Page 1

Daâng Chuùa Ba Ngoâi Lm. Thaùi Nguyeân

                  Am

E

    

   

Dm

E

A7

Dm

Intro ...

G

        

E

E7

        

Am

Xin daâng

Dm

 

G

1. C

A7

soáng baùnh thôm röôïu noàng, saùng trong muoân taâm ... 2. C Esus4

    

hoàn, ngaøn naêm vöõng

E

A

D

A

kính.

A7

Xin daâng

     OÂi uy

         

D

leân

    

          G

Bm

saùng Ñaáng taïo taùc chuùng sinh.

        

A

beàn tình Chuùa bao

     

   

Dm

lao coâng ruoäng ñoàng toûa lan ngaùt

F

 

lôøi ca chuùc

leân Ba Ngoâi Thieân Chuùa nguoàn ban söï Ngoâi ban muoân ôn phuùc tình thöông toûa

    

   F

la.

     

     

höông. Xin Ba ...

        Bm

OÂi hoan

ca

 



E7 A

E7

D

tình Cha ngôøi

  



A

E7

linh Ba Ngoâi nhieäm maàu loøng thaønh con tin

 

F#m7



 

 



E7

tuïng hieån vinh Chuùa muoân

 

A

truøng.

dangChuaBaNgoi-tn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you