Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom�

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

DE CHACONIA BLOEM Het nationaal symbool van Trinidad & Tobago (zie bladzijden 5 en 6)

In dit nummer: Voorspoedig 2014 Data bijeenkomsten Agenda jaarvergadering Voorwoord Afscheid R. ten Hoedt Wie is wie Trinidad & Tobago Postzegels vertellen Kerstmis Hoe een postzegel thuis ... Verslag secretaris

REDACTIE J. Driessen J. Huiskes

december 2013

de globe filatelistenvereniging

De Vierstroom


COLOFON

VOLGENDE EDITIE

JAARVERGADERING

Voorzitter J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Vice-voorzitter N. Mol tel: 0481 374 116 (nic.mol@tele2.nl) Secretaris J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Penningmeester I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Veilingmeester/taxateur J. Niehoff tel: 026 361 01 39 (j.niehoff@versatel.nl) Hoofd Rondzendverkeer J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Distributie Noord mevr A. hamburg tel 026 361 20 14 (angelahamburg@gmail.com) Distributie Zuid J. Verburgt tel 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Depothouder/administrateur P. Koene tel 026 381 86 97 (p.koene2@chello.nl) Hoofd Nieuwtjesdienst P. Verburg tel 026 363 57 55 (p.verburg8@upcmail.nl) Redactie Vierstroom-Nieuws J. Huiskes tel 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) J. Driessen tel 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl)

De volgende editie van Vierstroom-Nieuws verschijnt in april 2014. De redactie stelt het zeer op prijs ook kopij te ontvangen van de leden. Het is beslist niet de bedoeling dat alleen de redactie het afdelingsblad vult. Graag kopij insturen v贸贸r 15 maart 2014!

Op 3 februari 2014 vindt de jaarvergadering plaats (zie bijeenkomsten 2014).

VOORSPOEDIG 2014

AGENDA 1. Opening 2. Ingekomen stukken 3 Jaarverslag Secretaris 4. Jaarverslag & begroting Penningmeester 5. Verslag kascommissie 6. Benoeming leden kascommissie 2014 7. Verslag Hoofd Rondzending 8. Verslag Hoofd Nieuwtjesdienst 9. Verkiezing bestuursleden *) 10. Rondvraag 11. Sluiting

Het bestuur van de afdeling "De Vierstroom" en de redactie van "Vierstroom-Nieuws" wensen alle leden van de afdeling en de lezers van het afdelingsblad een alleszins voorspoedig 2014 en veel genoegen met de fascinerende hobby.

*) Door het tussentijds aftreden van dhr Ten Hoedt en de vulling van vacatures dienen die leden, die bereid waren de openvallende functies op zich te nemen, alsnog tijdens de jaarvergadering benoemd te worden. Het betreft de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester (zie colofon). Tegenkandidaten kunnen zich bij het bestuur melden tot 15 januari 2014.

============================

============================

BIJEENKOMSTEN

EERSTE HELFT 2014

Arnhem: 24 februari; 31 maart (veiling); 26 april en 26 mei. Elst: 10 februari; 10 maart (powerpointlezing) en 14 april. Velp: 6 januari (Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leden); 3 februari (jaarvergadering voor alle leden); 3 maart, 7 april (powerpointlezing) en 12 mei.

Op alle bijeenkomsten zijn "snuffel"stockboeken aanwezig. Het wordt op prijs gesteld als ook u uw stockboeken meebrengt!. Bijeenkomsten in Arnhem en Velp worden afgesloten met een kleine loterij, die in Elst met een rondje bingo.

Aanvang bijeenkomsten steeds 19.30 uur, m.u.v. Velp (20.00 uur). Locaties onveranderd: De Kandelaar, (Den Haagweg 1, Arnhem-Elderveld); Onder de Toren (Sint Maartenstraat 34, Elst) en Parkstaete Zalencentrum (Parkstraat 3, Velp). 2

Ter voorkoming van misverstanden: de Nieuwjaarsbijeenkomst en de jaarvergadering zijn ook bedoeld voor die leden, die normaliter de bijeenkomsten bezoeken in Arnhem en/of Elst. Alle Vierstroom-leden zijn welkom!!


VOORWOORD Op het moment van schrijven, november 2013, hebben we nog maar net zo’n weekje geleden een heftige tornado meegemaakt die ondermeer in Arnhem Zuid en de Schuitgraaf goed te merken was, maar gelukkig niet zo’n schade veroorzaakte als elders in Midden-Nederland. We zijn al weer flink op weg in het nieuwe postzegelseizoen en brengen U hierbij op de hoogte van het gebeuren bij ons in De Vierstroom. Bestuursperikelen.Op 2 september namen wij in Parkstaete afscheid van onze voorzitter Rob ten Hoedt die, na ruim twintig jaar, afscheid nam van ons. Onze Vice-voorzitter Nic Mol doet hieronder verslag van dit gebeuren. Wij prijzen ons buitengewoon gelukkig dat de heer Jan Huiskes, bij gebrek aan kandidaten voor de functie van Secretaris, toch heeft aangeboden

om zijn taak als Secretaris te continueren. Ik spreek daarbij de hoop uit dat U allen als lid toch eens stilstaat bij het feite dat onze Secretaris een bijzonder belangrijke rol vervult. Zonder secretaris zou de vereniging niet adequaat kunnen functioneren. V.w.b. de Rondzending heeft de heer Frits Macke de strijd opgegeven als Hoofd Rondzending. Dit in die zin dat hij, mede om gezondheidsredenen, heeft moeten besluiten om te verhuizen naar een appartement in Limburg. Ondergetekende heeft ten langen leste dan maar besloten ook weer verder te gaan als Hoofd Rondzending. Frits Macke liet tevens, vanwege zijn vertrek, een gat vallen bij de Distributie van de Rondzending in Noord. Wij waren zeer blij verrast dat Mw Angela Hamburg toch weer bereid werd gevonden om de functie van Hoofd Distributie Noord weer op te

pakken. Andere evenementen. Op maandagavond 28 oktober in De Kandelaar hield ondergetekende een Power Point Presentatie over Nederlands Indië en Nieuw Guinea, een verhaal over de Gordel van Smaragd, dat nog vele Nederlanders met enige weemoed vervult. Deze presentatie wordt herhaald op 10 maart in Elst en op 7 april in Velp. Afgelopen 7 oktober was het Postzegelwinkeltje in Velp een groot succes met een groot aantal bezoekers. Vooruitblikkend hebben wij voorts de huldiging van Jubilarissen op 2 december in Velp en op 6 januari een Nieuwjaarsbijeenkomst in Velp met mogelijk een presentatie. Op dit moment zijn wij nog op zoek naar iemand die dat wil doen. Suggesties dienaangaande zijn welkom. John Driessen

AFSCHEID VAN ROB TEN HOEDT ALS VOORZITTER VAN "DE VIERSTROOM" De eerste clubavond van het nieuwe seizoen 2013/2014 stond o.a. in het teken van het afscheid van Rob ten Hoedt. Dit gebeurde in Parkstaete te Velp. Jarenlang was hij het boegbeeld van de voormalige afdeling Arnhem en, na de fusie met Velp en Elst, van De Vierstroom. Velen heeft hij kunnen bijstaan met raad en daad dankzij zijn deskundig zicht op de filatelie. Ook buiten de afdeling

droeg hij regelmatig zijn steentje bij met jurering van kaders op tentoonstellingen, alsmede met het opzetten van beurzen en toernooien. Niets was hem op dit gebied te veel. Jammer dat hier door omstandigheden een einde aan is gekomen. Wij danken Rob voor zijn geweldige inzet en wensen hem, ondanks deze opgelopen domper, veel geluk toe in zijn Nic Mol.

Hiernaast enige foto's uit het filatelistisch leven van Rob ten Hoedt: links boven - Rob krijgt een collage van foto's aangeboden (2 september 2013). rechts boven - Sorteren van boekjes voor de rondzending met Johnny Verburgt. links onder - Rob krijgt de gouden bondsspeld uitgereikt door Ben Mol. rechts onder - Rob bedankt Cees Ursum (scheidend vice-voorzitter) voor zijn inzet. 3


WIE IS WIE Mijn naam is Mai Zeijlstra, geboren in Hummelo en Keppel in de Achterhoek. Mijn ouders moesten in september 1944 evacueren uit Arnhem, anders was ik daar geboren. Sinds dit jaar ben ik penningmeester van De Vierstroom. Vanaf 1966 ben ik lid van De Globe, dus zo'n 47 jaar. In die tijd is er veel veranderd in het verzamelen van postzegels. In het begin van mijn verzameltijd kocht ik alles wat uitkwam een keer of vijf. Vorig jaar ben ik gestopt met het aankopen van nieuwe uitgiftes. Inmiddels was het aantal aankopen gezakt tot één emissie, terwijl de kosten hoger zijn dan destijds voor vijf uitgiftes. Het uitgiftebeleid leidt tot minder verzamelaars op termijn. In veel landen zien we hetzelfde uitgiftebeleid; een trieste ontwikkeling. ============================

Ik verzamel Nederland en overzeese gebiedsdelen en de Verenigde Staten. Daarnaast auto's, motoren en zweefvliegtuigen. Mijn werkzame leven heeft zich veelal in de administratieve sector afgespeeld. 17 Jaar heb ik gewerkt bij de Heidemaatschappij (nu Arcadis) in Arnhem en 25 jaar bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, verantwoordelijk voor de inschrijving van studenten. ============================

Naast het verzamelen van postzegels heb ik nog een aantal andere hobby's. De belangrijkste is zweefvliegen. Het is heerlijk om op natuurkrachten een tijd in de lucht te kunnen blijven, vrij als een vogel. Daarnaast speel ik banjo en gitaar in een dixielandband.

