Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 11/05/2018

Số Soá

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel : 514-553-0444 / 514-834-1001, Fax : 1-514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Metro st Michel 3plex, cho mướn 4 apt. =2425$/m. Giá 479,000$ + garage + 4 chỗ đậu xe bên ngoài. Triplex Molson, cho mướn 4 apt. Giá 479,000$ + garage + 2 chỗ đậu xe bên ngoài. Metro Cote Vertu: Condo St-Laurent, 3 1/2 + garage condo fee low, gần metro ,bus, chợ. (maket), trường học.... 215,000$ R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

485

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

Buôn bán fentanyl:

Mỹ ca ngợi cảnh sát Québéc

(TRANG 6)

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định 3.14%

5 năm thay đổi 2.36%

35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Công ty xây dựng CEM

- Xây và sửa tiệm nails, nhà hàng và các loại cơ sở thương mại - Chúng tôi có thể đại diện cho quý khách trong trường hợp tư gia hoặc cơ sở thương mại của quý vị bị cháy hoặc bể ống nước RBQ: 5746-0271-01

514-895-6688

Les Pavages DANCAR inc.2009

Mở đường - Lát đường - Xây tường - Bétông Đào hố - Công việc đào đất - Dọn tuyết

info@pavagesdancar.com 514 321-5144

450-682-8868

www.revecuisine.com

Đón mừng Lễ Các Bà Mẹ, Việt Báo Kính Chúc Quý Mẹ Một Ngày Lễ Vui Vẻ, Ấm Cúng. Nhận Nhiều Tình Yêu Của Con Cháu SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

EÙVALUATION GRATUITE

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự - Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

Hãy để chúng tôi giúp bạn xây căn nhà bạn ước mơ

BAÛO HIEÅM Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v...

1661 boul. Daniel-Johnson, Laval (QC) H7V 4C2 (place 3000)

Chúng tôi bán và gắn ráp:

TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

- Tủ bếp - Quầy bếp - Tủ phòng tắm - Tủ treo quần áo - Walk-in Closet

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

-Xây dựng đo lường độc đáo -Quản lý đo lường theo mảnh đất -Dịch vụ cá nhân chất lượng

Phục vụ chu đáo, giá tốt

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

Ở mỗi giai đoạn xây cất, chúng tôi đặc biệt Điện thoại để biết thêm chi tiết: quan tâm đến tất cả các chi tiết nhỏ để bạn 514-887-8866 David Li cảm thấy tự tin và kiểm soát dự án của bạn Đại diện được ủy quyền

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7


2

SOĂ 709 11/05/2018

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13

ALARM

ALARM

BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH BẢO HIᝂM CHà NH

AVOCATS / LUẏT SĆŻ MTL-TAXES / 514-583-2980. ..................................................... Huáťłnh Minh-NguyĂŞn / TĂŠl: (514) 791-7379 ............................. 144 .......................................... 2 INGENIEUR / K᝸ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl:SĆŻ (514) 992-6889 .................................. 48

Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 CHUYĂŠN Ä?ᝊA áť?C / 514-802-6088 ...........................1 Tran Hong VIĂŠN Loan (La Capital)

NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž Ä?inh Hᝯu Anh/ VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 AVOCATS LUẏT SĆŻ .............................................. 1

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

Mach HONG Nhut Hong TRAN LOAN514-270-6225 (LA CAPITAL)................................................ / 514-802-6088.................017 DAVID Ä?OĂ€N QUáť?C VIᝆT / CELL: (514) 961-0878.................48

CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C KEVIN NGUYEN CELL: (514) 777-81844..............................04 Antoine Nguyáť…n/ Hᝯu ToĂ n / (514) 812 8626 . .......................... 18 Arnaldo DiVINH Loreto vĂ  Maria (514) 374-4000 .............. 23 LE QUANG THUY/ CELL:Greco (514) /824-1972......................30-31 Bao Ngoc Nguyen / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 MINH CHINH HOANG / CELL: (514) 712-8888.......................20 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514) 815-6618 .................................. 7 NGUYáť„N CĂ”NG SINH David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt/ CELL: / Cell: (514) (514) 887-4141. 961-0878......................02 ......................... 56 Huynh Kim / 514-816-7152 NGUYáť„N VÄ‚NKhanh THĂ€NH / CELL: (514) ............................................ 867-2813.......................0816 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 RICHARD DINH .............................................................. PHU / CELL.: (514) 998-5139........111 Lâm HĂ o NGUYEN / 514 467-3333 LĂŞ QuangTAN VÄŠnh Khải /TAN Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 TANADA & PHON / 514-329-000.............................13 ..................... 32-33 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 Nguyáť…n CĂ´ng/ Sinh / Cell: 887-4141 ................................ 2 VŨ BẢO ANH CELL: (514)(514) 578-7420. ....................................01 .............................. 9 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889. . ......................................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 TanadaHoa TanNguyen & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 Hong (Rosa) / 514-831-2185........................17 ............................................ 15 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 .............................. 31 Nguyen Nam Phuong / 514-240-8627...............................41 ....................... 25 VĹŠ Bảo Anh 578-7420 ............................................ Nguyen Huu/ Cell: Toan(514) / 514-812-8626. ....................................411 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 TĂš Háť’NG / 514-295-1346..............................................33 Roger Seclâm (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 tĂş hoa lâm / 514-880-9478.................................................33 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ................................................... 35 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29

COIFFURE Tan Hung Tran / 514-451-7779..........................................29

St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6

COIFFURE / NAIL

DU LᝊCH/ /TEL.: VOYAGE ST-MICHEL (514)374-2882..........................................06 Transtour / (514) 843 -5450 .........................................................

Dao / 514-744-5144...............................................................07 Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2

Fantaisie Tour / 514-568-5998 .......................................................45 GINA BEAUTÉ 514-725-7878...............................................47 Liana NAIL SUPPLY / 514-557-6687......................................26

ELECTRONICS / COMPUTER Hai LᝊCH Informatique / (514) 898-3883............................................. 30 DU / VOYAGE Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... 8 BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02 Vina go / 514-290-4977........................................................... 24

SERVICE TELEPHONE VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10

VACANCES COMPASS / 514-508-2088.................................... 24 Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 25 Voyage Bel /Canada / 514-419-5588................................... 27 GARAGE MUFFLER

AutoSAIGON H.K / 514-728-3114 ............................................................. THAI / 438-289-2222. .................................................. 4422 ......................................... 2 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 Hong An Nguyen / 514 254-2870......................................... 2655 Kino Muffler / 514-721-5191 ............................................................ KoKi Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 GARAGE / MUFFLER J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55 Vacances Sinorama / 514-866-0888.................................. 23

DESSIN SCL INC / 514-531-5992............................................. 31 Me Vinh Nguyen / (514) 995-1279......................................... 01

TRẌNKĂ?NH Ä?ᝨC ANH THĆŻ / (514) 509-7731.................................... 02 MẎT Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 NOTAIRES TrĂ­ Minh Huáťłnh/ CHĆŻáťžNG 514-875-2345KHáşž ................................................ 35 Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10

MASSAGE....................................................................................51 MeTaHᝓ Tư�ng Vân / 514994-4909......................................29 29 Du (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu) ............................................................

MẎT K�NH

MUA XE HƯ, XE CŨ VISION DEAuto L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07 West Island Recycling/ 514-363-6010............................... 52

MASSAGE NHĂ€ HĂ€NG............................................................................. 43 BĂĄnh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 BĂşn / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... 13 TRᝊViᝇt LIᝆU Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 DU TA (XOA BĂ“P TRᝊ LIᝆU)...................................................... 27 Le Cristal Chinois / Tel: 514-876-8778 ...................................... 28 CLINIQUE 514-728-5288........................... Maison Foo CHIROPRATIQUE/ Lam / 514-383-7878 ................................................ 09 Ngun / Tel: (514) .............................................. LUU Shing THI THANH THAO725-6888 / 514 727-8967. ................................... 35 Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 Pháť&#x; Express / 514-389-9305 MUA XE HĆŻ, XE CŨ ........................................................ Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 ............................................................... WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010..................848 Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514) 722-1888......................................... 13 HĂ€NG VyNHĂ€ Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 BĂ NH XĂˆO MINH / TEL: 514-272-4636....................................21 06 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... ..................................................................... 43 5 BĂšN epicesVIᝆT II / /514-273-8989 TEL.: 514 272-6825................................................ 21 Pháť&#x; ThĂ nh Nam Quân / 514-744-3014 .................................. 1 LY LA / TEL: 514-272-8332........................................................ 03 BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 PHáťž HIN / 514-723-0999.......................................................... 14 HĆ°ĆĄng tháť‹nh / 514-729-4193 ........................................................ 13 ............................................... Fondue KimQUAN Long // 514-728-8088 PHáťž NAM TEL: (514) 722-1888.. .................................51 13 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 Yoko sushi & KOREAN BBQ / 514-722-9656....................... 48 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 BĂĄnh mĂŹBAO NhaM᝸ Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BĂ NH TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 RESTAURANT TONG SING / 514-940-8811............................. 14 Restaurant Foo Lam / 514-383-7878................. 12 SUPPLY LĂ€MMaison VĆŻáťœN ABBQ & MN Gardenchinois Supply / /514-728-7039 Cristal 514-332-3888.................................... .................................31 47 Jardin Xuan Huong Inc / 514-295-3689 ..................................... 27 SAWADIKA / 514-339-1188. ...................................................... 48 L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 Karaoke Appetit / 514-257-9899........................................ T&M / Tel : (514) 383-7748 ......................................................... 919 TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

Ethere Spa medico-dentaire / 514-272-1175.............................. ................................................. 48 GIẢI PHẪU THẨM M᝸ Nickie Dinh PinkM᝸ Beauty 438-990-4642............................ GIẢI PHẪU THẨM NGÔcare THᝊ /HIẞU HẠNH / (514) 924-1390....4812 PHARMACIE

HARDWOOD FLOORS SERVICES / 514-885-9415.................. 08

BCO / 514-657-4658.................................................................. 48

Kieu Truong 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY TIᝀN MUA NHĂ€ LĂ€M Ä?ẸP // NHA SĨ / DENTUROLOGIE VAYNguyen TIᝀN: /MUA NHĂ€, mua xe Diem 514-299-9466......................................................10 ............................................ ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 223 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž

DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......... 25 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780

DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754...... 2620 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 ..............................................

Trᝋnh Hưng .............................3550 Luu ThiHiᝇp Thanh Thao/(514)718-2507 / 514 727-8967.................................... Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21

Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž

HA TUAN CHUONG / (514) 03 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ984-6780....................................... CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

Dessin SCL / 514-531-5992........................................................... HUᝲNH CHĂ? Inc HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 216 TRᝊNH HIᝆP HĆŻNG / (514) 718-2507........................................ 46

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

A & MN GARDEN SUPPLY / 514-728-7039.............................. 19

N.FANOUS / TÉL : (514) 586 - 9906.......................................... 03

KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 02

REMAX AMBIANCE INC

Bogeys Bar-Lounge / 514.722.1104.................................. 01

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE .................................................. 10 CAOBEC INC / 514-967-8878 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... MĂĄi NhĂ -TĆ°áť?ng Gấch-SĂ n-BĂŞ TĂ´ng / 514-834-3518...... 06 TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/ 514-333-7779................................

52 N.Fanous / tĂŠl : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3

GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10

Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

SUPPLY NAIL SUPPLY LĂ€M Lan Manicure / Tel.VĆŻáťœN (514) 722 - 4886 ......................................... ..8

LĂ€M Ä?ẸP NHA SĨ 450 669-3149............................. 23 Docteur du/Pare-Brise/

GIẢI PHẪU THẨM M᝸ GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 02

- Laval Fabreville: cottage 487 rue Jacques, kháť• 22X31, 3 phòng ngᝧ, fini sous-sol váť›i buáť“n tắm, giĂĄ 269,000$ - ST-MICHEL: duplex Ä‘áť™c láş­p 8970 rue Iberville, kháť• nhĂ 34 X 40, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, lẼy nhĂ  liáť n. GiĂĄ 489,000.00$ - Montreal-Nord: Bungalow Ä‘áť™c láş­p 5829 Boul. Maurice-Duplessis, kháť• nhĂ  35 X 48 p / 10,67 X 14,63 m , garage, giĂĄ 469 000$ - Metro Mont-Royal: Local ráť™ng RDC 1600pc cho thuĂŞ khu sầm uẼt pháť‘ Ä‘i báť™, 4571 Rue St-Denis , giĂĄ 2500$ + TPS&TVQ - MĂŠtro Iberville: 6 phĂşt Ä‘i báť™ táť›i mĂŠtro Iberville, duplex 7344 Molson, kháť• nhĂ  25 X 50, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, garage, mĂĄi nhĂ  2015, GiĂĄ 649 000$ - Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ  máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 630 000$ - Montreal-Nord: building 6 apt. ( 6 X 4 1/2 ) Ä‘áť™c láş­p 12114 Lacor daire, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , tu báť• máť›i. GiĂĄ 575 000$ - St-Leonard: Bungalow Ä‘áť™c láş­p Rue des Clairières gĂłc Lacordaire, 5 phòng ngᝧ ( 3+2 ) 2 buáť“ng tắm, garage. GiĂĄ 449 000$ - Laval ( Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$

BAR-LOUNGE

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG T&M / TEL : (514) 383-7748....................................................... 09 Công ty xây d᝹ng và s᝭a chᝯa / 514-237-6766.......................... 52 TTN (Måy GARDEN (514) 325-5101................................................. 16 Mega hút /hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 Probex / Tel: 514-279-3336 ......................................................... 41 SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG Portes Fenêtres Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. CÔNG TY XÂY DᝰNG VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............248 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... 18 MEGA (Mà Y HÚT HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... 22 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946..................16 16 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... CAC International / 514-804-9889 ............................. 29 Mà YDesign HÚT HƠI / 450-466-6766. ................................................. 18 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52

AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

LeLEQuan / 514 707-3779 .............................................................. 101 QUAN / 514 707-3779.......................................................... Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 Dáť‹CH CHUYáťƒN HĂ NG .............................................. 24 Luan JonV᝼ Nguyen / 514-917-4785 Hypotheca Luan (VẏN John CHUYáť‚N /514-917-4785 ....................................... HT logistics NHANH) / 514-582-5531.........22 21 VASE CARAVAN / 514-899-1818............................................... 44

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

Viᝇt Båo

TĂŠl.: 514-834-1001 / 514-553-0444 Website: www.vietbaocanada.com

Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com

Adress: 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 709 11/05/2018

Tin montreùal - queùbec Chat sexe và truyền bá ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên: 6 học sinh ở lứa tuổi 12 – 13 tuổi bị bắt

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Tất cả các đối tượng bị bắt đều là những học sinh của trường Séminaire des Pères Maristes.

Thứ Tư vừa qua 6 học sinh từ 12 đến 13 tuổi của một trường dân lập đã bị bắt giam vì tội tàng trữ và phát tán văn hóa phẩm đồi trụy của trẻ vị thành niên. Hiệu trưởng của trường Séminaire des Pères maristes nhận định đây là một việc hết sức nghiêm trọng và dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của hành vi chat sex.

S

ự việc bắt đầu từ ngày 18/04 khi phụ huynh của hai học sinh nữ yêu cầu được gặp trao đổi với François

Sylvain, hiệu trưởng một trường học trong một khu dân cư cao cấp ở Sillery. Phụ huynh của hai học sinh này đã báo trước cho hiệu trưởng việc con gái họ đã cung cấp ảnh nhạy cảm của chúng cho một hoặc nhiều học sinh nam. Hiệu trưởng cho biết: « Các cô bé đã chuyển một bức ảnh và sau đó chúng nhận được thêm những đề nghị và trao đổi khác. Cuộc điều tra sẽ cho chúng ta biết rõ là chỉ có một bức ảnh hay nhiều hơn. » Những bức ảnh khỏa thân của trẻ vị

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 04 ĐẾN 31/5/2018: LIPOSUCCION ET LIPOINJECTION DES FESSES HÚT MỠ BỤNG VÀ BƠM MÔNG GẶP BÁC SĨ MIỄN PHÍ VÀ GIẢM 700$

MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho

thon nhỏ (nam và nữ).

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường thể (bằng phương pháp liposuction) cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để mãn, giảm thiểu vết sưng. bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của nhăn…. bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, và lông không mọc lại. lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

Bác Sĩ N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Directeur de l'institut de chirurgie Esthétique * Bằng cấp của Mỹ và Canada, Giáo Sư đại học

1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

SOÁ 709 11/05/2018

MON631


SOÁ 709 11/05/2018

5

2122


6

SOÁ 709 11/05/2018

thành niên được xác định là ảnh khiêu dâm mang tính vị thành niên. Bất kể ai tàng trữ và phát tán chúng, kể cả trẻ vị thành niên cũng đều bị buộc tội. Chỉ năm phút sau cuộc gặp với các vị phụ huynh nói trên, hiệu trưởng đã triệu tập nhiều học sinh có liên quan đến vụ việc và gọi điện báo cảnh sát. Bộ phận Phòng chống tệ nạn tình dục của Sở Cảnh sát thành phố Québec (SPVQ) đã bắt đầu mở cuộc điều tra. Thứ Tư, sáu nam sinh từ 12 đến 13 tuổi đã bị bắt vì tội tàng trữ và phát tán ảnh khiêu dâm của trẻ vị thành niên. Mélissa Cliche, người phát ngôn của Sở Cảnh sát thành phố Québec cho biết: « Hồ sơ vụ việc đã được nộp lên cho công tố viên của Tòa án nhằm làm rõ khả năng buộc tội ra sao.» Từ khi cuộc điều tra bắt đầu, những nam sinh này được tách ra học tại tòa nhà bên cạnh trường. Thầy hiệu trưởng François Sylvain nói: « Sáu học sinh này học ở tòa nhà bên cạnh. Chúng tôi đã tuyển riêng một giáo viên cho các em. Cả ngày các em học tập và sinh hoạt ở đó. Chúng tôi đã làm việc này ngay sau khi sự việc bị tố giác. Chúng tôi đảm bảo các học sinh này không thể liên hệ với các nạn nhân ». Chat sex của trẻ vị thành niên đang là một thực tế ít được biết đến, ít được quan tâm nhưng lại có những hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nếu như việc trao đổi ảnh khỏa thân của người trưởng thành là hợp pháp thì với trẻ vị thành niên hành vi này lại là bất hợp pháp. Sở Cảnh sát thành phố Québec (SPVQ) giải thích rõ trong một video dành cho thanh thiếu niên: « Sản xuất, tàng trữ hoặc phát tán ảnh khỏa thân của trẻ vị thành niên cấu thành hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiêu dâm vị thành niên. Chỉ một hành vi đơn giản như tàng trữ ảnh khiêu dâm trong máy đã là phạm tội. Và hậu quả của nó sẽ đi theo bạn cả đời. »

MỘT BIỆN PHÁP « NHÀM CHÁN » Tổ chức Tel-jeunes thường xuyên có

liên hệ với những thanh thiếu niên đặt câu hỏi về chat sex. Đôi khi, các em còn gửi kèm theo một bức ảnh có thể gây liên lụy cho các em và là vật chứng để tố giác. Hertel Huard, phụ trách kênh Tel-jeunes và LigneParents giải thích : « Đôi khi đó là những đứa trẻ muốn trở nên quyến rũ và được người khác ham muốn, chúng tò mò vì chúng nhìn thấy người lớn làm, vì nhìn thấy bạn bè làm và vì chúng nhìn thấy trên phim ảnh nữa. Nhưng đôi khi cũng có những trường hợp trẻ cảm thấy áp lực và muốn làm cho bạn trai/bạn gái hài lòng. Chúng sợ bị coi là ngây thơ, ngớ ngẩn » Hertel Huard cho biết: « Điều này đã trở nên quá bình thường. Nhiều em có ý nghĩ là tất cả mọi người đều làm điều đó, cho dù không phải là như vậy. Các em nghĩ đó là bình thường, đó là cách thông thường để quyến rũ, để bước vào một mối quan hệ tình cảm với ai đó. » Các chuyên gia cố gắng đưa mọi thắc mắc của các em về đúng hướng, giải thích cho các em quyến rũ là gì, chỉ rõ những nguy hiểm liên quan đến chat sex, đến giới hạn pháp lý liên quan đến trẻ vị thành niên trong vấn đề này… Với những trường hợp đặc biệt, các chuyên gia có thể khuyên các em nên liên hệ với cảnh sát. Ông Huard giải thích: « Phần lớn trong số các em đã gọi cho chúng tôi đều có nghĩ đến những hệ lụy, đến các mối nguy hiểm khi các em gửi đi một tấm ảnh khỏa thân. Nhưng các em không biết chúng có thể nguy hiểm và gây ra những hậu quả nặng nề. Không phải chỉ có các em, đôi khi bố mẹ các em cũng vậy. Nhiều người lớn không hề biết. » Ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Sébastien Proulx, đã nhắc đến một sự việc « đáng lo ngại » nhưng ông này đã bác bỏ ý định cấm các thiết bị điện tử cá nhân trong trường học. Ở Pháp, từ năm học tới đây, điều luật này có thể sẽ được thực hiện. Bộ trưởng đưa ra ý kiến: « Đó là một phần cuộc sống của các cháu và của chúng ta. Cũng cần phải học cách làm việc với các thiết bị này »

Buôn bán fentanyl: Mỹ ca ngợi cảnh sát Québéc

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc Tell: 514 272 4636 - 514 721 9174 ­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636 / Nha:ø 514-721-9174

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán Giờ làm việc: Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 6pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 5pm Thứ 5: Đóng Cửa

Jeff Sessions đã nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng Nước Mỹ hiện đang trong «đại dịch ma túy gây chết người lớn nhất trong lịch sử. » « Phần lớn chất fentanyl không được sản xuất ở đất nước chúng ta, chúng được sản xuất ở Trung Quốc », ông này nhấn mạnh điều này khi đề cập đến một loạt các biện pháp ngăn chặn « làn sóng fentanyl đến từ Trung Quốc, làn sóng cướp đi quá nhiều mạng người».

Bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ, ông Jeff Sessions, đã cảm ơn các cảnh sát của Cảnh sát hoàng gia Canada bởi họ đã góp phần thúc đẩy việc kết tội một số công dân Trung Quốc có dính líu đến đường dây buôn bán chất fentanyl quốc tế.

T

hứ Sáu tuần trước, bốn công dân Trung Quốc đã bị kết án, ông chủ của bốn người này là Jian Zhang

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

Teùl.: (514)374-2882

Chưa từng xảy ra trong lịch sử, ông lớn của Tư pháp Mỹ đọc bản kết án 4 công dân Trung Quốc có dính lứu đến đường dây buôn bán đa quốc gia chất fentanyl. Ông chủ của bốn tội phạm trên là Jian Zhang, cũng là một công dân Trung Quốc đã bị kết án vào hồi tháng 10. Tên này được coi như một « ông trùm » của đường dây buôn bán ma túy ngang hàng với các thủ lĩnh người Mehico hay Colombia. Hệ lụy của bản án này là tất cả các công

cũng đã bị kết án hồi tháng 10.

dân cũng như các nhà máy của tên này bảo lãnh có nguồn gốc từ Thượng Hải và cả nhà máy Zaron Bio-Tech của hắn ta sẽ bị đình chỉ hoạt động. Ảnh và thông tin cá nhân của các tên tội phạm này đã được thông báo rộng rãi. (Không có thêm tội phạm Trung Quốc nào bị bắt giữ nữa bởi tất cả bọn chúng đều đang lẩn trốn ở nước ngoài.) Trong bài phát biểu của mình, Jeff Sessions đã cảm ơn và tuyên dương một thành viên đặc biệt, ông Jacques Théberge. Ông này là một điều tra viên thuộc Cảnh sát hoàng gia Canada làm việc tại cơ sở ở Saint-Hubert và là một trong những chuyên gia trong lĩnh vực ma túy tổng hợp ở Canada. Jeff Sessions cũng dành những lời cảm ơn đến hàng chục cảnh sát Canada đã chung lưng đấu cật với cảnh sát Mỹ để đánh mẻ lưới quan trọng vượt biên giới sang tận Trung Quốc. Jeff Sessions nói : « Họ đã làm việc thật tuyệt vời. Canada đã dành cho chúng tôi sự hỗ trợ tuyệt vời ». Chình vì vậy, chúng ta đã tìm được dấu vết của đường dây buôn bán chất fentanyl ở Mỹ với những nhà buôn lớn ở tận bên kia bờ Thái Bình Dương.

NHỮNG KẺ TRUNG GIAN Ở DRUMMONDVILLE

HÌNH ảNH CủA CHÍNH PHủ Mỹ Jeff Sessions, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Jeff Sessions đã trực tiếp đến Fargo, phía bắc Dakota, để đọc tuyên án. Địa điểm không phải được chọn một cách ngẫu nhiên. Đây chính là nơi Bailey Henke, năm 2015,một thanh niên 18 tuổi đã chết khi đang chơi điện tử với bạn bè vì sử dụng quá liều chất fentanyl. Cảnh sát đã phát hiện chất fentanyl được sử dụng ở Québec được một con buôn người Mỹ cung cấp. Vụ việc này đã gây chấn động lớn. Năm ngoái, chất fentanyl, một loại ma túy nặng gấp 40 lần héroïne, đã gây ra cái chết cho 20 000 người ở Mỹ.

* Nhuoäm * Meøches

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

TUYÊN DƯƠNG MỘT THÀNH VIÊN CỦA SAINT-HUBERT

Khi vấn nạn sử dụng chất fentanyl tiếp tục gây ra hàng chục nghìn ca tử vong ở Mỹ, các nhà chức trách Hoa Kỳ vừa mở một cuộc điều tra và truy bắt quan trọng nhất từ trước đến nay. Cuộc truy quét này nhắm vào một số con buôn là công dân Trung Quốc có liên quan đến thị trường chợ đen buôn bán các chất gây nghiện. Một Ủy ban quốc tế về phòng chống buôn bán trái phép các chất gây nghiện được thành lập và đặt tại Québec. Họ là một nhóm các điều tra viên chuyên trách của Cảnh sát hoàng gia Canada.

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Jason Berry

Trong một bức thư được cảnh sát tìm thấy, vào năm 2013, Daniel Vivas Ceron viết cho một trong những nhà phân phối của hắn ở Floride như sau: « OK tốt thôi. Con số mới là 99,3 %. Tôi đã phân tích rồi.Những nhà buôn mới còn tinh vi hơn và chúng thực sự có sự nhạy bén với H [héroïne],chúng nhận mùi heroin như ngửi thấy mùi giấm vậy. Ceron là một người Colombia sinh sống ở Québec đã bị bắt giam ở Drummondville nơi anh ta viết bức thư đó. Daniel Vivas Ceron bị truy tìm vì một loạt hành vi giết người và chính vì vậy


SOÁ 709 11/05/2018 anh ta điều hành việc buôn bán bằng một chiếc điện thoại thông minh được đăng ký trái phép. Sau cái chết của Bailey Henke ở phía bắc Dakota vào tháng 1/2015, cảnh sát đã phát hiện ra rằng những kẻ buôn bán chất fentanyl thường dụ dỗ thanh niên đến tiếp cận với một con buôn ở Oregon. Khi bị bắt, tên này khai báo hắn đã liên hệ đặt hàng với một nhà cung cấp trung gian người Québéc có tên là Daniel Vivas Ceron.

Các điều tra viên của Mỹ đã liên hệ với Ceron qua tài khoản Wickr của y. Wickr là một ứng dụng trên điện thoại thông minh, cho phép vượt mặt sự theo dõi của cảnh sátbằng cách gửi những tin nhắn bằng mật mã và tin nhắn đó sẽ được xóa ngay sau khi đối tượng đọc xong. (Nó chẳng có ích gì khi hắn không biết hắn đang trao đổi thông tin với một cảnh sát.) Ceron nghĩ rằng hắn đang trao đổi với các khách hàng của mình và đã tiết lộ rất nhiều thông tin về việc vận chuyển cũng như buôn bán chất fentanyl từ Trung Quốc sang Mỹ. Hắn hoàn toàn không mảy may nghi ngờ gì.

RƠI VÀO BẪY Các nhân viên của Cảnh sát hoàng gia Canada đã lùi lại một bước. Họ đãkhám xét nhà Ceron ở Drummondville, điện thoại, sổ sách kế toán, danh sách nhà phân phối ở Trung Quốc, danh sách khách hàng ở My và cả danh sách liên hệ của hắn trên Wickr. Theo hồ sơ lưu tại tòa, Ceron sau khi vào tù, bị cách ly sau song sắt thì cảnh sát vẫn theo dõi điện thoại của hắn và dùng nó để gửi tin nhắn trao đổi với các khách hàng của y. Từ đó, cảnh sát đã khai thác được tất cả các mắt xích trong đường dây buôn bán của hắn. Chúng có một đường dây thật hoàn hảo : một tên tội phạm « then chốt » đóng vai trò trung gian giữa các con buôn Trung Quốc và các nhà cung cấp ở từng vùng trên khắp nước Mỹ. Một mắt xích trong đường dây của Ceron chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho Bailey Henke cũng như nhiều ca tử vong

vì dùng fentanyl quá liều ở Mỹ. Các điều tra viên đã nhận định được một trong số các khách hàng của Ceron ở Floride và tên này nói rằng muốn được mua fentanyl của Ceron « chỉ ở Canada ». Cảnh sát đã tìm thấy nhiều tin nhắn mà hắn trao đổi với khách hàng, trong đó có đề cập đến vấn đề có nhiều ca tử vong khi dùng hàng của hắn quá liều. Sau khi rời nhà tù ở Québec vào cuối năm 2015, Ceron bị chính quyền Mỹ bắt giữ. Hắn đã khai báo ra một đầu mối khác ở Drummondville, đó là Jason Berry, kẻ này chuyên buôn bán chất fentanyl qua đường bưu điện. Các nhà điều tra lại lần theo các dấu vết các lần trao đổi của chúng theo đường bưu điện đến Mỹ và lần đến các trường hợp tử vong do dùng chất kích thích quá liều ở Bắc Caroline, ở Bắc Dakota và ở Oregon. Theo dõi và tổng kết các đầu mối và các đối tác của hắn, cảnh sát nhận thấy đường dây buôn bán chất fentanyl của hắn có chân rết tại 11 bang trên toàn nước Mỹ. Một con buôn đã khai báo rằng Jason Berry đã chỉ dẫn cho hắn qua mạng l’internet cáchđể sản xuất các viên nhộng chứa bột fentanyl một cách bài bản và gửi cho hắn. Kẻ tố giác này đã từng là một mối buôn lớn ở Rhode Island.

CƠ SỞ Ở THƯỢNG HẢI Các điều tra viên đã điều tra và lần ra manh mối của các đầu mối phân phối người Trung Quốc: Na Chu, 37 tuổi, Yeyou Chu, 36 tuổi, Cuiying Liu, 62 tuổi, và Keping Zhang, 62 tuổi. Tất cả các tên này đã nằm trong danh sách tội phạm và cùng chung số phận với ông chủ của chúng là Jian Zhang, 39 tuổi. Jian Zhang quản lý cơ sở sản xuất Zaron Bio-Tech, đăng ký tại Hong Kong, nhưng lại hoạt động ở Thượng Hải. Được các nhà chức trách hậu thuẫn, dưới vỏ bọc của một cơ sở sản xuất phụ gia thực phẩm, Zaron Bio-Tech ngấm ngầm buôn bán một khối lượng lớn chất fentanyl sang Canada và sang Mỹ. Nhân chứng của Cảnh sát hoàng gia Canada, anh Jacques Théberge chính là nhân chứng quan trọng và các bằng chứng được anh này cung cấp cho ban bồi thẩm Mỹ đã chứng minh cho sự chính xác của bản án. Ngày hôm đó, nhờ cuộc điều tra về Ceron et Berry, có đến 32 nghi phạm sống ở Canada, Trung Quốc và ở Mỹ đã bị buộc tội. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Jeff Sessions kết luận: « Chúng tôi đã loại bỏ ma túy trên đường phố và điều đó có thể cứu được rất nhiều mạng sống. Tuy vậy, chúng tôi biết rằng chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.  »

7

4356, boulevard Métropolitain Est Montréal (Québec) H1S 1A2

Bao Nguyen, Conseiller véhicules Bao Huynh Huynh Nguyen , Conseiller véhicules neufs et neufs usagés Tél: 514 728-2222 poste 244 Cell: 514 442-3328 Téléc: 514 728-1717 Courriel: bhuynh@lombardihonda.com Site internet: www.lombardihonda.com

Tunnel L-H Lafontaine Boul. Pie IX Métropolitain AUTOROUTE 40

Boul. Papineau

Phục vụ tận tâm chu đáo bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh

Bánh bao – Viêtburger Mỹ Tiên Thích hợp cho người trẻ Lành mạnh cho người già

- Hâm nóng bằng Micro-ondes mà vẫn xốp, mềm, không khô, không chai - Vỏ bánh xốp, dai hoàn toàn cải tiến không hóa chất, không mùi khai - Nhân bánh thơm ngon, tinh khiết thích hợp với khẩu vị của quý khách - Có thể giữ được lâu cả tuần trong tủ lạnh - Rất tiện lợi để mang đi học, đi làm - Món ăn nhanh cho mọi người, mọi gia-đình -- Sáng trưa chiều tối - Món quà giản dị cho gia-đình, bạn bè hay đi xa

18 Jean-Talon Ouest Montréal QC H2R 2W5

438-383-6628

* Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên thơm ngon như xưa, nước dùng Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên được nấu bằng xương heo, không bột nêm, không hóa chất

(góc St-Laurent / Métro De Castelnau)

Giờ mở cửa: 11AM-9PM (Thứ hai nghỉ) Thứ Hai - Thứ Sáu: 3PM-5PM nghỉ

31/05/2018

Tình trạng ô nhiễm không khí tăng nhẹ ở Montréal Chất lượng không khí ở Montréal năm 2017 bị suy giảm. Chất lượng không khí trong 34 ngày bị đánh giá là không đảm bảo. Tuy vậy, thành phố cũng ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại công trường điểm trung chuyển Turcot, nơi thành phố đã áp dụng những biện pháp đặc biệt.

T

heo báo cáo của Cơ quan giám sát chất lượng không khí, năm trước, ở Montréal có đến 34 ngày bầu không khí ở đây bị ô nhiễm, trong đó có 7 ngày có hiện tượng sương khói công nghiệp. Con số này tăng nhẹ so với 29 ngày của năm trước nữa. Dựa vào báo cáo của Cơ quan giám sát chất lượng không khí, thành phố cũng đánh giá tình trạng chưa thực sự có dấu hiệu đáng lo ngại. « Số liệu có thể có chút biện động hàng năm và còn phụ thuộc cả vào điều kiện thời tiết. » Nhớ lại năm 2016, số ngày ghi nhận có ô nhiễm không khí giảm bất ngờ ngay sau khi một trạm đo chất lượng không khí đặt cạnh một lò nướng pizza đóng cửa. Trạm đo lường này đã cho kết quả sai lệch và làm ảnh hưởng đến kết quả chung.

Phía bắc Montréal được ghi nhận có kết quả kém khả quan hơn. Tại trạm đo này, chất lượng không khí được ghi nhận bị ô nhiễm trong 17 ngày và chỉ đạt chỉ số « tạm ổn » trong 134 ngày. Giai đoạn có hiện tượng sương khói công nghiệp xảy ra vào đầu năm 2017 và một phần do người dân dùng lò sưởi đốt bằng củi. Thành phố Montréal ngay sau đó đã quyết định cấm dùng loại lò sưởi này. Ngày 6 tháng giêng 2017, lúc 16h chính quyền đã có dự báo sẽ có hiện tượng sương khói công nghiệp và nồng độ các chất gây ô nhiễm tăng nhẹ. Mặc dù dự báo như vậy, nhưng nồng độ ô nhiễm cũng tăng đến tận đêm. Một thiết bị phân tích lượng carbon đã cho phép nhận định lò sưởi đốt bằng củi

chính là nguyên nhân gây ra sự biến động của phân tử gây ô nhiễm. Cơ quan giám sát chất lượng không khí nhận định : « Có nhiều gia đình sử dụng lò sưởi và lò sưởi đốt bằng củi tập trung trong khu vực này. Rất có khả năng việc dùng lò sưởi đốt bằng củi đã làm thay đổi chất lượng không khí của vùng này từ ngưỡng có thể chấp nhận được sang ngưỡng ô nhiễm  ». Chúng ta cũng nên nhớ rằng từ tháng 8/2015, việc sử dụng các loại lò sưởi đốt củi lạc hậu đã bị cấm, đặc biệt

trong thời gian có hiện tượng sương khói công nghiệp. Nếu như chất lượng không khí bị giảm nhẹ ở Montréal thì ngược lại, chất lương không khí quanh khu vực dự án Turcot lại được cải thiện. 4 trạm đo lường chât lượng không khí chỉ ghi nhận có 4 ngày chất lượng không khí không đạt các tiêu chuẩn của Bộ môi trường đề ra. Năm trước con số này là 13 ngày. Tất cả các trạm đo đều ghi nhận kết quả khả quan và có sự cải thiện rõ rệt.


8

SOÁ 709 11/05/2018

Thất bại tại cuộc bầu cử đã làm tôi «thật sự đau lòng», ông Coderre thừa nhận

này « đó là một trong những thời điểm khó khăn nhất cuộc đời tôi », nó đã « giáng cho tôi một cú mạnh ». « Có gì đó đã làm tôi tan nát thời gian này, ông thừa nhận. Điều tồi tệ đã đến với tôi. » Ông nói mình cảm thấy rất hối lỗi khi nhận thấy con trai không hề nhận ra lỗi lầm của mình bởi vì quá sợ ông. « Là một người cha buộc tội con trai mình, tôi như bị nghẹn ở cổ khi nghĩ đến điều đó, ông thổ lộ với Paul Arcand. Tôi là một thị trưởng giỏi nhưng tôi luôn nghĩ rằng, có thể tôi là một người cha tồi. » Vả lại, vụ việc khiến ông phải suy nghĩ nhiều này là một phần « những sự kiện khó khăn » ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử cũng như kết quả bầu cử.

MỘT NHIỆM KỲ NHIỀU TRANH CÃI Theo Paul Arcand, Chủ Nhật này, ông Denis Coderre lần đầu tiên quay lại nói về thất bại của mình trước bà Valérie Plante vào tháng 11 vừa qua trong đợt tranh cử cuối cùng.

Ông Denis Coderre thừa nhận rằng đã « thật sự đau lòng » khi bị bà Valérie Plante đánh bại trong những ngày bầu cử cuối cùng, nhưng không loại trừ khả năng ông sẽ quay lại chính trường.

C

ựu thị trưởng Montréal đã thổ lộ với Paul Arcand trong chương trình Những câu chuyện bí mật Chủ Nhật vừa qua. Lần đầu tiên nhắc lại thất bại vào tháng 11 vừa qua, ông Denis Coderre thừa nhận vẫn chưa hoàn toàn bình tâm trở lại sau thất bại này. Sự nghiệp chính trị kết thúc bất ngờ, ông cần có một tuần « một mình » sau cuộc bầu cử để « tĩnh tâm », ông kể với Paul Arcand. Mặc dù khá kiên cường trong buổi tối thất bại đó nhưng ông Coderre kể lại với Paul Arcand rằng mình đã « rất, rất đau lòng ». « Tôi đã không nghĩ điều đó đến với mình », ông thú nhận về thất bại của mình và nhấn mạnh rằng « một người có

thế cạnh tranh như ông không thích thất bại chút nào ». « Lẽ ra, tôi phải cố gắng hơn nữa », ông nói với vẻ nuối tiếc. Theo các quan sát viên tại chiến dịch tranh cử, ông không có nhiều lợi thế. Theo ông, điều đó hoàn toàn có lý vì ông « Là người chèo lái » và nhiều cuộc khủng hoảng gây khó khăn trong việc quản lý cũng như đời sống cá nhân của ông đã lên đến đỉnh điểm. « Tôi thiếu gaz, [...], tôi đập tường », ông kết luận.

Một sự kiện đáng nói khác xảy ra vào cuối nhiệm kỳ của ông Denis Coderre là tổ chức trao giải cuộc đua Formule E trong thành phố. Thị trưởng đã bị chỉ trích rất

nhiều vì quyết định tổ chức sự kiện này tại thành phố Montréal cũng như việc ý tưởng bị thất bại. Là chính trị gia, hiện là cố vấn đặc biệt của Stingray và đại sứ của Hiệp hội Bệnh viện hồi giáo nhưng rất hào hứng với « cuộc đua xe Formule E ». Ông thừa nhận đã mắc sai lầm, đặc biệt trong việc từ chối tiết lộ doanh thu sau khi tổ chức sự kiện thể thao này. « Nhưng nếu họ nói một cách trực tiếp, có thể họ tìm ra một cách nói khác » ông bổ sung và nhằm vào các nhà báo và đối thủ chính trị. Denis Coderre đã thông báo rời chính trường trong bài diễn văn ngày 05 tháng 11 năm 2017, ngay sau chiến thắng của bà Valérie Plante. Từ nay, mọi việc đã an bài và ông đang lên kế hoạch cho ngày trở lại. « Tôi không biết liệu tôi có thể ứng cử không nữa, ông thú thật. Nhưng tôi sẽ không nói không. »

« MỘT NGƯỜI CHA TỒI » Con trai của ông Denis Coderre, Alexandre, đã bị kết án vì gian lận và phạm tội vào tháng 09 năm 2017. Chính cựu thị trưởng này đã gửi đơn tố cáo lên chính quyền vì cho rằng con trai mình là nạn nhân của vụ gian lận. Sau khi điều tra Alexandre Coderre, ông nhận ra rằng chính con trai mình đã phạm tội và nói dối bố và cảnh sát. Gần 9 tháng sau đó, Denis Coderre, nước mắt lưng tròng, đã kể lại câu chuyện

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN VENDU Brossard, sushi togo, très bon revenu, prix 49 000$

Brossard, Londres, condo 41/2, 2 parkings, prix 336 000$

Karaoké, quartier chinois, 4 machines à sous, prix 149 000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

Métro St-Michel, 4plex, ch élec, parking, prix 495 000$

VENDU Montérégie, Rougemont duplex 2x41/2 prix 199 000$

Montérégie, Rougemont duplex 2x51/2 prix 359 000$

St-Michel, 8e Ave, 3plex, garage, élec, devant ÉCOLE, prix 419000$

Métro-Fabre, Marquette, duplex avec bachelor, 30 x 40, rénové, prix 679000$

Brossard, Condo, Lancaster, 4 1/2 prix 289000$

Rosemont, Bélanger, triplex, 2x41/2 et garderie, garage, ch élec, prix 698,000$

Trois-Rivière, Restaurant, très achalandé, prix 99000$

Assomption, SUSHI restaurant, prix 109000$

VENDU Ahuntsic, cottage, 5 chambres, tout rénové, prix 399 000$

Plateau Mont-Royal, duplex semicommercial (restaurant vacant) /St-Denis, prix 699 000$


SOÁ 709 11/05/2018

9

T&M JARDINAGE LTD

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh

Kiến đang tấn công nhà bạn: trách nhiệm thuộc về ai?

Đ

ây có lẽ chính là thời điểm thuận tiện cho một số loài côn trùng như kiến tấn công căn hộ nhà bạn. Vậy chúng ta phải đối phó với chúng như thế nào?

BẠN CÓ THỂ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG KHÔNG?

40 Est Grémazie E.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Kính Mời

Colori

T.M. Volvo

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm

Trong trường hợp đặc biệt, bạn cũng có thể có quyền rời khỏi nơi ở đó và ngừng trả tiền thuê nhà. Nhưng đi kèm theo đó bạn cũng phải đáp ứng một số điều kiện. Hãy liên hệ với Ban quản trị tòa nhà để nắm được hết các quy định trước khi thực hiện việc này. Chủ nhà có thể tranh cãi về việc hủy hợp đồng của bạn với sự chứng kiến của ban quản trị tòa nhà xem lý do bạn hủy hợp đồng là do chất lượng căn nhà hay tình trạng xuống cấp đó là do lỗi của bạn gây ra trong quá trình sử dụng.

Phạt tù vì không làm chủ bản thân khi ngồi sau vô lăng

Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

NẾU BẠN MUỐN CHUYỂN NHÀ Bạn đang đi tìm nhà phải không ? Ngay khi đi xem nhà, hãy thật cẩn thận tìm hiểu kỹ xem nhà có kiến hay chấy, rận gì không. Rất có thể khi bạn đi xem nhà thì căn nhà rất sạch sẽ và bạn hoàn toàn thất vọng khi chuyển đến. Nếu như căn hộ không đáp ứng được yêu cầu vệ sinh, bạn có thể từ chối nhận phòng và hợp đồng của bạn có được sự giận dữ của mình». Luật sư bào chữa Jordan Trevick đã dựa vào nhận định sự việc diễn ra quá nhanh và tình huống rất hỗn độn để làm tình tiết

Không làm chủ được bản thân khi ngồi sau tay lái có thể đưa bạn thẳng đến nhà tù nếu bạn gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

T

háng hai vừa qua, Marko Lubin đã bị kết tội vì gây thương tích nặng cho hai người đàn ông (hai bố con) và vì đã điều khiển phương tiện một cách nguy hiểm và có động thái chạy trốn. Tội ác được gây ra trong một vụ việc xích mích trên phố Mont-Royal, vào tháng 3/2015 khi hai nạn nhân chặn xe của Lubin lại. Chiều ngày Thứ Năm, Lubin đến tòa án tối cao Montréal để nghe hai công tố viên trình bày về vụ án và bản án của mình. Quan tòa tuyên mức án 6 năm cho tội cố ý gây thương tích. Me Amélie Rivard nói: « Chân thành mà nói, trong vụ án này, tôi không tìm thấy tình tiết giảm nhẹ nào ». Hơn nữa « từ khi gây án, anh ta không hề có động thái hối lỗi và không kiểm soát

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ NHÀ

Chủ nhà phải cung cấp cho bạn một căn hộ đảm bảo chất lượng. Một căn hộ được cho không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh để sinh sống nếu không có nước hoặc có mùi ẩm mốc. Có thể không đến mức không sinh sống được nhưng nó có điều kiện sống tồi hoặc không đảm bảo vệ sinh. Một căn hộ cũng có thể được coi là không đảm bảo nếu trong nhà có quá nhiều kiến. Bạn cũng hoàn toàn có quyền yêu cầu chủ nhà khắc phục, chẳng hạn như bằng cách gọi người đến diệt côn trùng. Hãy chú ý: đầu tiên bạn hãy cố gắng tìm hiểu đâu là nguyên nhân thực sự. Một vài con kiến có thể vào nhà bạn qua đường cửa mở để tìm kiếm thức ăn nhưng chúng không thể xâm nhập tràn lan được. Nếu có quá nhiều kiến nguyên nhân cũng có thể do bạn đã không giữ căn hộ sạch sẽ, ví dụ như bạn quên đổ rác, để thức ăn rơi vương vãi… Trong mọi trường hợp, bạn phải giữ gìn căn hộ sạch sẽ và phải có trách nhiệm giữ gìn khi sử dụng.

40 Ouest St-Laurent

Nếu chủ nhà từ chối không xử lý, bạn có thể nộp đơn lên ban quản trị tòa nhà và đề nghị họ bắt chủ sở hữu phải sửa chữa, hoặc bạn có thể tự sửa chữa và chủ nhà phải chi trả chi phí, yêu cầu giảm giá nhà, bồi thường hay có thể điều chỉnh hợp đồng.

Grémazie O.

Jeanne-Mance

Trời trở nên ấm áp hơn và cùng với sự dễ chịu của thời tiết này cũng đi kèm một vài điều bất tiện.

Burger King

Thẩm phán đã nhắn nhủ Marko Lubin « chuẩn bị ngồi tù».

thể hoãn lại. Ngay cả khi bạn đã ký hợp đồng và một điều khoản trong hợp đồng đã khẳng định căn hộ này đạt điều kiện vệ sinh. Nếu như căn hộ thật sự bẩn, chủ nhà sẽ không thể dùng điều khoản đó để chống lại bạn được. Hãy liên hệ với ban quản trị tòa nhà để chắc chắn rằng tình huống bạn đang gặp phải đủ điều kiện để chấm dứt hợp đồng. giảm nhẹ cho khách hàng của mình. Ông ta đề nghị mức án 30 tháng tù giam.

Cắn ngón tay

Trong vụ rắc rối không đáng có khi lái xe, đầu tiên Lubin đã dùng răng cắn đầu ngón tay của Jonathan Cormier, người đã đến xe của anh ta và yêu cầu anh ta ngừng bấm còi inh ỏi. Tiếp theo, tên này đã nhổ ngón tay của nạn nhân xuống đất với vẻ rất đắc trí. Luôn tỏ ra khó chiu, Lubin quay trở lại xe của mình và nhấn ga đâm ông Michel Cormier (người bố) đang đứng trước đầu xe tải của anh ta. Hai bố con nạn nhân làm việc trong lĩnh vực sửa chữa nhà cửa giờ đây thất nghiệp và rất căng thẳng. Michel Cormier bị thương 4 chỗ ở hông, có nhiều vết rách ở đùi và phải chịu bốn lần phẫu thuật ở lưng. Cả hai nạn nhân đều cho biết cuộc sống của họ trở nên thật kinh khủng từ sau Tháng Ba năm 2015 đen tối ấy. Thâm phán Karine Giguère sẽ cân nhắc và đưa ra kết luận vào ngày 15/06 tới đây. Dù vậy, bà đã nhắn nhủ Marko Lubin « chuẩn bị mà ngồi tù ».


10

SOÁ 709 11/05/2018

NOTAIRE - CHƯỞNG KHẾ - TITLE ATTORNEY Me Đinh Hữu Anh Vũ (Mike) NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

7374, rue Saint-Hubert Montréal, Québec H2R 2N3 (Ở góc đường De Castelnau)

TÉL:

514-759-7102

FAX : 514-759-7104

email : mikevu.dinh@notarius.net

- Lập hộp đồng mua, bán, chuyển nhượng nhà cửa, tài sản, cơ sở thương mại - Lập và thay đổi di chúc, giấy ủy quyền tài sản và chăm sóc thân nhân - Lập hôn ước, hôn khế và thay đổi chế độ hôn sản Nhà của ông André Lamontagne, hàng xóm đồng thời cũng là bạn của nạn nhân Pierre Dugasvoisin nằm trên đường Villeneuve thuộc vùng Saint-Alexis-des-Monts đã bị ngập sâu trong nước sông Loup. Các cuộc tìm kiếm hôm Thứ Bảy vừa qua gặp không ít khó khăn vì môi trường ở đây là đất rừng.

Tìm thấy bạn chết đuối dưới một con đường ngập nước Một người dân Montréal đã bỏ mạng khi cố gắng gia cố bảo vệ căn nhà gỗ của mình khi nó bị ngập nước ở Mauricie. Bạn thân và một người hàng xóm đã tìm thấy ông chết đuối sau rất nhiều nỗ lực.

«A

nh ấy là người đầu tiên đã đến bắt tay tôi khi tôi mới chuyển tới đây. - André Lamontagne, hàng xóm của nạn nhân đã 26 năm nay bộc bạch - Thật không dễ dàng gì với tôi khi tìm thấy xác anh ấy dưới nước. » Nghẹn ngào vì xúc động, ông không kìm chế được cảm xúc khi nói về Pierre Dugas, 70 tuổi. Sáng hôm qua, ông Lamontagne đã có một trải nghiệm thật buồn ở ngay con đường quen thuộc gần nhà của hai ông, đường Villeneuve ở Saint-Alexisdes-Monts.

MỘT NGƯỜI TỐT BỤNG « Chỉ có những chiếc phao màu tím của chiếc ca-nô và thân thể của Pierre, mặt anh ấy úp xuống nước, anh ấy bị chết đuối. » Ông Lamontagne run run kể. Ông Dugas sở hữu một căn nhà gỗ từ năm 1972 và được mọi người biết đến như một người « nhiệt tình và đáng mến ». « Anh ấy và chị Gisèle, vợ của anh ấy luôn pha trò làm cho chúng tôi cảm thấy vui vẻ», Ông Lamontagne kể tiếp. Thứ bảy vừa rồi, hai người hàng xóm đã cố gắng tháo nước sông Loup ngập tràn

vào nhà. Khoảng 13 h, ông Dugas đã đi lấy ca-nô để đi kiểm tra số gỗ của ông cất trong hầm. « Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy là lúc anh ấy đi khuất sau rặng cây để về nhà. Tôi đã cứ chờ đợi anh ấy quay lại vì tôi muốn mời anh ấy ăn tối với tôi. » Lamontagne, thở dài.

ĐÃ LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẦN THIẾT Không thấy bạn mình quay lại, Ông Lamontagne rất lo lắng và đã báo sự việc cho nhà chức trách vào khoảng 19h. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm ngay nhưng vì trời bắt đầu tối, bóng đêm bao phủ nên cuộc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn và phải tạm dừng. M. Lamontagne giải thích: « Tôi quay lại tìm kiếm vào 4 h 30 nhưng tôi không thấy gì cả. Cuối cùng tôi quyết định đi tìm xa hơn, đi vào ngõ nhà bên cạnh. » Chính ở đây, ông ấy tìm thấy bạn mình. Chỗ này cách nhà nạn nhân khoảng 500 m. Đến cuối ngày, mái chèo cũng như xuồng vầng chưa tìm thấy và nguyên nhân cái chết của ông Dugas vẫn chưa được xác định. « Tôi đã cố gắng làm tất cả để tìm anh ấy. Tôi còn hỏi thăm thông tin ở Saint Antoine », Lamontagne nói thêm. Theo Cơ quan cứu hộ Québec, nạn nhân người gốc gác Montréal đã không mặc áo phao khi di chuyển trên vùng bị ngập lụt.

Vẫn muốn có thêm con Một phụ nữ 42 tuổi thích được làm mẹ đến mức chị dự định sử dụng phương pháp cấy phôi vào tháng 6 để mang thai đứa con thứ 14.

- Đảm nhận tất cả các dịch vụ về pháp lý

NHANH CHÓNG - UY TÍN - TẬN TÂM – KÍN ĐÁO

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoåi baùnh xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

HVAC-R Equipments & Pièces

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU) I D M

ON ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Walk-in Cooler / Freezer Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) Central Air Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage phù hợp cho các cửa hàng tạp

Split Air-Conditioner / Heat pump

hoá và các tiệm bông

Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598

S

téphanie Philibert mong muốn có đứa con thứ 14 như đứa con đầu tiên, sinh cách đây 22 năm. Sau khi có 3 người con với chồng đầu tiên, chị đã gặp Claude Nadeau và có với anh 10 người con nữa. Việc sinh bé cuối cùng, Xavier, hiện được 10 tháng tuổi đã khó khăn hơn và cần sử dụng phương pháp rạch tử cung khẩn cấp. Các bác sĩ đã cắt vòi trứng, điều đó có nghĩa là chị không còn khả năng sinh con. “2,3 tuần sau khi bị rạch tử cung để lấy con, tôi mới biết tin là mình không thể có con nữa. Đối với tôi, thế giới như sụp đổ. Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi đã sống như một người tỉnh dậy và thấy chân của mình không còn nữa”, Stéphanie Philibert nói. Chị luôn sống trong tâm trạng u buồn trầm trọng, đến mức phải đi trị liệu tâm lý và dùng thuốc chống trầm cảm. “Đó không đơn giản chỉ là bụng bạn to

- Chứng thực lý lịch và thị thực chữ ký

lên và có con mà đó là sự kết hợp hoàn hảo. Ví dụ như việc Xavier sẽ bước những bước đi đầu tiên. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi được sống với niềm hạnh phúc đó nếu như tôi không có những đứa con khác. Điều đó thật đau buồn và tôi chưa sẵn sàng

sống với điều đó.

Mỗi sáng đều thức dậy lúc 4h

20 000$

Mỗi sáng, người mẹ dậy vào lúc 4h để có thể thu xếp núi công việc hàng ngày với thời gian biểu của cô giúp việc bán thời gian. Thỉnh thoảng, chị làm việc vào buổi trưa khi những đứa trẻ đến trường hoặc đi nhà trẻ. Đôi lúc, chị chuẩn bị bữa tối. Claude Nadeau, 54 tuổi, làm việc trong lĩnh vực điện lạnh-điều hoà. Anh thường tan làm lúc 15h để có mặt ở nhà khi những đứa trẻ từ trường trở về. Tổng thu nhập của gia đình là khoảng 70 000$/năm, không tính các khoản trợ cấp của nhà nước. Anh Nadeau lớn lên trong một gia đình đông con và nề nếp gia đình không làm anh e ngại. “Chắc chắn là phải có kỉ luật với 13 đứa trẻ. Chúng cũng cãi cọ đôi chút. Nhưng chúng ta cũng có ngần đó kỉ luật với 2 đứa trẻ”, anh nhận xét.

Sự lựa chọn cuối cùng là thụ tinh trong ống nghiệm với mức chi phí khoảng 20 000 $ cho các cặp vợ chồng, với 2 lần lấy trứng. Vào thời điểm này, phôi được đông lạnh và vợ chồng chị muốn thụ tinh các trứng khác vào tháng 6 trước khi tiến hành cấy phôi. “Tôi nhận thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của những người khác. Họ không hiểu. Nếu tôi thử nói điều này với ai đó, họ nói với tôi rằng tôi nên biết hài lòng với những gì mình có bởi vì tôi đã có 13 người con. Cũng giống như việc bạn có nhiều con sẽ làm giảm mong muốn có đứa con khác.” chị nói. 11 người con vẫn sống cùng với Stéphanie Philibert và Claude Nadeau trong căn nhà có 9 phòng ngủ và chỉ 1 phòng tắm ở Princeville.


SOÁ 709 11/05/2018

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000 Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Montréal-Nord: Grand Duplex 25x 50pc, 2 x 41/2, bon revenu, 319 000$

Montréal-Nord: Beau triplex détaché 2x5 + 4 1/2, chauffage électrique, toit 2016 avec garantie. 399 000$

Montréal-Nord: Superbe triplex 42x29 p bien entretenu au fil des ans, 2 grands 5 1/2 + 3 1/2 situé dans un beau secteur recherché, chauffage électrique. 469 000$

Montréal-Nord: Beau 8 plex bien entretenu rapportant 62 400$ annuel, toit 2017, bons locataires. 729 000$

Montréal-Nord: BEAU 7 PLEX RÉNOVÉ AVEC GARAGE DOUBLE, rapportant 52 200$ annuel et possibilité location 2 garages + 2 stationnement ext. 2 400$ annuel, chauffage électrique. Bien entretenu au fil des ans. 779 000$

Montréal-Nord : Belle maison à étage (cottage) avec un très grand terrain de 7,725 pc. La maison offres 2 chambres à coucher, 2 salles de bain complet et un grand garage chauffer pour 4 autos. 319 000$

Montréal-Nord: Magnifique condo air ouverte au goût du jour offrant 2 immense CAC, grande salle de bains rénovée au complet, grand salon & hall balcon pour recevoir vos invités. 215 000$

Rivière-des-Prairies: Magnifique propriété façade en pierre 5 CAC, 3 SDB complète avec douche vitrée, piscine creusée, 7 200 pc terrain. 679 000$

Rosemont: super moderne duplex pour double occupation . Air climatisé mural au 2 étages et l'étage du haut a des plafonds de 9 pieds. 598 000$

La Petite-Patrie: Très bien situé au coeur de la Petite Patrie. Beaucoup de rénovations au fils des années avec bons locataires. Près de parcs, métro, autobus, écoles piste cyclables. 569 000$

Rosemont: 4plex jumelé devant un parc dans un secteur paisible de Rosemont sur la 16 e Avenue. Cette immeuble offre 2 x 3 1/2, 1 x 4 1/2 et 1 x 5 1/2. 599,000$

Rosemont: Condo de toute beauté! , 2 chambres a coucher au RDC. Bien situé a des pas des services. Rénové au gout du jour. 299 000$

Rosemont : Condo de toute beauté! , 2 chambres a coucher au 2 etage, Plafond de 9 pieds. Bien situé a des pas des services. Rénové au gout du jour. 299 000$

Saint-Léonard: CONDO ÉCLAIRÉ 11e étage. Bien divisé et très spacieuse offre 2 chambres à coucher & 2 salles de bain. Grande CCP avec walk-in et SDB ensuite. 359 000$

Saint-Michel: D'origine une 5 logements converti a 6 logements (3.5 au sous-sol) premis a la ville pour seulement 5 logement. 699 900$

Montréal-Nord: Superbe 4 plex garage double, électrique, biens entretenu au fil des ans, situé quelques pas piste cyclable sur Boul. Gouin. 679 000$

Montréal-Nord: Grand et spacieux 6 X 4.5. Facile à Gestion. La propriété est à proximité des écoles, magasins, transporter publique et beaucoup plus. 599 900$

Saint-Léonard: Bungalow bien entretenue et bien localisé. près des services. sous sol fonctionnel. 2 salles de bain complètes avec une belle cour arrière. 474 900$

Saint-Léonard: Bungalow de tous Beauté (complètement rénove a l'intérieur). La Salle a Manger, Cuisine et Salon sont tandem a aire ouverte. 599,900$

Saint-Léonard : Propriété avec immense terrain (12,800 pc.) offre beaucoup de possibilités commercials ou construire votre maison de rêve. 599 000$

Saint-Léonard: Cottage au coeur de St-Léonard sur l'une des plus belles rues (cul-de-sac) face à un mini parc.Cette maison offre des plafonds cathédrale, mezzanine donnant sur le vaste rez-de-chaussée. 940 000$

Villeray: Duplex en range dans le quartier recherche de "Villeray".Très recherché pour sa proximité, vous y trouverez de tout: restos, cafés, parc, piste cyclable et bien plus. 519 900$

Villeray: Charmant duplex bien situé a des pas des restaurants,magasinage,transport en commun, autoroute et beaucoup plus. 549 000$

Saint-Michel: Beau Triplex, 2 x 51/2, 1 x 31/2 , garage, pres de tous les services. 379 000$

Saint-Michel: Grand quadruplex, emplacement impeccable, distance de marche du Métro, toiture refaite 2017, pavé extérieur refait, 4 grand logements de 4,5. 549 000$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 709 11/05/2018

Gãy xương do viêm gân

Một phụ nữ bị gãy xương cổ tay đã bị chuẩn đoán sai cách đây hơn ba năm đang rất tức giận bởi vì bà phải phẫu thuật khiến cẳng tay bà bị ngắn lại.

«K

hi bạn đến phòng cấp cứu, đó là vì bạn tin tưởng sẽ được chuẩn đoán đúng và không rời nơi đó với một vết gãy mà không ai biết, chịu đựng nỗi đau trong vòng ba năm và có một cuộc sống tồi tệ bởi vì bạn không thể làm việc được nữa », Nancy Alarie, 55 tuổi, sống tại Bờ Bắc cáu gắt nói. Hai bác sĩ khám bệnh cho bà vào tháng

10 năm 2014 sau tai nạn lao động quả quyết rằng: bà chỉ bị viêm gân. Nhưng sau nhiều tháng chịu đau đớn, bà đã đến một phòng khám khác. Ba xét nghiệm và hai năm rưỡi sau đó, kết luận được đưa ra: xương bị gãy và dây chằng bị rách. « Tôi đã khóc bởi vì suốt thời gian qua, tôi nghĩ rằng mình bị điên, rằng đó là do tôi tưởng tượng. Nhưng tôi biết rằng tôi bị đau », bà nói, giọng nghẹn lại. « Nó làm tôi tỉnh giấc ban đêm, nó đau nhói lên đến vai « , bà bổ sung.

NGẮN ĐI 1 CM Tình trạng của bà rất tệ, xương hình tam

Chuyển nhà: đủ rồi nhé, lũ rệp kia!

Hector Element, nhân viên của hãng vận chuyển ADT Déménagement & Entreposage, không muốn mạo hiểm. Anh ấy bọc cẩn thận các tấm đệm và các tấm giát giường lò xo bằng ni-lon trước khi để chúng vào trong xe tải của mình.

Đấy chính là nỗi sợ hãi mỗi lần đi dọn nhà. Chẳng có ai muốn dính dáng đến lũ rệp: cả người chuyển nhà lần người làm dịch vụ chuyển nhà. Dưới đây là các biện pháp hữu ích để phòng tránh rủi ro.

T

ristan Talarico, chủ doanh nghiệp vận chuyển ADT Déménagement & Entreposage cho biết khi chúng ta dọn nhà, có rất nhiều côn trùng không mong muốn xuất hiện và chúng ta có thể quan sát thấy chúng bằng mắt thường. « Lái xe có trách nhiệm với phương tiện của mình và họ rất thận trọng. Họ thường quan sát các góc đệm và góc giát giường lò xo để đảm bảo rằng không có dấu vết màu nâu nhạt nào.» Để phòng tránh việc lây lan và đảm bảo vệ sinh tuyệt đối, doanh nghiệp này đã đi trước một bước : họ bọc ni-lon tất cả các tấm đệm cũng như giát giường lo so và tất cả các đồ dùng có bọc đệm. Giữa các lần vận chuyển, xe tải luôn được quét sạch sẽ. Các tấm bọc đều sẽ được kiểm tra cẩn thận trước khi gập gọn lại để đảm bảo không có vấn đề gì nảy sinh. Ông Talarico nhấn mạnh: « Không thường xuyên sảy ra nhưng cũng có những trường hợp lái xe cũng tỏ ra khá dè dặt, đề phòng. Nếu như lái xe cảm nhận thấy có vấn đề khi anh ấy đến nhà khách hàng, anh ấy hoàn toàn có quyền cân nhắc và từ chối phục vụ.» « Nếu lái xe phát hiện vấn đề quá muộn,

anh ấy cũng có thể dừng lại và yêu cầu bên dịch vụ xử lý côn trùng mang bình bom khói đến. Khi bom khói nổ, tất cả đều bị hủy hoại. Rất hiếm khi có tình huống này, nhưng cũng có thể xảy ra.» Giá của tấm phủ (9 $) được ghi rõ trong biên bản và trong hóa đơn dịch vụ. Chủ doanh nghiệp nhấn mạnh: « Chúng tôi đảm bảo rằng khách hàng nắm rõ mọi thông tin và các bước thực hiện dịch vụ. Sau 18 năm hoạt động, chúng tôi đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm.»

«Mọi người không biết cách phòng chống như thế nào »

Martin Beaudry, chủ doanh nghiệp Solution Cimex và là chuyên gia về lĩnh vực diệt trên rệp trên đệm. Chưa bao giờ Martin Beaudry bận rộn như thời gian này. Anh này cho biết: « Mọi người không biết cách phòng chống như thế nào». Martin Beaudry từng gặp một số khách hàng gặp rắc rối với lũ rệp và gần như sẵn sàng chuyển nhà. Cách thức này không thay đổi điều gì và anh này cảm thấy mình có trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm. « Cần phải tiêu diệt hết lũ rệp và cả trứng của nó, bởi trứng sẽ lại nở thành con sau khoảng 2 đến 3 tuần. Mọi người tìm cách chuyển nhà và đến ở tại nơi ở mới và không nên để nơi này cũng bị rệp tấn công.» « Trứng của loài vật này vô cùng nhỏ, chính vì thế mà chúng ta phải gọi đến các chuyên gia trong lĩnh vực diệt côn trùng

giác ở giữa cổ tay bị hoại tử và phải loại bỏ, cộng thêm hai xương ở mỗi bên. Bác sĩ chỉnh hình nói với bà rằng sau khi phẫu thuật, tay bà hầu như không còn sự linh hoạt nữa. Khi loại bỏ xương bị hoại tử, cẳng tay bà sẽ bị ngắn đi gần 1 cm. « Điều đó làm tôi tức giận và lẽ ra tôi không phải chịu điều đó », bà Alarie tố cáo. Tôi sẽ nói điều này với phụ trách khiếu nại của Trung tâm y tế và dịch vụ xã hội (CISSS) vùng Laurentides và truy tố các bác sĩ. Không bình luận một trường hợp cụ thể nào, phát ngôn viên của Trung tâm CISSS vùng Laurentides, Myriam Sabourin nói rằng chụp X-quang không tự nó nêu được bệnh nhưng có kết luận của bác sĩ. Bà nói thêm rằng những bệnh nhân nhận thấy tình trạng bệnh không tiến triển tốt có thể đi khám lại, điều mà bà Alarie đã có ý định thực hiện.

KHUÂN VÁC ĐỒ NẶNG Một phụ nữ vùng Saint-Joseph-du-Lac làm việc từ 20 năm nay trong một kho khuân vác hàng từ các xe bán tải. Ngày 23 tháng 10 năm 2014, bà định khuân một thùng trên đầu của mình và nó đã bị trượt. Toàn bộ sức nặng của thùng hàng đè lên cổ tay bà. Cảm thấy đau liên tục, trước tiên, bà đến phòng cấp cứu bệnh viện Saint-Eustache khám. Y tá bệnh viện nói bà nên đến khám ở một phòng khám bên ngoài, bà kể lại. Ở đó, hai bác sĩ đã sờ nắn cổ tay bà và đưa ra với sự trợ giúp của chó nghiệp vụ.» Người ta sẽ khám xét rất cẩn thận với sự trợ giúp của ít nhất hai chú chó để chúng hỗ trợ, kiểm tra lẫn nhau và phòng khi có một chú không cảm nhận đúng. Những chú chó này sẽ ngồi xuống ngay khi chúng đánh hơi thấy các con vật nhỏ bé kia. Tùy vào vị trí có rệp, các chuyên gia sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp nhất để tiêu diệt chúng: dùng máy sấy mạnh đối với các loại quần áo chịu được nhiệt độ cao, làm đông lạnh các loại quần áo cũng như các vật dụng (ví dụ như va-li) không thể giặt, rửa được, cho vào phòng sấy tất cả các đồ nội thất, dùng biện pháp sấy khô đối với một số đồ gỗ, sấy nóng toàn bộ các bộ phận của đồ vật hoặc sấy nóng nguyên một căn phòng hoàn chỉnh. Trước khi vận chuyển đồ đạc lên xe tải vận chuyển, một số người còn đề nghị Annie Dethier cho chó nghiệp vụ kiểm tra lại một lần nữa. Chúng ta có thể thấy với Bandit không một con rệp nào có thể lọt lưới.

Sự chính xác

Luc Dethier và chị của mình đã sáng lập ra doanh nghiệp Élite Chó nghiệp vụ K9 nhận thấy: « Mọi người thường không nghĩ đến việc phải kiểm tra kỹ chiếc xe tải chuyên vận chuyển đồ đạc. Số ít những người yêu cầu làm điều này đều nhận thấy dấu hiệu nhiễm rệp. Mọi người thường khẳng định căn hộ cũ của họ không hề có rệp, trên xe vận chuyển đồ của họ và trong căn hộ mới của họ cũng không nhiễm loại côn trùng này. Nếu tôi chuyển nhà, tôi sẽ yêu cầu thực hiện thủ tục này. Tôi đã từng yêu cầu đổi chiếc xe bị nhiễm rệp lấy một chiếc xe khác. Chiếc xe sau mới đảm bảo vệ sinh. » Các chuyên gia sinh học cho rằng : « Độ chính xác của việc kiểm tra bằng chó nghiệp vụ lên đến 95 %, trong khi kiểm tra bằng mắt thường chỉ đạt 35 %, chính vì vậy doanh nghiệp này đã được hơn chục cơ sở chuyên diệt côn trùng và các khách hàng ở căn hộ cũng như biệt thự riêng đặc biệt tin tưởng. Giá của dịch vụ này cũng lên đến 330 $ cho giờ đầu tiên và 250 $ cho các giờ tiếp theo. Audrey Gauthier, phụ trách quan hệ công chúng của Thành phố Montréal cho biết ở thành phố này từ khoảng 3 năm nay, các chuyên gia diệt rệp khẳng định tình trạng nhiễm loại rệp sống ký sinh trên giường đệm không gia tăng. « Theo số liệu thống kê của các chuyên gia diệt côn trùng cho thấy, số lương các ca nhiễm rệp không tăng mà giữ ở mức ổn định » Bà này cũng cảnh bảo rằng vào thời điểm dân chúng hay chuyển nhà thì con số này có nguy cơ tăng lên. « Các nhà bỏ lại

kết luận bà bị viêm gân mà không chuyển bà đi chụp X-quang, bà nói. Mặc dù dùng thuốc chống viêm, vết đau vẫn dai dẳng. Hai tháng sau, bà quay lại phòng cấp cứu và y tá nói với bà rằng viêm gân phải mất vài tháng để hồi phục và bà lại quay trở về nhà. Luôn phải chịu đau đớn, Nancy Alarie đã đến phòng khám Laval vào tháng 07 năm 2015. Nhiều tháng sau đó, bà phải chụp X-quang, làm biểu đồ co cơ và chụp cộng hưởng từ để phát hiện ra vết gãy.

KHÔNG VIỆC LÀM Vì bị thương, bà đã không có việc làm từ ba năm nay. Bà tiếc nuối vì cũng không được nhận trợ cấp của Ủy ban y tế và an toàn lao động (CNESST) với lý do viêm gân không được phát hiện. Bà nhấn mạnh rằng, khi bà kể lại vụ việc với CNESST sau khi có kết quả chẩn đoán, người ta nói với bà rằng đã quá hạn bởi vì vết thương của bà đã để quá lâu. Chủ tịch Hiệp hội chỉnh hình của Québec, Giáo sư Robert Turcotte cho rằng trường hợp của bà Nancy Alarie là « bất thường ». Ông giải thích: khi người phụ nữ làm việc với cường độ lặp lại liên tục và sử dụng cổ tay để khuân vác đồ, sẽ không ngạc nhiên khi các bác sĩ nghĩ rằng người này bị viêm gân. Chuyên gia phẫu thuật tay, giáo sư Sylvain Gagnon nói rằng vết gãy trong các xương nhỏ của cổ tay khó chẩn đoán và thường được phát hiện ra rất lâu sau đó. đồ dùng cá nhân trên các con phố và một vài người sẽ nhặt chúng mang về dùng. Nếu những đồ dùng ấy có nhiễm rệp thì khả năng lây nhiễm lại tăng cao » Chính vì vậy chúng ta nên thật cảnh giác.

Năm lời khuyên

Dám lên tiếng Luc Dethier, đồng sáng lập Élite chó nghiệp vụ K9 nhấn mạnh : Đừng cảm thấy ngượng ngùng. Nếu bạn nhận thấy nhà mình có rệp hãy thông báo với mọi người để cùng cảnh giác tránh để tình trạng lây lan. Hãy cảnh báo khách của mình và chính họ lại cảnh báo cho khách nhà họ. « Trong các căn hộ hạng sang và ngay cả trong các khách sạn lớn cũng đều có rệp, điều này chẳng liên quan hay phản ánh gì đến tầng lớp xã hội.» Truy tìm tung tích Martin Beaudry, chủ doanh nghiệp Solution Cimex cảnh báo : Hãy cẩn thận khi đi sắm đồ cũ nhất là khi bạn chỉ kiểm tra chúng bằng mắt thường. « Loài rệp rất sợ ánh sáng và chúng sẽ lẩn trốn. Chất thải của chúng thưởng để lại các vết đen trên tấm vải lót đệm hoặc trong các lỗ vít.» Chúng ta cũng có thể thấy dấu vết bên trong sách vở, trong tủ đầu giường hay ở các đồ dùng được bọc đệm v…v… Bao bọc thật kỹ Thành phố Montréal khuyến cáo dân chúng trên trang mạng của mình : Khi các bạn thu dọn đồ đạc, hãy đóng gói quần áo, khăn, rèm của mình vào các túi ni-lông được đóng kín. Hãy dán kín tất cả nắp các thùng giấy bằng băng dính thật chặt. Hãy học kín đệm và đồ gỗ bằng những chiếc túi ni-lon cỡ đại. Những chiếc túi này được bán ở các cửa hàng như U-Haul, Canadian Tire... Kiểm tra kỹ từng phòng Trước khi chuyển đến nơi ở mới, các bạn hãy kiểm tra thật cẩn thận và chi tiết từng phòng một (khe cửa, gờ tường, sau lò sưởi…). Hãy dùng một chiếc đèn cầm tay và soi tất cả các ổ cắm điện. Nếu như bạn phát hiện có rệp hãy cảnh báo ngay cho chủ nhà. Chủ nhà là người có trách nhiệm phải thông báo và yêu cầu diệt côn trùng. Vệ sinh xe tải Nếu bạn thuê xe, thành phố cũng khuyên bạn hãy kiểm tra thật kỹ điều kiện vệ sinh của xe trước khi để bất cứ đồ gì lên. Hãy hụt bụi hoặc quét thật kỹ sàn xe. Nếu như máy hút bụi của bạn không dùng túi chứa bụi thì hãy đổ hết bụi bẩn ra ngoài. Sau đó bạn nên cọ rửa thật sạch trước khi dùng. Trước khi chọn dịch vụ dọn nhà, bạn hãy tìm hiểu kỹ quy trình và biện pháp chống rệp của họ.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

MÁY BAY CANADA SUÝT ĐÂM 4 MÁY BAY KHÁC VÌ NHẦM ĐƯỜNG BĂNG

Phôû

Phi công trên máy bay của hãng hàng không Air Canada đã kịp nhận ra sai sót và chuyển hướng trước khi máy bay hạ xuống đường lăn của 4 máy bay đang chờ cất cánh tại sân bay San Francisco (Mỹ) hồi tháng 7 năm ngoái.

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm

SOÁ 709 11/05/2018

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13

Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

y ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) ngày 2/5 công bố một đoạn video cho thấy khoảnh khắc máy bay mang số hiệu chuyến bay AC759 của hãng hàng không Air Canada suýt hạ cánh xuống đường lăn của 4 máy bay khác đang chờ cất cánh.

Đó là máy bay Air Canada chở theo 140 hành khách từ Toronto (Canada) đến San Francisco (Mỹ) tối 7/7/2017. Máy bay được lệnh hạ cánh xuống đường băng 28R của sân bay quốc tế San Francisco. Tuy nhiên, không rõ vì lý do nào, phi công cho máy bay hạ cánh xuống đường lăn C, nơi

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765

4 máy bay khác đang chờ cất cánh. Trong đoạn video do NTSB công bố, ở giây thứ 30, máy bay Airbus 320 màu trắng của Air Canada được nhìn thấy xuất hiện ở phía trên màn hình. Máy bay này bắt đầu hạ độ cao. Ở đoạn 1 phút 07, máy bay đã sẵn sàng hạ cánh xuống đường lăn C nhưng chỉ vài giây sau đó nó bất ngờ bay chếch lên trời và bay lòng vòng. Theo NTSB, các nhân viên không lưu đã kịp nhận ra sai sót của phi công Air Canada và ngay lập tức hướng dẫn máy bay này chuyển hướng lên trên. Đoạn video là một phần trong các dữ liệu các nhà điều tra tìm hiểu để làm sáng tỏ vụ hạ cánh nhầm đường băng suýt gây thảm họa lớn nhất trong lịch sử hàng không thế giới. RE/MAX ALLIANCE INC. Agence immobilière 4865, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1R 1Y1

Tél.: 514-274-7575 Cell.: 514-714-9899 4280 Beaubien est, Montreal, (QC) H1T 1S6

Email: bao@baotax.com

Cũng theo dữ liệu điều tra, chiếc Airbus 320 của Air Canada khi đó đã bay ngay trên đầu 4 máy bay chờ cất cánh ở đường lăn C, chỉ cách hai máy bay đầu tiên hơn 15m, cách máy bay thứ 3 khoảng 60m và máy bay còn lại khoảng 90m. Nếu phi công Air Canada hạ độ cao sớm hơn vài giây, chiếc máy bay chở 140 người này có thể đâm vào các máy bay và gây thương vong cho cả nghìn người bên dưới. Ross Aimer, cựu phi công của United Airlines và hiện là Giám đốc điều hành của Công ty Tư vấn hàng không nhận định: “Nếu xảy ra, đó có thể sẽ là thảm họa hàng không khủng khiếp nhất trong lịch sử. Cứ hình dung một chiếc Airbus va chạm với 4 máy bay thân rộng, chứa đầy nhiên liệu và chở đầy khách, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào”.

Tél.: 514-329-0000

Cell.: 514-240-3333

Phon Tan

Tanada Tan

( Chi Phuong )

Club 100% OR en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

Club Platine 2017

Chuyên Viên Địa ốc chuyên nghiệp, Chúng tôi 29 ans courtier nói thông thạo 7 sinh ngữ: Pháp, Anh, Miên, Việt và 3 phổ ngữ Trung Hoa

Montreal-Nord, gần St-Michel, 4plex,2x31/2 ở tầng 2, 1x51/2 ở RDC, 1x31/2 ở sous sol, 1 garage, batisse rộng 30x40 pc, đất rộng 46x80 pc. Giá $468,000

Côte-des-Neiges : Condo, métro snowdon, 41/2 với 2 phòng ngủ, ở tầng cao nhất ,1 garage. Giá $245,000

Montreal nord: Trên đường Pie ix, 6 x 41/2 riêng biệt, với sous sol không fini, 4 chỗ đậu xe. Giá $609,000

St-Michel: Condo 2012, edifice với 52 condo, 41/2 + garage trong. Giá $245,000

Condo 2013, 10 phút đến metro St Michel, 2 phòng ngủ ở tầng cao. Giá $245,000

Cote des Neiges: condo 2009, 2 phòng ngủ ở tầng 1, chỗ đậu xe ngoài. Giá $245,000

Ville St-Jacques: 1 x 61/2 +1 x 31/2 ở tầng 2, đất rộng với 4 chỗ đậu xe. Giá $265,000

5 phút Metro Guy, condo lớn 31/2. Giá $289,000

Saint-Michel: triplex 27 x 42, 2 x 31/2 ở tầng 2, 1 x 51/2 ở tầng 1 RDC, có sous-sol, garage, gần jarry và st michel. Giá $433,000

Trois Rivières, cần sang nhà hàng, lợi tức tốt. Giá $138,000

Longueuil Fatima-Ville, gần Boucherville: Bungalow lớn, nhà rộng 62x35 pc, đất rộng 90x100 pc. Giá $298,000

RDP : Cottage lớn 24x38pc, đất rộng 34x106pc, 1992, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm , 2 bếp. Giá $330,000

10 phút métro st-michel, 1x51/2 ở tầng 2, + 2 locale tầng 1 + sous sol finir + 3 parkings, tân trang 100%. Giá $418,000

Laval: condo 2010 ở trong 4plex building, 1230pc, 2 phòng ngủ. 1garage, 1 parking. Giá $272,000


14

SOÁ 709 11/05/2018

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

CANADA: THẤY TOILET KHÔNG XẢ NƯỚC, PHÁT HIỆN ĐIỀU RÙNG RỢN SAU TƯỜNG Công nhân sửa chữa vừa phát hiện điều kinh hoàng bên trong phòng vệ sinh nữ của một trung tâm mua sắm Canada, tờ Guardian đưa tin.

Restaurant

Phở Hin Trong Mall Pie-IX và Jean Talon

- Bữa trưa có 9 món giá đặc biệt tùy bạn lựa chọn - Giao đồ ăn đến nhà miễn phí (tùy theo vùng) - Bạn có thể order online ở : phohin.ca

Những món ăn Việt Nam - Phở: gà, bò - Đồ nướng: bò, gà, tôm, sườn heo

Có Bún bò Huế mỗi ngày

Những món ăn kiểu Thái - Soupe Tom Yum - Pad Thái - Cơm chiên gà Thái - Mì xào dòn Có buble tea: nhiều hương vị khác nhau Giờ mở cữa: 10AM - 21h (7 ngày trên 7)

Có parking đầy đủ

Jean - Talon East

ngôn viên cảnh sát Emma Poole nói với các phóng viên. "Khi công nhân gỡ tấm bảng đó, anh ta phát hiện một người đã chết sau bức tường". Đội cứu hỏa và cảnh sát ngay lập tức có mặt tại trung tâm mua sắm để điều tra, phong tỏa các khu vực xung quanh tầng 4. Sau 2 ngày điều tra, cảnh sát cho biết thi thể là người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi 20. Anh ta tử vong sau khi bò vào lỗ

KÊU GỌI HIẾN TẾ BÀO GỐC CỨU SINH VIÊN GỐC VIỆT TẠI CANADA Cộng đồng người Việt và du học sinh Việt Nam tại Canada đang chung tay để cố gắng tạo cơ hội cứu sống một sinh viên gốc Việt bị ung thư máu.

T

heo thông tin từ CTV News (Canada), trong những ngày vừa qua, gia đình một sinh viên 25 tuổi gốc Việt có tên Bille Nguyễn (sinh sống tại Edmonton, Alberta, Canada) đang kêu gọi mọi người giúp đỡ tế bào gốc để cứu sống anh. Sau nhiều lần xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Bille Nguyễn bị ung thư bạch huyết cầu. Các bác sĩ đã tận tình chữa trị nhưng việc hóa trị không có tác dụng với anh. Vì vậy, biện pháp duy nhất là cấy tế bào gốc. Tuy nhiên, ngân hàng tế bào gốc có nguồn gốc châu Á tại Canada quá hiếm. Susan, chị của Bille Nguyễn cho biết tế bào gốc phù hợp là từ châu Á vì Bille là người gốc Việt. Không may là số người thuộc cộng đồng châu Á tại Canada đăng ký hiến tế bào gốc không nhiều.

Susan cùng hai chị em gái khác của Bille Nguyễn là Shelly và Tu, đã phát động một chiến dịch mang tên Match4Bille để tìm người hiến tế bào gốc. Ngày 25.2, gia đình cũng tổ chức một buổi lấy mẫu thử trực tiếp tại Trường ĐH Alberta. Ngày 6.5, chị em của Bille Nguyễn và Hội du học sinh Việt Nam tại Edmonton tiếp tục tổ chức một sự kiện tại quán cà phê Lemongrass (104 Street và 51 Avenue) với mong muốn tìm được tế bào gốc phù hợp với Bille Nguyễn. Susan chia sẻ trên match4bille: “Bằng cách nâng cao nhận thức, chúng tôi hy vọng việc đăng ký hiến tế bào gốc sẽ nhiều hơn. Việc này không chỉ giúp Bille tìm thấy hy vọng, mà còn mở rộng cơ sở dữ liệu tế bào gốc có thể giúp những người khác không may bị căn bệnh này...”.

thông hơi và mắc kẹt. Theo cảnh sát, người đàn ông trẻ vào phòng vệ sinh nữ vào tối thứ 6 tuần trước và được tin là chỉ có một mình. Anh ta nhiều khả năng đã leo lên bức tường cao 2 mét đằng sau toilet, chui vào ống thông hơi.

Cửa vào shopping

Jean Coutu Subway

gày 30.4, người công nhân nhận được thông báo rằng một toilet không xả nước ở tầng 4 của trung tâm thương mại Core, thành phố Calgary, Canada. Sau khi vào phòng vệ sinh, người công nhân tháo dỡ tấm bảng dán trên tường đằng sau để kiểm tra. "Trong nhà vệ sinh, có một tấm bảng phía sau để mọi người giật nước", phát

Cửa vào shopping

SAQ La Baie

N

514-723-0999 514-723-2626

Le Boulevard

Pie - IX

(trong Mall Pie-IX và Jean Talon)

Parking

Metro Tim Hortons

4130 Jean Talon Est

N

“Ở thời điểm này, chưa rõ tại sao nạn nhân bò vào trong bức tường”, cảnh sát nói thêm. Cảnh sát loại bỏ giả thuyết người đàn ông này bị hãm hại. Vì cái chết của anh ta được coi là “tai nạn”, họ sẽ không cung cấp thêm thông tin về vụ việc.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 709 11/05/2018

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence agréé Agenceimmobilière immobilière agréé Franchisé et autonome Franchiséindépendant indépendant et autonome de inc.inc. de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, Tél.: Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Fax: Fax: 514-354-0657 514-354-0657

Groupe Sutton-Actuel inc. 115 St-Charles Ouest, Longueuil, Qc, J4H 1C7 Bureau: 450 651 1079 Fax: 450 651 1329

Thanh Quach

Liliane Bui Bui Liliane

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: Cell: 514 514 663 663 3775 3775 lbui@sutton.com lbui@sutton.com

SUTTON + REMAX = 1 SEULE COMMISSION • Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) NEW LE PLATEAU-MONT-ROYAL

SAINT-HIPPOLYTE

5033-5037 Rue Jeanne-Mance Triplex, 1 280 000$

RIVIÈRE-ROUGE

Condos à louer

Super Terrain 180,600 mètres carrés

4821 Boul. St-Laurent, app. 204A CONDO, 1 475 $/mois X 12 mois

Ch. Lalonde, Sainte-Véronique Terrain, 9 999 999$ + TPS/TVQ

7030 Rue St-Denis Commerciale, 2 700 $/mois + TPS/TVQ NOUVEAU-ROSEMONT

CÔTE-DES-NEIGES

4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s)

VILLE-MARIE

1433 Rue Bishop Commerciale, 2 500 $/mois + TPS/TVQ

Building NEW LISTING : Commercial Building Commercial Centre-ville montreal: CRESCENT et MAISONNEUVE SUPER building a vendre 11,000,000$, avec revenus 720,000$ par année!!! VILLERAY

VILLERAY

OUTREMONT

BAISSE DE PRIX !

BAISSE DE PRIX !

6761-6765 Rue Étienne-Bouchard 4plex, 799.000$

3516 Rue Notre-Dame O Duplex, 1 150 000$

42 Rue Tracy, Terrain + Magnifique Cottage, 5 350 000$ + TPS/TVQ

PLATEAU-MONT-ROYAL

ROSEMONT

SAINT-HENRI

7472-7474 Rue Chambord Duplex, 669,000$ CÔTE-DES-NEIGES

1885 Rue Jean-Talon E. Condo Commercial 285,000$ + TPS/TVQ

SAINT-LÉONARD

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois

Baisse de prix!

4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois

8876-8882 Boul. Viau, 5plex, 790,000$

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 680 000$ MERCIER

SAINT-MICHEL

4196-4198 49E RUE DUPLEX , 398,000$ PLATEAU MONT-ROYAL

TOUT RÉNOVÉ!!!

75 Rue napoléon Maison à étage + 2 X 3.5, 799,000$ VILLERAY

Metro Jarry Rev. 77,400$ / Annee Baisse de prix!

1481-1485 Av. Bourbonnière, Triplex, 519,000$

7685 Rousselot, 8plex, 1 235, 000$


16 Tin

SOÁ 709 11/05/2018

TIN THẾ GIỚI

THẾ GIỚI

XE BUÝT LIÊN TỤC BỐC CHÁY BÍ ẨN GIỮA ROMA Thêm một chiếc xe buýt vừa mới bốc cháy tại Roma ngày 8-5, nâng tổng số xe buýt bị cháy ở thủ đô nước Ý từ đầu năm đến nay lên 9 chiếc.

N

ăm ngoái, tổng số vụ cháy xe buýt ở Roma là 22. Vụ cháy mới nhất đốt rụi chiếc xe buýt số 63, xảy ra trên con đường mua sắm đông đúc là Via del Tritone ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, mọi nghi ngờ không hướng về khả năng khủng bố mà về phía cơ quan phụ trách vấn đề giao thông, Công ty Atac. Chiếc xe buýt bị cháy trên đường Via del Tritone được đưa vào sử dụng từ năm 2003. Điều tra ban đầu cho thấy động cơ bị chạm mạch trước khi ngọn lửa xuất hiện ở phía đuôi xe. Tài xế đã nhanh chóng sơ tán hành khách trước khi chiếc xe bốc cháy dữ dội. Những nỗ lực đầu tiên để dập tắt ngọn lửa bằng bình chữa cháy thất bại nhưng may mắn là lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng xuất hiện. Trong các vụ cháy trước, và cả trong vụ cháy mới nhất, không có hành khách nào bị thương. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ việc có nạn nhân chỉ là vấn đề thời gian nếu xe buýt ở Roma còn tiếp tục cháy. Ông Fabio Rosati, một nhà tư vấn về giao thông của Ý, kêu gọi "một kế hoạch khẩn cấp" để thay thế những chiếc xe buýt đang vận hành bởi mỗi ngày qua đi là nguy cơ càng lớn dần. Phóng viên Michele Galvani cho rằng chính quyền đã "đùa giỡn với tính mạng người dân" và tự hỏi có thủ đô một nước châu Âu nào mà xe buýt lại bốc cháy

thường xuyên như ở Roma. Theo Đài BBC, vào tháng 3 vừa qua, sau khi có tổng cộng 5 chiếc xe buýt bốc cháy, nghiệp đoàn xe buýt đã cảnh báo nguy cơ này với người dùng phương tiện công cộng. Tài xế của nghiệp đoàn cho biết những chiếc xe không được bảo trì thường xuyên nhưng nguyên nhân các vụ cháy xe buýt vẫn là điều bí ẩn dù nhiều cuộc điều tra đã được tiến hành. Cơ quan Atac xác nhận đội xe buýt của đơn vị có số năm sử dụng cao hơn nhiều so với mức trung bình nhưng đã tăng cường các biện pháp phòng cháy và những biện pháp này có thể đã làm giảm 1/4 số vụ cháy trong năm nay. Nhưng tháng trước, một chiếc xe buýt mới hoạt động được 5 năm cũng bị cháy.

Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sản xuất tại hãng

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

Eva: (514) 578-1953

8085 Rue Lafrenaie (góc Louis Sicard) Phone: (514) 325-5101 Fax: (514) 376-2573

­ Có đầy đủ các loại thuốc kích thích cho mọi thời điểm ­ Có các loại trừ sâu cực mạnh, bảo đảm an toàn ­ TTN sẽ làm hài lòng quý vị

LIỆU TRUNG QUỐC CÓ THẾ CHÂN MỸ LÀM “ANH CẢ” THẾ GIỚI? Sự trỗi dậy gần đây của Trung Quốc khiến các chuyên gia đặt câu hỏi về vị thế trong tương lai của “gã khổng lồ châu Á”.

ĐẶC BIỆT CÓ THẦN DƯỢC - SUPER BIG BUD - MON STER WELGHT - CÓ MÁY LẠNH 25000 BTU - 65000 BTU - SỬA CHỮA MÁY LẠNH, ĐIỆN LẠNH CÁC LOẠI - SỬA QUẠT VÀ CÁC LOẠI ĐỒ ĐIỆN Xe có thể vào tiệm

TTN Kính mời

Lacordaire Jarry

Autoroute 40

W N

S

Boul. Langelier

GIỜ MỞ CỬA

E

8085 Rue Lafrenaie Louis Sicard

M

ới đây, tác giả Xue Li và Cheng Zhangxi của tờ Diplomat viết bài phân tích với tiêu đề: “Liệu Trung Quốc có thay thế vai trò toàn cầu của Mỹ?” Trong bài viết, hai chuyên gia về chính trị cho rằng điều này phụ thuộc vào hai yếu tố. Đầu tiên, liệu Trung Quốc có muốn như vậy không? Thứ hai, Trung Quốc có khả năng làm vậy không? Các nhà lãnh đạo Trung Quốc bao gồm Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, và Tập Cận Bình đều tuyên bố rõ ràng rằng “Trung Quốc sẽ không bao giờ tìm kiếm sự bá chủ”. Ông Tập còn thêm rằng Trung Quốc không sẵn sàng trở thành “cảnh sát thế giới” và không muốn thay thế bất kỳ ai. Điều này có thể được hiểu là Trung Quốc

không muốn thay thế vai trò toàn cầu của Mỹ, theo các chuyên gia. Một số người có thể nói rằng mong muốn của một quốc gia có thể thay đổi và năng lực của họ mới là thứ quan trọng hơn: Trung Quốc có thể thay đổi mong muốn khi sức mạnh của nước này tăng lên. Vậy năng lực của Trung Quốc có khả năng vượt Mỹ hay không? Theo Diplomat, năng lực của một quốc gia có thể được phân thành “quyền lực cứng” và “quyền lực mềm”. Quyền lực cứng, đặc biệt là năng lực kinh tế và sức mạnh quân sự, là nền tảng của vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ sau Thế chiến II. Nhưng sự kết hợp giữa quyền lực cứng và mềm là điều kiện cần và đủ cho sự tăng trưởng của một nhà lãnh đạo toàn cầu.

New: 8085 Rue Lafrenaie

Quyền lực mềm của Mỹ chủ yếu thể hiện trong việc xây dựng và lãnh đạo hệ thống quốc tế sau chiến tranh, đóng góp văn hóa, phát triển khoa học công nghệ và giáo dục, chính sách nhập cư tương đối thoáng. Vào cuối Thế chiến II, Mỹ chiếm 60% GDP toàn cầu và năng lực sản xuất công nghiệp của nước này chiếm một nửa thế giới. Sản lượng dầu và thép của Mỹ chiếm 70% và 64% tổng số thế giới. Với quyền lực cứng này, cộng thêm khả năng sản xuất tiên tiến và phát triển công nghệ, sức mạnh quân sự của Mỹ vào cuối Thế chiến II đã vượt qua sức mạnh của các nước Đồng minh khác. Mỹ liên tục trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ Thế chiến II, xây dựng hệ thống liên minh toàn cầu cũng như mạng lưới các căn cứ quân sự. Sau Thế chiến II, Mỹ đã vượt các nước châu Âu về công nghệ và giáo dục cấp cao. Do sự phát triển nhanh chóng của Mỹ

Thứ 2 - Thứ 6 10am - 6pm Thứ 7 - Chủ Nhật 12pm - 6pm

trong khoa học xã hội và nhân văn, cũng như dòng chảy của trí thức châu Âu trong Thế chiến II, Mỹ đã thay thế các nước châu Âu và trở thành thành trung tâm nghiên cứu khoa học và giáo dục cấp cao toàn cầu. Do vậy, quốc gia này thu hút tài năng từ khắp nơi trên thế giới. Chính sách nhập cư tương đối thoáng của Mỹ cũng góp phần cho sự lãnh đạo toàn cầu. Nhờ thu hút được nhiều tài năng, Mỹ đạt được “năng lực vô song về sự sáng tạo và trở thành ngôi nhà toàn cầu cho người tài đến từ các quốc gia và nền văn minh khác nhau”, theo các chuyên gia. Sau Thế chiến II, hơn 50% số người đoạt giải Nobel đến từ Mỹ. Làn sóng tài năng giúp nâng cao vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Thế chiến II cung cấp cho Mỹ cơ hội đặc biệt để trở thành nhà lãnh đạo thế giới. Trung Quốc giờ chỉ có thể vượt Mỹ trong


SOÁ 709 11/05/2018

17


18

SOÁ 709 11/05/2018

một số khía cạnh như GDP, chi tiêu quốc phòng, số sinh viên quốc tế… Xét về số đồng minh, căn cứ quân sự toàn cầu, ảnh hưởng đến Liên Hiệp Quốc, ảnh hưởng đến tài chính toàn cầu…, rất khó để Trung Quốc có thể cạnh tranh với Mỹ. Thêm nữa, Trung Quốc cũng khó có thể thu hút tài năng như Mỹ. Quyền lực mềm của Mỹ được mở rộng nhờ sự tương đồng về văn hóa với các quốc gia châu Âu, sự truyền tải văn hóa qua các thuộc

TIN THẾ GIỚI

địa. Tuy nhiên, văn hóa Trung Quốc là nền văn minh khu vực điển hình. Vì điều này, Trung Quốc khó có thể thu hút tài năng toàn cầu như Mỹ và trở thành ngôi nhà cho người nhập cư. Do đó, nước này khó có khả năng vượt Mỹ về giáo dục, nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Nhìn chung, Trung Quốc dường như không muốn và cũng không thể thay thế vai trò toàn cầu của Mỹ kể cả sau khi “trỗi dậy”, các chuyên gia kết luận.

TRUMP XÉ BỎ THỎA THUẬN IRAN, NGUY CƠ XUNG ĐỘT TĂNG MẠNH Ở TRUNG ĐÔNG Quyết định của Tổng thống Mỹ Trump tái áp đặt lệnh trừng phạt Iran, rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đẩy Trung Đông vào những chuỗi ngày bất định và nguy cơ xung đột tăng cao.

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

"

Tôi thấy rõ rằng chúng ta không thể ngăn chặn bom hạt nhân của Iran bằng thứ cấu trúc mục nát và thối rữa của thỏa thuận hiện tại", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong tuyên bố tái trừng phạt Iran, đồng nghĩa với việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được năm 2015 dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama. Giờ thì Trung Đông đứng trước một tương lai không có thỏa thuận nào để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran, bất kể đó là thỏa thuận "mục rữa" hay không. Các nhà ngoại giao và chuyên gia quân sự lo ngại rằng Tehran sẽ khôi phục chương trình hạt nhân, đẩy mạnh can thiệp ở các cuộc xung đột trong khu vực như Iraq, Syria, Yemen và Lebanon. Một Trung Đông "nhiều hạt nhân" Sau tuyên bố của Trump, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngay lập tức tuyên bố đã ra lệnh "các cơ quan nguyên tử chuẩn bị sẵn sàng những biện pháp để khởi động, nếu cần thiết, chương trình làm giàu uranium mà không có bất cứ giới hạn nào". Lời tuyên bố của ông Rouhani có thể là phát súng khai màn một cuộc đua mới tại Trung Đông. Trong bài viết đăng trên Bulletin of the Atomic Scientists, Ezra Friedman, giám đốc chiến lược tại Viện nghiên cứu An ninh Quốc gia ở Israel, nói quyết định của Trump sẽ đẩy Trung Đông trở lại những ngày trước khi có thỏa thuận hạt nhân Iran. Theo viễn cảnh này, Iran có thể vẫn là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT) nhưng có đủ uranium được làm giàu để được xem là nước bước đầu sở hữu hạt nhân trong khi các thanh sát viên quốc tế không còn nhiều cơ hội tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Tehran. Đáp lại, các nước láng giềng sẽ nhìn vào Tehran và có thể cân nhắc phát triển

chương trình hạt nhân của riêng họ để đối phó. Trung Đông sẽ tiến tới bờ vực của khu vực có vài quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, hoặc bước đầu sở hữu năng lực hạt nhân. Saudi Arabia, một trong những đối thủ lớn nhất của Iran trong khu vực, từng tuyên bố sẽ theo đuổi chương trình hạt nhân nếu Iran tiếp tục phát triển hạt nhân. Saudi Arabia vẫn quyết liệt theo đuổi chương trình năng lượng hạt nhân dân sự và dự định có 16 lò phản ứng trong 25 năm. Họ thuyết phục Mỹ để có quyền làm giàu uranium tại nước mình, bao gồm cả quyền sản xuất năng lượng hạt nhân, một quy trình cần thiết trong trường hợp Saudi Arabia muốn quân sự hóa chương trình hạt nhân. Trong khi đó, Israel, đối thủ khác của Iran, được cho là quốc gia sở hữu năng lực hạt nhân duy nhất ở Trung Đông đến lúc này, dù họ chưa từng xác nhận hay phủ định việc này. Trong khi các đối tác còn lại của thỏa thuận như châu Âu, Nga, Trung Quốc và Iran kêu gọi Mỹ ở lại thỏa thuận hạt nhân, hai đồng minh là Israel và Saudi Arabia đã vận động mạnh mẽ cho quyết định này. Chiếc hộp Pandora" lại mở ở Trung Đông

quốc Arab Thống nhất (UAE). Saudi Arabia và Israel, hai đối thủ truyền kiếp của Iran, đã và đang đối đầu Tehran trên nhiều mặt trận tại Trung Đông dù không trực tiếp xung đột. Israel chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Các cuộc không kích của Israel xuống Syria cũng làm thiệt mạng công dân Iran. Trong khi đó, Saudi Arabia cáo buộc Iran gây bất ổn tại Iran và tài trợ cho lực lượng nổi dậy Houthi ở nước này. Trong bối cảnh quan hệ thù địch lâu năm giữa Iran với Mỹ và các đồng minh của Mỹ, Israel và Saudi Arabia, thỏa thuận hạt nhân Iran không chỉ nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân mà còn giữ cho căng thẳng khu vực ở mức kiểm soát được. Giờ đây khi thỏa thuận có nguy cơ sụp đổ, các nước sẽ tìm mọi cách để củng cố vị trí của mình trong khu vực. Các cuộc xung đột ở Trung Đông, từ Syria, Yemen đến Lebanon, sẽ khốc liệt và khó giải quyết hơn. Trao đổi với Zing.vn, tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, nguyên đại sứ Việt Nam tại Iran, nói rằng Israel là nước mong muốn nhiều nhất việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận. Tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy dường như Isarel sẽ đạt được mục tiêu của mình, "nhưng thực tế sẽ không đơn giản một chiều như vậy". "Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận chỉ làm tình hình khu vực thêm căng thẳng. Iran có thể sẽ không rút khỏi thỏa thuận nhưng chắc chắn sẽ tăng cường các hoạt động chứng tỏ vị trí của mình ở khu vực như giúp đỡ Syria và các lực lượng thù nghịch với Israel. Israel chắc chắn sẽ phải có biện pháp 'phòng thủ từ xa' tấn công các lực lượng này ngoài biên giới Israel". "Có thể dự đoán cuộc chiến qua tay người khác giữa Iran và Israel sẽ lại càng căng thẳng hơn", nguyên đại sứ nhận xét.

"(Việc rút khỏi thỏa thuận hạt nhân) nghĩa là mở Chiếc hộp Pandora ra", Tổng thống Pháp Emmaneul Macron nói với tạp chí Der Spiegel (Đức) hồi cuối tuần trước. "Nó nghĩa là chiến tranh". The Conversation nhận định trong những năm gần đây, các thế lực tại Trung Đông Cơ hội của Nga gần như đã phân hóa thành 2 nhóm. Một nhóm là những lực lượng ủng hộ Iran như "Điều quan trọng nhất mà Putin đã nói chính quyền Syria, Iraq, lực lượng vũ trang Hezbollah và nhiều nhóm phi nhà nước là, 'Tôi sẽ không phản bội các bạn'", Ali khác. Nhóm chống Iran gồm Saudi Arabia, Vaez, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Israel, Ai Cập, Bahrain và Các Tiểu vương Iran của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế,

nói về cuộc gặp hồi cuối năm 2017 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Cuộc gặp đó diễn ra 3 tuần sau khi Tổng thống Trump thông báo rằng ông sẽ không công nhận việc Iran đã tuân thủ đầy đủ thỏa thuận hạt nhân, bất chấp các báo cáo từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng Tehran đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ mà thỏa thuận quy định. Khi Tổng thống Putin nói "tôi sẽ không phản bội các bạn", nó có nghĩa là "tôi sẽ không như người Mỹ". New Yorker nhận định chính Tổng thống Trump sẽ biến Nga và Iran, vốn chỉ là đối tác chiến thuật về quân sự, với mối quan hệ ngoại giao được vun đắp nghèo nàn và thực dụng về mặt kinh tế, trở thành 2 đối tác chiến lược. Mục tiêu của Moscow là trở lại vị trí siêu cường, trong khi Tehran cũng muốn có chỗ đứng như "người chơi" lớn trong khu vực. Họ chia sẻ với nhau trở ngại chung phải đối phó. Đó là căng thẳng với Mỹ và mong muốn tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông. "Hai năm trước, Mỹ là bên định hình cho các vấn đề khu vực, ngay cả với Iran", New Yorker dẫn lời Kayhan Barzegar, Giám đốc Viện nghiên cứu Chiến lược Trung Đông tại Tehran. "Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc. Giờ Nga mới là bên thu hút các nước, gắn mình với động lực của Nga. Mỹ mang lại sự hoang mang. Nga lấp đầy khoảng trống quyền lực". Ảnh hưởng của người Nga tại Iran đã tăng lên từ trước khi Mỹ chính thức rút khỏi thỏa thuận, cùng lúc với những niềm hy vọng của người Iran vào Mỹ và châu Âu phai dần. Ngay sau khi các lệnh trừng phạt được tháo dỡ bớt, Iran đã đặt hàng Airbus và Boeing hàng loạt máy bay. Nhưng vì sự không chắc chắn mà 2 công ty này phải đối mặt khi làm ăn với Iran, trong lúc các ngân hàng cũng lo sợ việc giao dịch với Tehran có thể vi phạm các lệnh trừng phạt đã có và trong tương lai, việc chuyển giao máy bay đã bị đình trệ. Thay vào đó, Iran chuyển sang tìm kiếm nguồn cung từ Nga. Khi Iran và các nước đạt được thỏa thuận lịch sử vào năm 2015, bà Farideh Farhi,


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

SOÁ 709 11/05/2018

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

19

ANH PHÁP

học giả tại Đại học Hawaii ở Manoa và là một người quan sát Iran lâu năm, nói rằng thỏa thuận Iran, dù gặp nhiều chỉ trích, đã củng cố vị trí của Tehran trên trường quốc tế và góp phần mang lại ổn định cho khu vực. Bà dẫn lời ngoại trưởng Mohamad Javad Zarif từng nói với người Iran rằng "Hội chứng sợ Iran" đã hằn sâu trong đầu óc nhiều người ở thế giới tư bản, đất nước này bị khắc họa như một quốc gia hung hăng và bất trị, một mối đe dọa đối với an ninh

khu vực và thế giới. Hai năm đàm phán với các nước nhóm P5+1 và việc đạt được thỏa thuận hạt nhân đã xóa bớt "Hội chứng sợ Iran" và nhiều nước học được rằng họ sẽ phải giải quyết các khác biệt với Tehran thông qua các biện pháp ngoại giao hơn là ép buộc. Giờ hội chứng đó có thể sẽ quay trở lại. Và trong khi người ta chưa kịp vui mừng với cơ hội phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, mối đe dọa về một cuộc đua hạt nhân đã trở lại ở Trung Đông.

CUỘC SỐNG XA HOA CỦA NHỮNG ĐẠI GIA KIẾM BỘN NHỜ BITCOIN NĂM 2017

KHOA HỌC TOÁN

TIN MỚI NHẤT 1. Chương trình SLE-Math mới (để được sử dụng trong 20 năm tới) của chúng tôi và phiên bản BETA dự kiến sẽ được tung ra vào năm 2018! Hơn nữa, do nhu cầu phổ biến của phụ huynh / học sinh từ ngoài tỉnh, chúng tôi đang trong quá trình nhượng quyền thương mại, để chia sẻ triết lý giáo dục độc đáo của chúng tôi và phương pháp với nhiều người trên khắp thế giới! 2. Hơn 700 người hâm mộ trên trang FB của chúng tôi và hơn 1000 thành viên trong nhóm FB của chúng tôi mà chúng tôi cung cấp giải pháp nhanh cho câu hỏi học trong toán học và ngôn ngữ. 3. Hãy chắc chắn rằng bằng cách vào một trong các trung tâm của chúng tôi để nhận một bản sao của tập sách kỷ niệm 20 năm và 'Superkids for Tomorrow', một biên soạn các bài học cho các bậc cha mẹ để đọc.

KHOÁ MÙA HÈ 2018 CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẢ NGÀY 9:00 am – 4:15 pm Bao gồm Toán, Anh, Pháp và:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẤP TỐC NỬA NGÀY 9:00 am – 12:00 pm hoặc 1:15 pm – 4:15 pm

Toán hoặc tiếng Anh & Pháp • Logic và đào tạo hình học 2D / 3D • Thực hành trong phòng thí nghiệm Hoàn thành các tài liệu của 1,5 khoa học và hàng thủ công năm học về toán trong hai kỳ học! • Số học / đào tạo đại số Làm việc trên tiếng Anh và tiếng • Xem phim và thảo luận • Nghiên cứu dự án và trình bày đối thoại Pháp, đọc, hiểu, viết & giao tiếp bằng miệng! • Chính tả và tham dự các trò chơi • Đánh máy và điện tử đa phương tiện 27 giờ của lớp học trong 9 ngày!

Mới đây, trang thông tin nổi tiếng của lĩnh vực cryptocurrency là cointelegraph đã có một bài viết điểm danh lại những vị tỷ phú này. Trong số đó, có những cái tên là mới, có những cái tên lại là rất quen thuộc.

Session II Session III Session IV Session I Tháng 7: 24 đến 27, Tháng 6: 26 đến 29 Tháng 7: 10 đến 13 Tháng 8: 07 đến 10 và 30 đến 31 Tháng 7: 02 đến 06 Tháng 7: 16 đến 20 Tháng 8: 01 đến 03 Tháng 8: 13 đến 17

"Đăng ký sớm để đảm bảo vị trí của bạn!" "Đăng ký trước ngày 27 tháng 5 sẽ được giảm đến 30$" DORVAL

MONTREAL

315 Dorval Ave., #105 Dorval, QC H9S 3H6

514-636-0360

987 rue Côté, #511 Montréal, QC H2Z 1L1

514-866-8168

LA PRAIRIE

50 Taschereau, #120 La Prairie, QC J5R 4V3

450-695-3579

VILLE SAINT-LAURENT

1320 Du Collège, #1B Saint-Laurent, QC H4L 2L2

514-748-8288

www.superkidslearning.com

N

ăm 2017 quả là một năm điên cuồng của Bitcoin nói riêng và thế giới tiền ảo nói chung. Mặc dù trong những tháng đầu năm 2018, thị trường tiền ảo đã suy giảm mạnh với đà trượt giá hơn 300% có thể khiến những nhà đầu tư tay mơ mất trắng tất cả, vẫn có những người may mắn đã vượt qua đợt bão khủng khiếp nói trên. Lẽ tất nhiên, họ sẽ ghi tên mình vào danh sách những vị tỷ phú Bitcoin mới nổi trên thế giới. Và số tiền họ kiếm được trong 1 năm có thể sẽ khiến nhiều người rất bất ngờ. Xem xét những cái tên tỷ phú giàu lên từ tiền ảo trong năm 2017 của tạp chí Forbes, người ta thấy rằng hàng triệu USD tổn thất trong đợt bão cũng không 'thấm' vào đâu so với núi tiền họ đã kiếm được. Mới đây, trang thông tin nổi tiếng của lĩnh vực cryptocurrency là cointelegraph đã có một bài viết điểm danh lại những vị tỷ phú này. Trong số đó, có những cái tên là mới, và cũng có những cái tên rất quen thuộc. Richard Branson - Tỷ phú, nhà hoạt động xã hội người Anh Tổng tài sản: 5 tỷ USD Tài sản đáng chú ý: Đảo Necker giá 65 triệu USD, xe "lưỡng cư" Gibbs Aquada giá 250.000 USD Richard Branson đã từng đưa công chúng đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng tính cách lập dị của ông. Giờ đây ông đã gia nhập tầng lớp những người giàu từ tiền ảo. 3 năm liên tiếp gần đây, Branson đã tổ chức bữa tiệc dành cho

những "bộ óc" mê công nghệ trên hòn đảo mà ông mua mang tên Necker. Khách mời của ông là những thành viên của gia tộc Rockefeller nổi tiếng, các nhà quản lý quỹ mạo hiểm và cả tầng lớp lãnh đạo của các bang ở Mỹ. Thậm chí, tỷ phú Branson còn tổ chức một hội nghị Blockchain của riêng mình vào năm ngoái ở đảo Necker. Ở đây, ông đã mời đại biểu Nghị viện Châu Âu là ông Eva Kaili đến tham dự. Theo ước tính, giá trị hòn đảo này lúc Branson mua là 65 triệu USD. Tuy nhiên, có lẽ số tiền này không là gì so với tổng tài sản mà Branson có: 5 tỷ USD. Ngoài ra, Branson cũng chơi trội khi sở hữu chiếc xe 'lưỡng cư' Gibbs Aquada với giá 250.000 USD. Tỷ phú Branson cũng khá "điên rồ". Mỗi năm, mọi người tham gia sự kiện trên đảo đều có cơ hội nhận phần thưởng Bitcoincủa cá nhân ông và chứng kiến cú nhảy xuống hồ bơi ông yêu thích. Bằng cáchnày, chủ sở hữu hòn đảo trị giá 65 triệu USD sẽ không dừng lại ở đây, và năm nay ông dự định mở rộng hòn đảo của mình lần thứ tư liên tiếp để đón tiếp các triệu phú crypto mới nổi. Brock Pierce và thiên đường La Island de Blockchain Tổng tài sản: 1 tỷ USD Hứa hẹn đóng góp vào công nghệ Blockchain : 1 tỷ USD Sở hữu nhiều bất động sản ở Puerto Rico với giá gần 1.800 USD/m2 Brock Pierce là nhà sáng lập dự án

Block.One. Với số tiền kiếm được từ tiền ảo, ông đã mua nhiều bất động sản ở thủ đô San Juan, Puerto Rico với ý định biến nơi đây thành 'xứ sở' riêng của mình. Ý tưởng của Pierce khi đến Puerto Rico để tiêu tiền là tìm một nơi có thể không bắt mình chịu những gánh nặng thuế nặng nề. Với số tiền của mình, người ta thấy Pierce xuất hiện trên các chuyến du thuyền và tại các bữa tiệc. Đầu tháng 5 tới đây, vị tỷ phú cùng với hai nhân vật nổi bật không kém trong giới là Dinis Guarda và Miko Matsumura dự định sẽ tổ chức một hội nghị Blockchain ở Dubai với xe bay và tiệc tùng trên sa mạc - một kiểu hưởng thụ yêu thích của giới giàu có tử tiền ảo. Hiện tại tổng tài sản của Pierce được ước tính là 1 tỷ USD. Ông cũng hứa hẹn sẽ quyên góp 1 tỷ USD để đóng góp vào sự phát triển của công nghệ Blockchain. Còn với khối bất động sản tại Puerto Rico, người ta chưa ước tính tổng tài sản của Pierce ở đó là bao nhiêu. Tuy nhiên, người ta biết rằng giá mua đất ở thủ đô đất nước Trung Mỹ này chẳng rẻ chút nào: gần 1.800 USD/m2 Tỷ phú diệt virus John McAfee Doanh thu dự kiến trong năm 2017: 2,5 tỷ USD Nhận PR các dự án ICO trên Twitter với giá hơn 100.000 USD/lần Sở hữu bất động sản ở Cộng hòa Dominica với giá hơn 2.000 USD/m2 Tỷ phú diệt virus có lẽ là người nổi tiếng nhất trong danh sách những tỷ phú tiền ảo. Danh tiếng của McAfee đã bỗng chốc nổi lên cùng lúc với thời điểm thị trường nóng nhất, khi mà ông này liên tục có những tiên đoán tâng Bitcoin và các đồng tiền ảo 'lên mây'. Một vài dự đoán rất 'ngang tàng' của ông là 'Bitcoin sẽ đạt 25.000 USD', hay 'Bitcoin không đạt 100.000 USD, tôi sẽ tự cắn vào của quý

của mình'. Cuộc sống xa hoa của những đại gia kiếm bộn nhờ Bitcoin năm 2017 - Ảnh 3. Cùng với đó, McAfee cũng vừa đầu tư vào các dự án gọi vốn bằng tiền ảo, vừa PR cho các dự án này. Với danh tiếng sẵn có của mình, McAfee làm các dự án trở nên đặc biệt 'hot' sau khi ông PR. Tất nhiên, vị tỷ phú cũng thu được rất nhiều tiền từ hoạt động làm ăn 'ngầm' này. Dù chưa bao giờ công bố, người ta cho rằng McAfee sẽ PR các ICO trên trên Twitter với phí "tượng trưng" là 105.000 USD. Cho đến giờ, người ta không biết vị tỷ phú giàu có này kiếm được bao nhiêu tiền trên chuyến tàu "đào vàng" ICO năm 2017 vừa qua. Chỉ biết rằng, ông đã từng đăng tải trênTwitter của mình bức ảnh chụp khung cảnh biệt thự nghỉ hưu của ông trên quốc đảo Dominica. Nhớ rằng, giá một m2 đất ở đây thậm chí còn đắt hơn cả Puerto Rico: hơn 2.000 USD/m2 Triệu phú 9X mua Bitcoin từ 14 tuổi Erik Finman Tổng tài sản: 2,9 triệu USD Tài sản đáng chú ý: Xe Lamborghini trị giá hơn 400.000 USD Một trong những triệu phú trẻ tuổi nhất đã làm giàu từ Bitcoin là Erik Finman. Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng anh đã sở hữu số tài sản ước tính khoảng 403 BTC (khoảng 2,8 triệu USD). Erik từng dùng số tiền mà bà của anh đưa cho để đóng học phí (chỉ vài nghìn USD) để mua Bitcoin. Số tiền đó đã biến thành 3 triệu USD ở thời điểm này. Dù là một triệu phú, Erik vẫn là một cậu thiếu niên với những thói quen của người trẻ. Thú vui tiêu khiển của chàng thiếu niên cũng không giống các bạn đồng trang lứa. Điều khác biệt là giờ đây cậu sống ở khu vực Hollywood đắt đỏ, dùng bữa tại nhà hàng ngon nhất ở Beverly Hills và lái chiếc xe Lamborghini sang chảnh.


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 709 11/05/2018

BÀ MẸ 14 CON XÂY DỰNG CÔNG TY TRIỆU USD

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø $199+Thueá

Ở tuổi 45, thành quả của Tammie Umbel là một công ty có doanh thu triệu USD và 14 đứa con học hành đến nơi đến chốn.

N

gày mới của Tammie Umbel bắt đầu trong trang trại tại Leesburg,

Virginia (Mỹ). Buổi sáng, cô trả lời email và chăm sóc 8 đứa con nhỏ. Cô dành

MINH CHINH HOANG

khoảng 4 giờ để dạy chúng mọi thứ, từ nghệ thuật đến ngôn ngữ, toán học ngay tại nhà. Khi lớp học kết thúc, Umbel sẽ xuống nhà máy của cô, cách đó 30 phút lái xe. Cô làm việc đến tối muộn và quay về nhà để có một giấc ngủ dài 5 - 6 tiếng mỗi đêm. "Ngày hôm sau, vòng quay này lại bắt đầu", cô nói. Umbel năm nay 45 tuổi. Cô đang điều hành Shea Terra Organics, chuyên sản xuất các sản phẩm chăm sóc da và tóc làm từ bơ hạt mỡ (còn gọi là bơ Shea) cùng các thảo dược có nguồn gốc từ châu Phi như bơ Maobi hay dầu Marula. Cô bắt đầu kinh doanh vào năm 2000 với 1.500 USD tiền vốn ban đầu. Cách đây 5 năm, công ty bắt đầu ghi nhận lợi nhuận. Năm ngoái, doanh thu công ty đạt 2 triệu USD. Shea Terra hiện có bảy nhân viên nhưng

RE/MAX Alliance

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

Email: minh.realty@gmail.com

Notaire - Chương khế

NEW LISTING

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 Email: hoang.notaire@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi *** Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

Umbel vẫn trực tiếp làm nhiều việc cùng lúc như phát triển sản phẩm mới, giám sát tiếp thị, đóng gói và phân phối hàng. Umbel nghĩ ra ý tưởng thành lập Shea Terra khi đang đi lễ ở đền thờ Hồi giáo. "Tôi đến đền thờ để cầu nguyện và gặp các phụ nữ châu Phi cùng các nước. Tôi hỏi họ về những cách làm đẹp bằng cây lá móng, bơ hạt mỡ, dầu hạt thìa là đen... của họ", cô kể lại. Khi ấy, Umbel nảy ý định giới thiệu các sản phẩm này rộng rãi hơn đến thị trường Mỹ. Cô bắt đầu kết nối với nhà cung ứng và bán dầu hạt thìa là đen, bơ hạt mỡ trực tuyến. Ban đầu, tình hình diễn ra khá chậm chạp. Tuy nhiên, kể từ 2001, nhu cầu bơ hạt mỡ tăng cao. "Tôi trở về sau chuyến đi đến Saudi Arabia vào năm đó. Bạn của tôi, người theo dõi tình hình kinh doanh cho biết đã bán được 1.000 USD bơ hạt mỡ chỉ

Me DANIEL HOANG

Agence Immobilière

Cell: (514) 712-8888

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

NEW LISTING

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

NHÀ HÀNG VIETNAM TRÊN ĐƯỜNG ST LAURENT CẦN SANG LẠI GIÁ RẺ, TIỀN RENT THẤP. GỌI CHÍNH 514-712-8888.

TIỆM NAIL RONG PLAZA, 4 GHẾ PÉDICURE (CÓ THỂ ĐỂ THÊM GHẾ) 8 BÀN NAILS.1 PHÒNG ESTHÉTIQUE. 3-5 THỢ LÀM LEASE TỚI 1ER AVRIL 2020. TIỆM ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRÊN 18 NĂM GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

ST LEONARD SƯỞI ĐIỆN, KHỔ NHÀ LỚN 32X50, BẾP MỚI, VỊ TRÍ RẤT THUẬN TIỆN.

AHUNSTIC BIỆT THỰ SANG TRỌNG ĐỘC LẬP. KHU VỰC TỐT. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

BIỆT THỰ SANG TRỌNG MỚI XÂY 2014. 7 PHÒNG NGỦ, 7 TOILETS. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888 ĐỂ ĐẾN THĂM QUAN VÀ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

MONTREAL DUPLEX SƯỞI ĐIỆN, GARAGE, 2X51/2 + 31/2 DƯỚI BASEMENT. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ. GIÁ $380,000

BIỆT THỰ LIỀN KỀ 3 PHÒNG NGỦ, FINISHED BASEMENT, XÂY 1990. GIÁ 378000 + THƯƠNG LƯỢNG.

DUPLEX ĐỘC LẬP TRÊN TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH. TẦNG 1 NHÀ HÀNG, TẦNG 2 APT 6.5 HOÀN TOÀN XỬA MỚI. VỪA Ở VỪA LÀM ĂN. CÓ THỂ BÁN RIÊNG NHÀ HOẶC NHÀ HÀNG.

METRO ST MICHEL CONDO XÂY 2007 2 PHÒNG NGỦ 2 GARAGE.

ĐẤT CẮM TRẠI MẶT BIỂN, RỘNG 17600 M2, MỞ CỬA 4 THÁNG/NĂM. THU NHẬP CAO, DỄ DÀNG QUẢN LÝ $995000. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

TRIPLEX SƯỞI ĐIỆN, VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ, GIÁ $415,000 + THƯƠNG LƯỢNG

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

CONDO MỚI, SANG TRỌNG 2 PHÒNG NGỦ, 2 PARKING, 2 LOCKER. TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ĐI BỘ 1 PHÚT RA METRO BERRI VA BỆNH VIÊN CHUM.

MONTREAL METRO BEAUBIEN SEMI-COMERCIAL TẦNG 1 NHÀ HÀNG + TẦNG 2 APT 5.5 LỢI TỨC HÀNG NĂM $52000, GIÁ MỚI $579,000

METRO CONCORDIA. CƠ HỘI LÀM ĂN, HOTEL 12 PHÒNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ, LỢI TỨC CAO VÀ DỄ DÀNG QUẨN LÝ, VỪA Ở VỪA CÓ LƯƠNG. GỌI CHÍNH 514-712-8888.

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ. NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888


TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

trong một tháng", cô nói. Kể từ đó, doanh nghiệp của Umbel phát triển mạnh mẽ, với 300 dòng sản phẩm được bán trực tuyến và tại các cửa hàng Vitamin Shoppe trên khắp nước Mỹ. Umbel đến châu Phi vài lần trong năm để gặp gỡ các nhà cung cấp và tìm kiếm thành phần nguyên liệu mới. Nhưng giờ đây, những chuyến đi của cô còn có mục đích lớn hơn. "Khi tôi mở công ty, tôi đã nói rằng mình không muốn bất kỳ cách nào để làm hại hành tinh và tôi muốn mở ra cơ hội cho những người khác. Tôi hợp tác với các nhà cung cấp có nhu cầu hoặc đang cố gắng bảo vệ cộng đồng, môi trường sống của họ", Umbel cho biết. Biến ý tưởng thành một doanh nghiệp vững mạnh và tích cực bảo vệ môi trường không phải là thành tựu duy nhất của Umbel. Cô có đến 14 đứa con, trong độ tuổi từ 5 đến 27. Tất cả đều từng được cô dạy học trực tiếp tại nhà lúc còn nhỏ. Hiện nay, 6 trong số những đứa lớn nhất của cô đang học đại học với nhiều ngành khác nhau, có cả y học và kỹ thuật. Tám đứa con còn lại đang sống với vợ chồng cô trong trang trại rộng 10 mẫu Anh. Umbel gặp

21

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

chồng lần đầu tại một đền thờ Hồi giáo ở VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM Washington DC. Ông là một bác sĩ chuyên HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA khoa thần kinh người Pakistan sang Mỹ ■ Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. định cư. ■ Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) ■ Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. "Tôi nói với anh ấy rằng tôi muốn sống ■ nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation) trong một trang trại vì thấy đó là một cách GIÔØ LAØM VIEÄC để chúng tôi tự cung tự cấp", Umbel nói. Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm Các con của cô giúp bố mẹ nuôi cừu và gà. Thứ 7 - Chủ Nhật : Nghỉ Periode D'impot: Chúng biết cưỡi ngựa và chăm ong. Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com ( tháng 3 và tháng 4 ) : 10am - 4pm Umbel lớn lên ở Maryland, được nuôi dạy bởi một người mẹ đơn thân. "Gia đình Giờ mở cửa tiệm Beaubien : tôi là người gốc Đức, Ireland. Chúng tôi Thứ 2 đến Chủ Nhật : phải vật lộn và di chuyển rất nhiều. Có lúc, chúng tôi còn không có nhà. Tôi chưa bao Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông 10:30am đến 9pm giờ học xong dù đã tham gia một chương 1. Bún nem nướng Ninh Hoà 7. Bún ốc trình dành cho học sinh năng khiếu", cô 2. Hủ tiếu Nam Vang 8. Bún riêu ốc kể lại. 3. Hủ tiếu thập cẩm 9. Bún chả cá Năm 15 tuổi, Umbel rời gia đình để tự 4. Bún suông 10. Bún ốc chả cá 5. Bún mắm đồ biển (mới) 11. Bún ốc chả tôm lập bằng những công việc lặt vặt. Bây giờ, 6. Bún ốc chả mực nhìn về tương lai, cô hy vọng con cái của mình nối bước theo cách riêng của chúng. 1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) Tel.: "Tôi không nhất thiết muốn chúng kế tục sự nghiệp của mình. Tôi muốn chúng 7058 Plaza St. Hubert (góc Jean Talon) Tel.: ( Thứ 5 : Đóng cửa / Thứ 2 - Chủ nhật : 11am - 6pm ) trở thành người giỏi nhất về những gì mà chúng quan tâm. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng chúng sẽ vận động bảo tồn động vật thuộc Công an tỉnh Bắc Giang, được VTC của Đảng Cộng sản làm nhiễu loạn thông hoang dã, cũng như giúp đỡ những người News dẫn lời cho biết đã chỉ đạo các địa tin để hướng người dân vào việc khác và phương tuyên truyền, ngăn chặn các hoạt quên đi hiện tình đất nước.” gặp khó khăn", cô nói. động tôn giáo được cho là “trái pháp luật” Có thể đây là một cách mà tuyên giáo và “tăng cường công tác nắm tình hình” ở của Đảng Cộng sản làm nhiễu loạn thông các địa phương. tin để hướng người dân vào việc khác và Trên mạng xã hội cũng xuất hiện phát quên đi hiện tình đất nước. biểu của ông Nguyễn Mạnh Linh, một Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng. người được gọi là thánh đồ của Hội Thánh Mục sư Nguyễn Ngọc Hiền, thuộc nhóm của Đức Chúa Trời tại Hà Nội, thuộc Hiệp Liên Hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam, cho hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới, mong VOA biết về nhóm Hội Thánh của Đức muốn xã hội và truyền thông Việt Nam Chúa Trời: có “cái nhìn thiện cảm” đối với các thành “Nhóm này đến từ Hàn Quốc, họ có tín viên và Hội Thánh của Đức Chúa Trời. lý khác với giáo phái Cơ Đốc và Tin Lành, Trả lời phỏng vấn báo chí trong nước, vì họ có niềm tin khác. Họ cũng đang hoạt Ngọc Thanh, người phụ trách về lĩnh vực ông Nguyễn Văn Hòa, truyền đạo sư của động rất mạnh và ở Việt Nam tổ chức này truyền thông của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Hội thánh của Đức Chúa Trời tại thành bị chính quyền Việt Nam coi là bất hợp Gòn, nói với VOA rằng việc báo chí Việt phố Hồ Chí Minh lên tiếng phản đối các pháp, và cũng không được Hiệp hội Cơ Nam dồn dập đưa tin lên án Hội Thánh hoạt động tôn giáo cực đoàn như tin đồn Đốc giáo thừa nhận là một giáo hội Tin của Đức Chúa Trời nhằm chia rẻ giữa các và ông nói rằng “người trong hội thánh Lành.” nhóm tôn giáo với nhau và giữa các nhóm không hành động như vậy.” Trong phúc trình công bố hôm 15/8/2017 tôn giáo với lương dân: Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Quản về tự do tôn giáo tại Việt Nam năm 2016, “Khoảng hai tuần vừa rồi họ làm rộ lên nhiệm Hội thánh Tin lành Chuồng Bò ở của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Hà Nội chuyện mà họ gọi là tà đạo, Hội Thánh của Bình Dương thuộc Giáo hội Mennonite tiếp tục hạn chế sinh hoạt tôn giáo của các Đức Chúa Trời, Hội Thánh của Đức Chúa Độc lập, cho VOA biết Ban Tuyên giáo nhóm tôn giáo chưa được Nhà nước công Trời Mẹ, mà tên đúng của họ là Hiệp hội Trung ương Việt Nam gần đây “tập trung nhận, trong đó có việc cưỡng chế các cơ Truyền giáo Tin Lành Thế giới. Họ cố tình đánh phá các nhóm tôn giáo không được sở tôn giáo. gieo cho tất cả những người Việt không nhà nước công nhận.” Ông cho biết thêm: Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó có tôn giáo sự nhập nhằng giữa đạo Công “Các tin đồn về Hội Thánh của Đức lên tiếng phản bác, nói rằng phúc trình giáo và Tin Lành và với nhóm mà họ cho Chúa Trời do truyền thông làm nhiễu loạn của Mỹ đưa thông tin “không khách là tà đạo. Thực ra họ cũng chẳng đưa ra thông tin trước tình hình nội bộ có cái lò quan” và trích dẫn “thông tin sai lệch”. giáo lý chính thống gì để kết án người ta do ông Nguyễn Phú Trọng đốt, đấu đá Việt Nam khẳng định luôn “tôn trọng và là tà đạo cả. Việc này tạo ra một dư luận nhau, tham nhũng, và gần đây là sự kiện bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tự khiến cho nội bộ các tôn giáo cùng với hòa hợp giữa Nam và Bắc Triều Tiên… vì do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn những người lương dân căng thẳng với vậy có thể đây là một cách mà tuyên giáo giáo nào”. nhau, kinh biệt, chê bai nhau.” Theo Linh mục Lê Ngọc Thanh, việc truyền thông trong nước “đánh mạnh” vào Hội Thánh của Đức Chúa Trời gần đây đã khiến không ít người dân hoang mang, thậm chí “gây căng thẳng” trong nội bộ các tôn giáo, và giữa người theo tôn giáo và không có tôn giáo. Vị linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế Sài gòn còn cho rằng đây có thể là một bước “dọn đường dư luận” để tiến tới việc giải tỏa các cơ sở tôn giáo ở khu “đất vàng” Thủ Thiêm, trong đó có Nhà thờ và Nhà dòng Thủ Thiêm ở Quận 2. Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Vũ Chiến Thắng, được VOV dẫn lời nói cơ quan này đã nắm được “những biểu hiện tiêu cực mà báo chí phản ánh” về Hội thánh Đức Chúa Trời và cần thời gian để kiểm chứng xem có sự chỉ đạo, điều hành của tổ chức nào không, hay chỉ là hành vi của một số cá nhân trục lợi. Cơ quan truyền thông nhà nước nói Hội thánh Đức Chúa Trời chỉ núp dưới dạng tuyên truyền giáo lý và kỹ năng mềm nhằm thực hiện mục đích “khiến cho đối tượng không còn lo làm ăn, kinh tế sa sút và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình”, “lợi dụng giáo lý để trục lợi” khi buộc các tín đồ phải đóng góp 1/10 thu nhập, có dấu hiệu của mê tín dị đoan, tà đạo. Một quan chức thuộc phòng Phòng chống phản động và Chống khủng bố,

VÌ SAO VIỆT NAM ‘ĐÁNH MẠNH’ HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI? C

ác nhà hoạt động tôn giáo lý giải khác nhau vì sao gần đây chính quyền Việt Nam ‘đánh mạnh’ các tín đồ của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, nhưng nhìn chung họ xem đây là một cái cớ để nhà cầm quyền tăng cường sự quản lý đối với người dân, tôn giáo, và lái dư luận sang một vấn đề khác nhằm thực hiện ý đồ của chính quyền. Từ Huế, linh mục Phan Văn Lợi nói với VOA rằng dường như có sự liên hệ giữa việc chính quyền lên án những người theo Hội Thánh của Đức Chúa Trời với việc Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu chủ thuê bao điện thoại di động phải khai báo hình chân dung và thông tin chứng minh nhân dân -- qua đó cho thấy mục đích của Việt Nam là kiểm soát chặt chẽ hoạt động của người dân và tôn giáo. Linh mục Phan Văn Lợi nói thêm rằng không loại trừ việc chính quyền “dựng ra” câu chuyện như thế để quản lý các nhóm tôn giáo khác, vì nhóm này đã có mặt ở Việt Nam hơn 10 năm qua nhưng chưa từng bị lên án mạnh như hiện nay: “Có thể họ xem Hội Thánh này là một cơ hội, hay biết đâu rằng nhà cầm quyền dựng ra để có cái cớ ép người dân phải ghi tên tuổi và chụp hình khi dùng điện thoại di động. Đây là một biện pháp độc tài mà chúng ta chỉ thấy ở Trung Quốc và Việt Nam. Việc này làm cho người dân Việt Nam lúc này hết sức hoang mang, thậm chí là phẫn nộ. Đây là một ý định thắt chặt sự kiểm soát người.” Báo VietnamNet nói kẻ xấu sử dụng SIM điện thoại không rõ chủ thuê bao để truyền tà đạo Đức Chúa Trời, khiến cơ quan quản lý khó tìm ra nguồn gốc phát tán. Truyền thông nhà nước mô tả Hội thánh Đức Chúa Trời là một “tà đạo kinh hoàng như thôi miên”, từ Hải Phòng lan ra khắp nơi như “vòi bạch tuộc”. Ngoài ra, tại nhiều địa phương đang diễn ra nhiều hoạt động khám xét, tịch thu, bắt bớ tín đồ của tổ chức tôn giáo này. Hôm 3/5, trang Zing.vn cho biết công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, đã bắt một cựu sinh viên và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vì cho rằng người này trồng cần sa tại nhà riêng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, linh mục Lê

SOÁ 709 11/05/2018

6985 Ernest Marceau, Montreal H1M 3J2

Bún Việt

514.725.0007 514.272.6825


22

SOÁ 709 11/05/2018

TIN VIỆT NAM

NGƯỜI GỐC VIỆT Ở MỸ CÓ HỌC VẤN CAO Các nghiên cứu chỉ ra rằng cộng đồng nhập cư gốc Á thế hệ thứ hai tại Mỹ có trình độ học vấn cao hơn cả người Mỹ da trắng.

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét Giáo sư Trejo cho biết: “Thế hệ thứ hai giúp thay đổi định kiến cho rằng dân nhập cư thường chỉ biết siêng làm những công việc lao động phổ thông”. “Nhìn chung, người gốc Á chăm chỉ và chịu khó học tập. Dân Mỹ da trắng có phần thoải mái và để cho con cái tự do quyết định chuyện học hành. Tuy nhiên, cha mẹ gốc Việt nghiêm khắc hơn vì mong muốn con cái có tương lai tươi sáng nên luôn động viên và đôn đốc, thậm chí thúc ép”, anh Lê Đôn, một người Mỹ gốc Việt, Tổng giám đốc, nhà đồng sáng lập Trường Everest Education (E2) tại Sài Gòn, chia sẻ với Thanh Niên. Công thức thành công

C

ố giáo sư ngành khoa học chính trị Đại học Harvard, ông Sam Huntington (1927 - 2008) từng đưa ra kết luận gây tranh cãi là người nhập cư không thể hòa nhập vào xã hội Mỹ. Những nhận định như thế dẫn đến nhiều định kiến trong xã hội đối với người nhập cư gốc Á bao gồm Việt Nam, theo trang tin U.S. News & World Report. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng đa số người nhập cư gốc Việt thế hệ đầu tiên sau chiến tranh Việt Nam chịu khó lao động vất vả để chăm lo cho tương lai con cái. Kết quả là thế hệ con cái của họ thành công trong nhiều lĩnh vực, có trình độ học vấn cao hơn người Mỹ da trắng, theo nghiên cứu mới đây. Xem trọng học hành Yếu tố then chốt giúp thế hệ Việt kiều thứ hai đạt được sự thành công này xuất

phát từ việc cộng đồng gốc Á xem trọng giáo dục. Họ luôn quan điểm rằng sở hữu tấm bằng đại học hay cao hơn sẽ mang đến thành công về kinh tế, địa vị xã hội, sức khỏe, gia đình ổn định và nhiều cơ hội trong cuộc sống. Hai chuyên gia Brian Duncan, Stephen J.Trejo thuộc Đại học Colorado và Đại học Texas đã nghiên cứu dữ liệu của Cục Thống kê dân số, Cục Thống kê lao động Mỹ trong giai đoạn 2003 - 2016 và phát hiện các nhóm người nhập cư có trình độ học vấn khá cao, đứng đầu là gốc Á. Riêng trong cộng đồng gốc Á, thế hệ Việt kiều sinh ra tại Mỹ đứng hàng thứ 4 sau Hàn Quốc về việc học (sở hữu ít nhất một bằng đại học trở lên), trong khi Ấn Độ đứng đầu và Trung Quốc xếp hạng 2, theo số liệu tổng hợp từ nghiên cứu “Sự hòa nhập kinh tế - xã hội của người nhập cư ở Mỹ” công bố vào tháng 3.2018.

MƯA CUỐN THUỐC DIỆT CỎ XUỐNG KÊNH, 10 NGƯỜI CAMPUCHIA NGỘ ĐỘC CHẾT Bên cạnh con số thiệt mạng còn có 121 người nhập viện nghi do ngộ độc từ nguồn nước kênh nhiễm thuốc diệt cỏ do mưa cuốn từ đồng ruộng xuống.

T

ờ Khmer Times đưa tin đến hôm qua đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và 121 người nhập viện nghi do uống phải nước nhiễm thuốc diệt cỏ từ một con kênh ở tỉnh Kratie. Tỉnh trưởng Va Thorn cho biết các nạn nhân được đưa đến bệnh viện tỉnh và 8 ca nhiễm độc nặng đã được chuyển lên bệnh viện Calmette ở Phnom Penh. Các nạn nhân bắt đầu xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, khó thở và đau họng từ ngày 3.5 trước khi tình trạng trở nặng. Theo ông Thorn, có thể người dân đã sử dụng nước từ dòng kênh bị nhiễm

độc do mưa cuốn theo thuốc thuốc diệt cỏ từ đồng ruộng xuống. Ông cho biết người dân ở đây vẫn hay sử dụng nước kênh trong ăn uống nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng ngộ độc. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và mẫu nước đã được gửi đến Phnom Penh để xét nghiệm nhằm xác định chất độc. Chính quyền địa phương cung cấp nước đóng chai và cấm người dân sử dụng nước từ dòng kênh trong ăn uống. Nhân viên y tế và quân đội cũng được điều động đến hỗ trợ người dân.

Một số học giả và giới truyền thông gọi cộng đồng gốc Á là kiểu mẫu của thành công tại Mỹ nhờ đức tính siêng năng, tiết kiệm, chịu khó học tập và làm việc. Tại đại học hàng đầu như Harvard, Yale và Princeton, sinh viên Mỹ gốc Á chiếm đến 1/5 sĩ số, theo một nghiên cứu của Đại học California. Các nhà xã hội học cho rằng sự thành công của người gốc Á không chỉ nhờ cần cù, siêng năng mà là tinh thần đoàn kết, sống tập trung, lấy gia đình làm trung tâm và luôn đảm bảo cho con cái học hành tử tế. Khi đến Mỹ, họ đã xây dựng thành công “thủ phủ người thiểu số”, chẳng hạn Little Saigon hay Chinatown, theo chuyên gia kinh tế George Borjas thuộc Đại học Harvard. Trong quyển sách The Asian American Achievement Paradox dựa trên 140 cuộc phỏng vấn sâu với con cái của người nhập cư gốc Việt, Trung Quốc và Mexico ở thành phố Los Angeles, hai nhà xã

hội học Jennifer Lee và Min Zhou chỉ ra rằng có nhiều cơ sở giáo dục, chẳng hạn chương trình gia sư, học viện và tư vấn hướng nghiệp tập trung tại các “thủ phủ” này. Bên cạnh đó, tại nhà thờ, đền chùa hoặc trung tâm cộng đồng, những bậc cha mẹ nhập cư chia sẻ thông tin về trường công tốt nhất cũng như định hướng vào đại học hàng đầu và chọn nghề cho con cái, theo tiến sĩ Lee thuộc Đại học California. “Những buổi hội thảo về tuyển sinh đại học giúp ích cho rất nhiều gia đình nhập cư thuộc tầng lớp lao động phổ thông. Cha mẹ gốc Á sẵn sàng cho con cái đi học thêm, thậm chí học trước chương trình chính khóa”, bà Lee nói với đài CNN. Chẳng hạn, trong cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Lee, một nữ Việt kiều 25 tuổi tên Hannah chia sẻ cô cùng nhiều người đồng trang lứa được cha mẹ cho đi học thêm trước chương trình vào dịp hè. “Đa số học sinh trung học gốc Á đều học trước chương trình nên khi năm học mới chính thức bắt đầu, mọi người nắm kiến thức rất vững vàng. Bên cạnh đó, chúng tôi được cha mẹ cho học thêm nhiều thứ khác sau giờ học trên lớp như nhạc, tiếng Việt… Cha mẹ hy sinh và đầu tư mọi thứ cho việc học của tôi”, Hannah nói. Anh Lê Đôn chia sẻ đa số người gốc Việt không có khoản nợ sinh viên như người Mỹ da trắng nhờ vào sự hỗ trợ hết mình của cha mẹ. Thời niên thiếu của người gốc Á thế hệ thứ hai chỉ gắn liền với việc học từng giờ từng phút kể cả mùa hè, nhưng nhờ đó họ đạt được thành công trong việc học và có nhiều cơ hội nghề nghiệp, theo tiến sĩ Lee.


TIN VIỆT NAM

SOÁ 709 11/05/2018

23

Địa Chỉ 998 Blvd. Saint-Laurent, Suite 518, C.P.008, Montréal H2Z 9Y9 Vé Máy Bay: Thứ Hai - Thứ Sáu (10:00-18:00) Thứ Bảy - Chủ Nhật (10:00-17:00)

Bán vé máy bay có kinh nghiệm, biết xử dụng hệ thống Sabre, Amadeus và Apollo Thông thạo tiếng Anh, Pháp (biêt thêm tiếng Hoa càng tốt) Sẵn sàng đào tạo và ưu đãi nhân viên mới Tối thiểu phải là thường trú nhân Có tinh thần trách nhiệm và tiếp xúc khách hàng dễ dàng

8 ngày 7 dêm & du thuyền Norwegian Dawn* : 22/06/2018 Montreal – Boston – Bermuda – Boston – Montreal

Phòng bên trong: CAD1599+

20/05 – 03/06 – 17/06

9 ngày 8 dêm & du thuyền Norwegian Gem*: 24/08/2018

Montreal –New York **– Orlando/Port Canaveral –Great Stirrup Cay –Nassau– Montreal

1499+

CAD1899+

10 ngày 9 dêm & du thuyền Carnival Horizon***: 30/07/2018

Montreal –New York **– Grand Turk–San Juan PR–Amber Cove DR–New York– Montreal

2299+

1729+

Bao gồm: - Xe buýt đưa đón

- Giá luôn thuế cho

*Chọn 2 trong số các ưu đãi sau với du thuyền Norwegian* a/- Lệ phí cho dịch vụ trên du thuyền USD13.99 mỗi ngày cho người thứ 1 & thứ 2 trong phòng b/- Đồ uống không giới hạn (bao gồm 18% tiền tips) cho người thứ 1 & thứ 2 trong phòng c/- 250 phút WIFI miễn phí trên tàu cho mỗi phòng d*/- 4 Bữa ăn tối dành cho người thứ 1 & thứ 2 trong phòng tại 5 nhà hàng đặc biệt sau đây: Teppanyaki, Cagney, La Cucina, Le Bistro & Moderno ***USD50.00 Credit trên tàu cho mỗi phòng với du thuyền Carnival***

*Và tiền đền bù của OPC mỗi $1.00 cho $1,000.00 *Và điều kiện nhất định áp dụng Vacances Sinorama sẽ bảo lưu tất cả quyền huỷ hoặc thay đổi các chuyến đi mà không báo trước.

TẤT CẢ GIÁ TIỀN: Đăng ký từ ngày 11 - 17 tháng 5, 2018

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

Giá có hiệu lực đến 17/05/2018


24

SOÁ 709 11/05/2018

TIN VIỆT NAM


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

VĂN HÓA& XÃ HỘI

SOÁ 709 11/05/2018

25

TRUNG TÂM HÀM GIẢ

VÕ THUẬT TRUYỀN THỐNG TRUNG QUỐC: RA VẺ BÍ ẨN HÓA RA ĐỀU LÀ GIẢ DỐI!

NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa

Thật ra, võ thuật truyền thống Trung Quốc muốn tỉ thí công bằng với các môn boxing tổng hợp hiện đại là chuyện rất khó, đó là một sự thật không thể phủ nhận.

7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel.

N

hững năm gần đây các võ đài kiểu thương nghiệp được xem là một tiêu chuẩn để đánh giá khả năng có thể đánh hay không . Ngày trước, mọi người nhìn thấy Taekwondo, Boxing trở thành môn thi đấu tay đôi tại các giải thưởng thể thao, sau này lại thấy tính thực dụng của Quyền Thái, Judo

Brasin, UFC đối kháng tự do. Trên các võ đài ở nước ngoài, ít khi thấy bóng dáng của tuyển thủ Trung Quốc, cho dù có, cũng hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của rất nhiều người, các võ sĩ Trung Quốc đều thường là thảm bại. Sau nhiều scandal về võ thuật Trung Quốc thảm bại trước Quyền Thái, Judo…

đã khiến nhiều người phẫn uất về sự yếu kém của võ thuật Trung Quốc. Thực tế, võ thuật Trung Quốc muốn tỉ thí công bằng với các môn boxing tổng hợp hiện đại là chuyện rất khó, vì quy tắc khác nhau, thậm chí bản thân võ thuật Trung Quốc đã có phần yếu thế hơn. Ở Trung Quốc, các môn boxing tổng hợp hiện đại được gọi là võ chiến đấu tự do. Môn thi võ thuật đối đầu bắt đầu được thử nghiệm từ năm 1979, đến năm 1989 mới được Ủy ban thể dục Trung Quốc đưa vào hạng mục thi đấu chính thức. Môn võ chiến đấu tự do khích lệ tuyển thủ sử dụng kỹ thuật của các môn phái võ thuật khác nhau, nhưng không được tấn công vào những điểm yếu như cổ họng, điều này bị những người học võ xem là đi ngược với tôn chỉ của võ thuật truyền thống, phải là một chiêu đoạt mạng, một chiêu chế ngự kẻ địch. Cao thủ Vịnh Xuân quyền thảm bại trước võ sĩ MMA (võ thuật tổng hợp), chứng tỏ võ thuật truyền thống Trung Quốc không thể đưa lên sàn đấu

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

Sau nhiều năm phát triển, môn võ chiến đấu tự do trên cơ bản đã trở thành một môn võ hoàn toàn khác với các môn võ truyền thống Trung Quốc. Những năm đầu khi môn võ chiến đấu tự do mới ra đời, võ thuật truyền thống cũng từng tỉ thí với võ chiến đấu tự do và thường bị thua thiệt. Những môn thi đấu kiểu hiện đại vừa bắt đầu huấn luyện đã được học những chiêu đánh ngã kẻ địch, rèn luyện sức mạnh của đùi và nắm đấm. Trình Diệc Quân - huấn luyện viên môn Hiệp Khí Đạo hiện vẫn đang tập luyện võ thuật truyền thống, ông nói với trang CCTV: "Võ thuật truyền thống vừa bắt đầu phải học tư thế trước, thí vụ như đứng tấn, từng bước một, cần phải tập luyện rất nhiều năm. Lên sàn đấu so tài với Boxing một cách mù quáng như vậy, đã ảnh hưởng đến danh tiếng của võ thuật truyền thống". Ra vẻ bí ẩn hóa ra đều là giả dối Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân là 2 anh

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 25 tháng tư đến trưa 23 tháng năm

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78

New York 4 ngày guided 119

New York 3 ngày independent 118

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56

Ottawa Tulip Festival

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

ngày

Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người

9

12 tháng 5 đến 21 tháng 5

Ottawa 1 ngày

24

Canyon & Xem Cá Voi 2 ngày Washington DC & Philadelphia 4 ngày ngay USA 4 ngày

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn.

Beautiful MontTremblant 1 ngày 29 Granby Zoo & Berry Picking 1 ngày Parc Omega & Premium 24 ), Grand Iles de orleans(Charlevoix Outlets Shopping 1 ngày

18

149

139

Charlevoix & Xem Cá Voi 2 ngày

CHUYẾN BAY QUỐC TẾ Glories of India 10 ngày $3199 Thailand Splendors 10 ngày $2299 China delights 10 ngày $1899

24

72

Vietnam Treasures 10 ngày/8 đêm $2799 Russia Volga River Cruise 13 ngày/11 đêm $4399

Bao gồm phòng đôi, chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Giá cả có giá trị đến 23 tháng năm 2018. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com


26

SOÁ 709 11/05/2018

hùng màn bạc trong các bộ phim võ thuật, họ không chỉ giỏi võ mà còn có công bảo vệ đất nước. Thực tế, truyền kỳ về Hoắc Nguyên Giáp chỉ là lời truyền miệng từ đời này sang đời khác, Trần Chân thì chỉ là nhân vật hư cấu. Nhưng, trên phim ảnh, chi tiết Hoắc Nguyên Giáp đánh bại đại lực sĩ Anh Nga, Trần Chân một mình khiêu chiến với đạo trường Hồng Khẩu và đá gẫy tấm biển ghi "Đông Á bệnh phu", đều khiến khán giả vô cùng hào hứng. Thậm chí, đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tầng lớp khán giả từ thập niên 1980 đến nay, khiến nhiều người đều tin đó là sự thật. Có rất nhiều những "đại sư" mượn sự uyên thâm của võ thuật Trung Hoa để tạo dựng danh tiếng như vậy! Trong các buổi diễn thuyết về võ thuật truyền thống, có người nói đến Thái Cực, nói đến Khí công, nói bản thân là truyền nhân đời thứ 77… Trong lịch sử Trung Quốc những năm chiến tranh, đói khổ mà vẫn luyện võ công được hay sao? Cách nói

VĂN HÓA & XÃ HỘI

truyền nhân đời thứ 77 nghe thật hư cấu, Dân cho rằng các sư phụ võ thuật truyền thống có tài năng tốt tính đến nay vẫn còn cứ ra vẻ bí ẩn hóa ra đều là giả dối cả. hơn trăm người. Trong đó có rất nhiều người hoàn toàn Các đại sư thật sự ở đâu? không dính líu đến chuyện thương mại, Cuối thập niên 1980 - đầu thập niên cho dù là mở võ quán thì cũng là do đệ tử 1990, chủ biên Ngụy Dân của Tạp chí Võ tài trợ, không hề có chút danh tiếng trong hồn từng đi nhiều nơi để tầm sư và tìm cao làng võ thuật, chân công phu thì làm đúng thủ võ thuật và ông chắc chắn không ai biết theo lời dạy của sư tổ không truyền dạy bay trên không trung cả, không thể dùng rộng rãi. Giữa các môn phái, thậm chí là giữa các những thứ vô căn cứ như vậy để nói về võ sư huynh đệ cũng ít khi so tài cao thấp, thuật. Cũng có người rèn luyện võ thuật trong hoàn toàn khác với những người học võ thời gian dài, nhưng nhất định không cao thường đi khắp nơi so tài trong thời cực siêu như những gì họ tự giới thiệu. Sự thật, thịnh của võ thuật Dân quốc năm xưa. Năm xưa, việc so tài giữa các cao thủ những người am hiểu võ thuật truyền thống đều đã lớn tuổi rồi, còn đệ tử thì chưa học chính là một cuộc gặp gỡ, chỉ trong 3-5 phút là cùng, là sự so tài chí mạng. Cuộc được hết các chiêu thức của họ. Có những võ sư không có văn hóa, viết so tài giữa các cao thủ mà chủ biên Ngụy chữ còn khó khăn, nhưng luôn miệng nói Dân được chứng kiến được dừng lại rất sư tổ của họ lợi hại thế nào, bạn cũng chỉ đúng lúc, hoàn toàn khác xa so với trong có thể nghe cho vui mà thôi. Qua những tiểu thuyết và phim ảnh. Hai người chỉ đối mặt nhau, bắt tay nhau lần tìm kiếm cao thủ và những lời truyền miệng trong làng võ thuật, chủ biên Ngụy 1 cái, thử sức mạnh, không phải thử xem ai

khỏe hơn, mà là dùng sự cân bằng của bản thân để phá vỡ cân bằng của đối phương, cách tốt nhất chính là so đẩy, người chưa từng học võ sẽ không hiểu được. Võ học Trung Quốc kéo dài ngàn năm, nhưng hiện nay các đại sư khi gặp nhau chủ yếu giao lưu, bàn luyện về đạo là chính. Đối với việc giao đấu họ không tiện ra tay, không chỉ vì sợ thương vong mà còn có cách nói mang ý nghĩa cao thâm hơn, đó là cảnh giới tu hành, có rất nhiều người không tán thưởng điều đó. Võ thuật truyền thống thiếu rèn luyện thực tiễn, nói các chiêu thức võ thuật là đòn chí mạng, không phù hợp để so tài cao thấp, nhưng người thật sự lợi hại là phải biết điều khiển sức mạnh bản thân. Mỗi chiêu thức đều khống chế chiêu thức của đối phương, khiến đối thủ đánh vào không khí, đó mới là công phu. Vì thế, bây giờ mỗi lần nhắc đến võ thuật truyền thống, đều chỉ nghe chỉ trích, người trẻ tuổi nói võ thuật Trung Quốc khó sử dụng vào thực chiến, điều này nói không sai.

