Page 1

Asmild & Tapdrup

KIRKE & SOGN 69. årgang · December 2013 · Januar · Februar · Marts 2014

BUSK-gudstjenesten den 27. oktober

11 13

1 2014

5


Præsten skriver

»In God we trust« Står man med en amerikansk one dollar seddel i hånden og ser på bagsiden af den, er der en inskription med ordlyden »In God we trust«, oversat til dansk, vi stoler på Gud. Måske synes vi, at det er lidt mærkeligt at skrive det på en pengeseddel. Som bekendt kan man jo ikke tjene både Gud og mammon, og penge og religion er måske ikke så køn en kombination, i hvert fald ikke på vores breddegrader. Selv om stat og kirke er fuldstændig adskilt i USA, så betyder kristendommen utroligt meget også i det offentlige rum og i statsapparatet, vi er jo i »Guds eget land«. Jeg havde selv mulighed for at iagttage det, da jeg i efteråret var en tur i Washington. Det var midt under den amerikanske budgetkrise og »shutdown«, hvor de offentligt ansatte var sendt hjem uden løn, fordi politikerne ikke kunne blive enige om finanserne. Midt i krisen blev der om søndagen i de amerikanske kirker bedt for en løsning og for politikerne, der ikke kunne finde ud af at træffe de rigtige beslutninger. Måske mere overraskende blev der også bedt i Senatet, som er den ene del af det amerikanske to-kammer-parlament. Her har de deres egen præst, som inden møderne i Senatet indleder det politiske arbejde med en bøn. Under krisen havde bønnen en tydelig appel til politikerne om at påtage sig deres ansvar for at løse problemerne og ansvaret for de fejl, de begår, og de personlige og po-

litiske interesser, der spærrer for løsninger til gavn for fællesskabet. »In God we trust« - Vi stoler på Gud - har betydning i den politiske sammenhæng i USA, selvom stat og kirke er skarpt adskilte. Det virker måske utænkeligt i en dansk sammenhæng, at en præst skulle indlede et møde i folketingssalen med en bøn forud for det politiske arbejde i folketingssalen. Og så alligevel. Hvert år er der nemlig tradition for - når Folketinget begynder sit arbejde den første tirsdag i oktober, at der indledes med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke. I år havde Ministeren for Ligestilling og Kirke Manu Sareen bedt mig om at stå for gudstjenesten og prædike for den specielle menighed, som regering og folketing jo er. En spændende opgave og udfordring, som jeg gerne tog på mig, for netop her til lands at understrege det forhold, at folk og kirke er forbundet med hinanden igennem vores folkekirke, som ifølge grundloven understøttes af staten. Det forhold kommer særligt tydeligt til udtryk ved gudstjenesten forud for folketingets åbning, og er altså også en mulighed for at få sagt noget om, hvad tro betyder ind i vores virkelighed i dag, om man er politiker eller ej. Noget af det, jeg fik sagt i prædikenen, var faktisk en omskrivning af det amerikanske »In God we trust« - eller som jeg vil foretrække at udtrykke det: at vi kan leve i tillid til Gud. Men kan man sige det i dag uden for kirkens rum: - at leve i tillid til Gud? Sangeren Simon Kvamm har engang sagt i et interview, at det måske er lidt mærkeligt for nutidens mennesker at sige Gud, men ikke


spor mærkeligt at sige: »Jeg tror helt klart på noget mellem himmel og jord« eller »Jeg tror på noget større«. »Jamen, hvad er det? Det er jo Gud«, siger Simon Kvamm.

vet til, som vi ikke selv magter, selvom vi har nok så megen magt som mennesker, hvis ikke det er til det, vi kalder Gud? Så altså »In God we trust«, lad os leve i tillid til Gud.

Hvorfor ikke bare kalde det det, det er? For hvem skal vi ellers overlade de store ting i li-

Sognepræst Per Bucholdt Andreasen

Nyt fra menighedsrådene Asmild og Tapdrup menighedsråd har flere gange henvendt sig til Viborg Domprovsti for at få opnormeret vores organiststilling. Vi deler jo organist - og det skal vi naturligvis blive ved med. Men da Asmild sogn befolkningsmæssigt er på størrelse med de øvrige bysogne i Viborg, der alle har en normering på én organist, mener vi os berettiget til en hel organiststilling. Ud over en stigende befolkning kan vi også henvise til de mange kirkelige handlinger m.m. Viborg Domprovsti har nu indvilliget i, at Asmild og Tapdrup opnormeres fra tilsammen 1 organist til 1 ¼ stilling fra 2014. Det betyder ikke, at Asmild så får »en hel organist«, mens Tapdrup får ¼. Vi kan ansætte en ny med en 25 % stilling, men både vores nuværende organist - og den nye vil blive ansat i både Asmild og Tapdrup. Vi er rigtig glade for, at denne aftale kunne gennemføres. Den gælder dog kun for ét år, hvorefter den skal evalueres. Men vi sætter vores lid til, at det bliver en permanent ordning. Katrine Justesen er ansat som barselsvikar for Maja Simonsen, indtil hun kommer tilbage i begyndelsen af 2014. Katrine har glædet os alle med sit fine orgelspil og gode greb om korarbejdet.

Som nogle forhåbentligt har lagt mærke til, har vi i Asmild fået lov til at fjerne en kirkebænk, så der er blevet bedre plads til klaveret. Det giver god mulighed for variation i musikken og korsangen. Derudover har vi haft renoveringsarbejde med kirkegårdsdiget. Desværre har vi måttet tage afsked med vores kirketjener Inge Guldager, hvis hovedopgave har ligget i Sct. Margrethes Gård. Inge Guldager har været ansat i Asmild Sogn i 4½ år; hun har ydet en meget fin arbejdsindsats. Selv om vi kommer til at savne hende, ønsker vi hende held og lykke i hendes nye arbejde ved Søndre Sogn. Som afløser har vi ansat Karl Erik Jensen. Asger Loldrup Folkekirkens styreform Asmild og Tapdrup Menighedsråd Ministeriet for Ligestilling og Kirke udsendte i april 2013 et debatoplæg om »en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken«. Dette oplæg har nu været til høring i ½ år, idet alle interesserede kunne kommentere dette. I Asmild og Tapdrups 2 menighedsråd har vi beskæftiget os indgående med debatoplægget, da det jo kan få vidtrækkende konsekvenser for den fremtidige folkekirke. (fortsættes næste side)


Nyt fra menighedsrådene Debatoplægget fremlægger 3 modeller, hvor den første næsten bevarer den nuværende ordning; den tredje model foreslår meget vidtgående ændringer, mens den anden lægger sig i midten. Det er denne 2. model, vi vil anbefale; den foreslår bl.a. et kirkeråd med begrænset kompetence. Vi har indsendt følgende høringssvar til debatoplægget om styringsstrukturen for folkekirken: 1) Vi tilslutter os de 6 pejlemærker, som er vigtige principper for folkekirkens position i samfundslivet. (De 6 pejlemærker har flg. overskrifter: 1) Nært forhold mellem staten og folkekirken, 2) Folkekirkens tilstedeværelse overalt, 3) Præstens uafhængighed, 4) Rummelighed og frihed, 5) 2200 menigheder - én folkekirke og 6) Demokratisk legitimitet) 2) Vi ønsker, at folkekirken fortsat skal fungere i en luthersk tradition; vi lægger vægt på decentralisering af magt, indflydelse og kompetence; vi ønsker at bremse den tendens, som vi kan iagttage de senere år, hvor bispekollegiet gentagne gange har udtalt sig på folkekirkens vegne. 3) Den danske folkekirke er en del af det demokratiske system ifølge Grundloven. Vi mener derfor, at det minder for meget om det gamle enevældige system, når Kirkeministeren har den magt, vi ser. Styringen bør i stedet ske i et samarbejde mellem det politiske system - Folketinget og regeringen, herunder Kirkeministeriet - og et repræsentativt organ for folkekirken - en form for kirkeråd. 4) Vi er enige om, at der er behov for en reform ang. styringsstrukturen. Vi mener dog ikke, at man skal gå alt for radikalt til værks – som i model 3. Vi kan frygte, at model 3 med tiden kan betyde en bevægelse mod adskillelse af kirke og stat. Vi foretrækker model 2 med et kirkeråd med begrænset kompetence. Dette kirkeråd bør være bredt sammensat, så det dækker både de kirkepolitiske retninger,

den geografiske spredning og de forskellige interessegrupper inden for folkekirken. De to menighedsråd foreslår, at der vælges 3 læge folkekirkemedlemmer fra hvert stift, for at sikre en rimelig repræsentativitet. Principielt efterlyser vi et organ, der kan skabe og sikre sammenhængskraft i en fragmenteret verden. 5) Vi vil understrege, at et kirkeråd kun skal beskæftige sig med rent kirkelige anliggender; vi vil advare imod, at rådet begynder at udtale sig om andre politiske emner – som man har set tendens til i Norge - da det vil risikere at splitte folkekirken. 6) Endelig vil vi understrege, at det er vigtigt at bevare enheden i folkekirken; vi er desværre vidne til et faldende medlemstal. De reformer, der nu lægges op til, skulle nødigt forstærke den tendens. Derimod skal en reform gerne bidrage til en bedre fungerende folkekirke. På menighedsrådenes vegne Aase Langvad og Asger Loldrup

Menighedsrådsmøder Møderne er offentlige. Asmild Møderne holdes i Sct. Margrethes Gård kl. 19.00 - ca. 21.30 22. januar og 26. februar. 19. marts er der fællesmøde med Tapdrup i Tapdrup Sognehus. Det årlige Menighedsmøde holdes i forbindelse med kirkefrokost søndag den 30. marts. Tapdrup Møderne holdes i Sognehuset kl. 19.00 - ca. 21.30 8. januar og 19. februar. 19. marts er der fællesmøde med Asmild i Tapdrup Sognehus. Det årlige Menighedsmøde holdes i forbindelse med kirkefrokost søndag den 6. april.


Diverse Organistvikaren præsenterer sig Jeg hedder Katrine Justesen, jeg er 22 år gammel og har været organistansat siden jeg var 15 år.

Folkekirkens Nødhjælps indsamling marts 2014 Ved den årlige sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 sætter Tapdrup og Asmild sogne igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen mod sult ved den årlige Sogneindsamling. Verdens ledere har lovet hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Meld dig som indsamler: se mere på www.asmildkirke.dk eller kontakt kirkekontoret.

Jeg er rigtig stolt over, at kunne kalde mig organistvikar i Asmild og Tapdrup kirker. Jeg har fået en fantastisk modtagelse af både kirkegængere, menighedsråd og kollegaer. Asmild og Tapdrup er to meget aktive sogne, hvor det virker til, at alle har det godt med hinanden. - Det er jeg glad for, at være en del af. Jeg bor i Viborg med min kæreste og vores kat. I min fritid holder jeg meget af at synge til arrangementer og af at køre motorcykel, når vejret indbyder til det. Når Maja vender tilbage fra sin barsel i slutningen af februar, går jeg med hastige skridt mod den afsluttende PO-eksamen til foråret. Katrine Justesen, organistvikar


Arrangementer Skam og skyld – en foredragsrække fælles for folkekirken i Viborg Onsdag den 15. januar kl. 19-21 i Sct. Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4, Asmild Skam og skyld i historisk perspektiv Mogens Lindhardt, rektor for Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, Kbh. Man hører ofte sagt, at vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur - er der noget om det? Under alle omstændigheder: Skam og skyld - det har man altid kendt. Men vi skammer os ikke nødvendigvis over det samme - eller på samme måde som tidligere; vi har muligvis også en helt anden forståelse af skyld. Foredraget vil bygge meget på dagligsprogets udvikling. Så overvej gerne, hvordan I selv bruger ordene. En gang skulle man f.eks. have »skam i livet« og »tildække sin skam«. Man kunne også være »nogen noget skyldig«. Virker det gammeldags? Er skyld blevet noget for dommere, skam noget for terapeuter? Eller er det stadig hverdagsfænomener? Ja, siger foredragsholderen, og derfor er skammens og skyldens historie også en historie om menneskesyn. Onsdag den 29. januar kl. 19-21 i Søndermarkskirken, Koldingvej 79 Skam angriber selvrespekten - og er derfor svær at bære Alice Kjær, psykoterapeut og behandler ved Behandlingscenter Tjele Alice Kjær arbejder med mennesker, der er afhængige af alkohol, stoffer og medicin. I dette foredrag går hun i dialog med skammen

og viser, hvordan skam kommer til udtryk i menneskers liv og har betydning for identitetsdannelsen. Hun ser skammen som den sværeste følelse at håndtere, fordi den angriber selvrespekten og kan føre til negative selvbilleder samt psykiske problemer som depression, angst, spiseforstyrrelser, misbrug og selvmord. For mennesker med afhængighedssyndromer er skam en følelsesmæssig konsekvens af afhængigheden af rusmidler og oplevelsen af at miste kontrol over eget liv. Samtidig forsøger den afhængige at drukne sin skam i rusmidler, men kun for derefter at vågne op endnu mere skamfuld - en uendelig spiral, indtil personen får hjælp til at genoprette kontrollen over sit eget liv - og vinde selvrespekt og værdighed. Torsdag den 20. februar kl. 19-21 i Sognegården ved Domkirken, Stænder pladsen 3 Konstruktiv journalistik frem for pressens negative fokus Ulrik Haagerup, nyhedsdirektør i DR Han er selv en af dem journalist og Cavlingprismodtager Ulrik Haagerup - og med bogen »En konstruktiv nyhed« har han taget et opgør med sin egen verden: pressens negative verdenssyn. I foredraget giver han eksempler på, hvordan traditionel nyhedsjournalistik leder efter fejl og dem, der er skyld i fejlene, og han forklarer, hvordan dette fokus på skyld, ansvar, skam, drama, konflikter, skurke og ofre skaber en kultur, der nedbryder både mennesker og samfund.


I stedet leder Ulrik Haagerup efter en konstruktiv journalistik, der gør sig umage med at forstå det sunde, livsbekræftende og velfungerende - en journalistik til gavn for samfundet med plads til visioner, drømme og muligheder. Onsdag den 12. marts kl. 19-21 i Sortebrødrehus, St. Sct. Mikkels Gade 12, Søndre sogn Skam og skyld som eksistentielle vilkår – og hvad siger kristendommen? Anders Fuglsang, teolog og psykoterapeut Anders Fuglsang er tidligere sogne- og sygehuspræst og arbejder i dag som psykoterapeut med egen praksis og som misbrugsbehandler på fængslet Kærshovedgård. I foredraget vil han vise, at skam og skyld hører med som en naturlig del af menneskelivet, og at de er grundvilkår ved at være menneske. Anders Fuglsang vil komme ind på, hvad kristendommen siger om skam og skyld. Terapeutisk sætter han fokus på kontakten mellem mennesker; det er i kontakten, hjælpen ligger, og det er derfor hjælpsomt at arbejde med, hvordan den kan blive bedre. Fri entré til alle foredrag - traktement 25 kr. Kirkebil kan benyttes.

Busken Busken er stedet, hvor du har mulighed for at være med i et hyggeligt samvær. Vi synger, lytter, snakker og drikker kaffe. De, som har lyst, laver ting til BUSK-dagen. Kontakt mig, hvis du gerne vil vide noget mere, eller hvis du har problemer med transport. I december holder vi lukket, men begynder igen mandag den 13. januar i forhuset, Sct. Margrethes Gård. Derefter er der åbent hver mandag fra kl. 14-16. Anne Sofie Pedersen, sognemedhjælper.

Eftermiddagsmøder i Sct. Margrethes Gård Møderne begynder kl. 14.30 Fri entré - kaffe 25 kr. Julestue Onsdag den 11. december Pianist og docent emeritus Claus Jørgensen, Sabro, vil spille stemningsfyldt musik på flyglet, fortælle en julehistorie og introducere en lang række af vores elskede julesalmer og sange, som vi sammen skal synge. Velkommen til en eftermiddag i julehyggens tegn! Skyd ikke på organisten! Onsdag den 15. januar Asger Pedersen, Viborgs tidligere domorganist, gelejder os igennem en række sange og salmer og fortæller i den forbindelse lidt om organistens overvejelser, kvaler og glæder - en eftermiddag med mest fællessang, men også fortælling og et stykke musik.


Arrangementer »Arven efter Dybbøl« – 1000 breve fra Første Verdenskrig Onsdag den 26. februar Forfatter Nina Emilie Hansen, Løgstrup, fortæller om sine bedsteforældre og deres brevveksling under Første Verdenskrig og om de spor, krigen satte i familien. Som sønderjyde var bedstefaderen tvunget i krig på tysk side. Han delte skæbne med tredivetusinde andre sønderjyder. Sammen med sin hustru efterlod han sig tusind breve, som fortæller levende om »det meningsløse menneskeslagteri« og deres egen kærlighed og længsel. Da grønlænderne fik selvstyre Onsdag den 12. marts Karen og Bent Varming, Overlund, fortæller i ord og billeder om deres indtryk fra denne historiske begivenhed, som de oplevede på en rejse til Grønland i juni 2009.

Litteratur- og læsekreds Læsekredsen forsætter i foråret, men det er i skrivende stund ikke bestemt, hvad der læses. Tidligere sognepræst Gunnar Hansen leder litteraturkredsen. Der er fastsat følgende tirsdag formiddage kl. 10.00-11.30: 14. januar, 4. februar, 25. februar, 18. marts og 8. april. Der er et par ledige pladser i kredsen, henvendelse til sognepræst Lisbeth Andersen. Mødestedet er Sct. Margrethes Gård og vi begynder med en kop kaffe á kr. 10.

Omkring bordet Fællesspisning for enlige i Asmild og Tapdrup sogne i Sct. Margrethes Gård, Gl. Randersvej 4. Et åbent fællesskab er dette mødested omkring bordet, hvor vi får maden serveret og spiser sammen. Middagen koster ca. 50 kr. De næste datoer for spisning og samvær er: Tirsdag den 7. januar kl. 17.30–ca. 20 Tirsdag den 4. februar kl. 17.30–ca. 20 Tirsdag den 4. marts kl. 17.30–ca. 20 Tirsdag den 1. april kl. 17.30–ca. 20 Yderligere oplysninger hos sognepræst Lisbeth Andersen. Her kan man også tilmelde sig. Med venlig hilsen fra præsterne

Caféaften i Sognehuset »Før og efter 1864« Den 29. januar kl. 19.30 Forhenv. efterskoleforstander Hans Jørgen Lysholm, Viborg giver en baggrund for at forstå den store TVserie, der kommer i 2014. Danmark mistede 2/5 af sit areal og sin befolkning. Hvordan kunne det gå så galt? - Hvordan rejste landet sig igen? - om nationalisme, demokrati og krig, om andelsbevægelse, højskoler, arbejderbevægelse og vækkelser - og en ny grundlov. Tapdrup Menighedsråd


Overlund Senior Klub Klubben mødes i Sct. Margrethes Gård kl. 14.30 - 16.30 Onsdag den 8. januar Niels Due Jensen, Grundfos, viser billeder og fortæller om sin pilgrimsvandring på Caminoen i Nordspanien. Her har han, sammen med en ven, vandret 900 km. fordelt på 300 km. i henholdsvis 2011, 2012 og 2013, og han har planer om at ville afsted igen. Onsdag den 22. januar Stig Nørregård, pianist og musiker fra Ry, tager os med på en musikalsk rundrejse i »Osvald Helmuths viseunivers« og fortolker en stribe af hans viser. Desuden vil vores »visevært« fortælle om den store kunstners turbulente liv og indbyder os også til fællessang. Onsdag den 5. februar Thomas Bøttern Christensen, fuldmægtig i Region Midtjylland, vil fortælle om akutbiler, ambulancetjeneste og lægehelikoptere i Region Midtjylland. Der bliver mulighed for også at stille spørgsmål til oplægsholderen. Onsdag den 19. februar Flemming Jørgensen, pens. oberst i Flyvevåbenet, viser billeder og fortæller om en sejltur fra Danmark til Caribien, som han foretog sammen med tre andre

personer i perioden juli 2012 - juli 2013. Sejlturen blev gennemført med en 39 fod lang sejlbåd. Frem og tilbage blev det til omkring 20.000 km. Onsdag den 5. marts Niels Ole Frederiksen, højskolelærer fra Middelfart, kalder sit foredrag for »Født i Horsens Tugthus - Danmarks mest afgrænsede kirkesogn«. Hans far var ansat ved anstalten, derfor blev han født i en af funktionærboligerne i 1946 og døbt i fængselskirken. Nu fortæller han en meget personlig beretning om sin barndom og opvækst i det nu nedlagte fængsel og om nogle af de folk, han har mødt der. Onsdag den 19. marts Jørgen Løvstad, efterskolelærer fra Odder, holder foredrag om »Rettidig ildhu!«; Nåede du det? - Hvis ikke, så er det nu! - Inspiration om at indfri nogle af de drømme og længsler, man måske ikke har fået opfyldt, men som rent faktisk kan opfyldes, inden man skal herfra. Måske kunne man også være den, der var med til at indfri et medmenneskes drømme og længsler?! Henvendelse om klubben til formanden Ritha Præstegaard, tlf. 8667 1327


Arrangementer Gudstjenester på Overlundgården og Sct. Kjeldsgården Sct. Kjeldsgården onsdage kl. 14 gudstjeneste med altergang: Overlundgården onsdage kl. 15.15 gudstjeneste med altergang: 20. dec. kl. 14 Julegudstjeneste ved Henriette Korsgaard 22. jan. ved Per Bucholdt Andreasen 19. febr. ved Kirsten Greve 19. marts ved Kirsten Greve

4. dec. ved Henriette Korsgaard 24. dec. kl. 10 Julegudstjeneste ved Henriette Korsgaard 8. jan. ved Lisbeth Andersen 22. jan. ved Per Bucholdt Andreasen 5. febr. ved Lisbeth Andersen 19. febr. ved Kirsten Greve 5. marts ved Henriette Korsgaard 19. marts ved Kirsten Greve 2. april ved Per Bucholdt Andreasen

Gudstjeneste og spagetti for Asmild og Tapdrup sogne i Asmild Kirke - tag børnene med i kirke og få aftensmaden serveret Kære børnefamilier! »Gudstjeneste og spagetti« betyder, at vi begynder med børnegudstjeneste i Asmild kirke. Børnegudstjenesten er bygget op over et tema med en fortælling fra Bibelen i børnehøjde, en lille leg eller anden aktivitet. Vi synger børnevenlige salmer sammen og beder Fadervor. Og hver gang åbner vi forundringskisten for at se, hvad den gemmer. Bagefter spiser vi spagetti og kødsovs i Sct. Margrethes Gård. I får en hyggelig oplevelse med børnene, aftensmaden er klaret, og bagefter er der tid til, at børnene kan lege, og de voksne kan få talt lidt med hinanden over en kop kaffe eller te. Hvis man har små børn, der skal hjem og i seng, inden arrangementet er slut kl. 19, kan man bare tage tidligere hjem. Det koster 25 kr. pr voksen at spise med.

Søndag den 29. december kl. 17 »Julegaven«. Kom og hør om den dejligste gave, der er givet til alle mennesker i hele verden! I Sct. Margrethes Gård er der bagefter juletræ og en lille overraskelse. Vi slutter lidt senere denne aften.  Onsdag den 29. januar kl. 17 »Den blinde Bartimæus«. Hør om en mand, der råbte så højt, han kunne, fordi han ville have hjælp.  Tirsdag den 25. februar kl. 17 »Drengen med madpakken«. Hvad mon madpakken gemte, og hvad blev der af den? Onsdag den 26. marts kl. 17 »At tjene hinanden«. Vi hører om Jesus, der vasker disciplenes fødder og om, at ingen er for fine til at tjene hinanden. Vi skal også se, om blomsterløgene har spiret.         


En fryd for øret og en oplevelse for sjælen!

Julekoncert i Asmild Kirke

Torsdag den 12. december kl. 19.30 Julekoncert med Klezmerduo. Duoen består af Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, percussion og sang) og Henrik Bredholt (sopransaxofon, dulcimer, tuba og sang) der spiller festmusik fra Østeuropa.

Julekoncert i Tapdrup Kirke

Onsdag den 4. december kl. 19.30 Advents-/julekoncert med Tina Lynderup (sang) og Willy Egmose (klaver/orgel). Efter koncerten i Tapdrup kirke er der kaffe og hyggeligt samvær i Sognehuset, hvor Tina Lynderup og Willy Egmose også bidrager med musikalske indslag.

Koncerter pop, rock, ballader, jazz, gospel, latin og danske sangskatte, som appellerer til et bredt publikum. Repertoiret byder bl.a. på numre af TV2, Michael Jackson, Coldplay, Stevie Wonder, Sebastian og mange andre danske og udenlandske kunstnere.

Forårskoncert i Tapdrup Kirke

Torsdag den 6. marts kl. 19.30 Ved forårskoncerten 2014 skal vi i år opleve Trioen »Slap That Bass«. Det er den skønne og kendte George Gerschwins musik, vi skal høre. Hvem kender ikke »Summertime« og mange andre kendte numre? Trioen er dannet i 2011 og består af Lara Bisserier, sang, Jakob Panduro, bas, Jørgen Ellekilde, klaver. Alle er klassisk uddannede, og bassisten har også en jazzbaggrund.

Nytårskoncert i Asmild Kirke

Søndag den 12. januar kl. 16.00 Nytårskoncert med Spicy Voices. Spicy Voices er et rytmisk kor, dannet i september 2009 og under ledelse af dirigent Henrik Birk Aaboe. Koret har base i Thorsø mellem Århus og Viborg og består af ca. 44 sangere. Spicy Voices repertoire dækker over rytmisk kormusik og a cappella indenfor genrerne

Orgelkoncert i Asmild Kirke

Tirsdag den 1. april kl. 19.30 Orgelkoncert med Flemming Dreisig, tidligere domorganist ved Københavns Domkirke.


Foreninger Viborg NAT kirke Den første fredag i hver måned fra kl. 19.30 - 23.00 er Viborg Natkirke åben for dig, der vil opleve en anderledes gudstjeneste. Se mere på: www.viborgnatkirke.dk

KFUM - Spejderne

Viborg kirkeradio Viborg og omegn: 93,8 Mhz KIRKE - RADIOEN HVER SØNDAG KL. 20.00 - 21.00. Udsendelserne kan også høres på programbanken på hjemmesiden: www.kirkeradio.dk Kopi: Det er muligt at få en kopi af en udsendelse på en CD. Kontakt redaktionen på tlf. 8664 7094 - og vi prøver at efterkomme dit ønske.

Nørreå Gruppe Vibækvej 40 B, Bruunshåb 8800 Viborg Program: kontakt én af lederne. Telefon Træknuden: 86 10 12 00 Grupperådsformand Betty: tlf. 8662 9832 Gruppeleder Poul: tlf. 8662 1519 / 2089 3828 E-mail: mail@naagruppe.dk www.naagruppe.dk

FDF i Overlund Mødested: Kredshuset Gl. Randersvej 49 Mødetid: Tumlinge (1. kl.): Tirsdag kl. 17.00 - 18.30 Tumlinge (2. kl.): Tirsdag kl. 17.00 - 18.30 Pilte (3. kl.): Mandage kl. 18.30 - 20.00 Pilte (4. kl.): Onsdage kl. 16.45 - 18.15

Aflastningstjenesten Viborg Menighedspleje. Tilbyder aflastning hos alvorligt syge, døende og demente. Tilbuddet omfatter borgere i Viborg. De frivillige medarbejdere er modne ansvarsbevidste mænd og kvinder, der underskriver tavshedspligt. Uanset baggrund deltager de frivillige løbende i undervisning og vejledning (supervision). Henvendelse til Annemette Boje tlf. 8667 6340 eller Bodil Knudsen tlf. 8667 1588.

