Page 1

kirkebladet.nu

Kirke for dig HEMMET & SDR. VIUM

Faunastriber

2

Høstgudstjenester Vintræ og grene

3

6

Nr. 4 · 2019 | September · Oktober · November


ORDET

FAUNASTRIBER Vi har vist aldrig før snaktimen. Somme tider er det nødvendigt at ket så meget om klima og sætte farten ned, og måske endda at stoppe natur, som vi har gjort helt … for ikke at glemme livet. hen over foråret og somMon ikke det var derfor Gud gav os alle sammeren. Og det er da glæmen en »faunastribe«, hvor vi må gå ned i deligt, at der er både pogear, og glæde os over - og takke for livet. litisk og folkelig vilje til at For Gud gav os en dag i ugen, hvor vi særligt gøre noget godt for klomå huske ham, glæde os over livet, han har den og for livet i denne verden. Blandt andet givet os, og være lidt ekstra opmærksomme var der en artikel i Dagbladet, netop som jeg på alle dem, vi har fået forberedte dette kirkelov til at dele livet med. blad, om landmænd, Somme tider er det som lavede faunastriber. nødvendigt at sætte Denne Guds faunastribe Nu skulle kornet ikke kaldes vi alle sammen på farten ned... længere bølge helt ud til en særlig måde ind i, når landevejen eller cykelstien. Nu var der i stekirkeklokken ringer til gudstjeneste. En faudet mange kilometer med et tre meter bredt nastribe, som måske ikke giver et synligt afbælte med myriader af forskellige blomster kast fra sig, som kan aflæses på bundlinjen, til glæde for både blomster, insekter, dyr og men som giver tid til eftertanke, bøn og fælmennesker. Vi etablerer faunastriberne for at lesskab. opnå et brudt monokulturlandskab, som det Når vi går ind i Guds faunastribe, vil han fylmoderne landbrug skaber, og for at skabe de os med glæde over den kærlighed, han nogle korridorer til vildtet, sagde landmanhar elsket os med, og glæde over alt det, den. han har gjort for os og givet os … både det Nu ved jeg ikke, hvor meget overskud et såvi kan se for os, og det, som vi hører han har dant projekt vil kunne skabe. Det er nok begjort for os, dengang han gik omkring, ligegrænset, selv om der sikkert bliver en bedre som du og jeg går omkring i denne verden. bestøvning af forskellige afgrøder, hvis insekOg hør bare, om ikke kirkeklokken snart rinterne får bedre vilkår. Men disse striber er vel ger igen - og kalder os derind igen - til glæde også etableret, fordi vi er ved at få øjnene op og fred. for, at ikke alt behøver at være så strømlinet og effektivt, som vi undertiden har gjort det Vi har alle sammen brug for faunastriber. til, fordi det let kan have uheldige bivirkninger. For eksempel har mange lært, at det ikSognepræst Martin Jensen ke er godt altid at fare afsted med 120 km i

2 |

Kirkebladet 4 · 2019


DET SKER

HØSTGUDSTJENESTER Søndag den 15. september indbydes til høstgudstjeneste i Sdr. Vium kirke kl. 10.00 og i Hemmet kirke kl. 14.00 Efter gudstjenesterne serveres kirkedørskaffe. Ved begge gudstjenester er der mulighed for at give en gave til kirkelige eller humanitære formål, som kan lægges i de gavekuverter, som ligger i kirkernes våbenhuse. På kuverten kan det noteres, hvem gaven ønskes tildelt, ligesom det er muligt at anføre, hvis gaven ønskes oplyst til Skat med mulighed for fradrag på selvangivelsen. Velkommen til årets høstgudstjenester

EN EFTERMIDDAG OM PAUL GERHARD 60+ … en ældreeftermiddag - tirsdag den 24. september kl. 14.30 i »Stalden« Tidligere sognepræst i Aulum, Leif Mortensen, vil fortælle om den tyske salmeforfatter Paul Gerhard – om hans liv og virke og store salmeproduktion, som vi stadig nyder godt af i Den danske Salmebog. Paul Gerhard levede under 30-årskrigen og pestens hærgen. Men trods megen modgang er hans salmer fyldt med håb og tiltro til, at Gud har en vej og giver en fremtid. Alle er hjerteligt velkomne til at være med.

FREDAGSMIDDAG PÅ TVÆRS … AF BÅDE ALDER OG NATIONALITET

Fredag den 29. november kl. 18.00 inviteres til middag og hyggeligt samvær i »Stalden« ved præstegården. Når vi har spist, kan vi hygge os med forskellige adventsforberedelser fx adventskrans og dekorationer. Vi sørger for gran og ler. Medbring selv hvad du ellers har lyst til at bruge. Tilmelding til Ellen Bøgelund på mobil: 2342 5741 | mail: halmhuset24@ gmail.com senest onsdag den 27. november Pris: 60 kr. pr voksen og 20 kr. pr barn.

Kirkebladet 4 · 2019

| 3


NAVNESIDEN

KALENDEREN

HEMMET DØBTE • Mathilde Olesen, 28. april • Celina Berg Agathon Gudsø, 16. juni KIRKELIG VELSIGNELSE • Mary Cathrine Fischer og Mathias Bruun Simonsen, 17. maj

for arrangementer i »Stalden« ved præstegården

Torsdag den 10. oktober kl. 19.30 Teenklub. Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 Menighedsrådsmøde. Torsdag den 24. oktober kl. 19.30 Teenklub. Torsdag den 7. november kl. 19.30 Teenklub - Halbesøg kører kl. 19.00. Torsdag den 14. november kl. 19.00 Menighedsrådsmøde. Torsdag den 21. november kl. 19.30 Teenklub.

SDR. VIUM

4 |

Kirkebladet 4 · 2019

Torsdag den 26. september kl. 17.00 Menighedsrådsmøde. Torsdag den 26. september kl. 19.30 Teenklub.

DØDE • Margrethe Nielsen, 84 år. Bisat 27. december • Finn Rich Pedersen, 79 år. Bisat 10. maj • Karin Smedegaard, 60 år. Bisat 11. maj

DØDE • Søren Emil Rahbek, 91 år. Bisat 15. dec. • Annette Vibeke Matwiejew, 70 år. Bisat 9. maj

Torsdag den 12. september kl. 19.30 Teenklub. Tirsdag den 24. september kl. 14.30 60+ sogne og ældrearrangement.

VIEDE • Malene Petersen og Esben Thimes Kristiansen, 8. juni

DØBTE • Emma Holmgren Rasmussen, 25. november • Christian Bonde Larsen, 14. juli

Torsdag den 5. september kl. 19.00 Menighedsrådsmøde.

Fredag den 29. november kl. 18.00 Fredagsmiddag på Tværs: Fællesspisning og adventshygge.

SAMTALE MED MERE

Ønsker du en samtale, besøg, hjemmealtergang, besøg på sygehuset eller skriftemål, er du velkommen til at kontakte sognepræsten. Præsten har altid tavshedspligt.


PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER HEMMET PLEJEHJEM KL. 15.30

Tirsdag den 3. september Martin Jensen, alt.g Tirsdag den 17. september Martin Jensen Tirsdag den 1. oktober Simon H. Larsen, alt.g Tirsdag den 15. oktober Martin Jensen Tirsdag den 29. oktober Martin Jensen, alt.g Tirsdag den 12. november Simon H. Larsen Tirsdag den 26. november Martin Jensen, alt.g Pårørende og andre ude fra byen er velkomne til at være med.

GLIMT FRA TEENKLUBBEN

Kirkebladet 4 · 2019

| 5


Salme

VINTRÆ OG GRENE I Joh. 15,1-11 læser vi den kendte lignelse om Det sande Vintræ, hvor Jesus i vers 5 siger:

Lyt til salmen på www.lyttildanskesalmer.dk - og gerne på Peter Møllers melodi.

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.

Sognepræst Martin Jensen

Det er denne lignelse, Jørgen Kristensen har skrevet en salme over, som, med strejf af efterår og høst, viser os den fantastiske gave, det er at være døbt og tilhøre vor Herre Jesus. For grenen på træet får del i træets saft, kraft og næring, som gør, at det bærer frugt. Og så viser billedet os samtidig, hvor vigtigt det er at holde denne forbindelse ved lige. I vers 1-2 konfronterer salmeforfatteren bibelordet med vores aktuelle liv og virkelighed. Vers 3 gør Jesu ord om den fuldkomne glæde til nutidig tiltale, og vers 4-5 udfolder hvori denne glæde består. I en gammel vittighedstegning stod der noget i retning af: Lad ikke græsset blive langt på din kirkesti. Nej, for vejen til kirken skal bruges og slides og holdes farbar. For, skilt fra mig, kan I slet intet gøre, siger Jesus i lignelsen.

6 |

Kirkebladet 4 · 2019

1. Vintræ og gren e og frugt hører sammen: Kristus er ét m ed sit folk på de ts færd. Grenene dør, hvis de skilles fr a stammen: Skilt fra Guds Søn er vi ingent ing værd. 2. Gold er den gr en, som er helt uden druer. At være til er at være til gavn . Herre, forbar m dig! Beskærin gen truer: Vi er jo kun di ne grene af navn ! 3. »Kære, I skal ikke grue og græ de!« svarer vor Her re, som ved, hvem vi er. »Bliv kun i m ig, så skal også min glæde evig og fuldko mmen blive i jer! « 4. Glæden er de n, at vi ikke skal spørge, hvad der i grun den kom ud af vo rt liv. Glæden er de n, at vi ikke skal sørge for vore gern ingers rette mot iv.

5. Glæden er de n, at vor Herre al ene ved, hvor i ve rden han bedst får os brugt. Glæden er de n, at vi vokser so m grene, næres af stam men og bærer de ns frugt. Jørgen Kristense

n 1976


EFTERÅRETS PÅSKEDAG Engang da Jesus kom til byen Nain, blev en ung mand, som var død, båret ud til sin grav. Alle som gik bagefter, var fyldt af sorg. Men Jesus standsede følget og kaldte den døde tilbage livet. Tænk hvis det var os, som havde været med dengang og set, da det skete. Det ville have ændret vores liv fuldstændigt. Nu er det vores tur til at stå lige bag ved dem, som så det alt sammen, og se det samme, som de så ved at lytte til deres oplevelser. Kom og vær med ved kirkens SøndagsFejring søndag den 6. oktober kl. 10.00 i Hemmet kirke. Det er fælles for begge sogne.

TÆND ET LYS Alle kirkegængere kan få et gravstedslys med fra gudstjenesten Alle Helgens dag, søndag den 3. november. Har du pårørende, som er begravet på kirkegården, er der mulighed for at tænde lyset, og stille det ud på gravstedet. Ellers må vi tage lyset med hjem som et lille minde fra gudstjenesten, og som et minde om det lys og håb, vi alle har fået i troen på vores opstandne Herre og Frelser Jesus Kristus.

INDSAMLING September: Høstindsamling – brug evt. Høstgavekuvert Oktober: Folkekirkens Nødhjælp November: MenighedsFakultetet Gaver kan lægges i indsamlingsbøsserne i kirkerne, sættes ind på kirkens indsamlingskonto: 7789 - 1071035, eller gives over MobilePay på nr. 80981. Skriv gerne hvilken indsamling gaven er tiltænkt, og dit navn og cpr.nr. hvis du ønsker mulighed for gavefradrag

KIRKELIG VEJVISER Sognepræst Martin Jensen Vandmøllevej 3, 6893 Hemmet Tlf. 9737 5098 / 4020 6760 Mail: marj@km.dk Formand for Hemmet & Sdr. Vium Menighedsråd Inger Agnete Pedersen, Lyngbyvej 4, Hemmet Tlf. 9737 5345 / 2925 5631 Kirkeværge Hemmet: Bent Jensen, Houmvej 1, Hemmet Tlf. 2029 0797 Sdr.Vium: Jann Ove Pagaard, Lynevej 10, Sdr. Vium Tlf. 9737 5585 / 2127 6509 Organist Hemmet: Kirsten Pedersen, Lyngbyvej 6, Hemmet Tlf. 2489 9154 Sdr.Vium: Pt. vakant Kirkesanger - ingen fastansat Graver og kirketjener Sdr. Vium: Jørgen Rask Brosbøl, Tinghøjvej 9, Sdr. Vium Tlf. 2329 2500 Kirketjener Hemmet: Anne Margrethe Zink, Lynevej 2, Sdr. Vium Tlf. 2843 0338 Graver Hemmet: Daniel Kronborg, Tarm kirkegårdskontor, Kirkevej 23, 6880 Tarm Tlf. 9737 1479 / 5129 2318 Træffes efter aftale.

SOGNEPRÆSTEN HAR FRI 31. aug.- 1. sept., 27.-29. sept. 21.-27. okt. og 15.-21. nov. - embedet passes af sognepræst Simon Møller Olesen, tlf. 9736 6011 / snol@km.dk Kirkebladet 4 · 2019

| 7


ID-nr.: 46879

116

NOVEMBER

OKTOBER

SEPTEMBER

DAG

KIRKEÅRET

TEKST

TID

STED

PRÆST

Søndag d. 1.

11. s. e. trinitatis

Luk. 18,9-14

19.30

Hemmet

SMO

Søndag d. 8.

12. s. e. trinitatis

Mark. 7,31-37

9.00

Sdr. Vium

MJ

Søndag d. 15.

13. s. e. trinitatis Høstgudstjeneste

Luk. 10,23-37

10.00

Sdr. Vium

MJ

Søndag d. 15.

13. s. e. trinitatis Høstgudstjeneste

Luk. 10,23-37

14.00

Hemmet

MJ

Søndag d. 22.

14. s. e. trinitatis

Luk. 17,11-19

10.00

Hemmet

MJ

Søndag d. 29.

15. s. e. trinitatis

Matt. 6,24-34

9.00

Sdr. Vium

SMO

Søndag d. 6.

SøndagsFejring

Luk. 7,11-17

10.00

Hemmet

MJ

Søndag d. 13.

17. s. e. trinitatis

Luk. 14,1-11

10.00

Sdr. Vium

MJ

Søndag d. 20.

18. s. e. trinitatis

Matt. 22,34-46

9.30

Hemmet

MJ

11.00

Sdr. Vium

MJ

Onsdag d. 23.

Jørgen Pedersen, Skjern, prædiker

19.30

Hemmet

Søndag d. 27.

19. s. e. trinitatis

Mark. 2,1-12

9.00

Sdr. Vium

SMO

Søndag d. 3.

Alle Helgens dag

Matt. 5,1-12

9.30

Sdr. Vium

MJ

11.00

Hemmet

MJ

Søndag d. 10.

21. s. e. trinitatis

Joh. 4,46-53

10.30

Hemmet

MJ

Søndag d. 17.

22. s. e. trinitatis

Matt. 18,21-35

9.00

Hemmet

SMO

Søndag d. 24.

Sidste søndag i kirkeåret

Matt. 25,31-46

10.00

Sdr. Vium

MJ

MJ - Martin Jensen · SMO - Simon Møller Olesen

GUDSTJENESTER

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Kirke for dig - Nr. 4-2019  

Kirke for dig - Nr. 4-2019  

Profile for videbaek