Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom”

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

INHOUD: Van de voorzitter Tsjernobyl & de Koude Oorlog Agenda Jaarvergadering Gezocht Van de penningmeester India, land van ....... Maleisië; een land met ..... Postzegelwinkeltje Postmuseum Singapore Treinreizen ...... Van de secretaris Nederlandse zeevaarders

REDACTIE: John Driessen Jan Huiskes

DAL LAKE KASHMIR (ZIE ARTIKEL INDIA, BLZ. 5)

december 2016 WWW.VIERSTROOMFILATELIE.NL


BIJEENKOMSTEN EERSTE HELFT 2017

COLOFON Voorzitter J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Vice-voorzitter N. Mol tel: 0481 374 116 (nic.mol42@gmail.com) Secretaris W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl) Penningmeester I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Hoofd Rondzendverkeer J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Distributie Rondzending Noord mevr. A. Hamburg tel: 026 361 20 14 (angelahamburg@gmail.com) Distributie Rondzending Zuid J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Ledenadministratie W. Vermeire tel: 06 110 186 99 (werner.vermeire@telfort.nl) Redactie Vierstroom-Nieuws J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Webmaster J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com)

VELP:

Lokatie Zalencentrum "Parkstaete"; Parkstraat 3-B, Velp. Aanvang 20.00 uur

9 januari 2017 6 februari 2017 6 maart 2017 3 april 2017 1 mei 2017

Nieuwjaarsviering met huldiging jubilarissen Jaarvergadering

ELST:

Lokatie "Onder de Toren", St. Maartenstraat 54, Elst. Aanvang 19.30 uur

13 februari 2017 13 maart 2017 10 april 2017 Naast de stockboeken ter inzage op elke bijeenkomst, wordt er in Velp steeds een kleine verloting gehouden (prijzen: tegoedbonnen voor zegels uit de rondzendingen) en in Elst een korte bingo (prijzen: series Nederlandse zegels). 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

HET BESTUUR VAN DE VIERSTROOM EN DE REDACTIE VAN VIERSTROOM-NIEUWS WENSEN DE LEDEN EN HUN FAMILIE EEN VOORSPOEDIG 2017.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

JAARVERGADERING "DE VIERSTROOM" Op 6 februari 2017 houdt "De Vierstroom" haar jaarlijkse ledenvergadering voor al haar leden in Zalencentrum "Parkstaete" in Velp (Parkstraat 3). Aanvang 20.00 uur. Voor agenda zie bladzijde 4. Na afloop van het officiĂŤle gedeelte blijft voldoende tijd over om te "postzegelen". Neem dus ook uw stockboeken mee!!

2


=========== VAN DE VOORZITTER =========== Dit stukje schrijf ik op de dag na de bijeenkomst op 7 november, waarop we mochten genieten van een presentatie, gehouden door dhr. Joop van de Vate, over het mysterie van Majorana. Majorana was een Italiaanse atoomfysicus, naar wie het "Majorana-deeltje" is genoemd. Acht jaar voor zijn opzienbarende spoorloze verdwijning in 1938 voorspelde hij het bestaan in atoomkernen van het naar hem genoemde deeltje. Onlangs (77 jaar later) bleek hij al die tijd in Venezuela te hebben gewoond. Intussen kijken wij, na de zomer, terug op 3 bijeenkomsten in Velp. Het postzegelwinkeltje van dhr. Hans van Laarhoven (in oktober) was weer een

succesvolle bezoekerstrekker. Dit seizoen kijken we nog vooruit naar 6 bijeenkomsten in Velp met o.a. de huldiging van jubilarissen (9 januari) en de jaarvergadering (6 februari). Voorts hebben we natuurlijk ook de bijeenkomsten in Elst, waar altijd een vaste enthousiaste kern naar toe komt. Helaas heeft de vice-voorzitter, dhr. Nic Mol, aangekondigd per 1 januari te stoppen. Nic leidde meer dan 20 jaar de bijeenkomsten in Elst. Altijd een hele klus om een opvolger te vinden. Hopelijk is er toch iemand onder u, die die kar wil trekken. Dhr. Hans Broens heeft zich met een postzegelwinkeltje laten zien op enige bijeenkomsten. Een winkeltje, wel

stukken kleiner dan die van dhr. Van Laarhoven, maar desalniettemin altijd leuk om in te grasduinen. Waarschijnlijk zien we Hans weer op 12 en 19 december, resp. in Velp en Elst. Graag wens ik u allen alvast prettige feestdagen in december. John Driessen

