Page 1

ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждащи отношенията с потребителите на “Медия Нет Видин” ООД-гр.Видин осъществяващ далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея

РАЗДЕЛ I Oбщи положения Чл.1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между “Медия Нет Видин” ООД-гр.Видин, със седалище в гр.Видин 3700 и адрес на уравление, ул. “Любен Каравелов” 11, ЕИК 201290035 и ИН по ЗДДС BG201290035, притежаващо Обща лицензия № 217-05299-02/30.01.2005 г. за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на Република България и физическите и юридически лица ползващи услугата достъп до ИНТЕРНЕТ, наричани по-нататък ПОТРЕБИТЕЛИ. Настоящите Общи условия са задължителни за “Медия Нет Видин” ООД-гр.Видин и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и представляват неразделна част от договорът, който се сключва между тях.

РАЗДЕЛ II Предмет на договора Чл.2. С настоящите Общи условия на „Медия Нет Видин“ на договора за предоставяне на широколентов достъп до ИНТЕРНЕТ и ПОТРЕБИТЕЛЯ се уреждат условията при които се предоставят услуги за широколентов достъп до ИНТЕРНЕТ и пренос на територията на обл. Видин, посредством изградената от “Медия Нет Видин” собствена далекосъобщителна мрежа. Чл.3. Видовете услуги и параметрите при които ще ползва ПОТРЕБИТЕЛЯ са съгласно сключеният между страните договор. Чл.4. Видовете на услугите предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, тяхното количество и качество могат да бъдат променяни по негово желание, ако е налице техническа възможност за това, чрез подписването на анекс към сключеният между страните договор, който става неразделна част от договорът сключен между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “Медия Нет Видин”. Чл.5. Услугите предоставяни на ПОТРЕБИТЕЛЯ се активират в срок до 48 (Четиридесет и осем) часа от подписването на договора за предоставянето на съответната услуга.

РАЗДЕЛ ІII Услуги, предоставяни от “Медия Нет Видин” Чл.6, ал.1. “Медия Нет Видин” предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възмездно и в условията на трайни и дългосрочни отношения услуги за широколентов достъп до ИНТЕРНЕТ. ал.2. Конкретните услуги, които “Медия Нет Видин” предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, се определят и описват подробно в договорът, който се сключва между страните.


Чл.7, ал.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни електронни съобщителни устройства, закупени от “Медия Нет Видин” или от трети лица. В случай, че крайните електронни съобщителни устройства бъдат закупени от “Медия Нет Видин”, това се отбелязва изрично в договора и протоколът за извършен монтаж и активиране на съответната услуга като в тях се записват вида, модела и сериен номер на конкретното устройство. ал.2. В случай че крайни електронни съобщителни устройства бъдат закупени от “Медия Нет Видин”, на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при необходимост от сервизно обслужване или подмяна на съответното устройство, се предоставят съответните гаранционни документи. ал.3. Когато трябва да бъде ангажирана гаранционната отговорност на производителя на съответното крайно електронно съобщително устройство, замяната и сервизирането им се извършва от и за сметка на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Чл.8. “Медия Нет Видин” може да отдава крайни електронни съобщителни устройства под наем срещу заплащане на наемно възнаграждение, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез сключване на допълнителен анекс към индивидуалния договор или отделен договор за наем на оборудване. Чл.9, ал.1. “Медия Нет Видин” може да предоставя за ползване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ крайни електронни съобщителни устройства, при спазване изискванията на настоящите Общи условия, срещу което ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да не заплащат допълнително възнаграждение извън възнаграждението за ползване на услугите за широколентов достъп до Интернет. В индивидуалния договор между Медия Нет Видин и ПОТРЕБИТЕЛЯ се посочва дали на последния е предоставено за ползване такова устройство или не. ал.2. Предоставянето от страна на “Медия Нет Видин” на ПОТРЕБИТЕЛЯ на крайно електронно съобщително устройство, както и неговият вид, технически спецификации, цена и други идентификационни данни, се отразяват в Протоколът за монтаж по чл.7 (1) и в договорът подписан между страните. Приемо-предавателният протокол, става неразделна част от индивидуалния договор между “Медия Нет Видин” и ПОТРЕБИТЕЛЯ. ал.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага грижата на добър стопанин за съхраняване и опазване на Устройството, предоставено му за ползване от “Медия Нет Видин”. От момента на предаването му във владение на ПОТРЕБИТЕЛЯ, рискът от погиване на Устройството е за негова сметка. В случай че то бъде повредено, унищожено или откраднато, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи пълно обезщетение на “Медия Нет Видин” за всички причинени вреди, включително възстановяване на стойността на повреденото или унищожено Устройство, посочена в Протокола за монтаж. ал.4. Ако Устройството бъде повредено по причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря, последният дължи възнаграждение на “Медия Нет Видин” за извършения ремонт, респективно цената на Устройството, посочена в Приемателно-предавателния протокол по чл.7 (1), когато то не може да бъде поправено. ал.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не демонтира сам или с чужда помощ от неоторизирани лица, предоставеното от “Медия Нет Видин” инсталирано и конфигурирано Устройство. ал.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да върне на “Медия Нет Видин” предоставеното му Устройство в рамките на 3 (Три) дни от датата на прекратяване или разваляне на индивидуалния договор, в състоянието, в което Устройството му е било предадено и да допусне служители на “Медия Нет Видин”, които да извършат демонтирането му. При неизпълнение на това задължение, Потребителят дължи неустойка в размер на


