Page 9

Telpiskās attīstības perspektīva BŪTISKĀKĀS ILGTERMIŅA IZMAIŅAS 2030

Attīstības centri, funkcionālā sasniedzamība, funkcionālie tīkli 2030 Ilgtermiņa izmaiņas 2030 Labi funkcionējošs ilgtspējīgs pilsētu tīkls, kas balstīts uz sadarbību, savstarpēji papildinot to funkcijas ar kopīgi izveidotiem pakalpojumiem. Vidzemes pilsētas veiksmīgi konkurē ar citu reģionu pilsētām Latvijā un Baltijā. Mazās pilsētas un lauku apdzīvotās vietas, īpaši perifērajās un Vidzemes īpašajās pierobežas teritorijās, kļuvušas par lokāliem ekonomiskās, sociālās un kultūras dzīves atbalsta centriem, kas savstarpēji sadarbojas, izmantojot katras vietas potenciālu un sekmējot pakalpojumu pieejamību.

Telpiskās attīstības perspektīva

Dabas, kultūrvēstures un ainaviski vērtīgās teritorijas 2030 Ilgtermiņa izmaiņas 2030 Lauku teritorijās ir saglabāta dzīvotspēja, Vidzemei raksturīgā ainava, tradicionālais dzīvesveids un kultūrvēsturiskā vide. Visā reģionā līdzās tradicionālajiem lauksaimniecības produkcijas audzēšanas, pārstrādes, pārtikas produktu ražošanas veidiem attīstās bioloģiskā lauksaimniecība. Lauku teritorijās ar jauktu mozaīkveida izmantošanu nodrošināts atbalsts daudzveidīgai, vidi saudzējošai darbībai. Reģiona mežu platības ir saglabātas un atjaunotas, palielinot mežaudžu produktivitāti. Ūdeņi tiek izmantoti ekosistēmu funkcijai, kā arī kalpo kā būtisks kultūrainavas, rekreācijas un tūrisma attīstības resurss. Reģiona lielākajās upēs – Gaujā, Salacā, Braslā, Abulā, Sedā, Amatā, Pededzē – attīstīts aktīvs ūdenstūrisms. Dabas, kultūrvēstures un ainaviski vērtīgās teritorijas ir integrētas lauku vidē un iekļautas kopīgajā tūrisma apritē. Saglabātas un nostiprinātas Vidzemei raksturīgās amatu prasmes, sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju izkopšanu un pārmantojamību.

Vidzemes reģionā ir policentriska apdzīvojuma struktūra starp Valmieru kā nacionālas nozīmes attīstības centru, Smilteni, Valku, Cēsīm, Madonu kā reģionālas nozīmes attīstības centriem, Gulbeni kā potenciālo nacionālas nozīmes administratīvo pakalpojumu sniegšanas centru, Rūjienu kā potenciālo reģionālas nozīmes pakalpojumu centru, novada nozīmes centriem un vietējas nozīmes atbalsta centriem, to skaitā viensētām. Reģiona sociālo un ekonomisko aktivitāšu koncentrācijas balsts ir „Vidzemes trijstūris” Cēsis–Smiltene–Valmiera un tām pieguļošās lauku teritorijas.

17

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded