Page 1

Vârds

Uzvârds

Klase

informatîvâ grâmatiòa 201__./201__.mâc. gads


Svçtku un atceres dienas

Rudens brîvdienas 2013.g. 28.okt. lîdz 2013.g.1.nov. Ziemassvçtku brîvdienas 2013.g. 23.dec. lîdz 2014.g. 3.jan. Pavasara brîvdienas 2014.g. 17.marta lîdz 2014.g. 21.martam Vasaras brîvdienas 2014.g. 2. jûn. lîdz 2014.g. 29.aug.


Mâcîbu gads


Skolas vadîba, skolotâji

Mâcîbu priekðmets 1. Latvieðu val. 2. Literatûra 3. Angïu valoda 4. Krievu valoda 5. Vâcu valoda 6. Matemâtika 7. Latvijas un pasaules vçsture 8. Latvijas vçsture 9. Pasaules vçsture 10. Sports 11. Mâjturîba un tehnoloìija 12. Ekonomika 13. Informâtika 14. Ìeogrâfija 15. Fizika 16. Íîmija 17. Bioloìija 18. Sociâlâs zinîbas 19. Dabaszinîbas 20. Veselîbas mâcîba 21. Politika un tiesîbas 22. Kulturoloìija 23. Tehniskâ grafika 24. Psiholoìija

Skolotâja vârds, uzvârds


Mâcîbu priekðmets

Skolotâja vârds, uzvârds

25. Tirgzinîbas 26. Grâmatvedîba 27. Komercdarb. pamati 28. Mûzika 29. Vizuâlâ mâksla 30. Skatuves mâksla 31.

Mâcîbu stundu laiki 0.st. 800–840 1.st. 850–930 2.st. 940–1020 3.st. 1040–1120 4.st. 1140–1220 5.st. 1235–1315 6.st. 1325–1405 7.st. 1410–1450 8.st. 1455–1535

pçc 0. stundas – 10 minûtes, pçc 1. stundas – 10 minûtes, pçc 2. stundas – 20 minûtes, pçc 3. stundas – 20 minûtes, pçc 4. stundas – 15 minûtes, pçc 5. stundas – 10 minûtes, pçc 6. stundas – 5 minûtes, pçc 7. stundas – 5 minûtes,

Vçrtçjums


Stundu saraksts PIRMDIENA

OTRDIENA

TREÐDIENA

0.

0.

0.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

9.

9.

9.

10.

10.

10.

11.

11.

11.

12.

12.

12.

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

0.

0.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

SEMESTRIS


Stundu saraksts PIRMDIENA

OTRDIENA

TREÐDIENA

0.

0.

0.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

5.

5.

5.

6.

6.

6.

7.

7.

7.

8.

8.

8.

9.

9.

9.

10.

10.

10.

11.

11.

11.

12.

12.

12.

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

0.

0.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

SEMESTRIS


Sekmju vรงrtรงjums ___________________________


Inform창cija


Konsultâcijas Priekðmets

1.sem.

2.sem.

Skolotâjs


ZPD vai biznesa plâna izstrâdes gaita un aizstâvçðana Tçma Padarītais Septembris 1.Tçmas izvçle un saskaòoðana ar darba vadîtâju

Oktobris

1.Hipotçzes, mçríu un uzdevumu izvirzîðana. 2.ZPD saskaòoðana ar direktora vietnieku 3.

Novembris

Decembris

Janvâris

Februâris

ZPD vai biznesa plâna aizstâvçðana starpvçrtçjums/vçrtçjums

Vadītāja paraksts


Vecâku attaisnotie kavçjumi, slimîbas vai mâjas apstâkïu dçï (ne vairâk kâ par 3 mâcîbu dienâm) Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts


Vecâku attaisnotie kavçjumi, slimîbas vai mâjas apstâkïu dçï (ne vairâk kâ par 3 mâcîbu dienâm) Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts

Lûdzu attaisnot mana dçla / meitas stundu kavçjumus no lîdz , (iemesls)

Datums

Vecâku paraksts

Skolotâja paraksts


PiezĂŽmes

Informativa gr  
Advertisement