Page 6

Reģiona nozīme Latvijas un Baltijas kontekstā

Vidzemes reģiona ekonomiskā specializācija Turpmākajos gados Vidzemei īpaši ir jāattīsta pētniecība un inovācijas vietējās uzņēmējdarbības vajadzībām jomās, kur reģionam ir visaugstākais VIEDĀS SPECIALIZĀCIJAS1 potenciāls.

Nacionālās specializācijas jomas

Vidzemes viedās specializācijas jomas

Zināšanu ietilpīga bioekonomika

Augstas pievienotās vērtības koksnes izstrādājumi Veselīgas pārtikas un dzērienu ražošana Biomasas izmantošana ķīmiskajai pārstrādei un enerģijai

Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas

Rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumi

Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženierija

Viedie materiāli

IKT

Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Viedā enerģija Rekreācija un ilgtspējīgs tūrisms

Vidzeme ir Eiropas Savienības robežreģions. Robeža ar divām valstīm – Igauniju un Krieviju – ir šī reģiona priekšrocība, jo pieredze pārrobežu sadarbībā var tikt sekmīgi izmantota pārrobežu sadarbības projektu realizēšanā un tranzīta pakalpojumu attīstībā. Atrašanās starp svarīgiem Baltijas reģiona izaugsmes centriem – Rīgu un Tartu – ir veidojusi nemainīgi augstu kultūras un izglītības vērtību sabiedrībā. Vidzemi šķērso vairāki nozīmīgi starptautiskie transporta koridori, nodrošinot Vidzemei tiešus sakarus ar lielākajiem reģionu centriem kaimiņvalstīm – Tartu un Tallinu Igaunijā, Pleskavu, Novgorodu un Sanktpēterburgu Krievijā.

Kultūras un radošās industrijas Attālinātais darbs un pakalpojumi

Līdz 2030. gadam šajās jomās reģionā vērojama uzņēmējdarbības attīstība, norit sadarbība starp pētniekiem, uzņēmējiem un izglītības iestādēm. Reģiona tradicionālajās nozarēs tiek veicināta augstākas pievienotās vērtības produktu ražošana un to virzība vietējā, ES un pasaules tirgū. Liela nozīme ir esošo reģiona klasteru attīstībai un stratēģiskai internacionalizācijai, kā arī jaunu klasteru attīstībai un reģiona uzņēmumu integrācijai citos spēcīgos nozaru klasteros Latvijā.

1 Viedā specializācija ir stratēģiska pieeja ekonomikas attīstībai, attīstot pētniecību un inovācijas vietējās uzņēmējdarbības vajadzībām, ar nolūku veicināt inovāciju un produktivitātes pieaugumu jomās, kur reģionam ir konkurētspējīgas priekšrocības un inovāciju potenciāls.

11

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030  

Stratēģija ir Vidzemes plānošanas reģiona ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā ietverts reģiona ilgtermiņa attīstība...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded