Page 1

KIRK E BL A DET

FOR SEVEL, HERRUP & TRANDUM KIRKER

N R . 4 · 2 0 1 2 · S E P T E M B E R · O K TO B E R · N O V E M B E R

»EN SØNDAG VED SØEN«

Frilufts- og teltgudstjeneste ved Stubbergård Sø, søndag den 26. august. Fra kl. 10.00: Kaffe og rundstykker Kl. 11.00: Gudstjeneste: Jens Jødal fra Kirketeateret spiller forestillingen »Daniel, den skøre ku(g)le - en enmands-rap-musical«. Voksenkoret medvirker. Efter gudstjenesten: Spisning af medbragt mad. Der er tændt op i stor grill. Medbring: Noget at sidde på, mad og drikke til frokost/grill, tøj efter forholdene. Indkørsel fra Trevældvej.

MENIGHEDSRÅDSVALG

GOSPELKONCERT

KLEZMERDUO

Opstillingsmøder · ”En søndag i Sevel” · Konfirmandindskrivning · Koncerter · Kor · Foredrag · Og meget andet…

SEVEL

www.sevelkirke.dk

HERRUP

www.herrupkirke.dk

TRANDUM

www.trandumkirke.dk


KIRK E LI G VEJ V I S E R

Sognepræst Erik Bjørn, Hjerl Hedevej 3, Sevel, 7830 Vinderup. Tlf. 9744 8059. E-mail: erbj@km.dk Ugentlige fridage: mandag samt fredage i ulige uger og lørdage i lige uger. Fravær/ferie/fridage: 8. og 9. september, 29. og 30. september, 15.-21. oktober begge dage inkl., 27. oktober, 10. og 11. november. Der henvises til sognepræst Gertrud Bangshøj, Vinderup, tlf. 9744 1105, dog i perioden 15.-21. oktober til Vilhelm Værge, Ejsing, tlf. 9744 6007

SE VEL

Menighedsrådsformand: Keld Bedsted, 9744 8248 lenekeldbedsted@gmail.com Organist: Charlotte Møller Nielsen, 4061 3173 mail@musikskabet.dk Kirkesanger: Bodil Sørensen, 9744 8303 Graver: Poul Sørensen, 4012 9812. Træffes i dagtimerne. Mandag er kirkebetjeningens fridag.

MENIGHEDSRÅDSVALG Til efteråret skal der være valg til menighedsråd. Valget gælder for en 4-årig periode. 4 år kan måske føles som lang tid, men tiden går hurtigt ! I foråret blev der holdt et møde i Herrup Forsamlingshus, hvor menighedsrådet redegjorde for sit arbejde og hvilke planer, der lå foran. På mødet kom det frem, at i det nuværende menighedsråd var det svært, måske umuligt, at finde nogen, der ville fortsætte arbejdet og lade sig opstille til valget. Jeg synes, det er meget uheldigt med for stor udskiftning. Det bør være mere glidende af hensyn til at få nogle nye til at stille op til valget. Jeg har meget svært ved at forstå, at der i tiden er en holdning til ikke at ville lade sig vælge til et menighedsråd, hvis opgave det bl.a. er at skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

HE RRUP

Det er både en gave og en opgave at være medlem af et menighedsråd. Gaven skal modtages i ydmyghed - at være betroet den til at løse de opgaver som et menighedsråd får på dagsordenen, hvis indhold kan variere meget. Én af opgaverne er at ansætte personale, få valgt de rette personer, så der kan skabes gode muligheder for et godt samarbejde. Så er der meget, der er lykkedes – og glem ikke glæden over det! Og uanset om det er organist, graver, kirkesanger eller præst, der skal vælges, så foregår den slags beslutninger demokratisk i fællesskab på møder.

TRANDUM

Det er klart, man kan ikke være enige om alting, men jeg har aldrig oplevet at blive uvenner med nogen af den grund, at være forskellige er en styrke. Jeg værdsætter meget højt det fællesskab, jeg har oplevet i de 3 menighedsråd Sevel, Trandum og Herrup. Det fællesskab bør vi værne om.

Kirkebil Kirkebil kan bestilles til gudstjenester og kirkelige handlinger ved henvendelse til Vinderup Taxi tlf. 9744 1516 senest dagen før transport ønskes. Pris: 20,- kr.

Menighedsrådsformand: Theodor Fihl, 9745 2081 theodorfihl@live.dk Organist: Jens Erik Jørgensen, 9745 2185 j-e-j@mail.dk Kirkesanger: Anne Marie Thorsen, 9744 8828 Graver: Peter Møller, 2323 2583 Mandag er kirkebetjeningens fridag.

Menighedsrådsformand: Else Hansen, 9754 4116 hansen_else@hotmail.com Organist: Charlotte Møller Nielsen, 4061 3173 mail@musikskabet.dk Kirkesanger: Anni Borg, 9754 4127 mobil 3032 5897 Graver: Per Larsen, 2167 8578 Mandag er kirkebetjeningens fridag.

TAXA/Kirkebil:

Kirkebil kan bestilles til gudstj. og kirkelige handlinger ved henvendelse til Vinderup Taxi tlf. 29744 1516 senest dagen før transport ønskes.


KIRKELIGE HANDLINGER

af Knud Erik Thomsen, Herrup, tidl. menighedsrådsformand

Jeg tænker tit tilbage på den tid, da vi i menighedsrådene traf beslutning om at flytte præstegården (avlsgården) ned på Søgårdvej. Jeg var én af de 2, som stemte imod udflytningen og det bøjede jeg mig for. Flertallet havde besluttet, det skulle være sådan, og så arbejdede vi videre derfra, og jeg synes resultatet er godt. Eller jeg tænker på, når vi skulle indstille en kandidat til præstestillingen. Jeg har prøvet det 3 gange. Det har virkelig været en oplevelse, når man gennemgik ansøgningerne, udvalgte til prøveprædikener, samtale osv. Derudover er der valg af biskop (engang imellem), provstiudvalg samt distriktsforening. Alt det kan du få indflydelse på ved at lade dig vælge til et menighedsråd. Jeg vil gerne opfordre hver enkel til at overveje situationen. Det er let at sige nej – men er det rigtigt? Arbejdet er overkommeligt og du vil få mange gode oplevelser og glæde til gengæld. Guds kirkes grund alene er Kristus, Gud og mand; den er ej bygt af stene, men skabt ved ord og vand af ham, som kom at vinde på jord sin himmelbrud og gav sit blod for hende at fri for trældom ud. D.D.S nr. 334 v.l.

DÅ B Sevel Kirke 24.06.12 Maja Nørholt Jensen 24.06.12 Karen Nørholt Jensen 24.06.12 Patrick Dürr Poulsen

BEGRAVELSER Sevel Kirke 24.05.12 Jenny Margrethe Havemann Herrup Kirke 14.06.12 Niels Christian Løvig

KONFI RMAT I ONER 2013

28. april 5. maj 12. maj

Sevel Kirke Herrup Kirke Trandum Kirke

2014

27. april 4. maj 11. maj

Trandum Kirke Sevel Kirke Herrup Kirke

2015

26. april 3. maj 10. maj

Herrup Kirke Trandum Kirke Sevel Kirke

REDAKTIONEN

Else Hjorth, Skrænten 20, Sevel. Anni Borg, Åglimt 57, Mogenstrup. Kristen Thomsen, Møgelvangvej 8, Møgelvang. Sognepræsten er ansvarshavende. Stof til næste blad afleveres senest mandag den 1. oktober 2012. Layout & tryk: Team Lynderup · 9717 3408.

3


OPSLAG Else Hansen

ET VIGTIGT VALG - ET VIGTIGT ARBEJDE Her i efteråret er der valg til de nye menighedsråd ved vore kirker, og allerede her i september har vi orienteringsmøder, hvor der efterfølgende vil være mulighed for at lave en eller flere lister, hvis man ønsker det. Netop nu er der stor debat om vore kirker og arbejdet herudfra såvel i pressen som fra politisk hold. Der stilles mange spørgsmål, som kan få stor betydning for fremtidens forkyndelse og kirkeliv også i vore sogne. Skal vi bevare vore lokale kirker? Er kirken mere død end levende? Skal vore børn vide noget om kristendom? Er det i orden at lukke tomme kirker? Skal kirkeministeren blande sig i kirkens arbejde? Skal kirken kun holde åbent om søndagen? Er folkekirken stadig for folket? Bruger vi vore kirkeskattemidler rigtigt? Skal homoseksuelle have lov til at blive viet i kirken?

OPSTILLINGSMØDER Sevel: Tirsdag den 4. september kl. 19.30 i Sevel Forsamlingsgård. Trandum: Onsdag den 5. september kl. 19.30 i Mogenstrup Forsamlingshus. Herrup: Tirsdag den 11. september kl. 19.30 i Herrup Forsamlingshus.

4

Disse og mange andre spørgsmål er aktuelle i tiden. Det er vigtigt, at der er interesse for kirken og dens virke, hvis vi fortsat skal have et aktivt og godt kirkeliv i vore sogne. Derfor håber jeg, at mange har lyst til at møde op til opstillingsmøderne og være med til at påvirke debatten og arbejdet. Det er ligeledes vigtigt, at der er nogen, der har lyst til at påtage sig det spændende og givtige arbejde i menighedsrådene eller på andre måder være aktive om vore kirker. Derfor kan jeg kun opfordre til at møde op til orienteringsmøderne og måske selv stille op som kandidat til de nye menighedsråd.  

Else Hansen, Trandum menighedsråd

Det er vigtigt, at der er interesse for kirken og dens virke, hvis vi fortsat skal have et aktivt og godt kirkeliv i vore sogne.


»EN SØNDAG I SEVEL« De sidste tre år har Sevel, Herrup og Trandum menighedsråd i fællesskab arrangeret ”En søndag ved søen”. Nu får dette arrangement en søster - eller rettere trillingesøstre! I løbet af efterår, vinter og forår vil de tre kirker på skift arrangere  anderledes gudstjenester - én i hver kirke, med udvidet åbningstid! Selve gudstjenesten vil adskille sig fra en almindelig søndagsgudstjeneste, og der vil også være arrangeret forskelligt i forbindelse med

gudstjenesten. Der vil ikke være gudstjeneste i de to andre kirker den dag, for det er meningen at samle folk fra alle tre sogne. Den første af disse gudstjenester bliver i Sevel Kirke den 7. oktober kl. 10.30. Efter gudstjenesten serveres pølser og brød, og i Kirkehuset kan man nyde kaffe og musik. Der vil også være mulighed for en rask gåtur i vores bynære skov.

ARNE LUND SØRENSEN

KONFIRMANDINDSKRIVNING

Onsdag den 10. oktober kl. 19.30 Mogenstrup Missionshus Vi får besøg af vor tidligere sognepræst Arne Lund Sørensen ( 1988 – 1999 ), Herning. Det er et fællesmøde for ALLE 3 kirkesogne, hvor ALLE er velkomne. Vi håber, at mange møder op for at hilse på og høre Arne Lund Sørensen. Missionshuset

I forbindelse med gudstjenesten den 26. august ved Stubbergård Sø (”En søndag ved søen” - se forsiden) vil der være indskrivning til konfirmationsforberedelse og til konfirmation 2013 i Sevel, Herrup eller Trandum kirke. (Hvis man ønsker indskrivning, men er forhindret i at møde op den 26. august, kan man kontakte mig i ugen inden).  

KLF FOR VINDERUP OG OMEGN

Sognepræst Erik Bjørn

VIELSE AF HOMOSEKSUELLE

Torsdag den 8. november kl. 19.30 Afholdes møde med generalforsamling i Herrup Menighedshus. Tale ved Jens Chr. Lynderup fra Videbæk. Mødet er for hele Vinderup området. Alle er velkomne. Bestyrelsen

Sognepræstens redegørelse for sin stillingtagen til det nye ritual for vielse af par af samme køn kan læses på kirkernes hjemmeside (under artikler).

SØMANDSMISSIONEN Sømandsmissionen modtager meget gerne julegaver til de sømænd, der holder jul på skibene rundt om i verden. f.eks de gaver, der skal til Grønland, skal sendes med skib allerede først i oktober. Det allervigtigste er den lille julehilsen, der lægges ved. Sømandsmissionen modtager også gerne den lille julehilsen ( hvis man ikke lige kan nå at lave/købe

en julegave), som de så kan lægge ved nogle af de gaver, der købes. Julegaverne er meget kærkomne hos sømændene, der også tit sender en hilsen tilbage med en stor tak. Så tag også julegaver med til mødet 26. september, så Keld Østergaard kan få dem med. 

Med venlig hilsen Anni Borg

5


G OS P E L KO N CERT Gospelkoncert i Trandum Kirke tirsdag den 25. september kl. 19.30 med Gospel D'Light og Ole Jørgensen Gospel D’Light er et meget spændende gospelkor, dannet i 2006, og består af 30 rigtig gode og rutinerede sangere, udvalgt blandt de bedst gospelsangere i det midtjyske. Koret giver en koncertoplevelse ud over det sædvanlige. Gospel D'Light ledes af den prisbelønnede sanger og dirigent Ole Jørgensen, der med sin entusiasme og indlevelse spreder en glæde og varme, man kan leve længe på. "Der hersker ingen tvivl om, at Gospel D’light leverede varen! Koret præsterede en medrivende koncert på meget højt plan. Engagementet var stort. Ligeledes formåede koret at udvise en enorm indlevelse og udstråling gennem hele koncerten. Koret og dirigenten klæder hinanden, det er tydeligt, at de har det godt i hinandens selskab, det mærkes tydeligt på scenen og efterfølgende bag kulissen. Sjældent har jeg som koncertarrangør oplevet en så storslået oplevelse, at jeg, for en stund, glemte alt om tid og sted." Refererer Charlotte Møller Nielsen

N Y T – N YT – NY T Sevel-Herrup-Trandum menighedsråd inviterer fredag den 2. november til Familiearrangement/Suppeaften i Mogenstrup Forsamlingshus og efterfølgende Koncert med KLEZMERDUO - Festmusik fra Østeuropa Kl. 18.00 Serveres der 3 forskellige slags supper herefter koncert afbrudt af en kort kaffepause. Musik, der ler med det ene øje, mens det andet græder! Klezmer taler til hjertet – og insisterer på at blive hørt. Den har en boblende vitalitet, som gør det svært at sidde stille – der skal danses. Samtidig bærer den smerten og glæden i sig. Musikerne vandrede fra landsby til landsby, hvor de spillede op til fest hos både jøder og kristne. Entre: Voksne 75 kr. Børn 25 kr. Tilmelding: senest mandag den 29. oktober Sevel: Anne Grethe Thøgersen tlf. 61 51 05 76 - Mail: sogaardvej15@gmail.com Herrup: Jens Erik Jørgensen tlf. 97 45 21 85 - Mail: j-e-j@gmail.com Trandum: Bente Madsen tlf. 22 29 45 36 - Mail: abg@abghereford.dk 6


EN SALME JEG HOLDER AF Den signede dag med fryd jeg ser… er en salme jeg holder meget af, fordi jeg synes både tekst og melodi er så livsbekræftende. Når jeg synger den, synes jeg, at jeg næsten bobler over af glæde over livet. En god salme for mig er en, hvor melodien også afspejler teksten, og netop i ”Den signede dag” synes jeg, melodien bekræfter den glæde over Guds skaberværk, som salmen forkynder. Salmen fylder mig med taknemmelighed, og jeg tænker over, hvilket under det er igen at få lov at opleve en ny dag og over, hvordan jeg alt for ofte tager livet for givet. Vi har så travlt i vores hverdag og synes, at vi kan klare alting selv. Vi tager os sjældent tid til at stoppe op og forundres over, så meget der er blevet os givet.

Signe Nørby Dahl Nu har vi lige endnu engang oplevet den skønne forårstid, hvor vi rigtig bliver mindet om, hvor stor Guds skaberkraft er. Se hvor alt vokser og gror efter en vinter, hvor naturen har virket nærmest død. Men så i løbet af få uger er alt grønt og frodigt. Fuglene synger fra tidlig morgen og vi glemmer helt vinterens kulde og sorte grene. Salmen er en lovprisning til alt det forunderlige, vi får lov at opleve i livet her på jorden men også et løfte om alt det forunderlige, der er os lovet når … Vi rejser til vort fædreland – der stander en borg så prud og grand med gammen i gyldne sale, så frydelig der til evig tid med venner i lys vi tale. Det er en højtidssalme, som jeg gerne synger meget oftere.  Signe Nørby Dahl

S OG N E U D F L U GT Fredag den 1. juni havde Herrup Menighedsråd arrangeret en udflugt for Sevel, Herrup og Trandum sogne. Det er meningen, at det skal gå på skift mellem de 3 menighedsråd, hvis der var opbakning til arrangementet. Og det må vi da sige, at det var der. 50 forventningsfulde borgere modtog invitationen til en aftentur, der startede med middag i Sevel Forsamlingsgård, hvorefter en Venø Bus kørte os ud i sommerlandet. Vi kom forbi både Paris, London og Rom på vej til Thorsminde, hvor vi så Strandingsmuseet St. Georg, og man kunne gå en tur til stranden i en strid blæst og se en flot aftensol. Aftenkaffen nød vi i Strandingsmuseets café. Aftenen sluttedes af i Thorsminde kirke med aftensang. Thorsminde kirke er et ombygget redningshus og er nu en fin lille kirke. Hjemvejen gik syd om Nissum Fjord, så vi fik set en anden del af det vestjyske landskab. En stor tak skal lyde til Herrup Menighedsråd for et godt og veltilrettelagt arrangement. Hilsen og stor tak Anni Borg 7


KON F IR M A N D E R 2 01 2

SEVEL

TRANDUM HERRUP

8


»FUGLE I ORD OG TONER«

ALLE HELGEN KONCERT

I Sevel Kirkehus torsdag den 13. september kl. 19.30. Et multimedieshow, hvor velkendte fugle bliver præsenteret med ord, billeder, litteratur, musik og sang af kirkesanger Birte Aarup, kirketjener Elly Hansen og organist Hans Henrik Larsen.

Tirsdag den 30. oktober kl. 17. 00 i Sevel Kirke spiller organist Charlotte Møller Nielsen en lille koncert med stille og afdæmpet orgelmusik, hvor der er mulighed for at sidde og mindes vore kære afdøde slægtninge.

BILLETSALG TIL BASIX JULEKONCERT Onsdag den 12. december kl. 19.30 gæster Basix Sevel Kirke. Basix er en vokalgruppe i verdensklasse, der består af 6 unge mænd. Basix har høstet hele 5 CARA-arwards for bl.a. "Bedste Europæiske Album" og "Bedste Julealbum". Basix formår at begejstre publikum med deres fantastiske klang og engagement. Gruppen formår at synge sig ind i hjertet på publikum med et imponerende, velklingende og varieret repertoire. Ved julekoncerten i Sevel Kirke er det selvfølgelig det fantastiske julerepertoire publikum kan glæde sig til at høre. Kom og oplev en intens koncertoplevelse med Basix. Billetsalget til Basix julekoncert åbner søndag den 26. august. De første billetter sælges ved arrangementet "En søndag ved søen". Billetprisen er 125 kr. pr. stk. Billetterne kan derefter bestilles på: mail@musikskabet.dk eller 40613173

B ØRN E KO R E T HA R BES TÅ ET SIN PRØVETID Sevel Børnekor har på fornemste vis bevist sit værd. 14 friske, ihærdige og sangglade piger har i 4 måneder glædet Sevel og omegn med deres smukke sang. De har sunget til 1 skolefest, 1 kirkekoncert, 3 konfirmationer, 2 byfestgudstjenester og ligeledes glædet beboerne på Sevel Alder-

domshjem. Derfor har Sevel menighedsråd, skoleleder Lars Kirk Andersen og organist Charlotte Møller Nielsen besluttet at Børnekoret i Sevel fortsat skal være et tilbud til børn fra 1. - 6. kl. Opstart af den nye korsæson bliver tirsdag den 4. september kl. 12.45-

14.30 i kirkehuset ved siden af Sevel kirke. Charlotte Møller Nielsen besøger Sevel skole efter sommerferien med flere informationer. Vi glæder os alle til endnu en korsæson. Med venlig hilsen Sevel menighedsråd, Lars Kirk Andersen og Charlotte Møller Nielsen 9


ærk Bem oen dat

SEVEL SOGN & KIRKE

INDRE MISSION

Kontaktperson: Ingeman Nielsen· 9744 8236 September Torsdag den 6. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset. Torsdag den 20. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset. Onsdag den 26. kl. 19.30 Høstfest. Se Bibelkredsen. Oktober Fredag den 5. kl. 18.00 Basar i Forsamlingsgården – Se Danmission. Torsdag den 11. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset. Torsdag den 25. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset. November Onsdag den 7. kl. 18.30 Mortensaften. Se Bibelkredsen. Torsdag den 22. kl. 14.00 Samtalemøde i Kirkehuset.

SÆRLIGE GUDSTJENESTER MV. • Lovsangsgudstjeneste i Herrup Kirke Fredag den 21. september kl. 19.00. • Høstgudstjeneste Søndag den 23. september kl. 10.30. • Gospelkoncert i Trandum Kirke Tirsdag den 25. september kl. 19.30. • ”En søndag i Sevel” Søndag den 7. oktober kl. 10.30 Se omtale side 5. • BUSK-gudstjeneste Søndag den 28. oktober kl. 14.00. Efter gudstjenesten er alle velkomne til kaffe i Spejdergården. • Allehelgenskoncert Tirsdag den 30. oktober kl. 17.00 ved organist Charlotte Møller Nielsen. • Allehelgensgudstjeneste Søndag den 4. november kl. 10.30. • Ungdomsgudstjeneste Fredag den 23. november kl. 19.00. Ungdomspræst Mia Malene Wriedt

10

Stof til næste kirkeblad afleveres senest mandag den 1. oktober 2012 Til Else Hjorth, Skrænten 20 eller på e-mail else@brevposten.dk

S E P T. / OKT. / NOV.

BIBELKREDSEN

Kontaktpersoner: Birthe og Evald Buskov · 9744 8199 September Onsdag den 12. kl. 19.30 Bibeltime hos Grethe og Jens Andersen, Djeldvej 57. Onsdag den 26. kl. 19.30 Høstfest i kirkehuset. Ida Vestergård, Herrup, fortæller. Oktober Fredag den 5. kl. 18.00 Basar i Forsamlingsgården – Se Danmission. Onsdag den 10. kl. 19.30 Bibeltime hos Mary og Kurt Davidsen, Svendshøjvej 7. Onsdag den 24. kl. 19.30 Bibeltime hos Grethe Helgesen, Skrænten 26. November Onsdag den 7. kl. 18.30 Mortensaften i Kirkehuset. Tilmelding senest den 4.11 til Birthe og Evald – Esther og Christian – Olga og Boye. Onsdag den 21. kl. 19.30 Hyggeaften i Kirkehuset med spil og leg.

DANMISSION

Kontaktperson: Agnethe Andersen· 9744 8096 September - Ingen møder. Oktober Fredag den 5. kl. 18.00 Basar i Forsamlingsgård med spisning. HUSK tilmelding til Agnete 9744 8096 eller Ole 9744 8237 senest 2. oktober. November - Ingen møder.

FREDAGSFAMILIEN

Kontaktperson: Merete Larsen · 9744 8848 Hvor intet andet er nævnt mødes vi i Spejdergården August Fredag den 31. kl. 18.00 Fællesspisning og vandretur ved Søndermølle September Fredag den 14. kl. 17.00 Lodseddelsalg og fællesspisning Fredag den 21. kl. 19.00 Lovsangsgudstjeneste i Herrup Kirke, derefter kaffe hos Charlotte og Jan Hansen, Sevelskovbyvej 5 Oktober Vi deltager i Basar, ”En søndag i Sevel” og BUSK – se program andetsteds!


November Fredag den 2. kl. 18.00 Klezmerduo i Mogenstrup Forsamlingshus, indledes med fællesspisning Fredag den 23. kl. 19.00 Ungdomsgudstjeneste i Sevel Kirke Evt. særligt program for børnene

BIBELGRUPPEN

Kontaktperson: Tina Nørgaard· 6137 0465 Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne kl. 19.30. September Mandag den 10. Møde hos Hanne og Osvald Dalgaard, Hjelmhedevej 6. Oktober Mandag den 1. Møde hos Anne Grethe og Finn Thøgersen, Søgårdvej 15. Mandag den 22. Møde hos Lene og Keld Bedsted, Højvang 7. November Mandag den 12. Møde hos Hanne Kjeldsen, Nautrupvej 30.

FIFTY-FIFTY

Kontaktpersoner: Majbrit og Lars Eriksen · 9744 8170 Alle voksne er velkomne i fifty-fifty September Tirsdag den 11. kl. 19.00 Temaaften hos Lene og Keld Bedsted, Højvang 7. Onsdag den 26. kl. 19.30 Vi er inviteret til høstfest i kirkehuset af bibelkredsen. Oktober Mandag den 29. kl. 19.00 Debataften i kirkehuset. November Lørdag den 10. Voksen-event på Nøvlingskov efterskole. Mandag den 19. kl. 19.00 Spilleaften hos Signe Nørby Dahl, Pilevang 9. Fredag den 30. kl. 18.00 Julefrokost hos Karen og Niels Johan Kjærgaard, Skrænten 50.

SENIOREFTERMIDDAGE I KIRKEHUSET Oktober Torsdag den 4. kl. 14.00 Senioreftermiddag v/ Erik Bjørn November Torsdag den 1. kl. 14.00 Senioreftermiddag v/ Christian Hjorth.

MENIGHEDSRÅDET September Tirsdag den 4. kl. 19.30 I forsamlingsgården. Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg og opstillingsmøde.

Torsdag den 13. kl. 19.30 I Kirkehuset. ”Fugle” i musik og tekst. Torsdag den 20. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Kirkehuset. Oktober Torsdag den 25. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Kirkehuset. Tirsdag den 30. kl. 17.00 i Sevel Kirke Stille koncert v/organist Charlotte Møller Nielsen. November

Familiearrangement / koncert i Mogenstrup Forsamlingshus Fredag den 2. november kl. 18.00 med Klezmerduo. Tirsdag den 13. Menighedsrådsvalg.

Sangaften i Sevel Kirkehus Torsdag den 15. november kl. 19.30 ved organist Charlotte Møller Nielsen og voksenkoret. Tirsdag den 20. kl. 19.00 Fælles menighedsrådsmøde i Trandum missionshus.

Se næmere under www.sevelby.dk - foreninger Sevel KFUM spejderne.

WWW.SEVELKIRKE.DK

Se og hør hvad der også sker i Sevel! Tilmeld dig nyhedsmail fra kirken, skriv til: nyhedsmail.fra.sevel.kirke@gmail.com

KVINDEGRUPPEN

Enhver kan være med i kvindegruppen, hvor vi er sammen på tværs af alle aldre, forskelligheder og vilkår. Få mere at vide om gruppen ved at kontakte Randi Møller på tlf. 9744 8640.

MANDEGRUPPEN

Mandegruppen er en mindre gruppe mænd, der samles hver anden uge for at bede sammen og snakke om Bibelen og livet som kristen. Vil du vide mere, kan du ringe til Morten Rasmussen på tlf. 5184 3957.

FREDAGSCAFÉ I SEVEL KIRKEHUS Kontaktperson: Anne-Grethe Thøgersen 9744 8276 Hver fredag fra kl. 9.30 til 11.30.

11


H ERRUP SOGN & KIRKE MENIGHEDSHUSET

SAMTALEKREDSEN

September Onsdag den 12. Kl. 19.30 Bibelkursus. Lillian Risum, Visby Søndag den 16. kl. 14.30 I Egebjerg Missionshus møde ved Bent Tage Nielsen, Gårslev. Onsdag den 19. kl. 19.30 Bibelkursus i Haderup Kirkehus ved Lillian Risum, Visby. Lørdag den 29. kl. 10-14 Kvindefrokostmøde i Nr. Felding Missionshus ved Anette Ingemansen, Fredericia.

September Onsdag den 26. kl. 19.30 Hos Marie og Kristian Sørensen, Tophøjvej 4. Tekst: Mark.2, 14-22

Kontaktperson: Orla Svinth · 9745 2296

Oktober Onsdag den 3. kl. 19.00 Møde i Holstebro Kirke. Torsdag den 4. kl. 19.30 Møde i Nr. Felding Missionshus. Onsdag den 10. kl. 19.30 Møde i Mogenstrup Missionshus ved Arne Lund Sørensen, Herning. Søndag den 14. kl. 14.30 Møde i Haderup Kirkehus v/ Jon Poulsen, Hinderup. Fredag den 26. kl. 18.30 Fællesskabsaften. November Torsdag den 8. kl. 19.30 KLF – se under opslag Missionsuge Mandag den 12. kl. 19.30 Ved Kurt Nielsen, Holstebro. Tirsdag den 13. kl. 19.30 Ved Christian P. Olesen, Ejstrupholm. Onsdag den 14. Kl. 19.30 Ved Heri Elttør, Aulum. Torsdag den 15. kl. 19.30 Ved Preben Sørensen, Viborg. Søndag den 18. kl. 14.30 I Vejrum Missionshus møde ved Bjarne Hvidberg, Varde. Onsdag den 28. kl. 19.30 Filmaften.

12

S E P T. / OKT. / NOV.

Kontaktperson: Carl Bech · 9745 2230

Oktober Onsdag den 17. kl. 19.30 Hos Wietske og Johannes Wiersma, Viborgvej 312. Tekst: Matt. 21, 28-44 November Onsdag den 7. kl. 19.30 Hos Bodil og Kresten Thomsen, Møgelvangvej 8. Tekst: Mark. 12, 38-44

HYGGEEFTERMIDDAGE I MENIGHEDSHUSET

Kontaktperson: Esther Borg · 9745 2287 September Torsdag den 13. kl. 14.30 Hygge. Oktober Torsdag den 11. kl. 14.30 Lissy Sørensen, Struer. Emne: 2. verdenskrig set fra et barns synsvinkel. (oplevelser fra Hvidstenegnen). November Torsdag den 8. kl. 14.30 Hygge.

BJERGBYKREDSEN

Kontaktperson: Vera Jørgensen· 9745 2073 September Torsdag den 13. kl. 19.30 Hos Krista Pilgaard, Fuglebakken 7. Oktober Torsdag den 11. kl. 19.30 Hos Erna Rasmussen, Fuglebakken 3. November Torsdag den 15. kl. 19.30 Hos Vera Jørgensen, Vinkelvej 6.


BIBELKREDSEN

Kontaktperson: Asta Munk 9745 2276 September Onsdag den 5. kl. 19.30 Hos Marna Mundbjerg, Vinkelvej 2. Onsdag den 26. kl. 19.30 Hos Ida Vestergård, Fuglebakken 20. Oktober Onsdag den 17. kl. 19.30 Hos Viktor Christensen, Tophøjvej 3. November Onsdag den 7. november kl. 19.30 Hos Karen og Erik Madsen, Tophøjvej 26. Onsdag den 21. kl. 19.30 Hos Arthur Pilgård, Fuglebakken 1.

MENIGHEDSRÅDET September Tirsdag den 11. kl. 19.30 Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i Herrup Forsamlingshus.

Høstmiddag Efter høstgudstjenesten søndag den 30. september indbyder menighedsrådet til høstmiddag i Menighedshuset. Alle er velkomne. Oktober Tirsdag den 23. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde i graverhuset. November

Familiearrangement / koncert i Mogenstrup Forsamlingshus

FAMILIEGRUPPEN

Kontaktperson: Jens Erik Jørgensen 9745 2185 j-e-j@mail.dk

SÆRLIGE GUDSTJENESTER MV. • Lovsangsgudstjeneste Fredag den 21. september kl. 19.00. • Gospelkoncert i Trandum Kirke Tirsdag den 25. september kl. 19.30. • Høstgudstjeneste Søndag den 30. september kl. 10.30. • ”En søndag i Sevel” Søndag den 7. oktober kl. 10.30 i Sevel Kirke. Se omtale side 5. • Allehelgenskoncert i Sevel Kirke Tirsdag den 30. oktober kl. 17.00 ved organist Charlotte Møller Nielsen. • Allehelgensgudstjeneste Søndag den 4. november kl. 9.00. • Aftensang Tirsdag den 6. november kl. 17.15. • Ungdomsgudstjeneste i Sevel Kirke Fredag den 23. november kl. 19.00 ved ungdomspræst Mia Malene Wriedt.

Fredag den 2. november kl. 18.00 med Klezmerduo.

Kirkekaffe Efter gudstjenesten på Allehelgensdag søndag den 4. november er alle indbudt til kaffe i Menighedshuset. Menighedsrådet Tirsdag den 20. kl. 19.00 Fælles menighedsrådsmøde i Trandum missionshus.

Stof til næste kirkeblad afleveres Bem datoærk senest 1. oktober 2012 en Til Kristen Thomsen, Møgelvangvej 8 eller på e-mail moegelvang8@mail.dk

13


TRANDUM SOGN & KIRKE

S E P T. / OKT. / NOV.

MOGENSTRUP MISSIONSHUS Kontaktperson: Jørgen Nielsen · 9754 4091

September Onsdag den 12. kl. 19.30 Høstfest i missionshuset. Tale ved Jens Peter Dalgård, Nykøbing. Oktober Onsdag den 10. kl. 19.30 Fællesmøde for de 3 kirkesogne i Mogenstrup missionshus. Tale ved Arne Lund Sørensen, Herning. November Tirsdag den 6. kl. 19.30 Møde i missionshuset. Tale ved Martin Christoffersen, Lemvig. Onsdag den 7. kl. 19.30 Møde i missionshuset. Vi ser en god film sammen.

ALLE HJEM

Kontaktperson: Anders Borg · 9754 4127 Hvor intet andet er anført, begynder møderne kl. 20.00 September Onsdag den 19. Bibeltime hos Anni og Anders Borg, Åglimt 57. 1. Peters brev kap. 5. Oktober Onsdag den 17. Bibeltime hos Gurli og Bent Nielsen, Dueholmvej 8. 2. Peters brev kap.1. November Onsdag den 14. Bibeltime hos Anna Marie og Orla Møller, Tingvej 22. 2. Peters brev kap. 2.

14

SAMTALEMØDER I MOGENSTRUP

Kontaktperson: Anny Ringgaard · 9754 4151 Hvor intet andet er nævnt, begynder møderne kl. 20.00 September Onsdag den 19. Anny og Vagner Ringgaard, Tingvej 11B, Mogenstrup. 1. Mosebog kap. 32 og 33. Oktober Onsdag den 3. Jørgen Nielsen, Åglimt 5, Mogenstrup. 1. Mosebog kap. 34 og 35. November Onsdag den 14. Tove og Jens Sørensen, Tingvej 61, Mogenstrup. 1. Mosebog kap. 36 og 37.

»MYRETUEN«

Kontaktperson: Per Larsen· 9754 4143 September Mandag den 10. kl. 16.15 – 17.30 Mandag den 24. kl. 16.15 – 17.30 Oktober Mandag den 8. kl. 16.15 – 17.30 Mandag den 22. kl. 16.15 – 17.30 November Mandag den 5. kl. 16.15 – 17.30 Mandag den 19. kl. 16.15 – 17.30

ÆLDREMØDER I MISSIONSHUSET Oktober Torsdag den 11. kl. 14.30 Tapio Juhl, Rødding. Fra Finland til Danmark. November Torsdag den 8. kl. 14.30 Ruth Hvas, Holstebro. Rejsebeskrivelser.


SØMANDSKREDSEN

SÆRLIGE GUDSTJENESTER MV.

September Onsdag den 26. kl. 19.30 Sømandsfest i missionshuset. Tale v/ Keld Østergaard, Bedsted. Gevinster modtages gerne.

• Høstgudstjeneste Søndag den 16. september kl. 10.30. • L  ovsangsgudstjeneste i Herrup Kirke Fredag den 21. september kl. 19.00.

MENIGHEDSRÅDET September Onsdag den 5.kl. 19.30 Orienteringsmøde om valg til menighedsråd i Mogenstrup Forsamlingshus. Torsdag den 13. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde hos Helmer Hagensen, Hjelmvej 7.

• Gospelkoncert Tirsdag den 25. september kl. 19.30 ved Ole Jørgensen. • ”En søndag i Sevel” i Sevel Kirke Søndag den 7. oktober kl. 10.30. Se omtale side 5. • Allehelgenkoncert i Sevel Kirke Tirsdag den 30. oktober kl. 17.00 ved organist Charlotte Møller Nielsen

HØSTFROKOST (tilmelding ikke nødvendig) Efter høstgudstjenesten søndag den 16. september kl. 10.30 indbyder menighedsrådet til høstfrokost i Trandum Forsamlingshus. Alle er velkomne Menighedsrådet

• Allehelgensgudstjeneste Søndag den 4. november kl. 14.00. • U  ngdomsgudstjeneste i Sevel Kirke Fredag den 23. november kl. 19.00 ved ungdomspræst Mia Malene Wriedt.

Tirsdag den 25. kl. 19.30 Gospel v/ Ole Jørgensen i Trandum Kirke. Oktober Tirsdag den 9. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde hos Anni Ringgaard, Tingvej 11B November

FAMILIEARRANGEMENT/KONCERT Fredag den 2. november kl. 18.00 med Klezmerduo i Mogenstrup Forsamlingshus.

Tirsdag den 20. kl. 19.00 Fælles menighedsrådsmøde i Trandum missionshus. Bem

æ

Stof til næste kirkeblad afleveres datoenrk senest mandag den 1. oktober 2012 til Anni Borg, Åglimt 57, Mogenstrup eller på e-mail aborg@fibermail.dk

15


213

GUDSTJENESTER DAG

KIRKEÅRET

SEVEL

HERRUP

TRANDUM

SEPTEMBER 2.

13. s. e. trin.

10.30

Ingen

Ingen

9.00 Gertrud Bangshøj

Ingen

Ingen

10.30 Høstgudstjeneste, frokost. Høstkollekt

9.

14. s. e. trin.

Ingen

16.

15. s. e. trin.

9.00

21.

Fredag

23.

16. s. e. trin.

25.

Tirsdag

30.

17. s. e. trin.

19.00 Lovsangsgudstj. 10.30 Høstgudstjeneste Høstkollekt

Ingen

9.00 Ingen altergang, kirkekaffe 19.30 Koncert

Ingen

10.30 Boye Bruhn, Høstgudstjeneste, middag - Høstkollekt

Ingen

OKTOBER 6.

Lørdag

7.

18. s. e. trin.

10.30 ”En søndag i Sevel” Ingen

10.00 Dåbsgudstjeneste* Ingen

14.

19. s. e. trin.

Ingen

19.00

10.30

21.

20. s. e. trin.

10.30 Boye Bruhn

Ingen

28.

21. s. e. trin.

9.00 Boye Bruhn, ingen altergang. Kirkekaffe 14.00 BUSK

Ingen

10.30

30.

Tirsdag

17.00 Koncert

NOVEMBER 4.

Allehelgensdag

6.

Tirsdag

10.30 DK sømandsog udlandskirker

9.00 Ingen altergang

14.00 Ingen altergang. DK sømands- og udlandskirker

17.15 Aftensang

23. s. e. trin

Ingen

Ingen

18. 23.

24. s. e. trin Fredag

10.30

25.

Sidste s. i kirkeåret

19.00 19.00 Ungdomsgudstjeneste, ungdomspræst Mia Malene Wriedt 9.00

9.00 Gertrud Bangshøj, kirkekaffe Ingen

Ingen

10.30 Team Lynderup · 97 17 34 08

11.

(ia) = Ingen altergang · *) Aflyses, hvis der ikke er tilmeldt dåb · Hvor andet ikke er nævnt er præsten Erik Bjørn

Kirkebladet for Sevel/Herrup/Trandum - Nr. 4 - 2012  
Kirkebladet for Sevel/Herrup/Trandum - Nr. 4 - 2012