Page 1

Filatelistenvereniging

“de Vierstroom”

afd. Arnhem, Elst en Velp/Rozendaal

de globe filatelistenvereniging

De Vierstroom

In dit nummer: Data bijeenkomsten Jaarvergadering Voorwoord Zambia,.... Hoe een postzegel .... Wie is wie? Cocos (Keeling) Islands Huldiging jubilarissen Beat Kehrli Hutt River

Redactie J. Driessen J. Huiskes

maart 2014

DE VICTORIA WATERVALLEN IN ZAMBIA (ZIE HET ARTIKEL VAN J. DRIESSEN)


COLOFON

RESTERENDE BIJEENKOMSTEN SEIZOEN 2013/14

Voorzitter J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Vice-voorzitter N. Mol tel: 0481 374 116 (nic.mol@tele2.nl) Secretaris J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) Penningmeester I. Zeijlstra tel: 0481 376 808 (i.zeijlstra@kpnplanet.nl) Veilingmeester/taxateur J. Niehoff tel: 026 361 01 39 (j.niehoff@versatel.nl) Hoofd Rondzendverkeer J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl) Distributie Noord mevr. A. Hamburg tel: 026 361 20 14 (angelahamburg@gmail.com) Distributie Zuid J. Verburgt tel: 026 321 34 17 (johnny.verburgt@gmail.com) Depothouder/administrateur P. Koene tel: 026 321 34 17 (p.koene2@chello.nl) Redactie Vierstroom-Nieuws J. Huiskes tel: 026 323 16 78 (j_huiskes@hetnet.nl) J. Driessen tel: 026 381 28 98 (j.driessen191@upcmail.nl)

ARNHEM: 31 maart ; 28 april en 26 mei. ELST: 14 april. VELP: 7 april (powerpointlezing) en 12 mei. Op alle bijeenkomsten zijn "snuffel"-stockboeken aanwezig.U brengt toch ook uw stockboeken mee? Bijeenkomsten in Arnhem en Velp worden afgesloten met een kleine loterij, die in Elst met een rondje bingo. ==========================================================

JAARVERGADERING 3 FEBRUARI 2014 Op de eerste maandag van de maand februari werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Zalencentrum Parkstaete in Velp. Gezien het totale ledenbestand van de afdeling was de opkomst niet al te groot, maar werd wel het vereiste quorum gehaald, zodat er zo nodig rechtsgeldige besluiten genomen konden worden. De voorgeschreven agendapunten werden zonder problemen vlot afgehandeld. Het interim dagelijks bestuur werd deze avond, zonder tegenkandidaten officieel gekozen (voor namen zie de hiernaast geplaatste colofon). De financiële administratie werd door de kascommissie in orde bevonden, zodat het bestuur kon worden gedechargeerd. Van de kascommissie trad dhr. Stellaard reglementair af, zodat de commissie voor het komende jaar zal bestaan uit dhrn Huisman en Bierdrager. Als reserve stelde dhr. Mantel zich beschikbaar, waarbij hij de opmerking maakte dat hij hoopt die functie t.z.t. te kunnen vervullen gelet op zijn al hoge leeftijd. Dhr. Verburg maakte hernieuwd bekend dat de Nieuwtjesdienst binnen de afdeling na dit seizoen stopt i.v.m. het geringe aantal deelnemers. De redactie van Vierstroom-Nieuws maakt nu, met instemming van de leden, deel uit van het bestuur. Het bestuur maakt bekend dat in het kader van de bezuinigingen het contract met de drukkerij is gewijzigd, hetgeen een aanzienlijke besparing oplevert, ook worden nu de bijeenkomsten in Velp in een kleinere zaal gehouden en zullen er in het nieuwe seizoen geen afdelingsbijeenkomsten meer worden gehouden in De Kandelaar in Arnhem. Het voorstel om mogelijk in de toekomst Vierstroom-Nieuws zo veel mogelijk digitaal te verspreiden (ook onder de leden) werd door de aanwezigen verworpen. Men bleek prijs te stellen op de papieren editie. De notulen van de jaarvergadering zullen in februari 2015 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de leden. Na het officiële gedeelte van de avond konden de aanwezige stockboeken worden bekeken en eventueel gekocht Afgesloten werd met een kleine verloting.

POSTTARIEF NAAR EUROPA EN WERELD GELIJK Bent u al gewend aan de nieuwe posttarieven of is het u nog niet opgevallen doordat u alleen maar een 1 op de zegels ziet staan. U merkt het wel als u nieuwe zegels koopt bij één der hulploketten in de plaatselijke winkel. Naast de tariefverhoging voor het bin-

2

nenlandse briefverkeer is ook het tarief voor brieven binnen Europa nu gelijk aan dat voor de rest van de wereld, waarbij Post.NL gemakshalve maar het tarief heeft opgetrokken naar het posttarief voor brieven naar buiten Europa. J.H.


VAN DE VOORZITTER Op het moment van schrijven is de Vierstroom is alweer onderweg naar de lente. Tot zover was onze winter een mengeling van herfst en lente. Zou de aarde dan toch opwarmen? Bijeenkomsten Op 2 december vorig jaar beleefden wij in Parkstaete Velp de huldiging van drie jubilarissen: de heren Mantel (lid sinds 1973), Unk (1973) en van Onzen (1988). Verslag hiervan wordt gedaan op pagina 8 van dit nummer. De nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari werd verluchtigd met een Power Point Presentatie over Australië, een prachtig land waar veel over te vertellen valt. Denk o.m. aan Ayers Rock, de Ghantrein van Adelaide naar Alice Springs en het Great Barrier Reef. Tenslotte werd op 3 februari de jaarvergadering gehouden. Een beknopt verslag hiervan treft U ook aan in dit nummer (zie hiernaast op pagina 2). Een Power Point Presentatie over Nederlands Indië en Nieuw Guinea zal op 10 maart worden gehouden in Elst (Onder de Toren) en op 7 april in Velp (Parkstaete). O.m. zal tevens de revue passeren de reis naar Indië met de Willem Ruys en het vliegen met de Dakota en de Super Connie. Tenslotte meld ik U dat wij het voornemen hebben om vanaf de start van het Voetnoot: In 2014 zullen verdere details betreffende de zeer waarschijnlijke fusie tussen FV De Globe en I.V. Philatelica bekend worden gesteld tijdens de algemene ledenvergadering en de voorzittersvergadering. De stand van zaken zal worden besproken en in het najaar zal een extra ledenvergadering worden belegd, waarin de afdelingen kunnen stemmen over de fusie, die in zal moeten gaan per 1 januari 2015.

nieuwe seizoen in september, de bijeenkomsten in De Kandelaar (Arnhem - Elderveld) niet langer te zullen houden. De reden daarvoor is dat drie bijeenkomsten per maand in Velp, Elst en Elderveld een te grote belasting is voor ons bestuur. Bovendien besparen wij zodoende op zaalhuur. Intussen hebben wij het volste vertrouwen dat diegenen die naar de Kandelaar kwamen hun weg zullen vinden naar Parkstaete of Onder de Toren. Nieuwtjesdienst De Nieuwtjesdienst, geleid door de heer Pieter Verburg, zal vanwege gebrek aan belangstelling aan het einde van het lopende seizoen worden beëindigd. Rondzending Beste lezer, het is U reeds vele malen gevraagd: Vermeld bij afrekening in de Rondzending alstublieft Uw sectienummer en het laatste zendingnummer waarop Uw betaling betrekking heeft. Vermeld alstublieft niet doosnummers of boekjesnummers, omdat dat geen enkele zin heeft. Doe geen kleine betalingen, maar wacht tot U een groter bedrag kan overmaken. Het IBAN nummer is NL77INGB 0000 853010. Helaas werd weer een fraudegeval gemeld, waarbij zegels in de boekjes werden verwisseld. In en in triest om

te moeten constateren dat mensen daartoe in staat zijn. Onbegrijpelijk. Intussen zijn stappen gezet om de fraudeur(s) te ontmaskeren. Overigens draait de Rondzending uitstekend. Rondzendleden blijven enthousiast. Fusie FV De Globe en I.V. Philatelica Zeer gewaardeerd door ons, was een bezoek van de De Globe Voorzitter en Commissaris Communicatie van het Hoofdbestuur aan ons dagelijks Vierstroom bestuur (Voorzitter, Vice-voorzitter, Secretaris en Penningmeester) op 19 februari, gedurende welk bezoek verslag werd gedaan over de komende fusie tussen De Globe en I.V. Philatelica (zie voetnoot). Een fusie die vrijwel niemand echt leuk vindt, maar tegelijkertijd wordt de noodzaak van een fusie door vrijwel iedereen begrepen. Immers onze verenigingen krimpen en samengaan biedt ons een zekerder en krachtiger toekomst. De fusie zal plaats vinden op basis van gelijkwaardigheid van beide verenigingen en is thans gepland voor januari 2015. Opmerkelijk hierbij is dat de Rondzending gaat veranderen, in die zin dat e.e.a. centraal administratief en organisatorisch vanuit het kantoor in Den Haag zal worden geleid. Wij houden U op de hoogte en blijven vol goede moed. John Driessen

FILAFAIR Op vrijdag 14 en zaterdag 15 maart 2014 wordt het eerste lustrum gevierd in de Maaspoort Sports & Events in 's Hertogenbosch vanaf 10.00 uur tot respectievelijk 17.00 en 16.00 uur. Toegangsprijs € 4,-. Op vertoon van de KNBF bondspas wordt geen korting verleend, maar ontvangt de bezoeker een bijzonder postzegelvelletje met 3 geldige (frankeerwaardige) postzegels. Jeugd tot 18 jaar heeft gratis toegang en ontvangt (zolang de voorraad strekt) een dun stockboek. Er is voldoende (gratis) parkeerruimte. Naast een propaganda-tentoonstelling zijn veel standhouders aanwezig.. Verdere evenementen op deze beurs maken een bezoek alleszins de moeite waard. Voor details zie www. filafair.nl op internet.

VERSCHIJNING VOLGEND NUMMER VIERSTROOM-NIEUWS De volgende editie van Vierstroom-Nieuws zal verschijnen in augustus 2014. De redactie stelt het bijzonder op prijs ook kopij te mogen ontvangen van de leden van de afdeling De Vierstroom. Inleveren of toezenden aan de redactie vóór 15 juli a.s. 3


ZAMBIA, LAND VAN DE VICTORIA WATERVALLEN Merkwaardig dat Afrika mij altijd zo getrokken heeft, ondanks het feit dat AziĂŤ, AustraliĂŤ en Amerika er toch ook mogen zijn. Wie weet, trok Afrika mij onbewust, omdat ik zo onder de indruk was geweest van de avonturen van Livingstone, Stanley, Speke en Grant, die jarenlang expedities leidden door Afrika, om het continent te ontsluiten. Dat deden zij, geholpen door lange colonnes Afrikanen, die de voorraden voor de expeditie in kisten en balen op hun hoofd droegen. Ditmaal gaan wij op reis naar Zambia, land van de Victoria watervallen.

Afb. 1 - Eerste postzegel, 1890/94 Een stukje geschiedenis Het tegenwoordige Zambia was oorspronkelijk een deel van het gebied, beheerst door de British South Africa Company, opgericht in 1888 door Cecil Rhodes. Een naam, die ook voorkomt op de allereerste postzegels (Afb. 1 en 2). Rhodesia werd naar hem vernoemd.

je vindt in het westen van het land. In de jaren voor de onafhankelijkheid van het land was Ian Smith Minister-president van Rhodesia. Smith was in WO II piloot geweest. Smith leidde de onderhandelingen met Robert Mugabe en Kenneth Kaunda, die in 1964 leidden tot de onafhankelijkheid van Zimbabwe en Zambia. Zoals we weten is Mugabe nog steeds de door zijn eigen volk gevreesde bruut. Kuanda was president van Zambia van 1964 to 1991.

Afb. 4 Kopermijnbouw, 1961

Afb. 3 - Queen Mary en King George V, 1910 Afb. 2 - Victoria Falls, 1905 In 1910 echter verschenen er postzegels onder de naam Rhodesia (Afb. 3). Dit Rhodesia werd uiteindelijk opgesplitst in North Rhodesia en South Rhodesia. Noord Rhodesia dankte zijn welvaart vooral aan de kopermijnen (Afb. 4), die

constateren dat die kersverse nieuwe Afrikaanse boeren de plantages binnen de kortste keren lieten vervallen tot een schim van wat zij ooit waren. Terwijl de blanke boer vele jaren, vaak zelfs zijn hele leven, had geploeterd om zo'n boerenbedrijf op te bouwen.

In Zimbabwe werden op schrijnende wijze de westerse planters van hun landgoed verdreven door Afrikanen, die het allemaal wel eventjes zouden overnemen. Nog zou je daar begrip voor kunnen opbrengen, als die overname zou uitmonden in een succesvolle voortzetting van het boerenbedrijf. Het was en is zo in- en intriest te 4

Echter, Zambia bleek absoluut niet de lijn van het bewind van Mugabe te volgen. Zambia deed het in feite erg goed. Het had een stabiel bewind en liet zelfs uit Zimbabwe gevluchte boeren toe. De hoofdstad Lusaka Bij mijn aankomst op het vliegveld in 2002 werd ik opgehaald door een Engelse ingenieur, die toevallig ook John heette. Hij was de man, die namens ons, het toezicht op alle wegenbouw werkzaamheden in Zambia leidde. Hij had het heel erg naar zijn zin in Zam-


bia. En, nadat ik beter met het land kennis had gemaakt, kon ik mij dat wel voorstellen.

