__MAIN_TEXT__

Page 1

Gistrup Sogn

Kirkebladet

Nr. 76 Juni · Juli · August 2016

✓31. ✓ maj Sogneudflugt

✓2. ✓ juni Sommerkoncert ✓15. ✓ juni Udendørs spaghettigudstjeneste


HVOR HENVENDER MAN SIG? Gistrup Kirke Gistrup Kirkevej 1 · 9260 Gistrup tlf. 98 31 43 39 · Kirken er åben man.- lør. kl. 9-15 · www.gistrup-kirke.dk

Præster

Ejnar Grønlund Splinten 16 · 9260 Gistrup Tlf. 98 31 52 26 · ejgr@km.dk Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, mandag Lene Riger-Kusk Nøvling Skolevej 10, Nøvling Tlf. 96 36 66 66 · LRKU@km.dk Træffes bedst tirs.-fre. kl. 12.00-13.00 og ellers gerne efter aftale Ugentlig fridag, mandag Mette Nøhr Shaw (kbf.) Gunderupvej 1, Gunderup 9260 Gistrup · mns@km.dk Tlf. 98 33 30 15 - fax 98 33 31 45 Træffes telefonisk og efter aftale. Ugentlig fridag, fredag

Sognemedhjælper

Solveig Dahl Poulsen tlf. 98 31 40 07 / 40 31 05 44 smh@gistrup-kirke.dk Ugentlig fridag, fredag

Kirkekontor

Kordegn Helle Lo Sørensen tlf. 98 33 35 52 · hels@km.dk Kirkekontoret, Gunderupvej 1, Gunderup: man.- fre. kl. 9.30-13.00 tors. desuden kl.15.30-18.00

Kirketjener

Irene Madsen (sygeorlov) tlf. 98 31 43 39 · ugentlig fridag, mandag kirketjener@gistrup-kirke.dk Afløser: Rosa Kvist

Graver

Gunnar Thrane tlf. 40 11 05 14 · graver@gistrup-kirke.dk

Organist og korleder

Elisabeth Bech-Egstrup tlf. 26 24 97 06 ·elisabech@gmail.com Ugentlig fridag, mandag.

Menighedsrådsformand

Jørgen Biegel Gistrupparken 12, tlf. 98 31 45 57 jbi@tekkva.dk

KIRKELIGE HANDLINGER, DÅB, VIELSE, BEGRAVELSE/ BISÆTTELSE Henvendelse til kirkekontoret tlf. 98 33 35 52. KIRKEBIL GISTRUP Gistrup Kirke har en aftale med taxa om kirkebil. Er man ældre eller gangbesværet, kan man benytte kirkebil til gudstjenester, sognearrangementer og koncerter i kirken. Man ringer selv til taxa, tlf. 98 10 10 10 og bestiller. (Sig, det er kirkebil til Gistrup Kirke). Til gudstjenester bestilles dagen før, til andre arrangementer bestil­ler man, når man vil afsted. BESØG AF PRÆSTEN Ønsker man præstens besøg hjemme, eller er man som pårørende, nabo eller ven bekendt med, at en person - f.eks. i forbindelse med hospitalsindlæggelse ønsker præstens besøg, er man altid velkommen til at kontakte en af sognets præster. MENIGHEDSRÅDSMØDER 24. maj og 21. juni. Alle møder begynder kl. 19.00 KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Henny Nørgaard, Jytte Nordklitgaard, Heidi Steensen, Solveig Dahl Poulsen (ansvarshav.red.) NÆSTE DEADLINE Mandag den 4. juli 2016 til smh@gistrup-kirke.dk

FIND OS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/gistrupkirke

Kirkeværge for kirke og kirkegård Finn K. Madsen, tlf. 98 31 40 55

2

PRÆSTEN SKRIV

KÆRE VENNER! Festen er forbi, hverdagene kan begynde. Eller festerne - jul, påske og pinse - er ovre, hverdagene er begyndt. Nu står vi foran et halvår uden én eneste kirkelig festdag og dermed folkelig fridag. Kagen er spist, rugbrødet skal ædes. Post festum. Det er aldrig særlig morsomt efter festens rus at skulle nøjes med hverdagens ædruelighed. Men det skal vi så – foran os ligger fra trinitatis søndag til 1. søndag i advent 25. søndage (foruden Alle helgens dag og Sidste søndag i kirkeåret) som alle har navn efter netop trinitatis. Trinitatis kommer af det latinske ord for tre (tres) og enhed (unitas). Trinitatisperioden er den kirkelige markering af, at man i kristendommen tror på en treenig Gud. Den indledes som nævnt af Trinitatis søndag og er den længste periode i kirkeåret, som løber fra søndagen efter pinse til første søndag i advent, kun afbrudt af Alle helgens dag. At kristne tror på en treenig Gud vil sige, at man tror på, at Gud er én, men at han samtidig er tre, nemlig Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. (fortsættes næste side)

INDSAMLINGER I GISTRUP KIRKE Juni: Diakonhøjskolen Juli: KFUM´soc arbejde 7. og 14. august: Kristeligt Forbund for Studerende 21. og 28. august: Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse


VER

V. METTE NØHR SHAW

Man kan ikke læse noget eksplicit om treenigheden i Bibelen, men der er alligevel flere meget centrale bibeltekster, hvor man møder Gud som treenig. Det er altså et begreb, der er opstået i samklang med Bibelens tekster. GUD FADER Gud Fader er den, som mange mennesker umiddelbart tænker på, når man siger Gud, og når Det nye Testamente bruger betegnelsen Gud, er det da også oftest Gud Fader, der tales om. Man kan læse i Det gamle testamente (1. Mos. kap 1.) at Gud Fader er skaberen af himmel og jord. Gud er den almægtige far i Himlen. I Det Nye Testamente lærer man ham at kende gennem Jesus Kristus, som fortæller om Gud og om Guds rige. Det er Jesus, som lærer mennesker, at Gud er Faderen, både Jesus’ og alle menneskers far. Det gør han blandt andet i den bøn, som vi kalder Fadervor, som står i Matthæusevangeliet 6,9-13. Han lærer os også, at Gud Fader er til stede i verden og derfor er det, som kristendommen kalder »verdens opretholder«. Han har altså ikke bare skabt verden engang, han opretholder den også hver dag. Det kan man blandt andet læse om i Matthæusevangeliet kap 5,45 og 10,29. GUD SØN Sønnen er Jesus Kristus. Hvis vi vil vide, hvem Gud er, må vi gå til Guds søn. Gud viser sig gennem sin søn som kærlighed, tilgivelse og forsoning, ja som liv, der rejser sig af døde. Gud kommer ned på jorden. Han bliver menneske, fødes og lever som et menneske. Og han dør som et menneske, ensomt og ydmyget, på et kors. Det betyder, at intet menneske nogensinde kan komme et sted, hvor Gud ikke også har været. Men Jesus bliver ikke i døden, som et menneske er henvist til. Han bryder dens magt. Døden får ikke det sidste ord; det gør livet, ja det gør Gud.

GUD HELLIGÅND Helligånden gør Gud levende og virkelig for mennesker til alle tider og på alle steder. Det fortælles i Apostlenes Gerninger kap. 2, at da Helligånden kommer over disciplene den allerførste pinse, fortæller de om Jesus og hans død og opstandelse, så alle mennesker kan forstå det, uanset hvor i verden de stammer fra. Det bliver levende og nærværende for dem og går lige til hjertet.

Men Jesus bliver ikke i døden, som et menneske er henvist til. Han bryder dens magt. Døden får ikke det sidste ord; det gør livet, ja det gør Gud.