единичната цена на Устройството, посочена в Приемателно-предавателният протокол по чл.7 (1), респективно в съответния приемо-предавателен протокол. ал.7. В случай че предоставеното Устройство бъде заменено с друго такова, независимо от причината за това, между “Медия Нет Видин” и ПОТРЕБИТЕЛЯ се подписва допълнителен приемо-предавателен протокол, в който се отразява извършената промяна, като се описва подробно както замененото, така и новото Устройство със съответните му индивидуализиращи белези, сериен номер и цена. Чл.10, ал.1. Параметрите за качеството на предоставяните от “Медия Нет Видин” услуги се посочват в Ценовата листа на “Медия Нет Видин” на http://www.vidin.net и са валидни към момента на подписване на индивидуалния договор между “Медия Нет Видин” и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Параметрите на услугата са неразделна част от Общите условия. ал.2. Счита се че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен с условията и качеството на предоставяната услуга, в случай че е започнал да ползва услугата.

РАЗДЕЛ ІV Цени и условия на заплащане на услугите Чл.11, ал.1. “Медия Нет Видин” получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ парични суми за предоставяните от него услуги, както следва: т.1. еднократна такса за окабеляване, настройки и присъединяване към далекосъобщителната мрежа на “Медия Нет Видин” в размер посочен в Приложение 1; т.2. месечна абонаментна такса за ползването на услугите предоставяни от “Медия Нет Видин” (месечна такса), която се дължи авансово, преди започването на съответният период от един месец; т.3.Всеки домашен ПОТРЕБИТЕЛ разполага с толеранс за плащане, който е с продължителност от 3(три) дни и започва да тече от деня, в който изтича месечният му абонамент. От момента на изтичане на месечният абонамент, за който е заплатил ПОТРЕБИТЕЛЯ и навлизането в период на толеранс, той получава възможност да зареди кредит о 3 дни. Моля, имайте предвид, че в зависимост от настройките на вашият компютър, може да се наложи да рестартирате (repair) вашата мрежова връзка и/или да рестартирате компютъра си, През тези 3 дни достъпа до услугата не се спира и ПОТРЕБИТЕЛЯ продължава да ползва и да има ИНТЕРНЕТ. Целта на толеранса е да се напомни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че абонаментът му изтича, както и да разполага с време, за да заплати месечната си такса. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯ заплати месечната си такса преди или по време на този толеранс, тя е в пълен размер. Когато толерансът за плащане изтече и бъде прекратен достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ИНТЕРНЕТ, той заплаща месечната такса, като месечният абонамент, е намален пропорционално с дните, през които достъпа до услугата е бил удулжен от билинга. т.4. възнаграждения за извършени посещения при ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с цел консултации, обучение, разясняване на начините за използване на предоставяните от “Медия Нет Видин” услуги и оказване на техническо съдействие във връзка с ползването на предоставяната от “Медия Нет Видин” услуга, включително и за монтаж, поддръжка и ремонт на предоставеното електронно съобщително устройство или такова, собственост на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и други изрично уговорени в индивидуалният договор