Hàm Giả Các Loại. Có giá đặc biệt cho đồng hương www.denturoexpert.com 4301, rue Bélanger Montréal (QC) H1T 1A8 514 254-2870

Prothèse sur implants Prothèse esthétique Prothèse de précision Prothèse partielle - Réparation Service à domicile

Rendez-vous: Thêm 2 địa chỉ để phục vụ tốt cho Quý Khách 1216, rue Jean-Talon Est, Montréal (QC) H2R 1W2 - 514 277-5628 352, avenue Dorval, suite 201, Dorval (QC) H9S 3H8 - 514 636-6504

NOUVEAU ! SUCCURSALE À LAVAL !

Sửa chữa kính xe

20 BOUL. CARTIER OUEST, LAVAL

450 669-3149

LUNDI AU VENDREDI 8H A 17:30, SAMEDI 9H A 13H

Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh

được giảm 50%

hay 0$ nếu bạn đã khiếu nại với bảo hiểm

Gắn và cân bằng lốp xe được giảm 15% từ 16 tháng 3 đến 16 tháng 6/2018

Mua một bộ vòng sắt và lốp bánh xe được giảm 50$ từ 16 tháng 2 đến 30 tháng 6/2018

Thay kính xe được 50$ carte cadeau


SOÁ 709 11/05/2018

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

NHỮNG TRIỀU ĐẠI HUY HOÀNG NHẤT LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU Chỉ sau hai năm rưỡi dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu, Zinedine Zidane đã được tờ Marca (Tây Ban Nha) xếp ngang hàng với những Alex Ferguson, Pep Guardiola, Johan Cruyff hay Arsene Wenger.

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

Mùa Hè

Hà Nội: $1374.00*+ Honolulu: $910.00*+ Hồ Chí Minh: $1038.00*+ Paris: $835.00*+

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

Z

inedine Zidane ở Real (từ 2016 đến nay). HLV người Pháp trở thành nhà cầm quân đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, từ khi giải đấu này khai sinh năm 1992. Ông liên tiếp đăng quang ở sân chơi số một châu Âu trong hai năm đầu tiên dẫn dắt Real. Ở mùa thứ ba, Zizou tiếp tục vào chung kết giải đấu này, và là HLV thứ ba trong kỷ nguyên Champions League đi tới trận đấu cuối cùng ba mùa liên tiếp, sau Fabio Capello (AC Milan) và Marcello Lippi (Juventus). Tại La Liga, ông một lần vô địch ở mùa 2016-2017. Arrigo Sacchi ở Milan (từ 1987 đến 1991). Cựu HLV người Italy là nhà cầm quân thứ ba ngồi ghế nóng ở San Siro, trong hơn một năm Silvio Berlusconi tiếp quản chức Chủ tịch. Ông đoạt Scudetto ngay mùa đầu tiên, trước khi thống trị châu Âu với hai Cup C1 liên tiếp năm 1989 và 1990. Sacchi được xem là người đưa sơ đồ 4-4-2 lên đỉnh cao trong thập niên 1990, nổi tiếng với bộ ba "Hà Lan bay" gồm Marco Van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard. Johan Cruyff ở Barca (từ 1988 đến 1996). Cố HLV người Hà Lan giúp đội bóng xứ Catalonia lần đầu đoạt Cup C1 năm 1992. Ông là người khởi nguồn triết lý bóng đá tiki-taka ở Nou Camp, và tạo ra đội hình được mệnh danh là "Dream Team", gồm Romario, Michael Laudrup,

Tel: 514-419-5588

Mùa xuân

27

(514) 728-4629

Hristo Stoichkov, Ronald Koeman và Pep Guardiola. Tại La Liga, ông giúp Barca vượt qua Real bằng bốn chức vô địch liên tiếp từ năm 1991 đến 1994. Bob Paisley ở Liverpool (từ 1974 đến 1983). Cố HLV người Anh là một trong năm người vô địch nước Anh cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Ông giúp đội bóng thành phố cảng bước vào thời kỳ huy hoàng nhất lịch sử, với ba Cup C1 vào năm 1977, 1978 và 1981, cùng sáu lần đăng quang tại nước Anh. Với những tên tuổi lừng lẫy như Kenny Dalglish hay Graeme Souness, đội bóng của Paisley luôn trình diễn thứ bóng đá tấn công giàu cảm xúc. Alex Ferguson ở Man Utd (từ 1986 đến 2013). Cựu HLV người Scotland viết nên trang sử mới cho "Quỷ Đỏ" khi giúp CLB trở thành đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, với 20 lần lên ngôi ở giải vô địch quốc gia. Nhà cầm quân người Scotland cũng chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 25 năm, kể từ sau thế hệ của Matt Busby năm 1968, và đưa Man Utd thành đội bóng thành công nhất nước Anh trong suốt thời kỳ nắm quyền ở Old Trafford. Ferguson hai lần vô địch Champions League, 13 lần đăng quang Ngoại hạng Anh, trong đó nổi bật là cú ăn ba mùa 1998-1999. Rinus Michels ở Ajax (từ 1965 đến 1971). Cố HLV người Hà Lan được xem là cha đẻ của bóng đá tổng lực. Ông là người thay đổi quan điểm về bóng đá cũng

Visa Việt Nam, Trung Quốc, Pháp Du lịch sur mesure Đặc biệt giá máy bay Du thuyền phút chót Điểm đến Soleil Du lịch autocar Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:30 Thứ Bảy: 11:00-16:00 - Chủ Nhật: Đóng Cửa

China Impression Super Value 8 ngày - Mỗi thứ sáu $299.00/người *+

Hà Nội: $1004.00*+ Honolulu: $653.00*+ Super Five-star Luxury Yangtze Gold Cruise Three Gorges Tour - Thứ Ba / Thứ Sáu / Thứ Bảy $499.00/người *+ Hồ Chí Minh: $1028.00*+ Paris: $728.00*+ tất cả các giá bao gồm khách sạn, vận chuyển, bữa ăn **Giá cho 1 người, bao gồm thuế, theo ngày khởi hành

CROISIÈRE TRANSATLANTIQUE chemin des Vikings - 17 NGÀY Gói bao gồm tất cả (2018.09.28)

U.S. West Coast Package 4 - 10 ngày

Los Angeles/Las Vegas/Grand Canyon/west canyon

- $514.00 -- 1499.00/người *+

Las Vegas 5 ngày $681.00/người *+ Bao gồm: khách sạn (5 sao) + vé máy bay HAWAII 3- 7 DAYS PACKAGE TOUR Rockies Mountain 3 đến 8 ngày Khởi hành mỗi ngày $315.00 -- 1470.00/người *+ $266.00 - 1762.00/người *+ MECICO 7 ngày Bao gồm: vận chuyển, khách sạn, tour $1085.00 (Khách sạn 5 sao)

$3299.00/người


28

SOÁ 709 11/05/2018

như lịch sử Ajax, đồng thời giúp đội bóng thủ đô Amsterdam một lần đoạt Cup C1 và bốn lần vô địch Hà Lan. Michels là người trực tiếp dìu dắt và làm nên tên tuổi của Johan Cruyff, trong cả màu áo Ajax lẫn đội tuyển Hà Lan ở World Cup 1974. Helenio Herrera ở Inter (từ 1960 đến 1968). Cố HLV huyền thoại sinh tại Argentina, có cha mẹ là người Tây Ban Nha là người đã tạo ra đội hình được mệnh danh là "Grande Inter" (Inter vĩ đại). Ông khai sinh ra lối chơi phòng ngự nổi tiếng Catenaccio, với nền tảng là cách phòng thủ một kèm một. Bằng sơ đồ 5-3-2, với hạt nhân là những Giacinto Facchetti, Tarciso Burgnich, Mario Corso và Sandro Mazzola, Herrera ba lần đoạt Scudetto và hai năm liên tiếp giành Cup C1. Pep Guardiola ở Barca (từ 2008 đến 2012). HLV người Tây Ban Nha tạo ra đội hình vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới, với những ngôi sao hàng đầu ở vị trí của họ như Lionel Messi, Xavi, Andres

THỂ THAO

Iniesta, Carles Puyol, Gerard Pique. Ông là người đưa tiki-taka, lối chơi định hướng vị trí lên đỉnh cao bằng hai chức vô địch Champions League trong bốn năm dẫn dắt Barca. Tại La Liga, đội chủ sân Nou Camp cũng vượt qua Real, với ba chức vô địch. Arsene Wenger ở Arsenal (từ 1996 đến 2018). HLV người Pháp chia tay "Pháo thủ" trong hè 2018 nhưng di sản ông để lại trong 22 năm dẫn dắt Arsenal là rất lớn. Ông giúp đội bóng có nền tảng tài chính vững mạnh, luôn nằm trong nhóm cạnh tranh chức vô địch, và là "kiến trúc sư" xây dựng nên sân vận động mới Emirates. Từ một đội bóng làng nhàng, có lối chơi buồn ngủ dưới thời Ron Atkinson, Wenger biến Arsenal thành CLB có phong cách thi đấu quyến rũ bậc nhất. "Giáo sư" cũng là người tạo ra đội hình bất bại năm 2004, gồm Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires, Ashley Cole, và đó được coi là một trong những tập thể hay nhất lịch sử bóng đá.

BI HÀI: NHÀ VÔ ĐỊCH ĐOẠT HCV OLYMPIC VÀ TÀN NGHIỆP VÌ CÙNG 1 LÝ DO Sự nghiệp của Absel Kiprop - chân chạy điền kinh nổi tiếng từng 1 lần vô địch Olympic và 3 lần vô địch thế giới cự li 1500m đã từng được hưởng lợi lớn nhờ đối thủ dùng doping 10 năm trước. Nhưng rồi vừa qua, chính ngôi sao người Kenya lại “tự bắn vào chân mình” vì một lỗi lầm tương tự.

“ĐẠI CA” Ở REAL MADRID: MARCELO, KHÔNG CHỈ LÀ VŨ ĐIỆU MÊ HOẶC Hậu vệ trái Marcelo đang trải qua mùa giải đặc biệt, tạo tầm ảnh hưởng vô cùng lớn ở Real Madrid.

L

R

eal Madrid vừa hòa Barca 2-2 ở Nou Camp. Một trong những điểm nhấn của trận đấu là chiếc thẻ đỏ dành cho Sergi Roberto cuối hiệp 1 sau pha trả đũa Marcelo. Hành vi của Roberto đáng bị truất quyền thi đấu nhưng phải thừa nhận hậu vệ trái của “Kền kền trắng” quá ma mãnh, giăng bẫy hoàn hảo. Nhờ chơi hơn người ở hiệp 2, Real Madrid dễ thở hơn và có chút tiếc nuối vì hòa. Với Real Madrid, Marcelo một lần nữa xuất hiện đúng lúc, mở khóa trong thời điểm khó khăn. Ở 2 trận bán kết Cúp C1 gặp Bayern Munich vừa qua, không một ai xuất sắc hơn Marcelo. Ghi bàn và kiến tạo, anh đã đưa CLB Hoàng gia Tây Ban Nha vào chung kết mùa thứ 3 liên tiếp. Nhìn xuyên suốt mùa giải, Marcelo có lẽ nổi bật chỉ kém Cristiano Ronaldo dù chỉ là một hậu vệ trái. Mùa này, Marcelo đã có 5 bàn thắng, và 8 pha kiến tạo, thành tích đến siêu tiền vệ Kroos và Modric cũng “ghen tỵ”. Anh ghi dấu giày vào 9 bàn thắng của Real từ đầu năm 2018. Tìm khắp châu Âu, chẳng có hậu vệ nào đỉnh như thế, kể cả Jordi Alba – người kết hợp tuyệt vời với Messi ở Barca. Trong triết lý bay bổng của HLV Zidane, Marcelo quan trọng đôi lúc không thể đong đếm hết.

Năm 2007, khi Marcelo vừa được Real chiêu mộ, Roberto Carlos đã nhận định: “Cậu ấy sẽ còn giỏi hơn tôi”. Nhưng thời điểm ấy chẳng ai tin. Cựu chủ tịch Ramon Calderon hứng chịu nhiều chỉ trích vì chiêu mộ cậu nhóc mới 18 tuổi và trước đó chỉ đá vỏn vẹn 30 trận chuyên nghiệp. Marcelo thực tế đã bị hắt hủi suốt một thời gian, nhưng quyết không đi theo dạng cho mượn. Marcelo chấp nhận làm dự bị để được tập luyện với Roberto Carlos và trực tiếp quan sát thần tượng thi đấu. Sự chỉ bảo của Fabio Capello nửa cuối mùa 2006-07, đến Bernd Schuster và lứa đàn anh Carlos, Cannavaro, Pepe dần giúp Marcelo cải thiện mình. Anh không còn hở cánh vì dâng cao, biết tạo sự cân bằng và chỉ hơn 1 năm sau “lột xác”. Suốt hơn 10 năm qua, Marcelo luôn chơi thứ bóng đá cống hiến, hoa mỹ nhất. Carvajal và bạn thân Ronaldo từng thốt lên: “Marcelo như khiêu vũ với trái bóng, một nghệ sỹ bậc thầy”. Thật khó tin với một hậu vệ như Marcelo, kĩ năng xử lý bóng của anh lại điêu luyện đến thế. Hơn 10 ngày trước, anh từng gây sốt với động tác không chế bóng dính như keo từ đường chuyền dài gần 40 mét của Kovacic ở trận gặp Bayern.

àng điền kinh thế giới vừa có một phen rúng động khi hôm 2/5 vừa qua, Absel Kiprop – nhà cựu vô địch Olympic và từng 3 lần vô địch thế giới ở nội dung chạy 1500m đã bị xác định dương tính với doping. Chất cấm mà VĐV điền kinh 28 tuổi người Nam Phi chưa được tiết lộ tên chính xác, nhưng theo tờ Daily Mail, đó là một loại doping thuộc dạng EPO (doping máu), kỹ thuật được sử dụng để tăng bất thường lượng tế bào hồng cầu vận chuyển ôxy của con người từ đó tăng cường khả năng của các vận động viên. Đây thật sự là một cú sốc với Absel Kiprop, người thân, bạn bè và các fan của anh cũng như nền điền kinh giàu truyền thống – đất nước Kenya. Không quá khi cho rằng, trước khi dính vào scandal doping, Absel Kiprop là niềm tự hào không chỉ của quê hương mình và của cả điền kinh châu Phi ở cự li chạy trung bình. Anh sinh ngày 30/6/1989 ở Uasin Gishu (Kenya). Năm 2008, một biến cố hy hữu liên quan đến doping đã giúp anh trở thành nhà vô địch Olympic. Đó là tại thế vận hội mùa hè tại Bắc Kinh (Trung Quốc), tại chung kết chạy 1500m nam. Kết quả khi cán đích, Absel Kiprop chỉ về thứ 2. Nhưng sau đó, tấm huy chương bạc của anh đã trở thành HCV Olympic 2008 khi người về nhất lúc đầu – VĐV Rashid Ramzi (người BahNhưng ở Marcelo, không chỉ là những màn khiêu vũ với trái bóng, những pha lên công về thủ siêu hạng, hay khả năng ghi bàn, kiến tạo ngỡ ngàng. Thủ quân Ramos nói, nhìn Marcelo chiến đấu với tinh thần mạnh mẽ và luôn nở nụ cười, cả đội như tiếp thêm động lực trong bất kì hoàn cảnh nào. Đó mới là giá trị lớn lao vô hình mà Marcelo đem đến cho Real. Trên sân, Marcelo “cháy hết mình”, thôi thúc các đồng đội tiến lên. Khi Real thua Girona hồi tháng 10 năm ngoái, người ta đã thấy Marcelo gào thét. Anh sẵn sàng nhảy vào “biển lửa” để cứu toàn đội, thậm

rain) đã bị xác định dương tính với chất cấm CERA – một biệt dược thuộc EPO và bị tước thành tích có được. Ở tuổi 19, Kiprop trở thành VĐV trẻ nhất giành HCV thế vận hội nội dung chạy 1500m từ năm 1912. Chân chạy 28 tuổi người Kenya cũng đã 3 lần về nhất ở giải điền kinh Vô địch thế giới các năm 2011, 2013 và 2015. Vừa qua, người đại diện của anh Federico Rosa thì xác nhận rằng Kiprop vẫn nghe những tin đồn không hay về mình suốt mấy ngày nay và đang cố gắng xác định lại kết quả xét nghiệm doping. Từng may mắn giành HCV Olympic vì đối thủ dùng doping và bị tước huy chương 10 năm trước nhưng giờ đây, bi hài thay, chính Absel Kiprop lại lâm vào hoàn cảnh bi đát cũng vì cơ thể dương tính với chất cấm. Trước viễn cảnh có thể bị cấm thi đấu dài hạn, bản thân ngôi sao điền kinh người Kenya từng vô địch Olympic 2008 đau khổ chia sẻ: “Tôi đã đọc các báo cáo liên quan đến mình và doping. Là một vận động viên, tôi luôn đi đầu trong công tác chống doping, một cuộc chiến mà tôi luôn tin tưởng và chiến đấu mạnh mẽ. Tôi không muốn hủy hoại tất cả những gì mình đã làm được kể từ lần đầu tiên tôi đua tài trên đấu trường quốc tế vào năm 2007. Tôi hy vọng có thể chứng minh rằng mình là một vận động viên trong sạch bằng mọi cách có thể." chí làm xấu hình ảnh của mình để hi vọng Real giành kết quả tốt như pha thúc cùi chỏ khiến Messi đổ máu hay pha khiêu khích Roberto vừa qua. Trong phòng thay đồ, đội phó Marcelo bao giờ cũng là người mang đến bầu không khí lạc quan cho cả đội. Những trò vui, những điệu nhảy Samba, trêu chọc đồng đội, Marcelo tạo sự kết nối thay cho HLV Zidane. 11 năm “ăn cơm” ở Bernabeu, ngôi sao người Brazil không ngừng chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn lao, một trong những "đại ca" tuyệt vời của Real về cả chuyên môn lẫn tinh thần.


THEÅ THỂ THAO THAO

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

SOÁ 709 11/05/2018

29

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 709 11/05/2018

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 Aimé Berthelot

Finis les tracas, avec Toitures Alpha !

Estimateur

Tu Anh Nguyen, B.Sc.

Courtier hypothécaire / Mortgage broker Tél. : 514 803 0708 Fax. : 438 315 3018 tanguyen@multi-prets.ca multi-prets.com/tuanhnguyen

(514) 602-7708 (514) 208-2318 toituresalpha@gmail.com Résidentiel - commercial Bardeaux, alphalte et gravier, membrane élastomère et réparation

NEW LISTING

ESTIMATION GRATUITE

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

NEW LISTING

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

NEW LISTING

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

Vendu en 90 jours , xin cảm ơn quý khách 10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

Vendu en 37 jours plus de 96% le prix demandé MONTREAL - NORD: 10741-10743 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN. 2 X 5 1/2 SOUS SOL ĐÃ SỬA THÀNH 4 1/2. CHỦ NHÀ Ở LẦU GIỮA. RENT CAO. GIÁ BÁN 359.000$

Vendu en 86 jours , Vendu xin cảm ơn quý khách xin cảm ơn quý khách AHUNTSIC-CARTIERVILLE: 11860 RUE DE MEULLES . COTTAGE ĐẸP NẰM TRÊN PHỐ YÊN TĨNH, TRƯỚC MẶT LÀ CÔNG VIÊN. 3 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. ĐẤT RỘNG, SÂN VƯỜN CHĂM SÓC CẨN THẬN. GIÁ BÁN 599.000$

TIN VUI: CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP QÚY KHÁCH LÀM NGHỀ TỰ DO VAY VỐN NGÂN HÀNG CHỈ CẦN DOWN 10%, TIỀN LỜI THẤP, LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH TRONG NĂM NĂM. XIN LIÊN LẠC ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

Vendu xin cảm ơn quý khách

SAINT-LÉONARD: 7615-7617 RUE MONTBRUN: DUPLEX KHỔ RỘNG NẰM TRONG KHU VỰC ĐƯỢC TÌM KIẾM. NỘI THẤT GỖ SỒI, SANG TRỌNG. 1 X 7 1/2, 1 X 5 1/2. GIÁ THUÊ GIÁ CAO. GIÁ: 585,000$

TIN VUI VỚI 35% DOWN PAYMENT + CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ DÀNG, KHÔNG CẦN CHỨNG MINH LỢI TỨC.

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 7170 RUE FABRE: CONDO 3 PHÒNG NGỦ. 2 PHÒNG TẮM. NỘI THẤT HIỆN ĐẠI XÂY NĂM 2011. RDJ. GẦN METRO FABRE. GIÁ BÁN 289,000$

GIẢI NHẤT CỦA REMAX EXCELLENCE 2017, XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ SUỐT THỜI GIAN QUA.

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

SAINT LEONARD: 6416 RUE BÉLANGER: COTTAGE ĐẸP, 3 PHÒNG NGỦ, 3 PHÒNG TẮM, PHÒNG SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC, SÂN VƯỜN PHÍA SAU, BỂ BƠI, GẦN CARREFOUR LANGELIER, 3 PARKING. GIÁ BÁN: 559,000$

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

SOÁ 709 11/05/2018

31

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2018

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS *

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP...

KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ !

NEW LISTING

NEW LISTING

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

NEW LISTING WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

ST -LEONARD: 7980-7982 RUE NAPOLÉON-DESMARCHAIS, DUPLEX, RỘNG 30 X 40PC , TẦNG 2 CHO 910 $ /THÁNG. RDC VÀ SOUS SOL CÓ SẴN CHO NGƯỜI MUA. GIÁ BÁN 599,000$

GIÁ MỚI 749,000$ MONTREAL : 6405-09 PIE IX , GRAND TRIPLEX DETACHE ( 34.5 X47 IRR) 1X71/2 + 1X 41/2+ 1X31/2 , REVENU : 41250$ . NHÀ SỬA CHỮA ĐẸP. GIÁ : 769,000$

ST LEONARD : 5393 J-B MARTINEAU , TRÈS BEAU COTTAGE , 3 CHAMBRES A COUCHER + 2 SDB +1 SALLE D’EAU+ GARAGE, KHU VỰC YÊN TĨNH, NHÀ XÂY NĂM 2009. GIÁ BÁN 419000$.

COTTAGE AVEC EXTENSION DE SALON ( 22X14) + 4 PARKING + 3 PHÒNG NGỦ . GẦN BUS , CHỢ Á CHÂU. GIÁ 389,000$

Vendu en 11 jours , Vendu en 30 jours , Vendu en 45 jours , xin cảm ơn quý khách xin cảm ơn quý khách xin cảm ơn quý khách CHỦ NHÀ CẦN BÁN GẤP VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9194-9196 9E AVENUE: DUPLEX GỒM 2 X 5 1/2 + 1 STUDIO. THU NHẬP CAO. GIÁ BÁN: 388.000$

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL - AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

MONTREAL-NORD: 10751-10753 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN. 1 X 7 1/2+1 X 5 1/2. RENT CAO. KHU VỰC YÊN TĨNH. GIÁ BÁN GẤP: 354.000$

VILLE ST LAURENT 219 KHALIL GILBRAN : COTTAGE 4 PHÒNG NGỦ , GARAGE DOUBLE, 3 PHÒNG TẮM , SOUS SOL , GẦN CHỢ, TRAIN , GIÁ BÁN GẤP : 549,000$. OPTION CHO THUÊ MEUBLE : 2000$/ THÁNG

MONTÉRÉGIE - CANDIAC: 4 RUE DANUBE - COTTAGE ĐẸP, 2800 PC, 4 PHÒNG NGỦ, 2 SALLE DE BAINS . GARAGA ĐÚP. CỬA SỔ LỚN, CÁC PHÒNG RỘNG, VƯỜN ĐẸP, ĐẤT RỘNG 9556 PC. GIÁ BÁN 679.000$


32 Tin

SOÁ 709 11/05/2018

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

APPLE WATCH CỨU MẠNG MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỸ William Monzidelis có vấn đề về sức khỏe, bị mất nhiều máu nhưng được cứu sống nhờ đồng hồ thông minh cảnh báo kịp thời.

CÁC NHÀ KHOA HỌC ĐÃ TÌM RA THỨ "CÔNG TẮC" TRONG NÃO BỘ GIÚP TẮT ĐI NỖI SỢ HÃI VÀ BẬT LÊN NIỀM CAN ĐẢM Nếu vẫn còn e ngại và nghi ngờ về lòng dũng cảm của mình, giờ đây bạn đã có thể yên tâm hơn một chút...

T

heo Apple Insider, William Monzidelis, 32 tuổi và sống tại New York (Mỹ), đang thư giãn trong phòng tắm thì cảm thấy chóng mặt, chảy máu ở miệng và trực tràng. Chiếc Apple Watch đang đeo khi đó liên tục cảnh báo sức khỏe và yêu cầu chủ nhân của mình đến bệnh viện ngay lập tức. Sau khi rời phòng tắm, Monzidelis được mẹ đưa tới bệnh viện. Trên xe, anh tiếp tục bị chảy rất nhiều máu. Theo một bác sĩ, anh bị mất lượng máu lớn và có nguy cơ tử vong rất cao. Tại bệnh viện, Monzidelis được chẩn đoán bị chảy máu do một vết loét trong cơ thể, buộc gây mê và phẫu thuật lập tức. Hiện sức khỏe Monzidelis dần hồi phục. "Chiếc Apple Watch đã cứu sống tôi, nó như một thiên thần nhỏ đang quan sát và

cảnh báo sức khỏe", Monzidelis chia sẻ. Các bác sĩ cũng đồng ý rằng chính smartwatch của Apple đã cứu sống Monzidelis. Cuối năm ngoái, một người Mỹ có tên Scott Kilian cũng được Apple Watch cứu dù người này trước đó đã chi hàng nghìn USD để kiểm tra sức khỏe. Chiếc đồng hồ thông báo nhịp tim Kilian tăng cao và đối mặt với nguy cơ của một cơn đau tim. Trước đó, cô bé Deanna Recktenwald 14 tuổi ở Florida (Mỹ) phát hiện sớm bệnh thận nhờ Apple Watch hiển thị nhịp tim tăng tới 190 lần mỗi phút (bình thường chỉ số này từ 60 đến 80). Vận động viên Paul Houle ở Massachusetts (Mỹ) cũng được smartwatch này cảnh báo khi nhịp tim tăng tới 145 lần mỗi phút và phát hiện sớm ung thư sau khi đến bệnh viện.

THÚ ĂN CHƠI HỦY HOẠI MÔI TRƯỜNG: MUÔN LOÀI OÁN GIẬN Ai từng sống giữa những cánh rừng nguyên sinh mới hiểu hết sự giàu có phong phú của đại ngàn, cảm nhận được vẻ đẹp hài hòa của sự cân bằng sinh thái mà con người được ban tặng từ Mẹ Trái đất. Bây giờ, với số đông, điều đó chỉ còn thấy... trong phim hoạt hình, bởi tài nguyên vẫn không ngừng bị tàn phá bằng rất nhiều thú chơi bạo tàn, chiếm đoạt.

P

hong trào chơi đủ bộ chim-hoa-cá-đá vài năm qua lan rộng, từ thành thị tới thôn quê, đâu cũng có những ngôi nhà treo lồng chim lủng lẳng. Sáng sớm thong dong thưởng trà, nghe chim hót dưới giàn phong lan, ngắm mảnh vườn nhung xanh điểm vài gốc bonsai lạ mắt quanh hồ cá cảnh, non bộ chất chồng những khối đá thạch anh, mã não... Tôi từng ngỡ đây là thú chơi thanh nhã, cho tới khi ngộ ra cái giá thật đắt mà môi trường phải trả cho kiểu chơi mà đám đông đang rầm rập lao theo. Đó là lúc đi giữa những khu rừng mênh mông nghèo kiệt không còn nghe tiếng chim lảnh lót, không còn tìm thấy dù chỉ một chùm hoa phong lan đong đưa. Là khi đến những dòng suối hoặc bãi đá vỡ nát vì bị khai thác bóc dỡ tan hoang. Khi chứng kiến cảnh “phu đá” đâm chém nhau để giành cho được vài viên opan vô tri, “phu cây” sẵn sàng liều

tính mạng để gỡ cho được từng cụm thạch lan, từng gốc bonsai tự nhiên ngả mình bên mỏm núi chênh vênh, trăm năm sương gió. Đã có lúc, tỉnh thành nào cũng có các tụ điểm bày bán đủ loại chim trời, từ loài hót hay, có thể luyện nói theo tiếng người như Nhồng, Yểng, Sáo, Khướu .... cho tới các giống chim xinh đẹp, sặc sỡ như Họa mi, Sả rừng, Chích chòe, Khướu má xám, Hút mật, Gõ kiến, Vàng anh... Thậm chí đến những loài thiên điểu quý hiếm như Sếu đầu đỏ, Hạc cổ trắng, Hồng hoàng, Đại bàng cũng có lúc đành chịu chết lần mòn cùng xiềng xích cho con người thỏa mãn cảm giác mình là chúa tể. Nhiều người lại thích chơi cá hiếm, thú cưng. Giống càng quý lạ, khách chơi càng sẵn sàng chi trả. Ngoài nguồn chim-thú-cá bị đánh bắt từ sông, suối, biển, hồ, càng hoang dại càng có giá. Với các loài thú dễ dàng sinh sản như chó, mèo, thỏ, nhím,

T

ất cả các loài động vật trên thế giới, trong đó có cả con người, khi đứng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc đều phản ứng theo một trong ba cách sau: Hoặc quá sợ hãi đến mức chẳng thể làm được gì, hoặc chạy trốn, hoặc đứng lại và chiến đấu. Nếu vẫn còn e ngại và nghi ngờ về lòng dũng cảm của mình, có lẽ giờ đây bạn đã yên tâm hơn một chút khi các nhà khoa học thuộc đại học Stanford vừa phát hiện ra thứ “công tắc” giúp tắt nỗi sợ hãi và gia tăng lòng can đảm. Trong giai đoạn đầu, thử nghiệm này đang được áp dụng trên chuột, nhưng nếu có thể áp dụng trên con người, sẽ là một bước đột phá lớn trong việc điều trị các bệnh lý có liên quan tới các rối loạn lo âu. Sở dĩ thử nghiệm này được áp dụng bước đầu trên chuột là do chúng là con mồi cho rất nhiều loại động vật trong thiên nhiên như rắn, cú… Mỗi khi phát hiện thấy kẻ thù, phần đông trong số chúng sẽ sợ hãi bỏ chạy, như cũng có những con chuột sẽ bất chấp tất cả và phản kháng. Các nhà khoa học đã phát hiện ra 2 dòng tế bào có vai trò kiểm soát những hành vi kể trên ở loài chuột. Một dòng tế bào sẽ làm chúng sợ hãi tới mức quên cả phản kháng, trong khi dòng tế bào còn lại sẽ kích thích những đáp ứng mang tính chất chống trả. Để tiến hành nghiên cứu này, họ sử dụng môi trường bóng tối, sau đó mô chuột Hamster, vấn đề chỉ ở chỗ vệ sinh, phòng dịch. Nhưng với những loài “một đi không trở lại” như Cù lần, Sóc bay, Nhện cảnh, Tắc kè hoa, sinh vật nước ngọt, hải sản độc đáo bị rình rập, giăng bẫy, dồn đuổi đến kiệt cùng. Nhân tính nhiễm độc Cuộc chơi càng trở nên nguy hiểm, lây lan căn bệnh vô nhân tính, khi nhiều

phỏng hình ảnh của những loài chim săn mồi đang tiếp cận lại gần. Tiếp đó, các nhà khoa học tiến hành theo dõi những đáp ứng trong não bộ của chuột. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng, các đáp ứng với mối đe dọa do một cấu trúc nằm ở mặt bụng của đồi não đảm nhiệm. Cấu trúc này đóng vai trò trong việc liên kết hai cấu trúc khác có tên là hạch hạnh nhân nền và vỏ não trung tâm trước trán - hai cấu trúc đảm nhiệm vai trò xử lý hai đường dẫn truyền trái ngược nhau trong cơn rối loạn lo âu. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, việc kích thích và hai vùng này sẽ tạo ra những phản ứng khác nhau trên chuột trước các loại thú săn mồi sắp sửa tấn công mình. Họ nhận thấy rằng việc kích thích dòng tế bào làm khởi phát đường dẫn truyền bắt nguồn từ hạt hạnh nhân nền khiến loài chuột trở nên sợ hãi tới mức không thể làm được gì, trong khi đó, khi kích thích các tế bào gây khởi phát đường dẫn truyền bắt nguồn từ vỏ não trước trán, chuột thí nghiệm dường như sẽ phản ứng một cách quyết liệt hơn bằng những động thái sẵn sàng tấn công kẻ thù của mình Mặc dù mới chỉ được tiến hành trên chuột, tuy nhiên các nhà nghiên cứu vẫn rất lạc quan về triển vọng rằng nó có thể mở ra một hướng đi mới trong việc điều trị các bệnh lý rối loạn lo âu, cũng như các loại stress sau sang chấn tâm lý. người lấy việc sát sinh làm trò vui, và những người khác trở nên dửng dưng với cảnh tượng tàn nhẫn thường thấy. Từ tuổi bé thơ, tôi đã kinh dị la hét phản đối khi thấy bọn trai trẻ lăm lăm cây ná hoặc khẩu súng hơi trên tay, rình bắn bất cứ con chim sẻ, chim én bé xíu nào đậu trên dây điện, nhánh cây. Gần nửa thế kỷ qua rồi, thế giới thay đổi biết bao, nhân loại bước lên nhiều nấc thang văn minh hơn, vậy mà trò chơi vô ý


SOÁ 709 11/05/2018

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG thức đó vẫn tái diễn với những lớp người mới, mức độ bạo tàn hơn nữa. Trên nhiều cung đường đông người lại qua nhiều tỉnh phía Nam, tôi hãi hùng quay mặt trước những người bán chim thản nhiên cầm đèn khò thiêu sống từng bó chim non bị trói chặt, mặc chúng giãy giụa kêu thét trước sự vui đùa thỏa mãn của số thực khách. Còn phía Bắc, chim thú không chỉ bị tập trung bày bán, xẻ thịt ở các phiên chợ vùng cao từ Mường Khương, Bắc Hà, Cán Cấu (tỉnh Lào Cai-Tây Bắc), sang chợ Đông Kinh, Bờ sông (Lạng Sơn- Đông Bắc); mà dọc quốc lộ qua nhiều tỉnh, tùy mùa, tôi còn thấy nhiều loài chim hiếm bị bắn chết, treo cổ tòng teng trên nhành cây cắm bên đường chờ dân nhậu. Có lần qua Lai Châu, bất nhẫn quá, tôi xin bác tài ngừng xe, chạy lại hỏi đám bán chim: Sao các em treo cổ chim tội vậy? Đám thanh niên cười ồ “Úi, treo vậy người ta mới tới mua chứ! Nó chết rồi không biết đau đâu!” Rất nhiều hàng quán dọc đường đất nước tới bây giờ vẫn trưng bày những kệ rượu lớn, bình nhỏ thì ngâm rắn, rết, tắc kè, cá ngựa, bìm bịp. Bình lớn hơn, dung tích từ vài chục tới cả trăm lít thì ngâm hà nàm (bào thai), thậm chí ngâm nguyên cả con thú còn đủ lông lá, sừng, vảy, cuộn tròn hoặc dạng chân tênh hênh khoe bộ phận nhạy cảm để quảng cáo “uống gì bổ nấy”. Riêng cách săn bắt bìm bịp chỉ nghe đã kinh dị rồi. Chẳng biết “tối kiến” này sản sinh tự bao giờ, mà ai quan tâm cũng thuộc làu, làm theo. Những chú chim cánh nâu, thân đen, thích ăn thịt rắn con thường làm tổ trong bụi rậm gần đầm lầy, sông suối. Khi tìm thấy tổ, kẻ săn chim bẻ gãy chân chim non bỏ đó, mặc nó kêu la thảm thiết. Bố mẹ chim sẽ tìm các loại lá thuốc về đắp cho con mau lành vết thương. Kẻ săn thường bẻ chân mỗi bé chim tới 2-3 lần như vậy, với niềm tin để chất thuốc ngấm nhiều hơn, rồi mới chính thức bắt chim vặt lông, bẻ cổ, mổ bỏ phủ tạng ngâm vào rượu mạnh nhằm... bổ thận tráng dương.

Hỡi ôi, bổ đâu chưa thấy, chỉ thấy nhân tính tiêu tan theo đà giết chóc! Ai chứng minh được “tráng dương” hơn, khi buộc quả thận của chính mình phải lọc thêm biết bao độc chất từ những bình rượu chứa đầy sinh linh thê thảm đó? Ân oán đại gia Tây Nguyên hơn chục năm trước, hễ nhắc tới H., ai cũng biết đó là một người đàn ông giàu có, khét tiếng ăn chơi với thú vui đặc biệt là săn thú rừng bằng nhiều loại vũ khí quân dụng. Theo “nguyên lý Năm Cam”- thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, ông H. kết nối được cả một mạng lưới quan hệ tiền - quyền nhằng nhịt, đủ để “muốn gì được nấy”! Một trong những sở thích quái đản mà lính lác chuyên phục vụ cho các cuộc săn của ông kể lại, là ông khoái gắn thuốc nổ vào bẫy, rồi tận mắt nhìn cảnh con thú tan xác. Ông giết thú lớn từ rừng đặc dụng tới tận lõi Vườn quốc gia. Có kiểm lâm viên bất bình mật báo phóng viên, nhưng lại dặn: Nói chị biết thế thôi. Chị mà viết là bọn em toi liền! Ông H. tự mãn mua vui trên xác thú từ năm này qua năm khác, cho đến ngày ông bị khởi tố và bị truy nã về tội bắn bò tót của Khu bảo tồn thiên nhiên, bởi những cán bộ kiểm lâm yêu rừng quyết liệt đón lõng, vây bắt. Một sĩ quan cấp tá từng ập vào dinh thự của ông để khám xét, kể: Hơn chục điều tra viên bàng hoàng khi chứng kiến bộ sưu tập tới hàng trăm bộ da thú, đầu thú, ngà voi, bình rượu ngâm đủ các loại bào thai. Tường nhà trang trí bằng đủ các loại sừng động vật quý hiếm trong tòa biệt thự đồ sộ, cùng sân vườn đầy cây cảnh trị giá bạc tỷ. Sau một năm lẩn trốn, ông H. đầu thú và lãnh án 3 năm tù giam. Có chăng chuyện nhân quả, khi ông ra tòa với cả xấp giấy chứng nhận của các bác sĩ về đủ thứ bệnh nan y. Dăm năm sau gặp lại tôi- nữ phóng

TÚ HOA LÂM Cellulaire

Cell.: 514.880.9478

viên từng viết nhiều bài báo điều tra chứng minh hàng loạt tội ác ông đã phạm. Ông H. chủ động bắt tay chào hỏi, ghé vào tai tôi tiết lộ như cố tình trêu chọc: “Sự thật mình có ngồi tù mấy ngày đâu, mình được tại ngoại chữa bệnh mà!”. Trước mặt nhiều cán bộ lãnh đạo tỉnh nhà trong bữa tiệc khánh thành khu công nghiệp Ea H’leo, ông mời chạm cốc kiểu quàng chéo tay với tôi và doanh nhân Võ Trường Thành tổng giám đốc khu công nghiệp này. Tôi từ chối! Ông H. đặt cốc xuống bàn, nhìn tôi, chậm rãi dằn từng

Groupe Sutton Actuel inc. 115 St-Charles Ouest

tiếng : “Nói thật lòng nhé, làm báo như chị, tôi phục! Sông có khúc, người có lúc. Chị hãy tin tôi từng sai lầm, nhưng từ nay tôi sẽ sống khác, luôn hướng về chân, thiện, mỹ”. Việc làm ăn của ông H. sau đó thỉnh thoảng lại xảy ra điều này, tiếng nọ. Vài tờ báo khác đăng tin, còn tôi không viết nữa. Tôi chờ ông chứng minh câu nói hướng về chân, thiện, mỹ là thật lòng. Nhưng tôi chưa kịp thấy điều đó, thì ông H. đã bất ngờ đột quỵ, qua đời không kịp trăn trối điều gì sau một chuyến bay.

TÚ HỒNG LÂM

Cellulaire

Longueuil, QC, J4H 1C7 Téléphone à l’agence

Cell.: 514.295.1346

Télécopieur

Courriel : lamt@sutton.com Website : http://tuhonglam.com/

450-651-1079 450-651-1329

33

NOUVEAU Canal Lachine

Hiếm có trên thị trường, condo 2 phòng ngủ với garage có locker, vài bước đến chợ Atwater và Canal Lachine .Giá 450,000$

Montreal

Đơn vị góc! Tài sản thương mại có lợi nhuận kinh doanh nằm trong một khu vực đang phát triển, 1 phút từ Metro CASTELNAU và một vài bước từ công viên Jarry, nhiều cửa sổ thoáng sáng .. Giá: 449 000$ + tps / tvq. Số MLS: 25240981

Brossard

LAVAL

Toà nhà thương mại nằm trong một trung tâm thương mại quan trọng của thành phố Laval. Rất nhiều triển vọng. Toà nhà phải bán chung với nhà hàng. Gíá nhà 254 900$ (MLS: 23398917), giá nhà hàng 34 500$ (MLS 18815474)

Condo 2 phòng ngủ, tầng cuối cùng có 2 chỗ đậu xe và một cabanon lớn. Vị trí tốt, gần Pont Champlain và trung tâm mua sắm Champlain Mall. 15 phút đến trung tâm thành phố Montréal và 7 phút đi bộ đến Terminal Panama. Lệ phí condo rất thấp. Giá : 176 000$

RS

JOU U en 7

VEND

SaintLaurent

*** LES ST-EXUPERY *** Căn hộ sang trọng ở Bois-Franc, đơn vị góc với lối vào riêng. Căn hộ uy tín này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 2 nhà để xe. Gần với tất cả các dịch vụ (tiểu học, trung học, CEGEP, cửa hàng của Grand-Place, giao thông công cộng, xe lửa ngoại ô ..)nên đến xem! Giá: 529 000$, MLS: 9814344

U VEND

SaintLaurent

Condo đẹp trong khu Ville Saint Laurent, nhà tắm sát phòng ngủ chính, nhà bếp kiểu hiện đại với comptoir granit, gần các dịch vụ; trạm xe bus trước nhà, xe lửa ngoại ô. Khu yên tĩnh, an ninh . MLS: 24163642, Giá: 210 000$


34 Tin

SOÁ 709 11/05/2018

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

11 MÓN ĂN BỔ DƯỠNG CƠ THỂ Quả bơ tốt cho hệ tim mạch, cà rốt chống nhiễm trùng, trứng có nhiều tác dụng cho toàn bộ cơ thể, theo Brightside.

B

ánh mì nguyên cám chứa rất nhiều vitamin B6 và B9, giúp tăng cường hệ thần kinh, giữ trạng thái cảm xúc cân bằng và tăng cường hệ miễn dịch. Nó cũng có nhiều khoáng chất vi lượng, bao gồm magiê duy trì năng lượng, protein tốt cho cơ bắp và xương, carbohydrate giúp não tập trung. Quả việt quất có nhiều loại vitamin bổ dưỡng, rất tốt cho da và ngăn ngừa suy giảm thị lực. Có thể ăn chúng với sữa

Không chỉ việc bạn tập thể dục nhiều hay ít mà cách mà bạn so sánh mình với bạn bè thực sự quyết định tình trạng sức khỏe của mình.

ếu chế độ tập thể dục năm mới của bạn thất bại, hãy cố gắng không tập trung vào làm tất cả các bài luyện tập mà bạn nên làm. Nghiên cứu mới đã cho thấy mối liên quan đáng ngạc nhiên giữa niềm tin và sức khoẻ: vì quá tồi trong hoạt động thể chất, một số người có thể "nghĩ tình trạng sức khỏe của mình là xấu". Các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford ở Mỹ đã xem xét số liệu tử vong cho 61.000 người lớn tuổi. Trong 21 năm, hàng chục biện pháp đã được thực hiện, kể cả bao nhiêu người đã tập thể dục, và điểm chủ yếu, là họ nghĩ họ tập thể dục nhiều hay ít so với những người khác cùng tuổi, trong thời gian nào một số trong số những người tham gia đã chết vì các loại bệnh. Việc phân tích các yếu tố khác nhau mà nó có thể đã góp phần vào sức khoẻ của người tham gia, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra điều lạ thường. Những người nghĩ rằng họ không tập thể dục nhiều như bạn bè của họ đã chết sớm hơn

quá trình thay thế các tế bào cũ bằng các tế bào mới. Nếu bạn không thích ăn thịt, gia cầm hoặc cá, thì nên ăn đậu để bổ sung protein cần thiết cho cơ thể. Rau xanh chứa nhiều sắt, đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh tế bào máu đỏ và cần thiết với quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, chúng cũng tốt cho tim mạch và hầu hết các bộ phận khác của cơ thể. Quả sung chứa fructose, glucose, cellulose, pectin, axit hữu cơ, vitamin A, C, B1, B12... cải thiện hệ tiêu hóa, giảm nguy cơ loãng xương. Trứng gà chứa 12 loại vitamin cơ bản: A, D, E, H, K, nhóm B (B1, B2, B3, B4, B9) và một số loại khác. Lòng đỏ trứng có nhiều vitamin D như dầu cá. Trứng gà cũng giàu axit amin, rất tốt cho cơ thể. Bạn có nhiều cách để chế biến trứng như rán, ốp lết, luộc...

hơn những người khác có ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình không, và bà đã đúng. Bà phát hiện là nguy cơ tử vong tới 71% lớn hơn với những người nghĩ mình hoạt động kém hơn so với những người nghĩ rằng mình hoạt động nhiều hơn tất cả những người khác. Lời tuyên bố của Zahrt có vẻ lạ thường, nhưng ít nhất có thể có ba lý do tại sao nhận thức của chúng ta về tập thể dục có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ. Điều đầu tiên đơn giản là ta cảm thấy căng thẳng nếu nghĩ rằng chưa hoạt động đủ mức độ. Bị các lời nhắc sức khoẻ dằn vặt và thấy mọi người luôn tập thể dục, có thể khiến ta rất lo lắng và sự căng thẳng kinh niên này có thể làm hại sức khoẻ chúng ta. Hay là do động lực? Có lẽ nếu bạn đã nghĩ rằng bạn đang năng động thì hình ảnh của bản thân như là một người lực lưỡng sẽ khuyến khích bạn tập thể dục nhiều hơn để phù hợp với hình ảnh ấy. Ý tưởng này được sự ủng hộ của nghiên cứu năm 2015, nó chứng minh nếu bạn nghĩ rằng mình không khỏe mạnh bằng các bạn bè thì bạn sẽ dễ ít tập tành một năm sau đó. Việc xem xét những gì chúng ta biết về các quy tắc nhóm và cách mà hầu hết chúng ta thích làm những gì chúng ta biết là những người khác đang làm, điều này là đáng ngạc nhiên. Nhưng có thể ta thấy điều đó là quá chán nản nếu bạn bè tập nhiều hơn ta và rồi ta bỏ cuộc hoàn toàn. Cách giải thích thứ ba liên quan đến sự trái ngược với hiệu quả của giả dược. Thí dụ, từ lâu đã biết, sự tin tưởng vào tác dụng của một thuốc giảm đau có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nó trong cơ thể. Ngược lại thế là 'nocebo', nghĩa là nếu ta có kỳ vọng xấu thì hiệu quả sinh lý của việc điều trị bị giảm đi. Vì vậy, có lẽ người ta thực tế cũng tập tành tích cực như bạn bè, nhưng không biết điều đó, nên họ bị mất đi một số lợi ích. Thí dụ như những người tạp vụ khách sạn. Chỉ cần làm công việc hàng ngày là họ đã hoạt động rất nhiều, đi bộ lên và xuống hành lang, đẩy xe nặng chở đẩy khăn, cọ phòng tắm, hút bui, thay ga giường. Nhưng một nghiên cứu năm 2007 cho thấy họ không coi đây là tập thể dục. Sau đó, Alia Crum, cũng ở Đại học Stanford, nói với một nửa số người tạp vụ khách sạn này là họ tập thể dục rất nhiều

và vì sao việc này có lợi cho họ. Bốn tuần sau, nhóm tạp vụ này đã giảm cân và hạ huyết áp. Một khi họ xem công việc là cơ hội tập thể dục thì nó có nhiều ảnh hưởng về thể chất đối với họ. Có lẽ họ bắt đầu hút bụi hăng hái hơn, hoặc có thể đó là do hiệu ứng giả dược. Tất cả điều này làm tôi nhớ đến phát hiện năm 2003 rằng nhận thức của chúng ta về tuổi tác có tương quan với kết quả sức khoẻ. Là một phần của nghiên cứu Whitehall II, 7.000 công chức được hỏi khi nào họ nghĩ rằng tuổi trung niên kết thúc và tuổi già bắt đầu. Khi Hannah Kuper và giáo sư Sir Michael Marmot phân tích dữ liệu, họ thấy những người nghĩ rằng tuổi già bắt đầu ở tuổi 60 hoặc thấp hơn có nhiều khả năng sau đó có vấn đề nghiêm trọng về tim hơn là những người đã trả lời là 70 tuổi, hoặc nhiều hơn. Câu trả lời cho câu hỏi đơn giản này có vẻ như nắm bắt được điều gì đó về tình trạng sức khoẻ cá nhân của họ. Có thể họ trả lời rằng tuổi già bắt đầu ở tuổi 60 vì họ cảm thấy già do sức khoẻ kém. Hoặc có thể họ có một cảm giác rằng họ không còn nhiều thời gian sống khiến họ bỏ tập thể dục, mà điều đó về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ họ. Hoặc có lẽ họ cảm thấy căng thẳng và lo lắng hơn về tuổi già, và điều đó có ảnh hưởng đến sức khoẻ họ. Có thể bạn nhận thấy rằng ba lời giải thích này tương đương với các cơ chế có thể có trong nghiên cứu đầu tiên về việc bạn tập thể dục nhiều thế nào so với bạn bè mình. Chúng tôi chưa có tất cả các câu trả lời, nhưng có điều gì đó thú vị đang xảy ra ở đây và ngày càng rõ ràng rằng nhận thức của chúng ta về sức khoẻ và thể chất của bản thân là quan trọng. Điều này làm cho các quan chức y tế công cộng rơi và thế khó xử. Họ cần chúng ta biết là nên luyện tập bao nhiêu nếu chúng ta muốn khỏe mạnh. Mặt khác, nghiên cứu như loại này, lại cho thấy nếu các mục tiêu là quá cao, chúng ta sẽ càng nản lòng hơn. Trước khi chúng ta biết được cơ chế nào đang tạo ra sự khác biệt lớn nhất với tuổi thọ, thì chúng ta không thể biết được điều gì có tác dụng tốt. Trong thời gian chờ đợi tôi sẽ đảm bảo rằng tôi đánh giá cao hoạt động mà tôi chuẩn bị thực hiện, đồng thời tránh bất kỳ cuộc đàm thoại thúc đẩy việc tập thể dục với những người bạn chạy marathon cực đoan.

chua hoặc salad. Bơ tốt cho hệ tim mạch, ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ăn bơ cùng bánh mì, salad, sinh tố... tốt cho sức khỏe. Ăn một củ cà rốt mỗi ngày được ví như có bác sĩ giúp bạn chống lại các nguy cơ bệnh tật. Cá rốt có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin A trong cà rốt giúp cải thiện khả năng chống nhiễm trùng. Chuối là một trong những thực phẩm

TÂM TRÍ QUYẾT ĐỊNH SỨC KHOẺ NHƯ THẾ NÀO?

N

lành mạnh. Không loại thức ăn nào có thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn chuối. Ngoài ra, chuối cũng chứa pentin, một chất giúp thải độc rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt, ăn chuối mang lại cảm giác no và làm giảm sự thèm ăn, dành cho những người muốn giảm cân. Các loại hạt có lượng chất xơ cao, giúp làn da luôn sáng mịn. Tuy nhiên, ăn quá nhiều hạt sẽ khiến bạn bị tăng cân, do đó nên ăn chừng mực. Một lượng nhỏ mỗi ngày giống như món ăn vặt tốt cho cơ thể hơn. Ớt chuông có thể giảm lượng cholesterol và chống viêm cơ thể. Nó giàu vitamin A, C và E, giữ cho mái tóc và làn da trẻ trung hơn. Đậu tốt cho những người bị bệnh tiểu đường. Kể cả khi bạn không có vấn đề với lượng đường trong máu thì đậu vẫn giúp

những người nghĩ rằng họ đã tập nhiều hơn, ngay cả khi mức tập thực tế của họ là như nhau. Tác động này vẫn còn tồn tại, ngay cả khi họ tính đến tình trạng sức khoẻ của người tham gia và các yếu tố như hút thuốc lá. Tập thể dục thực sự có làm tăng tuổi thọ trung bình của bạn, nhưng nghiên cứu này cho thấy nhận thức về tập thể dục cũng tạo ra sự khác biệt. Tác giả của nghiên cứu này, Octavia Zahrt của Đại học Stanford, nói với tôi rằng kinh nghiệm cá nhân đã thúc đẩy bà nghiên cứu. Khi bà chuyển đến học ở California, bà nhận thấy quanh mình là những người mặc bộ đồ thể dục, luôn đang trên đường đi tập thể dục hoặc đang trên đường về. Tự xem mình là một người khỏe mạnh khi sống ở London, thường xuyên đạp xe và tập thể dục, nhưng so với những người mới ở đây, bà đột nhiên cảm thấy không được khỏe. Bà tự hỏi liệu cảm thấy kém hoạt động


SỨC KHỎE

SOÁ 709 11/05/2018

35

Trung Tâm Giáo Dục - Khoa Học 7259 Rue St Denis, Montreal, Qc, H2R-2E3 Métro Jean-Talon -sortie Nord

514-560-4425

Mùa hè là cơ hội cho các em phát triển những kỹ năng thông dụng và cần thiết, vui chơi và chuẩn bị cho năm học tới. Các chương trình đều được nghiên cứu và chuẩn bị kỹ từ nhiều năm chỉ có tại Centre EDUC-SCIENCE Trung Tâm Giáo Dục Khoa-Học.

Nhận ghi danh trước ngày 15/06/2018. Không bảo đảm chỗ khi ghi danh hạn chót. Chú ý : Ghi danh trước ngày 25/05 năm 2018 : Tặng 2 phiếu ăn trưa santé cho các em cho mỗi tuần ghi danh. Giá 1 phiếu ăn trưa : 7.50$

1) CAMPS DE JOUR EDUC-SCIENCE- NGOẠI KHÓA HÈ 2018 (300$/ tuần) Chương trình hè năm nay, học sinh sẽ: ➢ Rèn luyện 4 kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc với câu lạc bộ đọc sách. J’aime Lire! ➢ Học năng khiếu: âm nhạc và hội họa ➢ Luyện tập thể dục và Yoga phát triển thể chất và trí tuệ ➢ Kỹ năng sống: khéo tay hay làm: nấu ăn, trang trí phòng ở và môi trường sống ➢ Học cách tự vệ mọi lúc mọi nơi ➢ Tham quan, thắng cảnh, du ngoạn khám phá và vui chơi m ỗi thứ năm hàng tuần ➢ Tập luyện và phát triển kỹ năng làm việc

Tham gia chương trình hè Educ-Science sẽ giúp các em: ➢ Trở nên yêu thích đọc sách và mở rộng kiến thức thông dụng trong cuộc sống về môi trường. ➢ Phát triển tài năng và năng khiếu của mình ➢ Phát triển tính tự lập, năng động và tự giác và sáng tạo trong các hoạt độngvà học tập ➢ Phát triển kỹ năng giao tiếp mạnh dạn, và hiệu quả và tự tin xử thế tình huống mọi lúc và mọi nơi. ➢ Chứng tỏ bản lĩnh, dễ hòa nhập trong nhóm, trong đám đông và môi trường mới. ➢ Giải trí vui chơi ➢ Đặc biệt là không quên kiến thức cũ và được chuẩn bị cho năm học tới.

2) CÁC LỚP HỌC HÈ THƯỜNG NIÊN TRONG TUẦN VÀ CUỐI TUẦN • • • •

Ôn và luyện tập chuẩn bị cho năm học tới Toán và Pháp văn Luyện thi chuyển cấp vào trường secondaire tư thục và quốc tế Anh Văn cho người lớn và trẻ em Việt ngữ cho người lớn và trẻ em

Xin Liên hệ số điện thoại: (514) 560-4425 (Kim Ngoc) hoặc đến địa chỉ : 7259 Rue Saint Denis, Montréal, H2R-2E3. (xin phone lấy hẹn)


36 Tin

SOÁ 709 11/05/2018

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

LẬT LẠI CUỘC ĐỜI TÌNH ÁI CỦA HOA KHÔI BA TRÀ (KỲ 1): ĐỊNH KIẾN OAN NGHIỆT ĐẨY CÔ BÉ CHƯA ĐẦY 15 TUỔI VỀ LÀM VỢ LÃO TÂY GIÀ Sau thời của đệ nhất mỹ nhân ba Trà, ở Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung cũng từng có nhiều mỹ nhân khác với những thiên tình sử bi đát, làm xót xa, rung động trái tim của nhiều lớp người.

Đ

ến bây giờ, nhiều độc giả vẫn còn muốn biết rõ hơn về cuộc đời tình

ái của một trong tứ đại mỹ nhân của Sài Gòn xưa mang tên Trần Ngọc Trà (tức cô

SỰ THẬT KINH HOÀNG PHÍA SAU CÁI CHẾT CỦA 5 NGƯỜI TRONG MỘT GIA ĐÌNH DƯỚI LÒNG HỒ Tài xế lái chiếc xe với vận tốc lớn lao xuống hồ khiến 5 người thiệt mạng nhưng sự thật đằng sau khiến ai cũng đau đớn.

Cái chết thê thảm của 5 người trong một gia đình Năm 2015, cư dân sống gần hồ Tempe (Mỹ) xôn xao khi nhận được thông tin về vụ một vụ ô tô lao xuống hồ dẫn đến cái

chết của 5 người. Khi nghe qua, ai cũng cho rằng đó là một vụ tai nạn do bất cẩn, lái xe trong tình trạng say rượu hoặc tránh chướng ngại vật. Tuy nhiên, sự thật đằng sau khiến ai cũng xót xa. Theo các nhân chứng, chiếc xe SUV do

ba Trà), đặc biệt là giai đoạn mà người đẹp vướng vào ả phù dung (á phiện) và chơi bùa ngải. Sau một thời gian thu thập thêm tư liệu, tác giả là một nhà văn, từng có thời gian làm báo tại Sài Gòn trước năm 1975 xin cống hiến cho quý độc giả loạt bài viết về cô ba Trà. Chúng tôi hy vọng, loạt bài này sẽ giải đáp được những thắc mắc của nhiều người về cuộc đời của một đệ nhất mỹ nhân nhiều vinh quang mà cũng đầy cay đắng. Phạm vào điều cấm kỵ Vào những năm đầu của thập niên 20 thế kỷ trước, hầu như cô gái nào sinh ra ở vùng phụ cận Sài Gòn hoặc các tỉnh lẻ xa xôi cũng đều hướng về nơi có ánh đèn của cái đô thị được mệnh danh là hòn ngọc viễn đông, mơ ước một ngày nào đó mình sẽ được đặt chân tới nơi ấy, được sống và tắm mình trong thứ ánh sáng hão huyền đầy quyến rũ kia. Trần Ngọc Trà ra đời tại một vùng quê của huyện Cần Giuộc. Tuy Cần Giuộc nằm không xa lắm vùng ngoại thành Sài Gòn, nhưng đối với một cô gái bé bỏng, ít học và con nhà nghèo như Ngọc Trà thì dẫu có mơ ước cũng không thể nào hy vọng được đặt chân tới cái đô thị xa hoa, ngập ngụa ánh sáng ấy. Là con thứ trong gia đình nên Ngọc Trà thường được gọi là ba Trà. Tuy nghèo nhưng gia đình Ngọc Trà không đến nỗi đói cơm, thiếu áo. Vậy mà Ngọc Trà hầu như lúc nào cũng thiếu và nghèo một thứ đặc biệt hơn, đó là tình thương của cha mẹ. Sở dĩ có chuyện ấy là do cha của Ngọc Trà vắn số mới ngoài 30 tuổi đã bỏ lại trên cõi đời một người vợ và đứa con gái nhỏ côi cút. Mẹ của Ngọc Trà một thân không thể cưu mang nổi mấy đứa con, trong đó Ngọc Trà là đứa mà bà ray rứt nhiều đêm, lo lắng cho nó nhiều hơn hết. Bởi, giác quan nhạy bén của một người mẹ, khi nhìn đứa con gái nhỏ của mình với ánh mắt lúc nào cũng ươn ướt và đượm buồn chớ không tươi sáng, tinh anh như những đứa trẻ khác. Thêm chuyện Ngọc Trà còn là nạn nhân của một định kiến sai lầm của gia tộc bên nội. Khi ấy, trước cái chết của người cha, ông

Glenn Edward Baxter (27 tuổi) điều khiển đã bị rơi xuống dưới hồ khi đi qua cầu vào lúc nửa đêm. Một số ngư dân đánh bắt cá trên hồ phát hiện sự việc đã lại sát chiếc xe để xem xét tình hình và gọi 911 để báo cứu hộ. Sau đó, lực lượng cứu hộ có mặt ở hiện trường. Đội cứu hộ và các ngư dân đã bơi đến chiếc xe và kéo được tài xế Glenn Baxter là tài xế, người vợ tên là Danika (25 tuổi), con gái 6 tuổi của hai vợ chồng này ra khỏi xe. Con trai út 2 tuổi sống sót nhưng khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu đã tử vong. Một cậu bé 3 tuổi là con của cặp vợ chồng nói trên được cho là mất tích. Tuy nhiên, khi cảnh sát kiểm tra bên trong xe thì phát hiện thi thể của bé mắc kẹt ở hàng ghế thứ ba. Theo cảnh sát Pooley, các nhân viên cứu hộ đã hô hấp nhân tạo để cứu các nạn nhân nhưng bất thành. Các nạn nhân đã tử vong do chấn động khi chiếc xe rơi xuống hồ và ngạt nước. Theo cảnh sát, Danika và Glenn từng là vợ chồng. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, họ đã chia tay, không còn sống chung nhưng chưa ra tòa. Sở dĩ hai người đi chung xe là hẹn gặp nhau để thảo luận về việc lo cho bọn trẻ, trách nhiệm nuôi con sau khi cặp đôi này chính thức đường ai nấy đi. Cân nhắc trước khi sát hại vợ con? Trong một đoạn video do camera an ninh ghi lại, cảnh sát cho hay, trước khi xảy ra sự việc, Glenn đã ra khỏi xe và đi

bà nội của Ngọc Trà đổ thừa rằng do khi sinh Ngọc Trà ra đã phạm vào điều cấm kỵ “nếu còn con thì ắt mất cha”. Do đó, bà nội của cô quy kết chắc nịch rằng, cô là nguyên nhân khiến cho cha cô chết sớm. Từ việc kết tội, ghét bỏ Ngọc Trà, mẹ cô cũng bị lên án, bị gia đình bên chồng ruồng bỏ, hắt hủi. Vì vậy, mẹ con cô không được nhà bên nội cưu mang, giúp đỡ trong khi không giàu lắm nhưng cũng đủ sức lo cho cháu nội của mình. Đây là nguyên nhân khiến cho mẹ của Ngọc Trà quẫn trí và hận lây người chồng quá cố đã ra đi đột ngột, để lại món nợ cho bà phải nhận lãnh và khổ sở. Bạc bẽo phận má hồng Bốn năm bị gia đình nội hắt hủi, rẻ rúng, đến khi Ngọc Trà được 14 tuổi thì sức chịu đựng của người mẹ không còn gánh nổi nữa. Cho nên, ngoài những trận đòn roi trút lên cô con gái nhỏ ấy, do hận đời, hận bên chồng, mẹ của Ngọc Trà đã có một ý định mà khi ấy dẫu còn rất nhỏ, Ngọc Trà cũng hiểu rằng, quyết định đó sẽ đưa cuộc đời cô vào ngõ cụt không có lối ra! Cái quyết định mà sau này chính Ngọc Trà đã chua xót kể lại với bạn bè rằng: “Má tui thiệt ra không phải ghét bỏ gì tui đâu. Nhưng vì hình ảnh của tui khiến cho bà luôn nghĩ rằng tui là nguyên nhân dẫn tới mọi tai họa và là đầu dây mối nhợ đẩy bà vào vòng khổ sở triền miên. Do đó, bà muốn tống khứ tui đi cho khuất mắt!”. Đó là quyết định đem gả cô con gái chưa đầy 15 tuổi của mình cho một mối ở Sài Gòn. Thời ấy, những người quen biết khi nghe quyết định của mẹ cô ba Trà đều sững sờ. Bởi, người mà Ngọc Trà bị đem gả bán là một lão Tây già, lớn hơn tuổi cha của cô. Thời ấy, nếu có ai hỏi mẹ của Ngọc Trà rằng tại sao bà làm như vậy, thì sẽ nhận được câu trả lời ngắn gọn, gả con gái ở tuổi vị thành niên cho một lão Tây mới không bị ai phản đối, và luật pháp cũng không bắt bẻ gì. 15 tuổi đã có chồng, mà lại là một ông Tây già, Ngọc Trà có muốn phản đối, có khóc lóc, chối từ cũng chẳng làm cách nào được. Cho nên, cô bé đã buông tay để cho dòng đời đưa đẩy.

bộ xuống gần hồ. Sau đó, người đàn ông này trở lại và lái xe lao xuống hồ với tốc độ cao. "Chúng tôi không biết những gì đã xảy ra bên trong chiếc xe, nhưng những gì chúng tôi biết là Glenn đã có sự cân nhắc trước khi lao xe xuống hồ", cảnh sát Pooley nói. Theo cảnh sát, có thể trước khi xảy ra sự việc đau lòng trên Glenn và vợ đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Qua các bằng chứng thu thập được, cảnh sát nhận định đây không phải là tai nạn mà là một hành động cố tình, có chủ đích để giết chết các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tìm thấy một khẩu súng lục bên trong xe nhưng các nạn nhân không có vết đạn nào. Theo cảnh sát nhận định, Glenn có thể đã trang bị sẵn nhưng không dùng súng với mục đích gây án. "Những đứa trẻ hoàn toàn vô tội và không thể làm được gì trong tình huống này. Đây là sự việc khủng khiếp với những đứa con và người vợ", cảnh sát Pooley nói trong họp báo. Quá trình điều tra cho thấy, chiếc xe đã lao đi với vận tốc lớn xuống hồ nhưng không may va vào bờ kè tương đối cao. Lực va chạm mạnh khiến chiếc xe bay trong không trung rồi mới rơi xuống nước ở độ sâu 1,8-2m. Các nhân viên điều tra đã tìm thấy điện thoại di động của Danika ở trong xe. Trong điện thoại còn lưu các tin nhắn mà cô trao đổi với mẹ chồng về chuyện có thể bỏ rơi những đứa con tội nghiệp. Tin nhắn cuối cùng được gửi đi chỉ ít phút trước khi


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ vụ án mạng xảy ra. Một người bạn của gia đình Baxter là Monika Lynn Nathan cho hay Danika đã nộp đơn ly hôn. Nathan cho biết mình là bạn thân của Danika. Lúc diễn ra lễ cưới của Danika và Glenn, cô cũng có mặt. Khi

cuộc hôn nhân tan vỡ, cô đã giúp bạn của mình soạn thảo các giấy tờ. "Tôi thật sự ngã quỵ. Tôi mới nói chuyện với Danika 3 tiếng trước khi xảy ra sự việc", Nathan nhớ lại cảm giác khi biết tin.

PHILIPPINES: NƠI NGƯỜI CHẾT ĐƯỢC TREO TRÊN VÁCH ĐÁ

SOÁ 709 11/05/2018

37

GIẢI MÃ NHỮNG ÂM THANH KỲ QUÁI TRÊN TRÁI ĐẤT KHIẾN CON NGƯỜI KHIẾP SỢ Tiếng “Hum” dưới đáy biển; Tiếng nói của linh hồn; Thủy quái “The Bloop”... những âm thanh kỳ bí này trên Trái Đất đã khiến con người vô cùng khiếp sợ.

Ngôi làng Sagada hẻo lánh nằm gọn trong dãy núi Cordillera Central ở miền bắc Luzon, hòn đảo lớn nhất và đông dân cư nhất của Philippines. Đó là một nơi gập ghềnh nằm cách Manila 8 giờ rưỡi lái xe, nhưng những ai sẵn sàng lên đường sẽ được chứng kiến một tập tục cổ vừa khiến người xem sợ hãi, lại vừa đáng nhớ.

Đ

ến thời điểm hiện tại, nhiều âm thanh kì lạ xuất hiện trên Trái Đất đã khiến giới nghiên cứu khoa học phải “điên đầu”. Tiếng “Hum” dưới đáy biển

T

rong một nghi lễ được cho là đã có từ 2.000 năm trước, người Igorot đặt người chết vào trong các cỗ quan tài được đẽo bằng tay thô sơ rồi được buộc hoặc đóng đinh treo lên vách đá, lơ lửng ở độ cao cách xa mặt đất. Người ta tin rằng đây là cách khiến người chết đến gần với các linh hồn tổ tiên hơn. Theo phong tục, người già phải tự tay khoét quan tài cho mình từ cây thông chặt tại địa phương, và rồi viết tên mình lên cạnh quan tài. Trước khi được đặt vào trong quan tài, xác chết sẽ được đặt vào một 'chiếc ghế tử thần' bằng gỗ, buộc lại cùng lá cây và lá nho rồi đắp mền lên trên. Sau đó xác chết sẽ được hun khói để làm chậm quá trình phân hủy trong lúc thân nhân người quá cố sẽ khóc thương tưởng nhớ trong vài ngày. Theo lời hướng dẫn viên người Igrot Siegrid Bangyay, trước đây, các thành viên gia đình khi đưa xác chết từ ghế tử thần tới quan tài sẽ phải đập gãy xương người chết để đưa vừa được xác chết vào trong các quan tài chỉ dài 1 mét, đặt nằm trong tư thế bào thai. Ngày nay, các quan tài treo thường được làm to hơn, dài khoảng 2 mét. "Giống như là trở lại với nơi mà ta đã từ đó mà ra, trong tư thế thai nhi nằm trong bụng mẹ," Bangyay nói. Trong thời gian xác chết được quấn lá song mây trước khi đặt vào quan tài, những người đàn ông sẽ đóng các chốt

sắt vào vách núi để đỡ quan tài trong vị trí an nghỉ cuối cùng. Trước khi quan tài được kéo lên vị trí trên cao, những người dự đám tang sẽ để chất lỏng chảy ra từ xác chết đang phân hủy rỏ lên người mình, bởi họ tin rằng điều đó sẽ đem lại may mắn. Nghi thức tang lễ cổ của người Igorot là hoàn toàn đặc trưng, chỉ có tại Philippines, nhưng việc treo quan tài lên các vách cao cheo leo từng là tập quán của một số tộc người sống rải rác tại Trung Quốc và Indonesia. Ở những nơi khác, phong tục này đã mai một từ lâu, nhưng tại Sagada, nó vẫn tồn tại. Theo Bangyay, lần tang lễ cuối cùng theo nghi thức này được thực hiện hồi 2010. Trong những năm gần đây, dòng lữ khách hiếu kỳ bắt đầu kéo tới Sagada để tham quan các cỗ quan tài treo cao. Kiểu nghĩa trang dựng đứng này hóa ra lại trở thành nguồn thu nhập tốt cho người dân Igorot, giúp họ có nguồn thu nhập để nâng đời sống kinh tế cho cả làng. Theo Bangyay, thời nay lượng quan tài treo cao ở Sadaga đã giảm đi rất nhiều so ới thời các thế hệ trước. Nhưng cô tin tưởng mạnh mẽ rằng truyền thống này sẽ được duy trì. Trê thực tế, cô hy vọng là bản thân cô rồi một ngày cũng sẽ được đi vào cõi vĩnh hằng theo cách này, mà như cô nói là một sự chuyển đổi 'từ một hướng dẫn viên du lịch thành một điểm thu hút khách du lịch'.

Tiếng "Hum" này từng làm cho hàng vạn người dân trên toàn thế giới lo lắng, hoang mang. Các nhà khoa học tin rằng con người không thể nghe thấy loại âm thanh như "Hum", nhưng vẫn có rất nhiều người khẳng định rằng họ nghe được. Họ miêu tả rằng, âm thanh "Hum" giống như tiếng rên nhỏ, kêu ầm ì dưới lòng đất. Điều kỳ lạ là âm thanh "Hum" không chỉ xuất hiện ở một nơi mà rất nhiều người trên khắp thế giới chia sẻ là họ đã từng nghe được nó. Âm thanh "Hum" thậm chí còn khiến không ít người nghi ngờ về một đường hầm bí ẩn ở sâu dưới lòng đất và sự hiện diện kỳ quái của người ngoài hành tinh. Âm thanh kỳ lạ "Hum" được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1959, nhưng mãi tới năm 1998, các nhà khoa học mới có được bằng chứng cụ thể về nó. Nhờ các máy đo địa chấn giúp xác định các âm thanh ở sâu dưới lòng đại dương trên toàn cầu, các nhà khoa học có thể sẽ tìm ra bí ẩn của "Hum". Do đó, nhiều thử nghiệm quan sát về "Hum" đã được thực hiện với sự trợ giúp của những máy đo địa chấn. Dù không rõ nguyên nhân gây ra tiếng ồn này, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng người dân ở mọi lứa tuổi đều có thể bị ảnh hưởng, dù tỉ lệ ở trẻ em là rất thấp. Thậm chí, trong những trường hợp nghiêm trọng, "Hum" có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Những chuyên gia trước đây đã gợi ý rằng tiếng ồn ("Hum") phát ra là do sóng liên tục đập xuống đáy đại dương, hoặc do dòng chảy tràn qua thềm lục địa. Trong khi đó, các nghiên cứu khác lại nhận thấy tiếng ồn hình thành là do kết quả của sự nhiễu loạn khí quyển, vì nó mạnh hơn ở Thái Bình Dương của Bắc bán cầu trong mùa đông, và các đại dương phía Nam trong mùa đông ở bán cầu Nam. Dù ghi được âm thanh “Hum” nhưng đến nay nó vẫn còn là một bí ẩn. Thủy quái... “The Bloop” "The Bloop" là âm thanh bí ẩn đại dương được phát hiện vào năm 1997. Âm thanh "quái vật" dưới đáy đại

dương sâu thẳm này phát ra từ độ sâu khoảng 4,3 km ở vùng biển cách Chile 1.750 km về phía Tây. "The Bloop" đã tạo ra một làn sóng tranh cãi trong hàng chục năm liền. Người ta băn khoăn, liệu "The Bloop" phải chăng là âm thanh của một loài quái vật biển, hay đó thuộc về những người ngoài hành tinh... Khi đó, tần số âm thanh này được các chuyên gia xác định lớn hơn nhiều so với bất kỳ tiếng ồn nào do động vật gây ra, kể cả những con cá voi to nhất. Bởi lẽ, các nhà khoa học đã phát hiện được âm thanh bí ẩn trên từ khoảng cách xa gần 5.000 km. Một số nhà nghiên cứu về UFO lại cho rằng, có thể dưới đáy đại dương vẫn tồn tại các căn cứ của người ngoài hành tinh và âm thanh này phát ra là do các hoạt động của họ. Một số nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, chính hiện tượng tan chảy núi băng ở điểm cực là nguyên nhân tạo ra âm thanh kì dị nói trên. Âm thanh... gây điên Những âm thanh bí ẩn phát ra tại thành phố Bristol (Anh) được cho rằng đã khiến 80.000 người “phát điên”, và thậm chí tự tử, trong suốt gần bốn thập kỷ. Theo các nhà khoa học, những tiếng vo ve được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1979 với khoảng 80 người dân thành phố phàn nàn về nó. Kể từ đó, âm thanh xuất hiện vài năm một lần và khiến nhiều người mất tập trung. Các ý kiến phàn nàn chủ yếu tới từ người dân sống trên đồi cao ở khu vực Clifton, Cotham, Redland và Westbury-onTrym. Họ đều chỉ ra điểm chung đó là những tiếng ồn nhỏ, lớn hơn vào ban đêm và chỉ nghe thấy trong nhà. Một số giả thuyết đã được đưa ra để lý giải nguồn gốc của âm thanh này, chẳng hạn như vật thể bay không xác định, trang trại điện gió hay hoạt động của quạt công nghiệp. Tuy nhiên, các giả thuyết này không thuyết phục được nhiều người. Cho đến gần đây, một số nhà nghiên cứu cho rằng, “tiếng vỗ về” được tạo ra bởi áp lực của sóng dao động dưới đáy đại dương. Theo đó, sóng tác động lực liên tục lên đáy đại dương, làm xuất hiện các sóng địa chất. Nó khiến trái đất dao động và tạo ra âm thanh kéo dài 13 300 giây. Một bộ phận nhỏ người dân trên thế giới, những người đặc biệt nhạy cảm với âm thanh tần số thấp, có thể nghe thấy những “tiếng vỗ về” này.


38

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

SOÁ 709 11/05/2018

BỘ LẠC CHO PHỤ NỮ “QUAN HỆ” THOẢI MÁI, LẤY BAO NHIÊU CHỒNG CŨNG ĐƯỢC Sau khi kết hôn, các cô gái tại bộ lạc này có thể tự do chọn cho mình người chồng đẹp trai hơn chồng cũ.

P

hụ nữ được quan hệ tình dục thoải mái và lấy bao nhiêu chồng tùy ý đây là tập tục của bộ lạc Wodaabe – những người theo chủ nghĩa đa phu. Wodaabe là bộ lạc du mục theo đạo Hồi, di chuyển khắp sa mạc Sahara theo từng nhóm gia đình nhỏ. Họ có thể được tìm thấy ở các quốc gia châu Phi như Niger, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Chad và Nigeria. Điệu nhảy thể hiện sức mạnh đàn ông Ngày quan trọng nhất trong lịch Wodaabe là tháng 9 khi cả bộ tộc tập hợp cùng nhau ăn mừng lễ Gerewol. Sau cả năm du mục trên sa mạc, Gerewol – lễ hội kéo dài 7 ngày - là dịp toàn bộ bộ tộc vui chơi, trò chuyện và nhảy múa. Địa điểm tổ chức lễ hội thường được giữ bí mật, chỉ được tiết lộ trước vài ngày. Điều đặc biệt nhất trong lễ hội là điệu nhảy Yaake, khi đàn ông hóa trang và biểu diễn trước phụ nữ để thể hiện “sức mạnh tình dục”. Những người đàn ông của Wodaabe phải chuẩn bị suốt 6 tiếng trước điệu nhảy Yaake. Họ sơn đất sét đỏ lên mặt, kẻ mắt

màu đen, tô son để khoe răng. Ngoài ra, họ cài lông đà điểu màu trắng lên tóc giúp tăng chiều cao và vẽ sọc trắng trên mũi để làm cho khuôn mặt sắc nét hơn. Mục đích của điệu nhảy là thu hút nữ giới – những khán giả đứng xem từ đầu đến cuối. Khi điệu nhảy Yakke bắt đầu, đàn ông bước ra trước sự chứng kiến của các nữ khán giả và nữ giám khảo. “Dàn thí sinh” sau đó đứng vai kề vai, từ từ di chuyển theo hình tròn, hát và nhảy múa. Ba người phụ nữ đẹp nhất bộ tộc được chọn làm giám khảo cho điệu nhảy Yakke. Mỗi giám khảo chọn một người chiến thắng, và những người chiến thắng này được bộ tộc ca ngợi và có quyền chọn vợ. Tự do chọn chồng Không chỉ là nơi thi đấu, điệu nhảy Yaake còn là nơi phụ nữ tìm chồng. Đàn ông nhảy múa khoe hình thể nhưng quyết định hoàn toàn nằm ở phụ nữ. Nếu thích một người đàn ông, phụ nữ có thể đợi người này đi qua và vỗ vào vai anh ta. “Chúng tôi thích đi xem những người

ĐẢO KUKU, BÀI 3: CHUYẾN ĐI 'CÓ THỂ CHƯA LÀ CUỐI CÙNG' CỦA CARINA Trong hai mươi năm qua, Carina Hoàng đã có tám chuyến về lại đảo Kuku để đưa người tìm mộ thuyền nhân và có lúc bà nghĩ chuyến đi vào thượng tuần tháng 4/2018 "là chuyến cuối."

B

à Carina, một thuyền nhân từng trải qua thời gian ở đảo Kuku, là tác giả của tập sách ảnh Thuyền Nhân được đánh giá "không chỉ là một cuốn sách ghi nhận sự kiện mà còn là một tài liệu lịch sử". Tác phẩm này thu thập thủ bút, nhật ký, thư từ, điện tín và lời kể của 38 người từng đi vượt biên. Vài tháng trước khi tổ chức chuyến về đảo Kuku tìm mộ vào thượng tuần tháng 4/2018, bà Carina nhận được một bức thư viết: " Em tôi mất ở Indonesia vào năm 1979. Mấy năm sau gia đình mới dám báo tin buồn cho mẹ tôi biết." "Khi biết tin, bà rất đau buồn và hay khóc mỗi khi nhớ con. Khi mẹ tôi ngoài 80 tuổi, dù trí nhớ đã kém. Bà thường xuyên nói với gia đình là "ước nguyện duy nhất" của bà là mang được tro cốt con gái về quê nhà." Nay mẹ tôi đã qua đời. Gia đình cũng biết rằng không dễ thực hiện ước nguyện của bà.

Cầu xin ơn trên giúp cho chị Carina có khả năng và nghị lực để giúp chúng tôi…" 'Tấm lòng và khả năng' "Lời nhờ cậy của người viết thư cũng là nỗi khắc khoải của tôi trong những năm qua," bà Carina mở đầu câu chuyện với người viết. "Năm 1998, thể theo ý nguyện của người bác ruột, tôi tìm đủ mọi cách về đảo, tìm được nơi chôn người anh họ và đã hỏa táng, đem cốt về cho bác thờ cúng." "Đến năm 2009, tôi cũng giúp được một số người về đem cốt thân nhân đi." "Nhưng từ thời điểm ấy về sau thì nhà chức trách Indonesia không cho phép dời hoặc bốc hài cốt của bất kỳ mộ phần thuyền nhân trên đảo." "Họ nói đây là di tích lịch sử và cũng là phong tục." "Tuy vậy, có suy đoán là chính quyền địa phương muốn giữ mộ để các du khách là thân nhân của người đã khuất, quay trở

đàn ông ở Gerewol – chỉ cần một cái nhìn và chúng tôi sẽ biết chúng tôi thích họ”, một phụ nữ nói trong bộ phim tài liệu “Wodaabe Dance of Warriors”. Phụ nữ đã kết hôn hoàn toàn có thể đến Gerewol để chọn người chồng khác, đẹp trai hơn. Cô ấy sẽ ra dấu hiệu để anh ta đến “cướp mình” từ người chồng đầu tiên. Một người đàn ông Wodaabe tự hào tiết lộ rằng ông đã cướp 30 người vợ trong lễ hội Gerewol. "Bạn biết đấy, cướp vợ không phải là điều dễ dàng", người này nói. “Chỉ có người Wodaabe mới biết! Bạn cướp vợ từ những người khác và cô ấy sẽ đẻ con trai nối dõi cho bạn, thậm chí cả cháu trai. Chỉ có Wodaabe biết cách làm điều đó”. Nhìn chung, phụ nữ ở bộ lạc Wodaabe có quyền tự do “vô hạn” trong hôn nhân và tình dục. Các cô gái chưa lập gia đình được phép quan hệ tình dục bất cứ khi nào và với bất cứ ai họ muốn. Thậm chí, họ có thể quan hệ với hai người đàn ông cùng lúc khi chưa kết hôn. Nếu phụ nữ lấy chồng không đẹp trai, người chồng sẽ cho phép vợ ngủ với người đàn ông khác để sinh ra con đẹp hơn, theo trang AFK Travel. Lý do là vì bộ lạc Wodaabe là những người coi trọng ngoại hình nhất trong các bộ tộc châu Phi. Họ thường tự coi mình là người đẹp nhất, và không có người đàn ông nào mà không mang theo gương bỏ túi, theo Daily Mail. "Một người phụ nữ lấy chồng xấu sẽ cố gắng trốn thoát", phụ nữ trong bộ lạc nói. "Nếu cô ấy không làm điều đó thì chỉ có thể là cô ấy thực sự yêu anh ta". Ngoài ra, người Wodaabe cũng có

những phong tục kỳ lạ về cuộc sống gia đình. Theo truyền thống, người vợ chỉ sống với chồng cho đến khi có thai. Khi đó, cô về sống với mẹ và sinh con tại nhà mẹ đẻ, trở thành “boofeydo” - có nghĩa đen là “người đã phạm lỗi”. Trong khi đang là boofeydo, người vợ không được phép liên lạc với chồng. Và người chồng cũng không được phép thể hiện sự quan tâm đến vợ hoặc con. Sau 2-3 năm, cô gái được phép thăm chồng nhưng không được sống cùng hoặc mang con đến thăm anh ta. Điều này chỉ được phép khi mẹ cô gái mua hết đồ dùng cần thiết cho ngôi nhà của bà. Nhưng đến lúc đó, người phụ nữ có thể đã sẵn sàng cho cuộc hôn nhân thứ hai Không giống phụ nữ, đàn ông Wodaabe ít có quyền kiểm soát hơn trong hôn nhân. Họ hầu như không được chọn vợ và cũng không có quyền lên tiếng khi vợ bỏ theo người khác.

lại thăm viếng, tạo công ăn việc làm cho người địa phương." "Ước tính có khoảng 400, 500 mộ thuyền nhân tại cụm đảo này" Để trả lời cho câu hỏi "Tại sao và làm sao, sau bao nhiêu năm, Carina Hoàng vẫn trở lại những trại tỵ nạn ngày xưa trên các hoang đảo ở Nam Dương [Indonesia], bà viết trên website cá nhân: "Mỗi chuyến đi, tôi mất mấy tháng để tổ chức, liên lạc với mọi người trong nhóm cũng như chính quyền ở Nam Dương, và sắp xếp công việc làm và gia đình để có thể thực hiện chuyến đi." "Tôi dùng thời gian, công sức và tài chánh của mình cho mỗi chuyến đi với tính cách tự nguyện." "Tôi thực hiện điều này là vì tôi có tấm lòng, và vì có khả năng." Bà nói thêm với người viết: "Cứ mỗi chuyến đi như thế này thì tôi lại vui theo, buồn theo những người đi cùng mình." "Vui vì mình giúp người ta trở lại và tìm được mộ thân nhân." "Buồn vì chứng kiến những người còn nặng lòng khi để thân nhân nằm lại trên đảo xa mà không phải muốn đến viếng lúc nào cũng được." "Mỗi năm gần như chỉ có hai tháng Tư và Mười là tương đối an toàn để đi Kuku, những tháng còn lại thì tàu hay gặp mưa bão hoặc biển động." "Lần này đi, tôi cũng nghĩ, thôi chắc đây là chuyến cuối." "Vì mình đã quá cực về tinh thần và sức lực." "Nhưng dường như có những chuyện liên quan đến tâm linh cứ níu giữ mình lại và tự nhủ mình phải tiếp tục, khi nhận được lời nhắn, thư từ nhờ cậy của người ta." Buổi trưa ngày cuối cùng trên đảo Kuku, Carina và con gái của bà tỉ mẩn ngồi sơn lại từng chữ bị phai màu trên các bia mộ. Bà và con gái lặng lẽ làm việc ấy trong cái nắng oi bức. Một hồi sau, bà tiếp tục câu chuyện: "Mỗi mộ phần ở đảo đều là hoàn cảnh, nỗi niềm chất chứa của một gia đình." "Trong một chuyến tìm mộ, tôi nhận thấy có một ngôi mộ một phụ nữ nhìn tấm bia rất chắc chắn." "Sau đó người anh của cô này nói cho tôi hay rằng ông ấy lặn xuống biển gỡ sắt tàu chìm làm bia cho em, để sau này nếu có

trở lại thì hy vọng dễ tìm hơn." "Đau lòng là có ngôi mộ chôn chung hai vợ chồng mất trên đảo nhưng mộ của họ sau này không còn nguyên vẹn vì nghi là bị ai đó quật tìm của chôn theo." Trên chiếc tàu trở về đất liền, Carina chia sẻ thêm về tập sách Thuyền Nhân: "Trong quá trình thu thập tư liệu cho cuốn sách này, chuyện làm tôi day dứt nhất là về những người phụ nữ bị hãm hiếp" "Nhưng người khổ tâm hơn là những người có thân nhân bị hải tặc bắt đi và không biết những chuyện gì đã xảy ra." "Đôi khi họ ước gì người thân của họ đã chết, vì ít nhất họ còn có thể thương tiếc. Nhưng họ không thương tiếc được. Họ không bao giờ biết rõ. Và đó là một trong những thảm trạng của cuộc đào thoát khỏi Việt Nam sau 1975." Tôi hỏi: "Vậy thì ngày đó, sao bà đi vượt biên?" Carina đáp: "Bố tôi là sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bị bắt vào cuối tháng 4/1975 và bị giam gần 14 năm." Bà tránh không dùng các từ "học tập cải tạo" khi nói về bố mình. "Toàn bộ tài sản của gia đình bị tịch thu. Với lý lịch gia đình như vậy, mẹ tôi lo là khi các con của bà đủ tuổi thì sẽ bị bắt đi nghĩa vụ quân sự. Nhất là thời điểm đó chiến tranh Việt Nam và Campuchia đang diễn ra." "Năm 1979, tôi 16 tuổi, mẹ đành phải để tôi ra đi vì bà không muốn mất con ở chiến trường." "Bà nghĩ gì về biến cố 1975 và liệu có liên hệ gì giữa sự kiện này và các chuyến vượt biên của người Việt Nam?," tôi hỏi. "Bất cứ ai đã từng chứng kiến hoặc trải qua biến cố 1975 (ngoại trừ trẻ nhỏ) sẽ không bao giờ quên được trong quãng đời còn lại của mình," bà Carina đáp. "Đối với rất nhiều người dân miền Nam Việt Nam thì biến cố 1975 là nguồn cơn của rất nhiều sự mất mát, đau thương cho cả người ở lại và kẻ ra đi..." Carina Hoàng hiện đang cùng chồng con sống tại Perth, thủ phủ miền T ây nước Úc. Bà sắp cho xuất bản cuốn Hồi Ký Talbot Bashall do bà chấp bút. Trong cuốn sách này, Bashall , một người Anh từng là trưởng Trung tâm Quản lý các trại tỵ nạn Hong Kong trong giai đoạn 1979 - 1982 , chia sẻ những hồi ức sống động về đời sống thuyền nhân Việt Nam.


CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

NHỮNG BÍ QUYẾT GIÚP BẠN BÌNH TĨNH ĐỂ KHÔNG 'MẤT KHÔN'

SOÁ 709 11/05/2018

39

NGƯỜI TRẺ Ở CHUNG VỚI BỐ MẸ THƯỜNG NGHÈO KHÓ VÀ ÍT THÀNH CÔNG Kết quả một nghiên cứu mới ở Mỹ cho thấy bố mẹ nuôi con đã trưởng thành ăn, ở sẽ làm hại sự nghiệp cả đời con.

Mọi người đều biết giận quá mất khôn và để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên, không dễ để giữ bình tĩnh và không giận dữ khi mâu thuẫn trong gia đình và cuộc sống hằng ngày xảy ra cho dù là nhỏ.

K

B

ác sĩ tâm lý Aaron Balick (ở Anh) chia sẻ với Daily Mail những bí quyết giúp kiểm soát bản thân để tránh tình trạng giận quá mất khôn: Hãy luôn lắng nghe cảm giác và bạn sẽ biết khi nào mình đang trở nên quá sức chịu đựng. Khi bạn cảm thấy quá căng thẳng và có thể trở nên bực bội đến mức không thể kiềm chế được thì bạn nên đi ra ngoài dạo và quay về khi tâm trạng thoải mái hơn một chút. Khi vợ chồng bất hòa, cố gắng không tranh cãi lâu vì khi bạn cố tranh cãi thì căng thẳng càng gia tăng và có thể làm rạn nứt mối quan hệ. Bạn hãy đợi đến lúc cả hai bạn có thể ngồi xuống và nói chuyện cởi mở với nhau, theo Daily Mail. Khi có những mâu thuẫn nơi công sở, tốt nhất bạn nên tìm một chỗ nào đó để

giúp bản thân có thể hạ hỏa hoặc trao đổi thẳng thắn với đồng ngiệp. Trao đổi công việc một cách thường xuyên để hiểu nhau là cách tốt nhất để bạn không có nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Cũng giống như ở nhà, bạn hãy dành thời gian nhiều với đồng nghiệp để giúp hiểu nhau nhiều hơn. Khi làm việc quá tải, bạn nên nhận ra rằng bản thân mình không thể làm tất cả một việc ngay cùng một lúc. Vì vậy, bạn hãy liệt kê ra những gì ưu tiên nhất cần phải làm ngay và từ từ làm tiếp những việc còn lại. Một trong những kỹ năng quan trọng nhất là bạn phải biết nghệ thuật nói "không". Hãy chọn những dự án mà bạn biết rõ bản thân có thể quản lý tốt ngay từ đầu.

hi bố mẹ hỗ trợ tiền bạc, nhất là với con đã tốt nghiệp đại học, người trẻ có thể đạt được thành công lớn hơn, theo một báo cáo của Anna Manzoni, phó giáo sư xã hội tại Đại học North Carolina. Nhưng nếu bố mẹ bao cấp cho con theo cách khác, chẳng hạn như nuôi con ăn ở, thì kết quả ngược lại. Manzoni đã xem xét dữ liệu về hơn 7.500 người ở lứa tuổi 18-28 từ nghiên cứu về sự thay đổi thu nhập theo thời gian của Đại học Michigan. Kết quả, những người đã tốt nghiệp đại học được cha mẹ hỗ trợ tiền bạc sẽ đặc biệt giỏi giang, thăng tiến, trong khi những ai vẫn sống cùng cha mẹ thì lại nghèo khó. Cụ thể, người trẻ tuổi nếu nhận được hơn 15.000 đôla một năm từ phụ huynh thì đạt cao hơn 5 điểm trên nấc thang sự nghiệp - đo lường bằng thu nhập - so với những người nhận được ít hơn hay không có chút nào. Tuy nhiên, người trưởng thành vẫn ở cùng nhà bố mẹ thì lại thấp hơn 10 điểm so với người sống độc lập. Mối nguy của việc cho con ăn ở miễn phí trong nhà

Người trẻ được bố mẹ nuôi ăn ở miễn phí ít sẵn sàng chuyển tới các thành phố - nơi có nhiều cơ hội việc làm. Ở nhà bố mẹ có thể tạo ra văn hóa phụ thuộc, Jared Buckley, một chiến lược gia Mỹ cho biết. "Ở riêng giúp phát triển tính cách và những kỹ năng mềm mà bạn không thể học được khi sống dưới mái nhà cha mẹ", ông nói. Tuy nhiên, tại Mỹ ngày càng có nhiều người trưởng thành sống chung với bố mẹ, ông bà hơn bao giờ hết. Theo New York Post, năm 2014, có 60,6 triệu người Mỹ (khoảng 19% dân số) sống trong các gia đình nhiều thế hệ, trong khi con số này năm 2009 chỉ là 42,4 triệu (17%) và năm 1980 là 27,5 triệu (12%). Khoảng thời gian 20162017, cứ 9 bố mẹ thì có một người nói rằng con cái đã lớn của họ quay về nhà sống. Không phải tất cả những người trẻ sống cùng gia đình đều để khỏi tốn tiền thuê nhà. Trong một số trường hợp, họ ở với bố mẹ để cố gắng tiết kiệm cho việc mua nhà riêng, tích trữ ngân quỹ hay giúp cha mẹ trả các chi phí sinh hoạt khi người già nghỉ hưu.

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$


40

CUỘC SỐNG

SOÁ 709 11/05/2018

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. L

L

SPECIA

L

SPECIA

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

SPECIA

Migeek I6 Price : 80$

Tosing Price : 80$

Closer door 35 kg : Price : 65$ Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 130$ / Free Shipping

Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


CUỘC SỐNG

CHUYỆN CUỐI TUẦN: "VỊ GIÁM ĐỐC MỘT PHÚT" VÀ BÀI HỌC "MỤC TIÊU MỘT PHÚT" Bằng cách áp dụng "Mục tiêu một phút", "Một phút khen ngợi" hay "Một phút khiển trách" bạn cũng có thể giải quyết được rất nhiều khó khăn vấp phải trong cuộc sống thường ngày.

SOÁ 709 11/05/2018

41

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc. 4372 Papineau, Montréal (QC) H2H 1T5

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 529 0454 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514) 812

8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

Nhà đầu tư: 7plex Ville Maire: 7X3½ thoáng-rộng(3tầng+1tầng demi-ssol), income: 49000/năm, có thể làm thêm 1apt thành 8plex, local rất dễ kiếm người thuê nhà để nâng tiền thuê nhà, cách metro Frontenac 600m, giá: $886000. Plateau 2commercial (total4000pc), giá :$985000+TPS/TVQ. Single house: cottage Ahuntsic 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2parkings, giá: 335000. DetachedBungalow Pierefonds(42X28p) 5 phòng ngủ+2phòng tắm+garage+5parking, giá: $500000 2-4plex:St.Michel2plex: 2X5 1/2 + ssol fini + garage. Giá: $370000. St.Leonard 2plex: (size 31X39)+ssol fini+garage 2+driveway2, gần mọi services, giá; $569000. Rosemont3plex: RDC (dọn vào ngay)+ssol +2X3 ½+garage, giá :$579000 Condo Montréal: 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $175000, 3 phòng ngủ: bắt đầu từ $300000, 4 phòng ngủ: bắt đầu từ $375000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp! - Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về

kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool) Bí quyết thứ nhất: Mục tiêu một phút

C

uốn sách "Vị giám đốc một phút" – The One Minute Manager, tác giả Ken Blanchard – Spencer Johnson, là câu chuyện về một chàng trai trẻ hành trình đi tìm kiếm những lý tưởng trong công việc. Tuy nhiên, quyển sách cũng là những bài học thú vị để chúng ta có thể áp dụng nó ở mọi lĩnh vực của cuộc sống. Câu chuyện kể về một chàng trai với hành trình tìm kiếm một môi trường làm việc thuận lợi, phù hợp nhất với mình để có thể phát huy hết khả năng, hòa đồng và cống hiến. Chàng trai muốn gặp được một người lãnh đạo tốt để có thể trợ giúp mình tốt nhất trong công việc, cũng là nơi để mình có thể đạt hiệu quả tốt nhất, tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhất. Hành trình tìm kiếm của chàng trai gặp rất nhiều trở ngại, vì qua nhiều năm anh vẫn chưa tìm được môi trường làm việc lý tưởng, chưa gặp được người sếp như mong muốn. Tình cờ đưa đẩy, anh được một người quen giới thiệu đến gặp một vị giám đốc mà người bạn này nhận xét là "rất đặc biệt" – những người làm việc dưới quyền ông đều cho rằng họ làm việc rất vui vẻ và đạt hiệu quả mỹ mãn. Háo hức, chàng trai cũng đã xin được cuộc hẹn gặp vị giám đốc đặc biệt này. Ngay khi giáp mặt, anh nhận thấy đôi mắt sáng, vẻ tự tin, lạc quan và dáng vẻ vững chãi với phong cách trẻ trung của vị giám đốc này đã tạo được lòng tin với người đối

diện. Anh không ngần ngại lên tiếng: "Thưa chú, cháu muốn học hỏi về bí quyết và cách điều hành công việc và quản lý nhân viên của chú". Sau một lúc trò chuyện, vị giám đốc tiết lộ ở công ty này lãnh đạo không cần thiết phải tham gia vào bất cứ quyết định nào của nhân viên: "mọi người cùng nhau làm việc, mục tiêu của công ty là hiệu quả. Chỉ cần khai thác triệt để những khả năng có sẵn của nhân viên, để họ làm việc đúng với năng lực và có kết quả tốt nhất". Vị giám đốc chỉ qua cửa sổ xuống dòng xe cộ phía dưới và hỏi tại sao "nhiều xe ngoại nhập đang chạy trên đường" – bởi nhiều người thích mua xe ngoại. Tại sao ư? Phải chăng vì các nhà sản xuất trong nước không đủ nguồn cung? Hoàn toàn không phải. Chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng bởi các xe ngoại vẫn có chất lượng tốt hơn, lượng tiêu hao nhiên liệu ít hơn – và bền hơn. "Chất lượng - đơn giản là ta mang lại cho khách hàng một sản phẩm mà họ thật sự mong đợi". Ông cũng tự cho mình là "Giám đốc một phút" – bởi vì ông tốn rất ít thì giờ để đạt được thành quả từ việc quản lý nhân viên. Và để kiểm chứng, ông cho chàng trai danh thiếp của 6 nhân viên cấp quản lý của mình, để anh có thể hẹn gặp và tìm hiểu. Sau khi cân nhắc, anh quyết định hẹn gặp 3 người: Anh Trenell, anh Levy và cô Brown.

Gặp anh Trenell, điều khiến anh ngạc nhiên là nghe tiết lộ: Trenell hầu như chẳng mấy khi gặp sếp ngoài những lúc cần thiết để lập "mục tiêu một phút" và những buổi "họp" sáng thứ 4 hàng tuần. Anh Trenell đưa ví dụ: Em đã bao giờ thử đặt câu hỏi với một nhân viên xem công việc anh ta gồm những gì, rồi lại hỏi vị cấp trên của anh ta xem anh nhân viên đó được yêu cầu làm những gì – và điều ngạc nhiên là, hầu như 2 câu trả lời sẽ không trùng khớp với nhau: nhân viên đó sẽ luôn gặp rắc rối vì không hoàn thành hết nhiệm vụ, trong khi thực sự anh ta không biết đó là nhiệm vụ của mình. Hiện tượng này xảy ra khắp mọi nơi. Với bí quyết "Mục tiêu một phút", sếp của Trenell sẽ cho anh biết anh phải làm những gì, và các nhiệm vụ đó được xác lập thành mục tiêu, mỗi mục tiêu được diễn đạt không quá 250 từ trên 1 trang giấy để có thể đọc trong vòng 1 phút. Sếp và nhân viên sẽ cùng kiểm tra tiến độ. -Như vậy mỗi người sẽ có cả tá giấy miêu tả các mục tiêu khác nhau? – chàng trai trẻ thắc mắc. -Không nhiều như vậy, vì sếp tin rằng "80% hiệu quả công việc đạt được là nhờ vào 20% đã được xác định mục tiêu lúc đầu". Vì vậy sếp và nhân viên chỉ cần xác lập mục tiêu trên 20% đó. "Mục tiêu một phút" – chính là bí quyết giúp cho mọi người định hướng công việc rõ ràng - chẳng có ai có thể bắn chính xác khi không biết hồng tâm ở đâu. Xác định mục tiêu còn giúp nhân viên hiểu được rằng sếp mong đợi kết quả như thế nào. "Mục tiêu một phút" còn là việc nhân viên sẽ xác định trở ngại gặp phải trong quá trình thực hiện, các giải pháp khắc phục. Và trong quá trình tiến hành, những trở ngại sẽ được giải quyết dựa trên những hoạch định đã dự trù trước.

"Chỉ khi nào bạn xác định được bản thân mong muốn sự việc xảy ra thế nào, thì bạn mới có hướng giải quyết hợp lý để tháo gỡ khó khăn". Hãy vạch ra các hướng đi và dự trù kết quả mỗi hướng xem có đến được "đích" mình mong muốn không, lúc đó bạn mới có thể tổng hợp lại được phương hướng giải quyết tốt nhất. Ví dụ, khi một công việc gặp trở ngại, bạn đưa ra 3 phương hướng xử lý. Bạn hãy dành thêm chút thời gian để xác định: Nếu theo hướng A, kết quả có được như bạn muốn không? – Không. Theo hướng B thì sao? – vẫn chưa hoàn toàn theo ý muốn. Vậy theo hướng C? – vẫn chưa phải là kết quả tốt nhất. Vậy sao bạn không kết hợp cả 3 phương án A,B,C?... Sau buổi trò chuyện với Trenell, chàng trai trẻ đã đúc kết lại được một điều: Bí quyết "Mục tiêu một phút" thực chất đơn giản là -Xác định mục tiêu -Xem xét những giải pháp thích hợp cho mục tiêu đó -Mô tả rõ từng mục tiêu trên giấy, mỗi trang tối đa không qua 250 từ -Kiểm tra kỹ từng mục tiêu để đảm bảo rằng việc đọc chúng chỉ mất 1 phút -Mỗi ngày giành một phút để đánh giá thành quả công việc của mình -Kiểm tra kết quả xem những việc mình đã làm có phù hợp với mục tiêu đã đề ra hay không Sau cuộc gặp với Trenell, anh chàng còn có 2 cuộc hẹn gặp với 2 vị quản lý khác. Câu chuyện sẽ còn tiếp diễn, những bí quyết, bài học anh rút ra được thật sự rất thú vị, không chỉ áp dụng được trong công việc mà cả trong cuộc sống. Áp dụng bí quyết "mục tiêu một phút" bạn cũng có thể quản lý cuộc sống của bạn tốt hơn, mọi thứ có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng hơn. Khổng Tử cho rằng "Bản chất của kiến thức suy cho cùng chính là biết cách áp dụng bào thực tiễn cuộc sống".


42 Tin

SOÁ 709 11/05/2018

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

LIỀU MÌNH SELFIE VỚI CON GẤU ĐANG BỊ THƯƠNG, NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỨC TƯỞI THIỆT MẠNG

BẢO TÀNG PHÁP MỞ CỬA CHO KHÁCH KHỎA THÂN THAM QUAN Lần đầu tiên trong lịch sử, bảo tàng Palais de Tokyo ở Pháp đã mở cửa cho khách khỏa thân đến xem tác phẩm được lưu trữ.

Một tài xế taxi ở Ấn Độ đã bỏ cả khách, bỏ cả xe để có thể chụp ảnh tự sướng với một con gấu bị thương ngoài đường nhưng bị gấu đánh chết ngay lập tức.

P

P

rabhu Bhatara là một lái xe taxi ở tỉnh Odisha. Vào hôm thứ Tư vừa qua, anh đang lái xe đưa khách đi dự đám cưới về nhà thì bất chợt nhìn thấy một con gấu bên đường. Mặc dù khách vẫn đang ngồi trên xe, Prabhu đã bỏ ra ngoài để cố chụp một kiểu ảnh tự sướng với con vật bị thương. Theo lời kể của nhân chứng, con gấu đang định uống nước dưới hồ khi Prabhu đến gần. Bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn, Prabhu vẫn tiến gần đến con gấu để chụp ảnh. Anh bất ngờ trượt ngã và bị con gấu vồ lấy rồi kéo xuống đất. Một người dân gần đó cố cứu Prabhu thoát khỏi vuốt gấu nhưng vô ích. Có

người dùng gậy để chọc vào lưng gấu trong khi những người khác cầm đồ vật xung quanh ném vào con vật. Kết quả là con gấu càng nổi giận và dùng vuốt tát vào đầu và cổ Prabhu khi anh cố đứng lên. Khi kiểm lâm đến hiện trường thì Prabhu đã qua đời. Người ta phải gây mê con gấu để có thể tiếp cận và đưa xác Prabhu ra. Hiện vẫn chưa rõ anh Prabhu bị loài gấu nào tấn công và chính quyền đã xử lý con gấu như thế nào. Được biết trong ba loài gấu ở Ấn Độ bao gồm gấu lợn, gấu nâu và gấu ngựa, loài gấu lợn thường sinh sống ở khu vực này.

alais de Tokyo là bảo tàng chuyên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hiện đại ở quận 16. Vào thứ Bảy tuần trước, 161 khách thăm quan đầu tiên trong tình trạng không mảnh vải che thân đã được đón vào bảo tàng trong sự kiện chỉ tổ chức một lần duy nhất. Sau khi bỏ lại quần áo trong phòng thay đồ, khách thăm quan có thể tiến vào chiêm ngưỡng các tác phẩm được trưng bày vài tiếng trước khi bảo tàng mở cửa đón công chúng như bình thường. Hội Khỏa Thân Paris đã lên tiếng ca ngợi sáng kiến của bảo tàng. Năm ngoái, chính quyền Paris cũng từng đồng ý mở một khu riêng cho những người khỏa thân ở công viên Bois de Vincennes.

"Nhận thức của cộng đồng đang thay đổi", Julien Claude-Penegry, chủ tịch các hiệp hội khỏa thân Paris, cho biết. "Chúng tôi đang xóa bỏ những rào cản, cấm kỵ, định kiến và những suy nghĩ bế tắc". Truyền thông địa phương thì đưa tin đây là một sự kiện thành công cho những khách đến thăm quan bảo tàng chỉ trong bộ cánh "Adam và Eva" nguyên thủy. "Không khí ở bảo tàng rất tuyệt", một khách nam khỏa thân nhận xét. Marta, một sinh viên 23 tuổi ở Paris, cho biết: "Bạn sẽ đặc biệt tương tác với các bức tượng nhiều hơn. Và trong những phòng có bật nhạc thì ai cũng đong đưa như thể đang nhảy theo nhạc vậy".

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày.

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


SOÁ 709 11/05/2018

VUI CƯỜI

BÍ MẬT DƯỚI GẦM GƯỜNG Anh và cô yêu nhau khá lâu rồi, cuối cùng năm đó 2 người cũng quyết định kết hôn. Sau một ngày mệt mỏi tiếp đón khách khứa, tối đến 2 vợ chồng còn nằm trên giường nói chuyện rất lâu mới đi ngủ. Lúc này chồng mới ra vẻ nghiêm trọng yêu cầu vợ một việc: “Anh có thể đồng ý với em bất cứ chuyện gì, nhưng có một việc em nhất định phải hứa với anh”. Vợ nhẹ nhàng nói: “Anh nói đi, chuyện gì em cũng đồng ý”. Chồng ngập ngừng một lát, rồi nói: “Em có thể động vào bất cứ đồ vật gì trong nhà, nhưng riêng cái hộp màu trắng ở dưới gầm giường là nhất quyết không được động vào. Vợ chồng nhưng vẫn nên giữ chút bí mật cho riêng mình. Anh cũng có những điều không muốn cho ai biết mà”. Vợ có chút nghi ngờ, tự nghĩ: “ Lẽ nào anh ấy đã làm gì không phải với mình. Không đúng, tiền lương của anh ấy, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm, thẻ tiết kiệm, tất cả đều trong tay mình, có thể xảy ra chuyện gì được?” Sau đó vợ đã đồng ý với yêu cầu của chồng. Chồng sung sướng cảm ơn vợ, bảo đảm rằng: “Em yên tâm, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em”. Mấy ngày đầu vợ cũng có chút hiếu kì, muốn xem trong đó là thứ quý giá gì mà chồng nhất quyết không cho mình tới gần; đã hơn 1 lần tò mò định mở ra xem nhưng nghĩ lại lại thấy không phải với chồng: “Nếu là điều anh ấy muốn nói thì tự khắc sẽ nói cho mình biết, mình cũng có lòng tự trọng của mình, mắc mớ gì phải lén lút xem trộm đồ người khác chứ. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Thôi kệ anh vậy”. Nghĩ vậy nên những ngày tháng sau này, chiếc hộp vẫn yên vị dưới gầm giường, vợ cũng chẳng bao giờ dòm ngó tới, đôi khi trong lòng vẫn dâng lên 1 chút tò mò, nhưng rồi lại không muốn mở ra.Embarassed Cứ thế 10 năm trôi qua, trong 10 năm đó, anh không khi nào ngừng làm việc, lúc nào cũng cố gắng để chăm lo cho gia đình. Và cũng từng ấy thời gian vất vả, anh đã tự mở cho mình một công ty nhỏ, công việc ngày càng bận rộn vất vả hơn, thời gian về nhà của anh cũng ít dần. Anh vốn là người sợ vợ, từ khi kết hôn đến bây giờ vẫn thế. Người ta bảo những người khi ra ngoài thì trông có vẻ rất oai phong, nói gì người khác đều nghe ( đặc biệt những ông Sếp lớn); nhưng khi về đến nhà thì nghe lời vợ răm rắp, không bao giờ dám cãi vợ. Quả không sai. Nhưng may mắn trong gia đình này, vợ vẫn là người hiểu lý lẽ, không bao giờ quát nạt chồng, lại rất yêu thương gia đình. Ngày kỉ niệm 10 năm kết hôn, vợ gọi điện cho chồng, nhắc chồng nhớ về ăn tối. vợ đã học được cách làm vài món ăn ngon, và còn chuẩn bị một chai rượu Tây. Trong lúc chờ chồng về, vợ uống trước vài ly rượu, Rồi những hình ảnh 10 năm trước đây lờ mờ hiện về trong đầu vợ, vợ bỗng nhớ đến chiếc hộp dưới gầm giường. Nhờ động lực của rượu, dù biết rằng nếu chồng phát hiện ra thì nhất định sẽ rất tứ giận, nhưng lần này vợ quyết tâm mở chiếc hộp ra. Nhưng thật bất ngờ, vợ chỉ thấy trong hộp là 2 tờ 500 ngìn và 4 chiếc chén nhỏ dùng để uống rượu. Thế này là thế nào? Vừa thấy có lỗi, lại vừa muốn biết chân tướng sự việc. Sau khi chồng về, vợ nhanh chóng nhận lỗi với chồng. Nhưng thật nằm ngoài dự tính, chồng không hề tức giận, lại còn có chút xấu hổ và khó xử nữa: “Thực ra anh định nói với em lâu rồi, nhưng lại sợ… Thôi vậy”. Thái độ đó của chồng càng khiến vợ hiếu kì hơn: “Anh nhất đinh đang giấu em chuyện gì đó kinh khủng lắm, chờ đấy. Anh không muốn nói, em bắt anh phải nói”. Tực ngữ nói “rượu vào lời ra” quả

không sai.Wink Vợ cố tình chuốc cho chồng uống say, trong lúc hồ đồ chồng đã nói hết cho vợ nghe: “Vợ yêu à! Anh đã từng nói sẽ yêu em suốt đời, sẽ đối xử tốt với em suốt đời, nhưng anh sợ…sợ… sợ sẽ không thể khống chế được bản thân, nên mỗi lần anh có lỗi với em (mây mưa với các cô gái khác bên ngoài) là anh lại đặt vào trong hộp 1 chiếc chén”. Vợ nghe xong giật mình òa khóc, thật không ngờ,…, thật không thể tin được,… Nhưng sau đó, vợ bình tĩnh lại nghĩ, 10 năm rồi anh mới có 4 lần, coi như trong lòng anh vẫn còn cái gia đình này, coi như anh vẫn còn yêu vợ. vợ lau nước mắt, nhưng vẫn không hiểu 2 tờ 500 ngìn này có ý nghĩa gì? Lúc này, anh đắc ý cười nói: “Chiếc hộp đầy quá không còn chỗ để nên anh đem bán những chiếc chén cũ đi, rồi lại đặt tiếp chén mới vào. Đó là tiền bán chén đấy” Nghe xong, vợ ngất xỉu luôn… *

*

*

TỊCH THU TÀI LIỆU

Trong lớp 12A3 có cả trai lẫn gái, hôm nay thầy giáo sinh vật cho môt bài kiểm tra nhanh. Thầy ra đầu bài là: các em hãy mô tả bộ phận sinh dục nam, trong vòng 5 phút. Đám con trai mừng rơn: cái này là trúng tủ rồi !!! Mọi người cắm cúi làm bài, riêng Tèo tự nhiên quên phéng, nó mới thò tay xuống quần kéo phẹc mơ tua ra để xem, bỗng có tiếng thầy giáo: Tèo, cất tài liệu đi lần sau còn thế thày sẽ thu đó !!! 5 phút trôi qua, thầy giáo lại lên tiếng: – Bây giờ là câu số 2: các em hãy mô tả bộ phận sinh dục nữ. Đám nữ sinh ồ lên mừng rơn, rồi hăm hở cúi xuống chép bài, riêng Thúy lại quên mất tiêu, nó mới len lén kéo quần ra thì bỗng thầy giáo la :Thúy đem tài liệu lên nộp cho thầy *

*

*

TRẢ GIÁ Jim đang đăng ký phòng ở khách sạn thì thấy một phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang nháy mắt với mình. Ông ta bị hấp dẫn, vội bước tới và nói với cô ta: - Ôi, em chính là người phụ nữ của đời anh!!! Thế là cả hai cùng bước tới bàn tiếp tân và đăng ký phòng là ông Jim và bà Jim. Sau 3 ngày, Jim cho nhân viên tiếp tân biết ông muốn thanh toán tiền phòng khách sạn. - Tất cả là 1.600 đôla thưa ông – người nhân viên nói. - Chắc là có gì nhầm lẫn ở đây – Jim quả quyết – Tôi chỉ mới ở đây có 3 ngày thôi mà. - Ồ vâng, nhưng vợ ông thì đã ở đây một tháng rồi. * * *

DẰN MẶT - Đôi khi cơm nguội của nhà này lại là món đặc sản của nhà khác. - Ý ông là sao tôi không hiểu? - Thế ông có thích một người đàn bà ngu ngốc hay không? - Dĩ nhiên là không! - Thế ông có thích một người đàn bà hút thuốc, uống rượu không? - Không! - Thế còn những bà không biết nấu ăn? - Không! - Vậy còn mấy bà dữ như chằn lửa? - Không nốt! - Thế sao ông lại đi ve vãn vợ tôi

43

Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

514-731-5333

Mới khai trương !!!

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

514-762-0020

Mới ! Mới ! Mới ! Mới Khai trương ! Chúng tôi có 3 cô gái xinh đẹp sẽ phục vụ tốt cho bạn. Bạn sẽ rất hài lòng và cảm nhận được sức khoẻ hồi phục.