Mai Zeijlstra

===============================

Een stukje nostalgie Ansichtkaart gestempeld Zandvoort 1951

RONDZENDING Mogelijk heeft de financiële crisis ook enige invloed op het Rondzendgebeuren? Was de omzet vorig seizoen 2011 – 2012 nog € 9.165, het afgelopen seizoen 2012 – 2013 was de omzet € 7.279. Ook het aantal deelnemers daalde van 129 naar 104. Hoe dan ook toch blijft onze ervaring dat die leden, die meedoen aan de Rondzending, dat in het algemeen met enthousiasme doen. Immers het systeem van de rondzending is nu eenmaal de aangewezen manier om uw verzame-

ling te completeren. Op uw gemak thuis zittend met uw verzameling en de catalogus binnen bereik. Er zijn dan ook altijd leden die ruim meer dan € 500 per seizoen besteden.

Kandelaar.

Intussen draagt de Rondzending ook bij aan het financiële welzijn van onze vereniging De Vierstroom. Immers wij mogen een klein percentage van de omzet behouden voor onze kosten, waaronder die van de zaalhuur van Parkstaete, Onder de Toren en De

Maar liefst 25 Sectiehoofden, 6 Rayonhoofden, 2 Hoofden Distributie, 1 Depothoofd en 1 Voorzitter. Kortom, nog alle reden om te zeggen: mensen doe mee met de Rondzending. Wij gaan er voor.

4

Een groot aantal leden zet zich in voor de Rondzending. Hierbij een overzicht dienaangaande. Wie doen het werk?


TRINIDAD & TOBAGO

Trinidad & Tobago waren, na de ontdekking ervan door Columbus, aanvankelijk Spaans. Ze werden een Britse kolonie in 1797. Uiteindelijk verkreeg de republiek in 1976 zelfstandigheid.

deze zegels vind ik altijd zeer fraai in vergelijking met de modernere zegels.

Afb. 4 - First Bora & King Edward, 1938 # 41 Later werden zegels uitgegeven met opschrift "West Indies Federation" en de beeltenis van Koningin Elisabeth (afb. 5). Afb. 2 - Britannia, 1913 Een tijd lang bleven Trinidad en Tobago gescheiden. Eerst in 1913 werden gezamenlijk postzegels uitgegeven (afb. 2). Natuurlijk verschenen nadien zegels van de koningen George en Edward (afb. 3 en 4). Het ontwerp van

Afb. 3 - Britannia & King George, 1922 # 28

De "boom"-periode In de jaren 50 en 60 onderging Trinidad, dankzij de olie, een "boom"-periode. De bevolking reed rond in grote Amerikaanse sleeĂŤn van auto's. Destijds waren auto's met grote staartvinnen populair. Trinidad was bekend van de Trinidad steelbands, waarbij lege oliedrums ritmisch worden bespeeld met trommelstokjes.

Afb. 5 - Queen Elisabeth, 1958 5

Afb. 1 - Trinidad & Tobago Om diverse klanken te kunnen produceren worden die drums eerst in verschillende hoogtes afgesneden. In de hele Caribbean zijn die steelbands heel populair op dansfeesten. Dalende olieprijzen Echter aan de "boom"-periode kwam een einde toen de wereldolieprijzen daalden, waardoor het met de welvaart in Trinidad was afgelopen. Je zag begin jaren 90 weinig nieuwe auto's op straat, maar nog wel de, inmiddels heel oude, auto's met "staartvinnen". Het was, toen ik daar in 1991 aankwam, nogal onveilig om een auto te hebben. Er opereerde een soort maffiabende, gespecialiseerd in de diefstal van auto's. Je kon zomaar worden aangehouden in je auto. Je werd vervolgens, onder bedreiging van een revolver, gedwongen je autosleuteltje af te geven, waarna men vrolijk met je auto wegreed. Als je helemaal pech had, werd je in de kofferbak gepropt en ergens in de "bush" gedwongen uit te stappen! De gestolen auto werd vervolgens naar een achteraf gelegen schuurtje gereden en volledig uit elkaar gehaald. De onderdelen werden daarna op de zwarte markt verkocht: kennelijk een lucratieve bezigheid.


Flora en Fauna De eilanden Trinidad en Tobago vormen een waar paradijs voor natuurliefhebbers. Postzegels, die daar iets van tonen zijn o.a. die van de Scarlet Ibis (afb. 6) en de Chaconia bloem (afb. 7) Afb. 8 - Het stadhuis, 1970

Afb. 9 - Cricket, 1976

Afb. 6 - Scarlet Ibis De Ibis kwam tegen de tijd, dat de zon onder zou gaan, helemaal uit Venezuela overzee aangevlogen om zich voor de nacht in de mangrovebossen op Trinidad te installeren en om vervolgens 's ochtends weer terug te vliegen naar Venezuela! Het bleef een indrukwekkend gezicht, tegen de ondergaande zon inkijkend, de eskaders rode vogels te zien aanvliegen. Overal in de mangrovebomen ontwaarde je de rode stippen van de vogels, die zich al genesteld hadden.

Afb. 7 - Chaconia bloem, 1994 En dan is daar de Chaconia bloem. Deze bloem is het nationale symbool van Trinidad & Tobago (afb. 7 en 10). Port of Spain Port of Spain is de hoofdstad van Trinidad & Tobago. De stad bezit een groot aantal oud-koloniale gebouwen met een bijzonder fraaie architectuur. Een voorbeeld is het stadhuis, de San Fernando Townhall (afb. 8). Port of Spain is ook bekend om het grote centraal gelegen grasveld, waar o.a. cricket wordt gespeeld. Cricket is in de Caribbean zeer populair (afb. 9).

Aanleg van rurale wegen Ik kwam in Trinidad om mee te werken aan een plan om rurale wegen aan te leggen. Het betrof, in eerste instantie, een haalbaarheidsstudie en wij werkten samen met het lokale ingenieursbureau Lee Young & Partners. Ik kreeg van hen een auto te leen, maar moest wel beloven steeds een grote uitschuifbare metalen stang met slot onder het stuur te bevestigen bij het verlaten van de auto. Dit allemaal om te voorkomen dat de auto gestolen zou worden. Een persoonlijk avontuur Hoewel ik al die verhalen over autodiefstal wat sceptisch aanhoorde, bleek ook ik zelf in mijn onnozelheid het slachtoffer van autodiefstal te worden. Op een goede dag stapte ik om 17.30 uur ons kantoor uit; keek links, keek rechts: waar had ik nou toch ook weer mijn auto geparkeerd? Verdraaid, hij was echt weg. Nu, ik rende weer terug het kantoor in. Ik voelde me behoorlijk opgelaten. Ik, die een aan mij in goed vertrouwen uitgeleende auto kwijtraakte. Dat was mij nog nooit overkomen. Ik schaamde mij dood. Maar gelukkig, Lee Young, die nog op kantoor was, nam het verlies van de auto laconiek op. Ik had echt die grote metalen stang onder het stuur vastgezet. Kennelijk moest er een complot zijn geweest en had iemand een duplicaat sleutel van het stuurslot! Wie zal het weten. Lee Young vertelde dat hij al zoveel auto's was kwijt geraakt. Hij leek eraan gewend te zijn. En ik kreeg een andere auto! 6

Asa Wright National Park Trinidad heeft een nationaal park in de jungle: het "Asa Wright" National Park. Daar troffen wij o.m. vele Amerikaanse ornithologen: een interessant soort mensen! Gewapend met verrekijkers en blocnote tekenden zij aan welke vogelsoorten door hen "gespot" werden. Wij werden meegenomen door een lokale gids, biologiestudent, op een jungle-wandeling, die ik niet snel zal vergeten. Wat toonde die jongen een oprechte liefde voor de natuur. Hij vertelde honderd uit over speciale plantenbladeren en hun geneeskrachtige werking, over de vlinders, die we zagen en de mieren op de grond, die afgebeten stukjes blad meevoerden naar een te bouwen nest. Ook zagen we de rode trechtervormige bloem, die het nationaal symbool is van Trinidad: de Chaconia.

Afb. 10 - De Chaconia bloem Trinidad & Tobago, vaarwel Hoewel ik er een auto had laten stelen, was ik daarbij gelukkig niet in de kofferbak geduwd en ergens in de "bush" gedumpt! John Driessen

CONTRIBUTIE Heeft u de contributie nog niet overgemaakt voor het jaar 2014? Doe het s. v.p. zo snel mogelijk: overmaken naar rekeningnummer 834940 t.n.v. penningmeester De Globe, Zeddam. Het verdient de voorkeur de contributie jaarlijks over te maken via een automatische machtiging. Formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de secretaris van de afdeling.


