Page 1

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L

Næste side


Sammen gør vi det lettere at tage pü voksen- og efteruddannelse

Forrige side

NĂŚste side


Sammen gør vi det lettere at tage pü voksen- og efteruddannelse

Forrige side

NĂŚste side


VEU-centrene er et samarbejde Et VEU-center er et samarbejde, som alle udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og voksenuddannelsescentre deltager i. Samarbejdet skal gøre det lettere og mere motiverende for brugerne at benytte den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse. Gennem samarbejdet udnytter vi ressourcerne bedre. Vi kan sikre en højere grad af erfaringsudveksling, målrettet koordinering og dannelse af netværk, og vi kan tilbyde mere fleksible og effektive uddannelsestilbud. Det betyder, at voksen- og efteruddannelse kan spille en helt central og styrket rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle arbejdsstyrkens kompetencer. Og at virksomheder og medarbejdere fortsat kan rustes til udfordringerne et arbejdsmarked i hastig udvikling. Der etableres 13 VEU-centre, som dækker hver deres geografiske område – se kort på bagsiden. I hvert af områderne etableres VEU-centrene som funktion på en eksisterende uddannelsesinstitution. Stedet, hvor brugerne henvender sig For nye brugere af voksen- og efteruddannelse skaber VEU-centrene større overskuelighed. Nye brugere og brugere med komplekse uddannelsesbehov behøver kun at henvende sig ét sted for at få den nødvendige rådgivning. Brugere, som allerede har gode relationer til uddannelsesinstitutioner, kan fortsætte med at henvende sig der. Alle samarbejder gennem centerrådet Et bestyrelsesmedlem fra alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder AMU, og fra alle voksenuddannelsescentre i et VEU-centers geografiske dækningsområde, medvirker i det tilhørende centerråd. Udbydere, der ikke har en bestyrelse, udpeger et medlem af ledelsen som medlem af centerrådet.

Forrige side

Centerrådet rådgiver bestyrelsen på den institution, som varetager VEU-centerfunktionen. Centerrådet sikrer også, at alle institutionerne bidrager til at løse VEU-centrets opgaver, og at institutionerne synliggør samarbejdet, blandt andet på deres hjemmesider. Uddannelsesinstitutionen, som varetager VEU-centerfunktionen, løser de administrative opgaver og er sekretariat for centerrådet. Centerrådet kan udpege tilforordnede uden stemmeret. Det kan være repræsentanter for de administrative ledelser på de medvirkende uddannelsesinstitutioner. Det kan også være øvrige aktører på voksen- og efteruddannelsesområdet, for eksempel vækstfora, jobcentre, sprogcentre, oplysningsforbund eller uddannelsesinstitutioner, der hører til et andet VEU-centers geografiske område. Professionshøjskoler og erhvervsakademier kan også indgå som tilforordnede. Centerrådet udtaler sig til undervisningsministeren, hvis institutionen ikke varetager VEU-centerfunktionen tilfredsstillende. Udviklingskontrakt og handleplan strukturerer aktiviteterne En udviklingskontrakt og handleplan tydeliggør indsatsen i forhold til de prioriterede målsætninger, opgaveløsningen og samarbejdet i VEU-centeret. Udviklingskontrakten indgås mellem Undervisningsministeriet og bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen, og den løber i en periode på to år. De årlige handleplaner for VEU-centerets virke indgår som en del af grundlaget for VEU-centerets udviklingskontrakt. VEU-centerfunktionen skriver udkast til handleplanen, og centerrådet afgiver indstilling om handleplan til bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen. Udannelsesinstitutionen, der varetager VEU-centerfunktionen, udarbejder også årligt et udkast til en beretning til Rådet for Voksen- og Efteruddannelse om samspillet med de regionale aktører, og centerrådet afgiver årligt en beretning til bestyrelsen for den uddannelsesinstitution, som varetager VEU-centerfunktionen. I begyndelsen af 2012 gennemføres en evaluering af det nye AMU-udbud og VEUcenterfunktionerne.

Næste side


VEU-centrenes geografiske dækningsområder

Forbedret markedsføring øger VEU-udbuddet “De nye centres primære opgave bliver at gøre det lettere for virksomheder og medarbejdere. Succeskriteriet for DA er, at VEU-centrene modsvarer virksomhedernes behov og kommer til at fungere rigtig godt og let i praksis.” Henrik Bach Mortensen, DA En fælles opsøgende indsats ”VEU-centrene er en enestående mulighed for en tværinstitutionel, strategisk indsats, der kan bidrage til, at kræfterne samles om koordination og markedsføring, fælles opsøgende indsats over for arbejdspladser og ansatte, ligesom intentionen med én indgang for brugerne af den almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse skal realiseres. VEU-centre udgør på den måde et strategisk knudepunkt for en øget indsats og aktivitet inden for VEU.” Ejner Holst, LO

Forrige side

VEU-centerets opgaver Det er VEU-centerets opgave at skabe større fokus på kvaliteten og effekten af den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse og at rådgive virksomheder og deres ansatte. Samarbejdet i VEU-centeret skal skabe større overskuelighed for brugerne om de grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsestilbud, og samarbejdet skal sikre, at nye brugere og brugere med komplekse uddannelsesbehov kun behøver at henvende sig ét sted for at få den nødvendige rådgivning. Samarbejdet skal medvirke til at koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde og markedsføre og varetage tværinstitutionelt samarbejde om vejledning og rådgivning af virksomheder og beskæftigede. Det er også samarbejdets opgave at afdække behov for og koordinere og iværksætte analysearbejde i forhold til uddannelsesindsatsen for at afdække og opfylde brugernes og arbejdsmarkedets behov for voksen- og efteruddannelse. Herudover løser samarbejdet andre relevante opgaver, der kan bidrage til at koordinere og styrke uddannelsesindsatsen, for institutioner, der medvirker i VEU-centeret, og for offentlige myndigheder og aktører på det lokale og regionale arbejdsmarked.

VEU pjece  

VEU-center