587-276-3888 _________________________________ Tiệm nail West-Island cần gấp thợ chân tay nước, lương cao, tip hậu. Liên lạc 514-569-6818 _________________________________

Tiệm nail và tóc cần thợ. Xin liên lạc 514-826-3890 _________________________________ Cần thợ nail có kinh nghiệm bột, chân tay nước, lương cao, tip hậu, khu da trắng, bao lương trên ăn chia . Liên lạc: 438-931-9018 _________________________________

Cần thợ làm nail và chân tay nước, bao lương trên ăn chia, khu vaudreuil dorion, Liên lạc số cell : 514-258-1308 _________________________________ Cần thợ nail ( nam nữ ) có kinh nghiệm, bao lương tùy theo tay nghề, vicky 514-623-5264. Gần metro Mont-Royal.

Việc Làm/Nhà Hàng Nhà hàng Việt Nam cần Serveur nam hoặc nữ, biết tiếng Anh và Pháp, Liên lạc 514-339-1188 _________________________________

Tìm thợ biết nail biết bột và chân tay nước. 450-973-4916 / 514-567-2294 _________________________________

Nhà hàng sushi cần serveur(se) phải biết tiếng Anh & Pháp, bếp, phụ bếp, makiman, khu N.D.G. Tina 514-484-6345 ; 514-978-9020 _________________________________

Cần thợ Nail nữ biết làm móng bột, chân tay nước và shellac,tiệm ở Laval,bao lương hoặc ăn chia. 450-689-2383 _________________________________

Tiệm sushi togo cần thợ cuốn sushi có kinh nghiệm giao hàng, phụ bếp, 514-679-7968 / 514-944-5119 _________________________________

Cần thợ nail nữ, kinh nghiệm 3 năm trở lên, bột, shellac, bio gel, manicure, pedicure, metro berry UQAM (2 phút đi bộ) liên lạc : 514-451-1885 _________________________________

Nhà hàng sushi cần serveur(se) phải biết tiếng Anh & Pháp, bếp, phụ bếp, makiman, khu N.D.G. Tina 514-484-6345 ; 514-978-9020 _________________________________

Tiệm ở Montreal Nord, cần thợ nail nữ làm bột, chân tay nước. bao lương 150$ / ngay ; hơn ăn chia. Liên lạc: 514-378-6877 _________________________________

Cần người cuốn sushi có kinh nghiệm và caissiere biết tiếng Pháp. Liên lạc: 438-398-7879 _________________________________

Cần thợ bột và chân tay nước làm full time hoặc part time. Nhận học viên và ở lại tiệm, liên lạc Loan: 514-677-1267 _________________________________

Thai Express trong Montreal Est, 12 phút cách Anjou. Cần đầu bếp và caissier (e)có kinh nghiệm, làm full time hay part time, biết tiếng Anh và tiếng Pháp, biết lái xe. Ưu tiên cho người có kinh nghiệm, có thể đào tạo Liên lạc Mr. Yu: 450-341-1385 _________________________________

Cần thợ bột, chân tay nước, full time, có kinh nghiệm, bao lương hoặc ăn chia, tiệm đông khách, lương và tip cao. Việc làm lâu dài. 514-690-1237 _________________________________

Tiệm nail Ongle Fantasie , khu da trắng, cần thợ chân tay nước, hoặc bột, full time hay part time, chúng tôi nhận dậy sinh viên, học sinh học nghề, cách Anjou 10 phút, 514-883-8088 / 450-449-8888 _________________________________ Lolita Beaute cần gấp ( full time và part time ) thợ nail biet làm chân tay nước, nếu biết lam bột và Shellac càng tốt, tiệm đẹp, lương cao. L/L Melissa : 514-625-0972 / Anna : 514-709-6068 Email : lolitabeautecsl@gmail.com _________________________________ Cần gấp thợ nail, tiệm gần metro Guy. 514-424-6633. _________________________________ Rubis nails Metro Peel cần hai thợ bột. Liên hệ chị Diệu Ái:514 591 8450 hoặc 514-985-8888. _________________________________ Cần thợ nail biết Shellac/fake nail Full time Metro sherbrooke. 130$/day. 514-774-8379 _________________________________ Tiệm ở Laval, cần thợ bột và chân tay nước, lương cao hoặc ăn chia, liên lạc 438-993-5921 , ở xa sẽ được đón. _________________________________