POSTZEGELS VERTELLEN: HERDENKINGSZEGELS VAN AUSTRALIË Wist u dat de allereerste herdenkingszegel werd uitgegeven in New South Wales in 1897, evenals in Victoria. De zegels werden verkocht met een opslag boven de geldende frankeerwaarde. De opbrengst van de overwaarde werd gebruikt voor de bouw van ziekenhuizen. Ondanks deze nieuwe opzet van fondsenwerving verschenen er geen nieuwe toeslagzegels tussen 1901 en 1927.

had hij opdracht gekregen een postzegel te ontwerpen voor die gelegenheid, in zijn functie van hoofdontwerper. De uitgifte van deze zegel vond plaats op 9 mei 1927 in geheel Australië (de officiële datum, waarop het Parlementsgebouw in Canberra werd geopend). Vanaf dat moment werd het gebruikelijk een herdenkingszegel gelijktijdig in alle Australische staten te doen verschijnen. De eerstvolgende herdenkingszegel was de 3d Kookaburra zegel voor de Internationale Postzegel-tentoonstelling in Melbourne in 1928. De zegel verscheen in een velletje van 4 en was daarmee het vierde mini-velletje ter wereld.

Historical Society.

De loopbaan in de luchtvaart van Charles Kingsford Smith werd herdacht met drie zegels in 1931, waarbij de waarden werden aangegeven voor gebruik binnen respectievelijk Australië en de tot het Britse Rijk behorende landen, voor andere landen en de hoogste waarde voor andere postale doeleinden.

De reden hiervan was dat door de UPU (Internationale Post Unie) de herdenkingszegels met toeslag werden verboden voor internationaal postverkeer. Australië betrok dit verbod ook op het binnenlands briefverkeer. De UPU hief het verbod op in 1922 en stond het vrije gebruik van herdenkingszegels toe. Vijf jaar later vonden de Australische posterijen de opening van het nieuwe Parlementsgebouw in Canberra de voor de hand liggende reden om de eerste herdenkingszegel uit te geven voor het thans verenigde Australië.

In 1929 werd ter gelegenheid van de vestiging van Europeanen in West Australië, 150 jaar daarvoor, een speciale zegel uitgegeven.In dit stadium onderkenden de posterijen het belang van dergelijke zegels en overwonnen hun eerdere weerzin ertegen. Ze verwelkomden nieuwe ideeën voor verdere herdenkingszegels. De Charles Sturt herdenkingszegels uit 1930 waren een idee van de Royal Victorian

Deze zegel was de winnende inzending van de gehouden ontwerpwedstrijd. De jury koos dit ontwerp, dat anoniem was ingezonden door Ronald Harrison, hoofdontwerper bij de Note Printing Branch in Melbourne. Als er geen wedstrijd uitgeschreven was, 7

De opening in 1932 van de Sydney Harbour Bridge was aanleiding om de volgende drie herdenkingszegels te maken, waarbij de 5 shilling zegel de duurste herdenkingszegel werd van die tijd.

Na 2½ jaar verschenen de volgende zegels om het feit te herdenken dat 150 jaar geleden Europeanen zich hadden gevestigd in Victoria. De afbeelding toont een Aboriginal, kijkend naar de skyline van Melbourne in 1934. Enige maanden later verscheen de volgende serie ter herdenking van John Macarthur, die in 1834 was overleden. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de wolindustrie in Australië.


niet van zijn toekomstige vrouw). Edward is, na de dood van zijn vader in januari 1936 tot in december 1936, koning geweest.

In 1935 werden twee herdenkingszegels uitgegeven. De eerste toont de ANZAC aankomst in Gallipoli, 20 jaar eerder. Een ontwerper in Londen kreeg de opdracht, overeenkomstig de wens het ontwerp symbolisch te maken, niet militair. De tweede verscheen ter gelegenheid van het zilveren jubileum van koning George V: George V, rijdend op zijn paard ANZAC, geschonken door de Australische regering.

De volgende herdenkingszegel, verscheen in 1940, het vertrek van de Australische troepen markerend, voor de strijd overzee. De zegel toont een vertegenwoordiger van elk der 3 strijdkrachten, samen met de verpleegkundige dienst. Het zou de enige herdenkingszegel zijn tussen 1938 en 1944. Wereldoorlog II verhinderde de regelmatige verschijning van herdenkingszegels. Na de oorlog verschenen er weer herdenkingszegels, met steeds grotere frequentie.

Jan Huiskes ============================

HERHAALDE OPROEP

In 1936 kreeg Tasmanië een onderwater telefoonverbinding, met aansluitingen naar alle staten van het Australische telefoonnetwerk. Dit feit werd herdacht met speciale zegels. Later in dat jaar werden herdenkingszegels uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat in Zuid-Australië 100 jaar geleden Europeaanse kolonisten zich vestigden. De zegels tonen afbeeldingen van het Adelaide in 1936 en een eeuw eerder. Een jaar later werd met drie zegels herdacht dat 150 jaar eerder de eerste kolonisten zich hadden gevestigd in Australië, voorafgaande aan Australia Day in 1938, ter verkrijging van zo groot mogelijke bekendheid hiervan onder de Australiërs. Het is bevreemdend dat in 1937 geen aandacht is geschonken d.m.v. bijzondere postzegels aan de kroning van George VI.