Væbnere (5.-6. kl.): Onsdage kl. 18.30 - 20.30 Seniorvæbnere og seniorer (7. kl. og opefter): Tirsdage kl. 19.00 - 21.00. Kontakt: Peder Østergaard Kristensen tlf. 2027 2697 Rikke Pedersen tlf. 2068 8079 E-mail: overlund@fdf.dk


Julehjælp 2013 fra Viborg Menighedspleje Der er mulighed for at søge om julehjælp fra Viborg Menighedspleje, hvis man er en børnefamilie, der bor i Asmild eller Tapdrup sogn. Julehjælpen består af pakke med proviant til juledagene og/eller et kontant beløb. Der kan ansøges ved personlig henvendelse på telefon eller mail til præsterne, der står for julehjælpen. Henvendelse senest den 15. december. Mail og telefonnummer findes på bagsiden af kirkebladet. Med venlig hilsen Sognepræst Lisbeth Andersen, sognepræst Per Bucholdt Andreasen og sognepræst Henriette Korsgaard

Busk-dagen Stor tak til alle, som besøgte markedet og til alle, der var med som frivillig! Det økonomiske resultat af dagen er, at der blev solgt for 30.597 kr. Der er følgende uafhentede gevinster i amerikansk lotteri: A rosa  nr. 80 - juleløber; B gul nr. 47 - vægur; C gul nr. 93 - bagevægt. Gevinster kan afhentes på kirkekontoret senest 10. januar.


Gudstjenester Asmild kirke

Dato

Kl.

1. dec.

10.30

Højmesse

8. dec.

10.30

Højmesse

15. dec.

10.30

Højmesse

22. dec.

10.30

22. dec.

16.00

Lisbeth Andersen Henriette Korsgaard Per Bucholdt Andreasen Per Bucholdt Andreasen

24. dec.

11.30 13.00 15.00 16.30

Højmesse Kirkeradioen optager

25. dec.

10.30

Juledag v/ Per Bucholdt Andreasen. Inds. Kirkens

Gudstjeneste

26. dec.

9.15

2. juledag v/ Henriette Korsgaard. Inds. Kirkens Ko

Højmesse

29. dec.

10.30

Julesøndag v/ Per Bucholdt Andreasen

Nytårsgudstjeneste Efterfølgende ønskes godt nytår Højmesse

1. jan.

16.00

5. jan.

10.30

Højmesse

12. jan.

10.30

Nytårsdag ved Lisbeth Andersen. Indsamling til Bibelselskabet Helligtrekongers søndag v/ Henriette Korsgaard v/ Henriette Korsgaard og Lisbe 1. søndag efter H3K v/ Per Bucholdt Andreasen

Højmesse

19. jan.

10.30

2. søndag efter H3K v/ Henriette Korsgaard

Højmesse

26. jan.

10.30

3. søndag efter H3K v/ Lisbeth Andersen. Konfirm

Lysgudstjeneste Højmesse

2. febr. 9. febr.

16.30 10.30

4. søndag efter H3K v/ Per Buchold Kyndelmisse v/ Lisbeth Andersen - konfirmander Sidste søndag efter H3K v/ Lisbeth Andersen

Højmesse

16. febr.

10.30

Septuagesima v/ Henriette Korsgaard

Højmesse

23. febr.

10.30

Seksagesima v/ Per Bucholdt Andreasen Indsamling til Y’s Men Region Danmark

Gudstjeneste Kirkekaffe

2. marts

9.15

Fastelavn v/ Per Bucholdt Andreasen

Højmesse

9. marts

10.30

Højmesse

16. marts

10.30

1. søndag i fasten v/ Lisbeth Andersen Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Husstandsin 2. søndag i fasten v/ Henriette Korsgaard

Højmesse

23. marts

10.30

3. søndag i fasten v/ Per Bucholdt Andreasen

Højmesse Kirkefrokost og Menighedsmøde

30. marts

10.30

Midfaste v/ Lisbeth Andersen

6. april

9.15

Mariæ Bebudelsesdag v/Henriette Korsgaard

Højmesse Kirkekaffe

Vi synger julen ind

Gudstjeneste Kirkekaffe

Søndagens navn og præstens 1. søndag i advent v/ Lisbeth Andersen Indsamling til Grundtvigsk Forum 2. søndag i advent v/ Henriette Korsgaard 3. søndag i advent v/ Per Bucholdt Andreasen Indsamling til Indre Mission i Danmark 4. søndag i advent v/ Lisbeth Andersen

Tapdrupkoret og organist Ka Asmild Kirkes Ungdomskor, Tapdrupkoret og orga Katrine Justesen Juleaftensgudstjenester Indsamling til Kirkens Korshær


s navn

Dato

Kl.

Tapdrup Kirke

1. dec.

15.00

8. dec.

9.15

Familiegudstjeneste. Tapdrupkoret medv. Hygge i Sognehuset og juletræet tændes Højmesse

15. dec.

9.15

Gudstjeneste

22. dec.

14.00

Vi synger julen ind

24. dec.

13.30 15.00

Per Bucholdt Andreasen Henriette Korsgaard

Korshær.

25. dec.

9.15

Højmesse

orshær

26. dec.

10.30

Højmesse

29. dec.

9.15

Gudstjeneste

1. jan.

14.00

5. jan.

16.30

12. jan.

9.15

Nytårsgudstjeneste Efterflg. ønskes godt nytår i Sognehuset Gudstjeneste med stjernevandring Konfirmander medvirker Gudstjeneste Kirkekaffe

19. jan.

9.15

Højmesse

mander medv.

26. jan.

9.15

Gudstjeneste

dt Andreasen medvirker

2. febr.

10.30

Højmesse

atrine Justesen anist

eth Andersen

ndsamling

9. febr.

9.15

Gudstjeneste

16. febr.

9.15

Gudstjeneste Kirkekaffe

23. febr.

9.15

Højmesse

2. marts

14.00

Familiegudstjeneste Tøndeslagning i Forsamlingshuset

9. marts

9.15

Gudstjeneste

16. marts

9.15

Højmesse

23. marts

9.15

Gudstjeneste

30. marts

9.15

Højmesse

6. april

10.30

Højmesse Kirkefrokost og Menighedsmøde

Asmild Kirke er åben daglig kl. 8.00 - 15.00. Tapdrup Kirke er åben daglig fra solopgang til solnedgang.

Taxa til kirkelige arrangementer i Asmild og Tapdrup

Ring til Viborg Taxa på tlf. 8662 6600 senest en time før og bed om at blive kørt til kirke og møderne. Kørslen er gratis. Der er teleslynge i begge kirker.


Adresser HVOR HENVENDER MAN SIG? Fødsel og dåb Fødsel anmeldes til kirkekontoret. Aftale om dåb fås ved henvendelse til kirkekontoret. Samtale om dåben foregår med præsten. Bryllup Tidspunkt for vielse aftales med kirkekontoret. På borgmesterkontoret ansøger man om en prøvelsesattest. Der aftales en samtale med den præst, der skal stå for vielsen. Prøvelsesattest medbringes ved samtale med præsten. Begravelser Dødsfald meddeles til kirkekontoret, der gerne hjælper med papir og aftaler. Tidspunkt for og forløb af begravelse/ bisættelse aftales med præsten. ADRESSER & TRÆFFETIDER Hjemmesider www.asmildkirke.dk www.tapdrupkirke.dk Sognepræst Per Bucholdt Andreasen Asmild Præstegård, Gl. Randersvej 2 tlf. 8667 6347 e-mail: pba@km.dk Sognepræst Lisbeth M. Andersen Hellevej 10 tlf. 8667 2780 / mobil 2167 7993 e-mail: LMA@km.dk Sognepræst Henriette Korsgaard Kærvænget 12, tlf. 2933 6401 e-mail: hkgk@km.dk

Kirkens præster har fri om mandagen. Præsternes vagttelefon på mandage: 7022 0303 Kirkekontoret Gl. Randersvej 2 Kordegn Jannie Mølgaard Tlf. 8667 3616 Mobil 5115 3304 email: jam@km.dk Kontorets åbningstid: Åbent tirs.-fre. kl. 9-13.30 torsdag tillige kl.16-17 Mandag lukket. Sognemedhjælper Anne Sofie Pedersen tlf. 2346 6943 sognemedhjaelper@asmildkirke.dk Træffes på kirkekontoret mandag kl. 9-10.

TAPDRUP Menighedsrådsformand Aase Langvad, tlf. 8660 0407 Kirkesangere Helge Ellerup, tlf. 8667 5508 Gerda Bak, tlf. 3134 4956 Kirkeværge Anne Kirstine Laugesen tlf. 8660 2872 Tapdrup Kirkegård Graver Ole S. Jensen graver.sognehuset@mail.dk mobil 2334 8471 privat 8665 9645 Sognehuset i Tapdrup Højtoften 3, tlf. 8663 7730 Vedr. reservation: 8660 2872

Organist Katrine Justesen/Maja Simonsen, tlf. 5115 3359 e-mail: organist@asmildkirke.dk

Udebliver kirkebladet: – kontakt da kirkekontoret.

ASMILD

Deadline for indlevering af materiale til næste nummer: 20. februar 2014

Menighedsrådsformand Asger Loldrup, tlf. 8667 4525. Kirkeværge Laurine Nørgaard, tlf. 8660 0447 Asmild kirkegård Graver Lene Andreassen mobil 4021 0210 e-mail: graver@asmildkirke.dk Træffes på kirkegårdskontoret mandag-fredag kl. 12-12.30. Kirketjener Conny Mortensen, tlf. 4013 5563. e-mail: kirketjener@asmildkirke.dk Sct. Margrethes Gård Gl. Randersvej 4. Kirketjener Karl Erik Jensen tlf. 5115 3312.

KIRKE & SOGN

Bladet udkommer 3 gange årligt: april, september og december. Redaktion Anne Kirstine Laugesen annekirstinel@ugesen.dk (ansvarshavende) Asger Loldrup Lisbeth Andersen Aase Langvad Karen M. Varming Oplag: 3000 ekspl. Layout og tryk: Videbæk Bogtrykkeri A·S

Asmild og Tapdrup kirkeblad - Nr. 1 - 2014  
Asmild og Tapdrup kirkeblad - Nr. 1 - 2014