възнаграждения. Конкретният размер и срокът за плащане на посочените в предходното изречение възнаграждения се съдържат в Приложение 1, което представлява ценова листа на “Медия Нет Видин” и е неразделна част от тези Общи условия; ал.2. Месечната такса по т. 1 на предходната алинея може да варира в зависимост от вида на услугата, качествените параметри, предоставяния информационен капацитет, срок на договора и други фактори съгласно уговореното в Ценовата листа на “Медия Нет Видин” и индивидуалния договор сключен с всеки отделен потребител. Чл.12, ал.1. Цените за предоставените услуги се заплащат: т.1. в брой, във всеки офис на “Медия Нет Видин”; т.2. по банков път по записаната в индивидуалният договор банкова сметка; т.3. чрез система за електронни разплащания ePay; т.4. чрез система за парични преводи и платежни услуги Easypay т.5. в брой, във всички офиси на „Егосат“ ал.2. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ плаща таксите си по банков път или чрез система за електронни разплащания, плащането се счита за извършено от датата на заверяване на сметката на “Медия Нет Видин” с дължимите суми. ал.3. При плащане чрез система за електронни разплащания ePay всички такси и комисионни са за сметка на “Медия Нет Видин”; ал.4. При плащане по банков път всички банкови такси, комисионни и други дължими на банката плащания са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Чл.13. “Медия Нет Видин” издава и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ документи за извършените от него плащания, в съответствие с действащите към момента на извършване на плащането нормативни актове. Чл.14. “Медия Нет Видин” обявява цените за предоставяните услуги по широколентов достъп до Интернет на своят сайт http://www.vidin.net за да се запознаят с тях ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

РАЗДЕЛ V Сключване на индивидуален договор за предоставяне на услуги Чл.15, ал.1. Индивидуалният договор за предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, който те сключват с “Медия Нет Видин” влиза в сила от момента на подписването му. ал.2. Във всеки един индивидуален договор се вписват данни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както следва: - когато потребителят е физическо лице – име и фамилия по лична карта, ЕГН, номер на лична карта и дата на издаването й, постоянен адрес, адрес на предоставяне на услугата, актуални телефони за връзка (мобилен и стационарен); - когато потребителят е юридическо лице – наименованието, под което търговецът упражнява занятието си и се подписва (фирма), седалище и адрес на управление, ЕИК, управител; ал.3. При сключването на индивидуалният договор за предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, не е необходимо и задължително условие те да разполагат с компютърна конфигурация. Възможно е само да бъдат окабелени, а услугата да бъде


активирана в по-късен момент, когато ПОТРЕБИТЕЛЯ има функционираща компютърна конфигурация. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща възнаграждения съгласно Приложение 1 Чл.16. Всякакви промени в индивидуалния договор се извършват в писмена форма посредством допълнително споразумение, което става неразделна част от договора. Чл.17, ал.1. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ сключи индивидуален договор за предоставяне на услуги без право да го прекрати преди изтичане на неговият срок, това се упоменава изрично в договора. ал.2. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯ сключи индивидуален договор за предоставяне на промоционален вид услуги, той не може да бъде прекратен едностранно от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯ преустанови плащанията си или прекрати едностранно и предсрочно договора, той дължи оставащите месечни такси до края на срока на подписаният от него индивидуален договор.

РАЗДЕЛ VІ Права на Медия Нет Видин Чл.18, ал.1. “Медия Нет Видин” има право: т.1. да получава съгласно Приложение 1 и Раздел III от настоящите общи условия съответните възнаграждения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за предоставяните услуги за широколентов достъп до ИНТЕРНЕТ; т.2. да спре предоставянето на всички услуги на ПОТРЕБИТЕЛ, който не е изпълнил дори и само едно от задълженията си по чл.23 и 24 от настоящите Общи условия; т.3. да продава или предоставя под наем крайни електронни съобщителни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ; т.4. по всяко време на денонощието когато се налага и без да е необходимо да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да извършва профилактика на трасета и устройства, ремонти и настройки в мрежата с цел подобряване качеството на предоставяните услуги; т.5. да спира предоставянето на услуги, изключва ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и да откаже сключване на нов договор с него при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯ има неизпълнени задължения по отношение на “Медия Нет Видин”, както и ако е нарушил или не е изпълнил договорни отношения към “Медия Нет Видин”. Разпоредбите на тази точка се отнасят и за случаите, в които ПОТРЕБИТЕЛЯ ползва повече от една услуга или ползва услуги от друг оператор или юридическо лице, а изградената от “Медия Нет Видин” собствена далекосъобщителна мрежа служи само за пренос на съответната услуга; т.6. да получава всички неустойки, в случаите предвидени в настоящите Общи условия; т.7. да използва далекосъобщителни мрежи, които са собственост на други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги, за предоставяне на своите услуги, предмет на настоящите Общи условия т.8. по всяко време, без необходимост от съгласуване или предварително уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да променя условията във връзка с предоставянето на услугата по договора, доколкото това е необходимо за поддържане предоставянето на услугата и подобряване на нейното качество;


т.9. за да намали рискът от неоторизиран достъп да компютърната конфигурация на ПОТРЕБИТЕЛЯ и с цел осигуряване нормалното ползване от останалите потребители на услугите предоставяни от “Медия Нет Видин”, както и във връзка с избягване възможността от заразяване с вируси на мрежата да ограничи едновременният брой връзки (сесии) на ПОТРЕБИТЕЛЯ; т.10. по всяко време, без да е нужно да съгласува или уведомява предварително ПОТРЕБИТЕЛЯ, да променя техника, конфигурации, технически характеристики и условия във връзка с предоставянето на услугата по индивидуалният договор, ако е необходимо за да подобрява качеството на предоставяната услуга; т.11. да прекрати едностранно сключеният между страните договор, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е заплатил възнаграждението за ползване за услугата за два поредни месеца; т.12. да прилага ограничението по т.9 по-горе без изрично да уведомява за това Потребителя. Прилагането на ограниченията зависи от текущо влияещите на нормалната работа на мрежовата инфраструктура фактори, като наличие на нови вируси, аномални генератори на трафик и др. т.13.да внася промени в настоящите Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива, както и при въвеждането на нови услуги или по други причини.

РАЗДЕЛ VІІ Задължения на “Медия Нет Видин” Чл.19. “Медия Нет Видин” е длъжен: т.1. да предоставя електронни съобщителни услуги в съответствие с действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда; т.2. да използва само електронни съобщителни устройства в изправно техническо състояние отговарящи на стандартите и съгласно действащите нормативни актове; т.3. да използва електронните съобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя; т.4. да осигурява 12-часова техническа поддръжка на услугата посредством дежурни оператори; т.5. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност; т.6. да не създава предимства на отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга; т.7. при необходимост от осигуряване на достъп до помещенията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или когато е необходимо тяхното съдействие за отстраняване на повреди, подмяна на инсталацията и др., да ги уведомява по телефона най-малко 1 час преди искания достъп. Предварително уведомяване не е необходимо, ако съдействието на Медия Нет Видин е поискано от ПОТРЕБИТЕЛЯ; т.8. да отстранява повредите, предизвикващи влошаване качеството на услугите, в срок до 48 часа от получаване на уведомлението от съответният ПОТРЕБИТЕЛ;


т.9. при повреди, възникнали по независещи от “Медия Нет Видин” и/или непреодолими обстоятелства – природни бедствия, бури, проблеми в електрозахранването, откраднати кабели и др., срокът за отстраняване на повредата започва да тече от прекратяването на конкретното обстоятелство; т.10. да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги; т.11. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни. т.12. да гарантира конфиденциалността на съобщенията и защитата на данните на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. т.13. при извършване на промени в настоящите Общи условия да публикува новите (изменените) Общите условия на своят сайт на адрес http://www.vidin.net в 30-дневен срок преди влизането им в сила.

РАЗДЕЛ VІІІ Отговорност на Медия Нет Видин Чл.20, ал.1. За неотстранени по вина на “Медия Нет Видин” повреди в мрежата и съоръженията към нея, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва услугите повече от 3 (Три) дни през един календарен месец, “Медия Нет Видин” дължи обезщетение на ПОТРЕБИТЕЛЯ като му предостави възможността да ползва безплатно съответният брой дни, през които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е ползвал услуга с влошено качество или въобще не е имал възможност да ползва. ал.2. Отговорността на “Медия Нет Видин” по ал.1 се реализира след като ПОТРЕБИТЕЛЯ е подал сигнал за това в някой от офисите на “Медия Нет Видин” и само на основание молба от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, подадена в който и да е от офисите на “Медия Нет Видин”. “Медия Нет Видин” няма задължение да следи за всеки отделен случай и да прилага разпоредбата на ал.1, без да има искане за това от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Чл.21, ал.1. При всички случаи “Медия Нет Видин” не носи отговорност във връзка с непредоставянето или некачественото предоставяне на услугите, дължащо се на неизправност, неправилно функциониране, непригодност или несъвместимост на техниката или оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ. ал.2. При всички случаи “Медия Нет Видин” не носи отговорност за непредоставянето на услугата или предоставянето й с влошено качество вследствие от наличие на някоя от следните примерно посочени хипотези: т.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпълнява паричните или други свои задължения по договора със “Медия Нет Видин”; т.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва технически съоръжения и/или крайни електронни съобщителни устройства, различни от тези, които страните са определили като найподходящи с оглед резултатите от направените измервания на трасето при подписване на Констативния протокол по чл.7, ал.2; т.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се съобразява с техническите указания на “Медия Нет Видин” за ползване на услугата;


т.4. При настъпване на повреда или при неправилна експлоатационна работа с всякаква техника, оборудване или съоръжения, осигурени от ПОТРЕБИТЕЛЯ; т.5. Непредоставянето или лошото предоставяне на услугата е следствие от действия и/или бездействия на трети лица и според обстоятелствата разумно може да се приеме, че действията и/или бездействията на тези трети лица са извън контрола на “Медия Нет Видин”; т.6. Налице е неработоспособност на глобалната Интернет мрежа или на мрежи извън контрола на “Медия Нет Видин”; повреди в преносната среда, включително техническа неизправност или други проблеми в електронната съобщителна мрежа на друго предприятие, предоставящо електронни съобщителни мрежи и/или услуги, която мрежа се ползва от “Медия Нет Видин” за предоставяне на услугите, предмет на тези Общи условия; неблагоприятни атмосферни условия и други; т.7. Налице е неработоспособност на мрежата, преносната среда или оборудване между “Медия Нет Видин” и ПОТРЕБИТЕЛЯ, което не е по вина на “Медия Нет Видин”; т.8. Вреди, причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ пряко или косвено от ползвани от последния информационни ресурси или софтуер и преки или косвени действия на трети лица спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ. ал.3. “Медия Нет Видин” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на форс мажорни обстоятелства

РАЗДЕЛ ІХ Права на потребителите Чл.22. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право: т.1. да получават услугите, предмет на настоящите Общи условия, с качество и технически параметри, съгласно Ценовата листа на “Медия Нет Видин”, неразделна част от тези Общи условия, договора, подписан между страните и приложенията към него; т.2. да уведомяват „Медия Нет Видин” за всички проблеми, свързани с ползването на услугите; т.3. да искат информация и справки по телефона съгласно чл. 12, т. 10 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от “Медия Нет Видин”; т.4. да подават жалби, молби и предложения до “Медия Нет Видин”, свързани с ползването на услугата и да получават отговори по тях в срок от 30(Тридесет) календарни дни; т.5. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на едномесечно писмено предизвестие до “Медия Нет Видин”, освен ако индивидуалният договор е сключен без право на прекратяване съгласно чл.17 от тези Общи условия; т.6. да преустановят временно ползването на услуги по свое желание, освен ако индивидуалният договор е сключен по чл. 17 от тези Общи условия. т.7. да искат съдействие от “Медия Нет Видин” и да го информират за всякакви технически проблеми, възникнали във връзка с ползване на предоставяните услуги;


РАЗДЕЛ Х Задължения на потребителите Чл.23, ал.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни: т.1. да осигуряват достъп на служители на “Медия Нет Видин” до помещенията си, както и да оказват всякакво друго съдействие, необходимо за изпълнението на задълженията на “Медия Нет Видин” във връзка с предоставянето на услугите; т.2. да ползват услугите в съответствие със законодателството на Република България, приложимото право, нормите на морала и Интернет етиката, като не извършват и не допускат лица или организации, на които са осигурили достъп до мрежите си, да извършват неправомерни действия; т.3. да предоставят на “Медия Нет Видин” или на съответните държавни органи информацията по предходната точка, когато се налага идентифициране на лица, извършили неправомерни действия; т.4. да оказват необходимото съдействие на “Медия Нет Видин” при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 2 и т. 3. т.5. при желание за временно преустановяване ползването на услуги, да заплатят месечната абонаментна такса за месеца на предизвестието, както и да върнат на “Медия Нет Видин” предоставеното по реда на чл.7-9 електронно съобщително устройство за времето, през което няма да ползват услугата; т.6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на “Медия Нет Видин” за правилно ползване на крайните електронни съобщителни устройства; т.7. да не извършват каквито и да е промени в крайните електронни съобщителни устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от “Медия Нет Видин”; т.8. да не препродават, предоставят под наем, или по друг начин да предоставят за възмездно или безвъзмездно ползване услугата на трети лица. т.9. да заплащат определените от “Медия Нет Видин” възнаграждения по начина и в сроковете за плащане, посочени в Раздел ІV от настоящите Общи условия; т.10. да заплащат месечните абонаментни такси по Раздел ІV от настоящите Общи условия дори и в случаи на прекъсване на услугите или получаването им с влошено качество, когато това е следствие на тяхно виновно поведение; т.11. да уведомяват писмено или по електронна поща в срок до 48 часа “Медия Нет Видин” за настъпили изменения в идентификационните данни по чл.15 от тези Общи условия. При всяка промяна на тези данни следва да се подпише анекс към договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “Медия Нет Видин”; т.12. да пазят доброто име и търговския имидж на “Медия Нет Видин”, както по време на действието на Договора, така и след прекратяването му; т.13. при наличието на компютърни вируси, пречещи или смущаващи нормалното ползване на услугите от другите ПОТРЕБИТЕЛИ, както и създаващи проблеми за нормалното функциониране на мрежата на “Медия Нет Видин”, да отстранят в най-кратък срок съответния вирус. В противен случай “Медия Нет Видин” си запазва правото да прекрати достъпа им до услугата до отстраняването на проблема.


т.14. да не правят достояние и да не допускат да става достояние на трети лица поверителна информация, свързана с условията на договора, включително и след прекратяване на действието му. т.15. да не извършват неправомерни действия по смисъла на настоящите Общи условия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи. Под неправомерни действия се разбира: изпращане на нежелана поща (spam, junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне” (trojan horses) или предизвикване инсталация на вируси (virus), системи за отдалечен контрол и за следене на чужда информация (sniff), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

РАЗДЕЛ ХІ Отговорност на потребителите Чл.24, ал.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на “Медия Нет Видин”, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия. ал.2. В случай че индивидуалният договор между страните е без право на прекратяване до изтичане на неговият срок по смисъла на чл.17 от настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи на “Медия Нет Видин” обезщетение за всички просрочени задължения, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е в забава за изпълнение на задължението си за плащане на месечна такса за предоставяне на услугите повече от 30 дни. В този случай обезщетението е в размер на 0,5 % от цялата просрочена сума дневно, считано от деня, следващ деня, в който изтича 30-ят ден на забавата, до момента на заплащане на дължимите суми. ал.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря и за всички допълнителни (извънредни) разходи, свързани със събирането на дължимите от него суми, чрез упълномощени трети лица Чл.25, ал.1. “Медия Нет Видин” има право да предприеме временни санкции в случай, че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ изпаднат в забава при изпълНетие на парично задължение, използват услугата в нарушение разпоредбите на действащото законодателство, нормите на морала или Интернет етиката или нарушават друго свое съществено задължение по договора и настоящите Общи условия. ал.2. Временните санкции по смисъла на предходната точка включват спиране или ограничаване на техническите параметри на предоставяната услуга от страна на “Медия Нет Видин”. За прилагане на тези мерки “Медия Нет Видин” може, но не е длъжен да отправи 24-часово предизвестие с искане за преустановяване на нарушението. Прилагането на посочените санкции не освобождава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от задълженията им за плащане на дължимите възнаграждения.


