Page 1

KIRKEBLADET FOR MØBORG & NEES SOGNE

NR. 4 · 2013

Snart skal et nyt navn føjes til præstetavlerne i Møborg og Nees kirke.

LÆS I BLADET: Farvel og tak Sognemøde Høstgudstjenester Koncert .…og meget mere

4

JULI - NOVEMBER


KIRKELIG VEJVISER SOGNEPRÆST: Vacant. Tlf. 97881270 Kaj Anker Jensen, Thyborøn, tlf. 50 46 19 46. Konstitueret i embedet indtil 31. august. MØBORG KIRKE: Kirkegårdens graverkontor Graver: Mie Laursen

21915008

NEES KIRKE: Graver:

30424623

Søren Iversen

MENIGHEDSRÅDET Formand: Carsten Østerby 97881359 Kirkeværge, Møborg: Siri Kræmmergaard 97881034 Kirkeværge, Nees: Grethe Christensen 97884039 HJEMMESIDE

www.moeborgkirke.dk

FACEBOOK

Møborg-Nees kirker

FÆLLES FOR MØBORG OG NEES: Indre Mission: Søren Iversen Møborg missionshus: Ydre Mission, Møborg: Lilly Mørch KFUM og -K: Christina Østerby

97884112 97881799 97881159 22772154

Børnearbejde - hver mandag kl. 14.00-15.30 i Møborg missionshus: Børneklub: Annalise Øgendahl 97881335 YA for piger: Gitte Lousdal 97881995 YA for drenge: Niels P. Øgendahl 97881335 Tangsø Teenklub Henrik Kirkegaard 22262422 - hver torsdag kl. 19.30-21.30 i Møborg missionshus KFUM spejderne: Søren Iversen 97884112 KFUK spejderne: Britta Jensen 97881001 - hver mandag kl. 17.30-19.00 i Tangsølejren

KIRKEBLADET Redaktion: Sognepræsten Stof til næste nr: Skriftligt senest den 1. oktober 2013

MENIGHEDSRÅDET NY PRÆST Søndag den 2. juni holdt menighedsrådet afskedsfest for præstefamilien Knudsen i Møborg Forsamlingshus. Det blev en god dag, hvor menigheden fik lejlighed til at sige tak for 15 gode år. Den 18. juni havde menighedsrådet møde med biskop Karsten Nissen i Bøvling præstegård, sammen med Bøvling og Flynder menighedsråd. Her blev der drøftet fremtidig struktur. På nuværende tidspunkt har vi en 50% stilling i Møborg/Nees, og da Bøvling/Flynder har 50% provst og en 50% præst, er der noget der taler for en eller anden form for samarbejde. Det skal de tre menighedsråd komme med et udspil til biskoppen om inden d.1/7. Carsten Østerby MENIGHEDSRÅDSMØDER 14. august kl. 19.30 hos Erik Lousdal, Holmgårdvej 88, Møborg. Torsdag den 19. september kl. 19.30 hos Mogens Nielsen, Kikkenborgvej 45. Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 hos Siri Kræmmergaard, Kræmmergårdvej 50. Onsdag den 27. november kl. 19.30 hos Carsten Østerby, Holmgårdvej 84. Menighedsrådsmøder er offentlige

SAMTALE MED PRÆSTEN Enhver kan henvende sig til præsten og bede om en samtale. Præsten modtager også gerne henvendelse vedrørende besøg på sygehus og hjemmealtergang. Præsten har tavshedspligt.

2


Farvel og tak af Bo A. Knudsen

Farvel og tak, sådan blev der sagt mange gange den 2. juni ved afskedsgudstjenesterne og den efterfølgende afskedsfest i Møborg forsamlingshus. Sådan vil vi også gerne sige det her. I december 1997 blev embedet som sognepræst i Møborg og Nees opslået ledigt. Vi så opslaget, og det så spændende ud, for det så ud til at passe med det, vi gerne ville og kunne. Så en december-lørdag i ’97 kørte vi i vores lille røde Mazda fra Silkeborg, hvor vi dengang boede herover for at se på kirke og præstegård og snakke med menighedsrådsformændene. Siden fulgte prøveprædiken og samtale med hele menighedsrådet, og resten af historien kender I, for

lykkeligvis blev det jo sådan, at menighedsrådet valgte, at jeg skulle være den nye præst. Vi kom hertil som en lille familie med to små børn. Vi havde knap nok møbler til at udfylde de store stuer og de mange rum i præstegården. Nu skulle vi have vores liv og virke blandt mennesker, vi ikke kendte, men vi blev godt modtaget, og der gik ikke mange dage, før telefonen ringede angående en dåb og få dage senere en begravelse, og det stod klart, at I også ville bruge mig som jeres præst. 15 år senere viste det sig så, at de mange rum i præstegården var blevet alt for godt fyldt op, og den 2. juni var det tid at tage afsked. Ikke fordi vi var blevet trætte af at være her, eller jeg

var blevet træt af at være præst for jer, men fordi der havde vist sig en spændende udfordring som præst ved Herning kirke. Jeg siger tak, fordi I ville bruge mig som jeres præst. Tak for fællesskabet ved gudstjenesterne. Tak til konfirmanderne - (det er blevet til ca. 300 i løbet af årene.) Tak til dåbsfamilier og for samtaler i forbindelse med dødsfald og vielser eller besøg i hjemmene. Tak for fællesskab og samliv på fodboldbanen, i spejderhuset, forsamlingshuset, missionshuset, på skolen, i kirken og i hjemmene. Tak, fordi vi fik lov til at leve som en næsten helt almindelig familie blandt jer. Vi ønsker jer alle alt godt og Guds velsignelse over disse sogne. Filip, Katrine, Johannes, Emilie, Andreas, Birgit og Bo Knudsen

3


OPSLAGSTAVLEN

INDVIELSE A

F KONFIRMA

Søndag den 18

NDSTUE OG

. august efter gu

Program: 1)Menighedsrå det severer en pø lse m. brød 2) Formandsbere tning og gennem gang af regnskab Efter regnskabet

er der mulighed

MENIGHEDS

MØDE

for, at se nærmer

dstjenesten i M

øborg

e på de nye konfi

rmandfacilitete

r. Menighedsrådet

ELKOMST

KONFIRMANDV

inEn del af undervisn rmandundervisning. nfi ko ed m ld ho t gynder et ny Først i september be gudstjeneste. i menighedens liv og ge lta de at i r stå be n ge e undervises på ees og Flynder sogn N g, or øb M fra r de Da konfirman re særligt til at es de og deres foræld samme hold, indbyd te velkomstgudstjenes deltage i den fælles kl. 10.45. e ber i Møborg kirk søndag d. 8. septem lkommen! de konfirmanderne ve by at til d me r væ og Kom

4


HØSTGUDSTJENESTER Søndag d. 22. september holder vi høstgudstjenester og siger Gud tak for årets høst. Høstgudstjenesten afholdes i Møborg kirke kl. 10.00 og i Nees kirke kl. 14.00 I Møborg kirke er høstgudstjenesten en familiegudstjeneste, som er tilrettelagt for både børn og voksne. Alle børn må gerne tage lidt af årets »høst« med (frugt, grøntsager, blomster, brød, o.l.). »Høsten« bæres ind ved gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til kirkefrokost i Møborg og til kirkekaffe i Nees. Ved begge høstgudstjenester samles der et høstoffer ind, som fordeles mellem en række kirkelige og humanitære organisationer. Kom og vær med til et af årets højdepunkter.

SOGNEMØDE andstuen r kl. 19.30 i konfirm be to ok . 30 n de ag Onsd over emnet: kjær holder foredrag Sognepræst Orla Ville kegaard«. ator - om Søren Kier rm fo Re og t en etj »B sberømte 0 år siden vores verden 20 t de r va 13 20 j ma var han Den 5. rd blev født. Men hvem aa eg erk Ki ren Sø nd landsma kjær giver erkegaard? Orla Ville Ki e mt rø be n de g ktion til egentli lettilgængelig introdu og ig nd gru en en aft denne ker og forfatterskab. Søren Kierkegaards tan ende sognemøde Velkommen til et spænd

5


6


ALLE HELGENS GUDSTJENESTE søndag den 3. november Nees kirke kl. 9.30. Møborg kirke kl. 10.45. Denne dag nævner og mindes vi dem, som er døde i løbet af det sidste år. Familier, som inden for det sidste år har mistet, indbydes særligt til at være med denne søndag.

KONCERT MED

R

JUDY HUNSKJÆ

vember kl. 19.30 Tirsdag den 12. no i Møborg kirke or hun begyndte at mer fra Lemvig, hv Judy Hunskjær stam hun som barn sang erorkestret ligesom spille trompet i spejd i Lemvig kirkes kor. konservapå Det Jyske Musik et nn da ud er r jæ e solist, Judy Hunsk sig som en glimrend ste vi gt rti hu n hu ervatoriets torium, hvor eår vandt hun kons di stu t de an sit på orkestre og allerede r hun med forskellige ha n de Si e. nc rre s, Rio de solistkonku i såvel Buenos Aire et ill sp og t nd ru en har hun turneret verd all i London. Senest H t er lb A l ya Ro i nalorkester, Janeiro som t i Danmarks natio tis pe m tro lo so 2. spillet som et. DR Symfoniorkestr mpet og ore er der musik for tro rk ki g or øb M i en t bliver et Denne aft et på programmet. De er av kl d ve g an vs lo og moderne gel samt engelsk barokmusik ed m m gra ro tp pe m ändels Largo. alsidigt tro ssiske stykker bl.a. H kla de ke els af r ge in fortolkn mand, Martin, Judy ledsaget af sin er iv bl len de gs an vs ere lovsange. Til lo de gamle sange og ny bå e ng sy de l vi en m og sam s både Møborg og Nee Velkommen til alle fra . ag sm sik enhver mu til en aften med lidt for

7


TEN I VÅGETJENES

VSTI

LEMVIG PRO

aflastning byder nærvær og til en st ne je et åg V syge og døende. i hjemmene ved sygeplejerstår af tidligere Vågetjenesten be en beregning. sker, og det er ud : Koordinatorer er 61 764955 / 978217 Hanne Lund - 61 tillige: Ny koordinator 17 255925 / 978913 Betty Nørby - 51 nærmere. til at ringe og høre en m om lk ve tid Man er al

MØBORG-NEES KIRKES VOKSENKOR Et kor for alle, der kan lide at synge. Vi synger hove dsageligt danske sange og salmer, nye og gamle, klassiske, moderne og salmer tilsat spillemandsmusik. Nodekendskab er ikke påkrævet. Koret øver hver tirsdag i Møborg Kirke kl. 19.30 til 21.30, første gang d. 24. september. Pak kaffekurven og kom og vær en del af det gansk e særlige fællesskab, det giver at synge sammen. Evt. spørgsmål til korleder Gitte Lousdal, tlf. 97 88 19 95.

8


SIDEN SIDST Det betyder kirken for mig! Sekretær Johanne Kirstine Galmstrup, Møborg Kirken har altid været en del af mit liv. Det har altid været et sted, hvor jeg har været glad for at komme. Kirken er det sted, hvor jeg bl.a. kommer for at høre Guds ord og være med i fælleskabet, og der synges såvel gamle som nye salmer. Der er sket meget i kirken siden min barndom. Der er sket en fornyelse, og det er godt. Der er blevet mere plads til børnene, og der er taget nye salmer i brug. Noget af det, jeg synes, er rigtigt godt, er Salmestafet, som foregår i kirken, hvor en person fortæller, hvad en bestemt salme betyder for vedkommende.

DØBTE Møborg kirke: 14. april: Simone Højgaard Madsen, Kattenhøjvej 9, Bækmarksbro. 2. juni:

William Kjær Nielsen, Vilhelmsborgvej 132, Møborg.

9. juni:

Rasmus Hedegaard Moeskjær, Koldsøvej 10, Nees.

VIEDE Møborg kirke: 22. juni: Malene Friis Jørgensen og Lars Lindholm Mose Pedersen. Nees kirke: 1. juni: Tina Have Poulsen og Jimmie Buur Andreasen.

B E G R AV E D E / B I S A T T E Møborg kirke: 30. maj: Ane Madsine Kirkegaard, Beringsvej 19, Holstebro.

I N D S A M L I N G E R ved gudstjenesterne Indsamlet til Kirkefondet ved gudstjenesterne Bededag Møborg: kr. 210,Nees: kr. 250,Indsamlet til Folkekirkens Ydre Mission ved gudstjenesterne Kristi Himmelfartsdag Møborg: kr. 615,Nees: kr. 450,Indsamlet til Folkekirkens Nødhjælp ved gudstjenesterne Pinsedag Møborg: kr. 1105,Nees: kr. 450,-

9


KONFIRMANDER I MØBORG KIRKE SØNDAG DEN 5. MAJ 2013 Bagerst: sognepræst Bo Knudsen, Søren Hasager Bak Ruby, Johannes Knudsen, Christian Korsgaard Iversen, Tobias Lund Møller Christensen, Kenneth Tom Thomsen. Forrest: Jonas Juul Poulsgaard, Sanne Kaasgaard Kristensen, Fie Maan Kristensen, Henriette Hestbech Jensen, Tobias Harmon Pedersen. Foto: CLICK, Lemvig.

10


M Ø D EKAL E NDE REN

Juli - November

MØBORG·NEES JULI 19.-26. Bibelcamping på Holmsborg. Hver aften møde kl. 19.30. 25.- 2. aug. Bibelcamping i Haderup. Hver aften møde kl. 19.30. AUGUST Fre. 9. Grillaften kl. 19.00 hos Johanne Kirstine og Søren Galmstrup. Tilmelding senest den 5. aug. på tlf. 97881750. Ons. 21. Samtalemøde kl. 19. 30 i Missionshuset. Tekst: 1. Tim. 3,1-16. Samtalemøde kl. 20.00 hos Jonna og Søren Iversen. SEPTEMBER Ons. 4. Møde i Møborg missionshus kl. 19.30 ved Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing. Ons. 18. Samtalemøde i Møborg missionshus kl. 19.30. Emne: 1. Tim. 3,1-16. Samtalemøde kl. 20.00 hos Evy og Mogens Nielsen, Kikkenborgvej 45. Fre. 27. Høstfest i Møborg missionshus kl. 19.30 ved Kirsten og Asger Borg. OKTOBER Tirs. 1. Indre Mission oktobermøde i Møborg kirke kl. 19.00 og derefter møde i misssionshuset. Ons. 2. Indre Missions oktobermøde i Møborg missionshus. Lør. 5. Lemvig kredsens Indre Missions familiedag i Klippen, Lemvig, kl. 13.30. (Se omtale) Man. 7. Kvindestævne i Klippen, Lemvig kl. 13.30. Ons. 23. Samtalemøde kl. 20.00 hos Grethe og Erik Christensen, Nøragervej 25. Ons. 30. Sognemøde i konfirmandstuen kl. 19.30. (Se omtale). NOVEMBER Tirs. 5. Indre Mission. Fællesmøde i Humlum kirkehus kl. 19.30 ved Christen Peter Olesen. Ons. 6. Indre Mission i Lemvigkredsen. Fællesmøde i Lomborg missionshus kl. 19.30 ved Christen Peter Olesen. Tors. 7. Indre Mission. Fællesmøde i Bøvling missionshus kl. 19.30 ved Asbjørn Asmussen. Tirs. 12. Koncert i Møborg kirke kl. 19.30 med Judy Hunskjær Olesen. Ons. 13. Årsmøde i Møborg missionshus kl. 19.30. Ons. 20. Samtalemøde kl. 19.30 i Møborg missionshus. Emne: 1. Tim. 4,1-16. Samtalemøde kl. 20.00 hos Johanne Kirstine og Søren Galmstrup, Fjordsidevej 6.

11


209

GUDSTJENESTER DAG

KIRKEDAG

TEKST

MØBORG

NEES

14.

7. s. e. trin.

Luk. 19,1-10

9.30 Anders Kruse

10.45 (K) Inds. Fremtid & Håb Anders Kruse

21.

8. s. e. trin.

Matt. 7,15-21

9.15 K. E. Nissen

Se Møborg

28.

9. s. e. trin.

Luk. 16,1-9

Se Nees

9.15 K. E. Nissen

JULI

AUGUST 4.

10. s. e. trin.

Luk. 19,41-48

9.30 K.A.J.

10.45 (K) K.A.J.

11.

11. s. e. trin.

Luk. 18,9-14

10.45 (K) K.A.J.

9.30 K.A.J. Kirkekaffe

18.

12. s. e. trin.

Mark. 7,31-37

10.45 (K) K.A.J.

Se Møborg

25.

13. s. e. trin.

Luk. 10,23-37

Se Nees

10.45 K.A.J.

SEPTEMBER

 1.

14. s. e. trin.

Luk. 17,11-19

9.30

10.45 (K)

8.

15. s. e. trin.

Matt. 6,24-34

10.45 (k) Konfirmand-velkomst

9.30

15.

16. s. e. trin.

Luk. 7,11-17

9.30

10.45 (K) 14.00 (K) Høstgudstj.

22.

17. s. e. trin.

Luk. 14,1-11

10.00 (K) Høstgudstj.

29.

18. s. e. trin.

Matt. 22,34

10.45 (K)

Tirsdag

Indre Missions Oktobermøde

19.00

6.

19. s. e. trin.

Mark. 2,1-12

9.30

10.45 (K)

13.

20. s. e. trin.

Matt. 22,1-14 Inds. Menighedsfakultetet

10.45 (K)

9.30

20.

21. s. e. trin.

Joh. 4,46-53

9.15 K. E. Nissen

Ingen

27.

22. s. e. trin.

Matt. 18,21-35

9.30

10.45 (K)

OKTOBER  1.

3.

Alle Helgensdag

Matt. 5,1-12. Inds. Danske Sømands- og Udlandskirker

10.45 (K)

9.30

10.

24. s. e. trin.

Matt. 9,18-26

Ingen

10.45 (K) Inds. Fremtid & Håb

17.

25. s. e. trin.

Matt. 24,15-28

9.15 K. E. Nissen

Ingen

24.

Sidste søndag i kirkeåret

Matt. 25,31-46 Offergang: Indre Mission i Danmark

10.45 (K)

9.30

Hvor intet andet er anført, samles der i Møborg kirke ind til »Fremtid og Håb«.

12

KIRKEBIL: Kører som angivet med (K) ovenfor. Ring på tlf. 97 48 41 78 kl. 8.30 - 9.00.

K.A.J. = Kaj Anker Jensen OPTAGELSE FRA KIRKEN: Har man ikke mulighed for at komme i kirke, kan man ca. hver anden søndag få gudstjenesten på Mp3. Det er gratis at modtage en optagelse af gudstjenesten. Henvendelse til præsten.

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

NOVEMBER

Møborg og Nees kirkeblad - Nr. 4 - 2013