Afb. 5 - Zambia onafhankelijk; Kenneth Kaunda en de Victoria Falls, 1964 John woonde al 7 jaar in Zambia en wat hem betrof ging hij er nooit meer weg. Het klimaat was ideaal en hij speelde vrijwel elke dag golf. Hij woonde in een omheind oud-koloniaal huis in bungalow stijl met een ietwat verdorde tuin. Met bediende en een "nightwatch". Lusaka, met 1,7 miljoen inwoners, is een plezierige, tropische stad met een relatief koel klimaat, omdat het op zo'n 1.300 m hoogte ligt. Op een zondag reed ik met John in zijn Landrover naar een safaripark, op een twee uur rijden buiten Lusaka. Reeds op de weg ervoer je het typische Afrika. Een in het algemeen rechte weg met de nodige potholes (gaten), waar je behendig om heen probeerde te sturen. Een steppeachtig landschap, met de zon boven de dikke baobabbomen. En altijd in de berm langs de weg lopende vrouwen met takkenbossen op hun hoofd balancerend. Mannen, die slingerend op de fiets zaten en kinderen, die naar ons zwaaiden.

Afb. 6 - Mijnwerker, 1969 Het Chisamba safaripark was te be-

reiken via een stoffige zandweg. Gelukkig was het droog, want men zei dat je na een zware regenval alle kans liep om in de modder vast te geraken. Het landschap met lang gras, struiken, acaciabomen en boababs, verborg voornamelijk impala's. In de lodge vertelde men ons dat er ook wel olifanten zaten. De lodge zelf was idyllisch aangelegd, met een zwembad, een weids grasveld en de lodge had ook vele op zich zelf staande huisjes (lodges). Gezeten in een dekstoel, genoten we van het uitzicht, om na enkele uren weer terug te keren naar Lusaka.

in de diepte de rivier ziet rondrazen. Een stalen vakwerk-brug overspant de kloof. Deze brug biedt ook plaats aan de oude spoorlijn, die Zambia en Zimbabwe verbindt. Hier op die brug vonden destijds in 1975 de vredesonderhandelingen plaats in een spoorwegrijtuig, geleid door de toenmalige premier Ian Smith.

De Victoria watervallen Maar ons grootste avontuur werd het bezoek aan de Victoria Falls. Je kon daar naar toe vliegen,in circa 2 uur, in een klein passagiersvliegtuig, een Beech 19000. Je landt dan bij het kleine plaatsje Livingstone (een naam, die we natuurlijk herkennen). Livingstone was ĂŠĂŠn van de beroemde ontdekkingsreizigers van Afrika en in 1855 had hij ook de Victoria Watervallen ontdekt.

Afb. 8 - Trein op brug over Zambesi rivier De volgende ochtend wandelden we naar deze vakwerk-brug. Nadat wij de immigratie- en douanedienst hadden overtuigd van onze goede bedoelingen, mochten we de brug op, om (zij het kort) Zimbabwe te bezoeken. Dus liepen wij tussen de stromen Afrikanen mee de brug op. We hadden geluk. Op de brug stond net een trein klaar voor vertrek, compleet met dining-room-car. De loc was een oude stoomlocomotief (afb. 8), die hartverscheurend floot, toen hij eenmaal vertrok. Vanaf de brug keken we naar de voortrazende rivier onder ons.

Afb. 7 - Ontmoeting van Stanley en Livingstone in Ujiji, 1973 's Middags was natuurlijk het eerste wat wij deden een wandeling maken naar de door Livingstone ontdekte falls. Nu, we werden wel ietwat verrast: de waterval was in deze tijd van het jaar, de droge tijd, zo goed als droog. Nog maar een schijntje water donderde over de 7 km brede drempel naar beneden. Dat zo'n pech nu juist ons moest treffen! Maar het was wel warm en klam in de buurt van de watervallen en op sommige plaatsen stond je in de spray van het water. Aan de Zambiaanse zijde van de falls sta je aan de rand van een diepe kloof, waar je ver 5

Afb. 9 - David Livingstone, 1998 Nog een laatste evenement stond ons de volgende ochtend voor terugkeer naar Lusaka te wachten. Een kleine helikopter, die ruimte bood aan 3 passagiers op de achterbank. Nadat we aan boord geklauterd waren, kregen we een koptelefoon over onze


oren geduwd. Dat was maar goed ook. Gedurende de 15 minuten durende vlucht maakte de helikopter een oorverdovend lawaai. Daar gingen we, zwenkend en draaiend boven de "Vic Falls", zoals de Zambianen de watervallen kortweg noemen.