Koning George VI Alhoewel al op 12 mei 1937 gekroond als opvolger van zijn broer Edward, verscheen in Australië eerst een zegel ter gelegenheid van die kroning op 1 april 1938. Mogelijk hebben de politieke verwikkelingen omtrent het aftreden van Edward daarbij een rol gespeeld. Als tweede zoon van George V was hij niet voorbestemd om koning te worden. Zijn oudere broer Edward wilde trouwen met een gescheiden Amerikaanse, hetgeen in de ogen van de Britse regering niet kon. Hem werd verzocht af te zien van het huwelijk en als koning aan te blijven. Hij koos echter voor het huwelijk met de Amerikaanse en diende daarop af te treden (Als koning was men automatisch hoofd van de Anglicaanse Kerk en die Kerk accepteerde de echtscheiding 8

OOSTENRIJK VERZAMELAARS Sinds enige tijd heb ik contact met de voorzitter van een postzegelvereniging in Oostenrijk, die mij tegen zeer redelijke prijs helpt mijn verzameling uit te breiden met mooi gestempeld filatelistisch materiaal. Ook medeOostenrijkverzamelaars van onze afdeling kunnen hiervan profiteren. Geïnteresseerden kunnen met mij contact opnemen voor verdere informatie. Gerard van den Berg tel.: 026 442 06 03 email: eefvandenberg@planet.nl


KERSTMIS Korte, meestal donkere dagen: dat is december, de bijzondere maand met zijn mooie verrassingen. In die maand wordt stad en land omgetoverd in een hopelijk wintersprookje met vele extra lichtjes en versieringen. Naast het sinterklaasfeest kennen wij in die maand ook het kerstfeest. De posterijen krijgen het druk met het bezorgen van de vele kaarten en brieven met wensen voor het naderende nieuwe jaar, voorzien van de speciale decemberzegels. Ook de Zwitserse Post geeft jaarlijks speciale zegels uit, om in kerststemming te komen. Onderstaand de serie van drie zegels uit 2011, ontworpen door Raphael Volery uit Zürich.

den. Met deze kerstpostzegel zou het nog eenvoudiger zijn geweest, in tegenstelling tot de huidige, jachtige tijd.

De Stille-Nacht Kapel Wie het geluk heeft de kerstperiode door te kunnen brengen op het platteland of in de nabije bergen, zal ze ongetwijfeld ontdekken: de persoonlijke Stille-Nacht kapel. Mogelijk is een dergelijk plekje vol stilte slechts een herinnering uit het verre verleden - het doet ons toch weer denken aan het onbeschrijfelijke gevoel, dat we eens hadden in zo'n onvergetelijke winternacht. Graag starten we het kerstfeest vroeg in de avond te midden van onze familie en vrienden. Het zal laat worden. Kerkklokken zijn te horen. We herkennen het. Iedere keer is een beetje overtuigingskracht nodig van één onzer naasten om naar de kerstmis te gaan. Met de wijn nog in het hoofd, volle maag en mogelijk nog tuitende oren van de schelle kinderstemmen trekken we aarzelend de winterjas aan en gaan zwijgend samen naar de oeroude kapel. We horen het knerpen van de sneeuw onder onze schoenen. Zacht ruist de sneeuw, verder stilte om ons heen. Zonder spijt hebben we het warme huis verlaten om op pad te gaan in de koude decembernacht. Met nat koude voeten en bevroren vingers gaan we zitten op de harde banken in de kapel, vol verwachting. We worden beloond: Na de feestelijk versierde kerstboom voor de kerk, de reflecterende glas-in-loodramen in de sneeuw. Het geeft een goed en rustgevend en tevreden gevoel: we hebben onze Stille-Nacht kapel gevonden. Men hoeft niet gelovig te zijn, om met betrekking tot de kersttijd en deze postzegel, de motivatie te vinden om de stilte te herontdekken.

Koude neus - warm hart Het lijkt onmogelijk zich geheel af te sluiten voor de gevoelens, die de kersttijd oproept. In de kerstperiode wenst menigeen vrede en rust in de wereld. Juist in die tijd zou dat welkom zijn. En een mooi versierde kerstboom ziende, in het stadspark, brengt ons in stemming: feest rond de kerstboom met cadeautjes. Nostalgisch: de slee met de pakjes, verlicht door een in de sneeuw gezette lantaarn. Neergezet door de Kerstman en vergeten? De winkels en supermarkten hebben ons met hun glitterspullen in alle hoeken al maanden op de zenuwen gewerkt. Hoe gemoedelijk moet het toch in vroegere tijden zijn geweest. Laten we daaraan denken: ijskoude lucht inademen, met de ogen knipperen, tot de lichtjes beginnen te dansen op de sneeuw en dan naar het warme huis. Toch heeft het zijn voordelen, eerst nu te leven. Al die lekkernijen uit allerlei landen zijn al weken van te voren verkrijgbaar. We kunnen er van genieten in behaaglijk warme huizen met zachte achtergrondmuziek of een kerstprogramma op TV. Vroeger werden romantische brieven geschreven en verstuurd aan gelief9

De warmte in het chalet Zoals gewenst moet het zijn. Met wat geduld moet het juiste verblijf gevonden kunnen worden. De gedachte, samen met je dierbaren de prachtige kerstperiode in de uitgekozen chalet door te kunnen brengen, geeft je een warm gevoel. Eindelijk is het zover. Sneeuw wordt verwacht. Het chalet ligt nabij een dennenbos in de bergen, enigszins verscholen tegen de berghelling. De dennennaalden zijn te ruiken in de open haard, waar de brandende takken knisperend een rookpluim veroorzaken boven het met sneeuw bedekte dak. Precies zoals de afbeelding op de kalender van oma's kamer. Dergelijke afbeeldingen, met glitter of met bambi in de sneeuw, zijn te koop in het dorpswinkeltje aan de voet van de berg. Zoiets te sturen aan bekenden thuis tijdens zo'n vakantie is natuurlijk toegestaan. De chalets in de Alpenlanden zien er verschillend uit en gebouwd naar wens en inzicht van de eigenaar. Nergens echter zijn ze zo fraai als in Zwitserland. Vandaar ook een afbeelding van een chalet op een postzegel met op de


voorgrond de versierde kerstboom, geschenken en kaarsen. Zo moet het zijn. Zoals altijd gemakkelijk te vinden: bij de Zwitserse Post.

ONDER DE TOREN

Naschrift Vele landen geven in de decembermaand speciale kerstzegels uit met fraaie, kleurrijke afbeeldingen en/of christelijke motieven m.b.t. het kerstfeest. De Nederlandse posterijen kennen wel de decemberzegel, maar de afbeeldingen zijn steeds neutraal (politiek correct is de gangbare kreet!) en niet bepaald aansprekend. Weliswaar kan men tegen gereduceerd tarief de kerst- en nieuwjaarskaarten versturen, maar de te gebruiken zegels hebben geen enkele relatie tot het kerstfeest. In diverse andere landen worden gelijktijdig verschillende zegels uitgegeven: met een religieuze achtergrond of een neutrale en men is dan vrij om te kiezen welke zegel(s) men wil kopen. Wellicht zou Post.Nl ook eens zoiets kunnen doen. JH.

Ontmoetings- & zalencentrum Sint Maartenstraat 54 6661 DA Elst (Gld) tel: 0481 371 302 www.onderdetoren.net ============================

============================

HOE EEN POSTZEGEL THUIS TE BRENGEN (IX) Cordoba Provincie van Argentinië, die in de periode 1858-1860 2 eigen zegels heeft uitgegeven. Vanaf 1860 werden zegels van Argentinië gebruikt. Corrientes

Côte d'Yvoire

Voormalige Franse kolonie; sinds 1959 onafhankelijke republiek Ivoorkust.

Provincie van Argentinië, die tussen 1856 en 1860 voor het binnenlandse postverkeer enkele zegels uitgaf. Costa Rica

C.S.A.R. Opdruk op een aantal zegels van Oranjevrijstaat en Transvaal. Afkorting voor Central South African Railways. Door de opdruk veranderden de zegels in treindienstzegels.

JH (wordt vervolgd) Republiek in Midden-Amerika.

10


VERSLAG SECRETARIS t.b.v. jaarvergadering Inleiding Het einde van het jaar 2013 is nabij. De afdeling heeft haar laatste bijeenkomsten gehouden op 3 locaties: in Arnhem werden 8 bijeenkomsten gehouden, in Elst 7 en in Velp 9. Het aantal leden, dat deze bijeenkomsten bezocht, bleef stabiel, maar is in feite, gelet op het aantal leden van de afdeling, bijzonder laag. Ledenbestand Het ledental neemt langzaam, maar gestaag, af. Door overlijden of bedanken loopt het aantal terug, hetgeen niet gecompenseerd kon worden door de aanmelding van 4 nieuwe leden. Het aantal leden bedraagt nu 187. Bijeenkomsten Naast een powerpoint presentatie en een clubveiling kenden de avonden een vast patroon. Wel werd er hernieuwd ingevoerd in Arnhem en Velp de kleine loterij. In Elst werd de gebruikelijke bingo-ronde gehouden. In Velp was het "postzegelwinkeltje" op bezoek tijdens de oktober-bijeenkomst. Niet altijd waren de afdelings-stockboeken aanwezig, maar binnen het bestuur zijn verbeterde afspraken gemaakt, waardoor deze in het vervolg niet zullen ontbreken. Evenementen In het voorjaar hield de afdeling in Velp haar eigen afdelingsveiling. De huidige veilingmeester heeft aangekondigd in 2015 zijn functie neer te leggen, zodat gezocht moet worden naar een opvolger. In het najaar zou een clubveiling worden gehouden in Arnhem. Gelet op het aantal ingezonden kavels en de ziekte van ĂŠĂŠn der organisatorennvond deze geen doorgang. Het bestuur beraadt zich of hiermee doorgegaan moet worden. Jubilarissen De afdeling had in 2013 5 jubilarissen: 3 leden waren 40 jaar lid en 2 25 jaar. Op uitnodiging werden zij, voor zover aanwezig, gehuldigd op de december-bijeenkomst in Velp. In navolging van het vorig jaar, vond de huldiging plaats op een "normale" bijeenkomst, zodat ook zij in de gelegenheid waren

