Page 1

KIRKE BLAD Blad nr. 31 marts · april · maj 2013

TEMA: VÆKST www.dianalundkirker.dk

TERSLØSE

|

SKELLEBJERG

|

NILØSE

|

FILADELFIA


TIL EFTERTANKE…

Plads til vækst Al vækst kræver sin plads. Det ved politikerne, der i disse år river sig i håret for at finde løsninger på spørgsmålet: Hvordan skaber vi mere plads for økonomisk vækst? Nu er den økonomiske vækst imidlertid ikke den eneste vækst, som er værd at tale om. Når vi i dette nummer af kirkebladet taler om vækst er det vigtigt, at begynde ved udgangspunktet, ved ham som fra begyndelsen gav os en plads. Uden denne plads var ingen vækst mulig.

”Jorden var dengang tom og øde,” hedder det om fraværet af liv før Gud gav liv og vækst til verden. Gud skabte en plads, hvor vi kunne være. Intet liv kan udfolde sig uden en plads at gøre det på. Derfor forkynder bibelen også en ærefrygt for Ham, som tildelte os en plads og en formaning om at hjælpe hinanden på plads i livet. I menighedens fællesskab skal der altid være en plads for, at den der søger Gud her kan

blive mødt af Jesu Kristi kærlighed. Det giver vækst. Det kan tage tid, som for Guds folk, der gennem 40 års ørkenvandring var nødt til først at komme på plads med Gud, inden de kunne føres ind i det hellige land. Det kan tage tid at finde sin plads. Det er også hvad vores 40 dages faste i 2013 handler om: At være undervejs med Gud for at kunne vokse i erkendelse af, hvilken vækst Han giver. En sund menighed er derfor også en menighed, der i sin egen tid afspejler sin Herres vilje ved at skabe plads til den vækst Han stadig giver. Der findes givet mange eksempler på, at det er lykkedes, ligesom der findes eksempler på, at menigheder kan blive så usunde og iltfattige, at alt liv og vækst kvæles. Derfor er det afgørende at vi som kristne både lærer af teksten (Guds Ord) og lærer af tiden (vore egne liv), så kirken bliver en nutidig plads, hvor Guds ord kan blive til vækst for mange. Hvis vi giver Gud plads til at møde os og vandre med os er det min tro, at Han stadig vil hjælpe sin kirke til at gøre plads for den vækst Han giver. At faste er at gøre plads til den vækst Gud giver. Lad os derfor i fastetiden og til alle tider bede om og arbejde på, at Dianalundkirkerne - som apostlen Paulus skriver - kan blive ”Kristi legeme, der skal bygges op til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde.” At rumme Kristi fylde betyder, at vi som fællesskab skal være fyldt af det liv som var i Jesus. At rumme Kristi fylde er at afspejle den tilgivelse og den tjeneste han mødte verden med. En rummelig folkekirke skal ikke rumme alt, men skal rumme den vækst som Gud giver. Frederik Berggren Smidt

Næste nummer udkommer i maj. Sidste frist for indlevering af stof er den 26. marts til: Lotte Guldbrandt · kirkeblad@ka-net.dk

2 |


Fotos: Jill Rosendahl Larsen

Tema: VÆKST

Jeg bliver lidt ligesom køerne, når de kommer på græs om foråret. Jeg er vild med foråret. Det er spændende at gå ud. Frugttræerne blomstrer, mulden smuldrer mellem ens fingre, alting spirer og træerne springer ud. Så kommer varmen og alt gror hurtigt – ligesom min livvidde og mine børnebørn. Anonym, kendt af redaktionen

Behandl dine medmennesker, som du behandler dine bedste billeder – sæt dem i deres bedste lys. Anonym, kendt af redaktionen

Tirsdagscaféen i Tersløse Sognegård Tirsdag, d. 4/9-2007 indbød vi til ”tirsdagscafe’ fra kl. 10.00-11.30, hvor programmet var at synge efter højskolesangbogen. ”Præstens 5 min.” og selvfølgelig formiddagskaffen. Som der står i ”Folderen”: Syng dig glad og træf nye mennesker…. ”Kom og deltag i et fællesskab med folkekirkelig grundholdning, hvor vi vil synge – snakke – hygge og lære andre mennesker at kende”. Til vores store glæde kom der 15 deltagere første gang, og nu ”kører” vi på 6. år, hvor vi er ca. 60 hver gang, dejligt.. Deltagernes ønske har været grundlag for programmet – vidste I, at sangen ”Venner ser på Danmarks kort” har 72 vers? Poul Chri-

stensen, Dianalund, har guidet os gennem sangen og Danmarkshistorien, spændende… Programmet har også ændret sig lidt. Vi synger efter deltagerønsker hver anden gang. Øvrige gange har vi de sidste 2 år, haft en gæst på med dagens emne, som kan være en digter/ forfatter, hvis liv og virke er blevet belyst, samt sunget sange af denne… Tirsdagscafeèn er 10 gange pr. år, første tirsdag i måneden, dog ikke juli og august, hvor der er sommerferie. Stor TAK til 4 damer, som hjælper i Køkkenet og Lea Schmidt Daescu ved klaveret, samt vore præster. Hilsen Stinne Pedersen |3


Tema: VÆKST Sodavandsdiskotek i sognegården At gå til fodbold, ja det er der jo bare rigtig mange der gør. De møder nogle herlige trænere andre spillere og andres forældre. Ind i dette møde opstår der så snakke om, hvad der egentligt ville være godt og hvad der er muligt. DFUS havde ideen og Frederik Berggren Smidt som fodboldforælder kunne godt set noget brugbart og frugtbart i at prøve at indgå i et samarbejde. For 3 ½ år siden startede man så op med sodavandsdiskotek i Sognegården. DFUS står for alt det praktiske med at fjerne borde og stole, flytte rundt så man får arrangeret et kæmpe slikbøttebord i entréen. Der betales entré, så der er råd til en DJ. Han kommer så og sætter lyd, lys og røg op. Og det er bare prof så det vil noget. Det giver en helt anden fornemmelse af kunsten på væggene!

Der er liv i sognegården, når op mod 100 børn deltager i sodavandsdiskoteket…

4 |

Der sælges slik, sodavand og det er ikke farvestoffer der mangler!! Toasteren er der også god gang i. Midt i forløbet brydes der så af og Kirken har nu 15-20 min. til et kirkeligt indslag. Sidst handlede det om advent og alle var med til at lave en adventskrans. Der er som regel også en konkurrence eller stopdans!! Det er for børn fra 2. - 6. kl. og fra en 45-50 stykker er det her i efteråret vokset til omkring 100. Så skal du opleve sognegården med gang i og ramasjang i, så kom og sæt dine børn af eller hent dem her!! Fra kirken takker vi for godt samarbejde med de herlige og aktive DFUS folk.


Rikke og Carsten i gårdbutikken

”Vi er alle forvaltere af skaberværket…” - det mener Rikke og Carsten Jensen på Bregentvedgård. Rikke og Carsten har gen­ nem 13 år drevet økologisk landbrug på adressen, Merbjergvej 2 ved Niløse. Kirkebladet har under overskriften ”vækst” besøgt dem og bedt de to om at fortælle lidt om deres sted. På Bregentvedgårdens marker dyrkes der græs til deres studeproduktion og to slags gamle uforædlet kornsorter; ølandshvede og svedjerug, som sælges til brødbagning. Foruden landbrug, har gården egen gårdbutik og bondegårdsferie. Når studene, den 3. søndag i april, hvert år lukkes ud på græs er det ofte et tilløbsstykke. Det er nærmest en barnlig glæde at se livsglæden hos dyrene udfolde sig i hop og spring når de lukkes ud på græs. Her kommer ofte over 1.000 gæster på gården og glædes over dyrenes forårsdans. I gårdbutikken på Bregentvedgård er der mulighed for at købe gårdens eget oksekød, svinekød og honning, samt andre økologiske produkter. Hvorfor har I valgt at lave økologisk gårdbutik? Vi valgte at lave en gårdbutik fordi vi havde et ønske om at komme helt tæt på forbru-

geren med vores egne produkter, fordi vi mener at produkterne har en særlig kvalitet. Som økologisk producent vil vi gerne udbrede kendskabet til hvordan den økologiske produktion foregår idet vi ikke bruger gift til at sprøjte markerne med, vores dyr spiser udelukkende økologisk foder, vi udbringer ingen kunstig gødning og vi er afhængig af at have et sundt sædskifte på vores marker. Det giver i sidste ende en renere natur, med mere varieret flora og fauna, sundere dyr og større glæde for os at arbejde med i det daglige. Man kan vel kalde det en god samvittighed. Er det vigtigt at kirken er med til at passe på jordens ressourcer? Den økologiske tankegang med at passe på naturens rigdom og kredsløb giver god mening for kirken. Som kristne skal vi ikke kun tage ansvar for medmennesket, men også for skaberværket som Gud har givet mennesket ansvaret for at forvalte. Vi skal derfor i særlig grad drage omsorg for dette skaberværk, passe på jorden og dens ressourcer. Kirken har eksempelvis med dens jordbesiddelser stor mulighed for indflydelse på hvordan jorden bliver drevet, samt hvilke energikilder der anvendes til opvarmning af kirkerummet. Vi hilser den grønne kirke velkommen.

|5


SOGNETUR TIL LØGUMKLOSTER Dybbøl Mølle

I juli arrangeres som tidligere år en sognetur til Løgumkloster Refugium med Villy og Annelise Stidsen som turledere. Der er fælles bustransport fra Det gamle Rådhus i Dianalund og Sorø Rutebilstation. Turen er tilrettelagt i samarbejde med Refugiet og med folk fra Grindsted-Billund-egnen, hvorfra der en del år har været en sådan Løgumkloster-tur. I år bliver turen fra fredag d. 5. – tirsdag d. 9. juli. Deltagerne indkvarteres på Løgumkloster Refugium. Refugiet er sammenbygget med et cistercienserkloster fra middelalderen. En del af klosteret er bevaret og restaureret, og klosterkirken bruges i dag som sognekirke. I lø-

bet af dagene bliver der arrangeret udflugter. Der planlægges ture til bl.a. Dybbøl, men det endelige program er på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet. Det bliver lagt frem i Tersløse Sognegård og i kirkerne, når det er trykt. Desuden vil Refugiets medarbejdere holde relevante foredrag og hygge om gæsterne. Enhver er hjerteligt velkommen, og nærmere oplysninger om turen fås ved henvendelse til: Villy og Annelise Stidsen, tlf. 58 85 43 21 – eller direkte til Løgumkloster Refugium, tlf. 74 74 33 01.

Om menighedsplejen ”Jeg tror jeg har fået en ny veninde,” udbrød en kvinde, da hun begejstret ringede juledag for at takke for menighedsplejens fælles jul i sognegården. ”Vi har udvekslet telefonnumre og er blevet enige om at ses af og til.” Og det gør de så de to, ses af og til. Trods 30 års forskel fandt de begge en ny ven i en ellers til tider ensom hverdag. Menighedsplejen søger at skabe plads og rum for at nye relationer kan vokse frem. Selvom vi i menighedsplejen sikkert ikke gør alting rigtigt kan vi alle glæde os over den vækst Gud giver, når vi gør plads for den. Når du og jeg ikke er andre uvedkommende og tør tro, at også jeg har en plads i kirkens fællesskab, så er der grobund for en fælles vækst, et fælles udbytte. Modsat selvudviklingsbølgen er kirkens vækst båret af fællesskab. Her er det ikke mig, mig og atter mig, men det som er imellem os, der er det vigtigste. Dianalund menighedspleje arbejder ud fra den kristne tro og det kristne menne6 | Tersløse · Skjellebjerg · Niløse

skesyn, der fremhæver det enkelte menneskes værdi som skabt i Guds billede. I menighedsplejens virke tilsigtes åbenhed og imødekommenhed over for ethvert menneske uanset baggrund. Vi arbejder løbende på at oplyse om menighedsplejens virke og om diakoniens nødvendighed i vor tid og på vor egn med henblik på at opmuntre stadig flere til at engagere sig i menighedsplejens arbejde og dermed også medvirke til at skabe plads til vækst for mennesker og menighed. Læs mere på hjemmesiden: www.dianalundmenighedspleje.dk Efter tiltagene med Juleaften, Sommerferie og Turvenner bliver næste tiltag fra menighedsplejen en Mandecafé med frokost to formiddage om måneden i det nye Dianalund Borgerhus. Læs mere om opstarten af Mandecaféen på www.dianalundmenighedspleje.dk Frederik Berggren Smidt


BØRNE-/UNGESIDE MUSIKALSK LEGESTUE Fredage kl. 10-12. Kontakt Hanne på

tlf. 31 62 72 23.

Kirkeklubben har mange sjove aktiviteter.

KIRKEKLUBBEN ER FOR DIG I 3.-6. KLASSE! Kom med i kirkeklubben, her har du mulighed for nogle hyggelige og lærerige tirsdag eftermiddage. Vi får en lille anretning fra start, derefter synger vi og får en bibelhistorie. Der er kreative aktiviteter, leg, konkurrence og en historie til sidst. Du kommer, når du har fri fra skole. Der er åbent i Sognegården fra kl. 13. Selve klubbens program starter kl. 14 og slutter kl. 16. Klubben holder påskeferie d. 26. marts. På gensyn sognemedhjælper Annette Olsen Mere børne-/ungestof på side 10

|7


AKTIVITETSKALENDER

Kontaktpersoner: Frederik Berggren Smidt og Jon Skjold Henriksen

MARTS TEEN-AFTEN 7. marts, 4. april og 2. maj Første torsdag i måneden kl. 19-21 er der teen-aften i Tersløse sognegård for nuværende og tidligere konfirmander. Vi mødes om sang, musik, leg og konkurrencer og får hver gang besøg af en gæst, som vil dele nogle oplevelser fra sit liv. TIRSDAGSCAFÉ Tirsdag d. 5. marts kl. 10.0011.30 i Tersløse Sognegård Dagens emne er HÅB, som vore gæster Gro Holme og Agnethe Kock, Sorø, har som ”overskrift” til sangene vi skal synge og tanker de vil dele med os. Formiddagskaffen koster 20 kr. og kirkebilen kan benyttes, se tlf. no. bag i kirkebladet. Velkommen til en hyggelig formiddag. Kontaktperson Stinne Pedersen. ÅNDENS GAVER Fredag d. 8. marts kl. 17-21 i Tersløse Sognegård Om Åndens gaver vil jeg ikke holde jer i uvidenhed, skriver Paulus, og nu bydes der til tema-aften med undervisning i, hvordan de evner og muligheder Helligånden har udstyret den enkelte med kan blive til fælles gavn. Underviser er præst og konsulent Carsten Korsholm Poulsen. Der vil undervejs blive serveret en let aftensmad. Deltagerpris 50 kr. Desuden optages kollekt. Indbyder er Evangelisk-Luthersk Netværk Vestsjælland. Tilmelding til netværkets kontaktperson sognepræst Frederik Berggren Smidt senest 5. marts. 8 | Tersløse · Skjellebjerg · Niløse

KONCERT Søndag d. 10. marts kl. 15 i Tersløse Kirke Velkommen til koncert i Tersløse kirke med elever fra Sorø Musiske Skole. Koncerten varer ca. 1 1/2 time og vil bestå af både klassiske ensembler og rytmiske/ akustiske ensembler. Kom og hør unge spille klassisk! SPISE- OG FILMAFTEN Tirsdag d. 12. marts i Sognegården i Tersløse med spisning kl. 18.00 og film kl. 19.00. Det vil glæde os, hvis du kommer og spiser med klokken 18. Maden

koster ca. naturalieprisen. Du kan købe drikkevarer til. Ligeledes kan der købes kaffe på et tids­punkt. Du kan også bare komme og se film. Den begynder klokken 19, og den er gratis at kigge på. Efter filmen plejer vi at have en debat, ledet af en kompetent debattør. Så kommer det spændende. Hvilken film skal vi se? Ja ser du, det er foreløbig en overraskelse. Spændende. Arr. Filadelfias Kirkelige Udvalg. Menighedsrådet i Tersløse – Skellebjerg – Niløse og KLF – Kirke & Medier, Sorø/Dianalund.

SOGNEINDSAMLING 2013 Vi gør det igen i år. Vi forener alle gode kræfter og afholder sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Pengene fra indsamlingen går som tidligere til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste, og dem er der desværre stadigvæk alt for mange af, selv om der er bedringer at spore. Indsamlingen foregår i Tersløse, Skellebjerg og Niløse pastorat. Jo flere indsamlere der melder sig, jo større del af vores område kan dækkes. Ved sidste indsamling opnåede vi et resultat på 36.037 kr., hvilket er meget flot for et område på vores størrelse. Vi håber at nå et lignende resultat ved sogneindsamlingen 2013. Indsamlingen finder sted søndag den 10. marts og den udgår fra Tersløse Sognegård. Interesserede ind­samlere kan melde sig til Britta Palm, tlf. 58 26 33 14, eller Margit Christiansen, 58 26 52 94.

PÅSKEOPTAKT – LÆSNING OG SANG Lørdag den 23. marts kl. 11 på Aldi-torvet i Dianalund Sognepræst Frederik Berggren Smidt læser påskens læsninger en tradition, som stammer fra England – mens Gospelkoret Good News synger påskeugen ind. Velkommen!


TERSLØSE · SKELLEBJERG · NILØSE

MARTS SOGNEAFTEN Onsdag d. 13. marts kl. 19.30. Ved Kristian Østergaard, sognepræst i Sorø. ”Forholdet mellem litteratur og teologi”. Kristian Østergaard, der både er uddannet teolog og litterat, sognepræst og litteraturanmelder, interesserer sig særdeles meget for forholdet mellem de to områder. Kristian Østergaard er en kanonflittig skribent. Som ung (i 2008) udgav han en meget rost prædikensamling ”Mod en stjerne.” Han holder foredrag, skriver artikler, og kronikker, og så er han leder af sommerhøjskolen på Sorø Akademi. Kristian Østergaard har også skrevet bogen ”Skriften på væggen”, han kan dermed forholde sig til litteratur til alle tider eller rettere gennem alle tider, for det blive nutidigt relevant, og Kristian Østergaard har måske prøvet at blive vejet; men er bestemt ikke fundet for let. (Heller ikke for tung). Vi kommer måske til at høre om terrorisme, Paris Hilton, Goethe og viagra. Vi har her i landet over 2.000 præster; men der er ingen som Kristian Østergaard! HOLD HOVEDET KOLDT – OG HJERTET VARMT! På Maria Bebudelsesdag søndag den 17. marts indbydes der til generalforsamling i Dianalund menighedspleje. Generalforsamlingen finder sted i sognegården kl. 12 og afsluttes med Gudstjeneste i Tersløse kirke kl. 14. Dagsorden kan hentes på menighedsplejens hjemmeside en uge før. www.dianalundmenighedspleje.dk

MARIA BEBUDELSESDAG Søndag d. 17. marts kl. 14 i Tersløse kirke Ved gudstjenesten medvirker forårets babysalmesangshold med sang og dans. Alle er velkomne til en festlig oplevelse og anderledes fejring af bebudelsen af Jesu fødsel. Mvh Lea Daescu og Frederik Berggren Smidt DET ER PÅSKE FOR HERREN Igen i år bydes der ind til Skærtorsdag spisegudstjeneste i Tersløse sognegård den 28. marts kl. 19, hvor vi - i en både hyggelig og højtidelig atmosfære – fejrer, at det endnu engang er blevet påske for Herren.

MIDNATSGUDSTJENESTE Påskelørdag d. 30. marts. kl. 23.30-00.30 Hvor: Niløse Kirke Præst: Jon Skjold Henriksen Organist: Lea Daescu Kor: Tersløse Ungdomskor. Vi fejrer påsken med champagne!

APRIL TIRSDAGSCAFÉ Tirsdag d. 2. april kl. 10.0011.30 i Tersløse Sognegård Denne forårsdag er programmet sammensat ud fra deltagers sangønsker med organist Lea Daescu ved klaveret. ”Præstens 5 min.” er ved pastor Jon Skjold Henriksen. Formiddagskaffen er klar og koster 20 kr. – så synger vi nok bedre. Husk, kirkebilen kan benyttes. FOREDRAG Tirsdag 9. april kl. 19.30 i Tersløse Sognegård Hans Peter Tams fra Svindinge fortæller om sin bog: “Mindernes dæmoner”. Hans Peter Tams har som dansk sydsleviger oplevet 2. verdenskrig på tætteste hold. Arrangementet laves i samarbejde med Sønderjysk Forening. Kr. 15 for kaffen.

MAJ TIRSDAGSCAFÉ Tirsdag d. 7. maj kl. 10.0011.30 i Tersløse Sognegård Vi får besøg af Gunhild Dickow, Sorø, som vil lede sangcaféen, der drejer sig om fugle. Utrolig mange af vore højskolesange nævner fugle, og vi skal synge 14 sange af både kendte og knap så kendte forfattere/ komponister, plus en enkelt børnesang. Kaffen er klar og koster 20 kr. + kirkebilen kan benyttes. ”GIV MIG ET STYKKE STEGT FISK” Også i 2013 bydes der ind til spisegudstjeneste i sognegården aftenen før Kristi himmelfart, d. 8. maj kl. 18, hvor menuen lægger sig op ad Jesu egne ord til disciplene inden han rejste hjem til sin Fader. Gennem sang, musik, billeder og læsninger vil vi fejre, at Jesus blev vores mand i himlen. Tersløse · Skjellebjerg · Niløse | 9


BØRNE-/UNGESIDE

FORTSAT FRA SIDE 7

Der er også noget for den søde tand…

SODAVANDSDISKOTEK DFUS slår dørene op i Sognegården for LYD,LYS & Slik i mange bøtter. Annette og Frederik står for kirkeligt input. OG DET SKER DEN 15. marts, 19. april og 31. maj.

GUD & SPAGHETTI I TERSLØSE

MAJ 20. MARTS, 17. APRIL OG 15. negården kl. 17. Vi spiser spaghetti og kødsovs i sog børn. for kr. 10 og ne Prisen er 15 kr. for voks evt. naboer. ldre oræ stef bed , Det er for børn, forældre på tlf. 58 26 00 02. Tilmelding til Jon Skjold Henriksen ehøjde med Jon Skjold Kl. 18.00-18.30: Gudstjeneste i børn Olsen. ette Ann Henriksen og sognemedhjælper

KFUM-spejderne Ludvig Holberg gruppe Dianalund KFUM-spejderne i Danmark er et folkekirkeligt arbejde, hvis formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium, og i overensstemmelse med den internationale spejdervægelses idé, at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Mødested: Spejderhytten, Holbergsvej 49, Dianalund. Ulve (1.-3. klasse): Torsdage kl. 17.00-18.30. Leder: Lene Pedersen, tlf. 58 28 60 05. Spejdere (fra 4. klasse): Torsdage kl. 19.00-21.00. Leder: Nick Kristensen, tlf. 25 38 21 89. Gruppeleder: Louise Bang-Jensen, tlf. 61 70 60 71.

10 |

i Dianalund Mødested i spejderhytten, Holbergsvej 49, Dianalund. Spirer (0.-1. klasse): Tirsdage kl. 16.45-18.15. Leder Inge Marie Andersen, tlf. 58 26 57 87 - 41 19 23 46. Smutter: (2.-4. klasse): Onsdage kl. 16.45-18.15. Leder Stinne Pedersen, tlf. 58 26 50 84. Spejdere (fra 5. klasse): Onsdage kl. 18.45-20.30. Leder Lena Palm, tlf. 57 84 54 33. Gruppeleder Karen Lise Kaspersen, tlf. 24 43 24 65.


FILADELFIAS KIRKE OG CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE FILMAFTEN

Tirsdag den 12. marts er der filmaften i Tersløse sognegård. Spisning kl. 18 og filmstart kl.19.

Vi håber på lige så fin tilslutning som sidste år til denne meget stemningsfulde morgenstund. PS. Der er også gudstjeneste kl. 10.30.

SANGAFTEN I KIRKENS DAGLIGSTUE

DIAKONERNES Onsdag den 20. marts kl. 19.30 ÅRSMØDE er alle velkomne til en hyggelig aften med sang og fortælling, tilrettelagt af Lea Daescu og Margrethe Brodthagen.

Finder sted fra den 19. til den 21. april. Ved gudstjenesten om søndagen prædiker Københavns biskop Peter Skov Jacobsen.

PÅSKEGUDSTJENESTE

PINSEGUDSTJENESTE

Påskemorgen, den 31. marts, holder vi - ligesom sidste år – gudstjeneste kl. 05.30. Vi mødes før solen står op og lytter til præludiet i mørkningen, kun omgivet af levende lys. Efter gudstjenesten går vi ud i ”opstandelseslyset”, hejser flaget og synger ”Krist stod op af døde.” Herefter er der morgenkaffe i kirkens dagligstue.

2. pinsedag, mandag den 20. maj, afholdes i Klosterlunden ved Skt. Bendts kirke i Ringsted kl. 10.30. En rytmisk jazzkvartet under ledelse af Mads Granum medvirker.

FILADELFIA Hospitals- og hospicepræst Margrethe Brodthagen Kolonivej 19, 1. Filadelfia, 4293 Dianalund Tlf. 60 65 99 34 E-mail: mbrg@filadelfia.dk mekb@km.dk Træffes ikke mandag Organist Jacob Friis · Tlf. 30 23 42 26 Fmd. for Det Kirkelige Råd Thøger Nielsen Islandsvej 8, 4293 Dianalund Tlf. 24 83 96 38 thoegernielsen@gmail.com Leder af kordegnetjenesten Kai Erik Tofft Pernillesvej 4, 4293 Dianalund Tlf. 58 26 54 10 Mobil: 23 98 05 90

FERIE

Margrethe Brodthagen holder ferie i uge 14.

LUTHERTUR Fra den 13. maj til den 17. maj drager vi til Lutherbyerne i Tyskland med bus. Turen er arrangeret af Unitas Rejser. Udførligt program fås hos Margrethe Brodthagen og ligger desuden fremme i Filadelfias kirke.

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Vi tilbyder samtaler for grupper eller enkeltpersoner både inden for arbejde, ledelse og konflikter samt inden for sorg, krise og eksistens. Rekvirer materiale og yderligere oplysninger: Center for Diakoni og Ledelse 4293 Dianalund Tlf. 58 27 12 55 diakoni@filadelfia.dk www.diakoni.dk

Filadelfia | 11


KONFIRMANDER 2013 TERSLØSE KIRKE D. 26. APRIL (7.A)

TERSLØSE KIRKE D. 28. APRIL (7.B)

Kl. 9.30 • Jenny Helt Thim Rønn Sterup • Niklas M. Wahlun Laursen • Tobias Naur Bang Olsen • Peter Bjørch Arvin • Andreas Wærnskjold Hansen • Max Agergaard Petersen • Caroline Guldbrandsen • Louise Asta Skov Nielsen • Nikolaj Stougaard Ellehauge • Ida Saxtorph Berthelsen • Emilie Kristensen • Petrine Oline Mie Schou Nielsen • Lasse Theis Pedersen

Kl. 9.30 • Kathrine Mølgaard-Larsen • Maria Juliana Rathenburg Christensen • Fie Skødt • Michele Joan Petersen • Alex Ambus Bergkvist Hansen • Niklas Janick Lydolph • Emil Rossing Christensen • Daniel Petersen

Kl. 11.15 • Mikkel Pierre Bloch • Bjørn Pierre Bloch • Sarah Marie Tandrup Larsen • Caroline Aunskov Hansen • Caroline Brix Hansen • Mie Lauge Leisted Hansen • Stella Mia Mundt • Emilia Vithøft Simonsen • Michela Roger Jensen • Ida Bernstein Nielsen • Daniella Jensen • Celina Sørensen

12 | Tersløse · Skjellebjerg · Niløse

Kl. 11.15 • Emma Marie Munk Madsen • Mathies Aagaard Jensen • Phillip Hjardemål Lindholm Henriksen • Simone Elkjær Larsen • Mark Juncker Lind • Sacha Johannessen • Andreas Darling Jensen • Kikki Frederick Andersen • Emil Berggren Smidt

NILØSE KIRKE D. 21. APRIL • Sophie Mølgaard-Jørgensen • Fie Støvring • Freja Støvring • Rasmus Græbe Hansen • Emma Lindkvist Larsen • Rene Treu Olsen


AKTUEL INFORMATION

Folkekirkens nye logo Folkekirken har fået et logo. Det er udarbejdet af Jacob Jensen Design med udgangspunkt i ideer fra mange i og omkring folkekirken. Logoet er opbygget af et kors i en cirkel fyldt af små symboler. Korset tager udgangspunkt i det historiske Dagmarkors og cirkelformen er inspireret af døbefonten, fordi det er i dåben, at den enkelte bliver en del af det kristne fællesskab. I logoet ses 9 forskellige små symboler, der danner et tapet for korset. Symbolerne understreger, at i folkekirken er troen et personligt og direkte forhold til Gud

– og at troen kan have mange former. Samlet set understreger logoet, at folkekirken giver plads til stor grad af forskellighed og høj grad af individualitet inden for en fælles ramme. Logoet, der er et tilbud til sogne og menigheder, kan optræde i alle farver og størrelser. I helt lille format vil de små symboltegn ligne en stjernehimmel omkring korset. Læs mere på folkekirken.dk

ØVRIGE AKTIVITETER Kontaktperson: Birthe Hansen, tlf. 58 26 42 97

MARTS MØDE Tirsdag den 5. marts kl. 19.30 i Tersløse Missionshus Tale v/ sognepræst Frederik Berggren Smidt. Kaffebord. SENIORSTÆVNE Tirsdag den 12. marts i Havnsølejren Tale v. seniorsekretær Per Weber, Hinnerup. MØDE Tirsdag den 19. marts kl. 19.30 i Tersløse Missionshus Tale v. pastor Ejlif Kristensen, Herlufholm, Næstved. Kaffebord.

APRIL KREDSMØDE Tirsdag den 9. april kl. 19.30 i Ringsted Missionshus Tale v. sognepræst Frederik Berggren Smidt, Tersløse. Kaffebord. MØDE Tirsdag den 23. april kl. 19.30 i Tersløse Missionshus Tale v. pastor Poul Henning Fromsejer, Roskilde. Kaffebord. TELEFONANDAGT tlf. 7030 01 50 Ny 2 minutters andagt hver dag

MAJ FORÅRSFEST Tirsdag den 7. maj kl. 19.30 i Tersløse Missionshus Tale v. pastor Frode Leth Larsen, Herlev. Kaffebord. MØDE Tirsdag den 28. maj kl. 19.30 i Tersløse Missionshus Tale v/ missionærmedhjælper Jacob Østergaard, Slagelse. Kaffebord.

JUNI SOMMERMØDE Tirsdag den 11. juni kl. 19.30 i Degneparken. Tale v. tidl. rejsesekretær Jens Mortensen, Fredericia. Kaffebord. | 13


KIRKEKONTOR

ADRESSER

MENIGHEDSRÅDSFORMAND for Tersløse, Skellebjerg og Niløse menighedsråd Helmer Breindahl, Vestervang 12, 4293 Dianalund, tlf. 58 26 49 01.

KIRKEVÆRGE for Tersløse, Skellebjerg og Niløse: Axel Borch-Jensen, Øgårdsvej 21, 4293 Dianalund, tlf. 58 26 00 20.

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Menighedsrådsmøder er offentlige

Tersløse - Skellebjerg - Niløse menighedsråd holder normalt menighedsrådsmøde den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00. Referat af møder kan ses på Dianalund Bibliotek og på www.dianalundkirker.dk

FØDSELSANMELDELSE

VIELSE

Ved fødsel kan omsorgs- og ansvarserklæring afleveres inden 14 dage til moderens bopælssogn, hvis ikke forældrene er gift.

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes og aftale tid og sted. Ved vielsessamtalen med præsten skal I medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest. En prøvelsesattest kan rekvireres på Rådhuset, og er en formel undersøgelse af, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden - eksempelvis ikke er gift med andre.

DÅB Skal I have jeres barn døbt så aftales tidspunktet for dåben enten på kirke­kontoret eller hos en af præsterne. Den efterfølgende samtale finder altid sted med en af præsterne. Dette gæl­der i Tersløse Skellebjerg og Niløse Pastorat. Skal barnet navngives - det vil sige ikke døbes, så kontaktes kirke­kontoret i Tersløse Skellebjerg og Niløse. Husk at barnet skal have navn senest 6 mdr. efter fødsel.

BEGRAVELSE Tidspunkt aftales med kirkekontoret eller hos en af præsterne i Tersløse, Skellebjerg og Niløse Pastorat. Den efterfølgende samtale finder sted enten i hjemmet eller hos en af præsterne. Anmeldelsesfristen for dødsfald er i øvrigt 2 dage.

14 |

KONFIRMATION Eleverne fra Holbergskolen går klassevis til forberedelse i Tersløse Sognegård hos en af sognenes præster. Elever fra andre skoler fordeles på disse hold. Der er afsat en konfirmations­ gudstjeneste til hver klasse i Tersløse Kirke, da de fleste konfirmander bor i Tersløse Sogn Desuden kan der frit vælges konfirmation i Skellebjerg og Niløse Kirke. Konfirmationerne planlægges 3 år ud i fremtiden.

men til at er du hjertelig velkom Er du i tvivl om noget, rne. ste præ af en r elle nen kontakte enten kordeg

Tersløse - Skellebjerg - Niløse Camilla Omø Larsen Holbergsvej 82, 4293 Dianalund E-mail: cmla@km.dk Tlf. 58 26 41 44 Mandag - onsdag kl. 10.00-12.00 Torsdag kl. 13.00-17.00 Fredag lukket Sognepræst Frederik Berggren Smidt Holbergsvej 82, 4293 Dianalund Tlf. 58 26 41 21 · fbs@km.dk Træffes bedst kl. 13.00-14.00 Januar-marts er fredag fridag Fra april er mandag fridag Sognepræst Jon Skjold Henriksen Kongstedvej 8 A, 4293 Dianalund Tlf. 58 26 00 02 · josh@km.dk Træffes bedst kl. 12.00-14.00 Træffes ikke mandag Graver: Tersløse Kirke Marianne Raun Tlf. 58 26 54 27 · msr@km.dk Træffes tirsdag - fredag kl. 8.30-9.00 & 12.00-12.30 Graver: Skellebjerg Kirke Pernille Vej Tlf. 58 26 31 63 olronille@hongnet.dk Træffes tirsdag - torsdag kl. 12.00-12.30 Fredag kl. 8.30-9.00 Graver: Niløse Helle Aarup Tlf. 58 26 04 27 · hbna@km.dk Træffes tirsdag - torsdag kl. 12.00-12.30 Fredag kl. 8.30-9.00 Sognemedhj. Annette Olsen Tlf. 23 62 39 72 Organist Gunner Nielsen Tlf. 58 26 58 65 Organist Lea Schmidt Daescu Holbergsvej 129, 4293 Dianalund Tlf. 32 59 65 76. Tersløse kirkes børne- og ungdomskor.


GUDSTJENESTE / ANDAGT DATO

DAG

7/3

Torsdag

14/3

Torsdag

21/3

Torsdag

27/3

Onsdag

4/4

Torsdag

11/4

Torsdag

18/4

Torsdag

25/4

Torsdag

2/5

Torsdag

8/5

Onsdag

16/5

Torsdag

23/5

Torsdag

30/5

Torsdag

DEGNEPARKEN

BLOMSTERGÅRDEN 10.30 JSH (A)

Besøg vores hjemmeside

www.dianalundkirker.dk

10.15 FBS (A) 10.30 FBS 10.15 FBS 10.30 JSH (A) 10.15 JSH (A) 10.30 FBS 10.15 FBS 10.30 JSH (A) 10.15 JSH (A) Ingen gudstjeneste (præstekonvent) 10.15 FBS 10.30 FBS

LØRDAGSDÅB I 2013 tilbyder vi lørdagsdåb på flg. datoer: 2. februar i Skellebjerg 3. august i Niløse

Det nye menighedsråd har konstitueret sig sådan: Formand: Helmer Breindahl Næstformand: Birthe Marie Kildsig Kasserer: Flemming Greve Kontaktperson: Stinne Pedersen Kirkeværge for Tersløse, Skellebjerg og Niløse: Axel Borch-Jensen Thøger Nielsen Niels Jørgen Hansen Annelise Stidsen Lis Petersen Elisabeth Sparre Aagerup Gitte Pedersen Kristian Kragshave Lykke Johansen I kommende kirkeblade vil vi præsentere de enkelte medlemmer nærmere

4. maj i Tersløse 2. nov. i Tersløse

Kontakt kirkekontoret for mere info.

FORKORTELSER:

KIRKEBIL TIL DEGNEPARKEN:

(A) - Altergang

Nygaards Turist & Minibusser, Tlf. 57 83 35 57 Bestilling af kirkebil kan foretages mandag - fredag mellem kl. 9.00 og 15.00. Det koster kr. 5,00 at benytte kirkebil. Betales hos chaufføren.

15

| 15


231 DATO Søndag 3/3

FBS = Frederik Berggren Smidt JSH = Jon Skjold Henriksen

MB = Margrethe Brodthagen MLA = Marianne Agerholm

CC = Christian Callesen

Søndag 10/3

TERSLØSE

SKELLEBJERG

NILØSE

FILADELFIA

GUDSTJENESTER 9.00 - JSH

9.00 - FBS

10.30 JSH (K)

10.30 - FBS (K)

10.30 - MB 10.30 - MB

Søndag 17/3 Maria Bebudelse

14.00 - FBS Se side 9

Onsdag 20/3

17.00 - FBS Gud & Spagetti

Søndag 24/3 Palmesøndag

10.30 - FBS (K)

9.00 - FBS

Torsdag 28/3 Skærtorsdag

19.00 - FBS (K) Spisegudstjeneste

9.00 - JSH

10.30 - JSH

10.30 - MB

Fredag 29/3 Langfredag

10.30 - FBS (K)

19.00 - JSH De 9 læsninger

9.00 - FBS

10.30 - MB

10.30 - FBS (K)

Lørdag 30/3

10.30 - MB Kirkekaffe

23.30 - JSH Midnatsgudstjeneste

Søndag 31/3 Påskedag

9.00 - FBS

Mandag 1/4 2. påskedag

10.30 - JSH/FBS (K) Rytmisk gudstjeneste

Søndag 7/4

10.30 - FBS (K) Gospelgudstjeneste

Søndag 14/4

10.30 - FBS (K)

10.30 - MLA

9.00 - JSH

10.30 JSH (K)

9.00 - MB

10.30 - JSH Konfirmation

10.30 - Biskop Peter Skov Jacobsen og MB

17.00 - JSH Gud & Spagetti

Søndag 21/4

9.00 - FBS

10.30 - FBS (K)

Fredag 26/4 Store bededag

9.30 + 11.15 JSH/FBS Konfirmation

8.30 - FBS, bøn for by og land + kaffe

Søndag 28/4

9.30 + 11.15 JSH/FBS Konfirmation

Søndag 5/5

10.30 - FBS (K)

Onsdag 8/5

18.00 - FBS Spisegudstjeneste

Torsdag 9/5 Kr. himmelfart

10.30 - MB 9.00 - FBS

10.30 - JSH (K)

Søndag 12/5

9.00 - JSH

Onsdag 15/5

17.00 - JSH Gud & Spagetti

Søndag 19/5 Pinsedag

10.30 - FBS (K)

Mandag 20/5

5.30 og 10.30 - MB

9.00 - FBS

Onsdag 17/4

Søndag 26/5

9.00 - FBS

9.00 - FBS

10.30 - MB

9.00 - JSH 10.30 - JSH (K)

10.30 - MB

10.30 - JSH

10.30 - MB Kirkekaffe

Fælles friluftsgudstjeneste (se hjemmesiden) 9.00 - FBS

10.30 - FBS (K) Børnekirke

KIRKEBIL Tersløse-Skellebjerg-Niløse: Kører når der står (K). Bestilling af kirkebil kan foretages mandag-fredag kl. 9.00-15.00 på tlf. 57 83 35 57. Pris 5,00 kr.

10.30 - MB

Tersløse kirkeblad - Nr. 2 - 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you