Issuu on Google+

Journal Vietnamien Vietnamese Newspaper

24/01/2014 10/02/2017

Số Soá

485

Baùo bieáu, phaùt haønh moãi tuaàn vaøo thöù 6

Le Journal Vietnamien qui a le plus de circulation au Quebec / Tuaàn Baùo vôùi soá löôïng cao nhaát taïi Queùbec Quaûng Caùo / Ads Tel : 514-553-0444 / 514-834-1001, Fax : 1-514-221-3003 Email : vietbaocanada@gmail.com Website : www.vietbaocanada.com

Chuùng toâi nhaän Visa vaø Master Card We Accept Visa & Mastercard Nous acceptons carte de credit Visa & Master card

WIN PHUONG NGUYEN CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

Cell.: 514-993-0208

Les Immeubles Charisma Inc

winphuong@hotmail.com

Agence immobilière www.charisma.ca

Metro St-Michel, 3x sửa mới, gần trường học, chợ, bus, metro...rev.2425,$/tháng, giá: 499,000$ Sushi Anjou: trên 10 năm, có khách, có chỗ parking, terasse,.. giá 72,000$ (lý do riêng gia đình).Cần bán gấp R

Vuõ Baûo Anh Courtier immobilier agréé

Cell: (514) Tel.: (514) 329-0000

RE/MAX ALLIANCE INC Agence immobilière. Franchisé independent et autonome de RE/MAX Québec Inc.

578-7420

4865 Jarry est, St-Léonard Qc, H1R 1Y1 Fax: (514) 328-9000

Courriel: baoanh.vu@gmail.com

* Khu Rosemont, 2 plex, semi-détaché, 1X5.5, 1X6.5, nhà khổ 31 x 36, Khu rất tốt, để cho thuê, gần métro Viau. Giá: 499,000$ * Plateau-Mont-Royal, local à louer, khoảng 800 PC, địa điểm rất tốt, Giá : 1800$+thuê * St-Michel, local commercial cho thuê, 2 local commercial khoảng 600 pc mỗi local giá 950$/tháng * Ville St-Laurent, condo 4.5, 1 phòng ngủ, gần collège St-Laurent và Vanier, métro Du Collège. Giá : 190,000$ * Khu Granby, 3 plex, isolée, 2 x 3 1/2 và 6 1/2, terrain rất lớn, nhiều chỗ đậu xe, vị trí rất tốt downtown của Granby. Giá : 259,000$ * Khu Rosemont, 5 plex, attached, 4 x 4 1/2 va 1 x 7 1/2, thu nhập 43824$ có khả năng lên nhiều hơn. Hộp điện làm mới, nhiều chỗ đậu 2 o hoai sau, gần métro Beaubien hoặc Rosemont. Giá : 799,000$ * St-Michel, 2 plex détaché, khổ 33x40, 2x5.5, 1x4.5, bán dưới giá định của ville, không có hàng xóm ở sau nhà. Giá : 489,000$

~ Laõi xuaát thaáp ñaëc bieät trong 5 naêm fixe. ~ Coù theå thöông löôïng vôùi taát caû caùc nhaø baêng. ~ Khoâng maát phí dòch vuï. ~ Neáu ñaõ ñöôïc ngaân haøng chaáp nhaän. Toâi coù theå baûo ñaûm laáy ñöôïc giaù toát nhaát cho quí baïn.

Lê Quân, CPA, CA MORTGAGE BROKER CHARTERED ACCOUNTANT CHUYÊN VIÊN VỀ VAY TIỀN

514 707-3779 7451 St-Hubert, Montréal (góc Jean-Talon)

Bogeys Bar-Lounge

- Tổ chức party, sinh nhật, hội họp, show nhạc, họp mặt bạn bè... miễn phí. - Phòng rất rộng có thể chứa tới 200 người. - Hoàn toàn miễn phí. - 8 bàn billards; 15 lottery machines. Miễn phí cho các bạn sinh viên tổ chức party cuối năm, DJ có sẵn, system de son ánh sáng cho club Xin xem bogeys facebook và bogeys.ca để biết thêm chi tiết về Event và UFC, Boxe.

3250 Boul Cremazie E | Montreal | Qc H2A 3N9 - 514.722.1104

Việt Báo Kính Chúc Quý Khách và Quý Độc Giả Một mùa Valentine Ấm Áp và Nhiều Yêu Thương.

Nhiều người Québec «thiếu chung thủy» bị đòi tiền chuộc

(TRANG 3)

SERVICE EN VIETNAMIEN – CHINOIS – FRANÇAIS – ANGLAIS

EÙVALUATION GRATUITE

Phở Thành 4858, Boul. Des Sources D.D.O. (QC) H8Y 3C7 514-685-8640

Thành Nam Quan Kính Mời

Đầy đủ các loại: Phở - Cơm - Bún

Mở cửa 7/7: Thứ 2 đến Thứ 5: 11am-9pm Thứ 6 và Thứ 7: 11am-10pm Chủ Nhật: 11am-9pm Cần serveur và phụ bếp

BAÛO HIEÅM Bao û hiem å nhaø thue,â nhaø ô,û xe coä, cöûa haøng, du lòch v.v... TRAÀN HOÀNG LOAN Agente en assurance de dommages ASSURANCES INKJETGO

Cabinet en assurance de dommages

514 802-6088 514 303-7777

Affilié à :


2

SOĂ 644 10/02/2017

7107, 7107, St-Denis, St-Denis, suite 201 Montreal, Montreal, Quebec, H2S 2S5

NGUYEĂƒN COĂ‚NG SINH

Tel.: Tel.: 514.272.8580 Fax: Fax: 514.272.5670 514.272.5670

Courtier Immobilier AgrĂŠĂŠ Bur: (514) 382-5000

ď Ź Ph᝼c v᝼ quĂ­ khĂĄch táş­n tâm, uy tĂ­n ďż˝3KĂœFYĂœTXÉNK­FKWÂśQWÂąPX\WÉQ ď Ź ChĂşng tĂ´i sáş˝ hĆ°áť›ng dẍn quĂ­ khĂĄch mua đưᝣc vĂŠ mĂĄy bay ďż˝&KĂ™QJWĂ’LVĂ€KĂ?ĂĽQJGÂľQTXÉNK­FKPXDĂľĂ?èFYžP­\ED\

(NhÆn và trä lŠi message 24/24.)

Cell: (514) 887-4141

ráşť nhẼt, chuyáşżn bay vᝍa Ă˝ UÂżQKÂłWFKX\Ă„QED\YĂžDĂŞ ď Ź ChĂşng tĂ´i luĂ´n đạt quyáť n lᝣi quĂ­ khĂĄch lĂŞn hĂ ng đầu ďż˝&KĂ™QJWĂ’LOXĂ’QþŸWTX\ĂƒQOèLTXÉNK­FKOĂ‚QKÂŹQJþ²X

VÄ‚N PHĂ’NG LUẏT SĆŻ TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ CÜïu PhoĂš ChuĂť Tòch Ban ChaĂĄp Haønh Lieân Ă‘oaøn Luaät SĂś Di TruĂš QueĂšbec (AQAADI), Hoäi vieân Luaät sĂś Ăąoaøn QueĂšbec, nhieĂ u naĂŞm kinh nghieäm haønh ngheĂ  luaät sĂś taĂŻi MontreĂšal, chuyeân ngaønh veĂ  luaät di truĂš, luaät daân sÜï vaø luaät thÜông maĂŻi. 1434 Ste-Catherine West, #200, Mtl, Qc H3G 1R4 Website: www.tranlex.ca - Email: attd@tranlex.ca

Tin vui đạc biᝇt váť bảo lĂŁnh di trĂş cho gia Ä‘ĂŹnh: Káťƒ tᝍ ngĂ y 3-1-2017, Báť™ Di TrĂş Canada sáş˝ máť&#x; lấi chĆ°ĆĄng

trĂŹnh bảo lĂŁnh cho cha máşš, Ă´ng bĂ  vĂ  con cĂĄi dĆ°áť›i 19 tuáť•i, giáť›i hấn cho mĆ°áť?i ngĂ n (10 000) háť“ sĆĄ đầu tiĂŞn. QuĂ˝ váť‹ muáť‘n bảo lĂŁnh cho thân nhân thuáť™c diᝇn káťƒ trĂŞn, xin vui lòng liĂŞn lấc váť›i văn phòng Luáş­t sĆ° Trần Ä?ᝊc Anh ThĆ° Ä‘áťƒ biáşżt thĂŞm chi tiáşżt vĂ  láş­p háť“ sĆĄ bảo lĂŁnh ngay tᝍ bây giáť? Ä‘áťƒ káť‹p náť™p háť“ sĆĄ vĂ o tháť?i gian sáť›m nhẼt.

Luaät di truÚ: Soaïn hoà sô thÜôøng truÚ theo dieän baÝo laþnh, tÎ naïn, nhaân ùaïo, ùaÍc bieät xin thÜôøng truÚ taïi QueÚbec theo chÜông trÏnh PEQ; Xin giaåy pheÚp laøm vieäc, du hoïc hoaÍc du lòch sang Canada; KhaÚng caÚo caÚc vuï baÝo laþnh bò tÜø choåi, thu hoài quoåc tòch Canada;• Choång aÚn truïc xuaåt vaø xin phuïc hoài quyeàn thÜôøng truÚ trÜôÚc sôÝ di truÚ (CISR) vaø toaø aÚn lieân bang (Federal Court); Luaät thÜông maïi: Tranh tuïng baÝo hieüm cho caÚc vuï chaÚy nhaø, troäm caÊp xe vaø tai naïn lao ùoäng; Soaïn thaÝo caÚc loaïi hôïp ùoàng trong vieäc mua baÚn, thueâ, sang nhÜôïng coü phaàn vaø cô sôÝ thÜông maïi; Thaønh laäp, hôïp nhaåt, giaÝi theü vaø thanh lyÚ taøi saÝn coâng ty vaø hoäi ùoaøn; Luaät gia ùÏnh vaø daân sÜï: Tranh chaåp quyeàn lôïi trong caÚc vuï ly dò, ly thaân hoaÍc thÜøa keå trÜôÚc toaø aÚn QueÚbec; Tranh tuïng trong caÚc vuï kieän veà quyeàn nuoâi giÜþ con, traÝ tieàn nuoâi dÜôþng con caÚi; Tranh tuïng trÜôÚc ReÚgie du Logement; Mua baÚn nhaø gaÍp nhÜþng hÜ haïi tieàm aün (vice cacheÚ); Soaïn thaÝo di chuÚc, giaåy uÝy quyeàn, coâng chÜÚng, v.v

Luaät sÜ Traàn ÑÜÚc Anh ThÜ

ùaþ ùÜôïc nhaän Huaân ChÜông NÜþ Hoaøng veà nhÜþng ùoÚng goÚp taïi Canada naêm 2012 MeÚdaille du JubileÚ de Diamant de la Reine Elizabeth II

M᝼c Index MᝤC l᝼c LᝤC //INDEX ALARM

ALARM TPK / TĂŠl.: (514) 334-1998 ........................................................... 2

TPK / TÉL.: (514) 334-1998.....................................................02

BẢO HIᝂM / DI TRÚ / TÀI CHà NH BẢO HIᝂM / DI TRÚ / TÀI CHà NH

MACH NHUT HONG 514-270-6225........................................07 Mach Nhut Hong 514-270-6225 ................................................ 7 TRAN HONG LOAN (LA CAPITAL) / 514-802-6088.................01 Nguyáť…n Ä?ăng TrĂŹnh / (514) 992.6889 .........................................48 LĂŠ HᝎU DŨNG / 514-738-2516..............................................41

Tran Hong Loan (La Capital) / 514-802-6088 ...........................1

CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C

CHUYĂŠN VIĂŠN Ä?ᝊA áť?C DAVID Ä?OĂ€N QUáť?C VIᝆT / CELL: (514) 961-0878.................48 Antoine Nguyáť…n Hᝯu ToĂ n / (514) 812 8626 . .......................... 18 KEVIN NGUYEN / CELL: (514)Greco 777-81844..............................04 Arnaldo Di Loreto vĂ  Maria / (514) 374-4000 .............. 23 LĂ‚M HĂ€O /Nguyen 514 467-3333....................................................... Bao Ngoc / Cell: 514-827-8718 .................................... 15 Ă?Ă m Vinh VĨNH DanielKHẢI / Cell: (514) 815-6618 .................................. LĂŠ QUANG / CELL:(514) 833-9399. ......................397 David Ä?oĂ n Quáť‘c Viᝇt CELL: / Cell: (514) (514)824-1972......................30-31 961-0878 ......................... 56 LE QUANG VINH THUY/ Huynh Kim Khanh / 514-816-7152 MINH CHINH HOANG / CELL: (514) ............................................ 712-8888.......................2016 Kevin Nguyen / Cell: (514) 777-81844 ...................................... 4 NGUYáť„N CĂ”NG SINH / CELL: (514) 887-4141.......................02 Lâm HĂ o / 514 467-3333 .............................................................. 1 NGUYáť„N THĂ€NH CELL: (514) 867-2813. ......................0822 LĂŞ QuangVÄ‚N VÄŠnh Khải //Cell:(514) 833-9399 .............................. RICHARD NGUYEN DINH PHU / CELL.: (514) ..................... 998-5139........11 32-33 Minh Chinh 712-8888 ............................... 20 TANADA TAN Hoang & PHON/ Cell: TAN (514) / 514-329-000.............................13 Nguyáť…nQUACH CĂ´ng Sinh / Cell: (514) 887-4141 ................................ 2 THANH / CELL: 514-209-7575..................................15 .............................. 9 VŨ BẢO ANH / CELL: (514) 578-7420.....................................01 Peter Nguyáť…n Quáťłnh / (514) 953-9360 ..................................... 6 WIN PHUONG NGUYEN / CELL.: 514-983-9129....................01 Richard Nguyen Dinh Phu / Cell.: (514) 998-5139 .................. 11 ROGER 514-560-8889. .......................................01 Tanada SEC Tan &(HUY) Phon/ Tan / 514-329-000 ..................................... 13 XUAN VIET DONG /514-999-7508..........................................35 ............................................ 15 .............................. 31 Hong Hoa Nguyen (Rosa) / 514-831-2185........................17 ....................... 25 Lan Vu / 514-967-4889..........................................................17 VĹŠ Bảo Anh / Cell: (514) 578-7420 ............................................ 1 NGUYEN THI XUAN MAI / 514-266-1588...............................01 Win Phuong Nguyen / Cell.: 514-983-9129 .............................. 1 Nguyen Nam Phuong / 514-240-8627...............................41 Roger Sec (Huy) / 514-560-8889 ................................................... 1 Nguyen Toan / 514-812-8626. ....................................4135 ................................................... Xuan VietHuu Dong /514-999-7508 Thanh Phong Trieu / 514-571-2221..................................01

COIFFURE COIFFURE/ NAIL

.................................................. 6 St-Michel / /Tel.: (514)374-2882 ST-MICHEL TEL.: (514)374-2882..........................................06 Nissa / 514-564-9992.............................................................01 DU/ LᝊCH / VOYAGE Dao 514-744-5144................................................................07 Transtour / (514) 843 -5450 .........................................................

Bangkok 514-272-8580 ...................................................... 2 DU LᝊCHTours / VOYAGE

Fantaisie Tour 514-568-5998 .......................................................45 BANGKOK TOURS / 514-272-8580.......................................... 02 VACANCES COMPASS / 514-508-2088.................................... 39 ELECTRONICS / COMPUTER Wonder Travel / 514-871-8688........................................... 24 Hai Informatique / (514) 898-3883............................................. 30 THAI SAIGON / 438-289-2222................................................... 44 Tech Computer repair / 514-917-9963 ...................................... 8 Vacances Sinorama / 514-866-0888.................................. 26

GARAGE MUFFLER SERVICE T/ ELEPHONE

AUTO H.K / 514-728-3114......................................................... 22 VietLink/ www.vietlink.ca ........................................................... 10 GARAGE PACIFIX / (514) 729-6066.......................................... 02 GARAGE HOA / 438-793-3655.................................................. 10 GARAGE / MUFFLER KiKo / (514) 722-6603........................................... 0922 Auto MUFFLERS H.K / 514-728-3114 ............................................................. Pneu Mobile VIP / 514-961-5158.......................................... 082 ......................................... Garage Hoa / 438-793-3655 ............................................................. KINO MUFFLERS / 514-721-5191............................................ 0210

Kino Muffler / 514-721-5191............................................................ 55

GIẢI PHẪU /THẨM M᝸ .........................................................55 KoKi Muffler 450-332-3717 GIẢI THẨM M᝸ NGÔ THᝊ............................................................ HIẞU HẠNH / (514) 924-1390....4855 J&LPHẪU Garage / 514-374-8383 N.FANOUS / TÉL : (514) 586 - 9906.......................................... 03

GIẢIÄ?ẸP PHẪU THẨM LĂ€M / NHA SĨ / M᝸ DENTUROLOGIE

ETHERE SPA MEDICO-DENTAIRE / 514-272-1175................. 52 N.Fanous / tĂŠl : (514) 586 - 9906 ......... ....................................... 3 NGUYEN THI NGA / 514-374-2449........................................... 25

LĂ€M Ä?ẸP/ /KHAI NHATHUáşž SĨ Káşž TOĂ N

Ethere SpaCHUONG medico-dentaire / 514-272-1175.............................. HA TUAN / (514) 984-6780....................................... 03 ................................................. HUᝲNH CHĂ? HáťŒC / (514) 722-0129........................................... 2148 Nickie HIᝆP Dinh HĆŻNG Pink Beauty care / 438-990-4642............................ TRᝊNH / (514)718-2507. ........................................ 4612 BAO TAX / 514-748-8765.......................................................... 19 PHARMACIE Káşż ToĂĄn - Di TrĂş / Dáť‹ch V᝼ XĂŁ Háť™i PhĂĄp LĂ˝ / 438-969-6467..... 19

VISION DE L’AVENIR / 450-687-8020....................................... 07

AVOCATS / LUẏT SĆŻ TRĂ? MINH HUᝲNH / 514-875-2345. ........................................... 35 Huáťłnh Minh-NguyĂŞn / TĂŠl: (514) 791-7379 ............................. 1 DON NINH / 514-593-9899........................................................ .......................................... 235 Nguyáť…n Ä?ăng Trinh / TĂŠl: (514) 992-6889 .................................. 48

MASSAGE............................................................................. 43

NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž TRᝊHᝯu LIᝆU Ä?inh Anh VĹŠ / 514-759-7102 ............................................ 10 .............................................. 127 DU TA (XOA BĂ“P TRᝊ LIᝆU)...................................................... CLINIQUE CHIROPRATIQUE/ 514-728-5288........................... 09 MẎT KĂ?NH PHĂ’NG CᝨU / 514-747-2822. ...........................712 Vision de Máş CH L’avenirCHĂ‚M / 450-687-8020 .............................................. TrĂ­ Minh Huáťłnh 514-875-2345 ................................................ 35

MUA XE HƯ, XE CŨ

MASSAGE....................................................................................51 WEST ISLAND AUTO RECYCLING/ 514-363-6010.................. 48 Du Ta (Xoa Bóp Trᝋ Liᝇu)............................................................ 29

NHĂ€ HĂ€NG

MUA CŨ514-272-4636.................................... 06 BĂ NHXE XĂˆOHĆŻ, MINHXE / TEL: West Island Auto Recycling/ 514-363-6010............................... 52 BĂĄnh cuáť‘n tĆ°ĆĄi HĂ  Náť™i / 438-938-1810............................ 27

NHĂ€ HĂ€NG BĂšN VIᝆT / TEL.: 514 272-6825................................................ 13 BĂĄnh xèo Minh / Tel: (514)721-9174 ......................................... 6 LY LA 03 BĂşn Viᝇt/ TEL: / Tel.:514-272-8332.. 514 272-6825...................................................... ...................................................... 13 LyPHáťž La / DUY Tel: 514-272-8332 ............................................................ ANH / TEL: (514) 722-9595......................................301 LePHáťž Cristal Chinois / Tel: 514-876-8778 ...................................... 28 HIN / 514-723-0999.......................................................... 14 Maison Foo Lam / 514-383-7878 ................................................ PHáť&#x;Shing NAM // 514-903-4597........................................................ Ngun Tel: (514) 725-6888 .............................................. 07 Pháť&#x; Duy Anh / Tel:/(514) 722-9595 ........................................... PHáťž NAM QUAN TEL: (514) 722-1888.. .................................113 Pháť&#x; Express / 514-389-9305 ........................................................ Yoko sushi & KOREAN BBQ / 514-722-9656....................... 48 Pháť&#x; Hin / 514-723-0999 ............................................................... PHáťž THĂ€NH NAM QUĂ‚N............................................................. / 514-744-3014................................801 Pho Nam / 514-903-4597 Pháť&#x; Nam Quan Tel: (514) 722-1888......................................... 13 BĂ NH BAO M᝸/ TIĂŠN / 438-383-6628....................................... 07 Vy Express / 514-723-3888 ........................................................... 29 RESTAURANT TONG SING / 514-940-8811............................. 14 Yoko / 514-722-9656 ..................................................................... 21 / 514-725-4460. ...................................................43 19 ..................................................................... 5 Pháť&#x; epicesKhanh II / 514-273-8989 Pháť&#x; ThĂ nh Nam Quân / 514-744-3014 .................................. 11-28 pháť&#x; 81 / 514-727-9898............................................................ BĂĄnh Bao Máťš TiĂŞn / 438-383-6626 Restaurant Maison Foo Lam............................................... / 514-383-7878.................12 12 HĆ°ĆĄng tháť‹nh / 514-729-4193 ........................................................ 13 BBQ Cristal chinois / 514-332-3888 .................................51 47 ............................................... Fondue Kim Long / 514-728-8088 Chieu tim / 514-277-5093 SAWADIKA / 514-339-1188............................................................. .....................................................51 25 Restaurant Tong Sing / 514-940-8811 ........................................ 19 BĂĄnh mĂŹ Nha Trang / 514-271-1923 ........................................ 50 BAR-LOUNGE Bogeys Bar-Lounge / 514.722.1104.................................. 01

SUPPLY SUPPLYLĂ€M LĂ€MVĆŻáťœN VĆŻáťœN AA&&MN Garden Supply / 514-728-7039.................................... 31 MN GARDEN SUPPLY / 514-728-7039.............................. 27 Jardin Xuan Huong Inc / 514-295-3689 ..................................... 27 JARDINJardinage XUAN HUONG INC /850-0770 514-295-3689............................ 01 L.K.T.V / Tel: (514) .................................... 14 T&M T&M//Tel TEL: (514) : (514)383-7748 383-7748.......................................................... ......................................................909 TTN / (514) TTNGarden GARDEN / (514)325-5101......................................................16 325-5101................................................. 16

Ä?INH HᝎU ANH VŨ / 514-759-7102......................................... 10 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ CĆ  KHĂ? XĂ‚Y Dáť°NG NGUYEN THIInc NGOC / 514-274-9459........................................ 216 Dessin SCL / 514-531-5992...........................................................

MẎT K�NH

Quảng Cåo Xin Liên Lấc Tuần Pour Placer Votre Annonce

TIáşžP TᝤC TẏN TĂ‚M CHU Ä?Ă O PHᝤC Vᝤ CHUYĂŠN NGHIᝆP Vᝀ MáťŒI DᝊCH Vᝤ MUA BĂ N NHĂ€ VĂ€ Ä?ẌU TĆŻ Ä?ᝊA áť?C.

BUILDING SEMI-COMMERCIAL. - Metro St-Michel: Triplex semi-commercial chᝉ cåch metro 50m , 7361 St-Michel, có garage và 6 ch᝕ đậu xe bên ngoài (3 logements + local commercial), lẼy nhà liᝠn. Giå 615,000.00$

NHAĂ˜ BAĂ™N - Rosemont: Duplex 6660 - 6662 Viau, nhĂ  ráť™ng 31 X 38, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, sous-sol, garage, giĂĄ 499,000.00$ - Metro Jean-Talon: 5plex 7373 St-Denis, kháť• nhĂ  25 X 50, garage phĂ­a sau, bachelor cáť­a Ä‘i phĂ­a truáť›c, tẼt cả 5 logements Ä‘ang thuĂŞ lᝣi tᝊc cao, bachelor 31/2 Ä‘ang tráť‘ng.GiĂĄ 850,000.00$ - Metro Beaubien: Duplex commercial 6302 St-Denis, nhĂ  ráť™ng cĂł sous-sol Ä‘ang tráť‘ng dĂ nh cho chᝧ máť›i, giĂĄ 665,000.00$ - ST-LEONARD: duplex 7105 Aubert, khu yĂŞn táť‹nh, gần Lacordaire vĂ  Jean-Talon, giĂĄ 539,000.00$ - ANJOU: Duplex 7420 Jarry, tu báť• máť›i giĂĄ 525,000.00$ VENDU - ST-MICHEL: duplex Ä‘áť™c láş­p 8970 rue Iberville, kháť• nhĂ  34 X 40, sĆ°áť&#x;i Ä‘iᝇn, lẼy nhĂ  liáť n. GiĂĄ 489,000.00$ - MĂŠtro Fabre : Sixplex 6 X 51/2, ráť™ng 40X48, trĂŞn Ä‘Ć°áť?ng Fabre gĂłc St-Zotique. GiĂĄ 880,000,00$ - Laval : Duvernay, bungalow 1990 Ivry, ráť™ng 40X48 , sĆ°áť?i Ä‘iᝇn, garage, lẼy nhĂ  liáť n. GiĂĄ 460,000,00$ - Laval, Fabreville: bungalow 432 Foster , ráť™ng 52X27, thermopompe . GiĂĄ 349,000,00$

Ă‘Ă’NH GIAĂ™ VAĂ˜ GOĂ™ P YĂ™ CAĂŠ N NHAĂ˜ QUYĂ™ VĂ’ MIEĂƒ N PHĂ?

REMAX AMBIANCE INC

NHAĂ„ N THĂ’ THĂ–Ă? C CHĂ–Ă• KYĂ™ (ASSERMENTATION) MIEĂƒ N PHĂ?.

Agence Immobilière FranchisÊ IndÊpendant et autonome

10310 boul. St Laurent, Montreal, PQ, H3L 2P2

GARAGE GARAGE

PACIFIX

3185, Boul. Boul. Robert Robert 3185, MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z 1Y2 1Y2 MontrĂŠal, QuĂŠbec, H1Z

TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068 TĂŠl.: (514) 729-6066 - Cell: (514) 865-0700 - Fax: (514) 729-6068

TĂŠl.: (514) (514) 729-6066 729-6066 TĂŠl.:

ChuyĂŞnsĂ–n sĂ–nsÂşa sÂşaxe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ChuyĂŞn ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t ď‚&#x; SĂ–n xe, sĂ–n loĂĽi tĂ“t (BäoÇäm Çäm55nĂŚm). nĂŚm). (Bäo ď‚&#x; Tân trang xe sĂŠt. ď‚&#x; Tân trang xe bĂŽbĂŽrĂŒrĂŒsĂŠt. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. ď‚&#x; Thay ki‰ng xe. KĂŠoxe xemiĂ?n miĂ?nphĂ­ phĂ­khi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;KĂŠo ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t choxe xekhĂ´ng khĂ´ng ď‚&#x; Giäm tiĹ n vĂ  lĂ m giĂĄ Ǽc biĹ’t cho cĂł bäo hi‚m. cĂł bäo hi‚m. ù¼cbiĹ’t biĹ’tb§t b§t10% 10%cho chokhĂĄch khĂĄchhĂ ng hĂ ngkhi khixe xebĂŽbĂŽtai tainĂĽn. nĂĽn. ď‚&#x;ď‚&#x;ù¼c ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp ď‚&#x; SÂşa 5000$: QuĹĄ vĂŽ sĂŤ cĂł 500$ tiĹ n hĂ’i Çåp cĂťaGARAGE GARAGEPACIFIX PACIFIX cĂťa

SÂşachÂťa chÂťamĂĄy. mĂĄy. ù¼c biĹ’t biĹ’t ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśpsĂ“. sĂ“. ù¼c mua bĂĄn xe ď‚&#x; SÂşa chÂťa hÂśp mua bĂĄn xe ĂąiĹ’nxe. xe. cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x;ď‚&#x;ĂąiĹ’n cĂƒp bäng sĂ“ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; Full injection. tĂĽi ch‥ ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ď‚&#x; HĹ’ thĂ“ng thoĂĄt khĂłi. ThĂšngxĂŚng xĂŚng(bäo (bäoÇäm ÇämmÂśt mÂśtNJi NJixe). xe). ď‚&#x;ď‚&#x;ThĂšng ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. ď‚&#x; CĂĄc loĂĽi thÂĄng. SÂşavĂ  vĂ ki‚m ki‚mtra trab¢ng b¢ngcomputer. computer. ď‚&#x;ď‚&#x;SÂşa

Çäm trĂĄch trĂĄch thĂť thĂť tøc tøc bäo bäo hi‚m hi‚m -- TÆn TÆn tâm tâm -- Nhanh Nhanh chĂłng chĂłng -- GiĂĄ GiĂĄ rĂˆ rĂˆ Çäm

AAA JARDINAGE/ 514-388-9229.............................................. 18

SUPPLY SUPPLYNAIL NHĂ€ / NHĂ€ HĂ€NG Lan Manicure / Tel. (514) 722 - 4886 ......................................... ..8

CÔNG TY XÂY DᝰNG VÀ SᝏA CHᝎA / 514-237-6766............ 48

SUPPLY NHÀ NHÀ HÀNG MEGA (Mà Y HÚT/HƠI) / 514-633-8773.................................... 20 Công ty xâyFENÊTRES d᝹ng và s᝭a chᝯa /INC./(514) 514-237-6766 .......................... PORTES PIERRE 993-1946. .................52 16 Mega (Måy hút hƥi) / 514-633-8773 ................................................................... 20 FCI TECHNOLOGIES / 514-277-5454. ......................................41 02 / Tel: 514-279-3336 ......................................................... Probex Portes Fenêtres Inc./(514)................................................. 993-1946 .............................. 16 Mà Y HÚT HƠI Pierre / 450-466-6766. 18 FCI Technologies 514-277-5454 ................................................. 2 HARDWOOD FLOORS SERVICES / 514-885-9415.................. 08 Måy hút hƥi / 450-466-6766 ....................................................... 18 CAOBEC INC / 514-967-8878 .................................................. 21 C&D HVAC Distributor Ltd/ 514-315-5790 ........................... 22 De Vinci Inc/ 514-829-2798 ....................................................... Måi Nhà-Tư�ng Gấch-Sàn-Bê Tông / 514-834-3518......16 06 CAC Design International / 514-804-9889 ............................. 29 BCO / 514-657-4658.................................................................. 48 BCO /514-657-4658 ..................................................................... 52

S᝭a chᝯa hᝇ thᝑng ᝑng bô

TRĆŻáťœNG LĂ I XE .................................................... 25 Econ HVACDáş Y / 438-345-3778. Pro-Expert / 514-273-0952........................................................... TrĆ°áť?ng dấy lĂĄi MUA xe ROYALE/ VAY TIᝀN: NHĂ€, 514-333-7779................................ mua xe LE QUAN / 514 707-3779.......................................................... 01

Tᝏ VI....................................................................................... 44 RAO VẜT................................................................................ 44

Tư vi Rao vạt

trang 48 trang 49

www.kinomuer.com

Gắn ph᝼ tÚng v᝛i giå trong kho

C&D HVAC DISTRIBUTOR LTD / 514-315-5790....................... 10

Kieu Truong / 450-465-8099 ............................................................... 1-37 VAY TIᝀN MUA NHĂ€ Diem BĂ NNguyen XE / 514-299-9466......................................................10 INGENIEUR / K᝸ SĆŻ CĆ  KHĂ?............................................ XĂ‚Y Dáť°NG 3 Le Quan / 514 707-3779 .............................................................. 1 DESSIN SCL INC / 514-531-5992............................................. 31 Káşž TOĂ N / KHAI THUáşž HONDA STE-ROSE (DANH LE) / 450-625-1953, # 246............ 47 Phan Nguyen / 514-999-9901 ..................................................... 1 Ha Tuan Chuong / (514) 984-6780 Luan JonV᝼ Nguyen / 514-917-4785 AVOCATS / LUẏT SĆŻ Dáť‹CH CHUYáťƒN HĂ NG .............................................. 24 Huáťłnh ChĂ­ Háť?c / (514) 722-0129 .............................................. 20 Hypotheca Luan John /514-917-4785 ....................................... 22 HUᝲNH MINH-NGUYĂŠN / TÉL: (514) 791-7379. ....................... 01 Tráť‹nh Hiᝇp HĆ°ng /(514)718-2507 ............................. 50 HT logistics (VẏN CHUYáť‚N NHANH) / 514-582-5531......... 19 TRẌN Ä?ᝨC ANH THĆŻ / (514) 509-7731.................................... 02 Bao Tax /514-748-8765 ................................................ 21 VASE CARAVAN / 514-899-1818............................................... 44

NOTAIRES / CHĆŻáťžNG KHáşž

Nhᝯng báşąng khen cᝧa nhᝯng năm trĆ°áť›c. CLUB PLATINE: dĂ nh cho 100 cĂĄ nhân xuẼt sắc trong năm cᝧa Re/Max Quebec. - CLUB DIAMANT - CLUB 100% - MEMBRE DU HALL OF FAME -

FCI

technologies

* Ă‘AĂ‹C BIEĂ„T KHOĂ‚NG SĂ”Ă? NHIEĂƒM VIRUS vĂ´Ăši kyĂľ thuaät mĂ´Ăši Flash ROM * GIAĂ™ CAĂ› PHUĂ˜ HĂ”Ă?P cho QuyĂš vò. * Dòch vuĂŻ TAĂ„N TAĂ‚M vaø UY TĂ?N.

CHUÙNG TOÂI ÑAÛM NHAÄN: Cung caåp toaøn boä caÚc thieåt bò vôÚi thÜông hieäu CASIO cho nhaø haøng, tieäm nail & ** MôÚi! ** OS Android ! spa, salon de coiffure vaø deÚpanneur. Kích hoaït hoäp MEV cuÝa Revenu QueÚbec. Dòch vuï baÝo haønh cho maÚy tính tieàn vaø hoäp MEV. Nhaän laøm website vaø quaÝng caÚo treân maïng. www.fcitech.net Moïi chi tieåt xin lieân laïc : Cung caåp giaåy in hoÚa ùôn cho maÚy in Anh DÜ (514) 277-5454 Epson vaø maÚy Interac

514-834-1001 Båo v᝛i514-553-0444 sᝑ lưᝣng cao nhẼt tấi /QuÊbec Œ www.vietbaocanada.com Email: vietbaocanada@gmail.com Fax: 514-221-3003

950 Boul. Decarie CP 464, Saint-Laurent H4L 4V7


SOÁ 644 10/02/2017

Tin montreùal - queùbec Nhiều người Québec « thiếu chung thủy » bị đòi tiền chuộc

Haø Tuan á Chöông

3

(514) 984-6780

(20 næm kinh nghiŒm Ça dång & 1 h†c vÃn chuyên môn Ça khoa) Kế hoạch thuế vụ tài chánh trước khi lập công ty hoặc đầu tư thương mại. Dựng lên "hồ sơ thuế vụ" (Roulement) về sang nhượng cơ sở thương mại cá

nhân qua hãng incorporé theo Luật lệ thuế vụ và thủ tục của cơ quan sở thuế. hoạch thuế vụ và tài chánh cho công dân Canadien đã / sẽ đi làm hoặc định cư luôn tại hải ngoại, và công dân Canadien ở hải ngoại đầu tư lại Canada.

 Kế

Giäi quy‰t và Çåi diŒn nh»ng trÜ©ng h®p tranh tøng thu‰ vø, ÇiŠu tra thÃt nghiŒp, và xã h¶i. Cố vấn về vỡ nợ và phá sản cho cá nhân và thương mại theo Luật phá sản và vỡ nợ.  Đã từng lo qua những hồ sơ hình sự (cannabis, lậu TPS/TVQ) và dân sự

(ly dị, chia tài sản) khi còn là thanh tra cho sở thuế vụ và những văn phòng phá sản . ---------------------------------o0o-------------------------------- Comptable Agréé ( CA, 1990)  TÓt nghiŒp vŠ v« n® & phá sän (1995, Can. Ass. Insolvency & Restructuring Professionals)  Conseiller en Management Certifié (CMC, 1996)  Cao h†c thu‰ vø (2004, Canadian Institute of Chartered Accountants)

Nhiều người sử dụng trang Ashley Madison đã bị đòi tiền chuộc Nhiều người sử dụng trang Ashley Madison, từng là nạn nhân của hiện tượng tin tặc năm 2015, đã nhận được một lá thư đòi tiền chuộc.

Nhiều người Québec là nạn nhân của việc trang Ashley Madison bị tin tặc tấn công. Họ đã nhận được một lá thư trong tuần yêu cầu phải trả cho bọn chúng hàng trăm đô la nếu không muốn những nội dung trao đổi trên trang làm quen dành cho các đối tượng đã lập gia đình bị gửi tới người nhà của họ.

«V

iệc nhận được lá thư này đã gây ra sự hoảng loạn ở những người thực sự không muốn các

trao đổi này bị lộ ra», một cựu thành viên

của trang yêu cầu được giấu tên cho biết. Người này khẳng định khoảng một chục người thân của ông ta, từng đăng ký trên trang này, cũng nhận được lời đe dọa tương tự. Thông điệp được gửi đi từ một địa chỉ thư ở Nga chứa tên tuổi của khách hàng, địa chỉ cá nhân, bốn số cuối của thẻ tín dụng cũng như số tiền vẫn còn trong tài khoản Ashley Madison. Bọn chúng yêu cầu người này phải nộp 300 $ Mỹ, tức là khoảng 390 $ Canada.

Khung cänh Ãm cúng Ti‰p Çãi ân cÀn, lÎch s¿ M‡i ngày: Bánh ܧt chä løa, chä chiên, thÎt nܧng, Bún bò hu‰.

Tráng MiŒng: Chè, trà trân châu( Bubble Tea ), Café ki‹u ViŒt Nam ÇÆm Çà, MỚI: Bánh cuốn chả lụa, Cơm Sinh TÓ , vv.. sườn bò nướng Hàn Quốc, Mì Ngoài ra còn có: CÖm Çïa và bún Çû loåi hoành thánh, nước mát ñ¥c biŒt: B¶t chiên

Thông tin đã bị hách

Boø bía Chuoái chieân nöôùc coát döøa

Coù parking roäng raõi phía sau Loblaw

Bọn chúng đòi trả chiến lợi phẩm bằng

Coù Livraison giao haøng

Apportez votre vin

Giäi phÅu thÄm mÏ CHIRURGIE ESTHÉTIQUE

KINH NGHIỆM HƠN 35 NĂM VỚI NGƯỜI VIỆT

MẮT : Làm cho mắt đẹp, giải phẩu mí mắt trên

NGỰC : Nâng ngực lớn và sửa hình dạng trở

hoặc dưới (sửa chữa và làm mất đi những vết sưng nên đẹp gọn. và nhăn chung quanh mắt). Làm mắt sẽ giúp qúy vị BỤNG : Giải phẩu cắt da và hút mỡ bụng cho được khuôn mặt thỏai mái, đẹp và trẻ hơn. thon nhỏ (nam và nữ). MŨI : Làm mũi cao và thon (có thể nâng cao hoặc sửa lại bằng chất nhựa đặc biệt hoặc sụng, làm HÚT MỠ : Hút mỡ trên các bộ phận trên cơ nhỏ cánh mũi và làm nhỏ đầu mũi). Những đường thể (bằng phương pháp liposuction) cắt và giải phẩu thật nhỏ bé đem lại một kết quả mỹ MẶT : Căng da, độn cằm, chích thuốc để mãn, giảm thiểu vết sưng. bơm môi, bơm gò má hoặc trị vết sẹo và vết

2016

DA : Làm một làn da trẻ, đẹp và sáng ( làn da của nhăn…. bạn trở nên mịn màng, bớt mụn, nám, nét nhăn, LÔNG: Tẩy lông bằng Laser, sẽ không đau thẹo và chân lông to. Bằng phương pháp dùng kem, lột da và các lọai laser mạnh và nhẹ.

và lông không mọc lại.

Có chương trình trả góp 1 năm 0% intérêt Bác Sĩ N.FANOUS, M.D., O.R.L., F.R.C.S.(C)

* Directeur de l'institut de chirurgie Esthétique * Bằng cấp của Mỹ và Canada, Giáo Sư đại học 1 Westmount Square Lầu 13, phòng 1380 Métro ATWATER (Trên đường Ste-Catherine West, ngã tư Wood) Tél: (514) 935-9906 - www.cosmeticsurgery123.com

** Vài điều lệ kèm theo**

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN LẠC:

CÔ JENNY NGUYỄN TÉL: (514) 586 - 9906


4

SOÁ 644 10/02/2017

1643


SOÁ 644 10/02/2017

5


6

SOÁ 644 10/02/2017

bitcoins, một loại tiền ảo không thể lần ra dấu vết. Ngoài nội dung trao đổi trên trang, bọn tin tặc này đặc biệt còn dọa công khai toàn bộ danh tính của các thành viên cũng như tên những người mà họ đã liên lạc, kể từ ngày 26 tháng 2. Nhắc lại một chút, các dữ liệu cá nhân của khoảng gần 37 triệu người sử dụng trang Ashley Madison, cùng khẩu hiệu «Cuộc sống rất ngắn ngủi, hãy biết sống phiêu lưu», bị đánh cắp vào tháng 7 năm 2015 trên khắp thế giới. Trong số các «tín đồ» này có khoảng gần 700 000 người Canada,72 000 người Québec (vùng Montréal). Những thông tin như tên tuổi của người đó, địa chỉ cá nhân hay số điện thoại đã được đưa vào cơ sở dữ liệu có thể truy cập qua internet. Công ty Ruby Life, đơn vị quản lý trang này, hơn thế nữa đã hứa tặng một phần thưởng trị giá 500000$ để tìm ra thủ phạm của vụ rò rỉ thông tin.

Thông tin gây chấn động

Một năm rưỡi sau vụ bê bối, các tin tặc muốn sử dụng những thông tin đã đăng tải công khai để cố rút tiền của các nạn nhân khốn khổ. «Tất cả mọi người đều đã quên đi câu chuyện này, nên những người nhận được bức thư trên thật sự sẽ còn choáng váng hơn nữa, đặc biệt nếu người thân của họ vẫn còn chưa biết gì», Steve Waterhouse, chuyên gia bảo mật thông tin cho biết. Ông này cũng thêm vào rằng đây không phải lần đầu tiên những thành viên đăng ký trên trang trở thành mục tiêu của một âm mưu tống tiền. Công ty Ruby Life không muốn đưa ra những bình luận đặc biệt với những trường hợp này, nhưng họ đã đảm bảo với tờ Le Journal rằng họ đã thông báo toàn bộ âm mưu lừa đảo hay tống tiền trên tới cảnh sát Toronto, đơn vị phụ trách cuộc điều tra về vụ tin tặc.

BAÙNH XEØO MINH

1308 Beùlanger Est (gaàn nhaø thôø VN goùc Chambord), Montreal, Quebeùc Tell: 514 272 4636 - 514 721 9174 ­ Baùnh xeøo, baùnh beøo, baùnh boät loïc, baùnh naäm, baùnh coáng. ­ Baùnh cuoán Thanh Trì, baùnh cuoán thòt, baùnh cuoán toâm chaáy, baùnh öôùt chaïo toâm. ­ Buùn boø Hueá, buùn maém, hoaønh thaùnh toâm ­ Buùn maêng vòt, myø vòt tieàm ­ Nhaän ñaët vaø coù saün: Baùnh gioø chaû, gioø thuû, nem, bì,...

Nhaän ñaët caùc loaïi Baùnh cuoán

boät loïc, baùnh naäm vaø caùc thöùc khaùc trong Menu. Xin vui loøng goïi tröôùc 2 tieáng

T ie m ä : 514-272-4636 / Nha:ø 514-721-9174

Moùn Môùi: Mì Quaûng

Chiến thắng lịch sử

Môû cöûa 6/7 tu 10am - 9pm Ñoùng cöûa thöù ba, tröø ngaøy leã

Thợ có rất nhiều năm kinh nghiệm, làm việc tận tâm. Caét uoán toùc nam, nöõ theo thôøi trang, hôïp khuoân maët Coù baùn thuoác trò ruïng toùc, trò toùc khoâ vaø gaàu

Giaù ñaëc bieät cho toùc ngaén ở hiệp đấu phụ thứ tư tới 19 điểm, Tom Les Patriots dành chiến thắng 34-28 Brady và đồng đội đã chạm tay được tới trước đội Falcons tại giải bán kết Super chiếc nút thần kỳ để hạ gục đội Les FalBowl. cons đến từ Atlanta và chính thức dành es Patriots thuộc Nouvelle-Angle- chiến thắng đầu tiên tại giải Super Bowl, terre đã làm được điều vốn tưởng với tỷ số 34-28. chừng là không thể. Bị dẫn trước 70 807 khán giả ở NRG Stadium thuộc

L

514-836-9389

* Caét * Uoán Giờ làm việc: Thứ 2-3-4-6: 9:30am - 7pm Thứ 7 và Chủ Nhật: 9:30am - 6pm Thứ 5: Đóng Cửa

* Nhuoäm * Meøches

Chaûi, bôùi toùc coâ daâu, daï hoäi

8484, 12e Avenue (sous-sol), Coin Robert

Teùl.: (514)374-2882


SOÁ 644 10/02/2017 Houston, cũng như hàng triệu khán giả truyền hình trên khắp thế giới, đã từng chứng kiến nhiều chương trong lịch sử bóng đá được ghi lại ngay trước mặt họ. Chưa từng có đội nào tại giải Super Bowl lại gỡ được dẫn trước tới hơn 10 điểm. Chưa từng có hiệp phụ giúp chiến thắng gấp 5 lần trận đấu chính, Tom Brady dẫn trước cả truyền thuyết Joe Montana (49ers) và Terry Bradshaw (Steelers). Đối với Bill Belichick, đây cũng là lần đăng quang thứ 5 với tư cách huấn luyện viên trưởng, điều chưa từng chứng kiến. Trong trận đấu đáng nhớ này, Brady càng củng cố thêm danh hiệu là huyền thoại sống khi gỡ 43 lượt truyền từ 62 lần thử thách, một kỷ lục, cộng thêm với việc thu thập được 466 verges, một ghi nhận khác. Đây là lần chiến thắng thứ 7 của anh này tại hiệp phụ thứ tư hay loạt đấu thêm giờ, một kỷ lục khác mà anh từng dành được. Anh này từng có một hồ sơ sáng lạng với 11 chiến thắng và hai lần thất bại trong sự

nghiệp chơi ở hiệp phụ.

Một cú sốc lớn!

Cú sốc lớn được mong đợi cuối cùng đã xảy ra. Ủy viên Roger Goodell, từng ở giữa cơn mưa la ó sau khi áp đặt lệnh treo giò vào đầu mùa giải với Brady, đã trao lại chiến lợi phẩm Vince-Lombardi cho người chủ sở hữu Robert Kraft. Ông này đã dành cho anh cái nắm tay lạnh lùng nhất trong lịch sử nhân loại, trước khi Belichick và Brady cất lời. «Công lao thuộc về các cầu thủ, họ luôn sẵn sàng chơi trong vòng 60 phút… hoặc hơn thế!», người dẫn dắt nhấn mạnh. Brady, người đầu tiên được bầu làm cầu thủ hiệu quả nhất tại giải Super Bowl lần thứ tư, đã đặc biệt tỏ ra hứng khởi. «Tôi rất tự hào về các đồng đội! Này các bạn, Nouvelle-Angleterre, các bạn đã luôn ở phía sau chúng tôi trong suốt thời gian đó, chúng tôi yêu các bạn! Chúng ta nên mang chiến lợi phẩm này về nhà», anh hét lên trước sân vận động ở dưới chân mình.

Coiffure

Pour toute la famille

1450 de l'Église (Coin Ouimet) St.Laurent, QC, H4L 2H3

Tel. 514 744 5144 Cel. 514 585 4299

Du Collège Côte Vertu

NGỌC BÍCH kính mời

Bánh bao – Viêtburger Mỹ Tiên Thích hợp cho người trẻ Lành mạnh cho người già

- Hâm nóng bằng Micro-ondes mà vẫn xốp, mềm, không khô, không chai - Vỏ bánh xốp, dai hoàn toàn cải tiến không hóa chất, không mùi khai - Nhân bánh thơm ngon, tinh khiết thích hợp với khẩu vị của quý khách - Có thể giữ được lâu cả tuần trong tủ lạnh - Rất tiện lợi để mang đi học, đi làm - Món ăn nhanh cho mọi người, mọi gia-đình -- Sáng trưa chiều tối - Món quà giản dị cho gia-đình, bạn bè hay đi xa

Bị mất một con mắt vì một giọt nước 18 Jean-Talon Ouest Montréal QC H2R 2W5

438-383-6628

* Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên thơm ngon như xưa, nước dùng Mì và Hủ tiếu Mỹ Tiên được nấu bằng xương heo, không bột nêm, không hóa chất

(góc St-Laurent / Métro De Castelnau)

Sau một cuộc chiến diễn ra hơn 20 năm, Normand Schiller đã buộc phải giải quyết vào hồi năm ngoái là hy sinh con mắt phải. Người đàn ông 59 tuổi này, hiện phải mang một mắt giả, rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ có liên quan tới việc sử dụng kính áp tròng.

M

ọi việc bắt đầu vào mùa hè năm 1994. Normand Schiller 37 tuổi. Anh này đang trong kỳ nghỉ bên bờ hồ Bélisle (ở Saint-André-Avellin, thuộc Outaouais) cùng vợ và hai con 9 và 13 tuổi. Trong khi chạy theo một quả bóng, anh này bị rơi xuống nước. Anh đeo kính áp tròng. Anh đã mở hé mắt để tiếp xúc với nước, lội bì bõm một lúc, rồi đi lên. Một việc tưởng chừng rất bình thường. Trừ việc tới đúng tối hôm đó, mắt phải bắt đầu khiến anh ta bị đau. Rất đau. Dần dần, anh ấy bắt đầu bị mất thị lực. Sau khi nghi ngờ bị viêm kết mạc, một chuyên gia về sừng mắt đã phát hiện đây là một căn bệnh hiếm gặp, kératite acanthamoeba, nhiễm khuẩn sừng mắt do một loại ký sinh trùng trong nước ngọt và thậm chí là cả trong nước uống gây ra. Theo Dre Michèle Mabon, bác sỹ chuyên khoa sừng mắt ở bệnh viện MaisonneuveRosemont, đây là một trường hợp nhiễm khuẩn hiếm gặp. «Đây là dạng vi khuẩn hiếm gặp nhất ở phần sừng mắt có liên quan tới việc đeo kính áp tròng, bà giải thích trên La Presse. Tỷ lệ gặp phải là 1 tới 33 trường hợp trong số cả triệu người mang kính áp tròng tại các nước phát triển. Thực sự là không may, nhưng khi chúng ta bị tiếp xúc với một nguồn nước, sẽ xảy ra nguy cơ nhiễm khuẩn», bà cảnh báo.

Cấy ghép không có tác dụng

Anh Schiller, thời đó đang làm việc cho một công ty quảng cáo và có chơi trống cho nhóm nhạc Giác quan thứ 6, đã buộc phải tiến hành ca ghép sừng đầu tiên. Mặc dù có dùng thuốc chống khuẩn, nơi nhiễm khuẩn lại tái phát trở lại, phần sừng bị mờ dần và ca cấy phép đã không thành công. Hai lần cấy ghép khác cũng đã được thực

hiện trong suốt những năm sau đó. Nhưng vẫn cùng một kết quả. Dây thần kinh thị giác cuối cùng cũng đã bị ảnh hưởng, hy vọng lấy lại thị lực dần biến mất. Theo Dre Michèle Mabon, người đồng thời cũng là giám đốc y tế của Ngân hàng mắtQuébec, nguy cơ thất bại đối với một ca ghép sừng mắt dạng này khoảng 20 %. «Vấn đề nằm ở chỗ, với mỗi lần cấy phép, chúng ta lại phải đối mặt tăng nguy cơ bị thất bại. Thực tế, hiếm khi người ta làm quá ba lần.» Mắc căn bệnh hiếm gặp kératite acanthamoeba, Normand Schiller đã buộc phải tiến hành phẫu thuật lấy bên mắt hỏng ra, biện pháp cuối cùng nhằm lấy ra phần bên trong mắt, chỉ giữ lại phần vỏ bọc. «Với trường hợp của anh Schiller, theo như tôi hiểu, ký sinh trùng phát triển trở lại, bởi nó chưa bị triệt tiêu hết, ca cấy ghép thất bại và xuất hiện một hố tăng nhãn áp thứ hai do tình trạng nhiễm trùng», vị bác sỹ chuyên khoa cho biết. Dần dần, anh Normand Schiller đã mất hoàn toàn thị lực. «Với tầm quan trọng của những tiến bộ công nghệ, tôi đã nuôi hy vọng lấy lại được thị lực suốt một thời gian dài, anh kể, nhưng đến một lúc, lớp sừng mắt mỏng tới độ tôi chậm chí không thể đi lại bằng máy bay bởi nguy cơ hốc mắt bị nổ trong quá trình bay... Đây cũng chính là lúc tôi chấp nhận việc bỏ đi một bên mắt.» Anh Schiller đã buộc phải tiến hành phẫu thuật lấy bên mắt hỏng ra, biện pháp cuối cùng nhằm lấy ra phần bên trong mắt, chỉ giữ lại phần vỏ bọc. Một hòn bi bằng nhựa sau đó đã được đặt vào bên trong con mắt. Vì lý do thẩm mỹ, anh này buộc phải dùng mắt giả, đánh lừa mắt nhìn dạng ve, trông giống như mắt thật. Giai đoạn cuối cùng này đã giúp anh chấm dứt chuỗi gian nan.

Nguyên trạng

«Kính áp tròng vẫn là một cơ thể lạ [bằng nhựa hay bằng silicone], Dre Mabon nhấn mạnh, nhưng vẫn luôn có những nguy cơ bị biến chứng, nhiễm khuẩn vì khi khuẩn, chẳng hạn, thông thường các nhiễm khuẩn này được điều trị tương đối tốt. Chúng ta đang nói tới từ 4 tới 20 trường hợp trong

7

Giờ mở cửa: 11AM-9PM (Thứ hai nghỉ) Thứ Hai - Thứ Sáu: 3PM-5PM nghỉ

* Tròng, chống trầy & chống chóa Có hiệu lực đến ngày 28/02/2017

1700 Boulevard Saint-Martin Ouest, Laval, QC, H7S 1M9 450-687-8020

số 10 000 người mang kính áp tròng. Phần lớn thời gian, có liên quan tới các thao tác sử dụng.» Theo thời gian, các nguy cơ liên quan tới việc mang kính áp tròng tăng lên hay giảm đi? «Chúng vẫn như vậy thôi, Dre Mabon trả lời. Các vi khuẩn có liên quan tới nhựa, chúng không hề rời khỏi đây. Cũng có những tiến bộ, nhưng không lớn lắm. Được cái, có thể nói rằng ô-xi lưu thông qua nhựa dễ dàng hơn, tạo điều kiện thuận

lợi cho quá trình hấp thụ ô-xi ở sừng mắt.» Normand Schiller vẫn luôn có thể tới Saint-André-Avellin chơi? «Phải, nhưng tôi không tắm ở hồ nữa, anh trả lời. Tôi chưa từng thích tắm ở ao hồ, về sau đó thì tôi càng thấy sợ. Chắc chắn với tôi đây là một trải nghiệm đau đớn. Nhưng tôi muốn tuyên truyền để những người mang kính áp tròng thận trọng hơn.»


8

SOÁ 644 10/02/2017

Thành tựu lớn chống lại căn bệnh ung thư

Hardwood Floors Services Expert of all types of hardwood floors

CHÚNG TÔI CHUYÊN VỀ TẤT CẢ CÁC LOẠI SÀN GỖ.

Sàn cũ làm lại như mới

Đóng gỗ mới, sửa chữa, đánh bóng và chạy chỉ (Border). Làm các loại màu Stain, đặc biệt các loại dầu Crystal, Synteko, Varnish, Waterbased, v.v... Lắp Ceramic. Hoàn tất Basement/Sous-Sol và sửa chữa tổng quát.

** VỚI GIÁ CẢ PHẢI CHĂNG **

Xin gọi TOM Vũ 514-885-9415 hoặc 514-655-9415 Dr Claude Perreault và nữ nghiên cứu sinh Krystel Vincent đã làm việc cật lực tại Trường đại học Montréal để tìm ra một loại vắc-xin điều trị giúp chống lại căn bệnh ung thư một cách hiệu quả nhờ hệ miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu Montréal đã có một bước tiến lớn trong cuộc chiến chống ung thư. Họ thậm chí còn muốn phát triển một loại vắc-xin trong vài năm tới.

«Đ

ây là thử thách sau cùng», Dr Claude Perreault thuộc viện nghiên cứu về miễn dịch học và ung thư học (IRIC), đang trong cuộc đua quy mô toàn thế giới để là người đầu tiên tạo ra loạivắc-xin này. Trong quá trình nghiên cứu, ông đặc biệt phải cạnh tranh với trường đại học nổi tiếng Harvard, ở Mỹ. Từ 10 năm nay, tại Trường đại học Montréal, ông luôn nỗ lực để chống lại căn bệnh ung thư bằng cách kích thích hệ miễn dịch của một người bệnh, tương tự như cách cơ thể của chúng ta chống lại căn

bệnh cúm chẳng hạn. Mới đây, một trong số các nghiên cứu sinh của ông đã biết cách giải mã trong ADN người cách thức kích hoạt các kháng thể để chúng nhận ra và chiến đấu hiệu quả hơn với các tế bào ung thư, điều kể từ lâu vẫn là một bí mật. «Lympho bào T là những kháng thể được sản xuất ra bởi các thymo,tấn công vào các tế bào trong toàn bộ hệ thống. Rồi sau đó, chúng ta có thể điều khiển các lympho T tấn công các tế bào ung thư và tiêm chúng vào cơ thể», bác sỹ chuyên khoa miễn dịch nói.

Thử nghiệm trên người

Các thử nghiệm ở chuột khả thi tới mức chẳng bao lâu nữa ông đang chuẩn bị các thử nghiệm lâm sàng trên các bệnh nhân ở

bệnh viện Maisonneuve-Rosemont. Các nghiên cứu cứu trên cũng thu hút được sự chú ý của quốc tế kể từ lần công bố một bài báo trên tạp chí Nature Communications vào hồi năm ngoái. Ông và nhóm nghiên cứu cũng được mời tới Hội nghị chuyên đề ở Thụy Sỹ vào hồi tháng 5 để giới thiệu các kết quả này trước nhiều trường đại học khác và nhiều công ty dược phẩm có quan tâm. «Chúng tôi sẽ chuyển qua một tốc độ cao hơn», ông nhấn mạnh.

Trong vòng 5-10 năm nữa

Dr Perreault vẫn tỏ ra rất thận trọng, nhưng tin rằng trong vòng từ 5-10 năm nữa, một loạivắc-xinđiều trị tiêm vào những người mắc bệnh ung thư có thể trở thành thực tế. Loạivắc-xin này sẽ được áp dụng cho những người bệnh bị ung thư chứ không phải để phòng bệnh. Hiện giờ, ông đang nhằm trước tiên vào «bốn loại ung bướu có kích thước lớn nhất», là ung thư vú, buồng trứng, phổi và ruột kết.

NGUYEÃN VAÊN THAØNH Chuyeân Vieân Ñòa OÁc

Email: mctan00@gmail.com

«Tôi không cảm thấy lo lắng cho tương lai, nhưng cho hiện tại và cho những căn bệnh mà chúng ta vẫn chưa thể chữa khỏi được chúng vào lúc này», ông nói về mong muốn tìm ra một liệu pháp chữa khỏi bệnh cho hàng triệu người. Claude Perreault muốn tập trung nhiều vào nghiên cứu cách thức hệ miễn dịch của chúng ta có thể tấn công một khối u ung thư, thông qua tỷ lệ thành công cấy phép tủy xương để chữa bệnh máu trắng, nhờ vậy mà thay thế được hệ miễn dịch của một người bệnh. Ông giải thích rằng sinh thiết trên các khối u ung thư cũng cho thấy rằng các lympho T xuất hiện ở đó đông hơn, chứng tỏ đây cũng là một câu trả lời đầu tiên về miễn dịch. Hiện giờ, chúng ta cần phải mổ xẻ nó. Họ cần tới nhiều tháng nghiên cứu, không chỉ là liệu pháp miễn dịch, mà còn cả về hóa học và tin học để phát hiện ra chìa khóa của bí mật.

Cell: (514) 867-2813 Bur: 514-274-7575 Fax: 514-274-7565

4280 Beaubien Est Montréal, H1T 1S6

TAÄN TAÂM, CHU ÑAÙO, UY TÍN

Montréal-Nord, 4 plex, construction 1990, revenu 31 740$, prix 599 000$

Plateau Mont-Royal, duplex semicommercial (restaurant vacant) /St-Denis, prix 749 000$

Métro St-Michel, condo 4 1/2, 850pc, construction 2011, prix 279 000$

Rosemont, Bélanger, triplex, 2x41/2 et garderie, garage, ch élec, prix 698,000$

Villeray, à Louer, local 1100pc, parking, prix 2000$/mois, tx inclus

DU N VE Rosemont, semi-commercial, 3000pc, revenus 50 000$, prix 699 000$

RDP, Gouin, maison de prestige, bord de l'eau, 5 chambres, prix 1 175 000$

Ahuntsic, cottage, 5 chambres, tout rénové, prix 429 000$

Brossard, cottage 2007, 2 ch, 2 parking, prix 238 000$

La Prairie, condo 2+1 chambres, 1191pc, construction 1998, prix 239 000$

Assomption, Resto Sushi, bon revenu , prix 89 000$

U ND E V Lavaltrie, bungalow, 2 ch, garage, prix 219 000$

Ahuntsic, Tiệm cắt, thu nhập cao, employé: 10, prix 149 000$

DU

N VE

Cote-Vertu, split, 3ch, garage, chauf élec, prix 449 000$

DU

N VE

Pierrefonds, Cottage neuf, 4 ch, garage, prix 499 000$


SOÁ 644 10/02/2017

Mùa đông vẫn cưỡi xe moto đi chơi

9

T&M JARDINAGE LTD

336 Boul. CRÉMAZIE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC H2P1C7

Tel : (514) 383-7748

Red Bloom

Cell :(514) 826-7745

Real Bud

Là 1 loại thuốc dùng cho 2 Là 1 loại thuốc cung cấp tuần cuối, mang lại kết quả cứng chắc và đặc biệt giữ nhựa sau khi hoa nở được nguyên màu

SẢN PHẨM MỚI

Để phục vụ cho Quý Khách đầy đủ cho mùa hè Chúng tôi đã chuẩn bị các máy lạnh đã có sẵn tại tiệm Xin Quý Khách ghé đến thăm

Lốp chiếc xe moto được thiết kế để vượt qua được mọi thách thức của thiên nhiên

K

ể từ tháng 12 năm 2014, phần lớn những người đam mê moto phải cất loại xe moto 2 bánh này kể từ ngày 15 tháng 12 đến ngày 15 tháng 3, bởi luật cấm đi dạo vào mùa đông bằng lốp xe dùng cho 4 mùa. Tuy nhiên, kể từ ngày 22 tháng 1, Stéphane Legault đã lắp đặt loại lốp mùa đông cho chiếc xe moto yêu quý, điều này giúp anh ấy di chuyển được trong suốt cả năm bất kể thời tiết có như thế nào. Chưa thể có con số chính xác, nhưng có rất ít người đam mê sử dụng moto vào mùa đông ở Québec.

Khí hậu

«Khi chưa có luật, tôi đưa xe ra ngoài lúc thời tiết cho phép. Kể từ năm 2014, tôi không thể đưa xe ra ngoài vào mùa đông lâu hơn được», người đàn ông 39 tuổi này cho biết. «Tôi không sợ rét. Tôi từng tự sắm bộ đồ mặc đi ngoài trời tuyết và tôi có những nắm tay tỏa nhiệt, cũng chẳng tệ hơn những người sử dụng moto trượt tuyết», anh này khẳng định. Mặc dù đam mê có thừa, mỗi lần ra ngoài khi trời lạnh, Stéphane Legault đều khẳng định mặt đường rất thuận lợi. Những chiếc lốp xe thiết kế cho mùa đông để thích nghi với một mặt đường lạnh hay

ẩm ướt, nhưng không phải là để chạy trên một con đường cao tốc phủ đầy tuyết hay băng. Người thợ chuyên sửa moto này cho rằng vẫn rất an toàn khi di chuyển trong mùa đông miễn sao lốp còn trong tình trạng tốt và người lái xe cũng biết thích nghi bằng cách giữ một khoảng cách thật xa so với các phương tiện khác.

Burger King

Grémazie O. 40 Ouest 40 Est

Chủ Nhật Gọi phone: 514-826-7745

Kính Mời

T.M

Grémazie E. Colori

T.M. Volvo

St-Laurent

Một người đam mê moto có thể duy trì môn thể thao yêu thích nhờ đôi lốp mùa đông mới luôn bị chặn lại mỗi lần anh này gặp một cảnh sát trên đường.

ThÙ hai - thÙ bäy: 10:00am - 6:00pm

Jeanne-Mance

Stéphane Legault đi dạo trên chiếc motoneige theo sự điều khiển của chiếc xe.

Chúng tôi có nhận sửa máy lạnh

Chỉ trích

Khi anh này thực hiện chuyến đi dạo đầu tiên trong mùa đồng bằng moto, người chơi đam mê này đã nhận được nhiều lời chỉ trích từ những người đi moto và ô tô. «Tuy nhiên, lốp xe của tôi vẫn còn mới tinh và rất tốt. Ba phần tư số xe mà tôi vẫn sửa có lốp đã sờn trơ cả sợi. Cho dù là mùa hè, rất nguy hiểm khi chạy xe với đôi lốp đã không còn đủ đảm bảo an toàn», người đàn ông này thêm vào.

Xét về an toàn

Tuy nhiên, anh thừa nhận hiểu rõ những lo ngại và thắc mắc của những người đi trên đường. Hơn thế nữa, anh này vẫn đi dạo từ khoảng hai tuần nay và cũng từng nhiều lần bị cảnh sát chặn lại. Người đàn ông đi xe moto cũng tin rằng mình là người đầu tiên ở Outaouais đưa xe ra ngoài đi vào mùa đông, nên đã vài lần khiến cảnh sát phải can thiệp. «Khi cảnh sát tới, tôi vẫn cho họ xem bộ lốp của tôi. Họ rất ngạc nhiên và đặt cho tôi nhiều câu hỏi.»

Phí 6$ cho thẻ OPUS hết hạn Cho tới hiện giờ, việc thay thế miễn phí chỉ dành riêng cho khách hàng của Công ty vận tải Montréal

Các khách hàng sở hữu thẻ OPUS không có ảnh và lưng thẻ ghi «có thời hạn» sẽ buộc phải trả tiền để gia hạn thẻ mới.

T

rong một thông báo nội bộ được Các khách hàng của Công ty vận tải gửi đi ngày 19 tháng 1 vừa qua Montréal (STM) từ nay sẽ buộc phải cho các nhân viên trực tại cửa chi ra 6$ để gia hạn thẻ OPUS, một giao dịch và trung tâm dịch vụ, họ bước thủ tục mà cho đến hiện giờ vẫn được biết là, kể từ ngày 24 tháng 1, là miễn phí. những khách hàng sở hữu thẻ OPUS

TRUNG TÂM Y KHOA TRỊ LIỆU

CLINIQUE CHIROPRATIQUE Bác sĩ NGUYỄN THỊ ĐÀO, D.C.

CHUYEÂN TRÒ: *Ngöôøi lôùn - Caùc chöùng ñau nhöùc: Ñau coå, löng, töù chi, vai, ñaàu goái, baép thòt. - Teâ tay, teâ chaân vaø bong gaân (tendinite). - Ñau ñaàu caáp thôøi vaø laâu naêm. - Bieán chöùng daây thaàn kinh bò ñeø vaø cuïp xöông soáng. - Sai traät vaø beänh söng khôùp xöông hoaëc phong thaáp (arthrite). - Chaán thöông do tai naïn ngheà nghieäp, teù ngaõ, xe coä hoaëc theå thao. - Meät moûi vaø stress. - Xöông soáng bò cong (scoliose). * Ñaøn baø coù baàu vaø treû em + Coù maùy chaïy ñieän (eùlectrotheùrapie), TENS vaø ultrason. 4113 Jean-Talon Est, suite 102 (goùc Pie-IX), Montreùal (Queùbec) H1S 1J5 www.chirojean-talon.com

Teùl.: 514-728-5288

- Nhận CSST và SAAQ (tai nạn lao động và xe hơi) - Nhận các loại bảo hiểm Phoøng maïch coù maùy X-rays (radiologie) - Parking roäng raõi mieãn phí Meùtro St-Michel, bus 141 hoaëc Meùtro Pie-IX, bus 139

không có ảnh và lưng thẻ ghi dòng chữ «có thời hạn» sẽ buộc phải trả tiền để được gia hạn. «Chi phí này được yêu cầu khi thẻ hết hạn, thông thường có giá trị là 4 năm. 6 $ được sử dụng để trả chi phí làm thẻ và chi phí sản xuất», Amélie Régis, người phát ngôn của Công ty vận tải Montréal, cho biết. Phải nói thêm rằng, cho tới hiện giờ, thẻ này có thể được gia hạn miễn phí tại một trung tâm dịch vụ của STM. Các khách hàng có thể gia hạn thẻ tại một điểm bán được cho phép, như siêu thị hay quầy dược phẩm, còn có thể được hoàn tiền.

STM khẳng định không gây nhiều ảnh hưởng

Khoảng 80-85% khách hàng từng gia hạn thẻ tại các điểm bán, tuy nhiên lại chưa hề yêu cầu hoàn tiền, STM đảm bảo, đồng thời cho rằng những thay đổi về mức giá này chỉ có ảnh hưởng rất ít tới khách hàng.

«Phần lớn người dân đều đã từng làm một chiếc thẻ mới với giá 6$», bà Régis cho biết. Nhờ vậy, tính trên 260 000 thẻ không ảnh sẽ hết hạn vào năm 2017, STM ước tính rằng 45 000 khách hàng có thể tận dụng dịp này để gia hạn thẻ mà không phải trả phí.

Thẻ cũ vẫn miễn phí Những chiếc thẻ OPUS cũ không ảnh, trên đó không hề ghi hạn, sẽ được thay thế miễn phí. «Những chiếc thẻ thuộc thế hệ đầu tiên với lớp vỏ ngoài cũ[số dưới 2461523030] tiếp tục được gia hạn không mất phí. Con số này không đáng kể, dựa trên thực tế lớp vỏ ngoài mới đã được đưa vào phục vụ từ giữa năm 2012.» Nhắc thêm rằng, STM luôn cam kết thay toàn bộ thẻ OPUS bị hỏng.


10

SOÁ 644 10/02/2017

Súng bị kẹt trong vụ thảm sát ở đền thờ Hồi giáo

Khẩu súng trường bán tự động CZ 858 phía trên tương tự như khẩu súng từng được Alexandre Bissonnette sử dụng. Bên cạnh, một mẫu 9mm tương tự như khẩu cậu ta dùng để tiếp tục vụ thảm sát.

Một khẩu súng dùng để tấn công tương tự như khẩu súng của Richard Bain cũng từng được kẻ tình nghi sử dụng.

nạp đạn giống với một quả chuối», nguồn tin chỉ rõ. Theo đó, người ta có thể hiểu rằng vũ khí trên có thể bị nhầm lẫn với một khẩu AK-47.

hẩu súng dùng để tấn công mà Alexandre Bissonnette từng sử dụng trong vụ thảm sát ở nhà thờ lớn Hồi giáo của Québec cũng tương tự như khẩu súng được Richard Henry Bain sử dụng trong vụ tấn công ở Métropolis, năm 2012. Trong cả hai trường hợp, khẩu súng đều bị tắc đạn. Bissonnette có lẽ còn khiến nhiều nạn nhân gặp tai họa hơn nếu kế hoạch ban đầu của gã vận hành đúng như dự kiến. Bị tước mất khẩu súng đầu tiên, cậu thanh niên trẻ 27 tuổi này đã rút ra một khẩu súng ngắn 9 mm, mà gã đã bắn đạn ra ít nhất là 3 lần nhằm vào các nạn nhân. Những người có mặt trong đền thờ từng chứng kiến bị cáo mang theo vũ khí tấn công. Trái với những gì một số người tin mình đã nhìn thấy, đây chỉ là một khẩu AK-47. Một người tham gia giúp đỡ các nạn nhân mà tờ Le Journal được phỏng vấn đã tin rằng thứ vũ khi này rất giống với một khẩu CZ 858. Khác với một khẩu AK-47, rất giống với nó, súng trường tấn công này được bán hợp pháp tại Canada. Chính xác đây là một mẫu súng bán tự động CZ 858 từng được Henry Richard Bain sử dụng trước khi gặp sự cố tắc đạn trong vụ tấn công ở Métropolis. Người cung cấp tin cho chúng tôi, vốn khá hiểu biết về vũ khí, quả quyết rằng từng thấy khẩu súng bị bỏ lại trên tuyết cách lối vào đền thờ chừng 20 pi-ê. «Băng nạp đạn vẫn nằm phía trên. Băng

Khẩu 9 MM

K

Buộc phải bỏ lại khẩu súng tấn công ngay khi bước vào đền thờ, Bissonnette đã sử dụng một khẩu súng khác, một khẩu 9 mm. Đây là một khẩu súng ngắn bị hạn chế cấp phép cần qua hai cuộc điều tra an ninh trước khi được mua hợp pháp. Hơn thế nữa, trong số 11 cáo buộc nhằm vào Bissonnette hôm Thứ Hai tại tòa án tư pháp Québec, 5 trong số này cho thấy việc sử dụng «một khẩu súng bị hạn chế cấp phép». Youssef Kadoure, người cũng có mặt trong đền thờ khi xảy ra vụ thảm sát, giải thích ban đầu bị cáo có sở hữu một khẩu súng trường tấn công. «Thật may khi vào tới, anh ta muốn sử dụng ngay, nhưng không được, nên anh ta đã ném nó đi và rút ra một khẩu súng ngắn», anh này kể lại. Về phần mình, Rachid Aouame cũng khẳng định rằng cũng từng thấy «một loại súng ngắn» trên tay của kẻ khủng bố. Một nhân chứng khác quả quyết đã thấy tổng số là ba băng đạn rỗng trên mặt đất, sau vụ tấn công. Một băng đạn loại 9 mm chứa từ 10 đến 12 viên. Theo thông tin ban đầu, không có bất kỳ ai cổ vũ Alexandre Bissonnette gây ra vụ thảm sát này. Khi bị hỏi cung, Bissonnette cũng có nêu rõ rằng anh ta không thích những người hồi giáo và thấy sợ họ, theo nguồn tin của chúng tôi.

Mở cửa rước trộm vào Một lỗ hổng thông tin có thể giúp xác định các tài sản giá trị của người Canada mà không cần mật khẩu.

T

ổ chức chịu trách nhiệm bảo vệ các tài sản giá trị của người Canada đã không đảm bảo được an ninh cho mạng internet của họ, vốn chuyên đưa ra các chỉ dẫn… để xác định được số tài sản này. Nổi tiếng hơn tại Canada với tên gọi bằng tiếng Anh, tập đoàn «Operation hands off» là một tổ chức phòng chống trộm, phát triển quan hệ đối tác với các lực lượng cảnh sát, đặc biệt là Cảnh sát hoàng gia Canada (GRC) và Hiệp hội thất bại với tội phạm ở Canada. Tổ chức này đặc biệt chuyên cung cấp công nghệ nhận dạng doanh nghiệp Alberta MicroDotDNA, giúp «chính quyền cảnh sát tìm lại được những tài sản giá trị của họ nhờ sự trợ giúp của một cơ sở dữ liệu», theo nội dung thông tin tiếp cận được. MicroDotDNA đảm bảo xác định được vị trí của những tài sản giá trị với một số sê-ri. Nhờ vậy mà khi một tài sản bị đánh cắp được tìm thấy, thật dễ dàng để trả lại nó cho người chủ sở hữu. Những vật dễ đánh dấu nhất là xe đạp, xe chạy động cơ, máy tính và máy cày.

Thông tin bị lộ

Vấn đề là, khi trang internet «Operation hands off» có bảo mật không đảm bảo. Một chuyên gia về bảo mật tin học người

Québec, cũng là người tìm ra những lỗ hổng trên trang hẹn hò trong ấn phẩm xuất bản ngày hôm qua của tờ Le Journal, đã phát hiện ra rằng bản thân cũng có thể truy cập vào dữ liệu của hệ thống mà không cần mật khẩu. «Tôi có thể truy cập vào mọi thứ», người đàn ông này cho biết đồng thời không muốn danh tính bị tiết lộ. «Cứ như thể họ đã để lại chìa khóa ở ổ vậy và tôi đã mở khóa để vào được chiếc kho của cảnh sát.» Anh ta nói với chúng tôi rằng có thể truy cập vào danh sách tài sản, địa chỉ, nhân danh người chủ sở hữu, cũng như địa chỉ thư hay mật khẩu của các cảnh sát có tài khoản trong hệ thống này. «Những thông tin cung cấp thật khủng khiếp», người đàn ông này cho biết. Anh được đào tạo về quản lý mạng. Có những tài sản được đăng ký ở khắp Canada, trong đó có Québec.

GARAGE HOA 8001, 16e Avenue

Bur.: (514) 225-4731 / (438) 793-3655 Cell.:(514) 377-4824 Montreùal, QC H1Z 3P6 (Goùc Jarry)

* Laøm maùy * Ñoaùn beänh baèng scanner * Hoäp soá * Heä thoáng ñieän, maùy laïnh, Tune-Up * Thaéng xe, oáng khoùi MEÙCANIQUE GEÙNEÙRALE: * Thay baùnh xe, nhôùt ª Silencieux - Suspension - Freins * Kieåm tra maùy, ABS Airbag ª Radiateur - Antirouille - Check Computer * Choáng ræ seùt ª Changement D'huile - Pneus * Sôn xe Giôø môû cöûa: Thay daàu: $35+ Choáng seùt: $50/$60+ Thöù hai - Thöù saùu: 8:00am-8:00pm Ñoå i baù n h xe: $20/$40+ Bao goàm thueá Thöù baûy - Chuû nhaät: 9:00am-5:00pm

Thợ máy chuyên nghiệp & kinh nghiệm * Sử dụng cách hiện đại

caobec inc

Commercial & Residential

HVAC-R Equipments & Pièces

Chúng tôi cung cấp thẩm định thiết kế, dịch vụ lắp đặt và sửa chữa R NE TIO ẪU) I D M

ON ỌN R C ỰA CH ,480

AI

(L

TỪ

$1

Split Air-Conditioner / Heat pump

Walk-in Cooler / Freezer

Central Air

Giá Đặc Biệt cho đồ dùng trong bếp Conditioning Systems Cold Storage Công ty có giấy phép cần thiết và các sản phẩm giá hợp lý

RBQ : #5677-4508-01

Chào mừng bạn đến phòng trưng bày của chúng tôi để xem mẫu và mua những gì bạn muốn

Tủ lạnh lớn (Walk-in coolers) phù hợp cho các cửa hàng tạp hoá và các tiệm bông

Fax : 514-365-3180 - www.caobec.com - Email : info@Caobec.com

2130,RUE LEGER,LASALLE QC,H8N2L8 514-967-8878 / 514-447-2598 ANH PHÁP KHOA HỌC TOÁN

TIN MỚI NHẤT 1. Chương trình SLE-Math mới (để được sử dụng trong 20 năm tới) của chúng tôi và phiên bản BETA dự kiến sẽ được tung ra vào năm 2017! Hơn nữa, do nhu cầu phổ biến của phụ huynh / học sinh từ ngoài tỉnh, chúng tôi đang trong quá trình nhượng quyền thương mại, để chia sẻ triết lý giáo dục độc đáo của chúng tôi và phương pháp với nhiều người trên khắp thế giới! 2. Hơn 650 người hâm mộ trên trang FB của chúng tôi và hơn 1000 thành viên trong nhóm FB của chúng tôi mà chúng tôi cung cấp giải pháp nhanh cho câu hỏi học trong toán học và ngôn ngữ. 3. Hãy chắc chắn rằng bằng cách vào một trong các trung tâm của chúng tôi để nhận một bản sao của tập sách kỷ niệm 20 năm và 'Superkids for Tomorrow', một biên soạn các bài học cho các bậc cha mẹ để đọc.

KHOÁ MÙA xuân 2017 CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẢ NGÀY

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CẤP TỐC NỬA NGÀY

9:00 am – 4:00 pm

9:00 am – 12:00 pm hoặc 1:00 pm – 4:00 pm

Bao gồm Toán & Các hoạt động • Logic và đào tạo hình học 2D / 3D • Thực hành trong phòng thí nghiệm khoa học và hàng thủ công • Số học / đào tạo đại số

Nguy cơ cao

«Hãy hình dung ra nguy cơ nếu một kẻ có ý định xấu tiếp cận được chúng. Anh ta có thể cung cấp danh sách này cho bọn trộm và thay đổi số sê-ri đánh dấu. Tài sản trên sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được», anh giải thích, đồng thời không thể hiểu nổi làm thế nào mà một tổ chức đối tác của cảnh sát lại có thể phạm phải một lỗ hổng tin học như vậy. Sử dụng phương pháp này thật chẳng khác nào đùa với lửa? «Nếu đó là những tài sản của tôi, tôi cũng muốn biết chúng

Caàn thôï maùy coù kinh nghieäm

Toán hoặc tiếng Anh & Pháp Bao gồm các tài liệu của Toán học trong một học kỳ của một kỳ học!

Buổi học 6, 7, 8, 9, 10 tháng 3 (Thứ hai - thứ sáu)

"Đăng ký sớm để đảm bảo vị trí của bạn!" "Đăng ký trước ngày 19 tháng hai để được giảm giá" DORVAL

MONTREAL

315 Dorval Ave., #105 Dorval, QC H9S 3H6

514-636-0360

987 rue Côté, #511 Montréal, QC H2Z 1L1

514-866-8168

LA PRAIRIE

50 Taschereau, #120 La Prairie, QC J5R 4V3

450-695-3579

VILLE SAINT-LAURENT

1320 Du Collège, #1B Saint-Laurent, QC H4L 2L2

514-748-8288

www.superkidslearning.com


SOÁ 644 10/02/2017

11

RICHARD NGUYỄN ĐỊCH PHÚ Courtier immobilier

RE/MAX ALLIANCE INC. AGENCE IMMOBILIER FRANCHISÉ INDÉPENDANT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON QUÉBEC

4865 Rue Jarry Est Saint-Leonard, QC H1R 1Y1

Cell.: (514) 998-5139 Bur: (514) 329-0000 Email: nguyenrichard@remax-quebec.com nguyenrichard@yahoo.com

CHUYEÂN NGHIEÄP - TAÄN TAÂM - UY TÍN

Saint-Léonard : Grande 3 1/2 au 8ieme étage. Salon et Salle a manger sont tandem a aire ouverte. Salle de bain et salle de lavage sont deux pièces séparer. 215 000$

Saint-Léonard : Superbe et impeccable condo très bien placer a Deux pas de plusieurs services. Cuisine, salle a manger, et salon sont a aire ouverte et spacieuse. 218 800$

Saint-Léonard : Quadruplex Détache en bonne condition. Cuisine rénove avec des armoire en érable et Comptoir en Granite. Salle de bain rénove. Bachelor au sous-sol. 759 900$

Saint-Léonard : Grand Duplex de 32X44 + extension. Belle cuisine rénove avec comptoir en Granite. Salle de Bain rénove au premier étage. Des belle chambres a coucher de bonne grandeur. Bachelor 4.5 au sous-sol. 619 900$

Nouveau-Rosemont : Cottage détaché avec escalier extérieur granite, stationnement double, des grands balcons et 5 portes patio, le tout sur un grand terrain. Cette propriété offre 3 grandes chambres à coucher,3 salles de bains complètes. 549 000$

Lanaudière: Très belle demeure, finit de construire début 2015, pratiquement pas utilisé par sa propriétaire. Intérieur décorée avec gout avec tous ces luminaires en laiton et cristal. Entièrement meublée. 749 000$

Saint-Léonard : Grand 5plex (53 x 43 p) 4 stationnements ext. sur grand terrain de 6,300pc., toit 2009, chauffage électrique. 3 chambres à coucher, 2 cuisines, 2 salles de bains, énorme salle familialle et chambre-froid, grande terrace et cour anglaise. 893 000$

Saint-Léonard: Cottage avec immense terrain (12,800 pc.) offre beaucoup de possibilités commercials ou construire votre maison de rêve . Situé dans un secteur résidentiel. 599 000$

Saint-Léonard : Grand cottage semi-détaché, quartier paisible, construction de grande qualité, 3 immense chambre à coucher et 2 salle de bain à l'étage. 569 000$

Rivière-des-Prairies: Bungalow détaché dans secteur calme et rechercher avec grande cour. Cuisine en chêne, maison bien entretenu, fenêtres RDC changées (2014). 329 000$

Saint-Léonard: LE FAUBOURG JARRY** Grand condo avec GARAGE et RANGEMENT situé au 4e étage (condo model). Bâtisse de prestige, construction en béton, insonorisation supérieure. 289 000$

Saint-Michel: Grand 2plex avec 38 pied façade, bien divisé et très propre situé dans un cul-de-sac (rue tranquille), stationnement double en pavé-unis, double garage, escalier en béton avant complètement refait, 3 chambres à coucher et 2 salles de bains complète. 449 000$

Le Sud-Ouest: Grand duplex dans un secteur très en demande. Grand salon et salle à dîner à aire ouverte. 2 chambres à coucher au rez-de-chaussée. Immense sous-sol avec portes patio et 2 chambres à coucher. 509 000$

Villeray: Duplex DÉTACHÉ + bachelor sur une rue tranquille. Propriété entièrement en brique et 3 stationnements extérieurs (pavé-uni). RDC offre 2 chambres à coucher, véranda, salle familiale sous-sol et une grande chambre froide. 409 000$

Mercier: Duplex ISOLÉ bien entretenu aux fils des ans avec garage et très grand terrain. OCCUPATION DOUBLE ou bi-génération et/ou un revenue potentiel.459 000$

Chuùng toâi noùi vaø vieát thoâng thaïo tieáng Vieät Phaùp Anh Estimation gratuite, Ñònh giaù mieãn phí caên nhaø. Satisfaction garantie, haøi loøng tuyeät ñoái. Service impeccable, hoaøn haûo.


12

SOÁ 644 10/02/2017

có an toàn không. Việc kiểm nghiệm là vô cùng quan trọng. Chúng ta đều tin tưởng ở họ…», anh này thêm vào. Anh vẫn kiểm nghiệm trên những trang mạng đã lỗi thời để phát triển kỹ năng. Sau khi truy cập, anh này đã nhanh

chóng viết thư cho tổ chức trên để cảnh báo vấn đề gặp phải đồng thời nói với họ rằng cơ sở dữ liệu của họ không còn đáng tin cậy nữa và có thể bị nhiễm mã độc bởi những kẻ đột nhập. Anh này sợ rằng lỗ hổng trên đã có từ vài năm rồi.

Dự án gặp hiểm họa vì Trump Một nghiên cứu sinh tiến sỹ người I-ran thuộc Trường đại học Laval là nạn nhân của các chính sách chống người nhập cư của Mỹ

Tel.: 514-657-4658 (Tiếng Anh) 514-651-7293 (Tiếng Pháp)

hoà điều ergy y á m n Gắn ng khí E phủ khô r Chính 50 Sta cấp 6 trợ

4216, RUE FRONTENAC MONTREAL QC H2H 2M3 www.climatisationbco.ca Licence RBQ : 8350-7913-18 - CCQ : AECQ 561541

BCO là nơi chọn lựa tốt nhất của quý vị ¾ Thermopompe mural, 9000 BTU, 12000 BTU, 18000 BTU, 24000 BTU, khoâng coù tieáng oàn. ¾ Reùfrigeùrant R410A, giöõ toát moâi tröôøng khoâng khí. ¾ Onduleur DC “inverter” SEER 13 tôùi 20, bôùt hao ñieän 40%. ¾ Teùleùcommande, gaøi theo phuùt, ñoä chính xaùc. ¾ Toshiba Compresseur (Baûo ñaûm 6 naêm treân Compresseur). ¾ Maùy chaïy raát yeân laëng. ¾ Baûo ñaûm töø 1-6 naêm treân nhöõng maûnh cuûa maùy laïnh vaø baûo ñaûm cuûa nôi saûn xuaát.

les experts aø votre service

SM

MÁY LẠNH THERMOPOMPE MURAL VÀ CENTRALE

SPECIAL: 9000 BTU = 1480$

Davoud Torkamaneh, một sinh viên thuộc Trường đại học Laval đang là nghiên cứu sinh về gien cây trồng, đã phải chứng kiến cảnh những nghiên cứu của bản thân bị ngừng lại bởi sắc lệnh chống nhập cư của Mỹ.

Một nghiên cứu sinh tiến sỹ thuộc Trường đại học Laval, gốc I-ran lo sợ phải chứng kiến các công trình về an toàn thực phẩm bị phá hoại bởi các biện pháp chống nhập cư của tổng thống Trump.

Trường đại học Laval lẽ ra sẽ bay vào ngày mùng 1 tháng 3 để làm việc vài tháng tại một nơi nổi tiếng, Cold Spring Harbor Laboratory de New York, nhưng hiện giờ cậu vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi mình.

avoud Torkamaneh, người có visa sang Mỹ bị hủy, không thể mỉm cười nổi cho dù sắc lệnh của Donald Trump đã bị phong tỏa vào tối hôm Thứ Sáu bởi một thẩm phán Mỹ. Hơn thế nữa, tối hôm qua, bộ Tư Pháp Mỹ đã đệ trình kháng cáo lại quyết định của thẩm phán liên bang. Nghiên cứu sinh ngành thực vật thuộc

«Tôi đã hủy visa và căn hộ ở đó vì lý do bị cấm nhập cảnh vào nước này. Nếu tôi lại tiếp tục đặt chỗ, thì liệu cùng những vấn đề trên có lại tiếp diễn trong 2 ngày nữa», anh Torkamaneh tự hỏi. Anh lo lắng phản ứng của tổng thống sau quyết định được tòa án công bố vào hôm Thứ Sáu. Trên Twitter, Trump đã nêu rõ rằng quyết định được công bố bởi

D

Ý nghĩ bị bắt giữ

một «một người được gọi là thẩm phán» mà thật «kỳ cục» và nó cần phải được «giỡ bỏ». «Chúng ta chẳng thể biết được tương lai thế nào trong bối cảnh hiện nay. Trump có ý kiến, trái ngược hoàn toàn với quyết định được công bố. Chúng ta có nguy cơ phải chứng kiến cùng những vấn đề đó», nghiên cứu sinh dự báo, tới Mỹ từ I-ran năm 2013. Một trong những đồng nghiệp của anh này tại Trường đại học Laval, có vợ là người I-ran cũng rơi vào tình cảnh tương tự như anh ta, không chắc chắn có thể tiếp tục chương trình hậu tiến sỹ tại Harvard.

Nguy hiểm?

Anh Torkamaneh cảm thấy rất khó hiểu giải thích của chính quyền Trump về việc hủy khoảng 60 000 visa. Anh này định tố cáo những định kiến mà chính quyền mới đang cố đưa ra. «Tôi làm việc trong ngành an toàn thực phẩm thế giới. Nhiều người cần tới nghiên

TÍNH CHUNG RÁP MÁY

cứu của chúng tôi ở Châu Phi, Châu Á, cả Mỹ nữa. Thật đáng buồn. Tôi đã từng đi thăm quan nhiều lần nước này, nhưng mặc dù vậy, đối với họ, tất cả mọi người đều trở nên nguy hiểm», Davoud Torkamaneh, gợi ý với người Mỹ nên noi gương những gì đang được thực hiện ở bên kia biên giới về vấn đề nhập cư, chỉ trích. Nghiên cứu sinh này, lẽ ra còn phải tới New York để theo dõi sự tiến triển của công trình nghiên cứu về gien soya,hiện lo sợ cho tiến triển của nghiên cứu. «Mỗi nhà nghiên cứu là một miếng ghép hình và chúng ta không thể viết nên câu chuyện nếu thiếu đi nhiều miếng ghép», nhà nghiên cứu kể, nhấn mạnh việc nhiều người nghèo đang gián tiếp chờ đợi kết quả của công trình này.

Mở cửa:

Thứ Hai - Thứ Năm từ 11:00am – 11:00pm Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 10:00am – 3:00am

9394 Boul L’acadie #203, Montreal, Quebec, H4N 3H1

TeL.: 514-383-7878

Thứ 2 đến Chủ Nhật

Dim Sum

Giaù treân thò tröôøng

Tôm hùm xào gừng hành

Giaù treân thò tröôøng

Cua Vancouver xào kiểu Hong Kong Tiệm có 250 chỗ ngồi

Dim Sum (lôùn / trung / nhoû) cuøng giaù. 7 ngaøy/ tuaàn.

Tieäm ñeïp, roäng saùng, aám cuùng thích hôïp cho tieäc ñaùm cöôùi, sinh nhaät, hoïp baïn, party. Nhieàu moùn aên ñaëc saéc, ñuû muøi vò thôm ngon

Chúng tôi cũng có phục vụ tận các nơi Quí Khách yêu cầu.

Nếu đặt trên 10 bàn, nhà hàng chúng tôi sẽ tặng một món quà ĐẶC BIỆT

Mọi chi tiết xin liên lạc với anh An


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

KHOẢN PHẠT 1000 $ VÌ ĐÃ TỪ CHỐI ĐỂ XE MOÓC KÉO ĐI

Phôû Mở cửa : Thứ 2 đến thứ 7 : 10am - 9pm Chủ nhật : 10am - 4pm

ột lái xe chỉ vì muốn tiết kiệm vài xu sẽ phải nhận lấy một khoản tiền phạt ít nhất là 1000 $ vì đã từ chối không để xe moóc kéo đi sau khi xe bị hết xăng trong đường hầm Ville-Marie, ở Montréal. Antoine Loven St-Hilaire đã từ chối để người ta kéo chiếc xe của anh này đi hôm

29 tháng 6 năm 2014, nhưng kết quả là anh ta rơi vào tình trạng phải trả phí phạt cao gấp 10 lần. Một hóa đơn phạt từng có thể khiến anh này phải tốn tới 125$ vừa biến thành một khoản phạt ít nhất là 1000 $ bởi một thẩm phán quả quyết rằng anh St-Hilaire đã «khiến an toàn giao thông của nhiều

3562 Jarry Est, Montreal QC, H1Z 2G3 - Phôû : Taùi - Naïm - Gaân - Saùch - Côm :Söôøn , Boø, Gaø, Nöôùng... - Buùn thòt nöôùng, Chaû gioø... - Ñaëc bieät: Buùn boø Hueá (haøng ngaøy ñeàu coù) - Nöôùc giaûi khaùt : Cafeù, Cheø 3 maøu, ...

người gặp nguy hại». «Thái độ của anh St-Hilaire cho thấy anh ta không hề lo lắng tới những nguy cơ mà bản thân có thể gây ra cho người khác», nữ thẩm phán thuộc Tòa án Québec Johanne White, cho biết trong một phán quyết công bố vào ngày 30 tháng 1. Anh này chọn cách trả 20 $ cho một người không quen biết để được họ mang tới cho một bình xăng thay vì chấp nhận để xe moóc kéo đi ngay sau khi xảy ra rắc rối. Anh ta vẫn cố thủ tới 35 phút bên cạnh những chiếc ô tô chạy trên 90km/h, tự khiến «sinh mạng của bản thân, cũng như sinh mạng của nhiều người khác có thể gặp nguy hiểm», theo nội dung phán quyết. Một cảnh sát SQ thậm chí đã buộc phải can thiệp để chiếc xe này đỗ gọn vào một góc. «Vì muốn tiết kiệm vài đô la, người lái xe đã phạm nhiều sai lầm hơn. Việc cố thủ trong đường hầm nơi có nhiều phương tiện di chuyển với vận tốc cao là hết sức nguy hiểm. Mục đích phải là ra khỏi đó càng nhanh càng tốt», Bernard Lévy-Soussan, người đồng sáng lập Ticket 911, cho biết. Theo Bộ luật an toàn giao thông đường bộ, vi phạm trên có thể khiến anh này bị phạt từ 1000 $ tới 3000 $, ông nhớ lại. Việc mang xe tới kéo đi là bắt buộc RE/MAX ALLIANCE INC. Agence immobilière 4865, rue Jarry Est, Montréal, Québec, H1R 1Y1

Tél.: 514-274-7575 Cell.: 514-714-9899 4280 Beaubien est, Montreal, (QC) H1T 1S6

13

Teùl: (514) 722-1888

Vì muốn tiết kiệm vài đô la, người lái xe đã phạm nhiều sai lầm hơn» – Bernard LévySoussan, đồng sáng lập Ticket 911 cho biết

M

SOÁ 644 10/02/2017

Nam Quan kính môøi

Trong tài liệu đệ trình lên trước tòa, họ có nhấn mạnh rằng đường hầm Ville-Marie là một trong số những làn đường nhanh thuộc«mạng lưới độc quyền phục vụ việc kéo xe đi» của bộ Giao thông. Khi xảy ra đâm xe hay hỏng hóc, nhờ các caméra giám sát, một chiếc xe moóc kéo sẽ nhận được thông báo và tới ngay hiện trường để di chuyển chiếc xe đi nhanh nhất có thể. «Cần phải chấp nhận việc bị kéo xe đi, đây là vấn đề an ninh. Nếu không, chúng ta sẽ phải đối mặt với những biên bản phạt nghiêm trọng», Denis Thibodeau, người phát ngôn của Sở An ninh Québec cho biết. Cùng nguyên tắc trên được áp dụng tại đường hầm LouisHippolyte-Lafontaire và đường cao tốc 40. Đường hầm là nơi nguy hiểm Buổi tối hôm đó, hai làn lưu thông đã bị phong tỏa bởi nguy cơ sụt lở vì lý do sửa chữa. Kể cả khi được hỏi, bản thân anh StHilaire cũng thú nhận nơi đó là nơi «nguy hiểm». Anh ta giải thích rằng đồng hồ báo xăng của chiếc ô tô, mà anh ta mượn một người em họ để đưa các thành viên trong gia đình đi thăm quan Montréal, bị hỏng.

Tél.: 514-329-0000

Cell.: 514-240-3333

Phon Tan

Tanada Tan

( Chi Phuong )

Club 100% OR en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 và 2016, 26 năm trong nghề

Chuyên Viên Địa ốc chuyên nghiệp, Chúng tôi nói thông thạo 7 sinh ngữ: Pháp, Anh, Miên, Việt và 3 phổ ngữ Trung Hoa

Metro Snowdon: Condo 1008pc, 41/2, 2 phòng lớn, 1 garage, 1 storage. nhà bếp có cửa patio đến tới balcon sau. Giá $240,000

Brossard bungalow 27x39, đất rộng 50 x 118, 3+1 phòng ngủ, sous-sol fini, 2 bếp, 2 phòng tắm, có thể làm bachelor,4 parkings, nhiều tân trang. Giá $275,000

St-michel 12e ave: 2 x 51/2 + 1 x 21/2 o sous-sol, 1 garage, 1 parking, đất trước và sau rộng. Giá $399,000

Longueuil Fatima-Ville, gần Boucherville: Bungalow lớn, nhà rộng 62x35 pc, đất rộng 90x100 pc. Giá $348,000

Pie Ix va Jarry: 6x41/2 + 2 sous-sol + 4 parkings o sau. Giá 668.000$

St michel: 1 dépanneur + 1x 51/2 ở tầng 2 + 1 garage, tân trang. Giá 360,000$

Villeray: duplex, 2 x 51/2, sous-sol fini, tân trang 100%. Gần metro Jarry. Giá 455,000$

St-Michel: Duplex, 2x41/2 với sous-sol finii, 1 garage, 1 parking. 358,000$

Mercier Hochelaga: 2 x 31/2 ở tầng 2, 1 x 51/2 + sous-sol fini, 2 parkings. Giá $399,000

Pie-Ix va 42e, 1 x 51/2 + 1 phòng ngủ ở sous-sol, 1 x 51/2 ở tầng 2, 1 x 41/2 100% tân trang ở sous-sol, Giá $435,000

RDP: Cottage gác lớn, 4 phòng ngủ + 1 phòng ngủ ở sous-sol, 2 phòng tắm, 1 phòng douche, 2 bếp, 1 garage. Giá $380,000$

Split-level: 3+2 phòng ngủ, 2 bếp, 2 phòng tắm, sous-sol fini, Giá $349,000

Duplex 2 x 51/2 + 1 x 41/2 o sous sol, garage cho 2 xe ,3 parkings, tân trang cho 3 tầng, nhà rộng 30 x 40 pc . Giá $458,000

Rosemont: 5plex, 1 x 61/2 + 4 x 31/2 lớn, 5 canh tân trang 100%, 2 parking sau. Giá $629,000

Bungalow détache, 3+2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, sous-sol fini, 2 parkings, Giá $295,000


14

SOÁ 644 10/02/2017

TIN MONTREAL / QUEÙBEC

KIỂM SOÁT ĐỘ ẨM VÀO MÙA ĐÔNG Giữ việc kiểm soát độ ẩm của một căn nhà trong mùa đông ở Québec không phải dễ dàng. Không khí quá khô sẽ khiến da của chủ nhà nứt nẻ, trong khi không khí quá ẩm sẽ khiến ẩm mốc xuất hiện. Làm thế nào để tìm lại được sự cân bằng? Dưới đây là những lời khuyên.

K

hông khí quá ẩm sẽ tạo tích tụ lên cửa sổ của một ngôi nhà trong suốt mùa đông, người cộng tác với chúng tôi nhấn mạnh. Nhiều hộ gia đình sống ở gần sông Saint-Laurent phải đối mặt với một nghịch lý trong nhiều tháng mùa đông: trong khi trời lạnh ẩm và rét buốt bên ngoài, không khí trong ngôi nhà của bạn

lại nóng và khô. Trong ngôi nhà bạn đang ở, hay ngôi nhà mà bạn định mua, cũng có thể là điều ngược lại: không khí ẩm ướt bên trong nhà suốt dịp mùa đông và trời càng lạnh, không khí càng tích tụ trên những cửa sổ. Chỉ có những ngôi nhà được trang bị một hệ thống sưởi trung tâm tạo không khí nóng, trang bị thêm một máy điều hòa

độ ẩm giúp kiểm soát hoàn toàn hiệu quả tỷ lệ độ ẩm. Dưới đây là những gì xảy ra khi tỷ lệ độ ẩm tương đối giao động bên trong một ngôi nhà. Tỷ lệ độ ẩm tương đối Từ trên 70 %: Cảm giác nặng nề, không thoải mái, virus và vi khuẩn sinh sôi Từ trên 60 %: Khả năng xuất hiện ẩm mốc 50 %: Thoải mái, không khí tích tụ trên cửa kính suốt mùa đông 40 %: Cảm giác da khô ở những người nhạy cảm nhất 30 %: Da khô, không khí tích tụ trên cửa kính- 18 độ C. Từ trên 25 %: Da nứt nẻ, xoang mũi rát, mắt cay và nhiều triệu chứng khác 20 %: Không có không khí tích tụ trên cửa kính, thậm chí là - 29 độ C. Để theo dõi tỷ lệ độ ẩm tương đối trong không khí, chỉ cần tự trang bị một chiếc ẩm kế, có mức giá chưa đầy 15 $ ở cửa hàng. Mùa đông, tỷ lệ độ ẩm phải được giữ trong khoảng từ 30 % đến 50 %. Khoảng nhiệt độ này tốt cho người ở và cả tòa nhà. Ngoài ra, họ còn cảnh báo hiện tượng ván gỗ co lại, tạo ra những khoảng không gian giữa các lớp ván và gây tiếng cọt kẹt. Ở mức 50 %, thông thường không khí hay tích tụ trên những cửa sổ, thậm chí là cả những cửa sổ mới lắp. Do xuất hiện liên tục và nhiều, số nước đọng lại này có thể gây hỏng khung cửa. Nhiều chuyên gia khẳng định rằng tỷ lệ lý tưởng là 30 %. Tuy nhiên, nếu độ ẩm trong không khí ít, chúng ta lại phải gãi da. Nếu bạn đã sẵn sàng để lau bớt một chút hơi nước đọng trên phần dưới của cửa sổ trong những ngày lạnh nhất, bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhất ở mức 40 %. Nếu thiếu biện pháp kiểm soát hàm lượng nước trong không khí, chúng ta có thể rơi vào hai trường hợp: quá ẩm và quá khô.