na afloop te "snuffelen" in de aanwezige stockboeken. Afscheid voorzitter Op de bijeenkomst in september in Velp werd officieel afscheid genomen van de afgetreden voorzitter. Hij had vrij plotseling te kennen gegeven zijn functie(s) tussentijds neer te leggen. Hij ontving een collage van foto's uit zijn filatelistisch leven. Bestuur Het bestuur is vaker dan gebruikelijk bijeen geweest om te vergaderen, mede door het plotseling aftreden van de voorzitter/penningmeester. Het heeft veel moeite gekost om de ontstane vacatures te vullen: ook de functie van secretaris was nog steeds vacant. In onderling overleg was dhr Driessen bereid het voorzitterschap op zich te nemen. De afgetreden secretaris (tijdelijk nog het secretariaat waarnemend) was alsnog bereid een nieuwe termijn van 3 jaar aan te gaan en dhr Zeijlstra was genegen penningmeester te worden. De opvolger van dhr Driessen als Hoofd Rondzendingen moest, door zijn onverwacht plotselinge verhuizing naar Zuid-Limburg, afzien van die functie, evenals die van distributeur van Arnhem-Noord. Min of meer daardoor gedwongen moest dhr Driessen ook (weer) Hoofd Rondzendingen blijven. Gelukkig was de inmiddels afgetreden mevr Hamburg bereid weer de distributie van rondzendingen voor Arnhem-Noord (inclusief Velp) te verzorgen, met assistentie van dhr Driessen. Afdelingsblad Ook dit jaar verscheen Vierstroom-Nieuws 3x. Getracht wordt het blad zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Suggesties en/of artikelen van de leden worden op prijs gesteld. Het contract met Editoo is recent opengebroken en een nieuw (aanzienlijk gunstiger, qua prijs) contract werd met diezelfde drukker afgesloten. Door de steeds hoger wordende portokosten overweegt de redactie het blad 11

digitaal te verspreiden aan de verenigingen en afdelingen, om zodoende verdere besparingen door te voeren. De leden zullen het blad (voorlopig?) op de gebruikelijke wijze blijven ontvangen. Toekomst De toekomst van de afdeling ziet er niet rooskleurig uit: alhoewel financieel gezond, kent de afdeling een teruglopend aantal leden. Had het bestuur bij de fusie van de afdelingen Arnhem, Elst en Velp nog bijna een volledige 'back-up" van bestuursleden, thans is er onder de leden weinig tot geen bereidheid om opengevallen plaatsen in het bestuur op te vullen. Bij voortduring van die tendens zal op termijn de afdeling onbestuurbaar worden en niet meer kunnen voldoen aan de regels van de statuten en het huishoudelijk reglement van De Globe. Dit kan extra nijpend worden, indien de fusie van De Globe en IV Philatelica doorgaat (besprekingen worden in een ver gevorderd stadium gevoerd en het resultaat zal t.z.t. ter fiattering worden voorgelegd aan de afdelingen). Uitgaande van die, waarschijnlijke, fusie zullen de huidige afdelingen een (veel) grotere mate van zelfbestuur krijgen. Momenteel zijn alle functies weer (tijdelijk) bezet, maar in 2 jaar ontstaan weer vacatures, die beslist door andere leden vervuld zullen moeten worden. Het is jammer een somber beeld te moeten schetsen, maar de feiten liggen er nu eenmaal! Jan Huiskes


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

In Vierstroom-Nieuws (december 2010) werd een artikel geplaatst over Tonga. De auteur (dhr J. Driessen) toont hier een enveloppe met een sticker-zegel van dat land. Tonga gaf vaker apart gevormde zegels uit.

Vierstroom Nieuws december 2013  
Vierstroom Nieuws december 2013  
Advertisement