Helligånden gør altså, at vi overhovedet kan tale om Gud, så det bliver virkeligt og får betydning for mennesker den dag i dag. Uden Helligåndens komme i pinsen havde historien om Jesus været en interessant historie om noget, der skete i fortiden. Det havde været ligesom en fortælling om for eksempel Christian IV. Men det havde ikke haft direkte betydning i menneskers liv i dag. Bibelen fortæller, at vi med Helligånden fik det, som Jesus kalder ’talsmanden’ (Johannesevangeliet 14,16)). Det er Helligånden, som formidler for os i dag, hvem Gud er, og hvad han vil med menneskers liv. Og Helligånden, som gør mennesker i stand til at fortælle andre om, hvordan de har mødt Gud. Gud kommer tæt på os som luften, vi ånder. Han bruger vores sprog, han ta-

3

ler ind i vores tid og aktualiserer budskabet i forhold til den sammenhæng, vi står i. Det er Helligåndens virke. GUD ER TRE OG EN At Gud på en gang er tre og en, er meget vanskeligt at forstå. Kristendommen har ikke tre guder, men kun én. På den anden side betyder treenigheden ikke bare, at Gud viser sig for os på forskellige måder. Faderen, Sønnen og Ånden er nemlig ikke tre forskellige dele eller egenskaber ved Gud. I kirkens tradition har man forklaret det ved at tale om, at Gud er ét væsen, men tre personer. I kristendommen tror man altså på én Gud og tre personer i Gud. Samtidig har man erkendt, at Gud er større end vores fatteevne, og at treenigheden er et paradoks. TRINITATIS I KIRKEN I kirken er trinitatistiden, som går hen over sommeren og efteråret, en tid, som handler om at lade budskabet fra de store højtider, jul, påske og pinse, slå rod, gå i blodet af os og vokse i kirken. Derfor er trinitatistidens farve grøn for at symbolisere vækst, håb og nyskabelse*. For at sige det som det er, så holder jeg af hverdagen. Jeg er, som Dan Turèll skriver i sin Hyldest til hverdagen: vild med den, ja hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen. Holder af trinitatis. Med disse ord vil jeg ønske min læser en god og solrig sommer og en inspirerende trinitatistid. * kilde: Det danske bibelselskab


NYT FRA MENIGHEDEN FRIVILLIG I KIRKEN I foråret afholdt vi en frivilligaften i Gistrup Kirke med fokus på det frivillige arbejde ud fra kirken. Vi er som menighedsråd og kirke meget taknemmelige for al slags hjælp. Uanset den er stor eller lille. Uanset den drejer sig om at bage boller, dække bord til et arrangement eller at læse en tekst eller en bøn til en gudstjeneste, at medvirke ved børnemøde, arrangere indsamling til nødhjælp, assistance i Herreværelset eller at deltage i menighedsrådsarbejdet. Der er også mere skjulte opgaver som at besøge et menneske, invitere et menneske eller bede for kirken og dens arbejde. I den sammenhæng har frivilligt arbejde med diakoni at gøre, og det har altid

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016 Der afholdes valg til menighedsrådene hvert 4. år. Næste gang er i efteråret 2016. Perioden for det nye menighedsråd begynder 1. søndag i advent 2016. Gistrup er et selvstændigt sogn, hvis menighedsråd har 11 medlemmer. Vore 3 præster, tilknyttet Gistrup Kirke, er faste medlemmer. Desuden er der 8 valgte medlemmer, altså i alt 11. Der sker normalt udskiftning ved hvert valg. Personligt mener jeg, den lokale kirke er guld værd, ja meget mere. Der er ikke noget, der overgår evangeliet! Det er værd

at arbejde for gode vilkår for kirkens liv og rammer. Vi håber, folk med interesse for kirken vil melde sig som kandidater. Dvs. interesse for kirkens budskab, sociale og kulturelle møder, vedligeholdelse af bygninger, kirkegård osv. Tirsdag d. 13. september 2016 afholder vi orienterings- og opstillingsmøde. På mødet orienteres om valgproceduren, og opstilling af lister kan påbegyndes. Vi håber, mange møder op! Jørgen Biegel