Văn Phòng Notaire (Chưởng Khế) khu Saint-Léonard cần 1 thư ký làm việc cho văn phòng. Phải biết tiếng anh và tiếng pháp. Nếu có kinh nghiệm càng tốt. Mọi chi tiết xin liên lạc Tuong Van ở số 514-994-4909 hoặc gởi CV vào email: van.ho@notarius.net _________________________________

Cần thợ nail làm chân tay nước và bột, tiệm ở Montreal. Liên lạc Linh: 514-598-8989 / 514-513-1032 _________________________________

Hãng may cần tài xế, thợ ủi, người làm general biết đơm nút, lên lai, máy plein và overlock tại hãng . Liên lạc: 514-274-8999

Tiệm nail gần metro, cần thợ chân tay nước, shellac và bột. Làm full time hoặc part time, khu da trắng. Liên lạc: 514-523-2970

Nhà hàng vùng St-Lambert cần người cuộn sushi, bếp, phụ bếp, serveur(se) có kinh nghiệm. L/L : 514-886-0655 _________________________________ Nhà hàng dưới phố cần bêp, sushiman, và serveur có kinh nghiệm, full time và part time, gần metro, Ken : 438-738-9888 _________________________________ Nhà hàng cần serveur biết tiếng pháp làm part time hoặc full time, 514-349-8561 / 514-972-8561 _________________________________ Nhà hàng cần thợ Bếp , sushi , fulltime , partime! Lương rất cao , có xe đón ở st Michel ! Xin vui lòng liên lạc số phone : 514-290-8877 _________________________________ Cafe ở dowtow cần người làm từ thứ 2 đến thứ 6 : từ 6am - 2:30Pm ; nói được tiếng pháp, xin gọi trước 3pm. 514-871-4919 _________________________________

Nhà hàng Chez Lien, cần phụ bếp. 1230 Curé-Labelle, chomedey Laval. Liên lạc: 450-681-3307 / 514-690-3303 _________________________________ Nhà hàng cần người phụ bếp có kinh nghiệm Bois-des-Filion, QC. 514-653-8688 / 514-661-6568 _________________________________ Nhà hàng Vietnam cần bếp & phụ bếp. Liên lạc: 438-402-6861 _________________________________ Cần phụ bếp nam có kinh nghiệm. Liên lạc 514-746-6412


46

SOÁ 720 27/07/2018

Tin

KIẾN THỨC

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG

NHỮNG DẤU HIỆU CHO THẤY NGÔI NHÀ CỦA BẠN KHÔNG TỐT CHO SỨC KHỎE Để đồ đạc bám bụi, cho cún cưng ngủ trên giường, hơi ẩm đọng trên cửa sổ nhà tắm... những thói quen dường như vô hại này có thể khiến bạn và gia đình bị bệnh.

Tel.: 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

sinh toàn bộ đường ống thông gió. Họ sẽ sử dụng máy nén và máy khuấy không khí để làm sạch bụi ở những chỗ khó tiếp cận. Nhà tắm thông gió kém Bạn có để cửa sổ mở hoặc sử dụng quạt khi tắm? Nên làm như vậy! Độ ẩm quá cao không chỉ làm bong tróc sơn và giấy dán tường, mà nó còn tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển mạnh và sinh sôi nảy nở trong nhà, làm hư hại căn nhà và có thể gây hại cho sức khỏe. Sử dụng các sản phẩm tẩy rửa gia dụng không phù hợp Khi bạn xịt sản phẩm tẩy rửa trong nhà, nó sẽ bám vào tất cả các loại bề mặt. Ngoài ra bạn còn hít phải chúng. Các hóa chất gia dụng thông thường — các sản phẩm tắm giặt, xà phòng rửa bát, thuốc tẩy - có thể gây hại cho đường hô hấp và phổi. Khảo sát hơn 2.000 loại vật tư tẩy rửa trên thị trường Mỹ cho thấy nhiều chất trong đó có liên quan đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như hen, dị ứng và thậm chí ung thư. Không làm sạch bụi đúng cách Bụi tích tụ mỗi ngày, và càng để lâu mà không lau chùi thì bạn càng có nhiều thời gian tiếp xúc với những hạt bụi có hại. Hãy sử dụng khăn ẩm để lau bụi, chứ đừng dụng cụ thổi bụi hoặc khăn khô, vì theo Hội Dị ứng, Hen và Miễn dịch học Mỹ, cách làm này sẽ chỉ khiến bụi bay ra xung quanh và gây dị ứng. Không chú ý đến hệ thống máng xối

Nhà bạn quá ẩm Trong khi hơi ẩm trong nhà là điều bình thường - tắm, nấu ăn, và thậm chí hít thở sẽ góp phần vào độ ẩm trong nhà - nhưng ẩm quá mức thì không. Nấm mốc thích môi trường ẩm ướt, và nếu trong nhà quá ẩm, nấm mốc sẽ phát triển, đặc biệt là ở các góc và trần nhà. Nấm mốc có thể gây nghẹt mũi, kích ứng họng, ho hoặc thở khò khè, ngứa mắt, hoặc, trong một số trường hợp kích ứng da.

Không vệ sinh cửa thông gió và ống thông gió Cửa thông gió có thể không nằm trong tầm mắt của bạn như bát đĩa bẩn, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không cần phải lau chùi. Các cửa thông gió chứa hàng đống bụi từ không khí, và khi bạn bật sưởi hoặc điều hòa không khí, tất cả những hạt bụi đó sẽ bay trở lại khắp nhà. Bạn có thể tháo nắp cửa thông gió và lau sạch bụi bẩn ở những chỗ có thể với tới, nhưng bạn sẽ muốn thuê người có chuyên môn để vệ

Máng thoát nước mưa bị rò rỉ là một nguyên nhân khác khiến độ ẩm tích tụ, cho phép nước ngấm vào tường, tầng hầm hoặc nơi chứa nước. Nếu hệ thống máng không kín, bạn cần làm sạch nó thường xuyên. Phòng ngủ bụi bặm Mặc dù bạn hút bụi và lau bụi, thực sự cần di chuyển các ngăn kéo, bàn ghế và đồ nội thất khác để lau dọn kỹ lưỡng. Hãy kéo giường ra khỏi tường, và bạn có thể bị sốc khi thấy có rác bẩn tích tụ ngay dưới đầu bạn. Và nhớ thường xuyên lau dọn

giường — sau mỗi một đến hai tuần — và chắc chắn rằng bạn có một tấm bọc nệm tốt. Thay tấm bọc nệm một vài tháng một lần và hút bụi nệm khi thay. Đi giày dép trong nhà Bạn sẽ không lăn lê bò toài trong nhà tắm công cộng, nhưng gần như tất cả mọi người sẽ đi bộ xung quanh nhà tắm và sau đó đi bộ xung quanh nhà mình với cùng một đôi giày. Do bạn sẽ lăn lê bò toài trên thảm với con hoặc với chó và gác chân lên bàn uống cà phê, nên chắc là bạn sẽ muốn bỏ giày ngoài cửa. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Arizona đã phát hiện ra rằng mỗi chiếc giày có thể mang tới hơn 400.000 vi khuẩn, bao gồm cả E. coli, loại vi khuẩn gây đau bụng. Bạn bị bao quanh bởi những loại cây gây ô nhiễm gió Bạn có thể vô tình mời các chất gây dị ứng vào trong nhà, gây ra nghẹt mũi, chảy nước mắt, hắt hơi và khó thở. Nếu bạn bị dị ứng, Old Farmer’s Almanac khuyến cáo những loại cây sau: • Những cây bóng mát lớn như sồi, phong, và dẻ gai • Hầu hết các bãi cỏ • Các loại cỏ dại • Cúc Hoàng anh Có quá nhiều đồ đạc Bạn thích gối nhỏ, sách trên bàn cà phê, và những đồ trang trí lặt vặt: Tất cả những thứ này sẽ bám bụi, da chết, và phấn hoa, và chúng có thể góp phần vào chất lượng không khí kém trong nhà bạn. Trừ khi bạn có kế hoạch liên tục di chuyển và lau chùi tất cả những thứ này, bằng không bạn nên xem xét giảm thiểu đồ đạc và bộ sưu tập của mình. Để thú cưng ngủ trên giường Chúng ấm áp, đáng yêu và thậm chí giúp bạn ngủ ngon, nhưng nếu bạn đang dắt chó đi dạo quanh khu phố, bạn có thể cá là chúng mang rất nhiều bụi bẩn, vi trùng và thậm chí cả côn trùng (bọ ve) lên giường. Không chỉ vậy, lông của vật nuôi bẫy các chất gây dị ứng, có nghĩa là chỗ ngủ của bạn sẽ trở thành hang ổ của các chất gây dị ứng.

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. AL

SPECI

AL

SPECI

AL

SPECI

Closer door 35 kg : Price : 65$ Free Shipping Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 130$ / Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

Tosing Price : 80$

Migeek I6 Price : 80$


SOÁ 720 27/07/2018

47

NHỮNG CÁCH ĐƠN GIẢN ĐỂ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI AN TOÀN HƠN Bức xạ từ điện thoại thông minh có thể làm ảnh hưởng đến trí nhớ của thanh thiếu niên, theo khuyến cáo của các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Công cộng và Nhiệt đới Thụy Sĩ.

7115, rue St-Denis, Montréal, QC H2S 2S5 à côté du marché oriental, Tel: Metro Jean-Talon

438-988-5836 Mở cửa 7/7

H

ọ đã nghiên cứu trên gần 700 thanh thiếu niên ở độ tuổi 12 đến 17 ở Thụy Sĩ và rút ra được kết quả này, theo nguồn tin. Kết quả nghiên cứu này cho thấy mức phơi nhiễm với bức xạ từ các điện thoại thông minh được tích lũy ngày qua ngày trong khoảng một năm đã làm cho bộ nhớ các giác quan hình ảnh của họ ngày càng giảm. Bộ nhớ này nằm chủ yếu ở bán cầu não phải và giúp cho con người có khả năng nhớ được hình ảnh, hình dạng và kiểu dáng của những đồ vật, theo Daily Mail. Các bạn trẻ thường hay cầm và nghe điện thoại bên tai phải. Đó là lí do tại sao bộ nhớ các giác quan hình ảnh bị ảnh hưởng nhiều bởi bức xạ điện thoại. Ngoài ra, khi họ nhắn tin, chơi các trò

chơi điện tử trên điện thoại và lướt internet thì họ cũng bị phơi nhiễm trường điện từ tần số vô tuyến và có thể có những ảnh hưởng tiêu cực lên trí nhớ, mặc dù nghiên cứu vẫn chưa thấy mức ảnh hưởng này rõ ràng lắm, Martin Röösli, trưởng khoa phơi nhiễm và sức khỏe môi trường ở Viện Y tế Công cộng và Nhiệt đới Thụy Sĩ, nói vớin guồn tin. Họ sẽ làm thêm nhiều nghiên cứu khác để có thể rút ra được mức ảnh hưởng của bức xạ điện thoại lên tuổi dậy thì hay cách cư xử hay nhận thức. Một số cách đơn giản để tránh bức xạ từ điện thoại, theo Daily Mail: - Mở loa lớn khi nói chuyện điện thoại hoặc sử dụng tai nghe để tránh tiếp xúc gần giữa điện thoại và tai.

CANH ĐẬU PHỤ NẤU NẤM

- Tai nghe cũng giải phóng một lượng nhỏ bức xạ vì vậy chỉ mang chúng để nghe khi có cuộc gọi đến hay gọi đi. - Thay vì gọi điện, hãy nhắn tin nếu

có thể. - Không để điện thoại trong túi quần hay áo, thay vào đó nên để trong balo hay giỏ xách.

Nguyên liệu:

ăn, khi dầu nóng đều thì cho nấm vào xào cùng cà rốt. Bước 3:Khi nấm và cà rốt hơi chuyển mềm thì cho nước vào ngập mặt. Trong lúc đó bạn cắt đậu phụ thành từng miếng vuông 2cm. Bước 4:Khi nước gần sôi thì cho đậu phụ vào rồi đậy nắp vung lại, để đun sôi ở lửa nhỏ và nấu trong 3-5 phút. Bước 5: Cuối cùng, nêm nếm gia vị cùng chút muối rồi tắt lửa sau đó rắc vào chút hành lá cắt nhỏ. Nóng trời, làm một tô canh đậu phụ nấu nấm siêu ngon mát cho gia đình thưởng thức thì còn gì bằng?

200g nấm hương 1 lát đậu phụ lớn 1/2 củ cà rốt 1-2 cọng hành lá Dầu ăn, muối Cách làm: Bước 1:Rửa sạch cà rốt, gọt vỏ sau đó cắt cà rốt thành từng sợi mỏng dài. Tiếp đến, bạn cắt nấm thành từng miếng dày khoảng 5mm. Bước 2:Bắc nồi lên bếp cùng một chút dầu

Tôm hùm hấp dẫn! Giá tuỳ theo mùa

12230, Boul. Laurentien, Montreal, Qc, H4K 1M9

Đặt biệt! Lẩu dê rất ngon 24,95$

Kế bên Restaurant Tong Por và C & T Supermarket

- Sò điệp 14,95$ - Chim bồ câu 28,95$ - Con nghêu 12,95$ - Thịt bò nóng bỏng với hạt tiêu đen 13,95$ - Bao tử heo với sauce XO 13,95$ - Chim cút gừng hành 13,95$ - Lẩu bò kho 14,95$

Tiệm chúng tôi có phở, thức ăn Tàu, Thái. Có bán BBQ: heo quay nguyên con (lớn, trung bình, heo sữa), vịt, gà v.v...

514-332-3888 ĐẶC BIỆT ! ĐẶC BIỆT ! Mua heo quay nguyên con mang về 18-25 lbs: 200$ / 45-60 lbs: 268$

Quí vị mua thức ăn take out từ 15$ trở lên sẽ được bớt 10%, không tính BBQ Giờ mở cửa: mỗi ngày từ 10:00am - 10:00pm


48

SOÁ 720 27/07/2018

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp - Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

David Doan C. (514) 961-0878 B. (514)-316-5555

daviddoan@yahoo.com

755 Boul Saint-Jean, Pointe-Claire, QC, Canada H9R 3S3

Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires, contacter :

• • • • • • • •

Agence

Immobilières & Hypothécaires

(514)-316-5555

www.landmark-canada.com

(514)-316-5555

Acheteurs de Propriétés Refinancement (Commercial & Résidentiel) Renouveler votre Hypothèque Premiers Acheteurs de Maison Travailleur Autonome Hypothèques inversées No Crédit, No Ca$hdown Programmes spéciaux

ANJOU

HOCHELAGA-MAISONNEUVE

LAVAL

LONGUEUIL

BROSSARD

AHUNTSIC

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol. Prix $379,000

Restaurant asiatique depuis 2012. Il y a 42 places , peux augmenter jusqu'a 70 places. 245 000$ +TPS/TVQ

2 plex, rev: 670$+650$, très grand terrain. Prix: 319,000$

Grand 2Plex, 7.5 + 5.5, rue commerciale, pour vendre rapide. Prix: 299,000$

Condo, électros incluses. Centre vielle en 15 min de bus. Prix: 169,000$

Cottage 1983, 3 CAC, ss fini, gargade, pres college Regina Assumpta. Ven deur motive. Prix: 548,000$

LAVAL

PETITE-PATRIE

MÉTRO CADILLAC

APT A LOUER

SAINT MICHEL

RESTAURANT

LOUÉ GARAGE MÉC GÉNÉRALE + BODY SHOP, rev 800,000$ +++.Prix: 750,000$

Cottage de Luxe, 2017, 4 CAC, 3,5 SBD, 3puits lumières, Certification LEED Platine, devant une parc. Prix: 1,299.000.

Apt Rénovés en 2017, Grand 5.5, 3 CAC. Prix: 1350$

LOUÉ Grand 7.5, 3+1 CAC, 2 cuisines, 1.5 SDB, rénovés en 2017. Prix:1300$

VEND

Condo construction 2012, 960 pc, 2 CAC, Garage. Prix 218,000$

Resto 85 places, rénovés, clientèle de bureau. Prix: 35,000$

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

514-722-9656

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Đặc biệt sinh nhật được FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác)

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% Buổi tối trong tuần tới trước 20H Mở cửa từ 17h

www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 CCQ : AECQ 561541

MAÙY LAÏNH THERMOPOMPE MURAL VAØ CENTRALE SPECIAL: 9000 BTU = 1480$

19

Thời gian có giới hạn. Không tính chung với chương trình giảm giá khác. Không áp dụng cuối tuần và ngày lễ

4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

U

U

VEND

,99 người

GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Tel.: 514-657-4658 (Tieáng Anh) 514-651-7293 (Tieáng Phaùp) BCO laø nôi choïn löïa toát nhaát cuûa quyù vò ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

720  

720

720  

720

Advertisement