Ngôi nhà có thể rất kín gió, bởi nó được xây dựng khá tốt, hay bởi nó được như vậy là nhờ quá trình sửa chữa. Trong trường hợp này, sẽ có rất ít lượng không khí trao đổi giữa bên trong và bên ngoài tòa nhà. Nếu chúng ta không sử dụng quạt thông gió ở phòng tắm và chụp bếp, hay nếu chúng ta treo quần áo để hong cho khô chúng, không khí bên trong nhà trở nên quá ẩm. Để giảm tỷ lệ ẩm vào mùa đông, chỉ cần bật quạt thông gió, hay mở cửa sổ 15 phút mỗi ngày. Duy trì độ ẩm thật không dễ dàng Nếu, ngược lại, ngôi nhà đã cũ rồi và có thể không được kín gió, không khí bên trong nhà sẽ khô trong suốt cả mùa đông. Không khí nóng cộng thêm với độ ẩm sẽ thoát ra dưới ngưỡng cửa, qua những cửa sổ cũ hay thậm chí là đèn trần. Hệ thống thông gió cũng khiến chúng thoát ra bên ngoài. Không khí thoát ra cần được thay thế bằng không khí lạnh bên ngoài, chứa rất ít độ ẩm, ngay cả khi tỷ lệ độ ẩm tương đối ở mức cao bên ngoài. Khi được sưởi ấm lên, không khí tươi mát này sẽ bị giảm tương đối độ ẩm. Không khí nóng có khả năng chứa nhiều độ ẩm hơn không khí lạnh. Giống như cơ thể bạn có chứa một lượng nước lớn và khi bên ngoài thời tiết khô, nước có xu hướng thoát ra ngoài qua lỗ chân lông trên da. Tạo độ ẩm cho một ngôi nhà quá khô không phải là dễ dàng. Phần lớn máy tạo độ ẩm di động có bày bán trên thị trường chỉ có thể thay đổi được tỷ lệ độ ẩm ở một phòng duy nhất. Chúng ta có thể để nước trong bồn tắm và hong khô quần áo mà không cần sử dụng máy sấy. Và bôi thật nhiều kem dưỡng ẩm lên da! Giải pháp tốt nhất là khiến ngôi nhà thật kín gió. Các doanh nghiệp chuyên dụng cung cấp nhiều cách kiểm tra mức độ kín gió, được sử dụng để sửa chữa những nơi không khí lạnh tràn vào từ bên ngoài.

43 De La Gauchetière Montréal, Québec, H2X 1P4 TRUNG TÂM PHỐ TÀU

RESTAURANT

Tel.: (514) 940-8811 Helen : (514) 663-6233

- Ñaëc bieät caùc moùn aên Taøu, Thaùi, Vieät - Caùc loaïi goûi Thaùi, Vieät, toâm huøm - Laåu canh chua Thaùi, Vieät - Haûi saûn töôi soáng trong hoà

Ñaëêc bieät Vòt Baéc Kinh

Nhaän toå chöùc ñaùm cöôùi, tieäc, sinh nhaät Chuùng toâi nhaän ñaët ñaùm cöôùi, tieäc sinh nhaät, party Ñaët 15 baøn trôû leân, seõ ñöôïc toaøn boä nhaø haøng

COMBO- CÔM PHAÀN 2 NGÖÔØI $29.95 *Lẩu dê *Rau tươi một dĩa *Cơm trắng

lon

COMBO- CÔM PHAÀN 4 NGÖÔØI $55.95 *Lẩu dê *Rau tươi một dĩa *Tôm rang muối tiêu *Cà tím cá mặn nồi đất *Cơm trắng

lon

COMBO- CÔM PHAÀN 8 NGÖÔØI - $138.95 *Lẩu dê *Rau tươi một dĩa *Tôm rang muối tiêu *Cà tím cá mặn nồi đất *Gà da giòn 1/2 *Thịt bò xào cải làn *Hai con tôm hùm xào gừng hành *Cá chiên giòn *Cơm trắng

Ñaàu beáp noåi tieáng Hoâng Koâng vaø Thaùi Chuùng toâi coù serveur phuïc vuï baèng Tieáng Taøu, Vieät, Anh, Phaùp

Môû cöûa 3 ngaøy: Thöù Saùu- Baûy vaø Chuû Nhaät : 5pm-11pm


TIN MONTREAL / QUEÙBEC

MỌI MONG ƯỚC ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN M

ột bà mẹ có ba con nhỏ mắc một căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi đã thực hiện được hết danh mục các ước mơ trước khi bị bệnh tật chiến thắng. Hiện đang nằm tại khu điều trị tạm thời, cô chờ thần chết tìm tới. Thời điểm biết tin mình mắc một căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi vào tháng 5 năm 2016, cô đã lập một danh sách những việc phải làm trước khi chết. Kể từ đó, cô đã được dự một dạ tiệc dành cho công chúa, được tới xứ sở thần tiên, đi dạo bằng xe Mustangvà limousine, gặp gỡVéronique Cloutier, chi 1000$ tại một cửa hàng bán đồ chơi, ôm một đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay và đặc biệt, nhìn cô con gái út bước vào mẫu giáo. Annie St-Louis, 42 tuổi, vẫn kịp làm

SOÁ 644 10/02/2017

thể là Thứ Bảy, chúng tôi sẽ tổ chức một chút», bà mẹ nói, đôi mắt ngấn nước. Trường mẫu giáo Le P’tit Bonheur Annie St-Louis vô cùng hạnh phúc với ý nghĩ được thấy con gái út, Gabrielle, bước vào mẫu giáo tháng 9 tới đây. Trước điều không thể tránh khỏi, trường Le P’tit Bonheur thuộc Trois-Rivières đã chuẩn bị lễ khai giảng sớm hơn tới vài tháng cho cô bé. Tới tháng 12, cô bé mới được đi học thực sự, nhưng em có thể tới lớp chỉ một ngày, sau sự xuất hiện của một bài báo trên tờ Le Journal. Hơn thế nữa, Gabrielle cũng sẽ theo học ở trường này vào năm tới. «Tôi đã chuẩn bị cho con một chiếc túi xách, nó đã có đầy đủ tất cả những gì cháu cần. Cháu rất hài lòng và thêm nữa rất xinh đẹp, với một chiếc túi đựng quần áo. Họ đã đưa con bé tới bằng xe bus cùng vài người bạn nhỏ», bà mẹ kể lại, vô cùng biết ơn.

tất cả. Điều này thật có ý nghĩa, bởi tuần trước cô nhận được tin mình chỉ sống được vài tuần, có thể là 1 tháng. Các khối di căn gặm nhấm bên trong cơ thể cô. «Hãy tận hưởng từng phút, cho dù bạn chẳng còn sống được bao lâu nữa. Vẫn cần phải cố gắng tìm ra những điều lạc quan bên trong, bởi cũng chỉ vậy mà thôi», cô nói. Annie St-Louis là mẹ của Tristan, 10 tuổi, Juliette, 7 tuổi và Gabrielle 5 tuổi. Sinh nhật Juliette sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3, nhưng với cô ấy, có thể đã qua xa vời. Sự can thiệp của MICHEL BAR«Hôm qua, tôi đã đi mua đồ chơi sinh nhật cho nó. Tôi không biết khi nào, có RETTE

15

Phải nói thêm rằng cô St-Louis đã nhận được hàng trăm lời nhắn và nhiều đề xuất giúp đỡ cô thực hiện ước mơ khi câu chuyện được đăng tải vào hồi tháng 11. Trong số này, có họa sỹ tranh châm biếm Michel Barrette, đã tặng cho cô một chi phí trọn gọn ăn-xem biểu diễnnghỉ qua đêm cùng với 10 người thân trong gia đình, tại quán trọ Les Trois Tilleuls. Điều tuyệt vời nhất, người nghệ sỹ này đã gửi một chiếc xe limousine tới đón cô. «Thật tuyệt vời. Đúng là một người đàn ông đầy tình người, ông ấy thật hào phóng», Annie kể lại. Người phụ nữ 42 tuổi cũng đã được ôm một đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay, một bé gái xinh xắn mới vừa tròn 3 ngày tuổi. «Đối với bà mẹ ấy, điều này thật vô cùng quan trọng. Bà ấy nói với tôi rằng bà ấy sẽ giải thích cho cô bé, khi cháu lớn lên, rằng cháu đã giúp một bà mẹ khác có được cảm giác hạnh phúc», cô Annie St-Louis kể với hai hàng nước mắt.

RE/MAX EXCELLENCE INC. Agence immobilière agréé Franchisé indépendant et autonome de RE/MAX Québec inc. 7130 Beaubien Est. Anjou, Québec, H1M 1B2 Tél.: 514-354-6240 Fax: 514-354-0657

Groupe Sutton-Actuel inc. 115 St-Charles Ouest, Longueuil, Qc, J4H 1C7 Bureau: 450 651 1079 Fax: 450 651 1329

Thanh Quach

Liliane Bui

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514-209-7575 Chuyên viên địa ốc

Courtier Immobilier Agréé Cell: 514 663 3775 lbui@sutton.com

SUTTON + REMAX = 1 SEULE COMMISSION • •

Tham khảo và định giá miễn phí Giúp quý vị vay tiền dễ dàng, với lãi xuất thấp Saint-Michel

Saint-Michel

• Giúp quý vị trả bớt tiền Notaire, Inspection hoặc là certificat de localisation (tuỳ theo từng trường hợp) • Phục vụ mua bán nhà và cơ sở thương mại (nhà hàng, blocs appartements, duplex, triplex, etc.) Saint-Michel

St-Michel

Plateau-Mont-Royal

Côte-des-Neiges

2m du metro Snowdon, proche de l'université de Mtl, HEC,college Stanislas

9181-9183 24e Avenue, Triplex, 424,500$ Côte-des-Neiges

7317 Av. Victoria, app. 806, Condo, 495,000$ Le Sud-Ouest

9265-9267 2e Avenue, Duplex, 399,000$ Rosemont

3520-3524 Rue Bélanger, 4plex, 699,000$ Plateau-Mont-Royal

8337-8339 9e Avenue, Duplex, 399,000$ Saint-Léonard

8876-8882 Boul. Viau, 5plex, 850,000$

3344-3346 Rue Bressani, Duplex, 379,000$

4619-4623 Rue St-Urbain, Triplex, 880,000$

5000-5002 Av. Dornal, Duplex, 959,000$

VILLERAY

Ville-Marie

Rev. 75.000$/ Annee, Metro Jarry

Revenu 80412$/an

Terrain peut construire 6 logements

7685 Rousselot, 8plex, 1 119,000$

1607-1615 Boul. De Maisonneuve E, 4plex, 899,000 $ + TPS/TVQ

3645 Av. Laurier E., Terrain, 400,000$

Le Plateau-Mont-Royal

Cowansville

Plateau-Mont-Royal Rivière-des-Prairies

ROSEMONT

Baisse de prix! Local commercial à louer Revenu 105.709,80$/an 12$/pc dans centre d'achats 1155 Rue 3711-3715 Soulanges, Cottage, Av. de l'Hôtel-de-Ville 759,000$ Triplex, 750,000$

3675 Av. de l'Hôtel-de-Ville Cottage, 525,000$

7325 Boul. Gouin E., Bungalow, 299,000$

200-204 Av. du MontRoyal E., Commer ciale, 1175,000$

101 Rue Albert Commerce, 12$/pc


16

TIN THẾ GIỚI

SOÁ 644 10/02/2017

Tin

THẾ GIỚI

GIỚI SIÊU GIÀU CHẠY TRỐN TẬN THẾ 4768, boul. Thimens Saint-Laurent, Qc H4R 2B2 Vente & installation de portes et fenêtres, Manufacturier Bán & Gắn cửa lớn và cửa sổ, sản xuất

Les meilleurs prix... Giá tốt nhất...

Có giá Đặc Biệt cho người cao tuổi

Sur rendez-vous seulement / Với hẹn trước

Eli: (514) 993-1946

New Zealand đang trở thành nơi ẩn náu được ưa chuộng của giới tỉ phú công nghệ và tài chính, những người lo ngại trước viễn cảnh tận thế do thiên tai hoặc nhân họa.

V

ới diện tích 270.000 km2, New Zealand lớn hơn nước Anh, nhưng chỉ có 4,4 triệu dân. Số lượng đầu cừu có thể đông hơn người gấp 7 lần, và mất cả ngày trên máy bay mới đến được đây nếu xuất phát từ châu Mỹ, nhưng New Zealand tiếp tục thu hút giới tỉ phú trên toàn cầu đang tìm kiếm nơi chốn ẩn náu trong trường hợp Bắc bán cầu rơi vào nguy cơ hỗn loạn. Nỗi lo thảm họa

Tự cung, tự cấp

Phone: (514) 325-5101 Fax: (514) 376-2573

 Có đầy đủ các loại thuốc kích thích cho mọi thời điểm  Có các loại trừ sâu cực mạnh, bảo đảm an toàn  TTN sẽ làm hài lòng quý vị

Đặc biệt có thần dược - Super Big Bud - Mon Ster welght - Có máy lạnh 25000 BTU - 65000 BTU - Sửa Chữa máy lạnh, điện lạnh CáC loại - Sửa qUạT và CáC loại đồ điện

Có parking rộng rãi phía sau Lacordaire

TTN Kính mời

W

Jarry

N

S

Boul. Langelier

Giờ mở cửa

E

8085 Rue Lafrenaie Louis Sicard

Khi không bận rộn mua nhà cửa, đất đai ở nước ngoài, các tỉ phú lại chia sẻ những chiêu sống sót vào ngày tận thế trên các nhóm kín của Facebook hoặc tại các bữa tiệc trong giới. Các đề tài được ưa chuộng bao gồm thu mua tiền ảo như Bitcoin để chống nguy cơ ngân hàng trung ương sụp đổ, đi đến những quốc gia nhiều khả năng cấp hộ chiếu cho họ, cũng như cơ hội khởi nghiệp trở lại trong trường hợp toàn cầu gặp khủng hoảng... Steve Huffman, nhà đồng sáng lập 33 tuổi của dịch vụ Reddit (giá trị ước tính 600 triệu USD), là một trong những ông chủ ở Thung lũng Silicon quyết định đi mổ laser chữa cận thị. Ông lập luận rằng nếu tận thế ập đến, việc mua kính mới sẽ là bất khả. Còn ông Marvin Liao, cựu Giám đốc điều hành của Yahoo, quyết định học bắn cung và sở hữu một kho vũ khí không phải súng ống nhằm bảo vệ vợ và con gái, để phòng trường hợp thiếu đạn dược. Các thiết kế thời hậu tận thế của binh đoàn thuộc nhóm “tiền không thành vấn đề” có xu hướng xây nhà với hầm trú bom cỡ lớn. Ngôi nhà phải độc lập về khoản ăn ở, có nguồn cung cấp nước và điện riêng, với các bồn nuôi loại cá nhanh lớn và giàu dinh dưỡng, cùng nơi trồng rau quả không cần đất. Đối với những người không có thời gian thiết kế nơi trú ẩn, họ có thể chọn mua các sản phẩm như Survival Condo do trưởng nhóm dự án Larry Hall thực hiện. Đội của ông đã cải tạo hầm ngầm chứa tên lửa hạt nhân ở Kansas, biến nơi này thành tổ hợp căn hộ cao cấp 15 tầng với hồ bơi, phòng tập, lớp học và bệnh viện nhỏ. Tất nhiên, nơi đây không thể thiếu hệ thống camera an ninh, các hàng rào điện tử, vũ khí cung cấp tại chỗ, chốt bắn tỉa và thậm chí có cả xà lim cá nhân để nhốt những kẻ không mời mà đến. Toàn bộ 14 căn hộ trị giá 3 triệu USD/căn đã được bán sạch, và ông Hall đang xây dựng dự án mới do ngày càng có nhiều người gọi điện muốn mua mỗi khi CHDCND Triều Tiên thử thiết bị hạt nhân hoặc phóng tên lửa tầm xa.

8085 Rue Lafrenaie (góc Louis Sicard)

Autoroute 40

Vẫn chưa rõ cái tận thế mà giới siêu giàu đang quan ngại sẽ là gì, nhưng khả năng sẽ bao gồm nguy cơ tiểu hành tinh tấn công trái đất, một trận động đất khủng khiếp, chiến tranh hạt nhân, nội chiến, dịch bệnh... Theo báo đài Úc và New Zealand, những gì đang diễn ra trên hòn đảo tuyệt đẹp gần cực Nam địa cầu cho thấy các bộ óc kiếm tiền tỉ ở Thung lũng Silicon và Phố Wall dường như là nhóm đang bị ám ảnh nhất bởi viễn cảnh “trời sập”. Theo tờ New Zealand Herald, trong lúc dư luận bức bối trước làn sóng du nhập của giới tỉ phú internet và tài chính Mỹ, chính quyền Auckland đã công bố các chính sách nêu rõ những chi tiết về “các trường hợp đặc biệt” cho phép một “ông trùm” Mỹ được âm thầm cấp hộ chiếu New Zealand. Theo đó, di dân được cấp thị thực Investor Plus nếu đầu tư 10 triệu NZD (7,32 triệu USD) trong 3 năm, với điều kiện phải lưu trú ít nhất 44 ngày/năm trong 2 năm gần nhất. Trang International Business Times nêu một trong những tên tuổi đang gây bão dư luận tại New Zealand là tỉ phú Peter Thiel, nhà sáng lập hệ thống chi trả qua mạng PayPal và là một trong những nhà đầu tư ban đầu của Facebook, đồng thời cũng là một người ủng hộ nhiệt thành đường lối chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thiel đã chi 10 triệu USD để mua bất động sản rộng gần 200 ha sát vùng hồ thuộc rặng núi tuyệt đẹp Southern Alps, nơi sở hữu những phong cảnh hút hồn trong các bộ phim như Chúa tể của những chiếc nhẫn và Hobbit. Nhà đầu tư mạo hiểm Sam Altman tiết lộ rằng ngay khi xuất hiện các dấu hiệu đầu tiên cảnh báo thảm họa toàn cầu, ông sẽ cùng bạn thân Thiel bay thẳng đến New Zealand. Trả lời tạp chí New Yorker, Jack Matthews, Chủ tịch người Mỹ của tập đoàn truyền thông New Zealand MediaWorks, lý giải tâm trạng của những người như ông: “Tôi cho rằng, trong tận sâu thẳm của đầu óc con người, thẳng thắn mà nói trong trường hợp thế giới gặp chuyện nghiêm trọng, New Zealand là quốc gia thuộc “Thế giới thứ nhất”, hoàn toàn có thể tự cung tự cấp nếu cần thiết, từ năng lượng, nước, thức ăn. Chất lượng cuộc sống có thể bị suy giảm nhưng sẽ không bị sụp đổ”.

Những cái tên khác trong danh sách tỉ phú Mỹ vừa mua nhà ở New Zealand bao gồm nhà tiên phong của quỹ đầu tư thanh khoản Julian Robertson, đạo diễn Hollywood James Cameron. Các đại lý bất động sản địa phương cho hay khách hàng Mỹ của họ hiếm khi có ý định cư ở New Zealand, nhưng điều này không ngăn cản làn sóng dân nhập cư giàu sụ đổ đến đây. Trong 10 tháng đầu năm 2016, người nước ngoài, chủ yếu là người Úc và Mỹ, đã mua gần 3.625 km2 đất tại New Zealand, gấp hơn 4 lần trong cùng kỳ năm trước, theo tờ The Guardian.

Eva: (514) 578-1953

New: 8085 Rue Lafrenaie

Thứ 2 - Thứ 6 10am - 6pm Thứ 7 - Chủ Nhật 12pm - 6pm

Cái chết của chú cá cảnh sống qua 13 đời tổng thống Mỹ Con cá cảnh già nhất trên thế giới, hơn 100 tuổi, đã qua đời ngày 5.2 trong yên bình ở Chicago.

T

heo tờ Chicago Suntime, cá phổi (lungfish) là một trong những loài cá sống dai nhất thế giới. Con cá phổi tên Granddad đã sống tại thủy cung Shedd, ở Chigaco, Mỹ từ năm 1933. “Ước tính cá Granddad năm nay đã hơn 100 tuổi”, Michelle Sattler, một trong những người chăm sóc nói. Khi Granddad đến với thủy cung, Tổng thống Mỹ Franklin D Roosevelt vẫn tại vị. Con cá dài 1,2 mét, nặng 11 kg đã sống qua 13 đời tổng thống Mỹ. “Thật tuyệt vời khi biết rằng, có hơn

104 triệu người đã đến chứng kiến Granddad trong suốt khoảng thời gian qua”, Bridget Coughlin, chủ tịch Shedd nói. “Granddad đã gây sự tò mò, thích thú và ngạc nhiên đối với các du khách ở mọi lứa tuổi. Đây là một trong những con cá cảnh sống lâu nhất trên hành tinh”. Cá phổi Granddad còn được coi là đại sứ, đại diện cho quốc gia chăm sóc và nơi con cá sinh ra ở Úc. Năm 2013, các quan chức ngoại giao Úc đã đến tổ chức sinh nhật cho cá Granddad, với bánh sinh nhật chứa đầy tôm và được trang trí


TIN THẾ GIỚI bằng rong biển. “Con cá đã thể hiện kỹ năng ngoại giao tuyệt vời. Granddad dạy cho thế giới về văn hóa Úc. Con cá cũng không bao giờ tiết lộ bất kỳ bí mật nào, đúng với phẩm chất của một nhà ngoại giao”, đại diện Bộ Ngoại giao Úc, Michael Wood nói. Cá phổi xuất hiện cách đây 380 triệu năm trước, là một trong số ít những loài cá có thể hít thở không khí. Granddad bắt đầu bỏ ăn từ tuần trước.

Nội tạng của con cá dần ngừng hoạt động nên các nhân viên thủy cung đã giúp Granddad có một “cái chết nhân đạo”. Con cá phổi sống cùng Granddad kể từ năm 1933 tại thủy cung đã qua đời cách đây hàng thập kỷ. Cá Granddad ra đi không để lại hậu duệ nào. Xác cá Granddad sẽ được sử dụng vì mục đích khoa học. Dấu vết xương sẽ giúp xác định cụ thể độ tuổi của con cá này, Michelle Sattler nói.

SOÁ 644 10/02/2017

17

BÊN TRONG "ĐỊA NGỤC" GIAM CẦM TRÙM MA TÚY CHUỘT CHŨI

Hầu hết các phạm nhân bị nhốt trong phòng biệt giam đều suy giảm thị lực nghiêm trọng do tiếp xúc với ánh đèn 23 tiếng/ngày.

T

​BÀ MELANIA KHÔNG MẶN MÀ LÀM ĐỆ NHẤT PHU NHÂN?

Một số ý kiến cho rằng bà Melania Trump không mấy mặn mà với việc làm Đệ nhất phu nhân, thậm chí việc bà chưa chuyển vào Nhà Trắng sống còn bị chỉ trích là lãng phí tiền thuế của dân.

B

áo chí Mỹ đưa tin dù đã hai tuần sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, bà Melania vẫn chưa hề chỉ định nhân viên nào dưới cương vị Đệ nhất phu nhân, ngoài vụ bổ nhiệm hôm 1-2 cho bà Lindsay Reynolds làm chánh văn phòng Đệ nhất phu nhân kiêm trợ lý. Theo tờ Slate, bà Melania cho biết mình đang tập hợp một đội ngũ chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, việc này đòi hỏi phải có thời gian. Một số vị trí còn trống mà Đệ nhất phu nhân cần phải bổ nhiệm là thư ký xã hội, thư ký báo chí, chuyên viên thiết kế hoa, bếp trưởng Nhà Trắng, và một vị trí khá quan trọng là người phụ trách Văn phòng khách tham quan của Nhà Trắng. Đài CNN cho biết theo thông lệ trước kia, hai đảng tranh cử sẽ bổ nhiệm sẵn người phụ trách trung tâm tham quan của Nhà Trắng và nhanh chóng mở cửa cho du khách ngay sau khi Tổng thống nhậm chức.

Tuy nhiên, hiện tại, các tour tham quan Nhà Trắng vẫn chưa đi vào hoạt động trở lại. Trong một phát biểu gần đây, chánh văn phòng Đệ nhất phu nhân Lindsay Reynolds tuyên bố sẽ đảm bảo Văn phòng khách tham quan của Nhà Trắng được bổ nhiệm đầy đủ nhân viên và sẵn sàng đón nhận khách trong vài tuần tới. Ngoài ra, việc bà Melania chưa chịu chuyển vào Nhà Trắng ở thủ đô Washington cũng là một đề tài gây tranh cãi. Trong khi phía bà Melania tuyên bố rằng bà chỉ tạm thời sống ở New York cho đến khi cậu con trai út Barron hoàn tất năm học này và sau đó sẽ chuyển đến Washington, một số tin đồn lại rộ lên thông tin là bà sẽ tiếp tục sống ở New York vô thời hạn. Theo phân tích của tờ Slate, quyết định này của bà Melania sẽ làm tiêu hao một khoản lớn từ tiền thuế của dân. Một thông tin công bố hồi tháng 11 năm ngoái cho biết thành phố New York phải

rung tâm Cải huấn Đô thị ở vùng hạ Manhattan, thành phố New York là nơi giam giữ hàng trăm tù nhân và được xem là nhà ngục khét tiếng nhất hiện nay tại Mỹ. Tờ New York Times so sánh nhà ngục này còn ghê rợn hơn cả địa ngục trần gian ở vịnh Guantanamo, nơi giam giữ những kẻ bị tình nghi là khủng bố. Một tù nhân từng bị giam ở cả Guantanamo và Trung tâm Cải huấn Đô thị cũng xác nhận nhà ngục tại New York khủng khiếp hơn nhiều. Trong số các phạm nhân bị giam cầm ở khu biệt giam cẩn mật nhất hiện nay có trùm ma túy Joaquin Guzman, hay còn gọi là El Chapo (Chuột chũi). Điều kiện sinh hoạt ở đây tệ tới mức rất nhiều phạm nhân biệt giam bị suy giảm thị lực. Trung tâm Cải huấn Đô thị từng giam giữ Ramzi Ahmed Yousef, kẻ chủ mưu vụ đánh bom năm 1993 vào Trung tâm Thương mại thế giới và Bernard Madoff, siêu lừa đa cấp cuỗm 20 tỉ USD. Trong nhiều năm qua, một số tù nhân đã tìm cách trốn ngục nhưng rất ít kẻ thành công. Vụ vượt ngục nổi tiếng nhất diễn ra năm 1981 khi một tù nhân đã trốn thoát bằng trực thăng qua mái vòm. Năm 1990, hai tù nhân khác cũng bỏ trốn từ cửa sổ tầng hai bằng dây điện. Một kẻ đã bị bắt lại, kẻ còn lại đã lẩn trốn hơn 27 năm qua. Những thông tin vượt ngục chủ yếu là đồn đại vì cán bộ trại giam này không trả lời bất kì cú điện thoại hay email nào hỏi xin thông tin về vụ việc. Trùm ma túy khét tiếng nhất thế giới El Chapo đã bị dẫn độ từ Mexico sang Mỹ trong tháng 1 và đang bị giam tại Trung tâm Cải huấn Đô thị. Nhà tù mở cửa từ năm 1975 và có khoảng 800 phạm nhân. Những tù nhân thông thường có thể ra sân chơi bóng rổ với những bạn tù khác. El Chapo thì ngược lại, hắn bị biệt giam ở một trong 6 căn phòng tại dãy nhỏ mang tên “10 South”. Khu vực này bật điện sáng 23 tiếng một ngày. Cửa sổ bị che mờ và không thể nhìn ra bên ngoài. Một khe hở duy nhất ở cửa ra vào cũng bị đóng suốt ngày. Thứ duy nhất tù nhân nhìn thấy trong căn phòng là bản thân mình. Trong căn phòng này lắp rất nhiều

camera cho phép giám thị theo dõi ngày đêm. Trong toilet hay cạnh giường cũng lắp camera và bật 24/7, theo lời Uzair Paracha, một người từng bị giam 2 năm ở đây vì cáo buộc hỗ trợ Al Qaeda. Paracha nói rằng phạm nhân ở khu “10 South” thường bị suy giảm thị lực và phải mang kính sau một thời gian giam giữ. Ngoài tiếng lẩm bẩm của phạm nhân thì âm thanh duy nhất nghe thấy trong dãy phòng này là những câu chuyện tiếu lâm của giám thị kể cho nhau nghe. Các quy tắc áp dụng cho tù nhân nằm trong một bộ luật mang tên “Biện pháp Quản lý Đặc biệt” được Bộ trưởng Tư pháp Mỹ thông qua. Năm 2011, tổ chức Ân xá Quốc tế viết thư cho Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder và bày tỏ lo ngại về điều kiện sống phi nhân tính ở đây. “Những khu biệt giam quá đáng sợ và khủng khiếp”, David Patton, giám đốc công ty Người bảo vệ liên bang, viết trong email. “Nếu muốn tạo ra một khu vực để khiến người khác phát điên, chỉ cần đẩy họ vào Trung tâm Cải huấn Đô thị”. Ông Patton cũng là người bảo vệ quyền lợi cho trùm ma túy Guzman cho biết các phạm nhân ở khu “10 South” không được tiếp xúc với con người. “Ánh sáng lúc nào cũng bật và thứ duy nhất nghe được là tiếng lạch cạch của cửa đóng mở”, Patton nói. Khu vực “10 South” được dẫn lên bằng một cầu thang từ tầng 9 và gắn biển “Đơn vị Phòng giam Đặc biệt”. Nơi đây có an ninh nghiêm ngặt nhất. Để vào được khu vực này cần đi qua hai lớp cửa kim loại khóa trái ngày đêm. Cửa đầu tiên dùng điện để mở, cửa thứ hai dùng khóa. Năm 2000, một tù nhân bị cáo buộc hành vi khủng bố đã dùng dao làm từ lược mài sắc đâm vào mắt quản giáo. Hậu quả, giám thị này bị tổn thương não nghiêm trọng. Cũng từ vụ việc này, an ninh ở nhà tù được thắt chặt hơn. Với mức độ an ninh cực cao như vậy, Chuột chũi lại bị tách xa khỏi băng đảng, dù có cánh hay biết độn thổ, y cũng khó thoát khỏi nhà tù khủng khiếp này.


18

SOÁ 644 10/02/2017

TIN THẾ GIỚI

TRẬN ĐÁNH ĐẪM MÁU KHIẾN THỤY SĨ KHÔNG THAM CHIẾN SUỐT 500 NĂM

CUA HÀNG LON NHÂT CHUYÊN BÁN MÁY HÚT HOI SAKURA SAN YANG PAI PACIFIC

SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN CHẤT LƯỢNG BẢO ĐẢM

¡ Size rất lớn ¡ Có đèn bên trong, nhìn rất rõ ¡ Hút hơi bếp theo ý thích .... ¡ Hiệu năng cao và êm ¡ Gắn tường ¡ Ống thông hơi ¡ Máy hút ilot ¡ Thông hơi cực mạnh ¡ Rất êm (không tiếng động) ¡ Rất hiệu lực ¡ Rất hiện đại ¡ Bảo đảm à vie ¡ Ráp gắn chuyên nghiệp ¡ Nhiều kiểu để chọn lựa (50 kiểu)

Trận đánh Marignano cách đây 500 năm khiến hơn 11.000 quân Thụy Sĩ thiệt mạng dẫn tới hiệp ước yêu cầu nước này đứng trung lập được duy trì cho đến ngày nay.

T

Địa chỉ: 8200 Boul Taschereau (ouest), local 1390, Brossard, QC, J4X 2S6 Kế bên ngân hàng Nationale Chỗ đậu xe miễn phí Tel: 450 466 6766

Giá đặc biệt: AT 300 (trắng)

$229.

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Chủ Nhật: 11am-7pm Thứ Ba : Đóng cửa

A.A.A JARDINAGE General hydroponic Chuyên cung cấp vật liệu làm vườn ĐẠI HẠ GIÁ CHO MÙA ĐÔNG

ĐẤT MIX #4 ........ GIÁ 28$ ĐẤT PROMIX HP ........ GIÁ 30$

Intergrated de Reflector & Ballast

SPECIAL 450$

* DOUBLE END chỉnh được cường độ 600W đến 1150W, xài được 2 dòng điện autovolt 120v đến 240v * 2 lần mạnh hơn Hortilux * Dùng điện 1000 W cho 2100 MOL/S * Chiếm 6 X 6 rộng dưới đất * Duy nhất có giấy phép kinh doanh * 2 years warranty Rue de Louvain O

514-388-9229 Tiệm trong khu công nghiệp, rộng rãi Có đầy đủ các mặt hàng

Rue Mazurette

Rue Chabanel O

Rue Antoine Barbeau

Boul de L'Acadie

Montréal, QC, H4N 1M5

AAA JARDINAGE

9485 Charles De La Tour Rue Charles-de-Latour

ở châu Âu. Họ giao tranh ác liệt trong ánh chiều chạng vạng, chỉ đến khi kỵ binh do vua Francis đến hỗ trợ thì Pháp mới đẩy lùi được quân Thụy Sĩ. Nhiều sĩ quan và quý tộc đã thiệt mạng trong trận giao tranh, trước khi cả hai phe rút lui vì trời tối. Ngày tiếp theo, trận đánh diễn ra tương tự. Thụy Sĩ vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật hôm trước, phát động cuộc tấn công lớn vào vị trí các khẩu pháo, nhưng lúc này lính pháo binh Pháp đã có sự chuẩn bị. Quân Pháp bắn vào giữa đội bình được tổ chức chặt chẽ của quân Thụy Sĩ. Không nản chí, quân Thụy Sĩ tiếp tục tấn công và xông thẳng vào tuyến pháo binh. Một cuộc giao tranh khốc liệt với lính đánh thuê Đức diễn ra, trong khi kỵ binh và hỏa lực pháo binh tầm gần bắn phá vào đội hình đầy kỷ luật của Thụy Sĩ. Trận chiến bất phân thắng bại cho đến khi quân đồng minh Venice của Pháp nhảy vào tham chiến. Các đợt tấn công thọc sườn bằng quân số áp đảo của lực lượng này đã xoay chuyển cục diện, buộc quân Thụy Sĩ phải rút lui. Hỏa lực pháo binh đối phương dồn dập, các cuộc tấn công của kỵ binh và giao tranh mệt mỏi khiến quân Thụy Sĩ phải trả giá đắt. Họ mất hơn một nửa quân số trong khi phía Pháp chỉ có khoảng 5.000 lính thương vong. Trận Marignano kết thúc bằng hiệp định hòa bình giữa Thụy Sĩ với Pháp. Trong đó có điều khoản "hòa bình vĩnh cửu", tuyên bố rằng Pháp và Thụy Sĩ sẽ không bao giờ chống lại nhau và họ sẽ không bao giờ liên minh với các kẻ thù khác. Điều khoản này được hai bên kiên trì thực thi cho đến cuộc cách mạng Pháp, khi lính Pháp xâm lược Thụy Sĩ. Lính đánh thuê Thụy Sĩ đôi khi vẫn chiến đấu, nhưng đây là trường hợp rất hiếm gặp. Trải qua 5 thế kỷ, lập trường trung lập của Thụy Sĩ ngày càng chắc chắn với các điều luật được ban hành nhằm nghiêm cấm công dân nước này tham chiến ở nước ngoài. Thụy Sĩ giữ được thái độ trung lập do họ có lớp phòng thủ tự nhiên khá tốt. Các sườn núi bao quanh nước này là chướng ngại hiểm trở, ngay cả với các đội quân xâm lược hiện đại. "Thụy Sĩ là ví dụ hiếm hoi về một đất nước trung lập sâu sắc với khả năng tránh xa chiến tranh trong nhiều thế kỷ", sử gia William Mclaughlin nhận định.

Rue Jean-Pratt

hụy Sĩ đã thực thi chính sách trung lập qua 5 thế kỷ, ngay cả trong các cuộc chiến tranh thế giới. Lần duy nhất chính sách này bị phá vỡ là trong Chiến tranh Napoleon. Khi đó, Thụy Sĩ vẫn cố gắng đứng trung lập trong cuộc xung đột và tái lập vững chắc chính sách này vào năm 1815. Nguyên nhân khiến quốc gia có đội quân thiện chiến, nổi tiếng với chiến thuật lấy ít địch nhiều như Thụy Sĩ kiên trì theo đuổi chính sách trung lập bắt nguồn từ trận đánh lớn với Pháp ở Marignano trong giai đoạn cuối của cuộc chiến Liên minh Thần thánh (1508-1516), theo War History. Trước trận chiến Marignano, Thụy Sĩ đã có một loạt chiến thắng, chiếm được phần lớn miền bắc Italy, bao gồm cả Milan, cứ điểm then chốt đối với quân Pháp. Quân đội Pháp, dưới sự chỉ huy của vua Francis, quyết định gây bất ngờ cho Thụy Sĩ bằng việc tiến hành cuộc hành quân nguy hiểm qua các ngọn đèo trên dãy Alps và tiến tới vùng đồng bằng quanh Milan. Quân Thụy Sĩ ban đầu đề nghị đàm phán với Pháp, nhưng khi lực lượng tiếp viện kéo đến, họ quyết định từ bỏ nỗ lực thương thảo và chuẩn bị chiến đấu. Khoảng 22.000 quân Thụy Sĩ phải đối mặt với gần 40.000 quân Pháp, trong đó gồm những lính đánh thuê đáng sợ của Đức, kỵ binh và pháo binh. Binh lính Thụy Sĩ không quá quan tâm đến chênh lệch quân số, bởi họ từng lấy ít địch nhiều và giành chiến thắng trong trận Novara chỉ trước đó vài năm. Trước trận đánh, vua Francis bố trí hàng chục khẩu pháo dã chiến dọc tiền tuyến ở trung tâm đội hình, còn kỵ binh trải rộng ở bên sườn. Thụy Sĩ thiết lập đội hình bộ binh lớn vì không có kỵ binh hay pháo binh. Chiến thuật của họ là xông thẳng tới các khẩu pháo, chiếm vị trí và dùng chúng để tấn công ngược lại quân Pháp. Đây là chiến thuật táo bạo, từng có hiệu quả trong quá khứ. Lính Thụy Sĩ tấn công ngay trước khi mặt trời lặn, nhanh đến mức pháo binh Pháp gặp khó trong việc khai hỏa vào lực lượng bộ binh đang xông đến. Quân Thụy Sĩ chiếm được một số khẩu pháo và lao đến chiến đấu ác liệt với lính đánh thuê Đức. Hai đội quân này là đối thủ cạnh tranh cho danh hiệu lực lượng thiện chiến nhất

Chất lượng cao của chúng tôi là máy hút hơi cực mạnh thích hợp những nhu cầu của người Á Đông. Các bạn là người thích nấu ăn, thường nấu ăn và luôn để dầu mỡ, rác vung vải. Đừng chần chừ việc chọn chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp bạn loại bỏ những lo lắng đó.


ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

Tin

ĐỊA ỐC - TÀI CHÍNH

SOÁ 644 10/02/2017

19

Bao Tax

~ Kieåm thueá ~ GST / QST, tieàn löông ~ Khai thu nhaäp cuûa coâng ty ñeå laáy laïi thueá

TRIẾT LÝ KINH DOANH ‘HÃY CHĂM SÓC NHỮNG CON GÀ 514 748-8765 MÁI’ CỦA ÔNG CHỦ NGƯỜI NHẬT GIÚP BẠN HIỂU VÌ SAO Ở VĂN PHÒNG KẾ TOÁN-DI TRÚ ĐẤT NƯỚC NÀY TỒN TẠI NHỮNG & DỊCH VỤ XÃ HỘI-PHÁP LÝ CÔNG TY TỚI 3.000 NĂM TUỔI Nguyễn Ngọc-Quang, B.A., M.A. Gaëp raéc roái vôùi chính phuû veà thueá cuûa baïn? Chuùng toâi coù theå giuùp ñôõ! CPA auditor, CGA vôùi 14 naêm kinh nghieäm

1061 Rue Decarie, Suite 202 , H4L 3M8, Saint-Laurent, QC Đối diện métro Côte-Vertu (Chỗ đậu xe miễn phí)

Chun Xiang (Calina) Bao Email: bao@baotax.com

Nguyễn Ngọc Thùy Dung, B.A.A. 2560, rue Bélanger Montréal, Québec, H1Y 1A4

Tél: (438) 969-6467 * KẾ TOÁN Khai thuế cá nhân, gia đình, công ty thương mại; Giữ sổ sách kế toán trọn năm; Tính thuế TPS/TVQ; Làm lương cho nhân viên; Đăng ký thành lập công ty và giải thể công ty.

* DI TRÚ

Nếu muốn có trứng hãy chăm sóc cho những con gà mái. Một khi bạn hành hạ hay giết nó thì điều đó sẽ chẳng thể thực hiện được.

T

riết lý kinh doanh mà vị tỷ phú 84 tuổi người Nhật Bản này đang theo đuổi trái ngược hoàn toàn với bài học quan trọng nhất mà bất kỳ trường kinh doanh nào trên thế giới vẫn đang giảng dạy. Cụ thể, ông Kazou Inamori - một doanh nhân, chuyên gia quản trị và đồng thời là một tu sĩ nói: “Mọi hoạt động của một công ty chỉ tập trung vào cổ đông ư? Quên điều đó đi. Thay vào đó, hãy dành thời gian để khiến nhân viên của bạn cảm thấy hạnh phúc". Chính nhờ theo đuổi triết lý kinh doanh đó mà Inamori đã gây

Bảo lãnh đoàn tụ gia đình: vợ chồng, con cái, cha mẹ, ông bà; Xin và gia hạn hộ chiếu, thẻ thường trú nhân Canada, VISA du lịch, du học.

* DỊCH VỤ XÃ HỘI-PHÁP LÝ

dựng nên công ty điện tử khổng lồ Kyocera Corp, điều hành nhà mạng trị giá 64 Giấy ủy quyền, công hàm độc thân; tỷ USD KDDI Corp., đồng thời vực dậy Dịch thuật và công chứng các văn kiện: khai sinh, Japan Airlines khỏi nguy cơ phá sản vào năm 2010. hôn thú, văn bằng; Là một người theo đạo Phật, ông InamoĐiền các loại đơn xin trợ cấp an sinh xã hội; ri luôn tỏ ra ngờ vực về phong cách quản trị của phương Tây. Quan điểm của ông Thủ tục đăng ký kết hôn tại Canada; cho thấy nhiều doanh nghiệp Nhật Bản Ly thân, ly dị nhanh không cần ra Tòa. không đặt niềm tin vào kế hoạch khiến các doanh nghiệp cống hiến nhiều hơn cho năm 2015, ông nói: “Nếu muốn có trứng khi bạn hành hạ hay giết nó thì điều đó sẽ các cổ đông của Thủ tướng Shinzo Abe. Trong một bài phỏng vấn vào tháng 10 hãy chăm sóc cho những con gà mái. Một chẳng thể thực hiện được”.

Đặc biệt trong tháng 5-2016

Các ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật

BÚN BÒ HUẾ - PHỞ TÁI, NẠM - CHÁO LÒNG: giảm giá 25%

VẬN CHUYỂN NHANH CANADA - VIỆT NAM TUẤN (514) 582-5531 - DIỄM (438) 402-6908 405 Boulevard LAVAL, LAVAL, QC, H7N5T7, CANADA

- Chuyên vận chuyển tất cả các mặt hàng (mỹ phẩm, thuốc, phone...) - Hàng giao an toàn trong vòng 7-10 ngày làm việc. - Công ty bảo hiểm sẽ đền bù 100% nếu có sự mất mát. - Giá ưu đãi cho quý vị nào gởi số lượng nhiều và kinh doanh. CHÚC MỘT MÙA VALENTINE TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC

$7.29/lbs

VIDEO DIỄM MY 433 BELANGER, MONTREAL, QC, H2S-1G3 TEL.: (514) 279-2466

ĐẶC BIỆT: Sữa ENSURE của MỸ giá $120/thùng (6lonx395gram) Bao shipping - giao tại Saigon

MISS. UYEN SAINT-LEONARD + RIVER SUD TEL.: (514) 885-8811 (514) 903-0686

www.facebook.com/ht.logisticspro

BÁNH MÌ HOÀNG OANH 7178 SAINT DENIS, MONTREAL, QC, H2R-2E2 TEL.: (514) 271-8668

TỐC ĐỘ VÀ AN TOÀN CỦA CHÚNG TÔI LÀ THÀNH CÔNG CỦA BẠN.

HT LOGISTICS PRO tìm kiếm các đối tác đại lý tại Montreal và Quebec - Xin liên hệ Tuấn (514) 582-5531 hay Diễm (438) 402-6908


20

ĐỊA ỐC TÀI CHÍNH

SOÁ 644 10/02/2017

Đây là 1 quan điểm thực sự đáng lưu tâm bởi nó được tạo dựng trên nền tảng từ sự thành công to lớn của Inamori. Hiện KDDI và Kyocera có tổng giá trị thị trường ước tính lên tới 82 tỷ USD. Khi được bổ nhiệm vào vị trí CEO của Japan Airlines năm 2010, ông đã ở tuổi 77 và không có bất cứ kinh nghiệm nào trong lĩnh vực hàng không. Nhưng trong năm tiếp theo, ông đã giúp cho hãng có lợi nhuận và thoát khỏi tình trạng phá sản. Không chỉ vậy, 2012 còn là năm đánh dấu cho việc ông đưa hãng trở lại sàn chứng khoán Tokyo. Bí mật làm nên những kỳ tích đó, theo ông nằm ở cách thay đổi tâm tính của nhân viên. Cứ nhìn cách ông vực dậy Japan Airlines khỏi nguy cơ bị phá sản 7 năm trước sẽ thấy rõ. Sau khi nhậm chức CEO không lương, ông đã in ra những cuốn sách nhỏ về triết lý kinh doanh của mình cho mọi nhân viên, trong đó khẳng định rằng công ty luôn hướng tới sự phát triển của họ. Đồng thời giải thích ý nghĩa xã hội mà công việc của họ mang lại, không chỉ vậy còn vạch ra những tư tưởng Phật giáo, chỉ ra con đường sống đúng đắn cho họ. Những điều này khiến mọi nhân viên đều cảm thấy tự hào về công ty và sẵn sàng cống hiến hết sức cho thành công của hãng. Hệ thống quản trị của ông phân chia đội ngũ nhân viên thành các đơn vị nhỏ, các nhóm này tự lên kế hoạch và theo dõi năng suất làm việc hiệu quả mỗi giờ dựa

trên hệ thống kế toán đã có. Kế hoạch vực dậy công ty bằng cách này buộc ông phải đưa ra quyết định cắt giảm hơn một phần ba số nhân công (khoảng 16.000 người) của Japan Airlines. Theo ông: “Những lãnh đạo công ty cần khiến cho nhân viên hạnh phúc cả về tinh thần và thể chất. Đó phải là mục đích quan trọng hàng đầu trong công việc của họ chứ không nên là việc cống hiến cho các cổ đông”. Dĩ nhiên quan điểm này sẽ làm “phật ý” các cổ đông của công ty. Tuy nhiên, nếu nhân viên cảm thấy hạnh phúc, họ sẽ làm việc tốt hơn và lợi nhuận sẽ cải thiện. Các công ty không nên cảm thấy e ngại tạo ra lợi nhuận nếu họ theo đuổi phương thức giúp mang lại lợi ích cho xã hội. Tinh thần của triết lý kể trên của Inamori được cho là xuất phát từ quê hương Kagoshima- nơi nổ ra cuộc nổi loạn samurai cuối cùng của Nhật Bản. Dù không tuân theo bất kỳ bài học quản trị điển hình nào nhưng có vô số người muốn học theo quan điểm này của ông. Hơn 4.500 chủ doanh nghiệp đã tham gia vào hội nghị thường niên của ông tại trường Seiwajyuku mỗi quý. Inamori muốn dành thời gian để nói chuyện với người tham dự như là một phần của hoạt động từ thiện để đóng góp cho Kyoto Prize- giải thưởng được coi là giải Nobel của Nhật Bản. Trong trụ sở chính của Kyocera tại Kyoto đã xây dựng một bảo tàng 5 tầng dành để trưng bày về

MINH CHINH HOANG

Chuyên viên địa ốc Courtier immobilier

Cell: (514) 712-8888

MAÙY HUÙT HÔI CÖÏC MAÏNH Tính chung tieàn raùp maùy, Giao haøng mieãn phí

ÑIEÀU CHÆNH HIEÄU QUAÛ CAO TIEÁNG ÑOÄNG NHOÛ MAÙY LAÏNH

MÖØNG SINH NHAÄT 10 NAÊM Giaù baùn ñaëc bieät baét ñaàu töø $199+Thueá

cuộc sống và các triết lý của ông dành cho khách tham quan. Các công ty do Inamori lãnh đạo được kết nối không chỉ bằng cách tiếp cận quản lý. Tính đến ngày 30/9/2015, Kyocera là cổ đông lớn nhất trong KDDI, với 13,7% quyền bỏ phiếu. Số cổ phần này có giá trị 8,2 tỷ USD, gần bằng một nửa giá trị thị trường của Kyocera. Kyocera sở hữu 2,2% cổ phần của Japan Airlines. Theo tờ Forbes, Inamori và gia đình ông nắm giữ khối tài sản ròng lên tới 1,1 tỷ USD, đứng thứ 32 trên danh sách 50 người giàu nhất Nhật Bản. “Dĩ nhiên các nhà đầu tư luôn muốn có được lợi nhuận cao nhất có thể. Tôi hoàn toàn hiểu được điều này”. Ông cho biết thêm các nhà đầu tư nắm giữ KDDI đã được trả cổ tức hậu hĩnh và sở hữu cổ phần đối với họ như một khoản phòng vệ khi nền kinh tế rơi vào thời kỳ khó khăn. Nhưng, "có nhiều thời điểm công ty quản

Me DANIEL HOANG

RE/MAX Alliance

Notaire - Chương khế

Agence Immobilière

4865 Jarry est, St Leonard Qc, H1R1Y1 Off: (514) 329-0000 Fax: (514) 328-9000

Email: minh.realty@gmail.com

lý phải nói không với yêu cầu cá nhân của cổ đông". Seth Fischer - Giám đốc đầu tư tại Oasis thì nói rằng đây là lối suy nghĩ lỗi thời và bỏ qua rủi ro KDDI có thể đi xuống. Tuy nhiên, cần phải biết rằng dù Inamori luôn chú trọng việc giúp nhân viên hạnh phúc nhưng không có nghĩa họ được thư giãn. Hạnh phúc theo ông được tạo ra từ chăm chỉ làm việc, điều này được lấy ra từ một quan điểm Phật pháp mang tên “shojin”- tức là sự thăng hoa tâm hồn thông qua sự tận tâm với công việc. Trong cuốn sách triết học của ông xuất bản năm 2004, ông đã đặt câu hỏi về xu hướng ngày càng tăng của người dân Nhật Bản để đánh giá giá trị giải trí. "Đúng là công ty thuộc về các cổ đông, nhưng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nhân viên cũng là điều sống còn đối với công ty. 'Những con gà mái' nên luôn luôn được khỏe mạnh", ông nói.

LL. B. D.D.N

Tél.: (514) 277-2773 Fax.: (514) 277-2776 Email: hoang.notaire@gmail.com

*** ÑAËC BIEÄT Chuùng toâi coù quaø taëng cho quí vò giôùi thieäu khaùch haøng baùn hoaëc mua ñöôïc nhaø vôùi chuùng toâi *** 5989, Rue Saint-Hubert, Montreal, Qc H2S 2L8

Đảm nhận mọi dịch vụ về pháp lý liên quan đến mua bán nhà cửa, cơ sở thương mại, sang tên chuyển nhượng, lập di chúc,...

FHãy gọi ngay cho chúng tôi để được cố vấn.

NEW LISTING

NEW LISTING NHÀ HÀNG Á CHÂU KHU RẤT SẦM UẤT, HÀNG NĂM BÁN TRÊN 1.2 TRIỆU. GIÁ 99000 + THƯƠNG LƯỢNG

NEW LISTING

NEW LISTING

KẸT TIỀN CẦN BÁN GẤP MỘT MẢNH ĐẤT RỘNG 2757 M2 NGAY CẠNH SÂN GOLF. GIÁ SIÊU RẺ $2.33/ SF. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

METRO LAURIER CONDO RỘNG 2 PHÒNG NGỦ XÂY 1995. TRUNG TÂM LE PLATEAU RẤT THUẬN TIỆN

METRO JARRY TRIPLEX 3 X 6.5 SƯỞI ĐIỆN, KHỔ NHÀ 25X45. VỊ TRÍ RẤT THUẬN TIỆN, METRO NGAY PHIÁ SAU NHÀ GIA $629,000

CONDO BÊ TÔNG 2 PHÒNG NGỦ, GARAGE+ PARKING BÊN NGOÀI. CẢNH ĐẸP HƯỚNG NHÌN RA SÔNG. $233000

ROSEMONT DUPLEX SƯỞI ĐIỆN 2 X 5.5, MÁI NHÀ 2005, CỬA SỔ, BALCONY, CẦU THANG VÀ GẠCH TRƯỚC THAY MỚI.

MONTREAL DUPLEX GARAGE, SƯỞI ĐIỆN,NHIỀU ROSEMONT SEMI-DETACHED DUPLEX SỬA CHỮA MỚI, BASEMENT FINISHED. CẦN BÁN GÓC PHỐ ĐẸP, GARAGE PHÍA SAU, SƯỞI ĐIỆN, MÁI NHÀ 2014. GIÁ 458000 GẤP. GỌI CHINH 514-712-8888.

METRO CONCORDIA. CƠ HỘI LÀM ĂN, HOTEL 12 PHÒNG TRUNG TÂM THÀNH PHỐ, LỢI TỨC CAO VÀ DỄ DÀNG QUẨN LÝ, VỪA Ở VỪA CÓ LƯƠNG. GỌI CHÍNH 514-712-8888.

ĐẤT CẮM TRẠI MẶT BIỂN, RỘNG 17600 M2, MỞ CỬA 4 THÁNG/NĂM. THU NHẬP CAO, DỄ DÀNG QUẢN LÝ $995000. GỌI CHÍNH ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.

MONTREAL TRIPLEX 2X5.5 + BACHELOR SƯỞI ĐIỆN KHỔ NHÀ 30X40 KHU VỰC YÊN TĨNH.GIÁ $499000

COTTAGE ĐỘC LẬP, GÓC PHỐ XÂY 1998. CENTRE HEAT PUMP 5 PHÒNG NGỦ 3 TOILET GIÁ $468000

CẠNH TOWN OF MONT ROYAL CONDO MỚI XÂY 2015. 2 PHÒNG NGỦ + PARKING CÓ THỂ LẤY NHÀ NGAY HOẶC ĐỂ ĐẦU TƯ CHO THUÊ

BUNGALOW ĐỘC LẬP GẦN BỜ SÔNG. SƯỞI ĐIỆN. $228000 + THƯƠNG LƯỢNG. LẤY NHÀ NGAY

SOLD FOR RENT METRO MONT ROYAL TIỆM 1600 SF CHO THUÊ KHU VỰC RẤT ĐÔNG NGƯỜI THÍCH HỢP CHO MỌI NGÀNH NGHỀ NHÀ HÀNG, TIỆN NAIL, SALON TÓC V.V.

DEPANEUR CO LOTO QUEBEC DA HOAT DONG NHEU NAM, KHU VUC TOT, MUC BAN HANG NAM TREN $300,000.00 CAN SANG LAI VOI GIA RE. GOI CHINH 514-712-8888

MONTREAL METRO BEAUBIEN SEMI-COMERCIAL TẦNG 1 NHÀ HÀNG + TẦNG 2 APT 5.5 LỢI TỨC HÀNG NĂM $52000, GIÁ MỚI $579,000

MONTREAL SALON NAIL TÓC SPA ĐANG HOẠT TIỆM GIẶT ĐỒ VÀ SỬA CHỮA QUẦN ÁO ĐỘNG RẤT ĐÔNG KHÁCH, CÓ RẤT NHIỀU DỤNG CẦN SANG LẠI VỚI GIÁ RẺ, KHÁCH HÀNG CỤ. CẦN SANG GẤP. GỌI CHINH 514-712-8888 LÂU NĂM VÀ LỢI TỨC ỔN ĐỊNH.

PENHOUSE DOWN TOWN MỚI XÂY 2011, 3 PHÒNG NGỦ, 2 TOILETS, 1 PARHING. CẦN BÁN GẤP DƯỚI GIÁ THÀNH PHỐ.


SOÁ 644 10/02/2017

TIN VIỆT NAM

Tin

VIỆT NAM

DÂN VIỆT 'HẠNH PHÚC VÀ LẠC QUAN KINH TẾ'?

21

SERVICES COMPTABLES - SIMOSSICA HUYØNH CHÍ HOÏC - CONSEILLER FISCAL KEÁ TOAÙN & THUEÁ VUÏ

VAÊN PHOØNG CHUYEÂN NGHIEÄP - MÔÛ CÖÛA QUANH NAÊM HÔN 20 NAÊM PHUÏC VUÏ TRONG NGAØNH THUEÁ NHAÄN KHIEÁU NAÏI VAØ TAÙI XEÙT NHÖÕNG HOÀ SÔ THUEÁ BÒ KIEÅM TRA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Làm thủ tục hồ sơ sang nhượng công ty, đăng ký thuế, số công ty, v.v... Xin giấy phép, permis mở cơ sở thương mại cho tất cả các ngành nghề. Đại diện thân chủ liên lạc trực tiếp nhân viên thuế vụ khi cần. Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn (fonder la compagnie d’incorporation) Giữ hồ sơ kế toán cho các cơ sở thương mại hàng tháng. Lập sổ lương công nhân, in chi phiếu lương bổng hàng tuần hay hàng tháng. Khai thuế TPS/TVQ, tam cá nguyệt và tổng kết cuối năm. Khai thuế cá nhân và gia đình. nhận thị thực hồ sơ, sao y bản chánh (commissaire à l'assermentation) Đặc biệt khai thuế cho hồ sơ những người lãnh tiền già $25.00

GIÔØ LAØM VIEÄC

Thứ 2 đến Thứ 6 : 10am - 6pm Thứ 7 : Lấy hẹn - Chủ Nhật : Nghỉ

Periode D'impot : Mở cửa thứ 7 ( tháng 3 và tháng 4 ) : 10am - 4pm

THAM KHAÛO MIEÃN PHÍ

Taát caû dòch vuï ñeàu laøm baèng maùy ñieän toaùn vaø göûi hoà sô tröïc tieáp baèng internet cho Revenue Canada & Queùbec

Chúng tôi nghỉ làm: từ 20 tháng 1 đến 20 tháng 2 2017

Địa chỉ mới: 6985 Ernest Marceau, Montreal H1M 3J2

Tel: 514-722-0129 Email: Simossica.chh@gmail.com, Simossica@bell.ca

Bún mắm, Bún bò Huế

Giờ mở cửa : Thứ 2 đến Thứ 6 : 11am-8pm Thứ 7 và Chủ Nhật : 11am-6pm

Mới! Mới! Mới! Mì vịt sate, Bún chả mực Hà Nội Bún riêu, Bún vịt, Bún me, Canh bún

Quaùn aên cuûa ngöôøi Vieät xa Queâ Höông

‘Hạnh phúc’ hay thảm cảnh? Một tổ chức chẳng mấy tiếng tăm là Indochina Research vừa gây quá nhiều tai tiếng khi công bố “Việt Nam là nước hạnh phúc thứ 4 trên thế giới với chỉ số hạnh phúc là 78%” trong khuôn khổ cuộc điều tra cuối năm 2016 do mạng lưới Win/Gallup International thực hiện tại 66 quốc gia. Nếu vào tháng 3/2016 khi Liên Hiệp Quốc công bố một bảng xếp hạng chỉ số hạnh phúc, trong đó Việt Nam đứng thứ 96, khá nhiều tờ báo nhà nước và đặc biệt là báo đảng đã mượn gió bẻ măng với hàng loạt bài tung hô thành tích đầy tính hoang tưởng này, đến cuối năm 2016 đã chỉ thấp thoáng vài cái tên báo quốc doanh sa vào vòng trơ tráo ấy. Ngay một chuyên gia nhà nước là Tiến sĩ Khuất Thu Hồng cũng phải thổ lộ rằng dù Việt Nam được Liên Hiệp Quốc xếp hạng 96 về chỉ số hạnh phúc, bà vẫn thấy thứ hạng này được ưu ái. Tiến sĩ Khuất Thu Hồng nhận xét rằng kết quả xếp hạng khá phiến diện sẽ làm nhiều người bị… ru ngủ. Theo Tiến sĩ Hồng, nếu xét trên tiêu chí tuổi thọ thì Việt Nam không phải là nước có tuổi thọ cao để đáng phải tự hào. Còn tiêu chí cảm giác thoải mái, rất khó để nói người dân Việt Nam hài lòng khi đang phải lo toan mọi thứ: từ thực phẩm độc hại đến kẹt xe, mất an toàn giao thông, môi trường tự nhiên bị tàn phá… Đó là chưa nói cuộc sống bức bách khiến tâm lý con người thay đổi, bạo lực gia tăng, sẵn sàng đâm chém nhau vì những va chạm rất nhỏ… “Tôi không hiểu thoải mái, hạnh phúc ở chỗ nào? Tôi không tin vào kết quả đó, phương pháp nghiên cứu này có vấn đề. Những người được hỏi chắc chắn không đại diện cho 90 triệu người dân Việt Nam.” - Tiến sĩ Hồng bức bối. Còn Tiến sĩ Nguyễn Hồi Loan, Đại học quốc gia Hà Nội, cho rằng nếu Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về hạnh phúc thì đó đúng là giấc mơ nhưng thực tế thì không phải như vậy: “Đối chiếu với một đất nước mà nỗi lo lắng luôn lơ lửng khắp nơi thì tôi cho là bảng đánh giá ấy hoàn toàn không chính xác. Ở đất nước mà ra đường luôn cảm thấy bất ổn, nghi kỵ lẫn nhau, cán bộ thì nhiều người lời nói không đi đôi với việc làm, ô nhiễm môi trường, tai nạn giao thông tràn lan, tội phạm phức tạp… thì làm sao hạnh phúc được?” Kết quả “lạc quan và hạnh phúc” của Indochina Research nêu ra lại “tự diễn biến” trong bối cảnh nợ công, nợ xấu ngập đầu, ngân sách gần như cạn kiệt, thảm họa

mang tên Formosa, thảm cảnh do xả lũ miền Trung và rất nhiều công nhân không có tiền mua vé tàu xe về quê trong Tết 2017. Thời gian cận Tết Nguyên đán 2017 cũng một lần nữa, trong nhiều năm liền lãnh đạo 15 tỉnh phải lên Văn phòng chính phủ xin gạo cứu đói cho dân. Cảnh tượng học sinh nghèo vùng cao phải ăn thịt chuột lại tái hiện. Những hình ảnh người nghèo chết không có nổi quan tài mà phải bó chiếu đưa về nhà lan rộng trên mạng xã hội. ‘Cực kỳ lạc quan kinh tế’ hay bờ vực sụp đổ? Không chỉ bố cáo “Việt Nam hạnh phúc thứ 4 trên thế giới”, tổ chức Indochina Research còn nêu ra một đánh giá rất khó tin và khó hiểu: “Việt Nam cũng là nước lạc quan thứ 5 trên thế giới về viễn cảnh kinh tế trong năm 2017”. Chi tiết rất đáng đối chiếu là chỉ một tháng sau đánh giá vừa kể của Indochina Research, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc bất thần thú nhận “nợ công nếu tính đủ thì đã vượt trần”, và đặc biệt nêu ra cụm từ cảnh báo đầy rủi ro: “sụp đổ tài khóa quốc gia”. Năm 2016, tình hình thực tế ở Việt Nam đã “lạc quan” đến mức phần nợ công quốc gia đã vọt hẳn qua ngưỡng nguy hiểm 65% GDP và có thể lên đến 100 - 150% GDP, cho dù giới điều hành kinh tế và Quốc hội Việt Nam vẫn nhất quyết không chịu sửa Luật về Nợ công để tính cả phần vay nước ngoài của hàng trăm tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vào nợ công quốc gia theo đúng tiêu chí của Liên Hiệp Quốc. Trong bối cảnh ngân sách gần như cạn kiệt, Hà Nội đã phải dùng một phần không thể dây dưa của chi ngân sách để trả nợ cho các chủ nợ lớn nhất như Ngân hàng thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á châu… để sau đó Việt Nam mới được vay tiếp. Trong năm 2015, ngân sách Việt Nam đã phải xuất ra đến 20 tỷ USD để trả nợ, năm 2016 xuất ít nhất 12 tỷ USD, còn những năm sau cũng phải trả nợ quốc tế ít nhất hàng chục tỷ USD mỗi năm. Lòng tham lam cộng với sự ngu dốt của quá nhiều ngân hàng thương mại và doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ đầu tư ồ ạt vào chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm những năm 2006 - 2008 đã khiến nợ xấu tích tồn trong hệ thống ngân hàng Việt Nam vọt đến ít nhất 25 tỷ USD cho đến nay. Thế nhưng bất chấp thời kỳ thủ tướng và thống đốc ngân hàng cũ là Nguyễn

Bún Việt St-Hubert 7058 Plaza St. Hubert (góc Jean Talon)

Tel.: 514 272-6825

Mới! Mới! Mới!

Bún Việt Beaubien

1975, rue Beaubien Est.(góc Chabot và Beaubien)

Tel.: 514.725.0007

1. Bún nem nướng Ninh Hoà 2. Hủ tiếu Nam Vang 3. Hủ tiếu thập cẩm 4. Bún suông 5. Bún mắm đồ biển (mới) 6. Bún ốc chả mực

7. Bún ốc 8. Bún riêu ốc 9. Bún chả cá 10. Bún ốc chả cá 11. Bún ốc chả tôm

Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Chủ Nhật : 10:30am đến 9pm Tấn Dũng và Nguyễn Văn Bình công bố thành tích “đã quyết tâm kéo giảm nợ xấu về dưới 3%”, cho tới giờ toàn bộ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng vẫn hầu như chưa được xử lý. Toàn bộ thư chào bán nợ xấu cho nước ngoài vẫn không hề nhận được hồi âm… Cùng lúc, quốc nạn bội chi ngân sách cũng chỉ tiến không lùi, dù ngân sách có thể đã phải giảm đến 40% so với nhu cầu chi tiêu vào năm 2016. Khác hẳn vài năm trước, ngân sách trung ương đang cực kỳ khốn quẫn. Ngân sách này chỉ có thể lo việc chi trả lương và một ít đề mục về an sinh xã hội, còn đa phần “đầu tư phát triển” phải tiết chế đến mức tối thiểu. Sau trào lưu xây trụ sở và tượng đài từ ngàn tỷ đến chục ngàn tỷ vô tội vạ và vô liêm sỉ trong những năm trước, đến giờ ngân sách tìm ra một ngàn tỷ đồng để chi đã là khó khăn. Một số chuyên gia đã tính toán rằng với cái đà thu thuế ngày càng ghê gớm nhưng chi vẫn không giảm, ngân sách chế độ chỉ chịu được tối đa 2 năm nữa. Kể từ cơn khủng hoảng giá - lương - tiền 1985, có lẽ chưa bao giờ ngân sách Việt Nam lại rơi vào tình trạng bi đát như hiện nay. Mới đây, một nguồn giấu tên tiết lộ một sự thật chẳng mấy người muốn tin: Việt Nam vỡ nợ không còn là “nguy cơ” nữa, mà đã trở nên hiện hữu. Cận cảnh đang lờ mờ hiện ra là ngân

sách Việt Nam sẽ bị vỡ nợ hệt như Argentina hai lần vào năm 2001 và 2014. Tình hình đã tồi tệ đến mức ngân sách chính quyền chỉ còn trông mong vào việc thu thuế càng nhiều càng tốt. Theo đó, trong khi căn bệnh lạm thu, tận thu của hơn 400 loại thuế và lệ phí vẫn không hề thuyên giảm thì hàng loạt thứ thuế trời ơi khác đã được Quốc hội và Chính phủ ban hành. Chỉ tính riêng thuế bảo vệ môi trường, cứ mỗi lít xăng người dân phải chịu đến 8.000 đồng tiền thuế. Mua bán? Vậy vì sao tổ chức Indochina Research lại dám đánh giá “Việt Nam cũng là nước lạc quan thứ 5 trên thế giới về viễn cảnh kinh tế trong năm 2017”? Hãy lùi lại một chút về quá khứ. Nhiều thông tin cho biết chính quyền Việt Nam đã tung ra hàng triệu đôla mỗi năm để “quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế” trên một số tờ báo nước ngoài và cả chi cho tổ chức nghiên cứu quốc tế. Thậm chí còn có dấu hiệu chính quyền Việt Nam đã dùng tiền để “mua” một vài tờ báo, tổ chức nghiên cứu nhằm nêu ra những thông tin có lợi cho họ về thể diện và chính trị, bất chấp thực tế hoàn toàn trái ngược. Indochina Research là một trường hợp rất đáng nghi ngờ về chuyện mua bán này.


22

SOÁ 644 10/02/2017

TIN VIỆT NAM

GIA ĐÌNH VIỆT KHÔNG THỂ VÀO MỸ VÌ SẮC LỆNH CỦA TRUMP

GARAGE

Auto H.K

Giờ mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 9am - 6pm Thứ Bảy: 9am - 3pm Chủ Nhật: đóng cửa

7715, 18e Ave. - Montréal (QC) H2A 2N5

HOÀNG & KWAN

Tél: (514) 728.3114 - Fax: (514) 723.1085

Chuû nhan â kính môiø

* Mise au point (tune -up & kiểm tra máy bằng computer) * Mécanique Général * Làm máy * Hộp số * Hệ thống sưởi, điện, máy lạnh * Làm thắng và Silencieux * Muffler * Rửa Injection * Radiateur * Sịt dầu chống rỉ sét

Một gia đình người Việt tị nạn không thể vào Mỹ sau sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Donald Trump.

S

ắc lệnh hành chính được ban hành ngày 27/1, có hiệu lực ngay lập tức và trong 120 ngày, đã làm ảnh hưởng trực tiếp tới gia đình hiện đang ở Bangkok, Thái Lan. Gia đình muốn ẩn danh vì l‎ý do an toàn từng bỏ trốn từ Việt Nam sang Campuchia sau khi bị bắt giam một tuần vì trước đó tham gia biểu tình đòi tự do tôn giáo hồi

2007, theo VOA Tiếng Việt. Được biết gia đình này đã được UNHCR công nhận tư cách tị nạn vào năm 2014. Luật sư Trịnh Hội, Giám đốc điều hành tổ chức VOICE, được Luật Khoa tạp chí dẫn lời nói rằng "Họ đã làm xong xuôi hết tất cả các thủ tục ở Thái Lan, đã được một gia đình bên Mỹ bảo trợ, vé máy bay cũng

đã đặt xong và chỉ còn chờ lên đường vào ngày 22/2 tới đây. "Thế nhưng bây giờ mọi thứ sẽ phải đình lại vì lệnh cấm của Tổng thống Trump mà không biết tương lai sẽ ra sao". Ông Trịnh Hội cũng mô tả rằng trong hơn 20 năm trợ giúp pháp lý cho người tị nạn của mình thì đây là thời điểm khó khăn nhất với những ai được Cao uỷ chỉ định đi Mỹ. "Trước đây, người tị nạn chỉ cần chứng minh là họ bị truy bức ở trong nước là đủ điều kiện được công nhận tư cách tị nạn và được xem xét cho vào Mỹ. Nhưng nay, Tổng thống Trump còn yêu cầu người tị nạn phải chứng minh là họ có thể làm lợi cho nước Mỹ thì mới đủ điều kiện," ông Hội nói với Luật Khoa tạp chí. "Làm sao những người tị nạn lang thang, chạy trốn khắp nơi hàng chục năm qua có thể chứng minh được điều đó? Điều này vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về người

tị nạn mà chính nước Mỹ đã ký kết". Gia đình này trong phỏng vấn với VOA nói họ được xác nhận chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok vào hôm thứ Hai. "Khi nhận được cái tin này thì làm cho tôi và vợ tôi mất tinh thần luôn. "Xin ông [Trump] hãy có lòng hảo tâm đối với những người tị nạn, yêu cầu ông nên xét lại và có nhân đạo đối với người tị nạn, không những riêng người Việt Nam mà kể cả các dân tộc khác cũng thế," người chồng trong gia đình nói với VOA. Khác với thời 'thuyền nhân' sau Cuộc chiến Việt Nam, thời nay, người Việt ít được nhắc tới trong các cuộc khủng hoảng di dân trên thế giới bởi số lượng xin tị nạn không đông và làn sóng đi không ồ ạt như dân các nước khác như Syria. Hiện có một số người vẫn đang chờ đợi được cứu xét đơn xin tị nạn rải rác tại các nước, trong đó có Thái Lan và Campuchia..


TIN VIỆT NAM

Trung Quốc: Chính sách 2 con 'muộn màng'

T

rong năm 2016, số trẻ sinh ra ở Trung Quốc đã tăng sau quyết định mang tính bước ngoặt của nước này chấm dứt chính sách một con gây tranh cãi và cho phép tất cả các cha mẹ có hai con. Trong khi gần một nửa trong số 17,86 triệu trẻ sinh năm ngoái là con thứ hai, mức tăng này vẫn nhỏ hơn nhiều so với kỳ vọng của các quan chức và chuyên gia. Phóng viên gặp một số người ở Bắc Kinh để tìm hiểu về tác động của chính sách mới. Chi phí nuôi một đứa trẻ ở Trung Quốc là một trở ngại lớn đối với nhiều người. Một người đàn ông họ Liu nói ông và vợ đang cân nhắc sinh con thứ hai, nhưng cảm thấy gánh nặng quá lớn. Các gia đình ở Trung Quốc hàng tháng chi tới 1.000, 2.000 đôla, thậm chí có khi còn nhiều hơn, cho các lớp học ngoại khóa. Một người khác tên James King, bố của hai con, nói ngoài chi tiền cho việc học hành và các hoạt động, còn có những việc khác cũng tốn kém. James cho biết đó là việc đi du lịch nước ngoài. Anh nói nhà anh cố gắng đi du lịch ít nhất mỗi năm một lần. James và vợ là Lucy đã sinh con thứ hai. Họ nói dù cũng tốn kém song những lợi ích vẫn lớn hơn. Lucy chia sẻ: "Trong tương lai, một người con phải chăm sóc bốn cha mẹ già, nhưng có một người anh em hay chị em, việc phân chia trách nhiệm sẽ dễ dàng hơn". Dù có dân số khổng lồ, Trung Quốc phải đối mặt với một vấn đề nhân khẩu học đang ngày càng lớn – đó là tình trạng lão hóa. Dân số trong độ tuổi làm việc của nước này đang giảm đi cùng lúc số người nghỉ hưu tăng lên nhanh chóng. Các chuyên gia cho hay bắt đầu từ năm tới, có khả năng số trẻ sinh ra sẽ giảm dần, khi số phụ nữ đủ điều kiện để sinh con thứ hai sẽ bắt đầu ít đi sau khi có thêm nhiều phụ nữ sinh con hết tiêu chuẩn của họ. Đối với một số người khác, ngay cả việc sinh con cũng đã là một vấn đề. Bai là một người đàn ông trẻ tuổi độc thân đang làm việc trong ngành khách sạn ở Bắc Kinh. Anh có hai chị gái. Anh nói: "Cuộc sống rất căng thẳng. Nếu tôi có con thì chỉ sinh một con là đủ rồi. Trai hay gái đều tốt cả". Giống như nhiều nước láng giềng châu Á, Trung Quốc có tỷ lệ sinh thấp. Cho đến nay, ngoài việc chấm dứt chính sách một con, chính phủ không có nhiều ưu đãi để khuyến khích sinh nhiều hơn. Và vì lý do đó, một số người chỉ trích nói rằng, sự thay đổi về chính sách có thể là quá ít ỏi và quá muộn màng.

SOÁ 644 10/02/2017

CÁCH XUA PHIỀN MUỘN CHỈ CÓ Ở NGƯỜI NHẬT Otonamaki, một biện pháp được cho là để xua tan phiền muộn và thư giãn cơ thể, đang rất thịnh hành tại Nhật Bản.

P

23

hương pháp này chủ yếu được áp dụng đối với phụ nữ. Những người tham gia trị liệu sẽ được bọc trong một tấm vải lớn, có lỗ thông khí trong vòng 20 phút. Otonamaki cho phép người tập thư giãn cơ hông, chân và vai. Vì vậy, một số người còn coi đây là một biện pháp thay thế mátxa hoặc thể dục. "Bằng cách ép chân và vai lại với nhau, cơ thể bạn kéo thẳng và giảm đau sống lưng, thắt lưng và hông. Một số khách hàng của tôi đã tới để điều trị chứng đau xương chậu sau khi sinh, một số người khác thì tới để chữa chân cong", Nguồn tin dẫn lời Orie Matsuo thuộc Kyoko Proportion, một trong những công ty cung cấp dịch vụ Otonamaki. "Trông có vẻ gò bó nhưng hoàn toàn không cảm thấy chật chội", một khách hàng 40 tuổi của Kyoko Proportion chia sẻ. "Trái lại, sau đó tôi cảm thấy vai và lưng của tôi được cải thiện". "Tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ. Cổ và lưng của tôi được thư giãn", một khách hàng khác nói thêm. Otonamaki do bà đỡ người Nhật Nobuko Watanabe phát minh ra. Bà Bobuko cũng là người sáng chế ra chiếc đai lưng bầu được sử dụng phổ biến trên khắp Nhật Bản.


24

TIN VIỆT NAM

SOÁ 644 10/02/2017

TQ CỔ SÚY CHỮA TRỊ HIV/AIDS BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Buổi trình bày lớn nhất về xu và tem ở Canada

The largest Coin & Stamp show in Canada

TRÌNH BÀY VỀ XU, TEM, ĐỒNG HỒ VÀ ĐỒ TRANG SỨC Coin 、Stamp、Jewelry、Watches Show Complexe EVO (ex Holiday INN) 420 Sherbrooke West Tính tới cuối năm 2014, TQ có 501,000 ca nhiễm HIV/AIDS.

G

iới chức Trung Quốc loan báo sẽ nhân đôi số bệnh nhân AIDS được điều trị với thuốc cổ truyền Trung Hoa, một phần trong nỗ lực tăng cường sử dụng các phương thuốc cổ truyền trong hệ thống y học của nước này. Việc cổ súy sử dụng thuốc cổ truyền Trung Hoa nằm trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm của nội các Trung Quốc nhằm phòng chống HIV/AIDS. Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 5/2 loan báo trên website rằng “Số bệnh nhân sống với AIDS được chữa trị bằng thuốc y học cổ truyền sẽ tăng đôi so với con số của năm 2015.” Kế hoạch đề ra sự phối hợp giữa các ban

ngành y học cổ truyền với các ủy ban phụ trách y tế và kế hoạch hóa gia đình để tìm liệu pháp kết hợp y học cổ truyền với tân dược. Cuối tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc thông qua luật lệ về y học cổ truyền, cho phép những người hành nghề được cấp bằng và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho họ mở phòng mạch. Thống kê chính thức cho biết hiện có khoảng 450,000 lương y thực hành y học cổ truyền trên khắp Trung Quốc . Trong phúc trình năm 2015, Trung Quốc báo cáo Liên hiệp quốc rằng , tính tới cuối năm 2014, nước này có 501,000 ca nhiễm HIV/AIDS.

1st Floor

1st Floor

58 đại lý trên khắp Canada 58 dealers across Canada

SELL .BUY. EXCHANGE

Mua

Bán

Trao đổi

October 31st 2014 10am 10 a.m. to 5 p.m. đến 5pm 10-11 tháng 3 2017

Thứ 6 - Thứ 7 Friday Chủ Nhật Saturday Sunday

đến 4pm November 2014 10am 10 a.m. to 5 p.m. 12 tháng 31st 2017

November

514 -

514 -

842-4411

montrealnuphilex@gmail.com

www.nuphilex.com

Thứ sáu & thứ bảy: thâu 3$ Chủ nhật: miễn phí

Hãy tham gia với chúng tôi trong Facebook NUPHILEX

www.nuphilex.com

nuphilex@yahoo.com Coin Auction by

Lower Canada Auction

889 - 7740

10 a.m. to 4 p.m.

2nd 2014

Fri & Sat: $3 Admission Sunday: Free Admission

Join us on Facebook NUPHILEX

GIỮ CHỖ TRÊN MẠNG GIẤY PHÉP

GIÁ ĐẶC BIỆT BÁN NHANH Đặt vé từ trưa 02 tháng hai đến trưa 15 tháng hai

Chúng tôi lấy sự chăm sóc chu đáo tốt nhất, quý khách sẽ hài lòng New York 3 ngày guided 86

New York 4 ngày guided 119

New York 3 ngày independent

New York 4 ngày independent

Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

Đặc biệt bắt đầu từ $118.99/ người - phòng ngủ 4 người

118

Đặc biệt bắt đầu từ $119.99/ người - phòng ngủ 4 người Đặc biệt bắt đầu từ $169.99/ người - phòng ngủ 4 người

169

Toronto & Niagara Falls 2 ngày 65

Ottawa 1 ngày

Toronto & Niagara Falls 3 ngày 86

Quebec, Ice Hotel & Montmorency Falls 1 ngày 18

Đặc biệt bắt đầu từ $65.99/ người - phòng ngủ 4 người Đặc biệt bắt đầu từ $86.99/ người - phòng ngủ 4 người

ngày Đặc biệt bắt đầu từ $98.99/ người phòng ngủ 4 người

24

Ville de Quebec & Chutes Montmorency 1 ngày

18

Boston, New York, Philadelphie & Washington DC Cherry Blossom 4 ngày

Đặc biệt: $139.99/ người phòng ngủ 4 người

Charlevoix & Xem Cá Voi 2 ngày

72

Gaspe & Maritime 6 ngày Cuba 7 ngày Beach Package

259

700 00

Giúp đỡ xin Visa Mỹ, nhanh và thuận tiện. Du lịch New York, Boston, Washington DC, Philadelphie, Toronto, Ottawa, Ies Chutes Niagara aussi disponibles giới hạn www.wondertravels.ca Để biết thêm chi tiết, xin vào trang web của chúng tôi: www.wondertravels.ca or www.wondertravel.net Đặt trước từ bây giờ, tất cả những phục vụ đặc biệt đều có giới hạn. Giá cả có giá trị đến 15 tháng hai 2017. Giá gồm: *Di chuyển bằng xe sang trọng, khách sạn (cho du khách 2 ngày trở lên). *Dịch vụ hướng dẫn. *Tất cả thuế. *Một số yêu cầu áp dụng. *FICAV. Wonder Travel Inc được quyền thay đổi lộ trình và khách sạn

Cần tuyển hướng dẫn viên (bán thời gian / toàn thời gian), phải biết tiếng Anh và Pháp, chúng tôi sẽ giúp đỡ đào tạo. Xin vui lòng gửi CV của bạn đến info@wondertravels.ca


VĂN HÓA & XÃ HỘI

Tin

VĂN HÓA& XÃ HỘI

DANH CA KHÁNH LY ĐI HÁT KHÔNG GIỮ TIỀN, CHỈ ĂN KHOAI ĂN BẮP Phía sau ánh hào quang ấy, các nghệ sĩ như danh ca Khánh Ly đã khởi động một hành trình khác, đó là cuộc trở về bằng tấm lòng nhân ái với quê hương.

SOÁ 644 10/02/2017

25

TRUNG TÂM HÀM GIẢ NGUYỄN THỊ NGA (Denturologiste)

514-374-2449

(xin hẹn trước)

* Chuyên môn làm và sửa các loại hàm giả * Sửa hàm giả trong vòng 1 giờ * Khám và định giá miễn phí * Nhận thẻ trợ cấp xã hội và các loại bảo hiểm nha khoa 7355 Saint Michel phòng 101 Montréal QC H2A 2Z9 Bên cạnh metro Saint Michel, trên lầu Pharmacie Pharmaprix

MỚI ! MỚI ! MỚI ! Microphone MicrophoneBluetooth BluetoothKaraoke Karaoke Với Q9 wireless. Với MicGeek MicGeek Q9 wireless. Bạn Bạn có thể hát bất cứ lức nào qua IPhone,

có thể hát bất cứ lức nào qua IPhone, ipad, samsung, laptop. Âm thanh HiFi. Giao hàng miễn phí. Tel:438-989-5216 Giao hàng miễn phí. Tel:438-989-5216 ipad, samsung, laptop. Âm thanh HiFi.

Ăn khoai bắp qua ngày, tiền có người giữ hộ Chúng tôi gặp danh ca Khánh Ly trong những ngày bà vừa kết thúc chuỗi liveshow khắp dọc dài đất nước, chuẩn bị về Mỹ nghỉ ngơi ít ngày để tháng Giêng quay trở lại Việt Nam. Trong câu chuyện xoay quanh cuộc trở về, người tri kỉ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lặng lẽ kể cho chúng tôi nghe bao kỉ niệm tưởng chừng chỉ có trong cổ tích. Quá nửa đời người, danh ca Khánh Ly không hề biết “mặt mũi” đồng tiền, mỗi chuyến về nước biểu diễn, làm từ thiện, “tay hòm chìa khóa” bà giao hết cho người em là nghệ sĩ Quang Thành giữ hộ. “Ngày xưa, tôi đi hát kiếm tiền nuôi con rồi mất trắng sau vài trận làm ăn cũng chỉ vì không biết cách giữ tiền. Suốt 40 năm, có chồng chăm lo từ việc giữ con, nhà cửa, chi tiêu, nhận sô diễn... ai đưa bao nhiêu tôi đều mang về cho chồng đếm và cất giữ cho con. Giờ ông ấy qua đời, tiền bạc trong nhà chuyển lại cho con gái tôi giữ, những lần đi biểu diễn thì đã có Quang Thành”, danh ca Khánh Ly tâm sự. Chồng mất, bà không giữ tiền phúng điếu, sau khi hoàn tất lễ 100 ngày cho ông tại nhà thờ, Khánh Ly cùng NSND Kim Cương đến Bệnh viện Nguyễn Trãi (Sài Gòn) trao toàn bộ số tiền 160 triệu đồng để phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 160 bệnh nhân ở các tỉnh đang phải nằm chờ mổ tại đây vì thiếu kinh phí. Bà trải lòng: “Chồng tôi luôn nói rằng: Em có tiền, em có danh chưa chắc có hạnh phúc vì đời còn rất dài, em cứ tới những số phận không may là người ta đang cho em niềm vui, hạnh phúc”. Hơn 70 tuổi, danh ca Khánh Ly mắc chứng mất ngủ kinh niên, bà gần như thức trắng trên những nẻo đường biểu diễn và thiện nguyện. Ca sĩ Quang Thành kể, sau những đêm nhạc, giọng ca ngoài 70 tuổi chỉ ăn khoai, bắp qua ngày, sang hơn thì gọi bát canh cua nấu rau rút khoai sọ. Bà ăn uống kiêng khem, thời gian thì chiu chắt… tất cả hướng về những thân phận bé thơ côi cút, bệnh nhân phong, tàn tật, người già yếu... Trở về với hai từ “chân đất”

Năm 2016 là năm khá ồn ào về các hoạt động từ thiện. Mở lời về công việc này, danh ca Khánh Ly hồi tưởng: “Thời tôi còn đi hát với ông Trịnh Công Sơn, chúng tôi vẫn chia nhau đĩa cơm trong con hẻm nhỏ đối diện Quán Văn. Tất cả số tiền đi hát ở các trường đại học chủ yếu để gây quỹ cho sinh viên nghèo, trẻ mồ côi, người dân gặp thiên tai hỏa hoạn… Thuở ấy, những sinh hoạt này gọi là cứu trợ chứ không dùng từ thiện hay thiện nguyện như bây giờ và người nào làm thì cứ làm thôi, không lên tiếng, dư luận cũng chẳng ồn ào”. Từng được công chúng mệnh danh là “Nữ hoàng chân đất”, điều danh ca Khánh Ly trăn trở nhất vào những năm tháng cuối đời là được trở về đúng nghĩa với hai tiếng gọi giản dị mà thiêng liêng này. Vừa qua, trong dịp về nước để tổ chức đêm nhạc “Nhớ mùa thu Hà Nội”, bà đã có chuyến đi làm từ thiện và ở đó Khánh Ly chân trần say sưa hát cho các cháu nhỏ nghe. Nhắc lại kỉ niệm này, nữ danh ca rưng rưng nước mắt và nói trong nghẹn ngào: “Tôi vốn là đứa trẻ mồ côi sớm, điều tôi cần trong đời sống này, không phải tiền, cũng chẳng phải danh mà là tình thương. Tôi thiếu thốn tình thương từ gia đình nên bằng mọi cách chịu những thiệt thòi để mong có được tình thương của mọi người dành cho mình hòng bù đắp những thiếu thốn của thời thơ ấu. Bây giờ đã đến thời của “một cõi đi về”, tôi vẫn còn cần tình thương ấy, cho dẫu cuộc đời có chịu nhiều oan khuất, nhưng tôi vẫn biết ơn mọi người đã cho tôi thời gian, hạnh phúc để đi được quãng đường quá dài và tôi muốn trả lại phần nào những gì đời đã cho tôi...”. Chương trình “Vòng tay nhân ái” do nữ danh ca khởi xướng đã thu hút được nhiều nghệ sĩ khác chung sức. Ở thời điểm trò chuyện cùng chúng tôi, nữ danh ca vừa hoàn tất chương cuối cùng của cuốn hồi ký đời mình mang tên “Con đường nhân ái”. Bà tâm sự, đây có lẽ là công việc cuối cùng bà dành cho mình trước khi tổ chức những buổi du ca kể chuyện bằng âm nhạc cho sinh viên ba miền đất nước và bày tỏ lòng chia sẻ, tri ân đến những mảnh đời bất hạnh.

KRISTEN STEWART KHOẢ THÂN HÔN PHỤ NỮ VÀ TUYÊN BỐ ĐỒNG TÍNH Không chỉ xuất hiện nóng bỏng trong đoạn quảng cáo pizza với nhiều cảnh khoả thân và âu yếm với phụ nữ, Kristen Stewart còn tuyên bố mình là người đồng tính trên sóng truyền hình. Kristen Stewart mới đây đã tham gia vào một video quảng cáo pizza với những cảnh ân ái vô cùng nóng bỏng với nữ diễn viên Vanessa Bayer. Trong clip quảng cáo, Kristen Stewart vào vai một người khách được mời đến bữa tiệc của bà chủ nhà (do Vanessa Bayer đóng). Ngay lập tức "cảm nắng"

nhau, cô và người phụ nữ nội trợ quấn lấy hau, bắt đầu vuốt ve, âu yếm và nhảy cùng nhau trong nhà bếp. Họ khoả thân và nằm trò chuyện với nhau một cách gần gũi. Vanessa Bayer còn vẽ một bức tranh khoả thân của Stewart. Đây là một parody vui nhộn nằm


26

VĂN HÓA & XÃ HỘI

SOÁ 644 10/02/2017

trong show truyền hình Saturday Night Live mà cô là người dẫn dắt trong số phát sóng mới nhất này. Không chỉ "ẩn hiện" giới tính của mình trên video quảng cáo, mà khi xuất hiện trên show truyền hình Saturday Night Live, nữ diễn viên 26 tuổi còn tự thừa nhận mình là người đồng tính trên sóng truyền hình. Cô chế giễu Tổng thống Donald Trump rằng: "Nếu ông đã không thích việc tôi chia tay với Robert Pattinson vào năm 2012 thì bây giờ chắc ông sẽ càng ghét tôi. Vì tôi là host của chương trình hài SNL và tôi đồng tính đấy". Ngôi sao Chạng vạng được cho là đang hẹn hò với "thiên thần" Victoria Secret Stella Maxwell bắt đầu từ tháng 12/2016. Mới đây họ bị bắt gặp hẹn hò cùng bạn

gái tại công viên Bluena, California (Mỹ) vào ngày 30/1 vừa qua. Trước đó Stewart từng thừa mình là người lưỡng tính khi thổ lộ về cô bạn gái cũ - Alicia Cargyle trên tạp chí Elle vào tháng 7/2016: "Tôi đang yêu say đắm bạn gái của mình. Khi hẹn hò với đàn ông, cũng được thôi nhưng tôi phải che giấu quá nhiều thứ về bản thân mình". Giới tính thật sự của Kristen Stewart và bạn diễn của cô trong Chạng Vạng Robert Pattinson luôn khiến công chúng tò mò bởi bộ sưu tập người yêu "đủ trai đủ gái" của cả hai. "Tôi không có nghĩa vụ phải xác định rõ ràng giới tính để mọi người thoả chí tò mò", Kristen Stewart từng phản ứng rất gay gắt khi liên tục bị hỏi về giới tính của mình.

JOHNNY DEPP TIÊU XÀI '2 TRIỆU USD MỘT THÁNG' Johnny Depp cho tiêu một tháng 2 triệu đô la Mỹ cho lối sống xa hoa khiến ông gặp khó khăn tài chính, theo các nhà quản lý tài sản cho ngôi sao Hollywood tiết lộ trong một vụ kiện.

T

heo những người này, diễn viên 53 tuổi nổi tiếng với vai Cướp biển Caribê chi tiêu phóng tay để duy trì du thuyền, đội vệ sỹ, rượu ngoại và tiền duy trì 14 căn nhà. Ông đã bỏ ra tới 75 triệu đô la cho các căn nhà và bỏ ngoài tai mọi lời khuyên về lối sống tiết kiệm, không quá tay. Trang Deadline trích nội dung vụ kiện mà các nhà quản lý từ công ty Management Group làm việc cho Johnny Depp công bố cho thấy các con số về chi tiêu sau: 18 triệu USD cho du thuyền 45 mét 4 triệu USD cho một album nhạc thất bại 3 triệu USD để thuê một khẩu đại bác bắn tro từ hài cốt của Hunter S

Vé Máy Bay: Thứ Hai - Thứ Sáu (10:00-18:00) 514-866-0888 Thứ Bảy - Chủ Nhật (10:00-17:00) Fax: 514-866-1866 Địa Chỉ 998 Blvd. Saint-Laurent, Suite 518, Montréal H2Z 9Y9 Place d’Armes

Tour Bus: Thứ Hai-Thứ Sáu (10:00-18:00) Thứ Bảy và Chủ Nhật (10:00-17:00)

Permit OPC#702569

Địa Chỉ 988 Rue Clark, Montreal QC., H2Z 1J9

Thompson 300,000 USD để duy trì đội phục dịch 40 người 200,000 USD một tháng tiền thuê các phi cơ riêng 150,000 USD thuê vệ sỹ canh gác 24/7 30,000 USD một tháng chỉ để mua rượu vang ngoại Tháng trước, công ty Management Group bị ông Depp cáo buộc đã nợ ông hơn 25 triệu USD. Johhn Deep đã ly hôn Amber Heard trong vụ việc được báo chí Mỹ đăng tải nhiều. Hồi giữa năm 2016, một số tờ báo Anh đặt câu hỏi liệu vụ ly hôn có khiến Depp phải mất đi một nửa tài sản 400 triệu USD của ông hay không.

Place d’Armes

Voyage@sinoramamail.com

TOUR DU LỊCH CHÂU ÂU 9/12/13/15 NGÀY Khởi hành: từ tháng 5 đến tháng 10 vào mổi mỗi thứ 3 & thứ 5

Tour Bus

Thành Phố NEW YORK 3-Ngày trở lên:

$109.99

79.99

$

P.P. /occ4

Khởi Hành : Mùa cao (HS*): Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Sáu, Thứ Bảy/ Mùa Thấp (LS*): Thứ Sáu, Thứ Bảy

Thành Phố NEW YORK 4-Ngày trở lên:

159.99

$

P.P. /occ4

Khởi Hành : Thứ Ba, Thứ Sáu Mùa cao (HS*) / Thứ Sáu (LS*)

trơ lên: $1699 trở

1599

$

BAO GỒM : 1-Vé máy báy khứ hồi Montreal – Paris 2-Đưa và đón từ phi trường đến khách sạn 3-Khách sạn 3 sao tiêu chuẩn Châu Âu 4-Bữa ăn sáng 5-Người dẫn đoàn nói tiếng Anh và Pháp 6-Xe buýt sang trọng 7-Thuế

Khởi Hành : Thứ Ba, Thứ Bảy Mùa cao (HS*)/ Thứ Bảy (LS*)

trở lên:

TOUR 7 NGÀY DU LỊCH NHẬT BẢN Núi Phú Sĩ – Tokyo – Osaka – Shizuoka – Nagoya – Hakone – Kyoto – Nara

599+/p.p

Cỗ Thành Quebec + ice hotel tour một ngày

(phòng 2 người)

Bao gồm: khách sạn 5*, đưa đón và các bữa ăn ghi rõ trong chương trình Không bao: vé máy bay, lệ phí vào cửa các địa điểm tham quan, tiền tip và chi tiêu cá nhân

trở lên:

$39.99

19.99

$

P.P.

P.P. /occ4

Tham quan hòn đảo Đài Loan với danh lam thắng cảnh quốc gia Nhật Nguyệt Đàm 8 NGÀY

$1285+

BANGKOK

$1233+ $1279+

HONG KONG

$1110+

MACAU

$1139+

MANILA

$1089+

Xin lưu ý: Quý khách phải mua trước ngày 24 tháng 2 năm 2017

9 NGÀY

249/p.p (phòng 2 người ) USD299/p.p (phòng 2 người ) 140/p.p (phụ thu USD20/p.p kể từ ngày 01 Mar 2017 ) 70/p.p USD80/p.p

Giá Tour: USD Lệ phí bắt buộc: USD Tips : USD

Bao gồm: khách sạn 4*, đưa đón và các bữa ăn ghi rõ trong chương trình Không bao: vé máy bay, lệ phí vào cửa các địa điểm tham quan, tiền tip và chi tiêu cá nhân

Đài Bắc – Nam Đầu – Cao Hùng – Đài Trung – Hoa Liên – Đài Bắc ***Điều kiện: phải tối thiểu 10 người mới thành tour với giá nêu trên***

Mùa Cao (HS*): Mùa Hè, Cuối Mùa Xuân, Đầu Mùa Thu Mùa Thấp (LS*) : Mùa Đông, Đầu Mùa Xuân, Cuối Mùa Thu Giá bao gồm: *Giá tiền mỗi người cho Phòng 4-người *Vận Chuyển bằng Xe Bus Deluxe *Thuế *Hướng dẫn viên du lịch. *Khách sạn 3 sao*(đoàn du lịch 2-ngày trở lên) *Và tiền đền bù của OPC mỗi $1.00 cho $1,000.00 *Và điều kiện nhất định áp dụng Vacances Sinorama sẽ bảo lưu tất cả quyền huỷ hoặc thay đổi các chuyến đi mà không báo trước.

$1259+

HANOI

TAIPEI

Khởi hành: 18/03 – 01/04 – 15/04 – 13/05 – 27/05 - 10/06 – 24/06 – 08/07 – 22/07 – 05/08 – 19/08 năm 2017

Khởi hành: tháng một— tháng ba: thứ ba/thứ bảy/chủ nhật

SAIGON

PHNOM PENH $1242+

USD

$169.99

149.99

$

Kinh nghiệm – chu đáo – tín nhiệm

· Thường xuyên có giá khuyến mãi đặc biệt cho vé máy bay đi Việt Nam, ngừng nhiều nơi, hoặc bất cứ nơi đâu. · Forfait tắm biển, Cu Ba, Mexique hoặc du thuyền · Giá tour đặc biệt đi Việt Nam, Thái Lan, Châu Âu, và Bali. · Nhận làm miễn thị thực, Visa Việt Nam và Trung Quốc. · Bảo hiểm du lịch ( đặc biệt cho người lớn tuổi). · Bảo hiểm sức khỏe cho người du lịch thăm thân nhân ở Canada.

P.P. /occ2

Đoàn Du Lịch EASTERN USA 4-Ngày

Gồm: Boston – New York Washington D.C. – Philadelphia

Cần thêm chi tiết xin liên lạc Nga Nguyen

Để mừng nhân dịp trở thành đại lý của EVA AIRWAYS

VACANCES SINORAMA

có giá đặc biệt đi Á Châu ( Tùy thuộc vào Eva Airways, các giá nêu trên có thể thay đổi không báo trước )

Giờ Làm việc: 7 Ngày (Thứ Hai đến Chủ Nhật) TẤT CẢ GIÁ TIỀN: Đăng ký từ ngày 09-17 tháng 02, 2017


SOÁ 644 10/02/2017

THỂ THAO

Tin

THỂ THAO

TAY VỢT CANADA BỊ XỬ THUA VÌ ĐÁNH BÓNG TRÚNG MẮT TRỌNG TÀI

27

PHÒNG MẠCH ĐÔNG Y - CHÂM CỨU - VẬT LÝ TRỊ LIỆU TẠ TRÁC DỤ TẠ LONG TẠ TUYẾT PHI TẠ AN KỲ

D.A.C, nd D.A.C, nd MD PHT

• Bác sĩ tốt nghiệp đại học Y Khoa Hà Nội – Việt Nam • Bác sĩ tốt nghiệp đại học Đông Y, Dược Khoa & châm cứu Shia-Men (Trung Quốc) • Hội viên của Ordre des Acupuncture du Québec và Naturopathe Canadienne • Nguyên giảng viên Y Khoa bộ Y tế (VN) và Institut d’Acupuncture du Québec

Du Tạ 40 năm kinh nghiệm hành nghề Y Khoa CHUYÊN TRỊ:

• Đau nhức khớp xương, đau thần kinh tọa, Hen xuyễn, Mất ngủ, Nhức đầu, mệt mỏi, bệnh tiêu hóa, suy nhược thần kinh, liệt mặt, ù tai, Bệnh ngoài da, phụ nữ kinh nguyệt thất thường, tổn thương tai biến do xe cộ, việc làm ACV..v.v.. • Phí tổn được hoàn trả bởi nhiều hãng bảo hiểm: C.S.S.T., S.A.A.Q., Bảo hiểm tư. • Có bắt mạch, cho toa thuốc

2557 A, boul.Rosemont (Giữa lère và Iberville) Métro Rosemont, Bus 197

A & MN

(514) 728-4629

Garden Supply

9835 Lausanne H1H 5A6 Tel: 514-728-7039 / 438-887-2468 ● Fax: 514-728-2228

Chuyeân baùn: - Caùc loaïi vaät lieäu laøm vöôøn - Coù caùc loaïi maùy laïnh

Denis Shapovalov phải trả giá cho hành động thiếu kiềm chế trong trận đấu với Kyle Edmund ở Davis Cup.

T

Ñeán vôùi A & MN caùc baïn seõ haøi loøng veà söï taän taâm, nhieät tình. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách!

N W

Rue De Mont-Joli E

S

nne

Rue Sauvé E

9835

Boulevard Industriel

một kiểu tóc mới. Thật lạ kỳ là mỗi khi như vậy, MU lại... không thắng, bản thân tiền vệ người Pháp cũng đá tệ hơn. Trước trận gặp Liverpool ở Premier League. Ở trận đấu đó, Pogba để bóng Cho đến thời điểm này, HLV Jose Mourinho và NHM cần chấp nhận thực tế, chạm tay trong vòng cấm một cách khó thành bại của MU ở mùa giải này tùy thuộc rất nhiều vào vận may chứ không hiểu, khiến MU chịu phạt đền và suýt thua. phải thực lực. Quy luật đó lặp lại ở cuộc tiếp đón Hull City tại vòng 23 Premier League rạng sáng nay 2/2. MU dồn ép nghẹt thở, tạo ra hàng tá cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng tất cả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Về phía Pogba, anh trở thành cầu thủ đen đủi nhất các giải đấu thuộc vương quốc Anh với 7 lần đưa bóng chạm khung gỗ. Thậm chí trên mạng xã hội, CĐV MU còn mở hẳn chiến dịch kêu gọi BLĐ đội bóng ban hành lệnh cấm tiền vệ người Pháp thay đổi kiểu tóc trước mỗi trận đấu để tránh mang lại vận xui. Đến cuộc đối đầu với Leicester, Pogba lại tiếp tục làm mới bản thân. Nhưng thay vì đổi kiểu tóc, Pogba đổi... mẫu giày thi đấu. Lần này, chẳng có những “cơn bão” chỉ trích xuất hiện trên Twitter nữa bởi MU đại thắng 3-0, còn Pogba được chấm điểm 3,5 – cao gần nhất trận! Bất bại 15 trận: Vận "đen" của Pogba. vận "đen" của MU “Pogba đổi tóc, MU vận hạn”, NHM

MU vẫn nhắc đến quy luật trớ trêu đó như một trong những nguyên nhân khiến đội bóng con cưng trải qua mùa giải đầy kì lạ. Cứ 1-2 tuần, tiền vệ người Pháp trình làng

$IÞOHUÙJDØNՖUTՒ NՅUIËOHHJԻNHJÈ USPOHUJՍN

Lausa

MU: KHI THÀNH BẠI DỰA VÀO... YẾU TỐ DUY TÂM

Khách hàng chú ý: Thuốc chúng tôi hoàn toàn có license hợp pháp, uy tín

Avenu e

thường. Tôi chưa bao giờ trải qua chuyện như thế này bao giờ", Kyle Edmund nói. Denis Shapovalov, 17 tuổi, là đương kim vô địch giải trẻ Wimbledon. Đây là lần đầu tiên tài năng này dự Davis Cup. Sau khi vụ việc xảy ra, Shapovalov nói rằng anh cảm thấy xấu hổ vì hành động của bản thân, và hứa không bao giờ lặp lại điều này. Trọng tài Arnaud Gabas được đưa đến bệnh viện sau đó để kiểm tra vết thương ở mắt. Việc các tay vợt đánh bóng về phía khán đài và trọng tài để trút giận không phải là mới trong các trận đấu quần vợt. Thời gian qua, một số chuyên gia và các tay vợt đã kêu gọi thắt chặt quy định liên quan đến cách ứng xử của các tay vợt trên sân, bao gồm các hành vi đánh bóng hay đập vợt để xả giận.

Boulevard St-Michel

ình huống xảy ra ở trận đấu quyết định trong cuộc so tài giữa tuyển Anh quốc và tuyển Canada ở vòng một, bảng Thế giới thuộc Davis Cup 2017, diễn ra ở thủ đô Ottawa của Canada. Thất vọng vì một pha đánh ra ngoài, Shapovalov trút giận bằng một cú đánh mạnh, đưa bóng bay trúng vào mắt trọng tài Arnaud Gabas. Cú đánh khiến mắt vị trọng tài người Pháp bầm tím. Sau khi hội ý cùng đội trưởng hai đội và trọng tài Brian Earley, Gabas tuyên bố trận đấu kết thúc, xử thua đối với Shapovalov. Khi ấy, tỷ số đang là 6-3, 6-4, 2-1 nghiêng về Edmund. Điều này đồng nghĩa với chiến thắng 3-2 cho tuyển Anh quốc, giúp họ đi tiếp vào tứ kết. Đối thủ ở vòng tiếp theo của Edmund và đồng đội là tuyển Pháp. "Trận đấu kết thúc một cách khác

● Trung tâm rộng lớn, thuận tiện, kín đáo cho khách hàng. (Có địa điểm khác kín đáo để giao hàng). ● Cung cấp đầy đủ các loại phân bón, thuốc trừ sâu, nhện, diệt nấm mốc. ● Bán các loại đèn điện, máy lạnh, máng chụp và khử mùi đủ cỡ. Bán và cho thuê máy tỉa lá ● Nhận giao hàng miễn phí, đổ rác và sửa chữa nhà cữa ● Đặc biệt có chuyên viên hướng dẫn làm điện, sử dụng các loại thuốc làm bông to đẹp và chắc.

Hay không bằng... hên Tất nhiên, niềm tin mãnh liệt của NHM MU về Pogba cũng xuất phát từ chặng đường gập ghềnh ở Premier League

2016/17. Là CLB sở hữu chuỗi trận bất bại lâu nhất 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nhưng "Quỷ đỏ" chỉ thắng 8/15 trận, thành tích khiến họ chôn chân ở vị trí thứ 6. Trong 7 trận hòa còn lại (9 trận xuyên suốt mùa giải, một trong hai đội hòa nhiều nhất Premier League), MU đá hay cũng không thắng, đá dở cũng chẳng thua. Cuộc đối đầu với Leicester không phải ngoại lệ. Vẫn là MU với những miếng đánh biên, những màn "độc diễn" giữa Pogba - Ibrahimovic mà chẳng có nhiều thay đổi mang tính cách mạng về chiến thuật. Ngay chính HLV Jose Mourinho cũng thừa nhận “MU vẫn thi đấu như cái cách chúng tôi vẫn thường thi đấu”. Và nỗi lo "vết xe đổ" trước Hull City lặp lại ngày càng hiện rõ mồn một. Thế nhưng, MU vẫn giành 3 điểm dễ dàng khi Ibrahimovic tìm lại duyên ghi bàn, Mkhitaryan, Mata, Pogba tái hiện hình ảnh những "ông chủ" khu trung tuyến. Đặc biệt, hàng loạt sai lầm đáng trách từ cặp trung vệ Wes Morgan – Robert Huth bên phía Leicester cũng góp phần làm nên sự khác biệt với trận đấu trước Hull City cách đây 4 ngày. Dù không muốn, nhưng NHM lẫn HLV Mourinho đang dần tin vào những thứ duy tâm như “vận may” hay... mái tóc của Pogba. Thậm chí từ giờ, chúng sẽ trở thành yếu tố quan trọng, ảnh hưởng tới thành bại của đội bóng trong một mùa giải đầy khốc liệt.


28

SOÁ 644 10/02/2017

THỂ THAO

WAYNE ROONEY, ANH Ở ĐÂU KHI MAN UNITED CẦN ANH NHẤT?

NEYMAR 25 TUỔI: HƠN MESSI 1 BÀN VÀ RONALDO 118 BÀN

Những tháng ngày gắn bó của Wayne Rooney với Old Trafford chẳng còn nhiều nữa. Ngày một "huyền thoại bất thường" của Man United rời đi đã chẳng còn xa...

Neymar vừa kỉ niệm sinh nhật lần thứ 25 của anh trong ngày hôm qua (5/2/2017). Tiền đạo có biệt danh “Tiểu Pele” này đã chinh phục được cột mốc ghi bàn đáng nể mà khi ở tuổi của anh, hai ngôi sao chói sáng bậc nhất của bóng đá đương đại là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng chưa thể làm được. Chẳng có câu "I love you" nào cả Gần 8 năm về trước, Juliana Ramos - nữ nhân viên pha cà phê tại Starbuck đã hạnh phúc đến nghẹn lời khi Chris Medina ngỏ lời cầu hôn. Họ từng yêu nhau rất lâu trước đó. Tháng Mười năm 2009, chỉ hai tháng trước khi đám cưới diễn ra, Juliana gặp phải một tai nạn xe hơi thảm khốc. Hộp sọ và mặt của cô bị tổn thương nghiêm trọng. Phẫu thuật đã giúp cho khuôn mặt cô lành lặn, nhưng bộ não thì không. Juliana bị liệt gần như toàn thân, chỉ cử động được một phần khuôn mặt, miệng và cánh tay. Dù cho hôn lễ có thể sẽ chẳng bao giờ được diễn ra, ôm trái tim tan nát cùng nỗi đau đến tận cùng, Chris quyết định sẽ ở bên Julianna mãi mãi. Vào cái ngày đáng lẽ hạnh phúc nhất của hai người, Chris viết một bài hát tặng người con gái mình yêu nhất đời đang nằm trong bệnh viện. Bài hát viết rằng "Hơn cả một lời thề, trong những giờ phút đen tối nhất, anh sẽ là ánh sáng của cuộc đời em". Và anh đã giữ lời, luôn bên cạnh Juliana mỗi ngày, giúp cô dậy mỗi sáng, vệ sinh cá nhân, sinh hoạt và vẫn yêu cô như ngày xưa. Câu chuyện trở thành cổ tích giữa đời thường. Hai năm sau, ba nhà soạn nhạc nổi tiếng Rodney Jerkins, Andre Lindal và Lauren Christy viết tặng Juliana bài hát "What Are Words". Bài hát được trình bày bởi chính Chris Medina, quay trong phòng thu, xen kẽ những cảnh thật về Juliana và Chris, cả những ngày hạnh phúc, lẫn thực tại đau xót. "Anh sẽ là loại đàn ông gì, nếu bỏ em khi em cần anh nhất" - bản tình ca da diết, qua lời hát thô mộc của chính Chris trở thành bài hát lấy đi nước mắt hàng đầu trên You Tube với hơn 39 triệu lượt xem. Bài hát, cũng như câu chuyện của Chris là câu trả lời hoàn hảo nhất cho câu hỏi liệu tình yêu đích thực có còn tồn tại giữa thế kỷ 21, với đầy rẫy những toan tính và lọc lừa. Chẳng có câu "I Love You" nào trong bài hát cả, nhưng ý nghĩa của nó đã khiến vị giám khảo American Idol dạn dày - Steven Taylor phải bật khóc. Từng có một thời như thế Tháng Tám năm 2004, ở tuổi 18, Wayne Rooney bắt đầu "cuộc tình" với Man Unit-

ed bằng bản hợp đồng trị giá 25,6 triệu bảng Anh - kỷ lục chuyển nhượng của một cầu thủ dưới 20 tuổi. Hơn 12 năm ở Old Trafford, chàng trai 18 tuổi năm nào, giờ đã bước qua tuổi 31 nếm trải đủ mọi cung bậc của cảm xúc. Đó là niềm hạnh phúc khi được "vị cha già" Alex Ferguson chăm chút từng chút một, thậm chí ép cậu phải mua nhà gần nhà ông để tiện bề quản lý. Đó là cảm xúc trào dâng khi nâng trên tay chiếc cúp vô địch Premier League đầu tiên sau gần 3 năm mong đợi. Đó là đêm Moscow không ngủ với chức vô địch Champions League danh giá, là khoảnh khắc điên cuồng khi ghi bàn thắng siêu phẩm vào lưới Man City, là khoảnh khắc vỡ òa với bàn thắng thứ 250 cho Quỷ đỏ, ghi tên mình vào lịch sử... Đó cũng là những ngày tháng khó khăn khi phải vật lộn với chân thương, đối mặt với sự ghẻ lạnh và chỉ trích của báo giới và người hâm mộ, từ đội tuyển Anh, cho đến ngay trên Old Trafford, ngôi nhà thứ hai của anh chàng "Shrek" tội nghiệp. Rooney yêu Man United như yêu chính người vợ đầu ấp tay gối từ thời "thanh mai trúc mã". Những tháng ngày khó khăn nhất, sau sự ra đi của "người cha già" Alex Ferguson, trong cơn sóng gió, chàng trai sinh ra ở Liverpool ấy vẫn miệt mài gánh vác trọng trách, chẳng một lời oán thán, chẳng chút dằn dỗi, mong ngóng về một chân trời mới. Có hỏi Sir Alex Ferguson, thì mới biết sự hi sinh của Rooney đáng quý biết bao. Từ một thần đồng nước Anh, một tiền đạo hàng đầu, số 10 của Man United chấp nhận lùi lại phía sau, hỗ trợ cho Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ, cho sân Old Trafford vang rền giai điệu chiến thắng. Tình yêu là mãi mãi Đã có thời, xa rồi, Mourinho luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ của mình, yêu quý họ như người thân của mình vậy. Từng có thời, Mourinho khóc nấc, ôm chặt lấy Materazzi khi phải chia tay Inter Milan. Hai người đàn ông "trời không sợ, đất chẳng sợ" biến thành hai đứa trẻ lúc nào chẳng hay. Nhưng rồi, cuộc đời dập vùi, những lần bị phản bội bởi chính những cầu thủ của

2

5 tuổi, Neymar còn “nhả đạn” khủng khiếp hơn Messi, Ronaldo Neymar sinh ngày 5/2/1992, nghĩa là hôm qua chính là sinh nhật lần thứ 25 của chàng tiền đạo người Brazil này. Tiền đạo mang áo số 11 của Barcelona đã chinh phục thành công gần như tất cả danh hiệu cao quý nhất cấp CLB cùng “Gã khổng lồ xứ Catalunya”, bao gồm 1 Champions League, 2 chức vô địch La Liga, 2 cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp Tây Ban Nha và 1 FIFA Club World Cup. Ở tuổi 25, thậm chí Neymar còn có thành tích ghi bàn tốt hơn cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. “Tiểu Neymar” đã 280 bàn thắng trong 468 trận thi đấu chuyên nghiệp, nhiều hơn người đồng đội ăn ý hiện tại ở Barca – Messi đúng 1 bàn khi siêu sao người Argentina ở tuổi đó ghi được 279 bàn trong 405 trận. Trong khi đó, đương kim “Quả bóng Vàng” Ronaldo khi cán mốc 25 tuổi mới chỉ ghi được 162 bàn thắng trong 410 trận thi đấu chuyên nghiệp. Ở tuổi 25, Neymar có nhiều hơn CR7 tận 118 bàn nhưng cũng đã thi đấu nhiều hơn siêu sao người Bồ Đào Nha 58 trận. Video Neymar vẫn tin tưởng vào khả năng bảo vệ thành công chức vô địch La Liga của Barca mùa này (Bản quyền thuộc VTV): Khoảng lặng của một thiên tài Nếu so sánh khi cùng 25 tuổi, Neymar mình, từ Ronaldo ở Real Madrid cho đến John Terry ở Chelsea - những hai lần đã khiến HLV này mất đi niềm tin vào mặt tốt đẹp của con người, vào những "công thần", thay vào đó là nỗi sợ hãi bị "đâm sau lưng". Mourinho quay lưng với Rooney cũng bởi sự sợ hãi ấy, hơn là những cân nhắc về mặt chuyên môn. Dù có thành công thế nào, Mourinho mãi mãi chẳng bao giờ có thể so sánh được với Sir Alex vĩ đại về khía cạnh con người. Năm xưa, ông già ấy đã phải đổ lệ khi quyết định để Phil Neville ra đi. Với ông, những chàng trai ấy là người thân, chứ chẳng đơn thuần là những món hàng. Trong trận thắng tưng bừng của Man

rõ ràng có số lượng bàn thắng nhỉnh hơn một chút so với Messi và thậm chí hơn rất nhiều so với Ronaldo nhưng thần đồng bóng đá một thời trưởng thành từ lò đào tạo của Santos cũng vẫn còn thua kém hai đồng nghiệp kể trên ở việc chưa từng đoạt “Quả bóng Vàng”. Trong khi ấy, ở tuổi 25 vào năm 2012, Messi đã sở hữu đến 4 “Quả bóng Vàng” (2009, 2010, 2011 và 2012) cùng 1 danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA” (2009). Còn Ronaldo, khi kỉ niệm sinh nhật tuổi 25 năm 2010, anh đã kịp bổ sung cho mình danh hiệu “Quả bóng Vàng” đầu tiên năm 2008 cùng MU. Hiện giờ, gần chục năm qua, trong khi “Bóng Vàng” vẫn là niềm mơ ước của Neymar và nhiều ngôi sao bóng đá thế giới khác thì Messi đã giữ kỉ lục 5 lần giành danh hiệu này, trong khi Ronaldo với cũng đã bám sát với 4 lần được vinh danh. Khi mà cặp đôi kỳ phùng địch thủ này vẫn còn thi đấu và giữ được phong độ ghi bàn đỉnh cao dù đã mấp mé hoặc ngoài 30 tuổi, thật khó cho Neymar có thể lật đổ được họ để được vinh dự nhận giải thưởng tôn vinh “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” trong năm. Dù vậy, với tài năng đã được khẳng định từ lâu của mình, Neymar vẫn được giới chuyên môn và người hâm mộ đặt kỳ vọng sẽ sớm trở ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới trong thời gian không xa sắp tới tiếp bước kỉ nguyên Messi – Ronaldo. United trước Leicester, người ta chẳng hề thấy bóng dáng của Rooney. Mourinho thao thao bất tuyệt về Mkhitaryan, về Juan Mata, về Ashley Young... mà chẳng hề đả động đến Rooney. Ngày đội trưởng của Quỷ đỏ rời khỏi sân Old Trafford đã gần kề. Điểm đến của Rooney có thể là Pháp, Mỹ, là Trung Đông, thậm chí Trung Quốc, nhưng dù có đi đến đâu, thì thẳm sâu trong bộ dạng cục mịch như một gã lực điền ấy, vẫn là trái tim luôn hướng về Old Trafford, chẳng phút nguôi ngoai, với niềm tự hào về những gì mình đã làm được tại đây. Đừng hỏi Wayne Rooney ở đâu khi Man United cần anh nhất, bởi lúc đó anh ở ngay đây, giữa Nhà hát của những giấc mơ.


THEÅ THỂ THAO THAO

CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CỨU MAN UNITED TỪ TRONG BÓNG TỐI

V

SOÁ 644 10/02/2017

FEDERER: VUA CỦA CÁC VỊ VUA

ới danh hiệu Grand Slam thứ 18 này, di sản của anh đã được khẳng định: Federer là tay vợt vĩ đại nhất của mọi thời, và cũng qua đó, cuộc tranh cãi về mối kình địch giữa anh và Rafael Nadal được giải quyết dứt điểm, một lần và mãi mãi. Chấm dứt tranh cãi Federer-Nadal

Lịch sử đầy thăng trầm của Man United có một vết đứt gãy lớn diễn ra vào ngày 6/2/1958.

Đ

ó là ngày mà thảm họa máy bay Munich xảy ra, khiến 23 người mất đi mạng sống. 8 trong số ấy là cầu thủ Man United thuộc thế hệ vàng mà mọi người vẫn gọi trìu mến bằng cái tên "Những đứa trẻ của Busby". Quỷ đỏ không đầu hàng sau thảm họa khủng khiếp ấy. Họ tiếp tục chiến đấu và lọt vào tận trận chung kết FA Cup năm 1958. Ngày nay, khi nhắc tới thảm họa Munich, người ta thường nhớ về những người đã sống sót và giành cúp C1 mùa giải 1967/68 như Sir Matt Busby hay Sir Bobby Charlton hay 8 cầu thủ tài năng đã mãi mãi nằm xuống. Nhưng có một nhân vật mà nếu ông không đứng vững trong những ngày đầy tang tóc ấy, chưa chắc Man United tiếp tục tồn tại. Quỷ đỏ sau này dùng tên ông để đặt cho giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải, Jimmy Murphy. Quay trở lại năm 1958, Jimmy Murphy khi đó là trợ lý cho Sir Matt Busby kiêm HLV đội tuyển xứ Wales. Khi Man United hành quân đến Belgrade trong khuôn khổ lượt về tứ kết cúp C1, ông cùng xứ Wales bước vào trận play-off giành vé dự World Cup. Ngày hôm ấy, lẽ ra Jimmy Murphy phải là người hạnh phúc nhất. Xứ Wales đánh bại Israel và lọt vào VCK World Cup, còn Man United thì vượt qua vòng tứ kết. Tuy nhiên, khi vừa trở về Old Trafford, chưa kịp uống xong ly Scotch tự tưởng, ông đã nghe thư ký Alma George thông báo tin sét đánh: "Máy bay bị tai nạn. Rất nhiều người đã chết". Phải nghe đến lần thứ ba, Jimmy Murphy mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với vị trợ lý này, "Những đứa trẻ của Busby" chẳng khác nào người thân của ông. Jimmy Murphy chịu trách nhiệm tuyển chọn và đào tạo họ từ đội trẻ, ngày nắng cũng như ngày mưa gắn bó bên nhau. Tại Munich ít ngày sau đó, Jimmy Murphy phải chứng kiến những học trò yêu quý cũng như bạn bè mình bị thông báo là "đã thiệt mạng" hoặc đối mặt với tử thần. Người đàn ông xứ Wales đã giấu chặt nỗi đau khủng khiếp vào bên trong và bình tĩnh trả lời báo chí, an ủi gia đình các cầu thủ và động viên những người sống sót. Ngay cả con trai Jimmy Murphy cũng chưa từng thấy ông tỏ ra khổ sở hay suy sụp vì vụ tai nạn tại Munich. Mãi tới sau này, Sir Bobby Charlton mới kể lại: "Một ngày nọ, người ta phát hiện Jimmy Mur-

phy đang nép mình trong một hành lang và thổn thức khóc, trái tim của ông ấy như tan thành từng mảnh nhỏ". Lúc ấy, BLĐ Man United có ý định tạm dừng hoạt động của CLB. Jimmy Murphy, bằng lòng quyết tâm và những lời lẽ đanh thép, đã thuyết phục mọi người rằng: Tương lai Man United sau này thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta hành động hôm nay. Hàng loạt cuộc điện thoại được gọi đi, Jimmy Murphy gõ cửa từng đội bóng để tìm mọi cách đưa về những cầu thủ mới cho Man United. 13 ngày sau thảm họa Munich, Quỷ đỏ đánh bại Sheffield Wednesday với tỉ số 3-0 tại FA Cup. Jimmy Murphy đón Bobby Charlton về Anh, thuyết phục Billy Foulkes tiếp nhận chiếc băng đội trưởng. Man United lọt vào tới tận chung kết FA Cup năm ấy và chỉ chịu thua trước Bolton. Sau khi Matt Busby trở lại, Jimmy Murphy tiếp tục công việc trợ lý tại Old Trafford suốt đến lúc nghỉ hưu, bỏ qua những lời mời hấp dẫn từ Brazil hay Juventus. Năm 1968, Man United giành chức vô địch C1. Người ta bối rối không hiểu tại sao Jimmy Murphy lại gần như vắng mặt trong các tấm hình ăn mừng. Hóa ra, vị trợ lý người xứ Wales lúc ấy đang an ủi những cầu thủ Benfica. Kể cả lúc không còn làm việc chính thức, ông vẫn rất quan tâm tới Man United và công tác đào tạo trẻ. Một giai thoại kể lại rằng vào năm 1975, Jimmy Murphy giới thiệu cho Tommy Docherty - HLV Quỷ đỏ khi đó - một cầu thủ chạy cánh tên Steve Coppell. Tommy Docherty lập tức ký hợp đồng mặc dù còn chưa xem cầu thủ kia thi đấu trận nào. Steve Coppell sau đó chơi 322 trận và ghi 53 bàn cho Man United trong suốt 9 năm. Khi mới nhậm chức, một trong những người đầu tiên Sir Alex tìm đến đàm đạo chính là Jimmy Murphy. Sự nhiệt tình cũng như ý tưởng về sử dụng các tài năng trẻ của Jimmy Murphy đã tác động không hề nhỏ tới Sir Alex. Vài năm sau, Man United có "thế hệ 1992" với những Beckham, Giggs, Scholes, anh em nhà Neville, Nicky Butt thống trị Premier League. Jimmy Murphy mất vào năm 1989 và không kịp chứng kiến thế hệ ấy tung hoành. Nhưng nếu ở cõi xa xôi nào đó, biết được đội bóng mình tận lực bảo vệ đã trở thành biểu tượng thành công trên toàn thế giới, chắc chắn ông sẽ mỉm cười.

29

Thật ra ngay từ đầu, bất cứ ai từng cầm vợt ra sân - dân chuyên nghiệp, những tay nghiệp dư đánh mỗi tuần một buổi hay mỗi cuối tuần, và cả những kẻ chỉ hứng bất tử mỗi kỳ Grand Slam - khá chắc chắn đều thích Federer hơn Nadal. Tất nhiên, nhiều kẻ hoàn toàn ngoại đạo cũng thích Federer hơn. Họ chẳng cần phải hiểu lắm về việc chơi quần vợt: bản thân cú trái tay một tay đưa bóng bay thẳng băng quá lưới như Người Nhện phóng đi một sợi tơ từ cổ tay cũng đã là một tạo tác của nghệ thuật trình diễn đáng để chiêm ngưỡng rồi. Chủ nhật trước ở Melbourne, ngày 29/1/2017, đi vào lịch sử như ngày phân định mọi cuộc tranh cãi, nếu còn có, về Federer và Nadal. Người ta vẫn nói Federer chưa gặp Nadal khi anh còn ở đỉnh cao. 5 năm chênh lệch tuổi tác giữa họ khiến các phim tài liệu về quần vợt kém hấp dẫn đi nhiều. Trong 4 mùa đầu ở ngôi số 1 thế giới, 2004-2007, Federer giành 42 danh hiệu ATP, 11 trong đó là Grand Slam. Thời kỳ này, Federer và Nadal gặp nhau 5 lần ở các giải lớn. Tay vợt người TBN thắng 3, đều trên sân đất nện ở Pháp, và vị vua người Thụy Sĩ thắng 2, đều trên sân cỏ. Năm 2008, Federer bắt đầu sa sút. Năm đó điều không tưởng xảy ra: Nadal đánh bại Federer ở Wimbledon để giành lấy ngôi số 1. Năm tiếp theo, hào quang của Federer tàn lụi, và anh không bao giờ trở lại với đỉnh cao thực sự của mình nữa, với những ngày mà anh giành trung bình hơn 10 danh hiệu ATP mỗi năm. Sau 2007, số danh hiệu mỗi mùa của anh không bao giờ lên được số 10. Trong bối cảnh này, trận chung kết Australian Open có vai trò lịch sử quyết định. Federer và Nadal đều chơi trên mặt sân không phải sở trường: sân cứng. Cả hai cũng vừa trở lại sau một giai đoạn chấn thương dài. Rốt cuộc, Nadal đã khiến Federer rất chật vật, nhưng rồi vẫn thua. Tay vợt người Thụy Sĩ giờ là vị vua không thể tranh cãi trong các vị vua. Federer đã có danh hiệu Grand Slam thứ 18, nhiều nhất trong lịch sử. Anh làm điều đó ở vị trí hạng 17 thế giới, sau gần một năm không hề chơi ở các giải lớn, đã 35 tuổi, và đã là cha của 4 đứa con. Chất liệu của một bộ phim Oscar! Trong bối cảnh mới Quần vợt ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ. Đó từng là một môn thể thao không chỉ của sức mạnh và kỹ năng đơn thuần, mà cả sự tinh tế và tinh thần nghệ sĩ cũng quan trọng. Người ta gọi nó là quyền anh có lưới ở giữa. Nhưng hiện giờ, quần vợt đã trở thành đấu võ trong lồng, với những tay vợt chuẩn bị như thể chuẩn bị đua xe F1, với mục đích tối thượng là tạo ra một cỗ máy chiến thắng (nhân tiện, Nadal là một cỗ máy như thế). Khoa học hiện đại đã bóp méo tennis, nhưng Federer là kẻ lỳ lợm vẫn quyết chơi thứ quần vợt “đồ thủ công” đầy tự hào. Anh từ chối sản xuất công nghiệp những cú đánh của mình. Trong cuộc mưu cầu cái đẹp, bất chấp những thay đổi, Federer vẫn vậy. Anh giống như một họa sĩ “Old Master” cặm cụi bên cạnh những tay làm đồ tạo tác tổ chức kiểu phường hội trước năm 1800, trong khi tất cả xung quanh anh đều đã chuyển sang “Biểu hiện trừu tượng” và “Nghệ thuật tương tác” hết rồi. Điều tối quan trọng, là anh vẫn chiến thắng. Chính bởi lối chơi của thợ thủ công

đó, trong một cuộc thăm dò ở 25 quốc gia, Federer xếp thứ 2 trong danh sách những người đàn ông đáng tin cậy nhất thế giới, chỉ sau Nelson Mandela. Cũng như với Mandela, thời gian không buông tha Federer. Những năm qua, ở những trận lớn, bạn không còn tin tưởng các cú trái tay ngộp thở của anh như ngày xưa nữa. Cảm giác dễ tổn thương thật rõ ràng. Giống như mọi thứ đẹp đẽ cực độ, chúng cũng phù phiếm cực độ, và không dễ để Federer, dù là một nghệ nhân bậc thầy, giữ cho ngọn lửa cháy mãi. Tài năng thực sự không cần cơ bắp Kế hoạch của anh trong phần lớn các trận đấu, và ngay cả tuần trước khi gặp Nadal, là tiếp bóng sớm hơn và trả bóng lại ngay. Đó là mẹo vặt của một con chó già: trả bóng nhanh để ép những kẻ chuyên ôm dây ngang phải chộn rộn, phạm sai lầm, không cho họ có khoảng trống để vung tay đập những cú trời giáng mà một lão ông 35 tuổi sẽ không thể nào đuổi kịp, hay đánh trả hiệu quả. Trước Nadal, anh lại càng phải chơi thế. Đó là một bí mật ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng đối phó nổi. Kế hoạch đó còn phải kết hợp với khả năng di chuyển được tính toán rất đặc biệt của Federer nữa. Đầu gối đau, mắt cá đã sưng mấy lần, cân nặng 85 kg và cao 1,85 mét, từng bước chân của anh đều sẽ ảnh hưởng tới kết quả trận đấu. Federer phải nghĩ xem khi nào thì đuổi theo bóng, không được chạy quá sức, tránh tối đa nguy cơ chuột rút. Suốt 5 set đấu, hiếm khi nào bạn thấy anh phán đoán sai và phí phạm những pha sải chân của mình. Michael Jordan đánh bại trọng lực, hay ít ra nhà sản xuất giày của anh muốn người ta tin thế. Federer - ngay cả các nhà vật lý học cũng sẽ phải đồng ý - đặt nghi vấn với định luật 1 Newton về việc một vật, trong trường hợp này là quả bóng, chịu lực tác dụng lực tối thiểu, cú vung vợt nhẹ nhàng của anh, mà vẫn thay đổi tốc độ một cách đáng kinh ngạc. Một tình huống như thế là pha ghi điểm của Federer khi tỉ số đang là 30-30 ở game thứ 2 của set 3 trước Nadal cuối tuần rồi. Sau một pha đôi co kéo dài, Federer bị đẩy vào góc trái tay và Nadal quật bóng liên tục về rất gần dây ngang. Bản năng sẽ nói với bạn là nên lùi lại để đỡ đòn dễ hơn. Tuy nhiên, Federer không hành động theo bản năng. Anh vẫn chạy song song với dây ngang, và không hiểu bằng phép lạ nào, trùng người xuống và trả bóng với rất nhiều sức mạnh như thể đang chơi bóng bàn vậy. Ở sân Rod Laver, các CĐV lắc đầu không tin nổi; khắp thế giới, những chiếc ghế sô-pha trước ti-vi rung lên bần bật. Người hâm mộ biết đó không chỉ là một pha ghi điểm. Dù có tập tành bao nhiêu năm, khả năng lớn là bạn không thể đánh được một cú như thế. Trong trường hợp của Federer, tài năng thật sự không và chưa bao giờ chỉ ở cơ bắp. 18 Grand Slam của Federer Australian Open: (2004, 2006, 2007, 2010, 2017) Roland Garros: (2009) Wimbledon: (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012) US Open: (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)


30

CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 644 10/02/2017

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240

NHÀ CỦA QUÍ VỊ SẼ BÁN ĐƯỢC TRONG 89 NGÀY * VOTRE MAISON VENDUE EN 89 JOURS GARANTIE * * VOIR DETAIL SUR PAGE DROITE

NEW LISTING SAINT-LÉONARD: 5665-5667 RUE BRUNETIÈRE - DUPLEX LỚN, 1 X 7 1/2, 1 X 5 1/2, 1 X 3 1/2. LẦU 1 CHỦ Ở. RENT CAO. NHÀ MỚI TU SỬA. KHU VỰC ĐƯỢC TÌM KIẾM. 639.000$

NEW LISTING

NEW LISTING

LAVAL (PAPINEAU): 678 TERRASSE MONTFORT: COTTAGE 2 TẦNG. NỘI THẤT SANG TRỌNG. 4 PHÒNG NGỦ + 2 PHÒNG TẮM + GARAGE + VƯỜN. GẦN METRO CARTIER VÀ MỌI DỊCH VỤ. GIÁ 559.000$

AHUNSTIC : 10651-10655 RUE DE LILLE , TRIPLEX + LOGEMENT AU SOUS SOL , RÉNOVÉ PLUS DE 200K THU NHAP +46,000 NAM. RDC DISPONIBLE POUR L`ACHETEUR.

GIÁ MỚI 559.000$

Giá mới: 585.000$ 7525 AV. MOUNTAIN SIGHTS, APP. 906: PENTHOUSE SUR DEUX ETAGES, 2011 3 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG TẮM, 01 GARAGE, BỂ BƠI TRONG NHÀ, PHÒNG TẬP GYM, 2 PHÚT TỚI METRO NAMUR. MUA 2011: 429.000$. GIÁ BÁN GẤP 399.000$

D VEN

U

SAINT-LÉONARD: 7615-7617 RUE MONTBRUN: DUPLEX KHỔ RỘNG NẰM TRONG KHU VỰC ĐƯỢC TÌM KIẾM. NỘI THẤT GỖ SỒI, SANG TRỌNG. 1 X 7 1/2, 1 X 5 1/2. GIÁ THUÊ GIÁ CAO. GIÁ: 589.000$

VE

NDU

10555 AV. DU PARC-GEORGES. BUNGALOW XINH XẮN, 4 PHÒNG NGỦ, NẰM Ở KHU VỰC YÊN TĨNH CỦA MONTREAL-NORD, ĐẤT RỘNG, 2 PHÒNG TẮM, GARAGE, SÂN RỘNG, NHÀ BẢO DƯỠNG TỐT. 339.000$

D N E V

U

en 34 jours à 97% du prix demander

en 2 jours à 94% du prix demander (Xin cám ơn quý khách) (Xin cám ơn quý khách) (Xin cám ơn quý khách) MONTREAL-NORD: 5915-5917 RUE ROSEMONT/LA PETITE-PATRIE: 3337 MONT-ROYAL. MAISON DE VILLE, 3 PHÒNG NGỦ, XÂY NĂM 2011. CÓ GARA DOUBLE, GẦN CÔNG VIÊN, BUS. CHỦ NHÀ MUỐN BÁN GẤP 499.000$

MONTREAL: 8040-8042 PAPINEAU , DUPLEX AVEC BACHELOR AU SS , 3 MINUTES METRO FABRE. OCCUPATION TRIPLE. GARAGE + 4 PLACES DE STATIONNEMENT. PRIX POUR VENDRE RAPIDEMENT: 439,000$

TIN VUI VỚI 35% TIN VUI CHO QUÍ ĐỒNG DOWN PAYMENT + HƯƠNG : LÃI XUẤT QUÁ CREDIT TỐT, QUÍ KHÁCH TỐT : 2.39% 5 NĂM FIX CÓ THỂ MUA NHÀ DỄ ...CƠ HỘI TUYỆT VỜI ĐỂ DÀNG, KHÔNG CẦN MUA VÀ BÁN NHÀ CHỨNG MINH LỢI TỨC.

SAINT-LÉONARD: 5333 RUE J.-B.-MARTI NEAU. COTTAGE SEMI-DETACHÉ RẤT ĐẸP XÂY 2008, 4 PHÒNG NGỦ, SOUS SOL FINI, SÂN RỘNG PHÍA SAU, BẾP VỚI COMPTOIR ĐÁ GRANIT, KHU VỰC YÊN TĨNH. GIÁ BÁN: 389 000$

ARTHUR-CHEVRIER. DUPLEX KHỔ RỘNG. 1 X 8 1/2 + 1 X 5 1/2. CÓ THỂ LÀM THÊM 1 BACHELOR CHO THUÊ. KHU VỰC YÊN TĨNH. PHÒNG TẮM, BẾP, SÀN MỚI SỬA NĂM 2015. GẦN MỌI DỊCH VỤ. GIÁ BÁN GẤP: 449.000$

METRO CHARLEVOIX: 2681 RYDE - 4 1/2 SOUS SOL 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

SAINT LEONARD: 6416 RUE BÉLANGER: COTTAGE ĐẸP, 3 PHÒNG NGỦ, 3 PHÒNG TẮM, PHÒNG SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC, SÂN VƯỜN PHÍA SAU, BỂ BƠI, GẦN CARREFOUR LANGELIER, 3 PARKING. GIÁ BÁN: 579.000$

GIÁ MỚI 279.000$ GRANBY: 195 RUE GEMME: COTTAGE ĐẸP. 5 PHÒNG NGỦ + GARAGE. GẦN MỌI DỊCH VỤ TRƯỜNG HỌC, ĐƯỜNG TRƯỢT SKI... GIÁ BÁN GẤP 279.000$

Tin vui: Chúng tôi có thể giúp qúy khách làm nghề tự do vay vốn ngân hàng chỉ cần down 10%, tiền lời thấp, lãi suất cố định trong năm năm. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết.

METRO PREFONTAINE: 3293 ST CATHERINE EST - 3 1/2 TẦNG TRỆT 600$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

MONTREAL NORD: 10593 ARMAND LAVERGNE - 4 1/2 LẦU 3 - 550$/THÁNG. KHÔNG BAO GÌ. DỌN VÀO NGAY. 514 589 5879

MONTREAL NORD: 6287 DAGENAIS 4 1/2 (580$) VÀ 3 1/2 (500$), KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO NGAY.

ST LEONARD: 6009A ROSEMONT, 4 1/2 DEMI SOUS SOL. 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7.

METRO FRONTENAC: 2604 FRONTENAC, 3 1/2 - 650$, KHÔNG BAO GÌ, DỌN VÀO THÁNG 7

CAÀN TUYEÅN 2 PHUÏ TAÙ , THOÂNG THAÏO TIEÁNG PHAÙP VAØ TIEÁNG VIEÄT, LÖÔNG HAÄU, MOÂI TRÖÔØNG LAØM VIEÄC TOÁT.


CHUYÊN VIÊN ĐỊA ỐC

SOÁ 644 10/02/2017

31

RE/MAX EXCELLENCE

7130 rue Beaubien Est Anjou, Québec, H1M 1B2

Courtier immobilier

Cell: (514) 649-6666 Bur.: 514-354-6240 PROMOTION: KỂ TỪ THÁNG 12 - 2016

SUPER PROMOTION !!

MAISON VENDUE EN 89 JOURS * KHÔNG CẦN SÁU THÁNG, CHỈ CẦN 89 NGÀY NHÀ QUÍ VI SẼ ĐƯỢC BÁN* NẾU NHÀ CỦA QUÍ VỊ Ở TRÊN THỊ TRƯỜNG HƠN 89 NGÀY, CHÚNG TÔI SẼ CÓ NGƯỜI (CÔNG TY) MUA LẠI CĂN NHÀ CỦA QUÍ VỊ.

*SI VOTRE MAISON RESTE SUR LE MARCHÉ PLUS QUE 89 JOURS, NOUS AVONS UN COMPAGNIE OU UN CLIENT QUI ACHÈTE VOTRE MAISON

SERVICE V.I.P

ON PAIE LA DÉCORATION DE VOTRE MAISON (MAX $1000) ON PAIE POUR LA CONSULTATION AVEC UN COMPTABLE AGRÉÉ (MAX 30 MINUTES) ON FAIT ÉVALUER VOTRE IMMEUBLE SANS FRAIS ET OBLIGATION DE VOTRE PART ON PAIE POUR LES FRAIS DE CONSULTATION AVEC UN CONTRACTEUR GÉNÉRAL

ĐỂ TIẾT KIỆM THỜI GIAN VÀ TIỀN BẠC XIN QUÝ VỊ HÃY THAM KHẢO DỊCH VỤ VIP... QUÝ VỊ MUỐN LÀM ĐẸP CĂN NHÀ CỦA MÌNH, HIỂU THÊM TIỀN GAIN CAPITAL, MUỐN BÁN CĂN NHÀ NHANH VÀ HIỆU QUẢ HƠN, MUỐN BIẾT GIÁ TRỊ CĂN NHÀ CỦA MÌNH, MUỐN RÉNOVÉ TRƯỚC KHI BÁN, HÃY GỌI CHÚNG TÔI VỚI SERVICE VIP QUÝ VỊ SẼ CÓ NHŨNG QUYỀN LỢI SAU:

1- CHÚNG TÔI DÉCORATION, DỌN DẸP NHÀ QUÝ VỊ MIỄN PHÍ (GIÁ TRỊ CĂN NHÀ SẼ TĂNG LÊN VÀ GIÚP CĂN NHÀ ĐƯỢC BÁN NHANH HƠN)

2- THAM KHẢO 30 PHÚT VỚI COMPTABLE AGRÉE 3- ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ 4- TƯ VẤN VỚI CONTRACTEUR CÓ NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM

QUÍ VỊ MUỐN MUA HOẶC BÁN NHÀ, HÃY LIÊN LẠC VỚI THỤY ĐỂ LẤY HẸN 514-649-6666

HOT DEALS! HOT DEALS! CƠ HỘI HIẾM CÓ !

NEW LISTING

NEW LISTING

NEW LISTING

NEW LISTING

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 2513 RUE CHAMPDORÉ, APP. 204: CONDO 2 PHÒNG NGỦ, LẦU 1, XÂY NĂM 2007. GẦN MỌI DỊCH VỤ. GIÁ BÁN: 194.000$

BLAINVILLE: 1198 RUE JOHN-TAPP: COTTAGE MỚI XÂY 2007, 2 PHÒNG NGỦ, 2 PHÒNG TẮM, NỘI THẤT ĐẸP, KHU VỰC YÊN TĨNH. GIÁ BÁN: 449.000$

VILLERAY/SAINT-MICHEL: 7170 RUE FABRE: CONDO 3 PHÒNG NGỦ. 1 PHÒNG TẮM. NỘI THẤT HIỆN ĐẠI XÂY NĂM 2011. RDJ. GẦN METRO FABRE. GIÁ BÁN 329.000$

SAINTE-ADÈLE: 1340 RUE ST-JOSEPH: BUILDING COMMERCIAL (BAR PERMIT RƯỢU - HOTEL AUBERGE + 5 MACHINES LOTO QUEBEC). CƠ HỘI ĐẦU TƯ. GIÁ BÁN GẤP 749.000$

SAINT-LÉONARD: 5665-5667 RUE BRUNETIÈRE - DUPLEX LỚN, 1 X 7 1/2, 1 X 5 1/2, 1 X 3 1/2. LẦU 1 CHỦ Ở. RENT CAO. NHÀ MỚI TU SỬA. KHU VỰC ĐƯỢC TÌM KIẾM. 639.000$

LAVAL (PAPINEAU): 678 TERRASSE MONTFORT: COTTAGE 2 TẦNG. NỘI THẤT SANG TRỌNG. 4 PHÒNG NGỦ + 2 PHÒNG TẮM + GARAGE + VƯỜN. GẦN METRO CARTIER VÀ MỌI DỊCH VỤ. GIÁ 559.000$

AHUNSTIC : 10651-10655 RUE DE LILLE , TRIPLEX + LOGEMENT AU SOUS SOL , RÉNOVÉ PLUS DE 200K THU NHAP +- 46,000 NAM. RDC DISPONIBLE POUR L`ACHETEUR.

MONTREAL NORD: 5922-5926 RUE ARTHUR-CHEVRIER - TRIPLEX LỚN, 2 X 5 1/2, 1 X 3 1/2 SOUS SOL FINI. KHU VỰC YÊN TĨNH. THU NHẬP CAO GẦN TRƯỜNG SECOMDAIRE, CÔNG VIÊN. GIÁ BÁN 459.000$

AHUNTSIC-CARTIERVILLE: 11860 RUE DE MEULLES . COTTAGE ĐẸP NẰM TRÊN PHỐ YÊN TĨNH, TRƯỚC MẶT LÀ CÔNG VIÊN. 3 PHÒNG NGỦ. 3 PHÒNG TẮM. ĐẤT RỘNG, SÂN VƯỜN CHĂM SÓC CẨN THẬN. GIÁ BÁN 599.000$

LOCAL CHO THUÊ: 93 BOULEVARD DES LAURENTIDES - LAVAL. LOCAL TẦNG TRỆT RỘNG 800SP, CÓ THỂ LÀM TIỆM NAIL, BÁNH MÌ, SUSHI, VĂN PHÒNG, BEAUTY SALON. GIÁ THUÊ: 800$/THÁNG

MONTÉRÉGIE - CANDIAC: 4 RUE DANUBE - COTTAGE ĐẸP, 2800 PC, 4 PHÒNG NGỦ, 2 SALLE DE BAINS . GARAGA ĐÚP. CỬA SỔ LỚN, CÁC PHÒNG RỘNG, VƯỜN ĐẸP, ĐẤT RỘNG 9556 PC. GIÁ BÁN 679.000$

1672 RUE STE-CATHERINE E: BÁN TIỆM FASFOOD (BÁNH MÌ + SUSHI), NGAY GÓC ST CATHERINE - PAPINEAU, ĐỐI DIỆN MACDONALD, RENT 2200$/THÁNG. CẦN BÁN GẤP. GIÁ 19 000$ (THƯƠNG LƯỢNG).

GIÁ MỚI 559.000$ 1684 RUE STE-CATHERINE E: CHO THUÊ TIỆM (HIỆN ĐANG LÀ TIỆM NAIL), KHU VỰC SẦM UẤT, NGAY GÓC ST CATHERINE - PAPINEAU. GIÁ 2200$/THÁNG.

MONTREAL NORD: 10751-10753 BOUL. STE-GERTRUDE: DUPLEX LỚN 7 1/2 + 5 1/2. GARAGE ĐÚP. KHU VỰC YÊN TĨNH. RENT CAO. GIÁ BÁN 365.000$

2312 BOUL. DANIEL-JOHNSON, APP. 101: CONDO 2 PHÒNG NGỦ XÂY NĂM 2007, TẦNG TRỆT, KHU VỰC TRUNG TÂM LAVAL, GẦN CENTREPOLIS, CARREFOUR LAVAL, NỘI THẤT ĐẸP, TERRASSE PHÍA TRƯỚC. GIÁ BÁN: 229.000$

SAINT LEONARD: 6416 RUE BÉLANGER: COTTAGE ĐẸP, 3 PHÒNG NGỦ, 3 PHÒNG TẮM, PHÒNG SINH HOẠT VÀ LÀM VIỆC, SÂN VƯỜN PHÍA SAU, BỂ BƠI, GẦN CARREFOUR LANGELIER, 3 PARKING. GIÁ BÁN: 579.000$

MONTRÉAL-NORD: 10540 AV. BALZAC. BUNGALOW XINH XẮN. KHU VỰC YÊN TĨNH GẦN MỌI DỊCH VỤ, SOUS SOL FINI, PHÒNG TẮM VỚI DOUCHE, ĐẤT RỘNG VỚI 2 CHỖ ĐỖ XE BÊN CẠNH. GIÁ BÁN 259000$


32 Tin

SOÁ 644 10/02/2017

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

NHIỀU NGƯỜI THÀNH ĐẠT TẠI THUNG LŨNG SILICON ĐANG CHUẨN BỊ CHO NGÀY TẬN THẾ

NÃO THIẾU ĐƯỜNG GÂY RA CHỨNG SA SÚT TRÍ TUỆ VÀ ALZHEIMER

Có vẻ như việc lo sớm cho ngày tận thế không còn chỉ nằm trên phim ảnh mà đã được một cơ số những người thành đạt tại Mỹ coi là một nhiệm vụ cần làm.

T

heo một báo cáo gần đây của New Yorker, ngày càng có nhiều doanh nhân tại Thung lũng Silicon cũng như người giàu trên khắp nước Mỹ thực hiện các động thái chuẩn bị cho tương lai xa. Nhiều người lo ngại rằng sự chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp này có thể gây ra những bất ổn xã hội cũng như sự sụp đổ của các luật lệ và trật tự đương thời. Cụ thể, những cá nhân giàu có này đang làm mọi thứ như trữ vàng, thức ăn đóng hộp, mua đất đai trên các hòn đảo hẻo lánh hay thậm chí là xây hầm trú ẩn. Một số trường hợp có thể kể ra là: - Steve Huffman, CEO của diễn đàn nổi tiếng Reddit: Đã thực hiện một ca phẩu thuật mắt bằng laser khi cho rằng nếu một ngày xã hội trở nên hỗn loạn, việc tìm kính bị rơi có thể trở thành một vấn đề lớn. - Marvin Liao, đối tác của một quỹ đầu tư mạo hiểm: Đã mua nhiều vũ khí và tham gia các lớp dạy bắn cung. - Antonio Garcia Martinez, một cựu lãnh đạo cấp cao tại Facebook: Đã mua một miếng đất hơn 2 hecta trên một hòn đảo ngoài xa và trang bị cho nó hàng loạt máy phát điện cũng như hàng nghìn tầng an ninh xung quanh. - Reid Hoffman, nhà đồng sáng lập LinkedIn: Coi New Zealand là điểm dừng chân lý tưởng của các nhân vật hàng đầu giới công nghệ trong trường hợp xảy ra thảm họa. Ông thậm chí còn gọi quốc gia

này là “bảo hiểm tận thế”. Chuẩn bị trước cho ngày tận thế có lẽ không còn là điều gì mới mẻ. Thời kỳ đỉnh điểm Chiến tranh Lạnh, cựu tổng thống Mỹ John F. Kennedy cũng từng khuyến khích người dân xây hầm tránh bom. Khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, mối lo ngại về thảm họa sắp đến vẫn cứ đeo bám không ít người. Cuối năm 1999, xã hội Mỹ lại được một phen lo sợ về việc máy tính hiển thị năm 2000 dưới dạng 2 chữ số “00” (không khác gì cách viết năm “1900”), gây ra trục trặc hệ thống và xáo trộn tất cả các thông tin giao dịch trên diện rộng. Thật trớ trêu là 17 năm trước, chính những người thành đạt nhất trong xã hội lại đứng ra cam đoan với thế giới rằng công nghệ sẽ khắc phục được vấn đề trên. Thế nhưng lần này thì sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào công nghệ lại chính là thứ khiến con người ta lo sợ hơn. Một vị CEO chia sẻ: “Nguồn cung thực phẩm của chúng ta phụ thuộc vào GPS, logistics và dự báo thời tiết – trong khi các hệ thống đó lại đều phụ thuộc vào Internet.” Đối với giới giàu có, chuẩn bị cho ngày tận thế cũng chỉ giống như việc mua thêm một món đồ khi họ đã có mọi thứ trên đời. Còn đối với chúng ta, những người khó có thể trốn chạy theo cách của họ thì cách tốt nhất để chuẩn bị có lẽ là làm việc cật lực để đảm bảo tương lai đó không bao giờ đến.

VÒNG ĐEO TAY XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC THỜI ĐIỂM THỤ THAI TỐT NHẤT Theo Daily Mail, các chuyên gia đã thiết kế thành công chiếc vòng tay giúp các cặp vợ chồng biết được thời gian tốt nhất để thụ thai với độ chính xác gần như 90%.

T

heo đó, thiết bị thần kỳ có tên Ava tiến hành phân tích những thay đổi trong cơ thể của người mẹ tương lai, ví dụ như nhịp tim ở trạng thái khi người phụ nữ nghỉ ngơi và nhiệt độ làn da. Điều này giúp xác định thời điểm rụng trứng một cách thuận tiện và chính xác, giúp phụ nữ không phải trải qua nhiều xét nghiệm rắc rối và tốn kém. Thiết bị Ava được thiết kế dưới dạng vòng trông giống như một chiếc đồng hồ đeo tay. Người dùng có thể đeo nó vào ban đêm và cởi bỏ vào buổi sáng. Các dữ liệu

thu thập sẽ được gửi đến điện thoại. Các chuyên gia hy vọng rằng phương pháp mới này sẽ thay thế các thử nghiệm tiêu chuẩn để biết thời điểm rụng trứng. Thiết bị đánh giá 9 thông số bao gồm cả nhịp thở, nhịp tim và độ dài của giấc ngủ. Trong một nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện Đại học Zurich (Thụy Sĩ) đã có 41 phụ nữ tình nguyện tham gia. Tất cả những người tham gia đều được các nhà nghiên cứu theo dõi trong một năm. Các chuyên gia đã thấy rằng qua nồng độ hormone, vòng đeo tay xác định chính xác

Các nhà nghiên cứu đã khẳng định rằng do thiếu đường nên bệnh Alzheimer và các chứng suy giảm nhận thức khác nhau phát triển.

N

ão cần đường để hoạt động bình thường. Theo Medical News Today, nồng độ đường trong não suy giảm ngay cả trước khi xuất hiện các dấu hiệu đầu tiên của tình trạng suy giảm nhận thức. Để bù đắp cho sự thiếu đường, não bắt đầu tích lũy các tau-protein phosphoryl hóa. Chúng ta đều biết rằng tau-protein hình thành các búi rối chặn lối đi của các chất dinh dưỡng thông qua các tế bào thần kinh. Hậu quả là các tế bào thần kinh bị chết và mất trí nhớ. Các nhà nghiên cứu đã xác định được rằng sự tích tụ của các tau-protein phosphoryl hóa xảy ra khi kích hoạt tín hiệu đường P38 kinase. Tiến sĩ Domenico Praticò, giáo sư tại Đại học Temple ở Philadelphia ( Mỹ) đã điều tra sâu hơn tác động của tình trạng thiếu đường đối với não. Để nghiên cứu các quá trình này, các chuyên gia đã lai tạo những con chuột mắc những chứng bệnh di truyền có liên quan đến trục trặc về trí nhớ và bệnh lý tau-protein. Khi chuột được 4-5 tháng tuổi, một đến 89% 5 ngày trong tháng tốt nhất để thụ thai. Bà Lea von Bidder, đại diện cho Công ty Ava tuyên bố thiết bị mới cho phép những phụ nữ muốn sinh con “hiểu những dấu hiệu cơ thể của họ”. Tuy nhiên, giáo sư

số con được tiêm 2-deoxyglucose – một hợp chất không cho đường thâm nhập vào tế bào và chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết. Hợp chất này được tiêm liên tục trong vài tháng, cuối cùng các nhà nghiên cứu kiểm tra chuột về chất lượng của trí nhớ và khả năng huấn luyện. Hóa ra, những con chuột thiếu đường đối phó với các bài kiểm tra tệ hơn so với những con chuột không được tiêm hợp chất trên. Hơn nữa, ở nhóm chuột thiếu đường, các khớp thần kinh hoạt động bất thường. Điều này có nghĩa là các tế bào thần kinh của chúng không thể được trao đổi thông tin ở mức thỏa đáng. Ngoài ra, nồng độ tau protein ở chúng cao và các tế bào chết cũng nhiều hơn. Như vậy, công trình nghiên cứu mới khẳng định tình trạng não thiếu đường có liên quan với sự suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer. Kết luận này có thể đã xác định được mục tiêu của loại thuốc mới để điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh mà hơn 5 triệu người Mỹ phải chung sống. Adam Balen, Chủ tịch của Hiệp hội sinh sản Anh, nghi ngờ việc buộc các cặp vợ chồng phải quan hệ vào một thời gian cụ thể và cho rằng "một người phụ nữ có chu kỳ đều đặn đều có thể dự đoán ngày rụng trứng của mình".


KHOA HỌC & ĐỜI SỐNG

SNAPCHAT - HÀNH TRÌNH TỪ NHỮNG BỨC ẢNH NHẠY CẢM, TÌNH BẠN ĐỔ VỠ ĐẾN STARTUP TỶ ĐÔ ĐANG CHUẨN BỊ LÊN SÀN

Khởi điểm của Snapchat nghe có vẻ rất giống những gì diễn ra với Facebook trong bộ phim “The Social Network”.

C

hỉ khác là trong trường hợp của Snapchat, nhân vật chính không phải anh em sinh đôi Winklevoss kiện Mark Zuckerberg chuyện ăn cắp ý tưởng mạng xã hội (và nhận được 65 triệu USD tiền đền bù từ ông chủ Facebook) mà là nhà đồng sáng lập có tên Reggie Brown. Sau khi khởi kiện hai nhà đồng sáng lập Evan Spiegel và Bobby Murphy chuyện bị đá khỏi công ty mà không được chia cổ phần, Reggie Brown cuối cùng cũng nhận được 157.5 triệu USD tiền dàn xếp để…biến mất luôn. Snapchat đã vượt qua chặng khởi đầu đầy sóng gió ra sao để đến được với cột mốc IPO hàng tỷ USD sắp tới đây? Hãy cùng xem lại lịch sử của startup gây sốt này qua bài viết dưới đây. Cũng giống như nhiều startup nổi tiếng khác tại Mỹ, khởi thủy của Snapchat là trường ĐH Stanford danh tiếng, nơi các nhà đồng sáng lập cùng theo học. Khi

đó, Evan Spiegel (sinh năm 1990) và Reggie Brown (sinh năm 1990) đã kết bạn với nhau và quyết định gia nhập hội nam sinh Kappa Sigma – nơi họ gặp nhà đồng sáng lập thứ ba là Bobby Murphy, dù cũng phải mất vài năm sau họ mới biến ý tưởng ảnh tự hủy thành một mô hình kinh doanh thực sự. Snapchat cũng không phải startup đầu tiên của Spiegel. Trước khi đến với Snapchat, Murphy từng thuê Spiegel (kém 1 tuổi) về làm cùng ý tưởng về một mạng xã hội khác. Năm 2010, họ cùng nhau sáng lập Future Freshman, một site hỗ trợ quá trình nộp đơn vào đại học cho học sinh cấp ba. Tuy website chưa bao giờ được nhiều người biết tới nhưng nó đã truyền cho Spiegel không ít đam mê kinh doanh. Cho tới tận khi Spiegel học năm ba thì ý tưởng về Snapchat mới thành hình. Tháng 4 năm 2011, Brown có nói với

SOÁ 644 10/02/2017

Spiegel trong lúc chat "nhạy cảm" với các cô bạn gái rằng: “Ước gì những bức ảnh tôi đang gửi cho cô ấy lúc này đây sẽ biến mất.” Spiegel ngay lập tức hứng thú với ý tưởng và cho rằng nó đáng giá cả triệu đô. 5 năm sau, ý tưởng quái dị ngày nào đã mang về hàng tỷ USD. Mùa hè năm 2011, Snapchat ra đời, nhưng ban đầu chưa mang tên Snapchat. Khi mới xuất hiện trên App Store, nó có tên là “Pictaboo”. Brown, Spiegel và Murphy đã dành cả mùa hè miệt mài với sản phẩm. Spiegel thậm chí còn vẽ cả icon Ghostface Chillah nay đã trở thành biểu tượng nổi tiếng của công ty. Thế nhưng Pictaboo chạy mãi vẫn chưa nổi lên được. Đến cuối hè, ứng dụng mới chỉ có 127 người dùng. Brown, Spiegel và Murphy lại nổ ra tranh cãi về quyền điều sở hữu công ty. Kết cục là Spiegel cúp máy và khóa sạch các tài khoản của Pictaboo không cho Brown vào. Tranh chấp này cuối cùng đã khiến họ mất hàng trăm triệu USD. Đôi bạn Spiegel và Murphy đổi tên app thành Snapchat vào tháng 9 năm 2011 – ngày công ty chính thức ra đời. Lúc này, tuy chưa thực sự thành “hit” nhưng ứng dụng bắt đầu trở nên phổ biến hơn kể từ khi em họ Spiegel sử dụng với bạn bè ở trường trung học tại Los Angeles. Giới thanh thiếu niên khi đó đã tìm được một công cụ mới để gửi đi những tin nhắn tự hủy chỉ vài giây sau khi mở ra. Mùa thu năm 2012, ứng dụng từng chỉ có hơn 100 người dùng đã đạt mốc 100.000 người dùng hàng ngày. Điều này cũng làm phát sinh chi phí server. Spiegel và Murphy phải trả gần 5000 USD mỗi tháng để duy trì ứng dụng và đang nhanh chóng cạn sạch tiền. Vị cứu tinh rót những đồng vốn đầu tiên cho Snapchat khi đó là Jeremy Liew của quỹ đầu tư Lightspeed Venture. Câu chuyện phát hiện ra Snapchat của Jeremy Liew cũng rất tình cờ khi thấy cô con gái tuổi teen sử dụng app trên điện thoại. Cô bé hào hứng cho biết tụi học sinh ở trường chỉ dùng đúng 3 app là Angry Birds, Instagram và Snapchat. Liew đã quen thuộc với 2 app đầu, nhưng Snapchat thì chưa. Sau một hồi dò dẫm qua các group Facebook của sinh viên Stanford, cuối cùng ông cũng tìm được tài khoản của Evan Spiegel để inbox đặt một cuộc hẹn. Tại cuộc gặp, Spiegel đã chia sẻ với Liew về ý tưởng đằng sau Snapchat: Trái với Facebook, nơi người ta thường chỉ cập nhật những lúc vui vẻ hay cảm thấy tự tin, Snapchat là nơi bạn giãi bày

những cảm xúc chân thành nhất, gần gũi nhất, ngay cả khi đang buồn bực, đau khổ mà không lo bị dòm ngó hay phán xét vì tin nhắn sẽ tự hủy. Xét cho cùng thì tình bạn đích thực cũng được xây dựng trên những khoảnh khắc cả vui lẫn buồn mà con người ta chia sẻ với nhau. Snapchat khi đó chưa có nhiều lượt download nhưng những chỉ số tương tác thì trên cả tuyệt vời – người dùng sử dụng liên tục và dành rất nhiều thời gian trên ứng dụng. Liew đã bị thuyết phục và đầu tư vào Snapchat 485.000 USD – khoản vốn duy nhất cho vòng seed funding mà Spiegel huy động được trong năm 2012. Ngay khi tiền về đến tài khoản, Spiegel đã quyết định bỏ học để dành toàn lực cho Snapchat dù chỉ còn 3 tín chỉ nữa là có thể tốt nghiệp. Team Snapchat (lúc này đã có thêm 2 developer mới) chuyển về căn nhà của bố Spiegel ở Los Angeles. Cuối năm 2012, Snapchat cán mốc 1 triệu người dùng hàng ngày. Đây cũng chính là lúc Facebook “dành tặng” Snapchat một quả tạ cỡ bự khi cho ra mắt ứng dụng đối thủ Poke vào tháng 12 năm 2012. Đầu tiên, Spiegel đã lo ngại Poke có thể nghiền nát Snapchat, nhưng cuối cùng đã lèo lát vượt Poke thành công. CEO Snapchat giờ đây lại coi Poke là “món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất” cho công ty. Snapchat tiếp tục tăng trưởng và thu hút thêm nhiều sự chú ý của giới đầu tư, chỉ có điều sóng gió cũng bắt đầu nổi lên y như trong phim “The Social Network”. Tháng 2 năm 2013, Reggie Brown – chàng sinh viên với ý tưởng ảnh tự hủy năm nào thình lình xuất hiện để đâm đơn kiện Murphy, Spiegel và Snapchat vì đã “đá” anh ra mà không chia một chút cổ phần nào. Tuy nhiên, phiên tòa tranh chấp đó vẫn không thể cản bước tăng trưởng của Snapchat. Mùa thu năm 2013, công ty giới thiệu tính năng Snapchat Stories – bước tiến đầu tiên giúp cập nhật của người dùng được lưu lại lâu hơn. Họ có thể đăng tải các snap (ảnh/video) của mình lên thành một câu chuyện tự hủy sau 24h chứ không phải chỉ sau vài giây như trước đây. Đây chính là vũ khí giúp Snapchat cạnh tranh với dòng thời gian của Facebook. Tăng trưởng chóng mặt của Snapchat đã đánh bại hoàn toàn Facebook Poke và thu hút sự chú ý của Zuckerberg. CEO Facebook đã nỗ lực “gạ” Spiegel bán lại công ty với giá 3 tỷ USD. Thậm chí còn có tin đồn Google định hớt tay trên Facebook với giá 4 tỷ USD. Tuy nhiên,

Visa Trung Quốc & Mỹ Du lịch sur mesure Đặc biệt giá máy bay Du thuyền phút chót Đặt khách sạn

Thứ Hai - Thứ Sáu: 09:30-18:00, Thứ Bảy: 11:00-16:00, Chủ Nhật: Đóng Cửa 99 Avenue Viger west, Suite G18 G3, Montreal, QC H2Z 1E9

ĐẶC BIỆT

33

Mùa Xuân Hà Nội: $960.00*+ Hồ Chí Minh: $631.00*+

Đà Nẵng: $1383.00*+ Paris: $656*+

Norwegian Cruise ESCAPE Khởi hành 25 tháng hai 2017 7 ngày Caraibes Est: Bay trực tiếp với Air Canada $1799/người*+ Hồ Chí Minh: $1178.00*+ Đặc biệt Hà Nội: $1186.00 *+ Giá bao gồm: tất cả thuế, di chuyển, máy bay, du thuyền 7 đêm. Phòng double, cabine bên trong, nước uống Đà Nẵng: $1637.00*+ Paris: 871.00*+ Mùa Hè *Giá mọi người. bao gồm thuế, giá thay đổi tùy Aircompany và ngày Norwegian Cruise GETAWAY Khởi hành 26 tháng hai 2017 DU LỊCH Á CHÂU 7 ngày Caraibes Ouest: Bay trực tiếp với Air Canada $1799/người*+ • Vancouver 1 ngày Giá bao gồm: tất cả thuế, di chuyển, máy bay, du thuyền • Bangkok Extension • Victoria 1 ngày 4 ngày 7 đêm. Phòng double, cabine bên trong, nước uống • Victoria 2 ngày • Sciem Reap Extension • Vancouver Banff NCL Cruise: BREAKAWAY: -$1265/người*+ 4 ngày Rockies 5 ngày • Hương vị Myannar 7 ngày Bahamas & Florida - Giá bao gồm: di chuyển xe deluxe từ • Vancouver - Banff6 ngày hải cảng đến New York, du thuyền, cabine trong, phòng double, thuế Rockies 6 ngày • 3 ngày Thái Lan Thành cổ Trung Quốc • Vancouver - Banff THÁI LAN 10 ngày: $2299 $2299.00 /người*+ /người* + Rockies 7 ngày DU LỊCH ÂU CHÂU $1999/người*+ ( phòng double) Du lịch và khám phá Thái Lan! dịch vụ cao nhất • Hawaii 4 ngày • Spain & Portugal 9 ngày Khởi hành: Tháng ba và tháng tư 2017 với vé máy bay khứ hồi, khách sạn sang trọng, • Hawaii 5 ngày Giá bao gồm: vé máy bay quốc tế & nội địa, • United Kingdom 7 ngày • Orlando 7 ngày Hướng dẫn viên nói tiếng Anh thân thiện... thiện và tham*Giá quan .... nội bộ vận chuyển -Trung Quốc, khách sạn, mọi người, bao gồm phòng double, FICAV Cuba 7 ngày $955* + Costa Rica 7 ngày $1365* + Panama 7 ngày $1565* + Mexique 7 ngày $925* +

*Giá mọi người, phòng double, bao gồm: vé máy bay, khách sạn, bữa ăn, thuế.

*Giá mọi người, bao gồm phòng double, FICAV & thuế, không vé máy bay, tip, admission

bữa ăn được đề cập trong hành trình, hướng dẫn nói tiếng anh, thuế và phụ thu 2017 Du lịch bằng xe nhiên liệu ... Ville de Québec & Hôtel de glace 1 ngày $19.99 *+ *Giá mọi người, bao gồm Không bao gồm: lệ phí tham quan, visa Trung Quốc, phí ứng dụng, dịch vụ hướng Toronto & Chute Niagara 2 ngày $49.99 *+ phòng quadruple dẫn, tài xế xe buýt, bảo hiểm du lịch .. Cherry Blossom in Washington DC 4 ngày $189.99 *+ FICAV & thuế

& thuế, không vé máy bay, tip, admission


34 Tin

SOÁ 644 10/02/2017

SỨC KHỎE

SỨC KHỎE

CEO Snapchat đã rất nổi tiếng với độ “cứng” của mình. Chỉ một tháng sau đó, Snapchat bị tấn công. Tên đăng nhập và số điện thoại của hơn 4 triệu tài khoản bị hack, dấy lên mối lo lắng trên diện rộng. Cho đến thời điểm này, Snapchat vẫn được coi là một ứng dụng “sexting” (viết ghép của sex texting – chat sex) nên không ít người dùng sợ bị lộ thêm nhiều dữ liệu khác. Ban đầu, vị CEO trẻ không thấy cần phải đưa ra một lời xin lỗi bởi màn hack chỉ diễn ra rất nhanh. Vài tháng sau, công ty cũng dàn xếp xong với Ủy ban Thương mại Liên bang về chuyện cáo buộc lừa dối người dùng. Tháng 5 năm 2014, những email “nhếch nhác” của Spiegel hồi còn học ở Stanford bị post lên Valleywag, một trang tin phổ biến ở Thung lũng Silicon. Từng được khắc họa như “soái ca”, thậm chí được so sánh với Steve Jobs khi còn trẻ, những đoạn email táo bạo thời đại học với ngôn từ như F*ck B*tch…, hé lộ một Spiegel nổi loạn với nhiều tai tiếng về tiệc tùng, tình dục, kỳ thị hôn nhân đồng tính,…, một Spiegel rất khác với những gì công chúng được biết. Thế nhưng những điều đó cũng vẫn không làm giảm sức nóng của Snapchat. Công ty tiếp đưa vào tính năng Live Stories thu thập những khoảnh khắc tức thời của hàng ngàn người dùng. Đến tháng 7 năm 2014, các nhà đầu tư đã định giá công ty ở mức 10 tỷ USD. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, Snapchat đã leo từ ý tưởng 1 triệu USD thành một startup tầm cỡ tại Mỹ. Tính năng Live Stories của Snapchat được lấy cảm hứng từ David Blaine, một họa sỹ vẽ minh họa tại tổng hành dinh của công ty. Sau khi xem bạn bè mình đăng tải những video được lồng ghép thú vị, David muốn được thấy tất cả chúng trên một màn hình thay vì chỉ xem từng cái một. Công ty bắt đầu mở rộng ra ngoài căn nhà gỗ nhỏ ở bờ biển Venice (trụ sở chính sau khi Spiegel chuyển team ra khỏi căn nhà của bố mình). Snapchat cũng thuê về một đội ngũ quản lý cấp cao chống lưng cho vị CEO mới chỉ 24 tuổi. Giám đốc chiến lược của công ty là Imran Khan, nhân viên kỳ cựu của Goldman Sachs, trong khi giám đốc tài chính Drew Vollero thì chuyển từ Mattel sang Snapchat vào năm 2015. Tất nhiên, Spiegel vẫn là người chủ chốt hoạch định đường đi nước bước cho công ty. Đầu năm 2015, Snapchat bắt đầu mở cửa cho các nội dung bên ngoài, chẳng hạn như từ các hãng tin CNN, Daily Mail, National Geographic,… trong mục Discover. Ứng dụng không còn chỉ là nơi chia sẻ ảnh với bạn bè mà còn là

nơi người dùng khám phá và chia sẻ tức thời các bài báo xuất bản format dọc từ mục Discover cho bạn bè. Snapchat luôn tìm ra cách kiếm được doanh thu để xoa dịu các nhà đầu tư. Công ty khởi đầu bằng việc thêm quảng cáo cho cho các bộ lọc theo địa điểm (geofilter). Ví dụ nếu đang ở một cửa hàng McDonald’s, bạn có thể chia sẻ ảnh mình ở đây với bộ lọc một đống… khoai tây chiên trên đầu. Geofilter chỉ mới được đưa vào kể từ khi Snapchat mua lại startup Looksery nhưng đến cuối năm 2015 đã được hơn 100 triệu người sử dụng hàng ngày. Snapchat cũng âm thầm mua lại Bitmoji, ứng dụng thêm các sticker dạng cartoon từng gây bão trên Facebook. Thương vụ này mới chỉ chính thức được xác nhận sau khi siêu mẫu Miranda Kerr, bạn gái Spiegel đăng tải hình ảnh minh họa màn cầu hôn của vị CEO trẻ tuổi. Ngay khi ứng dụng đang lên, Spiegel và Murphy đã bắt tay vào một dự án sản xuất kính râm. Tại sự kiện Sony Hack 2014, công ty tiết lộ đã mua lại hãng sản xuất kính mắt thông minh Vergence Labs để thành lập bộ phận bí mật là Snap Labs chuyên phát triển sản phẩm phần cứng. Tháng 6 năm 2016, Spiegel được giới paparazzi chụp được cảnh đang đeo một mẫu kính mát kỳ lạ trong kỳ nghỉ với Miranda Kerr. Ngay sau khi ra mắt chiếc kính râm camera Spetacles có thể quay mọi khoảnh khắc người dùng nhìn thấy và chia sẻ lên Snapchat, công ty đã đổi tên thành Snap Inc. trong sự ngỡ ngàng của các nhân viên. Sự thay đổi này cũng thể hiện rõ rằng Snap nay không chỉ còn là một công ty ứng dụng trước đây nữa. Cái tên mới cũng cho thấy Snap đã sẵn sàng lên sàn: “Bạn có thể tìm Snapchat hay Spectacles để vui đùa, còn Snap Inc. thì cứ để dân phố Wall lo :)” – công ty đăng tải trên một bài blog. Tháng 2 năm 2017, với 158 triệu người dùng hàng ngày, Snap cuối cùng cũng nộp đơn xin lên sàn. Trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán, chúng ta cũng biết được rằng Snap đã trả cho Reggie Brown khoảng 158 triệu USD để biến mất – quả là một con số rất sát với lượng người dùng. Nghe số tiền chuộc có vẻ lớn nhưng thực tế là Snap đang chuẩn bị cho màn IPO lên đến 3 tỷ USD. Trong hồ sơ của mình, công ty cho biết: “Khi chúng tôi mới bắt đầu, nhiều người chẳng hiểu Snapchat là cái gì và cho rằng nó chỉ dành cho chat sex, ngay cả khi chúng tôi hiểu rõ rằng nó được người ta dùng để chia sẻ nhiều điều hơn thế.” Và chặng đường từ một ứng dụng camera đến khi trở thành một công ty tỷ USD đã minh chứng rõ ràng cho điều đó.

SỐ LƯỢNG CON CÁI ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE CỦA CHA MẸ

Nếu có nhiều hơn hai con, bạn sẽ dễ có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Đây là căn bệnh nguy hiểm gây tử vong hàng đầu ở cả nam và nữ.

Đ

ây là tuyên bố mới được các nhà khoa học ở Trung Quốc đưa ra và đăng trên tạp chí Circulation. Các nhà khoa học đã nghiên cứu, tìm hiểu trên 500.000 gia đình và thấy được mối liên quan giữa số lượng con và nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành - một sát thủ gây tử vong hàng đầu ở cả nam và nữ trên thế giới. Theo các nhà khoa học, không quan trọng bạn là đàn ông hay phụ nữ, cả hai đều có những nguy cơ như nhau. Việc có con mang lại niềm hạnh phúc cho cha mẹ và sự yên tâm có người chăm sóc khi về già, nhưng có nhiều con sẽ làm tăng gánh nặng tài chính. Điều đó có thể gây tình trạng căng thẳng với người cha, trong khi sự thay đổi nội tiết tố kể từ khi mang thai hai đứa trẻ trở

lên sẽ ảnh hưởng đến người mẹ. Điều này chứng tỏ việc mang thai và sinh nhiều con sẽ thay đổi phản ứng của cơ thể với các yếu tố gây ra bệnh tim mạch. Một nghiên cứu khác của các nhà khoa học từ Đại học McMaster, Canada, và Bệnh viện Brigham & Women, Boston, dựa trên 34.639 người tham gia, cho thấy phụ nữ phải trải qua nhiều lần mang thai sẽ làm tăng nguy cơ bị rung tâm nhĩ - một loại bệnh gây rối loạn nhịp tim. Tình trạng này có thể gây ra các cục máu đông, dẫn đến đột quỵ và suy tim. Họ phát hiện ra rằng khoảng 50% những người phụ nữ đã trải qua từ 4 lần mang thai trở lên có nguy cơ mắc bệnh này.

THỚT NHỰA HAY THỚT GỖ TỐT CHO SỨC KHỎE HƠN Vi khuẩn phát triển mạnh qua đêm trên các vết lõm của thớt nhựa hơn so với thớt gỗ.

N

hiều người cho rằng thớt nhựa hợp vệ sinh hơn thớt gỗ do bề mặt dễ làm sạch, nhanh khô ráo. Trên thực tế thớt nhựa lại ẩn chứa nhiều vi khuẩn hơn, theo tạp chí Allrecipes. Các nhà nghiên cứu của Đại học Wisconsin phát hiện ra rằng các vi khuẩn bao gồm cả salmonella gây bệnh đường tiêu hóa ít tồn tại trên thớt gỗ khi để qua đêm. Tuy nhiên trên thớt nhựa, các vi khuẩn phát triển mạnh và nhân rộng. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng những người sử dụng thớt nhựa có nhiều khả năng bị bệnh hơn. Thớt càng cũ mòn với những vết lõm thì vi khuẩn càng có nhiều điều kiện sinh sôi phát triển và chứa mầm bệnh gây hại. Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng thớt nhựa để cắt thịt sống và gỗ

cho những thứ khác. Khi chế biến thịt sống, thớt nhựa có thể đặt trong máy rửa chén, nơi có nhiệt độ cao giúp giết các vi khuẩn có hại. Với rau, các thực phẩm ăn liền nên chọn thớt gỗ. Một số lưu ý khi sử dụng thớt - Cả thớt gỗ và nhựa có thể chứa vi khuẩn, cách tốt nhất để giữ an toàn và ngăn ngừa bệnh tật là rửa sạch bằng nước nóng và xà phòng trước khi chuẩn bị chế biến thức ăn. - Lau khô thớt bằng vải sạch, không xếp các tấm thớt ướt với nhau. - Cắt rau trước khi cắt thịt sống nếu sử dụng cùng một tấm thớt. - Khi thớt cũ mòn, nhiều rãnh lõm, cần thay mới.


SỨC KHỎE

HÀNH TRÌNH GIAN NAN GIẢM HƠN 80 KG CỦA CÔ GÁI TRẺ

SOÁ 644 10/02/2017

35

9 LOẠI CÂY TRỒNG TRONG NHÀ LÀM GIA VỊ VÀ THUỐC CHỮA BỆNH Rau răm, rau mùi, húng quế, húng chanh, gừng... là những cây gia vị có khả năng chữa bệnh, theo sách Bài thuốc hay từ cây thuốc quý của tác giả Võ Văn Chi.

H

Khi bị vỡ mắt cá chân tháng 5/2015, Carly Bernard đã phải hết sức vất vả với chiếc nạng. Chỉ đơn giản là đôi nạng không thể giúp Bernard đỡ nổi cơ thể nặng gần 200 kg, và cô gái đành phải nằm bẹp trên chiếc ghế dài.

S

au một tuần bất động, cô nhận ra mình không thể sống như thế này một điều gì đó phải thay đổi. Bernard đã thay đổi cuộc đời mình, và đến hôm nay cô đã giảm được 183 pounds (82,4kg). "Sự hồ nghi đè nặng tới mức tôi sợ rằng mình không thể làm được điều đó", Bernard, 27 tuổi, nói. "Nhưng tôi đã làm được". Khi còn nhỏ, Bernard - sống ở Cambridge, Ontario, gần Toronto - đã có cân nặng vượt chuẩn. Cô nhớ bác sĩ nhi khoa nói rằng cô cần giảm cân, nhưng cô không thể hiểu tại sao. Khi 13 tuổi, cô gái cao 1m57 nặng hơn 135kg. Lúc này, cô cảm thấy không thoải mái với cơ thể mình và bắt đầu ăn kiêng lần đầu tiên. "Tôi bắt đầu trở nên tự ý thức hơn về cân nặng và muốn mình thon thả, trông giống những cô gái khác," cô nói. Bernard bắt đầu ăn kiêng nghiêm ngặt và hạn chế lượng calo. Cô giảm được 25kg, nhưng vì luôn đói nên cô gái đã chuyển sang một chiến lược giảm cân khá với lượng calo như bình thường. Kết quả là Bernard lại tăng cân. Lên trung học, cô đã quyết định thử lại lần nữa và quay lại chương trình giảm cân như trước đây, và đã giảm được hơn 30kg. Nhưng khi vào đại học, Bernard bắt đầu ăn giống như hầu hết các bạn trẻ xa nhà rất nhiều đồ ăn giòn và thức ăn nhanh. Cô gái cũng bận rộn với bài vở, không có thời gian để tập trung vào một lối sống lành mạnh và lại tăng gần 25kg. Khi phải nằm liệt giường ở tuổi mới có 25, bởi cân nặng gần 200 kg và cái mắt cá chân bị vỡ, Bernard biết mình không thể thờ ơ được nữa. Cô gái bắt đầu tìm đến một huấn luyện viên tại phòng gym. Lúc đầu, việc tập thể dục khá khó khăn. Nhưng Bernard đã kiên trì xây dựng thể lực của mình. Bây giờ, ba ngày mỗi tuần cô tập tạ trong một tiếng, và 3 ngày tập cardio một tiếng. Bernard cũng loại bỏ thức ăn nhanh và nước ngọt ra khỏi chế độ ăn, giúp cô nhanh chóng giảm gần 25kg. Nguyên việc giảm

được số cân nặng ban đầu này đã đủ giúp cô luyện tập dễ dàng hơn. Trong chưa đến hai năm, Bernard đã giảm được 183 pound (82,35kg) và hiện còn nặng 100kg. Tuy muốn giảm cân nhiều hơn, song Bernard không có ý định đặt ra con số cuối cùng ngoài mong muốn 27% cơ thể là mỡ. 5 bí quyết giảm cân của cô gái trẻ 1. Đặt mục tiêu thực tế: Khi bắt đầu, Bernard đặt ra những mục tiêu có thể quản lý được, chẳng hạn như giảm 2-3kg hoặc ăn nhiều rau. Điều này giúp cô giữ mục tiêu mà không cảm thấy bị quá tải. 2. Không loại bỏ tất cả mọi thứ ra khỏi chế độ ăn: Mặc dù Bernard đã loại bỏ soda và thức ăn nhanh, cô không hoàn toàn cắt giảm đường hoặc tinh bột. "Tôi không muốn loại bỏ hoàn toàn bất cứ thứ gì vì nếu nhớ đến tôi sẽ quay trở lại thói quen cũ ngày xưa". 3. Thực phẩm là nhiên liệu chứ không phải là giá đỡ: "Tôi là người ăn theo cảm xúc. Tôi ăn khi buồn và khi bị stress," Bernard nói. Thay vì ăn theo những cảm xúc của mình, cô đã học cách đối phó với chúng. Bernard tập trung vào việc tạo ra những thói quen lành mạnh, chẳng hạn như ý nghĩ đồ ăn là nhiên liệu chứ không phải là giá đỡ. 4. Đó là sự thay đổi lối sống: Duy trì cân nặng khỏe mạnh đòi hỏi sự. Tuy nghe có vẻ nghiêm trọng, song Bernard nghĩ về nó như một niềm vui. "Đó là một hành trình suốt đời, chứ không phải là một sửa chữa nhanh chóng và bạn cần tận hưởng nó," cô nói. "Đừng ngại thử những điều mới. Hãy tận hưởng cuộc hành trình!" 5. Tự thưởng cho chính mình: Sau khi đạt đến một mốc nào đó, Bernard thường tự thưởng cho mình một món quà, chẳng hạn như áo quần mới. Điều quan trọng là hãy ăn mừng thành công bằng một thứ gì đó không phải là đồ ăn. Và điều này sẽ giúp bạn giữ được động lực.

úng chanh là một loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt Nam. Cây này còn có tên gọi khác là rau tần. Húng chanh vị chua the, thơm hăng, tính ấm vào phế, công dụng giải cảm, tiêm đờm, khử độc và các chứng bệnh cảm cúm, lạnh phổi... Để chữa hen suyễn lấy 12 g lá húng chanh, 10 g lá tía tô, rửa sạch, sắc uống. Khi uống nên kiêng ăn đồ chiên xào, thức uống lạnh, hải sản. Chữa ho cho trẻ: Húng chanh kết hợp với lá hẹ, mật ong. Cả 3 thứ đem hấp, uống rất sạch miệng lại đỡ ho. Bị rết, bọ cạp cắn, ong đốt, dùng lá húng chanh rửa sạch, thái nhỏ hoặc nhai kỹ, cho thêm ít muối vào rồi đắp lên vết thương. Mùi tàu còn gọi là ngò gai, ngò tàu, vị the, tính ấm, mùi thơm hắc, khử thấp nhiệt, thanh uế, mạnh tì vị, kích thích tiêu hoá... Khi bị đầy hơi, ăn không tiêu dùng 50 g rau mùi tàu cắt dài 4 cm, kết hợp với gừng tươi đập dập. Cho 2 thứ vào siêu đất, đổ chừng 400 ml nước sắc lại còn 200 ml. Chia làm 2 lần uống cách nhau 3 giờ. Sốt nhẹ: Mùi tàu 30 g, thịt bò tươi 50 g, vài lát gừng tươi. Tất cả thái nhỏ, nấu chín với 600 ml nước. Ăn nóng, khi ăn thêm ít tiêu bột, trùm chăn kín người cho ra mồ hôi. Rau răm còn gọi là thuỷ liễu, hương lục. Cây có vị cay, tính ấm không độc, dùng để trị đau bụng lạnh, chữa rắn cắn, chàm ghẻ, mụn trĩ, kích thích tiêu hoá, kém ăn, làm dịu tình dục. Dùng tươi, không qua chế biến. Để trị chứng tiêu hoá kém, mỗi ngày dùng từ 15 đến 20 g thân và lá rau răm tươi, rửa sạch, giã nát hoặc xay nhuyễn, vắt lấy nước cốt uống. Trị say nắng: Rau răm kết hợp với sâm bố chính tẩm nước gừng 30 g, đinh lăng 16 g, mạch môn 10 g. Tất cả đem sao vàng, sắc với 600 ml nước cô lại 300 ml. Uống hết trong ngày, chia làm 2 lần. Thì là (hay thìa là) còn gọi là thời la, đông phong. Đây là một vị thuốc rất thông dụng trong Đông y. Hạt thì là vị cay, tính ẩm, không độc, điều hoà món ăn, bổ thận, mạnh tì, tiêu trướng, trị đau bụng và đau răng. Người bị tiểu rắt (tiểu són): lấy một nắm thì là tẩm với nước muối, sao vàng, tán thành bột. Khi dùng, lấy bánh dày quết với bột thì là ăn. Phương thuốc này rất hiệu nghiệm đối với những người bị tiểu không có chừng mực hay bị đau buốt. Những người đi rừng lâu ngày bị sốt rét ác tính, sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Để trị chứng này, dân gian dùng hạt thì là tươi, giã, vắt lấy nước uống hay phơi khô hạt, tán thành bột, sắc lấy

nước uống rất công hiệu. Tía tô còn gọi là tử tô, xích tô, bạch tô. Toàn cây dùng làm thuốc chữa bệnh. Lá tía tô vị cay, tính ấm, làm ra mồ hôi, tiêu đờm. Quả tác dụng khử đờm, hen suyễn, tê thấp. Hạt chữa táo bón, mộng tinh... Để trị chứng cảm cúm không ra mồ hôi, ho nặng: Nấu cháo gạo, cho 10 g lá tía to thái chỉ vào, ăn nóng, đắp chăn kín cho ra mồ hôi, bệnh sẽ khỏi. Hoặc dùng từ 15 đến 20 g lá tía tô tươi, giã nát, đun sôi với nước để uống. Những người ăn hải sản bị dị ứng, mẩn đỏ, dùng một nắm lá tía tô giã hay xay lấy nước uống, bã xát vào chỗ mẩn ngứa. Hoặc có thể kết hợp với sinh khương 8 g, gừng tươi 8 g, cam thảo 4 g đun với 600 ml, cô lại còn 200 ml. Uống lúc nóng, chia thành 3 lần trong ngày. Chữa táo bón: Dùng 15 g hạt tía tô,15 g hạt hẹ giã nhỏ, trộn với nhau chế thêm 200ml nước, lọc lấy nước cốt để nấu cháo ăn rất tốt. Món này đặc biệt là thích hợp trị chứng táo bón lâu ngày ở các cụ già và người suy yếu. Tinh chất bạc hà được sử dụng nhiều trong các thực phẩm giải khát như trà bạc hà, siro... Dầu bạc hà còn được trộn trong kem đánh răng, xà phòng tắm, dầu gội đầu. Loại cây này có vị cay, mát, trị cảm mạo phong nhiệt, nhức đầu và các vấn đề về tiêu hóa. Uống trà bạc hà cũng giúp thư giãn tinh thần. Rau mùi còn được gọi là ngò ta, hương tuy, vị cay, tính ấm, không độc. Cây thuốc này giúp tiêu thức ăn, trị phong tà, thông đại tiểu tiện, trị các chứng đậu, sởi khó mọc, phá mụn độc. Người bị kiết lị, dùng một vốc hạt mùi sao vàng, tán nhỏ. Khi dùng, lấy ra 7 đến 8 g pha với nước, ngày uống 2 lần. Nếu lị ra máu thì uống với nước đường, lị đàm thì uống với nước gừng. Người bị loét niêm mạc lưỡi, dùng rau mùi kết hợp với rau húng chanh. Tất cả ngâm với nước muối pha loãng rồi nhai kỹ, nuốt lấy nước từ từ. Húng quế có họ giống cây bạc hà. Loài rau này có mùi thơm đặc trưng và giúp tăng cường sức khỏe. Húng quế còn là một loại thảo dược giúp chữa trị đầy hơi, ăn không ngon miệng, làm lành các vết đứt, trầy. Nên sử dụng lá húng quế non rất tốt cho sức khỏe. Gừng chống buồn nôn, đặc biệt rất hữu hiệu cho các bà bầu trong giai đoạn ốm nghén. Vị thuốc này còn giúp giảm đau và sưng ở những người bị viêm khớp, chống chứng đau nửa đầu nhờ cơ chế chẹn chất gây viêm prostaglandin. Gừng còn hỗ trợ hoạt động của đường tiêu hóa, thúc đẩy dịch tiêu hóa và trung hòa axit cũng như làm giảm co thắt ruột. Lưu ý: Người bị bệnh về gan, dạ dày, trĩ... không nên dùng gừng.


36

SOÁ 644 10/02/2017

Tin

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

KINH TẾ KÉM PHÁT TRIỂN, THANH NIÊN HÀN GẮP THÚ GIẢI KHUÂY

Trò chơi gắp thú ngày càng phổ biến ở Hàn Quốc trong bối cảnh thanh niên nước này phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và giảm thu nhập.

A

nh Lee Choon Han đang mải mê chơi gắp thú tại một góc phố nhộn nhịp ở quận Hongdae, Seoul, nơi được nhiều thanh niên Hàn Quốc tìm đến giải khuây. Chỉ với 1 USD trong tay, Lee có hai lần thả móc câu để có cơ hội thu về những giải thưởng như đồ chơi thú bông, móc khóa hoặc đồng hồ giá rẻ. Sau 3 lần thử thả móc, Lee cũng có được một con thú bông Pokemon. “Mỗi lần đi qua đoạn đường này, tôi lại rẽ vào đây chơi. Nếu thắng, tôi cảm thấy mình vừa gặp vận may nho nhỏ, mặc dù không phải lúc nào cũng được như thế”, anh chàng 30 tuổi cười nói. Nhan nhản máy gắp thú Khi được hỏi tại sao chú ý đến các máy gắp thú, Lee cho hay: “Nó cho tôi những khoảnh khắc thú vị mà chỉ tốn một khoản tiền nhỏ. Ngay cả khi thua, tôi cũng không thấy tiếc tiền”. Lee chỉ là một trong số rất nhiều thanh niên Hàn Quốc tìm thú vui trên phố. Trò chơi gắp thú cũng theo đó mà bùng nổ. Theo một báo cáo gần đây của Ủy ban Quản lý và Xếp hạng Trò chơi (GRAC) của Hàn Quốc, một tổ chức chính phủ có nhiệm vụ giám sát nội dụng các trò chơi, số lượng cửa hàng lắp đặt máy gắp thú trên toàn quốc đã tăng lên 880 vào tháng 12/2016. Trong khi đó, vào tháng 8, mới chỉ có 147 máy gắp thú. Số liệu thống kê nói trên không bao gồm nhiều máy gắp thú được đặt gần các cửa hàng tiện lợi, nhà hàng hoặc ga tàu điện ngầm. Quản lý một cửa hàng gắp thú cho biết khách hàng chủ yếu là những người trong độ tuổi 20 và 30. “Giá của các phần thưởng trong khoảng 10.000 - 20.000 won (từ 8,7 đến 17,4 USD). Nhưng nếu họ giành được giải thưởng đó ngay từ lần chơi đầu tiên, nó chỉ có giá là 500 won (0,44 USD)”, anh nói. Suy thoái kinh tế ở Hàn Quốc và sức tiêu thụ nội địa giảm buộc các cửa hàng bán lẻ phải đóng cửa, thay thế bằng các cửa hàng máy gắp thú. Thú vui ít tốn kém

Một số chuyên gia cho biết trò gắp thú ngày càng phổ biến với những người không có đủ thời gian hoặc tiền bạc để tận hưởng các thú vui khác. Lee Na Young, giáo sư xã hội học tại Đại học Chung Ang, cho biết máy gắp thú cho người chơi cảm giác được tận hưởng và hài lòng với chi phí vô cùng thấp. Mức độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc giảm xuống mức 2,3% trong quý cuối cùng của năm ngoái. Một quý trước đó, mức này đạt 2,6%. Tiêu dùng cá nhân chỉ tăng 0,2% trong suốt quý 4 của năm 2016, giảm 0,5% so với quý trước đó. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cảnh báo nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do bê bối tham nhũng của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và sự tăng lãi suất từ phía Mỹ. Cũng theo ngân hàng này, mức tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm từ 2,7% xuống còn 2,5% trong năm nay do niềm tin kinh tế suy giảm. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao Trong bức tranh kinh tế ảm đạm đó, các chuyên gia dự đoán tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng cao, ngày càng có nhiều người phải vật lộn với khoản nợ lớn. Báo cáo của ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho hay tỷ lệ thanh niên thất nghiệp của năm 2015 đạt mức 9,2%, cao nhất kể từ năm 2000 đến nay. Theo báo cáo của cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc, vào năm ngoái, 96.319 người áp dụng chương trình tái cơ cấu nợ của chính phủ, sau khi không thể trả khoản nợ cá nhân trong vòng 90 ngày. Số người trong độ tuổi 30 chiếm 27,5%, số người thuộc độ tuổi 20 chiếm 11,1%. Sự phổ biến của các máy gắp thú cũng được công ty trí tuệ nhân tạo Hàn Quốc Daum Soft xác nhận. Theo phân tích dữ liệu của công ty, số từ chia sẻ liên quan đến “máy gắp thú” là 18.118 trong năm 2014. Năm ngoái, con số này tăng cao, đạt 158.961. Daum Soft cho biết máy gắp thú mang đến cho những người trẻ cảm giác chinh phục trong một xã hội cạnh tranh cao, vào thời điểm mà thu nhập của họ ngày càng bị thu hẹp.

SÓNG NGẦM TRONG NHÀ TRẮNG

Mâu thuẫn giữa các trợ lý cấp cao bị cho là đã gây hệ lụy đến việc điều hành của ông Donald Trump trong hai tuần đầu trên cương vị tổng thống Mỹ.

N

hiều diễn biến kịch tính đã xảy ra trong hai tuần lễ đầu của ông Donald Trump trên cương vị tổng thống Mỹ, với hàng loạt sắc lệnh hành pháp gây tranh cãi. Thế nhưng, ít người biết phía sau đó là những thủ đoạn nhằm tranh giành quyền lực giữa các trợ lý cấp cao, cũng như áp lực đè lên ông Trump khi điều hành bộ sậu ít ỏi và bị cho là thiếu kinh nghiệm. Tờ The New York Times ngày 6.2 nhận định ông Trump là một tổng thống có nhiều tâm huyết nhưng đang ngày càng trở nên bực tức với đội ngũ dưới quyền, vốn không kiểm soát tốt những phản ứng trái chiều liên quan đến các quyết sách từ Nhà Trắng. Trong đó có sắc lệnh di trú gây tranh cãi đã khiến tỷ lệ ủng hộ ông giảm xuống mức kỷ lục so với các đời tổng thống Mỹ khác trong nhiệm kỳ đầu. Theo Ari Fleischer, trợ lý báo chí của cựu Tổng thống George W.Bush, những xích mích giữa các trợ lý thường xảy ra trong những ngày đầu của các nhiệm kỳ tổng thống Mỹ, nhưng chưa bao giờ nó xảy ra sớm và “lộ liễu” như lần này. Nhân vật quyền lực Giới quan sát nhận định sau khi chuyển vào Nhà Trắng, ông Trump đã bị xa cách những người ủng hộ và mất cơ hội tiếp thu phản hồi, trong khi chỉ nhận biết những gì xảy ra bên ngoài chủ yếu thông qua các báo cáo mang góc nhìn của các trợ lý. Theo tờ The New York Times, quyền lực bên trong Nhà Trắng hiện tập trung vào phe cánh của chiến lược gia trưởng Stephen Bannon. Ông Bannon và trợ lý chính sách Stephen Miller được xem là có quyền lực “vô biên”, áp đặt ảnh hưởng của mình lên gần như mọi sắc lệnh mà ông Trump ban hành. Đây cũng chính là hai nhân vật soạn thảo sắc lệnh di trú gây tranh cãi trong những ngày qua. Sở dĩ ông Bannon lấn lướt là vì chưa có ai đủ lực để làm đối trọng với ông. The New York Times nhận định con rể ông Trump là Jared Kushner, dù giữ vị trí cố vấn cấp cao nhưng dường như đang tập làm quen với đời sống ở Washington. Còn ông Chris Christie, Thống đốc bang New Jersey, một trong những cố vấn có kinh nghiệm quản lý nhất của ông Trump thì lại bị loại khỏi vị trí trưởng nhóm chuyển giao quyền lực từ tháng 11.2016. Ông Christie từng

soạn thảo chi tiết kế hoạch nhân sự và điều hành theo “khuôn mẫu” của các đời tổng thống đảng Cộng hòa lúc mới nhậm chức, nhưng kế hoạch trên lại bị vứt bỏ và thay vào đó là các sắc lệnh hành pháp liên tiếp. Cạnh tranh ảnh hưởng Cuộc cạnh tranh ảnh hưởng hiện diễn ra giữa phe cánh của Bannon và Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus. Ông Priebus bất mãn vì có vị trí quyền lực kém hơn so với các đời chánh văn phòng tổng thống Mỹ trước đây. Tuy vẫn tin tưởng ông Bannon song Tổng thống Trump được cho là rất tức giận vì không được báo cáo chi tiết trước khi đặt bút ký một sắc lệnh bổ nhiệm ông này giữ một ghế thường trực tại Hội đồng An ninh quốc gia hôm 28.1. Việc thâu tóm quyền lực của ông Bannon làm dấy lên làn sóng chỉ trích hết sức gay gắt của dư luận. Vì vậy, ông Trump đã chỉ đạo Chánh văn phòng Priebus áp dụng phương thức quy củ hơn để ông có thể tham gia sớm hơn vào quá trình soạn thảo các sắc lệnh hành pháp. Một thay đổi nữa là Nhà Trắng sẽ có cơ chế kiểm tra đối với Bannon và Miller. Ông Priebus cũng khuyên ông Trump nên thay đổi cách vận hành liên quan đến chính sách và truyền thông. Theo nhiều trợ lý, ông Priebus đã lập một danh sách gồm 10 mục cần phải thông qua trước khi đưa ra bất cứ sáng kiến nào, bao gồm chữ ký của bộ phận truyền thông và thư ký Nhà Trắng Robert Porter. Nhà Trắng lộ hàng loạt thông tin mật Tờ The Washington Post nhận định lượng thông tin mật không chỉ “rò rỉ” mà được tuồn ra “ồ ạt” từ Nhà Trắng những ngày qua cho thấy đang tồn tại những bất đồng và nghi ngờ về các chính sách từ một số cá nhân ở Nhà Trắng. Đây cũng có thể là động thái của một phe nhóm nhằm cô lập đối thủ cạnh tranh quyền lực và tạo áp lực dư luận để phản đối quyết sách mà họ không đồng tình. Trong số thông tin mật từ Nhà Trắng bị tiết lộ có chi tiết về các cuộc điện đàm giữa ông Trump với lãnh đạo Mexico và Úc, công tác chuẩn bị nhân sự cho Tòa án tối cao và bản thảo sắc lệnh nhằm bảo vệ những người kỳ thị hôn nhân đồng giới.


PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

CỰU THÀNH VIÊN HỘI TAM HOÀNG KỂ CHUYỆN 'CẢI TÀ QUY CHÍNH'

SOÁ 644 10/02/2017

niệm rất sai lầm", ông nói. “Lúc đầu tôi dùng rất ít nên không nghĩ rằng mình sẽ bị nghiện. Chú tôi chẳng biết gì về chuyện này cho đến khi tôi 25 hoặc 26 và ông ấy phải bảo lãnh tôi khi tôi bị bắt". Bước ngoặt cuộc đời Lee nhớ lại những ngày hoàng kim của việc buôn ma túy, mưa ngập căn nhà ông tại Cửu Long Trại Thành. Khi đó, ông cứu số ma túy bằng cách giữ chúng trong tay giơ lên cao khi nước đã ngập đến eo. “Đây là một trong những ký ức đau đớn nhất của tôi khi còn là xã hội đen”, ông tâm sự. Trong giai đoạn này, Lee vào ra tù khoảng 10 lần vì tội cướp bóc, buôn ma túy và tống tiền. Ông cũng kiếm tiền từ việc hành nghề ma cô.

“Mỗi lần ra tù, tôi đều muốn làm một người tốt hơn, nhưng đồng bọn luôn cố dụ dỗ tôi", Lee nói. Năm 1973, trong thời gian ở nhà tù Stanley, ông tự tử bằng cách treo cổ, nhưng dây Từ khu ổ chuột ở Cửu Long Trại Thành, Lee Fai Ping vươn lên thành người lãnh đạo bị đứt giữa chừng và ông không chết. Ông của một trung tâm cai nghiện, nơi giúp các thành viên Hội Tam Hoàng Hong Kong làm nói chính vào thời điểm cùng cực này, ông đã nhìn lại hướng đi của đời mình. lại cuộc đời. “Quanh tôi như có ai đó nói rằng 'nếu mày có sức để tự kết liễu đời mình thì sao không dùng nó để giúp kẻ khác'", ông cho hay. ần đầu tiếp cận với Hội Tam Hoàng, bọn" cùng những thanh niên này. Ngay sau đó, ông gặp một người bạn Lee Fai Ping còn là một thiếu niên, Ông thú nhận rằng đến những năm 1970 và ông thích lối sống này. khi trong độ tuổi 20, ông đã trở nên rất từng là xã hội đen tại tòa. Người này đã Sau khi chuyển từ Triều Châu ở miền “xảo quyệt và tàn nhẫn”. Ông bắt đầu "làm lại cuộc đời" sau khi tham gia chương đông Quảng Châu đến Hong Kong (Trung chiêu mộ thành viên cho băng đảng của trình tái hòa nhập cộng đồng tại Trung tâm Hỗ ái Cơ Đốc giáo Hong Kong. Quốc) vào năm 5 tuổi, cựu xã hội đen 69 riêng mình. Lee mất 6 tháng điều trị khắc nghiệt và tuổi lúc bấy giờ phải nương tựa vào người “Đời thật hạnh phúc", ông nói với South chú của mình. Ông sống ở khu ổ chuột China Morning Post. “Tôi có tiền và khá cuối cùng ông cũng cai nghiện thành công. Ông xin được việc làm tại một cửa hàng thuộc khu Cửu Long Trại Thành cũ và trở tự do nên rất thích cuộc sống lúc ấy". thành một “đứa trẻ đường phố” bị bắt nạt Là một tay xã hội đen, Lee không có hải sản khô ở Tây Hoàn. “Khi tôi nhận khoản lương đầu tiên, bởi bạn bè cùng lứa. một mái nhà để đi về. Ngày qua ngày, ông lang thang trên những con phố trong khu khoảng 300 đô la Hong Kong, tôi hạnh 'Đời lúc ấy thật hạnh phúc' Hoàng Đại Tiên và Cửu Long Trại Thành. phúc đến phát khóc", ông nói. Đây là một ngoặt lớn trong đời Lee, lúc Lee nhớ lại tuổi 23 của mình khi ông lần Một lần khi đang chơi bóng trên sân cỏ đầu tiếp xúc với ma túy, chủ yếu là thuốc này đã bước sang tuổi 30. Ông trở thành gần nhà, ông gặp một nhóm thiếu niên mà phiện và heroin, khi ông giao lưu với thủ tình nguyện viên tại chính trung tâm đã theo lời ông “hóa ra là thành viên Hội Tam lĩnh các băng nhóm khác. Ông nói khi đó giúp ông cai nghiện. Lee giúp những thành Hoàng”. Ông không muốn bị bắt nạt nữa, ông tin những tay "anh chị" dùng ma túy viên trẻ của Hội Tam Hoàng và các con nghiện khác từ bỏ ma túy. ông thích thú với ý nghĩ mình cũng có thể “rất quyền lực”. Trung tâm này thuê ông làm nhân viên có “tiền và gái”. Cuối cùng, ông "nhập “Giờ đây tôi nhận ra đó là một quan

L

37

tái hòa nhập cộng đồng chính thức vào năm 1982. Một năm sau đó, ông cưới người bạn gái quen biết tại nhà thờ. Họ có một con trai và anh cũng vừa kết hôn gần đây. Đối xử với người nghiện như con Lee bắt đầu học tư vấn và thần học để nâng cao kỹ năng của mình. Ông cho hay ban đầu ông “lo sợ” việc các đồng nghiệp sẽ nhìn nhận mình như thế nào, nhưng các nhân viên tại trung tâm đã hết lòng động viên ông. Cuối cùng, ông trở thành phó tổng thư ký của trung tâm. Năm 2012, ông trở thành thành viên Hội Tam Hoàng đầu tiên nhận huân chương từ chính quyền. Ông ủng hộ các hoạt động cộng đồng phòng chống ma túy và thường xuyên ra nước ngoài tham dự các hội thảo. Lee làm việc với những người nghiện hơn 30 năm cho đến khi ông nghỉ hưu vào tháng 8/2016. Ông cho biết thành công của ông là nhờ cách tiếp cận qua sự đồng cảm. “Tôi nghĩ phương pháp tốt nhất là luôn luôn dạy qua ví dụ", ông nói. “Điều những người trẻ tuổi cần nhất là ai đó quan tâm đến họ và theo một nghĩa nào đó, đi cùng họ". “Khi họ bước vào trung tâm, họ ốm giơ xương. Tôi hạnh phúc khi họ khá lên. Điều đó khiến tôi rất thỏa mãn. Tôi đối xử với những người đến đây như thể họ là con của chính mình. Một vài người trong số họ đến thăm tôi vào dịp Tết và tôi rất vui khi gặp lại họ. Thế nhưng không phải ai vào trung tâm cũng thành công trong việc bỏ ma túy. Thật đau lòng khi chuyện này xảy ra". Lee vẫn giữ một bộ ảnh từ những ngày còn ở Hội Tam Hoàng ghi lại cảnh ông và đồng bọn thử nhiều loại ma túy. Ông vẫn trò chuyện với những người bạn còn dính líu đến tội phạm và đôi khi vẫn bắt gặp họ trên đường khi đi qua các khu vực như Vượng Giác. “Tôi luôn khuyên họ bỏ lối sống đó đi. Họ sẽ không cãi tôi, nhưng họ bảo đây chưa phải lúc", ông nói. "Ngay cả khi tôi đã từ bỏ con đường tội lỗi, tôi không cho rằng tôi tốt hơn họ".

Bogeys Bar-Lounge - Tổ chức party, sinh nhật, hội họp, show nhạc, họp mặt bạn bè... miễn phí. - Phòng rất rộng có thể chứa tới 200 người. - Hoàn toàn miễn phí. - 8 bàn billards; 15 lottery machines , Miễn phí cho các bạn sinh viên tổ chức party cuối năm, DJ có sẵn, system de son ánh sáng cho club Xin xem bogeys facebook và bogeys.ca để biết thêm chi tiết về Event và UFC, Boxe.

3250 Boul Cremazie E | Montreal | Qc H2A 3N9 - 514.722.1104


38

PHÓNG SỰ - KÝ SỰ

SOÁ 644 10/02/2017

UỐNG VITAMIN BỔ SUNG BỪA BÃI CÓ THỂ GÂY CHẾT NGƯỜI?

toàn vô nghĩa," Enriquez cho biết. Linus Pauling, tác giả cuốn "Làm sao để sống lâu và sống khỏe hơn", người từng được trao giải Nobel Hóa học hồi 1954 và là người cổ súy mạnh mẽ cho việc bổ sung hàm lượng vitamin C hàng ngày vào cơ thể, đã gần như không chú ý tới thực tế rằng ý tưởng của ông có thể gây chết người. Năm 1994, trước khi các thử nghiệm lâm sàng ở quy mô lớn được công bố, ông đã chết vì ung thư tuyến tiền liệt. Vitamin C chắc chắn không phải là phương thuốc chữa bách bệnh mà ông kịch liệt bảo vệ cho đến tận hơi thở cuối cùng. Nhưng liệu nó có góp phần gia tăng nguy cơ không? Chúng ta không bao giờ thực sự biết rõ. Nhưng theo nhiều nghiên cứu đã liên hệ giữa tình trạng dư thừa chất chống oxy hóa với bệnh ung thư, dĩ nhiên chất này không nằm ngoài câu hỏi. Như một nghiên cứu được công bố năm 2007 từ Viện nghiên cứu Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cho thấy, những người đàn ông sử dụng các loại vitamin nhiều có nguy cơ chết vì ung thư tuyến tiền liệt cao gấp đôi so với những người không uống. Và vào năm 2011, một nghiên cứu tương tự tiến hành trên 35.533 người đàn ông khỏe mạnh cho thấy vitamin E và chất selenium bổ sung làm tăng tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt lên 17%. Lợi - hại khó lường

Ta thường uống bổ sung các chất chống oxy hóa vì cho rằng chúng thiết yếu cho sự sống. Thế nhưng may mắn nhất là chúng có lẽ vô tác dụng. Còn tệ nhất là chúng đẩy bạn xuống mồ sớm.

T

rong bài Uống vitamin bổ sung có lợi cho sức khỏe không?, chúng ta đã biết rằng bất chấp những lập luận của một số người nổi tiếng về tác dụng tuyệt vời của vitamin C, các kết quả thí nghiệm được thực hiện trong suốt thập niên 197080 cho thấy việc này không hề giúp ích gì cho việc tăng cường sức khỏe, tuổi thọ ở con người. Chưa hết, một số nghiên cứu còn cho thấy việc uống bổ sung vitamin trong lúc cơ thể không thiếu hụt chất này có thể còn gây những tác hại chết người. Vào năm 1994, một thử nghiệm đã theo dõi quá trình sống của 29.133 người Phần Lan ở độ tuổi ngoài 50. Tất cả đều hút thuốc, nhưng một số người được sử dụng thêm chất beta-carotene, tức tiền chất vitamin A. Trong nhóm này, tỷ lệ bị ung thư tăng lên 16%. Một kết quả tương tự cũng xảy ra với phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh ở Hoa Kỳ. Sau 10 năm uống thêm acid folic mỗi ngày (một thể khác của vitamin B), nguy cơ bị ung thư vú của các phụ nữ này tăng thêm 20% so với nhóm phụ nữ không dùng thêm chất bổ sung. Mọi thứ còn tệ hơn. Một nghiên cứu trên 1.000 người nghiện thuốc lá nặng công bố năm 1996 đã phải hủy bỏ sớm hơn gần 2 năm. Chỉ sau bốn năm dùng beta-carotene và vitamin A bổ sung, tỷ lệ ung thư phổi tăng 28% và 17% trong số tăng đó đã qua đời. Đó không phải những số liệu bình thường. So sánh với giả dược, có hơn 20 người đã chết mỗi năm khi sử dụng thêm hai

chất bổ sung đó. Sau bốn năm thử nghiệm, con số này sẽ tương đương với thêm 80 người chết. Như tác giả nghiên cứu thời đó viết, "Kết quả tạm thời cung cấp thêm những nền tảng vững chắc để tránh sử dụng các chất bổ sung như beta-carotene và các hợp chất của beta-carotenne với vitamin A." Ý tưởng chết người Tất nhiên, những nghiên cứu đáng chú ý này không cho thấy toàn bộ câu chuyện. Có một số nghiên cứu cho thấy ích lợi của việc sử dụng các chất chống oxy hóa, đặc biệt khi những người tham gia thử nghiệm không có chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Nhưng theo một bài tổng hợp từ năm 2012, đúc kết từ 27 quá trình thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả của các loại chất chống oxy hóa, sức nặng của các bằng chứng không cho thấy nó có tác dụng tốt. Chỉ có bảy nghiên cứu cho thấy việc sử dụng các chất bổ sung dẫn tới một vài lợi ích sức khỏe nào đó từ chất chống oxy hóa, bao gồm giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch vành và ung thư tuyến tụy. Mười nghiên cứu không thấy có bất cứ lợi ích gì, giống như các bệnh nhân dùng các viên đường giả dược. Còn lại mười công trình cho thấy rất nhiều bệnh nhân ở trong tình trạng tệ hơn đáng kể sau khi sử dụng chất chống oxy hóa so với trước khi sử dụng, thậm chí tăng khả năng bị các bệnh như ung thư phổi và ung thư vú. "Ý tưởng cho rằng chất chống oxy hóa [bổ sung] là phương thuốc kỳ diệu là hoàn

Từ khi Harman đề xuất lý thuyết tuyệt vời của ông về phân tử gốc tự do và quá trình lão hóa, sự tách biệt rõ ràng của các chất chống oxy hóa và các phân tử gốc tự do (chất oxy hóa) đã bị giảm giá trị. Chất chống oxy hóa chỉ là một cái tên, không phải là một định nghĩa chính xác. Chẳng hạn ta hãy xem xét tới vitamin C, dưỡng chất bổ sung yêu thích của Pauling. Khi dùng đúng liều lượng, vitamin C trung hòa những phân tử gốc tự do có điện tích cao bằng cách nhận các electron tự do từ chúng. Đó là các phân tử hi sinh, tự đem thân mình ra để bảo vệ các tế bào xung quanh. Nhưng khi nhận một electron, vitamin C tự nó lại trở thành một phân tử gốc tự do và có khả năng gây hại cho màng tế bào, cho các protein và DNA. Chuyên gia về ngành hóa học thực phẩm William Porter viết năm 1993, "[vitamin C] thực sự là thần Janus hai đầu, là Dr Jekyll-Mr Hyde [một nhân vật tiểu thuyết đa tính cách với hai mặt tốt -xấu], là một nghịch hợp của chất chống oxy hóa." May thay, trong điều kiện thông thường, enzyme khử vitamin C có thể trả lại tính chất chống oxy hóa của vitamin C. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu có quá nhiều vitamin C khiến enzyme này không thể xử lý được hết nguồn cung? Mặc dù việc đơn giản hóa quá trình sinh hóa phức tạp này bản thân nó cũng tạo ra vấn đề, nhưng những thử nghiệm lâm sàng nêu trên cũng cho ta phán đoán được những kết quả có thể xảy ra. Việc có chế độ ăn uống cân đối, hợp lý được cho là sẽ giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh Chia rẽ và thâu tóm Chất chống oxy hóa cũng có mặt tối. Và ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy phân tử gốc tự do là cần thiết cho sức khỏe chúng ta, nhưng phần tốt của chúng không phải lúc nào cũng hữu ích. Chúng ta giờ đã biết phân tử gốc tự do thường được sử dụng như phân tử đưa tin, gửi tín hiệu từ một vùng của tế bào đến vùng khác. Trong vai trò này, chúng điều tiết khi nào một tế nào phát triển, khi nào tế bào phân chia làm hai, và khi nào tế

bào chết. Xem thêm về phân tử gốc tự do trong bàiUống vitamin bổ sung có lợi cho sức khỏe không? Trong mỗi giai đoạn của vòng đời tế bào, phân tử gốc tự do có vai trò rất quan trọng. Không có chúng, tế bào có thể tiếp tục phát triển và phân chia một cách mất kiểm soát. Đó chính là lý do dẫn đến bệnh ung thư. Chúng ta cũng sẽ dễ nhiễm bệnh từ bên ngoài. Khi bị sức ép từ các virus hay vi khuẩn không mong muốn, phân tử gốc tự do thường tự sản sinh ra với số lượng lớn hơn, phản ứng như tín hiệu cảnh báo ngầm với hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta. Đáp lại, các tế bào tiên phong trong hệ miễn dịch của ta - đại thực bào và lympho bào - bắt đầu phân chia và rà soát vấn đề. Nếu đó là vi khuẩn, chúng sẽ tiêu diệt như thể Pac-Man ăn thịt những con ma xanh trong trò chơi. Vi khuẩn bị bẫy, nhưng chưa chết. Để thay đổi tình thế, phân tử gốc tự do lại được triệu tập hành động. Bên trong tế bào miễn dịch, chúng được dùng với tính năng nổi tiếng của mình: gây hại và tiêu diệt. Kẻ xâm nhập sẽ bị hủy hoại. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, phản ứng của hệ miễn dịch khỏe mạnh phụ thuộc vào việc các phân tử gốc tự do có mặt ở đó để vì cơ thể chúng ta, bên trong cơ thể chúng ta. Như nhà di truyền học Joao Pedro Magalhaes và George Church viết năm 2006: "Giống như ngọn lửa nguy hiểm và con người vẫn học cách sử dụng lửa, có vẻ giờ đây các tế bào đã tiến hóa cơ chế kiểm soát và sử dụng [phân tử gốc tự do]." Nói cách khác, dùng các chất chống oxy hóa để loại bỏ phân tử gốc tự do khỏi cơ thể chúng ta không phải một ý hay. "Bạn có thể khiến cơ thể mất khả năng đối phó với nguy cơ lây nhiễm," Enriquez cho biết. May mắn thay, cơ thể bạn có sẵn hệ thống giúp cơ chế hóa sinh bên trong càng ổn định càng tốt. Nói chung, với các chất chống oxy hóa, điều này liên quan đến quá trình lọc bất cứ chất dư thừa nào ra khỏi máu trở thành nước tiểu và thải ra ngoài. "Chúng được xả vào toilet," như Cleva Villanueava từ Học viện Bách khoa Instituto Politécnico Nacional ở Mexico City trả lời qua email. Cơ thể chúng ta đã có khả năng tự cân bằng. Chúng ta không thể thay đổi hàng triệu năm tiến hóa chỉ bằng một viên thuốc đơn giản. Không ai phủ nhận vitamin C rất quan trọng trong việc giúp ta có một đời sống khỏe mạnh, cũng như các chất chống oxy hóa khác. Tuy nhiên, nếu bạn không theo chỉ dẫn của bác sĩ thì những chất bổ sung sẽ rất khó đem lại tuổi thọ lâu dài, trong khi đó một chế độ ăn uống lành mạnh cũng là một cách tốt để cải thiện sức khỏe vào tuổi thọ. "Việc kiểm soát các chất chống oxy hóa sẽ chỉ hợp lý khi có bằng chứng cho thấy thực sự cơ thể bạn thiếu hụt một chất chống oxy hóa nào đó," Villanueva cho biết. "Cách tốt nhất là bổ sung chất chống oxy hóa từ thức ăn, vì thức ăn chứa hỗn hợp nhiều chất chống oxy hóa có tác dụng cùng nhau." "Áp dụng chế độ ăn uống nhiều trái cây và rau quả nói chung cho thấy sẽ có tác dụng tốt cho bạn," Lane nói. "Không phải lúc nào cũng thế, nhưng nói chung là tốt." Sau nhiều thập niên giải mã tính chất hóa sinh kỳ lạ của phân tử gốc tự do và chất chống oxy hóa, với hàng trăm ngàn tình nguyện viên, và hàng triệu bảng Anh cho các thử nghiệm lâm sàng, kết luận tốt nhất của khoa học thế kỷ 21 đưa ra trong một lớp học trẻ em là - hãy ăn khẩu phần 5 phần hoa quả, trái cây hay rau củ mỗi ngày.


CUỘC SỐNG

Tin

CUỘC SỐNG

CUỘC ĐẤU SINH TỬ GIỮA HỔ VÀ BÒ TÓT, CON NÀO CHIẾN THẮNG? Trong cuộc đấu giữa bò tót và hổ, bò tót không có răng sắc và móng vuốt nhưng bù lại, nó có sức mạnh, sự dẻo dai và cặp sừng vừa khỏe vừa sắc nhọn.

1

. Cuộc chiến thứ nhất được thuật lên trên một tờ báo Queensland vào năm 1898. Đây là cuộc đấu giữa một con hổ Bengal tên là Cesar và một con bò tót chọi Adalusian trước 1.300 khán giả tại khu chợ Plaza de Madrid (Tây Ban Nha). Một cái chuồng rộng 17m2 được dựng lên ở giữa đấu trường và con bò tót được đưa vào trước tiên. Đoạn mô tả trên tờ The Capricornian số ra ngày 12/3/1898 như sau: “Con mãnh thú (bò) bắt đầu chạy quanh chuồng, rống lên và đạp tung cát bằng

móng guốc. Giây phút con hổ được đưa vào chuồng, nó gầm lên và nhảy lên con bò, tránh cặp sừng và tấn công vào sườn và bụng của bò bằng cả răng và móng vuốt. Con bò ở yên trong vài giây và sau đó dường như đang khuỵu dần xuống đất. Khán giả cứ nghĩ, mọi chuyện coi như xong. Thế nhưng con bò đã xô ngã con hổ. Trước khi hổ kịp bật dậy, con bò đã tiến sát và thọc sừng vào lớp da vằn của hổ và quăng nguyên con hổ lên không trung. Điều này lặp lại trong 4-5 lần. Con bò thi thoảng thay đổi chiến thuật bằng cách quật

SOÁ 644 10/02/2017

con hổ vào các tấm song sắt. Khi con bò dừng lại thì con hổ đã nằm dạng chân trên mặt đất. Đám đông nghĩ hổ chắc đã chết và hô to “Hoan hô, hoan hô”. Bò tót đứng giậm chân một lúc ở giữa chuồng. Khi thấy con hổ không nhúc nhích, nó tiến lại gần và ngửi ngửi con hổ. Nhưng hổ Cesar chỉ giả chết. Nó ngoặm lấy mõm bò tót bằng cặp hàm khỏe của mình khiến bò tót không di chuyển được nữa. Nhưng cuối cùng hổ vẫn phải nhả ra. Sau khi giậm chân liên hồi lên con hổ, con bò một lần nữa lại xỉa cặp sừng vào người con hổ. Lần này, hổ Cesar có vẻ đã chết hẳn khi bị bò giẫm chân lên và quăng quật. Chiếc chuồng đấu được mở ra và con bò lao về chỗ chuồng riêng của nó. Chiếc xe chở hổ được đưa đến. Trước sự ngạc nhiên của những người có mặt ở đó, con Cesar đứng dậy, liếc quanh như thể sợ con bò tót vẫn còn đó rồi nhảy lên xe. Sau đó người ta kiểm tra và thấy con hổ bị gãy 5 xương sườn, ngoài ra còn có một số vết thương do sừng bò”. 2. Một trận đấu khác giữa bò tót và hổ diễn ra trước một đám đông tại một đấu trường bò tót ở San Sebastian, Tây Ban Nha, vào năm 1904. Trận đấu được tổ chức bên trong một chiếc chuồng lớn đặt giữa đấu trường. Một người quay phim được bố trí đằng sau tấm barrier để ghi hình sự kiện nhưng anh ta đã hoảng sợ bỏ chạy khi con bò lao tới tấn công anh ta. Con hổ Bengal miễn cưỡng đi vào đấu trường. Con bò tót Andalusian vừa thấy bóng hổ đã ghì nó xuống và húc vào hổ. Nhưng con hổ đã tấn công vào cổ bò trước khi rút lui thủ thế. Điều này lặp lại vài lần trong nửa tiếng đồng hồ khiến khán giả mất dần kiên nhẫn. Một người chụp ảnh leo vào đấu trường và lấy một cái que để chọc con hổ qua các song sắt. Nhưng cả hổ và bò đều chỉ đứng yên và nhìn chằm chặp vào nhau. Đến nước này thì đám khán giả không còn kiên nhẫn thêm chút nào nữa. Họ “nhảy vào đấu trường, hét đủ các loại tên

QUÉBEC

39

để gọi hai con vật, huýt sáo, đốt pháo và nhảy nhót như điên dại quanh chiếc chuồng đấu”. Điều này khiến con bò một lần nữa húc mạnh con hổ vào thành chuồng khiến chuồng bung ra. Lúc này các anh hùng dám chọc ngoáy hai con thú bỏ chạy tán loạn vì kinh sợ. Cảnh sát và bất cứ ai có súng liền bắn loạn xạ vào con cọp. Một báo cáo cho hay, có 11 người bị thương. Một báo cáo khác thì lại cho biết, có 50 người trúng đạn, 14 người bị thương nặng và 3 người trong tình trạng nguy kịch, một phụ nữ đã chết. Sau vụ này, con hổ kia bị các tay săn đồ lưu niệm xé ra thành nhiều mảnh. 3. Chính phủ Pháp thấy thế đã quyết định cấm tổ chức các vụ đấu tương tự ở nước này. Mặc dù vậy, vài trăm người vẫn tụ tập ở một đấu trường tư nhân tại Marseilles vào năm 1908 để theo dõi một trận đấu bò-hổ như thế. Trận đấu này được tổ chức với mục đích quay phim chụp ảnh. Mặc dù con bò tót sẵn sàng chiến đấu, không phải mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch vì con hổ lui vào góc và ở lỳ trong đó, khiến cho nhiều người được dịp phô bày các hành động ngớ ngẩn và độc ác của mình. Đám đông mất kiên nhẫn đã ném gạch đá liên tiếp về phía con hổ. Các nhân viên đấu trường lấy một cái xà sắt chọc vào con hổ, phun vòi nước vào nó, và cuối cùng dùng đến chiêu đốt pháo hoa rồi chĩa thẳng vào mặt cọp. Thế nhưng con hổ vẫn rất “kiềm chế”, nhất quyết không phản ứng lại. Rốt cuộc, chú cọp này được đưa về chuồng trại và con hổ thứ 2 được đưa ra thay thế. Con cọp thứ 2 bị bỏ đói nhiều hơn và ngay lập tức nó ra đòn tấn công con bò tót. Nhưng con bò không phải loại vừa, nó đã xé toạc vai con cọp kia. Con hổ bị thương phải bò ngược trở lại chuồng của mình. Sau đó vì trời quá tối để có thể tiếp tục quay phim nên cuộc đấu được hoãn tới sáng hôm sau. Nhưng đến hôm sau, đúng lúc con hổ được đưa vào đấu trường thì cảnh sát ập đến và bắt những người chủ trò, đập vỡ máy ảnh của nhiếp ảnh gia và còng tay người quay phim đưa đi.

1 ngày Khởi hành mỗi ngày

Khách sạn băng tuyết Khởi hành <<dậy sớm>> 4-11 tháng ba: Giá đặc biệt

2 ngày

9.99

3 ngày Khởi hành mỗi ngày thứ bảy

(Những ngày khác 35$)

3 ngày Khởi hành mỗi ngày thứ sáu

CHÀO MỪNG CHUYẾN BAY TRỰC TIẾP

10 ngày-5 nước Bao gồm vé máy bay và khách sạn

Chỉ có

(Norwegian Breakaway) 9 ngày 8 đêm, 04 tháng 3 Bao gồm xe bus từ Mtl và 01 đêm NJ (phòng double, bao gồm thuế) (bao gồm thuế)

GIÁ ĐẶC BIỆT CHO VÉ MÁY BAY + THUẾ (610$)

9 ngày 8 đêm, 04 tháng 3 chuyển xe bus Bao gồm xe bus từ Mtl và 01 đêm NJ (phòng double, bao gồm thuế)

Montreal-Hồ Chí Minh 928 (bao gồm thuế) 8 ngày 7 đêm 1er và 29 tháng tư Montreal-Bangkok 979 (bao gồm thuế) Khởi hành từ Fort Lauderdale (bao gồm thuế)

Giá trị đến 12/01/2017. Giá bao gồm: di chuyển xe bus, khách sạn (cho khách du lịch 2 ngày trở lên), các thứ thuế và tiền bồi thường $1 cho $1000. Vacances Compass có quyền sửa đổi các tuyến đường và khách sạn. Giá mỗi người bắt đầu từ OPC Permis no : 703127


40

SOÁ 644 10/02/2017

CUỘC SỐNG

BỮA SÁNG CỰC TIẾT KIỆM CỦA HUYỀN THOẠI ĐẦU TƯ WARREN BUFFET

9 BÍ MẬT CHỈ CÁC QUÝ ÔNG LỊCH LÃM MỚI CÓ

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett sở hữu tổng tài sản 74 tỉ USD, là người giàu thứ ba thế giới. Song bạn chẳng bao giờ biết được điều này nếu nhìn vào cách sống của ông.

Một quý ông luôn làm việc hết mình, chơi hết mình; biết dung hòa giữa các mối quan hệ xã hội và gia đình, nghỉ ngơi và thư giãn.

Đ

T

heo nguồn tin, tỉ phú 86 tuổi hiện vẫn sống trong căn hộ có 5 phòng ngủ ở Omaha, bang Nebraska (Mỹ) mà ông từng mua vào năm 1958 với giá 31.500 USD. Ông còn chưa từng chi hơn 3,17 USD, tương đương 71.600 đồng, cho một bữa sáng. Trong năm phút lái xe từ nhà tới văn phòng của mình, Buffett luôn dừng ở McDonald’s và đặt hàng một trong ba món cho bữa sáng. Đây là điều mà ông làm trong suốt 54 năm qua. “Tôi nói với vợ tôi khi cạo râu vào buổi sáng: “Bất cứ số tiền nào 2,61 USD, 2,95 USD hay 3,17 USD” và bà ấy đặt tiền vào chiếc cốc nhỏ tôi để trong xe”, huyền thoại đầu tư kể trong phim tài liệu Becoming Warren Buffett (Trở thành Warren Buffett) trên kênh HBO hồi tuần trước. Mỗi khoản tiền trên tương đương với một lựa chọn set ăn tại McDonald’s. “Khi tôi không thấy mình quá giàu thì tôi chọn bữa ăn 2,61 USD vốn có hai miếng chả xúc xích. Sau đó tôi đặt chúng lại với nhau để thưởng thức và tự rót cho

mình Coca-Cola”, ông Buffett nói với đạo diễn Peter Kunhardt trong bộ phim tài liệu. “3,17 USD gồm thịt xông khói, trứng và bánh quy phô mát nhưng thị trường chứng khoán sáng nay giảm điểm, vậy nên tôi bỏ qua bữa ăn 3,17 USD và chọn bữa ăn 2,95 USD”, tỉ phú giàu thứ ba thế giới chia sẻ thêm. Ông mua bữa ăn sáng đúng bằng số tiền lẻ kể trên. Warren Buffett là nhà đầu tư, nhà từ thiện người Mỹ. Ông được coi là một trong những nhà đầu tư thành công nhất thế giới. Sinh ra ở Omaha, ông yêu thích đầu tư từ thời thiếu niên và theo học trường Wharton School thuộc Đại học Pennsylvania năm 1947 trước khi chuyển trường rồi tốt nghiệp Đại học Nebraska-Lincoln. Sau khi gặp ông Charlie Munger, Buffett mở hãng Buffett Partnership. Công ty này sau đó thâu tóm hãng sản xuất dệt may tên Berkshire Hathaway. Ngày nay, Berkshire Hathaway là công ty đầu tư nắm cổ phần của nhiều doanh nghiệp Mỹ.

7 HÀNH VI CỦA CHA MẸ NGĂN CẢN CON THÀNH CÔNG Ứng cứu quá nhanh khi trẻ gặp rắc rối, không để trẻ trải nghiệm các nguy cơ... chính là bạn đang tước mất cơ hội thành công của con sau này.

ể trở thành người đàn ông lịch sự và đáng kính là cả một nghệ thuật. Nó không thể hiện qua một hành động cụ thể mà là tổng hòa các phẩm chất, các giá trị được bồi đắp qua thời gian. Trang Sun - gazing đưa ra các phẩm chất mọi quý ông hiện đại cần có. 1. Luôn đúng giờ Họ không muốn gây phiền phức cho bất cứ ai hoặc khiến người khác phải chờ đợi, vì thế sẽ gọi điện báo trước nếu đến trễ. Trên thực tế, họ luôn đến trước mỗi cuộc hẹn 10 phút. 2. Luôn lịch sự Bất kể hoàn cảnh nào họ vẫn giữ đúng con người mình, bình tĩnh, tự tin, không bao giờ thô lỗ, hay khó chịu. Họ kiểm soát tốt bản thân và luôn đặt mình vào vị trí của người khác. 3. Là người kín đáo Họ đáng tin cậy để có thể giữ bí mật cho bạn. Hãy yên tâm khi chia sẻ những điều khó nói với họ, bạn sẽ nhận được sự động viên, hỗ trợ và cả sự an toàn. 4. Không ngồi lê đôi mách Họ thường kể các câu chuyện và tham gia vào các câu chuyện thú vị, thông minh nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy họ nói vu vơ hay nói xấu người khác. 5. Rất sạch sẽ Họ luôn có vẻ ngoài gọn gàng, mùi cơ thể nam tính, quần áo bóng bẩy. Họ

T

rong quá trình nghiên cứu, tiến sĩ Tim Elmore, chuyên gia về sự lãnh đạo, tác giả của nhiều cuốn sách tâm lý bán chạy phát hiện ra vài sai lầm lớn mà cha mẹ thường mắc phải khi nuôi dạy con cái, làm giảm sự tự tin của con khi còn nhỏ và hạn chế cơ hội thành công của con khi trưởng thành. Để giúp bạn tránh được những sai lầm khi nuôi dạy con, Bright Side đã ghi chép lại những phát hiện của Tim Elmore dưới đây: 1. Không để trẻ trải nghiệm các nguy cơ Thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều mối nguy hiểm, chúng ta nỗ lực

chăm chút cho vẻ ngoài của mình. 6. Nói chuyện hay và không chửi thề Cách nói chuyện có duyên, thông minh và dí dỏm là thế mạnh thu hút người khác, chứ họ không cố thu hút bằng cách tấn công hay chửi thề. 7. Biết tôn trọng người khác Cho dù đó là những người lao động chân chất, nghèo khổ, ở trong các tình huống khác nhau, với người lớn tuổi hay đồng nghiệp, họ luôn đối xử như nhau và giống nhau, có thái độ quan tâm và tôn trọng tất cả. Họ sẽ bất bình khi thấy có người thiếu tôn trọng người khác. 8. Luôn bảo vệ lẽ phải và người yếu thế Họ mạnh mẽ và nhanh chóng bảo vệ người mình yêu thương, hay bất cứ ai họ thấy phải chịu bất công. Trong con người họ tồn tại và luôn bừng cháy ước muốn sâu xa được bảo vệ và bênh vực người mình yêu thương. 9. Làm giỏi và chơi cũng giỏi Họ là con người xã hội và thích được tụ tập bạn bè, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Với công việc, họ cũng dành hết công suất. Họ cũng quan tâm tới mọi thành viên trong gia đình. Có thể thấy, một quý ông thì luôn biết cân bằng giữa công việc và thư giãn, gia đình và bạn bè - những điều mà đa số đàn ông bình thường không làm được. làm mọi thứ để bảo vệ con, bảo vệ quá đến mức cách ly con khỏi các điều kiện không tốt cho sức khỏe, nên không tạo được cho con sức đề kháng. Một đứa trẻ không chơi ở ngoài trời, chưa từng trải nghiệm việc sứt da nơi đầu gối thường có nhiều nỗi e sợ khi trưởng thành. Trẻ cần vài lần ngã để hiểu rằng điều đó là bình thường, thanh thiếu niên cần chia tay bạn trai/gái để biết trân trọng tình cảm trưởng thành phải có ở một tình yêu lâu dài. 2. Ứng cứu trẻ quá nhanh Thế hệ trẻ hôm nay không phát triển được một số kỹ năng mà thế hệ trẻ cách đây 30 năm làm được bởi vì người lớn


CUỘC SỐNG đã quá lo lắng cho các vấn đề của con mình. Khi ứng cứu con quá nhanh trước những rắc rối là chúng ta đã tước của con nhu cầu tự mình phân tích và giải quyết vấn đề. Ứng cứu con quá nhanh chỉ có giá trị ngắn hạn và không thể giúp con tự trang bị cho mình kỹ năng lãnh đạo. Không sớm thì muộn, trẻ sẽ quen được người khác cứu giúp, khiến chúng trở thành những người lớn thiếu khả năng tự quyết sau này. 3. Dễ dàng say sưa với thành tích của trẻ Điểm số ở một lớp tiểu học đa số là 8, 9, 10. Trong một trận đấu thể thao của trẻ, tất cả đều là người chiến thắng. Nghiên cứu chỉ ra rằng phương pháp "ai cũng chiến thắng" này có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn. Bọn trẻ cuối cùng đã nhận ra chỉ có bố mẹ nghĩ rằng chúng tài giỏi còn không ai khen chúng cả. Chúng bắt đầu nghi ngờ tính khách quan của cha mẹ. Khi chúng ta khen ngợi quá dễ dàng và coi thường những hành vi kém cỏi, bọn trẻ dần học được cách nói dối, lừa dối và trốn tránh khó khăn, chúng không được tạo điều kiện để đối mặt với khó khăn. 4. Nuông chiều con bằng vật chất Con bạn không nhất thiết phải yêu bạn mọi giây phút. Trẻ có thể vượt qua được sự thất vọng nhưng không vượt qua được hậu quả của việc được nuông chiều. Bạn cần biết nói "Không”, Không phải bây giờ", để chúng phải tự phấn đấu cho những gì chúng muốn có. Là cha mẹ, chúng ta có xu hướng cho con những gì chúng muốn, đặc biệt khi thưởng cho con. Như thế, bạn đã bỏ lỡ cơ hội để chỉ cho con thấy thành công phụ thuộc vào hành động. Hãy cẩn thận khi dạy trẻ rằng nếu con làm việc a,b,c sẽ được thưởng x,y,z gì đó. Nếu mối quan hệ bố/mẹ - con dựa trên những phần thưởng vật chất, trẻ sẽ không được trải nghiệm tình yêu vô điều kiện hay nỗ lực nội tại. 5. Không chia sẻ với con những sai lầm trong quá khứ của mình Những thanh thiếu niên phát triển

tốt luôn muốn tìm hiểu và tự mình thử nghiệm mọi thứ. Là cha mẹ, chúng ta phải tạo điều kiện và giúp con tìm hiểu thế giới xung quanh. Hãy chia sẻ với con những sai lầm bạn đã mắc phải khi bằng tuổi con để giúp con học được cách lựa chọn đúng (tránh những “bài học” tiêu cực như hút thuốc, uống rượu, ma túy...). Ngoài ra, trẻ cũng cần phải chuẩn bị cho việc đối mặt với sai lầm và hậu quả do quyết định của mình. Hãy chia sẻ với con bạn đã cảm thấy như thế nào khi trải qua tình cảnh tương tự, điều gì đã khiến bạn hành động như thế và bài học bạn rút ra được là gì. Cha mẹ không chỉ ảnh hưởng đến trẻ mà phải có ảnh hưởng tốt nhất. 6. Nhầm lẫn về trí thông minh của trẻ Trí tuệ thường được sử dụng như một phép đo sự trưởng thành của trẻ và kết quả là cha mẹ thường nghĩ rằng trẻ thông minh là đã đủ để bước ra thế giới. Điều này không đúng. Ví dụ, một số ngôi sao tài năng vẫn bị dính vào những scandal. Chỉ vì đứa trẻ có một năng khiếu nào đó, đừng nghĩ rằng trẻ có tài năng ở mọi lĩnh vực. Nếu bạn không biết khi nào có thể trao cho con quyền tự do làm một việc gì đó, hãy quan sát những đứa trẻ khác cùng tầm tuổi với con bạn. Nếu những đứa trẻ này tự làm cho mình nhiều hơn con bạn có thể làm cho bé, tức là bạn đang trì hoãn khả năng độc lập của con bạn. 7. Nói không đi đôi với làm Là cha mẹ, trách nhiệm của chúng ta phải là phải sống như đúng hình mẫu mà chúng ta muốn trẻ trở thành. Chúng ta phải giúp trẻ sống có cá tính, đáng tin cậy và có trách nhiệm với lời nói và hành động của mình. Là người đứng đầu trong nhà, bạn hãy bắt đầu bằng việc chỉ nói những lời chân thật. Hãy xem lại bạn trong những tình huống lựa chọn mang tính đạo đức dù nhỏ, dù người khác không chú ý, nhưng con bạn sẽ chú ý. Ví dụ, nếu bạn không vượt đèn đỏ, bé sẽ biết mình cũng không được vượt đèn đỏ. Nếu bạn nói không đi đôi với làm sẽ khiến trẻ lớn lên trở thành người không biết giữ chữ tín.

CHỈ MỘT CÂU HỎI CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY ĐÃ KHIẾN TỶ PHÚ BILL GATES THAY ĐỔI MICROSOFT Chỉ bằng một câu hỏi, Microsoft từ một công ty mới thành lập đã trở thành công ty công nghệ hàng đầu thế giới.

M

ột công ty công nghệ nhỏ được thành lập tại Albuquerque, New Mexico, có thể đã không bao giờ trở thành gã khổng lồ Microsoft, nếu như không có câu hỏi của nhà đầu tư Warren Buffett đặt cho nhà sáng lập Bill Gates vào năm 1990. Trong một cuộc đối thoại tại Đại học Colombia diễn ra trong tháng 1 vừa qua, Bill Gates và tỷ phú Warren Buffett đã có cuộc gặp mặt cũng nhân kỷ niệm 25 năm mỗi quan hệ giữa 2 con người đặc biệt này. Người chủ tọa Charlie Rose đã hỏi hai vị tỷ phú về những gì hai ông cảm thấy ngạc nhiên nhất về nhau. Lúc đó, Bill Gates đã háo hức kể lại câu chuyện năm 1990 và câu hỏi của Warren Buffett, mà đã làm thay đổi ông lẫn cả Microsoft. “Một trong những câu hỏi đầu tiên ông ấy hỏi tôi và làm tôi nhớ mãi, đó là ‘Này, Microsoft là một công ty nhỏ, IBM là một công ty rất lớn, tại sao các ông có thể làm tốt hơn họ? Tại sao họ không thể chiến thắng các ông trong trò chơi phần mềm này?”.

Câu hỏi đó được đặt ra vào khoảng thời gian đầu những năm 1990, chỉ vài năm trước khi Microsoft trở thành gã khổng lồ phần mềm. (Điều chỉnh lạm phát thì năm 1999 Microsoft được định giá khoảng 613 tỷ USD, cao gấp 3 lần giá trị của Apple vào năm 2014 là 200 tỷ USD). Trong những năm đầu của Microsoft, Bill Gates và đồng sáng lập Paul Allen chỉ tập trung vào việc làm thế nào tạo ra được phần mềm tốt nhất. Họ quên đi một yếu tố quan trọng, đó là làm thế nào để phần mềm của Microsoft có thể cạnh tranh trên thị trường. Bill Gates chia sẻ: “Tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình. Mỗi ngày tôi lại tự đặt ra câu hỏi: ‘Lợi thế mà chúng tôi có là gì? Và chúng tôi đang làm được những gì?”. Cuối cùng thì ông cũng có được câu trả lời. Microsoft có một lợi thế rất lớn trước các đối thủ của mình, đó là giao diện phần mềm rất dễ sử dụng. Đặc biệt hệ điều hành Windows rất phù hợp với các gia đình, do đó mà Microsoft có thể khai thác được đối tượng khách hàng là những

SOÁ 644 10/02/2017

41

Mua bán nhà - Kiểm tra nhà - Thiết kế

Les Immeubles Charisma Inc. 4372 Papineau, Montréal (QC) H2H 1T5

NGUYỄN NAM PHƯƠNG

(ANTOINE) NGUYỄN HỮU TOÀN

Chuyên viên địa ốc

Kỹ sư xây dựng (M.ing.)

Cell: (514) 240 8627 Bur: (514) 529 0454 Fax: (514) 225 3509 namphuong18@hotmail.com

Thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec

Nhà bán

Cell: (514) 812

8626

Fax: (514) 284 2707 ketoa@hotmail.com

Local commercial cho thuê khu St.Laurent: 6800pc cho thuê để làm commerce hoặc bureau, trước đây là Marché Oriental. Zone commerce, bâtisse ngay góc đường Porier&Crevier, parkings riêng. Giá thương lượng:$4850/m+taxes. Single house:R-D-P solid semi-detached bungalow 4 phòng ngủ, nhà ngay góc 2 con đường, sân nhà ceramic, ssol fini, gần các services, giá: $359000. St.Léonard: detached bungalow 3 phòng ngủ-ssol fini, giá: $389000. 2plex Villeray: solid attached 2plex building size 15X38ft, 2X5 1/2 + ssol , tầng trên cho thuê $670/tháng, tầng dưới và ssol dọn vào ngay, khu vực yên tĩnh, gần trường học, bus, metro, highway… Giá: $440 000. Nhà đầu tư: 7plex Rosemont (7X3 ½, income: 41820/năm), giá: $669000. 8plex Lachine (4X3 ½+2X5 ½+2X6 ½ , income: $57780), giá: $870000. 25plex Ahuntsic-CartierVille (19X3 ½+6X4 ½, income:$186048/năm), giá: $2489000. Condo Montréal: 2 phòng ngủ: giá bắt đầu từ $175000, 3 phòng ngủ: bắt đầu từ $300000, 4 phòng ngủ: bắt đầu từ $375000. Xin liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Đặc biệt dịch vụ chuyên nghiệp!

- Mua nhà: tư vấn miễn phí : kỹ sư xây dựng của chúng tôi sẽ giúp lựa chọn, giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật - thủ tục sữa chữa nhà. - Bán nhà: bán nhanh, huê hồng thấp nhất. Chúng tôi sẽ trả chi phí dọn nhà cho quý vị hoặc certificat cadeau có giá trị tương đương. - Vừa mua vừa bán nhà: chúng tôi sẽ trả phí notaire ĐỊNH GIÁ MIỄN PHÍ

KIỂM TRA NHÀ – THIẾT KẾ - Kiểm tra toàn vẹn kết cấu nhà từ móng đến mái với kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thành viên hội kỹ sư chuyên gia Québec. - Bảo vệ người mua. Giải thích khiếm khuyết và lợi thế của căn nhà bằng kinh nghiệm nhiều năm thiết kế & giám sát thi công.. - Bản báo cáo có hiệu lực pháp lý, đầy đủ photos, hoàn thành nhanh.

«An tâm với căn nhà đã chọn ? Hài lòng với giá đã thỏa thuận?»

514-812 8626 (Kỹ sư Toàn)

Cung cấp các bản vẽ kỹ thuật để xin các loại permis (permis xây cất, permis d’alcool) người không am hiểu nhiều về công nghệ. Và đến năm 1995, Bill Gates đã cảnh báo nhân viên của mình về “làn sóng internet”. Microsoft còn lập ra những khóa học để các nhân viên có thể nhận thức được tầm quan trọng của internet, và cách mà internet sẽ thống trị thế giới trong vài năm tới. Microsoft đã đi lên trở thành công ty công nghệ hàng đầu thế giới chính nhờ vào việc tập trung phát triển điểm mạnh của mình. Và sau đó, tình bạn giữa Bill Gates và Warren Buffett ngày càng trở nên khăng khít hơn.

Mặc dù là nhà sáng lập và CEO của một công ty công nghệ hàng đầu thế giới, nhưng Bill Gates vẫn không ngừng học hỏi từ Warren Buffett. Ông vẫn thường xuyên đặt câu hỏi và cũng luôn nhận được câu trả lời từ phía tỷ phú Warren Buffett. “Tôi muốn nói rằng ông ấy có tính cách khiêm nhường một cách đáng kinh ngạc. Ông ấy thích chia sẻ kiến thức với tất cả mọi người. Và ngay cả khi tôi đặt một câu hỏi khá ngây thơ mà trước đó ông ấy đã trả lời hơn 50 lần, ông ấy vẫn trả lời một cách nhẫn nại nhất”, Bill Gates chia sẻ.


42 Tin

SOÁ 644 10/02/2017

TRUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

CHUYỆN LẠ BỐN PHƯƠNG

GỌI ĐIỆN CHO CẢNH SÁT PHÀN NÀN VỀ... GIÁ MA TUÝ TĂNG CAO

MỸ: 10 NĂM MỚI BIẾT CHẮC ÔNG HÀNG XÓM LÀ... BỐ MÌNH

10 năm trước, bạn bè khẳng định với Stephen rằng ông hàng xóm chính là bố của anh nhưng chàng thanh niên không tin. Một người phụ nữ sống tại Úc đã gọi điện cho cảnh sát điện phương để phàn nàn rằng kẻ thường xuyên vẫn bán túy cho cô đã quyết định tăng giá bán cần sa lên mức quá cao.

C

ảnh sát khu vực lãnh thổ Bắc Úc cho biết đã nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ và phàn nàn rằng kẻ vẫn thường xuyên cung cấp ma túy cho cô đã tăng giá bán cần sa lên mức quá cao mà không thông báo trước. Cô cũng phàn nàn rằng mức giá mới được đưa ra là khó có thể chấp nhận được. Người phụ nữ này đã yêu cầu cảnh sát hãy vào cuộc điều tra vụ việc và nguyên do... giá tăng lên mức thái quá. “Hoàn toàn cảm thấy bị xúc phạm, người phụ nữ này đã yêu cầu cảnh sát điều tra việc giá bán bị tăng lên thái quá”, một đại diện của cảnh sát cho biết.

Tuy nhiên người phụ nữ này không cung cấp nhiều thông tin chi tiết về danh tính của bản thân cũng như danh tính của kẻ cung cấp ma túy. Khi được cảnh sát yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết, người này đã lập tức dập máy. Đây là một sự việc khá hy hữu và là lần đầu tiên một người gọi điện cho cảnh sát để phàn nàn về vấn đề ma túy. Sau sự việc này, lực lượng cảnh sát khu vực Bắc Úc hài hước ra thông báo rằng nếu bất kỳ ai có vấn đề hoặc tranh chấp gì liên quan đến việc mua bán ma túy, hãy thông báo đến lực lượng cảnh sát để được giúp đỡ kịp thời.

KHÔNG CẦN ĐẾN BỆNH VIỆN, BÀ MẸ SINH CON NẶNG 6KG NGAY TRÊN SÀN NHÀ Sinh con bình thường nặng 3-4kg đã là nỗi vất vả, thậm chí là nỗi sợ hãi kinh hoàng của nhiều người vậy mà bà mẹ này đã sinh con nặng tới gần 6kg ngay trên sàn nhà mình.

Đ

ó là câu chuyện của chị Nina Tassell, 37 tuổi, ở Applecross, thành phố Perth, Australia. Cô đã hạ sinh bé trai nặng tới 6kg ngay trên sàn nhà mình vì không kịp đến bệnh viện. Theo tờ Daily Mail, khi Nina mang thai, vợ chồng cô đã đăng ký sinh ở bệnh viện Murdoch. Trong khi còn 3 ngày nữa mới đến ngày dự sinh nhưng hôm đó Nina đột nhiên cảm thấy đau bụng. Cô nhìn xuống và phát hiện túi ối đã vỡ và chỉ còn cách sinh con ngay tại nhà với sự giúp đỡ của chồng và em chồng. Chồng của Nina, anh Tassel và em gái của mình, Sonya Anson, vội vàng gọi xe cứu thương, sau đó nghe theo sự chỉ dẫn của bác sĩ để giúp Nina sinh con. Sau 1 tiếng đồng hồ can đảm và nỗ lực, cuối cùng cô cũng hạ sinh thành công một bé trai bụ bẫm nặng tới 6kg. "Vì thân hình quá to nên chúng tôi gặp

khó khăn khi đưa đầu thằng bé ra ngoài, sau đó Nina thay đổi tư thế, rồi cu cậu cứ thế chui ra khỏi bụng mẹ một cách dễ dàng. Khi nghe thấy tiếng ho của con, tôi mới thở phào nhẹ nhõm rằng mọi chuyện đã ổn", Tassell kể lại khoảnh khắc hồi hộp đến nín thở khi đỡ đẻ cho vợ. Còn bà mẹ can đảm Nina cũng vui mừng khôn xiết khi đón con chào đời khỏe mạnh trong tình huống éo le như vậy. Cô nói: "Lúc đó tôi quá đau và nằm luôn xuống sàn nhà, nước ối đã chảy ra vì vậy tôi không còn cách nào khác mặc dù cũng rất lo lắng vì biết rằng mình đang đặt cược tính mạng của cả hai mẹ con". Sau đó, hai mẹ con Nina được đưa đến bệnh viện để theo dõi thêm. Bác sĩ sản khoa Michael Gannon cho biết quả thực là có quá nhiều rủi ro cho tình huống như vậy, nhưng may mắn là cả hai mẹ con vẫn khỏe mạnh.

S

tephen, 27 tuổi lớn lên ở một thị trấn nhỏ với tuổi thơ êm đềm như bao người khác, ngoại trừ việc anh không có bố. Năm 17 tuổi, bạn bè nói với Stephen rằng người hàng xóm cạnh nhà tên David chính là bố ruột của anh. Dĩ nhiên Stephen không tin nhưng vẫn rất thân thiết với David. David khi hỏi mẹ liệu David có phải là bố mình hay không, bà trả lời đấy là điều bịa đặt. Dù vậy nhưng Stephen vẫn suy nghĩ rất nhiều và quyết định phải đi tìm lời giải. Trong chương trình Jeremy Kyle mới đây tại Mỹ, thắc mắc của Stephen đã được giải đáp. Xét nghiệm DNA khẳng định David chính là bố ruột của anh. Theo đó, David và mẹ của Stephen có mối quan hệ tình cảm từ lâu nhưng sau đó cả hai chia tay. Lúc này, mẹ Stephen

đã mang bầu và quyết định giữ lại đứa con nhỏ. “Tôi muốn biết sự thật. Tôi là bạn của gia đình chú David. Tôi là bạn của con trai chú David”, Stephen nói với người dẫn chương trình Jeremy. Stephen cho biết khi trưởng thành, quan hệ của anh với David vẫn rất tốt và khẳng định đây là “bạn thân nhất của tôi”. David cũng không hề hay biết Stephen là con trai mình cho tới năm cậu bé 17 tuổi. Lúc này, David ngờ ngợ đây chính là con ruột nhưng ông không muốn kiểm tra vì sợ rối loạn cuộc sống cậu bé. David cũng không hề hay biết mẹ của Stephen đã có bầu sau khi cả hai chia tay. Stephen nói rằng anh rất vui vì David là bố ruột. Cả hai có quan hệ rất gần gũi và David là bạn thân nhất của anh.


SOÁ 644 10/02/2017

VUI CƯỜI

TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN CÁC NƯỚC! Trong một cuộc thi về tốc độ phát triển các nước trên thế giới, Có 3 nước tham gia là Mỹ, Nhật và Việt Nam. Nước Mỹ lên tiếng trước... - "Nước tôi là số 1, Nếu chúng tôi đào xuống đất 10m thì phát hiện ra dây điện ngầm...trong khi các anh còn chưa có dây điện trần. Nguồn điện bắt đầu từ đó." - Nước Nhật tức giận..."Như thế mà cho là phát triển hả? Nếu như chúng tôi đào xuống 50m thì đó là nơi chúng tôi chôn dây cáp quang...Đó là lúc internet xuất hiện đầu tiên." Đến lượt Việt Nam: Loay hoay mãi chẳng biết làm sao? Nhưng vì cuộc thi nên cũng phải đào... Đào mãi, đào mãi chẵng thấy dây gì..Suy nghĩ một hồi rồi trịnh trọng tuyên bố: - "Các nước mấy chú còn lạc hậu quá.! Chúng tôi đào hoài mà không thấy gì chứng tỏ lúc bấy giờ nước tôi đã bắt đầu dùng wireless (không dây)..."

*

*

*

NGƯỜI BÌNH TĨNH Ba người bạn, Mỹ, Pháp và VN, ngồi uống cafe ở một quán Cafê nọ, hết đề tài để nói, bỗng một anh hỏi : - Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ? Anh Mỹ lên tiếng: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó. Anh Pháp: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lỗi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Anh người VN: “Theo tôi thì: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang nằm với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói, xin lổi ông bà, ông bà cứ tiếp tục. Mà cái thằng đó còn tiếp tục được thì NÓ mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH. *

*

*

CHỊU NỘP TIỀN PHẠT.. Một người đàn ông đi xe đạp trên đường, trên giá chở hàng có hai bịch lớn. Một bịch bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại. - Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. – Một cảnh sát nhắc. - Thôi chết tôi rồi! – Người đàn ông giật mình. – Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy. Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ: - Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả? Người đàn ông thanh minh: - Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn. Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá: - Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế? - Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!

Đưa nhầm bò đực… Lại nói về Trương Phi Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều là 3 danh tướng nước Thục. Cả 3 luôn luôn kèn cựa về tài năng của nhau… tao giỏi nhất tao mới giỏi nhất Triệu Vân: Nhà tao có nhiều muối i ốt nhất nên tao thông minh nhất (???) Để tránh tình trạng huynh đệ tương tàn Lưu Bị bèn nhờ Khổng Minh… - Quân sư thông minh nhất thiên hạ hãy nghĩ dùm ta 1 cuộc thi để chọn ra người giỏi nhất… Với IQ của mình Khổng Minh nghĩ ngay ra cuộc thi vắt sữa bò cho 3 danh tướng tranh tài… 3 con bò được dắt ra… Quan Vũ hì hục vắt… được 4 lít Triệu Vân cũng hì hục nhưng do quen Chat hơn là tập tạ nên chỉ được 4 lít… Còn Trương Phi tay to nhất bọn hùng hục vắt nhưng chỉ được nửa lít… Khi trao giải QV và TV té ngửa khi thấy Trương Phi đoạt giải nhất… Quan Vũ, Triệu Vân: chúng mày ngu vừa thôi chứ, ngu hết phần của người khác à… 1 lít mà vô địch là sao… Lưu Bị từ tốn đáp: nhưng tao đưa nhầm bò đực cho thằng Trương Phi mà… *

*

*

Còn chưa xuống đến nơi Hai vận động viên leo núi đang vượt qua một cái vực thì một người bị trượt chân rơi xuống. Người kia ngoái lại hỏi: - Anh có làm sao kh...ô...ô...ng? - Chưa b...i...ế...t...!, - ở dưới trả lời - vẫn đang r...ơ...i...i... *

*

*

VOVA ĐI SIÊU THỊ. Vôva dắt em nó đi vào một siêu thị, chọn một bịch băng vệ sinh phụ nữ rồi mang ra quầy tính tiền. Lấy làm lạ, cô thu ngân nhìn chằm chằm vào hai đứa bé, rồi không nén nổi tò mò, cô hỏi. - Cháu bao nhiêu tuổi rồi? - Cháu lên tám. – Vôva đáp. Cô thu ngân hỏi tiếp: - Thế cháu có biết thứ này để làm gì không? - Cháu không rõ lắm. Nhưng thứ này không phải để cho cháu, mà cho thằng em cháu. – Vôva chỉ tay vào đứa em đi bên cạnh. - Cho em cháu? – Cô gái tròn mắt ngạc nhiên. - Đúng thế. Nó lên bốn tuổi. Chúng cháu xem trên tivi và thấy người ta nói rằng, nếu sử dụng thứ này, có thể bơi và đi xe đạp. Mà nó thì lại chưa biết cả hai thứ ấy… *

*

*

NGƯỜI TEXAS ĐẾN AUSTRALIA.. Một anh chàng nông dân Texas du lịch qua nướcAustralia, đến bắt chuyện một nông dân bản xứ. Anh chàng ngườiAustralia giới thiệu cánh đồng lúa mì rộng lớn của mình, anh Texasphẩy tay: - Nhìn cánh đồng này hơi bị tức mắt, chúng tôi cónhững cánh đồng lúa mì ít nhất cũng rộng gấp đôi cánh đồng này. Thăm đàn gia súc, chàng khách mỉm cười độlượng: - Bò của chúng tôi chắc là chỉ lớn gấp đôi bò củaanh thôi. Chợt thấy một đàn Kanguru nhảy qua cánh đồng, anhta hỏi: - Con gì kia? Anh nông dân người Australia ngạc nhiên đáp: - Ô! Thế ở Texas không có châu chấu sao?

43

Xoa Bóp Chuyên Nghiệp

Chuùng toâi coù nhieàu phuïc vuï vieân töø nhieàu quoác gia; Thaùi Lan, Cambodge .... Xoa boùp theo caùch Californie, Thaùi Lan, Thuïy Ñieån, Shiatsu. Xoa boùp theå thao, xoa boùp trò lieäu. Laøm giaûm aùp löïc, giaûm ñau ñôùn meät 5005 Jean Talon West (metro Namur) moûi, thoaûi maùi cô theå.

Có Anna nữ phục vụ Việt Nam đón tiếp quý vị

Noi theo gương tốt Cô giáo lớp 1 dạy học sinh: - Chúng ta cần phải phát động phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé! - Thưa cô vâng ạ! - Ngày hôm sau: Em nào có việc tốt kể cho cô nghe. - Dạ thưa cô - Một em đứng lên: Hôm nay em dẫn một bà già qua đường ạ! - Tốt, tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé! - Ngày hôm sau: Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt? - Dạ thưa cô, hôm nay chúng em học tập bạn hôm qua và đều đã làm việc tốt ạ! - cả lớp đứng lên đồng thanh nói. - Vậy là rất tốt. Các em đã làm những việc gì nào? - Chúng em cùng dẫn một bà già qua đường ạ. - Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả? - Dạ thưa cô, vì bà ấy... không thích qua đường ạ. *

*

*

Hacker… Là chỗ thân tình, một con quỷ mời tay hacker trẻ thăm quan địa ngục. Chàng thanh niên nhìn thấy máy tính ê hề, mọi người đều ngồi chơi DOOM, vào Internet thoải mái, quậy mệt nghỉ… Cậu ta tuyên bố rằng khi chết sẽ vào địa ngục này. -…30 năm sau, anh ta chết và được đưa tới địa ngục. Vẫn là khung cảnh xưa nhưng người đã khác, cơ man là quỷ dữ gào thét hè nhau đòi xé phay, hầm nhừ xương anh ta trong vạc dầu làm lẩu. Hacker hỏi bạn cũ: - Sao lại thế này, những cảnh ông cho tôi xem đâu? - Bọn chúng là người bị ăn cắp account, chủ ngân hàng bị bẻ khoá, nhà quản trị mạng… Họ chờ anh ở đây đã lâu rồi. Thôi thì dám làm dám chịu nhé!

*

*

*

Thanh tra nhắc bài Vova.

Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.Cô giáo: - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga. Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu. - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này? Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu. Vova: - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn …….. - Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học! Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra: - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!

514-731-5333

BÁNH TAO ĐÂU… Ông thầy đồ nọ vốn tính tham ăn. Bữa ấy có người mời đi ăn cỗ, thầy mới cho một cậu học trò nhỏ theo hầu. Ðến nơi, thầy ngồi vào cỗ, bảo học trò đứng bên cạnh. Trông thấy trong mâm cỗ còn nhiều bánh trái, bụng no nhưng thầy lại muốn bỏ túi mấy chiếc. Sợ người chung quang nom thấy thì mất thể diện, thầy mới cầm bánh thản nhiên đưa cho học trò, bảo: - Này, con cầm lấy! Vừa đưa, thầy vừa nháy ra hiệu bảo cất mang về cho thầy. Cậu học trò không hiểu được cái nháy mắt thâm thúy của thầy, tưởng thầy cho thật, liền bóc ngay ra ăn. Thầy nhìn thấy, giận lắm, nhưng giữa đông đủ mọi người, không dám mắng. Ðến lúc ra về, thầy vẫn còn tiếc mấy cái bánh, muốn kiếm cớ để trả thù học trò. Khi hai thầy trò đang cùng đi ngang nhau, thầy bèn giận dữ mắng học trò: - Mày là anh em bạn với tao hay sao mà dám đi ngang hàng với tao? Trò sợ, vội vàng đi nhanh lên trước. Thầy lại gắt: - Mày là bố tao hay sao mà dám đi trước tao? Trò tụt lùi lại sau. Thầy lại quát: - Tao có phải là thằng tù đâu mà mày phải đi sau áp giải. Trò ngơ ngác quay lại thưa: - Bẩm bẩm, con đi thế nào thầy cũng mắng, vậy xin thầy bảo cho con nên thế nào cho phải ạ? Thầy chẳng ngần ngại gì nữa, hầm hầm bảo: - Thế bánh tao đâu…? *

*

*

Một tấm lòng. - Sống trên đời sống, cần có 1 tấm lòng,... Để làm gì? - Để... đút thêm... để nhét thêm... (tham ăn vãi!...) - Hả!!??? * * *

Có bán thuốc lào không hử?

Codenxi từ ngày biết hai câu thơ: Trúc xinh trúc đứng hàng rào Em xinh em hút thuốc lào… cũng xinh! cho nên bị lên cơn ghiền sâu mắt đã hai hôm, mà đợi đến phiên chợ làng thì còn những một tuần nữa, nên bèn lân la vào ngõ cô gánh hàng xén: - Cô mình có bán thuốc lào không hả? - Không có bác ơi! Qua hôm sau, chưa bảnh mắt, Codenxi lại ra ngõ ấy vừa ngáp lia lịa vừa hỏi: - Cô mình có bán thuốc lào không? Cô hàng xén mới mở hàng đang ế, phát cáu: - Này, này… em bảo cho bác biết nhá, em chưa từng bán thuốc lào, em không có bán thuốc lào, và em sẽ không bao giờ bán cái ngữ thuốc lào! Bác còn dấm dớ hỏi nữa là em búa cho bác mấy búa đấy…! Qua tờ mờ sáng hôm sau nữa, đang lúi húi dọn hàng ra thì cô hàng xén đã thấy Codenxi lò dò đến: - Này, cô mình có bán búa không hử? Cô hàng xén chưng hửng: - Làm gì có búa mà bán!? Rõ chán cái bác này!… Codenxi mừng ra mặt: - Thế… có bán thuốc lào không hử!?


44

SOÁ 644 10/02/2017 Có bán nước hoa Gucci, Đặc biệt Lancôme,Dior, Burberry, Dịch vụ express - gởi nhanh: Versaci ..., rẻ hơn Labaie Nhận chuyển phát nhanh

CHUYỂN TIỀN VÀ CHUYỂN HÀNG VỀ VN Tại tiệm VASE CARAVAN : VÀ KHẮP THẾ GIỚI

Công việc, tình yêu…của bạn sẽ như thế nào? Hãy cùng Việt Báo đưa ra vài dự đoán dí dỏm về cuộc sống nhé! Hoạt động liên tục là điểm mạnh, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của các cá nhân tuổi Chuột, bạn không cho mình đủ thời gian để nghỉ ngơi. Các bệnh liên quan tới thận, tim mạch… có thể gây cho bạn sự mệt mỏi, cần chú ý tập luyện, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn.

Nói chung, người tuổi Sửu là những người mạnh mẽ và có sức khỏe tốt nên sẽ sống thọ. Tuy nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào sự cố gắng để đạt được thành công của họ.

Tâm trạng không tốt có thể gây ảnh hưởng tới tính khí của bạn. Sự trục trặc trong chuyện tình cảm gây cho bạn sự chán nản, thất vọng. Dành nhiều thời gian hơn để thư giãn, đi du lịch, leo núi… để lấy lại cân bằng.

văn thư,bưu phẩm, thùng hàng, chứng từ về Việt Nam và đi khắp thế giới

Carrefour Langelier Centre Domaine Anh Lương: þ Gửi tiền về VN giao tận nhà trong vòng 12 tiếng 7373 Boul, Langelier Suite C21 3235 Avenue de Granby Suite 11 St-Léonard, Qc H1S 1V7 Montréal, Qc H1N 2Z7 þ Bán phút điện thoại gọi Long distance giá rẻ. Phục vụ tận tâm

514-899-1818

Quan tâm nhiều hơn tới bản thân, tập luyện và ăn uống hợp lý để cải thiện sức khỏe, bởi đây là năm bạn dễ bị căng thẳng, thậm chí thương tích bất ngờ. Dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch, hẹn hò, học các môn khiêu vũ, leo núi…

Bận rộn với guồng quay công việc, tiền bạc, bạn có thể xao lãng chăm sóc bản thân. Vì đây là năm mà bạn di chuyển nhiều, hãy thận trọng khi tham gia giao thông, tránh sinh hoạt thiếu điều độ.

LỜI NGUYỆN Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thành Cứu Khổ Cứu Nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Đại Nguyên Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Đại Thế Chí Văn Thù Xứ Lợi Bồ Tát. Nam Mô Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu ai thành tâm đọc lời nguyện này mỗi ngày 9 lần (hoặc nhiều hơn càng tốt), trong vòng 9 ngày liên tiếp sẽ được toại nguyện với điều mà bạn đã cầu xin. Tuấn Mai - tạ ơn

Danh ngôn Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn đã biết tất cả mọi điều. Và dù người ta có đánh giá bạn cao đến đâu đi nữa, bạn vẫn phải luôn có dũng cảm tự nhủ: ta là một kẻ dốt nát. Đừng để lòng kiêu ngạo xâm chiếm lấy bạn. Vì nó bạn có thể bướng bỉnh ở chỗ cần phải tán thành, vì nó, bạn sẽ từ chối lời khuyên có ích và sự giúp đỡ thân ái, vì nó bạn sẽ mất mức độ

Tính cách bộp chộp của Khỉ có thể mang lại những rắc rối cho bạn. Những kẻ hiềm khích có thể gây hấn, khiến cho bạn một năm căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí phải tới bác sĩ. Vì vậy, đề cao sự an toàn cho bản thân là điều cần thiết

khách quan. ***

Đi ra một bước đường ta thấy ta khôn thêm một chút và tự thấy trí óc của mình thật bé bỏng vô cùng. *** Kẻ biết thì không nói. Kẻ nói thì không biết.

Trong năm, bạn có thể gặp phải vấn đề về sức Đây là năm mà khỏe. Để tránh tinh thần mệt mỏi, sức khỏe của nên dành nhiều thời gian hơn để bạn ở mức trung chăm sóc bản thân, đảm bảo an bình. Trong khoảng thời gian đầu toàn trong môi trường sống (gia năm, bạn cần quan tâm, chăm sóc tới đình, công sở). bản thân nhiều hơn: tập luyện thể dục thể thao, ăn uống hợp lý, uống nước đầy đủ… nhằm phòng tránh bệnh tật.

*** Hiểu biết và chỉ có hiểu biết mới làm cho con người tự do và đem lại cho con người sự vĩ đại. *** Nhiệm vụ quan trọng nhất của nền văn minh là dạy cho con người biết tư duy.

Sức khỏe tuổi Thìn Đinh Dậu 2017 này khá ổn định, bạn không gặp vấn đề lớn nào khiến tâm trí phải nặng ưu tư. Đây cũng là năm để nạp năng lượng, hãy dành nhiều thời gian hơn để thư giãn, nghỉ ngơi và tham gia các hoạt động xã hội.

Sao xấu có thể tác động, khiến sức khỏe của tuổi Tỵ không được dồi dào như mong muốn. Các áp lực công việc gây ra tâm trạng không vui, tinh thần uể oải, vì thế, nên dành nhiều thời gian thư giãn, tránh bỏ bữa, ăn ngủ đủ giấc, đủ bữa.

Người tuổi Tuất vui sướng hay buồn rầu đều ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ là những chiến binh, có sức đề kháng mạnh mẽ với bất kỳ căn bệnh nào xuất hiện trong cuộc đời mình.

Danh ngôn Sự học trước hết

phải biết phân

Người tuổi Hợi luôn thích được vui vẻ và thường cho phép mình được hưởng thụ nhiều hơn mức giới hạn. Họ ăn, uống và hút thuốc quá nhiều và điều đó dẫn tới bệnh tật.

biệt việc nghĩa với

việc hại.

Chúng tôi mua tất cả xe hư, xe cũ, không còn xài

Giá tốt $$$

West and West Island Auto Recycling Reg’d

(514) 363-6010 (Anh/Pháp)

8:00am-11:00pm

REMORQUAGE LOCAL ET LONGUE DISTANCE AUTO DE COURTOISIE MESCANIQUE GÉNÉRALE DESBOSSELAGE PEINTURE CAS D’ASSURANCE Chúng tôi mua lại các loại xe hư, xe phế thải. Chúng tôi đến nơi lấy xe.

t.514-661-6161 - f.450.664.2157

1236 RUE LACHAINE, ST-VINCENT-DE-PAUL LAVAL (QUÉBEC) H7C 2N7


SOÁ 644 10/02/2017 Cần người làm part time, đàn ông trung niên, dọn dẹp, tổng quát, biết lái xe, khu St-Michel. Liên lạc 438-936-5005

514-834-1001, 514 553-0444

Cần bán restaurant sushi rất đông khách,lý do vì không có người trông coi ,liên lạc: 514-560-6965

Linh Tinh Bạn có muốn bắt đầu một doanh nghiệp trong một lĩnh vực rất là hấp dẫn, thanh toán tiền, và lợi nhuận, trong khi làm việc chỉ là một phần thời gian của bạn để trở thành ông chủ của riêng bạn mà không cần phải đầu tư nhiều tiền để mà đạt được sự độc lập về tài chính sau một thời gian nhật định. Xin vui lòng liên lạc với Tony tại số 514-265-1761

Cần sang tiệm sushi to go, ở trine đường Parc, 30 chỗ, vì lý do sức khoẻ, Liên lạc: 514-827-3883 _________________________________

Cần sang Nhà hàng Thái-Việt-Trung Quốc, 70 chỗ, ở trên đường Beaubien, giá bán 35,000$ bao gồm tất cả. Liên lạc Đức 514-651-6582 _________________________________

Cho thuê 3-1/2 gần metro parc, nhà mới tân trang, dọn vào đầu tháng 7. L/L: 514-712-8888 _________________________________ Nhà 4-1/2 trên đường St-Michel 625$ / tháng, không bao, có tủ lạnh, mág giặt. Liên lạc: 438-345-6078 _________________________________ Location Studio 3250 cremazie est ( coin St-Michel ), bên cạnh Phở Nam, studio 3000 PC, sàn gỗ, hoàn toàn mới, sưởi , toilette, tất cả...cho thuê làm : nhà giữ trẻ ( garderie ); tập gym, karate, etc. Liên lạc: 514-834-1001.

_________________________________

Bán tiệm nail mới build 8 tháng ở montreal nord, 4 spa, rộng rãi, giá 27000$, tặng 3 tháng tiền mướn nhà, liên lạc Khôi 514 519 0175 _________________________________ Bán tiệm Nail centre ville build 6 tháng , gần métro mont-royal. 6 spa , 7 ban, 1200 pc. Giá 65000$ , tiền nhà 3000$ một tháng. Liên lạc Khôi 514 519 0175.

Việc Làm Tiệm phở cần server và phụ bếp cuối tuần. Xin liên lạc: 514-236-7188 _________________________________

Cần thợ bột , chân tay nước có kinh nghiệm ! Tiệm gần metro. Liên lạc 514-823-2966 or 514-564-2188 _________________________________ Nhà hàng cần phụ bếp full time , cần Serveur ( serveuse ) cuối tuần liên lạc 514 522 7888

_________________________________

Mua Bán

Cần thợ nail bao lương hơn ăn chia, biết làm bột, Montreal nord 514 554 5254

Cần sang tiệm nail ở Trois-Riviere, giá cả thương lượng, tiệm có khách ổn định. Liên lạc: 819-448-2505 _________________________________

Tiệm ongle Angelina nail ở Laval, trên đường samson, gần aut. 13, cần thợ nail có kinh nghiệm, Làm ở trong khu giàu, tip nhiều .Liên lạc: 514-824-5066 (Tracy) / 514-582-9683 (Maya)

Cần sang tiệm nail. Tiệm trang trí đẹp 4 bàn 3 ghế . Giá 42000. Có thể thương lượng. Nếu có thanh lý xin liên lạc John 514-827-5957 _________________________________ Cần bán 1 tủ lạnh cho nhà hàng rất lớn, đựng chứa rau củ quả. Liên lạc:514-834-1001 _________________________________ Cần bán tủ lạnh nhà hàng ( loại tủ lạnh rất lớn dành làm phòng lạnh cho nhà hàng; 1.5m x 2.4m ), bếp nấu phở gaz, bếp 4 lò gaz, lò chiên dầu cho nhà hàng. 514-834-1001

Tiệm Sushi take out khu Villeray, cần chef có kinh nghiệm và một caissière . Liên lạc: 514-686-1088 _________________________________

Tiệm sushi Take out ở Lasalle, cần thợ cuốn và caissiere, biết tiếng Pháp/Anh, có hay không có kinh nghiệm, làm part time / full time. lương tốt, chỗ lam qui vẻ. Liên lạc: 514-886-1220/ 514-366-5777 _________________________________

Nhà hàng chez liên ở laval cần người phụ bếp, Liên lạc: 514-690-3303 / 450-681-3307 Thu _________________________________

Nhà hàng vùng St-Lambert đang tìm sushiman, makiman, L/L : 514-886-0655 _________________________________

VNA WINDOW & DOOR, thay toàn bộ cửa sổ, cửa chính, sơn sửa toàn bộ trong và ngoài, hàn gắn toàn bộ hệ thống nước, thông toàn bộ hệ thống thoát nước, lắp ráp toàn bộ bồn tắm và bồn cầu, giá rẻ, đảm bảo uy tín. TOAN: 514-836-1787

Cho Thuê

Cần serveur(se) có kinh nghiệm . Liên lạc: 514-722-9595 _________________________________

Cần sang gấp nhà hàng sushi và bánt mì VN , Xin liên lạc 514-559-3004 / 514-601-3633 _________________________________

Sửa chữa nhà cửa

Chuyên sửa hệ thống ống nước và ống cống. Sửa và thay bình nước nóng, thông ống cống, thay toilet. Thay và sửa ống nước rỉ, robinet, lavabo, baignoir. Gắn hút hơi bếp và toilet. Liên lạc Minh: 514-618-9223

Nhận thợ nail nữ có kinh nghiệm bột và chân tay nước . Liên lạc: 514-881-1551 & 514-827-3378 _________________________________

_________________________________

Cần sang tiệm depanneur, bao gồm tất cả, giá bán 80,000$, có thể thương lượng. Liên lạc: 514-812-8836

_________________________________

_________________________________

Nhà hàng Vietnam cần gấp serveur (se) nam nữ biết tiếng pháp. có hoặc không kinh nghiệm. L/L : 514-240-3182 / 450-674-3159 _________________________________

Nhà hàng Vietnam cần phụ bếp part time. 514-743-4699 / 450-471-6900 _________________________________

Cần sang tiệm, 96 chỗ, vì lý do sức khoẻ . Liên lạc: 514-297-5619 _________________________________

_________________________________

_________________________________ Cần người có xe, làm việc general, lau chùi dọn dẹp trong bar. L/L : Na : 514-677-2664

_________________________________ Hãng may T.N cần gấp 4 người thợ may plaine & over có kinh nghiệm, cần người làm finition, gọi T.N : 514-641-5588 / tới 1963 Tillemont. H2E-1C9

45

Cần thợ nail biết tiếng Pháp, tiệm ở góc st-denis và Mont-Royal. Liên lạc: 514-546-4533

_________________________________ Hãng may cần thợ may tại nhà, plein và overlock, tại hãng có kinh nghiệm. Liên lạc: 514-274-8999

_________________________________

_________________________________

Tiệm nail cần thợ bột + tay chân nước có kinh nghiệm biết tiếng Pháp và có xe. Chố làm vui vẻ như gia đình, liên lạc: 450-966-9963 _________________________________

Ongles Annis cần gấp thợ bột nail nữ, khu St-leonard, lương cao, tip hậu. Liên lạc: 514-836-1279 / cell: 514-727-4667 _________________________________

Cần sushiman có kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, sẽ chỉ dẫn thêm, lương cao. Cần bếp chính. (514) 974-4563 François / 514-467-7586. 410 grande cote Boisbriand.

Tiệm nail khu Italie cần thợ nail có kinh nghiệm, làm full time. Liên lạc: 514-774-8379

Nhà Hàng Saigon 27 khu vieux Montréal cần 1 Bếp nhanh lẹ . Biết ra phở và đồ nướng . Làm 40h tuần tra check , 1 Nam nhân viên phục vụ chạy bàn có hoặc không kinh nghiệm. Phải Biết 2 thứ tiếng Anh, Pháp, làm 5 buổi trưa và cuối tuần. Liên lạc: Sam 438 499 1610 _________________________________ Cần thợ nail tiệm ở trong centre d'achat Agrignon gần metro Agrignon. nhận dạy học viên. Liên lạc: 514-937-1922 _________________________________ Cần serveur có kinh nghiệm, biết tiếng anh và pháp, lương fix + típ.Liên lạc: 514-604-5116 ( Paul ). _________________________________ Cần serveuse hay barmaid biết tiếng pháp, tuổi từ ( 18 - 28 ) làm trong bar + poker machine + billards. 514-834-1001

_________________________________ Nhà hàng cần bếp và serveur, làm full time/ part time. Liên lạc: 514-776-8561 / 514-349-8561

_________________________________ Lolita Beaute cần gấp thợ nail biết làm chân tay nước, nếu biết làm bột và Shellac càng tốt, tiệm đẹp, lương cao. L/L Melissa : 514-625-0972 / Anna : 514-709-6068 Email : lolitabeautecsl@gmail.com _________________________________ Cần 4 người có kinh nghiệm biết làm về : may , cắt vải, bọc ghế sofa, nệm ghế, biết về thợ mộc, biết làm patron de meuble, làm việc ở Montreal Nord. 6809 Place Pascal Gagnon , Liên lạc: 514-325-3636. Extention 23 ( Rosie ). Xin gọi tiếng Anh hay Pháp. _________________________________ Nhà hàng ở Laval, Lasalle cần người phụ bếp, người cuốn sushi kinh nghiệm hay không kinh nghiệm, full time hay part time, tra cheque, Liên lạc: 514-439-0909 _________________________________ Cần nam nữ thợ bột có kinh nghiệm bao lương 120$ trên ăn chia khu RDP. Liên lạc: 514-885-5432 hoặc 438-998-9145 _________________________________ Tiệm nail Cartier Laval, cần thợ nail nữ có kinh nghiệm, làm full time, bao lương, biết tiếng Anh/Pháp. Liên lạc: 438-394-8036 _________________________________ Cần serveur nam (nữ) và đầu bếp, làm full time hay part time . Liên lạc: 438-936-4308

Danh Ngôn *** Người khôn nghĩ rồi mới nói, người ngu đần nói rồi mới nghĩ đến điều anh ta nói. *** Sách là kho tàng đã và đang cho ta trí tuệ và biến ta thành người có tri thức, học rộng, tài cao. Cái ích lợi nhất rút từ những kiến thức ra là cái giúp ta những quan niệm chính xác về bản thân và dạy ta biết cách xử thế. *** Những gì dạy ở trường học và đại học không phải là giáo dục, nhưng chỉ là phương tiện của giáo dục thôi. *** Mục đích chính của giáo dục không phải dạy cho trẻ hiểu nhiều, biết rộng mà dạy cho trẻ biết hành động. ***


46

SOÁ 644 10/02/2017

Tin

KIẾN THỨC

LÀM MÃI KHÔNG GIÀU, ỐM ĐAU LIÊN MIÊN THÌ HÃY XEM NGAY PHONG THỦY PHÒNG NGỦ

KHAI THUEÁ TRÒNH HIEÄP HÖNG Tel.: 514-747-6024 - 514-718-2507

ö Khai thueá caù nhaân vaø gia ñình cho moïi tröôøng hôïp ö Thueá TPS & TVQ. ö Tính löông cho nhaân vieân & giöõ soå saùch (xí nghieäp, tieäm nail, nhaø haøng, haõng may, deùpanneur...) ö Lo thuû tuïc thaønh laäp coâng ty (Incorporation) Xả stress từ ö Xin soá TPS+TVQ, permis môû nhaø haøng... ngày 4/11/2016 860 GROU, St-Laurent, Qc., H4N 2C7 đến ngày 17/12/2016

PHONG THỦY CHUYỂN NHÀ Ở: TUÂN THỦ 11 QUY TẮC ĐỂ RƯỚC TÀI LỘC, ĐÓN MAY MẮN Nếu người thân trong gia đình bạn ốm đau bệnh tật suốt hoặc gia đình làm ăn mãi vẫn cứ nghèo, hãy xem ngay thiết kế phòng ngủ nhà bạn có đang phạm phải 14 điều dưới đây không.

P

hòng ngủ là nơi nghỉ ngơi của mọi thành viên trong gia đình sau ngày làm việc, học tập mệt nhọc. Trong phong thủy, phòng ngủ luôn tỏa ra những năng lượng tích cực giúp mọi công việc trong nhà diễn ra suôn sẻ, sức khỏe mọi người luôn tốt. Tuy nhiên, việc thiết kế và bố trí phòng ngủ phạm phải quy tắc trong phong thủy có thể làm đảo ngược tất cả. Dưới đây là những thiết kế phòng ngủ sai quy tắc trong phong thủy mọi người nên tránh: 1. Cửa phòng ngủ đối diện với cửa nhà vệ sinh Nhà vệ sinh là nơi có độ ẩm, mùi hôi thối và xấu xí nên sẽ hấp thụ nhiều năng lượng âm khí. Nếu phòng ngủ nhà bạn được thiết kế theo cách này nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người trong phòng như bệnh về xương khớp hay cơ bắp, hoặc ảnh hưởng tới tài chính, làm hao hụt của cải. 2. Giường đối diện với cửa phòng Tùy thuộc vào vị trí giường đối diện với cửa phòng nó sẽ có những ảnh hưởng khác nhau tới sức khỏe chủ nhân căn phòng. Nếu cửa phòng đối diện với đầu giường có thể khiến chủ nhân bị đau đầu, đau nửa đầu thường xuyên. Nếu cửa phòng đối diện với phần giữa giường có thể khiến chủ nhân bị đau bụng, mắc các bệnh về dạ dày. Nếu cửa phòng đối diện với cuối giường, mức độ ảnh hưởng sẽ thấp hơn.

thiếu ngủ, đau đầu. 6. Giường ngủ đối diện với góc tường Nó có thể gây chóng mặt, nhức đầu và các triệu chứng bệnh không thể phát hiện. Giải pháp: Trong trường hợp phòng ngủ có một góc tường nhô ra, hay một đồ vật không thể di chuyển có góc nhọn, hãy che chắn bằng một tấm rèm để làm giảm các năng lượng có hại. 7. Giường ngủ bên dưới cầu thang Với vị trí giường như thế này có thể khiến cho người ngủ gặp cơn ác mộng và nhiều điều không may mắn. Giải pháp: Di chuyển vị trí cầu thang là điều không thể, vậy chỉ còn cách thay đổi cách kê giường của bạn. Kê giường ra một vị trí khác tránh gầm cầu thang. 8. Đầu giường đối diện với bức tường mà đằng sau nó là bồn cầu nhà vệ sinh Kiểu thiết kế này diễn ra trong thời gian dài có thể khiến người nằm giường bị đau đầu, rối loạn ý thức và làm mất khả năng tập trung của con người. Giải pháp: Di chuyển giường đến một vị trí tốt hơn hợp phong thủy. 9. Đầu giường đối diện với phòng thờ qua một vách tường Tuyệt đối tránh nằm như thế này. Giải pháp: Di chuyển giường của bạn hoặc điều chỉnh vị trí bàn thờ.

3. Cửa nhà vệ sinh đối diện với giường

10. Đầu giường kê ở một vị trí lửng lơ

Tình trạng này còn tồi tệ hơn so với quy tắc 1 (cửa phòng đối diện với cửa nhà vệ sinh). Lối thiết kế này sẽ gây ra đau đầu nghiêm trọng và làm cho bạn mất tập trung khi suy nghĩ. Nếu vấn đề này không được giải quyết, diễn ra trong một thời gian dài, nó có thể gây ra ung thư hoặc nhiều loại bệnh tật khác. Vì vậy hãy kê lại giường của bạn càng sớm càng tốt.

Trong thực tế một số gia đình thích kê đầu giường ở vị trí lửng lơ như thế để tạo không gian thoáng hoặc không khí lãng mạn. Tuy nhiên, kiểu kê giường này sẽ khiến người nằm ngủ không được ngon giấc, luôn luôn trong trạng thái lửng lơ. Vì thế, hãy quay đầu giường của bạn dựa vào một cạnh tường để tạo cảm giám an tâm.

4. Gương đối diện với giường Bạn thử tưởng tượng, mỗi sớm tỉnh dậy đã nhìn thấy mình trong gương, bạn sẽ có giật mình đôi chút phải không? Tình trạng này kéo dài có thể làm giảm sự tập trung của trí óc. Hãy cố gắng đừng đặt gương trong phòng ngủ. Nếu bắt buộc, có thể tham khảo các vị trí đặt gương ở hình dưới. 5. Đen chùm ở trên chốc giường Một chiếc đèn chùm trên trần nhà có thể chiếu sáng khắp căn phòng nhưng nếu nó ở ngay trên chốc đầu giường của bạn sẽ tạo ra áp lực vô cùng lớn cho người nằm. Thậm chí có thể gây ra chứng mất ngủ,

Trong ngày chuyển sang nơi ở mới cần tuân thủ một số quy tắc phong thủy để gia đình hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn.

11. Đặt tivi hay các thiết bị điện tử khác ở đầu giường Nhiều gia đình thường thích đặt TV trong phòng ngủ để tiện xem các chương trình 1 hoặc 2 giờ cho đến khi cảm thấy buồn ngủ sẽ. Tuy nhiên, điều này sẽ làm giảm đi số giờ của giấc ngủ và ảnh hưởng đến năng lượng ngày tiếp theo của bạn. Nếu tình trạng này kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí là sự nghiệp của bạn. Ngoài ra, điện thoại di động có xu hướng phát ra bức xạ ngay cả trong chế độ máy bay. Vì thế không nên đặt điện thoại cạnh người trong khi ngủ. 12. Điều hòa ngay trên chốc đầu giường

B

ước sang năm mới 2017, rất nhiều người có ý định chuyển sang một ngôi nhà mới với những hy vọng đón nhận nhiều may mắn, tài lộc trong năm mới. Trong phong thủy, việc di chuyển sang một nơi ở mới là dấu hiệu của một sự khởi đầu tươi mới, sự bắt đầu của những khởi đầu tốt lành. Tuy nhiên, để đạt được những điều mong ước đó, khi di chuyển sang nhà mới bạn cần tuân thủ các nguyên tắc phong thủy sau: 1. Điều này là quan trọng nhất: Chọn một ngày tốt lành để chuyển sang nhà mới. Để chọn được ngày tốt lành bạn cần tính toán dựa vào tuổi của những người thân trong gia đình, đặc biệt ưu tiên người chủ của ngôi nhà để cho kết quả tốt nhất. Nếu bạn không thành thạo trong việc này, có thể tham khảo ý kiến của chuyên gia hoặc thầy phong thủy. 2. Di chuyển sang nhà mới nên chỉ bao gồm những thành viên trong gia đình, không nên có khách. Lưu ý, ngày làm lễ chuyển sang nhà mới khác với ngày mừng tân gia có mời khách. 3. Vào ngày di chuyển, luôn luôn nói điều gì đó là tốt lành và tránh nói bất cứ điều gì đó tiêu cực. 4. Đừng cãi nhau, đánh nhau, mắng con hay khóc vào ngày chuyển nhà bởi vì tất cả những hành động này tượng trưng cho sự bất hạnh, xui xẻo và gia đình không hạnh phúc. 5. Khi chuyển sang nhà mới nên bật Với kiểu thiết kế này, không khí lạnh sẽ thổi thẳng về phía cơ thể của bạn và đặc biệt là khi bạn đang ngủ, lỗ chân lông sẽ nở ra, từ đó dễ dàng gây bệnh như cảm lạnh, cứng cơ và đau đầu. 13. Vị trí của giường là trên hoặc dưới bếp hoặc nhà vệ sinh Bếp là yếu tố lửa, nhà vệ sinh là nơi ô uế, bẩn thỉu. Nếu giường ngủ kê bên trên hoặc dưới bếp nấu, nhà vệ sinh có thể ảnh hưởng đến chức năng gan của chủ nhân

sáng đèn, vặn vòi nước để thông đường ống, mở các thiết bị điện để thể hiện các chức năng hoàn hảo cho ngôi nhà mới của bạn. 6. Không nên ngủ trưa trong nhà mới vào ngày chuyển nhà vì nó tượng trưng cho sự lười biếng và bệnh tật. 7. Đặt một gói màu đỏ - loại chuyên dùng trong phong thủy - bên dưới chum gạo rồi đổ đầy gạo lên tới miệng chum gạo. Dùng một miếng dán màu đỏ hoặc vàng dán lên nắp chum gạo và viết hai chữ "Đủ Đầy". 8. Mua chổi và giẻ lau sàn mới. Lý do là bởi vì bạn đang chuyển đến một nơi ở mới thì đừng để những đồ "quét những khó khăn của năm cũ" xuất hiện trong nhà mới của bạn. Hãy vứt cây chổi và khăn lau sàn cũ đi hoặc để chúng lại ở ngôi nhà cũ và mua đồ mới. 9. Đừng vào nhà tay không, mọi thành viên trong gia đình nên mang theo một cái gì đó tốt lành chẳng hạn như trái cây tươi Cam (thể hiện sự thịnh vượng), Táo (an toàn), Dứa (may mắn), Lựu (cơ hội) và Đào (sức khỏe tốt). Bạn cũng có thể mang lại một thứ gì đó có giá trị như vàng, sổ tiết kiệm và bất cứ điều gì đó tượng trưng cho sự may mắn vào nhà mới. 10. Phụ nữ mang thai nên tránh xuất hiện trong nghi lễ chuyển nhà. 11. Vào ngày đầu tiên, bạn cũng phải bật bếp và nấu một số món tráng miệng để tượng trưng sự no đủ. căn phòng. 14. Trang trí trần nhà quá cầu kì, rắc rối Trong những năm gần đây, nhiều gia đình thích trang trí trần nhà bằng gương, tác phẩm nghệ thuật, ảnh cưới hoặc đèn chùm. Tuy nhiên, những vật dụng trang trí này sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, trong thời gian dài, nó sẽ gây ra vấn đề sức khỏe. Tốt nhất hãy để trần nhà của bạn đơn giản nhất có thể.


SOÁ 644 10/02/2017

49$ / Tuần*

Exit 14, Aut. 15 Nord

Directeur De Renouvellement

92$ / Tuần*

taxes en sus

taxes en sus

CRV 2017

ACCORD 2017

PILOT 2017

taxes en sus

taxes en sus

taxes en sus

70$ / Tuần*

80$ / Tuần*

DANH LE

ODYSSEY 2017

CIVIC 2017

266 boul. Cure-Labelle, Laval, H7L 3A2

47

Tél. :

514-501-0893

122$ / Tuần*

Có quà đặc biệt cho khách Việt Nam

GINA BEAUTÉ 514.725.7878

7930 St-Michel, H1Z-3E1 ( bên cạnh Phở Ngon )

Chuyên cung cấp sản phẩm về Nail, hàng chất lượng tốt, giá phải chăng. TOP GEL

không cần chùi,

bóng giữ lâu, không chip đầu móng, đầu móng, đặc biệt không làm vàng french trắng

Quý khách cần máy ATM ? Không cần mua máy, không Cần bỏ tiền. Được chia hoa hồng 50/50 mỗi transaction

TOP MATTE

không chùi real, real matte đẹp nhất trên thị trường, quý khách sẽ hài lòng

RIA. Nhận chuyển tiền

về Việt nam và tất cả các nước trong 24h

BÁNH BÔNG LAN CUỘN KIỂU SUSHI NGON MÊ LY

GIỜ MỞ CỬA: Thứ Hai-Thứ Sáu: 10AM - 7PM Thứ Bảy: nghỉ Chủ nhật: 11AM - 7PM Sau giờ xin hẹn trước. Cám ơn Nguyên liệu: - 4 trứng gà (khoảng 55g/1 trứng) - 80 gr bột mì - 5 gr tinh bột bắp (bột này giúp bánh khi cuộn không bị nứt/bể); 50 gr đường; 50 ml dầu; 40 ml sữa tươi không đường; 3 giọt nước cốt chanh - Nguyên liệu phụ: lá rong biển; sốt Mayonnaise; chà bông/ruốc; dưa leo thái cọng - Khuôn bánh 35cm x 55cm Cách chế biến: Bước 1: Tách lòng đỏ và lòng trắng để riêng. Bước 2: Lòng đỏ, 10 gr đường, sữa, dầu đánh tan. Sau đó rây bột mì và bột bắp vào trộn đều. Bước 3: Lòng trắng trứng, nước cốt chanh cho vào âu. Sau đó dùng máy đánh 1 phút ở tốc độ trung bình. Khi thấy lòng trắng sủi

* FREE DELIVERY * LIVRAISON GRATUITE

bọt thì cho hết đường còn lại vào tăng tốc độ đánh nhanh 4-5 phút là lòng trắng bông cứng. Tắt máy. Bước 4: Cho 1/2 lòng trắng đã đánh bông vào âu lòng đỏ trộn đều. Sau đó đổ ngược âu lòng đỏ vào âu lòng trắng nhẹ nhàng trộn cho đều. Đổ bột vào khuôn có lót sẵn giấy dầu. Đập nhẹ khay bột lên bàn cho bột dàn đều thoát khí. Bước 5: Lò nướng làm nóng trước 20 phút ở nhiệt độ 160 độ C. Sau đó cho khay bánh vào ngăn giữa lò nướng 15-18 phút là bánh chín. Lấy bánh ra. Bước 6: Trong khi bánh còn hơi nóng. Bạn úp bánh lên mành cuốn có trải lá rong biển. Cho sốt mayonnaise lên dàn đều. Rắc chà bông. Xếp dưa leo. Cuối cùng nhanh tay cuốn tròn bánh lại. Để yên như thế vài phút cho bánh định hình trước khi cắt khoanh. Trình bày: Xếp các khoanh bánh bông lan cuộn kiểu sushi lên đĩa rồi thưởng thức!


48

SOÁ 644 10/02/2017

CONSTRUCTION RÉNO-GEN Inc. Coâng ty xaây döïng vaø söûa chöõa Entrepreneur Geùneùral & Specialiseù

Tél: 514 924 1390 (Tiếng Việt)

Licence RBQ 8323-1555-56 Giaáy pheùp Geneùral ñöôïc boä xaây döïng Queùbec caáp

438 384 3014 (Tiếng Pháp)

- Kieán truùc sö, designer 15 naêm kinh nghieäm. - Nhaän xin permis (xaây döïng & röôïu)

5345, boul de l'Assomption, Bureau RC-20, Montréal (Québec ) H1T 4B3

Licence RBQ 8323-6208-15

Chuyên láp ráp các hŒ thÓng báo

 Ƕng Chuyên lápTÜ rápGia, cácCÖ hŒ Sª thÓng báo Måi cho ThÜÖng Ƕng cho TÜ Gia, CÖ Sª ThÜÖng Måi HŒ thÓng thÓngBáo Báoñ¶ng ñ¶ngÇÜ®c ÇÜ®ctr¿c tr¿cti‰p ti‰p  HŒ ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. ki‹m soát qua t°ng Çài Báo ñ¶ng. (ÇÜ®c (ÇÜ®c ki‹m ki‹mnhÆn nhÆnbªi bªiULC) ULC)

TRY NOV

Tél.: (514) Tél.: (514) 334-1998 334-1998 Fax: (514) 334-4490 Fax: (514) 334-4490 C.P34567 34567, Succ Cote-Vertu, C.P Surcc. Cote-vertu Ville St-Laurent, H4R 2P4 V. St-Laurent, Qc, H4R Qc, 2P4, Canada

Giá láp ráp hŒ thÓng Báo ñ¶ng thÆt hå.

cho khách m§i, có gi§i hån

Ç¥c biŒt: Chi phí nÓi tr¿c ti‰p v§i HŒ ThÓng Báo ñ¶ng Trung ÐÖng chÌ có: 145$/næm Công việc được thực hiện bởi các chuyên viên nhiều năm Công viŒc ÇÜ®c th¿c hiŒn bªi các chuyên viên trong nghề. Quý vị sẽ cảm thấy thoải mái và an tâm khi được nhiŠu næm trongbáo nghŠ. trang bị với hệ thống động TPK

Quš së cäm thÃy thoäigiá mái và cho an tâm khicentral ÇÜ®c Giá ĐặcvÎ Biệt: Chúng tôi giảm 50% chi phí cả càibáo đặt mới. trang bÎ v§ivới hŒtấtthÓng Ƕng TPK. Chúng tôi cũng có kinh doanh bên ngoài Montréal và chúng Licence RBQ 8323-6208-15 tôi có rất nhiều khách hàng người Việt.

NHÖÕNG COÂNG TRÌNH ÑAÕ THÖÏC HIEÄN: Chôï Kim Phat Jarry, Bar Sharky, Nail Pont Viau, Belle province, Restaurant Zao, Duplex Bordeaux, Triplex Ontario, Phôû Hin centre achat Pie-IX, Nail TNL Centre Ville, Top Nail Sherbrooke, Charme Cochinchine (Laval), Restaurant Mizuki Expree (Longueuil), Restaurant Itamea Sushi (Beaubien), Nail Rosemeøre, Kaida Sushi ( Ave. du Parc), Nail T&L (Centre ville Montreaùl), Ton Sushi ( village Olympic Montreùal), Samna sushi, CJ Nail degenais, Massage Elle design, Restaurant Kimiko, Restaurant Misa Fusion, Animalerie Belanger, Ribis sur l'ongle ( Cours de Mont-Royal , Centre-Ville )... Chuyeân Thaàu Xaây Döïng Nhaø Haøng, Clinique, Nail, Karaoke & Cô Sôû Thöông Maïi

514-237-6766 Nous recrutons les courtiers immobilier et hypothécaires,

David Doan

2217 Rue Bélanger Est, Mtl, Qc H2G 1C5

david@Landmark-Canada.com Anjou

Ahuntsic

Grand Bungalow (40x29) très spacieux, unite de coin, 3+2 CAC 3 chambres à l'étage et 2 chambres au sous-sol. Prix $379,000

Condo située au 3e étage, 2 chambres, 1 salle de bain, 865 pc. Prix 139,000$

Saint-Michel

Rosemont

Nouveau condo 2012, 2CAC, Garage interieur, AC mural, echangeur d'air Prix: 238,500$

Cordonnerie Ideale offre ses services depuis 70 ans . Situe sur une rue tres achalandee, a cote du resto Roberto. $39,000+ TPS/TVQ

Prévost

Grand Cottage 2010, unite de coin, grand terrain de 10500 pc, piscine hors terre, SS 6 pieds, 3 CAC. $315,000

Condo 2012, Unité située au 4e étage, 2 chambres, 1 salle de bain, 80,10 mc. Prix 244,900$

Grand cottage de 1628 pc, construction recente 2009, 3 cac avec garage INTERIEUR DOUBLE, 2+1 SDB. Prix 519,000$

Rosemont

Rosemont

Rosemont

Rosemont

RARE Duplex RÉNOVÉ.X 4.5 bon locataires et revenus: 23700$/an. Emplacement de choix, 2 min du Métro JEAN-TALON. $465,000

Condo de 956pc, sur 2 étages, 2CAC, tres Grande fenestration de 17X6p. Prix $384,500

Très rare triplex, 1 X5.5 et 2X 3.5. 2 mins du METRO JEAN TALON, près de tous les services. $454,000

Duplex converti en cottage, les 2 adresses ont été conservées & les 2 compteurs électriques également. $749,900

Agence

Immobilières & Hypothécaires

(514) 948-2828

www.landmark-canada.com Sud-Ouest

Restaurant La Vague sur Notre Dame Ouest, 50 places, 1300 PC. Prix: 79,000$

Festin Thailandais

4747 JEAN TALON EST

1800, boul. de la Côte-Vertu Ville Saint-Laurent, H4L 2A6

514-722-9656

( Nhà hàng nằm phía sau tiệm xăng Ultramar ) www.bistrosawadika.com

M

Côte-Vertu

(514) 339-1188

Menu Thailandais à volonté & Apporter votre vin Trong thực đơn buffet VỚI COUPON NÀY gồm có 50 món Thái & 6 món ăn QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 15% Việt Nam... Ngoài ra, có bán đồ ăn TRÊN CÁC THỨC ĂN (không tính chung với đặc biệt khác) món: Phở, Bún bò huế, cơm & bún... Mở cửa tất cả các ngày trong tuần Món Cuối tuần: Cháo lòng Giao hàng miễn phí / Free delivery & bánh canh cua. Chỗ đậu xe miễn phí

(514) 948-2828 poste 300

• Acheteurs de Propriétés • Refinancement (Commercial & Résidentiel) • Renouveler votre Hypothèque • Premiers Acheteurs de Maison • Travailleur Autonome • Hypothèques inversées • No Crédit, No Ca$hdown • Programmes spéciaux Laval-des-Rapides Saint-Laurent

C. (514) 961-0878

B. (514) 948-2828, poste 300

contacter :

SUSHI & B.B.Q.

Buổi tối trong tuần với những Đặc biệt sinh nhật được FREE với bàn hơn 4 người + trận Hockey TRƯỚC 20H (không áp dụng với những chương trình giảm giá khác) Phát sóng trận đầu với màn ảnh lớn ! &

VỚI COUPON NÀY QUÝ VỊ ĐƯỢC GIẢM 10%

BBQ CORÉEN SUSHI À VOLONTÉ

Mở cửa từ 17h

19

Thời gian có giới hạn. Không tính chung với chương trình giảm giá khác. Không áp dụng cuối tuần và ngày lễ

,99 người

GIỜ MỞ CỬA: T2 - T3 - T4 - Chủ Nhật : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 T5 - T6 - T7 : 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:30

Có chỗ đậu xe

3250 Crémazie Est, Montréal, QC H2A 3N9 (Keá beân phôû Nam vaø Bogeys Billard)

Buffet Fondue à volonté Mới Mới Mới !! Bắt đầu 1 tháng 1: Hot pot cho 1 người Hot pot all you can eat 5PM - 9:30PM

Đặc biệt Thứ 3: 2 người 29.95$

Đặc biệt buổi trưa

7.95$ - 9.95$ 11:30AM - 3:00PM

Giảm Giá 20% từ 1 tháng 1 đến 15 tháng 1 Ở trong giới hạn bữa trưa 11:30 đến 3pm


644