Page 7

Mērķi un prioritātes

Vīzija 2030 Vidzeme ir talantīgus un darbīgus cilvēkus piesaistošs, labi savienots, iekšēji integrēts un drošs reģions, kas spēj elastīgi piemēroties izaicinājumiem, ir konkurētspējīgs un tiecas uz izcilību noteiktās reģiona viedās specializācijas jomās.

Attīstības plānošanas dokumentos izvirzīti arī trīs horizontālie principi, kas jāievēro, lai sasniegtu Vidzemes stratēģiskos mērķus un prioritātes:

Vidzemes vīzija balstās uz trīs savstarpēji saistītiem stratēģiskiem virzieniem:

2. PĀRVALDĪBA – 2030. gadā reģionā ir ieviesti efektīvi un inovatīvi uz reģiona teritorijas specifiku vērsti publiskās pārvaldības risinājumi. Par ierastu praksi kļuvusi dažādu iesaistīto pušu un institūciju kopā aicināšana kopīgai darbībai;

CILVĒKS: vesels, darbīgs, talantīgs, drošs un atvērts sadarbībai;

EKONOMIKA: konkurētspējīga, izcila noteiktās nišās un spējīga piemēroties apkārtējiem izaicinājumiem;

TERITORIJA: labi savienota un iekšēji integrēta mājvieta lielām un laimīgām ģimenēm.

Cilvēks

1. SASNIEDZAMĪBA – tiks veiktas mērķtiecīgas darbības sasniedzamības risinājumu apzināšanā, izveidē un attīstīšanā;

3. VIEDĀ SPECIALIZĀCIJA – Vidzeme īpaši koncentrēsies uz viedās specializācijas jomu attīstības veicināšanu, nodrošinot rīcību atbilstību visās prioritātēs.

Mērķi 2030

Ilgtermiņa prioritātes 2030

Stratēģiskais virziens: CILVĒKS Uzlabot Vidzemes reģiona iedzīvotāju rīcībspējas un dzīves kvalitāti. Pārvaldība Ekonomika

IAS1: Kvalitatīva, pieejama un daudzpusīga izglītība IAS2: Sociālā drošība un veselība

Stratēģiskais virziens: EKONOMIKA Teritorija

Palielināt Vidzemes reģiona ekonomisko vērtību, uzlabojot uzņēmējdarbības vidi un paaugstinot ekonomisko ilgtspēju.

IAS3: Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un inovāciju vide IAS4: Ilgtspējīga energoefektīva ekonomika

Stratēģiskais virziens: TERITORIJA

VIDZEMES STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS: sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, īstenojot uz elastīgumu vērstu integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un drošumspējas palielināšanai.

Uzlabot Vidzemes reģiona sasniedzamību, pieejamību un pievilcību. Saglabāt un attīstīt Vidzemes savdabīgo kultūrtelpu. Veidot ilgtspējīgu un labi funkcionējošu Vidzemes pilsētu tīklu, kas balstīts uz savstarpējās sadarbības un papildinātības principiem.

IAS5: Pieejams reģions IAS6: Vietu pievilcība

13

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded