Page 1

KIRKENYT SKÆVINGE & LILLE LYNGBY SOGNE

2012

Adresser.... ................ .......... 2 Præstens side .................. ...... 3 Kirkelukning ?................ .. .. .... 4 Høsten er i hus............ .. .. .. .. .. 6 Provstiproje kt............... .. .. .. .. .7 Koncerter.... ................ .. .. .. .. .8 Kalender.... ................ ........ 10 KIBU-nyt..... ................ .. ...... 12 Salmemarat on............. .. .....13 Lidt af hver t................ ........ 14 Allehelgensd ag.............. .....16 Opslagstavl en.............. ...... 18 Kirkefodbold ................ ...... 20

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER


Adresser Hvor intet nævnes er postnr. 3320 Skævinge

BEGGE KIRKER: Sognepræst Michael Thomsen Ny Harløsevej 11 Tlf. 48 28 81 46. Email: mtho@km.dk. Mandag fridag Er jeg hjemme, tager jeg altid imod både telefoniske og personlige henvendelser på alle tider af døgnet Alle henvendelser vedrø­ren­de dåb, bryllup og dødsfald skal ske til sognepræsten. Henvendelser vedrørende attester, navneændringer, fødselsanmeldels­er skal ske til: Det fælles Kirkekontor Østergade 16, 1. sal 3400 Hillerød tlf: 70 23 03 93 E-mail: hpfk@km.dk Er man i tvivl om, hvor man skal henvende sig i en konkret sag, er man velkommen til at ringe til sognepræsten. Organist Susanne Ketelsen Sånevej 6, 3080 Tikøb Tlf. 49 75 85 98. Mandag fridag.

2

Vore kirker er åbne for besøgen­de og andagts­ søgende alle dage kl. 8-16. Benyt Jer af muligheden for en stille stund i hverdagens travl­hed. SKÆVINGE KIRKE: Ny Harløsevej 9 B Graver Alex Gradischnig Ny Harløsevej 9 B Tlf. 24 45 29 07 (dagtimerne) Kirkesanger: Michelle Linderod Åmosevej 14 3400 Hillerød Tlf. 23 80 89 35 LILLE LYNGBY KIRKE: Lille Lyngbyvej 23 Graver Helmut Gradischnig Lille Lyngbyvej 23 Tlf. 23 71 53 91 (dagtimerne) Kirkekoret og Korskolen: Kontakt organisten

Oplysning om forsidefoto: Kirkekoncerter kan godt være kedelige!

MENIGHEDSRÅDET Formand Birthe Nielsen St. Lyngbyvej 56 G Tlf. 48 21 01 83 E-mail: nielsen56@mail.dk Næstformand og kirkeværge Ole Knudsen Ny Harløsevej 13 A Tlf. 48 21 01 52 Kasserer Nina Andreasen Hovedvejen 10 D 3330 Gørløse Tlf. 22 88 10 37 Præstegården: Henvendelser vedr. leje af præstegårdens lokaler skal ske til sognepræsten. Lokalerne kan kun lejes til for­enings– og møde­ arrangemen­ter, ikke til private fester eller receptioner. HJEMMESIDE: www.lillelyngbykirke.dk www.skaevingekirke.dk www.skævingekirke.dk KIRKEBLADETS REDAKTION: Benthe Knak Nygaard, Esther Thomsen og sognepræsten (ansvarh.). Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A/S


side s n e t s Præ Af Michael Thomsen

Dit forhold til folkekirken? Jeg tror, det er længe siden, at så mange mennesker lige medlemskab er finanskrisen. Der er mennesker, har tænkt over deres forhold til folkekirken, som tilfæl- der er nødt til at se på hver eneste krone i husholdnindet er lige i denne tid. Tanker, der også får mennesker gen. Bruger man alligevel ikke kirken til noget, så er til at overveje deres medlemskab af folkekirken. Og der lidt kroner at hente i den sparede kirkeskat ved nogle tager konsekvensen og udmeldelse. melder sig ud, mens andre mel4) Troen. Der er mennesker, der der sig ind igen. Der er dog flest slet ikke tror på noget af det kristenGud kan man ikke udmeldelser lige i øjeblikket. dommen har at fortælle. Forholdet Jeg tror også, der særligt er fire til tro får dog også mennesker til at være lige glad med! faktorer, der gør sig gældende i vælge andre former for kirker eller denne sammenhæng. For de menigheder end folkekirken. fleste er det måske kun en eller to af disse, der får Disse fire faktorer findes der selvfølgelig forskellige dem til at handle, som de gør. De fire faktorer er nuancer af hos mange af os. Fælles for disse faktorer 1) Kirkelukninger eller anden form for indskrænknin- er, at de beskriver nogle mennesker, der på en eller ger i den service, man tidligere har været vant til. Fol- anden måde har en holdning og bevidst udviser et kekirken er også trængt økonomisk og må i højere engagement eller vælger det fra i folkekirkeregi - elog højere grad tænke over, hvordan pengene bru- ler måske helt vælger kristendom fra. ges. Det gælder de kirkelige aktiviteter/tilbud, vedli- Folkekirken består dog af rigtig mange mennesker, gehold af bygninger, personaleforbrug og kirke- der er uengagerede og måske lige frem ureflekterengårdsdrift – kort sagt hele vejen rundt. de over kirken som institution, som trossamfund, som 2) Indførelsen af nye kønsneutrale vielsesritualer. traditionsbærer eller som fællesskabsstiftende. Er Nogle synes, det var på tide; mens andre synes, det man uengageret og egentlig lidt lige glad med det er for meget. En sag, der har langt større teologiske hele, har man mistet retten til at brokke sig. Man har og samfundsmæssige betydninger og konsekvenser også mistet muligheden og retten til indflydelse. end den første, jeg har nævnt. Selv i juraen har det Som medlem af folkekirken synes jeg, man skal væændret på opfattelsen af, hvad et ægteskab er. Det- re både engageret og reflekterende så det får konsete er en faktor, der for nogle trækker store veksler på kvenser for en selv. Dette synes jeg dels for folkekirtrofastheden overfor folkekirken, fordi det også har kens skyld og for dens betydning i sognet, dels fordi betydning for, hvordan kirken ser sig selv i samfun- folkekirken først og fremmest har et budskab med afdet. For nogle virker det også som et populistisk for- gørende betydning for mennesker, for deres liv, deres søg på at tækkes nogle, mens man så skubber andre tro og deres syn på sig selv og andre; men mest af fra sig. Men disse andre, der er negative overfor de alt for deres forhold til Gud. Gud kan man ikke være nye ritualer, opfattes som umenneskelige, gammel- lige glad med. Enten er man engageret og reflektedags og forstokkede, ja måske lige frem ukristelige. rende i sit gudsforhold, eller også er man imod. Et ikOg hvis ikke de vil lege sammen med folkekirkens ke-eksisterende gudsforhold findes ikke, for Gud fornye legekammerater, så må de gå. Folkekirken har holder sig altid til os. Guds engagement kræver medvist, at den langt hen ad vejen har plads til alle – der engagement eller mod-engagement. mere eller mindre vil, som kirken vil. Retfærdigvis skal Jeg vil opfordre alle kristne, troende mennesker og det siges, at i lovgivningen er der stor frihedstradition medlemmer af folkekirken til at reflektere over deres i folkekirken; men denne sommer har vist, at det er manglende engagement i sognekirken - og måske der ikke altid i det praktiske liv ude i landet. Debat- nå dertil, at det skal der laves om på - i positiv forten og retorikken har til tider været hård omkring det- stand. Man kan være deltager, frivillig medarbejder te emne. - eller måske endda tage del i menighedsrådsarbej3) En lidt mere stille faktor til overvejelse af det kirke- det (se mere herom på side 4-5).

3


KIRKELUKNING? - og meget andet? v/medl. af menighedsrådet

Gælder det vore kirker? Hvad vil der ske i vore sogne? Hvordan vil det påvirke dig? I dagspressen og i TV læses og høres om problemer i folkekirken og der argumenteres for blandt andet at lukke kirker, fordi grundlaget for deres eksistens målt i antal kirkegængere tilsiger det. Der peges på Folkekirkens dårlige økonomi, på dalende medlemstal og på svigtende opbakning om det kirkelige liv. Mange spændende og væsentlige spørgsmål trænger sig på og vil få stor betydning for fremtiden i vore sogne, men sognene og deres kirkeliv – ja, det er jo os selv! At være medlem af Folkekirken i et lokalt sogn er derfor et spørgsmål om aktivt at engagere sig sammen med andre til gavn for alle i sognet. Så hånden på hjertet: Hvordan og hvor meget deltager du i vore sognes kirkelige liv ?

4

Hvordan og hvor meget påvirker du udviklingen i vore sogne ? Det folkevalgte menighedsråd tager sammen med sognepræsten hånd om det lokale kirkeliv med dets aktiviteter for børn, unge, familier og ældre. Dette arbejde nyder godt af frivillige medlemmers engagement og indsats. For nogle år siden blev

rådet inspireret til én gang om måneden på en almindelig hverdagsaften at holde en såkaldt spaghettigudstjeneste. Disse gudstjenester med efterfølgende fællesspisning har med stor tilslutning vist, at kirkelivet både kan og skal udfolde sig også uden for kirkerummet. Et andet eksempel er det igangsatte forsøg med tilpasninger af gudstjenestens ramme.

... sognene og deres kirkeliv - ja, det er jo os selv!

Arbejdet som menighedsrådsmedlem spænder vidt - både med visioner og planer for fremtiden og med ansvar for kirkelivet og for rammerne om dets ud-


foldelse, herunder tage vare på to pragtfulde middelalderkirker og to smukke kirkegårde samt et velfungerende personale. Spændende og udfordrende opgaver! Men arbejdet i menighedsrådet må ikke stagnere og derfor er det sundt med en jævnlig fornyelse blandt rådets medlemmer, så nye idéer og nye kræfter kan påvirke livet i vore sogne. Er du en af dem, som bør overveje aktivt at bidrage hertil, så opfordrer vi dig til at deltage i det kommende menighedsrådsvalg 2012.

Valgforsamlingsmødet holdes tirsdag den 11. september 2012 kl. 19.00 i mødesalen i Skævinge præstegård. Nyhed! Vi deltager i et landsdækkende valgforsøg og har derfor fået dispensation til en valgperiode på kun 2 år (mod normalt 4 år). Som ved de tidligere valg holdes der et orienteringsmøde forud for valget, men som et andet forsøg vil dette møde blive et såkaldt ”Valgforsamlingsmøde”, hvor der straks kan vælges direkte til det nye råd (dog med en lille ’kattelem’). Læs om vilkårene for forsøgene på sognenes hjemmeside www.skævingekirke.dk eller www.lillelyngbykirke.dk.

5


Høsten er i hus ”Tak er kun et fattigt ord” sang Bamse engang i en meget populær sang. Tak kan også være et svært ord. For har vi noget at være taknemmelige for? Er vi ikke vores egen lykkes smed? Knokler vi ikke selv for det daglige brød, terminerne og afdragene på hus, bil og forbrugslån? Sveder vi ikke flere gange om ugen, når vi knokler af sted for at holde os i form og passe på vores krop? Har vi ikke også selv betalt for diverse operationer for at bevare det unge og smukke look? Skylder vi nogen en tak? Sandsynligvis gør vi. Meget af vores liv var ikke, hvad det er, hvis ikke alle de andre rundt om os også bare gjorde det selvfølgelige og daglige. Vi tager hinanden for meget for en selvfølgelighed i det daglige. Vi skylder hinanden tak for at være en del af vores liv. Vi skylder Gud

6

Herren tak for livet og dets muligheder. Vi skylder at være taknemmelige i vores livssyn og – førelse. Derved overvindes faktisk også mange kriser og nedture. De fleste af os har langt flere grunde til at sige tak end ak. Høstgudstjeneste er taknemmelighedsgudstjeneste for livet. Efter gudstjenesterne 16/9 (side 10-11) indbyder menighedsrådet til frokost i præstegårdens mødesal, hvor der hol-

des auktion over frugt og grønt til fordel for nogle, der måske har flere grunde til ak end tak for livets basale vilkår. Derfor opfordres alle til at medbringe et eller andet frugt, grønt, blomster eller lignende til gudstjenesten. I gudstjenesten vil disse konkrete frugter af livet symbolisere vores taknemmelighed for livet. Takken går til Gud, men gaverne giver vi til andre, der trænger mere end vi - vores provstiprojekt (se næste side). Vel mødt.


Foto: www.sxc.hu - Wia-Tirol

Provstiprojekt

Hillerøds kirkers missionsprojekt 2012 hedder En tryg start på livet. Det er et projekt omkring et Mor-barn-center i Bohong i Den Centralafrikanske Republik varetaget af Mission Afrika. Mission Afrika er et folkekirkeligt missionsselskab, der samarbejder med kirker i Afrika og Danmark om mission. Mission Afrika favner projekter indenfor forkyndelse, oplæring, kirkeudvikling, forbedring af almene levevilkår og nødhjælp. Målet er en helhedsorienteret tilgang til mission, der vidner om Guds kærlighed til det enkelte menneske.

Mor-barn-centeret i Bohong dækker et område på størrelse med Bornholm. Uden indsatsen fra hjælpende hænder som Mission Afrika vil mange mennesker i den sydlige del af landet stå uden nogen form for medicinsk hjælp. Gennem fødselshjælp og vejledning, vaccinationsprogrammer og sundhedstjek er centeret med til at nedbringe dødstallene blandt børn og fødende kvinder. Centeret giver håb i et område, der ofte har været hærget af rebeller og banditter. Med personalets dygtige indsats og lokal opbakning eksisterer centeret mod alle odds og er et af de bedste i landet.

Blandt centerets brugere er mange unge mødre, der har brug for hjælp og vejledning vedrørende hygiejne og ernæring. Får spædbørnene ikke den rette omsorg og nærende kost, kan de blive skadet for livet. Vi støtter i vore sogne dette fælles projekt gennem PKYM (Provstikomitéen for Ydre Mission) i Hillerød ved indsamlinger i kirkerne. Tak for hver en gave til dette. Projektet kører frem til foråret 2013. Tag en folder i kirken og læs mere eller se på www.missionafrika.dk.

7


Koncer ter

tslæsere. Kære Kirkeny ter. merens koncer Lidt om sensom i vore kirker. r te er gode konc e ng a m er Der en Kolorit, et ed vokalgrupp m r va e st d si Den au. Jeg tror, r på højt nive ko t tig yg d et meg ig ret i, at det nde vil give m re æ ev ed st til de er burde være isk koncert. D st a ynt fa en r va -. og Ll. Lyngb e-, Meløse-, St ng vi om æ s Sk Læ re fle ncerter. nød disse ko borgere, der venner og beta , r på siden g he e rn te er nc ko g det videre. kendte med, si Kærlig hilsen sen, organist Susanne Ketel lle Lyngby Skævinge & Li

Vokalgruppen Kolo rit

Onsdag d. 19/9 kl. 19.30 er der koncert i Skævinge Kirke. Det er Michelle Linderod og undertegnede, der vil underholde med et repertoire fra den klassiske afdeling. Koncerten vil vare en times tid. Michelle Linderod, som er kirkens dygtige sanger, og jeg har været på kursus i juni, på Emmaus Kursuscenter, den tidligere Haslev Højskole og vi er blevet undervist i sammenspil og sang. I skrivende stund har vi ikke været af sted endnu. Men jeg lover, det bliver godt.

8


Søndag d. 23/9 kl. 16.00 er det i Lille Lyngby Kirke, det foregår. Else-Marie Kristoffersen vil spille på orglet, et varieret program, der vil vise orglets forskellige kvaliteter. Else-Marie Kristoffersen er uddannet på Det jyske Musikkonservatorium i Århus hos domorganist Anders Riber og John Frandsen. Bestod Diplomeksamen i 1995, hvorefter hun blev optaget i solistklassen. Debuterede herfra i 1997. Har studeret hos professor Gaston Litaize, Paris og hos David Sanger, London. Else-Marie Kristoffersen har været organist ved flere forskellige kirker, bl.a. Holmens kirke, hvor hun var organistassistent 20002005. Fra 2006-2009 var hun leder af Fredensborg Slotskirkes Pigekor. Hun har siden 2010 været ansat som organist ved Asminderød og Fredenborg Slotskirke. Hun spiller koncerter over hele landet både som solist og akkompagnatør. Er desuden brugt som foredragsholder. I 1997 modtog hun Dansk piano- og orgelbyggerforenings pris.

Søndag d. 28/10 kl. 16.00 i Lille Lyngby Kirke får vi besøg af Dorthe Zielke og Søren Johannsen på trompet og orgel. Det er ikke første gang vi skal nyde godt af dette dygtige og underholdende par. Gennem årene har disse to musikere gæstet os flere gange. En smuk og festlig eftermiddag med dejlig musik. 9


S ept emb er 2.

13. søndag efter Trinitatis. Skævinge 9.00, Lille Lyngby 10.30 Tekster: Mika 6,6-8; 1 Tim 1,12-17; Matt 20,20-28: Om at tjene Indsamling: Diakonissestiftelsen

9.

14.s.e.Trin. Lille Lyngby 9.00, Skævinge10.30 (kirkekaffe) Tekster: Sl 39,5-14; 2. Tim 2,8-13; Joh 5,1-15: Bethesdadammen

11.

Valgforsamling. Se side 4-5

12.

Menighedsrådsmøde kl. 18.45 i præstegården

16.

15.s.e.Trin. Lille Lyngby 9.00, Skævinge 10.30 (Høst. Se s. 6 ) Tekster: Sl 73,23-28; ApG. 8,26-39; Luk 10,38-42: Martha og Maria Indsamling: Provstiprojekt

19.

Kirkekoncert Skævinge Kirke. Se side 8-9

23.

16.s.e.Trin. Skævinge 9.00, Lille Lyngby 10.30 (kirkekaffe) Tekster: Sl 139,1-12; 1 Kor 15,21-28; Joh 11,19-45: Lazarus Indsamling: Dansk Missionsråd

23.

Kirkekoncert Lille Lyngby Kirke. Se side 8-9

23.

Kirkefodbold. Se bagsiden.

26.

Spaghettigudstjeneste. Se side 18-19

30.

17.s.e.Trin. Lille Lyngby 9.00 v/Eva Mikkelsen Tekster: Sl 40,2-6; Judas 20-25; Mark 2,14-22: Om følge, faste og vin

Ok t ob er

10

7.

18.s.e.Trin. Skævinge 9.00, Lille Lyngby 10.30 Tekster: Sl 121; 1 Joh 4,12-16a; Joh 15,1-11: Vintræet og grenene Indsamling: Provstiprojekt

10.

Menighedsrådsmøde kl. 18.45 i præstegården

14.

19.s.e.Trin. Lille Lyngby 9.00, Skævinge 10.30 (kirkekaffe) Tekster: 1 Mos 28,10-18; 1 Kor 12,12-20; Joh 1,35-51: Følg mig!

17.

Studiekreds i præstegården. Se side 14-15


Ok t ob er 21.

20.s.e.Trin. Skævinge 9.00, Lille Lyngby 10.30 (kirkekaffe) Tekster: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44: Hovedhjørnestenen Indsamling: Provstiprojekt

23.

Spaghettigudstjeneste. Se side 18-19

24.

Studiekreds i præstegården. Se side 14-15

28.

21.s.e.Trin. Lille Lyngby 9.00, Skævinge 10.30 Tekster: Ez 18,1-4a; Åb 3,7-13; Luk 13,1-9: Skæbne og bestemmelse Indsamling: KFUK’s Sociale Arbejde

28.

Kirkekoncert Lille Lyngby Kirke. Se side 8-9

Novemb er 4. 7.

Allehelgensdag. Lille Lyngby 10.30, Skævinge 14.00 (se side 16) Tekster: Es 49,8-11; Åb 21,1-7; Matt 5,13-16: Jordens salt Indsamling: Dansk Sømands- og Udlandskirker Studiekreds i præstegården. Se side 14-15

11.

23.s.e.Trin. Lille Lyngby 9.00, Skævinge 10.30 (kirkekaffe) Tekster: Jer 7,1-11; Fil 3,17-21; Mark 12,38-44: Giverglæde/-byrde Indsamling: Menighedsfakultetet

14.

Studiekreds i præstegården. Se side 14-15

18.

24.s.e.Trin. Skævinge 9.00 v/Eva Mikkelsen Tekster: Dan 7,9-10+13,14; 2 Kor 5,1-10; Joh 5,17-29: Om at høre og tro m.m.

21.

Menighedsrådsmøde kl. 18.45 i præstegården

25.

Sidste søndag i kirkeåret. Skævinge 9.00, Lille Lyngby 10.30 (kirkekaffe) Tekster: Mika 4,1-3; 1 Kor 3,10-17; Matt 11,25-30: Kom til mig! Indsamling: Indre Mission i Danmark

28.

Studiekreds i præstegården. Se side 14-15

29.

Spaghettigudstjeneste. Se side 18-19

Hvor intet andet nævnes er gudstjenesten ved sognepræsten. Om Bauneparkens gudstjenster og dåbsgudstjenester se side 10. 11


KIBU-nytt

KIBU-ny

Kirkens børn & unge i Skævinge & Lille Lyngby sogne

Juniorklub

Mødes torsdag aften kl. 19-21 i præstegårdens mødesal og er for 9-12 årige.

Teenklub Mødes tirsdag aften kl. 19-21.30 i præstegårdens mødesal og er for 13+

Kontakter Korskolen/pigekoret: Susanne Ketelsen Organist ved vore kirker Tlf. 49 75 85 98 Mobil 23 30 87 98 susanne@ketelsen.nu Juniorklub og Teenklub: Michael Thomsen Sognepræst Tlf. 48 28 81 46 mtho@km.dk

12

K

orsko le og pigekor& Lille Lyngby sogne Kirkens Kæ børn & unge i Skævinge re Bø rn og forældre, i alle kro ge, gader og stræder i egnen af Skævinge og omLille Lyngby Kirker. Mon ikke der skulle være nogle børn, der har lyst til at synge i kor? Lige nu kunne vi go dt bruge lidt flere børn, det er sjovere at synge, når vi er mang e. Så tag lige en snak om det. Jeg er sikker på, at der findes børn, som har lyst til san g, men ikke lige får gjort noget ved det. Korsæsonen starter igen d .6. september kl. 15.00 - 15.55 for 2. - 5. kl. og Pigeko ret kl.16.15- 17.45. Skulle der være nogle bø rn fra 1. klasse, er de og så velkomne. Det er sjovt og lærerigt at synge, man bliver i godt humør af at få sunget lungerne fulde af luft, og det smitter af på indlæring af andre ting. Der er plads til nye børn, og drenge er også velkom ne i Korskolen, hvor vi arbejder seriøst med klang og ryt melæring. Der er også plads til nye medlemmer i Pigekoret, der, som navnet siger, udelukkend e er for piger fra 6.kl. og opefter. Det er lidt mere krævende, ide t pigerne medvirker ved alle bryllupper og gudstjenester, til gengæld er det lønnet. Det er ikke nødvendigt at kunne noder, men de r kræves god mødedisciplin og interes se for sang. Prøverne er koncentrerede og arbejdsomme me n også hyggelige med tedrikning og snak. Undervisningen er gratis! Henvendelse til organist Susanne Ketelsen, tlf. 23 308798 eller susanne@ketelsen.n u


e

Salmemaraton Salmemaraton er et krævende langdistanceløb, men det skulle gerne kaste mange glæder af sig undervejs. Blandt andet glæden ved at synge sammen og tid til fordybelse i nogle af dansk digtnings smukkeste tekster. Det er blevet sagt om Den Danske Salmebog, at den er verdens bedste. Den rummer år-

hundreders digtere og komponisters forsøg på at give den kristne tro ord og toner. Ord og toner vores tro i dag også kan stå og gå (videre) på. Når man deltager i en maraton, skal der væske og sukker til, derfor vil der blive serveret vand undervejs og kaffe midtvejs i hver etape.

Vel mødt til salmemaraton rundt i alle kirkerne i Hillerød Provsti - tag din sangglade nabo med! Yderligere spørgsmål kan besvares af sognepræsten.

Program for efteråret 2012 Dato Kirke Emne Nr. i DDS 4. sept. Alsønderup Guds rige, kirken og kirkens enhed 318-335 19. sept. Gadevang Kirkens bevarelse og fornyelse 336-354 4. okt. 16. okt. 31. okt.

Lynge Grønnevang Ll. Lyngby

Kirkens mission og diakoni Tro, bøn og omvendelse Evighedshåbet

355-374 576-597 553-569

15. nov. Engholm Aften 757-770 27. nov. Slotskirken Kristi efterfølgelse og vinter/advent 598-613+ 732-733 12. dec.

Nr. Herlev

Jesu fødsel

115-135

Alle aftner kl. 19-21.15. Fra kl. 18.30 er der en introduktion om kirken.

13


Lidt af hver t

Fyld Danmarks Kirker Igen i år afholdes en ”Fyld Danmarks kirker”-dag den sidste søndag i september. Det er en dag, som bliver markeret rigtig mange steder i landet, og hvor alle opfordres til at gøre en ekstra indsats på at invitere venner, bekendte, arbejdskammerater, naboer, syklubben, gymnastikholdet, løbegruppen, cykelholdet, jagtkammerater osv. til gudstjeneste i den lokale kirke. Opgaven går ud på at fylde kirken og samle så mange som muligt af sognets beboere til gudstjeneste. ”Fyld Danmarks kirker” er dermed en øvelse i at invitere andre med i kirke, med det formål at det forhåbentlig vil smitte af på kirkegangen de øvrige søndage. Hvorfor ikke tage udfordringen op? Der er gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke kl. 9.00 ved Eva Mikkelsen. Se om projektet på www.fyldkirken.dk

Hjertestarter Menighedsrådet påtænker at få en hjertestarter opsat i præstegården i samarbejde med TrygFonden. Dette kræver en gruppe mennesker, som vil varetage tilsyn med hjertestarteren samt deltage i kursus i brugen af den. Er der nogle, der er interesseret i at være med til dette, er man meget velkommen til at henvende sig. Projektet er kun muligt såfremt en 10-12 mennesker melder sig. Henvendelse senest d. 1. okt.

14


Studiekreds Efterårets studiekredsaftner byder på mulighed for at afbryde præstens prædiken med spørgsmål eller kommentarer, give højlydt udryk for enighed eller uenighed. Aftnerne indledes med fællesspisning. Derefter samles vi om en lidt anderledes gudstjeneste, hvor vi fordyber os mere i bibeltekster og salmer end der ellers er mulighed for ved en gudstjeneste. Med dette som udgangspunkt kan vi måske ved samtale få nye vinkler på gamle problemstillinger eller sat fokus på noget, der lige nu er oppe i tiden. Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig senest tre dage før til præsten. Alle dage kl. 18.30-20.30. Datoer: 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 28/11. Alle er velkomne til en anderledes gudstjeneste eller studiekreds – hvad man nu synes.

Billederne er alle fra sogneudflugten til Stevns og Møn d. 10/6.

15


Allehelgensdag

Allehelgensdag mindes vi de mennesker, der er døde fra os det seneste år, og deres navne læses op ved gudstjenesten denne dag. I vores kirker nævnes alle, der er døde eller bisatte/begravede i vore sogne, og som var medlem af folkekirken. Efter gudstjenesterne indbyder menighedsrådet til eftermiddagskaffe i præstegårdens mødesal kl. 15.15, hvor alle er velkomne. Allehelgensdag er den dag i kirkeåret, hvor evighedshåbet og opstandelsestroen er særligt fremtrædende, og dagens salmer lægger ord til nogle fantastiske billeder om livet hjemme hos Gud. I bibeltekster og salmer forkyndes, at alle mennesker en dag skal træde frem for den almægtige Gud. I troen på Gud kan denne dag imødeses med glæde og jubel, da den er begyndelsen til et liv uden død og sorg. Gud vil, at en evig herlighed skal være vores livsperspektiv på den anden side af dø-

Allehelgensdag er i år søndag den 4. november og der er gudstjeneste i Lille Lyngby kirke kl. 10.30 og i Skævinge kirke kl. 14.00

16

den. Vi lever i sorgens og dødens verden, men i troen på Jesus Kristus lever vi samtidig i håbet om det evige liv. Allehelgensdag sætter ord på tro, håb og kærlighed og deres betydning og aktualitet i ethvert menneskes tro på Jesus. Troen, håbet og kærligheden giver livet evighedsperspektiv og viser os, at et liv med Jesus er et liv hen over døden og ind i evigheden. I troen på Jesus som Guds Søn og vores Frelser er døden ikke uden håb, ikke håbløs. I troen på Jesus er døden ikke afslutningen. Herligheden venter! Livsalige dag, som i håbet vi venter, da verden er blevet Guds rige til sidst, da menneskeslægten forløsning har fundet, og alle bekender, at Herren er Krist, da døden er dødet og synden forsvundet, og fuldkommen frelse for evig er vundet. (Salmebogen nr. 568)


Kirkelige handlinger

DØBTE

DØDE

VIEDE/VELSIGNEDE

• Lucca Hørbov Wilmerskov • Ahrn Nygaard Valentin • Rosalina Lorenzen Jørgensen • Selma Nordstrand

• Hilma Elisabeth Jensen,

• Gleide Alves de Almeida &

• Gerda Ruth Jørgensen,

• Loise Joye Karlson & Lasse

• Isak Brogaard Øster • Jakob Dyndegaard Milling • Viola Sofia Herrmann Eliesen • Noah Borch Hollensted • Carl Lars Langrind • Waldemar Frost Zacho

Hillerød

Richter-Friis

Skævinge

Skævinge

• Lillian Bente Jacobsen, • Else Bergh Aagesen, København

Thomas Jensen, Skævinge

Ethan Hansen, Helsingør • Merete Refslund & Jonas Lange Nielsen, Meløse • Freja Taylor & Norman Foubister, Skotland

• Erik Roelsgaard Vaupel, Meløse

Werge

• Ingrid Hansen Tobekk • Ella Marie Steen Elmeskov

17


Lørdagsdåb Barnedåb holdes normalt ved søndagens gudstjenester. Da mange også ef­ter­spørger alternative tids­punkter til dåb, har me­nigheds­rådet besluttet at til­godese dette ønske frem­over ved en såkaldt dåbsgudstjeneste én lørdag om måneden. Denne afholdes kl. 11 og kun i den ene af vore kirker. Den først anmeldte dåb vælger således i hvilken kirke, det skal foregå. I de kommende måneder afholdes dåbsgudstjeneste på følgende dage (hvis ingen anmeldte dåb, bortfalder gudstje­nesten):

Bauneparkens gudstjenester kl. 10.30

8/9, 13/10, 10/11, 8/12, 12/1, 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6

13. september

Ring og aftal nærmere med præsten.

Eva Mikkelsen 27. september Eva Mikkelsen 11. oktober Michael Thomsen 25. oktober Eva Mikkelsen 8. november Michael Thomsen 22. november Michael Thomsen

Mail-lister Vil du gerne have en reminder om diverse aktiviteter i kirker og præstegård kan du komme på mail-listen. Organist Susanne Ketelsen tilbyder at minde om koncerterne i vore kirker. Præst Michael Thomsen sender gerne en såkaldt pastoral servicemeddelelse ud om alt andet. Send blot en mail til os og giv besked om, om du vil mindes om alt eller der er særlige arrangementer, du foretrækker. Du kan også få tilsendt en mail om salmenumre til kommende søndag, hvis du skulle have lyst til at være lidt orienteret på forhånd (dette gælder dog ikke, når der er en anden præst ved gudstjenesten). En sådan mailliste er allerede i brug. Se vores email-adresse m.m. på side 2. Maillisterne er anonyme, så de enkelte modtagere kan ikke se, hvem der ellers er med på listen. 18

Menigheds­­ rådsmøder 12/9, 10/10, 21/11, 12/12 Dagsorden og referater kan ses på hjemmesiden.


op s l a gs ta v l en Kirkekaffe

FDF Skævinge (6-15 år)

Kirkekaffe serveres ved enkelte gudstje­ne­­ster i våbenhuset umiddelbart efter guds­­­tjenesten.

samles hver onsdag kl. 18.30-20.00 på Følle­går­den, Følle­gårdsvej 4. Kontakt til FDF: Mette Rask, Tlf: 48 17 00 66, Mobil: 21 65 68 71, mette.rask@mail.tele.dk

Sykredsen Sykredsen samles for at hygge og fremstille diverse håndarbejder og andre spændende ting, som sælges ved julestuen og andre arrangementer til fordel for hjælpe- og missionsarbejde. Vil du vide mere om sykredsens arbejde, er du velkommen til at kontakte Esther Thomsen, Skævinge præstegård, tlf. 48 28 81 46, eth@km.dk. Alle er velkomne, også selv om man ikke er den store håndarbejdsmester. Evt. kørelejlighed kan aftales ved henvendelse til Esther Thomsen. Mødedatoer 11. sept. / 25. sept. / 9. okt. / 23. okt. / 6. nov. / 20. nov. / 28. nov. (NB kl. 9) / 30. nov. (NB kl. 13.30) - alle dage i præstegårdens mødesal kl. 14-16. Den 1. dec. afholdes julestue kl. 14-16. Mere herom i næste Kirkenyt.

Kirkebil Menighedsrådet tilbyder kirkebil til alle, der af en el­ ler anden grund har brug for kørelejlighed til guds­ tjenester og arrangementer i vore kirker og i præstegården. Man ringer blot til præsten, tlf. 48 28 81 46, gerne i rimelig tid inden, så be­stiller og betaler kirken for taxa­ en. Nemmere kan det ikke være.

Spaghettigudstjeneste Gudstjeneste på børneniveau med efterfølgende spaghetti og kødsovs og grøntsagsbuffet i mødesalen. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig (vi hælder bare lidt mere vand i kødsovsen). Alle uanset alder og med eller uden børn er velkomne til denne hyggelige og givende samværsform i kirke og præstegård. Datoer: 26/9; 23/10; 29/11 - alle dage kl. 17.30 (i kirken) til kl. 19. 19


226

Kunne du have lyst til at spille med i vores årlige fodboldkamp mod Frederikssund kirke, så er det nu, du skal kridte støvlerne. Det sker søndag d. 23. sept. kl. 15, hvor vi mødes i præstegården. Alle er velkomne, også som heppere på sidelinien. Efter kampen bydes på pizzabuffet i mødesalen. Sidste år vandt vi vandrepokalen, og det kunne være rart, om den blev her hos os. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte præsten.

20

Team Lynderup · 97 17 34 08

Kirkefodbold

Kirkenyt - Skævinge og Lille Lyngby - Nr. 3 - 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you