8776 Lajeunesse, H2M 1R6 Metro cremazie. Tel: 514-303-0588

Không phải giả

Thanh tra: - Bằng của ông là bằng giả ! Sếp đáp: - Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu. *

*

*

VIÊN CUỐI CÙNG

Peter gia nhập quân đội lúc 18 tuổi, nhưng dù huấn luyện thế nào, cậu ta cũng không thể bắn súng trúng đích. Một hôm, trong một buổi tập, Peter nhắm mục tiêu bắn 9 lần, nhưng đều không trúng. Viên sĩ quan thất vọng nói: - Peter, anh thật là vô vọng! Thôi đừng bắn phí viên đạn cuối cùng nữa. Đi ra sau tường kia và dùng viên đạn đó mà tự bắn vào mình. - Peter xấu hổ quá. Anh đi ra sau tường. Một vài giây sau, viên sĩ quan và các tay lính trẻ nghe thấy một tiếng súng. - Trời ơi, thằng đần độn ấy tự bắn vào mình thật à?, Viên sĩ quan thốt lên. - Ông lo lắng chạy ra phía sau tường, nhưng không như ông nghĩ, Peter chẳng làm sao cả. - Peter sợ sệt nói: Xin lỗi, tôi lại bắn trượt.. *

*

*

BẮC THANG NÓI CHUYỆN VỚI TRỜI Với các cậu bé, chuyện gì cũng có thể xảy ra, kể cả nói chuyện với ông trời. Một cậu bé theo dõi một thợ sửa điện thoại trèo lên cột điện, nối mạch bộ đồ nghề kiểm tra vào thử liên lạc với tổng đài. Có một sự cố nào đó trong việc nối mạch liên lạc. Chú nhóc đứng nghe một hồi rồi chạy ùa vào nhà la lên: - Mẹ ơi, ra mà xem mau lên. Có một ông trèo lên cột điện thoại đang nói chuyện với trời. - Cái gì khiến con nghĩ là ông ấy đang nói chuyện với trời? - Vì con nghe ông ta la lớn “A lô! A lô! Trời ơi, có chuyện gì trên đó, có ai chịu nghe không hả?”.

TÊN CƯỚP QUÊN LỜI MẸ DẶN

Một tên cướp trẻ măng xông vào nhà băng, chĩa súng vào nhân viên thu ngân, và chìa ra một mẩu giấy. Cô này đọc lướt qua rồi mỉm cười nói với hắn: - Một cân bột, hai lít sữa tươi, 10 quả trứng gà. Những thứ này chúng tôi không có, mời anh sang cửa hàng tạp phẩm phía đối diện. - Khi tên cướp quày quả bỏ đi, cô gái tốt bụng còn gọi với theo: Mẹ anh còn dặn là tiền để ở túi quần bên phải, và đừng có dùng súng bắn nước vào người đi đường. *

*

*

CÓ MÌNH CON. - Tí: Bố ơi! Thầy hỏi 1 câu, cả lớp chỉ có mình con trả lời được đó bố! - Bố: Con giỏi quá! Thế thầy hỏi câu gì? - Tí: Dạ, thầy hỏi: “Ai dám lấy cây bút của tôi, mau trả!” * * *

Sợ ma

Sau đám cưới, cô dâu chú rể động phòng, chú rể vì uống khá nhiều rượu nên vội lăn ra ngủ, còn cô dâu khép nép nằm phía ngoài mép gường. Khoản 10 giờ, cô dâu lay chú rể dậy: -Anh ơi dậy đi. -Có chuyện gì vậy ? Sao đánh thức anh vậy em ? -Em sợ ma quá hà ! Nằm phía ngoài này lạnh thấy mồ !! -Ừ, vậy thôi để anh nằm ngoài còn em nằm trong sát vách nhe. Chốc sau anh chàng rể nghe vợ mình thút thít khóc, hoảng hốt anh vội hỏi: -Ủa, sao em khóc vậy ?? -Nằm trong này tối quá em sợ. -Trời ơi, nằm ngoài hay nằm trong em đều sợ ma anh không biết để em nằm đâu cho bớt sợ ?? Cô dâu nước mắt doanh tròng thổn thức: -Hổng ấy anh cho em nằm dưới còn anh nằm trên mình em chắc bớt sợ hơn.


44

SOÁ 709 11/05/2018 Có bán nước hoa Gucci, Đặc biệt Lancôme,Dior, Burberry, Dịch vụ express - gởi nhanh: Versaci ..., rẻ hơn Labaie Nhận chuyển phát nhanh

CHUYỂN TIỀN VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ VN Tại tiệm VASE CARAVAN : VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé!

Trong công việc, bạn dễ bị chậm trễ so với kế hoạch nên cần chú ý về thời gian để không sai sót. Đời sống tình cảm nhiều hạnh phúc. Dịp này, bạn khá thuận lợi với các giao dịch bất động sản. Tình hình tài chính được cải thiện.

Chúc mừng bạn đạt được thành công đáng kể cho những nỗ lực bền bĩ trong suốt thời gian qua. Hôm nay, bạn cũng có cơ hội bắt đầu hành trình khám phá mới và may mắn với những chuyến đi xa. Về sức khỏe, chứng mất ngủ sẽ làm phiền bạn, nên tránh thực phẩm giàu chất kích thích.

Đừng bắt đầu những thay đổi lớn vào lúc này. Bởi lẽ, bạn chưa sẵn sàng hoặc dễ bị sự bốc đồng dẫn dắt. Kiểm soát ngân sách cá nhân để tránh rơi vào khủng hoảng trong tương lai. Về mối quan hệ với những người xung quanh, có người đang tìm cách “đâm” sau lưng bạn.

Sức khỏe không ổn định. Bạn dễ bị nhiễm các bệnh theo mùa, nên cần hạn chế đến nơi đông người. Về công việc, một vài trở ngại khách quan ban đầu có thể khiến bạn nản lòng. Tuy nhiên, những điều này sẽ nhanh chóng được hóa giải. Với chuyện tình cảm, các bạn còn độc thân sẽ nhận được một lời tỏ tình bất ngờ.

Nếu bạn cảm thấy công việc hiện tại không phù hợp, hãy nhanh chóng tìm kiếm sự thay đổi, bắt đầu từ hôm nay. Một cơ hội hiếm có sẽ chờ đợi bạn ở phía trước. Về lĩnh vực tình cảm đôi lứa, bạn và người ấy dễ phát sinh xung đột, nên khéo léo trong giao tiếp.

Kiềm chế tính nóng nảy là những gì tử vi muốn nhắc nhở bạn. Bởi lẽ, điều này có thể khiến bạn gặp rắc rối ở nơi làm việc và cả với những người thân yêu trong gia đình. Ở lĩnh vực tài chính, bạn thành công với những giao dịch có giá trị lớn.

văn thư,bưu phẩm, thùng hàng, chứng từ về Việt Nam và đi khắp thế giới

Carrefour Langelier Centre Domaine Anh Lương: þ Gửi tiền về VN giao tận nhà trong vòng 12 tiếng 7373 Boul, Langelier Suite C21 3235 Avenue de Granby Suite 11 St-Léonard, Qc H1S 1V7 Montréal, Qc H1N 2Z7 þ Bán phút điện thoại gọi Long distance giá rẻ. Phục vụ tận tâm

514-899-1818

Một ngày tràn đầy nguồn năng lượng tích cực. Mối quan hệ tình cảm của các bạn còn đang yêu sẽ đạt được một bước ngoặc quan trọng, thậm chí có thể bàn chuyện cưới xin. Tuy nhiên, sức khỏe của bạn có chút vấn đề, cần tăng cường sức đề kháng để chống lại các bệnh đường hô hấp.

MTL-TAXES

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng

mtl-taxes@outlook.com

Vô cửa Centre Affaire

Thần may mắn ủng hộ bạn trong việc thực hiện các dự án quan trọng trên con đường sự nghiệp. Dịp này, bạn còn có thể giải quyết được tất cả những rắc rối về tiền bạc với sự giúp đỡ của một người bạn. Sức khỏe tạm thời không có gì đáng lo.

Không khí thoải mái quây xung quanh bạn vì mối quan hệ với những người thân thiết khá hài hòa. Tại nơi làm việc, dù có một số sự cạnh tranh, nhưng bạn sẽ không rơi vào tình thế bất lợi. Trong hôm nay, nhắc bạn tuyệt đối không cho người khác vay mượn tiền kẻo không thu hồi được.

Restaurant Vietnamien

8567 Boul. St-Laurent, Montréal. Qc H2P-2M9

THẢO NGUYÊN Tél: (514) 543-0600 Nhà hàng Vietnam Hoan Huong kính mời Cuối tuần Có bánh xèo,

bánh khoái.. Hủ Tiếu Nhà hàng, khu montreal, gần metro, cần server(se) nam nữ Nam Vang, Ap cháo Gà... Kính mời có kinh nghiệm, làm full time,

(514) 898-8434 (cô Hà) - 514)543-0600 (nhà hàng) 8774 Lajeunesse

Voyage Permis du Québec No 703242

Travel

Tình yêu sưởi ấm trái tim của bạn. Về công việc, hàng loạt ý tưởng mới sẽ giúp bạn được cấp trên đánh giá cao. Dịp này, các hoạt động có liên quan đến hợp tác đầu tư hay bất động sản sẽ mang về cho bạn nguồn lợi nhuận đáng kể. Sức khỏe tốt.

(514) 583-2980

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6

Montréal, Qc, H2M-1R6, Canada (Cạnh Metro Crémazie) Tel: (438) 289-2222 Cell: (514) 917-5257 thaisaigon@hotmail.com

Hướng dẫn mua vé máy bay giá rẻ đi Châu Á & khắp thế giới Vé (bao trọn gói) Vùng nắng ấm & du thuyền (croisiere) CUBA - MEXIQUE - REPUBLIQUE Bán đủ loại bảo hiểm du lịch và du học Canada Đặt khách sạn, xe & hướng dẫn xin VISA du lịch

Vé máy bay liên lạc anh Thanh Nguyen Đại diện công ty Ria chuyển tiền về Việt Nam và khắp thế giới Bán thẻ điện thoại gọi Việt Nam (OMELY TELECOM) Liên lạc: 514-917-5257 - Uy tín, tận tình, nhanh chóng..

Công việc suôn sẻ. Đời sống tình cảm đôi lứa cũng không có gì phải phàn nàn. Tuy nhiên, bạn không nên quá chủ quan thiếu đề phòng về một trong những người bạn của mình. Bởi lẽ, họ đang có ý đồ lợi dụng bạn. Về sức khỏe, bạn nên chú ý đến việc kiểm soát cân nặng.

Tương tự như tuổi Mẹo, các bệnh có liên quan đến thời tiết sẽ quấy rầy bạn trong hôm nay. Vì thế, hãy quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Không khí trong gia đình khá ấm cúng. Chuyện tình cảm đôi lứa hài hòa. Ở nơi làm việc, đề phòng đồng nghiệp chơi xấu.

Lý tưởng của đời tôi là làm những việc rất nhỏ mọn với một trái tim thật rộng lớn.

MUA XE TẢI/XE HƠI BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN NÀO 7 NGÀY GIÁ TIỀN TIỀN TỐT TỐT NHẤT NHẤT GIÁ LIÊN LẠC: LẠC: 514-994-2231 514-994-2231 LIÊN

(BẰNG TIẾNG PHÁP HOẶC TIẾNG ANH) REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 709 11/05/2018

Việc Làm/Nail

514-834-1001, 514 553-0444

Phòng cho nam và nữ thuê trong duplex sạch sẽ và yên tĩnh , 5 phút đi bộ Metro Saint-Michel . Bao tất cả .Dọn vào ngay .Tel: (514) 804-4921

Lời nguyện Nam mô Đại Từ Đại Bi, tâm thinh cứu khổ, cứu nạn quảng đại linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc lời nguyền trên đây 9 lần mỗi ngày, trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với đều bạn xin, với điều bạn hứa sẽ đăng lời nguyền trên đây để loan truyền cho người khác. Dung

Linh Tinh Bạn có muốn bắt đầu một doanh nghiệp trong một lĩnh vực rất là hấp dẫn, thanh toán tiền, và lợi nhuận, trong khi làm việc chỉ là một phần thời gian của bạn để trở thành ông chủ của riêng bạn mà không cần phải đầu tư nhiều tiền để mà đạt được sự độc lập về tài chính sau một thời gian nhật định. Xin vui lòng liên lạc với Tony tại số 514-265-1761

Sửa chữa nhà cửa VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________ Sửa nhà tổng quát, kinh nhiệm trên 25 năm, Liên lạc: 514-649-3728 / 514-596-1302 (Van) _________________________________ Thiết kế, xây dựng, sửa chửa nhà cửa. Bếp, phòng tắm, basement..Làm hàng rào, sàn gỗ (deck), hồ cá, nhà vườn (shed) tân thời..Định giá miễn phí. Xin gọi Ô.Trần 438-921-5725

Cho Thuê 31/2 lớn, gần metro Iberville, parc Molson, resto. 650$/ tháng, dọn vào đầu tháng 12, Liên lạc: 514-777-8184 _________________________________ Location Studio 3250 cremazie est ( coin St-Michel ), bên cạnh Phở Nam, studio 3000 PC, sàn gỗ, hoàn toàn mới, sưởi , toilette, tất cả...cho thuê làm : nhà giữ trẻ ( garderie ); tập gym, karate, etc. Liên lạc: 514-834-1001. _________________________________

_________________________________ Cho thuê 4 1/2 lớn tầng sous-sol, có parking, góc Saint Michel và Bélair $720/tháng, vào tháng 7 . Liên lạc: 514-885-4396 _________________________________ Phòng cho học sinh. Thuê 250..$/tháng. Liện lạc Lim. Tel. 438-8292331 ; bao tất cả _________________________________ Cần cho thuê basement để làm kno chứa đồ hay hãng may, tiệm tóc vv.. 514-677-7679

Mua Bán Bán tiệm Nail centre ville build 6 tháng , gần métro mont-royal. 6 spa , 7 ban, 1200 pc. Giá 65000$ , tiền nhà 3000$ một tháng. Liên lạc Khôi 514 519 0175. _________________________________ Cần sang tiệm nail và tóc ở West Island. Xin liên lạc 514-826-3890 _________________________________ Cần bán tiệm nail trong Plaza lớn tiệm lâu năm, 5 ghế, 6 bàn, 438-394-8036 _________________________________

Tye Nails Alberta cần thợ Nails có kinh nghiệm, sáng tạo những mẫu design đẹp, nơi làm Việt thoải mái, vui vẻ, bao chỗ ở có phòng riêng cho mỗi thợ. Lương bao $ 5.000 / tháng, trên ăn chia, có vacation hằng tháng. Xin liên lạc Cell: 519-697-0986 Bus: 587-276-3888 _________________________________ Cần gấp thợ nail bột và chân tay nước. Lương cao típ hậu. Cần bếp cho nhà hàng Cavia Sushi, Liên lạc Mme Lili 514-577-0468. _________________________________ Tiệm nails ở Montréal cần thợ làm bột (nếu yếu về bột sẽ hướng dẫn thêm) và chân tay nước. Tiệm 99 khách da trắng , lương cao, tips hậu ..Chỗ làm vui vẻ, công việc lâu dài... liên lạc: 514 243-7652 _________________________________ Tiệm nail Ongle Fantasie ở Boucherville, khu da trắng, cần thợ chân tay nước, hoặc bột, full time hay part time, cách Anjou 15 phút, 514-883-8088 / 450-449-8888 _________________________________ Ongles Annis cần thợ nails nữ gấp , khu Saint - Leonard. Làm việc lâu dài , tip hậu,Tel : 514-836-1289 (Cell) 514-727-4667 ( Tiệm ) _________________________________ Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm móng bột và thợ chân tay nước . Liên lạc: 514-881-1551 & 514-827-3378 _________________________________

Lolita Beaute cần gấp ( full time và part time ) thợ nail biết làm tay chân nước, nếu biết lam bột và Shellac càng tốt, tiệm đẹp, lương cao. L/L Melissa : 514-625-0972 / Anna : 514-709-6068 Email : lolitabeautecsl@gmail.com _________________________________ Tiệm nail và tóc cần thợ. Xin liên lạc 514 826 3890 _________________________________ Cần thợ nail có kinh nghiệm bột, chân tay nước, lương cao, tip hậu, khu da trắng, bao lương trên ăn chia . Liên lạc: 438-931-9018 _________________________________

Cần sang tiệm nail lâu năm, trong plaza, 6 bàn, 6 ghế, rent rẻ, cần thợ nail full time hoặc part time. 514-652-1613 _________________________________

Tiệm nail trong shopping ở longueuil cần thợ biết bột và chân tay nước, nếu yếu sẽ chỉ thêm, bao lương, 700$ / 6 ngày + tip ; 514-518-8331 / 450-646-4643 _________________________________

Cần sang tiệm nail metro Cote-Des-neiges, đông khách, 514-830-9755 / 514-315-5542 _________________________________

Cần thợ nail nữ, full hoặc part time , làm việc trong mall. Bao lương hoặc ăn chia. Liên lạc 514-353 3380 hoặc 514 - 262 0293 _________________________________

Cần sang tiệm nail, tiền rented rẻ, tiệm lâu năm, 514-730-8005 _________________________________ Cần sang gấp tiệm nail, tiệm lâu năm, rent rẻ, đông khách và cần thợ nail bột chân tay nước có kinh nghiệm.Liên lạc: 438-920-8489 _________________________________ Sang tiệm nail đường Sherbrooke, 25000$, thương lượng, 2 spa, 4 bàn, 1 wax, rent bao 900$ / tháng. 514-245-9244 _________________________________ Sushi to go trong Metro cần sang lại. liên lạc 514-463-3996

Việc Làm/Linh Tinh Supermarket đang tìm người làm việc cho các khâu khác nhau, có kinh nghiệm được ưu tiên. Marche fu tại : 6700 cote des neiges unit 200 H3S 2B2, Tel:514-576-9288 Marche Sheng tại : 4850 boul.Des sources H8Y 3C7, Tel:514-660-7123 _________________________________

Tiệm nail khu LaSalle cần thợ nail, xin liên lạc Tania 514-803-5592 _________________________________ Tiệm ở centre ville gần metro, cần thợ làm chân tay nước, bao lương hoặc ăn chia, chỗ làm thoải mdi qui vẻ , 514-318-6835 _________________________________ Cần thợ bột, chân tay nước, biết Shellac có kinh nghiệm ăn chia, tiệm đông khách, bao lương, trên an chia, tip cao. Việc làm lâu dài. 514-690-1237 _________________________________ Tiệm nail trong WalMart khu Brossard, cần thợ nail bột và chân tay nước . Liên lạc: 450-656-6309 & 438-998-9306 _________________________________ Cần thợ bột chân tay nước có kinh nghiệm, lương cao, tip hậu, việc làm ổn định, tiệm trong mall . Liên lạc: 581-307-9990 _________________________________ Salon spa cần thợ biết làm bột và chân tay nước . Liên lạc Cathy: 514-381-1616 & Cell: 514-802-9700 _________________________________

Hãng may cần tài xế, thợ ủi, người làm general biết đơm nút, lên lai, máy plein và overlock tại hãng . Liên lạc: 514-274-8999 _________________________________

Cần thợ nail bột chân tay nước làm full time và part time khu Plateau, metro Sherbrooke . Liên lạc 514-774-8379 _________________________________

Cần phụ nữ xinh đẹp, massage giỏi . Địa chỉ: 1025 notre dame Lachine h8s 2c3, 514-299-3014 nicola _________________________________

Tiệm nail cần thợ bột chân tay nước có kinh nghiệm, tiệm đông khách, bao lương trên ăn chia, việc làm lâu dài . Liên lạc: 438-920-4184 _________________________________

Sous-sol 3 1/2 khu Saint Léonard ( đường noyelles góc Langelier) 575$/tháng, không bao, có tủ lạnh và bếp . Liên lạc: 514-585-5999 _________________________________

Triệu 514-898-0804. Thợ điện có bằng CCQ , nhận sửa chữa điện résidents, commercial. Chuyên về hệ thống tự động domotique, và hệ thống camera surveillance(cung cấp và cài đặt )đặc biệt cố vấn quý khách cách tiết kiệm điện 15% - 30%. _________________________________

Tiệm nail đối diện metro, tiện lợi đi lại, cần thợ bột và chân tay nước . Liên lạc: 514-677-9081 _________________________________

Appartement cho thuê 3 1/2, tầng 2, cách metro Iberville 5 phút, nghiêm túc, không nuôi thú, 650$/tháng . Liên lạc: 514-623-8656

Cần người(Nam làm tay phải) làm trong tiệm Garden .tuần làm 5-6 buổi. Xin liên lạc Xuân 514-295-3689

Cần thợ nail nữ làm lâu dài, gần metro Du Collège (đi bộ 2 phút) . Liên lạc: 438-995-9220 / 514-564-2188

1.1/2 cho thuê gần bệnh viện, trường học, chợ, buýt góc đường Bélanger/Viau bao tất cả (điện, sưởi, bếp, tủ lạnh) giá $470/tháng, dọn vào tháng 5. Liên lạc: 514-401-9173 _________________________________

Appatement 4 .1/2, tầng1. 10641 st michel (prieur), renovations, điện và sưởi điện khong bao, 700$/thang. Dọn vô ngay. Liên lạc:514-664 6805 _________________________________

Cần thợ nail biết làm bột và chân tay nước. Có kinh nghiệm. Liên lạc 514-653-3834 _________________________________

45

Tiệm ở West Island cần thợ nail nam hay nữ có kinh nghiệm, việc làm lâu dài, làm full time hay part time . Bao lương cao trên ăn chia . Liên lạc: 514-502-3576 _________________________________ Tìm thợ biết nail biết bột và chân tay nước. 450-973-4916 / 514-567-2294 _________________________________ Mới mới mới.. cần gấp thợ nail biết bột và chân tay nước cách montreal nord 10 phút, có xe đưa rước 514-577-7308 linh

Việc Làm/Nhà Hàng Nhà hàng cần phụ bếp full time , cần Serveur ( serveuse ) cuối tuần liên lạc 514 522 7888 _________________________________ Nhà hàng Việt Nam cần Serveur nam hoặc nữ, biết tiếng Anh và Pháp, Liên lạc 514-339-1188 _________________________________ Nhà hàng sushi cần serveur(se) phải biết tiếng Anh & Pháp, bếp, phụ bếp, makiman, khu N.D.G. Tina 514-484-6345 ; 514-978-9020 _________________________________ Tiệm sushi togo cần thợ cuốn sushi có kinh nghiệm giao hàng, phụ bếp, 514-679-7968 / 514-944-5119 _________________________________ Nhà hàng sushi cần serveur(se) phải biết tiếng Anh & Pháp, bếp, phụ bếp, makiman, khu N.D.G. Tina 514-484-6345 ; 514-978-9020 _________________________________ Nhà hàng ở Boucherville cần phụ bếp và serveuse. Liên lạc Andy 514-668-8488 _________________________________ Cần sushi chef có kinh nghiệm, làm ở comptoir Metro Plus, Laval, lương khởi điểm 14$ / giờ. Full time hay part time. 514-291-8619 _________________________________ Phở ngon cần Bếp và serveurs (se) . Liên lạc: 514 723 6466 _________________________________ Cần người đứng bàn đồ ăn, fast food, phải biết tiếng pháp & tiếng anh, 514-575-2453 ( anh van ) _________________________________ Nhà hàng Nhật cần tuyển CHEF, PHỤ BẾP, SERVEUR(SE). Full time, part time. Lương cao + thưởng theo tháng và chia tips. Làm việc dài lâu (Downtown, Montreal) Liên hệ: Ngọc 4384964447. Thịnh 5149631993 _________________________________ Nhà hàng cần người phụ bếp và maki man làm part time, phải có xe . Liên lạc: 514-973-6739 / 514-891-2988 _________________________________ Nhà hàng Việt Nam ở Laval cần bếp, full time và part time. Liên lạc: 514-679-3012 _________________________________ Cần người cuộn sushi ở gần Outlet. 514-947-6356 _________________________________ Nhà hàng vùng St-Lambert cần bếp, phụ bếp, serveur(se) có kinh nghiệm. L/L : 514-886-0655 _________________________________ Nhà Hàng Việt Nam cần bếp làm full time hay part time. Liên lạc 450-471-6900 / 514-743-4699 _________________________________ Tiệm phở cần bếp và serveur có kinh nghiệm . Liên lạc: 514-577-7599 _________________________________ Nhà hàng take out vùng Montréal cần chef sushi . Liên lạc: 514-222-9488 _________________________________ Nhà hàng cần bếp nấu phở, 886 decarie, liên lạc Jimmy 514-299-4262 _________________________________ Nhà hàng dưới phố cần bếp, sushiman, và serveur có kinh nghiệm, full time và part time, gần metro, Ken : 438-738-9888

Danh Ngôn Người giàu thì ngay cả kẻ ngu ngốc, ông ta cũng phải giả vờ tôn trọng.


46

SOÁ 709 11/05/2018

Tin

KIẾN THỨC

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

ĐẶC ĐIỂM NHẬN DIỆN PHỤ NỮ CÓ SỐ SƯỚNG ĐẾN MUỘN NHƯNG BỀN VỮNG

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

PHONG THỦY TỦ LẠNH CHO TIỀN VÀO ĐẦY TỦ, LÀM CHỦ CUỘC CHƠI

Khi còn trẻ, không ít người cảm thấy mất tự tin vì có những điểm kém nổi bật. Tuy nhiên, càng lớn tuổi, những đặc điểm này lại trở nên hấp dẫn và quyến rũ hơn bao giờ.

Tiếng “Hum” dưới đáy biển; Tiếng nói của linh hồn; Thủy quái “The Bloop”... những âm thanh kỳ bí này trên Trái Đất đã khiến con người vô cùng khiếp sợ.

B

T

rong cuộc sống, mỗi người đều được gắn liền với một số mệnh khác nhau. Không chỉ dựa vào con giáp, ngày sinh tháng đẻ mà nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời của con người. Đặc biệt là phụ nữ, họ thường có một đặc điểm trên cơ thể nói lên số phận tương lai. Khi còn trẻ, không ít người cảm thấy mất tự tin vì có những đặc điểm mình kém nổi bật hơn người khác. Tuy nhiên, khi càng lớn tuổi, những đặc điểm tưởng chừng như mờ nhạt lại trở nên hấp dẫn và quyến rũ hơn bao giờ. Điều đáng nói, những đặc điểm đó còn thay đổi cuộc sống của họ, khiến họ giàu có thịnh vượng và gặp được nhiều may mắn. Cùng xem đó là những đặc điểm nào nhé! 1. Người phụ nữ có vầng trán cao Người phụ nữ có vầng trán cao là những người vô cùng thông minh và có sự khéo léo tinh tế. Họ có khả năng đọc vị người khác và ít ai có thể qua mặt được. Nhìn bề ngoài họ là những người hiền lành, dịu dàng và ít lo nghĩ nhưng trên thực tế, người phụ nữ có vầng trán cao biết nắm bắt cảm xúc người khác và vô cùng sâu sắc. Thời còn trẻ, vì có tính háo thắng nên đôi lúc gặp phải khó khăn trắc trở, tuy nhiên đến khi trưởng thành, họ dần biết cân bằng mọi thứ hơn, với khả năng xử lý tình huống cẩn trọng, họ đã vô tình thu hút sự quan tâm của người khác về phía mình như một lẽ thường. Sau khi bước qua tuổi 30, họ mới thật sự thành đạt và tạo dựng được vị trí cho riêng mình. Dù may mắn đến muộn nhưng sẽ ở bên họ mãi mãi, giúp họ có được cuộc sống mà mình luôn ao ước. 2. Người phụ nữ có chiếc cằm tròn và đầy đặn

ạn có biết, các chuyên gia phong thủy cho rằng; phong thủy tủ lạnh chính là vật dụng tượng trưng cho tiền tài và sức khỏe của mỗi gia đình. Tủ lạnh to hay nhỏ, hiện đại hay đơn giản không quan trọng. Sử dụng và đặt tủ lạnh ở đâu, như thế nào mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự giàu sang, an khang của nhà bạn. Nguyên tắc phong thủy tủ lạnh

Nhiều người phụ nữ không thích mình có chiếc cằm đầy đặn vì như thế sẽ khiến khuôn mặt không được thanh tú. Tuy nhiên, trong nhân tướng học nói rằng, chiếc cằm đầy đặn mới là đặc điểm để nhận dạng những phụ nữ có số hưởng và sống sung sướng cả đời. Những người phụ nữ có đặc điểm này thường có tính trẻ con và thích được yêu chiều, nhưng trong một hoàn cảnh cần thiết thì họ lại suy nghĩ chín chắn và thấu đáo hơn bất cứ ai. Cuộc sống hôn nhân của những người này thường đến khá muộn nhưng một khi có gia đình thì xác định số mệnh như bước sang trang mới. Thuở bé, họ khá gian truân và vất vả nhưng đến tuổi trung niên lại được nhiều quý nhân giúp đỡ, đặc biệt hơn hết là được chồng yêu thương và cung phụng hết mực. Ước mơ dù có xa vời nhưng chắc chắn sẽ thực hiện được và khiến họ sống viên mãn cả đời.

1. Không để tủ lạnh rỗng: Tủ lạnh có liên quan trực tiếp đến việc ăn uống của mỗi nếp nhà. Đồ ăn thức uống trong tủ lạnh lúc nào cũng đủ đầy; đồng nghĩa với gia đình sẽ có một cuộc sống thoải mái; không phải chịu áp lực về chuyện cơm áo gạo tiền. Ngược lại, tủ lạnh luôn trong tình trạng trống rỗng; thiếu thức ăn sẽ gây ảnh hưởng đến tình hình tài chính của gia đình. Vì vậy, bạn cần giữ tủ lạnh luôn đầy đủ và phong phú thực phẩm; đồng thời phải thường xuyên lau dọn tủ lạnh, vứt đồ đã hết hạn hay hư thối để giữ tủ luôn sạch sẽ.

tủ lạnh: Càng nhiều đồ vật lặt vặt (chìa khóa, điện thoại, ly, tách…) bị vứt lên nóc tủ lạnh; việc kiếm tiền của gia chủ càng gặp nhiều trở ngại. Ở những gia đình nuôi mèo, nóc tủ lạnh cũng là nơi chúng thường nằm ngủ; để lại nhiều lông và vết bẩn. Vì thế, bạn càng phải vệ sinh thường xuyên; để phong thủy tủ lạnh luôn sạch sẽ, thông thoáng, chiêu gọi vận may đến với việc kinh doanh, đầu tư. 5. Không đặt tủ lạnh sát bếp: Tuy ở cùng trong một không gian bếp, nhưng phong thủy tủ lạnh thuộc hành Kim; trong khi bếp lại thuộc hành Hỏa. Trong ngũ hành, Kim – Hỏa tương khắc với nhau. Mỗi lần nấu nướng, bếp sẽ phát ra khí nóng, tủ lạnh mở cửa phát ra khí lạnh. Hai luồng khí nóng – lạnh giao nhau đột ngột có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và dạ dày của gia chủ. Việc này cũng dễ khiến gia đạo bất hòa, nảy sinh tranh chấp.

2. Tủ lạnh không đối diện cửa nhà: Khi chọn vị trí đặt tủ lạnh, tuyệt đối tránh nơi đối diện với cửa nhà. Nếu cửa tủ lạnh đối diện với cửa nhà; sẽ làm vượng khí lưu nhanh ra ngoài; dễ khiến tài vận trong nhà thất thoát, không ổn định. Vị trí này thậm chí còn gây ra tình trạng phá tài, hao tổn, thiếu thốn tiền bạc.

3. Người phụ nữ có môi hình trái đào Người phụ nữ có đôi môi đỏ mọng và chúm chím luôn có sức hấp dẫn tuyệt vời đối với cánh đàn ông. Người xưa hay có câu phụ nữ miệng rộng nhà cửa tan hoang và thích thể hiện bản thân đối với đàn ông, vì vậy không ít người chỉ ưa nhìn những người phụ nữ miệng nhỏ. Tuy nhiên, đến khi bước vào độ tuổi trung niên, những người phụ nữ có miệng nhỏ trái đào mới thật sự phát huy mệnh nhân tướng của mình. Đây là những người có tính khí nhẹ nhàng và khéo ăn nói, chính vì những đặc điểm này đã giúp họ có được nhiều vận may trong cuộc sống. Sau tất cả, đa số những người phụ nữ này đều có được hôn nhân viên mãn, cuộc sống cũng trở nên yên bình và nhẹ nhàng hơn. Hậu vận có số hưởng từ con cháu, sống an yên cả đời.

3. Không đặt đồ gia dụng khác lên tủ lạnh: Vì tiện lợi, nhiều gia đình thường tận dụng diện tích; để đặt các món đồ điện gia dụng khác như ti-vi; lò vi sóng, máy ép trái cây, máy xay sinh tố; máy làm sữa đậu nành… lên đầu tủ lạnh. Tuy nhiên, về mặt phong thủy tủ lạnh; từ trường phát ra từ các vật dụng này; sẽ làm xáo trộn các trường khí lưu thông trong nhà; gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của gia chủ và các thành viên. 4. Không vứt đồ lung tung lên nóc

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. AL

SPECI

AL

SPECI

AL

SPECI

Closer door 35 kg : Price : 65$ Free Shipping Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 130$ / Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

Tosing Price : 80$

Migeek I6 Price : 80$


SOÁ 709 11/05/2018

NHỮNG HÀNH ĐỘNG LÀM TỔN HAO PHÚC LỘC, DỄ GẶP ĐIỀM XẤU Người xưa khuyên rằng, hành thiện sẽ tích được phúc báo. Có những hành động giúp tăng phước lành, nhưng cũng có những hành vi làm hao tổn phúc ở mỗi người.

N

gười xưa khuyên rằng, hành thiện sẽ tích được phúc báo. Có những hành động giúp tăng phước lành, nhưng cũng có những hành vi làm hao tổn phúc ở mỗi người. Dưới đây là 6 hành vi khiến phúc báo của một người bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo! 1. Thường xuyên sát sinh Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Tuy nhiên, việc không sát sinh trong cuộc sống hàng ngày là việc vô cùng khó khăn, bởi dù tâm ta không cố ý thì vẫn khó tránh những lúc dẫm đạp phải con sâu, cái kiến, ấy cũng là sát sinh vậy. Thế nên, nếu không nhất định phải sát sinh, chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Sát sinh sẽ khiến cho phúc báo của bản thân bạn bị hao tổn dần dần. Khi mà phúc báo tích tụ được từ kiếp trước sang kiếp này thì con người ta có thể sẽ phải chịu nghiệp báo do sát sinh mà thành. 2. Tức giận, oán giận, cáu kỉnh Đại sư Ấn Quang khuyên bảo: Người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều cứu không được. Tức giận chính là “lửa thiêu rừng công đức”.

Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc của mình, giải tỏa cảm xúc bằng nhiều cách khác chứ đừng nên để bản thân cáu giận không kiểm soát, vừa hại người mà còn hại chính bản thân mình. 3. Xung đột với cha mẹ, người bề trên Chống đối, mâu thuẫn với cha mẹ là việc đứng đầu trong những việc làm “tổn phúc bại lộc.” Người không chống đối, không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi, có nhân duyên tốt đẹp. Nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó sau này lớn nên cũng có thể trờ thành người có sự nghiệp. Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả. Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại 100 thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của gia đình.

sẽ làm tiêu tan ba thiện. Đại sư Ấn Quang nói: “Người gặp nghịch cảnh mà không oán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng.” Ghen ghét châm chọc, nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu như thế. 5. Khoe khoang, khoa trương bản thân Khoe khoang bản thân, ở đâu cũng đề cao mình, cũng tự mãn sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ. Cho nên, khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. 6. Tham lam, ích kỷ, ít làm việc thiện Sự giàu có không đến từ việc tham lam

47

vơ vét mọi thứ quanh mình hay keo kiệt bo bo giữ của không muốn cho ai. Ngược lại, keo kiệt và tham lam còn khiến cho cái nghèo cái khó cứ mãi đeo đuổi chúng ta. có lòng thương xót, không làm việc thiện thì phúc báo khó mà có được. Không biết thông cảm và giúp đỡ mọi người thì nhân duyên cũng theo đó mà sa sút, chẳng những không thành công trong sự nghiệp mà còn khó có được hạnh phúc trong đời. Chẳng có tiền bạc nào là vĩnh cửu, người chết đi cũng chẳng thể mang theo bạc tiền. Tuy nó có thể mang lại sự vui vẻ, sung sướng nhất thời nhưng xét kĩ về hậu vận thì người có những tính xấu trên khó có được phúc lành. - Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

4. Oán trời trách người, bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị hủy diệt. Nếu như không có của cải của tổ tiên che chở thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận. Oán trời trách người một lần

Bogeys Bar-Lounge - Tổ chức party, sinh nhật, hội họp, show nhạc, họp mặt bạn bè... miễn phí. - Phòng rất rộng có thể chứa tới 200 người. - Hoàn toàn miễn phí. - 8 bàn billards; 15 lottery machines , Miễn phí cho các bạn sinh viên tổ chức party cuối năm, DJ có sẵn, system de son ánh sáng cho club Xin xem bogeys facebook và bogeys.ca để biết thêm chi tiết về Event và UFC, Boxe.

3250 Boul Cremazie E | Montreal | Qc H2A 3N9 - 514.722.1104


48

SOÁ 709 11/05/2018

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp - Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

David Doan C. (514) 961-0878 B. (514)-316-5555

daviddoan@yahoo.com

755 Boul Saint-Jean, Pointe-Claire, QC, Canada H9R 3S3

ANJOU

Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires, contacter :

Agence

Immobilières & Hypothécaires

(514)-316-5555

www.landmark-canada.com MÉTRO CADILLAC

AHUNTSIC

• • • • • • • •

LOUÉ

U

VEND

(514)-316-5555

Acheteurs de Propriétés Refinancement (Commercial & Résidentiel) Renouveler votre Hypothèque Premiers Acheteurs de Maison Travailleur Autonome Hypothèques inversées No Crédit, No Ca$hdown Programmes spéciaux APT A LOUER

BROSSARD

RESTAURANT

LOUÉ

U

VEND

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol. Prix $379,000

Grand 2plex 31X42, 1966, Bachelor, sous sol fini, Prix: 669,000$

Apt Rénovés en 2017, Grand 5.5, 3 CAC. Prix: 1350$

Resto 85 places, rénovés, clientèle de bureau. Prix: 35,000$

Condo, électros incluses. Centre vielle en 15 min de bus. Prix: 169,000$

Grand 7.5, 3+1 CAC, 2 cuisines, 1.5 SDB, rénovés en 2017. Prix:1300$

AHUNTSIC

SAINT MICHEL

LAVAL

LONGUEUIL

LAVAL

PETITE-PATRIE

2 plex, rev: 670$+650$, très grand terrain. Prix: 319,000$

Grand 2Plex, 7.5 + 5.5, rue commerciale, pour vendre rapide. Prix: 299,000$

GARAGE MÉC GÉNÉRALE + BODY SHOP, rev 800,000$ +++.Prix: 750,000$

Cottage de Luxe, 2017, 4 CAC, 3,5 SBD, 3puits lumières, Certification LEED Platine, devant une parc. Prix: 1,299.000.

Cottage 1983, 3 CAC, ss fini, gargade, pres college Regina Assumpta. Ven deur motive. Prix: 548,000$

U VEND Condo construction 2012, 960 pc, 2 CAC, Garage. Prix 218,000$

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

514-722-9656

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Buổi tối trong tuần với những Đặc biệt sinh nhật được trận Hockey TRƯỚC 20H FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác) Phát sóng trận đầu với màn ảnh lớn !

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% Mở cửa từ 17h

4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3

www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 CCQ : AECQ 561541

MAÙY LAÏNH THERMOPOMPE MURAL VAØ CENTRALE SPECIAL: 9000 BTU = 1480$

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

19

Thời gian có giới hạn. Không tính chung với chương trình giảm giá khác. Không áp dụng cuối tuần và ngày lễ

,99 người

GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Tel.: 514-657-4658 (Tieáng Anh) 514-651-7293 (Tieáng Phaùp) BCO laø nôi choïn löïa toát nhaát cuûa quyù vò ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

709  

709

709  

709

Advertisement