Page 1

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 12/01/2018

Số Soá

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel : 514-553-0444 / 514-834-1001, Fax : 1-514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Metro St-Michel, 3x sửa mới, gần trường học, chợ, bus, metro...rev.2425,$/tháng, giá: 499,000$ St-Michel: Triplex gần metro st-Michel, 2 commerces, 1 x 51/2. Giá 439,000$ Sushi Anjou: trên 10 năm, có khách, có chỗ parking, terasse,.. giá 72,000$ (lý do riêng gia đình).Cần bán gấp R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định 2.84%

5 năm thay đổi 2.25%

35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày.

AL

SPECI

Micro Karaoke Tosing: Price : 80$

Camera USB charger: Price : 60$

Bogeys Bar-Lounge

- Tổ chức party, sinh nhật, hội họp, show nhạc, họp mặt bạn bè... miễn phí. - Phòng rất rộng có thể chứa tới 200 người. - Hoàn toàn miễn phí. - 8 bàn billards; 15 lottery machines. Miễn phí cho các bạn sinh viên tổ chức party cuối năm, DJ có sẵn, system de son ánh sáng cho club Xin xem bogeys facebook và bogeys.ca để biết thêm chi tiết về Event và UFC, Boxe.

3250 Boul Cremazie E | Montreal | Qc H2A 3N9 - 514.722.1104

Bị cắt mất tứ chi sau khi

bị điện giật

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

EÙVALUATION GRATUITE

(TRANG 10)

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự - Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

BAÛO HIEÅM

R

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

Affilié à :


2

SOĂ 692 12/01/2018

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX ALARM

ALARM

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH BẢO HIᝂM CHà NH

Mach HONG Nhut Hong TRAN LOAN514-270-6225 (LA CAPITAL)................................................ / 514-802-6088.................017

INGENIEUR / K᝸ SĆŻ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

AVOCATS / LUẏT SĆŻ DESSIN SCL INC / 514-531-5992............................................. Huáťłnh Minh-NguyĂŞn / TĂŠl: (514) 791-7379 ............................. 131 .......................................... 2 AVOCATS / LUẏT Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl:SĆŻ (514) 992-6889 .................................. 48

Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 Tran Hong VIĂŠN Loan (La Capital) CHUYĂŠN Ä?ᝊA áť?C / 514-802-6088 ...........................1

Me Vinh Nguyen / (514) 995-1279......................................... 01 NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž Ä?inh Hᝯu Anh VĹŠTHĆŻ / 514-759-7102 ............................................ TRẌN Ä?ᝨC ANH / (514) 509-7731. ...................................10 02 .............................................. 1

Antoine Nguyᝅn/ Hᝯu Toà n / (514) 812 8626 . .......................... 18 KEVIN NGUYEN CELL: (514) 777-81844..............................04

MẎT KĂ?NH Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10 Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 TrĂ­ Minh Huáťłnh Vân 514-875-2345 ................................................ 35 Me Háť“ TĆ°áť?ng / 514- 994-4909...................................... 29

DAVID Ä?OĂ€N VIĂŠN QUáť?C VIᝆT CELL: (514) 961-0878.................48 CHUYĂŠN Ä?ᝊA/ áť?C

Arnaldo Di Loreto vĂ Maria Greco / (514) 374-4000 .............. 23 LE QUANG VINH THUY/ CELL: (514) 824-1972......................30-31 Bao Ngoc Nguyen / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 MINH CHINH HOANG / CELL: 712-8888.......................20 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514)(514) 815-6618 .................................. 7 David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt/ CELL: / Cell: (514) (514) 887-4141. 961-0878......................02 ......................... 56 NGUYáť„N CĂ”NG SINH Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 ............................................ 16 NGUYáť„N VÄ‚N THĂ€NH / CELL: (514) 867-2813. ......................084 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... Lâm HĂ o NGUYEN / 514 467-3333 RICHARD DINH .............................................................. PHU / CELL.: (514) 998-5139........111 LĂŞ Quang VÄŠnh Khải / Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 TANADA TAN & PHON TAN / 514-329-000.............................13 ..................... 32-33 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Nguyáť…n CĂ´ng Sinh / Cell: (514) 887-4141 ................................ 2 VŨ BẢO ANH / CELL: (514) 578-7420.....................................01 .............................. 9 PeterPHUONG Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 WIN NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889........................................01 Tanada Tan & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 Hong Hoa Nguyen (Rosa) / 514-831-2185........................17 ............................................ 15 .............................. 31 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 ....................... 25 Nguyen Nam/ Cell: Phuong 514-240-8627. ..............................411 VĹŠ Bảo Anh (514) /578-7420 ............................................ Win Phuong Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 Nguyen HuuNguyen Toan //514-812-8626. ....................................41 Roger Sec (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 TĂš Háť’NG Xuan Vietlâm Dong/ 514-295-1346..............................................33 /514-999-7508 ................................................... 35 tĂş hoa lâm / 514-880-9478.................................................33 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29 COIFFURE

.................................................. 6 St-Michel Tel.: (514)374-2882 Tan Hung/Tran / 514-451-7779..........................................29 DU LᝊCH //VOYAGE COIFFURE NAIL

Transtour / (514) 843 -5450 .........................................................

ST-MICHEL / TEL.: (514)374-2882..........................................06 Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2

Fantaisie Tour 514-568-5998 .......................................................45 Dao / 514-744-5144...............................................................07 GINA BEAUTÉ / 514-725-7878...............................................47

ELECTRONICS / COMPUTER Liana NAIL SUPPLY / 514-557-6687. .....................................2630 Hai Informatique / (514) 898-3883............................................. Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... 8

DU LᝊCH / VOYAGE

BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02

SERVICE TELEPHONE Vina go / 514-290-4977. .......................................................... 2410 VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... VACANCES COMPASS / 514-508-2088.................................... 39

GARAGE / MUFFLER Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 25

Auto H.K / 514-728-3114 ............................................................. 22

Voyae Bel Canada / 514-419-5588...................................... 272 .........................................

Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. THAI SAIGON / 438-289-2222. .................................................. 4410 Kino Muffler / 514-721-5191............................................................ 55 Vacances Sinorama / 514-866-0888.................................. 23 KoKi Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 J&L Garage//MUFFLER 514-374-8383 ............................................................ 55 GARAGE AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22

GIẢI PHẪU THẨM M᝸

GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 0252

N.FanousHOA / tĂŠl /: 438-793-3655. (514) 586 - 9906 ......... ....................................... GARAGE ................................................. 103 KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 02

LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ

EtherePHẪU Spa medico-dentaire GIẢI THẨM M᝸ / 514-272-1175..............................

................................................. 48

GIẢI PHẪU THẨM NGÔcare THᝊ /HIẞU HẠNH / (514) 924-1390....4812 Nickie Dinh PinkM᝸ Beauty 438-990-4642............................ N.FANOUS / TÉL : (514) 586 - 9906.......................................... 03

PHARMACIE

NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž

MASSAGE....................................................................................51 MẎT K�NH Du Ta (Xoa Trᝋ Liᝇu) ............................................................ 29 VISION DE Bóp L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07 MUA XE HƯ, XE CŨ MASSAGE ............................................................................. 43 West Island Auto Recycling/ 514-363-6010............................... 52

TRᝊ LIᝆU

NHĂ€ HĂ€NG BĂĄnh xèo(XOA Minh / Tel: ......................................... 627 DU TA BĂ“P TRᝊ(514)721-9174 LIᝆU)...................................................... BĂşn Viᝇt / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... 13 CLINIQUE CHIROPRATIQUE/ 514-728-5288........................... 09 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 THI Chinois THANH THAO / 514 727-8967. ...................................28 35 LeLUU Cristal / Tel: 514-876-8778 ...................................... Maison Foo Lam / 514-383-7878 ................................................ Ngun Tel: (514) 725-6888 .............................................. MUAShing XE /HĆŻ, XE CŨ Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010.................. 48 Pháť&#x; Express / 514-389-9305 ........................................................ Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 ............................................................... NHĂ€ HĂ€NG Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. 8 BĂ NH XĂˆO MINH / TEL: 06 Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514)514-272-4636.................................... 722-1888......................................... 13 VyBĂšN Express ........................................................... 29 VIᝆT // 514-723-3888 TEL.: 514 272-6825................................................ 21 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... 21 LA /IITEL: 514-272-8332.. ......................................................43 03 ..................................................................... 5 LY epices / 514-273-8989 Pháť&#x; ThĂ nh Quân / 514-744-3014 .................................. 114 PHáťž HIN /Nam 514-723-0999.......................................................... BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 PHáťž NAM QUAN / TEL: (514) 722-1888................................... 13 HĆ°ĆĄng tháť‹nh / 514-729-4193 ........................................................ 13 ............................................... 51 Fondue Long / 514-728-8088 Yoko Kim sushi & KOREAN BBQ / 514-722-9656....................... 48 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 BĂ NH BAO M᝸ TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 RESTAURANT TONG SING / 514-940-8811............................. 14 BĂĄnh mĂŹ Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 Restaurant Maison Foo Lam / 514-383-7878................. 12 BBQ Cristal SUPPLY LĂ€Mchinois VĆŻáťœN/ 514-332-3888 ................................. 47 / 514-339-1188. ...................................................... 48 ASAWADIKA & MN Garden Supply / 514-728-7039 .................................... 31 Jardin Xuan Huong Inc//514-257-9899........................................ 514-295-3689 ..................................... 27 Karaoke Appetit 19 L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 T&M / Tel : (514) 383-7748 ......................................................... 9 BAR-LOUNGE TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......... 25 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754...... 2620 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 .............................................. Tráť‹nh Hiᝇp HĆ°ng /(514)718-2507 ............................. 50 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21 HA TUAN CHUONG / (514) 984-6780....................................... 03 HUᝲNH CHĂ? HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 21

INGENIEUR / K᝸ SĆŻ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG TRᝊNH HĆŻNG / (514) 718-2507........................................ 466 DessinHIᝆP SCL Inc / 514-531-5992........................................................... BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

NHAĂ˜ BAĂ™N - Laval Fabreville: cottage 487 rue Jacques, kháť• 22X31, 3 phòng ngᝧ, fini sous-sol váť›i buáť“n tắm, giĂĄ 269,000$ - Laval Chomedy: Duplex 1270 Val-Martin , kháť• ráť™ng 32X36, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, garage, giĂĄ 489,000$ - Rosemont Duplex, 23è AV, gĂłc St-Zotique, kháť• ráť™ng 30X36, giĂĄ 489,000$ - ST-MICHEL: duplex Ä‘áť™c láş­p 8970 rue Iberville, kháť• nhĂ 34 X 40, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, lẼy nhĂ  liáť n. GiĂĄ 489,000.00$ - MĂŠtro Jean-Talon: Triplex káşż bĂŞn mĂŠtro Jean-Talon. 7255-7259 St-Denis, kĂ­ch thĆ°áť›c nhĂ  25 X 75, 2 logements 71/2 ( tầng 2 vĂ  3 ), tầng máť™t nhĂ  hĂ ng 65 cháť• ráť™ng 1700pc Ä‘ang tráť‘ng, giĂĄ mua inclus tẼt cả thiáşżt báť‹ nhĂ  hĂ ng, hoạc cĂł tháťƒ cho thuĂŞ local resto.lᝣi tᝊc cao. GiĂĄ 870,000.00$. - Montreal-Nord: Duplex Ä‘áť™c láş­p kháť• nhĂ  láť›n tu báť• hoĂ n toĂ n máť›i 5975-5977 Rue Arthur-Chevrier, lẼy nhĂ  liáť n giĂĄ 495 000$. - Montreal-Nord: Bungalow Ä‘áť™c láş­p 5829 Boul. Maurice-Duplessis, kháť• nhĂ  35 X 48 p / 10,67 X 14,63 m , garage, giĂĄ 469 000$ - Metro Mont-Royal: Local ráť™ng RDC 1600pc cho thuĂŞ khu sầm uẼt pháť‘ Ä‘i báť™, 4571 Rue St-Denis , giĂĄ 2500$ + TPS&TVQ - BĂ N CĆ  Sáťž THĆŻĆ NG Máş I: Tiᝇm cắt tĂłc COIFURE mĂŠtro Jean-Talon Ä‘ang Ä‘Ă´ng khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, vĂŹ sᝊc khoáşť cần bĂĄn gẼp giĂĄ 38 000$ - LOGEMENT A LOUER: 6 phĂşt mĂŠtro Iberville , logement 51/2 ráť™ng 1200pc ( 112 m2 ), demi sous-sol, 3 phòng ngᝧ, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , tu báť• máť›i, giĂĄ 750$/th dáť?n vĂ o 01 octobre. Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

REMAX AMBIANCE INC

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

Bogeys Bar-Lounge / 514.722.1104.................................. 01

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN

SUPPLY NAIL A &Manicure MN GARDEN / 514-728-7039.............................. 27 Lan / Tel.SUPPLY (514) 722 - 4886 ......................................... ..8 T&M / TEL : (514) 383-7748....................................................... 09

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG TTN ty GARDEN / (514) 325-5101. ................................................ 16 Công xây d᝹ng và s᝭a chᝯa / 514-237-6766 .......................... 52 Mega (Måy hút hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 SUPPLY / NHÀ HÀNG / Tel:NHÀ 514-279-3336 ......................................................... 41 Probex Portes 993-1946 .............................. 16 CÔNGFenêtres TY XÂYPierre DᝰNGInc./(514) VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............ 48 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. 2 MEGA (Mà Y HÚT HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... 18 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946. .................22 16 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... 16 Mà Y HÚT HƠI / 450-466-6766. . ................................................ 18 CAC Design International / 514-804-9889 ............................. 29 BCO /514-657-4658 ..................................................................... HARDWOOD FLOORS SERVICES / 514-885-9415..................52 08

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE MĂĄi NhĂ -TĆ°áť?ng Gấch-SĂ n-BĂŞ TĂ´ng / 514-834-3518...... 06 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... TrĆ°áť?ng lĂĄi xe ROYALE/ 514-333-7779................................ 48 BCO / dấy 514-657-4658. ................................................................. Diem Nguyen / 514-299-9466......................................................10 QUAN / 514 707-3779.......................................................... LeLEQuan / 514 707-3779 .............................................................. 101 Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 Dáť‹CH CHUYáťƒN HĂ NG .............................................. 24 Luan JonV᝼ Nguyen / 514-917-4785 HT logistics NHANH) / 514-582-5531.........22 21 Hypotheca Luan (VẏN John CHUYáť‚N /514-917-4785 ....................................... VASE CARAVAN / 514-899-1818............................................... 44

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

CAOBEC INC / 514-967-8878 .................................................. 10

LĂ€M Ä?ẸP // NHA SĨ / DENTUROLOGIE Kieu Truong 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY VAYTIᝀN TIᝀN:MUA MUANHĂ€ NHĂ€, mua xe ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. ............................................ 3

Nhᝯng báşąng khen cᝧa nhᝯng năm trĆ°áť›c. CLUB PLATINE: dĂ nh cho 100 cĂĄ nhân xuẼt sắc trong năm cᝧa Re/Max Quebec. - CLUB DIAMANT - CLUB 100% - MEMBRE DU HALL OF FAME -

FCI

technologies

* Ă‘AĂ‹C BIEĂ„T KHOĂ‚NG SĂ”Ă? NHIEĂƒM VIRUS vĂ´Ăši kyĂľ thuaät mĂ´Ăši Flash ROM * GIAĂ™ CAĂ› PHUĂ˜ HĂ”Ă?P cho QuyĂš vò. * Dòch vuĂŻ TAĂ„N TAĂ‚M vaø UY TĂ?N.

CHUÙNG TOÂI ÑAÛM NHAÄN: Cung caåp toaøn boä caÚc thieåt bò vôÚi thÜông hieäu CASIO cho nhaø haøng, tieäm nail & ** MôÚi! ** OS Android ! spa, salon de coiffure vaø deÚpanneur. Kích hoaït hoäp MEV cuÝa Revenu QueÚbec. Dòch vuï baÝo haønh cho maÚy tính tieà n vaø hoäp MEV. Nhaän laøm website vaø quaÝng caÚo treân maïng. www.fcitech.net Moïi chi tieåt xin lieân laïc : Cung caåp giaåy in hoÚa ùôn cho maÚy in Anh DÜ (514) 277-5454 Epson vaø maÚy Interac

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 692 12/01/2018

Tin montreùal - queùbec Giá lạnh cực độ... thậm chí là dù ở trong chính căn hộ của họ

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Nhiều người thuê nhà buộc phải mặc áo khoác mùa đông dù đang ở trong chính căn hộ của mình

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Isaac Tinajero đã bịt kín lại cửa sổ và cửa nhựa để ngăn gió luồn vào nhà.

Nhiều người thuê các căn hộ có những bức tường không được cách nhiệt tốt đã buộc phải mặc áo khoác mùa đông, thậm chí phải nghe dự báo trên tivi, vì giá lạnh đã len lỏi vào nhà của họ.

K

ể từ đầu mùa đông tới giờ, Isaac Tinajero cho biết đã buộc phải trùm tới 7 chiếc chăn để có thể ngủ được mà không đóng đá. Còn ban ngày, người đàn ông 30 tuổi này chỉ bỏ áo khoác, tất len và giầy khi đi tắm. « Tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng để có thể đi ra ngoài được ! » người đàn ông này đùa.

Nhiệt kế mà anh Tinajero lắp trong phòng thuộc đại lộ Papineau, ở Montréal, chỉ rõ 13 độ Celsius trong ngày hôm qua theo một tấm ảnh được anh chụp lại. Người thanh niên này sẵn sàng qua đêm ở nhà một người bạn có hệ thống sưởi. « Tôi đã phải đi ngủ ở ngoài suốt cả tuần trước bởi tôi thấy lạnh, và thêm nữa, các đường ống dẫn đều đã bị đóng băng », anh kể lại. Các nẹp điện ốp quanh căn hộ bốn phòng rưỡi vẫn đảm bảo tốt chức năng, theo lời người thuê nhà. Nhưng anh cho biết, với tường và cửa, gió vẫn lùa vào được, đặc biệt là kể từ khi có một luồng khí lạnh cực độ tràn vào Québec.

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 01 ĐẾN 31 THÁNG 03/2018: CONSULTATION GRATUITE: VALEUR 75$ GẶP BÁC SĨ MIỄN PHÍ: GIÁ TRỊ 75$ MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho

thon nhỏ (nam và nữ).

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường thể (bằng phương pháp liposuction) cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để mãn, giảm thiểu vết sưng. bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của nhăn…. bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, và lông không mọc lại. lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

Bác Sĩ N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Directeur de l'institut de chirurgie Esthétique * Bằng cấp của Mỹ và Canada, Giáo Sư đại học

1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

1643

SOÁ 692 12/01/2018


SOÁ 692 12/01/2018

5


6

SOÁ 692 12/01/2018

« Tôi đã thông báo với chủ nhà cách đây vài tuần và ông này vẫn nói với tôi rằng ông ấy sẽ làm những gì tốt nhất có thể, nhưng ông ấy chẳng làm gì hết », anh nói. Người chủ nhà, Hersche Rubinfeild, đã từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên trước khi nói chuyện với luật sư của mình.

Phụ huynh đều cảm thấy lo lắng

Yannick Brisebois cũng phải đối mặt với một tình huống tương tự tại Longueuil, trong căn hộ nơi ông ấy sống với người vợ của mình và hai cậu con trai 10 tuổi và 10 tháng tuổi. « Điều khiến chúng tôi cảm thấy lo ngại là cháu bé đã bị mắc cúm từ hai tuần nay, và có vẻ như vẫn chưa khỏi hẳn, ông nói. Ông ấy thức dậy với tay và chân giá lạnh mặc dù ông ấy vẫn mặc đủ ấm. » Người chủ căn nhà nằm trên phố Laurier, ông Gilles Laferrière, giải thích rằng một đường ống dẫn trong hệ thống sưởi nước nóng đã bị vỡ đúng dịp nghỉ lễ.

« Chúng tôi hoàn toàn có ý thức rằng điều này gây ra rất nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực làm việc để giải quyết vấn đề đó », ông đảm bảo.

Không có gì mới

Nhưng theo lời ông Brisebois, tình hình trên xuất hiện từ hồi tháng trước. Khi chúng tôi dọn đến vào hồi tháng 6, ông ấy khẳng định rằng những người thuê nhà trước kia đã để lại rất nhiều thiết bị sưởi phụ trợ. Luật không quy định nhiệt độ tối thiểu bên trong một căn hộ, theo lời ông Éducaloi. Tuy nhiên, Cục quản lý nhà « thừa nhận rằng nhiệt độ phải ở mức cao hơn một số ngưỡng (khoảng 21 degrés Celsius) ». Nếu một người chủ sở hữu không đáp ứng được yêu cầu này, người thuê nhà buộc phải thông báo rằng họ không hài lòng. Nếu mọi thứ vẫn không được thực hiện trong một thời hạn hợp lý, họ có thể gửi cảnh cáo, kèm theo đơn khiếu kiện tới Cục quản lý nhà.

Khoa cấp cứu tăng gấp đôi số lượng bệnh nhân Bùng nổ dịch cúm, các phòng cấp cứu MONTRÉAL quá tải bệnh nhân « Mặc dù có rất nhiều trường hợp mắc ở khắp nơi thuộc Québec đều đang ở trong tình trạng quá tải, một số nơi phải cúm, chúng tôi cũng ghi nhận một số tiếp nhận gấp đối số lượng bệnh nhân lượng lớn các trường hợp vận chuyển bằng xe cứu thương, chủ yếu tại Montréal, thông thường. cũng như các bệnh nhân với nhiều triệu ây là một thực tế vốn đã cũ. chứng bệnh lý khác nhau », bà Noémie Theo như lịch sử hàng năm, Vanheuverzwijn, phụ trách truyền thông sau thời gian nghỉ lễ, phòng của bộ Y tế và các dịch vụ Xã hội cho biết. Tại Montréal, hôm qua, phần lớn các cấp cứu phải tiếp nhận một lượng bệnh khoa cấp cứu đều ở trong tình trạng quá tải. nhân tăng đột biến. Rồi mọi việc sẽ đi Thậm chí, chúng tôi đã ghi nhận được các vào ổn định dần », bà Magali Dupont, trung tâm cấp cứu thuộc 6 bệnh viện có tỷ nữ cố vấn truyền thông thuộc CISSS của lệ tiếp nhận bệnh nhân vượt ngưỡng 140 %. Montérégie-Est, cho biết. Tại bệnh viện Pierre-Le Gardeur, thuộc Các dữ liệu thuộc bộ Y tế cho thấy dịch Terrebonne ở Lanaudière, một khoa cấp cúm « tăng lên theo xu hướng chung ». Dịch cứu có 36 cáng bệnh nhân đang nằm và cúm tăng kể từ hai tuần nay và không có đạt tỷ lệ là 219 %, trở thành một trong số điều gì cho thấy rằng nó sắp chậm lại, trong những khoa cấp cứu đông nhất tại Québec. Trung bình tại Québec các khoa cấp cứu khi nó vẫn chưa chạm tới ngưỡng đỉnh.

«Đ

514-836-9389

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc Tell: 514 272 4636 - 514 721 9174 ­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì,...

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636 / Nha:ø 514-721-9174

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 7pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 6pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882


SOÁ 692 12/01/2018

7

4356, boulevard Métropolitain Est Montréal (Québec) H1S 1A2

Bao Nguyen, Conseiller véhicules Bao Huynh Huynh Nguyen , Conseiller véhicules neufs et neufs usagés Tél: 514 728-2222 poste 244 Cell: 514 442-3328 Téléc: 514 728-1717 Courriel: bhuynh@lombardihonda.com Site internet: www.lombardihonda.com

Tunnel L-H Lafontaine Boul. Pie IX Métropolitain AUTOROUTE 40

Nguyên nhân chủ yếu liên quan tới bệnh phổi

« Tỷ lệ tiếp nhận bệnh nhân hiện tại không chỉ gây ra do cúm influenza, mà còn bởi nhiều trường hợp mắc viêm phổi kinh niên », Maryse Bérubé, hãng thông tin CISSS thuộc Lanaudière, cho biết. Nhiều người có mặt tại khoa cấp cứu với các triệu chứng mắc cúm có thể phải chờ đợi lâu nữa.

Phục vụ tận tâm chu đáo bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh

Bánh bao – Viêtburger Mỹ Tiên

Các trường hợp mắc cúm tăng nhanh không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn tới tình trạng này tiếp nhận bệnh nhân chỉ ở mức 125 %.

Boul. Papineau

Thích hợp cho người trẻ Lành mạnh cho người già

« Tùy từng trường hợp, họ sẽ xếp thứ tự ưu tiên cho những ai cần can thiệp sớm. Những người bệnh rất nặng sẽ được xử lý nhanh hơn », về phần mình, bà Magali Dupont cho biết. Trước khi có mặt tại khoa cấp cứu, bộ khuyến cáo người dân nên gọi cho dịch vụ Info-Santé bằng cách bấm số 811 hay tham khảo trên trang internet www. sante.gouv.qc.ca, nơi có thể giúp họ đưa ra quyết định. Họ cũng có thể tới bệnh viện tư.

Nữ y tá chọn cách nghỉ việc để không gây nguy hại tới cuộc sống của các bệnh nhân

- Hâm nóng bằng Micro-ondes mà vẫn xốp, mềm, không khô, không chai - Vỏ bánh xốp, dai hoàn toàn cải tiến không hóa chất, không mùi khai - Nhân bánh thơm ngon, tinh khiết thích hợp với khẩu vị của quý khách - Có thể giữ được lâu cả tuần trong tủ lạnh - Rất tiện lợi để mang đi học, đi làm - Món ăn nhanh cho mọi người, mọi gia-đình -- Sáng trưa chiều tối - Món quà giản dị cho gia-đình, bạn bè hay đi xa

18 Jean-Talon Ouest Montréal QC H2R 2W5

438-383-6628

* Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên thơm ngon như xưa, nước dùng Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên được nấu bằng xương heo, không bột nêm, không hóa chất

(góc St-Laurent / Métro De Castelnau)

Giờ mở cửa: 11AM-9PM (Thứ hai nghỉ) Thứ Hai - Thứ Sáu: 3PM-5PM nghỉ

Theo lời nữ y tá này, số lượng các ca làm việc 16 giờ liên tục lặp lại Anik Henri không loại trừ khả năng sẽ quay lại với nghề, nhưng điều kiện làm việc cần phải được thay đổi, theo lời cô này.

nên thường xuyên hơn. Vào giữa tháng 12, trong vòng 36 giờ, 5 nữ y tá đã bị buộc phải làm ca 16 giờ », nữ y tá 45 tuổi cho biết.

Quá phẫn nộ vì phải đối mặt với nhiều rủi ro liên quan tới sức khỏe của người bệnh, một nữ y tá thuộc vùng Abitibi đã quyết định rời bỏ công việc « mà cô yêu thích ».

Giàn giụa trong nước mắt

rong suốt 11 năm làm nghề tại bệnh viện thuộc Rouyn-Noranda, Anik Henri chưa từng hình dung một ngày lại phải rời bỏ công việc làm y tá. Nhưng kể từ vài tháng nay, cô khẳng định các điều kiện làm việc xuống cấp tới độ an toàn của người bệnh gặp nguy hiểm. Tại phòng phẫu thuật nơi cô làm việc cho tới ngày 23 tháng 12 vừa qua, cô khẳng định rằng 26 trong số 47 nữ tá đều trong kỳ nghỉ ốm hoặc nghỉ thai sản. Theo lời cô này, ban giám đốc càng lúc càng ép các nữ tá phải làm việc ngoài giờ bắt buộc nhiều hơn. Giải pháp nêu rõ trong thỏa ước tập thể bắt buộc các nữ tá phải làm nhiều ca 16 giờ, thay vì 8 giờ. « Trước kia, giải pháp này thực sự chỉ là ngoại lệ. Nó chỉ xảy ra vài lần mỗi năm với toàn bộ khoa. Nhưng hiện tại, nó trở

Trong vài tháng trở lại đây, cô từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp đã bật khóc khi bị buộc phải làm nhiều ca gấp đôi thời gian. « Họ khiến chúng tôi tin rằng chính chúng tôi mới có vấn đề nên họ từ chối việc điều chỉnh. Thế đấy, không phải tôi là người mang tới những bất hạnh cho hệ thống y tế này! Vấn đề không nằm ở việc họ từ chối điều chỉnh, nhưng thật là phi lý », cô nói. Theo lời cô Henri, những nhà quản lý không phải không có niềm tin, nhưng họ đều nằm trong một hệ thống nơi việc cắt giảm diễn ra khắp nơi và họ không thể làm khác được. Cô Henri do vậy đã từ chức và tái định hướng nghề nghiệp của mình. Cô đã buộc phải nói lời giã từ với quỹ hưu trí và những lợi ích xã hội của nó, và buộc phải đối mặt

T

với nguy cơ giảm lương. « Nhưng tôi có được sự thanh thản và tôi không sợ việc tạm thời bỏ sự nghiệp qua một bên bởi tôi đã quá mệt mỏi », cô nói.

Nhận được nhiều lời động viên Vào thời điểm xin từ chức, cô đã để lại lời chia sẻ từ tận đáy lòng mình trên Facebook. Kể từ đó, cô Henri tâm sự đã nhận được hàng trăm lời động viên của các nữ y tá tới

từ khắp Québec, họ cũng chia sẻ việc bị kiệt sức vì phải làm việc trong những điều kiện đầy khó khăn. «Sau 16 giờ, chúng ta không hẳn là không còn nhanh nhẹn. Nhưng các rủi ro nhầm lẫn là rất cao và tôi không muốn phải đặt cược mình với cách làm việc này. Tôi thấy rằng tình huống trên không chỉ ở Abitibi. Nó rất phổ biến và thật đáng tiếc bởi nghề y tá là một trong số những nghề đẹp nhất », cô khẳng định.


8

SOÁ 692 12/01/2018

Họ chạy trốn cái lạnh... để lại nhận lấy cái lạnh

Mỹ hiện phải đối mặt với một cơn bão tuyết lớn vào mùa đông cộng thêm với cái lạnh cường độ cao. Floride thậm chí cũng có tuyết rơi lần đầu trong vòng suốt 29 năm mà những người dân của thành phố Tallahassee, nằm bên bờ tây-bắc của « Sunshine State » từng chứng kiến vài bông tuyết rơi vào hôm Thứ Tư.

Lần đầu có tuyết rơi trong vòng 29 năm

Những người Québec đi nghỉ tại Floride dạo bờ biển và buộc phải mặc quần áo ấm Maxim Cliche, Pier-Ann Tremblay và Juliette, mới 7 tháng tuổi, đã buộc phải mặc áo khoác ấm trong suốt kỳ nghỉ tại Floride.

Không thể thoát khỏi mùa đông, những người Québec đi nghỉ hè hy vọng chạy trốn được khỏi khí hậu vùng cực vốn hoành hành trong suốt dịp nghỉ lễ và hiện giờ là tại cả Floride, nơi nhiệt kế đã sụt giảm đến mức chóng mặt.

«T

hực sự thất vọng. Chúng tôi tới Floride để chạy trốn cái lạnh và để không phải dọn

tuyết trên xe ô tô, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhiệt độ xuống mức 4 độ C [Celsius] vào đêm hôm trước », Maxim Cliche, người từng nghĩ sẽ dành hai tuần bên bờ biển Dania Beach, gần Fort Lauderdale, thở dài. Anh Cliche và vợ đã phải mặc áo bông và chiếc quần jean duy nhất mà họ mang theo để tiêu khiển thời gian tại các trung tâm mua sắm với bé gái 7 tháng tuổi.

Tại Orlando, nhiệt kế đã xuống tới mức đóng băng trong đêm hôm Thứ Tư rạng sáng ngày hôm qua. « Có thể nói là cái lạnh đã đi theo chúng tôi lên cả máy bay.Chúng tôi đã bị đóng băng trong suốt cả đêm, cách nhiệt cũng không được tốt lắm.Chúng tôi đã buộc phải tìm một chiếc chăn bông và bật điều hòa cho có gió để tạo ra được một chút hơi ấm », François Bachmann, người hiện sống trong thành phố Mickey Mouse cùng với người vợ của mình từ suốt ba tuần nay, kể lại. Các nhà khí tượng thủy văn cũng cho biết sương giá xuất hiện ở một số thành phố của Floride trong đêm hôm qua, cũng như tại Sarasota, thuộc phía tây của Bang. Các thành viên trong gia đình của René Turgeon hiện sống tại Boynton Beach, xuôi một chút về phía nam, cũng đã buộc phải mặc áo choàng ấm, quần dài và đi giầy. Thời tiết mới chỉ có 6 độ C ở bên ngoài vào buổi sáng, trong ngày hôm qua. «Nền không khí thực sự rất lạnh. Bãi biển, chúng ta hãy quên điều này đi, bởi nó là không thể. Chúng ta hiện đang nghĩ tới việc phải mua găng tay và áo khoác », ông Turgeon cho biết.

Bị mắc kẹt trong bão Nhiều người Québec đã bị mắc kẹt trong bão trên đường tới Floride hoặc muốn quay trở về nhà. Một phần đường Interstate 95 đặc biệt vắt ngang qua Caroline du Nord và du Sud

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

cũng như Géorgie, một bang láng giềng của Floride, cũng bị băng giá phủ từ hôm Thứ Tư và ngày hôm qua. Tuyết cũng làm ảnh hưởng tới tầm nhìn. Nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng tại nhiều địa phận. « Những chiếc xe tải cản trở đường đi, bởi chúng không thể leo lên được sườn dốc. Gần Savannah [thuộc Géorgie], chúng tôi đã buộc phải dừng lại toàn bộ trong suốt 1h30 », Stéphanie Thériault, người đi từ Floride sang Laval cùng với chồng và ba người con của họ, kể lại. Claudine Jalbert và chồng đã chạy trốn khỏi cái lạnh của vùng cực Val-David, thuộc Laurentides, vào ngày mùng 2 tháng 1, để cuối cùng mắc kẹt trong bão tuyết tại Caroline du Nord hôm Thứ Tư. Họ đã mất hơn 10 tiếng đồng hồ cho một chặng đường bình thường chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ. « Thật là kinh khủng, nhiều chiếc xe tải mắc kẹt vào nhau, có đến cả chục cái ở lối ra của con đường. Bạn không thể tìm được một khách sạn, tất cả đều đã chật kín khách, nhiều người dừng xe bất kể chỗ nào để cố nghỉ ngơi đôi chút. Thật vô cùng căng thẳng », cô cho biết.

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN VENDU Brossard, sushi togo, très bon revenu, prix 49 000$

Brossard, Londres, condo 41/2, 2 parkings, prix 336 000$

Karaoké, quartier chinois, 4 machines à sous, prix 149 000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

Métro St-Michel, 4plex, ch élec, parking, prix 495 000$

VENDU Montérégie, Rougemont duplex 2x41/2 prix 199 000$

Montérégie, Rougemont duplex 2x51/2 prix 359 000$

St-Michel, 8e Ave, 3plex, garage, élec, devant ÉCOLE, prix 419000$

Métro-Fabre, Marquette, duplex avec bachelor, 30 x 40, rénové, prix 679000$

Brossard, Condo, Lancaster, 4 1/2 prix 289000$

Rosemont, Bélanger, triplex, 2x41/2 et garderie, garage, ch élec, prix 698,000$

Trois-Rivière, Restaurant, très achalandé, prix 99000$

Assomption, SUSHI restaurant, prix 109000$

VENDU Ahuntsic, cottage, 5 chambres, tout rénové, prix 399 000$

Plateau Mont-Royal, duplex semicommercial (restaurant vacant) /St-Denis, prix 699 000$


SOÁ 692 12/01/2018

Một phụ nữ bị chẩn đoán ung thư thoát nạn một cách ngoạn mục Một người phụ nữ QuéBec đầy may mắn kể lại việc làm thế nào cô ấy đã sống sót được với căn bệnh ung thư phổi bị coi là gần như không thể chữa được

9

T&M JARDINAGE LTD

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

SẢN PHẨM MỚI Isabelle Villeux hiện vẫn rất khỏe mạnh. Cô vui vẻ chia sẻ niềm vui sống.

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

Một chủ tiệm làm tóc 40 tuổi người Suy nghĩ lạc quan

Không thể được chữa khỏi bệnh?

« Ông ấy đã nói với tôi rằng: “Cô biết đấy chúng tôi sẽ không thể chữa lành bệnh cho cô” », người phụ nữ này nhớ lại, đồng thời đính chính rõ là cô không hút thuốc. « Các bác sỹ đã nói với tôi rằng họ sẽ cố gắng duy trì cuộc sống cho tôi lâu nhất có thể », cô Veilleux tiếp tục. Sau đó, vị bác sỹ chuyên khoa X quang này còn phát hiện một khối u khác trên phổi của Isabelle. Tin rằng đây là những khối u bị di căn, ông này lại khẳng định bản án thêm một lần nữa với nữ bệnh nhân. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra rằng đây chỉ là một khối da. Isabelle Veilleux chưa từng chấp nhận việc mình sẽ chết. « Tôi tự nhủ rằng : tôi sẽ không ra đi đâu, tôi còn phải sống trên Trái Đất này. Tôi không thể gặp bất hạnh được, bởi không đời nào có thể chết dễ thế », cô chia sẻ. Isabelle cần nạp đầy năng lượng lạc quan để mạnh mẽ hơn.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Burger King

Kính Mời

T.M

Grémazie O. 40 Ouest 40 Est

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Grémazie E. Colori

T.M. Volvo

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

Gánh nặng tài chính khi có một đứa con Một đứa con có thể huy động gần như hết một phần tư tài chính của gia đình.

B

ạn có nhận thấy rằng món quà này tốn kém không? Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về tài chính mà những chi phí để nuôi một đứa con đến tuổi trưởng thành có thể kéo theo. Trong khi CAQ đồng ý cải thiện phần tín dụng thuế và phần trợ cấp gia đình, chính phủ Couillard lại dự kiến sẽ gửi một tấm séc trị giá 100 $ để hỗ trợ cho các bậc phụ huynh vào dịp khai trường sắp tới. Vẫn chưa thấm tháp gì. Đồng nghiệp của tôi Lili Marchand chỉ rõ vào hồi năm ngoái rằng mùa khai trường năm nay có thể tốn từ 445 $ đến 1155 $ với mỗi học sinh nếu tính toàn bộ các phần chi phí, ngoại trừ đi chơi dã ngoại, chi phí trông trẻ và đi lại. Theo Ernst & Young, mức

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh

St-Laurent

C

uộc sống của Isabelle Veilleux đã có một bước ngoặt lớn vào ngày 22 tháng 2 năm 2016. « Tôi không thể thở nổi nữa. Mỗi lần thở đều khiến bên trong lồng ngực của tôi có những áp lực lớn, phía bên trái », cô chủ một tiệm làm tóc nhớ lại. Nhập viện khẩn cấp, Isabelle nhanh chóng nhận được chẩn đoán : ung thư đỉnh phổi. Một khối u 6,1 cm được phát hiện bên phổi trái. Vị bác sỹ tỏ ra rất bi quan.

« Khi tôi biết tin tôi sắp chết, tôi đã đi mua những cuốn sách viết về những suy nghĩ lạc quan. Nếu cơ thể của tôi không đủ mạnh mẽ để sống sót, thì trí óc của tôi vẫn sẽ làm được điều đó », cô khẳng định. Sức lực sống ấy, thật may mắn là cô lại có được. Ngay lần đầu nhập viện, thuộc Viện đại học phổi và tim mạch của Québec (IUCPQ), chồng của Isabelle từng là nạn nhân của chứng nhồi máu cơ tim và cũng phải nhập viện. Thêm một thử thách nữa đối với cặp đôi này, bởi Isabelle cũng được chồng hỗ trợ. Chính mẹ của cô đã phải thay ca. Sau các buổi hóa trị và xạ trị thật hiệu quả, cô Isabelle Veilleux cuối cùng cũng được phẫu thuật. « Tôi chưa từng trúng giải 6/49, mà là một giải độc đắc của cuộc đời », cô cho biết. Sau phẫu thuật, khối u đã thu hẹp dần và Isabelle đã được điều trị khỏi. « Chúng ta cứ vội vã sống với những giấc mơ của mình, để có thể sống bình yên. Tôi đã mua một căn nhà gỗ và tôi cũng chẳng quan tâm nhiều về tiền bạc nữa, có thể tôi cũng chẳng cần đến thế, khi nghỉ hưu », cô kết luận.

Jeanne-Mance

Québec có thể nói rằng cô ấy như vừa trúng số độc đắc của đời mình. Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư 2 lần và gần như sắp chết, hiện cô đã được chữa khỏi hẳn và vui với cuộc sống mới.

trung bình là 677 $.

20 % ngân sách gia đình Nhiều nghiên cứu ấn định trong khoảng từ 5100 $ đến 10 000 $ chi phí hàng năm

cho một đứa trẻ, ngay kể từ năm đầu tiên. Phần lớn ấn định chi phí ở mức 20 % ngân sách gia đình. TVA Nouvelles cũng đã công bố rằng một đứa trẻ có thể khiến bố mẹ chúng tốn kém tới 233 000 $, ở độ tuổi từ 0 đến 18 tuổi. Chi phí giao động tùy theo từng loại hình giải trí và giáo dục mà bạn muốn dành cho trẻ. Tôi có những người bạn muốn con cái của họ được thỏa giấc mơ tiến tới Olympique. Điều này khiến họ tốn tới 250 000 $ tính trên 10 năm. Mỗi năm, các hoạt động thể thao và bán trường học, những chuyến đi nghỉ ở trại hè, quần áo, đồ chơi, nhạc điện tử thì tốn kém hơn. Chỉ tính riêng đối với trẻ sơ sinh, hàng năm, chi phí giữ trẻ tối thiểu ước tính 1800 $, bỉm 1500 $, sữa mẹ 1400 $. Thêm vào đó là đồ đạc, chỗ ngồi trên ô tô, rào chắn bảo vệ, xe đẩy, màn hình giám sát, đồ chơi… Tiếp đó, Viện Fraser ước tính rằng để nuôi dưỡng, mua quần áo, giải trí và chăm sóc một đứa trẻ tốn khoảng từ

3000 $ đến 4500 $ mỗi năm.

Lựa chọn loại hình giáo dục nào? Theo học cégep chẳng hạn, chi phí giao động trong khoảng từ 678 $ đến 1868 $ tùy theo chương trình của trường cao đẳng Maisonneuve. Vào hồi năm ngoái, Le Journal có đưa tin rằng trung bình chi phí học đại học hàng năm của người Canada ở mức 6191 $, nhưng lại là 2799 $ tại Québec. Ngoài ra, còn phải thêm vào chi phí ăn ở, đi lại, sách vở… Tại Québec, món nợ trung bìnhđể theo học sau trung học ở mức khoảng 11 125 $ (12 737 $ cho một cử nhân và 24 130 $ cho một bác sỹ). Nếu con cái của bạn quyết định theo học tại Trường đại học Toronto, hóa đơn giao động trong khoảngtừ 6400 $ đến 14 300 $ chỉ tính riêng chi phí học phí. Ngoài ra còn phải cộng thêm chi phí khoảng 20 000 $ tiền ăn ở, theo dữ liệu của trường đại học.


10

SOÁ 692 12/01/2018

GARAGE HOA

Caàn thôï maùy coù kinh nghieäm

8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 / (438) 793-3655 Cell.:(514) 377-4824 Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

Các tai nạn chết người liên quan tới lơ đãng khi đang cầm lái tăng cao Sở An ninh Québec đã hé lộ bảng tổng kết đường bộ mới đây. Tính tổng số trong năm 2017, 244 vụ đâm xe đã khiến 269 nạn nhân rơi vào bảng thống kê thuộc địa phận này. Trên ảnh, một vụ tai nạn chết người đã xảy ra vào hồi tháng 11 vừa qua tại Saint-Tite-des-Caps.

Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái khiến bảng tổng kết các nạn nhân tăng cao Lần đầu tiên, việc sử dụng điện thoại di động và lơ đãng khi đang cầm lái khiến nhiều người chết hơn cả là cầm lái khi đang say rượu trên các con đường nằm dưới sự tuần tra của Sở An ninh Québec vào năm ngoái.

B

ảng tổng kết đường bộ hàng năm sẽ được tiết lộ vào ngày hôm nay, SQ phát hiện 24 vụ đâm xe dẫn tới chết người có liên quan tới lơ đãng khi đang cầm lái, nguyên nhân chính là sử dụng di động khi đang lái xe. Đạt mức tăng 50 % so với năm 2016. « Thật đáng lo ngại, ông Patrick Després, thanh tra giám sát địa phận trên cho SQ, khẳng định. Công nghệ này rất dễ tiếp cận và luôn hấp dẫn nếu muốn sử dụng điện thoại, nhưng người dân phải thật tập trung trên đường. »

10 000 biên bản phạt Với hơn 10 000 biên bản phạt được rút ra vào hồi năm ngoái vì sử dụng điện thoại khi đang cầm lái và những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn trong tương lai, SQ hy vọng rằng các lái xe sẽ phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn. « Sử dụng điện thoại thông minh như GPS, là một chuyện. Xem tin nhắn lại là

một chuyện khác », vị thanh tra nhấn mạnh. Viên cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng đọc một cuốn sách hay trang điểm khi đang cầm lái là một trong số nhiều lỗi lơ đãng mà các tuần tra viên phát hiện được thường xuyên. Ngược lại, lái xe trong tình trạng say xỉn lại giảm đi và cũng từng là nguyên nhân của 19 vụ tai nạn vào hồi năm ngoái, so với 24 năm 2016.

Các nạn nhân ở độ tuổi trẻ hóa Tuy nhiên, các cảnh sát vẫn nắm rõ việc hợp pháp hóa cần sa dự kiến diễn ra vào mùa hè này. « Khi chúng tôi quan sát những gì xảy ra tại nhiều bang khác, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có tác dụng [xét trên bảng tổng kết đường bộ]. Chúng tôi sẽ coi trọng vấn đề này », ông Després giải thích đồng thời thêm vào rằng nhiều thanh tra mới sẽ được đào tạo. Nếu số lượng nạn nhân gặp sự cố trên đường ở độ tuổi từ 16 đến 24 đã giảm đi trong suốt bốn năm trở lại đây, năm 2017 cho thấy mức tăng 46 % đối với độ tuổi này. Tính trên 57 trường hợp tử vong SQ ghi nhận được, có tới 15 trường hợp là người ngồi trên xe, thực tế trên thật đáng lo ngại. « Thiếu kinh nghiệm, vừa lái xe với vận tốc cao vừa sử dụng rượu, khiến cho các

Bị cắt mất tứ chi sau khi bị điện giật

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $35+ Choáng seùt: $50/$60+ Thöù hai - Thöù saùu: 8:00am-8:00pm Ñoå i baù n h xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Thöù baûy - Chuû nhaät: 9:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU)

I ND

M

O ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Walk-in Cooler / Freezer Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) Central Air Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage phù hợp cho các cửa hàng tạp

Split Air-Conditioner / Heat pump

Đ

iện đã phóng khắp cơ thể của Sabryna Mongeon sau khi chiếc xe của cô đâm vào một chiếc cột điện. Cô đã buộc phải chờ tới bốn giờ trong tuyết trước khi được một người khách qua đường tìm thấy, với những vết cước cộng thêm với những vết bỏng.

Cô gái trẻ này đã rơi vào hôn mê sau khi được đưa tới bệnh viện Hull vào rạng sáng ngày 25 tháng 12. Gia đình của cô gái nhận được tin nếu cô còn sống sót, thì hai tay và hai chân đều bị cắt cụt. « Họ hỏi chúng tôi liệu Sabryna có muốn sống mà không còn tứ chi không, người chị gái 21 tuổi của cô, Samantha Mongeon tâm sự. Cần phải quyết định xem liệu chúng tôi có muốn mất em gái không. Thật vô nhân tính, quyết định này. » Nhưng khi nạn nhân được chuyển tới

hoá và các tiệm bông

Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 lái xe trẻ tuổi càng dễ gặp rủi ro hơn, ông Patrick Després nhấn mạnh. Chúng ta phải khiến những người ngồi trên xe lên tiếng, phải nói rằng như vậy là đủ rồi. »

Những thay đổi trong tương lai Các cảnh sát đặc biệt sẽ tập trung vào nhiều biện pháp tuyên truyền hơn để làm được điều này. Khu dành cho những người bỏng nặng thuộc Trung tâm bệnh viện của Trường đại học Montréal (CHUM) chưa đầy 24 giờ sau đó, các bác sỹ đã quyết định giúp cô thoát khỏi hôn mê để cô có thể đưa ra lựa chọn riêng, theo lời cô Mongeon. Khi tỉnh dậy, cô Sabryna rất kiên quyết : cô muốn sống. « Em gái đã nói với chúng tôi rằng : “Em đã không bị đông cứng bên ngoài trong suốt bốn giờ đồng hồ để tới được bên kia.” Không thể tin nổi », người chị gái thở dài.

Nhờ một người qua đường

Một cô gái 18 tuổi vẫn giữ tinh thần kiên định dù cô bị cắt mất tứ chi sau khi bị điện giật trong một tai nạn ô tô trong đêm Noël ở Outaouais.

HVAC-R Equipments & Pièces

Sau khi kết thúc bữa ăn nửa đêm Noël với mẹ và hai anh trai ở khu phố Luskville, thuộc Pontiac, Sabryna Mongeon đã lên đường gần lúc 2 h sáng để tới gặp bạn bè ở Gatineau. Do cô quá lo lắng khi cầm lái, cô đã quyết định đi tắt những con đường nhỏ ở nông thôn thay vì đi đường cao tốc 148. Đúng lúc này thì cô bị mất lái cùng chiếc Volkswagen Jetta và cô đã đâm vào một cột điện. « Sau ảnh hưởng, cô không bị thương, Samantha Mongeon cho biết. Nhưng cô sợ chiếc xe bốc cháy, nên cô chạy ra ngoài. Cô không biết rằng nhiều đường dây điện đã rơi trúng chiếc ô tô. » Ngay khi cô chạm chân xuống đất, cô đã bị một luồng điện mạnh phóng vào người. Dòng điện chạy qua tay và sau đó thoát ra ở chân trái, đã bị nổ tung. Sabryna Mongeon đã đổ gục xuống tuyết, nơi cô buộc phải chờ đợi suốt bốn

Những thay đổi mà chính phủ dự định bổ sung cho Luật an toàn đường bộ đối với các lái xe dưới 19 tuổi, bao gồm cả giới hạn số lượng hành khách và cấm lái xe trong đêm, cũng được chào đón. « Toàn bộ các giải pháp có thể cứu được tính mạng con người, chúng tôi đều ủng hộ », ông Després nhấn mạnh. giờ đồng hồ, vẫn còn rất tỉnh táo, trước khi một người qua đường thoáng thấy cô.

Nghị lực thép « Vừa mệt vừa đau đớn, cô đã quay lại được chiếc xe trước khi có người chạy tới, người chị gái giải thích. Nhưng tay cô đã giá lạnh tới mức cô không thể tra chìa khóa vào công-tắc. Cô có điện thoại di động, nhưng tay đã bị tê cứng để có thể làm được điều đó. » Người đàn ông phát hiện ra cô gái đã ngay lập tức gọi cứu hộ. Tạm thời, người này được nghỉ làm vì bị sốc hậu tổn thương, theo thông tin mà gia đình Mongeon có được từ cảnh sát. Sabryna có tỉnh dậy suốt bốn ngày trước khi rơi vào hôn mê để bác sỹ tiến hành cắt bỏ tứ chi. « Trung thực mà nói, tôi nghĩ có thể cô gái chưa nhận thức được những gì đang chờ đợi mình », Samantha Mongeon nói. Cô giải thích rằng em gái của mình rất tự chủ trước tai nạn. Khi vừa đủ tuổi trưởng thành, cô sống một mình trong căn hộ và làm công việc phục vụ bàn cả ngày. « Tại bệnh viện, cô nói có thể quay lại học và để tìm được một công việc cho người khuyết tật, Samantha Mongeon nói. Cô ấy rất quyết tâm, cô ấy muốn làm một việc gì đó mạnh mẽ. » Một chiến dịch ủng hộ đã được kêu gọi trên trang Onedollargift để mẹ của Sabryna có thể tạm thời ngừng làm việc và được sống gần con gái mình. Tối hôm qua, gần 12 000 $ đã được quyên góp.


SOÁ 692 12/01/2018

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Saint-Léonard: Superbe Grand Duplex (35X40) sur une grande terrain .Ideale Maison pour Famille dans un secteur recherche. Côte Soleil. A Proximité de plusieurs services. 588 800$

Saint-Léonard: Bungalow de tous Beauté (complètement rénove a l'intérieur). La Salle a Manger, Cuisine et Salon sont tandem a aire ouverte. 609 900$

Saint-Léonard: 4 Plex (40x41), 1x7 1/2,2x 4 1/2, 1 x 3 1/2, plusieurs renos au fils des ans, emplacement de choix a quelques pieds de plusieurs écoles, parcs, services et autoroutes. 775 000$

Saint-Michel: Grand quadruplex, emplacement impeccable, distance de marche du Métro, toiture refaite 2017, pavé extérieur refait, 4 grand logements de 4,5. 549 000$

Saint-Michel: D'origine une 5 logements converti a 6 logements (3.5 au sous-sol) premis a la ville pour seulement 5 logement. 699 900$

Saint-Michel : Plain-pied proche d'un parc, complètement rénové avec du goût. Cette maison offres 4 chambres à coucher, 2 salles de bain complète. 349 000$

Saint-Michel: Grand triplex dans un secteur recherché, à l'intersection de Bélair et Pie-IX. 2 grand logements au 2e étage, grand espaces commerciaux au rez-de-chaussée. 699 000 + TPS/TVQ

Saint-Michel: Beau 41/2 dans un grand 4plex, pres metro et a proximite de services. 680$ par mois X 1 année

Rosemont: Fleuriste Presti Fleurs, depuis 30 ans, ouvert 6 jours sur 7, emplacement impeccable, très achalandée, 70 mètres de Plaza St-Hubert, 3 500 $/mois + TPS/TVQ

Rosemont: Magnifique triplex ** 25x48 ** dont l'intérieur du 1er étage a été rénové et réaménagé en 2016. Plafond de 9 pieds.Plomberie refait au complet. 695 000$

Rosemont: Excellent 6 plex en plein coeur de Rosemont, emplacement de choix, 3 de 3,5 et 3 de 4,5, possibilité de faire 2 autre logements au sous-sol. 739 000$

Rosemont: 4plex jumelé devant un parc dans un secteur paisible de Rosemont sur la 16 e Avenue. Cette immeuble offre 2 x 3 1/2, 1 x 4 1/2 et 1 x 5 1/2. 619 000$

Rosemont: Emplacement de choix, duplex avec 2 logements de 5 1/2, chauffage électrique, façade en brique, cour arrière avec stationnement. 359 000$

Rosemont : Emplacement de choix, St-André et Beaubien, unité de coin de rue, sous-sol de 6 pied et plus de haut, parfait pour petit commerce. 24 000$ + TPS/TVQ

Montréal-Nord :Reprise de finance: Unité de coin, spacieux et lumineux, design urbain et comtemparain, fenestration abondante, spacieux, plancher bois, air climatiseur mural, ascenseur. 149 000$

Montréal-Nord: Grand et spacieux 6 X 4.5. Facile à Gestion. La propriété est à proximité des écoles, magasins, transporter publique et beaucoup plus. 599 900$

Le Plateau-Mont-Royal: En plein coeur de Plateau Mont-Royal, coté soleil, 2 espaces commerciales, un logement rénové de 4 chambres à coucher au 2 étage, excellent revenus. 1 298 000$ + TPS/TVQ

Villeray: Duplex en range dans le quartier recherche de "Villeray".Très recherché pour sa proximité, vous y trouverez de tout: restos, cafés, parc, piste cyclable et bien plus 499 900$

Saint-Léonard : Propriété avec immense terrain (12,800 pc.) offre beaucoup de possibilités commercials ou construire votre maison de rêve. 599 000$

Rivière-des-Prairies : Spacieux bungalow de 32 x 44, 3 chambres a couche +1 au sous-sol. 2 Cuisine complète en bois,immense salle de jeux. Deux salle de bain. 429 000$

Rivière-des-Prairies : Cottage 2011 offre 3 chambres a l'etage avec toutes les planches en bois. Cuisine fonctionnelle avec comptoir de quartz et armoires pleine hauteur. Le sous-sol est fini offrant une vaste salle-familiale. 359 999$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 692 12/01/2018

Phá sản vì người thuê nhà

Khi gặp được người tư vấn, cô Suzanne, 45 tuổi, đã ở mức kiệt quệ nhất. Bà mẹ đơn thân hiện đang nuôi một đứa con ở độ tuổi vị thành niên giờ không còn lo đủ chi phí tới cuối tháng nữa… chỉ vì những người thuê nhà!

N

hờ có một công việc ổn định, cô Suzanne kiếm được 2067 $ ròng mỗi tháng. Cô cũng nhận được 284 $ tiền trợ cấp thuế cho cậu con trai 13 tuổi, với tổng thu nhập là 2351 $. Là chủ sở hữu của một ngôi nhà thuộc Bois-desFilion được mua vào năm 2006, cô gặp khó khăn khi phải hoàn trả khoản vay thế chấp. Do đó, cô quyết định cho thuê ngôi nhà vào năm 2013 và đi thuê một căn hộ khác với số tiền 700 $ mỗi tháng, điện và cáp đã bao gồm. Cô nghĩ rằng quyết định này sẽ giúp cô có được một luồng ô-xi như cần thiết, nhưng cuối cùng lại xảy ra điều ngược lại.

Những người thuê nhà tồi tệ « Suzanne đã cho một cặp vợ chồng già có quan hệ gia đình với mình thuê lại căn nhà. Họ đã ký một hợp đồng thuê nhà kéo dài 5 năm, và cô hy vọng cuối cùng cũng có thể thu được lợi nhuận. Thực vậy, tiền thuê nhà mà những người này trả cho cô có thể giúp cô hoàn trả khoản vay thế chấp và trả khoản thuế liên quan tới ngôi nhà », Véronique Vachon, người đại diện giải

quyết vấn đề mất thanh khoản tại Raymond Chabot, cho biết. Thật buồn là, mọi việc không xảy ra như cô dự tính. Những người thuê nhà thường xuyên gọi điện cho cô để hỏi cô việc liệu cô có thể tới thực hiện một số công tác sửa chữa tại căn nhà.Họ khiến cửa sổ xuống cấp tới mức Suzanne buộc phải ký kết một khoản vay của ngân hàng để thay thế chúng. Cô cũng sử dụng thẻ tín dụng và cuối cùng thậm chí là phải trông cậy vào một ngân hàng tư nhân để có thể tu bổ lại ngôi nhà và thực hiện nhiều công tác sửa chữa khác. Cuối cùng, sau nhiều năm theo đuổi, cô hiện phải đối mặt với món nợ 15 800 $ (các khoản chi trả tối thiểu là 417 $ mỗi tháng), cộng thêm khoản vay mua ô tô 24 000 $ (các khoản chi trả hàng tháng là 329 $) và khoản vay thế chấp là 138 400 $ (các khoản chi trả là 790 $ mỗi tháng).

Tuyên bố phá sản để tự giải phóng Vì những người thuê nhà vẫn trả tiền đều đặn, Suzanne không thể đuổi họ đi. Tâm lý kiệt sức bởi những khiếu nại không ngừng tăng và kiệt quệ cả về nguồn tài chính, cô không còn đủ can đảm để tiếp tục việc bán nhà. « Cách thức tốt nhất đối với Suzanne là bản thân tuyên bố phá sản. Những nghĩa vụ về tài chính không ngừng tăng vì những khoản vay và việc sử dụng tín dụng. Nhờ tuyên bố phá sản, cô giao lại ngôi nhà của mình cho chủ nợ của khoản vay thế chấp, họ có quyền trục xuất những người thuê nhà và lấy lại quyền sở hữu, và côcũng được giải phóng khỏi những món nợ tiêu dùng », Véronique Vachon giải thích. Tuy nhiên, cô vẫn giữ lại được chiếc xe, phương tiện cần thiết để giúp cô đi làm. Cô ấy sẽ mất khoảng 9 tháng để được giải phóng khỏi vụ phá sản này, với những món thanh toán hàng tháng là 225 $. Sau thời gian này, cuối cùng cô cũng có được tâm trí yên bình.

Nỗi sợ chết khiến chàng thanh niên uổng phí cả cuộc đời Hàng ngày, Marc-André Drouin ăn luôn ở bệnh viện Saint-Eustache kể từ gần hai năm nay. Không phải bởi vì anh ấy phải nhập viện, mà bởi vì đó là cách duy nhất mà anh ấy nghĩ ra để át đi nỗi sợ chết của mình.

C

ậu thanh niên 24 tuổi mắc chứng sợ chết, tức là sợ đến cực độ. Nỗi sợ này hiện hữu tới mức cậu ấy không thể ăn được bất cứ thứ gì mua tại một cửa hàng thực phẩm, vì sợ bị nhiễm độc hay bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Hơn thế nữa, cậu ấy luôn mang theo mình một dụng cụ tiêm tự động EpiPen, cho dù cậu ấy chưa từng bị dị ứng với bất kể thứ gì. Cậu ấy thường mang theo nó trong túi xách, nơi đựng cả máy để đo nồng độ ô-xi trong máu hay một thiết bị khác để đo áp suất thành mạch. « Điều này giúp tôi tránh được việc phải thường xuyên xuất hiện ở phòng cấp cứu để y tá xem tôi có còn sống hay không », cậu kể, khi đang ngồi ở quán cà phê của bệnh viện. Trung tâm bệnh viện Saint-Eustache nằm cách căn hộ của anh này chừng chục phút đi bộ.

Tuổi thơ đầy khó khăn

Mỗi sáng, cậu ấy lại đến đây vào lúc 11h để ăn trưa, rồi lại kiên nhẫn ngồi cà phê cho tới bữa tối. Sau đó, anh này quay trở về nhà lúc 19h « Tôi ăn ở đây vì tôi biết rằng có nhiều người cũng ăn giống như tôi, và nếu tôi xảy ra chuyện gì, thì tôi đã ở bệnh viện rồi », anh này giải thích, với cái nhìn của kẻ chạy trốn. Mặc dù Marc-André Drouin luôn được một bác sỹ tâm thần và một bác sỹ tâm lý theo dõi kể từ năm 12 tuổi, cậu ấy vẫn chưa từng rõ nguyên do vì sao mình lại sợ chết đến như vậy. « Thông thường, nhiều người cũng có

cùng nỗi sợ hãi do phải trải qua một số chấn thương có liên quan tới cái chết,Dr Richard Payeur, vị bác sỹ tâm lý này giải thích. Nhưng không phải là trường hợp trên nhé. » Vào năm 4 tuổi, Anh Drouin đơn giảnnhận ra rằng cuộc sống sẽ có một ngày chấm dứt. « Và điều này khiến tôi thấy khiếp sợ, bởi tôi tin rằng chẳng còn lại gì sau khi chết đi», anh nói. Tuy nhiên, người thanh niên này chưa từng có một tuổi thơ vui vẻ. Năm 12 tuổi, chính cậu đã gọi cho Ban bảo vệ trẻ vị thành niên (DPJ) để người ta tới tìm cậu ấy tại nhà, nơi cậu hiện đang sống với một người cha nghiện rượu và một người mẹ không mấy khi có nhà. Sau đó, cậu bé đã được đưa vào trung tâm giáo dưỡng trẻ vị thành niên cho tới độ tuổi trưởng thành.

Không có lấy một xu

Hiện giờ, cậu ấy sống với cha mình, người mà cậu chỉ đơn giản coi là một bạn cùng phòng. Cậu không còn giữ được bất cứ mối quan hệ nào với những thành viên khác trong gia đình, và chỉ có một trong số những người bạn gái cũ thỉnh thoảng còn tới thăm cậu. Không có việc làm, anh Drouin nhận được 954 $ mỗi tháng từ chính phủ. Nhưng những bữa ăn tại bệnh viện khiến anh này tốn tới hơn 1000 $ mỗi tháng, chưa kể tiền thuê nhà 700 $ mà anh này chia sẻ cùng với bố đẻ. Vốn đã có một khoản nợ 30 000 $, cậu thanh niên có nguy cơ phải ra đường sớm. « Ở nhà, tôi ngủ dưới đất, bởi tôi thậm chí đã bán cả giường, anh nói. Tôi chỉ còn chiếc tivi và chiếc điện thoại, và đó là những thứ giúp tôi bình tâm lại đôi chút, nên tôi không thể nào từ bỏ chúng được. »

Mở cửa:

Thứ Hai - Thứ Năm từ 11:00am – 11:00pm Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10:00am – 3:00am

9394 Boul L’acadie #203, Montreal, Quebec, H4N 3H1

TeL.: 514-383-7878

Thứ 2 đến Chủ Nhật

Dim Sum

Giaù treân thò tröôøng

Tôm hùm xào gừng hành

Giaù treân thò tröôøng

Cua Vancouver xào kiểu Hong Kong Tiệm có 250 chỗ ngồi

Dim Sum (lôùn / trung / nhoû) cuøng giaù. 7 ngaøy/ tuaàn.

Tieäm ñeïp, roäng saùng, aám cuùng thích hôïp cho tieäc ñaùm cöôùi, sinh nhaät, hoïp baïn, party. Nhieàu moùn aên ñaëc saéc, ñuû muøi vò thôm ngon

Chúng tôi cũng có phục vụ tận các nơi Quí Khách yêu cầu.

Nếu đặt trên 10 bàn, nhà hàng chúng tôi sẽ tặng một món quà ĐẶC BIỆT

Mọi chi tiết xin liên lạc với anh An


Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 12/01/2018

Số Soá

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel : 514-553-0444 / 514-834-1001, Fax : 1-514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Metro St-Michel, 3x sửa mới, gần trường học, chợ, bus, metro...rev.2425,$/tháng, giá: 499,000$ St-Michel: Triplex gần metro st-Michel, 2 commerces, 1 x 51/2. Giá 439,000$ Sushi Anjou: trên 10 năm, có khách, có chỗ parking, terasse,.. giá 72,000$ (lý do riêng gia đình).Cần bán gấp R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

5 năm cố định 2.84%

5 năm thay đổi 2.25%

35% đặt cọc: không kiểm tra thu nhập

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày.

AL

SPECI

Micro Karaoke Tosing: Price : 80$

Camera USB charger: Price : 60$

Bogeys Bar-Lounge

- Tổ chức party, sinh nhật, hội họp, show nhạc, họp mặt bạn bè... miễn phí. - Phòng rất rộng có thể chứa tới 200 người. - Hoàn toàn miễn phí. - 8 bàn billards; 15 lottery machines. Miễn phí cho các bạn sinh viên tổ chức party cuối năm, DJ có sẵn, system de son ánh sáng cho club Xin xem bogeys facebook và bogeys.ca để biết thêm chi tiết về Event và UFC, Boxe.

3250 Boul Cremazie E | Montreal | Qc H2A 3N9 - 514.722.1104

Bị cắt mất tứ chi sau khi

bị điện giật

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

EÙVALUATION GRATUITE

(TRANG 10)

Me Vinh Nguyen Luật sư hình sự - Ma tuý, cần sa (drogues et autres) - Xâm phạm tình dục (agressions sexuelles...) - Đánh nhau (voies de faits ...) - Uống rượu lái xe (alcool au volant) - Trộm cắp (vol, fraude ...) - Tickets - Toutes autres infractions ...

Xin liên hệ:

(514) 995.1279

BAÛO HIEÅM

R

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

514-834-1001 / 514-553-0444

Tel : Fax : 514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com Adress : 950 Boul. Decarie CP 464, St-Laurent H4L 4V7

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240

1030 rue Cherrier, suite 403 Montréal, Québec, H2L 1H9

Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

Affilié à :


2

SOĂ 692 12/01/2018

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX ALARM

ALARM

TPK (514) 334-1998.....................................................48 TPK/ /TÉL.: TÊl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

BẢO HIᝂM//DI DITRÚ TRÚ/ TÀI / TÀI CHà NH BẢO HIᝂM CHà NH

Mach HONG Nhut Hong TRAN LOAN514-270-6225 (LA CAPITAL)................................................ / 514-802-6088.................017

INGENIEUR / K᝸ SĆŻ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG

AVOCATS / LUẏT SĆŻ DESSIN SCL INC / 514-531-5992............................................. Huáťłnh Minh-NguyĂŞn / TĂŠl: (514) 791-7379 ............................. 131 .......................................... 2 AVOCATS / LUẏT Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl:SĆŻ (514) 992-6889 .................................. 48

Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 Tran Hong VIĂŠN Loan (La Capital) CHUYĂŠN Ä?ᝊA áť?C / 514-802-6088 ...........................1

Me Vinh Nguyen / (514) 995-1279......................................... 01 NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž Ä?inh Hᝯu Anh VĹŠTHĆŻ / 514-759-7102 ............................................ TRẌN Ä?ᝨC ANH / (514) 509-7731. ...................................10 02 .............................................. 1

Antoine Nguyᝅn/ Hᝯu Toà n / (514) 812 8626 . .......................... 18 KEVIN NGUYEN CELL: (514) 777-81844..............................04

MẎT KĂ?NH Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10 Vision de L’avenir / 450-687-8020 .............................................. 7 TrĂ­ Minh Huáťłnh Vân 514-875-2345 ................................................ 35 Me Háť“ TĆ°áť?ng / 514- 994-4909...................................... 29

DAVID Ä?OĂ€N VIĂŠN QUáť?C VIᝆT CELL: (514) 961-0878.................48 CHUYĂŠN Ä?ᝊA/ áť?C

Arnaldo Di Loreto vĂ Maria Greco / (514) 374-4000 .............. 23 LE QUANG VINH THUY/ CELL: (514) 824-1972......................30-31 Bao Ngoc Nguyen / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 MINH CHINH HOANG / CELL: 712-8888.......................20 Ă?Ă m Vinh Daniel / Cell: (514)(514) 815-6618 .................................. 7 David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt/ CELL: / Cell: (514) (514) 887-4141. 961-0878......................02 ......................... 56 NGUYáť„N CĂ”NG SINH Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 ............................................ 16 NGUYáť„N VÄ‚N THĂ€NH / CELL: (514) 867-2813. ......................084 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... Lâm HĂ o NGUYEN / 514 467-3333 RICHARD DINH .............................................................. PHU / CELL.: (514) 998-5139........111 LĂŞ Quang VÄŠnh Khải / Cell:(514) 833-9399 .............................. 22 TANADA TAN & PHON TAN / 514-329-000.............................13 ..................... 32-33 Minh Chinh Hoang / Cell: (514) 712-8888 ............................... 20 THANH QUACH / CELL: 514-209-7575..................................15 Nguyáť…n CĂ´ng Sinh / Cell: (514) 887-4141 ................................ 2 VŨ BẢO ANH / CELL: (514) 578-7420.....................................01 .............................. 9 PeterPHUONG Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 WIN NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 ROGER SEC (HUY) / 514-560-8889........................................01 Tanada Tan & Phon Tan / 514-329-000 ..................................... 13 Hong Hoa Nguyen (Rosa) / 514-831-2185........................17 ............................................ 15 .............................. 31 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 ....................... 25 Nguyen Nam/ Cell: Phuong 514-240-8627. ..............................411 VĹŠ Bảo Anh (514) /578-7420 ............................................ Win Phuong Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 Nguyen HuuNguyen Toan //514-812-8626. ....................................41 Roger Sec (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 TĂš Háť’NG Xuan Vietlâm Dong/ 514-295-1346..............................................33 /514-999-7508 ................................................... 35 tĂş hoa lâm / 514-880-9478.................................................33 Mili Lim / 514-451-7779.........................................................29 COIFFURE

.................................................. 6 St-Michel Tel.: (514)374-2882 Tan Hung/Tran / 514-451-7779..........................................29 DU LᝊCH //VOYAGE COIFFURE NAIL

Transtour / (514) 843 -5450 .........................................................

ST-MICHEL / TEL.: (514)374-2882..........................................06 Bangkok Tours 514-272-8580 ...................................................... 2

Fantaisie Tour 514-568-5998 .......................................................45 Dao / 514-744-5144...............................................................07 GINA BEAUTÉ / 514-725-7878...............................................47

ELECTRONICS / COMPUTER Liana NAIL SUPPLY / 514-557-6687. .....................................2630 Hai Informatique / (514) 898-3883............................................. Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... 8

DU LᝊCH / VOYAGE

BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02

SERVICE TELEPHONE Vina go / 514-290-4977. .......................................................... 2410 VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... VACANCES COMPASS / 514-508-2088.................................... 39

GARAGE / MUFFLER Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 25

Auto H.K / 514-728-3114 ............................................................. 22

Voyae Bel Canada / 514-419-5588...................................... 272 .........................................

Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. THAI SAIGON / 438-289-2222. .................................................. 4410 Kino Muffler / 514-721-5191............................................................ 55 Vacances Sinorama / 514-866-0888.................................. 23 KoKi Muffler / 450-332-3717 .........................................................55 J&L Garage//MUFFLER 514-374-8383 ............................................................ 55 GARAGE AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22

GIẢI PHẪU THẨM M᝸

GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 0252

N.FanousHOA / tĂŠl /: 438-793-3655. (514) 586 - 9906 ......... ....................................... GARAGE ................................................. 103 KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 02

LĂ€M Ä?ẸP / NHA SĨ

EtherePHẪU Spa medico-dentaire GIẢI THẨM M᝸ / 514-272-1175..............................

................................................. 48

GIẢI PHẪU THẨM NGÔcare THᝊ /HIẞU HẠNH / (514) 924-1390....4812 Nickie Dinh PinkM᝸ Beauty 438-990-4642............................ N.FANOUS / TÉL : (514) 586 - 9906.......................................... 03

PHARMACIE

NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž

MASSAGE....................................................................................51 MẎT K�NH Du Ta (Xoa Trᝋ Liᝇu) ............................................................ 29 VISION DE Bóp L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07 MUA XE HƯ, XE CŨ MASSAGE ............................................................................. 43 West Island Auto Recycling/ 514-363-6010............................... 52

TRᝊ LIᝆU

NHĂ€ HĂ€NG BĂĄnh xèo(XOA Minh / Tel: ......................................... 627 DU TA BĂ“P TRᝊ(514)721-9174 LIᝆU)...................................................... BĂşn Viᝇt / Tel.: 514 272-6825 ...................................................... 13 CLINIQUE CHIROPRATIQUE/ 514-728-5288........................... 09 Ly La / Tel: 514-272-8332 ............................................................ 3 THI Chinois THANH THAO / 514 727-8967. ...................................28 35 LeLUU Cristal / Tel: 514-876-8778 ...................................... Maison Foo Lam / 514-383-7878 ................................................ Ngun Tel: (514) 725-6888 .............................................. MUAShing XE /HĆŻ, XE CŨ Pháť&#x; Duy Anh / Tel: (514) 722-9595 ........................................... 1 WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010.................. 48 Pháť&#x; Express / 514-389-9305 ........................................................ Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 ............................................................... NHĂ€ HĂ€NG Pho Nam / 514-903-4597 ............................................................. 8 BĂ NH XĂˆO MINH / TEL: 06 Pháť&#x; Nam Quan / Tel: (514)514-272-4636.................................... 722-1888......................................... 13 VyBĂšN Express ........................................................... 29 VIᝆT // 514-723-3888 TEL.: 514 272-6825................................................ 21 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... 21 LA /IITEL: 514-272-8332.. ......................................................43 03 ..................................................................... 5 LY epices / 514-273-8989 Pháť&#x; ThĂ nh Quân / 514-744-3014 .................................. 114 PHáťž HIN /Nam 514-723-0999.......................................................... BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 ............................................... 12 PHáťž NAM QUAN / TEL: (514) 722-1888................................... 13 HĆ°ĆĄng tháť‹nh / 514-729-4193 ........................................................ 13 ............................................... 51 Fondue Long / 514-728-8088 Yoko Kim sushi & KOREAN BBQ / 514-722-9656....................... 48 Chieu tim / 514-277-5093 ........................................................... 51 BĂ NH BAO M᝸ TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 RESTAURANT TONG SING / 514-940-8811............................. 14 BĂĄnh mĂŹ Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 Restaurant Maison Foo Lam / 514-383-7878................. 12 BBQ Cristal SUPPLY LĂ€Mchinois VĆŻáťœN/ 514-332-3888 ................................. 47 / 514-339-1188. ...................................................... 48 ASAWADIKA & MN Garden Supply / 514-728-7039 .................................... 31 Jardin Xuan Huong Inc//514-257-9899........................................ 514-295-3689 ..................................... 27 Karaoke Appetit 19 L.K.T.V Jardinage / Tel: (514) 850-0770 .................................... 14 T&M / Tel : (514) 383-7748 ......................................................... 9 BAR-LOUNGE TTN Garden / (514) 325-5101......................................................16

Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž DENTUROLOGISTE NGUYEN THI NGA / 514-374-2449......... 25 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 DENTUROLOGISTE HONG AN NGUYEN / 514-621-8754...... 2620 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 .............................................. Tráť‹nh Hiᝇp HĆ°ng /(514)718-2507 ............................. 50 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21 HA TUAN CHUONG / (514) 984-6780....................................... 03 HUᝲNH CHĂ? HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 21

INGENIEUR / K᝸ SĆŻ CĆ KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG TRᝊNH HĆŻNG / (514) 718-2507........................................ 466 DessinHIᝆP SCL Inc / 514-531-5992........................................................... BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 13

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

NHAĂ˜ BAĂ™N - Laval Fabreville: cottage 487 rue Jacques, kháť• 22X31, 3 phòng ngᝧ, fini sous-sol váť›i buáť“n tắm, giĂĄ 269,000$ - Laval Chomedy: Duplex 1270 Val-Martin , kháť• ráť™ng 32X36, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, garage, giĂĄ 489,000$ - Rosemont Duplex, 23è AV, gĂłc St-Zotique, kháť• ráť™ng 30X36, giĂĄ 489,000$ - ST-MICHEL: duplex Ä‘áť™c láş­p 8970 rue Iberville, kháť• nhĂ 34 X 40, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, lẼy nhĂ  liáť n. GiĂĄ 489,000.00$ - MĂŠtro Jean-Talon: Triplex káşż bĂŞn mĂŠtro Jean-Talon. 7255-7259 St-Denis, kĂ­ch thĆ°áť›c nhĂ  25 X 75, 2 logements 71/2 ( tầng 2 vĂ  3 ), tầng máť™t nhĂ  hĂ ng 65 cháť• ráť™ng 1700pc Ä‘ang tráť‘ng, giĂĄ mua inclus tẼt cả thiáşżt báť‹ nhĂ  hĂ ng, hoạc cĂł tháťƒ cho thuĂŞ local resto.lᝣi tᝊc cao. GiĂĄ 870,000.00$. - Montreal-Nord: Duplex Ä‘áť™c láş­p kháť• nhĂ  láť›n tu báť• hoĂ n toĂ n máť›i 5975-5977 Rue Arthur-Chevrier, lẼy nhĂ  liáť n giĂĄ 495 000$. - Montreal-Nord: Bungalow Ä‘áť™c láş­p 5829 Boul. Maurice-Duplessis, kháť• nhĂ  35 X 48 p / 10,67 X 14,63 m , garage, giĂĄ 469 000$ - Metro Mont-Royal: Local ráť™ng RDC 1600pc cho thuĂŞ khu sầm uẼt pháť‘ Ä‘i báť™, 4571 Rue St-Denis , giĂĄ 2500$ + TPS&TVQ - BĂ N CĆ  Sáťž THĆŻĆ NG Máş I: Tiᝇm cắt tĂłc COIFURE mĂŠtro Jean-Talon Ä‘ang Ä‘Ă´ng khĂĄch, tiáť n thuĂŞ ráşť, vĂŹ sᝊc khoáşť cần bĂĄn gẼp giĂĄ 38 000$ - LOGEMENT A LOUER: 6 phĂşt mĂŠtro Iberville , logement 51/2 ráť™ng 1200pc ( 112 m2 ), demi sous-sol, 3 phòng ngᝧ, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn , tu báť• máť›i, giĂĄ 750$/th dáť?n vĂ o 01 octobre. Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

REMAX AMBIANCE INC

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

Bogeys Bar-Lounge / 514.722.1104.................................. 01

SUPPLY LĂ€M VĆŻáťœN

SUPPLY NAIL A &Manicure MN GARDEN / 514-728-7039.............................. 27 Lan / Tel.SUPPLY (514) 722 - 4886 ......................................... ..8 T&M / TEL : (514) 383-7748....................................................... 09

SUPPLY NHÀ / NHÀ HÀNG TTN ty GARDEN / (514) 325-5101. ................................................ 16 Công xây d᝹ng và s᝭a chᝯa / 514-237-6766 .......................... 52 Mega (Måy hút hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 SUPPLY / NHÀ HÀNG / Tel:NHÀ 514-279-3336 ......................................................... 41 Probex Portes 993-1946 .............................. 16 CÔNGFenêtres TY XÂYPierre DᝰNGInc./(514) VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............ 48 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. 2 MEGA (Mà Y HÚT HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... 18 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... PORTES FENÊTRES PIERRE INC./(514) 993-1946. .................22 16 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... 16 Mà Y HÚT HƠI / 450-466-6766. . ................................................ 18 CAC Design International / 514-804-9889 ............................. 29 BCO /514-657-4658 ..................................................................... HARDWOOD FLOORS SERVICES / 514-885-9415..................52 08

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

TRĆŻáťœNG Dáş Y LĂ I XE MĂĄi NhĂ -TĆ°áť?ng Gấch-SĂ n-BĂŞ TĂ´ng / 514-834-3518...... 06 Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... TrĆ°áť?ng lĂĄi xe ROYALE/ 514-333-7779................................ 48 BCO / dấy 514-657-4658. ................................................................. Diem Nguyen / 514-299-9466......................................................10 QUAN / 514 707-3779.......................................................... LeLEQuan / 514 707-3779 .............................................................. 101 Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 Dáť‹CH CHUYáťƒN HĂ NG .............................................. 24 Luan JonV᝼ Nguyen / 514-917-4785 HT logistics NHANH) / 514-582-5531.........22 21 Hypotheca Luan (VẏN John CHUYáť‚N /514-917-4785 ....................................... VASE CARAVAN / 514-899-1818............................................... 44

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

CAOBEC INC / 514-967-8878 .................................................. 10

LĂ€M Ä?ẸP // NHA SĨ / DENTUROLOGIE Kieu Truong 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY VAYTIᝀN TIᝀN:MUA MUANHĂ€ NHĂ€, mua xe ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. ............................................ 3

Nhᝯng báşąng khen cᝧa nhᝯng năm trĆ°áť›c. CLUB PLATINE: dĂ nh cho 100 cĂĄ nhân xuẼt sắc trong năm cᝧa Re/Max Quebec. - CLUB DIAMANT - CLUB 100% - MEMBRE DU HALL OF FAME -

FCI

technologies

* Ă‘AĂ‹C BIEĂ„T KHOĂ‚NG SĂ”Ă? NHIEĂƒM VIRUS vĂ´Ăši kyĂľ thuaät mĂ´Ăši Flash ROM * GIAĂ™ CAĂ› PHUĂ˜ HĂ”Ă?P cho QuyĂš vò. * Dòch vuĂŻ TAĂ„N TAĂ‚M vaø UY TĂ?N.

CHUÙNG TOÂI ÑAÛM NHAÄN: Cung caåp toaøn boä caÚc thieåt bò vôÚi thÜông hieäu CASIO cho nhaø haøng, tieäm nail & ** MôÚi! ** OS Android ! spa, salon de coiffure vaø deÚpanneur. Kích hoaït hoäp MEV cuÝa Revenu QueÚbec. Dòch vuï baÝo haønh cho maÚy tính tieà n vaø hoäp MEV. Nhaän laøm website vaø quaÝng caÚo treân maïng. www.fcitech.net Moïi chi tieåt xin lieân laïc : Cung caåp giaåy in hoÚa ùôn cho maÚy in Anh DÜ (514) 277-5454 Epson vaø maÚy Interac

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 692 12/01/2018

Tin montreùal - queùbec Giá lạnh cực độ... thậm chí là dù ở trong chính căn hộ của họ

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Nhiều người thuê nhà buộc phải mặc áo khoác mùa đông dù đang ở trong chính căn hộ của mình

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Isaac Tinajero đã bịt kín lại cửa sổ và cửa nhựa để ngăn gió luồn vào nhà.

Nhiều người thuê các căn hộ có những bức tường không được cách nhiệt tốt đã buộc phải mặc áo khoác mùa đông, thậm chí phải nghe dự báo trên tivi, vì giá lạnh đã len lỏi vào nhà của họ.

K

ể từ đầu mùa đông tới giờ, Isaac Tinajero cho biết đã buộc phải trùm tới 7 chiếc chăn để có thể ngủ được mà không đóng đá. Còn ban ngày, người đàn ông 30 tuổi này chỉ bỏ áo khoác, tất len và giầy khi đi tắm. « Tôi luôn trong tình trạng sẵn sàng để có thể đi ra ngoài được ! » người đàn ông này đùa.

Nhiệt kế mà anh Tinajero lắp trong phòng thuộc đại lộ Papineau, ở Montréal, chỉ rõ 13 độ Celsius trong ngày hôm qua theo một tấm ảnh được anh chụp lại. Người thanh niên này sẵn sàng qua đêm ở nhà một người bạn có hệ thống sưởi. « Tôi đã phải đi ngủ ở ngoài suốt cả tuần trước bởi tôi thấy lạnh, và thêm nữa, các đường ống dẫn đều đã bị đóng băng », anh kể lại. Các nẹp điện ốp quanh căn hộ bốn phòng rưỡi vẫn đảm bảo tốt chức năng, theo lời người thuê nhà. Nhưng anh cho biết, với tường và cửa, gió vẫn lùa vào được, đặc biệt là kể từ khi có một luồng khí lạnh cực độ tràn vào Québec.

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

BẮT ĐẦU TỪ THÁNG 01 ĐẾN 31 THÁNG 03/2018: CONSULTATION GRATUITE: VALEUR 75$ GẶP BÁC SĨ MIỄN PHÍ: GIÁ TRỊ 75$ MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn.

MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

nên đẹp gọn.

BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho

thon nhỏ (nam và nữ).

hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường thể (bằng phương pháp liposuction) cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để mãn, giảm thiểu vết sưng. bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của nhăn…. bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, và lông không mọc lại. lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

Bác Sĩ N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C) * Directeur de l'institut de chirurgie Esthétique * Bằng cấp của Mỹ và Canada, Giáo Sư đại học

1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

1643

SOÁ 692 12/01/2018


SOÁ 692 12/01/2018

5


6

SOÁ 692 12/01/2018

« Tôi đã thông báo với chủ nhà cách đây vài tuần và ông này vẫn nói với tôi rằng ông ấy sẽ làm những gì tốt nhất có thể, nhưng ông ấy chẳng làm gì hết », anh nói. Người chủ nhà, Hersche Rubinfeild, đã từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên trước khi nói chuyện với luật sư của mình.

Phụ huynh đều cảm thấy lo lắng

Yannick Brisebois cũng phải đối mặt với một tình huống tương tự tại Longueuil, trong căn hộ nơi ông ấy sống với người vợ của mình và hai cậu con trai 10 tuổi và 10 tháng tuổi. « Điều khiến chúng tôi cảm thấy lo ngại là cháu bé đã bị mắc cúm từ hai tuần nay, và có vẻ như vẫn chưa khỏi hẳn, ông nói. Ông ấy thức dậy với tay và chân giá lạnh mặc dù ông ấy vẫn mặc đủ ấm. » Người chủ căn nhà nằm trên phố Laurier, ông Gilles Laferrière, giải thích rằng một đường ống dẫn trong hệ thống sưởi nước nóng đã bị vỡ đúng dịp nghỉ lễ.

« Chúng tôi hoàn toàn có ý thức rằng điều này gây ra rất nhiều vấn đề, nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực làm việc để giải quyết vấn đề đó », ông đảm bảo.

Không có gì mới

Nhưng theo lời ông Brisebois, tình hình trên xuất hiện từ hồi tháng trước. Khi chúng tôi dọn đến vào hồi tháng 6, ông ấy khẳng định rằng những người thuê nhà trước kia đã để lại rất nhiều thiết bị sưởi phụ trợ. Luật không quy định nhiệt độ tối thiểu bên trong một căn hộ, theo lời ông Éducaloi. Tuy nhiên, Cục quản lý nhà « thừa nhận rằng nhiệt độ phải ở mức cao hơn một số ngưỡng (khoảng 21 degrés Celsius) ». Nếu một người chủ sở hữu không đáp ứng được yêu cầu này, người thuê nhà buộc phải thông báo rằng họ không hài lòng. Nếu mọi thứ vẫn không được thực hiện trong một thời hạn hợp lý, họ có thể gửi cảnh cáo, kèm theo đơn khiếu kiện tới Cục quản lý nhà.

Khoa cấp cứu tăng gấp đôi số lượng bệnh nhân Bùng nổ dịch cúm, các phòng cấp cứu MONTRÉAL quá tải bệnh nhân « Mặc dù có rất nhiều trường hợp mắc ở khắp nơi thuộc Québec đều đang ở trong tình trạng quá tải, một số nơi phải cúm, chúng tôi cũng ghi nhận một số tiếp nhận gấp đối số lượng bệnh nhân lượng lớn các trường hợp vận chuyển bằng xe cứu thương, chủ yếu tại Montréal, thông thường. cũng như các bệnh nhân với nhiều triệu ây là một thực tế vốn đã cũ. chứng bệnh lý khác nhau », bà Noémie Theo như lịch sử hàng năm, Vanheuverzwijn, phụ trách truyền thông sau thời gian nghỉ lễ, phòng của bộ Y tế và các dịch vụ Xã hội cho biết. Tại Montréal, hôm qua, phần lớn các cấp cứu phải tiếp nhận một lượng bệnh khoa cấp cứu đều ở trong tình trạng quá tải. nhân tăng đột biến. Rồi mọi việc sẽ đi Thậm chí, chúng tôi đã ghi nhận được các vào ổn định dần », bà Magali Dupont, trung tâm cấp cứu thuộc 6 bệnh viện có tỷ nữ cố vấn truyền thông thuộc CISSS của lệ tiếp nhận bệnh nhân vượt ngưỡng 140 %. Montérégie-Est, cho biết. Tại bệnh viện Pierre-Le Gardeur, thuộc Các dữ liệu thuộc bộ Y tế cho thấy dịch Terrebonne ở Lanaudière, một khoa cấp cúm « tăng lên theo xu hướng chung ». Dịch cứu có 36 cáng bệnh nhân đang nằm và cúm tăng kể từ hai tuần nay và không có đạt tỷ lệ là 219 %, trở thành một trong số điều gì cho thấy rằng nó sắp chậm lại, trong những khoa cấp cứu đông nhất tại Québec. Trung bình tại Québec các khoa cấp cứu khi nó vẫn chưa chạm tới ngưỡng đỉnh.

«Đ

514-836-9389

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc Tell: 514 272 4636 - 514 721 9174 ­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì,...

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636 / Nha:ø 514-721-9174

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén * Caét * Uoán Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 7pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 6pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882


SOÁ 692 12/01/2018

7

4356, boulevard Métropolitain Est Montréal (Québec) H1S 1A2

Bao Nguyen, Conseiller véhicules Bao Huynh Huynh Nguyen , Conseiller véhicules neufs et neufs usagés Tél: 514 728-2222 poste 244 Cell: 514 442-3328 Téléc: 514 728-1717 Courriel: bhuynh@lombardihonda.com Site internet: www.lombardihonda.com

Tunnel L-H Lafontaine Boul. Pie IX Métropolitain AUTOROUTE 40

Nguyên nhân chủ yếu liên quan tới bệnh phổi

« Tỷ lệ tiếp nhận bệnh nhân hiện tại không chỉ gây ra do cúm influenza, mà còn bởi nhiều trường hợp mắc viêm phổi kinh niên », Maryse Bérubé, hãng thông tin CISSS thuộc Lanaudière, cho biết. Nhiều người có mặt tại khoa cấp cứu với các triệu chứng mắc cúm có thể phải chờ đợi lâu nữa.

Phục vụ tận tâm chu đáo bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh

Bánh bao – Viêtburger Mỹ Tiên

Các trường hợp mắc cúm tăng nhanh không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn tới tình trạng này tiếp nhận bệnh nhân chỉ ở mức 125 %.

Boul. Papineau

Thích hợp cho người trẻ Lành mạnh cho người già

« Tùy từng trường hợp, họ sẽ xếp thứ tự ưu tiên cho những ai cần can thiệp sớm. Những người bệnh rất nặng sẽ được xử lý nhanh hơn », về phần mình, bà Magali Dupont cho biết. Trước khi có mặt tại khoa cấp cứu, bộ khuyến cáo người dân nên gọi cho dịch vụ Info-Santé bằng cách bấm số 811 hay tham khảo trên trang internet www. sante.gouv.qc.ca, nơi có thể giúp họ đưa ra quyết định. Họ cũng có thể tới bệnh viện tư.

Nữ y tá chọn cách nghỉ việc để không gây nguy hại tới cuộc sống của các bệnh nhân

- Hâm nóng bằng Micro-ondes mà vẫn xốp, mềm, không khô, không chai - Vỏ bánh xốp, dai hoàn toàn cải tiến không hóa chất, không mùi khai - Nhân bánh thơm ngon, tinh khiết thích hợp với khẩu vị của quý khách - Có thể giữ được lâu cả tuần trong tủ lạnh - Rất tiện lợi để mang đi học, đi làm - Món ăn nhanh cho mọi người, mọi gia-đình -- Sáng trưa chiều tối - Món quà giản dị cho gia-đình, bạn bè hay đi xa

18 Jean-Talon Ouest Montréal QC H2R 2W5

438-383-6628

* Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên thơm ngon như xưa, nước dùng Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên được nấu bằng xương heo, không bột nêm, không hóa chất

(góc St-Laurent / Métro De Castelnau)

Giờ mở cửa: 11AM-9PM (Thứ hai nghỉ) Thứ Hai - Thứ Sáu: 3PM-5PM nghỉ

Theo lời nữ y tá này, số lượng các ca làm việc 16 giờ liên tục lặp lại Anik Henri không loại trừ khả năng sẽ quay lại với nghề, nhưng điều kiện làm việc cần phải được thay đổi, theo lời cô này.

nên thường xuyên hơn. Vào giữa tháng 12, trong vòng 36 giờ, 5 nữ y tá đã bị buộc phải làm ca 16 giờ », nữ y tá 45 tuổi cho biết.

Quá phẫn nộ vì phải đối mặt với nhiều rủi ro liên quan tới sức khỏe của người bệnh, một nữ y tá thuộc vùng Abitibi đã quyết định rời bỏ công việc « mà cô yêu thích ».

Giàn giụa trong nước mắt

rong suốt 11 năm làm nghề tại bệnh viện thuộc Rouyn-Noranda, Anik Henri chưa từng hình dung một ngày lại phải rời bỏ công việc làm y tá. Nhưng kể từ vài tháng nay, cô khẳng định các điều kiện làm việc xuống cấp tới độ an toàn của người bệnh gặp nguy hiểm. Tại phòng phẫu thuật nơi cô làm việc cho tới ngày 23 tháng 12 vừa qua, cô khẳng định rằng 26 trong số 47 nữ tá đều trong kỳ nghỉ ốm hoặc nghỉ thai sản. Theo lời cô này, ban giám đốc càng lúc càng ép các nữ tá phải làm việc ngoài giờ bắt buộc nhiều hơn. Giải pháp nêu rõ trong thỏa ước tập thể bắt buộc các nữ tá phải làm nhiều ca 16 giờ, thay vì 8 giờ. « Trước kia, giải pháp này thực sự chỉ là ngoại lệ. Nó chỉ xảy ra vài lần mỗi năm với toàn bộ khoa. Nhưng hiện tại, nó trở

Trong vài tháng trở lại đây, cô từng chứng kiến nhiều đồng nghiệp đã bật khóc khi bị buộc phải làm nhiều ca gấp đôi thời gian. « Họ khiến chúng tôi tin rằng chính chúng tôi mới có vấn đề nên họ từ chối việc điều chỉnh. Thế đấy, không phải tôi là người mang tới những bất hạnh cho hệ thống y tế này! Vấn đề không nằm ở việc họ từ chối điều chỉnh, nhưng thật là phi lý », cô nói. Theo lời cô Henri, những nhà quản lý không phải không có niềm tin, nhưng họ đều nằm trong một hệ thống nơi việc cắt giảm diễn ra khắp nơi và họ không thể làm khác được. Cô Henri do vậy đã từ chức và tái định hướng nghề nghiệp của mình. Cô đã buộc phải nói lời giã từ với quỹ hưu trí và những lợi ích xã hội của nó, và buộc phải đối mặt

T

với nguy cơ giảm lương. « Nhưng tôi có được sự thanh thản và tôi không sợ việc tạm thời bỏ sự nghiệp qua một bên bởi tôi đã quá mệt mỏi », cô nói.

Nhận được nhiều lời động viên Vào thời điểm xin từ chức, cô đã để lại lời chia sẻ từ tận đáy lòng mình trên Facebook. Kể từ đó, cô Henri tâm sự đã nhận được hàng trăm lời động viên của các nữ y tá tới

từ khắp Québec, họ cũng chia sẻ việc bị kiệt sức vì phải làm việc trong những điều kiện đầy khó khăn. «Sau 16 giờ, chúng ta không hẳn là không còn nhanh nhẹn. Nhưng các rủi ro nhầm lẫn là rất cao và tôi không muốn phải đặt cược mình với cách làm việc này. Tôi thấy rằng tình huống trên không chỉ ở Abitibi. Nó rất phổ biến và thật đáng tiếc bởi nghề y tá là một trong số những nghề đẹp nhất », cô khẳng định.


8

SOÁ 692 12/01/2018

Họ chạy trốn cái lạnh... để lại nhận lấy cái lạnh

Mỹ hiện phải đối mặt với một cơn bão tuyết lớn vào mùa đông cộng thêm với cái lạnh cường độ cao. Floride thậm chí cũng có tuyết rơi lần đầu trong vòng suốt 29 năm mà những người dân của thành phố Tallahassee, nằm bên bờ tây-bắc của « Sunshine State » từng chứng kiến vài bông tuyết rơi vào hôm Thứ Tư.

Lần đầu có tuyết rơi trong vòng 29 năm

Những người Québec đi nghỉ tại Floride dạo bờ biển và buộc phải mặc quần áo ấm Maxim Cliche, Pier-Ann Tremblay và Juliette, mới 7 tháng tuổi, đã buộc phải mặc áo khoác ấm trong suốt kỳ nghỉ tại Floride.

Không thể thoát khỏi mùa đông, những người Québec đi nghỉ hè hy vọng chạy trốn được khỏi khí hậu vùng cực vốn hoành hành trong suốt dịp nghỉ lễ và hiện giờ là tại cả Floride, nơi nhiệt kế đã sụt giảm đến mức chóng mặt.

«T

hực sự thất vọng. Chúng tôi tới Floride để chạy trốn cái lạnh và để không phải dọn

tuyết trên xe ô tô, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhiệt độ xuống mức 4 độ C [Celsius] vào đêm hôm trước », Maxim Cliche, người từng nghĩ sẽ dành hai tuần bên bờ biển Dania Beach, gần Fort Lauderdale, thở dài. Anh Cliche và vợ đã phải mặc áo bông và chiếc quần jean duy nhất mà họ mang theo để tiêu khiển thời gian tại các trung tâm mua sắm với bé gái 7 tháng tuổi.

Tại Orlando, nhiệt kế đã xuống tới mức đóng băng trong đêm hôm Thứ Tư rạng sáng ngày hôm qua. « Có thể nói là cái lạnh đã đi theo chúng tôi lên cả máy bay.Chúng tôi đã bị đóng băng trong suốt cả đêm, cách nhiệt cũng không được tốt lắm.Chúng tôi đã buộc phải tìm một chiếc chăn bông và bật điều hòa cho có gió để tạo ra được một chút hơi ấm », François Bachmann, người hiện sống trong thành phố Mickey Mouse cùng với người vợ của mình từ suốt ba tuần nay, kể lại. Các nhà khí tượng thủy văn cũng cho biết sương giá xuất hiện ở một số thành phố của Floride trong đêm hôm qua, cũng như tại Sarasota, thuộc phía tây của Bang. Các thành viên trong gia đình của René Turgeon hiện sống tại Boynton Beach, xuôi một chút về phía nam, cũng đã buộc phải mặc áo choàng ấm, quần dài và đi giầy. Thời tiết mới chỉ có 6 độ C ở bên ngoài vào buổi sáng, trong ngày hôm qua. «Nền không khí thực sự rất lạnh. Bãi biển, chúng ta hãy quên điều này đi, bởi nó là không thể. Chúng ta hiện đang nghĩ tới việc phải mua găng tay và áo khoác », ông Turgeon cho biết.

Bị mắc kẹt trong bão Nhiều người Québec đã bị mắc kẹt trong bão trên đường tới Floride hoặc muốn quay trở về nhà. Một phần đường Interstate 95 đặc biệt vắt ngang qua Caroline du Nord và du Sud

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

cũng như Géorgie, một bang láng giềng của Floride, cũng bị băng giá phủ từ hôm Thứ Tư và ngày hôm qua. Tuyết cũng làm ảnh hưởng tới tầm nhìn. Nhiều đoạn đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng tại nhiều địa phận. « Những chiếc xe tải cản trở đường đi, bởi chúng không thể leo lên được sườn dốc. Gần Savannah [thuộc Géorgie], chúng tôi đã buộc phải dừng lại toàn bộ trong suốt 1h30 », Stéphanie Thériault, người đi từ Floride sang Laval cùng với chồng và ba người con của họ, kể lại. Claudine Jalbert và chồng đã chạy trốn khỏi cái lạnh của vùng cực Val-David, thuộc Laurentides, vào ngày mùng 2 tháng 1, để cuối cùng mắc kẹt trong bão tuyết tại Caroline du Nord hôm Thứ Tư. Họ đã mất hơn 10 tiếng đồng hồ cho một chặng đường bình thường chỉ mất khoảng 2 giờ đồng hồ. « Thật là kinh khủng, nhiều chiếc xe tải mắc kẹt vào nhau, có đến cả chục cái ở lối ra của con đường. Bạn không thể tìm được một khách sạn, tất cả đều đã chật kín khách, nhiều người dừng xe bất kể chỗ nào để cố nghỉ ngơi đôi chút. Thật vô cùng căng thẳng », cô cho biết.

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN VENDU Brossard, sushi togo, très bon revenu, prix 49 000$

Brossard, Londres, condo 41/2, 2 parkings, prix 336 000$

Karaoké, quartier chinois, 4 machines à sous, prix 149 000$

St-Michel, 24e Ave, 3plex, garage, tout rénové, prix 449 000$

Métro St-Michel, 4plex, ch élec, parking, prix 495 000$

VENDU Montérégie, Rougemont duplex 2x41/2 prix 199 000$

Montérégie, Rougemont duplex 2x51/2 prix 359 000$

St-Michel, 8e Ave, 3plex, garage, élec, devant ÉCOLE, prix 419000$

Métro-Fabre, Marquette, duplex avec bachelor, 30 x 40, rénové, prix 679000$

Brossard, Condo, Lancaster, 4 1/2 prix 289000$

Rosemont, Bélanger, triplex, 2x41/2 et garderie, garage, ch élec, prix 698,000$

Trois-Rivière, Restaurant, très achalandé, prix 99000$

Assomption, SUSHI restaurant, prix 109000$

VENDU Ahuntsic, cottage, 5 chambres, tout rénové, prix 399 000$

Plateau Mont-Royal, duplex semicommercial (restaurant vacant) /St-Denis, prix 699 000$


SOÁ 692 12/01/2018

Một phụ nữ bị chẩn đoán ung thư thoát nạn một cách ngoạn mục Một người phụ nữ QuéBec đầy may mắn kể lại việc làm thế nào cô ấy đã sống sót được với căn bệnh ung thư phổi bị coi là gần như không thể chữa được

9

T&M JARDINAGE LTD

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

SẢN PHẨM MỚI Isabelle Villeux hiện vẫn rất khỏe mạnh. Cô vui vẻ chia sẻ niềm vui sống.

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

Một chủ tiệm làm tóc 40 tuổi người Suy nghĩ lạc quan

Không thể được chữa khỏi bệnh?

« Ông ấy đã nói với tôi rằng: “Cô biết đấy chúng tôi sẽ không thể chữa lành bệnh cho cô” », người phụ nữ này nhớ lại, đồng thời đính chính rõ là cô không hút thuốc. « Các bác sỹ đã nói với tôi rằng họ sẽ cố gắng duy trì cuộc sống cho tôi lâu nhất có thể », cô Veilleux tiếp tục. Sau đó, vị bác sỹ chuyên khoa X quang này còn phát hiện một khối u khác trên phổi của Isabelle. Tin rằng đây là những khối u bị di căn, ông này lại khẳng định bản án thêm một lần nữa với nữ bệnh nhân. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra rằng đây chỉ là một khối da. Isabelle Veilleux chưa từng chấp nhận việc mình sẽ chết. « Tôi tự nhủ rằng : tôi sẽ không ra đi đâu, tôi còn phải sống trên Trái Đất này. Tôi không thể gặp bất hạnh được, bởi không đời nào có thể chết dễ thế », cô chia sẻ. Isabelle cần nạp đầy năng lượng lạc quan để mạnh mẽ hơn.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Burger King

Kính Mời

T.M

Grémazie O. 40 Ouest 40 Est

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Grémazie E. Colori

T.M. Volvo

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

Gánh nặng tài chính khi có một đứa con Một đứa con có thể huy động gần như hết một phần tư tài chính của gia đình.

B

ạn có nhận thấy rằng món quà này tốn kém không? Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về tài chính mà những chi phí để nuôi một đứa con đến tuổi trưởng thành có thể kéo theo. Trong khi CAQ đồng ý cải thiện phần tín dụng thuế và phần trợ cấp gia đình, chính phủ Couillard lại dự kiến sẽ gửi một tấm séc trị giá 100 $ để hỗ trợ cho các bậc phụ huynh vào dịp khai trường sắp tới. Vẫn chưa thấm tháp gì. Đồng nghiệp của tôi Lili Marchand chỉ rõ vào hồi năm ngoái rằng mùa khai trường năm nay có thể tốn từ 445 $ đến 1155 $ với mỗi học sinh nếu tính toàn bộ các phần chi phí, ngoại trừ đi chơi dã ngoại, chi phí trông trẻ và đi lại. Theo Ernst & Young, mức

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh

St-Laurent

C

uộc sống của Isabelle Veilleux đã có một bước ngoặt lớn vào ngày 22 tháng 2 năm 2016. « Tôi không thể thở nổi nữa. Mỗi lần thở đều khiến bên trong lồng ngực của tôi có những áp lực lớn, phía bên trái », cô chủ một tiệm làm tóc nhớ lại. Nhập viện khẩn cấp, Isabelle nhanh chóng nhận được chẩn đoán : ung thư đỉnh phổi. Một khối u 6,1 cm được phát hiện bên phổi trái. Vị bác sỹ tỏ ra rất bi quan.

« Khi tôi biết tin tôi sắp chết, tôi đã đi mua những cuốn sách viết về những suy nghĩ lạc quan. Nếu cơ thể của tôi không đủ mạnh mẽ để sống sót, thì trí óc của tôi vẫn sẽ làm được điều đó », cô khẳng định. Sức lực sống ấy, thật may mắn là cô lại có được. Ngay lần đầu nhập viện, thuộc Viện đại học phổi và tim mạch của Québec (IUCPQ), chồng của Isabelle từng là nạn nhân của chứng nhồi máu cơ tim và cũng phải nhập viện. Thêm một thử thách nữa đối với cặp đôi này, bởi Isabelle cũng được chồng hỗ trợ. Chính mẹ của cô đã phải thay ca. Sau các buổi hóa trị và xạ trị thật hiệu quả, cô Isabelle Veilleux cuối cùng cũng được phẫu thuật. « Tôi chưa từng trúng giải 6/49, mà là một giải độc đắc của cuộc đời », cô cho biết. Sau phẫu thuật, khối u đã thu hẹp dần và Isabelle đã được điều trị khỏi. « Chúng ta cứ vội vã sống với những giấc mơ của mình, để có thể sống bình yên. Tôi đã mua một căn nhà gỗ và tôi cũng chẳng quan tâm nhiều về tiền bạc nữa, có thể tôi cũng chẳng cần đến thế, khi nghỉ hưu », cô kết luận.

Jeanne-Mance

Québec có thể nói rằng cô ấy như vừa trúng số độc đắc của đời mình. Sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư 2 lần và gần như sắp chết, hiện cô đã được chữa khỏi hẳn và vui với cuộc sống mới.

trung bình là 677 $.

20 % ngân sách gia đình Nhiều nghiên cứu ấn định trong khoảng từ 5100 $ đến 10 000 $ chi phí hàng năm

cho một đứa trẻ, ngay kể từ năm đầu tiên. Phần lớn ấn định chi phí ở mức 20 % ngân sách gia đình. TVA Nouvelles cũng đã công bố rằng một đứa trẻ có thể khiến bố mẹ chúng tốn kém tới 233 000 $, ở độ tuổi từ 0 đến 18 tuổi. Chi phí giao động tùy theo từng loại hình giải trí và giáo dục mà bạn muốn dành cho trẻ. Tôi có những người bạn muốn con cái của họ được thỏa giấc mơ tiến tới Olympique. Điều này khiến họ tốn tới 250 000 $ tính trên 10 năm. Mỗi năm, các hoạt động thể thao và bán trường học, những chuyến đi nghỉ ở trại hè, quần áo, đồ chơi, nhạc điện tử thì tốn kém hơn. Chỉ tính riêng đối với trẻ sơ sinh, hàng năm, chi phí giữ trẻ tối thiểu ước tính 1800 $, bỉm 1500 $, sữa mẹ 1400 $. Thêm vào đó là đồ đạc, chỗ ngồi trên ô tô, rào chắn bảo vệ, xe đẩy, màn hình giám sát, đồ chơi… Tiếp đó, Viện Fraser ước tính rằng để nuôi dưỡng, mua quần áo, giải trí và chăm sóc một đứa trẻ tốn khoảng từ

3000 $ đến 4500 $ mỗi năm.

Lựa chọn loại hình giáo dục nào? Theo học cégep chẳng hạn, chi phí giao động trong khoảng từ 678 $ đến 1868 $ tùy theo chương trình của trường cao đẳng Maisonneuve. Vào hồi năm ngoái, Le Journal có đưa tin rằng trung bình chi phí học đại học hàng năm của người Canada ở mức 6191 $, nhưng lại là 2799 $ tại Québec. Ngoài ra, còn phải thêm vào chi phí ăn ở, đi lại, sách vở… Tại Québec, món nợ trung bìnhđể theo học sau trung học ở mức khoảng 11 125 $ (12 737 $ cho một cử nhân và 24 130 $ cho một bác sỹ). Nếu con cái của bạn quyết định theo học tại Trường đại học Toronto, hóa đơn giao động trong khoảngtừ 6400 $ đến 14 300 $ chỉ tính riêng chi phí học phí. Ngoài ra còn phải cộng thêm chi phí khoảng 20 000 $ tiền ăn ở, theo dữ liệu của trường đại học.


10

SOÁ 692 12/01/2018

GARAGE HOA

Caàn thôï maùy coù kinh nghieäm

8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 / (438) 793-3655 Cell.:(514) 377-4824 Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

Các tai nạn chết người liên quan tới lơ đãng khi đang cầm lái tăng cao Sở An ninh Québec đã hé lộ bảng tổng kết đường bộ mới đây. Tính tổng số trong năm 2017, 244 vụ đâm xe đã khiến 269 nạn nhân rơi vào bảng thống kê thuộc địa phận này. Trên ảnh, một vụ tai nạn chết người đã xảy ra vào hồi tháng 11 vừa qua tại Saint-Tite-des-Caps.

Sử dụng điện thoại khi đang cầm lái khiến bảng tổng kết các nạn nhân tăng cao Lần đầu tiên, việc sử dụng điện thoại di động và lơ đãng khi đang cầm lái khiến nhiều người chết hơn cả là cầm lái khi đang say rượu trên các con đường nằm dưới sự tuần tra của Sở An ninh Québec vào năm ngoái.

B

ảng tổng kết đường bộ hàng năm sẽ được tiết lộ vào ngày hôm nay, SQ phát hiện 24 vụ đâm xe dẫn tới chết người có liên quan tới lơ đãng khi đang cầm lái, nguyên nhân chính là sử dụng di động khi đang lái xe. Đạt mức tăng 50 % so với năm 2016. « Thật đáng lo ngại, ông Patrick Després, thanh tra giám sát địa phận trên cho SQ, khẳng định. Công nghệ này rất dễ tiếp cận và luôn hấp dẫn nếu muốn sử dụng điện thoại, nhưng người dân phải thật tập trung trên đường. »

10 000 biên bản phạt Với hơn 10 000 biên bản phạt được rút ra vào hồi năm ngoái vì sử dụng điện thoại khi đang cầm lái và những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn trong tương lai, SQ hy vọng rằng các lái xe sẽ phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn. « Sử dụng điện thoại thông minh như GPS, là một chuyện. Xem tin nhắn lại là

một chuyện khác », vị thanh tra nhấn mạnh. Viên cảnh sát cũng nhấn mạnh rằng đọc một cuốn sách hay trang điểm khi đang cầm lái là một trong số nhiều lỗi lơ đãng mà các tuần tra viên phát hiện được thường xuyên. Ngược lại, lái xe trong tình trạng say xỉn lại giảm đi và cũng từng là nguyên nhân của 19 vụ tai nạn vào hồi năm ngoái, so với 24 năm 2016.

Các nạn nhân ở độ tuổi trẻ hóa Tuy nhiên, các cảnh sát vẫn nắm rõ việc hợp pháp hóa cần sa dự kiến diễn ra vào mùa hè này. « Khi chúng tôi quan sát những gì xảy ra tại nhiều bang khác, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có tác dụng [xét trên bảng tổng kết đường bộ]. Chúng tôi sẽ coi trọng vấn đề này », ông Després giải thích đồng thời thêm vào rằng nhiều thanh tra mới sẽ được đào tạo. Nếu số lượng nạn nhân gặp sự cố trên đường ở độ tuổi từ 16 đến 24 đã giảm đi trong suốt bốn năm trở lại đây, năm 2017 cho thấy mức tăng 46 % đối với độ tuổi này. Tính trên 57 trường hợp tử vong SQ ghi nhận được, có tới 15 trường hợp là người ngồi trên xe, thực tế trên thật đáng lo ngại. « Thiếu kinh nghiệm, vừa lái xe với vận tốc cao vừa sử dụng rượu, khiến cho các

Bị cắt mất tứ chi sau khi bị điện giật

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $35+ Choáng seùt: $50/$60+ Thöù hai - Thöù saùu: 8:00am-8:00pm Ñoå i baù n h xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Thöù baûy - Chuû nhaät: 9:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU)

I ND

M

O ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Walk-in Cooler / Freezer Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) Central Air Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage phù hợp cho các cửa hàng tạp

Split Air-Conditioner / Heat pump

Đ

iện đã phóng khắp cơ thể của Sabryna Mongeon sau khi chiếc xe của cô đâm vào một chiếc cột điện. Cô đã buộc phải chờ tới bốn giờ trong tuyết trước khi được một người khách qua đường tìm thấy, với những vết cước cộng thêm với những vết bỏng.

Cô gái trẻ này đã rơi vào hôn mê sau khi được đưa tới bệnh viện Hull vào rạng sáng ngày 25 tháng 12. Gia đình của cô gái nhận được tin nếu cô còn sống sót, thì hai tay và hai chân đều bị cắt cụt. « Họ hỏi chúng tôi liệu Sabryna có muốn sống mà không còn tứ chi không, người chị gái 21 tuổi của cô, Samantha Mongeon tâm sự. Cần phải quyết định xem liệu chúng tôi có muốn mất em gái không. Thật vô nhân tính, quyết định này. » Nhưng khi nạn nhân được chuyển tới

hoá và các tiệm bông

Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 lái xe trẻ tuổi càng dễ gặp rủi ro hơn, ông Patrick Després nhấn mạnh. Chúng ta phải khiến những người ngồi trên xe lên tiếng, phải nói rằng như vậy là đủ rồi. »

Những thay đổi trong tương lai Các cảnh sát đặc biệt sẽ tập trung vào nhiều biện pháp tuyên truyền hơn để làm được điều này. Khu dành cho những người bỏng nặng thuộc Trung tâm bệnh viện của Trường đại học Montréal (CHUM) chưa đầy 24 giờ sau đó, các bác sỹ đã quyết định giúp cô thoát khỏi hôn mê để cô có thể đưa ra lựa chọn riêng, theo lời cô Mongeon. Khi tỉnh dậy, cô Sabryna rất kiên quyết : cô muốn sống. « Em gái đã nói với chúng tôi rằng : “Em đã không bị đông cứng bên ngoài trong suốt bốn giờ đồng hồ để tới được bên kia.” Không thể tin nổi », người chị gái thở dài.

Nhờ một người qua đường

Một cô gái 18 tuổi vẫn giữ tinh thần kiên định dù cô bị cắt mất tứ chi sau khi bị điện giật trong một tai nạn ô tô trong đêm Noël ở Outaouais.

HVAC-R Equipments & Pièces

Sau khi kết thúc bữa ăn nửa đêm Noël với mẹ và hai anh trai ở khu phố Luskville, thuộc Pontiac, Sabryna Mongeon đã lên đường gần lúc 2 h sáng để tới gặp bạn bè ở Gatineau. Do cô quá lo lắng khi cầm lái, cô đã quyết định đi tắt những con đường nhỏ ở nông thôn thay vì đi đường cao tốc 148. Đúng lúc này thì cô bị mất lái cùng chiếc Volkswagen Jetta và cô đã đâm vào một cột điện. « Sau ảnh hưởng, cô không bị thương, Samantha Mongeon cho biết. Nhưng cô sợ chiếc xe bốc cháy, nên cô chạy ra ngoài. Cô không biết rằng nhiều đường dây điện đã rơi trúng chiếc ô tô. » Ngay khi cô chạm chân xuống đất, cô đã bị một luồng điện mạnh phóng vào người. Dòng điện chạy qua tay và sau đó thoát ra ở chân trái, đã bị nổ tung. Sabryna Mongeon đã đổ gục xuống tuyết, nơi cô buộc phải chờ đợi suốt bốn

Những thay đổi mà chính phủ dự định bổ sung cho Luật an toàn đường bộ đối với các lái xe dưới 19 tuổi, bao gồm cả giới hạn số lượng hành khách và cấm lái xe trong đêm, cũng được chào đón. « Toàn bộ các giải pháp có thể cứu được tính mạng con người, chúng tôi đều ủng hộ », ông Després nhấn mạnh. giờ đồng hồ, vẫn còn rất tỉnh táo, trước khi một người qua đường thoáng thấy cô.

Nghị lực thép « Vừa mệt vừa đau đớn, cô đã quay lại được chiếc xe trước khi có người chạy tới, người chị gái giải thích. Nhưng tay cô đã giá lạnh tới mức cô không thể tra chìa khóa vào công-tắc. Cô có điện thoại di động, nhưng tay đã bị tê cứng để có thể làm được điều đó. » Người đàn ông phát hiện ra cô gái đã ngay lập tức gọi cứu hộ. Tạm thời, người này được nghỉ làm vì bị sốc hậu tổn thương, theo thông tin mà gia đình Mongeon có được từ cảnh sát. Sabryna có tỉnh dậy suốt bốn ngày trước khi rơi vào hôn mê để bác sỹ tiến hành cắt bỏ tứ chi. « Trung thực mà nói, tôi nghĩ có thể cô gái chưa nhận thức được những gì đang chờ đợi mình », Samantha Mongeon nói. Cô giải thích rằng em gái của mình rất tự chủ trước tai nạn. Khi vừa đủ tuổi trưởng thành, cô sống một mình trong căn hộ và làm công việc phục vụ bàn cả ngày. « Tại bệnh viện, cô nói có thể quay lại học và để tìm được một công việc cho người khuyết tật, Samantha Mongeon nói. Cô ấy rất quyết tâm, cô ấy muốn làm một việc gì đó mạnh mẽ. » Một chiến dịch ủng hộ đã được kêu gọi trên trang Onedollargift để mẹ của Sabryna có thể tạm thời ngừng làm việc và được sống gần con gái mình. Tối hôm qua, gần 12 000 $ đã được quyên góp.


SOÁ 692 12/01/2018

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Saint-Léonard: Superbe Grand Duplex (35X40) sur une grande terrain .Ideale Maison pour Famille dans un secteur recherche. Côte Soleil. A Proximité de plusieurs services. 588 800$

Saint-Léonard: Bungalow de tous Beauté (complètement rénove a l'intérieur). La Salle a Manger, Cuisine et Salon sont tandem a aire ouverte. 609 900$

Saint-Léonard: 4 Plex (40x41), 1x7 1/2,2x 4 1/2, 1 x 3 1/2, plusieurs renos au fils des ans, emplacement de choix a quelques pieds de plusieurs écoles, parcs, services et autoroutes. 775 000$

Saint-Michel: Grand quadruplex, emplacement impeccable, distance de marche du Métro, toiture refaite 2017, pavé extérieur refait, 4 grand logements de 4,5. 549 000$

Saint-Michel: D'origine une 5 logements converti a 6 logements (3.5 au sous-sol) premis a la ville pour seulement 5 logement. 699 900$

Saint-Michel : Plain-pied proche d'un parc, complètement rénové avec du goût. Cette maison offres 4 chambres à coucher, 2 salles de bain complète. 349 000$

Saint-Michel: Grand triplex dans un secteur recherché, à l'intersection de Bélair et Pie-IX. 2 grand logements au 2e étage, grand espaces commerciaux au rez-de-chaussée. 699 000 + TPS/TVQ

Saint-Michel: Beau 41/2 dans un grand 4plex, pres metro et a proximite de services. 680$ par mois X 1 année

Rosemont: Fleuriste Presti Fleurs, depuis 30 ans, ouvert 6 jours sur 7, emplacement impeccable, très achalandée, 70 mètres de Plaza St-Hubert, 3 500 $/mois + TPS/TVQ

Rosemont: Magnifique triplex ** 25x48 ** dont l'intérieur du 1er étage a été rénové et réaménagé en 2016. Plafond de 9 pieds.Plomberie refait au complet. 695 000$

Rosemont: Excellent 6 plex en plein coeur de Rosemont, emplacement de choix, 3 de 3,5 et 3 de 4,5, possibilité de faire 2 autre logements au sous-sol. 739 000$

Rosemont: 4plex jumelé devant un parc dans un secteur paisible de Rosemont sur la 16 e Avenue. Cette immeuble offre 2 x 3 1/2, 1 x 4 1/2 et 1 x 5 1/2. 619 000$

Rosemont: Emplacement de choix, duplex avec 2 logements de 5 1/2, chauffage électrique, façade en brique, cour arrière avec stationnement. 359 000$

Rosemont : Emplacement de choix, St-André et Beaubien, unité de coin de rue, sous-sol de 6 pied et plus de haut, parfait pour petit commerce. 24 000$ + TPS/TVQ

Montréal-Nord :Reprise de finance: Unité de coin, spacieux et lumineux, design urbain et comtemparain, fenestration abondante, spacieux, plancher bois, air climatiseur mural, ascenseur. 149 000$

Montréal-Nord: Grand et spacieux 6 X 4.5. Facile à Gestion. La propriété est à proximité des écoles, magasins, transporter publique et beaucoup plus. 599 900$

Le Plateau-Mont-Royal: En plein coeur de Plateau Mont-Royal, coté soleil, 2 espaces commerciales, un logement rénové de 4 chambres à coucher au 2 étage, excellent revenus. 1 298 000$ + TPS/TVQ

Villeray: Duplex en range dans le quartier recherche de "Villeray".Très recherché pour sa proximité, vous y trouverez de tout: restos, cafés, parc, piste cyclable et bien plus 499 900$

Saint-Léonard : Propriété avec immense terrain (12,800 pc.) offre beaucoup de possibilités commercials ou construire votre maison de rêve. 599 000$

Rivière-des-Prairies : Spacieux bungalow de 32 x 44, 3 chambres a couche +1 au sous-sol. 2 Cuisine complète en bois,immense salle de jeux. Deux salle de bain. 429 000$

Rivière-des-Prairies : Cottage 2011 offre 3 chambres a l'etage avec toutes les planches en bois. Cuisine fonctionnelle avec comptoir de quartz et armoires pleine hauteur. Le sous-sol est fini offrant une vaste salle-familiale. 359 999$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 692 12/01/2018

Phá sản vì người thuê nhà

Khi gặp được người tư vấn, cô Suzanne, 45 tuổi, đã ở mức kiệt quệ nhất. Bà mẹ đơn thân hiện đang nuôi một đứa con ở độ tuổi vị thành niên giờ không còn lo đủ chi phí tới cuối tháng nữa… chỉ vì những người thuê nhà!

N

hờ có một công việc ổn định, cô Suzanne kiếm được 2067 $ ròng mỗi tháng. Cô cũng nhận được 284 $ tiền trợ cấp thuế cho cậu con trai 13 tuổi, với tổng thu nhập là 2351 $. Là chủ sở hữu của một ngôi nhà thuộc Bois-desFilion được mua vào năm 2006, cô gặp khó khăn khi phải hoàn trả khoản vay thế chấp. Do đó, cô quyết định cho thuê ngôi nhà vào năm 2013 và đi thuê một căn hộ khác với số tiền 700 $ mỗi tháng, điện và cáp đã bao gồm. Cô nghĩ rằng quyết định này sẽ giúp cô có được một luồng ô-xi như cần thiết, nhưng cuối cùng lại xảy ra điều ngược lại.

Những người thuê nhà tồi tệ « Suzanne đã cho một cặp vợ chồng già có quan hệ gia đình với mình thuê lại căn nhà. Họ đã ký một hợp đồng thuê nhà kéo dài 5 năm, và cô hy vọng cuối cùng cũng có thể thu được lợi nhuận. Thực vậy, tiền thuê nhà mà những người này trả cho cô có thể giúp cô hoàn trả khoản vay thế chấp và trả khoản thuế liên quan tới ngôi nhà », Véronique Vachon, người đại diện giải

quyết vấn đề mất thanh khoản tại Raymond Chabot, cho biết. Thật buồn là, mọi việc không xảy ra như cô dự tính. Những người thuê nhà thường xuyên gọi điện cho cô để hỏi cô việc liệu cô có thể tới thực hiện một số công tác sửa chữa tại căn nhà.Họ khiến cửa sổ xuống cấp tới mức Suzanne buộc phải ký kết một khoản vay của ngân hàng để thay thế chúng. Cô cũng sử dụng thẻ tín dụng và cuối cùng thậm chí là phải trông cậy vào một ngân hàng tư nhân để có thể tu bổ lại ngôi nhà và thực hiện nhiều công tác sửa chữa khác. Cuối cùng, sau nhiều năm theo đuổi, cô hiện phải đối mặt với món nợ 15 800 $ (các khoản chi trả tối thiểu là 417 $ mỗi tháng), cộng thêm khoản vay mua ô tô 24 000 $ (các khoản chi trả hàng tháng là 329 $) và khoản vay thế chấp là 138 400 $ (các khoản chi trả là 790 $ mỗi tháng).

Tuyên bố phá sản để tự giải phóng Vì những người thuê nhà vẫn trả tiền đều đặn, Suzanne không thể đuổi họ đi. Tâm lý kiệt sức bởi những khiếu nại không ngừng tăng và kiệt quệ cả về nguồn tài chính, cô không còn đủ can đảm để tiếp tục việc bán nhà. « Cách thức tốt nhất đối với Suzanne là bản thân tuyên bố phá sản. Những nghĩa vụ về tài chính không ngừng tăng vì những khoản vay và việc sử dụng tín dụng. Nhờ tuyên bố phá sản, cô giao lại ngôi nhà của mình cho chủ nợ của khoản vay thế chấp, họ có quyền trục xuất những người thuê nhà và lấy lại quyền sở hữu, và côcũng được giải phóng khỏi những món nợ tiêu dùng », Véronique Vachon giải thích. Tuy nhiên, cô vẫn giữ lại được chiếc xe, phương tiện cần thiết để giúp cô đi làm. Cô ấy sẽ mất khoảng 9 tháng để được giải phóng khỏi vụ phá sản này, với những món thanh toán hàng tháng là 225 $. Sau thời gian này, cuối cùng cô cũng có được tâm trí yên bình.

Nỗi sợ chết khiến chàng thanh niên uổng phí cả cuộc đời Hàng ngày, Marc-André Drouin ăn luôn ở bệnh viện Saint-Eustache kể từ gần hai năm nay. Không phải bởi vì anh ấy phải nhập viện, mà bởi vì đó là cách duy nhất mà anh ấy nghĩ ra để át đi nỗi sợ chết của mình.

C

ậu thanh niên 24 tuổi mắc chứng sợ chết, tức là sợ đến cực độ. Nỗi sợ này hiện hữu tới mức cậu ấy không thể ăn được bất cứ thứ gì mua tại một cửa hàng thực phẩm, vì sợ bị nhiễm độc hay bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Hơn thế nữa, cậu ấy luôn mang theo mình một dụng cụ tiêm tự động EpiPen, cho dù cậu ấy chưa từng bị dị ứng với bất kể thứ gì. Cậu ấy thường mang theo nó trong túi xách, nơi đựng cả máy để đo nồng độ ô-xi trong máu hay một thiết bị khác để đo áp suất thành mạch. « Điều này giúp tôi tránh được việc phải thường xuyên xuất hiện ở phòng cấp cứu để y tá xem tôi có còn sống hay không », cậu kể, khi đang ngồi ở quán cà phê của bệnh viện. Trung tâm bệnh viện Saint-Eustache nằm cách căn hộ của anh này chừng chục phút đi bộ.

Tuổi thơ đầy khó khăn

Mỗi sáng, cậu ấy lại đến đây vào lúc 11h để ăn trưa, rồi lại kiên nhẫn ngồi cà phê cho tới bữa tối. Sau đó, anh này quay trở về nhà lúc 19h « Tôi ăn ở đây vì tôi biết rằng có nhiều người cũng ăn giống như tôi, và nếu tôi xảy ra chuyện gì, thì tôi đã ở bệnh viện rồi », anh này giải thích, với cái nhìn của kẻ chạy trốn. Mặc dù Marc-André Drouin luôn được một bác sỹ tâm thần và một bác sỹ tâm lý theo dõi kể từ năm 12 tuổi, cậu ấy vẫn chưa từng rõ nguyên do vì sao mình lại sợ chết đến như vậy. « Thông thường, nhiều người cũng có

cùng nỗi sợ hãi do phải trải qua một số chấn thương có liên quan tới cái chết,Dr Richard Payeur, vị bác sỹ tâm lý này giải thích. Nhưng không phải là trường hợp trên nhé. » Vào năm 4 tuổi, Anh Drouin đơn giảnnhận ra rằng cuộc sống sẽ có một ngày chấm dứt. « Và điều này khiến tôi thấy khiếp sợ, bởi tôi tin rằng chẳng còn lại gì sau khi chết đi», anh nói. Tuy nhiên, người thanh niên này chưa từng có một tuổi thơ vui vẻ. Năm 12 tuổi, chính cậu đã gọi cho Ban bảo vệ trẻ vị thành niên (DPJ) để người ta tới tìm cậu ấy tại nhà, nơi cậu hiện đang sống với một người cha nghiện rượu và một người mẹ không mấy khi có nhà. Sau đó, cậu bé đã được đưa vào trung tâm giáo dưỡng trẻ vị thành niên cho tới độ tuổi trưởng thành.

Không có lấy một xu

Hiện giờ, cậu ấy sống với cha mình, người mà cậu chỉ đơn giản coi là một bạn cùng phòng. Cậu không còn giữ được bất cứ mối quan hệ nào với những thành viên khác trong gia đình, và chỉ có một trong số những người bạn gái cũ thỉnh thoảng còn tới thăm cậu. Không có việc làm, anh Drouin nhận được 954 $ mỗi tháng từ chính phủ. Nhưng những bữa ăn tại bệnh viện khiến anh này tốn tới hơn 1000 $ mỗi tháng, chưa kể tiền thuê nhà 700 $ mà anh này chia sẻ cùng với bố đẻ. Vốn đã có một khoản nợ 30 000 $, cậu thanh niên có nguy cơ phải ra đường sớm. « Ở nhà, tôi ngủ dưới đất, bởi tôi thậm chí đã bán cả giường, anh nói. Tôi chỉ còn chiếc tivi và chiếc điện thoại, và đó là những thứ giúp tôi bình tâm lại đôi chút, nên tôi không thể nào từ bỏ chúng được. »

Mở cửa:

Thứ Hai - Thứ Năm từ 11:00am – 11:00pm Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10:00am – 3:00am

9394 Boul L’acadie #203, Montreal, Quebec, H4N 3H1

TeL.: 514-383-7878

Thứ 2 đến Chủ Nhật

Dim Sum

Giaù treân thò tröôøng

Tôm hùm xào gừng hành

Giaù treân thò tröôøng

Cua Vancouver xào kiểu Hong Kong Tiệm có 250 chỗ ngồi

Dim Sum (lôùn / trung / nhoû) cuøng giaù. 7 ngaøy/ tuaàn.

Tieäm ñeïp, roäng saùng, aám cuùng thích hôïp cho tieäc ñaùm cöôùi, sinh nhaät, hoïp baïn, party. Nhieàu moùn aên ñaëc saéc, ñuû muøi vò thôm ngon

Chúng tôi cũng có phục vụ tận các nơi Quí Khách yêu cầu.

Nếu đặt trên 10 bàn, nhà hàng chúng tôi sẽ tặng một món quà ĐẶC BIỆT

Mọi chi tiết xin liên lạc với anh An


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

ĐÓNG CỬA ĐỘT NGỘT CHUỖI 7 CỬA HÀNG BÁNH NGỌT DE GASCOGNE Các nhân viên Cédric Amram, Mathilde Falgueyret, Ludivine Dalmasso, Mathieu Latour và Nicolas Hamann-Legris đã chán ngấy với cái cách mà các chủ sở hữu tiến hành để đóng cửa thương hiệu này. Hình nhỏ phía trên, lá thư mà ban giám đốc dán lại trên cửa.

13

SOÁ 692 12/01/2018

Phôû

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3

Teùl: (514) 722-1888

Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm

- Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

Nam Quan kính môøi

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm 1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Chun Xiang (Calina) Bao

514 748-8765 Email: bao@baotax.com

là nhân viên duy nhất trong số khoảng 20 người làm việc tại đây được cảnh báo về việc thương hiệu này bị đóng cửa từ phía ban lãnh đạo. Ổ khóa đã được thay

N

hiều khách hàng và nhân viên của chuỗi thương hiệu đã phải đối mặt với tình trạng đóng cửa nhà hàng Hàng trăm nhân viên và khách hàng đã vô cùng lo lắng khi phát hiện ra vào sáng ngày hôm qua việc nhiều cửa hàng bánh ngọt thuộc thương hiệu De Gascogne, vốn nổi tiếng với những người Montréal kể từ suốt 60 năm nay, đã bị đóng cửa. Chỉ có một nhúm nhỏ các nhân viên

được báo trước vào tối hôm Thứ Tư rằng chuỗi nhà hàng được thành lập vào năm 1957 đã bị phá sản và 7 chi nhánh khác cũng sẽ chính thức đóng cửa kể từ ngày hôm sau. « Thật là không có nhân tính. Chẳng có chút thương cảm nào », bà Ludivine Dalmasso, người quản lý chuỗi cửa hàng nằm trên đại lộ Laurier, phẫn nộ. Người phụ tá của bà, anh Cédric Amram

« Tôi đã nhận được một cuộc điện thoại của nữ giám đốc bán hàng lúc 22 h 30 vào ngày hôm trước để thông báo rằng không cần phải đi làm vào ngày hôm sau, rằng khóa đã được thay và doanh nghiệp này bị phá sản », anh kể lại. Với nhóm nhân viên chỉ có vài người vốn rất gắn bó với cửa hàng này, tin tức có sức công phá như một quả bom. « Tôi muốn dành thời gian để khóc, bà Dalmasso tâm sự. Chúng tôi từng nghe được tin đồn từ ít lâu nay theo đó thì mọi thứ có vẻ không ổn lắm, nhưng chúng tôi RE/MAX ALLIANCE INC. Agence immobilière 4865, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1R 1Y1

Tél.: 514-274-7575 Cell.: 514-714-9899 4280 Beaubien est, Montreal, (QC) H1T 1S6

không nghĩ tới việc đóng cửa, và đặc biệt lại đóng cửa theo cách này. » Kinh ngạc Với các khách hàng, điều kinh ngạc này là tương tự. Khi trong ngày hôm trước vô tình đi qua tiệm bánh nằm trên đại lộ Laurier, Annik Lescop định lấy một ít bánh kẹp đã đặt hàng từ tuần trước. « Tôi không hiểu, tôi chưa hề nhận được bất cứ một thông điệp nào », cô ngạc nhiên nói. Cú sốc còn nghiêm trọng hơn đối với các nhân viên khi ban lãnh đạo từng yêu cầu họ tiến hành một khối lượng ngoài giờ lớn trong suốt dịp nghỉ lễ. « Chúng tôi từng phải làm việc 70 giờ mỗi tuần thay vì 45 giờ, 6 ngày trên 7, anh Cédric Amram giải thích. Cường độ

Tél.: 514-329-0000

Cell.: 514-240-3333

Phon Tan

Tanada Tan

( Chi Phuong )

Club 100% OR en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Club Platine 2017

Chuyên Viên Địa ốc chuyên nghiệp, Chúng tôi nói thông thạo 7 sinh ngữ: Pháp, Anh, Miên, Việt và 3 phổ ngữ Trung Hoa

Montreal-Nord, gần St-Michel, 4plex,2x31/2 ở tầng 2, 1x51/2 ở RDC, 1x31/2 ở sous sol, 1 garage, batisse rộng 30x40 pc, đất rộng 46x80 pc. Giá $468,000

Ville st laurent , metro cote vertu: Condo lớn 2006, 2 phòng ngủ + 2 phòng tắm + 1 garage, 1 parking cho khách, Giá $255,000

Montreal nord: Trên đường Pie ix, 6 x 41/2 riêng biệt, với sous sol không fini, 4 chỗ đậu xe. Giá $609,000

Cote des Neiges: condo 2009, 2 phòng ngủ ở tầng 1, chỗ đậu xe ngoài. Giá $245,000

Ville St-Jacques: 1 x 61/2 +1 x 31/2 ở tầng 2, đất rộng với 4 chỗ đậu xe. Giá $265,000

5 phút Metro Guy, condo lớn 31/2. Giá $289,000

St-Michel: Condo 2012, edifice với 52 condo, 41/2 + garage trong. Giá $245,000

St Michel và sauvé,1x51/2, chủ nhà đang ở, tân trang 100%, 2x31/2 ở tầng 2 ,1x51/2 ở sous sol, 1 parking sau . Giá $435,000

Photo à venir Trois Rivières, cần sang nhà hàng, lợi tức tốt. Giá $138,000

Longueuil Fatima-Ville, gần Boucherville: Bungalow lớn, nhà rộng 62x35 pc, đất rộng 90x100 pc. Giá $298,000

Longueuil: 2 x 41/2 + sous sol pas fini, + garage double + 1 parking , tan trang 100%. Giá $239,000

NH

QUÍ V A Ủ ÀC


14

SOÁ 692 12/01/2018

này khá dày. » Các nhân viên, từng được ban lãnh đạo hứa hẹn qua thư về việc rót lương tháng gần đây nhất cho họ, đã cùng họp lại vào buổi chiều để tổ chức kháng nghị. Trên trang internet của họ, doanh nghiệp này tuyển dụng hơn 250 nhân viên. Mất việc làm kể từ hồi đầu năm, rất nhiều người lo sợ sẽ gặp phải khó khăn để nhanh chóng tìm được một việc làm khác thế chỗ. « Tháng 1, thực tình không phải là thời kỳ thích hợp nhất để tìm việc ở Montréal », anhCédric Amram khẳng định. Không hiếm gặp « Trong tình trạng mất khả năng thanh

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

khoản, việc đóng cửa như vậy không phải là đặc biệt hiếm gặp, chúng ta có thể coi biện pháp này là đột ngột hay bất thình lình, vị luật sư chuyên về luật lao động François Longpré giải thích. Theo những gì luật định, khi chúng ta sa thải nhân công, chúng ta phải thông báo trước với họ hoặc trả một khoản bồi thường thay vì thông báo trước. » Ông Longpré tuy nhiên cũng thêm vào rằng trong trường hợp phá sản, thông thường doanh nghiệp không có cách để trả khoản đền bù này và những người lao động phải chịu bằng chi phí của họ. Khi được liên hệ qua điện thoại, ban lãnh đạo chuỗi cửa hàng bánh ngọt De Gascogne không hồi đáp cuộc gọi của tờ Le Journal.

TỶ LỆ THẤT NGHIỆP TẠI CANADA XUỐNG THẤP NHẤT TRONG 40 NĂM

heo số liệu của cơ quan trên, trong tháng cuối cùng của năm 2017, thị trường việc làm Canada đã tạo thêm tới 79.000 việc làm mới, bao gồm 55.000 việc làm bán thời gian và 24.000 việc làm toàn thời gian. Bước tiến ngoạn mục này đã kéo tỷ lệ thất nghiệp xuống mức thấp kỷ lục và tiếp tục tạo thêm dấu ấn cho bức tranh phát triển kinh tế có nhiều điểm sáng trong năm nay. Những điểm nhấn đáng chú ý bao gồm tăng trưởng việc làm trong 13 tháng liên

BCO là nơi chọn lựa tốt nhất của quý vị

4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3 www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 - CCQ : AECQ 561541

¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

les experts aø votre service

SM

MÁY LẠNH THERMOPOMPE MURAL VÀ CENTRALE

SPECIAL: 9000 BTU = 1480$

Canada (BoC) tiến hành cuộc họp và công bố báo cáo quý vào ngày 17/1 tới. Tại cuộc họp này, BoC cũng sẽ công bố quyết định liên quan đến lãi suất cơ bản. Nhiều chuyên gia dự đoán BoC sẽ tăng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới. Hiện BoC đang áp dụng lãi suất cơ bản ở mức 1% sau hai lần điều chỉnh tăng trước Cơ quan Thống kê Canada (Statistics Canada) cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đó, lần lượt thêm 0,25 điểm phần trăm mỗi trong tháng 12 giảm xuống chỉ còn 5,7%, mức thấp nhất trong 4 thập kỷ trở lại đây.

T

Tel.: 514-657-4658 (Tiếng Anh) 514-651-7293 (Tiếng Pháp)

hoà điều ergy y á m n Gắn ng khí E phủ khô r Chính 50 Sta cấp 6 trợ

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

lần. Trước các đợt tăng này, BoC duy trì lãi suất thấp kỷ lục 0,5% trong hơn 2 năm nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh tế. Tuy nhiên, mặt trái của chính sách này đã tạo ra mức nợ hộ gia đình cao kỷ lục với tổng số nợ tính đến cuối tháng 9/2017 lên tới hơn 2,1 nghìn tỷ đôla Canada (CAD) chủ yếu vay nợ mua nhà, ô tô, vay nợ tiêu dùng, nợ tiền học và các loại nợ tín dụng khác.

tiếp và kinh tế tăng trưởng cao nhất trong nhóm G7. Tính trong cả năm qua, nền kinh tế Canada đã tạo thêm gần 423.000 việc làm. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, do số lượng việc làm bán thời gian chiếm tỷ lệ ngày càng lớn trên thị trường lao động nên tỷ lệ thất nghiệp không hoàn toàn mang ý nghĩa như trước đây. Báo cáo việc làm là số liệu quan trọng cuối cùng được Cơ quan Thống kê Canada công bố trước khi Ngân hàng trung ương

43 De La Gauchetière Montréal, Québec, H2X 1P4 TRUNG TÂM PHỐ TÀU

RESTAURANT

Tel.: (514) 940-8811 Helen : (514) 663-6233

- Ñaëc bieät caùc moùn aên Taøu, Thaùi, Vieät - Caùc loaïi goûi Thaùi, Vieät, toâm huøm - Laåu canh chua Thaùi, Vieät - Haûi saûn töôi soáng trong hoà

Ñaëêc bieät Vòt Baéc Kinh

Nhaän toå chöùc ñaùm cöôùi, tieäc, sinh nhaät Chuùng toâi nhaän ñaët ñaùm cöôùi, tieäc sinh nhaät, party Ñaët 15 baøn trôû leân, seõ ñöôïc toaøn boä nhaø haøng

COMBO- CÔM PHAÀN 2 NGÖÔØI $29.95 *Lẩu dê *Rau tươi một dĩa *Cơm trắng

lon

COMBO- CÔM PHAÀN 4 NGÖÔØI $55.95 *Lẩu dê *Rau tươi một dĩa *Tôm rang muối tiêu *Cà tím cá mặn nồi đất *Cơm trắng

lon

COMBO- CÔM PHAÀN 8 NGÖÔØI - $138.95 *Lẩu dê *Rau tươi một dĩa *Tôm rang muối tiêu *Cà tím cá mặn nồi đất *Gà da giòn 1/2 *Thịt bò xào cải làn *Hai con tôm hùm xào gừng hành *Cá chiên giòn *Cơm trắng

Ñaàu beáp noåi tieáng Hoâng Koâng vaø Thaùi Chuùng toâi coù serveur phuïc vuï baèng Tieáng Taøu, Vieät, Anh, Phaùp

Môû cöûa 3 ngaøy: Thöù Saùu- Baûy vaø Chuû Nhaät : 5pm-11pm


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

SOÁ 692 12/01/2018

15

RE/MAX EXCELLENCE INC.

Agence agréé Agenceimmobilière immobilière agréé Franchisé et autonome Franchiséindépendant indépendant et autonome de inc.inc. de RE/MAX RE/MAXQuébec Québec 7130 Anjou, Québec, H1MH1M 1B2 1B2 7130Beaubien BeaubienEst. Est. Anjou, Québec, Tél.: Tél.: 514-354-6240 514-354-6240 Fax: Fax: 514-354-0657 514-354-0657

Groupe Sutton-Actuel inc. 115 St-Charles Ouest, Longueuil, Qc, J4H 1C7 Bureau: 450 651 1079 Fax: 450 651 1329

Thanh Quach

Liliane Bui Bui Liliane

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: Cell: 514 514 663 663 3775 3775 lbui@sutton.com lbui@sutton.com

SUTTON + REMAX = 1 SEULE COMMISSION • Tham khảo và định giá miễn phí • Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) NEW

Mercier

6761-6765 Rue Étienne-Bouchard 4plex, 849 000$ PLATEAU MONT-ROYAL

NEW

Le Sud-Ouest

1592-1594 Rue Richardson Duplex, 450,000$ Saint-Léonard

NEW

Saint-Michel

4196-4198 49e Rue Duplex , 398,000$ Outremont

NEW

Saint-Michel

1885 Rue Jean-Talon E. Condo Commercial 285,000$ + TPS/TVQ

Côte-des-Neiges

Bureau professionnel de la santé : 1000$/mois

TOUT RÉNOVÉ!!!

75 Rue napoléon Maison à étage + 2 X 3.5, 799,000$ Plateau-Mont-Royal

4485-4489A Rue d'Assise, 4 plex 769,000$ Mercier

3711-3715 Av. de l'Hôtel-de-Ville Triplex, 750,000$

1481-1485 Av. Bourbonnière, Triplex, 519,000$

Côte-des-Neiges

Rosemont

693-695 Ch. de la Côte-Ste-Catherine Duplex, 1 900,000$ Côte-des-Neiges

7317 Av. Victoria, app. 806, Condo, 495,000$ Saint-Léonard

4921 Rue Jean-Talon O. Commerciale, 1000$/mois Côte-des-Neiges

4299 Rue Jean-Talon O. Condo commercia, 339,000$ + TPS/TVQ VILLERAY

TÉE

CEP C A E R FF

O

5242-5244 Rue Snowdon Duplex, 579,000$

Baisse de prix!

Baisse de prix!

Metro Jarry Rev. 77,400$ / Annee

3330-3334 Rue Bélanger, Duplex, 440,000$

8876-8882 Boul. Viau, 5plex, 775,000$

7685 Rousselot, 8plex, 1 275, 000$

Rosemont

PTÉE

CCE A E R F OF

Terrain peut construire 6 logements

3645 Av. Laurier E., Terrain, 400,000$

Anjou

PTÉE

CCE A E R F OF

8591-8593 Av. de Louresse, Duplex 472,000$

Ville-Marie

VENDU

Le Plateau-Mont-Royal

VENDU

Revenu 80412$/an

Baisse de prix! Revenu 105.709,80$/an

1607-1615 Boul. De Maisonneuve E, 4plex, 859,000$ + TPS/TVQ

200-204 Av. du Mont-Royal E., Commer ciale, 999,000$


16 Tin

SOÁ 692 12/01/2018

TIN THẾ GIỚI

THẾ GIỚI

HÉ LỘ SỰ "GIẰNG XÉ" TRONG NHÀ TRẮNG VỀ ĐÁNH TRIỀU TIÊN Chính quyền Trump đang tranh luận về một cuộc tấn công phủ đầu "đấm chảy máu mũi" vào Triều Tiên, trong đó nội bộ thân tín của tổng thống vẫn chia rẽ giữa ủng hộ tấn công và giữ hy vọng về ngoại giao, trang Business Insider cho biết hôm 8-1.

Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Sản xuất tại hãng

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

Eva: (514) 578-1953

8085 Rue Lafrenaie (góc Louis Sicard) Phone: (514) 325-5101 Fax: (514) 376-2573

­ Có đầy đủ các loại thuốc kích thích cho mọi thời điểm ­ Có các loại trừ sâu cực mạnh, bảo đảm an toàn ­ TTN sẽ làm hài lòng quý vị

ĐẶC BIỆT CÓ THẦN DƯỢC

C

- SUPER BIG BUD - MON STER WELGHT - CÓ MÁY LẠNH 25000 BTU - 65000 BTU - SỬA CHỮA MÁY LẠNH, ĐIỆN LẠNH CÁC LOẠI - SỬA QUẠT VÀ CÁC LOẠI ĐỒ ĐIỆN Xe có thể vào tiệm

TTN Kính mời

Lacordaire W

Jarry

N

S

Boul. Langelier

GIỜ MỞ CỬA

E

8085 Rue Lafrenaie Louis Sicard

Ông chủ Lầu Năm Góc có phần kín tiếng về vấn đề này. Trong suốt thời gian nắm quyền vừa qua, Tổng thống Trump dành rất nhiều lời cho Triều Tiên, xem kẽ giữa cơ hội đàm phán với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và so kè về sức mạnh và kích cỡ kho hạt nhân… Có thời điểm, ông chủ Nhà Trắng trực tiếp phản bác ông Tillerson, nói rằng ngoại trưởng đang "phí thời gian" tìm cách nói chuyện với Triều Tiên. Hôm nay (9-1), Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu cuộc gặp chính thức đầu tiên sau hơn 2 năm ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm tại khu vực biên giới giữa hai nước. Cuộc gặp bắt đầu lúc 10 giờ với nội dung chủ yếu là trao đổi về khả năng Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa đông vào tháng tới tại Pyeongchang, Hàn Quốc. Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan thận trọng về cuộc gặp này trong khi Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tạm hoãn cuộc tập trận quan sự chung cho tới khi Paralympics kết thúc vào giữa tháng 3. Trong khi đó, Nhà lãnh đạo Kim Jongun bày tỏ hy vọng rằng sự kiện thể thao nói trên sẽ diễn ra an toàn và căng thẳng trong năm qua sẽ có phần tan băng. Tuy nhiên, rắc rối được cho là đang ngày càng hiện rõ từ sự lung lay của ông Tillerson trong Nhà Trắng. Báo giới Mỹ trong những tháng gần đây loan tin đội của Tổng thống Trump đã xem xét thay thế vị ngoại trưởng bằng giám đốc CIA Mike Pompeo – người được cho là có quan điểm diều hâu và có thể thay đổi cán cân quan điểm trong Phòng Bầu dục. Theo Business Insider, nếu Mỹ tấn công Triều Tiên và ông Kim Jong-un trả đũa, thế giới có thể sẽ phải chứng kiến một cuộc chiến tranh mà ông Mattis từng dự đoán là sẽ nghiêm trọng (trong thương vong về người) hơn bất cứ cuộc chiến nào kể từ năm 1953, trong đó hàng triệu người có thể mất mạng.

Autoroute 40

ả The Telegraph và The Wall Street Journal đều nói rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đang cố gắng cảnh báo Tổng thống Donald Trump về cuộc tấn công, trong khi Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster bênh vực quan điểm diều hâu đó. Những thông tin này nổi lên sau nhiều tháng hỗn loạn các thông điệp và hàng chục lần chuyển biến lập trường của Mỹ về Triều Tiên. Chiến lược tấn công phủ đầu "đấm chảy máu mũi" vào Triều Tiên – kêu gọi phản ứng dữ dội và bạo lực đối với một số khiêu khích của Bình Nhưỡng, đặt trọng tâm vào sự chuẩn bị hợp lý của Washington đối với một cuộc tấn công vào Triều Tiên. Và phía Bình Nhưỡng coi bất cứ cuộc tấn công nào như vậy là một sự mở đầu một cuộc chiến tranh toàn diện.Vì lý do đó, dù cho Mỹ chỉ tiến hành một cuộc tấn công hạn chế thì cũng có thể gây nguy cơ thảm khốc đối với toàn cầu, có khả năng dẫn tới một thảm họa hạt nhân. Hồi giữa tháng 12, ông Tillerson nổi bật trên nhiều tít báo khi thông báo một thay đổi lớn trong chính sách Triều Tiên của Mỹ. "Chúng tôi sẵn sàng nói chuyện bất cứ khi nào Triều Tiên muốn, và chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp đầu tiên mà không cần điều kiện tiên quyết"- ông Tillerson nói. Tuy nhiên, khi được hỏi cụ thể về bước chuyển biến này, Nhà Trắng trả lời: "Quan điểm của tổng thống về Triều Tiên không thay đổi". Trong khi đó, ông McMaster còn đưa ra tuyên bố trái ngược hơn, ông khẳng định nguy cơ chiến tranh (với Triều Tiên) đang gia tăng hằng ngày. Vị cố vấn an ninh quốc gia nói với BBC rằng Mỹ sẽ buộc phải phi hạt nhân hóa mà không có sự hợp tác của Triều Tiên.

New: 8085 Rue Lafrenaie

Thứ 2 - Thứ 6 10am - 6pm Thứ 7 - Chủ Nhật 12pm - 6pm

Bí ẩn ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn: 800 năm trôi qua nhưng chưa ai có thể khai quật được Nhắc đến Thành Cát Tư Hãn, ta không thể quên được một trong những vị “thống soái” có sức ảnh hưởng nhất lịch sử nhân loại. Thường thì bên trong ngôi mộ của các danh nhân đều ẩn chứa nhiều kho báu vô giá, thôi thúc trí tò mò của người đời sau. Tuy nhiên, riêng nơi an nghỉ của ngài hiện vẫn còn là một bí ẩn.

M

ông Cổ quả là đất nước rộng lớn, và chỉ ở một quốc gia có diện tích khổng lồ như vậy người ta mới tìm

thấy vị danh nhân có tầm vóc vượt thời đại. Trên lưng ngựa, Thành Cát Tư Hãn đã chinh chiến khắp nơi, từ vùng thảo


TIN THẾ GIỚI nguyên xanh rì đến những vùng đất mới xa xôi hơn, biến cả thế giới nằm dưới vó ngựa của mình. Cuộc đời của Tư Hãn không chỉ toàn là những câu chuyện liên quan đến bắt cóc và chém giết, mà hơn cả nó còn là về tình yêu và lòng thù hận. Nơi an nghỉ của Thành Cát Tư Hãn hiện vẫn còn là một bí ẩn Thành Cát Tư Hãn một thời thống trị vùng đất mênh mông trải dài từ Thái Bình Dương sang đến tận biển Caspi. Trước khi qua đời, ý nguyện cuối cùng của ông là được chôn cất ở nơi bí mật để kẻ thù không bao giờ có thể làm phiền được nữa. Nhằm thực hiện di nguyện ấy, một đội quân chuyên biệt được tham gia trông coi và bảo vệ linh cữu, sẵn sàng sát hại bất cứ ai họ bắt gặp trên đường đi. Một khi việc chôn cất thi hài của Thành Cát Tư Hãn được hoàn thành, hàng ngàn con ngựa liền quần thảo khắp khu vực xung quanh, nhằm xóa hết sạch dấu vết ngôi mộ để không ai có thể tìm ra được. Và kể từ đó cho tới nay, đã 800 năm trôi qua nhưng chưa ai thực sự tìm ra được lăng mộ của vị danh nhân huyền thoại này. Thành Cát Tư Hãn một thời thống trị vùng đất mênh mông trải dài từ Thái Bình Dương sang đến tận biển Caspi. Các chuyến thám hiểm của người nước ngoài được tiến hành nhờ sự trợ giúp đắc lực của lịch sử, không chỉ ngay trên mặt đất mà còn cả từ không gian vũ trụ nữa. Bộ phim tài liệu "Thung Lũng của các Khả Hãn" do kênh truyền hình National Geographic thực hiện, đã sử dụng hình ảnh được truyền từ vệ tinh không gian nhằm xác định vị trí của ngôi mộ. Nhưng phần lớn công sức khai quật này đến từ cộng đồng quốc tế, trong khi chính những người dân Mông Cổ bản địa lại khá hờ hững với việc này. Đơn gian là bởi họ không muốn ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn được tìm thấy. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Lẽ tất yếu Thành Cát Tư Hãn giữ một vai trò quan trọng trong tâm khảm của người dân Mông Cổ. Ông xuất hiện trên đồng tiền của quốc gia này, thậm chí cả trên chai rượu vodka nữa. Có lẽ kể từ sau cái chết của mình vào năm 1227, chưa bao giờ Thành Cát lại được kính nể đến vậy. Theo truyền thông quốc tế thì sự ngần ngại này có thể đến từ lời nguyền: ngày ngôi mộ bị khai quật thì đó sẽ là thời khắc tận thế. Điều này có lẽ phỏng theo huyền thoại về hoàng đế Tamarlane, thủ lĩnh người Thổ gốc Mông Cổ, vào thế kỷ thứ 14, khi lăng mộ của ông được các nhà khảo cổ học Liên Xô khai quật vào năm 1941. Một khi thi hài của Thành Cát Tư Hãn được chôn cất xong, vó của hàng ngàn con ngựa liền quần thảo khắp khu vực xung quanh, nhằm xóa hết sạch dấu vết ngôi mộ để không ai có thể tìm ra được. Nhưng theo chính người dân Mông Cổ cho biết, việc truy tìm lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn bị cho là điều cấm kỵ không phải là vì bất cứ một lý do duy tâm nào, mà đơn giản là bởi thái độ kính trọng với bậc tiền nhân. "Không phải ngẫu nhiên mà người ta đem ngựa giẫm đạp lên ngôi mộ chỉ để giấu vị trí của nó đi". Việc khai quật sẽ đi trái với ý nguyện của người đã khuất. Quả thực, điều này có lẽ cũng là một lý do có thể hiểu được. Với lịch sử hàng trăm năm cũng với lòng tự tôn dân tộc sâu sắc, người Mông Cổ hiện giờ vẫn còn treo trong nhà những tấm chân dung khắc họa hình ảnh Thành Cát Tư Hãn. Nhiều người còn tự nhận mình là "dòng dõi hoàng gia", ám chỉ họ là con cháu của chính Tư Hãn. Khắp nơi trên đất nước thảo nguyên rộng lớn này, hình ảnh Thành Cát Tư Hãn vẫn là một biểu tượng bất diệt cho ý chí quật cường của dân tộc Mông Cổ. Cuộc truy tìm ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn

Bên cạnh những lý do mang tính duy tâm kể trên, chính những vấn đề về khoa học kỹ thuật cũng gây cản trở không nhỏ đến quá trình truy tìm ngôi mộ cổ. Mông Cổ được biết đến là một đất nước rộng lớn nhưng hệ thống giao thông vẫn còn lạc hậu – với diện tích rộng gấp 7 lần Vương quốc Anh nhưng chỉ có 2% là được bao phủ bởi đường đi. Mật độ dân số thấp đến mức nó chỉ đứng sau hòn đảo Greenland khô cằn và một số những hòn đảo không người khác. Có lẽ sự tồn tại của con người ở đây chỉ tôn thêm vẻ bao la bát ngát của thảo nguyên mà thôi, từ cái bóng trắng của người du mục cho đến hình ảnh lá cờ phất phơi phía trên những ngôi đền thờ bằng đá. Một vùng đất rộng lớn, hứa hẹn nhiều bí ẩn cần khám phá. Tiến sĩ Diimaajav Erdenebaatar, trưởng khoa Khảo cổ học thuộc Đại học Quốc gia Ulaanbaatar, đã từng có kinh nghiệm tham gia chuyến thám hiểm khai quật lăng mộ Thành Cát Tư Hãn đầu tiên với sự giúp đỡ từ cộng sự nước ngoài. Dự án liên kết giữa Mông Cổ và Nhật Bản có tên là "Gurvan Gol" tập trung nghiên cứu về nơi Thành Cát Tư Hãn ra đời tại tỉnh Khentii, nơi 3 con sông non, Kherlen và Tuul chảy qua. Lúc đó là năm 1990, cùng thời điểm với cuộc Cách mạng Dân chủ ở Mông Cổ. Khi đó, Mông Cổ đã tiến hành kiện toàn bộ máy chính quyền cộng sản cũ và hướng đến nền dân chủ mới tiến bộ hơn. Chính sự biến đổi về chính trị này đã ngăn cản công cuộc tìm kiếm thi hài Thành Cát Tư Hãn, và dự án Gurvan Gol cũng vì thế mà bị trì hoãn do phản ứng dữ dội từ người dân. Từ những năm 2001, tiến sĩ Diimaajav Erdenebaatar đã thực hiện nhiều cuộc khai quật ngôi mộ, trong đó nổi bật là lăng mộ của các vị vua người Hung Nô có tuổi đời hơn 2000 năm tại tỉnh Arkhangai, Mông Cổ. Ông tin rằng, người Hung Nô chính là tổ tiên lâu đời của người Mông Cổ hiện nay, do đó họ có chung gốc rễ với Thành Cát Tư Hãn. Điều này góp phần lý giải sự tương đồng về phong tục tập quán của 2 bên, và nhiều khả năng ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn cũng được xây dựng giống với tập quán của người Hung Nô. Nhiều ý kiến cho rằng, rất có thể ngôi mộ của Thành Cát ẩn chứa trong đó một kho báu gồm các cổ vật tập hợp từ nhiều vùng đất khác nhau quanh lãnh thổ Đế chế Mông Cổ. Thi hài các vị vua người Hung Nô được chôn cất ở độ sâu 20m so với mặt đất, phía trên được bày biện 1 phiến đá lớn để đánh dấu vị trí ngôi mộ. Phải mất đến 10 năm để tiến sĩ Erdenebaatar có thể khai quật được ngôi mộ đầu tiên, cho dù trước đó nó đã bị thổ phỉ cướp bóc từ đầu. Dẫu vậy, bên trong ngôi mộ vẫn còn một số lượng lớn cổ vật và kho báu các loại, thể hiện khả năng ngoại giao của người Hung Nô. Nổi bật nhất là một chiếc kiệu rồng Trung Hoa, đồ thủy tinh thời La Mã cổ hay rất nhiều kim loại quý hiếm khác. Tại bảo tàng khảo cổ nơi tiến sĩ Erdenebaatar làm việc, có rất nhiều cổ vật được sưu tầm và trưng bày. Nhiều vật trang trí làm từ chất liệu vàng và bạc được chôn cất cùng với xác ngựa chết ngay bên dưới khu lăng mộ. Xung quanh chúng được trang trí hình ảnh loài báo và ngựa 1 sừng – đây đều là những họa tiết hoàng gia được Thành Cát Tư Hãn lẫn con cháu đời sau đặc biệt ưa thích. Nhiều ý kiến cho rằng, rất có thể ngôi mộ của Thành Cát ẩn chứa trong đó một kho báu giống hệt như vừa rồi, tập hợp từ nhiều vùng đất khác nhau quanh lãnh thổ Đế chế Mông Cổ. Đó có thể là lý do vì sao nhiều chuyên gia nước ngoài lại đặc biệt hứng thú đến việc truy tìm nó. Tuy vậy, nếu như cho rằng chúng được xây dựng theo phong cách của người Hung Nô thì có lẽ việc tìm kiếm lăng mộ của

SOÁ 692 12/01/2018

Thành Cát Tư Hãn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Đơn giản là bởi chỉ cần phá hủy phiến đá đánh dấu phía trên là người ta có thể che giấu được vị trí thật của ngôi mộ. Và với độ sâu lên đến 20m dưới lòng đất, việc đi khắp thảo nguyên bao la của đất nước Mông Cổ để tìm kiếm ngôi mộ có lẽ là một dự án bất khả thi. Gợi ý về một vùng đất cấm Truyền thuyết kể rằng, Thành Cát Tư Hãn có thể được chôn cất trên đỉnh Burkhan Khaldun thuộc dãy núi Khentii, cách thủ đô Ulaanbaatar tầm 160km về phía đông bắc. Thuở thiếu thời, Thành Cát đã từng ẩn nấp tại đó để trốn chạy khỏi kẻ thù, và ông thề rằng sẽ quay trở lại ngọn núi này trước khi qua đời. Tuy vậy, các học giả vẫn còn đang tranh cãi về vị trí chính xác của ngôi mộ, liệu nó nằm ở phía nào của ngọn núi, và liệu có thực sự có tồn tại một ngôi mộ cổ nào trên đó hay không. Gợi ý về một vùng đất cấm Truyền thuyết kể rằng Thành Cát Tư Hãn có thể được chôn cất trên đỉnh Burkhan Khaldun thuộc dãy núi Khentii. Tiến sĩ Sodnom Tsolmon, giảng viên lịch sử tại Đại học Quốc gia Ulaanbaatar, chia sẻ: "Đó là ngọn núi thiêng, vì thế khó có khả năng Thành Cát Tư Hãn được chôn cất ở đó". Giả thuyết 1000 chú ngựa quần thảo xung quanh ngôi mộ chứng tỏ nó phải nằm đâu đó ở một vùng thảo nguyên hay thung lũng, giống với trường hợp lăng mô các vị vua người Hung Nô. Tuy vậy, lời thề của Thành Cát lại nhắc đến ngọn núi trên như là nơi an nghỉ cuối cùng. Được gán với cái tên "Ngọn núi cấm khổng lồ", Burkhan Khaldun một thời không chào đón bất cứ ai khác ngoài thành viên hoàng tộc. Nằm trong khu vực bảo

17

tồn nghiêm ngặt của tỉnh Khetiin, ngọn núi này đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản vật thể của nhân loại. Kể từ đó các nhà khoa học vẫn không có cách nào có thể tiếp cận được ngọn núi này, điều đó khiến cho việc kiểm chứng giả thuyết về lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn trở nên vô cùng khó khăn. Tôn trọng ước nguyện của vị tướng huyền thoại Với vô vàn khó khăn kể trên, vì sao việc khai quật ngôi mộ của Thành Cát Tư Hãn luôn trở thành đề tài gây tranh cãi ở Mông Cổ Để dễ hiểu, có thể nói Thành Cát Tư Hãn chính là người anh hùng dân tộc vĩ đại nhất mà đất nước Mông Cổ từng chứng kiến. Người phương Tây chỉ biết đến Thành Cát nhờ những vùng đất mà ông chinh phạt được, nhưng đối với người dân Mông Cổ thì đó còn là những thành quả mà ông để lại. Thành Cát Tư Hãn góp công giúp kết nối giao thương giữa phương Đông và phương Tây, tạo điều kiện để Con đường tơ lụa được phát triển. Trong triều đại của mình, Thành Cát Tư Hãn luôn coi trọng và đề cao tư tưởng dân chủ cũng như sự tự do tôn giáo. Ông cũng là người phát minh ra hệ thống bưu điện thông tin cũng như phổ cập việc sử dụng tiền giấy thay cho các loại tiền tệ trước đây. Tóm lại, bên cạnh việc chinh phạt thế giới, Thành Cát Tư Hãn cũng góp phần thúc đẩy nền văn minh nhân loại. Với những đóng góp to lớn kể trên, hình tượng Thành Cát Tư Hãn luôn gắn liền với niềm tự hào cũng như sự kính trọng trong con mắt của mỗi người dân Mông Cổ. Và đó là lý do vì sao họ không muốn truy tìm ngôi mộ của ông, để thi hài vị anh hùng dân tộc ấy không bao giờ còn bị quấy rầy nữa, đúng như ý nguyện của ông trước khi băng hà.


18

TIN THẾ GIỚI

SOÁ 692 12/01/2018

HỌA TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG Các chuyên gia lo ngại chất độc có thể gây ung thư trong trạm không gian bị mất kiểm soát của Trung Quốc sẽ theo mảnh vỡ xuống trái đất

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

T

rong năm 2018, mối đe dọa lớn nhất từ trên không gian có thể do chính con người tạo ra và nó đến từ trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của Trung Quốc. Không biết điểm "hạ cánh" Thiên Cung-1 đã hoàn toàn mất kiểm soát nhiều tháng qua. Các cơ quan vũ trụ trên khắp thế giới dự báo nó sẽ rơi xuống trái đất đầu năm 2018. Không may là chẳng ai biết chính xác trạm không gian nặng 8,5 tấn này sẽ "hạ cánh" khi nào và ở đâu! Trạm không gian trên được phóng lên quỹ đạo ngày 29-9-2011, ban đầu chỉ được chế tạo để hoạt động đến năm 2013 nhưng về sau được kéo dài sứ mệnh thêm vài năm nữa. Đến năm 2016, Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc thông báo đã mất liên lạc và không còn kiểm soát được Thiên Cung1. Chính phủ Trung Quốc sau đó công bố ước đoán trạm vũ trụ đầu tiên của họ sẽ rơi xuống vào cuối năm 2017. Thông báo khá mơ hồ khiến các chuyên gia đi đến kết luận cơ quan vũ trụ Trung Quốc đã mất toàn bộ khả năng điều khiển quá trình đâm xuống của Thiên Cung-1 và không biết nó sẽ rơi xuống chỗ nào! Thông thường, các nhà điều hành chuẩn bị sẵn một kế hoạch để có thể loại bỏ các thiết bị vũ trụ lớn một cách an toàn sau khi hoàn thành sứ mệnh. Nếu một thiết bị vũ trụ có bộ phận đẩy thì có thể tận dụng số nhiên liệu còn lại để khởi động bộ phận này và lái thiết bị xuống đại dương. Họ cũng có thể phóng một tàu vũ trụ khác với động cơ lắp ráp được vào thiết bị sắp rơi để lái nó đến một nơi an toàn hơn. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp cỗ máy vũ trụ kia chưa bị mất kiểm soát! Các nhà khoa học vũ trụ thế giới chạy đua với thời gian trong nỗ lực dự báo điểm rơi của Thiên Cung-1 nhưng chỉ có thể khoanh vùng khu vực "chịu trận" nằm giữa vĩ độ 43 độ Bắc và 43 độ Nam, còn thời gian rơi xuống là vào giữa tháng 1 và tháng 3-2018. Hầu hết khu vực rộng lớn "bị đe dọa" là đại dương nhưng vẫn còn nguy cơ khoảng 1/10.000 khả năng các mảnh vỡ hạ cánh xuống vùng có người sinh sống, đe dọa gây thương vong. Theo Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), các mảnh vỡ của Thiên Cung-1 có thể rơi xuống bất kỳ điểm nào trong "vùng nguy hiểm" nêu trên, vốn bao trùm nhiều thành phố lớn ở châu Á. Trung Đông, lục địa châu Phi và một phần châu Âu (Tây Ban Nha, Ý…). Các thành phố Mỹ như San Francisco, New York và Miami cũng có thể bị đe dọa. Các mảnh vỡ sẽ lao xuống với tốc độ lên tới 9.000 m/giây. Tuy nhiên, không phải toàn bộ trạm Thiên Cung-1 sẽ rơi xuống trái đất. Thông thường, phần lớn các bộ phận của trạm không gian sẽ cháy rụi trong bầu khí quyền.

Theo trang The Verge, các chuyên gia ước tính các mảnh vỡ có tổng trọng lượng 0,91 - 3,63 tấn của Thiên Cung-1 sẽ vượt qua bầu khí quyển trái đất. Họ cũng lo ngại các động cơ rốc-két đặc cứng sống sót trong khí quyển và những mảnh vỡ có thể lên tới 100 kg sẽ rất nguy hiểm nếu rơi trúng con người dưới trái đất. Hóa chất cực độc Trong khi đó, ông Bill Ailor, một kỹ sư hàng không chuyên về vấn đề quay trở lại khí quyển của các vật thể tại Công ty Aerospace (Mỹ), cho rằng nhiều khả năng bộ phận bánh răng và các thiết bị phần cứng trong bảng điều khiển của Thiên Cung-1 sẽ còn nguyên khi rơi xuống đất. Sở dĩ có hiện tượng này là vì các lớp vật liệu bảo vệ bên ngoài Thiên Cung-1 được thiết kế bọc lớp kiểu củ hành. "Về cơ bản, nhiệt độ sẽ chỉ bóc tách các lớp vỏ này. Nếu có đủ các lớp vỏ bao bọc, rất nhiều năng lượng sẽ tiêu hao trước khi đến vật thể (trong cùng). Đến lúc đó, nếu không còn nóng nữa, vật thể có thể sống sót và rơi xuống đất" - ông Ailor lý giải. Điều tương tự từng xảy ra sau khi tàu vũ trụ Columbia của NASA gặp tai nạn, nổ tung trên bầu trời bang Texas - Mỹ năm 2003. Theo ông Ailor, các nhà điều tra đã tìm thấy một chiếc máy tính trên tàu và chính vật thể này sau đó giúp lý giải nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc. Tuy nhiên, vấn đề đang khiến nhiều người lo ngại hơn cả là hóa chất cực độc trong trạm không gian Thiên Cung-1 có thể sống sót và theo các mảnh vỡ mang hiểm họa xuống trái đất. Hóa chất có tên hydrazine này thường được dùng trong nhiên liệu rốc-két và việc phơi nhiễm nó thời gian dài được cho là có thể gây ung thư ở người. "Để bảo đảm an toàn, bạn không nên chạm vào bất cứ mảnh vỡ nào cũng như không được hít hơi thoát ra từ đó" - Công ty Aerospace đưa ra cảnh báo về về hydrazine. Đây không phải là lần đầu tiên có một thiết bị vũ trụ rơi không kiểm soát xuống mặt đất. Năm 1979, trạm vũ trụ đầu tiên của NASA - gọi là Sky Lab và nặng hơn 72 tấn - đã vỡ vụn rồi rơi xuống nước Úc. Năm 2001, trạm không gian khổng lồ Mir nặng 134 tấn của Nga trở thành tàu vũ trụ lớn nhất rơi xuống trái đất, an nghỉ ở Nam Thái Bình Dương. Gần đây hơn, năm 2012, tàu vũ trụ Phobos-Grunt của Nga lẽ ra phải lên sao Hỏa nhưng gặp trục trặc và rơi xuống Thái Bình Dương. Trong khi đó, xác suất một người trúng phải mảnh vỡ tàu vũ trụ là chưa đầy 1/1.000 tỉ. Cho tới nay, thế giới chỉ ghi nhận một trường hợp bị mảnh vụn từ tàu vũ trụ rơi trúng là bà Lottie Williams ở TP Tulsa, bang Oklahoma - Mỹ. Năm 1997, phụ nữ này bị một mảnh vỡ kim loại dài 15 cm từ rốc-két Delta II sượt qua vai trong lúc đi dạo.

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu) Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

LỜI TIÊN TRI LẠNH SỐNG LƯNG VỀ THẾ CHIẾN 3 “BÙNG CHÁY” M

ột nhà tiên tri được tin là đã đoán chính xác về hai cuộc chiến tranh từng dự đoán rằng các hành động quân sự trên bán đảo Triều Tiên sẽ dẫn đến Thế chiến 3, theo tờ Daily Star của Anh. Trong năm 2017, Triều Tiên đã đưa thế giới đến bờ vực của xung đột bằng chương trình tên lửa hạt nhân của mình. Một trong những mục tiêu ban đầu của Triều Tiên dường như là “kẻ thù” lâu năm Hàn Quốc - quốc gia đã bị Kim Jong-un đe dọa nhiều lần. Nhưng dường như hòa bình có thể sẽ đến với bán đảo Triều Tiên sau khi cả hai quốc gia chấp thuận đàm phán trong tháng này. Tuy nhiên, một nhà tiên tri quá cố từng dự đoán rằng Triều Tiên sẽ trở thành ngòi nổ cho cuộc chiến sắp xảy ra, theo Daily Star. Giáo sĩ người Do Thái Levi Sa'adia Nachmani từng nói: "Không phải Syria, không phải Ba Tư, không phải Babylon hay Gaddafi. Triều Tiên sẽ đến đây”. Theo báo Anh, dự đoán của Nachmani dựa trên một từ xuất hiện trong Sách Đệ Nhị Luật – chương 5 của Kinh thánh Do Thái. Trong tiếng Hebrew (ngôn ngữ của người Do Thái), từ “địa ngục” có phát âm tương tự với Seoul, thủ đô Hàn Quốc. Và từ này đã xuất hiện trong chương viết về “cuộc chiến cuối cùng” của Sách Đệ Nhị Luật. Trong chương này có đoạn mô tả cuộc chiến có khả năng xảy ra: "Họ đã khiến tôi ghen tị với một thực thể không phải chúa, họ đã khiêu khích tôi

bằng sai lầm của họ, và tôi sẽ khiến họ ghen tị với một thứ không phải người. "Tôi sẽ khiêu khích họ bằng một quốc gia bạo liệt. Với ngọn lửa bùng cháy ngay dưới mũi, thiêu đốt tận cùng thế giới, nuốt Trái Đất bằng sức mạnh của nó và đốt nóng nền tảng của những ngọn núi". Sau khi nghiên cứu chương này, Nachmani cho rằng một cuộc chiến tranh thế giới có thể bắt đầu bằng sự kiện Triều Tiên tấn công Seoul. Hậu quả là Triều Tiên có thể “nuốt” Trái đất và “đốt cháy” những nơi nước này tấn công. Nachmani được cho là đã dự đoán đúng về Chiến tranh Sáu Ngày và Chiến tranh Yom Kippur - hai cuộc xung đột giữa Israel và các quốc gia Ả Rập, theo báo Anh.


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

HAI BƯỚC TIÊU TIỀN ĐỂ GIÀU LÊN NĂM 2018 CỦA TRIỆU PHÚ TỰ THÂN

SOÁ 692 12/01/2018

19

THẾ GIỚI ĐANG NỢ NHIỀU CHƯA TỪNG THẤY Các nền kinh tế mới nổi phải trả 1,5 nghìn tỷ USD nợ trái phiếu và các khoản vay khác đáo hạn trong năm 2018...

Grant Cardone đã từ tay trắng năm 25 tuổi thành triệu phú năm 30 và đang hướng tới mục tiêu tỷ phú năm 59 tuổi.

K

G

rant Cardone là triệu phú tự thân nổi tiếng của Mỹ với ba công ty trị giá hàng triệu USD. Ông đã viết nhiều cuốn sách nằm trong top bán chạy của New York Times. Cardone cũng dẫn chương trình radio tên Cardone Zone, được coi là “Chuyên gia bán hàng hàng đầu” và “Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu” để theo dõi trên Twitter. Ông đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trên CNBC, về 2 bước tiêu tiền cần thiết để làm giàu trong năm mới. 1. Chi tiền cho bản thân Mọi người không giàu lên được vì không bao giờ đầu tư đủ vào một thương vụ để có khoản lời lớn. Dù vậy, nếu chỉ có ít tiền, khoản đầu tư lớn nhất mà bạn có thể thực hiện là đổ tiền cho bản thân. Hãy học kỹ năng mới, kiến thức mới và tạo lập các mối quan hệ quyền lực. Bạn sẽ không bao giờ lỗ khi đầu tư vào bản thân. Vậy bạn có thể học những kỹ năng nào để tăng cơ hội kiếm tiền từ người khác? Năm 25 tuổi, tôi đã tiêu 3.000 USD cuối cùng của mình vào một chương trình audio dạy kỹ năng bán hàng. Có thể nói thành công ngày nay của tôi đều đến từ khoản đầu tư đánh cược hết tài sản này. Trước đó, tôi còn phải đi cai nghiện và ám ảnh về những thứ sai trái. Khoản đầu tư đó đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Bạn có thấy việc đầu tư vào bản thân có sức mạnh lớn thế nào chưa? Thật buồn là phần lớn mọi người không nhận thức đúng việc này. Rất có thể bạn cũng có một người bạn lúc nào cũng nói về sự giàu có, nhưng chẳng chi lấy một xu cho việc học kỹ năng mới, hay tạo mối quan hệ mới để biến giấc mơ thành hiện thực. Đừng để mình giống họ. Hãy chi tiền cho bản thân để gây dựng khối tài sản khổng lồ. Một khi thu nhập đã tăng lên, bạn sẽ có thể đầu tư vào các tài sản tự tạo ra doanh thu. Hãy dùng tiền thật thông minh và để nó làm việc cho bạn. Hãy bổ sung kỹ năng và làm tăng giá trị bản thân mình trên thị

trường. 2. Tiêu tiền vào những thứ chắc chắn Sau khi đã học được những kỹ năng mới, thu nhập của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Lúc này, bạn nên đặt chúng vào những nơi đáng tin để chuẩn bị cho các khoản đầu tư trong tương lai. Câu hỏi là đầu tư vào đâu? Trong chuyện này, tôi là kẻ rất nhát gan, sợ mất tiền. Một trong những mục tiêu của tôi là tạo ra khối tài sản không thể bị phá hủy. Vì khi đó, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, gia đình tôi cũng sẽ không phải lo lắng về tương lai. Khi tiêu tiền, tôi nghĩ về những thứ như mục tiêu dài hạn và tài sản để lại. Đó là lý do tôi không mạo hiểm để mất tiền. Tôi chỉ chi tiền vào một thức chắc chắn – bất động sản – loại tài sản từ nhiều năm nay vẫn là lựa chọn của top 1% người giàu nhất thế giới. Vì sao à? Vì nó tạo ra thu nhập. Nếu bạn chọn được bất động sản tốt, đây sẽ là khoản đầu tư chắc chắn. Tôi không đầu tư vào các căn hộ cho gia đình đơn. Tôi theo đuổi các thương vụ khổng lồ. Như tôi đã nói trước đó ấy. Nguyên tắc là chơi lớn. Tức là đổ toàn bộ tiền vào một thương vụ tuyệt vời. Phần lớn mọi người không theo đuổi một thương vụ đủ lớn. Họ thích chơi an toàn và nhỏ. Việc đó sẽ không giúp bạn có kết quả như ý. Dù bạn lựa chọn đổ tiền vào bất động sản hay thứ gì đó, hãy tìm các tài sản có thể sinh ra thu nhập. Người ta nói “tiền mặt là vua” cũng có lý do cả. Nếu bạn chưa đầu tư bao giờ, tôi khuyên bạn chỉ đầu tư khi đã tiết kiệm được 100.000 USD. Con số này khá áp đặt, nhưng nếu có thể làm được, bạn đã chứng minh được là mình đủ kiên trì và nguyên tắc để kiếm và giữ tiền. Hãy thông minh – đầu tư lớn vào những thứ chắc chắn. Nhờ làm những việc này, từ kẻ tay trắng năm 25 tuổi, tôi đã thành triệu phú năm 30 tuổi và đang hướng tới mục tiêu tỷ phú năm 59 tuổi.

hối nợ của toàn thế giới đã tăng lên mức kỷ lục 233 nghìn tỷ USD trong quý 3 năm ngoái - Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết ngày 4/1. Tuy nhiên, IIF cũng nói rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trên toàn cầu đồng nghĩa với tỷ lệ nợ so với GDP của thế giới đang giảm xuống. IIF - tổ chức nghiên cứu tài chính có trụ sở ở Washington, Mỹ - nói rằng tổng nợ của thế giới đã tăng thêm 16 nghìn tỷ USD trong 3 quý đầu của năm 2017 so với cuối năm 2016. Trong khi đó, tỷ lệ nợ so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của thế giới đã giảm 4 quý liên tiếp do kinh tế toàn cầu tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng của nợ. Con số nợ mà IIF đưa ra bao gồm nợ của hộ gia đình, chính phủ, ngành tài chính và phi tài chính. Trung Quốc - quốc gia chiếm một tỷ lệ lớn trong số nợ mới phát sinh của các nền kinh tế mới nổi - chứng kiến tốc độ

tăng nợ chậm lại. Trong 3 quý đầu năm 2017, nợ của Trung Quốc chỉ tăng thêm 2 điểm phần trăm, lên mức 294% GDP, so với mức tăng trung bình hàng năm 17 điểm phần trăm trong thời gian từ 20122016. Tuy nhiên, IIF cảnh báo về những khoản nợ lớn mà các nền kinh tế mới nổi tới hạn phải trả trong thời gian tới. Theo IIF, các nền kinh tế mới nổi phải trả 1,5 nghìn tỷ USD nợ trái phiếu và các khoản vay khác trong năm 2018. Trong đó, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Brazil là những nền kinh tế mới nổi phải trả nhiều nợ trong năm nay. Cũng theo báo cáo của IIF, nợ của khu vực tư nhân phi tài chính ở Canada, Pháp, Hồng Kông, Hàn Quốc, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt mức cao chưa từng thấy. Trên toàn cầu, tỷ lệ nợ so với GDP vào thời điểm quý 3/2017 ở mức khoảng 318%, thấp hơn 3 điểm phần trăm so với mức cao thiết lập vào quý 3/2016.

CEO JP MORGAN CHASE HỐI HẬN VÌ GỌI BITCOIN LÀ 'TRÒ LỪA ĐẢO' Gọi Bitcoin là "trò lừa đảo", Jamie Dimon từng dọa sẽ sa thải bất cứ nhân viên nào mua bán Bitcoin vì tội "ngu ngốc".

C

EO của ngân hàng JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon, người từng gọi Bitcoin là “trò lừa đảo”, hôm 9/1 đã rút lại phát ngôn chỉ trích đó của mình đối với tiền ảo có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường. “Tôi hối hận khi đã đưa ra những bình luận như vậy”, Jamie Dimon nói trong một cuộc phỏng vấn với Kênh Fox Business Network. “Công nghệ blockchain là thật và bạn có thể có thể có đồng yen, USD kỹ thuật số hoặc những thứ tương tự như vậy”. Hồi tháng 9, ông Dimon từng nói rằng Bitcoin là “thứ tồi tệ hơn cả bong bóng hoa Tulip” (cuộc khủng hoảng bong bóng đầu cơ tài sản đầu tiên được ghi nhận diễn ra vào thế kỷ 17) và dọa sẽ sa thải bất cứ nhân viên nào mua hoặc bán

Bitcoin vì tội “ngu ngốc”. CEO 61 tuổi nói ông vẫn không quan tâm quá nhiều tới chủ đề này và cho rằng sự can thiệp của các chính phủ rốt cuộc sẽ làm cản trở sự phát triển và việc được chấp nhận của Bitcoin. “Đối với Bitcoin, tôi luôn nghĩ về việc các chính phủ sẽ thấy thế nào khi đồng tiền này trở nên thực sự lớn”, Dimon nói. “Chỉ là tôi có quan điểm khác với mọi người và tôi không quan tâm nhiều tới chủ đề này”. Chia sẻ quan điểm về hoạt động gọi vốn bằng tiền mã hóa (ICO), Dimon cho rằng “bạn phải xem xét từng trường hợp cụ thể”. Các đồng tiền mã hóa vừa trải qua một năm tăng giá mạnh, thu hút sự quan tâm của hầu hết mọi người, từ các nhà lập pháp


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 692 12/01/2018

cho đến sếp ngân hàng đều phải lên tiếng. Giá Bitcoin đã tăng gần gấp 3 kể từ khi Dimon đưa ra phát ngôn trên hồi tháng 9. Trong cuộc phỏng vấn trên, Dimon nhắc lại rằng ông tin tưởng vào công nghệ blockchain - công nghệ được dùng để xác

nhận và lưu trữ các giao dịch của thế giới tiền mã hóa. Giới chuyên gia nhận định blockchain sẽ tái định hình hệ thống tài chính toàn cầu và JPMorgan cũng đang thử nghiệm vài ứng dụng thực tế tiềm năng của công nghệ này.

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø $199+Thueá

HÀNH TRÌNH BIỂN HỒ 2: SỐ PHẬN KHÔNG BẾN BỜ Từ Kampong Chhnang, mất 4-5 giờ lái xe để đến xã Chong Kneas, Siem Reap. Sau đó, chúng tôi phải đi bè khoảng 10 phút mới tới khu nhà nổi của người gốc Việt, tách biệt khỏi khu chợ trong bờ, đông người Khmer sinh sống.

C

húng tôi gặp gỡ khoảng 10 người dân ở đây. Cuộc trò truyện trong căn nhà tuềnh toàng toát lên nỗi niềm chung mà chúng tôi từng nghe từ gia đình ông Mạnh, ông Nam ở Kampong Chhnang. Dân cáo buộc 'chính quyền làm tiền, ức hiếp' "Sống từ trước giờ từ 74-75 tụi tôi về Việt Nam, rồi năm 80-81 trở về đây trên

MINH CHINH HOANG

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Cell: (514) 712-8888

RE/MAX Alliance

Me DANIEL HOANG Notaire - Chương khế

Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

Email: minh.realty@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi *** Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

Miên này lại, hồi đó ông bà ở trên này, chôn trên này, ở đây thăm xương cốt, làm ăn ở đây. Hồi trước chính quyền nó dễ dàng, không có làm tiền như bây giờ. Giờ chính quyền khó khăn quá," ông Nguyễn Văn Sơn nói. Người dân cáo buộc ông Sáu Đầy, tức ông Võ Văn Đầy, phó chủ tịch tỉnh hội Hội người Việt ở Siem Reap cùng ông Đỗ Văn Thanh "ức hiếp, bắt bớ người dân". "Từ khi ông Đầy này lên, không giúp

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 Email: hoang.notaire@gmail.com

5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

NEW LISTING

NEW LISTING

ST LEONARD SƯỞI ĐIỆN, KHỔ NHÀ LỚN 32X50, BẾP MỚI, VỊ TRÍ RẤT THUẬN TIỆN.

AHUNSTIC BIỆT THỰ SANG TRỌNG ĐỘC LẬP. KHU VỰC TỐT. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

MONTREAL DUPLEX SƯỞI ĐIỆN, GARAGE, 2X51/2 + 31/2 DƯỚI BASEMENT. VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ. GIÁ $380,000

BIỆT THỰ LIỀN KỀ 3 PHÒNG NGỦ, FINISHED BASEMENT, XÂY 1990. GIÁ 378000 + THƯƠNG LƯỢNG.

DUPLEX ĐỘC LẬP TRÊN TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH. TẦNG 1 NHÀ HÀNG, TẦNG 2 APT 6.5 HOÀN TOÀN XỬA MỚI. VỪA Ở VỪA LÀM ĂN. CÓ THỂ BÁN RIÊNG NHÀ HOẶC NHÀ HÀNG.

METRO ST MICHEL CONDO XÂY 2007 2 PHÒNG NGỦ 2 GARAGE.

TRIPLEX SƯỞI ĐIỆN, VỪA Ở VỪA ĐẦU TƯ, GIÁ $415,000 + THƯƠNG LƯỢNG

CONDO MỚI, SANG TRỌNG 2 PHÒNG NGỦ, 2 PARKING, 2 LOCKER. TRUNG TÂM THÀNH PHỐ ĐI BỘ 1 PHÚT RA METRO BERRI VA BỆNH VIÊN CHUM.

METRO CONCORDIA. CƠ HỘI LÀM ĂN, HOTEL 12 PHÒNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ, LỢI TỨC CAO VÀ DỄ DÀNG QUẨN LÝ, VỪA Ở VỪA CÓ LƯƠNG. GỌI CHÍNH 514-712-8888.

ĐẤT CẮM TRẠI MẶT BIỂN, RỘNG 17600 M2, MỞ CỬA 4 THÁNG/NĂM. THU NHẬP CAO, DỄ DÀNG QUẢN LÝ $995000. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

MONTREAL METRO BEAUBIEN SEMI-COMERCIAL TẦNG 1 NHÀ HÀNG + TẦNG 2 APT 5.5 LỢI TỨC HÀNG NĂM $52000, GIÁ MỚI $579,000

CẠNH TOWN OF MONT ROYAL CONDO MỚI XÂY 2015. 2 PHÒNG NGỦ + PARKING CÓ THỂ LẤY NHÀ NGAY HOẶC ĐỂ ĐẦU TƯ CHO THUÊ

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn. NEW LISTING BIỆT THỰ SANG TRỌNG MỚI XÂY 2014. 7 PHÒNG NGỦ, 7 TOILETS. LIÊN LẠC CHÍNH 514-712-8888 ĐỂ ĐẾN THĂM QUAN VÀ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

NEW LISTING


SOÁ 692 12/01/2018

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

gì được cho bà con. Bà con rất là gian nan vì ông Đầy này," ông Châu Văn Chi, một người dân Chong Kneas, nói trong sự hưởng ứng gật gù của những người dân còn lại. Sau đó người dân cho phóng viên chúng tôi thấy hai ba tập tài liệu lưu trữ hàng chục đơn tường trình, đơn khiếu nại từ hơn 20 năm chục qua. Nhiều lá đơn tường trình các vụ việc sai phạm, bắt bớ. Có tờ đơn tới hàng chục người dân lăn tay đỏ. Trường học mang tính hình thức, là tụ điểm cho nhà hảo tâm? Ở Chong Kneas có một số trường học, trong đó đặc biệt là trường học tình thương do Quân khu 7 xây dựng ngay trong khu nhà thuyền nổi của người Việt. Tuy nhiên người dân mà tôi tiếp xúc phản ánh rằng trường học hoạt động như một tụ điểm thu hút nhà hảo tâm hơn là đầu tư vào việc dạy học. "Trường học này để kinh doanh mà thôi mà không dạy con em gì đâu, chỉ là để các nhà hảo tâm đến đưa tiền chia nhau ăn. Vậy đi học thì có tốn tiền không? Tôi hỏi. "Học không đóng tiền, nhưng tốn tiền đò rồi để cho nó làm từ thiện. Nó bảo các nhà hảo tâm, nó nuôi 300 em học sinh, hảo tâm nghe êm quá. Nó có nuôi mà nuôi phần nào thôi," ông Chi cho biết. "Tụi tôi sống trong vùng chiến tranh đã dốt rồi, giờ muốn cho con đi học chữ, học mà không biết chữ thì cũng làm cái gì đâu," ông Chi nói thêm. Mong nhà nước VN, Campuchia chọn 'người có tài, có đức' giúp dân Khi được hỏi liệu họ đã phản ánh các vấn đề này và giấy tờ tường trình với chính quyền và tổng hội để giải quyết chưa, một người dân xin giấu tên cho biết: "Họ không có giúp đỡ gì hết. Họ có cấm tụi tôi làm mấy đơn này. Đây là tụi tôi làm lén đó. Họ nói nếu làm thì sẽ bắt tôi bỏ tù." Phương án quay về Việt Nam cũng không khả thi đối với nhiều người dân. "Về Việt Nam làm sao mà về, làm sớm mai ăn chiều, hết rồi, làm chỉ đủ ăn. Về không có miếng đất, không có nhà sao ở. Nhà nước Việt Nam có lệnh kéo về là đi liền, kẹt là anh em chúng tôi không có tiền," ông Chi nói. "Nghề cá nó vô chừng. Một năm trúng vài ngày, còn lại đủ sống qua ngày, bữa nay 30-40 ngàn, bữa sau 20-30 ngàn Riel (1000 Riel bằng khoảng 5.500 VND). Có khi chạy lỗ xăng, giông gió…" "Anh em sống là nhờ cái chi hội. [Trái] phải gì cũng phải nhờ chi hội can thiệp. Mà chi hội không can thiệp, chỉ chờ đón khách hảo tâm để chia tiền. Mà đâu phải gần đây, gần 20 năm nay rồi, anh em chúng tôi sống rất gian nan. "Tôi cũng mong muốn nhà nước Việt Nam, Campuchia phối hợp thay đổi thầy giáo mới, có đức dạy cho các em học sinh, để đám này dạy hoài thì nó vẫn dốt như trước thôi." "Tôi chỉ mơ ước nhà nước Campuchia và Việt Nam hợp tác dẹp người ác, còn người có đức có tài, để anh em sống bình

yên. Còn nếu cứ để cái chi hội này hoài, bầu lên những người ác độc thì sẽ đi về Việt Nam nữa," ông Chi nói. "Tức quá về Việt Nam ăn xin cũng đi nữa," bà Hà, một người dân cũng có mặt hôm đó, tiếp lời. Hôm 27/12, ông Châu Văn Chi cho chúng tôi biết thêm về các cáo buộc của người dân về ông Đầy và ông Thanh, Chủ tịch Tổng hội Người Campuchia gốc Việt: "Tôi nghĩ mấy người cũng là người dân bình thường. Với vai trò của hội sao có quyền mà bắt người, làm tiền bà con được đâu. Thông tin này phải xem xét lại." Nếu thành viên tổng hội thực sự vi phạm thì sẽ bị xử lý như thế nào? Tôi hỏi. Ông Chi đáp: "Tùy theo mức độ nặng nhẹ như thế nào, tùy theo điều lệ. Những anh em tham gia công tác của hội mà có sơ suất, làm những việc không đúng quy chế của hội sẽ bị nhắc nhở lần thứ nhất. Đến lần thứ nhất không sửa chữa thì xóa tên trong danh sách cán bộ hội. Còn sai với luật pháp thì có chính quyền cơ quan ban ngành có thẩm quyền xử lý đúng theo pháp luật." Khi được hỏi về hàng trăm lá đơn tường trình và khiếu nại của người dân về các vụ việc sai phạm xảy ra từ 20 năm nay, ông Chi nói: "Nếu bà con có sự việc gì không đúng thì nên làm tường trình kiến nghị gửi lên các cấp hội, theo điều lệ dưới sự chỉ đạo của tập thể ban chấp hành. Kể cả chủ tịch, phó chủ tịch mà làm sai thì theo điều lệ hội ban chấp hành sẽ có những biện pháp xử lý." "Ông Đầy chỉ là một phó chủ tịch của tỉnh. Ban chấp hành thì trên 10 người lận. Ở Siem Reap thì có văn phòng của tỉnh hội. Nếu bà con khiếu nại khiếu kiện lên ông Võ Văn Đầy mà ông không nhận thì bà con có thể mang lên chỗ văn phòng của tỉnh hội, thì tỉnh hội người ta sẽ xác minh lại rồi người ta xem có đúng không nếu bà con đúng thì sẽ có ủy ban thường trực cấp tỉnh để có giải quyết." "Nếu ủy ban thường trực ở tỉnh hội đó không giải quyết, thì chuyển cái đơn đó lên cho tổng hội thì tổng hội sẽ giải quyết." Còn về trường học cho các em nhỏ thì ông Chi cho rằng người dân đã không nắm rõ tình hình tài chính của hội: "Hội ta thì hiện không có nguồn tài trợ nào mà hội ta là tự tạo, tự lập ra để làm sao tập hợp được bà con, tuyên truyền vận động tốt theo luật pháp Campuchia, xây dựng trường lớp dạy tiếng Khmer, tiếng việt chỉ để là mục đích là để xoá nạn mù chữ." "Điều kiện hoàn cảnh của hội chưa có để thành lập trường chính quy được, chỉ có tại Phnom Penh có một điểm trường là cấp tiểu học. Còn ở các tỉnh chỉ mở ra các lớp học hỗ trợ con em xoá nạn mù chữ. " "Tuy được sự hỗ trợ của quân khu 7 xây dựng trường và giao lại cho tỉnh hội thì trách nhiệm của tỉnh hội là trả lương cho giáo viên và chăm cho khoảng mấy trăm cháu ăn và ăn ba bữa một ngày. Nếu không có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp mà chỉ là khách tham quan thì ta không có một nguồn nào khác để nuôi giáo viên, lo cho các cháu ăn ba buổi." Ông Chi cho biết, đôi lúc không đủ nguồn tài trợ thì phải đi vận động ở Phnom Penh để tiếp tục.

21

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 26 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty. Đại diện liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán, TPS/TVQ, và tổng kết cuối năm. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation)

GIÔØ LAØM VIEÄC

6985 Ernest Marceau, Montreal H1M 3J2

Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm Thứ 7 : Lấy hẹn - Chủ Nhật : Nghỉ

Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com

Periode D'impot : Mở cửa thứ 7

( tháng 3 và tháng 4 ) : 10am - 4pm

Bún Việt Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bún nem nướng Ninh Hoà Hủ tiếu Nam Vang Hủ tiếu thập cẩm Bún suông Bún mắm đồ biển (mới) Bún ốc chả mực

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm

7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc 9. Bún chả cá 10. Bún ốc chả cá 11. Bún ốc chả tôm

Tel.: 514.725.0007 7058 Plaza St. Hubert (góc Jean Talon) Tel.: 514.272.6825 1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien) * Votre * Your

Vin $3.00

*

42 NĂM - IMPORT

750ml

Loại đỏ, trắng, hồng

Cabernet Sauvignon - Pinot Noir Merlot - Chianti - Barolo - Zinfandel Tempranillo - Chardonnay - Riesling Sauvignon Blanc - Muscat Pinot Grigio - Icewine - Port còn hơn nữa

MERLOT Visanti

CABERNET Caldora

PLACE DU VIN - IMPORT

1265 Boul. O’Brien ,Ville St-Laurent H4L-3W1- 514-747-3533 Giờ mở cửa: Thứ ba-thứ sáu: từ 9:00-18:00 Thứ bảy từ 9:00-17:00 Đóng cửa chủ nhật và thứ hai

* Bắt đầu từ: Các bạn hãy đến xem chi tiết và phổ biến tại tiệm

KHU RỪNG TỰ SÁT NỔI TIẾNG Ở NHẬT BẢN: NƠI NHỮNG BƯỚC CHÂN CUỐI CÙNG CHỈ ĐẾN MÀ KHÔNG CÓ TRỞ VỀ Nhiếp ảnh gia Tomasz Lazar muốn thông qua bộ ảnh này để lột tả hết không khí rùng rợn tại khu rừng tự sát đáng sợ bậc nhất xứ sở mặt trời mọc.

N

gay từ khi là học sinh trung học, nhiếp ảnh gia Tomasz Lazar đã nghe được những câu chuyện rùng rợn về rừng Aokigahara. Là một tín đồ của các bộ phim kinh dị và thể loại khoa học viễn tưởng, ông quyết định lên đường

thực hiện bộ ảnh dự án “Biển cây” tại khu rừng nổi tiếng này, nơi theo ông là một địa điểm đẹp, lãng mạn phảng phất nét bí ẩn nhưng lại chứa đựng bên trong là không ít bi kịch chết chóc. Đối với Lazar, việc khám phá Aoki-


22

SOÁ 692 12/01/2018

gahara cũng giống như tìm hiểu hậu quả nghiêm trọng mà căn bệnh trầm cảm đang ngày càng ăn mòn người dân Nhật Bản, nơi vẫn tồn tại văn hóa không thể cởi mở chia sẻ những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Aokigahara là một khu rừng nhỏ được hình thành từ hơn 1000 năm về trước và nằm ngay dưới chân núi Phú Sĩ. Đây là một trong những khu rừng nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại ở Nhật Bản với nền đất chủ yếu là đá núi lửa, nhiều hang hốc. Cánh rừng ở đây mọc chi chít các loại cây, che hết cả ánh sáng mặt trời càng làm tăng thêm phần huyền bí và u ám. Nhìn từ trên cao, Aokigahara trông chẳng khác gì một "biển cây" và "Jukai" với ý nghĩa tương tự cũng là cái tên thứ hai của nó. Do phía dưới khu rừng là mỏ thép chứa hàm lượng sắt cao có khả năng làm nhiễu sóng GPS, thiết bị định hướng như la bàn và cả sóng điện thoại cũng không thể hoạt động tại đây. Chính vì vậy, du khách thường được khuyên phải hết sức cẩn thận khi đặt chân vào đây. Tuy nhiên, một vài người khi đến thăm Aokigahara lại không có ý định trở ra. Đây cũng chính là lý do nó được mệnh danh là khu rừng tự sát hay như nhà văn Wataru Tsurumui gọi là "nơi hoàn hảo để chết" trong cuốn sách Những hướng dẫn đầy đủ để tự vẫn. Với hơn 20.000 người tự kết liễu cuộc đời mỗi năm, Nhật Bản trở thành đất nước có tỷ lệ tự tử cao nhất nhì thế giới. Aokigahara chính là một trong những điểm đến “tuyệt vời” để kết thúc cuộc đời đối với rất nhiều người dân xứ sở mặt trời mọc. Theo thống kê từ năm 1970, mỗi năm có ít nhất hàng chục vụ tự sát xảy ra trong khu rừng này. Sau 1 năm, con số đó cứ tiếp tục tăng lên 20 vụ và số lượng xác người tìm được tại đây kỷ lục từng được ghi nhận là 108 trong năm 2004. Đến nỗi, các nhà chức trách phải quyết định thôi không công khai các con số ám ảnh này nhằm tránh tạo ra sức ép cũng như khiến người dân thêm hoang mang. Trước cổng khu rừng, người ta đặt rất nhiều bảng thông báo nhằm mục

TIN VIỆT NAM

đích nhắc nhở du khách về giá trị cuộc sống trước khi họ tìm đến cái chết. Phía dưới của bảng thông báo đính kèm số điện thoại đường dây nóng. Với sự giúp đỡ của hướng dẫn viên, Lazar tiếp cận được những khu vực thường được người ta tìm đến để tự tử bên trong Aokigahara, nơi những sợi dây nhựa được buộc vào thân cây của nhóm cứu hộ làm dấu trong quá trình thực hiện công tác tìm xác. Mặc cho mọi nỗ lực của chính phủ, những con người bế tắc vẫn cứ tìm đến khu rừng này. Hướng dẫn viên cho biết, kỷ lục số lượng xác người từng được tìm thấy tại đây là 36 xác chỉ trong vòng vỏn vẹn 37 ngày. Con số này cho thấy cứ 1 ngày lại có 1 người tìm đến đây để kết liễu cuộc sống. Không ai biết chính xác vì sao Aokigahara trở nên nổi tiếng với những câu chuyện tự tử rùng mình nhưng nhiều người cho rằng nó xuất phát từ truyền thuyết dân gian. Theo lời người dân khu vực kể lại, Aokigahara từng là nơi để người ta thực hiện nghi thức ubasute – đưa người lớn tuổi vào trong rừng và bỏ họ ở đó đến chết. Trong tiểu thuyết Tower of Waves, nhà văn Seicho Matsumoto sử dụng khu rừng này làm bối cảnh nơi nhân vật nữ chính vì tình yêu đã tự vẫn tại đây. Một số khác tin rằng, Aokigahara có liên quan đến quỷ dữ và bị linh hồn người chết yểu hoặc bị đột tử ám. Ngoài ra, việc các thiết bị định vị không thể hoạt động tại Aokigahara cũng được cho là một trong những nguyên nhân khiến du khách đi lạc không tìm được đường ra và bỏ mạng đây. Lazar không tìm thấy được bất kỳ xác chết nào trong chuyến tham quan Aokigahara mặc dù anh đã đi qua rất nhiều nơi được cho là hiện trường vụ án như chiếc lều cắm trại bị bỏ lại, áo khoác vương vãi, sợi dây thừng lơ lửng trên cây và những chai thuốc tẩy rỗng ruột. Mục đích của vị nhiếp ảnh gia này không phải trực tiếp chụp được xác người, anh muốn ghi lại khung cảnh cũng như cảm giác rùng rợn không một ngôn từ nào có thể diễn tả được

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét của khu rừng này. Lazar quyết định thực hiện bộ ảnh này chỉ với 2 tông màu đen trắng, phủ lên thảm thực vật và cây cối nơi đây một màu trắng tinh khôi, tông màu của sự chết chóc và

tang thương trong văn hóa nước Nhật. “Tôi muốn cho mọi người cảm nhận được không khí của khu rừng, những bước đi cuối cùng của con người trước khi họ ra đi về cõi vĩnh hằng”, Lazar cho hay.


TIN VIỆT NAM

23

SOÁ 692 12/01/2018

Để biết thêm chi tiết những thương hiệu hiện có trên toàn Québec

Vacances Sinorama

514-866-0888 Vé Máy Bay: Thứ Hai - Thứ Sáu (10:00-18:00) Thứ Bảy - Chủ Nhật (10:00-17:00) Fax: 514-866-1866

Ký hiệu cổ phần Vacances Sinorama Inc. : SNNN Permit OPC#702569

Air China

Địa Chỉ 998 Blvd. Saint-Laurent, Suite 518, Montréal H2Z 9Y9

1-800-810-6760

Kinh nghiệm – chu đáo – tín nhiệm · Thường xuyên có giá khuyến mãi đặc biệt cho vé

1049$

+

Khởi hành:

máy bay đi Việt Nam,ngừng nhiều nơi, hoặc bất cứ nơi đâu. · Forfait tắm biển, Cu Ba, Mexique hoặc du thuyền · Nhận lằm miễn thị thực, Visa Việt Nam và Trung Quốc. · Bảo hiểm du lịch ( đặc biệt cho người lớn tuổi). · Bảo hiểm sức khỏe cho người du lịch thăm thân nhân ở Canada. · Giá đặc biệt cho vé Business class đi khắp nơi trên thế giới.

8 ngày 7 dêm & du thuyền Norwegian Escape : 19/05 đến 27/05/2018

Montreal – New York – Bermuda – New York – Montreal Phòng bên trong: CAD1799+ Phòng có ban công: CAD1999+

Bao gồm: - Xe buýt đưa đón - 1 đêm khách sạn ở New Jersey - Ghé shopping ở Woodbury Common Premium Outlets - Giá luôn thuế cho mỗi người (phòng 2 người)

Chọn 2 trong số các ưu đãi sau a/- Lệ phí cho dịch vụ trên du thuyền USD13.99 mỗi ngày cho người thứ 1 & thứ 2 trong phòng b/- Đồ uống không giới hạn (bao gồm 18% tiền tips) cho người thứ 1 & thứ 2 trong phòng c/- 250 phút WIFI miễn phí trên tàu cho mỗi phòng d/- 4 Bữa ăn tối dành cho người thứ 1 & thứ 2 trong phòng tại 5 nhà hàng đặc biệt sau đây: Teppanyaki, Cagney, La Cucina, Le Bistro & Moderno

*Và tiền đền bù của OPC mỗi $1.00 cho $1,000.00 *Và điều kiện nhất định áp dụng Vacances Sinorama sẽ bảo lưu tất cả quyền huỷ hoặc thay đổi các chuyến đi mà không báo trước.

TẤT CẢ GIÁ TIỀN: Đăng ký từ ngày 12-18 tháng 1, 2018

Cần người Bán vé máy bay có kinh nghiệm, biết sử dụng hệ thống Sabre, Amadeus và Apollo Thông thạo tiếng Anh, Pháp (biết thêm tiếng Hoa càng tốt) Sẵn sàng đào tạo và ưu đãi nhân viên mới Tối thiểu phải là thường trú nhân Có tinh thần trách nhiệm và tiếp xúc khách hàng dễ dàng

Gửi lý lịch bằng tiếng Anh hoặc Pháp đến:

hr@sinoramagroup.com

(Attention: To apply for Air Ticket Agent)

TOUR 6 NGÀY DU LỊCH NHẬT BẢN Tokyo – Shizuoka – Magome - juku – Kyoto – Nara – Osaka

SINORAMA Đặc Biệt

Khởi hành từ Montreal: 19/05/23018

HÂN HẠNH ĐƯỢC HỢP TÁC VỚI KHÚC CÔNG CẦU TRÊN BĂNG(HOCKEY) CỦA ĐỘI DES CANADIENS DE MONTRÉAL

Place d’Armes

2018

Khởi hành từ Tokyo: 25/03 – 31/03 – 01/04 – 02/04 - 08/04 – 15/04 – 20/05 – 03/06 – 17/06 01/07 – 08/07 – 15/07 – 22/07 - 29/07 – 19/08 – 02/09 – 16/09 – 07/10 – 21/10 – 04/11 18/11 – 02/12 năm 2018 Bao gồm: khách sạn 5*, các bữa ăn ghi rõ trong chương trình Không bao: vé máy bay, lệ phi vào cửa các địa điểm tham quan, tiền tip và chi tiêu cá nhân

569

380+/p.p

Giá Tour: USD

( phòng 2 người ) từ 21/11 năm 2017 đến 28/02 năm 2018*** Bao gồm: khách sạn 5*, đưa đón và các bữa ăn ghi rõ trong chương trình Không bao: vé máy bay, lệ phi vào cửa các địa điểm tham quan, tiền tip và chi tiêu cá nhân ***Xin liên lạc để biết giá tour cho các thời gian khác***

TOUR 3 NGÀY DU LỊCH THƯỢNG HẢI Giá Tour: USD

320+/p.p

( phòng 2 người ) từ 01/12 năm 2017 đến 28/02 năm 2018*** Bao gồm: khách sạn 5*, đưa đón và các bữa ăn ghi rõ trong chương trình Không bao: vé máy bay, lệ phi vào cửa các địa điểm tham quan, tiền tip và chi tiêu cá nhân ***Xin liên lạc để biết giá tour cho các thời gian khác***

+/p.p

(phòng 2 người)

Vé máy bay về Việt Nam và từ Việt Nam sang Canada

Khởi hành mỗi ngày từ Bắc Kinh

Khởi hành mỗi ngày từ Thượng Hải

Giá Tour :

USD

TOUR 4 NGÀY DU LỊCH BẮC KINH

GIÁ VÉ ĐẶC BIỆT 15/08 – 30/11 năm 2018

1298$+ Hanoi 1298$+ Da Nang 1298$+ Phnom Penh 1298$+ Siem Reap 1298$+ Saigon

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết và giá cả

trước.


24

SOÁ 692 12/01/2018

TIN VIỆT NAM


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

VĂN HÓA& XÃ HỘI

CUỘC SỐNG CỦA 6 NGÔI SAO PHIM NGƯỜI LỚN NHẬT BẢN SAU KHI GIẢI NGHỆ Aoi Sora, Miyavi Matsunoi... là những ngôi sao phim người lớn Nhật Bản sau khi giải nghệ đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc.

SOÁ 692 12/01/2018

25

TRUNG TÂM HÀM GIẢ NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm hàm giả (nguyên hàm hay thiếu một số răng) * Sửa hàm giả bị gãy hay thêm răng vào hàm cũ * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa 7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel.

N

gày đầu năm mới, Aoi Sora gây bất ngờ cho khán giả khi tuyên bố đã kết hôn. Theo tiết lộ của nữ diễn viên, chồng cô là một DJ, anh không quan trọng quá khứ của vợ. Aoi Sora cũng cho biết dù lập gia đình, cô vẫn làm việc trong làng giải trí và mong có được sự yêu mến của người hâm mộ. Aoi Sora từng là ngôi sao phim AV của Nhật Bản trong những năm 2002-2010. Cô

đóng hàng trăm bộ phim, ra mắt nhiều tập sách ảnh người lớn. Tuy nhiên, từ 2010, nữ diễn viên dần rút lui khỏi địa hạt này và chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc để đóng phim "chính chuyên", ra mắt MV ca nhạc, đại diện hình ảnh cho các game... Maria Ozawa sinh năm 1986, nổi tiếng trước Aoi Sora một vài năm và được nhiều fan đặt cho danh hiệu "Thánh nữ". Là "diễn viên thần tượng" của dòng phim AV, Ma-

ria phát triển sự nghiệp trong ngành công nghiệp tỷ đô của Nhật Bản từ năm 2005 tới khoảng 2009, sau đó chuyển hướng sự nghiệp sang đóng phim chính thống. Hiện tại, Maria Ozawa sang Philippines sống, cô nói rằng đây sẽ là nơi cô định cư lâu dài bởi "người ta không nhìn tôi với ánh mắt như những đồng hương ở quê nhà". Nữ diễn viên đang yêu một đầu bếp đẹp trai, cả hai thường cùng nhau đi du lịch và thường những hình ảnh ngọt ngào trên mạng xã hội. Nao Oikawa khởi nghiệp đóng phim AV đầu những năm 2000, khi đó cô mới chỉ 18 tuổi - vừa tốt nghiệp trung học. Nổi tiếng nhanh chóng nhờ khả năng diễn xuất, thân hình đẹp, năm 2003, Nao Oikawa đứng vị trí số một trong 100 gương mặt ăn khách nhất ở dòng phim AV, do DMM bình chọn. Năm 2004, Nao chia tay công việc của mình, chuyển hướng sang đóng phim truyền hình, góp mặt trong một vài show giải trí.... Năm 2013, cô lên xe hoa với một công chức, bắt đầu cuộc sống của một bà

1117 St-Catherine Ouest, Suite 205, MTL H3B 2H9

nội trợ. Mihiro từ một người mẫu "lấn sân" sang đóng phim AV năm 2005, sau đó trở nên nổi tiếng. Cô hoạt động trong địa hạt này khoảng 5 năm, sau đó từ giã công việc này và chuyển sang đóng phim chính chuyên. Năm 2015, cô bất ngờ thông báo trên trang cá nhân rằng mình đã lấy chồng. Người mẫu, diễn viên AV Miyavi Matsunoi góp mặt trong một số phim AV từ năm 2009 và mau chóng có tên tuổi, đặc biệt tại Hong Kong. Sự nghiệp đang phát triển, năm 2013, cô gần như biến mất khỏi làng giải trí. Hai năm sau đó, cô trở lại và cho biết đã kết hôn. Rina Nakanishi đến với dòng phim "nóng" vì muốn có tiền trang trải cuộc sống. Trước đó, cô từng là thành viên của nhóm nhạc AKB48, đội A, nhưng buộc phải chia tay ban nhạc này vì bệnh hen phế quản. Đóng phim AV được khoảng 2 năm, cô dừng lại. Năm 2013, cô tiết lộ đã "theo chồng bỏ cuộc chơi"

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 03 tháng một đến trưa 23 tháng một

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 78 Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

New York 3 ngày independent 118 Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

New York 4 ngày guided 119 Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người -9 phòng ngủ 4 người

New York 4 ngày independent 159 Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

Boston, New York, Philadelphie & Washington DC 4 ngày Đặc biệt: $139.99/ người phòng ngủ 4 người

Iles de orleans(Charlevoix), Grand IIes de orleans(Charlevoix), Grand & Xem Cá Voi 2 ngày Canyon

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 56

Ottawa 1 ngày 24

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 79

Quebec, Ice Hotel & Montmorency Falls 1 ngày 18

Charlevoix & Xem Cá Voi 2 ngày

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

Gaspe & Maritime 6 ngày

Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

ngày

Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người

Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn.

129

Canyon & Xem Cá Voi 22ngày ngày

18

CHUYẾN BAY QUỐC TẾ Glories of India 10 ngày $3199 Thailand Splendors 10 ngày $2299 China delights 10 ngày $1899

75

72

259

Vietnam Treasures 10 ngày/8 đêm $2799 Russia Volga River Cruise 13 ngày/11 đêm $4399

Bao gồm phòng đôi, chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Giá cả có giá trị đến 23 tháng một 2018. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển hướng dẫn viên (bán thời gian / toàn thời gian), phải biết tiếng Anh và Pháp, chúng tôi sẽ giúp đỡ đào tạo. Xin vui lòng gửi CV của bạn đến info@wondertravels.ca


26

SOÁ 692 12/01/2018

VĂN HÓA & XÃ HỘI

TÀI TỬ "NGƯỜI NHỆN" LAO ĐAO VÌ BỊ TỐ QUẤY RỐI TÌNH DỤC NGAY SAU QUẢ CẦU VÀNG James Franco bị các nạn nhân nữ gọi tên nhiều lần trên Twitter ngay sau khoảnh khắc anh cầm tượng vàng danh giá.

www.denturoexpert.com

* COMPLETE * PARTIEL * SUR IMPLANT * RÉPARATION

Cell.: 514.903.9558 Có giá đặc biệt cho đồng hương 352 Ave Dorval, suite 201 Dorval, Québec H9S 3H8 Tél.: 514.636.6504

L

ễ trao giải Quả Cầu Vàng 2018 khép lại với những giải thưởng danh giá đã được trao. Tuy nhiên ngay sau khi sự kiện này kết thúc, loạt tài tử tiếp tục bị tố lạm dụng tình dục trên trang Twitter lại khiến dư luận chú ý. James Franco là cái tên không chỉ được gọi trong đêm qua (giờ Mỹ) bởi anh đoạt giải Nam chính xuất sắc thể loại Phim hài/ Nhạc kịch, mà còn bởi một loạt diễn viên nữ, đồng nghiệp từng bị anh sàm sỡ. Trên mạng xã hội Twitter, nữ diễn viên Sarah Tither-Kaplan - người từng đóng trong

một phim ngắn của James Franco, tố anh này đã ép cô phải khỏa thân trần trụi trong một cảnh phim với mức cát-xê 100USD/ ngày. "Này James Franco, một người bạn tốt của chiến dịch Time's Up (chống nạn xâm hại tình dục) tại Quả Cầu Vàng, hãy nhớ là cách đây vài tuần anh đã nói với tôi rằng việc tôi phải nude trần trụi trong 2 bộ phim của anh với khoản tiền lương 100 USD mỗi ngày không phải là sự bóc lột bởi tôi đã ký hợp đồng rồi? Đã đến lúc phải làm rõ điều đó!" - Sarah viết.

4301 rue Bélanger Montréal, QC H1T 1A8 Tél.: 514-254-2870

Nữ diễn viên Violet Paley cũng tố rằng James Franco từng cố tình ấn đầu cô trong xe ô tô để cô chạm vào dương vật của anh ta. James cũng từng rủ rê người bạn của cô này vào khách sạn, dù cô ấy mới 17 tuổi và anh ta cũng làm điều tương tự với một cô gái 17 tuổi khác. Nhiều người đã nhanh chóng khui lại một vụ lùm xùm khác của James hồi năm 2014 khi anh này cố gắng gạ gẫm một cô gái 17 tuổi trên mạng xã hội để vào khách sạn với anh ta. Cô gái người Scotland Lucy Clode sau đó đã công khai hình ảnh về những đoạn tin nhắn tán tỉnh cũng như hình ảnh gương mặt James được chính anh ta gửi cho cô. Cô này từ chối gặp mặt James và sau đó tài tử cũng đã thú nhận trên sóng truyền hình rằng anh rất xấu hổ khi câu chuyện này được phát tán. Một nhân vật khác vướng phải chỉ trích trong buổi lễ trao giải vừa qua là Justin Timberlake, dù rằng anh này đang rất hạnh phúc bên bà xã Jessica Biel và chưa từng bị tố cáo chuyện lạm dụng tình dục. Lý do khiến cựu thành viên nhóm N'Sync bị gọi

Première Fondue

1320 Boulevard Marcel-Laurin, Saint-Laurent, QC H4R 1J9 www.premierefondue.com

514-379-1899

cách Vui chơi với Lẩ Cho mùa đông ấm áp, phong u

Lẩu là bữa ăn quan trọng để chúc mừng, kết hợp sự ấm áp, thưởng thức tuyệt vời, nhiều sự lựa chọn và gia đình quay quần cùng chia sẻ niềm vui. Premiere Fondue tự hào phục vụ bạn nhiều lựa chọn thức ăn (hơn 60 lựa chọn) - thịt cừu tươi và thịt bò ribeye lát, thịt heo nướng cay và thịt bò frank, phục vụ rau tươi, đậu hũ, và quan trọng nhất, súp đích thực của chúng tôi - Royale cay , cá Pickled, Cà chua, Nấm và Súp bổ dưỡng. Promotion: #1. Đặc biệt nước ngọt - Mua một tặng một #2. Tất cả các loại bia - Mua ba tặng một #3. Người mừng sinh nhật được hưởng bữa ăn miễn phí (tối thiểu 5 người lớn đến dự) #4. Bữa ăn giữa đêm cho Thứ sáu & thứ bảy - Mở cửa đến 1:30 sáng. Khi bạn đến vào 9:30 tối, bạn sẽ được thưởng thức bữa ăn cộng với giảm giá 20% (món canh và đồ uống không áp dụng cho giảm giá 20%) nếu trả bằng tiền mặt.

1216 Jean Talon Est Montréal, QC H2R 1W2 Tél.: 514-277-5628

tên trên Twitter chỉ vì anh đã tham gia vào bộ phim Wonder Wheel trong năm vừa qua - một tác phẩm của đạo diễn Woody Allen, người đã rất nhiều năm bị tố về tội ấu dâm với chính con gái của mình. Dù cặp vợ chồng này cũng diện đồ đen và tỏ ra ủng hộ làn sóng Time's Up, nhiều khán giả vẫn cho rằng Justin đang "đạo đức giả". "Tôi đã đóng phim của một đạo diễn ấu dâm, nhưng tôi mặc đồ đen ở Quả Cầu Vàng, nên mọi thứ đều ổn" - một thành viên Twitter chế giễu. Những tháng cuối năm 2017 có thể được coi là một khoảng thời gian đen tối với toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh Hollywood, kể từ khi "ông trùm phim ảnh" Harvey Weinstein bị tố cáo trong hàng loạt vụ quấy rối, lạm dụng tình dục. Kể từ đó tới nay, liên tiếp xảy ra những vụ tố cáo, danh sách nạn nhân cũng như thủ phạm kéo dài liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại. Đây cũng chính là lý do khiến giải Quả Cầu Vàng năm nay có chủ đề ủng hộ nữ giới trong chiến dịch Time's Up và tất cả khách mời đều mặc đồ đen.


SOÁ 692 12/01/2018

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

KHẨU CHIẾN MOURINHO - CONTE CŨNG LÀ "ĐẶC SẢN" Một số ý kiến cho rằng khẩu chiến giữa HLV Mourinho và Conte đang làm xấu đi hình ảnh bóng đá Anh, nhưng báo chí và người hâm mộ lại cho rằng đó là "đặc sản" của giải ngoại hạng

C

uộc khẩu chiến giữa hai nhà cầm quân của M.U và Chelsea càng lúc càng sôi động, căng thẳng với lời lẽ thiếu kiềm chế. Một số ý kiến cho rằng điều đó đang làm xấu đi hình ảnh chuẩn mực, đáng được trân trọng của HLV ở giải vô địch có bản quyền thương mại đắt nhất thế giới. Martin Keown - cựu tuyển thủ Anh và hiện là bình luận viên - cho rằng tình trạng này cần được ngăn chặn kịp

thời trước khi dẫn đến nguy cơ tệ hại cho làng bóng Anh. Điều lạ là đến nay vẫn chưa có một động thái nào từ phía các nhà lãnh đạo liên đoàn và BTC Premier League. Lại có ý kiến ngược lại, cho rằng chẳng có gì đáng lo ngại vì đó là một thói quen không thể thiếu, một "đặc sản" giúp cho sân cỏ nước Anh có thêm sắc màu để thu hút khán giả.

TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Người ta lật lại lịch sử những va chạm ngoài đường biên căng thẳng, những cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Sir A.Ferguson và A.Wenger, giữa ông Wenger và Mourinho trước, trong và sau các trận cầu đinh giữa M.U và Arsenal, giữa Arsenal với Chelsea. Công chúng hâm mộ lúc ấy cũng tìm thấy niềm vui thú lùng sục từng mẩu tin nhỏ liên quan đến lời lẽ chê bai, châm chích nhau giữa các chiến lược gia này để bàn luận. Không ít người xem đó là một "món khai vị" thu hút trước lúc bóng lăn, thậm chí trước khi mùa giải bắt đầu. Nhiều người nhận xét ở Anh, các trận đấu không chỉ diễn ra vào cuối tuần hay giữa tuần mà sân cỏ đã nóng lên từng giờ theo khí chất của các huấn luyện viên giàu cá tính. Phải chăng, vì vậy mà nhiều người cho rằng chẳng có gì phải quan ngại cuộc chiến bằng miệng ngoài đường biên sẽ lan rộng và gây tác hại đến chất lượng tranh tài giữa các đội. Ngăn cấm hoặc mạnh tay với chuyện "đấu khẩu" cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt sức nóng cần có ở mỗi trận đấu, điều làm nên một phần hấp dẫn của sân cỏ. Trước cuộc đụng độ với đàn em Conte, ông Mourinho khi cầm quân ở Chelsea từng gây căng thẳng với Wenger, từng khiêu chiến với Pep Guardiola của Barcelona khi dẫn dắt Real Madrid. Khi trở lại nắm Chelsea lần hai và chuyển sang M.U, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha

Thứ Bảy:

11:00-16:00

Tel: 514-419-5588

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

(514) 728-4629

vẫn không quên nói kháy 2 đồng nghiệp kể trên, chọc ngoáy cả HLV J.Klopp của Liverpool và mỉa mai HLV Conte chỉ biết than khóc trước khủng hoảng chấn thương. Nhiều phân tích cho rằng sở dĩ HLV Mourinho thường khiêu khích đối thủ không phải vì tính ngang bướng, kiêu ngạo mà đó là một thủ pháp tâm lý vừa giúp cầu thủ của mình giảm bớt căng thẳng vừa làm đối phương lạc hướng, đánh mất sự tập trung. Nhưng cuộc khẩu chiến hiện tại có vẻ quá đà. Ngay cả một số CĐV từng là "fan ruột" của Mourinho khi ông còn dẫn dắt Chelsea cũng đã lên tiếng chỉ trích ông vì cảm thấy những lời nói gần đây của HLV M.U thật quá quắt và cay nghiệt. Họ cảm thấy buồn khi chứng kiến những điều này từ một người đàn ông từng là niềm tin yêu số 1 tại Chelsea. Lần này có vẻ "người đặc biệt" đụng phải đối thủ xứng tầm. HLV Conte, trong một phản ứng quyết liệt, đã lên án lời lẽ mới đây của Mourinho là thiếu trách nhiệm và nhỏ mọn, đồng thời thách thức đối thủ mặt đối mặt trong một phòng riêng chỉ có hai người. Chelsea sẽ có chuyến làm khách đến sân Old Trafford vào ngày 24-2 trong khuôn khổ giải ngoại hạng. Không khí chiến trận sẽ phủ đầy sân bóng - giữa sân, bên đường biên và trên các khán đài - ở cuộc đụng độ đáng chờ đợi này?

Grand Jiannan 6 ngày

BAHAMA & FLORIDA 8 NGÀY

Tản bộ một trong bốn khu vườn nổi tiếng ở Suzhou--Master of the Nets Garden. Thưởng ngoạn vẻ đẹp của WestLake bằng cách đi tàu ngắn trên đó. Đắm chìm trong khu đô thị nhộn nhịp Shanghai..

NCL / 4 tháng 3, 2018 /người

CHUYÊN TRỊ:

Visa Việt Nam, Trung Quốc, Pháp Du lịch sur mesure Đặc biệt giá máy bay Du thuyền phút chót Đặt khách sạn

09:30-18:00

Chủ Nhật: Đóng Cửa

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

Thứ Hai - Thứ Sáu:

Từ

27

ALASKA 8 NGÀY

$199.00*+/người

MS Westerdam/6 tháng 5, 2018 Từ

/người

Yellowknife 3 NGÀY

Hai đêm xem Cực quang ngoạn mục, câu cá trên băng (bao gồm bữa trưa)

Từ

/người

Mùa Đông Hà Nội: $1177.00*+

Honolulu: $527.00*+ Hồ Chí Minh: $1128.00*+ Paris: $535.00*+

Mùa Hè

Hà Nội: $1358.00*+ Honolulu: $670.00*+ Hồ Chí Minh: $1313.00*+ Paris: $710.00*+

**Giá mỗi người. bao gồm thuế, giá thay đổi tùy Aircompany và ngày ..


28

SOÁ 692 12/01/2018

THỂ THAO

AI LÀ CẦU THỦ GIÀU NHẤT THẾ GIỚI? KHÔNG PHẢI RONALDO HAY MESSI! Nếu như bạn nghĩ Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Neymar là cầu thủ giàu có nhất thế giới thì bạn lầm to. Không phải là ngôi sao tầm cỡ, nhưng Faiq Bolkiah của Leicester mới là người giàu nhất trong giới cầu thủ.

DUSTIN JOHNSON - TỪ VŨNG BÙN VƯƠN LÊN ĐỈNH CAO GOLF THẾ GIỚI Trước khi trở thành số một thế giới, Dustin Johnson suýt từ bỏ golf vì dính vào hàng loạt bê bối thời trai trẻ bồng bột.

T

háng 8/2014, Dustin Johnson tuyên bố nghỉ thi đấu dài hạn sau quyết định rút khỏi giải WGC-Bridgestone Invitational. Anh cũng không dự major cuối cùng trong năm là PGA Championship và từ chối góp mặt cùng đội tuyển Mỹ tại giải đồng đội Ryder Cup trên đất Scotland. Lúc đó, Dustin Johnson xếp thứ năm thế giới và đang sở hữu bộ sưu tập tám danh hiệu PGA Tour. Các kênh truyền thông Mỹ lập tức cho rằng Dustin Johnson buộc phải nghỉ thi đấu sáu tháng để phục vụ công tác điều tra sau một cuộc kiểm tra doping bắt buộc mà anh có phản ứng dương tính với chất cấm. Đó là lần thứ ba trong sự nghiệp, ngôi sao sinh ở South Carolina vướng nghi án dùng doping, sau hai lần vào các năm 2009 và 2012. Các nguồn tin cũng chỉ ra Johnson đã dính vào hai loại ma túy: marijuana và cocaine. Việc Johnson lập kỷ lục cú đánh xa nhất lên tới 405 yard ở The Open Championship 2014 càng làm dấy lên nghi ngờ anh đã dùng doping. Dù các cuộc điều tra của PGA Tour được giữ kín và cơ quan này cũng không công bố án phạt với golfer lúc đó, nhưng Johnson vẫn phải sống giữa áp lực ngàn cân từ dư luận. Bố vợ và cũng là cố vấn, ông Wayne Gretzky – một huyền thoại bóng bầu dục Mỹ, đã khuyên Johnson nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần. Nhưng ngay cả khi đã tránh xa làng golf, cuộc sống của Johsnon cũng không được bình yên. Những ngày sau đó, các tờ báo thể thao Mỹ lật lại những bê bối đời tư của ngôi sao tài năng. Chẳng hạn như năm 2009, Johnson dính vào scandal hẹn hò vợ của đồng nghiệp Will MacKenzie khiến hôn nhân của golfer này tan vỡ. Thậm chí, có tin đồn Johnson qua lại cùng lúc với hai cô vợ khác của các đồng nghiệp tại PGA Tour. Những

thông tin này khiến dư luận nhìn Johnson với con mắt không khác gì họ từng nhìn Tiger Woods trong scandal tình dục nổi tiếng của anh này. Johnson và Woods là bạn thân ngoài đời. Woods đã cho đàn em những lời khuyên hữu ích trong cách đối diện với áp lực, xử lý khủng hoảng cá nhân và trở lại thi đấu. Thời điểm Johnson tạm dừng thi đấu cũng là lúc Woods đang trở lại mạnh mẽ với năm chiếc cúp vô địch trong năm 2013. Nhìn vào tấm gương của đàn anh, Johnson đã nuôi dưỡng ý chí trở lại mạnh mẽ. "Tôi chỉ tự nói với bản thân. Điều đó không thể lặp lại. Tôi sẽ không để những thứ rác rưởi xảy ra với sự nghiệp của mình. Tôi ngồi lại, nhìn mình trong gương và tự hỏi còn muốn chơi golf nữa không. Câu trả lời là có. Tôi không thể ném đi mọi thứ. Tôi đã vô địch PGA Tour khi 24 tuổi và mọi chuyện không thể kết thúc khi tôi mới 30 tuổi", Johnson chia sẻ với ESPN về thời gian khó khăn. Không như nhiều đồng nghiệp nổi tiếng, Johnson có xuất phát điểm khiêm tốn. Gia đình anh sống ở vùng nông thôn của South Carolina. Ông Scott Johnson, cha Dustin, là cầu thủ bóng bầu dục kiêm nhân viên cho một hãng phân phối rượu. Một vụ tai nạn trong lúc vận chuyển rượu đã làm đứt gân cánh tay của Scott, khiến ông phải khép lại giấc mơ trở thành một ngôi sao bóng bầu dục. Ở tuổi 20, Scott bắt đầu làm lại với golf, và bất ngờ trở thành một golfer xuất sắc tại Mid Carolina Club – CLB golf ở ngoại ô thành phố Columbia, bang South Carolina. Bước ngoặt trong cuộc đời của người cha đã tạo cơ hội cho Dustin Johnson tiếp cận golf mỗi ngày và dần trở thành một tài năng triển vọng. Năm 14 tuổi, Dustin phá kỷ lục về số gậy ở giải đấu cấp

F

aiq Bolkiah, một cái tên lạ mà quen đối với những người yêu bóng đá của nước ta. Cầu thủ sinh năm 1998 này từng xuất hiện trong đội hình của ĐT Brunei tham dự SEA Games 29 vừa qua ở Malaysia. Không chỉ là thành viên của ĐTQG Brunei, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi này còn là một trong những tài năng của Leicester. Faiq xuất thân từ lò đào tạo của AFC Newbury. Vào năm 2009, tài năng của anh được các tuyển trạch viên của Southampton rất lưu ý, và trong thời gian đó, anh đã được gia nhập Học viện của đội chủ sân St’Mary. Tuy nhiên tại đây, Faiq đã không theo kịp với sự cạnh tranh khốc liệt. Cho tới năm 2013, Faiq gia nhập đội trẻ Arsenal và chơi ở giải Lion City Cup. Tại đây Faiq đã ghi một bàn vào lưới đội trẻ Singapore. Năm 2014, Faiq gia nhập đội trẻ của Chelsea, tuy nhiên, thời gian của anh ở đây là không nhiều. Bởi chỉ 1 năm sau đó, Faiq đã quyết định gia nhập Leicester vì khó có thể cạnh tranh được suất vé vào đội một. Sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng Faiq đã quyết định thi đấu cho ĐTQG Brunei. Trong màu áo đội bóng châu Á, anh ghi được một bàn thắng sau 9 lần ra sân. Đó là sơ nét về sự nghiệp của Faiq Bolkiah. Còn điều khiến người ta chú ý nhất tới cầu thủ này, đó chính là gia thế và mức độ giàu có của gia đình anh. Điều có lẽ ít ai biết tới, đó là thân phận của tiền vệ trẻ này. Anh chính là cháu trai

của Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah, người sở hữu gia tài đồ sộ được ước tính lên tới 20 tỷ USD. Anh là con trai của ông Jefri Bolkiah, cũng là Hoàng thân thuộc Hoàng tộc Bolkiah. Theo thống kê từ Cơ quan Đầu tư Brunei, trong vòng 15 năm qua, Hoàng tộc Bolkiah đã thu về 10 tỷ bảng anh nhờ dầu mỏ. Kiếm được nhiều tiền, ông Jefri cũng xài tiền nhiều không kém. Có những thời điểm, ông bỏ ra khoảng 35 triệu bảng mỗi tháng để mua oto, đồng hồ, vàng bạc, những món đồ xa xỉ,... Hiện tại, ông Jefri đang sở hữu khoảng hơn 2.300 chiếc oto hạng siêu sang, hầu hết đến từ các hãng xe nổi tiếng như Bentley, Ferrrari hay Rolls-Royce. Ấn tượng hơn nữa, ông Jefri đã tổ chức sinh nhật lần thứ 50 của mình bằng cách bỏ ra 12,5 triệu bảng để mời "Ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson tới hát. Không phải tại nhà, cũng chẳng phải tại cung điện hay một nơi nào đó, mà ông Jefri đã cho xây hẳn một sân vận động để tổ chức cho ngày lễ của mình. Michael Jackson tới để hát tại sinh nhật lần thứ 50. Ông còn xây hẳn một sân vận động để tổ chức sự kiện trọng đại này Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với Faiq, anh tiết lộ: “Tôi chơi bóng từ rất sớm. Từ nhỏ, tôi đã yêu bóng đá, và mong muốn được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Cha mẹ tôi rất ủng hộ tôi, và họ sẵn sàng giúp tôi trong việc thực hiện ước mơ của mình”.

trường, nhưng vẫn chưa tập trung hoàn toàn cho con đường chuyên nghiệp. Năm 2000, anh dính vào rắc rối lớn khi theo nhóm bạn gồm năm người tổ chức một vụ trộm trong khu nhà giàu ở Columbia. Anh của một trong số những người bạn ấy, cũng là kẻ chủ mưu có tên Steven Gillian, đã bắn năm viên đạn vào đầu một người đàn ông khi vụ trộm bị phát giác. Gillian bị bắt và kết án tù chung thân. Johnson phải hầu tòa vì đã trợ giúp đàn anh mua những viên đạn trong siêu thị. Johnson bị kết tội trộm cắp cấp độ hai. Vì đang ở vị thành niên, anh được hưởng án treo và đi cải tạo bắt buộc. Gia đình Johnson phải bồi thường một khoản lớn cho hậu quả của vụ án. Bà Kandee, mẹ của Dustin, nói với ESPN: "Tôi biết Dustin là một đứa trẻ ngoan, nó chỉ bị mắc kẹt trong một tình huống xấu. Điều đó thật đáng sợ với nó và cả gia đình". Ông Scott cũng tin con trai vô tội. Sự tin tưởng của gia đình đã giúp Johnson vượt qua khó khăn lớn nhất thời học sinh để đạt được mục tiêu trở thành golfer chuyên nghiệp. Năm 2009, khi đã trở thành nhà vô địch PGA Tour, Dustin Johnson được chính quyền South Carolina minh oan. Họ khẳng định anh đã bị Gillian ép buộc tham dự vào vụ trộm táo tợn kể trên. Thời điểm 2014, khi một lần nữa lâm vào khủng hoảng vì bê bối tình ái và doping, Johnson tiếp tục nhận được sự

bao bọc của gia đình. Lần này, người vợ nổi tiếng Paulina Gretzky đã giúp đỡ anh. Nữ ca sĩ, người mẫu kiêm diễn viên xinh đẹp không chỉ ở bên cạnh mà còn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho chồng. Cô tạm gác sự nghiệp đang thăng hoa để ở bên Dustin trong gần nửa năm anh không đi tour. Tháng 1/2015, Paulina tặng Johnson một món quà vô giá. Đó là cậu con trai đầu lòng Tatum. "Tôi đang bắt đầu trở thành người mà tôi muốn con mình kính trọng", Johnson chia sẻ với truyền thông khi lên chức bố. Hai tháng sau, golfer tài năng vô địch WGC-Cadillac Championship. Đó là cột mốc mở ra giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Johnson với ba chiếc cup trong năm 2016 (gồm major đầu tiên tại US Open) và bốn danh hiệu trong năm 2017 cùng ngôi số một thế giới. Tháng 6 năm ngoái, Paulina Johnson tiếp tục hạ sinh một cậu nhóc khác có tên River Jones. Và chức vô địch Sentry Tournament giành được tại Hawaii ngay trong tuần thi đấu đầu tiên của PGA Tour 2018 đã đảm bảo cho Dustin Johnson ngôi vị số một thế giới trong nhiều tuần nữa. Đến giờ, anh đang có 47 tuần liên tiếp thống trị bảng điểm. Đó là sự trở lại ngoạn mục của một ngôi sao từng suýt giã từ sự nghiệp vì những bê bối trong và ngoài sân golf.


THEÅ THỂ THAO THAO

USAIN BOLT CHUYỂN SANG CHƠI POKER THAY VÌ ĐÁ BÓNG Huyền thoại điền kinh quyết định sử dụng đôi tay thay vì sức mạnh nổi tiếng từ đôi chân để tìm hướng đi mới trong sự nghiệp.

B

olt tiết lộ anh chuẩn bị tham dự giải PokerStar được tổ chức tại Bahamas. Ngôi sao người Jamaica còn làm người đại diện hình ảnh cho giải đấu này cùng với diễn viên điện ảnh Kevin Hart. "Tôi không phải người chơi poker giỏi, nhưng đang luyện tập", Bolt cho biết. "Tôi thường xuyên chơi cùng các bạn, nhưng không dùng tiền mà dùng các thẻ nhựa hay giống như vậy". "Trước đây, tôi chưa từng chơi với

khoản tiền lớn nên thấy sợ hãi khi những tay chơi có thể đánh tới hàng triệu. Đây sẽ là thử thách mới với tôi và điều này cũng tốt. Nhiều người nói rằng tôi nên gắn bó với những gì thân thuộc, nhưng như vậy không thể khám phá thêm điều mới". Bolt từng có ý định chơi bóng đá chuyên nghiệp sau khi giải nghệ. "Tia chớp" có liên hệ với Man Utd, đội bóng anh rất hâm mộ và gần đây có thông tin cho rằng Bolt sẽ tới tập ở

SOÁ 692 12/01/2018

Dortmund, CLB có chung nhà tài trợ với anh. VĐV từng tám lần giành HC vàng

29

Olympic vẫn đang là người giữ kỷ lục thế giới ở hai nội dung 100 mét (9 giây 58) và 200 mét (19 giây 19).


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 692 12/01/2018

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

GIÁ MỚI 289.000$ VILLERAY/SAINT-MICHEL: 7170 RUE FABRE: CONDO 3 PHÒNG NGỦ. 2 PHÒNG TẮM. NỘI THẤT HIỆN ĐẠI XÂY NĂM 2011. RDJ. GẦN METRO FABRE. GIÁ BÁN 329.000$

SAINT-LÉONARD: 5665-5667 RUE BRUNETIÈRE - DUPLEX LỚN, 1 X 7 1/2, 1 X 5 1/2, 1 X 3 1/2. LẦU 1 CHỦ Ở. RENT CAO. NHÀ MỚI TU SỬA. KHU VỰC ĐƯỢC TÌM KIẾM. 639.000$

LAVAL (PAPINEAU): 678 TERRASSE MONTFORT: COTTAGE 2 TẦNG. NỘI THẤT SANG TRỌNG. 4 PHÒNG NGỦ + 2 PHÒNG TẮM + GARAGE + VƯỜN. GẦN METRO CARTIER VÀ MỌI DỊCH VỤ. GIÁ 559.000$

GIÁ MỚI 559.000$ AHUNSTIC : 10651-10655 RUE DE LILLE , TRIPLEX + LOGEMENT AU SOUS SOL , RÉNOVÉ PLUS DE 200K THU NHAP +46,000 NAM. RDC DISPONIBLE POUR L`ACHETEUR.

SAINT LEONARD: 6416 RUE BÉLANGER: COTTAGE ĐẸP, 3 PHÒNG NGỦ, 3 PHÒNG TẮM, PHÒNG SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC, SÂN VƯỜN PHÍA SAU, BỂ BƠI, GẦN CARREFOUR LANGELIER, 3 PARKING. GIÁ BÁN: 579.000$

Giá mới: 585.000$ MONTRÉAL-NORD: 10540 AV. BALZAC. BUNGALOW XINH XẮN. KHU VỰC YÊN TĨNH GẦN MỌI DỊCH VỤ, SOUS SOL FINI, PHÒNG TẮM VỚI DOUCHE, ĐẤT RỘNG VỚI 2 CHỖ ĐỖ XE BÊN CẠNH. GIÁ BÁN 259000$

7525 AV. MOUNTAIN SIGHTS, APP. 906: PENTHOUSE SUR DEUX ETAGES, 2011 3 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG TẮM, 01 GARAGE, BỂ BƠI TRONG NHÀ, PHÒNG TẬP GYM, 2 PHÚT TỚI METRO NAMUR. MUA 2011: 429.000$. GIÁ BÁN GẤP 399.000$

Vendu en 37 jours plus de 96% le prix demandé

GIÁ MỚI 279.000$ GRANBY: 195 RUE GEMME: COTTAGE ĐẸP. 5 PHÒNG NGỦ + GARAGE. GẦN MỌI DỊCH VỤ TRƯỜNG HỌC, ĐƯỜNG TRƯỢT SKI... GIÁ BÁN GẤP 279.000$

SAINT-LÉONARD: 7615-7617 RUE MONTBRUN: DUPLEX KHỔ RỘNG NẰM TRONG KHU VỰC ĐƯỢC TÌM KIẾM. NỘI THẤT GỖ SỒI, SANG TRỌNG. 1 X 7 1/2, 1 X 5 1/2. GIÁ THUÊ GIÁ CAO. GIÁ: 589.000$

10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

TIN VUI VỚI 35% TIN VUI CHO QUÍ ĐỒNG DOWN PAYMENT + HƯƠNG : LÃI XUẤT QUÁ CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH TỐT : 2.39% 5 NĂM FIX CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ ...CƠ HỘI TUYỆT VỜI ĐỂ DÀNG, KHÔNG CẦN MUA VÀ BÁN NHÀ CHỨNG MINH LỢI TỨC.

MONTREAL - NORD: 10741-10743 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN. 2 X 5 1/2 SOUS SOL ĐÃ SỬA THÀNH 4 1/2. CHỦ NHÀ Ở LẦU GIỮA. RENT CAO. GIÁ BÁN 359.000$

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

MONTREAL NORD: 10751-10753 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN 7 1/2 + 5 1/2. GARAGE ĐÚP. KHU VỰC YÊN TĨNH. RENT CAO. GIÁ BÁN 365.000$

2312 BOUL. DANIEL-JOHNSON, APP. 101: CONDO 2 PHÒNG NGỦ XÂY NĂM 2007, TẦNG TRỆT, KHU VỰC TRUNG TÂM LAVAL, GẦN CENTREPOLIS, CARREFOUR LAVAL, NỘI THẤT ĐẸP, TERRASSE PHÍA TRƯỚC. GIÁ BÁN: 229.000$

Tin vui: Chúng tôi có thể giúp qúy khách làm nghề tự do vay vốn ngân hàng chỉ cần down 10%, tiền lời thấp, lãi suất cố định trong năm năm. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết.

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

MONTREAL NORD: 10593 ARMAND LAVERGNE - 4 1/2 LẦU 3 - 550$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 692 12/01/2018

31

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2017

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS *

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP...

KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ.

*SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ !

NEW LISTING

NEW LISTING

NEW LISTING

CHỦ NHÀ CẦN BÁN GẤP

COTTAGE AVEC EXTENSION DE SALON ( 22X14) + 4 PARKING + 3 PHÒNG NGỦ . GẦN BUS , CHỢ Á CHÂU. GIÁ 389,000$

MONTREAL-NORD: 10751-10753 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN. 1 X 7 1/2+1 X 5 1/2. RENT CAO. KHU VỰC YÊN TĨNH. GIÁ BÁN GẤP: 354.000$

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 9194-9196 9E AVENUE: DUPLEX GỒM 2 X 5 1/2 + 1 STUDIO. THU NHẬP CAO. GIÁ BÁN: 388.000$

VILLE ST LAURENT 219 KHALIL GILBRAN : COTTAGE 4 PHÒNG NGỦ , GARAGE DOUBLE, 3 PHÒNG TẮM , SOUS SOL , GẦN CHỢ, TRAIN , GIÁ BÁN GẤP : 549,000$. OPTION CHO THUÊ MEUBLE : 2000$/ THÁNG

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 2513 RUE CHAMPDORÉ, APP. 204: CONDO 2 PHÒNG NGỦ, LẦU 1, XÂY NĂM 2007. GẦN MỌI DỊCH VỤ. GIÁ BÁN: 194.000$

BLAINVILLE: 1198 RUE JOHN-TAPP: COTTAGE MỚI XÂY 2007, 2 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG TẮM, NỘI THẤT ĐẸP, KHU VỰC YÊN TĨNH. GIÁ BÁN: 449.000$

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL - AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

SAINT-LÉONARD: 5665-5667 RUE BRUNETIÈRE - DUPLEX LỚN, 1 X 7 1/2, 1 X 5 1/2, 1 X 3 1/2. LẦU 1 CHỦ Ở. RENT CAO. NHÀ MỚI TU SỬA. KHU VỰC ĐƯỢC TÌM KIẾM. 639.000$

LAVAL (PAPINEAU): 678 TERRASSE MONTFORT: COTTAGE 2 TẦNG. NỘI THẤT SANG TRỌNG. 4 PHÒNG NGỦ + 2 PHÒNG TẮM + GARAGE + VƯỜN. GẦN METRO CARTIER VÀ MỌI DỊCH VỤ. GIÁ 559.000$

MONTREAL NORD: 5922-5926 RUE ARTHUR-CHEVRIER - TRIPLEX LỚN, 2 X 5 1/2, 1 X 3 1/2 SOUS SOL FINI. KHU VỰC YÊN TĨNH. THU NHẬP CAO GẦN TRƯỜNG SECOMDAIRE, CÔNG VIÊN. GIÁ BÁN 459.000$

MONTÉRÉGIE - CANDIAC: 4 RUE DANUBE - COTTAGE ĐẸP, 2800 PC, 4 PHÒNG NGỦ, 2 SALLE DE BAINS . GARAGA ĐÚP. CỬA SỔ LỚN, CÁC PHÒNG RỘNG, VƯỜN ĐẸP, ĐẤT RỘNG 9556 PC. GIÁ BÁN 679.000$

1672 RUE STE-CATHERINE E: BÁN TIỆM FASFOOD (BÁNH MÌ + SUSHI), NGAY GÓC ST CATHERINE - PAPINEAU, ĐỐI DIỆN MACDONALD, RENT 2200$/THÁNG. CẦN BÁN GẤP. GIÁ 19 000$ (THƯƠNG LƯỢNG).

1684 RUE STE-CATHERINE E: CHO THUÊ TIỆM (HIỆN ĐANG LÀ TIỆM NAIL), KHU VỰC SẦM UẤT, NGAY GÓC ST CATHERINE - PAPINEAU. GIÁ 2200$/THÁNG.

AHUNTSIC-CARTIERVILLE: 11860 RUE DE MEULLES . COTTAGE ĐẸP NẰM TRÊN PHỐ YÊN TĨNH, TRƯỚC MẶT LÀ CÔNG VIÊN. 3 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. ĐẤT RỘNG, SÂN VƯỜN CHĂM SÓC CẨN THẬN. GIÁ BÁN 599.000$

LOCAL CHO THUÊ: 93 BOULEVARD DES LAURENTIDES - LAVAL. LOCAL TẦNG TRỆT RỘNG 800SP, CÓ THỂ LÀM TIỆM NAIL, BÁNH MÌ, SUSHI, VĂN PHÒNG, BEAUTY SALON. GIÁ THUÊ: 800$/THÁNG


32

SOÁ 692 12/01/2018

Tin

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

7 LỜI DỐI LÒNG MÀ CÁC FAN CUỒNG TIỀN SỐ THƯỜNG MẮC PHẢI

PHÁT MINH NÀO SẼ THAY ĐỔI THẾ GIỚI NĂM NAY? Chỉnh sửa gene, nhiên liệu từ mặt trời, trí thông minh nhân tạo... phát minh nào sẽ làm thay đổi lịch sử?

Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị vốn hóa của bitcoin vào khoảng 260 tỷ USD (theo số liệu Coinmarketcap). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là 260 tỷ USD đang tồn tại ở một nơi nào đó và sẽ được phát tán cho những người đang nắm giữ bitcoin.

D

T

ác giả bài viết này là Jason Bloomberg, Chủ tịch của Intellyx và là chuyên gia phân tích đầu ngành về cách mạng kỹ thuật số. Những bài viết và bài phát biểu của ông xoay quanh câu chuyện các xu hướng công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển mình như thế nào. Ở bài viết mới được đăng tải trên Forbes, ông đã nêu ra 7 lời dối lòng mà những người tôn sùng bitcoin cũng như các đồng tiền số khác thường mắc phải. 1. Ngụy biện đen trắng Đây là kiểu ngụy biện tự phân định câu trả lời xuống chỉ còn 2 lựa chọn, hoặc trắng, hoặc đen, dù trên thực tế có nhiều lựa chọn hơn. Bitcoin nói riêng và tiền số nói chung là loại tài sản hoàn toàn mới mà mọi phép so sánh đều sẽ trở nên khập khiễng. Do đó phản ứng thường thấy theo xu hướng ngụy biện đen trắng là cho rằng bitcoin chỉ có thể là bong bóng đầu cơ hoặc thực sự là loại tiền tệ mới sẽ thay thế tất cả các đồng tiền hiện nay, Từ đó bạn sẽ đi đến lập luận tiếp theo: việc để các Chính phủ quản lý cung tiền như hiện nay ẩn chứa nhiều vấn đề, vì thế chúng ta cần một nguồn cung tiền không phụ thuộc vào bất kỳ Chính phủ nào. Trong khi đó, thực ra thì cải thiện cách quản lý cung tiền của các Chính phủ mới là giải pháp hiệu quả hơn. 2. Giá trị vốn hóa của bitcoin là chỉ số có nhiều ý nghĩa Công thức tính toán giá trị vốn hóa rất đơn giản nhưng cũng dễ đánh lừa người khác: hãy nhân số lượng bitcoin (hoặc bất kỳ đồng altcoin nào) đang tồn tại với mức giá hiện tại của nó. Tính đến thời điểm hiện tại, giá trị vốn hóa của bitcoin vào khoảng 260 tỷ USD (theo số liệu Coinmarketcap). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là 260 tỷ USD đang tồn tại ở một nơi nào đó và sẽ được phát tán cho những người đang nắm giữ bitcoin. Trên thực tế, khi bong bóng vỡ và tất cả mọi người đều muốn thoát ra để lấy lại tiền của mình, tổng số tiền để phân chia sẽ không bao giờ lớn hơn tổng số tiền đã được rót vào bitcoin, và con số đó nhỏ hơn

ưới đây là nhận định của Bill Gates - chủ tịch kiêm đồng sáng lập hãng Microsoft, trên tạp chí Time: Khi Johann Gutenberg phát minh ra chiếc máy in, ông thay đổi cả lịch sử. Bạn cũng có thể nói điều tương tự với bóng đèn của Thomas Edison, vắc-xin ngừa bại liệt của Jonas Salk, và trình biên dịch của Grace Hopper. Vậy phát minh vĩ đại tiếp theo nào sẽ làm thay đổi lịch sử? Đây là một số phát minh mà tôi cho là đáng được theo dõi. rất, rất nhiều so với mức giá trị vốn hóa hiện nay, 3. Hệ thống xử lý giao dịch phi tập trung là 1 ý tưởng tốt Giống như bất kỳ công nghệ nào dựa trên nền tảng blockchain, mọi cơ sở hạ tầng hỗ trợ giao dịch tiền số đều phụ thuộc vào hệ thống xử lý giao dịch phi tập trung. Trong trường hợp của bitcoin, đó là những “thợ mỏ” được thưởng bằng đồng bitcoin. Mô hình này có một vài hạn chế như chi phí đào coin sẽ ngày càng đắt đỏ và ngốn một lượng điện khổng lồ, nhưng đây không phải là vấn đề lớn nhất. “Quả bom hẹn giờ” đằng sau bitcoin và các đồng tiền số tương tự là nếu như giá trị thị trường của khoản thưởng xuống thấp hơn chi phí đào, các thợ mỏ sẽ ngừng đào, đồng nghĩa không còn ai xử lý giao dịch và cuối cùng cả hệ thống sẽ ngừng hoạt động. Còn đối với những đồng altcoin không thưởng cho các thợ mỏ xu mới, lý do để tham gia càng giảm xuống khi cơn sốt hạ nhiệt. Vậy thì giải pháp là gì? Câu trả lời chính là các hệ thống xử lý giao dịch tập trung – như Visa, Mastercard và tất cả các ngân hàng. Như vậy theo suy luận này thì tiền số chẳng có nghĩa lý gì. 4. Nắm giữ mãi mãi là 1 chiến lược tốt Một bộ phận đầu cơ kiếm bộn tiền nhờ bán khi giá lên và mua vào khi giá xuống, tất nhiên là vì họ có khả năng canh đúng thời điểm. Nhưng bên cạnh đó còn có nhiều người tin rằng giá bitcoin và altcoin sẽ nhân lên nhiều lần trong tương lai và họ sẽ không bán ra dù mức độ biến động giá lớn đến mức nào. Trên thực tế, càng nhiều người có quan điểm như vậy thì bong bóng đầu cơ càng phình to. Hãy nhớ rằng chỉ có những người biết thoát ra đúng thời điểm thì mới có thể kiếm tiền trong cơn sốt đầu cơ. Tất cả những người còn lại sẽ thua cuộc. 5. Các đồng tiền số có thể trở thành 1 phương tiện trao đổi hùng mạnh và con người có thể làm cho chúng khan hiếm Chỉ có tối đa 21 triệu đồng bitcoin được tạo ra, việc tạo ra đồng mới ngày càng khó

Lưu trữ vắc-xin tốt hơn Vắc-xin đã cứu hàng chục triệu mạng sống trên khắp thế giới, nhưng chúng sẽ bị hỏng nếu không được lưu trữ ở nhiệt độ thích hợp. Một nhóm nhà phát minh từ quỹ Global Good ở thành phố Seattle, bang Washington, đã tạo ra một loại tủ lạnh mới có tên là MetaFridge. Chiếc tủ này đủ lạnh để giữ cho vắcxin an toàn suốt những quãng thời gian dài bị mất điện. Nó cũng có thể hoạt động như một chiếc tủ lạnh di động, giúp cho những nhân viên phụ trách tiêm chủng có thể di chuyển xa hơn và tới được với những đứa trẻ ở các vùng xa xôi nhất. Chỉnh sửa gene Hãy tưởng tượng trong tương lai chúng ta có thể chỉnh sửa DNA của một người bệnh để giúp họ khỏe mạnh hơn hay loại bỏ được những gene làm cho muỗi có thể truyền bệnh sốt rét. Chúng ta vẫn đang ở những giai đoạn phát triển ban đầu đối với các dụng cụ chỉnh sửa bộ di truyền, và tôi biết còn nhiều câu hỏi về cách sử dụng công nghệ này một cách có trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi vẫn hi vọng về những khả năng có thể xảy ra. Nhiên liệu từ mặt trời Nếu chúng ta sắp kết thúc sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và hạn chế sự biến đổi khí hậu thì chúng ta cần phải có nhiều biện pháp khác nhau. Gần đây các nhà nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm ở Caltech đang khám phá những cách để biến năng lượng mặt trời thành nhiên liệu. khăn và công nghệ blockchain không cho phép gian lận chi tiêu. Đây là những đặc tính quan trọng tạo nên giá trị đầu cơ tích trữ của bitcoin, nhưng điều này khiến bitcoin không thể được sử dụng rộng rãi như 1 phương tiện trao đổi. Ai sẽ muốn mua – hay bán – 1 tách cafe bằng bitcoin nếu hôm nay 1 bitcoin có giá 5 USD nhưng ngày mai đã có giá 50 USD và ngày kia giá lại quay về 10 USD? 6. Những đồng altcoin sinh sau đẻ

Chúng ta vẫn còn xa mới tới được ngày bạn có thể nạp đầy bình xăng xe hơi của mình bằng nhiên liệu từ mặt trời, nhưng cách tiếp cận sáng tạo của Caltech đang mang đến hi vọng rằng chúng ta sẽ đạt được điều kì diệu về năng lượng trong tương lai gần. Vắc-xin ARN thông tin (mRNA) Hầu hết các vắc-xin đều sử dụng các dạng yếu hoặc không hoạt động của một virút để giúp cơ thể chúng ta tạo ra sự miễn dịch và phòng bệnh. Thay vì vậy, các nhà khoa học đang nghiên cứu cách sử dụng vật liệu di truyền, điều mà sẽ làm cho việc phát triển các vắc-xin mới trở nên nhanh hơn và ít tốn kém hơn. Nếu chúng ta có thể "dạy" cho cơ thể mình tạo ra được những cách phòng thủ tự nhiên của riêng nó thì chúng ta có thể cách mạng hóa cách phòng ngừa bệnh tật. Việc đưa thuốc vào cơ thể được cải thiện Nếu bạn từng phải uống một loại thuốc vào cùng thời điểm mỗi ngày thì bạn biết dễ bị sót một viên như thế nào. Một công ty có tên Intarcia muốn thay đổi điều đó. Họ đã tạo ra một thiết bị nhỏ được cấy vào dưới da của bạn và từ từ đưa ra lượng thuốc phù hợp mỗi ngày. Có một số cách mà công nghệ này có thể được sử dụng để điều trị và ngăn ngừa bệnh tật tốt hơn, nhưng cách mà khiến cho tôi thấy phấn khích nhất là cách phòng HIV. Một lần cấy ghép có thể bảo vệ một người khỏi nguy cơ bị HIV lên đến một năm. Trí thông minh nhân tạo (AI) Trong số tất cả những phát minh trên danh sách tôi đang nói tới, thì phát minh này dường như là điều chắc chắn nhất sẽ thay đổi cách chúng ta đang sống. Mặc dù AI sẽ tạo ra những thách thức mới mà chúng ta cần phải giải quyết - gồm cả cách làm sao để đào tạo lại những người lao động bị mất việc vì sự tự động hóa, nhưng tôi nghĩ điều này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta có năng suất hơn, hiện quả hơn và nhìn chung là dễ dàng hơn. muộn sẽ sửa chữa hết những điểm hạn chế của bitcoin Có hàng trăm đồng altcoin và số lượng sẽ còn tiếp tục tăng lên. Giờ đây cả những người hâm mộ cuồng nhiệt của bitcoin cũng phải thừa nhận rằng đồng tiền này có một số điểm hạn chế, thậm chí một số người đã “nhảy tàu” sang những đồng altcoin được cho là sẽ khắc phục những nhược điểm của bitcoin. Nhưng thực tế là không ít đồng altcoin chỉ ưu việt hơn bitcoin ở chỗ dễ dàng bị


SOÁ 692 12/01/2018

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

TÚ HOA LÂM Cellulaire

Cell.: 514.880.9478

Groupe Sutton Actuel inc. 115 St-Charles Ouest

TÚ HỒNG LÂM

Cellulaire

Longueuil, QC, J4H 1C7 Téléphone à l’agence

Cell.: 514.295.1346

Télécopieur

Courriel : lamt@sutton.com Website : http://tuhonglam.com/

450-651-1079 450-651-1329

33

NOUVEAU Canal Lachine

Hiếm có trên thị trường, condo 2 phòng ngủ với garage có locker, vài bước đến chợ Atwater và Canal Lachine .Giá 450,000$

Montreal

Đơn vị góc! Tài sản thương mại có lợi nhuận kinh doanh nằm trong một khu vực đang phát triển, 1 phút từ Metro CASTELNAU và một vài bước từ công viên Jarry, nhiều cửa sổ thoáng sáng .. Giá: 449 000$ + tps / tvq. Số MLS: 25240981

LAVAL

Toà nhà thương mại nằm trong một trung tâm thương mại quan trọng của thành phố Laval. Rất nhiều triển vọng. Toà nhà phải bán chung với nhà hàng. Gíá nhà 259 900$ (MLS: 23398917), giá nhà hàng 39 500$ (MLS 18815474)

Condo 2 phòng ngủ, tầng cuối cùng có 2 chỗ đậu xe và một cabanon lớn. Vị trí tốt, gần Pont Champlain và trung tâm mua sắm Champlain Mall. 15 phút đến trung tâm thành phố Montréal và 7 phút đi bộ đến Terminal Panama. Lệ phí condo rất thấp. Giá : 176 000$

URS

7 JO DU en

VEN

Brossard

SaintLaurent

*** LES ST-EXUPERY *** Căn hộ sang trọng ở Bois-Franc, đơn vị góc với lối vào riêng. Căn hộ uy tín này có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và 2 nhà để xe. Gần với tất cả các dịch vụ (tiểu học, trung học, CEGEP, cửa hàng của Grand-Place, giao thông công cộng, xe lửa ngoại ô ..)nên đến xem! Giá: 529 000$, MLS: 9814344

U

VEND

SaintLaurent

Condo đẹp trong khu Ville Saint Laurent, nhà tắm sát phòng ngủ chính, nhà bếp kiểu hiện đại với comptoir granit, gần các dịch vụ; trạm xe bus trước nhà, xe lửa ngoại ô. Khu yên tĩnh, an ninh . MLS: 24163642, Giá: 210 000$

Khai trương vào ngày 18-12-2017; Tại trung tâm phố Tàu lầu 6 Đặc biệt Dim Sum và ăn tối; rất nhiều món ngon xuất sắc; có cơm phần cho gia đình. 998 Boul St. Laurent 6/F, MTL, QC H2Z-9Y9 Quý Vị có thể đến ăn buổi sáng hoặc buổi tối. Có parking lớn góc đường Saint Dominique và Viger $8.00

Nhận đặt tiệc cưới, Hội đoàn, Party và sinh nhật...

Mọi chi tiết xin liên lạc anh Quang. 514-983-9389


34

SOÁ 692 12/01/2018

Tin

SỨC KHỎE

6 THỰC PHẨM GIÚP TRẺ THÔNG MINH

SỨC KHỎE

bọn tội phạm lợi dụng hơn vì tính nặc danh cao hơn và biến động giá dù mạnh đến mức nào cũng không gây nhiều thiệt hại bằng bitcoin. 7. Các đồng tiền số sinh ra sau các vụ ICO đều sẽ có giá trị Có lẽ hoạt động phát hành tiền số lần đầu ra công chúng (ICO) là góc điên rồ nhất của thế giới tiền số. Giống như các

vụ IPO, đây là 1 kênh để startup huy động vốn từ nhà đầu tư, nhưng tiếc là điểm giống nhau chỉ dừng lại ở đó. Về bản chất thì nhiều startup phát hành tiền số “từ trong hư không” và bán chúng cho những người đầu cơ. Do chưa được quản lý chặt chẽ nên các công ty lừa đảo dễ dàng kêu gọi vốn đầu tư để rồi dự án “bánh vẽ” không thể phát triển và cuối cùng tiền của nhà đầu tư sẽ bị cuỗm sạch.

Chất đạm có trong thịt, cá; cholin, taurin và tryptophan từ trứng, sữa, đậu nành, mè... giúp trẻ phát triển khả năng nhận thức và trí nhớ.

CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG NHẬT HƯỚNG DẪN CÁCH ĂN CHỈ 8 TUẦN CÓ THỂ GIẢM 50% MỠ NỘI TẠNG Một nghiên cứu của nhóm giáo sư Nhật Bản cho biết, nếu ăn thực phẩm này trong vòng 8 tuần liên tiếp có thể giảm 50% diện tích mỡ nội tạng. Đây là bí quyết giúp bạn tham khảo.

T

heo bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra trí thông minh của con người vẫn tiếp tục phát triển theo thời gian. Trí thông minh chịu ảnh hưởng nhiều bởi gene di truyền, ngoài ra còn phụ thuộc vào các yếu tố quan trọng khác như thức ăn và môi trường sống. Về góc độ dinh dưỡng, bác sĩ Nguyệt khuyên phụ huynh nên cho trẻ ăn chế độ dinh dưỡng hợp lý, đa dạng các nhóm thực phẩm với tỷ lệ cân đối, đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng và dưỡng chất theo từng lứa tuổi, tình trạng sức khỏe. Lựa chọn thực phẩm dễ hấp thu, dễ tiêu hóa và chú ý hơn đến các dưỡng chất cần thiết cho trí não như: Chất béo

Khi ăn lẩu, hãy nhớ cho thêm nấm Mùa đông là thời gian mọi người thích ăn món lẩu nhất, nhưng nhìn nồi nước canh lẩu nóng bốc hơi nghi ngút, có người sẽ ngại ăn vì sợ rằng đây là món ăn chứa năng lượng quá cao sẽ không tốt cho sức khỏe. Thực tế cho thấy, nếu cho thêm một ít nấm khi ăn lẩu, vừa có tác dụng làm đẹp da lại có thể chăm sóc nhan sắc, giảm cân. Trước khi nấu ăn cần làm thêm một việc thì sau khi ăn tác dụng sẽ hiệu quả hơn. Đây là cách ăn lẩu giúp giảm chất béo đáng kể, tốt cho những người muốn giảm cân. Ăn các loại nấm không chỉ giúp cho món lẩu trở nên thơm ngon hơn, mà còn có thể giúp giảm nhiệt lượng cho món ăn, có cảm giác no bụng hơn. Nấm là thực phẩm đặc biệt có chứa chất polysaccharides, protein collagen, vitamin, khoáng chất và nhiều chất dinh dưỡng, giàu chất xơ tốt, có tác dụng làm cho đường ruột hoạt động hiệu quả, cải thiện chứng táo bón và giúp đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Ăn nấm có thể đốt chất béo, trong 8 tuần giảm 50% mỡ nội tạng Trong các loại nấm như nấm kim châm, nấm hương, nấm sò… đều có chứa chất chitosan, có khả năng thúc đẩy phân hủy các tế bào mỡ, chuyển hóa thành năng lượng bị đốt cháy.

Theo bác sĩ nội khoa Nhật Bản Tokunaga, chất chitosan trong nấm có tác dụng ức chế sự hấp thu chất béo trong ruột non. Trong trường hợp bữa ăn có thực phẩm chứa nhiều chất béo, thì nên kết hợp nấu với nấm để ăn cùng thì sẽ có tác dụng làm giảm sự hấp thụ chất béo. Theo Giáo sư Tiến sĩ Fumio Eguchi Đại học Y tế và Phúc lợi Nhật Bản (Takasaki University of Health and Welfare), ông và cộng sự đã tiến hành các nghiên cứu, kết quả cho thấy, nấm chứa chất chitosan có thể đốt cháy chất béo nội tạng. Các thí nghiệm được tiến hành trên nhóm đối tượng gồm 54 người bị nhiễm mỡ nội tạng cao, cho họ ăn một lượng nấm tương đương 300 gram/ngày liên tục trong 8 tuần. Sau khi ăn, hiệu quả nghiên cứu cho thấy, nhóm bệnh nhân này đã giảm được diện tích mỡ nội tạng từ con số 152,8 cm2 xuống còn 74,4 cm2. Tức là có khả năng giảm tới 50% diện tích mỡ. Bảo quản lạnh nấm có thể giúp giảm cân tốt hơn, tỉ lệ hấp thụ tăng 12 lần Theo chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản Saori Takagi, nếu như đem nấm bảo quản lạnh, tỷ lệ hấp thụ của chất chitosan trong nấm sẽ tăng lên 12 lần, từ đó mang lại kết quả giảm cân tốt hơn. Nấm bảo quản lạnh chứa thành phần umami cao gấp 3 lần so với nấm tươi vừa thu hoạch, khi ăn cũng sẽ ngon miệng hơn.

Chất béo chiếm đến 60% cấu trúc não bộ trẻ. Trong đó các axit béo DHA và ARA giúp gia tăng chỉ số trí tuệ của trẻ em và làm chậm sự lão hóa của trí não người trưởng thành. DHA, ARA, ALA được chứng minh giúp hoàn thiện tế bào thần kinh và võng mạc của trẻ. Các chất này có nhiều trong sữa mẹ, đậu nành, dầu cá, trứng, sữa... Đạm (protein) Protein xây dựng nên tế bào mô và nhiều cơ quan trong đó có não bộ. Chất này còn tham gia cấu tạo hệ thống enzym giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thu các dưỡng Cách bảo quản lạnh nấm rất đơn giản, đầu tiên bạn cắt bỏ gốc rễ, cắt khúc và sơ chế vừa ăn, đóng túi đủ cho mỗi lần chế biến, để thành từng phần riêng biệt, khi chế biến có thể bỏ trực tiếp vào nồi nấu, không cần rã đông. Những phần nấm bảo quản đông đá thì nên ăn trong vòng 1 tháng. Hướng dẫn nấu món canh nấm đơn giản Dùng một ít nấm ngọc châm, một ít nấm

chất tốt nhất. Protein có nhiều trong thịt, cá, gà, tôm... Cholin, taurin, tryptophan Các chất này giúp trẻ phát triển khả năng nhận thức và trí nhớ. Cholin, taurin, tryptophan có nhiều trong thịt cá trứng sữa, đậu nành, mè... Lutein Lutein có nhiều trong sữa mẹ, rau trái có màu xanh đậm, đỏ, cam, một số loại củ quả, lòng đỏ trứng gà. Nghiên cứu cho thấy lutein giúp hoàn thiện tế bào võng mạc mắt của trẻ. Sắt và axit folic Các chất này được xem là vũ khí chống dị tật ống thần kinh thai nhi. Sắt, axit folic có nhiều trong gan, thịt, trứng, sữa, rau có màu xanh đậm, các loại đậu đỗ, mầm lúa mì, lúa mạch... Iốt Thiếu iốt dẫn đến bệnh suy giáp, đần độn ở trẻ em. Iốt có nhiều trong tảo, rau câu chân vịt, cá biển, cua biển, trứng... Thực phẩm thường cung cấp không đủ nhu cầu iốt của cơ thể, do vậy bác sĩ khuyên các gia đình nên sử dụng muối iốt khi chế biến thực phẩm và uống sữa có bổ sung iốt. sò, hoặc các loại nấm mà bạn có sẵn. Dùng một ít thịt nguội hoặc thịt chân giò, có thể thay thế bằng các loại thực phẩm dạng thịt khác, sơ chế cắt thành những miếng vừa ăn, cho vào chảo nóng xào đảo đều. Thêm 150ml nước và 1 ít gia vị vừa ăn, nấu trong 2 phút thì tắt bếp, thêm 1 ít tương đậu nành, thêm 60g bột nghiền khoai tây hoặc ngó sen. Bật lửa nấu thêm cho đến khi món ăn chín mềm là được, rắc thêm chút tiêu đen trước khi thưởng thức.


SỨC KHỎE

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ NÊN VÔ NIỆM?

SOÁ 692 12/01/2018

sức khoẻ thể chất tốt hơn. ... bằng cách giúp đỡ người khác

Khi mục tiêu của chúng ta là cải thiện cuộc sống của người khác, thậm chí theo những cách nhỏ nhất, chẳng hạn như mở cửa hộ hoặc nói lời cảm ơn chân thành Nhà tâm lý học của Healthspan, TS Meg Arroll, giải thích tại sao vô niệm (mind- và ấm áp, thì chúng ta đang hướng ra bên lessful) (chú trọng làm việc hơn là sống) lại tốt hơn cho mọi người. ngoài. Kiểu hành vi thân thiện này mang lại sự đồng cảm cao hơn vì chúng ta có thể tự đặt mình vào vị trí của người khác (ít nhất là một lúc nào đó). Giúp đỡ và chăm sóc cho người khác cũng giúp chúng ta thoát khỏi chính mình, mang lại triển vọng rươi sáng cho cuộc sống. Trân trọng những gì chúng ta có là một con đường hai chiều vì lòng biết ơn sẽ làm tăng hành vi thân thiện và ngược lại. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy bạn cần một chút thúc đẩy để bắt đầu giúp đỡ người khác, hãy viết ra mỗi ngày ba điều mà bạn cảm thấy biết ơn. Cảm giác tích cực và căn bản này sẽ giúp bạn giúp đỡ những người khác. ... thông qua khiêu vũ ... Bằng sáng tạo nghệ thuật Sáng tạo là một cách tuyệt vời để chuyển trọng tâm từ bản thân sang một hoạt động thú vị. Trong một loạt các nghiên cứu của Frances Reynolds, một học giả cao cấp tại Đại học Brunel London, những lợi ích của việc sáng tạo nghệ thuật đã được tìm thấy một cách nhất quán. Ở phụ nữ bị trầm cảm, việc khâu vá thủ công đã được thấy là mang lại sự thư giãn thể chất, tinh thần và cảm xúc, xây dựng lòng tự tôn và thậm chí làm tăng tư duy và hoạt động tích cực. Các phụ nữ trong nghiên cứu này thấy sự tập trung cao độ trong việc khâu vá giúp họ xao nhãng khỏi những lo âu và giảm bớt những suy nghĩ trầm cảm. Trong một nghiên cứu khác xem xét những người có các vấn đề về sức khoẻ tâm thần kéo dài, một dự án nghệ thuật dựa

trên cộng đồng đã làm tăng giá trị bản thân và cảm giác có ý nghĩa về thời gian. Đáng chú ý là, các kỹ năng sáng tạo phát triển được xem như là một lý do để cải thiện việc tự quản lý sức khoẻ tâm thần của người tham gia. ... với bạn bè và người thân Khi ở bên bạn bè, chúng ta thường không bận tâm với những suy nghĩ lo lắng vì chúng ta đang tập trung vào những gì họ đang nói và những tín hiệu phi ngôn ngữ như nụ cười, ngôn ngữ cơ thể và âm điệu. Kết nối với người khác là một trong những phát hiện nhất quán về lợi ích sức khoẻ. Sự hỗ trợ xã hội không chỉ giúp tăng cường sức khoẻ tâm thần mà còn có tác động quan trọng đến hệ thống miễn dịch, tim mạch và hệ thần kinh nội tiết dẫn đến

Khiêu vũ có thể dẫn đến cảm giác bỏ rơi và ức chế khi chúng ta hợp nhất tâm trí với chuyển động cơ thể. Nhưng nghiên cứu cũng cho thấy khiêu vũ có ý nghĩa quan trọng đối với não bộ hơn là các loại tập thể dục khác. Trong một nghiên cứu trên người cao tuổi, những người tham gia vào lớp học khiêu vũ 18 tháng không chỉ thấy những thay đổi tích cực trong trên phim chụp não liên quan đến hiệu ứng chống lão hóa, đặc biệt là vùng hải mã. Vùng não này đặc biệt bị ảnh hưởng bởi lão hóa và đóng một vai trò quan trọng trong những quá trình nhận thức sống còn như trí nhớ và học tập. Khiêu vũ và các hình thức tập thể dục khác dẫn tới nhiều kết nối thần kinh hơn trong vùng não này. Vì vậy, nếu bạn thích nhảy múa thì đây có thể là một lựa chọn tốt để cải thiện cả sức khoẻ thể chất và tinh thần, cộng thêm những lợi ích của việc tập

35

trung vào từng bước đi và hành động. ... trong sự không hoàn hảo Sự cầu toàn thường đi kèm với nghiền ngẫm, lo lắng, cái nhìn tiêu cực về bản thân, và trầm cảm trong một số trường hợp. Loại cầu toàn tiêu cực này có liên quan đến việc thiết lập các tiêu chuẩn cao không thể thực hiện được, vì thế dù kết quả là gì, nó cũng sẽ không đủ. Nói một cách đơn giản, việc cố gắng để hoàn hảo có thể kìm hãm chúng ta. Vì vậy, có lẽ nên noi gương người Nhật trong nghệ thuật Wabi Sabi, trong đó sự không hoàn hảo được chấp nhận. Nghĩa là một số vết nứt, vết đen và các khuyết điểm khác được xem như là một phần không thể tách rời của những đồ vật đẹp. Nhưng phương pháp tiếp cận này có thể mở rộng ra cuộc sống nói chung, vì vậy thay vì cố gắng để sống hoàn hảo, hãy quẩy hết mình và tận hưởng niềm vui. Lời cuối Chìa khóa để áp dụng vô niệm vào sức khỏe và hạnh phúc là tìm một hoạt động yêu thích và đắm mình vào đó. Mặc dù chính niệm chắc chắn một công cụ hữu ích, nhưng nó không phù hợp với tất cả mọi người - không có cách tiếp cận nào phù hợp với tất cả - vì vậy bạn có thể muốn hướng sự chú ý ra bên ngoài và thử một số gợi ý vô niệm ở trên. Cách tiếp cận này tập trung nhiều hơn vào hành động có thể hữu ích cho những người gặp phải trải nghiệm tiêu cực khi thực hành chính niệm. Tuy nhiên, nếu bạn đang gặp phải những triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm thì hãy tìm đến bác sĩ nha khoa hoặc các chuyên gia về sức khoẻ tâm thần. Cũng có nhiều thay đổi lối sống mà bạn có thể thực hiện, từ thay đổi chế độ ăn đến tập thể dục, xem lại giấc ngủ, cũng như thử dùng các thuốc bổ sung và thay thế. Xử lý những thiếu hụt dinh dưỡng thiếu thiếu vitamin D phổ biến trong mùa đông cũng có thể giúp ích.

POLYCLINIQUE IBERVILLE & PHARMACIE FAMILIPRIX 7141 IBERVILLE (GÓC JEAN TALON) TEL: 514-727-8963

2500 JEAN TALON (GÓC D’ IBERVILLE)

Métro D’IBERVILLE

BÁC SĨ TỔNG QUÁT BÁC SĨ CHUYÊN KHOA * mắt (ophtalmologue) * Tai, mui, họng (ORL) * Giải phẫu (chirurgien) * Tim ( cardiologue)

LUU THI THANH THAO

PHARMACIENNE PROPRIÉTAIRE

514 727-8967

- Physiothérapeute (vật lý trị liệu) - Osthéopathe (nắn xương) Giờ khám bệnh: Từ thứ hai đến thứ bảy IBERV ILLE

JEA N-T ALO N

Pharmacie

IBERV ILLE

Clinique médica le

GIỜ Thứ Thứ Thứ

MỞ CỬA Hai đến Thứ Tư : 9h - 19h Năm đến Thứ Sáu : 9h - 20h Bảy : 9h-17h

Quý Đồng Hương sẽ được phục vụ tận tình và hướng dẫn bằng tiếng Việt * GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Những dịch vụ được cung cấp như sau: * Đo huyết áp và thử tiểu đường * Tư vấn về thuốc ngừa thai khẩn cấp * Chuẩn bị hộp phân phối thuốc hằng ngày (dosettes, dispills) * Bồi thường thuốc trực tiếp với các cơ quan CSST, SAAQ, IVAC Có bán thuốc dược thảo và sản phẩm thiên nhiên (dầu hải cẩu OMEGA 3, lộc nhung hưu Cervifor, sữa Ong Chúa, collagène, Quinton nước biển v.v...)


36 Tin

SOÁ 692 12/01/2018

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

KỲ 26: LÊ LỢI GIĂNG THIÊN LA ĐỊA VÕNG, CHỜ ĐÓN ĐẦU LIỄU THĂNG​ Các tướng Lê Sát, Trần Lựu, Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt, Lê Lĩnh, Lê Thụ nhận trọng trách đem 1 vạn quân tinh nhuệ lên giữ ải Chi Lăng, là nơi dự kiến diễn ra trận đánh quan trọng đầu tiên trong chiến dịch đánh diệt 10 vạn quân của Liễu Thăng.

T

heo chiến lược Vây thành diệt viện, sau các chiến thắng Khâu Ôn, Xương Giang, nghĩa quân Lam Sơn đã hoàn thành kế hoạch chặt đứt những “cầu nối” của quân Minh trên tuyến đường từ Quảng Tây đến Đông Quan. Những lực lượng cơ động đông mạnh của quân ta được rảnh tay, Bình Định vương bèn cho đều quân lên tăng cường cho hai tuyến biên giới tây bắc và đông bắc để chuẩn bị quyết chiến với quân cứu viện của Mộc Thạnh và Liễu Thăng. Khác với những cuộc chiến trước đó của dân tộc Việt khi đối đầu với các đạo quân phương bắc, lần này Lê Lợi và tướng lĩnh Lam Sơn lựa chọn chiến trường chính là ngay ở các cửa ải địa đầu, không cho chúng tiến xuống vùng đồng bằng. Sự lựa chọn này đến như một lẽ hiển nhiên, đến từ hoàn cảnh lúc bấy giờ. Lý do tiên quyết là ở trong nội địa, quân Minh còn giữa được bốn thành Đông Quan, Tây Đô, Cổ Lộng, Chí Linh làm chỗ trú chân. Nếu để quân tiếp viện của giặc đánh được vào sâu, chúng sẽ giải vây được cho đồng bọn, hình thành thế trận trong

đánh ra, ngoài đánh vào. Khi ấy diễn biến trận chiến sẽ trở nên rất khó lường. Lý do thứ hai cũng không kém phần quan trọng là bởi quân Lam Sơn không giống những đội quân mạnh truyền thống trước đây của người Việt. Nếu như các triều trước từ Ngô – Đinh – Tiền Lê – Lý – Trần – Hồ đều có thủy quân hùng mạnh, có thể tận dụng hệ thống sông ngòi chằng chịt làm lợi thế chiến đấu thì ngược lại, quân Lam Sơn khởi phát từ rừng núi Thanh Hóa, giỏi chiến đấu trên bộ, nơi địa hình rừng núi phức tạp. Đầu tháng 10/1427, hai đạo quân Minh tiếp viện đã tiến sát biên giới. Ở hướng Vân Nam, Kiềm Quốc công nước Minh là Mộc Thạnh cùng các tướng Từ Hanh, Đàm Trung với 5 vạn quân, 1 vạn ngựa đã chỉnh tề đội ngũ, sửa soạn tiến đánh ải Lê Hoa (thuộc Lào Cai, giáp Vân Nam). Phía đông bắc thì tướng giặc là Chinh lỗ tướng quân Thái tử thái phó An Viễn hầu Liễu Thăng, Tham tướng Bảo Định bá Lương Minh, Đô đốc Thôi Tụ, Binh bộ thượng thư Lý Khánh, Công bộ thượng thư Hoàng

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ CUỘC SỐNG TRIỀU TIÊN Ở MỨC ĐỘ CHƯA TỪNG THẤY CỦA NHÓM PHÓNG VIÊN (PHẦN 2) W

ill Ripley, Tim Schwarz và Justin Robertson, ba phóng viên của hãng tin CNN đã đến Triều Tiên vào tháng 6/2017 và dành 15 ngày ở lại đây. Dù luôn bị giám sát bởi những người của chính quyền Triều Tiên nhưng họ đã tiếp cận được đời sống tại đất nước này ở mức độ chưa từng thấy trước đó, không chỉ Bình Nhưỡng mà còn cả những vùng đất hẻo lánh khác.

Dưới đây là những ghi chép của Ripley về chuyến hành trình khám phá đất nước được cho bí ẩn này - phần hai. Nông nghiệp và báo chí Nếu so với Wonsan – thành phố gắn liền với các vụ thử vũ khí hay khu vực DMZ căng thẳng nhưng việc xin giấy phép đến đây lại rất khó và người hướng

Phúc, thổ quan Hữu bố chính sứ Nguyễn Đức Huân dẫn 10 vạn quân, 2 vạn ngựa chiến nhằm đánh ải Pha Lũy (nay thuộc Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc). Trước thềm trận chiến quyết định, Lê Lợi đã có lời nhận định: “Giặc vốn khinh ta, cho là ngưới nước ta nhút nhát, sợ oai giặc đã lâu, nay nghe tin đại quân sang, hẳn là ta rất hoảng sợ. Huống chi lấy mạnh nạt yếu, lấy nhiều lần ít đó là lẽ thường. Giặc không thể tính được hình thế được thua của người của mình, không thể hiểu được cơ vi qua lại của thời của vận. Vả lại, quân đi cứu nguy cấp phải lấy mau chóng làm quý, giặc nhất định phải hành quân gấp vội. Binh pháp có nói: Hành quân 500 dặm mà chỉ vội hám lợi thì sẽ què thượng tướng. Nay Liễu Thăng đến, đường sá xa xôi, quân lính tất mỏi mệt. Ta đem quân nhàn khỏe, đợi đánh quân mỏi mệt, nhất định sẽ thắng” (theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư) Để nuôi thêm sự kiêu ngạo của giặc, Nguyễn Trãi nhân danh của vua bù nhìn Trần Cảo soạn thư cầu hòa gởi đến Liễu Thăng. Thư có đoạn viết: “Nay tôi tủi phận là con cháu còn sót lại của vua Trần, ẩn náu ở đất Lão Qua đã hơn 10 năm nay. Người trong nước tôi khổ về chính sự khắc nghiệt của các quan lại triều đình [chỉ quan tướng nước Minh đô hộ]; nhớ lại ơn đức cũ của các vua Trần trước kia, mới cùng bàn nhau đánh đuổi bọn quan cai trị, ép tôi về nước. Khoảng tháng 11 năm ngoái, các quan quân đóng giữ ở các thành các xứ đều đã lục tục mở cửa, bỏ binh giáp, hòa giải cùng với chúng tôi. Tất cả các quan lại và quân dân trai gái gồm có hơn một vạn người, chúng tôi đều thu nuôi cả, không phạm đến mảy may. Nay tôi lại nghe thấy, triều đình lại sai tướng quân đem đại quân đến bờ cõi nước tôi; không biết rõ đạo quân ấy là quân cứu viện chăng? Hay là quân đến đóng giữ chăng? Hay lại là quân đến làm việc lập lại họ Trần chăng? Các ông ví xét rõ sự tình thời thế, đóng đại quân lại rồi đem việc hào giải của tất cả các quan lại quân dân nói trên kia, làm tờ số tâu rõ công việc về triều đình, tôi cũng liền lập tức cho đúc người vàng, mang tờ biểu, tiến cống thổ sản địa phương. Còn các bầy tôi trong triều may ra biết đem đường lối thẳng thắn can ngăn Vua [chỉ Tuyên Tông nước Minh] lại làm việc dấy kẻ bị diệt, nối lại dòng kẻ mất gốc mà tránh được việc phi lí dùng binh đến cùng, khoe khoang võ lực như đời Hán, Đường. Sai một vài đặc sứ dụ dỗ bằng lới nói êm ấm để tha tội cho nước An Nam. Làm như thế thì các ông có thể ngồi yên đó mà hưởng thành công. Mà nước lớn sẽ làm trọn được đạo “lạc thiên”; nước nhỏ cũng tỏ được hết lòng thành thực “úy thiên”. Như thế há chẳng tốt đẹp lắm ru!”(theo Quân Trung Từ Mệnh Tập) Cùng với việc gởi thư vờ xin Liễu Thăng lui binh, quân ta cũng rút bỏ thành Khâu Ôn vừa chiếm được trước đó không lâu, vì thành này nằm ở vị trí quá xa các ải khác

trong nội địa, bất lợi để thiết lập phòng thủ. Liễu Thăng dẫn quân tiến vào thành Khâu Ôn, càng đinh ninh là quân Lam Sơn nhát sợ, nóng lòng muốn lập công to. Mặc dù xác định sẽ đánh giặc nơi địa đầu, nhưng Lê Lợi vẫn theo gương các đời trước cho nhân dân các xứ phía bắc làm kế thanh dã (tức Vườn không nhà trống). Lúa ngoài đồng được gặt sớm, lương thực đều được mang đi cất giấu, không để lại thứ gì mà quân giặc có thể tận dụng làm quân lương tại chỗ được. Trừ những người làm nhiệm vụ chiến đấu, thì nhân dân đều nhận lệnh sơ tán khỏi những nơi dự kiến sẽ trở thành chiến địa.Trong khi thường dân được lệnh lùi về các tuyến sau, thì những chiến binh dũng mãnh nhất tiến lên tuyến đầu. Các tướng Lê Sát, Trần Lựu, Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt, Lê Lĩnh, Lê Thụ nhận trọng trách đem 1 vạn quân tinh nhuệ lên giữ ải Chi Lăng, là nơi dự kiến diễn ra trận đánh quan trọng đầu tiên trong chiến dịch đánh diệt 10 vạn quân của Liễu Thăng. Ở mặt trận tây bắc, các tướng Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Lê Trung, Lê Khuyển cũng dẫn quân mạnh lên giữa ải Lê Hoa để cầm cự với 5 vạn quân của Mộc Thạnh. Lê Lợi không chủ quan ở mặt trận nào khi mà cả hai hướng tây bắc, đông bắc đều có quân mạnh trấn giữ. Nhưng riêng đối với cánh quân của Mộc Thạnh, Bình Định vương nhận định rằng: “Mộc Thạnh tuổi đã già, từng trải việc đời đã nhiều, lại biết tiếng vua từ trước, nhất định còn đợi xem Liễu Thăng thành bại ra sao chứ không nhẹ dạ tiến quân”(theo ĐVSKTT). Do đó, ngài ngầm đem mật thư cho Trịnh Khả, Lê Khuyển lệnh không nên đem quân ứng chiến sớm, chỉ cần đặt mai phục để đợi. Trọng tâm của chiến dịch vẫn được xác định nằm ở mặt trận phía đông bắc với mục tiêu là tiêu diệt cánh quân của Liễu Thăng. Phía sau đội quân của Lê Sát là hàng loạt các đạo quân hùng mạnh khác chực chờ tiếp ứng cho tuyến đầu. Cách ải Chi Lăng không xa, tướng Lê Lý đặt sẵn phục binh đón đánh quân Minh. Sau quân của Lê Lý là đại quân của Trần Nguyên Hãn đóng ở thành Xương Giang dài đến thành Chí Linh bao gồm cả quân thủy lẫn quân bộ, vừa là điểm tựa cho các quân ngoài biên ải, vừa giữ nhiệm vụ cô lập hoàn toàn quân Minh trong thành Chí Linh, không cho chúng có cơ hội xuất thành. Bản thân Bình Định vương Lê Lợi thì bấy giờ đóng ở dinh Bồ Đề (thuộc Gia Lâm, Hà Nội ngày nay), giữ các vệ quân Thiết đột tinh anh cùng các mãnh tướng Nguyễn Xí, Phạm Vấn, Lê Khôi làm lực lượng dự bị, tùy cơ lợi hại mà tung quân vào chiến trận để tiếp ứng cho các hướng quân hay góp sức đánh dứt điểm quân địch. Một thế trận liên hoàn, nhiều tầng, nhiều lớp đã được bày ra để chờ đánh viện binh của giặc. Toàn bộ quân dân Việt đã tập trung ở mức cao nhất tinh thần và lực lượng, sẵn sàng bước vào trận chiến sinh tử quyết định vận mệnh toàn dân tộc.

dẫn đi cùng liên tục nhắc nhở nhóm của Ripley phải cẩn thẩn khi phỏng vấn người dân ở đây. Lý do là vì canh tác nông nghiệp là một trong những chủ đề nhạy cảm nhất tại quốc gia vẫn còn phải vật lộn với vấn để lương thực cho người dân. Những dãy núi bao trùm cả vùng đất, rất ít đất canh tác. Và vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi Triều Tiên đang phải chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong suốt hai thập kỷ. Với hầu hết người dân ở đây, thịt gà, thịt bò, thịt lợn là những thứ xa xỉ. Thực phẩm chủ yếu là những món cơ bản như kim chi, gạo hay cháo. Khi nhóm phóng viên CNN đến, những cánh đồng bị bỏ không và họ bắt đầu nói chuyện với một nông dân ở đây - Yun Myong Gum 38 tuổi. Đôi bàn tay chai sần cháy nắng như dấu ấn của 10 năm lao động vất vả dưới cái nắng gay gắt. Cô có vẻ suy nghĩ rất nhiều

về cuộc sống: “Có công việc nào là không vất cả? Với những người nông dân như tôi, điều yêu thích luôn là chăm sóc đất đai vườn tược”. Ripley hỏi cô mong muốn đến nơi nào nếu một ngày cô rời Triều Tiên. Câu trả lời đã làm Ripley bất ngờ vì không người Triều Tiên nào từng nói với phóng viên này như vậy: “Tôi muốn đến Mỹ”. “Tôi muốn đến xem đất nước đã đối địch với Triều Tiên trông như thế nào. Mâu thuẫn giữa người Mỹ và Triều Tiên là gì?...", cô nói. Yun Myong Gum giải thích: “Chúng tôi không nghĩ người Mỹ xấu, chúng tôi chỉ lên án chính phủ Mỹ”. Sau đó, nhóm của Ripley được đưa tới tham quan nhà của một người nông dân vốn được lựa chọn cẩn thận cho chuyến thăm này. Gia đình người nông dân này ăn trưa cùng với các phóng viên Mỹ. Thức ăn được làm từ thực phẩm sẵn có trong khu


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ vườn trước cửa nhà với trứng vịt, đậu và cơm, gói cùng lá diếp, tỏi và gia vị. Đơn giản, lành mạnh và ngon miệng, Ripley chia sẻ. Chủ nhà Kim Gyo Son cho biết, bây giờ thực phẩm không còn là vấn đề tại Triều Tiên nữa nhờ những thứ tự trồng. Anh nói: “Chúng tôi có gạo và tiền hàng năm. Cũng như ngôi nhà này là miễn phí”. Sau bữa trưa, Kim dẫn phóng viên Mỹ thăm một vòng quanh ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn. Ngôi nhà được xây bằng bê tông, mái tôn xanh với khu vườn và cái giếng nhỏ trước sân. Căn bếp đơn sơ và các phòng nội thất sơ sài. Phòng khách có đầu DVD và ti vi, phát sóng những bộ phim, ca khúc hay chương trình về nấu ăn hoặc phong cách sống ở Triều Tiên. Giống như tất cả những căn nhà ở Triều Tiên khác, bức chân dung hai lãnh đạo quá cố được treo trang trọng, trong đó có cả tấm hình về chuyến thăm của ông Kim Jong Il đến đây năm 2006 – điều này có thể lý giải tại sao căn nhà được chọn cho chuyến thăm của phóng viên CNN. Hầu hết người Triều Tiên đều thích đọc Rodong Sinmun Chủ nhà cũng chia sẻ về sở thích đọc báo của mình và đương nhiên đó là tờ Rodong Sinmun. Theo Kim Gyo Son vì đây là tiếng nói của đảng Lao động Triều Tiên nên mọi thông tin đăng tải đều là sự thật. Thực tế, mọi người dân Triều Tiên đều khẳng định điều này, Ripley cho biết. Mua điện thoại di động tại Bình Nhưỡng Trên con phố Ryomyong, nhóm phóng viên CNN tìm thấy phiên bản Triều Tiên của thương hiệu Apple. Thương hiệu Arirang được đặt theo tên ca khúc dân gian nổi tiếng của Triều Tiên. Người quản lý cửa hàng nói với Ripley, đây là thương hiệu hàng đầu trong ba nhà sản xuất điện thoại di động của Triều Tiên, với giá lên đến 350 USD. Khi phóng viên Mỹ thắc mắc về khả năng tài chính của người Triều Tiên thì người quản lý này khẳng định, hiện mức sống của người dân đang tăng lên. Khung cảnh một cửa hàng điện tử ở Triều Tiên Ở một góc cửa hàng, một khách hàng đang nghe nhạc trên chiếc điện thoại mới

và chơi trò chơi rất giống Angry Birds. Cô ấy nói với Ripley rằng, cô thích chụp hình và chia sẻ những tấm ảnh với bạn bè. "Chúng tôi đã chụp một vài tấm cùng nhau, những tấm chụp bằng máy cô ấy nhìn còn đẹp hơn máy tôi", Ripley viết. Người dân Triều Tiên có thể làm hầu hết mọi thứ như chúng ta vẫn làm trên điện thoại di động. Tuy nhiên, điều họ không thể là kết nối internet. Họ chỉ được sử dụng mạng nội bộ quốc gia với hệ thống kiểm duyệt chặt chẽ. Và Triều Tiên cũng có một phiên bản Google của riêng nước này, có thể tìm kiếm hiển thị những nội dung đã được chính phủ cho phép. Cùng với các phương tiện truyền thông xã hội – phiên bản tương tự Facebook cũng xuất hiện. Quốc gia này cũng có những phòng chat, thậm chí là cả hẹn hò trực tuyến. Người nước ngoài rất khó để tham gia vào các phòng chat này. Nhóm của Ripley tiếp tục đi đến một khu mua sắm. Hầu hết đều là các sản phẩm nội địa như bia Taedonggang và một số nhãn hàng Trung Quốc nhập khẩu. "Chúng tôi dùng thử sữa và khoai tây chiên đựng trong túi màu đỏ vàng trông rất giống McDonald. Rất bất ngờ, chúng rất ngon", Ripley cho biết, Triều Tiên cũng có đồ ăn nhanh kiểu Mỹ. Người dân Triều Tiên đi dã ngoại Ripley còn chứng kiến khung cảnh cuộc dã ngoại của một nhóm công nhân Triều Tiên. Họ khá thoải mái và vui vẻ chia sẻ đồ ăn với nhóm phóng viên Mỹ.

Theo chính quyền Bình Nhưỡng, gia tộc nhà lãnh đạo Kim Jong Un mang “dòng máu núi Paektu” – được coi là nguồn gốc cao quý gắn liền với những vị vua huyền thoại xưa kia trên bán đảo Triều Tiên. Ripley và các phóng viên CNN lái xe nhiều giờ trên con đường bụi bặm qua những vùng nông thôn Triều Tiên. Những chiếc xe tải hạng nặng và khu vực thi công xuất hiện cho thấy đang có đầu tư phát triển tại đây. Người hướng dẫn từ chối cho phóng viên CNN chụp ảnh. Trung tâm của Samjiyon là một bức tượng cố Chủ tịch Kim Il Sung. Nhóm phóng viên Mỹ được dẫn đến một nơi rất linh thiêng với người Triều Tiên: một trại quân sự được cho là nơi ông Kim Jong Il chào đời. Nhiều câu chuyện về ông Kim Jong Il được hướng dẫn viên kể lại với các phóng viên. Hướng dẫn viên Triều Tiên kể về lãnh tụ quốc gia “Đợt đó thời tiết rất lạnh và khác thương. Nhưng không hiểu sao vào ngày đó, gió mạnh bỗng ngừng thổi, mặt trời tỏa sáng khắp nơi. Mọi vật trở nên tươi sáng và thanh bình. Những bông hoa đua nhau nở và bầu trời xuất hiện vì sao sáng”, hướng dẫn viên Triều Tiên thuyết

trình. “Đó là một truyền thuyết hay chuyện thật vậy?", Ripley nghi ngờ. “Không phải một truyền thuyết. Vị lãnh tụ của chúng tôi là người được thiên đường gửi đến cho chúng tôi. Nên ngài có thể làm thay đổi thời tiết. Đó là câu chuyện có thật”, cô hướng dẫn viên quả quyết. Sau đó, họ leo đến gần đỉnh núi. Gần đến đỉnh, họ nhìn thấy chữ ký của Kim Jong Il được khắc rõ nét trên núi. Gần cuối chặng đường leo núi, gió rất mạnh nhưng khi lên đỉnh, gió lặng hoàn toàn. Không khí trong lành yên tĩnh và nhóm của Ripley đã chứng kiến một trong những cảnh quan ngoạn mục nhất trong cuộc đời: Miệng núi lửa giống như một hồ nước xanh ngọc bị đóng băng bao quanh bởi những đỉnh núi tuyết phủ sừng sững. Tôi cho rằng, khi tận mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng này, anh đã hiểu tại sao người dân Triều Tiên lại dành tình cảm sâu sắc cho nơi đây như vậy: "Ngọn núi tượng trưng cho cuộc sống người Triều Tiên – thử thách đầy chông gai chinh phục đỉnh núi cao và hi vọng về tương lại tươi sáng".

khiến cho cộng đồng người theo Hỏa giáo từ bỏ tập quán thiên táng có từ cả ngàn năm nay, cho đến những bộ hài cốt đã chôn 40 năm ở Đức mà vẫn còn nguyên vẹn một cách bí hiểm, không phân hủy sau hàng chục năm nằm dưới lòng đất. Ở nhiều nước châu Âu, sử dụng lại các ngôi mộ để chôn cất người khác sau 1520 năm là điều bình thường, tuy nhiên gần đây một số các hài cốt được chôn dưới các ngôi mộ này lại không hề phân hủy. Trong khi đó thì ở Hong Kong, rất khó kiếm chỗ để an táng người chết cũng như kiếm nhà cho người sống. Nhiều nhà để tro cốt đã không còn chỗ trống, khiến cho các nhà tang lễ phải cất các lọ tro cốt của hàng trăm ngàn người chết ở những căn phòng phía sau để chờ chính quyền tìm chỗ an trí chúng. Ngay cả khi có chỗ thì những hộc trống đắt tiền vốn chỉ vừa đủ để để một hũ cốt có thể có giá đắt như một căn hộ hạng sang. Trong các giải pháp điên rồ và đôi khi tàn nhẫn, có cả biện pháp dùng vôi để hóa lỏng những bộ hài cốt đã phân hủy một phần để lấy chỗ trống chôn người khác và thông qua xổ số để phân phối chỗ trong nhà để cốt. Thế nhưng có lẽ biện pháp khiến chúng ta kinh ngạc nhất là giải pháp thu hút sự chú ý nhiều nhất: nghĩa trang thẳng đứng.

hộc kéo. Cách làm đem đến hiệu quả sử dụng không gian gấp bảy lần cách chôn dưới đất trong khi tự bản thân những những công trình này tạo thành những điểm nhấn kiến trúc có sự thu hút gấp bội. Những công trình như vậy đã xuất hiện, từ Israel cho đến Brazil, với nhiều bản thiết kế các tòa tháp nghĩa trang nữa đang được vẽ ở các thành phố như Oslo, Verona, Mexico City, Mumbai và Paris. Liệu chúng có giúp giải quyết vấn đề? Và liệu chúng có trở nên phổ biến? "Thiếu không gian là một vấn đề lớn. Ở ngay nơi tôi ở, đã có một số quận của London không còn một chỗ chôn cất nào cả," ông Gary Burks, người quản lý nghĩa trang và đài hỏa táng khu vực City of London (tức trung tâm tài chính của London) nằm ở đông London, nói. Ở những thành phố có đông dân Hồi giáo hay Do Thái giáo, tình hình còn cấp bách hơn, bởi vì hỏa táng là một điều đại kỵ trong tôn giáo của họ. Một nghiên cứu dự đoán nếu vào năm 2050 việc chôn cất vẫn còn phổ biến như hồi năm 2014 thì thế giới cần phải bỏ ra thêm một diện tích đất khoảng 6.500 km vuông nữa - tức một diện tích đất lớn gấp năm lần New York. Có một thực tế là chúng ta đã để người chết an nghỉ trong các tòa nhà qua hàng thiên niên kỷ. Một ví dụ là nghĩa trang Les Innocents vốn từng nằm ngay giữa trung tâm Paris. Vào thời Trung cổ đó là một nghĩa trang hết sức đông đúc - nơi mà các hài cốt được chất cao đến mức người ta có thể trông thấy khi nhìn qua tường sân nhà

Nhóm phóng viên bắt chuyến bay hãng Air Koryo đến huyện Samjiyon, nằm cách Bình Nhưỡng 400 dặm về phía Bắc, cạnh biên giới với Trung Quốc. Huyện Samjiyon nằm cách không xa địa điểm Triều Tiên phóng tên lửa ICBM thứ hai vào tháng 7 vừa qua. Chiếc máy bay Antonov AN-24 do Nga sản xuất đã hoạt động khoảng 50 năm nhưng cabin vẫn còn mới. Đội ngũ tiếp viên đều là những cô gái trẻ đẹp tuổi từ 18 đến 25. Tại Samjiyon có ngọn núi Paektu nổi tiếng. Đây là một núi lửa vẫn còn hoạt động và cũng là ngọn núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên. Ngọn núi này rất thiêng liêng với người dân Triều Tiên.

Trong vòng 50.000 năm qua, ước tính đã có khoảng 101 tỷ người từng sinh ra và chết đi trên hành tinh của chúng ta. Dù muốn hay không thì tất cả những ai đang còn sống vào hôm nay - hiện đang là khoảng bảy tỷ người - sẽ đoàn tụ cùng với những người quá cố trong vòng thế kỷ tới. Vậy thì chúng ta phải làm gì với toàn bộ các tử thi đó?

Khi mà dân số thế giới đang tiếp tục gia tăng và tràn ngập các thành phố đông

37

Ngọn núi linh thiêng

LIỆU CÓ CÒN CHỖ CHÔN NGƯỜI CHẾT?

An táng ngày càng khó

SOÁ 692 12/01/2018

đúc thì các phương pháp xử lý người chết truyền thống đang trở nên bế tắc. Các vấn đề nảy sinh bao gồm tình trạng kền kền ngày càng ít đi ở Ấn Độ - vốn

Nghĩa trang theo chiều dọc Những nghĩa trang cao tầng này về cơ bản có nhiều tầng để quan tài được xếp gọn gàng theo hàng lớp các ngăn hoặc


38

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

SOÁ 692 12/01/2018

thờ. Nghĩa trang này chủ yếu là các nấm mồ tập thể với đến 18.000 người chết được dồn vào một cái hố duy nhất. Để có thêm chỗ trống, người dân đã có hành động triệt để là dọn xương từ các nấm mồ lên và để chúng vào trong những tòa nhà có mái vòm dọc theo các bức tường của nghĩa trang được gọi nhà mồ. Những địa điểm chôn cất theo chiều dọc có từ rất sớm này không hoàn toàn thành công. Văn minh hơn Nhiều thi thể trong số này vẫn còn đang phân hủy khi chúng được dời đi, khiến cho một du khách đến Paris vào cuối thế kỷ 18 đã mô tả đến nơi này giống như là "bị cuốn vào một ống cống đầy hôi thối". Cuối cùng, nghĩa trang và các nhà mồ của nó đã bị bỏ hoang sau khi mưa dầm dề làm ngã đổ một bức tường ngầm giữa một nấm mồ tập thể và một ngôi nhà sát bên khiến các thi thể tràn vào hầm rượu của căn nhà. Ngày nay các nghĩa trang trên mặt đất đã văn minh hơn rất nhiều. Các nghĩa trang Công giáo La Mã ở thành phố New Orleans, bang Louisiana thường được gọi là 'thành phố của người chết' do tập trung số lượng lớn các nấm mộ cao ngất bạc màu dưới ánh nắng mặt trời. Những nghĩa trang này được ưa chuộng do những lý do hoàn toàn thực tế bởi vì thành phố được xây dựng trên một đầm lầy. Cho đến nay, nghĩa trang cao nhất là Nhà tưởng niệm Necrópole Ecumênica ở Santos, Brazil. Hiện tại đây là nghĩa

trang có độ cao khủng lên đến 32 tầng với không gian có thể chứa đến 14.000 hài cốt. Ngoài phòng để hũ cốt, quan tài và lăng mộ gia đình, nơi này còn có phòng tiễn biệt linh cữu, các hầm mộ, một đài hỏa táng, một nhà nguyện, một bảo tàng các phương tiện giao thông và lạ lùng là còn có một tiệm bán đồ ăn nhẹ trên mái nhà. Xung quanh công trình là các khu vườn xinh đẹp, trong đó có một khu rừng và một đầm phá với các con rùa tắm nắng và có thác nước riêng. Thậm chí ở đây còn có một khu vực bảo tồn với kế hoạch nhân giống loài chim toucan. Mỗi tầng có các dãy gồm những lô có đánh số có đến 150 ngôi mộ được trang bị hệ thống thông gió phức tạp. "Người thân bước lên thang máy và khi họ đến đúng tầng nơi thì quan tài đã chờ đợi sẵn," bà Priscila Trevisani, vốn có ông bà an nghỉ ở đây, cho biết. Cũng giống như nhiều quốc gia châu u khác, các ô chôn cất được cho thuê thay vì bán. Một khi thi thể phân hủy hết - quá trình này mất khoảng ba năm - hài cốt của họ sẽ được đưa vào hũ cốt đặt trong tòa nhà. Sạch sẽ và sáng sủa "Bởi vì ở đây không chôn cất trong lòng đất nên có cảm giác sạch sẽ hơn nhiều. Mọi thứ đều sáng sủa với ánh sáng tự nhiên khi bức vách bên mỗi lối đi mở ra," bà nói. "Cảm giác rất yên ắng và tĩnh lặng. Từ các tầng cao ở đây ta có thể nhìn thấy thành phố và biển do công trình này được xây trên một khu đất cao. Ở phía

THẾ GIỚI NGẦM CỦA MẠI DÂM ĐỒNG TÍNH NAM Ở NHẬT Những góc khuất trong nghề mại dâm đồng tính nam ở Tokyo được giới thiệu trong một phim tài liệu của đạo diễn người Mỹ.

I

an Thomas Ash, đạo diễn người Mỹ và ekip phim tài liệu "Boys for sale" (Mua bán dâm nam) đã mất hơn một năm mới giành được sự tin tưởng của những

người hành nghề mại dâm nam, chủ các quán bar và người điều hành các hội quán riêng nổi tiếng trong phố đèn đỏ dành cho đồng tính nam ở Nicho, Tokyo, theo

bên kia ta có thể thấy núi Serrat." Ở Santos, hiệu quả sử dụng không gian không thật sự là một yếu tố quan trọng, nhưng các nghĩa trang theo chiều dọc đang bắt đầu mọc lên. Tuân thủ các quy định mới hạn chế mua đất mộ ở các nghĩa trang ngoài trời ở Tel Aviv, Nghĩa trang Yarkon hiện đang xây dựng một tòa nhà chôn cất cao tầng có chỗ chôn cất cho 250.000 người. Lúc đầu những người Do Thái cực bảo thủ tỏ ý nghi ngờ nhưng sau đó các giáo sỹ địa phương đã tuyên bố những nghĩa trang kiểu này là chính đáng. Các tháp chôn cất này có các đường ống trong đó có đất cát, do đó mỗi tầng của nghĩa trang này vẫn được kết nối với mặt đất. "Nghĩa trang theo chiều ngang không thật sự hiệu quả," ông Chandrasegar Velmourougane, người thiết kế một nghĩa trang theo chiều đứng cho Paris cùng đồng nghiệp Fillette Romaric vào năm 2011, nhận định. Những giải pháp khác thường này cũng mở ra cơ hội hiện đại hóa việc chôn cất vào thế kỷ 21. "Trong công trình mà chúng tôi thiết kế, mỗi người được chôn cất ở đất có một thanh gỗ tưởng niệm gắn vào mặt ngoài của tòa nhà. Thanh gỗ này chỉ được chiếu sáng mỗi năm một lần vào ngày tưởng niệm người đó. Đó là một cách thể hiện sự hiện hữu của họ với thế giới xung quanh," Velmourougane nói.

Tuy nhiên cũng có những suy tính thực dụng. Những bia mộ cỏ mọc um tùm ở các nghĩa trang là lời nhắc nhở rằng cuối cùng

thân nhân của người chết - cùng với bất cứ ai biết họ - cũng sẽ về bên kia thế giới. Tất cả những điều này là không thành vấn đề nếu như họ được chôn vào lòng đất nhưng trải qua hàng trăm năm sau khi những nghĩa trang này không còn chỗ trống thì các nghĩa trang thẳng đứng cũng trở nên không còn ai đến nhận. Cách duy nhất để cho mọi việc hiệu quả là tái sử dụng các nấm mộ đã được chôn cất. Tất nhiên, không phải ai cũng cùng suy nghĩ như vậy. Nghĩa trang City of London đã bắt đầu tái sử dụng một số nấm mộ, nhưng thường thì họ không đụng chạm gì tới các hài cốt nằm trong đó. "Hồi trước rất nhiều mộ huyệt ở Nghĩa trang City of London được thiết kế để chôn cất được sáu người," Burks nói. "Một số mộ huyệt được đào sâu tới 10 hay 12 feet, nhưng rồi mới chỉ được dùng để chôn cất hai người." Ít nhất ở London, còn lâu nữa mới tới lúc công chúng cảm thấy bình thường trước việc các nấm mộ bị khai quật - trên thực tế thì việc này thậm chí còn là không hợp pháp. "Đây là một điểm rất quan trọng bởi vì mặc dù bạn được phép dùng lại một nấm mồ sau 75 năm không ai ngó ngàng tới thì điều này đối với các nấm mộ ở trên mặt đất là không thể xảy ra," Burk giải thích. Trevisani có một cái nhìn tích cực hơn. "Tất cả chúng tôi đều cho rằng đó là cách tốt để tôn vinh ông bà. Trước hết là để ông bà ở cạnh bên nhau ở thành phố mà họ đã chọn để sinh sống và với một quang cảnh dễ chịu ở một nơi yên tĩnh. Nhưng cũng là vì họ không chiếm đất ở một nghĩa trang thông thường."

SCMP. Toàn bộ ngân sách năm đầu tiên của dự án chi vào việc mua rượu bôi trơn quan hệ. Ash, người có kinh nghiệm 15 năm làm phim tài liệu về Nhật Bản, vẫn sốc bởi những phát hiện trong quá trình làm phim. "Chúng tôi bắt tay vào ý tưởng này cách đây hơn 10 năm và quá trình sản xuất mất 4 năm", Ash nói về ekip làm phim 6 người. "Chúng tôi lắng nghe chuyện về lý do người ta bước vào nghề này, trong đó phụ nữ chiếm đa số", anh cho biết. "Chúng tôi cũng nghĩ về mại dâm theo cách hiện đại, khi người ta ý thức được mọi rủi ro của nghề. Tuy nhiên, những nam thanh niên làm việc ở Nicho lại khác hẳn, họ không hề ý thức được điều này". Thế giới ngầm của mại dâm đồng tính nam trong lòng xã hội Nhật Bản quy tụ tại đây, với khoảng 800 đơn vị kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của đủ loại khách hàng. Một trong những chủ quán bar được phỏng vấn trong bộ phim cho hay có ít nhất hai chính trị gia là khách quen của quán. Trong khu phố có đầy đủ các cửa tiệm phục vụ nhu cầu của giới đồng tính nam tại Tokyo, như cửa hàng bán đồ chơi tình dục, câu lạc bộ khiêu vũ, hội quán riêng. Theo Ash, rất khó để biết chính xác số lượng nam thanh niên bán dâm tại Nicho, cũng như trên nhiều trang web trực tuyến cung cấp dịch vụ "bán dâm tại nhà". Anh ước tính có khoảng 1.000 người. Khách tới hội quán được mời rượu và chọn một trong những thanh niên trẻ đẹp trong quán. Những quán bar khác thì giới thiệu qua "menu ảnh". Khi khách đã chọn xong, chàng phục vụ sẽ tới ngồi cùng bàn và được mời rượu. Với mỗi 30 phút tìm hiểu, khách hàng bị tính gần 5 USD. Nếu khách muốn phát triển quan hệ xa hơn, ông ta có thể đưa chàng trai tới phòng riêng hoặc một "khách sạn tình yêu" gần đó để quan hệ và trả tiền. Luật chống mại dâm Nhật chỉ giới hạn trong phạm vi định nghĩa mại dâm là quan hệ tình dục qua đường âm đạo giữa đàn ông và đàn bà, nên hành vi bán dâm của

đồng tính nam không được coi là vi phạm. Độ tuổi bán dâm cũng ít được chú ý, với nhiều người gần hết tuổi thiếu niên, dù pháp luật quy định tuổi đủ năng lực hành vi là 20. "Có hai điều khiến chúng tôi sốc", Ash nói. "Một là họ rất thiếu hiểu biết về các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nhiều người thậm chí còn không biết bệnh đó tiếng Nhật nói thế nào, chứ đừng nghĩ tới chuyện thảo luận về nó". Điều thứ hai là rất nhiều chàng trai tới Tokyo hành nghề đều tới từ những khu vực bị động đất, sóng thần ảnh hưởng sau thảm họa ở nhà máy hạt nhân Fukushima hồi tháng 3/2011. "Khi nghĩ về các cộng đồng bị chiến tranh hay thiên tai ảnh hưởng, chúng tôi có xu hướng cho rằng số người buộc phải hành nghề này là phụ nữ, chứ chưa từng nghĩ tới đàn ông lại bị ảnh hưởng từ thảm họa Fukushima ở Nhật", Ash bày tỏ. Một phần của bộ phim sử dụng hoạt họa để miêu tả những câu chuyện không thể ghi hình, kể về nhiều nam thanh niên bán dâm nhưng bản thân không phải người đồng tính. "Đối với họ, đó chỉ là một công việc", Ash nói. "Tôi rất ngạc nhiên khi biết họ thoải mái trò chuyện với bạn gái về nghề nghiệp đang làm để kiếm sống. Họ bảo bạn gái đều hiểu và chấp nhận, cảm thấy công việc này không có vấn đề gì". "Tôi ngờ là các bạn cũng chưa từng trải nghiệm qua, nó cực kỳ khó hiểu", một người đàn ông từng hành nghề mại dâm nam giải thích ngay đầu phim. Sau này, ông ta trở thành chủ một hội quán riêng và đưa ra hướng dẫn cho những chàng trai trẻ không thể cương cứng khi quan hệ với khách hàng. "Tiền bạc", ông nói. "Nghĩ đến kiếm tiền sẽ làm bạn cứng lên". "Boys for sale" đã giành được 4 giải thưởng trong các liên hoan phim tại Los Angeles, Nam Phi, Mexico và Ecuador. Phim được công chiếu lần đầu tại Nhật hồi cuối tháng 11, trong khuôn khổ Tuần lễ phim Tokyo 2017. Ash hy vọng sẽ trình chiếu bộ phim tại Turin vào tháng một này, tiếp theo là Mississippi và Sydney vào tháng hai.

Tái sử dụng các huyệt mộ


CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

BÍ QUYẾT CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC CỦA DOANH NHÂN SỐNG SÓT SAU KHI CÓ 10 KHỐI U: SỰ CÂN BẰNG LÀ CHÌA KHÓA SỐNG CÒN Feisal Alibhai không hút thuốc, không uống rượu, trà hay cà phê, hiếm khi ăn ở bên ngoài và luyện tập thể thao mỗi ngày. Khi 35 tuổi, anh được chẩn đoán có 10 khối u trong cơ thể, người đàn ông trẻ không thể hiểu được tại sao. Đây là những bài học anh đã học được:

SOÁ 692 12/01/2018

đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại của họ để hiểu được khuynh hướng sức khỏe của họ đối với bệnh tật và xây dựng đội ngũ nhân viên y tế để họ có thể gọi bất cứ lúc nào, từ bất cứ nơi nào. Mặc dù vậy, thuốc thang chỉ là một phần. Sau khi thoát khỏi căn bệnh ung thư tử thần, Alibhai muốn tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh, đặc biệt là đối với bản thân anh. "Tôi đã kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm. Tôi luyện tập thể thao mỗi ngày và hiếm khi ăn ở ngoài. Tôi không uống rượu, không hút thuốc, không dùng trà hay cà phê và cũng chẳng có thú vui trụy lạc nào. Các bác sĩ cho tôi biết về khái niệm mất cân bằng. Và từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về thiền, yoga...", Alibhai kể lại. "Bạn phải hiểu được bạn ăn gì? Bạn đi lại như thế nào? Bạn ngủ ra sao? Cách bạn suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống?". Tìm được sự cân bằng đúng đắn, bạn có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình. Bí quyết sống khỏe, sống vui của Alibhai Về ăn uống: Bạn cần biết cảm giác của mình trước các bữa ăn. Khi kết thúc bữa ăn, bạn không nên có cảm giác quá no và nặng nề. Đừng bao giờ để bản thân rơi vào tình trạng đói ngấu. Chế độ ăn uống của bạn có thực sự cân bằng? Hãy tưởng tượng những tác động của sự mất cân bằng ấy đối với cách bạn đưa ra quyết định. Bạn nên ăn những thực phẩm thực sự có tác động tốt tới sức khỏe. Hãy ăn đúng bữa mỗi ngày để cơ thể không rơi vào "chế độ chờ" quá nhiều. Thực đơn của Alibhai: Bữa sáng với sinh tố rau chân vịt, cải xoăn hoặc dưa chuột, một quả bơ, chanh, một chút muối và vài lá húng quế. Một chút thức ăn nhẹ

V

ào mỗi chủ nhật, Feisal Alihbai và 2 con trai thường có một buổi trò chuyện sau bữa tối. "Chúng tôi ngồi cùng nhau và lên thực đơn cho các bữa ăn mỗi ngày từ thứ 2 đến chủ nhật: bữa sáng, bữa trưa, bữa tối... Điều đó giúp các con tôi học được bài học chủ động và có các nhìn tổng quát về sự cân bằng đối với những thứ chúng ăn. Khi 7 tuổi và 9 tuổi, con trai tôi cần học được cách kiểm soát các bữa ăn của mình. Không bao giờ là quá muộn để bảo vệ sức khỏe của bạn và những yếu tố có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, bao gồm các thực phẩm và cách chúng ta ăn chúng. Tôi muốn bạn học hỏi vài thứ từ những kẻ ngốc, như tôi. Từ đó, bạn có sự lựa chọn tốt hơn mà tốn ít chi phí hơn", Feisal chia sẻ kinh nghiệm.

39

gồm 10 hạt hạnh nhân và 10 hạt óc chó giữa bữa trưa và bữa sáng. Bữa trưa anh thường ăn salad rau diếp, hạt khô, các loại rau, trái cây và nước sốt. Bữa xế chiều là một thanh sô cô la 85% ca cao và 10% đường. Bữa tối Alibhai thường ăn chay với cơm gạo lứt, mỳ hoặc hạt quinoa. Về hoạt động thể chất: Bạn cần có chế độ luyện tập đều đặn ít nhất 5 lần một tuần. Một khi đã lên kế hoạch, hãy thực hiện nó nghiêm túc. Alibhai thường luyện tập vào buổi sáng bằng cách đi bộ, tập yoga, tập thở hoặc luyện tập cường độ cao mỗi ngày. Chế độ ngủ: Bạn nên ngủ khoảng 7,5 giờ mõi ngày. Tác động của chế độ dinh dưỡng và luyện tập của bạn sẽ được phát huy tối đa trong thời gian ngủ này. Thiết lập một chế độ ngủ đúng giờ, ổn định, thức dậy đúng giờ để tạo thói quen cho cơ thể. Về suy nghĩ: Hãy rèn luyện cho tâm trí của mình bằng cách tập hít thở và thiền định. Alibhai bắt đầu ngày mới bằng cách tập thiền và kết thúc cũng bằng cách tập thiền. Về cảm xúc: Bạn có luôn tỏ ra tích cực? Cảm xúc xuyên suốt mỗi ngày của bạn là gì? Quan trọng hơn, bạn có cảm giác kết nối với mọi người? Khoa học đã chứng minh rằng, sự cô đơn khiến cơ thể chúng ta luôn ở tình trạng căng thẳng và rút ngắn tuổi thọ. Chúng ta có hàng chục đồng nghiệp, nhưng hầu hết chỉ chăm chăm nhìn màn hình máy tính mà ít có sự kết nối thực sự. Với Alibhai, tuy làm việc với rất nhiều người nhưng anh hầu như không giao tiếp, chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với bất kỳ ai. "Tôi thường đơn độc. Bạn không trò chuyện với ai, bạn đơn độc. Cảm giác không kết nối khiến bạn bị tổn thương". Thiền định giúp Alibhai luôn "có mặt" thực sự.

Thực tế, Feisal đã tốt nghiệp trường Wharton, Đại học Pennyslvania. Anh đứng đầu một công tỷ triệu đô với hơn 10.000 nhân công ở 15 quốc gia trên thế giới. Anh chuyển tới Hong Kong từ năm 1992 để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Bệnh tật đã khiến định hướng cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Thời gian ở bệnh viện để điều trị bệnh đã khiến Alibhai nhận thức được rằng, cho dù bạn khỏe mạnh hay được giáo dục tốt đến đâu, không ai có thể tránh hoàn toàn được khỏi bệnh tật, quản trị và cải thiện được sức khỏe của bản thân. Anh đã thành lập Qineticare tại Hong Kong năm 2013 để tạo ra một cộng đồng như vậy. Các dịch vụ đặc thù của Qineticare củng cố lịch sử y tế của gia đình khách hàng và

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$


40

CUỘC SỐNG

SOÁ 692 12/01/2018

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. L

L

SPECIA

L

SPECIA

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

SPECIA

Migeek I6 Price : 80$

Tosing Price : 80$

Closer door 35 kg : Price : 35$ Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 90$ / Free Shipping

Bulb hidden Home WiFi wireless 1080p hd ip cctv security camera Price : 70$

Virtual Reality Google VR 3D Glasses 3D VR BOX 2.0 Price : 40$

Selife drone Folding FPV Pocket Drone With 720p wifi wide angle camera Price : 80$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

HD 1080P Motion Detection USB Charger Camera Covered Lens AC Plug Charger DVR , Mini Spy Camera Price : 60$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


CUỘC SỐNG

SOÁ 692 12/01/2018

41

LÝ DO ĐÀN ÔNG TQ “CÀN QUÉT” Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế CHÂU ÂU KIẾM VỢ TÂY Lý do nhiều người đàn ông Trung Quốc lấy vợ Tây không chỉ là vì mất cân bằng giới tính mà còn vì nhiều nguyên nhân xã hội khác.

Les Immeubles Charisma Inc. 4372 Papineau, Montréal (QC) H2H 1T5

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 529 0454 Fax: (514) 225 3509 namphuong18@hotmail.com

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514) 812

8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

Nhà đầu tư: 7plex Ville Maire: 7X3½ thoáng-rộng(3tầng+1tầng demi-ssol), income: 49000/năm, có thể làm thêm 1apt thành 8plex, local rất dễ kiếm người thuê nhà để nâng tiền thuê nhà, cách metro Frontenac 600m, giá: $936000. 8plexPlateau semi-commercial: 5residentiel (4X6½+1X3½) và 3commercial, income $121000, giá :$1800000. Single house: Bungalow Ahuntsic 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, garage double, sân sau rộng , nhà thoáng-sạch, năm xây 1974, giá: 459000. Cottage St.Leonard 3 phòng ngủ, garage, giá: 389900 2-4plex:Villeray(parc-extension):2X5 1/2 + bachelor(loft), garage, lấy hết được nhà, giá: $469000. Rosemont: (size 20X57) 2X51/2+ssol non-fini, gần mọi services, giá: $394000. StLeonard: 2plex+bachelor, lấy nhà được ngay, giá: $599000 Condo Montréal: 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $175000, 3 phòng ngủ: bắt đầu từ $300000, 4 phòng ngủ: bắt đầu từ $375000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp! - Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về

kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ

X

u hướng lấy vợ người nước ngoài đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc và dường như đây không chỉ là hiện tượng cục bộ. Thay vào đó, xu hướng này dường như là kết quả của những chuyển biến trong xã hội Trung Quốc trong những năm gần đây. Độc thân nhưng không vui vẻ Nếu xét tới tỉ lệ nam giới độc thân ngày càng tăng cao ở Trung Quốc, có lẽ việc lấy vợ nước ngoài là một nhu cầu tất yếu. Theo ước tính của tờ Nhân dân Nhật báo, khoảng 15 triệu đàn ông Trung Quốc độ tuổi từ 35 đến 59 sẽ không thể tìm được vợ vào năm 2020. Và đến năm 2050, con số này là gần 30 triệu. 30 triệu người độc thân – gần nửa dân số Anh - dường như là hậu quả của vấn đề mất cân bằng giới tính của đất nước này, theo Dail Mail. Một học giả nổi tiếng từng tuyên bố rằng lấy vợ nước ngoài là “con đường tắt” để đối phó với cuộc khủng hoảng người độc thân ở Trung Quốc. Mao Shoulong, đến từ Đại học Renmin, nói rằng chính phủ nên khuyến khích nhiều phụ nữ nước ngoài đến sống và làm việc ở Trung Quốc để họ có thể kết hôn với những người đàn ông độc thân. "Đó có thể là chiến thuật cần được khuyến khích: cải cách chính sách nhập cư và cho nhiều phụ nữ nước ngoài đến sống và làm việc tại Trung Quốc để giảm nhẹ cuộc khủng hoảng độc thân”, ông viết. Cuộc “khủng hoảng độc thân” trở nên nặng nề hơn với đàn ông Trung Quốc dưới sức ép của gia đình. Theo đài BBC, các bậc phụ huynh Trung Quốc thường gây sức ép lớn cho con cái trong việc tìm bạn đời một cách nhanh chóng. Liu, người đàn ông 33 tuổi, đang độc thân nhưng chưa bao giờ lo lắng về chuyện này. Tuy nhiên, Liu luôn cảm thấy có lỗi khi để bố mẹ phải buồn. “Họ hy sinh rất nhiều để nuôi nấng tôi, tất cả những gì họ muốn là thấy tôi kết hôn. Nhưng tôi chưa thể làm điều đó cho họ”, Liu nói với tờ Guardian. “Họ cố không gây áp lực cho tôi nhưng tôi biết họ phải chịu nhiều áp lực từ hàng xóm và họ hàng. Tôi có hai chị gái và tôi

là con trai duy nhất”. Theo báo Guardian, rất nhiều phụ huynh ở nông thôn Trung Quốc cho rằng việc con trai không tìm được vợ là thất bại tồi tệ. Do đó, áp lực “phải lấy vợ” ngày càng lớn đối với đàn ông độc thân Trung Quốc. Vợ Tây tốt hơn vợ nội? Yuan Shankai, một nghệ sỹ 40 tuổi ở Bắc Kinh, hiện đang có bạn gái người Ukraine. Trước đó, Yuan từng hẹn hò với nhiều phụ nữ Trung Quốc. Ông cũng cưới một cô gái ở quê nhưng sau đó ly dị. Yuan nhận ra rằng điều đầu tiên phụ nữ Trung Quốc quan tâm là người đàn ông có nhà và xe hơi hay không, có chi tiền cho họ hay không. Ngược lại, hầu hết phụ nữ Yuan gặp ở các nước Đông Âu thường không quan tâm chuyện giàu có. "Những gì họ thực sự quan tâm về người đàn ông là người đó có nhân cách tốt hay không và thái độ của họ với gia đình thế nào”, Yuan nói với Thời báo Hoàn cầu. Ông trích dẫn ví dụ mình từng gặp. Lúc đó Yuan đang hẹn hò với một phụ nữ người Ba Lan và quyết định mua tặng cô một chiếc đồng hồ đắt tiền thời thượng được rất nhiều người ưa chuộng. Nhưng cô đã từ chối. "Cô ấy nói với tôi rằng thật vô nghĩa nếu cô ấy đeo đồng hồ chỉ để khoe với người khác”, Yuan kể. Thay vào đó, bạn gái của Yuan quyết định mua một chiếc đồng hồ giá 100 USD (khoảng 2,3 triệu đồng) vì nghĩ rằng nó thực tế hơn. Yuan cũng đánh giá phụ nữ Đông Âu thường có giáo dục và cách cư xử rất tốt. Ngoài ra, ngay cả khi già đi, hầu hết phụ nữ đến từ những quốc gia này vẫn trông khá duyên dáng, Yuan nói. Một người đàn ông khác đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, cũng nhận định tích cực về phụ nữ châu Âu. Ông Li, người đã làm việc ở châu Âu một thời gian dài trước khi quen bạn gái người Ukraine, nói với Daily Mail rằng phụ nữ châu Âu hướng ngoại và ngây thơ hơn phụ nữ Trung Quốc. Các yếu tố văn hóa và kinh tế Bên cạnh những yếu tố con người, lý

- Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool) do đàn ông Trung Quốc thích lấy vợ Tây còn nằm ở sự hòa nhập về văn hóa và phát triển kinh tế, theo Thời báo Hoàn cầu. Lịch sử văn hoá và khoảng cách địa lý gần giữa các nước Đông Âu và Trung Quốc giúp đàn ông Trung Quốc, đặc biệt là những người trung niên, cảm thấy gần gũi hơn với phụ nữ đến từ khu vực này. "Trung Quốc có lịch sử phong phú với các nước này, Nga và Ukraine đều là các nước thuộc Liên Xô cũ. Chúng tôi được nghe những câu chuyện và xem phim về tình bạn giữa Trung Quốc và những quốc gia này”, Yuan nói. Ví dụ, khi Yuan hẹn hò với cô gái đến từ Cộng hòa Belarus, cô gái đó và bạn bè của cô thường hát bài Katyusha (tiếng Việt hay gọi là Cachiusa) - bài hát nổi tiếng của Liên Xô trong Thế chiến 2. Yuan, người thường xuyên công tác ở châu Âu, nói: "Tôi đã nghe và hát bài hát đó từ khi còn nhỏ, vì vậy ngay lập tức chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn”. Riêng với phụ nữ Nga, sự mất cân bằng giới tính và bất ổn kinh tế đã khiến nhiều người cởi mở hơn trong chuyện kết hôn với người nước ngoài. Theo Daily Mail, ở Trung Quốc, cứ 120 đàn ông thì chỉ có 100 phụ nữ. Nhưng tỷ lệ này ở Nga là 85 đàn ông/100 phụ nữ. Nhiều phụ nữ trẻ người Nga sẵn sàng lấy đàn ông nước ngoài, ví dụ như các quốc gia châu Âu khác, vì điều kiện sống ở đó tốt hơn, theo trang chinaru.info. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển, ngày càng nhiều công ty mai mối Nga đón tiếp khách hàng đến từ Trung Quốc. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, những người đàn ông Trung Quốc giàu có cũng có thêm cơ hội lấy vợ nước ngoài. Trái ngược với những người đàn ông thường xuyên công tác ở châu Âu như Yuan, cơ hội tìm vợ nước ngoài của những người sống tại Trung Quốc thấp hơn. Do

đó, họ sẽ cần tới những công ty mai mối. Mei Aisi, người đàn ông Trung Quốc lấy vợ Ukraine, thành lập công ty mai mối tên Ulove, kết nối đàn ông Trung Quốc thành công với phụ nữ Ukraine hấp dẫn, theo Shanghaiist. Các nữ ứng cử viên trong Ulove, người trẻ nhất chỉ 17 tuổi, mặc trang phục quyến rũ tại những sự kiện hẹn hò được tổ chức hằng tháng. Sau đó, họ sẽ trò chuyện với đàn ông Trung Quốc đến Ukraine với hy vọng tìm vợ châu Âu xinh đẹp. Chi phí để tham gia Ulove không hề rẻ, theo Daily Mail. Đầu tiên, người độc thân phải đóng lệ phí hội viên hàng năm trị giá 96.000 nhân dân tệ (335 triệu đồng), hoặc 300.000 nhân dân tệ (1 tỷ đồng) nếu muốn làm thành viên VIP. Sau đó, họ sẽ phải chi thêm 69.000 yuan (240 triệu đồng) cho mỗi sự kiện hẹn hò được tổ chức tại một câu lạc bộ golf sang trọng ở Kharkiv, Ukraine. Mei, người sáng lập Ulove, cho biết hiện tổ chức này có khoảng 75 thành viên nam, chủ yếu là các doanh nhân trung lưu đến từ các thành phố lớn của Trung Quốc, và hơn 300 nữ thành viên, tất cả đều là người Ukraina. Từ khi thành lập vào tháng 12.2016, đến nay, Ulove đã tổ chức 10 sự kiện hẹn hò nhanh và kết nối thành công hơn 20 cặp đôi. “Trong số đó, 5 cặp đôi đã đính hôn”, Mei nói. Khi nói về tương lai, Mei hy vọng sẽ mở rộng kinh doanh sang các nước láng giềng như Belarus và Nga. Ông nói: "Một số người cáo buộc câu lạc bộ của chúng tôi là đường dây buôn người hoặc nhóm mại dâm quốc tế. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chắc chắn không phải như vậy. "Mọi người đều có quyền tìm kiếm hạnh phúc. Không cần phải phán xét bởi vì các thành viên của chúng tôi chỉ đang cố gắng tìm tình yêu của cuộc đời họ”.


42 Tin

SOÁ 692 12/01/2018

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

MẸ KIỆN CON RA TÒA ĐÒI TIỀN NUÔI DƯỠNG Tòa án ở Đài Loan vừa ra phán quyết bắt một nha sĩ trả cho mẹ mình khoảng 17 tỷ đồng tiền nuôi dưỡng và ăn học.

CẢ GIA ĐÌNH BỤNG PHỆ ĐỒNG LOẠT THÀNH "6 MÚI" SAU 6 THÁNG KHIẾN DÂN MẠNG "THÍCH ĐIÊN ĐẢO" Mới đây, một gia đình Trung Quốc đã khiến cư dân mạng vừa choáng vừa nể phục khi chia sẻ những bức ảnh trước và sau thời điểm họ đồng lòng đồng loạt giảm cân.

T

òa án tối cao đã giữ nguyên phán quyết rằng anh Chu, 41 tuổi, phải tôn trọng biên bản đã lập với mẹ ruột mình từ 20 năm trước. Trong biên bản, anh Chu hứa rằng sẽ trả tiền nuôi dưỡng cho mẹ. Bà Lo li dị chồng từ năm 1999 và một mình nuôi hai con nhỏ. Bà sợ rằng sẽ không có ai chăm sóc khi về già nên khi hai con trai của bà tròn 20 tuổi, bà đã lập biên bản tiền nuôi dưỡng với cả hai. Theo đó, con trai bà sẽ phải đưa cho bà 60% tiền thu nhập. Theo tòa án, anh Chu đã là người trưởng thành khi ký kết nên biên bản hoàn toàn có hiệu lực. Không những thế, là một nha sĩ, anh cũng có đủ khả năng trả khoản tiền đó. Bà Lo nói rằng bà bị con trai lơ đi khi cả hai bắt đầu có người yêu. Người yêu

của hai anh này thậm chí còn nhờ luật sư gửi thư cho bà, yêu cầu bà không được "làm phiền" hai anh nữa. Bà Lo đã phải khởi kiện từ 8 năm trước khi cả hai con trai không chịu trả tiền. Con trai cả của bà sau đó đã đưa cho bà 3,8 tỷ. Con trai út thì ra hầu tòa vì cho rằng biên bản anh đã ký vi phạm thuần phong mỹ tục và việc nuôi dạy con cái không nên đo đếm bằng tiền bạc. Khi các tòa án cấp dưới nghiêng về phía con trai, bà Lo tiếp tục khởi kiện ở các cấp cao hơn, đến tận tòa án tối cao. Các trường hợp hành hung và bỏ rơi người già ở Đài Loan đang tăng lên trong thời gian gần đây khiến nhiều người phải kêu gọi nhà nước ban hành luật mới bỏ tù những ai không chăm sóc cho cha mẹ mình.

N

hiếp ảnh gia Jesse 32 tuổi đã kêu gọi cha mẹ và cả người vợ đang mang bầu cùng mình thực hiện chiến dịch giảm bụng mỡ. Cứ 10 ngày, anh lại chụp một bức ảnh để theo dõi sự thay đổi của mọi người, cũng là để có thêm động lực luyện tập. Đáng ngạc nhiên là chỉ sau 6 tháng kể từ ngày quyết định giảm cân, cả nhà Jesse đã có một cú lột xác ngoạn mục. Cụ thể, từ hai cha con “bụng mỡ”, cả Jesse và cha anh đã có được cơ bụng 6 múi cùng thân hình săn chắc đáng kinh ngạc. Từng là một người ốm yếu,

nghiện rượu nặng, giờ đây cha Jesse đã khỏe mạnh hơn và tự tin vào làn da của mình. Jesse bắt đầu nảy ra ý tưởng luyện tập khi mẹ anh chuyển đến ở cùng để giúp đỡ hai vợ chồng trong lần đầu sinh nở. Cho rằng đây cũng là một dịp để gắn kết, anh đã cổ vũ mọi người cùng mình tập luyện thể dục thể thao. Gia đình Jesse đã áp dụng nhiều phương pháp tập luyện từ đi bộ nhanh đến chạy bộ, tập luyện ở phòng tập. Cả nhà cũng thay đổi lối sống và áp dụng một chế độ ăn uống lành mạnh.

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày.

DRAIN CLEANING MACHINE / 50 ft Price : 600$ / Shipping : 15$

6.5 HP Plate Compactor Compact soil and pavement at 5,500 vibrations per minute with this plate compactor Price : 650$ / Shipping : 15$

3 gal. 1/3 HP 100 PSI Oilless Hotdog Air Compressor Price : 550$ / Shipping : 15$

15 Amp 70 Lb. Pro Breaker jack Hammer Price : 1500$ / Shipping : 15$

1-1/8 in. SDS Variable Speed Pro Rotary Hammer Kit / ROTARY HAMMER DRILL Price : 350$ / Free Shipping

15 Amp, 35bl. Pro Demolition Jack Hammer kit Price : 1200$ / Shipping : 15$

PRESSURE WASHER , 3100 psi Price : 450$ / Shipping : 15$


SOÁ 692 12/01/2018

VUI CƯỜI

VÉ KHỨ HỒI CỦA ĐỐI THỦ Jose và Miguel là những cao bồi Mexico. Họ cùng yêu một cô gái. Hai người quyết định đấu súng để chọn kẻ chiến thắng. Địa điểm quyết đấu sẽ là một vùng ngoại ô yên tĩnh. Khi ra bến tàu, Jose mua vé khứ hồi, thấy Miguel mua vé một chiều, hắn cười phá lên: - Mày biết là sẽ không trở về à? Tao thì bao giờ cũng ăn tối ở nhà sau mỗi cuộc đấu súng! - Tao không bao giờ mua vé khứ hồi, Miguel bình thản trả lời, vì luôn luôn về bằng vé của đối thủ.

KỶ NIỆM ĐÁM CƯỚI Hôm trước ngày lễ kỷ niệm đám cưới bạc, vợ hỏi chồng: - Chúng ta sẽ kỷ niệm ngày đáng nhớ này như thế nào đây, anh yêu? - Tốt nhất là hãy dành một phút im lặng. *

*

*

Nhầm nhà..

Một khách du lịch lạc trong sương mù, xe lại hết xăng nên ông ta phải đi lang thang ở vùng nông thôn vắng vẻ, tay cầm chiếc can không.Rất lâu sau đó, cuối cùng ông ta mới tìm được một căn nhà nhỏ. Mệt lử đử đến không thở ra hơi, ông khách gõ cửa và hỏi: – Có ai trong đó không?- Có cháu ạ! – Tiếng một đứa trẻ đáp.- Bố cháu có trong đó không? * - Không ạ, bố cháu vừa đi rồi!- Thế mẹ * * cháu? - Ban nãy mẹ cháu ở đây, nhưng mẹ cháu đi rồi, khi bố cháu vào…Ông khách du lịch kiệt sức bắt đầu nổi cáu: - Thế không bao giờ cả ba người trong gia Một ông khách gọi phục vụ bàn và bảo: - Này tôi chẳng thấy lát giăm bông trong đình cháu có mặt đông đủ ở đây à? - Có chứ ạ, thưa ông, nhưng không phải ở chiếc bánh mì kẹp nhân này đâu cả. - Lạ nhỉ, ông thử cắn miếng nữa xem sao. đây. Đây là nhà vệ sinh. - Ông khách cắn miếng bánh nữa và nói: * Không, vẫn không thấy giăm bông. * * - Thế thì ông cắn quá chỗ có giăm bông mất rồi. * * *

Vẫn không có

KHÔNG CÓ THỜI GIAN - MR1: Cậu nói chuyện với ai ngòai cổng mà suốt cả 3 tiếng đồng hồ vậy? - MR2: À! Nói chuyện với AD - MR1: AD à! Sao không mời nàng vào chơi? - MR2: Nàng nói không có thời gian - MR1: (Đầu bốc khói) *

*

*

NGÀY CƯỚI … ĐỪNG VỘI… Đôi uyên ương nọ quyết định sẽ thuê một phòng hạng sang tại một khách sạn cao tầng cho đêm tân hôn. Khi đến trước quầy lễ tân, anh chồng hồ hởi nói: - Chúng tôi đến nhận phòng. Tôi đã đặt một phòng tân hôn tại tầng 35. - Vâng! Đây là chìa khóa phòng – Cô lễ tân vừa nói vừa đưa chìa khóa cho người vợ – Chúc anh chị một đêm hạnh phúc! Anh chồng chưa kịp đợi hết câu đã bế thốc cô vợ mới cưới trên tay một cách rất sành điệu và đi về phía thang máy. Cô dâu mới cũng tỏ ra ngất ngây vì hạnh phúc. Nhưng thang máy đông người chờ quá, anh chồng trẻ bế vợ chạy cầu thang bộ. Khi thang máy đi đến tầng 15, cô vợ chợt nói: - Anh yêu này! Em có điều cần nói với anh… - Kìa em! – Anh chồng âu yếm – Đừng nói gì hết, hãy ôm hôn anh đi! Anh chồng vẫn bế vợ tiếp tục cất bước đi từng tầng. Khi lên đến tầng 25, cô vợ lại nói: - Anh yêu ơi! Em phải nói điều này với anh thôi! - Đừng thế em! Mọi chuyện với anh lúc này đều vô nghĩa. Chỉ cần em hãy ôm anh thôi – Chú rể vừa nói vừa ghì chặt cô dâu vào vòng tay khao khát. Cuối cùng, dù bước chân của anh chồng đã chao đảo thì cũng lên tầng 35. Hai người tới trước cửa phòng. Anh chồng thều thào: - Em yêu, đưa chìa khóa phòng cho anh nào! - Đó chính là điều hồi nãy em muốn nói với anh đấy! Lúc ở dưới quầy lễ tân anh bế em nhanh quá nên em chưa kịp cầm chìa khóa phòng.

Bố vợ nhắc nhở con rể

Lại nói về TRương Phi Triệu Vân thấy TP đầu tóc rũ rượi ngồi cạnh cốc rượu ngần ngừ chưa uống..Vân bèn nhảy vèo tới cầm cốc rượu ực 1 hơi… chợt thấy Phi khóc rống lên nước mắt dàn dụa. Vân : tao đùa tí mà mày đã khóc như Lưu Bị chết ý..tao đền chai XO được chưa? Phi : không phải hôm nay là 1 ngày quá khủng khiếp với tao, đêm qua đánh tá tả bị thằng Siêu vặt sạch, sáng dậy đi làm muộn bị lão Khổng chửi ầm ĩ rồi giáng chức, lủi thủi nhục nhã sách tư trang ra về thì bị thằng nào đá mẹ nó mất con ngựa mặc dù đã khóa cổ và khóa chân. Mượn được con ngựa tàu phóng như bay về nhà thì phát hiện rơi mẹ hết giấy tờ tùy thân, chưa hết bước vào nhà thì thấy vợ tao đang nằm cùng Quan Zu. Và điều kinh khủng nhất là khi tao định kết thúc cuộc đời tao thì mày lại đến và uống sạch cốc rượu độc đó… Vân xỉu……… *

*

*

Coi Phim Có một boy nghe lời bạn cách tán gái là rủ đi xem phim, mà hôm nay cinema chiếu phim Công Phu II do CHÂU TINH TRÌ đóng nên anh bèn: Boy: Bíp…bíp…bíp… Ring…ring…ring Girl: Alô. Ai gọi tui dzậy trời! Boy: Hello baby!!! Anh đây Dũng Conan nè, tối hôm nay em có rảnh không? Girl: Có, thì sao, làm gì?. Boy: Ah…ah, anh muốn rủ em đi xem phim Girl: Vậy ah, có hay không? Boy: Dĩ nhiên là hay rồi, hay anh mới rủ em đi chứ! Girl nói với giọng khóai chí: Phim gì vậy anh? Anh chưa kịp nói cho cô ấy bít phim gì … thì mẹ bảo với anh Mẹ boy: Có con gì chạy dzô nhà mình dzậy con. Boy đáp: Heo ạ! Bất thình lình có một bàn tay xuất hiện qua điện thọai. Chát…chát…chát…bốp…bốp…bốp… Boy: Ặc…ặc…ặc

43

Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Mỗi ngày có nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

514-731-5333

Mới khai trương !!!

5123 Wellington, Verdun

- Xoa bóp kinh nghiệm và tuyệt vời - Chúng tôi có phục vụ viên Á Đông, Việt Nam, Tàu .... - Mỗi ngày đều có phục vụ viên mới - Có nhiều chỗ đậu xe

LỜI KHUYÊN KHI VỢ NGOẠI TÌNH.. Một người đàn ông hỏi bác sĩ: “Thưa bác sĩ, vợ tôi rất hay ngoại tình, nhưng lúc nào cũng vậy, mỗi khi tôi toan làm ầm lên thì cô ta lại nói: “Anh hãy uống một tách cà phê để bình tĩnh lại đã nào!”" - Tôi hiểu, nhưng ông cần tôi giúp gì mới được chứ? - À, tôi chỉ muốn hỏi, uống nhiều cà phê như thế có hại cho sức khoẻ lắm không? *

*

*

Bị oan Nhân dịp nghỉ hè, Robert và Raymond cùng nhau đi leo núi. Khi họ đến nơi thì xảy ra một cơn bão, hai người đành tìm chỗ trú tại một biệt thự lớn. Chủ nhân ngôi nhà, một phụ nữ xinh đẹp, nói rằng họ chỉ có thể qua đêm trong nhà kho ngoài vườn, vì cô đang chịu tang chồng. Chín tháng sau, Robert gọi điện cho Raymond: - Raymond này, anh có còn nhớ cái đêm mà chúng ta buộc phải ngủ trong nhà kho không? - Nhớ, rồi sao? - Anh có còn nhớ nữ chủ nhân xinh đẹp của tòa biệt thự lớn? - Nhớ chứ... - Anh có còn nhờ là đêm hôm đó, khi tôi đang ngủ thì anh lén đột nhập vào phòng cô ấy không? - Nhớ... Raymond hạ giọng lo lắng. - Để tránh tai tiếng, anh đã lấy tên và địa chỉ của tôi để tự giới thiệu với cô ấy? - Có lẽ... mình nên xin lỗi cậu. Đầu dây bên kia ngập ngừng. - Không, tôi phải cảm ơn anh, vì cô ấy vừa từ trần và để lại cho tôi tòa nhà cùng 10 triệu đôla! - !!! * * *

Dằn mặt

- Đôi khi cơm nguội của nhà này lại là món đặc sản của nhà khác. - Ý ông là sao tôi không hiểu? - Thế ông có thích một người đàn bà ngu ngốc hay không? - Dĩ nhiên là không! - Thế ông có thích một người đàn bà hút thuốc, uống rượu không? - Không! - Thế còn những bà không biết nấu ăn? - Không! - Vậy còn mấy bà dữ như chằn lửa? - Không nốt! - Thế sao ông lại đi ve vãn vợ tôi

514-762-0020 Nhầm nhà..

Một khách du lịch lạc trong sương mù, xe lại hết xăng nên ông ta phải đi lang thang ở vùng nông thôn vắng vẻ, tay cầm chiếc can không.Rất lâu sau đó, cuối cùng ông ta mới tìm được một căn nhà nhỏ. Mệt lử đử đến không thở ra hơi, ông khách gõ cửa và hỏi: – Có ai trong đó không?- Có cháu ạ! – Tiếng một đứa trẻ đáp.- Bố cháu có trong đó không? - Không ạ, bố cháu vừa đi rồi!- Thế mẹ cháu? - Ban nãy mẹ cháu ở đây, nhưng mẹ cháu đi rồi, khi bố cháu vào…Ông khách du lịch kiệt sức bắt đầu nổi cáu: - Thế không bao giờ cả ba người trong gia đình cháu có mặt đông đủ ở đây à? - Có chứ ạ, thưa ông, nhưng không phải ở đây. Đây là nhà vệ sinh. *

*

*

Sợ không kham nổi phần thưởng Một tiều phu bị rơi rìu xuống sông, anh đang ngồi buồn rầu nhìn dòng nước xoáy thì Bụt hiện lên an ủi: "Đừng buồn! Ta sẽ mò chiếc rìu cho con". Dứt lời, Bụt biến mất và loáng cái ông đã ngoi lên, tay cầm chiếc rìu bằng vàng. - Đây có phải rìu của con không? - Thưa Bụt, không phải rìu của con. - Bụt lại lặn xuống nước mò lên một cái rìu bạc, chàng tiều phu vẫn không nhận. Lần thứ ba, Bụt mò lên cả ba chiếc rìu vàng, bạc và sắt, anh chỉ nhận chiếc rìu sắt là của mình. Thấy anh nghèo túng mà thật thà chất phác, Bụt liền cho anh cả ba chiếc rìu... -... Vài năm sau, tiều phu nọ đi dạo cùng vợ trên bờ sông xưa, không may cô vợ trượt chân ngã xuống nước. Anh chàng thở phào nhìn xoáy nước, định bỏ về thì Bụt lại hiện ra bảo: - Ta sẽ mò vợ lên cho con, đừng buồn! - Anh tiều phu chưa kịp mở miệng thì Bụt đã hiện lên trên mặt nước cùng Cindy Crawford và hỏi: Đây có phải vợ con không? - Tiều phu loạng choạng suýt ngã, tim đập thình thịch, vội vàng lí nhí: Dạ phải... - Nói dối! Ta sẽ trừng phạt ngươi! - Trước cơn thịnh nộ hiếm thấy của Bụt, chàng đốn củi tội nghiệp quỳ xuống nghẹn ngào: Mong Bụt hiểu cho, nếu con nói "không" thì Người lại mang lên Claudia Schifer và tiếp tục "không" thì người sẽ vớt đến vợ con, khi ấy con mà bảo "đúng" thì Bụt lại cho con cả ba nàng. Thế thì con chết mất! Không thể nào kham nổi ! Hu hu!


44

SOÁ 692 12/01/2018 Có bán nước hoa Gucci, Đặc biệt Lancôme,Dior, Burberry, Dịch vụ express - gởi nhanh: Versaci ..., rẻ hơn Labaie Nhận chuyển phát nhanh

CHUYỂN TIỀN VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ VN Tại tiệm VASE CARAVAN : VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé! Những lo lắng trong công việc của bạn có thể là thái quá. Do đó, bạn nên thả lỏng một chút trước mọi vấn đề phát sinh trong hôm nay. Không khí gia đình bạn rất hài hòa. Trong ngày, tuyệt đối đừng uống rượu bia nhé.

Một trong những người bạn thân thiết có ý định giở trò sau lưng bạn. Vì thế, bạn không nên chia sẻ thông tin quan trọng của mình với người khác nhé. Lĩnh vực công việc khá tốt với nhiều thành tích đáng kể. Chuyện tình cảm thuận lợi, bất kể bạn còn độc thân hay đã kết hôn.

Đây không phải là thời điểm thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ mới hay bàn chuyện cưới xin. Bạn nên để thần tình yêu chọn giúp bạn một ngày tốt hơn nhé. Bù lại, hôm nay bạn may mắn trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các trò chơi cần yếu tố may rủi.

Bạn được cất nhắc lên vị trí cao hơn so với hiện tại. Điều đó cũng có nghĩa là bạn mất nhiều thời gian dành cho gia đình, bạn bè và những mối quan hệ thân thiết, cần tìm cách cân bằng. Dịp này, bạn và người yêu dễ phát sinh xung đột, cần hết sức kiềm chế cảm xúc.

Chạy theo miếng mồi ngon trước mắt có thể khiến bạn trả giá đắt. Chính vì lẽ đó, bạn phải tỉnh táo trong công việc, nhất là khi bạn đang làm kinh doanh. Với chuyện tình cảm, mọi thứ có được vượt trên cả mong đợi của bạn.

Bạn cần phải thắt chặt chi tiêu, nếu không muốn gặp phải những vấn đề nghiêm trọng trong thời gian tới. Về chuyện tình cảm, sức quyến rũ vượt bậc của bạn khiến cho người khác phái khó lòng cưỡng lại được.

văn thư,bưu phẩm, thùng hàng, chứng từ về Việt Nam và đi khắp thế giới

Carrefour Langelier Centre Domaine Anh Lương: þ Gửi tiền về VN giao tận nhà trong vòng 12 tiếng 7373 Boul, Langelier Suite C21 3235 Avenue de Granby Suite 11 St-Léonard, Qc H1S 1V7 Montréal, Qc H1N 2Z7 þ Bán phút điện thoại gọi Long distance giá rẻ. Phục vụ tận tâm

514-899-1818

Ở lĩnh vực sức khỏe, bạn dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa. Vì thế, hãy chủ động giảm bớt áp lực cho dạ dày bằng cách ăn uống điều độ và giữ tinh thần thoải mái. Trong ngày, nếu bạn phải đưa ra quyết định liên quan đến công việc hoặc có cuộc hẹn quan trọng, hãy hết sức cẩn trọng.

MỚI! MỚI! MỚI!

Nhận mài kềm cắt da và móng tay cho các tiệm nail. Liên lạc anh Tư: 514-241-4702

514-929-6591

Có phục vụ karaoke

Mọi việc có vẻ không suôn sẻ với bạn, nhất là trong lĩnh vực công việc. Đó là nguyên nhân khiến cho bạn không thoải mái. Bạn nên tìm một người tuổi Hợi để nhờ giúp đỡ vượt qua khó khăn lần này. Sức khỏe tạm thời không có gì đáng phải lo lắng.

cho sinh nhật, party bạn bè, tụ họp gia đình . Âm thanh rõ, micro tốt.

Liên lạc: LƯỢNG

ỦNG HỘ MÌNH NHÉ!

5248 #5 Jean Talon Est

THANK YOU.

Tél: (438)406-7739

Danh ngôn Sống vì mình và với mình – đó là phải sống, mà là một trạng thái thụ

Cẩn thận một tai nạn nhỏ vì bạn thiếu tập trung. Ở công sở, nguy cơ tranh chấp với đồng nghiệp là có thật nên bạn cũng cần phải tế nhị hơn khi giao tiếp. Không khí trong gia đình khá hài hòa. Trong mối quan hệ với bạn bè, đừng vội vàng tin vào lời hứa hẹn của những người mới quen.

động; cần phải có lời nói và việc làm, cần có đấu tranh. *** Đừng sợ cuộc sống. Bạn hãy tin rằng đời là đáng sống, và bản thân niềm vui này sẽ giúp bạn biến điều đó thành hiện thực. *** Sợi dây chia xa càng thắt chặt, tình nồng ấm trong tim càng vững bền; một khi dây tình yêu nới lỏng, con người sẽ không cảm giác như thế, ngược lại còn cảm thấy khổ đau.

Sai lầm của bạn là quá tin tưởng vào lời nói của người khác, bạn nên khắc phục nhược điểm này để tránh thiệt hại cho bản thân. Trong lĩnh vực tình cảm, những người còn độc thân dễ dàng có được một cuộc hẹn hò thú vị. Đây sẽ là một khởi đầu mới cho bạn.

*** Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có hai điều như đá tảng: Tử tế khi người khác lâm hoạn nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình. *** Hạnh phúc cũng giống như sức khỏe. Khi người ta không để ý đến nó thì tức là đang có nó. ***

Một ngày nhiều niềm vui và hoạt động. Thời điểm này lý tưởng để đầu tư, góp vốn hợp tác kinh doanh. Chuyện tình cảm thuận lợi. Với sức khỏe, tử vi hôm nay nhắc bạn đề phòng những vấn đề có liên quan đến đường tiết niệu.

Đừng tin vào những lời tâng bốc mà người khác dành cho bạn. Bởi lẽ, những lời đó không bao giờ xuất phát từ đáy lòng. Ở lĩnh vực tài chính, bạn có thể bị cuốn vào một cuộc chơi nguy hiểm, cần biết dừng lại đúng lúc. Sức khỏe ổn định.

Ta sẽ cảm thấy có gì như sự hổ thẹn nếu ta hạnh phúc giữa những nỗi bất hạnh của kẻ khác. *** Trong yêu đương cũng như trong giấc mộng, không có cái gì gọi là không thể được. ***

Tha thứ cho sự oán thù là đã tự chữa vết thương của lòng mình.

REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - 514-808-5834 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 692 12/01/2018 Tiệm nail khu Verdun cần thợ nữ giỏi bột, bao lương trên an chia, tiệm lau năm. liên lạc: 438-931-9018 _________________________________ Cần thợ bột , chân tay nước có kinh nghiệm ! Tiệm gần metro. Liên lạc 514-823-2966 or 514-564-2188 _________________________________

514-834-1001, 514 553-0444

Cần bán quầy sushi trong chợ. IGA extra vùng Montreal và Rive-Sud. 514-502-0858 _________________________________

Linh Tinh Bạn có muốn bắt đầu một doanh nghiệp trong một lĩnh vực rất là hấp dẫn, thanh toán tiền, và lợi nhuận, trong khi làm việc chỉ là một phần thời gian của bạn để trở thành ông chủ của riêng bạn mà không cần phải đầu tư nhiều tiền để mà đạt được sự độc lập về tài chính sau một thời gian nhật định. Xin vui lòng liên lạc với Tony tại số 514-265-1761

Sửa chữa nhà cửa VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787 _________________________________ Sửa nhà tổng quát, kinh nhiệm trên 25 năm, Liên lạc: 514-649-3728 / 514-596-1302 (Van)

Cho Thuê 31/2 lớn, gần metro Iberville, parc Molson, resto. 650$/ tháng, dọn vào đầu tháng 12, Liên lạc: 514-777-8184 _________________________________ Location Studio 3250 cremazie est ( coin St-Michel ), bên cạnh Phở Nam, studio 3000 PC, sàn gỗ, hoàn toàn mới, sưởi , toilette, tất cả...cho thuê làm : nhà giữ trẻ ( garderie ); tập gym, karate, etc. Liên lạc: 514-834-1001.

Mua Bán Bán tiệm Nail centre ville build 6 tháng , gần métro mont-royal. 6 spa , 7 ban, 1200 pc. Giá 65000$ , tiền nhà 3000$ một tháng. Liên lạc Khôi 514 519 0175. _________________________________ Cần sang tiệm nail và tóc ở West Island. Xin liên lạc 514-826-3890 _________________________________ Có bán khô cá dứa 1 nang. ( bao ngon nhà làm ). 0,5 kg 23 đồng. 1 kg 45 đồng. Và một số loại ăn vặt. Sin liên hệ số dt 514 660 6788 _________________________________ Cần sang tiệm nail metro Cote-Des-neiges, đông khách, 514-830-9755 / 514-315-5542 _________________________________ Sang Nhà hàng ở Pointes aux Tremples có parking đằng sau. Cần bếp, phụ bếp và serveur full hoặc part time. 514 476 9246 _________________________________ Cần sang gấp nhà hàng 70 chỗ laval income ổn định, 514-465-4441

Sushi togo (có bếp nóng, đường ống gaz) khu Rosemont cần sang vì thiếu người trông coi. Cần người làm sushi . Liên lạc: 514-722-4544 _________________________________ Bán tiệm Nail lâu năm Montréal, 4 bàn, 4 ghế, phòng Wax, rent rẻ, nhiều building, đông dân cư và mọi tiện nghi. (514) 625-2625

Việc Làm/Linh Tinh Cần thợ ủi, thợ may tại hãng và tại nhà, cần một người giao hàng biết lái xe. Liên lạc Liên: 514-387-8222

_________________________________ Supermarket đang tìm người làm việc cho các khâu khác nhau, có kinh nghiệm được ưu tiên. Marche fu tại : 6700 cote des neiges unit 200 H3S 2B2, Tel:514-576-9288 Marche Sheng tại : 4850 boul.Des sources H8Y 3C7, Tel:514-660-7123 _________________________________ Cần một Thu ký phòng mạch bác sĩ, có kinh nghiệm tí xíu, nói giỏi tiếng việt, anh, pháp. Liên lạc: 514-293-6868 _________________________________ Tôi tìm một người biết nấu cơm gia đình và dọn dẹp nhà đến mỗi tuần một ngày. Nhà ở downtown (metro Bonaventure) Xin liên lahc Linh 514-993-8875 _________________________________ Fumont Moving, bao gói đóng gói, lắp đặt, bốc xếp, vận chuyển, giao hàng và vận chuyển thương mại đường dài. hơn 10 năm kinh nghiệm, liên lạc tiếng Anh : 514-998-7567 / 514-800-0999 _________________________________ Tìm người giữ bà cụ ở Longueuil thứ 2 đến thứ 6, 10am - 5pm , nấu ăn, liên lạc 514-999-8412

Tiệm nail và tóc cần thợ. Xin liên lạc 514 826 3890 _________________________________ Cần thợ nail bao lương hơn ăn chia, biết làm bột, Montreal nord 514 554 5254 _________________________________ Cần thợ bột, chân tay nước có kinh nghiệm ! Tiệm gần metro. Liên lạc: 514 585 9089 or 514 564 2188 _________________________________ Ongle Annis cần thợ nail bột, làm việc lâu dài, típ hậu, vui vẻ, khu St-Léonard . Liên lạc: 514-836-1279 _________________________________ Tiệm Nails trong Mall ngay gốc đường Jean Talon & Décarie , 2 phút đi bộ từ métro Namur. Cần thợ Nails full-time hay part-time , bao lương trên ăn chia. Vui lòng liên lạc Tú 514-824-0878 _________________________________ Lolita Beaute cần gấp ( full time và part time ) thợ nail biết làm chân tay nước, nếu biết làm bột và Shellac càng tốt, tiệm đẹp, lương cao. L/L Melissa : 514-625-0972 / Anna : 514-709-6068 Email : lolitabeautecsl@gmail.com _________________________________ Cần thợ nail biết làm bột, làm việc full time hay part time, làm việc lâu dài, chỗ làm vui vẻ, khu da trắng, lương cao, tip hậu . Liên lạc: 514-799-2006 & 514-978-8280 _________________________________ Tiệm ongle Angelina nail ở Laval, trên đường samson, gần aut. 13, cần thợ nail có kinh nghiệm chân tay nước, Làm ở trong khu giàu, típ nhiều. Liên lạc 514-824-5066 (Tracy) / 514-582-9683 (Maya)

Cần thợ nail nữ có kinh nghiệm làm móng bột và chân tay nước. 514-881-1551 / 514-827-3378 _________________________________ Tye Nails Alberta cần thợ Nails có kinh nghiệm, sáng tạo những mẫu design đẹp, nơi làm Việt thoải mái, vui vẻ, bao chỗ ở có phòng riêng cho mỗi thợ. Lương bao $ 5.000 / tháng, trên ăn chia, có vacation hằng tháng. Xin liên lạc Cell: 519-697-0986 Bus: 587-276-3888 _________________________________ Cần gấp thợ nail bột và chân tay nước. Lương cao típ hậu. Liên lạc Mme Lili.514-577-0468. Cần bếp cho tiệm sushi (514-241-3931,francois) _________________________________ Tiệm nails ở Montréal cần thợ làm bột (nếu yếu về bột sẽ hướng dẫn thêm) và chân tay nước. Tiệm 99 khách da trắng , lương cao, tips hậu ..Chỗ làm vui vẻ, công việc lâu dài... liên lạc: 514 243-7652

Nhà hàng cần serveur làm part time hay full time, phải biết tiếng Pháp . Liên lạc:514-227-7221 _________________________________ Vua sandwich cần bếp và người cuốn sushi làm full time hoặc part time . Phải đến tiệm 2020 Robert Bourassa 9:00am-10:00am & 4:00pm-5:00pm gặp Banos / Jimmy với CV, hay goi CV ekk03vua@gmail.com _________________________________ Nhà hàng sushi cần serveur(se) phải biết tiếng Anh & Pháp, bếp, phụ bếp, makiman, khu N.D.G. Tina 514-484-6345 ; 514-978-9020 _________________________________ Nhà hàng ở Laval , Lasalle cần bếp nướng, bếp xào có kinh nghiệm, 15$ / giờ, trả cheque, L/L lilas : 514-439-0909

Danh Ngôn Sống và hoạt động gắn bó với nhau chặt chẽ như lửa với ánh sáng. Cháy thì phải toả sáng, sống thì cố nhiên phải hoạt động. *** Không thể sống dễ chịu nếu không sống hợp lý, có đạo đức và đúng đắn, ngược lại; không thể sống hợp lý, có đạo đức và đúng đắn mà lại không dễ chịu. *** Cuộc sống tư tưởng chan hòa lợi ích xã hội và lấy đó là mục

Việc Làm/Nhà Hàng

đích là cuộc sống tốt đẹp nhất,

Restaurant Mito Chef cuisinier demander Demander Sokita 514-467-7586 _________________________________

***

Sushi take cần sushi chef full time. liên lạc 514-885-7888 / 514-376-8867 _________________________________

Nhà hàng cần phụ bếp full time , cần Serveur ( serveuse ) cuối tuần liên lạc 514 522 7888 _________________________________

Việc Làm/Nail

45

Nhà hàng Việt Nam cần Serveur nam hoặc nữ, biết tiếng Anh và Pháp, Liên lạc 514-339-1188 _________________________________ Nhà hàng Sushi trên 100 chỗ ngồi có Terras cho mùa hè có license ruoi beer ( bán hoặc mang vô) trên đường Sherbrooke W khu NDG Ke westmount cần bán ai co nhu cầu xin liên Lạc 514-926-9020 _________________________________ Cần bếp làm 5 ngày. Serveur(e) cuối tuần 514-723-6466 _________________________________ Cần người làm sushi. Gọi dt cho c. Hằng 514 679 3801 _________________________________ Nhà hàng Tây Hồ cần người làm bếp có kinh nghiệm, cần người rửa chén, phụ việc bếp và serveur. Liên lạc: 514-746-6412 - 6414 Saint-Denis (Métro Beaubien)

_________________________________ Tìm người làm bếp và phụ bếp nam, liên lạc Hoa . (438 ) 496 -5672

thú vị nhất trên đời.

Cuộc sống luôn đặt ra những thách thức, không phải để hạ gục ta, mà để ta tự tôi luyện mình. *** Cuộc đời là biển cả làm đắm đuối lòng người, “Chí” của ta là cái để hộ thân ta, làm cho sóng gió không thể xiêu gạt, vùi dập ta được. *** Khi lòng tự ái bị tổn thương thì nó có thể khiến người đàn bà lồng lộn báo thù hơn cả sư tử cái bị cướp mất con. *** Có tiền mua tiên cũng được, trừ hạnh phúc.


46

SOÁ 692 12/01/2018

Tin

KIẾN THỨC

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-718-2507

THẦY PHONG THỦY CHỈ RA 4 CON GIÁP MAY MẮN NHẤT NĂM 2018: HÃY XEM CÓ BẠN HAY KHÔNG! Theo chuyên gia phong thủy nổi tiếng của Philippine, Johnson Chua, năm Mậu Tuất này có bốn con giáp may mắn nhất, gặp cả thuận lợi về “tình” lẫn “tiền”.

N

ăm 2018 âm lịch là năm Tuất (chó), nên nhiều người nghĩ người tuổi Tuất sẽ gặp may mắn nhất trong năm nay. Nhưng không phải như vậy. Con giáp của năm kế tiếp, tức là Hợi (lợn) mới là con giáp may mắn. Ngoài ra, chuyên gia Chua cho rằng năm Tuất này sẽ có yếu tố Thổ "kép", vì thế nên những việc kinh doanh có liên quan đến đất đai, như bất động sản hay xây dựng sẽ có nhiều cơ hội tốt. Tuy nhiên, cũng do yếu tố "kép" này nên thuận lợi sẽ đi kèm với khó khăn, vì thế các nhà đầu tư cũng hết sức lưu ý. Trong năm 2018, tất cả các con giáp phải ghi nhớ một điều, đó là cái gì đến dễ dàng thì cũng dễ dàng ra đi và hãy đầu tư thật khôn ngoan. Để tăng thêm may mắn, hãy giữ hình ảnh của một chú chó nào đó ở gần bạn. Không nhất thiết phải là thú cưng của bạn. Tốt nhất không nên là ảnh thú cưng, chỉ cần ảnh minh họa của một chú chó nào đó là đủ. Tuy nhiên, cũng theo ông Chua, không có bùa may mắn nào hiệu quả hơn là làm việc tốt và yêu thương chính bản thân mình.

Dưới đây là vận may và những điều mà các con giáp nên chú ý để có một năm 2018 suôn sẻ nhất có thể. Tuổi Tý (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008): Tuổi này sẽ gặp cả may mắn và thách thức. Nhiều khi, bạn sẽ cảm thấy "tiền của mình như bị mất cắp" do những khoản chi bất ngờ. Hãy cẩn thận khi đi lại và cả trong vấn đề sức khỏe. Nhớ uống nhiều nước nhé, đó là một cách chữa bệnh tuyệt vời cho tuổi chuột đấy. Tuổi Sửu (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009): Tuổi này cũng gặp cả may mắn và thách thức. Sẽ có rất nhiều cơ hội và bạn sẽ gặp được nhiều quý nhân phù trợ. Hãy lắng nghe họ và kiểm soát tâm trạng của mình nhé. Tuổi Dần (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010): Năm nay, tuổi Dần hãy cẩn thận với những người ở bên cạnh. Bạn sẽ dễ gặp những cuộc đấu khẩu. Cũng nên cẩn thận trong việc kinh doanh. Tuổi Mão (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011): Năm nay bạn sẽ gặp hên và nhiều người bạn mới. Tuy nhiên cũng hãy cẩn thận, có thể sẽ có người phản bội và "cắn sau lưng" bạn đấy.

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) Đóng cửa từ ngày ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) 15/01/2017 đến ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7 25/02/2018.

Tuổi Rồng (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012): Rồng là kẻ thù số một của chó, vì thế hãy cẩn thận nhé. Năm nay sẽ có nhiều thách thức hơn cho bạn, nhưng nếu biết biến những thách thức đó thành nguồn lực tốt thì bạn sẽ bất ngờ trước những may mắn sẽ đến với mình đấy. Nhớ kiềm chế tâm trạng của mình trong năm nay. Tuổi Tỵ (1929,1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001): Năm nay bạn là con giáp gặp nhiều may mắn nhất đấy, vì tất cả các sao tốt đều chiếu lên bạn. Hãy đón chờ may mắn trong vấn đề tiền bạc, kinh doanh, các cơ hội đầu tư nhé. Nhưng cẩn thận, bạn không phải đầu tư dàn trải vào nhiều lĩnh vực đâu. Tuổi Ngọ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002): Con giáp có vận đỏ tiếp theo. Song có vẻ như bạn sẽ "thuận buồm xuôi gió" trong tất cả các mối quan hệ, chứ không chỉ là chuyện yêu đương đâu nhé. Năm nay mạng lưới cộng đồng của bạn sẽ được mở rộng đấy. Tuổi Mùi (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991): Lại là một trong bốn con giáp gặp may mắn của năm 2018. Ngôi sao xung khắc cũng vẫn sẽ chiếu vào bạn, nhưng nên nhớ những khó khăn

đó chỉ là thách thức mà thôi. Hãy tin vào những gì mình muốn và tiến về phía trước và làm theo trực giác mách bảo. Tuổi Thân (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004): Đây là một năm tốt lành cho những người tuổi thân. Sức mạnh của bạn sẽ tăng lên cùng với sự thăng tiến và những lợi ích đi kèm. Tuổi Dậu (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005): Hãy cẩn thận về vấn đề sức khỏe, vì năm nay, ngôi sao liên quan đến chuyện ốm đau sẽ chiếu vào bạn. Động lực của bạn cũng sẽ giảm sút đi đôi chút, nhưng cũng đừng cố ép bản thân nhiều quá nhé. Tuổi Tuất (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006): Bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi và có nhiều cơ hội. Tuy nhiên hãy chú ý tới các quyết định của mình. Cẩn thận khi đặt niềm tin vào người khác, đừng tin ai quá dễ dàng. Tuổi Hợi (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007): Bạn cũng là một trong bốn con giáp "phất" nhất trong năm 2018. Hãy chuẩn bị đón nhận tài lộc cũng như những cơ hội sắp tới nhé. Nhưng cũng đừng quá chủ quan, hãy tìm hiểu thật kỹ các công việc trước khi bạn định thực hiện.

On Sale !! On Sale !! Tel: 514-553-0444

514-834-1001

Tất cả sản phẩm được giao hàng tận nhà trong 2 ngày. AL

SPECI

AL

SPECI

AL

SPECI

Closer door 35 kg : Price : 35$ Free Shipping Cash drawer : 16" x 14" POS Cash Drawer works w/ Stainless Steel Front Restaurant Draw Retail Price : 90$ / Free Shipping

Bluetooth Speaker : Price : 25$ / Free Shipping

Karaoke Q10S : Micgeek Price : 80$ / Free Shipping

Tosing Price : 80$

Migeek I6 Price : 80$


SOÁ 692 12/01/2018

GINA BEAUTÉ

47

514.725.7878

7930 St-Michel, H1Z-3E1 ( bên cạnh Phở Ngon ) / website: www.ginabeaute.ca

Chuyên cung cấp sản phẩm về Nail, hàng chất lượng tốt, giá phải chăng. - GEL MAXX ON SALE TOP GEL Tất cả các loại Tips Lamour Giảm 20% cho tất cả product GEL MAXX trong tháng 12 tới 1-2018 - Màu đẹp, dễ sơn 2 coat, không rút không chảy, chất lượng tuyệt vời.

TOP MATTE

không chùi, real matte đẹp nhất trên thị trường, quý khách sẽ hài lòng

không cần chùi, bóng giữ lâu, không chip đầu móng, đặc biệt không làm vàng french trắng

đang có ở tiệm. Chất lượng tuyệt vời, làm bộ móng đẹp và hoàn hảo nhất hơn tất cả các loại Tips trên thị trường hiện nay.

Promotion Ghế Pedicure

Có hơn 350 màu color club tại tiệm

Mua 1 ghế Spa Gulfstream sẽ được tặng 30 Gel Maxx hoặc 3 máy Nail Dryer hot and cool automatic.

Thứ Thứ Chủ Sau

Tôm hùm hấp dẫn! Giá tuỳ theo mùa

GIỜ MỞ CỬA: Hai-Thứ Sáu: 10AM - 8PM Bảy: nghỉ nhật: 11AM - 7PM giờ xin hẹn trước. Cám ơn

12230, Boul. Laurentien, Montreal, Qc, H4K 1M9

Đặt biệt! Lẩu dê rất ngon 24,95$

Kế bên Restaurant Tong Por và C & T Supermarket

- Sò điệp 14,95$ - Chim bồ câu 28,95$ - Con nghêu 12,95$ - Thịt bò nóng bỏng với hạt tiêu đen 13,95$ - Bao tử heo với sauce XO 13,95$ - Chim cút gừng hành 13,95$ - Lẩu bò kho 14,95$

Tiệm chúng tôi có phở, thức ăn Tàu, Thái. Có bán BBQ: heo quay nguyên con (lớn, trung bình, heo sữa), vịt, gà v.v...

514-332-3888

ĐẶC BIỆT ! ĐẶC BIỆT ! Mua heo quay nguyên con mang về 18-25 lbs: 200$ / 45-60 lbs: 268$ Quí vị mua thức ăn take out từ 15$ trở lên sẽ được bớt 10%, không tính BBQ

Giờ mở cửa: mỗi ngày từ 10:00am - 10:00pm


48

SOÁ 692 12/01/2018

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

Tél: 514 924 1390 (Tiếng Việt)

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp

438 384 3014 (Tiếng Pháp)

- Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu)

5345, boul de l'Assomption, Bureau RC-20, Montréal (Québec ) H1T 4B3

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766

David Doan

Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires, contacter :

C. (514) 961-0878 B. (514)-316-5555

Agence

daviddoan@yahoo.com

755 Boul Saint-Jean, Pointe-Claire, QC, Canada H9R 3S3

Immobilières & Hypothécaires

(514)-316-5555

www.landmark-canada.com

• • • • • • • •

(514)-316-5555

Acheteurs de Propriétés Refinancement (Commercial & Résidentiel) Renouveler votre Hypothèque Premiers Acheteurs de Maison Travailleur Autonome Hypothèques inversées No Crédit, No Ca$hdown Programmes spéciaux

ANJOU

AHUNTSIC

MÉTRO CADILLAC

RESTAURANT

BROSSARD

APT A LOUER

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol. Prix $379,000

Grand 2plex 31X42, 1966, Bachelor, sous sol fini, Prix: 669,000$

Apt Rénovés en 2017, Grand 5.5, 3 CAC. Prix: 1350$

Resto 85 places, rénovés, clientèle de bureau. Prix: 35,000$

Condo, électros incluses. Centre vielle en 15 min de bus. Prix: 169,000$

Grand 7.5, 3+1 CAC, 2 cuisines, 1.5 SDB, rénovés en 2017. Prix:1300$

ANJOU

SAINT MICHEL

LAVAL

LONGUEUIL

LAVAL

BOISBRIAND

Superbe condominium de 99.19 mc (côté soleil Nord-Ouest), deux chambres, salle de lavage, concept aire ouverte, 1 garage, Prix 239,000$

Condo construction 2012, 960 pc, 2 CAC, Garage. Prix 218,000$

2 plex, rev: 670$+650$, très grand terrain. Prix: 319,000$

Grand 2Plex, 7.5 + 5.5, rue commerciale, pour vendre rapide. Prix: 299,000$

GARAGE MÉC GÉNÉRALE + BODY SHOP, rev 800,000$ +++.Prix: 750,000$

TERRAIN PRES DE 30,000 PC SUR RUE COMMERCIALE, PERMIS VENTE D'AUTO. PRIX 699,000$

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

514-722-9656

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

SUSHI & B.B.Q.

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Tất cả combo ăn trưa giá $14. Gồm có một súp, chả giò chay, cơm và bất kỳ một món ăn chính nào trong menu. Ví dụ: $14 - Vịt chiên giòn / súp / chả giò chay và cơm - Sò Điệp với hạt tiêu và rau / súp / chả giò chay và cơm - Tôm xào tỏi / súp / chả giò chay và cơm

Mở cửa 7/7 cho bữa ăn trưa và ăn tối Thứ Hai đến Thứ Năm và Chủ Nhật: 11am-2:30pm, 5pm-10pm Thứ Sáu và Thứ Bẩy: 11am-2:30pm, 5pm-11pm

Giao hàng miễn phí/ Free delivery Chỗ đậu xe miễn phí

Bogeys

Buffet được phục vụ trong bữa trưa và ăn tối. Buffet: - Tất cả bữa trưa: $20/pp - Ăn tối: Thứ 2 đến thứ 5: $30/pp - Thứ 6 đến chủ nhật: $32/pp Menu buffet gồm có 50 món Thái và 6 món Việt (Chạo tôm, gỏi gà, gỏi đu đủ khô bò, gỏi tôm thịt, bò tái chanh, chả giò Việt Nam)

Buổi tối trong tuần với những Đặc biệt sinh nhật được trận Hockey TRƯỚC 20H FREE với bàn hơn 4 người + (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác) Phát sóng trận đầu với màn ảnh lớn !

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10% Mở cửa từ 17h

19

Thời gian có giới hạn. Không tính chung với chương trình giảm giá khác. Không áp dụng cuối tuần và ngày lễ

,99 người

GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

Bar-Lounge

- Tổ chức party, sinh nhật, hội họp, show nhạc, họp mặt bạn bè... miễn phí. - Phòng rất rộng có thể chứa tới 200 người. - Hoàn toàn miễn phí. - 8 bàn billards; 15 lottery machines.

Miễn phí cho các bạn sinh viên tổ chức party cuối năm, DJ có sẵn, system de son ánh sáng cho club Xin xem bogeys facebook và bogeys.ca để biết thêm chi tiết về Event và UFC, Boxe.

3250 Boul Cremazie E | Montreal | Qc H2A 3N9 - 514.722.1104

692  

692

692  

692

Advertisement