Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 13/04/2018

Số Soá

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel : 514-553-0444 / 514-834-1001, Fax : 1-514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Metro st Michel 3plex, cho mướn 4 apt. =2425$/m. Giá 479,000$ + garage + 4 chỗ đậu xe bên ngoài. Triplex Molson, cho mướn 4 apt. Giá 479,000$ + garage + 2 chỗ đậu xe bên ngoài. Sushi westmount, có khách. Giá 90,000$ (to go =mang thức ăn đi) R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định 3.14%

5 năm thay đổi 2.36%

35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Công ty xây dựng CEM

- Xây và sửa tiệm nails, nhà hàng và các loại cơ sở thương mại - Chúng tôi có thể đại diện cho quý khách trong trường hợp tư gia hoặc cơ sở thương mại của quý vị bị cháy hoặc bể ống nước RBQ: 5746-0271-01

514-895-6688

Les Pavages DANCAR inc.2009

Mở đường - Lát đường - Xây tường - Bétông Đào hố - Công việc đào đất - Dọn tuyết

info@pavagesdancar.com 514 321-5144

450-682-8868

www.revecuisine.com

Phẫu thuật giảm béo biến thành một

cơn ác mộng SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

EÙVALUATION GRATUITE

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự - Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

Hãy để chúng tôi giúp bạn xây căn nhà bạn ước mơ

Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN

Affilié à :

Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

- Tủ bếp - Quầy bếp - Tủ phòng tắm - Tủ treo quần áo - Walk-in Closet

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

G-H CONSULTING INC. -Xây dựng đo lường độc đáo -Quản lý đo lường theo mảnh đất -Dịch vụ cá nhân chất lượng

Phục vụ chu đáo, giá tốt

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

BAÛO HIEÅM

1661 boul. Daniel-Johnson, Laval (QC) H7V 4C2 (place 3000)

Chúng tôi bán và gắn ráp:

(TRANG 6)

Ở mỗi giai đoạn xây cất, chúng tôi đặc biệt Điện thoại để biết thêm chi tiết: quan tâm đến tất cả các chi tiết nhỏ để bạn 514-887-8866 David Li cảm thấy tự tin và kiểm soát dự án của bạn Đại diện được ủy quyền

GIÚP BẠN GẶP BÁC SĨ CHUYÊN KHOA, LẤY TOA THUỐC ĐỂ XIN BẰNG (LICENCE) TỰ TRỒNG CÂY THUỐC CHỮA, BỆNH HỢP PHÁP GIÚP GIA HẠN(RENEW)

VICTOR : 438 969 8410


2

SOĂ 705 13/04/2018

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13

ALARM

ALARM

BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH BẢO HIᝂM CHà NH

AVOCATS / LUẏT SĆŻ MTL-TAXES / 514-583-2980. ..................................................... Huáťłnh Minh-NguyĂŞn / TĂŠl: (514) 791-7379 ............................. 144 .......................................... 2 INGENIEUR / K᝸ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl:SĆŻ (514) 992-6889 .................................. 48

Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 CHUYĂŠN Ä?ᝊA áť?C / 514-802-6088 ...........................1 Tran Hong VIĂŠN Loan (La Capital)

NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž Ä?inh Hᝯu Anh/ VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 AVOCATS LUẏT SĆŻ .............................................. 1

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

Mach HONG Nhut Hong TRAN LOAN514-270-6225 (LA CAPITAL)................................................ / 514-802-6088.................017 DAVID Ä?OĂ€N QUáť?C VIᝆT / CELL: (514) 961-0878.................48

CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C KEVIN NGUYEN CELL: (514) 777-81844..............................04 Antoine Nguyáť…n/ Hᝯu ToĂ n / (514) 812 8626 . .......................... 18 Arnaldo DiVINH Loreto vĂ  Maria (514) 374-4000 .............. 23 LE QUANG THUY/ CELL:Greco (514) /824-1972......................30-31 Bao Ngoc Nguyen / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 MINH CHINH HOANG / CELL: (514) 712-8888.......................20 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514) 815-6618 .................................. 7 NGUYáť„N CĂ”NG SINH David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt/ CELL: / Cell: (514) (514) 887-4141. 961-0878......................02 ......................... 56 Huynh Kim / 514-816-7152 NGUYáť„N VÄ‚NKhanh THĂ€NH / CELL: (514) ............................................ 867-2813.......................0816 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 RICHARD DINH .............................................................. PHU / CELL.: (514) 998-5139........111 Lâm HĂ o NGUYEN / 514 467-3333 LĂŞ QuangTAN VÄŠnh Khải /TAN Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 TANADA & PHON / 514-329-000.............................13 ..................... 32-33 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 Nguyáť…n CĂ´ng/ Sinh / Cell: 887-4141 ................................ 2 VŨ BẢO ANH CELL: (514)(514) 578-7420. ....................................01 .............................. 9 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889. . ......................................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 TanadaHoa TanNguyen & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 Hong (Rosa) / 514-831-2185........................17 ............................................ 15 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 .............................. 31 Nguyen Nam Phuong / 514-240-8627...............................41 ....................... 25 VĹŠ Bảo Anh 578-7420 ............................................ Nguyen Huu/ Cell: Toan(514) / 514-812-8626. ....................................411 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 TĂš Háť’NG / 514-295-1346..............................................33 Roger Seclâm (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 tĂş hoa lâm / 514-880-9478.................................................33 Xuan Viet Dong /514-999-7508 ................................................... 35 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29

COIFFURE Tan Hung Tran / 514-451-7779..........................................29

St-Michel / Tel.: (514)374-2882 .................................................. 6

COIFFURE / NAIL

DU LᝊCH/ /TEL.: VOYAGE ST-MICHEL (514)374-2882..........................................06 Transtour / (514) 843 -5450 .........................................................

Dao / 514-744-5144...............................................................07 Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2

Fantaisie Tour / 514-568-5998 .......................................................45 GINA BEAUTÉ 514-725-7878...............................................47 Liana NAIL SUPPLY / 514-557-6687......................................26

ELECTRONICS / COMPUTER Hai LᝊCH Informatique / (514) 898-3883............................................. 30 DU / VOYAGE Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... 8 BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02 Vina go / 514-290-4977........................................................... 24

SERVICE TELEPHONE VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10

VACANCES COMPASS / 514-508-2088.................................... 24 Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 25 Voyage Bel /Canada / 514-419-5588................................... 27 GARAGE MUFFLER

AutoSAIGON H.K / 514-728-3114 ............................................................. THAI / 438-289-2222. .................................................. 4422 ......................................... 2 Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. 10 Hong An Nguyen / 514 254-2870......................................... 2655 Kino Muffler / 514-721-5191 ............................................................ KoKi Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 GARAGE / MUFFLER J&L Garage / 514-374-8383 ............................................................ 55 Vacances Sinorama / 514-866-0888.................................. 23

DESSIN SCL INC / 514-531-5992............................................. 31 Me Vinh Nguyen / (514) 995-1279......................................... 01

TRẌNKĂ?NH Ä?ᝨC ANH THĆŻ / (514) 509-7731.................................... 02 MẎT Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 NOTAIRES TrĂ­ Minh Huáťłnh/ CHĆŻáťžNG 514-875-2345KHáşž ................................................ 35 Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10

MASSAGE....................................................................................51 MeTaHᝓ Tư�ng Vân / 514994-4909......................................29 29 Du (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu) ............................................................

MẎT K�NH

MUA XE HƯ, XE CŨ VISION DEAuto L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07 West Island Recycling/ 514-363-6010............................... 52

MASSAGE NHĂ€ HĂ€NG............................................................................. 43 BĂĄnh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 BĂşn / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... 13 TRᝊViᝇt LIᝆU Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 DU TA (XOA BĂ“P TRᝊ LIᝆU)...................................................... 27 Le Cristal Chinois / Tel: 514-876-8778 ...................................... 28 CLINIQUE 514-728-5288........................... Maison Foo CHIROPRATIQUE/ Lam / 514-383-7878 ................................................ 09 Ngun / Tel: (514) .............................................. LUU Shing THI THANH THAO725-6888 / 514 727-8967. ................................... 35 Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 Pháť&#x; Express / 514-389-9305 MUA XE HĆŻ, XE CŨ ........................................................ Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 ............................................................... WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010..................848 Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514) 722-1888......................................... 13 HĂ€NG VyNHĂ€ Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 BĂ NH XĂˆO MINH / TEL: 514-272-4636....................................21 06 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... ..................................................................... 43 5 BĂšN epicesVIᝆT II / /514-273-8989 TEL.: 514 272-6825................................................ 21 Pháť&#x; ThĂ nh Nam Quân / 514-744-3014 .................................. 1 LY LA / TEL: 514-272-8332........................................................ 03 BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 PHáťž HIN / 514-723-0999.......................................................... 14 HĆ°ĆĄng tháť‹nh / 514-729-4193 ........................................................ 13 ............................................... Fondue KimQUAN Long // 514-728-8088 PHáťž NAM TEL: (514) 722-1888.. .................................51 13 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 Yoko sushi & KOREAN BBQ / 514-722-9656....................... 48 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 BĂĄnh mĂŹBAO NhaM᝸ Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BĂ NH TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 RESTAURANT TONG SING / 514-940-8811............................. 14 Restaurant Foo Lam / 514-383-7878................. 12 SUPPLY LĂ€MMaison VĆŻáťœN ABBQ & MN Gardenchinois Supply / /514-728-7039 Cristal 514-332-3888.................................... .................................31 47 Jardin Xuan Huong Inc / 514-295-3689 ..................................... 27 SAWADIKA / 514-339-1188. ...................................................... 48 L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 Karaoke Appetit / 514-257-9899........................................ T&M / Tel : (514) 383-7748 ......................................................... 919 TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

Ethere Spa medico-dentaire / 514-272-1175.............................. ................................................. 48 GIẢI PHẪU THẨM M᝸ Nickie Dinh PinkM᝸ Beauty 438-990-4642............................ GIẢI PHẪU THẨM NGÔcare THᝊ /HIẞU HẠNH / (514) 924-1390....4812 PHARMACIE

Kẞ TOà N / KHAI THUẞ DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......... 25 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754...... 2620 Huᝳnh Chí H�c / (514) 722-0129 .............................................. Trᝋnh Hưng .............................3550 Luu ThiHiᝇp Thanh Thao/(514)718-2507 / 514 727-8967.................................... Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21

Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž

HA TUAN CHUONG / (514) 03 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ984-6780....................................... CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

Dessin SCL / 514-531-5992........................................................... HUᝲNH CHĂ? Inc HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 216 TRᝊNH HIᝆP HĆŻNG / (514) 718-2507........................................ 46

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

BCO / 514-657-4658.................................................................. 48

LeLEQuan / 514 707-3779 .............................................................. 101 QUAN / 514 707-3779.......................................................... Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 Dáť‹CH CHUYáťƒN HĂ NG .............................................. 24 Luan JonV᝼ Nguyen / 514-917-4785 Hypotheca Luan (VẏN John CHUYáť‚N /514-917-4785 ....................................... HT logistics NHANH) / 514-582-5531.........22 21 VASE CARAVAN / 514-899-1818............................................... 44

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

HARDWOOD FLOORS SERVICES / 514-885-9415.................. 08

Kieu Truong 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY TIᝀN MUA NHĂ€ LĂ€M Ä?ẸP // NHA SĨ / DENTUROLOGIE VAYNguyen TIᝀN: /MUA NHĂ€, mua xe Diem 514-299-9466......................................................10 ............................................ ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 223

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

A & MN GARDEN SUPPLY / 514-728-7039.............................. 19

N.FANOUS / TÉL : (514) 586 - 9906.......................................... 03

KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 02

REMAX AMBIANCE INC

Bogeys Bar-Lounge / 514.722.1104.................................. 01

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE .................................................. 10 CAOBEC INC / 514-967-8878 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... MĂĄi NhĂ -TĆ°áť?ng Gấch-SĂ n-BĂŞ TĂ´ng / 514-834-3518...... 06 TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi xe ROYALE/ 514-333-7779................................

52 N.Fanous / tĂŠl : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3

GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10

Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

SUPPLY NAIL SUPPLY LĂ€M Lan Manicure / Tel.VĆŻáťœN (514) 722 - 4886 ......................................... ..8

LĂ€M Ä?ẸP NHA SĨ 450 669-3149............................. 23 Docteur du/Pare-Brise/

GIẢI PHẪU THẨM M᝸ GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 02

- Laval Fabreville: cottage 487 rue Jacques, kháť• 22X31, 3 phòng ngᝧ, fini sous-sol váť›i buáť“n tắm, giĂĄ 269,000$ - ST-MICHEL: duplex Ä‘áť™c láş­p 8970 rue Iberville, kháť• nhĂ 34 X 40, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, lẼy nhĂ  liáť n. GiĂĄ 489,000.00$ - Montreal-Nord: Bungalow Ä‘áť™c láş­p 5829 Boul. Maurice-Duplessis, kháť• nhĂ  35 X 48 p / 10,67 X 14,63 m , garage, giĂĄ 469 000$ - Metro Mont-Royal: Local ráť™ng RDC 1600pc cho thuĂŞ khu sầm uẼt pháť‘ Ä‘i báť™, 4571 Rue St-Denis , giĂĄ 2500$ + TPS&TVQ - MĂŠtro Iberville: 6 phĂşt Ä‘i báť™ táť›i mĂŠtro Iberville, duplex 7344 Molson, kháť• nhĂ  25 X 50, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, garage, mĂĄi nhĂ  2015, GiĂĄ 649 000$ - Metro Iberville: Triplex Ä‘áť™c láş­p trĂŞn kháť• đẼt ráť™ng 2 lĂ´ 50 X 90, 7359 Molson, lĂ˝ tĆ°áť&#x;ng xay dáťąng nhĂ  máť›i triplex-4plex - 5plex . GiĂĄ 630 000$ - Montreal-Nord: building 6 apt. ( 6 X 4 1/2 ) Ä‘áť™c láş­p 12114 Lacor daire, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , tu báť• máť›i. GiĂĄ 575 000$ - St-Leonard: Bungalow Ä‘áť™c láş­p Rue des Clairières gĂłc Lacordaire, 5 phòng ngᝧ ( 3+2 ) 2 buáť“ng tắm, garage. GiĂĄ 449 000$ - Laval ( Duvernay): Bungalow Ä‘áť™c láş­p 2375 Av. Grand-Mere, GiĂĄ 365 000$ - Ahuntsic marchĂŠ Central: Condo xây năm 2012 , Place Acadie gĂłc Henri-Bourassa, 2 phòng ngᝧ, cĂł garage bĂŞn trong, GiĂĄ 239 000$

BAR-LOUNGE

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG T&M / TEL : (514) 383-7748....................................................... 09 Công ty xây d᝹ng và s᝭a chᝯa / 514-237-6766.......................... 52 TTN (Måy GARDEN (514) 325-5101................................................. 16 Mega hút /hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 Probex / Tel: 514-279-3336 ......................................................... 41 SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG Portes Fenêtres Pierre Inc./(514) 993-1946 .............................. 16 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. CÔNG TY XÂY DᝰNG VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............248 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... 18 MEGA (Mà Y HÚT HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... 22 PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946..................16 16 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... CAC International / 514-804-9889 ............................. 29 Mà YDesign HÚT HƠI / 450-466-6766. ................................................. 18 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52

AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22

NHAĂ˜ BAĂ™N

-

FCI

technologies

* Ă‘AĂ‹C BIEĂ„T KHOĂ‚NG SĂ”Ă? NHIEĂƒM VIRUS vĂ´Ăši kyĂľ thuaät mĂ´Ăši Flash ROM * GIAĂ™ CAĂ› PHUĂ˜ HĂ”Ă?P cho QuyĂš vò. * Dòch vuĂŻ TAĂ„N TAĂ‚M vaø UY TĂ?N.

CHUÙNG TOÂI ÑAÛM NHAÄN: Cung caåp toaøn boä caÚc thieåt bò vôÚi thÜông hieäu CASIO cho nhaø haøng, tieäm nail & ** MôÚi! ** OS Android ! spa, salon de coiffure vaø deÚpanneur. Kích hoaït hoäp MEV cuÝa Revenu QueÚbec. Dòch vuï baÝo haønh cho maÚy tính tieà n vaø hoäp MEV. Nhaän laøm website vaø quaÝng caÚo treân maïng. www.fcitech.net Moïi chi tieåt xin lieân laïc : Cung caåp giaåy in hoÚa ùôn cho maÚy in Anh DÜ (514) 277-5454 Epson vaø maÚy Interac

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 705 13/04/2018

Tin montreùal - queùbec Một phạm nhân ở nhà tù Bordeaux bị giết hại chỉ vì vài gam thuốc lá «mang lại bất hạnh»

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Tại một nhà tù ở Bordeaux gặp rắc rối với « vấn đề quá tải phạm nhân », Michel Barrette đã bị hành hạ đến chết bởi ba phạm nhân cùng phòng chỉ vì vài gam thuốc lá « mang lại bất hạnh ». Bị thương nặng, anh này vẫn ở lại phòng giam trong vòng hơn hai tiếng đồng hồ cho tới khi «đại diện cho các phạm nhân», đồng bị cáo Tarik Biji, cuối cùng cũng chấp nhận báo cáo vụ việc cho các quản ngục trong tù.

Đ

ây là giả thiết được bên truy tố đưa ra trong suốt vụ xét xử Tarik Biji, Garmy Guerrier và Jason Côté đã bắt đầu vào sáng hôm Thứ Hai tại tòa án tư pháp Montréal. Ba người đàn ông bị cáo buộc tội giết người có chủ định từ trước đối với đồng can phạm Michel Barrette, 46 tuổi, vụ việc xảy ra vào tối ngày 21 tháng 6 năm 2016 tại một buồng giam của nhà tù Bordeaux.

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 04 ĐẾN 31/5/2018: LIPOSUCCION ET LIPOINJECTION DES FESSES HÚT MỠ BỤNG VÀ BƠM MÔNG GẶP BÁC SĨ MIỄN PHÍ VÀ GIẢM 700$

MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho

thon nhỏ (nam và nữ).

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường thể (bằng phương pháp liposuction) cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để mãn, giảm thiểu vết sưng. bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của nhăn…. bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, và lông không mọc lại. lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

Bác Sĩ N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Directeur de l'institut de chirurgie Esthétique * Bằng cấp của Mỹ và Canada, Giáo Sư đại học

1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

SOÁ 705 13/04/2018

MON622


SOÁ 705 13/04/2018

5

1643


6

SOÁ 705 13/04/2018

« Ba bị cáo đã thỏa thuận để trừng phạm Barrette, họ đã giam nạn nhân vào phòng 203, họ đã cùng đánh đập anh ta và để anh ta lả dần trong đó cho tới khi việc cứu chữa trở nên quá muộn... Toàn bộ câu chuyện chỉ vì vài gam thuốc lá, chúng tôi sẽ không quên câu chuyện này », công tố viên của Tòa, Me Louis Bouthillier, cho biết trong một bài phát biểu mở màn. « Sự thèm khát » của các bị cáo đối với thuốc lá giữa bốn bức tường của Trại tạm giam Montréal (nhà tù Bordeaux) trở thành trung tâm của vụ xét xử. « Do bị cấm, thuốc lá trở thành thứ được thèm khát thực sự. Những người nghiện thuốc mà không có thuốc, luôn muốn có và sẵn sàng làm tất cả để được cung cấp thuốc lá», Me Bouthillier giải thích với ban bồi thẩm. Bởi vậy, Michel Barrette đã trữ thuốc lá ngay khi tới nhà tù Bordeaux một ngày hay hai ngày trước lúc chết, theo bên truy tố. « Họ hút thuốc trong phòng giam. Hiển nhiên, người ta sẽ biết ngay vì có mùi. Nhiều người xung quanh cảm thấy thèm muốn. Ban đại diện cho các tù nhân đã can thiệp. Barrette đã được triệu tập tới phòng giam của người đại diện cho ban này, ông [Tarik] Biji. Nhiều phạm nhân khác đang chờ anh ta, trong đó có [Jason] Côté và [Garmy] Guerrier, từ lúc 18h22 đến lúc 18h45, Barrette đã bị hành hung », Me Bouthillier, vẫn trong bài phát biểu mở màn, nhấn mạnh. Bên truy tố cũng giải thích với bên bồi thẩm trong vụ xét xử rằng các phạm nhân

trong tù thường hút vỏ cam, vỏ táo, nhưng cũng có cả thuốc lá, mặc dù có lệnh cấm hút thuốc ở bên trong nhà tù và ở sân ngoài trời. « Một số người, trong đó có Michel Barrette, đã giấu thành công, thời điểm mới vào tù, một số lượng nhỏ, nhưng là thuốc lá, để sử dụng vào mục đích cá nhân. Họ giấu những thứ này ở của quý để tránh bị lục soát», Me Bouthillier cho biết. Có khoảng một chục nhân chứng sẽ tới làm chứng tại Tòa trong phiên xét xử, trong đó có hai phạm nhân từng chứng kiến vụ việc. «Phạm nhân ở cùng phòng giam» với nạn nhân, Jean-François Émard, cũng sẽ tới kể việc chứng kiến anh này bị ba phạm nhân khác hành hung, Me Bouthillier thêm vào. Chính ông Émard cũng đã tới can thiệp để giúp «bạn giam cùng phòng», thời điểm nạn nhân bị tra tấn. Tuy nhiên, một phạm nhân khác là Tarik Biji lại ngăn cản ông này báo với các quản ngục, theo bên truy tố. Bởi thế mà, mãi tới 21h05, hơn hai giờ sau vụ tấn công, Tarik Biji mới cho phép họ báo với quản ngục. Vài phút sau đó, Michel Barrette ngã đổ sập xuống và họ nhanh chóng phát hiện nạn nhân đã qua đời. Bị gãy cổ, bị thương vào đầu, bị vỡ xương ức, gãy nhiều xương sườn, phổi bị xương sườn đâm vào, cộng thêm với nhiều vết rách ở lá lách: Michel Barrette bị nhiều vết thương nặng vào buổi tối hôm đó, theo bên truy tố. Nạn nhân qua đời do bị xuất huyết nội.

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc Tell: 514 272 4636 - 514 721 9174 ­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì, tre....

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636 / Nha:ø 514-721-9174

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén

Phẫu thuật giảm béo biến thành một cơn ác mộng

* Caét * Uoán Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 7pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 6pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882

Theo lời bên biện hộ, các bác sỹ phẫu thuật buộc phải thực hiện «các ca giảm béo bằng thắt dạ dày» đã nối ống dẫn mật xuống dạ dày thay vì xuống ruột, khiến bệnh nhân bị đau suốt nhiều tháng.

Các bác sỹ phẫu thuật nổi tiếng của Montréal đã bị kiện vì một ca phẫu thuật giảm béo đã biến thành một thảm họa. Theo một lá đơn thỉnh cầu được gửi lên Tòa án tối cao, bệnh nhân của họ đã suýt chết vì lý do như có một «khối núi đè lên» đường ruột của họ.

Đ

ơn kiện đòi bồi thường 2,3 triệu đô la được đệ trình lên vào năm 2015 nhằm vào Henri Atlas và Ronald Denis, hai vị bác sỹ phẫu thuật thuộc bệnh viện Sacré-Coeur của Montréal, nhấn mạnh rằng bệnh nhân là nạn nhân của một nhầm lẫn về y học đã đẩy nạn nhân tới «phòng chờ chết». Vị bác sỹ phẫu thuật thứ ba mà bên truy tố nhằm tới, Nagi Jean Safa, hiện làm việc tại một bệnh viện tư ở Beyrouth, thuộc Liban. Theo đề nghị của gia đình, họ đã thống nhất là không nêu danh tính của nạn nhân, một vị chuyên gia được cả đồng nghiệp và cộng đồng kính trọng. Trưởng khoa phẫu thuật thuộc bệnh viện Sacré-Coeur, ông Dr Ronald Denis có nhiều quan hệ với các ngôi sao của Québec. Người này là vị bác sỹ được đại

diện cho giải Grand Prix de Formule 1 của Canada. Ông cũng là nguồn cảm hứng cho tác giả Fabienne Larouche để viết nên kịch bản nổi tiếng Trauma. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2012, chính vị đồng nghiệp lâu năm, Dr Henri Atlas, làngười từng thực hiện một «ca giảm béo bằng cách thắt dạ dày» trên một bệnh nhân 240 livres, tại bệnh viện Sacré-Coeur. Dr Atlas được Dr Safa hỗ trợ. Phẫu thuật, còn có tên gọi là thu hẹp dạ dày Roux-en-Y, chủ yếu nhằm cắt ruột non để nối xuống phần dạ dày bị thu nhỏ. Ống dẫn mật được nối xuống ruột, giống như hình chữ «Y». Ngay sau hôm phẫu thuật, các bác sỹ đánh giá bệnh nhân vẫn tiến triển tốt, mặc dù buồn nôn và bị nôn. Ông này đã rời khỏi bệnh viện 6 ngày sau đó. Những phiền phức của bệnh nhân mới chỉ bắt đầu.

Khiếp sợ và ngạc nhiên «Bệnh tình nhanh chóng thuyên giảm dần trong suốt những tuần sau đó», theo lời bên biện hộ. Không có khả năng tự hấp thụ thức ăn, bị mất nước, bệnh nhân được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện

Sacré-Coeur vào ngày 16 tháng 1 năm 2013, gần ba tháng sau khi được phẫu thuật thu hẹp dạ dày. Ngày 19 tháng 1, người bệnh lại được phẫu thuật lần nữa, lần này là bởi Dr Atlas và Dr Denis. Trong suốt ca phẫu thuật, các bác sỹ nhấn mạnh rằng ống dẫn mật quá dài – khoảng 250 cm thay vì 75 cm. Họ buộc phải thu ngắn lại ống dẫn mật và cho bệnh nhân nằm viện, theo lời bên biện hộ. Mặc dù đây là một ca phẫu thuật phụ, tình trạng của bệnh nhân vẫn không được cải thiện. Ngược lại. Do không thể hấp thụ được thức ăn, anh này nôn tới 20 lần mỗi ngày. Ngày 13 tháng 3, anh này được đưa vào Viện đại học tim mạch và phổi của Québec (IUCPQ). «Anh ấy đã bị sụt cân khá nhiều, chỉ còn khoảng 150 livres và nôn ra một thứ có màu nâu và mùi phân», theo bên biện hộ. Bệnh nhân «được nhập viện cho tới 27 tháng 3 năm 2013, thời điểm, quá tuyệt vọng, anh này rời khỏi IUCPQ, mong muốn được chết tại nhà». Về đến nhà, vợ anh này lại van xin chồng quay lại gặp một bác sỹ. Anh này chỉ còn nặng 139 livres và có vẻ như sắp cận kề với cái chết. Bệnh nhân nghe theo lời khuyên của vợ. Vị bác sỹ phẫu thuật này khám cho Stéfane Lebel, đồng thời cảnh báo anh ta rằng nếu anh ta không nhập viện, «chỉ vài tuần nữa là anh ta sẽ qua đời, nếu không là vài ngày nữa». Tại IUCPQ, họ thử cho bệnh nhân ăn bằng một ống xông luồn vào ruột non. Nhưng không thành công. Tuy nhiên, ca phẫu thuật giúp các bác sỹ phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ: thức ăn trào ngược lên dạ dày thay vì chảy xuống ruột. «Vào ngày 16 tháng 4 năm 2013, Dr Lebel và Dr [Simon] Marceau cuối cùng đã tin vào điều không ngờ đến, tức là thực tế họ không hề tiến hành phẫu thuật thu hẹp dạ dày để giảm béo mà chỉ là nối

ngược ống dẫn thức ăn tại Montréal», theo thông tin từ bên truy tố. Người đàn ông này vô cùng sốc. Họ cảnh báo ông ấy buộc phải quay lại phẫu thuật lần nữa, nếu không chắc chắn sẽ chết. Trong vòng 6 tuần, vào ngày 18 tháng 4, Dr Lebel phải tháo bỏ hoàn toàn « ca phẫu thuật giảm béo » do các đồng nghiệp Montréal thực hiện và cố gắng nối lại ống dẫn thức ăn và tiêu hóa theo đúng mô hình giải phẫu như thông thường. Chẩn đoán sau phẫu thuật khẳng định lần cấy phép đầu tiên bị ngược, theo bên truy tố. Ống dẫn mật đã được nối xuống dạ dày thay vì ruột non, điều này tạo ra lưu thông hình nhữ «O» thay vì chữ «Y». «Quy trình này vận hành theo hướng ngược lại, thức ăn trong dạ dày không thể chảy xuống được một cách bình thường, trừ sử dụng ống xông, hoàn toàn đi ngược lại dòng chảy chuyển hóa của ống dẫn mật được nhóm phẫu thuật tiến hành cấy ghép.» Sau ca phẫu thuật, người bệnh vẫn hôn mê tại khoa điều trị tích cực. Sau 5 tháng khủng khiếp, cơn ác mộng mới kết thúc hay ít nhất là đúng như người ta dự đoán.

Các bác sỹ phẫu thuật bác bỏ khiếu nại

Các bác sỹ bị truy tố không thừa nhận xảy ra sai xót trong phẫu thuật. «Dr Atlas cho rằng việc phẫu thuật chuyển nhánh dạ dày được thực hiện trên người Yêu cầu dịch vụ [...] đã diễn ra đúng với thủ tục», theo bên biện hộ. Cũng giống như hai đồng nghiệp, Dr Atlas thừa nhận rằng không hề có «bất cứ mối liên hệ nào» giữa một «sai lầm được giả định» và «những biến chứng không may» mà bệnh nhân phải chấp nhận. Ba bác sỹ phẫu thuật không muốn bình luận gì thêm về đơn kiện. Đối với bệnh nhân, cú lội ngược dòng thật dài và khó khăn. Để giúp nạn nhân chịu đựng được nỗi đau như cứa từng nhát vào dạ dày trong


SOÁ 705 13/04/2018 suốt quá trình nhập viện, các bác sỹ đã tiêm morphine cho ông này. Quá trình cai morphine cũng rất khó khăn. Việc nghiện chất giảm đau này cuối cùng lại biến thành nghiện rượu, theo bên truy tố. Người đàn ông này đang trong quá trình cai nghiện ma túy. Sức khỏe suy giảm, bị xỉ nhục, anh này không còn đủ sức để tiếp tục công việc nữa. Anh ấy không còn là người đàn ông làm việc đầy hiệu quả như anh ấy vẫn từng nữa. Người đàn ông có vẻ như thành đạt, cho tới thời điểm một can thiệp phẫu thuật làm xáo trộn cuộc sống của ông ấy. Mùa hè năm ngoái, ông ấy đã qua đời. Với tư cách là người thừa kế, chính người vợ của ông ấy đã tiếp tục đơn kiện nhằm vào các vị bác sỹ phẫu thuật này. ***

7

Không phải là người đầu tiên Ít nhất có một người Québec khác đã trở thành nạn nhân của sai lầm này trong quá trình tiến hành phẫu thuật thắt dạ dày vì mục đích giảm cân. Năm 2003, Jean-Guy Boulianne, một người Saguené mắc chứng béo phì có thể gây chết người, đã thực hiện một ca phẫu thuật tương tự tại Laval thuộc Québec. Tình trạng bệnh tình của anh ta đã nhanh chóng xuống dốc, theo một đơn kiện được đệ trình từ năm 2005. 10 ngày sau ca phẫu thuật đầu tiên, người đàn ông này lại được chuyển tới phòng phẫu thuật. Các bác sỹ phát hiện «hiện tượng trào ngược» ; thức ăn từ ruột đổ ngược lại dạ dày. Họ đã cố gắng sửa chữa sai lầm. Nhưng quá muộn. Jean-Guy Boulianne, bố của ba đứa trẻ, đã chết sau 18 ngày.

4356, boulevard Métropolitain Est Montréal (Québec) H1S 1A2

Bao Nguyen, Conseiller véhicules Bao Huynh Huynh Nguyen , Conseiller véhicules neufs et neufs usagés Tél: 514 728-2222 poste 244 Cell: 514 442-3328 Téléc: 514 728-1717 Courriel: bhuynh@lombardihonda.com Site internet: www.lombardihonda.com

Tunnel L-H Lafontaine Boul. Pie IX Métropolitain AUTOROUTE 40

Boul. Papineau

Phục vụ tận tâm chu đáo bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh

Bánh bao – Viêtburger Mỹ Tiên Thích hợp cho người trẻ Lành mạnh cho người già

- Hâm nóng bằng Micro-ondes mà vẫn xốp, mềm, không khô, không chai - Vỏ bánh xốp, dai hoàn toàn cải tiến không hóa chất, không mùi khai - Nhân bánh thơm ngon, tinh khiết thích hợp với khẩu vị của quý khách - Có thể giữ được lâu cả tuần trong tủ lạnh - Rất tiện lợi để mang đi học, đi làm - Món ăn nhanh cho mọi người, mọi gia-đình -- Sáng trưa chiều tối - Món quà giản dị cho gia-đình, bạn bè hay đi xa

Các bệnh về tim: phụ nữ cũng bị chết vì căn bệnh này 18 Jean-Talon Ouest Montréal QC H2R 2W5

438-383-6628

* Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên thơm ngon như xưa, nước dùng Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên được nấu bằng xương heo, không bột nêm, không hóa chất

(góc St-Laurent / Métro De Castelnau)

Giờ mở cửa: 11AM-9PM (Thứ hai nghỉ) Thứ Hai - Thứ Sáu: 3PM-5PM nghỉ

Cendrine Mathews đã đi khám tính tổng số là 10 bác sỹ trong vòng có một năm trước khi một trong số họ cuối cùng cũng chấp nhận cho phép cô làm xét nghiệm để tầm soát các rắc rối về tim.

Phụ nữ có nguy cơ chết vì bệnh tim nhiều gấp 5 lần so với bệnh ung thư vú. Phụ nữ cũng chết vì bệnh tim nhiều hơn so với nam giới. Trong một hệ thống y tế được trang bị kém để chẩn đoán bệnh tim và chữa khỏi bệnh này, những thành kiến vẫn dai dẳng khi nạn nhân đột quỵ.

Chứng nhồi máu cơ tim dưới phân tích Việc đi khám sớm và chẩn đoán kịp thời có thể làm nên sự khác biết giữa sự sống và cái chết. Hai phụ nữ có may mắn sống sót kể lại kinh nghiệm của họ. Năm 37 tuổi, Cendrine Mathews nghĩ tới đỉnh cao hình thể và nghĩ tới việc làm mọi cách để điều đó trở thành hiện thực. Hai mươi phút luyện tập mỗi ngày và một chế độ thực phẩm hợp lý cũng không giúp trái tim của cô đi đúng nhịp. Mặc dù giữ một đời sống vệ sinh kiểu mẫu, Cendrine bắt đầu cảm thấy hồi hộp và càng lúc càng lơ đễnh hơn, cộng thêm với việc khó thở dù chỉ cố sức một chút. «Tôi không uống rượu, không hút thuốc nữa và cũng không còn uống cà phê mỗi ngày. Tôi có vẻ rất mạnh khỏe.» Bác sỹ kết luận rằng cô mắc chứng lo âu. Một ngày, trong lúc cô đang lái xe trên cầu Champlain, tim cô đập nhanh một cách bất thường. Phần dưới của khuôn mặt cô đờ ra: «Bị cứng lại, như sau một can thiệp tại phòng khám của nha sỹ», cô nhớ lại. Dù thế nào, cô cũng cố tiếp tục con đường bằng cách dành gấp đôi thời gian để tới được đích. Nhưng chỉ hai tuần sau đó, cô đã phải vào viện, sau khi bị xỉu tại một cửa hàng. Cô vừa sụt 10 lb trong vòng có 3 ngày. Cendrine mất cả đêm để theo dõi, nhưng các bác sỹ không phát hiện được điều gì bất thường. Dù vẫn còn yếu, và càng lúc

càng yếu hơn, vài tháng sau đó cô vẫn đi khám, để rồi rời khỏi phòng khám của bác sỹ với chẩn đoán mắc chứng lo âu nghiêm trọng cùng hai đơn thuốc: một đơn để điều trị tâm lý, còn đơn kia để điều trị chống trầm cảm, khuyến cáo không nên dùng chúng cho những bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhịp tim. Dù nghi ngờ, Cendrine vẫn xếp lại những đơn thuốc. Thật may mắn. «Tôi biết rõ rằng tôi không hề khiến mình lo âu, nếu không chính là bởi việc họ từ chối điều trị cho tôi, cô nói. Tôi sợ chết. Mỗi tối, tôi vẫn để đầy đồ ăn và nước uống vào cho con mèo của tôi để đảm bảo rằng nếu tôi xảy ra chuyện gì, nó vẫn có mọi thứ cần thiết để sống được vài ngày.» Người phụ nữ trẻ đã đi khám tính tổng số là 10 bác sỹ trong vòng có một năm trước khi một trong số họ cuối cùng cũng chấp nhận cho phép cô làm xét nghiệm để tầm soát các rắc rối về tim. Những xét nghiệm này đã giúp khẳng định nhiều nghi ngờ của cô: cô mắc chứng nhịp nhanh thất. Các thành động mạch bị tắc nghẽn, tim có chỗ bị phình mạch và rò van. Trên cầu Champlain, lần đầu tiên cô bị mắc chứng nhồi máu cơ tim. «Nhiều người phải biết rằng họ có thể bị đột quỵ nếu tiếp tục đi như vậy», cô nhấn mạnh. Cendrine Mathews hiện vẫn uống thuốc và sống cùng với một chiếc máy khử rung tim. Thời gian tác động để duy trì cho tới lúc cô được điều trị có thể lấy đi tính mạng của cô.

Nhịp tim tăng «Tôi chưa từng phải chống chịu nhiều về mặt thể chất, bà Lise Vaillancourt, 78 tuổi, cho biết nhưng suốt cả cuộc đời, tôi đã học được cách quản lý năng lượng của tôi để phục hồi lại sức khỏe sau một nỗ lực.» Cách đây 20 năm, stress liên tục đã khiến tim của bà mỏng manh hơn.

30/04/2018

Là mẹ của ba đứa con, và Lise không gặp nhiều vấn đề lớn với sức khỏe và không cần phải lưu ý cho tới năm 58 tuổi. Đấy là trước khi những áp lực trước thời điểm ly dị khiến trái tim của bà gặp thử thách. Không hề có cảnh báo trước, trái tim của bà bắt đầu đập với nhịp bất thường, tăng nhanh hoặc giảm đi trong những thời điểm khác nhau. «Tôi cảm thấy rất căng thẳng, nhưng từ đó tới lúc có vấn đề về tim, đấy lại là một

câu chuyện khác.» Tuy nhiên, nữ y tá luôn để ý tới vấn đề này và đã quyết định đi khám bác sỹ gia đình, người sớm định hướng cho bà tới gặp một vị bác sỹ chuyên khoa tim mạch. Các xét nghiệm đã giúp chẩn đoán tim bà có tiếng thổi nhẹ và còn bị rung tai, một kiểu loạn nhịp tim đặc biệt có nguy cơ khi làm AVC. Bởi các cơn co tim không hiệu quả, các cục máu đông thực vậy có thể hình thành trong tim và lan tỏa ra tới


8

SOÁ 705 13/04/2018

Phụ nữ thường mắc bệnh tim nhiều hơn nam giới.

não hay những nơi khác trong cơ thể. Vì những triệu chứng này vẫn còn nhẹ, nữ bác sỹ chuyên khoa tim chỉ đề nghị để theo dõi thêm tình hình và rời việc sử dụng một loại thuốc có tác dụng phụ nghiêm trọng. Bốn năm sau đó, rắc rối về sức khỏe vẫn không thể hết được. Nhịp tim của bà Lise đã bắt đầu biến động một cách bất thường, từ 34 lên 150 lần một phút, bà quả quyết. Những lần như thế khiến bà thấy kiệt sức. Để kiểm soát nhịp tim đập thất thường và đã trở nên nghiêm trọng, họ đã đặt cho bà một chiếc máy kích tim để giúp tim đập được bình thường, «cũng giống như bộ ổn nhiệt», bà nói. Người bạn đồng hành này sẽ theo bà cho tới cuối cuộc đời và giúp bà có thể sống một cuộc sống bình thường. «Việc được chăm sóc kịp thời đã giúp tôi tránh được những rắc rối nghiêm trọng hơn. Tôi cảm thấy thực sự biết ơn», bà nói. Bà Lise hiện bày tỏ sự biết ơn của mình khi tham gia công tác tình nguyện tại Viện tim học của Montréal. «Tôi gặp gỡ nhiều người ở mọi lứa tuổi cùng mắc bệnh

tim như tôi, không chỉ có những người cao tuổi. Tôi cũng là một trong số những người may mắn.»

Trái tim của phụ nữ, cũng là thứ khó đoán Trường hợp của bà Cendrine Mathews khác xa với một người đàn ông nhiều tuổi, đột ngột bị đau tim, biết quan tâm tới lồng ngực của mình trước khi trút hơi thở cuối cùng. Các bệnh về tim mạch được nhìn nhận như một bệnh của nam giới. Các bệnh về tim mạch là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong ở phụ nữ trên thế giới. Nếu nam giới chiếm số đông mắc bệnh về tim mạch, khoảng cách giữa hai giới không ngừng giảm đi. Cho tới tuổi mãn kinh, phụ nữ được bảo vệ tương đối tốt bởi các loại hormones. Tuy nhiên, phụ nữ càng lúc càng mắc chứng cao huyết áp nhiều hơn, cả cholestérol cao trong máu và bệnh tiểu đường, điều này làm tăng các nguy cơ rủi ro và các nạn nhân càng ngày càng ở độ tuổi trẻ hóa hơn.

«Phụ nữ không cảm thấy bị liên quan. Khi họ đi khám, bệnh thường ở giai đoạn tiến triển mạnh, bác sỹ chuyên khoa tim mạch Anique Ducharme, thuộc Viện tim mạch Montréal cho biết. Rất nhiều người tiến hành chụp vú hàng năm, nhưng phụ nữ phải nhận ra rằng họ có nhiều nguy cơ mắc bệnh tim mạch hơn là bệnh ung thư vú.» Cứ 20 phút thì có một phụ nữ chết vì bệnh tim ở Canada. Sự thiếu hiểu biết về căn bệnh tim ở phụ nữ được giải thích bởi một loạt các nhân tố. Một trong số này chính là việc, trong nhiều thập kỷ, việc nghiên cứu chỉ gần như chỉ dành cho nam giới. Hai phần ba số nghiên cứu lâm sàng về bệnh tim tập trung vào nam giới. Tuy nhiên, sức khỏe tim mạch của phụ nữ cũng có những đặc điểm riêng. Nó đòi hỏi một bước quy trình đặc biệt, cả về chẩn đoán lẫn điều trị, Quỹ bệnh tim + AVC (FMC) cho biết. «Phụ nữ có nhiều xu hướng chăm sóc cho những người khác hơn là chăm sóc cho chính bản thân mình », Dre Louise Pilote, giáo sư chuyên ngành y tại Trường đại học McGill và đồng thời cũng là nhà nhiên cứu tại Viện nghiên cứu thuộc Trung tâm đại học y tế McGill (CUSM), cũng cho biết. Vì những nghĩa vụ tại gia, phải kết hợp giữa công việc-gia đình và thực tế đôi khi có phần bấp bênh, họ thường chậm đi khám chữa và ít có khả năng theo các điều trị được khuyến cáo khi bệnh tình đã được phát hiện.» Tuy nhiên, các bệnh về tim mạch cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở người Canada. Phụ nữ thường dễ tử vong vì bệnh tim nhiều hơn nam giới và dễ phải trải qua một cơn đau mới 6 tháng sau, theo dữ liệu của FMC.

Những triệu chứng không phổ thông Những biểu hiện hay gặp với một ca bệnh tim là đau ở ngực và lan xuống cánh tay trái. Trong trường hợp là phụ nữ, những triệu chứng «không điển hình» thường là

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

ngạt thở, ra mồ hôi hay buồn nôn, thường bị diễn giải nhầm thành các rắc rối về tiêu hóa, những dấu hiệu của lo âu hay biểu hiện thông thường của lão hóa. «Sẽ rất khó xác định nếu họ có những triệu chứng khác nhau hay nếu họ miêu tả chúng khác nhau, vị bác sỹ chuyên khoa tim mạch Anique Ducharme cho biết bởi càng lúc càng có nhiều nam giới thể hiện các triệu chứng không điển hình. Nhưng việc là nam giới trên 55 tuổi, đã là hai nhân tố rủi ro cần phải được quan tâm.» Trong 78% các trường hợp, các dấu hiệu báo trước khó nhận ra. Nancy Laflamme cảm thấy triệu chứng bệnh mỗi lần ngực bị co thắt lại. Cô «đã bỏ qua» những gì vị bác sỹ này nhận dạng như các triệu chứng lo âu. Một buổi sáng, các biểu hiện này không thấy tan biến đi. Tay trái của cô tê cứng lại, phần phía dưới khuôn mặt cho tới tai cũng vậy. Nancy đã có mặt tại bệnh viện, đồng thời chỉ cảm giác như «hơi khó chịu khi phải đi khám vì mắc chứng lo âu», cô nhấn mạnh. Ở tuổi 42, cô mắc chứng nhồi máu cơ tim lần đầu. Phụ nữ và bác sỹ của họ tốn rất nhiều thời gian để phát hiện ra các dấu hiệu báo trước về một căn bệnh tim, FMC nhấn mạnh. Họ thường bỏ qua những dấu hiệu của một cơn nhồi máu cơ tim lẽ ra có thể tránh được. Vấn đề trở nên nguy kịch hơn ở chỗ một cơn đau tim đầu tiên có thể làm yếu đi cơ tim và làm tăng nguy cơ dẫn tới những cơn đau lần sau.

Một trái tim khác biệt? Xét trên phương diện sinh lý, trái tim của phụ nữ cũng tương tự như trái tim của nam giới, nhưng kích thước tỷ lệ với kích thước của cơ thể, và thông thường thì nó nhỏ hơn. Nhân tố này khiến cho một số ca phẫu thuật cũng phức tạp hơn, phù hợp hơn với trái tim của nam giới. Mặc dù dấu hiệu bệnh lý chung tương tự như ở cả hai giới, các kiểu bệnh cũng có thể khác nhau. Phụ nữ đặc biệt có nguy cơ

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN VENDU Brossard, sushi togo, très bon revenu, prix 49 000$

Brossard, Londres, condo 41/2, 2 parkings, prix 336 000$

Karaoké, quartier chinois, 4 machines à sous, prix 149 000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

Métro St-Michel, 4plex, ch élec, parking, prix 495 000$

VENDU Montérégie, Rougemont duplex 2x41/2 prix 199 000$

Montérégie, Rougemont duplex 2x51/2 prix 359 000$

St-Michel, 8e Ave, 3plex, garage, élec, devant ÉCOLE, prix 419000$

Métro-Fabre, Marquette, duplex avec bachelor, 30 x 40, rénové, prix 679000$

Brossard, Condo, Lancaster, 4 1/2 prix 289000$

Rosemont, Bélanger, triplex, 2x41/2 et garderie, garage, ch élec, prix 698,000$

Trois-Rivière, Restaurant, très achalandé, prix 99000$

Assomption, SUSHI restaurant, prix 109000$

VENDU Ahuntsic, cottage, 5 chambres, tout rénové, prix 399 000$

Plateau Mont-Royal, duplex semicommercial (restaurant vacant) /St-Denis, prix 699 000$


SOÁ 705 13/04/2018

Những dấu hiệu của một cơn đau tim Một cơn đau tim thông thường được biểu thiện thông qua một cơn đau hay một bất ổn ở lồng ngực – như sự hồi hộp và tức ngực – kéo dài ở phần trên của cơ thể (cổ, hàm, vai, cánh tay hay lưng). Một số

Phải làm gì? Nhanh chóng được can thiệp bằng phẫu thuật là mấu chốt của vấn đề. «Phụ nữ thường xuất hiện ở bệnh viện khi bị nhồi máu cơ tim hay AVC giai đoạn muộn sau khi có biểu hiện các triệu chứng. Các loại thuốc được kê để mở thành mạch phải được tiêm ngay những giờ sau đó, nếu không sẽ quá muộn để thuốc mang lại tác dụng, Dre Louise Pilote nhấn mạnh. Nếu một phụ nữ vẫn còn bị đau ở ngực, họ phải chú ý và phải nói rõ. Đây là một triệu chứng của bệnh tim», bà nhấn mạnh. Nếu bạn có biểu hiện của những nhân tố tủi ro hay các dấu hiệu báo trước bệnh, hãy nhanh chóng trao đổi với bác sỹ. Nếu bạn tin rằng mình bị đau tim, đừng chậm chễ, hãy bấm số 911.

T&M JARDINAGE LTD

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

SẢN PHẨM MỚI

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh Burger King

Grémazie O.

Các nhân tố rủi ro Hơn một nửa số phụ nữ có nguy cơ cao mắc một căn bệnh về tim được đánh giá là thấp hay trung bình, FMC nhấn mạnh. Cần ghi nhớ: cao huyết áp, cholestérol, tiểu đường, béo phì, các tiền sử bệnh trong gia đình và tiền mãn kinh đều có nguy cơ dẫn tới các căn bệnh về tim. Cần thêm vào các nhân tố về thói quen như nghiện thuốc lá, chế độ dinh dưỡng thiếu cân bằng, lười vận động và lạm dụng rượu. Nếu giải quyết được các vấn đề này, chúng ta có thể phòng tránh được phần lớn các bệnh tim mạch, theo Tổ chức y tế thế giới (OMS).

40 Ouest 40 Est Grémazie E.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

Colori

T.M. Volvo

St-Laurent

triệu chứng thêm vào, trong trường hợp của nữ giới là: ra mồ hôi, buồn nôn, kim châm ở dạ dày không được cải thiện dù đã dùng thuốc bão hòa a-xít, khó thở, lo âu, mệt mỏi nhiều hơn không giống như bình thường khi cần dùng sức và lơ đễnh.

Jeanne-Mance

cao mắc chứng bệnh dẫn tới đột quỵ tim. Cứ 10 phụ nữ thì có tới 9 người mắc nhân tố rủi ro, nhưng phần lớn là đánh giá thấp chúng. Nhiều nhân tố khác cũng tác động xấu tới phụ nữ. Các loại thuốc bị rút khỏi thị trường bởi chúng có nhiều tác dụng phụ ở phụ nữ hơn là ở nam giới. Một số xét nghiệm phát hiện bệnh cũng thích ứng tốt hơn với tim của nam giới so với tim của nữ giới và có thể kéo theo những chẩn đoán sai ở nữ giới, như trường hợp thử thách nỗ lực trên thảm lăn. «Đã có những cải thiện lớn, nhưng vẫn còn cần tới nhiều tiến bộ hơn nữa, Dre Louise Pilote giải thích. Cần phải có thêm nhiều phụ nữ trong các dự án nghiên cứu và phải tính tới những đặc điểm riêng của họ trong phân tích kết quả.» Cũng giống như nhiều trường hợp khác, Nancy Laflamme không vội vàng đi khám khi phát hiện ra những triệu chứng. Cũng giống như nhiều bác sỹ khác, những người được Cendrine Mathews tư vấn không hề biết cách nhận ra những triệu chứng của một cơn đau tim. «Cần phải tiếp tục công tác tuyên truyền để giúp có thêm được nhiều người sống sót như tôi», Nancy nói. Kể từ sau ca phẫu thuật liên quan tới cơn đau tim, cô đã học cách lắng nghe cơ thể nhiều hơn, cũng như biết lắng nghe cả trái tim mình.

9

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

Kéo dài Ligne bleue: Québec và Ottawa cùng thống nhất tài trợ Québec và Ottawa đã thống nhất về việc tài trợ kéo dài tuyến tàu điện ngầm Ligne bleue từ Montréal tới Anjou.

T

heo Radio-Canada, hai bên sẽ thông báo vào hôm Thứ Hai chi tiết về thỏa thuận giữa họ giúp triển

khai dự án được người dân Montréal chờ

Thiệt hại về tài chính có thể làm giảm tuổi thọ Một thiệt hại nặng nề về tài chính có thể làm giảm tuổi thọ, theo một nghiên cứu mới đây nhất của Mỹ.

M

ột thiệt hại nặng nề về tài chính có thể làm giảm tuổi thọ, theo một nghiên cứu mới nhất của Mỹ. Nghiên cứu tiết lộ rằng những người Mỹ trưởng thành đột nhiên gặp những khó khăn về tài chính có nguy cơ tử vong trong những năm tiếp sau đó so với những người chưa từng trải qua thực tế này. Khoảng một phần tư những người tham gia vào nghiên cứu này đã trải qua những gì các nhà nghiên cứu đánh giá là một «cú

đợi từ suốt hơn 30 năm nay. Trong phần ngân sách được đệ trình lên vào hồi tuần trước, chính phủ Québec nêu rõ ý định dành 1,5G$ cho các dự án giao thông công cộng trong vòng 5 năm tới đây, bao gồm cả việc kéo dài Ligne bleue. Tuy nhiên, không có bất kỳ món tiền đóng góp nào của Québec được nêu cụ thể. Dự án được đưa vào Kế hoạch cơ sở hạ tầng của Québec. Một văn phòng dự án đã được triển khai vào năm 2009 để nghiên cứu 3 dự án kéo dài tuyến đường tàu điện ngầm Montréal: Ligne bleue tới Anjou, hoàn tất

Ligne orange ở Laval và Ligne jaune ở Longueuil. Kể từ sau đó, nhiều đơn vị tại Québec từng nêu rõ rằng ưu tiên là Ligne bleue. Dự án này, được ước tính lên tới 3,9G$, để giúp bổ sung thêm vào 5 trạm tàu điện ngầm trong mạng lưới ngầm của Montréal trên khoảng cách là 5,5 km. Trong kế hoạch chiến lược được hé lộ vào mùa hè năm ngoái, Công ty vận tải Montréal nêu rõ rằng họ hy vọng những công tác tu sửa liên quan tới việc kéo dài Ligne bleue được triển khai tới năm 2021 để những con tàu có thể tới được Anjou vào năm 2025.

sốc về tài chính», tức là thiệt hại 75% hay hơn giá trị ròng tính trên thời kỳ hai năm. Mức thiệt hại trung bình là 100 000 $ US. Các nhà nghiên cứu đã phân tích hai thập kỷ dữ liệu trên gần 9000 người khi tính tới nhiều rủi ro khác đối với sức khỏe. Họ đã kết luận rằng một thiệt hại nặng nề về tài chính có liên quan tới 50% nguy cơ tử vong sắp tới đây. Kiểu nghiên cứu này không thể chứng minh một mối liên hệ nhân quả. Nhưng nó có thể củng cố những liên kết được biết đến giữa tiền và lợi ích

sức khỏe. Nghiên cứu được công bố vào hôm Thứ Ba trên tờ Hiệp hội y tế Mỹ. Theo nghiên cứu này, phụ nữ gặp nhiều rủi ro hơn khi trải qua một cú sốc về tài chính. Nhưng tăng nguy cơ tử vong về cơ bản cũng ở ngang mức với nam giới trong tình huống này. Hiệu ứng dễ nhận thấy nhất khi người ta bị mất nhà và phải chịu một cú sốc về tài chính, cũng tương tự như những người nắm ít tài sản hơn. Nghiên cứu cho thấy rằng một cú sốc về tài chính cũng nguy hiểm như một chẩn đoán mới về căn bệnh tim, vị bác sỹ thuộc Trường đại học Harvard, ông Alan Garber cho biết trong một bài xã luận. Theo ông này, các bác sỹ còn nhận thấy những khó khăn tài chính có ảnh hưởng tới tình hình sức khỏe của bệnh nhân như thế nào.


10

SOÁ 705 13/04/2018

NOTAIRE - CHƯỞNG KHẾ - TITLE ATTORNEY Me Đinh Hữu Anh Vũ (Mike) NOTAIRE ET CONSEILLER JURIDIQUE

7374, rue Saint-Hubert Montréal, Québec H2R 2N3 (Ở góc đường De Castelnau)

TÉL:

514-759-7102

FAX : 514-759-7104

email : mikevu.dinh@notarius.net

- Lập hộp đồng mua, bán, chuyển nhượng nhà cửa, tài sản, cơ sở thương mại - Lập và thay đổi di chúc, giấy ủy quyền tài sản và chăm sóc thân nhân - Lập hôn ước, hôn khế và thay đổi chế độ hôn sản - Chứng thực lý lịch và thị thực chữ ký

Nhiều gói du lịch bao trọn được trả bằng tiền mặt rơi vào tay bọn lừa đảo Một phóng sự về những hình thức lừa đảo khiến nhiều công ty lữ hành trở thành nạn nhân có thể giúp làm sáng tỏ mánh khóe phổ biến: bán các gói du lịch bao trọn bằng tiền mặt cho các nhân viên tư vấn rởm, thông qua các khách hàng ngây thơ hay cẩu thả có nguy cơ phải giải trình trước tòa.

H

y vọng được giảm giá, những kẻ săn lùng hàng độc đã mua nhiều chuyến du lịch bằng cách rót tiền mặt cho bọn lừa đảo, sau khi sử dụng thẻ tín dụng đánh cắp để đặt những chuyến đi nghỉ tại các công ty nằm trong danh sách được phép hoạt động. Công ty Voyage Vasco, thuộc Alma, đã bán một gói du lịch tại Cuba trị giá hơn 5000$ cho một gia đình ở Longueuil vào mùa hè vừa rồi. Khi được các cảnh sát thẩm vấn, sau khi tấm thẻ được sử dụng bốc hơi, gia đình này cho biết họ đã trả toàn bộ chuyến du lịch cho một người lạ mặt tại một quán Tim Hortons và người này phụ trách việc đặt dịch vụ. Công ty Voyage Vasco đã gạch bỏ món tiền bị mất, mà vị khách du lịch khiếu nại với bên họ. « Công ty phát hành thẻ tín dụng không muốn hoàn trả tiền cho chúng tôi, và chúng tôivẫn luôn chờ các nhân viên điều tra làm việc gì đó », nữ tư vấn viên Isabelle Desgagnés cho biết. « Điều tệ hại là, gia đình này có vẻ như vẫn luôn tới cùng khách sạn trên hàng năm kể từ năm 2014, nếu những tấm ảnh trên Facebook của họ là đáng tin cậy. » - Isabelle Desgagnés « Và khi trao đổi với nhiều công ty lữ hành khác, chúng tôi nhận thấy rằng tại đây họ có thêm nhiều bạn bè và họ hàng từng sử dụng cùng cách thức. Tính tổng số, họ có khoảng 15 người vào lần gần đây nhất », nữ tư vấn viên nhấn mạnh.

Các phán quyết của tòa Sau khi công bố phóng sự vào hồi tháng 3, trang web chuyên về du lịch TourismePlus.com đã tiết lộ hai phán quyết của Tòa án Québec được đưa ra vào những tháng gần đây nhằm vào những đối tượng sử dụng một mánh khóe

tương tự. Vào tháng 1, nữ thẩm phán Eliana Marengo đã cáo buộc một nhóm khách du lịch gồm 10 người phải hoàn trả khoản tiền 28 078$ cộng thêm với các khoản tiền lãi và chi phí xét xử cho Transat Tour Canada liên quan tới hai chuyến du lịch Gran Bahia Playa Turquesa, tại République dominicaine. Các vị khách này nói từng chi 21 000$ tiền mặt cho cùng gói du lịch trên, tại một công ty không có tư cách pháp lý và thông qua một « nhân viên tư vấn về lữ hành »không có giấy phép, người đã không hoàn trả lại khoản tiền này cho công ty. « Người tham rẻ thì phải trả hai lần tiền », nữ thẩm phán Marengo viết trong quyết định. Trong một vụ việc tương tự, Vacances Sunwing đã lấy lại được vào hồi tháng 11 khoản tiền 6565$, cộng thêm chi phí và lãi, từ bốn khách du lịch khẳng định đã trả một chuyến đi Smile AT Grand Palladium tới Punta Cana cho một người lạ mặt gặp ở một trung tâm thương mại, không có thẻ hành nghề, số điện thoại cũng như chứng cứ trả tiền.

Các đối tượng yêu thích

Các công ty lữ hành đặc biệt hay bị các đối tượng gian lận nhằm đến, đã tiết lộ vào hồi tháng 3, bởi một chuyến du lịch là một « sản phẩm ảo có giá trị cao thường được phân phối bởi các nhân viên lữ hành không được lắp đặt các hệ thống hiện đại phòng chống gian lận », theo Hiệp hội điều hành tua của Québec (ATOQ). Một chủ công ty lữ hành, người muốn chia sẻ nhưng phải giấu kín danh tính vì sợ bị các đại lý lữ hành lớn trả thù, hơn thế nữa cũng khẳng định rằng bọn gian lận đã sử dụng số định danh cá nhân (NIP) của một trong số các nhân viên tư vấn để đặt các chuyến du lịch trị giá 10 000$ trực tiếp từ Transat. « Bất cứ ai cũng có thể truy cập được những con số này, vốn được sử dụng để nhận dạng các công ty tại các đại lý vào thời điểm đặt dịch vụ », nữ nhân viên tư vấn nói, người hiện có 30 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp lữ hành.

Montréal: nạn nhân của một tên trộm bị truy nã Cảnh sát đang tìm kiếm những người tin rằng mình từng là nạn nhân của một tên trộm chuốc thuốc mê cho các nạn nhân tại nhà trước khi lột sạch tài sản của họ rồi bỏ trốn.

T

ên trộm này, Hamid Chekakri, 47 tuổi, đã bị bắt giữ hôm Thứ Bảy tuần trước tại Atlanta, thuộc Mỹ.

Nhiều người từng là nạn nhân của gã tại

Montréal, Sherbrooke và Ottawa. Sở cảnh sát Thành phố Montréal (SPVM) tin rằng kể từ tháng 12 năm 2017, kẻ tình nghi đã có mặt tại nhà của nhiều người cao tuổi trong đó có một ngôi nhà đang rao bán và bóng gió rằng mình quan tâm tới chuyện mua nhà. Gã này tặng cho các nạn nhân một hộp sô-cô-la và ép họ ăn để cảm ơn và theo đúng truyền thống. Tuy nhiên, trong

- Đảm nhận tất cả các dịch vụ về pháp lý

NHANH CHÓNG - UY TÍN - TẬN TÂM – KÍN ĐÁO

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 Cell.:(514) 377-4824

Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $40+ Choáng seùt: $60+ Thöù hai - Thöù baûy: 9:00am-9:00pm Ñoå i baù n h xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Chuû nhaät: 11:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

HVAC-R Equipments & Pièces

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU) I D M

ON ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Split Air-Conditioner / Heat pump

Walk-in Cooler / Freezer

Central Air

Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) phù hợp cho các cửa hàng tạp hoá và các tiệm bông

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 Còn về công ty được nêu trong phóng sự đầu tiên, đơn vị đã bị mất hơn 13 000$ vào tay những kẻ lừa đảo, họ đã nhận được một đơn kiện mới với số tiền 5700$, vào hồi tuần trước, từ Vacances Air Canada.

« Trong trường hợp xảy ra với nữ tư vấn viên của Passion Voyages Marie-Pier Lanoue, tên lừa đảo còn cả gan viết cho tôi để thông báo rằng gã đã tới nơi. Với một “biểu tượng của một nụ cười tươi”, *** ! » sô-cô-la có thuốc an thần khiến cho các nạn nhân ngủ thiếp đi khoảng 10 phút, điều này giúp cho tên trộm cướp được hết đồ đạc. Hamid Chekakri cao 1,72m và nói thạo tiếng pháp và tiếng anh, dù bị lẫn trọng âm. SPVM đã công bố ảnh của gã này trên web. Gã hiện bị tạm giam tại Mỹ nhưng các quy trình dẫn độ vẫn đang được tiến hành tại tòa án Mỹ.


SOÁ 705 13/04/2018

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000 Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Montréal-Nord: Grand Duplex 25x 50pc, 2 x 41/2, bon revenu, 319 000$

Montréal-Nord: Beau triplex détaché 2x5 + 4 1/2, chauffage électrique, toit 2016 avec garantie. 399 000$

Montréal-Nord: Superbe triplex 42x29 p bien entretenu au fil des ans, 2 grands 5 1/2 + 3 1/2 situé dans un beau secteur recherché, chauffage électrique. 469 000$

Montréal-Nord: Beau 8 plex bien entretenu rapportant 62 400$ annuel, toit 2017, bons locataires. 729 000$

Montréal-Nord: BEAU 7 PLEX RÉNOVÉ AVEC GARAGE DOUBLE, rapportant 52 200$ annuel et possibilité location 2 garages + 2 stationnement ext. 2 400$ annuel, chauffage électrique. Bien entretenu au fil des ans. 779 000$

Montréal-Nord : Belle maison à étage (cottage) avec un très grand terrain de 7,725 pc. La maison offres 2 chambres à coucher, 2 salles de bain complet et un grand garage chauffer pour 4 autos. 319 000$

Montréal-Nord: Magnifique condo air ouverte au goût du jour offrant 2 immense CAC, grande salle de bains rénovée au complet, grand salon & hall balcon pour recevoir vos invités. 215 000$

Rivière-des-Prairies: Magnifique propriété façade en pierre 5 CAC, 3 SDB complète avec douche vitrée, piscine creusée, 7 200 pc terrain. 679 000$

Rosemont: super moderne duplex pour double occupation . Air climatisé mural au 2 étages et l'étage du haut a des plafonds de 9 pieds. 598 000$

La Petite-Patrie: Très bien situé au coeur de la Petite Patrie. Beaucoup de rénovations au fils des années avec bons locataires. Près de parcs, métro, autobus, écoles piste cyclables. 569 000$

Rosemont: 4plex jumelé devant un parc dans un secteur paisible de Rosemont sur la 16 e Avenue. Cette immeuble offre 2 x 3 1/2, 1 x 4 1/2 et 1 x 5 1/2. 599,000$

Rosemont: Condo de toute beauté! , 2 chambres a coucher au RDC. Bien situé a des pas des services. Rénové au gout du jour. 299 000$

Rosemont : Condo de toute beauté! , 2 chambres a coucher au 2 etage, Plafond de 9 pieds. Bien situé a des pas des services. Rénové au gout du jour. 299 000$

Saint-Léonard: CONDO ÉCLAIRÉ 11e étage. Bien divisé et très spacieuse offre 2 chambres à coucher & 2 salles de bain. Grande CCP avec walk-in et SDB ensuite. 359 000$

Saint-Michel: D'origine une 5 logements converti a 6 logements (3.5 au sous-sol) premis a la ville pour seulement 5 logement. 699 900$

Montréal-Nord: Superbe 4 plex garage double, électrique, biens entretenu au fil des ans, situé quelques pas piste cyclable sur Boul. Gouin. 679 000$

Montréal-Nord: Grand et spacieux 6 X 4.5. Facile à Gestion. La propriété est à proximité des écoles, magasins, transporter publique et beaucoup plus. 599 900$

Saint-Léonard: Bungalow bien entretenue et bien localisé. près des services. sous sol fonctionnel. 2 salles de bain complètes avec une belle cour arrière. 474 900$

Saint-Léonard: Bungalow de tous Beauté (complètement rénove a l'intérieur). La Salle a Manger, Cuisine et Salon sont tandem a aire ouverte. 599,900$

Saint-Léonard : Propriété avec immense terrain (12,800 pc.) offre beaucoup de possibilités commercials ou construire votre maison de rêve. 599 000$

Saint-Léonard: Cottage au coeur de St-Léonard sur l'une des plus belles rues (cul-de-sac) face à un mini parc.Cette maison offre des plafonds cathédrale, mezzanine donnant sur le vaste rez-de-chaussée. 940 000$

Villeray: Duplex en range dans le quartier recherche de "Villeray".Très recherché pour sa proximité, vous y trouverez de tout: restos, cafés, parc, piste cyclable et bien plus. 519 900$

Villeray: Charmant duplex bien situé a des pas des restaurants,magasinage,transport en commun, autoroute et beaucoup plus. 549 000$

Saint-Michel: Beau Triplex, 2 x 51/2, 1 x 31/2 , garage, pres de tous les services. 379 000$

Saint-Michel: Grand quadruplex, emplacement impeccable, distance de marche du Métro, toiture refaite 2017, pavé extérieur refait, 4 grand logements de 4,5. 549 000$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 705 13/04/2018

Giáo dục về rượu cần trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các nhân viên phục vụ và quản lý quán bar

thay đổi, Éduc’alcool yêu cầu Québec « phải cân đối tự do hóa » bằng việc hội nhập 5 giải pháp. Điều quan trọng nhất là: một khóa học bắt buộc dành cho tất cả những nhân viên phục vụ có tên là phục vụ rượu. « Các nhân viên phục vụ có thể giữ một vai trò quan trọng trong việc giảm số lượng các lái xe say xỉn khi đang cầm lái, Éduc’alcool biện giải trong nội dung văn kiện.Thực tế là, các vụ tai nạn nghiêm trọng mà nguyên nhân xuất phát từ rượu thường do khách hàng uống quá mức cho phép. »

60 000 đối tượng được nhằm đến

Để cân bằng « sự hiện đại hóa » các quy định về rượu, Québec nên áp đặt một hình thức đào tạo nhận dạng tình trạng say xỉn cho 60 000 nhân viên phục vụ và quản lýquán bar thuộc tỉnh bang, tổ chức Éduc’alcool cho biết. Họ sẽ nộp đơn yêu cầu vào ngày mai, tại ủy ban nghị viện, cùng lúc họ sẽ đề xuất nâng đáng kể mức giá sàn áp dụng cho bia và các đồ uống có đường như FCKDUP.

Biên độ mềm dẻo linh hoạt lớn « Cần phải chọn lựa các trận đấu », Hubert Sacy, ông chủ của Éduc’alcool cho biết. Tổ chức này tỏ ra rất thất vọng trước dự thảo luật 170 của chính phủ Couillard. Dự thảo luật này sẽ cho phép trẻ em được ngồi lại sân hiên của quán tới 23h, cho phép phục vụ rượu không kèm theo đồ ăn tại một nhà hàng và giao rượu kèm đồ ăn. Thay vì đổ lỗi cho mỗi một

Bi kịch Broncos: nhiều nạn nhân tử vong tại Armley Corner, thuộc Saskatchewan

Việc đào tạo, vốn đã có từ trước nhưng chưa bắt buộc đối với những nhân viên phục vụ, đã dậy cho những người này « các cách thức hiệu quả và những lời khuyên thực tế để giải quyết với các khách hàng từng uống quá nhiều ». Theo các tính toán của Éduc’alcool, « tối đa có khoảng 60 000 người » bị ảnh hưởng tại Québec. « Chúng ta không nói tới một tấm bằng tiến sỹ về nghiên cứu rượu mất tới 5 năm. Chúng ta chỉ đề cập tới một khóa học mất bốn giờ đồng hồ trực tiếp hay chưa đầy hai giờ trên web, Hubert Sacy cho biết. Đây chưa phải là ngày tận thế của thế giới và hơn nữa nó còn giúp cứu được nhiều sinh mạng con người. »

Bị đuổi việc vì can thiệp với khách hàng

Hubert Sacy sẽ ra làm chứng trong ngày mai trước các ủy viên nghị viện về vụ việc của cô Valérie Couturier, một nhân viên phục vụ đã mất việc vào năm 2013 sau khi can thiệp với một khách hàng say xỉn, từng sẵn sàng rời khỏi nhà hàng nơi 335, chiếc xe bus được ưu tiên. Cùng lúc, một chiếc xe bán moóc kéo chạy theo hướng phía tây trên đường cao tốc 335 gặp phải một tấm biển dừng bắt buộc kèm theo đèn đỏ tại đoạn cắt với đường cao tốc 35. Vì một lý do hiện vẫn chưa rõ, hai chiếc xe đâm vào nhau với vận tốc cao.

Vụ đâm với cường độ mạnh

Bi kịch Broncos đã tái diễn tại cùng địa điểm xảy ra thảm kịch năm 1997, nơi có 6 người đã mất mạng.

Thảm kịch đường bộ khiến 15 người thiệt mạng, trong đó có 10 cầu thủ Broncos của Humboldt và hai huấn luyện viên, vào tối hôm Thứ Sáu, mở lại những vết thương cũ. Cách đây 20 năm, 6 thành viên của một gia đình đã mất mạng tại cùng một nơi xảy ra va chạm. Chính quyền Saskatchewan đã đặt hai đèn tín hiệu tại đoạn cắt với Armley Corner. Điều này có vẻ như vẫn chưa đủ.

thông tin và số lượng nạn nhân, công việc này sẽ khá tốn thời gian. GRC hơn thế nữa còn nêu rõ vào dịp cuối tuần vừa rồi rằng có thể phải mất tới vài tuần trước khi các nhân viên điều tra có giả thiết chính xác về diễn biến của sự việc xảy ra tại đoạn cắt giữa các con đường 335 và 35, ở Ridgedale, thuộc phía đông-bắc của Saskatoon.

Điều mà chúng ta biết...

T

rong khi cộng đồng Humboldt vẫn đang khóc thương cho các nạn nhân của thảm kịch đường bộ khiến toàn bộ đội hockey junior của thành phố nhỏ này thiệt mạng, nhiều câu hỏi được đặt ra về những tình tiết dẫn tới vụ đụng độ với vận tốc cao giữa xe bus đang vận chuyển khoảng 30 cầu thủ và huấn luyện viên của Broncos và một chiếc xe bán moóc kéo chất đầy các thùng chứa chất công nghiệp. Cho tới thời điểm hiện tại, các nhân viên điều tra và các nhân viên dựng lại hiện trường của GRC vẫn chưa hé lộ bất cứ chi tiết gì về diễn biến cũng như nguồn gốc của vụ tai nạn. Đây là một cuộc điều tra rất phức tạp và, vì lý do cần tới một số lượng chứng cứ lớn,

Vào hôm Thứ Sáu tuần trước, chiếc xe bus chở đội Broncos đang trên đường đi tới Nipawin cùng với 29 người trên xe để tham gia vào một trận đấu bán kết với đội Hawks de Nipawin. Chiếc xe bus đi theo hướng bắc của đường cao tốc 35, có giới hạn vận tốc là 100 km/h. Theo đèn tín hiệu có hiệu lực tại đoạn cắt giữa đường 35 và

Hai phương tiện nằm bất động ở đoạn tây-bắc của ngã rẽ. Phần trước của chiếc xe bus bị vỡ nát dưới ảnh hưởng của lực đâm xe. Phần moóc kéo của chiếc xe tải bị vỡ vụn, và toàn bộ số hàng hóa chất trên xe bị bay vung vãi tại hiện trường xảy ra tai nạn. Tính trên 29 người ngồi trên chiếc xe bus, 15 người chết, trong đó có 10 cầu thủ, 2 huấn luyện viên, 1 thực tập sinh và 1 nhân viên đọc thông báo cũng như lái xe bus. 14 hành khách khác bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Người lái chiếc xe bán moóc kéo đã may mắn thoát nạn. Người đàn ông này đã bị bắt giữ và bị GRC thẩm vấn trước khi được thả ra ít lâu sau đó.

Một gia đình từng tử vong tại cùng địa điểm

Thảm kịch này, được coi như thảm kịch tồi tệ nhất tấn công vào thế giới thể thao của Canada, khiến vấn đề an toàn giao thông đường bộ tại các đoạn cắt giữa vùng nông thôn, đặc biệt là tại đoạn cắt mà một gia đình từng gặp nạn trong những điều kiện tương tự cách đây 20 năm, đã trở thành vấn đề nóng bỏng của thời sự. 6 cây thánh giá màu trắng được cắm bên rìa đoạn cắt hơn thế nữa cũng nhắc lại ngày đau buồn của tháng 6 năm 1997 thời điểm cả gia đình ở Alberta cùng di chuyển trên một chiếc xe ô tô đã cùng tử vong sau một cuộc đụng độ với một chiếc xe tải chở đầy hạt ngũ cốc. Chiếc ô tô đã bốc lửa sau tai nạn. Hai chiếc đèn tín hiệu nhấp nháy được đặt trên đường 335 tại đoạn cắt kể từ sau đó, nhưng rõ ràng ta có thể nhận thấy là điều này còn chưa đủ. Dylan Fiddler, mới 6 tuổi khi mất mẹ, dì, bác và ba người em trai họ trong vụ tai nạn này, giải thích rằng thảm kịch Broncos

cô đang làm việc. Trong một lá thư có tên « Ông Coiteux, hành động là cơ hội của ông », cô nhấn mạnh tới đề xuất của Éduc’alcool. « Nếu việc đào tạo này là bắt buộc tại Québec, cô viết, người chủ sở hữu nhà hàng nơi tôi làm việc nên biết rằng ông ta không chỉ có nghĩa vụ về pháp lý, mà còn có nghĩa vụ hợp pháp phải tuân thủ các nguyên tắc này một cách rõ ràng. Thêm nữa, tôi và các đồng nghiệp lẽ ra nên biết chính xác phải làm gì, trước hết là để tránh việc khách hàng bị ngộ độc và, sau đó, là để kiểm soát họ nếu họ vẫn định vượt quá giới hạn. »Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, cô Couturier nói tin rằng nghĩa vụ này không quá nặng nề đối với lĩnh vực nhà hàng.

Giá sàn là 1,70$/ly bia Việc đào tạo không chỉ là đề xuất duy nhất mà Éduc’alcool triển khai như là một biện pháp để đối trọng với sự mềm dẻo trong khung luật tiêu thụ rượu nằm trong dự thảo luật 170. Cơ quan này cũng muốn áp đặt một mức giá sàn « giao động trong khoảng 1,70$ »đối với mỗi lần tiêu thụ rượu – không phân biệt quán xá hay cửa hàng. Két 24 lon bia do đó không thể được bán dưới 40$ và lon lớn Four Loko hay FCKDUP, dưới 6,80$. « Tất cả những người làm việc trong lĩnh vực y tế, họ đều nói cùng một điều. Họ không hề bịa ra, yêu sách này », ông Sacy cho biết. Họ cũng yêu cầu Cục quản lý rượu có thêm nhiều nguồn lực để triển khai cuộc điều tra và cấm việc khuyến mại kèm theo giảm giá trên một mặt hàng hay một mặt hàng miễn phí khi mua rượu – phổ biến nhất là một két bia.

có ảnh hưởng lớn tới cậu bé và người thân và điều quan trọng hơn bao giờ hết là việc đảm bảo an toàn cho đoạn cắt này chưa bao giờ là muộn. « Có thể hôm nay, sau chừng ấy vụ tử vong tại đoạn cắt, một việc gì đó sẽ được làm », ông Fiddler nói.

Đoạn dừng bắt buộc thường ít người biết

« Cần phải làm một việc khác đi », tỉnh trưởng địa hạt Connaught, Art Lalonde tuyên bố. Thông báo này đã được chia sẻ bởi người đồng nghiệp Brad Schiltroth, người than phiền rằng các lái xe không tôn trọng biển dừng bắt buộc tại đoạn cắt này. Nhiều người vượt qua đoạn cắt mọi thời điểm và không có bất cứ lý do gì vì điều đó.

Đảm bảo an toàn hiệu quả tại đoạn cắt

Một trong số những giải pháp được Art Lalonde đề xuất là lắp đặt các gồ trên đường trước đoạn cắt để cảnh báo cho những lái xe biết về nguy hiểm. Nhiều người khác tin rằng khu rừng thưa nằm ở đoạn cắt phía đông-nam gây ảnh hưởng xấu tới tầm nhìn và ngăn cản những người lái xe quan sát được các phương tiện khác ở đoạn cắt. Theo GRC, nhiều nhân tố đang được nghiên cứu trong thảm kịch này, trong đó có hệ thống đèn tín hiệu trên đường, thuộc về trách nhiệm của chính quyền tỉnh bang Saskatchewan. Ngoài hệ thống tín hiệu, GRC khẳng định đang xem xét cẩn thận các điều kiện giao thông, thời tiết, trạng thái cơ học của phương tiện cũng như tình trạng của lái xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

CANADA TỊCH THU ÍT HÀNG GIẢ DÙ CÓ LUẬT CHỐNG HÀNG GIẢ

SOÁ 705 13/04/2018

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

13

Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

C

ác biện pháp mới kiểm soát biên giới nhằm hạn chế hàng giả nhập khẩu vào Canada đã chẳng mấy công hiệu, theo số liệu mới công bố. Trong ba năm kể từ khi Đạo luật Chống Sản phẩm Giả có hiệu lực, hải quan Canada chỉ thực hiện 48 vụ bắt giữ hàng hóa — trung bình 16 vụ mỗi năm. Số liệu thống kê được CBC News thu thập theo Đạo luật Quyền Tiếp cận Thông tin cũng cho thấy phần lớn những hàng hóa khả nghi rốt cuộc được trả lại khi các vụ việc không thể xử lý tiếp. Số vụ bắt giữ của Canada thấp hơn nhiều so với của Mỹ và Liên hiệp Châu Âu (EU).

Năm ngoái, Mỹ có hơn 34,000 vụ bắt giữ hàng hóa bị cho là hàng giả, còn EU có 63,000 vụ trong năm 2016. Vấn đề hàng giả ở Canada là một cái gai nhức nhối trong quan hệ thương mại với Mỹ. Gần đây, hồi tháng 1/2018 Mỹ đã đề cập tới việc thực thi pháp luật lỏng lẻo ở Canada. Một báo cáo của Tòa Bạch Ốc về “các thị trường khét tiếng” trên khắp thế giới đã nêu đích danh thương xá Pacific Mall ở Markham, Ontario, với nhận định rằng đó là nơi “nổi tiếng … về bán hàng giả và hàng lậu trong hơn một thập niên”. Tài liệu của Văn phòng Đại diện Thương

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765

mại Mỹ (USTR) cơ quan báo cáo trực tiếp lên tổng thống Donald Trump, viết, “Những cửa hàng trong Pacific Mall dường như hoạt động nhìn chung không bị trừng phạt.” Văn phòng USTR có một phàn nàn tương tự ngày 27/4 năm ngoái, nói rằng Canada “không cho các nhân viên hải quan được quyền bắt, tịch thu, và hủy bỏ hàng lậu và hàng giả đang quá cảnh hay chuyển tải qua Canada”. Số liệu nội bộ được Cục Biên giới Canada (CBSA) cung cấp cho CBC News là cho giai đoạn từ 1/1/2015 (khi luật lệ biên giới có hiệu lực) tới ngày 31/12/2017, tức 3 năm theo niên lịch Hàng giả thương hiệu Pháp “Louis Vuitton” được trưng bày tại một cuộc họp báo ở văn phòng Điều tra Nội an của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ngày RE/MAX ALLIANCE INC. Agence immobilière 4865, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1R 1Y1

Tél.: 514-274-7575 Cell.: 514-714-9899 4280 Beaubien est, Montreal, (QC) H1T 1S6

Email: bao@baotax.com

31/8/2010 ở Los Angeles. (Ảnh: Damian Dovarganes/The Associated Press) Số liệu thống kê này cho thấy rằng trong ít nhất 36 trong 48 vụ, các hàng hóa khả nghi được trả lại, đôi khi bởi vì các chủ sở hữu thương hiệu không cung cấp giấy tờ cần thiết. Chỉ có 8 chuyến hàng bị hủy bỏ. Một chuyến hàng kiếng mát bị CBSA trả lại sai. Khác với luật lệ biên giới ở các nước công nghiệp hóa khác, luật lệ của Canada buộc chủ sở hữu thương hiệu và bản quyền phải gánh chịu chi phí pháp lý đôi khi rất cao và các chi phí khác, và phải chủ động trong việc đăng ký trước với CBSA. Những kết quả yếu kém về việc ngăn chặn hàng thời trang Prada giả, iPhone giả và đồng hồ Rolex nhái nhập vào Canada cho thấy chính phủ liên bang cần có hành động cứng rắn hơn, theo nhận định của một

Tél.: 514-329-0000

Cell.: 514-240-3333

Phon Tan

Tanada Tan

( Chi Phuong )

Club 100% OR en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

Club Platine 2017

Chuyên Viên Địa ốc chuyên nghiệp, Chúng tôi 29 ans courtier nói thông thạo 7 sinh ngữ: Pháp, Anh, Miên, Việt và 3 phổ ngữ Trung Hoa

Montreal-Nord, gần St-Michel, 4plex,2x31/2 ở tầng 2, 1x51/2 ở RDC, 1x31/2 ở sous sol, 1 garage, batisse rộng 30x40 pc, đất rộng 46x80 pc. Giá $468,000

Côte-des-Neiges : Condo, métro snowdon, 41/2 với 2 phòng ngủ, ở tầng cao nhất ,1 garage. Giá $245,000

Montreal nord: Trên đường Pie ix, 6 x 41/2 riêng biệt, với sous sol không fini, 4 chỗ đậu xe. Giá $609,000

St-Michel: Condo 2012, edifice với 52 condo, 41/2 + garage trong. Giá $245,000

Condo 2013, 10 phút đến metro St Michel, 2 phòng ngủ ở tầng cao. Giá $245,000

Cote des Neiges: condo 2009, 2 phòng ngủ ở tầng 1, chỗ đậu xe ngoài. Giá $245,000

Ville St-Jacques: 1 x 61/2 +1 x 31/2 ở tầng 2, đất rộng với 4 chỗ đậu xe. Giá $265,000

5 phút Metro Guy, condo lớn 31/2. Giá $289,000

Saint-Michel: triplex 27 x 42, 2 x 31/2 ở tầng 2, 1 x 51/2 ở tầng 1 RDC, có sous-sol, garage, gần jarry và st michel. Giá $433,000

Trois Rivières, cần sang nhà hàng, lợi tức tốt. Giá $138,000

Longueuil Fatima-Ville, gần Boucherville: Bungalow lớn, nhà rộng 62x35 pc, đất rộng 90x100 pc. Giá $298,000

RDP : Cottage lớn 24x38pc, đất rộng 34x106pc, 1992, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm , 2 bếp. Giá $330,000

10 phút métro st-michel, 1x51/2 ở tầng 2, + 2 locale tầng 1 + sous sol finir + 3 parkings, tân trang 100%. Giá $418,000

Laval: condo 2010 ở trong 4plex building, 1230pc, 2 phòng ngủ. 1garage, 1 parking. Giá $272,000


SOÁ 705 13/04/2018

luật sư Toronto chuyên về sở hữu trí tuệ. Sau khi xem xét số liệu thống kê cho CBC News, luật sư Georgina Danzig nói trong một cuộc phỏng vấn, “Thật nực cười. Chẳng có gì đáng tự hào. Họ chỉ có 48 vụ trong 3 năm? Thật đáng xấu hổ.” Vương quốc Anh, Úc và các nước EU hủy bỏ hàng bị tịch thu nếu nhà nhập khẩu không kháng cáo những kết luận rằng chúng là hàng giả. Trái lại, Canada bắt buộc chủ sở hữu thương hiệu phải đệ đơn kiện ngay cả trong các vụ bắt giữ hàng không bị kháng cáo — luật sư Georgina Danzig cho rằng quy trình đó có thể tốn kém. Bà cũng đặt câu hỏi tại sao CBSA trả lại hàng chỉ vì một chủ sở hữu thương hiệu đã không đăng ký trước thương hiệu hay bản quyền. Bà nói rằng CBSA cần hỗ trợ tốt hơn cho các chủ sở hữu thương hiệu hay bản quyền bằng cách báo cho họ biết khi một chuyến hàng bị bắt giữ. Nicholas Dorion, phát ngôn viên của CBSA, nói, “số liệu không phản ánh rõ ràng các vụ bắt giữ tại biên giới vì cảnh sát liên bang RCMP có trách nhiệm tịch thu

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

hàng giả.” RCMP nói số vụ hàng hóa bị RCMP tịch thu “không thể cung cấp từ cơ sở dữ liệu của RCMP.” Ông Dorion cũng nói rằng những nhân viên CBSA bắt giữ hàng bị cho là giả đôi khi thông báo cho chủ sở hữu thương hiệu là họ cần nộp giấy tờ gọi là yêu cầu hỗ trợ (RFA). Nhưng hàng hóa phải được trả lại trong vòng 3 ngày, và quy trình nộp RFA mất từ 4 tới 6 tuần. Canada đã bị xem là tụt hậu so với thế giới về việc ngăn chặn hàng giả vào năm 2013, khi Luật C-8 được đưa ra để trao cho các nhân viên hải quan thêm quyền hạn để tịch thu hàng khả nghi. Bộ trưởng công nghiệp lúc đó James Moore nói rằng luật mới sẽ tạo ra một khuôn khổ bảo vệ hữu hiệu tại các biên giới của Canada. Nhưng ngay sau khi luật đó có hiệu lực vào năm 2014, Mỹ tỏ vẻ không hài lòng, và nói rằng luật đó không cho phép nhân viên hải quan Canada tịch thu hàng giả chuyển tải qua Canada từ các hãng sản xuất nước ngoài vào Mỹ và các thị trường khác.

NGÀY CÀNG NHIỀU NGƯỜI CANADA TỰ ĐẠI DIỆN VÌ KHÔNG THUÊ NỔI LUẬT SƯ

- Bữa trưa có 9 món giá đặc biệt tùy bạn lựa chọn - Giao đồ ăn đến nhà miễn phí (tùy theo vùng) - Bạn có thể order online ở : phohin.ca

Những món ăn Việt Nam - Phở: gà, bò - Đồ nướng: bò, gà, tôm, sườn heo

Có Bún bò Huế mỗi ngày

Những món ăn kiểu Thái - Soupe Tom Yum - Pad Thái - Cơm chiên gà Thái - Mì xào dòn Có buble tea: nhiều hương vị khác nhau Giờ mở cữa: 10AM - 21h (7 ngày trên 7)

Có parking đầy đủ

Jean - Talon East

4130 Jean Talon Est (trong Mall Pie-IX và Jean Talon)

514-723-0999 514-723-2626

N

Parking

Le Boulevard Cửa vào shopping

Cửa vào shopping

Jean Coutu Subway

Các thẩm phán có quyền quyết định về việc các thủ tục được áp dụng cứng nhắc chừng nào, và thông thường đó là chỗ những người tự đại diện bị vấp. Đây là khía cạnh mà dự án NSRLP đang giúp người Canada. Họ không thể tư vấn pháp lý hay làm luật sư đại diện, nhưng những người hướng dẫn của dự án có thể giúp người dân hiểu rõ và làm đúng theo quy trình thủ tục ở tòa án. Dự án này cũng có nguồn luật sư trên toàn quốc tính lệ phí phải chăng, và có giúp người dân biết cách đi qua hệ thống tòa án, như cách truy cập các bản chép nội dung lời nói ở tòa. Giáo sư Macfarlane công nhận rằng một số thẩm phán đang làm rất tốt việc giúp đỡ những người tự đại diện ở tòa, bằng cách dành thời gian giải thích thủ tục và bảo đảm rằng người đó không bị thiệt, “nhưng điều đó không nhất quán trên toàn quốc”. Tối cao Pháp viện Canada thừa nhận điều này trong một phán quyết gần đây, với nhận xét rằng các tòa án có thể không đối xử người tự đại diện giống như cách tòa đối xử với một luật sư. Dự án NSRLP đang khuyến khích “tách rời” các dịch vụ pháp lý: thay vì lấy lệ phí ứng trước trọn gói và kiểm soát toàn bộ hồ sơ, các luật sư nên ký kết thực hiện chỉ những việc cụ thể, như hướng dẫn pháp lý, xem xét một mẫu đơn ly dị hoặc chuẩn bị cho một cuộc họp điều đình dàn xếp giải quyết vụ kiện. Giáo sư Macfarlane nói bà ngạc nhiên vì rất nhiều người trên khắp Canada tin rằng hệ thống hỗ trợ pháp lý của Canada sẵn sàng giúp họ nếu họ không thuê nổi luật sư. Bà nói, “Trên thực tế hỗ trợ pháp lý chỉ giúp cho những người nghèo nhất. Và ở Ontario, ngưỡng để đủ tiêu chuẩn được hỗ trợ pháp lý được quy định ở mức thấp hơn ngưỡng được hưởng phúc lợi xã hội. Vì vậy rất khó được hỗ trợ pháp lý.”

Trong Mall Pie-IX và Jean Talon

SAQ La Baie

ó là một xu hướng mà phần lớn các thẩm phán và luật sư Canada không thích: ngày càng nhiều người Canada tự đại diện cho mình ở tòa án. Có người thuê luật sư nhưng rồi không kham nổi lệ phí pháp lý. Có người tự cãi cho mình ngay từ đầu. Chuyện này đang diễn ra không chỉ tại những tòa xử các vụ có giá trị nhỏ (small claims court), nơi việc tự đại diện là thường tình, mà còn ở những tòa án cấp cao hơn, nơi các quy trình và thủ tục pháp lý quá khó đối với người không chuyên. Dự án Những người Kiện tụng Tự đại diện Toàn quốc (NSRLP) giúp đỡ những người như vậy. Đây là một chương trình có tính sáng tạo tại Đại học Windsor và đứa con tinh thần của Julie Macfarlane. Bà là Giáo sư Xuất sắc ở Khoa Luật và đã dẫn đầu mạng lưới hỗ trợ này trong gần 5 năm. Phát biểu trên chương trình The Sunday Edition của CBC Radio, bà nói rằng những người trong hệ thống pháp luật từ lâu đã xem những người tự đại diện là “khác thường” hoặc “những người điên khùng tưởng rằng họ nên là luật sư”. Nhiều luật sư đã hỏi bà “tại sao tôi phải mất công nói chuyện với những người kéo lê giỏ nhựa vào phòng xử tại tòa án.” Theo bà, thực tế là người dân không có lựa chọn. Người Canada đang tự đại diện cho mình với số lượng ngày càng nhiều vì họ không đủ khả năng trả lệ phí pháp lý cao. Ít nhất một nửa trong số những người xuất hiện tại các tòa án gia đình trên toàn quốc không mang theo luật sư. Ở Toronto, tỷ lệ này gần 80%. Các tòa thượng thẩm đang báo cáo tỷ lệ khoảng 30% là người kiện tụng tự đại diện, và ở các tòa dân sự, tỷ lệ này từ 30% tới 40%. Giáo sư Macfarlane nói, “Những người này thường có trình độ học vấn cao. Họ thông minh. Họ quyết tâm làm chuyện đó và biết cách, nên có một số thắng lợi khá phi thường.” Nhưng đồng thời, bà nói, “họ thường đụng phải một số chiến thuật tranh tụng mà các luật sư rành hơn.” Thông thường những chiến thuật đó khiến những người kiện tụng tự đại diện bị thua. Giáo sư Macfarlane nói, “Điều thật sự khó khăn cho những người tự đại diện không phải thứ chúng ta dạy ở trường luật, pháp luật nội dung. Mà là thủ tục.”

Phở Hin

Metro Tim Hortons

Đ

Restaurant

Pie - IX

14

DÂN CANADA KHÔNG CÒN MÊ TIM HORTONS NHƯ TRƯỚC

T

heo một cuộc khảo sát mới, Tim Hortons đã không còn được người Canada ưa chuộng như trước, giảm 25 điểm và tụt hơn 40 hạng so với năm 2017 trong bảng xếp hạng uy tín doanh nghiệp hàng năm. Chuỗi cửa hàng cà phê và bánh ngọt đã tụt từ hạng tư xuống hạng 50 trong bảng xếp hạng 100 công ty mà người Canada mến mộ nhất trong một nghiên cứu do Leger và National Public Relations thực hiện. Tim Hortons gần đây đã gặp nhiều tiếng xấu vì một số cửa hàng nhượng quyền ở Ontario đã cắt giảm phúc lợi của nhân viên, chẳng hạn như giờ nghỉ giải lao có trả lương, nhằm bù đắp cho chi phí vì lương tối thiểu của tỉnh bang tăng lên, và cho rằng công ty mẹ đã không trợ giúp. Động thái này đã làm

bùng nổ nhiều cuộc biểu tình trên toàn quốc và khiến một số người tiêu dùng tẩy chay Tim Hortons. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy Tim Hortons có thể tăng hạng trở lại trong bảng xếp hạng năm tới. Samsung đã đi tăng từ hạng 24 lên hạng 5 năm trong năm nay sau khi xử lý các vấn đề về một số loại điện thoại thông minh của hãng bị nóng quá và bốc cháy. Khoảng 2.100 người 18 tuổi trở lên đã trả lời khảo sát, đánh giá từng công ty trong nghiên cứu trên mạng này từ ngày 19/12/2017 tới ngày 29/1/2018. Hiệp hội Nghiên cứu và Thông tin Thị trường, tổ chức chuyên môn của ngành thăm dò dư luận, nói các cuộc khảo sát trên mạng không thể được tính sai số vì không chọn mẫu ngẫu nhiên.


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 705 13/04/2018

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence agréé Agenceimmobilière immobilière agréé Franchisé et autonome Franchiséindépendant indépendant et autonome de inc.inc. de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, Tél.: Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Fax: Fax: 514-354-0657 514-354-0657

Groupe Sutton-Actuel inc. 115 St-Charles Ouest, Longueuil, Qc, J4H 1C7 Bureau: 450 651 1079 Fax: 450 651 1329

Thanh Quach

Liliane Bui Bui Liliane

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: Cell: 514 514 663 663 3775 3775 lbui@sutton.com lbui@sutton.com

SUTTON + REMAX = 1 SEULE COMMISSION • Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) NEW LE PLATEAU-MONT-ROYAL

SAINT-HENRI

SAINT-HIPPOLYTE

RIVIÈRE-ROUGE

Super Terrain 180,600 mètres carrés

5033-5037 Rue Jeanne-Mance Triplex, 1 280 000$ PLATEAU-MONT-ROYAL

3516 Rue Notre-Dame O Duplex, 1 150 000$

42 Rue Tracy, Terrain + Magnifique Cottage, 5 350 000$ + TPS/TVQ

Ch. Lalonde, Sainte-Véronique Terrain, 9 999 999$ + TPS/TVQ

ROSEMONT

VILLE-MARIE

SAINT-MICHEL

Condos à louer

4821 Boul. St-Laurent, app. 204A CONDO, 1 475 $/mois X 12 mois NOUVEAU-ROSEMONT

BAISSE DE PRIX !

6761-6765 Rue Étienne-Bouchard 4plex, 799.000$ VILLERAY

1433 Rue Bishop Commerciale, 2 500 $/mois + TPS/TVQ

7030 Rue St-Denis Commerciale, 2 700 $/mois + TPS/TVQ

Building NEW LISTING : Commercial Building Commercial Centre-ville montreal: CRESCENT et MAISONNEUVE SUPER building a vendre 11,000,000$, avec revenus 720,000$ par année!!! OUTREMONT

CÔTE-DES-NEIGES

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 680 000$ CÔTE-DES-NEIGES

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois 4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois

VILLERAY

7472-7474 Rue Chambord Duplex, 669,000$

PLATEAU MONT-ROYAL

CÔTE-DES-NEIGES

TOUT RÉNOVÉ!!!

BAISSE DE PRIX ! 1885 Rue Jean-Talon E. Condo Commercial 285,000$ + TPS/TVQ

4196-4198 49E RUE DUPLEX , 398,000$

75 Rue napoléon Maison à étage + 2 X 3.5, 799,000$ SAINT-LÉONARD

4941-4945 Ch. Queen-Mary Commerciale, $10.00/année/pc + tps/tpq X 5 année(s)

MERCIER

Metro Jarry Rev. 77,400$ / Annee Baisse de prix!

Baisse de prix!

4299 Rue Jean-Talon O. Condo commercia, 339,000$ + TPS/TVQ

8876-8882 Boul. Viau, 5plex, 790,000$

VILLERAY

1481-1485 Av. Bourbonnière, Triplex, 519,000$

7685 Rousselot, 8plex, 1 235, 000$


16

SOÁ 705 13/04/2018

Tin

TIN THẾ GIỚI

THẾ GIỚI

SYRIA TRỞ THÀNH ĐẤU TRƯỜNG ĐỂ CÁC CƯỜNG QUỐC “DÀN XẾP TỶ SỐ”? Hơn bao giờ hết, Syria đang đứng trước nguy cơ trở thành một đấu trường để các cường quốc “dàn xếp tỷ số”.

Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sản xuất tại hãng

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

Eva: (514) 578-1953

8085 Rue Lafrenaie (góc Louis Sicard) Phone: (514) 325-5101 Fax: (514) 376-2573

V

iễn cảnh Mỹ tấn công Syria trả đũa cho một cuộc tấn công bị cho là sử dụng vũ khí hóa học cùng với cuộc tấn công bằng tên lửa mà Nga và Syria cáo buộc Israel là thủ phạm, nhằm vào một căn cứ không quân trên lãnh thổ Syria làm nhân viên quân sự của Iran thiệt mạng đã thổi bùng nguy cơ xung đột leo thang lên cấp độ nguy hiểm. Hơn bao giờ hết, Syria đang đứng trước nguy cơ trở thành một đấu trường để các cường quốc “dàn xếp tỷ số”. “Hết giờ” để Mỹ can thiệp

TTN Kính mời

Lacordaire W N

S

Boul. Langelier

GIỜ MỞ CỬA

E

8085 Rue Lafrenaie Louis Sicard

Xung đột Syria đứng trước nấc thang

- SUPER BIG BUD - MON STER WELGHT - CÓ MÁY LẠNH 25000 BTU - 65000 BTU - SỬA CHỮA MÁY LẠNH, ĐIỆN LẠNH CÁC LOẠI - SỬA QUẠT VÀ CÁC LOẠI ĐỒ ĐIỆN Xe có thể vào tiệm

Jarry

Nấc thang căng thẳng mới

ĐẶC BIỆT CÓ THẦN DƯỢC

Autoroute 40

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 đã cảnh báo rằng Tổng thống Syria Bashar Al-Assad sẽ phải trả cái giá đắt nhất cho việc quân đội nước này sử dụng vũ khí hóa học, các nhà phân tích đã đặt câu hỏi liệu những cuộc tấn công của Mỹ có ảnh hưởng đến diễn biến trên chiến trường và ngăn cản quân Chính phủ Syria tiếp tục giành thêm lợi thế trước lực lượng đối lập? Hôm 9/4, quân nổi dậy Syria bắt đầu sơ tán khỏi khu vực ngoại ô Damascus – nơi từng xảy ra các cuộc tấn công bị cho sử dụng khí độc. Động thái này diễn ra sau khi lực lượng nổi dậy đồng ý với thỏa thuận đầu hàng, qua đó quân Chính phủ khôi phục quyền kiểm soát khu vực này lần đầu tiên sau 6 năm. Chuyên gia Emile Hokayem thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nhận định, các cuộc tấn công của Mỹ (nếu xảy ra) sẽ không làm thay đổi quỹ đạo hiện nay của lực lượng Assad mà thậm chí có thể làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. “Có thể có một cuộc tấn công diện hẹp làm cho Mỹ tự thỏa mãn nhưng nếu không có quan điểm vĩ mô hơn hoặc chiến lược rộng lớn hơn cho toàn bộ cuộc xung đột ở Syria thì những đòn đánh của Mỹ chẳng khác nào ‘đổ thêm dầu vào lửa’ mà không đạt được bất kỳ mục tiêu nào”, ông Hokayem nói. Chuyên gia Hokayem nói thêm: “Thời gian để can thiệp đã qua”.

căng thẳng mới khi hai chiếc máy bay chiến đấu được cho là của Israel đã tấn công căn cứ không quân T-4 ở tỉnh Homs của Syria sáng sớm 9/4. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, “Trong khoảng thời gian từ 3h25 đến 3h53 sáng 9/4 (theo giờ Moscow), hai chiếc máy bay F-15 của Lực lượng Không quân Israel đã tiến hành một cuộc không kích trong đó có sử dụng tên lửa hành trình nhằm vào căn cứ không quân T-4 của Syria từ lãnh thổ Lebanon mà không đi vào không phận Syria”. 5 trong số 8 quả tên lửa từ máy bay F-15 của Israel đã bị Lực lượng không quân Syria đánh chặn. 3 quả tên lửa còn lại đã trúng sườn phía tây của căn cứ không quân T-4. Không có cố vấn quân sự nào của Nga bị thương trong vụ tấn công căn cứ này. Trong khi đó, hãng thông tấn Fars của Iran cho hay, có 4 người Iran nằm trong số 14 người thiệt mạng trong vụ việc này. Israel cho đến nay không thừa nhận thực hiện vụ không kích này. Ở Washington, Tổng thống Trump cho biết đội ngũ của ông vẫn đang tranh cãi về biện pháp trừng phạt Syria vì sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công ở thị trấn Douma – thành trì chính trị cuối cùng của phe nổi dậy ở ngoại ô Đông Ghouta hôm 7/4. Nga và Syria đã phủ nhận cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công này. Đông Ghouta là khu vực quan trọng cuối cùng ở vùng lân cận thủ đô mà lực lượng nổi dậy kiểm soát và chiến thắng của lực lượng Chính phủ Syria ở đây rõ ràng là một cột mốc quan trọng trong bước tiến của ông Assad trong việc đánh bại các đối thủ trên chiến trường. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Trump hồi tuần trước tuyên bố rằng ông muốn rút quân ra khỏi vùng Đông Bắc Syria. Theo ông Faysal Itani, chuyên gia tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, điều này làm suy yếu các tác động của một cuộc tấn công nếu xảy ra vào thời điểm này và nó không thể làm chậm bước tiến của quân đội Syria.

­ Có đầy đủ các loại thuốc kích thích cho mọi thời điểm ­ Có các loại trừ sâu cực mạnh, bảo đảm an toàn ­ TTN sẽ làm hài lòng quý vị

New: 8085 Rue Lafrenaie

Giới phân tích chỉ ra rằng, nếu Mỹ tiến hành một cuộc tấn công ở quy mô tương tự như đợt dội tên lửa Tomahawk hồi tháng 4/2017 để trả đũa cuộc tấn công bị cho là sử dụng chất độc thần kinh sarin làm nhiều dân thường thiệt mạng ở thị trấn Khan Sheikhoun, miền bắc Syria, sẽ không tạo ra sự khác biệt. Nếu tiến hành một cuộc tấn công lớn hơn, Mỹ lại có thể vướng vào nguy cơ đối đầu với Nga và Iran. Ông Itani nói rằng, lực lượng Mỹ với chỉ vỏn vẹn 2.000 quân triển khai ở đông bắc Syria cùng với các tay súng người Kurd đặc biệt dễ bị tổn thương nếu phải hứng chịu đòn tấn công trả thù từ Iran và Syria. Iran cũng có thể gây cản trở cho Mỹ ở Iraq. Đương nhiên, chính quyền Trump Các nước lớn và toan tính trước tình không muốn vướng vào khó khăn có thể phát sinh như vậy. hình mới ở Syria

Thứ 2 - Thứ 6 10am - 6pm Thứ 7 - Chủ Nhật 12pm - 6pm

Trong một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra hôm 8/4, Moscow cũng đã cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ ở Syria sẽ có “hậu quả nghiêm trọng”. Nhà phân tích người Nga Vladimir Frolov cho rằng, Tổng thống Putin có thể nắm bắt các cuộc không kích của Mỹ như là một cơ hội để thúc đẩy đối đầu và buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán. “Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba có thể là khuôn mẫu mà ông Putin đang muốn hướng đến lúc này. Trước tiên là xảy ra xung đột quân sự, sau đó kêu gọi ông Trump gặp thượng đỉnh để giảm căng thẳng. Nga muốn Mỹ rút khỏi Syria càng sớm càng tốt, vì vậy nếu xung đột xảy ra và Trump quyết định rút quân thì ông Putin sẽ có được thắng lợi kép”. Theo chuyên gia phân tích Michael Horowitz của Le Beck International -


SOÁ 705 13/04/2018

17


18

SOÁ 705 13/04/2018

chuyên về tư vấn địa chính trị và an ninh trên đất liền, Israel đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại về sự hiện diện của quân đội Iran ở Syria và Chính quyền Benjamin Netanyahu có thể coi những lời đe dọa của ông Trump hôm 8/4 là một cơ hội. “Thời điểm không kích không phải là ngẫu nhiên”, ông Horowitz nói. “Bằng việc không kích lực lượng của Assad và đồng minh của ông ta [Iran-ND] chỉ một ngày sau khi Trump cảnh báo họ về mức giá phải trả… Israel sẽ giảm thiểu nguy cơ phản ứng của Iran”. Horowitz nói thêm: “Israel đã cố gắng thuyết phục Washington chấp nhận một chiến lược chủ động hơn chống Iran ở Syria và chắc chắn sẽ nhìn thấy những lời hùng biện của Trump sau vụ tấn công hóa học như là một cơ hội”. Nga và Syria luôn phủ nhận mọi cáo

TIN THẾ GIỚI

buộc liên quan đến các vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến tranh kéo dài hơn 7 năm qua ở Syria và trong trường hợp này, họ cáo buộc phiến quân tạo ra một sự kiện giả để kích hoạt sự can thiệp của Mỹ. Khu vực Đông Ghouta nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy trong 6 năm và bị quân Chính phủ bao vây trong gần 5 năm qua. Điều này làm cho việc kiểm tra độc lập các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học là điều không thể. Ngoại ô thủ đô Damascus gồm cụm các thị trấn nông thôn và làng mạc là một trong những trung tâm của cuộc nổi dậy năm 2011 chống lại Tổng thống Syria Bashar Al-Assad và đây cũng chính là nơi xảy ra một cuộc tấn công bằng khí độc thần kinh sarin năm 2013 làm 1.400 người thiệt mạng.

NHỮNG PHI VỤ TRINH THÁM BẰNG MÁY BAY NGUY HIỂM NHẤT TRONG LỊCH SỬ MỸ Kể thừ Thế chiến 2, Mỹ đã bắt đầu sử dụng máy bay trinh thám nhằm điều tra các thông tin tình báo giá trị về các đối thủ. Business Insider đã có bài viết về 5 phi vụ nguy hiểm nhất trong lịch sử Mỹ khi các máy bay thực hiện nhiệm vụ đã bị bắn hạ hoặc gặp tai nạn.

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

BỨC ẢNH HÉ LỘ NHỮNG NHÂN VẬT QUYỀN LỰC TẠI TRIỀU TIÊN

V

ào cuối những năm 1940, đầu 1950, Mỹ được cho là đã thể hiện ý định thu thập thông tin tình báo từ Liên Xô. Ngày 8/4/1950, Mỹ điều máy bay PB4Y-2 Privateer bay từ Tây Đức tới biển Baltic để tìm hiểu về Hải quân Liên Xô và giám sát các cuộc thử nghiệm tên lửa Mỹ cho là Liên Xô tính thực hiện. Do bay vào vùng trời của đối thủ, PB4Y-2 Privateer đã bị 4 máy bay chiến đấu La-11 của Liên Xô đánh chặn và rơi xuống biển Baltic gần bờ biển Latvia. Theo nhà làm phim tài liệu Dirk Pohlmann, lực lượng Liên Xô thời đó lên kế hoạch bắt sống máy bay và đội bay. Tuy vậy, máy bay đã bị bắn hạ và 10 người thực hiện nhiệm vụ thời điểm đó đều thiệt mạng. Vào tháng 9/1958, máy bay C-130A của Mỹ đã bị rơi trên bầu trời Armenia khi đang cố thu thập thông tin cho Cơ quan An ninh Lực lượng vũ trang, nay là Cơ quan An ninh Quốc gia. Máy bay C-130 đã cất cánh từ Thổ Nhĩ Kỳ và kế hoạch ban đầu là giữ nguyên máy bay này bên vùng không phận của Ankara. Tuy nhiên, C-130 đã bay qua biên giới với Amernia và lọt vào tầm ngắm của các máy bay MiG-17 Frescos. Giống các vụ rơi máy bay thời Chiến tranh Lạnh khác, thông tin về vụ việc được cung cấp khá trái chiều. Ban đầu, Liên Xô ghi nhận máy bay Mỹ đã bị rơi ở Amernia. Tuy nhiên, một số báo cáo sau này cho thấy súng máy của MiG-17 đã bắn hạ C-130. Không một ai trong số 17 thành viên trên máy bay C-130 sống sót. Một trong những nhiệm vụ trinh thám ít được biết đến là vụ Mỹ điều máy bay Boeing RB-47 Stratojet tới trinh thám bờ bắc của Liên Xô vào thời Chiến tranh Lạnh. RB-47 đã bị các máy bay chiến đấu Liên Xô bắn hạ. Bốn trên 6 thành viên đội bay

đã thiệt mạng. Hai người còn lại đã sống sót và được đưa về Liên Xô giam giữ trước khi được thả tự do vào năm 1961. Lý do được Liên Xô đưa ra vào thời điểm đó là RB-47 đã xâm phạm vào không phận của khối. Tuy nhiên thông tin từ phía Mỹ cho rằng vào thời điểm bị bắn hạ, máy bay này đang bay ở vùng trung lập. Mặc dù đã có tiền lệ, nhưng sau vụ RB-47 bị bắn hạ, Mỹ vẫn tiếp tục điều máy bay thực hiện hàng trăm chuyến bay do thám gần lãnh thổ Liên Xô. Ngày 15/4/1969, hai máy bay chiến đấu Triều Tiên MiG-21 Fishbeds đã bắn hạ máy bay cảnh bảo sớm EC-121 Warning Star trên vùng biển Nhật Bản. Khi đó, máy bay EC-121 (còn gọi là DeepSea 129) đang thực hiện nhiệm vụ do thám ở gần vùng hải phận Triều Tiên. Dù lực lượng Mỹ đã dò ra sự xuất hiện của MiG-21, nhưng khi 2 máy bay chiến đấu đánh chặn Delta Dart của Mỹ được điều tới hỗ trợ EC-121 thì chiếc EC-121 này đã bị bắn hạ. Ngày 1/4/2001, sau khi kết thúc nhiệm vụ tình báo tín hiệu (SIGINT) gần đảo Hải Nam, Trung Quốc, máy bay EP-3 Orion của Mỹ đã va chạm với máy bay J-8 Finback của Trung Quốc khi J-8 đang bay tới để đánh chặn máy bay Mỹ. Kết quả là máy bay J-8 của Trung Quốc đã trục trặc và rơi khiến phi công thiệt mạng. Máy bay EP-3 Orion của Mỹ buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên đất Trung Quốc. Sau đó, phi hành đoàn trên máy bay EP-3 đã phá hủy nhiều nhất có thể các phần mềm cũng như các thiết bị nhạy cảm trên chiếc máy bay trước khi bị phía Trung Quốc bắt giữ. Sau 10 ngày tranh luận căng thẳng, cuối cùng Bắc Kinh cũng đã đồng ý thả tự do cho phi hành đoàn Mỹ.

H

ãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) mới đây đã công bố các bức ảnh chụp cuộc họp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các ủy viên của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên hôm 9/4. Những hình ảnh này cho thấy ông Kim Jong-un ngồi trên một bàn tròn với các quan chức cấp cao khác và đây được cho là những nhân vật quan trọng nhất trong bộ máy quyền lực tại Triều Tiên. Những hình ảnh được chụp lại cho thấy ông Kim Yong-chol, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thống nhất Triều Tiên, ngồi ở hàng ghế sau trong phòng họp mặc dù ông là một ủy viên thường vụ Bộ Chính trị. Ông Kim Yong-chol là quan chức dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên sang Hàn Quốc nhân dịp Thế vận hội mùa Đông hồi tháng 2. “Điều này cho thấy ông Kim Yongchol không nằm trong nhóm 10 người quyền lực nhất của đảng Lao động Triều Tiên”, một người đào tẩu từng là quan chức cấp cao tại Triều Tiên nói

với Chosun Ilbo. Bộ Chính trị là cơ quan cao nhất có nhiệm vụ hoạch định và chỉ đạo toàn bộ các vấn đề của đảng Lao động Triều Tiên. Bộ Chính trị Triều Tiên gồm các ủy viên đoàn chủ tịch, ủy viên thường trực - những người có quyền bỏ phiếu và các ủy viên dự khuyết - những người không có quyền bỏ phiếu. Bộ Chính trị Triều Tiên thường nhóm họp vào những dịp quan trọng. Vào ngày 30/12/2011, sau khi cố lãnh đạo Kim Jong-il qua đời, Bộ Chính trị đã bầu ông Kim Jong-un làm lãnh đạo tối cao của Triều Tiên. Trong cuộc họp ngày 9/4, nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là đã đề cập và đánh giá về triển vọng tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào cuối tháng này cũng như cuộc đối thoại có thể diễn ra với Mỹ. Đây được xem là động thái hiếm có và là tín hiệu cho thấy Triều Tiên đang nghiêm túc xem xét việc cải thiện quan hệ với các quốc gia từng căng thẳng với Bình Nhưỡng.


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

SOÁ 705 13/04/2018

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

SAU 20 LẦN KHỞI NGHIỆP THẤT BẠI, CHÀNG TRAI THÀNH LẬP ĐƯỢC CÔNG TY TRỊ GIÁ 3 TỶ USD Ở TUỔI 25 Công ty khởi nghiệp trị giá 3 tỷ USD này cung cấp dịch vụ vận chuyển rau củ quả trong cùng ngày tại hàng trăm thành phố ở 20 bang khác nhau.

19

ANH PHÁP KHOA HỌC TOÁN

TIN MỚI NHẤT 1. Chương trình SLE-Math mới (để được sử dụng trong 20 năm tới) của chúng tôi và phiên bản BETA dự kiến sẽ được tung ra vào năm 2018! Hơn nữa, do nhu cầu phổ biến của phụ huynh / học sinh từ ngoài tỉnh, chúng tôi đang trong quá trình nhượng quyền thương mại, để chia sẻ triết lý giáo dục độc đáo của chúng tôi và phương pháp với nhiều người trên khắp thế giới! 2. Hơn 700 người hâm mộ trên trang FB của chúng tôi và hơn 1000 thành viên trong nhóm FB của chúng tôi mà chúng tôi cung cấp giải pháp nhanh cho câu hỏi học trong toán học và ngôn ngữ. 3. Hãy chắc chắn rằng bằng cách vào một trong các trung tâm của chúng tôi để nhận một bản sao của tập sách kỷ niệm 20 năm và 'Superkids for Tomorrow', một biên soạn các bài học cho các bậc cha mẹ để đọc.

KHOÁ MÙA HÈ 2018 CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẢ NGÀY 9:00 am – 4:15 pm Bao gồm Toán, Anh, Pháp và:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẤP TỐC NỬA NGÀY 9:00 am – 12:00 pm hoặc 1:15 pm – 4:15 pm

Toán hoặc tiếng Anh & Pháp • Logic và đào tạo hình học 2D / 3D • Thực hành trong phòng thí nghiệm Hoàn thành các tài liệu của 1,5 khoa học và hàng thủ công năm học về toán trong hai kỳ học! • Số học / đào tạo đại số Làm việc trên tiếng Anh và tiếng • Xem phim và thảo luận • Nghiên cứu dự án và trình bày đối thoại Pháp, đọc, hiểu, viết & giao tiếp bằng miệng! • Chính tả và tham dự các trò chơi • Đánh máy và điện tử đa phương tiện 27 giờ của lớp học trong 9 ngày! Session II Session III Session IV Session I Tháng 6: 26 đến 29 Tháng 7: 10 đến 13 Tháng 7: 24 đến 27, Tháng 8: 07 đến 10 và 30 đến 31 Tháng 7: 02 đến 06 Tháng 7: 16 đến 20 Tháng 8: 01 đến 03 Tháng 8: 13 đến 17

"Đăng ký sớm để đảm bảo vị trí của bạn!" "Đăng ký trước ngày 27 tháng 5 sẽ được giảm đến 30$"

A

poorva Mehta – 30 tuổi là nhà sáng lập và CEO của startup rao rau củ quả Instacart có trụ sở tại San-Francisco. Trong 4 năm qua, anh đã phát triển công ty có hơn 300 nhân viên toàn thời gian và hàng nghìn nhân viên giao hàng bán thời gian. Startup trị giá 3 tỷ USD này cung cấp dịch vụ vận chuyển rau củ quả trong cùng ngày tại hàng trăm thành phố ở 20 bang khác nhau. Lớn lên tại Canada, Mehta có một sự tò mò khủng khiếp về công nghệ. "Mọi thứ từ những điều nhỏ nhất đến những gì mà chúng ta nhìn thấy khi vào máy tính tìm kiếm trên google.com", Mehta nói. "Tôi muốn học mọi thứ trong đó". Khi ấy dù không biết làm gì sau khi tốt nghiệp đại học nhưng anh vẫn đăng ký tham gia khoa kỹ sư máy tính tại Đại học Waterloo. Mehta đã dành những năm sau đại học để làm cho các công ty công nghệ như Qualcomm và Blackberry và thậm chí là làm việc tại một nhà máy thép. Mục tiêu của anh là muốn cố gắng thử mọi thứ để giúp tìm ra điều anh thực sự yêu thích. Anh muốn chuyển đến Seattle để trở thành một kỹ sư chuỗi cung ứng của Amazon – nơi anh đã phát triển hệ thống nhận hàng từ nhà kho của Amazon để giao tới cửa nhà khách hàng một cách nhanh chóng. Trong những năm đó, Mehta học được 2 điều: Anh muốn tự xây dựng được một phần mềm và anh muốn được thử thách bản thân. Thế là sau 2 năm làm việc tại Amazon, Mehta cảm thấy mình không còn được thử thách gì cả. Không suy nghĩ nhiều, anh quyết định nghỉ việc. Anh dành 2 năm để trau dồi kiến thức. Giữa khoảng thời gian rời Amazon và thành lập nên Instacart, Mehta nhớ mình đã thành lập nên 20 công ty khác nhau. Có khi là xây dựng mạng lưới quảng cáo cho các công ty game xã hội. Một lần, Mehta dành một năm phát triển mạng lưới đặc biệt cho các luật sư. "Tôi không biết gì về những lĩnh vực này nhưng tôi thích đặt bản thân vào một vị trí mà tôi buộc phải học hỏi về ngành công nghiệp đó và cố gắng giải quyết vấn đề đang tồn tại". Tuy nhiên, không công ty nào trong số đó thành công! "Sau khi trải qua tất cả những thất bại

này, tôi nhận ra rằng không phải mình không thể tìm ra một sản phẩm hoạt động tốt mà vấn đề là mình không quan tâm tới sản phẩm". Chính điều này đã giúp anh nhận ra bài học số 3: Giải quyết vấn đề thực sự là bạn phải thực sự bận tâm về nó. Với 20 ý tưởng startup thất bại, Mehta tiến tới giải quyết một vấn đề anh gặp phải hàng ngày. Anh sống tại San Francisco, không có xe ô tô. Anh thích nấu nướng nhưng không thể mua được rau củ quả như mong muốn ở quanh khu mình sống. "Đó là năm 2012, mọi người đặt hàng trực tuyến mọi thứ, gặp gỡ mọi người trực tuyến, xem tivi trực tuyến, tuy nhiên có một điều mà ai cũng vẫn phải làm mỗi tuần là đi siêu thị mua rau củ quả - chúng tôi vẫn làm theo cách cổ xưa". Ngay khi nảy ra ý tưởng về một nền tảng giao rau củ quả theo yêu cầu, anh không thể ngừng nghĩ về nó. Thế là trong chưa đầy 1 tháng. Anh đã tự mình viết code và tạo ra một ứng dụng có thể sử dụng bởi những người cần tới rau, củ quả. Trong lần thử nghiệm đầu tiên, vì Mehta vẫn chưa thuê bất kỳ người mua nào nên anh đã tự mua sắm qua ứng dụng, đến cửa hàng và vận chuyển thực phẩm cho chính mình. Ý tưởng đặt rau củ quả trực tuyến và gửi đến tận nhà khách hàng không phải quá mới. Webvan – một công ty thành lập từ rất sớm nổi tiếng vượt qua được trong giai đoạn bong bóng dotcom. Ty nhiên, điều đó không làm Mehta nản lòng – anh tin rằng thành công của công ty không chỉ nằm ở chất lượng ý tưởng mà còn ở thời gian. "Rõ ràng với tôi ý tưởng là điều tốt và thời gian cũng vậy. Đó chính là lý do tại sao Uber và Lyft thành công". Điện thoại thông minh trở nên phổ biến, mọi người cảm thấy tiện lợi khi sử dụng những giao dịch qua điện thoại và ý tưởng sử dụng một ứng dụng thuê người thực hiện một công việc trở nên hết sức bình thường. Hầu hết startup thất bại và lời khuyên mà Mehta muốn gửi đến mọi người đó là: "Nếu muốn startup, bạn cần nghĩ tới lý do mình muốn làm là thay đổi điều gì đó bạn thật sự quan tâm. Đó phải là điều bạn rất muốn làm".

DORVAL

MONTREAL

315 Dorval Ave., #105 Dorval, QC H9S 3H6

514-636-0360

987 rue Côté, #511 Montréal, QC H2Z 1L1

514-866-8168

LA PRAIRIE

50 Taschereau, #120 La Prairie, QC J5R 4V3

450-695-3579

VILLE SAINT-LAURENT

1320 Du Collège, #1B Saint-Laurent, QC H4L 2L2

514-748-8288

www.superkidslearning.com

BITCOIN - BONG BÓNG LỚN NHẤT LỊCH SỬ ĐANG PHÁT NỔ Đó là nhận định của chuyên gia phân tích thuộc ngân hàng Bank of America.

T

heo Bank of America, quả bong bóng vĩ đại nhất trong lịch sử đang phát nổ. Thị trường tiền số đang đồng loạt giảm điểm theo sau đà lao dốc của quả bong bóng tài sản lớn nhất trên thế giới - bitcoin, sau chưa đầy một năm kể từ ngày đạt đỉnh cao nhất lịch sử, trưởng nhóm phân tích - Michael Hartnett thuộc Bank of America viết trong báo cáo gửi khách hàng mới đây. Trên Coinmarketcap, giá bitcoin đang được giao dịch ở mức 6.770 USD. Đồng tiền này đã giảm hơn 65% kể từ ngày đạt đỉnh 19.511 USD. Sự hình thành và đổ vỡ của 6 quả bong bóng trong lịch sử Tốc độ giảm mới đây cũng đã đẩy vốn hóa thị trường của bitcoin về 115 tỷ USD. Thị phần của bitcoin trong tổng

thị trường cũng suy giảm còn 44,3%. Không ít đồng tiền kỹ thuật số khác cũng rơi vào tình trạng mất giá những giờ qua với tốc độ phần nhiều dưới 5%. Bitcoin có thể là quả bong bóng lớn nhất mọi thời đại, nhưng có một thứ mà người ta không thể phủ nhận đó chính là công nghệ đằng sau nó. Một ngành công nghệ hạ tầng hoàn toàn mới sẽ được xây dựng - trong đó internet sẽ thay đổi cách làm việc của toàn thế giới. Bong bóng đem lại cho con người đường sắt. Bong bóng từng mở ra ngành đóng tàu vào thế kỷ 18. Bong bóng mang internet đến với tất cả mọi người. Bong bóng giờ đây là những đồng tiền số tăng giá mạnh. Bong bóng không phải là một thứ hoàn toàn xấu xa.


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 705 13/04/2018

BA ĐỨC TÍNH ĐẢM BẢO BẠN KHÔNG BAO GIỜ GẶP KHÓ KHĂN VỀ TIỀN BẠC

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø $199+Thueá

"Đó là can đảm, sáng tạo và có trách nhiệm", triệu phú tự thân người Mỹ Grant Cardone tổng kết từ chính cuộc đời mình.

T

heo CNBC, trước khi sở hữu một khối tài sản nhiều triệu đô la và đang trên đường trở thành một tỷ phú, Grant Cardone từng là nhân viên bán xe hơi - công việc mà ông không hề thích và ông đã phải cố gắng rất nhiều để đáp ứng yêu cầu của công việc. Grant tổng kết sự thành công của mình đến từ ba phẩm chất cá nhân: "Tôi giàu vì tôi can đảm, sáng tạo và có trách nhiệm. Một người có ba đức tính này sẽ chẳng bao giờ trắng tay. Họ sẽ chẳng bao giờ gặp vấn đề với tiền bạc”. Trong cuốn sách Be Obsessed or Be Average (Say mê hay bình thường), Cardone kể, ở tuổi 25, khi không có tiền và làm việc trong một đại lý ô tô, ông vẫn kiên trì và cố gắng 100% sức mình dù chẳng hề thích công việc. Ông ép bản thân phải học hỏi tất cả mọi thứ có thể về bán hàng và

MINH CHINH HOANG

RE/MAX Alliance

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Cell: (514) 712-8888 Email: minh.realty@gmail.com

Notaire - Chương khế

NEW LISTING

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 Email: hoang.notaire@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi *** Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

Me DANIEL HOANG

Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

công nghiệp. Ông xem các video hướng dẫn bán hàng trong khi ăn sáng, nghe các băng nói về việc phát triển bản thân trong lúc lái xe đi làm. Ông cũng thường là nhân viên đến sớm nhất và về muộn nhất ở công ty. Sự chăm chỉ của Cardone đã nhận được kết quả xứng đáng. Từ chỗ chỉ kiếm được 3.000 USD/tháng, trong vòng chưa đầy 10 năm, thu nhập của ông là 20.000 USD/ tháng. Giờ đây, ở tuổi 60, đang nắm giữ bốn công ty, Cardone làm việc 95h/tuần. Cardone khẳng định: “Nếu được cho 5 tỉ USD, ngày mai tôi vẫn miệt mài làm việc". Mặt khác, nếu bị mất tất cả và phải làm lại từ đầu, Cardone sẽ không ngại xây dựng lại khối tài sản của mình: "Bạn có thể lấy đi mọi thứ của tôi, từ bất động sản

5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

NEW LISTING

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

NHÀ HÀNG VIETNAM TRÊN ĐƯỜNG ST LAURENT CẦN SANG LẠI GIÁ RẺ, TIỀN RENT THẤP. GỌI CHÍNH 514-712-8888.

TIỆM NAIL RONG PLAZA, 4 GHẾ PÉDICURE (CÓ THỂ ĐỂ THÊM GHẾ) 8 BÀN NAILS.1 PHÒNG ESTHÉTIQUE. 3-5 THỢ LÀM LEASE TỚI 1ER AVRIL 2020. TIỆM ĐÃ HOẠT ĐỘNG TRÊN 18 NĂM GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

ST LEONARD SƯỞI ĐIỆN, KHỔ NHÀ LỚN 32X50, BẾP MỚI, VỊ TRÍ RẤT THUẬN TIỆN.

AHUNSTIC BIỆT THỰ SANG TRỌNG ĐỘC LẬP. KHU VỰC TỐT. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

BIỆT THỰ SANG TRỌNG MỚI XÂY 2014. 7 PHÒNG NGỦ, 7 TOILETS. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888 ĐỂ ĐẾN THĂM QUAN VÀ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

MONTREAL DUPLEX SƯỞI ĐIỆN, GARAGE, 2X51/2 + 31/2 DƯỚI BASEMENT. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ. GIÁ $380,000

BIỆT THỰ LIỀN KỀ 3 PHÒNG NGỦ, FINISHED BASEMENT, XÂY 1990. GIÁ 378000 + THƯƠNG LƯỢNG.

DUPLEX ĐỘC LẬP TRÊN TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH. TẦNG 1 NHÀ HÀNG, TẦNG 2 APT 6.5 HOÀN TOÀN XỬA MỚI. VỪA Ở VỪA LÀM ĂN. CÓ THỂ BÁN RIÊNG NHÀ HOẶC NHÀ HÀNG.

METRO ST MICHEL CONDO XÂY 2007 2 PHÒNG NGỦ 2 GARAGE.

ĐẤT CẮM TRẠI MẶT BIỂN, RỘNG 17600 M2, MỞ CỬA 4 THÁNG/NĂM. THU NHẬP CAO, DỄ DÀNG QUẢN LÝ $995000. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

TRIPLEX SƯỞI ĐIỆN, VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ, GIÁ $415,000 + THƯƠNG LƯỢNG

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

CONDO MỚI, SANG TRỌNG 2 PHÒNG NGỦ, 2 PARKING, 2 LOCKER. TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ĐI BỘ 1 PHÚT RA METRO BERRI VA BỆNH VIÊN CHUM.

MONTREAL METRO BEAUBIEN SEMI-COMERCIAL TẦNG 1 NHÀ HÀNG + TẦNG 2 APT 5.5 LỢI TỨC HÀNG NĂM $52000, GIÁ MỚI $579,000

METRO CONCORDIA. CƠ HỘI LÀM ĂN, HOTEL 12 PHÒNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ, LỢI TỨC CAO VÀ DỄ DÀNG QUẨN LÝ, VỪA Ở VỪA CÓ LƯƠNG. GỌI CHÍNH 514-712-8888.

METRO SHERBROOKE. CHUYÊN CHO THUÊ APT 2 PHÒNG NGỦ. NGẮN HẠN HOẶC DÀI HẠN. RẤT PHÙ HỢP CHO KHÁCH DU LỊCH HOẶC DU HỌC SINH. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888


SOÁ 705 13/04/2018

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

đến danh tiếng và tiền bạc, miễn là tôi được tự do đi lại trên hành tinh này, có sự can đảm, sáng tạo và trách nhiệm, tôi sẽ làm gây dựng lại được. Tôi sẽ làm được nhanh hơn cả trước đây". Bên cạnh việc nêu ra ba phẩm chất giúp một người giàu có, trả lời phỏng vấn của CNBC, Cardone cũng nêu ra ba nguyên nhân khiến một người mãi không giàu: Thứ nhất, không tin vào việc mình có thể trở nên giàu có. Theo ông, muốn làm

giàu, trước hết bạn phải tin rằng mình sẽ giàu. Thứ hai, không có đủ quyết tâm, không thực sự tính toán số tiền mình cần kiếm được để đạt tài sản triệu đô, không cố gắng kiếm thêm tiền (như bán nhiều hàng hơn hay làm thêm công việc khác...). Thứ ba, không muốn sống đạm bạc như người nghèo khi đang kiếm ra tiền. Thực tế, tiết kiệm và đầu tư chính là chìa khóa cho sự giàu có.

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

GIÔØ LAØM VIEÄC

Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm Thứ 7 : Lấy hẹn - Chủ Nhật : Nghỉ

Periode D'impot:

( tháng 3 và tháng 4 ) : 10am - 4pm

6985 Ernest Marceau, Montreal H1M 3J2 Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Bún Việt Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG LỰC LƯỢNG ‘NGƯ DÂN TỰ VỆ’ ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI TRUNG QUỐC

V

iệt Nam đang lặng lẽ tăng cường đội dân vệ trên các tàu đánh cá để đối phó với Trung Quốc, mặc dù 2 bên đã chính thức thương thảo về việc hạ giảm những tranh cãi chủ quyền, theo các chuyên gia về lĩnh vực này. Quốc gia Đông Nam Á này đang khuyến khích ngư dân sử dụng tàu đánh cá tốt hơn và nên tuyển dụng những người được đào tạo trong quân đội ra biển đánh bắt, phòng khi có va chạm với Trung Quốc, theo các nhà phân tích theo dõi các vấn đề về Trung Quốc. Trung Quốc có đội dân quân đánh cá của họ trong cùng một vùng biển. "Tôi nghĩ rằng đó là một chính sách tốt để tránh những xung đột trong tương lai,” theo ông Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngư dân tự vệ của Việt Nam được phát triển ít nhất là trước năm 2009, bất chấp những cuộc đàm thoại thường xuyên giữa

hai chính phủ, với cuộc họp mới nhất diễn ra hồi đầu tuần này. Tổng thư ký Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc tại Hà Nội hôm 2/4 để đề xuất "cùng gìn giữ hòa bình và ổn định trên biển", theo Tân Hoa Xã. Theo giáo sư khoa Chính sách công của Đại học Quốc gia Singapore, Eduardo Araral, Việt Nam có thể "giương oai" trong trường hợp các cuộc đàm phán không đi đến kết quả nào. Ngư dân tự vệ Lực lượng dân quân Việt Nam chưa bao giờ đối đầu với Trung Quốc, và nếu có thì họ đứng trước nguy cơ đối mặt với quân đội lớn thứ ba trên thế giới. Nhưng các quân đội Việt Nam đang trang bị vũ khí cho các tàu đánh cá, theo giáo sư danh dự chuyên nghiên cứu về Đông Nam

VN: CON THUYỀN 'KHÔNG BẾN' HAY 'NHIỀU BẾN'? Nhiều người chỉ biết cắm đầu làm việc để kiếm tiền nhưng cả đời lại không biết hai chữ “giàu có”.

S

ở dĩ gọi là "Con Thuyền Không Bến" bởi lẽ, theo Trần Trung Đạo, Việt Nam hiện có hai thế lực, Đảng Cộng sản và Chống Đảng. Ông Trần Trung Đạo cho rằng Đảng Cộng sản không có tính chính danh, bám quyền lực và dốt trong việc điều hành đất nước.

Còn về phía chống lại Đảng Cộng sản, chừng nào phong trào dân chủ chưa nhận ra rằng 'giải thể chế độ cộng sản' là công cuộc có tính duy nhất tiên quyết, chừng đó thì Việt Nam vẫn còn là một 'con thuyền không bến', theo Trần Trung Đạo. Sáng ngày 15/03/2018, từ Hà Nội, Luật Sư Ngô Ngọc Trai đã phổ biến trên Diễn

21

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún suông Bún mắm đồ biển (mới) Bún ốc chả mực

Giờ mở cửa tiệm Beaubien : Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc 9. Bún chả cá 10. Bún ốc chả cá 11. Bún ốc chả tôm

Tel.: 514.725.0007 7058 Plaza St. Hubert (góc Jean Talon) Tel.: 514.272.6825 ( Thứ 5 : Đóng cửa / Thứ 2 - Chủ nhật : 11am - 6pm ) 1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien)

Á tại Đại học New South Wales của Úc, Carl Thayer. Quy trình này tương tự như việc triển khai cựu chiến binh để giữ trật tự công cộng khi cần thiết trên đất liền ở Việt Nam, theo vị GS này. Việt Nam có chế độ tập quân sự bắt buộc (cho mọi người dân) vì vậy ngư dân đã có những kỹ năng quân sự cơ bản. GS Thayer nói: "Đưa họ ra biển chỉ cần chọn người ở đúng độ tuổi và huấn luyện thêm cho họ. Tất cả những gì họ làm là áp dụng những gì họ làm trên đất liền, làm thế nào để bảo vệ các nhà máy v.v… và áp dụng nó trên biển, vì vậy tôi nghĩ nó giống nhau." Theo một nghiên cứu năm 2017 của các học giả thuộc Học viện Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, 13 đội “ngư quân” (của Việt Nam) đang yễm trợ hơn 3.000 ngư dân đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa, nhưng Việt Nam tuyên bố chuỗi đảo này là thuộc chủ quyền của mình. Lực lượng ngư dân tự vệ được tăng cường trong năm 2009 khi Quốc hội Việt Nam thông qua một đạo luật cho phép ngư dân tự vệ hộ tống các tàu cá. Hơn 10.000 ngư dân và khoảng 2.000 tàu đánh cá ở tỉnh Khánh Hòa được cấp ống nhòm hồng ngoại, theo nghiên cứu của Singapore. Việt Nam đã ban hành một nghị định vào năm 2014 để trợ giúp các ngư dân, những người có tàu "công suất lớn hiện đại" thường là các tàu thép, mở rộng phạm vi hoạt động. Theo nghị định này, các ngân hàng Việt Nam đã cho các ngư dân vay 176 triệu USD để nâng cấp khoảng 400 tàu. Xung đột Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên khoảng 90% biển Đông bao phủ 3,5 triệu km2. Việt Nam nói họ kiểm soát vùng biển ngoài khơi bờ biển kéo dài từ bắc tới nam cùng các chuỗi đảo ở Hoàng Sa và Trường đàn BBC Tiếng Việt một bài viết góp ý với Nhà văn Trần Trung Đạo. Ông Ngô Ngọc Trai nói rằng: "Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nay đã hoàn toàn khác trước", và rằng: "Để thúc đẩy Việt Nam được dân chủ và thịnh vượng thì vẫn còn một con đường khác, thay vì tìm cách giải thể chế độ thì hãy tìm cách thúc giục ban lãnh đạo Đảng Cộng sản làm tốt hơn những việc họ đang làm." Cảm nghĩ của tôi về cuộc đối thoại trên mạng của BBC giữa nhà văn Trần Trung Đạo và luật sư Ngô Ngọc Trai là như sau: Nội dung cốt lõi của tương lai Việt Nam chính là câu hỏi, ta nên xác định bến cho 'Con thuyền không bến' hay nên đi vào

Sa. Nhiều thủy thủ thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa hai quốc gia này vào năm 1974 và 1988. Việc đặt một giàn khoan dầu của Trung Quốc trên biển Đông vào năm 2014 đã gây ra một vụ đâm chìm tàu trên biển và những cuộc biểu tình bạo loạn gây chết người ở Việt Nam để phản đối các yêu sách của Trung Quốc. Trung Quốc từ lâu đã nuôi dưỡng lực lượng dân quân đánh cá của mình như một lực lượng "cơ sở" với sự hỗ trợ chính thức của quân đội và sự chú ý của Chủ tịch Tập Cận Bình, theo các học giả thuộc Học viện Hàng hải Nghiên cứu về Trung Quốc của Đại học Hải quân Hoa Kỳ. Các tàu đánh cá có vũ trang giúp bảo vệ các yêu sách hàng hải của Trung Quốc bằng cách "xua đuổi và chuyển hướng" các tàu nước ngoài, theo nhận định của công ty tình báo chính trị Stratfor đưa ra năm 2016. Năm quốc gia khác cũng có tuyên bố chủ quyền tất cả hoặc một phần của Biển Đông. Họ phản đối việc bồi đắp đất của Trung Quốc để xây các đảo nhân tạo sử dụng cho các mục đích quân sự. Ðảng Cộng sản và các giới chức cấp cao của hai nước đã tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết những bất đồng trên biển. Tuy nhiên, các cuộc hội đàm không đi đến bất kỳ một thỏa thuận nào vì sự bất tín trong lịch sử, đặc biệt là về cách phân chia tài nguyên dầu khí dưới biển, theo GS của Đại học Singapore, Araral. GS Araral nói: "Có thể đây là một kiểu biểu dương sức mạnh của phía Việt Nam để cho thấy rằng trong khi chúng ta đàm phán chúng tôi vẫn khẳng định quyền của chúng tôi". Đội ngư quân tự vệ của Việt Nam sẽ không thể tương xứng về khả năng và số lượng so với dân quân đánh cá của Trung Quốc, nhưng theo GS Araral, Việt Nam nhận thấy rằng bắt buộc phải thử làm điều này. "Vì vậy, họ phải xây dựng lực lượng địa phương của mình và họ sẽ thực hiện một cuộc du kích chiến chống Trung Quốc nếu cần thiết", ông nói. 'một con đường khác' như lời LS Trai? Nói với luật sư Ngô Ngọc Trai Khoa sử quan của triết học Con Người chỉ ra rằng: "Lịch sử là lịch sử của mọi vận động nhằm bảo vệ và phát triển đời sống Người. Tất cả những gì chống lại quyền được sống như một con người đều bị lên án là phản động, đều bị lịch sử đào thải". Vì vậy, mọi thảo luận về những chuyển mình của xã hội cần được diễn ra trên căn bản khoa học của môn sử quan. Thay đổi trên dòng sử không thể diễn đạt mơ hồ, vô căn cứ theo kiểu viết của LS Ngô Ngọc Trai: "Đường lối lãnh đạo và phát triển đất


22

TIN VIỆT NAM

SOÁ 705 13/04/2018

nước của Đảng cộng sản hiện nay đã khác hoàn toàn so với mấy chục năm trước". Thế nào là "khác hoàn toàn" ? Ngày xưa cán bộ nhận hối lộ bằng một, hai gói thuốc lá. Ngày nay hối lộ lên tới hàng tỷ VND. Phải chăng đó là "khác hoàn toàn"? Ngày xưa, ngay sau 30/4/1975, những người đã từng tích cực nuôi ăn, cung cấp nơi ẩn trốn cho cán binh trong chiến tranh Việt Nam được cán bộ "thương mến" gọi là anh nuôi, chị nuôi, mẹ chiến sĩ. Ngày nay không ít họ có mặt đông đủ giữa tầng lớp dân oan. Phải chăng, đó là 'khác hoàn toàn'? "Ngày xưa, người đã nuôi ăn, cung cấp nơi ẩn trốn cho cán binh chiến tranh Việt Nam gọi là anh nuôi, chị nuôi, mẹ chiến sĩ. Ngày nay không ít họ có mặt đông đủ giữa tầng lớp dân oan" Ngày xưa cán bộ cộng sản theo Liên Xô chống lại Trung Quốc. Ngày nay cán bộ vì nhu cầu giữ ghế đã sợ Trung Quốc, và người dân chống Hà Nội bị tù nhưng người nào chống Bắc Kinh án phạt sẽ nặng lên 10 lần. Phải chăng, đó là 'khác hoàn toàn'? Tại Việt Nam, thay đổi mà người dân mong chờ và lịch sử đòi hỏi không gì khác hơn là sự xóa bỏ triệt để ranh giới kỳ thị giữa 'Đảng và quần chúng', giữa thống trị và bị trị. Nói với nhà văn Trần Trung Đạo Nhà văn Trần Trung Đạo đặt vấn đề "giải thể chế độ CS" với sự nhấn mạnh "giải thể" cần được giải quyết triệt để ưu tiên, mọi vấn đề khác xin ghi là hậu xét. Muốn giải thể một chế độ chính trị không thể không bàn tới tương quan giữa thế và lực. Đứng trên quan điểm của lịch sử, 'thế' là công bằng và lẽ phải, là tất cả những suy

nghĩ và hành động nhằm phục vụ lịch sử, phục vụ quyền làm người của con người. Do đó, 'thế' hiển nhiên sẽ hấp dẫn nhân quần xã hội. Có nhân quần xã hội tức là có 'lực'. 'Thế' sinh ra 'lực' là vì vậy. Vấn đề còn lại là tổ chức và điều động 'lực'. Bây giờ hãy bàn về nội dung chuyển mình của lịch sử Việt Nam ngày nay. Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM Image caption Theo tác giả Đỗ Thái Nhiên, trong con thuyền không bến, người ta tìm thấy vô số bến. Chuyển mình gồm bốn bước: Bước đương biến là người dân đứng lên chống đối. Như vậy là lịch sử Việt Nam có biến. Bước thứ nhì là lột xác. Mỗi khi bị lực lượng quần chúng tác động chính quyền bắt buộc phải 'lột xác'. Bước thứ ba là tiệm biến: quần chúng và chính quyền cứ như vậy mà giằng co làm cho tình hình biến chuyển từ từ. Cuối cùng là khả năng đột biến. Do tác động cộng hưởng của một số chuyển biến quốc nội hoặc quốc tế, cuộc chiến tiệm biến đột nhiên tăng tốc độ và tăng cường độ, tạo đột biến. Như thế, công việc chuyển hóa tới giải thể mô hình cộng sản bao gồm nhiều hình thức, nhiều nội dung giao đấu lẫn nhau. Đặc biệt, người đấu tranh phải ứng chiến trên vô số trận địa phức tạp: chính trị, lịch sử, giáo dục, luật pháp, kinh tế, xã hội. Trên những trận địa khác nhau kia, đấu tranh và xây dựng là hai mặt không tách rời của một bàn tay. Vì vậy, giữa chuyện 'giải thể chế độ cộng sản' và 'những chuyện chỉ có thể giải quyết sau khi giải thể chế độ cộng sản' không thể là hai bước đi, không thể là hai khối câu

HỢP PHÁP MẠI DÂM TẠO ÂM HƯỞNG VỀ TỰ DO? Tôi là một luật sư có hơn 10 năm hành nghề, kinh nghiệm thực tế cho thấy, trong sâu xa mỗi người phạm tội đều là nạn nhân của một cái gì đấy.

H

ọ có thể là nạn nhân của một môi trường giáo dục nhiều khiếm khuyết, là nạn nhân của một nền kinh tế thiếu đi những cơ hội tiềm năng. Hoặc họ có thể là nạn nhân của một hệ thống quy định pháp luật bất hợp lý khoa học, là nạn nhân của một bộ máy nhà nước nhiều lạm quyền bạo hành. Họ cũng có thể là nạn nhân của thói thờ ơ vô cảm thiếu tình người, hay nạn nhân của sự thiếu kỹ năng sống và không được hướng dẫn xử lý các khúc mắc trong đời sống, cái trách nhiệm vốn thuộc về các ban ngành xã hội học, tâm lý học... Nhìn ra được như thế, sau khi kết thúc công việc của một luật sư bào chữa, tôi lại bị thôi thúc lên tiếng thúc đẩy thay đổi các quy định chính sách, cải thiện cái môi trường xã hội nơi đã sản sinh ra các tội

phạm. Về vấn đề mại dâm Các ban ngành hiện nay đang bàn luận về việc có nên hợp pháp hóa hoạt động mại dâm hay không? Nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh vấn đề này, có ý kiến hài hước cho rằng nếu coi là một nghề thì phải đưa ra các danh hiệu thi đua lao động, giới thiệu việc làm, thi tay nghề... Có ý kiến khác nghiêm túc hơn phản đối gay gắt cho rằng mại dâm trái với thuần phong mỹ tục, và hợp pháp hóa là cổ súy cho lối sống sa đọa, làm suy đồi đạo đức con người. Bình tâm xem xét ở góc độ quản lý nhà nước thì thấy mại dâm đã có rồi, chứ

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét chuyện riêng biệt. Mọi chuyện cùng trên một con thuyền Tất cả chuyện nhỏ, chuyện lớn kia đều nằm trên con thuyền đó. Thế nhưng mỗi người trên thuyền lại ôm lấy một câu chuyện và tự cho câu chuyện mà mình đang ôm là chuyện lớn nhất, chuyện duy nhất ưu tiên. Quá nhiều ưu tiên làm cho con thuyền bị hối thúc tiến về vô số bến. Nhìn hoạt cảnh vô số bến cãi nhau ầm ĩ, nhà văn Trần Trung Đạo ngao ngán hạ bút, rằng Việt Nam là 'con đường không bến'. Nhưng theo tôi, trong con thuyền không bến, người ta tìm thấy vô số bến. Đó là bài toán đa nguyên của dân chủ đa nguyên.

không phải đợi đến khi các cơ quan quản lý chấp nhận mới có. Theo số liệu từ các cơ quan quản lý nhà nước thì tổng số người bán dâm trên cả nước ước tính khoảng 15 nghìn người. Còn theo số liệu của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thì số người hành nghề mại dâm tại Việt Nam hiện nay vào khoảng 100.000 người, cao hơn gấp nhiều lần con số của các ban ngành trong nước đưa ra. Đó là số lượng công dân to lớn trong một đất nước và các vấn đề dân sinh, dân quyền của họ tạo ra một khối trách nhiệm to lớn cho các cơ quan quản lý nhà nước. Nếu các cơ quan nhà nước thực sự có ý thức trách nhiệm và bổn phận trước người dân thì khi đứng trước một khối trách nhiệm to lớn về dân sinh và dân quyền như vậy thì thực sự họ sẽ phải sốt ruột và không thể áp dụng cách thức quản lý như lâu nay. Lâu nay cấm mại dâm nhưng không cấm được nên đành ngó lơ cho tồn tại. Khi đó người hành nghề mại dâm bị đặt vào thế rủi ro kém được bảo vệ, họ sẽ là con mồi cho những lạm quyền bạo hành, và vấn đề sức khỏe của dân chúng cũng kém được bảo vệ. Nay đặt ra vấn đề có nên hợp pháp hóa hay không, ban ngành quản lý còn cợt nhả cho thói vô trách nhiệm khi nêu ra là sẽ phải mở các lớp dạy nghề, kiểm tra tay nghề, hay đánh giá thành tích trong lao động sáng tạo này nọ… Thực tế lâu nay có rất nhiều ngành nghề mà do tính chất lao động giản đơn nên lâu nay chỉ có người lao động bươn chải với đời, mà chẳng được các ngành quan tâm đến, như nghề đánh giày, nghề bán hàng rong, giúp việc gia đình hoặc phụ hồ chẳng hạn. Cho nên trong quản lý hoạt động mại dâm, nếu các cơ quan quản lý thực sự có trách nhiệm trước cộng đồng xã hội thì họ sẽ phải làm khác. Họ phải hợp pháp hóa, lên danh sách đăng ký hành nghề, đặt ra yêu cầu khám

Xin các bên trong dân chủ đa nguyên hãy bình tĩnh đặt cái bến mà mình ấp ủ lên bàn thảo luận. Cuộc thảo luận này chỉ ra rằng: trên con đường chuyển hóa, con thuyền giải thể, do nhu cầu đấu tranh chính trị, trong nhiều không gian và thời gian khác nhau, phải ghé rất nhiều bến tạm trước khi đến bến sau cùng, là bến không còn cộng sản, và dân chủ nhân quyền. Trên lộ trình bến tạm và bến chính, mỗi người đều sẽ nhận ra sự hiện hữu của cái bến mà mình cho là ưu tiên hàng đầu. Làm thế nào đạt đồng thuận để di chuyển suôn sẻ qua những bến tạm trước khi đạt đến bến dân chủ nhân quyền? Đây là bài học lớn viết về kỹ thuật sinh hoạt của dân chủ đa nguyên. Đề tài này thuộc về nội dung một bài viết khác.

chữa bệnh mỗi 6 tháng hoặc 1 năm, yêu cầu sử dụng các biện pháp phòng tránh bệnh lây qua đường tình dục, kiểm tra cơ sở hành nghề đảm bảo vệ sinh và các vấn đề an ninh trật tự. Sẽ có một danh mục ngắn về các việc cần làm và làm được với đầy đủ tính hợp lý khoa học. Kinh nghiệm quản lý của các nước sẽ là nguồn tham khảo quan trọng. Bảo vệ phụ nữ Cũng theo thông tin từ tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thì có tới 75% người hoạt động mại dâm là phụ nữ. Như thế việc hợp pháp hóa mại dâm chính nhằm bảo vệ số đông phụ nữ đang hành nghề này, giúp họ tránh đi những ngược đãi, bạo hành, và tội phạm. Những người nghiêm túc phản đối mại dâm với ý nghĩa giữ gìn nhân phẩm cho phụ nữ cần nhận ra điều này. Thực tế ai cũng biết từ nhiều năm nay mại dâm bị cấm song vẫn diễn ra trong bóng tối, điều đó đặt để nhiều phụ nữ vào tình trạng rủi ro. Các cơ quan quản lý không phải không biết, mà do bởi nhiều yếu tố như điều kiện kinh tế hạn hẹp, năng lực quản lý xã hội yếu kém cho nên các yếu tố dân sinh dân quyền còn bị coi thường bỏ mặc. Cho tới hôm nay, triển vọng kinh tế vẫn kém sáng sủa, xã hội vẫn còn lạc hậu, dân số lại đông gần trăm triệu người. Có thể khẳng định rằng số người hành nghề mại dâm sẽ còn gia tăng và tình trạng mại dâm sẽ còn mãi. Đứng trước thực trạng và xu hướng như vậy thì việc cần làm là đưa ra phương pháp quản lý sao cho khoa học hiệu quả. Theo đó việc quản lý nhà nước không thể chỉ dựa vào những mong muốn về những điều tốt đẹp kỳ vọng mà che mắt vô cảm bỏ qua thực tế phũ phàng. Trong khi triển vọng kinh tế chưa đảm bảo được mỗi người đều có được việc làm theo mong muốn thì sẽ vẫn có những người bị đưa đẩy vào con đường mại dâm


TIN VIỆT NAM

SOÁ 705 13/04/2018

23

514-866-0888 Vé Máy Bay: Thứ Hai - Thứ Sáu (10:00-18:00) Thứ Bảy - Chủ Nhật (10:00-17:00) Fax: 514-866-1866

Địa Chỉ 998 Blvd. Saint-Laurent, Suite 518, C.P.008, Montréal H2Z 9Y9

Place d’Armes

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

trở lên:

Tour du lịch thành phố New York 3 ngày

trở lên:

trở lên:

trở lên:

Giá có hiệu lực đến 19/04/2018

Bán vé máy bay có kinh nghiệm, biết xử dụng hệ thống Sabre, Amadeus và Apollo Thông thạo tiếng Anh, Pháp (biêt thêm tiếng Hoa càng tốt) Sẵn sàng đào tạo và ưu đãi nhân viên mới Tối thiểu phải là thường trú nhân Có tinh thần trách nhiệm và tiếp xúc khách hàng dễ dàng

Air China

đi Saigon:

8 ngày 7 dêm & du thuyền Norwegian Dawn*: 22 & 29/06/2018 Montreal – Boston – Bermuda–Boston– Montreal

Phòng bên trong: CAD1529+ ( 22/06 ) CAD1599+ ( 29/06 ) 9 ngày 8 dêm & du thuyền Norwegian Gem*: 24/08/2018

CAD1779+

Bao gồm: khách sạn 5*, các bữa ăn ghi rõ trong chương trình Không bao: vé máy bay, lệ phi vào cửa các địa điểm tham quan, tiền tip và chi tiêu cá nhân

10 ngày 9 dêm & du thuyền Carnival Horizon***: 30/07/2018

Montreal –New York **– Grand Turk–San Juan PR– Amber Cove DR–New York– Montreal

1629+

2099+

Bao gồm: - Xe buýt đưa đón

- Giá luôn thuế cho Teppanyaki, Cagney, La Cucina, Le Bistro & Moderno

*Và tiền đền bù của OPC mỗi $1.00 cho $1,000.00 *Và điều kiện nhất định áp dụng Vacances Sinorama sẽ bảo lưu tất cả quyền huỷ hoặc thay đổi các chuyến đi mà không báo trước.

TẤT CẢ GIÁ TIỀN: Đăng ký từ ngày 13 - 19 tháng 4, 2018

Tokyo – Shizuoka – Magome - juku – Kyoto – Nara – Osaka Khởi hành từ Tokyo: 15/04 – 20/05 – 03/06 – 17/06 01/07 – 08/07 – 15/07 – 22/07 - 29/07 – 19/08 – 02/09 – 16/09 – 07/10 – 21/10 – 04/11 18/11 – 02/12 năm 2018

Montreal –New York **– Orlando/Port Canaveral –Great Stirrup Cay –Nassau– Montreal

1479+

TOUR 6 NGÀY DU LỊCH NHẬT BẢN

2018

Giá Tour :

569

USD

+/p.p

(phòng 2 người)


24

SOÁ 705 13/04/2018

TIN VIỆT NAM


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

VĂN HÓA& XÃ HỘI

như một nghề kiếm sống chẳng đặng đừng. Xã hội có thể giúp giảm đi những nỗi đoạn trường bi ai cho họ chỉ bằng cách đơn giản là lên danh sách đăng ký để đảm bảo sự tự nguyện không bị cưỡng ép nơi mỗi người. Xung động tự do Những người hành nghề mại dâm là nạn nhân của một nền kinh tế còn thiếu những cơ hội tiềm năng, họ đã phải chịu đựng nhiều nỗi cơ cực. Bằng việc hợp thức hóa mại dâm chúng ta sẽ giúp họ giải thoát mặc cảm tội lỗi về một trong những thành kiến đạo đức khắt khe nhất của xã hội, sẽ giúp giảm bớt đi nỗi ê chề của nghề này. Khi đó hợp pháp hóa mại dâm không

Ở Trung Quốc, dễ dàng nhận ra vị thế của những cô đào nổi tiếng chỉ qua cách họ xuất hiện bên cạnh dàn sao khác tại một sự kiện.

C

hương Tử Di mới đây tổ chức tiệc sinh nhật tròn 39 tuổi. Buổi tiệc đón tuổi mới cũng là dịp cô phô trương quan hệ trong giới showbiz. Đó là sự có mặt của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, thiên tài piano Lý Vân Địch, bà hoàng ngành thời trang Tô Mang. Nhưng từng đó là chưa đủ, Chương Tử Di còn phân rõ ranh giới bạn bè bằng

TRUNG TÂM HÀM GIẢ

chỉ nhằm giải quyết nhu cầu tình dục của số đông, mà nó còn làm giảm đi những nỗi oán trách của tầng lớp dưới đáy xã hội. Nhìn rộng ra, lâu nay các thể chế độc tài thường duy trì xung quanh nó những thành kiến xã hội hẹp hòi, bởi cả hai đều có cùng tính chất trói buộc con người ta, ngăn cấm họ khỏi những điều mà họ muốn làm. Nay nếu các ban ngành quyết định hợp pháp hóa hoạt động mại dâm, đó sẽ là một bước dài tiến tới tự do, cho thấy xã hội đã đủ sức trưởng thành, đủ khả năng đề kháng xử lý trước những vấn đề vốn đầy éo le mặc cảm. Hợp pháp hóa mại dâm sẽ tạo ra một xung động lớn về tự do và âm hưởng của nó sẽ còn vang vọng mãi.

CUỘC CHIẾN NGẦM VÀ TÌNH 'CHỊ EM' CỦA CÁC HOA ĐÁN TRUNG QUỐC những hành động nhỏ trên mạng xã hội. Trương Hinh Dư gửi lời chúc mừng, Tử Di vội vàng cảm ơn bằng biểu tượng hoa hồng. Cô cũng cảm ơn Cảnh Điềm và một số chị em khác. Nhưng lời chúc của Lý Băng Băng lại bị chìm vào quên lãng. QQ cho hay Tử Di chưa bao giờ là “người một nhà” với Lý Băng Băng cũng như bao hoa đán nổi tiếng khác.

25

SOÁ 705 13/04/2018

NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa 7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel. Cảnh đào thải chóng vánh Câu chuyện “đại hoa” Lý Băng Băng và Chương Tử Di bằng mặt không bằng lòng xuất phát từ nhiều năm trước. Chương Tử Di từng là ngôi sao tầm quốc tế, sự nghiệp thênh thang và có quan hệ tốt với quý bà Wendi Đặng Vân Địch. Nào ngờ, bê bối bị đánh ghen đã kéo sự nghiệp Chương Tử Di xuống. Cũng lúc này, Lý Băng Băng trở thành gương mặt thay thế. Cô đoạt được vai nữ chính trong Tuyết hoa và mật phiến của Chương Tử Di. Không dừng lại ở đó, Lý Băng Băng và tỷ phú Wendi Đặng Vân Địch ngày càng thân thiết. Theo Sohu, Lý Băng Băng chỉ mất vài năm đã giành vị thế của Chương Tử Di tại thị trường quê nhà. Mối quan hệ của họ vì thế khó hài hòa. Trong dịp gần nhất khi chụp ảnh chung, Chương Tử Di cố tình hạ thấp vai áo để gây chú ý ống kính. Theo

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

nhiều nguồn tin, ngoài Lý Băng Băng, Chương Tử Di cũng khó chịu với Phạm Băng Băng, Triệu Vy. Chương Tử Di sợ nhưng bóng hồng mới và các ngôi sao đang lên qua mặt mình. Từ năm 2017, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện như một thế lực mới về nhan sắc. Cô trở thành đối thủ trực tiếp của Lưu Thi Thi, Đường Yên, Angelababy, Lưu Diệc Phi. Đến cái ghế cũng phải tranh “Họ tranh nhau từng tí và hành xử như trẻ con” là nhận định không hề sai về cách các ngôi sao nữ hạng A đối đãi với nhau. Triệu Vy cùng Châu Tấn từng đập bàn giận dữ khi đóng chung trong Họa bì chỉ bởi “cô ngồi cái ghế của tôi”. Tiểu hoa đán Trịnh Sảng từng bị chỉ trích vì cố tình lao về vị trí trung tâm trong buổi họp báo phim Ngộ Không truyện. Kết quả, Nghê Ni mang bộ mặt nặng như

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 14 tháng tư đến trưa 24 tháng tư

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78

New York 4 ngày guided 119

New York 3 ngày independent 118

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56

Ottawa Tulip Festival

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

ngày

Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người

9

12 tháng 5 đến 21 tháng 5

Ottawa 1 ngày

24

Canyon & Xem Cá Voi 2 ngày Washington DC & Philadelphia 4 ngày ngay USA 4 ngày

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn.

Beautiful MontTremblant 1 ngày 29 Granby Zoo & Berry Picking 1 ngày Parc Omega & Premium 24 ), Grand Iles de orleans(Charlevoix Outlets Shopping 1 ngày

18

149

139

Charlevoix & Xem Cá Voi 2 ngày

CHUYẾN BAY QUỐC TẾ Glories of India 10 ngày $3199 Thailand Splendors 10 ngày $2299 China delights 10 ngày $1899

24

72

Vietnam Treasures 10 ngày/8 đêm $2799 Russia Volga River Cruise 13 ngày/11 đêm $4399

Bao gồm phòng đôi, chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Giá cả có giá trị đến 24 tháng tư 2018. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com


26

VĂN HÓA & XÃ HỘI

SOÁ 705 13/04/2018

chì khi đóng vai chính lại phải đứng sang bên cánh. Tại đêm từ thiện Bazaar, Diêu Thần hết sức lung túng khi không biết nên đứng ở đâu giữa những cái tên Dương Mịch, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng. Cô loay hoay đứng từ chỗ này sang chỗ khác bởi ai cũng muốn có được góc ảnh đẹp nhất sau sự kiện. Tờ QQ bình luận chuyện về chỗ ngồi và vai vế trong ngành giải trí Hoa ngữ luôn song hành. Nhiều ngôi sao hạng A như Chương Tử Di, Triệu Vy, Châu Tấn không đồng ý nếu bị xếp chung với hàng diễn viên đàn em. Tương tự, Dương Mịch, Angelababy hay Cảnh Điềm sẽ được BTC ưu ái ở vị trí cao tại các sự kiện. Với họ, ngồi ở đâu và đứng cạnh ai cũng là cách thể hiện quyền lực của bản thân. Mỗi ngôi sao đều có một nhóm mà họ cho là xứng đáng chơi cùng.

Những nhóm quyền lực chị em Đã từ lâu trong giới chị em của ngành giải trí, nhóm “lục đại” nổi lên như thế lực vững chắc với những cây đa cây đề. Nhóm này có những cái tên nổi bật như Na Anh, Vương Phi, Triệu Vy, Lưu Gia Linh. Ngoài ra, các nghệ sĩ còn chơi theo nhóm riêng. Ví dụ Triệu Vy kết thân với Angelababy, Dương Mịch, Nghê Ni, Phạm Băng Băng. Dương Mịch thân thiết với Địch Lệ Nhiệt Ba, Đường Yên. Chương Tử Di khá thân với Lưu Nhược Anh, Lưu Gia Linh, Tần Hải Lộ. Ở lớp diễn viên dưới tầm “đại hoa đán”, Lý Tiểu Lộ và Hoắc Tư Yến bắt tay lập nhóm Teddy. Họ gồm Dương Mịch, Lý Tiểu Lộ, Tần Lam, Hùng Nãi Cẩn. Lưu Diệc Phi là ngôi sao kín tiếng nhờ có chỗ dựa vững chắc từ gia đình. Cô và Cảnh Điềm thường ngồi chung ở

các sự kiện. Theo Sina, những hội chị em chơi chung không chỉ xuât phát từ tình cảm cá nhân mà còn bởi họ cùng ghét một nhóm nghệ sĩ đối lập nào đó. Các nhóm tồn tại và thường đứng ra bảo vệ nhau trong những trường hợp một thành viên nào đó gặp biến cố. Gần đây, Chương Tử Di ra mặt lăng xê Trương Hinh Dư, đưa cô vào nhóm các chị em của mình. Một blogger thạo tin cho biết thực chất Tử Di tìm đến Hinh Dư vì cả hai đều không thích Phạm Băng Băng. Tử Di không còn trẻ để đấu đá, cô muốn nâng đỡ Hinh Dư trở thành người thay thế. Chị em va chạm thì tình cũng tan Có điều, khi tình chị em được xây dựng từ những quyền lợi, việc tồn tại nhóm lâu dài hay tan giã căn cứ vào “cái thích” của

đối phương. Teddy là nhóm điển hình cho sự rạn nứt. Theo Cnn, chỉ một thời gian ngắn sau khi mở nhóm, nội bộ đã lục đục. Trong một lần Dương Mịch đang cân nhắc việc nhận vai nữ chính dự án phim điện ảnh, cô cố tình kéo dài thời gian khiến nhà sản xuất sốt ruột. Thấy vậy, họ lập tức mời Hoắc Tư Yến thay thế. Hai người từ đó rạn nứt, Dương Mịch lẳng lặng rút khỏi nhóm. Khi Dương Mịch tổ chức cưới, những thành viên khác của Teddy đều gửi lời chúc phúc, chỉ duy Hoăc Tư Yến không hề động tĩnh. Mới nhất là trường hợp của Lý Tiểu Lộ. Bê bối ngoại tình của cô khiến các chị em mất mặt. Thế là dù được gọi “gia đình”, các cô đào trong nhóm đều từ chối bênh vực bạn thân. Hay như cặp chị em sống chết có nhau Lưu Đào và Tưởng Hân đã vướng tin đồn

Hàm Giả Các Loại. Có giá đặc biệt cho đồng hương www.denturoexpert.com 4301, rue Bélanger Montréal (QC) H1T 1A8 514 254-2870

Prothèse sur implants Prothèse esthétique Prothèse de précision Prothèse partielle - Réparation Service à domicile

Rendez-vous: Thêm 2 địa chỉ để phục vụ tốt cho Quý Khách 1216, rue Jean-Talon Est, Montréal (QC) H2R 1W2 - 514 277-5628 352, avenue Dorval, suite 201, Dorval (QC) H9S 3H8 - 514 636-6504

NOUVEAU ! SUCCURSALE À LAVAL !

Sửa chữa kính xe

20 BOUL. CARTIER OUEST, LAVAL

450 669-3149

LUNDI AU VENDREDI 8H A 17:30, SAMEDI 9H A 13H

Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh

được giảm 50%

hay 0$ nếu bạn đã khiếu nại với bảo hiểm

Gắn và cân bằng lốp xe được giảm 15% từ 16 tháng 3 đến 16 tháng 6/2018

Mua một bộ vòng sắt và lốp bánh xe được giảm 50$ từ 16 tháng 2 đến 30 tháng 6/2018

Thay kính xe được 50$ carte cadeau


SOÁ 705 13/04/2018

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

trở mặt. Nguồn cội sự rạn nứt bắt nguồn khi trùm săn tin Trác Vỹ hé lộ quá khứ không hay của Lưu Đào và nghi vấn cô từng là bồ nhí một quan chức. Vụ việc không được ai quan tâm bởi qua lời Trác Vỹ chỉ là lấp lửng. Tuy nhiên, Tưởng Hân lại xông ra bảo vệ thái quá, liên tục nhắc tên Lưu Đào. Câu chuyện thị phi vốn đang bé bỗng chốc xé to và gây tranh cãi trên mạng xã hội. Thẩm Mộng Thần và siêu mẫu Lưu Văn (Liu Wen) còn rạn nứt chỉ bởi một

27

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

tấm ảnh. Thẩm Mộng Thần cao 1,71 m còn Liu Wen cao 1,78 m. Nhưng tấm ảnh do Thẩm Mộng Thần đăng lên lại cho cảm giác cô cao hơn hẳn cô bạn thân. Hóa ra, vì ngại thua kém bạn, Thẩm Mộng Thần đã tự chỉnh photoshop kéo chân. “Có tình chị em nhung đừng nói chị em là mãi mãi. Ở ngành giải trí, mỗi một hoa đán phải đối chọi với phần còn lại của showbiz”, Sina tán đồng.

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

(514) 728-4629

AI LÀ KẺ DỐI TRÁ SAU NGHI ÁN POGBA ĐÀO TẨU TỚI MAN CITY? Đã có một vết gợn xung quanh trận derby Manchester, khi Pep Guardiola tiết lộ Paul Pogba từng có ý định đào tẩu tới Man City. Liệu câu chuyện này có bao nhiêu phần trăm sự thật?

(Pep) Guardiola nói có, người đại diện (Mino Raiola) lại bảo không. Một trong số họ là kẻ nói dối, và một trong số họ nói thật”, Jose Mourinho nói về tuyên bố của Pep, rằng ông đã được Raiola gạ mua Paul Pogba vào tháng 1. Rất khó có thể biết chính xác sự thật, trừ phi được chính Pep hoặc đại diện của Pogba nói ra. Tuy nhiên dựa trên những gì đã diễn ra có thể tìm ra câu trả lời. Chúng ta biết rằng Pogba đã có khoảng thời gian không mấy dễ chịu ở MU, và chính HLV tuyển Pháp Didier Deschamps cũng xác nhận điều này vào tháng trước. Anh ta xung đột với Mourinho về vấn đề kỷ luật, thi đấu hời hợt trên sân và bị tống lên băng ghế dự bị nhiều lần. Tuy nhiên, tất cả chỉ xảy ra vào ngày cuối cùng của tháng 1, sau thất bại trước

Tel: 514-419-5588

Mùa xuân Mùa Hè

Hà Nội: $1525.00*+ Honolulu: $780.00*+ Hồ Chí Minh: $1038.00*+ Paris: $864.00*+

Hà Nội: $1189.00*+ Honolulu: $551.00*+ Hồ Chí Minh: $1028.00*+ Paris: $630.00*+

**Giá cho 1 người. bao gồm thuế.

Tottenham. Còn trước đó, thật ngạc nhiên nếu nói rằng Pogba không hạnh phúc. Anh tham gia vào 13 bàn thắng (ghi 3, kiến tạo 10) trong 20 trận, và là ngôi sao được trọng vọng ở MU. Mourinho cũng luôn tận dụng các cơ hội để ca ngợi cậu học trò mỗi khi có thể. Ông nói Pogba là “hiện tượng độc nhất vô nhị”, là đội trưởng tương lai, và MU sắp trở thành “đội bóng của Pogba”. Thậm chí, để bảo vệ tiền vệ người Pháp, HLV 55 tuổi sẵn sàng gây chiến tranh với các huyền thoại Quỷ đỏ, từ Gary Neville tới Paul Scholes. Vậy thì lý do gì để Pogba phải rời Old Trafford, nơi anh đã tìm mọi cách để trở về, sau đó nhờ cậy Raiola gạ gẫm Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa đông? Nên nhớ rằng Pogba gắn bó với màu áo đỏ đủ lâu để nhận thức rõ về sự

Visa Việt Nam, Trung Quốc, Pháp Du lịch sur mesure Đặc biệt giá máy bay Du thuyền phút chót Điểm đến Soleil Du lịch autocar Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:30 Thứ Bảy: 11:00-16:00 - Chủ Nhật: Đóng Cửa

BEIJING 4 NGÀY

famous Juyongguan Great Wal mysterious Forbidden City...

$149.00 CAD/người

DOMINICAN REPUBLIC 7 NGÀY ROCKY MOUNTAINS 5 NGÀY BAO TRỌN GÓI

$1275.00/người Khách sạn 5 sao

banff - lake louise-- Maligne LakePeyto Lake -jasper - Columbia Ice Field

$615.00/người

Bao gồm: Khách sạn và vận chuyển


28

SOÁ 705 13/04/2018

thù địch giữa hai CLB. Nói anh ta muốn tới Real còn có lý. Và Raiola, sẽ rất ngạc nhiên nếu ông ta gọi điện cho Pep. Sau vụ Zlatan Ibrahimovic tới Barca, tay đại diện gốc Italy thù ghét Guardiola tới tận xương tủy. Ông từng xúi Ibra rời khỏi Nou Camp, và nếu tới sân tập, “cứ việc đi con Ferrari rồi đậu ở chỗ của Pep”. Hồi năm 2011, Raiola có dự khán trận chung kết Champions League giữa MU và Barca. Khi kết thúc, gặp Pep ở hành lang Wembley, ông suýt lao vào choảng nhau với Pep, may nhờ Adriano Galliani, Giám đốc điều hành của Milan ngăn lại. Chưa hết, cách đây không lâu, Raiola mô tả Pep là “kẻ hèn nhát”, và là “một con chó”, đồng thời mô tả HLV người Tây Ban Nha như một “linh mục cổ lỗ”. Một người như vậy, với mối thâm thù như vậy, liệu có nhấc điện thoại và đưa lời đường mật với Pep?

THỂ THAO

Chỉ có thể nói, Pep là kẻ nói dối. Và tuyên bố kia, cùng với việc rỉ tai Pogba sau trận đấu, nằm trong âm mưu lớn, hay còn gọi là “tâm lý chiến”. Pep muốn dùng “gậy ông đập lưng ông”, đẩy thầy trò Mourinho vào tình cảnh nghi kỵ lẫn nhau và khiến nội bộ MU rối ren hơn nữa. Tại sao ông ta phải làm thế? Đơn giản vì sự cạnh tranh gay gắt với Mou, một chuyên gia hắc ám và giữa MU-Man City. Vì vậy, người hâm mộ Quỷ đỏ không có gì phải lo lắng. Thông qua cú đúp vào lưới Man City cùng thái độ phấn khích sau trận đấu, như liên tục đấm tay vào ngực áo, nơi có logo MU, tiến sát đến khán đài và kích động đồng đội ăn mừng, tình yêu của Pogba với CLB là có thật. Với phong độ đỉnh cao đã trở lại và mối quan hệ với Mourinho đã không còn đóng băng, Pogba cũng chẳng có lý do nào để đào thoát khỏi Old Trafford. Xin lỗi Pep, nhưng mưu mô của ông đã phá sản.

IBRAHIMOVIC BỊ ĐIỀU TRA CÁ ĐỘ, NGÔNG CUỒNG THÁCH THỨC FIFA Dù đang bị điều tra liên quan đến cá độ bất hợp pháp nhưng Ibrahimovic vẫn tỏ ngông cuồng và thách thức quyền lực của FIFA.

I

MAYWEATHER NHẬN 300 TRIỆU ĐÔLA ĐỂ TÁI ĐẤU MCGREGOR Võ sĩ người Mỹ chuẩn bị nhận một khoản kếch xù cho màn ra mắt trong lồng bát giác.

F

loyd Mayweather nói "chắc chắn" khi được hỏi về khả năng thi đấu UFC. Cựu võ sĩ quyền Anh nhấn mạnh: "Những đồng tiền cần phải được tiêu một cách đúng đắn". The Sports Journal, đội của Mayweather và đối tác phía Conor McGregor đã đạt được một số thỏa thuận cho trận tái đấu trên sàn MMA. Cụ thể, hai võ sĩ sẽ sử dụng găng MMA 4oz, không đi giày, và đấu ở hạng 70 kg. Trận đấu diễn ra trong ba hiệp, mỗi hiệp kéo dài năm phút. Mayweather được hưởng lợi trong giao kèo này, khi Sports Journal cho biết, hai bên đã thỏa thuận không sử dụng các cú đá, cùi chỏ, và cấm quật ngã khi thi đấu. Trận tái đấu, nếu được tổ chức, sẽ gần với luật quyền Anh hơn là những gì thường diễn ra trong lồng bát giác. Sports Mail tiết lộ, Mayweather đang đàm phán với kênh truyền hình pay-per-

view (một dạng truyền hình trả tiền xem gì trả nấy) Showtime. Tiền thưởng cho võ sĩ 41 tuổi cho màn ra mắt UFC có thể lên đến 300 triệu đôla. "Những đồng tiền nhảy múa thật điên rồ, nhưng tôi là Mayweather, và sẵn sàng làm mọi điều mình thích", võ sĩ người Mỹ chia sẻ. Trước đó, võ sĩ có biệt danh "Độc cô cầu bại" đã vào tập trong lồng bát giác. Anh bày tỏ: "Những chuyến du lịch sau khi treo găng mang lại cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng giờ tôi đã trở lại, và giờ là bắt đầu công việc trong lồng bát giác" Đối thủ của Mayweather, McGregor đang gặp rắc rối với cảnh sát. Võ sĩ người Ireland gây rối ở Brooklyn, và có thể bị tù giam. Mayweather nhân dịp này, mỉa mai đàn em: "Khi đạt tới đẳng cấp như vậy, ai cũng cần phải cư xử một cách lịch thiệp. Bên ngoài sàn đấu, bạn phải là một quý ông đúng nghĩa".

brahimovic vừa chuyển tới thi đấu tại Mỹ sau khi hết hạn hợp đồng với MU và ngay lập tức lập cú đúp ở trận ra mắt trong đó có một siêu phẩm từ giữa sân. Tiền đạo người Thụy Điển vẫn nổi tiếng với những câu nói khoa trương đến mức “ngông cuồng” của mình. Và mới đây, Ibrahimovic thêm một lần nữa mạnh miệng tuyên bố chắc chắn sẽ khiến FIFA phải “nóng mặt”. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, Ibrahimovic tỏ ra khá thích thú và bỏ ngỏ khả năng trở lại đội tuyển quốc gia Thụy Điển tại World Cup 2018 nếu được triệu tập. Trước đó, Zlatan đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế sau EURO 2016. Câu chuyện phiếm này sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như người phỏng vấn không hỏi về khả năng FIFA cấm Ibrahimovic

chơi bóng. Cựu tiền đạo của MU đang bị điều tra về mối quan hệ thương mại với nhà cái Bethard thời gian gần đây. “FIFA không là gì hết. Tôi muốn thì tôi sẽ ở đó (World Cup). Đó không phải là vấn đề của FIFA, chỉ là vấn đề giữa tôi và đội tuyển Thụy Điển. Nếu tôi được triệu tập thì các bạn sẽ được thấy ở World Cup. Vậy thôi.” Cá tính đặc biệt của Ibrahimovic vẫn luôn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá thế giới. Tuy nhiên, cầu thủ người Thụy Điển lần này có vẻ như đi hơi “quá đà” bởi FIFA là cơ quan quyền lực cao nhất trong giới bóng đá và nắm quyền "sinh sát" trong tay. Họ hoàn toàn có thể cấm Ibrahimovic hoạt động liên quan đến bóng đá nếu như tiền đạo này dính líu thật sự tới cá độ bóng đá.


THEÅ THỂ THAO THAO

Me Hồ Tường Vân Chưởng Khế - Cố vấn pháp lý 9277 Boul.Lacordaire , St-Léonard, Québec, H1R 2B6

Tél.: 514 994-4909 Fax: 1-855-440-4909 Email: van.ho@notarius.net hoặc info@notarius.net Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6: 9h-17h30. Nếu quý vị muốn làm việc ngoài giờ hay cuối tuần, xin vui lòng gọi điện liên hệ trước

SOÁ 705 13/04/2018

29

Hãy đến Văn Phòng chúng tôi để được luật pháp bảo vệ quyền lợi và tài sản của Quý Vị.

Chúng tôi sẳn sàng cung cấp đầy đủ mọi thủ tục pháp lý về:

- Mua, bán, tặng, thuê,thế chấp, vay nợ, xoá nợ trên bất động sản - Hội đoàn, công ty, giải thể, thanh lý tài sản - Di chúc, kết hôn, ly hôn, phân chia tài sản - Giám hộ người thiếu minh mẫn, vị thành niên - Du lịch, du học, thăm thân nhân, - Ủy quyền, quản trị tài sản ở Canada và Việt Nam, - Chứng thực các giấy tờ cần công chứng.


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 705 13/04/2018

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 Aimé Berthelot

Finis les tracas, avec Toitures Alpha !

Estimateur

Tu Anh Nguyen, B.Sc.

Courtier hypothécaire / Mortgage broker Tél. : 514 803 0708 Fax. : 438 315 3018 tanguyen@multi-prets.ca multi-prets.com/tuanhnguyen

(514) 602-7708 (514) 208-2318 toituresalpha@gmail.com Résidentiel - commercial Bardeaux, alphalte et gravier, membrane élastomère et réparation

NEW LISTING

ESTIMATION GRATUITE

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

NEW LISTING

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

NEW LISTING

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

Vendu en 90 jours , xin cảm ơn quý khách 10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

Vendu en 37 jours plus de 96% le prix demandé MONTREAL - NORD: 10741-10743 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN. 2 X 5 1/2 SOUS SOL ĐÃ SỬA THÀNH 4 1/2. CHỦ NHÀ Ở LẦU GIỮA. RENT CAO. GIÁ BÁN 359.000$

Vendu en 86 jours , Vendu xin cảm ơn quý khách xin cảm ơn quý khách AHUNTSIC-CARTIERVILLE: 11860 RUE DE MEULLES . COTTAGE ĐẸP NẰM TRÊN PHỐ YÊN TĨNH, TRƯỚC MẶT LÀ CÔNG VIÊN. 3 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. ĐẤT RỘNG, SÂN VƯỜN CHĂM SÓC CẨN THẬN. GIÁ BÁN 599.000$

TIN VUI: CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP QÚY KHÁCH LÀM NGHỀ TỰ DO VAY VỐN NGÂN HÀNG CHỈ CẦN DOWN 10%, TIỀN LỜI THẤP, LÃI SUẤT CỐ ĐỊNH TRONG NĂM NĂM. XIN LIÊN LẠC ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

Vendu xin cảm ơn quý khách

SAINT-LÉONARD: 7615-7617 RUE MONTBRUN: DUPLEX KHỔ RỘNG NẰM TRONG KHU VỰC ĐƯỢC TÌM KIẾM. NỘI THẤT GỖ SỒI, SANG TRỌNG. 1 X 7 1/2, 1 X 5 1/2. GIÁ THUÊ GIÁ CAO. GIÁ: 585,000$

TIN VUI VỚI 35% DOWN PAYMENT + CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ DÀNG, KHÔNG CẦN CHỨNG MINH LỢI TỨC.

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 7170 RUE FABRE: CONDO 3 PHÒNG NGỦ. 2 PHÒNG TẮM. NỘI THẤT HIỆN ĐẠI XÂY NĂM 2011. RDJ. GẦN METRO FABRE. GIÁ BÁN 289,000$

GIẢI NHẤT CỦA REMAX EXCELLENCE 2017, XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ ỦNG HỘ SUỐT THỜI GIAN QUA.

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

SAINT LEONARD: 6416 RUE BÉLANGER: COTTAGE ĐẸP, 3 PHÒNG NGỦ, 3 PHÒNG TẮM, PHÒNG SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC, SÂN VƯỜN PHÍA SAU, BỂ BƠI, GẦN CARREFOUR LANGELIER, 3 PARKING. GIÁ BÁN: 559,000$

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

SOÁ 705 13/04/2018

31

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2018

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS *

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP...

KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ. *SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ !

NEW LISTING

NEW LISTING

WEST ISLAND: PIEREFONDS: 14830 OAKWOOD: NHA 3 PHÒNG NGỦ BỐN CHỖ ĐẬU XE SÂN VƯỜN RỘNG BẾP PHÒNG TẮM SỬA CHỮA MỚI. MÁI NHÀ 2018. GIÁ 329,000$

SOREL -TRACY 201 AV DE L’HÔTEL DIEU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TỐT: NHÀ HÀNG + ĐẤT 22238 SF . BAIL NHÀ HÀNG TRÊN MƯỜI NĂM ( 4000$ / THÁNG). GIÁ BÁN : 399,000$

NEW LISTING WEST ISLAND: PIEREFONDS:15592 RUE STE CROIX: GRAND BUNGALOW: 5 PHÒNG NGỦ+ GARAGE + 2 PARKING. GIÁ : 369,000$

ST -LEONARD: 7980-7982 RUE NAPOLÉON-DESMARCHAIS, DUPLEX, RỘNG 30 X 40PC , TẦNG 2 CHO 910 $ /THÁNG. RDC VÀ SOUS SOL CÓ SẴN CHO NGƯỜI MUA. GIÁ BÁN 599,000$

GIÁ MỚI 749,000$ MONTREAL : 6405-09 PIE IX , GRAND TRIPLEX DETACHE ( 34.5 X47 IRR) 1X71/2 + 1X 41/2+ 1X31/2 , REVENU : 41250$ . NHÀ SỬA CHỮA ĐẸP. GIÁ : 769,000$

ST LEONARD : 5393 J-B MARTINEAU , TRÈS BEAU COTTAGE , 3 CHAMBRES A COUCHER + 2 SDB +1 SALLE D’EAU+ GARAGE, KHU VỰC YÊN TĨNH, NHÀ XÂY NĂM 2009. GIÁ BÁN 419000$.

COTTAGE AVEC EXTENSION DE SALON ( 22X14) + 4 PARKING + 3 PHÒNG NGỦ . GẦN BUS , CHỢ Á CHÂU. GIÁ 389,000$

Vendu en 11 jours , Vendu en 30 jours , Vendu en 45 jours , xin cảm ơn quý khách xin cảm ơn quý khách xin cảm ơn quý khách CHỦ NHÀ CẦN BÁN GẤP VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9194-9196 9E AVENUE: DUPLEX GỒM 2 X 5 1/2 + 1 STUDIO. THU NHẬP CAO. GIÁ BÁN: 388.000$

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL - AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

MONTREAL-NORD: 10751-10753 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN. 1 X 7 1/2+1 X 5 1/2. RENT CAO. KHU VỰC YÊN TĨNH. GIÁ BÁN GẤP: 354.000$

VILLE ST LAURENT 219 KHALIL GILBRAN : COTTAGE 4 PHÒNG NGỦ , GARAGE DOUBLE, 3 PHÒNG TẮM , SOUS SOL , GẦN CHỢ, TRAIN , GIÁ BÁN GẤP : 549,000$. OPTION CHO THUÊ MEUBLE : 2000$/ THÁNG

MONTÉRÉGIE - CANDIAC: 4 RUE DANUBE - COTTAGE ĐẸP, 2800 PC, 4 PHÒNG NGỦ, 2 SALLE DE BAINS . GARAGA ĐÚP. CỬA SỔ LỚN, CÁC PHÒNG RỘNG, VƯỜN ĐẸP, ĐẤT RỘNG 9556 PC. GIÁ BÁN 679.000$


32 Tin

SOÁ 705 13/04/2018

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

ROBOT GIÚP TRẺ TỰ KỶ HỌC KỸ NĂNG XÃ HỘI Một trường tiểu học tại Tennessee, Mỹ, sử dụng robot để dạy trẻ tự kỷ và thu thập dữ liệu về quá trình tiến bộ của học sinh.

NHẬT BẢN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG “NGƯỜI ĐỨNG BÊN RÈM” ĐỂ ĐÁNH LẠC HƯỚNG TỘI PHẠM VÀ YÊU RÂU XANH Hệ thống “Man on the Curtain” được kỳ vọng sẽ đánh lạc hướng những kẻ phạm tội có mục đích và dục vọng xấu với phụ nữ sống một mình tại Nhật Bản.

R

obot Milo có nhiệm vụ giúp trẻ tự kỷ học kỹ năng xã hội. Robot này được sử dụng hàng ngày tại trường tiểu học Washington ở Kingsport, Tennessee, Mỹ, để tương tác với những học sinh như Will Russell, cậu bé được chẩn đoán mắc tự kỷ năm 4 tuổi, theo WJHL. "Will không sử dụng ngôn ngữ nói đến lúc khoảng 4 tuổi rưỡi, và thật khó hình dung con bạn sẽ thành công trong cuộc sống nếu không thể giao tiếp với người khác hay bộc lộ cảm xúc của mình", Heather Russell, mẹ của Will, chia sẻ. Tuy nhiên, cậu bé hiện đã 9 tuổi và tiến bộ hơn nhiều. "Will đang học tương tác xã hội nhiều hơn, cách kết bạn, cách thực hiện những cuộc hội thoại dạng trao đổi", Russell cho biết. Theo bà, Milo đóng góp rất lớn vào thành công này. "Khi so sánh khả năng của con hồi đầu năm với bây giờ, tôi thấy thật kinh ngạc", bà nói. "Tôi giúp học sinh tự kỷ kết nối xã hội với người khác bằng sự kiên nhẫn vô hạn và khả năng lặp lại nội dung nhiều lần khi

người sử dụng cần", robot Milo giới thiệu về bản thân. Cách nói tạm biệt bạn bè là một trong những nội dung giảng dạy của Milo. Robot này sẽ tương tác với học sinh và điều chỉnh bài giảng để đáp ứng nhu cầu của từng em. "Chứng kiến con có thể kết bạn và thực hiện hội thoại hai chiều là tất cả đối với cha mẹ", Russell chia sẻ. Milo thu thập dữ liệu về quá trình tiến bộ của học sinh và giúp giáo viên dễ dàng đánh giá. "Thật tuyệt vời khi nhận được sự hỗ trợ như vậy. Chúng tôi không chỉ tận mắt thấy sự tiến bộ mà còn thấy điều đó qua các số liệu", Billy Etter, giáo viên trường tiểu học Washington, nhận xét. Milo đo lường những yếu tố như số lần phản ứng hay tỷ lệ bài giảng mà học sinh tham gia. Jacki Wolfe, người phụ trách bộ phận giáo dục đặc biệt tại hệ thống trường học Kingsport, hy vọng được tài trợ thêm một robot Milo vào năm tới sau thành công lớn tại trường tiểu học Washington.

ĐỨC TRỒNG RAU TRÊN NAM CỰC KHÔNG CẦN ĐẤT VÀ ÁNH NẮNG Nhóm nghiên cứu sử dụng phương pháp thủy canh kết hợp với nhiều kỹ thuật hiện đại giúp rau củ phát triển trong phòng thí nghiệm.

C

ác nhà khoa học thuộc trạm nghiên cứu Neumayer III của Đức tại Nam Cực thu hoạch 3,6 kg rau sống, 18 quả dưa chuột và 70 củ cải, Science Alert hôm 6/4 đưa tin. Chúng được trồng trong phòng thí nghiệm EDEN-ISS mà không cần đất, ánh sáng Mặt Trời hay thuốc trừ sâu. Việc trồng thành công rau củ trong điều kiện này có thể hữu ích khi thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) hay mục tiêu xa hơn như Mặt Trăng và sao Hỏa. Nhóm nghiên cứu dùng hệ thống chất dinh dưỡng và nước tái sử dụng, trong khi tối ưu hóa việc chiếu sáng bằng đèn LED và cẩn thận giám sát lượng CO2 trong phòng dựa trên phương pháp thủy canh. "Sau khi gieo hạt vào giữa tháng 2, tôi phải giải quyết một số vấn đề ngoài dự đoán như các lỗi hệ thống nhỏ và cơn bão

mạnh nhất trong hơn một năm. Rất may là chúng tôi đã khắc phục và vượt qua mọi chuyện", Paul Zabel, kỹ sư tham gia dự án, chia sẻ. Lần thu hoạch này chỉ là khởi đầu. Các nhà khoa học hy vọng trồng 4-5 kg rau mỗi tuần đến tháng 5, theo Trung tâm Hàng không Vũ trụ Đức, tổ chức điều phối dự án. Đây không phải lần đầu tiên rau được trồng trong điều kiện tương tự. Các chuyên gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) từng thử nghiệm trồng rau từ năm 2015. Tuy nhiên, dự án lần này tập trung vào việc sản xuất nhiều loại rau củ hơn như củ cải, rau sống, cà chua, dưa chuột, ớt, rau thơm. Việc trồng nhiều loại rau củ tại Nam Cực, nơi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới -20 độ C, là thành tựu đáng ghi nhận. Nhóm nghiên cứu cũng đang trồng thử

N

gười Nhật vốn nổi tiếng với nhiều phát minh sáng tạo độc đáo và hệ thống có tên “Man on the Curtain” nhằm mục đích bảo vệ phụ nữ sống một mình là minh chứng rõ ràng nhất. Mặc dù tội phạm hiếm khi xuất hiện tại thủ đô Tokyo nhưng không phải không có. Trong đó, phụ nữ sống một mình được coi là nhóm đối tượng dễ gặp nguy hiểm và có khả năng bị tấn công cao nhất. Để phần nào bảo vệ phụ nữ trước những mối nguy hiểm, một công ty có tên Leo Palace 21 đã phát triển thành công một hệ thống có tên Man on the Curtain. Hệ thống này bao gồm một máy chiếu có khả năng kết nối với smartphone. Thiết bị sẽ chiếu hình ảnh hoạt động của người đàn ông lên tấm rèm cửa để truyền thông điệp “cảnh báo” tới các đối tượng có mục đích xấu. nghiệm dâu tây. "Bạn phải kiên nhẫn khi trồng dâu tây. Chúng tôi vẫn đang đợi

Khi nhìn từ bên ngoài cửa sổ, họ sẽ chỉ nhìn thấy bóng của một người đàn ông. Qua đó, hình ảnh phản chiếu trên rèm có thể đánh lừa những kẻ tội phạm hoặc yêu râu xanh. Để tạo ra những hình ảnh bóng người hoạt động trên các tấm rèm, Leo Palace 21 đã sử dụng diễn viên và quay hình lại các hoạt động của họ. Có tổng cộng 12 động tác điển hình như nâng tạ, tập bóng chày, tập võ hay thậm chí chơi guitar,… Mỗi hoạt động sẽ kéo dài 30 phút và tự động chuyển tiếp khi hết. Như vậy mỗi hệ thống sẽ có ít nhất 6 giờ chiếu 12 hoạt động liên tục. Hiện tại Leo Palace 21 chưa có kế hoạch thương mại hóa hệ thống này và chỉ mới dừng ở nguyên mẫu. Nếu hệ thống này sớm được thử nghiệm thành công tại Nhật Bản, chúng ta có thể chờ đợi những sản phẩm thực tế sẽ có mặt trên toàn cầu trong tương lai. gieo hạt thành công", quản lý dự án Daniel Schubert cho biết.


SOÁ 705 13/04/2018

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

GIẢI PHÁP BIẾN RƠM THÀNH THAN SINH HỌC Ở ẤN ĐỘ

chuyển và tích trữ. Do các biện pháp xử lý khác không thiết thực hoặc quá tốn kém, nhiều nông dân vẫn chọn cách đốt rơm. Để góp phần giải quyết tình trạng này, Đại học Aston phối hợp cùng Học viện Công nghệ Ấn Độ Ropar đưa ra dự án Energy Harvest năm 2012. Rơm sẽ được Dự án Energy Harvest tập trung vào nén rơm thành viên nhỏ và xử lý thay vì đốt xử lý theo đúng quy trình để tạo ra năng cháy, gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống con người. lượng. Đầu tiên, rơm được nén thành viên nhỏ nhờ kỹ thuật thường dùng để n Độ đang thực hiện dự án Energy cánh đồng, bất chấp quy định cũng như sản xuất thức ăn cho động vật. Chưng Harvest nhằm biến chất thải nông thiệt hại gây ra cho môi trường và con khô, quá trình làm nóng không dùng nghiệp thành năng lượng, loại bỏ tình người. Tình trạng này đã kéo dài suốt oxy, sẽ tạo ra nhiệt năng và than sinh trạng đốt rơm ngoài đồng ruộng ở bang hàng chục năm. Tuy nhiên, Ấn Độ không học từ viên rơm. Mỗi viên rơm chứa nhiều năng lượng, Punjab, theo Conversation. Dự án áp phải nơi duy nhất có hiện tượng đốt rơm. dụng công nghệ xử lý chất thải do Viện Ngày nay, một số khu vực ở Đông Nam Á lại dễ cầm nắm, tích trữ và ít tốn kém hơn Nghiên cứu Năng lượng sinh học châu và châu Phi cũng xử lý rơm rạ theo cách khi vận chuyển so với bánh rơm. Than Âu thuộc Đại học Aston phát triển. này. Hàng năm, nông dân Ấn Độ đốt bỏ Đốt cháy rơm gây lãng phí tài nguyên. lượng lớn rơm rạ không sử dụng. Những Mỗi năm, đất mất thêm nhiều carbon, đám khói lớn bao trùm Punjab và khu vực nitơ và các chất dinh dưỡng khác. Mỗi xung quanh, để lại nhiều hậu quả nghiêm 0,4 hecta lúa tạo ra khoảng 2,5 tấn rơm. trọng. Nhà chức trách liên tục tìm cách Việc đốt số rơm này khiến khoảng một giải quyết tình trạng này. Năm 2016, Tòa tấn carbon hữu cơ bay lên khí quyển án tối cao Ấn Độ chỉ đạo Punjab và Hary- dưới dạng khí như CO2, CO và một số ana thực hiện nghiêm kế hoạch chấm dứt khí khác, cùng chất dinh dưỡng như nitơ, việc đốt rơm. photpho, kali. NASA cũng công bố hình ảnh vệ tinh Có nhiều cách khác để xử lý rơm rạ sau cho thấy quy mô của đám cháy do đốt khi thu hoạch lúa nhưng một số không rơm rạ. Nhiều người thiệt mạng khi tham thực sự hiệu quả và khả thi. Rơm không gia giao thông do khói cản trở tầm nhìn. đủ bổ dưỡng để trở thành thức ăn tốt cho Trong khi đó, những vấn đề sức khỏe liên động vật. Ngoài ra, lượng silicon dioxide quan đến tim và phổi trở nên trầm trọng cao trong rơm có thể làm hư hại các dụng hơn. cụ nông nghiệp truyền thống. Nông dân Punjab trồng lúa từ tháng 5 Lúa thường được trồng trên ruộng nhỏ đến tháng 10 rồi trồng lúa mì từ tháng 11 nên không phải lúc nào cũng có thể dùng đến tháng 3 trên chính cánh đồng đó. Quá máy công suất lớn để vùi rơm sâu xuống trình gặt lúa và trồng lúa mì phải diễn ra đất trước khi trồng lúa mì. Các giải pháp nhanh chóng vì sự chậm trễ có thể ảnh khác như dùng rơm làm năng lượng sinh hưởng đến sản lượng lúa mì. khối hoặc làm giấy đều đòi hỏi nhiều Sản xuất 11 triệu tấn gạo ở Punjab sẽ thiết bị và cơ sở vật chất mới. Rơm được thải ra khoảng 21 triệu tấn rơm rạ. Nông thu thập rồi đóng thành bánh ở một số dân thường chỉ có 20 ngày để dọn sạch trang trại lớn tại Punjab và khu vực gần chúng trước khi vụ lúa mì bắt đầu. Rơm nhà máy điện sinh khối. Tuy nhiên, bánh chủ yếu được đốt ngoài trời, ngay trên rơm lại khó mang vác, cồng kềnh khi vận

TÚ HOA LÂM Cellulaire

Cell.: 514.880.9478

Groupe Sutton Actuel inc. 115 St-Charles Ouest

sinh học giữ lại hầu hết lượng carbon và chất dinh dưỡng trong rơm. Khi cho vào đất, chúng khiến đất màu mỡ và giữ được nhiều nước hơn. Trong khi đó, nhiệt sinh ra từ quá trình chưng khô có thể dùng để sản xuất nước nóng, cơ năng hoặc điện năng. Các chuyên gia tổ chức hai sự kiện tại Học viện Công nghệ Ấn Độ Ropar và New Delhi để trình bày về Energy Harvest vào tháng 7/2013 và nhận được sự quan tâm lớn. Tháng 11/2017, dự án giúp thu gom rơm trên hơn 120 hecta ruộng để chuyển thành các viên rơm, theo Times of India. Nhóm dự án tiếp tục hướng đến mục tiêu loại bỏ tình trạng đốt rơm, đồng thời mang lại lợi ích cho nông dân và nâng cao chất lượng cuộc sống.

TÚ HỒNG LÂM

Cellulaire

Longueuil, QC, J4H 1C7 Téléphone à l’agence

Cell.: 514.295.1346

Télécopieur

Courriel : lamt@sutton.com Website : http://tuhonglam.com/

450-651-1079 450-651-1329

33

NOUVEAU Canal Lachine

Hiếm có trên thị trường, condo 2 phòng ngủ với garage có locker, vài bước đến chợ Atwater và Canal Lachine .Giá 450,000$

Montreal

Đơn vị góc! Tài sản thương mại có lợi nhuận kinh doanh nằm trong một khu vực đang phát triển, 1 phút từ Metro CASTELNAU và một vài bước từ công viên Jarry, nhiều cửa sổ thoáng sáng .. Giá: 449 000$ + tps / tvq. Số MLS: 25240981

Brossard

LAVAL

Toà nhà thương mại nằm trong một trung tâm thương mại quan trọng của thành phố Laval. Rất nhiều triển vọng. Toà nhà phải bán chung với nhà hàng. Gíá nhà 254 900$ (MLS: 23398917), giá nhà hàng 34 500$ (MLS 18815474)

Condo 2 phòng ngủ, tầng cuối cùng có 2 chỗ đậu xe và một cabanon lớn. Vị trí tốt, gần Pont Champlain và trung tâm mua sắm Champlain Mall. 15 phút đến trung tâm thành phố Montréal và 7 phút đi bộ đến Terminal Panama. Lệ phí condo rất thấp. Giá : 176 000$

RS

JOU U en 7

VEND

SaintLaurent

*** LES ST-EXUPERY *** Căn hộ sang trọng ở Bois-Franc, đơn vị góc với lối vào riêng. Căn hộ uy tín này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 2 nhà để xe. Gần với tất cả các dịch vụ (tiểu học, trung học, CEGEP, cửa hàng của Grand-Place, giao thông công cộng, xe lửa ngoại ô ..)nên đến xem! Giá: 529 000$, MLS: 9814344

U VEND

SaintLaurent

Condo đẹp trong khu Ville Saint Laurent, nhà tắm sát phòng ngủ chính, nhà bếp kiểu hiện đại với comptoir granit, gần các dịch vụ; trạm xe bus trước nhà, xe lửa ngoại ô. Khu yên tĩnh, an ninh . MLS: 24163642, Giá: 210 000$


34

SOÁ 705 13/04/2018

Tin

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG VỚI CHẾ ĐỘ ĂN KIÊNG GIÁN ĐOẠN

8 ĐIỀU CÓ THỂ GIÚP BẠN TRÁNH BỊ UNG THƯ Duy trì cân năng ở mức lý tưởng, giảm ăn thịt đỏ, dùng kem chống nắng... giúp bạn phòng tránh ung thư.

Ăn kiêng gián đoạn (Intermittent fasting – IF), phương pháp giảm cân bằng việc nhịn ăn theo chu kỳ, được cho là xu hướng mới trong cộng đồng người béo.

T

uy không thích hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ có thai, người bị bệnh tiểu đường hoặc rối loạn ăn uống, ăn kiêng gián đoạn vẫn có thể trở thành thói quen sống bền vững thay vì nhịn ăn thiếu khoa học. Samantha Heller, chuyên gia về dinh dưỡng học tại NYU Langone Health ở New York (Mỹ), tỏ ra hoài nghi: “Chưa có kết luận chính xác khỏe mạnh như thế nào, tác dụng mang đến là gì” Theo cô: "Ăn quá ít ca-lo, hoặc nhịn luân phiên làm nhiều người thấy khó khăn và có thể trầm trọng thêm vấn đề của họ với thực phẩm" Nếu bạn đang kỳ vọng và muốn thử nghiệm, hãy tham vấn bác sĩ và lưu ý một số điều sau đây. 1. Chọn mức độ ăn kiêng phù hợp Điểm hấp dẫn của chế độ ăn kiêng gián đoạn là bởi sự đơn giản của nó. Không cần nỗ lực quá nhiều vào việc hạn chế calo mỗi ngày. Nhưng việc tiếp cận chế độ này sẽ có sự khác nhau về cường độ. Bạn chỉ được ăn trong 3-12 tiếng mỗi ngày. Với khẩu phần 5:2, vào 2 ngày bất kì bạn chỉ nạp 500-600 calo sau đó ăn tất cả mọi thứ mình muốn trong 5 ngày còn lại của tuần. Một khẩu phần ăn nghiêm khắc hơn yêu cầu ăn xen kẽ trong ngày (trong đó không tiêu thụ thức ăn, đồ uống có chứa calo). Với ngày xả (non-fasting days), có thể ăn bất cứ thứ gì. Đừng bỏ bữa sáng vì nó khiến bạn mệt mỏi vào ngày ăn kiêng, gây mất tác dụng. Kristen Smith, chuyên gia về chế độ ăn kiêng ở Mỹ cho biết: "Những người quen với các bữa ăn ngon lành hàng ngày hoặc có tâm hồn ăn uống có thể sẽ thấy việc nhịn ăn cực kỳ khó. Não họ luôn muốn ăn uống ngay cả khi cơ thể không đói, từ đó kích hoạt ăn dựa trên cảm xúc và các yếu tố xã hội". Smith khuyên nên chọn một chế độ ăn phù hợp nhất với lối sống, tình trạng sức khỏe và độ kiên trì của bản thân. 2. Tập trung thức ăn giàu protein và chất xơ vào ngày kiêng Protein và thực phẩm giàu chất xơ sẽ cung cấp đủ chất và hạn chế lượng calo. Chất béo lành mạnh như lạc, bơ đậu phộng cũng làm hạn chế đói nhưng mang nhiều calo. Nếu đang ăn hạn chế 500-600 calo mỗi ngày, bạn có thể tập trung vào 1-2 bữa nhỏ

và đồ ăn nhẹ. Smith giới thiệu một miếng cá hồi nướng nhỏ với nửa đĩa salad, gà nướng bí đỏ, trứng omlet - rau hoặc đậu đen - rau. Đối với đồ ăn nhẹ, cô thích sữa chua Hy Lạp không béo, hai bỏng ngô, một đĩa rau tươi hoặc trái cây. Đồ ăn dạng lỏng như soup có thể phù hợp vào ngày ăn kiêng vì chúng làm bạn nạp ít calo hơn thức ăn rắn. Ngoài ra, các bữa ăn thay thế có thể cung cấp sự thuận tiện, đặc biệt khi bạn thấy lười nấu. 3. Đừng ăn uống quá trớn vào ngày xả Nếu ăn quá ít calo vào một số ngày nhất định, khi trở lại, cơ thể sẽ làm mọi thứ có thể để khuyến khích ta ăn nhiều hơn vì nó không biết khi nào bữa ăn ngon tiếp theo sẽ đến. Heller giải thích. "Chúng tôi cảm thấy đây như một phần thưởng cho việc ăn ít hơn 500 calo, chúng tôi được phép và 'xứng đáng' ăn phần lớn những gì chúng tôi muốn", cô nói. Phần thưởng đó có thể mang lại hậu quả không mong muốn. "Hành động quá trớn vào ngày xả, có thể dẫn đến việc phải tiêu thụ một lượng calo lớn tới 2 ngày, đánh bại mục đích của một ngày kiêng", Smith nói. Nói cách khác, bánh với thịt xông khói bữa sáng, sandwich gà chiên vào bữa trưa và burger phô mai với khoai tây chiên vào bữa tối có thể làm tăng cân trở lại. 4. Đừng tập thể dục quá sức vào ngày ăn kiêng Các bài tập thể chất như đạp xe, chạy bộ, aerobics cường độ cao, không được khuyến khích vào ngày ăn kiêng vì cơ thể không có đủ sức khỏe để duy trì, Heller giải thích. Nếu bạn muốn thực hiện một số hoạt động thể chất trong những ngày đó, Smith khuyên bạn nên đi bộ, tập thể dục hoặc yoga nhẹ nhàng.

T

heo Tổ chức Y tế Thế giới, 30% bệnh ung thư có thể dự phòng được bằng cách thay đổi lối sống, theo Webmd. Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn tránh xa ung thư: Giảm cân Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư như ung thư thực quản, tuyến tụy, đại tràng, thận và tuyến giáp. Các chuyên gia ước tính, nếu mỗi người trưởng thành tại Mỹ giảm 1% chỉ số khối cơ thể thì có thể giảm đến 100.000 ca mắc ung thư mới tại nước này. Ăn ít thịt đỏ Ăn nhiều thịt đỏ và các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích... làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày, đại tràng. Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ khuyến cáo bạn không nên ăn quá 500 g các thực phẩm này mỗi tuần. Bôi kem chống nắng Tia cực tím có thể gây ung thư da. Vì thế, bạn hãy chú ý bôi kem chống nắng khi ra đường, nên chọn loại loại SPF từ 30 trở lên. Ăn nhiều rau quả hơn Các loại rau, quả giúp ngăn ngừa một số loại ung thư như ung thư họng, miệng, thực quản... Bạn nên ăn ít nhất 500 g rau, quả mỗi ngày. Giảm đường Thực phẩm và những đồ uống nhiều đường cung cấp rất nhiều năng lượng. Nếu thường xuyên tiêu thụ chúng có

thể khiến bạn lên cân, vì thế có thể tăng nguy cơ mắc ung thư. Bạn không cần phải kiêng đường hoàn toàn nhưng hãy ăn ít. Tăng cường thể dục Những người lười vận động dễ có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú, ruột hoặc tử cung. Khi bạn tích cực vận động, cơ thể tiêu hóa thức ăn nhanh hơn, ngăn ngừa tích tụ một số loại hormone có thể dẫn đến ung thư. Vận động cũng giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hoặc đái tháo đường. Bỏ thuốc Người hút thuốc lá có tỷ lệ ung thư miệng cao gấp 27 lần, ung thư thanh quản gấp 12 lần so với người bình thường. Ngoài ung thư phổi, nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư tuyến tụy, tử cung, cổ tử cung, thận, bàng quang, ruột, tai biến mạch máu não và trực tràng, có nguyên nhân liên quan thuốc lá. Cả người hút thuốc trực tiếp và hút thuốc lá thụ động đều có nguy cơ mắc ung thư phổi. Vì thế, nếu đang hút thuốc thì bạn nên từ bỏ. Hạn chế uống rượu, bia Với các bệnh ung thư miệng, họng, thanh quản, thực quản, người uống khoảng 1,5 đơn vị rượu một ngày có nguy cơ tăng khoảng 5 lần đối so với những người không bao giờ uống hoặc chỉ thỉnh thoảng uống. Thậm chí, người chỉ uống không quá một ly mỗi ngày cũng có nguy cơ cao hơn 20% so với người không uống rượu. Vì thế, để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư và các bệnh liên quan khác, bạn tốt nhất không nên uống rượu bia hoặc nếu có uống thì nên giới hạn mức độ.

5. Uống đủ nước Nếu bạn quyết định nhịn ăn, uống đủ nước rất quan trọng. Smith cho biết: "Vào ngày ăn kiêng, dễ trở nên mất nước vì ta không ăn như các bữa hàng ngày. Vì thế cần nạp đủ nước để bổ sung. Trái cây, rau và súp có thể giúp bạn trữ nước. Những người ăn kiêng nên thận

trọng với đồ uống chứa caffeine, vì chúng gây mất nước, Smith nói. 6. Biết khi nào nên dừng lại Nếu bạn cảm thấy choáng váng, chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn, nhức đầu, khó

tập trung hoặc bất kỳ triệu chứng nào khác gây trở ngại cho hoạt động hàng ngày, nên dừng nhịn ăn ngay. Smith cho biết: "Nếu triệu chứng nào kể trên xảy ra, nên trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng để tìm ra phương pháp mới phù hợp hơn".


SỨC KHỎE

THIÊN NHIÊN MANG LẠI NHIỀU LỢI ÍCH HƠN LÀ BẠN TƯỞNG Công nghệ hiện đại là một thanh gươm hai lưỡi. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta thuận tiện hơn, nhưng cũng làm cho cuộc sống phức tạp hơn.

SOÁ 705 13/04/2018

35

VI KHUẨN “ÁC MỘNG” GIẾT CHẾT 50% SỐ NGƯỜI NHIỄM BỆNH Một vi khuẩn giết người hàng loạt mang biệt danh là "vi khuẩn ác mộng", giết chết 50% số bệnh nhân, dù có được điều trị.

C

húng ta phải làm đa nhiệm vụ, đối phó với mức độ căng thẳng cao hơn, và đi ngủ khi trong đầu có đến hàng tỉ thứ để lo nghĩ. Chúng ta luôn luôn có nhiều áp lực, nhiều người cảm thấy chán nản, ngay cả khi họ sống giữa những tiện nghi hiện đại nhất và ngôi nhà phong cách nhất. Họ quên rằng giải pháp đơn giản nhất để kết nối lại với chính mình và trở về nơi bắt đầu, đó chính là thiên nhiên. Dưới đây là những cách để có một cuộc sống bình tĩnh, không căng thẳng mà không phải dùng đến thuốc nhằm giúp chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh, theo naturalnews. Thiền ngoài trời Tìm chỗ ngồi yên tĩnh, nhắm mắt lại, và lắng nghe xung quanh bạn. Mở giác quan để khám phá cảnh quan, âm thanh và mùi của thiên nhiên. Nạp lại cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn. Mang theo thiên nhiên về nhà Tại sao không nhặt, hái... những loài thực vật, hoa, vỏ sò, đá... bạn nhìn thấy trên bãi biển và mang chúng

về nhà? Đưa thiên nhiên vào nhà để ngắm, ngửi và chạm, xoa dịu tâm trí và nuôi dưỡng tinh thần. Nó giữ cho bạn kết nối với thiên nhiên và thúc đẩy tinh thần, đặc biệt là vào đêm lạnh giá và cô đơn. Học từ thú vật Thú vật cũng có thể dạy chúng ta rất nhiều điều về sự kiên nhẫn, trí tuệ và cuộc sống. Sự dịu dàng và duyên dáng của hươu nai khiến chúng ta luôn lạc quan trong khi căng thẳng. Con thỏ tượng trưng cho sự sinh sản và sự thịnh vượng. Ngay cả những con nhện khiêm tốn dệt mạng nhện trong phòng ngủ của bạn cũng có thể khuyến khích bạn vượt qua giới hạn của bạn và tạo ra một cái gì đó mới. Mạng nhện nhắc nhở chúng ta cách để kết nối chúng ta với tất cả các sinh vật của thế giới. Khám phá các địa điểm mới trong thiên nhiên

Vết loét trên da lâu ngày không khỏi, khối u ngày càng dày lên, ho kéo dài, khó nuốt...là những dấu hiệu bất thường cảnh báo ung thư.

B

oài vi khuẩn siêu độc hại được CDC gọi là "vi khuẩn ác mộng" có tên khoa học là Klebsiella pneumoniae, một vi khuẩn đa kháng thuốc cực mạnh đã gây nhiễm trùng cho 221 người Mỹ ở 27 tiểu bang khác nhau trong năm qua. Đáng sợ là nhiều kháng sinh mạnh nhất hiện nay đã đầu hàng trước chúng. Tỉ lệ chết khi nhiễm vi khuẩn này là 50%, cho dù có được điều trị. Nguyên nhân vi khuẩn này mạnh đến vậy là do chúng mang một số gen đặc biệt giúp đối phó với các kháng sinh. Các quan chức y tế lo ngại rằng số ca nhiễm thực tế có thể cao hơn và sẽ có thêm nhiều người bị ảnh hưởng bởi chứng nhiễm trùng nan y do "vi khuẩn ác mộng" gây nên. Họ cảnh báo rằng một số người từng tiếp xúc với người bệnh, tuy không phát bệnh nhưng sự phơi nhiễm đủ để họ mang vi khuẩn này đi phát tán ra cộng đồng. Nhiều

Hãy thử đi đến một bãi biển bạn chưa bao giờ đến. Leo núi để chinh phục núi cao và cắm trại để hưởng thụ không gian thiên nhiên. lưng, xương hông. - Sốt, mệt mỏi, suy kiệt. Bác sĩ Foo khuyên mọi người khi bị một trong các triệu chứng trên nên đi khám chuyên khoa ngay. Những dấu hiệu này có thể chỉ điểm sự hiện diện của ung thư

10 DẤU VẾT BẤT THƯỜNG CẢNH BÁO UNG THƯ TRÊN CƠ THỂ BẠN ác sĩ Foo Kian Fong, Trung tâm Ung thư Parkway, Singapore, khuyên mọi người nên tầm soát ung thư định kỳ đồng thời chú ý đến những thay đổi bất thường trong cơ thể để phát hiện bệnh và điều trị sớm - Một vết loét lâu ngày không khỏi xuất hiện trên da, âm đạo, khoang miệng hoặc bất kỳ vị trí nào của cơ thể. - Xuất huyết hoặc chảy dịch bất thường. Ví dụ, máu trong đờm hoặc phân, xuất huyết âm đạo bất thường hoặc chảy dịch từ núm vú. - Một khối u dày lên ở vú, tinh hoàn, hạch bạch huyết hoặc mô mềm. - Thay đổi thói quen đi vệ sinh

L

hoặc chức năng bàng quang. Chẳng hạn như táo bón mạn tính, tiêu chảy, đau khi đi tiểu, đi tiểu nhiều hơn hoặc ít hơn trong thời gian dài, có máu trong nước tiểu, thay đổi kích thước phân. - Ho kéo dài hoặc khàn tiếng. - Khó tiêu hoặc khó nuốt thức ăn. - Bất thường ở mụn cơm hoặc nốt ruồi. Chẳng hạn, sự thay đổi đột ngột về màu sắc, hình dạng, kích thước của mụn cơm hoặc nốt ruồi trên da. - Giảm cân nhiều mà không giải thích được, cụ thể là sút từ 5 kg trở lên dù bạn không ăn kiêng. - Đau lưng hoặc đau, khó chịu ở xương

người trong số đó đã được kiểm tra và các bác sĩ phát hiện có tới 11% có phơi nhiễm nhưng không bị bệnh. Vi khuẩn, virus kháng thuốc là chủ đề khiến ngành y tế nhiều quốc gia đau đầu trong những năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là sự lạm dụng kháng sinh trong nhiều thập kỷ, vô tình tạo ra các chủng vi khuẩn, virus mạnh mẽ hơn: chúng đã thích ứng và đề kháng lại với thuốc của con người để sinh tồn. Theo tiến sĩ Anne Schuchat, Phó Giám đốc CDC, chỉ riêng nước Mỹ đã có 2 triệu người bị nhiễm các loại vi khuẩn đề kháng với kháng sinh mỗi năm và trong đó có 23.000 người chết. Hiện các chuyên gia y tế khắp thế giới đang lao vào cuộc chạy đua tìm kiếm các phương pháp thay thế kháng sinh, chú trọng đến phát huy các khả năng tự nhiên của cơ thể cũng như các liệu pháp sinh học ít tác dụng phụ. hoặc một căn bệnh nguy hiểm nào đó. Qua thăm khám, nếu nghi ngờ là ung thư, bác sĩ có thể cho bạn làm thêm một số xét nghiệm đặc hiệu và tư vấn cách điều trị phù hợp, tránh để bệnh diễn tiến nặng hơn.


36 Tin

SOÁ 705 13/04/2018

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

ĐÃ TÌM THẤY HÀI CỐT TÀO THÁO, CÒN LƯU BỊ, TÔN QUYỀN NẰM Ở ĐÂU? Sau khi các nhà khảo cổ Trung Quốc công bố việc phát hiện hài cốt Tào Tháo, sự chú ý đổ dồn đến hai đối thủ lớn nhất của Tào Tháo là Lưu Bị và Tôn Quyền.

T

heo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Tào Tháo cùng Lưu Bị và Tôn Quyền tạo thành giai đoạn thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc cách đây 1.800 năm. Câu chuyện về 3 người này được biết đến rộng rãi không chỉ ở Trung Quốc, mà còn trên khắp thế giới, nhờ cuốn tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Tháng trước, các chuyên gia khảo cổ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, kết luận rằng hài cốt người đàn ông qua đời ở độ tuổi ngoài 60, trong một ngôi mộ cổ có niên đại gần 2.000 năm, chính là Tào Tháo (220280). Vị trí chính xác của ngôi mộ từng là bí ẩn trong hàng thế kỷ, cho đến khi những manh mối đầu tiên xuất hiện năm 2009. Tào Tháo là một trong những nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người thành lập nhà Ngụy ở phía bắc Trung Quốc, tạo thành thế lực mạnh nhất thời điểm đó. Suốt hàng ngàn năm, các sử gia Trung Quốc phác họa Tào Tháo là nhân vật phản diện, kẻ đã biến hoàng đế cuối cùng của nhà Hán thành con rối. Ngược lại, hai nhân vật khác nổi lên ở thời Tam quốc cùng Tào Tháo là Lưu Bị và Tôn Quyền lại nhận được không ngớt những lời ca ngợi. So với Tào Tháo, Lưu Bị được phác họa là người sinh ra trong gia đình nghèo khó, dù mang trong mình dòng máu hoàng tộc nhà Hán. Mặc dù không có tài năng quân sự và thao lược như Tào Tháo, Lưu Bị tuyển chọn được nhiều tướng lĩnh, quân sư tài năng như Gia Cát Lượng để tạo nên nhà Thục Hán ở phía tây nam Trung Quốc. Tôn Quyền ít nhận được sự chú ý hơn so với Tào Tháo hay Lưu Bị, ông là người thừa kế gia sản kếch xù ở miền đông nam Trung Quốc từ anh trai. Tôn Quyền lập ra nhà Đông Ngô. Khu vực sông nước này đạt đến sự thịnh thượng dưới thời Tôn Quyền. Cho đến nay, mọi nỗ lực tìm kiếm mộ Lưu Bị và Tôn Quyền đều đi vào ngõ cụt vì thiếu bằng chứng xác thực, mặc dù truyền thuyết để lại nhiều manh mối. Có ít nhất 3 nơi Lưu Bị có thể được chôn

GIA ĐÌNH HÒA THUẬN, CÁC THÀNH VIÊN CÓ THỂ TRÁNH XA BỆNH TẬT: AI CŨNG NÊN NGẪM! Nếu vẫn có những lúc chưa thực hiện được bí quyết vàng để tránh xa bệnh tật được nhắc đến dưới đây, mỗi cá nhân hãy tự nhủ cần cố gắng thêm một chút nữa!

B

cất, theo các nhà khảo cổ Trung Quốc. Tam quốc diễn nghĩa nói Lưu Bị được an táng cùng quân sư Gia Cát Lượng ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. Nhưng các chuyên gia bác bỏ, cho rằng Lưu Bị qua đời ở Trùng Khánh, cách Thành Đô khoảng 600km. Ở thời cổ đại, việc đưa thi thể Lưu Bị về quê hương cũng phải mất một tháng, trong khi hài cốt đối mặt với tình trạng phân hủy vì điều kiện thời tiết nóng ẩm. Do đó, các nhà khảo cổ Trung Quốc tin rằng Lưu Bị được an táng ngay tại nơi qua đời, gần bờ sông Trường Giang. Nhưng theo một nguồn tin khác, khu vực vùng núi cách Thành Đô khoảng 60km mới là nơi đặt ngôi mộ của Lưu Bị. Ngọn núi này được bao quanh bởi 9 quả đồi, tạo thành hình hoa sen, rất phù hợp để làm nơi chôn cất một nhân vật mang dòng máu hoàng tộc. Khu vực này trở thành di sản cần bảo vệ từ những năm 1980 dù chính quyền địa phương chưa từng tìm thấy một ngôi mộ cổ nào. Việc tìm kiếm nơi an nghỉ của Tôn Quyền dường như dễ dàng hơn vì các tài liệu lịch sử chép lại rằng, ông được an táng tại ngọn núi gần Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô. Nhưng vị chính xác không được tiết lộ. Đầu những năm 2000, chính quyền địa phương đã gửi một nhóm các nhà khảo cổ đi tìm mộ Tôn Quyền. Họ mang theo các thiết bị khảo sát hiện đại nhất và tìm thấy mạng lưới hầm ngầm dưới lòng đất. Nhưng nghiên cứu chỉ dừng lại ở đó. Lý do là bởi chính quyền địa phương không cấp phép khai quật, nhà sử học He Yunao đến từ Đại học Nam Kinh nói. “Trung Quốc có luật bất thành văn là không được khai quật khảo cổ trừ khi khu vực đó đứng trước nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn”. Lăng mộ Tào Tháo được khai quật như ngày hôm nay là bởi nơi này từng nhiều lần bị những kẻ trộm mộ viếng thăm, khiến di tích không còn toàn vẹn. Các nhà khảo cổ Trung Quốc cũng đồng ý rằng việc khai quật rất khó lường, có thể gây ra những tai nạn làm tổn hại đến di tích hàng ngàn năm.

ệnh tật của con người phần nhiều đến từ ưu phiền. Và một trong nhiều nguyên nhân chính dẫn đến ưu phiền bắt nguồn từ việc gia đình không hạnh phúc. Làm thế nào để gia đình luôn hòa thuận, đó là cả một vấn đề lớn. Gia đình là nơi mà ở đó tồn tại những mối quan hệ quan trọng nhất đối với mỗi con người. Trong cuộc đời chúng ta, 70% cảm xúc hỉ lộ ái ố đều có liên quan đến gia đình. Trong khi đó, cảm xúc, với mức độ ảnh hưởng lớn nhất có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta. Vì thế nên không khí gia đình, cảm xúc, tình cảm trong gia đình chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe của mỗi thành viên trong gia đình. Trong cuộc sống gia đình, tuyệt đối đừng để những chuyện cãi vã nhỏ nhặt xảy ra đều như cơm bữa, cũng đừng để gia đình im ắng đến mức đáng sợ. Không cãi vã nhưng không nói, nửa tháng người trong nhà không ai nói với ai một câu, ở trong một gia đình như thế, ai rồi cũng sẽ sinh bệnh. Từng có một bái báo đưa tin rằng những người ly hôn hoặc mất vợ/ chồng có tuổi thọ không cao. Cô đơn đáng sợ hơn nghèo khó, cô đơn dễ khiến người ta gặp nhiều vấn đề về tâm lý và sức khỏe. Và ngược lại, những gia đình có vợ chồng tâm đầu ý hợp, cả hai sẽ sống thọ hơn những gia đình không toàn vẹn. Gia hòa vạn sự hưng, nếu cả ngày bạn chỉ ôm trong lòng sự oán trách, giận giữ mà mong cầu tài lộc, may mắn và hạnh phúc, làm sao bạn có thể đạt được nguyện vọng? Con người là động vật sống theo cảm xúc, cả ngày sống trong cảm xúc. Hỉ nộ ái ốm, ưu tư, sợ hãi, kinh ngạc… đó chỉ là vài trong vô số những cảm xúc vô cùng đa đạng và phong phú của con người. Thế nhưng chúng ta liệu có biết rằng: Giận dữ, u sầu và những cảm xúc tiêu cực sẽ trực tiếp làm tổn thương đến tinh thần và thể xác của con người. Rất nhiều người không chết vì già, không chết vì bệnh mà chết vì tức giận. Không được làm quan, tức mà chết, không được đề bạt làm giáo sư, tức mà chết, kiếm không ra tiền, tức mà chết… rất nhiều người già chỉ vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận đến chết.

Nhưng phàm là người ắt phải có cảm xúc, cũng rất khó để kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, khó mới cần phải tu luyện, đừng để cảm xúc của bản thân trôi nổi mất kiểm soát, hãy làm chủ cảm xúc của mình chứ đừng để bản thân bị cảm xúc chi phối. Ba bước để thỏa mãn nhu cầu có một gia đình hạnh phúc 1. Đầu tiên, một gia đình hòa thuận êm ấm, yếu tố then chốt là vợ chồng phải yêu thương nhau. Giữa vợ và chồng có sự yêu thương kính trọng lẫn nhau, cùng đặt nhau ở vị trí đầu tiên trong lòng không chỉ khiến cha mẹ già an tâm mà con cái cũng noi gương tốt, tự khắc nếp nhà sẽ đâu vào đấy. Vợ chồng yêu thương nhau cần thực hiện tốt các nguyên tắc sau: Kính trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau, giúp đỡ lần nhau, an ủi lẫn nhau, động viên lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau và thông cảm cho nhau. 2. Thứ hai là giáo dục tốt con cái. Con cái là tương lai của gia đình, việc thế hệ trẻ đâm cành xanh lá, kế thừa gia phong, tất cả đều phụ thuộc vào kết quả giáo dục mà chúng ta dành cho trẻ từ tấm bé. 3. Thứ ban là tôn trọng người già. Người già là gốc rễ trong gia đình. Các thành viên trong gia đình nếu như không tôn trọng cội nguồn, gốc rễ của mình, nghĩa là không đối xử tốt với người lớn tuổi trong gia đình thì những cành, những lá sẽ khó mà um tùm sum suê cho được. Hãy xử lý tốt cả mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Hai người phụ nữ "bủa vây" một gười đàn ông có thể sẽ đem đến tình yêu lớn gấp đôi nhưng cũng có thể chèn ép anh ta thành một cái bánh khô kẹp lép. Ai cũng có cá tính riêng, có tật xấu riêng. Vì thế hãy thường xuyên tự nhắc mình: Hãy đổi vị trí của mình với người khác để suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề dưới góc nhìn, địa vị khác, để từ đó thấu hiểu và cảm thông cho những người xung quanh.


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

TÌNH CẢNH CHUI RÚC TRONG 'NHÀ QUAN TÀI' CỦA NGƯỜI GIÀ TRUNG QUỐC

SOÁ 705 13/04/2018

N

hững người thuê nhà trong độ tuổi từ 62 đến 81, phải ngủ trên ba chiếc giường nhỏ trong một căn phòng chỉ rộng 15 m2 ở trung tâm thành phố Trùng Khánh vì không đủ điều kiện vào viện dưỡng lão, theo SCMP. Chi phí ở viện dưỡng lão khoảng 1.300 nhân dân tệ/tháng (206 USD), còn khi sống trong căn phòng này, họ chỉ phải trả 150 tệ (24 USD). Những cụ ông không con Không vợ, không con, không tiền, 6 người đàn ông lớn tuổi chen chúc trong một cái và nghèo khó này phải ngủ trên những "nhà quan tài" ở Trùng Khánh. chiếc giường cũ kỹ, chịu đựng tiếng ồn ào liên tục và không hề có không gian riêng. Thế nhưng, họ đều tìm thấy một niềm vui bất ngờ khi cùng chia sẻ không gian chật hẹp này, đó là không khí ấm áp, quan tâm lẫn nhau. "Số phận đã đưa mọi người tới đây", Wang Gande, 74 tuổi, chủ nhà, kiếm sống bằng nghề kéo xe rác và cũng đang sống cùng những cụ ông này, chia sẻ. Căn phòng chật chội đã tạo ra không gian để những người thuê nhà có thể chăm sóc lẫn nhau. Wang cùng đứa con trai tàn tật và những người thuê nhà của ông sống trong một phòng ngủ khác, nhưng dùng chung nhà bếp, nhà vệ sinh và phòng khách. Wang nói ông thích sự ấm cúng khi sống cùng những người khác và cùng nhau dùng cơm. Do đó, trong suốt 20 năm qua, ông đã cho thuê căn phòng rộng nhất trong căn hộ rộng 40 m2. Những khách trọ của ông đều là người đến từ các vùng nông thôn, chưa bao giờ kết hôn và không có con cái. Căn hộ này là một món quà từ người chủ của vợ ông Wang. Vợ ông từng chăm sóc cho chủ nhà trước đây và người này đã để lại ngôi nhà cho bà sau khi qua đời. Câu chuyện của những người đàn ông này là ví dụ mới nhất về hoàn cảnh khó khăn của người nghèo, người già và người không có con cái ở Trung Quốc. Họ phải sống trong không gian chật hẹp mà truyền thông gọi là "nhà quan tài". Sự xuất hiện của những "nhà quan tài" ở Trung Quốc nhấn mạnh thực tế khắc

GIỚI TRẺ HONG KONG BÂY GIỜ NGHĨ VỀ TRUNG QUỐC ĐẠI LỤC? Đa số học sinh tham gia một cuộc khảo sát gần đây cho biết không thấy sự tương đồng giữa bản sắc người Hong Kong và người Trung Quốc đại lục.

C

uộc khảo sát do đảng Tân dân thực hiện gần đây cho thấy thế hệ trẻ Hong Kong hiểu biết về tình hình kinh tế, chính trị ở đại lục khi 95% học sinh được hỏi cho biết từng đến tham quan đại lục và 85% có thể đọc tiếng phổ thông, ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc, lấy giọng Bắc Kinh làm chuẩn. Tuy nhiên, chỉ 22% trong số 1.279 học sinh tham gia khảo sát muốn chuyển đến sống ở đại lục và 26% muốn tìm kiếm công ăn việc làm ở đó, SCMP đưa tin. Khảo sát được tiến hành từ tháng 10/2017 đến tháng 2/2018 với các học sinh lớp 4 và 5 tại 11 trường học, trong số đó 79% các em sinh ra Hong Kong và 20% sinh ra ở đại lục. Giáo sư Lui Tai-lok, giám đốc học viện nghiên cứu về Hong Kong thuộc đại học Giáo dục, cơ quan tiến hành việc khảo sát, nhận xét kết quả đã phủ nhận quan điểm bấy lâu nay rằng người Hong Kong có định kiến với dân đại lục vì thiếu hiểu biết. "Chúng tôi nghe nhiều người lớn tuổi khuyên thanh niên Hong Kong nên đến đại lục nhiều hơn nữa để tận mắt chứng kiến sự phát triển nhanh của đất nước. Nhưng khảo sát cho thấy người trẻ Hong Kong tiếp xúc nhiều với văn hóa và xã hội đại lục, hiểu điều gì đang xảy ra ở đó", giáo sư Lui nói. Số liệu cho thấy khoảng 8 trong số 10 người trẻ được hỏi cho biết họ xem truyền hình và phim ảnh Trung Quốc thường

xuyên và một người nói xem gần như hàng ngày. Gần 7 trong số 10 người dùng ứng dụng tin nhắn WeChat hoặc có tài khoản trên WeChat. Dù khảo sát không yêu cầu người trẻ trả lời thẳng họ nhìn nhận bản thân là người Hong Kong hay Trung Quốc, những người tham gia khảo sát đánh giá "nhân diện" của mình dựa trên thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 10 nghĩa là bản sắc Hong Kong và Trung Quốc đại lục "tương đồng" còn 0 là "hoàn toàn không tương đồng". Theo đó, 65% đánh giá ở mức thang điểm từ 5 trở xuống. Gần 10% chọn điểm tuyệt đối và 8,7% đồng ý với quan điểm "hoàn toàn không tương đồng". "Câu hỏi mà chúng ta và chính phủ nên đặt ra ở đây là: Tại sao dù hiểu biết về đại lục, giới trẻ vẫn không thích?", giáo sư Lui nói. Bản sắc Hong Kong Sau khi tiếp quản Hong Kong vào năm 1997, Trung Quốc áp dụng hình thức quản lý "một quốc gia, hai chế độ". Hong Kong trở thành đặc khu có quyền tự trị về mặt kinh tế và chính trị, nghĩa là người Hong Kong được tổ chức bầu cử riêng và tự do ngôn luận tới năm 2047. Tuy nhiên, lứa 20 tuổi không cảm thấy thực sự tự do. Chau Ho-oi, sinh ra vào đúng thời điểm Hong Kong được Anh trao trả về Trung Quốc, cho biết cảm giác lúc còn nhỏ và

bây giờ khác xa nhau. Năm 2008, Thế vận hội Olympic được tổ chức ở thủ đô Bắc Kinh. Xem trên truyền hình, cô bé Chau 11 tuổi rất ngưỡng mộ thành tích của các vận động viên Trung Quốc giành được 48 huy chương vàng và xếp thứ nhất. "Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng Trung Quốc thật vĩ đại. Nếu thời điểm đó anh hỏi tôi có phải người Trung Quốc không, tôi sẽ nói có", cô gái ngoài 20 tuổi nói với Reuters.

37

nghiệt mà người già và người nghèo ở Trung Quốc đang phải đối mặt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tình trạng này sẽ càng cao khi tỷ lệ người trên 60 tuổi ở Trung Quốc tăng lên 28% vào năm 2040 so với 12% năm 2010. Theo một nghiên cứu của Zhu Xiao, nghiên cứu viên trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh, gần 50 triệu người già tại quốc gia đông dân nhất thế giới đang phải sống dưới mức nghèo khổ chỉ với 1,9 USD/ ngày. Nhóm này chiếm 23% tổng số người cao tuổi cả nước. Liu Kaiming, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ Viện Quan sát Xã hội Đương đại có trụ sở tại Thâm Quyến, cho biết những người ở nông thôn đặc biệt dễ rơi vào tình trạng đói nghèo do thiếu các cơ sở phúc lợi tại chỗ. Nhiều người cao tuổi ở các vùng nông thôn không có nguồn thu nhập. "Việc thiếu các chương trình phúc lợi tại chỗ là một vấn đề phổ biến ở Trung Quốc", ông Liu nói. Dù việc thống nhất các chương trình bảo hiểm y tế dành cho người già ở các thành phố và nông thôn đã được đưa ra từ năm 2014, nhưng mức trợ cấp mỗi tháng chỉ từ 100 đến 300 nhân dân tệ (16-48 USD), phụ thuộc vào tiêu chuẩn địa phương, ông Liu nói thêm. Đối với những người sống trong căn hộ của ông Wang, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau. Bất kể ở độ tuổi nào, ngày nào họ cũng dậy sớm, làm đủ việc từ sáng sớm đến nửa đêm với mục tiêu kiếm đủ sống. Họ thu gom rác và bán cho các cơ sở tái chế, bán kẹo hồ lô trên đường phố, bốc vác ở những khu chợ bán thịt và sản phẩm tươi sống. Luo Zhaofu, người bán kẹo hồ lô, cho biết ông đã lỡ cơ hội lập gia đình khi còn trẻ. Giống như những người thuê nhà khác tại đây, ông Luo không đủ tiền đưa cho nhà gái làm sính lễ - món tiền hoặc quà tặng đôi khi lên tới vài nghìn USD. "Ít nhất thì tôi cũng sẽ có một đứa con nếu tôi có thể đủ tiền cưới vợ", Luo nói. "Nhưng giờ đây tôi không muốn nói tôi là người Trung Quốc... Thậm chí anh có hỏi 100 lần thì tôi vẫn sẽ nói như thế". Năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Hong Kong được trao trả về Trung Quốc, Reuters đã phỏng vấn 10 người trẻ Hong Kong sinh năm 1997 và tất cả đều nói rằng họ tự nhận diện bản thân như người Hong Kong chứ không phải người đại lục.


38

SOÁ 705 13/04/2018

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

TẠI SAO SINH VẬT BIỂN ĂN ĐỒ NHỰA ĐẾN CHẾT?

QUYỀN NĂNG CỦA FACEBOOK KHÔNG SUY SUYỂN

Nhựa không chỉ trông có vẻ giống thức ăn, mà cả mùi vị, cảm giác và thậm chí âm thanh cũng giống với đồ ăn.

Nếu có một khoảnh khắc kết tinh nghịch lý của phiên điều trần marathon tại Thượng viện Mỹ đối với ông chủ Facebook Mark Zuckerberg hôm 10-4 thì đó hẳn là những dòng tweet.

T

rong cuộc phỏng vấn gần đây trong bộ phim tài liệu về thế giới tự nhiên, Blue Planet II, nhà tự nhiên học David Attenborough mô tả việc một chú chim hải âu bay về tổ và cho chim non ăn. "Và thứ gì được thả ra từ miệng chúng?" ông nói. "Không phải cá, cũng không phải con mực - vốn là loại thức ăn quen thuộc của hải âu. Mà là nhựa." Sự thật, đúng như Attenborough mô tả, vô cùng đau lòng. Và cũng rất lạ. Chim hải âu thường kiếm ăn bằng cách bay hàng ngàn km để tìm được đúng loại con mồi yêu thích, mà chúng thường chộp lấy dễ dàng từ dưới nước. Vì sao những con chim quyền năng đến vậy lại dễ bị lừa đến mức bay đi cả hành trình dài chỉ để mang về một miệng đầy đồ nhựa? Người ta phát hiện ra rằng hải âu không phải loài duy nhất bị như thế. Ít nhất 180 loài động vật biển từng được ghi nhận cho thấy chúng ăn đồ nhựa, từ sinh vật phù du tí hon đến cá voi khổng lồ. Người ta tìm thấy nhựa trong một phần ba số lượng cá đánh bắt được ở Anh Quốc, gồm cả những loại cá mà con người hay ăn. Người ta cũng tìm thấy nhựa trong các loại hải sản ngon lành khác như trai hến hay tôm hùm. Nói ngắn gọn, động vật đủ kích cỡ và hình dáng đều ăn phải nhựa, và với 12,7 triệu tấn nhựa bị đổ xuống đại dương hàng năm, rất nhiều trong số đó sẽ quẩn quanh, quay trở lại với đời sống con người. Việc ăn nhựa diễn ra phổ biến một phần là bởi nhựa hiện diện khắp nơi. Ví dụ với động vật phù du, chúng ăn các phân tử nhựa siêu nhỏ trong nước vì bộ phận tiêu hóa của chúng được tạo ra để tiêu hóa phân tử ở kích cỡ nhất định. "Nếu phân tử có đúng kích cỡ đó, thì hẳn đấy phải là thức ăn," Moira Galbraith, nhà sinh thái học phù du tại Học viện Khoa học Đại dương ở Canada cho biết. Giống với sinh vật phù du, loài hải sâm có xúc tu và hình trụ dài không khảnh ăn lắm vì những gì chúng ăn là cào được từ đáy biển xung quanh, chúng xúc bùn dưới đáy biển vào miệng và lọc lại những thứ ăn được. Tuy nhiên, một phân tích cho thấy những loài sống dưới đáy biển có thể tiêu thụ số lượng nhựa nhiều gấp 183 lần so với người ta nghĩ, vì nhựa có trong

C

phần bùn chúng ăn vào. Với hải sâm, phân tử nhựa đơn giản là lớn hơn và dễ lọc hơn bằng xúc tu so với thức ăn thông thường. Nhưng với các loài khác, có những dấu hiệu cho thấy việc chúng ăn nhựa không phải chỉ là quá trình tiêu hóa thụ động. Rất nhiều loài có vẻ như đã chủ động chọn loại 'thức ăn' này. Để hiểu vì sao động vật thấy nhựa quá hấp dẫn, chúng ta cần phải tìm hiểu cách chúng nhìn nhận thế giới. "Động vật có khả năng nhận thức và cảm giác rất khác con người. Trong một số trường hợp, khả năng của chúng tốt hơn và trong một số trường hợp khác, tệ hơn, nhưng nói chung là chúng rất khác biệt," Matthew Savoca tại Trung tâm Hải dương Học Southwest NOAA ở Monterey, California nhận định. Có giải thích cho rằng động vật sẽ nhầm nhựa với các loại thức ăn quen thuộc như hạt nhựa thường bị nhầm với trứng cá ngon lành. Nhưng con người chúng ta thường bị thiên kiến về cảm giác. Để hiểu rõ cơn say mê của động vật với nhựa, các nhà khoa học phải học cách nhìn thế giới giống như chúng. Con người là sinh vật tư duy hình ảnh, nhưng rất nhiều loài động vật biển, như chim hải âu, khi tìm mồi thường dựa vào khứu giác là chính. Savoca và đồng nghiệp của ông đã tiến hành nhiều thí nghiệm cho thấy một số loài chim biển hoặc cá bị nhựa quyến rũ vì mùi hương. Đặc biệt là mùi có liên quan đến hợp chất dimethy sulfide (DMS). Chất này nổi tiếng dễ dàng hấp dẫn các loài chim vì mùi mà nó tỏa ra từ nhựa. Rong biển mọc trên những đám nhựa nổi. Khi bị các sinh vật nhuyễn thể cỡ nhỏ ăn - mà sinh vật nhuyễn thể cỡ nhỏ lại là một nguồn thức ăn chính cho động vật biển - thì rong biển thải ra DMS, thu hút chim và cá lao tới ăn nhựa thay vì ăn những con nhuyễn thể mà chúng tìm kiếm. Ngay cả với thị giác, chúng ta cũng không thể kết luận ngay khi xem xét bề ngoài của nhựa. Giống con người, rùa biển thường dựa vào thị giác để tìm thức ăn. Tuy nhiên, người ta cho rằng rùa biển có khả năng nhìn thấy ánh sáng tia cực tím (UV) khiến

ác dòng tweet từ hai thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Kamala Harris có nội dung thúc giục cử tri vào đường dẫn tới trang Facebook cá nhân của họ, nơi đang phát trực tiếp cuộc điều trần nói trên. Hai nhà lập pháp Đảng Dân chủ này nằm trong số những người chất vấn sắc sảo nhất tại cuộc điều trần kéo dài hơn 5 giờ nhưng không có nhiều câu trả lời được đưa ra. Theo bình luận của Guardian, ra sức "quay" giám đốc điều hành (CEO) Facebook bằng những câu hỏi khó chịu nhất về sự cố để lộ 87 triệu dữ liệu người dùng nhưng những nội dung đăng tải trên Twitter của 2 vị nghị sĩ đã vô tình để lộ quyền năng ngầm của Facebook: Mạng xã hội này vẫn còn tất cả sức mạnh dù ông chủ Zuckerberg phải ngồi trên ghế nóng. Các chính khách có thể ồn ào chỉ trích Facebook để xoa dịu sự giận dữ của những cử tri không muốn bị xâm phạm quyền riêng tư, để bảo vệ sự an toàn trên mạng xã hội… Không rõ họ có thể lấy lòng cử tri được tới đâu song họ vẫn tiếp tục gắn chặt với hệ thống này như những "tín đồ" Facebook khác. Một chi tiết không kém phần lý thú là trong khi tỉ phú Zuckerberg đang bị câu hỏi của hàng chục thành viên Ủy ban Tư pháp Thượng viện cùng tua tủa ống kính truyền thông bủa vây, giá cổ phiếu của Facebook đã có một trong những ngày giao dịch tốt nhất kể từ khi nổ ra vụ bê bối lộ dữ liệu người dùng liên quan đến Công ty Cambridge Analytica cho những gì chúng thấy hoàn toàn khác so với con người. Qamar Schuyler từ Đại học Queensland, Úc, đã quan sát não bộ của rùa bằng cách mô hình hóa khả năng thị giác của rùa sau đó điều chỉnh các vật thể nhựa ra hình ảnh đúng như rùa nhìn thấy. Bà cũng xem xét những gì tìm thấy trong bao tử của nhiều xác rùa chết để hiểu loại nhựa nào chúng thích ăn. Kết luận được đưa ra là trong khi các con rùa non không phân biệt được rõ đâu là nhựa, thì rùa già lại có xu hướng thích các loại nhựa mềm và trong suốt hơn. Schuyler nghĩ kết quả của bà khẳng định ý tưởng từ lâu cho rằng rùa nhầm túi nhựa với các loài sứa thơm ngon. Người ta cũng cho rằng màu sắc là yếu

vào tháng rồi. Chuyên gia phân tích Julia Carrie Wong tại TP San Francisco (Mỹ) cho rằng Facebook là một thế lực ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội hiện đại, nên khó để 44 thượng nghị sĩ Mỹ có thể gói gọn vấn đề trong một cuộc điều trần với chủ đề chung chung: riêng tư trên mạng xã hội và dữ liệu. Câu hỏi từ các nhà lập pháp này, mỗi người có 5 phút, bao trùm các vấn đề như lưu trữ dữ liệu, can thiệp nước ngoài trong các cuộc bầu cử, quảng cáo, núi tài liệu điều khoản sử dụng dịch vụ "đánh đố người dùng" của Facebook, nghiện mạng xã hội, độc quyền và cạnh tranh… Trong các câu trả lời của mình, vị CEO 33 tuổi bám chặt vào niềm tin Facebook đã gieo cấy ngay từ đầu: người dùng kiểm soát dữ liệu của họ. Trước câu hỏi về việc làm thế nào 87 triệu người dùng Facebook bị chia sẻ thông tin cá nhân trong khi chỉ có 300.000 tài khoản tự nguyện chia sẻ thông tin, ông Zuckerberg đã phải thừa nhận do hệ thống được thiết kế chưa tốt. Câu chuyện về một phiên bản trả tiền của Facebook, để người dùng có thể tránh những quảng cáo không mong muốn đang được bàn luận nhiều trên truyền thông những ngày qua cũng được đưa ra tại cuộc điều trần. CEO của Facebook khẳng định sẽ luôn có một phiên bản miễn phí của Facebook và lựa chọn trả phí đang được mạng xã hội này cân nhắc. tố ảnh hưởng đến chuyện ăn phải nhựa, mặc dù yếu tố này khác nhau tùy vào từng loài. Rùa non thích nhựa trắng hơn, trong khi đó, Schuyler và đồng nghiệp của bà nhận thấy chim biển thường tìm cách săn nhựa màu đỏ. Ngoài hình dáng và mùi vị, động vật còn sử dụng nhiều giác quan khác để tìm thức ăn. Sinh vật biển đi săn bằng sóng siêu âm, tiêu biểu như cá voi có răng hay cá heo. Sóng siêu âm nổi tiếng vì cực kỳ nhạy cảm, nhưng hàng chục con cá nhà táng và các loại cá voi có răng khác đã chết với bụng đầy túi nhựa, mảnh vụn xe hơi và các loại chất thải khác mà con người xả ra. Savoca nói có vẻ như hệ thống sóng


SOÁ 705 13/04/2018

CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

siêu âm của chúng xác định nhầm vật thể nhựa và cho rằng đó là thức ăn. "Có một hiểu lầm cho rằng những con vật này ngu ngốc và ăn phải nhựa chỉ vì nhựa trôi nổi xung quanh, nhưng điều đó không đúng," Savoca cho biết. Bi kịch là tất cả những con vật đó đều là các loài săn và kiếm mồi lão luyện, sở hữu giác quan ưu việt qua nhiều triệu năm tiến hóa để xác định rất ít các nhóm con mồi.

"Nhựa thực sự mới chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn," Schuyler nói. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng đã tìm được cách biến mình thành "thức ăn". Nhựa là thứ luôn có cái gì đó tạo ra sư hấp dẫn với mọi người. Nó không chỉ giống đồ ăn mà còn có mùi vị, cảm quan và thậm chí âm thanh hệt như thức ăn. Rác thải mà con người thải ra với đủ kích cỡ, hình dạng và màu sắc, tới mức

ĐÂY LÀ LÝ DO VÌ SAO ĐỌC SÁCH MỖI NGÀY LÀ "KHOẢN ĐẦU TƯ" CÓ LÃI NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI Một loạt các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần của bạn, đồng thời giúp bạn cải thiện bản thân một cách toàn diện.

chúng hóa thành cả một mảng tương tự như đồ ăn trong cách đánh giá của động vật, và đây chính là vấn đề. Schuyler nhớ lại rằng đã có người từng đặt câu hỏi, "tại sao ta không làm tất cả nhựa thành màu xanh hết?" và dẫn chứng thí nghiệm cho thấy màu xanh này không được rùa ưa thích lắm. Nhưng các nghiên cứu khác lại chỉ ra điều này hoàn toàn ngược lại với các loài động vật khác. Vì thế thực ra không tồn tại giải pháp duy nhất nào đúng cho tất cả. Chúng ta không thể nào dễ dàng thay

đổi hình dáng của nhựa để động vật không ăn phải chúng, vậy ta có thể hiểu được gì sau khi tìm hiểu tâm trí của những sinh vật ăn nhựa? Savoca hy vọng rằng câu chuyện bi thương như con hải âu mà David Attenborough kể sẽ giúp làn sóng người tiêu dùng phản đối việc sử dụng túi nhựa tăng lên và khuyến khích con người cảm thông với các loài động vật hơn. Cuối cùng, điều này sẽ giúp cắt giảm số lượng thức ăn rác rưởi đang đổ vào đại dương.

người khác. Một nghiên cứu năm 2014 của Đại học Toronto cho thấy, việc đọc sách có thể ảnh hưởng tích cực đến tính cách của chúng ta bởi cách nó mở rộng quan điểm của chúng ta. Đọc cũng giúp xây dựng sự đồng cảm. Những hiểu biết sâu rộng về các vấn đề và những câu chuyện phức tạp trong sách có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về đồng nghiệp, người thân, đối thủ cạnh tranh của bạn và thế giới xung quanh. Nếu bạn có thể dễ dàng đặt mình vào vị trí của người khác, bạn sẽ có nhiều khả năng làm tốt hơn và chu đáo hơn trong các quyết định. Tất nhiên, bạn cũng có thể chủ động mở rộng quan điểm của bạn bằng cách đọc nhiều và hiểu sâu hơn những cuốn sách về giao tiếp và sự đồng cảm.

cơ của bạn săn chắc, thể dục cho tinh thần cũng giúp não bạn “chiến đấu” được lâu hơn. Một nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Rush ở Chicago ủng hộ điều này, họ nói rằng những người thường xuyên đọc sách có thể sẽ có bộ não khỏe mạnh hơn, nhất là sau khi về già.

2. Đọc sách giúp kích thích não bộ Đọc cho phép bạn trải nghiệm thực tế qua cái nhìn và cảm nhận của tác giả, bạn có thể đặt mình vào các tình huống của câu chuyện bằng cách kích thích vùng não như thể bạn đang thực sự trải nghiệm. Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha đã phát hiện ra rằng đọc sách về các chất có mùi vị đặc biệt (ví dụ: hoa nhài, quế hoặc tỏi) sẽ giúp thúc đẩy các trung tâm khứu giác của não bộ. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu người Pháp cho biết đọc sách về hành động (ví dụ như sách về bóng đá) sẽ giúp bạn cải thiện chức năng vận động. Điều này giúp tăng cường và thúc đẩy cái tế bào thần kinh cho phép bạn sáng tạo hơn, suy nghĩ rõ ràng hơn và nghiêm túc hơn, đặt câu hỏi tốt hơn và kết nối tinh thần nhanh hơn. Đổi lại, điều này cũng giúp cho trí não của bạn luôn khỏe mạnh.

C

húng ta đang sống trong một thế giới của sự phân tâm. Những thông báo của Facebook, email, tin tức xã hội, cập nhật ứng dụng... luôn xuất hiện và làm gián đoạn cuộc sống, khiến cho ta cảm thấy thật khó để có được những phút giây bình yên, thoải mái cho chính mình. Những phiền nhiễu liên tục không mang lại lợi ích cho bộ não của chúng ta. Trong một thế giới ồn ào, đâu là nơi bạn có thể

tìm thấy sự bình tĩnh và tập trung? Câu trả lời chính là: đọc sách. 1. Đọc sách giúp bạn trở thành người tốt hơn Đúng vậy. Đọc sách giúp bạn trở nên tốt đẹp hơn. Vì sao? Sách cung cấp một rừng tri thức, mở ra cho chúng ta một thế giới ý tưởng mới dưới góc nhìn và suy nghĩ của

39

3. Đọc sách giúp phòng ngừa bệnh Alzheimer Hoạt động đọc đơn giản và thiền định có thể giúp giảm các triệu chứng của bệnh Alzheimer, chứng sa sút trí tuệ và các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm. Khi bạn tập trung vào đọc một cuốn sách, điều này mang lại một hiệu ứng làm điềm tĩnh và tập trung cho não bộ. Cũng giống như hoạt động thể dục thường xuyên giữ cho

4. Đọc sách giúp giảm căng thẳng Dành thời gian cho việc đọc sách có thể là một trong những biện pháp tốt nhất mà bạn có thể giúp ích cho sức khỏe tinh thần của chính mình. Tiến sĩ David Lewis của Đại học Sussex - một nhà nghiên cứu tiên phong trong lĩnh vực thần kinh học cho biết rằng đọc sách trong vòng 6 phút đã có thể giảm thiểu mức căng thẳng xuống 60%, điều hòa nhịp tim, giảm căng cơ, và thay đổi trạng thái tâm lý của bạn. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, hãy cầm sách lên và đọc để cảm nhận được sự thay đổi tích cực. 5. Đọc nhiều hơn giúp bạn học nhanh hơn Đây có lẽ lợi ích quan trọng và rõ ràng nhất, minh chứng cho việc đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích cho não bộ. Đọc là cách dễ dàng nhất để cung cấp cho não của bạn một vùng kiến ​​thức mới, có thể đưa bạn đến một quan điểm mới, hình thành nên các ý tưởng mới và sáng tạo hơn. Tất cả những gì cần làm để thay đổi cuộc sống của bạn đều là những ý tưởng tuyệt vời. Vì vậy, hãy đọc sách mỗi ngày, để tìm tòi ra những tiềm năng mới và xây dựng cơ sở tri thức của mình. Bạn có thể suy nghĩ nhanh chóng rằng, những người không đọc sách mà trở thành triệu phú trên thế giới này chỉ là trường hợp đặc biệt. Nhưng những người chăm đọc, đọc nhiều và giỏi kiếm tiền như Bill Gates, Warren Buffetts thì rất nhiều. Kiến thức là nền tảng cơ bản của việc phát triển con người và cả sự nghiệp. Đó cũng chính là lí do mà hầu hết các tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới đều khuyên mọi người nên đọc sách càng nhiều càng tốt.

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$


40

CUỘC SỐNG

SOÁ 705 13/04/2018

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. L

L

SPECIA

L

SPECIA

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

SPECIA

Migeek I6 Price : 80$

Tosing Price : 80$

Closer door 35 kg : Price : 65$ Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 130$ / Free Shipping

Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


CUỘC SỐNG

CUỘC SỐNG KHÔNG NHƯ MƠ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ CÓ NHAN SẮC HƠN NGƯỜI

SOÁ 705 13/04/2018

41

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc.

"Phụ nữ ghét tôi, đàn ông tìm tới chỉ vì ham muốn, tôi từng tự hỏi 'Vậy sắc đẹp đem lại cho mình điều gì", người đẹp Mỹ viết.

4372 Papineau, Montréal (QC) H2H 1T5

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 529 0454 Fax: (514) 360 3001 namphuong18@hotmail.com

Nhà bán

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Cell: (514) 812

8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

Nhà đầu tư: 7plex Ville Maire: 7X3½ thoáng-rộng(3tầng+1tầng demi-ssol), income: 49000/năm, có thể làm thêm 1apt thành 8plex, local rất dễ kiếm người thuê nhà để nâng tiền thuê nhà, cách metro Frontenac 600m, giá: $886000. Plateau 2commercial (total4000pc), giá :$985000+TPS/TVQ. Single house: cottage Ahuntsic 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2parkings, giá: 335000. DetachedBungalow Pierefonds(42X28p) 5 phòng ngủ+2phòng tắm+garage+5parking, giá: $500000 2-4plex:St.Michel2plex: 2X5 1/2 + ssol fini + garage. Giá: $370000. St.Leonard 2plex: (size 31X39)+ssol fini+garage 2+driveway2, gần mọi services, giá; $569000. Rosemont3plex: RDC (dọn vào ngay)+ssol +2X3 ½+garage, giá :$579000 Condo Montréal: 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $175000, 3 phòng ngủ: bắt đầu từ $300000, 4 phòng ngủ: bắt đầu từ $375000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp! - Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về

B

ài viết dưới đây là tâm sự của một người phụ nữ Mỹ ở độ tuổi 50 trên the Cut về vẻ ngoài ảnh hưởng tới cuộc đời bà ra sao và bà cảm nhận nét đẹp của mình ngày nay thế nào. Khoảng lớp 8, tôi bắt đầu hay nhận được những lời khen về nhan sắc. Tôi cao ráo và duyên dáng. Tôi có dáng chuẩn và chưa bao giờ nặng quá 54kg suốt tuổi đôi mươi. Lên trung học, tôi bước vào nghề làm mẫu với mái tóc sẫm dài tới eo và đôi mắt nâu. Khi trang điểm, mang giày cao gót, tôi luôn hút mọi ánh nhìn. Nhan sắc chắc chắn mở ra nhiều cánh cửa cho tôi. Tôi làm trong ngành PR và trải qua các công việc như sản xuất tin tức, viết bài, dẫn chương trình trò chuyện trên truyền hình. Tôi cũng diễn xuất trong một số phim dài tập, quảng cáo... Chưa bao giờ tôi bị người tuyển dụng từ chối. Tôi có bằng khá từ một trường đại học tốt nhưng có lẽ lý do khiến tôi luôn vượt qua các ứng viên khác để nhận được việc là lợi thế về ngoại hình. Một trong những điều tệ nhất khi xinh đẹp là thường bị những phụ nữ khác xem thường. Suốt đời mình, không biết bao lần tôi bị người cùng giới làm cho phải rơi lệ. Khi cố gắng kết bạn với phụ nữ, tôi cảm thấy như mình là một gã đàn ông đang cố ve vãn họ. Phụ nữ không tin tôi. Họ không muốn tôi ở gần chồng, bạn trai của họ. Tôi thường xuyên bị tẩy chay trong các bữa tiệc mà không một lời giải thích. Tôi hình dung có thể họ suy nghĩ thế này: "Chẳng có vấn đề gì nếu cô ta thấy buồn. Cô ta xinh đẹp hơn tôi và như thế là cuộc sống đã ưu ái cô ta rồi...". Nó giống như kiểu bạn sinh ra là con nhà giàu và người ta không tin rằng bạn cũng có những nỗi khổ giống họ. Những người phụ nữ hay ganh đua, hấp dẫn, giàu có, quyền lực lại càng ghét tôi. Ở nơi làm việc đầu tiên sau khi ra trường, các đồng nghiệp nữ thường vào hùa với nhau để chống lại tôi. Họ lén đặt chai rượu còn một nửa lên bàn tôi để khiến người khác nghĩ tôi uống rượu trong giờ làm. Có hai người còn đặt điều về tôi với sếp hòng để tôi bị đuổi việc. Tôi kể chuyện này với một số tiền bối thì họ bảo thẳng rằng: Chẳng qua đó là sự ghen ghét, chỉ vì cô quá đẹp. Tôi từng đính hôn với một anh chàng nhưng cuối cùng chia tay chỉ vì chị dâu anh ấy tung tin nói xấu tôi với gia đình chồng tương lai. Bị dọa sẽ mất quyền thừa kế nếu còn dính tới tôi, anh ta chấm dứt quan hệ. Trái tim tôi tan nát. Có lẽ người chị dâu kia nghĩ rằng tôi sẽ là bà

hoàng trong gia đình đó và chị ta sẽ bị gạt ra. Sau này, khi đã kết hôn với một người đàn ông khác, tôi cũng trải qua khoảng thời gian địa ngục cũng vì bà chị chồng. Chị ấy thậm chí không mời tôi đến chơi dịp lễ tết và chặn tôi trên Facebook. Việc khó có bạn cũng là mặt trái của sự hấp dẫn. Khi còn trẻ, tôi luôn khao khát có bạn và chấp nhận làm bạn với bất cứ ai tiếp nhận mình. Đàn ông là những người bạn trung thành hơn nhưng đám bạn trai luôn nói rằng đó là bởi họ muốn sex. Từng nghĩ tự hỏi đàn bà ghét tôi, đàn ông chỉ muốn ngủ với tôi, vậy tôi là ai? Bạn thân nhất của tôi là một anh chàng đồng tính. Anh ta chẳng ghen tỵ và cũng chẳng ham muốn tôi. Đó có lẽ là tình bạn thuần khiết duy nhất tôi có. Tôi chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc có được người đàn ông mình muốn nhưng tôi rất dễ chán và thay đổi. Đáng lẽ tôi nên có mối quan hệ nghiêm túc với một anh chàng tử tế. Họ có thể sẽ là người chồng, người cha tốt nhưng tôi chẳng ở bên ai được lâu. Nhìn lại đời mình, tôi tự hỏi "Nhan sắc đã đem lại cho tôi những gì?". Nó giúp tôi kiếm được vài công việc và rất nhiều bạn trai, nhưng còn gì khác nữa? Mãi tới khi 35 tuổi tôi mới kết hôn bởi không muốn kết thúc cuộc vui bằng cuộc sống gia đình buồn chán. Nhưng một ngày, tôi nhận ra rằng nếu muốn có con thì phải làm ngay lúc này. Tất nhiên tất cả những anh chàng tuyệt vời theo đuổi tôi thủa 20 nay đâu còn. Chồng tôi là anh chàng tươm tất cuối cùng còn lại. Anh ấy từng có vấn đề về nghiện rượu nhưng đã vượt qua. Có những giai đoạn khó khăn, tôi đã nghĩ tới việc bỏ chồng nhưng sau đó lại chẳng biết phải tìm một người mới ra sao (vì tôi đã bao giờ phải theo đuổi đàn ông đâu) nên lại tiếp tục. Tôi sợ cảm giác bị từ chối. Ngày nay, lúc đã lớn tuổi, tôi tăng cân một chút và khi không trang điểm, trông tôi chẳng có gì đặc biệt. Với đàn ông, và bất cứ ai dưới tuổi 40, tôi như vô hình. Họ chẳng để ý gì tới tôi. Đây là một thực tế buồn. Dù thời trẻ bạn có xinh đẹp thế nào, khi già cũng chẳng mấy ai để ý tới bạn nữa. Bạn có thể trông vẫn duyên dáng, nhưng ai quan tâm? Ở tuổi này, vượt qua nhiều nỗi đau khi nuôi dạy 2 đứa con, sống chung với ông chồng nghiện rượu, chứng kiến cha mẹ già yếu và qua đời, tôi đã thực sự trưởng thành. Thế nhưng trong con mắt những người xung quanh, tôi đã mất đi giá trị lớn nhất của mình: Nhan sắc tuổi trẻ.

kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool)

BỒI THƯỜNG 6,5 TRIỆU USD VÌ PHÁT TÁN ẢNH NÓNG CỦA BẠN GÁI CŨ Một tòa án quận tại California, Mỹ đã tuyên phạt một người đàn ông hơn 6 triệu USD vì tội cố ý phát tán ảnh và clip khỏa thân của bạn gái cũ lên mạng Internet.

C

NN đưa tin, tuần trước, một tòa án quận tại bang California, Mỹ đã ra phán quyết chống lại David Elam II và yêu cầu anh này bồi t3hường 6,45 triệu USD vì tội phát tán ảnh và clip nóng của bạn gái cũ lên mạng xã hội. Người phụ nữ được biết đến với cái tên Jan Doe đã kiện David Elam vì lên tòa án dân sự với các tội danh vi phạm bản quyền, cố ý mạo danh, theo dõi và cố ý gây ra tổn thương về tâm lý. Vụ án được thụ lý từ năm 2014 nhưng đến nay mới được xét xử bởi những yếu tố pháp lý phức tạp. Luật liên bang Mỹ không quy định hành động “trả thù tình” là một tội. Khi còn yêu nhau, cô Doe đã gửi cho David Elam những bức ảnh chụp ngực trần. Điều này có nghĩa Elam đã có được những bức ảnh này dưới sự đồng ý của cô Doe. Sau khi hai người chia tay, Elam đã đăng ảnh nóng của bạn gái cũ lên mạng. Cô Doe buộc phải đăng kí bản quyền hình ảnh ngực của mình để yêu cầu các webite gỡ ảnh mà Elam đã đăng lên. Theo phán quyết của tòa án, cô Doe được bồi thường 450.000 USD do bị vi phạm bản quyền, 3 triệu USD bồi thường tổn hại về tinh thần và thêm 3 triệu USD nữa do những thiệt hại khác. Tổng cộng Elam phải trả 6,45 triệu USD vì hành động phát tán ảnh nóng của bạn gái cũ.

Các chuyên gia pháp luật cho biết việc phát tán ảnh nóng với mục đích trả thù là hành động xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân, có thể dẫn đến những tổn hại to lớn, thậm chí là phải đối mặt với pháp luật. Đây là vụ kiện vì hành vi “trả thù tình” có tiền bồi thường cao thứ 2 đối với những đối tượng không phải người nổi tiếng. Một cặp đôi ở Seattle hồi năm ngoái đã được bồi thường số tiền lên đến gần 9 triệu USD.


42 Tin

SOÁ 705 13/04/2018

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CÔ GÁI 27 TUỔI BỊ “ƯỚP XÁC” NGAY KHI CÒN SỐNG Ekaterina Fedyaeva được đưa vào bệnh viện ở Ulyanovsk, Nga để phẫu thuật đau dạ dày nhưng vì một sự nhầm lẫn tai hại mà cô bị truyền formalin dùng trong ướp xác thay vì nước muối.

KINH DỊ NGHI LỄ NGẬM XƯƠNG NGƯỜI TRONG MỒM ĐỂ ĐƯỢC "TÀNG HÌNH" Giáo phái này tin rằng việc ngậm xương người trộm từ nghĩa địa sẽ giúp bản thân tàng hình.

T

M

ẹ của Ekaterina Fedyaeva đã cáo buộc các nhân viên y tế thuộc bệnh viện địa phương tội danh giết người sau khi dùng nhầm cho con gái cô một giọt formalin – chất để ướp xác thay vì nước muối. Cũng vì một giọt formalin này mà Ekaterina đã phải trải qua nhiều cơn đau đớn, co giật suốt 2 ngày trước khi rơi vào hôn mê sâu và qua đời. “Chân của con bé rung liên tục, con bé bị co giật và cả cơ thể đều run rẩy. Tôi đã cố đi tất cho con sau đó là khoác áo choàng, đắp chăn nhưng nó vẫn run một cách khủng khiếp đến mức tôi không thể mô tả nổi. Không có một bác sĩ nào đến kiểm tra

dù con bé mới được đưa ra từ phòng gây tê. Chúng tôi không biết đó là formalin. Họ thì biết rằng đã dùng nhầm chất độc nhưng không làm gì để giúp đỡ”, mẹ của Ekaterina là Galina Baryshnikova kể lại. Bà mẹ cho biết mình đã vô cùng đau đớn khi biết rằng formalin đã xói mòn cơ thể Ekaterina từ bên trong. Càng phẫn nộ hơn khi bác sĩ chỉ dặn người thân đưa cô gái 27 tuổi về nhà, nấu canh gà cho cô uống và ngừng lo lắng. “Một sai lầm y khoa đã xảy ra. Cô gái đã rơi vào trạng thái hôn mê, tim, phổi, gan đều ngừng hoạt động”, giám đốc bệnh viện cho biết.

heo nhà làm phim tài liệu Nikon Celis - người phát hiện và phỏng vấn giáo phái có tên Vua Sắt, những người trong nhóm mua xương người từ các tên trộm mộ rồi bảo quản chúng bằng nước tẩy và dầu dừa. “Điều này có thể tìm thấy trong kinh thánh Ezekiel 37 đoạn thung lũng xương khô: ‘anh dâng linh hồn họ cho chúa và tẩy sạch tội lỗi bằng việc cầu nguyện”, Angelito “Rambo” Oreta - người làm phép của nhóm nói với Nikon trong lúc đeo chiếc đai bằng xương của mình. Chiếc đai này được ông giữ bên mình cả ngày lẫn đêm. “Linh hồn của bản thể xương sẽ làm người bảo hộ cho anh nếu anh cầu nguyện. Thậm chí, họ còn bảo vệ cả nhà và gia đình anh nữa. Thế nhưng nếu không cầu nguyện, họ sẽ là người làm hại anh”. Ông Angelito còn cho biết, nếu mang thắt lưng may mắn làm từ xương, lực đấm sẽ mạnh hơn khi phải chiến đấu với kẻ thù. Tuy nhiên, ông tiết lộ mảnh

xương sẽ phát ra nhiều sức mạnh ma thuật nhất khi được ngậm trong miệng. “Đôi lúc anh phải để nó trong miệng, nó sẽ khiến anh tàng hình trước con mắt của kẻ thù hoặc ít nhất là chúng không nhận thấy sự hiện diện của anh”, Angelito nói. Được biết, giáo phái Vua Sắt được thành lập để chiến đấu với các nhóm vũ trang Hồi giáo vào những năm 70. Theo The Sun, có rất nhiều câu chuyện về các chiến binh của nhóm tiến công “đánh tay đôi” bởi cả một đội quân vũ trang đầy đủ. Hiện tại, nhóm có gần 100 thành viên, trong đó có cả cảnh sát và binh sĩ. Bất chấp việc Vua Sắt bị đánh giá là một nhóm tà đạo, những người này vẫn gia nhập vì lý do an toàn của bản thân. Vào tháng trước, nhóm này cũng khiến báo chí tốn giấy mực với tuyên bố có thể làm phép cho các thành viên “sức mạnh chống đạn” bằng cách dùng dao chặt vào người

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày.

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


SOÁ 705 13/04/2018

VUI CƯỜI

THƠ CÚM GIA CẦM - Gà mà không gáy là con gà gay, Gà mà hay gáy là con gà điên. - Đi lang thang trong sân, bắt con gà, bỏ vô nồi. - Mua 2 lon Tiger, nhắm chân gà, nhắm chân gà. - Gà mà không gáy là con gà chiên, Gà mà không gáy là con gà toi. - Đi lang thang trong sân, bắt con gà, ướp tiêu hành. - Ăn xong lăn quay ra, chết tui rùi, cúm gia cầm. * * *

KHIẾM KHUYẾT DUY NHẤT

- Anh yêu, anh có bao giờ hút thuốc không vậy? - Không, anh ghét nhất là mấy ống khói ấy. - Anh không uống rượu chứ? - Ừh, một giọt cũng không. - Anh có lăng nhăng đa tình không? - Làm sao có chuyện đó được chứ! Anh chỉ yêu mình em thôi. - Anh sẽ thương em mãi và không bao giờ thay đổi chứ? - Tất nhiên. Anh là người chung thủy mà. - Ôi, em hạnh phúc quá! Anh quả là người hoàn hảo! Em sẽ đăng ký hồ sơ cho anh thi Hoa Hậu Quý Chồng nhé!? Chắc chắn anh sẽ đạt giải nhất đó! - Ừa. Nhưng em nhớ ghi thêm phần khuyết điểm là: “Thỉnh thoảng có hay bốc phét” nhé em yêu! * * *

KHOE Ba mày râu gặp nhau bàn tính về chuyện ăn : - Mày râu 1: Tôi có thể ăn một lúc hai quả trứng gà - Mày râu 2: Tưởng gì! Tôi có thể ăn một lúc được ba quả trứng gà - Mày râu 3: Thế thì nhằm nhò gì! Một lúc tôi có thể ăn hàng trăm quả trứng. - Mày râu 1, mày râu 2: Trứng gì vậy ? - Mày râu 3: Trứng cá! - Mày râu 1 và mày râu 2: Trời!!! *

*

*

ĐÃ BẢO LÀ ĐIÊN

Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát: Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần! - Ông có thể tả hình dáng của người ấy không? - Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù! - Ông ta bị hói? - Đúng vậy. - Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được? - Thì tôi đã bảo là hắn bị điên rồi mà! * * *

KHIẾM KHUYẾT DUY NHẤT

- Anh yêu, anh có bao giờ hút thuốc không vậy? - Không, anh ghét nhất là mấy ống khói ấy. - Anh không uống rượu chứ? - Ừh, một giọt cũng không. - Anh có lăng nhăng đa tình không? - Làm sao có chuyện đó được chứ! Anh chỉ yêu mình em thôi. - Anh sẽ thương em mãi và không bao giờ thay đổi chứ? - Tất nhiên. Anh là người chung thủy mà. - Ôi, em hạnh phúc quá! Anh quả là người hoàn hảo! Em sẽ đăng ký hồ sơ cho anh thi Hoa Hậu Quý Chồng nhé!? Chắc chắn anh Một nhà thám hiểm vừa phát hiện ra một sẽ đạt giải nhất đó! vùng đất mới, trên đường thăm dò, ông gặp - Ừa. Nhưng em nhớ ghi thêm phần khuyết một cậu bé bản địa điểm là: “Thỉnh thoảng có hay bốc phét” - Nhà thám hiểm đưa cho cậu ta xem chiếc nhé em yêu! máy chữ và một hộp diêm. Nhìn thấy mấy thứ đó, cậu bé tỏ ra rất ngạc nhiên. * * * - “Đây đúng là một vùng đất hoang sơ nhất trên thế giới, không còn nghi ngờ gì nữa!” Nhà thiếm hiểm nghĩ thầm. - Đến lúc này thì cậu bé lên tiếng:”Thưa ngài, mặc dù cháu chẳng hiểu ngài định Có bốn anh thợ cưa xẻ gỗ cho một ông nhà làm gì với mấy thứ đó, nhưng cháu muốn giàu dưới vườn cây vào tiết tháng năm. biết cháu đi được chưa ạ. Cháu cần phải Mít vừa độ chín, mùi hương thơm toả khắp vào cửa hàng Internet để “chat” ngay bây khiến bốn anh thợ cưa thèm rỏ dãi. Chủ giờ! nhà lại là một lão hà tiện và keo kiệt, trưa nào cũng ra rình và đếm lại những quả mít * đã chín. Bốn anh thợ cưa vừa thèm vừa * * ghét lão chủ, tìm cách lấy mít ăn cho bõ thèm. Một anh giựt hai quả nơi cây mít có bụi trầu không leo quanh và bảo cả bọn cùng Một người đàn bà đẹp có thú vui làm vườn, ăn rồi sẽ có cách xử trí. trồng hoa và cả rau trái nữa. Nhưng cái Trưa, lão chủ ra đếm mít, thấy mất hai quả vườn của bà ta so với cái vườn của ông bèn nổi giận, định đến bắt đền bốn anh thợ hàng xóm thì thua xa. cưa. Lão vừa đến thì anh chàng đã hái mít Sau 1 thời gian ngần ngại, bà này đánh bạo nói ngay: qua bên ông hàng xóm hỏi cách săn sóc - Ðó, nhờ ông ra phân xử cho xem ai đúng, vườn: - Thưa ông, cà chua vườn nhà ông to và ai sai. chín đỏ quá đẹp. Tôi không biết ông chăm - Ðúng sai thế nào không biết chứ các anh phải trả tiền hai quả mít ở cây kia cho tôi. sóc nó như thế nào? Ông làm vườn sung sướng được trả lời - Chính hai quả ấy đó ạ. Tôi thì bảo là quả người đẹp: mít, còn bọn kia thì lại nhất định là quả - Thưa bà, rất dễ. Mỗi sáng và chiều… trầu không. Chúng cãi với tôi đã ngót mười dạ tôi xin lỗi bà… tôi thoát y đứng trước hôm nay. Ðến lúc hạ xuống ăn thì rõ rằng luống cà chua. Chúng nó đỏ mặt lên đấy. là quả mít, đúng như tôi nói. Ấy thế mà Người đàn bà trở về. Sáng và chiều hôm chúng nó vẫn gân cổ lên cãi. Chúng bảo sau bà làm thử như lời ông hàng xóm chỉ rằng quả trầu không cũng thơm và ngọt vẽ. Nhưng làm vậy suốt tuần không có kết như quả mít. Bây giờ, may nhờ có ông ra, quả gì cả. Một hôm, ông hàng xóm đi qua vườn bà nhờ ông nói cho một lời. - Một lời làm sao? này hỏi thăm. Bà ta bực tức trả lời: - Cà chua bên tôi vẫn thế, không tốt hơn - Dạ, là quả mít hay quả trầu không ạ. chút nào. Nhưng ông nhìn giàn dưa leo kìa, Ông chủ keo kiệt “tao đoán nó là quả trầu trái nào cũng phồng lên hết cỡ! không” rồi lặng thinh đi vào.

NƠI HOANG SƠ

QUẢ TRẦU KHÔNG

BÍ QUYẾT LÀM VƯỜN

43

Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

514-731-5333

Mới khai trương !!!

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

SĂN HẾT Một anh chàng từ thành phố lần đầu tiên về quê thăm chú. Khi vị khách thành thị bắt đầu cảm thấy chán cảnh rừng rú, ông chú nảy ra một ý: - Sao cháu không lấy súng và dẫn lũ chó đi săn bắn cho vui? - Thế là anh chàng xách cây súng và đưa đàn chó vào rừng. Vài tiếng sau, anh ta quay về một mình, chú hỏi: Đi săn vui chứ? - Giọng anh ta đầy hứng thú: Rất tuyệt ạ! Chú còn con chó nào nữa không? *

*

*

NGƯỜI PHỤ NỮ THỰC SỰ Vova đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi:”Natasha, Natasha, tớ cần cậu với tư cách là 1 người phụ nữ thực sự!!! Natasha, tớ rất cần cậu!!! Cậu xuống đây với tớ!!!” Mẹ Natasha ghó đầu ra và mắng: “Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tý tuổi đầu! Đi về đi!” “Dạ không, cháu cần Natasha lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!!!! *

*

*

VẪN CHƯA ĐÂU! Có 3 du khách thám hiểm rừng Amazon thì bị thổ dân bắt. Đám thổ dân ra điều kiện, mỗi người phải tìm 10 trái cây cùng loại nào đó, rồi bỏ vào miệng ăn hết cùng một lúc, ai không mắc nghẹn thì không bị ăn thịt. Ba người đi vào rừng, ông thứ nhất đem về 10 quả táo. Vừa nhét đến trái thứ 2 thì đã bị nghẹn, và đời thế là hết. Ông thứ 2 may mắn hơn, tìm được 10 quả nho, nhét tới trái thứ 9 vào miệng thì bỗng nhiên cười to, và cũng bị đám thổ dân ăn thịt. - Hai người lên tới cổng thiên đàng, Ông thứ nhất hỏi: "Sao tới trái thứ 9 rồi mà ông cười làm chi để bị ăn thịt vậy???" Ông thứ hai trả lời: "Lúc đó, tôi thấy cha thứ ba đang khiêng về 10 quả dứa!!!" - Về phần ông khách thứ ba, thấy hai người kia bị ăn thịt thì sợ quá bỏ chạy, đám thổ dân liền đuổi theo. Tới một bờ vực, cùng đường, ông này sợ quá la lên: Trời ơi!!! Chết con rồi! Có tiếng nói từ trên vọng xuống: Con chưa chết đâu, hãy cầm cục đá, đập vào đầu tên thủ lĩnh..". Ông này làm theo, tên thủ lĩnh chết, đám thổ dân nổi giận đùng đùng... Ông khách sợ quá la to: Trời ơi, chết con rồi!!! Có tiếng nói từ trên vọng xuống: Đó, bây giờ con mới chết đó!!!.

514-762-0020

TỰ ĐỘNG HOÁ.

Giờ tự động hoá. Giáo sư thuyết trình: Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra. - Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ? – một sinh viên hỏi. - Anh bao nhiêu tuổi? - Dạ, 19. - 20 năm trước nhà anh đã có một cái máy như vậy đấy….^^… *

*

*

ĐỨNG BẰNG CHIM. Vô va đi học về, mặt buồn thiu Bố hỏi: - Vô va, sao con buồn thế? Vô va: - Hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục - Sao lại bị 0 điểm? con giỏi môn thể dục lắm cơ mà? - Hôm nay, Trong giờ thể dục, cô giáo bảo : “Giơ chân trái lên, rồi giơ tiếp chân phải lên… ” Bố Vova: - Thế thì đứng bằng chim à?? - Con cũng nói thế và cô giáo cho con 0 điểm ! * * *

ĐỐI ĐÁP VỚI SẾP CÓ ‘MÁU 35′ Trong cuộc phỏng vấn kế toán tại một công ty, sếp tổng hỏi cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn. - Cô đã không trả lời được hai câu đầu tiên tôi hỏi rồi, bây giờ là cơ hội cuối cùng của cô, nếu cô trả lời được thì tôi sẽ nhận cô vào làm, nếu không thì đành phải chia tay cô ở đây. - Nếu tôi viết số 1 lên cả đùi trái và đùi phải của cô thì sẽ là số mấy? Cô gái trả lời: - Số 11 thưa ông. - Cô thật là ngốc, đến đọc số mà cũng không xong thì sao mà làm kế toán được. Phải là 101 mới đúng. Cô gái ngượng đỏ mặt, tuy nhiên trước khi ra khỏi phòng cô vẫn không phục bèn hỏi lại sếp tổng: - Ngài nói đúng, đó là số 101, nhưng tôi không ngốc. Nếu số 1 đó được viết lên hai đùi của ngài thì ngài đọc đó là số mấy? Sếp cười bảo: - Vậy mà cô cũng hỏi, tất nhiên là 111 rồi. Cô gái cười lớn: - Không phải 111 mà là 1,1. Hóa ra ngài cũng chẳng hơn gì tôi.


44

SOÁ 705 13/04/2018 Có bán nước hoa Gucci, Đặc biệt Lancôme,Dior, Burberry, Dịch vụ express - gởi nhanh: Versaci ..., rẻ hơn Labaie Nhận chuyển phát nhanh

CHUYỂN TIỀN VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ VN Tại tiệm VASE CARAVAN : VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé!

bạn nên liên lạc với một người bạn cũ, nhất là khi đang phải đối mặt với vài rắc rối về công việc. Đó chính là người giúp bạn tìm ra giải pháp cho các vấn đề hiện tại. Sức khỏe ổn định. Về lĩnh vực tài chính, bạn nên tránh xa các giao dịch về bất động sản.

Đời sống tình cảm đôi lứa hài hòa. Công việc cũng không phát sinh bất kỳ vấn đề gì khiến bạn phải lo lắng. Đặc biệt, đây là thời điểm thuận lợi để bạn tiến hành các dự định quan trọng về tài chính. Bởi lẽ, bạn sẽ nhận được một số tiền may mắn ngay trong dịp này.

Tránh thay đổi bất kỳ điều gì về công việc ở thời điểm hiện tại. Nếu không, bạn sẽ phải trải qua rất nhiều biến cố trong tương lại. Với sức khỏe, bạn cần phải đề phòng các bệnh có liên quan đến dạ dày. Dịp này, những việc có liên quan đến thi cử, sát hạnh sẽ mang về kết quả rất khả quan.

Cơ hội thành công vượt bậc cho những vấn đề có liên quan đến tình cảm, nhất là khi bạn muốn kết hôn. Ở nơi làm việc, bạn được đánh giá cao nhờ những ý kiến hết sức sáng tạo. Về sức khỏe, bạn dễ nhiễm các bệnh theo mùa, nên chú ý tăng cường đề kháng.

Một ngày lý tưởng để hội họp, thương thảo hợp đồng nhờ trực giác của bạn cực kỳ nhạy bén. Sức khỏe không có gì đáng để lo lắng. Riêng với chuyện tình cảm đôi lứa, tử vi nhắc bạn thật mạnh mẽ để đón nhận những thử thách khó khăn trong hôm nay.

Bạn và những người thân thiết có nguy cơ phát sinh tranh chấp. Vì thế, hãy hạn chế bàn bạc các vấn đề mang tính nhạy cảm, riêng tư. Công việc thuận lợi một cách bất ngờ. Trong hôm nay, bạn có thể nhận được tin vui tăng lương hay được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

văn thư,bưu phẩm, thùng hàng, chứng từ về Việt Nam và đi khắp thế giới

Carrefour Langelier Centre Domaine Anh Lương: þ Gửi tiền về VN giao tận nhà trong vòng 12 tiếng 7373 Boul, Langelier Suite C21 3235 Avenue de Granby Suite 11 St-Léonard, Qc H1S 1V7 Montréal, Qc H1N 2Z7 þ Bán phút điện thoại gọi Long distance giá rẻ. Phục vụ tận tâm

514-899-1818

Thời điểm này rất thích hợp cho bạn bắt đầu các dự án quan trọng của bản thân. Tình hình tài chính cũng được cải thiện rõ rệt. Với chuyện tình cảm, bạn và người yêu, người bạn đời đề phòng nguy cơ giận dỗi hoặc cãi nhau. Sức khỏe tạm thời không có gì đáng lo.

MTL-TAXES

IMPOÂTS + COMPTABILITEÙ

ª Thành lập công ty enregistré và incorporé ª Khai thuế lợi tức cho cá nhân và xí nghiệp ª Làm lương bổng, khai TPS - TVQ

Hồ Thanh Hoàng

4949 Boul. Métropolitain Est, Local 120 Saint-Léonard, QC, H1R 1Z6

Lĩnh vực công việc khá trôi chảy, nhất là với các hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu. Chuyện tình cảm nhiều bất ngờ thú vị, nhất là khi bạn còn độc thân. Tuy nhiên, sức khỏe của bạn lại không tốt. Hôm nay, bạn cần tránh vận động mạnh hay mang vác vật nặng kẻo tổn thương khớp.

Bạn cần nhiều thời gian để xem xét, sắp xếp lại mọi thứ. Bởi lẽ, trong hôm nay công việc của bạn sẽ có một số thay đổi đáng kể. Sức khỏe cũng không tốt lắm. Tuy nhiên, điều may mắn là không khí trong gia đình bạn khá hài hòa. Chuyện tình cảm cũng rất suôn sẻ.

Không có bất kỳ trở ngại nào phát sinh trong công việc của bạn. Về chuyện tình cảm, những người còn độc thân sẽ dễ dàng tìm thấy một nửa của mình trong một bữa tiệc thân mật. Riêng với lĩnh vực tài chính, tử vi 12 con giáp thứ 5 ngày 12/4/2018 đề nghị bạn chi tiêu thận trọng và tuyệt đối không cho người khác vay tiền.

Bầu không khí xung quanh bạn tràn ngập niềm vui. Đó chính là động lực để bạn học tập và làm việc thật hiệu quả. Tuy nhiên, hôm nay bạn có thể gặp một tai nạn nhỏ gây chảy máu, nên hết sức cẩn thận khi làm việc cũng như trong các hoạt động hàng ngày.

Tiền của bạn có nguy cơ bị thất thoát. Chính vì thế, bạn nên kiểm soát thật chặt chẽ lĩnh vực này, tốt nhất là hạn chế các giao dịch có giá trị khi chưa được bảo đảm. Chuyện tình yêu nhiều bất ngờ thú vị. Sức khỏe hiện tại khá ổn định.

(514) 583-2980

mtl-taxes@outlook.com

Vô cửa Centre Affaire

Restaurant Vietnamien

THẢO NGUYÊN

8567 Boul. St-Laurent, Montréal. Qc H2P-2M9

Tél: (514) 543-0600

Nhà hàng Vietnam Hoan Huong kính mời Nhà hàng, khu montreal, gần metro, cần server(se) nam nữ có kinh nghiệm, làm full time, (514) 898-8434 (cô Hà) - 514)543-0600 (nhà hàng) Và cần người may đồ tại nhà hoặc hãng may, gấp gấp...

8774 Lajeunesse

Voyage Permis du Québec No 703242

Travel

Montréal, Qc, H2M-1R6, Canada (Cạnh Metro Crémazie) Tel: (438) 289-2222 Cell: (514) 917-5257 thaisaigon@hotmail.com

Hướng dẫn mua vé máy bay giá rẻ đi Châu Á & khắp thế giới Vé (bao trọn gói) Vùng nắng ấm & du thuyền (croisiere) CUBA - MEXIQUE - REPUBLIQUE Bán đủ loại bảo hiểm du lịch và du học Canada Đặt khách sạn, xe & hướng dẫn xin VISA du lịch

Vé máy bay liên lạc anh Thanh Nguyen Đại diện công ty Ria chuyển tiền về Việt Nam và khắp thế giới Bán thẻ điện thoại gọi Việt Nam (OMELY TELECOM) Liên lạc: 514-917-5257 - Uy tín, tận tình, nhanh chóng..

MUA XE TẢI/XE HƠI BẤT KỲ ĐIỀU KIỆN NÀO 7 NGÀY GIÁ GIÁ TIỀN TIỀN TỐT TỐT NHẤT NHẤT LIÊN 514-994-2231 LIÊN LẠC: LẠC: 514-994-2231

(BẰNG TIẾNG PHÁP HOẶC TIẾNG ANH) REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 705 13/04/2018 Hãng may cần thợ may làm retouche (chỉnh sửa), temps partiel . Liên lạc: 514-344-3112 (tiếng Anh hoặc Pháp)

Việc Làm/Nail 514-834-1001, 514 553-0444

Local cho thuê 900pc+sous-sol, trên đường Jean Talon, góc De Lorimier . Liên lạc Cường: 514-506-0984 _________________________________

Lời nguyện Nam mô Đại Từ Đại Bi, tâm thinh cứu khổ, cứu nạn quảng đại linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc lời nguyền trên đây 9 lần mỗi ngày, trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với đều bạn xin, với điều bạn hứa sẽ đăng lời nguyền trên đây để loan truyền cho người khác. Dung _________________________________

Nam mô Đại Từ Đại Bi, tâm thinh cứu khổ, cứu nạn quảng đại linh cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc lời nguyền trên đây 9 lần mỗi ngày, trong vòng 9 ngày liên tiếp, bạn sẽ được toại nguyện với đều bạn xin, với điều bạn hứa sẽ đăng lời nguyền trên đây để loan truyền cho người khác. B.H.L. D.K.H.

Linh Tinh Bạn có muốn bắt đầu một doanh nghiệp trong một lĩnh vực rất là hấp dẫn, thanh toán tiền, và lợi nhuận, trong khi làm việc chỉ là một phần thời gian của bạn để trở thành ông chủ của riêng bạn mà không cần phải đầu tư nhiều tiền để mà đạt được sự độc lập về tài chính sau một thời gian nhật định. Xin vui lòng liên lạc với Tony tại số 514-265-1761

Sửa chữa nhà cửa VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________ Sửa nhà tổng quát, kinh nhiệm trên 25 năm, Liên lạc: 514-649-3728 / 514-596-1302 (Van)

Cho Thuê

Nhà cho thuê 5 1/2 lầu 1, sửa chữa mới, 850$/tháng, không bao sưởi, khu Saint-Michel góc Fleury . Liên lạc: 438-990-7166 _________________________________ Nhà 3 1/2 cho thuê, kế bên metro Saint-Michel, gần chợ Kim Phát, có máy giặt sấy, bếp và tủ lạnh, vô liền. Liên lạc: 514-999-4859 _________________________________ Nhà riêng dành cho độc thân thuê, khu St-Leonard, 514-328-9105

Mua Bán Bán tiệm Nail centre ville build 6 tháng , gần métro mont-royal. 6 spa , 7 ban, 1200 pc. Giá 65000$ , tiền nhà 3000$ một tháng. Liên lạc Khôi 514 519 0175. _________________________________ Cần sang tiệm nail và tóc ở West Island. Xin liên lạc 514-826-3890 _________________________________ Cần sang tiệm nail, cần thợ nail nữ có kinh nghiệm . Liên lạc:514-506-5874 _________________________________ Cần sang tiệm sushi togo ở Montreal gấp. 514-944-5119 _________________________________

Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm vẽ móng bột và thợ chân tay nước. 514-881-1551 / 514-827-3378 _________________________________ Tye Nails Alberta cần thợ Nails có kinh nghiệm, sáng tạo những mẫu design đẹp, nơi làm Việt thoải mái, vui vẻ, bao chỗ ở có phòng riêng cho mỗi thợ. Lương bao $ 5.000 / tháng, trên ăn chia, có vacation hằng tháng. Xin liên lạc Cell: 519-697-0986 Bus: 587-276-3888 _________________________________ Cần gấp thợ nail bột và chân tay nước. Lương cao típ hậu. Cần bếp cho nhà hàng Cavia Sushi, Liên lạc Mme Lili 514-577-0468. _________________________________ Tiệm nails ở Montréal cần thợ làm bột (nếu yếu về bột sẽ hướng dẫn thêm) và chân tay nước. Tiệm 99 khách da trắng , lương cao, tips hậu ..Chỗ làm vui vẻ, công việc lâu dài... liên lạc: 514 243-7652 _________________________________

Cần thợ bột , chân tay nước có kinh nghiệm ! Tiệm gần metro. Liên lạc 514-823-2966 or 514-564-2188 _________________________________ Tiệm ở westmount, cần thợ nữ biết móng bột hay chân tay nước, khu da trắng , tip cao, gần metro. Liên lạc 514-978-8280 514-465-1164 _________________________________ Tiệm nail cần một chị làm bột . Xin vul lòng liên lạc: 514-476-7966 _________________________________ Cần thợ nail nữ biết làm bột, chân tay nước, bao lương, tiệm gần metro . Liên lạc: 438-990-7166 _________________________________ Cần thợ nail bao lương hơn ăn chia, biết làm bột, Montreal nord 514 554 5254 _________________________________

Nhà hàng sushi to go cần sang gấp ở khu Terrebonne. Liên lạc: 514-242-1938

Cần thợ nail nữ hoặc nam biết làm chân tay nước, và có chat ít kinh nghiệm vẽ móng bột,vùng AHUNTSIC,MONTREAL. Liên lạc 514-387-0770, 514-886-9882 _________________________________

Việc Làm/Linh Tinh

Cần thợ bột, chân tay nước có kinh nghiệm ! Tiệm gần metro. Liên lạc: 514 585 9089 or 514 564 2188 _________________________________

Supermarket đang tìm người làm việc cho các khâu khác nhau, có kinh nghiệm được ưu tiên. Marche fu tại : 6700 cote des neiges unit 200 H3S 2B2, Tel:514-576-9288 Marche Sheng tại : 4850 boul.Des sources H8Y 3C7, Tel:514-660-7123 _________________________________

Lolita Beaute cần gấp ( full time và part time ) thợ nail biết làm tay chân nước, nếu biết lam bột và Shellac càng tốt, tiệm đẹp, lương cao. L/L Melissa : 514-625-0972 / Anna : 514-709-6068 Email : lolitabeautecsl@gmail.com _________________________________ Tiệm nail và tóc cần thợ. Xin liên lạc 514 826 3890 _________________________________

31/2 lớn, gần metro Iberville, parc Molson, resto. 650$/ tháng, dọn vào đầu tháng 12, Liên lạc: 514-777-8184 _________________________________

Lâm Poker. Chuyên tổ chức các loại house poker ( 2$ - 4$ ) cash game, tai ty, tiến lên, vào mỗi thứ : 2, 5, 7 vào buổi tối. Ăn uống free, bierre, nước ngọt miễn phí, tiền commission 5%. Các bạn muốn tham gia cho vui xin liên lạc (Anh Lâm) : 514-519-8379 _________________________________

Location Studio 3250 cremazie est ( coin St-Michel ), bên cạnh Phở Nam, studio 3000 PC, sàn gỗ, hoàn toàn mới, sưởi , toilette, tất cả...cho thuê làm : nhà giữ trẻ ( garderie ); tập gym, karate, etc. Liên lạc: 514-834-1001. _________________________________

Cần tuyển nhân viên văn phòng Part-time, phải biết tiếng Anh và Pháp. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng gửi CV của bạn đến voyagewonders@gmail.com _________________________________

Nhà cách metro Iberville 5 phút. Yên tĩnh, ( 3-1/2 ,= 650$) , ( 5-1/2 - 870$ ) không bao, không được nuôi thú, 514-623-8656 _________________________________

Hãng may cần tài xế, thợ ủi, người làm general biết đơm nút, lên lai, máy plein và overlock tại hãng . Liên lạc: 514-274-8999 _________________________________

Cần gấp thợ nail biết bột và chân tay nước , cách montreal nord 10 phút, có xe đưa rước 514-577-7308 linh _________________________________

Nhà cho thuê 4 1/2 ở st leonard góc jarry 750$ mỗi tháng 5 1/2 lớn có parking ở st michel 950 $ mỗi tháng. 514 374 2881 / Vào tháng 7 _________________________________

Hãng may cần thợ cắt chỉ, thợ may tại hãng, thợ may tại nhà có kinh nghiệm và thợ ủi . Liên lạc: 514-387-8222 _________________________________

Tiệm nails ở Mtl cần thợ bột và chân tay nước. Lương bao hoặc ăn chia. Liên lạc 514-379-3323 hoặc 514-578-2525 (sau 6pm). _________________________________

Cho thuê phòng nữ , ngay khu phố Vietnam , cách metro Jean Talon 2 phút đi bộ , bao tất cả ( điện , máy giặt , sấy , bếp , tủ lạnh , Internet ) ...giá 350$ . Tel : 514 - 781-0425 _________________________________

Cần phụ nữ xinh đẹp, massage giỏi . Địa chỉ: 1025 notre dame Lachine h8s 2c3, 514-299-3014 nicola _________________________________

Appartement 4 1/2 cho thuê tầng 2 725$/tháng. Điện và sưởi điện không bao. Sơn mới và sàn nhà và tường ceramique mới. Bus 67. Dọn vô ngay, tel: 514-387-0770 / 514-886-9882

Triệu 514-898-0804. Thợ điện có bằng CCQ , nhận sửa chữa điện résidents, commercial. Chuyên về hệ thống tự động domotique, và hệ thống camera surveillance(cung cấp và cài đặt )đặc biệt cố vấn quý khách cách tiết kiệm điện 15% - 30%.

Cần thợ nails, gần metro liên lạc phone 438 875 1832. _________________________________ Cần thợ nail nữ biết làm bột và chân tay nước có kinh nghiệm và biết washing, làm trong shopping . Liên lạc: 438-877-0300 & 514-804-5366 _________________________________ Cần thợ nail giỏi làm bột, lương cao, việc làm lâu dài . Liên lạc: 514-257-5562 _________________________________

Tiệm nail trong mall cần thợ nail có kinh nghiệm, bao lương trên ăn chia, công việc lâu dài quanh năm, 514-623-8656 / 450-653-1574 _________________________________ Cần thợ nail nam hoặc nữ, biết làm bột và chân tay nước. Liên lạc Minh 514 653 3834 _________________________________ Tiệm nail ở Laval cần thợ nail nữ có kinh nghiệm bột, gel, nước, biết tiếng Anh hoặc Pháp. Bao lương hay ăn chia. Liên lạc: 438-394-8036

45

Tìm thợ biết nail biết bột và chân tay nước. 450-973-4916 _________________________________ Cần thợ nail có kinh nghiệm bột, chân tay nước, lương cao, tip hậu, khu da trắng, bao lương trên ăn chia . Liên lạc: 438-931-9018 _________________________________ Cần thợ nails nam Nữ có kinh ngiệm bột. Hoặc chân tay nước bao lương cao tips hậu. Khu Rdp. Số phone 514- 885 5432. Hoặc 438-998-9145 . _________________________________ Tiệm nail trong shopping ở longueuil cần thợ biết bột và chân tay nước, nếu yếu sẽ chỉ thêm, bao lương, 700$ / 6 ngày + tip ; 514-518-8331 / 450-646-4643 _________________________________ Tiệm ở centre ville gần metro, cần thợ làm chân tay nước, bao lương hoặc ăn chia, chỗ làm thoải mái vui vẻ , 514-318-6835 _________________________________ Tiệm nail trong mall Rosemere cần thợ bột và chân tay nước, lương bao trên ăn chia ( lương cao , típ cao ) . 514-443-6935 _________________________________ Tiệm nails ở Mtl cần thợ bột (120$/ngày)và chân tay nước ($100/ngày), hơn thì ăn chia. Tiệm sạch sẽ, có máy lọc không khí, tiền tips cao. Liên lạc 514-379-3323 hoặc 514-578-2525 (sau 6pm).

Việc Làm/Nhà Hàng Nhà hàng cần phụ bếp full time , cần Serveur ( serveuse ) cuối tuần liên lạc 514 522 7888 _________________________________ Nhà hàng Việt Nam cần Serveur nam hoặc nữ, biết tiếng Anh và Pháp, Liên lạc 514-339-1188 _________________________________ Nhà hàng sushi cần serveur(se) phải biết tiếng Anh & Pháp, bếp, phụ bếp, makiman, khu N.D.G. Tina 514-484-6345 ; 514-978-9020 _________________________________ Nhà hàng cần chef xào nướng, phụ bếp và chef sushi làm parttime hoặc fulltime Bois-des-Filion, QC. 514-653-8688 / 514-661-6568 _________________________________ Vua Sandwichs Saint-Denis cần một sushi chef có thể làm part time. Một phụ nữ bán bánh mì và một caissière. Liên lạc Scott: 514-652-8801 để interview _________________________________ Tiệm sushi togo cần thợ cuốn sushi có kinh nghiệm giao hàng, phụ bếp, 514-679-7968 / 514-944-5119 _________________________________ Nhà hàng á đông cần bếp nướng và chạy bàn nam, 514-279-1111 / 514-816-8836 _________________________________ Nhà hàng sushi vùng Montréal cần serveur, téléphoniste và caissière, ưu tiên có kinh nghiệm . Liên lạc: 514-443-3564 _________________________________ Restaurant Paris Phở cần bếp, phụ bếp và busboy. Liên lạc: Mme Tea: 438-930-4493, 514-747-4493 , 1717 rue Poirier Saint Laurent QC H4L-1J4 _________________________________ Tiệm sushi ở Lacordaire & Grand-Prairie cần phụ chef trả lương cao, 514-824-9136 _________________________________ Cần người làm serveur(nam,nữ)bếp nam, liên lạc Hoa (438)496 5672 _________________________________ Nhà hàng sushi cần serveur(se) phải biết tiếng Anh & Pháp, bếp, phụ bếp, makiman, khu N.D.G. Tina 514-484-6345 ; 514-978-9020 _________________________________ Nhà hàng dưới phố cần bếp, sushiman, và serveur có kinh nghiệm, full time và part time, gần metro, Ken : 438-738-9888 _________________________________ Phở Tây Hồ cần serveur có kinh nghiệm 3 năm trở lên, biết tiếng Anh, Pháp . Liên lạc: 514-746-6412 _________________________________ Cần bếp và serveur full time hoặc part time . Liên lạc: 514-722-1888 _________________________________ Sushi togo cần người làm sushi có kinh nghiệm. Liên lạc: 514-924-1557


46

SOÁ 705 13/04/2018

Tin

KIẾN THỨC

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

LÀM KINH DOANH, ĐẶT NHỮNG THỨ NÀY TRONG NHÀ, TÀI LỘC, VẬN MAY ÙN ÙN KÉO ĐẾN

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7

TOP 5 CON GIÁP SỰ NGHIỆP THĂNG HOA, TÌNH YÊU VIÊN MÃN THÁNG 4

Bố trí nội thất trong nhà có ảnh hưởng nhất định đối với vận may của những gia đình làm kinh doanh, buôn bán. Dưới đây là một số cách bố trí nội thất dành riêng cho những gia đình làm kinh doanh để đón tài, hút lộc, làm ăn thêm thuận lợi.

Trong số 12 con giáp, tháng 4 này có 5 con giáp đặc biệt may mắn tiền bạc, sự nghiệp phát triển, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn. Hãy xem bạn có phải là 1 trong đó không nhé.

Đặt ghế sofa hướng về phía cửa Đặt ghế sofa hướng về phía cửa chính, cửa trước mang một ý nghĩa tích cực, giúp các gia chủ đón tài, rước lộc vào trong nhà.

thả trong bể tương ứng với mệnh của chủ nhà. Chủ nhà mệnh Thủy – từ 1 đến 6 con; mệnh Mộc – từ 3 đến 8 con; mệnh Thổ – từ 5 đến 10 con; mệnh Hỏa – từ 2 đến 7 con; mệnh Kim – từ 4 đến 9 con.

Vị trí của bể cá

Tuổi Thìn

Bài trí ban công

Trong không gian nội thất, bài trí bể cá cảnh giúp ngôi nhà trở nên sinh động, gần gũi với thiên nhiên. Trong phong thủy, bể cá giúp thu hút tài lộc, vượng khí vào trong nhà. Bạn nên kê bể cá ở hướng Đông hoặc Đông Nam và nên kê bể cá theo mạng của chủ nhà. Chủ nhà mệnh Mộc nên kê bể cá theo hướng Bắc, mệnh Thổ nên kê bể cá theo hướng Tây Nam, mệnh Kim nên kê bể cá theo hướng Bắc, mệnh Thủy nên kê cá theo hướng Bắc hoặc Đông. Chủ nhà mệnh Hỏa không nên mua bể cá. Bạn cũng nên chọn số lượng cá được

So với tháng trước thì vào tử vi tháng 4/2018 này, sự may mắn của bạn sẽ tăng lên một cách đáng kể. Trong tháng 4 này, người tuổi Rồng trong tháng này sẽ có nhiều thu hoạch trong công việc và sự nghiệp, cục diện Tam Hội cũng khiến con đường phát tài ngày càng suôn sẻ.Tài vận khởi sắc, Chính Tài lý tưởng, Thứ Tài cũng không tồi, đầu tư hay buôn bán nhỏ lẻ đều có dấu hiệu thu lời. Người kinh doanh lớn có khả năng kí kết nhiều hợp đồng giá trị. Tuy nhiên công việc bận rộn khiến con giáp này hầu như không còn thời gian dành cho gia đình hay những sở thích cá nhân. Người đi làm công ăn lương tháng

Ban công là khu vực quan trọng nhất để đón vượng khí vào nhà. Bạn nên giữ ban công luôn được sạch sẽ, sáng sủa, tránh đặt vật dụng đổ vỡ hoặc trồng quá nhiều cây ở ban công. Bạn không nên trồng cây nếu ban công ở hướng Tây Nam và Đông Bắc. Bài trí nội thất màu vàng Màu vàng đại diện cho sự giàu có, kinh doanh phát đạt, phước lành. Bạn nên đặt một số đồ nội thất và phụ kiện màu vàng ở hướng Tây trong ngôi nhà để tăng tài lộc và thịnh vượng cho ngôi nhà.

này tinh thần thư thái, dễ dàng tập trung nghiên cứu và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Cơ hội thăng tiến ngày một đến gần, nguồn thu nhập cũng đi vào ổn định. Đường tài vận của tuổi Thìn cũng sẽ rộng mở. Bạn sẽ nhận được một khoản thu nhập thêm từ công việc nào đó, và nếu bạn đang đầu tư thì lợi nhuận bạn nhận được cũng rất ổn định Đối với những người tuổi Thìn đã lập gia đình thì tháng 4 sẽ là khoảng thời gian bạn được tận hưởng những giây phút thảnh thơi với cuỗ sống hòa thuận, hạnh phúc. Còn với những ai đang độc thân thì đây chính là cơ hội để bạn tìm được nửa kia của mình. Trong việc định hướng cho tương

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. AL

SPECI

AL

SPECI

AL

SPECI

Closer door 35 kg : Price : 65$ Free Shipping Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 130$ / Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

Tosing Price : 80$

Migeek I6 Price : 80$


SOÁ 705 13/04/2018 lai nên lưu ý cân nhắc lựa chọn kĩ càng, đừng vì cái lợi trước mắt mà bỏ lỡ lợi ích lâu dài. Cần phải nhìn xa trông rộng, con đường phát triển sự nghiệp phía trước của bạn mới thuận lợi. Tuổi Dần Về tổng quan, tuổi Dần sẽ gặp may mắn trên mọi mặt, đặc biệt những chướng ngại trong công việc đều sẽ bị loại bỏ. Bạn có thể tự tin vào khả năng của bản thân để kiếm được món hời lớn từ việc kinh doanh hoặc đầu tư. Thế nhưng mọi việc cũng nên tiến hành một cách thận trọng, có định hướng và kế hoạch rõ ràng. Tuổi Dần trong tháng 4 nên chú ý hơn đến các mối quan hệ. Bạn có thể sẽ gặp trắc trở về đường tình duyên cũng như có khả năng xảy ra tranh chấp với bạn bè. Vì thế hãy hành động cẩn trọng trong cuộc sống thường ngày nhé. Tuổi Tý Theo tử vi tháng 4 này, người tuổi Tý sẽ được cục diện Tý Thìn Bát Hợp che chở, sinh tài sinh lộc, vạn sự hanh thông. Không những vậy, người tuổi Tý tháng Giáp Thìn còn được các cát tinh lưu niên Thiên Hỉ, Địa Giải chiếu mệnh, vận trình tài lộc có những điểm sáng khác thường. Người làm kinh doanh có nguồn thu tăng rõ rệt. Trong tháng xuất hiện rất nhiều cơ hội đầu tư và hợp tác làm ăn, lại được quý nhân Tam hợp soi đường chỉ lối nên con đường làm giàu bớt đi rất nhiều trở ngại. Nhân duyên tốt đẹp khiến bạn đi đâu cũng gặp người tốt giúp đỡ, hoạn nạn cũng được bạn hiền ứng cứu. Còn những người hoạt động nghệ thuật như ca hát, hội họa, sáng tác thơ văn… sẽ có 1 tháng thành công rực rỡ. Cảm xúc dâng trào, nguồn cảm hứng sáng tác như suối nguồn không bao giờ cạn giúp bạn nâng cao hiệu quả công việc, tài chính

nhờ thế mà không kém phần tốt đẹp. Trong suốt tháng 4 này, tuổi Tý cũng sẽ khá may mắn trong những trò chơi may rủi. Nhưng nhớ là đừng quá tham lam vì muốn làm giàu một cách an toàn thì phải đi từng bước một và nên biết điểm dừng. Tuổi Tỵ Thần Tài có vẻ khá ưu ái cho những người tuổi Tỵ khi trong tháng 4, bạn sẽ luôn rủng rỉnh về tiền bạc. Những đề xuất trong công việc sẽ gây được ấn tượng với cấp trên, giúp bạn ghi điểm để thuận lợi cho quá trình thăng chức sau này. Người làm kinh doanh thì nên mở rộng quy mô để đón nguồn lợi nhuận tăng cao. Thế nhưng đừng quá ôm đồm mà hãy tập trung vào thế mạnh để đạt được hiệu quả cao nhất. Vận mệnh tháng 4 của tuổi Tỵ tương đối viên mãn khi tiền đầy túi mà tình cũng đầy tim. Nếu bạn biết kiểm soát cái tôi cá nhân một chút thì hạnh phúcsẽ bền vững lâu dài. Tuổi Mùi Khả năng kinh doanh, đầu tư nhạy bén của tuổi Mùi rốt cuộc cũng đã có “đất dụng võ”. Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công mà ngay cả bản thân cũng chưa từng nghĩ tới. Điều này cũng có nghĩa là nguồn tài chính của bạn trong tháng 4 cũng sẽ khá dồi dào. Với một chút liều lĩnh, bạn cũng có thể kiếm thêm được kha khá đó. Tháng 4 này cũng khá thích hợp để những bạn tuổi Mùi nghĩ về viễn cảnh “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Chuyện tình cảm diễn ra suôn sẻ, không gặp phải sóng gió gì. Điều lưu ý duy nhất trong tháng này đó là bạn nên cẩn thận sức khỏe. Không phải bệnh gì nghiêm trọng nhưng cảm cúm, ốm vặt thì nên chú ý.

VÌ SAO MẢNH BÁT VỠ, GƯƠNG VỠ THÌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC VỨT VÀO THÙNG RÁC?

T

heo khoa học phong thủy và quan niệm từ xa xưa, những vật dụng như gương, bát, đĩa, ly,... khi bị vỡ thường mang đến những điềm xui xẻo cho gia đình. Thế nhưng rất ít người biết rằng việc thu dọn những mảnh vỡ đó và vứt vào thùng rác gia đình là hoàn toàn không nên. Gương vỡ Phong thủy học xa xưa cho rằng gương là vật dụng chứa nhiều điều bí ẩn. Từ thời cổ xưa, chiếc gương đã là vật linh để trừ tà và ma quỷ. Trong phong thủy, con người cũng dùng gương treo trước nhà để tránh tà ma xâm nhập. Nhiều người vẫn tin vào bản chất ma thuật của chiếc gương, cho rằng gương có thể phản chiếu những linh hồn. Việc gương bị vỡ được coi là rất độc, gương nứt, vỡ tỏa ra luồng khí tiêu cực và phá vỡ những hình ảnh tốt đẹp bên ngoài, là điềm xấu báo hiệu sự xui xẻo

Tôm hùm hấp dẫn! Giá tuỳ theo mùa

và chuyện chẳng lành. Chính bởi vậy, khi vô tình làm vỡ gương, không nên vứt các mảnh gương vỡ vào thùng rác. Sau khi thu dọn kĩ càng để tránh những mảnh vỡ gây bị thương cho người trong gia đình, bạn nên bọc tất cả vào một chiếc túi rồi đem đi chôn hoặc vứt xuống lòng sông sâu để mang những điều xui rủi, điềm xấu đi xa khỏi nhà. Bát đĩa vỡ Việc làm vỡ bát đĩa có thể là chuyện thường ngày, là vấn đề bình thường do bất cẩn, tuy nhiên đối với những ngày đầu năm thì việc này là cực kì kiêng kị. Người xưa cho rằng làm vỡ bát, ly trong những ngày đầu năm là điềm báo của một sự chia ly trong mối quan hệ nào đó, những điều không tốt lành sẽ xảy đến, mối quan hệ trong gia đình đang diễn ra phức tạp sẽ có nguy cơ bị đổ vỡ, tiền tài mất mát.

12230, Boul. Laurentien, Montreal, Qc, H4K 1M9

Kế bên Restaurant Tong Por và C & T Supermarket

514-332-3888

Đặt biệt! Lẩu dê rất ngon 24,95$ - Sò điệp 14,95$ - Chim bồ câu 28,95$ - Con nghêu 12,95$ - Thịt bò nóng bỏng với hạt tiêu đen 13,95$ - Bao tử heo với sauce XO 13,95$ - Chim cút gừng hành 13,95$ - Lẩu bò kho 14,95$

47

ĐẶC BIỆT ! ĐẶC BIỆT ! Mua heo quay nguyên con mang về 18-25 lbs: 200$ / 45-60 lbs: 268$

Tiệm chúng tôi có phở, thức ăn Tàu, Thái. Có bán BBQ: heo quay nguyên con (lớn, trung bình, heo sữa), vịt, gà v.v...

Chúc mừng Ba Năm Sinh Nhật.

Giảm giá 10% trên tất cả các món ăn, ít nhất 20$ trở lên.

Giảm giá này hết hạn ngày 30/4/2018 Giờ mở cửa: mỗi ngày từ 10:00am - 10:00pm


48

SOÁ 705 13/04/2018

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp - Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu) NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

David Doan C. (514) 961-0878 B. (514)-316-5555

daviddoan@yahoo.com

755 Boul Saint-Jean, Pointe-Claire, QC, Canada H9R 3S3

ANJOU

Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires, contacter :

Agence

Immobilières & Hypothécaires

(514)-316-5555

www.landmark-canada.com MÉTRO CADILLAC

AHUNTSIC

• • • • • • • •

LOUÉ

U

VEND

(514)-316-5555

Acheteurs de Propriétés Refinancement (Commercial & Résidentiel) Renouveler votre Hypothèque Premiers Acheteurs de Maison Travailleur Autonome Hypothèques inversées No Crédit, No Ca$hdown Programmes spéciaux APT A LOUER

BROSSARD

RESTAURANT

LOUÉ

U

VEND

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol. Prix $379,000

Grand 2plex 31X42, 1966, Bachelor, sous sol fini, Prix: 669,000$

Apt Rénovés en 2017, Grand 5.5, 3 CAC. Prix: 1350$

Resto 85 places, rénovés, clientèle de bureau. Prix: 35,000$

Condo, électros incluses. Centre vielle en 15 min de bus. Prix: 169,000$

Grand 7.5, 3+1 CAC, 2 cuisines, 1.5 SDB, rénovés en 2017. Prix:1300$

AHUNTSIC

SAINT MICHEL

LAVAL

LONGUEUIL

LAVAL

PETITE-PATRIE

2 plex, rev: 670$+650$, très grand terrain. Prix: 319,000$

Grand 2Plex, 7.5 + 5.5, rue commerciale, pour vendre rapide. Prix: 299,000$

GARAGE MÉC GÉNÉRALE + BODY SHOP, rev 800,000$ +++.Prix: 750,000$

Cottage de Luxe, 2017, 4 CAC, 3,5 SBD, 3puits lumières, Certification LEED Platine, devant une parc. Prix: 1,299.000.

Cottage 1983, 3 CAC, ss fini, gargade, pres college Regina Assumpta. Ven deur motive. Prix: 548,000$

U VEND Condo construction 2012, 960 pc, 2 CAC, Garage. Prix 218,000$

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

514-722-9656

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Buổi tối trong tuần với những Đặc biệt sinh nhật được trận Hockey TRƯỚC 20H FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác) Phát sóng trận đầu với màn ảnh lớn !

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% Mở cửa từ 17h

4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3

www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 CCQ : AECQ 561541

MAÙY LAÏNH THERMOPOMPE MURAL VAØ CENTRALE SPECIAL: 9000 BTU = 1480$

Chúng tôi cung cấp dụng cụ để đổi nước bằng khí hợp với luật mới cho nhà hàng và dépanneur

19

Thời gian có giới hạn. Không tính chung với chương trình giảm giá khác. Không áp dụng cuối tuần và ngày lễ

,99 người

GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Tel.: 514-657-4658 (Tieáng Anh) 514-651-7293 (Tieáng Phaùp) BCO laø nôi choïn löïa toát nhaát cuûa quyù vò ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

705  

705

705  

705

Advertisement