Page 8

Ilgtermiņa prioritātes ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 1: Kvalitatīva, pieejama un daudzpusīga izglītība

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 4: Ilgtspējīga ekonomika

2030. gadā visā reģionā iedzīvotājiem jebkurā vecumā ir pieejama kvalitatīva un daudzpusīga izglītība. Izglītības saturs pielāgots reģiona specializācijai, palielinājies iedzīvotāju skaits ar augstāko izglītību. Izglītības process balstās uz inovatīvām mācību metodēm, veicinot darbam nepieciešamo prasmju apguvi, radošumu un uzņēmējspējas. Iedzīvotāji ir motivēti kļūt ne tikai par darba ņēmējiem, bet arī darba devējiem.

2030. gadā ir pieaugusi reģiona ekonomikas ilgtspēja. uzņēmumu skaits, kuri attīsta jaunus pakalpojumus, produktus, efektīvi un ilgtspējīgi izmantojot vietējos uzņēmumu īsteno ilgtspējīgu, videi draudzīgu un uzņēmējdarbību.

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 2: Sociālā drošība un veselība 2030. gadā visā reģionā ikvienam iedzīvotājam ir savlaicīgi pieejami kvalitatīvi, uz agrīno diagnostiku vērsti veselības un sociālie pakalpojumi. Darbojas efektīva, regulāra un ikvienam pieejama veselības profilakses sistēma. Transporta un mobilie risinājumi atvieglo sociālo pakalpojumu sniegšanu tuvāk dzīvesvietai. Sabiedrībā tiek piekopts veselīgs dzīvesveids. Sociālās iekļaušanās un aprūpes jautājumi reģionā tiek risināti koordinēti.

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 3: Ilgtspējīga uzņēmējdarbības un inovāciju vide 2030. gadā uzņēmējiem ir pieejami dažādi atbalsta instrumenti, kas ļauj attīstīt un uzlabot produktus un pakalpojumus un virzīt tos tirgū. Pieaudzis reģionā radītu vietējā tirgū un ārējos tirgos konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu īpatsvars, uzlabojusies sadarbība starp uzņēmējiem, izglītības un zinātnes institūcijām un publisko sektoru, par ko liecina inovatīvu produktu un pakalpojumu īpatsvara pieaugums reģiona specializācijas jomās.

Palielinājies tādu tehnoloģijas un resursus. Vairāk sociāli atbildīgu

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 5: Pieejams reģions 2030. gadā pieejamība pakalpojumiem un apdzīvojumu centriem ir uzlabojusies, pateicoties ieguldījumiem reģiona autoceļos, inteliģentajām transporta sistēmām un citiem inovatīviem pakalpojumu risinājumiem, kas efektīvi papildina sabiedriskā transporta sistēmu. Visā teritorijā ir iespējams izmantot kvalitatīvus sakarus, kas iedzīvotājiem ļauj strādāt no mājām, sniegt un saņemt attālinātus pakalpojumus. Vidzemes lielāko pilsētu un centru apkārtnē ir pieaugusi ikdienas velomobilitāte.

ILGTERMIŅA PRIORITĀTE 6: Vietu pievilcība 2030. gadā Vidzemes reģions Latvijā un ārpus tās asociējas ar pievilcīgu dzīves vidi un kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību, kvalitatīvu uzņēmējdarbības vidi un brīvā laika pavadīšanas iespējām. Reģionā pārdomāti tiek izmantots kultūras un dabas kapitāla potenciāls, realizētas iniciatīvas, kas vērstas uz Vidzemes kultūras un dabas kapitāla saglabāšanu un attīstību, kopienu stiprināšanas aktivitātes, kā arī tiek attīstīta vietas piederības sajūta, lojalitāte un patriotisms sabiedrībā.

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA ILGTSPĒJĪGAS AT TĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2030. GADAM

15

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded