Page 1

Skuldelev og Selsø sogne Ferslev og Vellerup sogne Kyndby og Krogstrup sogne

NytĂĽr December - Januar - Februar 2012-2013

1


VEJVISER Skuldelev-Selsø Sognepræst Aage Koed Mikkelsen, Skuldelev Præstegård, Østergade 3, 4050 Skibby, tlf. 47 52 03 26, e-mail: ami@km.dk. Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 9-10. Træffes efter aftale. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Inger Marie Birk Jørgensen, Gl. Stationsvej 16, Onsved, tlf. 47 52 13 81. Kirkeværge Inge Christensen, Kildeskåret 5, Torpe Mark, tlf. 47 52 04 35. Graver ved Skuldelev kirke Allan Meier, tlf. 51 22 48 92. Graver ved Selsø kirke Karen J. H. Engelbrecht, Bredvigvej 6, Sønderby, tlf. 51 22 48 43.

Ferslev-Vellerup Sognepræst Mikkel Højholt, Mejerivej 1 A, Ferslev, 4050 Skibby, tlf. 47 52 90 29, e-mail: miho@km.dk. Træffes bedst hverdage kl. 10-11, undtagen mandag. www.ferslevkirke.dk - www.vellerupkirke.dk Menighedsrådsformand Karen Brogaard Jensen, Anemonevej 12, Skibby, tlf. 47 52 85 92, e-mail: karen12@tdcadsl.dk Kirkeværge Jens Larsen, Venslev Huse 11, tlf. 47 52 94 85, e-mail: jens-lene@mail.tele.dk Graver i Ferslev og Vellerup Irene Sode, tlf. 47 52 99 63. Træffetid kl. 12-13. Fri mandag.

Kyndby-Krogstrup Sognepræst Ole Hansen, Kyndby Præstegård, Kyndbyvej 52, Kyndby, 3630 Jægerspris, tlf. 47 52 11 36, e-mail: oha@km.dk Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11-12, torsdag også kl. 17-18. Mandag er fridag. Menighedsrådsformand Christen Hansen, Pagteroldvej 1, Krogstrup, tlf. 47 52 10 14. Kirkeværge Erna Ustrup, Egelyvej 28, Dalby, tlf. 47 52 13 47. Graver ved Kyndby kirke Nancy Larsen, tlf. 24 80 20 62. Mandag er fridag. Graver ved Krogstrup kirke Thomas Winther, tlf. 47 52 14 25. Mandag er fridag.

2

INFORMATION Fødselsregistrering Efter fødslen sender jordemoderen en fødselsanmeldelse til kirkekontoret, og præsten registrerer barnet født. Er forældrene ikke gift, skal de inden 14 dage fremsende den særlige »Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten i det sogn, hvor forældrene bor. Med denne erklæring vedgår faderen sit faderskab.

Navn og dåb Barnet skal have navn i løbet af de første seks måneder efter fødslen. Dåb aftales med sognepræsten. Ved dåb optages den døbte som medlem af Den danske Folkekirke. Navn og adresse skal oplyses på barnets faddere. Der skal være mindst tre og højst fem (inklusive den der bærer barnet). Navngivning kan også ske ved anmeldelse af navn til sognepræsten.

Konfirmation Konfirmationsforberedelse finder sted i 7. klasse. Information om konfirmationsforberedelse og konfirmationsdatoer fås hos den lokale sognepræst.

Vielse Aftaler om vielse træffes med sognepræsten. Der skal rekvireres en prøvelsesattest fra kommunen, dog tidligst fire måneder før vielsen. Attesten skal afleveres sammen med dåbsattester til sognepræsten. Endvidere skal navn og adresse oplyses på to bryllupsvidner. Borgerligt gifte par kan efter aftale med sognepræsten få deres ægteskab kirkeligt velsignet.

Dødsfald og begravelse / bisættelse Dødsfald anmeldes snarest muligt til sognepræsten i afdødes bopælssogn, hvor tid og sted for samtale og den kirkelige handling aftales. Spørgsmål vedrørende gravsted rettes til sognets graver eller kirkeværge.

Sjælesorg Præsten har fuld tavshedspligt og kan ved en personlig samtale være en hjælp i nødens stund.

Se også kirkebladet på nettet www.kirkebladet.net

www.folkekirken.dk

www.sogn.dk


DE NYE MENIGHEDSRÅD Skuldelev-Selsø menighedsråd

s De ønske g e n ig lse o Guds vels jdslyst. god arbe

Carsten Nielsen

Inger Marie Birk Jørgensen

Bente Andersen

Annie Nordstjerne Hansen

Per Pedersen

Inger Beck Simonsen

Inger Nymand

Inge Christensen

Aage Koed Mikkelsen

og Morten Højbjerg Petersen

Kyndby-Krogstrup menighedsråd Fra venstre: Ole Husted, Christen Hansen, Ole Hansen, Kirsten Pedersen, Kristian Søndergaard, Bettina Amorsen, Erna Ustrup og Dora Petersen.

Ferslev-Vellerup menighedsråd Bagerste række fra venstre: Karen Brogaard Jensen (formand), Per Vagn Larsen (næstformand), Jens Larsen (kirkeværge og kontaktperson), Mikkel Højholt (sognepræst). Forreste række fra venstre: Andrea Andersen, Grethe Herltoft, Tove Møller Jensen. Desuden suppleanter (ikke med på billedet): Lise Mogensen, Jens Brogaard Jensen, Kurt Jensen, Bithe Frydenlund.

3


SOGNELIV FERSLEV - VELLERUP Søndag d. 16. december

Menighedsrådsvalg 2012

Julekrybbespil med minikonfirmander og konfirmander i Ferslev kirke. Udklædning begynder kl. 13.00. Der er saftevand og knas kl. 15.00 og kl. 16.00 går det løs.

Kyndby-Krogstrups nye menighedsråd for de næste fire år er tiltrådt på kirkeårets første dag, 1. søndag i advent. I vores fælles menighedsråd sidder nu otte personer. Fire for Kyndby sogn: Bettina Amorsen, Toftegaardsvej, Ole Husted, Skuldelev, Dora Petersen, Toftevænget og Kirsten Pedersen, Kyndbyvej. Tre for Krogstrup sogn: Christen Hansen, Pagteroldvej, Kristian Søndergaard, Svanholm Allé og Erna Ustrup, Egelyvej; samt præsten, Ole Hansen.

Julesalmesangaften Torsdag d. 20. december kl. 19.00-20.30 i Vellerup kirke. Vi synger julesalmer og hører en julehistorie.

Søndag d. 23. december kl. 10.30-13.00 Det er fjerde søndag i advent, men også lillejuleaftensdag! Kilder forventningen i maven, så kan man få lidt af tiden til at gå sammen. Mangler man at hygge med bedsteforældre eller børnebørn eller bare i familien, så er her alle tiders mulighed! Vi begynder med en kort familiegudstjeneste i Ferslev kirke og fortsætter derefter til æbleskiver og hygge og sandwich til at gå hjem på.

Søndag d. 30. januar kl. 10.30 Det er julesøndag men også dagen før nytårsaften. Før al ramasjangen går i gang, kunne man bruge nogle hyggelige timer sammen. Først med en kort gudstjeneste og derefter med en rolig og hyggelig frokost. Vi slutter kl. 13.00. Tilmelding til Mikkel Højholt senest d. 27. december.

Nyhed!! Familiekor! Nej, det er ikke noget med at konkurrere; det handler om at generationerne kan samles og synge i samlet flok (dog med hver sit næb). Det handler om at have lyst og glæde ved at være sammen og synge. Temaet er om jomfru Maria. Naturligvis spiser vi sammen hver gang vi øver. Man betaler et bidrag til maden (20,- kr. pr. voksen og 10,- kr. pr barn). Vi øver over tre fredage og slutter af med en familiegudstjeneste søndag d. 3. februar. Det hele sker i samarbejde med Sæby-Gershøj, så vi øver i Sæby kirke og har instruktører fra Ferlsev-Vellerup nemlig Ida Ellegaard og Dan Hemmer. Øvedage: 18/1 og 25/1 og 1/2 kl. 17-20.00 i Sæby kirke Familiegudstjeneste: Søndag d. 3/2 kl. 17.00. Tilmelding til Helene W. Rasmussen på mail hra@km.dk eller telefon 46 40 41 61. Familiekoret træder i stedet for familieaftenen i januar.

Fredagscafé i Ferslev Fredag d. 25. januar samt d. 22. februar kl. 14.0016.00 i Birksøhuset. Der er både snak, kaffe/te og kage og foredrag. Kære venner, det er bare rigtigt hyggeligt! Det er en god måde at begynde en weekend på.

Fastelavn er mit navn!! Kom så alle prinsesser, superhelte, mumier og sumobrydere. Den 10. februar skal der holdes fastelavn. Tønden vil være sprængfyldt med slik – bare kirken også må blive sprængfyldt. Gudstjenesten er kl. 10.30 og så er der tøndetæsk bagefter.

Familieaften Næste familieaften er i februar: Torsdag d. 28. februar kl. 17.30. Vi begynder med familiegudstjeneste i Ferslev kirke og fortsætter med spisning i Birksøhuset bagefter. Tilmelding til Mikkel Højholt.

Babysalmesang forgår i Skibby kirke torsdage kl. 10.30-12. Det er gratis og er en rigtig dejlig måde at være sammen med sit lille nye barn på. For mere information og tilmelding kontaktes Mikkel Højholt.

4

KYNDBY - KROGSTRUP

Årets julekomsammen i præstegården bliver onsdag den 12. december kl. 19.30 – med gløgg og æbleskiver, sodavand og kaffe. Denne aften står den på god snak, hygge, julehistorier og naturligvis julens sange og salmer. Kom og vær med til at vedligeholde en dejlig juletradition!

Lucia-optog og Julens 9 Læsninger Søndag den 16. december kl. 15.00 i Kyndby kirke Det er børn fra 3. klasse på Solbakkeskolen, som synger Lucia-sangen og går i optog. - Julens 9 læsninger er en engelsk tradition og er en jule-musikgudstjeneste. Årets konfirmander læser Bibel-tekster, som fortæller om Jul. Og så skal vi synge nogle af julens dejlige salmer.

Børne-julegudstjenester i Kyndby kirke Årets julegudstjeneste for dagpleje- og børnehavebørn samt mindre børn, som bliver passet derhjemme, bliver tirsdag den 18. december kl. 9.30. Og onsdag den 19. december kl. 9.30 er det børnene i 0. til 3. klasserne på Solbakkeskolen, som kommer til julegudstjeneste i Kyndby kirke.

Juleaften er der gudstjenester i Kyndby kirke kl. 14.30 og i Krogstrup kirke kl. 16.00.

Sangaften i Kyndby kirke torsdag den 28. februar kl. 19.00. Det er ikke på forhånd bestemt, hvad vi skal synge - de, som møder frem bestemmer. Vi synger fra Salmebogen og Højskolesangbogen. Da vi plejer at synge ret meget, er der lidt at drikke ind imellem, og kaffe med et stykke kage til sidst.

Så er det snart tiden, hvor et nyt minikonfirmandhold kan begynde Det er for børn som går i 3. klasse, og som bor i Kyndby eller Krogstrup sogn. Forældre til børn på Solbakkeskolen får efter jul besked pr. brev. Forældre til børn, som går i skole andre steder, må meget gerne ringe til præsten for flere oplysninger: tlf. 47 52 11 36. Første gang bliver i marts.

Kyndby Torsdagsklub Der er møder hver anden torsdag i konfirmandstuen i Kyndby: den 10. og 24. januar; den 7. og 21. februar samt den 7. og 21. marts, alle dag fra kl. 9.30 til kl. 12.00. Nye medlemmer er meget velkomne. Kontaktperson: Vera Petersen, tlf. 47 50 78 19.

Kyndby-Krogstrup Menighedsråd holder møder i konfirmandstuen i Kyndby. Dagsorden og referat ophænges ved kirkerne. Se Kyndby og Krogstrup sognes hjemmeside på www.kyndbykirke.dk og www.krogstrupkirke.dk


SOGNELIV SKULDELEV - SELSØ Det nye menighedsråd

Filmaftener i præstegården - Se dagspressen

For en ny sæson på 4 år består menighedsrådet for Skuldelev og Selsø sogne af: Inger Marie Birk Jørgensen, Inger Beck Simonsen, Per Pedersen, Morten Højbjerg Petersen, Inge Christensen, Bente Andersen, Annie Nordstjerne Hansen, Inger Nymand, Carsten Nielsen og Aage Koed Mikkelsen. I næste nummer af kirkebladet vil det fremgå, hvorledes det nye råd har konstitueret sig. På pastoratets vegne vil jeg sige tak for det store arbejde, rådet har lavet og ønske held og lykke med den nye sæson!

Julehjælp

Aage Koed Mikkelsen

På baggrund af Netværksgruppens indsats kan præstegården uddele julehjælp til familier i Skuldelev og Selsø sogne, som har brug for en hjælpende hånd op til jul. Skriv i så fald til præsten i Skuldelev præstegård, Østergade 3.

Krybbespil Tirsdag den 18. december kl. 10.00 og 19.00 opfører 2. klasse på Skul­ delev skole årets krybbespil. Så nærmer julen sig, og alle kan bestemt glæde sig til at se krybbespillet blive opført i Skuldelev kirke.

Krybbespillet 2011

Ny Israelrejse til foråret Orienteringsaften torsdag den 3. januar kl. 19.00 i præstegården.

Fortællegudstjenester Søndag den 20. januar kl. 10.30 og søndag den 24. februar kl. 10.30 er der fortællegudstjenester i Skuldelev kirke. En levendegørelse af de store beretninger i Bibelen.

Rejse i Luthers fodspor Rye-Sonnerup og Skuldelev-Selsø sogne arrangerer en 5 dages rejse til september 2013. Mandag den 16/9 ta’r vi med bus fra Rye præstegård og kører til Erfurt. I Erfurt bliver vi indkvarteret på det augustinerkloster, hvor Luther i sin tid opholdt sig som munk. Det er i dag hotel. Tirsdag den 17/9 er der bl.a. besøg på borgen Wartburg ved Eisenach. Onsdag den 18/9 rejser vi via Weimar, med besøg i Goethes Hus, til Wittenberg og bliver indkvarteret på Luther-Hotel. Torsdag den 19/9 besøger vi bl.a. de berømte kirker i Wittenberg, som indgår i den dramatiske historie om reformationens fødsel for snart 500 år siden. Og den sidste dag, fredag den 20/9, bliver der på vejen hjem ophold på den danske ambassade i Berlin og sightseeing i Berlin. Rejseinteresseret? Kontakt præstegården 4752 0326 og deltag i introduktionsaftenen i Rye præstegård: tirsdag den 15. januar kl. 19.00. Her vil også professor i kirkehistorie, Martin Schwartz Lausten, fortælle om Luther og hans reformation.

TIL EFTERTANKE Mellem fortid og fremtid - at leve i nu’et Her er et lokalt bud på, hvad konfirmander mener, lige nu, når de bliver spurgt: »Hvad var det vigtigste i fortiden for dig?« - »Hvad er det vigtigste for dig lige nu?« - »Hvad er vigtigt i fremtiden?« Jo, med hensyn til fortiden, så er der stor enighed om, at det allervigtigste har været den grundlæggende tryghed, som det giver at have en familie, både mor og far bliver nævnt, og søskende... og mormor. Også det at være en del af et fællesskab: venner bliver nævnt af mange, og én husker sin første dag i børnehaven: at blive taget godt imod dér af rare mennesker og at genkende nogle af vennerne dér også! Meget går igen, når der bliver skrevet om nutiden: men nu nævnes også den daglige bekræftelse af, at en god skolegang er vigtig. Og at have et godt fritidsliv nævner flere. Én er glad for erfaringen af at være blevet mere moden, og så er der kommet kærester ind i billedet. Og hvis glæden over kage kan tages som udtryk for det fede liv, så er mange konfirmander glade for deres fede liv, for »kage« nævnes bredt! Fremtiden vil konfirmanderne gerne gå i møde med noget af alt det gode fra barndommen som ballast: for mange nævner, at de virkelig håber på, at det gode familieforhold vil fortsætte. Og når man går i 7. klasse i 2012, så er man allerede meget bevidst om betydningen af en god uddannel-

se. Flere drenge håber på både kørekort og bil, og det skal de jo nok få! Én er så heldig at have en stor Safari-rejse i udsigt, og glæder sig meget. Og så er konfirmationen med: at det må blive en god fest med familie og venner, og at der må falde gode gaver af også! Det sidste, jeg vil nævne er en konfirmands gode ønske om, at også barndommen må høre med til hendes fremtid, at den må vare lidt endnu. Sandelig et godt ønske; voksen kan man tidsnok blive. Men helt fortabte er vi voksne nu ikke: må julen for os alle være en tid, hvor vi sunder os over vore egne liv, så forskellige de er og har været, og søger at holde fast i vores eget »nu«. Jeg vil ønske for alle, at der i julen må blive plads til et element af barnlighed og naiv glæde. I hvert fald er det meningen med evangeliet om det lille barn, som blev født i stalden i Betlehem: at det må blive til tryghed og glæde for enhver af os. Glædelig jul! Ole Hansen

5


TIL EFTERTANKE Lommefilosofi Alting har sin tid står der i Bibelen. Der er tid til at leve og tid til at dø. Tid til at så og tid til at høste. Der er tid til arbejde og til hvile. Der er kvalitetstid (og den samler vi på), der er spildt tid (og den er ikke værd at samle på). Der er tid til fredagsslik og pizza og tid til restemad om onsdagen. Nytåret nærmer sig. Her i lommefilosofilænestolen er det tid til at tænke på fortid og nutid og fremtid. Man kan dvæle ved fortiden. Man kan fortryde den, eller man kan glæde sig over den. Troen fortæller os, at hvis vi tager imod fortiden med tilgivelse og taknemmelighed, så har vi dermed også lagt den i Guds hånd; hvis fortiden er sort og tung, så er den i Guds hånd med tilgivelse og forståelse. Hvis vi er taknemmelige over dejlige tider, så erkender vi at de er Guds gave – og dermed er de også i Guds hånd. Fortiden er under ingen omstændigheder noget der er. Den kommer ikke tilbage, men den er dog nutidens byggesten. Nutiden? Har du tænkt over det? Kære læser, lige nu, hvor du læser disse ord – dette nu er det eneste du har. Uden dette nu var du ikke i live. Det er nu, du kan leve og dø, glæde dig eller sørge, hvile eller arbejde. Det er nu, at Gud holder sin hånd om dig. Nu er Guds gave. Hvad er fortiden? Den eksisterer jo ikke. Hvad er fremtiden? Den er jo ikke kommet. »Hver dag har nok i sin plage«, siger Jesus og opfordrer os derved til at stole på Gud, leve livet i det nu, vi har og gå ind i fremtiden med tro, håb og kærlighed. Og så går vi 2013 i møde. Det er tid til champagne, løjer og fyrværkeri. Fra lommefilosofilænestolen skal der i dette nu blot lyde et ønske og en bøn om at året, der kommer, må være velsignet, og at Gud må give os det vi har brug for. Godt nytår. Mikkel Højholt

En julehilsen fra Betlehem Fra Betlehem er der hilsen til alle i vore sogne! Hver gang jeg er i Betlehem og Jerusalem – og i år var det i april – får jeg en hilsen med hjem til Danmark: Bed for os, og kom og besøg os! Sådan lyder opfordringen fra den lutherske Christmas Church og menighed i Betlehem. De kristnes liv og dagligdag er virkelig blevet vanskeliggjort de seneste år. Den radikale religiøse fanatisme og besættelsen gør livet tungt og udsigtsløst for mange, og får flere og flere kristne til at forlade landet. Netop i disse uger op til jul trænger optimismen heldigvis igennem for mange: Den kristne tro, født i fattigdom og fra begyndelsen sårbar, fremkalder på sin egen uforklarlige måde på ny håb om en god og retfærdig løsning.

Stjernen i Fødselskirken i Betlehem

Betlehem og befolkningen dér kan føre historien og slægterne flere tusind år tilbage og er stadig en nutidig virkelighed – om end bag snævre mure.

Jeg har altid været optaget af fortiden – og nutiden. Den optagethed gi’r mig et skub frem i livsglæden. Og så sker der ustandselig det forunderlige, at fremtiden kommer mig i møde. Sådan vil jeg ønske alle i denne tid, hvor fortid – Jesu fødsel – på ny må bringe en glæde ind i dagene her og give os øje for fremtiden, når den banker på og vil ha’ os med i livet. Glædelig jul og godt nytår!

6

Aage Koed Mikkelsen

Ile Ile er et dejligt ord. Blæsten iler, skyerne iler, bølgerne iler ude på vandet. Tiden iler. - Hvorfor iler tiden? - Fordi den må skynde sig. - Hvorfor må den skynde sig? - Fordi der er så meget den skal ha gjort. - Hvor iler tiden hen? Tavshed. - Hvad er tid? Lang tavshed. - Er det alt det, der iler? - Ja netop. Det er alt det der iler. Sådan digtede den færøske forfatter William Heinesen i en alder af 75; om et barns gryende bevidsthed om, at ikke alt skal blive ved med at være som det er. I tryghed udspørger barnet sin mor. De to er enige om, at tiden har travlt, fordi der er så meget, den skal have gjort. Men hvor tidens ilen fylder det trygge barn med spænding og gå-på-mod, må den voksne medtænke sin egen erfaring af det levede liv: at livet leves mellem modsætninger. Og hvor barnet tænker om tiden med ubekymrethed, slipper den voksne ikke for at medtænke tidens foreløbighed. Williams Heinesens mor og barn er enige om, at tiden er alt det som sker. Tidens indhold er alt det, som fylder et menneskes liv. Det betyder, at tiden bliver til hvert øjeblik; at tiden er det, som sker lige nu... og lige nu... og nu og nu og nu. For William Heinesen var »Det Gode« et overordnet begreb. Hele hans forfatterskab handler om, hvordan det gode opstår mellem mennesker; hvordan ethvert menneske har mulighed for at mildne livets smerte og rådvildhed, for sit medmenneske og dermed for sig selv. Den voksne William kunne til barnets tanker om tidens ilen føje godhed i nu’et. Ilende tid fyldt med godhed... sådan kunne man også kalde evangeliet om Guds Søn Jesus Kristus, som blev født for at give os et godt liv. Evangeliet som Guds eget gode budskab, Hans replik, ind midt i vores liv, som defineres af så meget andet end godhed. At vi i vores eget liv får lov at kombinere følelsen af tidens ilen med godhed i nu’et, det er julens budskab. Og ønsket om en glædelig jul betyder, at til dét vil vi hjælpe hinanden og os selv. Ole Hansen


KUN FOR BØRN

Find 10 fejl Kan du finde 10 fejl på den nederste tegning? Snefnuggene tæller ikke med.

julekr ybbet e e v la lv e s n Du ka etro.dk billede på bar n

Klik ind på

Kirkebladets redaktion: Sognepræsterne Aage Koed Mikkelsen, Ole Hansen og Mikkel Højholt. Grafik på side 2: Erna Ejstrup. Produktion: Team Lynderup - 97 17 34 08.

7


003

GUDSTJENESTER Dato

Kirkeåret

Skuldelev

Selsø

Ferslev

10.30 am

16.00 Krybbespil

Vellerup

Kyndby

Krogstrup

DECEMBER 16.

3. s. i advent

23.

4. s. i advent

10.30 am Synge julen ind, gløgg

24.

Juleaften

16.00 am

14.00 am

15.30 mh

25.

Juledag

11.15 am

10.00 am

09.00 mb

26.

2. juledag

09.00 oh

30.

Julesøndag

10.30 oh 15.00 Lucia + 9 Læsninger

10.30 mh Lillejuleaftenshygge i præstegården

10.30 oh

14.00 mh

14.30 oh

16.00 oh

10.30 oh

09.00 oh

10.30 mh 10.30 am

10.30 mh med efterflg. frokost

10.30 oh 09.00 am

JANUAR 1.

Nytårsdag

10.00 am

6.

Helligtrekonger

10.30 am

13.

1. s. e. H3K

20.

S. s. e. H3K

10.30 am Fortællegudstjeneste

27.

Septuagesima

09.00 oh

11.15 am

16.00 mh 10.30 mh

10.30 am

10.30 oh 10.30 oh

12.00 mb 12.00 mh

09.00 am 10.30 oh

10.30 mh

10.30 oh

FEBRUAR 3.

Seksagesima

10.

Fastelavn

17.

1. s. i fasten

24.

2. s. i fasten

09.00 oh 10.30 am

10.30 mh

10.30 oh

10.30 mh 10.30 am

10.30 am Fortællegudstjeneste

10.30 oh 12.00 mb

09.00 am

10.30 mh

10.30 oh

MARTS 3. 10.

3. s. i fasten Midfaste

09.00 am Morgenandagt

10.30 mh 10.30 am

10.30 oh

Se dagspressen

am = sognepræst Aage Koed Mikkelsen - mh = sognepræst Mikkel Højholt oh = sognepræst Ole Hansen - mb = Mette Brunshuus

Kirkebil Kirkebilen henter og bringer gratis i forbindelse med gudstjenester og arrangementer i sognene. For Ferslev og Vellerup kirker: Kontakt Frederikssund Mini-handibusser, tlf. 4738 9903, senest kl. 12.00 tre hverdage før. For de øvrige kirker: Kontakt Taxinord, tlf. 4731 1920, senest kl. 18.00 dagen før.

10.30 oh

Kirkebladet - Nr. 1 - 2013  
Kirkebladet - Nr. 1 - 2013  

Skuldelev, Selsø, Ferslev, Vellerup, Kyndby og Krogstrup sogne