TSJERNOBYL EN DE KOUDE OORLOG Deze twee rampen vonden plaats toen in de jaren tachtig topoverleg, het INFoverleg, was tussen VS en USSR over hun enorme kernwapen reservoir en over de technologie van de kruisraketten. In 1986 spitste zich dat toe op het USA Strategic Defense Initiative (SDI, raketafweersysteem tegen intercontinentale raketten) versus de plaatsing door USSR van middenlangeafstandsraketten aan de Oostblokgrenzen. Dit was naast de Cuba-crisis misschien wel de meest ernstige dreiging gedurende de Koude Oorlog. Uit latere verslagen van de topontmoetingen tussen Reagan en Gorbachov blijkt dat beiden van de grote ernst van 1986 was een jaar met twee grote rampen. Op 28 januari explodeerde kort na de lancering het ruimteveer Challenger van het Amerikaanse Space Shuttle programma (Afb. 1Hongarije 1986 Mi. 3812 blok 182). Daarbij kwamen zeven astronauten om, waaronder een vrouw. 26 april, 3 maanden later dus, gebeurde de Tsjernobyl-ramp in het Oostblok met 31 directe doden (Afb. 2 - Palau 2000 Mi 1613 20c aanhangsel 1985 Gorbachov: "Glasnost" en 1986 Chernobyl 7000 (?) doden, Challenfer

explodeert). Tsjernobyl heeft de collaps van de Sovjet-Unie versneld (Spender R. Weart; Bronnen) en dat, terwijl Gorbachov zich zo moedig voor Glasnost (openheid en Lenin-democratie) en Prestrojka (economische hervormingen) inzette! 3

hun pokerspel doordrongen waren. De man in de straat leefde mee; er was mondiaal grote spanning. Op 22 juli 1986 kwamen de wereldleiders in Reykjavik bijeen voor onderhandelingen over afschaffing van


kernwapens, het START-verdrag, waarvan INF een onderdeel was. Dat was 3 maanden na de Tsjernobyl-ramp (26 april 1986) en een half jaar na het ongeluk met de Challenger 73 (28 januari 1986). Er lagen vergaande voorstellen op tafel, die afketsten op de weigering door de VS tot beëindiging van SDI. Reagan heeft, vlak voor het uiteengaan in een persoonlijk gesprek met Gorbachov daarin toegestemd, tot grote consternatie van hun adviseurs. Ruim een jaar later, op 8 december 1987, werd door Reagan en Gorbachov het INF-verdrag ondertekend: ontmanteling beiderzijds van alle kernwapens en stoppen van SDI. Naar aanleiding hiervan heeft de Zaanse uitgeverij Eminent 2 herdenkingsenveloppen vol humor uitgegeven, gestempeld door "Noodbezorgdienst Zaandam" (Gorbachov USSR 1986 Mi 5601 25 jr. USSR vredesfonds, gestempeld: Moskou 8.12.1987 en Gorbachov 7-9-1987 Bijkantoor

Moskou), (Reagan USA 1985 Mi 1738 vlag met Capitool, gestempeld: Washington D.C. 8.12.1987 en Reagan 7-9 1987 Bijkantoor Washington).

Ze hebben Stadspostzegels met stempel "Help de kernwapens de wereld uit".

Vervolg op blz 11. ===============================================================================================

AGENDA JAARVERGADERING

GEZOCHT Lid nr 54117 zoekt onderstaande Israëlische postzegel, uitgegeven in 2005. Wie kan hem hier aan helpen. Bericht s.v.p. aan de voorzitter.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

1. 2. 3. 4. 5.

Opening Ingekomen stukken & mededelingen Notulen jaarvergadering 1 februari 2016 Secretaris: jaarverslag Penningmeester: a. financieel verslag 2016 b. begroting 2017 6. Rondzenddienst: financieel verslag 7. Kascommissie: verslag 8. Vaststellen contributie 2018 9. Samenstelling bestuur: a. verkiezing penningmeester b. verkiezing algemeen bestuurslid 10. Rondvraag 11. Sluiting

van de penningmeester

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Medio oktober heeft u de contributie-nota van De Vierstroom voor het jaar 2017 ontvangen. De contributie is niet verhoogd. Voor een volledig abonnement blijft het bedrag € 36,- en voor een abonnement zonder maandblad Filatelie € 19,-. Als u de contributie nog niet heeft betaald, verzoek ik u om dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Het rekeningsnummer is NL02INGB0000987444 t.n.v. De Vierstroom te Elst. S.v.p. bij overboeking uw lidmaatschapsnummer vermelden. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 4

I. Zijlstra penningmeester De Vierstroom


INDIA, LAND VAN SCHRIJNENDE ARMOEDE EN IMMENSE RIJKDOM Nam ik u vorige keer mee naar het Postmuseum Curaçao, ditmaal gaat onze reis naar het verre Oosten, en wel naar India. India, na China, het meest bevolkte land ter wereld met een inwonertal van maar liefst 1.200 miljoen inwoners. In het verre verleden noemden de Perzen het land Hindoestan, het land van de Indus, één van de grote rivieren, die het land rijk is. Hindoestan werd allengs India.

zoals Cochin, in het zuiden. Afb. 4 toont een zegel uit 1911 van Sri Rama Varma I.

Onder het Engelse koloniale bestuur werden postzegels uitgegeven met de bekende afbeeldingen van Queen Victoria en later King Edward.

Afb. 5 - Ossenwagen, 1937-1940

Intussen werden van King George VI vóór de Tweede Wereldoorlog nog India Postage postzegels uitgegeven.

de Brahmanen, de hoogste kaste van India.

Afb. 6 - King George VI, 1937-1940

Afb. 2 - Queen Victoria, 1882-1887

Afb. 1 - Kaart India

Na de Tweede Wereldoorlog brak een periode aan, waarbij vele koloniën zelfstandigheid verwierven.

Maar het was vooral Mahalma Gandhi, teruggekeerd uit Zuid-Afrika in 1915, die wereldwijd de aandacht trok. Gandhi (1869-1948) had rechten in Engeland gestudeerd en groeide uit tot de spirituele leider van de Congres Partij, die zich tegen het Britse bestuur verzette.

The Congress Party

Afb. 3 - King Edward, 1902-1909 India heeft 29 staten en één hoofdstedelijk territorium. Vroeger gaven elk der staten hun eigen postzegels uit,

Wat India betreft, leidde een voornamelijk geweldloze opstand, geleid door de Congress Party, onder Gandhi en Nehru, tot de onafhankelijkheid van India in 1947. Lord Mountbatten was in die periode onderkoning van India en tekende voor de zelfstandigheid van India. India trad toen toe tot het Britse Gemenebest. Jawaharlal Nehru werd 's lands eerste premier. Nehru (1889-1964) behoorde tot de kaste van

Afb. 8 - Gandhi, 1975-1988 Gandhi streed tegen het kaste stelsel en de heersende armoede in het land. In India kon je geboren zijn in de laagste kaste en was je een paria voor het leven, waarbij je geen enkel recht had. Gandhi predikte geweldloos verzet en ging ook vaak in hongerstaking.

Afb. 9 - National Flag, 1947 Afb. 4 - Cochin, 1911-1913

Afb. 7 - Nehru, 1975-1988 5

Lees verder op blz. 7


MALEISIË, EEN LAND MET ENTHOUSIASTE FILATELISTEN EVEN TERUG NAAR EEN ANDERE WERELD; EEN ANDER LEVEN Graag neem ik u mee naar een land, waar ik zes jaar gewoond heb in Kuantan, gelegen aan de oostkust van West-Maleisië (afb. 1), waar ik betrokken was bij de bouw van een haven. Dat was in de jaren 1974-1980. Al gauw werd ik daar lid van de Philatelic Society of Malaysia. Inderdaad, ook daar hadden we de rondzending van boekjes. En er was een interessant blad, "The Malaysian Philatelist", waar ik op geabonneerd was. Zelfs in Nederland ben ik nog twee jaar "overseas" abonnee gebleven.

Afb. 1 - West- en Oost-Maleisië Singapore vervoerd via India. De brief bevat twee postzegels van Queen Victoria van 1 Anna (1856-1864).

staat geldt.

Filatelistisch gezien is Maleisië een paradijs voor postzegelverzamelaars, die van veelzijdig houden. Maleisië bestaat allereerst uit het schiereiland Malakka (West-Maleisië), tegenover Sumatra gelegen en voorts uit Oost-Maleisië, gelegen op de noordwestelijke kant van Borneo. Het overwegende moslim land omvat 14 staten, waarvan 9 staten een sultan hebben en 5 een gouverneur of raja. Afb. 2 - Malaysian Philatelist Misschien toch wel interessant om te beseffen dat daar, in dat verre Maleisië, ook fervente filatelisten hun hobby beoefenen. Ook hier hebben de Maleisiërs de Tweede Wereldoorlog beleefd. Maleisië werd in die jaren bezet door de Japanners. De enveloppe, hierboven op de voorpagina van het blad afgebeeld (Afb. 2), is geadresseerd aan iemand in Penang en bevat twee Japanse zegels.

Een ander nummer van hetzelfde blad bevat een afbeelding van een zeer oude brief van 1857 van Singapore naar Hong Kong (Afb. 3). In die tijd werd post voor landen ten westen van

Het land is een vorstendom, in die zin dat de 9 sultans elke 5 jaar uit hun midden een koning kiezen. De sultans zijn allen steenrijk, vanwege de houtkapconcessies, die alleen zij kunnen afgeven. Milieu-overwegingen spelen een zwakke rol. Het land beheerst een aanzienlijk deel van de houtproductie van de wereld en het land wordt in rap tempo leeg gekapt.

Afb. 3 - Brief van Singapore naar Hong Kong Maleisië, een zeer welvarend en ontwikkeld land, waar thans ook olie en gas gewonnen wordt, is al lang geen ontwikkelingsland meer. Het heeft een wonderschone natuur en geldt als zeer toeristisch met zijn jungle, hooglanden, theeplantages en zonovergoten stranden en eilandjes. Wie weet bent u mog eens in de gelegenheid dit land te bezoeken.

De bevolking bestaat voor ongeveer 50% uit de autochtone Maleisiërs, zo'n 45% Chinezen en voor de rest uit Indiërs en westerlingen. De volgende afbeelding toont Pahang, één van de 14 staten, waarbij de Federated States (Kuala Lumpur) als één 6

Afb. 4 - State of Pahang John Driessen


onafhankelijkheid zat er niets anders op dan het land op te splitsen in Oosten West-Pakistan en India.

Vervolg van blz. 5 De spoorwegen India is bij uitstek een land, dat vraagt om spoorwegen, met zo'n enorme bevolking en met zulke grote afstanden. De eerste spoorwegen werden door de Britten aangelegd in 1853. Afb. 10 toont een zegel, uitgegeven t.g.v. het 100-jarig bestaan van India Railways. Vooral de aanleg van de spoorwegen naar de zgn. hillstations in de Himalaya's waren waarlijke kunststukjes van ingenieurswerk, zoals de Darjeeling spoorweg.

Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven in de meest bloedige gevechten. De arbitraire grens, die getrokken werd in Kashmir is de bron van een eeuwige strijd tussen Indiase en Pakistaanse strijdkrachten in het barre en desolate hoogland van Kashmir in de Himalaya's.

Afb. 12 - Veldartillerie, 1963

Afb. 14 - Shikara, 1978 En van je "houseboat" stap je in een "shikara", een vrolijk opgetuigd bootje met vier tot zes roeiers aan boord. Vanuit het meer kijk je dan op naar de je omringende bergen: de Himalaya's. India is tevens bekend om zijn wilde dieren, zoals de tijger, waarop door de kolonialen jacht werd gemaakt vanaf de rug van olifanten. Ja, India, een prachtig en avontuurlijk land met een enerverende geschiedenis.

Afb. 10 - Loc. & streamliner, 1953

Af. 13 - Battaljon infanterie, 2001 Afb. 11 - Mount Everest, 1953

Afb. 15 - Tijger, 1963

Toeristisch

John Driessen Gedurende de hete tijd vormden de koele hillstations het toevluchtsoord voor de Britse ambtenaren en officieren. Kashmir Een tragische gebeurtenis in de geschiedenis van India is de strijd tussen Hindoes en Moslims. Ten tijde van de

Gelukkig echter was een deel van Kashmir lang gevrijwaard van oorlogstoestanden. De hoofdstad van Kashmir, Srinagar, is een oase voor de Indiase en buitenlandse toerist. Een groot meer, het Dal Lake, herbergt vele "houseboats", waar toeristen verblijven onder de meest luxe omstandigheden, inclusief een "houseboy/cook".

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

HET "POSTZEGELWINKELTJE"

7

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Op maandag 3 oktober bezocht dhr. v. Laarhoven met assistent weer De Vierstroom in Velp om de leden weer gelegenheid te geven postzegels, blokken en velletjes aan te schaffen voor een echte vriendenprijs (ver onder de cataloguswaarde). Op de hiernaast afgebeelde foto een overzicht van het grote aantal stockboeken van de vele landen, waarin de zegels volgens catalogus zijn gerangschikt, waardoor het zeer gemakkelijk is de nog ontbrekende zegels in de collecties te vinden en aan te schaffen. Een groot aantal leden heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt. De leden, die verhinderd waren, krijgen in oktober 2017 een hernieuwde kans het "postzegelwinkeltje" te bezoeken tijdens een bijeenkomst van de vereniging in Velp. Het loont zich!!


=============== HET POSTMUSEUM IN SINGAPORE ================

Afb. 1 - Postmuseum In eerdere edities van Vierstroom-Nieuws heeft u al kennis kunnen maken met postmusea en/pf postkantoren in Zuid- en Midden-Amerika en in dit nummer wordt Malta vermeld. Enige jaren geleden heb ik het Postmuseum in Singapore bezocht, een ouder gebouw zonder opvallende kenmerken (Afb. 1). Op de benedenverdieping kunt u terecht voor het kopen van postzegels, nieuwe en oudere. De bovenverdieping is ingericht als museum (Afb. 2), dusdanig opgezet dat het, zoals alles in Singapore, een educatief karakter heeft (Afb. 3). Het

aantal tentoongestelde poststukken valt tegen, maar het is leuk dat er een poststuk te zien is van de eerste KLM-vlucht van Singapore naar Batavia (Afb. 4). De jeugd kan zelf, aan de hand van een spel, de gang van zaken volgen vanaf de koop van een zegel tot het bezorgen van een brief bij de geadresseerde. In één van de zalen wordt een stuk geschiedenis getoond van Singapore. Alles bijeen wel interessant, maar verwacht niet tableau's te zien met alle verschenen zegels van Singapore. Het postmuseum is een particulier initiatief en vormt geen on-

Afb. 3 - Educatief karakter derdeel van Singapore Post.

Afb. 4 - Eerste vlucht Afb. 2 - Deel bovenverdieping

J.H.

=================================================================== Parkstaete 2012 12-10-12 12:33 Pagina 1

advertentie

JAARSTUKKEN ALV

IN HET CENTRUM VAN VELP BIJ ARNHEM zalen voor 2 tot 200 personen • vergaderingen • cursussen • repetities • workshops • congressen • beursen • reünies • veilingen • muziekuitvoeringen • feesten • theatervoorstellingen

www.parkstaete.com

Dichtbij verkeersknooppunt Velperbroek en Nationaal Park Veluwezoom. Treinstation op loopafstand. Trolleyhalte stadsdienst Arnhem voor de deur. Bar en keuken met diverse cateringmogelijkheden. Bij feesten selfcatering mogelijk. Verhuur van beamers en laptops. Gratis wifi en vast internet. Parkstraat 3, 6881 JA Velp Tel. 026 - 36 34 023 info@parkstaete.com

8

Leden, die de jaarstukken vooraf aan de jaarvergadering willen inzien en bestuderen, kunnen, net als in voorgaande jaren, medio januari deze opvragen bij de penningmeester. Bij aanvang van de vergadering zijn de jaarstukken ook beschikbaar voor de aanwezigen. Er zullen voldoende exemplaren bij de ingang op tafel liggen. Om kosten te besparen worden de jaarstukken niet meer per post aan alle leden toegestuurd. Het bestuur hoopt op uw begrip m.b.t. deze maatregel.


TREINREIZEN LANGS BOUWKUNDIGE SCHOONHEDEN IN ZWITSERLAND Eindelijk is het dan zover: de nieuwe serie met het thema "Zwitserse spoorwegstations" is gestart met de eerste vier zegels met de momenteel gebruikelijke waarden. In tegenstelling tot voorheen, waarbij voor de verschillende waarden afwijkende thema's werden gebruikt, tonen nu alle waarden spoorwegstations. Het ligt in de bedoeling in het verdere verloop van deze serie stations te tonen, onafhankelijk van welke spoorwegmaatschappij ze zijn.

BRIG Het in 1908 gebouwde station ligt tussen de Simplontunnel en de Lötschberg-Scheiteltunnel aan zowel de internationale, doorgaande spoorlijn Genève-Lausanne-Milaan als ook aan de lijn Basel-Bern-Milaan. Brig is een belangrijk grensstation en overstapplaats ( o.a. voor de Matterhorn-Gotthard spoorweg). Door het in gebruik nemen van de Löschberg-Basistunnel in 2007 is een deel van het treinverkeer verplaatst naar Visp. Het op de monumentenlijst staande stationsgebouw is één van de kenmerkende gebouwen in Brig en werd van 2006 tot 2009 in zijn geheel gerenoveerd.

LUZERN Het moderne eindstation met de naar het Vierwouidstedenmeer gerichte hal werd op de plaats gebouwd van het in 1971 afgebrande historische stationsgebouw en in gebruik genomen in 1991. Het geheel bestaat uit verschillende nieuwe gebouwen, die de door de brand gespaard gebleven historische perronhal uit het jaar 1896 omsluiten. Het station Luzern is een belangrijk spoorweg knooppunt in Zwitserland. In de nieuwbouw is zo veel mogelijk het bewaard gebleven deel van het historische gebouw geïntegreerd , o.a. de muurschildering van Maurice Barraud aan de westgevel.

BELLINZONA Het prominent in Bellinzona staande stationsgebouw werd in opdracht van de toenmalige "Tessinischen Thalbahnen" gebouwd in 1876 en omstreeks 1900 uitgebreid met een dienstgebouw. Ter gelegenheid van de opening van de Gotthard-Basistunnel werd het stationsgebouw in 2016 zorgvuldig en volledig gerenoveerd. Voor de uitbreiding van het stationsgebouw was een wedstrijd uitgeschreven voor de aanbouw aan het zuidelijk deel. Hierin moesten worden opgenomen de elementen van het oude dienstgebouw, dusdanig dat het geheel voor de reizigers een prettigere indruk maakt. op 14 en 15 oktober van 2016 werd het vergrote spoorwegstation feestelijk heropend, waarbij de Zwitserse Post met een speciaal (rijdend) loket aanwezig was. , 9

GENÈVE Het huidige imposante stationsgebouw werd op de plaats gebouwd van het in de negentiende eeuw afgebrande gebouw. De architect van het nieuwe gebouw was Julien Flegenheimer, die ook het hoofdkantoor van de VN in Genève ontwierp. Het spoorwegstation is een belangrijke halte voor het treinverkeer tussen Zwitserland en Frankrijk, vooral voor de trajecten Bern-Lausanne-Lyon en Milaan-Simplon-Lausanne-Lyon. In september 2014 was de renovatie van het gebouw voltooid, waarbij gelijktijdig intern de indeling was gewijzigd. Er zijn vele stationsgebouwen in Zwitserland, grote en kleine. Indien de Zwitserse Post al deze gebouwen op zegels wil plaatsen, kan het een grote serie worden, die qua uitgifte zich over meerdere jaren zal uitstrekken. Voor de thematische verzamelaar een prettige gedachte. Jan Huiskes. (Die Lupe 2016-3) De zegels waren al te koop vanaf 1 september, maar waren eerst vanaf 8 september 2016 frankeergeldig. Einde geldigheid wordt nader bekend gesteld. De zegels zijn vervaardigd in 6-kleurendruk bij Joh. Enschede in Haarlem. Tanding gestansd. Zefklevende gom. Zegels zijn voorzien van optische witmaker. ================================


VAN DE SECRETARIS

Enige maanden geleden waren wij op vakantie op Malta. Al snel ontdekte ik in de buurt van onze B&B vlak bij elkaar 2 postzegelwinkels. Je hebt daar een soort radar voor, zal ik maar zeggen. Nu zagen de winkels er niet al te florissant uit en ik heb in al die 5 dagen, dat we er waren, ze ook niet op enige activiteit kunnen betrappen, laat staan dat ze geopend waren. Blijkbaar is de postzegelhandel op Malta niet meer lucratief genoeg.

Wel vind je op Malta overal nog postkantoren, maar ook die zien er niet al te best uit, behalve dan die op het vliegveld: dat blinkt je nog tegemoet. Alleen was er verder geen mens te bekennen. Het is blijkbaar met de posterijen op Malta net zo gesteld als in Nederland: armoe troef! Maar het kan ook anders. Deze zomer waren we ook een paar dagen in Zwitserland. En als je daar rondkijkt, zie je overal blinkende brievenbussen, postkantoren, postwagentjes en nog echte postbestellers. En er is leven te be-

niet! Een hobby is om plezier aan te beleven en om dat plezier uit te dragen. En m.i. kan dat nog steeds. Ook ben ik er van overtuigd dat er genoeg "slapende" postzegelverzamelaars om ons heen zitten, die een leuk verhaal te vertellen hebben, enthousiast over hun postzegelhobby zijn en actief mee kunnen doen.

speuren op die postkantoren. Ja, er staan zelfs postzegels afgebeeld op de zijkant van treinwagons (zie laatste afbeelding). Heel erg leuk. Blijkbaar leeft de filatelie in Zwitserland toch nog wel. Waarom vertel ik dit? Wel, ik ben sinds februari uw secretaris en heb daarom met iets meer dan gemiddelde belangstelling naar onze vereniging en de bijeenkomsten gekeken. De meeste leden zijn op leeftijd; daartoe ga ik mezelf ook rekenen. De maandelijkse bijeenkomsten in Velp en Elst worden meestal door hetzelfde groepje leden bezocht. Ikzelf ga, wanneer ik niet voor mijn werk in het buitenland zit, al sinds 2001 regelmatig naar Velp en sinds enkele maanden ga ik ook naar de bijeenkomsten in Elst. En als ik die twee dan vergelijk, dan is Velp Malta en Elst Zwitserland. Maar als het postzegelwinkeltje in Velp komt, dan is Velp ook plotseling Zwitserland. Dus is filatelie niet leuk meer? Zeker, brieven versturen is blijkbaar niet meer van deze tijd. Ook De Vierstroom gaat (soms door het kostenplaatje gedwongen) steeds meer per email doen. Dus het krijgen van post, met daarop al dan niet mooie postzegels, komt steeds minder voor. Daarmee is de aanzuigende werking op de jeugd minder geworden. Maar is daarmee onze hobby stoffig geworden? Ik denk het 10

Recentelijk gesproken met een leraar van een school voor Bijzonder Onderwijs. Die laat zijn leerlingen spreekbeurten voorbereiden, waarbij ze aan de hand van postzegels informatie over hun onderwerp moeten opdoen. De vereniging Zutphen bezoekt regelmatig BSO's, waar men de kinderen met postzegels laten 'spelen'. Zo zullen er nog wel meer voorbeelden zijn.

Dus laten we eens kijken of wij ook iets kunnen gaan doen om onze hobby wat levendiger te maken. Laten we gewoon eens beginnen met op de bijeenkomsten onze stockboeken mee te nemen, opdat we gezellig kunnen 'snuffelen'. Laten we beginnen met die leden, die zelden op de bijeenkomsten komen, eens te benaderen. Ik heb laatst enige leden gebeld en dat zijn meestal leuke gesprekken geworden, waarbij de meesten zichzelf afvroegen waarom ze eigenlijk niet (meer) naar de bijeenkomsten gingen. Ook moeten we eens buiten de deur kijken. Wellicht kunnen we meer aan de weg timmeren. Het is per slot van rekening een superleuke hobby. Terwijl ik de laatste regel schrijf komt er email van PostNL-Collect Club binnen. Filatelie leeft, zelfs in deze moderne tijd!!


vervolg van blz. 4 Journalist Piers Paul Read (zie: Bronnen) meent dat dit INF-verdrag niet mogelijk zou zijn geweest zonder de Tsjernobyl- en de Challenger-ramp. Beiden waren zich bewust van mogelijk ernstiger rampen door mogelijk falen van hun tot verdragsonderpand en tot meerdere eer en glorie dienende technologische hoogstandjes met kruisraketten en RBMK-reactoren. Naar aanleiding van de ondertekening van het INF-verdrag gaf Stadspost zegels uit met een positievere tekst (Afb. 4) dan voorheen.

Deze bijdrage is een hoofdstuk uit een artikel "Tsjernobyl, kernenergie achter het IJzeren Gordijn". Dat bericht zal in de loop van 2017 verschijnen in Thema van de Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie.

Bronnen: "The Rise of Nuclear Fear", Spencer R. Weart, (2012), p. 240; "Ablaze, the Story of Chernobyl", Piers Paul Read (1993)

Joop v.d. Vate 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NEDERLANDSE ZEEVAARDERS OP DE AUSTRALISCHE KUST Het is een niet uit te roeien mythe in Australië dat Captain Cook Australië "ontdekte" in 1770, toen hij aan land ging in Botany Bay. Vele verkenners, waaronder diverse Nederlandse zeelui van het VOC, hadden al eerder voet aan wal gezet op dit continent. Onder hen Willem Janszoon, die in 1606 Australië bereikte bij Cape York en nogmaals in 1618 aan land ging op de westelijke kust. In 1623 landde, o. l.v. Jan Carstensz, een andere VOC-expeditie in het noordelijke deel en in 1642 ontdekte Abel Tasman het eiland Tasmanië. Op 25 oktober 1616 arriveerde gezagvoerder Dirk Hartog met zijn schip Eendracht op een eiland voor Shark Bay in West-Australië. Tijdens zijn tocht naar Batavia was hij van zijn koers afgeweken en verdwaald. Deze ongeplande landing betekende de tweede vastgestelde aankomst in Australië van een Europees schip en de eerste op de westelijke kust.

Twee dagen later, alvorens te vertrekken vanaf het nu genoemde Dirk Hartog Island, liet hij een tinnen bord met inscriptie betreffende zijn landing achter op een houten paal op een plaats, die nu genoemd wordt "Cape Inscription". De Eendracht zeilde vervolgens in noord-oostelijke richting, daarbij de West-Australische kust in kaart brengend, voordat hij op 14 december 1616

aankwam in Batavia. De postzegel is uitgegeven vanaf 13 september 2016 en is verkrijgbaar tot 31 maart 2017. De afbeelding van de Eendracht op de zegel is gemaakt door de Australiër Adriaan de Jong, gebaseerd op vroeg-zeventien eeuwse Nederlandse schilderijen. Jan Huiskes

Vanwege plaatsgebrek wordt plaatsing van het artikel "Melbourne, rivaal van Sydney" uitgesteld naar het maartnummer 2017. De redactie is in de gelukkige omstandigheid dat uw blad vullen (nog) geen problemen geeft. Nieuwe artikelen blijven uiteraard zeer welkom! 11


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

ADVERTENTIE

"ONDER DE TOREN" ELST (O.B.) Het ontmoetings- en zalencentrum voor Elst en omgeving. Perfect bereikbaar met bus en/of trein. Ruime (gratis) parkeergelegenheid. De diverse zalen zijn geschikt voor bedrijf, vereniging of instantie om te vergaderen of een clubavond te houden; ook voor particulieren, die iets te vieren hebben. Arrangementen op afspraak. Zeer redelijke prijzen voor catering en drankjes. Locatie: Sint Maartenstraat 54, 6661 DA Elst (Gelderland) Telefoon: 0481 371 302. www.onderdetoren.net

email: hans@onderdetoren.eu

Vierstroom Nieuws December 2016  
Vierstroom Nieuws December 2016  
Advertisement