HOE EEN POSTZEGEL THUIS TE BRENGEN (X) Cundinamarca Departement van Colombia, dat tot 1885 zelfstandig was en vanaf 1870 eigen zegels uitgaf. Deze zegels bleven ook na de aansluiting bij Colombia in het departement voor frankering geldig tot 1906.

Diégo Suarez Stad in het noorden van Madagascar, gelegen aan de gelijknamige baai. Deze havenstad gaf eigen postzegels uit in de periode 1890 - 1898 met inschrift of opdruk Diégo Suarez. Diligencia Inschrift van de eerste zegels van Urugua, die in 1856 - 1857 werden uitgegeven.

Afb. 10 - De Victoria Falls Boven het Zimbabwaans deel was duidelijk meer water, dat zich over de rand in de diepte stortte, een wolk van opspattend waterdamp veroorzakend. Op de oevers rondom de watervallen zagen we duidelijk het wild: olifanten, giraffen, neushoorns en zebra's. Zambia! Daar moet je geweest zijn.

Dahomay Voormalige Franse kolonie. Gaf zegels uit vanaf 1899 tot 1944. Hierna gezamenlijk met andere Franse koloniën in West-Afrika uitgiften met het inschrift Afrique Occidentale Française. In 1960 werd Dahomey een onafhankelijk republiek en het geeft sindsdien weer eigen zegels uit. Sinds 1975 is de landsnaam Bénin.

D.O.A. Afkorting van Deutsch Ost-Afrika. Opdruk op enkele zegels van de Duitse Rijkspost (proefopdruk; nooit officieel uitgegeven). wordt vervolgd.

====================== Advertentie

John Driessen

===================

Cuba Tot 1898 Spaanse kolonie; tussen 1898 en 1902 bezet door de Verenigde Staten. Gedurende de periode 1855 1873 werden er op Cuba zegels van Spaans West-Indië gebruikt. Daarna vele verschillende zegels met inschrift "ULTRAMAR", later CUBA of ISLA DE CUBA. Tijdens de bezetting door de VS verschenen er ook Amerikaanse zegels met verschillende opdrukken. Vanaf 1902 is Cuba een onafhankelijke republiek.

Deutsch-Südwest-Afrika Gebied in het zuidwesten van Afrika. Voormalige Duitse kolonie, het tegenwoordige Zuidwest-Afrika (of Namibië). De eerste zegels met DeutschSüdwest-Afrika verschenen in 1897. Na WO I werd het gebied in 1920 een mandaatgebied van de Volkenbond. Het beheer werd toevertrouwd aan Zuid-Afrika, dat het gebied nog steeds, tegen de zin van de VN, bezet. Dhar Stad in India, in de staat Madhya Dradesj, die tussen 1897 en 1900 negen postzegels uitgaf. 6

===================== CONTRIBUTIE U heeft uw contributie toch al betaald? Zo niet, machtig De Globe alsnog deze automatisch af te schrijven: gemakkelijk en eenvoudig! Machtigingsformilier verkrijgbaar bij de secretaris.


WIE IS WIE? geworden van die afdeling. Doordat het bestuurlijk niet meer mogelijk was om naar behoren een eigen afdeling te runnen, is er contact gezocht met de omliggende afdelingen van De Globe. Arnhem en Velp hadden gelijke problemen met het formeren van een voltallig bestuur. Gezamenlijk gezocht naar een mogelijke oplossing, resulterend in de nieuw te vormen afdeling De Vierstroom in 2007. Mijn functie werd toen en is nu nog vice-voorzitter.

Mijn naam is Nic(o) Mol, geboren in het Zuid-Hollandse 's-Gravendeel, in 1942. Aldaar opgegroeid, de grote watersnoodramp in 1953 heel bewust meegemaakt. Technisch beroepsonderwijs gevolgd in Dordrecht. Daar zijn tevens de eerste stappen gezet in het verzamelen van postzegels, dit door toedoen van een docent, die ook de filatelie promootte. In eerste instantie verzamelde ik alles en nog wat op het gebied van de filatelie. Later ben ik gerichter gaan verzamelen met als hoofdthema Nederland en zijn voormalige koloniën, alsmede Indonesië. Mijn diensttijd bij de Luchtmacht begon in Arnhem en via de vliegbases Soesterberg en Woensdrecht ben ik weer teruggekomen in Arnhem, op de vliegbasis Deelen. Enkele jaren daarvoor gehuwd en nu nog steeds woonachtig in Elst. In deze periode stond het "postzegelen" op een laag pitje. Via de toenmalige Welzijns Zorg Luchtmacht de hobby weer opgepakt en uitgebreid. Het rondzendverkeer in de regio van de vliegbasis opgezet en aanverwante bezigheden op dit gebied ontplooid. Gelegenheidsenveloppen van de Open Dagen op Deelen gemaakt en uitgegeven. Na mijn pensionering in 1997 lid geworden van De Globe in Elst en kort daarna noodgedwongen voorzitter

sant genoeg vindt, meld dat dan aan het bestuur en vertel wat u graag zou willen horen en zien op die clubavonden!

Nic Mol vice-voorzitter.

Advertentie

Gezien het tanend aantal leden en het belabberde uitgifte-beleid van Post. NL, heb ik een zwaar hoofd in de toekomst van de filatelie. Ook andere landen maken zich schuldig aan dat zelfde beleid. Compleet een land verzamelen kost nu een vermogen en is bijna ondoenlijk. Ook veel van onze leden zien dat inmiddels in en gaan over van landen verzamelen naar het thematisch verzamelen. Zo'n thematische opzet van een verzameling behoeft nu niet al te veel te kosten en het geeft een zinvolle vrije tijdsbesteding met veel voldoening. Het eindresultaat van zo'n verzameling mag dan ook best gezien worden. Het spreekt de niet-verzamelaar meer aan dan een landen-verzameling.

COCOS (KEELING) ISLANDS 50 JAAR POSTZEGELS

Toch moet mij het volgende van het hart, namelijk dat de leden van onze afdeling zich meer betrokken moeten gaan voelen met het reilen en zeilen van de vereniging. De avonden moeten beter bezocht gaan worden. Als u deze bijeenkomsten nu niet interes7

Tijdens WO II en tot 1954 was een RAAF Postkantoor in gebruik op Cocos (Keeling) Islands, bemand door RAAF personeel, die Australische postzegels gebruikten. In 1952 startte de post-administratie van Maleisië al-


Afb - Herdenkingszegel daar een postkantoor, gebruik makend van postzegels uit Singapore tot 1955. toen AustraliĂŤ officieel het beheer van de eilanden overnam. Australische zegels werden gebruikt tot 1963 tot het tijdstip, waarop de eerste CKI zegels werden uitgegeven (11 juni). De eerste serie zegels bestond uit beeldende zegels (6 stuks). Deze zegels zijn opnieuw uitgegeven als ongeperforeerde zegels op een velletje, te samen met de vijf zegels erop als een samenhangende serie, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag 4 juni 2013).

=================================================================== HULDIGING JUBILARISSEN 2013 Ook in 2013 kende de afdeling De Vierstroom weer een aantal jubilarissen. Deze werden uitgenodigd voor de bijeenkomst op 2 december van het vorige jaar. Van het vijftal jubilarissen konden dhrn A. van Kampen (40 jaar lid) en T. van Ingen (25 jaar lid) niet aanwezig zijn i.v.m. hun leeftijd/gezondheidstoestand. De overige drie hadden aan de uitnodiging gehoor gegeven en ontvingen uit handen van de voorzitter het certificaat voor hun jubileum. Daarnaast ontvingen zij nog een presentje, dat zeer op prijs werd gesteld. De beide afwezige jubilarissen hebben alsnog hun op naam ge-

steld certificaat ontvangen. Na de huldiging konden de aanwezige leden nog naar hartenlust grasduinen in de vele stockboeken, die, zoals gebruikelijk, weer aanwezig waren. 8

Op de foto (v.l.n.r.): dhrn E. van Onzen (25), J. Driessen (vz), J. Unk (40) en D. Mantel (40). J.H.


BEAT KEHRLI

Voor de Nationale Postzegel-tentoonstelling in Stans (Zwitserland) in 2012 kreeg Beat Kehrli de opdracht een velletje te maken met drie zegels. Als ervaren ontwerper (hij kreeg al 21 keer een opdracht van de Zwitserse Post) heeft hij een bepaalde werkwijze: hij probeert de afbeeldingen, kleuren, symbolen en teksten, die hij heeft, te ordenen en op een zinvolle manier weer te geven. Alvorens het ontwerp te maken wil hij eerst het idee begrijpen. Zo krijgt hij een indruk, belangrijk voor de beslissingen, die hij moet nemen voor het gehele proces van een postzegel-productie. Het idee hoe het velletje te maken voor de tentoonstelling was snel gemaakt, toen hij Stans bezocht en daar een wandeling maakte: het dorpsplein wordt beschouwd als het mooiste in Zwitserland, met de historische gebouwen en fontein. Dit plein moest, vol-

gens hem, centraal afgebeeld worden. Het vliegtuig (een PC-12) van vliegtuigfabriek Pilatus mocht vanzelfsprekend niet ontbreken en het stadswapen en de verwijzing naar de tentoonstelling waren verplichte onderdelen. Het resultaat was een geslaagd velletje ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis: het verleden en het heden waren symbolisch op een kleine ruimte zichtbaar gemaakt.

De verzamelaar van Zwitserse zegels zal ongetwijfeld vaker de naam van deze ontwerper uit Hasliberg tegenkomen op postzegels. Hieronder zijn ontwerp van de drieluik Stein am Rhein t.g.v. het 1000-jarig bestaan van dit fraaie stadje met de prachtig beschilderde gevels, op een 30 minuten rijden van Schaffhausen.

9

Alhoewel hij veel met fotografisch materiaal werkt om postzegels te ontwerpen, is bovenstaande zegel beslist anders samengesteld (zegel voor de Dag van de Postzegel 2001). Ongetwijfeld zal de Zwitserse Post nog vaker van zijn diensten gebruik maken. Jan Huiskes.


HUTT RIVER Afb 1 - Hutt River Province Principality

Kent u het land Principality of Hutt River? Dit micro-staatje ligt circa 600 km noord van Perth in West-Australië en is sedert 21 april 1970 een zelf uitgeroepen "onafhankelijke staat", gesticht door de graanboer Leonard George Casley. Deze boer had al enige jaren onenigheid met de vakbond en de Australische regering. Om zijn bedrijf winstgevend te exploiteren wilde hij een grotere graanquota, die echter, door toedoen van zijn vakbond, categorisch door de Australische regering werd geweigerd. De vakbond stelde allerlei eisen aan de boeren in West-Australië, waardoor de boeren verplicht werden ook allerlei andere gewassen te verbouwen en een bepaald aantal vee te houden. Verder moesten ze landbouwvoertuigen huren van diezelfde coöperatieve bond, waardoor het zeer moeilijk was voldoende inkomsten te verkrijgen. In 1969 was de toegewezen quota zo laag, dat Casley en nog vier andere boeren in dat gebied grote financiële problemen zouden krijgen in de komende jaren, temeer daar bij overproductie een forse boete werd opgelegd. In november 1969 schreef hij een brief

van Groot-Brittannië en vond, naar zijn mening, een hiaat in de wet. Bij een rechtstreekse economische dreiging mocht zelfbestuur worden uitgeroepen. In april informeerde hij de regering van West-Australië en van Australië zelf van dit voornemen. West-Australië moest reageren volgens de regering in Canberra, maar deze deelstaat nam geen actie. Casley had wel bericht dat het betreffende gebied onderdeel zou blijven van het Gemenebest. Op 21 april 1970 werd de afscheiding van Hutt River area formeel bekendgemaakt. Dat betekende zeer veel werk in korte tijd om een volledig zelfstandig land te maken van dit gebied: een regering moest worden ingesteld, regels en wetten opgesteld, een vlag ontworpen etc, etc. naar het Parlement in Perth om zijn bezwaren en de gevolgen van de te lage quota kenbaar te maken, nadat protesten bij de bond geen resultaat hadden opgeleverd. Op gelijke datum schreef hij ook brieven naar de Premier en de Gouverneur. De antwoorden waren teleurstellend en door hevige stormen moesten ook nog twee oogsten als verloren worden beschouwd. De toegezegde steun om te overleven bleef achterwege, waarna Casley besloot gebruik te maken van een maas in de Australische wetgeving, na juridisch advies.

Afb 2 - Leonard Casley

AFSPLITSING Leonard Casley vond geen enkel gehoor bij de Quota Commissie om een grotere toewijzing te krijgen voor hem en de omliggende boeren. De situatie werd nijpend, temeer daar de regering van plan was een wet aan te nemen, om landbouwgronden, zonder opgaaf van redenen, te onteigenen, om zodoende de opbrengst van granen verder te regulieren. Casley was een vechter en gaf nooit op. Hij bestudeerde al jaren de wetten van West-Australië, Australië zelf en

Van beheerder naar prins In de eerste maanden na de afscheiding waren de beheerder en zijn bestuur druk bezig met het formeren van de regering en het uitvoeren van alle regelingen. De pers stortte zich op dit fenomeen en steeds meer correspondentie moest verwerkt worden. Op scholen en universiteiten werd de "Act of Secession" (Wet van Afscheiding) behandeld. In Australië zelf had de regering problemen, waardoor een andere regeringspartij de macht kreeg met uiteraard ook een andere premier. Hierdoor

10


werd de rust binnen de Hutt River Province zeer verstoord. De nieuwe regering van Australië was het niet eens met het uitroepen van de onafhankelijkheid en trachtte op alle mogelijke manieren deze onafhankelijkheid te vernietigen. Casley en de bewoners van Hutt River zochten een oplossing om te voorkomen dat de onafhankelijkheid te niet zou worden gedaan. Leonard Casley vond de oplossing in een oude wet, de Imperial Treasons Act, waarin o.a. stond dat iemand, die een Prins in het uitvoeren van zijn plichten hinderde, berecht zou worden voor (hoog)verraad. Deze wet was zeer bruikbaar voor de Hutt River Province inwoners. Ze veranderden de naam van de Province in een onafhankelijke Principality en verleenden de titel van Prins aan de beheerder Casley. Deze handelingen waren volledig in overeenstemming met internationale wetten, ongeacht het tijdstip van ingang van de onafhankelijkheid. Ondanks dat Leonard Casley er niet op uit was zo'n titel te verwerven, werd hij nu een prins en verwierf hij een plaats in de wereld van wetenschap, zaken en financiën.

Afb 3 - Eigen postzegels POST PERIKELEN Hutt River had de UPU verzocht om het lidmaatschap, maar ontving hierop geen enkel bericht. In overleg met de Australische Posterijen zou alle post afgehandeld worden door het postkantoor in Northampton, als depot voor Hutt River. Northampton, als dichtst bijzijnde plaats, ligt 30 mijl verwijderd van Hutt River. Deze regeling was in goed overleg, ook op financieel gebied, geregeld, maar plotseling ontving Hutt River geen post meer. Na drie maanden geen enkele post

ontvangen te hebben, stuurde Casley twee telegrammen naar de Minister-President van Australië, waarin hij aankondigde de zaak voor het gerecht te brengen, wanneer de blokkade niet zou worden beëindigd. Het embargo werd hierop opgeheven, maar het depot werd verplaatst naar Como, circa 320 mijl verwijderd van Hutt River. Hutt River verzorgde daarop het vervoer tussen beide locaties. De tegenwerking vanuit Australië bleef doorgaan. Uitgaande post diende voorzien te worden van Australische zegels. De Australische Post diende de zegels van Hutt River te beschouwen als stickers en zij mochten in Northampton niet afgestempeld te worden. Een tijd lang gebruikte Hutt River zegels van de Cocos eilanden, later Canadese zegels. De Hutt River zegels werden op de achterzijde van de enveloppen geplakt. Naast het zeer toenemende bezoekers aantal (veel toeristen wilden dit ministaatje bezoeken), waarvoor extra accommodatie werd gebouwd, waren de postzegels erg in trek en veel gevraagd, niet alleen door de bezoekers, maar ook officiële dealers stuurden verzoeken voor levering. Australië heeft gedurende vele jaren getracht de onafhankelijkheid van Hutt River ongedaan te maken door op allerlei manieren Casley en zijn zonen voor het gerecht te brengen. Intussen was Leonard zo thuis in allerlei wetten, dat de rechters horendol werden van hem en tot tegenstrijdige veroordelingen kwamen. EIGEN GELD Als onderdeel van het onafhankelijk zijn dient een staat(je) ook zijn eigen geld te hebben. In 1974 verschenen de eerste bankbiljetten en in 1976 werden de eerste munten geslagen alles zeer gezocht door verzamelaars). De naam van het ministaatje werd in september 2006 veranderd in Princi11

Afb 4 - Bankbiljetten pality of Hutt River, om duidelijker te maken dat het een onafhankelijk staatje is. PASPOORT De Pricipality of Hutt River heeft een eigen paspoort. Ook niet-inwoners kunnen dat paspoort kopen en daarmee de nationaliteit krijgen tegen betaling van 250 Hutt River dollars. Het aantal echte inwoners bedraagt circa 100 personen, maar de niet-ingezetenen meetellend, is de totale bevolking 20.000 personen groot. HUIDIGE SITUATIE De postzegels zijn geliefd onder verzamelaars, als ook de paspoorten. Hutt River heeft een kabinet met een ceremoniële functie, daar Prins Leonard I de absolute macht heeft. De economie rust op de export van bloemen en agrarische producten en toerisme. Ook geld en postzegels dragen bij aan de economie.

Afb 5 - Twaalfde emissie Hoofdstad is de conglomeratie van Nain. Jan Huiskes.


Indien onbestelbaar retour: Winschotenstraat 41, 6835 AS Arnhem

Advertentie ONDER DE TOREN Ontmoetings- & zalencentrum Sint Maartenstraat 54 6661 DA Elst (Gld) tel: 0481 371 302 www.onderdetoren.net

Vierstroom Nieuws maart 2014  
Advertisement