Чл.26. “Медия Нет Видин” се задължава да не предоставя данните на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на трети лица, освен при изрично съгласие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или в случаите, предвидени в закона. РАЗДЕЛ ХІІ Прекратяване и продължаване на индивидуалният договор Чл.27, ал.1. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “Медия Нет Видин” влиза в сила от момента на подписването му и има действие за срок от 1 година, като ако в срок от 1 месец преди изтичане на горепосочения срок, никоя от страните не уведоми писмено другата страна за прекратяването на договора, същият се подновява автоматично за нов срок от 1 година. Това правило се прилага съответно при изтичане на всеки едногодишен срок. ал.2. Договорът се прекратява преди изтичане на срока в следните случаи: т.1. при взаимно съгласие, изразено писмено от страните, обективирано във формата на прекратителен протокол. С прекратителния протокол се уреждат всички висящи отношения и парични задължения между страните; т.2. едностранно, без предизвестие от всяка от страните, в случай, че насрещната страна виновно не изпълнява свое съществено задължение по Договора. За виновно неизпълНетие на съществено задължение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при всички случаи се приема забавяне на заплащането на дължима по договора такса с повече от 10 дни, считано от крайния срок за плащане; т.3. едностранно от която и да е от страните с отправяне на едномесечно предизвестие до другата страна. РАЗДЕЛ ХІІІ Прекратяване и продължаване на индивидуалният договор Чл. 28. “Медия Нет Видин” прави Общите условия публични и достъпни за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, както и за всички желаещи да се запознаят с тях, включително и за контролните органи, като ги поставя на подходящи общодостъпни места във всичките си офиси на територията, на която предоставя услугите и ги предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при сключване на договора. Чл.29. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. Чл.30. По всички въпроси неуредени от настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Чл.31, ал.1. Предвидените в договора между страните и настоящите Общи условия писмени изявления, съобщения и уведомявания се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, електронна поща, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено и обективирано. ал.2. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването на изявленията от страните. ал.3. В случай, че някоя от страните промени посочения в договора адрес, то тя е длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно до 48 часа след промяната. В противен


случай изпратените на стария адрес съобщения се считат за надлежно връчени.

Настоящите Общи условия са приети на заседание на Общото събрание на съдружниците “Медия Нет Видин” ООД-гр.Видин на 01.12.2009 г. със седалище в гр.Видин 3700 и адрес на уравление, ул. „Л. Каравелов“ 11, ЕИК 201290035 и ИН по ЗДДС BG201290035.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 1.Цени за допълнителни услуги, предлагани от “Медия Нет Видин”: - еднократна такса за окабеляване, настройки и присъединяване към далекосъобщителната мрежа на Медия Нет Видин за един брой клиентска компютърна конфигурация (без използване на промоциите, които действат към момента на подаване на заявлението за включване) - 25 лева; - цена на повторно включване (свързване) на един брой клиентска компютърна конфигурация към далекосъобщителната мрежа на “Медия Нет Видин” - 15 лева; - цена за доставка и монтаж на един брой мрежова (LAN) карта към компютърната конфигурация на клиента - 10 лева; - цена за предоставяне на един брой статичен реален IP адрес на клиент - 5 лева за един месец; - цена за преинсталиране на операционна система на компютърната конфигурация на клиента (с предоставена от клиента операционна система) - 30 лева; - цена за еднократно посещение в дома или офиса на клиент за настройки на компютърната конфигурация на клиента - 8 лева за първите 30 минути отделено време. При започване на следващ период от 30 минути се заплащат още 8 лв; - цена за извършване на настройки на рутер, предоставен от клиента, с цел управление на трафика и свързване на повече от една клиентска компютърна конфигурация към далекосъобщителната мрежа на “Медия Нет Видин” в офис на “Медия Нет Видин” - 0 лева. - цена за преместване на точката на включване към далекосъобщителната мрежа на “Медия Нет Видин” (промяна на физическото местонахождение извън границите на адреса по договор) на един брой клиентска компютърна конфигурация и включване към далекосъобщителната мрежа на “Медия Нет Видин” (смяна на адрес) - 15 лева Всички горепосочени цени са с включен ДДС.


Obshti usloviq dogovor  
Obshti usloviq dogovor  
Advertisement