4

været en central opgave for kirken. I lignelsen om den barmhjertige samaritan er Jesus fortælleren. Men han kan også være både forbillede og den egentlige drivkraft bag arbejdet. Samme aften havde vi besøg af to unge, en kvinde og en mand, i 20-års alderen fra Cambodja. De var i Danmark for at fortælle konfirmander om at være kristen i dette fjerne land, med 2 % kristne. Vi hørte også lidt om forholdene denne frivilligaften. Der blev noget at tænke på, da manden fortalte om sin frivillighed. Hans menighed havde ingen kirkebygning, men holdt gudstjeneste hos hinanden eller under et træ. »Vi er kirken«, sagde han. Jørgen Biegel


BØRN OG UNGE SPAGHETTI­ GUDSTJENESTER Gudstjeneste i børnehøjde (0-9 år). Gudstjenesten varer en halv times tid, er enkel med leg og bevægelse, samt en rigtig god historie. Efter tjenesten spiser vi spaghetti eller andet sammen. Onsdag den 15. juni kl. 17 Grill/bål gudstjeneste.

WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

BONGO

BONGO foregår inde i kirkerummet. Vi synger salmer og kristne børnesange med fagter, vi bevæger os, lytter til musik og oplever kirkerummet med alle sanser. Med forskellige små redskaber som rasleæg, sæbebobler, tørklæder og lignende sætter vi gang i alle vore sanser, samtidig med at vi lærer kirken bedre at kende. BONGO er en enestående mulighed for en rigtig dejlig hyggestund i kirken sammen med dit barn eller barnebarn. BONGO FOR DE 1 - 3 ÅRIGE:

Tirsdag den 16. august kl. 16.30 i Gistrup kirke

BABYSALMESANG Giv dit barn den bedste start på livet ved at gå til Babysalmesang i kirken. Kommende hold: Onsdag 17. august kl. 10.30 i Gistrup Kirke Tilmelding til Solveig Dahl Poulsen på Tlf. 40 31 05 44, e-mail: smh@gistrup-kirke.dk

BONGO 2 FOR DE 3 - 5 ÅRIGE:

Onsdag den 17. august kl. 16.30 i Gistrup kirke Holdene kører tirsdage kl. 16.30 - 17.15. Hvert hold kører 6 gange. Tilmelding til Solveig Dahl Poulsen på tlf. 40 31 05 44 eller e-mail: smh@gistrup-kirke.dk

LEGESTUE Legestuen mødes ca. hver anden mandag i kirken. Først er der sang, leg og bibelfortælling i det skønne kirkerum, hvorefter der er leg, hygge og madpakker i konfirmandstuen eller sognesalen. Tilmelding ikke nødvendig, men tjek hjemmesiden for datoer.

5


DET SKER...

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2016-2017 Der er velkomstgudstjeneste og derefter orientering: Søndag den 28. august i Gistrup Kirke Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Info om tidspunkt kommer senere. Indbydelse kommer senere på kirkens hjemmeside og på forældreintra på Gistrup Skole sammen med information om forberedelsen, præst mv. Elever fra sognet, som går på andre skoler kan også blive konfirmeret her. Konfirmationer i Gistrup Kirke: lørdag den 13. maj (elever fra 7a og 7b) og søndag den 14. maj (elever fra 7c og 7d). Konfirmation i Gunderup Kirke søndag den 7. maj. Der tilbydes tillige konfirmation i Sdr. Tranders Kirke lørdag den 13. maj.

ÅRETS KONFIRMANDER I GISTRUP KIRKE 6


WWW.GISTRUP-KIRKE.DK

SOMMERKONCERT

HUSK »Herrevære lset« flg. mandag e 6/6, ferie i juli, 1/8 Udflug t (kl. 10.30-1 3.00) Husk madp akke!

Torsdag d. 2. juni kl 19.00 i Gistrup kirke

SOGNEUDFLUGT DEN 31. MAJ

Tirsdag den 31. maj er der igen tid til den årlige sogneudflugt. Kl. 9.00 er der afgang fra Gistrup kirke, og så kører vi ud i Lille Vildmose. Først på en guidet bustur i mosen. Besøg på Vildmosecentret v/ Dokkedal. Her spiser vi frokost og ser den spændende udstilling. Vi slutter af med en guidet tur ud i mosen med det lille tørvetog, inden vi kører til kirken i Gudumholm. Her holdes kaffepause, og vi ser kirken. Hjemkomst 16.30.

Medvirkende er kirkens eget ungdomskor, Gistrup skoles børnekor, samt musikstuderende fra kulturskolens talent-klasse. Der er tale om en aften, hvor børn og unge fra byen får lov at vise, hvad de kan. Repertoiret vil være blandet mellem klassiske perler og rytmisk populær-musik. Fri entré.

Pris for alt ovenstående er 250 kr. Husk tilmelding til Rosa tlf. 98 31 43 39 eller e-mail: kirketjener@gistrup-kirke.dk - fredag den 20. maj.

SKT. HANS

Da der er lidt færdsel til fods, er det klogt med praktisk tøj og sko, og hvis I har en kikkert, er det en god idè at medbringe den. Ejnar Grønlund

Igen i år arrangerer spejdergruppen Valdemar Atterdag Skt. Hans aften på plænen mellem kirken og spejdernes hytte i Gistrup. Spejderne vil som sidste år stå for at lave et flot arrangement med forskellige konkurrencer, aktiviteter, mulighed for at grille medbragt mad samt lave snobrød.

SENSOMMERUDFLUGT

Arrangement den 23. juni starter kl. 18.00 og bålet bliver tændt omkring kl. 19.30, så også de mindste kan nå at være med. Der bliver båltale og sang omkring bålet.

Sogneeftermiddage indledes med sommerudflugt til Egholm tirsdag den 30. august kl. 13.30-16.30 Vi kører i private biler. Kaffe på Kronborg. Pris: 50 kr. Tilmelding til Rosa tlf. 98 31 43 39 eller e-mail: kirketjener@gistrup-kirke.dk

SAMTALE OM SØNDAGENS EVANGELIUM

SOMMERMØDE I GUNDERUP Søndag den 19. juni kl. 14.00

Alle er velkomne til at komme og gennemgå den følgende søndags evangelium. Flg. dage kl. 16.30: Onsdag den 25. maj: Luk 12, 13-21 (Den rige bonde - 1. s. e. trin.) Onsdag den 22. juni: Matt 16, 13-26 (Peters bekendelse – 5. s. e. trin) Tirsdag den 9. august: Matt 12,31-42 (Den utilgivelige synd - 12. s. e. trin.) Det er også muligt at komme med forslag til salmer, spørgsmål, skæve vinkler osv. Ejnar Grønlund

Gudstjeneste i kirken v. Mette Nøhr Shaw og radiovært Søren Dahl. Efter kaffe i konfirmandstuen er der foredrag ved Søren Dahl.

MINDEGUDSTJENESTE

Søndag d. 3. juli kl. 10.30 i Gunderup kirke De faldne ved træfningen i Lundby i 1864 mindes. Kransenedlæggelse ved mindesmærket i Lundby kl. 10.00 og på fællesgraven på Gunderup Kirkegård kl. 10.20.

7


Kirkekaffe efter hver gudstjeneste i Gistrup

GUDSTJENESTER DATO

KIRKEÅRET

GISTRUP

GUNDERUP

1. s. e. Trin.

10.30 EG

10.30 MNS

  5. juni

2. s. e. Trin.

10.30 MNS

12. juni

3. s. e. Trin.

  9.00 EG

NØVLING

MAJ 29. maj

*

9.00 MNS

JUNI

SKOVBRYNET DATO kl. 10.30 31/5 LRK 14/6 MNS

9.00 EG

10.30 EG

10.30 EG

14.00 LRK Friluftgudstjeneste Visse Ladegaard

15. juni

Onsdag

17.00 Frilufts- og spaghettigudstjeneste

19. juni

4. s. e. Trin.

10.30 LRK

5. s. e. Trin.

10.30 EG

12/7 MNS altergang 26/7 LRK

-

9/8 EG altergang

  9.00 LRK

10.30 LRK

23/8 LRK

10.30 MNS

10.30 EG

BELTOFTEN

14.00 MNS Sommermøde

26. juni

altergang

28/6 EG

JULI 6. s. e. Trin.

9.00 MNS

Mindegudstjeneste

10. juli

7. s. e. Trin.

10.30 EG

-

9.00 EG

17. juli

8. s. e. Trin.

  9.00 LRK

10.30 MNS

10.30 LRK

24. juli

9. s. e. Trin.

10.30 LRK

  9.00 LRK

-

31. juli

10. s. e. Trin.

9.00 LRK

-

10.30 LRK

AUGUST

 1/6

MNS

altergang

 6/7 EG

altergang

 3/8 LRK

  7. aug.

11. s. e. Trin.

10.30 EG

14. aug.

12. s. e. Trin.

10.30 EG

21. aug.

13. s. e. Trin.

9.00 MNS

28. aug.

14. s. e. Trin.

10.30 LRK 9.00 EG

9.00 EG

15. s. e. Trin.

altergang

-

10.30 MNS

10.30 LRK

10.30 EG 14.00 MNS

  9.00 EG

10.30 LRK

10.30 LRK

10.30 MNS

14.00 LRK

SEPTEMBER   4. sept.

DATO kl. 10.00

MNS: Mette Nøhr Shaw LRK: Lene Riger-Kusk EG: Ejnar Grønlund

Friluftsgudstjeneste ved Bydammen

11. sept.

16. s. e. Trin.

18. sept.

17. s. e. Trin.

9.00 MNS

10.30 MNS

10.30 EG

10.30 MNS

Høstgudstjeneste

Høstgudstjeneste

10.30 EG 9.00 MNS

*

Pga. istandsættelsesarbejder i Nøvling Kirke finder gudstjenesterne i Nøvling sted i Menighedshuset Toften, Brådalvej 80, Nøvling fra den 1. juni til lidt før advent, medmindre andet er anført.

GISTRUP 31/5 kl. 9.00 2/6 kl. 19.00 6/6 kl.10.00 22/6 kl. 16.30 23/6 kl. 18.00 1/8 kl. 10.00 9/8 kl. 16.30 30/8 kl. 13.30

Sogneudflugt Sommerkoncert Herreværelset Søndagens tekst Sankt Hans Herreværelset udflugt Søndagens tekst Sensommerudflugt

GUNDERUP 19/6 kl. 14.00 3/7 kl. 10.30

Sommermøde - gudstjeneste v. radiovært Søren Dahl Kirken og konfirmandstuen Mindegudstjeneste for slaget ved Lundby

NØVLING 12/6 kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i parken ved Visseladegaard 16/8 kl. 19.00 Sommerkoncert i parken ved Visseladegaard 31/8 kl. 19.00 Toften – Sange omkring et flygel 6/9 kl. 9.00 »Pigekammeret« - udflugt til Mors

TEAM LYNDERUP 97 17 34 08

3. juli

Profile for Videbæk Bogtrykkeri A/S

Gistrup kirkeblad Nr. 76 - 2016  

Gistrup kirkeblad Nr. 76 - 2016  

Profile for videbaek